__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

4

ಸೆಂಖ ೊ: 3

ದಸ ೆಂಬರ್ 24, 2020

ಕೊಂಕ್ಣ ೊಂತ್ಲೊ ಗ್ರ ೀಸ್ತ ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕರ್ನುರ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಲು, ಹಾಸನ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೀನಾ ಪರತ್ ವಿಸ್ತಾ ರ್ತಾ! ಕೊರೀನಾ ವೈರಸ್ತಕ್ ವಕಾತ್ ಮೆಳ್ಳ ಾಂ ಪುಣ್ ವೈರಸ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಲಾಗೊನಾಂಚ್ ಆಸ್ತ ತಸಾಂ ಲೀಕ್ ಮರನಾಂಚ್ ಆಸ್ತ. ಯು.ಕೆ. ಪರ ವಾಸ್ತಕ್ ಸಭಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಬಂದಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯ ಾ , ಕರ್ತಾ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ಹಿ ಮಹಾಮಾರಿಚಿ ಪಿಡ್ಲ್ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ವಿಪರಿೀತ್ ರಿೀತಿನ ಚಡೊನಾಂಚ್ ಆಸ್ತ. ಹಿ ನವಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೀನಾ ವೈರಸ್ ಹೆರ್ ದೇಶನಿ ವಿಸ್ತಾ ನಾಾ ಜಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಸಭಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಯು.ಕೆ. ಲೀಕಾಕ್ ರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ದೇಶಕ್ ಯಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಬಂದಿ ಘಾಲಾಾ . ಖ್ಯಾ ತ್ ಜಾ ನಿಾಂನಿ ಸ್ತಾಂಗಾಯ ಾಂ ಕೀ ಭಲಾಯೆ ಸುತ್ತಾ ರಾಂತ್ ತಸಾಂಚ್ 74 ವಸ್ತಾಾಂ ವಯ್ಲಯ ಾ ಾಂಕ್ ತ್ತರ್ಥಾನ ಹೆಾಂ ನವಾಂ ವಕಾತ್ ತಕ್ಷಣ್ ದಿೀಾಂವ್ಕೆ ಜಯ್ ಮಹ ಣ್. ಸಭಾರ್ ಕಡೆನ ಆಪಿಯ ವಶೀಲಾಯ್ ವಾಪನಾ ಆಪಾಯ ಾ ಕಂಪೆನಿ ಕಾಮೆಲಾಾ ಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ವಕಾತ್ ಫೈಝರ್ ಆನಿ ಮಡೊೀನಾ ಇಾಂಜೆಕ್ಷನ ಮೆಳ್ಯ ಾ ಕ್ ವೊದ್ದಾ ಡುನ ಆಸ್ತತ್. ಅಮೇರಿಕಾಾಂತ್ ಪರ ಸುಾ ತ್ 300 ಮಿಲಿಯ್ಲ ಪಾರ ಸ್ ಅಧಿಕ್ ಲೀಕ್ ಜಿಯರ್ತ ಆಸ್ತಾ ಾಂ. ಹಯಾಕಾಯ ಾ ಕ್ ವಕಾತ್ ಮೆಳಾಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಮಹಿನೆ ತರಿೀ ಉಣ್ಯಾ ನ ಜಯ್ ಪಡೆೆ ಲೆಚ್ಯ . ಯು.ಕೆ. ರ್ಥಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಾಂ ಘರ ವಚಾಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಲೀಕ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾ ಣ್ಯಾಂನಿ ಲಾಯ್ನ್ ರ್ ರವಾಯ ಾ ತ್. ಹಾಾ ಲೀಕಾಕ್ ರ್ತಾಂಚ ಫುಡ್ಲ್ರ್ ಕತಾಂ ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ಚಾಂ ಗುಮಾನ ವಹ ತಾಾಂ ಚಿಾಂರ್ತಾಜನಕ್ ಕಸಾಂ ಜಲಾಾಂ. ಹಿ ಮಹಾಮಾರಿ ತ್ತರ್ಥಾನ ಸಗಾಳ ಾ ನಿರ್ತಯ ಾ ನ ವಿಸ್ತಾ ನಾಾ ಜಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಗೆಲಾಾ ಆಯ್ಲಾ ರ ಯುರೀಪಾಚಿ ಗಡ್ ಪಯ್ಲಾ ರಾ ಾಂಕ್ ಬಂದ್ ಕೆಲಾಾ ಆನಿ ಯೂರೀಪಿಯನ ಯೂನಿಯನಾನ ಕೆರ ೈಸಿಸ್ ಮಾಾ ನೇಜ್ ಆಸ್ತ ಕರುನ ಜಮಾತ್ ಆಪವ್ಕ್ ಏಕಾ ದಿೀಸ್ತ ಪಯಯ ಾಂ ಬ್ರರ ಟನ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ . ಬೀರಿಸ್ ಜನಸ ನ, ಲಂಡನಾಾಂತ್ ಸಗಾಳ ಾ ನಿರ್ತಯ ಾ ಲಾಕ್ೌನ ಜಹಿೀರ್ ಕೆಲಾಯ ಾ ಕ್ ರ್ತಾಂಚಯ್ ಪಾಟಾಂಬ ದಿಲಾ. ಲಂಡನಾ ರ್ಥಾಂವ್ಕ್ ಪೊಳ್ಪಳ್ ಘಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಭರ್ಲಾಯ ಾ ಟ್ರ ೀಯ್ಲ್ ಾಂನಿ ಲೀಕಾನ ಪಯ್ಾ ಕೆಲಾಯ ಾ ಕ್ ಬ್ರರ ಟನಾಚ ಭಲಾಯೆ ಕಾಯಾದಶಾ ಮಾಾ ಟ್ಟೆ ಹಾಾ ನಕಾಕ್ ಹಾಣಾಂ ಆಪೊಯ ವಿಷಾದ್ ವಾ ಕ್ಾ ಕೆಲಾ. ತೊ ಮಹ ಣ್ಯಲ ಕೀ ಪರ ದ್ದನ ಮಂತಿರ ಜನಸ ನಾನ ಘಾಲಿಯ ಬಂದಿ ಸಭಾರ್ ಮಹಿನೆ ಪಯ್ಲಾಾಂತ್ ಆಸಾ ಲಿ ಮಹ ಣ್. ಇಟ್ಲಿ, ಬೆಲಿಾ ಯನ, ಜಮಾನಿ, ಸಿಿ ಝರ್ಲಾಾ ಾಂಡ್, ಆಸಿೆ ರೀಯ್ಲ, ಅಯಲಾಾ ಾಾಂಡ್, ಫ್ರರ ನಸ , ಬಲೆಗ ೀರಿಯ್ಲ, ಪೊೀರ್ಚಾಗಲ್ ಹಾಾ ಸವ್ಕಾ ದೇಶಾಂನಿ ರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂ ರ್ಥಾಂವ್ಕ್ ಯು.ಕೆ.ಕ್ ತಸಾಂಚ್ ಯು.ಕೆ. ರ್ಥಾಂವ್ಕ್ ರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂಕ್ ವಿಮಾನ ಪಯ್ಾ ರದ್್ ಕೆಲಾಾಂ. ಕಾಾ ನಡ್ಲ್ನ 72 ವರಾಂಕ್ ಸವ್ಕಾ ವಿಮಾನ ಪಯ್ಾ ಬಂದ್ ಕೆಲಾಾಂ. ನ್ಯಾ ಯೀಕ್ಾ ಗವನಾ ಆಾಂಡುರ ಎಮ್. ಕೊೀಮೊನ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಫೆಡರಲ್ ಸಕಾಾರಲಾಗಾಂ ಹೆಾ ವಿಶಾಂ ತ್ತರ್ಥಾಚಿಾಂ ಮೇಟಾಂ ಕಾಡುಾಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಾಾ . ಪುಣ್ ಆಮಾಯ ಾ ಟರ ಾಂಪಾಚ ನಿದ್ಲಯ ಸಕಾಾರ್ ಆಜೂನ ಉಟಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಾ ಾಂ ಗಾಢ್ ನಿದಾಂತ್ ವೊಮೊಾ ಪಡ್ಲ್ಯ . ಆರ್ತಾಂ ಸ್ತಾಂರ್ತ ಕಾಯ ಸ್ ತರಿೀ ನರ್ತಲಾಾಂಚಾ ಆದಯ ಾ ರತಿಾಂ ಯಾಂವ್ಕ್ ಆಪಿಯ ಕಾಾಂಪಿಣ್ ಹಾಲವ್ಕ್ ಹಾಾಂಕಾಾಂ ಉಟಾಂಕ್ ಸಕಾತ್?

-ಡ್ಲ್| ಆಸಿೆ ನ ಪರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ 2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೊಂಕ್ಣ ೊಂತ್ಲೊ ಗ್ರ ೀಸ್ತ ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕರ್ನುರ್

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಲು, ಹಾಸನ್

ಗೆಲೆರ್ತಾ ಅಗೊಸ್ತಾ ಾಂತ್ ಆಸಿೆ ನ ಸರನ ಮಹ ಜಿ ಪರಿಚಯ್ ಆನಿ ತಸಿಿ ೀಯಾ ಧಾಡ್್ ದಿೀ ಮಹ ಣೊನ ವಿಚ್ಯರ್ತಾನಾ ರ್ತಚ ಉದಾ ೀಶ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಸಮಾ ಲಾಂ ಆನಿ ನಿಜಕೀ ಕಾವಾ ಲಾಂ. ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಪರ್ತರ ಚ್ಯ ಫೊರರ್ ಸೊಬೆಯ ಲಾಯ ಾ ಾಂಚ ಸ್ತಧನ ಆನಿ ರ್ತಾಂಚಾ ಮಾಹ ನಾಚಾ ತಸಿಿ ೀಯಾ ದಕಾಾ ನಾ ತಸಲಿ ಅಹಾರ್ತ ಮಹ ಜ ಸ್ತಧನಾಕ್ ಬ್ರಲ್ಕೆ ಲ್ ನಾ ಮಹ ಣೊನ ಭಗೆಯ ಾಂ. ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣಿಚಿಾಂ ಪಾನಾಾಂ ಭಚಾ ತದಿ ಲಾಾಂಬ್ ಸ್ತಧನಾಾಂ ಜಾಂವ್ಕ ಮಾಹ ನ ಸನಾಾ ನಾಾಂ ಜೊಡೆಯ ಲಾ ತಸಿಿ ಯಾ ಮಹ ಜೆ ಲಾಗಗ ಾಂ ನಾತೊಯ ಾ . ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಿಚ್ಯನಾ ಹಾಾಂವ ರ್ತಾ ಘಡೆಾ ಆಸಿೆ ನ ಸರನ 'ಬ್ರೀಸಿದ ದೊಣಾ " ರ್ಥವ್ಕ್ ರ್ಚಕವ್ಕ್ ಘತಯ ಾಂ! ಆಸಿೆ ನ ಸರ್ ಸದ್ದಾ ಾ ಕ್ ವಿಸೊರ ನ ಘಲ ಆಸೊಾ ಲ ಮಹ ಣೊನ ಆಸ್ತಾ ನಾ ಹಾಾ ಚ್ ನವಾಂಬ್ರ ಾಂತ್ ಆಸಿೆ ನ ಸರನ Bio ರೆಡಿ ಜಲಿ ಗೀ ಮಹ ಣೊನ 3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪರ್ತಾ ಾನ ವಿಚ್ಯರ್ತಾನಾ ಹಾಾಂವ ಪರ್ತಾ ಾನ ದೊೀನ ಹಫ್ರಾ ಾ ಾಂಚ ಟಯ್ಾ ವಿಚ್ಯರುನ ಘತೊಯ . ದಶಕಾಾಂ ರ್ಥವ್ಕ್ ಹಾಸನ ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ಆಟ್ಟ ರ್ತಲ್ಲಯ ಕಾಾಂಚ್ಯ ಜಿಲಾಯ ಕಾಂದ್ರ ಮಹ ಜೆಾಂ ಕಮಾಭೂಮಿ ಕನಾ ಬ್ಾಂಯ್ಲಾ ಯ ಾ ಮಾಣ್ಯೆ ಾ ಬರಿಾಂ ಜಿಯವ್ಕ್ ಆಸುಲಾಯ ಾ ಮಾಹ ಕಾ ಫಕತ್ ಬೂಕ್, ಬೂಕ್ ಆನಿ ಆವಿಾಲಾಾ ವಸ್ತಾನಿಾಂ ಭಾರರ್ತಾಂತ್ ಸಂಪಕ್ಾ ಕಾರ ಾಂತ್ ಜಲಾಾ 'ಪಾರ ಾಂತ್ ಮೊಬ್ಯ್ಯ ಆನಿ ಅಾಂತಜಾಳಿ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಸಂಸ್ತರಚಿ ವಳಕ್ ಜಲಿಯ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಹಾಾಂವ್ಕ ದವಾಧಿನ ಆಲೆರ ರಡ್ ಮಾಸಾಲ್ ಕಾಲಾ ಆನಿ ದವಾಧಿನ ಅಸಸ್ಸ ಮಿನೆಜ್ ಹಾಾಂಕಾ ದಸಾಂಬರ್ 1952-ತ್ ಚವೊಾ ಬ್ಳ್ ಜವ್ಕ್ ಜಲಾಾ ಲಾಂ. ಮಹ ಜೆ ಪಾಟಯ ಾ ನ ಎಕೆಯ ಾಂ

ಭಯ್ಾ ಶಲೆಟ್ಟ ಆನಿ ರ್ತಚ್ಯ ಪಾಟಯ ಾ ನ ನಿಮಾಣೊ ಭಾವ್ಕ ರಬಟ್ಟಾ ಅಶಾಂ ಆಮಿಾಂ ಸ ಜಣ್ಯಾಂ. ಚೀವ್ಕಗ ಭಯ್ನಾ ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ಕ ಮೆಳನ ದೊೀಗ್ ಬ್ಭಾವ್ಕ. ಮಹ ಜೆಾಂ ಮಾಲಘ ಡೆಾಂ ಭಯ್ಾ ಲೆತಿಾ ೀಶಯ್ಲ ಆಪಾಯ ಾ ಕುಟಾ ಸಂಗ ಮುಾಂಬೈ ಮಿೀರ ರೀಡ್ಲ್ಾಂತ್ ವಸಿಾ ಕರ್ತಾ ತರ್ ರ್ತಚ ಪಾಟ್ಯ ಾಂ ಬೆನಿಲಾಾ ಅಾಂಕಾಿ ರ್. ಟಟ ಇಲೆಕರ ಕಲಾಸ ಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ ಆಸಯ ಾಂ ಆರ್ತಾಂ ಮಿೀರ ರೀಡ್ಲ್ಾಂತಚ್ ವಿಶರ ಾಂತ್ ಜಿೀವನ ಸ್ತತಾ ಆಸ್ತ. ಮಹ ಜೆಾಂ ಮುಕೆಯ ಾಂ ಭಯ್ಾ ಹಿಲಾಾ (ಆರ್ತಾಂ ಲೀಬ. ಹಾಸನಾಾಂತಚ್ 'ಸುರಭಿ' ನಾಾಂವಾಚ NGO ಚಲವ್ಕ್ ಆಸ್ತ..ಎಕಾ ತಾಂಪಾರ್ ಹಿಲಾಾ ಕಾಲಾ, ಕುಲಾಾ ಮಹ ಳ್ಯ ಾ ನಾಾಂವಾನ ಕೊಾಂಕೆ್ ಾಂತ್ ಬರಯಾ ತ್ ಆಸಿಯ ) ಹಾಾಂವ್ಕ ಜನಾಾ ಲಯ ಾಂ ಆರ್ತಾಂ ಫ್ರತಿಮಪುರ (ಹಾಾಂಗಾ ಇಗಜ್ಾ

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬ್ಾಂಧ್ಲಯ ಲಾಾ ನಂತರ್ ಧವಲೆಾಲೆಯ ಾಂ ಣ್ಯಾಂವ್ಕ) ಮಹ ಳ್ಲಯ ಲಾಾ ಫಿಗಾಜೆಾಂತ್. ಸಕೆಯ ೀಶ್ಪು ರ್ ಆನಿ ಬೇಲ್ಲರ್ ರ್ತಲ್ಲಯ ಕಾಾಂ ಮಧ್ಲಾಂ ಪಡ್ಲ್ಾ . ಫ್ರತಿಮಪುರ ಸಿ ತಂತ್ರ ಫಿಗಾಜ್ ಜಾಂವಯ ಪಯಯ ಾಂ ಆಮಾೆ ಾಂ ಸಕೆಯ ೀಶ್ಪು ರ್ ಫಿಗಾಜ್ ಜವಾ್ ಸಿಯ . ಮಹ ಜೆ ಪಾಟ್ಯ ಾಂ ಭಯ್್ ಆನಿ ಭಾವ್ಕ ಫ್ರತಿಮಪುರಚ್ ರ್ತಾಂಚ್ಯ ಕುಟಾ ಸಂಗ ಕೃಶ ಕರುನ ಆಸ್ತತ್. 1986 ವಾಾ ವಸ್ತಾ ಮೇಯ್ಲಾಂತ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ಕಾಜರ್ ಸಕೆಯ ೀಶ್ಪು ರ್ ಫಿಗಾಜೆಚ್ಯ (ಆರ್ತಾಂ ಮಠಸ್ತಗರ) ಮೇರಿ ನರ್ತಲಿಯ್ಲ ಮೊನಿಸ್ ಹಿಚ ಲಾಗಗ ಾಂ ಜಲೆಾಂ. ಆಮಾೆ ಾಂ ಎಕೊಯ ಪೂತ್ ಮವಿಾನ ಜೇಸನ ಕಾಲಾ. Food and Nutrition ಹಾಾಂತ್ತ ಬ್ರ.ಎಸಿಸ ., Bakery and Confectionary ಹಾಾಂತ್ತ ಡಿಪೊಯ ಮಾ

ಕರುನ ಬೆಾಂಗುಳ ಚ್ಯಾ I.T.C. Gardenia ಹೊಟಯ ಾಂತ್ ಥೊಡೊ ತಾಂಪ್ ಕಾಮ್ ಕತಾಚ್ ಅಮೆರಿಕನ ಕ್ರರ ಜ್ ಲೈನರ್ ‘ಓಶಯ್ಲನಾ’ ಹಾಾಂತ್ತ ಚ್ಯರ್ ವಸ್ತಾಾಂ ಪೇಸಿೆ ರೀ ಶಫ್ ಜವ್ಕ್ ಕಾಮ್ ಕನಾ ಆರ್ತಾಂ ಹಾಸನಾಾಂತಚ್ 'ರೆಡ್ ವಲೆಿ ಟ್ಟ' ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂ ಪೇಸಿೆ ರೀ ಶೊಪ್, ರ್ತಚಿ ಪತಿಣ್ ಸರಿಟ ಲಸ್ತರ ದೊ ಸಂಗ ಚಲವ್ಕ್ ಆಸ್ತ. ಮಹ ಜ ಪಪಾು ಮಮಾಾ ಚ ಗಾಾಂವ್ಕ ಬಂಟಿ ಳಯ ಲರೆಟೆ . ಮಹ ಜೊಾ ಮಾಲಘ ಡಿ ಭಯ್ನಾ ಥಾಂಚ್ ಜನಾಾ ಲಿಯ ಾಂ ಪುಣ್ ಆಮಿಾಂ ಉಲೆಾಲಿಯ ಾಂ ಘಾಟರ್ ಜಲಾಯ ಾ ನ ಆಮಾೆ ಾಂ ಥಾಂಚ ಸಂಪಕಾಚ್ ನಾ ಜಲ. ಮಹ ಜೆ ಬ್ಪುು , ಮಾಮ್, ಆಕಯ್ ಆನಿ ರ್ತಾಂಚಿ ಮಾಲಘ ಡಿಾಂ ಭುಗಾಾಂ ಅಪೂರ ಬ್ ಸಂಚ್ಯರ್ ವಾ ವಸ್ತಾ ವಿರಳ್ ಜವಾ್ ಸ್ತಯ ರ್ತಾ ಕಾಳ್ರ್ ಆಮೆಗ ರ್ ಯರ್ತಲಿಾಂ ತಶಾಂಚ್ ಮಹ ಜೊ ಪಪಾು ಮಮಾಾ ಯ್ನೀ ಅಪೂರ ಬ್ ಗಾಾಂವಾಕ್ ವರ್ತಲಿಾಂ.

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾಲಘ ಡಿಾಂ ಸವಾಾಾಂ ಸಲಾಾ ಾ ನಂತರ್ ಆರ್ತಾಂ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ವ ಪರ್ತರ ಾಂನಿಾಂ 'ಕಾಲಾ' ನಾಾಂವ್ಕ ಪಳ್ಲರ್ತನಾ ಕೊೀಣ್ ಪುಣಿ ಸಂಬಂಧಿ ಆಸೊಾ ಲ ಮಹ ಣೊನ ಅಭಿಮಾನ ಭಗಾಾ . ಕರ್ತಾ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ 'ಕಾಲಾ' ಅಲ್ಕೆ ಾಂಜ್, ಡಿಸೊೀಜ, ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸ್, ಪಿಾಂಟ ಅಲ್ಕೆ ಾಂಜ ತಿತಯ ಾಂ ವಾಾ ಪಕ್ ನಹ ಯ್. ಬ್ಳು ಣ್ ಕತಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸಮೊಾ ಾಂಚ್ಯ ಪಯಯ ಾಂಚ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮಹ ಜ ವಹ ಡ್ಲ್ಯ ಾ ಭಯ್ನಾ ಾಂಚ್ಯ ಸುಪದಿಾಕ್ ದಿಲಯ . ತಿಾಂ ಆಟ್ಿ ಕಾಯ ಸಿ ರ್ಥವ್ಕ್ ಸಕೆಯ ೀಶ್ಪು ರಾಂತ್ ಶಕೊನ ಆಸಿಯ ಾಂ. ಮಾದಿರ ಾಂಚ್ಯ ಕೊವಾಂರ್ತಾಂತ್ ನಹ ಯ್! ಭಾಡ್ಲ್ಾ ಚ್ಯ ಕ್ರಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಸಿ ಾಂತ್ ರಾಂಧುನ. ರ್ತಾಂಚ ಸಂಗ ಹಾಾಂವಿೀ ಭತಿಾ ಜಲಾಂ. ಮಹ ಜ

ಮಾಲಘ ಡ್ಲ್ಾ ದೊಗಾಾಂ ಭಯ್ನಾ ಾಂಚ ಮೆಟರ ಕ್ ಮುಗಾಾ ರ್ತನಾ ಹಾಾಂವಿೀ, ಮಾದಿರ ಾಂಚ್ಯ ಕೊವಾಂರ್ತಾಂತ್ ದುಸಿರ ಕಾಯ ಸ್ ಪಾಸ್ ಜಲಯ ಾಂ. ಮಹ ಜ ವಹ ಡ್ಲ್ಯ ಾ ಭಯ್ನಾ ಾಂಚ ಮೆಟರ ಕ್ ಜಲಾಯ ಯ ಾ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಚ್ ತಾಂಪಾನ ಘಾಟಕ್ ಆಯ್ನಲಾಯ ಾ ಮಹ ಜ ಎಕಾ ಮಾಮಾನ ರ್ತಾಂಕಾ ಬಾಂಬಯ್ ವಲೆಾಂ. ಹಾಾಂವ್ಕ ಮಹ ಜೆ ಧಾಕೆೆ ಭಯ್ನಾ ಸಂಗ ಘರ ರ್ಥವ್ಕ್ ದೊೀನ ಮಯ್ಲಯ ಾಂ ಪಯ್ಸ ಆಸ್ತಯ ಸಕಾಾರಿ ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಇಸೊೆ ಲಾಕ್ ಭತಿಾ ಜಲಾಂ. ಮಹ ಜೆಾಂ ವಹ ಡೆಯ ಾಂ ಭಯ್ಾ ಹಿಲಾಾ ಹೈಸ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬೆಥೆನಿ ಸಿಸೆ ರಾಂಚ್ಯ ಬೀಡಿಾಾಂಗಾಕ್ ಭತಿಾ ಜಲೆಾಂ. ಮಹ ಜಿ ತಿಸಿರ ಆನಿ ಚವಿಾ ಕಾಯ ಸ್ ಹಳ್ಲಳ ಚ್ಯ ಇಸೊೆ ಲಾಾಂತ್ ಜಲೆಯ ಾಂಚ್ ಮಾಹ ಕಾಯ್ ಪಾಾಂಚಿ ಕಾಯ ಸಿಕ್ ಮೂಡಿಗೆರೆಕಚ್ ಭತಿಾ ಕೆಲೆಾಂ. ಮಹ ಜಿ ಪಾಾಂಚಿಿ ಜತಚ್ ಮಾಹ ಕಾ

6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಸನ ಜೆಜಿಿ ಾಂರ್ತಚ್ಯ ಸ್ತಾಂ ಜುಜೆ ಇಸೊಯ ಲಾಚ್ಯ ಬೀಡಿಾಾಂಗಾಕ್ ಭತಿಾ ಕೆಲಾಾ ರ್, ಭಯ್ನಾ ಕ್ ಹಾಸನಾಯ ಸ್ತಾಂ.ಫಿಲಮಿನಾ ಬೀಡಿಾಾಂಗಾಕ್ ಭತಿಾ ಕೆಲೆಾಂ. ಹಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ಮೆಟರ ಕ್ ಜರ್ತ ಪಯ್ಲಾಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಹಾಸನಂಚ್ ಉಲಾಾಂ.

ಹಾಾಂವಚ್ ಕರ್ತಾ ಕ್, ದುಸ್ತರ ಾ ಕರ ಸ್ತಾ ಾಂವ್ಕ ಚಕಾಾ ಾಾಂನಿಾಂಯ್ ಶಕಾು ಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ ಖೆಳ್ಾಂತ್, ಮಹ ಜ ವಹ ಡಿಲಾಾಂಕ್ 7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಾಂವ್ಕ ಆಮಿಾಂ ಶಕೊನ ಆಸ್ತಯ ಸಂಸ್ತಯ ಾ ಕ್ ಮಾಹ ನ ಹಾಡೆಯ ಾಂ ತಸಲೆಾಂ ಕತಾಂಚ್ ಸ್ತಧನ ಕೆಲೆಾಂ ನಾ. ತಾಂ ಪೂರ ಆಮಿಾಂ ಹಿಾಂದು ಬ್ರ ಹಾ ಣ್ (ಶಕಾು ಾಂತ್) ಚಕಾಾ ಾಾಂಕ್ ಒಪುಸ ನ ದಿಲೆಯ ಾಂ. ಖೆಳ್ಾಂ ಅಾಂಗಾಾ ಾಂತ್ ಇತರ್ 'ಮಾಾಂಸಹಾರಿ' ಹಿಾಂದು ಆಸುಲೆಯ . ಆಮಿಾಂ ಕರ ಸ್ತಾ ಾಂವ್ಕ ಚಕೆಾ, ಕೊೀಣ್ ನಾ ಕೊೀಣ್ ತರಿೀ ದೊತೊನಿಾಚ್ಯ ಕಾಯ ಶನಿಾಂ ಫಸ್ೆ , ಸಕೆಾಂಡ್ ಯತಲಾಾ ಾಂವ್ಕ. ಹಾಾ ಕಾಯ ಶಾಂಕ್ ಹಿಾಂದು ಚಕಾಾ ಾಾಂಕ್ ಪರ ವೇಶ್ ನಾತೊಯ . ಅವಾೆ ಸ್ ಆಸುಲಯ ತರ್ ತಚ್ ಫಸ್ೆ ಯತ ಕೊಣ್ಯಾ .! ಆಮೆಯ ವಹ ಡಿಲ್ ಪಾದಿರ ಸೈತ್ ತ್ತಾಂ ವಹ ಡ್ ಜಲೆಯ ಾಂಚ್ ಕತಾಂ ಜರ್ತಯ್ ರೇ ಮಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯರ್ತಾನಾ ಆಮಿಾಂ ಸಕೆ ಡ್ ಎಕಾಚ್ ರ್ತಳ್ಾ ನ 'ಪಾದ್ದರ ಾ ಬ್' ಜರ್ತಾಂವ್ಕ 'ಫ್ರದರ್'

ಮಹ ಣ್ಯಾ ನಾ ತ ಸಂತೊಸ್ತಾ ಲೆ. ಮಾಹ ಕಾ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ರ್ ಪಾವಿೆ ಾಂ ಪಾದ್ದರ ಾ ಬ್ ಜಯಾ ಮಹ ಣೊನ ಖರೆಾಂಚ್ ಭಗಾಾ ಲೆಾಂ. ಆಮಿಯ ತಿ ಖ್ಯವಿಗ ರಕಾಸ ಾಂಚಿ ಪಾರ ಯ್. ಬರೆಾಂ ಬರೆಾಂ ಖ್ಯಯಾ ಮಹ ಳಿಳ ಆಶ. ತ ಗೊಾಂವಾಚ ಪೊಳ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಯಾಂವಾಯ ರ್ತಾ ಬಲಗ ರಚ ನಾಸೊೆ , ನಾರ್ತಾ ಾ ಚ ಮುದ...ಆಮಾಯ ಮಾಲಘ ಡ್ಲ್ಾ ಾಂನಿಾಂ ದಿಾಂವಾಯ 25 ರುಪಯ್ (ರ್ತಾಂತ್ತಾಂಯ್ ಕನೆೆ ಶನ!) ಬೀಡಿಾಾಂಗ್ ಫಿೀಸ್ತಕ್ ತ ಭಿಮಾತ್ ದುಸರ ಾಂ ಕತಾಂ ದಿತಲೆ? ತರಿೀ, ಆಮಾಯ ಜೆಹ ವಾಾ ಸ್ತಲಿಚ್ಯ ಕುಶಕಚ್ ಪಾದ್ದರ ಾ ಬ್ಾಂಚ ಜೆಹ ವಾಾ ಸ್ತಲ್ ಆಸುಲೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಥಾಂ ರ್ಥವ್ಕ್ ಯಾಂವೊಯ ಸ್ತಿ ಧಿಕ್ ಪಮಾಳ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಪಿಸ್ತಾಂತ್ತರ್ ಕರ್ತಾಲ.

8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಮಾೆ ಾಂ ಸ್ತತಿ ಕಾಯ ಸಿ ರ್ಥವ್ಕ್ ಹಫ್ರಾ ಾ ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿೆ ಾಂ ಲೈಬೆರ ರಿ ಪಿೀರಿಯಡ್ ಮಹ ಣ್ ಆಸುಲಿಯ . ಆಮಾೆ ಾಂ ರ್ತಾ ಪಾರ ಯಚ್ಯ ಬೌದಿ್ ಕ್ ಮಟೆ ಕ್ ಸರ್ ಜಲೆಯ ಕಾಣ್ಯಾ ಾಂ ಬೂಕ್ ವಾರ್ಚಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಾ ಲೆ. ಬೀವಾೆ ದುಸರ ಾಂ ಕಸಲೆಾಂಯ್ ಮನೀರಂಜನ ನಾಸ್ತಯ ಾ ರ್ತಾ ಕಾಳ್ರ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಅಸಲೆ ಪಂಚತಂರ್ತರ ಚ, ಹಿತೊೀಪದೇಶಚ ಪಠ್ಾ ೀತರ್ ಪುಸಾ ಕ್ ಸ್ತಹಿತಿಕ್ ಪುಸಾ ಕಾಾಂ ಕುಶಚ್ಯ ಆಕರ್ಾಣ್ಯಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಲೆ. ಮುಕಾಯ ಾ ಕಾಯ ಸಿನಿಾಂ ಹೆಾಂ ಪಿಶಾಂ ಅನಿಕೀ ಬಳ್ ಜವ್ಕ್ ಆಯಯ ಾಂ. ಚಂದಮಾಮ, ಬ್ಲಮಿತರ ತಸಲೆ ಸಚಿತ್ರ ನೆಮಾಳಿಾಂ ಬೀಡಿಾಾಂಗಾ ಭಾಯ್ಲಯ ಾ ಚಕಾಾ ಾಾಂನಿ ಹಾಡ್್ ದಿೀಾಂವ್ಕೆ ಸುರು ಕೆಲೆಾಂ. ರ್ತಾ ವಯ್ಲಯ ಾ ನ ಆಮಾೆ ಾಂ ಆಟಿ ಾ ಕಾಯ ಸಿಾಂತ್

(ಹಾಾಂವ್ಕ ಇಾಂಗೆಯ ಜ್ ಮಿೀಡಿಯಮಾಕ್ ಸವಾಾಲಯ ಾಂ) R.L.Stevenson ಹಾಚ Treasure Island ಮಹ ಳಳ ಸಕಿ ಪ್ಾ (abridged) ಪಠ್ಯಾ ಪುಸಾ ಕ್ ಆಸುಲಯ . ಹಾಕಾ Non-detail ಬೂಕ್ ಮಹ ಣ್ಯಾ ಲೆ. ತಶಾಂಚ್ ಬೀವಾೆ ನವಾಾ ಕಾಯ ಶಾಂತ್ ವಿಗಾಾ ನಿ ರ್ಥಮಸ್ ಆಲಾಿ ಎಡಿಸನಾಚಿ ಜಿಣಾ ಕರ್ಥ. ಹಾಾ ವಗಾಾ ಆಮಿಾಂ ಸುಕಾಾ ಪಠ್ಯಾ ಪುಸಾ ಕಾಾಂ ವನಿಾ ಕಾಣಿಯ್ಲಾಂ ಬೂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರುಾಂಕ್ ಲಾಗಲಾಯ ಾ ಾಂವ್ಕ. 0 ಮಹ ಜ ಸ್ತಹಿರ್ತಾ ಕುಶಲಾಾ ವೊೀಡಿಕ್ ಕನ್ ಡ ಪತಾ ದ್ದರಿ ಕಾಣ್ಯಾ ಾಂಚ ಚಕರ ವತಿಾ ಎನ. ನರಸಿಾಂಹಯ್ಲಾ ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಮಹ ಜೆ ತಸಲಾಾ ಾಂಕ್ ಪಾಟಯ ಾ ಬ್ಾಂಕಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಬಸ್ತೆ ಜವಾ್ ಸ್ತಾ ಲಿ. ಶಕ್ಷಕಾಾಂಚ,

9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮುಕಾರ್ ಕತಾಂ ಕಚಾಾಂ ಮಹ ಳಿಳ . ಪಾದ್ದರ ಾ ಬ್ಾಂಚ್ಯ ಬೀಡಿಾಾಂಗಾಾಂತ್ ರವೊನ ಭಾಯ್ರ ಕೊಲೆಜ್ ಶಕಯ ಸುವಿಧಾ ನಾತಿಯ . ಅಶಾಂ ತಶಾಂ ಮಹ ಣೊನ ಮೆಟರ ಕೆ ಉಪಾರ ಾಂತ್ 1969ತ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ಶಕಾಪ್ ಬಂಧ್ ಪಡೆಯ ಾಂ. ಮೆಟರ ಕ್ ಕಾಬ್ರ್ ಕನಾ ಮಹ ಜೆಾಂ ಭಯ್ಾ ಯ್ನೀ ಘರಚ್ ಆಸುಲೆಯ ಾಂ. ರ್ತಣಾಂಯ್ ಬಾಂಬಯ್ ವಚಾಂಕ್ ತಯ್ಲರಯ್ ಕೆಲಿಯ ಆನಿ ಆಮಾಯ ಕೀ ವಹ ಡೆಯ ಾಂ ಭಯ್ಾ ಬಾಂಬಯ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ರಜೆರ್ ಯಾಂವ್ಕೆ ರಕೊನ ಆಸುಲೆಯ ಾಂ.

ಪಾದ್ದರ ಾ ಬ್ಾಂಚ ದೊಳ್ಲ ರ್ಚಕವ್ಕ್ , ಇಸೊೆ ಲಾಚ್ಯ ಪುಸಾ ಕಾಾಂ ಪಂದ್ದ ಕಾಣ್ಯಾ ಾಂ ಬೂಕ್ ಲಿಪವ್ಕ್ ಧವನಾ ವಾಚ್ಯಯ ಾಂತ್ ಆಮಿಾಂ ಪರಿಣಿತ್ ಜಲಾಯ ಾ ಾಂವ್ಕ! ಹಾಾಂವ್ಕ ಮೆಟರ ಕ್ ಕಸೊಾಂಯ್ ಪಾಸ್ ಜಲಾಂ. ಆರ್ತಾಂ ಉದಲಿ ಚಿಾಂರ್ತ

ಮಹ ಜೊ ಪಪಾು ಕಾಫೆಾ ಎಸೆ ಟಾಂತ್ ರೈಟರ್ ಜವಾ್ ಸಯ ವವಿಾಾಂ ಆಮಾೆ ಾಂ ಘರ, ಫುಲಾಾಂಚ್ಯ ವೊಡ್ಲ್ಾ ಚಾಂ,

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಿರ್ತಯ ಾಂತ್ ರಾಂದಿ ಯಚಿ ಜತನ ಘಾಂವಿಯ ಸೊಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ದುಸರ ಾಂ ಕಸಲೆಾಂಚ್ ಕಾಮ್ ನಾತಯ ಾಂ. ವಾಚ್ಯು ಚ್ಯ ಸವಯಕ್ ಅನುವಂಶೀಯ ರ್ತಗ ಪರಿಸರ್ ಕಾರಣ್ ಗ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂ ಹಾಾಂವ್ಕ ನೆಣ್ಯ. ಆಮೆಗ ರ್ ಮಮಾಾ ಕ್ (ತಿಕಾ ಅಕ್ಷರಾಂ ಗಾಾ ನ ನಾತಯ ಾಂ) ಸೊಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಉಲೆಾಲಾಾ ಸಕೆ ಡ್ ಭುಗಾಾ ಾಾಂಕ್ ವಾಚ್ಯು ಚಾಂ ಪಿಶಾಂ ಆಸುಲೆಯ ಾಂ. ಆಮೆಗ ರ್ 'ರಕೊಾ ' ಪತ್ರ ಯರ್ತಲೆಾಂ. 'ಆಾಂಜೆಲ್' 'ಬ್ಜಿಲಾಚಾಂ ಸಪಾಣ್' 'ಆವಿಲಾಚಾಂ ಜೈತ್ ಆನಿ ಫ್ರರಿಕು ಣ್' 'ರಡ್ಲ್ನಾತೊಯ ರಡೊಯ ' ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ಕಾದಂಬರಿಚ ತಿೀನ ಭಾಗ್ ಆಸುಲೆಯ . ಕೊಾಂಕಣಿ ಉಲಂವ್ಕೆ ಆನಿ ಬರಯ್ನಲೆಯ ಾಂ ಉಚ್ಯಾ ರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಮಸುಾ ತಫ್ರವತ್ ಆಸುಲಯ . ಆಮಿಾಂ ಕೊಾಂಕಾ ಕನ್ ಡ ಉಚ್ಯಾ ರ್ ಕೆಲೆಯ ಬರಿಾಂ ವಾರ್ಚನ

ಹಾಸ್ತಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ಕ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ದಿೀಸ್ ಗೆಲೆಯ ಬರಿಾಂಚ್ ಆಮಿಾಂ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸುಡ್ಲ್ಳ್ಯನ ವಾರ್ಚಾಂಕ್ ಶಕಾಯ ಾ ಾಂವ್ಕ. ಪಪಾು ಲಾಗಗ ಾಂ ಆಸುಲೆಯ ಕೊಾಂಕಾ ಬೂಕ್ ಸಕೆ ಡ್ ವಾರ್ಚನ ಕಾಡ್್ 'ರಕೊಾ ' ಪೊೀಸ್ತೆ ರ್ ಯಾಂವಾಯ ದಿಸ್ತಕ್ ಆತರ ಗಾನ ರಕೊನ ರವಾಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ಕ. ಮಮಾಾ ಹಯಾಕಾ ಹಫ್ರಾ ಾ ಸ್ತಾಂತಕ್ ವಚನ ದಿನಿಸ ವಸುಾ ಹಾಡ್ಲ್ಾ ಲಿ. (ಆಮೆಗ ರ್ ಅಾಂಗಡ್ ಯ್ನೀ ಆಸುಲಿಯ ). ತದ್ದ್ ಪಾಯ ಾ ಸಿೆ ಕ್ ಕವರಾಂ ನಾತಿಯ ಾಂ. ಸ್ತಮಾನ ಪೇಪರನಿಾಂ ಬ್ಾಂಧುನ ದಿರ್ತಲಿಾಂ. ಆಮಾೆ ಾಂ ವಾಚಯ ಹೊಬಾಸ್ ಅಸೊ ಲಾಗ್ ಲಯ ಕೀ ಪೊಟಯ ಾ ಬ್ಾಂಧುನ ದಿಲಿಯ ಾಂ ಪೇಪರಾಂ ಸುಟವ್ಕ್ ತಿೀಾಂಯ್ ಏಕ್ ಅಕ್ಷರ್ ಸೊಡ್ಲ್್ ಸ್ತಾ ಾಂ ವಾಚ್ಯಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ಕ. ಬೀವಾೆ ರ್ತಾ ವಗಾಾ ಚ್ ಮಾಹ ಕಾ ಖಡ್ಲ್ಪಾಚಿ 'ಸಧಾಾರಚಿ ಸಿನಲ್',

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಿಲಾ ಮ್ ಡಿಸಿಲಾಿ ಚಿ 'ಘರ್ ಭರ್ ಲೆಯ ಾಂ ಗೀತ್', ಇವಾಯ ಲಿಯ್ಲ ಅಲಾಿ ರಿಸ್ ಹಾಾಂಚಿ .'ಪೆಟನಾತಯ ಾಂ ತಣ್'', ರೀಬ್' ತಸಲಾ ಸ್ತಾಂಕಳ್ ಕಾಣೊಾ ವಾರ್ಚನ ಹಾಾಂವಾಂಯ್ ಬರಯಾ ಮಹ ಳಿಳ ಅಭಿಲಾರ್ ಉದಲಿಯ . ಏಕ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರಸ್ ಅಶಾಂಚ್ ಪಾಶರ್ ಜಲೆಯ ಾಂಚ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸಕೆಯ ೀಶ್ಪು ಚ್ಯಾ ಮುನಿಸ ಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ., ಕ್ ಧಾಡೆಯ ಾಂ. ತದ್ದ್ ಪಿಯುಸಿ ಎಕಾ ವಸ್ತಾಚಾಂ ಜವಾ್ ಸಯ ಾಂ. ರ್ತಾ ವಸ್ತಾ ಪಿಯುಸಿ ಪರಿೀಕೆಿ ಕ್ ಬಸಯ ಲಾಾ ಾಂ ಪಯ್ನೆ ಫಕತ್ ತಗಾಾಂ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಜಲಾಯ ಾ ಾಂವ್ಕ, ರ್ತಾಂತ್ತ ಹಾಾಂವ್ಕ ಯ್ನೀ ಎಕೊಯ ಾಂ! ಮಹ ಜೆಾಂ ಮುಕೆಯ ಾಂ ರ್ಥಣ ಹಾಸನ ಸಕಾಾರಿ ಕಲಾ ಕೊಲೆಜ್ ಜಾಂವ್ಕೆ ಪಾವಯ ಾಂ. ಮಹ ಜೊ ಸಜರಿ ವಿಕೆ ರ್ ಆನಿ

ಹಾಾಂವ ಮೆಳನ ಕೊಲೆಜ್ ಕರುಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬ್ಢ್ಯಾ ಚಾಂ ರೂಮ್ ಕೆಲೆಾಂ. ತೊ ಪಿಯುಸಿಕ್ ಸವಾಾಲಯ ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ಕ ಪಯ್ಲಯ ಾ ವಸ್ತಾಚ್ಯ ಬ್ರ.ಎ., ಕ್. ಆಮಿಾಂಚ್ ರಾಂದಯ ಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವಿೆ ಾಂ ಹೊಟಯ ಾಂತೊಯ ಸ್ತಾಂಬ್ರ್ ಹಾಡೊಯ . ಆಮೆಯ ಬರಿಾಂಚ್ ಸಬ್ರ್ ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಭುಗೆಾ ಅಶಾಂಚ್ ಕ್ರಡ್ಲ್ನಿಾಂ ರವೊನ ಕೊಲೆಜ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಜತಿಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ರ್ತಾಂಚಿಾಂಚ್ ಹೊಸೆ ಲಾಾಂ ಆಸ್ತಾ ಲಿಾಂ. ಕರ ಸ್ತಾ ಾಂವ್ಕ ವಿದ್ದಾ ರ್ಾಾಂಕ್ ಹೊಸೆ ಲಾಾಂ ಜಾಂವ್ಕ ಬೀಡಿಾಾಂಗಾಾಂ ಜಾಂವ್ಕ ನಾತಿಯ ಾಂ. ಬೀವಾೆ ಆರ್ತಾಂಯ್ ನಾಾಂತ್. ಸಕಾಾರಿ ಕೊಲೆಜಿ ಮುಕಾರ್ ಚ್ ವಿದ್ದಾ ರ್ಾಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಚ್ ಲಾಹ ನ ಲಾಹ ನ ಕ್ರಡ್ಲ್ಾಂ ಆಸಿಯ ಾಂ ಸಬ್ರ್ ಬ್ಾಂದ್ದು ಾಂ

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಸುಲಿಯ ಾಂ. ರ್ತಾಂತ್ತ ಆರಮಾಯನ ದೊಗಾಾಂ ತಗಾಾಂನಿಾಂ ರವಾ ತಾಂ. ಆಮಾೆ ಾಂ ಘರ ರ್ಥವ್ಕ್ ದಿಾಂವಾಯ ಪಯ್ಲೆ ಾ ಾಂ ರ್ಥವ್ಕ್ ದಿೀಸ್ ಕಾಡೆಯ ಬ್ರಿಚ್ ಕಷಾೆ ಾಂಚಿ ಗಜಲ್ ಜವಾ್ ಸಿಯ . ಕೊಲೆಜ್ ಸುರು ಜಲಾಯ ಾ ಸ ಮಹ ಹಿನಾಾ ಾಂ ಭಿತರಚ್ ಮಹ ಜೊ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ಟ ಟಯ್ಲು ಯ್ಾ ಜವ್ಕ್ ಘರ ಗೆಲಯ ಪಾಟಾಂ ಆಯಯ ಚ್ ನಾ. ನವಾಬ್ ಜನ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಲ ಸಕೆಯ ೀಶ್ಪು ಚಾ ಮುಸಿಯ ಮ್ ಚಕೊಾ ಮಾ ಜೊ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ಟ ಜಲ. ಆಮಿಾಂ ದೊಗೀ N.C.C. ಕ್ ಭತಿಾ ಜಲಾಾ ಾಂವ್ಕ. ದೇಶ್ ಪೆರ ೀಮಾನ ಕಾಾಂಯ್ ನಹ ಯ್! ಡಿರ ಲ್ಯ ತಿಸಾಲಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪೊೀಟ್ಟ ಭನಾ ನಾಸೊೆ ಮೆಳ್ಾ ಲ!

ಹಾಾಂವ್ಕ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ದಾ ರ್ಾ ಮಹ ಳಳ ಸಂಭರ ಮ್ ಚಡ್ ತಾಂಪ್ ಬ್ಳ್ಿ ಲ ನಾ. ಆಮೆಯ ಲೆಕಯ ರರ್ ಸ್ಕಟ್ಟ ಟಯ್ ನೆಹ ಸೊಣ್ ಆಧುನಿಕ್ ದಿಸ್ತಾ ಲೆ ತರಿೀ ರ್ತಾಂಚ ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಬೀವ್ಕ ನಿೀರಸ್ ಜವಾ್ ಸೊಯ . ಹಾಾಂವ್ಕ ಚಿಾಂರ್ತ ರ್ತಣಿ ಕಾಮಾಕ್ ಸವಾಾಲಾಯ ಾ ವಗಾಾ ತಯ್ಲರ್ ಕನಾ ಧವರಲಯ ತೊಚ್ ನೀಟ್ಟಸ ಹಯಾಕಾ ನವಾಾ ಬ್ಾ ಚ್ಯಕ್ ವಾರ್ಚಾಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಲೆ. ತ ಆಮಿಾಂ ಬರವ್ಕ್ ಘವ್ಕ್ ಬ್ಯ್ಲು ಟ್ಟ ಕನಾ ಪರಿೀಕೆಿ ವಳ್ ವೊಾಂಕೊಾಂಕ್ ಆಸುಲೆಯ ಾಂ! ಹಾಜಿರ ಜಲಿಯ ಚ್ ಕೊಣ್ಯಕ್ ಕಾಯ ಸಿಾಂತ್ ಬಸೊಾಂಕ್ ಖುಶ ನಾ ರ್ತಣಿ ವಹ ಚಾ ತ್ ಮಹ ಳಳ ಚ್ ತಡವ್ಕ ಆಮೆಯ ಾಂ ಪಾಾಂಚ್ ಜಣ್ಯಾಂ ಇಷಾೆ ಾಂಚ ಗಾಾ ಾಂಗ್ ವವಗಗ ಾಂ ಭಾಯ್ರ ಸರ್ತಾಲಾಾ ಾಂವ್ಕ. (ರ್ತಾ ಕಾಳ್ರ್

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲೆಕಯ ರರಾಂ ವನಿಾ ವಿದ್ದಾ ರ್ಾಚ್ ದಡಂಗ್ ದಿಸ್ತಾ ಲೆ ಆನಿ ಸಕಾಾರಿ ಕೊಲೆಜಿಚ ಭುಗೆಾ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ಸಕೆ ಡ್ ಭಿಾಂಯರ್ತಲೆ!) ಪುಣ್ ಆಮಿಾಂ ಕಸಲಾಾ ಕಾರಣ್ಯಕ್ ಲಾಗೊನ ಯ್ನೀ ಲೆಕಯ ರರ್ ಅಶಿ ತಯ ನಾರಯಣ್ಯಚಿ ಕನ್ ಡ ಪಿೀರಿಯಡ್ ಮಾತ್ರ ರ್ಚಕಯ್ಲ್ ರ್ತಯ ಾ ಾಂ ವ್ಕ. ಮಾಹ ಕಾ ಗಂಭಿೀರ್ ಸ್ತಹಿರ್ತಾ ಾಂತ್ ಥೊಡಿ ತರಿೀ ಆಸಕ್ಾ ಉಸೊೆ ಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ತೊಚ್ ಮಹ ಣಾ ತ್. ದುಸ್ತರ ಾ ವಸ್ತಾಚ್ಯ ಬ್ರ.ಎ., ತ್ ಯ್ನೀ ಕನ್ ಡ ಲೆಕಯ ರರ್ ತೊಚ್ ಜವಾ್ ಸೊಯ ಆಮೆಯ ಾಂ ಅದೃಷ್ಠ್ ಮಹ ಣ್ಯಜೆ. ಪಯ್ಲಯ ಾ ವಸ್ತಾ ರವ್ಕ ಬಹಾದ್ದಾ ರ್ ಹಾಚಿ ಸುಮಾರ್ ಪಾಾಂಯ್ನೆ ಪಾನಾಾಂಚಿ 'ಗಾರ ಮಾಯಣ' ಕಾದಂಬರಿಯ್ನೀ ಏಕ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಪಠ್ಯಾ ಪುಸಾ ಕ್ ಜವಾ್ ಸ್ತಯ ಾ ರ್, ದುಸ್ತರ ಾ ವಸ್ತಾ ಭೈರಪಾು ಚಿ 'ವಂಶವೃಕ್ಷ' ಕಾದಂಬರಿ. ಪಯ್ಲಯ ಾ ಬ್ರ.ಎ.,ತ್ ಹಾಾಂವ ಕೊಾಂಕೆಾ ಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕೆ ಸುರು ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ತದ್ದ್ ಮಾ.ಅಲೆಕಾಸ ಾಂಡರ್ ಸೊಜ್ ರಕಾಾ ಾ ಚ ಸಂಪಾದಕ್ ಜವಾ್ ಸೊಯ . ಹಾಾಂವ 'ಮಂಗಳ ಗರ ಹಾಾಂತ್ ಕತಾಂ ಆಸ್ತ?' ಆನಿ 'ಹೆ ಫ್ರರಿಜೆವ್ಕ ಕೊೀಣ್' ಮಹ ಳಿಳ ಾಂ ದೊೀನ ಲೇಖನಾಾಂ ರಕಾಾ ಾ ಕ್ ಬರಯ್ನಲಿಯ ಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಅಜೂನ ಯ್ನೀ ಉಡ್ಲ್ಸ್ ಆಸ್ತ. ರ್ತಾ ನಂತರ್ ಹಾಾಂವ ಚಿಕೆೆ ವಹ ಡ್ ಸ್ತಹಸ್ತಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ. ಸಬ್ರ್ ತಾಂಪಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಮಹ ಜೆ ಲಾಗಗ ಾಂ ಆಸುಲಯ ಅಮೆರಿಕನ ಸ್ತಹಿತಿ ಮಾಕ್ಾ ಟ್ಿ ೀನಾಚ ' Tom Sawyer's Adventures' ಮಹ ಳ್ಲಳ ಲ ಸಂಕಿ ಪ್ಾ ಬೂಕ್ ತಜಾಣ್ ಕನಾ ರಕಾಾ ಾ ಕ್ ದ್ದಡೊಯ . ತೊ ಸಿಿ ೀಕಾರ್ ಜವ್ಕ್ ಸಬ್ರ್ ತಾಂಪ್ 'ಭುಗಾಾ ಾಾಂಚ ಕೊನಸ '

ವಿಭಾಗಾಾಂತ್ ಪರ ಕಟ್ಟ ಜಲ. ತಿ ಕಾಭಾರ್ ಜಲಿಯ ಚ್ ಮಾ.ಮಾಕ್ಾ ವಾಲಾಾ ರ್ ಹಾಣಿ ಮಾಹ ಕಾ ಅಭಿನಂದುಸ ನ ಶಾಂಭರ್ ರುಪಯ್ M.O. ಕೆಲೆಯ .ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯ ಮಾಾ ಗಜಿೀನಾಕ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಲಾಹ ನ ಲಾಹ ನ ಲೇಖನಾಾಂ ಬರಯಾ ತ್ ಆಸೊಯ ಾಂ. ಮಹ ಜ ಇಷಾೆ ಾಂಚ್ಯ ವರ್ತಾ ಯಕ್ ಲಾಗೊನ ಹಾಾಂವ ಕನ್ ಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಟಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಕೆ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಮಹ ಜಿ ಪರ ಥಮ್ ಕಾಣಿ ಜವಾ್ ಸಿಯ 'ಹಾಾ ಪಿು ಕರ ಸಾ ಸ್'. ತಿ ಖಂಚ್ಯಯ್ ಪರ್ತರ ಕ್ ಧಾಡುಾಂಕ್ ಕಾವಾ ವ್ಕ್ ಹಾಾಂವ ತಶಚ್ ಧವರಲಿಯ . ಆಮಾಯ ಗಾಾ ಾಂಗಾಚ ಸ್ತಾಂದೊ ಜವಾ್ ಸಯ ಲಾಯ ಾ ಬ್ರ.ಬ್ರ.ಅಶೊೀಕ್ ಕುಮಾರನ (ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕನಾಾಟಕಾಾಂತ್ ನಾಾಂವಾಡೆಯ ಲಯ ಪೊಲಿಸ್ ಇನೆಸ ು ಕೆ ರ್) ಜಬದಾಸಾ ನ ವಹ ನಾ 'ಕನ್ ಡ ಪರ ಭ' ಪರ್ತರ ಕ್ ಧಾಡ್್ ದಿಲಿ. ಡಿಸಾಂಬರಚ್ಯ ಎಕಾ ಅಯ್ಲಾ ರ ಸ್ತಕಾಳಿಾಂ ಅಶೊೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಉದಿ ೀಗಾನ ಮಹ ಜ ರೂಮಾಕ್ ಕನ್ ಡ ಪರ ಭ ಘವ್ಕ್ ಧಾಾಂವೊನ ಆಯಯ . ಕನ್ ಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಮಹ ಜಿ ಪುಡಯ ದ್ ಕಾಣಿ ಪರ ಕಟ್ಟ ಜಲಿಯ ! ರ್ತಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಹ ಜಿ 'ಮಳ್ಲ' ಮಹ ಳಿಳ ಮಟಿ ಕಾಣಿ 'ಮಲಿಯ ಗೆ' ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ಮಯ್ಲ್ ಳ್ಾ ರ್ ಪರ ಗಟ್ಟ ಜಲಿ. ಮಾ ಜೆಾಂ ದುಸ್ತರ ಾ ವಸ್ತಾಚಾಂ ಬ್ರ.ಎ., ಅಧ್ಲಾಾಂ ಜರ್ತನಾಚ್ ಪಪಾು ನ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ವಯುಕಾ ಕ್ ಕಾರಣ್ಯಾಂ ಲಾಗೊನ ಕಾಫೆಾ ತೊಟಾಂತ್ ರೈಟರ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಜಿನಾಮೊ ದಿಲ. ಫ್ರತಿಮಪುರಾಂತ್ ಆಮೆಯ ಗಾದ ಆಸುಲೆಯ ಆನಿ ಆರ್ತಾಂಚ್ಯ ಇಗಜಿಾ ಲಾಗಾಸ ರಚ್ ಸಕಾಾರ ರ್ಥವ್ಕ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಲಿಯ

