__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 4

ದಸ ೆಂಬರ್ 31, 2020

ಸಂಸಾರೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಊೊಂಚ್ 2 % ವಜ್ಞಾ ನಿ ಪಯ್ಕಿ ಅಮ್ಚೆ ಚ್ೆ ದೀಗ್ ವಜ್ಞಾ ನಿ ಪುತ್ತು ರ್ಚೆ ಭಾವ್:

ಪರ ದೀಪ್ ಆನಿ ಪರ ಶೊಂತ್ ಮಿನೇಜಸ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಭಾಗಿ ನವೆಂ ವರಸ್ 2021 ತುಮ್ಕ ೆಂ ಸರ್ವೆಂಕ್ ವರಸ್ 2020 ಜಾಗತಿಕ್ ಇತಿಹಾಸೆಂತ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಮ್ರೆಕಾರ್ ವರಸ್ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಪರಿವತಿವತ್‍ ಜಾಲೆಂ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮ್ರಿನ್ ಆಮ್ೆಂ ಸರ್ವೆಂಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯ ಾ ನಾಶ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಲ ೆಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕಿತೆಂ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ಮಿಲಿಯೆಂತರ್ ಲೋಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ೆಂ ಗೆಲಿೆಂ, ಘರೆಂ ಹೊಗ್ಡಾ ಯ್ಲ ೆಂ, ಬ್ಾ ೆಂಕಾೆಂತಲ

ಪಯ್ಶೆ ಖಾಲಿ ಜಾಲ,

ಭುಗ್ಡಾ ವೆಂಚ್ಯಾ ಶಿಕಾಾ ಚ ವೋದ್‍ಚರ್ವಿ ಜಾಲಿ, ರವಿ ರೆಂ-ಪ್ಯಾ ಲಸೆಂ ತಸೊಲ ಾ ಇಗರ್ಜವ, ಪಳ್ಳ್ಿ ಾ , ದಿರ್ಿ ೆಂ, ಸಿನೆಗೊಗ್ಡೆಂ, ತೆಂಪ್ಯಲ ೆಂ ತ್ತ್ೆಂತ್ತ್ೆಂಚ್ಯಾ ದೇರ್ೆಂಕ್ ಭಿತರ್ಚ್ ಫಿಛಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಂದ್‍ ಪಡ್ಲ ೆಂ, ಹಾಾ ಜಾಗ್ಡಾ ೆಂಕ್ ಪಡ್ೊ ೆಂ ದಾನ್ ತಿೋರನ್ ತಿೋರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಾ ಸರ್ವೆಂಚೊ ಪರ ತಿಫಳ್ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಸಭಾರೆಂಕ್ ಘರೆಂನಿ ಬಸೊನ್ ಕಿತೆಂ್ ಕರುೆಂಕ್ ನಾಸೊ ಾ ವಖಾಯ , ತ್ತ್ೆಂಚೆಂ ಬೊಟೆಂ ಸೆಲ್ನಲ ಫೋನಾೆಂನಿ ಖೆಳ್ಯಲಾಗಿಲ ೆಂ ಆನಿ ಅೆಂತಜಾವಳ್ಯರ್ ಕಸಯಳ್ಚ್ ಕಸಯಳ್ ದಾಸಯ ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಸರ್ವೆಂ ಬರಂವ್ನಕ ಸಕಾನಾಸೆೊ ಯ್ ಲೇಖಕ್, ಕವ, ಸಹಿತಿ, ನಾಟಕ್ಚಕಾರ್, ನಟ್, ಗ್ಡವಾ ಜಾತ್ತ್ನಾ ಕೊಣೆಂ ಚೆಂತಲ ೆಂ ತ್ತ್ೆಂಚೆಂ ತ್ತ್ಲೆಂತ್ತ್ೆಂ ರ್ಡೊನ್ ಆನಿ ಚಡೊನ್ ಸಂಸರ್ ಭಲಿವೆಂ ಮಹ ಣ್ ತರ್, ಸಂಸರ ಭಲವೆಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕಸಯಳ್ಚ್ ಸಯ್! ಏಕಾಮೆಕಾಚೊ ರಗ್, ಮೊಸೊರ್, ಜಿದ್‍್ , ಹಗೆೆಂ ಕಾಡೆಂಕ್ ಫೇಸ್ಚುಕ್, ರ್ಟಸ ಪ್, ಇನಾಸ ಾ ಗ್ಡರ ಮ್, ಟ್ವಿ ಟಾ ರ್, ಟ್ವಕ್ಚೊಕ್ ಇತ್ತ್ಾ ದಿ ಸದಾೆಂ ಖೆಳ್ಯ ವಸ್ತಯ ಜಾತ್ತ್ನಾ ಏಕಾ ಜಿರ್ಾ

ಸೆಂತ್ತ್ಚೆಂ ಖರೆೆಂಪಣ್ ಕುರ್ಡಾ ವೆಂಕಿೋ

ಸಕಾಾ ವನ್ ಕಳಿತ್‍ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ೆಂ ಪೊಕಾಿ ಾ ೆಂಚೆಂ ಫಕಣೆಂ, ಕವನಾೆಂ, ಚುಟುಕಾೆಂ ಸಂಪ್ಯದಕಾೆಂಚೆಂ ಕಾತರ್ ನಾಸಯ ನಾೆಂ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಡಾ ರ್ ವಣ್ಗ ೆಂ ನಾಚ್ಯಲಾಗಿಲ ೆಂ. ಹೆಂ 2020 ವರಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ ಜಾಲಾಾ ರಿೋ ಆಮ್ಕ ೆಂ ಹಾಾ ವಸವೆಂತ್‍ ಲಾಗ್ಚಲಿಲ ಅೆಂತಜಾವಳಿ ಮಹಾಮ್ರಿ ರ್ರ್ಡತ್‍ಯ ವತಲಿ. ಭಕಿಯ ಪಣೆಂಚ ರಸ್ಚಯ್ ಭರನ್ ಯ್ಶತಲಿ ಆನಿ ತಿ ಪಿಸಯ್ ಕಾಡ್್ ಉಡಂವ್ನಕ ಥೊರ್ಡಾ ೆಂಕ್ ತ್ತ್ರ ಣ್ ಆಸಲ ಾ ರಿೋ, ನಿತ್ತ್ರ ಣ್ ತ್ತ್ಚಾ ರ್ಚ್ ಜಿಯ್ಶವ್ನ್ ವತಲ.

ಪೆಂಕಾಾ ೆಂತ್‍ ಕಿತೆಂ್ ಬಳ್ ನಾಸೆೊ ಾ ಯ್ ಜಾಳಿ

ಜಾಗ್ಡಾ ರ್ ಹರೆಂಚರ್ ಜಾಳ್ ವ್ಚೆಂರ್ಯ ಲ. ಹಾಾ ಮಹಾಮ್ರಿ ಪ್ಯರ ಸ್ ವಹ ಡ್ ಪಿರ್ಡ ಹರ್ ನಾ. ಮಹಾಮ್ರಿ ಕೊೋವಡ್-19 ಕ್ ಥೊರ್ಡಾ ಕಂಪಣ ೆಂನಿ ಲಸಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾರ್ಡಲ ೆಂ ತರಿೋ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಡಾ ಚ್ಯಾ ಮಹಾಮ್ರಿಕ್ ವಕಾತ್‍ಚ್ೊ ಮಹ ಳ್ಿ ೆಂ ನಾ.

ತಿ್ೊ ಪಿಸಯ್ ಆಮಿ ಹರೆಂ ಸಂಗಿಯ ೆಂನಿ ಮಿಸಿ ಯ್ಲ

ತರ್ ಕಾೆಂಯ್ ತರಿೋ

ಸಮ್ಜಾಕ್ ಬರೆೆಂಪಣ್ ಜಾೆಂವೊ ೆಂ ಕಾಮ್ ತರಿೋ ಕಯ್ಶವತ್‍. ಇತಲ ೆಂ ಸವ್ನವ ಜಾತ್ತ್ ತರಿೋ ಹಾಾ ಕಷ್ಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಮಹಾಮ್ರಿ ವಳ್ಯರ್ ಥೊರ್ಡಾ ವೋರೆಂನಿ ರ್ಲಿಲ ೆಂ ಕಾಮ್ೆಂ ಹೊಗಿಿ ರ್ಕ್ ಪ್ಯತ್‍ರ ಜಾಲಿಲ ೆಂ. ಮಂಗ್ಳಿ ರ ವಶ್ಾ ೆಂತ್‍ ಸೆಂಗೆೊ ೆಂ ತರ್, ದಾಯ್ಿ ವಲ್ನಾ ಚವನ್ ಕಾರ ೆಂತಿ್ ಆಸ ರ್ಲಿ ಪರ ಸರ್ ಮ್ಧ್ಾ ಮ್ೆಂತ್‍ ಪರ ಸರುನ್ ವವಧ್ ಮನೋರಂಜಿಕ್ ಕಾಯ್ವೆಂ ಸವ್ನವ ಪರ ೋಕ್ಷಕಾಚ ಮತಿ ಪಿರ್ಡ ಗೂಣ್ ಕರುೆಂಕ್, ಉತ್ತ್ಸ ಹ್ ಭರುೆಂಕ್ ಆನಿ ತ್ತ್ೆಂಕಾೆಂ ಪರ ೋರಿತ್‍ ಕರುೆಂಕ್. ನಮ್ನ್ ತುಕಾ ರ್ಲಾ ರ್ ನಂದಳಿರ್. ತಸೆೆಂ್ ವೈಟ್ ರ್ಡವ್ನಸ , ಸೆ್ ೋಹಾಲಯ ತಸಲ ಾ

ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ ಾ ೆಂನಿ ದುಬವಳ್ಯಾ ೆಂ ಖಾತಿರ್ ಭೆಟಯ್ಲಿಲ

ಸೇರ್ಯ್ ರ್ಖಣೆಂಕ್ ಫಾವ್ಚ ಜಾಲಿಲ ಜಾೆಂರ್್ ಸ. ಕಿತೆಂ ತರಿೋ ಆಮ್ಕ ೆಂ ಸರ್ವೆಂ ಬೂದ್‍ ಆಯ್ಲ , ಆಮಿೊ

ಪರ ಜಾಾ

ಜಾಗೃತ್‍ ಜಾಲಿ ತಸೆೆಂ್ ಸಭಾರೆಂಕ್

ಪಯೆ ಾ ೆಂಚೆಂ ಮೊೋಲ್ನಚಯ್ೋ ಸರ್ವೆಂ ಕಳಿತ್‍ ಜಾಲೆಂ. ಆತ್ತ್ೆಂ ಆಮಿೆಂ ಮುಖಾಲ ಾ ವಸವಕ್ ಹಾಾ ವಸವೆಂತ್‍ ಶಿಖ್‍ಚಲಲ ೆಂ ಸವ್ನವ ಬರೆೆಂ ಮ್ತ್‍ರ ಮುಖಾರುನ್ ವಹ ಲೆಂ ತರ್, ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿೋೆಂವ್ನ್ ರ್ೆಂಟುನ್ ಜಿಯ್ಶಲಾಾ ೆಂವ್ನ ತರ್, ಕಾೆಂಯ್ ತರಿೋ ಬರೆೆಂ ಶಿಜಾತ್‍ ಆನಿ ಸರ್ವೆಂಚೆಂ ಥೊಡ್ೆಂ ತರಿೋ ಬರೆೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ಯ . ತುಮ್ಕ ೆಂ ಸರ್ವೆಂಕ್ ಭಾಗಿ ನವೆಂ ವರಸ್ 2021. -ರ್ಡ| ಆಸಿಾ ನ್ ಪರ ಭು, ಚಕಾಗೊ (ಸಂ.)

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಸಾರೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ ಊೊಂಚ್ 2 % ವಜ್ಞಾ ನಿ ಪಯ್ಕಿ ಅಮ್ಚೆ ಚ್ೆ ದೀಗ್ ವಜ್ಞಾ ನಿ ಪುತ್ತು ರ್ಚೆ ಭಾವ್:

ಪರ ದೀಪ್ ಆನಿ ಪರ ಶೊಂತ್ ಮಿನೇಜಸ್

ಕೆಲ್ಮಯ ಾ ವ್ಧೊಾಂತ್ ಅಖ್ಯಾ ಜಗತ್ರಾ ಕ್ ಖಬಾರ್ ಮ್ಚಲ್ಲಯ ಕೀ ಸಂಸ್ಥರಾಂತ್ರಯ ಾ ಊಾಂಚ್ 2% ವಜಾಾ ನಿ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೆ ಚ್ೆ ದೊೀಗ್ ವಜಾಾ ನಿ ಪುತ್ತಾ ರ್ಚೊ ಭಾವ್ ಪಾ ದಿೀಪ್ ಆನಿ ಪಾ ಶಾಂತ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಮಾ ಣ್. ಆಮ್ಹಿ ಾಂ ಆಯ್ಕಿ ನ್ ಹ ಖಬಾರ್ ಭಾರಿಚ್ೆ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲ, ಅತ್ರಾ ನಂದ್ ಜಾಲ್ಮ ಪಳೆವ್ನ ಆಮ್ಹೆ ಾ ವ್ಳಿ ರ್ಚ ದೊೀಗ್ ಮಂಗ್ಳು ಗ್ತೊರ್ ಹಾ ಶಿಖರಕ್ ಪಾವ್ಲಯ ಪಳೆವ್ನ . ಪುತ್ತಾ ರ್ ಜಾಗತಿಕ್ ನ್ಕೆಿ ರ್ ಹಣಾಂ ಹಡುನ್ ಭಾರತ್ರಚಿ ಕೀತ್ೊ ಊಾಂಚ್ಯಯ್ಲಕ್ ಗ್ತಜಯ್ಕಯ !

ಆಜ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ವ್ಾ ರ್ತೊ ಸಂರ್ತಸ್ ಆನಿ ಅಭಿಮ್ಹನ್ ಭೊಗ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಭಾರಿಚ್ ಹೆಮ್ಹಯ ಾ ನ್ ವೀಜ್ ಪತ್ರಾ ಚ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ವಾಚ್ಯ್ ಾ ಾಂಕ್ ವ್ಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತ್ರಾಂ ದಕಿ ಣ್ ಕನ್ನ ಡಾಚ್ಯಾ ಪುತ್ತಾ ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಯ ಲ್ಮಯ ಾ ದೊಗ್ತಾಂ ಭಾವಾಾಂಚಿ. ತೆ ಆಮ್ಚೆ ಚ್ೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಧಾಂಚ್ ಜಲ್ಮಯ ನ್, ವಾಡೊನ್, ವ್ಾ ಡ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಸ್ಥ ಳೀಯ್ ಶಿಕಾ್ ಸಂಸ್ಥಥ ಾ ಾಂನಿ ಊಾಂಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಖ್ಯಾ ತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಯ ಮಿನೇಜಸ್ ಭಾವ್ ಪಾ ದಿೀಪ್ ಆನಿ ಪಾ ಶಾಂತ್ ಮಿನೇಜಸ್. ಜಗತ್ಾ ವಖ್ಯಾ ತ್ ಸ್ಥಯ ಾ ನ್ಫಡ್ೊ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿನ್ ಆಯ್ಲಯ ವಾರ್ ಅಸ್ಥ ಕೆಲ್ಮಯ ಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಸ್ಮಿೀಕೆಿ ಾಂತ್ ಜಾಹೀರ್

ಆತ್ಲ್ೊಂ ಭಾವೊಂ ವಷ್ಾ ೊಂತ್ ಥೊಡೊಂ ಸಾೊಂಗ್ೆ ೊಂ ತರ್, ಡಾ| ಪಾ ದಿೀಪ್ ಮಿನೇಜಸ್ಥನ್ ತ್ರರ್ಚಾಂ ಪಾಾ ಥಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಪುತ್ತಾ ಚ್ಯಾ ೊ ಮ್ಹಯ್ ದೆ ದೇಯುಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಾ ೈಮರಿ ಶಲ್ಮಾಂತ್ ಸಂಪವ್ನ ಹೈಸ್ಕಿ ಲ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸ್ಥಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕಿ ಲ್ಮಾಂತ್ ಕೆಲಾಂ, ಆನಿ ಪಿಯುರ್ಸ, ಬಾಾ ಚಲರ್ ಒಫ್ ಸ್ಥಯನ್್ (ಬಿ.ಎರ್ಸ್ .) ತಸಾಂಚ್ ಪೀಸ್ಯ ಗ್ತಾ ಜ್ಯಾ ಯ್ಲಟ್ ಡಿಪಯ ಮ್ಹ ಕಂಪ್ಯಾ ಟರ್ ಎಪಿಯ ಕೇಶನಾ್ ಾಂತ್ (ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ರ್ಸ.ಎ.) ಸ್ಥಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತಾ ರ್ ಹಾಂಗ್ತಸ್ರ್ ಸಂಪಯ್ಲಯ ಾಂ. ರ್ತ ಪುತ್ತಾ ರಾಂತ್ ಆಸ್ಥಾ ಾಂ, ರ್ತ ಮ್ಹಯ್ ದೆ ದೇಯುಸ್ ಇಗರ್ಜೊಚ್ಯಾ ಫಿಗೊಜ್ ಸ್ಲಹ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸ್ಥಾಂದೊ ದೊೀನ್

3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆವ್ದ ಾಂಕ್ ಆಸ್ಲಯ ಆನಿ ಡಾನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಕಯ ಬ್ ತಸಣ್ ಕಾ ಶೆ ನ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಯಾ ನಿಟಿ (ರ್ಸ.ಎಲ್.ರ್ಸ.) ಪುತ್ತಾ ರ್ಚೊ ಸ್ಥಾಂದೊ ಜಾಾಂವಾನ ಸ್ಲಯ . ತ್ರಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್, ರ್ತ ಮಂಗ್ಳು ರಕ್ ಆಯ್ಕಯ ತ್ರರ್ಚಾಂ ಊಾಂಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಖ್ಯರುನ್ ವ್ಾ ರುಾಂಕ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿ ಥಾಂವ್ನ ತ್ರಣಾಂ ಮ್ಹಸ್ಯ ರ್ ಒಫ್ ಸ್ಥಯನ್್ (ಎಮ್.ಎರ್ಸ್ .) ಮಂಗಳ ಗಂಗೀತಿಾ ಾಂತ್ ಜೊಡಿಯ , ಆನಿ (ಎಮ್.ಟೆಕ್.) ಮ್ಚಟಿೀರಿಯಲ್್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ತಾಂತ್ ನಾಾ ಶನ್ಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಟೆಕಾನ ಲಜಿ, ಸುರತಿ ಲ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಸಂಪಯ್ಕಯ . ತ್ರಕಾ ಎಮ್.ಟೆಕಾಾಂತ್ ಪಾ ಥಮ್ ರಾ ಾಂಕ್ ಲ್ಮಬ್ಯ ಾಂ. ತ್ರಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್, ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರಕ್ ಊಾಂಚ್ ಶಿಕಾ್ ಕ್ ಲ್ಮಗನ್ ಗೆಲ್ಮ ಆನಿ ತ್ರಕಾ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕಾಯೊಕಾ ಮ್ಹಕ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಸ್ಥಯನಾ್ ನ್ ವಾಂಚೊಯ . ತ್ರಣಾಂ 2008 ಇಸವ ಾಂತ್ ತ್ರರ್ಚಾಂ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮ್ಚಟಿೀರಿಯಲ್್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ತಾಂತ್ ಜೊಡಿಯ . ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಪಾ ಚ್, ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿ ಒಫ್ ಪಿಟ್ಟ್ಸ್ಬಗ್ೊ, ಆಪಾಯ ಾ ಪೀಸ್ಯ ಡಾಕಯ ರಲ್ ಶಿಕಾ್ ಕ್ ಭತಿೊ ಜಾಲ್ಮ ಆನಿ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿ ಒಫ್ ವಸ್ಥಿ ನಿ್ ನ್ಮಿಲ್ಮವ ಕ ಹಾಂಗ್ತಸ್ರ್ ತ್ರಣಾಂ ಆಪಿಯ ದುರ್ಸಾ ಪೀಸ್ಯ ಡಾಕಯ ರಲ್ ಡಿಗ್ರಾ ಸಂಪಂವ್ಿ ಸಂಶೀಧನ್ ಸುವಾೊತಿಲಾಂ. ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿ ಒಫ್ ಮಿಲ್ಮವ ಕವಸ್ಥಿ ನಿ್ ನಾಾಂತ್ ತ್ರಣಾಂ ಶಿಕ್ಷಕಾರ್ಚಾಂ ಕಾಮ್ ಧಲೊಾಂ ಆನಿ ವದ್ಯಾ ರ್ೊಾಂಕ್ ಸ್ಭಾರ್ ಕೀಸ್ೊ ಮ್ಚಟಿೀರಿಯಲ್ ಸ್ಥಯನ್್ ಆನಿ ಮ್ಹಾ ನುಫೇಕೆ ರಿಾಂಗ್

ವಭಾಗ್ತಾಂನಿ ಶಿಕಯ್ಲಯ ಮ್ಚಟಿೀರಿಯಲ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ತಾಂತ್, ತಸಾಂಚ್ ಇಾಂಡರ್ಸಯ ಿಯಲ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾ ನುಫೇ ಕೆ ರಿಾಂಗ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ತಾಂತ್. ಹಾ ವ್ಳಾರ್, ರ್ತ ಚಿಕಾಗಾಂತ್ರಯ ಾ ಮ್ಹಾ ಾಂಗಳೀರಿಯನ್ ಕಾಂಕಣ್ ಕಾ ಶೆ ನ್ ಎಸ್ಲೀಶಿಯೇಶನಾಾಂತ್ ಖಳಾನಾಸ್ಥಾ ಾಂ ಪಾತ್ಾ ಘಾಂವ್ಿ ಲ್ಮಗಯ . ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ರಿೀನಾಂತ್ರಯ ಾ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿ ಒಫ್ ನೆವಾಡಾಾಂತ್ ಮ್ಚಕಾಾ ನಿಕಲ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ವಭಾಗ್ತಕ್ ಸ್ಹ ಪಾಾ ಧ್ಯಾ ಪಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ 2015 ಇಸವ ಾಂತ್ ಸವಾೊಲ್ಮ. ತ್ರಣಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಜಾಣ್ವವ ಯ್ಲಾಂತ್ ಚ್ಯಾ ರ್ ಪುಸ್ಾ ಕಾಾಂ ಬರಯ್ಕಲ್ಲಯ ಾಂ ಆಸ್ಥತ್, ಏಕ್ ಯು.ಎಸ್. ಪೇಟೆಾಂಟ್ ತ್ರಚ್ಯಾ ನಾಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಥ, 125 ಪಾಾ ಸ್ ಅಧಿಕ್ ಜನ್ೊಲ್ಮಾಂನಿ ತ್ರಚಿಾಂ ಲೇಖನಾಾಂ ಪಾ ಕಟ್ಲಯ ಾ ಾಂತ್, 25 ಪಾಾ ಸ್ ಅಧಿಕ್ ಪುಸ್ಾ ಕಾಾಂನಿ ತ್ರರ್ಚ ವಭಾಗ್ ಆಸ್ಥತ್, 80 ಪಾಾ ಸ್ ಚಡಿೀತ್ ಕಾನ್ಫ ರೆನಾ್ ಾಂನಿ ಪಗೊಟ್ಣ್ಯ ಾ ಜಾಲ್ಮಾ ತ್. ತ್ರಣಾಂ ಮ್ಹಗ್ೊದಶೊನ್ ದಿಲ್ಮಾಂ ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಎಮ್.ಎಸ್., ಅಾಂಡರ್ ಗ್ತಾ ಜ್ಯಾ ಯ್ಲಟ್್ ಆನಿ ಹೈಸ್ಕಿ ಲ್ ವದ್ಯಾ ರ್ೊಾಂಕ್ ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಶೀಧನ್ ಚಟುವ್ಟಿಕಾಾಂಕ್, ಸ್ಭಾರ್ ಒಕ್ಕಿ ಟ್ಲಾಂಕ್, ಕಾನ್ಫ ರೆನಾ್ ಾಂಕ್, ಸ್ಮಯ ರ್ ಕಾಾ ಾಂಪಾಾಂಕ್, ತಸಾಂಚ್ ಏಕಾಮ್ಚಕಾಾಂಕ್ ಪಾಾಂವಾೆ ಾ ಚಟುವ್ಟಿಕಾಾಂಕ್ ವದ್ಯಾ ರ್ೊಾಂಕ್ ತಸಾಂಚ್ ಅಲ್್ ಸಂಕಾಾ ತ್ ಗರ್ಜೊವಂತ್ರಾಂಕ್ ತ್ರಣಾಂ ಶಿಕಾ್ ಸ್ಲಹ ದಿಲ್ಮಾ . ರ್ತ ಎಡಾವ ನ್್ ್ ಮ್ಹಾ ನುಫೇಕೆ ರಿಾಂಗ್, ಸ್ಫೇೊಸ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಆನಿ ಟಿಾ ಬೊೀಲಜಿ ವಷಯಾಂನಿ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಸಂಶೀಧನ್

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚಲವ್ನ ಆಸ್ಥ. ತ್ರಕಾ ತ್ರಣಾಂ ಕೆಲ್ಮಯ ಾ ಸಂಶೀಧನಾಾಂಕ್ ನಾಸ್ಥ, ನಾಾ ಶನ್ಲ್ ಸ್ಥಯನ್್ ಫಾಂಡೇಶನ್, (ಎನ್.ಎಸ್. ಎಫ್.) ಆನಿ ಡಿಪಾಟ್ೊಮ್ಚಾಂಟ್ ಒಫ್ ಎನ್ಜಿೊ (ಡಿ.ಒ.ಇ.), ಥಾಂವ್ನ ತಿೀನ್ ಮಿಲ್ಲಯ ಪಾಾ ಸ್ ಅಧಿಕ್ ರಿಸ್ಚ್ೊ ಎವಾಡ್ೊ ಮ್ಚಳಾು ಾ ತ್. ಡಾ| ಪಾ ದಿೀಪ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಪಾ ಸುಾ ತ್ 60 ವ್ಯ್ಾ ಪಾ ತಿಷ್ಠಿ ತ್ ಜನ್ೊಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಾಂನಿ ಆಸ್ಥ ತಸಾಂಚ್ 10 ಜನ್ೊಲ್ ಮಂಡಳಾಂನಿ ಸ್ಥಾಂದೊ ಜಾಾಂವಾನ ಸ್ಥ. ಇತೆಯ ಾಂಚ್ ನ್ಾ ಾಂಯ್ ಆಸ್ಥಾ ಾಂ ತ್ರಣಾಂ ಸ್ಭಾರ್ ರಷ್ಠಯ ಿೀಯ್ ತಸಾಂ ಅಾಂತರೊಷ್ಠಯ ಿೀಯ್ ಸ್ಮ್ಚಯ ೀಳನಾಾಂನಿ ಪಾತ್ಾ ಘತ್ರಯ ಜಾಾಂವ್ನ ಕಾನ್ಫ ರೆನ್್ ಪೇಪರ್ ರಿವ್ಯಾ ವ್ರ್, ಕಾನ್ಫ ರೆನ್್ ರಿವ್ಯಾ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಥಾಂದೊ, ಕಾನ್ಫ ರೆನ್್ ಟೆಕನ ಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಥಾಂದೊ, ಆನಿ ಸಶಶ ನ್ ಚೇರ್ಮ್ಹಾ ನ್. ತ್ರಣಾಂ ತ್ರಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಂಗ್ತತ್ರಾ ಾಂ ಬರಬರ್ ತಜಿವ ೀಜ್ ಕೆಲ್ಮಾ ತ್ ಸ್ಭಾರ್ ಪುಸ್ಾ ಕಾಾಂ, ಪುಸ್ಾ ಕಾಾಂತೆಯ ವಭಾಗ್, ಗ್ತಾ ಾಂಟ್್ ಆನಿ ಮ್ಹಸ್ಯ ಸ್ೊ ತಸಾಂ ಡಾಕಯ ರಲ್ ಮಹ ಪಾ ಬಂಧ್. ತ್ರಣಾಂ ಪಗೊಟ್ ಕೆಲಯ ಾಂ ಹೆರ್ ತ್ರಾಂತಿಾ ಕ್ ವಾತ್ರೊಪತ್ರಾ ಾಂ, ಅಮ್ಚರಿಕನ್ ಸ್ಲಸ್ಥಯ್ಕಯ ಒಫ್ ಮ್ಹಾ ಕೇನಿಕಲ್ ಇಾಂಜಿನಿಯಸ್ೊ (ಎ.ಎಸ್.ಎಮ್.ಇ.) ಆನಿ ಸ್ಲಸ್ಥಯ್ಕಯ ಒಫ್ ಟಿಾ ಬೊೀಲಜಿಸ್ಯ ಆನಿ ಲ್ಯಾ ಬಿಾ ಕೇಶನ್ ಇಾಂಜಿನಿಯಸ್ೊ ಮ್ಹಾ ಗಝಿನ್್ . ಡಾ| ಪಾ ದಿೀಪ್ ಮಿನೇಜ್ ಪುತ್ತಾ ಚ್ಯಾ ೊ ದೇವಾಧಿೀನ್ ಫ್ರಾ ಡಿಾ ಕ್ ಆನಿ ರ್ಸರ್ಸೀಲ್ಲಯ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ತೆಗ್ತಾಂ ರ್ಚಕಾಾ ೊಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾ ಲಘ ಡೊ ಜಾಾಂವಾನ ಸ್ಥ.

