__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

3

ಸೆಂಖ ೊ: 52

ದಸ ೆಂಬರ್ 3, 2020

ಬ್ಯ ೊಂಕೊಂಗ್ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೊಂತ್ಲೊ ಖ್ಯಯ ತ್ ಖ್ಯೊಂಬೊ

ಆ್ಯ ಲನ್ ಪಿರೇರಾ, ಮಂಗ್ಳು ರ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಆ್ಮ್ಚ್ಯ ಯ ಆ್ೊಂಗಾರ್ ಉಡಾನಾಕಾತ್! ಹಿ ಹಾಂವಾಂ ಕೊಣಾಕೀ ದಾಂವ್ಚಿ ಜಾಗ್ವ ಣಿ ನ್ಹ ಾಂಯ್, ಚತ್ರಾ ಯ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್, ಭೆಷ್ಟಾ ವಣ ಾಂಯ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್; ಫಕತ್ ಏಕ್ ಹಿತ್ರವಾದ್. ತುಮಾಂ ಕೊೀಣಿೀ ಜಾಾಂವ್, ತುಮಿ ಪಾಡ್ತ್ , ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಪಾತ್ಯೆ ಣಿ ಮ್ಹಹ ಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚಾಂಕ್ ನಾ. ಕತ್ರೆ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹ ಜಾೆ ಇತ್ರಯ ೆ ಕ್್ ದವತ್ರ್ಾಂ ತಸಾಂ ಹೆರಾಂ ಥಾಂವ್ಚನ ೀ ತ್ಯಾಂ್ ಆಶೇತ್ರಾಂ. ಆನಿ ಆತ್ರಾಂ ಹೆಾಂ ಬರಂವ್್ ಮುಖ್ಯೆ ಕಾರಣ್ ಕತ್ಯಾಂಗಿ ಮ್ಹ ಳ್ಯೆ ರ್ - ಆಯ್ಲಯ ವಾರ್ ಕಾಕ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಗುಜು ಗುಜು ಗುಜುು ಚ ಉಟ್ಲಯ . ಕೊೀಣ್ ಪೆಲೆ ಆದ್ಯ ಾಂ ರಜಾಾಂವ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪಾಯ ೆ ಧಮ್ಹ್ ನಾಾಂವ್ಚಾಂ ಸಮ್ಹಜಾಂತ್ ಘರ್್ಣ್ ಹಡಾಂಕ್ ಪಳೆತ್ರತ್ ಆನಿ ಹೆ ಕೃತ್ರೆ ಾಂಕ್ ಪಾಟಾಂಬೊ ದೀಾಂವ್ನ ಗ್ಲಾಟೊ ಕರಾಂಕ್ ಜಾತಿವಾದ, ಪಾಡ್ತ್ ವಾದ ಫುಡಾಂ ಸಲಾೆ ್ತ್. ಏಕಾ ರಜಾೆ ಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಯ ಮ್ಹಾಂನಿ ದೀವ್್ ಮೊಡನ್ ಪಳ್ಳ್ ಬಾಂದಯ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ವಾದ್ ಉಟಯ್ಲಯ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೆ ಜಾತಿ/ಪಾಡ್ತ್ ವಾದಾಂಕ್ ಕೊೀಡ್ತ್ ಾಂತ್ ಜಯ್್ ಮೆಳೆ್ ಾಂ. ಆತ್ರಾಂ ತಸಯ ಾಂ ಸುಳ್ಳವಾರಾಂ ಕಾಕ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ. ಲೊೀಕಾಚ್ಯೆ ಮ್ತಿಾಂ ದುಬವ್ ಚರವ್ನ ಸಾಂ. ಲೊರಸಚಿ ಬಸ್ಲಲಿಕಾ ಆಸಿ ೆ ಕಡನ್ ಆದಾಂ ಮ್ಹಗಾ ಏಕ್ ಕಲ್ಲಯ ಕುಟಾ ಚ್ಯಾಂ ಕತ್ಯಾಂಗಿ ಆಸ್‍ಲೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಹೊ ಜಾಗೊ ಕಾ ೀಸ್ ಾಂವಾನಿಾಂ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಲನ್ ತ್ರೆ ್ ಜಾಗಾೆ ರ್ ಸಾಂ ಲೊರಸಚ್ಯೆ ನಾಾಂವ್ಚಾಂ ಇಗ್ರ್ಜ್ ಬಾಂದಯ , ವ್ಚಸ್ ರಯ್ಲಯ ಆನಿ ಕಾ ೀಸ್ ಾಂವ್ ಧರ್ಮ್

ಪಾ ಚಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹ ಣ್. ಹೊ ವಯ್ಲಯ ವಾದ್ ಮ್ಹಾಂಡಾ ಲೆ ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ ಖಂಯ್ಸ ರ್ ಕುಾಂಭಕರ್್ ನಿದ್ಾಂತ್ ಆಸಯ ತ್ಯಾಂ ತೊ್ ಕಲ್ಲಯ ಕುಟಾ ಮ್ಹತ್ಾ ಜಾಣಾಾಂ. ವಸ್ಾಂಚಿಾಂ ವಸ್ಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಾಂ ಹೆ ಕಾಕ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂ ಲೊರಸಚ್ಯಾಂ ದ್ವಾಸಪ ಣ್ ಆಚರಣ್ ಕರನ್. ಹೆ ದ್ವಾಸಪ ಣಾಕ್ ಕಾ ೀಸ್ ಾಂವಾಾಂ ಪಾಾ ಸ್‍ ಹೆರ್ ಜಾತಿಚ ಲೊೀಕ್ ಯ್ಲತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಸವಾ್ಾಂ ಥಾಂವ್ನ ಖಾತಿಾ ಜಾಲಾಾಂ, ಹೆಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ನ್ವಸಾಂವ್ ವ ಪೊಟ್ಟಾ ಕಾಣಿ ಭಿಲ್ಲ್ ಲ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್. ಜಾತಿವಾದ ಪಾಡ್ತ್ ಾಂತ್ ಕಾ ೀಸ್ ಾಂವ್ ಮುಖೆಲಿ ಕಾಾಂಯ್ ಉಣಾಂ ನಾಾಂತ್. ಆಯ್ಲಯ ವಾರ್ ಏಕ್ ಪಂಗ್ಡ್ತ್ ಹೆ ಪಾಡ್ತ್ ಕ್ ಸವಾ್ಲೊಯ ತೊ ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ವೇದರ್ ಆಪವ್ನ , ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ತ್ರಾಂಚ ಶಾಲ್, ಬವ್ಟಾ ದೀಾಂವ್ನ ಪಾ ಸರ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ತ್ಯಾಂ ಸವ್್ ಮ್ಹಧೆ ಮ್ಹಾಂನಿ ಪಾ ಸರ್ ಜಾಲಾಾಂ. ಅಸಾಂ ಆಸ್ ಾಂ ಹೊ ಮುಮು್ರೊ ವಾಡೊನ್ಾಂ್ ವಚಾೆ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ, ಶಿತ್ ಆಸ್‍ಲೆಯ ಾಂ ಪೇರ್ಜ ಜಾಾಂವಾಿ ೆ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ, ಕಟ್ಲಳ್ ಆಸ್‍ಲೆಯ ಾಂ ತ್ಯಾಂ ಉಜಾೆ ಆಗ್ಾ ಾಂ ಜಾಾಂವಾಿ ೆ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಹೆ ಜಾತಿವಾದ್ ಪಾಡ್ತ್ ಾಂತ್ರಯ ೆ ಕಾ ೀಸ್ ಾಂವ್ ಮುಖೆಲಾೆ ಾಂನಿ ಜರ್ ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ಧರ್ಮ್ ಆಸ ಜಾಲಾೆ ರ್, ಪೊಪಾಸ ಾಂತ್ ಶಾವ ಸ್‍ ಆಸ ತರ್ ಮೆತ್ಯರ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಶಾಾಂತಿ ಹಡಿ ಾಂ ಪಾ ಯ್ತ್ನ ಕಚ್ಯ್ಾಂ ಬರಾಂ. ನ್ಹ ಾಂಯ್ ತರ್ ತ್ರಾಂಚಿಾಂ ಜಲಾ್ ನಾಾಂವಾಾಂ ಬದುಯ ನ್ ಹತ್ ವ್ಟಮೆ್ ಘಾಲೆಿ ಮ್ನಾಾ ಪಣಾಕ್ ಮ್ಹನ್ ದೀಾಂವ್ನ , ತಥಸು್ !

-ಡ್ಯ| ಆಸ್ಲಾ ನ್ ಪಾ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ 2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬ್ಯ ೊಂಕೊಂಗ್ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೊಂತ್ಲೊ ಖ್ಯಯ ತ್ ಖ್ಯೊಂಬೊ

ಆ್ಯ ಲನ್ ಪಿರೇರಾ, ಮಂಗ್ಳು ರ್

(L to R daughter Angeline, Allen & Eveline, Daughter-in law Pinar Standing Behind: L- R Son in law Nitesh Aggarwal with son Vihaan, Son Angelo with his son Aurelio., Grandson Aahaan born to daughter Angeline in 2015, not in the picture) ಮಟ್ವಿ ಜಿಣ್ಯಯ ಚರಿತ್ರ : ಆೆ ಲನ್ ಕಯ ಫಡ್ತ್ ಆಲೊೊ ನ್ಸಸ ಪಿರೇರ

ಜನ್ನ್: ಸಪೆ್ ಾಂಬರ್ 16, 1950 ಮ್ಹಾಂ-ಬಪ್: ದೇವಾಧೀನ್ ವ್ಚಲಿಯ್ರ್ಮ ಪಿೀಟರ್ ಪಿರೇರ ಆನಿ ಬ್ರಾ ಡ್ತಿ ತ್ ಆಾಂಜಲಿನಾ ರೇಗೊ

ಕುಟಾಮ್ ಆ್ನಿ ಶಿಕಾಪ್: 3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


With Syndicate Bank Staff in the Mawsmai Cave Cherrpunjee Meghalaya Oct 2003

New Year Awards 2016- conferred jointly By the Manipal Academy of Higher Education (MAHE- deemed to be Univ.), Syndicate Bank and Academy of General Education for Outstanding service inBanking ಭಯ್ಣ ೊಂ: ದೇವಾಧೀನ್ ಭ| ಮ್ಹರಿ ವಾಯ್ಲಯ ಟ್, ಆಪೊಸ್ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆ್ಲ್ ಮೇಳ್ಯಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹಗ್್ರಟ್ ಡ್ತಸೀಜಾ (ಪಿರೇರ)

A Visit to Ajantha & Ellora Aurangabad Dist. Maharashtra 2009 enroute Regional visit & Customers Meet At the Sun Temple Konarak Odisha Sept 2010 ಪಾಾ ಥಮಕ್ ಶಿಕಾಪ್: ಸಾಂಟ್ ಜೊೀಸಪ್ ಹೈಯ್ರ್ ಪೆಾ ೈಮ್ರಿ ಶಾಲ್, ಕುಲೆಾ ೀಖರ್ ಹಯ್ರ್ ಪೆಾ ೈಮ್ರಿ, ಹೈಸ್ಕ್ ಲ್ ಆನಿ ಕಾಲೇರ್ಜ ಶಿಕಾಪ್: ಸಾಂಟ್ ಎಲೊೀಯ್ಲಸ ಯ್ಸ್‍ ಶಾಲ್ ಆನಿ ಕಾಲೇರ್ಜ, ಮಂಗು್ ರ್ ಪದ್ವಿ : ಹಿಸಾ ರಿ ಆನಿ ಇಕೊನ್ಸೀಮಕ್ಸ 1970 ಇಸವ ಾಂತ್

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Evelyn & Allen in 2006 ಪೊೀಸ್‍ಾ ಗಾಾ ಜುೆ ಯೇಟ್ ಶಿಕಾಪ್: ಎರ್ಮ.ಎಸ್‍.ಡಬ್ಲ್ಯ ೆ . ಸ್ಕ್ ಲ್ ಒಫ್ ಸೀಶಿಯ್ಲ್ ವಕ್್, ರೊೀಶ್‍ನಿ ನಿಲಯ್, ಮಂಗು್ ರ್ ಆನಿ ಎರ್ಮ.ಎಸ್‍. ಡಬ್ಲ್ಯ ೆ ., ಮೈಸ್ಕರ್ ಯುನಿವಸ್ಲ್ಟ 1972 ಇಸವ ಾಂತ್, ಜೊಡನ್ ವ್ಚಶೇರ್ತ್ರ ಲೇಬರ್ ವಲೆೊ ೀರ್ ಆನಿ ಇಾಂಡಸ್ಲಾ ಿಯ್ಲ್ ಒಗ್್ನೈಜೇಶನ್. ಆೆ ಲನ್ ಫಿಗ್್ಜಚಾೆ ಚಟ್ಟವಟಕೆಾಂನಿ ಭಾರಿ್ ಕಾ ಯಾಳ್ ಜಾಾಂವಾನ ಸಯ ಭಾಗ್ವಂತ್ ಖುಸ್ಚಿ ಇಗ್ರ್ಜ್, ಕೊಡ್ಲ್ ಕುಲೆಾ ೀಖರಾಂತ್ ತ್ರಚಿ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ಸೇವಾ 1973 ಇಸವ ಾಂತ್

Wedding pictures with families

ಸುವಾ್ತಿತ್ರಾಂ ಪಯಾ್ಾಂತ್, ಆಲಾ್ ರ್ ಭುಗೊ್ ಆನಿ ಪಿಾ ಫೆಕ್ಾ ಆಲಾ್ ರ್ ಸೇವಾ ಕತ್ಯ್ಲಾೆ ಾಂಚ ಪಾಾಂ್ ವಸ್ಾಂಕ್, ಕೊೀಯ್ರ್ ಪಂಗಾಾ ಚ ಸಾಂದೊ, ಯಂಗ್ ಕಾ ಶಿ ನ್ ವಕ್ಸ್‍್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಜರಲ್ ಕಾಯ್್ದಶಿ್ ವೈ.ಸ್ಲ. ಡಬ್ಲ್ಯ ೆ . 3 ವಸ್ಾಂಕ್ 1969-72; ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಕಾಯ್್ದಶಿ್ ಏಕೆೆ ಆವೆ ಕ್ ಫಿಗ್್ರ್ಜ ಸಲಹ ಸಮತಿಚ; ಸೇವಾ ದಲಾೆ ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ್/ಆಡಳೆ್ ದಾರ್ ಕೆಾ ೈಸ್‍ಾ ಚ್್ ಮ್ಣಿಪಾಲ್ 1997-80 ತ್ಯನಾನ ಾಂಚ ಮುಖೆಲಿ ವ್ಚಗಾರ್/ಫಿಗ್್ರ್ಜ

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Rock Indian School Brahmavar from class 2 onwards, upto Class 11 and class 12 at the Montfort School Delhi He went on to do his Masters in Electronics at the Georgia Institute of Technology Atlanta USA on a full scholarship and graduated (MS) in 2003/04 with distinction- was immediately taken in by Texas Instruments LLC/Plc. Currently lives in Dallas with his Wife Dr Pinar Korkmaz, , a Ph.d in Electronics from Georgia Tech, and their son Aurelio

Allen’s family with his parents at Ancestral home in Kulshekar

Angelo’s BE convocation

Our son Angelo receiving Governor's Gold medal for achieving highest marks among all disciplines in the B.E (final) K R EC Surathkal/now National Institute of Technology KarnatakaConvocation held in 2000. He also received the Dr T M A Pai memorial Gold at the same convocation for the ist rand in BE ( electronics & Communications) Mangalore University ( 1994- 1999) Incidentally Angelo was a National Talent Scholarship holder from Class 8 to 12 He didd his schooling at the Little

ಯಾಜಕ್ ಫಾ| ಸಾ ೆ ನಿ ತ್ರವ್ಟಾ , ಸವ್್ ಕಾ ೀಸ್ ಾಂವ್ ಪಂಗಾಾ ಾಂಚ ಆನಿ

6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Newly constructed and blessed house /Home SURYANSHU - 22.10.2006 and the current status of the barren land around it (20 cents)

ಸುತು್ ರಾಂತೊಯ ಜಾಣಿಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ರ ಮೆಳ್ಳನ್ ಪಾ ಥರ್ಮ ಎಕುೆ ಮೆನಿಕಲ್ ಕಾ ಸ್ ಸ್‍ ಸಂಭಾ ರ್ಮ ಉಡಪಿಮ್ಣಿಪಾಲಾಿ ೆ ನಾಗ್ರಿಕಾಾಂಕ್ ಪಾ ಸು್ ತ್ ಕೆಲೊಯ . ಕಾ ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಉಡಪಿ/ಮ್ಣಿಪಾಲ್ ಆನಿ ಸಾಂದೊ ಸಾಂಟಾ ಲ್ ಕೌನಿಸ ಲ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗು್ ರ್ ದಯ್ಲಸರ್ಜ ಲಾಾಂಬ್ 15 ವಸ್ಾಂಕ್. ಮಂಗು್ ರ್ ದಯ್ಲಸಜಿಚಾೆ

ಫಿಗ್್ಜಾಾಂಚಿ, ಸಂಸ್ ೆ ಾಂಚಿ, ಧಾಮ್ಕ್ ಮೇಳ್ಯಾಂಚಿ ಸವ್್ಸಮ್ಹವೇಶಕ್

7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Allen representing Syndicate Bank along with 9 others from other Banks , at the 47th International Banking Summer School July 15 - 31 July 1994 at Niagara on the Lake Ontario Canada

Pillar and Post, Canada ದರಕೊ್ ರಿ ವಾೆ ಪಾರ್, ವೆ ವಸಯ್, ವೃತೊ್ ೆ ಸವ್ಜನಿಕ್ ಸೇವಾಂತ್.

ತ್ರಚ್ಯಾಂ ಲಗ್ನ ಜಾಲೆಾಂ ಎವ್ಚಯ ನ್ 8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Representing Oriental Bank of Commerce on the Supervisory Board of ICICI Venture Capital Fund - at Athens Greece July 2006

Briefing Sri P Chidambaram then Finance Minister of India Oct 2008

Briefing Sri Pranab Mukherjee then FM of India about Banks progressAug 2010

Taking Charge at Bank of Maharashtra June 04,2008

ಡ್ತಸ್ಲಲಾವ ಲಾಗಿಾಂ, ಸೀಶಿಯ್ಲ್ ವಕ್್ ಪೊೀಸ್‍ಟ್ಗಾಾ ಜುೆ ಯ್ಲಟ್ ಆನಿ

With Her Excellency President of India Smt Pratibha Devisingh Patil at Rashtrapathi Bhavan - Feb 2010 inviting

9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


her to inaugurate Bank Of Maharashtra Platinum Jubilee Year, in Pune

Self Employment/ SHGs President of India inaugurating Bank's Platinum Jubilee celebrations at Pune on 26.11.09 - being welcomed , lighting the Lamp and receiving Platinum Jubilee Silver Logo The Bank's campus at Lokmangal Pune was made available to SHGs at the time of Ganesh Chathurthi and Deepavali to display their products and conduct sale. This obviated the intervention of intermediaries and ensure better returns for the artisans/ entrepreneurs;

ಪಯ್ಲಯ ಾಂಚಾೆ ಮೆಡ್ತಕಲ್ ಸೀಶಿಯ್ಲ್ ವಕ್ರ್ ಆನಿ ಫಾೆ ಕಲಿಾ , ಡ್ತಪಾಟ್್ಮೆಾಂ ಟ್ ಒಫ್ ಸೀಶಿಯ್ಲ್ ಎಾಂಡ್ತ ಪಿಾ ವಾಂಟವ್ ಮೆಡ್ತಸ್ಲನ್, ಕೆ.ಎರ್ಮ.ಸ್ಲ. ಮ್ಣಿಪಾಲ್. ದೇವಾನ್ ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ದೊಗಾಾಂ ಭುಗಿ್ಾಂ ದಲಿಾಂ ಆಾಂಜಲೊ ಆನಿ ಆಾಂಜಲಿನ್ ತಸಾಂ ತ್ಯಗಾಾಂ ನಾತ್ರಾ ಾಂ ಒರೇಲಿಯ್ಲ, ವ್ಚಹನ್ ಆನಿ ಆಹನ್. ವೃತ್ತಿ ಪರ್ ಕಾಮ್:

The Bank promoted eco friendly Ganesh utsav by subsidising to the public the cost of eco friendly Ganeshas

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


The Bank initiated a campaign for ecofriendly domestic waste management by sponsoring Clay compost pots - 100 of them were given away free on the first day at the exhibition arranged at Banks HQ

The Bank launched a Integrated Village development Project at 75 very backward villages with focus on -Health & Hygiene; improving quality of Primary education; providing safe drinking water for residents; demonstrating the efficacy of Solar power for domestic needs; Community Solar lighting; providing motorable roads at the villages and enhancing accessibility of banking services to farmers and village artisans. I visited

Ralegan Siddhi the model village set up by Sri Anna Hazare in Ahmed Nagar of Maharashtra and designed a suitable model for the 75 villages backed by a working Manual for my field staff- Bank would implement the Project in collaboration with Village Panchayats and state Govt agencies. The Bank ear marked Rs 8 crores for the purpose initially.

The Mahasaraswati scheme provided free accident insurance of Rs 50,000/to every school child who opened and maintained a savings/Recurring deposit with the bank with a minimum balance of Rs 500/- As mentioned earlier over 200,00 school cjildren opened accounts in the first 6 months itself especially in rural maharashtra- I visited a large number of rural tribal and urban schools in Vidharba to lead my regional and branch heads for commitment to the cause.

ಆೆ ಲನ್ ಮ್ಣಿಪಾಲಾಾಂತ್ರಯ ೆ ಸ್ಲಾಂಡ್ತಕೇಟ್ ಬೆ ಾಂಕಾಚಾೆ ಪಾ ಧಾನ್ ಕಛೇರಿಕ್ ಭತಿ್ ಜಾಲೊ ಏಕ್ ಪಸ್ನ್ಲ್ ಒಫಿಸರ್

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಾಾಂವ್ನ 1973 ಇಸವ ಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ವ್ಚವ್ಚಾಂಗ್ಡ್ತ ಸುವಾತ್ರೆ ಾಂನಿ

ಮ್ಹ ಳ್ಯೆ ರ್ ಗೊೀವಾ, ಡಲಿಯ , ಮುಾಂಬಯ್ ಆನಿ ಬಾಂಗು್ ರ್ ಬಾ ಾಂ್ ಮ್ಹೆ ನೇಜರ್, ಚಿೀಫ್ ಮ್ಹೆ ನೇಜರ್, ಎಸ್ಲಸಾ ಾಂಟ್ ಜನ್ಾ ಲ್ ಮ್ಹೆ ನೇಜರ್, ಡಪ್ಯೆ ಟ ಜನ್ಾ ಲ್ ಮ್ಹೆ ನೇಜರ್; ಆನಿ ತ್ರಕಾ 2002 ಇಸವ ಾಂತ್ ಅತೆ ಧಕ್ ಊಾಂಚಯ ಹುದೊೆ ತ್ರಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ ಜನ್ಾ ಲ್ ಮ್ಹೆ ನೇಜರ್ ಜಾಾಂವ್ನ .

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತ್ರಣಾಂ ತ್ರಚಿ ಸೇವಾ ಇಾಂಡ್ತಯ್ನ್ ಬೆ ಾಂಕ್ಸ ಎಸೀಸ್ಲಯೇಶನ್ (ಭಾರತ್ರಾಂತ್ರಯ ್ ಸವ್ಜನಿಕ್ ವತು್ಲಾಾಂತ್ರಯ ೆ , ಖಾಸ್ಲು ಆನಿ ವ್ಚದೇಶಿ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂಚ ಪಂಗ್ಡ್ತ) ಹಚ ಸಲಹದಾರ್ ಇಾಂಡಸ್ಲಾ ಿಯ್ಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ ಎಾಂಡ್ತ ಹ್ಯೆ ಮ್ನ್ ರಿೀಸೀಸ್‍್ ಮ್ಹೆ ನೇರ್ಜಮೆಾಂಟ್ ಥರಚ ವಾವ್ಾ , ಫೆಬಾ ವರಿ 1999 ಥಾಂವ್ನ ಒಕೊಾ ೀಬರ್ 2002 ಪಯಾ್ಾಂತ್. ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರಚ್ಯೆ ಪಾ ಶಂಸ ಪಾ ಕಾರ್ ವ್ಚಾಂಚಂವ್ಚಣ ಸಮತಿನ್ ರಿಜವ್್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾಚಾೆ ಗ್ವನ್್ರನ್ ತ್ರಕಾ ಎಕಿ ಕ್ಯೆ ಟವ್ ಡೈರಕಾ ರ್ ಒಫ್ ದ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಒಫ್

ಕಾಮ್ಸ್‍್, ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಸವ್ಜನಿಕ್ ವತು್ಲಾಾಂತ್ಯಯ ಾಂ ಬೆ ಾಂಕ್ ಡಲಿಯ ಾಂತ್ ಹಚಿ ಪಾ ಧಾನ್ ಕಛೇರಿಾಂತ್ ಪಾಾಂ್ ವಸ್ಾಂಚ್ಯೆ ಆವೆ ಕ್ ಮ್ಹ್್ 25, 2006 ಥಾಂವ್ನ ವ್ಚಾಂಚಂವ್ಣ ಕೆಲಿ. ಪ್ಯಣ್ ಜೂನ್ 2008 ಇಸವ ಾಂತ್, ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರನ್ ತ್ರಚ ಹುದೊೆ ಚೇರ್ಮ್ಹೆ ನ್ ಎಾಂಡ್ತ ಮ್ಹೆ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಡೈರಕಾ ರ್ ಒಫ್ ದ ಪೂನೆ ಪಾ ಧಾನ್ ಕಛೇರಿಾಂತ್ರಯ ೆ ಬೆ ಾಂಕ್ ಒಫ್ ಮ್ಹರಷ್ಟಾ ಿಾಂತ್ ಆನೆೆ ೀಕ್ ಸವ್ಜನಿಕ್ ವತು್ಲಾಾಂತ್ಯಯ ಾಂ ಬೆ ಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ತ್ರಕಾ ಭಡ್ತ್ ದೀಾಂವ್ನ ಧಾಡಯ ಾಂ. ತ್ರಣಾಂ ತ್ರಚ ಸ್ಲಎರ್ಮಡ್ತ ಹುದೊೆ ಜೂನ್ 4, 2008 ಇಸವ ಾಂತ್ ಸ್ಲವ ೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತೊ ನಿವೃತ್್ ಜಾತ್ರ ಪಯಾ್ಾಂತ್ ಸಪಾ ಾಂಬರ್ 30, 2010 ಯ್ಶಸ್ಲವ ೀ ಥರನ್ ಚಲಂವ್ನ ವಹ ಲೊ.

ಹೆ 2008 ತ್ಯಾಂ 2010 ಆವೆ ಾಂತ್, ಬೆ ಾಂಕ್ ಒಫ್ ಮ್ಹರರ್ಾ ಿ ನ್ವಾೆ ಶಿಖರಕ್ ತ್ರಣಾಂ ಪಾವಯ್ಲಯ ಾಂ ಆನಿ ಕಾಪೊ್ರೇಟ್ ಗ್ವನೆ್ನ್ಸ ಹಚಿ

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಾಡ್ಯವಳ್ ಕೆಲಿ, ತ್ರಾಂತಿಾ ಕತ್ರ ವಾಪಚಿ್, ಗಿರಯಾ್ ಾಂಚಿ ಸೇವಾ ಆನಿ ಬೆ ಾಂಕಾಚಿ ಹುಟವ ಳ್ ವೃದಿ ಕೆಲಿ; 153 ನ್ವ ಶಾಖೆ ಉಗಾ್ ಯ್ಲಯ ಅಸಾಂ ಬೆ ಾಂಕಾಚ್ಯ ಜುಮ್ಹಯ ಶಾಖೆ 1528 ಕ್ ತ್ಯಾಂಕೆಯ ಆನಿ ಭಾರತ್ರಚಾೆ 32 ರಜಾೆ ಾಂನಿ ವ್ಚಸ್ ಲೆ್ ತಸಾಂ ಉತ್ ರ್-ಈಶಾನ್ೆ ಪಾ ದೇಶಾನಿಾಂ ಯ್ ವ್ಚಸ್ ರನ್ ಹಡಯ ; ಹೆ 1528 ಶಾಖಾೆ ಾಂನಿ ಲಾಗಿಾಂ ಲಾಗಿಾಂ 12 ಮಲಿಯಾ ಗಿರಯ್್ ಆಸಯ ಹಾಂಕಾಾಂ ಕೊೀರ್ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ಸಲ್ಯೆ ಶನ್ ಪಾಾ ಧಾನ್ೆ ತ್ರ ದಲಿಯ ಫಕತ್ ಎಫಿೀಕೆಸ್ಲ ಆನಿ ಟ್ಲಾ ನ್ಸ ಪೇರನಿಸ ಕ್ ಸ್ಲಬಂದಲಾಗಿಾಂ ತಸಾಂ ಗಿರಯ್ಲ್ /ಸವ್ಜನಿಕಾಾಂಲಾಗಿಾಂ ವೆ ವಹರ್ ಕತ್ರ್ನಾ ಜಾಾಂವ್್ ಹೆಾಂ ಬೆ ಾಂಕ್ ’ಬೆ ಾಂಕರ್ ವ್ಚದ್ ಎ ಹಟ್್’. ಬೆ ಾಂಕಾನ್ 2009-2010 ಇಸವ ಾಂತ್ ಬೆ ಾಂಕಾಚ ವಾರ್ಷ್ಕ್ ಸಂಭಾ ರ್ಮ ಆಚರಿಲೊ ಪೊಸ್ ೆ ಕರನ್ 75 ಹಳ್ಳ್ ೆ ಸುಧಾರಣಾಾಂತ್ ಪಾಟಾಂ ಉರ್ಲೊಯ ೆ ಜಾತ್ರ ತ್ಯಾಂ ಸುಧಾರಣ್ ಕರಾಂಕ್; ಸ್ಲ್ ಿೀಯಾಾಂಚಾೆ ಸವ ಕುಮೆ್ ಚಾೆ ಪಂಗಾಾ ಾಂಕ್ ಪಾಾ ಯ್ಲೀಜಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ 50,000 ತ್ಯಾಂ 75,000 ಕ್ ಚಡವ್ನ ರ. 150 ಕೊರೊಡ್ತ ಕೆಾ ಡ್ತಟ್ ಕುಮ್ಕ್ ದೀಾಂವ್ನ

ಪಾ ಕಾರ್ ಖಂಚಾೆ ಯ್ ಜಾಗಾೆ ರ್ ಖಂಚಾೆ ಯ್ ವೇಳ್ಯರ್ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ಕಚ್ ಅವಾ್ ಸ್‍ ಒದಾು ವ್ನ ದಲೊ ಎಟಎರ್ಮ ಆನಿ ಆಾಂತಜಾ್ಳ್ ಬೆ ಾಂಕಾಂ ಗ್ ಮುಖಾಾಂತ್ಾ ; ಅಸಾಂ ಹೆ ಬೆ ಾಂಕಾಕ್ ನ್ವ ಗಿರಯ್ಲ್ ಲಾಬಯ ಆನಿ ನ್ವ್ಟ ಭಂಡ್ಯವ ಳ್ ರು. 32,000 ಕೊರೊಡ್ಯಾಂ ಪಾಾ ಸ್‍ ಚಡ್ತೀತ್ ಬೆ ಾಂಕಾಕ್ ಹಡೊಯ ತಸಾಂ ಲಾಬ್ ತ್ರೆ ಬೆ ಾಂಕಾಚಾೆ 75 ವಸ್ಾಂಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ಯಾ ಾಂತ್್ ಪಯ್ಲಯ ೆ ಪಾವ್ಚಾ ಶಿಖರಕ್ ತ್ಯಾಂಕೊಯ ಹಡನ್ ರ. 440 ಕೊರೊಡ್ಯಾಂಚ ಲಾಬ್. 20082010 ವಸ್ಾಂತ್; ಪಾ ಥರ್ಮ ಪಾವ್ಚಾ ಾಂ ಬೆ ಾಂಕಾನ್ ಟ್ಲಾ ನ್ಸ ಪೇರಾಂಟ್ ಆನಿ ಸ್ಲಸಾ ರ್ಮ ಡ್ತಾ ವನ್ ಎನ್.ಪಿ.ಎ. ರಕಗಿನ ಶನ್ ಪಾಾ ಸಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ಇಾಂಡಸ್ಲಾ ಿಾಂತ್ ಹಡನ್ ಭಲಾಯ್ಲ್ ಭರಿತ್ ಬೆ ಲೆನ್ಸ ಶಿೀಟ್ ಹಡ್ತಯ . ತ್ರಾಂಚಾೆ ಪಾ ಯ್ಲೀಜನಾತ್ ಕ್ ಆನಿ ಉದೊೆ ೀಗ್ ಪೂವ್ಕ್ ಕಾಯ್್ಕಾ ಮ್ಹಾಂ ಕ್; ಪ್ಯನೆಾಂತ್ ಬೆ ಾಂಕಾನ್ ನ್ವ್ಚೀನ್ ಮ್ಹದರಿಚ್ಯಾಂ ರಗಾ್ ದಾನ್ ಸುವಾ್ತಿಲೆಯ ಾಂ ಮ್ಹರಷ್ಟಾ ಿಾಂತ್್ ಪಾ ಥರ್ಮ ಜಾಾಂವಾನ ಸಯ ಾಂ ಸ್ಲವ ೀಡ್ತಷ್ ತ್ರಾಂತಿಾ ಕತ್ಯಚಾೆ ಆಧಾರನ್ ಸಂಪೂಣ್್ ಪಿಡ್ಯನಾಸಿ ಾಂ/ಶುದ್ಿ ರಗಾತ್ ಮೆಡ್ತಕಲ್ ಎಮ್ಜ್ನಿಸ ಾಂಕ್ ಮುಖೆ ಜಾಾಂವ್ನ ಅವಘ ಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾಯ ೆ ಾಂಕ್, ದೀಸಚಾೆ 24 ವ್ಟರಾಂಕ್. ಬೆ ಾಂಕಾನ್ ಪಾಾ ಯ್ಲೀಜಿತ್ ಕೆಲೆಾಂ ಗ್ಜ್ವಂತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಕುಮ್ಕ್

