__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 2

ದಸ ೆಂಬರ್ 17, 2020

ಕ್ಲೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಯೊಂತ್ಲೊ ಹಾಸಾಯೊಂ ಬಾೊಂಬ್

ವಿಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಾಾರಿಸ್ ಕ್ಲರ್್ೆಲ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಆಮ್ಚೊ ಕುಸ್ವಾ ರ್ ವೊಂಟುನ್ ಘೆವಯ ೊಂ ಚಡ್ಟಾ ವ್ ಚ್ಯಾ ರ್ ಕಾಸ್ ಆಸ್್ಲ ಿಂ ನತಾಲಿಂಕ್ ಕುಸ್ವಾ ರ್ ಭಾಯ್್ ಥಿಂವ್್ ಹಾಡ್ಟಾ ತ್; ಹೆರ್ ಸಭಾರಿಂ ಘರಚ್ಚ್ ಕತಾಾತ್, ಆನಿ ಉರ್್ಲ ಿಂ ದುರ್ಾಳಿಂ ಕುಸ್ವಾ ರ್ ನಾಸ್ವತ ಿಂಚ್ಚ ರವ್ತತ ತ್.

ಹೆಿಂ ವರಸ್ ಸವ್ತಾಿಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಪರೀತ್ ವರಸ್! ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸ್ವರರ್ ಲೀಕಾಚಿಂ ಜೀವನ್ ಅಸಥ ವಾ ಸ್ಥ ಕೆಲಲ ಾ ಮಹಾಮಾರನ್ ಸಭಾರ್ ಲೀಕಾಕ್ ಗತಿಹೀನ್ ಕೆಲಿಂ. ಸಭಾರಿಂಚಿಂ ಕಾಮಾಿಂ ಗೆಲಾ ಿಂತ್ ಕತಾಾ ರೆಸ್ವಾ ರೆಿಂಟಿಂ, ಲಾ ನ್ ಲಾ ನ್ ದುಖ್ಯನಾಿಂ ಲೀಕಾಚ ಸ್ವವಿಿ ನಾಸ್ವತ ಿಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಟಲ ಾ ಿಂತ್. ಸಭಾರಿಂಕ್ ಜಿಂವ್ ಭಾಡಿಂ ದೀಿಂವ್್ ವ ವಿೀಜ್ ಸಕೆತಚಿಂ ವ ಗೇಸ್ವಚಿಂ ಬಿಲ್ಲಲ ಫಾರಕ್ ಕರಿಂಕ್ ಸಯ್ತ ತಾಿಂಕ್ ನಾಸ್ವತ ಿಂ ಆಸ್ಲಲ ಾ ಥೊಡ್ಟಾ ಪಯ್ಶ ಿಂನಿ ದೀಸ್ ಸ್ವರನ್ಿಂಚ್ಚ ಆಸ್ವತ್. ಹೆಿಂ ಲಗು ಜತಾ ನಹಿಂಚ್ಚ ಭಾರತಾಕ್ ರ್ಗಾರ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸ್ವರರ್ ಆಸ್ವ್ ಾ ದುರ್ಾಳ್ಯಾ ಲೀಕಾಕ್. ಗಜಲ್ಲ ಅಸಿ ಆಸ್ವತ ಿಂ ಗೆ್ ೀಸ್ವತ ಿಂ ಖಳ್ಣ್ಯ ಾ ಯೆತಾ ಪಯ್ಾಿಂತ್ ಜೆವ್ತತ ತ್ ಆನಿ ಪೀಟ್ ಪಾಡ್ ಜಲಿಂ ಮಾ ಣ್ ಖ್ಯಟ್ಯಾ ರ್ ಲಳ್ಯಾ ತ್. "ದೇವ್ತನ್ ಥೊಡ್ಟಾ ಿಂಕ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲ್ ದಲಿಂ, ತಸಿಂಚ್ಚ ಹೆರಿಂಕ್ ಪಾಿಂಯ್ ಉಕಲ್ಲ್ ದಲಿಂ" ಮಾ ಣ್ಟಾ ಲಿಂ ಹಾಿಂವ್ ಪಣ್ಟಯ ಸ್ ವಸ್ವಾಿಂ ಪಯೆಲ ಿಂ. ತಿಂಚ್ಚ ಆತಾಿಂಯ್ ಲಗು ಜತಾ ದುಬ್ಳ್ಿ ಾ ಕುಟಮ ಿಂನಿ ಜಲಮ ಲಲ ಾ ಿಂಕ್. ಹಾಿಂತಿಂ ತಾಿಂಚ ಕತಿಂಚ್ಚ ಚೂಕ್ ನಾ ತರೀ ಸಿಥ ತಿಗತ್ ತಸಿಚ್ಚ್ ಆಸ್ವ ಆನಿ ಕೊರೀನಾ ಮಹಾಮಾರ ವವಿಾಿಂ ತಿ ಆನಿಕೀ ಅಸಥ ವಾ ಸ್ಥ ಜಲಾ .

ಅಮೇರಕಾಿಂತ್ ಜಲಾ ರೀ ತಿಚ್ಚ್ ಗತ್. ದುರ್ಾಳಿಂ ಥೊಡಿಂ ಭಾಡಿಂ ದೀಿಂವ್್ ಸಕತ್ ನಾಸ್ವತ ಿಂ ಕತಿಂಯ್ ಪಾಿಂಗು್ ಿಂಕ್ ಮೆಳ್‍್ಲ ಿಂ ಆಿಂಗಾಕ್ ರೆಿಂವ್ತಡ ಿಂವ್್ ಖಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಿಂಖ್ಯಾ ಪಂದಿಂ ವ ರೂಕಾಿಂ ಪದಿಂ ರತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕತಾಾತ್. ಕಾಮ್ ನಾಸ್ವತ ಿಂ ಆಸ್್ಲ ಿಂ ಭಲಯೆ್ ಇನ್ಶಶ ರೆನ್್ ನಾಸ್ವತ ಿಂ ವಿವಿಧ್ ಪಿಡಿಂನಿ ವಳ್ಾ ಳ್ಯಾ ತ್, ತಾಿಂಕಾಿಂ ದೇವ್ಚ್ಚ್ ಗತ್ ತಿಂಯ್ ಹಾಾ ಹಿಂವ್ತಳ್ಯಾ ದಸ್ವಿಂನಿ! ಹಾಾ ಿಂ ಸವ್ಾ ಮಹಾಮಾರ ಮಧಿಂ ಫೈಝರಚ್ಯಾ ವಿಜಾ ನಿಿಂನಿ ಕೊರೀನಾ-19 ಕ್ ನಿಮಾಣಿಂ ತರೀ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುನ್ ಯಶಸಿಾ ೀ ಜಲಾ ತ್. ಹೆಿಂ ವಕಾತ್ ನಹಿಂಚ್ಚ ಅಮೇರಕಾಿಂತ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾಲ ಿಂ ರ್ಗಾರ್ ಇಿಂಗೆಲ ಿಂಡ್ಟಿಂತ್ ತಸಿಂ ಇತರ್ ದೇಶಾಿಂನಿಿಂಯ್ ಪಿಡಸ್ವತ ಿಂಕ್ ದೀಿಂವ್್ ಸುವ್ತಾತಿಲಿಂ. ಅಮೇರಕಾಿಂತ್ ಪ್ ಥಮತ್ ಭಲಯೆ್ ಕೆಷ ೀತಾ್ ಿಂತಾಲ ಾ ಿಂಕ್, ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಕೊರೀನಾ ಪಿಡಸ್ವತ ಿಂಕ್, ತಾಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ 65 ವಸ್ವಾಿಂ ವಯ್ಲ ಾ ಿಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಚಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಹೆರ್ ಸವ್ಾ ಜೆರಲ್ಲ ಲೀಕಾಕ್ ದಿಂವಿ್ ಿಂ ಪ್ ಯತಾ್ ಿಂ ಕತಾಾತ್ ಮಾತ್್ ನಂಯ್, ಹಾಾ ಇಿಂಜೆಕ್ಷನಾಿಂಕ್ ಪಯೆಶ ಸಕಾಾರ್ಚ್ಚ ಪಳೆವ್್ ಘೆತಾ. ಹ ಸಂಗತ್ ಚಕೆ್ ಮತಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವಿ್ .

-ಡ್ಟ| ಆಸಿಾ ನ್ ಪ್ ಭು, ಚಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕ್ಲೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಯೊಂತ್ಲೊ ಹಾಸಾಯೊಂ ಬಾೊಂಬ್

ವಿಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಾಾರಿಸ್ ಕ್ಲರ್್ೆಲ್ [‘ವಿಜಯ್’ ್ಖ್ಣಯ ನಾಿಂವ್ತನ್ ವಿನೀದಕ್ ರ್ಪಾಾಿಂ ದಾ ರಿಂ ಸವ್ತಾಿಂಕ್ ಪರಚತ್ ಮಾನೆಸ್ತ ್ ವಕಟ ರ್ ಅಲ್ವಾ ರಿಸ್ತ ಹಾಚ್ಯಯ ಜಿಣ್ಯಯ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟಟ ] ಪಳೆತಾನಾ ಟೇಪ್ ರವಿಂಡ್ ಜತಾ ಆನಿ ಹಾಸ್ವಯ ೊಂ.. ಹಾಸಯೊಂ.. ಹಾಾ ಬ್ಳ್ವೆಸತತ ರ್ ವಸ್ವಾಿಂಚಿಂ ಜಣಿಂ ಮತಿ ಪಡ್ಟಯ ಾ ರ್ ‘ಫಾಸ್ಾ ಫೊವಾಡ್’ ಜತಾ.. ಖಂಚ್ಯಾ ನ್ ಧಿಂವಿಲ ಿಂ ಹಿಂ ಬ್ಳ್ವೆ ಸತತ ರ್ ವಸ್ವಾಿಂ? ತಿೀನ್ ವಸ್ವಾಿಂಚೊ ಆಸ್ಲಲ ಿಂ ತಿಂ ಆಜೂನ್ ಉಡ್ಟಸ್ ಆಸ್ವ. ಪಿಂಕಾಡ ವಯ್್ ಪಕಾಟ್ ಜಬ್ಬೊ , ಪಿಂಕಾಾ ಸಕಾಲ ವ್ತರಾ ಕ್! ಪಕಾಟ್ ವಸ್ವತ ಾಚೊ ತಿೀರ್ ಕಾಡ್್ ತರ್ಯೀ ಕಾಶ್ಟಾ ಬ್ಳ್ಿಂದ್ಚ್ ಯತಿಲ ೀಯ್ ಗತ್ ನಾ... ತಾಾ ನಂತರ್ ಿಂ 69 ವಸ್ವಾಿಂ ಕಶ್ಟಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜ್ಿಂ ತಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಜವಿತಾಚ ಗಾಡ ಅಶ್ಟಯ್ ‘ಟೊಪ್ಗೆರ’ಚರ್ ಕತಾಾ ಧಿಂವ್ತತ ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ಸವ್ತಲ್ಲ ಯೆತಾ...

-ವಜಯ್ರ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ: ಬ್ಳ್ವೆ ಸತತ ರಿಂಚ ಪಾ್ ಯ್. ಆವ್ತ್ ಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಪಾಿಂವ್ಡಡ . ಜವಿತ್ ಮಾ ಳ್ಯಿ ಾ ನಾಟಕಾಚಿಂ ಅಿಂತಿಮ್ ದೃಶ್ಯಾ . ‘ಕಟಾನ್್ ’ ಕೆದಳ್ಯ ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ಮಾತ್್ ಕಳತ್ ನಾ! ಆನಿ ಹಾಾ ಪಾಿಂವ್ತಡ ಾ ರ್ ರವ್ಡನ್ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆತಾನಾ ‘ಪವಿತ್್ ತಂಬ್ಳ್ಚ ಸುವ್ತತಕ್’ ಗೀತ್ ಮತಿಿಂತ್ ಗುಣ್ಗು ಣೊಿಂಕ್ ಲಗಾತ . ಪಾಟಿಂ

ಕೊಿಂಕಯ ಸ್ವಹತ್ಾ ಶೆತಾಿಂತ್ ಎಿಂಟ್ : ಮಾ ಜಾ ಅಿಂದಜ ಪಮಾಾಣ ಮಾ ಜೆಿಂ ಪ್ ಥಮ್ ರ್ರಪ್ ಪ್ ಕಟ್ ಜ್ಲ ಿಂ ಮಾ ಜಾ ಎಕಾ ೀಸ್ ವಸ್ವಾಿಂಚ್ಯಾ ಪಾ್ ಯೆರ್. ‘ಲಿಂಬ್ ಕೆಸ್ವಿಂಚ ಮಾ ಜ ಬ್ಳ್ಯ್ಲ ’ ನಾಿಂವ್ತಚೊ ವಿನೀದ್. ತವಳ್‍ ಲಕಾಮೊಗಾಳ್‍ ಜವ್ತ್ ಸಲ ಲಾ ‘ಮಿತ್್ ’ ಹಪಾತಳ್ಯಾ ರ್. ದ್ಚ. ಜೊಕಮ್ ಸಂತಾನ್ ಅಲಾ ರಸ್ ತಾಚೊ ಸ್ವಥ ಪಕ್ ಸಂಪಾದಕ್. ತೊ ಮಾ ಜೊ ಬ್ಳ್ಪಲ ಾ , ಮಾ ಜಾ ಬ್ಳ್ಪಾಯ್ಚ್ ಭಾವ್

3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಲಲ ಾ ನ್ ವಗಾಣವಿಣ ಮಿತ್್ ಪತ್್ ಆಮೆ್ ಾ ಘರಿಂ ಯೇವ್್ ಪಾವ್ತತ ್ಿಂ. ಪ್ ಥಮ್ ್ಖಿತ್ ್ಖ್ಯತ ಪಯ್ಾಿಂತ್ ವ್ತಚ್ಯಾ ಚ ಮಾತ್್ ವ್ಡೀಡ್. ವ್ತಚ್ಯತ ಿಂ ವ್ತಚ್ಯತ ಿಂ ಎಕಾಚ್ಯಾ ಣ ರ್ರಂವಿ್ ವ್ಡೀಡ್ ಉದ್ಚ್ ಆನಿ ರ್ರವ್್ ಧಡಲ ಿಂ. ಬ್ಳ್ಪ್ಪಾ ನ್ ತಿಂ ತರಂತ್ ಪ್ ಕಟ್ಯಲ ಿಂ ಮಾತ್್ ನಾ ಯ್ “ತಕಾ ರ್ರಂವೆ್ ಿಂ ದ್ಚಣಿಂ ಆಸ್ವ, ರ್ರಯತ್ತ ರವ್” ಮಾ ಣೊನ್ ತಾಣ ಮಾಾ ಕಾ ‘ಹುರದುಿಂಬಿಸಿ್ಿಂ...’ ಆನಿ ತವಳ್‍ ಥವ್್ ಆಜ್ ಪಯ್ಾಿಂತ್ ರ್ರಯತ್ತ ಆಸ್ವಿಂ. ‘ವಿಜಯ್’ ್ಖ್ಣಯ ನಾಿಂವ್ತನ್ ಹಾಿಂವ್ ಚಡ್ ಪರಚತ್.

ಭಾವ್ತಿಂ ಪಯ್ ನಿಮಾಣೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಧರಳ್‍ ರ್ಪಾಾಿಂನಿ ಕೊಿಂಕೆಯ ಿಂತಾಲ ಾ ಚಡ್ಟತ ವ್ ಪತಾ್ ಿಂನಿ ಉಜಾ ಡ್ ದ್ಚಕಾಲ . ಆಮಾ್ ಾ ಕುಟಮ ಿಂತೊಲ ಚವ್ಡತ ರ್ಪಿಾ ಆಸ್ವ ತಿಸೊ್ ಭಾವ್ ಸಿರಲ್ಲ, ಹಾಚಿಂ ಕೊಿಂಕೆಯ ಿಂತ್ ಏಕ್ ವ ದೀನ್ ರ್ಪಾಾಿಂ ಪ್ ಕಟ್ ಜಲಾ ಿಂತ್ ತರ್ ಆಯೆಲ ವ್ತರ್ ಏಕ್ ಮೊೀಗ್ ಮಿಶ್ಟ್ ತ್ ಗೂಡ್ಟಚ್ಯರ ವಗಾಾಚ ‘ಲ್ವರ್ ಬ್ಬಯ್ ಸೊೀಲ್ಜ ರ್’ ಮಾ ಳಿ ಅಪ್ಪಬ್ಳ್ಾಯೆಚ ಇಿಂಗಲ ಷ್ ಕಾದಂರ್ರ ್ಖ್ಯಲ ಾ . ಪ್ ಸುತ ತ್ ತಾಚೊ ತರ್ಜಾಮೊ ಕೊಿಂಕೆಯ ಿಂತ್ ಜoವ್್ ಆಸ್ವ.

‘ಕೊಮೆಡಕಿಂಗ್’ ಆನಿ ‘ವಿತೊರ್’ ನಾಿಂವ್ತರೀ ಥೊಡಪಾವಿಾ ಿಂ ರ್ರಯ್ಲ ಿಂ. ರ್ಪಾಾಚಿಂ ದ್ಚಣಿಂ ಆಮಾ್ ಾ ಕುಟಮ ಿಂತ್ ಧರಳ್‍. ದ್ಚ. ಮೊಿಂತ ಅಲಾ ರಸ್ ಆನಿ ಪ್ ಸುತ ತ್ 95 ಭರೆಲ ್ ಆಮಿ್ ಆವಯ್ ್್ಲ ಹಾಿಂಚ್ಯಾ ಸ್ವತ್ ಜಣ್ಟಿಂ ಭುಗಾಾ ಾಿಂ ಪಯ್ ಚವ್ತು ಿಂಕ್ ರ್ಪಾಾಚಿಂ ದ್ಚಣಿಂ ಆಸ್ವ. ಮಾಲ್ಘ ಡೊ ಲರೆನ್್ ‘ನವಿೀನ್ ಕು್ಶ ೀಕರ್’ ನಾಿಂವ್ತನ್ ಚರಪರಚತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ್ಖ್ಣಯ ಥವ್್ ನಿಂಚ್ಚ ಕೊಿಂಕಯ ರ್ಗಾರ್ ಕನ್ ಡ, ಇಿಂಗಲ ಷ್, ಹಿಂದ ಆನಿ ಮರಠಿ ಭಾಸ್ವನಿೀoಯ್ ರ್ಪಾಾಿಂ ಉದ್ಚಲಾ ಿಂತ್. (ವಿೀಜ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಅಕೊಾ ರ್ರ್ 8, 2020) ಹಾಿಂವ್ ನವಿೀನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಲ ಾ ನ್ ಆಯಲಲ ಿಂ. ತೊ 55 ವಸ್ವಾಿಂ ಥವ್್ ್ಖಿಯ ಝರವ್್ ಆಯ್ಲ o ಜಲಾ ರ್ ಹಾಿಂವ್ 50 ವಸ್ವಾಿಂ ಥವ್್ ಮಾ ಣಾ ತ್.

ಹಾಿಂವೆಿಂ ಜವಿತಾಿಂತ್ ಕಾಡಲ ್ಿಂ ಪಯೆಲ ಿಂ ಮೇಟ್ ‘ಸಕೆ್ ಸ್’ ಜ್ಲ ಿಂ ತರ್ ರ್ಹುಶಾ ಹಾಿಂವ್ ಕೊಿಂಕೆಯ ಚೊ ರ್ರವಿಾ ಜತೊನಾ ರ್ದಲ ಕ್ ಪ್ಪಲ್ಪಾ ತಾ್ ಥವ್್ ಶೆಮಾಾಿಂವ್ ಸ್ವಿಂಗೊ್ ಉಲ್ವಿಾ ಜತೊಿಂ ಆಸೊಲ ಿಂ. ಪ್ಪಣ್ ‘ಆಪಯ್ಲ ಾ ಿಂ ತ್ ಸಬ್ಳ್ರಿಂಕ್, ವಿಿಂಚ್ಯಲ ಾ ಿಂತ್ ಥೊಡ್ಟಾ ಿಂಕ್’ ಮಾ ಣ್ಟತ ತ್ ತಶೆಿಂ ಭಲಯೆ್ ನಿಮಿತ ಿಂ ಹಾಿಂವ್ ‘ರಜೆಕಾ ಡ್’ ಜವ್್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಿಂವೆ್ ಿಂ ಪಡಲ ಿಂ ತರೀ ‘ಡಜೆಕಾ ಡ್’ ಜವ್ತ್ . ಪಾಟಿಂ ಆಯಲಲ ಾ ನ್ ಮಾಾ ಕಾ ಏಕ್ ಅಪ್ಪಬ್ಳ್ಾಯೆಚ ಜಣಾ ಸ್ವಿಂಗಾತಿಣ್ ಮೆಳಿ . ನಾ ಜಲಾ ರ್ ತಿ ಕಾಿಂಯ್ ಆಿಂಕಾಾ ರ್ ಉತಿಾ...??! ಕೊಣ್ ಜಣ್ಟ? ಪ್ಪಣ್ ಆತಾಿಂ, 43 ವಸ್ವಾಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಜರ ಜವಿತಾಿಂತ್, ಆಮಿ ಆಜೂನ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಸ್ವಿಂವ್ ಮಾ ಳೆಿ ಿಂಚ್ಚ ವರತ ಏಕ್ ಧದಸ್ವ್ ಯ್.

‘ಆನಂದ್’ ್ಖ್ಣಯ ನಾಿಂವ್ತನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಲ ತೊ ರ್ರಾ ಆಸ್ವ ರಚ್ , ಭುಗಾಾ ಾಿಂ ಪಯ್ ಸವ್ಡ ಆನಿ ಪಾಿಂಚ್ಚ

ಕಾಜರ್ ಮಾ ಣ್ಟತ ನಾ ಥೊಡ್ಟಾ ವಸ್ವಾಿಂ ಆದಿಂ ಮುಿಂರ್ಯ್ ಥವ್್ ಪ್ ಕಟತ್ ‘ದವ್ಡ’ ಹಪಾತಳ್ಯಾ ಚರ್ ಪ್ ಕಟೊಲ ಲ

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾ ಜೊ ಏಕ್ ವಿನೀದ್ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾ. ಕಾಯೆಾಿಂ ನಿವ್ತಾಹಕಾ ವಯ್್ ್ಖಲ ಲ. ನಾಿಂವ್ ಮತಿಕ್ ಯೇನಾ, ಲಸ್ ಒಫ್ ಮೆಮರ. ಕಾಜರ್ ಜತಲಾ ಿಂಕ್ ಮಾತ್್ ರೀಸ್ ಪ್ಪಸೊ್ , ದ್ಚಡ್ಟಾ -ದ್ಚಡಯ್ಿಂಕ್ ನಾ ಯ್ ಮಾ ಳ್ಣ್ಿ ವಿಚ್ಯರ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ತಾಿಂತಿಂ ಕಾಣಿ್ ಲಲ . ತೊ ಫಳ್ಯಧಿಕ್ ಜಲ ಮಾ ಳ್ಣ್ಿ ಏಕ್ ಸಂತೊಸ್. ವನೀದಕ್ ವೀಡ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ವ್ತಚಿಂಕ್ ಸುರ ಕೆ್ಲ ತವಳ್‍ ಥವ್್ ಮಾಾ ಕಾ ವಿನೀದಿಂ ಥಂಯ್ ಆಸಕ್ತ ಚಡ್. ತಶೆಿಂ ಮಾ ಜೆಿಂ ಪ್ ಥಮ್ ್ಖಿತ್ಚ್ಚ ವಿನೀದಕ್ ಜಿಂವ್್ ಪಾವೆಲ ಿಂ. ಆನಿ ತಿಂಚ್ಚ ಮುಕಾರನ್ ಗೆ್ಿಂ. ಏಕ್, ದೀನ್ ಮಟೊಾ ಾ ಕಥ ರ್ರಂವ್್ ನಾಿಂತ್ ಮಾ ಣ್ ನಾ. ‘ಏಕ್ ಅನಾಥ್ ಚಡುಿಂ’ ನಾಿಂವ್ತಚ ಪತತ ದರ ಕಾದಂರ್ರಯ್ ್ಖ್ಯಲ ಾ ಆನಿ ‘ಝೆಲ’ ಮಾ ಯ್್ ಳ್ಯಾ ಚರ್ ಸ್ವಿಂಕೆಿ ಕ್ ಮಾರ್ ಪ್ ಕಟ್ ಜಲಾ . 1977 ಥವ್್ 1982 ಪರಾ ಿಂತ್ ಕಾಣಿಕ್ ಪತಾ್ ಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಾ ಜವ್್ ಆಸ್್ಲ ತವಳ್‍, ಸ್ವಿಂಕಳ್‍ ಕಾಣ್ಟಾ ಿಂಚೊ ಆಭಾವ್ ಉಬ್ಳ್ಜ ಲಲ ತವಳ್‍ ಹಾಿಂವೆಿಂಚ್ಚ ಜಟಾ ಟ್ ‘ಸ್ವಳಯ್ಿಂಚಿಂ ಜಳ್‍’ ನಾಿಂವ್ತಚ ಗೂಡ್ಟಚ್ಯರ ವಗಾಾಚ ಕಾದಂರ್ರ ರ್ರವ್್ ‘ಕಾಣಿಕ್’ ಪತಿ್ ಕೆರ್ ಸ್ವಿಂಕೆಿ ಕ್ ಮಾರ್ ಪ್ ಕಟಲ . ‘ಮೊೀಗ್ ಜಕೊಲ ’ ನಾಿಂವ್ತಚ ಮಾ ಜ ತಿಸಿ್ ಕಾದಂರ್ರ, ಏಕ್ ಪ್ ೀಮಾಳ್‍ ಕಥ 2018-2019 ವಸ್ವಾಿಂತ್ ‘ದವ್ಡ’ ಹಫಾತಳ್ಯಾ ಚರ್ ಸ್ವಿಂಕೆಿ ಕ್ ಮಾರ್

ಪ್ ಕಟಲ ಾ . ಹಾಾ ತಿನಿೀ ಕಾದಂರ್ರಿಂನಿ ಆಜೂನ್ ಪ್ಪಸತ ಕ್ ರೂಪ್ ಆಪಾಯ ಿಂವ್ತ್ . ‘ದ್ಚವ್ತಚ ಮಹಮಾ’ ಮಾ ಜ ಚಡ್ ಲಕಾಮೊಗಾಳ್‍ ಮಿನಿ ಹಾಸ್ಾ ಕಾದಂರ್ರ ಮಾ ಣಾ ತ್. ಥೊಡ್ಟಾ ವಸ್ವಾಿಂ ಆದಿಂ ಡೊ್ಿ ಕಾಸಿ್ ಯ್ನ್ ತವಳ್ಯ್ ಾ ಆಪಾಲ ಾ ‘ಕುರವ್’ ಮಾ ಯ್್ ಳ್ಯಾ ಚರ್ ತಿ ಪ್ ಥಮ್ ಪ್ ಕಟ್ಯಲ ್ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಪಂಚ ಬಂಟಾ ಳ್‍ ಹಾಣ ಆಪಾಲ ಾ ‘ಝೆಲ’ ಪತಾ್ ರ್ ತಿ ಪ್ಪನರ್ ಪ್ ಕಟಲ . ತಿಸ್ವ್ ಾ ನ್, ಆಯೆಲ ವ್ತರ್ ನವಿೀನಾನ್ ಆಪಾಲ ಾ ‘ಕಲಸ್ವಗರ್’ ಪ್ ಕಾಶನಾ ದಾ ರಿಂ, ಮಾ ಜಾ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಟಾ ವಿನದಿಂ ಸವೆಿಂ ತಿ ಪ್ಪಸತ ಕಾ ರಪಿಿಂ ಪ್ ಕಟುನ್ ಶಾಸಿಾ ತ್ ಪ್ಪಿಂಜವೆಯ ಕ್ ಆವ್ತ್ ಸ್ ಕನ್ಾ ದಲ. ಪ್್ ೀಮಾಳ್ ಕಥಾ: ಮಾ ಜೆಿಂ ಕಾಜರ್ಚ್ಚ ಏಕ್ ಪ್ ೀಮಾಳ್‍ ಕಥ. ಕಾರಣ್ಕತ್ಾ ಮಾ ಜೊ ಭಾವ್ ನವಿೀನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಲ್ಗಾ್ ಸಂದಭಾಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿವೆಯ ನ್ ಮಾ ಜಾ ಆಿಂಗಾರ್ ಶರ್ಾತ್ ಸಿಿಂಪಲ ಆನಿ ತಾಾ ಚ್ಚ ಘಡಾ ಹಾಿಂವ್ ತಿಚರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊಲ ಿಂ. .. ದೀರ್ಘಾ ಅಡೇಜ್ ವಸ್ವಾಿಂಚ್ಯಾ ‘ರಮೆನಾ್ ’ ನಂತರ್ 1977 ಮೇಯ್ಚ್ಯಾ 15 ವೆರ್ ಆಮಿ ದಗಾಿಂ ಏಕ್ ಜ್ಿಂ ತಿಿಂ ಆಜೂನ್ ಏಕ್ ಜವ್ತ್ ಸ್ವಿಂವ್. ತಿ ಮಾಾ ಕಾ ಫಕತ್ ನೀವ್ ಮಹನಾಾ ಿಂಕ್ ಲಾ ನ್ ದ್ಚಕುನ್ ‘ಮಾಾ ಕಾ ಭಾಯ್್ ಕಾಡ್ಟತ ನಾ ತಕಾ ಭಿತರ್ ಘಾ್ಲ ಿಂ’ ಮಾ ಣ್ಗನ್ ತಿಕಾ ಹಾಿಂವ್ ಚಡ್ಟವ್್ ಿಂಚ್ಚ ಆಸ್ವತ ಿಂ! ಸಕಾಾರ ನಸ್ಾ ಜವ್ತ್ ಸ್್ಲ ತಿ ಆತಾಿಂ ಪನಶ ನಾಚರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್್ ಆಸ್ವ.

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಣಾ ಿಂತ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ವೃತಿತ ರ್ದಲ ಲಾ , ಘರಿಂ ರ್ದಲ ಲಾ ಿಂತ್, ವ್ತಹನಾಿಂ ರ್ದಲ ಲಾ ಿಂತ್.. ಹರೆಾ ಕ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಘರ್, ಗಾಡ ರ್ದಲ ತಾನಾ ಉಡ್ಟಸ್ವಕ್ ಯೆತಾ ‘ಸ್ವಬ್, ನಯ್ ಘರ್!, ನಯೀ ಗಾಡ.. ಅವ್್ ವಹೀ ಪ್ಪರಣಿ ಬಿೀವಿ..! ವಾ ಯ್ ‘ಮುಝೆ ವಹೀ ಪ್ಪರಣಿ ಬಿೀವಿ ಚ್ಯಹಯೆ!’ ಮೊಗಾಚೊ ಫಳ್‍ ಜವ್್ ದಗಾಿಂ ಭುಗಾಿಂ. ಪಯ್ಚಲ ಪ್ಪತ್. ಆಪಾಲ ಾ ಪತಿಣಿ ಆನಿ 11 ವಸ್ವಾಿಂಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ ಚಕಾಾ ಾ ಸಂಗಿಂ ದುಬ್ಳ್ಯ್ ಆಪಾಲ ಾ ಜವಿತಾಚ ಗಾಡ ಚಲ್ವ್್ ಆಸ್ವ. ದುಸಿ್ ಧುವ್, ಭುಗಾಾ ಾಪಣ್ಟರ್ಚ್ಚ ‘ಸಿಸಿಾ ನೀಸಿಸ್’ ಮಾ ಳ್ಣ್ಿ ಗೂಣ್ ಜಯ್್ ತಲ ಲ ರೀಗ್ ಲಗೊಲ ಆನಿ ತಾಿಂತಿಂಚ್ಚ ಝಕಾಟೊನ್ 33 ವಸ್ವಾಿಂಚ್ಯಾ ಪಾ್ ಯೆರ್ ತಿಂ ಆಮಾ್ ಿಂ ಸ್ವಿಂಡುನ್ ಗೆ್ಿಂ.

‘ಸ್ವಾ ಿಂಡಡ್ಾ ಲೈರ್್ ರ’ ನಾಿಂವ್ತರ್ 36 ವಸ್ವಾಿಂ ಚಲ್ವ್್ ವೆ್. ಸುವಿಾಲಾ ಸುಮಾರ್ ವರ್ ಿಂ ದ| ಒಸಿಾ ನ್ ಪ್ ಭುಚೊ ಭಾವ್ ನರ್ಾಟ್ ಹಾಚೊ ‘ಗೊಲ್ೊ ಟ್ಾ ಟೈಲ್ರ್ ್’ ಸಂಸೊಥ ಆನಿ ಫಾಮಾದ್ ‘ಡನಿಸ್ ಸುಾ ಡಯ್ಚ’ ಮಾ ಜೆ ಸಜರ ಜವ್ತ್ ಸಲ . ಲೈರ್್ ್ ರ ದಂದಾ ಿಂತ್ ಪ್ಪಿಂಜವ್್ ದವರಿಂಕ್ ಕಾಿಂಯ್ ಪಿಕೆಲ ಿಂನಾ ತರ್ಯೀ ಪತಿಣಚ್ಯಾ ಪಾಗಾ ಸ್ವಿಂಗಾತಾ ದೀಸ್ ಕಷ್ಾ ಿಂವಿಣ ಪಾಶಾರ್ ಜ್. ಟ್ಯನಶ ನ್ ಫ್ರ್ ದಂದ ತೊ ಜವ್ತ್ ಸೊಲ . ಸಬ್ಳ್ರ್ ಜತಿಕಾತಿಚ್ಯಾ ಲಕಾಚ ಮಾಾ ಕಾ ವಳ್ಕ್ ಜ್ ಆನಿ ಸಬ್ಳ್ರ್ ಇಷ್ಾ ಮಂತಾ್ ಿಂ ಜ್ಿಂ. ಪ್ ಸುತ ತ್ ಗಾಿಂವ್ತಿಂತ್ ಆಸಲ ಲಾ ಥೊಡ್ಟಾ ಿಂಚ ಇಷ್ಾ ಗತ್ ಮಾತ್್ ಜವಂತ್ ಆಸ್ವ ಹೆರಿಂಚೊ ಏಕ್ ಉಡ್ಟಸ್ ಮಾತ್್ . ಹಾಸ್ವಯ ೊಂ.. ಹಾಸಯೊಂ:

ವೃತ್ತ್ : ಕಾಜರ ಫುಡಿಂ ಆನಿ ಉಪಾ್ ಿಂತಾಲ ಾ ಚ್ಯಾ ರ್ ವಸ್ವಾಿಂನಿ ಖ್ಯಸಿು ಸಂಸ್ವಥ ಾ ಿಂನಿ ನವ್ ರ ಕೆ್ಲಾ ಮಾಾ ಕಾ ಮಾ ಜ ಸಾ ಿಂತ್ ವೃತಿತ ಚಲ್ವ್್ ವರ್ ಏಕ್ ವ್ತಟ್ ಉಗತ ಜ್. ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ಭಾಡ್ಟಾ ಕ್ ದೀವ್್ ದೀಸ್ ಕಾಡಾ ತ್ ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ಮಾ ಜಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲ ಿಂ ಆಸ್್ಲ ಿಂ. ಹಾಿಂವ್ಯೀಿಂ ಪ್ಪಸತ ಕ್ ಮೊೀಗ ಜಲಲ ಾ ನ್ ರ್ಲ್ಮ ಠಿಂತಾಲ ಾ ಎಕಾ ಲೈರ್್ ್ ರಚೊ ಸ್ವಿಂದ ಜಲಿಂ. ಲೈರ್್ ್ ರಗಾರ್ ಪಾ್ ಯೆಸ್ತ ಜವ್್ ತಿ ತಾಣ ವಿಕಾ್ ಪಾಕ್ ದವರೆಲ ್ ಆಸೊನ್ 1982 ವ್ತಾ ವಸ್ವಾ ಹಾಿಂವೆಿಂ ತಿ ಘೆವ್್

ರ್ರ್ಪಾರ್ ್ಖಿತಾಿಂ ಆನಿ ದೀನ್ ತಿೀನ್ ಕಾದಂರ್ರ ಸೊಡ್ಟಲ ಾ ರ್ ಮಾ ಜೆಿಂ ಹೆರ್ ಸ್ವಧನ್ ಕಾಿಂಯ್ ನಾಿಂ. ಕಾಣಿಕ್ ಪತಾ್ ರ್ ಸವಲಿಂ ಜಪಿ ವಿಭಾಗ್ ಚಲ್ವ್್ ವೆಲ. ಖಂಚ್ಯಾ ಚ್ಚ ಮಾನ್, ಸನಾಮ ನ್, ಪ್ಪರಸ್ವ್ ರ್ ಯ್ ಪ್ ಶಸತ ಕ್ ಯ್ಚೀಗ್ಾ ಜ್ಲ ಿಂ ಕಾಿಂಯ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ್ಖಲ ್ಿಂ ನಾ. ಕೊಿಂಕೆಯ ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಭರನ್ ಯ್ ಕೊಿಂಕೆಯ ಚ ಸವ್ತ ಕರಜಯ್ ಮಾ ಳ್ಯಿ ಾ ಇರದಾ ನ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ರ್ರಂವ್್ ಸುರ ಕೆ್ಲ ಿಂಯ್ ನಾ ಯ್. ರ್ರಯ್ಿಂ ಮಾ ಣ್ ಭಗೆಲ ಿಂ, ದ್ಚಕುನ್ ರ್ರಯೆಲ ಿಂ. ಏಕ್ ಹವ್ತಾ ಸ್ ಜವ್್ ರ್ರಯೆತ ೀ ರವ್ಡಲ ಿಂ. ತಿತಲ ಿಂಚ್ಚ.