ಪಾ ದಿೀಪಾರ್ಚಾಂ ಲಗ್ನ ಜಾಲ್ಮಾಂ ಕಾರ್ಸ್ ಯಚ್ಯಾ ಗ್ರಲಬ ಟ್ೊ ಆನಿ ಡಾಯಯ ಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೀಜಾ ಹಾಂಚಿ ಧುವ್ ಡಾ| ಮ್ಹಾಂಗಲಾ ಮರಿಯ ಡಿಸ್ಲೀಜಾಲ್ಮಗ್ರಾಂ. 2008 ಇಸವ ಾಂತ್ ತ್ರಾಂರ್ಚಾಂ ಲಗ್ನ ಜಾಲಯ ಾಂ. ಡಾ| ಮ್ಹಾಂಗಲಾ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ೊ ಫಾಮ್ಹದ್ ಫಾ| ಮುಲಯ ಸ್ೊ ಮ್ಚಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಾಂತ್ ಎಮ್.ಡಿ. ಶಿಕ್ಲ್ಲಯ ಆಸ್ಥ. ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ದೇವಾನ್ ದೊಗ್ತಾಂ ಭುಗ್ರೊಾಂ ದಿಲ್ಮಾ ಾಂತ್ ಆಡಲ್ಲನ್ ಕಲ್ಲಸ್ಾ ಮಿನೇಜಸ್ (7) ಆನಿ ಡೇರಿನ್ ಝೇನ್ ಮಿನೇಜಸ್ (4). ಪಾ ದಿೀಪ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಕುಟ್ಲಮ್: (ದ್ಯವಾಾ ಥಾಂವ್ನ ಉಜಾವ ಾ ಕ್) ಡಾ| ರಮೀನಾ ಪಾಯ್್ (ಭಾವಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಬಯ್ಕ ಕೆಮಿರ್ಸಯ ಿಾಂತ್ ಪಿಎಚ್.ಡಿ., ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿ ಒಫ್ ಬಲ್ಲೊನ್, ಜಮೊನಿ), ಡಾ|

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಾ ಶಾಂತ್ ವಲಫ ಿಡ್ ಮಿನೇಜಸ್, (ಭಾವ್, ಮ್ಹಾ ಕ್್ -ಪಾಯ ಾಂಖ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯಾ ಟ್, ಜಮೊನಿ ಥಾಂವ್ನ , ಪಾ ಸುಾ ತ್ ಇನಗ್ತೊನಿಕ್ ಮ್ಚಟಿೀರಿಯಲ್ಮ್ ಚೊ ವಭಾಗ್ ಮುಖೆಲ್ಲ ಜಾಾಂವ್ನ ಜಮೊನಿಚ್ಯಾ ಟೆಕನ ಕಲ್ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿ ಒಫ್ ಬಲ್ಲೊನ್, ಜಮೊನಿಾಂ ಕೆಮ್ಚರ್ಸಯ ಿ ವಭಾಗ್ತಾಂತ್ ವಾವ್ಾ ಚಲಂವ್ನ ಆಸ್ಥ), ದೇವಾಧಿೀನ್ ಫ್ರಾ ಡಿಾ ಕ್ ಮಿನೇಜಸ್ (ಬಾಪಯ್), ರ್ಸರ್ಸೀಲ್ಲಯ ಮಿನೇಜಸ್ (ಆವ್ಯ್) ಡಾ| ಪಾ ಮೀದ್ ವನೆ್ ಾಂಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ( ಫಿಲ್ಲಪ್್ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊತ್ರತ್, ಮ್ಹಬೊಗ್ೊ, ಜಮೊ ನಿಾಂತ್ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕರುನ್ ಪಾ ಸುಾ ತ್ ಪೀಸ್ಯ ಡಾಕಯ ರಲ್ ಸಂಶೀಧನ್ ಟೆಕನ ಕಲ್ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿ ಒಫ್ ಅಲ್ಯ ಜಮೊನಿಾಂತ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಥ), ಡಾ| ಪಾ ದಿೀಪ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಡಾ| ಮ್ಹಾಂಗಲಾ ಮರಿಯ ಡಿಸ್ಲೀಜಾ.

ಕಾಲೇಜಿ ಥಾಂವ್ನ ಬಿಡಿಎಸ್ ಕೆಲ್ಮಾಂ), ಡಾ| ಮ್ಹಾಂಗಲಾ ಮರಿಯ ಡಿಸ್ಲೀಜಾ, ಡಾ| ಪಾ ದಿೀಪ್ ಮಿನೇಜಸ್, (ಬಸ್ಥಯ ಾ ಾಂತ್) ಗ್ರಲಬ ಟ್ೊ ಡಿಸ್ಲೀಜಾ (ಮ್ಹಾಂವ್), ಡಾಯಯ ಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೀಜಾ (ಸ್ಥಸು ಮ್ಹಾಂಯ್), ಕೇಯ್ಕಯ ಯ ೀನ್ ಡಿಸ್ಲೀಜಾ (ಧುವ್ ) ಆರನ್ ಡಿಸ್ಲೀಜಾ (ಪುರ್ತನ ಾ )

ಡಾ| ಪಾ ದಿೀಪ್ ಮಿನೇಜಸ್ಥಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಂಯ್-ಮ್ಹಾಂವಾರ್ಚಾಂ ಕುಟ್ಲಮ್): ಶೇಖರ್ ರ್ಸಯ ೀವ್ತ್ಯ (ಮಿವ್ಣಯ , ಸ್ಥನ್ ಹೊರ್ಜ ಕಾಾ ಲ್ಲಫೀನಿೊಯ, ಯುಎಸ್ಎಾಂತ್ ಸ್ಥಫ್ಟ್ೇರ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಾಂವ್ನ ವಾವ್ಾ ಕತ್ರೊ), ಡಾ| ಅಹಲಾ ಡಿಸ್ಲೀಜಾ (ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಯ್ಲನೆಪೀಯ ಡಾಂಟಲ್ 6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಾ ದಿೀಪ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಂಗಲಾ ಲಗನ ೀತ್ ವಾ ವ್ಳಾರ್

ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ

ಪಾ ದಿೀಪ್ ಮಿನೇಜಸ್ ತ್ರಚ್ಯಾ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ವದ್ಯಾ ರ್ೊಾಂ ಸ್ಥಾಂಗ್ತತ್ರ.

ಪಾ ದಿೀಪ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆಪ್ಯ ಾ ಆರ್ಜಾ - ಮೇರಿ ಮಿನೇಜಸ್ ಬರಬರ್

ವ. ಎಸ್. ರಮದೇವ, ಕನಾೊಟಕಾಚಿ ತೆನಾನ ಾಂಚಿ ಗವ್ನ್ೊರ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿಚ್ಯಾ ಡಿಗ್ರಾ ಸ್ಮ್ಹರಂಬಾವ್ಳಾರ್ ಪಾ ದಿೀಪಾಕ್ ಎಮ್.ಟೆಕಾಾಂತ್ ಪಾ ಥಮ್ ರಾ ಾಂಕ್ ಕಾಡ್ಲ್ಮಯ ಾ ಕ್ ಪಾ ಶರ್ಸಾ ದಿಾಂವಾೆ ಾ ಸಂದಭಾೊರ್.

ಫುಡಾರ್ ಮುಖ್ಯರುಾಂಚ್ಯಾ ಹೈಸ್ಕಿ ಲ್ ವದ್ಯಾ ರ್ೊಾಂಕ್ ತಬ್ೊತಿ ದಿಾಂವೆ .

7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಾ ದಿೀಪಾನ್

ಪಗೊಟ್ ಕೆಲ್ಲಯ ಾಂ

ಚ್ಯಾ ರ್

ಪುಸ್ಾ ಕಾಾಂ.

8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿ ಒಫ್ ವಸ್ಥಿ ನಿ್ ನ್ಮಿಲ್ಮವ ಕ ಛಾನ್್ ಲರ್, ಮ್ಹಕ್ೊ ಮೀನ್ ಪಾ ದಿೀಪಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯಾ ನಾ

ಪೀಸ್ಯ ಡಾಕಯ ರಲ್ ಎಡಾವ ಯ್ ರ್, ಮಿಶೆಲ್ ಲ್ಮವ್ಲ್ಯ (ಪಾ ಸುಾ ತ್ ಮ್ಹಕೆೊಟ್ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್) ಸ್ಥಾಂಗ್ತತ್ರ.

ಕುಟ್ಲಯ ಚೊ ನ್ತ್ರಲ್ಮಾಂ ಸಂಭಾ ಮ್ ------------------------ಆತ್ಲ್ೊಂ ದುಸಾರ ಾ ಭಾವ ವಷ್ಾ ೊಂತ್ ಥೊಡೊಂ: ಡಾ| ಪಾ ಶಾಂತ್ ವಲಫ ಿಡ್ ಮಿನೇಜಸ್

ದೇವಾಧಿೀನ್ ಫ್ರಾ ಡಿಾ ಕ್ ಆನಿ ರ್ಸರ್ಸೀಲ್ಲಯ ಮಿನೇಜಸ್ ಕಲ್ಲಯ ಮ್ಹರ್, ಪುತ್ತಾ ರ್

9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಂಚೊ ದುಸ್ಲಾ ಪ್ಯತ್. ತ್ರಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಏಕ್ ಕೃಷ್ಠಕಾರ್ ಆನಿ ತ್ರಚೊಚ್ ಸ್ವ ಾಂತ್ ವಾಾ ಪಾರ್ ರ್ತ ಚಲಯಾ ಲ್ಮ ಆನಿ ತ್ರಾಂಚಿ ಆವ್ಯ್ ಪತಿಕ್ ವಾಾ ಪಾರ್ ಚಲಂವ್ಿ ಕುಮಕ್ ಕತ್ರೊಲ್ಲ ಆನಿ ಘರ್ ಸ್ಥಾಂಬಾಳಾಾ ಲ್ಲ. ತ್ರಚ್ಯಾ ವ್ಾ ಡ್ ಭಾವ್ ಪಾ ದಿೀಪಾ ವಷ್ಾ ಾಂತ್ ತ್ತಮಿಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಂಕಿ ಪ್ಾ ವಾರ್ಚಯ ಾಂ. ತ್ರಚೊ ನಿಮ್ಹಣೊ ಭಾವ್ ಡಾ| ಪಾ ಮೀದ್ ಮಿನೇಜಸ್ಯ್ಕೀ ಏಕ್ ವಜಾಾ ನಿ, ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿ ಒಫ್ ಅಲ್ಯ ಜಮೊನಿಾಂತ್. ಪಾ ಶಾಂತ್ ವ್ಾ ಡ್ ಜಾಲ್ಮಯ ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಂಗ್ತತ್ರಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಲಯ ಬರಬರ್ - ಆಜೊ-ಆಜಿ, ಮ್ಹವ್ು , ಬಾಪು್ , ಆಕಯ್ಕ ಆನಿ ಮ್ಹವ್ಣಶ ಾ ತಸಾಂ ಸ್ವ್ೊ ಭುಗ್ರೊಾಂ, ಕಜನ್್ . ತ್ರರ್ಚಾಂ ಪಾಾ ಥಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಪುತ್ತಾ ಚ್ಯಾ ೊ ಮ್ಹಯ್ ದೆ ದೇಯುಸ್ ಪ್ಾ ೈಮರಿ ಶಲ್ಮಾಂತ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ತ್ರಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಹೈಸ್ಕಿ ಲ್ ತಸಾಂ ಡಿಗ್ರಾ ಶಿಕಾಪ್ ಸ್ಥಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕಿ ಲ್/ಕಾಲೇಜಿಾಂತ್ ಸಂಪ್ಯ ಾಂ. ಆಪ್ಯ ಾಂ ಗ್ತಾ ಜ್ಯಾ ಯೇಶನ್ ಸಂಪಾ ಚ್, ರ್ತ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿಾಂತ್ ಕೆಮಿರ್ಸಯ ಿಾಂತ್ ಮ್ಹಸ್ಯ ಸ್ೊ ಡಿಗ್ರಾ ಶಿಕಾಪ್ ಇನಗ್ತಾ ೊನಿಕ್ ಕೆಮಿರ್ಸಯ ಿ ವಶೇಷ್ ವಷಯರ್ ಕೆಲಾಂ. ಪೀಸ್ಯ ಗ್ತಾ ಜ್ಯಾ ಯೇಶನ್ ಜಾತಚ್, ರ್ತ ಭಾರತ್ರಾಂತ್ರಯ ಾ ಖ್ಯಾ ತ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಸ್ಥಯನ್್ ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ ’ಲ್ಯವಸ್ ಏರ್ಸಡ್ ಡೊೀಪ್್ ಪಲ್ಲಆನಿಲ್ಲನ್’ ರ್ಚರ್ ಸಂಶೀಧನ್ ಸುವಾೊತಿಲಾಂ.

ಬಾಪಾಯ್ಕೆ ಮಿನೇಜಸ್

ಆವಯ್:

ಮೇರಿ

ಭುಗ್ತಾ ೊಪಣ್ವರ್ ಥಾಂವ್ನ , ಪಾ ಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಆತ್ತರಿತ್ ವಜಾಾ ನಾ ವಷ್ಾ ಾಂತ್ ಯ್ಕೀಜನಾಾಂನಿ ತ್ರಚ್ಯಾ ಹೈಸ್ಕಿ ಲ್ ದಿೀಸ್ಥಾಂ ಥಾಂವ್ನ ಾಂಚ್. ತ್ರಕಾ

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪ್ಯಣ್ೊ ಕಳತ್ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ ಕೀ ರ್ತ ವ್ಾ ಡ್ ಜಾತಚ್ ವಜಾಾ ನಾಾಂತ್ಚ್ ತ್ರಚಿ ವೃತಿಾ ಮುಖ್ಯರುನ್ ವ್ತ್ರಲ್ಮ ಮಾ ಣ್, ಆನಿ ತ್ರರ್ಚಾಂ ಸ್ವ ಪಾಣ್ ಕಾಯೊರೂಪಾಕ್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ 2004 ಇಸವ ಾಂತ್, ರ್ಜನಾನ ಾಂ ತ್ರಕಾ ಪಾ ತಿಷ್ಠಿ ತ್ ಮ್ಹಾ ಕ್್ -ಪಾಯ ಾಂಖ್ ಫ್ರಲ್ಮಶಿಪ್ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕರುಾಂಕ್ ಜಮೊನಿಾಂತ್ರಯ ಾ ಮ್ಹಾ ಕ್್ ಪಾಯ ಾಂಖ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯಾ ಟ್ ಒಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿಝಿಕ್್ ಒಫ್ ಸ್ಲಲ್ಲಡ್್ ಡಾ ಸ್್ ನಾಾಂತ್. ಮ್ಹಾ ಕ್್ -ಪಾಯ ಾ ಾಂಖ್

ಸ್ಲಸ್ಥಯ್ಕಯ ಕ್ ಜಗತ್ರಾ ದಾ ಾಂತ್ ಪಾ ತಿಷ್ಿ ನ್ ಆಸ್ಥ ವಜಾಾ ನ್ ಆನಿ ತ್ರಾಂತಿಾ ಕತೆರ್ಚಾಂ ಏಕ್ ಸಂಶೀಧನ್ ಕೇಾಂದ್ಾ ಮಾ ಣೊನ್ ಆಸ್ಲನ್ ೩೫ ನೀಬ್ಲ್ ಪಾ ಶರ್ಸಾ ವಜೇತ್ ವಜಾಾ ನಿ ಆನಿ ಹಾ ಸಂಸ್ಥಥ ಾ ಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಖ್ಯಾ ತಿ ಆಸ್ಥ ಸಂಶೀಧನಾಾಂಕ್. ಪಾ ಶಾಂತ್ರನ್ ಹಾ ಮಹ ಸಂಸ್ಥಥ ಾ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಶೀಧಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಆಪಿಯ ವೃತಿಾ ಧಲ್ಲೊ ಸ್ಲಲ್ಲಡ್ ಸಯ ೀಟ್ ಆನಿ ಸ್ಯ ಿಕುೆ ರಲ್ ಕೆಮಿರ್ಸಯ ಿಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ರ್ಸಾಂಥೆರ್ಸಸ್, ಸ್ಯ ಿಕುೆ ರಲ್ ಕಾಾ ರೆಕಯ ರೈಝೇಶನ್ ಎಾಂಡ್ ಸ್ಯ ಡಿ ಒಫ್ ದಿ ಪಾ ೀಪಟಿೀೊಸ್ ಒಫ್ ಬರೊಫೀಸಫ ೀಟ್್ ಎಾಂಡ್ ಫೀಸಫ ೀಟ್್ . ತ್ರಣಾಂ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಪಾ ಯತ್ನ ಹೈಡೊಾ ೀಥಮೊಲ್, ಸ್ಲೀಲ್ಮವ ಥಮೊಲ್ ಆನಿ ಹೈ ಟೆಾಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಲಲ್ಲಡ್-ಸಯ ೀಟ್ ರ್ಸಾಂಥೆರ್ಸಸ್ಥರ್ಚರ್ ಘಾಲಾಂ. ರ್ತ ಕತೆಾಂಚ್ ಪುರಸ್ಥಣ್ ಲಖಿನಾಸ್ಥಾ ಾಂ ತ್ರಚ್ಯಾ ಯ್ಕೀಜನಾರ್ಚರ್ ವಾವ್ಾ ಹತಿಾಂ ಧರುನ್ ಆನಿ ತ್ರಾ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ಾ ತ್ರಣಾಂ ಸ್ಲಧುನ್ ಕಾಡಯ ವವಧ್ ನ್ವೀನ್ ಬೊರೊೀಫೀಸಫ ೀಟ್್ ಆನಿ ಫೀಸಫ ೀಟ್್ ತ್ರಾಂರ್ಚರ್ ಆಸ್ಥೆ ಾ ಆಕಷ್ಠೊಕ್ ಸ್ಯ ಿಕುೆ ರಲ್ ಮೀಟಿಫಾ್ ಾಂರ್ಚರ್. ಹೆಾಂ ಕಾಮ್ ವವಧ್ ಇಾಂಡರ್ಸಯ ಿಯಲ್ ಎಪಿಯ ಕೇಶನಾಾಂಕ್ ಮಾ ಳಾಾ ರ್ ಇಯನ್-ಎಕ್ಸ್ಛಾಂಜಸ್, ಇನ್ ಕಾಾ ಟಲ್ಲರ್ಸಸ್, ಕಾಾ ರಿಯನ್್ ಪಾ ಟೆಕಯ ಸ್ೊ, ಮೀಲ್ಲಕುಾ ಲರ್ ರ್ಸೀವ್್ , ಆನಿ ವ್ಳಕ್ ಧರುಾಂಕ್ ಶೆಾಂಬೊರಾಂನಿ ಕಾ ಸ್ಯ ಲ್್ . ತ್ರಣಾಂ ಸಂಪಯ್ಲಯ ಾಂ ತ್ರರ್ಚಾಂ

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ವ್ಾ ಡಾ ಅಭಿಮ್ಹನಾನ್ "ನ್ಯಾ ಡವ್ಲಪ್ಮ್ಚಾಂಟ್್ ಇನ್ ದಿ ಕಾ ಸ್ಯ ಲ್ ಕೆಮಿರ್ಸಯ ಿ ಒಫ್ ಸಲಕಯ ಡ್ ಬೊರೊೀಫೀಸಫ ೀಟ್್ ಎಾಂಡ್ ಫೀಸಫ ೀಟ್್ " ವಷಯರ್. ತ್ರಚಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಪಯಾ ಚ್, ಮ್ಯಾ ನಿಕಾಾಂತ್ರಯ ಾ ಟೆಕನ ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯಾ ಟ್ಲಕ್ ರ್ತ ಸವಾೊಲ್ಮ ಏಕ್ ಪೀಸ್ಯ ಡಾಕಯ ರಲ್ ಎಸ್ಲೀರ್ಸಯೇಟ್ ಜಾಾಂವ್ನ . ತ್ರಣಾಂ ಥಂಯ್ ರ್ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಸಂಶೀಧನ್ ಮುಖ್ಯರುನ್ ವ್ಾ ಲಾಂ ರ್ಸಾಂಥೆರ್ಸಸ್, ಕಾಾ ರಕಯ ರೈಝೇಶನ್, ಸ್ಯ ಿಕುೆ ರಲ್ಪಾಾ ಪಟಿೊ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್್ ಒಫ್ ನೀವ್ಲ್ ಫಂಕಶ ನ್ಲ್ ಮ್ಚಟಿೀರಿಯಲ್್ ಮಾ ಳಾಾ ರ್ ಇಾಂಟರ್ಮ್ಚಟ್ಲಲ್ಲಕ್, ಝಿಾಂಟ್ಲ್ ಫೇಝಸ್, ಮ್ಚಟಲ್ ಖ್ಯಾ ಲ್ಮಿ ರ್ಜನಾಯ್್ ್ , ಆನಿ ಒಗ್ತಾ ೊನಿಕ್ಇನ್ಒಗ್ತಾ ೊನಿಕ್ ಹೈಬಿಾ ಡ್ ಮ್ಚಟಿೀರಿಯಲ್್ . ಪಾ ಸುಾ ತ್ ಪಾ ಶಾಂತ್ ಪಂಗ್ತ್ ಚೊ ಮುಖೆಲ್ಲ ಜಾಾಂವ್ನ ಇನಗ್ತಾ ೊನಿಕ್ ಕೆಮಿರ್ಸಯ ಿ ವಭಾಗ್ತಾಂತ್ ಟೆಕನ ಕಲ್ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿಲ್ ಒಫ್ ಬಲ್ಲೊನ್, ಜಮೊನಿಾಂತ್ ವಾವ್ಾ ಕರುನ್ ಆಸ್ಥ. ತ್ರರ್ಚಾಂ ಸಂಶೀಧನ್ ಪಾ ಕಾಶ್ ಫಾಾಂಖಯಾ ಡಿಸ್ಥಯ್ನ , ಡವ್ಲಪ್ಮ್ಚಾಂಟ್ ಆನಿ ಸ್ಯ ಿಕುೆ ರಲ್ ಅಾಂಡರ್ಸ್ಥಯ ಾ ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಒಫ್ ನೀವ್ಲ್ ಅನ್ಕನೆವ ನ್ಶ ನ್ಲ್ ಕಾಾ ಟಲ್ಲಸ್ಯ ್ ಇನ್ ಹಟೆರೊಜಿೀನಿಯಸ್ ಕಾಾ ಟಲ್ಲರ್ಸಸ್, ಮುಖಾ ಜಾಾಂವ್ನ ರಿಡಾಕ್್ ಆಕ್ ಜನ್

ಕಾಾ ಟಲ್ಲರ್ಸಸ್, (ಫ್್ಃಓಟ್ಣ್ೀ) ಎಲಕಯ ಿೀಕಾಾ ಟಲ್ಲಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ರ್ಸ್ ಯ ಟಿಯ ಾಂಗ್ ತಸಾಂಚ್ ಎಲಕಯ ಿಕೆಮಿಕಲ್ ರಿೀಡಾಕ್್ ರಿಏಕಶ ನ್್ . ತ್ರಣಾಂ ಲ್ಮಗ್ರಾಂ ಲ್ಮಗ್ರಾಂ ೧೦೦ ಹೈ-ಇಾಂಪಾಾ ಕ್ಯ ಸ್ವ ತ್ರಚಿಾಂ ಸಂಶೀಧನ್ ಲೇಖನಾಾಂ ಆನಿ ಪುಸ್ಾ ಕ್ ಅಧ್ಯಾ ಯ್ ಬರಯಯ ಾ ತ್ ಮ್ಹತ್ಾ ನಂಯ್, ತ್ರರ್ಚಚ್ೆ ಮಾ ಳೆು ತಿೀನ್ ಪಾಾ ಟೆಾಂಟ್್ ತ್ರಚ್ಯಾ ಜಯಾಚಿ ಖುರು ಜಾಾಂವಾನ ಸ್ಥತ್. ವವಧ್ ಸ್ಮ್ಚಯ ೀಳನಾಾಂನಿ ತ್ರಣಾಂ ಭಾಷಣ್ವಾಂ ದಿಲ್ಲಯ ಾಂ ಆಸ್ಥತ್ ಜಗತ್ರಾ ದಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ರಕಾ ಸ್ಭಾರ್ ಪಾ ಶಸ್ಲಾ ಾ ಆನಿ ಫ್ರಲ್ಮಶಿಪ್್ ತ್ರಚ್ಯಾ ವೃತೆಾ ಾಂತ್ ಮ್ಚಳಾು ಾ ತ್. ಯುನಾಯ್ಲಯ ಡ್ ನೇಶನ್್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ’ಇನಿೀಶಿಯೇಟಿವ್್ ಫರ್ ಸ್ಸಯ ೀಯ್ಲನ ೀಬ್ಲ್ ಕೆಮಿರ್ಸಯ ಿ’ ಕ್ ರ್ತ ಪಾ ತಿಷ್ಠಿ ತ್ ಮುಖೆಲ್ ಭಾಷಣ್ವಾ ರ್ ಜಾಾಂವಾನ ಸ್ಲಯ ತಿ ಸಂಗತ್ ಆಮ್ಹಿ ಾಂ ಸ್ವಾೊಾಂಕ್ ಆತಿೀ ಗೌರವಾಚಿ ಜಾಾಂವಾನ ಸ್ಥ. ಫುಡಾಂ ಸ್ಥಾಂಗೆೆ ಾಂ ತರ್, ತ್ರರ್ಚಾಂ ಸಂಶೀಧನಾತಯ ಕ್ ಕಾಮ್, ನಾನ್-ನೀಬ್ಲ್ ಸಂಗ್ರಾ ರ್ಚಾಂ ೇಸ್ಟ್ವಾಟರ್ ಟಿಾ ೀಟ್ಮ್ಚಾಂಟ್ ಜಮೊನ್ ರಿೀಸ್ಚ್ೊ ಎಾಂಡ್ ಇನನ ೀೇಶನ್ ಫೀರಮ್ಹರ್ಚರ್ ಅಧಿಕ್ ರಿೀತಿರ್ ಉಲಯ ೀಖ್ ಕೆಲ್ಮಾಂ. ಹಾ ಸ್ವಾೊಕ್ ಲ್ಮಗನ್ ಆಯ್ಲಯ ವಾರ್ ತ್ರಕಾ ಜಗತ್ರಾ ಾಂತ್ರಯ ಾ ಊಾಂಚ್ ೨% ವಜಾಾ ನಿ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಮಾ ಣ್ ಸ್ಥಯ ಾ ನ್ಫಡ್ೊ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿಚ್ಯಾ ಸ್ಮಿೀಕೆಿ ಾಂತ್ ಜಗತ್ರಾ ದ್ಯಾ ಾಂತ್ ಪಾ ತಿನಿಧಿಾಂನಿ ವಾಂಚುನ್ ಕಾಡಾಯ .

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತ್ರಚ್ಯಾ ಸಂಶೀಧನಾ ವ್ಳಾರ್ ತ್ರಣಾಂ ಸ್ಭಾರ್ ಬಾಾ ಛಲಸ್ೊ, ಮ್ಹಸ್ಯ ಸ್ೊ ಆನಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ವದ್ಯಾ ರ್ೊಾಂಕ್ ತಸಾಂಚ್ ಸ್ಭಾರ್ ಪೀಸ್ಯ ಡಾಕಯ ರಲ್ ಎಸ್ಲೀರ್ಸಯೇಟ್ಲ್ ಾಂಕ್ ಶಿಕಯಯ ಾಂ, ತಬ್ೊತ್ ದಿಲ್ಮಾ . ರ್ತ ಬಲ್ಲೊನಾಾಂತ್ ಸ್ಥಯ ಟ್ೊ-ಅಪ್ ಇನಿೀಶಿಯೇಟಿವ್್

ಹಚೊ ಸ್ಥಾಂದೊ ಜಾಾಂವಾನ ಸ್ಥ ಮ್ಹತ್ಾ ನ್ಾ ಾಂಯ್, ಅಕಾಡೇಮಿಯ ಆನಿ ಇಾಂಡರ್ಸಯ ಿೀಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲಯ

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಾಂತರ್ ಉಣೊ ಕರುಾಂಕ್ ರ್ತ ವಾವ್ರಾ ನ್ ಆಸ್ಥ.