14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನಾಸಿ ೆ ಾಂಕ್ ಚಡ್ತೀತ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾಂ cochlear transplants and treatments ವ್ಟದಾು ವ್ನ ಗ್ಜ್ವಂತ್ರಾಂಚಾೆ ಅಸ್ ತ್ರ್ ಯ್ಲಚಾೆ ಭುಗಾೆ ್ಾಂಕ್ ಪ್ಯನೆ ಭಾಂವಾರಿಾಂ ಜಾಾಂಕಾಾಂ ಆಯ್ಲ್ ಾಂಕ್ ಕಷ್ಾ ಮ್ಹತ್ರ್ಲೆ ತ್ರಾಂಕಾಾಂ. ಬೆ ಾಂಕ್ ಒಫ್ ಮ್ಹರಷ್ಟಾ ಿನ್ ತಿಸಾ ೆ ಕಾಮ್ನ್ವಲ್್ ಖೆಳ್ಪಂದಾೆ ಟ್ಲಚ್ಯ ಮುಖೆಲ್ ಪಾಾ ಯ್ಲೀಜಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಜ 2008 ಇಸವ ಾಂತ್ ಪ್ಯನೆಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಯ ಆನಿ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಪಾಾ ಯ್ಲೀಜಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಜಾಗ್ತಿಕ್ ಬ್ರಲಿಯಾಡ್ತಸ ್ ಛಾಂಪಿಯ್ನ್ಶಿಪ್ 2010 ಇಸವ ಾಂತ್ ಪ್ಯನೆಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾಯ ೆ ತ್ಯನಾನ ಾಂ. ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಒಫ್ ಬರೊೀಡ್ಯ ಥಾಂವ್ನ ನಿವೃತ್್ ಜಾತ್ ಸಪಾ ಾಂಬರ್ 30, 2010 ವರ್ ನಾೆ ಶನ್ಲ್ ಇನಿಸ ಾ ಟ್ಯೆ ಟ್ ಒಫ್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಮ್ಹೆ ನೆರ್ಜಮೆಾಂಟ್ ಹಚ ದರಕೊ್ ರ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಮುಖೇಲಪ ಣ್ ಘೆತ್ಯಯ ಾಂ, ರಿಜವ್್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾನ್ ದಲಾಯ ೆ ಉಲಾೆ ಕ್ ಪಾಳ್ಳ ದೀಾಂವ್ನ ಒಕೊಾ ೀಬರ್ 1, 2011 ವರ್ ಆನಿ 2014 ಪಯಾ್ಾಂತ್ ವ್ಚವ್ಚಧ್ ಹುದ್ೆ ಆಪಾಣ ಯ್ಲಯ . ಎನ್.ಐ.ಬ್ರ. ಎರ್ಮ. ಜಾಾಂವಾನ ಸ ಏಕ್ ಪಾ ಧಾನ್ ಸಂಶೀಧ ನ್, ಕನ್ಸ ಲಿಾ ಾಂಗ್ ಎಜುೆ ಕೇಶನ್ ಆನಿ ತಭೆ್ತಿ ಸಂಸ್ ಭಾರತ್ರಾಂತ್ರಯ ೆ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗಾಕ್ ಜೊ ಆಸ ಕೆಲೊಯ ರಿಜವ್್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾನ್ 1969 ಇಸವ ಾಂತ್ 62 ಏಕಾಾ ೆ ಾಂಚಾೆ ಪಾಚಾವ ೆ ಕಾೆ ಾಂಪಸರ್, ಜೊ ಆಕರ್ಷ್ತ್ ಕತ್ರ್

3000 ಸ್ಲೀನಿಯ್ರ್ ಆನಿ ಊಾಂಚಾಯ ೆ ಹುದಾೆ ೆ ಾಂಚಾೆ ಮ್ಹನೇರ್ಜಮೆಾಂಟ್ ಉದೊೆ ೀಗಿಾಂಕ್, ಭಾರತ್, ದಕಿ ಣ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಈಶಾನ್ೆ ಯೂರೊೀಪ್, ಆಫಿಾ ಕಾ, ಗ್ಲ್ೊ ರಷ್ಟಾ ಿಾಂ, ಅಪಾಘ ನಿಸ್ ನ್, ನೇಪಾಲ್, ಬಾಂಗಾಯ ದೇಶ್‍ ಆನಿ ಶಿಾ ೀಲಂಕಾ, ಬೆ ಾಂಕಾಂಗಾಾಂತ್ ವಾರ್ಷ್ಕ್ ಎಡ್ಯವ ನ್ಸ ಾ ತಭೆ್ತಿ ದೀಾಂವ್್ . ಹಚ ದರಕೊ್ ರ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಆಸಯ ಲಾೆ ವಳ್ಯರ್, ತ್ರಣಾಂ ವ್ಚವ್ಚಧ್ ಸಹಕಾರ್ ದಾಂವ್ಚಿ ಾಂ ಕಾಯ್್ಕಾ ಮ್ಹಾಂ ಪರತ್ ಸುವಾ್ತಿಲಿಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಚಾೆ ಕೆಲೊಯ ಗ್ು ಸ್ಕ್ ಲ್ ಒಫ್ ಮ್ಹೆ ನೇರ್ಜಮೆಾಂಟ್ ಹಾಂಚಾೆ ಸಹಯ್ಲನ್, ಸಂಶೀಧನ್ ಸಹಕಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಡೊಯ ಕಾಮ್ನ್ವಲ್್ ಒಫ್ ಲನಿ್ಾಂಗ್ ಕಾೆ ನ್ಡ್ಯಲಾಗಿಾಂ, ಸಂಯುಕ್್ ಸಂಸ್ ನಾಚಾೆ ರಷ್ಟಾ ಿಾಂಚ ಏಕ್ ಬವ್ಟ್ , ಆನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಡಯ ಾಂ ಕೊಲಾಬೊರೇಟವ್ ಮ್ಹೆ ನೇರ್ಜಮೆಾಂಟ್ ಕಾಯ್್ಕಾ ಮ್ಹಾಂ ಫಾಾ ಾಂಕ್ಫಟ್್ ಸ್ಕ್ ಲ್ ಒಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ ಎಾಂಡ್ತ ಮ್ಹೆ ನೇರ್ಜಮೆಾಂ ಟ್, ಫಾಾ ಾಂಕ್ಫಟ್್, ಜಮ್್ನಿ. ತ್ರಕಾ ಎ.ಐ.ಸ್ಲ.ಟ.ಇ. ಥಾಂವ್ನ ಮ್ಹನ್ ಲಾಬೊಯ 2 ವಸ್ಾಂಚ್ಯಾಂ ಪೊೀಸ್‍ಾ ಗಾಾ ಜುೆ ಯ್ಲಟ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪಯ್ಲಲಾಯ ೆ ದೊೀನ್ ವಸ್ಾಂ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ಎಾಂಡ್ತ ಫೈನಾನಾಸ ಾಂತ್ ಜಾಂ ಚಲೆಯ ಾಂ 2004 ತ್ಯಾಂ 2005.

15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಾಟರ್ ಕನ್ಸ ವೇ್ಶನ್ ಎಾಂಡ್ತ ಎಫಿೀಶಿಯಂಟ್ ಎನ್ಜಿ್ ಮ್ಹೆ ನೇರ್ಜಮೆಾಂಟ್ ತ್ರಾಂತಿಾ ಕತ್ಯಚಾೆ ಸಹಕಾರನ್ ಮ್ಹಾಂಡನ್ ಹಡನ್ ಎನ್.ಐ.ಬ್ರ.ಎರ್ಮ. ಕ್ ಉರಯ್ಲಲೆಯ ಾಂ ಉದಾಕ್್ ವಾಪ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಾಂ ಬೆ ಾಂಕಾಚಾೆ ಸವ್್ ಗ್ಜಾ್ಾಂಕ್, ಹೆ ವವ್ಚ್ಾಂ ಭಾಯಾಯ ೆ ಉದಾ್ ಕ್ ಜಾಾಂವ್ಟಿ ವ್ಚಪರಿೀತ್ ಖ್್ ರ. 36 ಲಾಖ್ಯ ಏಕಾ್ಿ ವಸ್ಾಂ ಉರಯ್ಲಯ . ಹಿ ವ್ಚಶೇಷ್ ಕೀತ್್ ಆನಿ ಶಾರ್ಥ ಆಮ್ಹಿ ೆ ಆೆ ಲೆನ್ಬಬಚಿ.

ಅಹ್ತ್ರ ದೀಾಂವ್್ ಆಸ್ಲಿ , (ಸಟ್ಫೈಡ್ತ ಎಸೀಸ್ಲಯೇಟ್ ಒಫ್ ಇಾಂಡ್ತಯ್ನ್ ಇನಿಸ ಾ ಟ್ಯೆ ಟ್ ಒಫ್ ಬೆ ಾಂಕಸ್‍್) ಭಾರತ್ರಾಂತ್. ಸಾಂದೊ ಗ್ವನಿ್ಾಂಗ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಇನಿಸ ಾ ಟ್ಯೆ ಟ್ ಒಫ್ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ಪಸ್ನೆಲ್ ಸ್ಲಲೆಕ್ಷನ್ (ಐಬ್ರಪಿಎಸ್‍) ಭಾರತ್ ಸಕಾ್ರಚಿ ಮ್ಹನ್ೆ ತ್ರ ಆಸ್ಲಿ ಸವ್ಜನಿಕ್ ಬೆ ಾಂಕ್ ವತು್ಲಾಾಂತ್ ಕಾಮೆಲಾೆ ಾಂಕ್ ಕಾಮ್ಹಾಂ ದೀಾಂವ್್ . ನಿವೃತ್್ ಜಾಲಾೆ ಉಪಾಾ ಾಂತೊಯ ೆ ಚಟ್ಟವಟಕೊ:

ಇತರ್ ವೃತ್ತಿ ಪರ್ ವಾವ್ರರ : 2006-2010 - ವೈಸ್‍ ಚೇರ್ಮ್ಹೆ ನ್ ಕಮಟ ಒಫ್ ಬೆ ಾಂಕಸ್‍್ (ಇಾಂಡ್ತಯ್ನ್ ಬೆ ಾಂಕಸ್‍್ ಎಸೀಸ್ಲಯೇಶನಾ ಥಾಂವ್ನ ) ಯುನಾಯ್ಲಾ ಡ್ತ ಫೀರರ್ಮ ಒಫ್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಯೂನಿಯ್ನ್ಸ ಲಾಗಿಾಂ ವಜಿ್ ಕರಾಂಕ್, ತ್ರಾಂಚಾೆ ಸೇವ ವ್ಚಷ್ಟೆ ಾಂತ್, ಸಾಂಬಳ್ಯ ವ್ಚಷ್ಟೆ ಾಂತ್, ಭಾತ್ಯಾಂ, ಹೆರ್ ಫಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಕಾರ್ಮ ಕಚಿ್ ಸ್ಲ್ ತಿ 800,000 ಅಧಕಾರಿಾಂಚಿ ಆನಿ ಕಾಮೆಲಾೆ ಾಂಚಿ ಖಾಸ್ಲು ತಸಾಂ ಸವ್ಜನಿಕ್ ವತು್ಲಾಾಂತ್ರಯ ೆ ಭಾರತ್ರಾಂತ್ರಯ ೆ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂಚಿ. 2011-2014 ಗ್ವನಿ್ಾಂಗ್ ಕೌನಿಸ ಲ್, ಇಾಂಡ್ತಯ್ನ್ ಇನ್ಸ ಟಟ್ಯೆ ಟ್ ಒಫ್ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ಎಾಂಡ್ತ ಫೈನಾನ್ಸ , ಏಕ್್ ವೃತಿ್ ಪರ್ ಮುಖೆಲ್ ಭಾಗ್ ಸ್ಲಎಐಐಬ್ರ

ಸಾಂದೊ ಬೊೀಡ್ತ್ ಒಫ್ ಸಾ ಡ್ತೀಸ್‍, ಸ್ಕ್ ಲ್ ಒಫ್ ಮ್ಹೆ ನೇರ್ಜಮೆಾಂಟ್, ಮ್ಹಹೆ (ಮ್ಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡಮ ಒಫ್ ಹೈಯ್ರ್ ಎಜುೆ ಕೇಶನ್, ಡ್ತೀರ್ಮಾ ಟ್ಟ ಬ್ರ ಯುನಿವಸ್ಲ್ಟ) ಮ್ಣಿಪಾಲ್. ಟಾ ಸ್ಲಾ ೀ, ಕೊಾಂಕಣಿ ಭಾಸ್‍ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ ೃತಿಕ್ ಪಾ ತಿಷ್ಟಾ ನ್ (ವ್ಚಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದಾ ) ಮಂಗು್ ರ್, ಸಾಂದೊ ಜಾಾಂವ್ನ ವಾವ್ಾ ದಲೊಯ ಗ್ವನಿ್ಾಂಗ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಎಾಂಡ್ತ ಚೇರ್ಮ್ಹೆ ನ್ ಎರ್ಮ.ಬ್ರ.ಎ. ಎಡ್ಯವ ಯ್ಿ ರಿ ಕೌನಿಸ ಲ್, ಸಾಂಟ್ ಜೊೀಸಫ್ ಇಾಂಜಿನಿಯ್ರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇರ್ಜ, ವಾಮಂಜೂರ್ ಮಂಗು್ ರ್ 2014 ತ್ಯಾಂ 2017.

16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಾಂದೊ ಎಡ್ಯವ ಯ್ಿ ರಿ ಬೊೀಡ್ತ್ ಫರ್ ಪೊೀಸ್‍ಾ ಗಾಾ ಜುೆ ಯ್ಲಟ್ ಪೊಾ ಗಾಾ ರ್ಮ ಇನ್ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ಎಾಂಡ್ತ ಫೈನಾನ್ಸ , ಟ. ಎ. ಪೈ ಮ್ಹೆ ನೇರ್ಜಮೆಾಂಟ್ ಇನ್ಸ ಟಟ್ಯೆ ಟ್ (ಟಎಎರ್ಮಪಿಐ) ಮ್ಣಿಪಾಲ್. ಎಡ್ತಶನ್ಲ್ ಡೈರಕಾ ರ್ (ಪೊಾ ಫೆಶನ್ಲ್) ಐಎನ್ ಸಲ್ಯೆ ಶನ್ಸ ಗೊಯ ೀಬಲ್ ಪೆಾ ೈ. ಲಿ. ಮುಾಂಬಯ್- ಐಟ ಸಂಬಂಧತ್ ಬ್ರಸನ ಸ್‍ ಸಲ್ಯೆ ಶನ್ಸ ದವ್ಚಪ 30 ವಯ್ಾ ಕಮ್ಶಿ್ಯ್ಲ್ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂಕ್. ಸಲಹ ದತ್ರ (ವ್ಚಾಂಚಾಣ ರ್ ಜಾಾಂವ್ನ ) ಫಾಯ್ಲೆ ಜೊಡ್ಯನಾಸಿ ೆ ಸಂಸ್ ೆ ಾಂಕ್ ಉದಗ್್ತ್ ಕರಾಂಕ್ ಖಾಸ್ಲು ಉದೊೆ ೀಗ್, ಭಲಾಯ್ಲ್ ಸೇವಾ, ಸಮ್ಹಜಿಕ್-ಆರ್ಥ್ಕ್ ಸುಧಾರಣ್ ಆನಿ ಜಾಣಾವ ಯ್ ಪಾ ಸರ್, ಸವ ಯಂ ಸೇವಾ ಜಾಾಂವ್ನ . ಉರ್ಭಾ: ಸಂಗಿೀತ್, ಸಾ ೆ ಾಂಪಾಾಂ ಸಂಗ್ಾ ಹ್, ಫಟೊೀಗಾಾ ಫಿ, ಪಾ ಕೃತಿ ಜತಿಣ , ವಾಚಾಪ್ (ಧಾಮ್ಕ್, ತತ್ವ ಶಾಸ್‍್ ಿ, ಸವ ಸುಧಾರಣ್, ಮ್ನ್ಸೀವ್ಚಜಾಾ ನ್, ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್/ಫೈನಾನ್ಸ , ಕಲಿಪ ತ್ ಕಥ ಆನಿ ಚಾರಿತಿಾ ಕ್ ಬಪಾ್ಾಂ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿ) ಚಾರಿತಿಾ ಕ್ ಪಿಾಂತುರಾಂ ಪಳವ್ಪ . ಇತಿಯ ಾಂ ಕಾಬ್ರಾಂ ಕೆಲೊಯ ವೆ ಕ್

ಆಮೆಿ ೆ ಮ್ಧಾಂ ಆಸಿ ಾಂ ತ್ಯಾಂ ಮಂಗು್ ಗಾ್ರಾಂಚ್ಯಾಂ ವಹ ತ್ಯ್ಾಂ ಭಾಗ್್ ಮ್ಹ ಣಾಜಾಯ್. ತ್ರಚಿ ಜಾಣಾವ ಯ್, ತ್ರಚ್ಯಾಂ ಶಿಕಾಪ್, ತ್ರಚಿ ಉಭಾ್, ತ್ರಚ್ಯಾಂ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ತ್ರಚ್ಯಾಂ ಕಾಬ್ರ್ ನಿಜಾಕೀ ವ್ಚಜಿ್ ತ್ರ್ ಯ್ಲಚ್ಯಾಂ ಹೆರಾಂ ಪೆಾ ೀರಣ್ ಜಾಾಂವ್ ಆನಿ ದೇವ್ ತ್ರಕಾ ಶಾಂಬೊರ್ ವಸ್ಾಂಚ್ಯಾಂ ಆವ್್ ದೀಾಂವ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ಚೀರ್ಜ ಆಶೇತ್ರ. -----------------------------------------Allen’s Vision & Mission: Providing a healthy work environment for Staff (14000) spread over all the States and Union Territories of India including 6 branches in the North East opened in this period; Transparent policies & procedures; Efficient customer centric approach and Conduct, Make banks services affordable and accessible to all segments especially women, children and the economica lly weak; 75000, Women's Self Help Groups were credit linked, to the tune of INR 109 crores- of these 25,000 SHGs were set up in 2009-10benefitting nearly 750,000 women To the existing Three Self Employment Training Institutes, Three more were added during 2009-10 one each at Nashik, Thane & Amaravati ( all in Maharashtra) and one at Betul of Madhya Pradesh-

17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


providing training men and women, preferably the young, in trades and skills for setting up small manufactur ing and service entreprises like- milk processing, hotography/videography, maintenance of Solar powered equipments, processing agro products, Beauty saloons for women, Embroidery and dress designing , auto repairs and aintenance; trainese were provided free board & lodging for training periods of seven days to 3 months; On successful completion of training/skill development, candidates received expert guidance from Bank's branches to set up the business and also finance as was needed.. An air conditioned Fitness centre for all categories of staff with a Trainer, was set up at Bank's HQ Pune , This was besides a free medical consultant available to staff at the HQ for fixed hours daily; a Help Desk for managing cases of Schizophrenia, stress , suicidal tendencies - open to staff, their families and general public was set up in Jan 2009 and was manned by a Qualified medical professional who till then was being utilised as a receptionist. Employee Talents Day was held in 2010 as well and saw good participation. As a token of deep

appreciation for the contribution of the staff for Banks growth, every Employee irrespective of cadre/ grade was presented a pure (99.9% purity, Hall marked) 7.5 gms Gold coin as a Memento on the occasion of the Platinum Jubilee. It involved INR 19 crores outlay from Employee welfare fund set up by the bank and in all probability was unprecedented in the industry. The Bank conducted a special statewise Recruitment of Clerical Staff in 2009/10 to fill up vacancies in rural brances unfilled for nearly a decade . The focus was on avoiding the need for candidates spending money for coaching which was expensive and beyond the reach of large number of rural students; There was no written eligibility test; To ensure objectivity and transparency, vacancies were declared district and state-wise and candidates with not less than 60% marks in arithmatics in SSLC were short-listed in the descending order ofmarks ; ( Min. eligibility qualification was kept as Graduation in any discipline as per Govt of India guidelines) From the top , 3 times the number of declared vacancies, were interviewed and the most suitable were selected. The recruitment process took less than half the time taken (one year)for

18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


recruitment by the independe nt centralised agency (institute of Banking Personnel Selection) and the bank saved over INR one crore by costs. 98% of the rural vacancies were filled, candidates' motivation was high as they secured employ ment in their native district and unlike attrition level of over 60% in case of centralised recruitment through IBPS, in this, Bank managed Recruitment, attrition was just around 2% over 2-3 years.

Hiware Bazar is a village in the rain shadow region of the Ahmednagar Dist. of Maharashtra- about 3-4 hrs drive from Pune. Once notorious for drunkenness, among men, , for crimes like gambling, murder and unemploy ment, today it is an internationally acclaimed Model Village. This thanks to the untiring and visionary leadership of one man named Sri Popatrao Pawar- once a Kangra League cricket and educated young

man who hails from this village- gave up his comfortable job in Bombay and settled down in Hiware Bazar with determination to transform it. I visited the village in early 2009 and was thrilled by the transformation that had taken place- inspite of being in rain shadow region, by scientific water conservation, growing crops that dont require much water, evry family owning a cow and a small plot of land , using cow dung based biogas for cooking & heating, the village had turned self sufficient; it had school and medical clinic. Yet no bank found it viable to open a branch here. The Village chief i.e Mr Popat Rao placed before me the great desire of his villagers for a bank branch. Of course my GMs were not so receptive to the idea. I have much faith in the villagers - my extensive visits to villages during my tenure as GM in Syndicate Bank and later as Executive Director in Oriental Bank had reinforced my belief in late Prof C. K Prahlad's finding that there is Wealth at the Bottom of the Pyramid. I decided to test it in Hiware Bazar. The Board of Directors agreed to my proposal So we had a branch inaugurated at Hiware Bazar on 2611.2009 over Video Conference along

19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


with 74 others in different parts of India as part of our Platinum Jubilee Programme. Just after the Hon'ble President of India had inaugurated the branch we received a message from the branch Manager that in celebration of getting a long awaited bank branch, 75 women of the village had deposited Rs 75 lakhs of their savings in to their newly opened banks accounts. Within 18 months of the event, the business of the branch had reached over Rs 10 crores and several enterprises had come up by the youth of the village.

support:

Oriental Bank of Commerce jointly sponsored the Maharaja Ranjit Singh National Hockey Championship once with Air India and another year with ONGC - Photograph attached (Lt Gen S S Bhullar Trustee and players); March 2007.

I paid a second visit to the village and addressed the villagers congratulati ng them for their achievements.

Banks can play a catalytic role in creating awareness about social and cultural heritage of the country and a positive attitude towards diversity, by extending financial

Focussing on Youth Leadership, Bank of Maharashtra sponsored the JCI World Congress at Delhi/Gurgaon 2008photographed with JCI world President (Nov 2008)

20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


and linguistic diversity with Usha Uthup in the lead December 2009 . Nearly 10,000 witnessed the unique show at St Aloysius College campus.

Bank of Maharashtra was the Main sponsor of the III Commonwealth Youth Games held at Pune in 2008 October (Rs 3 crores)- photograph of the Baton Rally preceding the inauguration of games.

Presenting a modern widescreen TV set to the Border Security Force at Indo Pak Phirozepur border in 2010 (Punjab)

Exchanging notes with GM Vishwanathan Anand.

Bank of Maharashtra collaborated with Mandd Sobann Mangalore as Major sponsor (Rs 18 lakhs) to hold the first Kashmir to Kanyakumari Ekta Express musical presentation of India's cultural

Indira Gandhi Rajbhasha Shield for Bank of Maharashtra.

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Independence Day.

The Shillong Chamber Choir

Tambodi Farm, Ahmedanagar

Vishwa Konkani Kendr, Mangaluru Hostine National Flag for

Mahatma Gandhi’s Sevagram, Amravati 22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


With Governor S C Jamir

With Kodava Samaj at Delhi

III Commonwealth Youth Games at Pune, 2009

With Nomad Shepherds, Ahmednagar

Employee Talents Day Bombay 20009

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


It is my sincere wish that the focus will be not so much on my activities but rather on the fact that a Banker with Knowledge, honest intentions and an empathetic disposition can make a significant difference in the lives of thousands or even millions .all the more than politicians and bureaucrats put to together. What little good that I might have done, could not have been possible at all without God's grace. My family especially my Wife Eveline and Children Angelo & Angeline left me nothing to worry about on the domestic front and left me all the time to focus on the professional front. Eveline was a super-excellent Mother to her children and a Home maker par-excellence. I am deeply indebted to them. Last but not the least, working in Public sector banks with multiple 24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


unions, politicians and bureaucrats breathing down the neck of the CEO, maintaining Ethics , Transparency and Efficiency is a Himalayan task. But I had the shoulders of some very courageous , absolutely honest and down to earth seniors & colleagues in each of the three banks I served ,, to lean on, in times of challenges. My success if any, belongs equally to them too.

When I hung up my banking boots on Sept 30, 2010, it dawned on me that an era of making others dance to my CEO tune had ended and the era of dancing to the tunes of my Chief at home 24x7 had dawned. Of course I took it in stride as the photo of my Cow-boy Jig with my CEO at home would show. **********

My thoughts to be shared with Veez readers:

India is a country rich in resources of which nearly 74 per cent are controlled by 1percent of the people. We need more and more young persons- knowledgeable trustworthy and selfless as Bankers. Judges. Educationists Doctors ,Civil servants and grassroots level leaders like Ms. Catherine Rodrigues, Katapady, in place of self serving and divisive political leaders and largely insensitive civil servants to reestablish harmony, and an egalitarian society. Let's work and pray for that to happen. -Allen Pereira -----------------------------------------

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದಾಕ್ಿ ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಟೊಮಿ ಟೊಮ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಬಯ್ಯ ದೊಗಾಾಂಯ್ ಗಾಂಡ್ತ ಗ್ಜಾಲಿಾಂಚ್ಯರ್ ಭಾಸಭಾಸ್‍ ಕತ್ರ್ಲಿಾಂ. ಹಾಂವಾಂ ಚಿಾಂತ್ಯಯ ಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ರಜಕೀಯ್ ಆಸ್ ಲೆಾಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್. ಪ್ಯಣ್ ಹಳೂ ಆಯಾ್ ತ್ರನಾ ವಯುಕ್ ಕ್ ಗ್ಜಾಲಿ. ಹಳೂ ತ್ರಾಂಚಾೆ ಉಲೊವಾಣ ೆ ಕ್ ಕಾನ್ ದಲೆ. ' ಇಾಂಗಿಯ ೀಷ್ ವಹ ಕಾತ್ ಖಾವ್ನ ಖಾವ್ನ ಗ್ಮ್ ಜಾಲಾೆ . ಸಭಾಯ್ ಪೂರ ಗ್ಲಾೆ ... ಕತ್ಯಯ ಬೊಾಂಡ ಪಿಯ್ಲಲಾೆ ರಿೀ , ಥಂಡ್ತ ಕೆಲಾೆ ರಿೀ ಕಾತ್ ಪೂರ ಕಾಳ್ಳ ಜಾಲಾೆ ನೆಾಂ... ಕತ್ಯಾಂ ಕಚ್ಯ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ಯನಾ' ಬಜಾರಯ್ ಉಲವ್ನ ಆಸಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಂ ಆಧ್ಾಂ ಆಾಂಗ್ಯ ಾಂ. ಟೊಮ ನಿೀಟ್ ಜಾಲೊಯ , ಛೇ... ತುಕಾ ವಹ ಕಾತ್ ಗೊತು್ ನಾಾಂಗಿೀ? ವಹ ಕಾತ್

ತುಜಲಾಗಿಾಂ್ ಅಸ.' ಮ್ು ಣಾಲೊ ಟೊಮ ದಾಕೆ್ ರ ಭಾಶನ್. 'ಖಂಯ್ ಆಸ?' ' ತುವಾಂ ಸದಾಾಂಯ್ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಉಟ್ಲ್ ನಾ, ತುಜಾ ಜಿೀಬರ್ ಆಸ್ಲಿ ಲಾಹ ಳ್ , ಕಾಳೆಾಂ ಖತ್ ಆಸ ಥಂಯ್ ಪ್ಯಸಯ ೆ ರ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಕಾಳ್ಯಾ ಣ್ ಚಲಾ್ ..' ' ತ್ಯಾಂ ತುಕಾ ಕಶಾಂ ಕಳೆ್ ಾಂ?' ' ಆಮೆಿ ಾಂ ವಹ ಕಾತ್ ತ್ಯಾಂ್ ನೆಾಂ ಬಯ್ಲ...' ಟೊಮ ಲಾಾಂಬಯಾಯ ಗೊಯ . ' ಆಮ್ಹ್ ಾಂ ಘಾಯ್ ಜಾಲಾೆ ರ್, ಫಕತ್್ ಲೆಾಂವಾಯ ೆ ರ್ ಜಾಲೆಾಂ, ಘಾಯ್ ಗಣ್ ಜಾತ್ರತ್.' ಮ್ಹಕಾ ರಗ್ ಚಡೊಯ . ಟೊಮಕ್ ' ಖಂಯ್ ಲೆಾಂವ್ಟಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಯ್ ಥಂಯ್ ಗಣ್ ಜಾತ್ರ... ಲೆಾಂವನಾತ್ರಯ ೆ ಕಡ

26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಹ ಕಾತ್ ಗಿೀ ಯಾ ಡಟೊಾ ಲ್ ಘಾಲಿಜ ಪಡ್ಯ್ ... ಹಣಾಂ ಲೆಾಂವಿ ಾಂ ಖಂಯ್' ಹಾಂವ್ ಚಡಪ ಡೊಯ ಾಂ.

' ದನ್ಕೊ್ ಾಂದು ಮೊಟ್ಟಾ ' ಮ್ಹ ಣ್ ಯ್ಲತ್ರನೇ... ಕತ್ರೆ ಕ್ ತ್ಯಾಂ?

' ವಹ ಯ್ಲು ೀ... ಪ್ಯಣ್ ಟ. ವ್ಚ. ರ್ ಬಬ ದುಸಾ ಾಂ್ ಸಾಂಗಾ್ ...ತಶಾಂ ಕರ... ಆಶಾಂ ಕರ... ರ್ಥಾಂಪಿ ಸರಂವಿ ಾಂ ವ್ಚಶಿಾಂ ಸಾಂಗೊಾಂಕ್ ನಾ' ನೆರಯ್ ಲಾಗಿಯ ತಿ.

'ದಸಕ್ ಏಕ್ ತ್ರಾಂತಿ ಖೆಲಾೆ ರ್ ತುಜಿಾಂ ಹಡ್ಯಾಂ ಘಟ್ ಜಾತ್ರತ್. ಕಾೆ ಲಿಸ ಯಂ ಮೆಳ್ಯ್ ..' ತಕಯ ಹಲವ್ನ ವ್ಚವಸ್ಲ್ಲಾಗೊಯ ಟೊಮ.

' ತಶಾಂ ಪೂರ ತೊ ಸಾಂಗಾ್ ಯೇ... ತ್ರಚ್ಯಾಂಯ್ಲೀ ಬ್ರಜನ ಸ್‍ ಚಲಾಜ ನೆಾಂ...!' ಟೊಮ ಸುಸ್ ಲೊ್.