14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಾಾಂಚ್ ಎಕೆರ ಭುಾಂಯ್ ಆಸುಲಿಯ . ತಿ ರನ, ಬಲಿಾಂ ವಾಡೊನ ಪಾಳ್ ಪಡ್ ಲಿಯ . ಥಾಂ ಪಪಾು ನ ಎದೊಳಚ್ ಘರ್ ಬ್ಾಂಧಂವ್ಕೆ ಸುರು ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ಗಾದ ದುಸ್ತರ ಾ ಾಂಕ್ ಗೇಣಿಕ್ ದಿಲೆಯ ಸೊಡಯಯ . ಕಾಫೆಾ ತೊಟಚ ಆಸೊರ ರ್ಚಕೊಯ ಮಹ ಣ್ಯಾ ನಾ ಆನಿವಾಯ್ಾ ಜವ್ಕ್ ಆಮಿಾಂ ರೈತ್ ಜಲಾಾ ಾಂವ್ಕ. ಮಹ ಜೊ ಭಾವ್ಕ ಲಾಹ ನ ಆಸುಲಯ ಜಲಾಯ ಾ ನ ಹಾಾಂವ ಕೊಲೆಜ್ ಸೊಡ್್ ಘರ ಯಜೆ ಪಡೆಯ ಾಂ. ಇಷಾೆ ಾಂಕ್ ಸೊಡ್್ ಯಜೆ ಮಹ ಳಿಳ ಬೆಜರಯ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್, ದುಸೊರ ಕಸಲಯ್ ನಷ್ಠೆ ಜಲ ಮಹ ಣೊನ ಭಗೆಯ ಾಂ ನಾ! ಆಮೆಗ ರ್ ಧಾ-ಬ್ರ ಗೊವಾಾಾಂ ಆಸುಲಿಯ ಾಂ. ತೊಟಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ ನಾ ತಿಾಂ ಚರಂವ್ಕೆ ತೊಟಚ ಮಹ ನಿಸ್ ಆಸುಲಯ . ಪಾವ್ಕಸ ಪಡ್ಲ್ಾ ಮಹ ಣ್ಯಸರ್ ಕೃಶಚಾಂ ಕಾಮ್ ನಾತಯ ಾಂ ದಕುನ ತದೊಳ್ ಪಯ್ಲಾಾಂತ್ ಗೊವಾಾಾಂ ಚರಂವಯ ಾಂ ಕಾಮ್ ಮಾಹ ಕಾ ಪಡೆಯ ಾಂ. ಪಪಾು ನ ಕಾಮ್ ಸೊಡೆಯ ಲಾಾ ವಸ್ತಾಚ್ ತೊಟಕ್ ಎಕೊಯ ಕಾಯ ಕ್ಾ ನೇಮಕ್ ಜಲಯ . (ತದೊಳ್ ಪಯ್ಲಾಾಂತ್ ಆಫಿಸ್ತಚಾಂ ಆನಿ ರೈಟರಚಾಂ ಕಾಮ್ ಪಪಾು ಚ್ ಕರ್ತಾಲ. ಪಪಾು ಕ್ ಸಕೆ ಡ್ ಆಫಿೀಸ್ ರೈಟ್ಟರ ಮಹ ಣ್ಯಾ ಲೆ) ತೊ ಮಂಗುಳ ರ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಆಯ್ನಲಯ . ಕರ ಸ್ತಾ ಾಂವ್ಕ ಬ್ಾ ರ್ಚಲರ್. ನಾಾಂವ್ಕ ಫೆಡಿಾ . ಫೆಡಿಾ ದ್ದಟ್ಟೆ ಮಹಾನ ವಾಚ್ಯು ಪಿಸೊ ಜವಾ್ ಸೊಯ . ಪುಣ್ ಇಾಂಗೆಯ ಜ್ ಮಾತ್ರ . ರ್ತಣ ಮಾಹ ಕಾ ಸುವಾರ್ ಹೆಡಿಯ ಚೇಜ್ ಆನಿ ಸ್ತೆ ಾ ನಿಯ ಗಾಡಾನರಚ (ಪೆರಿ ಮೇಸನ ) ಬೂಕ್ ದಿೀವ್ಕ್ , ಪಯಯ ಾಂ ಹೆ

ಬೂಕ್ ವಾಚ್, ಇಾಂಗಯ ಷ್ಠ ಸಮೊಾ ಾಂಕ್ ಸುಲಬ್ ಜರ್ತ ಆನಿ intresting ಯ್ನೀ ಆಸ್ತತ್ ಮಹ ಣೊನ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ಹಾಾಂವ್ಕ ಗೊವಾಾಾಂ ಚರಂವ್ಕೆ ವರ್ತನಾ (ತದ್ದ್ ಮಲಾ್ ಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಮಯ್ಲಯ ಯ ಾಂ ಕಟಯ ಾ ನ ಖ್ಯಲಿ ಜಗೊ ಆಸುಲಯ ) ಹಾರ್ತಾಂತ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಘವ್ಕ್ ಗೆಲಾಾ ರ್ ದನು ರ ಮಾಹ ಕಾ ಜೆಹ ವಾಾ ಕ್ ಧಾಡುಾಂಕ್ ಬ್ವ್ಕ, ವ ಭಯ್ಾ ಯರ್ತ ಪಯ್ಲಾಾಂತ್ ವೇಳ್ ಗೆಲಯ ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಯ್ಲ್ ತಯ ಾಂ. ಫೆಡಿಾ ಚ್ ನಹ ಯ್ ಆಸ್ತಾ ಾಂ ತೊಟಕ್ ನವೊಚ್ ಆಯ್ನಲಯ ಎಕೊಯ ಕ್ರಗಾ ಮೆನೆಜರ್ ಗಣಪತಿ ಯ್ನೀ ಸ್ತಹಿತ್ಾ ಮೊೀಗ ಜವಾ್ ಸೊಯ . ಅಶಾಂ ಇಾಂಗಯ ಷ್ಠ ಸ್ತಹಿರ್ತಾ ಚಾಂ ಪಿಶಾಂ ಚಡೊನ ಗೆಲೆಯ ಬರಿಾಂ ಬರಂವಯ ವಿಶಾಂ ಹಾಾಂವ್ಕ ಸಂಪೂಣ್ಾ ವಿಸೊರ ನ ಗೆಲಯ ಾಂ. ಕೆದ್ದ್ ಕೆದ್ದ್ ಹಾಸನ ಗೆಲೆಯ ವಳ್ ಕನ್ ಡ ಬೂಕಾಾಂಚ ದ್ದಳಚ್ ಘವ್ಕ್ ಯರ್ತಲಾಂ. ಘರ ರಕೊಾ ಸೊಡ್್ ದುಸಿರ ಾಂ ಪರ್ತರ ಾಂ ಯನಾತಿಯ ಾಂ. ವಸ್ತಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿೆ ಾಂ ಬಾಂಬಯ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಭಯ್ನಾ ಬೂಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಾ ಲಿಾಂಚ್, ಆನಿ ಹಾಾಂವ ಹಾಚ ಆಧಿಾಂ ಕೆದಿಾಂಚ್ ಪಳ್ಲನಾತಿಯ ಾಂ ಪಯ್ಲಾ ರಿ, ಮಿತ್ರ , ಝೆಲ, ವಾವಾರ ಡ್ಲ್ಾ ಾಂಚ ಈಶ್ೆ ಅಸಲಿಾಂ ಪರ್ತರ ಾಂ ದಕೊಯ ಅವಾೆ ಸ್ ಯ್ನೀ ಲಾಬ್ಾ ಲ. ಹಾಾ ಅವಾ ಾಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮೊಸುಾ ಧೊಸ್ಲಯ ಬೂಕ್ ಜವಾ್ ಸೊಯ ಆಸೆ ರೀಲಿಯನ ಲೇಖಕ್ ಮೊರಿಸ್ ವಸ್ೆ ಹಾಚ 'The Devil's Advocate.' ಚಡುಣ ಪಾಾಂಯ್ನೆ ಾಂ ಪಾನಾಾಂಚ ಹೊ ಬೂಕ್ ರಿೀಡಸ್ಾ ಡೈಜೆಸ್ೆ

15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಹಿನಾಳ್ಾ ನ ಕಾತ್ತರ ನ ಬೆಾಂಡುನ ಸುಮಾರ್ ದಡ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂ ಪಾನಾಾಂಕ್ ದಾಂವಯ್ನಲಯ . ಕೆದ್ದ್ ಕೆದ್ದ್ ಮೈಸ್ಕಚ್ಯಾ 'ದ್ದತ' ಪರ್ತರ ಕ್ ಲಾಹ ನ ಲೇಖನಾಾಂ ಬರವ್ಕ್ ಆಸ್ತಯ ಾ ಮಾಹ ಕಾ, ಕೊಾಂಕೆಾ ಾಂತ್ ಬರಂವೊಯ ಅಭಾಾ ಸಚ್ ತ್ತಟನ ಗೆಲಯ . ಉಾಂದ್ದರ ಕ್ ಲಾಂಕಾಾ ಚ ವಾಾ ರ್ ಕರ್ತಾ ಕ್ ಮಹ ಣ್ ಭಗಾಯ ಾ ರಿೀ ಹೊ ಬೂಕ್ ಕೊಾಂಕೆಾ ಕ್ ತಜಾಣ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಮಹ ಣ್ ಭಗೆಯ ಾಂ. ದಕಿ ಣ್ ಇಟ್ಲಿ ದೇಶಚಿ ಏಕ್ ಧಾಕುೆ ಲಿ ಹಳಿಳ 'ಗಮೆಲಯ ಮೈನರ್. ಕೊಮುನಿಸ್ತಾ ಾಂ ರ್ಥವ್ಕ್ ಹರ್ತಾ ಜಾಂವೊಯ ಗಯ್ಲಕೊಮೊ ನೆರನ ಎಕೊಯ ದವೊತ್ ಮಹ ನಿಸ್. ಲೀಕ್ ರ್ತಕಾ ಸ್ತಾಂರ್ತ ಬ್ಶನ ಮಾಾಂದ್ದಾ ಲ. ತೊ ಮೆಲಯ ಚ್ ರ್ತಚ್ಯ ನಾಾಂವಾನ ಅಜಾ ಪಾಾಂ ಘಡೊಾಂಕ್ ಸುರು ಜರ್ತತ್. ರ್ತಕಾ ಸ್ತಾಂತ್ ಮಹ ಣೊನ ಕುವಾಾರ್ ಕರಿಜೆ ಮಹ ಣೊನ ಲಕಾಚಿ ವರ್ತಾ ಯ್ ಸುರು ಜರ್ತ. ದಿಯಸಜಿಚ ಭಿಸ್ು ವಾತಿಕನಾಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ. ಎಕಾಯ ಾ ಕ್ ಸ್ತಾಂರ್ತಚ್ಯ ಪಾಟರ್ ಚಡಂವಿಯ ಪರ ಕರ ಯ್ಲ ಸರಳ್ ನಹ ಯ್. ರ್ತಾ ವಾ ಕಾ ಚ್ಯ ಜಿಣಿ ಪಾಕುಾನ ತೊ ಸ್ತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕೆ ಯೀಗ್ಾ ವಹ ಯ್ ಗೀ ನಹ ಯ್ ಮಹ ಣೊನ ತಜಿಿ ೀಜ್ ಕರುಾಂಕ್ ವಾತಿಕಾನ ಎಕಾ ವಕೀಲಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಆಮಾಯ ಪರಿಬ್ಷಾಂತ್ ಸಕಾಾರಿ ವಕೀಲ್ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಪವಿತ್ರ ಸಬೆಚ್ಯ ಪರಿಬ್ಷಾಂತ್ 'ಸೈರ್ತನಾಚ ವಕೀಲ್.' ಹೊ ವಕೀಲ್ ಜವಾ್ ಸೊಯ ಮೊನಿಸ ಜೊೊ ರ್ ಬೆಯ ೀಸ್ ಮೆಡಿಾತ್. ವಾತಿಕಾನಾಚ ಲೆಕಾಾಂ ತಪಾಸಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಕೆನಸ ರಾಂತ್ ವಳಿ ಳನ ಆಸೊನ ದಿೀಸ್ ಮೆಜುನ ಆಸೊಯ

ಇಾಂಗಯ ಷ್ಠ ಪಾದಿರ . ಹಳ್ಲಳ ಚ ಮುಗ್್ ಲೀಕ್ ಸ್ತಾಂತ್ ಮಹ ಣೊನ ಪಾತಾ ವ್ಕ್ ಆಸುಲಯ ಜಿಯ್ಲಕೊಮೊ ನೆರನ ಏಕ್ ಪರ ದುವಾರ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯವ್ಕ್ ಆಸೊನ, ರ್ತಕಾ ರ್ತಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಾಂತ್ ಎಕೊಯ ಪೂತ್ ಯ್ನೀ ಜಲಾ ನ ಆಸ್ತಾ . ಹಾಾಂಗಾ ಬೆಯ ೀಸ್ ಮೆಡಿಾರ್ತಕ್ ಜಿಯ್ಲಕೊಮೊಚಿ ಜಿಣಿ ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್ ಸಬ್ರ್ ವಾ ಕಾ ಾಂಚಿ ಆನಿ ನಿಮಾಣ ಅಪಾಾ ಚ್ಯಚ್ ರಿರ್ತಾ ಜಿೀವನಾಚಾಂ ದಶಾನ ಜರ್ತ. ನಿಮಾಣ ತೊ ಜಿಯ್ಲಕೊಮೊಚ್ಯ ಸ್ತಾಂತಿಪಣ್ಯ ಲಗಾ ಾಂ ಕಸಲೆಾಂ ತಿಪ್ಾ ದಿರ್ತ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂಚ್ ಸೈರ್ತನಾಚ ವಕೀಲ್ ಕಾದಂಬರಿಚ ತಿೀಲ್ಾ. ಭಾರದಿ ಜಚ ಇಾಂಗಯ ಷ್ಠ -ಕನ್ ಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮುಕಾರ್ ಧವನಾ ಹಾಾಂವ ದಿಸ್ತಚಾಂ ಪುಸಾತ್ ನಾತಯ ವವಿಾಾಂ ರತಯ ಾಂ ಚಿಮೆಾ ಚ್ಯ ಉಜಿ ಡ್ಲ್ಕ್ (ಆಮಾೆ ಾಂ ವಿೀಜ್ ಆನಿಕೀ ಯಾಂವ್ಕೆ ನಾತಿಯ . ಆಮಾಯ ಘರ ಲಾಗಾಸ ರ್ ಇಗಜ್ಾ (ಅಯ್ಲಾ ರಚಿ ಉಗೆಾ ಾಂ ಜಾಂವಿಯ ) ಸೊಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ದುಸಿರ ಾಂ ಘರಾಂ ಮೈಲಾಕ್ ಎಕಕ್ ಆಸ್ತಾ ಲಿಾಂ. ದ್ದ-ಬ್ರ ವಿೀಜ್ ಖ್ಯಾಂಬ್ಾ ಾಂಕ್ ಪಯೆ ಬ್ಾಂದುನ ವಿೀಜ್ ಹಾಡಂವಿಯ ರ್ತಾಂಕ್ ಯ್ನೀ ನಾತಿಯ .) ಹಾಾಂವ ಸುರು ಕೆಲೆಾಂ. ಮಹ ಜ ಕಾಜರ ಪಯಯ ಾಂ ಹಾತಿಾಂ ಘತಯ ಲೆಯ ಾಂ ಹೆಾಂ ಕಾಮ್ ಕಾಜರ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕಶಾಂಯ್ ತಿಸ್ತಾಲೆಾಂ. ಹಾಾಂವ ಬರಯ್ನಲೆಯ ಾಂ ತಿದುಿ ನ ಮಹ ಜ ಬ್ಯಯ ಕ್ ರ್ತಚಿ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಪರ ತಿ ಕರುನ ದಿೀ ಮಹ ಣುನ ಪರತ್ತಾ ನ ತಾಂ ಸವ್ಕಾ ಪೊಾಂರ್ತಕ್

16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಾಯ್ಲಾ ನಾ ಕನ್ ಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್ ತಶಾಂ "ನನ್ ಹೆಣ ಬ್ರದೊಾ ೀಯುಾ "! ಆದ್ದಯ ಾ ವಸ್ತಾ ರಜೆರ್ ಆಯ್ನಲಾಯ ಾ ಮಹ ಜ ಭಯ್ನಾ ನ 'ಮಿತ್ರ ' ಆನಿ 'ಝೆಲ' ಪರ್ತರ ಕ್ ವಗಾಣಿ ಬ್ಾಂಧ್ ಲಿಯ . ಶರ ೀ ಡೊಲಿರ ಲೀಬ ಮಿತ್ರ , ಝೆಲಾಾ ಚ ಸಂಪಾದಕ್ ಜವಾ್ ಸೊಯ . ಹಾಾಂವ ತಜಿಾಲಾಯ ಾ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ರ್ತಕಾ ತಿಳಿಸ ರ್ತನಾ ತೊ ತಿ ಸ್ತಾಂಕೆಳ ರೂಪಾರ್ ಪರ ಗಟ್ಟ ಕರುಾಂಕ್ ಖುಶನ ಒಪಾಿ ಲ. ಅಶಾಂ 'ಸೈರ್ತನಾಚ ವಕೀಲ್' ಚಡುಣ ಪಂಚಿಿ ೀಸ್ ಹಫೆಾ 'ಮಿರ್ತರ ರ್ ವಾಹ ಳಿಳ . ಹಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಹ ಜೊ ಆನಿ ಕೊಾಂಕೆಾ ಮದೊಯ ಸಂಪಕ್ಾ ತ್ತಟಯ . ವಗಾಣಚಿ ಅವಿಾ ಬಂಧ್ ಜಲಿಯ ಚ್ ಪರ್ತರ ಾಂಯ್ ಬಂಧ್ ಜಲಿಾಂ. ಕೃಶಾಂತ್ ಜಿೀವನ ಸ್ತಚಾಾಂ ಕಷ್ಠೆ ಜಲೆ.ಮಹ ಜೊ ಭಾವ್ಕ ಯ್ನೀ ಮೆಟರ ಕ್ ತಿಸುಾನ ಘರಚ್ ಆಸುಲಯ . ಕಲಾಕಾರ್ ಕೆ.ಟ.ಶವಪರ ಸ್ತದ್ದಚ್ಯ ಒರ್ತಾ ಯಕ್ ಲಾಗೊನ ಹಾಾಂವ ಹಾಸನಾಕ್ ವಸಿಾ ಬದುಯ ನ ರ್ತಣ ವಿನಾಾ ಸ್ ಕಚಿಾಾಂ ಘರಾಂ ಬ್ಾಂಧಂವ್ಕೆ ಸುರು ಕೆಲಿಾಂ. ಅಜೂನ ಯ್ನೀ ತಾಂಚ್ ಕರುನ ಆಸ್ತಾಂ. ಬೀವಾೆ 2005-ತ್, ಮಹ ಜ ವಳಿೆ ಚ್ಯ ವಾಡ್ಲ್ಾ ಗಾರನ ರಕೊಾ ಪರ್ತರ ಚಿ ಏಜೆನಿಸ ಘತಿಯ ಆನಿ ರ್ತಚ್ಯ ವರ್ತಾ ಯಕ್ ಲಾಗೊನ ಹಾಾಂವ ಪರ್ತಾ ಾನ ಕೊಾಂಕಾ ಪತ್ರ ವಾರ್ಚಾಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಾಂ. ಅಶಾಂಚ್ ಎಕಾ ದಿಸ್ತ ಹಾಾಂವ ವಾಚ್-ಲಿಯ ಒ'ಹೆನಿರ ಚಿ ಮಟಿ ಕರ್ತ Last Leaf ಕೊಾಂಕೆಾ ಕ್ ತಜುಾಮೊ ಕನಾ 'ರಕೊಾ '

ಪರ್ತರ ಕ್ ಧಾಡಿಯ ಆನಿ ತಿ ದುಸ್ತರ ಾ ಹಫ್ರಾ ಾ ಾಂತಚ್ ಫ್ರಯ್ಸ ಜಲಿಯ ಪಳ್ಲವ್ಕ್ ಅಜಾ ಪ್ ಪಾವೊಯ ಾಂ. ರ್ತಾ ನಂತರ್ ರ್ತಾ ಕಾಣಾ ಕ್ ಸಂಭಾವನ ದಿಲೆಯ ಾಂ ಪಳ್ಲವ್ಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆನಿಕೀ ಅಜಾ ಪ್ ಜಲೆಾಂ. ರ್ತಚ'ಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೊಾ ಕಾಣೊಾ ತಜಾಣ್ ಕೆಲಾ ತರಿೀ ಮಹ ಜ ಸವಾೆ ಸ್ ಹಾತ್ ಬಪಾಾ ಲಾಗೊನ ಬರಪ್ ಸ್ತಗಾಸ ನಾತಯ ಾಂ. ಎಕಾ ಕಾಣಾ ಚಿ ರಫ್ ಪರ ತಿ, ತಿ ತಿದುಿ ನ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಧಾಡುಾಂಕ್ ಮಹ ಣೊನ ಏಕ್ ಲಾಯಕ್ ಪರ ತಿ ಕನಾ ಜಲಾಾ 'ಪಾರ ಾಂತಿ ತೊ ಏಕ್ ಸಬ್್ ಕಾಡೆಾ ತೊ, ವಾಕೆಾ ಾಂ ಬದಿಯ ವಾ ತಾಂ ಮಹ ಣ್ ಭಗಾಾ ನಾ ದದಸು ರ್ ಜರ್ತಲಾಂ. ಹಾಾ ವಗಾಾ ಮಹ ಜ ಭಯ್ನಾ ನ ಕಂಪೂಾ ಟರ್ ವಾಪುರ ಾಂಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ತದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಕಂಪೂಾ ಟರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಾ ಾಂ, ಹಾಾಂವ ಟಯ್ು ರೈಟರ್ ಯ್ನೀ ಅಪಡ್್ ಪಳ್ಲಾಂವ್ಕೆ ನಾತಯ ಾಂ. ಹಾಾಂವ ಏಕ್ ಸಕೆಾಂಡ್ ಹಾಾ ಾಂಡ್ ಕಂಪೂಾ ಟರ್ ಘತಯ ಾಂ. ಕಾಯ ಶಕ್ ವಚನ 'ನುಡಿ' install ಕನಾ ಕನ್ ಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಟಯ್ು ಕರುಾಂಕ್ ಶಕೊಯ ಾಂ. ದಿೀಸ್ ಗೆಲೆಯ ಬರಿಾಂಚ್ ಹಾಾಂವ ಹಾರ್ತಾಂತ್ ಬರಂವಯ ವನಿಾ ಕಂಪೂಾ ಟರರ್ ವೇಗಾನ ಟೈಪ್ ಕರುಾಂಕ್ ಶಕೊಯ ಾಂ. ಆರ್ತಾಂ ಚಡುಣ ಪಂದ್ದರ ವಸ್ತಾಾಂ ಜಲಿಾಂ. ಹಾಾಂವ ಬರಯ್ನಲೆಯ ಾಂ, ತಜಿಾಲೆಯ ಾಂ ಲೇಖ್ ಧವರುಾಂಕ್ ನಾ ತರಿೀ ಕೊಾಂಕೆಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ಕನ್ ಡ್ಲ್ಾಂತ್ ದಡ್ಲ್ೆ ಾ ಾಂ ವಯ್ರ . ತಜಾಣ್, ಪರ ಬಂಧ್, ಲೇಖನಾಾಂ ಲಿಖ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್. ಮಹ ಜ ತಜಾಣ್ ಕಾಮಾಾಂತ್ ರಕೊಾ ಪರ್ತರ ಚ ಆದೊಯ ಸಂಪಾದಕ್ ಬ್ಪ್ ಫ್ರರ ನಿಸ ಸ್ ರಡಿರ ಗಸ್ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್

17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕ್ ಟನಿ ಫೆರಸ್ ಹಾಾಂಕಾ ದೊಗಾಾಂಕ್ ಹಾಾಂವ ವಿಸಚಾ ಬರಿಾಂಚ್ ನಾ. ರ್ತಾಂಚ್ಯ ಉತಾ ೀಜನಾ ಶವಾಯ್ ಮಾಹ ಕಾ ಇತಯ ಾಂ ಲಿಖುಾಂಕ್ ಸ್ತಧ್ಾ ಚ್ ನಾತಯ ಾಂ ಕೊಣ್ಯಾ . ಥೊಡೊಾ ಲಾಾಂಬ್ ಕರ್ಥ ತಶಾಂಚ್ ಬೆರ ಜಿಲಿಯನ ಲೇಖಕ್ ಪಾವೊಯ ಕುವಲ ಹಾಚಿ ಬೀವ್ಕ ಪರ ಖ್ಯಾ ತ್ Alchemist ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ತಾಂಕೆಳ ಕರ ಮಾರ್ ರಕಾಾ ಾ ರ್ ಪರ ಗಟ್ಟ ಜಲಿ. ಹಾಾಂವ ತಜಾಣ್ ಕೆಲಾಯ ಾ ಪುಸಾ ಕಾಾಂ ಪಯ್ನೆ ಮಾಹ ಕಾ ಛಾಲೆಾಂಜಿಾಂಗ್ ಮಹ ಣ್ ಭಗ್-ಲೆಯ ಾಂ ಶರ ೀ ಪಾಸೆ ಲ್ ಅಲನ ನಜರೆತ್ ಹಾಚ 'The Out Standing Leadership of Gandhi' ಚಾಂ ತಜಾಣ್. ಹಾಾಂತ್ತ ಮಹ ಜೆ ವನಿಾ ಚಡ್ ಗೌರವ್ಕ ಶರ ೀ ಮೆಲಿಿ ನ ರಡಿರ ಗಸ್ತಕ್ ಫ್ರವೊ ಜಯಾ . ರ್ತಣ ಎಡಿಟ್ಟ ಕನಾ ಛಾಪ್-ಲಿಯ ಪರ ತಿ ಪಳ್ಲರ್ತನಾ ಮಹ ಜಿ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕತಿಯ ಸುದೊರ ಾಂಕ್ ಬ್ಕ ಅಸ್ತ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ತನ ಲಜ್ ಭಗಯ . ಹಾಾ ಪುಸಾ ಕಾಕ್ 2014- ತ್ ಕನಾಾಟಕ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸ್ತಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚ ಪುರಸ್ತೆ ರ್ ಲಾಬಯ . ತೊ ಮಾಹ ಕಾ ನಹ ಯ್ 'ಗಾಾಂಧಿ' ಕ್ ಮಹ ಣೊನ ಮಹ ಜಿ ಪಾತಾ ಣಿ. ತೊ ಪುಸಾ ಕ್ ಕರ್ತಯ ಾ ಕೊಾಂಕಾ ಲಕಾನ ವಾಚಯ ತಾಂ ಅಾಂದ್ದಜ್ ಕರುಾಂಕ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಸಕಾನಾ. ನಾಥುರಮ್ ಗೊೀಡೆಸ ಹಿೀರ ಮಹ ಣೊನ ಮಾಾಂದ್ದಯ ಹಾಾ ಕಾಳ್ ಪಯಯ ಾಂ ತೊ ಪರ ಕಟ್ಟ ಜಲಯ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂರ್ತನಾ ಮಾಹ ಕಾ ಖುಷಿ ಭಗಾಾ . ರ್ತಾ ಚ್ ವಸ್ತಾ ಕನಾಾಟಕ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸ್ತಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಮಹ ಜ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣಾ ಾಂಚ ಪುಾಂಜೊ 'ಅಪಹರಣ್' ಪರ ಗಟ್ಟ ಕೆಲ.

ಹಾಾಂವ್ಕ ತನಾಾಟ ಆಸ್ತಾ ನಾ ಕೊಾಂಕೆಾ ಾಂತ್ ನಾಾಂವ್ಕ ವಲೆಯ ತಜಾಣ್ಯಾ ರ್ ಆಸುಲೆಯ . ಆರ್ತಾಂ ದಿಸ್ತನಾಾಂತ್. ಹಾಾ ಪಾರ ಕಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ಮಹ ಣೊನ ನಹ ಯ್. ನವ ಲೇಕಕ್ ಕವಿತಾಂ ಕುಶಕ್ ಚಡ್ ಆಕಶಾತ್ ಜಲಾಾ ತ್ ಶವಾಯ್ ಗಧಾ ಕುಶಕ್ ಆಸಕ್ಾ ದ್ದಕಂವಯ ಉಣ ಜಲಾಾ ತ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧಾ ಮಂ ಧಮಾಾನ ವಾಚ್ಯು ಾ ಾಂಚ ಗುಮಾನ ಚಡ್ ವೇಳ್ ವೊಡುನ ಧಚಾಾಂ ಕಷ್ಠೆ ಜಲಾಾಂ. ದಕುನ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಸಂಪಾದಕಾನಿಾಂ ಬಪಾಾಾಂಚಿ ಮಿತಿ ಏಕ್ ಹಜರ್ ಸಬ್್ ಾಂಕ್ ದಾಂವಯ್ನಯ ! ಆಧುನಿಕ್ ಮಾಧಾ ಮಾಾಂ ರ್ಥವ್ಕ್ ಹಯಾಕಾಯ ಾ ಕೀ ಬರಂವೊಯ ಅವಾೆ ಸ್ ಉದಲಾ. ಸಂಪಾದಕಾಚಿ ಮಜಿಾ ರಕಾಜೆ ಮಹ ಣ್ ನಾ. ದಕುನ ಬರಯಾ ಲೆ ಚಡ್ ಜಲಾಾ ತ್ ಆನಿ ವಾರ್ಚಾಂಕ್ ಪುಸಾತ್ ನಾ ಜಲಾಾ ! ಬರಯ್ನಲೆಯ ಾಂ ಕೊಾಂಕಾ ಪರ್ತರ ನಿಾಂ, ಜಳಿ ಜಗಾಾ ನಿಾಂ ಜರೂರ್ ಛಾಪೊನ ಯರ್ತ. ಪುಣ್ ತಾಂ ಕೊೀಣ್ ವಾಚ್ಯಾ ಕಳ್ನಾ! ಸಂಪಕ್ಾ ಮಾಧಾ ಮ್ ಬಟಾಂಚ್ಯ ತ್ತದಿಯಕ್ .ಮಹ ಳ್ಲಳ ತಿತಯ ಸಲಿೀಸ್ ಜಲಾಾ ತ್ ತರಿೀ ಸಂವಹನ ನಾ ಜಲಾಾಂ. ‘ಮಂಗಳ’ .ಮಹ ಳ್ಲಳ ಲಾಾ ಕನ್ ಡ ಹಪಾಾಳ್ಾ ಾಂತ್ ಮಹ ಜಿ ಏಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣಿ ಪರ ಗಟ್ಟ ಜಲಿಯ . ಕಾಸರಗೊೀಡ್ ಚ್ಯ ಎಕಾ ವಾಚ್ಯು ಾ ನ ಸಂಪಾದಕಾ ಲಾಗಗ ಾಂ ಮಹ ಜೊ ಎಡೆರ ಸ್ ಘವ್ಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ಅಭಿನಂದುಸ ನ ಏಕ್ ಕಾಡ್ಾ ಘಾಲೆಯ ಾಂ ಹಾಾಂವ ಅಜೂನಿೀ ಜೊಗಾಸ್ತಣನ ಧವಲಾಾಾಂ. ತಶಾಂಚ್ ಹಾಾಂವ ಹಿಾಂದಿ ಲೇಖಕ್ ಶರ ೀ ಶರ ೀಕಾಾಂತ್ ವಮಾಾ (ಹೊ ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ ರಜಾ ಸಭಾಚ ಸ್ತಾಂದೊ ತಶಾಂಚ್ ವಕಾಾ ರ್ ಯ್ನೀ ಜವಾ್ ಸೊಯ .) ಹಾಚಿ

18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


'ರಣಿ ರೂಪಮತಿ' ಕಾಣಿ ಹಾಾಂವ ಕನ್ ಡ್ಲ್ಕ್ ತಜಿಾಲಿಯ . ತಿ ಪರ ಗಟ್ಟ ಜವ್ಕ್ ರ್ತಚಿ ಪರ ತಿ ರ್ತಚ್ಯ ಹಾತಿಾಂ ಪಾಾಂವಯ ಪಯಯ ಾಂಚ್ ಶರ ೀಕಾಾಂತ್ ವಮಾ ಕಾಳ್ಾ ಘಾರ್ತನ ಸಲಾ. ತರಿೀ ರ್ತಚಿ ಪತಿಣ್ ಶರ ೀಮತಿ ವಿೀಣ್ಯ ವಮಾಾ (ತಿ ವಿೀ ರಜಾ ಸಭಾಚಿ ಸ್ತಾಂದೊ ಜವಾ್ ಸಿಯ ) ಹಿಣ ತಿ ಪರ ತಿ ತಿಕಾ ಪಾವಲಿಯ ಚ್ ಮಾಹ ಕಾ ಏಕ್ ಸುಾಂದರ್ ಪತ್ರ ಪಾಠಯಯ ಾಂ, 2014 ಆನಿ 2015 ತ್ 'ಕುವಾಂಪು ಬ್ಷಾ ಭಾರತಿ' ಹಾಣಿ ಪರ ಗಟ್ಟ ಕಚ್ಯಾ ವಾಷಿಾಕ್ ವಿಾಂಚ್ಯಾ ರ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕನ್ ಡ ಕಾಣ್ಯಾ ಾಂ ಘೊಸ್ತಾಂತ್ ಹಾಾಂವ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಯ ಾ ಕಾಣೊಾ ವಿಾಂಚ್ಯಯ ಾ ತ್. ತಶಾಂಚ್ 2019 ಆನಿ 2020 ಆವೃತಾ ಾಂನಿಾಂಯ್. 2019 ಚಾಂ ಪರ ಗಟನ ಕೊೀವಿಡ್ಲ್ ಲಾಗೊನ ಪಾಟಾಂ ಪಡ್ಲ್ಯ ಾಂ. 2020 ಚ ಪುಸಾ ಕ್ 2021 ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಯತಲೆಾಂ. ಭುಗಾಾ ಾಾಂಚ ಸ್ತಹಿತ್ಾ ಪರ ಗಟಯ 'ಪರ ಥಮ್ ಬುಕ್ಸ ' ಹಾಾಂಚ ಖ್ಯತಿರ್ ಹಾಾಂವ ಸ ಬೂಕ್ ತಜುಾಣ್ ದಿಲಾಾ ತ್. ಹಾಾಂತ್ತ ಬೀವಾೆ ದೊೀನ ತಿೀನ ಛಾಪಾಾ ಆವೃತಾ ಾಂತ್ ಆಯ್ಲಯ ಾ ತ್. ಮಹ ಜ ಹಾರ್ತಾಂತ್ ಸದ್ದಾ ಾ ಕ್ (ವಿಶಿ ೀಶಿ ರಯಾ ಚಿ) ಏಕ್ ಪರ ತಿ ಆಸ್ತ. ಆವಿಾಲಾಾ ದಿಸ್ತನಿಾಂ ಹಾಾಂವ ಕೊಾಂಕೆಾ ಕ್ ತಜಿಾಲಯ ಬೂಕ್ ನೀಬೆಲ್ ಪರ ಶಸಿಾ ವಿಜೇತ್ ಅನೆಾಸ್ೆ ಹೆಮಿಾಂಗೆಿ ೀ ಹಾಚ 'The Old Man and the Sea.' ಹಾಚಾಂ ತಿದಿ ಣಚಾಂ ಕಾಮ್ ಬ್ಕ ಆಸ್ತ. ಕನ್ ಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಜಕ್ ಲಂಡನ ಹಾಚ 'The Call of the Wild' ತಜಾಣ್ ಕರುನ ಆಸ್ತ. ತಜಾಣ್ಯ ಶವಾಯ್ ಪರ ಬಂಧ್ ಮಹ ಜ ಪಸಂದಚ ವಿರ್ಯ್. ಮಹ ಜೆ ಥೊಡೆ

ಪರ ಬಂಧ್ ರಕೊಾ , ದಿವಾಾಂ ಆನಿ ಕಟಳ್ ಹಾಾಂಚರ್ ಪರ ಗಟ್ಟ ಜಲಾಾ ತ್. .ಹಾಾಂವ್ಕ ವಿಮಶಾಕ್ ನಹ ಯ್ ತರಿೀ ರಕೊಾ ಪರ್ತರ ಖ್ಯತಿರ್ ಥೊಡಿಾಂ ವಸ್ತಾಾಂ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯ ವರ್ತಾ ಯಕ್ ಲಾಗೊನ ಸ್ತಹಿತ್ಾ ಸು ಧಾಾ ಾಾಂಚಿ ವಹ ರವಿಾ ಕೆಲಾಾ . ಎಕಾ ವಸ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಎಕಾ ಬರಯ್ಲಾ ರಚ್ಯ ಕಠಿಣ್ ರಗಾಕ್ ಫುಡ್ ಜಯಾ ಪಡೆಯ ಾಂ! ತಾಂಚ್ ನಿಮಾಣ! ತಜಾಣ್ ವಾವಾರ ಾಂತ್ ನಾಾಂವ್ಕ ವಲಯ ಲೇಖಕ್ ದವಾಧಿನ ಶರ ೀ ವಾಲೆ ರ್ ಲಸ್ತರ ದೊ ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ಕ ಸದ್ದಾಂಚ್ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಬರಿಾಂ ಸಂಪಕಾಾರ್ ಆಸುಲಾಯ ಾ ಾಂವ್ಕ. ಬೀವಾೆ , 'ಪಾಟಾಂ ಪರ್ತಾಲಿಯ ಾಂ ಲಾಹ ರಾಂ' ರ್ತಚ ನಿಮಾಣೊ ತಜಿಾಲಾಯ ಾ ಕಾಣ್ಯಾ ಾಂಚ ಸಂಗರ ಹ್. ಹಾಾ ಪುಸಾ ಕಾಕ್ ಮುಖ್ ಉರ್ತರ್ ಬರಯ್ನಲಯ ಅಭಿಮಾನ ಮಾಹ ಕಾ ಭಗಾಾ . ಸಬ್ರ್ ಮಾಲಘ ಡ್ಲ್ಾ ಕೊಾಂಕಾ ಲೇಖಕಾಾಂಕ್ ತಜಾಣ್ ಸ್ತಹಿರ್ತಾ ಚರ್ ಎಕಾ ನಮುನಾಾ ಚ ತಿರಸ್ತೆ ರ್ ಆಸ್ತ ಮಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭಗಾಯ ಾಂ. ಎಕಾ ಸ್ತಹಿತಿನ ತಜಾಣ್ ಕಾಮ್ ಕೊಣಾಂಗ ಬಟ್ಯ ರನ ರಾಂಧ್-ಲೆಯ ಾಂ ಚಿಕೆೆ ಸುಾಂಗಾಾರವ್ಕ್ ವಾಚ್ಯು ಾ ಾಂಕ್ ವಾಹ ಡ್ಲ್ಯ ವೇಯೆ ರಕ್ ಸರ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ಆನಿ ತಜಾಣ್ ಸ್ತಹಿತ್ ಉದವ್ಕ್ ಯಾಂವಾಯ ಕೊಾಂಕಾ ಲೇಖಕಾಾಂ ಥಾಂ inferiority ಭಾವನಾಾಂ ಉಸ್ತೆ ಯ್ಲಾ ದಕುನ ತಾಂ ಪರ ಕಟ್ಟ ಕರುಾಂಕ್ ನಜೊ ಉಲ ದಿಲಯ . ಹಾಾಂವ್ಕ ಸ್ತಾಂದೊ ಜವಾ್ ಸಯ ಲಾಯ ಾ ಎಕಾ ವಾಟು ಪ್ ಗ್ರರ ಪಾಾಂತ್ ಕೊಣಾಂಗ ಎಕಾ ಸ್ತಾಂದ್ದಾ ನ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಎಕಾ

19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನಾಾಂವಾಡಿಾ ಕ್ ಸ್ತಹಿತಿನ ಕಚಿಾ ಗಜ್ಾ ಮಾಹ ಕಾ ಎದೊಳ್ ಸಬ್ರ್ ತಜಾಣ್ ವಾವ್ಕರ ಕೆಲಾ ಉದಾಂವ್ಕೆ ನಾ. ಮಹ ಜೆಾಂ ಸ್ತಹಿತ್ ಸಿ ಾಂತ್ ಮಹ ಣೊನ ಪೊೀಸ್ೆ ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ಪುಣ್ ಹೆಾಂ ಹಾಾಂವ್ಕ ಚ್ ರರ್ಚಾಂಕ್ ಸಕಾಾ ಾಂ.' ನಿೀಜ್ ನಹ ಯ್ ಆಸಯ ಾಂ. ರ್ತಣ ಬರಯ್ನಲೆಯ ಾಂ ಮಹ ಣೊನ ದ್ದರ್ ದಿಲೆಾಂ. ಹೆಾಂ ರ್ತಚಾಂಚ್ ಸಿ ಾಂತ್, ಥೊಡೆಾಂ ಕಾಲು ನಿಕ್ ಮಾಹ ಕಾಚ್ ಕರ್ತಾ ಕ್ ರ್ತಣ ಪೊೀಸ್ೆ ಆನಿ ಥೊಡೆಾಂ ನಿೀಜ್ ಘಡಿರ್ತಾಂಚರ್ ಕೆಲೆಾಂ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂ ಹಾಾಂವ್ಕ ನೆಣ್ಯ! 'ಹೆಾಂ ಜವಾ್ ಸಯ ಾಂ. ರ್ತಣ ರ್ತಾ ಗ್ರರ ಪಾಾಂತಚ್ ಸಗೆಳ ಾಂ ಮತಿಕ್ ಘ ನಾಕಾ. ತ್ತಾಂ ಕೊೀಣ್ ಹಾಾ ವಿಶಾಂ ಸಮಾ ಣಿ ದಿವಾ ತಿ. ಪುಣ್, ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂ ತ್ತಜೆ ವಾಚಿು ಜಣ್ಯಾಂತ್.' ರ್ತಣ ಮಾಹ ಕಾ ವಯುಕಾ ಕ್ ಜವ್ಕ್ ಮಹ ಣೊನ ಹಾಾಂವ ರ್ತಕಾ ಸಮಧಾನ ಚಡುಣ ಅಶಾಂ ಪೊೀಸ್ೆ ಕೆಲೆಾಂ: 'ತಜಾಣ್ ಕೆಲೆಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

“ಏಯ್ ರಕೆ , ಹಾಾಂವಾಂ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಬೆಜರ್ ಪಾವಾನಾಕಾ.” “ನೀ, ನೀ...”

“ಆರ್ತಾಂ ಕರ್ತಾ ಕ್ಗ ರಕೆ ಚಂಚಲಾಚ್ಯ ಮೊವಾಳ್ ರ್ತಳ್ಾ ಕ್ ಪಿಸೊಿ ನ ಆಯಯ .

20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


“ಹಾಾಂಗಾ ಲಾಗಾಂ ಖಂಯ್ ಬರೆಾಂ ಹೊಟ್ಲ್ ಆಸ್ತ?” ರ್ತಣ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ. “ತ್ತಮಾಯ ಫೆಯ ಟ ರ್ಥವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಯವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಪಳ್ಲಶ ಜಲಾಾ ರ್ ಹೊಟ್ಲ್ ಚ್ಯಲ್ಕಕಾ ದಿಸ್ತಾ . ವನ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ೆ ಈಟಾಂಗ್ ಪೆಯ ೀಸ್ ಇನ ಬೆಾಂಗಳೂರು!” ಮಹ ಣ್ಯಲಿ ಚಂಚಲ್. “ತರ್ ಜಯ್ಾ . ಹಾಾಂವ್ಕ ಆಟ್ಟ ವೊರರ್ ಥಂಯ್ಯ ಮೆಳ್ಾ ...” “ಯಸ್ ಶೊಾ ೀರ್, ಹಾಾಂವ್ಕ ತ್ತಕಾ ರಕೆಾ ಲಿಾಂ...” ಚಂಚಲಾನ ಫೊನ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಾಂ.

ರ್ಥವ್ಕ್ ರಕೆ ಕ್ ಮೆಳ್ಾ ಲ. ಆರ್ತಾಂಯ್ನ ರ್ತಕಾ ರಿೀನಾಚ ಉಡ್ಲ್ಸ್ ಆಯಯ . ರ್ತಣ ಕೀಸ್ ದಿಾಂವಾಯ ಜಗಾಾ ರ್ ಆಪಿಯ ಾಂ ಬಟಾಂ ವಲಿಾಂ ರ್ತಣ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ ಯವ್ಕ್ ಟೀ ಶಟ್ಟಾ ಘಾಲ್್ ದ್ದರ್ ಲೀಕ್ ಕರ್ ್ ಘರ ರ್ಥವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯಯ . “ಹಲಯ ಸರ್ ಬೆಾಂಗುಳ ರಕ್ ನವಚ್ವ?” ಗೇಟಲಾಗಾಂ ಪಾವಾಾ ನಾ ತದ್ದಳ್ಚ್ ಭಿತರ್ ಸಚ್ಯಾ ವಸಂತ್ ನಾಯ್ಲೆ ನ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ. ತೊ ಬ್ರರ ಗೇಡ್ ರೀಡ್ ಬ್ರ ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಫಿಸರ್ ಜವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಯ .

ರಕೆ ನಾಹ ಲ. ವಸುಾ ರ್ ಸಗೆಳ ಾಂ ಸ್ಕಟ್ಟಕಸಿಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ. ತಿ ಸ್ಕಟ್ಟಕಸ್ ಉಗಾ ಕನಾ ಕಬ್ಟಾಂತ್ ಸಗೆಳ ಾಂ ವಸುಾ ರ್ ವಾ ವಸಿಾ ತ್ ಥರನ ಮಾಾಂಡುನ ದವರೆಯ ಾಂ. ವರಾಂ ಸ್ತಡೆಸ್ತತ್ ಜರ್ತನಾ ಡೇನಿಮ್ ಜಿೀನಸ ನೆಹ ಸೊನ ರ್ತಚ ವಯ್ರ ರ ಕರ ೀಮ್ ಕಲರಚಾಂ ಟೀಶಟ್ಟಾ ಶಕಾಾಯಯ ಾಂ. ಆರೆ ಾ ಮುಕಾರ್ ರವೊನ ಕಸ್ ಉಗಯಯ . ತೊಾಂಡ್ಲ್ರ್ ಪಾತಳ್ ಖ್ಯಡ್ ಆಸ್ಲೆಯ ಪರಿಾಂ ಬಗೆಯ ಾಂ ರ್ತಕಾ ಹಾತ್ ಬಂವಾಾ ಯ್ಲಾ ನಾ ಕಕಾಸ್ ಲಾಗೆಯ ಾಂ.

“ವಹ ಯ್... ತ್ತಮಿ?”

ಟೀ ಶಟ್ಟಾ ಕಾಡ್್ ದವನಾ ಬ್ತ್ ರುಮಾಕ್ ಗೆಲ. ಆರೆ ಾ ಮುಕಾರ್ ಜಿಲೆಯ ೀಟ್ಟ ಬೆಯ ಡಿನ ಖ್ಯಡ್ ಕಾಡ್್ ತೊಾಂಡ್ಲ್ರ್ ಆಪೆ ರ್ ಶೇವ್ಕ ಲೀಶನ ಪುಸಯ ಾಂ. ರ್ತಾ ಲೀಶನಾಚ ಪಮಾಳ್ ಬರ ಮೊೀಹಕ್ ಆಸೊಯ . ರಿೀನಾಕ್ ತೊ ಪಮಾಳ್ ರಕೆ ಥಂಯ್ ಲಾಗಾಂ ವೊಡ್ಲ್ಾ ಲ ಆನಿ ಏಕ್ ಕೀಸ್ ರ್ತಚ

ಬರೇ... ಮಾಹ ಕಾ ಮಾತೆ ಾಂ ಭಾಯ್ರ ವಚಾಂಕ್ ಆಸ್ತ...” ವರಾಂ ಪಳವ್ಕ್ ಮಹ ಣ್ಯಲ ರಕೆ .

“ಆಮಿ ಯವ್ಕ್ ದೊೀನ ವಸ್ತಾಾಂ ಜಲಿಾಂ. ಮಂಗುಳ ರ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ.... ತ್ತಮಿಯ ಫೆಮಿಲಿ?” “ಮುಾಂಬಂಯ್ಾ ಆಸ್ತ... ಯತಲಿ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಮಹ ಯ್ಲ್ ಾಂನಿ..” “ವಹ ಯ್ವೇ, ಆಮಿಯ ಮಂಗುಳ ರಾಂತ್ಚ್ ಆಸ್ತ. ಹಾಾಂವ್ಕ ಹಫ್ರಾ ಾ ಕ್ ಎಕ್ ಪಾವಿೆ ಾಂ ವಚನ ಯರ್ತಾಂ...”

“ಜಯ್ಾ , ಜಯ್ಾ ... ಫೆಯ ೀಟ್ಟ ದುಸ್ತರ ಾ ಮಾಳಿಯರ್ ೨೦೪ ನಂಬರ್...” “ಜಯ್ಾ ಮೆಳ್ಾ ಾಂ..” ರಕೆ ಗೇಟ ಭಾಯ್ರ ಗೆಲ.

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಟಾಂಕ್ ಪಾಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಆಸ್ತಾ ನಾ ರಕೆ ಹೊಟ್ಲ್ ಚ್ಯಲ್ಕಕಾ ಲಾಗಾಂ ಪಾವೊಯ . ರ್ತಕಾಚ್ ರಕೊನ ಆಸ್ಲೆಯ ಪರಿ ಚಂಚಲ್ ರ್ತಚ ಸಶಾನ ಆಯ್ನಯ . ಸೊಭಿತ್ ವಿವಿಧ್ ರಂಗ್ ಆಸೊನ ದೊಳ್ಾ ಾಂಕ್ ಆಕಸುಾಾಂಚಾಂ ಚೂಡಿದ್ದರ್ ನೆಹ ಸೊನ ಆಯ್ನಲಿಯ . ಕಸ್ತಾಂಕ್ ಮೈಸುರ್ ಮಲಿಯ ಗೆ ಮಾಳ್ಲೆಯ . ಚಂಚಲಾಕ್ ಪಳವ್ಕ್ ರಕೆ ಉರ್ತಸ ಹಿತ್ ಜಲ. ಸಕಾಳಿಾಂ ದಪಾ ರಾಂತ್ ಪಳ್ಲಲಾಯ ಾ ಚಂಚಲಾಕ್ ಆನಿ ಆರ್ತಾಂ ಪಳ್ಲಾಂವಾಯ ಚಂಚಲಾಕ್ ರತ್ ದಿಸ್ತಚ ಫರಕ್ ಆಸೊಯ . ಚಂಚಲಾಚರ್ ಗಾಲಿಯ ದಿೀಷ್ಠೆ ರಕೆ ನ ಸಬ್ರ್ ವೇಳ್ ಕಾಡಿಯ ನಾ. ರಕೆ ಚ್ಯ ನದರ ಕ್ ಚಂಚಲಾನಾಂಚ್ ತಕಯ ಬ್ಗಾಯ್ನಯ . “ರಕೆ ಕತಾಂ ಪಳಂವ್ಕೆ ಪಡ್ಲ್ಯ ಯ್? ಹಾಾಂವ್ಕ ಚಂಚಲ್....!” ತಿ ಉಲಯ್ನಯ . “ಓಹ್! ಸ್ತರಿಾ, ಸ್ತರಿಾ.. ತ್ತಮಿ ಸ್ತಕಾಳಿಾಂ ಪಳ್ಲಲೆಯ ಪರಿಾಂ ದಿಸಿಯ ನಾ ಮಾಹ ಕಾ. ತ್ತಮಿಚ್ ಚಂಚಲ್ಗ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂ ದುಬ್ವ್ಕ ಮಾರಯ ...” ರಕೆ ತಶಾಂ ಮಹ ಣ್ಯಾ ನಾ ಅಪುಣ್ ವಾರಾ ರ್ ಆಸ್ತಾಂ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಪರಿಾಂ ಬಗೆಯ ಾಂ ತಿಕಾ. “ವಣಾನ ಕರುಾಂಕ್ ಬರೆಾಂ ಜಣ್ಯಾಂಯ್ ತ್ತಾಂ” ತಿ ಮಹ ಣ್ಯಲಿ. “ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ ಸ್ತಾಂಗಾಯ ಾ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಪಾಟಾಂ ಕರಿನಾ ಚಂಚಲ್ ಮೇಮ್.....” “ಅಸೊಾಂ, ಅಸೊಾಂ... ಆಮಿ ಯ್ಲ ಭಿತರ್ ಮಾಗರ್ ಏಕಾ ಮ್ ರಶ್ ಜರ್ತ...” ಚಂಚಲ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯ .

ಪಾಟಯ ಾ ನ ರಕೆ . ರಿೀನಾ ಶವಾಯ್ನ ರಕೆ ಹೆರ್ ಕೊಣ್ಯ ಸಂಗಾಂ ವಚ್ಯನಾತೊಯ . ಆಜ್ ಪಯಯ ಾಂಚ್ ಪಾವಿೆ ಾಂ ರಿೀನಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಪಯ್ಸ ಬೆಾಂಗುಳ ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಸಿಾ ರೀಯ ಸಂಗಾಂ ಜೆವಾಾ ಕ್ ಆಯ್ನಲಯ . ದೊಗಾಾಂಯ್ನ ಎಕಾ ಕೊನಾೆ ಾ ಚ್ಯ ಟ್ಬಲಾ ಲಾಗಾಂ ಬಸಿಯ ಾಂ. ವೇಟರನ ಮೆನು ಕಾಡ್ಾ ಹಾಡ್್ ದವಲೆಾಾಂ. “ತ್ತಾಂ ಚೂಾ ಸ್ ಕರ್ ರಕೆ ಕತಾಂ ಜಯ್ ತಾಂ.... ವೇಜ್ ಯ್ಲ ನಾನ ವೇಜ್....” 3ಮಹ ಣ್ಯಲಿ ಚಂಚಲ್. “ತ್ತಮಿಾಂಚ್ ಕತಾಂ ಬರೆಾಂ ಆಸ್ತ ತಾಂ ಹಾಡಯ್ಲ... ಮಾಹ ಕಾ ನಾನ ವೇಜ್ಯ್ನ ಜರ್ತ ಮಹ ಣ್ಯಲ ರಕೆ . “ಹಾಾಂವ್ಕಯ್ನ ನಾನವೇಜ್ ಪಿರ ಫರ್ ಕರಾ ಾಂ” ಚಂಚಲ್ ಮಹ ಣ್ಯಲಿ. “ಬ್ರಯರ್ ಪುಣಿ ಘಾಂವಿಯ ಸವಯ್ ಆಸ್ತಗ?” ಚಂಚಲ್ ವಿಚ್ಯರಾ ನಾ ರಕೆ ಉಡೊನ ಪಡೊಯ . ಎಕಾ ದ್ದದ್ದಯ ಾ ನ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ ಸವಾಲ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಸಿಾ ರೀ ವಿಚ್ಯರ್ತಾ ತಾಂ ಪಳ್ಲವ್ಕ್ ಅಜಾ ಪ್ ಜರ್ತನಾ ಸಂಸ್ತರ್ ಖರಚ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಲಾ ಆಶಾಂ ಭಗೆಯ ಾಂ. “ತ್ತಮಿ ಘರ್ತತ್ ಜಲಾಾ ರ್ ಹಾಡಯ್ಲ ಮೇಮ್...” ರಕೆ ಮಹ ಣ್ಯಲ ಲೀವ್ಕ ರ್ತಳ್ಾ ನ “ರಕೆ , ಹಾಾಂವ್ಕ ಮಾತಿಸ ಾಂ ತ್ತಜಕೀ ಪಾರ ಯನ ವಹ ಡ್ ತರಿೀ ತ್ತವಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಮೇಮ್ ಮಹ ಣಯ ಾಂ ಆನಿ ‘ತ್ತಮಿ’ ಮಹ ಣ್ ಸಂಬೀದನ ಕಚಾಾಂ ನಾಕಾ... ಫಕತ್

22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚಂಚಲ್ ಮಹ ಳ್ಾ ಲ್ ಪುರ. ಆನಿ ಏಕ್, ಆಮಿ ದಫಾ ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಗ್ಸ , ಭಾಯ್ರ ಜಸ್ೆ ಫೆರ ಾಂಡ್ಸ .”

“ಹೆಲೀ ರಕೆ , ಕಸೊ ಆಸ್ತಯ್ ಮಾ?... ರತಿಾಂ ನಿೀದ್ ಪಡಿಯ ಗ?....” ಮುಾಂಬಯ್ನ ರ್ಥವ್ಕ್ ರಿೀನಾಚಾಂ ಫೊೀನ.

ಬ್ರಾಂದ್ದಸ್ ಜವ್ಕ್ ಚಂಚಲ್ ಸ್ತಾಂಗಾಾ ನಾ ರಕೆ ವಿಜಿಾ ತ್ ಜವ್ಕ್ ಚಂಚಲಾಕ್ಚ್ ಪಳಂವ್ಕೆ ಪಡೊಯ . ಥೊಡ್ಲ್ಾ ವಳ್ನ ವೇಟರನ ದೊೀನ ಗಾಯ ಸ್ ಆನಿ ಸ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಬ್ರಯರ್ ಹಾಡ್್ ದವರಿಯ . ತಶಾಂಚ್ ರ್ತಣಾಂಚ್ ದೊನಿೀ ಗಾಯ ಸ್ತಾಂನಿ ತಿ ವೊತಿಯ ಆನಿ ಗೆಲ.

