__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 6

ಜನೆರ್ 14, 2021

ಬೀದರ್‌ಚಿ ಮದರ ತೆರೆಜಾ – ಭಯ್ಣ್ ಕ್ರಿ ಸ್ತಿ ನ್ ಮಿಸ್ತಿ ತ್ ಎ.ಸ್ತ. 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ! ಬುದ್ವಾ ರಾ, ಜನೆರ್ 6 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ವಖ್ತಾ ಅಮೇರಿಕಾಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ ಿಂ ಘಡಿತ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್್‌ಚ್ ತಡ್ಪ ಡ್ಲಲ , ಪಡ್ಪ ಡ್ಲಲ , ಘಡ್ಬ ಡ್ಲಲ ಆನಿ ಅಜಾಪ್ಲಲ . ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ 200 ವಸಾಸಿಂ + ಚರಿತ್ರ ಿಂತ್್‌ಚ್್ ಪಯ್ಲ್ಲ ಾ ಪಾವ್ಟಿ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಸದ್ ಭವನಾಚ್ಯರ್ (ಕಾಾ ಪಿಟಲ್) ಥೊಡ್ಯಾ ಗ್ಳರಾ್‌ಾ ಅಕಾಿಂತ್್‌ಾದಿಂನಿ ದ್ವಡ್ ಘಾಲಿ, ಆರ್ಶಸ ಫುಟಯ್ಲ್ಲ , ಪ್ಲಲಿೀಸಾಿಂ ಬರಾಬರ್ ಮಾರಾಮಾರಿ ಕೆಲಿ, ಸಂಸದ್ವಕ್ ರಿಗ್ಳನ್ ಸಭಾಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡಿಲ , ಥೊಡಿಂ ಚೊಲ್ಸಿಂ ಆನಿ ಕಟೊಿ ೀಣಾರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಲ ಾ ನ್ ಏಕ್ ಪಾಲ್ ಚಚ್ಯಾ ಸಪರಿಿಂ ಚರೊನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಲ . ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್? ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಪರ ಸ್ತಾ ತ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಡ್ಲನಾಲ್್ ಜಾನ್ ಟರ ಿಂಪ್!

ಅಕರ ಮ್ ಆಧಲ್ಸಿಂ, ಇಲಿಲ ಶಿ ಉರ್್‌ಲಿಲ ಮ್ಯ್ಲ್ಸದ್್‌ಯೀ ತಾಚ ತಾಣಿಂಚ್ ನಿಣಾಸಮ್ ಕೆಲಿ.

ಮಂಗ್ಳೊ ರಾ ದೀಸ್ ತಾಣಿಂ ಜೀರ್ಜಸಯ್ಲ್ಿಂತ್ ದಲಾಲ ಾ ಭಾಷಣಾಿಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಲ ಾಾ ರಾಿಂಕ್ ಾಷಿಂಗ್ಿ ನಾಿಂತಾಲ ಾ ಸಂಸದ್ ಭವನಾಕ್ ವಚೊಿಂಕ್ ಉಲೊ ದಲೊ. ಚುನಾವೆಿಂತ್ ಆಪುಣ್ಿಂಚ್ ರ್ಜಕಾಲ ಿಂ ಆನಿ ಹಾಿಂಗ್ಳಸರ್ ಫಟಿಂನಿ ತಾಚ ರ್ಜೀಕ್ ನಾ ಕೆಲಾಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಟರ ಿಂಪ್ ಾದ್ ಕರಿಲಾಗ್ಳಲ . ಹಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಣಾಾ ಕ್ ಗ್ಳರಾ್‌ಾ ಆಕಂತ್್‌ಾದಿಂಚೊ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳೊ , ತಾಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಹೆಯೀ ನಾಗ್ಲ್ ನಾಚ್ಯಲಾಗ್ಲಲ . ಹಜಾರಾಿಂನಿ ಹಾಾ ಗ್ಳರಾ್‌ಾ ಆಕಂತ್್‌ಾದಿಂನಿ ಬುದ್ವಾ ರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಲ ಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಾಷಿಂಗ್ಿ ನಾಕ್ ಕೆಲ್ಿಂ ಆನಿ ಹಾತಿಂ ಟರ ಿಂಪ್ ಬಾವೆಿ ಧ್ರುನ್ ತ್ ಸಂಸತ್ ಭವನಾಕ್ ಬಲಾತಾಾ ರಾನ್ ಪ್ಲಲಿಸಾಿಂಕ್ ಮಾನ್ಸ-ಲೊಟುನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಲ . ಭಿತರ್ ಸಾಧ್ನ್ ಚಲೊನ್ಿಂಚ್ ಆಸ್ಲ ಿಂ. ಸಂಸತ್ ಲಿಪ್ಲ , ಸಭಾಭವನ್ ಸೊಡ್್ ಧಿಂವೆಲ ಭಿಿಂಯ್ಲ್ನ್, ಅಕಾಿಂತಾನ್ ಆನಿ ಬಲಾತಾಾ ರಾನ್.

ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್್‌ಚ್ ಟರ ಿಂಪಾಚ್ಯಿಂ ಪಿರ್ಶಿಂಪಣ್ ಆಯ್ಕಾ ನ್ ತಾಚ್ಯರ್ ಸಂಪೂಣ್ಸ ಕಾಿಂಠಾಳ್ಳೊ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯ ಸದ್ವಿಂ ವ್ಟರೊೀಧಿ ರಷ್ಟ್ಾ , ಚೈನಾ, ಉತಾ ರ್ ಕ್ಲರಿಯ್ಲ್, ಇರಾನ್, ಇರಾಖ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲಲ ಟರ ಿಂಪಾಚ್ಯ ಆಾಾ ರ್ ಪಳ್ವ್್ . ಆಜ್ ಅಮೇರಿಕಾಿಂತ್ ಸಭಾರ್ ಲೊೀಖ್ ಹಾಾ ವ್ಟಶಿಿಂ ಆಪ್ಲಲ ವ್ಟರೊೀಧ್ ದ್ವಖವ್್ ಆಸಾ. ಟರ ಿಂಪಾಕ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಪದೆಾ ಕ್ ರಾರ್ಜ ದೀಿಂವ್ಾ ಸವ್ಸ ಸಾಿಂಗ್ಳತಾ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ ತ್, ನಾ ತರ್ ಸಂಸತಾಾ ಿಂತ್ ತಾಕಾ ಪರತ್ ದುಸ್ರ ಾ ಪಾವ್ಟಿ ಿಂ ತಾಣಿಂ ಕೆಲಾಲ ಾ ಆರೊೀಪಾಿಂಕ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗ್ಳದೆಾ ಥಿಂವ್್ ನಿಕಾೊ ಿಂವ್ಾ (ಇಿಂಪಿೀಚ್ ಕರುಿಂಕ್) ಪಳ್ತಾತ್.

ಏಕಾ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತ್ಾ ರಾಷ್ಟ್ಿ ಾಚೊ ಪಿತಾಮ್ಹಾ ವ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಿಂಾ್ ಸಾ್ ಾ ಟರ ಿಂಪಾನ್ ಹೆಿಂ ಘಾಣಡ್ ಿಂ ಮೇಟ್ ಕಿತಾಾ ಕಾಡಲ ಿಂ? ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲ ಿಂಚ್, ಎದೊಳ್ ರ್ಜೀವನಾಿಂತ್ ಸಲಾಾ ನಾತ್್‌ಲಾಲ ಾ ತಾಕಾ ಆಪುಣ್ ಚುನಾವೆಿಂತ್ ಸಲಾಾ ಲಾಿಂ ಮ್ಹ ಳ್ೊ ಿಂ ಸತ್ ಪಾತ್ಾ ಿಂವ್ಾ ್‌ಚ್್ ಕಷ್ಟಿ ಮಾಲ್ಸ. ತಾಚ್ಯಾ ತಕೆಲ ಿಂತಲ ಚಿಂತಾಪ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ರ್ಶವ್ಟಿ ಿಂ, ’ಮೊಚ್ಯಾ ಸ ವೆಳಾರ್ ಘಿಂಖ್ಚ್ ಬೂದ್’್‌ ಮ್ಹ ಳ್ೊ ಾ ಪರಿಿಂ ಕಿತ್ಿಂಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಚಿಂತನಾಸಾಾ ಿಂ

ಹಾಾ ಅಕರ ಮಾದ್ವಾ ರಿಿಂ 5 ಜಣಾಿಂಚೊ ರ್ಜೀವ್ ಗ್ಲಲೊ, ರ್ಶಿಂಬೊರಾಿಂನಿ ಘಾಯ್ಲ್ಲ್. ತ್ಗ್ಳಿಂ ತಾಾ ಚ್್ ದೀಸಾ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಟಲ ಿಂ ತರ್, ಏಕ್ಲಲ ದುಸಾರ ಾ ದಸಾ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಲಲ ಆನಿ ಪಾಿಂಚೊಾ ಆಜ್, ಆಯ್ಲ್ಾ ರಾ ರ್ಜೀಾಾ ತ್ ಕನ್ಸ ಮ್ಣಾಸದೀನ್ ಜಾಲೊ. ಅಸ್ಿಂ ದೊೀಗ್ ಪ್ಲಲಿೀಸ್ ಆನಿ ತ್ಗ್ಳಿಂ ಸಾವಸಜನಿಕಾಿಂ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಟಲ ಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಟರ ಿಂಪಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಉಲಾಾ ಕ್ ಪಾಳ್ಳ ದೀಿಂವ್್ ಸಂಸತ್ ಭವನಾಿಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಲ ಾ ಅಕರ ಮಾಿಂಚೊ ಫಳ್ ಜಾಿಂವ್್ .

ಫಕತ್ 10 ದೀಸ್ ಉಲಾಾ ಸತ್ ಟರ ಿಂಪಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಾ ನಾರ್ ರಾವ್ಲಿಂಕ್. ಹಾಾ ಭಿತರ್ ಹೊ ಪಿಸಾಿಂತುರ್ ಟರ ಿಂಪ್ ಕ್ಲಣಾಕ್ ಕಿತ್ಿಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹ ಳ್ೊ ಿಂ ಕ್ಲಣಾಕ್್‌ಚ್್ ಕಳತ್ ನಾ. ಸಭಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಂಡ್ಳ್ಕ್ ರಾರ್ಜ ದೀಿಂವ್್ ಭಾಯ್ಣರ ಆಯ್ಲ್ಲ ಾ ತ್. ಆಪುಣ್ ಬೈಡ್ನಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಳಾ ವಣ್ ಕಾಯ್ಲ್ಸಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಿಂವ್ಲ್ ಿಂ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಳಲ ಿಂ. ಅಸ್ಿಂ ಹಿಂ ಸವ್ಸ ಆಯ್ಲ್ಲ ಾಚಸಿಂ ಘಡಿತಾಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಿಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಲ ಾ ಪಾವ್ಟಿ ಘಡಿ್ ಿಂ ಜಾಿಂಾ್ ಸಾತ್. ದೆಖುನ್ಿಂಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಿಂ ಪಿಶ್ಯಾ ಿಂಕ್ ಮ್ತ್ ದೀಿಂವ್್ ವ್ಟಿಂಚನಾಕಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಪುಣ್ ಕ್ಲಣಾಕ್ ಕಳತ್ ಹೊ ಟರ ಿಂಪ್ ಇತ್ಲಲ ಯ್ಣ ಪಿಸೊ ಮ್ಹ ಣ್? -ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬೀದರ್‌ಚಿ ಮದರ ತೆರೆಜಾ – ಭಯ್ಣ್ ಕ್ರಿ ಸ್ತಿ ನ್ ಮಿಸ್ತಿ ತ್ ಎ.ಸ್ತ.

ಜಿಂ ಕಿತ್ಿಂ ತುಮಿ ಹಾಾ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಅತೀ ಲಾಹ ನ್ ಭಾಾಿಂ ಮ್ಧಲ ಾ ಎಕಾಲ ಾ ಕ್ ಕೆಲ್ಿಂ, ತ್ಿಂ ಮಾಹ ಕಾಚ್ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಿಂ”್‌ (ಮಾತ್ವ್ 25: 40)

1999 ವೆರ್ ಬೀದರ್ ಮಿಸಾಿಂವ್ ಠಾಣಾಾ ಕ್ ವಗ್ಸ ಜಾವ್್ ಗ್ಲಲಿಲ ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಾ ನ್ ಮಿಸ್ತಾ ತ್ ಎ. ಸ್ತ. ಭಿಂವ್ಟಾ ಚ್ಯಾ ಹಳಾೊ ಾ ಿಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಲಾಲ ಾ ವೆಳಿಂ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಕ

3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾಮಾಕ್ ವಚ್ಯನಾಸಾಾ ಿಂ ಘರಾಚ್್ ಬೆಕಾರ್ ಆಸ್್ ಿಂ ಪಳಯ್ಲ್ಲ ಿಂ. ತಾಿಂಕಾಿಂ ಪಳಯಲ್ಲ ಾ ವೆಳಿಂ ತಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಜ ಿಂತ್ ಹಾಿಂಚ್ಯ ಖ್ತತರ್ ಕಿತ್ಿಂ ಪುಣಿೀ ಕರಿಜಯ್ಣ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಗ್ಲಲ ಿಂ. ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಶಿಕ್ಲಿಂವ್ಾ , ಕುಮೊಕ್ ಕರುಿಂಕ್, ಉತ್ಾ ೀಜನ್ ದೀಿಂವ್ಾ , ಮಾಗ್ಸದರ್ಸನ್ ದೀಿಂವ್ಾ , ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಯಸಿಂ ಮಾಿಂಡುನ್ ಹಾಡುಿಂಕ್, ಫಿಗ್ಸಜಿಂತ್ ಸ್ಾ ದೀಿಂವ್ಾ ಅರ್ಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಕಾಮಾಿಂ ಕರುಿಂಕ್ ಅಾಾ ಸ್ ಆಸ್್‌ಲೊಲ . ಭೀವ್ ಸಂತ್ಲಸಾನ್ ಆನಿಿಂ ಉಭೆಸನ್, ಕಿತ್ಿಂಚ್್ ಪಾಟಿಂ ಆರ್ಶನಾಸಾಾ ಿಂ ದೆಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಿಂಚ ಸ್ಾ ಕರುಿಂಕ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್ಿಂ. ಮಿಸಾಿಂಾಕ್ ಜಾಯ್ಕಾ ಆಾಾ ಸ್ ಆಸ್್‌ಲೊಲ ಬೀದರಾಿಂತ್. ಕಾಮೆಸಲ್ ವೃತಾ ಪರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೊಾ

ತಚ್ಯಾ ತನಾಸಟ್ಲಾ ಪಾರ ಯ್ಲ್ಥವ್್ ತಕಾ ಮಿಶ್ಯಾ ನರಿ ಜಾವ್್ , ಮಿಸಾಿಂವ್ ಜಾಗ್ಳಾ ಿಂತ್ ಸ್ಾ ದೀಜಯ್ಣ ಮ್ಹ ಣ್ ತಚ ಆಶ್ಯ ಜಾವ್್ ಆಸ್್‌ಲಿಲ . 1999ಂಿಂತ್ ತಚ ಹ ಆಶ್ಯ ಸ್ತಫಳ್ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಲೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಸಲ್ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ವಹ ಡಿಲಾಿಂನಿಿಂ ತಕಾ ಬೀದರ್ ಮಿಸಾಿಂವ್ ಠಾಣಾಾ ಕ್ ವಗ್ಸ ಕೆಲ್ಿಂ. ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಏಕ್ ಟೆಕಿ್ ಕಲ್ ವೃತಾ ಪರ್ ಸಂಸೊಾ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕಚಸ ಜಾಬಾಾ ರಿ ತಚ ಜಾಲಿ. ತರ್ಶಿಂ ಉದೆಲೊ ಕಾಮೆಸಲ್ ವೃತಾ ಪರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೊಾ (Carmel Vocational Training Institute). ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಾ ನ್ ಆನಿಿಂ ಇತರ್ ಧ್ಮ್್‌ಸಭಯ್ ಿಂನಿ ಭಿಂವ್ಟಾ ಿಂಚ್ಯಾ ಹಳಾೊ ಾ ಿಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್್ ಯುವಜಣಾಿಂಕ್ ವೃತಾ ಪರ್ ಶಿಕಾಪ ಸಂಸಾಾ ಾ ಿಂತ್ ಭತಸ ಕರುನ್ ಬರೊ ಫುಡ್ಯರ್ ಬಾಿಂಧುನ್ ಹಾಡುಿಂಕ್ ಪ್ರ ೀರಣ್ ದಲ್ಿಂ. ಕೌರ್ಲ್ಾ ನಾತ್್‌ಲ್ಲ ಿಂ ಶಿಕಾಪ್ ಭವ್ಟಷ್ಟ್ಾ ಕ್ ಉಪಾಾ ನಾಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾಣಾಿಂ ಜಾಲಿಲ ತಿಂ ಬೀದರಾಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಿಂಕ್ ಕೌರ್ಲ್ಾ ್‌ಭರಿತ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವೆ್ ಿಂ ತಚೊ ಪರ ಥಮ್ ಧ್ಾ ೀಯ್ಣ ಜಾವ್್

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಸಲೊಲ . ಅರ್ಶಿಂ ಸದೃಢ್ ರ್ಜೀವನ್ ಬಾಿಂಧುನ್ ಹಾಡುಿಂಕ್ ತ ಾವುಲಿಸ. 17 ವಸಾಸಿಂ ಹಾಿಂಗ್ಳ ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲಿನ್ ಜಾವ್್ ತಚ ಅಮೂಲ್ಾ ಸ್ಾ ತಣ ದಲಾಾ . ಹೊ ಸಂಸೊಾ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಾವ್್ ಸಬಾರ್ ವಸಾಸಿಂ ಸಂಪಿಲ ಿಂ. ಹಾಿಂಗ್ಳಸರ್ ಟೈಪಿಿಂಗ್, ಕಂಪೂಾ ಟರ್, ಟೈಲರಿಿಂಗ್, Nursery್‌Teacher’s Course (NTC) ಆನಿಿಂ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕ್ಲೀಸ್ಸ ಹಾಾ ಕಮೂಾ ನಿಟ ಕ್ಲಲ್ರ್ಜಿಂತ್ ಚಲವ್್ ಆಸಾತ್. ಪರ ಸ್ತಾ ತ್ ಭಯ್ಣ್ ವ್ಟನುತಾ ಹಾಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ಚ ನಿರ್ದಸರ್ಕಿ ಜಾವ್್ ಆಪಿಲ ಸ್ಾ ದೀವ್್ ಆಸಾ. Organisation of Bidar Integral Transformation (ORBIT) ದ್ವಾ ರಿೂಂ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಾ ನ್ ಮಿಸ್ತಾ ತ್ ಎ. ಸ್ತ. - ಹಚ್ಯಿಂ ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ಮಿಸಾಿಂವ್ ಹಳದ್್‌ಕೇರಿ ಮ್ಹ ಳಾೊ ಾ ಎಕಾ ಹಳ್ೊ ಥವ್್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಿಂ. ತ ಹಳೊ ಪಿಯ್ಕಾ್ ಾ ಕ್, ಚೊಪಾಸಣಾಕ್, ಖುನಿ ತಸಲಾ ಸಮಾಜ್್‌ಘಾಹ ತುಕ್ ಕೃತಾಾ ಿಂಕ್

ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಿಲ . ತಾಾ ಹಳೊ ಚ ಪರಿಗ್ತ್ ಭಾರಿಚ್್ ಭಿಗ್ಡ್್‌ಲಿಲ . ತಾಿಂಚ್ಯಾ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಕ್ ಸಾಿಂಗ್ಳತಾ ಹಾಡ್್ ಸಾ ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕಚ್ಯಸವ್ಟಶಿಿಂ ತಣಿಂ ತವಳಾ್ ಾ ಗುಲಬ ಗ್ಳಸ ದಯ್ಲ್ಸ್ರ್ಜಚ್ಯಾ ಎಪಿಸೊಾ ೀಪಲ್ ವ್ಟಗ್ಳರ್ ಜಾಾ್ ಸಾ್ ಾ ಮಾನಾಧಿಕ್ ರೊೀಬಟ್ಸ ಮಿರಾಿಂದ್ವಕಡನ್ ವ್ಟನಂತ ಕೆಲಿ. ಗುಲಬ ಗ್ಳಸ ದಯ್ಲ್ಸ್ರ್ಜಚ್ಯಾ ORBIT ಸಮಾಜ್ ಸ್ಾ ಘಟಕಾಿಂತ್ ಹೊ ವ್ಟಷಯ್ಣ ಪರ ಸಾಾ ವ್ ಕೆಲೊ ತವಳಾ್ ಾ ದರೆಕ್ಲಾ ರ್ ಬಾಪ್ ವ್ಟಕಿ ರ್ ಮ್ಚ್ಯದೊಕ್. ತಾಣಿಂ ದೊೀಗ್ ಸಮಾಜ್ ಸ್ವಕಾಿಂಕ್ ತಚ್ಯ ಸಾಿಂಗ್ಳತಾ ಾವ್ರ ಕರುಿಂಕ್ ಧಡಲ ಿಂ. ಹಯ್ಲ್ಸಕಾ ತಚ್ಯಾ ಾಾರ ಿಂತ್ ದೆಾಚೊ ಆಧರ್ ತಚ್ಯ ಸಂಗಿಂ ಆಸೊಲ . ಸಬಾರ್ ದ್ವನಿಿಂ ಮುಖ್ತರ್ ಯೇವ್್ ತಚ್ಯಿಂ ಕಾಮ್ ಯ್ರ್ಸ್ಾ ಕ್ ಸಂಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ. ಹಾಿಂಗ್ಳ ಥವ್್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಾಲ್ಿಂ ತಚ್ಯಿಂ ಮಿಸಾಿಂವ್.

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಾ ನಾಚೊ ಮುಖ್ಾ ಜಾಿಂವ್ಾ ಪಾವ್ಲಲ .

ತಾಣಿಿಂ ದಲೊಲ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿಿಂ ಸಹಕಾರ್ ತ ಉಪಾಾ ರಿ ಮ್ನಾನ್ ಉಗ್ಳ್ ಸ್ ಕತಾಸ. ಬಸಾಪ ನ್ ದಲಾಲ ಾ ದೊಗ್ಳಿಂ ಸಮಾಜ್ ಸ್ವಕಾಿಂ ಮುಖ್ತಿಂತ್ರ ತಚ್ಯಿಂ ಸಪಣ್ ತಣಿಂ ಜಾಾ ರಿ ಕೆಲ್ಿಂ. ಸಾ -ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಳಾೊ ಾ ಿಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್್ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಚೊ ಲಾಹ ನ್ ಪಂಗ್ಡ್ ಕನ್ಸ ಸಾ -ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್. ತಾಾ ದಸಾಿಂನಿಿಂ ಸಾ -ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘಾವ್ಟಶಿಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತಲ . ಸ್ತಾ ಾೀ-ಸಬಲಿೀಕರಣ್

ಧ್ಾ ೀಯ್ಣ

ಸಮಾಜ್ ಸ್ವೆಿಂತ್ ತಕಾ ವ್ಟಶೇಷ್ಟ ತಬೆಸತ ಕಾಿಂಯ್ಣ ನಾತ್್‌ಲಿಲ . ಖಂಯ್ಲ್್ ಾ ಯ್ಣ ಕ್ಲಲ್ರ್ಜಿಂತ್ ತಬೆಸತ ಜಡುಿಂಕ್ ನಾ ತರಿೀ, ತಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಜ ಚೊ ತಾಳ್ಳ ಆಯ್ಕಾ ನ್, ದುಬಾೊ ಾ ಿಂಚ್ಯಾ ಗ್ಜಾಸಿಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸ್ವೆದ್ವಾ ರಿಿಂ ದೆಾಚ್ಯಾ ಸ್ವೆಿಂತ್ ಖಳಿ ತ್ ನಾತಲ ಲಿ ಸ್ಾ ತ ದೀವ್್ ಆಸಾ. ದುಬಾೊ ಾ ವ್ಟಶಿಿಂ ತಕಾ ಆಸ್್‌ಲಾಲ ಾ ಮೊಗ್ಳ ವವ್ಟಸಿಂ ತಕಾ ಸಮಾಜ್ ಸ್ಾ ಕೆಷ ೀತಾರ ಿಂತ್ ಯ್ರ್ಸ್ತಾ ಮೆಳೊ . ಮಾದಿಂಗ್ಳಿಂ ಆನಿಿಂ ಹರಿಜನಾಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಳತಾ ತಣಿಂ ಾವ್ರ ಕರುಿಂಕ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ಆತ್ಿ ಗೌರವ್ ಉಣೊ ಆಸ್್‌ಲಾಲ ಾ ತಾಿಂಕಾಿಂ ತಾಿಂಚ್ಯಚ್್ ಉದಗ್ಸತ್ವ್ಟಶಿಿಂ ಚಿಂತುಿಂಕ್ ಯ್ಲ್ ಾವುರ ಿಂಕ್ ತಿಂ ಸಕಾನಾ ಜಾಲಿಲ ಿಂ. ಹಯ್ಲ್ಸಕಾ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಕ್ ತಾಿಂಚ್ಯಾ ಘರಾಥವ್್ ಭಾಯ್ಣರ ಹಾಡ್್ ಸ್ತಾ ಾೀಸಬಲಿೀಕರಣಾಕ್ ಪ್ರ ೀರಣ್ ದಿಂವೆ್ ಿಂ ಭೀವ್ ಕಷ್ಟ್ಿ ಿಂಚ್ಯಿಂ ಕಾಮ್. ತರಿೀ

6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಖಳಿ ತ್ ನಾಸಾಾ ನಾ ತಾಿಂಚ್ಯ ಮ್ಧ್ಿಂ ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಾ ನಾನ್ ಆಪ್ಲ ಿಂ ಕಮ್ ಮುಿಂದರುನ್ ವೆಹ ಲ್ಿಂ. ಜಮ್ಸನಿ ಆನಿಿಂ ಬೆಿಂಗುೊ ರಾಿಂತ್ ತಕಾ ಮೆಳ್್‌ಲಾಲ ಾ ತಬೆಸತಚ್ಯಾ ಆಧರಾನ್ ಆನಿಿಂ ಸಬಾರ್ ದ್ವನಿಿಂಚ್ಯಾ ಆಧರಾನ್ ಥೊಡಿಿಂ ಯ್ಕೀಜನಾ ಮಾಿಂಡುನ್ ಹಾಡಿಲ ಿಂ. ಕೌರ್ಲ್ಾ ್‌ಭರಿತ್ ಕಾಮಾಿಂ ತಾಿಂಕಾಿಂ ಶಿಕಯಲ ಿಂ. ಪಯ್ಲ್ಲ ಾ ನ್ ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ಪಾಿಂಚ್ ಸಾ -ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘ್ ತಣಿಂ ಸಾಾ ಪನ್ ಕೆಲ್. ಹಯ್ಲ್ಸಕಾ ಹಪಾಾ ಾ ಕ್ ಧ ರುಪಯ್ಣ ಉರೊಿಂವೆ್ ಿಂಬರಿಿಂ ತಣಿಂ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಕ್ ಉತ್ಾ ೀಜನ್ ದಲ್ಿಂ. ಅರ್ಶಿಂ ತಣಿಂ ಪಯ್ಲ್ೆ

ಉರೊಾ್ ಾ ವ್ಟಶಿಿಂ ತಾಿಂಕಾಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಲಿ. ದ್ವದ್ವಲ ಾ ಿಂ ಥವ್್ ಕಿತ್ಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲೊ. ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬರಾದ್ವಾ ರಿಿಂ ಸಬಲಿೀಕರಣಾಕ್ ಉತ್ಾ ೀಜನಾಚಿಂ ಕಾಯ್ಲ್ಸಕರ ಮಾಿಂ ಚಲಯಲ ಿಂ. ಪಾಿಂಚ್ ಸಾ -ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘಾಿಂ ಥವ್್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಾಲಿಲ ತಚ ಸ್ಾ, ತ ನಿವೃತ್ಾ ಜಾತಾನಾ 80 ಸಂಘ್ ಜಾಿಂವ್ಾ ಪಾವೆಲ . ನಿವೃತ್ಾ ಜಾಲಾಲ ಾ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಪರತ್ ಆನೆಾ ೀಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಿಂ ಕಾಮೆಸಲ್ ಸೇಾ ಟರ ಸ್ಿ ಮ್ಹ ಳಾೊ ಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ಮುಕಾಿಂತ್ರ ತಚೊ ಾವ್ರ ಮುಕಾಸ್ತಸನ್ ತ ಆಸಾ. ಹಾಾ ಟರ ಸಾಿ ನ್ 33 ಪಂಗ್ಡ್ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಚ್ಯ, 9 ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಚ್ಯ, ದ್ವದ್ವಲ ಾ ಿಂಚ್ಯ 4 ಸಂಘ್ ಆನಿಿಂ 9 ಹಳ್ಳೊ ಾ ಪ್ಲಸೊಾ ಾ ಕನ್ಸ ಕಾಣಾ ಲಾಿಂ. ರ್ಜಾಳ್ ಆನಿಿಂ ಕಿರ ಯ್ಲ್ಳ್ ಸಮಾಜ್ ಸ್ಾಕಾಿಂ ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಿ ನ್ ಮಿಸ್ತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಸದರ್ಸನಾ ಖ್ತಹ ಲ್ ಸಂಘಾಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕನ್ಸ ಆಸಾತ್. ಪಯೆ ಲಾಲ ಾ ಹಳಾೊ ಾ ಿಂಕ್ ವಚೊನ್ ಗ್ಜ್ಸ ಆಸ್ತಲ ಲ ಮಾಹೆತ್, ಕಾಯ್ಲ್ಸಕರ ಮಾಿಂಚ್ಯಿಂ

7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮೌಲ್ಾ ್‌ಮಾಪನ್ ಚಲವ್್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತ್ಿಂ ಕಯ್ಲ್ಸತ್ ಮ್ಹ ಳಾೊ ಾ ವ್ಟಶಿಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್್ ಿಂಚ್್ ಆಸಾತ್. ತಾಿಂಚೊ ಪಾಗ್ ಭೀವ್್‌ಚ್್ ಉಣೊ ಜಾಲಾಾ ರ್್‌ಯೀ ಏಕಿೀನಪ ಣಾನ್ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಚ್ಯಾ ಉದಗ್ಸತ್ ಖ್ತತರ್ ಾವ್ರ ಕರಿತ್ ಆಸಾತ್.

ಹಳಾೊ ಾ ಿಂನಿಿಂ ಸಾಾ ಪಿತ್ ಕೆಲ್. 2016 ವೆಳಾ ಸರಿಸ್ತಮಾರ್ 80 ಸ್ತಾ ಾೀ ಸಾ -ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘ್, ಸ ದ್ವದ್ವಲ ಾ ಿಂಚ್ಯ, 10 ಸಂಘ್ ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಚ್ಯ ಆನಿಿಂ 20 ಸಂಘ್ ಅರ್ಕ್ಾ ಲೊಕಾಿಂಕ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್. ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಚ ಉದಗ್ಸತ ಪಳ್ವ್್ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಿಂ ಸಮಾಧನ್ ಆನಿಿಂ ಸಂತ್ಲಸ್ ತಚ್ಯಾ ಮುಖಮುಳಾಚ್ಯರ್ ದಸೊನ್ ಯ್ಲ್ತಾಲೊ.

ಪಯ್ಲ್ಲ ಾ ನ್ ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ತಣಿಂ ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಲ್ಖ್ಚನಾಸಾಾ ಿಂ ಸವ್ಸ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಕ್ ಎಕಾಿ ಿಂಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ಆನಿಿಂ ಹೆರ್ ಪಂಗ್ಳ್ ಿಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ತಾಿಂಕಾಿಂ ಮೆಳಾಸೊ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಸರಾಚೊಾ ಸವಲ ತ್ಲಾ , ಸೊಾ ೀಲಶಿಸಪ್, ಲೊೀನ್ ಹಾಚ್ಯಿಂವ್ಟಶಿಿಂ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀಿಂವ್ಾ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್ಿಂ. ಆನಿಿಂ ತಾಿಂಕಾಿಂ ಹೊಾ ಸವಲ ತ್ಲಾ ಲಾಭರ್ಶಿಂ ಕರುಿಂಕ್ ಖಳಿ ತ್ ನಾಸಾಾ ನಾ ಾವುಲಿಸ. ಅರ್ಶಿಂ 2000 ಇಸ್ಾ ಿಂತ್ ಸಾ ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘ್ ಹಳದ್್‌ಕೇರಿ, ಗ್ಳೀನಸಳೊ , ಪಕಲಾಾ ಡ್ಯ ಆನಿಿಂ ಇಡ್್‌ಗೇರಿ

ಸಾ -ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ಸ ಮ್ಹನಾಾ ಿಂ ಭಿತರ್ ರ್ಶಿಂಬರ್ ಶೌಚ್ಯಲಯ್ಣ, 300 ಧುಿಂವ್ಲರ್ ನಾತ್್‌ಲೊಲ ರಾಿಂದ್ವಪ ಚೊಾ ಚಮೊ್ ಾ , ನಿತಳ್ ಉದ್ವಾ ಚ ವಾ ವಸಾಾ , ಮಾಗ್ಳಸಚ ದುರಸ್ತಾ ಅನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಅಭಿವೃದಿ ದಸೊನ್ ಯೇಿಂವ್ಾ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಚ್ಯಿಂ ಸಬಲಿೀಕರಣ್ ಜಾಿಂವ್ಾ ಪಾವ್ಟಲ ಸಗ್ಳೊ ಾ ಹಳ್ೊ ಚ ಅಭಿವೃದಿ . ಸಕಾಸರಾಚ್ಯಾ ಸವಲ ತಾಾ ಿಂವ್ಟಶಿಿಂ ಸಮೊಜ ನ್ ಘೆತ್್‌ಲೊಲ ಾ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಕ ಗ್ಳರ ಮ್ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ ಆನಿಿಂ ಸಕಾಸರಾ ಥವ್್

8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಯ್ಲ್ೆ ಹಾಡುನ್ ಹಳಾೊ ಾ ಿಂಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದಿ ವ್ಟಶಿಿಂ ಚಿಂತುಿಂಕ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್ಿಂ. ಆರ್ಥಸಕ್ ಸಾಾ ತಂತ್ರ ಾ ತಾಿಂಚ್ಯಿಂ ಥಂಯ್ಣ ದಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಲ ಿಂ. ಹೆಿಂ ಮಾತ್ರ ನಹ ಿಂಯ್ಣ ಆಸಾಾ ಿಂ 3750 ಝಡ್ಯಿಂ ಲಾವ್್ ಪರ ಕೃತಚ ಜತನ್ ಆನಿಿಂ ಮೊೀಗ್ ಕರುಿಂಕ್್‌ಯೀ ತಿಂ ಸಕಿಲ ಿಂ. ‘Help್‌yourself್‌್‌to್‌help್‌other’್‌ ಮ್ಹ ಳೊ ಿಂ ಉತಾರ ಿಂ ತಣಿಂ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಕ್ ಸಾಿಂಗಲ ಿಂ. ಸಾಿಂಗ್ಳತಾಚ್್ ಅಶಿಕಿಪ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಕ ಾಚುಿಂಕ್ ಆನಿಿಂ ಬರಂವ್ಾ ಶಿಕ್ಲಲ ಾ . ಆರ್ಶಿಂ ತಾಿಂಚ್ಯಾ ಹಳ್ೊ ಿಂತ್ ಗೌರಾನ್ ರ್ಜಯ್ಲ್ಿಂವ್ಾ ಸಕಿಲ ಿಂ. ಲಾಗೆ ಲಾಲ ಾ ಹಳ್ೊ ಿಂ ಥವ್್ ಸಬಲಿೀಕರಣ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಚ ಸಲಹಾ ಘೆಿಂವ್ಾ ಆಯಲ ಿಂ. ಸಾ -ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘಾ ಮುಖ್ತಿಂತ್ರ ಲಾಹ ನ್ ಮಾಪಾಚ ಕೈಗ್ಳರಿಕಾಿಂ (smallscale industries) ತಾಣಿಿಂ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲಿಿಂ. ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಾ ನಾನ್ ಬಾಾ ಿಂಕ್ ಆನಿಿಂ ಕಾಮೆಸಲ್ ಸ್ಾ ಟರ ಸಾಿ ಮುಖ್ತಿಂತ್ರ ಮೈಕ್ಲರ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಲೊೀನ್ ಮೆಳ್್ ಪರಿಿಂ

ಪಳಯ್ಲ್ಲ ಿಂ. ಸಾ -ಉದೊಾ ೀಗ್ ತಾಣಿಿಂ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್. ರಿಣಾನ್ ಭರ್್‌ಲಿಲ ಿಂ ತಿಂ ವೆಗಗ ಿಂಚ್ ರಿೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಿಂಕ್ ಸಕಿಲ ಿಂ. ಬಾಾ ಿಂಕಾಚ್ಯ ಲೊೀನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕಚ್ಯಾ ಸಿಂತ್ ತಿಂ ಯ್ರ್ಸ್ತಾ ಜಾಲಿಿಂ. ದಸಾಕ್ ಧ ರುಪಯ್ಣ ಲ್ಕಾನ್ ಪಯ್ಲ್ೆ ಿಂ ಉರೊಿಂವ್ಾ ತ ಸಕಿಲ ಿಂ. ಸಂಘಾ ಥವ್್ ಲೊೀನ್ ಘೆವ್್ ಆದ್ವಯ್ಣ ಹಾಡ್ ಿಂ ತಸಲಿಿಂ ಯ್ಕೀಜನಾಿಂ ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಾ ನಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಸದರ್ಸನಾ ಖ್ತಲ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲಿಿಂ. ಸ್ತಮಾರ್ ಅಭಿವೃದಿ ಚಿಂ ಕಾಮಾಿಂ ತಾಿಂಚ್ಯಾ ಹಳ್ೊ ಿಂತ್ ಕಾಯ್ಲ್ಸರುಪಾಕ್ ಹಾಡುಿಂಕ್ ತಾಣಿಿಂ ಪರ ಯ್ತ್್ ಕೆಲ್ಿಂ. ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸವ್ಸ ಮುಖೆಲಾಾ ಿಂಕ್ ಮುಖೇಲಪ ಣಾಿಂತ್ ತಬೆಸತ ತಾಿಂಕಾಿಂ ದೀವ್್ ಇತರ್ ಸದಸಾಾ ಿಂಕ್ ಪ್ರ ೀರಣ್ ಜಾಿಂವ್ಾ ಪಾವ್ಟಲ ಿಂ. ತಾಿಂಚ್ಯಾ ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಕ್

9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಇಸೊಾ ಲಾಕ್ ಧಡ್ ಿಂಬರಿಿಂ ಪಳಯ್ಲ್ಲ ಿಂ. ಶಿಕಾಪ ಕ್ ಚಡ್ ಮ್ಹತ್ಾ ದಲ್ಲ ವವ್ಟಸಿಂ ತಾಿಂಚಿಂ ಭುಗಸಿಂ ಆಜ್ ಪದೆಾ ಶಿಕಾಪ್, ಇಜ್ ರ್ ಆನಿಿಂ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಿಂವ್ಾ ಪಾಾಲ ಾ ಿಂತ್. ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಳತಾ ದ್ವದ್ವಲ ಾ ಿಂಕ್್‌ಯೀ ಸಮಾಜ್ ಸ್ವಕಾಿಂ ಭೆಟ್ಲಾ ತ್ ಆನಿಿಂ ಮಾಗ್ಸದರ್ಸನ್ ದತಾತ್. ಸಾ -ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘಾಚಿಂ ಎದೊಳ್ ಜಾಲಿಲ ಿಂ ಕಾಯ್ಸಕರ ಮಾಿಂ:

ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂವಯ್ಣರ ಜಾಿಂಾ್ ಾ ಶ್ಯೀಷಣಾ ವ್ಟರೊೀಧ್ ಮಾಹೆತ್ ವಮಿಸ ಕಾಿಂಪ್ಲೀಸ್ಿ , ರಾಸಾಯ್ನಿಕ್ ಸಾರಾ್‌ಾ ಿಂವ್ಟಶಿಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿಿಂ ಕೃಶಿ ವ್ಟಶ್ಯಾ ಿಂತ್ ಸಲಹಾ

ಎಚ್್‌ಐವ್ಟ - ಏಡ್ಸ ್‌ವ್ಟಶಿಿಂ ಜಾಗೃಣ್ ಶಿಬರಾಿಂ ಆನಿಿಂ ಏಡ್ಸ /ಎಚ್್‌ಐವ್ಟ ದವಸ್ ಆಚರಣ್

ಜಾತ ನಿಿಂದ್ವ ವ್ಟರೊೀಧ್ ಪರ ತಭಟನ್

ಅರ್ಕಾಾ ಿಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಅರ್ಕ್ಾ ವಾ ಕಿಾ ಿಂಕ್ ಸಕಾಸರಾಚೊಾ ಸವಲ ತ್ಲಾ ವ್ಟಶ್ಯಾ ಿಂತ್ ಮಾಹೆತ್

ಅಲೊಾ ೀಹಾಲ್ ಎನೊನಿಮ್ಸ್ ಶಿಬರಾಿಂ ಆನಿಿಂ ಮಾಹೆತ್

(AA)

ಅಮಾಲ್ ಪಿಯ್ಕಾ್ ಾ ಿಂವ್ಟಶಿಿಂ ಜಾಗೃತ ರಾ್‌ಾ ಲಿ ಆನಿಿಂ ಕಾಯ್ಲ್ಸಗ್ಳರ್ ’ಪರ ಕೃತ್ಚ್ಯಿಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್’್‌್‌ಮಾಹೆತ್

ಭಾರತೀಯ್ಣ ಭಾವೈಕಾ ತ್ವ್ಟಶಿಿಂ ಮಾಹೆತ್

ಮಾನವ್ ಹಕಾಾ ಿಂವ್ಟಶಿಿಂ ಜಾಗೃಣ್ ಮಾಲಾ ಡ್ಯಾ ಿಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಚ್ಯಡ್ಯಾ ಿಂ ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಚೊ ದೀಸ್ ಹಾಾ ಸವ್ಸ ಕಾಯ್ಲ್ಸಕರ ಮಾಿಂದ್ವಾ ರಿಿಂ ಕುಟ್ಲಿ ಿಂನಿ ಶ್ಯಿಂತ-ಸಮಾಧನ್ ಚಡಲ ಿಂ.