6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆತಾಿಂ ಹೆಿಂ ಮಾ ಜೆಿಂ ‘ಪ್ಪರಣ್’ ವಿೀಜ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಇ ಪತಾ್ ಚರ್ ಉಜಾ ಡ್ ದ್ಚಕೊಿಂಕ್ ಸಕೆ್ ಿಂ ಹೊಚ್ಚ ಮಾಾ ಕಾ ಪ್ಪರಸ್ವ್ ರ್. ಕೊಿಂಕಣಿ ರ್ರವ್ತಾ ಾ ಿಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಮಾಿಂಚ ರಚ್ಚಲಲ ಾ ದ| ಒಸಿಾ ನ್ ಪ್ ಭುಕ್ ಚಪಿಂ ಉಕಲತ ಿಂ. ಚ್ಯರಲ ಚ್ಯಪಿಲ ನ್ ಮಾ ಣ್ಟತ ‘ಹಾಸೊ ನಾತಲ ಲ ದೀಸ್ ವಾ ಥ್ಾ’ ಮಾ ಣೊನ್. ದ್ಚಕುನ್ ಹಾಸ್ವಾ ಿಂ ಆನಿ ಹೆರಿಂಕ್ಯೀ ಹಾಸಯ್ಿಂ. ಹಾಸ್ವಾ ಿಂ ವತಾಿಂ ವಕತ್ ನಾ! ಆಮಿ ದಗಾಿಂ

********************

ಅಲಾ ರಸ್ ಕುಟಮ್

‘ಕಾಣಿಕ್’ ಕುಟಮ್

ಆಮಿ್ ಿಂ ದಗಾಿಂ 7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬೂಕ್ ಮೊಕಿ ಕ್

ಆಜಾ ಆಜಯೆ ಸ್ವಿಂಗಾತಾ ಪಿ್ ೀತಿ

ದವ್ಡ ರಪಾ ೀತ್ ವ್

ನಸ್ಾ - ಪತಿನ್ ‘ಸ್ವಾ ಿಂಡಡ್ಾ ಲೈರ್್ ರ’ ವಿಷ್ಾ ಿಂತ್ ದಯಜ ವಲ್ಲಡ ಾ ವಿೀಕಲ ಚರ್ 8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮೊಗಾಭರತ್ ಕುಟಮ್ ದುಬ್ಳ್ಿಂಯ್ತ ಉತರ್ ಪಾ್ ಯೆಚೊ ಹನಿಮೂನ್ ಜವಿ ಸ್ವಿಂತಿಣ್ ಮದರ್ ತರೆಸ್ವಚ ಭೆಟ್-ಕೊಲ್್ ತಾ 9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

-ವಕಟ ರ್ ಅಲ್ವಾ ರಿಸ್ತ


ಅಿಂತರ್ಜಳ್ಯಿಂ, ಇ-ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ, ಸ್ವಮ ಟ್ಾ ಫೊೀನಾಿಂ, ಗೂಗ್ಲ್ಲ, ಲೀಕಾಕ್ ಅಸಲಾ ಲೈಬ್ರ್ ರಿಂ ಥವ್್ ಭಾರಚ್ಚ

ಮಂಗ್ಳು ರೊಂತ್ 36 ವಸ್ವಸೊಂಚಿ ಲೈಬ್ರ್ ರಿ ಬಂಧ್ ಜಾತಾ ಸ್ವಾ ಾ ಿಂಡಡ್ಾ ಲೈಬ್ರ್ ರ 36 ವಸ್ವಾಿಂ ಭಾರಚ್ಚ ಫಾಮಾದ್ ಆಸಿಲ ,

ರ್ಲ್ಮ ಠಿಂತಾಲ ಾ ಹಾಾ ಲೈಬ್ರ್ ರಿಂತ್ 17,000 ಪಾ್ ಸ್ ಚಡೀತ್ ಬೂಕ್ ಆಸಲ ಲೀಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ಚಚಿಂ ಆನಿ ಆತರಯೆಚಿಂ ವ್ತಚ್ಯಪ್ ದಿಂವ್ತ್ ಾ ಕ್, ಆತಾಿಂ ಬಂಧ್ ಜತಾ, ಹಾಾ ವಿೀಜ್ ಕಾಳ್ಯರ್

ಪಯ್್ ದವತಾಾ. ಪಯೆಲ ಿಂ ಜಲಾ ರ್ ಕಾಿಂಯ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಿಂಕ್,

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಿಕಾ ರ್ ಆಲಾ ರಸ್ (ಜೊ.ಸ್ವ. ಆಲಾ ರಸ್ವಚೊ ಪ್ಪತೊಯ ಾ ), 70 ವಸ್ವಾಿಂ ಪಾ್ ಯೆಚೊ ಏಕ್ ಬ್ಳ್ಪಯ್ ಹಾಾ ಲೈಬ್ರ್ ರಚೊ ಸ್ವಥ ಪಕ್, ರ್ಹುಷ್ ತಾಚಿಂ ಸಾ ಪಾಣ್ ಏಕ್ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಆಸ್ವ ಕರಿಂಕ್ ಜಯ್ ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ಎದಳ್‍ ಜಾ ರ ಜಲಿಂ ಆಸಾ ತ್. 1970 ಇಸಾ ಿಂತ್ ತೊ ಏಕಾ ವ್ತಹನ್ ಶೊಪಾಿಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಶೊಲ . ತಾಕಾ, ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‍್ಲ ಿಂ ಪ್ಪಸತ ಕ್ ವ್ತಚನ್ ಕಾಡ್ ಪಿಸ್ವಯ್ ಆಸಿಲ . ದೇವ್ತಧಿೀನ್ ಲರೆನ್್ ಮಸ್ ರೇನಾ ಸ್ವಚ್ಯಾ ಪೀಪ್ಪಲ್ರ್ ಲೈಬ್ರ್ ರಚೊ (ಆತಾಿಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಟಲ ಾ ) ತೊ ಸ್ವಿಂದ ಜವ್ತ್ ಸೊಲ , ಜ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಆಸಿಲ ಮಂಗುಿ ರ್ ಹಂಪನ್ಕಟಾ ರ್; ತೊ ಥಂಯ್ ರ್ ವ್ಡರಿಂಚಿಂ ವ್ಡರಿಂ ವ್ತಚಿಂಕ್ ಖಚಾತಾಲ. ತಾಾ ಚ್ಚ ವೆಳ್ಯರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಿಂತ್ ಏಕ್ ಐಡಯ್ ಆಯಲ , ತಾಕಾಯ್ ಆಪಲ ಿಂ ಜೀವಿತ್ ಸ್ವಯೆಾತ್ ಲೀಕಾಕ್ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ವ್ಡದು ವ್್ .

ಜಣ್ಟಾ ಯ್ ಜೊಡುಿಂಕ್ ಲೈಬ್ರ್ ರಿಂಕ್ ವಚೊಿಂಕ್ ಪಡ್ಟಾ ್ಿಂ, ಆತಾಿಂ ತಸಿಂ ಕಾಿಂಯ್ ನಾ; ಅಿಂತರ್ಜಳ್ಯರ್ ಗೂಗ್ಲ್ಲ ಕೆಲಾ ರ್ ತಕಾ ಕತಿಂ ಜಯ್ ತಿಂ ಘಡಾ ನ್ ಸವಿಸ್ವತ ರ್ ಮೆಳ್ಯಾ . ಹಾಾ ಚ್ಚ ಲಗೊನ್ ಆತಾಿಂ ಲೀಕ್ ಚಡ್ ಸವ್ತಲಿಂ ವಿಚ್ಯರನಾಿಂತ್; ಶ್ಟೀದ ಗೂಗ್ಲ್ಲ ಕನ್ಾ ತಾಿಂಕಾಿಂ ಜಯ್ ತಿಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಟಾ ತ್.

ಅಚ್ಯನಕ್ ಹಾಾ ವೆಳ್ಯರ್ ತೊ ಆಬ್ಳ್್ ಹಾಿಂ ಸೊೀನ್್ , ತನಾ್ ಿಂ 60 ವಸ್ವಾಿಂ ಪಾ್ ಯೆಚೊ ಹಾಾ ಮ್ ನ್ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಚಲ್ವ್್ ಆಶೊಲ . ವಿಕಾ ರಕ್ ಕಳತ್ ಆಸಲ ಿಂ ಕೀ ಆಬ್ಳ್್ ಹಾಿಂ ಅಿಂಕಲ್ಲ ಆಪಿಲ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಆಪಾಲ ಾ ಸ್ವಿಂದಾ ಿಂ ಆನಿ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ರ್ರರ್ರ್ ಬಂಧ್ ಕಚ್ಯಾ ಾರ್

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಸ್ವ ಮಾ ಣ್. ತೊ ಮಾ ಣ್ಟಾ , "ಮಾಾ ಕಾ ಮಾ ಜಾ ನಶ್ಟೀಬ್ಳ್ಿಂತ್ ಕತಿಂಗ ರ್ರವ್್ ಆಸ್ವ ತಸಿಂ ಭೊಗೆಲ ಿಂ, ಆನಿ ಏಕ್ ಅವ್ತ್ ಸ್ ಜೊ ಮಾ ಜಾ ಕಾಳ್ಯಜ ಶ್ಟರಿಂಕ್ ರೆಿಂವ್ತಡ ಲ. ಥೊಡ್ಟಾ ಚಿಂತಾಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಹಾಿಂವೆ ಆಬ್ಳ್್ ಹಾಿಂ ಅಿಂಕಲಲಗಿಂ ತಾಚ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಮೊಲಕ್ ಘೆಿಂವಿ್ ಆಲೀಚನ್ ಆಸ್್ಲ ತಿ ಸ್ವಿಂಗಲ . ಹ ಸಂಗತ್ ಮಹತಾಾ ಚ ಜ್ ಆನಿ ಮಾಾ ಕಾ ಫಾಯ್ಯ ಾ ಚ, ಹಾಚೊ ಪರಣ್ಟಮ್ ಮಾಾ ಕಾ ಕಳತ್ ಜಿಂವ್ತ್ ಾ ಪಯೆಲ ಿಂಚ್ಚ, ಹಾಿಂವ್ ತಾಾ ನವ್ತಾ ಲೈಬ್ರ್ ರಚೊ ಮಾಾ ಲ್ಕ್ ಜಲಿಂ, ತನಾ್ ಿಂ ಹಾಿಂವೆ ಹಾಾ ಮಾ ಜಾ ನವ್ತಾ ಲೈಬ್ರ್ ರಕ್ ಸ್ವಾ ಾ ಿಂಡಡ್ಾ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಮಾ ಣ್ ವ್ಡಲಯೆಲ ಿಂ."

ಹಾಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಹಾಿಂವ್ ಭಾರಚ್ಚ ಕೌತಕಾಯೇನ್ ಭರ್ಲಲ ಿಂ, ಮಾಾ ಕಾ ಕಳೆಿ ಿಂ ಕೀ ಆಬ್ಳ್್ ಹಾಿಂ ಸೊೀನಾ್ ಚ ಮಾಾ ಕಾ ವಳ್ಕ್ ಜ್ಲ ದುಸ್ವ್ ಾ ಚ್ಚ ವ್ತತಾವರಣ್ಟಿಂತ್ ಮಾ ಣ್. 1960

ವಸ್ವಾಿಂತ್ ಹಾಿಂವೆ ಮಾ ಜೆಿಂ ಕಾಮ್ ಡಪಾಟ್ಾಮೆಿಂಟ್ ಒಫ್ ಲೈಟ್ೌಜಸ್ ಎಿಂಡ್ ಲೈಟ್ಶ್ಟಪ್್ , ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರ್, ಚನಾ್ ಯ್ಿಂತ್ ಆಸಲ ಿಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಕಾಿಂಯ್ 50 ವಸ್ವಾಿಂಚೊ ದದಲ ಮಾಾ ಕಾ ಮೆಳ್ಣ್ಿ ಆನಿ ವಿಚ್ಯರಲಗೊಲ - ಸಲಡ ನಾಾ , ತಿಂ ರ್ಹುಷ್ ಮಂಗುಿ ರಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸೊ್ . ಹಾಿಂವೆಿಂ ಸ್ವಿಂಗೆಲ ಿಂ ವಾ ಯ್ ತಿಂ ಸತ್, ಪ್ಪಣ್ ಹಾಿಂವ್ ಥಂಯ್ ರ್ ಜಯೆಲಲ ಿಂ ನಾ, ಸಭಾರ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಭೆಟ್ ದ್ಲ ಆಸ್ವ. ಮಾಾ ಕಾ ಕಳತ್ ಜ್ಿಂ ಕೀ ತಾಕಾ ತೊ ಏಕ್ ಅನುಭವಿ ಲೈಟ್ೌಜ್ ಕೀಪರ್ ಜವ್್ ತಾಕಾ ೩೫ ವಸ್ವಾಿಂಚ ಮಾಾ ಹೆತ್ ಆಸಿಲ ಆನಿ ತೊ ನಿವೃತ್ ಜಿಂವ್ತ್ ಾ ರ್ ಆಸೊಲ . ತಾಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಆಮಿ ಥೊಡ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಮೆಳ್ಯಿ ಾ ಿಂವ್ ಆನಿ ತಾಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಮಾಾ ಕಾ ಮಾ ಜೆಿಂ ಜೀವನ್ ಸ್ವಗೊರ ಚ್ಯಾ ದುಸ್ವ್ ಾ ಕೂಸಿಕ್ ವಾ ನ್ಾ ಗೆ್ಿಂ. ಥೊಡ್ಟಾ ತಿಂಪಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಮಾಾ ಕಾ ಕೊಣಿಂ ಸ್ವಿಂಗೆಲ ಿಂ ಕೀ ತಾಕಾ ತಾಚಾ ಥಂಯ್ ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟಮ ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸೊಲ ಆನಿ ತೊ ಮಂಗುಿ ರಿಂತ್ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಭಾಡ್ಟಾ ಕ್ ಚಲ್ಯ್ತ ಲ ಮಾ ಣ್. 2000 ವ್ತಾ ವಸ್ವಾ ಹಾಿಂವ್ ಮಂಗುಿ ರಿಂತ್ ತಂಬು ಮಾತಾಚ್ಚ ಮಾಾ ಕಾ ಕೆನಾ್ ಿಂಯ್ ಅಿಂಕಲ್ಲ ಅಬ್ಳ್್ ಹಾಮಾಕ್ ಮೆಳ್ಣ್ಿಂಕ್ ಆತರಯ್ ಆಸಿಲ ....ಪ್ಪಣ್ ತಿ ಆತರಯ್ ಪಿಂತಾಕ್ ಪಾವಿಲ ನಾ. 2001 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಏಕಾ ಉಜಳ್‍ ದಸ್ವ ಹಾಿಂವೆ ಉದಯವ್ತಣಿ ವ್ತತಾಾ ಪತಾ್ ರ್, ತಾಚ ತಸಿಾ ೀರ್ ಆನಿ ಮಣ್ಟಾ ಖಬ್ಳ್ರ್ ಹಾಿಂವೆ ಪಳೆ್ (ಮಾಾ ಕಾ ತಾಚ ತಾಾ ಪಿಿಂತರಿಂತ್ ವಳ್ಕ್ ಭಿಲ್ಪ್ ಲ್ಲ

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮೆಳಿ ನಾ) ಆನಿ ಹಾಿಂವ್ ಹೆಿಂ ವ್ತಚತಚ್ಚ ನಂದಗುಡ್ಟಡ ಿಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಣ್ಟಾಕ್ ಹಾಿಂವ್ ಹಾಜರ್ ಜಲಿಂ, ಅಸಿಂ ಆಸ್ವ ಮನಾಶ ಾ ಜೀವಿತ್. ಸ್ವಟ ಯ ೊಂಡಡ್ಸ ಲೈಬ್ರ್ ರಿ:

ತರಣ್ ವಿಕಾ ರನ್ ಆಬ್ಳ್್ ಹಾಮಾಚ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಮೊಲಕ್ ಘೆತಾಲ ಾ ತವಳ್‍ ಲೈಬ್ರ್ ರಿಂತ್ ಫಕತ್ 200 ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ಆನಿ ಥೊಡ ಶೆಿಂರ್ರ್ ಸ್ವಿಂದ್ಚ ಆಸಲ , ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ವಿಕಾ ರ್ ಮಾ ಣ್ಟಾ ಕೀ, ತಾಣಿಂ ಪ್ಪಸತ ಕ್ ಭಂಡ್ಟರ್ ವಿಸ್ವತ ರಯೆಲ ಿಂ ಆನಿ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂಚೊ ಸಂಖೊ 17,000 -ಕ್ ಪಾವ್ಡಲ , ಕೊಮಿಕ್, ಘಡ್ಟಾ ಿಂ ಕಾಣಿಿಂಯ್ಚ, ಶ್ಟೀದ ಕಾಣಿಿಂಯ್ಚ ಆನಿ 1,200 ವಯ್್ ವ್ತಚಕ್ ವೃಿಂದ್ - ಹೆ ಸಂಖ್ಣ ಫಕತ್ ರೆಜಸಾ ರ್ ಕರಿಂಕ್ ಮಾ ಣ್ ಮಾತ್್ ವ್ತಪರ್್ಲ , ತೊ ಮಾ ಣ್ಟಾ . "ಆಮಾ್ ಿಂ ನಿಜಕೀ ಚಡೀತ್ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ಆಸಿಲ ಿಂ ಆನಿ ಚಡೀತ್ ವ್ತಚಕ್ ವೃಿಂದ್ ಆಸಲ ರೆಜಸಾ ರ್ ನಂಬ್ಳ್್ ಿಂ ಪಾ್ ಸ್ ಚಡ್, ಆಮಿ ಹಾಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಿಂತ್ ವ್ತತಾಾ ಪತಾ್ ಿಂ ಆನಿ ನೇಮಾಳಿಂ ಲೇಖ್ಯಕ್ ಧರಿಂಕ್ ನಾಿಂತ್. ಲೈಬ್ರ್ ರಚಿಂ ಸ್ವಿಂದ್ಚಿಂಪಣ್ ವಗ್ಾ ಕರಿಂಕ್ ಜಿಂವೆ್ ಿಂ ತಸಲ ಿಂ, ಕುಟಮ ಿಂತಾಲ ಾ ಏಕಾ ಕಾಡ್ಟಾ ಮುಖ್ಯಿಂತ್್ ಕುಟಮ ಚ್ಯಾ ಸವ್ಾ ಸ್ವಿಂದಾ ಿಂಕ್ ಆನಿ ಈಷ್ಾ ಿಂಕ್ ಲೈಬ್ರ್ ರಕ್ ಯೆವೆಾ ತಿಂ ಆನಿ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ

ಘೆವೆಾ ತಿಂ. ಏಕ್ ಸ್ವಿಂದ ಸ್ವಿಂದ್ಚಪಣ್ ಸೊಡ್ಟಾ ನಾ, ತಿಂ ನಂರ್ರ್ ನವ್ತಾ ಸ್ವಿಂದಾ ಕ್ ವೆತಾ್ಿಂ, ತಸಿಂಮ್ ಆಸ್ವತ ಮಾ ಜೆಲಗಿಂ ಲೇಖ್ ನಾಿಂ ಕೀ ಆಮಾ್ ಿಂ ಕತಲ ಸ್ವಿಂದ್ಚ ವ್ತಚಕ್ ಜವ್್ ಆಸಲ ಮಾ ಣ್ ಪಾಟಲ ಾ ವಸ್ವಾಿಂನಿ" ವಿಕಾ ರ್ ಮಾ ಣ್ಟಾ . ಸುವ್ತಾತರ್ ಏಕ್ ಪ್ಪಸತ ಕ್ ಉಸಯ ಘೆತಲಾ ಿಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ಪಸತ ಕ್ ಮೊಲ ಪಾ್ ಸ್ 10% ಚಡೀತ್ ಮೊೀಲ್ಲ ಘಾ್ತ ಲಾ ಿಂವ್, ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂಚಿಂ ಮೊಲಿಂ ವ್ತಡೊನ್ ವೆತಾನಾ ಪ್ಪಸತ ಕಾಚಿಂ ಭಾಡಿಂ ಏಕಾ ಹಫಾತ ಾ ಕ್ ರ. 25 ಕೆ್ಿಂ, ಸ್ವಿಂಗಾತಾಚ್ಚ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳೆ್ ಡಪಜಟ್ ರ. 400 ನವ್ತಾ ಆನಿ ಚಡೀತ್ ಮೊಲಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂಕ್. ಶತಕಾ ಆದಿಂ ತರೀ, ಲೀಕ್ ಇತೊಲ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ಭಾಡ್ಟಾ ಕ್ ದಿಂವ್ತ್ ಾ ಕೌಿಂಟರಕ್ ಯೆತಾಲ ಕೀ ಥಂಯ್ ರ್ ರ್ಸೊಿಂಕ್ ಸಯ್ತ ಜಗೊ ಮೆಳ್ಯನಾಸೊಲ , ಆಯೆಲ ವ್ತರ್ ಸಕಾಾರ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ ಾ ತರೀ ಜಂಯ್ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ಧಮಾಾಕ್ ದತಾತ್, ಪ್ ೈವೇಟ್ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಭಲಯೆ್ ಿಂತ್ ರ್ರಾ ೀ ಉಲಾ ಾ ಕತಾಾ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಹಾಿಂಗಾಸರ್ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ನವಿಿಂ ಆಯಲಲ ಾ ಪರಿಂಚ್ಚ ಆಮಿಿಂ ದಸ್ವತ ನ್ ಕತಾಾಲಾ ಿಂವ್, ಪ್ಪಣ್ ಥೊಡ್ಟಾ ಕಾಳ್ಯ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಲೈಬ್ರ್ ರಿಂಕ್ ಖ್ಯಯ್್ ಉಣೊ ಜತಾ ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ಗಮನಾಕ್ ಆಯೆಲ ಿಂ ಕೆನಾ್ ಿಂ ಲೀಕ್ ಯೆಿಂವ್ಡ್ ಹಯೆಾಕಾ ದಸ್ವ ಪಾತಳ್‍ ಜಲ ತನಾ್ ಿಂ. ತಾಿಂತಿ್ ಕತಾ ವ್ತಡೊನ್ ಯೇವ್್ , ಯುವ ತಸಿಂ ಪಾ್ ಯೆಸ್ಥ ವ್ತಚಾ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ಥವ್್ ಪಯ್್ ಪಾವೆಲ . ಲೀಕಾಕ್

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆತಾಿಂ ಟೀವಿ, ಕಂರ್ಪಾ ಟರ್, ಸ್ವಮ ಟ್ಾ ಫೊೀನ್, ಟಾ ಬ್ರಲ ಟಿಂನಿ ಲೀಕಾಚ ಆಶಾ ಆಕಶ್ಟಾತ್ ಕೆಲಾ . ಲೈಬ್ರ್ ರ ಜಿಂವ್್ ಪಾವ್ತಲ ಾ ತಾಿಂಚ ಅಿಂತಿಮ್ ವಿಿಂಚವ್ಯ . ಲೈಬ್ರ್ ರ ವ್ತಾ ಪಾರ್ ಉಣೊ ಜವೆ್ ತಾನಾ ಜೊೀಡಕ್ ಖ್ಯತಿರ್ ಸ್ವವಾಜನಿಕಾಿಂಕ್ ಭಾಷ್ಣ್ ಕಚಾ ವಿದಾ ಶ್ಟಕಂವೆ್ ಿಂ, ಲೀಕಾಕ್ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ವ್ತಚಿಂಕ್ ಉತತ ೀಜತ್ ಕಚಾಿಂ ತಾಿಂಚ ಉತಾ್ ಿಂವಳ್‍ ಜಣ್ಟ ಜಿಂವ್್ ಆನಿ ಭಾಷೆಚರ್ ಗಮಂಡ್ಟಯ್ ದವ್್ ಿಂಕ್. ಆಜ್, ಸಕಾಾರ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಆನಿ ಸಂರ್ಘಸಂಸ್ವಥ ಾ ಿಂಚೊ ಲೈಬ್ರ್ ರ ಮಾತ್್ ವ್ತಿಂಚೊನ್ ಉಲಾ ಾತ್ ಆನಿ ಉರಿಂಕ್ ಪ್ಪರ ನವ್ತಾ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂಕ್ ರ್ರ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಯೆಶ ದೀಿಂವ್್ ಆಸ್ವಲ ಾ ರ್.

ವಿಕಾ ರ್ ಆತಾಿಂ ಆಪಿಲ 35 ವಸ್ವಾಿಂಚ ಸ್ವಾ ಾ ಿಂಡಡ್ಾ ಲೈಬ್ರ್ ರಚಿಂ ದರಿಂ ಸ್ವಸ್ವಯ ಕ್ ಬಂಧ್ ಕರಿಂಕ್ ಮುಖ್ಯರ್ ಸಲಾ, ಜಾ ಕೊಣ್ಟಕ್ ಆದಲ ಿಂ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ವ ಖಂಚೀಿಂಯ್ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ವಾ ನ್ಾ ಘರ ದವ್್ ಿಂಕ್ ಜಯ್ ಜಲಲ ಾ ಿಂನಿ ತಾಕಾ ಭೆಟೊನ್ ತಿಿಂ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂ ಆಪಾಯ ವೆಾ ತ್. ಹಾಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ವಿಕಾ ರ್ ಮಾ ಣ್ಟಾ ಕೀ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಿಂತ್ ಆಸ್್ಲ ಿಂ ಜಾ ರ ಕಚೊಾ ವೇಳ್‍ ಆಯ್ಲ - ಪ್ ವ್ತಸ್, ಪಯ್ಯ ಜಾ ಜಗಾಾ ಿಂಕ್ ತೊ ಸಭಾರ್ ವಸ್ವಾಿಂ ಥವ್್ ಪಳೆಿಂವ್್ ಜಯ್ ಮಾ ಣ್ ಆಶೆನ್ ಆಸ್ವ ತ.

-ಐವನ್ ಸಲ್ವಾ ನ್ಹಾ ಶೆಟ್ – ಇೊಂಗ್ಲಿ ಷ್ಟ

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಟ ನ್ ಪ್್ ಭು – ಕೊಂಕ್ಣೆ ಕ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

‘ಕಥೊಲಿಕೊಂಚೊಂ ಮುಕ್ಣಲ್ಪ ಣ್ ಇಗರ್ಜಸ

ಕಂಪೊಂಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೊಂವೊ ಗಜ್ಸ ಆಸ್ವ ಕನಾಾಟಕಾಿಂತ್ 5762 ಪಂಚ್ಯಯತಾಿಂ ಚ್ಯ ಆಡಳ್ಯತ ಾ ಕ್ ಸ್ವಿಂದಾ ಿಂಚ್ಯ ವಿಿಂಚವೆಯ ಖ್ಯತಿರ್ ದಸಿಂರ್ರ್ 22 ಆನಿ 27ವೆರ್ ಚನಾವ್ ಚಲಿಂಕ್ ಆಸ್ವ. ಹಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಲಾ ನ್-ವಾ ಡ್ ಚನಾವ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯ ಹಂತಾರ್ ಆನಿ ಚನಾವ್ತಕ್ ಸಂಬಂದತ್ ಹೆರ್ ವತಾಲಿಂನಿ ವ್ತವ್್ ಚಲನ್ ಆಸ್ವ. ರಜಕೀಯ್ ಪಾಡತ ಿಂಕ್ ಪಂಚ್ಯಯತ್ ಚನಾವ್ತಿಂತ್ ಭಾಗದರ್ ಜಿಂವ್್ ಶ್ಟೀದ ಆವ್ತ್ ಸ್ ನಾ ತರೀ ಹಾಾ 14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚನಾವ್ತಿಂತ್ಯೀ ಸಗೆಿ ಿಂ ತಾಿಂಚಿಂಚ್ಚ ಚಲತ ಮಾ ಳ್ಯಿ ಾ ಕ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ದೇಶಾಿಂತ್ ಆನಿ ಕನಾಾಟಕ ರಜಾ ಿಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿಂತ್ ಆಸ್ವ್ ಾ ಪಾಡತ ನ್ ಹಾಾ ಪಂಚ್ಯಯತ್ ಚನಾವ್ತಿಂತ್ ಆಯಶ ಿಂ ಪ್ ತಿಶತ್ ಪಂಚ್ಯಯತಾಿಂನಿ ಆಡಳೆತ ಿಂ ಆಪಾಯ ಖ್ಯಲ್ಲ ಹಾಡ್ಟ್ ಾ ಉದ್ಚಯ ೀಶಾನ್ ಎದಳ್‍ಚ್ಚ ಮೆಟಿಂ ಹಾತಿಿಂ ಘೆತಾಲ ಾ ಿಂತ್. ಹಾಾ ಪಾಡತ ಿಂತ್ ಅಲ್ಾ ಸಂಖ್ಯಾ ತಾಿಂಚಿಂ ಮೆತರಾ ಣ್ ಭೊೀವ್ ಉಣ. ಅಲ್ಾ ಸಂಖ್ಯಾ ತ್ ಜವ್ತ್ ಸ್ವ್ ಕ್ ಸ್ವತ ಿಂವ್ತಿಂನಿ ಜೆರಲ್ಲ ಥರನ್ ಪಾಟಿಂಬ್ಬ ದಿಂವ್ತ್ ಾ ಪಾಡತ ಥವ್್ ಆನಿ ವಯಕತ ಕ್ ಜವ್್ ಆಪಾಲ ಾ ಚ್ಚ ರ್ಳ್ಯನ್ ಕತಲ ಕ್ ಸ್ವತ ಿಂವ್ ಆನಿ ತಾಿಂತನಿಿಂಯೀ ಕಥೊ್ಕ್ ವಿಿಂಚೊನ್ ಯೆಿಂವ್್ ಸಕತ ತ್ ಆನಿ ಹಾಾ ಪಾವಿಾ ಪಂಚ್ಯಯತಾಿಂನಿ ಕ್ ಸ್ವತ ಿಂವ್ತಿಂ ಚಿಂ ಸ್ವಥ ನ್ ಖಂಯ್ ರ್ ಆಸತ ್ಿಂ ಮಾ ಣ್ ಸ್ವಿಂಗೊಿಂಕ್ ಕಷ್ಾ . ಎದಳ್ಯ್ ಾ ವಸ್ವಾಿಂನಿ ಜಯೆತ ಕಥೊ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಿಂತನ್ಿಂಯೀ ಸಿತ ಾೀಯ್ಚ ವಿಿಂಚೊನ್ ಯೆತಲಾ . ಪ್ಪಣ್ ಹಾಾ ಪಾವಿಾ ಿಂಯೀ

ಆಶೆಿಂಚ್ಚ ಜತ್ಿಂ ಮಾ ಣಾ ತಾಗ? ನಾ ತರ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ಟಿಂ ಕತಿಂ? ಹಾಾ ವ್ತಟ್ಯನ್ ಕಥೊ್ಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಚಿಂತನ್ – ಮಂಥನ್ ಕರ್ ಗಜ್ಾ ಆಸ್ವ. ಬ್ರೊಂದುರೊಂತಾಿ ಯ ಸ್ಟ್ ್ ೀ ಸಮಾವೇಶೊಂತ್ ಶ್್ ೀಮತ್ತ ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನಸಲಿಯೊಚೊಂ ಉಲ್ವ್ಪಪ : ಆಶೆಿಂ ಆಸ್ವತ ಿಂ, ಮಾಾ ಕಾ 2018 ಮಾಚ್ಚಾ 4 ತಾರಕೆರ್ ಬ್ರಿಂದುರಿಂತ್ ಮಂಗುಿ ರ್ ಪ್ ದೇಶ್ಯ ಕಥೊ್ಕ್ ಸಭೆನ್ ತದ್ ಿಂಚೊ ಅದಾ ಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ಲ ಲೀಬ್ಬಚ್ಯ ಮುಕೇಲ್ಾ ಣ್ಟಖ್ಯಲ್ಲ ಚಲ್ಯಲಲ ಾ ಕೆನರ ಕಥೊ್ಕ್ ಸಿತ ಾೀಯ್ಿಂಚ್ಯ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಾಚೊ ಉಡ್ಟಸ್ ಯೆತಾ (ಮಂಗುಿ ರ್ ದಯೆಸಜಚ್ಯ ಕಥೊ್ಕ್ ಯುವ ಸಂಚ್ಯಲ್ನಾಚ್ಯ ಸಿವಎಿಂ- ಕೇಿಂದ್ ಕ್ ಸಮಿತಚೊ ಮಾಜ

15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಿತ ಾೀಯ್ಿಂಚಿಂ ವಾ ಡಾ ಣ್, ತಾಿಂಕಾಿಂ ಆಸ್ / ಮೆಳ್ಯಜಯ್ ತ ಆವ್ತ್ ಸ್, ತಾಣಿ ಭಾಗ್ ಘೆವೆಾ ತಾ ತಸ್ಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಂಘಟನಾಿಂ ಆನಿ ಶೆತಾಿಂ ತಶೆಿಂ ಸಿತ ಾೀಯ್ಿಂ ಬ್ಳ್ಬಿತ ನ್ ಹೆರ್ ಸಂಗತ ಆಪಾಲ ಾ ಸಾ -ಅನುಭವ್ತಸವೆಿಂ ವಿವರಲಲ ಾ ತಿಣ ‘ಮಂಗುಿ ರ ಕಥೊ್ಕಾಿಂನಿ ಇಗಜೆಾ ಕಂಪಿಂಡ್ಟ ಥವ್್ ಭಾಯ್್ ಯೇಜಯ್ ಜ್ಲ ಗಜ್ಾ’ ದಿಂಬುನ್ ಸ್ವಿಂಗ್್ಲ . ಕಥೊ್ಕ್ ಸಮಾಜೆಿಂತಾಲ ಾ ಸಿತ ಾೀಯ್ಿಂಕ್ ಮಾತ್್ ನಿಂ ದದಲ ಾ ಿಂಕ್ ಯೀ ವಾ ಡ್ ಮಾಫಾನ್ ಲಗು ಕನ್ಾ ತಿಣ ಹೊ ಉಲ ದಲಲ .

ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ಲ ಪ್ ಸುತ ತ್ ಎಿಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಳ್ಾ ಿಂಕಾಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜವ್ತ್ ಸ್ವ). ಹಾಾ ಸಮಾವೇಶಾಿಂತ್ ಅನಿಲಚ್ಯ ಆಪವ್ತಯ ಾ ಖ್ಯಲ್ಲ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್‍ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಲ .

ತಾಾ ಸಮಾವೇಶಾಿಂತ್ ರಜಕೀಯ್ಸ್ವಮಾಜಕ್ ಮುಕೆಲ್ಲ್ ಉಡುಪಿ ದಯೆಸಜಚ್ಯ ವೆರನಿಕಾ ಕನೇಾ್ಯ್ಚಚ್ಯ ಮುಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ವ್ತಾ ನ್ ಮಾ ಜ ಚಿಂತಾಾ ಸಕತ್ ಜಗೃತ್ ಜ್ಲ .