“ಹಾಯ್ ರಿೀನಾ ಮದ್ದಾ ನ ಮಹ ಣ್ಯಸರ್ ನಿೀದ್ ಪಡಿಯ ನಾ ರಿೀನಾ, ದೊಳ್ಾ ಮುಕಾರ್ ತ್ತಾಂ ಆನಿ ವಿೀಣ್ಯ ದಿಸ್ತಾ ಲಾಾ ತ್. ಕಶಾಂ ಆಸ್ತಯ್ನ ತ್ತಾಂ ಆನಿ ವಿೀಣ್ಯ?”

“ಚಿಯರಸ ್ ಫ್ರರ್ ಅವರ್ ಫೆರ ಾಂಡ್ಶಪ್!” ಚಂಚಲಾನ ಗಾಯ ಸ್ ಉಕಲಯ ತಶಾಂಚ್ ರಕೆ ನಯ್ನ ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಲಾಗವ್ಕ್ ಎಏಕ್ ಘೊಟ್ಟ ಬ್ರಯರ್ ಸವಿಯ . ಜೆವಾಣ್ ಜವ್ಕ್ ಪಾಟಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಫೆಯ ಟಕ್ ಆಯ್ನಲಯ ರಕೆ ಆಾಂಗಾವಯ್ನಯ ಮುಸ್ತಾ ಯ್ನೆ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾ ಾಂಚ್ ಖಟಯ ಾ ರ್ ವಚನ ಆಡ್ ಪಡೊಯ . ಸ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಬ್ರಯರಿಚ ದೊೀನ ಗಾಯ ಸ್ ಪಿಯಲಾಯ ಾ ನ ರ್ತಚಿ ತಕಯ ಜಡ್ ಜಡ್ ಜರ್ತಲಿ. ದುಸ್ತರ ಾ ನ ರ್ತಾ ಚಂಚಲಾಚಾಂ ಬ್ರಾಂದ್ದಸ್ ಉಲವಾ ಾಂ ರ್ತಕಾ ಮತಿಾಂ ಘಾಂವಾಾ ಲೆಾಂ. ಪೊೀಟ್ಟಯ್ನ ಘಟ್ಟ ಜಲೆಯ ಾಂ. ಖಟಯ ಾ ರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆಯ ಕಡೆಚ್ ನಿದೇನ ರ್ತಕಾ ಆಪಾಯ ಾ ಜಳ್ಾಂತ್ ಘತೊಯ . ಸಕಾಳಿಾಂ ಉಟಾ ನಾಾಂಚ್ ಫೊೀನ ರಿಾಂಗ್ ಜಲೆಾಂ. ರಕೆ ನ ವರಾಂ ಪಳ್ಲಲಿಾಂ. ಸ್ತಡೆ ಆಟ್ಟ ಜಲಿಯ ಾಂ. ಫೊೀನ ರಿಸಿವರ್ ಉಕಲ್್ ಕಾನಾಕ್ ಧರೆಯ ಾಂ. “ಹೆಲೀ....” ಮಹ ಣ್ಯಲ.

“ಆಮಿ ಬರಿಾಂ ಆಸ್ತಾಂವ್ಕ ರಕೆ . ಸಕಾಳಿಾಂ ಬೆರ ೀಕ್ ಫ್ರಸ್ತೆ ಕ್ ಕತಾಂ ಕರ್ತಾಯ್ನ?” “ಬೆರ ಡ್ ಆಮೆಯ ಟ್ಟ ರಿೀನಾ... ರತಿಾಂ ಲಾಗಾಂಚ್ ಆಸ್ತಯ ಹೊಟೇಲಾಾಂತ್ ಜೆವೊಯ ಾಂ. ಆಜ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಘರಚ್ ರಾಂದುಾಂಕ್ ಚಿಾಂರ್ತಯ ಾಂ..” “ನಾಕಾ ರಕೆ , ತ್ತಕಾ ನಿಸಾ ಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಕಳ್ಲಯ ಾಂ ನಾ. ಥೊಡೆಚ್ ಮಹ ಯ್ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಮಿ ಯರ್ತಾಂವ್ಕ...” “ಜಯ್ಾ ರಿೀನಾ, ತ್ತಮಿಯ ಭಲಾಯ್ನೆ ಸ್ತಾಂಬ್ಳ್. ಪಾಪಾು ಮಮಿಾ ಕ್ ವಿಚ್ಯರಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸ್ತಾಂಗ್. ಜಲಾಾ ರ್ ಸ್ತಾಂಜೆರ್ ಫೊೀನ ಕರ್ತಾಾಂ...” “ಜಯ್ಾ ಮಹ ಜ ರಯ್ಲ. ಕನಾಾರ್ತಯ ಾ ರಿೀ ವೊಡ್ಲ್್ .... ನಾಕಾ, ಸ್ತಾಂಜೆರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಆಯಯ ಪರಿಾಂಚ್ ಫ್ರಲಾಾ ಾಂ ಸಕಾಳಿಾಂ ಹಾಾಂವ್ಕಚ್ ಕರ್ತಾಾಂ. ಬ್ಯ್...” ರಿೀನಾನ ಫೊೀನ ದವರೆಯ ಾಂ. ಸಕಾಳಿಾಂ ಧಾ ವರಾಂಚರ್ ದಫಾ ರಚಿ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲ್ಾ ನಾ ಚಂಚಲ್ ಥಂಯ್ ಪಾವಿಯ . “ಗುಡ್ ಮೊರಿ್ ಾಂಗ್ ರಕೆ ! ನಿೀದ್ ಪಡಿಯ ಗ ರತಿಕ್? ಬ್ಯ್ಯ ನಾಸ್ತಾ ನಾ...?” ಹಾಸೊನಚ್ ವಿಚ್ಯರಿ ತಿ.

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


“ಬರಿ ಪಡಿಯ ಮೇಮ್..” ಮಹ ಣ್ಯಲ ರಕೆ ಹಾಸೊನ.

ಜಯ್ ತಾಂ ಪಳಂವ್ಕೆ ಪಡೊಯ . ಹೆಣ ಚಂಚಲ್ ಘಡಿಯ ಘಡಿಯ ರಕೆ ಥಂಯ್ ದಿೀಷ್ಠೆ ಘಾಲಾಾ ಲಿ. ರಕೆ ಥಂಯ್ ತಿ ಚಡ್ ಆಕಷಿಾತ್ ಜಲಿಯ . ರಕೆ ಕಾಜರಿ ಮಹ ಣ್ ಜಣ್ಯಸೊನಯ್ನ ತಿ ರ್ತಕಾ ಆಶಾಂವ್ಕೆ ಲಾಗಯ .

“ಸಕಾಳಿಾಂ ಬೆರ ೀಕ್ಫ್ರಸ್ೆ ಜಲಗ?” ಚಂಚಲಾಚಾಂ ದುಸರ ಾಂ ಸವಾಲ್. “ವಯ್ ಮೇಮ್.” “ನಾ ಜಲಾಾ ರ್ ಆಮೆಯ ಕಾಾ ಾಂಟನ ಆಸ್ತ.”

ಕಾಾ ಬ್ರನಾಾಂತ್ ಮೆನೆಜರ್ಯ್ನ ಏಕ್ ಪಾವಿೆ ಾಂ ಚಂಚಲ್ ಆನಿ ದುಸರ ಪಾವಿೆ ರಕೆ ಕ್ ಪಳವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಯ .

“ನಾಕಾ ಮೇಮ್...” “ಜಯ್ಾ ರಕೆ ದನಾು ರಾಂ ಕಾಾ ಾಂಟನಾಾಂತ್ ಮೆಳ್ಾ ಾಂ. ಜೇಾಂವ್ಕೆ ಯರ್ತಯ್ನ ನೆಾ ?” “ಭುಖ್ ಲಾಗಾಾ ನಾ ಯಜಯ್ ನಹ ಾಂಯ್ನಗ ಮೇಮ್...” “ಆಜ್ ವಾಪಸ್ ತ್ತಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಮೇಮ್ ಮಹ ಣೊಾಂಕ್ ಲಾಗಾಯ .... ಮಾಹ ಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾ ತಾಂ...” “ಸ್ತರಿಾ...” “ಇಟ್ಟಸ ಆಲ್ರಯ್ನಟ್ಟ!” ದೊಗಾಾಂಯ್ ವಗಳ ಾಂ ಜವ್ಕ್ ರ್ತಾಂರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಗಾಾ ಕ್ ಗೆಲಿಾಂ. ರಕೆ ಚ್ಯಾ ಜಗಾಾ ರ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ದೊೀಗ್ ಗಾರ ಹಕ್ ಯವ್ಕ್ ರ್ತಕಾ ರಕಾಾ ಲೆ. ರ್ತಚಾಂ ಡಿಪಾಟ್ಟಾಮೆಾಂಟ್ಟ ಫಿಕಸ ಡ್ ಆನಿ ಸೇವಿಾಂಗ್ಸ ಅಕಾಾಂವ್ಕೆ ಸ ಜವಾ್ ಸಯ ಾಂ. ರಕೆ ನ ಬಸ್ತೆ ಘತಿಯ ಆನಿ ರ್ತಾ ದೊಗಾಾಂ ಗಾರ ಹಕಾಾಂಕ್ ಕತಾಂ

ಮಧಾ ಮ್ ಪಾರ ಯಚ ತೊ ಸಿಾ ರೀಯ್ಲಾಂಕ್ ಪಳ್ಲರ್ತನಾ ರ್ತಕಾ ಕತಶಾಂ ಜರ್ತಲೆಾಂ. ಪುಣ್ ಆಪಾಯ ಾ ಹುದ್ದಾ ಾ ತಕೀದ್ ಮಾನ ಮರಾ ದ್ ಸ್ತಾಂಬ್ಳಿಜಯ್ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಖ್ಯತಿರ್ ಆಪೊಯ ಾ ಆಶ ದ್ದಾಂಬುನ ಧರ್ತಾಲ. ತಶಾಂ ದಫಾ ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಸ ಜಣ್ಯಾಂ ಸಿಾ ರೀಯ ಆಸ್ಲಯ ಆನಿ ಸಯ್ನ ಕಾಜರಿ ದೊದೊನ ಭುರಗ ಾ ಾಂಚ ಆವಯ. ಟಪ್ ಟಪ್ ನೆಹ ಸೊನ ಯರ್ತಲಾ ತರಿೀ ವಸಂತ್ ನಾಯ್ಲೆ ಕ್ ತೊಾ ಪಸಂದ್ ನಾತೊಯ ಾ . ರ್ತಚಿ ನದರ್ ಚಂಚಲಾಚರ್ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಲಿಯ . ತಿ ಉರುಲಾಯ ಾ ಚ್ಯಾ ಕೀ ಸೊಭಿತ್, ಬ್ರಾಂದ್ದಸ್ ಉಲವಾ ಾಂ ಆನಿ ತಮಷಾಾಂನಿ ಉಲವ್ಕ್ ಹಾಸವಿಯ ಾಂ ಕಲಾ ತಿಚ ಥಂಯ್ ಆಸಿಯ ತಾಂ ವಸಂತ್ ನಾಯ್ಲೆ ಕ್ ಪಸಂದ್ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ. ಪುಣ್ ಚಂಚಲಾಕ್ ತೊ ಪಸಂದ್ ನಾತೊಯ !. ಕಾರಣ್ ರ್ತಚ್ಯ ತೊಾಂಡ್ಲ್ರ್ ಲಾಹ ನ ಲಾಹ ನ ಚ್ಯಕಾಾಂ ಆಸಿಯ ಾಂ. ತಿಾಂ ಜಲಾಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಾಂಚ್ ಆಸ್ಲಿಯ ಾಂ ಜಲಾಯ ಾ ನ ರ್ತಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಡ್ಲ್ಯ್ಲಾ ಲಿಾಂ. ತಕೆಯ ೀನ ಹುಷಾರ್ – ರಕೆ ಪರಿಾಂಚ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ ಚ್ಯರ್ ವಸ್ತಾಾಂನಿಾಂಚ್

24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಫಿಸರ್ ಜಲಯ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂರ್ತಯ ಾ ಚ್ಯರ್ ವಸ್ತಾಾಂನಿ ಮೆನೆಜರ್ ಜವ್ಕ್ ಹಾಾಂಗಾ ಆಯ್ನಲಯ . ಪಾರ ಯ್ ಚ್ಯಳಿೀಸ್ ಉತರೆಯ ಲಿಾಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಆಜೂನ ಆಾಂಕಾಿ ರ್ ಆಸ್ಲಯ ! ರ್ತಚ್ಯ ತೊಾಂಡ್ಲ್ರ್ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ಚ್ಯಕಾಾಂ ವವಿಾಾಂ ಕೊಣಿೀ ಚಡುಾಂ ದಿೀಾಂವ್ಕೆ ಆಯ್ಲೆ ನಾತಯ ಾಂ. ಸುರು ಸುರು ರ್ತಕಾ ಮಸುಾ ಬೆಜರ್ ಜರ್ತಲೆಾಂ ಆನಿ ಆಪಾಯ ಾ ತೊಾಂಡ್ಲ್ಕ್ ತೊ ದುಸ್ತಾರ್ತಲ. ಉಪಾರ ಾಂತ್, ಜತಾರ್ ದವಾನ ಅಪಾಾ ಕ್ ಅಶಾಂಚ್ ನಿಮಿಾಲಾಾಂ ಜಲಾಾ ರ್ ಜಾಂವ್ಕ ರ್ತಚಿ ಖುಶ ಮಹ ಣ್ ನಿಶಯ ಾಂತ್ ರವ್ಕಲಯ . ಚಂಚಲಾಕ್ ಪಳವ್ಕ್ ತೊಯ್ನ ರ್ತಕಾ ಭುಲ್ಕಲಯ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಯ . ಪುಣ್ ಚಂಚಲಾನ ರ್ತಚಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಪಳವ್ಕ್ ಾಂಚ್ ನಾಪಸಂದ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ಖರೆಾಂ ತರ್ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ಯ್ನ ಕಾಳ ಗೊರ ಮಹ ಳಳ ಭೇದ್ ಕರ್ತಾ. ಕುರುಪಿ ಚಲಿಯಕ್ ಕೊಣ್ಯ್ನ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಾಂತ್ ತಶಾಂಚ್ ಚಲಾಾ ಕ್ಯ್ನ ಚಲಿಯ ಖ್ಯಯ್ಸ ಕರಿನಾಾಂತ್. ಚಂಚಲ್ ಕಾಜರ ಪಯಯ ಾಂಯ್ ತಶಾಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಚಡ್ಲ್ಾ ಾಂ ಪಾಟಯ ಾ ನ ತಾಂ ಆಸ್ತಾ ಲೆಾಂ. ಪುಣ್

ರ್ತಚ ಉದಾ ೀಶ್ ಕವಲ್ ಮಿತೃತ್ಿ ಮಾತ್ರ . ಹೆರ್ ಖಂಚಯ್ನ ಉದಾ ೀಶ್ ರ್ತಕಾ ನಾತೊಯ . ಕಾಜರ್ ಜಲಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತರಿೀ ಸುಧಾರೆಾ ಲೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ಆವಯ್ ಬ್ಪಾನ ಸೈರಿಕ್ ಸೊದುನ ಕಾಜರ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ಪುಣ್ ಚಂಚಲ್ ಸುಧಾರೆಯ ಾಂನಾ. ಪರಿಣ್ಯಮ್ ಪತಿ ರ್ತಕಾ ಸೊಡ್್ ಗೆಲ. ಆಪೊಯ ಪತಿ ಗೆಲ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಯ್ನ ದುುಃಖ್ ರ್ತಕಾ ಜಲೆಾಂನಾ. ಆವಯ್ ಬ್ಪಾಾಂಚ್ಯ ಮರಾ ದ ಖ್ಯತಿರ್ ಘರ ರ್ಥವ್ಕ್ ಪಯ್ಸ ರವಯ ಾಂ. ಎಕುಸ ರಾ ನಾಂಚ್ ರಾಂವಿಯ ಸವಯ್ ಕೆಲಿ. ಜಯ್ ತಿತಯ ಮಿತ್ರ ಮಿತಿರ ಣೊಾ ರ್ತಕಾ ಆಸ್ಲಯ ಾ . ಸಕಾಳಿಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯಯ ಾಂ ಜಲಾಾ ರ್ ಆಪೆಯ ಾಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪಾ ಚ್ ಆಯ್ನಲಾಯ ಾ ಮಿರ್ತರ ಸಂಗಾಂ ... ಸ್ತಾಂಜೆರ್ ಘರ ವಚನ ಏಕ್ ಘಂಟ ಬರ್ ಆರಮ್ ಕರುನ, ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಫೆರ ಶ್ ಜವ್ಕ್ ಎಕಾಯ ಾ ದೊಗಾಾಂ ಮಿರ್ತರ ಾಂ ಬರಬರ್ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಜೇಾಂವ್ಕೆ ವಚಾಂ ಆನಿ ಪರತ್ ಪಾಟಾಂ ಘರ. ಆಶ ರ್ತಚಿ ದಿನಚರಿ ಜವಾ್ ಸಿಯ .

(ಮುಖಾರೊಂಕ್ ಆಸಾ)

-----------------------------------------------------------------------------------------

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಯೇಶಾ - ತೊಂ ಪಾಟೊಂ ಆಯ್ೊ ೊಂ ಮೂಳ್: ಹೆನ್ರರ ರೈಡರ್ ಹೆಗ್ಗಾ ರ್ಡು. ಕೊಂಕ್ಣ ಕ್: ಉಬ್ಬ , ಮೂರ್ಡ ಬಿದ್ರರ .

ಜುಲಾಯ್ , 2018 ( 23 ವೊ ’ವಿೀಜ್" ಆಾಂಕೊ), ಹಾಾಂವಾಂ ’ಆಯಶ’ ಕಾದಂಬರಿಚ ಪಯಯ ಭಾಗ್ ಬರವ್ಕ್ ಸಂಪಯ್ಲಾ ನಾ ಆಸಾಂ ಬರಯ್ನಲೆಯ ಾಂ: ಮೊಗಾಳ್ ಆತ್ತರಿತ್ ವಾಚ್ಯು ಾ , ಹಾಾ ಲಾಾಂಬ್ ಕಾದಂಬರಿಚಾಂ ಅಾಂತಿಮ್ ವಾರ್ಚನ ತ್ತಕಾ ಬೆಜತ್ ಜಾಂವ್ಕೆ ಪುರ. ಯ್ಲ ತ್ತಜಾ ಸವಾಲಾಾಂಕ್

ಜಪ್ ಮೆಳಿಳ ನಾ ಜಾಂವ್ಕೆ ಪುರ. ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಇರ್ತಯ ಾ ರ್ ಚ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಕೆ ನಾಾಂ! ಹಾಾ ಕಾದಂಬರಿಚ ಮುಖ್ಲಯ ಭಾಗ್ ಆಸ್ತ ಆನಿ ರ್ತಾಂತ್ತ ಆಯಶಕ್ ಕತಾಂ ಜರ್ತ, ಲಿಯೀ ವಿನಿಸ ಕ್ ಆನಿ ಹೊರೆಸ್ ಹೊಲಿಯ ಕತಾಂ ಜರ್ತತ್ ಹಾಾ ಸವಾಲಾಾಂಕ್ ಜಪ್ ಮೆಳ್ಾ . ಹೊ

26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದುಸೊರ ಭಾಗ್ ಪಯ್ಲಯ ಾ ತಿತೊಯ ಚ್ ಕುತೂಹಲಿಕ್,ಮಿಸಾ ರಭರಿತ್ ಜವಾ್ ಸ್ತ. ದುಸೊರ ಭಾಗ್ ’ಪುನರಗಮನ’ (ದಿ ರಿಟನಾ ಆಫ್ ಶ) ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ನಾಾಂವಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಆರ್ತಾಂ, ಆಡೇಜ್ ವಸ್ತಾಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ’ವಿೀಜ್" ಪರ್ತರ ಾಂತ್ ಪತ್ತಾನ ಘಸ್ತಯ ಾಂ- ಆಯಶ ಕಾದಂಬರಿಚ ದುಸೊರ ಭಾಗ್ ಹಾತಿಾಂ ಘವ್ಕ್ . ವಾರ್ಚನ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾ. ತ್ತಮಾಯ ಪೊರ ೀರ್ತಸ ಹಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ಾ ಆಸಿೆ ನ ಪರ ಭುಚ್ಯ ಸಹಕಾರ ಕ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಆಭಾರಿಾಂ.

* ಉಬ್ಬ , ಮೂರ್ಡ ಬಿದ್ರರ , ಬೊಂಗಳೂರ, ದಸೊಂಬ್ರರ , 2020.

ಹಿ ಚರಿರ್ತರ ವಿಜ್ ನ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲಯ ಾ ಸಂಸ್ತರ ಕ್ ಲಾಗು ಜಾಂವಿಯ ಹಾಾಂಗಾ ಸರ್ ಸಂಪಾಾ . ತಿ ಕಸಿ ಸಂಪಾಾ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂ ಮಹ ಜಾ ಆನಿ ಲಿಯೀಚ್ಯ ಚಿಾಂರ್ತು ಭಾಯ್ರ . ಪೂಣ್ ಅಾಂತ್ಾ ಜಾಂವ್ಕೆ ನಾ ಮಹ ಣ್ ಭೊಗಾಾ ...... ಸಭಾರ್ ಪಾವಿೆ ಾಂ ಹಾಾಂವ್ಕ ರತಿಾಂ ಎಕುಸ ರಾಂ ಬಸೊನ ಜಲಾ ಾಂಕ್ ನಾತಯ ಲಾಾ ಕಾಳಕಾಕ್ ಮಹ ಜಾ ಮತಿಚ್ಯ ದೊಳ್ಾ ನಿ ಪಳ್ಲರ್ತಾಂ. ಕಸಲ ಆಕಾರ್ ಆನಿ ರೂಪ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಘರ್ತ, ಆನಿ ಮುಖ್ಲಯ ದರ ಶ್ಾ ಖಂಯಸ ರ್ ಆಸ್ತಾ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂರ್ತಾ . ಆಖೆರ ೀಚಿ ವಾಡವಳ್ ಘಡ್ಲ್ಾ ನಾ,ಖಂಡಿತ್ ಜವ್ಕ್ ಘಡೆಾ ಲಿ ಮಹ ಣ್ಯಯ ಾಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ದುಭಾವ್ಕ ನಾ. ಕೆದಿಾಂಚ್ ಗುಾಂವಾನಾತೊಯ ಅದರ ಷ್ಠೆ ಆನಿ ಬದುಯ ಾಂಕ್ ಜಯ್ಲ್ . ತಸಲಾಾ ಉದಾ ೀಶಕ್ ವಿಧೇಯ್ ಜವ್ಕ್ , ತೊ ಸೊಭಿೀತ್ ಈಜಿಪಾಾ ಚ ಅಮನೆರ್ ಕಸಲ ಪಾತ್ರ ಖೆಳ್ಾ ? ಫೇರ

27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರಯ್ಲಳ್ ಪಿಳಿಗಚಿ ತಿ ರಣಿ,ಪಾದಿರ ಕಲಿಯ ಕೆರ ೀಟಚ್ಯ ಮೊಗಾ ಖ್ಯತಿರ್ ,ಐಸಿಸ್ತಕ್ ದಿಲೆಯ ಾಂ ಫಮಾಾಣ್ ಮೊಡುನ ಆನಿ ರಗಷ್ಠೆ ಜವ್ಕ್ , ಪರ ತಿೀಕಾರ್ ಘಾಂವ್ಕೆ ಆಶಾಂವಾಯ ದೇವಿ ರ್ಥವ್ಕ್ ರ್ಚಕೊನ, ಕೊರಾಂತ್ ರ್ತಚಾಂ ಅಾಂತಿಮ್ ಪಳ್ಲಾಂವ್ಕೆ ಲಿಬ್ರಯ್ಲಕ್ ಧಾಾಂವಾಯ ಾಂ?_ _ _ _ ಸಮರ್ುಣ್: ಮಹ ಜಾ ಮೊಗಾಚ್ಯ ಲಾಾ ಾಂಗ್, ನಿಮಿಾಲೆಲಿಯ ಾಂ ವಸ್ತಾಾಂ-ಆಯಾ ! ಕಾಬ್ರ್ ಜಲಿಾಂ,ಸೊಬ್ರೀತ್ ,ಮೊಗಾಳ್ ಆಯಶಕ್ ಆನಿ ಆಮಾೆ ಾಂ ಜಿವಂತ್ ಸೊಡುನ.ಕೊರ್ ಭುಯ್ಲರಾಂತ್ ದಿಲಾಯ ಾ ಉರ್ತರ ಪರ ಕಾರ್ ತಾಂ ಪತ್ತಾನ ಪಾಟಾಂ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ.

ಚಿಾಂಗಾಾ ಮ್ ,1905. ಲೇಖಕಾಚಿ ಟರ್ಪ ಣಿ: ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರವ್ಕ್ ರ್ತಚಿ ಉಪ ಕಾದಂಬರಿ (Sequel) ನಾಕಾ ಮಹ ಣ್ ನೆಗಾರ್ ಕಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಯು ಾ ಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಕರುಾಂಕ್ ನಹ ಯ್, ಪೂಣ್ ವಾಸಾ ವು ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಚ್ ಹಾಾ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ಮಾಾಂದಿನಾ ಮಹ ಣ್ ಸ್ತಾಂಗೊಾಂಕ್ ಆಶರ್ತ. ಹಿ ಏಕ್ ಕಾಲು ನಿಕ್ ದುರಂರ್ತಚಾಂ ಅಾಂತಿಮ್ ಮಹ ಣ್ (ತಸಾಂ ಮಹ ಣ್ ರ್ತಣಿಾಂ ಆಪಯ್ಲಯ ಾ ರ್) ಮಾಾಂದುಾಂಕ್ ತೊ ಮಹ ಣ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಕ್ ಅಧೊಾ ಭಾಗ್ ಏದೊಳುಚ್ ಪರ ಗಟಯ .

ದಖುನ ಪಯಯ ಾಂಚ್ ಒಪೆಯ ಲಾಾ ತ್ತಕಾ, ರ್ತಾ ಅಮಪಾಣ್ಯಚ್ಯ ವಿವಿಧ್ ಅವರ್ತರಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಲಿಯ ಹಿ ಚರಿರ್ತರ ತ್ತಕಾ ಒಪಿಸ ರ್ತಾಂ.

ಲೇಖಕಾಚ ಹೊ ನಿಧಾಾರ್ ಮೂಳ್ ವಿನಾಾ ಸ್ತಕ್ ವಿಧೇಯ್ ಜವ್ಕ್ ಜಿವಂತ್ ಉಲಾಾ ಾರ್ ಪಯ್ಲಯ ಾ ಆನಿ ದುಸ್ತರ ಾ ಭಾಗಾಾಂರ್ತಯ ಾ ಘಡಿರ್ತಾಂ ಮಧ್ಲಾಂ ರ್ಚಕೊನ ವಚ ಆವಾೆ ಸ್ ಮಹ ಣ್ ತೊ ಚಿಾಂರ್ತಾ .

ಹಾಾಂವ್ಕ ಕತಾಂ ಆಶರ್ತಾಂಗೀ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್,ತೂಾಂ ತಿಚ ದ್ದಖೆಯ ವಾರ್ಚನ ಜರ್ತಚ್, ತಿಚಿಾಂ ಪಾರ್ತೆ ಾಂ ಆನಿ ಅಸೆ ರ್ತೆ ಯ್ ಪಳ್ಲನಾಸ್ತಾ ನಾ (ಸುಲಭ್ ನಹ ಯ್!) "ಆಮಾಯ ಲೇಡಿ ಆಯಶಕ್ ನಿಷಾೆ ವಂತ್" ಮಹ ಣ್ ಗಳ್ಾ ಾಂತ್ ಚೇಯ್್ ತೂಾಂವಾಂ ಘಾಲೆಾ ತ್. ಹೆಾಂಚ್ ತ್ತಜ ಪನಾಾ ಾ ಇಷಾೆ ಚಾಂ ಭವಿಷ್ಠಾ .... -ಎಚ್.ರೈಡರ್ ಹೆಗಾಗ ಡ್ಾ. ಡಿ

ಸಭಾರ್ ರಿತಿಚ್ಯಾಂ ಸವಾಲಾಾಂಕ್ ಜಪ್ ಜವ್ಕ್ ಪರ ವಾದಿ ಮಹಾಮೆತ್ ಕಾಳ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ,ರ್ತಕಾ ಆಯಶ ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ನಾಾಂವಾಚಿ ಬ್ಯ್ಯ ಆಸಯ ಲಿ ಜಲಾಯ ಾ ನ ಪೂವ್ಕಾ ದಶಚ್ಯ ರಿವಾಜಿ ಫಮಾಾಣ ಹಿಕಾ ’ಆಶ’ ಮಹ ಣ್ ಉಚ್ಯಯ ರಣ್ ಕರಿಜಯ್.

28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ರಿಚಯ್: ದುಭಾಚ್ ಚ್ ನಾ. ಖಂಡಿತ್, ಅನಿರಿೀಕಿ ತ್ ಘಡಿರ್ತಾಂಚ್ ಘಡ್ಲ್ಾ ತ್! ಹಾಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಪಾಟಯ ಾ ಚರಿರ್ತರ ಪರ ಕಾರ್ ಹಾಾ ಸಂಸ್ತರಾಂತ್ ಏಕಾಚ್ ವಾ ಕಾ ಪಾಟಾಂ ಯತ್ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ತಾಂಕ್ ನಾತ್ ಲೆಯ ಾಂ. ತಿ ವಾ ಕಾಚ್ ಲ್ಕದಿಿ ಗ್ ಹೊರೆಸ್ ಹೊಲಿಯ . ಹಾಕಾ ಬರೆಾಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ ಲೆಯ ಾಂ. ತೊ ಸಂಸ್ತರ್ ಸ್ತಾಂಡುನ ಗೆಲಾ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ ಲೆಯ ಾಂ. ತಿಕಾ ದಿಲಿಯ ಹಸ್ಾ ಲಿಪಿ ದಿೀಾಂವ್ಕೆ , ಮೊೀಗ ಲಿಯೀ ವಿನಿಸ ಸ್ತಾಂಗಾರ್ತ ಏಷಾಾ ಕ್ ವರ್ತಾಂ ಮಹ ಣ್ ಹೊಲಿಯ ನ ಬರಯ್ನಲೆಯ ಾಂ. ತಾಂ ಆಪೆಯ ಾಂ ಉರ್ತರ್ ಉರವ್ಕ್ ಹಾಾಂಕಾ ಪತ್ತಾನ ಮೆಳ್ಲಾ ಲೆಾಂ ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ಆಶನ ರ್ತಣಿಾಂ ಪಯಣ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ಜಾಂವ್ಕೆ ಪುರ ಮಹ ಣ್ ಲೇಖಕ್ ಚಿಾಂರ್ತಾ . ರ್ತಾಂಕಾಾಂ ಥಂಯಸ ರ್ ಕತಾಂ ಜಲೆಾಂ? ಮೆಲೆಗೀ ಯ್ಲ ಬಹುಶಾ ಟಬೆಟಾಂತ್ ಏಕಾ ಲಾಮಾ ಸಮಿನಾರಿಾಂತ್ ಸನಾಾ ಸಿ ಜವ್ಕ್ ಜಿಯವ್ಕ್ ಆಸ್ತತಿಗ ೀ ಯ್ಲ ಮಾಾ ಜಿಕ್ ಶಕೊನ ಕೊೀಣ್ ಏಕಾ ಗುರು ಸ್ತಾಂಗಾರ್ತ ಅಭಾಾ ಸ್ ಕರುನ( * ಅಮರ್ ಸಂಸ್ತರಕ್ ಸ್ತಾಂಕೊವ್ಕ ಭಾಾಂದುನ) ಅಸ್ತತಿಗ ೀ ಮಹ ಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವಿೆ ಾಂ ಹಾಾಂವ್ಕ ಚಿಾಂರ್ತಾ ಾಂ. ಆರ್ತಾಂ ಸಭಾರ್ ತಾಂಪಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವಾಂ ಮಹಿನಾಾ ಭರ್

ಚಿಾಂತಿನಾಸ್ತಾ ನಾಾಂಚ್ ಕಸಲಚ್ ಹಿಶರ ನಾಸ್ತಾ ನಾ ಹಾಾ ಅಜಪಾಾಂಕ್ ಜಪಿ ಮೆಳ್ಾ ತ್!? ಹೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಚಿಾಂರ್ತಾ - ಫಕತ್ಾ ಚಿಾಂರ್ತಾ - ಅಪರಿಚಿತ್ ಹಾತ್ ಬಪಾಾನ ಬರಯ್ನಲೆಯ ಾಂ,ದೊೀನ ದಿಸ್ತಾಂಕ್ ವಿಸೊರ ನ ಗೆಲೆಯ ಾಂ ತಾಂ ಮಾತಾ ರಂಗಾಚ್ಯ ಪೇಪರಚಾಂ ಪಾಸಾಲ್. ಆನೆಾ ಕಾ ವಾ ಕಾ ನ ಜರ್ ತಾಂ ಉಗೆಾ ಾಂ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ನಾ ತರ್ ಅಜೂನ ತಾಂ ಥಂಯ್ಯ ಆಸಾ ಾಂ ಕೊಣ್ಯಾ . ಕುತೂಹಲಾನ ಉಗೆಾ ಾಂ ಕೆಲಾಯ ಾ ವಾ ಕಾ ಕ್ ರ್ತಾ ಪಾಸಾಲಾಾಂತ್ ಕಾಳಾ ಜಲಯ ಾ ದೊೀನ ಹಸ್ಾ ಪರ ತಿಯ ಮಾಹ ಕಾ ಸಂಬೀಧಿತ್ ಕರುನ ಬರಯ್ನಲಯ ಾ ಮೆಳುಲಯ ಾ . ಸಭಾರ್ ಕಾಳ್ ಜಲಾ ಹಾಾಂವಾಂ ಪರ ತಿ ಪಳ್ಲವ್ಕ್ ಆನಿ ಬರಯ್ಲಾ ರಚಿ ಪಾರ ಯ್ ಯ್ಲ ಪಿಡೆ ವವಿಾಾಂ ತಿ ಬಳಿ ಾಂತ್ ನಾತಯ ಲಿ ತರಿೀ, ಪಳ್ಲರ್ತನಾಾಂಚ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕಳ್ಲಳ ಾಂಕೊಣಾಂಚ್ "ಎಚ್" ಅಕ್ಷರ್ ಮಿರ್ೆ ರ್ ಹೊಲಿಯ ನ ಬರಂವಯ ಬರಿ ಬರಯ್ನಲೆಯ ಾಂ ನಾ. ಹಾಾಂವಾಂ ಬಂಧ್ ಆಸಯ ಲೆಾಂ ಕವರ್ ಉಗೆಾ ಾಂ ಕೆಲೆಾಂ ಆನಿ ಮಹ ಜಿ ದಿೀಷ್ಠೆ ಎಲ್.ಎಚ್.ಹೊಲಿಯ ಹಸ್ತಾ ಕಾಿ ಚರ್ ಪಡಿಯ . ಹಾಾಂವಾಂ ಸಭಾರ್ ತಾಂಪಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಸಕೆಾ ನ ತಾಂ ಕಾಗಾತ್ ವಾಚಯ ಾಂ:"ಮೊಜ ಮೊಗಾಳ್ ಸರ್,- ತೂಾಂ ಅನಿಕೀ ವಾಾಂಚ್ಯಯ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಲಾಾಂ, ಕರ್ತಾ ಕ್ ವಿಚಿತ್ರ ತರಿೀ ಹಾಾಂವ್ಕ ಅನಿಕೀ ವಾಾಂಚ್ಯಯ ಾಂ-ಥೊಡೊಚ್ ತಾಂಪ್.

29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


"ಹಾಾಂವ್ಕ ಪತ್ತಾನ ನಾಗರಿೀಕ್ ಸಂಪಕಾಾಕ್ ಆಯ್ನಲಾಯ ಾ ತಕ್ಷಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ತ್ತಜಾ ಬೂಕಾಚಿ ಪರ ತಿ ಮೆಳಿಳ , ಯ್ಲ ಮಹ ಜೊಚ್ ಬೂಕ್,ಹಾಾಂವಾಂ ವಾಚಯ . ಪಯಯ ಾಂ ಹಿಾಂದ್ದಸ್ತಾ ನಿ ಭಾಷಾಾಂತರ್ ಪರ ತಿಯ ದ್ದಿ ರಿಾಂ. ಯೀಗ್ಾ ಪೂಣ್ ಪರ ಚಲಿತ್ ಮನಾಚ, ಏಕಾ ಧಾಮಿಾಕ್ ಸಂಸ್ತಯ ಾ ಚ ಮಿನಿಸೆ ರ್ ಮಹ ಜೊ ಪಾಲಕ್ ಜವಾ್ ಸುಲಯ . ಏಕ್ ’ರನಿ ಟ ಪರ ಣಯ್’ ಥಂಯ್ ಮಹ ಜಿ ಆಸಕ್ಾ ಪಳ್ಲವ್ಕ್ ಚಕತ್ ಜಲಯ . ಜಿಣಾ ಾಂರ್ತಯ ಾ ಕಟಣ್ ಸಂಗಾ ಥಂಯ್ ವಾಾ ಪಕ್ ಅನುಭವ್ಕ ಜೊಡೆಯ ಲಾಾ ಾಂಕ್ ತದ್ದ್ ಾಂ ತದ್ದ್ ಾಂ ಪರ ಣಯ್ಲಚರ್ ಆಸಕ್ಾ ಉದರ್ತ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವಾಂ ರ್ತಕಾ ಜಪ್ ದಿಲಿಯ . ಜರ್ ರ್ತಕಾ ಹಾಾಂವ್ಕ ಕಸಲಾಾ ಕಟಣ್ ಸಂಗಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲಾ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಲೆಯ ಾಂ ತರ್ ತೊ ಕತಾಂ ಮಹ ಣೊಾ ಕೊಣ್ಯಾ ? "ಪಾರ ಮಾಣಿಕು ಣ್ಯನ ತೂಾಂವ ತ್ತಜೊ ವಾ ವಹಾರ್ ಬಯ್ಲಾನ ಸ್ತಾಂಬ್ಳ್ಳ ತಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ದಿಸ್ತಾ . ಹಯಾಕ್ ಸ್ಕಚನ ಪಾಳ್ಳ ಾಂ. ಕತಾಂಚ್ ಕಾಡುಾಂಕ್ ನಾ.ದಖುನ ವಿೀಸ್ ವಸ್ತಾದಿಾಂ ಹಾಾಂವಾಂ ಚರಿರ್ತರ ಚಿ ಸುವಾಾತ್ ಸಂಪಯ್ನಲಿಯ ಆರ್ತಾಂ ರ್ತಚಿ ಅಾಂತ್ಾ ಸಯ್ಾ ಸಂಪಯ್ಲಾ ಾಂ. ಶತಮಾನಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಶತಮಾನಾ ಪಯ್ಲಾಾಂತ್ ಎಕುಸ ರಾಂ ಭುಯರಾಂತ್ ಬಸೊನ ಬದುಯ ಾಂಕ್ ಜಯ್ಲ್ ತ್ತಲಾಯ ಾ ತಾಂ-ಕೊೀಣ್ಖಂಡಿತ್- ವಿಧೇಯು ಣ್ಯನ ಚಲಾಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ತ್ತಮಾೆ ಾಂ

ಪಯಯ ಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತ. ತಿವಿಹ ಸೊಭಾಯ್ ಪತ್ತಾನ ಜಿವಂತ್ ಜಯಾ ಯ್ ಆನಿ ಹಾಾ ಚ್ ಕಾರಣ್ಯಕ್ ಕಮಾಾನ ರ್ತಕಾ ತಿಚ್ಯಲಾಗಾಂ ಹಾಡೆಯ ಾಂ. "ದಖುನ ಪಯಯ ಾಂ ರ್ಥವ್ಕ್ ತೂಾಂವಾಂ ಆಯಶ ವಿಶಾ ಾಂತ್, ಹೆಸಿಯ್ಲ ಆನಿ ಪವಾರ್ತಚ ಆತೊಾ , ಸಿು ರಿರ್ತಚ ಪವಾತ್ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಸಮೊಾ ಾಂವಯ ಾಂ ಸ್ತಕೆಾಾಂ ಆಸ್ತ. ಹೆಾಂ ಆದಿಾಂ ಮಾಗಾ ಅಲೆಕಾಸ ಾಂದ್ದರ ಚ್ಯ ಕಾಳ್ರ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಆಸಯ ಲಾಾ ಉಜಾ ಚ್ಯ ಖ್ಯಾಂಬ್ಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಲಾಯ ಾ ಅದುು ರ್ತಾಂ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಸಂಸ್ತರಾಂತ್ ಅಖೆರ ೀಚ್ಯ ಹೆಸ್ ಆನಿ ಐಸಿಸ್ ರಯ್ಲಳ್ ಕುಟಾ ಚ್ಯ ದುರಂರ್ತ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ತ್ತಕಾ ಸ್ತಾಂಗೊಾಂಕ್ ಚ್. "ಚಡಿಾ ಕ್ ಬರಂವಾಯ ಕ್ ಮಹ ಜೆಲಾಗಾಂ ಬಳ್ ಯ್ಲ ಮನ ನಾ. ದ್ದಖೆಯ ಚ್ ಹಾಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕೆ ಜಯ್. ತ್ತಕಾ ಮೆಚಿ ಾಂವಯ ಾಂ ತೂಾಂ ಕರ್, ಪಾತಾ ಾಂವಯ ಾಂ ಪಾತಾ .ಹೆಾಂ ನಿೀಜ್ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಲಾಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಫಿಕರ್ ನಾ. ಕೊೀಣ್ ಆನಿ ಕತಾಂ ಆಯಶ,ನಹ ಯ್, ಆಯಶ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ಕತಾಂ? ತಾಂ ಏಕ್ ಅವರ್ತರ್, ಪರ ಕರ ತಚ್ಯ ಮನೀಭಾವಾ ಚಾಂ ಅನಿರಿೀಕಿ ತ್,ಸೊಭಿೀತ್,ಕ್ರರ ರ್ ಆನಿ ಅಮರ್, ಎಕುಸ ರೆಾಂ,ಮನಾೆ ಾ ಪಣ್ಯ ರ್ಥವ್ಕ್ ಆನಿ ರ್ತಚ್ಯ ಭಿಮಾತಿಚ್ಯ ರ್ತಾ ಗವವಿಾಾಂ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದಾ ರ್ ಜರ್ತಗೀ? ಸ್ತಾಂಗ್? ಹಾಾಂವ್ಕ ಹಾಾಂಗಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಪಾಟಾಂ

30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸರ್ತಾಾಂ. "ಹಾಾಂವ್ಕ ತ್ತಕಾ ಬರೆಾಂಪಣ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಮಾಗಾಾ ಾಂ. ಆದೇವ್ಕಸ ರ್ತಾ ೆ ಆನಿ ಸವಾಾಾಂಕ್" -ಎಲ್ಡ.ಹೊರೇಸ್ತ ಹೊಲ್ಲೊ . "ಹಾಾಂವಾಂ ಹೆಾಂ ಪತ್ರ ವಿವಸುಾಾಂಕ್ ಯ್ಲ ವಿಶಯ ೀರ್ಣ್ ಕರುಾಂಕ್ ವಚಾಂ ಪರ ಯೀಜ ನಾಚಾಂ ನಹ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ತನ ದುಸರ ಾಂ ಪತ್ರ ಹಾತಿಾಂ ಘತಯ ಾಂ. ಹಾಾಂತ್ತ ಹಾಾಂವ್ಕ ಥೊಡೊಾ ಸಂಗೊಾ ಾ ಸ್ತಾಂಗಾಾ ಾಂ ಆನಿ ಅಪರ ಸುಾ ತ್ ವಾಾಂಟ ಸೊಡ್ಲ್ಾ ಾಂ. ಲೇಖ್ಯಕಾಚಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ ಸಯ್ಾ ಕಂಬಲಾಾ ಾಾಂಡ್ ತಡಿರ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಆಯ್ನಲಾಯ ಾ ಹಾಾ ಪರ್ತರ ಾಂತ್ ಆಸಾಂ ಆಸ್ತ: "ಮೊಗಾಳ್ ಸರ್, ಹಾಾಂವ್ಕಯ ತೊ ದ್ದಖೆಾ ರ್ ಮಿಸೆ ರ್ ಹೊಲಿಯ ಚ್ಯ ಪಿಡೆಚ ಜತನ ಘತೊಯ ಲ. ರ್ತಕಾ ಹಾಾಂವಾಂ ದಿಲಾಯ ಾ ಉರ್ತರ ಪರ ಕಾರ್, ಸರ್ತ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ನಾರ್ತಯ ಾ ರಿೀ, ಮಿಸಾ ರಭರಿತ್ ಆಸ್ತಯ ಹಾಾ ಕಾಮಾಾಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆಸಕ್ಾ ಆಸ್ತ. ಹಾಾಂವ್ಕ ಮಧಾ ವತಿಾ ಜಾಂವ್ಕೆ ಜಯ್ಲ್ . ಮಹ ಜೆಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ,ಯ್ಲ ಹಾಾಂವಾಂ ಕಾಮ್ ಕಚಾ ಜಗೊ ಇರ್ತಾ ದಿ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಯ್ಲ್ ಯ. "ಸುಮಾರ್ ಧಾ ದಿಸ್ತಾಂದಿಾಂ ಮಿಸೆ ರ್ ಹೊಲಿಯ ಕ್ ಮೆಳ್ಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆಪವಾ ಾಂ ಆಯಯ ಾಂ. ತೊ ರ್ತಚ್ಯ ಘರ ಆಸುಲಯ . ತಾಂ ಘರ್ ಸಭಾರ್

ವಸ್ತಾಾಂ ರ್ಥವ್ಕ್ ಸ್ತಕಾಾ ಾ ರಿತಿನ ಸ್ತಾಂಬ್ಳಿನಾಸ್ತಾ ನಾ ಉರುಲೆಯ ಾಂ. ಘಚಿಾ ರಟವಳ್ ಪಳ್ಲಾಂವಾಯ ನವಾೆ ನಿಾನ ಮಾಹ ಕಾ ಆಪವಾ ಾಂ ಧಾಡ್ ಲೆಯ ಾಂ. ಸ್ತಯ್ು ಖಂಚ್ಯಗೀ ಏಶಯ್ಲ ದೇಶ ರ್ಥವ್ಕ್ ಪಾಟಾಂ ಆಯ್ಲಯ ಆನಿ ಪಿಡೆ ವವಿಾಾಂ ವಳಿ ಳ್ಾ , ಮೊರನ ಆಸ್ತ ಮಹ ಣ್ ತಿಣಾಂ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಲೆಾಂ ಸ್ತಕೆಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸ್ತಬ್ರೀತ್ ಜಲೆಾಂ. "ಪಿಡೆಸ್ಾ ಖಟಯ ಾ ರ್ ಬಸೊನ ಆಸುಲಯ . ವಿಚಿತ್ರ ರಿತಿನ ದಿಸೊಯ ಮಾಹ ರ್ತರ ತೊ ಜವಾ್ ಸುಲಯ . ಲಾಹ ನ ಪೂಣ್ ಪಜಾಳ್ಲಯ ಕಾಳ್ಲ ದೊಳ್ಲ, ಬುದಿ ಾಂರ್ತೆ ಯ್ ಪಾಜರ್ತಾಲೆ. ಧೊವಾಂ ಖ್ಯಡ್ ಹದ್ದಾ ಾರ್ ತಿತ್ತಾ ಮ್ ವಾಡ್ ಲೆಯ ಾಂ. ಧೊವ ಕಸ್ ಕತಯ ಲಾಾಂಬ್ ಆಸಯ ಲೆಗೀ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ರ್ತಚ್ಯ ತೊಾಂಡ್ಲ್ರ್ ಸಯ್ಾ ಪವುಲೆಯ . ರ್ತಚ ಹಾತ್ ಲಾಾಂಬ್ ಆಸೊನ ಬಳಿ ಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ ಲೆ. ತರಿೀ ಏಕ್ ರನಾಿ ಟ್ಟ ಮನಾಾ ತಿನ ಚ್ಯಬೆಯ ಲಾಾ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ ಲ. ಏಕಾ ಪೆಟಾ ನ ಚ್ಯಬುಲೆಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ರ್ತಣಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಾಂ. ಸ್ತಧಾರಣ್ ಪೆಟ ನಹ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭೊಗೆಯ ಾಂ. ತೊ ಮೊಸುಾ ಗಲಿೀಜ್ ಮನಿಸ್ ತರಿೀ ಸೊಬ್ರೀತ್ ಪಾಡ್ಲ್ಾ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ ಲ. ಆಸಾಂ ಸ್ತಾಂಗನಾಸ್ತಾ ನಾ ಕತಾಂ ಕರುಾಂ? ಹಾಾಂವಾಂ ಭೆಟ್ಟ ಕೆಲಾಯ ಾ ಹೆರ್ ಮನಾೆ ಾ ಬರಿ ರ್ತಚಾಂ ಮುಸೆ ರ್ ಸ್ತತಯ ಲೆಾಂ. ಹಾಾಂವ್ಕ ಏಕಾ ಬುದಿ ಾಂತ್, ದಯ್ಲಳ್ ಆನಿ ವಿನೀದಿಕ್ ವಾ ಕಾಚಾಂ ಚಿತರ ಣ್ ದಿೀಾಂವ್ಕೆ ಆಶಾಂವೊಯ ಕಲಾಕಾರ್.

31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


"ಮಾಹ ಕಾ ಆಪವಾ ಾಂ ಧಾಡೆಯ ಲಾಾ ಕ್ ಹೊಲಿಯ ರ್ಚರ್ಚಾಲಾ. ಕರ್ತಾ ಕ್ ರ್ತಕಾ ಸ್ತಾಂಗನಾಸ್ತಾ ನಾ ಮಾಹ ಕಾ ಆಪಯ್ನಲೆಯ ಾಂ. ಆಮಿ ಘಡೆಾ ನ ಈಷ್ಠೆ ಜಲಾಾ ಾಂವ್ಕ. ಮಹ ಜ ರ್ಥವ್ಕ್ ರ್ತಕಾ ಕುಮಕ್ ಜತಲಿ ಮಹ ಣ್ ತೊ ಮಾಹ ಕಾ ಆಭಾರಿ ಜಲ. ಮಾಹ ಕಾಚ್ ಕಳ್ಲಳ ಾಂ ನಾ ಕಸಲಿ ಕುಮಕ್ ಮಹ ಣ್.ಸಭಾರ್ ವೇಳ್ ತೊ ಆಪುಣ್ ಭವಯ ಾಂಲಾಾ ಸಭಾರ್ ದೇಶಾಂ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಉಲಯಯ . ಮಾಹ ಕಾ ಚಡ್ಾ ಆರ್ಥಾ ಜಲೆಾಂ ನಾ. ಉಲಯ್ಲಾ ಾಂ ಉಲಯ್ಲಾ ಾಂ ದೊೀನ ಪಾವಿೆ ಾಂ ರ್ತಚಿ ತಕಯ ಸಡಿಲ್ ಜಲಿ ತಸಾಂ ದಿಸ್ತಾ . ಮಾಹ ಕಾ ಆರ್ಥಾ ಜಯ್ಲ್ ತ್ತಲಾಯ ಾ ಭಾಷನ, ಬಹುಶಾ ಗರ ೀಕ್ ಯ್ಲ ಆಬ್ರಾ ಜಯಾ ಯ್. ಮಧ್ಲಾಂ ಮಧ್ಲಾಂ ಇಾಂಗಯ ಷ್ಠ ಉಲಯಯ . ಸಿ ಗತ ಬರಿ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ ಲ. ರ್ತಣಾಂ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಲೆಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಪತ್ತಾನ ಸ್ತಾಂಗೊಾಂಕ್ ನಾಕಾ. ಕರ್ತಾ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ಮಹ ಜ ಜಣ್ಯಿ ಯ ಪರ ಕಾರ್ ಹಾಾಂವಾಂ ರ್ತಚ್ಯ ಉಲವಾಾ ಾ ಚ ಆರ್ಥಾ ಕರುನ ಘತೊಯ . "ಏಕಾ ದಿಸ್ತ ರ್ತಣಾಂ ವಿದೇಶ ರೂಕಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ತಯ್ಲರ್ ಕೆಲಯ ಏಕ್ ಡಬು ದ್ದಖಯಯ ( ತೊ ಆರ್ತಾಂ ಹಾಾಂವಾಂ ತ್ತಕಾ ಮಹ ಣ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯ .). ತ್ತಜೆಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ ಆನಿ ವಿಳ್ಸ್ ದಿೀವ್ಕ್ ರ್ತಚ್ಯ ಮೊನಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತ್ತಕಾ ಧಾಡ್ಲ್ಯ ಕ್ ರ್ತಣಾಂ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಾಂ. ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್, ಏಕ್ ಹಸ್ಾ ಪರ ತಿೀಯ್ ತಯ್ಲರ್ ಕರುನ ತ್ತಕಾ ಧಾಡುಾಂಕ್ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಾಂ. "ಅಖೆರ ೀಚಿಾಂ ಪೆಟನ ಗೆಲಿಯ ಾಂ ಪಾನಾಾಂ

ಹಾಾಂವಾಂ ಪಳ್ಲಾಂವಯ ಾಂ ರ್ತಣಾಂ ಪಳ್ಲವ್ಕ್ ಮಹ ಳ್ಲಾಂ ( ರ್ತಣಾಂ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಲಿಾಂ ಉರ್ತರ ಾಂಚ್ ಸ್ತಾಂಗಾಾ ಾಂ). "ವಹ ಯ್, ವಹ ಯ್. ಆರ್ತಾಂ ಕತಾಂಚ್ ಪರ ಯೀಜನ ನಾ.ಕಸಾಂ ಆಸ್ತಗೀ ತಸಾಂಚ್ ವರ್ಚಾಂದಿ.ಪೆಟನ ವರ್ಚಾಂದಿ ಮಹ ಣ್ಾಂಚ್ ಹಾಾಂವಾಂ ಉಜೊ ದಿಲಯ .ಪೂಣ್ ತಿರ್ತಯ ಾ ರ್ ಫಮಾಾಣ್ ಆಯಯ ಾಂ- ಸು ಷ್ಠೆ , ಚೂಕವಿಣಫಮಾಾಣ್- ಹಾಾಂವಾಂ ವವಗಗ ಾಂ ಉಜಾ ಾಂತ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಕಾಡೆಯ ಾಂ. "ಮಿಸೆ ರ್ ಹೊಲಿಯ ನ ಫಮಾಾಣ್ ಮಹ ಣ್ ಕತಾಂ ಆರ್ಥಾ ಕೆಲಯ ತೊ ಹಾಾಂವ್ಕ ನೆಣ್ಯಾಂ. ಕರ್ತಾ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ರ್ತಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ತೊ ಚಡಿಾ ಕ್ ಉಲಯಯ ನಾ. "ಹಾಾಂವ್ಕ ಆಖೆರ ೀಚ್ಯ ದರ ಶಾ ಕ್ ವರ್ತಾಂ. ಏಕಾ ರತಿಾಂ ಇಕಾರ ವರರ್ ಮಹ ಜ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಾಂ ಅಾಂತ್ಾ ಲಾಗಾಂ ಜಲಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ಕಳನ ರ್ತಕಾ ಪಳ್ಲಾಂವ್ಕೆ ಗೆಲಾಂ. ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ಇಲಯ ವೇಳ್ ಕಾಮ್ ಕರುಾಂದಿ ಮಹ ಣ್ ಇಾಂಜೆಕ್ಷನ ದಿೀಾಂವ್ಕೆ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಾಂ. ಘರ ಭಿತರ್ ವಚ್ಯ ಪಯಯ ಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಭಾಯ್ರ ಭಿಯ್ಲನ ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ಬರಿ ನವೆ ರನಿ ಮೆಳಾಂಕ್ ಆಯ್ನಯ . ತಿಚ ಧನಿ ಮೆಲಗೀ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವಾಂ ವಿಚ್ಯಲೆಾಾಂ. ನಾ ಮಹ ಣ್ ತಿಚಿ ಜವಾಬ್.ಪೂಣ್ ತೊ ಘರಾಂತ್ ನಾಖಟಯ ಾ ರ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಉಟಯ ಲ, ಖ್ಯಲಿ ಪಾಯ್ಲನಿಾಂಚ್ ಘರ್ ಸೊಡ್್ ಗೆಲಾ ಆನಿ ರ್ತಕಾ ಹಾಾ ಚ್ ಜಗಾಾ ರ್ ಆಖೆರ ೀಕ್ ರ್ತಚ್ಯ ನಾರ್ತಿ ನ ಪಳ್ಲಲೆಯ ಾಂ.ಬುಗಾಾ ಾಕ್ ಮೆಲಾಯ ಾ ಕ್ ಪಳ್ಲಲಾಯ ಾ ಬರಿ ಜಲಾಯ ಾ ನ

32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತೊ ಆರ್ತಾಂಯ್ ಭಿಯ್ಲನ ಕುಲ್ಕೆ ಲ ಕಾಡ್ಲ್ಾ .