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆವಯ್ಣ-ಬಾಪಯ್ಣ ತಾಿಂಚ್ಯಾ ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂ ಸಂಗಿಂ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಖಚುಸಿಂಕ್ ಸಕಿಲ ಿಂ. ಆರ್ಥಸಕ್ ಪರಿಗ್ತ್್‌ಯ ಸ್ತಧರ ಲಿ. ಆತಾಿಂ ತಿಂ ಅಿಂತರ್ ರಾಷಿ ಾೀಯ್ಣ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಚ್ಯಾ ದಸಾ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂನಿಿಂ ಕೆಲಾಲ ಾ ಉತಪ ನಾ್ ಚ್ಯಿಂ ವಸ್ತಾ ಪರ ದರ್ಸನ್ ಮಾಿಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಯಾ ತ್. ಹೆಿಂ ಫಕತ್ಾ ಎಕ್ ವಸ್ತಾ ಪರ ದರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ನಹ ಿಂಯ್ಣ ಆಸಾಾ ಿಂ, ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಚ್ಯಿಂ ಮುಖೇಲ್ಪ ಣ್, ್‌ ತಾಿಂಚ ಕೌರ್ಲಾಿಂ, ಅಭಿವೃದಿ ಹೆರಾಿಂ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂನಿಿಂ ಪಳ್ವ್್ ಸ್ತಾ ಾೀ-ಸಬಲಿೀಕರಣಾ ದರ್ಶಿಂ ಚಮೊಾ ಿಂಕ್ ಏಕ್ ಅಾಾ ಸ್ ಜಾಿಂವ್ಾ ಪಾಾಲ . ಇತ್ಲ ಿಂಚ್ ನಹ ಿಂಯ್ಣ ಆಸಾಾ ಿಂ ‘ಸ್್ ೀಹ ಕೂಟ’್‌ ಮ್ಹ ಳ್ೊ ಿಂ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಬಾಿಂಧುನ್ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಚಿಂ ತಾಲ್ಿಂತಾಿಂ ಊರ್ಜಸತ್ ಕರುಿಂಕ್ ಆನಿಿಂ ಪರ ದರ್ಸನ್ ಕರುಿಂಕ್ ಪರ ಯ್ತ್್ ಕನ್ಸ ಆಸಾತ್. 2005ಂಿಂತ್ 81 ಸಾ -ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘಾಿಂಚ ಜಮಾತ್ ಮಾಿಂಡುನ್ ಹಾಡಿಲ . ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬರಾಿಂ, ವಸ್ತಾ ಪರ ದರ್ಸನ್,

ಮ್ನೊೀರಂಜನ್ ಆನಿಿಂ ಸಪ ಧ್ಸಯೀ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ . ಸ್ತಾ ಾೀ-ಸಬಲಿೀಕರಣಾಕ್ ಹ ಜಮಾತ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ ಜಾಿಂವ್ಾ ಪಾವ್ಟಲ . 2000 ಥವ್್ 2016 ಇಸ್ಾ ಭಿತರ್ ಲಗ್ಭ ಗ್ 80 ಸಾ -ಸಹಾಯ್ಣ ಸಂಘ್ 25 ಹಳಾೊ ಾ ಿಂಕ್ ವ್ಟಸಾಾ ಲ್ಸ. ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂನಿ ಸಬಾರ್ ಅಭಿವೃದಿ ಚಿಂ ಕಾಮಾಿಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತಲ ಿಂ. ದ್ವಕಾಲ ಾ ಕ್, ಗ್ಳಯ್ಣ-ಬೊಕಿ್ ಪ್ಲಸಾಪ್, ಶಿಿಂವ್ಲಣ್, ದನಿಸ ಚೊಾ ಅಿಂಗ್ಳ್ ಾ , ಹೊೀಟೆಲಾಿಂ, ಶ್ಯಮಿಯ್ಲ್ನಾಚ ಆಿಂಗ್ಡ್, ವಸ್ತಾ ರಾಚ ಆಿಂಗ್ಡ್, ಲಾಿಂಕಾ್ ಿಂಚೊ ಡಿಪ್ಲ, ಭಾಕಾರ ಾ ಿಂಚ್ಯಿಂ ವ್ಟಕಾರ ಪ್, ಾಶ್ಯಾ ಿಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತಾ ಿಂಚ ಆಿಂಗ್ಡ್, ಲೊಣ್ ಿಂ-ಹಪ್ಲೀಳ್ ವ್ಟಕಾರ ಪ್, ಎಿಂಬೊರ ೀಯ್್ ರಿ, ಬೊಿಂಬಿಂ ಕಚ್ಯಸಿಂ, ದುದ್ವಚೊ ಉತಪ ನ್್ ವ್ಟಕಾರ ಪ್, ದೂದ್ ವ್ಟಕಾರ ಪ್, ತಕಾಸರಿ ವ್ಟಕಾರ ಪ್, ಕಾಾ ಿಂಡ್ಲ್ ತಯ್ಲ್ರ್ ಕಚ್ಯಸಿಂ, ಫಿನಾಯ್ಲ್ಲ್ ಆನಿಿಂ ಸ್ತಗಂಧ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಕಚ್ಯಸಿಂ ಅರ್ಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಕಾಮಾಿಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತಲ ಿಂ. ಸಕಾಸರಾ ಮುಖ್ತಿಂತ್ರ ಶಿಿಂವೆ್ ಚ್ಯ ಕ್ಲೀಸ್ಸ ಸಂಪವ್್ ತಾಿಂಚ್ಯಿಂಚ್್ ಶಿವೆ್ ಿಂಚ್ಯಿಂ ಕೇಿಂದ್ರ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್ಿಂ. ಆರ್ಥಸಕ್ ಪರಿಸ್ತಾ ತ್ಿಂತ್ ಸ್ತದ್ವರ ಪ್ ಹಾಡ್್‌ಲ್ಲ ನಿಮಿಾ ಿಂ ತಾಿಂಚ್ಯಾ

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಕ್ ಬರಾ್‌ಾ ಇಸೊಾ ಲಾಿಂನಿಿಂ ಶಿಕಾಪ್ ದೀಿಂವ್ಾ ಸಕಿಲ ಿಂ. ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮ್ಟ್ಲಿ ಿಂತ್ ಭಾರಿಚ್್ ಸ್ತದ್ವರ ಪ್ ದಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಲ ಿಂ. ತಿಚ್ಯಯ ಜಿಣ್ಯಯ ವಯ್ಣಿ ಏಕ್ ನದರ ಮಂಗುೊ ಚ್ಯಾ ಸ ಕೆಲರಾಯ್ಣ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಿಂತ್ ಆನ್್ ಮಾಯ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಫಿಗ್ಸಜಿಂತ್ 1948 ಂಿಂತ್ ಶಿರ ೀಮಾನ್ ಆಲಬ ಟ್ಸ ಮಿಸ್ತಾ ತ್ ಆನಿಿಂ ಜುಾನಾ್ ಅಲಾಾ ರಿಸಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಲಿ ಿಂತ್ ತ ಜಲಾಿ ಲಿ. ತೀನ್ ವಸಾಸಿಂಚ್ಯ ಪಾರ ಯ್ಲ್ರ್ ಕಠೀಣ್ ತಾಪ್ ಆಯ್ಕಲ ಅನಿಿಂ ತಾಪಾ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ತಕಾ ಚಲೊಿಂಕ್ ಜಾಿಂವ್ಾ ನಾ. ವಹ ಡಿಲ ಮಾಿಂಯ್ಲ್್ ಾ ಮೊಗ್ಳಚ್ಯಾ ಸ್ವೆದ್ವಾ ರಿಿಂ, ಪಾಿಂಯ್ಲ್ಿಂಕ್ ಆಲಾಾ -ಪಾಲಾಾ ಚ್ಯಿಂ ತೇಲ್ ಪುಸ್ತನ್, ಮ್ಸಾಜ್ ಕೆಲಾಲ ಾ 22 ದಸಾಿಂ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಚಲೊಿಂಕ್ ತ ಸಕಿಲ . ಮಾರೆಕಾರ್ ಪ್ಲೀಲಿಯ್ಕಕ್ ತ ಬಲಿ ಜಾಲಿ. ತಚ್ಯಾ ಭಾಾನ್ ಆನಿಿಂ ಇಷಿ ಣಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಣ್ ತಕಾ ಉಕಲ್್ ಸಾಿಂ. ಜೀಕಿಚ್ಯಾ ಇಸೊಾ ಲಾಕ್ ವಹ ಚ್ಯಸಿಂ ಆಸ್ಲ ಿಂ. ಪಯ್ಲ್ಲ ಾ ವಗ್ಳಸ ಥವ್್ ತಸಾರ ಾ

ವಗ್ಳಸ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಇಸೊಾ ಲಾಿಂತ್ ಟೀಚರಾಿಂನಿ ತಾಿಂಚ್ಯಾ ಉಸಾಾ ಾ ರ್ ದವನ್ಸ ತಕಾ ಶಿಕಯ್ಲ್ಲ ಿಂ. ತತಾಲ ಾ ಮೊಗ್ಳನ್ ಆನಿಿಂ ಮಾಯ್ಲ್ಪ ಸಾನ್ ತಚ ಜತನ್ ಕೆಲಿ. ಪಾಿಂಚ್ಯಾ ಾ ವಗ್ಳಸಿಂತ್ ಆಸಾಾ ನಾ ತಕಾ ತಚ್ಯಾ ಆಬ್ ಆನಿಿಂ ವಹ ಡಿಲ ಮಾಿಂಯ್ಲ್್ ಾ ಘರಾಚ್್ ದವಲ್ಸಿಂ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಇಸೊಾ ಲ್ ಆನಿಿಂ ಇಗ್ಜ್ಸ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್್‌ಲಿಲ ದೆಕುನ್. ಘರಾ ಇತಲ ದುಬೊ ಕಾಯ್ಣ ಆಸ್್‌ಲಿಲ ಗೀ ಇಸೊಾ ಲಾಚ್ಯ ಶುಲ್ಾ ಭರುಿಂಕ್ ಸಯ್ಣಾ ತಚ್ಯಾ ಮಾಿಂಯ್ಣ-ಬಾಬಾಕ್ ತಾಿಂಕ್ ನಾತ್್‌ಲಿಲ . ತಚ್ಯಾ ಮಾಾೊ ಾ ಿಂಚ್ಯಾ ಬರಾ್‌ಾ ಮ್ನಾನ್ ಲೇಡಿಹಲ್ಲ ಹಾಯ್ಣ್‌ ಸ್ಕಾ ಲಾಿಂತ್ ಧವ್ಟ ಸಂಪಯಲ . ಕ್ಲಲ್ರ್ಜಚ್ಯಿಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕರುಿಂಕ್ ತಕಾ ಅಸಾಧ್ಾ ಜಾಲ್ಿಂ. ತಾಾ ದೆಕುನ್ ವ್ಟಜಯ್ಮಾರಿ ಟೆಕಿ್ ಕಲ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ಕ್

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭತಸ ಜಾವ್್ ಸ್ಿ ನೊಗ್ಳರ ಫ್ಹಹ , ಟೈಪ್ರ ೈಟಿಂಗ್ ಆನಿಿಂ ಅಕೌಿಂಟೆನಿಸ ಶಿಕ್ಲಿಂಕ್ ನಿಧಸರ್ ಕೆಲೊ. ಫಿೀಸ್ ಭಚ್ಯಸ ವ್ಟಷ್ಟ್ಾ ಿಂತ್ ಕಿತ್ಿಂಚ್್ ಚಿಂತನಾಸಾಾ ಿಂ ಭತಸ ಜಾಲಿ. ಪಟ್ಲ್ ವ್ಟಮೆನ್ಸ ಕ್ಲಲ್ರ್ಜಚ ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲಿನ್ ಭಯ್ಣ್ ಕಾಮೆಸಲ್ ಲಿೀಟ್ಲನ್ ತಚ್ಯ ಶುಲ್ಾ ಭಲ್ಸ. ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಾ ನಾಕ್ ತಚ ಒಳಕ್ ಸಯ್ಣಾ ನಾತಲ . ಭಯ್ಣ್ ಕಾಮೆಸಲ್ ಲಿೀಟ್ಲಚ್ಯಿಂ ಬರೆಿಂ ಮ್ನ್ ಪಳ್ವ್್ ತಾಾ ಚ್್ ದಸಾ ತಣಿಂ ತಚ ರ್ಜಣಿ ದೆಾಕ್ ಅಪ್ಲೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಸಲ್ ಮೆಳಾ ಮುಖ್ತಿಂತ್ರ ಭೆಟಂವ್ಾ ನಿಛೆವ್ ಕೆಲೊ. ರೆಲಿರ್ಜಯ್ಕೀಸ್ ಜಾವ್್ ದುಬಾೊ ಾ ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಿಂಕ್ ತಣಿಂ ನಿಧಸರ್ ಕೆಲೊ. ಸ್ಿ ನೊೀಗ್ಳರ ಫ್ಹ ಕ್ಲೀಸ್ಸ ಕನ್ಸ ಆಸಾಲ ಾ ಪಯ್ಲ್ಲ ಾ ವಸಾಸ ಅಪ್ಲೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಸಲ್ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಸ್ತಪಿೀರಿಯ್ರ್

ಜನರಲಾಕ್ ಮೇಳ್್ ಮೆಳಾಿಂತ್ ಭತಸ ಕರುಿಂಕ್ ಪವಸಣಿಗ ಮಾಗಲ . ಪೂಣ್ ತಚ ಕೂಡಿಚ್ಯ ಊಣ್ ಪಳ್ವ್್ ರೆಲಿರ್ಜಯ್ಕೀಸಾಿಂಚ ಕಷ್ಟ್ಿ ಿಂಚ ರ್ಜಣಿ ರ್ಜಯ್ಲ್ಿಂವ್ಾ ತಕಾ ಅಸಾಧ್ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ತಪಿೀರಿಯ್ರ್ ಜನರಲಾಚ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ಣ ಜಾಾ್ ಸ್ತಲ . ಹೆಿಂ ಆಯ್ಕಾ ನ್ ಭೀವ್್‌ಚ್್ ಬೆಜಾರಾಯ್ಲ್ನ್ ದೆಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಳಿಂಕ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್ಿಂ. ಧ್ನಾಾ ದೆಾಚ ಖುಶಿ ವಹ ಯ್ಣ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್್ ತ್ಲ ತಕಾ ರೆಲಿರ್ಜಯ್ಕೀಸ್ ಮೆಳಾಿಂತ್ ಭತಸ ಜಾಿಂವ್ಾ ಆಾಾ ಸ್ ಕನ್ಸ ದತಲೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಭವಸಶ್ಯಾ ನ್ ಆಸ್್‌ಲಿಲ ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಾ ನ್. ರೆಲಿರ್ಜಯ್ಕೀಸ್ ಜಾಿಂವ್ಟ್ ಆಶ್ಯ ಇತಲ ಜಬೊಬ ರ್ ಜಾಲಿಗೀ ಖಳಿ ತ್ ನಾಸಾಾ ನಾ ಮಾಗ್ಳಿಂಕ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್ಿಂ. ತಚೊ ಕ್ಲೀಸ್ಸ ಸಂಪಯ್ಲ್ಲ ಾ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕನ್ಸ ಕುಟ್ಲಮ್ ಸಾಿಂಬಾಳ್ ಜಾಬಾಾ ರಿ ತಚ ಜಾಲಿ. ಘರ್

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಾಿಂದುಿಂಕ್ ಕಾಡಲ ಲೊ ಲೊೀನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕಚ್ಯಸಿಂ ಭೀವ್ ಮುಖ್ಾ ಜಾವ್್ ಆಸ್್‌ಲ್ಲ ಿಂ. ಉತಾ ರ್ ಭಾರತಾಿಂತ್ ಗ್ಳೀಟಕ್್‌ಪುರಾಿಂತ್ ಸಿಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಸೊಾ ಲಾಿಂತ್ 1968-69 ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಟೈಪಿಸ್ಿ ಜಾವ್್ ಕಾಮ್ ಕರುಿಂಕ್ ಲಾಗಲ . ಲೊೀನ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಲಾಾ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಮೆಳಾಕ್ ಭತಸ ಜಾಿಂವ್ಾ ಪರತ್ ಮ್ನ್ ಕೆಲ್ಿಂ. ಆರೊೀಗ್ಾ ತಪಾಸಣಾಿಂತ್ ತ ರೆಲಿರ್ಜಯ್ಕೀಸ್ ಭೆಸಾಕ್ ಆಯಾ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ತಸಿ ಸ್ಸ ಆಫ್ಹ ಡಲಿಲ ಹಾಣಿಿಂ ಸಟಸಫಿಕೆಟ್ ದಲಿ. ಅಪ್ಲೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಸಲ್ ಮೆಳಾಕ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಿಂ ಭತಸ ಜಾಯ್ಲ್ಜ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಂತಾನಾ, ಮಾಿಂಯ್ ಪವಸಣಿಗ ಭೀವ್್‌ಚ್್ ಗ್ಜ್ಸ ಆಸ್ತಲ . ಮಾಿಂಯ್ಣ್ ಸಂತ್ಲಸಾನ್ ತಕಾ ಪವಸಣಿಗ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ಣ, ಬೆಸಾಿಂವ್ ದೀವ್್ ಏಕ್ ಬರಿ ಅಪ್ಲೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಸಲಿತ್ ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್್ ದುಬಾೊ ಾ ಿಂಚಿಂ ಸ್ಾ ಕರಿಜ ಮ್ಹ ಣ್ ತಚ ಆಶ್ಯ ವಾ ಕ್ಾ ಕೆಲಿ. ಅರ್ಶಿಂ ತ 1969 ವೆರ್ ಅಪ್ಲೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಸಲ್ ಮೆಳಾಕ್ ಭತಸ ಜಾವ್್ , 1972, ಜನೆರ್್‌ಚ್ಯಾ 17ಕ್ ತಣಿಂ ಪಯಲ ಆಿಂಗ್ವ್್

ಕೆಲಿ. 1977 ಮೇಯ್ಲ್ಚ್ಯಾ 9ವೆರ್ ನಿಮಾಣೊಾ ಆಿಂಗ್ವ್ಲ್ ಾ ಕೆಲೊಾ . ಉಪಾರ ಿಂತ್ ವ್ಟಜಯ್ಮಾರಿ ವೃತಾ ಪರ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ಿಂತ್ ಸ್ತಮಾರ್ ವ್ಟೀಸ್ ವಸಾಸಿಂ ಟೈಪಿಿಂಗ್ ಆನಿಿಂ ಶ್ಯಟ್್‌ಸಹಾಾ ಿಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್್ ಸ್ಾ ದಲಿ. ಮಾತ್ರ ನಹ ಿಂಯ್ಣ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಿಂ ಚ್ಯಡ್ಯಾ ಿಂ ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಕ್ ಬರೊ ಫುಡ್ಯರ್ ಬಾಿಂಧುನ್ ಹಾಡುಿಂಕ್, ದೆವ್ಲೀತ್ ಕುಟ್ಲಿ ಿಂ ಉಬೊಜ ಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿ ಆನಿಿಂ ತಚ ನಿಸಾಾ ರ್ಥಸ ಸ್ಾ ಪಳ್ವ್್ , ತಚ್ಯ ಥವ್್ ಪ್ರ ೀರಿತ್ ಜಾವ್್ ಸಬಾರಾಿಂನಿಿಂ ರೆಲಿರ್ಜಯ್ಕೀಸ್ ರ್ಜಣಿ ಆಪಾ್ ಯಲಿಲ ಯ್ಣ ಆಸಾ. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸೆವಾ ಟ್ಿ ಸ್ಟ್ 2016ವೆರ್ ತವಳಾ್ ಾ ಪಾರ ಿಂತೀಯ್ಣ ವಹ ಡಿಲ್್ ಭಯ್ಣ್ ಕಾಮೆಸಲ್ ರಿೀಟ್ಲನ್ ಕಾಮೆಸಲ್ ಸ್ಾ ಟರ ಸ್ಿ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್ಿಂ.

14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಿ ನ್ ಮಿಸ್ತಾ ತಾಕ್ ನಿರ್ದಸರ್ಕಿ ಜಾವ್್ ನೆಮೆಲ ಿಂ. ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ ಿಂ ORBIT ಸಮಾಜ್ ಸ್ಾ ಘಟಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಫಿರ ೀಡ್ಯ ಆನಿಿಂ ಬೀದರ್್‌ಚ್ಯಾ ಮ್ರಿಯ್ ನಿಲಯ್ ಕ್ಲವೆಿಂತಾಚೊಾ ಭಯ್ ಿಂ ಮುಕಾಸ್ತಸನ್ ವಹ ರುನ್ ಆಸಾತ್. ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಿ ನ್ ಮಿಸ್ತಾ ತಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮೆಸಲ್ ನಿಕೇತನಾಚೊಾ ಭಯ್ ಿಂ ಹಳಾೊ ಾ ಿಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್್ ಸಮಾಜ್ ಸ್ಾ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಯುವಜಣಾಿಂಕ್ ಮಾಗ್ಸದರ್ಸನ್ ದಿಂಾ್ ಾ ಕ್ ಜಮಿಗ ಕ್ಲೀಲನಿಿಂತ್ ಗ್ಳೀಲ್್ ್‌ನ್ ಯೂತ್ ಕಲ ಬ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್ಿಂ. ರಸಾಾ ಾ ನಾಟುಾ ಳಾಾ ಿಂ ಮುಖ್ತಿಂತ್ರ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಆನಿಿಂ ಭಿಂವ್ಟಾ ಚ್ಯಾ ಹಳಾೊ ಾ ಿಂನಿಿಂ ಬಾಲ್ಾ ವ್ಟಾಹ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮ್ನ್ ಟ್ಲರ ಾ ಫಿಕಿಿಂಗ್್‌ವ್ಟಶಿಿಂ ಜಾಗೃತ ಹಾಡುಿಂಕ್ ತಿಂ ಸಕಿಲ ಿಂ.

ಕಾಮೆಸಲ್ ಟರ ಸಾಿ ಚ್ಯ ಮ್ಹತಾಾ ಚ್ಯ ಕಾಮ್ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಚ್ಯಿಂ ರೈಲ್ಾ ಸಹಾಯ್ಣ್‌ಾಣಿ. ಬೀದರಾಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ ಿಂ ಬರೆಿಂಪಣ್ ಪಳ್ವ್್ ಸ್ತಾ ಾೀಯ್ಲ್ಿಂಚ್ಯಾ ಆನಿಿಂ ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಚ್ಯಾ ಕಲಾಾ ಣ್ ಇಲಾಖೆಚ್ಯಾ ಉಪನಿರ್ದಸರ್ಕನ್, ಕನಾಸಟಕ್ ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ್ ಉಪನಿರ್ದಸರ್ಕನ್ ಆನಿಿಂ ತರ್ಶಿಂಚ್್ ಸ್ಿಂಟರ ಲ್ ರೈಲ್ಾ ಮುಖ್ತಿಂತ್ರ ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಚ್ಯಿಂ ರೈಲ್ಾ ಸಹಾಯ್ಣ್‌ಾಣಿಿಂ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕರುಿಂಕ್ ಪರ ಸಾಾ ವ್ ಆಯ್ಕಲ . ಘರಾ ಥವ್್ ಧಿಂವ್ಲನ್ ಗ್ಲಲಾಲ ಾ ಆನಿಿಂ ರೈಲ್ಾ ಸ್ಿ ೀಷ್ಟ್ನಾಿಂನಿ ಭಿಂಾ್ ಾ ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಚಿಂ ಸೊಧ್ ಿಂ ಕನ್ಸ ತಾಿಂಕಾಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪಾಿಂವ್ಲಿಂವೆ್ ಿಂ ಹಾಾ ಯ್ಕೀಜನಾಚೊ ಮುಖ್ಾ ಉದೆಾ ೀಶ್ ಜಾಾ್ ಸೊಲ . ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಿ ನ್ ಮಿಸ್ತಾ ತ್ ಹಾಚ ನಿರ್ದಸರ್ಕಿ ಜಾವ್್ , ಸಾ ಯಂ ಸೇವಕಾಸಂಗಿಂ ಬರೊ ಾವ್ರ ಕರಿತ್ಾ ಆಸಾ. ಸಹಾಯ್ಣ್‌ಾಣಿ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ಸ ಮ್ಹನೆ ಭಿತರ್ 150 ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಕ್ ಕೌನೆಸ ಲಿಿಂಗ್ ದೀವ್್ ಶ್ಯಬತ್ ಘರಾ ಪಾವಯ್ಲ್ಲ ಿಂ.

15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ’್‌ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಂತುನ್, ತಚ್ಯಿಂ ಕಾಮ್ ಪ್ಲಿಂತಾಕ್ ಪಾಿಂವ್ಾ ಮಿನತ್ನ್ ತ ಾವುರ ಿಂಕ್ ಲಾಗಲ .

ಸಮಾಜ್ ಸ್ಾ ಕನ್ಸ ಆಸಾಾ ನಾ ಸಭಾರ್ ಅಡ್ಾ ಳ ತಕಾ ಆಯ್ಕಲ ಾ . ಬೀದರಾಿಂತ್ ತಚ ಸ್ಾ ದೀಿಂವ್ಾ ಆಯಲಾಲ ಾ ವೆಳಾ ಥಂಯ್ಲ್್ ಾ ಲೊಕಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ತಕಾ ಸ್ತಾ ೀಕಾರ್ ಕರುಿಂಕ್ ಇನಾಾ ರ್ ಕೆಲ್ಿಂ. ತಚೊ ಶಿೀದ್ವ ಸಾ ಭಾವ್ ಹೆರಾಿಂಕ್ ರುಚ್ಯನಾ ಜಾಲೊ. ಬರೆಿಂ ಕೆಲಾಲ ಾ ವೆಳಾ ಜಾಯ್ಣ ಪುತ್ಲಸ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಾ ಸವ್ಸ ಘಡಿತಾಿಂನಿಿಂ ‘ಹಾಿಂವ್ ಏಕ್ ನಾಫಾವ್ಲ ನವಾ ನ್ಸ, ಮ್ಹ ಜಿಂ ಕಾಮ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ

2013ವೆರ್ ತ ಕಠೀಣ್ ಅಸಾ ಸ್ಾ ಜಾಲಿ ಆನಿಿಂ ಹೆರಾಿಂ ವಯ್ಣರ ಅವಲಂಬತ್ ಜಾಯ್ಲ್ಜ ಪಡಲ ಿಂ. ಜಮಿಗ ಕ್ಲಲನಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಿಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಳ್ ಾ ಿಂದ್ವಾ ರಿಿಂ ಆನಿಿಂ ಕ್ಲವೆಿಂತಾಚ್ಯಾ ತಚ್ಯಾ ಭಯ್ ಿಂಚ್ಯಾ ಜತ್್ ದ್ವಾ ರಿಿಂ ತಚ ಪಿಡ್ಯ ಗೂಣ್ ಜಾಲಿ. ಹೆಿಂ ಘಡಿತ್ ತಚ್ಯಾ ರ್ಜಣಾ ಿಂತ್ ಬದ್ವಲ ವಣಚೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಿಂಗ್ಲಾ ತಾ. ತಚ್ಯಾ ಬಾಳಪ ಣಾ ಥವ್್ ಮಾಗ್ಳ್ ಾ ಿಂಥಂಯ್ಣ ಎಕಾಥರಾಚ್ಯಿಂ ಆಕಷಸಣ್ ತಕಾ ಆಸ್್‌ಲ್ಲ ಿಂ. ಚಡ್ ವೇಳ್ ತ ಮಾಗ್ಳ್ ಾ ರ್ ಆನಿಿಂ ಧಾ ನಾಿಂತ್ ಖಚಸತಾಲಿ. ರೆಲಿರ್ಜಯ್ಕೀಸ್ ಜಾಲಾಾ ಉಪಾರ ಿಂತ್್‌ಯೀ ಮಾಗ್ಳ್ ಾ ಿಂವಯ್ಣರ ಆಸ್್‌ಲಿಲ ತಚ ವ್ಲಡಿ್ ಕೆದ್ವ್ ಿಂಯ್ಣ ನಿಿಂವ್ಲಿಂಕ್ ನಾ. ಹಯ್ಲ್ಸಕಾ ದಸಾ ಸಕಾಳಿಂ 3.30ಕ್ ಉಟೊನ್

16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತ್ಲಿಂಡ್ಯರ್ ಏಕಾ ಥರಾಚ್ಯಿಂ ಸಮಾಧನ್ ಆನಿಿಂ ತೃಪಿಾ ದಸೊನ್ ಯ್ಲ್ತಾ. ತಿಚೊ ಸಂದೇಶ್

ಮಾಗ್ಳ್ ಾ ಿಂತ್ ಆನಿಿಂ ಧಾ ನಾಿಂತ್ ಖಚುಸನ್ ದೆಾಚ ಮ್ಜತ್ ತಚ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಸ್ವೆಚ್ಯರ್ ಆನಿಿಂ ದುಬಸಳಾಾ ಲೊಕಾಚ್ಯರ್ ಮಾಗ್ಳನ್, ಧ್ನಾಾ ದೆಾಚ್ಯಿಂ ಬಳ್ ಮಾಗ್ಳನ್ ಮಾಗ್ಳ್ ಾ ಿಂತ್ ಖಚಸತಾ ತ. ರ್ದವ್ ಹಯ್ಲ್ಸಕಾ ಕಾಮಾಿಂತ್ ತಾಚೊ ಸಾಿಂಗ್ಳತ್ ದತಾ ಆನಿಿಂ ತಚ್ಯ ಲಾಗಿಂಚ್್ ಆಸೊನ್ ತಾಚೊ ದೈವ್ಟಕ್ ಅನೊಭ ೀಗ್ ತ ಭಗ್ಳನ್ಿಂಚ್್ ಆಸಾ. ದುಬಾೊ ಾ ಿಂಚೊ ಮೊೀಗ್ ತಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಣ ಥವ್್ ಆಯಲ್ಲ ಿಂ ದೆಣಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತ ಸಾಿಂಗ್ಳಾ . ದುಬಾೊ ಾ ಿಂಚ ಸ್ಾ ಜಾವ್್ ಆಸ್್‌ಲೊಲ ತಚ್ಯಾ ರ್ಜಣಾ ಚೊ ಮುಖ್ಾ ಉದೆಾ ೀಶ್. ಪಾಟ್ಲಲ ಾ 46 ವಸಾಸಿಂಚ್ಯಾ ರೆಲಿರ್ಜಯ್ಕೀಸ್ ರ್ಜಣಾ ಿಂತ್ ತಣಿಂ ಕಷ್ಟ್ಿ ನ್, ಖಳಿ ತ್ ನಾಸಾಾ ಿಂ, ಆನಿಿಂ ಮೊಗ್ಳನ್ ದುಬಾೊ ಾ ಿಂಚ ಆನಿಿಂ ನಿಗ್ಸತಕಾಿಂಚ ಸ್ಾ ಕೆಲಾಾ ಆನಿಿಂ ಕರಿತ್ಾ ಆಸಾ. ತಚ್ಯಾ

My message to the religious is that please remain connected to Jesus 24 hours of the day, not to be anxious about your family members whom we have left for His sake, He takes charge of them, not to climb the ladder if you are made to climb (praise) and do not go to the pit, (criticism) of the people push you there, remain where you are with peace of mind and finally remember್‌ the್‌ four್‌ powerful್‌ words್‌ “್‌ this್‌too್‌passes್‌away”.್‌So್‌ finally, God alone್‌ remains್‌ with್‌ me.್‌ “Remain್‌ united to me, and I will remain united to್‌you”್‌(John್‌15:4) ಬೀದರಾಿಂತ್ ತಣಿಂ ಕೆಲಾಲ ಾ ಸ್ವೆಕ್ ಅಪ್ಲೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಸಲ್ ಮೇಳ್ ತಕಾ ಅಬಾರಿ ಜಾವ್್ ಆಸಾ. ಅಸಾ ಸ್ಾ ಜಾಲಾಾ ರಿೀ ಹಯ್ಲ್ಸಕಾ ಸಮಾಜ್ ಸ್ವಕಾಕ್ ಮಾಗ್ಸದರ್ಸನ್ ದೀವ್್ ತಚ ಅಮೂಲ್ಾ ಸ್ಾ ದೀವ್್ ಿಂಚ್ ಆಸಾ. ಕುಡಿಚ ಊಣ್ ಏಕ್ ಅಡ್ಾ ಳ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತಣಿಂ ಕೆದ್ವ್ ಿಂಯ್ಣ ಚಿಂತನಾಸಾಾ ಿಂ, ಧೈಯ್ಲ್ಸನ್, ಮಿಸಾಿಂವ್ ಾವ್ರ ದೀವ್್ ಆಜ್ ತ ಬೀದರಾಚ ಮ್ದರ್ ತ್ರೆಜಾ ಜಾಿಂವ್ಾ ಪಾಾಲ ಾ . ತಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಿಂಾಕ್ ವ್ಟೀಜ್ ಪತ್ರ ಬರೆಿಂ ಮಾಗ್ಳಾ ಿಂ ಆನಿಿಂ ರ್ದವ್ ತಕಾ ಬರಿ ಭಲಾಯಾ ದೀವ್್ ಅನಿಕಿೀ ಚಡ್ ಆನಿಿಂ ಚಡ್ ಲೊಕಾಿಂಕ್ ಜಜುಕಿರ ಸಾಾಚ ಒಳಕ್ ದೀವ್್ ತಾಿಂಚಿಂ ಆರ್ಥಸಕ್, ಸಾಮಾರ್ಜಕ್ ಆನಿಿಂ ಅತಿ ೀಕ್ ಪರಿಗ್ತ್ ಸ್ತದೊರ ನ್ ಬರಿ ರ್ಜಣಿಿಂ ರ್ಜಯ್ಲ್ಿಂವ್ಾ ಸೊಮಿ ರ್ದವ್ ತಾಿಂಕಾಿಂ

17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬೆಸಾಿಂವ್ ದೀಿಂವ್ಟಾ ಮಾಗ್ಲ್ ಿಂ ಜಾಿಂವ್ಟಾ ಿಂ.