ರ್ತ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕಚ್ಯಾ ೊ ೇಳಾರ್, ಪಾ ಶಾಂತ್ ತ್ರಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯಯ ಾ ಪತಿಣಕ್ ರಮೀನಾ ಪಾಯ್್ ಜಿ ಆಪಿಯ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಕರುನ್ ಆರ್ಸಯ ತಿಕಾ ಟೆಕನ ಕಲ್ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿ ಒಫ್ ಮ್ಯಾ ನಿಕ್, ಜಮೊನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನ್ಯಾ ಟಿಾ ಶನ್ಲ್ ಫಿಝಿಯ್ಕೀಲಜಿ ಎಾಂಡ್ ಮ್ಚಡಿರ್ಸನ್ ಹಾಂಗ್ತಸ್ರ್ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲ. ತಿಚಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ’ರೆಗ್ಳಲೇಶನ್ ಒಫ್ ಎ

14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಗ್ತಾ ಸ್ಲಯ ಿಎಾಂಟ್ಲರ್ಸಯ ನ್ಲ್ ಡಿರಯ್ವ ್ ಹಮೀೊನ್ ಜಿಎಲ್ಪಿ-1 ಜಿ ಖ್ಯಣ್ವಚೊ ಪರಿಣ್ವಮ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಯ್ಲತ್ರ ಆನಿ ಗ್ಲಯ ಕೀಸ್ ಹೊಮಿಯ್ಕ ಸ್ಥಯ ಟಿಸ್ಥಕ್ ಗರ್ಜೊಚಿ ಆಸ್ಥ. ಪಾ ಶಾಂತ್ರನ್ ಆಪಿಯ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಪಯಾ ಚ್, 2010 ಇಸವ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ ಜಾಲಾಂ. ರಮೀನಾ ಜಲ್ಮಯ ಲ್ಲಯ ಆನಿ ವ್ಾ ಡ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಅಬು ಧ್ಯಬಿಾಂತ್. ತಿ ರೊೀಬಿನ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಮಿೀನಾ ಪಾಯ್್ ಹಾಂಚಿ ಧುವ್. ರೊೀಬಿನ್ ಏಕ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಾಂವ್ನ ತೇಲ್ಮ ಕಂಪ್ಯ ಾಂತ್ ವಾವ್ಾ ಕರುನ್ ಆಸ್ಥ ತರ್ ಫಿಲ್ಮಮಿೀನಾ ಲ್ಲೀನ್್ ಸ್ಕಿ ಲ್ 15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಎಾಂಡ್ ಕಾಂಡರ್ಗ್ತಟೊನ್ ಹಾಂಗ್ತಸ್ರ್ ಪಾಾ ಾಂಶುಪಾಲ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಕಾಮ್ ಕತ್ರೊ. ತಿಚಿ ಧ್ಯಕಯ ಭಯ್ಯ ರೆನಿೀಟ್ಲ ಏಕ್ ಆಕೊಟೆಕ್ಯ ಬಲ್ಲೊನ್ ಜಮೊನಿಾಂತ್ ವೃತೆಾ ರ್ ಆಸ್ಥ. ರೊೀಬಿನ್ ಆನಿ ಮಿೀನಾ (ಫಿಲ್ಮಮಿೀನಾ) ಆತ್ರಾಂ ನಿವೃತ್ಾ ಜಾಾಂವ್ನ ಪಾಟಿಾಂ ಭಾರತ್ರಕ್ ಗೆಲ್ಮಾ ಾಂತ್. 16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಪಿಯ ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಸಂಪಯಾ ಚ್ ರಮೀನಾ ಯು.ಕೆ.ಂಾಂತ್ರಯ ಾ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿ ಒಫ್ ಕಾಾ ಾಂಬಿಾ ಡ್್ ಹಾಂಗ್ತಸ್ರ್ ಪೀಸ್ಯ ಗ್ತಾ ಜ್ಯಾ ಯ್ಲಟ್ ಶಿಕಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ. ಪಾ ಸುಾ ತ್ ತಿ ಮ್ಚಡಿಕಲ್ ಸೇಫಿಯ ರೈಟರ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಬಲ್ಲೊನಾಾಂತ್ ವೃತೆಾ ರ್ ಆಸ್ಥ. ಪಾ ಶಾಂತ್ ಆನಿ ರಮೀನಾಕ್ ಏಕ್ ರ್ಚಡುಾಂ ಭುಗೆೊಾಂ ಆಸ್ಥ, ರಿೀವಾ. ತಿಾಂ ಸ್ಥಾಂಗ್ತತ್ರ ಖೆಳಾಯ ತ್ ಆನಿ ರಿೀವಾಕ್ ಪುಸ್ಾ ಕಾಾಂ ವಾಚ್ಚಿ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆಸ್ಥ. ಹ ಕಾಣ ಬರಯಾ ನಾ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಏಕ್ ಭಾಾಂಗ್ತಾ ವಾಿ ಸ್ ಲ್ಮಬೊಯ ಹಾ ತೆಗ್ತಾಂಯ್ ಮಿನೇಜಸ್ ವಜಾಾ ನಿ ಭಾವಾಾಂಲ್ಮಗ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಣೆ . ತ್ರಾಂಚಿ 17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಪುಟ್ಯ ಮಂಗ್ಳು ರಿ ಕಾಂಕಯ ಕಾನಾಾಂಕ್ ಕಾಂಕಯ ಮ್ಚಳಾಯ ನಾಾಂಯ್ ಕನ್ನ ಡಾಾಂತ್ ಮ್ಹತ್ರೊನಾ ಹಾಂವ್ ಚಿಾಂತೆಯ ಾಂ ಕೀ ವ್ ತ್ತಳೆವ ಾಂತ್ ಉಲಂವ್ೆ ಾಂ ಹೊ ಥೊಡಾಾ ಹಾಂವೀ ತ್ರಾಂರ್ಚಾ ಬರಬರ್ ತನಾೊಟ್ಲಾ ಾಂನಿ ಸುವಾೊತಿಲ್ಮಯ ನ್ವ್ಣ ಪುತ್ತಾ ರಾಂತ್ಚ್ ಆಸ್ಥ ಮಾ ಳೆು ಾ ಪರಿಾಂ. ಸೈಲ್ಮಪ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸ್ಥಾಂಚೊ ಕತೆಾಂಚ್ ಮಿಜಾರ್ಸಿ ನಾಸ್ಥಾ ಾಂ ಪಾ ದಿೀಪ್, ಆಾಂಗ್ತಾ ಲ್ಮಪ್ ಆಮ್ಹಿ ಾಂ ಮಾ ಳು ಪಾ ಶಾಂತ್ ಆನಿ ಪಾ ಮೀದ್ ಕಾಂಕೆಯ ಾಂತ್ ಆಮಿೆ ಚ್ೆ ಭಾಸ್ ಆಸ್ಥಾ ಾಂ? ಆಮ್ಹೆ ಾ ಉಲಯ್ಲಯ ಕೀ, ತರ್ ಆಮ್ಹಿ ಾಂ ಗೌಡ್ ಸ್ಥರಸ್ವ ತ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಕಯ ಾಂಕ್ ಥೊಡಾಾ ಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ ಪಳೆಯ - ತಿಾಂ ಕಾಂಕಯ ಉಲಯಾ ನಾ ಅಶಿೀಯ್ ಮಜಿೊ ಆನಿ ಮಿಜಾರ್ಸಿ ಯ್ಲತ್ರ ಥೊಡ ಕಾನ್ಡಿ ಸ್ಬ್್ ವಾಪತ್ರೊತ್ ತರಿೀ ಕಾಂಕಯ ಸ್ಲಡ್ನ ಇಾಂಗ್ರಯ ಷ್ ಉಲಂವ್ಿ ? ಏಕಾಮ್ಚಕಾಲ್ಮಗ್ರಾಂ ಕಾಂಕಯ ಾಂಚ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಕತೆಾಂಚ್ ಸ್ಮ್ಹ್ ನಾ, ಆಮಿಾಂ ಉಲಯಾ ತ್. ತರ್ ಫಕತ್ ಸ್ವಾೊಾಂನಿ ಹಾ ಜಗತ್ತ್ಪಾ ಖ್ಯಾ ತ್ ಕಾ ೀಸ್ಥಾ ಾಂವಾಾಂಕ್ ಹೊ ಅಾಂಟುರೊೀಗ್ ವಜಾಾ ನಿಾಂಚಿ ದೇಖ್ ಧಚಿೊ ಅತಿೀ ವಾಜಿಬ ಖಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಬ್ರ್ ಜಾಾಂವಾನ ಸ್ಥ ಆಮ್ಹೆ ಾ ಥಪಯ ? ಮ್ಹಾಂಯ್ಭಾಷೆಕ್ ಮ್ಹನ್ ದಿಾಂವಾೆ ಾ ಕ್?. ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ ಥೊಡಾಾ ಾಂನಿ ಆನೆಾ ೀಕ್ - ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪರ ಭು, ಸಂಪಾದಕ್ ಆವಾಾ ರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಮ ಮಾ ಳಾಾ ರ್ ಕಾಂಕಯ -----------------------------------------------------------------------------------------

18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


4 “ಧುವ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ದಿಸ್ಥನಾಸ್ಥಾ ?”ಚ ರಿೀನಾ ಉದ್ಯಾ ರೆಯ ಾಂ. “ನ ಮೈ ಡಾಲ್ಲೊಾಂಗ್... ತ್ತಕಾ ಕಶೆಾಂ ಪಳೆನಾಸ್ಥಾ ಾಂ ರಾಂವ್ೆ ಾಂ?”ಚ ರೊಕಿ ನ್ ರಿೀನಾಕ್ ೇಾಂಗ್ ಮ್ಹಲ್ಲೊ. “ಹೆಲ್ಮಯ ರೊಕಿ ! ಹಾಂ ಕೀಣ್ ತ್ತಜಿ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ಭುಗೆೊಾಂವ್? ... ಹಯ್

ಮೇಮ್ ಹಾಂವ್ ಚಂಚಲ್. ತ್ತಜೊ ಪತಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ದಫಾ ರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕತ್ರೊಾಂವ್...” ಚಂಚಲ್ ಥಂಯ್ ಯೇವ್ನ ಆಪಾಯ ಚಿ ವ್ಳಖ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ತಲ್ಮಗ್ರಯ . “ಚಂಚಲ್ ಹ ಮಾ ಜಿ ಎಕ್ಚ್ ಮಗ್ತಚಿ ಅಧ್ಯೊಾಂಗ್ರಣ್ ರಿೀನಾ ಆನಿ ಹೆಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಾಂ ಬಾಳ್‍ ವೀಣ್ವ” ರೊಕಿ ನ್ ವ್ಳಖ್ ಕನ್ೊ ದಿಲ್ಲ.

19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚಂಚಲ್ಮಕ್ ಪಳವ್ನ ರಿೀನಾನ್ ಆಪ್ಯ ಸ್ಥ ಕಾಂ ತಕಯ ಹಲಯ್ಕಯ . ಪುಣ್ ಕಾಾಂಯ್ ಉಲಯ್ಲಯ ಾಂ ನಾ. “ಚಂಚಲ್ ತ್ತಾಂ ಕಣ್ವಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಯ ಾ ಯ್?”ಚರೊಕಿ ನ್ ವಚ್ಯರೆಯ ಾಂ. “ಮಾ ಜೊ ಎಕಯ ಬಾಚೊ ಯ್ಲಾಂವ್ಣೆ ಆಸ್ಥ. ತ್ರಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯಯ ಾ ಾಂ, ಆನಿಕೀ ಅಧ್ಲೊ ಘಂಟ್ಣ್ ಆಸ್ಥ. “ಓಹ್! ತರ್ ಆಮಿಾಂ ವ್ತ್ರಾಂವ್ ಚಂಚಲ್. ಬೈ!” ರೊಕಿ ನ್ ಚಂಚಲ್ಮಕ್ ಆದೇವ್್ ಮ್ಹಗಯ ಆನಿ ರಿೀನಾ ಆನಿ ವೀಣ್ವಕ್ ಘವ್ನ ಟ್ಲಾ ಕ್ ಸಯ ಾಂಡಾಕ್ ಚಲ್ಮಯ . ಟ್ಲಾ ಫಿಕ್ ಖೂಬ್ ಆಸ್ಲ್ಮಯ ಾ ನ್ ರೊಕಿ ರಿೀನಾ ವೀಣ್ವಚಿ ಟ್ಲಾ ಕ್ ಬತಿೊ ಸ್ಥಡ ಆಟ್ಲಾಂಕ್ ರೊಕಿ ಚ್ಯ ಫ್ರಯ ಟ್ಲಲ್ಮಗ್ರಾಂ ಪಾವಯ . ವಾಟೇರ್ ವೀಣ್ವ ಬಾಪಾಯೆ ಉಸ್ಥಿ ಾ ರ್ ಬಸ್ಲನ್ ತ್ರರ್ಚ ಲ್ಮಗ್ರಾಂ ಸ್ವ್ಲ್ಮಾಂ ಘಾಲ್ನ ಾಂಚ್ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ. ಹೆಣ ರಿೀನಾ ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರಿೆ ರತಿಚಿ ಸ್ಲಭಾಯ್ ಪಳವ್ನ ಆಸಯ ಾಂ. ಮುಾಂಬಯೆ ಕೀ ಚಡ್ ಆಕಷ್ಠೊತ್ ಲ್ಮಗೆಯ ಾಂ ತ್ರಕಾ. ಟ್ಲಾ ಕ್ ಏರ್ಸ ಜಾಲ್ಮಯ ಾ ನ್ ಭಾಯಯ ಾ ಧುಳಚೊ ಸಂಪಕ್ೊ ಜಾಲ್ಮ ನಾ ತ್ರಕಾ. ಊಾಂಚ್ ಉಬಾರಯ್ಲಚಿಾಂ ಬಾಾಂದ್ಯ್ ಾಂ, ಸ್ಕಾೊರಿ ಬಸ್ಥ್ ಾಂ, ಲಕು್ ರಿ ಕಾರಾಂ, ಪಾಚ್ಯೆ ಾ ರಂಗ್ತಚೊಾ ಆಟ್ಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಗ್ತೊ ದೆಗ್ತಾಂನಿ ಲ್ಮಕಾಾಂಚಿ ಗಡಿದ , ರಂಗ್ತಳ್‍ ದಿವಾಾ ಾಂನಿ ಸ್ಜಯ್ಕಲ್ಲಯ ಾಂ ಶಪಾಾಂ, ಮಲ್ಮಾಂ ಅಾಂತರ್ರಷ್ಠಯ ಿೀಯ್ ಕಂಪ್ನಿಚಿಾಂ ದಫಾ ರಾಂ ಪಳವ್ನ ಆಪುಣ್ ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರ್ ನ್ಾ ಯ್ ಖಂಯೆ ಾ ತರಿೀ ವದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಥಾಂ ಮಾ ಳು ೀಾಂ ಭಾವ್ನಾಾಂ ರಿೀನಾಚ್ಯ ಮತಿಾಂತ್ ವಾಾ ಳು ಾಂ.

ಕಶೆಾಂ ಪುಣ ಕನ್ೊ ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರಕ್ ವ್ಗ್ೊ ಘಜಯ್. ಸ್ಥಧ್ಾ ಜಾಲ್ಮಾ ರ್ ಹಾ ಚ್ ದಿಸ್ಥಾಂನಿ ಹೆಡ್ ಆಫಿಸ್ಥಕ್ ವ್ಚ್ಯರ್ಜ ಮಾ ಳು ಏಕ್ ನಿಧ್ಯೊರ್ ಕಾಣಘ ಲ್ಮ ರಿೀನಾನ್. ದುಸ್ಲಾ ದಿೀಸ್ ಆಯಾ ರ್ ಜಾಲ್ಮಯ ಾ ನ್ ಸ್ಕಾಳಾಂ ವ್ಗ್ರಾ ಾಂ ಉಟಿಯ ನಾಾಂತ್. ರೊಕಿ , ರಿೀನಾ ಆನಿ ವೀಣ್ವ ಸುಖ್ಯಳ್‍ ನಿದೇಾಂತ್ ಅಸಯ ಾಂ. ರೊಕಿ ಕ್ ನೀವ್ ವಾಜಾಾ ನಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ. ರಿೀನಾ ಆನಿ ವೀಣ್ವ ಬರಾ ನಿದೇಾಂತ್ ಆಸ್ಥತ್ ತೆಾಂ ಪಳವ್ನ , ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ಉಟಯನ ಸ್ಥಾ ನಾ ರ್ತ ಉಟ್ಣ್ಯ . ಹಳಾವ ಯ್ಲನ್ ಸ್ಕಾಳಾಂಚಿ ಕಾಮ್ಹಾಂ ತಿಸುೊನ್ ರ್ಸೀದ್ಯ ಕುಜಾನ ಕ್ ಗೆಲ್ಮ. ಬ್ಾ ೀಕ್ ಫಾಸ್ಥಯ ಕ್ ಕತೆಾಂ ಕರ್ಚೊಾಂ? ಮಾ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ತನ್ ಮ್ಹತೆಾಂ ಕಪಿೊತ್ರನಾ ಪಾಟ್ಲಯ ಾ ನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಮಯ ಾ ರಿೀನಾನ್ ತ್ರಕಾ ೇಾಂಗ್ ಮ್ಹರಿಯ ! “ಗ್ಳಡ್ ಮೀರಿನ ಾಂಗ್ ರೊಕಿ ! ಕತೆಾಂ ಮ್ಹತೆಾಂ ಕಪಿೊತ್ರಯ್?”ಚ ೇಾಂಗ್ ಸ್ಲಡಿನಾಸ್ಥಾ ನಾಾಂಚ್ ವಚ್ಯರೆಯ ಾಂ ರಿೀನಾನ್. “ತ್ತಾಂ ಆನಿ ಇಲಯ ಾಂ ನಿದೆಾ ಾಂನಾಾಂಯ್ಕಾ ರಿೀನಾ. ಬ್ಾ ೀಕ್ ಫಾಸ್ಥಯ ಕ್ ಕತೆಾಂ ಕರ್ಚೊಾಂಗ್ರ ಮಾ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ರಲ್ಮಾಂ..” ಮಾ ಣ್ವಲ್ಮ ರೊಕಿ ರಿೀನಾಚಿ ೇಾಂಗ್ ಸ್ಲಡವ್ನ . “ಬ್ಾ ೀಕ್ ಫಾಸ್ಯ ಹಾಂವ್ಾಂ ಹಡಾಯ ಮಾ ಜಾಾ ರಯ... ಬಾಯಿ ಲ್ಮ ಇರನಿ ಬೇಕರಿಾಂತೆಯ ಾಂ ಖಡಕ್ ಪಾಾಂವ್ (ಉಾಂಡ) ಹಡಾಯ ಾ ತ್. ಲ್ಮೀಣಯ್ಕ ಹಡಾಯ ಾ . ತ್ತಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ಚಿಾಂತ್ರ ಕರಿನಾಕಾ.” ರೊಕಿ ಚ್ಯ ಗ್ತಲ್ಮರ್ ಏಕ್ ಕೀಸ್ ದ್ಯಾಂಬುನ್ ಬಾತ್ರುಮ್ಹಕ್ ಗೆಲಾಂ ರಿೀನಾ.

20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


“ದೇವ್ ಪಾವ್ಣಯ ’ ಚಿಾಂತೆಯ ಾಂ ರೊಕಿ ನ್. ಮ್ಹಗ್ರರ್ ತ್ರಣ ಫಿಾ ಡಾ್ ಾಂತೆಯ ಾಂ ದೂದ್ ಭಾಯ್ಾ ಕಾಡಯ ಾಂ. ಚಹ ಪಿಟ್ಣ್ ಸ್ಥಕರ್ ಕಬಾಟ್ಲಾಂತಿಯ ಕಾಡ್ನ ಭಾಯ್ಾ ದವ್ರಿಯ . ಚ್ಯಾ ಯ್ಲಚ್ಯ ಆಯದ ನಾಾಂತ್ ದೊಗ್ತಾಂಕ್ ತೆಕದ್ ಚ್ಯಾ ಯ್ಲರ್ಚಾಂ ಉದ್ಯಕ್ ಘವ್ನ ಸ್ಥಕರ್ ಘಾಲ್ನ ಗ್ತಾ ಸ್ಥರ್ ದವ್ಲೊಾಂ. ರಿೀನಾ ಬಾತ್ರುಮ್ಹ ಥವ್ನ ಭಾಯ್ಾ ಯ್ಲತ್ರನಾ ರೊಕಿ ಚಿ ಚಹ ತಯರ್ ಆರ್ಸಯ . ರಿೀನಾನ್ ಮುಾಂಬಯ್ ಥವ್ನ ಯ್ಲತ್ರನಾ ಹಡ್ಲಯ ಾಂ ಏಕ್ಬೇಗ್ ಉಗೆಾ ಾಂ ಕನ್ೊ ಬರೆಾಂ ಪಾಾ ಕ್ ಕೆಲಯ ಖಡಕ್ ಪಾಾಂವ್ ಭಾಯ್ಾ ಕಾಡಯ ಆನಿ ಲ್ಮಣಯ್ಲಚೊ ಡಬೊಬ ಯ್ಕ ಕಾಡೊಯ . ಮುಾಂಬಂಯ್ಾ ಇರನಿ ಹೊಟೆಲ್ಮಾಂನಿ ಆನಿ ಬೇಕರಿಾಂನಿ ಖಡಕ್ ಉಾಂಡ ಮ್ಚಳಾಾ ತ್. ಖಡಕ್ ಯನೆ ಘಟ್ ಆಸ್ಲನ್ ತ್ರಕಾ ಲ್ಮಣ ಲ್ಮವ್ನ ಖ್ಯಾಂವ್ಿ ಬರೆ ರುಚಿಕ್ ಲ್ಮಗ್ತಾ ತ್. ಏಕ್ ಕಪ್ ಚ್ಯಾ ಯ್ಲ ಸಂಗ್ರಾಂ ದೊೀನ್ ಉಾಂಡ ಖೆಲ ಜಾಲ್ಮಾ ರ್ ದನಾ್ ರ್ ಪಯೊಾಂತ್ ಬುಖ್ ಲ್ಮಗ್ತನಾ, ತ್ರಾ ಶಿವಾಯ್ಕ ಸ್ವಾಯ್ಲನ್ ಬ್ಾ ೀಕ್ಫಾಸ್ಯ ಜಾತ್ರ. ಸ್ಬಾರ್ ದಿಸ್ಥಾಂ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ ಖಡಕ್ ಪಾಾಂವಾಚೊ ಬ್ಾ ೀಕ್ ಫಾಸ್ಯ ಆಪಾಯ ಾ ರಿೀನಾ ಸಂಗ್ರಾಂ ಕೆಲ್ಮ. ಸುಮ್ಹರ್ ಸ್ಥಡ ಧ್ಯ ವ್ರಾಂರ್ಚರ್ ರೊಕಿ ಕ್ ಚಂಚಲ್ಮರ್ಚಾಂ ಫನ್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ. “ಗ್ಳಡ್ ಮರಿನ ಾಂಗ್ ರೊಕಿ ” ಚಂಚಲ್ಮನ್ ವಶ್ ಕೆಲಾಂ.

“ಓಹ್! ತ್ತಾಂ ೇ! ಗ್ಳಡ್ ಮರಿನ ಾಂಗ್...” ರೊಕಿ ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ ಹಸ್ಲನ್. “ಬ್ಾ ೀಕ್ಫಾಸ್ಯ ವಚ್ಯರೆಯ ಾಂ.

ಜಾಲ್ಮ

ವ್?”ಚ

ತ್ರಣ

“ವ್ಾ ಯ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾಲ್ಮ..” ಚಂಚಲ್ ನಾಾಂವ್ ಆಯ್ಕಿ ನ್ ರಿೀನಾ ರೊಕಿ ಕ್ ಪಳೆಲ್ಮಗೆಯ ಾಂ. “ಸ್ಥಾಂಗ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ, ಆಜ್ ದನಾ್ ರಾಂ ಮಾ ರ್ಜಾಂ ಸಂಗ್ರಾಂ ರ್ಜವಾಯ ಕ್ ಯ್ಲವ್ಾ ತ್ವ್?” “ನಾಕಾ ಚಂಚಲ್, ರಿೀನಾ ರಾಂದ್ಯಪ್ ಕತ್ರೊ ಖಂಯ್...” “ಪಾಪ್ ತಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಥಾಂರ್ಜವ್ಳಾ ಆಯಯ ಾ ಮ್ಹತ್ಾ . ತಿಕಾ ಕಾಮ್ಹಕ್ ಲ್ಮಯಾ ಯ್ವ್?” “ತಶೆಾಂ ನಾ ಚಂಚಲ್...” “ತಶೆಾಂ ನಾ ಆನಿ ಆಶೆಾಂ ನಾ. ತ್ತಾಂ ಫನ್ ರಿೀನಾಕ್ ದಿ ಪಳೆವಾಾ ಾಂ...” ರೊಕಿ ನ್ ಫನ್ ರಿೀನಾಕ್ ದಿಲಾಂ. “ಹೆಲ್ಮೀ... ರಿೀನಾಬಾಯ್. ಹಾಂವ್ ಚಂಚಲ್. ಕಾಲ್ ಏಯರ್ಪಟ್ಲೊಾಂತ್ ಮ್ಚಳ್‍ಲ್ಲಯ ಾಂ... ಆಯ್ಿ ಆಜ್ ದನಾ್ ರಾಂ ರ್ಜವಾಯ ಕ್ ತ್ತಮಿ ತೆಗ್ತಾಂಯ್ಕನ ಮಾ ರ್ಜ ಬರಬರ್ ಯೇಾಂವ್ಿ ಜಾಯ್... ಹಾಂವ್ ಸ್ಥಡಬಾರ ವ್ರರ್ ಘರ ಯ್ಲತ್ರಾಂ... ಸ್ಗ್ರು ಾಂ ತಯರ್ ರವಾ...” ಚಂಚಲ್ಮನ್ ಫನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲಾಂ.

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


“ರೊಕಿ , ಹೆಾಂ ಕತೆಾಂ? ದನಾ್ ರಾಂ ತ್ತಜಿ ಕಾಲ್ಲಗ್ ಚಂಚಲ್ ಆಮ್ಹಿ ಾಂ ರ್ಜವಾಯ ಕ್ ಅಪವ್ನ ವ್ತ್ರೊ ಖಂಯ್...” “ವ್ಯ್ ರಿೀನಾ ಮಾ ರ್ಜ ಕಡ ಸ್ಥಾಂಗ್ತಾ ನಾ ಹಾಂವ್ಾಂ ನಾಕಾ ಮಾ ಳೆಾಂ. ದೆಕುನ್ ತಿಣ ಫನ್ ತ್ತಕಾ ದಿ ಮಾ ಳೆಾಂ..” ಮಾ ಣ್ವಲ್ಮ ರೊಕಿ . “ತಿತಿಯ ವ್ತ್ರಾ ಯ್ ಕತ್ರೊನಾ, ಯ ತರ್... “ ರಿೀನಾ ಮಾ ಣ್ವಲಾಂ. ರೊಕಿ ಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲ. ಚಂಚಲ್ಮಚೊ ಸ್ಥಾಂಗ್ತತ್ ರೊಕಿ ಕ್ ಬರೊ ಲ್ಮಗ್ತಾ ಲ್ಮ. “ಪುಣ್ ಏಕ್ ರಿೀನಾ, ಚಂಚಲ್ ಏಕ್ ಕಾಜಾರಿ ರ್ಸಾ ಿೀ. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯ ಚಂಚಲ್ ಸ್ವ ಭಾವಾಕ್ ಲ್ಮಗನ್ ತಿಚ್ಯ ನ್ವಾಾ ಾ ನ್ ತಿಕಾ ಸ್ಲಡಾಯ ಾಂ... ಪುಣ್ ತಿ ಬಿಾಂದ್ಯಸ್ ಆಸ್ಥ ಆನಿ ದುರ್ಸಾ ವಾಯ್ಯ ಸ್ವ್ಯ್ ನಾ!” ರೊಕಿ ತಶೆಾಂ ಸ್ಥಾಂಗ್ತಾ ನಾ ರಿೀನಾನ್ ವಾಾಂಕಾ್ ಾ ದೊಳಾಾ ಾಂನಿ ತ್ರಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಂ. “ರಿೀನಾ ತಶೆಾಂ ಕತ್ರಾ ಕ್ ಪಳೆತ್ರಯ್ಕ? ಮ್ಹಾ ಕಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಕಸ್ಲ್ಮಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ. ಮಾ ರ್ಜ ಸ್ಥಾಂಗ್ತತ್ರ ಕಾಮ್ ಕತ್ರೊ, ಬರೊಾ ಗಜಾಲ್ಲ ಕತ್ರೊ. ಥೊಡ ಹಸ್ಯಾ .. ತಿಚ್ಯ ನಾಾಂವಾ ತೆಕದ್ ತಿ ಚಂಚಲ್ ಸ್ವ ಭಾವಾಚಿ ರ್ಸಾ ಿೀ. “ಪುರೊ, ಪುರೊ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಕಾಾಂಯ್ ಪರಖ್ ಪಡಾನಾ. ವೀಣ್ವ ಉಟ್ಲಯ ಾಂ...” ಮಾ ಣ್ವತ್ ರಿೀನಾ ಬ್ಡ್ರುಮ್ಹಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಸ್ಥಾಂಗ್ಲಯ ಪರಿಾಂ ವೀಣ್ವ ಉಟ್ಣ್ನ್ ಬಸ್ಲಯ ಾಂ. ಭತಿೊ ಸ್ಥಡ ಬಾರಾಂಕ್ ಚಂಚಲ್

ರೊಕಿ ಗೆರ್ ಆಯ್ಕಯ . ತಿ ಯ್ಲತ್ರನಾ ರೊಕಿ ರಿೀನಾ ಆನಿ ವೀಣ್ವ ತಯರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ ಾಂ. ದ್ಯರಚಿ ಬ್ಲ್ಯ ಜಾತ್ರನಾ ರೊಕಿ ನ್ ದ್ಯರ್ ಕಾಡಯ ಾಂ. ತ್ರರ್ಚ ಕುಶಿ ವೀಣ್ವಕ್ ಘವ್ನ ರಿೀನಾ ಉಬ್ಾಂ ಆಸಯ ಾಂ. ಚಂಚಲ್ಮಚ್ಯ ಹತ್ರಾಂತ್ ದೊೀನ್ ತಿೀನ್ ಕಂಡೊ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ. (boxes) “ಯೇ, ಯೇ ವ್ಲಿ ಮ್” ರೊಕಿ ನ್ ಸ್ಥವ ಗತ್ ಕೆಲ್ಮ. ರಿೀನಾನ್ ಬರೊಾ ಹಸ್ಲ ದಿಲ್ಮಾ . ಚಂಚಲ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಕಯ . ಸ್ಥಲ್ಮಾಂತ್ ಸ್ವಾೊಾಂ ಬರ್ಸಯ ಾಂ. “ಕಾಾಂಯ್ ತರಿೀ ಪಿಯ್ಲಾಂವ್ಿ ಹಡುಾಂ?”ಚ ರಿೀನಾನ್ ಮಗ್ತನ್ ವಚ್ಯರೆಯ ಾಂ. “ಆಫ್ಕೀಸ್ೊ, ತ್ತಾಂ ವಚ್ಯರಾ ನಾ ಹಾಂವ್ ನಾಕಾ ಮಾ ಣ್ವಾ ಾಂವ್?”ಚ ಹಸಯ ಾಂ ಚಂಚಲ್. ರಿೀನಾನ್ ಮುಾಂಬಯ್ ಥವ್ನ ಯ್ಲತ್ರನಾ ರೂಆಪಾ್ ಕೃಶ್ ಹಡ್ಲ್ಮಯ . ರ್ತಚ್ ಘಾಲ್ನ ಏಕ್ ಗ್ತಯ ಸ್ ಶಬೊತ್ ಕನ್ೊ ಹಡೊಯ . ಚಂಚಲ್ಮನ್ ಗ್ತಯ ಸ್ ರ್ತಾಂಡಾಕ್ ತೆಾಂಕಯ .