ಮೊಸುಾ ಗೊತ್ತಾ ನಾ ದಖುನ ಹಾಾಂವ್ಕ ಚಡಿಾ ಕ್ ಚಚ್ಯಾ ಕರಿನಾ.

"ರ್ತಾ ರತಿಾಂ ಚ್ಯಾಂದ್ದ್ ಾ ಚ ಉಜಿ ಡ್ ಅದುು ತ್ ಜವಾ್ ಸುಲಯ . ಭರಪ್ ಪದಯ ಲಾಾ ನ ಸಕೆ ಡಿೀ ಸೊಭಿೀತ್ ದಿಸ್ತಾ ಲೆಾಂ. ಹಾಾಂವಾಂ ಚಲನಾಂಚ್ ರ್ತಚ್ಯ ಸೊಧ್ಲ್ ಕ್ ಪಡೊಯ ಾಂ. ಭಪಾಾಾಂರ್ತಯ ಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಪಾಟಯ ವ್ಕ ಕೆಲ. ನವೆ ನಿಾಕ್ ತಿಚ್ಯ ಘೊವಾಕ್ ಉಟಂವ್ಕೆ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಾಂ.

"ಮಿಸೆ ರ್ ಹೊಲಿಯ ಕ್ ಹಾಾ ಜಗಾಾ ಚ್ಿ ವಳಕ್ ಆಸ್ತ ಮಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಉಡ್ಲ್ಸ್. ಕರ್ತಾ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ಆದ್ದಯ ಾ ದಿಸ್ತ ರ್ತಣಾಂಚ್ ಮಾಹ ಕಾ ಹಾಾ ವಿಶಾಂ ಸ್ತಾಂಗ್ ಲೆಯ ಾಂ. ತೊ ಲಾಹ ನ ಆಸ್ತಾ ನಾ ಅಸುಲೆಯ ಬರಿಚ್ ಗುಡ್ಲ್ಾ ಚ ಫ್ರತೊರ್ ಆಸ್ತತಿಗ ೀ ಮಹ ಣ್ ರ್ತಣಾಂ ವಿಚ್ಯರುಲೆಯ ಾಂ.ಅಸಲಾಾ ಜಗಾಾ ರ್ ವಚನ ಹಾಾಂವ್ಕ ಮೊರಾಂಕ್ ಆಶರ್ತಾಂ ಮಹ ಣ್ ರ್ತಣಾಂ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಲೆಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಏಕ್ ಚ್ ಪಾವಿೆ ಾಂ ಮತಿಕ್ ಜಳ್ೆ ಲೆಾಂ. ತಸಾಂ ತೂಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ತಿರ್ತಯ ಾ ಪಯ್ಸ ವಚ್ಯನಾಕಾ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವಾಂ ಸ್ತಾಂಗಾಾ ನಾ ತೊ ಇಲಯ ಸೊ ಹಾಸುಲಯ ಹಾಾಂವಾಂ ಉಡ್ಲ್ಸ್ ಕೆಲ.

"ಆದಿವಾಸಿನಿ ಬ್ಾಂದಯ ಲೆಾಂ ’ಡೆವಿಲ್ಸ ರಿಾಂಗ್’ ನಾಾಂವಾಚಾಂ ಏಕ್ ಬ್ಾಂದ್ದಪ್ ಥಂಯಸ ರ್ ಆಸ್ತ. ಹಾಾಂವಾಂ ಹಾಾ ಬ್ಾಂದ್ದು ಕ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವಿೆ ಾಂ ಪಳ್ಲಲಾಾಂ. ಏಕಾ ಮುದಿಯ, ವತ್ತಾಲಾಕಾರಚಾಂ ಬ್ಾಂದ್ದಪ್. "ಹೊ ಜಗೊ ಏಕಾ ಕಾಳ್ರ್ ಇಜಿಪಾಾಚಿ ದೇವರ್ತ ಐಸಿಸ್ತ್ ಕ್ ಸಮಪಿಾತ್ ಜವಾ್ ಸೊನ ಭಕಾ ಪಣ್ಯನ ಪವಿತ್ರ ಜವಾ್ ಸುಲಯ . ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಜಣೆ ರನಿ ಹೆಾಂ ಪೂರ ಅಸಂಬದ್್ ಮಹ ಣ್ ಒಲಾಯ್ನಲೆಯ ಾಂ. ರ್ತಣಿಾಂ ಐಸಿಸ್ ಬ್ರರ ಟನಾಕ್ ವಚಾಂಕ್ ಚ್ ನಾ ಮಹ ಣ್ ಘೊರ್ಣ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ತರಿೀ ಮಹ ಜ ವಾಾಂಟಾ ಕ್ ಫಿೀನಿಷಿಯ್ಲನ ಯ್ಲ ರೀಮನ ಜನಾಾಂಗಾಚ್ಯನಿ ತಿಚಿ ಪೂಜ ಕರುನ ಆರಧನ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ತರ್, ರ್ತಣಿಾಂಚ್ ತಿಕಾ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಕರ್ತಾ ಕ್ ಹಾಡುಾಂಕ್ ನಹ ಜೊ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂರ್ತಾ ಾಂ. ಪೂಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಹಾಾ ವಿರ್ಯ್ಲಾಂಚರ್

"ಸ್ತಕೆಾಾಂ,ಆಮಾಯ ಉಲವಾಾ ಾ ವವಿಾಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಏಕ್ ಹಿಶರ ಮೆಳಳ . ಮೆಟಾಂಚಿ ನಿಶನಿ ಗಣಾ ಾಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾ ನಾ ಹಾಾಂವ್ಕ ಅಧ್ಲಾಾಂ ಯ್ಲ ಚಡಿತ್ ಚ್ ಮೈಲ್ ವವಗಗ ಾಂ ಚಲಯ ಾಂ. ವಹ ಯ್, ಥಂಯಸ ರ್ ಮುದಿಯಚ್ಯ ಆಕಾರಚ್ಯ ಜಗಾಾ ರ್- ಹಾಾಂವ್ಕ ರವಾಯ ಾಂ- ಅನಿ ಮುಖ್ಯರ್ ರತಿಕ್ ಘಾಲಾಯ ಾ ನೆಹ ಸ್ತಾ ಚರ್ ಚ್ ವಿಚಿತ್ರ ವಾ ಕಾ , ತಸಾಂ ಮಹ ಣ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ಚಿಾಂರ್ತಪ್, ಮಿಸೆ ರ್ ಹೊಲಿಯ ಭಪಾಾಾಂತ್ ಉಭೊ ಅಸುಲಯ . "ನಿಜಯ್ನೆ ೀ ಹಾಾಂವ್ಕ ಹೆಾಂ ವಿಚಿತ್ರ ದರ ಶ್ಾ ಕೆದಿಾಂಚ್ ವಿಸೊರ ಮೊಿ ಯ ನಾ.ಏಕಾಚ್ ಫ್ರರ್ತರ ಮಧ್ಲಾಂ ವತ್ತಾಲ್ ಆಕಾರಚರ್

33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಸೊನ ಮೊಳ್ು ವಯ್ಲಯ ಾ ನೆಕೆರ್ತರ ಾಂ ದಿಶಾಂ ವಯ್ರ ದಿಸ್ತಾ -ಎಕುಸ ರೆಾಂ ಆನಿ ಭಾರಿಚ್ ಗಂಭಿೀರ್ ಆಸ್ತ. ಹಾಾಂಚ್ಯ ಮಧ್ಲಾಂ ಭಪಾಾಚಾಂ ಪಾನಾ ಬರಿ ಚಂದ್ದರ ಚ ಅದುು ತ್ ಉಜಿ ಡ್. ಧವಾಾ ಖ್ಯಡ್ಲ್ಚ್ಯ ಆನಿ ಧವಾಾ ನೆಹ ಸ್ತಾ ಚ ಮಿಸೆ ತ್ ಹೊಲಿಯ ಕಸಲಾಾ ಗೀ ಅಬ್ರಾ ಭಾಷನ ಆಹಾಿ ನ ದಿರ್ತಲ. ರ್ತಚ ರ್ತಳ ಬಳಿ ಾಂತ್ ಅಸ್ ಲಯ . ರ್ತಚ ಹಾತ್ ವಯ್ರ ಮೊಳ್ು ಕ್ ಪಳ್ಲರ್ತಲೆ.

ಕೆಲಾಯ ಾ ವಾ ಕಾ ಕ್ ಉಲ ಕರುಾಂಕೀ ಮಹ ಜಾ ನ ಜಲೆಾಂ ನಾ.

"ರ್ತಾ ಚ್ ವಳ್ರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಅನೆಾ ಕಾ ವಾ ಕಾ ಥಂಯಸ ರ್ ಆಸೊಯ ಅನುಭವ್ಕ ಜಲ. ಕರ್ತಾ ಕ್ ಮಹ ಜಿ ವಳಕ್ ಕಳ್ನಾಯ ಮಹ ಣ್ ತ್ತಮಾೆ ಾಂ ಆರ್ತಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಲೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂರ್ತಾ ಾಂ. ಸ್ತಿ ಭಾವಿಕ್ ಥರನ ಮಾಹ ಕಾ ಅಾಂಧ್ ವಿಶಿ ಸ್ ಕಾಣಾ ಾಂತ್ ಭಸುಾಾಂಕ್ ಆಸಕ್ಾ ನಾ- ಅಸಂಬದ್ಾ ಜವಾ್ ಸ್ತ.ತರಿೀ ಹಯಾಕಾ ಸಂಧಬ್ಾನಿ ಹಾಾಂವಾಂ ಪಳ್ಲಲೆಯ ಾಂ ಯ್ಲ ಪಳ್ಲಲೆಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ ಲೆಯ ಾಂಥಂಯಸ ರ್ ಧುಾಂವೊರ್ ಆಯಯ ಮಾಹ ಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ-ಕತಾಂಗೀ ಭಾರಿಚ್ ಉಜಿ ಡ್ಲ್ಚಾಂ ಯ್ಲ ಅದುು ತ್ ಜವಾ್ ಸುಲೆಯ ಾಂ ರೂಪ್ ಕರ ಮೇಣ್ ಸಿಾ ರೀಯಚ್ಯ ರೂಪಾನ ಬದ್ದಯ ಲೆಾಂ. ರ್ತಚ್ಯ ಕಪಲಾರ್ ನೆಕೆರ್ತರ ತಸಲ ಉಜೊ ಪೆಟಾ ಲ.

"ಹಾಾಂವ್ಕ ರ್ತಾ ಚ್ ಜಗಾಾ ಕ್ ಪಾವಾಾ ನಾ ಉಜಿ ಡ್ ಮಾಯ್ಲಗ್ ಜಲ ಆನಿ ಮಿಸೆ ರ್ ಹೊಲಿಯ ಚ ಬ್ವಳ ಅನಿಕೀ ಉಭಾರುನ ಆಸ್ ಲೆಯ . ಹಾರ್ತಾಂತ್ ಬೇತ್.

"ರುಪೆಾ ಾಂ ಯ್ಲ ಪರ ತಿಫಲನ ಯ್ಲ ಕತಾಂಯ್ ಆಸುಾಂದಿ,ಮಾಹ ಕಾ ಭಿಯ್ಲನ ಬುಡಯಯ ಾಂ. ಹಾಾಂವ್ಕ ಫರ್ತರ ಬರಿ ತಟಸ್ಾ ಜಲಾಂ. ಆನಿ ಹಾಾಂವಮ್ ಪಾಟಯ ವ್ಕ

"ಹಾಾಂವ್ಕ ಆಸಾಂ ಆಸ್ತಾ ನಾಾಂಚ್ ಮಿಸೆ ರ್ ಹೊಲಿಯ ನ ಸಯ್ಾ ಕತಾಂಗೀ ಪಳ್ಲಲಾಾಂ ತಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಸು ಸ್ೆ ಜಲೆಾಂ. ತೊ ಉಜಿ ಡ್ಲ್ ದಿಶಮ್ ಘವೊಯ ಾಂ ಆನಿ ಬಬ್ಟಯ ಸಂತಿಸ್ತಚಿ-ರನಾಾಂತಿಯ ತಸಲಿ ಬಬ್ಟ್ಟ.ರ್ತಣಾಂ ಮುಖ್ಯರ್ ಮೇಟ್ಟ ಕಾಡೆಯ ಾಂ.

ವಯ್ಲಾ ಚಾಂ ಪತ್ರ ಮುಖ್ಯರ್ ಕತಾಂ ಸ್ತಾಂಗಾಾ ತಾಂ ಗಜೆಾಚಾಂ ನಹ ಯ್.ಕರ್ತಾ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ರ್ತಾಂತ್ತ ಉಜಿ ಡ್ಲ್ಚಾಂ, ತಾಂ ರೂಪ್ ಕಸಾಂ ಹೊಲಿಯ ಚಿ ಕ್ರಡ್ ಘರ್ತ ಆನಿ ರ್ತಕಾ ಕಸಲಾಾ ಥರಚಿ ಖುಶ ಜಲಿ ಮಹ ಳ್ಯ ಾ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಪತ್ರ ಉಲಯ್ಲಾ . ರ್ತಣಾಂ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಲ ಡಬು ಆಯಯ . ರ್ತಾಂತ್ತ ಪಿತ್ತರ್ತಾಂ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವಾಂ ಕತಾಂಚ್ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಾಂ ನಾ. ಫಜಾಳಿಯ ಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಮೊತಿಯ್ಲಾಂ-ನಿಳೆ ಾ ಮಣಿಯ-ರಗಾಾ ರ್ತಾಂಬ್ಾ ಾ ಚ ಮಣಿಯ-ಭಾಾಂಗಾರ ಚಿಾಂ ಘಾಾಂಟ ಇರ್ತಾ ದಿ. ಹಾಾಂವಾಂ ಮಹ ಜ ಹಾತಿಾಂ ಧರ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ಇಲಯ ಹಾಲಯ ಆನಿ ಘಾಾಂಟ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗೊಯ ಾ ,ಕಿ ೀಣ್ ತರಿೀ

34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಧುರ್ ಆವಾಜ್,ರತಿಾಂ ಧಯ್ಲಾಾಂತ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಯಾಂವಾಯ ಬರಿ. ಮಹ ಜ ಕ್ರಡಿಾಂತ್ ಜುಮ್ಾ ಜಲೆಾಂ. ಹಸ್ಾ ಪರ ತಿಯಾಂತ್ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಲೆ ಬರಿ ಹಾಾಂವ್ಕ ಕಸಲಿಚ್ ಪರ ತಿಕರ ೀಯ್ಲ ದಿೀನಾ. ಹಾಾಂಚ ಆನಿ ಹಾಾಂಚ್ಯ ಭಿತಲಾಾ ಾ ಮಹರ್ತಿ ಚ ಅನುಭವ್ಕ ಹಯಾಕಾ ವಾಚ್ಯು ಾ ಕ್ ಆಪಾಪಾಯ ಾ ಥರನ ಮೆಳ್ಜಯ್. ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಮಾತ್ರ ಸು ಸ್ೆ -ಮಿಸೆ ರ್ ಹೊಲಿಯ ಆನಿ ಲಿಯೀ ವಿನಿಸ ನ ಪಳ್ಲವ್ಕ್ ಅನುಭವಿಸ ಲಾಾ ಸಂಗಾ ಾಂ ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಸತ್ ಉಲಯ್ಲಾ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಪಾತಾ ರ್ತಾಂ. ಹಾಾ ರಹಸ್ತಾ

ವಿಶಾ ಾಂತ್ ಸು ಸ್ೆ ವಾಖ್ಯಾ ನ ಅಯಶ ಆನಿ ಹೆರನಿ ದಿಲಾಾಂ ತಾಂ ಸಮಾಧಾನೆಚಾಂ ಜವಾ್ ಸ್ತ. ನಿಜಯ್ನೆ ೀ ಮಿಸೆ ರ್ ಹೊಲಿಯ ಬರಿ, ಹಾಾ ಪಾನಾನಿ ತಿಕಾಯ್ ದಿಲಾಾಂ.ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಅಸು ಷ್ಠೆ ಐಸಿಸ್ ಪುರಣ್ ಸಯ್ಾ ಮೆಳ್ಾ . ಪವಾರ್ತಚ್ಯ ಉಜಾ ಾಂತ್ ಕವಲ್ ಪೊಡ್ಲ್ಯ ಬರಿ, ತಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ ತಯ ಲಾಾ ಪದ್ದಾಂತ್ ಅಖೆರ ೀಕ್ ದಶಾನ ದಿಾಂವಯ ಾಂಚ್ ರ್ತಚ ಉದಾ ೀಶ್ ಜವಾ್ ಸ್ತ.

-ಸಂಪಾದಕ್. -----------------------------------------------------------------------------------------

THE CHANGE TAKES PLACE!

-*Fr. Cedric Prakash SJ The change takes place: on Monday 14 December the Electoral College of the United States formally and officially declared Joe

Biden as the next President of the United States with Kamala Harris as the Vice-President! Earlier, on Friday 11 December the US Supreme Court even refused to consider two Republican challenges to the elections. It was perhaps the ultimate humiliation for an outgoing President and his party to digest such a verdict from a Court with mainly conservative judges! But inspite of all this, they are still unrelenting! A sad commentary indeed on the world’s oldest democracy! Biden will finally be

35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


sworn in as the US President on 20

January 2021 after the US Congress goes through the formality of counting the Electoral College votes on 6 January. On 14 December, Biden however, was gracious in victory; in a speech accepting the verdict of the Electoral College he said, “In this

battle for the soul of America, democracy prevailed. We the people voted. Faith in our institutions held. The integrity of our elections remains intact. And so, now it is time to turn the page. To unite. To heal.”

The change takes place: it was on 7 November when the outcome of the elections was first a ‘fait

accompli’! CNN host and political commentator Anthony Kapel "Van" Jones was asked a direct question about what he felt about the election results; Van Jones was caught on camera, weeping live on air and watched perhaps by millions all over and in a voice, cracking said, “It's easier to be a

parent this morning, it's easier to be a dad, it's easier to tell your kids character matters. This is vindication for a lot of people who really have suffered. 'I can't breathe.' That was not just George Floyd. There were a lot of people who felt like they couldn't breathe. “This is a big deal," he continued, "for us to be able to get some peace, and have a chance for a reset. I want my sons to look at this. It's easy to do it the cheat way and get away with stuff, but it comes back around. This is a good day for this country. I am sorry for the people who lost, for them, it's not a good day, but for most, this is a good day." Moving words flowing directly and spontaneously from his heart. He could not have captured the mood and enthusiasm of the nation on the election of Joe Biden and Kamala Harris, in a more

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


poignant and emotional manner. It was indeed a breath of fresh air! The change takes place: on all counts it was a historic election which was held on 3 November (postal ballots were sent in earlier). Joe Biden was pitched against the incumbent President Donald Trump who was seeking a second term. All were sure that it would be a close race; independent media and top political analysts were not willing to make any hazardous guesses. In the end it went down to the wire. After four days of anxious wait the US (and the world) finally had a result on 7 November. Joe Biden had won the key battleground state of Pennsylvania in a close finish and was declared the president-elect. A few hours later in a televised speech which was watched the world over, Biden said,

“I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America I believe is about. It's about people. And that's what our administration

will be all about”. Both Biden and Harris have pledged to end an era of ‘demonisation’. After four turbulent years of polarisation, divisiveness and hate, their positive forward-looking words are those of hope. The change takes place: Biden's running mate and now Vice President-elect California Senator Kamala Harris, has many ‘firsts’ to her credit; she is now the first woman, the first Black woman and the first American woman of Indian origin; the first daughter of immigrants (her father was from Jamaica and mother from Chennai) who will serve as vice president. Kamala had close ties with her grandfather P.V. Gopalan, who was a Secretary of the Government of India under Prime Minister Jawaharlal Nehru. In her acceptance speech, embracing the diversity which is America, Harris in her opening words said, “Congressman John Lewis before

his passing wrote: ‘Democracy is not a state. It is an act.’ And what he meant was that America’s democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to

37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


fight for it, to guard it and never take it for granted. And protecting our democracy takes struggle. It takes sacrifice. But there is joy in it, and there is progress. Because we the people have the power to build a better future. And in doing so she redefined the spirit of democracythe ability to fight, to struggle, to progress and to change. The change takes place: both Biden and Harris are people of faith. Biden is known as a devout Catholic, who often prays the Rosary. An interview of him in 2015 with Jesuit Matt Malone the editor of the ‘America’ is going viral. In it Biden calls his faith a “gift,” saying his parents inculcated in him Catholic values. In that interview he says, “Jesus Christ is the human

embodiment of what God wanted us to do. Everything Jesus did was sort of consistent with what generically we were supposed to do: treat people with dignity.”

Biden also speaks about his meeting with Pope Francis in 2013. “He’s the embodiment of Catholic

social doctrine that I was raised with. The idea that everyone’s entitled to dignity, that the poor

should be given special preference, that you have an obligation to reach out and be inclusive.” When the days dragged on for the final results, he constantly told his supporters “to keep the faith”. In his winning speech for good measure he said, “The Bible tells us, ‘to everything

there is a season: a time to build, a time to reap, and a time to sow and a time to heal’ This is the time to heal in America. Now this campaign is over, what is the will of the people? What is our mandate?” Harris, on the other hand, is the daughter of a Hindu mother and a Christian father; now married to a Jewish man. In a way, she has been schooled in some of the world’s major religions. Today she regards herself as a Black Baptist. During the campaign she often referred to the parable of the ‘Good Samaritan’ which she says helped shape her thoughts and actions on who one’s neighbour is. Last year at a meeting, she said, “Neighbour is

not about having the same ZIP code. What we learn about in that parable is that neighbour is someone you are walking by on the street. … Neighbour is about

38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


understanding and living in service of others — that we are all each other’s brothers and sisters.” Words similar to Pope Francis’ latest Encyclical ‘Fratelli Tutti’. In other speeches, Harris has invoked liberation theology, the strain of Christian thought that emphasizes social concern for the poor and political liberation for oppressed peoples. Transformative thoughts for meaningful action! The change takes place: Joe and Kamala are both steeped in family and the values that embody a family. They have consistently referred to their families throughout the campaign and particularly on election night, when Biden said, “Folks, in the last days

of the campaign, I began thinking about a hymn that means a lot to me and my family, particularly my deceased son Beau. It captures the faith that sustains me and which I believe sustains America. And I hope, and I hope it can provide some comfort and solace to the 230 million -- thousand Americans who have lost a loved one through this terrible virus this year. My heart goes out to each and every one of

you. Hopefully this hymn gives you solace as well. It goes like this. ‘And he will raise you up on eagles' wings, bear you on the breath of dawn, and make you to shine like the sun and hold you in the palm of his hand.’ And now together on eagles' wings, we embark on the work that God and history have called us to do with full hearts and steady hands, with faith in America and in each other, with love of country, a thirst for justice” Kamala remembered her own mother, “my mother, Shyamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn’t quite imagine this moment. But she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so, I’m thinking about her and about the generations of women — Black women, Asian, White, Latina, Native American women who throughout our nation’s history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality, liberty and justice for all, including the Black women, who are often, too often overlooked, but so often prove that

39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


they are the backbone of our democracy.”

v. vi.

The change takes place: The Joe Biden administration will be committed to the environment and to address climate change. He has promised to re-enter the Paris Agreement on day one of his office. He was there in Paris on 12 December 2015 when President Obama signed the historic agreement on behalf of the United States; the US recently withdrew from that agreement. The manifesto on his website for the campaign included the following points: i.

ii. iii.

iv.

to ensure that the U.S. achieves a 100% clean energy economy and reaches netzero emissions no later than 2050' to build a stronger, more resilient nation to rally the rest of the world to meet the threat of climate change to stand up to the abuse of power by polluters who disproportionately harm communities of colour and

low-income communities to fulfil our obligation to workers and communities who powered our industrial revolution and subsequent decades of economic growth'

Biden says his policies would protect workers affected by the transition to cleaner energy sources, such as coal miners and power plant workers, as well as invest in their communities. On the night of his election, he emphatically reiterated his pledge on “the battle to save our planet by getting climate under control”. The change takes place: Both Joe Biden and Kamala Harris have ‘justice’ and ‘human rights’ in their DNA. Given her track record Harris is very forthright on justice issues. A year ago, in Iowa she said, I have

spent my career as a prosecutor. I’ve only had one client in my entire life, and that has been the people. Unlike other people, unlike others, I have never represented a corporation. I have never represented a special interest. I started my career fighting for the people. In fact, the first time I

40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


walked into a courtroom, I spoke five words. ‘Kamala Harris, For the People. ‘And those words, ‘For the People,’ capture our system of justice. Because there are two points when we say for the people. One, in our system of justice, we have rightly said that a harm against anyone is a harm against everyone — that no one should ever be made to fight alone. And for the people, when I stood there, and when I stand here today, also means all the people. Regardless of race, regardless of gender, regardless of sexual orientation, regardless of the party with which they are registered to vote, regardless of the language your grandmother speaks. It means all the people. And it was for the people that a large part of my early career was about fighting against those who molested children and raped women — because it was about saying that those survivors deserved justice and a voice that gave them safety without judgment. For the People”. Biden resonates in a similar way; for both of them justice was on the ballot- a determined way to ensure change!!

The change takes place: The Joe Biden-Kamala Harris administration will great for the people of India but perhaps not for the ruling regime! Both of them love India – have close connections and know exactly what is happening in the country. In a recent policy paper, among other things, Biden plans to increase the number of high-skilled visas, including the H-1B, and eliminate the limit on employmentbased visas by country, both of which are expected to benefit tens of thousands of Indian profession als impacted by some immigration policies of the outgoing Trump administration. Both have expressed concern on the human rights situation in India- particularly on freedom of speech and expression and freedom of religion. Both leaders have on record, taken positions that make it clear they back a liberal India, and care about it. One can be sure that BidenHarris will not give this regime the free pass that Trump did. Biden has xpressed disapproval of the CAA and the National Register of Citizens (NRC), and Harris’ words on the abrogation of Article 370 should alarm New Delhi, “We have

41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


to remind the Kashmiris that they are not alone in the world. We are keeping a track on the situation. There is a need to intervene if the situation demands.” Currently there is wide concern all over the US on the farmer’s protest in India. So, there is bound to be a paradigm shift in the US-India relations: deeper on one level and challenging on the other. No one can now dare say that there is ‘interference’ by the US in India’s internal affairs; after all, there is the recent precedence of the ‘Howdy Modi’ bash in Texas and the ‘Namaste Trump’ tamasha in Ahmedabad, to go by! For many the phrase ‘abki baar, Trump sarkar’. by a foreign head of State still rankles something which protocol-wise is non-acceptable! The change takes place: on 7 November night, speaking to millions all over the world, President-elect Joe Biden also said,

“I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. And to unite us here at home. It's the honor of my lifetime that so

many millions of Americans have voted for that vision. And now, the work of making that vision is real, it's a task -- the task of our time”. Yes, America and the whole world certainly needs the restoration of her soul: a ‘climate’ for change based on unity, hope, faith, compassion, justice, family values, a healthier environment; but above all, as Van Jones puts it so succinctly “to tell your kids character matters”, that one can now breathe more easily. As the world rejoiced in the midst of a serious pandemic, after a very long time, one had to thank God on what is taking place, to pray and act that the vision becomes a reality; that pledges are turned into action; that swords are turned into ploughshares- and for all to graciously say, “Finally, the

change”!

15 December 2020 (*Fr Cedric Prakash is a human rights and peace activist- writer. Contact:cedricprakash@gmail.com)

42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವೈವಾಹಿಕ್ ಅತ್ತ್್ ಾ ಚಾರ್

ಟೊನ್ರ ಮೊಂಡೊರ್ನಾ , ನ್ರಡೊ್ ೀಡಿ (ದುಬಾಯ್) ಲೇಖನಾಚಾಂ ಶರೀನಾಾಂವ್ಕ ವಾರ್ಚನ ಉಡೊನ ಪಡ್ಲ್ನಾಕಾತ್. ಅರ್ತಾ ಾ ಚ್ಯರ್ ಮಹ ಳಿಳ ಸಂಗತ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಲೆ ಲಾಾ ಆನಿ ಪರ್ತರ ಾಂನಿ ವಾರ್ಚನ ಜಣ್ಯಾಂವ್ಕ. “ವೈವಾಹಿಕ್ ಜಿೀವನಾಾಂತ್ ಅರ್ತಾ ಾ ಚ್ಯರ್ ಜಾಂವೊಯ ತರಿ ಕಸೊ?” ಮಹ ಣ್ ತ್ತಮಿ ವಿಚ್ಯರೆ ಾ ತ್. ಸಿಾ ರಯಚ್ಯಾ ಪವಾಣಗ ವಿಣಾಂ, ತಿಚ್ಯಾ ಶರಿೀರರ್ಥವ್ಕ್ ಸುಖ್ ಜೊಡೆಯ ಾಂ ಅರ್ತಾ ಾ ಚ್ಯರ್ ಮಹ ಣ್ ಕಾನ್ಯನ ಸ್ತಾಂಗಾಾ ತರಿೀ, ಕಾಜರಿ ಸಿಾ ರೀ ಆಪಾಾ ಕ್ ಇಚ್ಯಾ ವ ಖುಶ ನಾ ತರಿ, ಆಪೊಯ ಪತಿ ಆಪಾಾ ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಾಂ ಸುಖ್ ಅಪೇಕೆ ರ್ತನಾ ರ್ತಕಾ ನಾ ಮಹ ಣ್ಯನಾಸ್ತಾ ಾಂ ರ್ತಚಸಂಗಾಂ ಸಹಕರಿಸ ಜಯ ಪಡ್ಲ್ಾ . ಹಾಕಾಚ್ ವೈವಾಹಿಕ್ ಅರ್ತಾ ಾ ಚ್ಯರ್ (ಮೆರಿಟಲ್ ರೇಪ್) ಮಹ ಣ್ ಆಪಯ್ಲಾ ತ್. ಕುಜ್ ಾಂತ್ ಆಯ್ಲಾ ನಾಾಂಚಿ ರಸ್ ಪಡುನ ಧುಾಂವ್ಕೆ ಆಸ್ತಯ ಾ ರಜಿಯ ನಾಕ್

ಧುಾಂವ್ಕೆ ಆನಿ ದೊೀನಚ್ ಹಾಾಂಡಿಯ ಉರಯ ಾ ತ್ ತಾಂ ಪಳ್ಲವ್ಕ್ ಚಿಕೆೆ ಸಮಾಧಾನ ಜಲೆಾಂ. ತೊಾ ವಗಾಂ-ವಗಾಂ ಧುವ್ಕ್ , ಸುಕೆಯ ಲಾಾ ತ್ತವಾಲಾಾ ನ ಪುಸುನ, ಯರ್ಥಸ್ತಯ ನಾರ್ ದವರುನ, ಕುಜ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯಯ ಾಂ. ಕರ್ತಯ ಾ ವಳ್ರ್ ಆಪೆಾ ಾಂ ಖಟಯ ಾ ರ್ ನಿದುಾಂಕ್ ವಚಾ ತ್ ಮಹ ಳಿಳ ಾಂ ಚಿಾಂರ್ತ್ ಾಂ ರ್ತಕಾ ಧೊಸ್ತಾ ಲಿಾಂ. ರಜಿಯ ನಾಚಿ ದಿನಚರಿ ಸಕಾಳಿಾಂ ಫ್ರಾಂರ್ತಾ ರ್ ಪಾಾಂಚ್ ವರರ್ಚ್ ಸುರು ಜರ್ತ. ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಂವಾಯ ಾ ನಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆ ಕ್ ಭರ್ ್ ದವರುಾಂಕ್ ರ್ತಕಾ ಪಾಾಂಚ್ ವರರ್ಚ್ ಉಟಜಯ್ ಪಡ್ಲ್ಾ ಲೆಾಂ. ರಾಂದ್ದು ಕ್ ಉದ್ದಕ್ ಆನಿ ಬ್ಲಾಾ ಾ ಾಂನಿ ಉದ್ದಕ್ ಭರ್ ್ ದವರುನ ಜರ್ತನಾ, ವೇಳ್ ೫.೩೦ ವೊರಾಂ ಜರ್ತಲಿಾಂ. ಟ್ಯಾ ಶನಾಕ್ ವಚ್ಯಾ ಮಾಲಘ ಡ್ಲ್ಾ ಪುರ್ತಕ್ ಉಟವ್ಕ್ ರ್ತಕಾ ಸಕಾಳಿಾಂಚ ನಾಷ್ಟೆ -ಫಳ್ಹ ರ್ ದಿೀವ್ಕ್ ರ್ತಕಾ ಧಾಡ್ಲ್ಾ ನಾ, ವೊರಾಂ ಸ ಉತರಾ ಲಿಾಂ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪುರ್ತಕ್ ಸಂಸೆ ೃತ್ ಕಾಯ ಸಿಕ್ ಘಾಲಾಯ ಾ ನ ರ್ತಕಾ ಉಟವ್ಕ್ , ತಯ್ಲರ್ ಕರುನ, ಧಾಡ್ಲ್ಯ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಘೊವಾಕ್ ಬೆಡ್-ಟೀ, ನಾಷ್ಟೆ ದಿೀಜಯ್. ತೊ ಆಫಿಸ್ತಕ್ ಗೆಲಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್, ದನಾು ರಾಂಚಾಂ ಜೆವಣ್ ತಯ್ಲರ್ ಕರೆಯ ಾಂ, ಆಯ್ಲಾ ನಾಾಂ

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಧುಾಂವಿಯ ಾಂ, ಸ್ತಾಂಜೆರ್ ಭುಗಾಾ ಾಾಂಕ್ ಖ್ಯಾಂವ್ಕೆ ಮಹ ಣ್ ಖ್ಯಣ್ ತಯ್ಲರ್ ಕರೆಯ ಾಂ, ಮಾಕೆಾಟಕ್ ವರ್ಚನ ಮಾಸ್ಮಾಸಿಳ , ತಕಾಾರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಜೆಾಚಾ ವಸುಾ ಹಾಡೆಯ ಾಂ, ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಟ.ವಿ. ಪಳ್ಲಾಂವಿಯ . ಭುಗಾಾ ಾಾಂಚಾಂ ಇಸೊೆ ಲಾಚಾಂ ಅಭಾಾ ಸ್ತ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ರತಿಚಾಂ ಜೆವಣ್, ಪತ್ತಾನ ಆಯ್ಲಾ ನಾಾಂ ಧುಾಂವಿಯ ಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಬೆಡ್ಲ್ಾ ರ್ ವರ್ಚನ ನಿದುಾಂಕ್ ಧಡು ಡೆಯ ಾಂ... ಅಶಾಂ ಸಗಾಳ ಾ ದಿಸ್ತಚಾಂ ಕಾಮ್ ಮುಗಾಾ ರ್ತನಾ ರಜಿಯ ನಾಕ್ ಪುರಸಣ್ ಆನಿ ಸುಸ್ಾ -ಸುಸ್ಾ ಚ್ ಜರ್ತಲಿ. ಸಗೆಳ ಾಂ ಕಾಮ್ ಆಖೇರ್ ಕರ್ ್ ಕೆದ್ದ್ ಾಂ ಖ್ಯಟಯರ್ ಪಾಟ್ಟ ತಾಂಕನ ಮಹ ಣ್ ಭೊಗಾಾ ಲೆಾಂ. ರ್ತಾ ಚ್ ಪರಿಾಂ ಖ್ಯಟಯರ್ ಯವ್ಕ್ ತಾಂ ನಿದಯ ಾಂ. ಪುಣ್ ಕುಶನಚ್ ನಿದುನ ಆಸ್ಲಯ ಪತಿ ರಜಿಯ ನ ಕೆದ್ದಳ್ ಬೆಡ್ಲ್ಾ ರ್ ಯತಲೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ರಕುನಚ್ ಆಸ್ಲಯ ಗ ಕತಾಂ ಕೊಣ್ಯಾ ? ಸವಾೆ ಸ್ ರಜಿಯ ನಾಚ್ಯಾ ಹಧಾಾ ಾರ್ ಹಾತ್ ಚರವ್ಕ್ , ರ್ತಚ್ಯಾ ಪೆಾಂಕಾಾ ಭೊಾಂವಾರಿಾಂ ಹಾತ್ ರೆವಾಾ ವ್ಕ್ ಪೊಟ್ಟಯ ನ ಧರಿಯ ಆತ್ತರಯ್ ವಾ ಕ್ಾ ಕರಿಲಾಗೊಯ . ಆಜ್ ರ್ತಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಸು ಶಾಾಂತ್ ಖಂಯ್ಲಯ ಾ ಚ್ ರಿತಿಚಿ ಅಕರ ಮ್ಶೀಲರ್ತ ಆಸಿಯ ರಜಿಯ ನ ಪಾಕಾನಾಸ್ತಾ ಾಂ ರವಯ ಾಂನಾ. ದೊೀನಯ್ನ ಶರಿೀರಾಂಚಾಂ ಮಿಲನ ಜಯ್ಲಾ ಾ ಸಂವೇದನಾಾಂನಿ ಮೆಳುನ ಆಸ್ತ ಮಹ ಳಳ ವಿರ್ಯ್ ಕುಶಕ್ ರವುನ ಉರಯ . ರಜಿಯ ನ ಹಾಾ ಮಿಲನಾಕ್ ತಯ್ಲರ್ ಆಸ್ತಗ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂ

ಪಾಕಾನಾಸ್ತಾ ಾಂ-ವಿಚ್ಯರಿನಾಸ್ತಾ ಾಂ ಪತಿ ಆಪಾಯ ಾ ನವಾಾ ಹುರುಪಾನ, ಆವೇಶನ ಸಂಭೊೀಗ್ ಆಧಾನಾ ಆಪೊಯ ಜಿಕೊಯ ಲ ಬ್ವೊೆ ಉಬವ್ಕ್ ಚ್ ಸೊಡೊಯ . ರಜಿಯ ನ ಆಪಾಯ ಾ ಪತಿ ರ್ಥವ್ಕ್ ಚ್ ಖಂಯ್ಲಯ ಾ ಚ್ ರಿತಿನ ಮನ ನಾರ್ತಯ ಾ ರ್ಯ್ನ ಅರ್ತಾ ಾ ಚ್ಯರಕ್ ಬಲಿ ಜಲೆಯ ಾಂ. ಹಾಕಾ ವೈವಾಹಿಕ್ ಅರ್ತಾ ಾ ಚ್ಯರ್ ಮಹ ಣ್ ಆಪಯ್ಲಾ ತ್. ಕಾಜರ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸರಸರ್ 50 ವರಸ ಾಂ ಪಯ್ಲಾಾಂತ್ ತರಿ, ಪತಿ ಆನಿ ಪತಿಣ್ ಸ್ತಾಂಗಾರ್ತ ಜಿಯರ್ತತ್. ಹಾಾಂತ್ತಾಂ ಅಸಲ ಅರ್ತಾ ಾ ಚ್ಯರ್ ಪರ ಸಂಗ್ ಸಬ್ರ್ ಪಾವಿೆ ಾಂ ಜಲಾ ಜವಾ ತ್. “ಮೆರಿಟಲ್ ರೇಪ್” ಹಾಕಾ ಭಾರತಿೀಯ್ ಕಾನ್ಯನ ಚೌಕಟೆ ಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಯ್ಲಾಾಂತ್ ತರಿ ಖಂಯಯ ಾಂಯ್ ಸ್ತಯ ನ ನಾ. ಪಯಯ ಾಂ ಬಲರ್ತೆ ರ್, ರ್ತಚಾಂ ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನ, ಕಾನ್ಯನ, ಬಲರ್ತೆ ರಕ್ ಶಕಾಿ , ದ್ದರ್ ದ್ದಖಲ್ ಕರೆಯ ಾಂ ಅಶಾಂ ಸಬ್ರ್ ವಿವಿಧ್ ವಿರ್ಯ್ ಅಸು ಷ್ಠೆ ಜವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಯ . ಪುಣ್ ಸಿಾ ರಯಕ್ ಪೊಲಿೀಸ್ ಆನಿ ಕಾನ್ಯನ ರಕ್ಷಣ್ ಅಗತ್ಾ ಮಹ ಣ್ ದಿಸ್ತಯ ಾ ರ್ಯ್ನ, ಘರಾಂತ್ ಆಪಾಾ ವಯ್ರ ದಬ್ವ್ಕ ಪಡ್ಲ್ಾ ನಾ, ತಾಂ ಸು ಷ್ಠೆ ಕರೆಯ ಾಂ ಕಷಾೆ ಾಂಚ ವಿರ್ಯ್ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಆಪುಣ್ ಪತಿ ರ್ಥವ್ಕ್ ಚ್ ಬಲರ್ತೆ ರಕ್ ವಳಗ್ ಜರ್ತಾಂ ಮಹ ಣ್ ಕಾನ್ಯನಾಚ ಆಸೊರ ಘಾಂವ್ಕೆ ಚಿಾಂತ್ತನ ಆಶವ್ಕ್ ಆಸ್ತಯ ಾ ಸಿಾ ರಯ್ಲಾಂಚ ಸಂಖ್ಲ ಭಾರತಿೀಯ್ ಸಮಾಜೆಾಂತ್

46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಧಿಕ್ ವಿರಳ್ ಜವಾ್ ಸ್ತ. ಅಸಲಾಾ ಸಿಾ ರಯ್ಲಾಂನಿ ಕತಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಜಯ್? ತಿಕಾ ನಾಾ ಯ್-ನಿೀತ್ ಲಾಭಿಯ ಚ್ ನಾಾಂಗ? ಅಸಲಿಾಂ ವಿವಾದಿತ್ ಸವಾಲಾಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯರ್ತತ್ ತರಿ, ಹಾಕಾ ಜಪ್ ಸೊದ್ದಯ ಾ ಪಯಯ ಾಂ ಭಾರತಿೀಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಿಯ ತಿಾಂನಿ ಬದ್ದಯ ವಣ್ ಜಾಂವಿಯ ಗಜ್ಾ ಆಸ್ತ. ಸಿಾ ರೀ-ಪುರುಷ್ಠ ಆಜ್ ಸಮಾಸಮ್ ಆಸ್ತಯ ಾ ಹಾಾ ಆಯ್ಲಯ ಾ ದಿಸ್ತಾಂನಿ, ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಯ ಾ ಹಯಾಕ್ ವಸುಾ ಾಂ ಥಂಯ್ ಪುರುಷಾಾಂಚಾಂ ಅಧಿಕಾರು ಣ್ ಚಲಾಾ . ಶರಿೀರಿಕ್ ಸುಖ್ ಜೊಡೆಯ ಾಂಯ್ನ ರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಜೆಾ ಪರ ಕಾರ್ಚ್, ಹೆಾಂ ಸವ್ಕಾ ಜಣ್ಯ ಜಯಾ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಸಿಾ ರಯ್ಲಾಂಕ್ ಭೊಗಾನಾ. ಹಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ಚ್ “ಹಾಾಂವಾಂ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ಕಾನ್ಯನಚ್ ಸ್ತಕೆಾಾಂ” ಮಹ ಣ್ ಹಿಟಯ ರ್ ಶಹಿ ಧೊೀರಣ್ ಬೆಡ್ರೂಮಾಕ್ ಲಾಗು ಜರ್ತ. ಸಿಾ ರೀಯಚ್ಯಾ ಇಚಾ ಆನಿ ಖುಶ ವಿರೀಧ್ ಶರಿೀರ್ ಸುಖ್ ಭೊಗೆಯ ಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಅರ್ತಾ ಾ ಚ್ಯರ್ ಮಹ ಣ್ ಸುಲಭ್ ಥರನ ಸ್ತಾಂಗೆಾ ತ್. ಪುಣ್ ಹೆಾಂ ಘರಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ರ್ ವಣದಿಾಂ ಭಾಯ್ರ ಘಡೆಯ ಾಂ ಘಟನ ಮಹ ಣ್ ಅನಿ ಯ್ ಜರ್ತ. ಕರ್ತಾ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್, ಪತಿ ರ್ಥವ್ಕ್ ಚ್ ಪತಿಣಿಚಾಂ ಬಲರ್ತೆ ರ್ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂ ಕಲು ನ ಆಮೆಯ ಜಣ್ ಕರೆಯ ನಾಾಂತ್. “ತಿಾಂ ಕತಾಂ ಜಯ್ ತಶಾಂ ಕರುಾಂದಿತ್. ಹೊ ರ್ತಾಂಚ ಖ್ಯಸಿಗ ವಿರ್ಯ್” ಮಹ ಣ್ ಹೆರ್ ಲೀಕ್ ಹಾಾ ವಿರ್ಯ್ಲಾಂತ್ ರ್ತಾಂಚಾಂ ನಾಕ್ ಲಟನಾಾಂತ್. ಆಪಾಯ ಾ ಪತಿಸಂಗಾಂ

ತಿಚ ಶರಿೀರಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ನಿಮಿಾ ಾಂ, ಕಾನ್ಯನ ಆನಿ ವೈದಾ ಕೀಯ್ ದೃಷಿೆ ಕೊೀನಾಾಂತ್ ತಿಕಾ ಖಂಯಯ ಚ್ ಆರೀಪ್ ರುಜು ಕರುಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ಠ ಕಷ್ಠೆ ಜರ್ತತ್. ರ್ತಾಂತ್ತಾಂಯ್ನ ಪತಿ ವಯ್ರ ಚ್ ಆರೀಪ್ ಮಾಾಂಡುಾಂಕ್ ಧಯ್ರ ಕರ್ತಯ ಾ ಸಿಾ ರಯ್ಲಾಂಕ್ ಆಸ್ತತ್? ಹಾಾ ವವಿಾಾಂ ಅಸಲಿಾಂ ಪರ ಕರಣ್ಯಾಂ ಪೊಲಿೀಸ್ ಸೆ ೀಶನ ಪಯ್ಲಾಾಂತ್ ಪಾಾಂವಿಯ ಾಂ ಭೊೀವ್ಕ ಉಣಿಾಂ. ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ಯುರೀಪ್ ದೇಶಾಂನಿ “ಮೇರಿಟಲ್ ರೇಪ್” ಹಾಕಾ ಕಾನ್ಯನಾಚಿ ಮಾನಾ ರ್ತ ಆಸ್ತ. ಭಾರರ್ತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ಅಸಲಾಾ ಘಟನಾಾಂಚ ವಿರ್ಯ್ ಆಯಯ ತರ್, ಶರಿೀರಿಕ್ ಸ್ತಯ ಪನೆಕ್ ನಾ ಮಹ ಣಯ ತಸಲ ಅಧಿಕಾರ್ ಪತಿಣಕ್ ನಾ ಮಹ ಳಳ ಸಬ್ಾ ಆಯುೆ ಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಾ . ಬಲರ್ತೆ ರ್ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ಮಾನ ಹೊಗಾಾ ವ್ಕ್ ಘಾಂವೊಯ ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ಸಮಿಕರಣ್ಯ ನಿಮಿಾ ಾಂ ಖಂಯ್ನಯ ಚ್ ಸಿಾ ರೀ ಆಪುಣ್ಚ್ ಕಷಾೆ ಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಅಪೇಕಾಿ ಕರಿನಾ. ------------------------------------------

47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


60 ವೊಂ ಸಮ ರಣ್:

ದೆವಾಚೊ ಸವಕ್ –

ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ೊಂದ್ ಮಸಕ ರೆಞ

ಬೆಥನಿ ಮೆಳ್ಚ ಸ್ತಯ ಪಕ್ ಮೊ| ರೇಮಂಡ್ ಫ್ರರ ನಿಸ ಸ್ ಕಾಮಿಲಸ್ ಮಸೆ ರೆನಾಹ ಸ್ ಬ್ಪ್ ದವಾ ಘರಿಾಂ ಚಮೊೆ ನ ಹಾಾ ಚ್ ದಸಾಂಬರ್ 23 ವರ್ 60 ವಸ್ತಾಾಂ ಸಂಪಾಾ ತ್. ಮಂಗುಳ ರಯ ಾ ಗಾವಾಾಂತ್ ಬೆಾಂದುರ್ ಫಿಗಾಜೆಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ ನಾ ರ್ತಣಿಾಂ ಕೆಲಿಯ ಾಂ ನವಾಲಾಾಂ ಸಭಾರ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್. ರ್ತಾ ಪಯ್ನೆ ರ್ತಣ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಕ್ ದಿಲಿಯ ವತಿಾ ಕಾಣಿಕ್ ಆಸ್ತ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಲಾಹ ನ ಫುಲಾಚ ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್. ಹಿ ಏಕ್ ಅಪೂವ್ಕಾ ಕಾಣಿಕ್ ಕರ್ತಾ ಕ್ ಆಜ್ ಬೆಥನಿ ಸಂಸ್ತಯ ಾ ದ್ದಿ ರಿಾಂ ನಹ ಾಂಯ್ಯ

ಮಂಗುಳ ರಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಆಖ್ಯಯ ಾ ದೇಶಾಂತ್ ತಶಾಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ವಿವಿಧ್ ಸವ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಪರ ಸ್ತರ್ ಜತ ಆಸ್ತ. ಎಕಾ ಮನಾೆ ಚ ಪಯ್ಲಸ ದಿಷಿೆ ವವಿಾಾಂ ಹೊ ಸಂಸ್ತರ್ ಕಸೊ ಬರ ಜರ್ತ ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ಕ್ ಮೊ| ರಯುಾ ಾಂದ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ದೇಕ್. ಬ್ರೆೊಂ ಕುಟಾಮ್- ರ್ವತ್ರರ ಸಭೆಚೊಂ ದಾಯ್್ 1985 ಜನೆರ್ 23ವರ್ ಶಮೊಗಾಾಂತ್ ಲಾಜರ್ ಆನಿ ಜುವಾನಾ್ ಹಾಾಂಚ ಸ್ತತೊಿ ಭುಗೊಾ ಜವ್ಕ್ ತೊ ಜಲಾಾ ಲ. ಹಾಾ ಜೊಡ್ಲ್ಾ ಕ್ ತರ

48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭರುನ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ಶಮೊಗಾಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಧಾ-ಬ್ರ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕುಟಾ ಾಂ ವಸಿಾ ಕರುನ ಆಸಿಯ ಾಂ. ಆಪೆಯ ಕಷ್ಠೆ ಸಂತೊಸ್ ವಾಾಂಟ್ಟನ ಘಾಂವಯ ವವಿಾಾಂ ತಿಾಂ ಆಪೆಯ ಕರ ಸಿಾ ಅಸಿಾ ರ್ತಯಕ್ ಸ್ತಕ್ಸ ದಿರ್ತಲಿಾಂ. ಲಾಜರ್ ಆನಿ ಜುವಾನಾ್ ಚಿ ದಕಭರಿತ್ ಜಿವಿರ್ತಚಿ ರಿೀತ್ ಆಪಾಯ ಾ ಭುಗಾಾ ಾಾಂಚರ್ ಬರಚ್ ಪರಿಣ್ಯಮ್ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ಪಾವಿಯ . ಜುವಾನಾ್ ನ ಆಪಾಯ ಾ ಭುಗಾಾ ಾಾಂಕ್ ವಾಡೊಾಂವಾಯ ಾ ವಾವಾರ ಾಂತ್ ಪರಿಣ್ಯಮ್ಕಾರಿ ಪಾತ್ರ ಘತೊಯ . ಆಶಾಂ ಭಾವಾರ್ಥಾ, ದವಾಸು ಣ್, ಮೊೀಗ್, ಆನಿ ಸವನ ಭರ್ಲಾಯ ಾ ಭಲಾಯೆ ವಂತ್ ಕುಟಾ ಾಂತ್ ರಯುಾ ಾಂದ್ದಚಿ ವಾಡ್ಲ್ವಳ್ ಜಲಿ. ಹಾಾ ಮೊಗಾಭರಿತ್ ಕುಟಾ ಾಂತ್ ರಯುಾ ಾಂದ್ ಶಗುಣ್ಯಾಂನಿ ಫುಲಯ . ದುಬ್ಳ ಾ ದ್ದಕಾೆ ಾ ಾಂಚ ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ಹುಸೊೆ ಲಾಹ ನಪಣ್ಯರ್ಚ್ ರ್ತಚ ಥಂಯ್ ರುರ್ತ ಜಲ. ಕಸಲಾಾ ಯ್ ಸಂದಭಾಾರ್ ಧಯ್ಲರ ನ ಫುಡೆಾಂ ವಚ ಗ್ರಣ್ ಆಪಾಯ ಾ ಬ್ಪುಯ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ತೊ ಶಕೊಯ . ಹಾಾ ವವಿಾಾಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಕ್ ‘ದವಾಚ ಸವಕ್’ ಲಾಭೊಯ ಮಹ ಣಾ ತ್.

ಭುಗಾಾಂ- ಆಟ್ಟ ಚಲೆ ಆನಿ ಪಾಾಂಚ್ ಚಲಿಯ. 1875 ಜನೆರ್ 27 ವರ್

ಶಮೊಗಾಾಂತಯ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ ಕಾಳ್ಾ ಚ ಇಗಜೆಾಾಂತ್ ರ್ತಕಾ ಪವಿತ್ರ ಸ್ತ್ ನ ದಿಲ. ಬರಾ ಕುಟಾ ಾಂನಿ ದವಾಚ ಮೊೀಗ್, ಭಕ್ಾ ಜಿವಾಳ್ ಆಸೊನ ಭಾವಾಡ್ಾ ರ್ರ್ ಜರ್ತ. ಮಯ್ಲಮೊಗಾಚಿಾಂ ಆನಿ ಸವಮನಾಚಿಾಂ ಕರ ೀsಸಿಾ ಮೊಲಾಾಂನಿ ಭರೆಯ ಲಿಾಂ ಭುಗಾಾಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ದೇಣಿಗ ಜವ್ಕ್ ಲಾಭಾಾ ತ್. ರ್ತಾ ಚ್ ಪರಿ ಆಸಯ ಾಂ ಕುಟಮ್ ಲಾಜರ್ ಆನಿ ಜುವಾನಾ್ ಹಾಾಂಚಾಂ. ಲಾಜರ್ ಶಮೊಗಾಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಕಮಿರ್ನಾರಚ್ಯಾ ಆಫಿಸ್ತಾಂತ್ ವಾವುರಾ ಲ. ರ್ತಾ ವಳ್ರ್ ಹಿಾಂದ್ದ ಧಮಾಾಚ ಲೀಕ್

ಮಂಗ್ಳು ರೆಚ ೊಂ ಥಿಕ್ ಆಪುಣ್ ನಿವೃತ್ಾ ಜಲಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಲಾಜರ್ ಮಸೆ ರೆಞ ಆಪಾಯ ಾ ಕುಟಾ ಸಂಗಾಂ ಮಂಗುಳ ರಕ್ ಪಾವೊಯ . ಹಾಾ ವಳಿಾಂ ರಯುಾ ಾಂದ್ದಕ್ ಚ್ಯರ್ ವರಸ ಾಂಚಿ ಪಾರ ಯ್. ಅಶಾಂ ಶಮೊಗಾಾಂತ್ ಜಲಾ ಲಯ ಬ್ಪ್ ರಯುಾ ಾಂದ್ ಮಂಗುಳ ರಾಂತ್ ವಾಡೊಯ ಆನಿ ಮಂಗುಳ ರೆಯ ಾಂ ರ್ಕ್ ಜಲ. ಆಪೆಯ

49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸೊಳ್ ವರಸ ಾಂಚ ಪಾರ ಯರ್ 1891 ಫೆಬೆರ ರ್ 23 ವರ್ ತೊ ಯ್ಲಜಕ್ಪಣ್ಯ ಚ್ಯಾ ಶಕಾು ಖ್ಯತಿರ್ ಮಂಗುಳ ರೆಯ ಸ್ತಾಂ ಜುಜೆ ಸಮಿನರಿಕ್ ಭತಿಾ ಜಲ. 1900 ಮಾಚ್ಾ 4 ವರ್ ಜೆಜಿಿ ತ್ ಬ್ರಸ್ು ಅಬುಾಂದಿಯಸ್ ಕವಾದಿನಿ ಹಾಣಿಾಂ ರ್ತಕಾ ಯ್ಲಜಕ ದಿಕಾಿ ದಿಲಿ. ಮಂಗುಳ ರ್ಮಿಲಾರ್, ಕಲಾಾ ಣುು ರ್-ರುಜಯ್, ತಶಾಂಚ್ ಕಲಾಾ ಣುು ರ್-ಮಿಲಾರ್ ಫಿಗಾಜಾಂನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಉದ್ದಾ ವರ್, ಅಗಾರ ರ್, ಆನಿ ಬೆಾಂದ್ದರ್ ಫಿಗಾಜಾಂನಿ ವಿಗಾರ್ ಜವ್ಕ್ ರ್ತಣಾಂ ದಿಲಿಯ ಸವಾ ವತಿಾ. ಪರ ವಚನ, ಶಕವ್ಕಾ , ರೆತಿರ್, ಉಲವ್ಕು ಹಾಾ ಸಗಾಳ ಾ ಕ್ ತೊ ನಾಾಂವಾಡೊಯ ಲ..