ಮ್ಹ ಳ್ೊ ಿಂ ಆಮೆ್ ಿಂ

-ಭಯ್ಣ್ ಡೊರೊತಿ ಡಿಸೀಜಾ ಪ್ಿ ೂಂಶುಪ್ಲಿನ್, ಸೂಂತ್ ಆನ್ನಾ ಚಿ ಬ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗ್ಳು ರ

(ಭಯ್ಣ್ ಕಿರ ಸ್ತಾ ನ್ ಮಿಸ್ತಾ ತಾಚ ಸಮಾಜಕ್ ಸೇಾ ಆನಿ ಯ್ರ್ಸ್ತಾ ೀ ಜಯ್ಣಾ ಪಳ್ಿಂವ್್ ಹಾಿಂವ್ ತಕಾ ಮ್ಹ ಜಿಂ ಚ್ಯಪ್ಿಂ ಉಕಲಾಾ ಿಂ. ಸಮಾಜಾಭಿವೃದಿ ಕಚ್ಯಾ ಸ ಅಸಲಾಾ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕಾಿಂಕ್ ಆಮಾ್ ಾ ಕನಾಸಟಕ ಸಕಾಸರಾನ್ ’ರಾಜಾ ೀತಸ ವ ಪರ ರ್ಸ್ತಾ ’್‌ ದೀಿಂವ್್ ಮಾನ್ ಕಚ್ಯಸಿಂ ಾರ್ಜಬ ಜಾಿಂಾ್ ಸಾ. ಕ್ಲೀಣ್ ತರಿೀ ಆಮೆ್ ಭಾವ್/ಭಯ್ ಹಕಾ ತ ಪರ ರ್ಸ್ತಾ ಮೆಳ್್ ಾ ಪರಿಿಂ ಆಪ್ಲ ಿಂ ಪರ ಯ್ತ್್ ಕತಸತ್? ತಣಿಂ ಬೀದರಾಿಂತ್ ನವ್ಲ ಉತಸ ವ್ ಹಾಡ್ಯಲ ದುಬಸಳಾಾ ಿಂಕ್ ಗ್ಲರ ೀಸ್ಾ ಕರುನ್ ತಾಿಂಚ್ಯಾ ರ್ಜೀವನಾಿಂತ್. -ಸಂ) ------------------------------------------------------------------------------------------

ಇನಾ ೂಂಜೆ ರೈಲ್ಾ ೀ ಸೆ್ ೀಶನ್ ಆನಿ ಪರಿಸರೂಂತಾಯ ಯ ಲೊಕಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ

18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ೀ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್ ಆನಿ ಪರಿಸರಾಿಂತಾಲ ಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚ್ಯ ಥವ್್ ಮೆಳ್ಾ ತಾ ತಾಾ ಫಾಯ್ಲ್ಾ ಾ ವ್ಟಶಿಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಿಂಾ್ ಾ ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ಅವ್ಟಭರ್ಜತ್ ದಕಿಷ ಣ್ ಕನ್ ಡ್ ರ್ಜಲಾಲ ಾ ಿಂತ್ ರೈಲೇ ಸವಲ ತಾಯ್ಲ್ವ್ಟಶಿಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಮೊಜ ನ್ ಘೆಾಾ ಿಂ. 1907 ಇಸ್ಾ ಿಂತ್ ಮಂಗುೊ ರ್ ರ್ಶಹ ರಾಕ್ ರೈಲ್ ಯ್ಲ್ಿಂಾ್ ಾ ಮುಕಾಿಂತ್ರ ಅವ್ಟಭರ್ಜತ್ ದಕಿಷ ಣ್ ಕನ್ ಡ್ ರ್ಜಲಾಲ ಾ ಕ್ ರೈಲಾಚ ಸವಲ ತಾಯ್ಣ ಲಾಭ್್‌ಲಿಲ . ತಾಾ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಮಂಗುೊ ರಾ ಥವ್್ ಉಡುಪಿ ಪಯ್ಲ್ಸಿಂತ್ ಹ ಸವಲ ತಾಯ್ಣ ವ್ಟಸಾಾ ರಾಯ್ಲ್ತ್ ಆಸ್್‌ಲಿಲ ತರಿೀ ತ್ದ್ವಳಾಚ್ಯ ಬ್ಿ ಟಿಷ್ ರಜ್ಾ ಟ್ಕಿ ಯೆನ್, ವಾ ಸಾ ತಂತಾಿ ಉಪ್ಿ ೂಂತ್ (1989 ಪರ್ೊಂತ್) ಖಂಯ್ಲ್್ ಾ ಯ್ಣ ಸಕಾಸರಾಿಂನಿ ಹಾಾ ಬಾಬಾ ನ್ ಮ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ ಿಂನಾ. ಮಂಗುೊ ರಾ ಥವ್್ ಬಡ್ಯಗ ಕ್ ರೈಲ್ಾ ೀ ಖ್ತತರ್ ಸವೆಸಿಂಚ ಘೀಷಣಾಿಂಚ್ ಚಲಿಲ ಿಂ ಶಿಾಯ್ಣ ಾವ್ರ ಜಾಲೊಲ ನಾ. ಕಾಿಂಯ್ಣ ಥೊಡ್ಯಾ ಿಂನಿ ಹಾಾ ರೈಲ್ಾ ೀ ಲೈನಿಚ್ಯ ನಿಮಾಸಣಾ ಬಾಬಾ ನ್ ಕಷ್ಟಿ ್‌ಚ್ ದ್ವಕವ್್ ದಲ್. ನಾ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಾ ಕ್ - ಪಣಂಬೂರ್ ಬಂದರ್, ಎಿಂಸ್ತಎಫ್ಹ, ಕುದೆರ ಮುಖ ಕಾಖ್ತಸನೆ ಇತಾಾ ದಿಂ ಖ್ತತರ್ ಗೂಡ್ಸ ಸಾಗುಸ ಿಂಚ್ಯ ಬಾಬಾ ನ್ ಸಾಟ್ಲಾಾ ಸತಾ ರಾಾಾ ದರ್ಕಾಿಂತ್ ತ್ಲೀಕೂರ್ ಆನಿ ಪಣಂಬೂರ್ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ರೈಲ್ಾ ೀ ಪಾಟೆ ಅಸ್ತಾ ತಾಾ ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಲ . ಕೂಂಕಣ್ ರೈಲ್ಾ ಚೊ ಕಾರಣ್್‌ಕತ್ೆ: ಮ್ನ್ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಾಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣಾಾ ತ್. ಹಾಾ ಪರ ಕಾರ್ ಮಂಗುೊ ರಾ ಥವ್್ ಬಡ್ಯಗ ಕ್ ರೈಲ್ಾ ೀ ವ್ಟಸಾಾ ರುಿಂಕ್ ದೃಡ್ ಮ್ನ್ ಕನ್ಸ ತಾಾ ಬಾಬಾ ನ್ ಆಡ್ಾ ಳಾಾ ಿಂಕ್

ಫುಡ್ ಕರುಿಂಕ್ ವಾ ವಸಾಾ ಕೆಲೊಲ ವೆಕಿಾ ಜಾಾ್ ಸಾ – ದೆ. ಜೀಜ್ಸ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ್. ಆಜ್ ಕಿತ್ಿಂ ಆಮಿ ಕ್ಲಿಂಕಣ್ ರೈಲ್ಾ ಮ್ಹ ಣಾಾ ಿಂವ್ ತಾಚ ಆನಿ ತಾಾ ರೈಲ್ ವೆವಸ್ಾ ಚ್ಯ ಪಾಟ್ಲಾ ಿಂಚ್ಯರ್ ಮಂಗುೊ ರಾ ಥವ್್ ಮುಿಂಬಯ್ಣ್‌ಸವೆಿಂ ಹೆರ್ ಗ್ಳಿಂಾಿಂಕ್್‌ಯೀ ರೈಲಾಿಂ ದ್ವಿಂವ್ಟ್ ಸಗೊ ಕಿೀತ್ಸ ದೆ. ಜೀಜ್ಸ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸಾಕ್ ಫಾವ್ಲ. ಭಾರತಾಚ್ಯ ಚರಿತ್ರ ಿಂತ್ 1974 ಮೇ ಮ್ಹನಾಾ ಿಂತ್ ಘಡ್್‌ಲಾಲ ಾ ಏಕ್್‌ಮಾತ್ರ ರೈಲ್ಾ ೀ ಮುಷಾ ರಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ, ಆಪಾಲ ಾ ಉದೆಾ ೀಶ್ ಸಾಧ್ನಾ ಖ್ತತರ್ ರೈಲ್ಾ ೀ ಪಾಟ್ಲಾ ಿಂಚ್ಯರ್ ನಿದ್್‌ಲೊಲ ಧ್ಯ್ಲ್ರ ಧಿಕ್ ಝುಜಾರಿ ಜೀಜ್ಸ ಫೆನಾಸಿಂಡಿಸ್ ವ್ಟಪಿ ಸ್ತಿಂಗ್ ಮುಕೇಲಪ ಣಾಚ್ಯ ಕೇಿಂದ್ರ ಮಂತರ ಮಂಡ್ಳಾಿಂತ್ (1989 -1990) ರೈಲ್ಾ ೀ ಮಂತರ ಜಾತಾನಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಾಿಂಗ್ಳತ ಮ್ಧು ದಂಡ್ವತ್ ದುಡ್ಯಾ ಮಂತರ ಆಸಾಾ ಿಂ ಕ್ಲಿಂಕಣ್ ರೈಲ್ಾ ಚ್ಯಿಂ ಯ್ಕೀಜನ್ ಜಲಾಿ ಲ್ಿಂ ಆನಿ ಹಾಾ ಸವೆಿಂ ಮಂಗುೊ ರಾ

19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾಯ್ಲ್ಸಗ್ತ್ ಜಾಲೊಲ . 1990 ಫೆಬರ ವರಿ 26 ವೆರ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯ ಇಿಂದ್ವರ ಳಿಂತ್ ಉಡುಪಿ ಮಂಗುೊ ರಾ ಮ್ಧಲ ಾ ಾಾರ ಕ್ ಬುನಾಾ ದ ಫಾತ್ಲರ್ ದವ್ಟರ ಲಾಲ ಾ ಜಜಾಸನ್ ಉಚ್ಯರ್್‌ಲಿಲ ಿಂ “ಹಾಿಂವ್ ರೈಲ್ಾ ಿಂತ್ ಆಸಾಲ ಾ ರಿೀ ಾ ನಾತಾಲ ಾ ರಿೀ ಪಾಿಂಚ್ ವಸಾಸಿಂ ಭಿತರ್ ಕರಾವಳಚೊ ಲೊೀಕ್ ಕ್ಲಿಂಕಣ್ ರೈಲ್ಾ ೀ ಮುಕಾಿಂತ್ರ ಮುಿಂಬಯ್ಣಾ ವಚೊಿಂಕ್ ಸಕಾ ಲೊ”್‌ಹಿಂ ಉತಾರ ಿಂ 26 ಜನವರಿ 1998 ವೆರ್ ಕ್ಲಿಂಕಣ್ ರೈಲ್ಾ ೀ ಯ್ಕೀಜನ್ (ಕ್ಲೀಡ್ಾ ಕೆಸ್ತಿಂಚ ಪರ ಕರಣಾಿಂ ತಸಲಾಾ ಅನಿಾಯ್ಣಸ ಕಾರಣಾಿಂಚ್ಯ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಳಾಯ್ಲ್ನ್) ಉಗ್ಳಾ ಯ್ಲ್ಾ ನಾ ಸತ್ ಜಾಲಿಲ ಿಂ. ಖರೆಿಂಚ್ ಜಾವ್್ ತ್ದ್ವ್ ಿಂ ಜೀಜ್ಸ ರೈಲ್ಾ ೀ ಮಂತರ ಚ್ಯ ಹ್ಯದ್ವಾ ಾ ರ್ ನಾತ್್‌ಲೊಲ . ಕ್ಲಿಂಕಣ್ ರೈಲ್ಾ ಕ್ಲೀಪ್ಲಸರೇರ್ನ್ ಮುಕಾಿಂತ್ರ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಚ್ಯರ್ ವ್ಟಭಾಗ್ಳಿಂನಿ ಾವ್ರ ಆನಿ ಮೆಟ್ಲಮೆಟ್ಲಿಂನಿ ಮ್ಹ ಳಾೊ ಾ ಬರಿ ರೈಲ್ಾ ೀಚ್ಯ ಾಟೆರ್ ಜಾಯ್ಲ್ಜ ಲ್ಲ ಿಂ ಕಾಮ್ ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂಚ್ ನಮಿಯ್ಲ್ರ್್‌ಲ್ಲ ಿಂ. ಹಾಾ ಯ್ಕೀಜನಾಿಂತ್ ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್್‌ಯೀ ಏಕ್ ಜಾಾ್ ಸ್್‌ಲ್ಲ ಿಂ.

ಥವ್್ ಮುಿಂಬಯ್ಣಾ ರೈಲ್ಾ ೀ ಸವಲ ತಾಯ್ಣ ವ್ಟಸಾಾ ರೊಿಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಿಂ. ಮುಿಂಬಯ್ಲ್್ ರೊೀಹಾ ಥವ್್ ಮಂಗುೊ ರಾ್‌್ ತ್ಲೀಕೂರ್ ಪಯ್ಲ್ಸಿಂತಲ 741 ಕಿಮಿ ಲಾಿಂಬಾಯ್ಲ್ಚ ರೈಲಾಚ ಾಟ್ ಕಷ್ಟಿ -ಾಿಂವ್ಟಿ ನ್ ಭರ್್‌ಲಾಲ ಾ ತಸಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಜೀಜ್್‌ಸಯೀ ಜಾಣಾಸ್್‌ಲೊಲ . ಅಸ್ತಾ ರಾತ್ಿಂತ್ ಭರ್್‌ಲಿಲ ವ್ಟಪಿ ಸ್ತಿಂಗ್ ಸಕಾಸರಾಚ ಆವ್ಟಾ ಚಡ್ ಲಾಿಂಬಾಯ್ಲ್ಚ ನಂಯ್ಣ ಮ್ಹ ಣ್್‌ಯೀ ತಾಚ್ಯ ಗ್ಮ್ನಾಿಂತ್ ಆಸ್್‌ಲ್ಲ ಿಂ. ಸವ್ಸ ವೆವಸಾಾ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್್ ಿಂಚ್ ಜೀಜ್ಸ

ಇನಾ ೂಂಜೆ ರೈಲ್ಾ ೀ ಸೆ್ ೀಶನ್: ಉಡುಪಿ ರ್ಜಲೊಲ ಕಾಪು ತಾಲೂಕಾಿಂತ್ ರಾಷಿ ಾೀಯ್ಣ ರಸೊಾ ೬೬ಚ್ಯರ್ ಕಾಪು ಆನಿ ಕಟಪಾಡಿ ಮ್ಧ್ಿಂ ಮೆಳಾ್ ಾ ಪಾಿಂಗ್ಳಳ ಪ್ಿಂಟೆ ಥವ್್ ಸ್ತಮಾರ್ ಅಡೇಜ್ ಕಿಮಿೀ ಅಿಂತರಾರ್ ಾ ಶಂಕರಪುರ ಪ್ಿಂಟೆ ಥವ್್ ್‌ಯೀ ಚಡುಣ ತತಾಲ ಾ ಚ್ ಅಿಂತರಾರ್ ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ೀ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್ ಆಸಾ. ಹಾಿಂವೆಿಂ ಜಲೊಿ ನ್ ಾಡ್್‌ಲಾಲ ಾ ಘರಾ ಥವ್್ ಹೆಿಂ ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್ ಮ್ಸ್ಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್್‌ಲಾಲ ಾ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಹೆಿಂ ಭೀವ್ ಮೊಗ್ಳಚ್ಯಿಂ. ಸ್ತಮಾರ್ 1999 ಇಸ್ಾ ಇತಾಲ ಾ ಕ್ ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ೀ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್ ಾಾರ ಕ್ ಲಾಗ್್‌ಲ್ಲ ಿಂ. ಥೊಡಿಿಂ ವಸಾಸಿಂಬರ್ ಗ್ಳಿಂಯ್ಲ್ಿಂ

20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವೆಚ್ಯ ತಸಲಿಿಂ ಸಾ ಳೀಯ್ಣ ಟೆರ ೈನಾಿಂ ಹಾಿಂಗ್ಳಸರ್ ರಾಾಾ ಲಿಿಂ. ತಾಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಿಂವ್ ಪಾಿಂಗ್ಳಳ - ಶಂಕರಪುರ ಪರಿಸರಾಿಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಸ್ವೆಚ್ಯ ಾಾರ ಿಂತ್ ಮೆತ್ರ್ ಜಾಾ್ ಸ್್‌ಲೊಲ ಿಂ. ಸ್ತಮಾರ್ 2001 ಾಾ ವಸಾಸ ಮಂಗುೊ ರ್ ಕೆನರಾ ಚಿಂಬರ್ ಆಫ್ಹ ಕ್ಲೀಮ್ಸ್ಸ ಆಿಂಡ್ ಇಿಂಡ್ಸ್ತಿ ಾಿಂತ್ ಕ್ಲಿಂಕಣ್ ರೈಲ್ಾ ೀ ಬಾಬಾ ನ್ ಉಲಂವ್ಾ ಆಯಲಾಲ ಾ ಜನರಲ್ ಮೆನೆಜರಾಲಾಗಿಂ ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ೀ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್ ಾಡ್ಯ್ಲ್ಜ ಯ್ಣ ಆನಿ ಹಾಿಂಗ್ಳಸರ್ ಪಯೆ ಲಿಿಂ ಟೆರ ೈನಾಿಂಯೀ ರಾವಯ್ಲ್ಜ ಯ್ಣ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ನವ್ಟ ದಿಂವ್ಾ ಶಂಕರಪುರಾಚ್ಯ ನಾಗ್ರಿಕ್ ಸಮಿತ್ಚೊ ಏಕ್ ನಿಯ್ಕೀಗ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಮುಕೇಲಪ ಣಾರ್ ಗ್ಲಲೊಲ . ಆಮಾ್ ಾ ಮ್ನವೆಕ್ ಜಾಬ್ ಜಾವ್್ “ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ೀ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾ ಥವ್್ ಎ್‌ಎಕಾ ಮ್ಹನಾಾ ಿಂತ್ 4-5 ಟಕೆಟೊಾ ೀಯ ವ್ಟಕ್ಲರ ಜಾಯ್ಲ್್ ಿಂತ್”್‌ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಯ್ಕಾ ನ್ ಶಿರಿ ಸ್ತಕುಲಾಲ ಾ ಿಂವ್. ಹೆಿಂ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್ ಾಪಿರ ಜಾಯ್ಣ ಜಾಲಾಲ ಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಪಾ್ ಕ್ ಲಾಭ್್‌ಲಾಲ ಾ ಸವಲ ತಾಯ್ಲ್ ಥಂಯ್ಣ ನಿಲಸಕಾಷ ದ್ವಕಯಲಾಲ ಾ ನ್ ಉಪಾರ ಿಂತಾಲ ಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಸಾಸಿಂ ಭಿತರ್ ಖಂಯ್ ಿಂಯೀ ಟೆರ ೈನಾಿಂ ಇನ್ ಿಂಜಿಂತ್ ರಾಾನಾ ಜಾಲಿಿಂ.

ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ೀ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಪಡುಬದರ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಿಂ ಮ್ದ್ವಲ ಾ ಆಯನ್್ ಜಾಗ್ಳಾ ರ್ ಆಸಾ. ಫುಡಿಂ ಹೆಿಂ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್ ಅಭಿವೃಧಿಾ ಕಚ್ಯಸ ಪಯೆ ಲಾಾ

ದಷಿ ಖ್ತಲ್ ಯ್ಕೀಜನಾಚ್ಯ ಆರಂಭಾ ರ್್‌ಚ್ ಹಾಿಂಗ್ಳಸರ್ ಜಾಯ್ಣ್‌ತತ್ಲಲ ಜಾಗ್ಳ ಸ್ತಮಾರ್ ಲಾಿಂಬಾಯ್ಲ್ಕ್ ಅಮಾನತ್ ದವ್ಟರ ಲೊಲ . ಹಾಾ ಬಾಬಾ ನ್ ಏಕ್ ದ್ವಕ್ಲಲ ದಿಂವ್ಲ್ ತರ್ ಮುಿಂಬಂಯಿಂತಾಲ ಾ ಪಿರ ಿಂಟಿಂಗ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ತರ್ಶಿಂ ಬಾಾ ಿಂಕಿಿಂಗ್ ರ್ಶತಾಿಂತಾಲ ಾ ಾಾರ ಖ್ತತರ್ ಖ್ತಾ ತ ಜಡ್್‌ಲೊಲ ಪಾಿಂಗ್ಳೊ ಗ್ಳರ್ ಆಲಬ ಟ್ಸ ಡ್ಬೂಲ ಾ . ಡಿಸೊೀಜಾ ಮುಳಾನ್ ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾ ಲಾಗೆ ಲಾಾ ಸದ್ವಡಿಚ್ಯ ಸೊಜಾಿಂಗ್ಲಲಾಾ ಕುಟ್ಲಿ ಚೊ. ರೈಲ್ಾ ೀ ಯ್ಕೀಜನಾ ಬಾಬಾ ನ್ ತಾಿಂಚೊಿಂಯೀ ಥೊಡ್ಲ ಜಾಗ್ಳ ಗ್ಲಲಾ. ತರ್ಶಿಂಚ್ ಪರಿಸರಾಿಂತಾಲ ಾ ಹೆರಾಿಂನಿಿಂಯೀ ತಾಾ ಗ್ ಕೆಲಾ. ರೈಲ್ಾ ಚ್ಯ ನಿಯ್ಮಾಿಂ ಪಮಾಸಣ ಹಯ್ಲ್ಸಕಾ ಧ ಕಿಮಿೀ ಅಿಂತರಾರ್ ಕ್ಲರ ೀಸ್ತಿಂಗ್ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್ ಆಸಾಜಾಯ್ಣ. ಪುಣ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಪಡುಬದರ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಿಂ ಮ್ಧ್ಲಲ ಹೊ ಅಿಂತರ್ 18 ಕಿಮಿ ಜಾಾ್ ಸ್್‌ಲೊಲ . ಹೊ ಅಿಂತರ್ ನಿಾಚೊಸ ಆನಿ ಉಡುಪಿ - ಪಡುಬದರ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಿಂಚ್ಯರ್ ಪಡ್ಲ್ ಭರ್ ನಿಾಚ್ಯಸ ಉದೆಾ ೀಶ್ಯನ್ ಆತಾಿಂ ಪಾಸ್ತಿಂಗ್ – ಕಾರ ಸ್ತಿಂಗ್ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್ ಜಾವ್್ ಇನ್ ಿಂಜ ಸ್ತಮಾರ್ ರು. 11.5 ಕ್ಲರೊಡ್ ಖಚ್ಯಸರ್ ಅಭಿವೃದಾ ಕೆಲಾಿಂ. 10 ಜುಲೈ 2016 ವೆರ್ ತ್ದ್ವ್ ಿಂಚೊ ಕೇಿಂದ್ರ ರೈಲ್ಾ ೀ ಮಂತರ ಸ್ತರೇಶ್ ಪರ ಭುನ್ ಮ್ಡ್ಯಗ ಿಂವ್ ಥವ್್ ಓನ್ ಲೈನ್ ಮುಕಾಿಂತ್ರ ಸ್ತಾಸತ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ಹಾಾ ಯ್ಕೀಜನಾಚೊ ಪರ ಮುಕ್ ಾವ್ರ ಆಯ್ಲ್ಲ ಾರ್ ಸಂಪಾಲ . 620 ಮಿೀಟರ್ ಡ್ಬಲ್ ಲೈನ್ ಪಾಟೆ, 540 ಮಿೀಟರ್ ಲಾಿಂಬಾಯ್ಲ್ಚ್ಯಿಂ ಫಾಲ ಾ ಟ್ ಫೊಮ್ಸ ಆನಿ ಗ್ಜಸಚೊಾ ಸವ್ಸ ಸವಲ ತಾಯ್ಕ ಆಟ್ಲಪ್್ ಿಂ ರೈಲ್ಾ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್ ಭಾಿಂದ್ವಪ್ ಎದೊಳ್್‌ಚ್ ನಿಮಾಸಣ್ ಜಾಲಾಿಂ. ಆನಿಕ್್‌ಯೀ ಗ್ಜಚೊಾ

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಧುನಿಕ್ ಸವಲ ತಾಯ್ಕ ಆಸಾ ಜಾತಲೊಾ . ಹಾಾ ಯ್ಕೀಜನಾ ಥವ್್ ಹಾಾ ಾಟೆರ್ ದ್ವಿಂಾ್ ಾ ಪನಾ್ ಸಾಿಂವಯ್ಣರ ರೈಲಾಿಂನಿ ಕ್ಲರ ೀಸ್ತಿಂಗ್ಳ ಖ್ತತರ್ ಎ್‌ಎಕಾಿಂನಿ ರಾಕ್ಲ್ 10 – 15 ಮಿನುಟ್ಲಿಂಚೊ ವೇಳ್ ಉರ್‌ಾ ಲೊ.

ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಿಂತ್ ರೈಲಾ ಥವ್್ ದೆಿಂವೆಾ ಲಾಾ ಿಂಕ್ ರಿಕಾಷ / ಟ್ಲಾ ಕಿಷ ವೆವಸ್ಾ ಚ ಖ್ತತರ ಜಾಯ್ಣ. ದಸಾಕ್ ಪುಣಿ ಕಶೇಿಂಯ್ಣ ಜಾಯ್ಣಾ . ರಾತಚ್ಯ ಪಯ್ಲ್್ ರಾ್‌ಾ ಿಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಷ್ಟಿ . ಜಾ್ -ಖ್ತಣಾಚ್ಯ ಸವಲ ತಾಯ್ಲ್ಚಯ ಗ್ಜ್ಸ.

ಹಾಾ ಶಿಾಯ್ಣ ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ೀ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಿಂತ್ ಮುಿಂಬಯ್ಣ, ಬೆಿಂಗುೊ ರ್ ಆನಿ ಹೆರೆಕಡ ವೆಚಿಂ ಟೆರ ೈನಾಿಂ ರಾವಯ್ಲ್ಜ ಯ್ಣ ಮ್ಹ ಳೊ ಿಂ ಮಾಗ್ ಿಂ ಅಸಾತ್. ಆರ್ಶಿಂ ಜಾಯ್ಣಾ ್‌ ತರ್ ಹಾಾ ಪರ ರ್ದಶ್ಯಿಂತಾಲ ಾ ಸಾತಾಟ್ ಕಿಮಿ ಪರಿಧಿಿಂತಾಲ ಾ ಲೊಕಾನ್ ಪುಣಿ ಆತಾಿಂಚ್ಯಬರಿ ಟೆರ ೈನಾಿಂ ಧ್ರುಿಂಕ್ ಉಡುಪಿ (ಇಿಂದ್ವರ ಳ) ಕ್ ವೆಚ್ಯಿಂ ಆಡ್ಯವೆಾ ತ್ ಆನಿ ಹಾಾ ಖ್ತತರ್ ರಿಕಾಷ , ಟ್ಲಾ ಕಿಸ ಿಂಕ್ ಖಚುಸಿಂಚೊ ಐವಜ್ ಉರವೆಾ ತ್.

ಹಾಾ ಬರಾ್‌ಪ ಿಂತ್ ಎದೊಳ್್‌ಚ್ ಸಾಿಂಗ್್‌ಲಾಲ ಾ ಕಾರಣಾಿಂಖ್ತತರ್ ಆಲಬ ಟ್ಸ ಡ್ಬೂಲ ಾ . ಡಿಸೊೀಜಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಹ ಕಾ ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಚ್ಯರ್ ಮ್ಸ್ಾ ಅಭಿಮಾನ್. 2020 ದಸ್ಿಂಬರ್ 2 ವೆರ್ ಮುಿಂಬಯ್ಣ ಥವ್್ ಗ್ಳಿಂಾಿಂಕ್ ಆಯಲಾಲ ಾ ಆಲಬ ಟ್ಲಸಕ್ ಇನ್ ಿಂಜ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಚ ಅಭಿವೃಧಿಾ ಪಳ್ಿಂವ್ಲ್ ಯೀ ಉದೆಾ ೀಶ್ ಆಸ್್‌ಲೊಲ . ಹಾಾ ಖ್ತತರ್ ಆಮಿ ದೊಗೀ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ಲ್್ ಾ ಮುಕೆಲಾಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊಣಿಂ ಕೆಲ್ಿಂ. ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಚ್ಯ ಮುಕೆಲಾಾ ಪರ ಕಾರ್ ಾಹನಾಿಂಚೊ ರಸೊಾ ಅಭಿವೃಧಿಾ ಕಚೊಸ, ಪಯ್ಲ್್ ರಾ್‌ಾ ಿಂಕ್ ಾಹನಾಿಂ ಾ ಹೆರ್ ಸವಲ ತಾಯ್ಕ ಒದಗುಸ ನ್ ದಿಂವೆ್ ಿಂ ರೈಲ್ಾ ೀ ಆಡ್ಳಾಾ ಾ ಚ್ಯಿಂ ಕತಸವ್ಾ ನಂಯ್ಣ. ಹೆಿಂ ಯ್ಲ್ತ್ಲಾಾ ಪಯ್ಲ್್ ರಾ್‌ಾ ಿಂನಿ, ಜಣಾಪರ ತನಿಧಿಿಂನಿ, ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ ತಸಲಾಾ ಾ ಆಡ್ಳಾಾ ಾ ಿಂನಿ ಾ ಸ್ವೆಚ್ಯ ಸಂಘ್-ಸಂಸಾಾ ಾ ಿಂನಿ ಕರುಿಂಯ್ಲ್ತಾ. ಆರ್ಶಿಂ ಆಸಾಾ ಿಂ ಆತಾಿಂ ಗ್ಜಾಲ್ ಉತಾಸ ಹ – ‘ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂಕ್ ಾ ಥಂಯ್ಣ ಥವ್್ ಘರಾ ಪತ್ಲಸಿಂಕ್ ಸವಲ ತಾಯ್ಕ ನಾಿಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪರ ಯ್ಲ್ಣಿಕ್ ಇನ್ ಿಂಜ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಕ್ ಯೇನಾಿಂತ್ ಆನಿ ಪರ ಯ್ಲ್ಣಿಕಾಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ಪಾಾನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ರೈಲ್ಾ ೀ ಆಡ್ಳ್ಾ ಿಂ ಇನ್ ಿಂಜಿಂತ್ ಟೆರ ೈನಾಿಂ ರಾವಯ್ಲ್್ ಿಂ”.್‌ ಆರ್ಶಿಂ ಜಾಯ್ಣಾ ತರ್ ಸ್ಿ ೀರ್ನ್ ಕಿತ್ಲ ಿಂ ಅಭಿವೃಧಿಾ ಜಾಲಾಾ ರಿೀ ಆದಲ ಚ್ ಪರಿಗ್ತ್ ಯೇನಾಸಾಾ ನಾ ರಾವತ್? ತರ್ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಚ ಅಭಿವೃಧಿಾ ಕನ್ಸ ಕಸಲೊ ಫಾಯ್ಕಾ ?

ಸೆ್ ೀಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ದೊ ಚ್ಯೂಂ ಸವಾಲ್:

ಪುಣ್ ಹಾಗ್ಳಸರ್ ಸಾಲ್ ಉಬೆಿಂ ಜಾತಾ – ಇನ್ ಿಂಜ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಕ್ ಪಾಿಂಗ್ಳಳ ಾ ಶಂಕರಪುರ ಥವ್್ ಪಾವ್ಲಿಂಕ್ ಆಸೊ್ ರಸೊಾ ಅಶಿೀರ್ ಜಾಾ್ ಸಾ. ದೊನಿೀಕಡ ಥವ್್ ಬಸಾಸ ಿಂಚ ವೆವಸಾಾ ನಾ.

22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಇನ್ ಿಂಜ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾ ಥವ್್ ಫಾಯ್ಕಾ ಜಡುಿಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಆಸಾ್ ಾ ಲೊಕಾನ್ ಆನಿ ಹಾಾ ಪರ ರ್ದಶ್ಯಿಂತಾಲ ಾ ಜಣಾಿಂಪರ ತನಿಧಿಿಂನಿ, ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ ಆಡ್ಳಾಾ ಾ ಿಂನಿ, ಸ್ವೆಚ್ಯ ಸಂಘ್ಸಂಸಾಾ ಾ ಿಂನಿ ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ೀ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಿಂ ಬಾಬಾ ನ್ ಯ್ಕೀಜನಾಿಂ ಮಾಿಂಡುನ್ ಕಾಯ್ಸಗ್ತ್ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಿಂಜ ರೈಲ್ಾ ೀ ಸ್ಿ ೀರ್ನಾಚ್ಯ ಅಬವೃದಾ ಚೊ ಫಾಯ್ಕಾ ಜಡಾ ತ್.

ಉಟ್ಲಿ ಕಾ , ಬೆರ ೀಕ್ ಫಾಸಿ ಕ್ಲೀನುಸ, 7a.m ಹೊಟೇಲ ಸೊೀಡ್ಯಾ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರಿ ಸೊಡ್ ೀಿಂಚ. ಆಮಾಾ ಿಂ ಜಾಯ್ತಸ್ತಸ ಿಂ ಕಾಯ್ಸಕರ ಮ್ ಠರೊಚ್ಯಾ ಕ ಜಾಯ್ಲ್್ . ಾಗ್ಚ್ಯಾ ಕ ಭಿ ಜಾಯ್ಲ್್ . ಸಾ ತಂತರ ಪಣ ಗ್ಲಲಾಾ ರಿ ಆಮಾಾ ಿಂ ಜಾಯ್ಸ್ತಸ ಲ ಕಡನ , ಜಾಯ್ತತಲ ವೇಳ ಾಸಾ ವಾ ಕ್ಲರೇತ. ಜಾಯ್ಸ್ತಸ ಲಕಡನ ಖ್ತವೇತ , ಪಿೀವೇತ. ಕ್ಲಣಾಲ್ ಬಂಧ್ನ ಊನಾಸ. ಯ್ಲಾಲ ಪುರಚ್ಯಾ ನ ಸ್ತಮಾರ 32 k.m ದೂರ , ಸಾತ್ಲಡಿ್ ಗ್ಳಿಂವೆ್ ಲಾಗಗ ಆಸ್ತಸ ಲ , ಜಲಪಾತಾಕ "ಸಾತ್ಲಡಿ್ ಜಲಪಾತ " ಮ್ಹ ಣತಾತ.

ಎಚ್. ಆರ. ಆಳ್ಾ -----------------------------------------

*ಸವಾೊಂಗ ಸೂಂದರ ಸತೊಡಿಿ ಜ್ಲಪ್ತ*

ಆಜಕಾಲಿ ಪರ ಾಸ ಏಕ ವಾ ವಸಾಯ್ ಜಾಲಾಲ . ಪರ ಾಸಾಕ ಆಪ್ಲಪ ನು ವಹ ತಸಲ್ ದುಕಾನ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್ಲ ೀತ. ತಾನಿ್ ಸಾಿಂಗಲ ತತ್ಲ ಪೈಸ್ ತಾಿಂಕಾ ದಲಾಾ ರಿ , ಪರ ಾಸ ಕತಸಲಾಾ ಿಂಕ ಮಾತ್ಾ ಉಸಸ ಳ ನಾ. ಗ್ಲಲಿಲ ಲ ಕಡನ ಖ್ತವ್ಟ್ , ಪಿವ್ಟ್ , ರಾಬ್ ವಾ ವಸಾಾ ತೇಚ ಕತಾಸತ. ತಾನಿ್ ಧಡಿಲ ಮಾಗ್ಸದರ್ಸಕ ತುಮೆಗ ಲ ಸಾಿಂಗ್ಳತ ಯೇತಾಾ . ಜಾಲಾಾ ರಿ ಏಕ ಬಂಧ್ನ ಕಸಸ ನೆ ಕಿೀ...ಮ್ಹ ಳಾಾ ರಿ, ತಾಣ ಸಕಾಾ ಣಿ 6 a.m

ಸ್ತಿಂದರತಾ ದರ ವರೂಪಾರಿ ಆಸಾಸ ಮೊಹ ೀಣು ಲ್ಕಾಲ ಾ ರಿ , ತೀ ಆಟೊಿ ೀನು ಅಕಸ ಕಾಣು ಸಾನಸ್ ಬಾಟಲ ಿಂತು ಭೀನುಸ ದವರಲಾಾ ರಿ ಕಸ್ತಸ ಿಂ ದಸಾ ಲ್ಿಂ , ತಸ್ತಸ ಿಂ ಸಾಸಿಂಗ್ ಸ್ತಿಂದರ ಸಾತ್ಲಡಿ್ ಜಲಪಾತಾಚ ವಣಸನಾ ಕ್ಲರೇತ. ಹೊ ಜಲಪಾತ ಕೆನಾ್ ಿಂ ವ್ಲಚೂನ ಪ್ಲಳ್ಳವೇತ. ಭರ ಪಾಾಸ ಿಂತು ಯ್ಲ್ನೆ ವಷ್ಟ್ಸ ಋತುಿಂತು ಭಯ್ಲ್ನಕ , ರ್ರದ ಋತುಿಂತು ರಮ್ಣಿೀಯ್ ಆನಿ ವಸಂತ ಋತುಿಂತು ಅತ ಕ್ಲೀಮ್ಲ ಜಾವು್ ದಸಾಾ ತ್ಲ. ಸಾನ್ ಸಾನ್ ಜಲಪರ ಾಹ ಒಟುಿ ಜಾವು್ ದಬೆಬ ಸಾಲ ಹೊಳಾಕ ಮೆಳಾಾ ತ. ಥಂಚ್ಯನ ತ್ಲ ಪರ ಾಹ ಕಲಾಲ ರ ಮ್ನೆ ಗುಡ್ ವೈಯ್ಲ್ಲ ಾ ನ 75 ಫೂಟ ಸಕಾ ಲ ಪಡ್ಯಾ . ಅಸ್ತಸ ಿಂ ಜಾವು್ ಥಂಚ್ಯ ಕಾಹಿಂ ಜನ ತಾಾ ಜಲಪಾತಾಕ " ದಬೆಬ ಸಾಲ ಜಲಪಾತ " ಮ್ಹ ಣತಾತ. ಪಾಾಸ ಡಿಿಂತು ಥಯಿಂ ಅಸ್ತಸ ಿಂ ಪಾವುಸ ಪಡ್ಯಾ ಕಿೀ...ಧ ಫೂಟ ಮುಕಾವೈಲ್ಿಂ

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಪ ಷಿ ದಸನಾ . ಸಾಿಂಜೇಚ್ಯಿಂ 4 p.m ರಾತರ ಜಾಲಾಾ ವರಿ ಕಾಳ್ಳೀಕ. ಪಾವುಸ ಥಿಂಬ ನಾ . ಪಿಟ...ಪಿಟ ಪಡ್ತ ಉತಾಸ. ಆಿಂಗ್ಳರಿ ಉಿಂಬೊ ( ರ್ಜಗ್ಣ ) ಚೊೀಣು ಚ್ಯಬಾಲ ಾ ರಿ ಕಳ ನಾ. ರಗ್ತ ಪಿೀವು್ ಫುಗ್ಳಗ ಫುಗೈಲಾಾ ವರಿ ತ್ ಫುಗ್ಳಾ ತ. ಕಿತಾ ಕೆಲ್ಲ ತಕಿ ಚ್ಯಮಿ್ ಸೊೀಣಾಿಂತ. ಏಕ ಥಿಂಬೊ ಮಿಟ್ಲಿ ಉದ್ವಕ ತಾನಿ್ ಚ್ಯಬೂಬ ನ ಧ್ರಿಲಕಡನ ಸೊಳಾಾ ರಿ , ಪಿಕಿಾ ೀಲ ಪಾನ ತುಿಂಟೂನ ಪಳಾಾ ವರಿ , ಉಿಂಬೊ ನೆಲಾರಿ ಪಡ್ಯಾ ತ. ತ್ ದಕೂನ ಪಾಾಸ ಡಿಿಂತು ವತಾ ಜಾಲಾಾ ರಿ ಮಿಟ್ಲಿ ಉದ್ವಕ ಬಾಟಲ ಿಂತು ವ್ಲಹ ಚ್ಯಾ ಸಕ ವ್ಟಸೊನಾಸಕಾಾ ತ. ಪಾಾಸ ಡಿ ನಂತರ ಅಕ್ಲಿ ೀಬರ್, ನವೆಿಂಬರಾಿಂತು ಥಂಚ್ಯ ಪರಿಸರ ಪೂಣಸಪಣ ಫೂಲ್ನ್ ಆಯಲ ಉತಾಸ. ಜಲಪಾತ ಸ್ತಿಂದರ , ಪಾರ ಯ್ಲ್ ಆಯಲ ತರುಣಿವರಿ ದಸಾಾ . ಲಾಗಗ ವ್ಲಚ್ಯ್ ಧೈಯ್ಸ ಕ್ಲರೇತ.