ಘರ್ತಯ

ಆನಿ

ಚಂಚಲ್ಮನ್ ವಚ್ಯರೆಯ ಾಂ “ಹೆಾಂ ರೂಆಪಾ್ ನ್ಾ ಯ್ಲವ ೀ?” “ವ್ಾ ಯ್ ರಿೀನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ. “ಬೇಬಿ ಯ್ಕೀ, ಹಾಂಗ್ತ ಯ್ಕೀ” ಮಾ ಣತ್ ಚಂಚಲ್ಮನ್ ಆಪ್ಯ ಹಡ್ಲ್ಮಯ ಾ ಾಂರ್ತಯ

22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಏಕ್ ಕಂಡೊೊ ದಿಲ್ಮ.

ವೀಣ್ವಚ್ಯ

ಹತಿಾಂ

“ಆನಿ ರಿೀನಾ ಹೊ ತ್ತಕಾ...” “ಛೆ! ಹೆಾಂ ಕತೆಾಂ ಹಡಾಯ ಾ ಾಂಯ್ ತ್ತವ್ಾಂ?”ಚ ರಿೀನಾನ್ ಕಂಡೊೊ ಘವ್ನ ವಚ್ಯರೆಯ ಾಂ.

ದೇವ್ ಬರೆಾಂ ಕರುಾಂ! ಖೂಬ್ ಲೈಕ್ ಜಾಲ್ಲ!” ರಿೀನಾನ್ ಸಂರ್ತಸ್ಥನ್ ಸ್ಥಾಂಗೆಯ ಾಂ. ಚಂಚಲ್ಮಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲ. ತೆಣ ವೀಣ್ವಯ್ಕ ಕಂಡೊೊ ಉಗಾ ಕೆಲ್ಮ. ತ್ರಾ ಚ್ ಪಿಯವಾ ರಂಗ್ತರ್ಚಾಂ ಸ್ಲಭಿತ್ ಆಾಂಗೆಯ ಾಂ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ. ವೀಣ್ವ ಆಾಂಗೆಯ ಾಂ ಘವ್ನ ನಾಚೊಾಂಕ್ ಶುರು ಕೆಲಾಂ.

“ತ್ತಮಿ ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರಕ್ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಪಾವಯ ಾಂ ಆಯಲ್ಮಾ ತ್, ಆಮ್ಚೆ ಸ್ಯ್ಲಾ ತ್ತಮಿ. ಹ ಆಮಿೆ ಲ್ಮನಿಶ ಕಾಣಕ್” ಮಾ ಣ್ವಲ್ಲ ಚಂಚಲ್.

“ಆಾಂಟಿಕ್ ಥಾ ಾಂಕುಾ ರಿೀನಾನ್ ಸ್ಥಾಂಗೆಯ ಾಂ.

“ಆನಿ ರಿೀನಾ, ತ್ತಾಂ ಬರಿೀ ಸಂದರ್ ದಿಸ್ಥಾ ಯ್ಕ. ಆಮ್ಹೆ ಾ ರೊಕಿ ಕ್ ಬರಿ ಅಧ್ಯೊಾಂಗ್ರಣ್! ಆನಿ ಹೆಾಂ ಬೇಬಿ, ಏಕ್ ಎಾಂಜಲ್!” ಚಂಚಲ್ಮನ್ ವೀಣ್ವಕ್ ಉಕಲಯ ಾಂ. ಆನಿ ವೀಣ್ವಯ್ಕ ಆಪಾಯ ಾ ಚ್ ಮನಾಶ ಪರಿಾಂ ಖುಶೇನ್ ತಿರ್ಚಲ್ಮಗ್ರಾಂ ಗೆಲಾಂ.

“ಖ್ಯಲ್ಲ ಥಾ ಾಂಕ್ಕಾ ಮಾ ಳಾಾ ರ್ ಪಾವಾನಾ. ಏಕ್ ಕೀಸ್ ಜಾಯ್!” ಮಾ ಣ್ವಲ್ಲ ಚಂಚಲ್. ವೀಣ್ವನ್ ಯೇವ್ನ ತ್ರಚ್ಯ ಗ್ತಲ್ಮಾಂಕ್ ಆಪ್ಯ ಧ್ಯಕುಯ ಲ ವ್ಣೀಾಂಟ್ ಲ್ಮಯ್ಲಯ . ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ತಿ ಸ್ಗ್ರು ಾಂ ರ್ಜವಾಯ ಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಭಾಯ್ಾ ಸ್ರುನ್ ಗೆಲ್ಲಾಂ ರ್ಜವಾಯ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಚಂಚಲ್ಮನ್ ಎಕಾ ಟ್ಲಾ ವ್ಲ್ ಸಂಸ್ಥಥ ಾ ಕ್ ಫನ್ ಕರುನ್ ಕಾಾ ಬ್ ಹಡಯ್ಲಯ ಾಂ.

“ರೊಕಿ ತ್ತಕಾ ಮ್ಹತ್ಾ ಹಡುಾಂಕಾನ ಹಾಂವ್ಾಂ...”

ಕಾಾಂಯ್

“ಒಹ್! ಮ್ಹಾ ಕಾ ಕಾಾಂಯ್ ಶಿಣ್ ನಾ!” ಹಸ್ಲಯ ರೊಕಿ “ತರ್ ಆಮಿ ಯಗ್ರ ರ್ಜವಾಯ ಕ್...” ಚಂಚಲ್ ಮಾ ಣ್ವಲಾಂ. “ಪುಣ್ ತ್ತಮಿ ಕಾಣಕ್ ಕಸ್ಲ್ಲ ಮಾ ಣ್ ಪಳೆಲ್ಲನಾ!” ರಿೀನಾನ್ ತ್ರಕಾ ದಿಲ್ಮಯ ಕಂಡೊೊ ಉಗಾ ಕೆಲ್ಮ. ಪಿಯವಾ ರಂಗ್ತಚಿ ರ್ಸಲ್ಿ ಸ್ಥಡಿ ತ್ರಾಂತ್ತ ಆಸ್ಲ್ಲಯ . “ಃ eಚಿuಣiಜಿuಟ” ಉದ್ಯಾ ರೆಯ ಾಂ ರಿೀನಾ. ತ್ರಕಾ ಇತಿಯ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲ ಕೀ ಧ್ಯಾಂವ್ಣನ್ ಯೇವ್ನ ಚಂಚಲ್ಮಕ್ ೇಾಂಗ್ ಮ್ಹರಿಯ . ತ್ತಕಾ

ಮಾ ಣ್ ಪುತ್ರ!”

“ಥಾ ಾಂಕ್ಕಾ ಆಾಂಟಿ!”

“ರೊಕಿ ” ತಿ ಮಾ ಣ್ವಲ್ಲ. “ಆತ್ರಾಂ ಆಮಿ ಲ್ಮಲ್ಭಾಗ್ ಯ. ಫುಲ್ಮಾಂ ಶೀ ಶುರು ಜಾಲ್ಮ. ಪಳೆವಾಾ ಾಂ ಜಾಯನ ವ್?”ಚ ರಿೀನಾಕ್ ಯ ಮಾ ಣ್ ಭಗೆಯ ಾಂ. ರೊಕಿ ನ್ ರಿೀನಾಕ್ ಪಳೆಲಾಂ. “ತ್ತಕಾ ರೆಸ್ಯ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಕಾ ರೊಕಿ ?” ರಿೀನಾನ್ ವಚ್ಯರಾ ನಾ,ಚ“ತಶೆಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ನಾ ರಿೀನಾ. ತ್ತಾಂ ತಯರ್ ಆಸ್ಥಯ ಾ ರ್ ಯಾ ..” ರ್ತ ಮಾ ಣ್ವಲ್ಮ. ಚಂಚಲ್ಮಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲ. “ರಿೀನಾ ರೊಕಿ ಆಸ್ಥ ಪಳೆ, ಮಾ ಜಾ ಭಾವಾ ಪರಿಾಂ.

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭಾವ್ ಮಾ ಣಾ ಚ್ ತ್ತಾಂ ಮಾ ಜಿ ವ್ಣಾ ನಿ ಜಾಲ್ಲಯ್...”. “ಓಹ್ ಬಾಯ್ಲ, ತ್ತಕಾ ಹಾಂವ್ಾಂ ಪಾಕುೊನ್ ಜಾಲ್ಮಾಂ. ದೆಕುನ್ ಲೈಕ್ ಕತ್ರೊಾಂ..” ಚಂಚಲ್ಮಚೊ ಹತ್ ಧರೊಯ ರಿೀನಾನ್. ವೀಣ್ವರ್ಚ ದೊಳೆ ಕುವಾೊತ್ರಲ. ಲ್ಮಾ ನ್ ತೆಾಂ. ತ್ರಕಾ ನಿೀದ್ ಯ್ಲಾಂವೆ ಸ್ಹಜ್. ರ್ಜವಾಯ ರ್ಚಾಂ ಬಿಲ್ ಚಂಚಲ್ಮನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲಾಂ. ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ತಿಾಂ ಭಾಯ್ಾ ಆಯ್ಕಯ ಾಂ. ವ್ರಾಂ ದೊೀನ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಾಂ. ಭಾಯ್ಾ ಪಾವಾಾ ನಾಾಂಚ್ ಚಂಚಲ್ಮನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ಲಯ ಾಂ ಕಾಾ ಬ್ ಯೇವ್ನ ಹೊಟೆಲ್ಮಚ್ಯ ಮುಕಾಯ ಾ ರಸ್ಥಾ ಾ ರ್ ಉಬ್ಾಂ ಆಸಯ ಾಂ.

ಪಾಶರ್ ಜಾಲಾಂ ತೆಾಂ ಕಳೆು ಾಂ ನಾ. ರಿೀನಾ ಪಾಟಿಾಂ ವ್ಚೊ ದಿೀಸ್ ಲ್ಮಗ್ರಾಂಚ್ ಆಸ್ಲಯ . ರೊಕಿ ಕ್ ರಿೀನಾನ್ ಪಾಟಿಾಂ ವ್ರ್ಚಾಂ ನಾಕಾ ಆಸಯ ಾಂ. ಹಾ ದೊೀನ್ ಹಪಾಾ ಾ ಮಧಾಂ ರಿೀನಾ ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ ಆಸ್ಥೆ ಾ ಹೆಡ್ ಆಫಿಸ್ಥಕ್ ವ್ಚೊನ್ ಆಯ್ಕಲಯ ಾಂ. ರ್ಜದ್ಯನ ವ್ಕೆನಿ್ ಜಾತ್ರ ತೆದ್ಯನ ತ್ತಕಾ ಬ್ಾಂಗ್ಳು ರಕ್ ಹಡಾಾ ಾಂವ್ ಮಾ ಳು ಜವಾಬ್ ತ್ರಕಾ ಮ್ಚಳು . ಎಕಾ ಸ್ನಾವ ರ ಆಯ್ಕಲಯ ಾಂ ರಿೀನಾ ವೀಣ್ವ ಸಂಗ್ರಾಂ ತಿಸ್ಥಾ ಾ ಸ್ನಾವ ರ ದಿೀಸ್ ಪಾಟಿಾಂ ಭಾಯ್ಾ ಸ್ರ್ಲಯ ಾಂ. ತಶೆಾಂ ತ್ರಕಾ ರ್ಸಕ್ಲ್ಲೀವ್ ಘಾಲ್ನ ರವ್ಾ ತೆಾಂ. ಪುಣ್ ತಶೆಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ತ್ರಕಾ ಮನ್ ನಾತೆಯ ಾಂ. ಭೆಷಯ ಾಂಚ್ ಕತ್ರಾ ಕ್ ಫಟಿ ಮ್ಹರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್..” ಮಾ ಳಾು ಾ ಚಿಾಂತ್ರನ ಾಂನಿ ತೆಾಂ ಸ್ಮ್ಹಧ್ಯನ್ ಪಾವ್ಯ ಾಂ...

(ನಿಮ್ಹಣೊ ಅಾಂಕ ಯ್ಲಾಂವಾೆ ಾ ರಿೀನಾ ಯೇವ್ನ ಪಂದ್ಯಾ ದಿೀಸ್ ಕಶೆ ಹಫಾಾ ಾ ಾಂತ್) ------------------------------------------------------------------------------------------

ನ ೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ...

" ಆಸಯ ಿೀಲ್ಲಯ ಆನಿ ಇಾಂಡಿಯಚ್ಯಾ ಟಿ _20 ಮ್ಹಾ ಚ್ಯಾಂತ್ ಇಾಂಡಿಯ ' ರ್ಸರಿೀಸ್' 24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವನ್ನ ಜಾಲಾಂ..." ಟ್ಣ್ಮಿ ಉಡಾಿ ಣ್ವಾಂ ಘಾಲ್ನ ಕುಕಾಯ್ಕೊ ಮ್ಹರಿಲ್ಮಗಯ . " ತ್ತಜಿ ಮ್ಹಲ್ಲೊ ಶೆಾಂಡಿ... ಟಿ _ 20 ಖಂಯ್... ಹಾಂಗ್ತ ಟೆವ ಾಂಟಿ ಟೆವ ಾಂಟಿ ತ್ಾ ' ರ್ಸೀರಿಯಸ್' ಜಾವ್ನ ಗೆಲ್ಮಾಂ..." ಹಾಂವ್ ಪುಪುೊಲ್ಮೊಾಂ. " ಖಂಯ್ಲೆ ಾಂ ಟೆವ ಾಂಟಿ ಟೆವ ಾಂಟಿ?" ಆಧೊಾಂ ಆಾಂಗೆಯ ಾಂ ವಚ್ಯರಿ. " 2020 ಇಸವ ರ್ಚಾಂ ಕರೊೀನಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಲ್ಮಸ್...!"

ವ್ರಸ್... ಕತೆಯ ಾಂ

" ಕತೆಯ ಾಂ ಲ್ಮಸ್?" ಟ್ಣ್ಮಿನ್ ಪಡ್ನ ಘಾಲಾಂ. " ಹೇಯ್... ಸ್ತಾ ರ್ ರುಪಯ್ ದಿೀವ್ನ ನ್ವ್ಾಂಚ್ ಕಾಾ ಲಾಂಡರ್ ಹಡಯ ಾಂ. ಸ್ಥಕೆೊಾಂ ಸ್ತಾ ರ್ ದಿೀಸ್ ಯ್ಕೀ ತ್ರರಿೀಕ್ ಪಳೆಾಂವ್ಿ ನಾ. ತಿೀನ್ ಮಹನೆ ಲ್ಮಕ್ ಡೌನ್... ಸ್ ಮಹನೆ ತ್ರಳಯ್ಕ ಪ್ಟುಾಂಕ್ ಆನಿ ವಾತ್ ಪ್ಟವ್ನ ಪಾಶರ್ ಜಾವ್ನ ಗೆಲ... ಕಾಾ ಲಾಂಡರ್ ಆತ್ರಾಂಯ್ಕೀ ನ್ವ್ಾಂಚ್ ಆಸ್ಥ... ಮ್ಹಕಾ ಫಕತ್ಾ ಟೆವ ಾಂಟಿ ಟೆವ ಾಂಟಿ ಚ್ಯಕ್ ಜಸ್ಯ ಥಟಿೊ ದಿಲ್ಮಾ ರ್ ಪುರೊ..."

"ಕತ್ರಾ ಕ್?... ಆತ್ರಾಂ ಪರತ್ ಲಂಡನಾಾಂತ್ ನ್ವ್ ನ್ವ್ ವೈರಸ್ ಕುಡು್ ನ್ ನ್ವ್ಾಂಚ್ ಕರೊನಾ ಆಯಯ ಾಂ ಖಂಯ್...ಟೆವ ಾಂಟಿ ಟೆವ ಾಂಟಿಚ್ಯ ಕರೊನಾಚ್ಯಕೀ 70 % ಚಡ್ ರ್ಸ್ ೀಡ್ ಆಸ್ಥ ಖಂಯ್..." " ವಾಾ ವ್... 70 % ರ್ಸ್ ೀಡ್...ತರ್ ಆತ್ರಾಂ 5 _ಜಿ ಹಡ್ನ ಆಯಯ ಾಂ ಜಿಯ್ಕೀ.... ಜಿಯ್ಕೀ ಕೀ ಜೈ..." ಟ್ಣ್ಮಿ ನಾಚೊಯ . " ಜಿಯ್ಕೀ ನಂಯ್ ಟ್ಣ್ಮಿ... ಕರೊನಾ... ತ್ರಕಾ ಜಾಗ್ಳಾ ತ್ ಜಾಯ್ಲ್ ... ಲ್ಮಕ್ ಡೌನ್ ಕರಿರ್ಜ... ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಾ ೊ ಕರಿರ್ಜ..." ಆಧೊಾಂ ಆಾಂಗೆಯ ಾಂ ಸ್ಮ್ಹ್ ಾಂವ್ಿ ಲ್ಮಗೆಯ ಾಂ. " ಹಾಂ ಹಾಂ... ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಾ ೊ ಕತ್ರಾ ಕ್ ಮಾ ಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಗತ್ರಾ ಸ್ಥ.." ಟ್ಣ್ಮಿ ನಿೀಟ್ ಜಾಲ್ಮ. " ಕತ್ರಾ ಕ್?" " ಆತ್ರಾಂ ಪಂಚ್ಯಯತ್ ಚುನಾವ್ ಜಾಲ್ಮ ನೆಾಂ... ಆತ್ರಾಂ ವ್ಣೀಟ್ ಭರ್ ಲಯ ಡಬ್ಬ ಎಕಾಚ್ೆ ಕಡ ರಸ್ ಘಾಲ್ಮಾ ತ್... ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಾ ೊಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಡಬ್ಬ ಆದಿಯ ಬದಿಯ ಜಾತ್ರತ್ ಗ್ತಾ ರಂಟಿ..." ಟ್ಣ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ತಾ ನಾ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಕೆಾ ಲ್ಮಾಂ.

" ಜಸ್ಯ ಥಟಿೊ"... "ವ್ಾ ಯ್ ಥಟಿೊ ರುಪಿೀಸ್..." " 2021 ರ್ಚಾಂ ಕಾಾ ಲಾಂಡರ್ ಹಡಿನಾಾಂಯ್ ಗ್ರೀ?"

" ತ್ತಮ್ಹಿ ಾಂ ದೊಗ್ತಾಂಯ್ಕಿ ೀ ಕೆದ್ಯಳಾರಿೀ ದುಬಾವ್ ಚ್ೆ ... ಇ. ವ. ಎಮ್. ಹಾಂತ್ತಾಂ ವ್ಣೀಟ್ ಕೆಲ್ಮಾ ರ್ ತ್ರಾಂತ್ತಾಂ ಘುಟಯ ಳ್‍ ಆಸ್ಥ ಮಾ ಣ್ವಾ ತ್... ಪಂಚ್ಯಯತ್ರಾಂತ್ ರ್ಸೀಲ್ ಮ್ಹರುಾಂಕ್ ನೆಾಂ?... ವ್ಣೀಟಿಾಂಗ್ ಜಾಲ್ಮಾಂನೆಾಂ..."

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


"ವ್ಣೀಟಿಾಂಗ್ ಜಾಲ್ಮಾಂ... ಆನಿ ಚಿೀಟಿಾಂಗ್ ಮ್ಹತ್ ಬಾಕ.." ಹಾಂವ್ ನಂಜೊಾ ಹಸ್ಲಯ ಾಂ. " ತರ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ಮ್ಹಕಾ... ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಾ ೊ ಕಚ್ಯಾ ೊಕೀ ಡೇ ಕರ್ಫ್ಾ ೊ ಕೆಲ್ಮಾ ರ್ ಕಶೆಾಂ?.." ಟ್ಣ್ಮಿ ವಚ್ಯರಿ.

ಡೇ ಆಸೆ ಾಂ ನೈಟ್ ಕತ್ರೊಾಂ.. ಮ್ಹಾ ಜಿಕ್ ಪಳೆಯ..." ಟ್ಣ್ಮಿ ಭಾಯ್ಾ ಸ್ಲ್ಮೊ. " ರವ್.." ತಿ ಮಾ ಣ್ವಲ್ಲ. " ತ್ತಾಂ ಮ್ಹಾ ಜಿಕ್ ಕರಿನಾಕಾ.. ಹಾಂವ್ೆ ಸಕುಾಂದ್ಯನ್ ಸ್ಕಿ ಡ್ ಸ್ಮ್ಹ ಕತ್ರೊಾಂ.." " ಕಶೆಾಂ? " ಹಾಂವ್ಾಂ ತಕಯ ಆಡ್ ಘಾಲ್ಲ.

" ತಶೆಾಂ ಕೆಲ್ಮಾ ರ್ ಖಜಾನ್ ಖ್ಯಲ್ಲ ಜಾತ್ರ... ಲ್ಮಕಾಕ್ ನ್ವ್ಾಂ ಇಾಂರ್ಜಕ್ಷನ್ ಯ್ಲತ್ರನಾ ದಿೀನಾಕಾಯ್ಲ? ಲ್ಮಕಾಕ್ ಸ್ಮ್ಹ್ ಯ್ಲ್ ... ಲ್ಮಕಾಕ್ ಮ್ಹಹೆತ್ ದಿೀರ್ಜ... ಧಮ್ಹೊಕ್ ನಾಾಂವ್ ಮ್ಚಳಾರ್ಜ... ತಶೆಾಂ ಡೇ ಕರ್ಫ್ಾ ೊ ಜಾಯನ ... ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಾ ೊ ಜಾಲ್ಮಾ ರ್ ಸ್ಕಿ ಡ್ ಲ್ಮೀಕ್ ನಿದ್ಯಾ ... ಕರೊನಾಯ್ಕೀ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಥಾ ...ಹಾ .. ಹಾ ... ಹಾ .." ಹಾಂವ್ಾಂ ಮುಕಾಿ ಲ್ ಉಡಯ್ಲಯ ಾಂ. " ರವ್ ಹಾಂವ್ ಅತ್ರಾ ಾಂ ಯ್ಲತ್ರಾಂ..." ಟ್ಣ್ಮಿ ಉಟ್ಣ್ಯ .

" ಆತ್ರಾಂಚ್ ಬಾದ್ ಶ ಕ್ ಪೀನ್ ಕತ್ರೊಾಂ. ನೈಟ್ ಕಪ್ಯಾ ೊ ಕಾಡಯಾ ಾಂ" ತಿಣಾಂ ಪೀನ್ ಉಕಲಯ ಾಂ. ಹಾಂವ್ಾಂ ಟಿ. ವ ಲ್ಮಯಾ ನಾ ಹೆಡ್ ಲ್ಮಯ್ನ ಯೇಾಂವ್ಿ ಸುರು... ಪಾ ಮುಖ ಸುದಿದ .. "ನೈಟ್ ಕಪ್ಯಾ ೊ ರದುದ ಮ್ಹಡಲ್ಮಗ್ರದೆ."

ಮ್ಹಕಾ ಆಧ್ಯಾ ೊ ಆಾಂಗ್ತಯ ಾ ರ್ಚರ್ " ಕತ್ರಾ ಕ್?" ತಿ ವಚ್ಯರಿ. ಅಭಿಮ್ಹನ್ ದೊಡಾಾ ಾ ನ್ ವಾಡೊಯ . ಟ್ಣ್ಮಿ ಶಿಮಿಯ ಖೊವ್ಣಳ್‍ನ ನುತ್ರಾ " ಸುಯೊಕ್ ಕಾಳಾಾ ಣ್ ಹಡಯಾ ಾಂ. ಬೈಸ್ಲಯ . ------------------------------------------------------------------------------------------

ರೀಶು, ಬಜ್ಪೆ ಚೊ ‘ಫೆಲಿಸ್ ನವಡಾಡ್’ ಲೀಕಾಪೆಣ್ ನ್ತಲ್ಮಾಂ ಫ್ರಸ್ಾ , ಪಾಸ್ಥಿ ಾಂ ಫ್ರಸ್ಾ , ಮಾಂತಿ ಫ್ರಸ್ಾ , ಮ್ಚಲ್ಮಯ ಾ ಾಂರ್ಚಾಂ ಫ್ರಸ್ಾ ಆನಿ ಇತರ್ ಸ್ನಿನ ೇಶಕ್ ಲಗ್ರಾ ಜಾಲಯ ರೊೀಶು, ಬರ್ಜ್ ಹರ್ಚ 20 ವನೀದ್ ಆಟ್ಲಪೆ ಪುಸ್ಾ ಕ್ ‘ಫ್ರಲ್ಲಸ್ ನ್ವಡಾಡ್’ 19/12/2020 ವ್ರ್ ದೊನ್್ ರಾಂಚ್ಯಾ 3.30 ವ್ಣರರ್ ಸ್ಥಾಂ ಲುವಸ್ ಕಾಲಜಿಚ್ಯಾ ಸ್ಥನಿಧಾ ಸ್ಭಾಸ್ಥಲ್ಮಾಂತ್, ಅನಿವಾರ್ಸ ಉದಾ ಮಿ, ನ್ಟ್, ಗ್ತವ್ ಮ್ಹನೆಸ್ಾ

ಜೊೀಸಫ್ ಮತ್ರಯಸ್ ಹಣಾಂ ಲ್ಮೀಕಾಪೊಣ್ ಕೆಲ್ಮ. ಹಾ ಕಾಯೊಕ್ ಸ್ಥಾಂ ಲುವಸ್ ಕಾಲಜಿರ್ಚ ಪಾಾ ಾಂಸುಪಾಲ್ ಮ್ಹ. ದೊ. ಪಾ ವೀಣ್ ಮ್ಹಟಿೊಸ್ ಮುಕೆಲ್ ಸ್ಯ್ಕಾ ಜಾವ್ನ ಹಜರ್ ಆಸ್ಲಯ . ಅಪಾಯ ಾ ಉಲವಾ್ ಾಂತ್ ತ್ರಣಾಂ ಹಸ್ಲ ಕರ್ತಯ ಾ ಗಜ್ೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಭಾಶೆಕ್ ಕತೆಯ ಾಂ ಪಾಾ ಮುಕಾ ತ್ರ ದಿೀಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ ಸ್ಥಾಂಗೆಯ ಾಂ ಆನಿ ರೊೀಶುಚ್ಯಾ

26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವನೀದ್ಯವಶಿಾಂ ಉಲಯ ೀಖ್ ಕರನ ್ ತ್ರಕಾ ಸ್ವ್ೊ ಬರೆಾಂ ಮ್ಹಗೆಯ ಾಂ. ಪುಸ್ಾ ಕ್ ಲ್ಮೀಕಾಪೊಣ್ ಕರನ ್ ಮ್ಹನೆಸ್ಾ ಜೊೀಸಫ್ ಮತ್ರಯಸ್ ಹಣಾಂ ಲ್ಮಕ್ಡೌನ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ಕತೆಯ ಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ಪಾವಾಯ ಾ ಾಂವ್, ಕಸ್ಲ ಸಂಕಷ್ಯ ಭೊಗೆಯ ಮಾ ಣ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ತಾ ಸ್ಥಾ ನಾ, ಹಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿಾಂ ಹಸ್ಲಾಂಕ್ ವಸ್ಾ ಲ್ಮಾ ಾಂವ್ ಆನಿ ರೊೀಶು, ಬರ್ಜ್ ನ್ ಆಯ್ಕನ್ನ ವ್ಳಾರ್ ಹೊ ವನೀದಿಕ್ ಪುಸ್ಾ ಕ್ ಆಮ್ಹೆ ಾ ಹತಿಾಂ ಪಾವ್ವ್ನ ಆಮ್ಹಿ ಾಂ ಹಸ್ಥಶೆಾಂ ಕೆಲ್ಮಾಂ ಮಾ ಣ್ ತ್ರಚಿ ಪಾಟ್ ತ್ರಪುಡಿಯ . ಹೊ ಪುಸ್ಾ ಕ್ ಕಟ್ಲಳ್‍ ಪಬಿಯ ಕೇಶನ್್ ಹಣಾಂ ಪಾ ಕಟ್ ಕೆಲ್ಮಯ ಆಸ್ಲನ್,

ಕಟ್ಲಳ್‍ ಪಬಿಯ ಕೇಶನ್್ ಹರ್ಚ ಪಾ ಕಾಶಕ್ ತಶೆಾಂಚ್ ಕಟ್ಲಳ್‍ ಡೊಟ್ಕಮ್ ಜಾಳಜಾಗ್ತಾ ರ್ಚ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹನೆಸ್ಾ ಹೆನಿಾ ಮ್ಚಾಂಡೊನಾ್ ಹಣಾಂ ಪುಸ್ಾ ಕಾವಶಿಾಂ ಮಟ್ಲವ ಾ ನ್ ಝಳಕ್ ದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ಾ ಕಾರ್ಚ ಬರಯಯ ರ್ ರೊೀಶು, ಬರ್ಜ್ ಹಣಾಂ ಸ್ಯಾ ಾ ಾಂಕ್ ಸ್ಥವ ಗತ್ ಕೆಲ್ಮ. ಮ್ಹನೆಸ್ಾ ಪಿಾಂಟ್ಣ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಣಾಂ ಸ್ಮೇಸ್ಥಾ ಾಂಚೊ ಉಪಾಿ ರ್ ಬಾವ್ರಡೊಯ . ಮ್ಹನೆಸ್ಾ ರೊೀಶನ್ ಕಾಾ ಸ್ಥಾ ಹಣಾಂ ಕಾಯ್ಲೊಾಂ ಚಲ್ಮನ್ ವ್ಲಾಂ. ಹಾ ಪುಸ್ಾ ಕಾರ್ಚಾಂ ಮೀಲ್ ರು. 200/- ಆಸ್ಲನ್ ಕಣ್ವಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ರಣಾಂ ಗ್ಲಗಲ್ ಪೇ ಮುಕಾಾಂತ್ಾ 9880119515 ಹಕಾ ಸಂಪಕ್ೊ ಕರೊೆ , ಪುಸ್ಾ ಕ್ ಪಾವತ್ ಜಾತಲ್ಮ.