ಬೆಥನಿ ಧಾಮಿಾಕ್ ಮೇಳ್ ಸ್ತಯ ಪನ: ದುಬ್ಳ ಾ ಆನಿ ಹಳ್ಲಳ ಾಂರ್ತಯ ಾ ಚಲಿಯ್ಲಾಂ ಮಧ್ಲಾಂ ಫುಲ್ಲಿಯ ಾಂ ದೇವ್ಕ ಆಪೊವಿಾ ಾಂ ಫಳ್ಭರಿತ್ ಕರುಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿಗಾಜಾಂನಿ ಗೊವಿಳ ಕ್ ವಾವಾರ ಕ್ ಆಧಾರ್, ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಪರ ದೇಶಾಂನಿ ಭುರಗ ಾ ಾಂಕ್ ತಶಾಂ ವಹ ಡ್ಲ್ಾಂಕ್ ಕರ ಸಿಾ ೀ ಶಕವ್ಕಾ ಆನಿ ಶಕಾು ಶರ್ತಾಂತ್ ವಾವ್ಕರ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ರ್ತಣಾಂ ಪಯ್ಲಸ ದಿೀಷ್ಠೆ ದವರ್ ್ 16 ಜುಲೈ 1921 ವರ್ ಸ್ತಯ ಪಿತ್ ಕೆಲಯ ಬೆಥನಿ ಧಾಮಿಾಕ್ ಮೇಳ್ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಕ್ ವತಾಾಂ ದಣಾಂ. ಬ್ಹುಮುಖ್ ರ್ರ ತಿಭಾ ಬ್ಪ್ ರಯುಾ ಾಂದ್ ತೊ ಏಕ್ ಉಾಂಚಯ ಆನಿ ನಾಾಂವಾಡಿಾ ಕ್ ಬರವಿು ಯ್ ವಯ್. ಕೊಾಂಕಾ ಭಾಷಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ ಪುಸಾ ಕಾಚ ಪಯಯ ತಜುಾಮೊ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ತಕಾರ ಮೆಾಂರ್ತಚಾಂ ಆನಿ ಮರಿಯಚಾಂ

50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭಕಾ ಪಣ್ ವಿಸ್ತಾ ರಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ರ್ತಣಾಂ ಬರಯ್ನಲೆಯ ಾಂ ಜಯಾ ಾಂ ಆಸ್ತ. ತೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಛಾಪಾಾ ಚ ಆಪೊಸಾ ಲ್ ಆನಿ ಕೊಾಂಕಾ ಭಾಷಚ ಪೆರ ೀಮಿ ಮಹ ಣ್ ನಾಾಂವಾಡ್ಲ್ಯ . ದಕಿ ಣ್ ಕನ್ ಡ್ ಜಿಲಾಯ ಾ ಚ್ಯಾ ಶಕ್ಷಣ್ ಕೌನಿಸ ಲಾಚ ಸ್ತಾಂದೊ, ಮುನಿಸಿಪಾಲ್ ಕೌನಿಸ ಲ್,

ಮಂಗುಳ ರ್ ಹಾಚ ಸ್ತಾಂದೊ, ದಕಿ ಣ್

51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕನ್ ಡ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಘಟನಾ ಚ ಅಧಾ ಕ್ಷ್, ಮಂಗುಳ ರ್ ದಿಯಸಜಿಚ 52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಿಗಾರ್ ಜೆರಲ್, ಬೆಥನಿ ಶಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ತಯ ಾ ಚ ಜಿಣಿಯ ಸ್ತಾಂದೊ ಅಶಾಂ ವಿವಿಧ್ ಹುದಾ ರ್ತಣ ಸ್ತಾಂಬ್ಳ್ಳ ಾ ತ್. ಪಾಪಾ ಪಿಯುಸ್ ಬ್ರವಾಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ‘ಡೊಮೆಸಿೆ ಕ್ ಪಿರ ಲೇಟ್ಟ’ (ಥಳ್ವ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಚ ವಹ ಡಿಲ್) ಮಾನ ರ್ತಕಾ ಫ್ರವೊ ಜಲಾ. ಸಾಸ್ಣಣ ಕ್ ಸುಖಾಚಾಾ ರ್ಯ್ಣಣ ಕ್

1960 ದಸಾಂಬರ್ 23 ವರ್ ಮೊನಿಸ | ರಯುಾ ಾಂದ್ ದವಾ ಘರಿಾಂ ಪಯ್ಾ ಕರುನ ಗೆಲ. ತವಳ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಸಂಸ್ತಯ ಾ ಕ್ ಆನಿ ಸಬ್ರ್ ಲಕಾಕ್ ರ್ತಚ ಮಜತನ ಉಪಾೆ ರ್ ಲಾಭೊಾಂಕ್ ಸುರಿ ತಿಲೆ. 1996 ಜುಲಾಯ್ 16 ವರ್ ಬೆಥನಿ ಸಂಸ್ತಯ ಾ ಚ 75 ವರಸ ಾಂಚ

53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಮೃತೊೀತಸ ವ್ಕ ಆಚರಣ್ ಕರೆಯ ಾ ವಳಿಾಂ ಸ್ತಯ ಪಕಾನ ಆಪಿಯ ಾಂ ನಿಮಾಣಿಾಂ ವರಸ ಾಂ ಜಿಯಲೆಯ ಾಂ ಘರ್ ‘ಮೊನಿಸ | ರಯುಾ ಾಂದ್ ಸ್ತಾ ರಕ್’ ಜವ್ಕ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲೆಾಂ ಆನಿ ಕಾಡಿಾ ನಾಲ್ ಲ್ಲದ್ಾಸ್ತಿ ಮಿನ ತಾಂ ಉಗಾಾ ವುನ ಆಶೀವಾಚನ ಕೆಲೆಾಂ. ತಾಂ ಸ್ತಾ ರಕ್ ಕರ ಮೇಣ್ ಆರ್ತಾಂ ಮಾಗಾಾ ಾ ಚಾಂ ಘರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಯ್ಲತಿರ ಕ್ ಜಗೊ ಜಲಾ. 54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದೆವಾಚೊ ಸವಕ್

ಮೊ| ರಾಯ್ಮ ೊಂದಾನ್ ಭಾೊಂದಯಿರ್ಲೊ ಾ ಇಗರ್ಜು. (ಆತ್ತ್ೊಂ ನವೀಕೃತ್ರ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್ರ) ಇಗಜ್ಾಮಾತಚ್ಯ ನಿಯ್ಲಮಾನುಸ್ತರ್ ಸ್ತಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಪಾಚ್ಯರಯ ಾ ಪರ ಕರ ಯ ಚ ಪಯಯ ಹಂತ್ ಜವ್ಕ್ 2008 ಜುನಾಚ್ಯ 3 ವರ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ೆ ಸೊಳ್ವಾಾ ನ ರ್ತಕಾ ದವಾಚ ಸವಕ್ ಮಹ ಣ್ ಪಾಚ್ಯರೆಯ ಾಂ. 2008 ಜೂನ 16 ರ್ತಕೆಾರ್ ಬೆಾಂದ್ದರ್ ಇಗಜೆಾಾಂತ್ ಚಲೆಯ ಲಾಾ ಸಂಭರ ಮಿಕ್ ಬಲಿದ್ದನಾ ವಳಿಾಂ ಅ |ಮಾ| ದೊ| ಲ್ಕವಿಸ್ ಪಾವ್ಕಯ ಸೊಜ್ ಮಂಗುಳ ರಯ ಾ ಗೊವಿಳ ಬ್ಪಾಾಂನಿ ಹಿಚ್ ಪಗಾಟಾ ಕೆಲಿ. ಮೊನಿಸ ರಯುಾ ಾಂ ದ್ ದವಾಚ ಸವಕ್ ಮಹ ಣ್ ಪಗಾಟಯ ಲ ಮಂಗುಳ ರ್ ದಿಯಸಜಿಚ ತಸಾಂ ಕನಾಾಟಕಾಚ ಪರ ಥಮ್ ಯ್ಲಜಕ್. ರ್ತಚ್ಯಾ ಸ್ತಾಂತಿಪಣ್ಯಚ್ಯಾ ಪರ ಕರ ಯ ಖ್ಯತಿರ್ ಆಸ್ತ ಕೆಲಾಯ ಾ ಸಮಿತಿನ ಆಪೊಯ ವಾವ್ಕರ ಸಂಪವ್ಕ್ ಸವ್ಕಾ ದಸ್ತಾ ವಜಾಂ ವಾತಿಕನಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಾಾ ಾಂತ್. ವಗಾಂಚ್ ರ್ತಕಾ ಆಲಾಾ ರಿಚ ಮಾನ ಮೆಳನ ಆಮಾೆ ಾಂ ಮಂಗುಳ ರಯ 56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ್ತಾಂತ್ ಫ್ರವೊ ಜಾಂವಿಾ ಮಹ ಣ್ ಮಾಗಾಾ ಾಂ. -

‘ಮೊನ್ರಾ | ರಾಯ್ಮ ೊಂದ್ ಸಾಮ ರಕ್’ ಮೊ| ರಯುಾ ಾಂದ್ದನ ಭಾಾಂದಯಯ ಲೆಾಂ ಬೆಾಂದ್ದರ್ ಬೆಥನಿ ಮಾಯ್ ಘರಾಂತಯ ಸೊಭಿತ್ ಕೊಪೆಲ್. 1935 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಮುಖಾ ಕೊಪೆಲಾಚಾಂ ಆಶೀವಾಚನ ಆನಿ ಉದ್ದಘ ಟನ ಜಲೆಾಂ. 1940 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಜೆಪುು ಚ್ಯಾ ಫ್ರರ ನಿಸ ಸ್ ದ ಗಾಮಾನ ಹಾಾ ಕೊಪೆಲಾಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ ಪುಸಾ ಕಾಾಂತಿಯ ಾಂ ಪಿಾಂತ್ತರಾಂ ಪಿಾಂರ್ತರ ಯ್ನಯ ಾಂ. 2018 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಹಾಾ ಕೊಪೆಲಾಚಾಂ ನವಿೀಕರಣ್ ಜಲೆಾಂ.

ರಿಚರ್ಡು ಅಲ್ಯಾ ರಿಸ್ತ, ಕರ್ಡುಲ್ಡ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mrs Christine Lobo Birth Centenary Education Fund

On the happy occasion of Birth Centenary Celebrations of Mrs Christine Lobo ( Born 24-06-1920) w/o late Mr Thomas Lobo of Kulshekar on 24th June, 2020 held

virtually because of COVID-19, her family members, relatives and wellwishers have instituted the “ Mrs Christine Lobo Birth Centenary Education Fund to help a selected number of needy students of St. Joseph’s Higher Primary School ( Kannada Medium) to complete their High School studies at St. Joseph High School ( English Medium), Kulshekar with the scholarships. Already an amount of Rs. 7.65 lakhs has been kept as a fixed deposit in the Bank and out of the

57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


interest accruing every year 2 or 3 students will be given financial assistance towards their tuition fees starting from June 2021. The following family members and well-wishers of Mrs Christine Lobo ( most of them past students of St. Joseph Higher Primary School) are the original contributors towards the Fund and we are very grateful for their good gesture, viz. ( in alphabetical order) 1. Mr Albert Peris & Family, Kulshekar 2. Mr Aloysius D’Silva, Kulshekar 3. Mrs Carmelita D’Silva, Kulshekar 4. Mr Chethan Vishal Lobo & Family, New Bombay 5. Mr & Mrs Cyril & Victoria Lobo, “Kalpane House” 6. Mr David Baptist & Family,Bangalore 7. Mrs & Mr Denis D’Silva & Family, Kulshekar 8. Mrs & Mr Eugene Bertram Lobo & Family, “Kalpane House” 9. Mrs & Mr Felix D’Silva, Bejai 10. Mr Felix Rego & Family, Kudupu 11. Mrs Gladys Antony, Bangalore 12. Mrs Gladys Vas & Family, Bendur

13. Mr & Mrs J. W. Lobo & Children, “Cordel”,Bangalore 14. Mrs& Mr Joy Judith D’Silva, Kulshekar 15. Mrs Juliet D’Souza and Family, Kulshekar 16. Ms Liza Lobo, “Kalpane House” 17. Mr Louis Vas & Family, Bendur 18. MCC Bank, Mangalore 19. Mrs & Mr Oswald Lobo & Family, “Kalpane House” 20. Mr Ronald Fernandes & Family , Kulshekar 21. Mrs & Mr V. Francis Monterio & Family, Bangalore 22. Mr Valerian D’Souza, Kulshekar 23. Mr Victor Braggs, Kulshekar We will continue to further expand the Fund by making periodical contributions and annually publishing details of such contributions and statement of accounts along with the list of the beneficiaries. The Fund will be administered by a five member committee headed by the Parish Priest of Holy Cross Church, Cordel, Kulshekar, who is also the correspondent of

58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


the school. The Head mistresses of St. Joseph’s Higher Primary School and of St. Joseph’s High School and 2 members – Mr Louis Vas and Ms Liza Lobo- nominated by the family of Mrs Christine Lobo will be the other members. The Committee is vested with full powers to manage the Fund and award financial assistance / scholarships to deserving students irrespective of caste or creed and the decisions taken by them will be final. St. Joseph School The Education Fund is instituted by the “Kalpane Lobo” Family as a gratitude to more than 145 years old St. Joseph School where four generations of D’Silva and Lobo families including Mrs Christine Lobo and her father late Mr Monthu Marian D’Silva had their education. The School was started by the revered Fr. Alexander Dubois (1809 – 1877) founder of Cordel Catholic Community (Vicar of Milagres Parish) around 1873 with the help of local faithful including late Mr Paul D’Silva, grandfather of Mrs Christine Lobo.

Though originally started as an informal school to teach reading, writing, arithmetic and catechism, in the 1880’s it was remodelled as a primary school and got recognition from the government in 1893. Subsequently it was raised to the status of a Higher Primary School. During the period 1960 to 1980 it enjoyed the status as the best higher primary school in the entire Mangalore Taluk for more than 20 years and had a student strength of about 1400 at any given year. Among the past students of the School one can count many a scientists, lawyers, doctors, administrators and mayors. High levels of academic standards and dedicated teaching skills are maintained by the School management even today. However, because of lack of demand for Kannada Medium education among the affluent local families, the student strength has been fast declining and is only about 600 at present. Most of the present students of the School come from very poor families and

59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


they cannot afford to continue their high school studies at the English Medium School situated in the same campus!

exile! They had kept their faith alive by praying in front of a wooden cross erected by them in the forest. After the death of Tippu

St. Joseph’s English Medium High School (established in 2000) has the distinction of securing 100% results in S.S.L.C all these years since inception. It is hoped that the new “Mrs Christine Lobo Birth Centenary Education Fund” will help at least a few meritorious students of St. Joseph’s Higher Primary (Kannada Medium) School to study at the English Medium High School. Tribute to the Founders of Cordel This small effort is also a tribute to one of the founding families of the Holy Cross Church, Kulshekar, that is, Cordel D’Silva clan of Sarakodi and Panjirel. Originally belonging to the KadriKambala area of Milagres Praish (further research is required), the menfolk of this D’Silva clan along with a few friends had escaped to Cordel -Panjirel forest to avoid arrest by Tippu’s soldiers in 1784 and had spent almost 15 years in

Sultan and restoration of normalcy in 1799, the D’Silva families reunited and settled in CordelSarkodi and Cordel- Panjirel areas as agriculturists. When the French missionary, Fr. Alexander Dubois (nephew of Abe Antoine Dubois of Srirangapatna fame!) after taking charge as Parish Priest of the vast Milagres Parish in 1865 came to know about the past adventure of Cordel D’Silva clan, he retrieved the stones of the foundation on which the wooden cross was erected and ceremoniously transported them to the new church area on Kulshekar hill and aptly named the about-to-be constructed church as Holy Cross Church, Cordel. Both the Sarakodi (their property rights at Cordel were transfered to late Ambu D’Silva’s family only in 1950’s) and Panjirel branches of the Cordel D’Silva family were well settled in the area

60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


when Fr. Alexander Dubois acquired about 30 acres of land for the proposed Cordel Church adjacent to the land belonging to the Silva families. The then head of the Sarakodi Silva family, Mr Paul D’Silva became close friend and associate of Fr. Dubois in all his endeavours in Kulshekar. Paul D’Silva and his cousins had large land holdings extending from present day Church Gate and Kalpane areas all the way up to “Sarakodi Gutthumane”. Even the presently vacant Kalpane Maiden with Yakshagana stage and the legendary “Morey Club” belongs to one J. D’Silva whose current whereabouts are not known to us! The Cordel D’Silvas have the unique distinction of evolving two bus-stands on either side of Church Gate, viz. Kalpane and Silva’s Gate (in Tulu Silverena Gate). Because of their mining activities (especially by Monthu Marian Silva), to supply laterite stones for the construction of Mangalore Railway Station at the beginning of twentieth century, the Padavu hill got the new name “Kalpane”(mining pit ). Monthu Silva’s cousin late Casmir Silva

named his new Neeradpe house as “Silva’s Gate”(which later on got corrupted as Silver Gate in English from the Tulu title of Silverena Gate). Maybe, it is time to revert back to the original “Silva’s Gate” nomenclature? By the mid-twentieth century, the Cordel Silvas lost their importance because of subdivision of property, migration and dwindling agricultural income etc., though they are well respected in local circles. An estimated 85 descendent and matrimonially related families of Cordel D’Silva clan – Viz. D’Silva, Castelino, Lobo, D’Souza, Monteiro, Alvares, Pinto, Sequeira, Vas, Rego, Gonsalves etc. ,with a total population of more than 500 still live in Kulshekar area and an equal number is spread out in other parts of Mangalore, other Indian cities and even foreign countries like Australia, Canada, U.K and U.S.A. making a grand total of about one thousand members! Incidentally Mrs Christine D’Silva- Lobo happens to be the senior most surviving member of

61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


the entire one thousand strong Cordel D’Silva clan of today! Kitti – Mai Born last among the eight children of Monthu Marian D’Silva and Marceline Alvares of Sarakodi, Christine or Kitti was a bright but weak and sickly child. At the age of 6 she was admitted to St. Joseph’s School, Kulshekar. Around the age of 9 years she was infected with severe Malaria fever while on a holiday trip to Needuwale house (Mudgere Taluq) of her newly married elder sister, Mary Castelino. It took almost 2 years for Christine to fully recover from the disease and as a result she had to discontinue her studies beyond 3rd standard. Yet she continued selfstudying and made it a habit to read every Konkani and Kannada book and newpaper she came across and kept herself informed about local and national events. In 1943, she got married to late Mr Thomas Lobo (1916-2007) of Taccode, Moodbidri (the original owners of the famous “Kursa Gudo”/crosshill) and joined her husband to look after their

“Gaudikemane Coffee Estate”, Balige (Near Ballalarayanadurga Fort), Chikamagalore. The Taccode Lobos migrated to “Melthota”, Kulshekar in 1946 and again moved to the present “Kalpane House”, Kulshekar in 1955. For more than 15 years she worked hard to supervise all estate activities, besides shoring her entrepreneurial skills in maintaining a large livestock of more than ten cattle, poultry etc. She was quite popular among the Balige village folk as they were always warmly welcomed to the estate house and were served with coffee and eatables! Even after permanently shifting to “Kalpane House”she tried her hand as a vegetable vendor for many years in spite of having to look after seven children and aged inlaws at home. Even at the age of 100 she has not given up two of her childhood habits and they are drinking coffee and reading books and newspapers. At least 3-4 cups of coffee and 5-6 hours of reading are in her daily routine.

62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Helping a few deserving children with their high school education (which was not possible for Christine in her childhood) through this Education Fund is our way of appreciating all she has achieved during her long and fruitful life…

-Joe Lobo, Kulshekar -----------------------------------------

63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಣ ರ್ನಟಕ್ ಸಭೆಕ್ ನವ ಹುದೆೆ ದಾರ್

ದಸಾಂಬರ್ 14 ವರ್ ಮಂಗುಳ ಚ್ಯಾ ಾ ಕೊಾಂಕಾ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ (ರಿ) ಕ್ 20202022 ವಸ್ತಾಾಂಕ್ ನವ ಹುದಾ ದ್ದರ್

ವಿಾಂರ್ಚನ ಕಾಡೆಯ . ಹಿ ಜಮಾತ್ ಕೊಾಂಕಾ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಡೊನ ಬಸೊೆ ಹೊಲಾಾಂತ್ ಚಲಿಯ . ಬಜಲಯ ಲಿಸೆ ನ ಡಿಸೊೀಜ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಾಂಚಯ . ಕಾಸಿಸ ಯ್ಲಚ ಫೊಯ ೀಯ್ಾ ಡಿಸೊೀಜ ಅವಿರೀಧ್ ಜೆರಲ್ ಕಾಯಾದಶಾ ಜಲ.

64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪರ ವಿೀಣ್ ರಡಿರ ಗಸ್, ಗುಪುಾರ್, ಕೈಕಂಬ ಸಹಕಾಯಾದಶಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಾಂರ್ಚನ ಆಯಯ ಆನಿ ದರೆಬಯ್ಯ ಚ ಖಜನಾಾ ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ವಿಾಂರ್ಚನ ಆಯಯ .

ನವ ಹುದೆೆ ದಾರ್ ಅಸ ಆಸಾತ್ರ:

ಸಕಕ ರ್ಡ ರಾಕಾ್ ತ್ರ...

ಖ ಳಯಾತ್ರ ಕುಸಯಾತ್ರ ವಯಡಿಕ್ ಬಯಾೆಂಕಯೆಂತ್ರ _ಹಜಯರ್ ಕರ ೊಡ್ ಲಯಖಯೆಂನಿ ವಿಕ ಾತ್ರ ಸಕಯಡೆಂಕ್ ಆತಯೆಂ ಏಕ್ ಚ್ಚ್ ಖೆಂತ್ರ.

ಅಧಾ ಕ್ಷ್: ಫ್ರ| ಪಾವ್ಕಯ ಮೆಲಿಿ ನ ಡಿಸೊೀಜ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ್: ಲಿಸೆ ನ ಡಿಸೊೀಜ ಜೆರಲ್ ಕಾಯಾದಶಾ: ಫೊಯ ೀಯ್ಾ ಕೊಾಂಕಾ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಫ್ರ| ಡಿಮೆಲಯ ಪಾವ್ಕಯ ಮೆಲಿಿ ನ ಡಿಸೊೀಜನ ಸಹ ಕಾಯಾದಶಾ: ಪರ ವಿೀಣ್ ರಡಿರ ಗಸ್ ರ್ಚನಾವಣ್ ಚಲವ್ಕ್ ವಹ ಲಿ. ಖಜನಾಾ ರ್: ಜೆರಲ್ಾ ಕೊನೆಸ ಸೊ -----------------------------------------------------------------------------------------

ಗಯದ್ಯಾಕ್ ಸಯರ ೆಂ ಮೆರ ಕ್ ಖ ೊರ ೆಂ ಘೊಳ ೊನ್ ಪೊಸಲ ಲೆಂ ಖರ ೆಂ _ ಖಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಯ ಜ ೆಂವ್ಕ್ ಆಸಯ ಮಯಳಯಾರ್ ತೀಸ್ ಮುಡ _ಭಯತ್ರ ಆಸಯ ಬ ಳ ೆಂ ಆಸಯ ಕಣ ೊ ಆಯ್ಯಲ ಮಧ ೆಂ _ಪಯಟ್ ಆಸಯ ಪೊೀಟ್ ಆಸಯ ಉಪಯಶೆಂ ನಿದ್ಯಲಾತ್ರ ಗಯದ್

ಯೀರ್ ಆಯ್ಯಲಾ ಕುಟ್ಯಾಮಧ ೆಂ ಸಕ್ಡ್ ರಯಕಯಾತ್ರ ಪಡ ೊೆಂಕ್ ಮೊಡ ೆಂ...

ಯೀರ್ ಆಯ್ಯಲಾ ಕುಟ್ಯಾ ಮಧ ೆಂ ಸಕ್ಡ್ ರಯಕಯಾತ್ರ ಪಡ ೊೆಂಕ್ ಮೊಡ ೆಂ... _ ಜಯಗಯಾಕ್ ಮೊಲ್ ಲಯಖಯೆಂನಿ ಆಜ್ ವಿಕುೆಂಕ್ ಸ ೊಡಯಾ ಆಬ್ _ಜ ೊಡಿರ್ ಆಸಯತ್ರ ದುಡಯವೆಂತ್ರ

_ ಪೆಂಚು ಬೆಂಟ್ಯವಳ್

65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅರ್ರ ತಿಮ್ ಸಂಸದ್ರೀಯ್ ವಾ ಕ್ಣ್ ತ್ತ್ಾ ಚೊ ಅಟಲ್ಡಜೀ

ಲೀಕ್ಸಭೆಾಂತ್ ವಾಜೆು ೀಯ್ನಕ್ ಪಳ್ಲವ್ಕ್ – ಆಯ್ಲೆ ಲಾಯ ಾ ಮಹ ಜಾ ಅನು ಗಾಕ್ 40 ವಸ್ತಾಾಂ ಥೊಡೆ ಆವಾೆ ಸ್ ಜಿವಿರ್ತಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವಿೆ ಾಂ ಮಾತ್ರ ಮೆಳ್ಾ ತ್. ತಯ್ನ ಆಮಿ ಆಶನಾಸ್ತಾ ನಾ ದವಾಚ್ಯ ದಯನ ಮೆಳ್ಲೆಯ ಆಸ್ತಾ ತ್. ತಸಲಾಾ ಸಂದಭಾಾಾಂಚಾಂ ವಡು ಣ್ ವಿಶೇಷ್ಠ.

ಅಟಲ್ ಬ್ರಹಾರಿ ವಾಜೆು ೀಯ್ನ ಭಾರರ್ತನ ಪಳ್ಲಲಯ ಎಕೊಯ ಅಪರ ತಿಮ್ ರಜಕಾರಣಿ. ರ್ತಕಾ ರಜಕಾರಣಿ ಮಹ ಣ್ಯಯ ಕ್ಯ್ನೀ ಎಕೊಯ ಮೊೀವ್ಕ ಕಾಳ್ಾ ಚ ಕವಿ ವಾ ಜತ್ ಮತ್-ಕಾತ್-ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾ ನಾ ಕೊಣ್ಯಯ್ನೆ ಆಕಸುಾಾಂಚ ಉಾಂಚಯ ವಾಗಾ (ಉಲವಿು ) ಮಹ ಣಯ ಾಂಚ್ ವಾಜಿು .

66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಾ ರ್ತಚ್ಯ ಗುಣ್ಯಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ತೊ ಲಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜವಾ್ ಸ್ಲಯ . ಭಾರರ್ತಚ್ಯ ಮಹಾನ ಮುಕೆಲಾಾ ಾಂ ಪಯ್ನೆ ಾಂ ತೊೀಯ್ನೀ ಎಕೊಯ ಮಹ ಣ್ ನಾಾಂವಾಡ್ಲ್ಯ . (ಜಲಾಾ ಲಯ : 25 ದಸಾಂಬರ್ 1924 – ಗಾಿ ಲಿಯರಾಂತ್. ದವಾಧಿನ ಜಲಯ : 16 ಆಗಸ್ೆ 2018. ಆರ್ತಾಂ ಜಿಯಲಯ ತರ್ ಅಾಂವುಾ ಚ್ಯ ನರ್ತಲಾಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಕ್ ರ್ತಕಾ 96 ವಸ್ತಾಾಂ ಜತಿಾಂ). 1996-ಾಂತ್ 13 ದಿಸ್ತಾಂಕ್, 1998-1999ಿಾಂತ್ ತರ ಮಹಿನೆ ಆನಿ 1999 ರ್ಥವ್ಕ್ 2004 ಪಯ್ಲಾಾಂರ್ತಯ ಾ ಸಗಾಳ ಾ ಆವಾ ಕ್ ತೊ ದೇಶಚ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಜವಾ್ ಸ್ಲಯ . 25 ನವಾಂಬರ್ 1980ವರ್ ಆಸಲಾಾ ಮಹಾನ ಮುಕೆಲಿ ವಾಜೆು ೀಯ್ನಕ್ ಮುಖ್ಯಮುಖಾಂ ಪಳ್ಲಾಂವೊಯ ಆನಿ ರ್ತಕಾ ಆಯೆ ಾಂಚ ಏಕ್ ಅಪೂರ ಪ್ ಆವಾೆ ಸ್ ಮಾಹ ಕಾ ಲಾಭ್ಲಯ . ಭಾರರ್ತಚ್ಯ ಲಕಾನ ವಿಾಂರ್ಚನ ದ್ದಡ್ಲ್ಯ ಾ ಪರ ತಿನಿಧಿಾಂನಿ ಒಟ್ಟೆ ಕ್ ಮೆಳ್ಯ ಾ , ಚಚ್ಯಾ ಚಲಂವಾಯ ಾ , ಶಸನಾಾಂ ರಚನ ಕಚ್ಯಾ ಲೀಕ್ ಸಭೆಾಂತ್ ತೊ ಆವಾೆ ಸ್ ಲಾಭ್ಲಯ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂ ಆನಿಕ್ಯ್ನೀ ವಿಶೇಷ್ಠ. ಹಿ ನಿಜಯ್ನೆ ಹೆಮೆಾ ಪಾಾಂವಿಯ ಗಜಲ್. ತೊ ದಿೀಸ್ ತಶಾಂ ಸಂದಭ್ಾ ಆಜೂನ ಮಹ ಜಾ ಉಡ್ಲ್ಸ್ತಾಂತ್ ಉರಯ . ಹೊ ಅಪೂರ ಪ್ ಆವಾೆ ಸ್ ಮೆಳ್ಲಯ ಸಂದಭ್ಾ ಆಸೊ: 1980-1981ಿಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಮಂಗುಳ ರ್ಚ್ಯ ಕನಾಾಟಕ

ಪೊಲಿಟ್ಕ್ ಕಾಾಂತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಡಿಪೊಯ ಮಾ ಕೊಸ್ತಾಚ ಅಕರಿಚ್ಯ ವಸ್ತಾಚ ವಿದ್ದಾ ರ್ಾ (ಒಟ್ಟೆ ಕ್ ತಿೀನ ವಸ್ತಾಾಂಚ ಕೊೀಸ್ಾ). ಪಾಲಿಟ್ಕ್ ಕಾಾಂಚ್ಯ ವಿದ್ದಾ ರ್ಾಾಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಮಹಿನಾಾ ಆವಾ ಕ್ ಅಖಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟೆ ರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಾಂಚಾಂ ಸಂದಶಾನ ಪರ ವಾಸ್ ಕಚಾ ಆವಾೆ ಸ್ ಆಸ್ಲಯ . ಸ್ತಾಂಗಾರ್ತಚ್, ತಸಲಾಾ ಶರಾಂರ್ತಯ ಾ ತಶಾಂ ಹೆರೆಗಡ್ಲ್ಯ ಾ ಪೆರ ೀಕ್ಷಣಿೀಯ್ ತಶಾಂ ಪರ ವಾಸಿ ಜಗಾಾ ಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಟ ದಿೀವಾ ರ್ತ ಆಸ್ಲಿಯ . (ಕೈಗಾರಿಕೆಾಂಚಾಂ ಸಂದಶಾನ ಫಕತ್ ನಿೀಬ್ ಮಾತ್ರ . ಪೆರ ೀಕ್ಷಣಿೀಯ್ ತಶಾಂ ಪರ ವಾಸಿ ಜಗಾಾ ಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಟ ದಿಾಂವೊಯ ಚ್ ಪರ ಮುಖ್ ಉದಾ ೀಶ್ ಆಸಾ ಲ). ಕಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರಚ್ಯ ಹಾಾ ಯೀಜನಾ ಪರ ಕಾರ್ ರೈಲೆಿ ೀ ಖ್ಯತೊ ಅತಿೀ ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ಮಹ ಣಾ ಸಗಾಳ ಾ ಟಕೆಟ್ಟ ದರಿಚ್ಯ ಸುಮಾರ್ 15 ಪರ ತಿಶತ್ ಐವಜಕ್ ಪರ ಯ್ಲಣ್ ಸವಯ ರ್ತಯ್ ದಿರ್ತಲಿ. (ಸುಮಾರ್ 75 ವಿದ್ದಾ ರ್ಾ ಆಸ್ತಯ ಾ ರ್ ರೈಲಾಚಿ ಸಗಳ ಬೀಗ ಬುಕೆ ಾಂಗ್ ಸಯ್ಾ ಕರೆಾ ರ್ತ ಆಸಯ ಾಂ). ಆಮಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆನಿ ಮೆಕಾಾ ನಿಕಲ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ವಿಭಾಗಾಾಂಚ್ಯ ಒಟ್ಟೆ ಕ್ 18 ವಿದ್ದಾ ರ್ಾಾಂನಿ ಎಕಾ ಪಾರ ದ್ದಾ ಪಕಾಸವಾಂ 5 ನವಾಂಬರ್ 1980 ವರ್ ಮಂಗುಳ ರ ರ್ಥವ್ಕ್ ಪರ ವಾಸ್ ಹಾತಿಾಂ ಘತ್ಲಯ .

67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉಪಾರ ಾಂರ್ತಯ ಾ 32 ದಿಸ್ತಾಂನಿ ತದ್ದ್ ಾಂಚ್ಯ ಸುಮಾರ್ ಬ್ರ ರಜಾ ಾಂಚ್ಯ (ಆರ್ತಾಂ ಥೊಡೆ ರಜ್ಾ ವಿಭಜನ ಜಲಾಾ ತ್ ಆಸ್ತಾ ಾಂ ಹೊ ಸಂಖ್ಲ ಚಡ್ ಜರ್ತ) ಜಯ್ಲಾ ಾ ಮಹಾನಗರಾಂಕ್, ಕೈಗಾರಿಕ್ ಆನಿ ಪರ ವಾಸಿ ನಗರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಟ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಯೀಜನ ಮಾಾಂಡ್ಲೆಯ ಾಂ. ಹಾಾ ಸಗಾಳ ಾ ಪರ ವಾಸ್ತಕ್ ಎಎಕಾಯ ಾ ಚ್ಯ ರೈಲೆಿ ೀ ಟಕೆಟಕ್ ದಿಲಯ ಐವಜ್ ರು. 148 ಮಾತ್ರ ಜವಾ್ ಸ್ಲಯ . ಥೊಡ್ಲ್ಾ ರಜಾ ಾಂಚ್ಯ ಭಂವಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ 23 ನವಾಂಬರ್ 1980 ವರ್ ಸ್ತಾಂಜೆರ್ ಡೆಲಿಯ ಪಾವ್ಕಲಾಯ ಾ ಾಂವ್ಕ. ರ್ತಾ ಚ್ ವಸ್ತಾಚ್ಯ ಜನೆರಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾಯ ಾ ಲೀಕ್ಸಭಾ ರ್ಚನಾವಾಾಂತ್ ಓಸೆ ರ್ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸ್ ಉಡುಪಿ ಕೆಿ ೀರ್ತರ ಚ ಸಂಸತ್ ಸ್ತಾಂದೊ ಜವ್ಕ್ ಪಯ್ಲಯ ಾ ಪಾವಿೆ ಾಂ ವಿಾಂಚನ ಆಯ್ನಲಯ . 1978 ರ್ಥವ್ಕ್ ಮಾಹ ಕಾ ರ್ತಚಿ ವಹ ಳಕ್ ಆಸ್ಲಿಯ . ಓಸೆ ರ್ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸ್ತನ ಆಮಾಯ ಾ ಸಗಾಳ ಾ ಪಂಗಾಾ ಕ್ ಡೆಲಿಯ ಾಂತ್ ಮಸ್ಾ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ತದ್ದಳ್ ತೊ ಸಂಸತ್ ಸ್ತಾಂದ್ದಾ ಾಂಚ್ಯ ಪೆಯ ಟಾಂತ್ ರವಾ ಲ. ಆಮಾೆ ಾಂ ಉಕಾಾ ಾ ರ್ತಾಂದ್ದಳ ಚಾಂ ಪೆಜೆ ಜೆವಾಣ್ ಸಯ್ಾ ರ್ತಣ ವಾಡ್ಲೆಯ ಾಂ (ಮಂಗುಳ ರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಉಕಾಾ ಾ ರ್ತಾಂದ್ದಳ ಚಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ತಾಂಚ್ ಪಯಯ ಾಂ ಜವಾ್ ಸ್ ಲೆಯ ಾಂ). ಸಂಸತ್ ಭವನಾಾಂರ್ತಯ ಾ ರೈಲೆಿ ೀ ಕೌಾಂಟರ ರ್ಥವ್ಕ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಪಯಯ ಾಂ ಲಾಭೊಾಂಕ್ ನಾ ರ್ತಾ ವಾಟ್ಾಂಚಾಂ

ರಿಸವೇಾಶನ ಸಯ್ಾ ರ್ತಣ ಕನಾ ದಿಲೆಯ ಾಂ. ನವಾಂಬರ್ 25 ವರ್ ಸಂಸತ್ ಭವನಾಚಿ ಭೆಟ್ಟ ಅನಿ ಎಕಾ ವೊರ ಆವಾ ಕ್ ಲೀಕಸಭಾ ಕಲಾಪ್ ವಿೀಕ್ಷಣ್ ಕಚಿಾ ವಾ ವಸ್ತಯ ಯ್ನ ರ್ತಣ ಕೆಲಿಯ . ರ್ತಾ ಪರ ಕಾರ್ ರ್ತಾ ದಿಸ್ತ ದನಾು ರಾಂ ಲೀಕಸಭೆಚ್ಯ ಸಂದಶಾಕ್ ಗಾಾ ಲರಿಾಂತ್ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ಾಂವ್ಕ. (ತದ್ದ್ ಾಂ ಸಂಸತ್ ಭವನಾಚ್ಯ ಭೆಟ್ಕ್ ಆನಿ ಲೀಕ್ ಸಭಾ ಕಲಾಪ್ ವಿೀಕ್ಷಣ್ಯಕ್ ಕಠಿಣ್ ನಿಯಮಾಾಂ ನಾತ್ಲಿಯ ಾಂ. ಸಗಾಳ ಾ ಸಂಸ್ತರರ್ ಬ್ರರಾಂತ್ ಉಬ್ಾ ಯಾ ಲಾಾ ಾಂಚಿ ಇಜ ಚಡ್ಲಾಯ ಾ ತಶಾಂ ಸಂಸತ್ ಭವನಾಚರ್ ದ್ದಡ್ ಗಾಲಾಯ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆರ್ತಾಂ ಸಗೆಳ ಾಂ ಬದ್ದಯ ಲಾಾಂ). ತದ್ದ್ ಾಂಚಿ ತಿ ಲೀಕ್ ಸಭೆಚಿ ಸ್ತತಿಿ ಆವಿಾ ಜವಾ್ ಸ್ಲಿಯ . 1977 ಇಸಿ ಾಂತ್ ವಹ ಡ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಚ್ಯ ಸ್ತಾಂದ್ದಾ ಾಂಚ್ಯ ವಿಾಂಚವಾ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರಕ್ ಆಯ್ನಲಯ ಜನರ್ತ ಪಕೆಿ ಚ್ಯ ಸಕಾಾರಕ್ 1980 ಚ್ಯ ಮಹಾ ರ್ಚನಾವಾಾಂತ್ ಲಕಾನ ಸಕಾಯ ಗಾಲಯ . ರ್ತಾ ರ್ಚನಾವಾಾಂತ್ ಭಾರತ್ ರಷಿೆ ರೀಯ್ ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ತನ ಸ್ತಡೆತಿನಾೆ ಾ ಾಂವಯ್ರ ಬಸ್ತೆ ಜಿಕ್ಲಯ ಾ . ರ್ತಾ ಪಕಾಿ ಾ ಚಿ ವಹ ಡಿಲ್್ ಶರ ೀಮತಿ ಇಾಂದಿರ ಗಾಾಂಧಿ ಪರ ಧಾನಿಚ್ಯ ಹುದ್ದಾ ಾ ರ್ ಆಸೊನ ತಿಚ್ಯ ಮುಕಲು ಣ್ಯಚ ಸಕಾಾರ್ ಅಧಿಕಾರರ್ ಆಸ್ಲಯ .

68 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ತಚ ಬಲರಮ್ ಜಕೆ ರ್ ತದ್ದ್ ಾಂಚ ಸಿು ೀಕರ್ ಜವಾ್ ಸ್ಲಯ . ರ್ತಾ ಕಾಳ್ರ್ ಹೆರ್ ಕಾಖ್ಯಾನಾಾ ಾಂ ಬರಿ ಸ್ತಕರ ಚ್ಯ ಕಾಖ್ಯಾನಾಾ ಾಂಕ್ಯ್ನೀ ಕಠಿಣ್ ಕಾಯಾ ಆಸ್ಲೆಯ . ಸಕಾಾರ ಚಾಂ ಧೊೀರಣ್ ಕಠಿಣ್ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೊಲಿಸಿ ಲಿಬರಲ್ ನಾತ್ಲಿಯ . ಸಗಾಳ ಾ ನಿರ್ತಯ ಾ ನ ಲೈಸನಸ ರಜ್ ಆನಿ ರ್ತಾಂಬ್ಾ ಾ ಪಟ್ೆ ಚ ದಿೀಸ್ ತ. ಸ್ತಕರ್ ಉರ್ತು ದನ ಆನಿ ವಿಕಾರ ಾ ವಯ್ರ ಸಕಾಾರಿ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ. ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ ಸ್ತಕರ ಚಾಂ ಉರ್ತು ದನ ಜಯ್ತಿರ್ತಯ ಾ ಮಾಫ್ರನ ಜಯ್ನಾತ್ಲೆಯ ಾಂ. ದಿೀಪಾವಳಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಫೆಸ್ತಾ ಾಂವಳ್ಾಂನಿ ಲಕಾಕ್ ಜಯ್ ಪುತಿಾ ಸ್ತಕರ್ ಮೆಳ್ನಾ ಸ್ತಾ ನಾ ಲಕಾನ ಕಷ್ಟೆ ಾಂಚ ದಿೀಸ್ ತ. ಸ್ತಕರ ಚ್ಯ ಅಭಾವಾನ ದೇಶ್ಬರ್ ಲಕಾಕ್ ಜಾಂವಾಯ ಾ ಕಷಾೆ ಾಂವಿಶಾಂ ಲೀಕ್ ಸಭೆನ ಚಚ್ಯಾ ಹಾತಿಾಂ ಘತ್ಲಿಯ . ಆಮಿ ಸುಮಾರ್ ತಿೀನ ವರರ್ಶಾಂ ಲೀಕಸಭಾ ಪರ ವೇಶ್ ಜರ್ತನಾ ಜೆವಾಾ ಚ್ಯ ವಿರಮಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸಭಾಕಲಾಪ್ ಆರಂಭ್ ಜಲೆಯ ಾಂ ತಿತಯ ಾಂಚ್. 1977 ಚ್ಯ ಜನರ್ತ ಪಕ್ಷ ಸಕಾಾರಾಂತ್ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ಮಂತಿರ ಜವಾ್ ಸ್ಲಯ ಅಟಲ್ ಬ್ರಹಾರಿ ವಾಜೆು ೀಯ್ನ ಆರ್ತಾಂ ವಿರೀಧ್ ಪಕಾಿ ಾಂತ್ ಆಸ್ಲಯ . (ರ್ತಾ ವಳ್ರ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಜನರ್ತ ಪಕ್ಷ -ಬ್ರಜೆಪಿ ಸುರಿ ತ್ ಜಲಿಯ ಮಾತ್ರ . 1977

ಪಯಯ ಾಂ ಜನಸಂಘ ಪಾಡ್ಾ ಆಸ್ಲಿಯ . ತದ್ದಳ್ ಮಹ ಣ್ಯಸರ್ ರ್ತಾ ಪಾಡಿಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಭೊೀವ್ಕ ಉಣ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾ ನ ಸ್ತಾಂದ ವಿಾಂಚನ ಯತಲೆ. ರ್ತಾ ಪಯ್ನೆ ಾಂ ವಾಜೆು ೀಯ್ನ ವಾ ಅಡ್ಲ್ಿ ಣಿ ಆಸಾ ಲೆ. ಥೊಡೆಪಾವಿೆ ಾಂ ದೊಗೀ ಸಲಾಿ ಲೆಯ ಆಸ್ತತ್. ಸ್ತರ್ತಿ ಾ ಲೀಕ್ ಸಭೆಾಂತ್ ಬ್ರಜೆಪಿಚ 13 ಸ್ತಾಂದ ವಿಾಂಚನ ಆಯ್ನಲೆಯ ) ಆಮಿ ಲೀಕ್ ಸಭೆಾಂತ್ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ವಳ್ರ್ ಸ್ತಕರ ಚ್ಯ ಅಭಾವಾವಿಶಾಂ ವಾಜೆು ೀಯ್ನ ಉಲವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಯ . ರ್ತಚ್ಯ ಅಸಯ ಲಿತ್, ಹಾಸಾ ಲೇಪಿತ್, ಕಾವಾ ಮಯ್ ಶೈಲಿಚ್ಯ ಉರ್ತರ ಾಂಕ್ ಲೀಕ್ಸಭಾ ಸ್ತಾಂದ್ದಾ ಾಂಸವಾಂ ಸಂದಶಾಕಾಾಂಚ್ಯ ಗಾಾ ಲರಿರ್ ಆಸ್ಲೆಯ ಆಮಿಾಂಯ್ನೀ ಸ್ತಕ್ಸ ಜಲಾಯ ಾ ಾಂವ್ಕ. ಲೀಕ್ ಸಭಾ ಚಡುಣ ಭತಿಾ ಜವಾ್ ಸ್ಲಿಯ . ವಾಜೆು ೀಯ್ನಚ್ಯ ಉರ್ತರ ಾಂನಿ ಅಯಸ್ತೆ ಾಂತಿೀಯ್ ಸಕತ್ ಆಸೊನ ಆಯ್ಲೆ ತಲಾಾ ಕ್ ಧನಾ ದವರುಾಂಕ್ ಸಕಾಯ ತಶ ಆಸ್ಲಿಯ . ರ್ತಚ್ಯ ಭಾರ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಮಧ್ಲಾಂಮಧ್ಲಾಂ ಪಾರ ಸ್ತಾಂ ಭರ್ಲಿಯ ಾಂ ವಾಕಾಾ ಾಂ (ಶಯರಿ) ಆಸ್ಲಿಯ ಾಂ. ವಿರೀಧ್ ಪಕೆಿ ಾಂಚಾಂ ಸ್ತಾಂದ ಮಾತ್ರ ನೈಾಂ ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ತಚ ಸ್ತಾಂದಯ್ನೀ ರ್ತಚಾಂ ಭಾರ್ಣ್ ಚಿೀತ್ ದಿೀವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೆ ತಲೆ. ರ್ತಚ್ಯ ಕಾವಾ ಮಯ್ ಶೈಲೆಕ್ ಪಿಸೊಿ ನ ಥೊಡೆ ಸ್ತಾಂದ ಮಧ್ಲಾಂ ಮಧ್ಲಾಂ ಡೆಸ್ೆ ರ್ಥಪುಡಾ ಲೆ. ಹೊ ಆವಾಜ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಲೀಕ್ ಸಭಾ

69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚಡುಣ ಶಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿಯ .

ಜಯ್ಲ್ ತಸಲೆಾಂ ವಾ ಕಾ ತ್ಿ ವಾಜೆು ೀಯ್ನಚಾಂ ಜವಾ್ ಸ್ಲೆಯ ಾಂ. ಆಡಳ್ಾ ಾ ಾಂತ್ ಆಸೊಾಂದಿ ವಾ ವಿರೀಧ್ ಪಕೆಿ ಾಂತ್ ಆಸೊಾಂದಿ ದೇಶಚಿ ಉನ್ ತಿಚ್ ರ್ತಚ ಉಸ್ತಿ ಸ್ ಜವಾ್ ಸ್ಲಯ . ಆಸಲ ಮಹಾನ ಮನಿಸ್ ಆರ್ತಾಂ ಆಮಾಯ ಾ ಮಧ್ಲಾಂ ನಾತ್ಲೆಯ ಾಂ ದೇಶಚಾಂ ದುಬ್ಾಗ್ಾ ಚ್ ಸಯ್.

ವಾಜೆು ೀಯ್ನಚಾಂ ಭಾರ್ಣ್ ಆಯೆ ನ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ಆಮಾೆ ಾಂ ವೇಳ್ ಗೆಲಯ ಚ್ ಕಳಾಂಕ್ ನಾ. ಲೀಕ್ ಸಭೆಾಂತ್ ಬಸೊಯ ಆಮೊಯ ವೇಳ್ ಮುಗಾಾ ಲಯ . ಮನ ನಾತ್ಲಾಯ ಾ ಮನಾನ ಸಂದಶಾಕ್ ಗಾಾ ಲರಿ ರ್ಥವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಪಡ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂವ್ಕ. ಥೊಡ್ಲ್ಾ ವಳ್ನ ಸಭೆ ರ್ಥವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯ್ನಲಾಯ ಾ ಓಸೆ ರ್ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸ್ತನ ಆಮಾೆ ಾಂ ಲೀಕ್ ಸಭೆಚ್ಯ ಕಾಾ ಾಂಟನಾಕ್ ಆಪವ್ಕ್ ವನಾ ಮಸ್ತಲೆ ದೊೀಸ ತಶಾಂ ಹೆರ್ ಖ್ಯಣ್ ಆನಿ ಚ್ಯ ಘವ್ಕ್ ದಿಲಿ. ಲೀಕ್ಸಭೆಾಂತ್ ವಾಜೆು ೀಯ್ನಚಾಂ ಭಾರ್ಣ್ ಆಯ್ಲೆ ಲಾಯ ಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಮಾಕಾ ರ್ತಚರ್ ವಿಶೇಷ್ಠ ಮಯ್ಲು ಸ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ಕ ಉಬ್ಾ ಲಯ . ಹಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ರ್ತಚ್ಯ ವಿಷಾಾ ಾಂತ್ ಪರ್ತರ ಾಂನಿ ಆಯ್ನಲಯ ಾ ಖಬರ ವಾಚಯ ಾಂ, ಟವಿಚರ್ ರ್ತಚಿಾಂ ಕಾಯ್ನಾಾಂ ಪಳ್ಲಾಂವಯ ಾಂ, ರೆಡಿಯರ್ ಆಯೆ ಾಂಚ ಮಾಹ ಕಾ ಖುಶಚಿ ಗಜಲ್ ಜವಾ್ ಸ್ಲಿಯ . ಕೊಣ್ಯ ಸ್ತಾಂಗಾರ್ತ -ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಾ ಯ್ನೀ ತ್ತಲನ ಕರುಾಂಕ್ ಸ್ತಧ್ಾ -----------------------------------------------------------------------------------

70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಖಂಯ್ ಲ್ಲಪಾೊ ಸಂತ್ಲಸ್ತ ನತಲ್ಯೊಂಚೊ? ಉಲಂವಾಯ -ಭುಲಂವಾಯ ಕಯ ಬ್ು ಾಂನಿ ಪಬ್ು ಾಂನಿ ಹಾಲಂವಾಯ -ಧಲಂವಾಯ ಬ್ರಾಂನಿ ಕಾರಾಂನಿ ಹಾಸಂವಾಯ -ಫಸಂವಾಯ ನಾಚ್ಯಾಂನಿ ಪಾಸ್ತಾಂನಿ ಗಾಜಂವಾಯ -ಸಜಂವಾಯ ಭೆಸ್ತಾಂನಿ ವಸ್ತಾಂನಿ ವಿಭಾಡ್ಲ್ಯ ಸಂತೊಸ್ ನತಲಾಾಂಚ

ನಿಗಾತಿಕ್ ದೊಳ್ಾ ಾಂನಿ ದಾಂವಾಯ ರ್ತಾ ದುಕಾಾಂನಿ ಬ್ಳ್ೆ ಕ್ಚ್ಯ ದಕಾಯ ರ್ತಾ ಮನಾಾಂನಿ ಕಾಳ್ಾ ಾಂನಿ ರೆಾಂವಡ್ಲ್ಯ ಸಂತೊಸ್ ನತಲಾಾಂಚ ಆಶನಾಸ್ತಾ ಾಂ ಕಸಯ ಾಂಚ್ ದಿಾಂವಾಯ ರ್ತಾ ದ್ದನಾಾಂನಿ ಉರ್ತರ ಾಂನಿ ತೊಪಾಯ ಾಂಕ್ ವಾಾಂಟಯ ರ್ತಾ ಮನಾಾಂನಿ ದುಕಂವಾಯ ಮನಾಾಂಕ್ ಭೊಗುಸ ಾಂಚ್ಯ ಕಾಳ್ಾ ಾಂನಿ ಲಿಪಲಾ ಸಂತೊಸ್ ನತಲಾಾಂಚ

ಮಾತಾ ಚ್ಯ ಪಮಾಳ್ನ ಸೊಭಾಯ ರ್ತಾ ಶರ್ತಾಂನಿ ಪಕಾಾ ಾ ಥಂಯ್ ದವಾಕ್ ದಿಾಂವಾಯ ರ್ತಾ ಹಾರ್ತಾಂನಿ

-ಸ್ಣವ, ರ್ಲರೆಟೊೊ

71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಟ ೊಮಿಚ ೊ ರಾಗ್ ರ್ತಾ ದಿೀಸ್ ಸಕಾಳಿಾಂ ಪುಡೆಾಂಚ್ ಟಮಿಕ್ ರಗ್ ಆಯ್ನಲಯ . ಕಾರಣ್ ಕತಾಂ ತಾಂ ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಲೆಾಂಚ್ ನಾ.ತರಿೀ ಧಯ್ರ ಎಕಾೆ ಾಂಯ್ ಕನಾ ಟಮಿಲಾಗಾಂ ಉಲಂವಯ ಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಕೆಲೆಾಂ. ' ತ್ತವಾಂ ಕಾಣಘ ಲೆಯ ಾಂ ಸಂದಶಾನ ಬ್ರಿೀ ಬರೆಾಂ ಜಲೆಾಂ. ತ್ತಕಾ ಫ್ಯಾ ಚರ್ ಆಸ್ತ... ತ್ತವಾಂ ಲಕಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಸಬ್ರ್ ಸಂಗಾ ಜಮವ್ಕ್ ಹಾಡೊಯ ಾ ಯ್... ಉಲಾಯ ಸ್ ತ್ತಕಾ...’ ' ತ್ತಾಂ ವೊಗೆಚ್ಯ ಬಸ್..ತ್ತಾಂ ಮಾಕಾ ಸದ್ದಾಂಯ್ ಇನಸ ಲ್ೆ ಕರ್ತಾಯ್... ತ್ತಜಕೀ ತ್ತಜಿ ಬ್ಯ್ಯ ಮಹ ಜೊ ಮೊಸುಾ ಮೊೀಗ್ ಕರ್ತಾ...!’ ' ಮೊೀಗ್...?’ ' ವಹ ಯ್..’ ಹಾಾಂವ್ಕ ಸಗೊಳ ಚ್ಯ

ಕೊಸ್ತಳಳ ಾಂ. ' ಸ್ತಾಂಗ್ ಟಮಿ ಮಹ ಜೆ ರ್ಥವ್ಕ್ ಕತಾಂ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯ ಾ ?’ 'ಚೂಕ್ ಏಕ್ ಗೀ... ಸದ್ದಾಂಯ್ ಎಕಕ್ ಕನಾಾಂಚ್ ಆಸ್ತಯ್...ತ್ತಜೆಾಂ ಪೊಲಿಟರ ಕ್ಸ ಪೂರ ರವಯಾ ಪಡ್ಲ್ಾ ಮಾಕಾ...’ ಟಮಿನ ರ್ತಳ ಕಾಡೊಯ ಟರ ಾಂಪಾ ಪರಿಾಂ... ' ಕಸಲೆಾಂ ಪೊಲಿಟರ ಕ್ಸ ಟಮಿ?..’ 'ಆಳೇ ಮಾಕಾ ಖ್ಯಾಂವ್ಕೆ ಘಾಲಾಾ ನಾ, ಮಾಕಾ ನಾಾಂವಾನ ಆಪಯ್ಲ್ ಯ್. ರ್ತಳಿಯ ಪೆಟಾ ಯ್... ಬಶಯ ಬಡಯ್ಲಾ ಯ್...ಅವಾಜ್ ಕರ್ತಾಯ್... ಹಾಾಂವ್ಕ ಕತಾಂ ಕೆಪೊು ಯ..?’ ' ಹಾಾಂ...’ ಹಾಾಂವ್ಕ ಸುಸ್ತೆ ಲಾಾಂ. 'ತಿತಯ ಾಂಚ್ ಗೀ...ರತಿಾಂ ಖ್ಯಾಂವ್ಕೆ ಘಾಲಾಾ ನಾ ಲಾಯ್ೆ ಕಾಡ್ಲ್ಾ ಯ್... ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ಲಾ ಯ್...ಆನಿ ಮಾಕಾ

72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾಳಕಾಾಂತ್ ಖ್ಯವಯ್ಲಾ ಯ್..’ ' ಅರೇ ಬ್ಪ್ ರೇ..’ ಹಾಾಂವ್ಕ ಫಿಾಂಗಾಾಲಾಂ. 'ಮಹ ಜೆಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ ತ್ತಕಾ ಗೊರ್ತಾ ಸ್ತ..ಜಲಾಾ ರಿೀ ತ್ತಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ ಕಾಡಿನಾಾಂಯ್...ಮಹ ಜೊ ಸಜರಿ ಮಹ ಜೆ ಸ್ತಾಂಗೊಾ ...ರ್ತಚಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ ಕಾಡ್್ ಆಪಯ್ಲಾ ಯ್..’ ' ರ್ತಚಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ ಕಾಲೆಾಂ?’ ' ಮೊೀತಿ..’ 'ಅಯಾ ಫಜಿಾಂತ್ ಜಲಿಮೂ..." ಹಾಾಂವಾಂ ಮಹ ಳ್ಲಾಂ. ’ ಅಳೇ ಟಮಿ..ತ್ತಾಂ ಚೂಕ್ ಸಮಾಾ ಲಾಯ್... ಹಾಾಂವಾಂ ಮಾ ಜ ವಹ ಡಿಲಾಾಂನಿಾಂ ಕತಾಂ ಸ್ತಾಂಗಾಯ ಾಂ ತಾಂ ಮಾತ್ ಕೆಲಾಾಂ...ತ್ತಕಾ ಗೊರ್ತಾ ಸ್ತ..’ 'ಕತಾಂ!?’ ' ಕೊರನಾ ಪಿಡ್ಲ್ ನೆಾಂ ಟಮಿ...ಸಕೆ ಡ್ ದವಾಚ್ಯಾ ಹಾರ್ತಾಂತ್ ಆಸ್ತ ... ಲಕಾಕ್ ದಯ್ರ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ಕ್... ಪಿಡೇಸ್ತಾ ಾಂಕ್ ಜಗುರ ರ್ತೆ ಯ್ ಕರುಾಂಕ್ ರ್ತಳಿಯ ಪೆಟ್ಟಾಂಕ್ ಸ್ತಾಂಗ್ ಲೆಯ ಾಂ. ತಶಾಂ ಹಾಾಂವ್ಕ ರ್ತಳಿಯ ಪೆಟಾ ಲಾಂ... ಬ್ಯಕ್ ವಾಟಯ ಬಡಯ್ಲಾಂ ಮಹ ಣ್ ಮನ ಜಲೆಯ ಾಂ ಕೊಣ್ಯಾ ...’ ' ಮಾಗರ್ ಲಾಯ್ೆ ಕಾಡ್್ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ನಲಯ ಾ ಕರ್ತಾ ಕ್?’ ' ತಾಂಗೀ... ಉಜಿ ಡ್..