ಆಮಿಿ ಏಕಪಂತಾ ಪಾಾಸ ಿಂತು ಗ್ಲಲಿಲ ತ್ನಾ್ , ಆಮೆಗ ಲಿ ಅವಸಾಾ " ಸ್ಕಣ ದಲಾಾ ರಿ ನಾಕಾಾ " ತಸ್ತಸ ಿಂ ಜಾಲಿಲ . ರೇನಕ್ಲೀಟ ಘಾಲ್ನ್ ಗ್ಲಲ್ಲ ತಕಿ , ಉದಕಾಿಂತು ಬುಡೂನ ವೈಯಸ ಆಯಲಾಾ ವರಿ ಆಮಿಿ ತಿಂಬಲ್. ಆಮೆಗ ಲ ಹಾಲ ಪ್ಲಳ್ಳೀನು , ಥಂಚ್ಯ ತ್ಲಡ್ಯಿಂತುಲ್ ಬೆಬೆಬ ಆಮಾಾ ಿಂ ಪ್ಲಳ್ಳನು ಹಾಸಾ ಸ್ತಲ್. ಆಮಿಿ ವೆಹ ಲಿಲಿ " ಟ್ಲರ ಕ್ಸ " ಗ್ಳಡಿ ಚಖಲಾಿಂತು ಪೂನುಸ ಬಸ್ತಲಿ. ಗ್ಳಡಿ ಉಕ್ಲಾ ೀಳ್ನ್ , ಟ್ಲಯ್ರಾ ಮೂಳಾಿಂತು ಪಾತ್ಲಾ ೀರ ದೀವು್ , ತಾಾ ಸಂಕಟ್ಲಿಂತುಲಾಾ ನ ಭಾಯಸ ಪಡ್ಾ ನಾ ಹರಾಮ್ ಕಷಿ ಜಾಲ್ಲ . ರ್ಜೀವ ನಾಕಾ ...ನಾಕಾ ಜಾಲೊಲ . ತ್ ಪೂರಾ ಆತಾ ಿಂ ಯ್ಲ್ವ್ಜಜ ನು , ಕ್ಲೀಣಾಿಂಕ ಸಾಿಂಗ್ಾ ನಾ , ಮ್ನ ಆನಂದತ ಜಾತಾಾ . ಡಿಸ್ಿಂಬರಾ ನಂತರ ಸಾತ್ಲಡಿ್ ಜಲಪಾತ ಪಳೈಲಾಾ ರಿ ನಾಟಕಾಚೊ

24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪರದೊ ಸೊಡಿಲಾಾ ವರಿ ದಸಾಾ . ತ್ ದಕೂನ ಕಾಹಿಂ ಲೊೀಕ ತಾಕಾಾ " ಕಟಸನ ಫೊಲ್ಸ " ಅಸ್ತಸ ಿಂ ಉಪಮಾ ದತಾಾ ತ. ಏಪಿರ ಲ್, ಮೇಿಂತು ಗ್ಲಲಾಾ ರಿ , ಾತಾವರಣಾಿಂತುಲ ಉಷ್ ತೇನ ಆಿಂಗ್ ಹೂಮೇನ ವಲ್ಲ ಿಂ ಜಾಲಿಲ ಉತಾಸ. ತ್ನಾ್ ಜಲಪಾತಾಚ್ಯ ಮೂಳಾಿಂತು ಬಸ್ಕನ ತೀ ಧರಾ ಆಿಂಗ್ಳರಿ ಘೆತಾಲ ಾ ರಿ ರ್ಜೀವ ತರ ಪಾ ಜಾತಾಾ . ಮಾನಸ್ತಕ ಅಸಾ ಸಾ ತಾ ದೂರ ಜಾತಾಾ .

ದಕೂನ ಸಮ್ತ್ಲೀಲ ರಾಕೆ್ ಕ್ಲೀಕಾಸ.

ಪರ ಯ್ತ್

ಜಲಪಾತಾಚ ಉದ್ವಕ ಹೊಳ್್ ಕಡನ ಸಾನಸ್ ತಳ್ಿಂ ನಿಮಾಸಣ ಜಾಲಾಾ ಿಂ. ಉದ್ವಕ ಕಂತ ಆಸಾಸ . ಪ್ಲಿಂವಚ್ಯಾ ಕ ಕಳಾ ಲಾಾ ಿಂನಿ ಖುಶ್ಯಲ ಎಿಂಜೀಯ್ಣ ಕ್ಲರೆತ. ಇತರಾನಿ ದೂರ ಉಚ್ಯಸಿಂ ಬರೆಿಂ. ಕಾರಣ ನಿಸಗ್ಸ ದಯ್ಲ್ಳ್ನ ನಹ ಯಿಂ. ದುಷಿ ಯ ನಹ ಯಿಂ. ಭಾವನಾ ರಹತ ಜಾಾ್ ಸಾಸ .

ಸಕಾ ಲ ಪಡಿಲ ಜಲಧರಾ ಹೊೀಳ್ನ್ ಕಾಳ ನದಕ ಮೆಳಾಾ . ಕಾಳ ನದಕ ಕ್ಲಡ್ಸಳೊ ಿಂತು ಧ್ರಣ ಬಾಿಂದ್ವಲ . ಧ್ರಣ ಬಾಿಂಧಿತನಾ ಕಿತಲ ಕಿೀ ಸಾನ್ ಸಾನ್ ಗ್ಳಿಂವ ಉದಕಾಿಂತು ಬುಡಲ ೀತ. ಹಜಾರೊೀಿಂ ಏಕರ ಜಮಿೀನ ಜಲ ಸಮಾಧಿ ಜಾಲಾಾ . ಕಿತಲ ಕಿೀ ಸ್ಾ ಾ ೀರ್ ಕಿ.ಮಿೀ ಪರಿಸರ ನಾರ್ ಜಾಲ್ಲ ಿಂ. ವೈಶ್ಯಖ್ತಿಂತು ಗ್ಲಲಾಾ ರಿ ತಾಜಜ ಅವಶೇಷ ಅಲಪ ದಸ್ಕನ ಯೇತಾಾ . ಪರ ಗ್ತಚ ದರ ಷಿ ೀನ ಆಧುನಿೀಕರಣಾಚ ಾಟ ಚಲಾ ನಾ , ಪರಿಸರಾಚ ನಾರ್ ಜಾತಾಾ . ಜಾಲಾಾ ರಿ ಆಮಾಾ ಿಂ ಪರ ಗ್ತ ಜಾಾಾ ಆನಿ ಪರಿಸರ ಭಿ ಜಾಾಾ . ತ್ - ಪದಮ ನ್ನಭ ನ್ನಯಕ

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

( ಡೊೂಂಬವಲಿ


ಥೊಡೂಂ್‌ನವೂಂ....್‌ಥೊಡೂಂ್‌ಪರ್ೊಂ _್‌ಪಂಚು್‌ಬಂಟ್ಲಾ ಳ್

ಇಸ್ತಾ ಹಾರ್್‌ಮುಗ್ಳಾ ಲ್ಿಂ...

ನವೆಿಂ್‌ವರಸ್್‌ಉದೆತಾನಾ್‌ಪರತ್್‌ ಟೊಮಿ್‌ತಯ್ಲ್ರ್...

ಟೊಮಿ್‌ವೇದಕೆಕ್್‌ಚಡ್ಲಲ ...್‌ಕವ್ಟತಾ್‌ ಾಚುಿಂಕ್.

ಸಾಲಾಿಂ್‌ಸಂಗಿಂ್‌ನಾಲಾಿಂ...

ನವ್ಟ್‌ಕವ್ಟತಾ....

ಸಕಾಳಿಂ್‌ಉಟ್ಲಾ ನಾ್‌ಟೊಮಿ್‌ಮಾಕಾ್‌ ಸಾಿಂಗಲಾಗ್ಳಲ ... '್‌ಆಜ್್‌ಮ್ಹ ರ್ಜ್‌ಏಕ್್‌ ಕವ್ಟಗ್ಳೀಷಿ ್‌ಆಸಾ...್‌ ತುಿಂವೆಿಂ್‌ಪಳ್ಜ....್‌ಟ.್‌ವ್ಟ.್‌ಪಳ್ತಾನಾ್‌ ತುಕಾ್‌ ಆಜಾಪ್್‌ಜಾಯ್ಲ್ಜ ...'

ಥೊಡಿಂ್‌ನವೆಿಂ....್‌ಥೊಡಿಂ್‌ಪನೆಸಿಂ.. ಪಂದ್ವರ ್‌ಲಾಕ್...್‌ತುಮಾ್ ಾ ್‌ಖ್ತತಾಾ ಕ್... ಆದಿಂ್‌ ಲಾಕ್್‌ ಲಾಕ್್‌ಬೆಿಂಕಾಕ್ ಆತಾಿಂ್‌ಲೊಕ್್‌ ಬೆಿಂಕಾಕ್ ಲೊಕ್್‌ಡೌನ್...್‌ಲೊಕ್್‌ಡೌನ್

ಸಾಿಂಜ್್‌ಜಾಲಿ.್‌ಟ.್‌ವ್ಟ್‌ಪುಲ್ಲಿ... ಾಹ ...್‌ಾಹ ್‌...್‌ಾಹ ವ್... 'ಆತಾಿಂ್‌ತುಮೆ್ ್‌ಮುಕಾರ್...' ತಾಚ್ಯಕಿೀ್‌ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ್‌ತುಮಿಿಂ್‌ಜಾಣಾಿಂ್‌ ಆಸೊ್ ಾ ್‌ಥೊಡ್ಲಾ ್‌ಗ್ಜಾಲಿ... ಥೊಡಿಂ್‌ನವೆಿಂ...್‌ಥೊಡಿಂ್‌ಪನೆಸಿಂ.

ಗ್ಳಾ ಸಾಕ್್‌ ಸಬಸ ಡಿ....್‌ಲೊಕಾಕ್್‌ ಗ್ಡಿಬಡಿ... ಗ್ಳಾ ಸ್್‌ಮೊಲ್್‌ಚಡ್್‌ಹೀ ಮ್ಹನಾಾ ್‌ಮ್ಹನಾಾ ್‌ರ್ಶಿಂಬೊರಿೀ...

26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಕಾ ಲ್್‌ನಾತಾಲ ಾ ್‌ಮಾಕಾ್‌ ಮುಕಾಾ ಲ್್‌ ಉಡ್ಯಲ್ಲ ಿಂ್‌ಮಾಗರ್್‌ ಕಳ್ೊ ಿಂ.್‌ಹಾಿಂವೆಿಂ್‌ ಮ್ಕಾ ರ್್‌ ಮ್ಹ ಣ್್‌ ಚಿಂತ್ಲ ಿಂ.

ಾಹ ...್‌ಾಹ ...್‌ಾಹ ವ್. ಪಂಜಾಬ್‌ರೈತ್್‌ಡಲಿಲ ಿಂತ್... ಡಲಿಲ ಚೊ್‌ಉಲಯ್ಲ್ಾ ್‌ಹಳ್ೊ ಿಂತ್

ಟೊಮಿಚ್‌ಕವ್ಟ್‌ಗ್ಳೀಷಿ ್‌ಜಾತಚ್್ ್‌ ಸಾಲಾಿಂಚ್‌ರಾಸ್..

ಾಹ ್‌...ಾಹ ್‌...್‌ಾಹ ವ್ ಆಗಲ ್‌ಬಾರ್...್‌ಗ್ಳೀಧಿ್‌ಸಕಾಸರ್ ತ್ಲ್‌ಆಸಾ್‌ಸಗ್ಳಸರ್... ರೈತ್್‌ಆಸಾ್‌ಮಾಗ್ಳಸರ್

'ಕ್ಲರೊೀನಾ'್‌ತುಜಿಂ್‌ಚಿಂತಪ್

ಾಹ ್‌...್‌ಾಹ ್‌..್‌ಾಹ ವ್.

'್‌ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾಕ್್‌ವ್ಲೀಟ್್‌ಜಾಲೊ..'

ನಾಾ ್‌ವಸಾಸ್‌ತುಮಿಿಂಚ್್‌ಸದ್ವಸರ್ ತಯ್ಲ್ರ್್‌ರಾಾ್‌ವ್ಟಕುಿಂಕ್್‌ ಘರ್್‌ದ್ವರ್

'ನವೆ್‌ ನವೆ್‌ವ್ಟಿಂಚುನ್್‌ಆಯ್ಲ್ಲ ..'

'ಅಿಂತರ್್‌ಸಾಿಂಬಾಳಾ..್‌ಮಾಸ್ಾ ್‌ಘಾಲಾ'

'್‌ತರ್್‌ಕ್ಲರೊೀನಾಯೀ್‌ನವೆಿಂಚ್್‌ ಆಯ್ಲ್ಲ ಿಂ್‌ಖಂಯ್ಣ'

ಾಹ ...್‌ಾಹ ್‌...್‌ಾಹ ವ್ ನಮ್ಸಾಾ ರು...್‌ಟೊಮಿ್‌ಚ್ಯಿಂ್‌ ಶಿೀಷ್ಟ್ಸಸನ....

'್‌ಆತಾಿಂ್‌ಆಮಿಿಂ್‌ತಯ್ಲ್ರ್..' '್‌ಕರ್ಶಿಂ?'...

ತಾಳಯ್ಲ್ಿಂಚೊ್‌ಶಿಿಂವ್ಲರ್.್‌ಟೊಮಿ್‌ ಆಜ್್‌ಜಾಲೊಲ ್‌ಗ್ಲರ ೀಟ್್‌ಕವ್ಟ. ಕವ್ಟಗ್ಳೀಷಾ ್‌ಮುಗ್ಳಾ ತಾನಾ್‌ಸವ್ಸ್‌ಪತ್ರ ್‌ ಕತ್ಸ್‌ರೆಡಿ. ಹಾಿಂವ್್‌ ವ್ಟಚ್ಯಚ್ಯಸಿಂ್‌ಆದಿಂಚ್್‌ ಟೊಮಿ್‌ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ.್‌'್‌ಬೊರ ...್‌ಟೆಾ ಿಂಟ್‌ ಟೆಾ ಿಂಟ್‌ಜಾಲ್ಿಂ' ಹಾಿಂವ್್‌ವ್ಟಚ್ಯರಿ...'್‌ಕ್ಲೀಣ್್‌ವ್ಟನ್್ ?' 'ಕ್ಲರೊೀನಾ್‌ವ್ಟನ್್ '್‌ಬಗ್ಲಲ ಕ್್‌ಆಸ್ಲ ್‌ ಅಧ್ಸಿಂ್‌ಆಿಂಗ್ಲಲ ್‌ಕಿಸ್್‌ಕಿಸ್್‌ಹಾಸ್ಲ ಿಂ...್‌

'್‌ತಚ್್‌ಆದಲ ್‌ಬೊಶಿ್‌ಅಸಾ...್‌ಕಿತಲ ಯೀ್‌ ಬಡ್ವೆಾ ತ್...್‌ಪ್ಟಂವ್ಾ ್‌ಾತ್‌ಆಸಾತ್.. ಸಗ್ಲೊ ಿಂ್‌ಆಸಾ..್‌ಥೊಡಿಂ್‌ನವೆಿಂ...್‌ಥೊಡಿಂ್‌ ಪನೆಸಿಂ.'್‌ ಟೊಮಿ್‌ಹಾಸೊಲ . '್‌ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಕ್್‌ಇಸೊಾ ಲ್?' '್‌ಇಸೊಾ ಲ್್‌ಆಸ್ಲ ್‌ಕಡ್‌ಆಸ್ಾ ಲ್ಿಂ...್‌ ಪರಿೀಕಾಷ ್‌ಕತ್ಸಲ್...್‌ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಕ್್‌ಪಾಸ್್‌ ಕತ್ಸಲ್.್‌ ಟೀಚರಾಿಂ್‌ಫೇಯ್ಣಲ ್‌ಜಾತ್ಲಿಿಂ..' '್‌ತ್ಿಂ್‌ಕರ್ಶಿಂ?'

27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


'ಸಾಿಂಬಾಳ್್‌ದೀನಾ್‌ಜಾಲಾಾ ರ್'...

ಜಾಯ್ಲ್್ ್‌ಜಾಿಂವ್್‌ಖಗ್ಸ...'

'್‌ತರ್್‌ ನಾಾ ್‌ವಸಾಸಕ್್‌ತುಜ್‌ ಸಂರ್ದಶ್್‌ಕಿತ್ಿಂ?'

ಟೊಮಿ್‌ಸಂದರ್ಸನ್್‌ದಲಾಲ ಾ ್‌ ಹ್ಯಮೆದನ್್‌ಪಾಿಂಯ್ಣ ಉಕುಲ ಿಂಕ್್‌ಧಿಂವ್ಲಲ .

'್‌ಪಾಟಚೊ್‌ಕಣೊ...್‌ರೈತ್ ತ್ಲಚ್್‌ರ್ದಶ್ಯಚೊ್‌ಜೈತ್.. ತಾಿಂಕಾಿಂ್‌ಭುಿಂಯ್ಣ್‌ಸಗ್ಸ... ಸಾಗ್ಾ ಳ್‌ತಾಿಂಚೊ್‌ಸಗ್ಸ...

ಹಾಿಂವ್್‌ಮೊನೊ...

ಟೊಮಿಚ್ಯಿಂ್‌ಥೊಡಿಂ್‌ಪನೆಸಿಂ... ಮ್ಹ ಜಿಂ್‌ಥೊಡಿಂ್‌ನವೆಿಂ... ------------------------------------------------------------------------------------------

ತಿಚ್ಯಯ ಉಮಾಳ್ಯ ೂಂಖಾತಿೀರ… ಕುಡಿೀಧ್ಮಾಸಚ್ಯಾ ಘಿಂಾಾ ಾ ಘಾಣಾಾ ಿಂತ್ ‘ಸ್ಕಿಸ ’್‌ಅಸ್ತಾ ರಿೀಯ್ಣ ಜಾತಾ ಜಾಣಿಿ ರ್ಜೀಣ್ ಭಡ್್ ತಾ, ಾತ್ ಹ್ಯಲಪ ತಾ ಪಾಲಾಾ ರಗ್ಳಾಚ ಒಲಿ ಪಣಿಿ ರೊಸ್ ಕಾಡಿಲೊಲ ಊಸ್ ಆನಿ ತ್ಲ್ ಕಾಡಿಲಿಲ ಪ್ಿಂಡ್ ರಾಾಾ ಕಿಡ್ಯಾ ಿಂಚ ಪೈದ್ವಸ್ ಾಡ್ಯ್ಣಾ ಸಂಸಾ ೃತಾಯ್ಣ ನಾಿಂಾಚ್ಯ ಪ್ಲನೆಸ ಗ್ಳಯರ ೀಿಂತ್ ತೀಸ್ರ ದಸಾ ಜಾವ್್ ರ್ಶಣ್ ಪಯ್ಲ್ಸ ವತಾ ಕಳಾ್ ಸತನಾ ಸಾಾ ಸಾಿಂಚೊ ಘಮ್ಾ ಮ್, ಮ್ನಾಿಂತಲೊ ಪಡ್ಾ ಮ್ ಫುಲಾಿಂ ಝಡೂನ್ ಗ್ಲಲಾಲ ಾ ಪ್ಲಸಾಸಿಂತ್ ವ್ಟಕಾರಾಿಂಚ್ಯಿಂ ಾಡ್ಯಿ ತಣ್

ರ್ಜೀಣ ವೆಳ್ ಾಲ ಾ ಯ್ಲ್ದೀಿಂಚಿಂ ಪಾಾಲ ಿಂ ಪುಸತ್ ರಾಾಾ ತ್ ಕಾಳಾಚಿಂ ಲಾಹ ರಾಿಂ ಯ್ಲ್ಾಾ ರ್ ದವಂಕ್ ಸಗ್ಲೊ ವಟೆನ್ ಮೊಡಿಾ ಿಂ ಘರಾಿಂ ಾ ಬಂದ್ ದ್ವರಾಿಂ ಕುಡಿೀಚ ಲಕೂಾ ಬಾಯ್ಣ ಸೊಡಿೀತ್ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಕೌಮಾಯ್ಣಸ ಪರಿೀಕಾಷ ಆನಿ ಅಗ್ ಪರಿೀಕಾಷ ಹಾಿಂಚ್ಯ ತಾರೆರ್ ತ್ಲಲ್ ಸಾವ್ಟರ ೀತ್ ಹೊಟೆಾ ಿಂತ್ ಕಸ್ಲ ಿಂ ಸಂಚತ್ ಉರತ್?

ದಲಿಗ ೀರಿೀಚಿಂ ಆಯ್ಾ ಲಿಿಂ ಉತಾರ ಿಂ ನಿೀತಮ್ತ್ಾ ಚಿಂ ಪಾಿಂಗೂರಲಿಿಂ ಬೊತಾರ ಿಂ ತರಿೀಯ್ಣ ಧಿಂಪಿಲ ೀನಾ ಲಜ್

28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉಕಾಾ ಡ್ಯರ್ ಪಡಿಲ ಿಂ ಲಟಾ ಿಂ ಸ್ತತಾರ ಿಂ

“ಶಿರ ೀಮ್ತ ವ್ಟಮ್ಲಾ ವ್ಟ. ಪೈ ವ್ಟರ್ಾ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಅತುಾ ತಾ ಮ್ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಕವ್ಟತಾ ಕೃತ ಪುರಸಾಾ ರಾಕ-2020”್‌

ಮೂಖ್ತಸಿಂಕಡನ್ ಕೆಲ್ಲ ವೆಾಹ ರ್ ಕುಡ್್ ಯ್ಲ್ಿಂಮುಖ್ತರ್ ನಾಚಯಲ ಿಂ ಚತಾರ ಿಂ ಗ್ಲಲ್ ಫಟ್ ಭರ ಮ್ ಭೂತಾಾ ಳಾಿಂತ್ ಪೂಣ್ ರ್ಶಣಾಿ ಜಾಣಾಾ ಯ್ಣ ವತಸಮಾನಾಿಂತ್

ನಾಮ್ನೆಚ್ಯ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಕವ್ಟ ಮುಿಂಬಯಚ್ಯ ಶಿರ ೀ ಶೈಲೇಿಂದರ ಮೆಹತಾ ಹಾಿಂಗ್ಲಲ್ “ಸ್ತಸಫಸ್ ತ್ಿಂಗ್ಸರ್”್‌ಕವ್ಟತಾ ಸಂಗ್ರ ಹ ವ್ಟಿಂಚುನ ಆಯ್ಲಾಿಂ.

ದೆಖೂನ್ ಸಗ್ಲೊ ಿಂ ಜಾತಾ ವಾ ಕ್ಾ ಜಸೊ ಪುಿಂಜಾಯ್ಲ್ಲ ಾ ಖ್ಚೀಣಾಿಂಚೊ ಶಿೀಣ್ ವೈಶಿಾ ಕ್ ಬಾಳಕ್ ಕತಾಸ ಫಾರಿೀಕ್ ಆವಯ್ಲ್್ ಾ ದುದ್ವಚ್ಯಿಂ ರಿಣ್

-

ಶೈಲ್ೂಂದ್ರಿ ರ್ಮಹಾಿ

ಹಾಾ ಸಂದಭಿಸಿಂ ವ್ಟೀಜ್ ಕವ್ಟಬಾಬ್ ಶೈಲೇಿಂದ್ವರ ಕ್ ಪ್ಲಬಸಿಂ ಮ್ಹ ಣಾಿ ಆನಿ ಚ್ಯಾ ರ್ ಲಿಪಿಿಂನಿ ಛಾಪುನ್ ಯ್ಲ್ಿಂಾ್ ಾ ವ್ಟೀಜ್ ಹಫಾಾ ಾ ಳಾಾ ಪತಾರ ಕ್ ಧಡ್ಯ್ ಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಪಾಸಿಂಕ್ ಸಾಾ ಗ್ತ್ ಮ್ಹ ಣಾಿ . ಸಂ. ------------------------------------------

ರ್ದ್ರ ಎತಾರೇ ತುಜಿ

ಯ್ಲ್ದ್ ಎತಾರೇ ಮ್ಹ ಕಾ ತುರ್ಜ ಯ್ಲ್ದ್ ಎತಾರೇ ದಯ್ಲ್ಸಚ್ಯಾ ಲಾಹ ರಾಿಂಕ್ ದೆಕಾಾ ನಾ 29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಜಾಾ ದೊಳಾಾ ಿಂನಿ ದುಖ್ತಿಂ ಭತಾಸತ್ ರೆ ರೆಿಂವೆರ್ ರೊಿಂಬುಲಿಲ ತಿಂ ಪಾಯ್ಲ್ಿಂಚ ನಿಶ್ಯನಿ ಆತಾಿಂಯ ಹಾಿಂವ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾಿಂರೇ ಯ್ಲ್ದ್ ಎತಾರೇ ಮಾಹ ಕಾ ತುರ್ಜ ಯ್ಲ್ದ್ ಎತಾರೇ ಕಿತಲ ಿಂ ಸಪಾ್ ಿಂ ಕಿತಲ ೀಶಿಿಂ ಭಗ್ಳ್ ಿಂ ಕಾಳಾಜ ಿಂತ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಭರುನ್ ಗ್ಲಲೊಯ್ಣ ಆಜೂನ್ ಹಾಿಂವ್ ತಿಂ ಗುಿಂತುನ್ ಆಸಾಿಂ ಲಾಹ ರಾಿಂ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಿಂ ಪಳ್ವ್್ ನಿರಾಶ್ಯ ಯ್ಲ್ದ್ ಎತಾರೆ ಮಾಹ ಕಾ ತುರ್ಜ ಯ್ಲ್ದ್ ಎತಾರೆ ಕುಡಿಕ್ ಕೂಡ್ ಲಾಗ್ಳವ್್ ಆಮಿಿಂ ಬಸ್ಾ ಲಾಾ ಿಂವ್ ದಯ್ಲ್ಸ ತಡಿರ್ ಖುಶ್ಯಲ್ ಮ್ನಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ತಾಾಸರ್ ಚಿಂತಾಿಂ ಚಿಂತಾಿಂ ಕಾಳಾಜ ಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಯ್ಲ್ದ್ ಎತಾರೇ ಮಾಹ ಕಾ ತುರ್ಜ ಯ್ಲ್ದ್ ಯ್ಲ್ತಾರೇ ಮಾಜಾ ನ್ ಗ್ಲಲೊಲ ಉಡ್ಯಸ್ ಥೊಡ್ಲ

ಸೊದ್ವಾ ಿಂ ಸೊದ್ವಾ ಿಂ ಉಮಾಳ್ಳನ್ ಎತಾ ದುಖ್ತಚ ಘಡಿ ರಾಕ್ಲನ್ ರಾಾಾ ಿಂ ಕ್ಲಣಾಯ್ ಪಾಸ ನಾಸಾಾ ಿಂ ವಯ್ಣರ ಮೊಳಾಬ ರ್ ಸ್ತಯ್ಕಸ ಮಾಹ ಕಾ ಪಳ್ವ್್ ಹಾಸಾಾ

ಯ್ಲ್ದ್ ಎತಾರೇ ಮಾಹ ಕಾ ತುರ್ಜ ಯ್ಲ್ದ್ ಎತಾರೇ -ಅಸ್ತಿಂತಾ ಡಿಸೊೀಜಾ, ಬಜಾಲ್ -----------------------------------

ಕಾಲ್ಯ ಯ ರತಿೂಂ ನಕಿಾ ರ್ ಏಕ್ ಅಿಂತರ ಳಿಂ ಪಜಸಳಿಂ ಝಿಳಿ ಳಾಾ ಲ್ಿಂ ಕಾಲಾ್ ಾ ರಾತಿಂ ಹ್ಯಲೊಪ ನ್ ಧ್ಣಿಸಕ್ ರ್ಶಾಿ ಲಾಿಂ

ಸ್ತಯ್ಕಸ ಕೆನಾ್ ಿಂಯ್ಣ ತಾಿಂಬೊಸ ಪಜಸಳಿಂ.... ಉಜಳ್ ಕಾಲಾ್ ಾ ರಾತಿಂ ಸ್ತಾಳಾಾ ರ್ ಲಾಗ್ಳಲ ಾ ಗರಾಣಾಚ ಕಾಳಾಬ ಣ್ ಸದ್ವಿಂ ಶ್ಯಿಂತ್ ಸಾಗ್ಳರ್ ಪರ ಶ್ಯಿಂತ್ ಥಂಡ್ ಾರೆಿಂ ಕಾಲಾ್ ಾ ರಾತಿಂ ಉಚ್ಯಿಂಬಳ್ ಾದ್ವಳಾನ್ ಕೆಲಾಿಂ ಸಾರೆಿಂ ಮಾಗ್ಳನ್ ಸ್ತಖ್ ಸಮ್ರ ದಿ ಆಯಲ ವಸಾಸದಲ ಯ್ಲ್ದ ಕಾಲಾ್ ಾ ರಾತಿಂ ಧ್ಲಾಾ ಕಾಲಿಾ

30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪನೆಸಿಂ ವರಸ್ ವ್ಟಸಚ್ಯಸ ಆದಿಂ ನವೆಿಂ ವರಸ್ ರ್ಜಾಳ್ ಉರೊಿಂ

ವ್ಟಬಾಡ್ಯ್ ಕಾತ್ ವೇಳ್ ಸಗೊ ಿಂ ಖೆಳ್ಳಿಂಕ್ ಆಯಾ ಿಂ ಜಾಾಾ ಿಂ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಖೆಳ್. ಜನಿ ವೆಗಗ ಿಂ ವಚ್್‌ರೆ ಹತಾಲ ಕ್ ಹಾಡ್್‌ರೆ ದ್ವಿಂಡ್ಯರೆ ಮ್ಧ್ಿಂ ಮ್ಧ್ಿಂ ಬುರಾಕ್ ಕಾಡುನ್ ಫುಿಂಕ್್‌ರೆ ಪ್ಿಂಪಾರೆಿಂ. ಡ್ಲನಿ ವೆಗಗ ಿಂ ಡ್ಬೆಬ ಹಾಡುನ್ ಾಜಯ್ಣ ಬಿಂಡ್ ಕ್ಲನಿ ವೆಗಗ ಿಂ ಮುಣುಾ ಟೆ ಹಾಡ್್ ಮಾಟ್ಲಾ ಿಂತ್ ಮಾಿಂಡ್.

- ಪಂಚು ಬಂಟ್ಕಾ ಳ್. -----------------------------------

ಕಾಜಾರಚೊ ಖೆಳ್

-ಆಯ ನಿಿ

ಸಗೊ ಿಂ ಭುಗಸಿಂ ಸಾಲಾನ್ ಯ್ಲ್ಯ್ಲ್ ಮುಣುಾ ಟ್ಲಾ ಿಂಚ್ಯರ್ ಬಸಾ ರೊನಿ ಹೊರೆತ್ ರೆನಿ್ ಹೊಕಾಲ್ ಆಯ್ಲ್್ ಾ ದಸಾ. -----------------------------------

ಪ್ಲಡಾಿ

ಯ್ಲ್ಯ್ಲ್ರೆ ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂನೊ 31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಶ್ಿ ೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶಾ ಕೂಂಕಣಿ ಸಹಿತಯ ಪುರಸಿ ರ-ಜಾಹಿೀರ ಮ್ಣಿಪಾಲ ಗ್ಳಲ ೀಬಲ್ ಎಜುಕೇರ್ನ್ ಸವ್ಟಸಸಸ್ ಮುಖೇಲ ಶಿರ ೀ ಟ. ವ್ಟ. ಮೊೀಹನದ್ವಸ ಪೈ ಹಾಿಂಗ್ಲಲ್ ಪಾರ ಯ್ಕೀಜಕತಾಾ ರಿ “ಶಿರ ೀಮ್ತ ವ್ಟಮ್ಲಾ ವ್ಟ. ಪೈ ವ್ಟರ್ಾ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಅತುಾ ತಾ ಮ್ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಪುಸಾ ಕ ಪುರಸಾಾ ರಾಕ ಗ್ಳಿಂಯ್ಚ್ಯ ನಾಮಾನೆಚ್ಯ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಲೇಖಕ ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎಮ್. ಸ್ತಖತಣಕರ ಹಾಿಂಗ್ಲಲ್ “ಘಮ್ಕಾಾ ರ ಘಮ್ಕೆ”್‌

ಕಾದಂಬರಿ ವ್ಟಿಂಚುನ ಆಯ್ಲಾಿಂ. ತಶಿೀಿಂಚ “ಶಿರ ೀಮ್ತ ವ್ಟಮ್ಲಾ ವ್ಟ. ಪೈ ವ್ಟರ್ಾ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಅತುಾ ತಾ ಮ್ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಕವ್ಟತಾ ಕೃತ ಪುರಸಾಾ ರಾಕ-2020”್‌ ನಾಮ್ನೆಚ್ಯ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಕವ್ಟ ಮುಿಂಬಯಚ್ಯ ಶಿರ ೀ ಶೈಲೇಿಂದರ ಮೆhಹತಾ ಹಾಿಂಗ್ಲಲ್ “ಸ್ತಸಫಸ್ ತ್ಿಂಗ್ಸರ್”್‌ ಕವ್ಟತಾ ಸಂಗ್ರ ಹ ವ್ಟಿಂಚುನ ಆಯ್ಲಾಿಂ. ತಶಿೀಿಂಚ ಮಾಹ ಲಗ ಡ ನಾಮಾನೆಚ್ಯ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಸಾಹತಾ ಕಾರ

32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


-

ಕೆ.ಎಮ್. ಸಖತಣಕರ ಡಾ. ಶ್ವರಮ ಕಾಮತ್ ಹೆ ತೀನಿ ಪರ ರ್ಸೊಾ ಾ ತಲಾ ರೂ. 1.00 ಲಾಖ ಇನಾಮ್ ಆನಿ ಮಾನಪತರ , ಸಿ ರಣಿಕಾ, ಶ್ಯಲ, ಆನಿ ಶಿರ ೀಫಲ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಅಶಿಿಂ ವ್ಟರ್ಾ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಕೇಿಂದರ ಪರ ಕಟಣ ಕಳಯ್ತಾಿಂ. ------------------------------------------

-

ಶೈಲ್ೂಂದ್ರಿ ರ್ಮಹಾಿ

ಮುಖೇಲ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಚಳವಳ ಮುಿಂದ್ವಳ್ನ ಕುಮ್ಟ್ಲಚ್ಯ ಡ್ಯ. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾಮ್ತ್ ಹಾನಿ್ “ಶಿರ ೀಮ್ತ ವ್ಟಮ್ಲಾ ವ್ಟ. ಪೈ ವ್ಟರ್ಾ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ರ್ಜೀವನ ಸ್ತದಿ ಪುರಸಾಾ ರಾಕ-2020”್‌ ವ್ಟಿಂಚುನ ಆಯ್ಲಾಿಂತ.

ಮಾೂಂಡ್ ಸಭಾಣ್ ಮಹ ರ್ಾ ಯ ಳಿ ಮಾೂಂಚಿ : ಕಲಾ ಪಂಗ್ಿ ೂಂಕ್ ಆಪೊವ್ ೂಂ ಕ್ಲಿಂಕೆ್ ಚ್ಯಿಂ ಪರ ಮುಖ್ ಸಾಿಂಸಾ ೃತಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಿಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್

33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಪಾಲ ಾ ಮ್ಹ ಯ್ಲ್್ ಾ ಳ್ಾ ಮಾಿಂಚ ಶಿಿಂಕೆೊ ಿಂತ್, 2021ಎಪಿರ ಲ್ ಥವ್್ ದರ್ಶಿಂಬ್ರ ಪಯ್ಲ್ಸಿಂತ್ ಕಾಯಸಿಂ ದೀಿಂವ್ಾ ಕ್ಲಿಂಕಿ್ ಕಲಾ ಪಂಗ್ಳ್ ಿಂಕ್ ಆಪ್ಲವೆ್ ಿಂ ಪಾಟಯ್ಲ್ಲ ಿಂ. ಕ್ಲಿಂಕೆ್ ಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ಣ ಬೊಲಿ, ಪರ ರ್ದಶ್ಯಿಂತಾಲ ಾ ಕಲಾ ಪಂಗ್ಳ್ ಿಂನಿ ಪರ ದರ್ಸನ್ ದವೆಾ ತಾ. ದೊೀನ್ ವ್ಲರಾಿಂಚ್ಯಾ ಆವೆಾ ಭಿತರಾ್‌ಲ ಾ ನಾಟಕ್, ನಾಚ್, ಸಂಗೀತ್, ಯ್ಕ್ಷಗ್ಳನ, ಜಾಗ್ಳರ್, ಖೆಳ್, ತಯ್ಲ್ತ್ರ , ಲೊೀಕ್ ಕಲಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಕಲಾಪರ ಕಾರಾಿಂಕ್ ಆಾಾ ಸ್ ಆಸಾ ಲೊ. ಪಂಗ್ಳ್ ಿಂಕ್ ಜಕೆಾ ಿಂ ಸಂಭಾವನ್, ಆಾಜ್-ಉಜಾಾ ಡ್, ಪರ ಚ್ಯರ್, ಚ್ಯಫಳಾಹ ರ್ ಆನಿ ಪರ ದರ್ಸನ್ ಸ್ತಾತ್ಚೊಾ ಸವಲ ತಾಯ್ಕ ಲಾಬಾ ಲೊಾ . ಭಾಯ್ಲ್ಲ ಾ

ಪಂಗ್ಳ್ ಿಂಕ್ ಪಯ್ಲ್್ ಭಾತ್ಿಂ ಆನಿ ವಸ್ತಾ ಲಾಬಾ ಲಿ.