-----------------------------------------------------------------------------------------27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಚಪ್ ಸ್ೆ ರ್ಧೆ' ನೆಟಾನ್ ಸುರು

ದ್ಯಲ್ಮಾ ದೊ ಕಾಂಕಯ ಆಕಾದೆಮಿನ್ (DKA) ಘಡವ್ನ ಹಡಯ ಲ್ಲ ‘ಕಾಂಕಯ ವಾಚಪ್ ಸ್್ ಧ್ಯೊ' ನೆಟ್ಲನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ. ಸ್ಥಾಂಗ್ತಾ ವ್ಲ್ಲಯ್ಲ ಮಿಲ್ಮಗೆಾ ಸ್ ಫಿಗೊರ್ಜಚ್ಯಾ ವ್ಸ್ಥಾ ಾ ಾಂತ್ ಕಾಂಕಯ ಬರವ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾಂಜಾನಾ ಪುಬಿಯ ಚ್ಯತಿಯ್ಕನ್್ ಆಚೊ ಪಾ ಕಾಶಕ್ ದಿನೆಸ್ಾ ಮ್ಹನೆಕಾೊರ್ ಹಚ್ಯಾ ಹತ್ರಾಂತ್ರಯ ಾ ನ್ ಪರಂಪರಿಕ್ ದಿವಯ ಪ್ಟವ್ನ ತಿರ್ಚಾಂ ಉಗ್ತಾ ವ್ಣ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ರರ್ಚ ಬರಬರ್ ಪಾದುಾ ಿ ರ್ ಪಾದ್ಾ ಮ್ಹನ್ಜ್ ಫುತ್ರೊದೊ, DKA ಅಧ್ಲಾ ಕ್ಶ ವಾಂಚ್ಾ ಕುುಾದಾ ಸ್, ಚಿಟಿನ ಸ್ ವಲ್ಲಯಾಂ ಫ್ರನಾೊಾಂದೆಸ್ ಆನಿ ಭಾನಾ್ ರಿ ರ್ಚಲ್ಮ್ ಫ್ರನಾೊಾಂದೆಸ್ ಹಜಿರ್ ಆಸಯ . ದಿನೆಸ್ಾ ಮ್ಹನೆಕಾೊರ್ ಆನಿ ವಾಂಚ್ಾ ಕುುಾದಾ ಸ್ಥನ್ ಪುಸ್ಾ ಕಾಾಂ ವಾಚ್ಯ್ ರ್ಚಾಂ ಮಾ ತ್ವ ಸ್ಥಾಂಗೆಯ ಾಂ ಜಾಲ್ಮಾ ರ್ ಪಾದ್ಾ ಫುತ್ರೊದನ್ ಅಶಿಯ್ಕ ಸ್್ ಧ್ಯೊ ಘಡವ್ನ ಹಡಯ ಲ್ಮಾ ಬದದ ಲ್ ದ್ಯಿ ಕ್ ಶಬಾರ್ಸಿ ದಿಲ್ಲ. ಹಾ ವ್ಳಾರ್ ಕಾಂಕಯ ಕವ ಎದಿವ ನ್ ಫ್ರನಾೊಾಂದೆಸ್, ಮ್ಹನುಂಲ್ ಪ್ರೆಇರ

ಹಣಾಂ ಆಪ್ಯ ವಚ್ಯಾ ರ್ ಮ್ಹನೆ್ ಯ . ಹಯ್ಲ ಸ್್ ಧೊಾಂತ್ ಸ್ಥಾ ಯ್ನ ಾ ಮ್ಹಸ್ಥೆ ರೆನಾಾ ಸ್ ಹಕಾ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಇನಾಮ್, ಮನಿಚ್ಯ ಮ್ಹಸ್ಥೆ ರೆನಾಾ ಸ್ ಹಕಾ ದುಸಾ ಾಂ ಇನಾಮ್ ಆನಿ ವತರಿನ ಪ್ರೆಇರ ಹಕಾ ತಿಸಾ ಾಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವ್ಣ ಜಾಲಾಂ. ತೆಚ್ ಬರಬರ್ ಚ್ಯರ್ಸಲ್ಮದ ಮ್ಹಸ್ಥೆ ರೆನಾಾ ಸ್, ಚ್ಯಯ ವದ ಸ್ಥ ಫ್ರನಾೊಾಂದೆಸ್ ಆನಿ ವಚಾ ರ್ ದ್' ಚಸ್ಥಾ ಹಕಾಾಂಕಾಾಂ ಉಮ್ಚದ್ ವಾಡವ್ ಇನಾಮ್ಹಾಂ ಭೆಟಯ್ಕಯ ಾಂ. ಸ್ಗ್ತು ಾ ಾಂ ಪರಸ್ ಜಾಣೊಯ ಮಾ ಣ್ ----- ಹಕಾ ಜಾಲ್ಮಾ ರ್ ಸ್ಗ್ತು ಾ ಾಂ ಪರಸ್ ಭುಗೆೊಾಂ ಮಾ ಣ್ ---ಹಾಂಕಾಾಂಯ್ ಕಾಾಂಯ್ ಪುಸ್ಾ ಕಾಾಂ ಭೆಟಯ್ಕಯ ಾಂ. ಹಯ್ಲ ಸ್್ ಧೊಾಂತ್ ಸುಮ್ಹರ್ ಲ್ಮಾ ನ್-ವ್ಾ ಡ್ 44 ಜಣ್ವಾಂನಿ ವಾನಯ ಘರ್ತಯ . ಇನಾಮ್ಹಾಂ ಮಾ ಣ್ ದನ್ ಹಜಾರ್, ದೆಡ್ ಹಜಾರ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಿಯಾಂಚಿಾಂ ಪುಸ್ಾ ಕಾಾಂ ಭೆಟಯ್ಕಯ ಾಂ ಆನಿ ವಾನಯ ಘತಯ ಲ್ಮಾ ಸ್ಗ್ತು ಾ ಾಂಕ್ ಪಾ ಮ್ಹಣ್ ತ್ರಾ ಾಂ ದಿಲ್ಲಾಂ. ವಲ್ಲಯಾಂ ಫ್ರನಾೊಾಂದೆಸ್ ಆನಿ ರ್ಚಲ್ಮ್

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಫ್ರನಾೊಾಂದೆಸ್ ಹಣಾಂ ಪರಿಕಶ ಕ್ ಮಾ ಣ್ ಕಾಮ್ ಸ್ಥಾಂಭಾಳೆು ಾಂ. ಹ ಸ್್ ಧ್ಯೊ ಘಡವ್ನ ಹಡುಾಂಕ್ ಶವಯ್ಲರ್ ದೆ ಸ್ಥಾಂಗ್ಳಂಂಾಂ, ಮ್ಹನುಂಲ್ ಪ್ರೆರ, ಜ್ಯರ್ಸಾ ಯನ ಫ್ರನಾೊಾಂದೆಸ್, ಆಲಶಿನಾ ಫ್ರನಾೊಾಂದೆಸ್, ವಣಯ್ಲ ರದಿಾ ಗ್ಳಂಸ್ ಆನಿ ಎದಿವ ನ್ ಫ್ರನಾೊಾಂದೆಸ್ ಹಣಾಂ ಆಧ್ಯರ್ ಕೆಲ್ಮ.

ಜಾಲ್ಮಾ ರ್ ದ್ಯಿ ಕಡಾಂ ಸಂಪಕ್ೊ ಕಚೊೊ ಮಾ ಣ್ ಅಧ್ಲಾ ಕಾಶ ನ್ ಉಲ್ಮ ಮ್ಹಲ್ಮೊ. ಮುಖ್ಯ ವ್ಲ್ಮಾ ದಿಸ್ಥಾಂನಿ ತಿಯ್ಕ ಕುಡೆ ಡಾಂ, ಅಲ್ಮವಯ ಾಂ, ರಯ್ಂುಾ, ಕಾಕದ್ಯ, ಚ್ಯಾಂದರ್ ಹಾಂಗ್ತಸ್ರ್ ಜಾತಲ್ಲಯ್ಕ ಅಶೆಾಂ ಜಾಹರ್ ಕೆಲಾಂ. ವಲ್ಲಯಾಂ ಫ್ರನಾೊಾಂದೆಸ್ಥನ್ ಯ್ಲವಾಿ ರ್ ದಿಲ್ಮ ಜಾಲ್ಮಾ ರ್ ರ್ಚಲ್ಮ್ ಫ್ರನಾೊಾಂದೆಸ್ಥನ್ ಸ್ಗ್ತು ಾ ಾಂರ್ಚ ಉಪಾಿ ರ್ ಮ್ಹಾಂದೆಯ . ಆಲಇಶಿನಾ ಫ್ರನಾೊಾಂದೆಸ್ ಹಣಾಂ ಸುತಾ ್ ಾಂಚ್ಯಾ ಲನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಹೆ ಮುಖ್ಯರ್ ಹಯ್ಕ ಸ್್ ಧ್ಯೊ ಗಾಂಯೆ ಾ ಕನಾಶ ಾಂಕನಾಶ ಾಂನಿ ಜಾವಂಚಿಯ್ಕ ಆಸ್ಥತ್. ಕಣುಯ್ ತ್ರಾಂರ್ಚಾಂ ಆಯಜನ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸ್ದ್ಯಾ ------------------------------------------------------------------------------------------

*ಶಿವಗಂಗಾ ಜಲಪಾತ* ಪಾ ಕಾ ತಿಕ ಪ್ಾ ೀಮ ಕತೊಲ್ಮಾ ಾಂಲ ಆಾಂಗ್ತಾಂತ್ತ ಶಕಾ , ಭಕಾ ದೊನಿನ ಊಕಾೊ. ರನಾನ ಾಂತ್ತ ,ವ್ನಾಾಂತ್ತ ಭಟ್ಯಿ ಚ್ಯಾ ಕ , ಗ್ರರಿ ಭಾ ಮಣ , ಗ್ರಯೊರೊೀಹಣ್ವಾಂಕ ಶಕಾ ಜಾವ್ಯಕಾ. ಭಕಾ ಕತ್ರಾ ಕ ಕೀ...ಮಾ ಳಾಾ ರಿ , ಭಕಾೀನ್ ಪ್ಯಜಾ ಭಾವ್ನಾ ನಿಮ್ಹೊಣ ಜಾತ್ರಾ . ಪಾ ಕಾ ತಿಾಂತ್ತ ಮನುಷಾ ಏಕರೂಪ ಜಾತ್ರಾ . ಏಕರೂಪ ಜಾಲಯ ಶಿ:ವಾಯ ಪ್ಯಣ್ವೊನಂದ ಮ್ಚಳಾನ . ಹೆಾಂ ಖ್ಯತಿಾ ಕೀನುೊ ಘವ್ಚ್ಯಾ ಕ , ಏಕಪಂತ್ರ ಫುಸ್ೊತಿ ಕೀನುೊ *ಶಿವ್ಗಂಗ್ತ* ಜಲಪಾತ ಪಳಯತಿ. ಶಿವ್ಗಂಗ್ತ ರ್ಸರ್ಸೊಚ್ಯಾ ನ್ 36 k.m ದೂರ ಆಸ್ಥ್ . ಸ್ರಕಾರಿ ಬಸ್್ ಹುಲೇಕಲಚ್ಯಾ ನ್ ಜಡಿಗದೆದ , ಗಣೇಶಪಾಲ್ ಪಯೊಾಂತ ವ್ತ್ರಾ ತಿ.

ಜಡಿಗದೆದ , ಗಣೇಶಪಾಲ್ ಮಧಾಂ *ಶಿವ್ಗಂಗ್ತ* ವ್ಣಚೊೆ ಆಡ ರಸ್ಲಾ ಮ್ಚಳಾಾ . ತ್ರಾ ರಸಾ ನ್ ಏಕ ಕ.ಮಿೀ ಚಲತ ಗೆಲ್ಮಾ ರಿ ಜಲಪಾತ ಪಳಚ್ಯಾ ಕ ಬಾಾಂಧಿಲ ವೀಕ್ಷಣ್ವ ಗೀಪುರ ಮ್ಚಳಾಾ . ಥಯ್ಕಾಂ ಬಸ್ಕನ್ ಜಲಪಾತ ಪಳೇತ. ಪಣ ಮಜಾ ಯೇನಾ. ರ್ಸನೇಮ್ಹ ರ್ಯೇಟರ್ ಪಯೊಾಂತ ವ್ಣಚ್ಚೆ ನು , ಪೀಸ್ಯ ಸ್ೊ ಪಳನು ಆಯಯ ಾ ವ್ರಿ ಜಾತಾ ಲಾಂ. ಜಲಪಾತ್ರಚ ಪ್ಯಣೊ ಸಾಂದಯೊ ಪಳಚ್ಯಾ ಕ ಸ್ಕಿ ಲ ಝಾಡಿಾಂತ್ತ ದೇಾಂವಾಿ . ಸುರುವಾತಿಕ ಥೊಡಿ ಮ್ಚಟಯ ಾಂ ಆಸ್್ ತಿ. ನಂತರ ಸ್ಥವ್ಕಾಶ ಸ್ಥಾಂಭಾಳತ , ವಾಟಕೀನುೊ ಘೇತ ಮುಕಾರ ವ್ಣಚಕಾ. ಜಲಪಾತ್ರರ್ಚ ಜವ್ಳ

46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಾವ್ೊತ ಸ್ಕಿ ಲ ಯ್ಲತ್ರಾ . ಪಾ ವಾಹ ಹೊೀಳ್ನನ ವ್ಣರ್ಚೆ ಕಡನ್ ಪಾತ್ರಳ ಗ್ಳಾಂಡಿ ನಿಮ್ಹೊಣ ಜಾಲಯ ೀತಿ. ಜಲಕಾ ೀಡಕ ಸ್ಥಾಂಗ್ರಲ ಜಾಗ ನ್ಾ ಯ್ಕಾಂ ರ್ತ. ರ್ಸವ ಮಿಯ ಾಂಗ ಕಳಾ ಲ ಕತಯ ಕೀ...ಲ್ಮೀಕ ತ್ರಾ ಗ್ಳಾಂಡಿಾಂತ್ತ ನಿಮ್ಹೊಣ ಜಾಲ್ಲಲ ಭೊಾಂವ್ಯೊಾಂತ್ತ ರ್ಸಕ್ಕೊನು ಘುಸ್ಮಟ್ಯನು ಮ್ಚಲಯ ೀತಿ . ಥಂರ್ಚ ಆಸ್ಪಾಸ್ರ್ಚ ಗ್ತಾಂವ್ರಾ ಲ , ತಸ್್ ಲ ದುಘೊಟನೇರ್ಚ ಪರತ ಪರತ ಯದಕೀನುೊ ಸ್ಥಾಂಗತ್ರತಿ. " ತ್ತಮ್ಚಾ ಲ ಜಿೀವಾಚಿ ಕಾಳಜಿ ಘೇಯ " ಮಾ ಣತ್ರತಿ. ಪಳಚ್ಯಾ ಕ ಆಯ್ಕಲ್ಮಾ ಾಂಕ ಭಿವ್ಣೀಚ್ಯಾ ಕ ಸ್ಥಾಂಗೆೆ ಾಂ ನ್ಾ ಯ್ಕಾಂ ತೆ . ಆಯ್ಕಲ್ಮಾ ಾಂನಿ ಸುರಕಿ ತ ಪರತ ವ್ಣೀಚ್ಯಿ ಮಾ ೀಣು ಮುಾಂಜಾಗಾ ತೇನ್ ಸ್ಥಾಂಗೆೆ ಾಂ.

ಪಾವಾೆ ಾ ಕ ಏಕ ತ್ರಸ್ ಲ್ಮಗ್ತಾ . ವಾಟ ಗತ್ರಾ ರ್ಸಲ ಕಣತರಿ ಸ್ಥಾಂಗ್ತತಿ ಆಸ್ಲ್ಮಾ ರಿ ಬರೆಾಂ. ಕಾರಣ ತ್ರಾ ರನಾನ ಾಂತ್ತ ಪಾಟೆಯ ವಾಗ ಆಸ್್ ತಿ. ವಷ್ರಿ ನಾಗ ಆಸ್್ ತಿ. ತೆ ರನ್ ಪಳೈಲ್ಮಾ ರಿ ಆಮ್ಹಿ ಾಂ ಭಯ ದಿಸ್ಥಾ . ವಾಗ ಪಳೈಲ್ಮಾ ರಿ ಆಮ್ಚಾ ಲ ಜಿೀವ್ರ ಉತೊವ್ ? ತ್ರಣ ಆಮ್ಚಾ ಲ ಆಾಂಗ್ತರಿ ಉಡೆ ಪೈಲೇಾಂಚಿ ಆಮ್ಚಾ ಲ ಆಾಂಗ್ತಾಂತ್ತಲ ಶವ ಸ್ ಉಡ್ಡ್ ನು ವ್ತಾ ಲ್ಮ. ಶಲಯ ಲ್ಮ ನ್ದಿ ಪಾ ವಾಹ 250 ft ವೈಯಯ ಾ ಾಂನ್ ಸ್ಕಿ ಲ ಪಡಾಾ . ಏಕದಮ್ ಪಣ್ವ. ಮದೆಾಂ ಆದಸ್ಕೊನ್ ಘೇತ,

ಉದ್ಯಕ ಹೊೀಳ್ನನ ವ್ಣರ್ಚೆ ಕಡನ್ ಏಕ ರಶಿ ಕಾಳೇ ಶಿಲ ಪಾತಥ ರ ಆಸ್್ ತಿ. ತ್ರಾ ಪೈಕ ಏಕಾಿ ಚೇರಿ ಶಿವ್ ಆನಿ ಗಂಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯತಿೊ ಕರಾಂತಿಲ್ಮಾ . ಸ್ಥನ್ ಮ್ಯತಿೊಯ್ಕ. ಪಣ ಸುಾಂದರ ಶಿಲ್ . ತ್ರಾ ಜಲಪಾತ್ರರ್ಚ ಉದ್ಯಕ ತ್ರಾ ಮ್ಯತಿೊಾಂಕ ಸ್್ ಷೊ ಕೀನುೊ ವ್ತಾ ದಿಕ್ಕನು , *ಶಿವ್ ಗಂಗ್ತ* ಜಲಪಾತ ಮಾ ಣತ್ರತಿ. ಏಕ ಕಡನ್ ರ್ಸಥ ರ ರಬೂನ್ ಜಲಪಾತ ಪಳಯ. ಖಯಾ ಕೀ...ಪಳೈತ , ಖಯ್ಕಾಂ ಕೀ...ಪಾಯ ದವ್ಣೀನಾೊಕಾಿ ತಿ. ನಿಷ್ಿ ಳಜಿ ಕೆಲ್ಮಾ ರಿ ಸಂಕಟ್ಲಕ ಆಮಂತಾ ಣ ದಿಲ್ಮಾ ವ್ರಿ ಜಾತಾ ಲಾಂ. ಸುಖ್ಯಕ ಆನಿ ದು:ಖ್ಯಕ ಜಾರ್ಸಾ ಅಾಂತರ ನಾ. ಲಕಾಿ ಾಂ ಉರೊ. ಜಲಪಾತ ಪಳನು ಪರತ ಯೇನಾಪಡನ್ ಆಮ್ಚಾ ಲ ಆಾಂಗ್ತಾಂತ್ತ ,

47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


*ಹಮಯ ಭಿ ಕುಚೆ ಕಮ್ ನ್ಾ ಯ್ಕಾಂ* ಮಾ ಳಲ ವೀರೇಶ ಯ್ಲತ್ರಾ . ಆಮ್ಹಿ ಾಂ ವಾಟೆಯ ೀರಿ ವಾಗ ದಿರ್ಸಲ್ಮನ . ವಷ್ರಿ ನಾಗ ಭಿ ದಿರ್ಸಲ್ಮನ . ಪರಂತ್ತ ತೆಾಂ ಭಯ ಆರ್ಸ್ ಲಾಂ. ಆಮ್ಹಿ ಾಂ ವಾಟ ದ್ಯಕೈತಲ್ಮ , ಹತ್ರಾ ಾಂತ್ತ ಲ್ಮಠಿ , ಕಯ್ಕಾ ಘೇವ್ರನ ಆಯ್ಕಲ್ಮ.

" ತ್ತಗೆಲ ಜನ್ಯ ಸ್ಥಥೊಕ ಮಾ ಳಲ ಭಾವ್ನಾ ಕೆನಾನ ತರಿ ಮನಾಾಂತ್ತ ಆಯಯ ಾ ವ್ ? " ಮಾ ೀಣು ಮ್ಹಕಾಿ ಕಣ ವಚ್ಯರಲ್ಮಾ ರಿ ಹಾಂವ್ರ *ವ್ಾ ಯ್ಕ* ಮಾ ಣತ್ರ. ಶಿವ್ಗಂಗ್ತ ಜಲಪಾತ ಪಳನು ಆಯ್ಕಲ್ಮಾ ಾಂಲ ಮನಾಾಂತ್ತ ಹೀ ಭಾವ್ನಾ ಆಯ್ಲಯ ಶಿ:ವಾಯ ಊನಾೊ.

ಶಿವ್ಗಂಗ್ತ ಆಡಮ್ಹಗ್ತೊರಿ ಉಚ್ಯಾ ೊದಿಕ್ಕನ್ ಪಾ ಕಾ ತಿಚ ನಿಜರೂಪ ರಕ್ಕಿ ನ್ ಆಸ್ಥ್ . ಪಯೊಟಕಾಾಂಲ್ಲ ಗಡಿದ ನಾ. ಗೌಜಿ , ಗಲ್ಮಟ್ಣ್ ನಾ. ಅತಾ ಾಂತ ನಿವಾಾಂತ ಪರಿಸ್ರ . ಪಳ-ಪಳೈತ ಪಳೈತಲ ಪಾ ಕಾ ತಿಾಂತ್ತ ಏಕರೂಪ ಜಾತ್ರಾ ತಿ. ರ್ತ ಆನಂದ ಶಬಾದ ಾಂತ್ತ ವ್ಾ ಕಾ ಕೀರ್ಚೊಾಂ ಕಷಯ . ತ್ತಮಿಯ ಲ್ಲಾಂಬಿಯ್ಕ ಘೇವ್ರನ ಗೆಲ್ಮಾ ರಿ , ಜಡಿಗದೆದ ಾಂತ್ತ ಬರೊೀ ಮಾ ವ್ರ ಮ್ಚಳಾಾ . ಮಾ ವ್ರ (honey) ಘಾಲುನ ಲ್ಲಾಂಬಿಯ ಶಬೊತ ಕೆಲ್ಮಾ ರಿ ಅಮಾ ತ ಪಿಲ್ಲಯ ಲ್ಮಾ ವ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ . ಪಟಭೊೀನುೊ ಪಿಯತಿ. ಜಿೀವ್ರ ತಾ ಪಾ ಜಾತ್ರಾ .

-ಪದಮ ನಾಭ ನಾಯಕ. (ಡೊಂಬಿವಲಿ) ------------------------------------------------------------------------------------------

Harold D’Souza EOI President speaks at Commissioner of Police Mangalore Vikash Kumar Vikash IPS Commissioner of Police Mangalore City Police invited eloquent speaker HaroldಚD’Souzaಚtoಚshareಚhisಚjourneyಚ from Bajpe to The White House on

December 9, 2020 at The Police Commissioners conference office in Mangalore. Haroldಚ D’Souzaಚ a native of Bajpe was appointed by President Barack

48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Obama on the United States Advisory Council on Human Traffickingಚ inಚ 2015.ಚ D’Souza continued his services with President Donald J. Trump. Addressing the top delegate Police

Officers at Mangalore, Harold spoke;ಚ “Publicಚ andಚ Policeಚ shouldಚ partner to cultivate a healthy crime free atmosphere in our community. I salute all Police Officials for their dedicated service to us to live a happy life. Deeply touched with the

49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


501 (c) 3 focused on prevention, education, protection, and empowerment of community members globally. Eyes Open International is opening branches in 50 Countries. 24 hours humanitarian deed extendedಚbyಚPoliceಚOfficials”. Today this common man from Bajpe is shining like a rainbow across the world. India is proud of Harold D’Souzaಚnow being show cased in a Blockbuster Biopic Film being released in 2022. “Vikashಚ Kumar,ಚ Commissionerಚ ofಚ Police has joined hands with Eyes Open International to end human trafficking in Mangalore. I entered the Police Commissioners Office for the first time in my life. Deeply touched with the vision, mission, and passion of Vikash Sir to empower vulnerable community members to live with justice, honesty, freedom, and happiness.”,ಚ shared President of Eyes Open International. Dancyಚ andಚ Haroldಚ D’Souzaಚ areಚ theಚ founders of Eyes Open International

If you or anyone you suspect is a victim of human trafficking, call 1888-373-7888 in USA, Canada call 1-833-900-1010 and in India call +91-799-026-2632. Prevention, protection, prosecution, and partnership is the foundation to end modern day slavery shares HaroldಚD’Souza. ---------------------------------------

ಆಮ್ಚ್ೆ ಾ ಜಣೊಂಪರ ತಿನಿಧೊಂಕ್, ಅಧಕಾರಿೊಂಕ್, ವೃತಿು ಪರೊಂಕ್ ಪ್ರ ೀತ್ಲ್ಾ ಹಿತ್ ಕರ್ೆೊಂ ಪಾ ಜಾಪಾ ಭುತ್ವ ವ್ಾ ವ್ಸಥ ಾಂತ್ ಶಸ್ಕಾಾಂಗ್, ಕಾಯೊಾಂಗ್ ತಶೆಾಂ ನಾಾ ಯಾಂಗ್ತಕ್ ತ್ರಾಂರ್ಚಾಂಚ್ ಮಹತ್ವ ಆಸ್ಥ.

50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಶಸ್ಕಾಾಂಗ್ತಾಂತ್/ಸ್ಥ ಳೀಯ್ ಆಡಳಾಾ ಾ ಾಂನಿ ಸ್ಥಾಂದೊ ಜಾಾಂವ್ಿ ವಾ ಹುದೊದ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ತಬ್ೊತಿ ಗಜ್ೊ ನಾ ತರಿೀ ಉರ್ಲ್ಮಯ ಾ ದೊನಾಾಂತ್ ರ್ತಾ ದೊನಿೀ ಸಂಗ್ರಾ ಾಂ ಗಜ್ೊ. ಆಮ್ಹೆ ಾ ಮಂಗ್ಳು ರಿ ಕಾ ಸ್ಥಾ ಾಂವ್ ಸ್ಮ್ಹರ್ಜಚಿಾಂ ಭಾವ್-ಭಯ್ಕಯ ಾಂ ಹಾ ತಿನಿೀ ಶೆತ್ರಾಂನಿ ಮಸ್ಾ ಉಣ್ವಾ ಸಂಖ್ಯಾ ನ್ ಝಳಾಿ ತ್ರತ್. ಸ್ಥ ಳೀಯ್ ಆಡಳಾಾ ಾ ಾಂತ್ ಮಿೀಸ್ಲ್ಮತ್ ಆಸ್ಲ್ಮಯ ಾ ನ್ ರ್ಸಾ ಿೀಯ್ಕ ಇಲ್ಮಯ ಾ ಚಡಿತ್ ಸಂಖ್ಯಾ ನ್ ಆಸ್ಥತ್ ತರಿೀ ಸ್ಕಾೊರಚ್ಯ ಉಾಂಚ್ಯಯ ಾ ಹಂತ್ರರ್ ಮಂಗ್ಳು ರಿ ಕಾ ಸ್ಥಾ ಾಂವಾಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಭೊೀವ್ ಉಣೊ. ತಶೆಾಂ ಆಸ್ಥಾ ಾಂಯ್ಕೀ, ಗ್ತಾಂವಾಾಂನಿ ಜಾಾಂವಾೆ ಾ ಕಾಯೊಾಂನಿ ಸ್ಲಡಾಾ ಾಂ, ಆಪಾಪಾಯ ಾ ಘರಾಂನಿ / ಪರಿಸ್ರಾಂನಿ ಸ್ಯ್ಾ ಆಸ್ಲ್ಮಾ ಾಂಕ್ ಮ್ಹನಾನ್ ಲಕೆೆ ಾಂ ಆನಿ ತಸ್ಲ್ಮಾ ಾಂಚೊ ಉಲಯ ೀಕ್ ಕಚೊೊಯ್ಕೀ ಅಪ್ಯಾ ಪ್ ದಿಸ್ಲನ್ ಯ್ಲತ್ರ.

ಕಳತ್ ಆಸ್ಥೆ ಾ ಕಾಯ್ಲೊಾಂನಿವಾೊಹಕಾಾಂನಿ ಪುಣ ಹಾ ವಶಿಾಂ ಗಮನ್ ದಿಲ್ಮಾ ರ್ ಬೊರೆಾಂ. ಆಯೆ ಾ ಧಮ್ಹೊಾಂಧ್ ಪರಿರ್ಸಥ ತೆಾಂತ್ ಧಮ್ೊ ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ರಖ್ಯಲ್ ವಾವ್ರರ್ಚೊ ವಾವಾಾ ಡಿ ಸ್ವ್ೊ ಶೆತ್ರಾಂನಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಯ್ ಪಡಾಯ ಾ ತ್ ಮಾ ಳೆು ಾಂ ಉಡಾಸ್ಥಾಂತ್ ದವ್ರಾ ಾಂಕ್ ಫಾವ್ಣ. ಮಂ. ಕಾ . ಸ್ಮ್ಹಜ್ ಪಾ ಜಾಪಾ ಭುತ್ವ ವ್ಾ ವ್ಸ್ಥಥ ಸ್ಥಾಂಬಾಳ್‍ನ ವ್ತೆೊಲ್ಮಾ ಾಂಕ್, ವೃತಿಾ ಪರಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ದಿಾಂವ್ಿ ಪಾಟಿಾಂ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಮಾ ರ್ ಹಾ ಶೆತ್ರಾಂನಿ ಪಾ ೇಶ್ ಘಾಂವ್ಿ / ಸ್ಥಧನ್ ಕರುಾಂಕ್ ಮುಕಯ ಪಿಳಾ ಕತೆಯ ಾಂ ಮನ್ ಕರಿತ್?