. ದಿವೊ ಜವಾ್ ಸ್ತ ಭಲಾಯೆ ಚ ಸಂಕತ್. ಕಾಳಕ್ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ಪಿಡ್ಲ್...ದಕುನ ಪಿಡ್ಲ್ ಧಾಾಂವಾಾ ಾಂವ್ಕೆ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ನಲಯ ಾ ..’ ಹಾಾಂವಾಂ ಸಮಾಾ ಾಂವಯ ಾಂ ಪರ ಯತ್್ ಕೆಲೆಾಂ. ' ಭೆಷೆ ಾಂ... ತ್ತಾಂ ಫಟ ಮಾರ್ತಾಯ್...ಹಾಾಂವ್ಕ ಇರ್ತಯ ಾ ವಸ್ತಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಪಳ್ಲರ್ತಾಂ... ಕರ ಸಾ ಸ್ತಕ್ ಲಾಯ್ನೆ ಾಂಗ್ ಕರಿನಾಾಂಯ್... ದಿೀಪಾವಳಿಕ್ ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ಲ್ ಾಂಯ್..ಆರ್ತಾಂ ತ್ತಜೆ ನಾಟಕ್ ಚಡ್ ಜಲೆ..’ ' ಸತ್ಾ ..’ ಹಾಾಂವ್ಕ ಟಮಿ ಮುಕಾರ್ ದಿಾಂಬೆಾ ರ್ ಪಡೊಯ ಾಂ. ' ಎಲಾಯ o.k ಪುಣ್ ಮೊೀತಿ ಯ್ಲಕೆ?” ' ಅಯಾ ೀ... ಮೊೀತಿ ನಹ ಾಂಯ್ ಟಮಿ... ತ್ತಕಾ ಅಯ್ಲೆ ರ್ತನಾ ತಶಾಂ ಆಯ್ಲೆ ಲೆಾಂ ಕೊಣ್ಯಾ ..’ ಹಾಾಂವಾಂ ಗಾಗೆಾಂವ್ಕೆ ಸುರು ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ' ನಾ ಹಾಾಂತ್ತ ರಜಕೀಯ್ ಆಸ್ತ.. ಹಾಾಂವ್ಕ ಆರ್ತಾಂಚ್ ಪೂರ ಸತ್ ಭಾಯ್ರ ಕಾಡ್ಲ್ಾ ಾಂ..’ ತಿರ್ತಯ ಾ ರ್ ಮಹ ಜಿ ಕುಶಚಿ ಬೀರ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯ್ನಯ . ’ ಕತಾಂ ತ್ತಮೊಯ ಗಲಾಟ? ಘರಾಂತ್ ರಜಕೀಯ್ಲಕ್ ಅವಾೆ ಸ್ ನಾ... ಕಳ್ಲಳ ಾಂಮೂ! ತ್ತಾಂ ರ್ತಾ ಟಮಿಲಾಗಾಂ ಝಗಡ್ಲ್ಯ ಾ ಬದ್ದಯ ಕ್ ... ತ್ತಕಾ ರ್ತಾಂಕಾಾ ಯ... ಕೊರನಾ ವಿರೀಧ್ ಝ ಜ್... ತ್ತಕಾ ಪರ ಶ ಸಿಾ ದಿವಾಾ ಾಂ...’

73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಾಂವಾಂ ಲಜೆನ ತಕಯ ಪಂದ್ದ ಘಾಲಿ. ತದ್ದಳ್ ಸಜಚಾಾಂ ಕೊಲೆಗ ಾಂ ಶಮಿೆ ಹಾಲಯ್ನತ್ಾ ಟಮಿಚ್ಯ ಖ್ಯಣ್ಯ ಆಯ್ಲಾ ನಾ ಸಶಾಾಂ ಖ್ಯಣ್ ಖ್ಯಾಂವ್ಕೆ ಗೆಲೆಾಂ.

' ಕೊರನಾ ನೆಾಂ..’ ಭಾಯ್ಯ ಕಸಿಕ್ೆ ಕನಾ ಹಾಸಿಯ ... ಟಮಿನ ಸ್ತಮಾಜಿಕ್ ಅಾಂತರ್ ಸ್ತಾಂಬ್ಳಳ ...

ಟಮಿ ರ್ಥವ್ಕ್ ಬಚ್ಯವ್ಕ ಜಾಂವ್ಕೆ ಕೊಲಾಗ ಾ ಕ್ ಪಳ್ಲವ್ಕ್ ಯ್ನೀ ಪಳ್ಲನಾತಯ ಬರಿ ಹಾಾಂವ್ಕ ಭಿತರ್ ಧಾಾಂವೊಯ ಾಂ. ಟಮಿ ರ್ಚಪ್ ರವೊಯ . ------------------------------------------------------------------------------------------

ಕರ್ನುಟಕಾೊಂತ್ರ ರ್ರತ್ರ ಗ್ಗಯ್ ರಾಜ್ಕ್ಣೀಯ್ ವಷಯ್ ಬ್ರೀಫ್ ಪತ್ತಾನ ಖಬೆರ ಾಂತ್ ಆಸ್ತ. ಹಾಾ ಚ್ ದಸಾಂಬ್ರ ನೀವ್ಕ ರ್ತರಿಕೆರ್, ಕನಾಾಟಕಾ ವಿಧಾನ ಸಭೆಾಂತ್ ಗೊರಕೆ ಣ್ ಆನಿ ಗೊ-ಹರ್ತಾ ನಿಶೇದ್ 2020 ಬ್ರಲ್ಯ ಮಾಾಂಡೆಯ ಾಂ ಆನಿಾಂ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲೆಾಂ. ವಿರುದ್್ ಪಾಡಿಚಾ ಸ್ತಾಂದ, ಆಪೊಯ ವಿರೀದ್ ಪಾಚ್ಯರುಾಂಕ್, ಸಭಾ ಸೊಡ್್ ಭಾಯ್ರ ಗೆಲೆ. ಪಾಟಯ ಾ ಹಫ್ರಾ ಾ ಾಂತ್, ಹೆಾಂಚ್ ಬ್ರಲ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಶದಾಂತ್ ಮಾಾಂಡೆಯ ಾಂ. ಹಾಾಂಗಾಸರ್, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಭಾಶನ ಸಕಾಾರಿ ಪಾಡ್ಾ ಬ್ರಜೆಪಿಕ್ ಬಹುಮತ್ ನಾಾಂ; ದಕುನ, ವಹ ಡ್ ತಮಾಸೊ ಜಲ ಆನಿಾಂ ಬ್ರಲ್ಯ ಮಂಜೂರ್ ಜಲೆಾಂನಾಾಂ. ಅಶಾಂ ಹೆಾಂ ಬ್ರಲ್ಯ ಕಾನ್ಯನ ಜಯ್ಲ್ ಸ್ತಾ ನಾಾಂ ಉರೆಯ ಾಂ.

ಯವ್ಕ್ ದೊೀನ ವಹ ಸ್ತಾಾಂ ಭಿತರ್, ಅಸಲೆಾಂಚ್ ಬ್ರಲ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಾಂತ್ ತಶಾಂ ವಿಧಾನ ಪರಿಶದಾಂತ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ತವಳ್, ಬ್ರಜೆಪಿಕ್ ತಿಸಿರ ಪಾಡ್ಾ ಜನರ್ತ ದಳ್ (ಸಕುಲರ್) ಹಾಾಂಚ ಸಹಕಾರ್ ಆಸೊಯ . ರಜಾ ನ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ಬ್ರಲ್ಯ ಅಧಿಕರ ತ್ ಕಾಯಾ ಜಯಾ ತರ್ ದೇಶಚ್ಯಾ ರಷ್ಠೆ ರ ಪತಿನ ಆಪಿಯ ದಸೆ ತ್ ಘಾಲಿಜೆ. ಮಹ ಣಾ ಕಾಂದ್ರ ಘರ್ ಮಂರ್ತರ ಲಯ್ಲನ ಆಪಿಯ ಸಹಮತ್ ಲಿಖತ್ ದಿೀಜೆ ಆನಿಾಂ ರಷ್ಠೆ ರ ಪತಿಕ್ ಧಾಡಿಜೆ. ಅಶಾಂ ಜಲೆಾಂ ನಾಾಂ. ಕರ್ತಾ ಕ್, ಕಾಂದ್ರ ಸಕಾಾರ್ ಯುಪಿಎಚ ಆಸೊಯ . ದಕುನ, ಕನಾಾಟಕಾ ಗೊ-ರಕೆ ಣ್ ಆನಿ ಗೊಹರ್ತಾ ನಿಶೇದ್ 2010 ಬ್ರಲ್ಯ ಕಾಯಾ ಜಲೆಾಂ ನಾಾಂ.

ಹಾಚ್ಯಾ ಪೈಲೆಾಂ, 2010 ಇಸಿ ಾಂತ್ ತವಳಯ ಬ್ರಜೆಪಿ ಸಕಾಾರ್ ಅಧಿಕಾರರ್ 74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


2013 ಇಸಿ ಾಂತ್, ರಜಾ ಾಂತ್ ಬ್ರಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರರ್ ಆಯ್ನಯ ನಾಾಂ. ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಸಿದಾ ರಮಯ್ಲಾ ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲು ಣ್ಯರ್ ಪಾಾಂಚ್ ವಹ ಸ್ತಾಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ನಲಾಯ ಾ ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಾಡಿಾ ಕ್ ಹೊ ವಿರ್ಯ್ ಮಹರ್ತಿ ಚ ನೈಾಂ. ದಕುನ, ರಷ್ಠೆ ರ ಪತಿಚಿ ಮಂಜೂರತ್ ಲಾಭಂವ್ಕೆ ಕಸಸ ಲೆಾಂ ಪೆರ ೀತನ ರ್ತಣಿಾಂ ಕೆಲೆಾಂ ನಾಾಂ. 2018 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಜಲಾಯ ಾ ಎಲಿಸ್ತಾಂವಾಾಂತ್, ಬ್ರಜೆಪಿ ಸಕಾೆ ಾಂ ಪಾರ ಸ್ ಅಧಿಕ್ ಸ್ತಾಂದ ಆಸಯ ಲಿ ಪಾಡ್ಾ ಜಲಿ ಪುಣ್ ಬಹುಮತ್ ನಾತಯ ಾಂ. ಹಾಾ ಪಾವಿೆ ಾಂ ಜನರ್ತ ದಳ್ ಸಕುಲರ್ ಪಾಡ್ಾ ತಿಸ್ತರ ಾ ಜಗಾಾ ರ್ ಆಸ್ತಯ ರಿೀ, ದುಸ್ತರ ಾ ಜಗಾಾ ರ್ ಆಸಯ ಲಾಾ ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ತನ ಆಪೊಯ ಸಹಮತ್ ರ್ತಾಂಕಾಾಂ ದಿಲ. ತಶಾಂ, ಜೆಡೆಾ ಸ್ತಚ ಕುಮಾರಸ್ತಮಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಜಲ. ರಿೀಮೊೀಟ್ಟ ಕಂಟರ ಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಾಂಗೆರ ಸಸ ಚ್ಯಾ ಹಾತಿಾಂ ಉರಯ . ದಕುನ, ಚಡ್ ತಾಂಪ್ ಹೊ ಸಕಾಾರ್ ವಾಾಂಚಯ ನಾಾಂ. ಬ್ರಜೆಪಿನ ಕಮಲ್-2.0 ಮಹ ಣ್ ಕಾಾಂಡ್ ಕೆಲೆಾಂ. ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ತಚ್ಯಾ ಾಂ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಾಂ ಎಮೆಾ ಲೆಾಂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘತಯ ಾಂ. ಸಕಾಾರ್ ಪಡೊಯ . ಯಡಿಯುರಪಾು ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ಯರ್, ಪರತ್ ಬ್ರಜೆಪಿ ಸಕಾಾರ್ ಚಲಂವಿಯ ಪಾಡ್ಾ ಜಲಿ. ಅಶಾಂ, ಹಿಾಂದುರ್ತಿ ಕಾಯ್ಲಾವಳಿಾಂತ್ "ಗಾಯ್ ರಕ್ಷಣ್" ಮಹರ್ತಿ ಚಾ ಾಂ ದಕುನ ಹೆಾಂ ಬ್ರಲ್ಯ ಪರತ್ ವಿಧಾನ ಸಭೆಾಂತ್ ಮಾಾಂಡೆಯ ಾಂ. ವಿಧಾನ ಪರಿಶದಾಂತ್ ಬಹುಮತ್ ನಾಾಂ. ಜೆಡೆಾ ಸ್ ಆನಿಾಂ ನಿರಾ ಳಿೀಯ್ ಸ್ತಾಂದ್ದಾ ಾಂನಿಾಂ ಸ್ತಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾಾ ರ್ ಮಾತ್ರ , ಹೆಾಂ ಬ್ರಲ್ಯ ಥಾಂಸರ್ ಪಾಸ್

ಕಯಾತ್. ಹೆಾಂ ಖಳಿತ್ ಆಸೊನಯ್ನೀ ಹೆಾಂ ಬ್ರಲ್ಯ ಮಾಾಂಡೆಯ ಾಂ. ಕಾರಣ್ ಕಾಯಾ ಕಚಾ ಾ ಆಶನ ನೈಾಂ ಬಗಾರ್ ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಾಡ್ಾ ಮುಸಲಾಾ ನಾಾಂಚಿ ಆನಿಾಂ ಹಿಾಂದ್ದಿ ಾಂ ವಿರುದ್್ ಮಹ ಣ್ ಗಾಜಾಂವ್ಕೆ . ವಗಾಂಚ್, ಥಳಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಾಂಕ್ ( local bodies) ರ್ಚನಾವ್ಕ ಆಸ್ತತ್. ಹಳ್ಲಳ ಾಂರ್ತಯ ಾ ಾಂ ಗಾರ ಮ ಪಂಚ್ಯಾ ಯರ್ತಾಂಕ್, ಲಾಹ ನ ಶರಾಂರ್ತಯ ಾ ಾಂ ಬಯ ಕ್ ಪಂಚ್ಯಾ ಯರ್ತಾಂಕ್, ರ್ತಲ್ಕಕ್ ಆನಿಾಂ ಜಿಲಾಯ ಪಂಚ್ಯಾ ಯರ್ತಾಂಕ್, ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಾಂಕ್ ತಶಾಂ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೊಪೊಾರೆಶನಾಾಂಕ್ ರ್ಚನಾವ್ಕ ಆಸ್ತ. ಹಾಾ ಎಲಿಸ್ತಾಂವಾಾಂನಿಾಂ ಲೀಕಾನ ಬಹುಮತನ ಬ್ರಜೆಪಿಕ್ ಜಿಕಯಾ ಜಲಾಾ ರ್, ಲೀಕಾ ಮಧ್ಲಾಂ ವಾಾಂಟ್ ಕರುಾಂಕ್ ಏಕ್ ನಿೀಬ್ ಜಯ್. ಗಾಯ್ ವೊತಾಾಂ ನಿೀಬ್ ಹೆರ್ ಖಂಯಯ ಾ ಾಂ? ತಶಾಂ "ಗಾಯ್" ಆಮಾಯ ಾ ದೇಸ್ತಾಂತ್ ಬ್ರಜೆಪಿನ ರಜ್ಕಾರಣ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡಿಯ ಮಹ ಣೊಾಂಕ್ ಜಯ್ಲ್ ಾಂ. ಅಕು ರ್ ಬ್ದ್ಶಹಾನ ಆಪಾಯ ಾ ರರ್ೆ ರಾಂತ್ ಗೊ-ಹರ್ತಾ ನಿಶೇದ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ಈದ್ ಫೆಸ್ತಾ ಕ್ ಲೆಗುನ ಗಾಯ್ಚಾ ಾಂ ಬಲಿದ್ದನ ಕರುಾಂಕ್ ನಜೊ ಮಹ ಣ್ ರ್ತಣಾಂ ರ್ತಕದ್ ದಿಲಿಯ . ಅಶಾಂ ಸ್ತಾಂಗಾಾ ತ್, ಮುಸಿಯ ಾಂ ತತಿ ಶಸಿಾ ರಾಂ ಪೈಕಾಂ ಸ್ಕಫಿ ಪಂಗಾಾ ಚಾ . ಹಾಾ ಸ್ಕಫಿ ಪಂಗಾಾ ಚ್ಯಾ ಕಾಿ ಜ ಹುಸೇಯ್್ ನಿಜಮಿ ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ನ, "ತಕ್ಾ-ಇಗೊಖುಶ” ಮಹ ಳಳ ೀ ಗರ ಾಂರ್ಥ 1921 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಪಗಾಟಯ ಲ. ಹಾಾ ಗರ ಾಂರ್ಥನ, ಮುಸಿಯ ಮಾಾಂನಿಾಂ ಇಾಂಡಿಯ್ಲಾಂತ್ ಬ್ರೀಫ್ ಖ್ಯಾಂವ್ಕೆ ನಜೊ ಮಹ ಣ್ ವಾದ್ ಮಾಾಂಡಯ ಲ. ತಶಾಂ, ಮಹಾರ್ತಾ ಗಾಾಂಧಿ

75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಗೊೀ ಹರ್ತಾ ಕ್ ವಿರುದ್್ ಆಸೊಯ . ರ್ತಚ ಮುಸಿಯ ಾಂ ಶಸ್, ಮೌಲನಾ ಮೊಹಮೆಾ ದ್ ಆಲಿ, ಶೌಕತ್ ಆಲಿ, ಹಕೀಮ್ ಅಜಾ ಲ್ ಖ್ಯನ, ಮಿಯ್ಲಾಂ ಹಾಜಿ ಅಹೆಾ ದ್ ಖತಿರ , ಮಿಯ್ಲಾಂ ಛೊಟನಿ, ಮೌಲನಾ ಅಬುಾ ಲ್ ಬ್ರಿ, ಆನಿಾಂ ಮೌಲನಾ ಹುಸೇಯ್್ ಅಹೆಾ ದ್ ಮದ್ದನಿ ಅಸಲಾಾ ಾಂನಿಾಂ ಸ್ಕಫಿ ತರ್ತಿ ಾಂ ಪರ ಮಾಣಾಂ, ಗೊೀ ಹರ್ತಾ ಕರುಾಂಕ್ ನಜೊ ಆನಿಾಂ ಮುಸಲಾಾ ಾಂನಾಾಂನಿಾಂ ಬ್ರೀಫ್ ಖ್ಯಾಂವ್ಕೆ ನಜೊ ಮಹ ಣ್ ಶಕವ್ಕಾ ದಿಲಿಯ . ರ್ತಾಂಚಾ ವಿರುದ್್ ರವಯ ಲಾಾ ’ಕಟ್ಟೆ ಶಹಿ" ಮುಸಿಯ ಾಂ ತತಿ -ಶಸಿಸ ಾ ರಾಂನಿಾಂ , ಪರ ತಾ ೀಕ್ ಜವ್ಕ್ , ಮೌಲನಾ ಅಬುಲ್ ಆಲಾ ಮೌದುದಿನ ಆನಿಾಂ ರ್ತಚ್ಯಾ ಪಾಟಯ ವಾಾ ರಾಂನಿಾಂ "ಗಾಯ್ ಮಾರುನ ಮಾಸ್ ಖ್ಯಾಂವಯ ಾ ಾಂ ರ್ತಾಂಕಾಾಂ ಕುರನಾಾಂತ್ ದಿಲೆಯ ಾಂ ಹಕ್ೆ " ಮಹ ಣ್ ಫಟಿ ದಿೀವ್ಕ್ ಮುಸಿಯ ಮಾಾಂ ಮಧ್ಲಾಂ ದೊೀನ ಪಂಗಡ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ಅಶಾಂ ಬ್ರೀಫ್ ವ ಕಸಸ ಲೆಾಂ ಮಾಸ್ ಖ್ಯಯ್ಲ್ ತೊಯ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಸ್ತಯ್ಲು ಾಂ ಮಧ್ಲಾಂ ಆಸ್ತ. ಪೂಣ್, ನಾಯ್ಲಾ ಾ ಾಂ ಆನಿಾಂ ಬ್ಾ ರಿಾಂ ಮಧ್ಲಾಂ "ಕಟ್ಟೆ -ಶಹಿ" ಪಂಗಡ್ ಬಹುಮತಚ ಆಸ್ತ. ಆರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಾಂದುರ್ತಿ -ಶಹಿಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ಫರಕ್ ನಾಕಾ. ರ್ತಾಂಕಾಾಂ ಸವ್ಕಾ ಮುಸಲಾಾ ನ ಗಾಯ ಚರ್ ್ ವಚಾ, ಗಾಯಕ್ ಜಿವಿೆ ಾಂ ಮಾರೆಯ ಾ ಆನಿಾಂ ಬ್ರೀಫ್ ಖ್ಯಾಂವಯ ಾ ಮಹ ಣ್ ಮಾತ್ರ ಗಾಜಾಂವ್ಕೆ ಜಯ್. ಆಮಾಯ ಾ ಕರವಳಿಚ್ಯಾ ತಿೀನ ಜಿಲಾಯ ಾ ಾಂನಿಾಂ, ಸ್ಕಫಿ ಲೀಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ ಆಸ್ತ. ಚಡ್ಲ್ಾ ವ್ಕ, ದುಸ್ತರ ಾ ಪಂಗಾಾ ಚಾ ಜಲಾಯ ಾ ನ, ರೆಡೆಗೊವಾಾಾಂಚ ವಾಾ ರ್ ಕನಾ ಅಯ್ನಲೆಯ .

ಹಾಾಂವ್ಕ ಲಾಹ ನ ಆಸಾ ನಾಾಂ, ಅಮಾಯ ಾ ವಟರಾಂತ್ ಎಕೊಯ ಸ್ತಯ್ು ರೆಡ್ಲ್ಾ ಾಂಚಾ ಾಂ ಪೈರ್ ಚಲಯಾ ಲ. ಫ್ಯಣ್, ತೊ ಮಾಸ್ತಚ ದಂಧೊ ಕರಿನಾತೊಯ . ಬದಯ ಕ್, ಪೈರಾಂರ್ತಯ ಾ ಾಂ ಮಾರ್ತರಾ ಾಂ ರೆಡ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ತೊ ನಾಯ್ಲಾ ಾ ಕ್ ವಿಕಾ ಲ. ನಾಯಾ ಬ್ರೀಫ್ರಚ ವಾಾ ರ್ ಕತಾಲ. ಘರಘರ ಮಾಸ್ ವನಾ ವಿಕೊರ ಕತಾಲ. ತವಳ್, ಮಯುಸ ರು ರಜ್ಾ ಮಹ ಣಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ಕ. ಮುಾ ಸ ರು ರಜಾ ಚ ಆಪೊಯ ಚ್ ಕಾಯಾ ನಾತೊಯ . ಹಾಾ ರಜಾ ಾಂತ್ ಒಡೆಯರ್ ರಜಿ ಟ್ೆ ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಚ ಗೊೀ-ರಕ್ಷಣ್ ಆನಿಾಂ ಗೊೀಹರ್ತಾ ನಿಷೇದ್ ಕಾಯಾ ಆನಿಾಂ ಬಾಂಬಯ್ ಪೊರ ವಿನಾಸ ಚ ಕಾಯಾ ಲಾಗು ಆಸಯ . ಹಾಾ ಾಂ ಕಾಯ್ಲಾ ಾ ಾ ಾಂ ಪರ ಮಾಣಾಂ, ದ್ದಧ್ ದಿೀಾಂವಾಯ ಾ ಗಾಯ್ಮೊಸಿಕ್ ಆನಿಾಂ ರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಾಂ ವಾಸ್ತರ ಾಂಕ್ ಮಾರುಾಂಕ್ ನಾತಯ ಾಂ. ಗೊಡುಾ ಗಾಯ್ಲರ ಾಂಕ್, ಪಾಡೆ ಧರಿನಾರ್ತಯ ಾ ವಾ ಗಭ್ಾ ರವಾನಾರ್ತಯ ಾ ಗೊವಾಾಾಂಕ್ ಸ್ತಯ್ು ವನಾ ನಾಯ್ಲಾ ಾ ಾಂಕ್ ವಿಕೆಾ ಲೆ. ಕಾಯಾ ಬೂಕಾಾಂತ್ ಆಸಿಾ ತ್, ಪೂಣ್ ತ ಮೊಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಪೊಲಿಸ್ತಾಂನಿಾಂ ಕೈದ್ ಕಚಾ ಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ಆಯೆ ಲೆಯ ಾಂ ನಾಾಂ. ಕರ್ತಾ ಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ತಿತಯ ಉಣಾಂ ಆಸಯ . ವಹ ಡ್ ಆಪಾರ ಧ್ ಕೆಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್, ಮನಾೆ ಾ ಾಂಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್, ವಹ ಡ್ ಮಾರ್-ಫ್ರರ್ ಕತಾಲಾಾ ಾಂಕ್ ಧನಾ ವನಾ ರ್ತಾಂಚಾ ರ್ ಕಜ್ ಚಲಂವ್ಕೆ ಜಯ್ ತಿತಯ ಪೊೀಲಿಸ್ ಖಂಯ್ ಆಸಯ ? ಆಮಿಾಂ ಕರ ಸ್ತಾ ಾಂವಾಾಂ, ಸಕಾೆ ಾಂ ಬ್ರೀಫ್ ಖ್ಯಯ್ಲ್ ರ್ತಯ ಾ ಾಂವ್ಕ. ಚಡ್ಲ್ಾ ವ್ಕ ಆಮಿಾಂ ಮೂಳ್ವಾಂ ಹಿಾಂದ್ದಿ ಾಂಚಿಾಂ,

76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ತಾಂತ್ತಯ್ನೀ ಬ್ಮೊಣ್ ಚಡ್. ದಕುನ, ಬ್ಮಾಾ ಾಂಚಿ ಜೆವಾಾ -ಖ್ಯಣ್ಯ ರಿೀತ್. ರಾಂದಿ ಯ್, ಮಾಸಿಳ ಆನಿಾಂ ಆಪೂರ ಪ್ ಕುಾಂಕಾಾ ಚಾ ಾಂ ಮಾಸ್. ಬಕಾರ ಾ ಚಾಂ ಮಾಸ್ ಆನಿಾಂ ದುಕಾರ ಚಾ ಾಂ ಮಾಸ್ ಬ್ಮಾಾ ಾಂಗೆರ್ ಕೆದಳ್ ಸುರು ಜಲೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸೊದ್ದ್ ಾಂ ಕರಿಜೆ ಜಲಯ ವಿರ್ಯ್. (ಅಮೆಗ ರ್, ಮಹ ಕಾ ಬೂಧ್ ಕಳ್ಾ ಪರಾ ಾಂತ್ ದುಕಾರ ಮಾಸ್ ರಾಂದಿನಾತಿಯ ಾಂ ತಾಂ ಖಂಡಿತ್). ಪಾಟಯ ಾ ಪನಾ್ ಸ್-ಸ್ತಟ್ಟ ವಹ ಸ್ತಾಾಂನಿಾಂ ಕರ ಸ್ತಾ ಾಂವಾಾಂ ಮಧಿಯ ಜತ್-ಕಾತ್ ಮಾಯ್ಲಗ್ ಜವ್ಕ್ ಬರೆಾಂಪಣ್ ಜಲಾಾಂ. ಮಹ ಣಾ ಚ್, ಕರ ಸ್ತಾ ಾಂವಾಾಂ ಲೆಗುನ ಬ್ರೀಫ್ರಕ್ ಆಾಂವಾ ರ್ತತ್ ಮಹ ಣ್ ಹಿಾಂದುರ್ತಿ ಪಂಗಾಾ ಚಿ ಸಮೊಾ ಣಿ. ಹಿ ಚೂಕ್ ಸಮೊಾ ಣಿ ಮಹ ಣೊಾಂಕ್ ಜಯ್ಲ್ ಾಂ.

ಮಹರ್ತಾ ಗಾಾಂಧಿಚ್ಯಾ "ಅಹಿಾಂಸ್ತ" ತರ್ತಿ ಕ್ ಪಾಟಾಂ ವಚಾ ಾಂ ತರ್, ತೊ ಗೊಹರ್ತಾ ಕ್ ಕಟ್ಟೆ ವಿರುದ್ಾ ಆಸೊಯ . ಪೂಣ್, ಆಪಿಯ ಾಂ ತರ್ತಿ ಾಂ ಪೆಲಾಾ ವಯ್ರ ನಾಖುಶನ ರ್ಥಪೊಯ ಮನಿಸ್ ತೊ ನೈಾಂ. ದಕುನ, ಬ್ರೀಫ್ ಖ್ಯತಲಾಾ ಾಂನಿಾಂ ಪರ ತಾ ಕ್ ಜವ್ಕ್ ದಲಿತ್ ಹಿಾಂದ್ದಿ ಾಂನಿಾಂ ಆನಿಾಂ ಕಟ್ಟೆ ಮುಸಲಾಾ ನಾಾಂನಿಾಂ ಸಿ ಾಂತ್ ಖುಶನ ಬ್ರೀಫ್ ರ್ತಾ ಗ್ ಕರಿಜೆ ಮಹ ಣ್ ರ್ತಚಿ ಶಕವ್ಕಾ . ಹಿ ಶಕವ್ಕಾ ಕವಲ್ ಸ್ಕಫಿ ಮುಸಲಾಾ ನ ಪಾಳುನ ಆಯ್ಲಯ ತ್

ಶವಾಯ್ ಹೆರ್ ನೈಾಂ. ಆಜೂನ ದಲಿತ್ ಹಿಾಂದು (SC and ST) ಆನಿ ಥೊಡೆ OBC ಜತಿಚಾ ಹಿಾಂದು ಬ್ರೀಪ್ ಖ್ಯರ್ತತ್. ಹಾಾಂವ್ಕ ಬೂಧ್ ಕಳಾಚ್ ಧಾ ವಹ ಸ್ತಾಾಂ ಹಳ್ಲಳ ಾಂರ್ತಯ ಾ ಮಹ ಜಾ ಘರಣ್ಯಾ ಾಂತ್ ವಾಗಾಯ ಾಂ. ಹೆಾ ಆವಾ ಾಂತ್, ಆಮೆಗ ರ್ ದೊೀನ ಪಾರ ಯಸ್ಾ ಗಾಯ ಆನಿಾಂ ಏಕ್ ರೆಡೊ ಮೊೀರ್ ್ ಪಾವಯ ಲೆಾಂ ಆಸ್ತ. ಪಿಡೆನ ಸರೆಯ ಲಿ ಏಕ್ ಗಾಯ್ ಸೊಡ್್ , ಉಲೆಾಲಿಾಂ ಮೊಡಿಾಂ ಕೊಗಾರಾಂನಿಾಂ ಯವ್ಕ್ ವಲಿಯ ಾಂ. ರ್ತಾಂಕಾಾಂ ಪುರುಾಂಕ್ ತಿಾಂ ತಯ್ಲರ್ ನಾತಿಯ ಾಂ, ಕರ್ತಾ ಕ್ ಮಾಸ್ಚ್ ನೈಾಂ, ಹಾಡ್ಲ್ಾಂ, ಶಾಂಗಾಾಂ, ಚ್ಯಮೆಾ ಾಂ ಇರ್ತಾ ದಿ ಭಾಗಾಾಂ ರ್ಥವ್ಕ್ ಕತಾಂ ನಾಾಂ ಕತಾಂ ಐಟಮ್ ತಯ್ಲರ್ ಕನಾ, ಪೆಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಲೀಕಾಕ್ ವಿಕೆಾ ಲಿಾಂ. ಹಿ ಪದಾ ತ್ ಬದಿಯ ಜಲಾಾ , ದಲಿತ್ ಹಿಾಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಖ್ಯಯ್ಲ್ ಸ್ತಾ ಾಂ ಹಿಾಂದುರ್ತಿ ಪಂಗಾಾ ಾಂತ್ ಸವಾಲಾಾ ಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಪಾತಿಯನಾಾಂ. ಹಂವ್ಕ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವರ್ತನಾ, ಉಡಿು ಪೆಾಂಟ್ಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಾಾಂಸ್ತಹಾರಿ ಬಂಟರ ಹೊೀಟ್ಲ್ ಮಹ ನ ಆಸಯ ಾಂ. 60 ಪೈಶಾ ಾಂಕ್ ಉಕಾಾ ಾ ರ್ತಾಂದ್ದಳ ಚಾ ಾಂ ಶತ್ ಆನಿಾಂ ಏಕ್ ಪೆಯ ೀಟ್ಟ ಮಾಸ್ ವಾಡೆಾ ಲೆ. ಮಟೆ ನ ಮಹ ಣ್ ಬಾಂಟ್ಟ ನಾಾಂವ್ಕ ದಿತಲ. ರಬು ರ ಭಾಶನ ಕಠಿಣ್ ಘಟ್ಟ; ಚ್ಯಬಾ ನಾಾಂ ಖಳ್ಲಾ ಲೆಾಂ ಕ ಹೆಾಂ ಮಾರ್ತರಾ ಮೊಸಿಚಾ ಾಂ ಮಾಸ್ ಮಹ ಣ್. ಆರ್ತಾಂ ಬೀಾಂಟಚಾ upgrade ಜಲಾಾ ತ್. ತಯ್ನ ಹಿಾಂದುರ್ತಿ ಬ್ಮಾಾ ಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ ಫವಿಾ (frontline soldiers) ಜಲಾಾ ತ್. ಬ್ಾಂನಾಾಂಚಿ ಶಕವ್ಕಾ ಆನಿಾಂ ಬೀಾಂಟಾಂಚಿ ರ್ತಕತ್ (muscle) ಮೆಳನ, ಬಜ್ರಂಗ್ ದಳ್ ಗೊ-ರಕೆ ಣ್ ಸಿ ಯಂ-ಸೇವಕ್ ಜಲಾಾ ತ್. ಹಾಾಂಚಾ ರ್,

77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮುಸಲಾಾ ನಾಾಂನಿಾಂ ಹಮಯ ಕೆಚಾ ಾಾಂ ಆಸ್ತ. ರ್ತಾಂಕಾಾಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ದಿೀಜೆ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾ 2020 ಬ್ರಲಯ ಾಂತ್ ಬರವ್ಕ್ ಘಾಲಾಾಂ. ಅಶಾಂ ಹೆಾಂ ಬ್ರಲ್ಯ ಗೊರಿ ಾಾಂ ಜತಿಕ್ ಮಾತ್ರ ನೈಾಂ, ಗೊೀ-ರಕೆ ಕಾಾಂಕ್ ಪರಾ ಾಂತ್ ಕಾನುನಿ ರಕೆ ಣ್ ದಿರ್ತ. ಗೊೀರಕೆ ಕಾಾಂನಿೀಾಂ ಪೆಲಾಾ ಪಂಗಾಾ ಚ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಲಿಾಂಚಿಾಂಗ್ ಕೆಲಾಾ ರ್, ಲಿಾಂಚಿಾಂಗ್ ಕೆಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ಧಚ್ಯಾ ಾ ಬದಯ ಕ್, ಲಿಾಂಚಿಾಂಗ್ ಜಲಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ಧರಿಜೆ ಮಹ ಣ್ ಕಾಯಾ ! ಸಿ ತಂತರ ಪೈಲೆಾಂ ಆಮಿಯ Constituent Assembly ಜಮಾ ನಾಾಂ, ಗೊೀ ರಕ್ಷಣ್ ಆನಿಾಂ ಗೊೀ ಹರ್ತಾ ನಿಷೇದ್ ಕಾಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಾಂತ್ ಮಾಾಂದಿಜೆ ಮಹ ಣಾ ಲೆ ಆಸಯ . ತವಳ್, ಬ್ರಜೆಪಿ ನಾತಯ ಾಂ. ಹಿಾಂದು ಮಹಾಸಭಾ ಆಸಿಯ . ಆನಿಾಂ ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ತ ಭಿತರ್ ತಸಲಿ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಸಿಯ . ಪೂಣ್, ಏಕ್ ಮತ್ (consensus) ನಾತಯ ಾಂ. ಬಹುಮತ್ ಆಸ್ತಯ ಾ ರ್ ಪಾವಾನಾಾಂ, ಏಕ್ ಮತ್ ಜಯಾ ಮಹ ಣ್ ಮಹಾರ್ತಾ , ನೆಹುರ ಆನಿಾಂ ಹೆರ್ ವಹ ಡ್ ನಾಮೆಾ ಚ್ಯಾ ಕೊಾಂಗೆರ ಸ್ ಮುಕೆಲಿಾಂಚಿ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಆಸಿಯ . ಆಕೆರ ಕ್, ಅಾಂಬೆಡೆ ರಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ಯರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬರಯಾ ನಾಾಂ, ಗೊೀ ರಕ್ಷಣ್ ಏಕ್

ಸಂವಿಧಾನಿಕ್ ಜವಬ್ಾ ರಿ , ಮುಕಾಯ ಾ ಸಕಾಾರಾಂಚಿ ಮಹ ಣ್ ಅದಿಾ ಗ್ 48 ಹಾಾಂತ್ತ ಬರಯಯ ಾಂ. ಹಿ ಅದಿಾ ಗ್ directive principles of state policy ಪೈಕಾಂ ಎಕ್. ಅಶಾಂ, ಕನಾಾಟಕಾಚ್ ನೈಾಂ ಹೆರ್ ರಜಾ ಾಂಕ್ ಲೆಗುನ ಗೊ-ರಕ್ಷಣ್ ವಿಷಿಾಂ ಕಾಯಾ ಹಾಡುಾಂಕ್ ಸಂವಿಧಾನಿಕ್ ಜವಾಬ್ಾ ರಿ ಆಸ್ತ. ತಿ ಜವಬ್ಾ ರಿ ಮಾತ್ರ ರಜಾ ಚ್ಯಾ ಲೀಕಾಾಂ ಮಧ್ಲಾಂ ಎಕ್ ಮತ್ ಹಾಡವ್ಕ್ ಜಾ ರಿ ಕರುಾಂಕ್ ಜಯ್. ಕವಲ್ ರ್ತರ್ತೆ ಲಿಕ್ ಬಹುಮತ್ ಆಸ್ತಯ ಾ ರ್ ಪಾವಾನಾಾಂ. ಕಾಯಾ ಆಸೊಾಂ ವ ನಾಾಂ, ಸ್ಕಫಿ ಮುಸಿಯ ಮಾಾಂ ಪರಿಾಂ, ಆಮಿಾಂ ಕರ ಸ್ತಾ ಾಂವಾಾಂನಿಾಂ ಬ್ರೀಫ್ ಖ್ಯಯ್ಲ್ ಸ್ತಾ ಾಂ ಆಮಾಯ ಾ ಪುಕಾಾಾಂಚ್ಯಾ ಖ್ಯಣ್ಯಾಂ-ಜೆವಾಾ ರಿೀತ್-ರಿವಾಜಿಾಂಕ್ ಪಾಟಾಂ ವಚಾ ಾಂ ಬರೆಾಂ. ಹಿ ಮಹ ಜಿ ಖ್ಯಸಿಗ ಅಭಿಪಾರ ಯ್. ********

(ಫಿಲ್ಲಪ್ ಮುದಾರ್ಥು)

-----------------------------------------------------------------------------------------78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


3 ಬೆಾಂಗುಳ ರಕ್ ಯವ್ಕ್ ಪುತಾ ೧೦ ದಿೀಸ್ ಜಯಾ ಜಲಾಾ ರ್ ರಕೆ ಸಗೊಳ ಚಂಚಲಾಚ್ಯ ಮಿತೃರ್ತಿ ಾಂತ್ ಬುಡೊನ ಗೆಲ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಸಯ ಾಂ. ಬೆಾಂಗುಳ ರ್ ಯರ್ತ ಮಹ ಣ್ಯಸರ್ ಆಪಾಯ ಾ ರಿೀನಾ ಸಂಗಾಂ ಆಸ್ಲಯ ತೊ ಎಕುಸ ರ ರವೊಾಂಕ್ ತಯ್ಲರ್ ನಾತೊಯ . ಪುಣ್ ರ್ತಚಾಂ ಎಕುಸ ರು ನ ಚಂಚಲಾ ವವಿಾಾಂ ಪಯ್ಸ ಗೆಲೆಾಂ. ತರಿೀಪಣ್ ಹರೆಾ ಕಾ

ಸ್ತಕಾಳಿಾಂ ರಿೀನಾಕ್ ಫೊನ ಕನಾ ಉಲಂವ್ಕೆ ತೊ ವಿಸೊರ ಾಂಕ್ ನಾ. ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಆಚ್ಯನಕ್ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಪರಿಾಂ ಮುಾಂಬಯ್ ರ್ತಣ ವಸಿಾ ಕಚ್ಯಾ ಬ್ರಲಿಾ ಾಂಗಾಾಂಡೊಯ ರೂಪಟ್ಟಾ, ಚಂಚಲಾ ಸಂಗಾಂ ಎಕಾ ಹೊಟ್ಲಾಾಂತ್ ಜೆವಾಾ ರ್ ಆಸ್ತಾ ನಾ ಪರ ತಾ ಕ್ಷ್ ಜಲ. “ಅರೆ ರಕೆ ! ಕಶಾಂ ಲಾಗಾಾ ಬೆಾಂಗುಳ ರ್?” ಚಂಚಲಾ ಸಂಗಾಂ ಬಸೊನ ಆಸ್ಲೆಯ ಕಡೆ ಯವ್ಕ್ ವಿಚ್ಯರಿ ತೊ.

79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ತಕಾ ಪಳವ್ಕ್ ರಕೆ ಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಲ. “ರೂಪಟ್ಟಾ ಬೆಾಂಗುಳ ರಕ್ ಕೆದ್ದಳ್ ಆಯ್ನಲಯ ಯ್ನ?” ರ್ತಣ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ.

ಕಾಮಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಯಾಂವಯ ಾಂ ಮುಕಾರ್ಚ್ ಮೆಳ್ಲಳ ಾಂ ರೂಪಟಾಕ್. “ಹಾಯ್ ರಿೀನಾ ಆರ್ತಾಂ ಯಾಂವಯ ಾಂಗ?” ರ್ತಣ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ.

“ಕಾಲ್ ಪಾವ್ಕಲಯ ಾಂ. ಫ್ರಲಾಾ ಾಂ ಪಾಟಾಂ. ಹಿ ಕೊೀಣ್ ಬ್ಯ್?” ಚಂಚಲಾಕ್ ಪಳವ್ಕ್ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ ರೂಪಟಾನ. “ಹಲಯ ೀ, ಹಾಾಂವ್ಕ ಚಂಚಲ್... ರಕೆ ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ಕ ಕಲಿೀಗ್ಸ ...” ಚಂಚಲ್ಚ್ ಉಲಯ್ನಯ . “ರೂಪಟ್ಟಾ ತಿೀಯ್ನ ಮಹ ಜೆ ಪರಿಾಂಚ್ ಅಫಿೀಸರ್, ಎಕಾಚ್ ಬ್ರ ಾಂಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂವ್ಕ” ರಕೆ ನ ಸ್ತಾಂಗಾಾ ನಾ “ತ್ತಕಾ ಮೆಳಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾಾ ಾಂ” ಮಹ ಣ್ ಹಾತ್ ಜೊಡೆಯ ಾಂ. ರಕೆ ಚ ನಶೀಬ್. ಬ್ಯ್ಯ ಮುಾಂಬಂಯ್ಾ ಆನಿ ಹಾಾಂಗಾ ಹೊ ಚಂಚಲಾ ಸ್ತಾಂಗಾರ್ತ” ಮತಿಾಂತ್ ಚಿಾಂತಯ ಾಂ ರ್ತಣ. “ಬಸ್ ರೂಪಟ್ಟಾ ಆಮೆಯ ಸಂಗಾಂಚ್ಯ ಜೇವ್ಕ” ಮಹ ಣೊನ ರಕೆ ನ ವೇಟರಕ್ ಆಪಯಯ ಾಂ. ದಿಲಾಯ ಾ ಆಡಾರಕ್ ಆನೆಾ ೀಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಏಡ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಾಂ. ರೂಪಟ್ಟಾ ಬಸೊಯ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಗಜಲಿ ರ್ತಾಂಚ ಮಧ್ಲಾಂ ಚಲಯ ಾ . ದುಸರ ೀ ದಿೀಸ್ ರೂಪಟ್ಟಾ ಮುಾಂಬಯ್ ಪಾಟಾಂ ಪಾವೊಯ . ತಶಾಂ ಪಾವಾಾ ನಾ ವರಾಂ ಸ್ತಾಂಜೆಚಿ ಸ್ತತ್ ಜವ್ಕ್ ಯರ್ತಲಿಾಂ. ಏರ್ಬ್ಾ ಗ್ ಖ್ಯಾಂದ್ದರ್ ಘಾಲ್್ ಬ್ರಲಿಾ ಾಂಗಾಕ್ ಪರ ವೇಶ್ ಜರ್ತನಾ ರಿೀನಾ

“ವಹ ಯ್ ರೂಪಟ್ಟಾ, ತ್ತಾಂ ಖಂಯ್ ಪಯ್ಸ ಪಾವ್ಕಲಯ ಯ್? ದೊೀನ ದಿೀಸ್ ದಿಸೊಾಂಕ್ನಾಾಂಯ್...’ “ಬೆಾಂಗುಳ ರ್ ಪಾವ್ಕಲಯ ಾಂ. ಕಂಪೆನಿಚ್ಯ ಕಾಮಾಕ್. ಆರ್ತಾ ಾಂ ಯಾಂವಯ ಾಂ ಮಾತ್ರ ...” “ಒಹ್! ನಶೀಬ್ ತ್ತಜೆಾಂ ಆರ್ತಾ ಾಂ ಹಾಾಂಗಾ ಆರ್ತಾ ಾಂ ಥಂಯ್ ಮಹ ಣೊನ ಭಂವೊನಾಂಚ್ ಆಸ್ತಾ ಯ್.” “ತಾಂ ವಯ್ ಮಹ ಣ್ಯಾ ಾಂ... ತಶಾಂ ಕಾಲ್ ಮಾಹ ಕಾ ರತಿಾಂ ರಕೆ ಮೆಳಳ !” “ವಯ್ನಗ ? ಕಸೊ ಆಸ್ತ?” ಪುಳಕತ್ ಜವ್ಕ್ ವಿಚ್ಯರಿ ರಿೀನಾ. “ಆಸ್ತ ಬರೀ ಮಜೇನ. ಸ್ತಾಂಗಾರ್ತ ಚಂಚಲ್ ನಾಾಂವಾಚಿ ಏಕ್ ಬ್ಯ್ಯ ಯ್ನ ಆಸಿಯ ... ಮಾಗರ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ರ್ತಾಂಚ ಸ್ತಾಂಗರ್ತ ಜೇವ್ಕ್ ಆಯಯ ...” “ಚಂಚಲ್? ಕೊೀಣ್ ತಿ?” ತೊೀಾಂಡ್ ಬ್ವಯ ಾಂ ರಿೀನಾಚಾಂ. “ಭಿಯನಾಕಾ. ತಿ ರ್ತಚ್ಯಚ್ ಆಫಿಸ್ತಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್... ಬರಿ ಮನಿಸ್.

80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಸುಾ ಉಲಯಾ . ಪಳಂವ್ಕೆ ಯ್ನ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ತ” ರೂಪಟಾನ ಆಸ್ಲಿಯ ಗಜಲ್ ಚಡ್ ರಂಗಯ್ಲ್ ಸ್ತಾ ನಾ ಸ್ತಾಂಗಯ .

“ಮಾಮಾ , ಡ್ಲ್ಾ ಡಿ ಕೆದ್ದಳ್ ಯರ್ತ?” ಖೆಳನ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ ವಿೀಣ್ಯ ರಿೀನಾಲಾಗಾಂ ಯವ್ಕ್ ವಿಚ್ಯರಿಲಾಗೆಯ ಾಂ.

“ಜಯ್ಾ ರೂಪಟ್ಟಾ...” ರಿೀನಾ ಮತಿಾಂ ಇಲಿಯ ಇರರಯ್ ಘವ್ಕ್ ಘರ ಭಿತರ್ ಸರೆಯ ಾಂ.

“ಆಮಿಾಂಚ್ ಡ್ಲ್ಾ ಡಿ ಸಸಿಾನ ಯ್ಲ ಪುರ್ತ...” ರಿೀನಾನ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ನಿಧಾಾರ್ ಕೆಲ.

ಧುವಚಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಬ್ವಾಯ ಾಂ ತಾಂ ಪಳವ್ಕ್ ಆವಯ್ ಲಾಗಾಂ ಗೆಲಿ. “ಕತಾಂ ಪುರ್ತ ರಿೀನಾ ಬರೆಾಂ ನಾಾಂಯಿ ? ತಿಣ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ.

“ಮಾಾಂಯ್, ಬ್ಬ್, ಪವಾಾಾಂ ಸನಾಿ ರ ದಿೀಸ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ವಿೀಣ್ಯಕ್ ಘವ್ಕ್ ಬೆಾಂಗುಳ ರ್ ವರ್ತಾಂ....”

“ಬರಿಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮಾಾಂಯ್.... ಚಿಕೆೆ ಶ ತಕಯ ಫಡ್ಲ್ಪಾಡ್..” ಫಟ್ಟ ಮಾರಿಯ ರಿೀನಾನ. “ತರ್ ಇಲಯ ಲಿಾಂಬ್ಾ ಶಬಾತ್ ಕನಾ ದಿರ್ತ ತ್ತಾಂ ನಾಹ ವ್ಕ್ ಯ” ತಿಣ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಾಂ. ರಿೀನಾಚಿ ಮತ್ ರೂಪಟಾನ ಸ್ತಾಂಗ್ಲಾಯ ಾ ಚಂಚಲಾ ವಯ್ರ ಗೆಲಿಯ . ಹಾಾಂಗಾ ಆಸ್ತಾ ನಾ ಖಂಚ್ಯಯ್ನ ಸಿಾ ರೀಯ ಸಂಗಾಂ ಉಲಯ್ಲ್ ತೊಯ ರಕೆ ಬೆಾಂಗುಳ ರ್ ಗೆಲಯ ಚ್ ಕಸೊ ಬದಲಯ ? ಸವಾಲ್ ಉದಲೆಾಂ ರ್ತಚ ಮತಿಾಂ. ರ್ತಚ ಸಂಗಾಂ ಜೆವಾಾ ಕ್ ಕರ್ತಾ ಕ್ ವಚ್ಯಜೆ? ದುಸರ ಾಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಯ ಾಂ. ‘ರಕೆ ಕ್ ಫೊನ ಕನಾ ವಿಚ್ಯರ್’ ಮಹ ಣ್ಯಲೆಾಂ ರ್ತಚಾಂ ಮನ. ವಸುಾ ರ್ ಬದುಯ ನ ನಾಹ ವ್ಕ್ ಆಯಯ ಾಂ ತಾಂ. ಆವಯ್್ ತದ್ದಳ್ ಲಿಾಂಬ್ಾ ಶಬಾತ್ ಕನಾ ದವರುಲಯ , ತಾಂ ಪಿಯಲೆಾಂ.

“ಜಯ್ಾ ಪುರ್ತ.... ತ್ತಮಿ ಸ್ತಾಂಗಾರ್ತ ಆಸ್ತಜೆ ಆರ್ತಾಂ...” ಮಹ ಣ್ಯಲಿ ಅವಯ್. ರಿೀನಾನ ಸನಾಿ ರಚ್ಯ ಸ್ತಾಂಜೆಚ್ಯ ಫ್ರಯ ಯ್ಲೆ ಚಿ ಟಕೆಟ್ಟ ಕಾಡಿಯ . ಆನಿ ರಕೆ ಕ್ ಫೊನ ಕೆಲೆಾಂ. “ರಕೆ ಹಾಾಂವ್ಕ ರಿೀನಾ...: ರಕೆ ನ ಹೆಲೀ ಮಹ ಣಯ ಪಯಯ ಾಂಚ್ ಉಲಯಯ ಾಂ ರಿೀನಾ. “ಓಹ್! ಕತಾಂ ಮಹ ಜ ರಣಿಯ... ಕಶಾಂ ಆಸ್ತಯ್ ತ್ತಾಂ?” ರಕೆ ನ ಹಾಸೊನಾಂಚ್ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ. ರ್ತಚ್ಯಾ ರ್ತಳ್ಾ ಾಂತ್ ಕಸಲಚ್ ಪರಖ್ ನಾತೊಯ ತಾಂ ರಿೀನಾಕ್ ಕಳ್ಲಳ ಾಂ. “ಹಾಾಂವ್ಕ ಆನಿ ವಿೀಣ್ಯ ಸನಾಿ ರ ಸ್ತಾಂಜೆರ್ ಬೆಾಂಗುಳ ರ್ ಪಾವಾಾ ಾಂವ್ಕ... ಫ್ರಯ ಯ್ಲೆ ರ್. ಸ್ತಾಂಜೆರ್ ಸ್ತತ್ ವರರ್ ಏರ್ಪೊಟಾಕ್ ಯ...”

81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರಿೀನಾನ ಸ್ತಾಂಗಾಾ ನ ಬಸೊನ ಆಸ್ಲಯ ರಕೆ ಉಟನ ಉಬ ಜಲ! “ಖರೆಾಂಚ್ ರಿೀನಾ! ಹಾಾಂವ್ಕಚ್ ಸನಾಿ ರ ಮುಾಂಬಯ್ನ ಯಾಂವ್ಕೆ ಚಿಾಂರ್ತಲ... ಎನಿೀ ವೇ... ವಲೆ ಮ್ ರಿೀನಾ ಹಾಾಂವ್ಕ ಯರ್ತಾಂ ಮುಕಾರ್... ಮಹ ಜೆ ವಿೀಣ್ಯ ಕಶಾಂ ಆಸ್ತ?” ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ ರಕೆ ನ. “ ತಾಂ ಆರ್ತಾಂಚ್ ಡ್ಲ್ಾ ಡಿ ಡ್ಲ್ಾ ಡಿ ಮಹ ಣೊನ ನಾಚ್ಯಾ ..” “ಒಹ್.... ಖರೆಾಂಚ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ತ್ತಮಾೆ ಾಂ ಕತಯ ಾಂ ಮಿಸ್ ಕರ್ತಾಾಂ .... ಜಣ್ಯಾಂಯ್ನಗ ರಿೀನಾ...?”

ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ ಚಂಚಲಾನ “ಗುಡ್ ಮೊರಿ್ ಾಂಗ್ ಚಂಚಲ್. ಹಾಾಂವ್ಕ ಕರ್ತಾ ಕ್ ಖುಶಲ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಣ್ಯಾಂಯ್ನ?” ರ್ತಣ ವಿಚ್ಯರೆಯ ಾಂ ಹಾಸೊನ. “ತ್ತವಾಂ ಸ್ತಾಂಗಾಯ ಾ ರ್ ನಹ ಯ್ವ ಕಳ್ಲಯ ಾಂ....” “ತರ್ ಆಯ್ೆ , ಸನಾಿ ರ ಸ್ತಾಂಜೆರ್ ಮಹ ಜಿ ಪತಿಣ್ ರಿೀನಾ ಆನಿ ಪಿರ ನೆಸ ಸ್ ವಿೀಣ್ಯ ಯರ್ತತ್.” “ಓಹ್! ತಿ ತರ್ ಬರಿ ಖಬ್ರ್! ಕಂಗಾರ ಟ್ಟಸ ತ್ತಕಾ. ಬಟ್ಟ...” ಚಂಚಲಾಚಾಂ ತೊಾಂಡ್ ಬ್ವಯ ಾಂ. “ಕತಾಂ ಚಂಚಲ್..?”