' ವಹ ಯ್ಲು ೀ... ಮ್ಹಕಾ ಕಳ್ಳತ್ ್ ನಾ... ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಉಟೊನ್ ಏಕ್ ಲಿೀಟರ್ ನಾಕೆಿ ಊಭ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯ್ಲಾಂವ್್ ಸಾಂಗಾ್ ತ್... ಕತ್ರೆ ಕ್?'

ಮ್ಹಕಾಯ್ಲೀ ವಹ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಸಯ ಾಂ. ' ತ್ಯಾಂ ಜಿವ್ಣೇಕ್ ... ಉದಾಕ್ ಪಿಯ್ಲಜ.' ' ಮ್ಹಗಿರ್ ತ್ರಚ್ಯಾಂ ಕತ್ಯಾಂಗಿೀ ಆಸ... ಹಾಂ.. ಏಕ್ ಲಾಾಂಬ್ ಉಸವ ಸ್‍ ಧಾವಾೆ ನಾಕಾಪ್ಯಡ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಘ ವ್ನ , ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಭಾಯ್ಾ ಸಡ್ತನಾಸ್ ಾಂ ಉಸವ ಸ್‍ ಭಾಾಂದುನ್ ಧರಾಂಕ್ ಮ್ಹಗಿರ್ ಉಜಾವ ೆ ನಾಕಾ ಪ್ಯಡ್ಯಾಂತ್ ಭಾಯ್ಾ ಸಡಿ ಾಂ ... ತ್ಯಾಂ ಕಸಲೆಾಂ ಮ್ಹೆ ಜಿಕ್?' ' ತುಕಾ ಗೊತು್ ನಾಾಂಗಿೀ...? ತ್ರಾಂತುಾಂ ಭಲಾಯ್ಲ್ ಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹೆ ಜಿಕ್ ಆಸ. ತುಜಾ ಕಾಳ್ಯಿ ಕ್ ಚಡ್ತ ರಗಾತ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತ್ರ... ಮೆಹ ಳೆಾಂ ರಗಾತ್ ನಿತಳ್ ಜಾತ್ರ... ಗಾೆ ಸ್ಲಾ ಿಕಾಕ್ ಬರಾಂ ವಾೆ ಯಾರ್ಮ ತ್ಯಾಂ... ಶಳ್ ಜಾಯಾನ .. ಆವ್್ ಚಡ್ತ ಜಾತ್ರ... ಪ್ಯರಸಣ್ ಮ್ಹಯಾಗ್ ಜಾತ್ರ..' ಟೊಮ ದಾಕೆ್ ಗಿ್ ಕೆಲೆಯ ಭಾಶನ್ ಸಾಂಗ್್ ಆಸಯ .

'ಟೊಮ, ಆಮೊಿ ಎಕೊಯ , ರತಿಾಂ ಸದಾಾಂಯ್ ಘೊರತ್ರ...ತೊ ಘೊರತ್ರನಾ ಮ್ಹಕಾ ನಿೀದ್ ಯೇನಾ... ಕತ್ಯಾಂ ಪ್ಯಣಿ ತ್ರಕಾ ವಹ ಕಾತ್ ಆಸಗಿೀ?' 'ಸ್ಲಾಂಪಲ್' ಟೊಮ ಆತ್ರಾಂ ದಾಕೆ್ ರ್ ಜಾಲೊ. ' ರತಿಾಂ ನಿದಾ್ ನಾ ಉಶಾೆ ಪಂದಾ ದೊೀನ್ ಬೊಯ್ಲ ಲೊಸುಣ್ ಸಲ್ನ ದವನ್್ ನಿದ್. ತುಕಾ ಬರಿ ನಿೀದ್ ಯ್ಲತ್ರ. ಆನಿ ತುಾಂ ನಿದ್ಾಂತ್ ಘೊರತ್ರನಾ ತ್ರಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತ್ರ..' ಕಸ್ಲಕ್್ ಕನ್್ ಟೊಮ ಹಸಯ . ಮ್ಹಕಾ ರಗ್ ಆಯ್ಲಯ . ತಕ್ಷಣ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ಾ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ. ' ಬಂಧ್ ಕರ್ ಟೊಮ... ಬಂಧ್ ಕರ್.. ಮ್ಹಕಾ ಹಾಂಗಾ

27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಕಯ ಫಡ್ಯ್ '... ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ

ಅಧಾೆ ್ ಆಾಂಗಾಯ ೆ ಲಾಗಿಾಂ ತಶಾಂ ಸಾಂಗ್ ಲೆಯ ಾಂ ತರ್, ಮ್ಹಕಾ ಜಿವಾಂ್ ಐಸಾಂತ್ ದವತಿ್ ಕೊಣಾಣ ...

' ಅಳೆಯಾ... ತುಜ ಹತ್ರಚ್ಯ ತ್ರಳಾಂ ಆಸ ಪಳೆ... ತ್ಯ ಐಸಾಂತ್ ದವರ್... ತಕಯ ಫಡ್ಯಫಡ್ತ ಘಡೆ ನ್ ರವಾ್ ' ಟೊಮ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಭಿತರ್ ಗ್ಲೊಾಂ. ಸಾಂಗೊನ್ ಭಾಯ್ಾ ಧಾಾಂವ್ಟಯ . -----------------------------------------------------------------------------------------

OUR CONSTITUTION: THE STRUGGLE FOR OUR SOUL! India’ she was at her fiery best. The webinar organised under the aegis of the ‘FORUM of Religious for Justice and Peace’ had over 250 participants. Medha unequivocally asserted, “we as citizens of India need to fight today to save the Constitution because the very

*Fr. Cedric Prakash SJ

persons who are elected and take

Medha Patkar is a woman of indomitable spirit! She is a person who has sacrificed a career in order to spend her life, accompanying the Adivasis and other vulnerable and excluded groups, particularly

those who have been displaced by mega-projects. On Monday 23 November, addressing a webinar ‘Celebrating the Constitution of

an oath to safeguard the Constitution are those who are guilty of violating it!” She highlighted the fact that some of the key articles were being violated including the Right to life,

livelihood and liberty (Art. 21), the Directive Principles of State Policy (particularly Art. 39 & Art. 43) and

28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Art. 243 which details the powers

Dr B.R. Ambedkar, the father of our

and responsibilities of local bodies.

Constitution, gave three

For Medha, the only way to save

unambiguous warnings: the need

the Constitution is for the citizens

to give up the grammar of anarchy,

of the country to come out on the

to avoid hero-worship, and to work

streets and to be visible and vocal

towards a social – not just a

on behalf of the poor and the

political – democracy! Ambedkar

marginalised and for the future of

was, at that time, perhaps visioning

India!

what ‘India 2020’ would be like and of how these three aspects could

One necessarily has to look back:

not only destroy all that was sacred

on 25 November, 1949, in a

in the Constitution, but could also mean the dismantling of the democratic framework which a new surgent India was just born into and had committed herself to preserving. In that famous speech Ambedkar

said, “If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgement we must do is to hold fast to constitutional methods of

achieving our social and economic

passionate speech to the Constituent Assembly, the visionary

objectives…. where constitutional methods are open, there can be no

29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


justification for (..) unconstitutional methods. These methods are nothing but the Grammar of Anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us. The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not “to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with power which enable him to subvert their institutions” …. in politics, Bhakti or hero-worship is a sure road to degradation and to

adopted the Constitution of India – which is regarded as one of the most forward-looking and allembracing ones in the world, thanks to the brilliant, bias-free and diverse women and men who

comprised the Constituent Assembly. The Constitution besides being sacrosanct to every citizen of the country is the bulwark of

eventual dictatorship. The third

fundamental rights and directive

thing we must do is not to be

principles, which are a prerequisite

content with mere political

for any healthy democracy. The

democracy. We must make our

Preamble, with its emphasis on

political democracy a social

justice, liberty, equality and

democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it, social

fraternity; and its commitment to India being and being a ‘sovereign socialist secular democratic

democracy”.

republic’ spells out the vision and

On the following day, 26 November 1949, the Constituent Assembly

the intrinsic character of the Constitution.

30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


its essence and even to destroy some of its key dimensions. The current BJP/RSS combine, including some of their ministers have gone on record saying, they will be changing the Constitution. On Friday 20 November the hashtag #HinduRashtra (with the equivalent In these past few years however, the nation has witnessed, several efforts to not merely to tamper with the Constitution but to negat e in Hindi) was trending on twitter with clear demands including conversion’ law. There are constant statements for the establishment of a ‘Hindu State’ by 2025(the

Pradesh Unlawful Religious Conversion Prohibition Ordinance (2020)’ which says “religious conversions that use falsehood,

force or an incentive, or take place will be declared a crime”. This is blatantly communal ordinance which is intended to address ‘Love Jihad’ pejorative term used by

centenary of the RSS); the

right-wing groups (and lapped up

annihilation of the minorities

by ‘godified’ media) to target

particularly the Muslims and Christians. There is talk to abolish the words ‘socialist’ and ‘secular’ from the Constitution; to have a ‘Common Civil Code’ and that the

rights of the minorities guaranteed scrapped immediately!

Government passed ‘The Uttar

solely for the purpose of marriage

bringing in a pan-India ‘anti-

in the Constitution should be

On 24 November, the UP

relationships between Muslim men and Hindu women, which, they say, is a ruse to forcibly convert the women. This ordinance is patently

violative of Articles 21 and 25 of the Indian Constitution. Will the Supreme Court do a Suo Motu on

31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


this Ordinance or on the Cow

and arrested on the archaic

Cabinet of Madhya Pradesh which

‘sedition’ law and even on

goes against the secular ethos of

‘contempt of court’

the country? One sees it happening with The Apex Court has also not yet

frightening regularity, the manner

dealt with the much-needed

in which many citizens all over the

alacrity, objectivity and judicial on

country ,who have stood up for the

the constitutional validity of the

Constitution and for the rights of

draconian ‘Unlawful Activities

the voiceless and the exploited, are

(Prevention) Act - UAPA 2019

harassed and hounded( in direct

(Amendment Act)’. which infringes

and subtle ways); fabricated cases

on the fundamental rights of

foisted on them; charge-sheeted

citizens. The amendments allow the

and arrested with bail applications

Centre to designate individuals as

denied to them on flimsy grounds;

terrorists and to seize their

some are beaten up and even

properties; they are violative of the

killed. These include human rights

of the right to equality (Article 14),

activists and academics; rationalists

free speech (Article 19) and life

and media professionals (like

(Article 21) of the Constitution.Fr

Siddique Kappan who was on his

Stan Swamy and fifteen others the

way to investigate the Hathras case

Supreme who are ‘allegedly’

and Patricia Mukhim of Shillong);

involved in the Bhima-Koregaon

students and professors from the

conspiracy case are in jail- some of

JNU, AMU, Jamia and other

them languishing for more than

prestigious institutions; anti-CAA

two years now. Besides these, there

protestors and reputed

are several others imprisoned

organisations well-known for their

under the UAPA and also charged

objectivity and authenticity, like

32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Amnesty India; lawyers, former

permission that Swamy be allowed

Government officials (like Sanjiv

to use the sipper glass which he

Bhatt) and others from civil society.

was using before his imprisonment.

The list is endless! Their only

In a response that defies human

apparent ‘crime’ is that ,on behalf

compassion and logic, the National

of the exploited and the excluded,

Investigation Agency (NIA) sought

the marginalised and the minorities

twenty days to respond to Fr.

and for the sake of truth and

Stan’s plea; and the Special Court

justice, they have dared take on a

in a move which contradicts the

fascist regime(with a sham of being

very notion of jurisprudence, has

a ‘democracy’) and in doing so,

fixed the next hearing for 26

they also have to take on a corrupt,

November (which ironically is

communal and prejudiced system

‘Constitution Day’). Could the court

which includes powerful vested

have granted Fr Stan’s plea? Of

interests.

course, it could have on multiple reasons. Earlier, Fr. Stan’s application for health grounds was also rejected.

Then there is the celebrity case of Arnab Goswami: the blue-eyed boy

Fr Stan Swamy suffers from Parkinson’s. On 7 November, in a written submission his lawyers of moved the Special Court saying in

Swamy’s words, “I cannot hold a glass as my hands are unsteady due to Parkinson’s and seeking

of the ruling Bharatiya Janata Party (BJP), their ilk in the Sangh Parivar and their crony capitalist friends. Arnab is the editor-in-chief of

Republic Media Network (a BJP channel) and the self-proclaimed ‘don’ of Indian news television; his

33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


core competency seems to be

creating enmity between different

spewing falsehood, hate and

communities. What pained several

divisiveness against the minorities

concerned citizens however was

and all those who take a stand

the alacrity and the extremely

against the ruling regime. Towards

selective manner with which the

the end of October, he was

Apex Court responded to

arrested in a suicide abetment case;

Goswami’s application and the

his arrest did smack of some kind

‘justification’ in the accompanying

of political vendetta; in some ways,

order whilst granting him interim

it could have been challenged on

bail in record time!

its own merits! In the order Justice DY Chandra What jolted millions of concerned

chud correctly described

citizens in the country, was the

the responsibility of the Apex Court

manner the members of the BJP

saying, “forget Arnab Goswami for

including high profile ministers

a moment, we are a constitutional

came to the ‘rescue’ of Goswami!

court… If we as a constitutional

They tweeted furiously, spoke

court do not lay down law and

openly to the media and came out

protect personal liberty, then who

with statements in support of him.

will?” No one can ever contradict

Their contention was that it was an

this profound statement. The irony

assault to ‘freedom of speech and

of it is, does this statement apply to

expression’ – which was a false

the thousands of other citizens (like

hood since he was arrested in a

Fr Stan Swamy and the others

‘suicide abetment case. Goswami

imprisoned in the Bhima -Koregaon

should have been booked long ago

conspiracy case, the anti-CAA

for abusing freedom of speech and

protestors and others arrested

because of his public vitriol also

under the UAPA) whose personal

34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


liberty is denied? Is Goswami the

tweeted some absolutely hilarious

only citizen in India whose

stuff which was retweeted by more

‘personal liberty’ is denied? The

than twenty thousand others. He is

statement reeks of selectivity.

now charged with a ‘contempt of

Further Justice Chandrachud added

court’- which is ridiculous and

that, “If we don’t interfere in this

outrageous! It is his constitutional

case today, we will walk on a path

right to practice this profession,

of destruction” and that a clear

and he seems to a better job of it

message must be sent to high

than most judges do of theirs; he

courts. He was indeed right on this

has the courage to hold a mirror to

point too! Perhaps Goswami’s

the powerful but with a dash of

arrest, both in timing and manner,

caustic humour. One wonders if his

was in nature of political vendetta;

tweets can pose a threat to the

what however is glaringly evident is that Apex Court on several

for that matter add ‘any value’ to

counts, has not held itself to its own high standard in several other cases of citizen vs state, ranging from habeas corpus petitions in

Kashmir, to detentions made on flimsy charges of sedition to the slapping of draconian laws on journalists for no other reason than that they were doing their job.

comedian Kunal Kamra, who has Goswami being given bail he

the bad name several of the judges have given themselves. As an independent citizen Kamras has the

right to express his opinion and also the right to dissent on any judgement! Strangely enough Goswami’s case was cited as a rarest of rare cases

Then there is the case of the the wit to joke on anyone. Post

democratic fabric of the country or

by the Supreme Court when it gave him interim bail under Article 32 ‘Right to Constitutional

35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


in this Constitution as the most important — an article without which this Constitution would be a nullity — I could not refer to any other article except this one. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it.” Remedies’ which states, that the Supreme Court “shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus,

All these recent happening and pronouncements have naturally drawn a wave of protest and outrage from some of the leading citizens of the country. Senior

prohibition, quo warranto and

advocate in the Madras High Court

certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part”. The right guaranteed by this Article “shall not be suspended

except as otherwise provided for by this Constitution”. The same Article was not allowed for journalist Siddique Kappan prompting many legal luminaires to say that the apex court uses one yardstick for

the ‘high and the mighty’ and a different one for the ‘hoi-polloi’! Dr Ambedkar had earlier said, “If I was asked to name any particular article

Sriram Panchu, puts it devastatingly in a brilliant article in the Hindu (16 November), " Power (of the Supreme Court) comes not from Articles 32 or 226 but from the

public esteem and regard in which you are held, and that proceeds from the extent you act as our constitutional protector. In direct proportion. Sans that, there are only trappings”. In that famous speech to the Constituent Assembly exactly

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


seventy-one years ago, Dr

our independence will be put in

Ambedkar, said, “will Indians place

jeopardy a second time and

the country above their creed or

probably be lost forever. This

above their country? I do not know,

eventuality we all must resolutely

but this much is certain that if the

guard against. We must be

parties place creed above country, the only way to serve the country. I know of no better”. We can no longer sit in our comfort

determined to defend our independence with the last drop of our blood!” and “If we wish to preserve the Constitution in which we have sought to enshrine the

principle of Government of the people, for the people and by the people, let us resolve not to be tardy in the recognition of the evils

zones and allow the values enshrined in our Constitution to be destroyed by these anti-Constitu tional elements! Our Constitution is our only hope! Every citizen must

then be concerned about what is happening to the Constitution of India. ‘Constitution Day’ is an

that lie across our path and which induce people to prefer Governme

nt for the people to Government by the people, nor to be weak in our initiative to remove them. That is

appropriate one, to pledge that

37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


one needs to do all one can, to

Constitution- the soul of India!

safeguard and promote the spirit and sanctity of our Constitution!

25 November 2020

Medha Patkar is certainly right: “We, the People of India”, must rise

*(Fr Cedric Prakash SJ is a

as one people and get out into the

renowned human rights & peace activist/writer.

streets, in order to save our

Contact: cedricprakash@gmail.com

ಕಥ ೊಲಿಕ್ ಇಗರ್್‌ಮಾತ ೆಂತ್ ಧರ್ಮ್‌-ಭಯ್ಣ್ ಖೆಂಯ್ಸರ್?

ಸುಮ್ಹರ್ ಪನಾನ ಸ್‍-ಸಟ್ ವಸ್ಾಂ ಆದಾಂ ಘರ್ಭನ್್ ಭುಗಿ್ಾಂ ಆಸ್ ಲಿಾಂ. ಎಕಾ್ ಆವಯ್ - ಬಪಾಯ್ಲಿ ಾಂ ತಿಾಂ ಭುಗಿ್ಾಂ ತರಿೀ ಧುವಾಾಂ ವನಿ್ಾಂ ಪ್ಯತ್ರಾಂಕ್ ಚಡ್ತ ಮ್ಹತ್ವ ಆಸ್‍ಲೊಯ . ಪ್ಯತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಯಯ ಾಂ ಸವ ತಂತ್ಾ . ಧುವಾಾಂಕ್ ಘರ ಬ್ರತರಿಯ ಬಂದಡ್ತ.

ಶಿಕಾಪ ಾಂತ್ಯ್ಲೀ ತಶಾಂ್. ಪ್ಯತ್ರಾಂಕ್ ಚಡ್ತ. ಧುವಾಾಂಕ್ ಉಣ. ಜಿವ್ಚತ್ರಚಾ ಬೊರೆ ಫಾಲಾೆ ಾಂನಿಾಂಯ್ ತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಫ್. ಪಯಾಯ ೆ ಕುಮ್ಹು ರಚ್ಯಾಂ ವಾ ಕಾಜಾರಚ್ಯಾಂ ಕಾಯ್ಲ್ಾಂ ಜಾಾಂವ್ ಧುವಚಾ ನಿ್ಾಂ ಪ್ಯತ್ರಚಾ ಕಾಯಾ್ಚ್ಯಾಂ ವಹ ಡಪ ಣ್ ಚಡ್ತ ಆಸ್ ಲೆಾಂ. ಶಹ ರಾಂ ಆನಿ ಹಳ್ಯ್ ೆ ಾಂಮ್ಧಾಂ ಹೆ ಸಂಗಿ್ ಾಂನಿ ತಫಾವತ್ ಆಸ್‍ಲೊಯ ೀಯ್ ಜಾವೆ ತ್ರ. ಪ್ಯಣ್ ಆತ್ರಾಂ ಕಾಳ್ ಬದಲಾಯ . ಘರಾಂತ್ ಚಡ್ಯವತ್ ಏಕ್ ವಾ ದೊಗಾಾಂ ಭುಗಿ್ಾಂ. ಎಕೊಯ ್ ಪೂತ್ ವ ಎಕಯ ್ ಧುವ್. ಏಕ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಧುವ್ ವಾ ದೊೀಗ್ಯ್ಲೀ ಪೂತ್ ವಾ ದೊಗಾಾಂಯ್ಲೀ

38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಧುವ್ಟ. ಆತ್ರಾಂ ಪೂತ್ ವಾ ಧುವ್ ಜಾಾಂವ್. ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ವಾಗಂವಾಿ ೆ ಾಂತ್, ಶಿಕಪ್ ದಾಂವಾಿ ೆ ಾಂತ್ ಕಸಲೊ್ ತರ್ಭೇದ್ ನಾ. ವಾ ತ್ರಾಂಚ್ಯ ಸಂಭಾ ರ್ಮ ಚಲಯಾ್ ನಾ – ಜಾವೆ ತ್ ಜಲಾ್ ದೀಸ್‍, ಪಯ್ಲಯ ಕುಮ್ಹು ರ್ ವಾ ಕಾಜಾರ ವಳ್ಯರ್ ಪೂತ್ ವಾ ಧುವ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ತಫಾವತ್ ನಾ. ಬದಾಯ ಕ್ ಹಯ್ಲ್ಕಾಾಂತ್ಯ್ಲೀ ಪ್ಯತ್ರವನಿ್ಾಂ ಧುವಕ್್ ಸಭ್ರಯ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಫ್ ಆನಿ ಏಕ್ ತೂಕ್ ಚಡ್ತ ಆಸ್ . ಪ್ಯಣ್ ಆಮ್ಹಿ ೆ ಇಗ್ರ್ಜ್ ಮ್ಹತ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲಿ ಗ್ಜಾಲ್? ದುಸಾ ೆ ವಾತಿಕಾನ್ ವ್ಚಶವ ಮ್ಹಸಭೆ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಲಾಯ್ಲಕಾಾಂಕ್ ಲಿತುಜಿ್ಾಂತ್ ಪಾತ್ಾ ಮೆಳ್ಯ್ . ಹಾಂತುಾಂ ದಾದೊಯ ಆನಿ ಸ್ಲ್ ಿೀ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ಭೇದ್ ನಾ. ಸಲಹ ರಪಾರ್ ಆಸಿ ೆ ಫಿಗ್್ರ್ಜ, ವಾರಡೊ ವಾ ದಯ್ಲಸಜಿಚಾ ಮಂಡಳೆಾಂನಿ ವಾ ಪರಿರ್ದ್ಾಂನಿ ದಾದೊಯ ವಾ ಸ್ಲ್ ಿೀ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ತಫಾವತ್ ನಾ ವಹ ಯ್ಮೂ? ಜಜು ಕಾ ಸ್‍್ ಪವ್ಚತ್ಾ ಸಭೆಚ್ಯಾಂ ಮ್ಸ್ ಕ್ ಆನಿ ತ್ರಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ರಿ ಮ್ಹಯ್ ಪವ್ಚತ್ಾ ಸಭೆಚಿ ಮ್ಹತ್ರ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ ಸತ್ ಪಾಪ್ಸಯಾಾ ಥವ್ನ ಲಾಯ್ಲಕ್ ಪಯಾ್ಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಹಯ್ಲ್ಕೊಯ ಯ್ಲೀ ಮ್ಹನಾ್ . ಸಾಂ ಪೆದುಾ ಚಾ ಜಾಗಾೆ ರ್ ಪಾಪ್ಸಯ್ಾ ಆಸ ಆನಿ ಹೆರ್ ಆಪೊಸ್ ಲಾಾಂಚಾ ಜಾಗಾೆ ರ್ ಬ್ರಸ್‍ಪ ಆಸತ್. ಹಾಂಯ್ಲೀ ಮ್ಹನುನ್ ಘೆತ್ರಯ ಾಂ ತ್ಯಾಂ ಖರಾಂ.

ಆಯ್ಲಯ ವಾಚಾ್ ವಸ್ಾಂನಿ ಇಗ್ರ್ಜ್ಮ್ಹತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ಲ್ ಬದಾಯ ವಣ್ ಜಾಲಾೆ ಆನಿ ದಸಾಂನಿೆ ಸ್‍ ಮ್ಹ ಳ್ಯ್ ಬರಿ ಜಾತ್ಯ್ ಆಸ. ದಾದಾಯ ೆ ಾಂ ಬರಬರ್ ಸ್ಲ್ ಿೀಯಾಾಂಕ್ಯ್ಲೀ ತತ್ವ ಶಾಸ್‍್ ಿ, ದೇವ್ಶಾಸ್‍್ ಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶಾಸ್ ಿಾಂ ಶಿಕೊಿ ಆವಾ್ ಸ್‍ ದಲಾ. ನಿಮ್ಹಣಾೆ ಬಾ ಸ್ ರ ಸ್ಲ್ ಿೀಯಾಾಂಚ್ಯಯ್ಲೀ ಪಾಾಂಯ್ ಧುತ್ರತ್. ಹೊೆ ಆನಿ ತೊೆ ಬದಾಯ ವಣೊೆ ಹಡ್ತಲಾಯ ೆ ರೊಮ್ಹಚಾ ಇಗ್ಜ್ನ್ ಪಾಪ್ಸಯ್ಾ ಆನಿ ಬ್ರಸಪ ಾಂಚಾ ವಗಾ್ಾಂ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ರಯ ೆ ಯಾಜಕಾಾಂಚಾ ಮೆಳ್ಳಕ್ ಸ್ಲ್ ಿೀಯಾಾಂಕ್(ಜಾವೆ ತ್ ಧಾಮ್ಕ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂಾಂಕ್) ಆವಾ್ ಸ್‍ ಎದೊಳ್್ ದವೆ ತೊ. ಥಳ್ಯವಾೆ ಕುಟ್ಲ್ ಾಂನಿ ಆನಿ ವಾವಾಾ ಥಳ್ಯಾಂನಿ ಜಾಲಾಯ ೆ ತಸಲಿ ‘ಚಲಿಯ್ಲೀ ಚಲಾೆ ಸಮ್ಹನ್’ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ಬದಾಯ ವಣ್ ಪವ್ಚತ್ಾ ಸಭಾ ಮ್ಹ ಳ್ಯ್ ೆ ವಹ ಡ್ತ ಕುಟ್ಲ್ ಾಂತ್ ಆತ್ರಾಂ ತರಿೀ ಜಾಯ್ಲ್ಕ್ ಯ್ಲಾಂವ್ಚಿ ಗ್ರ್ಜ್ ಆಸ. ಆಮ್ಹಿ ೆ ಭಾರತ್ರಚಾ ಪವ್ಚತ್ಾ ಸಭೆಾಂತ್್ ಯಾಜಕಾಾಂಚಾ ಸಂಖಾೆ ವನಿ್ಾಂ (ದಯ್ಲಸಜಿಚ್ಯ ಆನಿ ಮ್ಠ್ವವ ಸ್ಲ) ಸ್ಲ್ ಿೀ ಧಾಮ್ಕಾಾಂಚ ಸಂಖೊ ದೊೀನ್ತಿೀನ್ ವಾಾಂಟ್ಲೆ ಾಂನಿ ಪ್ಯಣಿ ಚಡ್ತ ಆಸ. ಪ್ಯಣ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂಕ್ ರೊಮ್ಹಚಾ ಇಗ್ರ್ಜ್ ಮ್ಹತ್ಯನ್ ಯಾಜಕಾಾಂ ಸಮ್ಹನ್ ಲೆಕ್ಲೆಯ ಾಂ ಉಣಾಂ. ಆನೆೆ ಕಾ ವಾಟ್ಟನ್ ಜರಲ್ ಜಾವ್ನ , ಲೊಕಾನ್ದ್ಾ ಾಂತ್ ಆಸಿ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯೆ ರ್ ದಯ್ಲಸಜಿಚ್ಯ

39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


(ಸಕುೆ ಲರ್) ಯಾಜಕ್. ಸಕುೆ ಲರ್ ಮ್ಹ ಣಿ ದಯ್ಲಸಜಿಕ್ - ಸಮನ್ರಿಸ್ ಾಂಕ್ / ರಿೀಜಂಟ್/ ದಯಾಕೊನಾಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಿ ತಸಲಿ ಮ್ಹನ್-ಮ್ಯಾ್ದ್ ಭೀವ್ಶಾ ಮ್ಠ್ವವ ಸ್ಲ ಯಾಜಕಾಾಂಕ್ ಸಯ್್ ಮೆಳ್ಯನಾ ತ್ಯಾಂ ಸತ್. (ಥೊಡ್ಯೆ ಫಿಗ್್ಜಾಾಂನಿ ರಿೀಜಂಟ್/ ದಯಾಕೊನಾಾಂಕ್ ತ್ರಾಂಚಾ ಸವಚಿ ಆವ್ಚೆ ಅಕೇರ್ ಜಾತ್ರನಾ ಮ್ಹನ್ ಸನಾ್ ನಾಸವಾಂ ದುಡ್ಯವ ಥೈಲಿ ಸಯ್್ ಮೆಳ್ಯ್ ತ್ಯಾಂ ಸತ್). ಚಡ್ಯವತ್ ದಯ್ಲಸಜಿಾಂನಿಾಂ, ದಯ್ಲಸಜಿಚಾ ಯಾಜಕಾಾಂಕ್ ದುಡ್ಯವ ಭಾಹ ತ್ಯಾಂ, ಬೊರೊೆ ಮ್ಹ ಣೆ ತ್ರ ತಸಲೊೆ ಸವಯ ತ್ರಯ್ಲ ಇತ್ರೆ ದ ಆಸತ್. ಒಡ್ತೆ ಚ್ಯ ಆನಿ ಜಿವ್ಚತ್ರಚ್ಯ (ಪಾಾ ಯ್ಲಚ್ಯ) ಉತಸ ವ್ ಗ್ದಾೆ ಳ್ಯಯ್ಲನ್ ಚಲಾ್ ತ್. ಫಿಗ್್ಜ ಥವ್ನ ಫಿಗ್್ಜಕ್ (ವಗಾ್ವಣ್ ಜಾವ್ನ ) ವತ್ರನಾ ಉಮ್ಹಳೆ, ಫುಲಾಾಂ-ಝೆಲೆ, ಥೈಲೊೆ , ವಾಹನಾಾಂ ವಾ ಹೆರ್ ಉಪಕರಣಾಾಂಚೆ ಕಾಣಿಕೊ. ವಾಹನಾಾಂನಿ ಶಾಂಬರಾಂನಿ ಲೊಕಾಾಂಚ ಪ್ಯಶಾ್ಾಂವ್ - ಇಲೆಯ ಾಂ ಚಡ್ತ ವಾ ಉಣಾೆ ಮ್ಹಫಾನ್ ಮೆಳ್ಯ್ . ಕನಾ್ಟಕ ಕರವಳ್ಳಾಂತ್ರಯ ೆ ತಸಲಾೆ ದಯ್ಲಸಜಿಾಂನಿ ಆಸಲಾೆ ಸಂದಭಾ್ಾಂನಿ ಕೊಾಂಕಣ ನೆಮ್ಹಳ್ಯೆ ಾಂನಿ ವಾ ಕನ್ನ ಡ ದಸಳ್ಯೆ ರ್, ವಬ್ ವಾ ಟವ್ಚ ಮ್ಹಧೆ ಮ್ಹಾಂನಿ ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ಹೊಗಾ್ ಪ್ ದೀವ್ನ ಪಾ ಚಾರ್ ಚಲ್ಲೆಯ ಸಂದಭ್್ ಆಸತ್ ( ಫಿಗ್್ಜಾಾಂನಿ ವಾವುಚಾ್

ಮ್ಠ್ವವ ಸ್ಲ ಯಾಜಕಾಾಂಕ್ ವಯ್ಲಯ ಸಂಗಿ್ ಮೆಳ್ಯ್ ತ್ ಆಸಾಂಕ್ಯ್ಲೀ ಪ್ಯರೊ). ಆತ್ರಾಂ ಕೊರೊನಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಅಸಲಾೆ ಸಂಗಿ್ ಾಂನಿ ಬದಾಯ ವಣ್ ಜಾಲಾೆ ಯ್ಲೀ ಆಸೆ ತ್. ಪ್ಯಣ್ ಧರ್ಮ್ಭಯ್ಲಣ ಾಂಚ ವಗ್್ ಸಕಯ್ಲಯ ಮ್ಹ ಳ್ಯ್ ೆ ಬರಿ ಲೆಕಾಯ ಗಿೀ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ದುಭಾವ್. ತಶಾಂ ತರ್, ಧರ್ಮ್ಭಯ್ಲಣ ಾಂ ಕಶೆ ಲೆಕಾಕ್ ಯ್ಲತಲೊೆ ?