ತ್ರಾ ಚ್ ವ್ಳಾರ್ ಧ್ಯಮಿೊಕ್ ವ್ಾ ಕಾಂಕ್ ಮ್ಹನಾಚೊ ಜಾಗ ಆನಿ ತ್ರಾಂಚ್ಯ ವಷ್ಾ ಾಂತ್ ಹೊಗ್ರು ಕ್ಚ್ ಹೊಗ್ರು ಕ್. ಧ್ಯಮಿೊಕ್ ಶೆತ್ರಾಂ ಥಂಯ್ ಆಕಷೊಣ್ ಹಡುಾಂಕ್ ಹೊ ಮ್ಹನ್ ಆನಿ ಹ ವಾಖಣಯ ಬೊರಿಚ್. ತ್ರಾ ಚ್ ವ್ಳಾರ್ ಹಜರ್ ಆಸ್ಥೆ ಾ ತ್ರಾ ಚ್ ಘಚ್ಯೊ / ಪರಿಸ್ರಾಂತ್ರಯ ಾ / ಗ್ತಾಂವಾೆ ಾ ಸ್ಥ ಳೀಯ್ ಆಡಳಾಾ ಾ ಚ್ಯ ಸ್ಥಾಂದ್ಯಾ ರ್ಚಾಂ ಜಾಾಂವ್, ಸ್ಕಾೊರಿ (ಉಾಂಚ್ಯಯ ಾ ) ಅಧಿಕಾರಿರ್ಚಾಂ ಜಾಾಂವ್ ವಾ ಆಪಾಯ ಾ ಸ್ವ -ಮಿನ್ತೆನ್ ಉಾಂಚ್ಯಯ್ಲಕ್ ಚಡ್ಲ್ಮಯ ಾ ದ್ಯಕೆಾ ರ್ – ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ತಸ್ಲ್ಮಾ ವೃತಿಾ ಪರರ್ಚಾಂ ಜಾಾಂವ್ ನಾಾಂವ್ ಸ್ಯ್ಾ ಉಲಯ ೀಕ್ ಜಾಯನ ತಸ್ಲ್ಲ ಗಜಾಲ್. ಸಂಘಟಕಾಾಂಕ್ ವಸ್ಲಾ ನ್ ಗೆಲ್ಮಾ ರಿೀ ಆಸ್ಲ್ಮಾ ಾಂವಶಿಾಂ

ಫಾ|

ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ -----------------------------------------

ಕೇರಳೊಂತ್ಲ್ಯ ಾ

ಭ|

ಅಭರ್ಚಿ ಖುನಿ ಪರ ಕರಣ್: ಥಾಮಸ್

ಕಟುರ್

ಆನಿ ಭ| ಸೆಫಿಕ್ ಜೀವವಿ ಶಿಕಾಾ 1992 ಇಸೆವ ೊಂತ್ ಕಟಾಿ ಯಮ್‍ಚಯಾ ಸೊಂಟ್ ಪೀಯುಸ್ ಕಾನೆವ ೊಂಟಾೊಂತ್ ದಗಾೊಂ ಅಪಾರ ರ್ಧಾ ೊಂಕ್ ಲೊಂಗಿಕ್ ಕನಿೆ ಆರ್ಧರ್ಚೆೊಂ ಪಳ್ಯ್ಕಲ್ಲ್ಯ ಾ 19 ವಸಾೆೊಂಯಾ ಭ| ಅಭರ್ಚಿ ಖುನಿ ಕನ್ೆ ಬಾೊಂಯ್ ು ಘಾಲ್ಯ ೊಂ. 28 ವಸಾೆೊಂ ಆದೊಂ ಖುನೆಾ ಕ್ ಬಲಿ ಜ್ಞಲ್ಲ್ಯ ಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧಮ್‍ಚೆ ಭಯ್ಿ

51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಾರ ೊಂಯನ್ ಘೆತೆಯ ೊಂ. ತ್ಲ್ಣಿೀೊಂಯ್ ಜವಾ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಆರೀಪ್ ಮ್ಚ್ೊಂಡ್ಲಯ . ಪುಣ್ ಕೇರಳ್ ಹೈಕೀಡ್ತು ಕ್ ದಲ್ಲ್ಯ ಾ ರಿಟ್ ಅಜ್ಪೆ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಪರ ಕರಣ್ ಸ್ಟಬಿಐ ಕ್ ವಗಾೆವಣ್ ಕೆಲ್ಯ ೊಂ. ----------------------------------------ಅಭರ್ ಪರ ಕರಣೊಂತ್ ಕೇರಳ್ ನಾಾ ರ್ಲರ್ನ್ ಫಾ| ಥೊೀಮಸ್ ಕಟೂರ್ ಆನಿ ಭ| ಸೆಫಿ ಗುನಾಾ ೊಂವಿ ರ್ ಮಹ ಣ್ ತಿೀಪ್ೆ ದೀೊಂವ್್ , ದಗಾೊಂಯ್ಕಿ ಜೀವವಧ ಶಿಕಾಾ ಆನಿ ರು. 5 ಲ್ಲ್ಖ್ ದಂಡ್ ಘೀಷಣ್ ಕೆಲ್ಲ್.

Institute of Konkani, St.

Aloysius College (Autonomous) Inauguration of Digitalisation - Entire works of Late A.T. Lobo's literature.

1992 ಇಸೆವ ೊಂತ್ ಕಟಾಿ ಯಮ್‍ಚಯಾ ಸೊಂಟ್ ಪೀಯುಸ್ ಕಾನೆವ ೊಂಟಾೊಂತ್ ದಗಾೊಂ ಅಪಾರ ಧ ಲೊಂಗಿಕ್ ಕನೆೆೊಂತ್ ಬುಡ್ಲ್ಯ ೊಂ ಪಳ್ಯ್ಕಲ್ಲ್ಯ ಾ 19 ವಸಾೆೊಂಯಾ ಭ| ಅಭರ್ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್್ ಬಾೊಂಯ್ ು ಘಾಲ್ಯ ೊಂ. ಹ್ಯಾ ಪರ ಕರಣಚೊಾ ಸಾಕ್ಣಾ ನಾಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಾ ತ್ ಮಹ ಳಯ ಾ ಆರೀಪಾಯಾ ಪಾಟ್ಥಳರ್ ದಗಾೊಂಯ್ಕಿ ಎದಳ್‍ಚ್ ಸಾತ್ ವಸಾೆೊಂಚಿ ಶಿಕಾಾ ದಲಿಯ . ಆತ್ಲ್ೊಂ ಹ್ಯಾ ದೀನಿೀ ಶಿಕಾಾ ತ್ಲ್ೊಂಕಾೊಂ ಏಕಾಚ್ೆ ಕಾಳರ್ ಭೊಗುೊಂಕ್ ಆಸೆು ಲಾ . ಮೊಡಾಾ ಚಿ ಪರಿೀಕಾಾ ಆನಿ ಇತರ್ ಪರಿೀಕಾಾ ಕೆಲಿಯ ತರಿೀ, ಕಟಾಿ ಯಮ್‍ಚ ಪಶಿೆ ಮ್‍ಚ ಪ್ಲಿಸಾೊಂನಿ ಸುವೆತೆಕ್ ಹೊಂ ಪರ ಕರಣ್ ಜೀವಾ ತ್ ಮಹ ಣ್ ರ್ಧೊಂಪುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯ ೊಂ. ತ್ಲ್ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಪರ ಕರಣ್ ಕೆರ ೈಮ್‍ಚ

December 19, 2020 was a milestone at The Institute of Konkani, St. Aloysius

52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


College (Autonomous), Mangaluru, which will go down in Konkani history. The President of Karnataka Konkani Sahitya Akademi, Dr K. Jagadish Pai inaugurated the long awaited project by scanning a page of A.T. Lobo's famousಚ Konkaniಚ Novelಚ `Vellಚ Ghedi’.ಚ

This memorable programme commenced with a documentary on life and literature of A T Lobo; Dr Edward Nazareth presented an analysisಚofಚAಚTಚಚLobo’sಚnovel;ಚJohnಚM.ಚ Permannur presented an analysis of A Tಚ Lobo’sಚ dramasಚ andಚ Melwynಚ Rodrigues presented an analysis of A T Lobo’sಚ Poetry.ಚ Lateಚ A.T.ಚ Lobo’sಚ nieceಚ

53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Mrsಚ Celineಚ sequeiraಚ spokeಚ onಚ ATL’sಚ life. Alice Lobo, president of A.T. Lobo foundation was present on the dias and spoke on the many awards he was honoured with. Welcoming the gathering, in his inaugural address, the President of the programme Dr(Fr.) Melwyn Pinto,SJ

Rector of St.Aloysius College said that even after the demise of Shri A T Lobo, the great konkani writer we could still feel his presence in our midst; he said that the period during which such a prolific writer as Shri AT Lobo wrote, can be considered the golden age of kKonkani writing in spite of all the

54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


trials and difficulties faced during those transforming days. Socially and culturally seen as a very vibrant and productive period for our regional Konkani literature. Gurudatt Baliga, Director, Vishwa Konkani Kendra, Shakthinagar, gave an enlightening talk on digitalization

of old books, he stressed that St Aloysius College is the one great factor, as a home for konkani and it's 42 groups of diverse user speakers of Konkani from different communties. "This great institution has worked tirelessly for the development of Konkani as a language and culture for moreಚthanಚaಚ100ಚyearsಚ.ಚThereforeಚit’sಚ a matter of great satisfaction and joy that such an institution should take up the work of digitalization of the works of Shri A T Lobo. This type of digitalization of the regional works of Shri A T Lobo will now be accessible to people internationally." Further, he reiterated that the process of

55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


digitization was a multifold one, including scanning and converting the text into OCR, this then can be translated , transliterated, into any number of languages. Besides, the font format can also be changed. In future this venture can be used with the help of artificial intelligence to generate 6 th volume from the existing 5ಚvolumesಚofಚATL'sಚಚfamousಚnovelಚ“ಚVellಚ Gheddi”.ಚWeಚwishಚtoಚassureಚyouಚatಚSt.ಚ Aloysius College that Vishwa Konkani Kendra is ever willing to extend a keen and heartfelt support to all the literary endeavours of the konkani institute. Rector, Fr. Melwin Pinto, concurred with Shri Gurudatt Baliga and Shri K Jagadish Pai and said that this digitalization of Shri A T Lobo's works would help bring out his books from dusty shelves and cupboards into a virtual world available to all. One major reason why people do not elicit interest in books is that their fragile condition after being kept in library shelves for years. Digitalization will encourage readers to access works of literature from their own locales. Therefore we need to work hard to facilitate the transition of books in their physical state to a virtual one. Rev Fr. Praveen Martis SJ, Principal noted that the Konkani institute, which is 41 years old now, was begun

to commemorate 100 years of services of St. Aloysius Institutions. He said that the Konkani Institute has been working hard over these years for the social cultural and linguistic development of Konkani in this region. In this direction the institute has for the past 40 years been publishing or bringing out Bi-annual editions of a research oriented journal called "Amar Konkani" the Institute has always accorded great importance to research, apart from the recent efforts to digitise old books in the light of the work going on to get recognition of St. Aloysius Institution as deemed university, the contribution of the Konkani Institute towards the growth of the language and research is now parallel to the work done in various departments of this historical college of Mangaluru. Mrs Alice Lobo, president of A.T. Lobo foundation was present on the dias. At the beginning of the programme Dr (Fr) Melwyn Pinto welcomed the gathering. In his welcome speech he said that despite of the demise of Shri A T Lobo a great konkani writer we could still feel his presence in our midst in his literature. The period during which such great writer as late AT Lobo wrote can be considered as the golden age of Konkani writing

56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


inspite of all the trials and difficluties faced during those changing days. Joachim Pinto, the program coordinator proposed vote of thanks. Mr Raoul Samuel Noronha, first year student of SAC compered the programme. A documentary on life and literarture was showed at the beginning of the praogramme. In that Dr Edward Nazareth presented an analysisಚofಚAಚTಚLobo’sಚnovel,ಚMrಚJohnಚ M. Permannur presented an analysis ofಚAಚTಚLobo’sಚdramasಚandಚMrಚMelwynಚ Rodrigues presented an analysis of A TಚLobo’sಚPoetry.ಚLateಚA.T.ಚLobo’sಚnieceಚ MrsಚCelineಚsequeiraಚspokeಚonಚATL’sಚlifeಚ and Mrs Alice Lobo spoke on his rewards. Brief look at late A.T. Lobo: Late Apollo Thomas Lobo, popularly known by his pen name "A T Lobo" is one among the so-called 'Pancha Pandavas' of Konkani literature. This year 2020, is the centenary year of his birth. Brief look at Institute of Konkani: One of the prestigious institutions of SAC, the 'Konkani Institute' , stands out for its unique history and the track record it has registered in the development of Konkani language and literature, an Indo-Aryan

language spoken by over 5 million people in World over and written in five different scripts namely, Roman, Devanagari, Kannada, Perso-Arabic and Malayalam. Having and nurturing the Konkani Institute is a feather in the cap for this great College (now autonomous), the seeds of this were sown by Fr.Anjelo Savario Maffei SJ way back in 1878 when the first batch of Jesuits landed in Mangalore and started the St. Aloysius College in 1880. Rev Fr.Maffei SJ, was no linguist in this local dialect, being Italian even English language was alien to him. Perhaps, he did not consider learning to read and write English as a greater challenge, but he took up the study of the language of the locals here, very seriously, that language was Konkani! Within a short span of time Fr. Maffei not only learnt to speak Konkani but in 1882 he prepared a Konkani grammar handbook and got it printed too. Further he prepared a lexicon Konkani - English, English - Konkani. So valuable was this work that the erstwhile Government Madras Presidency got it printed at its own cost and in the year 1892, the revised edition of Konkani grammar was printed and published by the Codialbail Press in Mangalore. Eventually, Fr. Maffei became the

57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Rector and Principal of St. Aloysius College and ensured the love of Konkani was ever burning bright - this paved the way for this Konkani Institute at SAC. In the Centenary Year of the College, 1980, a unique gift was given to the Konkanis of Mangalore – The Konkani Institute of St. Aloysius College, thus giving a new lease of life to Konkani. Rev Fr. Herbert Noronha SJ was the first Director of the Institute. As the first step towards the propagation, development and preservation of the language an exclusive Konkani library was established which has now grown to a strength of nine thousand books plus one thousand bound volumes of various Konkani periodicals. The proud possession of the Library is a handwritten copy of 'Krista Purana' of Fr. Thomas Stevens written in the year 1614.ಚ ಚ “Amarಚ Konkani”ಚ aಚ bi-annual Konkani research journal was started in the year 1981 under the editorship of (late) VJP Saldanha (Khadaap). The journal has published 57 issues to date in two prominent scripts of Konkani, Kannada and Devanagari. Presently Konkani litterateur Edwin JF DSouza, who is also the Executive Director of the Konkani Institute, is the editor. Rev.Fr. Joseph Rodrigues, SJ is the Patron of the Institute with Rev. Fr. SwebertಚD’Silva,ಚSJಚasಚtheಚDirector.

Post Graduate Diploma Studies in Konkani: What started off as a oneyear, four-module diploma course in study of Konkani language, literature and culture culminated within a span of three years, into a full fledged, nine subject two-year Post Graduate Diploma Course which is thrown open to all Konkani enthusiasts, who have completed their Pre-University studies, in India and overseas by natureಚofಚitಚbeingಚaಚ‘distantಚeducation’ಚ (postal-correspondence) course. This was in the year 1997. Till now over 800 students have obtained the Diploma, the first convocation being held on 2 September 2000. The Konkani Institute is now in the renovated Office inಚtheಚ“RedಚBuilding”ಚonಚtheಚSACಚHighಚ School Grounds and could be contacted on: Mobile: 9481527394 Update: Webinar series 2020- on Konkani Media : At this point please be aware we are ever proud to briefly record St. Aloysius College Institute of Konkani and Konkani Department along with the Department of MA Konkani, University Evening College held a webinar series on 'Konkani Media' on the 1st, 8th and 15th of August 2020 at St. Aloysius College, Mangalore. Soon after the serious lockdown

58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ended, no time was wasted and on 1st August, the first webinar was on Konkani Print Media and the topic was ‘Presentಚscenarioಚofಚprintಚmediaಚandಚitsಚ influence on the quantity of Konkani literature produced’.ಚ Drಚ (Fr)ಚ Melwynಚ Pinto SJ, Director, Institute of Konkani, Radio Saarang and AIMIT, Mangaluru, and Wilson Kateel, Kannada, Konkani poet, Editor 'Arso' Konkani Monthly as the resource persons. Dr (Fr) Praveen Martis SJ, Principal of St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru gave the inaugural address. Mrs. Flora Costelino, Lecturer, Konkani Department, SAC was the host. The vote of thanks was proposed by Elson D’SouzaಚofಚIIಚB.Com. The second webinar on Konkani Digital Media was held on 8th August 2020. The topic again was - ‘Presentಚ scenario of print media and its influence on the quality of Konkani literatureಚ produced’.ಚ ಚ ಚ H.M.ಚ Pernal,ಚ Poet, Editor, kittall.com and .Melwyn Rodrigues, SahityaAkademi award winner poet, Editor – kavitaa.com presented papers on the growing digital media as an alternative to Konkani print media and its impact on the quality of Konkani literature produced. Basti Vamana Shenoy, Founder of Vishwa Konkani Kendra gave the inaugural message.

The 3rd and last webinar of the Konkani Media webinar series was held on August 15, 2020. The topic was ‘Sensationalizingಚ mainstreamಚ visualಚ media v/s the responsive Konkani visual media reaching the aspirations of the masses during the Kovid-19'. Dr.Devadas Pai, Coordinator, Department of MA Konkani, University Evening College delivered the inaugural message. Rev. Fr. Richard D'Souza, Director, Canara Communication Centre, Mangaluru, and Stany Bela, Sub-editor www.daijiworld.com. presented essays and were the resource Persons. Both second and third webinars were hosted by Dr (Fr) Melwyn Pinto SJ, Director, Institute of Konkani. The vote of thanks was proposed by Joslin MarinaಚD’SouzaಚofಚIIಚB.Com.ಚTheಚentireಚ programme was overseen by the program coordinator Joachim Pinto, SAC Institute of Konkani. Fifty six students from various colleges and Universities and several enthusiastic Konkani writers participated in the webinar. You can view the videos by clicking the link below. https://www.youtube.com/watch?v =z29ZDHtSdC8&feature=youtu.be The hope of all Konkani lovers that this premier language and culture will

59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


revive and grow is reiterated by focused consistent action of the SAC Konkani Institute, Mangaluru. ------------------------------------------

ಕಾಂಕಣ ಶಬದ ರತ್ರನ ಕರ್ ಮಂಡಾಕೆೊ ಮ್ಹಧವ್ ಪೈ ಮ್ಹಮ್ಹಕ್ ತ್ರಚ್ಯಾ 90 ವಾಾ ಜನಯ ೀತ್ ವಾ ವ್ಳಾ ತ್ರಚ್ಯಾ ಪುತ್ರಚ್ಯಾ ಘರ ಮ್ಹನ್ ಕೆಲ್ಮ. ಡಾ| ಕೆ. ಮ್ಹಧವ್ ಪೈ, ಉಶ ಮೀಹನ್ ಪೈ, ವ್ಾಂಕಟೇಶ ಬಾಳಗ್ತ, ವದ್ಯಾ ಬಾಳಗ್ತ, ರತ್ರನ ಕರ್ ಕುಡಾವ , ಪವತಾ ಕುಡವ , ಶಿಾ ೀಮತಿ ಆನಿ ಶಿಾ ೀ ರವೀಾಂದಾ ಪೈ ಹಜರ್ ಆಸಯ . ಎಮ್. ಆರ್. ಕಾಮತ್ ಹಣಾಂ ಮ್ಹನ್ ಕೆಲ್ಮ ತಸಾಂಚ್ ಅನಿರುಧ್ ಕುಡಾವ ನ್ ತರ್ಸವ ೀರ್ ಕಾಡಿಯ . ------------------------------------------

ಜ್ಞಾ ನವಧೆನ

ಕರರ್ಚ

ಅಮೂಲಾ ಸಂಪತಿು ಪುಸ್ು ಕ’ ಮಂಗಳೂರ್ : ಡಾ. ಅರವಾಂದ ಶಾ ನ್ಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ ಹನಿನ ಬರಯ್ಕಲಯ ಸುಜಾಾ ನ್ಮಣ ಪುಸ್ಾ ಕಾರ್ಚ

ಲ್ಮೀಕಾಪೊಣ್ ಕಾಯೊಕಾ ಮ ಗಲಯ ರಕೇರಿರ್ಚ ಶಿಾ ೀ ವೀರ ಹನುಮಂತ ದೇವ್ಸ್ಥಥ ನಾಾಂತ್ ಚಲಯ . ಸ್ರಳ ಜಾವ್ರನ ಮ್ಹಾಂಡುನು ಹಡಿಲ ಕಾಯೊಕಾ ಮ ಜಾಲಯ ತರಿ ಥೊಡಶೆ ವೈಶಿಷಯ ಾ ತ್ರ ಆಶಿಲಯ . ‘ಸುಜಾಾ ನ್ಮಣ’ ಪುಸ್ಾ ಕ ಡಾ. ಅರವಾಂದ ಶಾ ನ್ಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ ಹನಿನ ಪಾ ಕಟ ಕರರ್ಚ ಧ್ಯವ್ ಪುಸ್ಾ ಕ ಜಾಲಯ ತರಿ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಾಂತ್ ಲ್ಮೀಕಾಪೊಣ ಜಾವ್ರ್ಚ

60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದುಸ್ರೆ ಪುಸ್ಾ ಕ. 12 ಮಹನಿೀಯಾಂಗೆಲ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಸಂದಶೊನ್ ಆಧ್ಯರಿತ ಸುಜಾಾ ನ್ಮಣ ಸೃಜನೇತರ ಪಾ ಕಾರರ್ಚ ಕೃತಿ ಜಾವಾನ ಸ್ಥ. ಕನ್ನ ಡ ಕೃತಿರ್ಚ ಮೀಕಳಕ ಕಾಯೊಕಾ ಮ ಕಾಂಕಣ ಭಾಷೆಾಂತ್ ಆಯ್ಕೀಜನ್ ಕೆಲ್ಲಯ ಲ. ಕಂದೇಲ ಸಂದಿೀಪ ಕಾಮತ ಹಾಂಗೆಲ ಸ್ಯ ರಣಕ ಹೇಾಂ ಪುಸ್ಾ ಕ ಅಪೊಣ ಕೆಲ್ಮಾ . ದೇನಾ ಬಾಾ ಾಂಕಾರ್ಚ ನಿವೃತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವಾನ ಶೆೆ ಕಂದೇಲ ಮೀಹನ್ ಕಾಮತ ಹನಿನ ಪುಸ್ಾ ಕ ಮೀಕಳಕ ಕೀರುನ ಲೇಖಕ ಅರವಾಂದ್ಯಲ ಉಜವ ಲ ಭವಷ್ಾ ಕ ಶುಭ ಹರೈರ್ಸಲ. ಪುಸ್ಾ ಕ ಪರಾ ಟುರ್ಚ ತ್ರಾ ಸ್ಥರ್ಚ ಕಾಮ ಜಾವಾನ ಸ್ಥ. ಪಾ ಸುಾ ತ ಲ್ಮಭ ಯೇನಾಶಿಲ ವಷಮ ಪರಿರ್ಸಥ ತಿಾಂತ್ ಲೇಖಕಾನಿ ಸ್ವ ತಃ ಪುಸ್ಾ ಕ ಪಾ ಕಾಶನಾಕ ಮುಕಾರಿ ಆಯ್ಕಲ ಸ್ಥಹಸ್ ಮೀಣು ಅರವಾಂದ್ಯಲ ಪರಿಶಾ ಮ್ಹಕ ಫಲ ಮ್ಚಳ ಮೀಣು ಸ್ಥಾಂಗಲ.

ಮುಖೇಲ ಸ್ಯ್ಲಾ ಜಾವ್ರನ ಆಯ್ಕಲ ಮಂಗಳೂರರ್ಚ ಖ್ಯಾ ತ ಲಕಿ ಪರಿಶೀಧಕ ಜಾವಾನ ಶೆೆ ರ್ಸ.ಎ.ಕರಣ ಜಿ. ಶೇಟ ಹನಿನ ಉಲಯ ಯತ ಪುಸ್ಾ ಕ ಜಾಾ ನ್ ವ್ಧಿೊಸುರ್ಚ ಅಮ್ಯಲಾ ಸಂಪತಿಾ ಮೀಣು ಸ್ಥಾಂಗಲ. ಅಶಿ ಸ್ರಸ್ವ ತಿರ್ಚ ಸೇವ್ಕಚ ಆಪಣ್ವಾ ಲ ಘರಾಂತ್ ಏಕ ಲ್ಮಕ ಪುಸ್ಾ ಕಾರ್ಚ ಗೃಹಗಾ ಾಂಥಲಯ ಕೆಲ್ಮಾ ಮೀಣು ಸ್ಥಾಂಗಲ. ಆನೆಾ ೀಕಲ್ಮ ಸ್ಲಯರೊ ಬಿ.ರ್ಸ.ರ್ಸ.ಐ. ಕಾ ಕೇಟ್ಲಾಂತ್ ಅಾಂತರಷ್ಠಯ ಿೀಯ ಸ್ಥ ರರಿ ಅಾಂಪೈರಿಾಂಗ್ ಕೆಲ್ಲಯ ಲ್ಮ ಮಂಗಳೂರಚೊ ಕಸ್ಕಾ ರಿ ಬಾಲಕೃಷಯ ಪೈ ಹನಿನ ಕಾ ೀಡಕ ಆನಿ ಸ್ಥಹತಾ ಹಕಾ ಆಶೆೆ ಮೇಳ, ಆಪಣ್ವಾ ನ್ ಕಾಕೊಳರ್ಚ ಭುವ್ನೇಾಂದಾ ಕಾಲೇಜಾಾಂತ್ ಅಭಾಾ ಸ್ ಕರತ್ರನಾ ಎಾಂ. ರಮಚಂದಾ ಅಸ್ಲ ವದ್ಯವ ಾಂಸ್ಥಲ ಪಾ ೀತ್ರ್ ಹನ್ ಸ್ಥಧಾ ಜಾಲಯ ಮೀಣು ಸ್ಥಾಂಗಲ್ಮ. ಶಿಸುಾ , ಸಂಯಮ ಆನಿ ಸ್ಕಕಾ ೇಳೆಾಂತ್ ಸ್ಮಚ ನಿಣೊಯ ಘವ್ರ್ಚ ಪಾ ವೃತಿಾ ಚ್ಯಾಂಕ ಕೆನಾನ ಯ್ ಯಶ ಮ್ಚಳಾಾ ಮೀಣು ಅರವಾಂದ ಶಾ ನ್ಭಾಗ ಹಾಂಗೆಲ ಉದ್ಯಹರಣ ದಿಲ್ಮ. ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಮಂಗಳೂರಚೊ ದೂರಸಂಚ್ಯರ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವಾನ ಶೆ ಆನೆಕಲುಯ ಗೀಪಾಲಕೃಷಯ ಪಾ ಭು ಉಲಯಾ ಪುಸ್ಾ ಕ ಸ್ಕಿ ಡಾನಿ ಮಲ್ಮಖ

61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಘವ್ರನ ವಾಜ್ಯ್ ಕಾ. ಖಂಯರ್ಚಯ್ ಕಾರಣ್ವಕ ಅಸ್ಲ ಪುಸ್ಾ ಕಾರ್ಚ ಝೆರಕ್್ ಯ ಸ್ಥಿ ಾ ನ್ ಕೀರನು ಸ್ಥಮ್ಹಜಿಕ ಜಾಳಜಾಗೆರ್ ಸ್ಥರ ಕರಚ್ಯಕ ನಾ. ತ್ರಜಾಾ ನ್ ಲೇಖಕಾಳೆ ಮ್ಯಲ ಆಶಯಕ ಅಡಿ ಳ ಯ್ಲತ್ರಾ ಮೀಣು ಸ್ಥಾಂಗಲ್ಮ. ಶಿಾ ೀ ವೀರ ಹನುಮಂತ ದೇವ್ಸ್ಥಥ ನಾರ್ಚ ಆಡಳೆಾೀದ್ಯರ ಆನಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಚೊಕ ಜಾವಾನ ಶೆೆ ಮಂಜೇಶವ ರ ರ್ಸೀತ್ರರಮ ಭಟಯ ಹನಿನ ಕಾಯೊಕಾ ಮ್ಹರ್ಚ ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ರ ವ್ಹಸುನು ಘತಲ. ೇದಿಕೆರಿ ಕಂದೇಲ ರಧಿಕಾ ಕಾಮತ ಉಪರ್ಸಥ ತ ಆಶಿಲ. ಸುರವ್ಕ ಪಾಾಂಡುರಂಗ ಶೆಣೈ ಹನಿನ ಪಾಾ ಥೊನಾಗ್ರೀತ ಸ್ಥಾಂಗಲ. ಲೇಖಕ ಅರವಾಂದ ಶಾ ನ್ಭಾಗ ಹನಿನ ಕಾಯೊಕಾ ಮ್ಹರ್ಚ ಸ್ಕತಾ ಸಂಚ್ಯಲನ್ ಕೆಲಯ . ಕಾಯೊಕಾ ಮ್ಹಾಂತ್ ಪಿಾಂಗ್ತರ ಸಂಪಾದಕ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನಾಾ , ಕನಾೊಟಕ ಕಾಂಕಣ ಸ್ಥಹತಾ ಅಕಾಡಮಿಚೊ ಸ್ಥಾಂದೊ ಅರುಣ ಜಿ. ಶೇಟ, ಜಯಶಿಾ ೀ ಪೈ, ಕಲಯ ಚುೆ ಪಾ ಕಾಶನಾಚೊ ಮಹೇಶ ನಾಯಕ, ಜನ್ಸೇವಾ ಕೇಾಂದ್ಯಾ ಚೊ ಪಿಾ ೀತೇಶ ಬಂಗೇರ, ಸ್ಥಹತಿ ಉಮೇಶ ಕಾರಂತ, ಸ್ತಿೀಶ ಪೇಜಾವ್ರ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಣಾ ಆಶಿಲ. ಸುಜಾಾ ನ್ಮಣ ಪುಸ್ಾ ಕಾಾಂತ್ ಪಾ . ರಜಶೇಖರ ಭೂಸ್ನ್ಯರಮಠ, ಡಾ. ಗ್ರರಿೀಶಚಂದಾ , ಹೆಚ್. ರಮೇಶ, ಡಾ. ಬಿ.ಎಾಂ ಹೆಗೆ್ , ಶಿಾ ೀಮತಿ ಹರಿಪಾ ಸ್ಥದ, ಪಾ . ನ್ರೇಾಂದಾ ನಾಯಕ, ಡಾ. ವಜಯಕುಮ್ಹರ ಗ್ರಡನ ವ್ರ, ಡಾ. ಚೇತನ್ ನಾಯಕ, ಪಾ . ಹಲ್ಮದ ಡ್ ೀರಿ ಸುಧಿೀಾಂದಾ , ಶಿಾ ೀ ವ್ಚನಾನಂದ ಸ್ಥವ ಮಿೀಜಿ, ಡಾ. ಉದಯ ರಯಿ ರ ಆನಿ ಚಂದಾ ಶೇಖರ ರೆಡಿ್