ಆಸಕ್ಾ ಪಂಗ್ಳ್ ಿಂನಿ ನಾಿಂವ್, ವ್ಟಳಾಸ್, ದಿಂಾ್ ಾ ಕಯ್ಲ್ಸಚೊ ವ್ಟವರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಕಿಾ ಮಾಹೆತ್ 8105226626 ಹಾಾ ಾಟಸ ಪ್ ನಂಬಾರ ಕ್ ಧಡುಿಂಕ್ ಕಳಯ್ಲ್ಲ ಿಂ : -MANDD SOBHANN Kalaangann, Makale, Shaktinagar, Mangalore - 575 016 Ph: +91 8105 22 6626 / 08242230489/2232239 website : www.manddsobhann.org Facebook : https://www.facebook.com/ManddSo bhann/ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಆಯೇಶಾ - ತೊಂ ಪ್ಟಿೂಂ ಆಯೆಯ ೂಂ ಮೂಳ್: ಹೆನಿರ ರೈಡ್ರ್ ಹೆಗ್ಳಗ ಡ್ಸ. ಕ್ಲಿಂಕೆ್ ಕ್: ಉಬಬ , ಮೂಡ್ ಬದರ . ---- x ----

ಆಯೇಶ್ಯ, ತಚ್ಯ ವ್ಟಶ್ಯಾ ಿಂತ್ ಚಡಿಾ ಕ್ ಚರಿತಾರ -ತಕಾ ಖ್ತಲೊಾ ಜಾಯ್ಜ ಯ್ಣ. ಅವಸಾ ರ್ 1- ದಾ ಗುಣ್ ಸಂಕೇತ್. ಲಿಯ್ಕೀನ್ ತಾಾ ರಾತಿಂ ದವ್ಾ ದರ ಷಿ ಪಳ್ವ್್ ಅರ್ಜೀಕ್ ಕಷ್ಟ್ಿ ಚಿಂ ವ್ಟೀಸ್ ವಸಾಸಿಂ ಸಂಪಿಲ ಿಂ-ಬಹ್ಯಶ್ಯಾ ಭಿೀಕರ್ ವಸಾಸಿಂ ದ್ವದ್ವಲ ಾ ನಿ ಸೊಸ್ತನ್ ವೆಲಿಲ ಿಂವ್ಟೀಸ್ ವಸಾಸಿಂಚ ಸೊದ್ವ್ ಿಂ ಆನಿ ಕಷ್ಟಿ ಆತಾಿ ಾ ಕ್ ಹಾಲಂವ್ಟ್ ತಸಲಿ ಅದುಭ ತ್ ಆನಿ ವ್ಟರ್ಜಿ ತಾಾ ಯ್ಲ್ನ್ ಸಂಪಾಾ ತ್.

ಮ್ಹ ಜಿಂ ಮ್ರಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ,ಆನಿ ಹಾಾ ವವ್ಟಸಿಂ ಮಾಹ ಕಾ ಸಂತ್ಲಸ್ ಭಗ್ಳಾ ,ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಹಾಿಂವ್ ಹೆರ್ ಕೆಷ ೀತಾರ ನಿ ಮ್ಹ ಜಿಂ ಅನೆಾ ೀಷಣ್ ಮುಿಂದಸ್ತಸಕ್ ಆರ್ಶತಾಿಂ.ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ನ್ ಸಾಧ್ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭವಸಸೊ ದಲಾ. ಆಧಾ ತಿ ಕ್ ನಾಟಕಾಚ ಸ್ತಾಸತ್ ಆನಿ ಅಿಂತ್ಾ ಶಿಕ್ಲಿಂಕ್ ಹಾಿಂವ್ ಆರ್ಶತಾಿಂ,ತಾಿಂತು ಥವ್್ ಚರಿತ್ರ ಚ್ಯ ಪಾನಾನಿ ಥೊಡಿಂ ಾಚುಿಂಕ್ ಜಾಯ್ಣ ಮ್ಹ ಳಾೊ ಾ ಮ್ಹ ರ್ಜ ವ್ಟಚತ್ರ ಆಶ್ಯ. ಹಾಿಂವ್,ಲ್ನಡಿಾ ಗ್ ಹೊರೆಸ್ ಹೊಲಿಲ , ಭಾರಿಚ್ ಪಿಡನ್ ವಳಾ ಳಾಾ ಿಂ.ಮಾಹ ಕಾ ರ್ಜವಂತ್ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಾ ಕಿೀ ಮೊರೊನ್ ಆಸ್್ ಬರಿ ತಾಣಿಿಂ ಪಳ್ಲಾಿಂ. ಹಾಿಂವ್ ಹೆಿಂ ಇಿಂಡಿಯ್ಲ್ಚ್ಯ ಉತಾ ರ್ ಪರ ರ್ದಶ್ಯ ಥವ್್ ಬರವ್್ ಆಸಾಿಂ.ಮಾಹ ಕಾ ಮ್ಹ ಜಾಾ

34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜನೆಲಾ ಥವ್್ ಪವಸತ್ ಆನಿ ಊಿಂಚ್ಯಯ್ಣ ಲಾಿಂಬಾಯ್ಣ ದಸಾಾ . ದುಸೊರ ಕ್ಲಣಿೀ ಜಾಲೊಲ ತರ್ ಮೊತ್ಲಸಚ್,ಪೂಣ್ ಹಾಿಂವ್ ಕಮಾಸಕ್ ಪಾತ್ಾ ತಾಿಂ,ದೆಖುನ್ ರ್ಜವಂತ್ ಆಸಾಿಂ.ಹೊ ಏಕ್ ದ್ವಖೊಲ ಜಾವ್್ ಉರೊಿಂಕ್ ಪುರೊ.ಹಾಿಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಿಂಕ್ ಬಳ್ ಯೇಿಂವ್ಾ ಅನಿಕಿೀ ಏಕ್ ಯ್ಲ್ ದೊೀನ್ ಮ್ಹನೆ ಜಾಯ್ಣ.ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಹಾಿಂವ್

ಜಲಿ ಲಾಲ ಾ ಜಾಗ್ಳಾ ರ್ ಚ್ ಮೊರೊಿಂಕ್ ಆರ್ಶತಾಿಂ. ದೆಖುನ್ ಬಳ್,ಸಕತ್ ಆಸಾಾ ಪಯ್ಲ್ಸಿಂತ್ ಹಾಿಂವ್ ಹ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ಲ್ಾ ಿಂ ಯ್ಲ್ ಚಡ್ ಗ್ಜಸಚ್ಯ ಾಿಂಟೆ ಅವರ್ಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಸ್್ ಬರಯ್ಲ್ಾ ಿಂ.ಚಡ್ ಲಾಿಂಬಾಯ್ಣ ಕರಿನಾ ಬದ್ವಲ ಕ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಉಗ್ಳ್ ಸಾನ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಬರಯಲೊಲ ಾ ಟಪಪ ಣೊಾ ಚ್ ಮೊಸ್ತಾ ಪುರೊ. ಹಾೂಂವ್ ಹಾಯ ದಿಷ್ಯಯ ವೊ (vision)

35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಥಾವ್ಾ ಸರು ಕತಾೊಂ. ಲಿಯ್ಕೀ ವ್ಟನಿಸ ಆನಿ ಹಾಿಂವ್ ಆಫಿರ ಕಾ ಥವ್್ 1885 ಾಾ ಿಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಲ ಲಾಾ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಏಕಾಿಂತ್ ಆರ್ಶಲಾಾ ಿಂವ್.ಆಮಿ ಅನುಭವ್ಟಸ ಲಾಾ ಭಯ್ಲ್ನಕ್ ಆಘಾತಾ ಥವ್್ ಸ್ತದೊರ ಿಂವ್ಾ ಹೊ ಏಕಾಿಂತ್ ಆಮಾಾ ಿಂ ಗ್ಜಸಚೊ ಜಾಾ್ ಸ್ತಲೊಲ . ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್ಣ ಆಮಾಾ ಿಂ ಚಿಂತುಿಂಕ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ಆಾಾ ಸ್ ಮೆಳಾಾ ಲೊ. ದೆಖುನ್ ಕಂಬಲಾಾ ಸಿಂಡ್ಯಿಂತಾಲ ಾ ಪೂವಸಜಾಿಂಕ್ ಏಕಾ ಪನಾಾ ಸ ಘರಾಕ್ ಗ್ಲಲಾಾ ಿಂವ್.ಹೆಿಂ ಘರ್ ಹಾಿಂವ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕ್ಲಣಿಂಯ್ಣ ಆಪಾ್ ಯ್ಲ್ಲ ಾ ರ್ ತ ದುಸ್ತರ ಗ್ಜಾಲ್.ನಾಿಂ ತರ್ ತ್ಿಂ ಘರ್ ಮ್ಹ ರ್ಜಚ್ ಆಸ್ಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಮೊರೊಿಂಕ್ ಹಾಿಂವ್ ವೆತಾಿಂ. ಹಾಿಂವೆಿಂ ಬರಂವೆ್ ಿಂ ತ್ಿಂ ಏಕಾದ್ವವೆಳಾ ಕ್ಲಣಿಂಯ್ಣ ಾಚುನ್ ವ್ಟಚ್ಯರುಿಂಕ್ ಪುರೊ- ಕಸಲೊ ಆಘಾತ್? ಬರೆಿಂ.ಹಾಿಂವ್ ಹೊರೆಸ್ ಹೊಲಿಲ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜ ಸಾಿಂಗ್ಳತ, ಮ್ಹ ಜ ಮೊಗ್ಳಚೊ ಈಷ್ಟಿ , ಲಾಹ ನಪ ಣಾ ಥವ್್ ಿಂಚ್ ಾಡ್ಯಲೊಲ ಮ್ಹ ಜ ಪೂತ್-ನಹ ಯ್ಣಲಿಯ್ಕೀ ವ್ಟನಿಸ . ಆಮಿ ಪಾರ ಚೀನ್ ಹಶ್ಯರೊ ಪಾಟ್ಲಲ ವ್ ಕರುನ್ ಮ್ಧ್ಾ ಆಫಿರ ಕಾಚ್ಯ ಕ್ಲರ್ ಭುಯ್ಲ್ರಾಿಂಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲ ದ್ವದೆಲ ,ಆನಿ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ತಕಾ ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಲ ಿಂ-ಅಮ್ರ್ ತ-ತಕಾ ಖ್ತಲೊಾ ಜಾಯ್ಜ ಯ್ಣ.ಲಿಯ್ಕೀಚ್ಯರ್ ತ್ಲ ಐಸ್ತಸಾಿಂತ್ಲಲ ಗರ ೀಸ್ತಯ್ನ್ ಪಾದರ ಜಾಾ್ ಸ್ತಲೊಲ ಕಲಿಲ ಕೆರ ೀಟಸ್, ( ತಣಿಂಚ್ ಮೊಸಾರ ನ್ ಆನಿ ರಾಗ್ಳನ್ ರ್ಜವೆಶಿಿಂ ಮಾರ್ ಲ್ಲ ಿಂ ಮೊನಾಸಚ್ಯಿಂ ಫಮಾಸಣ್ ದೀವ್್ . ತಚ್ಯ ಥಂಯ್ಣ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಏಕಾ

ಥರಾಚ್ಯಿಂ ರ್ದವಪ ಣ್ ಪಳ್ಲ್ಲ ಿಂ. ಆನಿ ಹಾಾ ಚ್ ಕಾರಾಣಾನ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ತಚ ಪೂಜಾ ಕೆಲಿಲ , ಕೂಡಿನ್ ನಹ ಯ್ಣ, ತ ಕಿಷ ೀಣ್ ಜಾಲಾಾ . ಪೂಣ್ ಹಾಚ್ಯಕಿೀ ದುಖ್ತಚ ಗ್ಜಾಲ್ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ತಾಚ ಜಾಬಾಾ ರಿ ಮೊರಾನಾ. ಹಾಾ ಚ್ ಆಸಕೆಾಚ್ಯ ಸಕೆಾ ನ್ ಆನಿ ಆತಾಿ ಾ ವವ್ಟಸಿಂ ಮ್ನಾೆ ಾ ಕ್ ಮ್ನಾಜ ತ್ ಕತಾಸ. ಕೂಡಿಚ್ಯಿಂ ಮಾಸ್ ಮೊತಾಸ,ಯ್ಲ್ ಬದಲ ತಾ ಆನಿ ತಾಚ ಭಾವ್ಲೀದೆರ ೀಕ್ ಚುಕಾಾ ,ಪೂಣ್ ಸ್ತಪ ರಿತಾಚೊ ಭಾವ್ಲೀದೆರ ೀಕ್ ನಹ ಯ್ಣಎಕಾಾ ಟ್ಲಕ್ ಆಿಂವೆ್ ತಾ-ಮೊರಾನಾ. ಮ್ಹ ಜರ್ ಹ ಶಿಕಾಷ ಕಿತಾಾ ಕ್? ಹಾಿಂವೆಿಂ ಕೆಲಾಲ ಾ ಕಸಲಾಾ ಅಪರ ಧಾ ಕ್? ಪೂಣ್ ನಿಜಾಯಾ ೀ ಹ ಶಿಕಾೆ ಗೀ? ಹಾಕಾ ರುಜಾಾ ತ್ ನಾ ಪೂಣ್ ಭಯ್ಲ್ನಕ್ ಆನಿ ಕಾಳ ಗೇಟ್ ಸಂತ್ಲಸಬ ರಿತ್ ಇನಾಮ್ ಆಸಾ್ ರಾಜ್ ಮ್ಹಲಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲ್ಾ ಗೀ? ಹಾಿಂವ್ ಶ್ಯಸಾ ತ್ ತಚೊ ಈಷ್ಟಿ ಜಾಾ್ ಸಾ. ಶ್ಯರ್ಾ ತ್ ರ್ಜಯ್ಲ್ಜಾಯ್ಣ ಮ್ಹ ಣ್ ತಣಿಂ ಭಾಸ್ ಘೆತ್ ಲಿಲ . ಆನಿ ಹಾಿಂವ್ ತಕಾ ಪಾತ್ಾ ತಾಿಂ. ಭಪಾಸನಿ ಬುಡಲ ಲಾಾ ಪವಸತಾಿಂ ಆನಿ ಸ್ತಡ್ಯಾ ಡ್ಯಿಂ ಮ್ಧ್ಿಂ ಕಿತಾಲ ಾ ಹಿಂಾಳಾಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ಭವ್ಲಿಂಕ್ ನಾ! ತರಿೀ ಅಖೆರ ೀಕ್ ಖಬರ ಯೇವ್್ ಆಮಾಾ ಿಂ ಪವಸತಾಕ್ ಆಪವ್್ ವತಾಸ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಆಮಿ ದೀವ್ೊ ಪಳ್ಲ್ಿಂ,ಆನಿ ದಾೊ ಿಂತ್ ಸ್ತಪ ರಿತ್. ಹೆಿಂ ಸಕಾ ಡ್ ಸಾಿಂಕೇತಕ್ ಕಾಣಿ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಜಾಯ್ಲ್್ ಯ್ಲ್? ಹಾಿಂವ್ ಆರಾಮ್ ಘೆತಾಿಂ.ಹಾಿಂವ್ ತಸ್ಿಂ ಪಾತ್ಾ ತಾಿಂ. ಕ್ಲರಾಿಂತ್ ಏಕ್ ಅಮ್ರ್ ಸ್ತರ ೀ ಆಮಾಾ ಿಂ ಮೆಳ್ೊ ಲಾಾ ವ್ಟಶ್ಯಾ ಿಂತ್ ತುಮಾಾ ಿಂ ಉಡ್ಯಸ್ ಆಸ್ಾ ತ್.ಥಂಯ್ಸ ರ್ ರ್ಜವಂತ್ ಖ್ತಿಂಬಾಾ ಚ್ಯರ್ ಪಜಸಳಾ್ ಕಿಣಾಸಿಂ ಮ್ಧ್ಿಂ ತಣಿಂ ಆಪ್ಲಲ ಮೊೀಗ್ ಉಚ್ಯರ್

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲೊಲ ಆನಿ ಆಮಾ್ ಚ್ ದೊಳಾಾ ಮುಖ್ತರ್ ಭಯ್ಲ್ನಕ್ ವ್ಟನಾಶ್ಯಿಂತ್ ತ್ಲ ಮೊೀಗ್ ಭಸ್ಿ ಜಾಲೊ.ಆತಾಿಂಯ್ಣ ಚತುಿಂನ್ ಹಾಿಂವ್ ಕಾಿಂಪಾಾ ಿಂ. ತರಿೀ ಆಯೇಶ್ಯಚಿಂ ಅಖೆರ ೀಚಿಂ ಉತಾರ ಿಂ ಕಸಲಿಿಂ? "ಮಾಹ ಕಾ ವ್ಟಸಾರ ನಾಕಾತ್....ಮ್ಹ ಜರ್ ಭಿಮ್ಸತ್ ಪಾಾ.ಹಾಿಂವ್ ಮೊರನಾ.ಹಾಿಂವ್ ಪತುಸನ್ ಯ್ಲ್ತಾಿಂ ಆನಿ ಪತುಸನ್ ಸೊಭಿೀತ್ ಜಾತ್ಲಿಿಂ.ಹಾಿಂವ್ ಭಾಸ್ ದತಾಿಂ-ಹೆಿಂ ಸತ್."

ಉಲಿಸಿಂ ಆನಿ ಆಮಾ್ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊ ನಾ.

ಸಾಕೆಸಿಂ.ಹಾಿಂವ್ ತಾಾ ಚರಿತ್ರ ಕ್ ನಾಾ ನ್ ಕರುಿಂಕ್ ಜಾಯ್ಲ್್ .ಹಾಿಂವೆಿಂ ಪಾತ್ಾ ಲಾಲ ಾ ವಾ ಕಿಾ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ವ್ಟಫಲ್ ಕರುಿಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಬರಯ್ಲ್ಲ ಿಂ.ಇಿಂಗಲ ಷ್ಟ್ಿಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮೆಳ್ ಲೊಲ ಹೊ ಬೂಕ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಹಿಂದ ಭಾಷೆಕ್ ಭಾಷ್ಟ್ಿಂತರ್ ಕೆಲಾ.

"ಮ್ಹ ಜಾನ್ ಚಡಿತ್ ಹಾಾ ವ್ಟಶಿಿಂ ಸೊಸ್ತಿಂಕ್ ಜಾಯ್ಲ್್ ಹೊರೆಸ್"ತ್ಲ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ,ದೆಖುನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ-"ಹಾಿಂವ್ ಹಿಂಸಾ ಅನುಭವ್ಟಸ ತಾಿಂ.ಆಯೇಶ್ಯಕ್ ಪತುಸನ್ ಮೆಳ್ನಿಂಕ್ ಮ್ಹ ರ್ಜ ತಕಿಲ ಉತ್ಸಲಿ.ಭವಸಸೊ ನಾತಾಲ ಾ ರ್ ಹಾಿಂವ್ ಪಿಸೊಿಂ ಜಾತ್ಲಲೊಿಂ.ಹಾಿಂವ್ ಬಳಾ ಿಂತ್ ಆನಿ ಚಡಿಾ ಕ್ ಪನಾ್ ಸ್ ವಸಾಸಿಂ ರ್ಜಯ್ಲ್ಿಂವ್ಾ ಸಕಾಾ ಿಂ.

ಕಂಬಲಾಾ ಸಿಂಡ್ಯಿಂತಾಲ ಾ ತಾಾ ನಿಜಸನ್ ದಯ್ಲ್ಸಚ್ಯ ತಡಿಚ್ಯರ್,ತಾಾ ಘರಾಿಂತ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ವಸ್ಸ ರ್ಜಯ್ಲ್ತ್ಲಾಾ ಿಂವ್ ಆನಿ ಮೊರೊನ್ ಗ್ಲಲಾಲ ಾ ಿಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ರಡಾ ಲಾಾ ಿಂವ್.ಆತಾಿಂ ಪತುಸನ್ ತಾಿಂಕಾಿಂ ಮೆಳಾ್ ಕ್ ಾಟ್ ಸೊದ್ವಾ ಿಂವ್.ಮೆಳ್ಳಿಂಕಿೀ ಪುರೊ.ಆಮೆ್ ಿಂ ಬಳ್ ಪತುಸನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ಆನಿ ಭುಯ್ಲ್ರಾಿಂತಾಲ ಾ ಭಿಯ್ಲ್ನ್ ಧ್ವೆ ಜಾಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಪಿಕ್ಲನ್ ಬಾಿಂಗ್ಳರ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲ . ತಾಚ ಸೊಭಾಯ್ಣ ಪಾಟಿಂ ಆಯಲ ಸಯ್ಣಾ .ಹಾಾ ವವ್ಟಸಿಂ ತಾಿಂಚ್ಯಿಂ ತ್ಲೀಿಂಡ್ ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂಚ್ಯ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲ ಿಂ ಪೂಣ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ಲ್ಚ್ಯಿಂ ದಸಾಲ ಾ ರಿೀ ಪವ್ಟತ್ರ ಜಾಲ್ಲ ಿಂ.

ಮಾಹ ಕಾ ತಾಾ ರಾತಚೊ ಉಡ್ಯಸ್ ಆಸಾ. ತ್ಲ ಪರ ಕಾಸ್ ಮ್ಯ್ಣ ಉಜಾಾ ಡ್.ಆಮೆ್ ಿಂ ಕಾಳಜ್ ಮೊಡ್ ಲ್ಲ ಿಂ ಆನಿ ಆಮಿ ಹತಾಶ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ಿಂವ್.ಮೆಲಿಲ ಿಂ ಮೊರೊನ್ಿಂಚ್

ರಡ್ಯ್ ್ ಾ ಕ್

ಆಗ್ಸ್ಾ ಮ್ಹನಾಾ ಚ ಥಕೆಲ ಲಿ ಸಾಿಂಜ್ ತ.ಜಾ್ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ದಯ್ಲ್ಸಚೊ ಆಾಜ್ ಆಯ್ಕಾ ನ್ಿಂಚ್ ತಡಿಚ್ಯರ್ ಆಮಿ ಚಲೊನ್ ಗ್ಲಲಾಾ ಿಂವ್.ಜಗ್ಳಲ ಣ ಸಯ್ಣಾ ಪಳ್ಲ್ಲ ಿಂ.ಉಲಯ್ಲ್್ ಸಾಾ ನಾ ಆಮಿ ಚಲ್ಾ ಲಾಾ ಿಂವ್.ಅಖೆರ ೀಕ್ ಲಿಯ್ಕೀ ಪಿಿಂಗ್ಳಸಲೊ-ಪಿಿಂಗ್ಳಸವ್ಟ್ ನಹ ಯ್ಣ,ಧೂಖ್.

"ತರ್,ತಿಂ ಕಿತ್ಿಂ ಕತಾಸಯ್ಣ?" ಹಾಿಂವೆಿಂ ಉಚ್ಯಲ್ಸಿಂ. "ಜಾ್ ನ್ ಆಪಾ್ ಿಂಾ್ ಯ್ಲ್ ಶ್ಯಿಂತ ಜಡ್ಯ್ ಲಾಹ ನ್ ಶ್ಯಾ ಾಟೆಕ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ತ್" ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ ಗಂಭಿೀರ್ ಜಾವ್್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ. "ಹಾಿಂವ್ ಮೊರೊಿಂಕ್ ಪುರೊ,ಆನಿ ಹಾಿಂವ್ ಮೊತ್ಲಸಲೊಿಂವಹ ಯ್ಣ ಆಯ್ಲ್್ ರಾತಿಂ." ಹಾಿಂವ್ ತಾಚ್ಯರ್ ಜಾಲೊಿಂ.ತಾಚಿಂ ಉತಾರ ಿಂ ಭಿಯ್ಲ್ಚಿಂ ಜಾಲಿಲ ಿಂ.

ರಾಗಸ್ಿ ಮಾಹ ಕಾ

"ಲಿಯ್ಕೀ,ತಿಂ ಭಿವುಾ ರೊ!" ಹಾಿಂವೆಿಂ ಮ್ಹ ಳ್ಿಂ."ಹೆರಾನಿ ಕಚ್ಯಸಿಂ ಬರಿ ತುಜ ಕಷ್ಟಿ ಸೊಸ್ತಿಂಕ್ ತುಜಾನ್ ಜಾಯ್ಲ್್ ಿಂಗೀ?"

37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


"ತಿಂ ತಸ್ಿಂ ಪಾತ್ಾ ತಾಯ್ಣ ಹೊರೇಸ್" ತ್ಲ ಏಕಾ ನಮೂಾ ನಾರ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ. "ತುಜರ್ ಸಯ್ಣಾ ಶಿರಾಪ್ ಆಸಾ-ಉಣಾಾ ಮಾಫಾನ್.ಬರೆಿಂ.ತಿಂ ಮ್ಹ ಜಾಕಿೀ ಬಳಾ ಿಂತ್.ಬಹ್ಯಶ್ಯಾ ತಿಂ ಮ್ಹ ಜಾಕಿೀ ಚಡ್ ರ್ಜಯ್ಲ್ಲಾಯ್ಣ.ನಾಿಂ, ಮ್ಹ ಜಾನ್ ಸೊಸ್ತಿಂಕ್ ಜಾಯ್ಲ್್ ಿಂ.ಹಾಿಂವ್ ಮೊತಾಸಿಂ."

ಲೇಖಕಾ ವಿಶಾಯ ೂಂತ್:

"ಹೊ ಏಕ್ ಆಪಾರ ಧ್." ಹಾಿಂವೆಿಂ ಮ್ಹ ಳ್ಿಂ."ತುಕಾ ಬಳಾ ಿಂತ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ಸಕೆಾ ಕ್ ತಿಂವೆಿಂ ತ ಸಕತ್ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್್ ಆಾಿ ನ್ ಕಯ್ಲ್ಸತ್.ತಿಂವೆಿಂ ಪಳ್ಿಂವೆ್ ಿಂ ಸಾ ಪಾಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಾಡ್,ಶಿಕಾಷ ,ಬಹ್ಯಶ್ಯಾ ಶ್ಯರ್ಾ ತ್ ವ್ಟಿಂಗ್ಡ್ಪ ಣಾಚ ಶಿಕಾಷ ." "ಏಕಾ ಹಿಂಸಾ ಅನುಭವುಸ ಿಂಚ್ಯ ಭುಯ್ಲ್ರಾಿಂತ್ ಏಕ್ ಮ್ನಿಸ್ ಸ್ತರಿ ಮೆಳಾಲ ಾ ರ್ ತ ಾಪಾರುನ್ ಆಪಾ್ ಕ್ ಚ್ ರ್ಜವೆಶಿಿಂ ಮಾಲಾಾ ಸರ್ ಕಸ್ಿಂ ಹೊರಿೀಸ್? ಬಹ್ಯಶ್ಯಾ ತಸಲಾಾ ಕನಾಾ ಸಕ್ ಮಾಫ್ಹ ಆಸ್ಾ ಲಿ.ಚಿಂದ ಜಾಲ್ಲ ಿಂ ಮಾಸ್ ಆನಿ ತುಟೆಲ ಲಾಾ ಶಿರಾಿಂಚೊ ಮಾಫ್ಹ ವ್ಟಚ್ಯಚ್ಯಸ ತಸಲೊ ಮ್ನಿಸ್ ಹಾಿಂವ್.ಹಾಿಂವ್ಿಂಚ್ ತಸಲಿ ಸ್ತರಿ ಾಪಾತಾಸಿಂ ಆಾಾ ಸ್ ಘೆವ್್ . ತ್ಿಂ ಮೆಲಾಿಂ,ಆನಿ ಮೊಣಾಸಿಂತ್ ತರಿೀ ಹಾಿಂವ್ ತಚ್ಯ ಲಾಗ್ಳಸ ರ್ ಆಸೊಾ ಲೊಿಂ." "ಕಿತಾಾ ಕ್ ಲಿಯ್ಕೀ? ಬಹ್ಯಶ್ಯಾ ಆಯೇಶ್ಯ ಾಿಂಚುನ್ ಆಸೊಿಂಕ್ ಪುರೊ." "ನಾಿಂ,ತಸ್ಿಂ ತರ್ ತಚ್ಯ ಥವ್್ ಮಾಹ ಕಾ ಥೊಡ ಹಶ್ಯರೆ ಮೆಳಾಾ ಲ್.ಹಾಿಂವೆಿಂ ನಿಧಸರ್ ಕೆಲಾ,ದೆಖುನ್ ಮುಖ್ತರ್ ಉಲಯ್ಲ್್ ಕಾ,ಯ್ಲ್ ಉಲಂವ್ಾ ಆಸಾಲ ಾ ರ್ ಹೆರ್ ವ್ಟಷಂಯ್ಲ್ಚ್ಯರ್ ಆಸ್ತಿಂದ." ( ಮುಖಾಯ ಯ ಅೂಂಕಾಯ ಕ್.....)

ಉಬಬ ಮೂಡ್ಬದರ ಕಾಿಂಯ್ಣ ಪಾಿಂತೀಸ್ ವಸಾಸಿಂ ಆದಿಂ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಆಿಂಬಾರ ರ್ ಸರಾಗ್ ಝಳ್ಳಾ ನ್ ಆಸಲ್ಲ ಿಂ ಶಿಮಿಿ ನೆಕೆತ್ರ . (ಮೆಲಿಾ ನ್ ಲ್ನದರ ಗ್). ಉಬಬ ಕ್ಲೀಟಗ್ಳಬಬ (ಸ್ತಜಾ ಸ್,ತಾಕ್ಲಡ). ಉಬಬ , ಏಕ್ ಉಬೆಸಸ್ಾ ತಾಲ್ಿಂತ್ (ಡ್ಲಲಿಿ ,ಕಾಸ್ತಸ ಯ್ಲ್).

ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಚಳ್ನವಳ್ಿಂತ್ ಆಪಾ್ ಕಚ್ ಸಮ್ಪಿಸತ್ ಕೆಲಿಲ ವಾ ಕಿಾ . ಕ್ಲಿಂಕೆ್ ಿಂತಾಲ ಾ ಚಡ್ಯವತ್ ಪತಾರ ಿಂನಿ ಸರಾಗ್ ಬರವ್್ ಆಯಲೊಲ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಥೊಡ್ಲ ತೇಿಂಪ್ ಬರಯ್ಣ ನಾಸಾಾ ನ ಉಲೊಸ. ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಣಿಯ್ಕ, ಕವ್ಟತಾ, ಲೇಖನಾಿಂ,ಶಿಾಯ್ಣ ತಜಸಣ್ (ಸ್ತಮಾರ್ ಧ ವಯ್ಣರ ಇಿಂಗಲ ಷ್ಟ ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ಲಿಂಕೆ್ ಕ್) ಆನಿ ವ್ಟಮ್ಸೊಸ ಸಯ್ಣಾ ತ್ಲ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಲ . ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಟ್ಲಾ ಾ ಕಾಣಿಯ್ಲ್ಿಂಚೊ ಏಕ್ ಜಮೊ "ಪಾಟಿಂ ಘರಾ" ಪಗ್ಸಟ್ ಜಾಲಾ. ಪಾಟ್ಲಲ ಾ ಪಂಚಾ ೀಸ್ ವಸಾಸಿಂನಿ ಅಪ್ಲ ಿಂ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಾಚಪ್ ಮುಖ್ತಸ್ತಸಿಂಚ್ಯ

38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ಧಿಂಯ್ಣ ತಾಚ್ಯಿಂ ಬರಪ್ ಾಳ್ಳನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಳ್ೊ ಿಂ ಕ್ಲಿಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಮ್ಟ್ಲಿ ಕ್ ಸಾಿಂಗ್ಲ್ ಿಂ ತರ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಆಯ್ಲ್ಲ ವರ್ ತಾಣಿಂ ಕವ್ಟತಾ ಬರಂಾ್ ಿಂತೀ ಸಾಧ್ಾ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಯ್ಣ ದ್ವಖವ್್ ದಲಾಿಂ. ಕಾನಡಿಿಂತ್ ಸಯ್ಣಾ ಉಬಾಬ ನ್ ಥೊಡ್ಲ ವಾ ವಸಾಯ್ಣ ಕೆಲಾ. ಪಿಿಂಗ್ಳರ ಪತರ ಕೆಕ್ ಸರಾಗ್ ಇಿಂಗಲ ಷ್ಟ ಭಾಷೆನ್ ಲೇಖನಾಿಂ ಬರಯತ್ಾ ಆಸಾ. ಉಬ್ೆನ್ ಡಿ’ಸೀಜ್, ಪಿ ಸಿ ತ್ ಬೂಂಗ್ಳು ರೂಂತ್ ಏಕಾ ಸ್ತ ಬ ಯೆಸ್ತಿ ಇಸಿ ಲಾಚೊ ಪ್ರಿ ನಿಿ ಪ್ಲ್ ಜಾವ್ಾ ವಾವ್ಿ ಕರುನ್ ಆಸ. -----------------------------------------

ಾವುರ್‌ಲ ಲಾಾ ್‌ಕ್ಲಿಂಕಿ್ ್‌ಎಸೊೀಶಿಯೇರ್ನ್್‌ ಢೆಲಿಲ ್‌ಆನಿ್‌ಹೆರ್್‌ಸಾಸಿಂಕ್್‌ಕ್ಲಿಂಕೆ್ ಚ್ಯಿಂ್‌ ಪರ ಮುಖ್್‌ ಸಂಘಟನ್್‌ ಮಾಿಂಡ್್‌ ಸೊಭಾಣ್್‌ ಅಭಿಮಾನಾನ್್‌ ಚ್ಯಪ್ಿಂ್‌ ಉಕಲಾಾ ್‌ಆನಿ್‌ಉಲಾಲ ಸ್್‌ಪಾಟಯ್ಲ್ಾ . ------------------------------------------

ಢೆಲಿಯ ೂಂತ್್‌ಕೂಂಕ್ರ್ ್‌ ಅಕಾಡಮಿ್‌ಘೀಷಣ್

ಆಜ್್‌ ಢೆಲಿಲ ಿಂತ್್‌ ಕ್ಲಿಂಕಿ್ ್‌ ಅಕಾಡಮಿ್‌ ಸಾಾ ಪನೆಚ್ಯಿಂ್‌ಘೀಷಣ್್‌ಕೆಲಾಲ ಾ ್‌ಮುಖೆಲ್್‌ ಮಂತರ ್‌ ಶಿರ ೀ್‌ ಅರವ್ಟಿಂದ್್‌ ಕೇರ್ಜರ ಾಲ್್‌ ಹಾಕಾ್‌ ಆನಿ್‌ ಹಾಚ್ಯಾ ್‌ ಪಾಟ್ಲಲ ಾ ನ್್‌

TrellNEW DELHI: Trell, one of India's leading Lifestyle, vlogging & social commerce platforms, on Wednesday, appointed Dina D'Souza as Vice President of Monetization. As part of the leadership team, she will drive

39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


the Brand and Ad sales initiatives across India. D'Souza brings with her 20 years of experience across print, digital, ad tech, gaming, and commerce industries, according to a statement. Her previous assignments have involved leadership and sales roles at Flipkart Ads, POKKT, 9X Media, Microsoft, Yahoo, and Bennett Coleman & Co. Limited. Pulkit Agrawal, Co-Founder, Trell, said,್‌ “We್‌ are್‌ excited್‌ with್‌ the್‌ addition of Dina to the leadership team at Trell. Dina’s್‌experience್‌and್‌ expert knowledge will elevate our brand's capabilities and build awareness with critical stakeholders. With her contribution, we look forward to building a robust system and functionality that can aid Trell in its monetization strategies in the current phase of growth for the platform.” ---------------------------------------

ವ್ಟಶೇಷ್ಟ ಸಾಧ್ಕಾಿಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ಥಿಂವ್್ ಸನಾಿ ನ್ 40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉದ್ವಾ ಟನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗುೊ ರ್ ಪರ ರ್ದಶ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಪಾವ್ಲ ರೊಲಿಿ ಡಿಕ್ಲೀಸಾಾ ನ್ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್್‌ಸಾಾ ನ್ ವಹಸ ಲ್ಿಂ. ------------------------------------------

ಟ್ರಾ ಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಫ್ರಾ ನ್ಸಿ ಸ್ ಮ್ಯಾ ಕ್ಷಿ ಮ್

ಮೊರಾಸಾಕ್ ರಾಜ್ಾ ೀತ್ಿ ವ್ ಪ್ಾ ಶಸ್ತಿ

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗುೊ ರ್ ಹಾಣಿಿಂ ಆಪಾಲ ಾ ಾಷಸಕ್ ಸಂಭರ ಮಾ ವೆಳಾರ್ ಮಂಗುೊ ರಾಿಂತಾಲ ಾ ಸಾಧ್ಕಾಿಂಕ್ ಮಾನ್ ದೀಿಂವ್್ ಸನಾಿ ನ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಾ ಪಯಾ ಆಸ್ಲ : ಾಲಿ ರ್ ನಂದಳಕೆ, ದ್ವಯಜ ವಲ್್ ಸ ಸಾಾ ಪಕ್, ಫಾರ ನಿಸ ಸ್ ಮಾಾ ಕಿಷ ಮ್ ಮೊೀರಸ್ ಟ್ಲರ ಫಿಕ್ ಾಡ್ಸನ್, ಮಂಗುೊ ರ್, ಆನಿ ಡ್ಯ| ಸ್ತಪಿರ ಯ್ನ್ ಮೊಿಂತೇರೊ ಸಹ ದರೆಕ್ಲಾ ರ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ, ಮಾಸ್ಸಲ್ ಮೊಿಂತೇರೊ, ಸಾಿಂದೊ ಪಾಲ ಾ ನಿಿಂಗ್ ಕಮಿರ್ನ್, ಕನಾಸಟಕ ಸಕಾಸರ್, ಾಲಿ ರ್ ಡಿಸೊೀಜಾ, ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂಚೊ FIEO. ಮಂಗುೊ ಚೊಸ ಬಸ್ಪ ಡ್ಯ| ಪಿೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ ಸಲಾ್ ನಾಹ ನ್ ಹೊ ಸಂಭರ ಮ್

ಕನಾಸಟಕ ರಾಜ್ಯ್ ಸಕಾಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಹಾ ಪ್ರ ಶಸ್ಟಿ , ’ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್್ ೀತ್ಸ ವ್ ಪ್ರ ಶಸ್ಟಿ ’ ಹ್ಯ್ ಪಾವ್ಚಿ

41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚಾ ಟ್ರರ ಫಿಕ್ ವಾರ್ಾನ್ ಫ್ರರ ನ್ಸಸ ಸ್ ಮ್ಯ್ ಕಿ ಮ್ ಮೊರಾಸಾಕ್ ಪಾರ ಪ್ತಿ ಜಾಲಿ. ಫ್ರರ ನ್ಸಸ ಸಾನ್ ಕರ್ಾಿಂ ಖಳ್ಮಿ ತ್ ರ್ನಸ್ಿ ಿಂ ಕಾಮ್ ವಳ್ಕು ನ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಪ್ರ ಶಸ್ಟಿ ದಲಿಿ ಜಾಿಂವಾಾ ಸಾ. ಹಿ ಪ್ರ ಶಸ್ಟಿ ಮೆಳ್‍ಲ್್ಿ ್ 38 ಜಣಿಂ ಪ್ಯ್ಕು ಫ್ರರ ನ್ಸಸ ಸ್ ಏಕ್ಲಿ . ಮಹಾಮ್ಯರಿ ಸಗ್ಳ್ು ್ ನ್ ಭ್್ ಾ ತ್ರಿೀ ಕತಾ್ ರ್ಿಂಚ್ ಗ್ಳಮ್ಯನ್ ಕರಿರ್ನಸಾಿ ಿಂ

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್್ ಾ ರಸಾಿ ್ ಮಧ್ಗಾ ತ್ ಉಭೊ ರಾವೊನ್ ವಾಹರ್ನಿಂಕ್ ದಗ್ದ ಶಾನ್ ದಿಂವ್ಿ ಿಂ ಕಾಮ್ ಫ್ರರ ನ್ಸಸ ಸ್ ಖಳಾರ್ನಸಾಿ ಿಂ ಕರುನ್ಿಂಚ್ ಆಸಾ. ತೊ ಹಿ ಪ್ರ ಶಸ್ಟಿ ಸ್ಟವ ೀಕಾರ್ ಕತಾಾರ್ನ ಮಹ ಣಲೊ ಕೀ, "ಆಜ್ಯ ಮಹ ಜಾ್ ಜೀವರ್ನಿಂತ್ ವಹ ತಾ್ ಾ ಸಂತೊಸಾರ್ಚ ದವಸ್ ಜಾಿಂವಾಾ ಸಾ ಮಹ ಜಾ್ ಕುಟ್ರಿ ಆನ್ಸ ಮಿತಾರ ಿಂ ಬರಾಬರ್. ಸಭಾರ್ ವಸಾಾಿಂ ಥಿಂವ್ಾ ತೊ ಪಾದ್ವವ ಕಾಲೆಜ್ಯ ಜಂಕ್ಷಣ್ ಆನ್ಸ ನಂತೂರ್ ಜಂಕ್ಷಣರ್ ವಾಹರ್ನಿಂಕ್ ಆಪಾಿ ್ ಮೂಟಿಂತ್ ಧತಾಾ. ಮುಖ್ ಜಾಿಂವ್ಾ ಮಂಗ್ಳು ರಾಿಂತ್ ಹ್ಯ ದೀನ್ ಜಾಗೆ ವಾಹನ್ ಸಂರ್ಚ್ರಾಕ್ ಅತೀ ರಭಸಾರ್ ಮಹ ಣ್ ರ್ನಿಂವಾಡಾಿ ್ ತ್. ಫ್ರರ ನ್ಸಸ ಸ್ ಮ್ಯ್ ಕಿ ಮ್ ಮೊರಾಸಾಕ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ಯ್ಕೀ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್್ ಾ ಸಾಧಕಾಿಂ ಪ್ಯ್ಕು ಏಕ್ಲಿ

42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಹ ಣ್ ಮ್ಯನ್ ಕೆಲೊ. ಬಜ್ಜ ೀಡಿ ಫಿಗ್ಾಜೆನ್ಸೀ ತಾಕಾ ಮ್ಯನ್ ಕೆಲೊ ತಾರ್ಚ್್ 25 ವಾ್ ಲಗೊಾ ೀತ್ಸ ವಾ ವ್ಳಾರ್ ಅಗ್ಳ್ಾಿಂ ಪಾಟಂವಾಿ ್ ಮಿೀಸ್ ಬಲಿದ್ವರ್ನ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಬಾಳ್‍ಲ್ ಮರಿಯೆರ್ಚ್್

ಇಗ್ಜೆಾಿಂತ್. ಸಾಿಂತ್ ಎಲೊೀಯ್ಕಸ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜರ್ಚ್್ ’ಸಾರಂಗ್’ ರೇಡಿಯೊನ್ಯ್ಕೀ ತಾಕಾ ಮ್ಯನ್ ದಲೊ. ವ್ಚೀಜ್ಯ ತಾಕಾ ಸವ್ಾ ಬರಿಂ ಮಹ ಣಿ ಆನ್ಸ ಪ್ರ್ಾಿಂ ಪಾಟಯ್ತಿ

------------------------------------------------------------------------------------------------

Harold್‌D’Souza್‌ invited to Bethany Centenary Special Book Launch

The depth of your struggle will determine the height of your

success, this has been truly exemplified್‌ by್‌ Harold್‌ D’Souza್‌ former member of United States Advisory Council of Human Trafficking appointed by President Barack Obama and re-appointed by

43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Most Rev Gerald Isaac Lobo, Bishop of Udupi Diocese and Rev Sr Rose Celine BS, Superior General of the Congregation released the books“Bethany್‌ in್‌ Frontier್‌ Mission”,್‌ Edited by Sr Shanthi Priya BS, General Councilor and the doctoral thesis- “Academic್‌ Performance್‌ of್‌ Adolescents in Relation to their SelfEsteem್‌ and್‌ Social್‌ Support”್‌ by್‌ Sr.್‌ Dr Jessy Maria BS, Assistant Provincial Superior, Eastern Province.