ವೆರನಿಕಾ ಬ್ಳ್ಯೆನ್ ಸ್ವಿಂಗ್್ಲ ಿಂ: “ಆಮಿ - ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಮಂಗುಿ ರ ಕೊಿಂಕಯ ಮುಳ್ಯಚ ಕಥೊ್ಕ್- ಜಯೆತ ಧಮ್ಾ, ಜಯೆತ ಭಾಸೊ, ಜಯ್ಚತ ಾ ಸಂಸ್ ೃತೊಾ ಆಸ್ವ್ ಾ ಭಾರತಾಿಂತ್ ಜಲಮ ನ್ ಜಯೆವ್್ ಆಸ್ವಿಂವ್. ಭಾರತಾಿಂತಾಲ ಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಜತಿ-ಧಮಾಾಚ್ಯ,

16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಖಂಯ್ಚ್ ಾ ೀಯ್ ಭಾಸೊ ಉಲಂವ್ತ್ ಆನಿ ಖಂಯ್್ ಯೀ ಸಂಸ್ ೃತಚಿಂ ಪಾಲ್ನ್ ಕಚ್ಯಾ ಹಯೆಾಕಾ ನಾಗರಕಾಕ್ ದೇಶಾಚ್ಯ, ರಜಾ ಚ್ಯ ವ್ತ ಸಥ ಳೀಯ್ ಆಡಳ್ಯತ ಾ ಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಿಂವೆ್ ಿಂ ಆನಿ ಮೆತರ್ ಜಿಂವೆ್ ಿಂ ಹಕ್್ ಆಸ್ವ. ಎಕಾಲ ಾ ನ್ ತಾಚ್ಯ ಇತಾಲ ಾ ಕ್ ಜಯೆಲಾ ರ್ ಹೆಿಂ ಜೊಡುಿಂಕ್ ಜಯ್್ . ಆಪಾಲ ಾ ಪರಸರಿಂತಾಲ ಾ ಹೆರ್ಯೀ ಧಮ್ಾ, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ ೃತಿಂಕ್ ಮಾನಾನ್ ್ಕುನ್ ಸವ್ಾ ಲಕಾ ಸ್ವಿಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯಿ ಾ ರ್ ಕೊೀಣ್ ಎಕೊಲ ಲಕಾ ನದ್ಚ್ ಕ್ ಯೆತಾ. ಆಸಲಾ ಮುಕೆಲಾ ನ್ ಆಪಾಲ ಾ ಸಮುದಯ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕಯೆಾತಾ. ಕಥೊ್ಕ್ ಲಯಕಾಿಂನಿ ಆನಿ ಧಮಿಾಕಾಿಂನಿ ಹ ಸಂಗತ್ ಗುಮನಾಿಂತ್ ದವರ್ ್ ಹಾಾ ಬ್ಳ್ಬಿತ ನ್ ಮೆಟಿಂ ಘೆತಾಲ ಾ ರ್ ಆನಿ ಹೆರಿಂಕ್ ಉತತ ೀಜತ್ ಕೆಲಾ ರ್ ಬ್ಬರೆಿಂ”. ಜೆರಲ್ಲ ಮುಕೆಲ್ಾ ಣ್ಟಚೊ ಸಮುದಯ್ ಆಮೊ್ : ಕರವಳ ಪ್ ದೇಶಾಿಂತೊಲ ಮಂಗುಿ ರ ಕ್ ಸ್ವತ ಿಂವ್ ಸಮುದಯ್ ಆಪಾಲ ಾ ಆಸಿತ ತಾಾ ಚ್ಯ ಸುವೆಾರ್ ಥವ್್ ಆಪಾಲ ಾ ಧಮ್ಾ, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ ೃತಚಿಂ ಖ್ಯಸಿು ಪಣ್ ಸ್ವಿಂಬ್ಳ್ಳ್‍್ ಜೆರಲ್ಲ

ಸಮಾಜೆ ಸ್ವಿಂಗಾತಾ ಭಸೊಾನ್ ಆಯ್ಲ . ಆಶೆಿಂ ಜಲಲ ಾ ನ್ ಎದಳ್‍ ಜೆರಲ್ಲ ಸಮಾಜೆಿಂತ್ ರಜಕೀಯ್, ಸ್ವಮಾಜಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್, ಭಲಯೆ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶೆತಾಿಂನಿ ಕ್ ಸ್ವತ ಿಂವ್ ಸಮುದಯ್ಚಿಂ ಮುಕೆಲ್ಾ ಣ್ ಚಡತ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸ್್ಲ ಿಂ. ದ್ಚಕುನ್ ಕರವಳಿಂತಾಲ ಾ ಮಂಗುಿ ರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಲಲ ಕೇಿಂದ್ ಿಂನಿ, ಕುಿಂದಪ್ಪರ್, ಪ್ಪತ್ತತ ರ್, ಬ್ರಳ್ತ ಿಂಗಡ, ಕಾಕಾಳ್‍ ತಸಲಾ ತಾಲೂಕ್ ಕೇಿಂದ್ ಿಂನಿ, ಉದಾ ವ್ತರ್ ಥವ್್ ಬಿಂದೂರ್ ಪಯ್ಾಿಂತಾಲ ಾ ರಷ್ಟಾ ಯ್ ರಸ್ವತ ಾ ವಯ್ಲ ಾ ಥೊಡ್ಟಾ ಗಾಿಂವ್ತಿಂನಿ, ಕಟಾ ಡ ಥವ್್ ಕನಿ್ ಗೊಳ - ರ್ಜಾ ಾ ಿಂ ಪಯ್ಾಿಂತಾಲ ಾ ರಜ್ಾ ರಸ್ವತ ಾ ವಯ್ಲ ಾ ಶಂಕರಪ್ಪರ, ಶ್ಟವ್ತಾಿಂ, ಬ್ರಳ್ಮ ಣ್, ಕನಿ್ ಗೊಳ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಾಿಂವ್ತಿಂನಿ, ಮೂಡ್ಬಿದ್ , ಮಡಂತಾಾ ರ್, ಪಮಾನ್ಶ್ ರ್ - ಹಾಾ ಆನಿ ಭಂವತ ಣಿಿಂಚ್ಯ ತಶೆಿಂಚ್ಚ ಹೆಣ – ತಣಚ್ಯ ಗಾಿಂವ್ತಿಂನಿ ಜತ್ಕಾತ್ ಭೇದ್ ನಾತ್ಲಲ ಾ ಜೆರಲ್ಲ ಸಮಾಜೆಿಂತ್ ಕ್ ಸ್ವತ ಿಂವ್ತಿಂಚಿಂ ಮುಕೆಲ್ಾ ಣ್ ಉಟೊನ್ ದಸತ ್ಿಂ. ಆತಾಿಂ ಹಾಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಾಿಂವ್ತಿಂನಿ ಜಯೆಿಂವೆ್ /ವಿ್ ಿಂ ಮಾಲ್ಘ ಡಿಂ ವ್ತ ತಸ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್್ಲ /್ಲ ಿಂ ಜಣ್ಟರ ಎಕಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಕಥೊ್ಕಾಿಂಚಿಂ ಮುಕೆಲ್ಾ ಣ್ ಆಸ್ಲಲ ಾ ಗಾಿಂವ್ತಿಂನಿ ಆಜ್ ತಸ್ ಪರಗತ್ ಆಸ್ವ ಮಾ ಣೊಿಂಕ್ ಧೈರ್ ಘೆತಿತ್? ಮುಕ್ಣಲ್ಪ ಣ್ ಚಡಾಿ ೊಂ ವಾ ಯ್ರ - ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಸ ರ್? ತಶೆಿಂ ಮಾ ಣೊನ್ ಕಥೊ್ಕಾಿಂಚಿಂ

17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮುಕೆಲ್ಾ ಣ್ ಆಳ್ಯಾ ಲಿಂ ಮಾ ಣೊ್ ಮಾ ಜೊ ವ್ತದ್ ನಿಂ. ಆಮಾ್ ಾ ಧಮಾಾಿಂತ್ ಲಕಾಸಮೊರ್ ಯೆಿಂವ್ತ್ ಕ್ ಜಯೆತ ಆವ್ತ್ ಸ್ ಆಸ್ಲಲ ಾ ನ್ ಮುಕೆಲ್ಾ ಣ್ ಚಡ್ಟಲ ಿಂಚ್ಚ ಮಾ ಣಾ ತ್. ಪ್ಪಣ್ ಖಂಯ್ ರ್? ಹಾಿಂಗಾಸರ್ ಹಾಿಂವ್ ವೆರೀನಿಕಾ ಬ್ಳ್ಯೆನ್ ಸಿತ ಾೀ ಸಮಾವೇಶಾಿಂತ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಲಲ ಾ ‘ಇಗಜೆಾ ಕಂಪಿಂಡ್ಟಕ್’ ಗಾಿಂಚ್ಚ ದತಾಿಂ. ಕರವಳರ್ರ್ ಕಥೊ್ಕಾಿಂಚಿಂ ಮುಕೆಲ್ಾ ಣ್ ಕಶೆಿಂ ಪಜಾಳ್ಯತ ಮಾ ಣ್ ಸಮೊಜ ಿಂಕ್ ಮಂಗುಿ ರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಯೆಸಜಿಂತಾಲ ಾ ಫ್ರಗಾಜಿಂ ಕುಶ್ಟನ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಗಾಲಾ ರ್ ಪ್ಪರ. ಹಯೆಾಕಾ ಫ್ರಗಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ಇಗಜ್ಾ ವ್ತ ದ್ಚವ್ತಳ್‍ ಆಸ್ವ. ಹ ಮಾಗಾಯ ಾ / ದ್ಚವ್ತಸ್ವಿಂವ್ತಿಂಚ ಸುವ್ತತ್. ಇಗಜೆಾ ವಠರ್ ಥೊಡ್ಟಾ ಸಿಂಟ್ ಿಂ ಥವ್್ ಕಾಿಂಯ್ ಥೊಡ ಎಕೊ್ , ಚಡ್ಟನ್ ಚಡ್ ಧ-ವಿೀಸ್ ಎಕೊ್ ಆಸ್ವತ್. ಇಸೊ್ ಲ್ಲ ಕೊ್ಜ್, ಸಮುದಯ್ ಭವನ್, ವೆವ್ತರ್ ಸಂಕೀಣ್ಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೊಾ ಚಟುವಟಕೊ ಆಸಿತ ತ್. ಪ್ಪಣ್ ಇಗಜೆಾ ವಠರ್ಯೀ ಆಟಪ್ಪನ್ ಆಸ್ವ್ ಾ ಆನಿ ಹೆರಿಂಸವೆಿಂ ಕಥೊ್ಕಾಿಂನಿೀಿಂಯ್ ಹಕಾ್ ನ್ ಆಮೆ್ ಿಂ ಮಾ ಣಾ ತಾ ಜಲಲ ಾ ಗಾ್ ಮಾಚ, ಮುನಿ್ ಪಾ್ಟ ವ್ತ ಕೊಪಾರೇಶನಾಚ ವ್ತಾ ಪ್ತ ಥೊಡಶಾಾ ಚದರ್ ಕಲೀಮಿೀಟರಿಂ ತಿತಿಲ ಆಸ್ವತ ನಾ ಹಾಿಂಗಾಸರ್ ಮೆಳೆ್ ಸ್ವವಾಜನಿಕ್ ಸವೆಚ ಆವ್ತ್ ಸ್ ಕತಲ ? ತಶೆಿಂ ಆಸ್ವತ ಿಂ ಧಮಿಾಕಾಿಂನಿಿಂಚ್ಚ ಸ್ವಿಂಬ್ಳ್ಳೆಾ ತಾ ತಾಾ ಇಗಜ್ಾ ಆಟಪಾ್ ಾ ಸುವ್ತತರ್ ಧ ಶೆಿಂರ್ರ್ ಲಯಕಾಿಂನಿ ಮುಕೆಲ್ಾ ಣ್ ದಕಂವ್್ ಒದಯ ಡ್ಟಲ ಾ ರ್

ನಷ್ಾ ಕೊಣ್ಟಕ್? ಕಥೊ್ಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ಮೂ? ಕಥೊಲಿಕ್ ಪ್ರಿದೊಂತಾಿ ಯ ಆನಿ ರ್ಜರಲ್ ಸಮಾರ್ಜೊಂತಾಿ ಯ ಚಟುವಟಿಕೊಂಚ್ಯ ಅನೊ ಗಾನ್: ಕಥೊ್ಕ್ ಯುವಸಂಚ್ಯಲ್ನಾ (ಸಿವಎಿಂ) ಮುಕಾಿಂತ್್ ಸೊಳ್ಯ ವಸ್ವಾಿಂ ಪಾ್ ಯೆರ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಪಾಿಂಗಾಿ ಇಗಜೆಾ ಕಂಪಿಂಡ್ಟ ಭಿತರ್ ಸವ್ತ / ಮುಕೆಲ್ಾ ಣ್ ಸುರ ಕೆ್ಲ ಿಂ. ಉಪಾ್ ಿಂತಾಲ ಾ ಬ್ಳ್ವಿೀಸ್ ವಸ್ವಾಿಂನಿ ಅವಿಭಜತ್ ಮಂಗುಿ ರ್ ದಯೆಸಜಚೊ ಸಿವಎಿಂ ಕೇಿಂದ್ ಕ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ , ಗೊವಿಿ ಕ್ ಪರಷ್ದ್ಚಚೊ ಕಾಯಾದಶ್ಟಾ ಜಿಂವ್ತ್ ಾ ಸವೆಿಂ ಫ್ರಗಾಜ್, ವ್ತರಡೊ ಆನಿ ದಯೆಸಜ ಹಂತಾರ್ ವ್ತವ್ರ್ಲಲ ಅನೊ ಗ್ ಮಾಾ ಕಾ ಆಸ್ವ. ದುಸ್ವ್ ಾ ವ್ತತಿಕಾನ್ ವಿಶಾ ಸಭೆ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಸುಮಾರ್ 1970ವ್ತಾ ಇಸಾ ಥವ್್ ಮಂಗುಿ ರ್ ದಯೆಸಜಿಂತ್ ಗೊವಿಿ ಕ್ ಪರಷ್ದ್ ಕಾಯ್ಾಳ್‍ ಜ್ಲ . ಎಕಾ ದಯೆಸಜಿಂತ್ ಗೊವಿಿ ಕ್ ಪರಷ್ದ್ಚಕ್ ಕಾಯಾದಶ್ಟಾ ಜಿಂವೆ್ ಿಂ ಎಕಾ ಲಯಕಾಕ್ ತಾಾ ದಯೆಸಜಿಂತ್ ಮೆಳೆಾ ತಾ ಜಲಲ ಉಿಂಚೊಲ ಆವ್ತ್ ಸ್ ಜವ್ತ್ ಸ್ವ. ಗೊವಿಿ ಕ್ ಪರಷ್ದ್ಚಕ್ ಕಾಯಾದಶ್ಟಾ ಜಿಂವ್ಡ್ ಆವ್ತ್ ಸ್ ಯ್ಜಕಾಿಂಕ್ ಆನಿ ಲಯಕಾಿಂಕ್ – ಮಾ ಣಜ ದನಿೀ ವಗಾಾಿಂಕ್ ಆಸ್ವಲ ಾ ರೀ 1986ವ್ತಾ ವಸ್ವಾ ಪಯ್ಾಿಂತ್ ಯ್ಜಕ್ಚ್ಚ ಕಾಯಾದಶ್ಟಾ ಜ್ಲ . ತಾಾ ವಸ್ವಾ ಮಂಗುಿ ರ್ ದಯೆಸಜಚ್ಯ ಗೊವಿಿ ಕ್ ಪರಷ್ದ್ಚಕ್ ಕಾಯಾದಶ್ಟಾ ಜಲಲ ಪಯ್ಚಲ ಲಯಕ್ ಹಾಿಂವ್. ಮಾಾ ಕಾಯ್ ಎಕಾ ಪ್ ಭಾವಿ

18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಯ್ಜಕಾನ್ ಸಾ ರ್ಧಾ ದಲಲ ಆನಿ ಸ್ವಿಂದಾ ಿಂ ಮಧಿಂ ಧಮಿಾಕ್ ಚಡ್ ಆಸ್ವಲ ಾ ರೀ ಮಾ ಜ ವಿಿಂಚವ್ಯ ಜ್ಲ . ತಿೀನ್ ವಸ್ವಾಿಂ ಉಪಾ್ ಿಂತಾಲ ಾ ಆವೆಯ ಕ್ಯೀ ಚನಾವ್ ಚಲನ್ ಹಾಿಂವ್ ಪರತ್ ವಿಿಂಚೊನ್ ಆಯಲಲ ಿಂ. ತಾಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ಯೀ ಆಜೂನ್ ಲಯಕ್ಚ್ಚ ಕಾಯಾದಶ್ಟಾ ಚ್ಯ ಹುದಯ ಾ ರ್ ಸೊಭಾತ ತ್. 29 ಎಪಿ್ ಲ್ಲ1979ವೆರ್ ಉಡುಪಿಿಂತ್ ಚಲ್ಲಲಲ ಾ ಕಥೊ್ಕ್ ಸಭಾ ಸ್ವಥ ಪನಾ ಸಭೆಚೊ ಹಾಿಂವ್ಯೀ ಸ್ವಿಂದ. ಸುವಿಾ್ಿಂ 10-12 ವಸ್ವಾಿಂ ಕಥೊ್ಕ್ ಸಭೆಚ್ಯ ಕೇಿಂದ್್ ಕಾಯಾಕಾರ ಸಮಿತಿಂತ್ ಸ್ವಿಂದ ಆನಿ ಸಭೆಚ್ಯ ದಶಮಾನೀತ್ ವ್ ಸಮ ರಣ್ ಅಿಂಕಾಾ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜವ್ತ್ ಸ್ಲಲ ಿಂ. ಹಾಾ ಹುದಯ ಾ ಿಂ ಶ್ಟವ್ತಯ್, ಫ್ರಗಾಜೆಿಂತಲ /ವ್ತರಡೊ/ದಯೆಸಜಿಂತಲ ಹುದ್ಚಯ ಸ್ವಿಂಭಾಳ್ಯ್ ವೆಳ್ಯರ್ಯೀ ಶಂಕರಪ್ಪರ ನಾಗರಕ ಸಮಿತಿ, ಕಟಾ ಕೆರೆ – ಕಟಪಾಡ ಕ್ ೀಡ್ಟಭಿವೃದಿ ಸಮಿತಿ, ಪಾಿಂಗಾಳ್ ಕೃಷ್ಟಕರ ಸಂಘ, ಶಂಕರಪ್ಪರ ಆನಿ ಕಾಪ್ಪ ರೀಟರಾ ಕ್ಾ ಕಲ ಬ್, ಶಂಕರಪ್ಪರ ರೀಟರ ಕಲ ಬ್, ಪಾಿಂಗಾಳ್ ಜನಾದಾನ ದವ್ತಿ ಚ್ಯ, ಉಡುಪಿ ಸೊೀದ್ಚ ಮಠಚ್ಯ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾಿಂನಿ ವ್ತವ್ಲಾಿಂ. ಇಗಜೆಾ ವಠರಿಂತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸವ್ತ ದತಲಾ ಿಂನಿ ಸ್ವಿಂಗಾತಾ ಸ್ವಿಂಗಾತಾ ವ್ತ ಥೊಡ್ಟಾ ವಸ್ವಾಿಂಚ್ಯ ಸವೆ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಜೆರಲ್ಲ ಸಮಾಜೆಿಂತಲ ಆವ್ತ್ ಸ್ ಜೊೀಡ್್ ಘೆಜೆ ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಲಾ ನ್ ಪಾ್ ಯೆ

ಥವ್್ ಿಂಚ್ಚ ಮಾ ಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್್ಲ ಿಂ. ಸುಮಾರ್ ಬ್ಳ್ವಿೀಸ್ ವಸ್ವಾಿಂರ್ರ್ ಇಗಜೆಾ ಬ್ಳ್ಬಿತ ನ್ ಸವ್ತ ಹಾಿಂವೆಿಂ ದ್ಲ . ಹಾಾ ಸವೆಿಂತ್(ಜೆರಲ್ಲ ಸಮಾಜೆಚ್ಯ ಚಟುವಟಕಾಿಂ ಸವೆಿಂಯೀ) ಹಾಿಂವ್ ಆಜೂನ್ ಸಂತೃಪ್ತ ಆಸ್ವಿಂ. ಇಗಜೆಾಕ್ ಸಂಬಂದತ್ ಚಟುವಟಕೊ ಸೊಡ್್ ಆತಾಿಂ ಲಗಿಂ ವಿೀಸ್ ವಸ್ವಾಿಂ ಜತಾತ್ ತರೀ ತದಳ್ಯಚ್ಯ ಚಟುವಟಕಾಿಂ ವವಿಾಿಂಚ್ಚ ಆಜೂನ್ ಮಾಾ ಕಾ ವಾ ಳ್ಯ್ ತಾತ್. ತಾಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಜೆರಲ್ಲ ಸಮಾಜೆಚ್ಯ ಚಟುವಟಕಾಿಂನಿ ಹಾಿಂವ್ ಮೆತರ್ ಜವ್ತ್ ಸ್ವಿಂ. ಮಂಗುಿ ರಿಂತ್ ಜಯೆವ್್ ವೆವ್ತರಿಂತ್ ಮೆತರ್ ಆಸ್ಲಲ ಾ ನ್ ಕೆನರ ಚಿಂರ್ರ್ ಆಫ್ ಕೊೀಮಸ್ಾ ಆಿಂಡ್ ಇಿಂಡಸಿಾ ಾ, ಮೆಿಂಗೂಿ ರ್ ಮೆನೆಜ್ಮೆಿಂಟ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇಶನ್, ಮೆಿಂಗೂಿ ರ್ ಪ್ ಡಕಾ ವಿಟ ಕೌನಿ್ ಲ್ಲ, ರೇಡಯ್ಚ ಕೇಳುಗರ ಸಂಘ, ಧಮಾಾತಿೀತ್ ಕೊಿಂಕಯ ಚಟುವಟಕೊ, ಕನ್ ಡ ಸ್ವಹತಾ ಪರಷ್ತ್ ಆಸಲಾ ಸಂಘಟನಾಿಂನಿ ಕಾಯ್ಾಳ್‍ ಆಸ್ವಿಂ. ಮಂಗುಿ ರಕ್ ಸ್ವಮ ಟ್ಾ ಸಿಟ ಕಚ್ಯಾ ಬ್ಳ್ಬಿತ ನ್ ಜಲಲ ಾ ಥೊಡ್ಟಾ ಸ್ವವಾಜನಿಕ್ ಜಮಾತಾಾ ಿಂನಿ ವ್ತಿಂಟೊ ಘೆವ್್ ಥಂಯ್ ರ್ ವಿಚ್ಯರ್ ಮಾಿಂಡ್ಟಲ ಾ ತ್. ಡೊ| ಕೆ.ಜ. ಜಗದೀಶ್ಯ ಜಲಲ ಧಿಕಾರ ಆಸ್ವತ ನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಅಧಾ ಕ್ಷತಚ್ಯಾ ‘ದಕಷ ಣ್ ಕನ್ ಡ ಜಲಲ ಪ್ ವ್ತಸೊೀದಾ ಮ ಸಮಿತ’ಚೊ ಸ್ವಿಂದ ಆಸ್ಲಲ ಿಂ. ಕಥೊ್ಕ್ ಮುಕೆಲ್ಾ ಣ್ ಪಜಾಳೆತ ್ಿಂ: ಹಾಿಂವೆಿಂ ಸ್ವಿಂಗೊಿಂಕ್ ಆಶೆಿಂವೆ್ ಿಂ ಇತಲ ಿಂಚ್ಚ - ಆಯೆಲ ವ್ತಚ್ಯಾ ವಸ್ವಾಿಂನಿ

19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಥೊ್ಕಾಿಂಚೊ ವ್ತವ್್ ಆನಿ ಸವ್ತ ಇಗಜೆಾ ಕಂಪಿಂಡ್ಟ ಭಿತರ್ ವಿಪಿ್ ೀತ್ ಜಲಲ ಾ ನ್ ಸಕತ್ ಆನಿ ಸಂಪನ್ಶಮ ಳ್ಯಿಂ ವಾ ಥ್ಾ ಜತಾತ್ಶೆಿಂ ದಸ್ವತ . ಜೆರ್ಜ ಆಯಲಲ ಸಂಸ್ವರಕ್ ಬ್ಬರ ಖಬ್ಳ್ರ್ ದಿಂವ್್ . ದ್ಚವ್ತಳ್ಯ ವಠರಿಂತ್ ತಾಚಿಂ ಹಾಜಪಾಣ್ ಭೊೀವ್ ಉಣ್ಟಾ ಮಾಫಾನ್ ವ್ತಚಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಯತ . ಆಪಲ ಿಂ ಮಿಸ್ವಿಂವ್ ಸಂಪಂವ್ತ್ ಾ ಆದಿಂ ತಿೀನ್ ವಸ್ವಾಿಂ ತೊ ಸ್ವವಾಜನಿಕ್ ಜಣಿ ಜಯೆಲ. ಪ್ಪಣ್ ತಾಚ ಪಾಟಲ ವ್ತಯ ರ ಜವ್ತ್ ಸ್ವ್ ಾ ಆಮಿ ಕಥೊ್ಕಾಿಂನಿ ಇಗಜೆಾ ವಠರಿಂತ್ ಘುಸೊಾ ಿಂಚ ಕತಾಾ ಕ್? ಆಮೊ್ ವೇಳ್‍, ದ್ಚಣಿಿಂ, ಸಂಪನ್ಶಮ ಳ್ಯಿಂ ಜೆರಲ್ಲ ಸಮಾಜೆ ಖ್ಯತಿರ್ ದಿಂವ್್ ಪಚ್ಯಡ್ಟಲ ಾ ರ್ ಇಗಜೆಾ ವಠರಿಂತ್ ಮೆಳ್ಯ್ ಮಾನಾವನಿಾಿಂ ಚಡತ್ ತೃಪಿತ ಮೆಳೆತ ್. ಹಾಿಂವೆಿಂ ಗುಮನಾಕ್ ವೆಲಲ ಾ ಪ್ ಕಾರ್ ಆತಾಿಂತಾಿಂ ಜೆರಲ್ಲ ಸಮಾಜೆಿಂತಾಲ ಾ ಚಟುವಟಕಾಿಂನಿ ಕಥೊ್ಕಾಿಂಚಿಂ ಮೆತಪಾಣ್ ಆದಲ ಾ ವಸ್ವಾಿಂವನಿಾಿಂ ಉಣಿಂ ಜಲಿಂ ಆನಿ ದೀಸ್ ಗೆಲಲ ಾ ರ್ರ ಉಣ ಉಣ ಜವ್್ ಿಂಚ್ಚ ಆಸ್ವ. ಆಮಾ್ ಾ ಮಧಿಂ ಆಮಿ, ಆಮಿ್ ಿಂಚ್ಚ ಮಾ ಳಿ ಿಂ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘಟನಾಿಂ ಘಡ್ಟಲ ಾ ಿಂತ್. ಜಶೆಿಂ ಆಜ್ ಹಯೆಾಕೊಲ ಯೀ ಸಾ ಯಂರ್ಪಣ್ಾ ಜಲಲ ಾ ನ್ ಆನೆಾ ಕಾಲ ಾ ಸ್ವಿಂಗಾತಾ ಭಸ್ವಾನಾ ವ್ತ ತಾಕಾ ಆನೆಾ ಕಾಲ ಾ ಚ ಗಜ್ಾ ಪಡ್ಟನಾ ತಶೆಿಂ ‘ಆಮೆ್ ಿಂ ಆಸ್ವತ ನಾ ಜೆರಲ್ಲ ಕತಾಾ ಕ್?’ ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ರ್ಧೀರಣ್ ಜಯ್ತ ಾ ಕಥೊ್ಕಾಿಂನಿ ಘೆತಾಲ ಶೆಿಂ ದಸ್ವತ .

ದೃಷ್ಾ ಿಂತಾಕ್ ಬಿಜೆ್ ಸ್ವಕ್ ಜತ್-ಕಾತ್ ನಾ ತರೀ ಆಮಾ್ ಿಂ ಆಮೆ್ ಿಂಚ್ಚ ಸಂಘಟನ್ ಆಸ್ವ. ಜೆರಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾಿಂನಿ ಮೆಳೆಾ ತಾ ತಸ್ ಮಾಹೆತ್/ಸವ್ತ ಇತಾಾ ದ ಹಾಿಂಗಾಸರ್ ಮೆಳ್ಣ್ಿಂಕ್ ಸ್ವಧ್ಾ ನಾ. ಜೆರಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾಿಂನಿ ಭಸೊಾಿಂಕ್ ಆಮೆ್ ಿಂ ಸಂಘಟನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಜಯೆಜ ಶ್ಟವ್ತಯ್ ಆಮೆ್ ಿಂಚ್ಚ ಸವಾಸ್ಾ ಜಯ್್ ಯೆ. ಆಮಾ್ ಾ ವೆವ್ತಾ ರಚ್ಯ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾಿಂನಿಿಂ ಹುದ್ಚಯ ದರ್ / ಸ್ವಿಂದ ಆಸ್ವ್ ಾ ಿಂನಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜೆರಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾಿಂನಿ ಸ್ವಿಂದ ಆಸೊನ್ ಥಂಯ್್ ಚಟುವಟಕಾಿಂನಿಿಂಯ್ ಭಾಗದರ್ ಜಯಜ ಯ್. ಆಶೆಿಂ ಕೆಲಾ ರ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡಾ ತಾ ಮಾತ್್ ನಿಂ, ಹೆರೆಗಡಯೀ ಆಮೆ್ ಿಂ ಮುಕೆಲ್ಾ ಣ್ ಝಳ್ಯ್ ತಾ. ಗಜ್ಾ ಉದ್ಚತಾನಾ ಜೆರಲ್ಲ ಸಮಾಜೆಚ ಮಜತ್ ಜೊಡ್್ ಘೆಿಂವ್್ ಸ್ವಧ್ಾ ಜತಾ. ಆತಾಿಂ ಇಗಜೆಾ ವಠರಿಂತಾಲ ಾ ಚಟುವಟಕಾಿಂ ನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಿಂವ್ತ್ ಕಥೊ್ಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಚ್ಯ ಕಾಲಯ ಾ ವ್ತಿಂಟಾ ನ್ ಪ್ಪಣಿೀ ದದಲ ಾ ಿಂನಿ ಆನಿ ಸಿತ ಾೀಯ್ಿಂನಿ ಜೆರಲ್ಲ ಸಮಾಜೆಿಂತಾಲ ಾ ಚಟುವಟಕಾಿಂ ನಿ ಮೆತರ್ ಜಲಾ ರ್ ಫುಡ್ಟಲ ಾ ವಸ್ವಾಿಂನಿ ಆಮಾ್ ಾ ಸಮಾಜೆಚಿಂ ರೂಪ್ಚ್ಚ ರ್ದಲ ಿಂಚ್ಯಿಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಶ್ಟವ್ತಯ್ ಆಶೆಿಂ ಕೆಲಾ ರ್ ಕಥೊ್ ಕ್ ಮುಕೆಲ್ಾ ಣ್ ಸಗಾಿ ಾ ನಿತಾಲ ಾ ನ್ ಪಜಾಳುಿಂಕ್ ಪಾವೆತ ್ಿಂ.

- ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಾ ----------------------------------------------------------------------------------------20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಾ ರಚಿತ್ ಕಥಾ:

ಚಂ ಚ ಲ್ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶ ೀಕರ್

ಹಾಾ ಗಾವ್ತಿಂತ್ ರವ್ಡನ್ ಮಾ ಜೆಿಂ ಪೀಟ್ ರ್ರಿಂಕ್ ಸಕಾನಾ ಮಾ ಣ್ ರಕ್ ಆಪಾಲ ಾ ದುಬ್ಳ್ಿ ಾ ಬ್ಳ್ಪಾಯ್್ ಆನಿ ಆವಯ್್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ದಗಾ ಲಾ ನ್ ಭಾವ್ತಿಂಕ್ ಸೊಡ್್ ಮುಿಂರ್ಯ ಪಾವ್ಲಲ . ಪಾಿಂಚಾ ಶ್ಟಕ್ಲಲ ತೊ ಕಸ್ಿಂ ಕಾಮ್ ಕರತ್? ಸಿೀದ ಎಕಾ ಶೆಟಾ ಚ್ಯ ಹೊಟ್ಯಲಿಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ರವ್ಡಲ . ರವ್ಡಿಂಕ್ ಜೆಿಂವ್್ ಖ್ಯಿಂವ್್ ಮಾ ಣ್ ಶೆಟಾ ನ್ ತಾಕಾ ಮಹನಾಾ ಕ್ ದೀನ್ ಹಜರ್ ರಪಯ್ ಸ್ವಿಂಬ್ಳ್ಳ್‍ ಠರಯ್ಚಲ . ರಕ್ ಖುಶ್ಟ ಜಲ. ಸದಿಂ

ರ್ರ್ಪಾರ್ ನಾಷ್ಟಾ . ದೀನ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಜೆವ್ತಣ್ ಮಾ ಣ್ಟತ ನಾ ಆಯಲಲ ಾ ದೀನ್ ಮಾ ಯ್್ ಿಂನಿ ಇರಕಡ ಆಸ್ಲಲ ರಕ್ ಜೀವ್ತನ್ ಫುಲಲ . ಕಾಮ್ ಮಾತ್್ ಎಕಾ ರೆಡ್ಟಾ ಚಿಂ ಕತಾಾಲ. ತಕಲ ಯ ರ್ರ ಆಸಿಲ . ತಾಾ ಚ್ಚ ಹೊಟ್ಯಲಿಂತ್ ಗಾಿಂವೆ್ ಆನಿ ಥೊಡ ಕಾಮ್ ಕತಾಾ್. ತಾಿಂಚ ಪಯ್ ಎಕೊಲ ಆಶೊೀಕ್. ರಕ್ ತಾಕಾ ರ್ರ ಪಸಂದ್ ಜಲ ಆನಿ ತ ದಗೀ ಪರಸಾ ರ್ ಮಿತ್್ ಜ್. ಮುಿಂರ್ಯ್ ಪಾವ್ಲಲ ಾ ರಕ್ ನ್ ಪಯ್ಲ ಾ ಮಾ ಯ್್ ಚ್ಯ

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ್ವಿಂಬ್ಳ್ಳ್ಯಿಂತಲ ಏಕ್ ಹಜರ್ ರಪಯ್ ಆಪಾಲ ಾ ಮಾಿಂ-ಬ್ಳ್ಪಾಕ್ ಧಡಲ ಿಂ. ಪ್ಪತಾನ್ ಪಯೆಶ ಧಡ್್ಲ ಪಳ್ವ್್ ಆವಯ್್ ಸಂತೊಸ್ವಚ ದುುಃಖ್ಯಿಂ ಗಳ್ಯಲ ಿಂ. ಬ್ಳ್ಪಯ್ ಪ್ಪತಾ ಖ್ಯತಿರ್ ದ್ಚವ್ತಲಗಿಂ ಮಾಗಾಲಗೊಲ . ತಾಕಾ ರ್ರಾ ಥರನ್ ಸ್ವಿಂಬ್ಳ್ಳ್‍ ಮಾ ಣ್.

ಥಂಯ್ ರವ್ಡಿಂಕ್ ಲಗೊಲ . ರಕ್ ಚ್ಯ ಆವಯ್ ಬ್ಳ್ಪಾಯ್ ದುಬಿಿ ಕಾಯ ಪಯ್್ ಗೆ್. ದಗ್ಯ ಭಾವ್ ಕಾ್ಜಿಂತ್ ಶ್ಟಕಾತ ್. ಘರ್ ಖಚ್ಯಾಕ್ ಬ್ಳ್ಪಯ್ ಇ್ಲ ಿಂ ಜೊಡ್ಟತ ಲ ಆನಿ ರಕ್ ಹರೆಾ ಕಾ ಮಯ್್ ಾ ಿಂಕ್ ದಡ್ಟತ ಲ.

ಹೆಣ ಆಶೊೀಕಾನ್ ರಕ್ ಕ್ ರತಿಚ್ಯ ಶಾಳೆಕ್ ಭತಿಾ ಜಿಂವ್್ ಸಲ್ಹಾ ದ್. ಖುದ್ ತೊ ೯ವ್ತಾ ಕಾಲ ಸಿಿಂತ್ ಶ್ಟಕಾತ ಲ. ರಕ್ ನ್ ಶ್ಟಕೆ್ ಿಂ ಮನ್ ಕೆ್ಿಂ. ಧನಿಯ್ ಕಡ ಪವಾಣಿು ವಿಚ್ಯರಲ . ಧನಿ ರವಿರಜ್ ಶೆಟಾ ರ್ರ ಮನಿಸ್. ತಾಣ ಖುಶೇನ್ ರಕ್ ಕ್ ಪವಾಣಿು ದ್. ಪಾಿಂಚಾ ಕಾಲ ಸ್ ಗಾವ್ತಿಂತ್ ಶ್ಟಕ್ಲಲ ರಕ್ ಮುಿಂಬಂಯ್ತ ಲಾ ಫೊಟ್ಾ ನಟ್ ಸ್ಕ್ ಲ್ಲ ಕನ್ ಡ ಮಿಡಯಮ್ ಶಾಳೆಕ್ ಭತಿಾ ಜಲ. ತನ್ ಮನ್ ದೀವ್್ ಶ್ಟಕೊಲ ರಕ್ . ಅವಯ್ ಬ್ಳ್ಪಾಯ್್ ಮಾಗಾಯ ಾ ವವಿಾಿಂ ಮಾ ಣಾ ತ್ ರಕ್ ನ್ ಆಪಾಲ ಾ ಪಂಚಾ ಸವ್ತಾ ಪಾ್ ಯೆರ್ ಕಾ್ಜ್ ಶ್ಟಕಾಪ್ ಸಂಪಯೆಲ ಿಂ. ಬಿ.ಎ. ಡಗ್ ತಾಣ ಘೆತಿಲ . ಎಕಾ ಮಂಗುಿ ರ್ ಮುಳ್ಯಚ್ಯ ಬ್ರಿಂಕಾಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳೆಿ ಿಂ. ತಣ ತಾಚೊ ಸ್ವಿಂಗಾತಿ ಆಶೊೀಕ್ಯ ಮಹಾರಷ್ಾ ಾ ಬ್ರಿಂಕಾಿಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಗ್ಲಲ .