ಪವ್ಚತ್ಾ ಸಭೆಾಂತ್ ಬಳವ ಾಂತ್ ಸವಾ ಕಚಾ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂಕ್ ಕತ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ಯ್ ? ಯಾಜಕ್ ಆಯ್ಲಲಾಯ ೆ ್ ಕುಟ್ಲ್ ಾಂ ಥವ್ನ ತೊೆ ೀಯ್ಲೀ ಆಯ್ಲಲೊಯ ೆ ಮೂ? ಆರ್ಜ ಸಂಸರ್ಬರ್ ದಾದಾಯ ೆ ಾಂ ಸಮ್ಹನ್ ವಾ ಇಲೆಯ ಾಂ ಚಡ್ತತ್್ ಮ್ಹಫಾನ್ ಸ್ಲ್ ಿೀಯ್ಲ ಸಭಾ್ ತ್ ನೈಾಂ? ಪ್ಯಣ್ ಮ್ರಿ ಮ್ಹತ್ಯಕ್ ಉಾಂಚಾಯ್ಲರ್ ದವರ್ಲಾಯ ೆ ಪವ್ಚತ್ಾ ಸಭೆಾಂತ್ ಕತ್ಯಾಂ ಚಲಾ್ ? ದಾದಾಯ ೆ ಾಂ ಸಮ್ಹನ್ ಪವ್ಚತ್ಾ ಸಭೆಚಿ ಸವಾ ಕರನ್ ಆಸಿ ೆ ಸ್ಲ್ ಿೀ ಧಾಮ್ಕಾಾಂಚಿ ಸವಾ ವಹ ಳ್ಳ್ ನ್ ಘೆತ್ಲೆಯ ಾಂ, ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ಗೌರವಾನ್ ಲೆಕ್ಲೆಯ ಾಂ ಭೀವ್ಶಾ

40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಪೂಾ ಪ್. ಕನಾ್ಟಕ ಕರವಳ್ ದಯ್ಲಸಜಿಾಂಚಾ ಕೊಾಂಕಣ ನೆಮ್ಹಳ್ಯೆ ಾಂನಿ ಉತಸ ವಾಾಂಕ್ ಬೊರಾಂ ಮ್ಹಗಿಿ ಾಂ ಲೊಕಾಚಿಾಂ (ಫಿಗ್್ಜಾಾಂಚಿಾಂ) ಉಲಾಯ ಸ್‍ ಆನಿ ದನ್ವ ಸಣ ಚಿಾಂ ಜಾಹಿರತ್ರಾಂ ಪಳೆತ್ರನಾಾಂ್ ಧಾಮ್ಕ್ ದಾದಾಯ ೆ ಾಂಕ್(ಯಾಜಕಾಾಂಕ್) ಆನಿ ಧಾಮ್ಕ್ ಸ್ಲ್ ಿೀಯಾಾಂಕ್ (ಧರ್ಮ್ಭಯ್ಲಣ ಾಂಕ್) ಮೆಳ್ಯಿ ಮ್ಹನ್ಮ್ಯಾ್ದ್ಚ ತಪಾವತ್ ಧರ್ಧರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸುಸ್ ತ್ರ. ಚಡ್ಯವತ್ ಫಿಗ್್ಜಾಾಂನಿ ಧರ್ಮ್ಭಯ್ಲಣ ಾಂಚಿಾಂ ಕೊಾಂವಾಂತ್ರಾಂ ಆಸತ್. ತ್ರಾಂಚಾ ಥವ್ನ ಇಗ್ರ್ಜ್ / ಇಸ್ ಲ್ / ಫಿಗ್್ಜಕ್ ಸವಾ ಲಾಭಾ್ . ಪ್ಯಣ್ ಕತ್ರಯ ೆ ಫಿಗ್್ಜಾಾಂನಿ ಹೆ ಕೊಾಂವಾಂತ್ರಾಂಕ್ ಭಯ್ಲಣ ಯ್ಲತ್ರನಾ / ವತ್ರನಾ, ತ್ರಾಂಚಾ ಉತಸ ವಾಾಂಚಾ ಸಂದಭಾ್ಾಂನಿ ತ್ರೆ ಬಬ್ರ್ ನ್ ಆಯಾ್ ರ ಮಸವಳ್ಳಾಂ ಪ್ಯಣಿ ಪಾ ಕಟಣಾಾಂ ಜಾತ್ರತ್? ವಹ ಡೊಯ ಸಂಭಾ ರ್ಮ ನಾಕಾ, ತ್ರಾಂಚಿ ಸವಾ ವಹ ಳ್ಳ್ ನ್ ಘೆವ್ನ ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ಏಕ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಣಿ ದತ್ರತ್? ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂಕ್ ಗಾಳ್ಳ ಸವ ದಲೆಯ ಆನಿ ದಾಂವಿ ಯಾಜಕ್ ನಾಾಂತ್? ಆವ್ಚ್ಲಾೆ ದಸಾಂನಿ ಚಡ್ತಲೊಯ ೆ ಗ್ಜೊ್ ಆನಿ ಚಡ್ತಲಿಯ ಾಂ ಮೊಲಾಾಂ ಭೀವ್ಶಾೆ ಹೆರಾಂಬರಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂಕ್ಯ್ಲೀ ಕರ್ಷಾ ತ್ರತ್. ಆಮ್ಹಿ ೆ ್ ಪಾ ದೇಶಾಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಜಾಯ್ಲ್ ೆ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂ ಇಸ್ ಲಾಾಂನಿ (ಚಡ್ಯವತ್ ಕನ್ನ ಡ ಮ್ಹಧೆ ರ್ಮ)

ವಾವುನ್್ ಆಪೆಯ ಾಂ ಜಿವ್ಚತ್ ಸತ್ಲೊೆ . ಆತ್ರತ್ರಾಂ ಆಸಲೆ ಆವಾ್ ಸ್‍ ಉಣ ಜಾವ್ನ ಯ್ಲತ್ರತ್. ಆಸಲಾೆ ಸನಿನ ವಶಾಾಂನಿ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂನಿ ಕಷ್ಾ ಾಂವಿ ಾಂ?. ಕನಾ್ಟಕ ಕರವಳ್ ದಯ್ಲಸಜಿಾಂನಿ ಆನಿ ಭಾರತ್ರಚಾ ವಹ ಡ್ತ ಶರಾಂನಿ ಜಾಯ್ಲ್ ೆ ಫಿಗ್್ಜೊ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಥರನ್ ಘಟ್ಮುಟ್ ಆಸತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ರಾಂಚೆ ದುಡ್ಯವ ಚಟ್ಟವಟಕೊ ಪಳಯಾ್ ನಾ ಕಳ್ಯ್ . ಆಸಲಾೆ ಫಿಗ್್ಜಾಾಂನಿ ತ್ರಾಂಚಾೆ ಫಿಗ್್ಜಾಂತ್ ವಾವುಚಾ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂಕ್ ತ್ರಾಂಚೆ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಆಡಿ ಣೊೆ ಸಮೊಿ ನ್ ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ನಿಯ್ಮತ್ ಥರನ್ ಕುಮೆ್ ಹತ್ ಜರೂರ್ ದವೆ ತ್. ಹೆ ಬಬ್ರ್ ನ್ ಇಜೊ್ ಲಾಚ ಏಕ್ ವಾಾಂಟೊಯ್ಲೀ ದವೆ ತ್ರ. (ಎದೊಳ್ ಹಕಾ ಆವಾ್ ಸ್‍ ನಾ ತರ್ ಆತ್ರಾಂ ಪ್ಯಣಿ ಕಯ್ಲ್ತ್ರ). ಆಶಾಂ ದೀಾಂವ್್ ಫುಡಾಂ ಸರ್ಲಾಯ ೆ ಫಿಗ್್ಜಾಂತ್ ಆಸಿ ೆ ಧರ್ಮ್ಭಯ್ಲಣ ಾಂಚ್ಯ ಮೇಳ್ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಥರನ್ ಸುದೃಢ್ ಆಸನ್ ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ಆಸಲಾೆ ಕುಮೆ್ ಚಿ ಗ್ರ್ಜ್ ನಾ ತರ್ ತ್ರಾಂಚಾ ಪಾಾ ಾಂತಿೀಯ್/ ಮ್ಹ ವಹ ಡ್ತಲಿನ ಮುಕಾಾಂತ್ಾ ಹಿ ಕುಮ್ಕ್ ಗ್ರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲಾಯ ೆ ಕಡ ವಾವುಚಾ್ ಕೊವಾಂತ್ರಾಂಕ್ ಪಾವಯ್ಲತ್ರ. ಮಂಗು್ ರಾಂತ್ ಘಡ್ತಲೆಯ (ಥಳ್ಳೀಯ್) ಧಾಮ್ಕ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂಚ್ಯ ಮೇಳ್ ಆಸತ್. ಆತ್ರಾಂಚಾ ಜರಲ್ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಸ್ಲ್ ತಿಗ್ತ್ಯಕ್

41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚಯಾ್ ನಾ ಭೀವ್ಶಾ ತ್ರಾಂಚಿಯ್ಲೀ ಕಷ್ಟಾ ಾಂಚಿ ಪರಿಗ್ತ್.

ಜಾವಾನ ಸ್‍ಲಿಯ .

ಚಡ್ಯವತ್ ಧಾಮ್ಕ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂಚ್ಯ ಮೇಳ್ ಪಾಟ್ಲಯ ೆ ಸಭಾರ್

ಶತಮ್ಹನಾಾಂನಿ ಯ್ಲರೊಪಾಾಂತ್ ಘಡ್ತಲೊಯ ೆ . 1988 ಇಸವ ಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಯುವಜಣಾಾಂಚಾ ಜಮ್ಹತ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಾಂವಾಿ ೆ ಖಾತಿರ್ ಫಾಾ ನಾಸ ಕ್ ಗ್ಲಾಯ ೆ ವಳ್ಯರ್ ಎಕಾ ಧಾಮ್ಕ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂಚಾೆ ಕೊಾಂವಾಂತ್ ವಠ್ವರಕ್ ಭೆಟ್ ದಾಂವ್ಟಿ ಆವಾ್ ಸ್‍ ಲಾಭ್ಲೊ (ಭಯ್ಲಣ ಾಂಚಾ ತತ್ರವ ರಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತ್ಯಾಂ ಕೊವಾಂತ್ ತ್ರೆ ಆದಾಂ್ ಬಂಧ್ ದವರ್ಲೆಯ ಾಂ). ತ್ರೆ ಕೊವಾಂತ್ರಚ್ಯಾಂ ವಠ್ವರ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಲಿ ಾಂ ಭಾಾಂದಾಪ ಾಂ ಮಂಗು್ ರ್ ಜಪ್ಯಪ ಸಮನ್ರಿವನಿ್ಾಂ ವಹ ಡ್ತ ಆಸ್‍ಲಿಯ ಾಂ. ಎಕಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ತ್ರಾಂತುಾಂ ಶಾಂಬರಾಂನಿ ಧರ್ಮ್-ಭಯ್ಲಣ ಾಂ ಜಿಯ್ಲತ್ರಲೊೆ ಖಂಯ್. ಹಾಂವಾಂ ಸಮೊಿ ನ್ ಘೆತ್ಲಾಯ ೆ ಪಾ ಕಾರ್ ತ್ರೆ ವಸ್ (1988) ತ್ರೆ ಮೆಳ್ಯಚಾೆ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂಚಿ ಸರಸರ್ ಪಾಾ ಯ್ 65 ವಸ್ಾಂ

ಆಮ್ಹಿ ೆ ಪಾ ಗ್ತಿಪರ್ ಗಾಾಂವಾಾಂನಿಾಂಯ್ಲೀ ಧಾಮ್ಕ್ ಜಿಣಿಯ್ಲಕ್ ವಾಂಗೊಿ ೆ ಚಲಿಯ್ಲ, ಚಲಾೆ ಾಂವನಿ್ಾಂ ಉಣೊೆ ಜಾಲಾೆ ತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಅಾಂದಾರ್ಜ. ಪಾ ಗ್ತಿಪರ್ ಫಿಗ್್ಜಾಾಂಚ್ಯ ದೇವ್ಆಪವಾಣ ೆ ಾಂಚ್ಯ ಅಾಂಕೆ-ಸಂಖೆಯ್ಲೀ ಹಕಾ ಪಾಟಾಂಬೊ ದತ್ರತ್. ಸಂಸರಿ ಜಿವ್ಚತ್ರಾಂತ್ ಆಯಾಿ ೆ ಕಾಳ್ಯರ್ ಚಲಿಯ್ಲೀ ಚಲಾೆ ಸಮ್ಹನ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ವಹ ಳ್ಳ್ ನ್ ಘೆತ್ರಯ ಾಂ ಆಸ್ ಾಂ ಇಗ್ರ್ಜ್ ಮ್ಹತ್ಯನ್ ಧಾಮ್ಕ್ ಭಯ್ಲಣ ಾಂಕ್, ಯಾಜಕ್ ಭಾವಾಾಂ ತಿತ್ಯಯ ಾಂ ಗುಮ್ಹನ್ ದೀನಾತ್ಯಯ ಾಂಯ್ಲೀ ಕಾರಣ್ ಆಸೆ ತ್ರ. ಕನಾ್ಟಕ ಕರವಳ್ಳಾಂತ್ಯಯ ಾಂ ಏಕ್ ಟವ್ಚ ಚಾನೆಲ್ ಪಾಟ್ಲಯ ೆ ಥೊಡ್ಯೆ ಮ್ಹಿನಾೆ ಾಂ ಥವ್ನ ಯಾಜಕಾಾಂಚಾ ಜಿಣೆ ಚಿ ಕಾಣಿ ಆಪಾಯ ೆ ದ್ಕಾಪ ೆ ಾಂಕ್ ದತ್ಯ್ ಆಯಾಯ ಾಂ. ಆಯ್ಲಯ ವಾರ್ ಆಸಲಾೆ ್ ಎಕಾ ಕಾಯಾ್ವಳ್ಳಾಂ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವಾನ ಸ್‍ಲಾಯ ೆ ವ್ಚಶಾಲ್ ಚಿಾಂತ್ರಪ ಚಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಮ್ನ್ವ ರಪಾಚಿ ಆಪಿಯ ಆಭಿಪಾಾ ಯ್ ಟವ್ಚ ಸಂದಶ್ಕಾ ಮುಕಾರ್ ದವರಿಯ . (ಮ್ಹ ಜಾೆ ಯ್ ಮ್ತಿಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ತಾಂಪ್ ಥವ್ನ

42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಸಲೊ್ ವ್ಚಚಾರ್ ಘಾಂವ್ ಲೊ). ಜಾತಲೆಾಂ ನೈಾಂ? ಪವ್ಚತ್ಾ ಸಭೆಾಂತ್ ಸ್ಲ್ ಿೀ ಯಾಜಕಾಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಸಿ ಾಂ ತ್ರೆ ್ ಧಾಮ್ಕಾಾಂಕ್ ಘನ್-ಮ್ಹನಾನ್ ಮ್ಹದರಚ್ಯಾಂ ಕಾಯ್್ಕಾ ರ್ಮ ಲೆಕನಾತ್ರಯ ೆ ರ್ ತ್ರಾಂಚ ಸಂಖೊ ಧರ್ಮ್ಭಯ್ಲಣ ಾಂ ಖಾತಿರ್ಯ್ಲೀ ಉಣೊ ಉಣೊ ಜಾತಲೊ ತ್ಯಾಂ ನೆಗಾರ್ ಮ್ಹಾಂಡನ್ ಹಡ್ಯ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯಾನ ತ್ಯಯ ಾಂ ಸತ್. ಜಾವಾನ ಸ್‍ಲಿಯ ತ್ರೆ ಯಾಜಕಾಚಿ ಮ್ನ್ವ್ಚ. ಚಲಿ-ಸ್ಲ್ ಿೀ ದ್ವಾಚ್ಯಾಂ್ ರಚನ್ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ ಚಿಾಂತ್ರಪ್ ಫಕತ್ ಕುಟ್ಲ್ ಾಂನಿ ಆನಿ ಸಕಾ್ರಿ ವತು್ಲಾಾಂನಿ ಮ್ಹತ್ಾ ಆಯಾಯ ೆ ರ್ ಪಾವಾನಾ. ಪವ್ಚತ್ಾ ಸಭೆಾಂತ್ಯ್ಲೀ ವಹ ಡ್ತಲಾಾಂ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಯ್ಲಾಂವ್ಚಿ ಗ್ರ್ಜ್ ಜರೂರ್ ಆಸ. ಹೆ ಮುಕಾಾಂತ್ಾ ಧಾಮ್ಕ್ ಭಾವ್ – ಯಾಜಕಾಾಂ ತಿತ್ಯಯ ಾಂ್ ಘನ್ ಆನಿ ಮ್ಹನ್ ಧರ್ಮ್ಭಯ್ಲಣ ಾಂಕ್ಯ್ಲೀ ಮೆಳ್ಳಾಂಕ್ - ಎಚ್. ಆ್ರ್. ಆ್ಳ್ಿ ಜಾಯ್. ಆಶಾಂ ಜಾಯಾನ ತರ್ ಆಮ (ಹ್ಯಯ ಲೇಖನಾಚೆರ್ ತುಮಿಯ ಉತ್ರಾ ಾಂನಿ ಪಾಚಾಚ್ಯ್ಾಂ ಏಕ್ ತರ್ ಅಭಿಪ್ರರ ಯ್ ಧಾಡ್ಯಯ ತ್. -ಸಂ.) ಕಾಯಾಾಂತ್ ಕಚ್ಯ್ಾಂ ಬೊಲೆ್ ಾಂ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Ambassador (Retd) Pascal Alan Nazareth Historic Autobiography. -Ivan Saldanha-Shet.

A well known Konkani Catholic who saw foreign service in many facets through three critical decades, is Ambassador Pascal Alan Nazareth, who had an amazing diplomatic career from May 1959, to May 1994. He has served in India's diplomatic and consular missions in Tokyo, Rangoon, Lima, London, Chicago

and New York and as India's High Commissioner to Ghana and Ambassador to Liberia, Upper Volta, Togo, Egypt, Mexico, Guatemala, El Salvador and so on. His Autobiography "A RingSide Seat to History - An Autobiogra phy '' was launched in a webinar on September 30, 2020, 26 years after his retirement. Even before retirement he

44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


plunged into Gandhian studies, and immediately took up lectures and a wide spectrum of hyperactivi ty. Our Indian leaders know his caliber and always have admired his grit and service. Media has generously been publishing Amb Alan's articles and reviews on his books in the last many years. His two books on Gandhiji are translated into 23 foreign and 12 Indian languages and he literally went with them around the globe, leaving the writing of his autobio graphy till his 80th birthday, unusually rare. Many of his books have seen release also in Mangalo re, a great admirer of his roots he has been a regular visitor to Kodial. A close associate of Amb Alan Nazareth, Dr Michael Lobo,

renowned Mangalorean Konkani Community Historian and Genealo gist, said about this book with great admiration : Going back by 60 years to the year 1960, young Pascal Alan, just been chosen as a member of an elite IFS group who will represent the country at diplomatic missions around the world, on the threshold of a new and exciting journey. A journey that will encompass living through the changing history of our times. This young man is scheduled to begin this adventurous career in the Land of the Rising Sun. His passage has been booked on a steamship that will depart from Bombay, moving slowly to Japan in 3 weeks possibly. Amb Alan Nazareth, the hero had already set his heart on the girl of his dreams as a life partner, how wonderful it would have been if he could have married her prior to his departure, and had her by his side right at the start of his adventure through life. But the reality of life is not so soft, in his distress, A close friend consoled him: “You will not feel lonely on the voyage. My own wife has volunteered to join you and

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


experiences is a skill often seen in diplomats. They produce more memoirs than others, perhaps because they experience and explore and discover more than others because of the diversity of exotic experiences encountered by them in diverse lands. keep you company not just during the voyage but also during the first few months of your stay in Japan!”. Dr. Michael Lobo says, "Dear readers, above summarised are the opening lines of the riveting book by a member of our own Konkani Catholic Community – Pascal Alan Nazareth (popularly known by his second name Alan). “A Ringside Seat to History” recounts the story of his life as an AdventurerDiplomat, an Ambassador, and as a still active Author, based in Bangalo re. You would have already guessed that the 'friend' who consoled him, and offered his own wife as a companion on the long voyage, was Alan’s own father. Foreword Highlight : Expertise in narrating personal

Ambassador Nazareth's virgin narration in his prolific elegant language, choice of details, ego or malice absent, gives credibility to the different shades of life in all it's known and unknown facets of less negative and more positive. Coincidences are plenty, summa rised by Ambassador M K Rasgotra in his foreword, read more like fiction than facts. Dalai Lama's arrival in India on the same day as Amb Alan joined the Foriegn service, the miraculous arrival of Mother Teresa at a cancer hospital in New York, the fight against virginity tests in the UK, his chase of the fugitive Jayanti Dharma Teja all the way to Costa Rica, three coups in Africa and devastating earthquakes in Latin America, his appointment as the cultural czar of India and other

46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


his manuscript, perhaps rare. events. Every diplomat may not have such exciting tales stories to regale. The narration is truthful, forthright, transparent and supported by credible circumsta ntial evidence and more. Amb Alan's committed dedication to work, reinforced wisdom, unflinching courage, and unquestionable integrity are evident always. He does not camouflage his frustrations and disappointments, even reveals that two publishers had turned down

Exclusive Observations : There are many cases of second careers, like Amb.Alan, involved in work and writing for other fronts; later normally at the behest of relatives and friends materialises a life story like this which takes the cake. The minute details of events, dates and times have electronic precision and clarity. No two autobiographies of diplomats are closely similar. Yet, recruitment, training, promotions and postings

47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


are said to be equitable. The nuances and of posting patterns of diplomats are different mazes and need maps for guidance, art than science a complicated blend.

Like in other diplomatic memoirs, the author's wife emerges as an equal partner in contributing to the prestige of the country and in sharing inconveniences and mishaps. Most women who marry diplomats with dreams of luxury and comforts invariably discover that diplomacy is also a challenging career. But most of them prove the point made by Pandit Nehru in Parliament that it is only the Foreign Service which provides the services of two persons for the salary of one. Writing autobiographies is often a risky proposition for anyone

because even truthful narration will be suspected for it's veracity. There is sufficient justification for

mentioning accomplishments as they will never be known in the nebulous world of diplomacy in which successes cannot be easily measured. To some extent, diplomats blow their own trumpet as the public rarely comes to know their work. Nor will the story be complete without recording mistakes or failures. Ambassador Nazareth, it is seen, has avoided all the pitfalls and created a model for diplomatic memoirs. His affable personality, unfailing courtesy, patriotism and efficiency shine through his autobiography. Indeed, readers will now certainly have a 'Ring side seat to History" from this great rare autobiography.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಾೆಂಯ್ಣ ಪಾಟೆಂ ಆಯ್ಲಿ.... ಪುಣ್? _ ಪಂಚು ಬಂಟಾಿ ಳ್. ( ಮ್ಹಾಂಯ್ ಪಾಟಾಂ ಆಯ್ಲಯ ್ ನಾ... ಕಾಣಿಯ್ಲಚ ದುಸಾ ಭಾಗ್) ಆಬ್ ಆನಿ ಬಬ್ ಮ್ಣಿಪಾಲ್ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಕ್ ಗ್ಲೆಯ ಕಡ ಆಪೆಾ ೀಶನ್ ರ್ಥಯೇಟರಚಾೆ ಭಾಯ್ಾ ಚಡಪ ಡ್ಯ್ ಲೆ.

ದುಖಾಾಂ ಹಡನ್ ರಡೊನ್ಾಂ್ ಆಸ್ಲಯ ಯ ಮ್ಹಾಂಯ್. ಬಬಲಾಗಿಾಂ ಉಲಂವ್್ ತಿಣಾಂ ಪೆಾ ೀತನ್ ಕೆಲೆಾಂ ತರಿೀ ತಿಕಾ ಉತ್ರಾ ಾಂ ಸುಟಯ ನಾಾಂತ್. ನ್ಸ್ಾಂನಿ ಬಬಕ್ ಆನಿ ಆಬಕ್ ಭಾಯ್ಾ ಧಾಡ್ ್ ನ್ಸ್ಾಂನಿ ಮ್ಹಾಂಯಾಿ ೆ ಆಪೆಾ ೀಶನಾಕ್ ತಯಾರಯ್ ಕೆಲಿ.

ಆರ್ಜ ಮ್ಹಾಂಯ್ಲಿ ಾಂ ಆಪೆಾ ೀಶನ್ ಆಸ್‍ ಲೆಯ ಾಂ. ಆಪೆಾ ೀಶನಾ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಆಬಕ್ ಆನಿ ಬಬಕ್ ಮ್ಹಾಂಯ್್ ಪಳೆವ್ನ ಯೇಾಂವ್್ ಭಿತರ್ ಧಾಡಯ ಯ ಾಂ. ಮ್ಹಾಂಯ್ನ ಬಬಚಿ ಆನಿ ಆಬಚಿ ವಹ ಳಕ್ ಧರ್ ಲಿಯ . ಮ್ಹಾಂಯ್ ಸಗಿ್ ಭಾಗೊನ್ ಕಾಾಂಟೊ ಜಾಲಿಯ . ಮ್ಹಹ ತ್ರೆ ಚ್ಯ ಕೇಸ್‍ ಪೂರ ತ್ರಸುನ್ ಕಾಡ್ತ ಲೆಯ . ಮ್ಹಹ ತ್ರೆ ಕ್ ಜಾಲಾಯ ೆ ಘಾಯಾ ವಯ್ಾ ಪಾಯ ಸಾ ರ್ ಘಾಲೆಯ ಾಂ. ಮ್ಹಾಂಯ್ ವ್ಚದ್ರಾ ಪ್ ದಸ್ ಲಿ. ಆಬಚ್ಯ ಹತ್ ಧರನ್, ದೊಳ್ಯೆ ಾಂನಿಾಂ

ಬಬ್ ಆನಿ ಆಬ್ ಬಸ್‍ ಲೆಯ ಕಡಾಂ್ ಚಡಪ ಡ್ಯ್ ಲೆ. **** **** **** **** ** ರಯುೆ ಬಪ್ಯಪ ನ್ ವಕಾ್ ಖಾತಿರ್ ಆಪವ್ನ ವಹ ಲೆಯ ಕಡನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್್ ಪಾಟಾಂ ಆಪವ್ನ ಹಡ್ತನಾಸ್ ಾಂ ಬಪ್ಯಪ ಪಾಟಾಂ ಆಯ್ಲಲೊಯ . ಬಬನ್ ಕೊಡ್ಯೆ ಳ್ಯಾಂತೊಯ ೆ ಸಕ್ ಡ್ತ ಆಸಪ ತೊಾ ೆ ಸಧಾಯ ೆ ರಿೀ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಪಾಟಾಂ

49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮೆಳ್ಳ್ ್ ನಾ. ಆಸಾ ಸದಾಯ ೆ ರಿೀ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ ನಾ.

ಕಾಡ್ಯ್ ತ್.' ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಆಬನ್ ಆನಿ ಬಬನ್ ಸಯ್ ಘಾಲಿ.

ಹಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ ನ್ ಆಬ್ ಧಾಾಂವಾಾಂ ಧಾಾಂವ್ಚಾಂ ಆಮೆು ರ್ ಆಯ್ಲಯ . ಆಮ್ಹ್ ಾಂ ಲಾಹ ನ್ ಭುಗಾೆ ್ಾಂಕ್ ಪಳೆಾಂವ್್ ಮ್ಹಾಂಯಾಿ ೆ ಧಾಕಾಾ ೆ ಭಯ್ಲಣ ಕ್ ಯ್ಲೀ ಸಾಂಗಾತ್ರ ಆಪವ್ನ ಹಡ್ತನ ಆಯ್ಲಯ . ಮ್ಹಾಂಯ್ಲಿ ಾಂ ಧಾಕೆಾ ಾಂ ಭಯ್ಣ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯಾನ ಸ್ ನಾ ಆಾಂಕಾವ ರ್ ರವ್ ಲೆಯ ಾಂ. ಆಮಾಂ ತಿಕಾ ' ಆಮ್ಹ್ ಾಂಯ್' ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಂವಿ ಾಂ.

ಕೊಡ್ಯೆ ಳ್ಯಾಂತ್ ದೊೀನ್ ಕಡ ಮ್ಹತ್ ಮೊೀರ್ಚ್ವರಿ ಆಸ್ಲಯ . ಪ್ಯಣ್ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ ನಾ. ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ತಗಿೀ ಜಣ್ ಕೊಡ್ಯೆ ಳ್ ವಹ ಡ್ಯಯ ೆ ಪೊಲಿೀಸ್‍ ಸಾ ೀಶನಾಕ್ ವಚನ್ ಫಿಯಾ್ಧ್ ದೀಾಂವ್್ ಗ್ಲೆ. 'ಪೊಲಿೀಸಾಂನಿ ಸಧಾನ ಾಂ ಕತ್ರ್ಾಂವ್' ಮ್ಹ ಣ್ ಭಾಸಯ್ಲಯ ಾಂ. ಸಾಂಗಾತ್ರ್ ಹಾಂಕಾಾಂಯ್ಲೀ ಸಧುನುಾಂ್ ರವಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ.