President Donald J. Trump. Rev Sr Rose Celine, Bethany Sisters Superior General of the Congregation invited Harold D’Souza್‌a್‌proud್‌native್‌of್‌Bajpe್‌to್‌ speak encouraging words on the release of the books- at Bethany Convent, Bendur on 3rd December 2020 at 4.00 p.m.

The launching program was graced by other dignitaries namely Rev Fr Vincent Monteiro, Parish Priest of St Sebastian Church Bendur, Mr Harold್‌ D’Souza,್‌ President್‌ of್‌ Eyes್‌ Open International, and member of United States Advisory Council on Human Trafficking, Fr Gomes, CODP,್‌Mr್‌Naveen್‌D’Souza್‌and್‌Mrs್‌ Kavya Nataraj the Corporators, General Councilors, Procurator General, Provincial Superiors and Asst. Provincial Superiors, the members of the Enlarged Council Meet, Heads and Representatives of the NGOs and Government Departments in Mangalore and the

44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Bethany sisters were the special invitees. Sr Lillis the Assistant Superior General cordially welcomed the dignitaries and guests. Harold್‌ D’Souza್‌ shared್‌ his್‌ incredible journey from slavery to the White House, and now of his inspiring Blockbuster Biopic Film being released in 2022. The Book – ‘Bethany್‌ in್‌ Frontier್‌ Mission’್‌is್‌edited್‌by್‌Sr್‌Shanthi್‌Priya್‌ BS. It was introduced by Sr Lilitta BS. The book upholds the spiritual legacy of the Founder and founding members. It documents the commendable works of the Sisters, in India and Abroad. It is in response to the clarion call of the Church and the Congregation, to embark on the relevant mission of combating human trafficking and promoting safe migration. It chronicles the bold and daring efforts put in by our 56 Development Centres bringing hope and solace to the trafficked and exploited migrants. The scientific reflection enlists the impact of its intervention,

importance of national and international network and collaboration, to combat the malady, the profit-making crime in the world. It also provides insights into the challenges encountered by those on the frontlines. It delights to record those lives which have been ignited because of the timely and impactful interventions of the sisters. This also has provided a platform for the veteran and contemporary Sisters who have made a lifelong, untiring, and passionate commitment to reach out to those on the fringes of the society and to portray their experiential and motivational stories for the readers. In conclusion it paves the way forward for Bethany into the Centenary and beyond. Harold್‌D’Souza್‌ spoke;್‌ ‘the್‌mother್‌ who raises the child is greater than the mother who gives birth to the child’.್‌ He್‌ adored್‌ the್‌ Bethany್‌ Sisters for their humanity towards vulnerable population. The Doctoral Thesis of Sr. Jessy Maria್‌titled್‌“Academic್‌Performance್‌ of Adolescents in Relation to their

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


SelfEsteem and Social Support”was್‌ introduced್‌ by್‌ Sr್‌ Christine BS. This thesis makes a significant contribution in the field of Social Work and Education specially to Parents, Teachers, School counselors and Adolescents. She speaks as a woman religious to the parents and teachers how they could contribute in building up the Self್‌ Esteem್‌ of್‌ today’s್‌ adolescents್‌ under their care. She also makes aware the teachers and parents how important it is to support children under their care and journey with the adolescents in their academics, extracurricular activities and in their adventures. Simple living, high thinking are the values of Bethany Sisters spoke Harold್‌D’Souza. Addressing the gathering Bishop Gerald Isaac Lobo, spoke the mind of Pope Francis who is shares the concern for the refugees and migrants and appealing the whole world to welcome, accept and treat them as brothers and sisters. He also appreciated Sr Shanthi Priya for launching the book on the frontier

mission of the Bethany sisters on the occasion of the centenary of the congregation. ‘How್‌ a್‌ common್‌ human್‌ being್‌ has್‌ the power to change the outcome of human trafficking, by sharing Alwyn Saldhana a local Mangalorean supporting Eyes Open International in prevention and education of community members in್‌ Mangalore್‌ Region’್‌ reflected್‌ Harold್‌D’Souza. Sr Rose Celine, Superior General, in her felicitation recalled with gratitude the vision of the Founder, pioneers and the sisters which took Bethany to the margins bringing hope and new life to the marginalized. She commended the works of the sisters even beyond boundaries of the country. She felicitated profusely Sr Shanthi Priya and Sr Dr Jessy Maria for their commendable work of writings and compiling the daring efforts of the sisters. The launching and felicitation program were compared by Sr

46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Lilitta BS, General Councilor and Sr Judy Varghese BS. Sr Mariette, General Councilor proposed the vote of thanks recognizing everyone who graced the occasion.

love; starvation for love ceases only be್‌giving್‌love.್‌D’Souza್‌visited್‌India್‌ to್‌ sign್‌ on್‌ the್‌ ‘Life್‌ Right್‌ Agreement’್‌ for್‌ his್‌ Biopic್‌ Blockbuster Film.

Harold್‌ D’Souza್‌ believes್‌ starvation್‌ for love does not cease by receiving

Mother್‌Theresa್‌rightly್‌said;್‌“Do್‌not್‌ waste time judging people, just love them”. ------------------------------------------------------------------------------------

ಟ್ಿ ೂಂಪ್ಚ್ಯಯ ಉಪ್ಿ ಟಿ ಹಾತಿೂಂ ಅಣು-ಶಶಾಿ ಿ ೂಂ ಶಾಬತ್ ನ್ನೂಂತ್!

ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ, 2020 ನವೆಿಂಬ್ರ 3-ವೆರ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ಜರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಿಂಾಿಂತ್, ಜಾ ಬೈಡನ್ ಪಿಜಸಿಂತ್ ಟರ ಿಂಪಾಪಾರ ಸ್ ಲಗ್ಬ ಗ್ ಸಾತಾಟ್ ಮಿಲಿಯ್ನ್ ವ್ಲಟ್ಲಿಂನಿಿಂ ಮುಕಾರ್ ಗ್ಲಲೊ. ಅರ್ಶಿಂ ರ್ದಸ್-ಭರ್ ತ್ಲ ಚಡಿತ್

ಲೊೀಕಾಮೊೀಗ್ಳಳ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ತ್್‌ದ್ವರಾಿಂನಿಿಂ ದ್ವಕಯ್ಲ್ಲ ಿಂ. ನವೆಿಂಬ್ರ 5 ಸಂಪಾ ನಾಿಂ, ರ್ದಸ್-ವ್ಟರ್ದಸಾಿಂನಿಿಂ ಹೆಿಂ ಸತ್ ಮಾಿಂದುನ್ ಘೆತ್ಲ ಲ್ಿಂ. ದುಸ್ರ ಿಂ, ವ್ಟಿಂಚವ್ಟ್ ಕ್ಲಲ್ಜ್. ಹೆಾ

47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕ್ಲಲ್ರ್ಜಿಂತ್ ಬೈಡನಾಕ್ 306 ಮ್ತ್ ಲಾಭೆಲ . ಟರ ಿಂಪ್ 232 ಮ್ತ್ ಮೆಳ್ಳನ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸೊಲ . ವ್ಟಿಂಚವ್ಟ್ ಕ್ಲಲ್ರ್ಜಚ ಬಸಾಾ 2020 ದಸ್ಿಂಬ್ರ 14ವೆರ್ ಜಾಲಿ. ಹ ಸಂವ್ಟದ್ವನಿಕ್ ಸಭಾ. ಹೆಾ ಸಭೆಿಂತ್ ಬಹ್ಯಮ್ತ್ ಮೆಳ್ಳಿಂಕ್ ಎಕಾ ಉಮೇದ್ವಾ ರಾಕ್ 270 ಮ್ತ್ ಲಾಭಾಜ. ಟರ ಿಂಪ್ ಕೇವಲ್ 232 ಮ್ತ್ ಲಾಭನ್ ಹೆಾ ಸಭೆಿಂತ್ ಸಲಾಾ ಲೊ. ರ್ದಸ್ವ್ಟರ್ದಸಾಿಂನಿಿಂ ಬೈಡನ್ ಫಿಜಸಿಂತ್ವ್ಟಿಂಚವ್ಟ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ಥರ್ ಜಾಲ್ಿಂ. ತರಿೀ, ಲಜ್ ನಾತ್್‌ಲೊಲ ಟರ ಿಂಪ್ ಮಾತ್ರ ವಣದರ್ ಬರಯಲ್ಲ ಿಂ ಸತ್ ಮಾಿಂದುಿಂಕ್ ತಯ್ಲ್ರ್ ಜಾಲೊ ನಾಿಂ. ತ್ಲ ಫಟ ಪಾಟ್ಲಲ ಾ ನ್ ಫಟ ಸಾಿಂಗ್ತ್ಾ ಗ್ಲಲೊ. ಆಪಾಲ ಾ ಕಟ್ಿ ಪಾಟಲ ಾಾ ರಾಿಂಕ್ ಉತ್ಾ ೀರ್ಜತ್ ಕಚಸಿಂ ಭಾರ್ಣಾಿಂ ಆನಿಿಂ ಟಾ ೀಟ್ಲಿಂ ಪಾಟ್ಲಲ ಾ ನ್ ಟಾ ೀಟ್ ಕರಿತ್ಾ ಗ್ಲಲೊ. ಕಮುನಿಸಾಾ ಿಂನಿಿಂ ತಾಚ ರ್ಜೀಕ್ ಚೊರಿ್‌ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ ಗ್ಳಜಯತ್ಾ ಗ್ಲಲೊ. ಅಸಲೊ ರ್ದಸ್ ಕುಡಾ ಕಚೊಸ ಫಿಜಸಿಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ಪಳ್ಲೊಲ ನಾಿಂ! ತಸ್ರ ಿಂ, ಹರೆ್‌ಾ ಕಾ battleground states ಚ ಎಲಿಸಾಿಂವ್ ಸಟಸಫಿಕೇಟ್ ಫಟಾ ರಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಚ್ಯಲ್ಿಂಜ್ ಕನ್ಸ ರಾಜಾಾ ಿಂಚ್ಯಾ ಿಂ ಸ್ತಪಿರ ೀಿಂ ಕ್ಲಡಿಾ ಿಂಕ್ ತ್ಲ ಗ್ಲಲೊ. ಕಂಯ್ಸ ರಿೀ ತಾಚ ದ್ವಳ್ ಶಿರ್ಜಲ ನಾಿಂ. ಆಕೆರ ಕ್, ಫೆಡ್ರಲ್ ಸ್ತಪಿರ ಿಂ ಕ್ಲಡಿಾ ಕ್ ತ್ಲ ಗ್ಲಲೊ. ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಅಪ್್ ಿಂ ನೆಮೆಲ ಲ್ ಸಂಪರ ದ್ವಯಕ್ ಮ್ನೊಭಾಾಚ್ಯಾ ನಿೀತದ್ವರ್ ಬಹ್ಯಮ್ತ್ನ್ ಆಸ್ಲ . ಹೆ ತಾಚ

ಮ್ನವ್ಟ ಆಯ್ಕಾ ನ್, ಚ್ಯಲ್ಿಂಜ್ ಕೆಲೊಲ ಾ ರಾಜ್ಾ - ಸಟಸಫಿಕೇಟ ಕೆನಸ ಲ್ ಕತ್ಸಲ್; ಆಪಾಲ ಾ ಹತಾಚೊಾ ನವ್ಲಾ ಸಟಸಫಿಕೇಟ ತಾಕಾ ಲಾಭೆಾ ಲೊಾ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಲ ಆರ್ಶಲೊ. ತ್ಿಂಯ್ಣ ಆರ್ಶಲ್ಲ ಿಂ ನಿರ್ಶಲ್ಲ ಿಂ ಜಾಲ್ಿಂ. ಫೆಡ್ರಲ್ ಕ್ಲಡಿಾ ನ್ ತಾಚೊಾ ಸವ್ಸ ಕೇರ್ಜ ಕಾಡ್್ ಉಡ್ಯ್ಕಲ ಾ . ಹಾಾ ಹಂತಾರ್ ತಾಣಿಂ ಸಲಾ ಣಿಿಂ ಮಾಿಂದೆಾ ತ. ತರ್ಶಿಂ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಿಂ ನಾಿಂ! ಕ್ಲಡಿಾ ಿಂ ತಸಾಲ ಾ ಿಂ ಸಂವ್ಟದ್ವನಿಕ್ ಸಂಘಟಣಾಿಂಕ್ ತ್ಲ ಖ್ತಲ್ ಜಾಲೊನಾಿಂ. ತತ್ಲಲ ಹಂಕಾರಿ ಚಿಂತಾಪ ಚೊ ತ್ಲ! ಚವೆಾ ಿಂ, 2021 ಜನೆರ್ 6 -ವೆರ್ ಕ್ಲಿಂಗ್ಲರ ಸಾಚ ಜಂಟ ಬಸಾಾ ಕೆಪಿಟೊಲಾಿಂತ್ ಜಮಿಲ . ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ಲಿಂಗ್ಲರ ಸ್ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ದೊೀನಿೀ ವ್ಟಧಯ್ಲ್ಕಾಿಂಚ ಸಭಾ. ಸಕಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ಘರ್ ಮ್ಹ ಣಜ ದ ಹೌಸ್ ಒಫ್ಹ ರೆಪ್ರ ಸ್ಿಂಟೇಟವ್ಸ ಹಾಿಂತು 438 ಸಾಿಂದೆ ಆನಿಿಂ ವಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ಘರ್ ಮ್ಹ ಣಜ ಸ್ನೆಟ್ ಹಾಿಂತು 100 ಸಾಿಂದೆ. ಕ್ಲಿಂಗ್ಲರ ಸಾಿಂತ್ ಅರ್ಶಿಂ ಒಟುಿ ಕ್ 538 ಮ್ತ್, ವ್ಟಿಂಚವ್ಟ್ ಕ್ಲಲೇರ್ಜ ತತ್ಲ ಚ್. ಕೆಪಿಟೊಲ್ ಮ್ಹ ಳಾಾ ರ್ ಕ್ಲೀಿಂಗ್ಲರ ಸ್ ಸಭಾ ಜಮೆ್ ಾ ಿಂ ಬಲಿ್ ಿಂಗ್. ಹಾಾ ಜಂಟ ಸಭೆಿಂತ್, ರಾಜಾಾ ಪಾಟ್ಲಲ ಾ ನ್ ರಾಜಾಾ ಚ ಎಲ್ಕ್ಲಿ ರಲ್ ವ್ಲೀಟ್ ಸಟಸಫಿಕೇಟ್ ತಪಾಸ್ತಲ . ಸಾಿಂಧಾ ಿಂನಿಿಂ ಕಸಲಿಿಂ ಅಡ್ಾ ಳ್ ಆಸಾಲ ಾ ರ್ ತ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡಿಲ . ಅಡ್ಾ ಳ್ಿಂ ವಯ್ಣರ ವ್ಲೀಟ್ ಕಾಡ್ಲಲ . ಅರ್ಶಿಂ 50 ರಾಜಾಾ ಿಂ ಥವ್್ ಆಯಲೊಲ ಾ ಸಟಸಫಿಕೇಟ ಸಭೆರ್ ಮಾಿಂಡ್ಲಲ ಾ . ಹೆಾ

48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಭೆಚ್ಯಾ ಿಂ ಮುಕೆಲ್್‌ಪಣ್, ಸಂವ್ಟದ್ವನ ಪರ ಮಾಣಿಂ ಪರ ಸ್ತಾ ತ್ ಉಪ-ಫಿಜಸಿಂತ್ ಮೈಕ್ ಪ್ನ್ಸ ಹಾಚ್ಯಾ ಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಾ ಕ್ಶ್್‌ಪಣಾರ್ ಹೆಿಂ ಕಾರೆ್‌ಾ ಿಂ ಶಿಸ್ಾ ನ್ ಚಲ್ಲ ಿಂ. ಅರ್ಶಿಂ, ಕ್ಲಿಂಗ್ಲರ ಸಾನ್ ಜಾ ಬೈಡನ್ ಮುಕ್ಲಲ ಫಿಜಸಿಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಅಧಿಕರ ತ್ ಜಾವ್್ ಪಾಚ್ಯರೆ್‌ಲ ಿಂ. ಪ್ನಾಸ ಕ್ ಟರ ಿಂಪಾನ್ ಭೆಸಾಿ ವ್್ ದವಲ್ಸಲ್ಿಂ ಕಸಸ ಲಾಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಲ ಿಂನಾಿಂ! ಅರ್ಶಿಂ ಬೈಡನ್ ಚ್ಯಾ ರ್ ಸಂವ್ಟದ್ವನಿಕ್ ಹಂತ್ ಸಂಪಾಾ ಪರಾ್‌ಾ ಿಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಮಾದ್ವನೆನ್ ರಾವ್ಲಲ . ಜಯ್ಣಾ ತಾಚ್ಯಾ ಿಂಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಾಸಸೊ ಆಸೊಲ ತಾಕಾ. ಜರ್ ಟರ ಿಂಪ್ ಬರಾ್‌ಾ ಮ್ನಾಚೊ ಮ್ನಿಸ್ ಜಾಲೊಲ ತರ್, ನವೆಿಂಬ್ರ 12-13 ಇತಾಲ ಾ ಕ್ ವ್ಟಿಂಚವ್ಟ್ ಕ್ಲಲ್ರ್ಜಿಂತ್ ಆಪುಣ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳಾಚ್, ಬೈಡನಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕತ್ಲಸ ಆಸೊಲ . ಅಪುಣ್ ರ್ಜಕ್ಲಲ ನಾಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕನೆಸ ರ್ನ್ ಭಾರ್ಣ್ ದತ್ಲ. ಜರ್ಶಿಂ ಚ್ಯಾ ರ್ ವಹ ಸಾಸಿಂ ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ಹಲರಿ ಕಿಲ ಿಂಟನ್ ಹಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ ಿಂ. ತರ್ಶಿಂ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಿಂ ನಾಿಂ. ಅಧಿಕರ ತ್ ದುಸ್ರ ಿಂ ಹಂತ್ ಸಂಪಾ ಚ್ ಆನೆಾ ೀಕ್ ಆಾಾ ಸ್ ತಾಕಾ ಆಸೊಲ ಆಪಿಲ ಸಲಾ ಣಿ ಮಾನುಸ ಗ್ಲನ್ ಮಾಿಂದುನ್ ಘೆಿಂವ್ಾ . ತೇಿಂಯೀ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಿಂ ನಾಿಂ. ಕ್ಲಡಿಾ ಿಂಕ್ ಆಯ್ಕಾ ನ್, ಆಪ್ಲ ಿಂ ಗುಮ್ಟ್ ಬಡಂಾ್ ಾ ಬದ್ವಲ ಕ್, ಶ್ಯಿಂತ ಪೂಣ್ಸ ಥರಾನ್ ಸೊಡ್್ ತಾಕಾ ದವೆಾ ತ್ಿಂ. ನಾಿಂ, ತ್ಿಂಯ ನಾಿಂ. ಕಸಲಾಾ ಕಸಾಾಚೊ ಹೊ

ಮ್ನಿಸ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೊಡಲ ಿಂ.

ತಾಣಿಂ

ದ್ವಕವ್್

ನತಲಾಿಂಚ ರಜಾ ಚ್ಯಲ್ನ ಆಸಾಾ ನಾಿಂ, ಕಿರ ಸ್ತಾ ಮೊೀಲಾಿಂಕ್ ತ್ಲಾಿಂವ್ಲ್ ಹೊ ಮ್ನಿಸ್ ಆಪಾಲ ಾ ಿಂ ಪಾಟಲ ಾಾ ರಾಿಂಕ್ ಸಮ್ದ್ವನ್ ಸಾಿಂಗ್ಳಾ ಮ್ಹ ಳೊ ಫೊಕ್ಲಳ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೀಣಾಕ್ ಆಸ್ತಲ ತರ್, ತ ಉದ್ವಾ ಿಂತ್ ಬುಡ್ಲನ್ ಗ್ಲಲಿ. ಹಾಾ ಭಾಗ್ಲವಂತ್ ಆವೆಿ ಿಂತ್ ಟರ ಿಂಪಾಚಿಂ ಉಪಾರ ಟ್್‌ಪಣಾಿಂ ದೀಸ್ ವೆತಾಿಂ ವೆತಾಿಂ ಾಡಿಲ ಿಂ ಶಿಾಯ್ಣ ಉಣಿಿಂ ಜಾಲಿಿಂ ನಾಿಂತ್. ಜಾ ರ್ಜಸಯ್ಲ್ ರಾಜಾಾ ಿಂತ್ ಸ್ನೆಟ್ ಎಲಿಸಾಿಂವ್ "ರನ್ಒಫ್ಹ" ಹಂತಾಕ್ ಗ್ಲಲ್ಲ ಿಂ. ಹಾಗ್ಳಸರ್ 2 ಸ್ನೆಟ್ ಸ್ತಟ ಆಪ್್ ಿಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಲ್ಲ ರಿಪಬಲ ಕನ್ ರ್ಜಕ್ಲನ್ ಯೇಜ ಮ್ಹ ಣ್ ಹರ್ ಪರ ಯ್ತ್್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಿಂ. ಹಾಿಂಗ್ಳಚ್ಯಾ ರಿಪಪಿಲ ಕನ್ ಗ್ವನಸರಾಕ್ ಫುಸಾಲ ವ್್ , ಭೆಸಾಿ ವ್್ ಆನಿಿಂ ಕಿತ್ಿಂ ಅನಿೀತಚ್ಯಾ ಿಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡಾ ತಾ ತ್ಿಂ ಸಗ್ಲೊ ಿಂ ಕನ್ಸ ಜನೆರ್ 5 ಪರಾ್‌ಾ ಿಂತ್ ತ್ಲ ಸಪ್್ ಲೊ ಕಿ ಹೊ ರಾಜ್ಾ ಆಪಾಲ ಾ ಕುಶಿನ್ ಪತಸತಲೊ ಮ್ಹ ಣ್. ತೇಿಂಯ್ಣ ಜಾಲ್ಿಂ ನಾಿಂ. ದೊೀನಿ ಸ್ನೆಟ್ ಸ್ತಟ ಡಿಮೊಕೆರ ಟ್ ರ್ಜಕೆಲ . ಗ್ವನಸರಾನ್ ಸಯ್ಣಾ ಟರ ಿಂಪಾಚ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿಲ . ಪಾಿಂಚ್ಯಾ ಿಂ, ತಾಚಿಂ ಉಪಾರ ಟಿಂ ಆನಿಿಂ ಫಟಾ ರಿಿಂ ಭಾರ್ಣಾಿಂ ಆಯ್ಕಾ ನ್ ಆನಿಿಂ ಟಾ ೀಟ್ಸ ಾಚುನ್ ಖುಬಳೊ ಲೊ ಗ್ಳರೆಉತಾ ಮ್ ಮ್ಹ ಣಾ ಲೊ ದಂಗ್ಲ-ಬಾಜ್ ಅತಉಜಾಾ ಾ ಪಂತಚೊ ಜಮೊ ಆಯ್ಕಲ ,

49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವ್ಲೀಶಿಿಂಗ್ಿ ನಾಕ್ ಬುದಾ ರಾ ಜನೆರ್ 6ವೆರ್. ಹಾಿಂಚ್ಯಾ ಕಢೆಿಂ ಬಂದುಕ್ಲ ಆನಿಿಂ ಹೆರ್ ಮಾರ್-ಪಾರ್ ಕಚಸಿಂ ಹಾತ್ರಾಿಂ ಆಸ್ತಲ ಿಂ. ಪ್ಲಲಿಸ್ ಬಂದಬಸ್ಾ ತತಲ ಖಡ್ಕ್ಾ ನಾತಲ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್, ಹೊ ಜಮೊ ಕ್ಲಿಂಗ್ಲರ ಸಾಚ ಸಭಾ ಜಮೆಲ ಲಾಾ ಕೇಪಿಟೊಲ್ ಬಲಿ್ ಿಂಗ್ಳ ಭಿತರ್ ಜಬದಸಸ್ಾ ನ್ ರಿಗ್ಳಲ . ಕ್ಲಿಂಗ್ಲರ ಸ್ ಸಾಿಂದ್ವಾ ಿಂಕ್ ಧ್ನ್ಸ, ಭೆಸಾಿ ವ್್ , ತಾಣಿಿಂ ವ್ಲೀಟ್ ಕರಿನಾರ್ಶಿಂ ಕಚಸ ಹ ಫಿತರಿ ಜಾವ್್ ಆಸ್ತಲ . ಹ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್್ ಟರ ಿಂಪಾನ್ ಉತ್ಾ ೀರ್ಜತ್ ಕೆಲಿಲ ಆನಿಿಂ ಬೊಾೆ ಬೆಸಾಿಂವ್ ಘಾಲಿಲ . ಕ್ಲಿಂಗ್ಲರ ಸ್ ಸಭಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಹ ರಾಿಂಕ್ ಬಂಧ್ ದವಲಿಸ ತರಿ ಪ್ಲಲಿಸಾಿಂಚ್ಯಾ ವಹ ಡ್ ಮಿನತ್ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಹಾಾ ಉಪಾರ ಟ ಜಮಾಾ ಕ್ ಭಾಯ್ಣರ ಕಾಡಲ ಿಂ. ಥೊಡ ರ್ಜೀವ್ ಆನಾವರ್ಶ ಗ್ಲಲ್. ಹೆಿಂ ರಗ್ತ್ ಟರ ಿಂಪಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ! ಹಾಾ ಹಿಂಸಕಾಿಂಡ್ಯಕ್ ಟರ ಿಂಪಾಕ್ ಗುನಾಾ ಿಂವ್-ಕ್ಲೀರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಜನೆರ್ 20 ಸಂಪಾಲ ಾ ನಂತರ್ ಕ್ಲಡಿಾ ಕ್ ವರಿಜ. 2021 ಜನೆರ್ 20-ವೆರ್ ಬೈಡನಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕರ ತ್ ಜಾವ್್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆಿಂಾ್ ಾ ಆನಿಿಂ ಸೊಫುತ್ ಘಾಲಾ್ ಾ ಸಭಾವಳಿಂತ್ ಆಪುಣ್ ಯೇಿಂವ್ಲ್ ನಾಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಟರ ಿಂಪಾನ್ ಪಾಚ್ಯಲಾಸಿಂ. ಬರೆಿಂಚ್! ಮಾರ್ ಗ್ಲಲಿ. ತಾಚ ಕ್ಲೀಣಾಕ್ ಗ್ಜ್ಸ ಆಸಾ? ಪೂಣ್, ಜನೆರ್ 6-ವೆರ್ ಕೆಲಾಲ ಾ ದಂಗ್ಳಾ ಿಂ ಭಾರ್ಶನ್ ವ ತಾಚ್ಯಾ ವನಿಸ ವಹ ಡ್ ಮಾಫಾಚ್ಯಾ ಿಂ ರ್ದಶ್-ದೊರ ಹ

ಝುಜ್ ಕರುಿಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗ್ಳರೆ-ಉತಾ ಮ್ ಪಾಟಲ ಾಾ ರಾಿಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಾ ಮ್ಹ ಣೊಿಂಕ್ ಜಾಯ್ಲ್್ . ಸಗ್ಲೊ ಿಂ ವ್ಲೀಶಿಿಂಗ್ಿ ನ್ ಮೊೀಲ್ ವಟ್ಲರ್ ಕಠೀಣ್ ಟ್ಲಯ್ಣಿ ಸ್ಕುಾ ರಿಟ ಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಾಚ್ಯನ್ಸ, ಬೈಡನ್ ಆನಿಿಂ ಜಮೆಲ ಲಾಾ ಪಜಸಚ್ಯಾ ರ್ಜೀವ್ ಸಾಿಂಬಳ್ನಿಂಕ್ ಪ್ಲಲಿಸ್ ಆನಿಿಂ ಕಮಾಿಂಡ್ಲ ಹಾಜರ್ ಆಸಾಜ. ಅರ್ಶಿಂ, ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ಜಾಲ್ಲ ಿಂ ನಾಿಂ. ಕಿತಾಾ ಕ್ ಸಲಾ ಲ್ಲ ಪರ ತ-ಸಪ ಧಿಸ ಭಾರಿಚ್ ನಮ್ರ ತಾಯ್ಲ್ನ್ ಲೊೀಕಾಚ ವ್ಟಿಂಚವ್್ ಮಾಿಂದುನ್ ಗ್ಲತ್ಲ್. ತ ಜಾಾ್ ಸಾ ಪರ ಜಾ-ಪರ ಭುತಾಾ ಚ ರಿೀತ್ನಿೀತ್. ಕೇವಲ್ ಟರ ಿಂಪ್ ಏಕ್ಲಲ ಉಪಾರ ಟ ಮುಕೆಲಿ, ಲಜ್ ನಾತ್ಲಲ ಲಜಾಿ ಿಂಡ್ಲ! ಕೇವಲ್ 12 ದೀಸ್ ಉಲಾಾ ಸತ್ ಟರ ಿಂಪ್ ಫಿಜಸಿಂತ್್‌ಪಣಾಕ್. ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಸಾ ನಾಿಂ ದೊೀನ್ ಮೇಟ್ಲಿಂ ಕಾಡುಿಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಆಸಾ: 1) 25-ವ್ಟ ಸಂವ್ಟದ್ವನಿಕ್ ತದಾ ಣ್ ಾಪುರ ನ್, ಟರ ಿಂಪಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಾ ಥವ್್ ನಿಕಾೊ ಿಂವೆ್ ಿಂ. ಅರ್ಶಿಂ ಕರುಿಂಕ್ ಪರ ಸ್ತಾ ತ್ ಉಪ-ಫಿಜಸಿಂತ್ ಮೈಕ್ ಪ್ನ್ಸ ಆನಿಿಂ ಟರ ಿಂಪಾಚ್ಯಾ ಕೆಬನೆಟ್ ಸ್ಕೆರ ಟರಿಿಂನಿಿಂ ಉಪಾರ ಟ್ಲಜ. ಟರ ಿಂಪಾಚ ತಕಿಲ ಸಾಖ್ಚಸ ನಾಿಂ. ತಾಚೊ ಮೆಿಂದು ಖುಬಾೊ ಲಾ ಆನಿಿಂ ಆಣು-ಶ್ಯಸಾಾ ಾಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಶ್ಯಬತ್ ನಾಿಂತ್ ಮ್ಹ ಳ್ೊ ಿಂ ರಾಜಾಿಂವ್ ಾಪಿರ ಜ. ಏಕ್-ದೊೀನ್ ದಸಾಿಂ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಪದೆಾ ರ್ ಥವ್್ ದೆಿಂವ್ಲಿಂಕ್ ಜಾತಾ. 2) ಕ್ಲೀಗ್ಲರ ಸಾಿಂತ್ ಡಿಮೊಕೆರ ಟ್ ಪಾಡ್ಾ ಬಹ್ಯಮ್ತ್ರ್ ಆಸಾ. ಪರ ತ್ಾ ಕ್ ಜಾವ್್

50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ್ನೆಟ್ ರಿಪಬಲ ಕನ್ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಲ ಲ್ಿಂ ಜನೆರ್ 6-ಥವ್್ ಡಿಮೊಕೆರ ಟ್ ಹಾತಿಂ ಆಯ್ಲ್ಲ ಿಂ. ಉಪ-ಫಿಜಸಿಂತ್ ವ್ಟಿಂಚವ್ಟ್ ಕಮ್ಲಾ ಹೆರಿಸಸ್ ಹಣಿಂ ಹಾವ್ಸ ಸ್ತಪ ೀಕರ್ ನೇನಿಸ ಪ್ಲೊಸ್ತ ಸಾಿಂಗ್ತಾ ಮೆಳ್ಳನ್ ಸಭಾ ಆಪಂವ್ಾ ಜಾಯ್ಣ. ದೊೀನ್-ತೀನ್ ದೀಸಾಿಂ ಭಿತರ್ ಟರ ಿಂಪಾಕ್ ದುಸಾರ ಾ ಪಾವ್ಟಿ ಿಂ impeach ಕಯ್ಲ್ಸತಾ. ಪಯ್ಲ್ಲ ಾ ಪಾವ್ಟಿ ಿಂ, ಸ್ನೆಟ್ ಬಹ್ಯಮ್ತ್ ನಾತ್ಲ ಲಾಾ ನ್ ಟರ ಿಂಪ್ ಬಚ್ಯವ್ ಜಾಲೊಲ . ಹೆಾ ಪಾವ್ಟಿ ಿಂ ತಸಲ್ಿಂ ನಶಿಬ್ ತಾಕಾ ನಾಿಂ. ಕೇವಲ್ 9-10 ದಸಾಿಂಕ್ ಮೈಕ್ ಪ್ನ್ಸ Acting President ಜಾವ್್ ಪದೆಾ ರ್ ಆಯ್ಕಲ ತರ್, ಟರ ಿಂಪಾಕ್ ಆಪಿಲ ಿಂ ಉಪಾರ ಟ್್‌ಪಣಾಿಂ ಕನಾಸತ್್‌ಲಾಲ ಾ ಭಾರ್ಶನ್ ರಾವಯ್ಲ್ಾ ಾ ತ್. ತರ್ಶಿಂಚ್ ಖುದ್ಿ ಮಾಫಿ ಘೆಿಂವ್ಟ್ ಿಂ ಎಕೆಸ ಕುಟವ್ ಒಡ್ಸರಾಿಂ ದನಾರ್ಶಿಂ ಆದ್ವವೆಾ ತ್. ತರ್ಶಿಂ ಜಾಿಂವ್!