ರಕ್ ಕಾಮ್ ಕಚ್ಯಾ ಬ್ರಕಾಿಂತ್ ಮಂಗುಿ ರೆ್ ಿಂ ಏಕ್ ಚಡುಿಂ ಕಾಲ ಕಾಾಚಿಂ ಕಾಮ್ ಕತಾಾ್ಿಂ. ದೀನ್ ವಸ್ವಾಿಂಚ ಸವಿಾಸ್ ಜ್ಲ ಿಂ. ತಾಚಿಂ ನಾಿಂವ್ ರೀನಾ. ತಾಚೊ ಬ್ಳ್ಪಯ್ ಟ್ಯಕ್ ಡ್ ೈವರ್. ಆವಯ್ ಘರಚ್ಚ. ದುಸಿ್ ಿಂ ಭಾವ್ಭಯಯ ರೀನಾಕ್ ನಾತಿಲ ಿಂ. ಬ್ಳ್ಯ್ ಲ ಇಗಜೆಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ವ್ ಬಿಐಟ ಬ್ಳ್ಿಂದಾ ಿಂತ್ ಏಕ್ ಕಚನ್ ಹಾಲ್ಲ ಘರಿಂತ್ ತಿಿಂ ರವ್ತತ ್ಿಂ.

ಆತಾಿಂ ಹೊಟ್ಯಲಿಂತ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಆಶೊೀಕಾಕ್ ರವ್ಡಿಂಕ್ ಘರ್ ನಾತಲ ಿಂ. ಆಶೊೀಕ್ ಸದಯ ಾ ಕ್ ಎಕಾ ಮಂಗುಿ ರು ರಿಂಚ್ಯ ತಾಚ್ಯಚ್ಚ ಸಮುದಯಚ್ಯ ಕುಟಮ ಸ್ವಿಂಗಾತಾ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಾ ಜವ್್ ರವ್ತತ ಲ. ರಕ್ ನ್ ಮಂಗುಿ ರು ರಿಂಚ್ಯ ಕುಡ್ಟಿಂತ್ ಸ್ವಿಂದ್ಚಪಣ್ ಘೆತಲ ಿಂ ಆನಿ

ರಕ್ ಕ್ ಪಳ್ವ್್ ರೀನಾಚಿಂ ಮನ್ ತಾಚ ಕುಶ್ಟಕ್ ಘುಿಂವೆಲ ಿಂ. ರಕ್ ಹಳ್‍ತ ಜೀವ್ತಚೊ, ಕಾತಿನ್ ಗೊರ, ಉಲ್ವ್ತಯ ಾ ನ್ ಸ್ವರ್ಧ ಆನಿ ಕಾಮಾಿಂತ್ ಚರಕ್. ಬ್ರಿಂಕಾಿಂತ್ ಆಯಲಲ ಾ ಗಾ್ ಹಕಾಿಂ ಕಡ ತಾಚೊ ವಾ ವಹಾರ್ ಬ್ಬೀವ್ ರ್ರ ಆಸೊಲ . ರೀನಾಚಿಂ ನಶ್ಟೀಬ್ ರ್ರೆಿಂ ಆಸಲ ಿಂ ಜವೆಾ ತ್. ರಕ್ ನ್ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಕೆ್ಿಂ. ದಗಾಯೆ್ ಿಂ ಕಾಜರ್ ಗದಯ ಳ್ಯಯೆನ್ ಜ್ಿಂ ಆನಿ ವಸ್ವಾನ್ ಏಕ್ ಭುಗೆಾಯ ಜ್ಿಂ. ರಕ್ ಆತಾಿಂ ರೀನಾಗೆರ್ಚ್ಚ ರವ್ಡಿಂಕ್ ಲಗೊಲ . ತಾಚಿಂ ಘರ್ ಆದಲ ಾ ಟಯ್ಾ ಚಿಂ ಜಲಲ ಾ ನ್ ಹಾಲ್ಲ ಬ್ಳ್ರ ವಾ ಡ್ ಆಸಲ ಿಂ ಆನಿ ಮುಿಂಬಂಯ್ತ ತಾಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ಲಾ ನ್ ಲಾ ನ್ ಘರಿಂನಿ ೮-೧೦ ಜಣ್ಟಿಂ

22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರವತ ್ಿಂ. ತರ್ ರೀನಾಚ್ಯ ಘರ ರಕ್ ಆನಿ ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ದನ್ಾ ಪಕತ್ ಪಾಿಂಚ್ಚ ಜಣ್ಟಿಂ. ರಕ್ ಬ್ರಿಂಕಾಚ್ಯ ಕಾಮಾಿಂನಿ ರ್ರ ಹುಷ್ಾ ರ್ ಜಲ. ಸಿಎಐಐಬಿಚ ಪರಕಾಷ ದ್. ತಾಿಂತ ಉತಿತ ೀಣ್ಾ ಜಲ. ನಶ್ಟೀಬ್ ಪಜಾಳೆಿ ಿಂ. ಬ್ರಿಂಕಾಿಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಗೊನ್ ಚ್ಯರ್ ವಸ್ವಾಿಂನಿ ತೊ ಆಫ್ರಸರ್ ಜಲ. ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಆಫ್ರಸರ್ ಜಲ ಮಾ ಣ್ತ ಚ್ಚ ಟ್ ನ್್ ಫರ್ ಆಸ್ವತ . ಹರೆಾ ಕಾ ತಿೀನ್ ವಸ್ವಾಿಂನಿ ಎಕಾ ಜಗಾಾ ಥವ್್ ಎಕಾ ಜಗಾಾ ಕ್ ಯ್ ಎಕಾ ಶಹರ ಥವ್್ . ತಾಾ ಚ್ಚ ಪರ ರಕ್ ಕ್ ಬ್ರಿಂಗುಿ ರಕ್ ವಗ್ಾ ಜಲಲ . ರೀನಾನ್ ತಾಚ ಸ್ವಿಂಗಾತಾಚ್ಚ ವಚೊಿಂಕ್ ಚಿಂತಲ ಿಂ ಆನಿ ಮೆನೆಜ್ಮೆಿಂ ಟಲಗಿಂ ಆಪಾಯ ಕ್ಯ ಟ್ ನ್ಪರ್ ವಿಚ್ಯರಲ . ತದಳ್ಯ ಸದಯ ಾ ಕ್ ವೆಕೆನಿ್ ನಾಿಂತ್ ಜಲಲ ಾ ನ್ ಜಿಂವೆ್ ಿಂ ನಾ ಮಾ ಳಿ ಜಪ್ ಆಯಲ . ದಗಾಯ್ ಥೊಡೊ ತಿಂಪ್ ಸುದಸುಾನ್ ರಿಂವೆ್ ಿಂ ಮಾ ಣ್ ನಿಧಾರ್ ಕನ್ಾ, ರಕ್ ಬ್ರಿಂಗುಿ ರಕ್ ಗೆಲ. ಬ್ರಿಂಗುಿ ರಚ್ಯ ಎಮ್.ಜ.ರೀಡ್ ಶಾಖ್ಯಾ ಿಂತ್ ರಕ್ ನ್ ಆಪಲ ಹುದಯ ಘೆತೊಲ . ರವ್ಡಿಂಕ್ ಬಿಂಕ್ ಕಾಾ ಟರ್ ್ ಆಸ್್ಲ ಿಂ. ದೀನ್ ಬ್ರಡ್ ರಮಾಚಿಂ ಫ್ಲಲ ಟ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍್ಲ ಿಂ. ತಾ ಯ ಫನಿಾಚರ ಸಮೇತ್. ಎಮ್ ಜ ರೀಡ್ ಶಾಖ್ಯಾ ಿಂತ್ ವಗ್ಾ ಜವ್್ ಆಯಲಲ ಾ ರಕ್ ಕ್ ಮಾತ್್ ಶ್ಟರಗುಿಂಡ ರಕೊನ್ ಆಸಿಲ . ತಾಾ ಶಾಖ್ಯಾ ಿಂತ್ ಏಕ್ ಚಂಚಲ್ಲ ಮನಾಚ ಏಕ್ ಬ್ಳ್ಯ್ಲ ರಕ ಭಾಷೆನ್ಿಂಚ್ಚ ಆಫ್ರಸರ್ ಜವ್್

ವ್ತವ್ರತ ್. ತಿಚ ಸೊಬ್ಳ್ಯ ವಿಶೇಸ್ ರತಿಚ. ಉಲ್ವೆಯ ಿಂ ಬ್ಳ್ರಚ್ಚ ರಸ್ವಳ್‍. ಹರೆಾ ಕಾ ಉತಾ್ ಪಾಟಲ ಾ ನ್ ತಿ ಹಾಸ್ವತ ್ ಆನಿ ದುಸ್ವ್ ಾ ಿಂಕ್ ಹಾಸಯ್ತ ್. ಕಾಜರ ತಿ ತರೀ ತಿಚ್ಯ ಪತಿನ್ ತಿಕಾ ಸೊಡ್್ಲ ಿಂ. ಕಾರಣ್ ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯ ಮಿತಾ್ ಿಂಚೊ ವಾ ಡ್ ಜಮೊಿಂಚ್ಚ ಆಸೊಲ . ಘರೆ್ ಿಂ ಗಣಯ ಿಂಚ್ಚ ನಾತಲ ಿಂ. ಆಪಲ ಪತಿ ಆಸ್ವ ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ಭಾವನ್ಯ ತಿಚಲಗಿಂ ನಾತಲ ಿಂ. ಕಾಜರ ಜೀವಿತಾಚ ಕನಿಾ ಫಕತ್ ನಾಿಂವ್ತ ಖ್ಯತಿರ್ ಜತಾ್ ಶ್ಟವ್ತಯ ತಾಾ ಕನಾಾ ಾಿಂನಿ ಸಂತೊಸ್ ನಾತೊಲ . ಮಿತಾ್ ಿಂ ರ್ರರ್ರ್ ಭಾಯ್್ ವೆಚಿಂ ಗಮಮ ತಾಿಂ ಮಾಚಾಿಂ ಹೆಿಂಚ್ಚ ತಿಚಿಂ ಜೀವನ್ ಆಸಲ ಿಂ. ತಾಾ ತಿಚ್ಯಾ ಉಡ್ಟತ ಾ ನಡ್ಟತ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಬ್ರಜರ್ ಜವ್್ ಹ ಆಪಾಯ ಕ್ ಸ್ವಿಂಗ್್ಲ ಬ್ಳ್ಯ್ಲ ನಾ ಯ್ ಮಾ ಣ್ ಚಿಂತನ್ ಲ್ಗ್್ ಮೊಡ್್ ತೊ ಗೆಲಲ . ತರೀ ತಿಕಾ ಕಾಿಂಯ್್ ಫರಕ್ ಪಡೊಿಂಕಾ್ ! ಆಪಾಯ ಚಿಂ ಲ್ಗ್್ ಮೊಡಲ ಿಂ, ಆತಾಿಂ ಕತಿಂ ಕಚಾಿಂ ತಾ ವಿಶ್ಟಿಂ ತಿ ಇರರ್ ಜ್ನಾ. ತಿತಿಲ ಯ ಬಿಿಂದಸ್ ತಿ. ರ್ಪಣ್ ತಿಚ್ಯ ಸಿಂಬಿಕ್ ಆಶೆ ಖ್ಯತಿರ್ ಹೆರ್ ದದಲ ಾ ಿಂ ಸಂಗಿಂ ಗೆ್ಲ ನಾ! ಎಕಾ ವ್ತಟೇನ್ ಸ್ವಿಂಗೆ್ ಿಂ ಜಲಾ ರ್ ತಿಕಾ ಸಿಂಬಿಕ್ ಆಶಾಚ್ಚ ನಾತಿಲ . ಆಪಾಲ ಾ ಜವ್ತಕ್ ಸುಖ್ ಜಯ್ ಮಾ ಳಿ ಿಂ ಭಗಾಯ ಿಂಯ ನಾತಿಲ ಿಂ. ವಿಚತ್್ ಬ್ಳ್ಯ್ಲ ತಿ. ರ್ಪಣ್ ಪಯಶ ಲಾ ನ್ ತಿಕಾ ವಳ್ಣ್್ ಿಂಚೊ ಲೀಕ್ ತಿರಸ್ವ್ ರಚ ನದ್ಚ್ ೀನ್ ದ್ಚಕಾತ ಲ. ತಿಚ ಸಂಗಿಂ ಕೊಣಿ ದದ್ಚಲ ಯ್ ಹಾಾ ಬ್ಳ್ಯ್ಚಲ ಆಸಿತ ತ್ ಜಲಾ ರ್ ವ್ತಯ್ಾ ನದ್ಚ್ ೀನ್ ದ್ಚಕಾತ ್. ರ್ಪಣ್ ತಿಕಾ ಹಾಚ ಪವ್ತಾ ನಾತಿಲ !

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚ್ಯರ್ ದಸ್ವಿಂಚ್ಯ ಸಂಸ್ವರರ್ ಕತಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ತಕಲ ಇರರ್ ಕನ್ಾ ಕಾಣು ಜೆ? ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ತಿಚಿಂ ಸವ್ತಲ್ಲ ಜವ್ತ್ ಸಲ ಿಂ. ತಿಚ್ಯ ರ್ಸೊಾಣ ವವಿಾಿಂ ಆನೆಾ ಕಾಲ ಾ ಚಿಂ ಜೀವನ್ ವ್ತಯ್ಾ ಕ್ ಪಡ್ಟತ ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ತಿ ಚಿಂತಿನಾತಿಲ ! “ಹಲೀ ಸರ್, ವೆಲ್್ ಮ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗಳೂರ” ರಕ್ ಸಶ್ಟಾನ್ ವಚೊನ್ ವಿಶ್ಯ ಕರಲಗಲ ತಿ. “ಗುಡ್ ಮೊರ್ ಿಂಗ್ ಆನಿ ಥಾ ಿಂಕ್್ ...” “ಚಂಚಲ್ಲ, ಮಾ ಜೆಿಂ ನಾಿಂವ್. ಆನಿ ಮಾ ಜೊ ಸಾ ಭಾವ್ಯ ಚಂಚಲ್ಲ” ಹಾಸಿಲ ತಿ. ರಕ್ ವಿಸಿಮ ತಾಯೆನ್ ತಿಕಾಚ್ಚ ಪಳಂವ್್ ಪಡೊಲ . ನವ್ಡಚ್ಚ ಆಯಲಲ ಾ ತಾಕಾ ತಿಣ ಕೆಲಲ ಸ್ವಾ ಗತ್ ವಿಚತ್್ ದಸೊಲ . ಕೊಣ್ಯ ಸಿ್ ತ ೀಯ್ಚ ತಿತಲ ಿಂಯ ಫ್ರ್ ೀ ಜವ್್ ವಳ್ಣ್ಖ್ ನಾತಲ ಲಾ ಲಗಿಂ ಉಲ್ಯ್ತ ತ್ ಗಾಯ್? ಚಿಂತಿಂಕ್ ಪಡೊಲ ತೊ. “ತಜೆಿಂ ನಾಿಂವ್ ಜಣ್ಟ ಜವೆಾ ತ್ಗ?” ತಿಣ ವಿಚ್ಯರೆಲ ಿಂ. “ಆಪ್ಕೊೀಸ್ಾ, ಮಾ ಜೆಿಂ ನಾಿಂವ್ ರಕ್ , ರಕ್ ಪಿರೇರ..” “ಅರೇ, ತಮಿ ಕ್ ಸತ ಮಾಚ ವೆ? (ಕ್ ಸ್ವತ ಿಂವ್ಗ?)” ತಿಣ ಕೊಿಂಕೆಯ ಯ ಿಂತ್ ಉಲಂವ್್ ಶುರ ಕೆ್ಿಂ. “ತಮಿ ಮಂಗುಿ ರೆ್ ಕೀ? ಯ್ಾ ....”

“ಗಾಿಂವ್ ಮಂಗುಿ ರ್ ಚ್ಚ. ರ್ಪಣ್ ಕಾಮಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಮುರ್ಯ್ ಗೆಲಲ ಿಂ...” “ವಾ ಯ್ ವೆ” ಮಾಾ ಕಾ್ ಯ ಮುಿಂರ್ಯ್ ವಚಕಾ್ ಮಾ ಣ್ ಚಿಂತಾ ಆಸ್ವ... ಸಂದ್ ಪ್ ಮೇಳ್ ೀ...” ತಿ ಮಾ ಣ್ಟತ ನಾ ಎಕೊಲ ಪಿಯ್ಚನ್ ರಕ್ ಲಗಿಂ ಯೆವ್್ “ತಮಾ್ ಿಂ ಮೆನೆಜರ್ ಆಪಯ್ತ ...” ಮಾ ಣ್ಟಲ. “ಒಹ್.... ವಚ್ಯ, ವಚ್ಯ ಮಾಗರೀ ಉಲ್ವ್ತಾ ಿಂ....” ಮಾ ಣೊನ್ ಚಂಚಲ್ಲ ಉಟೊನ್ ಆಪಾಲ ಾ ರ್ಸ್ ಲಗಿಂ ಗೆ್. ಹೆಣ ರಕ್ ಯ ಉಟೊನ್ ಮೆನೆಜರಚ್ಯ ಕಾಾ ಬಿನಾಕ್ ಗೆಲ. ಮೆನೆಜರ್ಯ ಕೊಿಂಕಯ ಮನಿಸ್. ಶ್ಟ್ ೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ತಾಚಿಂ ನಾಿಂವ್. ಪನಾ್ ಸ್ವಿಂಚ ಪಾ್ ಯ್ ಜ್ಲ ತಾಕಾ. “ಮಾಾ ಕಾ ಆಪಯೆಲ ಿಂಗ ಸರ್?” ರಕ್ ನ್ ಭಿತರ್ ಸತಾಚ್ಚ ವಿಚ್ಯರೆಲ ಿಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಆಯಲಲ ಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಕಾಾ ಬಿನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪಲ ಿಂ ಟ್ ನ್್ ಫರ್ ಆಡಾರ್ ದೀವ್್ , ಉಲ್ವ್್ ಆಯಲಲ ತೊ. “ರ್ಯ್್ ” ಮಾ ಣ್ಟಲ ಮೆನೆಜರ್. ರಕ್ ರ್ಸೊಲ . “ಹಾಿಂವ್ ತಕಾ ಇತಾತ ಾ ಆಪಯೆಲ ಿಂ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರೀ ಏಕ್ ಚತಾ್ ಯ್ ಸ್ವಿಂಗೆ್ ಖ್ಯತಿರ್....” ಮಾ ಣ್ಟಲ ತೊ. ರಕ್ ನ್ ಪ್ ಶಾ್ ಥಾಕ್ ದಷ್ಟಾ ನ್ ಮೆನೆಜರಕ್ ಪಳೆ್ಿಂ.

24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


“ತಿಂ ಆಮಾ್ ಬ್ರ್ ಿಂಚ್ಯಕ್ ನವ್ಡ ತಶೆಿಂಚ್ಚ ಬ್ರಿಂಗುಿ ರಕ್. ಹಾಿಂಗಾಚೊ ಲೀಕ್ ಮಂಬಂಯ್ತ ಲಾ ಲಕಾಿಂ ಪರ ನಯ್. ಇಷ್ಾ ಗತ್ ಕೆ್ ಜಲಾ ರ್ ತಿ ಮೊಡ್ ರ್ರ ನಾ, ರ್ಪಣ್ ಸವ್ಾಯ ಆಪಾಪಲ ಿಂಚ್ಚ ಪಳಂವೆ್ ಮನಾಶ ಪಣ್ ನಾಿಂಚ್ಚ ಮಾ ಣಾ ತ್. ಆತಾಿಂ ಆಮಾ್ ದಫತ ರಿಂತ್ ಶ್ಟ್ ೀಮತಿ ಚಂಚಲ್ಲ ನಾಿಂವ್ತಚ ಆಫ್ರಸರ್ ಆಸ್ವ ತಿ ರ್ಹುಷ್ ಅತಾತ ಿಂ ತಜೆ ಸಸಿಾನ್ ಆಯ್ಲ ...” “ವಾ ಯ್ ಸರ್...” “ತಿಚ ಥವ್್ ಮಾತಶ ಿಂ ಪಯ್್ ರವ್. ತಿ ಇ್ಲ ವೆಗಾಿ ಾ ಚ್ಚ ಟಯ್ಾ ಚ. ಇಷ್ಾ ಗತ್ ಕೆ್ ಜಲಾ ರ್, ಪಾಿಂಕ್ ಲಗ್್ಲ ಪರ ಲಗಾತ ... ಲ್ಗ್್ ಜಲಿಂ, ರ್ಪಣ್ ಘಕಾಾರ್ ತಿಕಾ ಸೊಡ್್ ಗೆಲ...” “ಜಯ್ತ ಸರ್... ಹಾಿಂವ್ ಚತಾ್ ಯ್ ಘೆತಾಿಂ...” ರಕ್ ಮಾ ಣ್ಟಲ. ಮೆನೆಜರಚ್ಯ ಕಾಾ ಬಿನಾ ಥವ್್ ಆಯಲಲ ರಕ್ ಆಪಾಲ ಾ ರ್ಸ್ ರ್ ಯೇವ್್ ರ್ಸ್ವತ ನಾ ಚಂಚಲ್ಲ ಧಿಂವ್ಡನ್ ಮಾ ಳೆಿ ಪರ ಆಯಲ . “ಕತಾಾ ಕ್ ಅಪಯ್ಲ ಿಂ ಸ್ವಯ್ೊ ನ್?” ತಿಣ ವಿಚ್ಯರೆಲ ಿಂ. “ಆಶೆಿಂಚ್ಚ, ಹಾಿಂವ್ ಹಾಿಂಗಾ ನವ್ಡಚ್ಚ ನಾ ಯು ? ಥೊಡ ಕಸಾ ಮರ್ ್ ಯೆವ್್ ದಸ್ ಆಸ್ವತ್. ತಾಿಂಚ ಥವ್್ ಮಾತಶ ಿಂ ಚತಾ್ ಯೆರ್ ಆಸ್ವಜೆ ಅಶೆಿಂ ಸ್ವಿಂಗೆಲ ಿಂ.” ಮಾ ಣ್ಟಲ ರಕ್ . “ಮಾ ಜೆ ವಿಶ್ಟಿಂ ಕಾಿಂಯ್ ಸ್ವಿಂಗೊಿಂಕಾ್ ಮು? ಕಾರಣ್ ಹಾಿಂವ್

ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ತಾಕಾ ಜಯ್್ ..” “ತಜೆ ವಿಶ್ಟಿಂ ಕಾಿಂಯ್ ಸ್ವಿಂಗೆಲ ಿಂ ನಾ ಮಾಾ ಕಾ ಆನಿ ತಶೆಿಂ ಹಾಿಂವ್ ಕೊಣ್ಟ ವಿಶ್ಟಿಂ ಕತಿಂಯ ಉಲಂವ್್ ವಚ್ಯನಾ...” “ಗುಡ್ ಮಿ. ರಕ್ . ಹಾಿಂವ್ ತಜ ಏಕ್ ರ್ರ ಫ್ಲ್ ಿಂಡ್ ಮಾ ಣ್ ಚೀಿಂತ್ ಆನಿ ಕತಿಂ ಜಯ್ ಜಲಾ ರ್ ವಿಚ್ಯರಿಂಕ್ ದಕೆಷ ನಾಕಾ!” “ಶೊಾ ೀರ್ ಮೇಮ್...” ರಕ್ ನ್ ತಕಲ ಹಾಲ್ಯಲ . ತದಳ್ಯಚ್ಚ ಏಕ್ ಗಾ್ ಹಕ್ ತಾಚ ಸಶ್ಟಾನ್ ಆಯ್ಚಲ . ಸ್ವಿಂಜೆರ್ ಆಪಾಲ ಾ ಫ್ಲಲ ೀಟಕ್ ಗೆಲಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಎಕು್ ರಾ ಣ್ ಭಗೊಿಂಕ್ ಲಗೆಲ ಿಂ ರಕ್ ಕ್. ರೀನಾಕ್ ಆನಿ ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ಫಾಲಾ ಿಂಚ್ಚ ಆಪಯ್ಶೆಿಂ ಭಗೆಲ ಿಂ ತಾಕಾ. ತಿತಾಲ ಾ ರ್ ಟ್ಯ್ಫೊನಾಚ ಬ್ರಲ್ಲಲ ಜ್. ರಕ್ ಆಜಪಲ . ಯೇವ್್ ದೀನ್ ದೀಸ್ ಜಿಂವ್್ ನಾಿಂತ್. ಕೊಣ್ಟಚಿಂ ಫೊನ್ ಗಾಯ್? ಆಶೆಿಂ ಚಿಂತನ್ ಫೊನ್ ರಸಿವರ್ ಉಕಲ್ಲ್ ಕಾನಾಕ್ ದತಾಾನಾಿಂಚ್ಚ, “ಹೆಲಲ , ರಕ್ ! ಕತಿಂ ಕತಾಾಯ್? ಹಾಿಂವ್ ಚಂಚಲ್ಲ ಉಲ್ಯ್ತ ಿಂ...” ‘ಚಂಚಲ್ಲ’ ರಕ್ ಚ್ಯ ಕಪಾಲರ್ ಮಿರಯ್ಚ ಪಡೊಲ ಾ . “ಹೆಲೀ...” ನಾ ಖುಶೇನ್ಶೆಿಂ ಉಲ್ಯ್ಚಲ ರಕ್ . “ಹೆಲೀ ರಕ್ , ಕಸೊಯ ಎಕೊಲ ಚ್ಚ ಆಸ್ವಯ ಆನಿ ಹಾಿಂವ್ಯ ಎಕಲ ಿಂಚ್ಚ. ರತಿಚ್ಯ ಜೆವ್ತಯ ಕ್ ದಗಾಿಂಯ ಸ್ವಿಂಗಾತಾ ಯ್ಾ ಗ?” ಚಂಚಲನ್

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಿಚ್ಯರೆಲ ಿಂ. (ಮುಖಾರೊಂಕ್ ಆಸ್ವ) “ಜೆವ್ತಣ್...?” -----------------------------------------------------------------------------------------

26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


*-Fr. Cedric Prakash SJ

December 10: Human Rights Day once again! Another anniversary, when post World War- II the world gave itself the Universal Declaration of Human Rights- a pathbreaking and much needed Magna Carta. Sadly, for many (particularly for India) this past year has been a bad one: the pandemic COVID-19 has played havoc with lives and livelihoods of millions everywhere. It has been a particularly bad year for human rights in India: in a systematic but brutal manner, the legitimate rights of people are not only denied but are crushed. The victims as usual are the poor and the marginalised; the Adivasis and the Dalits; women and children; the excluded and other vulnerable workers. To add to it, human rights defenders, and others who take a visible and vocal stand

against a regime which day by day prove to be anti-people, antiDemocracy and anti-Constitutional are at the receiving end of a system which reeks of vendetta. On 26 November (the Constitution Day in India) it was estimated that more than 250 million people in India went on strike protesting against the antifarmer and anti-labour policies of the Government. Today (9 Dec.) after a Nation-wide bandh the previous day, millions of farmers are still demanding their legitimate rights! Love

The farmers are denied their rights: today thousands of them are literally

30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


all over the country but also from abroad.

on the warpath, converging in Delhi, ensuring a massive blockade. Their message is clear: it is they who provide the nation with sustenance through their toil and sweat; they no longer wish to be taken for granted; as a group that can just be treated with disdain: as a vote-bank. Their protest is apolitical yet members of the ruling class have calling them names like ‘Khalistanis’, terrorists etc. They demand that their legitimate rights are respected: they want an immediate roll back of three bills recently passed by the Government; they are convinced that these bills will have a negative impact on their livelihood and are blatantly designed to help the crony capitalists to profit. In a statement the farmer groups said that in their talks with the governme nt they have asked for the withdrawal of the three laws that they say will leave them at the mercy of large corporations and override safeguards against being cheated. Support for the farmers rights is pouring in from

The migrants are denied their rights: the nation witnessed their plight from the night of 24/25 March when the lockdown was first announced. Millions of migrants were stranded overnight without food, cash, and shelter. What the Government did not visualize was that they would have the grit and determination to walk back home. There are the terrible pictures and footage of them walking miles back to their native places. They were subjected to violation of their fundamental rights under Articles 14, 15, 19, and 21 and often to severe police harassment on interstate borders. Many reportedly died as a result of the lockdown, due to exhaustion en route home, starvation, suicides, police excesses, illnesses, and rail and road accidents. There is a Supreme Court order demanding that the plight of these migrants is not only looked into but their suffering is also alleviated; but who cares? The workers are denied their rights: the working class has suffered tremendously during this pandemic. Besides, the Government denying them public transportation for almost two months to return home, they were also denied wages when their

31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


establishments were closed during the lockdown. The Government seemed to desperately have wanted to keep them back at their ‘workplace’ so that they could be available as soon as the lockdown to work once again at the mercy of their employer; many of them are back for long hours of work but with reduced wages. To add salt to their wounds, on 23 September Parliament passed three labour code Bills when the opposition was boycotting the monsoon session on the issue of the farm Bills. The three Bills, the Industrial Relations (IR) Code, the Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, and the Social Security Code, along with the Code on Wages, 2019, amalgamate 44 labour laws. All these Codes deal with wages, industrial relations, social security, safety, and welfare conditions. There are several features of the Codes which are problematic and go against the rights of workers; besides, the process by which they were pushed through was hardly transparent. For one, all central trade unions were opposed to the amalgamation of the hard-won labour laws and had submitted their objections on several occasions. The Government however, does not relent.

The Adivasis are denied their rights: one experiences this, the way the jaljungle-jameen is being taken away from them. The areas which they have inhabited for centuries is being for industrialisation, for mining, for so called ‘development’ works and other mega-projects. More than two million of them and other forest-dwellers remain at risk of forced displaced and loss of livelihoods after their claims to stay on in their habitats under the Forest Rights Act were rejected. Many Adivasis from the Kevadia area (which is around India’s latest white elephant – a gross statue in the name of Sardar Patel) were made to leave their homes overnight. PESA is the Provisions of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 -a law enacted by the Government of India for ensuring self-governance through traditional Gram Sabhas for people living in the Scheduled Areas of India. The sad part is that the Adivasis are also being denied their rights under PESA. Human rights defenders and NGOs are denied their rights: this Government brooks no dissent. What is happening to this essential dimension of democracy has come in from no less a person than the UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet who on 20 October

32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


appealed to the Government of India to safeguard the rights of human rights defenders and NGOs, and their ability to carry out their crucial work on behalf of the many groups they represent. Bachelet expressed regret at the tightening of space for human rights NGOs in particular, including by the application of vaguely worded laws that constrain NGOs' activities and restrict foreign funding. In a strongly worded statement Bachelet said, "India has long had a strong civil society, which has been at the forefront of groundbreaking human rights advocacy within the country and globally, but I am concerned that vaguely defined laws are increasingly being used to stifle these voices." Adding, “I am concerned that such actions based on the grounds of vaguely defined 'public interest' leave this law open to abuse, and that it is indeed actually being used to deter or punish NGOs for human rights reporting and advocacy that the authorities perceive as critical in nature. Constructive criticism is the lifeblood of democracy. Even if the authorities find it uncomfortable, it should never be criminalized or outlawed in this way." What is happening to Fr Stan Swamy and the fifteen others arrested (and now

languishing in prison) under the draconian Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) for involvement in the Bhima- Koregaon violence, is a case in point. Many others are detained for no reason. The minorities are denied their rights: it keeps happening at a frightening regularity. Muslims and Christians are at the receiving end of venomous hate speeches, constant denigration and even attacks. The Babri Masjid – Ram Mandir issue had two Supreme Court verdicts with communal overtones favouring the majoritarian community. Come 6 December one is reminded of that infamous day in the annals of the country when the Sangh Parivar destroyed the Babri Masjid in 1992- of course no one was declared guilty of this heinous crime! The abrogation of Articles 370 and 35 A in Kashmir has enhanced the communal divide. The ‘Love Jihad’ law

33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


of UP is clearly focussed on a Muslim boy marrying a Hindu girl. Besides it is expected to lead to a spate of anticonversion laws in the country. A real bogey and which certainly violates the fundamental rights of a citizen. The recently concluded Greater Hyderabad Municipal Corporation elections had very strong communal messages delivered which has polarised the communities there very sharply. The Government conveniently forgets that India is a secular country Ordinary citizens are denied their rights to a clean, green ‘common home’! Recently, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC) has given a green signal to more than forty projects without the mandatory environmental clearances. Most of these projects favour their rich crony capitalist friends literally giving them a license to loot, plunder and rape the environment and much more! The felling of thousands of trees and the destruction of a natural sanctuary in Mollem, Goa – has brought thousands of Goans out on the streets. The aim of this project is to build a double track railway line for the shipping of coal for the Corporation of one of the country’s henchmen. Our precious biodiversity

and our fragile ecosystems are being destroyed. The Government today just does not care and has clearly gone on a downward spiral: doing everything they can to destroy the environment: The Western Ghats and the Aravalli Hills; the building of a dam in Dibang; the selling of coal mines to private companies and much more The environment is destroyed with the growth of polluting industries without the necessary environmental safeguards because of callousness and corruption. On 7 May, a gas leak that occurred at the LG Polymers chemical plant near Visakhapatnam killed eleven persons and affecting more than a thousand others. December 3 marked 36 years since the highly toxic chemical methyl isocyanate (MIC) leaked from a storage tank in Bhopal’s Union Carbide India Limited (UCIL) plant killed around 25,000 people and injured nearly 550,000 people in 1984 .Three and a half decades later, the latter continues to demand justice from India’s judiciary and governance with the help of some civil rights groups; in a joint press release recently they said, “The year 2020 has been an extremely traumatic period for Bhopal gas victims. The struggle for justice, which gas-victims had

34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


been relentlessly waging for the previous 35 years, was itself a testimony to the failure of the Indian State to mete out justice in all these years.” The main culprits have however got away with murder and in connivance with ruling regimes.

fascist regime, a spineless judiciary, a pliant executive, a godified media and corrupt vested interest groups. Human Rights Day 2020 is therefore a call to wake-up from our slumber, shake off the apathy and to rise together: demanding and ensuringHUMAN RIGHTS FOR ALL!

The rights of women and children, the rights of Dalits, of the excluded and other vulnerable groups are being 9 December 2020 denied in a calculated manner. The right to freedom of speech and *(Fr. Cedric Prakash SJ is a human expression and of religion, the right rights & peace activist/writer Contact: to dissent – are all being denied by a cedricprakash@gmail.com ) ------------------------------------------------------------------------------------------

ಭೊಂವಾ ಸಂಪ್ಲಿ …. ಉತತ ರ ಕನ್ ಡ ಜ್ಲ ಚ ಥೊೀಡಸಿ ಮಾಹತಿ , ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾಷ್ ಪ್ ೀಮಿ ವ್ತಚಕಾಿಂಕ ಕೊೀನುಾ ದವಿ್ ಪ್ ಯತ್ ಕತಾಾಿಂ.

"ಭೊಿಂವಿಡ "ಮೆಗೆಲ್ ಆವಡತಾ ಛಂದ. ಮೆಗೆಲ್ ಪಾಯ್ಾ ಿಂಕ ಚಕ್ ಆಸ್ವ್

ಅಸಿ್ ಿಂ ಮೆಗೆ್ ಆಮಾಮ ಮಾ ಣ್ತಸಿ್ ್. ಕಾರಣ್ ಕೆನಾ್ ಮುಿಂರ್ಯಚ್ಯಾ ನ ಆಠ ದಸ ರಜೇರ ಗಾಿಂವ್ತ ಆಯ್ಲ ಾ ರ ಹಾಿಂವ್ , ಚ್ಯರ ದಸ ಉತತ ರ ಕನ್ ಡ ಜ್ಲ ಚ ಭೊಿಂವಿಡ ಕತಾಸಿಲಿಂ. ಉರೀಲ್ ಚ್ಯರ ದಸ ಕುಟುಿಂಬ್ಳ್ ಒಟ್ಟಾ ಉತಾಸಿಲಿಂ.

35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪರಸರಚರ ಪ್ ೀಮ ಕತಾಲಾ ಿಂನಿ , ಏಕಪಂತಾ ಉತತ ರ ಕನ್ ಡ ಜ್ಲ ಚ ಪ್ ವ್ತಸ ಕೊೀಕಾಾ. ದುಸರೆಪಟ್ಯ ತಮಿಮ ಜವ್್ ಯೇತಾತ ತಿ ಮಾ ಳಲ್ ಖ್ಯತಿ್ ಮಾಕಾ್ ಆಸ್ವ್ . ಆಮೆು ಲ್ ಜ್ಲ ಿಂತ 127 k.m ಸಮುದ್ ಕನಾರ ಆಸ್ವ್ . ಅತಾ ದುೊ ತ ಅರಣ್ಾ ಪ್ ದೇಶ ಆಸ್ವ್ . ಪರಶರಮ ಸ್ ಷ್ಟಾ , ರ್್ ಹಮ ಸ್ ಷ್ಟಾ ದನಿ್ ಆಸ್ವ್ . ಪ್ಪರಣ್ ಪ್ ಸಿದಿ ಕೆಷ ೀತ್ ಆಸ್ವ್ ತಿ. ಜಗತಾ ಾಸಿದಿ ಜಲ್ಪಾತ ಆಸ್ ತಿ. ತಾಾ ಶ್ಟ:ವ್ತಯ ಲೀಕಾಲ್ ದ್ ಷ್ಟಾ ಿಂತ ಪಣ್ಟಸಿ ನಿರ್ಪಾ ನ ರ್ಸಿಲ್ ಅನೇಕ ಸ್ವಥ ನ ಆಸ್ ತಿ.