ಬಬ್ , ಆಬ್, ಆನಿ ವಾಡ್ಯೆ ಚ ಗುಕಾ್ರ್ ಸಾಂಗಾತ್ರ ಮೆಳ್ಳನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್್ ಸದ್ಿ ಾಂ ವ್ಚಶಿಾಂ ಉಲಯಾ್ ಲೆ. ಗುಕಾ್ರ್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ ,' ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಆಮಾಂ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಚಾೆ ಮೊೀರ್ಚ್ವರಿಕ್ ಯಾ. ಥಂಯ್ ವಾರಸೆ ರ್ ನಾತ್ ಲಿಯ ಾಂ ಮೊಡ್ತಾಂ ಥೊಡ್ಯೆ ದಸಾಂಕ್ ದವತ್ರ್ತ್. ಕಾಾಂಯ್ ಅನಾಹುತ್ ಜಾಲಾೆ ರ್ ಥಂಯ್ ಕಳ್ಯ್ ...' ಸಕಾಾ ಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ಸಕೆ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ದಸಯ ಾಂ. ಮುಕಾಸು್ನ್ ಗುಕಾ್ರ್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ ' ಎಕಾದಾವಳ್ಯ ಖಂಚಾೆ ಯ್ಲೀ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಚಾೆ ಮೊೀರ್ಚ್ವರಿಾಂತ್ ಮೆಳ್ಯನಾ ಜಾಲೆಾಂ ತರ್, ಆಮಾಂ ಏಕ್ ಪೊಲಿೀಸ್‍ ಕಂಪೆಯ ೈಾಂಟ್ ದವಾೆ ಾಂ. ಏಕ್ ಫೀಟೊ ಆನಿ ಆಮೊಿ ವ್ಚಳ್ಯಸ್‍ ದಲಾೆ ರ್ ಜಾಲೆಾಂ.ಪೊೀನ್ ನಂಬರ್ ದಲಾೆ ರಿೀ ಜಾತ್ರ. ಪೊಲಿೀಸ್‍ ತ್ರಾಂಚಾೆ ವಾೆ ಪೆ್ ಭಿತರ್ ಸಧುನ್

ದೀಸ್‍ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತ್ರಲೆ. ಪಾಾಂ್ ಮ್ಹಿನೆ ಗ್ಲಾೆ ರಿೀ ಮ್ಹಾಂಯ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳ್ ್ ನಾ. ***** ***** ****** ಏಕ್ ದೀಸ್‍ ಧನಾಪ ರಾಂ ಎಕೊಯ ಬರಾಂ ನಿತಳ್ ನೆಹ ಸ್‍ ಲೊಯ ಆಮ್ಹಿ ೆ ಘರ ಆಯ್ಲಯ . ಆಬ್ ಆನಿ ಬಬ್ ತ್ರಚ್ಯಕಡ ಉಲವ್ನ ವಹ ಳಕ್ ಕತ್ರ್ನಾ, ತ್ರೆ ಮ್ನಾಾ ೆ ನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ ವ್ಚಶಿಾಂ ಖಬರ್ ಹಡ್ತ ಲಿಯ . ತ್ರಚಾೆ ಹತ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ಲಿ ಏಕ್ ಪೊೀಟೊ ಆಸ್‍ ಲಿಯ . ಆನಿ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಚಿ ಏಕ್ ಚಿೀಟ್, ತ್ರೆ ಚಿೀಟರ್ ತಿಚ್ಯಾಂ ನಾಾಂವ್ ಆನಿ ಗಾಾಂವ್ ಬರವ್ನ ಆಸಯ ಯ ಾಂ. ತ್ರೆ ಚಿಟ ವವ್ಚ್ಾಂ ತುಮೆಿ ಾಂ ಘರ್ ಸಧುನ್ ಕಾಡಯ ಾಂ ' ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಬಬ್ ಆನಿ ಆಬ್ ಆಮೊಸ ಲೆ್... ' ಖಂಯ್ ಆಸ ಸಭಿನ್?' ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ತ್ರೆ ಮ್ನಾಾ ೆ ನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ಲಿ ಸಗಿ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊಾಂಕ್ ಸುರ ಕೆಲಿ. ***** ***** ***** ***

50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಬ್ ಆನಿ ಆಬ್ ಬಸ್‍ ಲೆಯ ಕಡಾಂ್ ಚಡಪ ಡ್ಯ್ ಲೆ. ಆಯ್ಲಲಾಯ ೆ ಮ್ಹ ನಾಾ ೆ ನ್ ಉಲಂವ್್ ಸುರ ಕೆಲೆಾಂ. ' ಆತ್ರಾಂ ಸಭಿನ್ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಾಂತ್ ಚಿಕತ್ಯಸ ರ್ ಆಸ. ತಿ ಆತ್ರಾಂ ಮ್ಣಿಪಾಲ್ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಾಂತ್ ಆಸ... ಹಾಂವ್ ್ ತಿಚ ದಾಕೆ್ ರ್..' ' ಕಶಿ ಆಸ ಸಭಿನ್? ಕತ್ಯಾಂ ಜಾಲಾಾಂ ತಿಕಾ?' ಬಬ್ ವಯ್ಾ ವಯ್ಾ ಸವಾಲಾಾಂ ಕರಿೀ. ತ್ರೆ ದೀಸ್‍ ಹಾಂವ್ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಕ್ ಯ್ಲತ್ರನಾ, ಹಿ ಬಯ್ಯ ಮ್ನಿಸ್‍ ಅಡ್ಯಾ ದಡ್ತಾ ೀ ಧಾಾಂವ್ಟನ್ ಯೇವ್ನ ಮ್ಹ ಜಾೆ ಕಾರಕ್ ಆದಾಳ್ಳ್ . ಆದಾಳೆ್ ಲಾೆ ವಳ್ಯರ್ ತಿ ಪಡ್ತಯ ಆನಿ ತಿಚಾೆ ತಕೆಯ ಕ್ ಕಟೀಣ್ ಮ್ಹರ್ ಜಾಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಿಕಾ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಕ್ ವಹ ನ್್ ಚಿಕತ್ರಸ ಅನಿ ತಿಚ್ಯಾಂ ಆಪರೇಶನ್ ಕೆಲೆಾಂ. ಆಪೆಾ ೀಶನ್ ಜಾಲಾೆ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ತಿಕಾ ಮೊೀತ್ ಆಯ್ಲಯ . ಪ್ಯಣ್....' ' ಪ್ಯಣ್ ಕತ್ಯಾಂ ಜಾಲೆಾಂ?' ' ಸಟ್ಾ ಕನ್್ ತಿಣಾಂ ಕತ್ಯಾಂ ಚಿಾಂತ್ಯಯ ಾಂಗಿೀ... ಆಸಯ ಪರಿಾಂ್ ತಿಚಿ ಆಪೆಾ ೀಶನ್ ಕೆಲಿಯ ಶಿರ್ ಪ್ಯಟೊನ್ ರಗಾತ್ ವಾಹ ಳೆ್ ಾಂ. ಪರತ್ ತಿಚಿ ಮೊೀತ್ ರ್ಚಕಯ . ಪತು್ನ್ ಮ್ತಿರ್ ಯೇಾಂವ್್ ಚಾರ್ ಮ್ಹಿನೆ ಲಾಗ್ಯ ... ಆತ್ರಾಂಯ್ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಾಂತ್ ಚಿಕತ್ಯಸ ರ್ ಆಸ...' ದಾಕೆ್ ರ್ ಸಾಂಗೊನ್ಾಂ್ ಆಸಯ . ' ಆತ್ರಾಂ ತಿ ಖಂಯ್ ಆಸ? ಆಮಾಂ ಯ್ಲತ್ರಾಂವ್ ..' ಮ್ಹ ಣ್ ಬಬ್

ಆಮೊಸ ತ್ರ್ನಾ, ದಾಕೆ್ ರ್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ, ' ' ಕಾಾಂಯ್ ಘಡಭ ಡ್ಯನ ಕಾತ್, ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಹ್ ಾಂ ಆಪವ್ನ ವಹ ತ್ರ್ಾಂ. ಸಕ್ ಡ್ತ ಸಮ್ಹ ಜಾತ್ಯಲೆಾಂ... ಹುಶಾರ್ ಜಾತ್ ತಿಕಾ ಪಾಟಾಂ ಘರ ಆಪವ್ನ ಹಡೆ ತ್...' 'ಡ್ಯಕಾ ರ್ , ಪಯ್ಲಾ ಕತ್ಯಯ ಖಚಾ್ಲಾೆ ರಿೀ ಆಮಾಂ ದತ್ರಾಂವ್... ಸಭಿನಾಕ್ ಗಣ್ ಕರ' ಬಬ್ ಹತ್ ಜೊಡನ್ ಆಡೊೆ ಸ್‍ ಮ್ಹಗಾಲಾಗೊಯ . ' ಸಕ್ ಡ್ತ ದ್ವಾಚಾೆ ಹತ್ರಾಂತ್ ಆಸ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹ ಜಾಂ ಪಾ ಯ್ತ್ನ ಕತ್ರ್ಾಂ. ದೇವ್ ಸಾಂಬಳ್ ಲೊ' 'ತರ್ ಸಭಿನ್ ಚಡ್ತ ಹುಶಾರ್ ನಾಾಂಗಿೀ?' ' ಹುಶಾರ್ ಆಸ... ಕಾಾಂಯ್ ಭಿಾಂಯ್ಲನಾಕಾತ್. ಆನಿ ಏಕ್ ಆಪೆಾ ೀಶನ್ ಬಕ ಆಸ. ತ್ಯಾಂ ಆಪೆಾ ೀಶನ್ ಆರ್ಜ ಸಾಂಜರ್ ಜಾತ್ಯಲೆಾಂ. ' ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಬಕ್ ಆನಿ ಬಬಕ್ ತ್ರಚಾೆ ್ ಕಾರರ್ ಅಪವ್ನ ವಹ ನ್್ ಗ್ಲೊ ದಾಕೆ್ ರ್. ಅಮ್ಹ್ ಾಂಯ್ ಘರ ರವ್ ಲಿಯ . **** **** ******: ಮ್ಣಿಪಾಲ್ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಕ್ ಪಾವ್ ್ ಬಬಕ್ ಆನಿ ಆಬಕ್ ಭಿತರ್ ಸಡಯ ಾಂ. ಮ್ಹಾಂಯ್ ದೊಗಾಾಂಯ್ಲ್ ೀ ಪಳೆವ್ನ ರಡ್ತಯ . ನ್ಸ್ಾಂನಿ ಬಬಕ್ ಆನಿ ಆಬಕ್ ಭಾಯ್ಾ ಧಾಡಯ ಾಂ.

51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


***** ***** ***** *** ಆಪೆಾ ೀಶನ್ ಜಾತ್ಿ ದಾಕೆ್ ರ್ ಮೆಳ್ಳ್ . ' ಆಪೆಾ ೀಶನ್ ಬರಾಂ ಜಾಲೆಾಂ. ತಿ ವಗಿು ಾಂ ಗಣ್ ಜಾತ್ರ' ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಾಕೆ್ ರ್ ಗ್ಲೊ. ಪಂದಾಾ ದೀಸ್‍ ಮ್ಹಾಂಯ್್ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಾಂತ್ ರವಾಜ ಪಡಯ ಾಂ. ಘರ ಆಪವ್ನ ವಹ ತ್ರ್ನಾ ದಾಕೆ್ ರನ್ ಬಬಲಾಗಿಾಂ ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ. ' ತಿಕಾ ಆಮಾಂ ತಿೀನ್ ಮ್ಹಿನಾೆ ಚ್ಯಾಂ ವಹ ಕಾತ್ ದತ್ರಾಂವ್. ತಿಣಾಂ ಕತ್ಯಾಂ್ ಕಾರ್ಮ ಕರಾಂಕ್ ನ್ಜೊ. ತಿಕಾ ರಸ್‍ಾ ಮೆಳ್ಯಜ. ತಿೀನ್ ಮ್ಹಿನಾೆ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ತಿಕಾ ಚ್ಯಕ್ ಅಫಾಕ್ ಆಪವ್ನ ಹಡ್ತಜ' ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್್ ಘರ ಧಾಡಯ ಾಂ. ಘರ ಯ್ಲತ್ಿ ಆಮ್ಹ್ ಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ಲಿ ಚಾಕಾ ಕತ್ರ್ಲಿ. ದೀಸಕ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಚಾ ಾಂ ಮ್ಹಾಂಯ್್ ಗುಳ್ಳಯ್ಲ ದೀಾಂವ್್ ಆಸ್‍ ಲೊಯ ೆ . ಗುಳ್ಳಯ್ಲ ಖೆಲೊಯ ೆ ್ಿ ಮ್ಹಾಂಯ್್ ನಿೀದ್ ಯ್ಲತ್ರಲಿ. ಜಾಗ್ ಜಾತ್ರನಾ ಆಮ್ಹ್ ಾಂ ಪಳೆತ್ರಲಿ. ಆನಿ ರಡ್ಯ್ ಲಿ. ತಿ ಉಲಯಾನ ತಿಯ ಯ . ತಿೀನ್ ಮ್ಹಿನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಮ್ಹಾಂಯ್್ ದಾಕೆ್ ರಕ್ ದಾಕಂವ್್ ಆಬ್ ಆನಿ ಬಬ್ ಸಾಂಗಾತ್ರ ಗ್ಲೆ. ದಾಕೆ್ ರನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ಲಿ ಸಗಿ್ ಪರಿೀಕಾಿ ಕೆಲಿ. ಸಗಾ್ ೆ ಕುಡ್ತಚಿ ಆನಿ ತಕೆಯ ಚಿ ಪೊೀಟೊ ಕಾಡ್ತಯ . ಗುಳ್ಳಯ್ಲ ಬರವ್ನ ದಲೊೆ . ದಾಕೆ್ ರ್ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ

" ಕಾಾಂಯ್ ಭಿಾಂಯ್ಲನಾಕಾತ್. ಭಲಾಯ್ಲ್ ಾಂತ್ ತಿ ಬರಿ ಆಸ. ತಿಚಾೆ ಕಾಳ್ಯಿ ಕ್ ಧಖೊ ಬಸಯ . ತ್ರೆ ವವ್ಚ್ಾಂ ತಿಕಾ ಉಲಂವ್್ ಜಾಾಂವಿ ಾಂನಾ. ಜರ್ ತರ್ ತಿಕಾ ಪನ್ಸ್ ಕಾಾಂಯ್ ಉಗಾಾ ಸ್‍ ಯೇವ್ನ ತಿಚಾೆ ಮ್ತಿಾಂತ್ ಪ್ಯನಾರವತ್ನ್ ಜಾಯ್್ ತರ್ ತಿಚಿ ಜಿೀಬ್ ಸುಟ್ಟ್ ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಉಲಂವ್್ ಸಕೆ್ ಲಿ. ಪ್ಯಣ್ ಚತ್ರಾ ಯ್ ಕರ... ಚಡ್ತ ಮ್ತಿಕ್ ಕಾಣಘ ಲಾೆ ರ್ ಭಲಾಯ್ಲ್ ೀ ಭಿಗೊಾ ಾಂಕ್ ಸಧ್ೆ ಆಸ. ಕೊಣಾಂ ಎಕಾಯ ೆ ನ್ ತಿಚಾ ಲಾಗಿಾಂ್ ರಾಂವಿ ಾಂ ಬರಾಂ.ಖಂಡ್ತತ್ ಬರಿ ಜಾತ್ರ' ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ. ದಾಕೆ್ ರನ್ ದಲೆಯ ಾಂ ವಹ ಕಾತ್ ಘೆವ್ನ ಆಬನ್ ಆನಿ ಬಬನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್್ ಘರ ಆಪವ್ನ ಹಡಯ ಾಂ. ಏಕ್ ಮ್ಹಿನ್ಸ ಮ್ಹಾಂಯ್ ನಿದ್ಯ ಕಡಾಂ್ ಆಸ್ಲಯ . ಏಕ್ ದೀಸ್‍ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಸಫಾೆ ರ್ ಪಾಸಯ್ಲ ಮ್ಹತ್ರ್ನಾ, ತಿಚಿ ದೀಷ್ಾ ಎಕಾಚಾಾ ಣಾಂ ವ್ಟಣಿ್ ರ್ ಆಸಿ ್ ರಯುೆ ಬಪ್ಯಪ ಚ್ಯ ಪೊೀಟೊಚ್ಯರ್ ಖಂಚಿಯ .... ಕತ್ಯಾಂ ಜಾಲೆಾಂಗಿೀ? ತಿಣಾಂ ಎಕಾಚಾಾ ಣಾಂ ಖಿಳಂ್ ಮ್ಹಲಿ್. ಬೊಬಟಯ ... ಮ್ಹಾಂಯ್ ಉಲಯಾ್ ಲಿ. " ಮ್ಹಕಾ ವಾಟ್ಟರ್ ಘಾಲೆಾಂಯ್ ತುಾಂವಾಂ.... ತುಕಾ ಸಡ್ತನಾ... ತುಕಾ ಸಡ್ತನಾ..." ತಿಣಾಂ ತ್ರಳ್ಳ ಖೆಾಂಕಾಲೊ್. ಆನಿ ಪೊಟೊಕ್ ್ ಥುಕುನ್ ಸಡಯ ಾಂ. ತಿಚಾ ಹತ್ರಚೆ ಮುಟ ಆಾಂಧು್ನ್ ಧನ್್ ಹಧಾೆ ್ಕ್ ಧಾಡ್ಯಯಾ್ ಲಿ. ಹತ್ರಾಂ ಬೊಟ್ಲಾಂನಿಾಂ ಕೇಸ್‍ ಮುಡ್ತ್ತ್ರಲಿ.

52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಬ್ ಆನಿ ಆಮ್ಹ್ ಾಂಯ್ ಧಾಾಂವ್ಟನ್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ. ತಿಾಂ ಲಾಗಿಾಂ ಯ್ಲತ್ರನಾ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಮ್ತ್ ರ್ಚಕೊನ್ ಪಡ್ತಯ ಯ .

ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಕ್ ವಹ ಲೆಾಂ. ದೊೀನ್ ದೀಸ್‍ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಾಂತ್ ರವ್ಟವ್ನ ಪರಿೀಕಾಿ ಕರನ್ ದಾಕೆ್ ರನ್ ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ...

ತಕ್ಷಣ್ಾಂ್ ಬಬನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್್ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಕ್ ವಹ ಚಿ್ ವ್ಚಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ. ಆಮ್ಹ್ ಾಂಯ್ನ ಮ್ಹಾಂಯಾಿ ೆ ತೊಾಂಢಾಕ್ " ತಿ ಆತ್ರಾಂ ಸಕ್ ಗಣ್ ಜಾಲಾೆ . ತಿ ಉದಾಕ್ ಮ್ಹನ್್ ಸನಿನ್ ಪಯ್ಲಯ ಾಂಚ್ಯ ಬರಿ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲಾೆ ." ಕೆಲೆಾಂ. ಮ್ಹಾಂಯ್್ ಬೊಳ್ಯವ್ನ ಬೊಳ್ಯವ್ನ ಸಮ್ಹಧಾನ್ ಕೆಲೆಾಂ. ಬಬನ್ ದಾಕೆ್ ರಕ್ ಆರವ್ನ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಬೊಬಟ್ಲ್ ಲಿ... ರಯುೆ ವಾಂಗ್ಾಂತ್ ಘೆತೊಯ . ತ್ರಚಾೆ ಬಪ್ಯಪ ಕ್ ಶಿರಪ್ ದತ್ರಲಿ. ದೊಳ್ಯೆ ಾಂನಿಾಂ ಸಂತೊಸಚಿಾಂ ದುಖಾಾಂ ರಡ್ಯ್ ಲಿ.. ದಾಾಂತ್ ಚಾಬ್ ಲಿ... ವಾಹ ಳ್ಯ್ ಲಿಾಂ. ಕಾಾಂಪಾ್ ಲಿ... ಬಬನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್್ ಮ್ಣಿಪಾಲ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಘರ ಪಾಟಾಂ ಆಯ್ಲಲಿಯ .... ------------------------------------------------------------------------------------------

ಟ್ವ.ವ. ದೊಂವಾಯ ರ್ ತರ್ WhatsApp?

ಸಬರ್ ವರಸ ಾಂ ಆದಾಂ ಘರಾಂನಿ ಟ.ವ್ಚ ಹಡ್ಯ್ ನಾ ನೆಣಾ್ ೆ ಆನಿ ಜಾಣಾ್ ೆ ಾಂಚಾ ಮ್ತಿಾಂತ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉದ್ತ್ರಲೆಾಂ. “ಯ್ಲದ್ಶಾೆ ಲಾಹ ನ್ ಟ.ವ್ಚ. ಭಿತರ್ ಲೊೀಕ್ ಕಶಾಂ ಬಸ್ ತ್?” ಆಮ್ಹಿ ೆ ಘರ 1988 ಇಸವ ಾಂತ್ ಟ.ವ್ಚ. ಆಯ್ಲಯ . ಹೆ ಟ.ವ್ಚ.ಚ್ಯಾಂ ನಾಾಂವ್

ಜಾವಾನ ಸ ‘ಡಯಾನ್ಸರ’. ತ್ರೆ ಕಾಳ್ಯರ್ ಟವ್ಚಚ್ಯರ್ ಏಕ್ ಇಸ್ಲ್ ಹರ್ ಪಳಂವ್್ ಮೆಳ್ಯ್ ಲೆಾಂ. ಏಕ್ ದ್ಾಂವಾಿ ರ್ ಆಪಾಯ ೆ ಶಿಮೆಾ ನ್ ಟವ್ಚಚ್ಯರ್ ಪಡಿ ಫಾತೊರ್ ರ್ಚಕಯಾ್ ಲೊ. ಆಕೆಾ ೀಕ್ ಏಕ್ ಫಾತೊರ್ ಟವ್ಚಕ್ ಪಡ್ಯ್ ಆನಿ ತಿ ಪ್ಯಟ್ಲ್ . ‘ಒನಿಡ್ಯ’ ಟವ್ಚಚಾೆ ಜಾಹಿರತ್ಯ ಪಾ ಕಾರ್

53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಿ ಟ.ವ್ಚ. ಇತಿಯ ಬರಿ ಆಸ ಮ್ಹ ಳ್ಯೆ ರ್ ಸಜಾರಿಿ ರಗಾನ್ ತ್ರಕಾ ಫಾತೊರ್ ಮ್ಹರ್ ತ್. ಹೊ ಸಂದೇಶ್‍ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ ್ ಟವ್ಚ ದ್ಾಂವಾಿ ರಚಿ ನಾಡ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಾತ್ಯೆ ಾಂವ್್ ಲಾಗ್ಯ ವೇ ಮ್ಹ ಣುನ್ ಕಳ್ಳತ್ ಜಾಯಾನ . ಆಮ್ಹಿ ೆ ಘರ ಟವ್ಚ ಆಯ್ಲಲಿಯ ್ ಸಜಾರೊಿ ಲೊೀಕ್ ಪಳಂವ್್ ಯ್ಲತ್ರಲೊ. ಆಯಾ್ ರಚ್ಯಾಂ ಆಮ್ಹಿ ಘರಾಂತ್ ಉಣಾೆ ರ್ 25 ಜಣಾಾಂ ಘರ ಭಾಯ್ಾ ಉಬಾಂ ರವುನ್ ಟವ್ಚ ಪಳಯಾ್ ಲೆ. ಹೆ ಕಾರಣಾಕ್ ಆಮ ಟವ್ಚ ಜನೆಲಾಚ್ಯರ್ ದವರಿಿ ಆಸ್‍ಲಿಯ . ಟವ್ಚಕ್ ಕೊಣಾಂಯ್ ಫಾತೊರ್ ಮ್ಹರಿಜ ಮ್ಹ ಣುನ್ ಗ್ರ್ಜ್ ನಾ. ಎಕಾ ಝಗಾಯ ಣಾೆ ಕ್ ತಿ ಪಾಡ್ತ ಜಾತ್ರಲಿ. ಫುಡಾಂ ತಿ ರಿಪೇರಿ ಕರಿಜಯ್ ತರ್ ಮ್ಹ ಜಾೆ ಪಪಾಪ ಚ ಎಕಾ ಮ್ಹ ಯಾನ ೆ ಚ ಸಾಂಬಳ್ ವತ್ರಲೊ. ಕತಾಂಯ್ ಜಾಾಂವ್ಚೆ ಸಗಾ್ ೆ ಗಾಾಂವಾನ್ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಪಾವ್ಚಾ ಾಂ ಟ.ವ್ಚಚ್ಯರ್ ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ ಪಳಯ್ಲಯ ಾಂ. ತಿ ಟವ್ಚ ಒಲಿಾಂಪಿಕಾಸ ಖಾತಿರ್ ಘರಾಂತ್ ಆಯ್ಲಯ . ಜಾಲಾೆ ರಿೀ ರಮ್ಯ್ಣಾ, ಮ್ಹಭಾರತ, ಆಲಿಫ್ ಲೈಲಾ, ಚಿತಾ ಹರ್ ತಸಲೆಾಂ ಕಾರೆ ಾಂ ಪಳಂವಿ ಭಾಗ್ ಮೆಳೆ್ ಾಂ (ಆರನ ಬಚ ಕಾಂಕಾಾ ಟೊ ಆಯ್ಲ್ ಾಂಚ್ಯ ದುಭಾ್ಗ್ ಮೆಳಾಂಕ್ ನಾ) ಎಕಾ ದಸ ತ್ರೆ ಟವ್ಚನ್ ಸಸಣ ಚ ವ್ಚಶವ್ ಘೆತೊಯ .

ಟ್ವ.ವ. ಮಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ಕತೊಂ? ಮ್ಹಹ ಲಘ ಡ್ಯೆ ಲಾಗಿಾಂ ವ್ಚಚಾರೆ ಾಂ ತರ್ “ಆಮ್ಹಿ ಘರಾಂತ್ ದುಸಾ ೆ ಾಂನಿ ಉಲಂವಿ ಾಂ”. ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಅಶಾಂ ಆಸ್‍ಲೊಯ , ರೇಡ್ತಯ್ಲ ಸುರ ಜಾಯ್ಿ ಯ್ ಜಾಲಾೆ ರ್ ಧಾ ಮನುಟ್ಲಾಂ ಲಾಗಾ್ ಲಿಾಂ. ಧಾ ಮನುಟ್ಲಾಂನಿ ತೊ ಆನ್ ಜಾವ್ನ ಚಾಲ್ಲ ಜಾತ್ರಲೊ. ಆರ್ಜ ಆಮ್ಹಿ ೆ ಫನಾಾಂನಿ ಟ.ವ್ಚ ಪಳವೆ ತ್. ಆತ್ರಾಂ ಆದಯ ಾಂ ಪಾತ್ರ್ ಾಂ ಕತ್ರೆ ಕ್ ಪರ್ ೆ ನ್ ಉಸು್ ಾಂಚಿಾಂ ಚಡ್ತ ವೇಳ್ ವ್ಚಭಾಡ್ತ ಕರೊಿ ನಾಕಾ. ಶಿೀದಾ ಒರ್ ಟ್ಲಕ್ ಯಾ (oಡ್ತಞuರ್). ಕೆದಾನ ಾಂ ಒರ್ ಟ್ ಸುರ ಜಾಲೆಾಂ, ತರನ ೆ ಬೊಡ್ಯಕ್ ಸಂಸರ್ ನಾತ್ಲೊಯ . ಪ್ಯಣ್ ಕೆದಾನ ಾಂ ಫೇಸ್‍ಬ್ಲ್ಕ್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ ಆನಿ ಒರ್ ಟ್ ಮ್ಹಯಾಗ್ ಜಾಲೆಾಂ ಮ್ಹ ಣುನ್ ಕಳ್ಳತ್ ಜಾಾಂವ್್ ನಾ. ಎಕೊಯ ಬ್ಲ್ರ್ಜ್ ಖಲಿೀಫಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬಾಂ ರವ್ಟನ್ ತಸ್ಲವ ೀರ್ ಘಾಲಾ್ ತರ್ ಆನೆೆ ಕೊಯ ಲಂಡನಾಚಾೆ ಪಾೆ ಲೆಸ ಮುಕಾರ್ ರವುನ್ ತಸ್ಲವ ೀರ್ ಕಾಡ್ಯ್ . ಫೇಸ್‍ಬ್ಲ್ಕಾಾಂತ್ ತ್ರಾಂಚಿ ಮ್ಜಿ್ ದ್ಕಾ್ ನಾ, ಗಾಾಂವಾಿ ೆ ಪೊರಿಯಾಾಂಚ್ಯಾಂ ಕಾಳ್ಳರ್ಜ ತ್ರಾಂಚ್ಯರ್ ಭುಲಾ್ . (ತ್ರೆ ಗಾಾಂವಾಾಂನಿ ಎಕಾ ಕುಡ್ಯಾಂತ್ 6 ಥವ್ನ 10 ಜಣ್ ಜಿಯ್ಲತ್ರತ್ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ ತುಮ್ಹ್ ಾಂ ಕಳ್ಳತ್ ಆಸ ಮ್ಹ ಣುನ್ ಚಿಾಂತ್ರ) ಘರಾಂತ್ ಜಲಾ್ ದಸ ಥವ್ನ ಕಸಲೇಾಂಯ್ ಕಾರೆ ಾಂ ಜಾಲಾೆ ರಿೀ

54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಿಾಂತುರಾಂ ಜಾಯ್ಿ ಯ್ ಆನಿ ಫೇಸ್‍ಬ್ಲ್ಕಾರ್ ಪಾವಾಜಯ್. ಹೆ ಕಾಳ್ಯ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಸರವ ್ ಸರ್ ಾಂ ಆಸ್‍ಲೆಯ ಾಂ. ಸಗೊ್ ಸಂಸರ್ ಸಂತೊಸನ್ ಜಿಯ್ಲತ್ರಲೊ. ಪ್ಯಣ್ ಕೆದಾನ ಾಂ ವಾಟ್ಲಸ ಪ್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ!

ಮೊಬಯಾಯ ರ್ ವಾಟ್ಲಸ ಪ್ ಪಳಯಾ್ ತ್. ಮ್ಹಗಿರ್ ನ್ವಾಂ ಪಾೆ ಾಂಪರ್ ಘಾಲಾ್ ತ್ ಆನಿ ಹರೆ ಕಾ ಘಂಟ್ಲೆ ಕ್ ಪಾಟ್ಲಯ ೆ ನ್ ಪೇಾಂಪರ್ ವ್ಟೀಡ್ತನ ತಿಳ್ಯ್ ತ್. ತಶಾಂ ಹರೆ ಕಾ ಘಂಟ್ಲೆ ಕ್ ವಾಟ್ಲಸ ಪ್ ಉಗ್್ ಾಂ ಕರ್ ತ್. ಆನಿ...

ಹಯ್ ದ್ವಾ, ಕತ್ರೆ ಕ್ ದ್ವಾ ವಾಟ್ಲಸ ಪ್ ಧಾಡಯ ಾಂ? ಖಂಚಾೆ ಪಾತ್ರ್ ಚಿ ಶಿಕಾಿ ಲೊಕಾಕ್ ದಲಿ? ಆರ್ಜ ವಾಟ್ಲಸ ಪ್ ಗಾ ಪಾಾಂನಿ ಥೊಡಶ ಪಂಗ್ಡ್ತ. ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಉಟ್ಲಯ ೆ ತಕ್ಷಣಾ ಬಳ್ಯಾ ೆ ಚ್ಯಾಂ ಪಾೆ ಾಂಪರ್ ಕಾಡ್ಯ್ ತ್ ಆನಿ

ಪ್ರ ೀಮ್ ಮೊರಾಸ್ -----------------------------------------

ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಬ್ಯ ೊಂಕಾೊಂನಿೊಂ ಘುಟೊೊ ಳ್ ಆ್ನಿೊಂ ಆ್ರ್ಥಾಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿ ತ್ತ ಮುಾಂಬೈ, 27-11-2020: ಅಧಕೃತ್ ಜಾವ್ನ , ಲಕಾ ್ ವ್ಚಲಾಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕ್ (LVB) ಬ್ಲ್ಡಯ ಾಂ. ಹೆ ಸುಕಾ ರ, ಹಚ್ಯೆ ಶಾಖೆ ಉಗ್್ ಜಾತ್ರನಾ, ಮ್ಹತ್ರಳ್ಯೆ ರ್ ಡ್ತಬ್ರಎಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ನ್ವ್ಟ ಬೊೀಡ್ತ್ ಆಸಯ . ಹೆ ನ್ವಾಂಬ್ಾ 20 ವೆ ರ್, ಆರ್.ಬ್ರ.ಐ. ನ್ ಹೆಾಂ ಬೆ ಾಂಕ್ ಡ್ತಬ್ರಎಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾಾಂತ್ ವ್ಚಲಿೀನ್ ಕರಿಿ ಹುಕುರ್ಮ ದಲಿಯ . ಜರ್ ತುಮ್ಹ್ ಾಂ ಬೆ ಾಂಕ್ ಏಕೌಾಂಟ್ ಆಸ ತರ್, ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ.