“ತ್ತಾಂ ಸತ್ ಸ್ತಾಂಗಾಾ ಯ್ ರಕೆ ...?” ರಿೀನಾಚ್ಯ ದುಬ್ವಾನ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಾಂ.

“ಸನಾಿ ರ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತ್ತಜೆ ಸಂಗಾಂ ಖಂಯ್ ವಚಾಂಕ್ ಜಯ್ಲ್ ”

“ತ್ತಕಾ ಫಟ್ಟ ಮಹ ಣ್ ದಿಸ್ತಾ ?” “ನಾ... ನಾ... ರಕೆ .... ಫೊನ ದವರ್ತಾಾಂ . ಸನಾಿ ರ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ಬ್ಯ್!” ರಿೀನಾನ ಫೊನ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಾಂ. ರ್ತಕಾ ರ್ತಚಚ್ ಶಣ್ ಆಯಯ . ಭೆಷೆ ಾಂಚ್ ದುಬ್ವ್ಕ ಕೆಲ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಿಲಾಗೆಯ ಾಂ. ಬೆರ ಸ್ತಾ ರ್, ಸುಕಾರ ರ್ ದೊೀನ ದಿೀಸ್ ಮಧ್ಲಾಂ ಆಸ್ಲೆಯ . ಬೆರ ಸ್ತಾ ರ ದಿೀಸ್ ರಕೆ ಬ್ರಿಚ್ ಖುಶನ ಆಸ್ತ ತಾಂ ಪಳವ್ಕ್ ಚಂಚಲ್ ರ್ತಚ ಸಸಿಾನ ಗೆಲಿ. “ಹಾಯ್ ರಕೆ , ವಾಹ ಟ್ಟಸ ದ ಮೆಟರ್? ಬ್ರಿಚ್ ಖುಶಲ್ ದಿಸ್ತಾ ಯ್ನ?”

“ಕರ್ತಾ ಕ್ ಚಂಚಲ್? ತ್ತಾಂ ಆಮೆಗ ರ್ ಯ. ರಿೀನಾಚಿ ವಳಖ್ ಕನಾ ದಿರ್ತಾಂ ಆನಿ ಮಹ ಜ ವಿೀಣ್ಯಚಿ....” “ಪುಣ್ ತ್ತಜಿ ಬ್ಯ್ಯ ಮಾಹ ಕಾ ಲೈಕ್ ಕಚಿಾ ನಾ..” “ನೀ ನೀ.... ರಿೀನಾ ಏಕ್ ಮನಾೆ ಪಾಚಾಂ ಬ್ಯ್ಯ . ತ್ತಜಿ ವಳಖ್ ಜಲಿ ಜಲಾಾ ರ್ ತಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ವಿಸತಾಲೆಾಂ!” ಮಹ ಳ್ಲಾಂ ರಕೆ ನ. ಪುಣ್ ರ್ತಕಾ ದುಬ್ವ್ಕ ಆಸ್ಲಯ , ರಿೀನಾ

82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚಂಚಲಾಕ್ ಕಶಾಂ ಆಪಾಾ ಯ್ನತ್ ಮಹ ಣೊನ. “ತರಿೀ ರಕೆ ಸಗೊಳ ಾ ಸಿಾ ರೀಯ ಮಹ ಜೆ ಪರಿ ಬ್ರಾಂದ್ದಸ್ ಆನಿ ಚಂಚಲ್ ನಹ ಯ್. ತಿ ಬರಿ ಮನಾೆ ಪಣ್ಯಚಿ ಜವಾ ತ್. ಪುಣ್ ಆಪೊಯ ಪತಿ ಆಪಾಾ ಶವಾಯ್ನ ದುಸ್ತರ ಾ ಸಿಾ ರೀಯ ಸಂಗಾಂ ಮಿತೃರ್ತಿ ನ ಆಸಯ ಾಂ ಲೈಕ್ ಕರಿನಾ.... ಜಶಾಂ ಮಹ ಜ ಪತಿ ಪರಿಾಂ...” “ಡೊೀಾಂಟ್ಟ ವರಿ ಚಂಚಲ್... ತಾಂ ಸಗೆಳ ಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪಳ್ಲಯ್ಲಾಂ...” ರಕೆ ನ ಮಹ ಳ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಪಾಯ ಾ ಲಾಗಾಂ ಆಯ್ನಲಾಯ ಾ ಗಾರ ಹಕಾಲಾಗಾಂ ವಡ್ಲ್ಿ ಲ. ಸನಾಿ ರ್ ಆಯಯ . ಬೆಾಂಕಾಕ್ ಅದೊಾ ದಿೀಸ್ ಕಾಮ್. ರಕೆ ದನಾು ರಾಂ ಆಪೆಯ ಾಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪಾಯ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಾಕೆಾಟಕ್ ವಚನ ರಿೀನಾ ವಿೀಣ್ಯ ಖ್ಯತಿರ್ ಥೊಡೆಾಂ ಖ್ಯಣ್ ಆನಿ ಫಳ್ವಸುಾ ಘವ್ಕ್ ಘರ ಗೆಲ. ಅಸ್ಾ ವಾ ಸ್ಯ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಾಂ. ವಸುಾ ರಚಾಂ ಕಬ್ಟ್ಟ ಸಮಾ ಕೆಲೆಾಂ. ಕಚನಾಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ ಮೆಹ ಳ್ಲಾಂ ಪುರ ಧುವ್ಕ್ ಫ್ರಯ ಾ ಟ್ಟಪಾಮ್ಾ ಚಕ್ಚಕತ್ ಕೆಲೆಾಂ. ಬ್ತ್ರೂಾಂ ಟಯಯ ಟ್ಟಯ್ನ ನಿತಳ್ ಕನಾ ದವರೆಯ ಾಂ. ಸ್ತಾಂಜೆಚ್ಯ ಸ್ತರ್ತಾಂಕ್ ಫ್ರಯ ಯ್ೆ ಯರ್ತ ಮಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ನ ಆನಿ ವಿಮಾನ ಥಳ್ಕ್ ಭತಿಾ ದಡ್ಲ್ ಘಂಟಾ ಚಿ ವಾಟ್ಟ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ನ ರಕೆ ಪಾಾಂಚ್ ವರರ್ಚ್ ಭಾಯ್ರ ಸಲಾ.

ರಸ್ತಾ ಾ ರ್ ಟರ ಫಿಕ್ ಖೂಬ್ ಆಸಿಯ . ಸೊಮಾರ ದಿೀಸ್ ಪಬ್ರಯ ಕ್ ರಜ ಜಲಾಯ ಾ ನ ಸಬ್ರಸ ಲೀಕ್ ಆಪಾಪಾಯ ಾ ಗಾಾಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸರ್ಲಯ . ಚಡ್ಲ್ವತ್ ಸಿ ತಃ ವಾಹನಾಾಂ ಘವ್ಕ್ ಾಂಚ್ ಭಾಯ್ರ ಸರ್ತಾತ್ ಜಲಾಯ ಾ ನ ರಸ್ತಾ ಾ ರ್ ವಾಹನಾಾಂಚಿ ಖ್ಯತಡ್ ಆಸ್ಲಿಯ . ರಕೆ ಏರ್ಪೊಟ್ಟಾ ವಚ್ಯ ಬಸ್ತಸ ರ್ ಆಸ್ಲಯ . ಬಸ್ಸ ಮಾತ್ರ ವಗಾನ ಧಾಾಂವಾಾ ಲೆಾಂ. ಕಾರಣ್ ವಹ ಡ್ ವಾಹನಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಲೇನ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ನ ತೊಾಂದರ ನಾತಯ . ಭತಿಾ ಸ್ತಡೆ ಸ ವರರ್ ರಕೆ ಏರ್ಪೊಟಾಕ್ ಪಾವೊಯ . ಫ್ರಯ ಯ್ೆ ದವೊಾಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಅಧೊಾ ಘಂಟ ಆಸೊಯ . ಲಾಾಂಜಾಂತ್ ಖ್ಯಲಿ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ಬಸೆ ಚರ್ ವಚನ ಬಸೊಯ ರಕೆ . “ಹೇಯ್ ರಕೆ ! ತ್ತಾಂ ಬ್ಯಯ ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ಘಾಂವ್ಕೆ ಆಯ್ಲಯ ಯ್ನಗ ?’ ಆಚ್ಯನಕ್ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಪರಿ ಚಂಚಲ್ ರ್ತಚ ಮುಕಾರ್ ಯವ್ಕ್ ವಿಚ್ಯರಿ. ರಕೆ ಚಂಚಲಾಕ್ ಪಳವ್ಕ್ ಖುಶ ಜಲ. “ವಹ ಯ್ ಚಂಚಲ್, ತಿಾಂ ಯರ್ತನಾ ಹಾಾಂವಾಂ ಆಸ್ತಜೆ ನಹ ಯ್ನಗ ? ಹೆಾಂ ತ್ತಾಂ ಕೊಣ್ಯಕ್?” “ಹಾಾಂವ್ಕ ಆಶಚಿ ಆಯ್ನಯ ಾಂ. ಅಳ್ಲ ಹಾಾಂವ್ಕ ತ್ತಕಾ ಎಕ್ ಸ್ತಾಂಗಾಾ ಾಂ. ಕೊಪುನಾಕಾ.... ಮಾಹ ಕಾ ಇರ್ತಾ ಾ ಕ್ಗ ತ್ತಾಂ ಬರ ಲಾಗಾಾ . ಆಜ್ ತ್ತಜಿ ಬ್ಯ್ಯ ಯರ್ತನಾ ಹಾಾಂವ್ಕ ಮಾತೆ ಾಂ ಪಯ್ಸ ರಬುನ ಪಳ್ಲರ್ತಾಂ. ತಿ

83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಯ್ಲಯ ಾ ನಂತರ್ ಯವ್ಕ್ ಭೆಟಾ ಾಂ. ತದ್ದಳ್ ತ್ತಗೆಲಾಾ ಬ್ಯಯ ಚ ಸಿ ಭಾವ್ಕ ಕಳ್ಾ ಮಾಹ ಕಾ...” ರಕೆ ಹಾಸೊಯ ಗಮಾ ತ್. “ಅಳ್ಲ ಚಂಚಲ್ ತ್ತಾಂ ದಬ್ವಾ್ ಕಾ. ಮಹ ಜಿ ಬ್ಯ್ಯ ವಾಯ್ೆ ನಹ ಯ್ ಆನಿ ತಿ ಆದ್ದಯ ಾ ಕಾಳ್ಚಿ ನಹ ಯ್...” ಸ್ತಾಂಗೊನ ಹಾಸೊಯ ರಕೆ ಪತ್ತಾನ. “ಜಯ್ಾ ರಕೆ ಹಾಾಂವ್ಕ ವೊ ತಶೀನ ವಹ ರ್ತಾಂ...” ಆಶಾಂ ಮಹ ಣೊನ ಚಂಚಲ್ ಗೆಲಿ. ರಕೆ ಚಂಚಲಾಕ್ ನಿಯ್ಲಳುನ ಮನಾಾಂತ್ಚ್ ಹಾಸೊಯ . ಚಂಚಲ್...! ರಕೆ ಚ್ಯಾ ಮನಾಾಂತ್ ಎಕಾ ಕೊನಾೆ ರ್ ಚಂಚಲ್ ವಚನ ಬಸ್ಲಿಯ . ಭತಿಾ 40 ಮಿನುಟಾಂನಿ ವಿಮಾನ ಥಳ್ಚ್ಯ ಭಿತರ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಟರ ಲಿಚರ್ ಸುಟ್ಟಕಸ್ ದವರುನ ವಿೀಣ್ಯಕ್ ರ್ತಾ ಟರ ಲಿಚರ್ ಬಸವ್ಕ್ ಲಟ್ಟನ ಹಾಡ್್ ಯಾಂವಯ ಾಂ ರಿೀನಾ ದಿಸಯ ಾಂ ರಕೆ ಕ್.

ರಿೀನಾಕ್ ಹಾತ್ ಕೆಲ ರಕೆ ನ. ರ್ತಕಾಚ್ ಸೊಧುನ ಆಸ್ಲೆಯ ರಿೀನಾಚ ದೊಳ್ಲ. ಹಾತ್ ವಯ್ರ ಕೆಲಯ ದಿಸೊಯ ರಿೀನಾಕ್. ರ್ತಚಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಫುಲೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಹಾಸೊ ವಾಹ ಳಳ ಾ ಬ್ಗೊನ ವಿೀಣ್ಯಕ್ ಸ್ತಾಂಗೆಯ ಾಂ “ಆಳ್ಲ ತ್ತಜೊ ಪಾಪಾು !” ಆಯ್ಲೆ ಲೆಯ ಾಂಚ್ ವಿೀಣ್ಯನ ಭಾಯ್ರ ಪಳ್ಲಲೆಾಂ. ಭಾಯ್ರ ವಚ್ಯ ದ್ದರಲಾಗಾಂ ಉಬ ಆಸೊಯ ರಕೆ ದಿಸೊಯ ರ್ತಕಾ. ರ್ತಣಾಂಯ್ನ ಹಾತ್ ಹಾಲಯಯ , ವತೊಾ ಸಂತೊಸ್ ವಿೀಣ್ಯಕ್ ಜಲಯ . ದ್ದರ ಭಾಯ್ರ ಪಾವ್ಕಲೆಯ ಾಂಚ್ ವಿೀಣ್ಯ ರಕೆ ಸಸಿಾಾಂ ಧಾಾಂವಯ ಾಂ ಆಪೆಯ ಧಾಕುೆ ಲೆಾಂ ಪಾಾಂಯ್ ಘವ್ಕ್ . “ಹೆಲಯ ಬ್ಳ್ ಕಶಾಂ ಆಸ್ತಯ್ನ ತ್ತಾಂ?” ವಿೀಣ್ಯಕ್ ಉಕಲ್್ ಆಪಾಯ ಾ ಹಧಾಾ ಾಕ್ ದ್ದಾಂಬುನ ಧನಾ ಗಾಲಾಾಂಕ್ ಉಮೆ ದಿಲೆ.”

(ಮುಖಾರೊಂಕ್ ಆಸಾ)

---------------------------------------------------------------------------

84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕ್ಣರ ಸಮ ಸ್ತ ಆಚರಣ್ - ಟನಿ ಮೆಾಂಡೊನಾಸ , ನಿಡೊಾ ೀಡಿ (ದುಬ್ಯ್) ಜೆಜು ಕರ ಸ್ಾ ಮೊಧಾಾ ನ ರತಿಾಂ ಜನಾ ನ ಆಯ್ನಲಯ ಹಾಾ ಸಂಸ್ತರಾಂರ್ತಯ ಾ ಮನಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ಆಪೊಯ ಉಪಾದಸ್,

ಸಬ್ರ್ ಫೆಸ್ತಾ ಾಂಚಾಂ ಆಚರಣ್ ಕರಯ ಾ ಪಯ್ನೆ ಾಂ ಕರ ಸಾ ಸ್ ಏಕ್ ಮಹರ್ತಿ ಚಾಂ ಫೆಸ್ಾ . ಜೆಜು ಕರ ಸ್ತಾಚ ಜನಾಾ ದಿವಸ್ ಆಚರುಸ ಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಸಬ್ರ್ ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿಾಂಕ್ ಆವಾೆ ಸ್

ಆದಶ್ಾ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಪೂಣ್ಾ ಕರಯ ಾ ಕ್. ರ್ತಚ ಉದಾ ೀಶ್ ಪೂಣ್ಾ ಜಯ್ಲ್ ಸ್ತಾ ನಾ ಮನಿಸ್ ಫಕತ್ ವಿಜರ ಾಂಭಣ್-ವಿಲಾಸಿ ಜಿೀವನಾಾಂತ್ ಮಗ್್ ಜಲಾಗಾಯ್ ಮಹ ಳಳ ವಿಚ್ಯರ್ಪರಿಸಿಯ ತಿ ಆಜ್ ದಿಸೊನ ಯರ್ತ.

ಕರುನ ದಿಲಾ. ಕೆದ್ದಳ್ ಕೊಣ್ಯಾ ಘಡೆಯ ಲಾಾ ಹಾಾ ಘಟನಾಕ್ ಫೆಸ್ಾ ಜವ್ಕ್ ಪರಿವತಾನ ಜಲೆಯ ಾಂ ನಿಜಯ್ನೆ ವಿಶೇಸ್ ಮಹ ಣ್ಯಜಯ್. ಜೆಜು ಕರ ೀಸ್ಾ ದಸಾಂಬರ್ ಮಹಿನಾಾ ಚ್ಯಾ ೨೫ ರ್ತರಿಕೆರ್ ಜನಾಾ ಲಯ ಮಹ ಣ್ಯಯ ಾ ಕ್ ಬಳಿ ಾಂತ್ ಆಧಾರ್ ಕತಾಂಚ್

85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನಾ. ರ್ತಾ ಶವಾಯ್ ಕರ ಸಾ ಸ್ ಫೆಸ್ಾ ಆದಿಾಂ ಜುಲಾಯ್ ಮಹಿನಾಾ ಾಂತ್ ಆಚರಿಸ ರ್ತಲೆ ಮಹ ಳಳ ಏಕ್ ವಾದ್ ಆಸ್ತ, ತಾಂ ಕತಾಂಯ್ ಆಸೊಾಂದಿ, ಅಭಿಮಾನಿಾಂಕ್, ಭಕಾ ಕಾಾಂಕ್ ಕತಾಂಚ್ ಅಸ್ತಧ್ಾ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂ ನಾ. ಸಬ್ರ್ ಶತಮಾನಾಾಂ ರ್ಥವ್ಕ್ ಜೆಜುಚ ಜಲಾಾ ದಿವಸ್ ಸಂಭರ ಮಾನ ಆಚರಣ್ ಕರಾ ತ್.

ಆಮಾಯ ಾ ಗಾಾಂವಯ ಯುವಜಣ್ ರನಾಾಂಮೊಲಾಾ ಾಂನಿ ವಚನ, ಸುಾಂದರ್ ರೂಕ್-ಝಡ್ಲ್ಾಂ ಕಾತರ್ ್ ಹಾಡ್್ , ಗಾದ್ದಾ ಾಂ-ಮೆರಾಂನಿ, ಹಿರ್ತಯ ಾಂನಿ ಧವಿಾಂ ಫುಲಾಾಂ ಫುಲೆಯ ಾಂ ತಣ್ ಹಾಡ್್ , ಹಾಾ ಗೊಟಾ ಾಂನಿ ಲಾವ್ಕ್ , ಮಾಾಂಡುನ ಹಾಡ್್ ಏಕ್ ಪಾರ ದೇಶಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿರ್ತತ್.

ಜೆಜು ಕರ ೀಸ್ಾ ಗದಾನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟಾ ಾಂತ್ ಜನಾಾ ಲಯ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಸತ್, ಹಾಕಾ ಸರಿ ಜವ್ಕ್ ಕರ ಸಾ ಸ್ ರತಿಾಂ ಸವ್ಕಾ ಇಗಜಾಾಂನಿ ಗೊವಾಾಾಂಚ ಗೊಟ ತಯ್ಲರ್ ಕರುನ, ರ್ತಾಂತ್ತಾಂ ಬಕೆರ ಚರಯಾ ಲಾಾ ಾಂಕ್ ತಶಾಂ ಗೊವಾಾಾಂ-ಮೊನಾಾ ತಿಾಂಕ್ ಶವಾಯ್ ಜೆಜುಚಿ ಆವಯ್ ಆಾಂಕಾಿ ರ್ ಸ್ತಯ್ನು ಣ್ ಆನಿ ಬ್ಪಯ್ ಸ್ತಾಂ. ಜುಜೆ ಹಾಾಂಚಾ ಇಮಾಜೊಾ ರರ್ಚನ, ಸ್ತಕೆಾಾಂ ಮೊಧಾಾ ನ ರತ್ ಬ್ರ ವಾಹ ಜಿಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ಯಾ ನಾ, ಬ್ಳಕ್ ಜೆಜುಚಾಂ ಇಮಾಜ್ ರುಪೆಾ ಾಂ ಹಾಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲಗಾತ್ ಹಾಡುನ, ಮಾಗಾಾ ಾ ಾಂ-ಕಂರ್ತರಾಂಗಾಯ್ಲನಾಾಂನಿ ಹೆಾಂ ಫೆಸ್ಾ ಆಚರಣ್ ಕರಾ ತ್. ಹಾಾ ವಳಿಾಂ ಇಗಜಾಾಂಚಾ ಘಾಾಂಟ ಆವಾಜ್ ಕರುನ ಲಕಾಕ್ ಸಂತೊೀಸ್ ಪಾವಯ್ಲಾ ತ್.

ತಶಾಂಚ್ ಜೆಜು ಕರ ೀಸ್ಾ ಜನಾಾ ಲಿಯ ಖಬರ್ ಆಯೆ ನ ತಗ್ ರಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಏಕ್ ಅಪೂವ್ಕಾ ನೆಕೆರ್ತರ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಹೊ ವಿರ್ಯ್ ಜಣ್ಯಾಂ ಜವ್ಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳ್ಲಾಂವ್ಕೆ ಯರ್ತತ್ ಮಹ ಳಳ ವಿರ್ಯ್ಚ್ ಜೆಜು ಜನಾಾ ಲಾಯ ಾ ವಳಿಾಂ ಥಂಯ್-ಥಂಯ್ ನೆಕೆರ್ತರ ಾಂ ದಿಷಿೆ ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಲಾಾಂ. ಘರಾಂಘರಾಂನಿ, ಇಗಜಾಾಂನಿ ಖಂಯಸ ರ್ ಗಧಾನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟಾ ಚಾಂ ನಿಮಾಾಣ್ ಜರ್ತಗ, ಥಂಯಸ ರ್ ಹಿಾಂ ನೆಕೆರ್ತರ ಾಂ ಆಸೊನ ಸವಾಾಾಂಕ್ ಸಂದೇಶ್-ಖಬರ್ ದಿಾಂವಯ ಾಂ ಕಾಮ್ ಹಿಾಂ ನೆಕೆರ್ತರ ಾಂ ಕರಾ ತ್. ಹಾಾ ತಗಾಾಂ ರಯ್ಲಾಂನಿ ಬ್ಳ್ೆ ಕ್ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡ್ಲಯ ಾ ಆಸ್ತಾ ಾಂ, ಫುಡೆಾಂ ಕರ ಸಾ ಸ್ ನೆಹ ಸ್ತಾ ಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜರ್ತ.

ಎಕಾ ಕಾಳ್ರ್ ಇಗಜಾಾಂನಿ ಮಾತ್ರ ಹೊ ಗಧಾನಾಚ ಗೊಟ ದಿಷಿೆ ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಾ ಲ. ಆರ್ತಾಂ ಹಾಾಂಚಾಂ ನಿಮಾಾಣ್ ಘರಾಂ-ಘರಾಂನಿ ತಶಾಂ ವೃರ್ತಾ ಾಂನಿ ದಿಸೊನ, ಹಾಾಂತ್ತಾಂ ಏಕ್ ಸು ಧೊಾ ಕಸೊ ದಿಸೊನ ಯರ್ತ. ಹಾಾ ಗಧಾನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟಾ ಚಾಂ ನಿಮಾಾಣ್ ಕತಯ ಾಂ ಜರ್ತಗ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್, 86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆದಿಾಂ ಹಿಾಂ ನೆಕೆರ್ತರ ಾಂ ಸಗಾಳ ಾ ಜಗಾಾ ಾಂನಿ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲಿಯ ಾಂ. ಥೊಡಿಾಂಚ್ ಜಣ್ಯಾಂ ರುಕಾಡ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಡಿಯ್ಲಾಂನಿ, ಹಿಾಂ ನೆಕೆರ್ತರ ಾಂ ತಯ್ಲರ್ ಕರುನ ಬಣ್ಯಬಣ್ಯಾಂಚಿಾಂ ಕಾಗಾಾ ಾಂ ರ್ತಕಾ ಚಿಟೆ ವ್ಕ್ , ರ್ತಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಮೆಣ್ಯಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ಕ್ ದವರ್ ್, ಘರ ವಯ್ರ ಪಾಕಾಾ ಾಂನಿ ಹೆಾಂ ಜಳ್ಲಯ ಾಂ ನೆಕೆತ್ರ ಉಮಾೆ ಳ್ಯ್ಲಾ ಲೆ. ಭುಗಾಾ ಾಾಂಚಿ ಆಶಪರ ಯರ್ತ್ ಾಂ ಸಂಗಾಂ ವಯ್ರ ಚಡ್ಲೆಯ ಾಂ ಹೆಾಂ ನೆಕೆತ್ರ , ಥಂಯ್ ವಾರಾ ಕ್ ಹಾಲನ-ಧಲನ, ಮೆಣ್ಯ ವಾತಿಚ ಉಜೊ ಕಾಗಾಾ ಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ, ನೆಕೆತ್ರ ಹುಲು ನ ಸಕಾಯ ಪಡ್ಲ್ಾ ಲೆಾಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಥರವಳ್ ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಚಿಾಂ ನೆಕೆರ್ತರ ಾಂ ಪೆಾಂಟ್ಾಂತ್ ಮೆಳ್ಾ ತ್. ಜಳ್ಲಯ ವಿದುಾ ತ್ ದಿವ ಆಸ್ತಾ ತ್. ತಶಾಂ ಜವ್ಕ್ ಆಜ್ ಕರ ಸಾ ಸ್ ಆಯಯ ಾಂ ಮಹ ಣಾ ಚ್, ಘರಾಂ-ಘರಾಂನಿ ಸಗಾಳ ಾ ನಿರ್ತಯ ಾ ನ ನೆಕೆರ್ತರ ಾಂ ಝಿಳಿಾ ಳ್ಾ ತ್. ಹಾಾ ಬರಬರ್ ಕರ ಸಾ ಸ್ ಆಯಯ ಾಂ ಮಹ ಣಾ ಚ್ ಹಯಾಕ್ ಕರ ಸಿಾ ಘರಣ್ಯಾ ಾಂನಿ ನಮುನಾಾ ವಾರ್ ಕುಸ್ತಿ ರ್ ಕರೆಯ ಾಂ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ ಸುರು ಜರ್ತ. ಫೆಸ್ತಾ ಪಯಯ ಾಂ ಧಾ-ಬ್ರ ದಿಸ್ತಾಂ ಆದಿಾಂ ಹೆಾಂ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ ಸುರು ಜವ್ಕ್ , ಖ್ಯಣ್ ತಯ್ಲರುಸ ಾಂಚ್ಯಾ ವಿರ್ಯ್ಲಾಂತ್ ಸು ಧೊಾಚ್ ಜರ್ತ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಅಶಾಂ ತಯ್ಲರ್ ಕೆಲಯ ಕುಸ್ತಿ ರ್ ಆಪಾಯ ಾ ಸಯ್ಲರ ಾ ಾಂಕ್, ಕುಟಾ ಾಂಕ್, ಮಿರ್ತರ ಾಂಕ್ ವಾಾಂಟ್ಟನ ವಿನಿಮಯ್ ಕರಿಯ ಪದಾ ತ್ ಜಾ ರಿಯರ್ ಆಸ್ತ. ಎಕಾ ತಾಂಪಾರ್ ಹೊ ಕುಸ್ತಿ ರ್ ವಹ ಡ್ಲ್ಯ ಾ ಹವಾಾಣ್ಯಾಂನಿ ಮಾಾಂಡುನ ಬೇಾಂಡ್-ವಾಹ ಜಪ್, ಗನಾಾಳಿ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಧಾಡ್ಲ್ಾ ಲೆ. ಹಾಾ ಕುಸ್ತಿ ರಚಾಂ ವಿಶೇಷ್ಠ ಕತಾಂಗ

ಮಹ ಳ್ಾ ರ್, ಹೆಾಂ ಸಂಪೂಣ್ಾ ದೇಶ ರಿತಿರ್ ಆಸ್ತಾ . ಹಾಾ ಕುಸ್ತಿ ರಸಂಗಾಂ ಜರ್ ಕರ ಸಾ ಸ್ ಕಕ್ ಧಾಡಿಯ ನಾ ತರ್, ರ್ತಕಾ ಅಥಾಚ್ ನಾ ಮಹ ಣ್ ಭೊಗಾಾ ಲೆಾಂ. ರ್ತಾ ಶವಾಯ್ ಕರ ಸ್ತಾ ಾಂವ್ಕ ನಹಿಾಂ ಆಸ್ಲೆಯ ಆಪಾಯ ಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕರ ಸ್ತಾ ಾಂವ್ಕ ಮಿರ್ತರ ಾಂಕ್ ರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಕ್ ಧಾಡಿಯ ಏಕ್ ಪದ್ ತ್ಯ್ನ ಆಸ್ತ. ಹಾಾ ಕುಸ್ತಿ ರ ಭಾಷನ ಕರ ಸಾ ಸ್ ಶ್ಪಭಾಶಯ್ ಪರ್ತರ ಾಂ ವಿನಿಮಯ್ ಕರೆಯ ಾಂ ಏಕ್ ವಿಶೇರ್ರ್ತ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಕರ ಸಾ ಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ಕ್ ೧೦-೧೫ ದಿೀಸ್ ಆಸ್ತತ್ ಮಹ ಣ್ಯಾ ನಾ ರಂಗ್-ರಂಗಾಳ್ ಶ್ಪಭಾರ್ಯ್ ಪರ್ತರ ಾಂ ಕುಟಾ ಾಂಕ್, ಮಿರ್ತರ ಾಂಕ್ ಧಾಡುನ ಪನಾ ಉಗಾಾ ಸ್, ಶ್ಪಭ್ ಸಂದೇಶ್, ಇಷಾೆ ಗತ್, ಆಪ್ಾ ಪೆರ ೀಮ್ ದ್ದಕವ್ಕ್ ಕರ ಸಾ ಸ್ತಕ್ ಪೂರಕ್ ಜವ್ಕ್ ಏಕ್ ಆತಿಾ ೀಯ್ ವಾರ್ತವರಣ್ ಉತು ನ್ ಕರಾ . ಆಜ್ ಭಾಯ್ರ ದಿಸಿಯ ಸೊಭಾಯ್, ಆಕಷಿಾಕ್ ಶ್ಪಭ್ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟಾಂವಿಯ ಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಾಾಂ ಸವಾಾಾಂಚಿಾಂ ಮನಾಾಂ ಸಂತೊಸ್ತಯ್ಲಾ ತ್. ಯುರೀಪ್ ದೇಶಾಂತ್ ಕರ ಸಾ ಸ್ತ ವಳ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ಥಂಡಿ-ಹಿಾಂವ್ಕ ಆಸ್ತಾ . ತದ್ದ್ ಾಂ ರೂಕ್-ಝಡ್ಲ್ಾಂನಿ ಸೊ್ ೀಬರರ ನಿಮಿಾ ಾಂ ಧವಾಂ ನೆಹ ಸ್ತಣ್ ನೆಹ ಸ್ಲಾಯ ಾ ಪರಿಾಂ ದಿಸೊನ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡಿಾ ಜರ್ತ. ಹಾಾ ವಳಿಾಂ ಕರ ಸಾ ಸ್ ಟರ ೀ ಬರರ ನಿಮಿಾ ಾಂ ದುಸಿರ ಚ್ ಸೊಭಾಯ್ ದ್ದಕಯ್ಲಾ . ಹಾಾ ಚ್ ಕಾರಣ್ಯಕ್ ಲಾಗೊನ ಗಧಾನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟಾ ಮುಕಾರ್ ಕರ ಸಾ ಸ್ ರೂಕ್ ಲಾಾಂವೊಯ ಏಕ್ ಸಂಪರ ದ್ದಯ್ ದಿಸೊನ ಆಯಯ . ಆಜ್ ಪಾಯ ಸಿೆ ಕ್ ಟರ ೀ ಆಾಂಗಾ -ಶೊಪಾಾಂನಿ ಮೆಳ್ಾ ತ್ ಜಲಾಯ ಾ ನಿಮಿಾ ಾಂ, ತ ಘರ

87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಡೂನ ಅಲಂಕರಿತ್ ಕರಿಯ ಪದ್ ತ್ ಚ್ಯಲೆಾ ರ್ ಆಸ್ತ. ಥಂಯ್-ಹಾಾಂಗಾ ಕರ ಸಾ ಸ್ ರುಕಾ ಪರಿಾಂ ದಿಸಯ , ವಾರಾ ರುಕಾಚ ಫ್ರಾಂಟ್ ಹಾಡ್್ , ಘರ ಮುಕಾರ್ ಲಾಾಂವಿಯ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಾಂಚಿ ಪದ್ ತ್ ಆಸ್ತ. ಅಸಲಾಾ ಕಾರಣ್ಯಾಂಕ್ ಕರ ಸಾ ಸ್ ಆಯಯ ಾಂ ಮಹ ಣಾ ಚ್, ಅರಣ್ಾ ಇಲಾಖೆಚ ವಾರಾ ರುಕಾಚಾಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರಯ ಾ ಕ್ ವದ್ದಾ ಡ್ಲ್ಾ ತ್ ತಾಂ ಆಮಿ ಪಳ್ಲವಾ ತ್. ಕರ ಸಾ ಸ್ ಮಹ ಳ್ಳ ಾ ಫ್ರರ “ಕರ ಸಾ ಸ್ ಫ್ರದರ್” ಹಾಚ ಉಗಾಾ ಸ್ ಯರ್ತ. ತೊ ರ್ತಚ್ಯಾ ರ್ತಾಂಬ್ಾ ಾ ನೆಹ ಸ್ತಾ ರ್ ಖ್ಯಾಂದ್ದಾ ವಯ್ರ ಪೊತಾಂ ಉಮಾೆ ಳ್ವ್ಕ್ ಇನಾಮಾಾಂ-ಕಾಣಿಕೊ ಘವ್ಕ್ ಧುಾಂವಾರ ಾಂರ್ತಯ ಾ ನ ದಾಂವೊನ ಯಾಂವಿಯ ಕಲು ನಾ ಭುಗಾಾ ಾಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಾಂನಿ ಥರವಳ್ ಭಾವನಾಾಂ ಉಬ್ಾ ಯ್ಲಾ ತ್. ಹಾಾ ಸಂಗಾಂ ಕರ ಸಾ ಸ್ ಕಾಾ ರಲ್, ಕರ ಸಾ ಸ್ ಗೊೀಷಿೆ , ಪಾಟಾ ಾ, ಡ್ಲ್ಾ ನಸ , ಸಂಗೀತ್, ಕಂರ್ತರಾಂ ಅಶಾಂ ಕರ ಸಾ ಸ್ ಸಬ್ರ್ ಹವಾಾ ಸ್ತಾಂನಿ ಲಕಾಕ್ ಆಕಷಿಾಕ್ ಕೆಲಾಾಂ. ಸಗಾಳ ಾ ಸಂಸ್ತರರ್ ಖಂಯ್ಲಯ ಾ ಜಗಾಾ ಾಂನಿ, ಖಂಯ್ಲಯ ಾ ಜಣ್ಯಾಂಚ ಸಮುದ್ದಯ್ ಕರ ಸಾ ಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರಾ ತ್ಗ, ಥಂಯಸ ರ್ ರ್ತಾ -ರ್ತಾ ಪರ ದೇಶಚಿ ಸಂಸೆ ೃತಿ, ಪದ್ ತ್ ಜಾ ರಿಯರ್ ಆಸಿಯ ಪಳ್ಲವಾ ತ್. ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ಕರ ಸಾ ಸ್ ಆಯಯ ಾಂ ಮಹ ಣಾ ಚ್, ಸಗೊಳ ಸಂಸ್ತರ್ಚ್ ಆಪಾಯ ಾ ಚ್ ರಿೀತಿಾಂನಿ ಹೆಾಂ ಫೆಸ್ಾ “ಸಲಬೆರ ೀಟ್ಟ” ಕರೆಯ ಾಂ ಆಮಿ ಪಳ್ಲವಾ ತ್.

ಪುಣ್ ಹಾಾ ಸವ್ಕಾ ಸಂಭರ ಮಾವಳಿಾಂ ಕರ ೀಸ್ಾ ಖಂಯ್ಗ ಏಕ್ ಕಡೆ ಹೊಗಾಾ ವ್ಕ್ ಗೆಲಾಗ ಮಹ ಳ್ಲಳ ಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಭಗಾಾ . ಜೆಜು ಕರ ೀಸ್ಾ ಮೊಧಾಾ ನ ರತಿಾಂ ಜನಾ ನ ಆಯ್ನಲಯ ಹಾಾ ಸಂಸ್ತರಾಂರ್ತಯ ಾ ಮನಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ಆಪೊಯ ಉಪಾದಸ್, ಆದಶ್ಾ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಜಾ ರಿ ಕರುಾಂಕ್, ರ್ತಚ ತೊ ಉದಾ ೀಶ್ ಜಾ ರಿ ಜಯ್ಲ್ ಸ್ತಾ ಾಂ ಮನಿಸ್ ಫಕತ್ ವಿಜರ ಾಂಭಣ್, ವಿಲಾಸಿ ಜಿೀವನಾಾಂತ್ ಬುಡೊನ ಗೆಲಾಗ ಮಹ ಳಳ ವಿಚ್ಯರ್ ಆನಿ ಪರಿಸಿಯ ತಿ ಆಜ್ ಆಯ್ಲಯ ಾ , ದಿಸ್ತಾಂದಿೀಸ್ ಭಯೀರ್ತು ದನ, ರಗಾಾ ಪಾತ್, ಖುನಿಯ, ಚರಿಯ, ಅರ್ತಾ ಾ ಚ್ಯರ್ ಚಡೊನ ಯಾಂವಾಯ ಾ ಹಾಾ ದಿಸ್ತಾಂನಿ ರ್ತಾ ವಳಿಾಂ ಬೆತಯ ಹೆಮಾಾಂತ್ “ರಕ್ಷಕ್” ಜವ್ಕ್ ಜನಾಾ ಲಾಯ ಾ ಜೆಜು ಕರ ೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತಾಂವಾಕ್ ಸುಫಳ್ ಕರುಾಂಕ್, ಕರ ಸಾ ಸ್ ಫೆಸ್ತಾ ಚಾಂ ಆಚರಣ್ ಕರಯ ಾ ಆಮಿ ಸವಾಾಾಂನಿ ಪೆಚ್ಯಡಿಜಯ್ ಆನಿ ಪಾತಾ ಣನ ಮಾಗಾಜಯ್.

-

ಟ್ ೊನಿ ಮೆೆಂಡ ೊನ್ಯಾ,

88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮನ್ರಸ್ತ! ಎಕುಸ ರಿಾಂ ಹಾಾಂವ್ಕ ಬಸುನ ಚಿಾಂರ್ತಾಂ ಮನಾೆ ಾ ಮತಿಾಂತ್ ಕರ್ತಾ ಕ್ ಉಜಾ ಕಟಳ್ ಜಳ್ಾ ಭಾವ್ಕ ಬ್ಾಂದವು ಣ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯಲೆಯ ಮನಿಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಯ್ಲರ್ ಜಲಾಾ ತ್ ಕರುಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಮಹ ಜಾ ಸೊಭಿತ್ ಮಂಗ್ರಳ ರ್ ಶರಾಂತ್ ಮಾಯ್ಲ ಮೊಗಾಚ ದಿವೊ ಪೆಟಾಂಕ್ ಜಯ್ ಜತಿಚ ಉಜೊೀ ಕೆನಾ್ ಪಾಲಾಿ ತ್? ಧಮಾಾಚ ಸೈರ್ತನ ಕೆನಾ್ ಸಲಾಿ ತ್?

ಮಹ ಜಾ ರಗಾಾ ಕ್ ಆರ್ತಾಂ ರ್ತಚ ಪರ ಮುಖ್ ಪಾತ್ರ ಮತಿಾಂತ್ ಅಶಾಂಯ್ನ ಭಲಾಾ ನಿರಸ್ ಆಮಾಯ ಾ ಚ್ ಮಹ ನಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ಪಳ್ಲಾಂವ್ಕೆ ಭಿರಾಂತ್ ಕಾಳ್ಾ ಭಿತರ್ ದುಖಚ ವಹ ಡ್ ವಡೊ ಸಲಿ ನ ವಚಾಂದಿ ಹಂಕಾರಚ ಘೊಡೊ ಮಂದಿರ್ ಮಸಿಾ ದ್ ಇಗಜ್ಾ ದವಾಕ್ ನಾಾಂ ಭೇದ್ ಹಾಾ ಮಾತಿಯಚಾಂ ಜಯ್ಲ್ ಾಂ ಜಾಂವ್ಕ ಭಾದಕ್

ಸಜರಿ ಮಹ ಜೊ ಮೊಗಾಚ ಆಪ್ಾ ಮಿತ್ರ -ಅಸುೊಂತ್ತ್ ಡಿಸೀಜಾ, ಬ್ಜಾಲ್ಡ 89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉಗ್ಗ್ ವಣ್ ಜಾರ್ಲ. ಹೆೊಂ ಪುಸ್ ಕ್ ಜಾೊಂವಾಾ ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಣ ಕವತ್ತ್ ಆನ್ರ ಗದಾಾ ಚೊಂ ಸಂಗರ ಹಣ್. ಹೆೊಂ ಪುಸ್ ಕ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಆಲ್ ಬ್ಾ ಾಂಕ್ಸ ಕರ ಶಯ ಯನ ಎಾಂಪೊಯ ಯ್ನೀಸ್ ಎಸೊೀಸಿಯರ್ನ, ಮಂಗುಳ ರ್ ಹಾಾಂಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತವಾಾ ವರಸ ಚ್ಯಾ ಸಂಭರ ಮಾ ಸಂದರು ರ್ ಮಾನೆಸ್ಾ ರನಾಲ್ಾ ಕುಲಾಸೊಚ್ಯಾ ಶಕಾು ನಿಧಿ ಫಂಡ್ಲ್ ರ್ಥವ್ಕ್ ಜೆಪುು ಫಿರಗ ಜೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ದಾ ರ್ಾಾಂಕ್ 2019-2020 ವಿದ್ದಾ ರ್ಾ ವೇತನ ವಾಾಂಟ್ಯ ಾಂ ಕಾರೆಾ ಾಂ ಆಸ್ತ ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ಸಂಘಟನಾಚ ಹುದಾ ದ್ದರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಯ . ------------------------------------------

ಕೊಾಂಕಣಿ ಪಠ್ಯಾ ಪುಸಾ ಕ್

ಯ್ನ್ರವಸ್ಣುಟ ವೈಸ್ತ ಛಾನಾ ಲರ್ ಪ್ರರ ಫೆಸರ್ ಪಿ. ಎಸ್ತ. ಯಡಪಾಡಿತ್ತ್ಯ್ಣನ್ ಉಗ್ಗ್ ಯ್ೊ ೊಂ. ಹೆೊಂ ಪುಸ್ ಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಾ ಯನ ಪಿೀಟಾ, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಯ್ನ್ರವಸ್ಣುಟ ಹಾಣಿೊಂ ರ್ರ ಗಟ್ ಕ್ಲೊಂ. ಯ್ನ್ರವಸ್ಣುಟ ರೆಜಸಾ್ ರ ರ್ ಕ್. ರಾರ್ಜ ಮೊಗವೀರ, ಸಂಯೀಜಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಾ ಯನ ಪಿೀಟಾಚೊ, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಯ್ನ್ರವಸ್ಣುಟ ಡಾ| ಜಯವಂತ ರ್ನಯಕ್, ಸಂಪಾದಕ್ ಹಾಾ ಪುಸ್ ಕಾಚೊ ಫಾ| ಮೈಕಲ್ಡ

ಉಗಾಾ ವಣ್

ಸಾೊಂತುಮೇಯರ್ ಘನ್ಾ ವಾ ಕ್ಣ್ ಜಾೊಂವಾಾ ಸೊ . -----------------------------------------

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ರಾ ಅಕಾರ್ಡಮಿ ನ್ರಯೀಗ್ ಮುಖೆಲ್ಡ ಮಂತಿರ ಕ್ ಭೆಟಾೊ

ಕೊಂಕಣಿ ತುರೊ - 2’ ಏಕ್ ರ್ಠ್ಯಾ ಪುಸ್ ಕ್ ತಿಸಾರ ಾ ಆನ್ರ ಚೊವಾ್ ಾ ಸಮಿಸೊ ರಾಕ್, ಸಮಿಸಾೊ ರಾಚರ್

ನವಾಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ನ್ರೀತಿೊಂತ್ರ ರ್ಯ್ೊ ಾ

ಹೊೊಂದ್ವಾ ನ್, ಯ್ನ್ರವಸ್ಣುಟ ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ನಗರಾೊಂಚ್

ಥೊಂವ್ನಾ ಪಾೊಂಚಾಾ ಾ ವಗ್ಗು

90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ಯ್ಣುೊಂತ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃ

ಪಾವಾಾ ನಾಾಂಯ್ ಕ್ಷಮಾ ದಿಲಯ ವಾ ಕಾ .

ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಾ ಮಾೊಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ್

ಆಪೆಾ ಾಂ ಕ್ಷಮಾ ದಿಲಾಯ ಾ ಪರಿಾಂ

ದ್ರೊಂವಾಚ ಾ ಸಂಗೊಂ ಮಾಗಣ ೊಂ

ತ್ತಮಿಾಂಯ್ ದಿೀಾಂವ್ಕೆ ಜಯ್ ಮಹ ಣ್

ಕಾಯ್ಣುಗತ್ರ ಕರೊಂಕ್ ಕರ್ನುಟಕ

ಆಮಾೆ ಾಂ ರ್ತಣಾಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲಯ .

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ರಾ ಅಕಾರ್ಡಮಿಚೊ

ಹೆಾಂ ಆದಶ್ಾ ಆಮಿಾಂ ಆಮಾಯ ಾ

ನ್ರಯೀಗ್ ಬೊಂಗ್ಳು ರಾೊಂತ್ರ ಮುಖೆಲ್ಡ

ಜಿೀವನಾಾಂತ್ ಸ್ತಾಂಬ್ಳ್್ ಹಾಡುಾಂಕ್

ಮಂತಿರ ಬಿ. ಎಸ್ತ. ಯಡಿ್ ಯೂರಪಾಪ

ಜಯ್’ ಮಹ ಣೊನ ಬಸ್ಕರ ಇಗಜೆಾಚ

ಚಿ ಭೆಟ್ ಕರನ್ ಮನವ ದ್ರಲ್ಲ.

ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ| ಚ್ಯಲ್ಸ ಾ ನರನಾಹ

6 ವಾಾ ವಗ್ಗು ಥೊಂವ್ನಾ

ಸ್ತಾಂಗಾಲಾಗೊಯ .

ಸಾಾ ತಕೀತ್ ರ್ ರ್ದೆಾ ರ್ಯ್ಣುೊಂತ್ರ ಕೊಂಕಣಿೊಂತ್ರ ಶಿಕಾಪ್ ವವಧ್

ತೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕುಾಂದ್ದಪುರ್ ಅನಿ ಶವೊಟ್ಟ ಪರ ತಿಷಾ್ ನ ತಫೆಾನ ಉಡುಪಿ

ಹಂತ್ತ್ೊಂನ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ

ಧಮ್ಾಪಾರ ಾಂರ್ತಾ ಚ್ಯಾ ಲಾಾ ಟನ

ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂಚಿ ವೊಂಚಂವ್ನಣ ಇತ್ತ್ಾ ದ್ರ

ಕಾಾ ಥಲಿಕ್, ಸಿೀರೀ ಮಲಬ್ರ್

ಮಾಗಣ ೊಂ ತ್ತ್ಕಾ ಸಮಪಿುಲ್ಲೊಂ.

ಕಾಾ ಥಲಿಕ್, ಸಿ.ಎಸ್.ಐ. ಧಮ್ಾಸಭಾ,

ಅಕಾರ್ಡಮಿಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಡಾ| ಕ್. ಜಗದ್ರೀಶ್ ಪೈಚಾಾ ಮುಖೇಲಪ ಣಾರ್ ನ್ರಯೀಗ್ಗೊಂತ್ರ ಸಾೊಂದೆ ಸಾಣೂರ್ ನರಸ್ಣೊಂಹ ಕಾಮತ್ರ, ಅರಣ್ ಶೇಟ್, ನವೀನ್ ರ್ನಯಕ್, ಗ್ಳರಮೂತಿು ಶೇಟ್ ತಸೊಂ ಹೆರ್ ಆಸೊ . -----------------------------------------

"ಕ್ಣರ ಸಮ ಸ್ತ ಸೌಹಾದು"

ಆಥೊಾಡೊಕ್ಸ ಸಿೀರಿಯನ ತಸಾಂ ಸಮಾಜಚ್ಯಾ ಇತರ್ ಬ್ಾಂದವಾಾಂ ಸಂಗಾಂ ಬಸ್ಕರ ರ್ ಸ್ತಾಂತ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೆರಿ ಇಗಜೆಾ ಸಭಾ ಸ್ತಲಾಾಂತ್ ಆಸ್ತ ಕೆಲಾಯ ಾ "ಕರ ಸಾ ಸ್ ಸೌಹಾದಾ" ಕಾಯಾಕರ ಮಾಾಂತ್ ಏಕಾ ಝಡ್ಲ್ಕ್ ಉದ್ದಕ್ ವೊತ್ತನ ಉದ್ದಘ ಟನ ಸಂದೇಶ್ ದಿೀಲಾಗೊಯ . ಹಾಾ ಪಂಗಾಾ ಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಪಂಗಾಾ ಚ್ಯಾ ವಹ ಡಿಲಾಾಂನಿ ನರ್ತಲಾಾಂಚ ಸಂದೇಶ್ ದಿಾಂವಯ ಾ ಸಂಗಾಂ ವಿವಿಧ್ ವಿನೀದ್ದವಳ್ ಆಸಿಯ ಗಾಯ್ಲನ, ನಾಚ್ ತಸಾಂ ಲಾಹ ನ ನಾಟ್ಟೆ ಳ್ಲ ಆಸಯ

ದುಬಾಳ್ಾ ಾಂಕ್ ಆಪಿಯ

ಕುಮಕ್ ರ್ತಾಂಚಿಾಂ ಘರಾಂ ಬ್ಾಂದುಾಂಕ್ ಪರ ತಿಷಾ್ ನ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ವಿನೀದ್ ’ಜೆಜು ಶಾಂತಿ, ಪಿರ ೀತಿ, ಕ್ಷಮೆಚ ಪರ ತಿರೂಪ್, ತೊ ಮರಣ್

ಕಾರ ಸೊೆ ನ ದಿಲಿ. -----------------------------------------91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


REPORT ON PRE-PLACEMENT WORKSHOP DATE: 15 DECEMBER 2020 COLLEGE: ST AGNES CENTRE FOR POST GRADUATE STUDIES AND RESEARCH , BENDOOR, MANGALURU.

session. Ms Melita and Ms Rishel students of M.Com lead the gathering into prayer. Mrs Lavisha Castelino began the session by The session commenced at 9 am with Placement officer, Mrs Lawren Castelino introduced the resource persons Mr Jeswin Castelino and Mrs Lavisha Castelino of today’s

organizing a ice breaker activity and made an introduction on different stages of an interview process followed by brief explanation on how to prepare a

92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


resume and CV by Mr Jeswin

asked during an interview and how

Castelino and the second session

one could answer it.

commenced at 11 am on how to face an telephonic interview as well

Mr. Jeswin Castelino

as how to participate in an group

concluded the seminar at 2.30pm

discussion.

elaborating on the appropriate

The second half of the session began at 12.30 in the noon. The

telephone and email etiquette to be followed in a corporate office.

audience were divided into two groups and were provided with a

The session ended

practical session of group

successfully with a question and

discussion. The first group were

answer session and Mrs Rishel

asked to discuss on the topic 'Farm

D'Souza thanked the resources

act' while the second group had to

person for the day.

do a group discussion on

-------------------------------------

'Decriminalization of

Awareness Programme

Homosexuality'. The time period for the discussion was ten minutes

on “Cyber and Other

each. Feedback was asked at the

Crimes” held at SAC

end of the session. Next, Mr Jeswin Castelino took up the topic 'Personal Interview' and shared a few points and tips with the students. He also focused on how a person must dress up for an interview as well as

The Student Activity Cell, Students’

ones body language. He also

Council and NCC Units of St

shared the common questions

Aloysius College (Autonomous), 93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Mangaluru organized an Awareness Programme on “Cyber

and Other Crimes” in association

94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


dais. Sri Vijayaraj briefed about the programme and Sri Nagaraj spoke on various crimes and specially about cybercrime and insisted the students be careful about the social media and the use of the electronic gadgets. He briefed students about the impact of drug addiction among youth and also advised the students not to be the victims of drugs. Principal, Rev. Dr Praveen Martis, SJ presided over the programme. He said that the students should fulfill the society’s debt along with their studies. He suggested that the students should respect and abide by the Statutory Laws and with Bunder Police Station on 15th December, 2020 in the College Auditorium. This programme was organized in view of the celebration of Crime Prevention

Regulations of our Constitution. He urged the students to be aware of the cybercrimes and join hands with the officials to prevent and also spread awareness to their

month.

fellow beings. He also

The Sub Inspectors, Sri Nagaraj, Sri

Bunder Police Station for

congratulated the officials of the

Vijayaraj and Sri Rama Nayak from Bunder Police Station were on the

organizing such a meaningful progrmame which is the need of

95 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


the hour. During the programme, Mr Robin D’Souza, an alumnus of SAC and an expert on Cyber Crime Information gave insights on how to make proper use of the gadgets. He gave several examples of cybercrime victims and how they duped by frauds. He told the students to be aware of such crimes and not to allow themselves to be victimized. Dr Ishwara Bhat, Dean of Student Welfare, welcomed the gathering and introduced the guests. Paloma Rodrigues proposed the vote of thanks. -----------------------------------------ವಶ್ಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕೊಂದರ :

ನವೀನ ಮಂಗಳೂರ ನಗರ ನ್ರಮಾುರ್ಕ ದ್ರ. ಉಳ್ಳು ಲ ಶಿರ ೀನ್ರವಾಸ ಮಲಾ 55 ವೇ ಪುಣ್ಾ ಸಮ ರಣ್ *********** ವಿಶಿ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕಾಂದರ , ಶಕಾ ನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಆನಿ ನಿಟ್ೆ ವಿಶಿ

ವಿದ್ದಾ ನಿಲಯ ಸಹಯೀಗಾನ ಮಂಗಳೂರು - ಪಡಿೀಲ ಜಂಕ್ಷನ ಹಾಾಂಗಾ ದಿ. ಉಳ್ಳ ಲ ಶರ ೀನಿವಾಸ ಮಲಾ ಹಾಾಂಗೆಲೆ ಶಲಾ ಪರ ತಿಮಾ ಸ್ತಯ ಪನ ಕೆಲಾಾಂ. ದಿವಂಗತ ಉಳ್ಳ ಲ ಶರ ೀನಿವಾಸ ಮಲಾಾ ಹಾಾಂಗೆಲೆ 55 ವೇ ಪುಣಾ ಸಾ ರಣ ಸಂಧಭಾಾರ ದಿ. 19-12-2020 ರ್ತಕೆಾರ ಪಡಿೀಲ್ ಜಂಕ್ಷನಾಾಂತ ರ್ತಾಂಗೆಲೆ ಶಲಾಪರ ತಿಮೆಕ ಗೌರವ ದಿೀವನ ಮಾಲಾಪಾಣ ಕೆಲೆಾಂ. ದ.ಕ. ಜಿಲೆಯ ಕ ಮಸಾ ಇತಲೆ ಜನಾಾಂಕ ಉಪಯೀಗ ಜವಚ ತಸಲೆ ಯೀಜನಾ ಕಾಯಾರೂಪಾಾಂತ ಹಾಣು ನವಿೀನ ಮಂಗುಳ ರ ನಗರ ನಿಮಾಾಪಕ ಅಶಾಂ ನಾಾಂವ ಪಾವಿಲ ದಿ. ಮಲಾ ಲ ಆದಶಾ ವಾ ಕಾ ತಿ ಬದಾ ಲ ಆನಿ ರ್ತನಿ್ ದ. ಕ. ಜಿಲೆಯ ಕ ದಿಲೆಲೆ ಅಪಾರ ದೇಣ ಸಾ ರಣ ಕರನ ಆಯ್ನಲೆ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಾಂನಿ, ಗಣ್ಯಾ ಾಂನಿ ಫುಲಾಯ ಮಾಹ ಳ್ ಘಾಲನು ಗೌರವ ದಿಲೆಾಂ. ವಿಶಿ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕಾಂದರ ಸ್ತಯ ಪಕ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶರ ೀ ಬಸಿಾ ವಾಮನ ಶಣೈ, ವಿಶಿ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕಾಂದರ ಕಾಯಾದಶಾ ಆನಿ ವಿದ್ದಾ ಕಲು ಕ ವಿದ್ದಾ ರ್ಾ ವೇತನ ನಿಧಿ ಮುಖೇಲ ಸಿ. ಎ. ಶರ ೀ ನಂದಗೊೀಪಾಲ ಶಣೈ, ಪಡಿೀಲ ಕೆಿ ೀರ್ತರ ಚ ಕೊಪೊಾರೇಟರ್ ಶರ ೀಮತಿ

96 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರೂಪಶರ ೀ ಪೂಜರಿ, ಕೆನರ ಹೈಸ್ಕೆ ಲ್ ಅದಲೆ ಮುಖ್ಲಾ ೀಪಾಧಾಾ ಯ್ನನಿ ಶರ ೀಮತಿ ಲರ್ತ, ಮಂಗುಳ ರ ಬೆಸಾಂಟ್ಟ ಮಹಿಳ್ ಕಾಲೇಜಚ ಜನಾಲಿಸಮ್ ವಿಭಾಗ ಮುಖೇಲ ಶರ ೀಮತಿ ಸಿಾ ೀರ್ತ ಜೆ. ಶಣೈ, ಕನಾಾಟಕ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸ್ತಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ತಾಂದೊ ಶರ ೀ ನವಿೀನ ನಾಯಕ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಮಾಜಿ ಸ್ತಾಂದೊ ಶರ ೀ ಬ್ರ. ಪರ ಕಾಶ, ವಿಶಿ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕಾಂದರ ಕಾಯಾದಶಾ ಶರ ೀ ಬ್ರ. ಪರ ಭಾಕರ ಪರ ಭು ಆನಿ ಹೆರ ಮಾನೆಸಾ ಉಪಸಿಯ ತ ಆಶಲಿಾಂಚಿ. -----------------------------------------ಕುಡಿಾ ಸಮಾಜೆಚೂ ಮುಖೇಲಿ... ರಜಾ ಕುಡಿಾ ಸಂಘ(ರಿ) ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ರಮಗೌಡ ಕಾಲ್ ಅಾಂತೊರ ಲ..., ಕುಡಿಾ

ಸಮುದ್ದಯಯ ಸಂಘಟನಾಕ್ ವಾವುಲಾ ವಾವಾರ ಡಿ ದ್ದವ್ಕ್

ಸಮಾಜಕ್ ರ್ತಾಂಚಾಂತ್ ಸೇವಾ ದಿೀವ್ಕ್ ಅಸೊಯ . ರಮ ಗೌಡ ಹಾಾಂಚ್ಯ ಆರ್ತಾ ಕ್ ದೇವ್ಕ ಶಾಂತಿ ದಿಾಂವಿಾ

------------------------------------------------------------------------------------------

Diamond Death Anniversary of the Servant of God Mgr RFC Mascarenhas

On this auspicious morning of 20

Mascarenhas, former Vicar General

Dec. 2020 memory of the past 60

of the diocese of Mangalore,

years was revived of the home

founder parish priest of St

going of the Servant of God RFC

Sebastian Church Bendur and the

97 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Founder of the Congregation of the

Sisters of the Little Flower of

98 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Bethany, Mangalore.