ಹಾಂಗೆಲ ಸಂದಶೊನ್ ಆಸ್ಥ. ಗೀಪಾಲಕೃಷಯ ಶನ್ಭಾಗ ಹನಿನ ಮುನುನ ಡಿ ಬರಯಲ್ಮಾ . ಕು. ದಿೀಪಕ ಶೆಣೈ ಮಖಪುಟ ರಚನ್ ಕೆಲ್ಮಯ . ಜೈನುಲ್ಮಯ ಬಳಾು ರಿ, ಪಾ ಮೀದ ನಾಯಿ , ಎ.ಜಿ. ಪಾ ಭು, ಗೌರವ್ ದೇವಾಡಿಗ ಆನಿ ಆರಗೀಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈರವ್ರು ಹನಿನ ನ್ಲುನ ಡಿ ಬರಯಲ್ಮಾ . 108 ಪಾನಾನ ರ್ಚ ಹೇಾಂ ಪುಸ್ಾ ಕಾರ್ಚ ಮೀಲ 120 ರೂಪಾಯ್ಕ. ಜಾವಾಿ ಶಿಲ ಲ್ಮಕಾನಿ ಲೇಖಕಾಲ ದೂರವಾಣ 8880202206 ಕ ಸಂಪಕೊ ಕರೆಾ ೀತ. ಫೀಟೀ- ಸುಜ್ಞಾ ನಮಣಿ -----------------------------------------

ಕಥಾಪಾಠ್

-

5:

ಕೊಂಕಣಿೊಂತಲಾ ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಕಥಾ

ಆಶವಾದಿ ಪಾ ಕಾಶನ್ ಆನಿ ಉಜಾವ ಡ್

62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಂದ್ಯಾ ಳೆಾಂ ಹಣಾಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಹಧಾ ಮ್ಹರ್ಚರ್ ಮ್ಹಾಂಡುನ್ ಹಡ್ಲ್ಮಯ ಾ ರಶಿಯ ಿೀಯ್ ಮಟ್ಲಯ ಚ್ಯಾ ಕಥ-ಅಧಾ ಯನ್ ’ಕಥಪಾಠ್’ ಶಿಾಂಕಳೆಚಿ ಪಾಾಂಚಿವ ಶಿಾಂಕಳ್‍ (ವ್ಬಿನಾರ್) ದಸಾಂಬ್ಾ 27 ತ್ರರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯಾ ರ ಸ್ಥಾಂರ್ಜರ್ 4:30 ಥವ್ನ 6:00 ಪರಾ ಾಂತ್ ಚಲಯ ಾಂ; ಉಜಾವ ಡ್ ಪಂದ್ಯಾ ಳಾಾ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹ|ಬಾ|ರೊೀಯ್ ನ್ ಫ್ರನಾೊಾಂಡಿಸ್ಥನ್ ಯ್ಲವಾಿ ರ್ ಉಲವ್್ ಕರುನ್ ಕಾಯೊರ್ಚಾಂ ಸುಾಂಕಾಣ್ ಘತ್ಲ್ಮಯ ಾ , ನ್ವ್ಯುಗ್ ನಿಕೇತನ್ ಇಸ್ಲಿ ಲ್ಮಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಾವ್ನ ವಾವ್ಾ ಕಚ್ಯಾ ೊ ಬಾಯ್ ಆತಿಶ ಸುಲ್ಲೀೊಕರಚಿ ಮಟಿವ ವ್ಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ ಗಾಂಯ್ ಯುನಿವ್ರ್ಸೊಟಿಚ್ಯಾ ಕಾಂಕಣ ವಭಾಗ್ತರ್ಚ ಆಧಯ ಮುಖೆಸ್ಾ ದೊ|ಪಾ ಕಾಶ್ ಪ್ರಿಯಂಕರ್ ಹಣಾಂ ಕಾಂಕಣಾಂರ್ತಯ ಾ ’ಗ್ತಾ ಮಿೀಣ್ ಪರಿಸ್ರಚೊಾ ಕಾಣಯ್ಕ’ ವಶಾ ರ್ಚರ್ ಅಪ್ಯ ಾಂ ಉಪನಾಾ ಸ್ ದಿವ್ರನ್, ಎಕಾ ಸ್ಮ್ಹರ್ಜಾಂತ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸ್ಥಹತ್ರಾ ರ್ಚಾಂ ವಕಾಸ್ನ್ ಜಾಾಂವ್ೆ ದಿಶೆನ್

ಗ್ತಾ ಮಿೀಣ್ ಪರಿಸ್ರ್ ಪಾ ಮುಕ್ ಪಾತ್ಾ ಘತ್ರ ಜಾಲ್ಮಯ ಾ ನ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಗ್ತಾ ಮಿೀಣ್ ಪರಿಸ್ರರ್ಚರ್ ಚಡಿತ್ ಸ್ಥಹತ್ಾ ಉಭು್ ಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹಾ ದಿಶೆನ್ ಸ್ಥಹತಿಾ ಕ್ ಸಂಸ್ಥಥ ಾ ಾಂನಿ ವಾವ್ಾ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ವಲ್ಮ. ಕನ್ನ ಡ್ ಲ್ಲಪಿಯ್ಲಾಂತ್ರಯ ಾ ಕಾಣಯಾಂನಿ ’ಗ್ತಾ ಮಿೀಣ್ ಪರಿಸ್ರರ್ಚಾಂ ಸ್ಥಹತ್ಾ ’ ವಶಾ ರ್ಚರ್ ವ್ಲ್ಲಯ ಕಾವ ಡಾ ಸ್ಥನ್ ಅಪ್ಯ ಾಂ ಉಲವ್್ ಕರುನ್ ’ಬಂಗ್ತರದ ಮನುಶಾ ’ ಮಾ ಳೆು ಾಂ 1972 ಇಸವ ಚ್ಯಾ ಕನ್ನ ಡ್ ಫಿಲ್ಮಯ ನ್ ಸ್ಮ್ಹಜಿಕ್ ಬದ್ಯಯ ವ್ಣರ್ಚಾಂ ಭಿಾಂ ವ್ಣಾಂಪ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ತ್ರಾ ಫಿಲ್ಮಯ ಕ್ ಪಳೆಲ್ಮಯ ಾ ಕಾಾಂಯ್ ಸ್ಭಾರ್ ಲ್ಮಕಾಾಂನಿ ಪಗ್ತೊಾಂವ್ ಸ್ಲಡುನ್ ಗ್ತಾಂವಾಕ್ ಯ್ಲವ್ರನ್ ಶೆತ್ರಾಂ, ಭಾಟ್ಲಾಂ, ರ್ತಟ್ಲಾಂ ಕೆಲ್ಲಾಂ ಆನಿ ಅಸ್ಲ್ಮಾ ಎಕಾ ಪರಿಸ್ರಕ್ ಲ್ಮಾ ನ್ ಪಾಾ ಯ್ಲರ್ ಥವ್ನ ಪಳೆವ್ನ , ಪಾಕುೊನ್, ತಶೆಾಂಚ್ ಭಗ್ಳನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಮಯ ಾ ಅಪಾಯ ಚ್ಯಾ ಕಥೆಾಂನಿ ಸ್ಯ್ಾ ಹೆಾಂ ಸ್ನಿನ ೇಶಾಂ, ಪಾತ್ಾ , ಭಾಸ್ ತಶೆಾಂಚ್ ಚಿಾಂತಪ್ ತವ್ಳ್‍ ತವ್ಳ್‍ ಪಳೆವ್ಾ ತ್ ಮಾ ಣುನ್; ವ್ಲ್ಲಯ ವ್ಗಾ (ರನ್ವ ಟಿ, ಪನೆೊಾಂ ತಳೆಾಂ, ಖ್ಯಾಂದಿ ಖುರಿಸ್)’, ಡೊ|ಎಡವ ಡ್ೊ ನ್ರ್ಜಾ ತ್ (ವ್ಾ ಡಯ ಾಂ ಫ್ರಸ್ಾ ), ವ್ಲ್ಲಯ ಕಾವ ಡಾ ಸ್ (ಕಂಗ್ತಲ್ ಆನಿ ತ್ರಚಿ ಕುಕೆಿ ಹಳು ), ರ್ಸಯ ೀವ್ನ್ ಪಿಾಂಟ್ಣ್ ಕುಾಂಟಲಪಾಡಿ (ಕಾಂಬೊ ಆನಿ ಝುಜ್), ಕೆವನ್

63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


NEW

YEAR

2021 - Need of ಡಿ’ಮ್ಚಲ್ಮಯ (ಕಾಂಬೊ ಆನಿ ಭಿಾಂ), ಕಾಾ ಥರಿನ್ ರೊಡಿಾ ಗಸ್ (ಕೇಲ್ ಅಮ್ಹಯ ), ಸ್ಥಾ ಮ್ ಬೊಳಯ್ಲ (ರೆಡ) ಅಶೆಾಂ ಥೊಡಾಾ ಕಥೆಾಂರ್ಚರ್ ಕಶೆಾಂ ಗ್ತಾ ಮಿೀಣ್ ಪರಿಸ್ರರ್ಚಾಂ ಚಿತಾ ಣ್ ಜಾಲ್ಮಾಂ ಮಾ ಳಾು ಾ ರ್ಚರ್ ಅಪ್ಯ ಾಂ ಉಪನಾಾ ಸ್ ಕರುನ್. ಕಾಂಕಣಚ್ಯಾ ಕಥೆಾಂರ್ಚರ್ ಉಜಾವ ಡ್ ಫಾಾಂಕಂವಾೆ ಾ ದಿಶೆನ್ ಕಥಪಾಠ್ ಏಕ್ ಸುವೊಲಾಂ ಮೇಟ್ ಮ್ಹತ್ಾ , ಫುಡಾಯ ಾ ಮಯನ ಾ ಾಂನಿ ಕಥೆಾಂರ್ಚರ್ ಖೊಲ್ಮಯ್ಲನ್ ಅಧಾ ಯನ್ ಚಲಂವಾೆ ಾ ದಿಶೆನ್ ಆಶವಾದಿ ಪಾ ಕಾಶನ್ ತಶೆಾಂಚ್ ಉಜಾವ ಡ್ ಪಂದ್ಯಾ ಳೆಾಂ ವ್ವ್ಗಳಾಂ ವ್ಬಿನಾರಾಂ ಮ್ಹಾಂಡುನ್ ಹಡೆ ವಶಿಾಂ ಮ್ಹಹೆತ್ ದಿಲ್ಲ ತಶೆಾಂಚ್ ಹಾ ಪಾಾಂಚ್ ಕಥಪಾಠಾಂನಿ ಸಂಪನ್ಯಯ ಳ್‍ ವ್ಕಾ ಜಾವ್ನ ಉಪನಾಾ ಸ್ಥಾಂ ದಿಲ್ಮಯ ಾ ತಶೆಾಂಚ್ ಹಾ ಕಥಪಾಠಾಂಕ್ ಅಪುಭಾೊಯ್ಲನ್ ಚಲಯ್ಕಲ್ಮಯ ಾ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘತೆಯ ಲ್ಮಾ ಗಾಂಯೆ ಾ ತಶೆಾಂಚ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚ್ಯಾ ಕಲಜಿಾಂತ್ರಯ ಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಾಂಚೊ ತಶೆಾಂಚ್ ವಧ್ಯಾ ರ್ೊಾಂಚೊ ಉಪಾಿ ರ್ ಆಟಯ್ಕಯ .

the

times

'4th King' - Ivan Saldanha-Shet.

ಗಾಂಯ್, ಕನಾೊಟಕ್, ಮುಾಂಬಯ್, ಕೇರಳಾ ಆನಿ ವದೇಶ್ ಥವ್ನ ಪನಾನ ಸ್ ವಧ್ಯಾ ರ್ೊಾಂನಿ ಹಾ ಕಥಪಾಠಾಂತ್ ವಾಾಂಟ್ಣ್ ಘರ್ತಯ . ***** 64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

a


Christmas 2020, is firmly overshadowed by the Corona Pandemic and it's harsh consequences, in fact the fear is again rising with the possibilities of a new and more dangerous strain of the virus. All strata of society on all continents of the world, are plagued by all kinds of trouble and pain with the future very confused. Matters for many are painful and bleak, seen and unseen, all in power are confusing / corrupting matters and it is despair all around. Ordinary people have lost faith and recourse to God in different ways according to their inspirations and will, in a very positive manner. Apart from world powers, religious leaders of all categories, instead of facing facts and reaching out in a more concrete/rational manner to havenots and suffering; are all plans for rituals, celebrations and mean enjoyment, but truth, empathy and justice have taken a back seat. The Birth of JESUS CHRIST over 2000 years ago brought hope and promise to humankind according to the Christian scriptures. NEW YEAR 2021, is sure to pose a

challenge and the needs are set to be a maze of hazy action, deeper consideration and better direction and inspiration are essential right from the start. The Fourth King Artaban : Yes, like the three Kings from the East who came to adore the Divine Babe, it is nice to adore and give. But, then have you heard and understood the 'Fourth King'? Maybe he holds some answers? In the mountains of ancient Persia, lived Artaban, whose study of the planets and the stars led him to predict the birth of the King of Kings. He sold his house and every possession and purchased lustrous pearls as pure as the peak of a snow mountain at twilight, flawless rubies redder than a ray of sunrise and many precious gifts — which he intended to carry as tribute to the King. He then set out for Jerusalem where he had arranged to meet up with three other wise men, or Magi, to find the newborn. It seems like that fourth king Artaban, lost the star and did not reach the hallowed spot in Bethlehem along with the tree kings

65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


is now in 2020 and onward more relevant and noteworthy. Legend says more than three Kings started out, guided by the star. The Kings steadily followed the star and three are said to have reached the Divine Babe for the 'Epiphany' in Bethlehem. But, a fourth King did not reach in time - why what was his significant fault and when did he manage to reach?

An established legend, as stated by scholars of wider versions of scripture says the 4th King, like the good samaritan in the Bible, was at heart a very considerate and conscious person, he lost sight of his purpose due to his sense of righteousness and justice and failed to follow the star with his wise companions, he stopped quite early in the expedition to help some

sick person, aged people, suffering fallen folk of all kinds....and taried with them until he could ensure a relief and betterment of the situation. And just as we see today the aware and conscious human who has concern and justice at heart is side tracked and can find little or no resources to support his aims, is lost and falls on the roads less travelled. Read on...find out what happened to him....may be not different from what is happening to ordinary 'people of good will' everywhere today....yet, as per belief and spiritual teachings of all kinds they can hopefully expect solace and joy at the designated time. Modern commercialism, consumerism and morality has far removed 'Christmas' and it's focus for the good of humankind. With no positive recourse, the marginalised, suffering and deprived are in deep unrelieved pain and suffering; while the powerful, lacking integrity in many spheres of life, are richly feasting and celebrating. Few of 'Good Will' strive in the futility of welfare of the poor and

66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


marginalised. Prayer and ritual is largely on the lips and and gestures and very rarely in mind, action and heart. Reflecting on the 'FOURTH KING' Artaban , and what he faced and experienced perhaps may give humans a better direction and path to bring peace, joy and happiness in abundance for more needy people. God does not always do the needful he inspires and equips people living on earth to achieve good and goodwill largely.

gaze never moved from their desire, the fourth king's soft heart and deep concern, took him out of his way to relieve sufferings of people and he did not fail to use the pearls and resources he had to help and support the people he encountered, in full measure to the higher things went all out to remove the suffering and injustice people he met faced in the best ways he could. His progress was at a snail's pace and he took a long long time to reach the goal and lost sight of the star he wanted to pursue. The 4th King - 33 years later :

It is said that the 'Fourth King' was a largehearted, generous, selfless person who was deeply caring and concerned for weak and suffering people whothout discrimination of any kind. This King too carried very valuable gifts of the rarest pearls for the Divine Babe of Bethlehem. On the road with his fellow kings whose

YES, he managed to reach Jerusalem 33 years later, weak , and worn, unrecognizable as a KING at an advanced age of 70 plus years, and asked for JESUS the CHRIST. All around him was silence and they pointed to an unrecognisable dirty man bathed in blood with deep bleeding wounds, carrying a heavy cross like a criminal. It was a thunderbolt to him. His mind gave way when he saw that the man was being crucified, he lost consciousness and collapsed at 'Calvary' in agony and in a

67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


coma. After 3 days he slowly gains consciousness and is told that JESUS of Nazareth was RISEN. Full of Joy, hope and wonder, he sees the Risen Christ standing near him and from his gaze realises the message radiated to him alone " Worthy King , you have followed my will unceasingly and paid me homage and worship since the day I was born. You have done well the will of my Heavenly Father, God Supreme; your gifts have truly pleased me every step of your way. Verily I say unto thee, inasmuch as thou hast done it unto one of the least of these my brethren, thou hast done itಚ untoಚ me.”ಚ Miraculously,ಚ heಚ became well and strong and the LORD promised him, as all faithful and good are assured "You will be with me and receive your great reward".

Let this 4th King, Artaban, that we now know, be a model even to those who can not act or participate in a vilifying manner, not be ostracised and judged in the absence of understanding or the lack of it. All other 'Kings' may conform to and/or bow to the ease of the majority and forget the desire and demands of the Supreme justice and seek 'acceptance' of the unawakened. The Fourth King in spirit, could well be the inspiration that needs to fill all 'people of Good will' in this difficult situation of 2020 and 2021 to change the parameters that are destroying the universe and humanity in

unimaginable ways. Only a revolutionary change renewing the 68 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


human in all levels to goodness and integrity of the higher order will spell a CHRISTMAS that is true and a solace to all everywhere. Let the real JOY of this renewed CHRISTMAS, spread and fill all humans in heart and spirit to radiate all the good possible to make the NEW YEAR 2021, really new and Blessed in all manner. Do not fear and hesitate to be a 4th King.

ಥೊಡೊಾ ನ್ವ್ಣಾ ಸಂಗ್ರಾ ಆರಂಭ್ ಕರನ ್, ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಮಾ ರ್ ಸ್ವ್ೊ ವಾಟ್ಲಾಂನಿ ಫಾಯದ ಾ ರ್ಚಾಂ ಜಾತ್ರ.

Warm wishes to readers MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW 2021. --------------------------------------

ಆಮ್ಹೆ ಾ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕುಶಿನ್ ವ್ ಸಜಾರ ನ್ವ್ಾಂ ವ್ರಸ್ ಪಾಟ್ಲಕ-ಗನಾೊಳಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಯ ಸಂಗ್ರೀತ್-ಡಾಾ ನಾ್ ಬರಬರ್ ಆಚರಣ್ ಕರಾ ತ್ ಜಾವ್ಾ ತ್. ತರ್ ಆಮಿಾಂಯ್ಕ ತಶೆಾಂಚ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ ಕಾನ್ಯನ್ ಆಸ್ಥೇ? ತ್ರಾ ಬದ್ಯಯ ಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಾಂ ಆರೊೀಗ್ಾ , ಭಲ್ಮಯ್ಲಿ ಸುಧ್ಯರಣ್ ದಿಷ್ಠಯ ಾಂತ್ ಥೊಡ ದೃಡ್ ಸಂಕಲ್್ ಹತಿಾಂ ಘವ್ನ ಹಾ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ಾ ಆಮಿಾಂಯ್ಕ “ಹೆಪಿ್ ನ್ಯಾ ಇಯರ್” ಕತ್ರಾ ಕ್ ಮಾ ಣೊಾಂಕ್ ನ್ಜೊ? ನ್ವಾಾ ವ್ಸ್ಥೊಚ್ಯಾ ಪಯಯ ಾ ಸ್ಥಾಂರ್ಜರ್ ಕಚ್ಯಾ ೊ ಹಾ ಸಂಕಲ್ಮ್ ಾಂನಿ ಆಮ್ಹೆ ಾ ಸ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಯೊಚರಣ್ವಾಂನಿ ಬದ್ಯಯ ವ್ಣ್ ಜಾತ್ರತರ್ ಜಾಾಂವದ , ಕತ್ರಾ ಕ್ ಮನಾಶ ಾ ಜಿೀವ್ನಾಾಂತ್ ಬದ್ಯಯ ವ್ಣ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಜಾತ್ರಚ್. ಹಾ ನಿಧ್ಯೊರ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ಾ ಹಾ ಪಯೊಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಾಂ ಜಿೀವ್ನ್ ಕಶೆಾಂ ಚಲ್ಮಾ ಲಾಂ; ಅಮ್ಯಲ್ಾ ೇಳ್‍ ಆಮಿ ಕಸ್ಲ ವ್ಾ ರ್ಥೊ ಪಾಶರ್ ಕೆಲ್ಮ ಹೆ ಸ್ವ್ೊ ವಚ್ಯರ್ ಮತಿ ಪದ್ಯಾ ೊರ್ ದಿಸ್ಲನ್, ಅಸ್ಲ್ಮ ಅಮ್ಯಲ್ಾ ೇಳ್‍, ಭಲ್ಮಯ್ಕಿ

ನವಾ ವಸಾೆಕ್

ಸಾವ ಗತ್ - ಟನಿ ಮ್ಚೊಂಡನಾಾ , ನಿಡಡ ೀಡ್ತ (ದುಬಾಯ್) ನ್ವ್ಾಂ ವ್ರಸ್ ಆಚರ್ಸೊತ್ರನಾ ಕೇವ್ಲ್ ಗವ್ -ಗದದ ಳಾಯ್, ಪಾಟ್ಣ್ಾ ೊ, ಪಿಯ್ಕಣ್ವಾ ಾಂ ಬರಬರ್ ವ್ರಸ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ಚೊಾಂ ನ್ಾ ಾಂಯ್, ಹಾ ಬರಬರ್

69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ್ಥಾಂಬಾಳಾೆ ಾ ಾಂತ್ ಕತ್ರಾ ಕ್ ಪಾಶರ್ ಕರುಾಂಕ್ ನಾ, ಅಶೆಾಂ ಆಮ್ಹಿ ಾಂ ಭೊಗೆಾ ಲಾಂ. ವವಧ್ ದುರಭಾಾ ಸ್ ಸ್ಲಡೊೆ ದೃಡ್ ಸಂಕಲ್್ ಕಚ್ಯಾ ೊಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಆವಾಿ ಸ್ ಜಾಲ್ಮಯ ಾ ನ್, ರತಿಾಂ ಚಡಿತ್ ೇಳ್‍ ಟಿ.ವ. ಪಳವ್ನ ನಿೀದ್ ಪಾಡ್ ಕನ್ೊ ಘಾಂವೆ , ಇಾಂಟರ್ನೆಟ್ಲರ್ ಅಶಿಯ ೀಲ್ ಚಿತ್ರಾ ಾಂ ಪಳವ್ನ ಮತಿಾಂತ್ ಉದೆಾ ೀಕ್, ವಾಯ್ಯ ವ್ಣಡಿಯ ಆಪಾಯ ಾಂವೆ , ರತ್ಭರ್ ಗಜಾಲ್ಲ ಉಲ್ಮವ್ನ ೇಳ್‍ ಪಾಶರ್ ಕಚೊೊ, ಅಸ್ಲ್ಮಾ ಸ್ಬಾರ್ ಪಾಡ್ ಸ್ವ್ಯ್ಕ ಆಡಾವ್ಾ ತ್. ಹಾಂತ್ತಾಂ ಥೊಡೊಾ ಆಮ್ಹೆ ಾ ಜಿೀವ್ನಾಚೊಾ ಯ ವೃತಿಾ ಚೊಾ ಅನಿವಾಯ್ೊ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ ಆಸಾ ತ್ ತರಿೀ ಅವ್ಶ್ಾ ಆಸ್ಥ ತಿರ್ತಯ ೇಳ್‍ ಮ್ಹತ್ಾ ಜಾಗೆಾಂ ರವ್ಣನ್ ತಕ್ಷಣ್ ನಿದೆಕ್ ಶರಣ್ ಜಾವ್ನ , ವ್ಗ್ರಾ ಾಂ ನಿದೊನ್ ಕನಿಷ್ಯ ಪಾಾಂಚ್ ಯ ಸ್ ವ್ಣರಾಂ ನಿೀದ್ ಆಪಾಯ ಾಂವಾೆ ಾ ಾಂತ್ ಅಧ್ಯೊಕ್ ಅಧ್ೊ ಪಿಡಶಿಡ ಥವ್ನ ಮುಕ್ಾ ಜಾವ್ಾ ತ್. ತ್ರಾ ಶಿವಾಯ್ ಸ್ದ್ಯಾಂಚ್ ಚ್ಯರ್-ಪಾಾಂಚ್ ಕಲ್ಮೀಮಿೀಟರ್ ಉತ್ರ್ ಹತ್ ಚಲ್ಮಪ್, ಧ್ಯಕುಯ ಲ್ಲಾಂ ವಾಾ ಯಮ್ಹಾಂ ಧ್ಯಾಂವ್ , ಲ್ಮಾ ನ್ ಲ್ಮಾ ನ್ ಖೆಳ್‍ ಪಂದ್ಯಾ ಟ್ ಅಸ್ಲ್ಮಾ ಕಾಯೊಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘವ್ನ ವ್ಳಾಚೊ ಸ್ದುಪಯ್ಕೀಗ್ ಕರ್ಚೊಾಂ ಅವ್ಶ್ಾ ಜಾವಾನ ಸ್ಥ. ತ್ರಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಸ್ದ್ಯಾಂಚಿಾಂ ದಿಸ್ಥಳಾಂ ಪತ್ರಾ ಾಂ ವಾರ್ಜೆ ಾಂ ಬರೆಾಂ ಹವಾಾ ಸ್; ಕತ್ರಾ ಕ್ ಮಾ ಳಾಾ ರ್ ಶರಿೀರ್ಚ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಮಾ ರ್ ಪಾವಾನಾ, ಮತ್ಯ್ಕ ಚುರುಕ್ ಜಾಯ್ಲ್ ನ್ಾ ಾಂಯ್ಗ್ರೀ? ಬರೆಾಂ ಸಂಗ್ರೀತ್ ಆಯ್ಕಿ ನ್ ರ್ಜವಾಯ ಚಿ ತಯರಿ ಕರನ ್ ಫಾವ್ಣ ತ್ರಾ ವ್ಳಾರ್ ಆಫಿಸ್ಥಕ್ ಯ ವೃತಿಾ ಕರೆ ಾ ಜಾಗ್ತಾ ರ್ ಪಾವ್ರ್ಜ. ವ್ಗ್ರಾ ಾಂ ಉಟ್ಣ್ೆ