ಲಕಮ ೊ ವಲಾಸ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್:

ಲಕಾ ್ ವ್ಚಲಾಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕ್ ಭಾರಿ್ ಪನೆ್ಾಂ ಪಾಾ ಯ್ಲವ ೀಟ್ ಬೆ ಾಂಕ್. ಮ್ನಿಪಾಲ್ (ಕನಾ್ಟಕ) ಜಶಾಂ ಸ್ಲಾಂಡ್ತಕೇಟ್ ಬೆ ಾಂಕಾಕ್, ತಶಾಂ ಕರೂರ್

55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


(ತಮಳ್ನಾಡ್ತ) ಲಕಾ ್ ವ್ಚಲಾಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕಾಕ್. ಜಶಾಂ ಪೈ ಕುಟ್ಲರ್ಮ ಸ್ಲಾಂಡ್ತಕೇಟ್ ಬೆ ಾಂಕಾಕ್, ತಶಾಂ ಚ್ಯಟಾ ಯ್ರ್ ಕುಟ್ಲರ್ಮ ಲಕಾ ್ ವ್ಚಲಾಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕಾಕ್. ಸಧಾಣ್್ ಶಾಂಭರ್ ವಸ್ಾಂ ಪೈಲೆಾಂ, ಹಿಾಂ ದೊೀನ್ಯ್ಲೀ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂ ಉದ್ಲಿಯ ಾಂ. ಫರಕ್ ಇತೊಯ ಕ ಸಕಾ್ರನ್ 1969 ಇಸವ ಾಂತ್ ಸ್ಲಾಂಡ್ತಕೇಟ್ ಬೆ ಾಂಕ್ "ರರ್ಷಾ ಿೀಕರಣ್" ಕೆಲೆಾಂ. ಲಕಾ ್ ವ್ಚಲಾಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕ್ ಪಾಾ ಯ್ಲವ ೀಟ್ ಜಾವ್ನ ಉಲೆ್ಾಂ, ನ್ಸೀವ್ ದುಸ್ಲಾ ಾಂ ಪಾಾ ಯ್ಲವ ೀಟ್ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂ ಆಪಾಣ - ಸವಾಂ ಮೆಳವ್ನ , ಲಕಾ ್ ವ್ಚಲಾಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕ್ ವಾಡೊನ್ಾಂ್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ. ಹೆ ನ್ವಾಂಬ್ಾ 20ವೆ ಚಾೆ ಲೇಕಾ ಪಾ ಮ್ಹಣಾಂ, 19 ರಜಾೆ ಾಂನಿ ಆನಿಾಂ ಪೊಾಂಡ್ತಚ್ಯರಿಾಂತ್ ಹೆ ಬೆ ಾಂಕಾಚ್ಯೆ 566 ಶಾಖೆ ಆಸಯ . ಶಿಬಂದ ಆಾಂಕೊಾ 4000 ಮಕೊವ ನ್. 2020 ಮ್ಹ್್ 31ಚಾೆ ಆರ್ಥ್ಕ್ ವಸ್‍್ ಅಕೆಾ ಚಾೆ ಲೇಕಾ ಪಾ ಮ್ಹಣಾಂ, ಎಕೌಾಂಟ್ವಾಲಾೆ ಾಂನಿ 21,443 ಕರೊಡ್ತ ರಪೈ ಡ್ತಪೊಜಿಟ್ ಕೆಲೆಯ . ಪಾಟ್ಲಯ ೆ ತಿೀನ್ ವಸ್ಾಂ ಥವ್ನ , ಹೆಾಂ ಬೆ ಾಂಕ್ ಲಗಾತರ್ ಲ್ಲಕಾಸ ಣರ್ ಚಲಾ್ ಲೆಾಂ. ಹಲತ್ ಅಶಿ ಜಾಲಿಯ ಕ, ದೀಸಾಂ-ದಸಾಂಚ ವೆ ವಹರ್ ಚಲಂವ್್ ದುಡ ನಾಾಂ ಜಾಲೊಯ . ದ್ಕುನ್ ಅರ್.ಬ್ರ.ಐ. ನ್ ಹೆ ನ್ವಾಂಬ್ಾ 17 ವೆ ರ್, ಎಕಾ ಮ್ಹಿನಾೆ ಚಿ "ಬಂಧಡ್ತ" ಘಾಲಿ: ಏಕೌಾಂಟ್ ವಾಲಾೆ ಾಂಕ್ ಮ್ಹಿನಾೆ ಾಂತ್ 25 ಹಜಾರ್ ರಪೈ ಮ್ಹತ್ಾ ಕಾಡಾಂಕ್

ದಲೆಾಂ. ಹಿ ಬಂಧಡ್ತ ದಸಾಂಬ್ಾ 16 ತ್ರರಿಕೆರ್ ಸಂಪೊಾಂಕ್ ಆಸ್ಲಯ . ಹೆೆ ತ್ರತ್ರ್ ಲಿಕ್ ಆವಿ ಭಿತರ್, ಕಾಾಂಯ್ ಪಮ್್ನೆಾಂಟ್ ಪರಿಹರ್ ಕರಿಜ ಆಸಯ . ಹೆ ಪಾವ್ಚಾ ಾಂ, ಅರ್.ಬ್ರ.ಐ. ನ್ ಏಕ್ ಬರಾಂ ಆನಿಾಂ ಶಾಭಾಸ್ ಯ್ಲಕ್ ಫಾವ್ಟ ಜಾಲೆಯ ಾಂ ಕಾರ್ಮ ಕೆಲೆಾಂ. ತ್ಯಾಂ ನ್ವಾಂಬ್ಾ 20ವೆ ಚಾೆ ವ್ಚಲಿೀನ್ ಹುಕರ್ಮ ಜಾೆ ರಿ ಜಾಲಾಯ ೆ ಸತ್ ದಸಾಂ ಭಿತರ್, ಹೆಾಂ ಕಾಯಾ್ಾಂತ್ ಹಡಯ ಾಂ. ಏಕೌಾಂಟ್ ವಾಲಾೆ ಾಂಕ್ ಜರ್ ದುಡ ಕಾಡ್ತಜ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ನ್ ಆಸ, ತ್ರಣಿಾಂ ಡ್ತಬ್ರಎಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾ ಮುಕಾಾಂತ್ಾ ಆಪೊಯ ದುಡ ಕಾಡೆ ತ್. ಡಿಬಿಎಸ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್:

ಡ್ತಬ್ರಎಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕ್ ಸ್ಲಾಂಗಾಪ್ಯರ್ ಮೂಳ್ಯಚ್ಯಾಂ. ಇಾಂಡ್ತಯಾಾಂತ್ ಡ್ತಬ್ರಎಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾ ಲಿಮಟ್ಟಡ್ತ (DBIL) ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ಸಬ್ರಸ ೀಡ್ತಯ್ರಿ ಚಲಯಾ್ . 2009 ಇಸವ ಾಂತ್, ರಿಸವ್್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾನ್ ಹೆ ಸಬ್ರಸ ಡ್ತಯ್ರಿ ಬೆ ಾಂಕಾಕ್ ಲಾಯ್ಲಸ ನ್ಸ ದಲೆಯ ಾಂ. ಹಚ್ಯಾಂ ಹೆಡ್ತಕಾವ ಟ್ರ್ ಮುಾಂಬೈಾಂತ್ ಆಸ. ದೇಸ್‍-ಭರ್ 35 ಶಾಖೆ ಮ್ಹತ್ಾ ಆಸಿ ಾಂ

56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲಾಹ ನ್ಶಾಂ ಹೆಾಂ ಬೆ ಾಂಕ್, ಡ್ತಜಿಟಲ್ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗಾಕ್ ನಾಾಂವಾಡ್ಯಯ ಾಂ. ಗಿರಯಾ್ ನ್ -ಡ್ತಪೊಜಿಟರ್ ತಶಾಂ ರಿೀಣಾ್ ರಿ -ಬೆ ಾಂಕ್ ಶಾಖಾೆ ಕ್ ವಚಾಜ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಾಂ. ಒನ್-ಲೈನ್ ಮೆಸರ್ಜ ಧಾಡ್ಯಯ ೆ ರ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಬೆ ಾಂಕಾಚಿಾಂ ಏಕ್ದೊಗಾಾಂ ಸಂಬಂಧ ಮೇನೆಜರ್ ಘರ್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ ಯೇತ್ರತ್. ಆಮ್ಹಿ ೆ ಪನಾೆ ್ಾಂ ಆನಿಾಂ ಸಕಾ್ರಿ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂನಿಾಂ ಫರ್ಮ್ ಭರ್, ಫಟ್ಟ ದೀ, ವಳ್ಳ್ ಪತ್ರಾ ಾಂಚಿಾಂ ದಸ್ ವಜಾಾಂ ದಾಕೈ, ತ್ರಾಂಚಿಾಂ ಜಿರೊಕ್ಸ ದೀ, ಇತ್ರೆ ದ ನಾಕಾ ಜಾಲಿಯ ಾಂ ನಿಯ್ಮ್ಹಾಂ ನಾಾಂತ್. ತ್ರಾಂಚಾೆ ್ ಸ್ ಟ್್-ಫನಾರ್ ಪೇನ್ ಕಾಡ್ತ್, ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ತ್ ತಸಯ ೆ ವಳ್ಳ್ ಪತ್ರಾ ಾಂಚಿ ಸ್ ೀನ್ ಆನಿ ತಸ್ಲವ ೀರ್ ಫಿಚಾರ್ ಕತ್ರ್ತ್. ಫಮ್ಹ್ಾಂತ್ ಕೇವಲ್ ದಸ್ ತ್ ಖಂಯ್ ಘಾಲಿಜ ತ್ಯಾಂ ದಾಕವ್ನ , ದಸ್ ತ್ ಘೆವ್ನ , ಉಲೆ್ಲೆಾಂ ಸವ್್ ತಿಾಂ್ ಕತ್ರ್ತ್. ಧಾ-ಪಂದಾಾ ಮನುಟ್ಲಾಂ ಭಿತರ್, ತುಜಾೆ ್ ಸ್ ಟ್್-ಫನಾರ್ ನೆಟ್ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ವೆ ವಸ್ ಆನಿಾಂ ಮೊಬಯ್ಯ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ಏಪ್ಪ "ಸಟ್ಅಪ್" ಕನ್್, ಡಮೊ ದಾಕಯಾ್ ತ್. “Live more, Bank less”. ಹೊ ಹಾಂಚ ಬಾ ೆ ಾಂಡ್ತ ಧೆ ೀಯ್. ಅಸಲಿ "technology driven" ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ವೆ ವಸ್ ಚಲವ್ನ ವರಾಂಕ್ ಆಪೆಯ ಾಂ್ "technology centre" ಹೈದರಬದ್ ಶರಾಂತ್ ಆಸ. ಹೆ ಕೇಾಂದಾಾ ಾಂತ್, 1200 ಐ.ಟ. ಎಾಂಜಿನಿಯ್ರ್

ಜಾಗ್ತಿಕ್ ಟ್ಟಕೊನ ಲೊಜಿ ಗ್ಜಾ್ಾಂ ಬಬ್ರ್ ಾಂ ನ್ವಸಾಂವ್ ಡವಲಪ್ ಕತ್ರ್ತ್. ಶಾಖೆ ಚಲವ್ನ ವಹ ತ್ಯ್ಲಾಾಂಕ್ ಹೆ ಐ.ಟ. ಎಾಂಜಿನಿಯ್ರ್ ಜಾಯ್ ತೊ ಸಹಕಾರ್ ದತ್ರತ್. ಹೆ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂತ್ ಟ್ಟಾ ೈನಿೀ ಕಾಮೆಲಾೆ ಕ್ ಲೆಗುನ್ ವಸ್ಕ್ 13-14 ಲಾಕ್ ಜೊೀಡ್ತ ಜಾತ್ರ. ಸಂಬಂಧ ಮೆನೆಜರಾಂಕ್ 30-32 ಲಾಕ್ ಜೊೀಡ್ತ ಆಸ್ . ಅಸಲಾೆ employee focused ಬೆ ಾಂಕಾಾಂತ್ ವ್ಚಲಿೀನ್ ಜಾಲಾಯ ೆ ಲಕಾ ್ ವ್ಚಲಾಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕಾಚ್ಯ ಕತ್ಯಯ ಕಾಮೆಲಿ ’ನ್ವಾೆ ಸಾ ೈಲಿರ್’ ಸವಾ ದೀಾಂವ್್ ಸಕ್ ತ್? ಆವಾ್ಸ್‍ ಕಾಮೆಲಿ Volunteer Retirement Schme (VRS) ಹೆರ್ ವೃತಿ್ ಸಧುಾಂಕ್ ಪಡೊಾಂಕ್ ಪ್ಯರೊ. ಹಿಶ್ಯಯ ಬ್ಜರಾೊಂತ್ ಲಕಮ ೊ ವಲಾಸ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್: ಜರ್ ಖಂಯಾಿ ೆ ಯ್ಲ ಬೆ ಾಂಕಾಚ್ಯೆ ಹಿಶ ತುಮ್ಹಿ ೆ ಕಡಾಂ ಆಸತ್, ತರ್ ಪ್ಯಡಾಂ ವಾಚಾ. ಲಕಾ ವ್ಚಲಾಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕಾಚಿ ಅಸಲಿ ಹಲತ್ ಜಾತ್ರನಾಾಂ, ಪಾ ಮೊಟರ್ ಪಂಗಾಾ ಚ್ಯೆ ಕೇವಲ್ 6.8% ಹಿಶ ಆಸಯ . ಉಲೆ್ಲೆ ಪಬ್ರಯ ಕಾಾಂಚ್ಯೆ ಹಿಶ. ಥೊಡ ಖಾಸ್ಲು ಆನಿಾಂ ಥೊಡ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಸಂಸ್ . ಹೆ ಸಂಸ್ ೆ ಾಂನಿಾಂ ಲೆಗುನ್ ದುಡ ಪಬ್ರಯ ಕಾಚ. ರಿಸವ್್ ಬೆ ಾಂಕಾನ್ ದಲಾಯ ೆ ವ್ಚಲಿೀನಿಕರಣ್ ಸ್ಲ್ ೀಮ್ಹ ಪಾ ಮ್ಹಣಾಂ, ಹಿಸಸ -ದಾರಾಂಕ್ ಕಾಾಂಯ್ಿ ಪಾಟಾಂ ಮೆಳನಾಾಂ. ತ್ರಣಿಾಂ ನಿವೇಶ್‍ ಕೆಲೊಯ ಪಯ್ಲಸ ಬ್ಲ್ಡೊಯ ್.

57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಯಾಯ ನ್, BASEL-111 Tier 2 ಶತ್ರ್ಾಂ ಖಾಲ್, 320 ಹರೊೀಡ್ತ ರಪೈ ಬೆ ಾಂಕಾನ್ ಬೊೀಾಂಡ್ತ ರಪಾರ್ ಬಜಾರಾಂತೊಯ ಜಮೊ ಕೆಲೊಯ . ರಿಸವ್್ ಬೆ ಾಂಕಾನ್ ಹೊ ಬೊಾಂಡ್ತ ದುಡ ಸಯ್್ "write off" ಕೆಲಾ. ಮ್ಹ ರ್್ ನಾಾಂ, ಡ್ತಬ್ರಎಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾಕ್ ಮ್ಹಜು ಹಿಶಾೆ ಾಂಕ್ ಆನಿಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಬೊೀಾಂಡ್ತ-ಹೊಲಾ ರಾಂಕ್ ಕಸಲಿ್ ಜವಾಬೆ ರಿ ಕಾಣು ಜ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಾಂ. ಲಕಾ ್ ವ್ಚಲಾಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂತ್ ಎಕೌಾಂಟ್ವಾಲಾೆ ಾಂಚ್ಯೆ ಡ್ತಪೊಸ್ಲಟ್ ಮ್ಹತ್ಾ ಶಾಭಿತ್. ತಶಾಂ, ಲಕಾ ್ ವ್ಚಲಾಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕಾಚಿ ಬೆ ಲೆನ್ಸ ಶಿೀಟ್ ಹತಿಾಂ ಘೆತ್ರನಾಾಂ, ಬೂಕಾಾಂತ್ ಆಸಯ ಲೆಾಂ ಲ್ಲಕಸ ಣ್ ಐವರ್ಜ ಆನಿ ಗಿರಯಾ್ ಾಂನಿಾಂ ಘೆತಯ ಲೆಾಂ ಲೊೀನ್ ಡ್ತಬ್ರಎಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾಚಿ ಜವಾಬೆ ರಿ ಜಾತ್ಯಲಿ. ಲಗ್ಾ ಗ್ 39% ಲೊೀನ್ ಗಿರಯಾ್ ಾಂನಿ ಬೆ ಾಂಕಾಕ್ ಪೈಶ ಪಾಟಾಂ ದೀವಾನ ಾಂತ್. ಹೆ Non=Performing Assets (NPA) ಮ್ಹ ಣಾ್ ತ್, ದುಡ್ಯವ ಚ್ಯಾಂ ಕತ್ಯಾಂ ಕರಿ ೆ ಾಂ, ಕಶಾಂ ತೊ ದುಡ ವಸ್ಕಲ್ ಕರೊಿ ವ ತೊ ದುಡ ಪಮ್್ಣಾಂಟ್ ಲ್ಲಕಾಸ ಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ "write off" ಕಚ್ ಗಿ? ಹಿ ಡ್ತಬ್ರಎಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾಚಿ ತಕಯ ಪಡ್ಯಫಡ್ತ. ಪಾಟ್ಲಯ ೆ ಪಾಾಂ್ ವಸ್ಾಂಚಿ ಹಿಶಾೆ ಚರಿತ್ರಾ ಪಳೆಲಾೆ ರ್, ಎಕಾ ಹಿಶಾೆ ಚ್ಯೆ ಾಂ ಬಜಾರಿ ಮೊೀಲ್ ದೊೀನಿಾ ಾಂ ರಪಿಯಾಾಂಕ್ ಲಾಗಿಾಂ ಲಾಗಿಾಂ ಜಾಲೆಯ ಾಂ

ಆಸ. 2015-16 ಆರ್ಥ್ಕ್ ವಸ್ಾಂತ್, ಮುನಾಫ ಕೆಲಾಯ ೆ ಹೆ ಬೆ ಾಂಕಾನ್ 30% ಡ್ತವ್ಚಡಾಂಡ್ತ 2016 ಜೂನಾಾಂತ್ ದಲೆಯ ಾಂ. ತ್ರೆ ವಹ ಸ್ ಥವ್ನ , ಮೇನೆರ್ಜಮೆಾಂಟ್ಲನ್, ಕಸಲೆ ಲೊೀನ್ ದೀಾಂವ್್ ಸುರ ಕೆಲೆಾಂ ತ್ಯಾಂ ಹಿಶಾೆ ದಾರಾಂಕ್ ಕಳ್ಳಾಂಕ್ ಮ್ಸ್‍್ ವೇಳ್ ಗ್ಲಾ. ಕತ್ರೆ ಕ್, ಮುಕಾಯ ೆ ಏಕಾ ವಸ್ ಪರೆ ಾಂತ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಹಿಶಾೆ ಾಂಚ್ಯೆ ಾಂ ಮೊೀಲ್ ಪಡೊಾಂಕಾನ ಾಂ. ವಸ್ಾಂ ಪಾಟ್ಲಯ ೆ ನ್ ವಸ್ಾಂ ಲ್ಲಕಾಸ ಣ್ ಜಮೊನ್ ಯೇತ್ರನಾಾಂ ಜಾಲಾೆ ರಿೀ, ನಿವೇಸ್‍ ಕತ್ಲೊ ಆಶಾ ಸಡ್ತನಾಸ್ ನಾಾಂ ರ್ಥರ್ ರವ್ಟಯ ಮ್ಹ ಣೆ ತ್. ನ್ವಾಂಬ್ಾ 17 ವೆ ರ್, ಬಂಧಡ್ತ ಘಾಲಾಯ ೆ ದೀಸ ಲೆಗುನ್, ಪಬ್ರಯ ಕಾನ್ ರಪೈ 15-16 ದೀವ್ನ ಹಿಶ ಘೆತ್ರಯ ೆ ತ್. ಹೆ ಖಾಸ್ಲು ಹಿಶಾೆ ದಾರಾಂಕ್, ಆತ್ರಾಂ ಕೊಡ್ತ್ ಾಂತ್ ಕತ್ಯಾಂ ಫೈಸಲ್ ಜಾತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಅತ್ಯಾ ಗ್. ಹೆ ವ್ಚಲಿೀನಿಕರಣಾ ವ್ಚರದ್ಿ , ದೊೀಗ್ ನಿವೇಶ್‍ ಪಂಗಾಾ ನ್ ಕೊಡ್ತ್ ಾಂತ್ ಕೇರ್ಜ ದಾಕಲ್ ಕೆಲಾೆ . ಏಕಾ ಕೇಜಿಾಂತ್, ಮ್ದಾಾ ಸ್‍ ಹೈ-ಕೊೀಟ್ಲ್ಾಂತ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲಿಯ ತಿ, interim order ಸುಕಾಾ ರ ಸಾಂಜರ್ ಆಯಾಯ ಾಂ, ತ್ರೆ ಪಾ ಮ್ಹಣಾಂ "ಡ್ತಬ್ರಎಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕಾನ್ ಬ್ಲ್ಕ್ವಾೆ ಲ್ಲೆ ತಿತೊಯ ದುಡ ಏಕಾ ಅಕೌಾಂಟ್ಲಾಂತ್ ಅಮ್ಹನ್ತ್ ಕರಿಜ. ಅಕೆಾ ಚ್ಯೆ ಾಂ ಪೈಸಲ್ ಯೇತ್ರ ಪಯಾ್ಾಂತ್, ಹೊ ದುಡ ತಸ ಜಮೊ ಆಸಜ" ಮ್ಹ ಳ್ಯಾಂ. ಆನೆೆ ಕಾ ಕೆಜಿಾಂತ್, ಬೊಾಂಬಯ್ ಹೈ-ಕೊಡ್ತ್ ನ್

58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹತ್ಾ ಹೆಾಂ ವ್ಚಲಿೀನಿಕರಣ್ ತಡ್ತವ ನಾಾಂವ್. ಪರಿಹರಚ ಮುದೊೆ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಾಂವಾೆ ಮ್ಹ ಣ್ ತಿೀಪ್್ ದಲಾಾಂ. ಅಶಾಂ, ಹಿಶಾೆ -ದಾರಾಂಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ಹುಮೆದ್ ದಸನ್ ಯ್ಲತ್ರ. ಸಕಾಾರಿ ಆ್ನಿೊಂ ಪ್ರರ ಯ್ಿ ೀಟ್ ಬ್ಯ ೊಂಕಾೊಂ : ಸಕಾ್ರಿ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂ ಗುಣಸ್‍್ ಆನಿಾಂ ಶಾೆ ತಿವಂತ್ ನೈಾಂ. ಹಾಂಚ್ಯೆ ಮುಕೆಲಿ ಸಕಾ್ರಿ ರರ್ಜಕಾರಣಿಾಂಕ್ ತಕಯ ಭಾಗಾವ ಯಾ್ ತ್. ಪಬ್ರಯ ಕಾಚ್ಯೆ ಾಂ, ಡ್ತಪೊಸ್ಲಟರಾಂಚ್ಯೆ ಾಂ, ಗಿರಯಾ್ ಾಂಚ್ಯೆ ಾಂ ಆನಿಾಂ ಚಿಲಯ ರ್ ಹಿಶಾೆ -ದಾರಾಂಚ್ಯೆ ಾಂ ಹಿತ್ ಪಳೆನಾಾಂತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ಏಕ್ ವಾದ್ ಆಸ. 1969 ಇಸವ ಾಂತ್ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂ ರರ್ಷಾ ಿಕರಣ್ ಕನ್್ ವಹ ಡ್ತ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಲೆ ಆಸತ್. ತ್ರಾಂಚ ಆಾಂಕೊಾ ವಾಡತ್್ ಯ್ಲತ್ರ. ಹಯ್ಲ್ಕಾ ಸಮ್ಸೆ ಕ್ ಏಕ್್ ಜಾಪ್: ಸಕಾ್ರನ್ ಬ್ರಜನ ಸಾಂತ್ ಪಡೊಾಂಕ್ ನ್ಜೊ. government business has no business to be in business! ಹೆಾಂ ಕತ್ರಯ ೆ ಮ್ಟ್ಲಾ ಕ್ ಬಜಾರಿ ಅನ್ಭ ವಾ ಪಾ ಮ್ಹಣಾಂ ಸಖೆ್ಾಂ? ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ಕೆಿ ೀತ್ಾ ಪಳೆಲಾೆ ರ್, 1991 ಶತಕಾಾಂತ್ ಲಿಬರಲೈಜೇಶನ್ ಸುರ ಜಾಲಾೆ ಉಪಾಾ ಾಂತ್, ಪರತ್ universal banks ಕೆಿ ೀತ್ರಾ ಾಂತ್ ಪೆಾ ೈವೇಟ್ ಪಾಡ್ತ್ ಾಂಕ್ ಲೈಸನಾಸ ಾಂ ದಲಿಾಂ. ಪೈಲೆಾಂ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ,

ಗೊಯ ಬಲ್ ಟಾ ಸ್‍ಾ ಬೆ ಾಂಕ್, ರಮೆಶ್‍ ಗ್ಲಿಯ ಚಾೆ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್. ಧಾ ವಸ್ಾಂನಿಾಂ, ಹೆ ಪೈವೇಟ್ ಬೆ ಾಂಕರಾಂನಿಾಂ ಪಬ್ರಯ ಕಾಚ ದುಡ ಬ್ಲ್ಡ್ಯಾಂವ್ಚಿ ಸ್ಲ್ ರ್ಥ ಹಡ್ತಯ . ತವಳ್, ರಿಸವ್್ ಬೆ ಾಂಕಾನ್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಬಂಧ್ ಕಚಾೆ ್ ಬದ್ಯ ಕ್, ಡ್ತಪೊಸ್ಲಟರಾಂಚ ದುಡ ಉರಂವಾಿ ೆ ಕಾತಿರ್, ಹೆಾಂ ಬೆ ಾಂಕ್ ವ್ಚಲಿೀನಿಕರಣ್ ಕರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಕಾ್ರಿ ಬೆ ಾಂಕ್ ವ್ಚಾಂಚ್ಯಯ ಾಂ: ಓರಿಯ್ಲಾಂಟಲ್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಒಫ್ ಕೊಮ್ಸ್‍್ (OCB). ಗೊಯ ಬಲ್ ಟಾ ಸ್‍ಾ ಬೆ ಾಂಕಾಚಾೆ ಹಿಶ-ದಾರಾಂಕ್ ಗೊಾಂಯಾಾ ಾಂ! ತ್ರಾಂಚ ಐವರ್ಜ ಬ್ಲ್ಡೊಯ . ಆಯ್ಲಯ ವಾರ್, ಮುಾಂಬೈಾಂತ್ ಪಾ ಮುಕ್ ಶಾಖೊ ಆಸಯ ಲೆಾಂ ಪಂಜಾಬ್ ಆನಿಾಂ ಮ್ಹರರ್್ ಿ ಕೊ-ಒಪರೇಟವ್ ಬೆ ಾಂಕ್ (PMC) ಬ್ಲ್ಡಯ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಬೆ ಾಂಕ್ ಬ್ಲ್ಡಯ್ಲಲೊಯ ಮ್ಹನೆಸ್‍್ ವಾದಾವ . ಹೊ ಆನಿಾಂ ಹಚ್ಯೆ ಾಂ ಕುಟ್ಲರ್ಮ ಮುಾಂಬೈಾಂತ್ HDIL ಮ್ಹ ಳ್ಯ್ ೆ ಬಾಂದಾಪ ಾಂಚಾೆ ಬ್ರಜನ ಸಾಂತ್ ಆಸ. ಕುಟ್ಲ್ ಚಾೆ ಬ್ರಜನ ಸಕ್ ಲೊೀನ್ ದೀವ್ನ , ವಾಡ್ತ ಆನಿಾಂ ಅಸಲ್ ಪಾಟಾಂ ದನಾಸ್ ನಾಾಂ, ವಹ ಡ್ತ ಘಟೊ್ ಳ್ ತ್ರಣಿಾಂ ಕೆಲೊ. ಹೆ ಪಾವ್ಚಾ ಾಂ ಡ್ತಪೊಜಿಟರಾಂಚ್ಯೆ ಪೈಶ ಉರಂವಾಿ ೆ ಕ್, ರಿಸವ್್ ಬೆ ಾಂಕಾನ್ ನ್ವ್ಟ ಬೊೀಡ್ತ್ ಸ್ ಪಿತ್ ಕನ್್, ಬೆ ಾಂಕ್ ಚಲವ್ನ ವಲೆಾಂ. ಸಕಾ್ರಿ bridge funds ವವಗಾ್ ೆ ಆರ್ಥ್ಕ್

59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಸ್ ೆ ಾಂ ಮುಕಾಾಂತ್ಾ ಘಾಲ್ನ ಹೆಾಂ ಬೆ ಾಂಕ್ ಪಾವಾಯ ಾಂ ಕಾಡ್ತನ ಆಸ. ಹೆ ಕೊ-ಒಪರೇಟವ್ ಬೆ ಾಂಕಾಕ್ small finance bank (SFB) ಜಾವ್ನ ಚಲಂವ್್ ಲೈಸನ್ಸ ದಲಾೆ ರ್, ಥೊಡ್ತಾಂ ಕೊಪ್ರೇಟ್ ಘರಣಿಾಂ ನಿವಶ್‍ ಕತಿ್ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಖಬರ್. ಆನಿಾಂ ಯ್ಲಸ್‍ ಬೆ ಾಂಕಾಚಿ ಗ್ಜಾಲ್ ಪಳೆಯಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರನಾ ಕಪ್ಯರ್ ಆನಿಾಂ ತ್ರಚಾೆ ಕುಟ್ಲ್ ನ್ ಪಬ್ರಯ ಕ್ ದುಡ್ಯವ ಚಿ ವ್ಚೀದ್-ವಾವ್ಚ್ ಕೆಲಿ. ಬೆ ಾಂಕ್ ಬ್ಲ್ಡೊನ್ ಯೇತ್ರನಾ, ರಿಸವ್್ ಬೆ ಾಂಕಾನ್ ಸಕಾ್ರಿ ಬೆ ಾಂಕ್ ವ್ಚಾಂಚ್ಯಯ ಾಂ. ಹೆ ಪಾವ್ಚಾ ಾಂ ಸಾ ೀಟ್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಾಂಡ್ತಯಾ. ಹೆ ಬೃಹತ್ ಬೆ ಾಂಕಾನ್ 50% ಮಕೊವ ನ್ ಹಿಶ ಘೆವ್ನ ಮೆನೆರ್ಜಮೆಾಂಟ್ ಆಪಾಯ ೆ ಹತಿಾಂ ಘೆತ್ರಯ ಾಂ ಜಾಲಾಯ ೆ ನ್, ಬೆ ಾಂಕ್ ಚಲಾ್ . ಹಿಸೆ ದಾರಾಂಕ್ ಭಾರಿ್ ಲ್ಲಕಾಸ ಣ್ ಜಾಲಾಾಂ. ತರಿೆ ೀ ಪೈಶ ಪ್ಯರ ಬ್ಲ್ಡೊಾಂಕಾನ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಮ್ಧಾನ್. ರಪೈ 350-400 ವಯ್ಾ ಬಜಾರಿ ಮೊೀಲ್ ಆಸಯ ಲೆೆ ಹಿಶ ಆತ್ರಾಂ 13-15 ರಪಿಯಾಾಂಕ್ ವ್ಚಕೊನ್ ವತ್ರತ್. ಮೊೀಲ್ ವಾಡೊನ್ ವತ್ಯಲೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕೊಣಾಂ 400 ರಪಿಯಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಹಿಸ ಘೆತಯ ಲೊ ಜಾಲಾೆ ರ್, ಆರ್ಜ ತ್ರಚಿ ಅವಸ್ ಕತ್ಯಾಂ? ತರ್, crony capitalist ಭರೊನ್ ಗ್ಲಾಯ ೆ ಆಮ್ಹಿ ೆ ದ್ಶಾಾಂತ್ ಪೈವೇಟ್ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂ

ಕತಿಯ ಾಂ ಮೌಲಿಕ್ (value-based) ಮ್ಹ ಣ್ ಸಮ್ಿ ವಾೆ ಾಂ. ಹೆ ವಾತ್ರವರಣಾಾಂತ್, ಹೆ ್ ಬಾ ಸ್ ರ ರಿಸವ್್ ಬೆ ಾಂಕಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಸಾ ಡ್ತ ಗಾ ಪಾನ್ ನ್ವ್ಚ ಸಲಹ ದಲಾೆ : ಪೆಾ ೈವೇಟ್ ಕೊಪೊ್ರೇಟ್ ಘರಣಾೆ ಾಂಕ್ ನ್ವ್ಚಾಂ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂ ಸ್ ಪನ್ ಕರಾಂಕ್ ಲೈಸನ್ಸ ದವಾೆ ಾಂ. ಮ್ಹ ಳ್ಯೆ ರ್, ಟ್ಲಟ್ಲ, ಬ್ರಲಾ್, ಅಾಂಬನಿ, ಅದಾನಿ, ಜಿಾಂದಾಲ್, ರಯಾ, ಬಜಾರ್ಜ ಇತ್ರೆ ದ ಕೊಪೊ್ರೇಟ್ ಮ್ಹನೆಸ್ ಾಂಕ್ ಆಪಿಯ ಾಂ್ ಬೆ ಾಂಕಾಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಸವಾಯ ತ್ ಮೆಳೆ್ ಲಿ. ಆಪಾಯ ೆ ್ ಬ್ರಜನ ಸಾಂಕ್ ರಿೀಣ್ ದಾಂವ್ಚಿ ಸ್ಲ್ ತಿ ಯೇಾಂವ್್ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ಚರದ್ಿ ಉಲಯ್ಲ್ ಲೆ ಸಾಂಗಾ್ ತ್. ಯ್ಲದೊಳ್್ ಆದಾಯ ೆ ರಿಸವ್್ ಬೆ ಾಂಕ್ ಗ್ವನ್್ರ್ ರಘರರ್ಮ ರಜನ್ ಆನಿ ಡಪ್ಯೆ ಟ ಆಚಾಯಾ್ನ್ ಅಸಲಿ ಖಂತ್ ಉಚಾಲಾೆ ್. ತ್ರಣಿಾಂ ಉಟಯ್ಲಲಿಯ ಾಂ ಸವಲಾಾಂ ಭಾರಿ್ ಮ್ಹತ್ರವ ಚಿಾಂ. ಹೆಾಂ ಮುಕಾರ್ ವ್ಚಷ್ಲಯ ಶಣ್ ಕರೆ ಾಂ.

(ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾ) --------------------------------------------------------------------------

60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಮರ್ ಫ್ಾಾದ್ --ಫ್ಾ| ಅಲ ಕಾಸೆಂಡರ್ ದ್ೊೂಬ್ಾಾ (ಫ್ಾಾದ್ ಸಾಯ್ಣ್) ಖುಶಿ ವಲಿ. ಆನಿ ಅಶಾಂ ಫಾಾ ದ್ಸಯ್ಾ ಕೊಡ್ಲ್ಗಾರಾಂಕ್ ಫಾವ್ಟ ಜಾಲೊ.