(ಸಮಾಲೊೀಚನ್) ಜಾಲಿ ಆಮಿಯ ಗತ್? ಸಬಾರ್ ದೀಸಾಿಂ ಥವ್್ ಏಕ್ ವ್ಟೀಡಿಯ್ಕ

ಸಾಮಾರ್ಜಕ್ ಮಾದಾ ಮಾಿಂತ್ ಜಾವ್್ ಆಸಾ,

ಪರ ಖ್ತಾ ತ್ ಹಾಾ ಸ್ ನಟ್

(ಅರವ್ಟಿಂದ ಬೊಳಾರ್್‌) ಹಾಚೊ. ಹಾಾ

**********

ವೈರಲ್

ವಾ ಕಿಾ

ಪರಿಚಯ್ಣ

ಮಂಗ್ಳೂರಾಿಂತ್

ಶಿಾಯ್ಣ

ಸಂಸಾರಾಕ್ ಚ್

ಸಾಸಿಂಕ್ ವಳಾ ಚೊ

ಜಾಲಾ

ಸಬಾರ್

ಚ್ಯನೆಲಾಿಂನಿ

ಅದ್ವಾ ಸ

ಸ್ತನೆಮಾ

ಟವ್ಟ

ವ್ಟೀಕ್ಷಕಾಚಿಂ ಮ್ನಾಿಂ

ರ್ಜಕುಿಂಕ್ ಸಕಾಲ . ಸ್ತಾಸತ್ರ್ ಏಕಾ ನಾಟಕಾಿಂತ್ ಸಾದೊ ಪಾತ್ರ

(ಫಿಲಿಪ್ ಮುದ್ವರ್ಥೆ) ಹಿ ಮಹ ಜಿ ಖಾಸ್ತಿ ಅಭಿಪ್ಿ ಯ್ಣ. ------------------------------------------

ಕನ್ಸ

ಚಡ್ಲಲ , ವಾ ಕಿಾ

ಹಯ್ಲ್ಸಕಾ ಸಬಾರ್

ಕಾಯ್ಲ್ಸಿಂಕ್ ಮಾನಾಚೊ

ಸಯ್ಕರ ಜಾವ್್ ಯ್ಲ್ತಾ ತರಿ

51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಶಿಖರಾಕ್

ಸಾದೊ ಭಳ್ಳ ಮ್ಯ್ಲ್ಪ ಸ್ತ

ಪರ ಸ್ತಾ ತ್

ದಬಾರ್ಜಕ್

ಉಿಂಚ್ಯಲ ಾ

ಅಪಾ್ ಿಂ


ಥಂಯ್ಣ ವ್ಲಡಿಾ ಕಾಯ್ಣ ದವಲ ತ್

ಏಕಾ

ಆರ್ಶಿಂ

ಕಾಯ್ಲ್ಸಿಂ

ತುಳ್ಾ ಿಂತ್

ಕುಸ್ತಾ ಟ್ಲಚ ದ್ವಕಯ್ಣ ನಾಸಾಾ ಿಂ

ಮುಕಾಸ್ತಸನ್ ವೆತಾ.

ಹಾಿಂವೆ

ಹಾಿಂಗ್ಳಸರ್

ತರ್

ಸೊದೊ್

ಏಕ್ ವ್ಟಷಯ್ಣ ಖಂಚೊ ತ್ಲ

ಉಲಯ್ಲ್ಾ ೀಲಾಾ ಿಂಕ್ ಯ್ಲ್ ಅಬಮಾನಿಿಂಕ್

(ಅಮಾ್ ಾ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಭಾರ್ಶ

ನಾಲಿಸಾಯ್ಲ್ಚೊ ವ್ಟರ್ಯ್ಣ ಜಾಲೊ, ರೈಸ್

ಮ್ಳಾಾ ರ್

ಸಾಿಂಗ್ಳಿಂಕ್

ವಯ್ಣರ )?

ಆಮಾಾ ಿಂ

ಬಾಾ ಗ್

ಕ್ಲಿಂಕಣಿ

ಮ್ಹ ಳ್ೊ ಿಂ

ಏಕ್

ಭಾಷ್ಟ

ಬರುದ್

ಪಂಯ್ಲ್ಲ ಿಂಚ್ ಲಾಬಾಲ ಿಂ , ಪರ ಸ್ತತ್ಾ ಭಾರತ್ ಮಾನೆಸ್ಾ

ಅರವ್ಟಿಂದ ಬೊಳಾರ್. ನಟ್

ರ್ದಶ್ಯಿಂತ್

ಕ್ಲಿಂಕಣಿ

ಸಾಹತಾಾ ಕ್್‌

ಏಕಾ ಕಾಕಸಳಚ್ಯಾ ಆಜಕಾರ್ ಗ್ಳಿಂಾಕ್

ಉಿಂಚ್ಯಲ ಸಾಾ ನ್ ಮಾನ್ ಪಾವ್ಲ ಜಾಲಾಲ ಾ

ಕುಮಾಗ ರಾಕ್ ಭಲಾಯಾ

ಮಾಗ್ಳಿಂವ್ಾ

ವಗ್ಳಾ

ಪಾಾಾ

ಕಿರ ಸಾಾ ಿಂಾಕ್

ಬಟರ ಷ್ಟ ಕರ್ಶಿಂ ಜಾಿಂವೆ್ ???!

ಆಮಾಾ ಿಂ

ಕುಮಾಗ ರ್ ಕಿತ್ಲಲ

ಕ್ಲಿಂಕಣಿ

ಬಾಶ್

ಉಲಯ್ಲ್ಾ ೀಲ್

ಮ್ಹತಾಾ ಚೊ ಯ್ಲ್

(ರ್ದವೆರ್್‌

ತಕುಾ ವೇರ್)

ಅದಸಕುರಿ

ಮಾಹೆತ್

ಹಾಾ ಿಂ ಯ್ಲ್

ವ್ಟಶಿ

ಸಮ್ಜ ಣಿ

ಸಬಾರ್

ಕ್ಲಿಂಕಣಿ

ಮಾನೆಸ್ಾ

ಹಾಸ್ಾ

ಸಂಸಾಾ ಾ ಿಂನಿ

ನಟ್

ಅರವ್ಟಿಂದ್

ಾಿಂಟ್ಲಲ ಾ ಜಾಿಂವ್ ಏಕಾ ಅಬಮಾನಾಚ

ಬೊಳಾರ್ ನಟನ್ ಯ್ಲ್ ಕಾಮ್ ಕನ್ಸ

ಗ್ಜಾಲ್ ಚ್ ಸ.

ಆಪ್ಲಲ

ದಸೊಪ ಡ್ಲಾ

ಜಡ್ಯಲ ಿಂ. ಪುಣ್

ಹಾಿಂಗ್ಳಸರ್

ಏಕ್

ತವಳ್

ಗ್ಳರ ಸ್

ನಾಿಂವ್

ಅಸಲಿಿಂ

ಸಪಾ್ ಿಂ

ಸಾಲ್

ಪಡ್ಲಿಂಕ್ ನಾಿಂತ್ ಗ ಯ್ಲ್ ದೊಳಾಾ ಿಂಕ್

ದೊಸಾಾ

ಕಿೀ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಉಲಯ್ಾ ಲೊ

ದಸೊಿಂಕ್ ನಾ ಗ ಮ್ಹ ಳ್ೊ ಿಂ ಪರ ಮುಖ್

ಲೊಕ್

ಕಸೊ

ಸಾಲ್ ಧ್ಲಸಾಾ .

ಸಬಾರ್

ಸಮೂದ್ವಯ್ಲ್ಚೊ

ಬರ ಟಷ್ಟ

ಜಾಿಂವ್ಲ್ ಲೊಕ್

ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಪಾತ್ ಕುಳ ಲ್ಕಿನಾಸಾಾ ಿಂ

ಕ್ಲಡಿಯ್ಲ್ಳಾಿಂತ್ ಯ್ಲ್ ಆಖ್ತಯ ಾ ದಕಿಷ ಣ

ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಉಲೊಿಂಾ್ ಾ ಹಾಾ ವಗ್ಳಾ

ಕನ್ ಡ್ ರ್ಜಲಾಲ ಾ ಿಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ

(ಜರ್

ಸಂಸ್ಾ

ಹಾಿಂವ್

ಉಲಯ್ಣ್

ತರ್

ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಬರ ಟಷ್ಟ

ಭಾಶ್ ಜಾತಾಿಂ)

ಆಸಾತ್.

ಹೆರ್

ಾಣಿಜ್ಾ

ಸಂಕಿೀಣ್ಸ

ಹಾಿಂಗ್ಳಸರ್

ಸವ್ಸ

ಹಾಿಂವ್ ತುಳ್ಾ ಿಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಾ ಿಂ ತುಳ್ನ

ಸಮೂದ್ವಯ್ಲ್ಚ್ಯಿಂನಿ

ಭಾಶ್

ಸದುಪಯ್ಕೀಗ್ ಕೆಲಾ ಹೆಿಂ ಸತ್ ಆಪಾರ್

ಅಸೊ್

ಯ್ಲ್ನಾಿಂತ್ಲಲ ನಾ

ದೆಕುನ್

ವಾ ಕಿಾ

ಕ್ಲಣಿೀ

ಹಾಿಂವ್ ಹೆಿಂ

ಕಾಯ್ಲ್ಸಿಂ (ತುಳ್ಾ ಿಂತ್ ) ಮುಕಾಶಿಸತಾಂಿಂ.

ಹಾಚೊ

ಜಾಾ ಣಾಯ್ಣ ಜಡ್್

ಘೆತಾಲ ಾ

ಆಸಾಾ ಿಂ

ಆಮಿಿಂ

ಹೆರ್

ಭಾಸೊ

52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಕಾಿಂಯ್ಣ


ಉಲಯ್ಲ್ಾ ಲಾಾ ಿಂಕ್

ಆಮಾ್ ಾ

ಸಂಘ್

ಸಂಸಾಾ ಾ ಿಂತ್ ಅಾಾ ಸ್ ದೀಿಂವ್ಾ ನಜ ಮ್ಹ ಣ್

ಅಥಾ ಿಂ

ಕಾನೂನ್

ಹಾಡುಿಂಕ್

ನಾ

ಸ್ತಸಾಾ ಗ್ತ್‌)

ಮ್ಳ್ಳೊ

ಪಾಿಂಯ್ಲ್ಕ್ ತ್ಲಪಾಾ .

ಆಮಿ

(ಸಾಸರಿೀಗೂ ಬೊಡ್ಸ

ಉಮಾಾ ಳಾಾ .

ತರ್

ಆಸಾ ಗ ಮ್ಳ್ಳೊ ಲಾಹ ನ್ (ಲಜ ಕಾಿಂಟೊ)

ಪುಣ್ ಆಮಿ ಕಿರ ಸಾಾ ಿಂವ್ ಸಾ ವಸ ಭಾಶ್ಯ ಪ್ರ ೀಮಿ, ಸವ್ಸ ಭಾಶ್ಯ

ಉಲೊಿಂವೆ್

ಸವಸ ಧ್ಮಿೀಸಯ್ ಪ್ರ ೀಮಿ ಆಸಾಾ ಿಂ

ಹಾಿಂಗ್ಳಸರ್

ಮಾಹ ಕಾ

ಏಕ್

ಕ್ಲಿಂಕಣಿ

ಲೊಕ್

ಬರ ಟಷ್ಟ

ಕಸೊ

ಜಾಿಂವ್ಲ್

ಹಾಾ

ವಯ್ಣರ

ಏಕ್

ದುಭಾವ್ ಮಾತಾಸ. ಪ್ಲಣೊಸ್ ಖ್ತವ್್

ಸಂಸೊೀದನ್. ಜಾಲಾಾ ರ್ ಬರೆಿಂ ಮುಣ್ಹ

ಪ್ಲಟ್ ಭಲಾಾ ಸ ಮಾಗರ್ "ಘರೆ ಕ್ಲಹ ಡು

ದೀಸಾಾ

ಜಾಲ್". ಹ ಸಾಿಂಗ್

ಲಾಗು ಜಾಯ್ಲ್್

ಮೂ?

ಹ ಮ್ರ್ಜೀ ಖ್ತಸ್ತಗ ಅಬಪಾರ ಯ್ಣ

ಯ್ಲ್ ಹಾಿಂವ್ ಏಕ್ "ತುಳ್ನನಾಡ್ಯಚೊ " ಆಖಂಡ್. ಅಭಿಮಾನಿ ಮ್ಳ್ೊ ಿಂ ಪರ ಸಾರ್ ಕಚ್ಯ್‌್‌ಸಿಂ

ಏಕ್

ಪರ ಯ್ಕೀಗ್ ತರಿೀ

ಲಾಹ ನ್

ಮ್ಟ್ಲಿ ಚೊ

ನಹ ಿಂಯೂಿ ?? ಯ್ಲ್

ರಾಜಕಿೀಯ್ಣ ಮೆತ್ರ್ ಪಣಾಚೊ ಭಾಗ್

-ಅಡಾಯ ರ ಚೊ ಜೊನ್

------------------------------------------------------------------------------------------

Caring is an Essence of Peace! -*Fr Cedric Prakash SJ Another year has just begun with a fervent prayer in the hearts and on the lips of millions across the globea prayer for the healing, a prayer for peace! The world has never witnessed್‌ a್‌ ‘brokenness’,್‌ as್‌ it್‌ is್‌ 53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


witnessing today. COVID-19 has wreaked havoc and taken a toll on lives of an unimaginable number everywhere. To top it all (whilst there is certainly plenty of good and caring taking place all over by the ‘good್‌ Samaritans’್‌ of್‌ our್‌ time)್‌ added to the spate of natural and man-made disasters in the past year, what has come to fore is how certain regimes (like in India) have unleashed systematic brutalization of their people whilst using the pandemic as a cover! Every year on 8 December (since it was first begun in 1968), the Pope gives a message for the್‌‘World್‌Day್‌ of್‌ Peace’್‌ which್‌ is್‌observed್‌ by್‌ the್‌ Catholic Church on the very first day of the year (in India we also observe this day on 30 January, the

anniversary of the martyrdom of

Mahatma Gandhi the father of our Nation! This year, Pope Francis focuses್‌ on್‌ ‘A್‌ Culture್‌ of್‌ Care್‌ as್‌ a್‌ Path್‌to್‌Peace’;್‌he್‌has್‌addressed್‌it್‌ to್‌‘Heads್‌of್‌State್‌and್‌Government,್‌ leaders of International Organizations, spiritual leaders and followers of the different religions, and to men and women of good will’. In the opening para of this message Pope Francis makes his intent್‌ clear,್‌ “to್‌ all್‌ I್‌ offer್‌ my್‌ best್‌ wishes that the coming year will enable humanity to advance on the path of fraternity, justice and peace between individuals, communities, peoples and nations”.್‌ For್‌ sustainable peace,್‌ ‘caring’್‌ is್‌ therefore a sine qua non! Pope Francis್‌ wites,್‌ “The್‌ culture್‌ of್‌ care್‌ calls for a common, supportive and inclusive commitment to protecting and promoting the dignity and good of all, a willingness to show care and compassion, to work for reconciliation and healing, and to advance mutual respect and acceptance. As such, it represents a privileged್‌path್‌to್‌peace” Pope Francis has crafted his

54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


the sufferings of world today, which is the lot of India too!

message in nine carefully laid out but inter-related segments. He begins with an ‘Introduction’್‌ (already been referred to, above); he devotes a significant para to the pandemic COVID-19 and pays tribute to all those who have responded as caregivers in various ways. But he sets his message in a more painful reality that grips our world today,್‌when್‌he್‌says,್‌“we್‌have್‌ also seen a surge in various forms of nationalism, racism and xenophobia, and wars and conflicts that bring only death and destruction in their wake. These and other events that marked humanity’s್‌path್‌this್‌past್‌year್‌have್‌ taught us how important it is to care for one another and for creation in our efforts to build a more fraternal society”.್‌ There್‌ is್‌ nothing್‌ sentimental or sanctimonious in his message he is direct in highlighting

In the following three segments Pope್‌ Francis್‌ deals್‌ with.್‌ ‘God್‌ the್‌ Creator, the source of our human vocation್‌to್‌care’;್‌‘God್‌the್‌Creator, a್‌ model್‌ of್‌ care’್‌ and್‌ ‘Care್‌ in್‌ the್‌ ministry್‌ of್‌ Jesus’.್‌ Pope್‌ Francis್‌ emphasises that It is God who first takes care of humanity and from this derives the supreme dignity of the latter in the order of creation. He therefore್‌speaks್‌of್‌“God's್‌plan”್‌for್‌ creation, an expression that recalls the now disused expressions “natural್‌ moral್‌ law”್‌ and್‌ “teleological್‌ order್‌ of್‌ nature”.್‌ Above all, care is incarnated by Jesus Christ and has as its summit His್‌ Death್‌ and್‌ Resurrection:್‌ “Jesus್‌ seals His care for us by offering Himself on the cross and thus freeing us from the slavery of sin and್‌death”.್‌In್‌this್‌way್‌the್‌message,್‌ while also addressing many contingent social problems, maintains a truly Christian perspective, recalling certain truths of the dogmatic as well as the pastoral tradition. These important

55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


aspects of his message need to be taken note of -particularly by Christian fundamentalists who rant and rave whenever Pope Francis contextualises spirituality to make Christianity more relevant to our world of today. In the subsequent segment he presents್‌what್‌he್‌calls್‌‘A್‌culture್‌of್‌ care್‌ in್‌ the್‌ life್‌ of್‌ Jesus’್‌ followers’್‌ stating that್‌“The್‌needs್‌of್‌the್‌times್‌ called forth new efforts in the service of Christian charity. History records innumerable examples of practical್‌ works್‌ of್‌ mercy…್‌ The್‌ Church’s್‌work್‌among್‌the್‌poor್‌was್‌ to a great extent highly organized. There arose many institutions for the relief of every human need: hospitals, poor houses, orphanages, foundling homes, shelters for travelers್‌...” Pope Francis in his ardent desire for universal peace does not stop at the charity/benefactor approach which has long been the strength of the Church್‌‘s್‌outreach.್‌That್‌has a place. His message goes beyond the traditional as he delves on The

principles of the್‌ Church’s್‌ social್‌ doctrine as the basis for a culture of care and interlinking it with Care as promotion of the dignity and rights of each person; Care for the common good; Care through solidarity and Care and protection of creation; A careful discipleship reading of this segment could easily be್‌ an್‌ ‘examination್‌ of್‌ conscience’್‌ for all those who call themselves disciples of Jesus and particularly for the Church in India. How visible and vocal have we been when the human rights of our sisters and brothers are exploited and denied in our country? It is true the arrest of Fr Stan Swamy on 8 October has brought about an awakening in some sections of the Church. This is good and important – but is it enough? What about the others who have been incarcerated for more than two years now under the draconian UAPA? Has the Church officially spoken about the plight of the farmers or the migrant workers? How does one understand the concept್‌of್‌‘solidarity’?್‌Then್‌there್‌is್‌ the್‌care್‌for್‌creation:್‌in್‌this್‌‘Laudato್‌ Si’್‌ year್‌ why does the Church fight

56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


shy of taking a stand against those who destroy the environment- for example the Mollem issue in Goa? Fr Stan took on the powerful mining mafia in Jharkhand on behalf of the Adivasis and he is paying today! In the seventh segment Pope Francis gives us, gives the world. A compass pointing to a common path. One would need to meditate on his opening para in its totality, “At್‌a್‌time್‌dominated್‌by್‌a್‌culture್‌of್‌ waste, faced with growing inequalities both within and between nations, I urge government leaders and those of international organizations, business leaders, scientists, communicators and educators, to take up these principles್‌as್‌a್‌“compass”್‌capable್‌of್‌ pointing out a common direction and್‌ ensuring್‌ “a್‌ more್‌ humane್‌ future”್‌ in್‌ the್‌ process of globalization. This will enable us to esteem the value and dignity of every person, to act together in solidarity for the common good, and to bring relief to those suffering from poverty, disease, slavery, armed conflicts, and discrimination.

I ask everyone to take this compass in hand and to become a prophetic witness of the culture of care, working to overcome the many existing social inequalities. This can only come about through a widespread and meaningful involvement on the part of women, in the family and in every social, political್‌ and್‌ institutional್‌ sphere”.್‌ This compass is about caring for peace! This್‌whole್‌segment್‌is್‌like್‌a್‌‘do-itnow’್‌ if್‌ one್‌ really್‌ is್‌ interested್‌ in್‌ peace. In sum and substance, it is like್‌ the್‌ essence್‌ of್‌ Pope್‌ Francis’್‌ social teaching over the years. He reserves his best when he takes on the military industrial establishment saying,್‌ “how್‌ many್‌ resources್‌ are್‌ spent on weaponry, especially nuclear weapons, that could be used for more significant priorities such as ensuring the safety of individuals, the promotion of peace and integral human development, the fight against poverty, and the provision of health care. Global problems like the present Covid-19 pandemic and climate change have

57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


only made these challenges all the more evident. What a courageous decision್‌it್‌would್‌be್‌to್‌“establish್‌a್‌ ‘Global್‌Fund’್‌with್‌the್‌money್‌spent್‌ on weapons and other military expenditures, in order to permanently eliminate hunger and contribute to the development of the್‌poorest್‌countries”!್‌ This is not the first time that he has taken್‌ on್‌ the್‌ ‘culture್‌ of್‌ death’್‌ industry. But will the Church in India take a cue from his message and come out with a pastoral on the growing militarisation of the country; the amount of wasteful expenditure on arms and ammunition and particularly the legitimisation of corruption in several of the arms deals? Educating for a culture of care then becomes an important dynamic in ensuring that caring is foundational to peace. Pope Francis stresses on the need for this education saying, “Promoting a culture of care calls for a process of education. The “compass”್‌ of್‌ social್‌ principles್‌ can್‌ prove useful and reliable in a variety of್‌ interrelated್‌ contexts”;್‌ the್‌

contexts for him include the family, schools and universities, communications media, religious leaders, all those engaged in public service and in international organizations, both governmental and non-governmental. In this segment Pope Francis quoted a speech by Pope Paul VI given in 1969 to the Ugandan Parliament “have್‌ no್‌ fear್‌ of್‌ the್‌ Church; she honors you, she educates honest and loyal citizens for you, she does not foment rivalries and divisions, she seeks to promote healthy liberty, social justice, and peace. If she has any preference at all, it is for the poor, for the education of little ones and of the people, for the care of್‌the್‌suffering್‌and್‌abandoned.”್‌An್‌ invitation to look into Catholic education in India today. His್‌ conclusion್‌ ‘There್‌ can್‌ be್‌ no್‌ peace್‌ without್‌ a್‌ culture್‌ of್‌ care’್‌ in್‌ the ninth and last segment is an apparent non-negotiable; in his typical್‌ ‘Gospel್‌ -withoutcompromise’್‌ attitude್‌ Pope್‌ Francis್‌ asserts,್‌“at್‌a್‌time್‌like್‌this,್‌when್‌the್‌ barque of humanity, tossed by the

58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


storm of the current crisis, struggles to advance towards a calmer and more್‌ serene್‌ horizon,್‌ the್‌ “rudder”್‌ of human್‌dignity್‌and್‌the್‌“compass”್‌ of fundamental social principles can enable us together to steer a sure course. As Christians, we should always look to Our Lady, Star of the Sea and Mother of Hope. May we work together to advance towards a new horizon of love and peace, of fraternity and solidarity, of mutual support and acceptance. May we never yield to the temptation to disregard others, especially those in greatest need, and to look the other way; instead, may we strive daily, in concrete and practical ways,್‌ “to್‌ form a community composed of brothers and sisters who accept and care್‌for್‌one್‌another”.್‌

quotations from his latest pathbreaking್‌ encyclical,್‌ “Fratelli್‌ tutti,”್‌ and್‌ he್‌ echoes್‌ many್‌ of್‌ the್‌ themes presented in it. His underlying assumption is that ‘caring್‌is್‌an್‌essence್‌of್‌peace!’್‌We್‌ have just entered a new year: what we need to ask ourselves is whether we are prepared to internalise the powerful message for peace given to us by our Holy Father? Are we ready to share it: to preach about it; translate it into the vernacular and write about it? Above all do we have the courage to accept his challenge and the premise that caring is peace? 4 January 2021 *(Fr Cedric Prakash SJ is a human rights & peace activist/writer. Contact:cedricprakash@gmail.com ) ---------------------------------------

Pope್‌ Francis’್‌ World್‌ Day್‌ of್‌ Peace್‌ 2021 message has several 59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವೊಂಪಲ್ಲ ೊಂ ಶೊಂಪಲ್ಲ ೊಂ ಪಾಲ್ವ ಿಂಕ್ ಕಳ್ಮತ್ ರ್ನತಾಿ ್ ಿಂನ್ಸ ಪೆಟಂವ್ು ನಜ್ ಉಜ್ ಆದ್ವಿ ್ ವರಾಸ ಥೊಡಿಿಂ ಜಬೊ ಸುಟವ್ಾ ಉಜ್ ಪೆಟವ್ಾ ಆವಾಜ್ಯ ಉಟವ್ಾ ಸಾಿಂಕು ತುಟವ್ಾ ಗ್ಳ್ಿಂವ್ ಸಗೊು ಭೊಿಂವ್ಚಿ ಿಂ ಪಾಲ್ವ ಿಂಕ್ ತಾಿಂಕಾರ್ನಸಾಿ ಿಂ ಗ್ಳ್ಿಂವ್ ಸೊಡ್ನಾ ಧ್ಗಿಂವ್ಚಿ ಿಂ! S ರ್ನತಾಿ ್ ಿಂಕ್ ಶ್ಯ್ ಥಿ ಆರಾಿಂವ್ಚಿ ಪಿಶೆಪ್ಣ್ ಕತಾ್ ಕ್ ಶಿಂಪಾಡ ಿಂವ್ಿ ಿಂ? ಆದ್ವಿ ್ ವರಾಸ ಥೊಡಾ್ ಿಂನ್ಸ ಆಪಿಿ ಿಂ ರ್ನಕಾಿಂ ಸೊಭಯ್ಕಿ ಿಂ ಹ್ಯರಾಿಂಚಿಿಂ ಪಾಕಾಿಂ ಉಭಯ್ಕಿ ಿಂ ಪಾಕಾಿಂ ಆತಾಿಂ ಪ್ಯ್ಸ ಪಾವಾಿ ್ ಿಂತ್ ಉಭಯ್ಕಿ ಿಂ ತಿಂ ಲಿಪುನ್ ರಾವಾಿ ್ ಿಂತ್! ಶಿಂಪಾಡ ಯ್ಕ್ಿ ್ ಹರಕ್ ಪಾಕಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಧರಾಿ ್ ಿಂತ್ ಲೆಕಾಕ್ ಝಡಿಿ ತಾಚಿ! ಫ್ರರಿಕಪ ಣ್ ತಾರ್ಿಂ!! S ಘರಿ ಿಂ ದೂದ್ ಉಡಂವ್ು ನಜ್ ಮ್ಯಡಾಮುಳಾಕ್ ಆಪೆಿ ಿಂ ಮೆಹ ಳಿಂ ಧಿಂವ್ು ನಜ್ ಪ್ಗ್ಾಟ್ ಜಾಗ್ಳ್್ ರ್ ಆದ್ವಿ ್ ವರಾಸ ಥೊಡಾ್ ಿಂನ್ಸ ನ್ಸತ್ಳ್‍ಲ್ ಉದಕ್ ಖದವ ಳ್‍ಲ್ ಕೆಲೆಿಂ

ಖದವ ಳ್‍ಲ್ ಉದಕ್ ವಾಹ ಳ್ಕಿಂಕ್ ಸೊಡ್ಿ ಿಂ ಆತಾಿಂ ಸಬಾರ್ ಅತಾಿ ್ ಿಂಕ್ ್ಗ್ಳ್ಿ ್ ತಾನ್ ನ್ಸತ್ಳ್‍ಲ್ ಉದ್ವು ಝರಿಚಿ S ಲ್ಿಂವಿಂಕ್ ಕಬುಲ್ ರ್ನತಾಿ ್ ಿಂನ್ಸ ವೊಿಂಪುಿಂಕ್ ವಚಿಂಕ್ ನಜ್ ಆದ್ವಿ ್ ವರಾಸ ಥೊಡಾ್ ಿಂನ್ಸ ಗೊಿಂವಾ ಪಾರ ಸ್ ಚಡ್ನ ರ್ನಲಿಯೊ ವೊಿಂಪ್ಲ್ಿ ್ ಗೊೀಿಂವ್ ತಾಿಂರ್ಚ ವಾಡಾಿ ಿಂ ರ್ನಲಿಯ್ತಿಂ ಮಧಿಂ ಲಿಪ್ಲ್ಿ ವೊಿಂಪಾಿ ವ್ಳ್ಮಿಂ ಆಸ್ಲೊಿ ್ ಹಾಸೊ ಲ್ಿಂವ್ೆ ವ್ಳ್ಮಿಂ ವಾಹ ಳಾಿ ತ್ ದುಕಾಿಂ S ವರಸ್ ಘಡ್್ ನ್ ಉಭೆಿ ಿಂ ಥೊಡ್ಿಂಚ್ ಕಾಳ್ಮಜ್ಯ ಸೊಭೆಿ ಿಂ ಪೆಟಯ್ಕಲೊಿ ಉಜ್ ಅಜುನ್ ಪಾಲ್ವ ಿಂಕ್ ರ್ನ ಶಿಂಪಾಡ ಯ್ಕಲೆಿ ಿಂ ಏಕ್ಯ್ ಪಾಕ್ ಎದಳ್‍ಲ್ ಮೆಳ್ಕಿಂಕ್ ರ್ನ ಘರಿ ಿಂ ದೂದ್ ವಾಹ ಳ್ಕನ್ ಗೆ್ಿಂ ಖದವ ಳ್‍ಲ್ ಉದಕ್ ನ್ಸತುು ಿಂಕ್ ರ್ನ ಲ್ಿಂವಿಂಕ್ ಉರಾಿ ಶೆತಾಿಂತ್ ಭಲೊಿ ್ ಾ ರ್ನಲಿಯೊ ಕಾಳಾಜ ಕ್ ತೊಪಾಿ ತ್ ಭಾಲಿಯೊ! S ನವಾ್ ವರಾಸ ಿಂತ್ ಉಜಾ್ ಬದ್ವಿ ಕ್ ಉಜಾವ ಡ್ನ ಆಸುಿಂ ಗೊಿಂವ್ ವಾಡೊನ್ ರ್ನಲಿಯೊ ್ಸುಿಂ ಘರಿ ಿಂ ದೂದ್ ಘರಾಿಂತ್ ವಾಹ ಳ್ಕಿಂ ಉಭಲಿಿ ಿಂ ಪಾಕಾಿಂ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಕಿಂ -ಸ್ತವ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತರ್ಶಿಂಚ್ ಮಾಹೆತ್ ಗನಾಾ ನ್ ಜಡ್ ದರ್ಶನ್ ಜರ್ಶಿಂ ತಾಿಂತರ ಕ್ ಪರ ಗ್ತ ಮೆಟ್ಲಿಂ ಕಾಡ್ಯಾ ತರ್ಶಿಂಚ್ ಆಮಿಿಂ ಸಯ್ಣಾ ಮೆಟ್ಲಿಂ ಕಾಡಿ್ ಗ್ಜ್ಸ ಸಮುಜ ನ್, ಆಮಿ ಸಯ್ಣಾ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಸಾಹತಕ್ ರ್ಶತಾಿಂತ್ಲ ಿಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸಾಹತ್ಾ ಜಾಗ್ತಕ್ (ಗ್ಳಲ ೀಬಲ್) ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಮಾಧ್ಾ ಮಾಿಂತ್ ಸಮೇಸಾಾ ಿಂಕ್ ಾಚುಿಂಕ್, ಆಯುಾ ಿಂಕ್ ತರ್ಶಿಂಚ್ ಭಗುಿಂಕ್ ಕಚೊಾ ಸ ಾಟೊ ತಯ್ಲ್ರ್ ಕಚ್ಯಸಿಂ ಮಿಸಾಿಂವ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾಲ ಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಿಂಗುಿಂಕ್ ಭೀವ್ ಸಂತ್ಲಸ್ ಭಗ್ಳಾ ಿಂವ್. ಹಾಾ ಮಿಸಾಿಂಾವ್ಟಶಿಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಚ್ ಉತಾರ ಿಂನಿ ವ್ಟವರ್ ದಿಂವ್ಲ್ ತರ್.

ದಿವ್ಾ ಆರತಿ ಆನ್ಸ ಭಕ್ಷಿ ಗಾನ ಸ್ತ.ಡಿ. ಉಗಾಿ ವ್ಣ್

ದವ್ ಆರತ ಕನಾ ರ್ ಪಾರ ರ್ಾನ್ ಗೀತಾಿಂ ಆನ್ಸ ಭಕಿ ಗ್ಳ್ನ ಕನಾ ರ್ ಭಜನೆ ಗೀತಾಿಂ ಸ್ಟ.ಡಿ. ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚಾ ರ್ಸ್ಪ ಡಾ| ಪಿೀಟರ್ ಪಾವ್ಿ ಸ್ಡ ರ್ನಹ ನ್ ಮಿಂಟ್ ರೀಜರಿ ಮ್ಯಯೆರ್ಚ್್ ಇಗ್ಜೆಾಿಂತ್, ಮೂಡ್ನರ್ದರ ಉಗ್ಳ್ಿ ಯೊಿ ್ . ಸ್ಟ.ಡಿ. ಫ್ರ| ಮ್ಯ್ ಕಿ ಮ್ ಡಿಸೊೀಜಾ ಆನ್ಸ ಫ್ರ| ವಾಲಿ ರ್ ಡಿಸೊೀಜಾ ಹಾಣಿಂ ರಚ್ಲೊಿ ್ .

ಆಶಾವಾದಿ ಪಿ ಕಾಶನ್ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾರ್ಮೊಗ್ಚೊ ನಮಸಿ ರ, ಆಯ್ಕ್ ಕಾಳ್ ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಕಾಳ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ನ್ ಆಯ್ಲ್್ ಿಂ ಜನಾಿಂಗ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಯುವಜಣ್ ತರ್ಶಿಂಚ್ ಭುಗಸಿಂ ಹಾಾ ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಮಾಧ್ಾ ಮಾಿಂತ್ ಚಡಿತ್ ಆಕಶಿಸತ್ ಜಾಲಾಲ ಾ ಿಂತ್ ನಾಲ್ ನಾ. ಮೊಬಾಯ್ಣಲ , ಲಾಾ ಪ್್‌ಟೊಪಾಚ್ಯರ್ ಅಿಂತರ್್‌ಜಾಳಮುಖ್ತಿಂತ್ರ ಸಂಪಕ್ಸ

1. ಲಿಪಿಯಂತರ್ ಾವ್ರ (ಕನ್ ಡ್ ಲಿಪಿಚ್ಯಿಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸಾಹತ್ಾ ನಾಗ್ರಿ ತರ್ಶಿಂಚ್ ರೊಮಿ ಲಿಪಿಕ್ ಲಿಪಿಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಕನಾಸಟಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಲ ಾ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಾಚ್ಯಪ ಾ ಿಂಕ್, ಶಿಕಾಪ ಾ ಿಂಕ್ ತರ್ಶಿಂಚ್ ಸಂಶ್ಯೀದ್ ಕಪಾಾ ಸಿಂಕ್ ಪಾಾರ್ಶಿಂ ಕಚ್ಯಸಿಂ ಮಿಸಾಿಂವ್. 2. ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಇ-ಬೂಕ್ ಇಲೈಬೆರ ೀರಿಮುಖ್ತಿಂತ್ರ ಾಚ್ಯಪ ಚ ಅಭಿರುಚ್/ವ್ಲೀಡ್ ಆಸಾ್ ಾ ಿಂಕ್ ಲಾಾ ಪ್್‌ಟೊಪ್/ಕ್ಿಂಪೂಾ ಟರ್/ಮೊಬಾ ಯ್ಲ್ಲ ಚ್ಯರ್ ಹೆ ಬೂಕ್ ಸಲಿೀಸಾಯ್ಲ್ನ್ ಾಚುಿಂಕ್ ಆಾಾ ಸ್ ಕರುನ್ ದಿಂಾ್ ಾ ಇರಾದ್ವಾ ನ್ ಕನ್ ಡ್, ನಾಗ್ರಿ ತರ್ಶಿಂಚ್ ರೊಮಿ ಅರ್ಶಿಂ ತೀನ್ ಲಿಪಿಿಂನಿ ಹೆ ಇಬೂಕ್ ಾಚ್ಯಪ ಾ ಿಂಕ್ ದಿಂವೆ್ ಿಂ ಮಿಸಾಿಂವ್. 3. ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಆಡಿಯ್ಕ ಬೂಕ್ ವ್ಟಿಂಚ್ಯ್ ರ್ ಸಾಹತಾಾ ಕ್ ವ್ಟಿಂಚುನ್ ತ್ಿಂ ತ್ಚ್್‌ಪರಿಿಂ ಸಾದರ್ ಕರುನ್ ಸಂಸಾರ್್‌ಭರ್ ವ್ಟಸಾಾ ರ್್‌ಲಾಲ ಾ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ

62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಾಹತಕ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸಾ್ ಾ ಿಂಕ್ ಆಯುಾ ಿಂಕ್ ಕಚ್ಯಸಿಂ ಮಿಸಾಿಂವ್. 4. ರಾಶಿಿ ಾೀಯ್ಣ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ಕನಾಸಟಕ್, ಗ್ಳಿಂಯ್ಣ, ಕೇರಳ್, ಮುಿಂಬಯ್ಣ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಾರ ಿಂತಾಾ ಿಂತಾಲ ಾ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಭುಗ್ಳಾ ಸಿಂಕ್/ವ್ಟಧಾ ರ್ಥಸಿಂಕ್/ಯುವ ಸಾಹತಿಂಕ್/ಶಿಕ್ಷಕಾಿಂಕ್ ಎಕಾ ಬರಯ್ಲ್್ ರಾಚ್ಯಾ ವ್ಟಿಂಚ್ಯ್ ರ್ ಕಾಣಿಯ್ಲ್ಿಂವ್ಟಶಿಿಂ ಸವ್ಟಸಾಾ ರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂಾ್ ಾ ಇರಾದ್ವಾ ನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ ಿಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್. ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಸಾಹತಕ್ ರ್ಶತಾಿಂತ್ ಎಕಾಪಾರ ಸ್ ಏಕ್ ಅಪುಭಾಸಯ್ಲ್ಚ್ಯ ಕಥಕಾರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಮೊ್ ರ್ಶವ್ಲಟ್, ಪಾಟ್ಲಲ ಾ ಚ್ಯಳಸ್-ಪನಾ್ ಸ್ ವಸಾಸಿಂನಿ, ಕ್ಲಿಂಕಣಿಿಂತ್ ಬರಯಲೊಲ ಾ ಅಪುಭಾಸಯ್ಲ್ಚೊಾ ಕಥ ವ್ಟಿಂಚುನ್ ತ್ಲಾ

ಡಿರ್ಜಟ್ಲಯ್ಣಜ ಕಚೊಸ. ಹೆಿಂ ಮಿಸಾಿಂವ್ ಭೀವ್ ಗ್ಜಸಚ್ಯಿಂ ತರ್ಶಿಂಚ್ ಮ್ಹತಾಾ ಚ್ಯಿಂ ಮ್ಹ ಣುನ್ ಆಮಿಿಂ ಮಾಿಂದ್ವಾ ಿಂವ್. ವ್ಟಲಿಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ - ಏಕ್ ಅಸಲೊ ಕಥಕಾರ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಮ್ಟ್ಲಾ ಾ -ಲಾಿಂಬ್ ಕಥಿಂವ್ಟಶಿಿಂ ಸಮೇಸ್ಾ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂಾ್ ಾ ಇರಾದ್ವಾ ನ್ ಆಮೆ್ ಿಂ ಪಯ್ಲ್ಲ ಿಂ ಮೇಟ್ ಜಾಾ್ ಸ್ಾ ಲ್ಿಂ;್‌ ’ವ್ಟಲಿಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೊಾ ಕಥ’.್‌ಹೆಾ ೀ ಉಪಾರ ಿಂತ್ ಹೆರ್ ವ್ಟಿಂಚ್ಯ್ ರ್ ಕಥಕಾರ್; ಚ್ಯ.ಫಾರ .ದೆ’ಕ್ಲಸಾಾಚೊಾ ಕಥ, ಸ್ತರಿವಂತಾಚೊಾ ಕಥ ಅರ್ಶಿಂ ಹಾಾ ಡಿರ್ಜಟ್ಲಯ್ಣಜ ಾಾರ ಿಂತ್ ಆಮಿ ಕನ್ ಡ್ ಲಿಪಿಿಂತಾಲ ಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಮ್ಟ್ಲಾ ಾ ಕಾಣಿಯ್ಲ್ಿಂಕ್ ಲಿಪಿಯಂತರ್ ತರ್ಶಿಂಚ್ ಡಿರ್ಜಟ್ಲಯ್ಣಜ ಕಚ್ಯಸಿಂ ಮಿಸಾಿಂವ್.