Very Rev. Fr Vincent Monteiro, parish priest along with Fr Walter 99 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Ashwin Crasta, Fr Nelson Peris, Fr Melwin Pinto SJ and Fr Sujay Daniel SJ, arrived at the altar to the melodious singing by the choir at the clicking of the clock. Sr Anna Maria in her introduction highlighted the co-incidence that in the centenary year of Bethany Congregation the diamond death year of the Servant of God, who led his faith journey building the parish family, takes place. Rev. Fr Vincent, the main celebrant in his homily expounded the Word of God as follows: David the shepherd boy was called to be the king whose mission was to rule according to God’s will. Virgin Mary the young girl was called to be the Mother of God and bring Jesus the Saviour to the world. The Servant of God RFC Mascarenhas was similarly called from his birth to be a priest of God. He with a pure heart tried to do God’s will. He founded the Bethany congregation which he didn’t know would spread D’ Mello, Fr Alwyn Serrao, Fr

throughout the world today. 100 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Offering rice, ingredients, wheat flour, fruits, etc of daily use were brought to the altar in thanksgiving and praying God to bless the work of our hands.

’ತುಜೆೊಂ ರಾಜ್’ - ಕೊಂಕಣಿ ಭಕ್ಣ್ ಗೀತ್ತ್ೊಂಚಿ ಸ್ಣಡಿ ಉಗ್ಗ್ ವ್ನಣ

Sr Jyoti, former Superior General proposed vote of thanks at the end of the Mass and the choir initiated the prayer that the Servant of God may be raised to the honours of the altar before long. Thereafter Rev. Sr Rose Celine, Superior General of the Sisters of the Little Flower of Bethany and V. Rev. Fr Vincent Monteiro, the main

ಕುಾಂದ್ದಪುರ್ ಹಂಗಳೂರ್ ಪಿಯುಸ್ ನಗರ್ ಇಗಜೆಾಚ ಸಂಗೀರ್ತಗ ರ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ ಡಿಸೊೀಜ ಹಾಚಿಾಂ ಭಕಾ ಗೀರ್ತಾಂ ಆಯ್ಲಾ ರ 13 ವರ್ ಪಿಯುಸ್ ನಗರ ಇಗಜೆಾಚ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ| ಜನ ಆಲೆರ ರಡ್ ಬಬೀಾಜನ ಉಗಾಾ ಯ್ನಯ .

celebrant laid wreathes on the tomb of the Servant of God. Others strew flower petals in respect to the Servant of God.

’ಉದಲಿಯ ದಿೀಸ್ ಕಸೊ ಸ್ತಚಾ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ತನ ಖಂತಿಷ್ಠೆ ಜಾಂವಾ್ ಸ್ತಯ ಾ ಹಾಾ ಕೊರೀನಾ ಕಾಳ್ರ್ ಫೆಲಿಕಾಸ ಚ್ಯಾ

Cake was distributed to all the participants after the celebration.

ತಕೆಯ ಾಂತ್ ಭಕಾ ಗೀರ್ತಾಂಚಾಂ ರಚನ ಕಚಿಾ ಆಲೀಚನ ಉದವ್ಕ್ , ಭಕಾ ಗೀರ್ತಾಂಚಾಂ ರಚನ ಕನಾ, ಆಮೆಯ ಾ ತಸ್ತಯ ಾ ಯ್ಲಜಕಾಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಘವ್ಕ್ ಸ್ತಾಂಗಾರ್ತ ಘಾಲಿಯ ಾಂ ಗೀರ್ತಾಂ, ಖ್ಯಾ ತ್ ನಿದೇಾಶಕ್ ಮಂಗುಳ ಚಾ ಜೊಯಲ್ ಪಿರೇರಚ್ಯಾ

Sr Lourdes Bethany Mother House Mangalore

ಸಂಗೀತ್ ನಿದೇಾಶನಾ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ , ಭಾರಿಚ್ ಶರ ಮಾ ಕಾಡ್್ ಸಿಡಿ ತಯ್ಲರ್ ಕೆಲಾಾ . ಆಮಿಾಂ ಕುಟಾ ಕ್ ಏಕ್ ಸಿಡಿ ಘತಿಯ ತರ್ ಫೆಲಿಕಾಸ ನ ಕೆಲಾಯ ಾ ವಾವಾರ ಕ್ 101 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಫಳ್ ಮೆಳ್ಲಾಯ ಾ ಪರಿಾಂ ಜಯ್ಾ ’

ಕಾಡ್ಲಾಯ ಾ ವಾಾಂವಿೆ ಕ್ ಹಾಜರ್

ಮಹ ಣ್ಯಲಾಗೊಯ ಫ್ರ| ಜನ

ಜಲಾಯ ಾ ಸಜಚ್ಯಾ ಾ ಯ್ಲಜಕಾಾಂನಿ

ಬಬೀಾಜ ರ್ತಕಾ ಬರೆಾಂ ಮಾಗೊನ.

ಬರೆಾಂ ಮಾಗೆಯ ಾಂ. ವಿಲಸ ನ ಒಲಿವರನ ಕಾಯಾಾಂ ನಿವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಾಂ.

ಹಾಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಫೆಲಿಕಾಸ ನ ------------------------------------------------------------------------------------------

102 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ST ALOYSIUS COLLEGE (AUTONOMOUS), MANGALURU FELICITATION PROGRAMME FOR RANK HOLDERS 21.12.2020

A grand formal felicitation

2020 in L F Rasquinha Hall, LCRI

programme for the Rankholders of

Block of the College.

St Aloysius College (Autonomous) who graduated in the year 2019 -

73 students of UG and PG

20 was held on Monday, 21

programmes who secured ranks

December,

are felicitated by the Chief Guest, 103 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Dr Rio D’Souza, Principal, St Joseph’s Engineering College, Vamanjur, Mangalore. Rev. Fr. Melvin Joseph Pinto, Rector of St Aloysius Institutions presided over

the function. Principal, Rev. Dr.

104 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Praveen Martis SJ, Dr Alwyn D’Sa, Registrar-in Charge, Finance Officer Rev. Fr. Vincent Pinto SJ, Directors

of various blocks and Convenors, Premalatha Shetty & Sonal Steevan Lobo were present on the dais. While addressing the gathering chief guest Dr. Rio D’Souza congratulated the 105 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


rankholders and advised the young generation to create a better future by caring for the environment. He stated that the students must utilize the tools to think and act logically, given by the institution along with the academic lessons. He conveyed his take on what is artificial - “since humans are outcome of nature, all their developments should be classified as natural”. Yet the power of reasoning should enable us to take wise decisions for the environment. He advocated to live a life of enlightened living and detach from material things and suggested the graduates to look for a balanced life. He concluded by saying that one must understand the meaning of life before searching life across universe and find happiness within before finding happiness elsewhere. Rev. Fr. Melwin J Pinto SJ, in his presidential remarks stated that “The education received from this institution has given a pathway to

your lives but the real education is gained when you face the challenges in life. What one has received from here in the form of knowledge and skills must be applied in your lives. There is no alternative to hard work. The more you keep doing what you are supposed to do, the happiness and success will follow. One must do something for society by embracing whole of humanity by feeling for one another. One must consider whole of the planet for contributing something, only then fulfillment is found”. Principal, Rev. Dr. Praveen Martis S J, in his initial remarks elucidated “Students are the ambassadors of the College and you - the rankholders are the masterpieces”. He motivated the graduates to achieve their goals by choosing the less chosen paths in their future life. Dr Alwyn D’ Sa, Registrar-in charge read out the rankholders list during the felicitation ceremony. Dr Norbert Lobo, Director of

106 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Administrative block welcomed the gathering. Mr. Sonal Steevan Lobo, Co-convener introduced the chief guest. Dr. Vidya Vinuta D’Souza compered the programme. Ms Premalatha Shetty, Convener of the programme proposed the vote of thanks. Members of the Academic

Council, Staff of the College and parents of the rankholders were present during the programme. Rankholders with the inconvenience to join the function physically were accommodated through Zoom Online portal and event was streamed live on You Tube for the public.

------------------------------------------------------------------------------------

ಆಶಾವಾದ್ರ 2020

ದಸಾಂಬ್ರ 20: 2000 ಇಸಿ ಾಂತ್ ಕುವಯ್ಲೆ ಾಂತ್ ಸುರು ಜಲಾಯ ಾ ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಚ್ಯಾ 20

ವಸುಾಗೆಚ ಸಂಭರ ಮ್ ದಸಾಂಬ್ರ 20 ರ್ತರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ಲಾ ರ ಸ್ತಾಂಜೆರ್ 4 ರ್ಥವ್ಕ್ 7 ಪಯ್ಲಾಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧಾ ಮಾಚರ್ ಚಲಯಯ . ಉಗಾಾ ವಣ್ ಕಾಯ್ಲಾಚಾಂ ಸುಾಂಕಾಣ್ ಘತ್ಲಾಯ ಾ ಗೊಾಂಯ್ಲಯ ಾ ಶರ ೀ ಮಲಿಯ ಕಾಜುಾನ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಹಿಾಂದಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಮುಖೆಸ್ಾ ದೊ|ರೂಪಾ ಚ್ಯರಿನ ಯವಾೆ ರ್ ಮಾಗಾ ಚ್ ವಲಿಯ ಕಾಿ ಡರ ಸ್ತನ ಅಪಾಯ ಾ ಸ್ತಿ ಗತ್ ಉಲವಾು ಾಂತ್ "ಆಶವಾದಿ ಆನಿ ಪಿಸೊ ಹಾಾ ದೊನಾಾಂ ಮಧೊಯ ಅಾಂತರ್ ಎಕಾ ಸುರ್ತಚ, ಆನಿ ಹಿ ಕೊಾಂಕಣಿ ಪಿಸ್ತಯ್ ಅಪಾಾ ಕ್ ಕಶ ಲಾಗಯ ಆನಿ ಸುವಿಾಲಾಾ ದಿಸ್ತಾಂನಿ ಅಪಾಯ ಾ ಸಮಕಾಳಿನ ಬರವಿು ಮಿರ್ತರ ಾಂ ರ್ಥವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಲಾಯ ಾ ಪೆರ ೀರಣ್ ತಶಾಂಚ್ ಪಾಟಾಂಬವಿಶಾಂ ಉಲಯ್ನತ್, ಮೆಲಿಿ ನ ರಡಿರ ಗಸ್ತಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ ತಶಾಂಚ್ ಪರ ಗತಿ ಪರ ಕಾಶನಾನ ಘಾಲಾಯ ಾ ಪರ ಭಾವಾಚ ಉಲೆಯ ೀಕ್ ಕೆಲ. ಹಾಾ ವಿೀಸ್ ವಸ್ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲಾ ಾಂತ್ ಚಡಿಾ ಆನಿ ಪಡೆಾ ಾಂತ್ ಆಧಾರ್, ಪಾಟಾಂಬ

107 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಶಾಂಚ್ ಭವಾಸೊ ದಿಲಾಯ ಾ ಾಂಚ ಉಡ್ಲ್ಸ್ ಕಾಡುನ, ಹೊ ಸಂಭರ ಮ್ ಫಕತ್ ಎಕಾಯ ಾ ಚ ನಹ ಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಮೇಸ್ತಾ ಾಂಚ ಮಹ ಣ್ಯಲ. ಕೊಾಂಕಣಿ ಸದ್ದಾರ್, ವಿಶ್ಿ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕಾಂದ್ದರ ಚ ಮುಖೇಸ್ಾ ಬಸಿಾ ವಾಮನ ಶಣಯ್ ಹಾಣಿಾಂ ಕಾಯ್ಲಾಚಾಂ ಉಗಾಾ ವಣ್ ಕರುನ ದಿಲಾಯ ಾ ಅಪಾಯ ಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ "ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನ ಅಶಾಂಚ್ ಅಪೊಯ ಖಳಿಾ ತ್ ನಾತೊಯ ಕೊಾಂಕಣಿ ವಾವ್ಕರ ಮುಖ್ಯರುನ ವರುನ ರುಪೊಾ ೀತಸ ವಾಚ ಸುವಾಳ ಕಾಯಾಾಂ ಸಯ್ಾ ಸಂಭರ ಮುಾಂಕ್ ತಶಾಂಚ್ ಅಪಾಾ ಕ್ ರ್ತಾಂತ್ತಾಂ ಮೆತರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಉಲ ದಿಲ". ಆಾಂಡೂರ ಾ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನಾಹ ನ ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಿೀಸ್ ವಸ್ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲಾ ಚರ್ ಖ್ಲಲಾಯನ ಉಲವ್ಕ್ ’ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ವಲಿಯ ಕಾಿ ಡರ ಸ್, ಆನಿ ವಲಿಯ ಚ್ಯಾ ಬಪಾಾಾಂತ್ ತಶಾಂಚ್ ಚಿಾಂರ್ತು ಾಂತ್ ತೊ ಆಶವಾದಿ. ಹೊ ವಾವ್ಕರ ಎಕಾ ಪರ ತಿಶೆ ತ್ ಸಂಸ್ತಯ ಾ ಚ್ಯಾ ವಾವಾರ ಚ್ಯಾ ಕೀ ಕಾಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾ, ಹೊಚ್ ವಾವ್ಕ್ ಜರ್ ಎಕಾ ಸಂಸ್ತಯ ಾ ನ ಕೆಲಯ ತರ್ ರ್ತಾ ಸಂಸ್ತಯ ಾ ಕ್ ಮೆಳಯ ಮಾನ ವಗೊಳ ಚ್ ಆಸೊಾ ಜೊ ವಲಿಯ ಕಾಿ ಡರ ಸ್ತಕ್ ಮೆಳುಾಂಕ್ ನಾ’ ಮಹ ಣ್ಯಲ. ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನ ಮುಖ್ಯರುನ ವಹ ರುಾಂಕ್ ವಲಿಯ ಕ್ ಜೊಕೊಾ ಪಾಟಾಂಬ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಮುಖೆಲಾಾ ಾಂನಿ ತಶಾಂಚ್ ಸಂಸ್ತಯ ಾ ಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಯ ಾ ರ್ ರ್ತಚ ಪರ ತಿಫಳ್ ಖಂಡಿತ್ ಜವ್ಕ್

ಕೊಾಂಕಣಿಕ್ ಲಾಭಾಯ ಾ ಾಂತ್ ದುಭಾವ್ಕ ನಾ ಮಹ ಣ್ಯಲ. ಎಚಯ ಮ್ ಪೆನಾಾಲಾನ ’ದ್ದಯ್ಾ ರ್ಥವ್ಕ್ ಪಯ್ಲಾ ರಿ’ ಅಶಾಂ ಅಪಾಯ ಾ ಉಲವಾು ಾಂತ್ 1990 ಇಸಿ ರ್ಥವ್ಕ್ ಕಶ ಅಪಾಾ ಚಿ ಒಳಕ್ ವಲಿಯ ಸವಾಂ ಜಲಿಯ ಆನಿ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ ಎಕಾ ಕುಟಾ ಾಂರ್ತಯ ಾ ಭಾಭಾವಾಾಂಪರಿಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮನಭೇದ್ ಆಸುನಯ್ನೀ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿವುನ ಆಯ್ಲಯ ಾ ಾಂವ್ಕ ಮಹ ಣ್ಯಲ. ದ್ದಯ್ಾ ಆನಿ ಪಯ್ಲಾ ಚಿ ಮಧ್ಲಾಂ URL ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯ ಾಂ ಶವಾಯ್ ವಲಿಯ ಕ್ ಬರವಿು ಆನಿ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸ್ತಹಿರ್ತಾ ಚರ್ ಆಸೊಯ ಮೊೀಗ್ ಕುಸುೆ ಟಚಯ್ ಬದುಯ ಾಂಕ್ ನಾ. ಬದ್ದಯ ಕ್ ದ್ದಯ್ಾ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಲಿಪಿಕ್ ಸಿೀಮಿತ್ ಜವಾ್ ಸಯ ಾಂ ತರ್ ಪಯ್ಲಾ ರಿಾಂತ್ ರ್ತಣಾಂ ವಿಶ್ಿ ವಾಾ ಪಿ ಜವ್ಕ್ ಬದುಯ ನ ತಿೀನ ಲಿಪಿಾಂತ್ ಸ್ತಹಿತ್ಾ ಪಗಾಟ್ಯ ಾಂ ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್, ಪಯಯ ಾಂ ಫಕತ್ ಬಪಾಾರುಪಾರ್ ಆಸಯ ಾಂ ಸ್ತಹಿತ್ಾ ಆರ್ತಾಂ ಆಡಿಯ ರುಪಾರ್ ಆಯುೆ ಾಂಕ್ ಸಯ್ಾ ಮೆಳ್ಾ ಮಹ ಣ್ಯಲ. ಹೆಚ್ ವಳ್ರ್ ಸಮಕಾಳಿನ ಬರವಿು ; ಮೆಲಿಿ ನ ರಡಿರ ಗಸ್, ಆಾಂಡೂರ ಾ ಡಿ’ಕುನಾಹ , ಕಶೂ ಬ್ಕುಾರ್, ಪಂರ್ಚ ಬಂಟಿ ಳ್, ಮಾವಿರ ಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ್ ಕಶಾಂ ಫಕತ್ ಬರವಿು /ಕವಿ ಜವ್ಕ್ ಉರುಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಾ ನಾ ಪರ ಕಾಶಕ್, ಸಂಪಾದಕ್ ಜವ್ಕ್ ಹೆರ್ ಬರವಾು ಾ ಾಂಕ್ ಸ್ತಾಂಗಾರ್ತ ಘವುನ ಮುಕಾರ್ ಚಲೆಯ ಪುಣ್ ವಲಿಯ ಕಾಿ ಡರ ಸ್ತನ ಹೆಾಂ ಕಾಮ್ 2003 ಇಸಿ ರ್ಥವ್ಕನಚ್ ಸುರು ಕೆಲೆಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ಯಲ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯರ ಜವ್ಕ್ ಹಾಜರ್

108 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ಗೊೀವಾ-ನ್ಯಾ ಸ್.ಕೊಮ್ಚ ಸಂಪಾದಕ್ ಬ್ಬ್ ಸಂಧೇಶ್ ಪರ ಭುದೇಸ್ತಯ್ ಹಾಣಿಾಂ ಅಪಾಯ ಾ ಉಲವಾು ಾಂತ್; ಕೊೀವಿಡ್ ಮಾ-ಪಿಡೆನ ಮನಾೆ ಾಂಕ್ ಧೊಸಯ ಾಂ ಆನಿ ಭೆಶೆ ಯಯ ಾಂ ಪುಣ್ ಹಾಾ ಚ್ ಕಾಳ್ರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧಾ ಮ್ ಏಕ್ ವರದ್ದನ ಕಶಾಂ ಜಲೆಾಂ, ಆನಿ ಆಜ್ ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಿೀಸ್ ವಸ್ತಾಾಂಚ್ಯಾ ವಾವಾರ ವಿಶಾಂ ಆಯುೆ ನ ಖರೆಾಂಚ್ ಅಶಾಂ ಭಗೆಯ ಾಂ, ಹೆಾಂ ಕಾಮ್ ಗೊಾಂಯ್ಲಾಂತ್ ಜವಾು ಕ್ ಜಯ್ ಆಸಯ ಾಂ ಪುಣ್ ಗೊಾಂಯ್ಲಾಂ ಭಾಯ್ರ ಜಲೆಯ ಾಂ ಆಮಾೆ ಾಂ ಖೂಪ್ ಅಭಿಮಾನಾಚಾಂ ಕಾಮ್. ಆನಿ ಆಮಿ ೩೫೦ ವಸ್ತಾಾಂ ಪಾಟಾಂ ವರ್ಚಾಂಕ್ ಸಕಾನಾಾಂವ್ಕ ಪುಣ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧಾ ಮಾಚ ಥೆಾಂಕೊ ಘವುನ ಆಮಿ ೩೫೦ ವಸ್ತಾಾಂ ಪಾಟಾಂ ವರ್ಚಾಂಕ್ ಸಕಾಾ ಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಏಕ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕುಟಮ್ ಜವ್ಕ್ ಕೊಾಂಕಣಿಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಲ್ವಳ್ಲಖ್ಯತಿರ್ ಸ್ತಾಂಗಾರ್ತ ವಾವ್ಕರ ಕರುಾಂಕ್ ಸಕಾಾ ಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಹಾಾ ದಿಶನ ಬ್ಬ್ ವಲಿಯ ಕಾಿ ಡರ ಸ್ತನ ಅಪಾಯ ಾ ರ್ತಾಂತಿರ ಕ್ ಗನಾಾ ನಾಕ್ ಹಾತರ್ ಕರುನ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘಾಂವ್ಕೆ ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಕ್ ಉಲ ದಿಲ. ಅಖಲ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಪರಿಶದಚಿ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಬ್ಯ್ ಉಷಾ ರಣನ ಅಪಾಯ ಾ ಉಲವಾು ಾಂತ್ ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಾವಾರ ವಿ ಸವಿಸ್ತಾ ರ್ ವಳಕ್ ಆಯುೆ ನ ಅಪಾಾ ಕ್ ಅಶಾಂ ಭಗೆಯ ಾಂ ಅಮಿ ಕೊಾಂಕಣಿ ಪಾಸತ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ಭೊೀವ್ಕ ಥೊಡೆಾಂ. ಆನಿ ಹಾಾ ಪಾಸತ್ ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲಿಯ ಕಾಿ ಡರ ಸ್ತಚಿ ಥೊಕಾಾ ಯ್ ಕೆಲಿ.

ಗೊಾಂಯ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಅನನಾ ’ ಜನಾಲಾಚಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಬ್ಯ್ ದೊ|ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಲೆ ನ ಅಪಾಯ ಾ ಉಲವಾು ಾಂತ್; ’ಬ್ಬ್ ವಲಿಯ ಚಿ ಆನಿ ಮಹ ಜಿ ಒಳಕ್ ಸ ವಸ್ತಾಧಿಾಂ ಜಲಿಯ , ಜೆದ್ದ್ ಾಂ ರ್ತಚಿ ಏಕ್ ಕರ್ಥ ಮಾಹ ಕಾ ಪಾವಿಯ ಆನಿ ತಿ ಕರ್ಥ ಮಾಹ ಕಾ ಇತಿಯ ಆವಡಿಯ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ಹಾಾಂವಾಂ ಫೊೀನ ಕರುನ ಪಬ್ರಾಾಂ ಪಾಟಯ್ನಯ . ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಚ್ ತಾಂಪಾನ ಹಾಾಂವ್ಕ ಕೊಾಂಕಣಿ ಪರಿಶದಕ್ ಲಾಗುನ ಮುಾಂಬಯ್ ಪಾವಿಯ ಾಂ ಆನಿ ತದ್ದ್ ಾಂ ವಲಿಯ ಕಾಿ ಡರ ಸ್ ಮಾಹ ಕಾ ಮೆಳಳ ಪುಣ್ ಜೆದ್ದ್ ಾಂ ತೊ ಗೊಾಂಯ್ಲಾಂ ಆಯಯ ತೊ ಪಯಯ ಯರ್ತಲ ಗೊಾಂಯ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆನಿ ಆಮಿ ವೊರಾಂಗಟ್ಯ ಾಂ ಕಥೆವಿಶಾಂ ಉಲಯಾ ಲಾಾ ಾಂವ್ಕ ಆನಿ ರ್ತಚರ್ಥವ್ಕ್ ಹಾಾಂವಾಂ ಪಾಕಾಲಿಯ ಏಕ್ ದ್ದಕ್ ಜವಾ್ ಸ್ತ; ’ಆಮೆಯ ಾಂ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸ್ತಹಿತ್ಾ ಗೆರ ೀಸ್ಾ ಆಸ್ತ, ಪುಣ್ ತಾಂ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಾಂತ್ ಭಾಾಂದುನ ಆಸ್ತ, ಆಮಿ ರ್ತಾ ಬಂಧಡೆರ್ಥವ್ಕ್ ಸುಟೆ ಘಾಂವೊಯ ಾ ವಾಟ ತಯ್ಲರ್ ಕರಿಜಯ್’ ಮಹ ಣುನ. ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಾವಾರ ಕ್ ಬರೆಾಂ ಮಾಗುನ ಹೆಾಂ ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನ ಖರೆಾಂಚ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸ್ತಹಿತಿಕ್ ಇತಿಹಾಸ್ತಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಯ ಫ್ರತರ್ ಮಹ ಣ್ಯಲಿ. ಬ್ಯ್ ರೂಪಾ ಚ್ಯರಿನ ’ಪುಸಾ ಕ್ ವಿಮೊೀಚನ’ ಕಾಯ್ಲಾಚಾಂ ಸುಾಂಕಾಣ್ ಘತ್ಲಾಯ ಾ ಬ್ಯ್ ಮಂಗುಳ ರ್ಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂಟ್ಟ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತಿರ ಕೊೀಧಾ ಮ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಸ್ಾ ಬ್ಯ್ ಸಿಾ ರ್ತ

109 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಶಣಯ್ ಹಿಚಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ ದಿತಚ್ ಬ್ಯ್ ಸಿಾ ರ್ತ ಶಣಯ್ ಹಿಣಾಂ ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಿಮೊೀಚನ ಜಾಂವ್ಕೆ ಆಸ್ತಯ ಾ ತಿೀನ ಬುಕಾಾಂಚಿ ತಶಾಂಚ್ ಬರವಾು ಾ ಾಂಚ ಒಳಕ್ ಕರುನ ದಿಾಂವ್ಕೆ ಮಾಾ ಾಂಚಸೆ ರ್ (ಯುಕೆ) ರ್ಥವ್ಕ್ ಲಾರೆನಸ ವಿನೀದ್ ಬ್ಬೀಾಜಕ್ ಉಲ ದಿಲ. ಲಾರೆನಸ ವಿನೀದ್ ಬ್ಬೀಾಜನ ಮೊನಿಕಾ ಡೆ’ಸ್ತಚಿ ತಶಾಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ’ನವಿ ದಿಶ’ ಪುಸಾ ಕಾಚಿ, ವಾಲೆ ರ್ ನಂದಳಿಕೆ ತಶಾಂಚ್ ರ್ತಚ್ಯಾ ’ಫ್ರಾಂರ್ತಾ ಪಾರಚಾಂ ಸಪಣ್’ ಪುಸಾ ಕಾಚಿ, ಆನಿ ಸಿೆ ೀಫನ ಪಿಾಂಟ ಕುಾಂಟಲಾು ಡಿ ತಶಾಂಚ್ ರ್ತಚ್ಯಾ ’ಕೊಾಂಬ ಆನಿ ಝುಜ್’ ಪುಸಾ ಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ ದಿಲಿ. ಮಾನೆಸ್ಾ ಜೊೀಸಫ್ ಮರ್ಥಯಸ್ತನ ’ನವಿ ದಿಶ’ ಪುಸಾ ಕಾಚಾಂ ವಿಮೊೀಚನ ಕರುನ ಅಪೊಯ ಸಂಧೇಶ್ ದಿವುನ ’ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನಾನ ಪಾಟಯ ಾ ವಿೀಸ್ ವಸ್ತಾಾಂನಿ ಕೆಲಯ ವಾವ್ಕರ ಪಳ್ಲವ್ಕ್ ಹಾಾಂವ್ಕ ಖರಾಂಚ್ ವಿಜಿಾ ತ್ ಪಾವೊಯ ಾಂ, ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜವ್ಕ್ ಹಾಾ ವಾವಾರ ಕ್ ಅಪೊಯ ಪಾಟಾಂಬ ಫುಡೆಾಂಯ್ ಆಸಾ ಲ ಮಹ ಣ್ಯಲ’, ಮೊನಿಕಾ ಮರ್ಥಯಸ್ತನ ಅಪಾಯ ಾ ಉಲವಾು ಾಂತ್ ’ಮನಿಸ್ ಜರ್ ಅಪಾಯ ಾ ಕಾಳ್ಾ ಾಂತ್ ಸಿಾಂತಿಮೆಾಂರ್ತಾಂ ನಾಸ್ತಾ ನಾ ಆಸೊಾ ತರ್ ತೊ ಎಕಾ ಫ್ರರ್ತರ ಪರಿಾಂ ದಿಸೊಾ , ದಕುನ ಹಾಾ ಸಿಾಂತಿಮೆಾಂರ್ತಾಂಕ್ ಸ್ತಹಿರ್ತಾ ಚಾಂ ರೂಪ್ ದಿಲಾಯ ಾ ಮಹ ಲಾಾ ಕಾಣಿಯ್ಲಾಂಕ್ ಎಕಾೆ ಾಂವ್ಕೆ ಪಗಾಟ್ಟ ಕೆಲಾಯ ಾ ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಚ, ಆನಿ ಹಾಾ ಪಾಸತ್ ಪಾಟಾಂಬ ದಿಲಾಯ ಾ ಕುಟಾ ಚ ಧಿನಾಿ ಸ್ ಕೆಲ’.

ಮಾನೆಸ್ಾ ದ್ದಮೊೀದರ್ ಮಾವೊಾ ನ ’ಫ್ರಾಂರ್ತಾ ಪಾರಚಾಂ ಸಪಣ್’ ಪುಸಾ ಕಾಚಾಂ ವಿಮೊೀಚನ ಕರುನ ಅಪಾಯ ಾ ಸಂಧೇಶಾಂತ್ ’ಕೊಾಂಕಣಿ ಸ್ತಹಿರ್ತಾ ಾಂತ್ ಜೆದ್ದ್ ಾಂ ವಗ್-ವಗಳ್ಾ ಪಾರ ಾಂರ್ತಾ ಚಾಂ ಸ್ತಹಿತ್ಾ ಲಾಗಾಂ ಯರ್ತ, ತದ್ದ್ ಾಂಚ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸ್ತಹಿರ್ತಾ ಚಿ ಖರಿ ರ್ತಾಂಕ್ ಕಳ್ಾ ’ ಮಹ ಣ್ಯಲ. ಮಾನೆಸ್ಾ ಹಿಲರಿ ಟ್ಲಿಯ ಸ್ ಬ್ಹೆರ ೀಯ್್ ಹಾಣಾಂ ಅಪಾಯ ಾ ಉಲವಾು ಾಂತ್ ಸಿೆ ೀಫನ ಪಿಾಂಟಚ್ಯಾ ವಕಾ ರ್ತಿ ವಿಶಾಂ ತಶಾಂಚ್ ರ್ತಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯ್ಲಾಂವಿಶಾಂ ಉಲವ್ಕ್ , ಹೊಾ ಕಾಣಿಯ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ ಕಾಶತ್ ಕೆಲಾಯ ಾ ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಕ್ ಧಿನಾಿ ಸಯ ಾಂ. ಬ್ಯ್ ಸಿಾ ರ್ತ ಶಣಯ್ ಹಿಣಾಂ ಮುಕಾಯ ಾ ಭಾಗಾಚಾಂ ಸುಾಂಕಾಣ್ ಘತ್ಲಾಯ ಾ ಗೊಾಂಯ್ಲಯ ಾ ಶರ ೀ ಮಲಿಯ ಕಾಜುಾನ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಾಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ ಮುಖೆಸ್ಾ ದೊ|ಪೂಣ್ಯಾನಂದ ಚ್ಯಾ ರಿಚಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ ದಿಲಿ. ಪುರಸ್ತೆ ರ್ ಆನಿ ಇನಾಮಾಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಾ ವಿಭಾಗಾಾಂತ್ ಪಯಯ ಾಂ ’ಪಯ್ಲಾ ರಿ-ವಿೀಜ್ ಸ್ತಹಿತಿಕ್ ಸು ಧೊಾ’ ವಿಶಾಂ ಉಲಯ್ನತ್ಾ ದೊ|ಆಸಿೆ ನ ಡಿ’ಸೊೀಜ್ ಪರ ಭುನ ಕಶಾಂ ಪಯ್ಲಾ ರಿ-ವಿೀಜ್ ರಶೆ ರೀಯ್ ಅಮಾೆ ೆ ಚ್ಯಾ ಸ್ತಹಿತಿಾ ಕ್ ಸು ಧಾಾ ಾಚಿ ಸುವಾಾತ್ ಕರುನ ಆರ್ತಾಂ ತಿೀನ ವಸ್ತಾಾಂ ಸಂಪಯ್ನಯ ಾಂ, ಆನಿ ಫುಡೆಾಂ ಸಯ್ಾ ಕೊಾಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಉತಿಾ ೀಮ್ ಸ್ತಹಿತಿಾಂಕ್ ಹಾಾ ಸು ಧಾಾ ಾಾಂತ್ ವಾಾಂಟ ಘಾಂವ್ಕೆ ಉಲ ದಿಲ. ಮಾನೆಸ್ಾ ಜೇಮ್ಸ ಮೆಾಂಡೊನಾಸ ದುಭಯ್ ಹಾಣಿಾಂ ವಿಲಿರ ರೆಬ್ರಾಂಬಸ್

110 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ್ತಾ ರಕ್ ಪಯ್ಲಾ ರಿ-ವಿೀಜ್ ರಶೆ ರೀಯ್ ಮಟೆ ಚ್ಯಾ ತಿಸ್ತರ ಾ ಸ್ತಹಿತಿಕ್ ಸು ಧಾಾ ಾಾಂತ್ ಇನಾಮಾಾಂ ಆಪಾಾ ಯ್ನಲಾಯ ಾ ಾಂಚಿಾಂ ನಾಾಂವಾಾಂ ಘೊೀಶತ್ ಕೆಲಿಾಂ; ಲೇಖರ್ನೊಂ ಬ್ರಂವ್ಚಚ ವಭಾಗ್: ಲಾರೆನಸ ವಿನೀದ್ ಬ್ಬೀಾಜ್ ಮಾಾ ಾಂಚಸೆ ರ್ ಯುಕೆ ಆಶವಾದಿ ಪರ ಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಾಂಚರ್ ವಮಸು ಬ್ರಂವ್ಚಚ ವಭಾಗ್: ದೊ|ಅರವಿಾಂದ ಶಾ ನಭಾಗ್ ಕುಮಟ ಆನಿ ಪರ ಸನ್ ನಿಡೊಾ ೀಡಿ ಕವತ್ತ್ ಬ್ರಂವ್ಚಚ ವಭಾಗ್: ಪಯಯ ಾಂ ಇನಾಮ್ - ಮಹಾದೇವ್ಕ ಗಾಾಂವಾೆ ರ್ ಗೊಾಂಯ್ (ಕವಿರ್ತ: ಫೆಯ ೀಟಾಂತ್ ರವಿು ಕವಿ) ದುಸರ ಾಂ ಇನಾಮ್ - ನಾಮ್ದೇವ್ಕ ಜಿ. ಸುತಿಾಕಾರ್ ಗೊಾಂಯ್ (ಕವಿರ್ತ: ವೃದ್ದಾ ಶರ ಮ್) ತಿಸರ ಾಂ ಇನಾಮ್ - ಮನೀಜ್ ನರೇಾಂದರ ಕಾಮತ್ ಗೊಾಂಯ್ (ಕವಿರ್ತ: ಆಸೊಾ) ಚವಾ ಾಂ ಇನಾಮ್ - ಪರ ಥಮಿ ನಾಯ್ೆ ಗೊಾಂಯ್ (ಕವಿರ್ತ: ಶರ ವಣ್ಯಾಂತೊಯ ಶಶಾರ) ಪಾಾಂಚಿ ಾಂ ಇನಾಮ್ - ನಿೀರ್ತ ಕುತಿಾಕಾರ್ ಗೊಾಂಯ್ (ಕವಿರ್ತ: ಪಾವಾಸ ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ತಾಂನಿ) ಮಟಾ ಕಥ ಬ್ರಂವ್ಚಚ ವಭಾಗ್ ಪಯಯ ಾಂ ಇನಾಮ್ - ನಯನಾ ಅಡ್ಲ್ಕಾರ್ ಗೊಾಂಯ್ (ಕರ್ಥ: ವಾಲಿಾ ೀಕ) ದುಸರ ಾಂ ಇನಾಮ್ - ರಿಚ್ಯಡ್ಾ ಅಲಾಿ ರಿಸ್ ಮಂಗುಳ ರ್ (ಕರ್ಥ: ನಾಲಿಸ್ತಯ್) ತಿಸರ ಾಂ ಇನಾಮ್ - ಚೇತನ ಕಾಪುಜಿನ

ನಾಾಂವಾರ್ ಬರಂವೊಯ ಮಾ|ಬ್|ಚೇತನ ಲೀಬ ಉಡಿು (ಕರ್ಥ: ಕಮ್ಾ) ಚವಾ ಾಂ ಇನಾಮ್ - ಸಂಧೇಶ್ ಭಾಾಂದೇಕರ್ ಕಾವಾಾರ್ (ಕರ್ಥ: ನಿಣಾಯ್ಲಚ ನಿಣಾಯ್) ಪಾಾಂಚಿ ಾಂ ಇನಾಮ್ - ರ್ತನಾ ಕತಾನಿ ಗೊಾಂಯ್ (ಮನಿಸ್ಪಣ್ ಕಾಯ್ ಮೊಗ್) ಇನಾಮಾಾಂ ಘೊೀಶತ್ ಕೆಲೆಯ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಅಪಾಯ ಾ ಉಲವಾು ಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ಾ ಜೇಮ್ಸ ಮೆಾಂಡೊನಾಸ ನ; ವಿಲಿರ ರೆಬ್ರಾಂಬಸ್ ತಸಲಾಾ ಮಹಾನ ಕೊಾಂಕಣಿ ಮನಾೆ ಚ ಉಡ್ಲ್ಸ್ ಕಾಡುನ ರ್ತಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಹೊ ಸು ಧೊಾ ಚಲಂವಾಯ ಾ ಪಯ್ಲಾ ರಿವಿೀಜ್ ಕಾಭಾಾರಿಾಂಕ್ ತಶಾಂಚ್ ಸು ಧಾಾ ಾಾಂತ್ ಇನಾಮಾಾಂ ಆಪಾಾ ಯ್ನಲಾಯ ಾ ಸಮೆಸ್ತಾ ಾಂಕ್ ಪಬ್ರಾಾಂ ದಿಲಿ. ತಾ ೀ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪಯ್ಲಾ ರಿ.ಕೊಮ್ ಹಾಣಿಾಂ 2019 ಇಸಿ ಚ್ಯಾ ದಸಾಂಬ್ರ ಾಂತ್ ಸುರು ಕೆಲಾಯ ಾ ತಿಸ್ತರ ಾ ಮಯ್ಲ್ ಾ ಚ ಕವಿ ಸು ಧಾಾ ಾಾಂತ್ ಇನಾಮಾಾಂ ಜೊಡೆಯ ಲಾಾ ಭಾರ ಕವಿಾಂಚಿಾಂ ನಾಾಂವಾಾಂ ತಶಾಂಚ್ ವಸ್ತಾಚ ಕವಿ ’ನಿೀಲಾು ಖ್ಯಾಂದೇಕರ್’ ಹಾಚಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ ಕವಿ ಬ್ಬ್ ಮೆಲಿಿ ನ ರಡಿರ ಗಸ್ತನ ಘೊೀಶತ್ ಕರುನ ಅಪೊಯ ಸಂಧೇಶ್ ಪಾಟಯಯ . ಗೊಾಂಯ್ ಯುನಿವಸಿಾಟಚ್ಯಾ ಕೊಾಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಆಧಿಯ ಮುಖೆಸ್ಾ ದೊ|ಚಂದರ ಲೇಖ ಡಿ’ಸೊೀಜನ ’ಅಾಂತರ್ರಶೆ ರೀಯ್ ಕೊಾಂಕಣಿ ಚಿನಹ International Konkani Icon - 2020’ ಪುರಸ್ತೆ ರ್ ’SKA (South Karana

111 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Association)) ಹಾಾಂಕಾಾಂ ಘೊೀಶತ್ ಕರುನ ಅಪೊಯ ಸಂಧೇಶ್ ದಿಲ. ತಾ ೀ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕೊಾಂಕಣಿಾಂತೊಯ ಪಯಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರ್ಥ ಸ್ತದರಿೀಕರಣ್ಯಚ ಪುರಸ್ತೆ ರ್ ದ|ಫೆರ ಡಿರ ಕ್ ಕಾಿ ಡರ ಸ್ತಚ್ಯಾ ಯ್ಲದಿಚ ಪುರಸ್ತೆ ರ್ ಘೊೀಶತ್ ಜಲ. ಫೆರ ಡಿರ ಕ್ ಕಾಿ ಡರ ಸ್ತಚ್ಯಾ ಪುರ್ತನ ರೀಶನ ಕಾಿ ಡರ ಸ್ತನ ಫೆರ ಡಿರ ಕ್ ಕಾಿ ಡರ ಸ್ತಚಿ ಮಟಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ ದಿವುನ ಕಶಾಂ ತೊ ಕೊಾಂಕಣಿ ಲಕಾಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ತಾಂಗಾರ್ತ ಜಿಯವ್ಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ ಕಚಾಾಂ ಸಪಣ್ ಧರುನ ಜಿಯಲಯ ಮಹ ಣ್ಯಲ. ಮಾನೆಸ್ಾ ಎಡಿಾ ಸಿಕರ್ ಹಾನೆಾಂ ಹಾಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಸ್ತೆ ರಕ್ ಘೊೀಶತ್ ಕೆಲೆಾಂ; ಪಯಯ ಾಂ ಇನಾಮ್ :ಕರ ಸೊೆ ೀಫರ್ ಡಿ’ಸೊೀಜ್, ನಿೀನಾಸಮ್ (ಕರ್ಥ: ಲೀಕ್ಡ್ಲ್ವ್ಕ್ ) ದುಸರ ಾಂ ಇನಾಮ್ : ಡೊೀನಿ ಕೊರೆಯ್ಲ ಪೆನಾಾಲ್ (ಕರ್ಥ: ಬಂಧಡ್) ತಿಸರ ಾಂ ಇನಾಮ್ (ದೊಗಾಾಂಕ್): ವಿ.ಪಿ.ಲೀಬ (ಕರ್ಥ: ಸಯ್ನರ ಕ್), ಆನಿ ಜೆರಿ ಡಿ’ಮೆಲಯ ಬೆಾಂದುರ್ (ಕರ್ಥ: ಧುಳ್ ತಿ ಧುಳ್’ಚ್) ಚವಾ ಾಂ ಇನಾಮ್ (ದೊಗಾಾಂಕ್): ಲಿನೆಟ್ಟ ಡಿ’ಸೊೀಜ್ (ಕರ್ಥ: ಬಾಂಬಯಯ ಮಾಮ್) ಆನಿ ಶಾಂತಿ ನರನಾಹ (ಕರ್ಥ: ಜಲಾಾ ದಿಸ್ತಚಿ ಕಾಣಿಕ್) ಪಾಾಂಚಿ ಾಂ ಇನಾಮ್ (ದೊಗಾಾಂಕ್): ಲಾರೆನಸ ವಿನೀದ್ ಬ್ಬೀಾಜ್ (ಕರ್ಥ: ಜಿಣಾ ಸ್ಕತ್ರ ) ಆನಿ ಕಿ ೀನಿೀ ವೇಗಸ್

(ಕರ್ಥ: ಲ್ಕಾಂಗ) ಸವಾಂ ಇನಾಮ್ (ದೊಗಾಾಂಕ್): ದೊ|ಜೂಡಿ ಪಿಾಂಟ (ಕರ್ಥ: ಲಕ್ಷ್) ಆನಿ ದೊ|ಪೂಣ್ಯಾನಂದ ಚ್ಯಾ ರಿ (ಕರ್ಥ: ಏಕ್ ಮೊನಾಾಚಿೀಟ್ಟ) ದೊ|ಪೂಣ್ಯಾನಂದ ಚ್ಯಾ ರಿನ ಮುಕೊಯ ವಿಭಾಗ್ ಚಲಂವಾಯ ಾ ಬ್ಬ್ ಶೈಲೇಾಂದರ ಮೆಹಾಾ ಚಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ ದಿತಚ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಾಯ ಾ ಮಾನೆಸ್ತಾ ಾಂನಿ; ಸುನಿಲ್ ಡಿ’ಕುನಾಹ ಮಾಾ ಾಂಚಸೆ ರ್, ಮಾ|ಪರ ರ್ತಪ್ ನಾಯ್ೆ , ಪರ ಕಾಶ್ ಪಡಗಾಾಂವೆ ರ್ ಗೊಾಂಯ್, ಜೆರಿ ಡಿ’ಮೆಲಯ ಬೆಾಂದುರ್ ಕೆನಡ್ಲ್, ಕನೆಸ ಪಾೆ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸ್ ಆಳಿ , ವಿನಿಸ ಕಾಿ ಡರ ಸ್ ಗೊಾಂಯ್, ಫಿಲಮೆನಾ ಸ್ತಾಂಫ್ರರ ನಿಸ ಸೊೆ ಮುಾಂಬಯ್ ಹಾಣಿಾಂ ಅಪೆಯ ಸಂಧೇಶ್ ದಿಲೆ. ಬ್ಬ್ ಶೈಲೇಾಂದರ ಮೆಹಾಾ ನ ಧಿನಾಿ ಸ್ ಪಾಟಯಯ . ------------------------------------------

Pork Vindaloo

By: Mrs Violet Mascarenhas - Dubai.

112 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


This is a traditional Goan dish. A simple dish made using basic spices and will taste better eaten a day after. The longer it is kept the better it tastes. This speciality is served in every Goan home with pride during Christmas & Easter. Absolutely delicious recipe served with Sannas. Ingredients 1. 1 Kg Pork 2. 2 bay leaves 3. 2 onions chopped in cubes 4. 5-6 cloves garlic 5. Few ginger strips 6. 2 green chilies 7. 2 tbsp of oil Masala to grind: 1. 12 Kashmiri chillies 2. 2 Cinnamon sticks 3. 12 Cloves 4. 1 tsp. Jeera 5. 10 pepper corns 6. 1 tsp. Turmeric powder 7. 15 Garlic flakes 8. 1 inch Ginger 9. 2 tbsp. Palm vinegar 10. 1 tbsp. Sugar 11. 2 Onions 12. Salt

4. In a pan, heat oil. Fry the marinated pork meat, to seal the juices and lightly brown the meat. Keep aside. 5. In a another pan, heat oil. Add the bay leaves and chopped onions, garlic cloves, ginger and green chili, one stick cinnamon and 2-3 cloves, and 2 bay leaves, Sauté until onions are soft. 6. Add the masala and cook until the raw smell goes off. 7. Add the pork and mix well. Season as required. Simmer on low heat and cook until meat it very tender. Serve with Sannas. Happy eating!

----------------------------------------------------

ಬ್ಟಾಟೆ

Method 1. Cut the pork with bones into small cubes and reduce fat. Pat dry the meat remove any moisture. Add salt and keep aside. 2. Blend the masala ingredients into a smooth paste. Divide into two parts. 3. Marinate the pork with one part of the masala, and keep for minimum 2 ಗಜೆುಚೊಾ ವಸು್ : hours or overnight. Keep the other part in the fridge to use later. 113 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಕಟೆೊ ಟ್ಾ


ಕರ್. (ಜಯ್ ತರ್ ಇಲೆಯ ಬೆರ ಡ್ 4-5 ವಹ ಡೆಯ ಬಟಟ್ (ಉಕಡ್್

ಕರ ಾಂಬ್ಸ ಯ್ನೀ ಘಾಲೆಾ ತ್)

ಚಿಡುಾನ ದವಚಾ) ಆ. ತಲ್ ವ ತೂಪ್

ನಿಾಂವಾ ಚ್ ಗುಳ್ಲ ಕನಾ ದವರ್.

1 ಟೀಸ್ಕು ನ ಜಿರೆಾಂ

ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಏಕಾ ಕೊೀಪಾಾಂತ್

1 ಟೀಸ್ಕು ನ ಆಲೆಾಂ-ಲಸುಣ ಪೇಸ್ೆ

ರ್ತಾಂತಿಾಂ ಮಾನಾ ದವನಾ,

1 ಟೀಸ್ಕು ನ ಬಡಿೀ ಶಪ್

ರ್ತಾಂತ್ತಾಂ ತ ಚ್ಯಟ್ೆ ಕನಾ ತಲಾಾಂತ್

1 ಪಿಯ್ಲವ್ಕ

ದೊೀನಿೀ ಕ್ರಶಾಂನಿ ಭಾಜುನ ಕಾಡ್.

ಇಲಿಯ ಕಣಿು ರ್ ಭಾಜಿ 2 ತನಾ ಾ ಮಿಸ್ತಾಾಂಗೊ ಬ್ರ. ಇಲೆಯ ಉಾಂಡ್ಲ್ಾ ಚ ಕುಡೆೆ 1 ರ್ತಾಂತಿಾಂ ಇಲೆಯ ಬೆರ ಡ್ ಕರ ಾಂಬ್ಸ ಇಲೆಯ ಾಂ ಮಿೀಟ್ಟ ಕಚಿು ರಿೀತ್ರ: ಇಲೆಯ ೀಶಾ ತಲಾಾಂತ್ ವ ತೂಪಾಾಂತ್ ಆ.ಿಾಂತೊಯ ಾ ವಸುಾ ಭಾಜೊಯ ಾ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಬಟಟ್ ರ್ತಕಾಚ್ಯ ಘಾಲ್್ , ಬೆರ ಡ್ಲ್ಾ ಚ ಕುಡೆೆ ಘಾಲ್್ ಮಿಕ್ಸ

---------------------------------------

114 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


122 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


`GeÁéqï’ ¥ÀAzÁæ¼ÉA-zÁ¬ÄÓ zÀħAiÀiï

¸Á»vïå ¸ÀàzsÉð

2020

(¸ÀA¸Ágï¨sÀgï D¸ÁÑ÷å PÉÆAQÚ §gÀ«à, PÀ«, PÁuÉåUÁgÁASÁwgï) 1. ¯ÉÃPÀ£ï (¸ÀgÁéAPï)

: «µÀAiÀiÁa «AZÀªïÚ §gÀªÁà÷åa (gÁdQÃAiÀiï D¤ zsÁ«ÄðPï ¯ÉÃPÀ£ÁAPï DªÁÌ¸ï £Á), 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA

E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 5,000/-; 2. gÀÄ. 3,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/2. ¯ÉÃPÀ£ï (¹ÛçÃAiÀiÁAPï D¤ zsÀgïä¨sÀ¬ÄÚAPï) : «µÀAiÀiï: PÉÆgÉÆãÁ PÁ¼Ágï §zÁè¯Éè PÀÄmÁä¥ÀjUÀwAvï ¹ÛçAiÀiÁAPï WÀgï ¸ÁA¨Á¼ÉÑ ¥ÀAxÁºÁé£ï 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 5,000/-; 2. gÀÄ. 3,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/3. ªÀÄné PÁt 4. aQÚ PÀvÁ

: 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 4,000/-; 2. gÀÄ. 2,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/: 150 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 1,000/-; 2. gÀÄ. 750/-; 3. gÀÄ. 5,00/-

: E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 2,000/-; 2. gÀÄ. 1,500/-; 3. gÀÄ. 1,000/ºÀgÉPÁ «¨sÁUÁAvï GªÉÄzï ¢A«ÑA 3 E£ÁªÀiÁA D¸ÉÛ°A. ¸ÀàzsÁðåaA £ÉªÀiÁA: 1. ¸ÀàzsÁðåPï zsÁqï°èA §gÁàA ¸ÀéAvï eÁªÁ߸ÀÄ£ï, JzÉƼï RAZÁåAiÀiï ¥ÀvÁægï ªÁ

5. PÀ«vÁ

eÁ½eÁUÁågï ¥sÁAiÀiïì eÁAªïÌ £Ávï°èA D¸ÀeÉ. 2. §gÁàA E-ªÉÄAiÀiÁègï zsÁqÁè÷ågï §gÉA. ºÁvï §gÁà£ï vÀAiÀiÁgï PÉ°èA §gÁàA vÀAiÀiÁgï PÀgÉÛ¯ÁåA¤ PÁUÁÝZÁå JPÁZï PÀIJ£ï ¸ÀÄqÁ¼ï CPÀëgÁA¤ §gÀªïß zsÁreÉ. 3. §gÁàA ‘GeÁéqï’ zÀ¥sÀÛgÁPï ¥ÁªÀÅAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: 31 zÀ¸ÉA§gï, 2020. 4. E£ÁªÀiÁA ¯Á¨ï¯Áè÷å §gÁàAaA ºÀPÁÌA `GeÁéqï’ ¥ÀAzÁæ¼ÁåaA. »A §gÁàA ¥sÁAiÀiïì PÀZÉðA ªÁ ¥ÁnA zÀªÀZÉðA ºÀPïÌ ‘GeÁéqï’ ¥ÀvÁæZÉA. 5. §gÁàA zsÁqÉÛ¯Áå£ï D¥ÁÚZÉA ¸ÀA¥ÀÇgïÚ £ÁAªï, ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï D¤ «¼Á¸ï JPÁ «AUÀqï ¥Á£Ágï §gÀªïß zsÁreÉ. JPÁè÷å£ï JPÁ ¥Áæ¸ï ZÀqï «¨sÁUÁA¤ ¨sÁUï WɪÉåvï ¥ÀÅuï JPÁè÷åPï KPï «¨sÁUÁPï JPïZï ¥ÀæªÉñï. 6. ¸ÀàzsÁðåPï D¬Ä¯Áè÷å §gÁàA «±ÁåAvï PÀ¸À¯ÁåZï vÀgÁÌPï - ¥sÉÇ£ï PÉƯï, PÁUÁÝA D¤ ºÉgï-CªÁ̸ï D¸ÉÆÑ £Á. ¸ÀàzsÁðåPï D¬Ä°èA §¥ÁðA ¥ÁnA zsÁqÀÄ£ï ¢A«Ñ ªÀåªÀ¸ÁÜ £Á. 7. ¸ÀàzsÁðåAZÉA ¥sÀ°vÁA±ï 2021 d£Égï 16-31 «±Éøï CAPÁågï ¥ÀUÀðmï eÁvÀ¯ÉA. 8. §gÁàA Uzvaad Daiji Literary Competitions 2020, vÀPÉè£ÁAªÁ SÁ¯ï D¸ÀÄ£ï, RAZÉÆ «¨sÁUï ªÀÄíuï ¸ÀàµïÖ PÀ¼ÀAiÉÄÓ. §¥ÁðA zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï: Uzvaad Fortnightly, Bishop’s House, Udupi - 576101. Email: editoruzvaad@gmail.com

126 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’tt Songs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6. Children’s Songs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *One wouldn’t find a better bunch of experts than these, as they have the experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *This is Mandd Sobhann’s sincere attempt to preserve Konkani Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.*

127 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


128 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


137 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...