ಆಮಿಮ ಯ್ತಾ್ ಪ್ ವ್ತಸ ಮೊಾ ೀಣ್ಗ ದೇಶ, ವಿದೇಶ ಭೊಿಂವ್ತತ ತಿ. ಹಜರನಿ , ಲಖ್ಯನಿ ಖಚಾತಾತಿ. ಆಮೆು ಲ್ ಶೆಜರ ಆಸಿ್ ಲ್ ದುಲ್ಾಕ್ಷ ಕತಾಾತಿ. ಏಕ ದೀನಿ ದಸ್ವಚ ಫುಸಾತಿ ಕೊೀನುಾ, ಆಮೆು ಲ್ ದನಚರಿಂತ ಅಲ್ಾ ರ್ದಲವಣ ಕೊೀನುಾ , ಕಮಿಮ ಖಚ್ಯಾಿಂತ ಜಸಿತ

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂತೊೀಷ್ ಪಾವ್ ಅವಕಾಶಾಪಾಸ್ಕನ ವಂಚತ ಉತಾಾತಿ. ಮಾಕಾ್ ಮೆಳಿ ಲ್ ಆನಂದ , ದುಸಯ್ಾಿಂಕಯ ಮೇಳ್ಯ್ ಮಾ ಳಲ್ ಮೆಗೆ್ ಇಚ್ಯಾ ಸಫಲ್ ಜಲಾ ರ , " ಭೊಿಂವಿಡ " ಸ್ವಥಾಕ ಜ್ಲ ಮೊಾ ೀಣ್ಗ ಹಾಿಂವ್ ್ಕಾತ ಿಂ. - ಪ್ದ್ಮ ನ್ಹಭ ನ್ಹಯ್ಕ. (ಡೊಂಬಿವಲಿ)

ಧನಾ ವ್ತದ. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಜಿಣ್ಯೊಂ

_ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾ ಳ್ ಆಮೆಶ ಿಂ ತಿಕೆಶ ಿಂ ಮಿೀಟ್ ಶೆಿಂ ಭಶ್ಟಾ ಇ್ಲ ಿಂ ಗೊಡಶ ಿಂ

ರೂಚ್ಚ ಚ್ಯಕುಯ್ಿಂ ಮಿಟಯ್ಚ ಮಾರಿಂಯ್ಿಂ ರಗ್ ಮೊೀಗ್ ಲ್ಡ್ಟಯ್ ತೊಿಂಡ್ಟರ್ ಸದಿಂ ಹಾಸೊ ಜಯ್ ಸತ್ ಉಲ್ಯ್ ನಿೀತ್ ಚಲ್ಯ್ ಹಚ್ಚ್ ಜಣಾ ಧದಸ್ವ್ ಯ್ ದುಡು ಭಾಿಂಗಾರ್ ದವೆಾಿಂ ಸಂಸ್ವರಚಿಂ ಕುವೆಾಿಂ ಪ್ಪಿಂಜಯ್ಲ ಿಂ ಆಸ್ವ ಹಾಿಂಗಾಚ್ಚ್ ಉಚಾಿಂ.. ಕೊೀಣ್ಿಂಚ್ಚ ನಾ ವೆತಾನಾ ವಾ ಚಾ ಕುಟಮ್ ಸಯ್ ಿಂ ಈಷ್ಾ ಮಂತಾ್ ಿಂ 37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಜೆಾಕ್ ಮಾತ್ ಗಜೆಾಕ್ ನಾಿಂತ್ ತಜಾ ಮಾಿಂತಾರ್ ತಜೊ ಹಾತ್ ಕೊಣ್ಟಯ್ ೀ ಪಡೊನ್ ಗೆ್ಲ ಿಂ ನಾ

ಉರ್ ್ಲ ಿಂ ಇ್ಲ ಿಂ ಬ್ರಳೆಶವ್್ ಗೆಲಿಂ.. ಮೊಗಾ ಭಾಿಂಗಾರ್ ಆಡವ್ ದವಲಾಿಂ ರ್ರೆಿಂ ಉತಾರ್ ತೊಿಂಡ್ಟರ್ ಹಾಸೊ... ಗರೇಸ್ತ ಕಾಯೆನ್ ಖ್ಯವ್್ ಸೊಡ್ಟಲ ಿಂ..

ವ್ತಾ ಣೊ ಝಕಾಟೊನ್ ಉರಯ್ಲ ಠಿಕಾಣೊ ದುಬ್ಬಿ ನಿದತ ಉಪಾಶ್ಟಿಂ ರತೊ ದವ್ಡ ಹಾತ್ ಉಜಾ ಾ ಕ್ ಪಾತಾ ನಾ ಜಣಿಿಂಚ್ಚ ಆಸ್ವ ಆಶೆಿಂ... ಮನಾಶ ಾ ಜವಿತಾಕ್ ಮೊೀಲ್ಲ ನಾ ಜಣಿಂಚ್ಚ ಆಸ್ವ ತಶೆಿಂ. ---------------------------------------------------------------------------

ಯಣ್ಯೊಂ ಘೆಣ್ಯೊಂ

ಸ್ವದ್ಚಪಣ್ ತಾಚಿಂ ಭಾಿಂಗಾ್ ಳೆಿಂ ನಾಣಿಂ ವೆಿಂಗೆಲ ಿಂ ತರ್ ಆಮಿ ಸ್ವಥಾಕ್ ಜಣಿಂ ರವೆಿ ರ್ ಹೆಣಿಂ ದಳ್ಯೊ ರ್ ತಣಿಂ ಖ್ಯವೆಯ ರ್ ಕತಿಂ ಪಡಲ ಿಂ ಉಣಿಂ?

ತಾಚಿಂ ಯೆಣಿಂ ಆಮೆ್ ಿಂ ದ್ಚಣಿಂ ಅಸಲ ಿಂ ಯೆಣಿಂ ಚಿಂತಲ ಿಂ ಕೊಣಿಂ?

ಇನಾ್ ರ್ ಕೆಲ ಕೊಣಿಂ ಚಕುನ್ ಗೆ್ಿಂ ದ್ಚಣಿಂ ಭಾಗ ತಾಕಾ ದಲ್ಿಂ ಕಾಳ್ಯಜ ಮನಾಿಂ ಘೆಣಿಂ -ಸ್ಟವ, ಲೊರೆಟ್ಟಟ 38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮೊಳ್ಯೊ ರ್ ಚಂದ್್ ಪಳೆ ಮಾಾ ಕಾ ತಿಳ್ಯತ ದ್ಚಖ್ಯತ ದ್ಚಖ್ಯತ ತಜ ಯ್ದ್ ಮಾಾ ಕಾ ರ್ಧಸ್ವತ ರಪಯ ಿಂ ತಜೆಿಂ ಥಿಂಸರ್ ಮಾಾ ಕಾ ದಸ್ವತ ನಿಯ್ಳ್ಯತ ನಾ ಕೂಡ್ ಮಾ ಜ ಲ್ಜೆನ್ ಕಾಿಂಪಾತ ಪ್ಪಣಾ ಚೊ ಚಂದ್್ ತಿಂ ಖತ್ ನಾತ್ಲಲ ಾ ಕಾಳ್ಯಜ ಚೊ ಮನ್ ತಜೆಿಂ ರ್ರ್ಪಾರ್ ಮೊಗಾನ್ ಭ್ಾ್ಲ ಿಂ ಮೊಗಾ ತಕಾ ಕತಿಂ ದೀಿಂವ್ ಕಾಳಜ್ ಮಾ ಜೆಿಂ ಭಾಶೆ್ಲ ಿಂ ಅಿಂಧ್ ರ್ ಕಾಳ್ಕಾಿಂತ್ ಜಳ್ಯ್ ಾ ವ್ತತಿ ರ್ರಿಂ ಝಳ್ಯ್ ಲಲ ಸ್ವಿಂಡುನ್ ವೆಚ್ಯ ಜವಿತಾ ವ್ತಟ್ಯರ್ ವ್ತಟ್ ಸ್ವಕೆಾಿಂ ದಖಯೆಲ ಿಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾಾ ಮೊಗಾಕ್ ಹಾಿಂವ್ ಕತಿಂ ನಾಿಂವ್ ದೀಿಂವ್? ಮೊಗಾಳ್‍ ಇಷ್ಾ ಗತ ಶ್ಟವ್ತಯ್ ಮೊಗಾಚ್ಯ ಬ್ಳ್ಿಂಧಿಂತ್ ಎಕಾ ಟೊನ್ ಸ್ವಿಂಗಾತಾ ರವ್ತಾ ಿಂ ಮಯ್ಾ ಸ್ವನ್ ಅಕೇರ್ ಪಯ್ಾಿಂತ್ ಉರವ್್ -ಅಸೊಂತಾ ಡಿಸೀಜಾ, ಬಜಾಲ್ 39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾ ರ್ಜೊಂ ಬಾಯ್ರ -ಆಯ ನಿಸ

ಪಾಲ್ಡಾಾ

ಮಾಾ ಕಾ ಆಸ್ವ ಬ್ಳ್ಯ್ ಏಕ್ ನಾಿಂವ್ ತಾಚಿಂ ಸಿಿಂತಿ ಚ್ಯಯೆ ತೊೀಿಂಡ್ಟಕ್ ಖ್ಯತಾ ತಿಂ ಉಕಡ್್ ರ್ಧವೆಿಂ ತಾಿಂತಿಿಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಕೇಸ್ ಉಗವ್್ ವ್ಡಳ್ಯತ ಲಿಂಬ್ ಪಾಿಂತಿ ನಾಕಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಪ್ಪನ್ ಆಸ್ವ ಭಾಿಂಗಾರಚಿಂ ನತಿಿಂ. ಇಸೊ್ ಲಕ್ ವೆತಾಸ್ವತ ನಾ ಬೂಕ್ ಘೆತಾ ಹಾತಿಿಂ ದನಾಾ ರಿಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ತಯ ಖ್ಯತಿರ್ ಬ್ಳ್ಿಂಧುನ್ ವತಾಾ ಭುತಿ. 40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್್ಲ್ಲೊ ಚಲ್್ಲೋ.... ' ಚಲೀ ಚಲೀ .... ಡ್ಲ ಚಲೀ...' ಟೊಮಿ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ ್ಲ ಭರಚ್ಚ್ ನಾರ ಘಾಲತ ಲ... ಹಾಿಂವ್ ಆಜಪ್ ಜವ್್ ಭಾಯ್್ ಯೆತಾನಾ ಟೊಮಿ ಡ್ಲ ವಚೊಿಂಕ್ ರೆಡ ಜಲಲ . ಹಾಿಂವೆಿಂ ವಿಚ್ಯ್ಾಿಂ... ' ಗಜಲ್ಲ ಕತಿಂ?' ' ತಕಾ ಗೊತತ ನಾಿಂಗೀ?... ಸಗೆಿ ರೈತ್ ಉಚ್ಯಿಂರ್ಳ್‍ ಜಲಾ ತ್... ನವಿಿಂ ತಿೀನ್ ಕಾನ್ಶನಾಿಂ ಹಾಡ್ಟಲ ಾ ಿಂತ್ ... ತಾಿಂತನ್ ರೈತಾಿಂಕ್ ಕಷ್ಾ _ ಸಂಕಷ್ಾ ಆಸ್ವತ್. ಆತಾಿಂ ಸಕ್ ಡ್ ರೈತ್ ಡ್ಲ ಚಲೀ ಆಭಿಯ್ನ್ ಸುರ ಕೆಲಿಂ... ಹಾಿಂವಿೀ ರೈತಾಿಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬ್ಬ ದತಾಿಂ... ಹಾಿಂವಿೀ ತಾಿಂಚಿಂ ಸಂಗಿಂ ಪ್ ತಿಭಟನ್ ಕತಾಾಿಂ...'

ಮಾಕಾ ಉಸುತ ರೆಿಂ ಆಯೆಲ ಿಂ. ' ರೈತಾಿಂಚಿಂ ಪಾಚಾ ಿಂ ಶೊಲ್ಲ ಪಾಿಂಗುನ್ಾ ಹುದಯ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲಲ ... ಆಪ್ಪಣ್ ರೈತ್ ಮಾ ಳ್ಣ್ಿ ಆಜ್ ರೈತಾಿಂಕ್ ಚ್ಚ್ ವಿರರ್ ಕತಾಾ ಗೀ?' ಆಧಾ ಆಿಂಗೆಲ ಿಂ ಮಧಿಂ ಘುಸಲ ಿಂ... ' ಶೊಲ್ಲ ಘಾಲಲ ರಜಾ ಿಂತೊಲ ... ಕೇಿಂದ್ ಿಂತೊಲ ನಂಯ್..!' ' ನಾ ದನಿೀ ಕಡ...' ಹಾಿಂವ್ ಹುಳುಾ ಳ್ಣ್ಿ ಿಂ. ' ಕರೆಕ್ಾ ... ಬ್ರಿಂಗುಿ ರ್ ವಿಧನ್ ಸೌಧ ಮುಕಾರ್ ರೈತ್ ಹತಾಾಳ್‍ ಕತಾಾತ್...' ಪಯೆಲ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಟೊಮಿ ಮಾ ಜೆ ಕುಶ್ಟನ್ ಉಲ್ಯ್ಚಲ . ' ಡ್ಲ ಿಂತ್ ವಿೀಸ್ ಲಖ್ ರೈತ್, ರೈತಾ ವಿರೀಧಿ ಕಾನ್ಶನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಜೆ

41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾ ಣ್ ಲಿಂಬ್ ವ್ತಟ್ ಚಲನ್ ಆಭಿಯ್ನ್ ಕರನ್ ಆಸ್ವತ್...'

' ತಿಂ ಫಟ ಮಾತಾಾಯ್...'

' ತಿಂ ಫ್ . ಮಂ. ಚಿಂ ನಾಿಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರಿಂಕ್...' ಅಧಾಿಂ ಆಿಂಗೆಲ ಿಂ ಹುಳುಾ ಳೆಿ ಿಂ. ' ತಾಣಿಂ ರೈತಾಿಂಕ್ ರ್ರೆಿಂ ಕೆಲಿಂ... ವಸ್ವಾಕ್ ಸ ಹಜರ್ ರಪಯ್ ರೈತಾಿಂಕ್ ದತಾ... ತಾಿಂಚ್ಯಾ ವ್ಡೀವೆಾಕ್ ನಿಗದತ್ ಮೊೀಲ್ಲ ದತಾ.... ರ್ರೆಿಂ ರ್ರೆಿಂ ಕೆಲಿಂ.' ತಿ ಫ್ರಿಂಗಾಾ್.

' ಮಂತಿ್ ಪದಾ ದೀಿಂವ್್ ಮನ್ ನಾ ದ್ಚಕುನ್ ಪಂಚ್ಯಯತ್ ಓಟ್ ದವಲಾ...' ' ತಿಂ ನಾಕಾ ಜಲಲ ಅಪಾಾ ದ್ ಮಾಿಂಡ್ಟತ ಯ್. ಪಂಚ್ಯಯತಾಚೊ ಓಟ್ ಸ ಮಹನಾಾ ಪಯೆಲ ಿಂ ಜಯೆಜ ಆಸೊಲ ...' ತಿ ಆತಾಿಂ ವಕೀಲ್ಲ ಜ್.

' ವಾ ಯ್ ರ್ರೆಿಂ ಕೆಲಿಂ... ವೆಚ್ಯಾ ವ್ತಟ್ಯಕ್ ಬ್ಳ್ಾ ರಕೇಡ್ ದವ್ಾಿಂ... ಹಿಂವ್ತಚ್ಯ ದಸ್ವಿಂಕ್ ಶೆಳೆಿಂ ಉದಕ್ ವ್ಡತನ್ ಭಿಜಯೆಲ ಿಂ... ದುಖ್ಯಿಂ ಬ್ಬಿಂಬ್ ಉಡವ್್ ರೈತಾಿಂಕ್ ಧುಸಾ ಟಯೆಲ ಿಂ... ರೈತಾಿಂಕ್ ರಡಯೆಲ ಿಂ...'

' ಮತಾಿಂತರ್ ಖಂಯ್... ಲ್ವ್ ಜಹಾದ್ ಖಂಯ್... ಪಕಾಾ ಾ ಜತಿಚ್ಯಾ ಚಡ ಚಡ್ಟಾ ಿಂನಿ ಕಾಜರ್ ಜಿಂವ್್ ನಜೊ ... ಮಾ ಣ್ ಕಾನ್ಶನ್ .. ವ್ತಾ ವ್...'

' ರೈತಾಿಂಕ್ ಕುಡ್ಟವ್್ ಜಯ್ಲ ಿಂತ್ ಘಾ್ಿಂ' ಟೊಮಿನ್ ಒಕಾ್ ಣಿಂ ಘಾ್ಿಂ.

' ಗೊವ್ತಾಿಂ ಮನಾಜ ತ್ ನಂಯ್ ಖಂಯ್... ಆವಯ್ ಖಂಯ್'

' ಖಂಯ್?'

' ಆಳೇ ತಿಂ ಜೀಬ್ ವ್ತಟ್ಯರ್ ಘಾ್ನಾಕಾ. ಚನಾವೆಚ್ಯಾ ಪ್ ಣ್ಟಳಕೆಿಂತ್ ಪಯೆಲ ಿಂಚ್ಚ ತಾಣಿಿಂ ಜಹೀರ್ ಕೆಲಿಂ. ಆಜ್ ನಂಯ್ ತರ್ ಫಾಲಾ ಿಂ ತಿಂ ಕಾನ್ಶನ್ ಜರಯೆಕ್ ಯೆತಿಂಚ್ಚ..' ತಿಚಿಂ ತಿೀಪ್ಾ ಸ್ವಿಂಗುನ್ ಸೊಡಲ ಿಂ.

' ವಿಧನ್ ಸೌಧ ಮುಕಾರ್' ಹಾಿಂವ್ ಹಾಸೊಲ ಿಂ. ' ಕೊರನಾ ಕೊರನಾ ಮಾ ಣ್ ಭೆಷ್ಾ ವ್್ ಲಕಾಿಂಕ್ ಘರ ಭಿತರ್ ಭಂಧಿಂತ್ ಘಾ್ಿಂ...'

' ತಜ ಉಲ್ವ್ತಯ ಾ ಿಂತ್ ನಂಜ ಆಸ್ವ... '

'ಅಳೇ... ತಿಂ ಭೆಷೆಾ ಿಂ ಖೊಲಯ್ತ ಯ್..' ' ಶಾಸಕಾಿಂಕ್ ಮೊಲಕ್ ಕಾಣಘ ವ್್ ಸಕಾಾರ್ ಕೆಲ...'

' ರೈತಾಿಂಚೊ ಜಗೊ ಕತೊಲ ಯ್ ಹೆಕೆಾ ೀರ್ ಅಸಾ ತ್ ಮಾ ಣ್ ಕತಾಾ ಕ್

42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೆ್ಿಂ?' ದುಬ್ಳ್ಿ ಾ ರೈತಾಚ್ಯಾ ಪೀಟಕ್ ಮಾ್ಾಿಂ ನೆಿಂ...' 'ತಜೊ ಮೊಸೊರ್ ಕಳ್ಯತ ... '

ಸ್ಟಪ್ಲ್ ಯನ್ ಮ್ಚೊಂತೇರೊಕ್ ಪ್ಲಎಚ್ಡಿ ಪ್ದಾ

ತಿತಾಲ ಾ ರ್ ಟೊಮಿ ಅಮೊ್ ರನ್ ಉಟೊಲ . ಹಾಿಂವ್ ವಿಚ್ಯರ ' ಖಂಯ್ ಸವ್ತರ ಟೊಮಿ?' ' ಡ್ಲ .... ರೈತಾ ಚಳ್ಾ ಳೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬ್ಬ ದೀಿಂವ್್ ...' ಟೊಮಿ ರೆಡ ಜಲಚ್ಚ್ . ' ರವ್... ಹಾಿಂವಿೀ ಯೆತಾಿಂ.. ಚಲೀ ಚಲೀ ಡ್ಲ ಚಲೀ...' ಹಾಿಂವ್ ಖತ್ ತೊಲ ಿಂ. ' ತಿಂ ಖಂಯ್?' ಅಧಾಿಂ ಅಿಂಗೆಲ ಿಂ ತನೆಾ ಮಿಸ್ವಾಿಂಗೆ ರ್ರ ತಾಿಂಬ್ರಡ ಿಂ ಜ್ಿಂ. ' ಪಯೆಲ ಿಂ ರಿಂದಾ ಯೆ ಆಿಂಗಡ ಕ್ ವಾ ಚ್ಚ... ದುಕಾ್ ಮಾಸ್ವಕ್ ಅರ್ಧಾ ಕಲ ' ಚ್ಲ ' ಹಾಡ್. ಚಲೀ... ಚ್ಲ ಹಾಡ್....'

' ಚಲೀ ಚಲೀ... ಚ್ಲ ಲೇ ಲೀ...'

ಸ್ವವಾಜನಿಕ್ ಶ್ಟಕಾಾ ಇಲಖ್ಯಾ ಚೊ ಜೊಿಂಯ್ಾ ಡೈರೆಕಾ ರ್ ಆನಿ ಮಂಗುಿ ರ್ ಸಕಾಾರ ಶ್ಟಕ್ಷಕ್ ಶ್ಟಕ್ಷಣ್ ಕೊ್ಜಚೊ ಪಾ್ ಿಂಶುಪಾಲ್ಲ ಸಿಪಿ್ ಯ್ನ್ ಮೊಿಂತರ ಹಾಕಾ ಮಂಗುಿ ರ್ ವಿಶಾ ವಿದಾ ನಿಲ್ಯ್ನ್ ಪಿಎಚ್ಚಡ ಪದಾ ದೀವ್್ ಮಾನ್ ಕೆಲ. ತಾಣಿಂ ಡ್ಟ. ಶಶ್ಟಕಲ ಎ. ಹಚ್ಯಾ ಮಾಗಾದಶಾನಾ ಖ್ಯಲ್ಲ ಮಂಡನ್ ಕೆಲಲ ಾ `ಪ್ ಢಶಾಳೆಿಂನಿ ಅನುಷ್ಾ ನ್ ಕೆಲಲ ಾ ಐಸಿಟಚಿಂ (ಹಂತ್ 1 ಆನಿ 2) ಮೊಲಮಾಪಯ ಭರತ್ ಅಧಾ ಯನ್' ಮಹಾಪ್ ಬಂಧಕ್ ಡೊಕಾ ರೇಟ್ ಗೌರವ್ ಫಾವ್ಡ ಜಲ.

_ ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾ ಳ್

1994 ಬ್ಳ್ಾ ಚ್ಯಚೊ ಕೆ.ಇ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರ

ಟೊಮಿ ಕಸಿಕ್್ ಕನ್ಾ ಹಾಸೊನ್ ಬ್ಬಬ್ಳ್ಟೊಲ ..

43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜವ್ತ್ ಸೊ್ ಮೊಿಂತರ, ಉಡ್ಟಾ ಚೊ ಶ್ಟಕಾಾ ಧಿಕಾರ, ಕಾಕಾಳ್‍ ಆನಿ ಮೂಡಬಿದ್ಚ್ ತಾಲೂಕೆಿಂಚೊ ಬಿಇಒ ಆನಿ ದಕಷ ಣ್ ಕನ್ ಡ್ಟಚೊ ಡಡಪಿಐ (ಅಭಿವೃದಿ ) ಆನಿ ಡಯಟ್

ಪಾ್ ಿಂಶುಪಾಲ್ಲ ಜವ್್ ವ್ತವ್ಲಾ. ಮುಳ್ಯನ್ ಮೂಡಬಿದ್ಚ್ ಇರವಲ್ಲ ಗಾ್ ಮಾಚೊ ತೊ ಪ್ ಸುತ ತ್ ಶಕತ ನಗರಿಂತ್ ವಸಿತ ಕತಾಾ. ---------------------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಳು ರೊಂತ್ ವೀರ್ಪ್ಣಾಚೊ 105 ವ ಜನನ್ ದವಸ್ತ - ದ್ಸೊಂಬ್ರ್ 9, 2020

105 ವಸ್ವಾಿಂಚ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ವಿಿಂಚ್ಯಯ ರ್ ಆಿಂಕಾಾ ರ್ ಸಿತ ಾ - ಫಳ್ ೀಚಾ ಐವಿ ಮೇರ ಮಥಯಸ್, ಮಂಗುಿ ಚ್ಯಾ ಾ ವ ಕುಡ್ಟಲ ವ ಕೊಡಯ್ಳ್ಯ್ ಾ ಮಧಿಂಚ್ಚ

ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಿತ ಾೀ ದಸಿಂರ್ರ್ 9, 1915 ವೆರ್ ಜಲಮ ್.....ಆಜ್ ತಿಣಿಂ 105 ಯಶಸಿಾ ೀ ವಸ್ವಾಿಂ ಸಂಪಯಲ ಿಂ. ಹೆಾ ವಿಶೇಷ್ ಸಿತ ಾೀಯೆನ್, ಸ್ವಿಂಗ್್ಲ ಿಂ ಆಸ್ವ

44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Ancestral home, Mangaluru and family early 1980s.

(L) Vintage family picture 1916, Ivy is the infant. (R) Ivy as a young teacher in Calcutta. "ಮಾಾ ಕಾ ಆಸ್ಲಲ ಮೊೀಗ್ ಸಭಾರ್ ಸಭಾರ್ ವಸ್ವಾಿಂ ಥಿಂವ್್ ಆತಾಿಂ ಹಾಿಂವ್ ಮಾ ಜಾ ಮೂಳ್‍ ಜಗಾಾ ಕ್ ಮಾ ಜಾ ಆಜಾ ಿಂಚ್ಯಾ ಕುಳ್ಯರಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ ಾ ಿಂ. ಹಾಿಂವ್ ಸದಿಂಚ್ಚ ಸಂತಷ್ಟಾ ಆಸ್ವಿಂ ಕತಾಾ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ದೇವ್ತನ್ ಮಾಾ ಕಾ ದ್ಲ ಕಾಣಕ್ ಹಾಾ ಜಗಾಾ ರ್ ಜಯೆಿಂವ್್ ಇತಿಲ ಿಂ ಸಭಾರ್ ವಸ್ವಾಿಂ". ಏಕ್ ಪ್ಪರತಣ್ ಸೊಭಿೀತ್ ತಸಿಾ ೀರ್ (ರ್ಹುಷ್ 10916 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಕಾಡ್್ಲ ) ಭಾರಚ್ಚ ಜಗು್ ತಾ್ ಯೇನ್ ದವರ್್ಲ ದಖಯ್ತ ಸಿ್ಾ ಏಕ್ ಬ್ಳ್ಳ್‍

ತಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ರ್ರರ್ರ್ ರ್ಸ್ವಲ ಾ ತಿಚೊ ಆಜೊಯ್ ರ್ಸ್ವಲ , ತಿಚೊ ಬ್ಳ್ಪಯ್ ಯುಾ ಸೇಬಿಯಸ್ ತಾಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಲ ಾ ನ್ ಉಭೊ ಆಸ್ವ, ಸವ್ತಾಿಂ ನೆಾ ಸ್ವಲ ಾ ಿಂತ್ ತನಾ್ ಿಂಚಿಂ ಆಮಾ್ ಾ ಸಂಪ್ ದಯ್ಚಿಂ ವಸುತ ರಿಂ ಆನಿ ದಗಾಿಂ ಐವಿ ಪಾ್ ಸ್ ವಾ ಡಲ ಭಾವ್ಯ್ ಆಸ್ವತ್. 1987 ವಸ್ವಾಿಂತ್ ತಿ ಆತಾಿಂ ತಿಣಿಂ ರಿಂವ್ತ್ ಾ ಫಾಲ ಾ ಟಿಂತ್ ವಸಿತ ಕರಿಂಕ್ ಆಯಲ . ಆತಾಿಂ ತಿಚಿಂ ನಶ್ಟೀಬ್ಚ್ಚ್ ಮಾ ಣಾ ತ್ ತಿಚಾ

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭೊಿಂವ್ತರಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾ್ ಯೆಚಿಂ ತಸಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಸಂತತಿಿಂತಿಲ ಿಂ ಕೊೀಣ್ಿಂಚ್ಚ ನಾಿಂತ್ ತರೀ ಏಕ್ ತಿಚ ಜಗು್ ತಾ್ ಯ್ ಪಳೆಿಂವೆ್ ಿಂ ಕುಟಮ್ ಮಾಸಾ್ನ್, ್ೀನಾ, ಮಿೀರ ಆನಿ ಮನೀಜನ್ ತಿಕಾ ಪಸಿ್ ಕೆಲಿಂ ಏಕೆಾ ಆವಯ್ಪರಿಂ ಆನಿ ಆಜೆಾ ಪರಿಂ ತಾಿಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹರಿಂನಿ ಆಪಲ ಿಂ ಜೀವನ್ ಸ್ವರನ್ ಆಸ್ವ. ಪ್ನೆಸೊಂ ಕುಟ್ವಮ್: ಕಥೊ್ಕ್ ಸಮುದಯ್ಚ್ಯಾ ವಂಶಾವಳಚೊ ರ್ರಯ್ಯ ರ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಡ್ಟ| ಮೈಕಲ್ಲ ಲೀಬ್ಬ, ಐವಿಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ಯಚ ಚರತಾ್ ರ್ರಯ್ತ ನಾ, ಐವಿ ಕೊಿಂಕಣಿ ಕಥೊ್ಕ್ ಮಥಯಸ್ಪ್ ಭು ವಂಶಾಿಂತಿಲ ಮಂಗುಿ ಚ್ಯಾ ಾ ಮಧು ಶಹರಿಂತ್ ಜಯೆವ್್ ಆಸ್್ಲ ಿಂ;

ಆಿಂಟೊನಿ ಜನ್ ಮಥಯಸ್, 1770 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಜಲಮ ಲಲ , ತೊ ಜಿಂವ್ತ್ ಸ್ವ ಪ್ ಪ್ ಥಮ್ ವಳ್ಕ್ ಧರ್ಲಲ ’ಮಥಯಸ್-ಪ್ ಭು’ ಕುಟಮ ಿಂತೊಲ ಜಚಿಂ ಕುಟಮ್ ಬ್ರಳ್ಯಮ ಣ್ ಿಂ. ಬ್ರಳ್ಯಮ ನಿ್ ಪಯಲ ಇಗಜ್ಾ ಹಾಾ ಚ್ಚ ಮಥಯಸ್ ಕುಟಮ ನ್ ಬ್ಳ್ಿಂದ್್ಲ ಮಾ ಣ್ಟಾ ಚರತಾ್ . ಆಮಾ್ ಾ ಐವಿಚೊ ಆಜೊ ಜಿಂವ್ತ್ ಸೊಲ ಆಿಂಟೊನಿ ಮಥಯಸ್ (1848-1940) ಸಕಾಾರ ಹುದಯ ಾ ರ್ ಆಸೊಲ , ತಾಲೂಕಾಚೊ ಮುಖ್ಣಲ್ಲ ಲೇಖ್ಯಕಾರ್ (ಎಕೌಿಂಟ್ಯಿಂಟ್). ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ತಾಣಿಂ ಘಾಟರ್ ಕಾಫ್ಲಾ ತೊೀಟ್ ಘೆತಲ ಿಂ ತಸಿಂಚ್ಚ ಸಭಾರ್ ಗೌರವ್ ಕಾಮಾಿಂ ತೊ ಕರನ್ ಆಸೊಲ ಆನಿ ತೊ ಆಪಲ ಾ 92 ವಸ್ವಾಿಂ ಪಾ್ ಯೆರ್ 1940 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಡಲ , ತಾಚ ಪಾ್ ಯ್ ತಾಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಭಾರಚ್ಚ ಲಿಂಬ್ಳ್ಯೆಚ ಆಸಿಲ ಮಾ ಣಾ ತ್. ಯುಾ ಸೇಬಿಯಸ್ ಪಿಯದದ್ಚ (‘18821948) ಐವಿ ಮೇರ ಮಥಯಸ್ವಚೊ ಬ್ಳ್ಪಯ್ ಜಿಂವ್ತ್ ಸೊಲ ಆನಿ ತಾಚ ಆವಯ್ ಜೂ್ಯ್ ಮಸ್ ರೇನಾ ಸ್ ಬ್ರಿಂದುಚಾ, ತಾಿಂಚಿಂ ಲ್ಗ್್ ಜ್ಲ ಿಂ ರಜಯ್ ಕಾಥೆದ್ ಲಿಂತ್ 1909 ಇಸಾ ಿಂತ್. ತಾಿಂಕಾಿಂ ಜಲಮ ಲಲ ಾ 7

46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭುಗಾಾ ಾಿಂ ಪಯ್ ಐವಿ ಜಿಂವ್ತ್ ಸಿಲ , ಹಾಾ 7 ಭುಗಾಾ ಾಿಂ ಪಯ್ ತಗಾಿಂ ಮಾತ್್ ಪರಪಕೆಾ ಕ್ ಪಾವಿಲ ಿಂ. ಶ್ಟಕಂವೆ್ ಿಂ ಜಿಂವ್ತ್ ಸೊಲ ಐವಿಚೊ ಕಾಳ್ಯಜ ಲಗಶ ಲ ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಣಲ್ಲ ಗೂಣ್ ಜಿಂವ್ತ್ ಸೊಲ , ಪಯೆಲ ಿಂ ತಿಣಿಂ ನಾಗುಾ ರ್ ’ಪ್ ವಿಡನ್್ ’ ‍ಂಿಂತ್ ತಿಣಿಂ ಭುಗಾಾ ಾಿಂಕ್ ಶ್ಟಖಯೆಲ ಿಂ, ತಾಾ ವೆಳ್ಯರ್ ವೃತಿತ ಧರನ್ ಜೀವನ್ ಸ್ವರಿಂಕ್ ಮಂಗುಿ ರ್ ಸೊಡ್್ ಭಾಯ್್ ವೆಚಿಂ ಆಸಲ ಿಂ. ಹಾಾ ವವಿಾಿಂ ಮಂಗುಿ ಗಾಾರಿಂಕ್ ವಿಸ್ವತ ರ್ ಜಗಾಾ ಿಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಿಂವ್್ ತಾಿಂಚಿಂ ಬುದಾ ಿಂತಾ್ ಯೆಚಿಂ ಕಾಮಾಿಂ ಪಳೆವ್್ ಹೆರಿಂ ಥಿಂವ್್ ಶಾಭಾಸಿ್ ಆರಿಂವಿ್ ಆನಿ ತಾಿಂಚ್ಯಾ ಕಲ ಆನಿ ರ್ರಾ ಮನಾನ್ ಸಮಾಜೆಚ ಸೇವ್ತ ತಿಿಂ ಕತಾಾ್ಿಂ, ಗಜೆಾವಂತಾಿಂಕ್ ಆಧರ್ ದಿಂವಿ್ ತಿಚ ಮಹಾನ್ ಆಶಾ ಜಲಲ ಾ ನ್ ತಿಚಿಂ ಲ್ಗ್್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಡಲ ಿಂ ಆನಿ ತಿ ಆಿಂಕಾಾ ರ್ಚ್ಚ ಜಿಂವ್್ ಉ್ಾ. ಥೊಡ್ಟಾ ದೀಸ್ವಿಂ ಆದಿಂ ತಿ ತಿಚೊ ಆದಲ ಉಗಾಡ ಸ್ ಜವ್ಡ ಕರನ್ ಮಾ ಣ್ಟ್ ಕೀ ತಿ ವಾ ಡ್ಟಿಂ ಭುಗಾಾ ಾಿಂಕ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಲರೆಟೊಾ ಸ್ಕ್ ಲ್ಲ, ಕಲ್್ ತಾತ ಿಂತ್ ಆತಾಿಂ ಕೊಲ್್ ಟ; ಐವಿ ಕಲ್್ ತಾತಚ್ಯಾ ಮಿಡ್ಲ್ಲಟನ್ ರಸ್ವತ ಾ ವಸಿತ ಕರನ್ ಆಸಿಲ . ತಿಣಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ ಮೆಳ್ಯ್ ಾ ಪಯೆಲ ಿಂ 1947 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಕರಚಿಂತ್ ತನಾ್ ಿಂ ತಿಂ ಬಿ್ ಟಷ್ ಇಿಂಡಯ್ಚೊ ಭಾಗ್ ಜಿಂವ್ತ್ ಸೊಲ ವೃತಿತ ಕೆ್ಲ . ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟಮ ಿಂತಿಲ ಏಕಲ ಗಾಲ ಾ ಡಸ್ ಡಸೊೀಜ (ಕರಾ), ಕಲ್ ತಾತ ಿಂತ್ ಜಯೆವ್್ ಆಸಿಲ ಆನಿ ತಿಿಂ ದಗಾಿಂಯ್ ಕೆನಾ್ ಿಂಯ್ ಪ್ ವ್ತಸ್ ಕರನ್ ಆಸಿಲ ಿಂ; ತಿ ಜೂನ್