ಫಾ| ಅಲೆಕಾಸ ಾಂಡರ್ ದ್ರೆ ಬವ ಮ್ಹ ಳ್ಯೆ ರ್ ಬಹುಷ್ಟ ಚಡ್ಯವತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪರಿಚಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ ಪ್ಯಣ್ ಫಾಾ ದ್ ಸಯ್ಾ ಮ್ಹ ಳ್ಯೆ ರ್ ಸವಾ್ಾಂಕ್ ವಳಕ್ ಆಸ. ಹೊ ಭಾಗ್ವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಅಾಂತರೊನ್ 143 ವಸ್ಾಂ ಸಂಪಾಯ ೆ ರಿೀ ಕೊಡ್ಲಾಾಂತ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ ಕತ್ರೆ ಕ್ ತ್ರಣ ಕೊಡ್ಲ್ಗಾರಾಂಚ ಆನಿ ಕೊಡ್ಲ್ಗಾರಾಂನಿ ತ್ರಚ ಮೊೀಗ್ ಕೆಲಾ. ದ್ಕುನ್ ಬರ ವಸ್ಾಂ (18651877) ಮಲಾರೊಿ ವ್ಚಗಾರ್ ಜಾವಾನ ಸಯ ೆ ರಿೀ ಆಪಾಣ ಕ್ ಕೊಡ್ಲಾಾಂ ತ್ ಮ್ಹತ್ಯೆ ಕ್ ಪಾಯ್ಿ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ರಣ

ತವಳ್ ಮಲಾರ್ ಮಸಾಂವ್ ಠ್ವಣ ಎಕೆ ಾಂ ವ್ಚಸ್ ರ್ ಆಸನ್ ಕೊಡ್ಲ್ ಮಲಾರೊಿ ಏಕ್ ವಾಾಂಟೊ ಜಾವಾನ ಸಯ . ಫಾಾ ದ್ಸಯ್ಾ ಹಾಂಗಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಶುಭ್ವಾತ್ರ್ ಪಾ ಸರಾಂಕ್, ಲೊಕಾಚೆ ಆತಿ್ ಕ್ ಗ್ಜೊ್ ಸುದಾಸು್ಾಂಕ್ ಯ್ಲತ್ರಲೊ. ಹಾಂಗಾಚಾೆ ಲೊಕಾನ್ ತ್ರಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ಲವ ಕರಿಲೊ. ತ್ರಚಿ ಮ್ಹಗಾಣ ೆ ಚಿ ಆನಿ ಪಾಾ ಚಿತ್ರಚಿ ಜಿಣಿ ಹಾಂಗಾಚಾೆ ಲೊಕಾಕ್ ಬರಿ್ ಮೆಚಾವ ಲಿ. ತ್ರಚಾೆ ಆಶಿೀವಾ್ದಾನ್ ಜಾಯ್ಲ್ ಾಂ ಬರಪಣ್ ಲಾಬೊಾಂಕ್ ಸುರ ಜಾಲೆಾಂ. ಫಾಾ ದ್ಸಯಾಾ ಕೀ ಹೊ ಲೊೀಕ್ ಮೆಚಾವ ಲೊ. ಹೆ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ದೇವ್ತಾಂಪ್ಯ ಉಬಚಾೆ ್ಕ್ 1873 ಸಪೆ್ ಾಂಬರ್ 14 ತ್ರಕೆ್ರ್ ತ್ರಣ ಬ್ಲ್ನಾದ ಫಾತರ್ ದವಲೊ್. ಭಾಗ್ವಂತ್ ಖುಸ್ಚ ಭಕ್್ ಜಾವಾನ ಸಯ ೆ ತ್ರಣ ಹಿ ಫಿಗ್್ರ್ಜ ಭಾಗ್ವಂತ್ ಖುಸ್ಕ್ ಸಮ್ಪಿ್ತ್ ಕೆಲಿ. ಆಪಾಣ ಚಾೆ ಕುಟ್ಲ್ ಥವ್ನ ಮೆಳ್ಲೊಯ ಸವ್್ ದುಡ ತ್ರಣ

61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಬರ್ ಧಾರಣ್ ಕಾಳ್ಯಿ ಾಂಚಾೆ ಾಂಕ್ ಮೊವಾಳ್ಯಾಂವ್್ ಆನಿ ದ್ವಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಾಂ ಹಡಾಂಕ್ ಸಕೊಯ .

ಹೆ ಇಗ್ಜ್ ಬಾಂದಾಪ ಖಾತಿರ್ ಖಚಿ್ಲೊ. ಪ್ಯಣ್ ಬೃಹತ್ ಇಗ್ರ್ಜ್ ತ್ರಚಾನ್ ಮುಾಂದರಾಂಕ್ ಜಾಲಿನಾ. ತ್ರೆ ಮ್ದ್ಾಂ ಗಾಾಂವಾರ್ ಕೊಲೆರ ಪಿಡ್ಯ ಆಯ್ಲಲಿಯ , ಹೆ ಪಿಡಸ್ ಾಂಚಿ ಜತನ್ ಕತ್ರ್ಾಂ ಕತ್ರ್ಾಂ ತಿ್ ಪಿಡ್ಯ ತ್ರಕಾಯ್ಲೀ ಆಯ್ಲಯ ಆನಿ 1877 ದಸಾಂಬರ್ 11 ತ್ರಕೆ್ರ್ ತೊ ದ್ವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ. ದುಸಾ ೆ ದಸ ಮಲಾರ್ಥವ್ನ ತ್ರಚಿ ನಿೀಜಿೀ್ವ್ ಕ್ಯಡ್ತ ವಹ ಡ್ಯ ಗೌರವಾನ್ ಕೊಡ್ಲಾಕ್ ಹಡ್ತಯ ಆನಿ ತ್ರಣಾಂ್ ತಯಾರ್ ಕನ್್ ದವರ್ಲಾಯ ೆ ಫಾಂಡ್ಯಾಂತ್ ನಿಕೆಪಿಲಿ. ತ್ರೆ ದೀಸ್‍ ಥವ್ನ ಆಜೂನ್ ಪಯಾ್ಾಂತ್ ಫಾಾ ದ್ಸಯ್ಾ ಕೊಡ್ಲಾಾಂತ್ ಜಿಯ್ಲವ್ನ ಆಸ. ತ್ರಕಾ ಪವ್ಚತ್ಾ ಸಭೆನ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಾಚಾರಾಂಕ್ ನಾ ತರಿೀ ಹಾಂಗಾಚಾೆ ಲೊಕಾಕ್ ತೊ ಸಾಂತ್ ಜಾವಾನ ಸ. ಹೆರ್ ಧಮ್ಹ್ಚಾೆ ಲೊಕಾಕ್ ತೊ ‘ಕುಲಾಯ ೆ ರೆ ಅಜಿ ರ್’ . ಏಕ್ ಸದೊ ಸರಳ್ ಯಾಜಕ್ ತ್ರಚಾೆ ವೈಯ್ಕ್ ಕ್ ದ್ವಾಸಪ ಣ್, ಮ್ಯಾಮೊೀಗ್ ಆನಿ ಪಾಾ ಚಿತ್ರಚ್ಯ ಜಿಣಿಯ್ಲ ಮುಕಾಾಂತ್ಾ

ಫಾಾ ದ್ಸಯಾಾ ಚಾೆ ಜಿಣೆ ವಯ್ಾ ತ್ರಚಾೆ ಜಲಾ್ ಚಾೆ 175 ವಸ್ಾಂಚಾೆ ಸಂಭಾ ಮ್ಹ ವಳ್ಳಾಂ ವ್ಚಜಪಿ ಸಲಾಾ ನಾಹ ನ್ ಲಿಕೆಯ ಲಾೆ ಪ್ಯಸ್ ಕಾಾಂತ್ ಫಾಾ ದಚಾೆ ಮ್ಹಗಾಣ ೆ ಆನಿ ಪಾಾ ಚಿತ್ರ ವವ್ಚ್ಾಂ ಜಾಲಾಯ ೆ ಸಬರ್ ಆಜಾಪಾಾಂಚ ಉಲೆಯ ೀಕ್ ಆಸ. ತ್ರೆ ಪಯ್ಲ್ ಏಕ್ ಘಡ್ತತ್ ಅಶಾಂ ಆಸ. ಮಲಾರ್ ಇಗ್ಜ್ ಲಾಗಾಸ ರ್ ಭಾತ್ರಚ್ಯ ಗಾದ್ ಆಸಯ . ತ್ರೆ ಎಕಾ ವಸ್ಾಂತ್ ಸುಗಿು ಬಳ್ಯೆ ಕ್ ಮೂಸ್‍ ಪಡಯ ಆನಿ ಭಾತ್ರ ಕಣೊಸ ೆ ನಾಸ್‍ ಜಾಲೊೆ . ತ್ಯಣಾಂಚಿಾಂ ಒಕಾಯ ಾಂ ಯೇವ್ನ ಗಾದಾೆ ಾಂಚ್ಯರ್ ಬಸಾಂವ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಡೊೆ ಸ್‍ ಮ್ಹಗಾಲಾಗಿಯ ಾಂ. “ಹಾಂವ್ಯ್ಲೀಾಂ ತುಮೆಿ ಬರಿ್ ಪಾತಿ್ .. ಅಚಯಾ್ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಸಕಾನಾ” ಮ್ಹ ಣುನ್ ಫಾಾ ದ್ಸಯ್ಾ ಪಯ್ಲಯ ನ್ಗಾ್ಲೊ ತರಿೀ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ತ್ರೆ ಲೊಕಾಚ್ಯೆ ಬ್ರಮೊ್ತಿನ್ ಗಾದಾೆ ಾಂ ಕಡ ಗ್ಲೊ. ಗಾದಾೆ ಾಂ ಮ್ಧಾಯ ೆ ವಾಹ ಳ್ಯಚ್ಯರ್ ಆಸ್‍ಲಾಯ ೆ ಪಾಾಂಪಾಳ್ಯೆ

62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚ್ಯರ್ ರವ್ಟನ್ ತ್ರಣ ಮ್ಹಗ್ಣ ಕೆಲೆಾಂ ಆನಿ ಭಂವ್ ಣಿಚಾೆ ಪಿಡಸ್‍್ ಶತ್ರಾಂಚ್ಯರ್ ಆಶಿೀವಾ್ದ್ ಘಾಲೆಾಂ. ಫುಡ್ಯಯ ೆ ಆಟ್ ದಸಾಂ ಭಿತರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲಿ- ಸವ್ಟ್ ಜಾಲಾಯ ೆ ಗಾದಾೆ ಾಂನಿ ನ್ವ್ಚ ಪಾಲಿವ ಆಯ್ಲಯ , ಆನಿ ತ್ರೆ ವಸ್ಚ್ಯೆ ಸುಗ್ು ಾಂತ್ ಹಶ್ಾಂಚ್ಯ ಪಾಾ ಸ್‍ ಚಡ್ತತ್ ಪಿಕಾವಳ್ ಲ್ಲವ್ಟಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ .

ಕುಲೆಾ ೀಕರ್ ಮೇಲ್ ನೆ ವಾಂಕಪಪ ಪ್ಯಜಾರಿನ್ ದಲಾಯ ೆ ವಾಕು್ ಲಾ ಫಮ್ಹ್ಣ: ತ್ರಚ ಆಜೊ ಐತಪಪ ಬೈದೆ ತ್ರೆ ತ್ಯಾಂಪಾರ್ ಎಕೊಯ ವಹ ಡ್ತ ಸಗ್ವ ಳೆಗಾರ್ ಜಾವಾನ ಸ್‍ಲೊಯ . ತ್ರೆ ವಸ್ ಬಯಾಯ ಾಂತ್ ಎಣಲ್ ಬಳ್ಯೆ ಕ್ ಕೀಡ್ತ ಪಡ್ತಯ . ನೇಜಿಚಿ ಪಾಲಿವ ಸಗಿ್ ನಾಸ್‍ ಜಾವ್ನ ಫಕತ್ ತ್ರಡ್ತಯ್ಲ-ಬೊಡ್ತಯ್ಲ ಮ್ಹತ್ಾ ಉರೊಯ ೆ . ಐತಪಪ ಬೈದಾೆ ನ್ ಗುಕಾ್ರ್ ಜುವಾಾಂವ್ ಮ್ನೆವ ಲ್

ಪಾಯಾಸ ಕನಾ್ ಸಾಂಗೊವ್ನ ಪಿಡಸ್ಚ್ಯೆ ಭೆಟ್ಟಕ್ ಗ್ಲಾಯ ೆ ಫಾಾ ದ್ ಸಯಾಾ ಕ್ ತ್ರೆ ವಾಟ್ಟನ್ ಹಡೈಲೊ. ಸುಾಂಗಿ್ಚಾೆ ಮುಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಹ ತ್ರರೊ ಐತಪಪ ಫಾಾ ದ್ಸಯಾಾ ಚಾೆ ಪಾಯಾಾಂಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಡೊೆ ಸ್‍ ಮ್ಹಗಾಲಾಗೊಯ . ಫಾಾ ದ್ ಸಯಾಾ ನ್ ಗುಕಾ್ರ್ ಪಾಯಾಸ ಮ್ಹ ಲಾಗಿಾಂ ವ್ಚಚಾನ್್ ಗ್ಜಾಲ್ ಸಮೊಿ ನ್ ಘೆತಿಯ . ತ್ರಣಾಂ ಪಾಾ ಥ್ನ್ ಕೆಲೆಾಂ ಆನಿ ಗಾದಾೆ ಾಂಚ್ಯರ್ ಆಗ್್ ಾಂತ್ ಶಣಾಯ್ಲಯ ಾಂ. ಫಾಾ ದ್ಸಯ್ಾ ಥಂಯ್ ಥವ್ನ ಪಯ್ಸ ಪಾಾಂವಿ ಭಿತರ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚ ಪಾವ್ಸ ಆಯ್ಲಯ ಆನಿ ಬಳ್ಯೆ ಚಿ ಕೀಡ್ತ ಸಗಿ್ ದುoವ್ಟನ್ ಗ್ಲಿ. ತಿೀನ್ ದಸಾಂ ಭಿತರ್ ನ್ವ್ಚ ಪಾಲಿವ ಆಾಂಕೆಾ ಲಿ ಆನಿ ಬಳೆಾಂ ಸಮೃದ್ಿ ಜಾಲೆಾಂ. ತ್ರೆ ಉಪಾಾ ಾಂತ್, ಪಾ ತ್ಯೆ ೀಕ್ ಜಾವ್ನ ಫಾಾ ದ್ ಸಯಾಾ ಚಾೆ ಮೊನಾ್ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ತ್ರಚಾೆ ಫಾಂಡ್ಯಚಿ ಭೆಟ್ ಕರನ್, ವ್ಟಾಂಪೆಣ ಆದಾಂ ಏಕ್ ಶರ್ ಪನ್ಸ್ ತ್ರಾಂದುಳ್ ಆನಿ ಲ್ಲಾಂವಣ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಶರ್ ನ್ವ್ಟ ತ್ರಾಂದುಳ್ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ , ಫುಲಾಾಂ ದವರನ್ ಆನಿ ವಾತಿ ಪೆಟವ್ನ ಮ್ಹನ್ ಕರಿಿ ರಿವಾರ್ಜ ಚಾಲ್ಲ ದವಲಿ್.

63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಿದಾ್ ಲೆಚ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಘಡ್ತತ್ ಅಶಾಂ ಆಸ. ಮ್ಹನೆವ ಲ್ ಮನೆಜಾಚಿ ಬಯ್ಯ ಕಲಾರ್ ಬಯ್(ಕಾಯ ರ ಲೊೀಬೊ) ತಿಚಾೆ ಫುಡಯ ದ್ ಬಾಂಳೆ್ ರ ವಳ್ಯರ್ ದುಕನ್ ವಳವ ಳ್ಳನ್ ಬಳಂತ್ ಜಾಯಾನ ಸ್ ಾಂ ಮೊರೊಾಂಕ್ ಲಾಗಿಾಂ ಜಾಲಿಯ . ಗಾಾಂವ್ಚಾ ವೈಜಿಣಿನ್ ಆನಿ ಸಜಾಚಾೆ ್ಾಂನಿ ತಿಚಿ ಆಶಾ ಸಾಂಡನ್ ಮೊನಾ್ಚಿ ತಯಾರಯ್ ಸುರ ಕೆಲಿ. ದುಕೆಸ್‍್ ಮ್ಹನೆವ ಲಾಮ್ಹನ್ ಬಯ್ಲಯ ಕ್ ನಿಮ್ಹಣ ಸಕಾಾ ಮೆಾಂತ್ ದಾಂವಿ ಖಾತಿರ್ ಫಾಾ ದ್ಸಯಾಾ ಕ್ ಉಟ್ಲಉಟಾಂ ಹಡೈಲೊ. ದೊನಾಪ ರಾಂಚಾೆ ವ್ಟತ್ರಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಲಾಯ ೆ ಪಾದಾಾ ೆ ಬಕ್ ಬಾಂಕುಲ್ ದಲೆಾಂ, ಪ್ಯಣ್ ತೊ ಬಸಯ ನಾ. ತಿಕಾ ತ್ರಣ ತ್ರಚ್ಯರ್ ಬಸಯ್ಲಯ ಆನಿ ಆಪ್ಯಣ್ ಉಬೊ ರವ್ಟನ್ ತಿಚ್ಯಾಂ ಕುಮ್ಹಸ ರ್ ಆಯ್ಲ್ ನ್ ತಿಕಾ ನಿಮ್ಹಣೊ ಸಂಸ್ ರ್ ದಲೊ. ಬರಪಣಿ ತಿ ಪಾ ಸ್ಕತ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸತ್ ಪಾವ್ಚಾ ಾಂ ತಿಕಾ ಬಸಾಂವ್ ದಲೆಾಂ. ತೊ ಪಾಟಾಂ ಗ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ್ ಸಾಂಜರ್ ಕಲಾರ್ ಬಯ್ ಸುಖಾನ್ ಎಕಾ ಚ್ಯಕಾೆ ್ ಭುಗಾೆ ್ಕ್ ಪಾ ಸ್ಕತ್ ಜಾಲಿ. ತ್ರಚ್ಯ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ರಯ ೆ ವಸ್ಾಂನಿ ಸಬರ್ ಭುಗಾೆ ್ಾಂಕ್ ತಿಣ ಕಸಲಾೆ ್

ತ್ರಾ ಸವ್ಚಣಾಂ ಜಲ್್ ದಲೊ. ತಿಣಾಂ ತಿಚಾೆ 92 ವಸ್ಾಂಚಾೆ ಪಾಾ ಯ್ಲರ್ ಹೆಾಂ ವಕ್ಯ್ ಲ್ ದತ್ರನಾ ತಿಚ ಮ್ಹಲಘ ಡೊ ಪ್ಯತ್ ಮ್ರಿಯಾಣ್ ಮನೆರ್ಜ 75 ವಸ್ಾಂಚ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‍ಲೊಯ . ಅಸಲಿಾಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ಲ್ ಾಂ ಘಡ್ತತ್ರಾಂ ಆಸತ್. ಹಿಾಂ ತ್ರಚಾೆ ಜಿವ್ಚತ್ರಚಾೆ ಕಾಲಾರ್ ಘಡ್ತಲಿಯ ಾಂ ತರ್ ತ್ರಚಾೆ ಮೊನಾ್ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಥವ್ನ ಆಜೂನ್ ಪಯಾ್ಾಂತ್ ಲಾಭ್ಲೆಯ ಉಪಾ್ ರ್ ಇತ್ಯಯ ಆನಿ ತಿತ್ಯಯ ನ್ಹ ಯ್. ಹಿತ್ರಯ ಾಂತ್ ಜಾಲೆಯ ಾಂ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಫಳ್, ನ್ವಾೆ ಬಾಂಯ್ಲಿ ಾಂ ಸುವ್ಚ್ಲೆಾಂ ನಿತಳ್ ಉದಕ್, ದ್ರದ್ ವ ಹೆರ್ ಕತಾಂ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಫಾಾ ದ್ಸಯಾಾ ಚಾೆ ಫಾಂಡ್ಯರ್ ಅಪಿ್ಲಾೆ ಶಿವಾಯ್ ಉಪಯ್ಲೀಗ್ ಕನಾ್ತಿಯ ಾಂ. ತ್ರಚಾೆ ಫಾಂಡ್ಯಚಿ ಮ್ಹತಿ ಸಬರಾಂಚಿ ಪಿಡ್ಯ ಗಣ್ ಕಚ್ಯ್ಾಂ ವಕಾತ್ ಜಾಾಂವ್್ ಪಾವ್ಚಯ . ಚಲೊನ್ ವಚಾೆ ಸಂದಭಿ್ಾಂ ಕುಡಪ್ಯ ಸರ್ಷಾ ಕ್ ವಚ ಲೊೀಕ್ ಫಾಾ ದ್ಸಯಾಾ ಚಾೆ ಫಾಂಡ್ಯಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಾೆ ಬಗಾರ್ ವಚಾನಾತೊಯ . ಆತ್ರಾಂಯ್ಲೀ ಸದಾಾಂ ತ್ರಚಾೆ ಫಾಂಡ್ಯಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಲ್ ಲೊೀಕ್ ಯೇವ್ನ ಾಂ್ ಆಸ.

64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


5:30 ವರರ್ ಮೀಸ್‍, ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಎವ್ ರಿಸ್ಚ ಪ್ಯಶಾ್ಾಂವ್ ಆನಿ ಆಶಿವಾ್ದ್.

ಫಾಾ ದ್ಸಯ್ಾ ಆಪೆಯ ಜಿಣೆ ದಾವ ರಿಾಂ ಸವಾ್ಾಂಕ್ ಪೆಾ ೀರಣ್ ದಲೊಯ , ತ್ರಚಾೆ ನಾಾಂವಾನ್ ಜಾಾಂವ್ಚಿ ಾಂ ಬರಿಾಂ ಕಾಮ್ಹo ಆನಿಕೀ ಮುಾಂದರನ್ ವಚಾ್ಕ್ ಆಮ್ಹ ಸವಾ್ಾಂಕ್ ದ್ವಾಚಿಾಂ ಬಸಾಂವಾಾಂ ಮ್ಹಗೊನ್ ಧಾಡಾಂ. ******************

ಕೊಡ್ಲ್ ಫಿಗ್್ಜಚ ಸ್ ಪಕ್ ಜಾವ್ನ ಫಾಾ ದ್ಸಯ್ಾ ಕೊಡ್ಲಾಾಂತ್ ಅಮ್ರ್ ಜಾಲಾ. ಪಾಟ್ಲಯ ೆ ಸಬರ್ ವಸ್ಾಂ ಥವ್ನ ತ್ರಚಾೆ ಮೊನಾ್ಚ ದೀಸ್‍ ದಸಾಂಬರ್ 11 ಫಿಗ್್ರ್ಜ ಸ್ ಪಕಾಚ ದೀಸ್‍ ಜಾವ್ನ ಆಚರಿತ್ರತ್. ಸಾಂಜರ್

- ರಿಚರ್ಡಾ ಅಲಾಿ ರಿಸ್, ಕಡ್ಯಾಲ್ -----------------------------------------

ಸೊಂತ್ ಆ್ೊಂತ್ಲನಿಚೊ ಆ್ಸ್ರರ , ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಮಂದ್ ಮತ್ತಚ್ಯ ೊಂಕ್ ನವ ಸೌಲಭಯ ತ್ ಉಗಾಿ ಯ್ತಿ 120 ವಸ್ಾಂಚಾೆ ಇತಿಹಸಚ ಸಾಂತ್ ಆಾಂತೊನಿಚ ಆಸಾ ಸವ್್ ಬರೆ ಖಬಾ ಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಧೆ ಮ್ಹಾಂನಿ ವ್ಚರರ್ಜ ಕತ್ರ್, ನ್ವಾಂಬರ್ 21 ವರ್,

2020 ಸಾಂಜಕಾಳ್ಳಾಂ, ಏಕ್ ಆಶಿೀವ್ದತ್ ಸಂಗ್ತ್ ಸವಾ್ಾಂನಿ ಪಳೆಲಿ. ಡ್ಯ| ಪಿೀಟರ್ ಪಾವ್ಯ ಸಲಾಾ ನಾಹ , ಮಂಗು್ ಚ್ ಬ್ರಸ್‍ಪ ಹಣಾಂ 100

65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಖಟ್ಲಯ ೆ ಾಂಚ್ಯಾಂ ಘರ್ ಮಂದ್ ಮ್ತಿಚಾೆ ಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ಲೆಯ ಾಂ ಉದಾಘ ಟನ್

ಕರನ್ ಆಶಿೀವ್ದಲೆಾಂ ಜಪ್ಯಪ ಮಂಗು್ ರಾಂತ್ರಯ ೆ ಹೆ ಆಸಾ ೆ ಾಂತ್.

66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲೊೀಕಾನ್ ಪಾಟ್ಲಯ ೆ 120 ವಸ್ಾಂ ಥಾಂವ್ನ ಸಾಂತ್ ಆಾಂತೊನಿಚ್ಯಾಂ ದ್ವಾಸಾಂವ್ ಪಳೆಲಾಾಂ ದೇವಾಚಾೆ ಮೊಗಾಚ ಪಾ ಕಾಶ್‍ ಜಾಾಂವ್ನ . ಹಿ ನಿಸವ ರ್ಥ್ ಸೇವಾ ಲೊೀಕಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಳ್ಯ್ ೆ ಲೊೀಕಾ ಥಾಂವ್ನ ಕತ್ಯಾಂ್ ಪಾಟಾಂ ಆಶೇನಾಸ್ ಾಂ. ಹಿ ನ್ವ್ಚ ಸೌಲಭೆ ತ್ರ ಮಂದ್ ಮ್ತಿಚಾೆ ಾಂಕ್ ತಸಾಂ್ ಪಿಡಸ್ ಾಂಕ್ ಆಮ್ಹಿ ೆ ಸೇವಚಿ ಖುಹ ರ ದಾಖಯಾ್ ಕರಾಂಕ್ ಮ್ಹನ್ವ್ಚೀಯ್ ಸೇವಾ ಮ್ಹ ಣಾಲೊ ಬ್ರಸ್‍ಪ .

ಬ್ರಸಪ ನ್ ಆಪಾಯ ೆ ಸಂದೇಶಾಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಯ ಾಂ ಕೀ ಮಂಗು್ ರಾಂತ್ರಯ ೆ

ಎಮೆ್ ಲೆೆ ವೇದವಾೆ ಸ ಕಾಮ್ತ್, ಮಂಗು್ ರ್ ದಕಿ ಣ್, ಜೊೀಯ್ಯ ಸ್‍ ಡ್ತಸೀಜಾ, ಚೇರ್ಮ್ಹೆ ನ್ ಒಫ್ ಕಾ ಶಿ ನ್ ಡವಲಪ್ಮೆಾಂಟ್ ಫಂಡ್ತ, ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರ್, ಜ. ಆರ್. ಲೊೀಬೊ ಆದೊಯ ಎಮೆ್ ಲೆೆ , ಐವನ್ ಡ್ತಸೀಜಾ, ಆದೊಯ 67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಎಮೆ್ ಲಿಸ , ಜಸ್ಲಾಂತ್ರ ಆಲೆೊ ಿಡ್ತ, ಆದಯ ಮೇಯ್ರ್ ಆನಿ ಕಾಪೊ್ರೇಟರ್, ಸೀರ್ಮಶೇಖರ್, ಸಹ ದರಕೊ್ ರ್, ಪಾ ವಾಸ್‍ ವ್ಚಭಾಗ್, ಭಾರತ್ ಎಸ್‍. ಕಾಪೊ್ರೇಟರ್, ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳ, ಪಂಜಿನ್ ಮೊಗ್ರ ಕಾಪೊ್ರೇಟರ್ ಹೆ ಕಾಯಾ್ಕ್ ಹಜರ್ ಆಸ್ಲಯ ಾಂ ಆನಿ ತ್ರಣಿಾಂ ಆಶಾ ರ್ಮ ಆಡಳ್ಯ್ ೆ ಕ್ ಉಲಾಯ ಸ್‍ ಪಾಟಯ್ಲಯ ಹೊ ಆಸಾ ಹೆ ಹಂತ್ರಕ್ ಹಡ್ತಲಾಯ ೆ ಕ್. ಜೂನ್ 1898 ವರ್ ಮಂಗು್ ರ್ ಮಲಾಗಿಾ ಸ್‍ ಇಗ್ಜ್ಾಂತ್ ಸ್ ಪನ್ ಕೆಲೊಯ ಹೊ ಆಸಾ ನಿಗ್್ತಿಕಾಾಂಕ್ ಆನಿ ಗ್ಜ್ವಂತ್ರಾಂಕ್ ಶತಕಾ ಪಾಾ ಸ್‍ ಚಡ್ತೀತ್ ವಸ್ಾಂ ಥಾಂವ್ನ ಆಪಿಯ ನಿಸವ ರ್ಥ್ ಸೇವಾ ದೀಾಂವ್ನ ಾಂ್ ಆಯಾಯ . ಪಾ ಸು್ ತ್ 400 ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿಯ್ಲತ್ರತ್. ಗ್ತಿಹಿೀನಾಾಂಕ್ ತಸಾಂ ನಿಗ್್ತಿಕಾಾಂಕ್ ಮ್ಹತ್ಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಮೆಳ್ಯಾ . 2018 ವಸ್ ಹೆ ಆಸಾ ೆ ಕ್ 120 ವಸ್ಾಂ ಭಲಿ್ಾಂ. ತ್ರೆ ಸಂದಭಾ್ರ್ ಹೆ ಆಸಾ ೆ ನ್ ಚಿಾಂತ್ಯಯ ಾಂ ಕೀ 120 ವಸ್ಾಂಚಾೆ ಉಗಾಾ ಸಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಸೌಲಭೆ ತ್ರ ಬಾಂದುಾಂಕ್ ಆನಿ ಜೂನ್ 13, 2018 ವರ್ ತ್ಯನಾನ ಾಂಚ ಬ್ರಸ್‍ಪ ಡ್ಯ| ಎಲೊೀಯ್ಲಸ ಯ್ಸ ಸ್‍ ಪಾವ್ಯ ಡ್ತಸೀಜಾನ್ ಹಕಾ ಬ್ಲ್ನಾೆ ದ ಫಾತರ್ ದವಲೊ್. ಹೆ ಸಂತುರ್ಷಾ ತ್ ಸಂದಭಾ್ರ್, ರಿಚಾಡ್ತ್ ರೊಡ್ತಾ ಗ್ಸ್‍, ವೈಲಂಕಣಿಣ

ಕನ್ಸ್‍ಟಾ ಕ್ಷನ್ ಆನಿ ಲಾರನ್ಸ ಕುಟನಾಹ ಆಕ್ಟ್ಟಕ್ಾ ಹೆ ಬಾಂದಾಪ ಪ್ ಕಾರಣ್ಕತ್್ ತ್ರಾಂಕಾಾಂ ಮ್ಹನ್ ಕೆಲೊ. ಫಾ| ಒನಿಲ್ ಡ್ತಸೀಜಾ, ದರಕೊ್ ರ್ ಹೆ ಸಂಸ್ ೆ ಾಂಚ ಸವಾ್ಾಂಕ್ ಸವ ಗ್ತ್ ಕರಿಲಾಗೊಯ ಆನಿ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ತ್ರಣಾಂ ಹೆ ಆಸಾ ೆ ಚಿ ಸಂಕಿ ಪ್್ ವಳಕ್ ದಲಿ. ಫಾ| ಆಲಾ ನ್ ರೊಡ್ತಾ ಗ್ಸ್‍ ಆಡಳೆ್ ದಾರ್, ಫಾ| ರೊೀಶನ್ ಡ್ತಸೀಜಾ ಸಹ ದರಕೊ್ ರ್, ಇತರ್ ಘನ್ೆ ಆನಿ ಹಿತಚಿಾಂತಕ್ ಹೆ ಆಸಾ ೆ ಚ್ಯ ಹೆ ಸಂದಭಿ್ಾಂ ಹಜರ್ ಆಸಯ . ಮುಖಾಯ ೆ ದೀಸಾಂನಿ ಪಿಡನ್ ವಳವ ಳ್ಯಿ ೆ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಮೆಳಾ ಲೊ. ನ್ವಾಂ್ ಬಾಂದ್ಲಾಯ ೆ ಹೆ ಬಾಂದಾಪ ಕ್ ’ಅವರ್ ಲೇಡ್ತ ಒಫ್ ಮರಕ್ಲ್ಸ ’ ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ಟಲಾಯ್ಲಯ ಾಂ ಕತ್ರೆ ಪಾ ಥರ್ಮ ಆಸಾ ಸುವಾ್ತಿಲೊಯ ಮಲಾಗಿಾ ಸ್‍ ಇಗ್ಜ್ಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ 100 ಲೊೀಕಾಕ್ ರವೆ ತ್ರ, 50 ದಾದ್ಯ ಆನಿ 50 ಸ್ಲ್ ಿೀಯ್ಲ. ಮಂದ್ ಮ್ತಿಚಾೆ ಾಂಚಿ ಬರೆ ನ್ ಚಾಕಾ ಕರಾಂಕ್ ಹಿ ಸೌಲಭೆ ತ್ರ ಉಪಾ್ ತ್ಯ್ಲಿ. ಮಂಗು್ ರ್ ಫಾ| ಮುಲಯ ರ್ ಮೆಡ್ತಕಲ್ ಕಾಲೇರ್ಜ ಆಸಪ ತ್ಯಾ ಚಾೆ ಸಕಾಯ್ಲಟಾ ವ್ಚಭಾಗಾಚ್ಯ ದಾಖೆ್ ರ್ ಹಫಾ್ ೆ ಕ್ ದೊೀನ್ ಪಾವ್ಚಾ ಹೆ ಆಸಾ ೆ ಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಾಂವ್ನ ತಪಾಸ್ ಲೆ ಆನಿ ನ್ಸ್ಾಂಚ ಪಂಗ್ಡ್ತ, ಸಲಹಗಾರ್ ಆನಿ ವಾಡ್ತ್ಮೇಯ್ಾ ಹೆ ಘರಾಂತ್ರಯ ೆ ಾಂಕ್ ಕುಮೆ್ ಕ್ ಯ್ಲತ್ಯಲಿಾಂ.