ಅಭಾಾ ಸ್ ಕೆಲ್ಮಾ ರ್ ಸ್ಕಾಳಾಂಚಿಾಂ ಆಮಿೆ ಾಂ ಕಾಮ್ಹಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಕಸ್ಲ್ಮಯ್ ಆಮ್ ರ್ ಯ ದವ್ೊಡ್ ಕಚಿೊ ಗಜ್ೊ ನಾ. ಸ್ಕಾಳಾಂ ಕರ್ಚೊಾಂ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಕಾಯ್ಲೊಾಂ ಆಮ್ ರನ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್, ತ್ರಾ ದಿಸ್ಥಚಿಾಂ ಸ್ಗ್ರು ಾಂ ಕಾಯ್ಕೊಾಂ ಆಮ್ ರನ್ಚ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡಾಾ ತ್. ಹಾ ವ್ವೊಾಂ ಆಮ್ಹೆ ಾ ಭಲ್ಮಯ್ಲಿ ಕ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾಾಂವ್ಣೆ ಸಂಭವ್ ಯ್ಲವ್ಾ ತ್ ಆನಿ ಆಫಿಸ್ಥಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ಹಾಂನಿಯ್ಕೀ ರ್ತಾಂದೆಾ ಜಾಾಂವ್ಿ ಸ್ಥಧ್ಾ ಆಸ್ಥ. ವ್ಳಾರ್ಚಾಂ ಪಾಲನ್ ಕಚೊೊ ಅಭಾಾ ಸ್ ಆಮಿಾಂ ಕೆಲ್ಮಾ ರ್ ಉಣ್ವಾ ವ್ಳಾಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಕಾಮ್ ಕನ್ೊ ಹೆರಾಂ ವ್ನಿೊಾಂ ಚಡಿತ್ ಸ್ಮರ್ಥೊ ಜಾವ್ನ ಧನಾಾ ಾಂಕ್ ದ್ಯಕವ್ಾ ತ್! ಸ್ಕಾಳಾಂಚೊ ನ್ಷ್ಟಯ -ಫಳಾರ್ ಖ್ಯಾಂವ್ಿ ಉದ್ಯರ್ಸೀನ್ ಕಚ್ಯಾ ೊ ವ್ಾ ಕಾ ಾಂನಿ ನ್ವಾಾ ವ್ಸ್ಥೊಚ್ಯಾ ಪಯಯ ಾ ದಿಸ್ಥಚ್ “ಹಾ ವ್ಸ್ಥೊ ಹಯೇೊಕ್ ದಿೀಸ್ ನ್ಷ್ಟಯ ಫಳಾರ್ ಕೆಲ್ಮಾ ಶಿವಾಯ್ ಘರ ಭಾಯ್ಾ ಸ್ರನಾ” ಮಾ ಣ್ ನಿರ್ಚವ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಯ್. ಆಮಿ ಖ್ಯಾಂವ್ೆ ಾಂ ಖ್ಯಣ್ ಪೌಷ್ಠಯ ಕ್ ಜಾಯ್ ಯ್ ಶಿವಾಯ್ ತೆಲ್ಮಾಂತ್ ಭಾಜ್ಲಯ ಾಂ ಯ ಫಾಾ ಯ್ ಕೆಲಯ ಾಂ ಖ್ಯಣ್ ಜಾತ್ರ ತಿತೆಯ ಾಂ ಉಣಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ನ್ವಾಾ ವ್ಸ್ಥೊಚಿ ರತ್ ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲವ್ನ ಆನಿ ರ್ಸಗೆಾ ಟಿಚೊ ಧುಾಂವ್ರ್ ಸ್ಲಡ್ನ ಪಾಶರ್ ಕಚ್ಯಾ ೊ ವ್ಗ್ತಾ ಆಮ್ಹೆ ಾ ಪರಿವಾರರ್ಚರ್, ಆಸ್ಪಾಸ್ ಆಸ್ಥೆ ಾ ವ್ಾ ಕಾ ಾಂರ್ಚರ್ ಕಸ್ಲ್ಮ ಪಾ ಭಾವ್ ಪಡಾಾ ಮಾ ಳೆು ಾಂ ಚಿಾಂತ್ತನ್ ಹಾ ದೊೀನ್ ವ್ಸುಾ ಾಂರ್ಚಾಂ ಸೇವ್ನ್ ನ್ವಾಾ ವ್ಸ್ಥೊಾಂತ್ ಭಿಲುಿ ಲ್ ಕರಿನಾ ಮಾ ಳೆು ಾಂ ನಿರ್ಚವ್ ಕರನ ್

70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಗ್ಳಟ್ಲಿ ಖ್ಯಯನ , ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲನಾ, ಆಜ್ ಹೆಾಂ ಆಖೆಾ ೀರ್ಚಾಂ, ಫಾಲ್ಮಾ ಾಂ ಥವ್ನ ಭಿಲುಿ ಲ್ ಆಪು್ ಾಂಕ್ ನಾ” ಅಶೆಾಂ ಶಪರ್ಥ ಘವ್ನ ಎಕಾ ಹಫಾಾ ಾ ಭಿತರ್ ಸ್ಗೆು ಾಂ ವಸ್ಲಾ ನ್ ಸ್ಲಡಾಾ ತ್! ತಶೆಾಂ ಜಾಯನ ಜಾಾಂವದ . ನ್ವಾಾ ವ್ಸ್ಥೊಾಂತ್ ಆಮ್ಹಿ ಾಂ ಪಾಳ್ನಾಂಕ್ ಸ್ವಾೊಾಂಕ್ ನ್ವಾಾ ಸಂಕಲ್ಮ್ ರ್ಚಾಂ ಪ್ಾ ೀರಣ್ ಜಾಾಂವದ ಮಾ ಣ್ ಮಾ ರ್ಜಾಂ ಮ್ಹಗೆಯ ಾಂ. ವ್ಸ್ಥೊಚ್ಯಾ ಆಕೇರಿಕ್ ಪಯೊಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲಯ ವ್ ಕರ್ಚೊಾಂ ಅಧಿಕ್ ಉತಾ ಮ್. ಸ್ಥಮ್ಹಜಿಕ್, ಮ್ಹನ್ರ್ಸಕ್ ಬಂಧನಾಾಂತ್ ಶಿಕಾೊಲ್ಮಯ ಾ ಸ್ಬಾರಾಂಕ್ ಹಚೊ ಹವಾಾ ಸ್ ಸ್ಲಡುಾಂಕ್ ಕಷ್ಯ ಜಾತ್ರತ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ಪುರೊ. ತಸ್ಲ್ಮಾ ಾಂನಿ ಲ್ಲಮಿಟ್ ರ್ಸೀಮಿತ್ ಪಾ ಮ್ಹಣ್ವ ತಿರ್ತಯ ಮ್ಹತ್ಾ ಸ್ಲರೊ ಯ ರ್ಸಗೆಾ ಟ್ ಸೇವ್ನ್ ಕತ್ರೊಾಂ ಮಾ ಣ್ ಪಾ ತಿಜಾಾ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಘರ ಭಾಯ್ಲಯ ಾಂ ಖ್ಯಣ್-ರ್ಜವಾಣ್ ಖ್ಯಯನ ಮಾ ಳೆು ಾಂ ಸಂಕಲ್್ ಭಲ್ಮಯ್ಲಿ ಚ್ಯಾ ಹತ್ರದೃಷ್ಠಯ ಕ್ ಅಧಿಕ್ ಫಾಯದ ಾ ರ್ಚಾಂ ಜಾಾಂವ್ಿ ಸ್ಥಧ್ಾ ಆಸ್ಥ. ಕತ್ರಾ ಕ್ ಮಾ ಳಾಾ ರ್ ಪೌಷ್ಠಯ ಕ್ ಖ್ಯಣ್ವರ್ಚಾಂ ಸೇವ್ನ್ ಕೆಲ್ಮಯ ಾ ನಿಮಿಾ ಾಂ ಮತ್ ಆನಿ ಮ್ಚಾಂದು ಚುರುಕ್ ಜಾತ್ರ. ದುಸ್ಲೊಣ್ವಾ ಾಂ ಥವ್ನ ಪಯ್್ ಆಸ್ಲನ್ ಆಮ್ಚೆ ಾಂ ಕತೊವ್ಾ ಅತ್ತಾ ತಾ ಮ್ ರಿತಿರ್ ಪಾಳ್ನನ್ ಆಮ್ಚೆ ಾಂ ಯ್ಕೀಜನ್ ಸ್ಕಾರತಯ ಕ್ ಜಾಾಂವಾೆ ಾ ಕ್ ಮ್ಹಗ್ರಯಾಂ. ನಿರ್ಚವ್ ಶಪರ್ಥ ಕಚೊೊ ವಷಯ್ ವ್ಾ ಡೊಯ ನ್ಾ ಾಂಯ್ ತರಿೀ ರ್ತ ಪಾಳ್ನನ್ ವ್ಚೊೊ ವಷಯ್ ಮ್ಹತ್ಾ ವ್ರ್ತೊ ಜಾವಾನ ಸ್ಥ. ಆಜ್ ಕಾಲೆ ಥೊಡ ಯುವ್ಕ್ ಗ್ಳಟ್ಲಿ ರ್ತಾಂಡಾಾಂತ್ ದವಾ ತ್ಾ “ಹಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್

------------------------------------------

ಕೆಸಿಎ ನಲ್ಲ ಸೋಫರಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯ ಾ

ಥಾಂವ್ನ್ ಕುಸ್ಥ್ಾ ರ್ ಆನಿ ರೇಶನ್ ವಿತರಣ್ ಜೆಜು ಕ್ರ ೋಸ್ಥ್ಾ ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಕ್ ಮಾದರಿ: ಹ್ಯಾ ರಿ ಬಿ. ಕುಟಿನ್ಹೊ

71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ್ತಲಭ್ ತತ್ತ್ಿ ೆಂ ಮುಖಾೆಂತ್‍ರ ಜಿೋವನ್ ಮೌಲಾಾ ೆಂ ಸರ್ಚಲಾಲ ಾ ಶ್ೆಂತಿದೂತ್‍ ಜೆಜುಕಿರ ೋಸ್ಯ ಸೆಂಗ್ಡತ್‍, ಸಹಜಿೋವನ್ೆಂ್ ಜಿೋವನಾಚೊ ಉಸಿ ಸ್ ಮಹ ಣ್ ರ್ಟ್ ದಾಖಯಲ ಗೊಲ ತಸೊಲ ಮಹಾನ್ ವಾ ಕಿಯ . ಅಸಲ ಜೆಜುಕಿರ ೋಸಯಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಸದಾೆಂ ಜಿೋವನಾೆಂತ್‍ ಮ್ೆಂಡನ್ ಹಾರ್ಡಲ ಾ ರ್ ಮನಾೆ ಕುಳ್ಯಚೆಂ

ಜಿೋವನ್ೆಂ್ ನಂದನ್ ಜಾತಲೆಂ. ದುಸಾ ನಾೆಂಕ್ ಭೊಗ್ಳಸ ನ್ ಸರ್ವೆಂಚೊ ಮೊೋಗ್ ಕಚೊವ ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ಜಾೆಂರ್್ ಸ ಜೆಜು ಕಿರ ೋಸಯ ನ್ ಸಂಸರಕ್ ಪರ ಸರ್ಚಲಲ ಸಂದೇಶ್. ಆಯ್ಕ ೆಂಕ್ ತೊ ಸದೊ ದಿಸಯ ಜಾೆಂರ್್ ಸೆಾ ತ್‍, ಪುಣ್, ಹೊ ಮೌಲಾಾ ಭರಿತ್‍ ಸಂದೇಶ್ ಮೊಳ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಕಿೋ ಉಭಾರ್, ಭುೆಂಯ್ ಪ್ಯರ ಸ್ ಗೂೆಂಡ್. ಹೊ್ ಸಂದೇಶ್

72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಎಸೊೋಸಿಯೇಶನ್ ನಲಲ ಸೊೋಫರ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಹಾಾ ರಿ ಬಿ. ಕುಟ್ವನಹ . ಕೊೆಂಕಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೊೋಸಿಯೇಶನ್ ನಲಲ ಸೊೋಫರ (ರ್ಸಿಎ) ಸಂಸ್ ಾ ನ್ ನಲಾಲ ಸಫೋರ ಪೂರ್ವೆಂತ್‍ ರ್ಸಿಎ ಸಭಾಗರ ಹಾೆಂತ್‍ ನತ್ತ್ಲಾೆಂಚೆಂ ಫೆಸ್ಯ ಆನಿ ರೇಶನ್ ರ್ೆಂಟುನ್ ಸ್ ಳಿೋಯ್ ವೆಂ್ಚಲಾಲ ಾ ದುಬ್ಿ ಾ ೆಂಕ್ ಕುಸಿ ರ್ ಆನಿ ರೇಶನ್ ರ್ೆಂಚುನ್ ನತ್ತ್ಲಾೆಂ ಫೆಸಯಚೆಂ ಮಹತ್‍ಿ ಕಳಿತ್‍ ರ್ಲೆಂ.

ಮನಾೆ ಕುಳ್ಯಕ್ ರಸಯ ಾ ದಿವ್ಚ. ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಮಿೆಂ ಆಮ್ೊ ಾ ಜಿೋವನಾೆಂತ್‍ ಜಾಾ ರಿ ಕಯವೆಂ, ತನಾ್ ೆಂ ಖಂಡ್ತ್‍ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಅಮೊೊ ಜಾಗೊ ಫುಲಾೆಂಫಳ್ಯೆಂಚೆಂ ನಂದನ್ ಜಾತಲೆಂ, ಹಾಾ ಮುಖಾೆಂತ್‍ರ ಭಾವ್ನಚಬ್ೆಂದವಾ ಣ್, ಮ್ಯಮೊಗ್ಡಚೆಂ ಜಿೋವನ್. ಮಹ ಣಲ ಕೊೆಂಕಣ್ ಕಥೊಲಿಕ್

ಪ್ಯಟಲ ಾ ಕಾೆಂಯ್ ದೊೋನ್ ದಶಕಾೆಂನಿ ಸ್ ಳಿೋಯ್ ತಿೋವ್ನರ ದುಬ್ಳಿ ಕಾಯ್ಶೆಂತ್‍ ಜಿಯ್ಶೆಂರ್ೊ ಾ ಪ್ಯಟಲ ಾ ವಗ್ಡವಚ್ಯಾ ಲೋಕಾೆಂಚ್ಯಾ ಜಿೋವನಾಕ್ ರ್ಸಿಎ ಸಂಸ್ ಾ ನ್ ಮ್ನವೋಯತಚ ಸೇರ್ ರ್ಲಿಲ ಹೊಗಿಿ ರ್ಕ್ ಫಾವ್ಚ. ವಸವೆಂರ್ರ್ ಸ್ ಳಿೋಯ್ ದುಬ್ಿ ಾ ಭುಗ್ಡಾ ವೆಂಕ್ ಧ್ಮ್ವರ್ಥವ ದಿೆಂವೊ ಶೈಕ್ಷಣ್ಕ್ ಸೌಲಭಾ ತ್ತ್, ಶ್ಲಾ ಪಯ್ಶೆ , ಯುನಿಫಾಮ್ವ, ನೋಟ್ಚಪುಸಯ ಕಾೆಂ, ಸದಾೆಂ ಉಪೊಾ ೋಗ್ಡಚೊಾ ಗಜೆವಚೊಾ ವಸ್ತಯ ವತರಣ್ ತಸೆೆಂ್ ಸಭಾರ್ ಸಮ್ಜ್‍ಚಮುಖಿ ಕಾಯ್ವೆಂ ಹಾಾ ಸಂಸ್ ಾ ಮುಖಾೆಂತ್‍ರ ಸಮ್ಜೆಕ್ ದಿತ್ತ್ೆಂವ್ನ ಮಹ ಳ್ೆಂ ಕುಟ್ವನಹ ನ್.

73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾಯವಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸೆಂದೆ ಹಿಲಾಾ ಡ್ಸೊೋಜಾ, ಗೆರ ೋಸಿ ಪಿೆಂೊ, ಲವೋನಾ ರ್ಡಯಸ್, ರೋಹಿನ್ಚಗಾ ನ್ ಕಾಕ, ರೋನಾಲ್ನಾ ಪ್ಯಯ್ಸ ಆನಿತರ್ ಉಪಸಿ್ ತ್‍ ಆಸಿಲ ೆಂ ವಸ್ತಯ ರ್ೆಂಟುೆಂಕ್. ರೋಹಿನ್ಚಗಾ ನ್ ಕಾಕನ್ ಸಿ ಗತ್‍ ರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಯವಕರ ಮ್ ಚಲಂವ್ನ್ ವಹ ಲೆಂ. ರೋನಾಲ್ನಾ ಪ್ಯಯಸ ನ್ ಫಲಾನುಭವೆಂಚ ಪಟ್ವಾ ರ್ಚಲ ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ದನಾ ರ್ದ್‍ ಅಪಿವಲ. ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸಿಾ ೋರ‍್ಾ : ರ‍್ೋನ್್ ಬಂಟ್ವಾ ಳ್ ------------------------------------------

bigಚbossಚman”ಚandಚ“theಚItaliansಚ discovered America, the Irish run it andಚtheಚJewsಚownಚit”. The list of Indian stars include CEOs of IBM, Google and Microsoft. I want to share a personal perspective as a Madrasi (term used by Bombay khars for every South Indian) and a Christian The Indian Christian Perspective •

Indian Christian Woman as World's Leader in 2024 •

In 2024, two women of Indian Christian origin may face off for the most powerful position in the world. Democrat Kamala Harris and Republican Nikki Haley.

Indians in US have an income level about 60% higher than whites and run some of the biggest companies. Quite a change, when I first came to New Jack City there were two sayings:ಚ“Blackಚisಚbeautiful,ಚbrownಚisಚ grand but white is the color of the

Piyush Bobby Jindal – Roman Catholic former governor of Louisiana – 2016 presidential candidate Nimrata Nikki Randhawa Haley, former governor of South Caroliona attend Mt. Horeb United Methodist Church in Lexington, SC Kamala Gopalan Harris is a Black Baptist – her mother is Tamil Brahmin – attends Black Baptist church in funky, gritty Oakland (across Baybridge from San Fran)

Ivan Menezes was appointed CEO of Diageo plc in July 2013. Ivan’sಚ dad was a big shot in the Railways. I recall visiting his

74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


brother Victor (senior vice chairman at Citigroup) and wife Tara in Manhattan. My mother and his folks had gotten friendly when flying AI from Bombay to New York Madras Brahmin Stories Indra Nooyi – CEO of Pepsi – is a traditional south Indian Brahmin from Madras. Nooyi's mother wanted her to say no to Yale for marriage. In late 2000, Indra Nooyi was working late at PepsiCo. At around 9:30pm her office phone rang. On the other line was a member of the corporate board who informed her that she would be the next president of the company. When she came home her mother ordered her to go out and buy milk. Indra said why did not my husband go get it. Mum repliedಚ“leave your crown in the garage”ಚ Pichai Sundarajan grew up in Madras Brahmin (like Indra and Kamala’sಚmotherಚShymala). I recall when I took my GRE, IIT was all Madras Brahmin and they told me that they all scored in 99% of GRE

and only question was how high in that bracket Some Indian Stars 1. *"Google"* CEO is an... *"Indian"*. 2. *"Microsoft"* CEO is an... *"Indian"*. 3. *"Citigroup"* CEO was an... *"Indian"*. 4. *"SoftBank Vision Fund"* CEO is an... *"Indian"*. 5. *"Adobe"* CEO is an... *"Indian"*. 6. *"NetApp"* CEO is an... *"Indian"*. 7. *"PepsiCo"* CEO was an... *"Indian"*. 8. *"Nokia"* CEO is an... *"Indian"*. 9. *"MasterCard"* CEO is an... *"Indian"*. 10. *"DBS"* CEO is an... *"Indian"*. 11. *"Cognizant"* CEO was an... *"Indian"*. 12. *"Novartis"* CEO is an... *"Indian"*. 13. *"Conduent"* CEO was an... *"Indian"*. 14. *"Diageo"* CEO is an... *"Indian Christian – Goan 15. *"SanDisk"* CEO was an... *"Indian"*.

75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


16. *"Motorola"* CEO was an... *"Indian"*. 17. *"Harman"* CEO is an... *"Indian"*. 18. *"Micron"* CEO is an... *"Indian"*. 19. *"Palo Alto Networks"* CEO is an... *"Indian"*. 20. *"Reckitt Benckiser"* CEO is an... *"Indian"*. 21. Now *"IBM CEO"* is also an... *"Indian"* origin guy. 22.ಚ*"Britain’sಚChancellor"*ಚisಚan...ಚ *"Indian"*. 23.ಚಚ*"Britain’sಚHomeಚSecretary"*ಚisಚ an... *"Indian"*. 24.ಚಚ*"Ireland’sಚPrimeಚminister"*ಚisಚ an *"Indian"*. 25. The *"W H O chairman Dr . Harshvardhan"* is also an... *"Indian"*. -Zhu Mia --------------------------------------ಕುಾಂದಾಪುರ್ ನತಾಲ್

ಜೆಜು ತೆನ್ಶ್ ಾಂ ಜಲ್ಮಾ ಲ್ಲಲ ಮಾತ್ರರ ನೊ ಾಂಯ್, ತೊ ಸದಾಾಂಯ್ ಜಲ್ಮಾ ತಾ, ದುಬ್ಳ್ ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ರೂಪಾರ್ ತಸಲ್ಮಾ ಾಂಚೊ ಮೋಗ್

ಆಸಾಂ: ಫಾ| ರ್ದೋಪ್

ಜೆಜುಕ್ ಪ್ಯಲಸೆಂತ್‍ ಏಕ್ ಗೆರ ೋಸ್ಯ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಜಲಾ ವಾ ತೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆಜು ದುಬ್ಿ ಾ ೆಂ ಪಯ್ಕ ದುಬೊಿ ಜಾೆಂವ್ನ್ , ಧಾಕಾಾ ಾ ೆಂ ಪಯ್ಕ ಧಾಕೊಾ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಜಲಾಾ ಲ ಕಾರಣ್ ಅಸಲಾಾ ೆಂಕ್ ದೇರ್ಚೊ ಮೊೋಗ್ ಜಾಯ್ ಆಸೊಲ . ಹಾಚೊ ಅರ್ಥವ ಕಿತೆಂಗಿ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಆಮಿೆಂ ಕಷ್ಾ ೆಂ ಸಂಕಷ್ಾ ೆಂತ್‍ ಭರ್ಚಲಾಲ ಾ ೆಂಕ್, ಅನಾಥೆಂಕ್, ದುಬವಳ್ಯಾ ೆಂಕ್ ಕಾಕುತ್‍,

76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದಯಳ್ಯಯ್ ಆನಿ ಮೊೋಗ್ ದಾಖಂವ್ನಕ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ದೇವ್ನ ಆಶೇತ್ತ್. ಮಹ ಣೊನ್ ಕಟಕ ರೆ ಬ್ಳ್ಳ್ಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಆಶರ ಮ್ಚೊ ಫಾ| ದಿೋಪ್ ಫೆನಾವೆಂಡ್ಸ್ ಮಹ ಣಲ. ತೊ 451 ರ್ಾ ಸಂಭರ ಮ್ರ್ ಆಸೊ ಾ , ಉಡಪಿ ಧ್ಮ್ಚವಪ್ಯರ ೆಂತ್ತ್ಾ ಚ್ಯಾ ಅತಾ ೆಂತ್‍ ಮ್ಹ ಲಘ ಡ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಫಿಗವಜ್‍ ಕುೆಂದಾಪುರ್ ರಜಾರ್ ಮ್ಯ್ಶಚ್ಯಾ ಇಗಜೆವೆಂತ್‍ ನತ್ತ್ಲಾೆಂ ಫೆಸಯ ಚೆಂ ಮಹಾ ಬಲಿದಾನ್ ಅಪುವನ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿೋಲಾಗೊಲ . ಪರ ಸ್ತಯ ತ್‍ ನತ್ತ್ಲಾೆಂಚ್ಯಾ ನಾೆಂವೆಂ ಸಂಸರದಾ ೆಂತ್‍ ರ್ಾ ಪ್ಯರ್ ವಹಿರ್ಟ್ ಭರನ್ ಚಲಾಯ ಆನಿ ರ್ಾ ಪ್ಯರಿ ಲಾಭ್ ರ್ಜರ್ಡಾ ತ್‍, ಪುಣ್ ಆಮಿೆಂ ನತಲಾೆಂ ಸಂದಬ್ವರ್ ಅಧಾಾ ತಿಾ ಕ್ ಲಾಭ್ ರ್ಜರ್ಡಾ ೆಂ. ಆಮ್ಕ ೆಂ ನತಲಾೆಂ ವಸಯ ರೆಂ ವನಾಾ ಸ್ ಮೊೋಜು ಮಸಿಯ ಅಸಲಾಾ ಭಾಯಲ ಾ ಆಡಂಬರ್ ಮುಖ್‍ಾ ನಹ ೆಂಯ್. ಭಿತಲವ ಅೆಂತರತ್ತ್ಾ ಚೊ ಸಂಭರ ಮ್ ಮುಖ್‍ಾ ಜಾೆಂರ್್ ಸ ಮಹ ಳ್ೆಂ ತ್ತ್ಣೆಂ ಆಪ್ಯಲ ಾ ಪರ ಸಂಗ್ಡೆಂತ್‍.

ಗದವನಾಚೊ ಗೊೊ ಸೊಭಯ್ಲಲ . -ಬನ್ಶಿರ್ಡಿ ಜೆ. ಕೊಸ್ಥ್ಾ --------------------------------------

ಬಸಿಾ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ಹ್ಯಾಂಗೆಲ್ಲ ಪೂತ್ರ ಬಸಿಾ ಮಾಧವ್ನ ಶೆಣಯ್ ಹ್ಯಣಾಂ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಲ ಾ ಲ್ಲರೆಟ್ಟೊ ಇಗಜೆಿಚೊಾ ತಸಿಾ ೋರ‍್ಾ :

ಕುೆಂದಾಪುರ್ ಫಿಗವಜ್‍ ಗ್ಡಯನ್ ಪಂಗ್ಡಾ ನ್ ಬಲಿದಾನಾ ಪಯ್ಶಲ ೆಂ ನತ್ತ್ಲಾೆಂ ಗಿೋತ್ತ್ೆಂ ಗ್ಡಯ್ಲ ೆಂ ಆನಿ ಕುೆಂದಾಪುರ್ ಸಿವೈಎಮ್ ಭುಗ್ಡಾ ವೆಂನಿ 77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬೆತ್ಲ್ಿ ಟೆರ್ಚಚ್ೆ ಮ್ಚ್ರ್ ಖೆಲ್... _ ಪಂಚು ಬಂಟಾವ ಳ್‍

ರೂಾಂದ್ ಹದೆೊಾಂ, ಸ್ತಾ ರ್ ಪಿರಯ್ ರಕವ ಣ್ ಕರುಾಂಕ್ ಬೇತ್ ಜಾಯ್ ಬ್ತ್ರ ಬದೆಯ ಕ್ ಬ್ತ್ರಿ ಟಿ ದಿಲ್ಲ ಬ್ತ್ರಿ ಟೆರ್ಚಚ್ೆ ಮ್ಹರ್ ಖೆಲ ಕಾಳೆಾಂ ಆಸೆ ಾಂ ಧವ್ಾಂಚ್ ಕತ್ರೊಾಂ ರಂಗ್ ರಂಗ್ತಳ್‍ ಉತ್ರಾ ಾಂ ಪಂದ್ಯಾ ಲ್ಮಖ್ ವಾಡ್ ಖ್ಯತ್ರತ್ ಬಾಾ ಾಂಕಾ ಬಾಗ್ತಯ ಕ್ ಪಾರೊ ನಾಕಾ ಫಟಿ ಸ್ಯ್ಾ ಸ್ತ್ರಬರಿೀ ಸ್ಥಾಂಗೆಯ ಾಂ ಸ್ತ್ ಚ್ೆ ಆಜ್ ಫಟ್ ಜಾಲಾಂ ತ್ರಳಯ್ಕ ಪ್ಟ್ಣ್ಯ ಾ , ದಿವ್ ಜಳೆು ಘರ ಭಿತರ್ ಖ್ಯಾ ಸಾ ನ್ ಮ್ಚಲ್ಮಾಂ ಬ್ತ್ರ ಬದೆಯ ಕ್ ಬ್ತ್ರಿ ಟಿ ಕತ್ರಾ ಕ್ ದಿಲ್ಲ? ಭೆಷೆಯ ಾಂ... ಬ್ತ್ರಿ ಟೆರ್ಚಚ್ೆ ಮ್ಹರ್ ಖೆಲ.. 84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನವಾಂ ವರಸ್ 2021 ದಿೋಸ್ ಉಲಾಾ ವತ್‍ ಫಕತ್‍ ಥೊಡ್ ನರ್ಾ ವಸವಚ್ಯಾ ಯ್ಶಣಾ ಕ್ ಅದೆಲ ೆಂ ದೂಖ್‍, ಕಷ್ಟಾ ವಸೊರ ನ್ ಸೊರ್ಡಾ ೆಂ ನರ್ಾ ವಸವಕ್ ಸಿ ಗತ್‍ ಕಯವೆಂ ಜಿಣಾ ಚ್ಯಾ ಕಠೋಣ್ ಅಶಿೋರ್ ರ್ಟೆರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸೆಂಗ್ಡತ್‍ ದಿರ್ಾ ೆಂ ಆಮ್ೊ ಾ ದುಸಾ ನಾೆಂಕ್ ಭೊಗ್ಳಸ ನ್ ಸೊರ್ಡಾ ೆಂ ಪ್ಯಟಲ ಾ ಚುಕಿ ಥೆಂವ್ನ್ ಲಿಸೆಂವ್ನ ಶಿಕಾಾ ೆಂ ಜಿವತ್ತ್ ಪಯ್ಣ ಹೆಂ ಖುಶ್ಲಾಯ್ಶಚೆಂ ಜಾೆಂವ್ ಪಯ್ಣ ಸಂಪಯ ್ ದೆೆಂವ್ಚನ್ ವಚ ಪಯಣ ರಿೆಂ ನಾೆಂತ್‍ ಹಾೆಂಗ್ಡ ಅಮರ್ ಆಮಿೆಂ ಫಕತ್‍ ಮ್ಯಮೊೋಗ್ ರ್ೆಂಟಾ ೆಂ ಜಾತಿ ಭಾಯಲ ಾ ೆಂಕ್ ದೇಖ್‍ ಜಾರ್ಾ ೆಂ ನರ್ಾ ವಸವಕ್ ಸಿ ಗತ್‍ ಕನ್ವ ಮತಿೆಂತಿಲ ಬ್ಳಜಾರಯ್ ಪಯ್ಸ ಕಯವೆಂ ನವೆಂ ವರಸ್ ಖುಶ್ಲಾಯ್ಶನ್ ಭಯವೆಂ -ಅಸಾಂತಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಜಾಲ್ 85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’ttಚSongs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6.ಚChildren’sಚSongs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *Oneಚwouldn’tಚfindಚaಚbetterಚbunchಚofಚexpertsಚthanಚthese,ಚasಚtheyಚhaveಚtheಚexperience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *ThisಚisಚManddಚSobhann’sಚsincereಚattemptಚtoಚpreserveಚKonkaniಚSong-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.*

94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...