2019 ವೆರ್ ಮಂಗುಿ ರಿಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವಿಲ . ಐವಿನ್ ಕೆನಾ್ ಿಂಚ್ಚ ಮಂಗುಿ ಚಾ ’ಪ್ ಗತಿ’ ಪಳೆನಾಸ್ವತ ಿಂ ರವ್್ಲ ನಾ. ಆಪಿಲ ಿಂ ಸಭಾರ್ ಕುಟಮ ದರಿಂ , ತಸಿಂಚ್ಚ ಆಿಂಕಾಾ ರ್ ಕಜನ್ ಐವಿ ಕರಾ, ಜೀಯ್ ಮರಣ್ ಪಾವಿಲ ಆಗೊಸ್ತ 2016 ಇಸಾ ಿಂತ್, ತಿ ಥೊಡೊ ತಿಂಪ್ ಆಮಾ್ ಾ ಖ್ಯಾ ತ್ ಐವಿ ರ್ರರ್ರ್ ಜಯೆವ್್ ಆಸಿಲ . ತಿ ಮಾ ಣ್ಟಾ ತಾಣಿಿಂ ಕೆಲಲ ಾ ಜೀನ್್ ವ ಡಎನ್ಎ ಪ್ ಕಾರ್ ಚಡೀತ್ ಪಾ್ ಯ್ ವ್ತಿಂಚ್ಚ್ಲ ಿಂ ಕುಟಮ್ ಮಾ ಣ್ ದಖಲ್ಲ ಕೆ್ಲ ಿಂ ಆಸ್ವ. ಆಗೆ್ ಸ್ವಚ ಪನಿಾ ವಿದಾ ರ್ಥಾಣ್ - ಹಾಾ ಸಂಸ್ವಥ ಾ ಪಾ್ ಸ್ ಐವಿಕ್ ಚಡ್ ಪಾ್ ಯ್: ಆಮಾ್ ಾ ಮೊಗಾಚ ಐವಿ, ರ್ಹುಷ್, ಏಕ್ಚ್ಚ ಪನಿಾ ವಿದಾ ರ್ಥಾಣ್ ಸ್ವಿಂತ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಕಾಲೇಜಚ, ಸಂತತ ಥಿಂವ್್ ಸಂತತಿ ಹಾಿಂಗಾಸರ್ ಶ್ಟಕಾಲ ಾ ಿಂತ್. ಸ್ವಿಂತ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಪ್ ಥಮ್ ಕಥೊ್ಕ್ ಸಿತ ಾೀಯ್ಿಂಚ ಕಾಲೇಜ್ ದಕಷ ಣ್ ಭಾರತಾಿಂತ್ ಆನಿ ಅಖ್ಯಾ ದೇಶಾಿಂತ್ ದುಸಿ್ ಯೆಿಂವ್ತ್ ಾ ವಸ್ವಾ ದಶಕ್ ಸಂಪಯ್ತ ಆನಿ ಹಾಾ ವಿಿಂಚ್ಯಯ ರ್ ಕಾಲೇಜಚ ಆದಲ ವಿದಾ ರ್ಥಾನ್ ಐವಿ ಮೇರ ಮಥಯಸ್ 105 ವ್ತಾ ವಸ್ವಾಚ್ಯಾ ಜಲಮ ದೀಸ್ವಚೊ ಮೈಲಫಾತರ್ ಉತತಾಾ. ಸ್ವಿಂತ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ 1921 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಐವಿ ಜಲಮ ಲಲ ಾ ಪಾಿಂಚ್ಚ ವಸ್ವಾಿಂ ಪಯೆಲ ಿಂಚ್ಚ ಜಲಮ ್ಲ , ತಿಚಿಂ ಪಾ್ ಥಮಿಕ್ ಶ್ಟಕಾಪ್ ಮಾಜಾಲ್ ಾ ಸಿಂಟ್ ಮೇರಸ್ ಶಾಲಿಂತ್ ಜ್ಲ ಿಂ ತನಾ್ ಿಂ ತಿಂ ಶಾಲ್ಲ ಮಿಲರ್ ಇಗಜೆಾಚ್ಯಾ ಮಾಿಂತಾಖ್ಯಲ್ಲ ಆಸಲ ಿಂ, ಹೆಿಂ

47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಿ ಭಾರಚ್ಚ ಉಲಲ ಸ್ವನ್ ಸ್ವಿಂಗಾತ . ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ತಿ ತನಾ್ ಿಂಚ್ಯಾ ಮಂಗುಿ ರ್ ಚ್ಯ್ಿಂಪರಿಂ ಬ್ರಿಂದುಚ್ಯಾ ಾ ಸ್ವಿಂತ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಕಾಲೇಜಕ್ ಭತಿಾ ಜ್ ಬಿಎ ಡಗ್ ಜೊಡಲಗಲ . ತಾಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ತಿಣಿಂ ರಜಿಂಯ್ತ ಲ ಾ ಸ್ವಿಂತ್ ಆನ್್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಶ್ಟಕ್ಷಕ ಜಿಂವ್್ ಶ್ಟಕಾಪ್ ಜೊಡಲ ಿಂ. ಸ್ವಿಂತ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ತಿಚ್ಯಾ ದಶಕೊೀತ್ ವ್ತಚ್ಯಾ ಜಲಮ ದೀಸ್ವ 2015 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಮಾ ಳೆಿಂ "ಆಮೆ್ ಾ ಲಗಿಂ ಆದಲ ಿಂ ದಸತ ವೇಜಿಂ ನಾಿಂತ್ ವಿದಾ ರ್ಥಾಿಂಚ ಚರತಾ್ ಪಳೆಿಂವ್್ . ಆಮಾ್ ಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯೆಲ ಿಂ ಕೀ ವಿದಾ ರ್ಥಾಿಂ ಮಧಿಂ ಆಸ್ವತ್ ಪನಿಾಿಂ ವಿದಾ ರ್ಥಾನಿಿಂ ಪಾಿಂಚ್ಚ ಪಿಳೆುಚಿಂ, ಸ ಪಿಳೆುಚಿಂ, ಸ್ವತ್ ಪಿಳೆುಚಿಂ, ಆಟ್ ಪಿಳೆುಚಿಂ, ನೀವ್ ಪಿಳೆುಚಿಂ ತಸಿಂಚ್ಚ ಥೊಡಿಂ ಧ ಪಿಳೆುಚಿಂ ಸಯ್ತ , ಜೆನಾ್ ಿಂ ತಿಿಂ ತಾಿಂಚ್ಯಾ ಭುಗಾಾ ಾಿಂಕ್ ಹಾಾ ಕಾಲೇಜಕ್ ಧಡ್ಟಾ ತ್ ತನಾ್ ಿಂ ಹಾಾ ಕಾಲೇಜಕ್ ಏಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಿಂವ್್ ತಾಿಂಚಿಂ ರ್ರೆಿಂ-ಫಾ್ಿಂ ಉಲಂವ್ತ್ ಾ ಕ್. ಪ್ಪಣ್ ಆಮಿಿಂ ಯೆದಳ್‍ ದಶಕ್ ಮಾರ್ಲಲ ಾ ಹೆರ್ ಪನಾಾ ಾ ವಿದಾ ರ್ಥಾಣಿಿಂಕ್ ಪಳೆ್ಲ ಿಂ ವ ಆಯ್್ ್ಲ ಿಂ ನಾ, ರ್ಹುಷೆ ಐವಿಚ್ಚ ಪ್ ಪ್ ಥಮ್ ಪನಿಾ ವಿದಾ ರ್ಥಾಣ್ ಹೊ ದಖೊಲ ರಚಿಂಕ್." ತ್ತಚ್ಯಯ ಜಿೀವನ್ಹಚರ್ ಆನಿ ಚಟುವಟಿಕೊಂಚರ್ ನದ್ರ್: "ದಶಕಾಿಂತಿಲ ಐವಿ ಏಕ್ ಮೊಗಾಳ್‍, ಮಯ್ಾ ಸಿ, ಭಾರಚ್ಚ ಸ್ವಧಿ ವಾ ಕತ ಜಿಂವ್್ ತಿಣಿಂ ತಿಚಿಂ ಜೀವನ್

ಬ್ಳ್ಿಂದುನ್ ಹಾಡ್ಟಲ ಿಂ ಖಂಡತ್ ಜಿಂವ್್ .....ತಿಚ್ಯಾ ಶೆಿಂಬ್ಬರವ್ತಾ ಜಲಮ ದೀಸ್ವ ಪಾ್ ಸ್ ಕುಡಿಂತ್ ನಿತಾ್ ಣ್ ದಸ್ವತ ತರೀ ಕೊರೀನಾ ಮಹಾಮಾರ ತಿಚಾ ಲಗಿಂಚ್ಚ ಆಯಲ ನಾ," ಮಾ ಣ್ಟ್ ಏಕ್ ಮಾತಾೊ ರ ಸಿತ ಾೀ ಟಲ್ಲಲ ಾ ಪೇರಸ್, ಜಕಾ ಆಸ್ವ ವಳ್ಕ್ ಐವಿಚ ಸಭಾರ್ ಕಾಳ್ಯ ಥಿಂವ್್ ದೇವ್ತಸಾ ಣ್ ಆನಿ ಧಮಾಾಚ ಪಾತಾ ಣಿ ತಿಚ ವಿಶೇಷ್ ಪಾ್ ದನಾ ತಾ ತಸಿಂ ಮಾಗಾತ ಸವ್ತಾಿಂನಿ ಆಮಿಿಂ ಜೀವನಾಿಂತ್ ಸಂತೊಸೊ ರತ್ ತಸಿಂ ಯಶಸಿಾ ೀ ಜಿಂವ್್ ಜಯ್ ಮಾ ಣ್, ತಿಕಾ ಸೊಸುಿಂಕ್ ತಾಿಂಕಾನಾ ಕೊಣ್ಟಯ್ ಅನಿೀತ್ ಜಲಾ ವ ದಯ್ಳ್ಯಯ್ ಮೆಳ್ಣ್ಿಂಕ್ ನಾ ಜಲಾ ರ್, ತಿ ಸದಿಂಚ್ಚ ಸವ್ತಾಿಂಕ್ ಮಾಗಾತ ಜಯ್ತ . ತಿಕಾ ಥೊಡೊಾ ಪಿಡ್ಟ ಆಸೊಲ ಾ ತಿಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಿಂತ್ ಉಣ್ಟಾ ಮಾಪಾಚ ಘುಿಂವಳ್‍, ವಯ್್ ಸಕಯ್ಲ ವೆಚಿಂ ಗೊೀಡ್ ಮೂತ್, ಪ್ಪಣ್ ಆತಾಿಂ ತಿ ಹೆಿಂ ಸವ್ಾ ಪಾಟಿಂ ದವ್್ ಿಂಕ್ ಸಕಾಲ ಾ , ಪ್ ಸುತ ತ್ ಉತರ್ ಪಾ್ ಯೆಚ್ಯಾ ಸದಿಂಚ್ಯಾ ದೂಖಿಿಂ ಪಾ್ ಸ್ ತಿ ಆತಾಿಂಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕೀ ಲಾ ನ್ ಪಾ್ ಯೆಚ್ಯಾ ಿಂಕ್ ಲ್ಜೆಕ್ ಘಾ್್ ಾ ತಸ್ ಆಸ್ವ. ವ್ತಚ್ಚಚಿಂ, ಫುಲಿಂ ತೊೀಟಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕಚಾಿಂ, ಚತ್್ ಕಲ ಸೊಡಂವಿ್ , ಶ್ಟಿಂವೆ್ ಿಂ ಜಿಂವ್ತ್ ಸ್ವ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಜ ಕ್ ಲಗಶ ್ಿಂ ತಸಿಂಚ್ಚ ತಿಕಾ ಜಯ್ ಸದಿಂಚ್ಚ ನಿತಳ್ಯಯ್ ಆನಿ ಸಾ ಚಾ ತಾ. ಭಲಯೆ್ ಖ್ಯತಿರ್ ತಿ ಸದಿಂ ತಾಜ ಕಾತ್ ಕಾಡ್್ಲ ಲಸುಣ್ ಆನಿ ಸಥ ಳೀಯ್ ಕೊಡು ವಸುತ ಕಾರತಿಂ ಕಡ, ತಿಚ್ಯಾ ಚ್ಚ ಘಚ್ಯಾ ಾ ತೊೀಟಿಂತ್ ತಿಣಿಂ ಲಯ್ಲ ಿಂ.

48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಿಚ ಭಲಯ್ ಆನಿ ಖ್ಯಣ್ ಪಳೆಿಂವ್್ ಅಜಪ್ಚ್ಚ ಜತಾ, ಆತಾಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ಆಸಿ್ ಿಂ ಸವ್ಾ ಪ್ ಗತಿಪರ್ ವಜಾ ನಿಕ್ ಅಭಿಪಾ್ ಯ್ಚ ಆತಾಿಂಚ್ಯಾ ದೀಸ್ವಿಂನಿ ಪಳೆಿಂವ್್ ಮೆಳ್ಣ್್ ಾ . ತಿಚೊ ವ್ತದ್ ಕೀ ರಿಂದಾ ಯ್ ಜಿಂವ್ತ್ ಸ್ ಭಾರಚ್ಚ ರ್ರ ತಜೆಿಂ ಜೀವನ್ ಭಲಯೆ್ ಭರತ್ ದವ್್ ಿಂಕ್ ಜಯ್ ಜಲಾ ರ್ ಮಾ ಣ್ಟಾ ತ್ ಭಲಯೆ್ ತಜ್ಾ ಆನಿ ಲಿಂಬ್ ಜಯೆಿಂವ್್ ಜಯ್ ಜಲಾ ರ್. ಪ್ಪಣ್ ಆಮಿ್ ಐವಿಬ್ಳ್ಯ್ ತಾಕಾ ರ್ದ್ಿ ವಿರೀಧ್. ತಿ ರಿಂದಾ ಯ್ ಖ್ಯತಾ ಭಾರಚ್ಚ ಆರ್ಪ್ ಪ್. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಖ್ಯಣ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಮಾಸಿಿ , ಮಾಸ್, ಗೊಡಶ ಿಂ, ಚೊಕೆಲ ಟಿಂ ಆಮಿ ಸವ್ತಾಿಂ ಪಾ್ ಸ್ ಪ್ ಥಮ್ ಐಸ್ ಕ್ ೀಮ್! ’ಕಸ್ವತಳ್‍ ಖ್ಯಣ್’ (ಜಂಕ್ ಫೂಡ್) ತಿಚ್ಯಾ ಪಟ್ಯಾ ರ್ ವಯ್್ ಆಸ್ವ. ತಿಕಾ ಕೆಳಿಂ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಜೀವ್ತಚ ಗಾಿಂಟ್ ಸವ್ಾ ಫಳ್ಯಿಂ ಪಯ್ . ತಿಕಾ ಪಯ್ಚಲ ಮೊೀಗ್ ರಿಂಬ್ಲಲ ಚ್ಚ ಕೆಳ್ಯಾ ಿಂಚರ್. ತಿಣಿಂ ಖ್ಯಣ್ ಖ್ಯಿಂವೆ್ ಿಂ ಸವಾಯ್ ಸ್ವಧರಣ್ ವಾ ಕತ ಿಂ ಪರಿಂಚ್ಚ. ತಿಕಾ ಆದಲ ಾ ಕಾಳ್ಯಚಿಂ ಕಂಟ್ ಆನಿ ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತ್ ಮನಪಸಂದ್ಚಚಿಂ... ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಜಮ್ ರೀವ್್ , ಕಲ ಫ್ ರಚ್ಯಡ್ಾ, ಎ್ಾ ಸ್ ಪ್ ಸಿಲ , ಹೆಿಂ ನಹಿಂ ಆಸ್ವತ ಿಂ ಆದಲ ಿಂ ಕೊಿಂಕಣಿ ಪದಿಂ. ಘಚ್ಯಾ ಾ ಶೊೀಕೇಜಿಂತ್ ತಿಣಿಂ ಸ್ವಿಂಬ್ಳ್ಳ್‍್ ದವರ್್ಲ ಿಂ ಎಲ್ಲಪಿ ರೆಕೊಡ್್ ಾ ಪಳೆವಾ ತಾ! ತಿ ಆತರಯೇನ್ ಟೀವಿ ಪಳೆವ್್ ಆಸ್ವ ಸಂಗೀತ್, ಧರವ್ತಹ ಆನಿ ವ್ತತಾಾ ರ್ರಾ ನ್ ಮತ್ ದೀಿಂವ್್ ಆನಿ ಆತರಯೇನ್. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಛಾನೆಲಿಂ ಜಿಂವ್ತ್ ಸ್ವತ್ ಧಮಿಾಕ್;

ತಿಕಾ ಧಮಿಾಕ್ ಛಾನೆಲಿಂನಿ ದಖಂವಿ್ ಕಾಯ್ಾವಳ್‍ ಮುಖಾ ಜಿಂವ್್ ಮಂಗುಿ ಚಾಿಂ ಆನಿ ವ್ತತಿಕಾನಾಚಿಂ. ಕೊರೀನಾ ಮಹಾಮಾರನ್ ತಿಚಾ ರ್ ಪರಣ್ಟಮ್ ಘಾಲಲ ನಾ, ಥೊಡ್ಟಾ ತಿಂಪಾಕ್ ತಿ ರ್ರ್ಯ್ ಸುವ್ತತರ್ ಜಯೆತಾ ಆನಿ ಭೆಟ್ ದಿಂವಿ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ತಿಚ ಚ್ಯಕ್ ಕತಾ್ಿಂ ಮಾತ್್ . ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಮಾಪಾನ್ ಐವಿಕ್ ಅಸಕ್ತ , ಪಾ್ ಯೆಸ್ಥ ವಾ ಕತ ಮಾ ಣ್ ಹಾಾ ತಿಚ್ಯಾ 105 ವಸ್ವಾಿಂ ಪಾ್ ಯೆಕ್ ತಲ್ನ್ ಕರಿಂಕ್ ಜಯ್್ . ತಿಕಾ ಮೆಳ್ಯಿ ಾ ರ್ ಸುಢಾಳ್‍ ಉಲ್ಯ್ತ ಆನಿ ತಿಚಾ ಲಗಿಂ ರ್ಸೊನ್ ಉಲಂವೆ್ ಿಂ ಮಾ ಳ್ಯಾ ಮಝಾ ಜತಾ. ದಸಿಂರ್ರ್ 9, 2020 ತಿಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಿಂತಲ ಿಂ ಏಕ್ ತಾಿಂಬ್ಳ್ಡ ಾ ಅಕ್ಷರಿಂನಿ ರ್ರಯಲಲ ದವಸ್, ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಿಂನಿ ವಿೀಡಯ್ಚೀ ಕೊೀಲರ್ ಪಳೆಲಿಂ ರ್ರೆಿಂ ಮಾಗುನ್, ಐವಿ ಮೇರ ಮಥಯಸ್ ಮಂಗುಿ ರಿಂತ್ ಜಯೆತಾ 105 ವಸ್ವಾಿಂಚ ಪ್ಪಣ್ ಆಜೂನ್ ತರಣ್ ಕಾಳ್ಯಜ ಚ ಆನಿ ಸದಿಂ ಉಲಲ ಸ್ವಚ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಪಾ್ ಯೆರ್ ಜಗು್ ತಾ್ ಯೆಚಿಂ ಆಪಲ ಿಂ ಜೀವನ್ ಸ್ವಚಾ - ತಿಕಾ ಕತಿಲ ಿಂ ವಸ್ವಾಿಂ ಜಯ್ ತಿತಿಲ ಿಂ ವಸ್ವಾಿಂ ತಿ ಜಯೆಿಂವಿಯ ಆನಿ ತಿಚಾ ರ್ ದೇವ್ತಚಿಂ ಆಶ್ಟೀವ್ತಾದಿಂ ಸದಿಂಕಾಳ್‍ ಪಡೊಿಂದತ್.

ಲೇಖಕ್: ಐವನ್ ಸಲ್ವಾ ನ್ಹಾ -ಶೆಟ್

49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಂಜಾಬಾೊಂತ್ ರೈತ್ ಕಿತಾಯ ಕ್ ಉಚ್ಯೊಂಬೊಳ್ ಜಾಲ್ವಯ ತ್? A. ಸಕಯ್ಲ ದ್ಲ ತಸಿಾ ೀರ್ ಪಳೆಯ್:

1.ಪಂಜಬ್ ರಜಾ ಚಾ ಸ್ವಗಾ ಳೆಗಾರ್ ರಸ್ವತ ಾ ಕ್ ದ್ಚಿಂವ್ತಲ ಾ ತ್. ದ್ಲ ಚಲ ಮಾ ಣ್ ತಾಿಂಚೊ ಉಲ. ದ್ಲ ಚಾ ಥಂಡಯೆಿಂತ್ ರಜ್ಾ ಗಡರ್ ತಂಬು ಘಾಲ್ಲ್ ತ ರ್ಸ್ವಲ ಾ ತ್. ಮೊೀದಚ್ಯಾ ಕೇಿಂದ್್ ಸಕಾಾರನ್ ಶೆತಾ್ ರ ಶೆತಾಕ್ ಲಗು ಜಿಂವಿ್ ಿಂ ತಿೀನ್ ನವಿಿಂ ಕಾನ್ಶನಾಿಂ ಮಂಜೂರ್ ಕೆ್ಲ ಿಂ, ಹಾಾ ವಿರದ್ಿ ಪ್ ತಿಭಟನ್ ತ ಕತಾಾತ್. ತಸಿಾ ೀರೆಿಂತ್ ಚಡ್ ಪಾ್ ಯೆಸ್ತ ಸಿಖ್ ದಸ್ವತ ತ್. ಸಿಖ್ ಕತಾಾ ಕ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಪಂಜಬ್ಳ್ಿಂತ್ ತ ರ್ಹುಮತ್ ಜಣ್. ಪಾ್ ಯೆಸ್ತ ಕತಾಾ ಕ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್, ಸಂಪ್ ದಯಕ್ ರೈತ್ ಚಡ್ಟತ ವ್

ಮಾತಾರೆ. 2. ಹ ತಸಿಾ ೀರ್ ದಕವ್್ , ಮೊೀದಚಾ ಥೊಡ ಮಂತಿ್ ಹೆ ಶೆತಾ್ ರ ನಿಂ ರ್ಗಾರ್ ವಿದುದ್ಿ ಪಾಡತ ಚ್ಯಾ ಿಂನಿಿಂ ಬ್ಳ್ಡ್ಟಾ ಕ್ ಹಾಡಲ ್ ಬ್ರರೀಜ್ಗಾರ್ ಜಣ್ ಮಾ ಣ್ ವ್ತದ್ ಕತಾಾತ್. ಹೆ "ಖ್ಯ್ಸ್ವತ ನಿ ಉಪಾ್ ಟ" ಮಳ್ಣ್ಿ ಫಟ್ ರ ಸಕಾಾರ ನಾರ ಆಯ್ಚ್ ಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಯತ . ಹೆ ಪಾ್ ಯೆಸ್ತ ಸ್ವಗಾ ಳೆಗಾರ್ ಆಪಿಲ ಸಗಿ ಜಣಿ ಗೊೀಿಂವ್ ಆನಿಿಂ ತಾಿಂದುಳ್‍ ಪಿಕವ್್ ಸ್ವರೆಲ ್ ಜವ್ತ್ ಸ್ವತ್. ಆವ-ಬ್ಳ್ಪೈನ್ ಸುರ ಕೆ್ಲ ವ್ತಾ ಪ್ತ ಭುಗಾಾ ಾಪಣ್ಟರ್ ಥವ್್ ಪಳೆವ್್ ಆನಿಿಂ ಶ್ಟಕೊನ್ ಆಪಾಲ ಾ ತನಾಾಟ್ಪಣ್ಟರ್ ಮುಕಾರನ್ ತಾಣಿಿಂ ವೆ್ಲ . ಅತಾಿಂ ಅಚ್ಯನಕ್ ಮುಗುಯ ನ್ ವೆತ್ ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ಬ್ರಾ ಿಂ ತಾಿಂಕಾಿಂ. 3. ಸಕಾಾರ್ ಕತಿಂ ಕರಿಂಕ್ ಚಿಂತಾ ತಿಂ ಸ್ವಗಾ ಳೆಗಾರಿಂಕ್ ಸಾ ಷ್ಾ ಸಮಜ ಲಿಂ. ಮಾತ್್ ಸಕಾಾರ್ "ಮುಕಾಮುಕಾರ್" ಆಪಲ ಉದ್ಚಯ ಸ್ ಉಚ್ಯರನಾಿಂ. ಚೊರಾ ಿಂ - चोरि चोरि चुप्के चुप्के ಸ್ವಗೊಳೆ ಶೆತಾಿಂತ್ "ರ್ದಲ ವಣ್"

50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಡುಿಂಕ್ ಸಕಾಾರ್ ಆಶೆತಾ. ಪನಾ್ ಸ್ಸ್ವಟ್ ವಾ ಸ್ವಾಿಂ ಪೈ್ಿಂ, ಆಮೊ್ ದೇಸ್ ಜೇಿಂವ್್ ನಾತಲ ಲ begging bowl ಜವ್್ ಆಸೊಲ . ತವಳ್‍ ಪದ್ಚಾ ರ್ ಆಸಲ ಲಾ ಶಾಸಿತ ಾ ಆನಿಿಂ ಇಿಂದರ ಸಕಾರಿಂಕ್ ದೇಸ್ವಚಾ ಪ್ ಜೆಕ್ ಪಸ್ ಾ ಿಂ ಏಕ್ ವಾ ಡ್ ಸಮಸ್ ಿಂ ಜವ್್ ಆಸಲ ಿಂ. ಗೊೀಿಂವ್ ದೀಿಂವ್್ ಅಮೆರಕಾನ್ PL-480 ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ಸಿ್ ೀಮ್ ಲಗು ಕನ್ಾ ಆಪಿಲ ಿಂ ಶತಾಾಿಂ ದವ್ಾ್ಿಂ. ಲ್ಜೆಾ ಚಿಂ ಶತಾಾಿಂ ಪ್ಪಣ್ ಕತಿಂ ಕರಿಂಕ್ ಜತಾ? ಕಡ ಪಡಲ ಲ ಗೊೀಿಂವ್ ತರಾ ೀ, ಅಮೇರಕನ್ ಗೊೀಿಂವ್ ಆಮಾ್ ಾ ರೇಶನ್ ದುಕಾನಾಿಂ ಮುಕಾಿಂತ್್ ಪಬಿಲ ಕಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಲ . 4. ಗೊೀಿಂವ್ ಆನಿಿಂ ತಾಿಂದುಳ್‍ ಮುಕೆಲ್ಲ ಜೆವ್ತಣ್ ಜವ್್ ಆಸಲ ಿಂ. ದ್ಚಕುನ್, ಹಿಂ ದೀನ್ ಧನಿ (grains) ವಾ ಡ್ ಮಾಫಾರ್ ಉತಾಾ ಧನ್ ಕರಿಂಕ್ ಸಕಾಾರನ್ ಮಾಿಂಡವಳ್‍ ಘಾ್ಲ . ಶೆತಾ್ ರ ಲೀಕಾನ್ ಆಪಾಾ ಿಂ ಗಾದಾ ಿಂನಿಿಂ ಪಿೀಕ್ ವ್ತಡಂವ್್ ಘಜ್ಾ ಪಡ್ ಾ ಿಂ ಉದಕ್, ವಿೀಜ್, ಕ್ ಶ್ಟ-ವ್ ದಯ ಖ್ಯಣ್ (fertilizer) ಆನಿ ಕ್ ಮಿ-ನಾಶಕ್ ಒಕೊತ್ (pesticide) ಉಣ್ಟಾ ಮೊೀಲರ್ ಕಂಟೊ್ ಲ್ಲ ಪದಯ ತಿ ಮುಕಾಿಂತ್್ ಸಕಾಾರನ್ ದ್ಲ ಿಂ. ಅಸಲಾ ಿಂ ಕ್ ಷ್ಟ ನಿೀತಿಿಂ ವವಿಾಿಂ " green revolution" ಜ್ಿಂ. ಆಮಿ್ ಪಜಾ ವ್ತಡೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಧನಿ ಆನಿಕ ಚಡತ್ ಮಾಫಾನ್ ಉತಾಾ ಧನ್ ಜ್ಿಂ. 5. ಹೆಿಂ ಉತಾಾ ಧನ್ ಆಪಯ ಿಂ ವಾ ಸ್ವಾನ್ವಾ ಸ್ವಾ ಘೀಶ್ಟತ್ ಕೆಲಲ ಾ ಮೊೀಲಿಂಕ್ ಶೆತಾ್ ರಾ ಿಂ ಥವ್್ ಘೆಿಂವೆ್ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ Food Corporation of India ಆನಿಿಂ APMC ಹಿಂ ದೀನ್ ಮಹತಾಾ ಚಿಂ

ಸಂಘಟನಾಿಂ ಉಭಿಿಂ ಕೆ್ಲ ಿಂ. APMC ರಜ್ಾ ಸಕಾಾರನ್ ಚಲ್ವ್್ ವಚಾಿಂ ಮಾಕೆಾಟ್. Food Corporation of India ಕೇಿಂದ್್ ಸಕಾರನ್ ಚಲ್ವ್್ ವಚಾ ಕಂಟೊ್ ಲ್ಲ ಸಿಸಾ ಮ್. ಸಕಾಾರ ಹಶಾಾ ರಾ ಿಂ ಪ್ ಮಾಣಿಂ APMC ಬ್ಳ್ಜರಿಂತ್ ಗೊೀಿಂವ್ ಆನಿಿಂ ತಾಿಂದುಳ್‍ ತಸಿಲ ಿಂ ಧನಿ ಮೊಲಕ್ ಘೆವ್್ ಆಪಾಲ ಾ ಗುದಿಂವ್ತಿಂನಿಿಂ ದಸ್ವತ ನ್ ಕಚಾ ಜವ್ತಬ್ಳ್ಯ ರ, Food Corporation of India ಚ. ಹಾಾ ಗುದಿಂವ್ತಿಂ ಥವ್್ ಧನಿ ರೇಶನ್ ದುಕಾನಾಿಂಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕನ್ಾ ರೆಶನ್ ಕಾಡ್ಾ ಆಸಲ ಲಾ ಿಂಕ್ ವಿಕ್ ಸಿಸಾ ಮ್ Public Distribution System (PDS) ಆಸ್ವ ಕೆ್ಲ . ಹ ಸಿಸಾ ಮ್ ಚಲ್ವ್್ ವಚಾ ಜವ್ತಬ್ಳ್ಯ ರ Food Security Act (FSA) ಮುಕಾಿಂತ್್ ಸಕಾಾರ. ಹಾಾ FSA ಕಾಯ್ಯ ಾ ಚೊ ಆನಿಿಂ PDS ಸಂಘಟನಾಿಂಚೊ ಮೂಳ್‍ ಉದ್ಚಯ ೀಸ್ ಕ ದೇಸ್ವಿಂತ್ ಕೊೀಣ್ಯೀ ಜೆಿಂವ್್ ನಾಸತ ನಾಿಂ ಭುಕೆನ್ ವಳ್ಾ ಳ್ಣ್ಿಂಕ್ ನಜೊ. ಹ ಸ್ವವಾಜನಿಕ್ ಜವ್ತಬ್ಳ್ಯ ರ, ಲೀಕಾನ್ ವಿಿಂಚಲ ಲಾ ಸಕಾಾರಿಂಚ. ಪಾಟಲ ಾ ಪನಾ್ ಸ್ ವಾ ಸ್ವಾಿಂನಿಿಂ ಹಯೇಾಕಾ ಸಕಾರಿಂನಿಿಂ ಹ ಜವ್ತಬ್ಳ್ಯ ರ ರ್ರಾ ನ್ ಸ್ವಿಂರ್ಳ್ಯಿ ಾ . ಆಮಾ್ ಾ ದೇಸ್ವಿಂತ್ ಜೆಿಂವ್್ ನಾಸ್ವತ ನಾಿಂ, ಭುಕೆನ್ ಮರಣ್ ಪಾವೆಲ ್ ಸಂಧಬ್ಾ ನಾಿಂತ್. ಹ ಭಾರಚ್ಚ ದದಸ್ವ್ ಯೆಚ ಗಜಲ್ಲ. ಏಕಾ ಸಂತತ ಭಿತರ್, ಭಿಕಾರ ದೇಸ್, ಖ್ಯಿಂವ್್ ಜೇಿಂವ್್ ದರರ್ಸ್ತ ಆಸಲ ಲ ದೇಸ್ ಜವ್್ ರ್ದಲ ಜಿಂವ್್ ಹೊಾ ಶೆತಾ್ ರ ನಿತಿ ಕಾರಣ್ ಜವ್ತ್ ಸ್ವತ್.

51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


6. ಹ ಸಿಸಾ ಮ್ ಮಾ ಜಾ ಕಾಳ್ಯಚ್ಯಾ ಿಂಕ್ ಆನಿಿಂ ಹೆಾ ತಸಿಾ ರೆಿಂತ್ ದಸ್ವ್ ಾ ಸ್ವಗಾ ಳೆಗಾರಿಂತ್ ರ್ರಾ ಫಾಯ್ಯ ಾ ಚ ಜವ್್ ಆಸಿಲ . ಆಪಿಲ ಚ್ಚ ಸ್ವಗಾ ಳ ನಾತಲ ಲಾ ಮಾಮು್ ಪಜೆಾ ಾಕ್, ಪ್ ತಾ ಕ್ ಜವ್್ ಕಠಿಣ್ ದುಬ್ಳ್ಿ ಾ ಿಂಕ್ ಚಲ್ಲ ರ್ ಮೊೀಲಕ್ ಸಕಾಾರ್ ಧನಿ ವಿಕತ ಲ. ಫಾವ್ಡತಿಂ ಆನಿಿಂ ವ್ತಜೊ ದರರ್ ಸ್ವಗಾ ಳೆಗಾರಿಂ ಥವ್್ ಧನಿ ಮೊೀಲಕ್ ಘೆತಲ. ಅಶೆಿಂ ಸ್ವಗಾ ಳೆಗಾರಿಂಕ್ minimum support price (MSP) ಖ್ಯತ್ ನ್ ಮೆಳ್ತ ್ಿಂ. ಆಪಿಲ ವ್ಡವಿಾ ವಿಕೊನ್ ವಚನಾಿಂ ವ ಝಡೊನ್-ಪಡೊನ್ ವೆತಾ ವ ಉಿಂದ್ ಿಂನಿಿಂ ಖ್ಯವ್್ ವಿಭಾಡ್ ಜತಾ ಮಾ ಳಿ ಖಂತ್ ನಾಸ್ವತ ನಾಿಂ, ಶೆತಾ್ ರ ಜತಾ-ತಿತಿಲ ಚಡ್ ಆನಿಿಂ ಚಡ್ ವ್ಡವಿಾ ಉಬ್ಳ್ಜ ಯತ ಲ. 7. ಪಾಟಲ ಾ ದ-ಬ್ಳ್ರ ವಾ ಸ್ವಾಿಂ ಥವ್್ , ದೇಸ್ವಚ ಆರ್ಥಾಕ್ ಪರಸಿತ ತಿ ರ್ದಲ ್. ಅತತ ಿಂ, ಆಮಿಿಂ ದುಬ್ಬಿ ದೇಸ್ ನಿಂ; ರ್ದ್ಚಲ ಕ್ ಸಕಯ್ಲ ಾ ಮಧಾ ಮ್ ವಗಾಾಚೊ ಜಲಾ ಿಂವ್. ಲೀಕ್ ಗೆ್ ೀಸ್ತ ಜವ್್ ಯೇತಾನಾ, ಜೆವ್ತಯ ಚ ರೀತ್ ರ್ದಲ ತಾ. ಗೊಿಂವ್ ಆನಿಿಂ ತಾಿಂದುಳ್‍ ಮಾತ್್ ಖ್ಯಯ್್ ಕನಾಾಿಂ. ಚಡ್ ಮಾಫಾನ್ ಥರಿಂ-ಥರಿಂಚ ತಕಾಾರ, ರ್ಗಾ-ರ್ಗಾಿಂಚ ದಳ್‍ , ಫಳ್‍ ವಸುತ ತಶೆಿಂ ಮಾಸ್-ಮಾಸಿಿ ಖ್ಯಿಂವ್್ ಲಗಾತ . ಹಾಚೊ ಪರಣ್ಟಮ್ ಕ ಘಜೆಾ ಾ ವತಿಾ ಧನಿ ಉತಾಾ ಧನ್ ಜ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಖ್ಯಯ್್ ನಾಿಂ. ಖ್ಯಯೆ್ (demand) ಪಾ್ ಸ್ supply ಚಡ್ ಜತಾನಾಿಂ, ಸಕಾಾರ ಗುದಿಂವ್ (Food Corporation of India) ಭರನ್ ವ್ಡಿಂಪಾಾ ತ ತ್. MSP ದೀವ್್ ಧನಿ ಮೊೀಲಕ್ ಘೆಿಂವ್್

ಸಕಾಾರಕ್ ಮಾರಗ್ ಪಡ್ಟತ . ದ್ಚಕುನ್, ಕಶೆಿಂ ಪ್ಪಣಿ ಕನ್ಾ ಹೆಾ ಜವ್ತಬ್ಳ್ಯ ರೆ ಥವ್್ ಸುಟ್ ಸಕಾಾರಕ್ ಜಯ್. ದ್ಚಕುನ್, 50-55 ವಾ ಸ್ವಾಿಂ ಥವ್್ ಚಲನ್ ಆಯಲಲ ಾ ಶೆತಾ್ ರ ನಿೀತಿ ರ್ದುಲ ಿಂಕ್ ಸಕಾರಕ್ ಜಯ್. ದ್ಚಕುನ್ ಹೆ ನವೆ ಕಾಯೆಯ . 8. ಲೀಕ್ ಸಭೆಿಂತ್, ಸಕಾಾರ ಪಾಡ್ತ ಬಿಜೆಪಿಚಾ ಿಂ ರ್ಹುಮತ್ ಆಸ್ವ. ದ್ಚಕುನ್, ವಿರದ್ಿ ಪಾಡತ ಿಂ ಕಡಿಂ ಸಂವ್ತದ್ ಕರಜೆ ಮಾ ಣ್ ನಾಿಂ. ಸಕಾಾರ್ ಆಪಿಲ ಮನ್ಮಾನಿ ಕರತ . ಹಾಾ ದೀನ್ ವಸ್ವಾಿಂ ಥವ್್ ಸಕಾಾರಚಾ ಿಂ ಅಸ್ ಚ್ಯಲ್ಲಚಮ್ ಣ್ ವ್ತಡೊನ್ ಆಯ್ಲ ಿಂ. ಸಿ ಎ ಎ ಜಿಂವ್, ಅದತ ಕ್ 370 ಜಿಂವ್, ಸಕಾಾರಚ ದಶಾ ದಸ್ವತ . ಶೆತಾ್ ರ ಕಾನುನಾಿಂ ಮಂಜೂರ್ ಕತಾನಾಿಂ, ರಜ್ಾ -ಸಭೆಿಂತ್ ಮಾತ್್ ವಿರದ್ಿ ಪಾಡತ ಿಂಚೊ ಆವ್ತಜ್ ಆಯ್ಚ್ ಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಯತ . ರ್ಪನ್, ತಾಿಂಚೊ ಆವ್ತಕ್ ಮುಡುಾನ್, ಕೊೀಣ್ಟಚಾ ಿಂಯೀ ಆಯ್ಚ್ ಿಂಕ್ ತಯ್ರ್ ನಾತಲ ಲ ಸಕಾಾರ್, ಕಶೆ ಪ್ಪಣಿ ನವೆ ಕಾಯೆಯ ಜಾ ರ ಕತಾಾ. ಅಶೆಿಂ ಕೆಲಲ ಾ ಿಂ ಕಾಯ್ಯ ಾ ಿಂ ಪೈಕಿಂ ಹೆ ತಿೀನ್ ಶೆತಾ್ ರ ಶೆತಾಚಾ ಕಾಯೆಯ . ಪ್ ಸಿಡಿಂಟ್ ಆಪಾಲ ಾ ಚ್ಚ ಪಾಡತ ಚೊ, ಕಸೊಯ ರರ್ೊ ರ್ ಸಾ ಿಂಪ್. ಅಸಲಾ ಬ್ರ-ರಜ್-ಶಾಹ (undemocratic) ವ್ತತಾವರಣ್ಟಿಂತ್ ಶೆತಾ್ ರಾ ಿಂಕ್ ರಸ್ವತ ಾ ಕ್ ದ್ಚಿಂವ್ತನಾಸತ ನಾಿಂ, ದುಸಿ್ ವ್ತಟ್ ಕಸ್? B. ಸಕಯ್ಚಲ ಾ ಥೊಡೊಾ ತಸಿಾ ೀರಾ ಪಳೆಯ್:

52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರಿಂಬ್ಳ್ಯ ಿಂಚಾ ಿಂ ಶೆತ್

ಸೊತ ಾಬ್ರರಾಚಾ ಿಂ ಶೆತ್

ಡ್ ೀಗನ್ ಫೂ್ ಟಚಾ ಿಂ ಶೆತ್ ಸಕ್ ಡ್ ಶೆತಾ್ ರ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಬ್ಳ್ಿಂದುನ್ ಸಕಾಾರನ್ ಆಪಾಯ ಕ್ ವಾ ಡ್ ಮೊೀಲ್ಲ ದೀವ್್ , ಫ್ರ್ ೀ ವಿೀಜ್, ಉದಕ್ ಆನಿಿಂ ಉಣ್ಟಾ ದರರ್ agricultural inputs ದೀವ್್ , ಆನಿಿಂ ತವಳ್‍ ತವಳ್‍ ರೀಣ್ ಮಾಫ್ ಕನ್ಾ ರವ್ತಜೆ ಮಾ ಣ್ ರಕೊನ್ ರವನಾಿಂ.