63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಸಮಾಜಕ್ ಭಪೂಸರ್ ರಿತನ್ ರ್ದಣಿಗ ದಲಾಲ ಾ ’ಕ್ಲಿಂಕಣ್ ಸಮಾಜಚೊ ಶಿಲಿಪ ; ರೆಬಿಂಬಸ್ ವ್ಟಲಿಿ ’್‌ ಚ್ಯಾ ಕಥಿಂಚೊ ಉಡ್ಯಸ್ ಕಾಡುನ್ ತ್ಲಾ ಡಿರ್ಜಟ್ಲಯ್ಣಜ ಕಚ್ಯಾ ಸ ಮಿಸಾಿಂಾಿಂತ್ ಾಿಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲಾಾ ಿಂಚಿಂ ನಾಿಂಾಿಂ ಆಮಿಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಮೆ್ ಸಮೊರ್ ಘೆವ್್ ಯ್ಲ್ತ್ಲಾಾ ಿಂವ್. ಜನೆರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ (ಸನಾಾ ರಾ) ಸಾಿಂಜರ್ 4:30 ಥವ್್ 6 ಪಯ್ಲ್ಸಿಂತ್ ಚಲ್ನಿಂಕ್ ಆಸಾ್ ಾ ವೆಬನಾರಾಿಂತ್ ಆಮಿ ಚಡಿಾ ಕ್ ವ್ಟವರ್ ದತ್ಲಾಾ ಿಂವ್. ತುಮಾಾ ಿಂ ಹಾಾ ವೆಬನಾರಾಿಂತ್ ಾಿಂಟೊ ಘೆಿಂವ್ಾ ಆತಾಿಂಚ್ ಮಾಯ್ಲ್ಮೊಗ್ಳಚ್ಯಿಂ ಆಪವೆ್ ಿಂ ದತಾಿಂವ್. ಕ್ಲಿಂಕಣಿ ಸಮಾಜಕ್ ಭಪೂಸರ್ ರ್ದಣಿಗ ದಲಾಲ ಾ ಮ್ಹಾನ್ ವ್ಟಲಿಿ ಚ್ಯಾ ಉಡ್ಯಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮಿ ಸಯ್ಣಾ ಕಿತ್ಿಂ ತರ್್‌ಯೀ ಕರುಿಂಕ್ ಜಾಯ್ಣ. ಆನಿ ಹೊ ಆಮೊ್ ಕಾಯ್ಕಾ ತರ್ಶಿಂಚ್ ಆಮಾಾ ಿಂ ಫಾವ್ಲ ಜಾಲೊಲ ಮಾನ್ ಮ್ಹ ಣುನ್ ಲ್ಕುನ್ ಆಮಿ್ ಿಂ ಪಾಾಲ ಿಂ ಆಮಿ ಕಾಡ್ಯಾ ಿಂವ್. ಆಮೆ್ ಸವೆಿಂ ತುಮಿಿಂಯ್ಣ ಆಮಾಾ ಿಂ ಜಾಯ್ಣ, ಆಮಿ-ತುಮಿ ಮೆಳ್ನನ್ ಹಾಾ ಡಿರ್ಜಟ್ಲಯ್ಣಜ ಾಾರ ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವರುಯ್ಲ್ಿಂ. ರ್ದವ್ ಬರೆಿಂ ಕರುಿಂ ವಲಿಲ ಕಾಾ ಡ್ರ ಸ್ [ಆಶ್ಯಾದ ಪರ ಕಾರ್ನ್] URL: https://meet.google.com/jxwzorx-ikk ------------------------------------------

Hello everyone !

Wishing everyone Happy New Year 2021 and compliments of the season. I would like to give you my brief introduction herebelow. My name is Benedicta Precilla Lobo, and I was originally from Kanajar. In 1984, soon after my graduation I got married to Boniface Jerome Lobo from Moodubelle. I moved to Dubai in 1988 to join my husband and sinve then we have been residing in Dubai. We were blessed with son and daughter, both married and settled in Mumbai and

64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Bangalore. We look to settle down in Udupi after moving from Dubai. Since I moved to Dubai I have been working various shipping companies in Dubai. In the year 1994 I got an opportunity to join for a prestigious shipping company named Cosco Shipping Company and I am happy and proud to complete 27 years and will go on. Besides full-time office work, I am engaged in various activities and my most favourite hobby is cooking. From childhood I was interested in cooking and I learnt cooking from my mother. My first dish was cooked when I was in 5th standard. Since then, I continued my passion in cooking, especially typical Mangalorean dishes. I have a Facebook್‌ page್‌ “Ambot್‌ Theek್‌ by್‌ BenBon”್‌್‌where್‌I್‌upload್‌recipes್‌of್‌ the dishes I cook. My main idea is to help to all Mangaloreans around the world, especially younger generation who settled abroad away from home who love Mangalorean dishes. My recipes are

easy to follow. Thank you one and all who like and follow my recipes. ---------------------------------------

-Benedicta Precilla Lobo

Pork dish (Dukramas Moodubelle style) Ingredients: 1) 1 kg pork (dukramas preferably belly piece with fat and some meat pieces) 2) 6 big onions, finely sliced (lengthwise) 3) 6 pcs red chillies

65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


wash well, and keep aside to drain the water - Dry roast red chillies, coriander seeds, cumin seeds, pepper corns and mustard seeds and keep aside to cool

4) 2 tbsp coriander seeds 5) 1 tsp cumin seeds 6) 1 tsp mustard seeds 7) 1 tsp black pepper corns

- Marinate pork with 5 big onions sliced, 1 tbsp oil, ginger, half portion of garlic, 2 green chillies, 3 cloves, 1inch cinnamon stick, 3 pcs bay leaves, salt, turmeric powder, and vinegar/tamarind pulp mix well and marinate for 1 hour

8) 1/2 tsp turmeric powder 9) 6 cloves 10) 3 pcs bay leaves 11) 4 green chillies, slit 12) 2-inch ginger finely chopped 13) 1 big pod of garlic (15 pcs)

- In a mixer grinder, and make a fine paste of dry roasted ingredients, 1 big onion, 3 big garlic pcs, half inch ginger, 3 cloves, 1-inch cinnamon stick

14) 1 tbsp vinegar or tamarind paste - Add this masala paste to the already marinated pork, mix well, and marinate again for 30 mins

15) 2-inch cinnamon stick 16) 1 tbsp oil

Recipe:

- Cook marinated pork on medium flame until almost cooked. Add hot water if required only. Keep stirring occasionally

- Cut pork into medium size cubes,

- when almost cooked add

17) salt as per taste

66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


remaining garlic and 2 green chillies and cook again on low flame until meat is soft and seperates from bone. Delicious pork is ready to serve with hot and soft sanna.

67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


1/2 cup black currents 8 slices bread (cut in cubes) 4 eggs. Method:

---------------------------------------------------

Bread Pudding

By Violet Mascarenhas - Dubai Ingredients: 3 cups milk

Preheat the oven to 170 degrees Celsius. For the milk mixture, in a large saucepan add milk, butter, vanilla, cinnamon, brown sugar, rum and black currents. Heat until it simmers and stir until sugar dissolves. In another bowl, add the bread cubes and pour in the milk mixture. Let it sit for 30 minutes to cool down and absorb the milk mixture. Add the beaten eggs to the bread and milk mixture, stir throughly. Pour bread pudding mixture into the buttered baking dish and sprinkle sliced almonds or pista and bake for 35 to 40 minutes.

3 tbsp butter 1 tsp vanilla extract 1 tsp ground cinnamon 3/4 cup brown sugar 1/4 cup Rum 68 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Once it is baked, cut in diamonds, with jaggery and instant filter coffee and serve with filter coffee . powder) (I prefer black filter coffee made Happy Eating! ------------------------------------------------------------------------------------

ಪೊಟೆಟೊ ಟೊೀಸ್ಟ್

1 ಪಿಯ್ಲ್ವ್ 1 ಟೇಬ್್‌ಲ್ ಸ್ಕಪ ನ್ ಚಣಾಾ ಿಂಚ್ಯಿಂ ಪಿೀಟ್

ಇಲ್ಲ ಬೆರ ಡ್ ಕರ ಿಂಬ್ಸ , ಇಲ್ಲ ಿಂ ಲೊಣಿಿಂ ರೂಚಕ್ ತ್ಕಿದ್ ಮಿೀಟ್ ಕಚಸ ರಿೀತ್: ಉಿಂಡ್ಯಾ ಕಾಪಾಿಂಚೊಾ ದೆಗ್ಳ ಕಾತನ್ಸ

ಕಾಡ್. ಬಟ್ಲಟ್ಲಾ ಿಂಚ್ಯಾ ಪೇಸಾಿ ಕ್ ತನಿಸ ಮಿಸಾಸಿಂಗ್, ಕಣಿಪ ರೆ ಭಾರ್ಜ, ಪಿಯ್ಲ್ವ್ ಕ್ಲಚೊರ್ ಕನ್ಸ ಭಸ್ತಸನ್ ದವರ್. ತಾಕಾ ಚಣಾಾ ಿಂ ಪಿೀಟ್, ಮಿೀಟ್

ಉಡ್ಯಾ ಿಂಚಿಂ 10-12 ಕಾಪಾಿಂ 2-3 ವಹ ಡ್ ಬಟ್ಲಟೆ ಉಕಡ್್ ಪೇಸ್ಿ ಕರ್

ಜಾಯ್ಣ ಪಡ್ಲ್ ಾ ವಸ್ತಾ : 1 ತನಿಸ ಮಿಸಾಸಿಂಗ್ ಇಲಿಲ ಕಣಿಪ ರ್ ಭಾರ್ಜ

ಘಾಲ್್ ಭಸ್ತಸ. ಆತಾಿಂ ಹೊ ಪೇಸ್ಿ ಉಿಂಡ್ಯಾ ಕಾಪಾಚ್ಯಾ ಏಕೆಾ ಕೂಸ್ತಕ್ ಸಾರವ್್ ವಯ್ಲ್ಲ ಾ ನ್ ಬೆರ ಡ್ ಕರ ಿಂಬ್ಸ

ಸಾರವ್್ ಕಾಯಲ ರ್ ಲೊಣಿಿಂ ಸಾರವ್್ ಭಾಜುಿಂಕ್ ದವರ್. (ಲೊೀವ್ ಉಜಾಾ ರ್). ಆನೆಾ ೀಕಾ ವಯ್ಲ್ಲ ಾ ಕೂಸ್ತಕ್ 69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಸೊಚ್ ಪೇಸ್ಿ ಸಾರವ್್ ತಯೀ ಕೂಸ್ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡ್.

ಪೊಟೆಟೊ ಎಗ್ಗಿ ಟೊೀಸ್ಟ್

ಸಗ್ಲೊ ಿಂ

ವಯ್ಲ್ಲ ಿಂಚ್

ಪುಣ್

ಬಟ್ಲಟ್ಲಾ

ಪೇಸಾಿ ಕ್ ಕಣಿಪ ರ್ ಭಾರ್ಜ, ಮಿಸಾಸಿಂಗ್ ಆನಿ ಪಿಯ್ಲ್ವ್ ಇತಾಾ ದ ಘಾಲಿನಾಸಾಾ ಿಂ 2 ತಾಿಂತಯ್ಲ್ಿಂ

(ಉಕಡ್್

ಮುಡಿ್ ಲಿಲ ಿಂ)

ಘಾಲಿ್ ಿಂ. ಉರ್್‌ಲಿಲ ರಿೀತ್ ವಯಲ ಚ್. ------------------------------------------

ಕೊಂದಾಪುರ್-ಪಿಯುಸ್ನಗರ್ ಇಗರ್ಜಡ ಆಯೀಗ್

ಸಂಚಾಲಕೊಂಕ್ ತ್ರ್ಭಡತಿ

ಆನ್ಸ ಪಿಯುಸ್ ನಗ್ರ್ ಇಗ್ಜೆಾರ್ಚ್್ , ಉಡುಪಿ ಧಮ್ಾಪಾರ ಿಂತಾ್ ರ್ಚ್್ ಸವಾತೊೀಮುಖ್ ಅಭಿವೃದಿ ಖಾತರ್ ಆಸಾಿ ್ 20 ಆಯೊೀಗ್ಳ್ಿಂರ್ಚ್್ ಸಂರ್ಚ್ಲಕಾಿಂಕ್, ಇಗ್ಜೆಾ ಉಪಾಧ್ ಕಾಿ ಿಂಕ್, ಕಾಯಾದಶಾಿಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆ್ಿ ್ ತ್ಭೆಾತ ಶರ್ರಾಿಂತ್ ಸವ್ಾ ಆಯೊೀಗ್ಳ್ಿಂರ್ಚ್್ ಸಂರ್ಚ್ಲಕಾಿಂರ್ಚ ಉದೆಿ ೀಶ್ ಆನ್ಸ ಜವಾಬಾದ ರಿ ವ್ಚವರುನ್ ಆಪೆಿ ಿಂ ಕತ್ಾವ್್ ಆಪಾಿ ್ ಸವ ಿಂತ್ ಫ್ರಯ್ತದ ್ ಕ್ ಕತಿಂಚ್ ಆಶೆರ್ನಸಾಿ ಿಂ, ಧಮ್ಾಸಭೆರ್ಚ್್ ಉದ್ವದ ರಾಖಾತರ್ ಉತಿ ೀಮ್ ಸೇವಾ ನ್ಸವಾಹಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಸಾಿಂಗೆಿ ಿಂ. ಕುಿಂದ್ವಪುರ್ ವಲಯ್ ಪ್ರ ಧ್ಗನ್, ಕುಿಂದ್ವಪುರ್ ಇಗ್ಜೆಾರ್ಚ ವ್ಚಗ್ಳ್ರ್ ಫ್ರ| ಸಾಿ ್ ನ್ಸ ತಾವೊನ್ ಪ್ರ ಸಾಿ ವ್ಚಕ್ ಸಂರ್ದಶ್ ದಲೊ, ಪಿಯುಸ್ ನಗ್ರ್ ವ್ಚಗ್ಳ್ರ್ ಫ್ರ| ಜಾನ್ ಬಬೊೀಾಜಾ, ಉಪಾಧ್ ಕ್ಷ್ ವಾಲಿ ರ್ ಫೆರ್ನಾಿಂಡಿಸ್, ಕಾಯಾದಶಾಣ್ ಜೆನ್ಸಾ ಡ್ಸಾ, ಕುಿಂದ್ವಪುರ್ 20 ಆಯೊೀಗ್ಳ್ಿಂಚಿ ಸಂಯೊೀಜಕ ಪೆರ ೀಮ್ಯ ಡಿಕುರ್ನಹ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಿ . ಕುಿಂದ್ವಪುರ್ ಫಿಗ್ಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ ಕ್ಷ್ ಲ್ವ್ಚಸ್ ಜೆ. ಫೆರ್ನಾಿಂಡಿಸಾನ್ ಸಾವ ಗ್ರ್ ಕೆಲೆಿಂ ಆನ್ಸ ಪಿಯುಸ್ ನಗ್ರ್ 20 ಆಯೊೀಗ್ಳ್ಿಂಚಿ ಸಂಯೊೀಜಕ ಲಿೀರ್ನ ತಾವೊರ ನ್ ವಂದರ್ನಪ್ಾಣ್ ಕೆಲೆಿಂ. ------------------------------------------

ಉಡುಪಿ ಧಮ್ಾಪಾರ ಿಂತಾ್ ರ್ಚ್್ 20 ಆಯೊೀಗ್ಳ್ಿಂರ್ಚ ನ್ಸರ್ದಾಶಕ್ ತ್ಸ್ಿಂ ದವ್ ಜ್್ ೀತ ಕಿಂದ್ವರ ರ್ಚ ನ್ಸರ್ದಾಶಕ್ ಫ್ರ| ಸ್ಟಿ ೀಫನ್ ಡಿಸೊೀಜಾನ್ ಕುಿಂದ್ವಪುರ್ 70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯಕ್ "ಜಿವತಾವ್ದಿ ಸಾಧಕ್ " ಪುರಸಾಾ ರ್ ಸಂಘಟರ್ನನ್ ಆಪಾಿ ್ ಪ್ರ ಕಟಣಿಂತ್ ತಳ್ಮಿ್ಿಂ.

ರ್ನಮೆೆ ರ್ಚ ಮ್ಯಲಘ ಡೊ ಕ್ವ್ಚಧ್ ತ್ಶೆಿಂಚ್ ಕ್ಲಿಂಕೆ ಸಮ್ಯಜೆನ್ ಮ್ಯರ್ನನ್ ಲೆಕ್ಲಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಹಾಕಾ ದುಬಾಯ್ತಿಂತ್ ವಸ್ಟಿ ಕರ್ಚ್್ ಾ ಮಂಗ್ಳು ರಿಯನ್ ಮುಳಾರ್ಚ್್ ಕ್ಲಿಂಕಣ ಬರವಾಪ ್ ಿಂರ್ಚ ಎಕಾಿ ರ್ " ದ್ವಯ್ಕಜ ದುಬಾಯ್" ಸಂಘಟರ್ನನ್ "ಜವ್ಚತಾವದ ಸಾಧಕ್" ಪುರಸಾು ರ್ ದೀವ್ಾ ಮ್ಯನ್ ಕರುಿಂಕ್ ನ್ಸದ್ವಾರ್ ಘೆತಾಿ .ಹೊ ಮ್ಯಹ ನ್ ಶರ ೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಕ್ ಮೇ 21ವ್ರ್ ದ್ವಯ್ಕಜ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟರ್ನರ್ಚ್್ ವಾಸುಾಗೆ ಸಂದಭಿಾಿಂ ಮಿಲೆನ್ಸಯಮ್ ಹೊಟೆಲ್ ದುಬಾಯ್ ಹಾಿಂಗ್ಳ್ ಜಾಿಂವ್ು ಆಸಾಿ ್ ಕಾಯ್ತಾಿಂತ್ ಆಪ್ಾಣ್ ಜಾತಾಲೊ.ಕ್ಲಿಂಕಣ ಭಾಸ್ ಆನ್ಸ ಸಂಸು ರತ ಗರಸ್ಿ ಕರ್ಚ್್ ಾ ಪಾಸೊತ್ ಶರ ೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊನ್ ದ್ಿ ್ ಖಳ್ಮಿ ತ್ ರ್ನತ್್ಿ ್ ಆಪಾರ್ ದೆಣ್ಗಾ ್ಗೊನ್ ತಾಕಾ ಹಾ್ ಮ್ಯಹ ರ್ನಕ್ ವ್ಚಿಂರ್ಚ್ಿ ಿಂ ಮುಣೊನ್ ದ್ವಯ್ಕಜ ದುಬಾಯ್

ಪ್ತರ ಕಾ

ಎರಿಕ್ ಆಲೆಕಾಸ ಿಂರ್ರ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಗ್ಳ್ಯಕ್ , ಪ್ದ್ವಿಂ ಸಂಯೊೀಜಕ್ ಆನ್ಸ ಏಕ್ ಸಾಿಂಸು ತಕ್ ರಾಯ್ಭಾರಿ.ಹೊ ಮೇ 18 , 1949 ವ್ರ್ ಜೆಪುಪ ಫಿಗ್ಾಜೆಿಂತ್ ದೆ.ಪ್ಲ್ರ ಸ್ಪ ರ ಒಝೆರಿಯೊ ಆನ್ಸ ದೆ.ಬರ್ನಾಡ್ಟ್ ಒಝೆರಿಯೊ ದಂಪ್ತರ್ಚ್್ ಕಾಜಾರಿ ವೊಡಾಿ ಿಂತಾಿ ್ 10 ಫು್ಿಂ ಪ್ಯ್ಕು 7ವ್ಿಂ ಫುಲ್ ಜಾವ್ಾ ಜ್ಿ ಲೊಿ .ಸಾಿಂತ್ ಆಲೊೀಶಯಸ್ ಕ್ಲಲೆಜ ಥವ್ಾ ಆಪೆಿ ಿಂ ಪ್ದೆವ ಶಕಾಪ್ತ ಸಂಪ್ಲ್ವ್ಾ ಜ್ಯ್ಸ ಪ್ಲ್ಿಂಟೆಸ್ ಹಿರ್ಚ್್ ್ಗಿಂ ಲಗ್ನಾ ಜಾ್.ಹಾಿಂರ್ಚ್್ ಕಾಜಾರಿ ವೊಡಾಿ ಿಂತ್ ಡೊ||ರಶಿ ೀ ಕರಣ್ ಆನ್ಸ ರಿತೇಶ್ ಕರಣ್ ರ್ನಿಂವಾಿಂಖಾಲ್ ದೀನ್ ಭುಗಾಿಂ ದೆವಾನ್ ಫ್ರವೊ ಕೆ್್ ಿಂತ್.ದೀನ್ಸ ಭುಗಾಿಂ ತಾಲೆಿಂತ್ವಂತ್ ಗ್ಳ್ಯ್ಕಕಾ ಆನ್ಸ ಗ್ಳ್ಯಕ್ ಜಾವಾಾ ಸೊನ್ ಕ್ಲಿಂಕೆ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಿಂತ್ ತಾಣಿಂ ಆಪೆಿ ಿಂಚ್ ಮುಳು ಿಂ ರ್ನಿಂವ್ ಕರುನ್ ಘೆತಾಿ ಿಂ. ಶರ ೀ ರಯಸ ನ್ ಫೆರ್ನಾಿಂಡಿಸ್ ಹಾಣ್ಗ 2014ಂಿಂತ್ ಉಗ್ಳ್ಿ ಡಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ಿ ್ ಶರ ೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊರ್ಚ್್ ಜಣಯೆ ಕಥ ಬುಕಾಿಂತ್ ತಾಕಾ "ರ್ಕಾರ್ನತ್ಲೊಿ ಝುಜಾರಿ" ಮುಣೊನ್ ವೊ್ಯ್ತಿ ಿಂ.ನ್ಸೀಜ್ಯ ಜಾವ್ಾ ತೊ ಏಕ್ ಝುಜಾರಿ.ತಾಣ್ಗ ಕಾಡ್ನಲೆಿ ಕಷ್ಟಿ ಆನ್ಸ ತಾರ್ಚ್್ ಪಾಟ್ರಿ ್ ನ್ ತಾರ್ಚ್್ ದರ ಡ್ನ

71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಹ ರ್ನಚಿ ವಾಿಂವ್ಿ ಮುಖಾಿ ್ ಪಿಳಾಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಪ ತಾ ಆನ್ಸ ಮ್ಯಧರಿ ಜಾವಾಾ ಸಾ.ಭುಗೊಾ ಆಸಾಿ ರ್ನ ತಾಣ್ಗಿಂ ಆತೀ ದುರ್ು ಕಾಯೆಿಂತ್ ಆನ್ಸ ಭೊವ್ ಕಠೀಣ್ ಪ್ರಿಸ್ಟಿ ತಿಂತ್ ತಾರ್ಿಂ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಲೆಿ ಿಂ.ತ್ರ್ನಾಟಪ ಣರ್ ಸಮ್ಯಜ್ಯ ಆನ್ಸ ಸಮ್ಯಜೆಿಂತಾಿ ್ ಆರ್ಥಾ ರ್ನತ್್ಿ ್ ರಿತ ರಿವಾಜಾಿಂ ಥಂಯ್ ಉಪಾರ ಟೊನ್ ಧೈಯ್ತರ ನ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊಿ .ತಾರ್ಚ್್ ಜಣಯೆರ್ ಕಷ್ಟಿ ತಾರ್ಚ್್ ವಹ ಡ್ನ ವಹ ಡ್ನ ಸವ ಪಾೆ ಿಂಕ್ ಕೆದ್ವಾ ಿಂಯ್ ಆಡ್ನ ಯೆಿಂವ್ು ಸಕ್ಲಿಂಕ್ ರ್ನಿಂತ್. ಸಗ್ಳ್ು ್ ಿಂಕ ಸವ ಪೆೆ ಿಂವ್ಚಿ ಸಾಮಥಿಾ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾ್ ಸವ ಪಾೆ ಿಂಕ್ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಿಂಕ್ ಆನ್ಸ ತಾ್ ಸವ ಪಾೆ ಿಂ ಪಾಟ್ರಿ ್ ನ್ ವ್ಚಿ ಸಾಮಥಿಾ ಆಸಾರ್ನ.ಪುಣ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ತಾಚಿಿಂ ಸವ ಪಾೆ ಿಂ ಏಕ್ ಸಾಧ್ ತಾ ಆನ್ಸ ಚಿಿಂತಾಪ ರ್ಚ್್ ಕ ವಹ ಡ್ನ ಮುಣೊನ್ ತೊ ಜಾಣ ಆಸ್ಲೊಿ ಆನ್ಸ ತಾಿಂತುಿಂ ತೊ ಪಾತ್ ಲೊಿ .ಹಾರ್ಚ ಪ್ರ ತಫಳ್‍ಲ್ ಜಾವ್ಾ ಿಂಚ್ ತೊ ಏಕ್ ಉಿಂರ್ಚಿ ಪ್ದ್ವಿಂ ಸಂಯೊೀಜಕ್ ಆನ್ಸ ತಾರ್ಚ್್ ಕ ವತೊಾ ಏಕ್ ಗ್ಳ್ಯಕ್ ಜಾವ್ಾ ಬದ್ವಿ ಲೊ.ತೊ ಕವಲ್ ಏಕ್ ರ್ನಿಂವ್ ವ್ಲೊಿ ಕ್ಕರ್ ಮ್ಯತ್ರ ನಹಿಿಂ ಆಸಾಿ ಿಂ ಕ್ತಾಿ ಕ್ ಆವ್ಚಷ್ಕು ರಾಕ್ ಜಾವಾಾ ಸಾ.ಆಸಾಧರಣ್ ಯೊೀಜನ್ಕತ್ಾ , ಮಹೊೀನಾ ತ್ ಶಕ್ಷಣ್ ತ್ಜ್ಯ್ , ಸವಾಾಿಂನ್ಸ ಮ್ಯಿಂದಿ ಮ್ಯಗ್ಾದಶಾಕ್ , ದರ ಡ್ನ ಚಿಿಂತಾಾ ಿಂರ್ಚ ಕ್ಲಿಂಕಣ ಕಾಯಾಕತ್ಾ ಜಾವಾಾ ಸೊನ್ ತಾರ್ಚ್್ "ಮ್ಯಿಂಡ್ನ ಸೊಭಾಣ್" ಸಂಸಾಿ ್ ಮ್ಯರಿಫ್ರತ್ ಕ್ಲಿಂಕಣ ಭಾಸ್ ಆನ್ಸ ಸಂಸು ರತ ತಾಣ್ಗ ಪುನರುಜಜ ವ್ಚತ್ ಕೆ್್ . ಕ್ಲಿಂಕಣ ಸ್ವ ಣ

್ಗೊನ್ ಕೆದ್ವಾ ಿಂಯ್ ಮ್ಯಿಂದುಿಂಕ್ ತ್ಯ್ತರ್

ರ್ನತ್ಲೊಿ ತಾರ್ಚ ದರ ಡ್ನ ಸವ ಭಾವ್ ತಾರ್ಚ್್ ಖಳ್ಮಿ ತ್ ರ್ನತ್್ಿ ್ ವಾವಾರ ಮುಖಾಿಂತ್ರ ಚಲೊನ್ಿಂಚ್ ಆಸ್ಲೊಿ .ಕ್ಲಿಂಕಣ ಭಾಸ್ ಆನ್ಸ ಉದಗ್ಾತ ್ಗೊನ್ ಕಾರ ಿಂತ ಉಟಯ್ಕಲೆಿ ಕ್ಲಿಂಕೆೆ ಿಂತಿ ಶೆರ ೀಷ್ಟಿ ವಾವಾರ ಡಿ ಆಮರ್ ರ್ಚ್ಪಾರ ಆನ್ಸ ಮೆಲಿವ ನ್ ಲ್ದರ ಗ್ಳ್ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಯಿಂಡ್ನ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸೊಿ ಸಾಿ ಪ್ನ್ ಕೆಲೊ.ಸಂಗೀತ್ ನ್ಸರ್ದಾಶಕ್ ಜಾವ್ಾ ರಾಷ್ಟಿ ರೀಯ್ ಆನ್ಸ ಆಿಂತ್ರಾಷ್ಟಿ ರೀಯ್ ಮಟ್ರಿ ರ್ 500ರ್ಚ್್ ಕ ಚಡ್ನ ಪ್ರ ದಶಾರ್ನಿಂ ಆಯೊೀಜನ್ ಕರುನ್ ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ಕೆ್್ ಿಂತ್.ತಾರ್ಿಂ ಮಹಾನ್ ಸವ ಪಾಣ್ ಜಾವಾಾ ಸ್ಲೆಿ ಿಂ "ಕ್ಿಂಗ್ಣ್" ಸತ್ ಕರ್ಚ್್ ಾಿಂತ್ ತೊ ಸಫಲ್ ಆನ್ಸ ಯಶಸ್ಟಿ ಜಾ್.ಪ್ರ ಖಾ್ ತ್ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ ನಟ್ ನಶರುದದ ನ್ ಷ್ಕ ಹಾರ್ಚ್್ ಹಾತಾಿಂನ್ಸ 0212-2001 ವ್ರ್ ಉದ್ವಘ ಟನ್ ಜಾಲೆಿ ಿಂ ಕ್ಿಂಗ್ಣ್ , ಪಾಟ್ರಿ ್ ಥೊಡಾ್ ವಸಾಾಿಂನ್ಸ ಪುಸೊಾತ್ ರ್ನತ್್ಿ ್ ಕ್ಲಿಂಕೆ ಸಾಿಂಸು ರತಕ್ ಚಟುವಟಕಾ್ ಿಂರ್ಿಂ ಕಿಂದ್ರ ಜಾಿಂವ್ು ಪಾವಾಿ ಿಂ.ಶೆಿಂಭೊರಾಿಂರ್ಚ್್ ಕ ಚಡ್ನ ಮಹಿರ್ನ್ ವಾರ್ ಚಕಾರ್ನಸಾಿ ರ್ನ ಮಹಿರ್ನ್ ಳ್ಮ ಮ್ಯಿಂಚಿ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಯಿಂ , ಲೇಖ್ ರ್ನತ್ಲೆಿ ಸಾಿಂಸು ರತಕ್ ಶಭಿರ್ , ಸಂಗೀತ್ , ನರ ತ್್ ರೂಪ್ಕ್ ಆನ್ಸ ಜಾನಪ್ದ್ ಕಾಯ್ತಾಗ್ಳ್ರಾಿಂ , ವ್ಚವ್ಚಧ್ ತ್ಭೆಾತ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ಯಿಂ , ಕ್ಲಿಂಕಣ ಸಂಸು ರತರ್ಿಂ ಸಂಶೀಧನ್ ಆನ್ಸ ಆಧ್ ಯನ್ ಹ್ಯಿಂ ಕ್ಿಂಗ್ಣ್ ಸಂಸಾಿ ್ ನ್ ಕ್ಲಿಂಕೆ ್ಗೊನ್ ಖಳ್ಮಿ ತ್ ರ್ನಸಾಿ ರ್ನ ಕರ್ಚ್್ ಾ ಆಪಾರ್ ವಾವಾರ ಿಂ ಪ್ಯ್ಕು ಥೊಡಾ್ ವಾವಾರ ಚಿ ಝಳಕ್ ಜಾವಾಾ ಸಾ.ಕ್ಲಿಂಕಣ ನ್ಸರಂತ್ರಿ

72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮುಖಾಿಂತ್ರ ಚಕಾರ್ನಸಾಿ ರ್ನ 40 ವಹ ರಾಿಂ ವ್ಚವ್ಚಧ್ ಗ್ಳ್ಯನ್ ಜಮ್ಯ್ ಿಂ ಥವ್ಾ ಗ್ಳ್ಯನ್ ಕರವ್ಾ 2008 ವಾ್ ವಸಾಾ ಕ್ಲಿಂಕೆ ಭಾಷೆಕ್ "Guiness Book of World Records" ಹಾಿಂತುಿಂ ಪ್ರ ವೇಶ್ ಕರವ್ಾ ಆಪಾಿ ್ ದ್ವಖಾಿ ್ ಭರಿತ್ ಸಾಧರ್ನ ವವ್ಚಾಿಂ ಕ್ಲಿಂಕೆ ಭಾಷೆಕ್ ವ್ಚಶ್ವ ಭೂಪ್ಟ್ರಿಂತ್ ಸೊಭೊಿಂವ್ು ಸಕ್ಲಿ .ದ್ವಯ್ಕಜ ದುಬಾಯ್ ಹಾ್ ಮಹಾನ್ ಮರ್ನಿ ಕ್ , ತಾರ್ಚ್್ ಸವ ಪಾೆ ಿಂಕ್ ಆನ್ಸ ಸಾಧರ್ನಿಂಕ್ ಆಭಿಮ್ಯರ್ನನ್ ಮ್ಯನ್ ಬಾಗ್ಯ್ತಿ .

ವಸಾಾಿಂ ಥವ್ಾ ಕ್ಲಿಂಕಣ ಭಾಸ್ ಆನ್ಸ ಸ್ವ್ ಪಾಸೊತ್ ಆತು್ ತ್ಿ ಮ್ ಸ್ವಾ ದೀವ್ಾ ಆಸಾ.ಆಪ್ಲ್ಿ ್ ಸಾಿಂಸು ತಕ್ ಚಟುವಟಕ್ಲ್ ಮ್ಯತ್ರ ನಹಿಿಂ ಆಸಾಿ ಿಂ ದ್ವಯ್ಕಜ ದುಬಾಯ್ ಸಭಾರ್ ಸಾಮ್ಯಜಕ್ ಕಾಯ್ತಾಿಂ ್ಗೊನ್ , ಉದೆದ ೀಶ್ಯಿಂ ್ಗೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಿ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ಾ ಿಂಚ್ ಆಸಾ.ಮ್ಯತ್ರ ನಹಿಿಂ ಆಸಾಿ ಿಂ ಸಂಸಾರ್ಭರ್ ವ್ಚಸಾಿ ರ್್ಿ ್ ಕ್ಲಿಂಕೆ ಲೊಕಾಕ್ ಆನ್ಸ ಸಂಸಾಿ ್ ಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಂಕೆ ವಾವಾರ ್ಗೊನ್ ಪೆರ ೀರಿತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ದ್ವಯ್ಕಜ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟರ್ನಕ್ ತೊ ದವಸ್ ದಡಾಿ ್ ಸಂಭರ ಮ್ಯರ್ಚ ಜಾವಾಾ ಸಾ.ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಕ್ "ಜವ್ಚತಾವದ ಸಾಧಕ್ " ಪುರಸಾು ರ್ ದೀವ್ಾ ಮ್ಯಹ ನ್ ಕರ್ಚ್್ ಾ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತಾಚ್ 2019 ವಾ್ ವಸಾಾರ್ಚ "ದ್ವಯ್ಕಜ ಸಾಹಿತಕ್ ಪುರಸಾು ರ್" ವ್ಚಜೇತ್ ಶರ ೀ ಕೆಿ ರನ್ಸ ಪಿಿಂಟೊ ಕೈಕಂಬ ಹಾಕಾ ತಾರ್ಚ ಪುರಸಾು ರ್ ದಭಾಜಕ್ ರಿತನ್ ಹಸಾಿ ಿಂತ್ರ್ ಜಾತಾಲೊ.ಕ್ಲವ್ಚಡ್ನ ನ್ಸಬಾಿಂದ್ವ ್ಗೊನ್ ಹ್ಯಿಂ ಪುರಸಾು ರ್ ಹಸಾಿ ಿಂತ್ರ್ ಕಾಯೆಾಿಂ ಆದ್ವಿ ್ ವಸಾಾ ರದ್ದ ಜಾಲೆಿ ಿಂ. ದ್ವಯ್ಕಜ ದುಬಾಯ್ , ಮಂಗ್ಳು ರಿ ಕ್ಲಿಂಕೆ ಮುಳಾರ್ಚ್್ ಲೇಖಕಾಿಂರ್ಚ ಬಳಾವ ಿಂತ್ ಎಕಾಿ ರ್ ಜಾವಾಾ ಸೊನ್ , ದುಬಾಯ್ತಿಂತ್ ಪಾಶ್ಯರ್ ಜಾ್ಿ ್ 21 -ನ್ನನು್‌ಮರೊೀಲ್,್‌ದುಬಾಯ್ಣ -----------------------------------------------------------------------------------------

73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’tt್‌Songs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6.್‌Children’s್‌Songs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *One್‌wouldn’t್‌find್‌a್‌better್‌bunch್‌of್‌experts್‌than್‌these,್‌as್‌they್‌have the experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *This್‌is್‌Mandd್‌Sobhann’s್‌sincere್‌attempt್‌to್‌preserve್‌Konkani್‌Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.*

85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...