ಪ್ ಗತಿ-ಪರ್ ಥೊಡ ಶೆತಾ್ ರ ಪಂಜಬ್ಳ್ಿಂತ್ಚ್ಚ ನಿಂ; ದ್ಚಸ್ವಿಂತ್ ಆಸ್ವತ್. ಹೆ ನವಿ ಶೆತಾ್ ರ ಹುಟೊಾ ಳ್‍ ಉತಾಾ ದನ್ ಕರಿಂಕ್ ಲಗಾಲ ಾ ತ್: ದಕಾಲ ಾ ಕ್, ವಯ್್ ಪಿಿಂತರಿಂನಿಿಂ ದಲಾ ಿಂತ್ ರಿಂದಾ ಯ್ ಆನಿಿಂ ಫಳ್‍ ವಸುತ ಿಂಚಿಂ ಶೆತಾಿಂ. ತನಾಾಟ್ಯ ಕ್ ಷ್ಟಕ್ ಯೂ-ಟುಾ ಬ್ ವಿಡಯ್ಚ ಪಳೆವ್್ , ಆನಿಿಂ ಶೆತಾ್ ರ ಸಭೆಿಂಕ್ ವಚೊನ್, ಆಪಿಲ ಪನಿಾ ವ್ತಾ ಪ್ತ ರ್ದಲ ಕರಿಂಕ್ ಲಗಾಲ ಾ ತ್. ಪಂಜಬ್ಳ್ಚೊ ಹವ್ಡ ರಿಂದಾ ಯೆಕ್ ವ್ಡಿಂರ್ಾ ತಾ: ಪ್ ತಾ ಕ್ ಜವ್್ ಶ್ಟಮಲ ಮಿಸ್ವಾಿಂಗ್. ಹಾಾ ಬುಲ್ಲ-ನಸ್ ರಿಂದಾ ಯೆಚೊ ಖ್ಯಯ್್ ಭಾರಚ್ಚ ವ್ತಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಟೊಮೆಟಿಂ ಥವ್್ ಕಚೊಾ ಕೆಚಪ್ ಖ್ಯಯ್್ ವ್ತಡ್ಟತ ಜಸಿಂ ದ್ಚಸ್ವಿಂತ್ Quick Service Restaurants (QSR) ವ್ತಡೊನ್ ಯೇತಾತ್. ತನಾಾ ಾ ಪಿಳೆುಕ್ KFC, Domino ಆನಿಿಂ Pizza Hut ಚಾ Pizza, Burger King ಆನಿಿಂ McDonald ಹಾಿಂಚಾ ರ್ಗಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚಟಾ ಟ್ ಖ್ಯಣ್ಟಿಂ ಕೆಚಪಾ ಸ್ವಿಂಗತಾ ಖ್ಯಿಂವಿ್ ಸವಯ್ ವ್ತಡೊನ್ ಯೆತಾ. ತಶೆಿಂಚ್ಚ, ಸೊಾ ಾೀ-ಬ್ರರಾ, ರಿಂಬ್ಳ್ಡ ಿಂ, ಡ್ ೀಗನ್ ಫೂ್ ಟ್, ಕವಿ ಫೂ್ ಟ್ ಅಸ್ಿಂ exotic ಫಳ್‍ ವಸುತ ಿಂಕ್ ಖ್ಯಯ್್ ವಿಪಿ್ ೀತ್ ವ್ತಡೊನ್ ಆಯ್ಲ . ಹೆಿಂ ಸಮಜ ಲಲ ಪ್ ಗತಿಪರ್ ಕ್ ಶ್ಟಕ್ ಆಪಾಲ ಾ ಮಾಲ್ಘ ಡ್ಟಾ ಿಂ ನಿಿಂ ದಕವ್್ ದ್ಲ ಗೊೀಿಂವ್ತಾಿಂದುಳ್‍ ಕ್ ಶ್ಟ ಸೊಡ್್ , ನವಿ ಕ್ ಶ್ಟ ಕರಿಂಕ್ ಲಗಾಲ . ಹಾಾ ಪ್ ಗತಿಪರ್ ಶೆತಾ್ ರಾ ಿಂಕ್ FCI, APMC, MSP, PDS ಇತಾಾ ದ ಪನಾಾ ಾ ಸಂಘಟನಾಿಂಚ ಘಜ್ಾ ನಾಿಂ. ತಾಿಂಚಾ ಖರದಗಾರ್ ಘರ ಬ್ಳ್ಗಾಲ ಕ್ ಯೇತಾತ್, ಸ್ವಟೊ ಕನ್ಾ ವ್ಡವಿಾ ಸ್ವಗ್ ತಾತ್, ತಕಶ ಣ್ ತಕಶ ಣ್

53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪೈಶೆ ದೀವ್್ ಸೊಡ್ಟತ ತ್. (ಊಡಾ ಜಲಲ ಾ ಿಂತ್ ಖಳೆ, ಕಾರ್ಜ ಭಿ, ಪಪಾಳ್‍, ನಾಲ್ಲಾ ಆಸಲ ಲಾ ಪರಿಂ) ಅಸಲಾ ಿಂ ನವ್ತಾ ಶೆತಾ್ ರಾ ಿಂಕ್, ಸಕಾಾರಚ ಘಜ್ಾ ನಾಿಂ. ಉದಕ್ ಉಣಿಂ ಜಯ್ ಪಡ್ಟತ ದ್ಚಕುನ್ ಸಕಾಾರ ವಿೀಜ್ಚ್ಚ ಜಯ್ ಮಾ ಣ್ ಭಗಾನಾಿಂ. ಆಪಲ ಿಂ ಸೊೀಲ್ರ್ ಪನೆಲ್ಲ ಘಾಲಾ ರ್, ಜ್ಿಂ. ಹೆಿಂ ಸವ್ಾ ಕರಿಂಕ್ ಪೈ್ಿಂ ನಿವೆಶ್ಯ ಕರಿಂಕ್ ದುಡು ಜಯ್. ತಕೊ್ ಲಜಚ ಸಮಜ ಣಿ ಜಯ್. ದುಡು ಆನಿಿಂ ತಕೊ್ ಲಜ "ಮಾಕೆಾಟಿಂತ್" ಆಸ್ವ ಮಾ ಣ್ ಾ ಿಂ ಮೊೀದ ಸಕಾಾರನ್. ಯೆದಳ್ಯ್ ಾ ದಕಾಲ ಾ ಿಂ ಪ್ ಮಾಣಿಂ, ಮಾಕೆಾಟ್ ಮಾ ಳ್ಯಾ ರ್ ಆಿಂಬ್ಳ್ನಿ, ಅದನಿ ಮಾ ಣ್ ಸಕಾಾರನ್ "ಕೊಪಾರೆಟ್ ಘರಣ್ಟಾ ಿಂಕ್" ಆಪಲ ಪಾಟಿಂಬ್ಬ ದಲ. ದ್ಚಕುನ್, ಪನಾಾ ಾ ರತಿಿಂನಿಿಂ ಸ್ವಗಾ ಳ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಪಾ್ ಯೆಸ್ತ ಶೆತಾ್ ರಾ ಿಂಕ್ ಮೊೀದ ಸಕಾಾರಚಾ ರ್ ಭವ್ತಾಸೊ ನಾಿಂ. ಶೆತಾ್ ರ ರ್ದಲ ವಣ್ ಆಜ್ ನಾಿಂ ಫಾಲಾ ಿಂ ಜಿಂವಿ್ ಚ್ಚ. ಸಕಾಾರ ಕಾನುನಾಿಂಚಿಂ ಘಜ್ಾ ನಾಿಂ. ಅಮಾ್ ಾ ಕರವಳಿಂತಾಲ ಾ ತಿೀನ್ ಜಲಲ ಾ ಿಂತ್ ಸ್ವಗಾ ಳ ಶೆತಾಿಂತ್ ಕಸ್ ಕಾ್ ಿಂತಿ ಜಲಾ ತಿ ಆಮಾ್ ಿಂ ಪಳೆವ್್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ವ. ಆಮೆ್ ಾ ಭಾತ್ ಪಿಕಂವೆ್ ಾ ಗಾದ್ಚ ಪಣಿು ಲ್ಲ ಪಡ್ಟಲ ಾ ತ್. ಮಾಡ್-ಮಾಡಯ್ಚ, ಆಣ್ಟ್ ಿಂ-ಕೆಿಂಳೆೊ , ಮಿರಯ್ಿಂ ವ್ತ್-

ಕಾರ್ಜ ಆನಿಿಂ ಆಿಂಬ್ಳ್ಾ ರೂಕ್ ಚಡ್ ಉದ್ಚವ್್ ಆಯ್ಲ ಾ ತ್. ಥೊಡಿಂ ರರ್ೊ ರ್ ತೊಟಿಂ ದಸ್ವತ ತ್. ರಿಂದಾ ಯೆಚಿಂ ತೊಟಿಂಯ ಆಸ್ವತ್. ಖಳೆ ತ ಪನಾ್ ಸ್ಸ್ವಟ್ ವಾ ಸ್ವಾಿಂ ಥವ್್ ದ್ಚಿಂವ್ಡನ್ ಆಯ್ಲ ಅತತತ ಿಂ ಉಣಿಂ ಜವ್್ ಯೆತಾತ್. ಪಂಜಬಿ ಶೆತಾ್ ರ ್ಗುನ್, ಗೊೀಿಂವ್ ಆನಿಿಂ ತಾಿಂದುಳ್‍ ಸೊಡ್್ ಹೆರ್ ಕ್ ಶ್ಟ ಕರಿಂಕ್ ಸುರ ಕತಾಲ. ವೇಳ್‍ಚ್ಚ ಸ್ವಿಂಗತ ಲ. ದ್ಚಕುನ್, ಸಕಾಾರನ್ ತಾಿಂಚಾ ರ್ ಅಕ್ ಮ್ ಕಚಾ ಘಜ್ಾ ನಾಿಂ. ರ್ದಲ ವಣ್ ಹಾಡ್ ಕಸಿ ಆನಿ ಸಕಾಾರ್ ಕಶೆಿಂ ತಾಿಂಚ ಮಜತ್ ಕತಾಲ ಹೆಿಂ ಪ್ ಕಾ ಕಲ್ಲ ಜವ್್ ದಕಂವಿ್ ಘಜ್ಾ ಆಸ್ವ. ಸಕಾಾರ್ ಹೆಿಂ ಕರನಾಿಂ ಕತಾಾ ಕ್ ಪಂಜಬ್ ರಜ್ಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಆಪಲ ಮತ್ ದೀನಾ ದ್ಚಕುನ್. ಹೆಿಂ ರಜ್ಕಾರಣ್ ಶ್ಟವ್ತಯ್, ರ್ರಾ ಮನಾನ್ ಕೆ್ಲ ರ್ದಲ ವಣ್ ನಿಂ. *****

(ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾತ್ಸ: ಮಾ ಜಿ ಖಾಸ್ಟಿ ಅಭಿಪಾ್ ಯ್ರ) -----------------------------------------

54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Our Human Rights Are Denied!

*-Fr. Cedric Prakash SJ December 10: Human Rights Day once again! Another anniversary, when post World War- II the world gave itself the Universal Declaration of Human Rights- a pathbreaking and much needed Magna Carta. Sadly, for many (particularly for India) this past year has been a bad one: the pandemic COVID-19 has played havoc with lives and livelihoods of millions everywhere. It has been a particularly bad year for human rights in India: in a systematic but brutal manner, the legitimate rights of people are not only denied but are crushed. The victims as usual are the poor and the marginalised; the Adivasis and the Dalits; women and children; the excluded and other vulnerable workers. To add to it, human rights defenders, and others

who take a visible and vocal stand against a regime which day by day prove to be anti-people, antiDemocracy and anti-Constitutional are at the receiving end of a system which reeks of vendetta. On 26 November (the Constitution Day in India) it was estimated that more than 250 million people in India went on strike protesting against the antifarmer and anti-labour policies of the Government. Today (9 Dec.) after a Nation-wide bandh the previous day, millions of farmers are still demanding their legitimate rights! The farmers are denied their rights: today thousands of them are literally on the warpath, converging in Delhi, ensuring a massive blockade. Their message is clear: it is they who provide the nation with sustenance through their toil and sweat; they no longer wish to be taken for granted; as a group that can just be treated with disdain: as a vote-bank. Their protest is apolitical yet members of the ruling class have calling them names like ‘Khalistanis’, terrorists etc. They demand that their legitimate rights are respected: they want an immediate roll back of three bills recently passed by the Government;

55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


they are convinced that these bills will have a negative impact on their livelihood and are blatantly designed to help the crony capitalists to profit. In a statement the farmer groups said that in their talks with the government they have asked for the withdrawal of the three laws that they say will leave them at the mercy of large corporations and override safeguards against being cheated. Support for the farmers rights is pouring in from all over the country but also from abroad. The migrants are denied their rights: the nation witnessed their plight from the night of 24/25 March when the lockdown was first announced. Millions of migrants were stranded overnight without food, cash, and shelter. What the Government did not visualize was that they would have the grit and determination to walk back home. There are the terrible pictures and footage of them walking miles back to their native places. They were subjected to violation of their fundamental rights under Articles 14, 15, 19, and 21 and often to severe police harassment on interstate borders. Many reportedly died as a result of the lockdown, due to exhaustion en route home, starvation, suicides, police excesses, illnesses, and rail and road accidents. There is a

Supreme Court order demanding that the plight of these migrants is not only looked into but their suffering is also alleviated; but who cares? The workers are denied their rights: the working class has suffered tremendously during this pandemic. Besides, the Government denying them public transportation for almost two months to return home, they were also denied wages when their establishments were closed during the lockdown. The Government seemed to desperately have wanted to keep them back at their ‘workplace’ so that they could be available as soon as the lockdown to work once again at the mercy of their employer; many of them are back for long hours of work but with reduced wages. To add salt to their wounds, on 23 September Parliament passed three labour code Bills when the opposition was boycotting the monsoon session on the issue of the farm Bills. The three Bills, the Industrial Relations (IR) Code, the Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, and the Social Security Code, along with the Code on Wages, 2019, amalgamate 44 labour laws. All these Codes deal with wages, industrial relations, social security, safety, and welfare conditions. There are several

56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


features of the Codes which are problematic and go against the rights of workers; besides, the process by which they were pushed through was hardly transparent. For one, all central trade unions were opposed to the amalgamation of the hard-won labour laws and had submitted their objections on several occasions. The Government however, does not relent. The Adivasis are denied their rights: one experiences this, the way the jaljungle-jameen is being taken away from them. The areas which they have inhabited for centuries is being for industrialisation, for mining, for so called ‘development’ works and other mega-projects. More than two million of them and other forest-dwellers remain at risk of forced displaced and loss of livelihoods after their claims to stay on in their habitats under the Forest Rights Act were rejected. Many Adivasis from the Kevadia area (which is around India’s latest white elephant – a gross statue in the name of Sardar Patel) were made to leave their homes overnight. PESA is the Provisions of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 -a law enacted by the Government of India for ensuring self-governance through traditional Gram Sabhas for people living in the

Scheduled Areas of India. The sad part is that the Adivasis are also being denied their rights under PESA. Human rights defenders and NGOs are denied their rights: this Government brooks no dissent. What is happening to this essential dimension of democracy has come in from no less a person than the UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet who on 20 October appealed to the Government of India to safeguard the rights of human rights defenders and NGOs, and their ability to carry out their crucial work on behalf of the many groups they represent. Bachelet expressed regret at the tightening of space for human rights NGOs in particular, including by the application of vaguely worded laws that constrain NGOs' activities and restrict foreign funding. In a strongly worded statement Bachelet said, "India has long had a strong civil society, which has been at the forefront of groundbreaking human rights advocacy within the country and globally, but I am concerned that vaguely defined laws are increasingly being used to stifle these voices." Adding, “I am concerned that such actions based on the grounds of vaguely defined 'public interest' leave

57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


this law open to abuse, and that it is indeed actually being used to deter or punish NGOs for human rights reporting and advocacy that the authorities perceive as critical in nature. Constructive criticism is the lifeblood of democracy. Even if the authorities find it uncomfortable, it should never be criminalized or outlawed in this way." What is happening to Fr Stan Swamy and the fifteen others arrested (and now languishing in prison) under the draconian Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) for involvement in the Bhima- Koregaon violence, is a case in point. Many others are detained for no reason. The minorities are denied their rights: it keeps happening at a frightening regularity. Muslims and Christians are at the receiving end of venomous hate speeches, constant denigration and even attacks. The Babri Masjid – Ram Mandir issue had two Supreme Court verdicts with communal overtones favouring the majoritarian community. Come 6 December one is reminded of that infamous day in the annals of the country when the Sangh Parivar destroyed the Babri Masjid in 1992- of course no one was declared guilty of this heinous crime! The abrogation of Articles 370 and 35 A in Kashmir has enhanced the

communal divide. The ‘Love Jihad’ law of UP is clearly focussed on a Muslim boy marrying a Hindu girl. Besides it is expected to lead to a spate of anticonversion laws in the country. A real bogey and which certainly violates the fundamental rights of a citizen. The recently concluded Greater Hyderabad Municipal Corporation elections had very strong communal messages delivered which has polarised the communities there very sharply. The Government conveniently forgets that India is a secular country Ordinary citizens are denied their rights to a clean, green ‘common home’! Recently, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC) has given a green signal to more than forty projects without the mandatory environmental clearances. Most of these projects favour their rich crony capitalist friends literally giving them a license to loot, plunder and rape the environment and much more! The felling of thousands of trees and the destruction of a natural sanctuary in Mollem, Goa – has brought thousands of Goans out on the streets. The aim of this project is to build a double track railway line for the shipping of coal for the Corporation of one of the country’s

58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


henchmen. Our precious biodiversity and our fragile ecosystems are being destroyed. The Government today just does not care and has clearly gone on a downward spiral: doing everything they can to destroy the environment: The Western Ghats and the Aravalli Hills; the building of a dam in Dibang; the selling of coal mines to private companies and much more. The environment is destroyed with the growth of polluting industries without the necessary environmental safeguards because of callousness and corruption. On 7 May, a gas leak that occurred at the LG Polymers chemical plant near Visakhapatnam killed eleven persons and affecting more than a thousand others. December 3 marked 36 years since the highly toxic chemical methyl isocyanate (MIC) leaked from a storage tank in Bhopal’s Union Carbide India Limited (UCIL) plant killed around 25,000 people and injured nearly 550,000 people in 1984 .Three and a half decades later, the latter continues to demand justice from India’s judiciary and governance with the help of some civil rights groups; in a joint press release recently they said, “The year 2020 has been an extremely traumatic period for Bhopal gas victims. The struggle

for justice, which gas-victims had been relentlessly waging for the previous 35 years, was itself a testimony to the failure of the Indian State to mete out justice in all these years.” The main culprits have however got away with murder and in connivance with ruling regimes. The rights of women and children, the rights of Dalits, of the excluded and other vulnerable groups are being denied in a calculated manner. The right to freedom of speech and expression and of religion, the right to dissent – are all being denied by a fascist regime, a spineless judiciary, a pliant executive, a godified media and corrupt vested interest groups. Human Rights Day 2020 is therefore a call to wake-up from our slumber, shake off the apathy and to rise together: demanding and ensuringHUMAN RIGHTS FOR ALL! 9 December 2020 *(Fr. Cedric Prakash SJ is a human rights & peace activist/writer Contact: cedricprakash@gmail.com ) -----------------------------------------

59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಸ್ಟಸ ಯ ಹೈಸ್ಕಾ ಲ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್, ಪಾಿ ಯ ಟಿನಮ್ ಸಂಭ್ ಮ್ ಉಘಡಾಟ : 2020-2021

ಮಂಗುಿ ರಿಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜ್ಲ ಿಂ ಕಾಸಿ್ ಯ್ ಹೈಸ್ಕ್ ಲ್ಲ ಆಪಾಲ ಾ ಸ್ವಥ ಪಕಾಚೊ ದವಸ್ ಆನಿ ಶಾಳ್ಯಚೊ ಪಾಲ ಾ ಟನಮ್ ಸಂಭ್ ಮ್ ದಸಿಂರ್ರ್ 3, 2020 ವೆರ್ ಉದಘ ಟನ್ ಕೆಲ.

ಉದಘ ಟನ್ ಮಾಗಾಯ ಾ ರ್ರರ್ರ್ ಸುವ್ತಾತಿ್ಿಂ. ಫಾ| ಎರಕ್ ಕಾ್ ಸ್ವತ , ಕರೆಸೊಾ ಡಿಂಟ್. ಸವ್ತಾಿಂಕ್ ಸ್ವಾ ಗತ್ ಕೆಲ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಮುಖ್ಣಲ್ಲ ಸರಾ ಿಂನಿ ದವ್ಡ ಪಟಯ್ಚಲ . ಮುಖ್ಣಲ್ಲಮೆಸಿತ ಾ ಎವರೆಸ್ಾ ಕಾ್ ಸ್ವತ ನ್ ಸಮಿತಿ

60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ್ವಿಂದಾ ಿಂಚ ವಳ್ಕ್ ಕರನ್ ದ್.

ದಯೆಸಜಚ್ಯಾ ಕಥೊ್ಕ್ ಬ್ಬೀಡ್ಾ 61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆವಯ್-ಬ್ಳ್ಪಾಿಂಯೆ್ ಿಂ ಶಾಲ ತವಿಶ ಿಂ ಗುಮಾನ್ ಕತಲ ಿಂ ಗಜೆಾಚಿಂ ತಿಂ ಸ್ವಿಂಗೆಲ ಿಂ. ಸ್ವಾ ಮಿ ರಘುರಮನಂದಜೀ, ರಮಕೃಷ್ಯ ಮಠಚೊ ಸ್ವಾ ಮಿೀಜ ಆತಾಿಂಚ್ಯಾ ಶ್ಟಕ್ಷಣ್ಟಿಂತ್ ಕತಿಲ ಿಂ ಪಂಥಹಾಾ ನಾಿಂ ಫುಡ್ ಕರಿಂಕ್ ಪಡ್ಟಾ ತ್ ತಿಂ ಸ್ವಿಂಗಾಲಗೊಲ ಏಕಾ ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ಶ್ಟಕ್ಷಣ್ ದೀಿಂವ್್ ತಸಿಂಚ್ಚ ತಾಣಿಂ ಕಾಸಿ್ ಯ್ ಹೈಸ್ಕ್ ಲಚ್ಯಾ ಸ್ವಥ ಪಕಾಿಂಕ್ ವ್ತಖಣಲ ಿಂ. ಬ್ಬೀಡ್ಾ ಒಫ್ ಎರ್ಜಾ ಕೇಶನ್ ಮಂಗುಿ ರ್ ದಕಷ ಣ್ಟಚ ರಜಲ್ಕಷ ಮ ನ್ ಹಾಾ ಶಾಲಚೊ ಸ್ವಥ ಪಕ್ ಮೊನಿ್ ಿಂಜೊರ್ ಎಫ್. ಎಕ್್ . ಫ್ಲನಾಾಿಂಡಸ್ವಕ್ ತಸಿಂಚ್ಚ ಪಾಟಲ ಾ ವಸ್ವಾಿಂನಿ ಶಾಲಕ್ ಸೇವ್ತ ದಲಲ ಾ ಸವ್ಾ ಶ್ಟಕ್ಷಕಾಿಂಕ್ ಆಪಲ ನಮಾನ್ ದ್.

ಒಫ್ ಎರ್ಜಾ ಕೇಶನ್ ಕಾಯಾದಶ್ಟಾನ್ ಅಧಾ ಕಷ ೀಯ್ ಭಾಷ್ಣ್ ದ್ಿಂ ಆನಿ

ನಿವೃತ್ ಮುಖ್ಣಲ್ಲಮೆಸಿತ ಾ, ಮಾಜ ಶ್ಟಕ್ಷಕಾಿಂ, ಪನಾಾ ಾ ವಿದಾ ರ್ಥಾ ಸಂಘಾಚ ಸ್ವಿಂದ್ಚ, ರಕ್ಷಕ್-ಶ್ಟಕ್ಷಕ್ ಸಂಘಾಚ ಸ್ವಿಂದ್ಚ, ಫ್ರಗಾಜ್ ಸಲ್ಹಾ ಮಂಡಳಚ ಸ್ವಿಂದ್ಚ, ಇತಾಾ ದ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ . ಅರಣ್ ಪ್ ಸ್ವದ್ ರೈನ್ ಸವ್ಾ ಸರಾ ಿಂಚೊ ಉಪಾ್ ರ್ ಆಟಯ್ಚಲ ಆನಿ ದೇವ್ ರ್ರೆಿಂ ಕರಿಂ ಮಾ ಳೆಿಂ. ಸುನಿತಾ ಕಾ್ ಸ್ವತ ನ್

62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾಯೆಾಿಂ ನಿವ್ತಾಹಣ್ ಕೆ್ಿಂ. ಆದಾಿ ಯ ಘಡಿತಾೊಂಚೊ ಸ್ವರೊಂಶ್:

ನಾಾ ಯ್ವ್ತದ ಚದನಂದ ಉಳ್ಯಿ ಳ್‍, ಉಗಾಡ ಸ್ವ ಪ್ಪಸತ ಕಾಕ್ ಅಸಿಂ ರ್ರಯ್ಲ ಗೊಲ "ಹಾಿಂವ್ ಸ್ವಥ ಪಕಾಿಂಕ್ ತ ಜಿಂವ್ತ್ ಸ್ವತ್ ವಿಶೇಷ್ ವಾ ಕತ ಏಕ್ ಊಿಂಚ್ಯಯೆಚ ಶ್ಟಕಾಾ ಕಾಣಿಕ್ ಆಮಾ್ ಾ ಭುಗಾಾ ಾಿಂಕ್ ದಲಲ ಾ ಕ್ ಚಡ್ಟವತ್ ದುಬ್ಳ್ಿ ಾ ಭುಗಾಾ ಾಿಂಕ್, ಕತಿಂಚ್ಚ ಜತ್ಕಾತ್, ಮತ್ ಮಾ ಳೆಿ ಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ವತ ಿಂ" ಕೆಲಲ ಾ ವ್ತವ್ತ್ ಕ್ ಆನಿ ಉತತ ೀಜನಾಕ್, ಹಾಾ ವಖ್ಯತ ಸಭಾರ್ ಆದಲ ಾ ವಿದಾ ರ್ಥಾಿಂಚಿಂ ನಾಿಂವ್ತಿಂಯ್ ಕಾಡಾ ತ್. 1946 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಹೊ ಸಂಸೊಥ ಫುಡ್ಟರಚೊ ದವ್ಡ ಮಾ ಣ್ ಮಾನಾ ತಕ್ ಮೆಳ್ಣ್ಿ ಆನಿ ತಿಂ ಆಜೂನ್ ವರೇಗ್ ಹೊ ಸಂಸೊಥ ಚಲ್ವ್್ ಆಯ್ಲ . ಪಾಟಲ ಾ 74 ವಸ್ವಾಿಂನಿ ಸಭಾರಿಂನಿ ವಿಶೇಷ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಿಂ.

1935 ವಸ್ವಾ ಕಾಸಿ್ ಯ್ ಫ್ರಗಾಜ್ ಆನಿ ಇಗಜ್ಾ ಸ್ವಥ ಪಿತ್ ಜ್, ಮೊನಿ್ ಿಂಜೊರ್ ಎಫ್. ಎಕ್್ . ಫ್ಲನಾಾಿಂಡಸ್ವಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಾ ಣ್ಟರ್ ಆಪಲ ವ್ತವ್್ ಕರನ್ 30 ವಸ್ವಾಿಂ ಪಯ್ಾಿಂತ್. ಆದಲ ಾ ಮಂಗುಿ ರ ಕಾಮೆಲಾ ಿಂ ಥಿಂವ್್ ಆತಾಿಂಚ್ಯಾ ನವಿೀನ್ ನಗರ್ ಮಂಗುಿ ರಿಂತ್. ಸಥ ಳೀಯ್ ತಳುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನ್ ಹಾಾ ಚ್ಯರತಿ್ ಕ್ ಸುತತ ರಚೊ ಪಾಟಚೊ ಕಾಣೊ ಜಿಂವ್ತ್ ಸಲ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ತಾಾ ಸಮುದಯ್ಿಂತಲ ವಿದಾ ರ್ಥಾ ಜೀವನಾಿಂತ್ ಯಶಸಿಾ ೀ ಜೊಡುಿಂಕ್ ಸಕೆಲ . ತಾಾ ಿಂ ಪಯ್ ಏಕೊಲ ರಜ್ಕಾರಣಿ, ಆದಲ ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರಚೊ -ಲೇಖಕ್: ಐವನ್ ಸಲ್ವಾ ನ್ಹಾ ಶೆಟ್ ಮಂತಿ್ ಜೆ. ಕೃಷ್ಯ ಪಾ್ಮಾರ್, ತಸ್ಟಾ ೀರೊಯ : ಸ್ವಟ ಯ ನಿ ಬಂಟ್ವಾ ಳ್ ಕನಾಾಟಕ ಹೈಕೊೀಡತ ಚೊ ನಿತಿದರ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

ಕಥಾಪಾಠ್ - 4: ಕೊಂಕಣಿೊಂತಲೊಯ ವದೇಶ್ ಕಥಾ

ಆಶಾವ್ತದ ಪ್ ಕಾಶನ್ ಆನಿ ಉಜಾ ಡ್ ಪಂದ್ ಳೆಿಂ ಹಾಣಿಿಂ ಡಜಟಲ್ಲ ಮಾಧಾ ಮಾಚರ್ ಮಾಿಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ ಾ ರಶ್ಟಾ ಾೀಯ್ ಮಟಾ ಚ್ಯಾ

ಕಥ-ಅಧಾ ಯನ್ ಶ್ಟಿಂಕಳೆಚ ಚೊವಿತ ಶ್ಟಿಂಕಳ್‍ (ವೆಬಿನಾರ್) ದಸಿಂಬ್್ 6 ತಾರಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತ ರ ಸ್ವಿಂಜೆರ್ 4:30

63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜವಿತ್ ಪಿಿಂತಾ್ ಯಲಲ ಾ ಚ್ಯಾ ರ್ಪಾಿಂಚ್ಚ ಕಾಣಿಯೆಿಂಕ್ ವಿಿಂಚನ್ ಅಪಲ ಿಂ ಉಪನಾಾ ಸ್ ದತಚ್ಚ ಗೊಿಂಯ್ಚ್ ಕಥಕಾರ್ ಬ್ಳ್ಬ್ ವಿ್ಲ ಗೊೀಯೆಸ್ವನ್ ಗೊಿಂಯ್್ ಾ ಕೊಿಂಕಣಿ ಸ್ವಹತಾಾ ಿಂತೊಲ ಾ ಥೊಡೊಾ ವಿದೇಶ್ಟ ಚಿಂತಾಾ ಚ್ಯಾ ಸ್ವಹತಾಾ ಚರ್ ಅಪಲ ಿಂ ಉಪನಾಾ ಸ್ ದ್ಿಂ. ಥವ್್ 6:00 ಪರಾ ಿಂತ್ ಚ್ಲ ಿಂ; ಕೊಿಂಕಣಿಿಂತೊಲ ಾ ಪಗಾಾಿಂವ್ಡ್ ಾ /ವಿದೇಶ್ಟ ಕಥ. ಆಶಾವ್ತದ ಪ್ ಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವ್ಲ ಕಾಾ ಡ್ ಸ್ವನ್ ಯೆವ್ತ್ ರ್ ಉಲ್ವ್ಾ ಕರನ್ ಕಾಯ್ಾಚಿಂ ಸುಿಂಕಾಣ್ ಘೆತ್ಲಲ ಾ , ಗೊಿಂಯ್್ ಾ ಕಾಮೆಾಲ್ಲ ಕೊ್ಜಿಂತ್ ಸಹ-ಪಾ್ ಧಾ ಪಿಕಾ ಜವ್್ ವ್ತವ್್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಬ್ಳ್ಯ್ ಸಿಯ್್ನಿ ಫ್ಲನಾಾಿಂಡಸ್ವಚ ಮಟಾ ವಳ್ಣ್ಕ್ ಕರನ್ ದತಚ್ಚ ಬ್ಳ್ಯ್ ಕೊನೆ್ ಪಾಾ ಫ್ಲನಾಾಿಂಡಸ್ ಆಳ್ಯಾ ನ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಕಾಣಿಯ್ಿಂನಿ ವಿದೇಶ್ಟ/ಪಗಾಾಿಂವೆ್ ಿಂ

ಬ್ಳ್ಬ್ ಶೈಲೇಿಂದ್ ಮೆಹಾತ ನ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಕಥೆಿಂಚರ್ ಖೊಲಯೆಚಿಂ ಅಧಾ ಯನಾಚಿಂ ’ಕಥಪಾಠ್ - ದುಸಿ್ ಶ್ಟಿಂಕಳ್‍’ ವಿಶ್ಟಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದವ್ನ್, ಕೊಿಂಕಣಿಿಂತಾಲ ಾ ಕಥೆಿಂಚರ್ ತಲ್ನಾತಮ ಕ್ ಅಭಾಾ ಸ್ (Comparative analysis) ಚಲಂವಿ್ ಿಂ ಕಥಪಾಠ್; ಜನೆರ್-ಫ್ಲಬ್ರ್ ರ್ ಮಯ್್ ಾ ಿಂನಿ ಚಲಂವೆ್ ವಿಶ್ಟಿಂ ಸವಿಸ್ವತ ರ್ ವಿವರ್ ದಲ. ಕಥಪಾಠಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ ಲಾ ಿಂ ಪಯ್ ಿಂತ್ ಅಪಲ ವಿಚ್ಯರ್ ವೆಕ್ತ ಕರತ್ ರಟಯಡ್ಾ ಡೀನ್ ತಶೆಿಂಚ್ಚ ಗೊಿಂಯ್್ ಾ ವಿಶ್ಯಾ '

64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಿಧಾ ಲ್ಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಿಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ ಆಧಿಲ ಮುಖೇಸ್ತ ಡೊ| ಚಂದ್ ಲೇಖ ಡ’ಸೊೀಜನ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಸ್ವಹತಾಾ ಕ್ ಹೆಿಂ ಕಥಪಾಠ್ ಖೂಪ್ ಮಹತಾಾ ಚಿಂ ಯ್ಚೀಗ್ದನ್ ದೀಿಂವ್್ ಸಕತ ್ಿಂ ಮಾ ಣ್ಟ್.

ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಬ್ಳ್ಬ್ ವಿನಿ್ ಕಾಾ ಡೊ್ ಸ್ ಹಾಣಿಿಂ ಧಿನಾಾ ಸ್ ಪಾಟಯೆಲ . ಬ್ಳ್ಯ್ ಸಿಯ್್ನಿ ಫ್ಲನಾಾಿಂಡಸ್ವನ್ ಹೆಿಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಚಲ್ವ್್ ವೆ್ಿಂ. ಗೊಿಂಯ್, ಕನಾಾಟಕ್, ಮುಿಂರ್ಯ್, ಕೇರಳ್ಯ ಆನಿ ವಿದೇಶ್ಯ ಥವ್್ ಸ್ವಠ್ ವಿಧಾ ರ್ಥಾಿಂನಿ ಹಾಾ ಕಥಪಾಠಿಂತ್ ವ್ತಿಂಟೊ ಘೆತೊಲ .

ದಲು ದ ಕೊಿಂಕಣಿ ಅಕಾಡಮಿಚ ------------------------------------------------------------------------------------------

‘ಶ್ೊಂಪ್ಲಯೊ', ಪಾದ್ರ್ ತಮಾಸ್ತ ಲ್ಬೊಚ್ಯಯ ಪುಸ್ ಕಚಿ ಉಜಾಾ ಡಾವೆ

ದಲು ದ ಕಂಕಯ ಆಕಾದ್ಚಮಿನ್ ಪಾದ್್ ತಮಾಸ್ ಲ್ಬ್ಬ ಹಾಣಿಂ ರ್ರಯಲ ಲಾ ‘ಶ್ಟಿಂಪಿಯ್ಚ', ಹಾಾ ನಿಬಂದಚ್ಯಾ ಪ್ಪಸತ ಕಾಚ 11 ಅತಬ್್ 2020 ದಸ್ವ ಆಲ್ಯ ನಾಚಯೆ ಭಾಗ್. ತಮಾಸ್ ಇಗಜೆಾಿಂತ್ ಪಾದ್್ ರ್ನಿಫಾಚ ಆಿಂಥನ್ಾ ಫುತಾಾದ, ರ್ಜದಚಯ್ಲ್ಲ ವಿಚ್ಯರ್ ಅಫ್ ಥೆ ಆಚಯ ಾಯ್ಚಚಸ ಅಫ್ ಗಾ

ಆಿಂದ್ ದಮಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಿಂತಾಲ ಾ ನ್ ಉಜಾ ಡ್ಟ ಹಾಡಲ ಿಂ. ಹಾಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಮಾಚಯೆರ್ ರ್ರವಿಾ ಪಾದ್್ ತಮಾಸ್ ಲ್ಬ್ಬ, ದ್ ಚೊ ಅರ್ಧಾ ಕ್ಶ ವಿಿಂಚ್ಚಾ ಕುುಾದ್ ಸ್, ಚಟ್ ಸ್ ವಿಳಯ್ಿಂ ಫ್ಲನಾಾಿಂದ್ಚಸ್ ಆನಿ ಭಾನಾಡ ರ ಚಲ್ ಫ್ಲನಾಾಿಂದ್ಚಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ .

65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಾ ಪ್ಪಸತ ಕಾಿಂತ್ ಸಗೆಿ ಮೆಳುನ್ 46 ಹಾಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಪಾದ್್ ರ್ನಿಫಾಚ ನಿಬಂದ್ ಆಸ್ವತ್ ಜೆ ತನಾಾಟ್ಯ, ಫುತಾಾದ, ಪಾದ್್ ತಮಾಸ್ ಲ್ಬ್ಬ ಕುಟುಿಂಬ್, ಭುಗಾಿಂ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ವಿಿಂಚ್ಚಾ ಕುುಾದ್ ಸ್ ಆಣಿ ಆಪಲ ಅಶಾಾ ಚ್ಯಾ ರ್ ಭಾಗಾಿಂನಿ ವ್ತನಾ ಲ ್ ವಿಚ್ಯಾ ರ್ ಮಾನೆಡ ಲ . ಆಸ್ವತ್. ನಿತಿ ಆನಿ ಮುಲಾ ಿಂ ಸ್ವಿಂಗಾ ನಿಬಂದಿಂತಾಲ ಾ ನ್ ರ್ರವಿಾ ಯ್ಚೊ ವಿಳಯ್ಿಂ ಫ್ಲನಾಾಿಂದ್ಚಸ್ವನ್ ಸಗಾಿ ಾ ಿಂಕ್ ಸಭಾವ್ ಜಣ್ಾ ತಾ. ಪಾದ್್ ತಮಾಸ್ವನ್ ಯೆವ್ತ್ ರ್ ದಲ ಜಲಾ ರ್ ಚಲ್ ಆಪಾಲ ಾ ರ್ಪಾಾಿಂತಾಲ ಾ ನ್ ಜಗು್ ತಾಯ್ ಫ್ಲನಾಾಿಂದ್ಚಸ್ವನ್ ಉಪಾರ ಮಾಿಂದ್ಚ ಕಚೊಾ ಯತ್್ ಕೆಲ. ಸ್ವಹತಾಾ ಚೊ ದ್ ವ್ತವಿ್ ಾ ಸಮಿತಿ ವ್ತಿಂಗಡ ಆಫನ್ ಭಪ್ಪಾರ್ ಅಣ್ೊ ವ್ ಆಸಲ ಲಾ ಪಾದ್ ನ್ ಬ್ಳ್್ ಿಂಗಾಿಂಚ್ಯ ಹಾಣಿಂ ಸುತ್ ್ ಿಂಚ್ಯಾ ಲ್ನ್ ವಯ್್ ಸ್ವಿಂಗಲ ಲಾ ಭಾಗಾಿಂನಿ ಕೆ್ಿಂ. ‘ಶ್ಟಿಂಪಿಯ್ಚ' ಪ್ಪಸತ ಕ್ ಖ್ಯಸ್ ಉಪಾ್ ಸಲ ಲಾ ಪ್ ಸ್ವ್ ಿಂಚರ್ ಉಜಾ ಡ್ ಸವಲ ತಿಚಯೆ ದರೆನ್ ದ್ ಚ್ಯಾ ಘಾಲ್ಪನ್ ಆಪಿಲ ಖಪಿಶ ದಖಯಲ ಯ್. ಅಫ್ರಸ್ವಿಂತ್ ವಿಕುಿಂಕ್ ಆಸ್ವ. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಆಬಾಚಿ ಬಾಟಿಿ ಜಸಿಂ ಕೆದ್ ಿಂಯ್ ಜಯ್ ಬ್ಳ್ಬುಕ್ ಬ್ಳ್ಟಲ , ತಶೆಿಂಚ್ಚ ಸದಿಂಯ್ ಜಯ್ ಆಬ್ಳ್ಕ್ ಬ್ಳ್ಟಲ .

ಆಬ್ಳ್ಕ್ ಜಯ್ ಸ್ವಿಂಗಾತಾ ಚ್ಯಕೆಯ ಚ್ಯಕಾ್ ಕ್, ಬ್ಳ್ಬುಕ್ ಗಜಾಚ್ಚ ನಾ ತಾಚ ಕೆದಿಂಚ್ಚ.

ಬ್ಳ್ಬುಚ್ಯ ಬ್ಳ್ಟ್ಯಲ ಕ್ ಗಜ್ಾ ಆಸ್ವ ನಿಪಾ ಲಚ, ಆಬ್ಳ್ಚ್ಯ ಬ್ಳ್ಟ್ಯಲ ಕ್ ಗಜಾಚ್ಚ ನಾ ತಾಚ.

ಬ್ಳ್ಬು ಪಿಯೆತಾ ಆನಿ ನಿದತ ಸುಶೆಗಾತ್, ಆಬ್ ಪಿಯೆತಾ ಆನಿ ನಿದತ ರತಿಕ್.

ಬ್ಳ್ಬು ಪಿಯೆತಾ ಡ್ಟಯೆ್ ಕ್ಾ ತೊಿಂಡ್ಟಕ್ ದೀವ್್ , ಆಬ್ ಪಿಯೆತಾ ಇ್ಲ ಿಂ ಇ್ಲ ಿಂ ಗಾಲ ಸ್ವಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ .

ಬ್ಳ್ಬುಕ್ ದತಾ ಆಜ ಹೊಡ್ಟ ಸಂತೊಸ್ವನ್, ಆಬ್ಳ್ಕ್ ದತಾ ಆಜ ಸದಿಂಯ್ ಪ್ಪಪ್ಪಾರೀನ್.

66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬ್ಳ್ಬು ಪಿಯೆತಾ ಆಪಲ ಿಂ ಪೀಟ್ ಭೊರಸರ್, ಆಬ್ ಚಡ್ಟವ್ಡತ್ ಆಸ್ವತ ಆಪಾಲ ಾ ್ಮಿಟರ್.

ಬ್ಬರೆಿಂಚ್ಚ, ಜಸಿಂ ಮಿಶ್ ಣ್ ವಿಸಿ್ ಆನಿ ಸೊಡ್ಟ ವ ಉದಕ್.

ಬ್ಳ್ಬು ವ್ಡಿಂಕಾತ ಇ್ಲ ಿಂ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲಾ ರ್, ಆಬ್ ಯ ವ್ಡಿಂಕಾತ ಆಪಲ ಿಂ ್ಮಿಟ್ ಚಕಾಲ ಾ ರ್. ಆೊಂತೊನ್ ಲುವಸ್ತ. ಮಣಿಪಾಲ್. ಅಶೆಿಂ ಆಜೊ ಆನಿ ನಾತಾಾ ಚಿಂ ಜಮಾತ ------------------------------------------------------------------------------------

ವಚಿತ್್ ತರಿೀ ಸತ್!

- ಟ್ಟನಿ ಮೊಂಡನ್ಹಸ , ನಿಡಾ ೀಡಿ (ದುಬಾಯ್ರ)

ಚಡುನ್ ಆಸ್ವ. ಯೆದಳ್‍ಚ್ಚ ತಾಕಾ 2006 ಇಸಾ ಥವ್್ ಆಜ್ ಪಯ್ಾಿಂತ್ ಡ್ಟಕಾ್ ಿಂತಾಲ ಾ ಮೆಡಕಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸಾ ತ್ ಿಂತ್ 25 ಸಜಾರ ಜಲಾ ತ್. ಗೂಣ್ ಜಿಂವ್್ ನಾತ್ಲಲ ಾ ನ್ ತೊ ದ್ಚದ್ಚಸೊಾ ರ್ ಜವ್್ , ದುಸಿ್ ಕಸ್ಯ್ ಚಕತಾ್ ಮೆಳ್ಯತ್ಗೀ ಮಾ ಣ್ ಆಸಾ ತ್ ಥವ್್ ಪಳ್‍್ ಧಿಂವ್ಡಲ . ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ವತ ಿಂ ಆತಾಿಂ ಪರತ್ ಪಯೆಲ ಿಂಚ್ಯಾ ಚ್ಚ ಆಸಾ ತ್ ಕ್ ಭತಿಾ ಜಲ. ದಕೆತ ರ್ ಜತಾ ತಿತಲ ಿಂ ತಾಿಂಚಿಂ ಪ್ ಯತನ್ ಕರನ್ ಆಸ್ವತ್. ------------------------------------------

ಪ್ಯಿ ೊಂ ತುಮ್ಚೊ ಅಬುಲ್ಲ ಬ್ಳ್ಜಂದರ್ ಮಾ ಳ್ಯಿ ಾ 28 ವರ್ ಿಂ ಪಾ್ ಯೆಚ್ಯಾ ಬ್ಳ್ಿಂಗಾಲ ದೇಶ್ಟ ಯುವಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಿಂಕ್ ಆನಿ ಪಾಿಂಯ್ಿಂಕ್ ರಕಾಸ್ವಕೆಾ ಫಾಿಂಟ್ಯ ಫುಟಲ ಾ ತ್; ಆನಿ ತಾಾ ಫಾಿಂಟಾ ಿಂಚ ವ್ತಡ್ಟವಳ್‍ ವೇಗಾನ್ ವ್ತಾ ಳುನ್

ವೀಟ್ ಘಾಲ್ವ - ಟ್ಟನಿ ಮೊಂಡನ್ಹಸ , ನಿಡಾ ೀಡಿ (ದುಬಾಯ್ರ) ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ನಾಗಪ್ಪರಿಂತ್ ಆಸ್ ಿಂ ಸಂಸ್ವರಿಂತ್ ಅತಿೀ ಮಟ್ಯಾ ಿಂ ಮಾ ಣ್ ಗನೆ್ ಸ್ ವಲ್ಲಡ ಾ ರೆಕೊಡ್ಾ ಬುಕಾಿಂತ್

67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲಿಂಬ್ಳ್ಯೆಚಿಂ ಜೊಾ ೀತಿ ಆಮ್ಗೆ ಚನಾವಣ್ ವೆಳ್ಯರ್ ತಾಚೊ ವ್ಡೀಟ್ ಘಾಲ್ಪಿಂಕ್ ಗೆಲಲ ಾ ವೆಳ್ಯಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾ ಹೆಿಂ! ತಿಂ ಲಯ್ ರ್ಚ್ಚ ವಚನ್, ಶ್ಟಸ್ತ ರೇಗ್ ಸ್ವಿಂಬ್ಳ್ಳುನ್ ವ್ಡೀಟ್ ಘಾ್ಲಗೆಲ ಿಂ. ಹೆರಿಂಕ್ ತಿಂ ಮಾ ಣ್ಟತ : “ಪಯೆಲ ಿಂ ತಮೊ್ ವ್ಡೀಟ್ ಘಾ್್ ಿಂ ಕತಾವ್ಾ ಕರ ಆನಿ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ತಮೆ್ ಿಂ ಸದಿಂಚಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ!”.

ಸವ್ತಾ್ಲ ಿಂ 25 ವಸ್ವಾಿಂ ಪಾ್ ಯೆಚಿಂ ಫಕತ್ 63 ಸ.ಮಿ. (2 ಫ್ರೀಟ್ 1 ಇಿಂಚ್ಚ) ------------------------------------------------------------------------------------------

ಯೇ ರ್ಜಜು ಸಂಗೀತ್ ಮಾ ಣ್ಟಾ ನಾ, ಘಡ್ಟಯ ರಿಂಚಾ ಿಂ ಮತಿಿಂ ದೇವ್ ಯೆಿಂವ್ಡ್ ಭಾರಚ್ಚ ಆರ್ಪ್ ಪ್. ತಾ ಚ್ಚಪರ ಥೊಡಿಂ ಕ್ ೀಸ್ವತ ಿಂವ್ ರಕ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿಜಕೀ ಪಾತಾ ಣಚರ್ ಹೊಿಂದಾ ್ಲ ಿಂ. ಕ್ ೀಸ್ವತ ಿಂವ್ ಸಂಗೀತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚ್ಚ ಮಾ ಳ್ಯಿ ಾ ಜಮಾಾ ಿಂತ್, ಪ್ಪಣ್ ಜನಾಿಂಗಾಕ್ ಕ್ ೀಸ್ವತ ಿಂವ್ ಸಂಗೀತ್ ಸವ್ತಾಿಂತ್ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಸ್ವ ಆನಿ ತಿಂ ಆಪಿಲ ಚ್ಚ ಸೊಭಾಯ್ ಚಲ್ಯ್ತ ಜರ್ ಏಕಾ ಬ್ಳ್ಾ ಿಂಡ್ಟಚ ಇಚ್ಯಾ ಆತರಯ್ ಹಾಡ್ ತರ್ ಥೊಡ್ಟಾ ಮಟಾ ಕ್, ವಿಿಂಗಡ್ಚ್ಚ ಆಸ್ವತ ತಸಿಂ ಜಲಲ ಾ ನ್ ಕ್ ೀಸ್ವತ ಿಂವ್ ಸಂಗೀತ್ ವೆಗೆಿ ಿಂಚ್ಚ ಜಿಂವ್ತ್ ಸ್ವ. ಖರೆಿಂ ಜಿಂವ್್ ಕೊೀಣ್ ತರೀ ರಕ್ 68 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಯೇ ಜೆರ್ಜ ಜಿಂವ್ತ್ ಸ್ವ ಹಾಾ ಸಂಗೀತ್ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಕ್ ೀಸ್ವತ ಿಂವ್ ಆರಧನ್ ರಕ್ ಕಂತಾರ್ ನವ್ತಾ ಚ್ಚ ಮಾದರನ್ ತಯ್ರ್ ಕೆಲಿಂ ಕ್ ೀಸ್ವತ ಿಂವ್ ರಕ್ ರೀತಿನ್ ವಿಜಯ್ ರಸಿ್ ೀನಾಾ ನ್ 2017 ಇಸಾ ಿಂತ್ ತಯ್ರ್ ಕೆಲಲ ಾ ರ್ಪಾಾನ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾನ್. ’ಟೀಟೊೀಲ್ಸ್ಾ’ ಹಾಣಿಿಂ ತಯ್ರ್ ಕೆಲಿಂ ದಲ್ ಜ್ ರಡ್ ಗಸ್ ಆನಿ ವಿಜಯ್ ರಸಿಖ ೀನಾಾ ನ್. 2012 ಇಸಾ ಥಿಂವ್್ ಟೀಟೊೀಟಲ್ಸ್ಾ ಕೊಿಂಕಣಿ ರಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ ದಶಾನಾಿಂ ಘಾ್ತ್ತ

ಆಯ್ಲ ಾ ತ್ ಆನಿ ಲೀಕಾಕ್ ತಿಿಂ ರ್ರಿಂಚ್ಚ ಪಸಂದ್ ಜಲಾ ಿಂತ್. ಪಾಿಂಚ್ಚ ಮಿನುಟಿಂಚಿಂ ಗೀತ್ ತಮಾ್ ಿಂ ಆಯ್್ ತಾನಾ ಧಲ್ಯ್ತ ಏಕಾಲ ಾ ನ್ ಆಯ್ಚ್ ನ್ ಜೆರ್ಜಕ್ ನಿಯ್ಳ್ಯಾ ನಾ. ಹಾಾ ಕಂತಾರಚೊ ಉದ್ಚಿ ೀಶ್ಯ ಆಸ್ವ ಜೆರ್ಜಕ್ ಆಮಾ್ ಾ ಕಾಳ್ಯಜ ಿಂತ್ ಹಾಡುಿಂಕ್ ಜಂಯ್ ರ್ ತೊ

69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಮಾ್ ಿಂ ಲಗಶ ಲ ಜತಾ. ಏಕಾಲ ಾ ಚ ಖ್ಯ್ತ ಆಶಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಜೆರ್ಜ ಮುಖ್ಯಿಂತ್್ ಕಸೊ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಿಂತ್ ಪ್ ಭಾವ್ ಘಾಲತ ತಿಂ ಹೆಿಂ ಗೀತ್ ಆನಿಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್್ ತಾನಾ ಭೊಗಾತ ತಸಿಂಚ್ಚ ಜಗತಿಕ್ ಸಂಕಲ್ಾ ಣ್ಟಿಂ ಅಗಾಾಮ್ ದಿಂವಿ್ ಿಂ, ಕಾಕುತ್, ಶಾಿಂತಿ ಆನಿ ಮೊೀಗ್ ಹೊಾ ಸಂಗತ ಕೊಣಿಂಯ್ ಜಣ್ಟ ಜವೆಾ ತಾ ಜತ್-ಕಾತ್-ಮತ್ ್ಖಿನಾಸ್ವತ ಿಂ. ಹೆಿಂ ಗೀತ್ ರ್ರಯ್ಲ ಿಂ ಆಸ್ವ ವಿಜಯ್ ರಸಿ್ ೀನಾಾ ನ್. ದೇವ್ತಸಾ ಣ್ಟಚ್ಯಾ ಗೀತಾಿಂಕ್ ವಿಜಯ್ ಹೆಳ್‍ಲಲ ಹಾತ್ ಆನಿ ಲೀಕಾಮೊಗಾಳ್‍. ಸಂಗೀತ್

ಸಂಸ್ವರಿಂತ್ ರ್ದುಲ ನ್ ಯೆಿಂವ್ಡ್ ಸಂಸ್ವರ್ ಮಲಾ ಯ್ ಟ್ ಕ್ ರೆಕೊಡಾಿಂಗಾಿಂತ್ ಜಂಯ್ ಏಏಕ್ಚ್ಚ ವ್ತಾ ಜಿಂತ್್ ವಿವಿಿಂಗಡ್ ರೆಕೊಡ್ಾ ಕನ್ಾ ಆಪಾಲ ಾ ಚ್ಚ ಸ್ಕಾ ಡಯ್ಚಿಂತ್ ಸ್ವಿಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ಯೇ ಜೆರ್ಜ ರೆಕೊಡ್ಾ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಮಿಕ್್ ಕೆಲಲ ರೀಶನ್ ಡಸೊೀಜ ಆಿಂಜೆಲಚ್ಯಾ ಾ ಸ್ಕಾ ಡಯ್ಚ 5 ‍ಂಿಂತ್. ಸಂಗೀತಾು ರ್ ಆನಿ ಗಾವಿಾ ತಾಿಂಚ್ಯಾ ತಾ್ಿಂತಾಿಂನಿ ಹೆಿಂ ಗೀತ್ ಆಯ್ಚ್ ವ್ತಾ ಾ ಿಂಕ್ ಮಧುರ್ ಕತಾಾತ್ ಆನಿ ಅಥಾಭರತ್ ಕತಾಾತ್. ಗಾವಿಾ ವಿಲ್ಾ ನ್ ಫ್ಲನಾಾಿಂಡಸ್, ವಿಜಯ್ ರಸಿ್ ೀನಾಾ , ರೇಶಲ್ಲ ಪಿಿಂಟೊ, ಡಯ್ಲ್ಲ ಡಸೊೀಜ, ರೇಶಾಮ ಮೊೀರಸ್ ಆನಿ ಆಶಾ ಮೊೀರಸ್. ಸ್ವಿಂಗಾತ್ ದೀಿಂವ್್ ್ೀಡ್ ಗಟರ್ ರೀಶನ್ ಡಸೊೀಜ ಆನಿ ಉಕು್್, ದಲ್ ಜ್ ರಡ್ ಗಸ್ ಬ್ಳ್ಜ್ ಗಟರರ್, ವಿಜಯ್ ರಸಿ್ ೀನಾಾ ಕೀಬ್ಬೀಡ್ಾ ಆನಿ ಐವನ್ ಪಿರೇರ ಎಕೌಸಿಾ ಕ್ ಡ್ ಮಾಮ ರ್. ಹೊ ವಿೀಡಯ್ಚ ಮುಖ್ಯಾ ಜಿಂವ್್ ಮಂಗುಿ ರಿಂತ್ಚ್ಚ ಕಾಡ್ಲಲ ಖ್ಯಾ ತ್ ಸಿನೆಮಾಟೊಗಾ್ ಫರ್ ರಜೇಶ್ಯ ಹಳೆಯಂಗಡನ್ ವ್ತಪನ್ಾ ಮಲಾ ಯ್ ಕಾಾ ಮರ ಸಟ್ ಅಪ್. ಹೊ ವಿೀಡಯ್ಚ ದಗಯ ಶ್ಟಾಲ ಐವನ್ ಪಿರೇರ ಪ್ ಪಿಕ್್ ಮುಖ್ಯಿಂತ್್ . ದಸಿಂರ್ರ್ 5 ವೆರ್ ಹೊ ವಿೀಡಯ್ಚ ಪ್ ಸ್ವರಕ್ ಘಾಲ ತೊ ತಮಿಿಂ ಆಯ್್ ಯ್, ಯೂಟ್ಟಾ ಬ್ ಛಾನೆಲರ್ ಟೀಟೊೀಟಲ್ಸ್ಾ ಮಾಾ ಿಂಗಳ್ಣ್ೀರ್, ಏಕ್ ಗೀತ್ ತಯ್ರ್ ಕೆ್ಲ ಿಂ ದೇವ್ತಸಾ ಣ್ಟಚ್ಯಾ ಮೊೀಗಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಶಾಿಂವ್ತಕ್ ಅತ್ ಗೆತ ಲಾ ಿಂಕ್.

70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಿಚ್ಯರ್ ಕರ: ದಲ್ ಜ್ ರಡ್ ಗಸ್ 9845051025, ವಿಜಯ್ ರಸಿ್ ೀನಾಾ 9845368158

ಹೆಿಂ ್ಿಂಕ್ ಜಿಂವ್ತ್ ಸ್ವ ಯೂಟ್ಟಾ ಬ್ಳ್ರ್ ವಿೀಡಯ್ಚ ಪಳೆಿಂವ್್ : https://www.youtube.com/watch?v=f 9jz-26-79M

------------------------------------------

Webinar on “Prevention and Control of HIV/AIDS” held at SAC

Al-Empower, HR Forum of PG Department of Social Work and Department of MA Journalism and Mass Communication of St Aloysius College (Autonomous) conducted a

webinar on “Prevention and Control of HIV/AIDS” through Google Meet on 3rd December 2020 which was attended by the students and staff of various institutions of Mangalore. The resource person, Dr Pracheth Raghuveer, an Assistant Professor from the Department of Community Medicine, Yenepoya Medical College and an alumnus of St Aloysius Institution spoke about the burden, causative factors, clinical

71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


features, prevention and control of HIV/AIDS. He also gave further insights about the role of Medical Social Workers and the student community in facilitating care and providing support to people living with HIV/AIDS. He also emphasised about what needs to be done to eradicate stigma associated with this disease. Further, Dr Pracheth explained the audience about the significance of World AIDS Day with

focus on the theme for World AIDS Day 2020. The talk was followed by a question and answer session. Programme was also attended by Rev Fr Marcel Rodrigues, SJ, HODDepartment of Journalism and Dr Vidya Vinutha Dsouza- Convenor of the programme and the Coordinator of Al-Empower HR Forum of PG Department of Social Work. -----------------------------------------

Stuffed Eggplant/Brinjal By Mrs Violet Mascarenhas - Dubai

Stuffed Eggplant is one of my favorite authentic North Indian dishes with minimum dry spices and cooked on low heat. It’s very tasty and flavorful when eaten with plain steamed rice or Jeera rice. Ingredients: 1. Eggplant 1/2 kg round small size 2. Fenugreek seeds (Methi)- 1 tsp 3. Fennel seeds (saunf) 3 Tbsp 4. Nigella Seeds (onion seeds) 1 tsp

5. Coriander seeds 2 Tbsp 6. Pepper 1/2 tsp 7. Kashmiri dry chili’s -4 Slightly Dry roast all the above ingredients from 2 - 7, then add amchur powder( dry mango powder 1/2 tsp, or half lime size tamarind and 1/2 tsp Turmeric powder, 10 almonds/cashew nuts and make a course powder, and set aside this mixture. Method:

72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Rinse the brinjals and pat them dry. Take a brinjal and make 4 equal slits starting from the bottom of the brinjal towards the stem. Stop when you reach almost 3/4th mark. Don't slit all the way to the stem, the brinjal may fall apart Stuff the brinjal with the prepared mixture and keep aside. Heat mustard oil in a pan, once you see the oil smoking, add one big chopped onion, fry until it turns golden brown then add 2 tsp ginger garlic paste and 2 medium tomatoes, cook until it’s mushy. Now arrange the stuffed

Brinjals on it close the lid and cook for 2 minutes, each side of the Brinjal flipping the sides every 2 minutes cover and cook until it’s completely fried and soft. Sprinkle little water if necessary in between. Serve with Jeera rice or Ghee rice.

Happy Eating!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಮಟನ್ ಕಟ್ಲಿ ಟ್ಸ

500 ಗಾ್ ಮ್್ ಮಟನ್ ಮಿನ್್ ಜಾಯ್ರ ಪ್ಡೊ ಯ ವಸ್ :

73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


1-2 ರ್ಟಟ್ಯ ಉಕಡ್್ ಚಡುಡ ನ್ ದವರ್ 1 ತಾಿಂತಿಿಂ ಭಾರ್ಜಿಂಕ್ ತಲ್ಲ 1/2" ಆ್ಿಂ 4-5 ವ್ಡಡ್ಟತ ಲಿಂವ್ ಪಾನಾಿಂ 3-4 ತನಾ ಾ ಮಿಸ್ವಾಿಂಗೊ 1 ಟೊಮೆಟೊ 5 ಲಸುಣ ಬ್ಬಯ್ಚ ಇ್ಲ ಕಣಿಾ ರೆ ಭಾಜ 1/2 ಟೀಸ್ಕಾ ನ್ ರ್ಡಡ ಶೇಪ್ 1 ವಾ ಡ್ ಪಿಯ್ವ್ 3-4 ಟೀಸ್ಕಾ ನ್ ಗರಮ್ ಮಸ್ವಲ ಪಿಟೊ

ಮಸ್ವಲ ಪಿಟೊ, ಟೊಮೆಟೊ ಮಿನ್್ ಘಾಲ್ಲ್ ರ್ರೇಿಂ ಭಸುಾನ್ ಉಕಡ್ಟಾ ಪಯ್ಾಿಂತ್ ದವನ್ಾ ಉಕಡಾ ಚ್ಚ ರ್ಟಟ್ಯ ಮಿೀಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ ಭಸುಾನ್ ಭುಿಂಯ್ ದವರ್. ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಗುಳೆ ಕನ್ಾ ಮಾ್ಾಲಾ ತಾಿಂತಿಯ್ಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಶ್ ಣ್ಟಿಂತ್ ಬುಡವ್್ ಬ್ರ್ ಡ್ ಕ್ ಿಂಬ್ಳ್್ ಿಂತ್ ಲಳ್ಣ್ವ್್ ಚ್ಯಟ್ಯಾ ಕನ್ಾ ಕಾಯಲ ಿಂತ್ ತಲಿಂತ್ ದೀನಿೀ ಕೂಸಿಿಂನಿ ಭಾರ್ಜನ್ ಕಾಡ್. ---------------------------------------

-----------------------------------------

ಕಚಿಸ ರಿೀತ್: ಮಾಸ್ ಧುಿಂವ್್ ಮಿೀಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ ದವರ್. ಇ್ಲ ಶಾಾ ತಲಿಂತ್ ಆ್ಿಂ, ಲಸುಣ್, ತನಾ ಾ ಮಿಸ್ವಾಿಂಗೊ, ಪಿಯ್ವ್ ಘಾಲ್ಲ್ ಭಾಜ್. ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ರ್ಡೀಶೆಪ್, ವ್ಡಡ್ಟತ ಲಿಂವ್ತಚಿಂ ಪಾನಾಿಂ, ಕಣಿಾ ರ್ ಭಾಜ ಆನಿ ಗರಮ್ 74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


`GeÁéqï’ ¥ÀAzÁæ¼ÉA-zÁ¬ÄÓ zÀħAiÀiï

¸Á»vïå ¸ÀàzsÉð

2020

(¸ÀA¸Ágï¨sÀgï D¸ÁÑ÷å PÉÆAQÚ §gÀ«à, PÀ«, PÁuÉåUÁgÁASÁwgï) 1. ¯ÉÃPÀ£ï (¸ÀgÁéAPï)

: «µÀAiÀiÁa «AZÀªïÚ §gÀªÁà÷åa (gÁdQÃAiÀiï D¤ zsÁ«ÄðPï ¯ÉÃPÀ£ÁAPï DªÁÌ¸ï £Á), 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA

E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 5,000/-; 2. gÀÄ. 3,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/2. ¯ÉÃPÀ£ï (¹ÛçÃAiÀiÁAPï D¤ zsÀgïä¨sÀ¬ÄÚAPï) : «µÀAiÀiï: PÉÆgÉÆãÁ PÁ¼Ágï §zÁè¯Éè PÀÄmÁä¥ÀjUÀwAvï ¹ÛçAiÀiÁAPï WÀgï ¸ÁA¨Á¼ÉÑ ¥ÀAxÁºÁé£ï 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 5,000/-; 2. gÀÄ. 3,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/3. ªÀÄné PÁt 4. aQÚ PÀvÁ

: 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 4,000/-; 2. gÀÄ. 2,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/: 150 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 1,000/-; 2. gÀÄ. 750/-; 3. gÀÄ. 5,00/-

: E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 2,000/-; 2. gÀÄ. 1,500/-; 3. gÀÄ. 1,000/ºÀgÉPÁ «¨sÁUÁAvï GªÉÄzï ¢A«ÑA 3 E£ÁªÀiÁA D¸ÉÛ°A. ¸ÀàzsÁðåaA £ÉªÀiÁA: 1. ¸ÀàzsÁðåPï zsÁqï°èA §gÁàA ¸ÀéAvï eÁªÁ߸ÀÄ£ï, JzÉƼï RAZÁåAiÀiï ¥ÀvÁægï ªÁ

5. PÀ«vÁ

eÁ½eÁUÁågï ¥sÁAiÀiïì eÁAªïÌ £Ávï°èA D¸ÀeÉ. 2. §gÁàA E-ªÉÄAiÀiÁègï zsÁqÁè÷ågï §gÉA. ºÁvï §gÁà£ï vÀAiÀiÁgï PÉ°èA §gÁàA vÀAiÀiÁgï PÀgÉÛ¯ÁåA¤ PÁUÁÝZÁå JPÁZï PÀIJ£ï ¸ÀÄqÁ¼ï CPÀëgÁA¤ §gÀªïß zsÁreÉ. 3. §gÁàA ‘GeÁéqï’ zÀ¥sÀÛgÁPï ¥ÁªÀÅAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: 31 zÀ¸ÉA§gï, 2020. 4. E£ÁªÀiÁA ¯Á¨ï¯Áè÷å §gÁàAaA ºÀPÁÌA `GeÁéqï’ ¥ÀAzÁæ¼ÁåaA. »A §gÁàA ¥sÁAiÀiïì PÀZÉðA ªÁ ¥ÁnA zÀªÀZÉðA ºÀPïÌ ‘GeÁéqï’ ¥ÀvÁæZÉA. 5. §gÁàA zsÁqÉÛ¯Áå£ï D¥ÁÚZÉA ¸ÀA¥ÀÇgïÚ £ÁAªï, ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï D¤ «¼Á¸ï JPÁ «AUÀqï ¥Á£Ágï §gÀªïß zsÁreÉ. JPÁè÷å£ï JPÁ ¥Áæ¸ï ZÀqï «¨sÁUÁA¤ ¨sÁUï WɪÉåvï ¥ÀÅuï JPÁè÷åPï KPï «¨sÁUÁPï JPïZï ¥ÀæªÉñï. 6. ¸ÀàzsÁðåPï D¬Ä¯Áè÷å §gÁàA «±ÁåAvï PÀ¸À¯ÁåZï vÀgÁÌPï - ¥sÉÇ£ï PÉƯï, PÁUÁÝA D¤ ºÉgï-CªÁ̸ï D¸ÉÆÑ £Á. ¸ÀàzsÁðåPï D¬Ä°èA §¥ÁðA ¥ÁnA zsÁqÀÄ£ï ¢A«Ñ ªÀåªÀ¸ÁÜ £Á. 7. ¸ÀàzsÁðåAZÉA ¥sÀ°vÁA±ï 2021 d£Égï 16-31 «±Éøï CAPÁågï ¥ÀUÀðmï eÁvÀ¯ÉA. 8. §gÁàA Uzvaad Daiji Literary Competitions 2020, vÀPÉè£ÁAªÁ SÁ¯ï D¸ÀÄ£ï, RAZÉÆ «¨sÁUï ªÀÄíuï ¸ÀàµïÖ PÀ¼ÀAiÉÄÓ. §¥ÁðA zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï: Uzvaad Fortnightly, Bishop’s House, Udupi - 576101. Email: editoruzvaad@gmail.com

85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’tt Songs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6. Children’s Songs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *One wouldn’t find a better bunch of experts than these, as they have the experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *This is Mandd Sobhann’s sincere attempt to preserve Konkani Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.*

86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...