68 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಿಡಸ್ ಾಂಕ್ ಮ್ನ್ಸೀರಂಜನ್ ದೀಾಂವ್್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ತ ಸಲ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ. ಪಾಕಾೆ ರ್ ಸಲಾರ್ ಪಾನೆಲಾಾಂ ಘಾಲಾೆ ಾಂತ್ ಆಸ್ ಾಂ ಆಸಾ ೆ ಾಂತ್ರಯ ೆ ಘರಾಂಕ್ ಹೆ ಾಂ ಥಾಂವ್ನ ವ್ಚೀರ್ಜ ಸಕತ್ ಲಾಬ್ ಲಿ. ಸುತು್ ರಾಂತ್ರಯ ೆ ಗ್ಜ್ವಂ ತ್ರಾಂಕ್ ದೀರ್ಘ್ ಉಸವ ಸ್‍ ಸಡಾಂಕ್ ಹಿ ಸೌಲಭೆ ತ್ರ ಉಪಾ್ ತ್ಯ್ಲಿ ತ್ಯಾಂ ಖಂಡ್ತತ್. ಲೊೀಕ್ ಆಪಾಯ ೆ ಉಪಾ್ ರಿ ಮ್ನಾನ್ ಹೊ ಆಸಾ ಆನಿಕೀ ಮುಖಾರ್

ಸರೊಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕಚಾೆ ್ಕ್ ವ್ಚನಂತ್ ಆಸ.

ಇಾಂಗಿಯ ಷ್ಟಾಂತ್: ಐವನ್ ಸಲಾಾ ನಾಹ ಶೇಟ್ ಕೊಾಂಕೆಣ ಕ್: ಡ್ಯ| ಆಸ್ಲಾ ನ್ ಪಾ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ ತಸ್ಲವ ೀರೊೆ : ಸಾ ೆ ನಿ ಬೇಳ್ಯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಸೊಂ ಲ್ಲರಾಸಚೆರ್ ವಘ್ನ್ ? ಪ್ಯವ್ಜಾಾಂಚಿ ಆಸ್‍್ ಬದಕ್ ಇತಿಹಸ್‍ ಸಂಸ್ ೃತಿ. ಪರಂಪರ ಹೆರ್ ಜಾತಿಚಾನಿ ರಜವ ಟ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ನ ಅಪಾಣ ಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಾಂ ಸಭಯಾಯ ೆ ಯಾ ವ್ಚಭಾಡ್ಯಯ ೆ ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ ಸವ ಪಾಣ್ ಪಡ್ಯಯ ಾಂ, ಕುಾಂಬರನ್ ಮೊಡ್ ಾಂಕ್ ನ್ವಾಂ ರೂಪ್ ದಲೆಯ ಬರಿ.

ಹಜಾರ್ ವಸ್ಾಂಚ್ಯಾಂ ಇತಿಹಸ್‍ ಆಸಿ ಾಂ. ಕಾಕೊ್ಳೆಿ ಾಂ ಪ್ಯನ್ ಕೆಿ ೀತ್ಾ , ಏಕಾ ರಿೀತಿನ್ ಯಾ ಹಸೆ ಸಪ ದ್ ಥರನ್ ಏಕಾ ಸಮೂದಾಯಾಕ್ ದೊಳ್ಯೆ ಾಂಕ್ ತೊಪೊಾಂಕ್ ಲಾಗಾಯ ಾಂ. ಮೂಳ್ ಜಾತಿ ವಾದ ಸಮುು ಳ್ಯoನಿ, ಯಾ ಹಿಾಂದುತವ ವಾದoಕ್, ಆದೊಯ ಪ್ಯರತನ್ ಕಾಳ್ಯಚ ಉಡ್ಯಸ್‍ ಧೊಸುಾಂವ್್ ಲಾಗಾಯ , ಕಾರಣ್ ತ್ರಾಂಚಾೆ

ಅಮೊಿ ಭಾರತ್ ದೇಶ್‍ ಎಕ್ ಮ್ಹನ್ ಕಾಾ ಾಂತಿಕಾರಿ ದೇಶ್‍ ಜಾವ್ನ ಆಸ ಜಾಯ್ಲಿ ಮ್ಹ ಣ್, ಅಮ್ಹಿ ೆ ಪೂವ್ರ್ಜ ಹೆರ್ ಸಬರಾಂಚ ಮ್ಹತ್ರವ ಚ ಪಾತ್ಾ ಆಸ ಸವಾಂ ಅಹಿಾಂಸ ಜಾಗೃತಿ ಹಕಾ ಏಕ್ ಸಕ್ಸ . ಪಾ ಸುತ್್ ಪಾಟ್ಲಯ ೆ ಥೊಡ್ಯೆ ವಸ್ಾಂ ಥವ್ನ ಭಾರತ್ ದೇಶ್‍ ಏಕ್ ಹಿಾಂದು ರಷ್ಾ ಿ ಜಾಯ್ಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಳ್ಯದಕ್ ಮ್ಹಗ್ಣ ಾಂ ಜಾಗೊವ್ನ ಆಸ. ಆಮ್ಹ್ ಾಂ ಆಸಿ ಏಕ್ ದೇಶ್‍, ಏಕ್ ಅಖಂಡ್ತ ಬಳವ ಾಂತ್ ಬ್ಲ್ನಾೆ ದ್ ಘಾಲ್ನ ಲೊಕಾಚಾ

69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾನಾಾಂಕ್ ವಾರಾಂ ಘಾಲ್ನ ಮ್ಹತಿಯ್ಲಕ್ ಸರಾಂ ಜಾಲೆಯ ಏದೊಳ್ ಪಾಟಾಂ ಯ್ಲಾಂವ್್ ನಾಾಂತ್. ಪ್ಯಣ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉದೇತ್ರ, ಭಾರತ್ರಚಾ ಇತಿಹಸಾಂತ್ ಜಾಯ್ಲ್ ಜಾತಿಚ್ಯ ರಯ್ ಯೇವ್ನ ಅಧಕಾರ್ ಆಡಳೆ್ ಾಂ ಚಲವ್ನ ದೇಶಾಚಾ ಮುಕುಟ್ಲಕ್ ಎಕ್ ಸಬ್ರತ್ ರಂಗಾಚ್ಯಾಂ ಪಾಕ್ ಖೊಾಂವಯ್ಲಯ ಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಲೊಕಾಚಿಾಂ ಮ್ನಾಾಂ ಗುಸಪ ಡ್ಯವ್ನ ಅತಂತ್ಾ ಸ್ಲ್ ತಿ ಉಬಿ ವ್ನ ಸದಾೆ ಲೊಕಾಚಾ ಹತ್ರಾಂತ್ ತಲಾವ ರಿ ದೀವ್ನ ಧರ್ಮ್ ಜಾತಿ ವಯ್ಾ ಝುಜಾಕ್ ದ್ಾಂವಯ್ಲಲೆಯ ಾಂ ಏಕ್ ನಿಜಾಯ್ಲ್ ೀ ದುಖಾಚಿ ಗ್ಜಾಲ್. ಆಮ್ಹ್ ಾಂ ಕಾ ೀಸ್ ಾಂವಾಕ್ "ರೈಸ್‍ ಬೆ ಗ್" ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ಅಾಂತ್ರರರ್ಷಾ ಿೀಯ್ ಪಾ ಶಸ್ಲ್ ಲಾಬಯ ೆ . ಆಮೆಿ ಜಾಯ್ಲ್ ಆಮೆಿ ಕಾ ಸ್ ಾಂವ್ ಭಾವ್/ಭಯ್ಣ ರಜಕೀಯಾಾಂತ್ ಅಪಾಪೊಯ ಪಾತ್ಾ ಖೆಳ್ಳನ್ ಆಸತ್ ತ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ ಪಂಗ್ಡ್ತ ಬಾಂದುನ್, ಏಕವ ಟ್ಲಚ ಭಾವ್ ಭಾಾಂದಾಪ ಣಾಚ ಶಾಾಂತಿಚ ವ್ಚರ್ಯ್ ವಾದ್ ಉಟ್ಲ್ ಾಂ ಕಶಾಾ ಾಂ ಅಕಾಾಂತ್ರಕ್ ಹತ್ರಾಂಕ್ ಹತ್ ದಾಂವ್್ ಕೊಣಿ ತಯಾರ್ ನಾಾಂತ್. ಕಾಕೊ್ಳ್ ಸಾಂತ್ ಲೊರಸಚ ಪ್ಯನ್ ಧಾಮ್ಕ್ ಕೆಿ ೀತ್ಾ ಪಕತ್ ಏಕಾ ಸಮೂದಾಯಾಾಂಕ್ ಭಾಾಂದುನ್ ದಲಿಯ ಬ್ಲ್ತಿ ನೈಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಾಂವಾಿ ೆ ವಾರ್ಷ್ಕ್ ಏಕಾ ಹಪಾ್ ೆ ಚಾ ದಭಾಜಿಕ್ ಉತಸ ವಾಾಂಕ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಧರ್ಮ್ ಕುಳ್ಳ ಲೆಕನಾಸ್ ಾಂ ಹಯ್ಲ್ಕಾಯ ೆ ನ್

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ ಮ್ಹಗೊನ್ ಜಾಯ್ಲ್ ಉಪಾ್ ರ್ ಮ್ಹಗೊನ್ ಘೆತ್ಯಯ ಶಿವಾಯ್ ಅಜಾೆ ಪಾಾಂ ದ್ಖೆಯ ಯ ಕಾ ಸ್ ಾಂವಾಚಾಕೀ ಚಡ್ತ ಅಕಾ ೀಸ್ ಾಂವ್ ಆಸತ್. ಪ್ಯಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣಾಯ್ಲ್ ೀ ಮ್ತ್ರಾಂತರ್ ಕೆಲೊಯ ದಾಖೊಯ ನಾ. ತರ್ ಹೊ ಕತ್ರೆ ಕ್ ಭಂಗ್ಸ್ ಳ್, ಆಮೊಿ ತ್ರೆ ಗ್ ಸೇವಾ ಯಾ ಸಮ್ಹಜಿಕ್ ಸಂಸ್ ವಹ ಡ್ತ ವಹ ಡ್ತ ಕಟೊಾ ೀಣಾಾಂ, ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕೆಿ ೀತ್ರಾಂತ್ ಕಾಾ ಾಂತಿ ಬೆ ಾಂಕಾಂಗ್ ಕಾಾ ಾಂತಿ ಇತರ್ ಖಂಚಾಯ್ ಕೆಿ ೀತ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಸರಿ ಕಾ ಸ್ ಾಂವ್ ಸಾಂತ್ರ ಭಕಾ್ ಚ್ಯಾಂ ನಾಾಂವ್ ಝುಳ್ಳ್ ನ್ ಯ್ಲತ್ರ. ಹೆಾಂ ಥೊಡ್ಯೆ ಾಂಕ್ ಸನಾನಾ ತಶಾಂ ದಸ್ ,. ಏಕ್ ಅರ್ಥವ ಗುಟೊ್ ಳ್ ಬ್ರತಲಾೆ ್ ಬ್ರತರ್ ಕನ್್ ಸುಕಾೆ ತಣಾಾಂಕ್ ಕಟ್ಲಳ್ ವಾರೆ ಕ್ ಉಬೊಾಂವಿ ಾಂ ಏಕ್ ಸತತ್ ಪಾ ಯ್ತ್ನ ಚಲೊನ್ ಅಸ. ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಮ್ಹತ್ರವ ಚ ವ್ಚರ್ಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯೆ ರ್ ಆಮೆಿ ಥೊಡ್ ಜುದಾಸ್‍ ವ್ಚಕಾ ತ್ ಕರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಾ ಸಲಾೆ ್ತ್. ನಾಾಂ ಥರ್ ಇತ್ಯಯ ಾಂ ಧೈರ್ ಯ್ಲಾಂವ್್ ಅಸದ್ೆ . ಗೊಬಾ ಬ್ರತಲೆ್ಾಂ ಕೆಾಂಡ್ತ ಮುಮು್ತ್ರ್. ಶಕಾಂ ಆಮ್ಹಿ ೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧಾಮ್ಕ್ ಮ್ಣಿೀಯಾರೆ ಾಂ ಆನಿ ವಹ ಡ್ತಲಾಾಂ ಥವ್ನ ಭುಜಾವ ಣಚಿ ಉತ್ರಾ ಾಂ ಭಾಯ್ಾ ಪಡ್ಯಯ ೆ ಾಂತ್. ಅಸಲಾೆ ಸಂಧಗ್ೆ ಪರಿಸ್ಲ್ ೀತ್ಯಾಂತ್ ಧಯ್ಾ ಸಾಂಡ್ತನಾಕಾತ್.

70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಮೊಿ ಅಜಾೆ ಪಾಾಂಚ ರಯ್ ಪವ್ಚತ್ಾ ಸಭೆಚ ಪಾ ದಾನ್ ಸಾಂತ್ ಲೊರಸ್‍ ಕಾಕೊ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಇಗ್ರ್ಜ್ ಮ್ಹತ್ಯ ವಯ್ಾ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ ವಾದಾಳ್. ಉಸವ ಸ್‍ ಭಾಾಂದುನ್ ಜಿೀಯ್ಲಾಂವ್್ ಆಯ್ಲಯ ಹಿ ಚಡ್ತಾ , ವ್ಚರ್ಘನ ನಿವಾಯ್ಲ್ತಿು ಮ್ಹ ಳೆ್ ಾಂ ಜಾತಕ ಸುಕಾಣ ೆ ಪರಿಾಂ ಕಾ ಸ್ ಾಂವ್ ಪಜಾ್ ರಕೊನ್ ಆಸ.

✍️. ಜೊನ್ ಅಡಾಯ ರ್ -----------------------------------------

71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಪಾಲ್ ವ ಕೇಸರಿ ಗ್ಳಡೊ? ಅತ್ತಿ ರಾೊಂತ್ ಭಕಿ ಕಾೊಂ ಮಧೊಂ ಆ್ರ್ಡ ರಾವಾೊ ೊಂ ಕಲ್ಲೊ ಟ್ವಾ ಅಪ್ೆ ಆ್ನಿೊಂ ಆ್ಮಿೊಂ ಕರಿಸಿ ೊಂವ್ರ ಆ್ಯ್ಕೊ ನ್ ಜಾಲಾಯ ೊಂವ್ರ ಕ್ಪ್ೆ ಶತಮ್ಚ್ನಾ ಖ್ಯಲ್ ರ್ಭವಾಡಾಿ ಯ ೊಂಚ್ಕೀ ಚರ್ಡ ಭಟ್ ದ್ವಲ್ೊ ೊಂ ಆ್ೊಂಗವ್ರಣ ಫಾರಿಕ್ ಕ್ಲ್ೊ ೊಂ ಅಕರ ೀಸಿ ೊಂವ್ರ ಯ್ತ ಹಿೊಂದಾಿ ನಿೊಂ ಆ್ಜ್ ಹ್ಯೊಂಚೆ ಪಯ್ೊ ಥೊಡಾಯ ೊಂನಿ ಲ್ಲರೆನಾಾ ನ್ ಕ್ಲಿೊ ೊಂ ಆ್ಜಾಪ್ರೊಂ ವಸ್ರರ ೀನ್ ರಾವಾೊ ಯ ತ್ ಹಿಕೊ ತ್ಯ ೊಂನಿ ಪಪಾಲ್ ಗ್ಳಡ್ಯೆ ಅತ್ೊಂ ಜಾೊಂವ್ರೊ ಪ್ರವಾೊ ಕೇಸರಿ ಗ್ಳಡೊ ಘೆವ್ರ್ ಜಾತ್ತಚೊ ಮುಡೊ ಕಣಾಕ್ ಭುರ್ಾೊಂ ನಾೊಂತ್ ವಾತ್ತೊಂಚಿ ಆ್ೊಂಗವ್ರಣ ವಸಾ ಭಿತರ್ ಭುರ್ಾೊಂ ಜಾಲಿೊಂ ಆ್ತ್ೊಂ ರಗತ್ ಸ್ಥೊಂಪ್ರೆ ೊಂವ್ರೊ

ತಯ್ತರ್ ಕ್ಲಾೊಂ ಲ್ಲರೆಸಚಿ ಆ್ೊಂಗಣ್ ಆ್ಮಿೊಂ ಕರಿಸಿ ೊಂವ್ರ ಮೌನ್ ಆ್ಮ್ಚ್ೊ ೊಂ ಕರ ಸಿ ನ್ ದ್ವಲಾೊಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ತುಜಾ ದುಸೊ ನಾಚೊ ಮೊೀಗ್ ಕರ್ ದಕುನ್ ಆ್ತ್ೊಂ ಗೊಮ್ಟೆ ಕ್ ಉಮ್ಚ್ೊ ಳ್ಯು ದೀರ್ ಸಯ್ತಾ ಲ್ಲರೆಸ ತ್ತೊಂಚ್ ಆ್ಮ್ಚ್ೊ ೊಂ ಸೊಂಬ್ಳ್್ ವಹ ರ್

-ಅಸೊಂತ್ ಡಿಸ್ರೀಜಾ, ಬಜಾಲ್

72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ಚ್ತ್ಯ ಕ್ ವೊತ್ ಲ್ೊ ೊಂ ಉದಾಕ್... ಆ್ಜ್ ದೂದ್ _ಫಾಲಾಯ ೊಂ ತ್ಕ್, ಪೊವಾಾೊಂ ತ್ತಪ್, ಸದಾೊಂಚಿ ಜಾಪ್. ಲಿೊಂಬೊ ಪಿಳಿನಾಕಾ ದೂದಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ...ಧಂಯ್, ತ್ತಪ್, ತ್ಕ್... ಆ್ಜ್ ಅಸ _ ಫಾಲಾಯ ೊಂ ನಾ ಕೀಣ್ ಜಾಣಾೊಂ, ಕೀಣ್ ನೆಣಾೊಂ ಪೊಂಕಾೊ ಯ ರ್ ಕ್ೊಂಡಾೊಂಕ್ ಉಜೊಯ್ೀ ಪ್ಟಾಿ ಲಾಹ ನ್ ಕಟಾಳ್ ಭಸ್ೊ ಯ್ೀ ಕತ್ಾ ನೆಣ್ಯಿ ಉಡಾಿ ತ್, ಜಾಣ್ಯಿ ಜೊಡಾಿ ತ್ ಪಿರಾಯ್ಚೆ ಮ್ಚ್ತ್ ರಡಾಿ ತ್ ಮ್ಚ್ಲಘ ಡಾಯ ೊಂಕ್ ಆ್ಜ್ ಮ್ಚ್ನ್ ನಾ ಮಯ್ತಾದ್ ದ್ವೀೊಂವ್ರೊ ಮನ್ ನಾ ಚೆಡೊಂ, ಧುವ್ರ, ಭಯ್ಣ , ಬ್ಯ್ೊ ಸಸಕ್ ಸನ್, ಭುಗಾಯ ಾೊಂಕ್ ಆ್ವಯ್... ಆ್ವಯ್ ಸಕಾೆ ೊಂಕ್ ಮ್ಚ್ತ್ ವಹ ಯ್ ಕುಸಿ ಯ ೊಂತ್ ಚ್ ಲಗಾರ್ಡ ಕಾಡಾಿ ತ್ ನಹ ೊಂಯ್? ಮ್ಚ್ತ್ಯ ರ್ ವೊತ್ ಲ್ೊ ೊಂ ಉದಾಕ್... ದೊಂವೊನ್ ಯ್ತ್ ಪ್ರೊಂಯ್ತೊಂಕ್. _ ಪಂಚು ಬಂಟಾಿ ಳ್ 73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮೊಗಾ ತುೊಂ ಖಂಯ್ಾ ರ್ ಆ್ಸಯ್ ?? ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊೊ ಯ್ ಚಂದರ ಮ್ ಉದತ್ನಾ ಕಾಳ್ಯಜ ೊಂತ್ ರಿಗೊೊ ಯ್ ಶಿಮಿೆ ನೆಕ್ತ್ರ ಪಡಾಿ ನಾ

ಉಜಾಿ ಡೊಯ ದ್ವವೊ ತ್ಲ ಗೆಲಾ ಮ್ಚ್ಜೊಿ ನ್..... ಥೊಡಾಯ ವಸಾೊಂದ್ವ ಉಬ್ಜ ಲಾೊ ಯ ತುಜಾಯ ತ್ಯ ಮೊಗಾ ಸನಾಮಿನ್ ಮಹ ಜೆೊಂ ಸಖ್ ಸಂತ್ಲಸ್ ಸವ್ರಾ ವೆಲಾೊಂ ಪಸ್ರನ್

ಪರ ಶ್ಯೊಂತ್ ದಯ್ತಾೊಂತ್ ಶ್ಯೊಂತ್ ಕಾಳ್ಯಜ ೊಂತ್ ತ್ವಾಾಬರಿ ಆ್ಯ್ಕೊ ಯ್ ಉೊಂಚ್ೊ ಯ ಲಾರಾೊಂತ್ ಜಿಣ್ಯಯ ಚ್ಯ ಕಷ್ೆ ೊಂತ್ ಫುರ್ಡ ಕರಿತ್ ಗೆಲ್ಲಯ್ ಆ್ಸಿ ನಾ ಪಿಡ್ಯೊಂತ್ ದ್ವೀಸ್ ರಾತ್ ಉಲ್ಲವ್ರ್ ಜತನ್ ಮಹ ಜಿ ಘೆವುನ್ ವಯ್ಜ ತುೊಂ ಜಾವೊನ್ ಹ್ಯತ್ ಮಹ ಜೊ ಥೊಂಬೊನ್ ಸೊಂಡೊಯ ನಾ ಮಹ ಣೊನ್ ಜಿಣ್ಯಯ ಪ್ರಗೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಯ್ ತುಜೆವಣ್ ಜಿಣ್ಯಯ ಸಗೊರಾೊಂತ್ ಆ್ಯ್ತೊ ೊಂ ತ್ತಫಾನ್

ರಾಕಾತ್ ಆ್ಸೊಂ. ಆ್ವಾರ ಕ್ ವಾಳ್ಯಿ ನಾ ಸೊಂಪ್ರೆ ಲಾೊ ಯ ವಾಲಿಬರಿ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲಾಯ ಹ್ಯಯ ಕಾಳ್ಯಜ ಚ್ಯ ಕನಾಮ ಯ ರಿ ಕೀಣ್ಾ ತೊಂ ಫಾೊಂಕನ್ ಆ್ಜ್ ನಹ ಯ್ ತರ್ ಫಾಲಾಯ ೊಂ ಯ್ತಲ್ಲಯ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಜಿಣ್ಯಯ ಪಯ್ತಣ ೊಂತ್ ದ್ವೀೊಂವ್ರೊ ಆ್ದೊ ಸೊಂಗಾತ್ ಘೆೊಂವ್ರೊ ಮ್ಚ್ಹ ಕಾ ತುಜಾಯ ಗೊಪ್ರೊಂತ್ ...

:- ಸರೇಶ್ ಸಲಾೆ ನಾ, ಸಕಲೇಶ್ಪೆ ರ್ 74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಯಜುಲ -ಆ್ಯ

ನಿಾ

ಪ್ರಲಡಾೊ

ಕಾಜುಲಾಯ ೊಂನೊ ಯ್ಯ್ತತ್ರೇ ಆ್ಮ್ಟೆ ರ್ ನಾ ವೀಜ್ ಗಾೊಂಡಿ ತುಮೊಯ ಯ ಪ್ಟವ್ರ್ ಪ್ಟವ್ರ್ ಉಜಿ ರ್ಡ ದ್ವಯ್ತತ್ ಆ್ಜ್. ಬ್ಯ್ಕ್ ಮಹ ಜಾಯ ಪರಿೀಕಾಷ ಜಾಯ್ಿ ೊಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆ್ಸ ಗಾೊಂಡಿ ತುಮೊಯ ಯ ಪ್ಟವ್ರ್ ತುಮಿ ತ್ಚೆ ಸಶಿಾನ್ ಬಸ. ಮ್ಚ್ೊಂಯ್ ಮಹ ಜಿ ಕುಜಾ್ ೊಂತ್ರೆ ಕರುನ್ ಆ್ಸ ಕೀರ್ ಉಜಾಿ ರ್ಡ ನಾ ಮಹ ಣ್ ಬೊಬ್ಟಾಿ ವೆರ್ೆ ೊಂ ವಚ್ ಭಿತರ್. 75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Quick and Easy Chicken Biryani By Violet Mascarenhas Dubai. Ingredients: 1. 1 kg meat on bones 2. Basmati Rice 750 grams washed and soaked. 3. Onions 3 medium finely sliced 4. Tomatoes 3-4 medium diced 5. 2 Potatoes (250 grams) peeled and quartered 6. Garlic paste 2 tablespoon 7. Ginger paste 2 tablespoon 8. Green chilies 2 slit. 9. Youghurt one cup whipped 10. Cooking oil and Ghee 1/2 cup each 11. Fried onions 1 cup (BristhaHindi) 12. 1 packet Biryani Masala, choice of your favorite brand mix it in 1/2 cup water. 13. Bay leaves, cinnamon and cloves few black and green cardamoms, star anise. 14. 1 bunch mint leaves. Method: 1. Fry onions in hot oil with a cinnamon stick, few cloves, 2-3 black and green cardamoms, when it turns golden brown, add tomatoes and fry until oil separates 2. Add meat, ginger & garlic paste, youghurt, handful of fried onions, green chilies, potatoes and Biryani Masala powder which is soaked in water. Stir fry for 10 minutes. 3. Add water (if chicken 2 cups,

Beef/lamb 3 1/2 cups) cover and cook the meat until tender and you see the oil separates. 4. Separately in 3 litres of boiling water add 3 tablespoon of salt and the soaked rice, add bay leaves 1-2, few cloves, one cinnamon stick and a star anise, boil rice until 3/4 cooked, remove and drain thoroughly. 5. Take a separate heavy pot and spread 1/2 rice into it and pour the meat curry over it, sprinkle handful of mint leaves, and fried onions, top up with remaining rice, again sprinkle handful of mint leaves and fried onions over it, cover the pot and cook on low heat until rice is fully cooked (not more than 5-10 minutes) before serving. Garnish with mint leaves and fried onions. 6. Serve hot with Raitha (cucumber yoghurt salad).

76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Happy eating!


ಈಝಿ ಫಾರ ಯ್ೆ ರೈಸ್ 2 ಕಪ್ ಬಸ್ ತಿ ತ್ರಾಂದುಳ್ ಉಕಡ್ತನ ಶಿತ್ ಕನ್್ ನಿವಾತ್ ದವಚ್ಯ್ಾಂ

ಪಿಟೊ, ಮೀಟ್, ಸೀಯಾಸಸ್‍ ಶಿಾಂಪಾಾ ಯ್.

ಜಾಯ್ ಪಡೊಯ ಯ ವಸಿ :

ಏಕಾ ಆಯಾೆ ನಾಾಂತ್ ತ್ರಾಂತಿಾಂ ಮ್ಹನ್್ ತ್ರಕಾ ಮರಿಯಾ ಪಿಟೊ, ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ ತ್ರಾಂತಿಾಂ ಭಾಜುನ್ ಕೊಚರ್ ಕನ್್ ದವರ್. ಏಕಾ ವಹ ಡ್ಯಯ ೆ ಆಯಾೆ ನಾಾಂತ್ ಇಲೆಯ ಾಂ ತಲ್ ಘಾಲ್ನ , ತ್ರಾಂತುಾಂ ಸೀಯಾಸಸ್‍, ಜಿರೆ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ ಶಿತ್ ಭಾರ್ಜ. ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಭಾರ್ಜಲಿಯ ರಾಂದವ ಯ್ ಆನಿ ತ್ರಾಂತಿಾಂ ಘಾಲ್ನ ಬರೇಾಂ ಭಸು್ನ್ ಭುಾಂಯ್ ದವರ್.

1 ಕಾೆ ರಟ್ 4 ಸ್ಲಪ ಿಾಂಗ್ ಅನಿಯ್ನ್ 2 ಟೇಬ್ಲ್ ಸ್ಕಪ ನ್ ಸೀಯಾ ಸಸ್‍ 1 ಟೀಸ್ಕಪ ನ್ ಮರಿಯಾ ಪಿಟೊ 7-8 ಫೆಾ ಾಂ್ ಬ್ರೀನ್ಸ ರಚಿಕ್ ತ್ಯಕದ್ ಮೀಟ್ 1 ಟೀಸ್ಕಪ ನ್ ಜಿರೆ ಪಿಟೊ 3 ತ್ರಾಂತಿಾಂಯಾಾಂ ಇಲೆಯ ಾಂ ತಲ್ ಕಚಿಾ ರಿೀತ್:

ಇಲೆಯ ಶಾೆ ತಲಾಾಂತ್ ಬ್ರೀನ್ಸ , ಕಾೆ ರಟ್, ಪಿಯಾವ್ ವ್ಚವ್ಚಾಂಗ್ಡ್ತ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡ್ತ. ಭಾಜಾ್ ನಾ ಇಲೊಯ ಜಿರೆ

---------------------------------------

77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


`GeÁéqï’ ¥ÀAzÁæ¼ÉA-zÁ¬ÄÓ zÀħAiÀiï

¸Á»vïå ¸ÀàzsÉð

2020

(¸ÀA¸Ágï¨sÀgï D¸ÁÑ÷å PÉÆAQÚ §gÀ«à, PÀ«, PÁuÉåUÁgÁASÁwgï) 1. ¯ÉÃPÀ£ï (¸ÀgÁéAPï)

: «µÀAiÀiÁa «AZÀªïÚ §gÀªÁà÷åa (gÁdQÃAiÀiï D¤ zsÁ«ÄðPï ¯ÉÃPÀ£ÁAPï DªÁÌ¸ï £Á), 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA

E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 5,000/-; 2. gÀÄ. 3,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/2. ¯ÉÃPÀ£ï (¹ÛçÃAiÀiÁAPï D¤ zsÀgïä¨sÀ¬ÄÚAPï) : «µÀAiÀiï: PÉÆgÉÆãÁ PÁ¼Ágï §zÁè¯Éè PÀÄmÁä¥ÀjUÀwAvï ¹ÛçAiÀiÁAPï WÀgï ¸ÁA¨Á¼ÉÑ ¥ÀAxÁºÁé£ï 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 5,000/-; 2. gÀÄ. 3,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/3. ªÀÄné PÁt 4. aQÚ PÀvÁ

: 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 4,000/-; 2. gÀÄ. 2,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/: 150 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 1,000/-; 2. gÀÄ. 750/-; 3. gÀÄ. 5,00/-

: E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 2,000/-; 2. gÀÄ. 1,500/-; 3. gÀÄ. 1,000/ºÀgÉPÁ «¨sÁUÁAvï GªÉÄzï ¢A«ÑA 3 E£ÁªÀiÁA D¸ÉÛ°A. ¸ÀàzsÁðåaA £ÉªÀiÁA: 1. ¸ÀàzsÁðåPï zsÁqï°èA §gÁàA ¸ÀéAvï eÁªÁ߸ÀÄ£ï, JzÉƼï RAZÁåAiÀiï ¥ÀvÁægï ªÁ

5. PÀ«vÁ

eÁ½eÁUÁågï ¥sÁAiÀiïì eÁAªïÌ £Ávï°èA D¸ÀeÉ. 2. §gÁàA E-ªÉÄAiÀiÁègï zsÁqÁè÷ågï §gÉA. ºÁvï §gÁà£ï vÀAiÀiÁgï PÉ°èA §gÁàA vÀAiÀiÁgï PÀgÉÛ¯ÁåA¤ PÁUÁÝZÁå JPÁZï PÀIJ£ï ¸ÀÄqÁ¼ï CPÀëgÁA¤ §gÀªïß zsÁreÉ. 3. §gÁàA ‘GeÁéqï’ zÀ¥sÀÛgÁPï ¥ÁªÀÅAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: 31 zÀ¸ÉA§gï, 2020. 4. E£ÁªÀiÁA ¯Á¨ï¯Áè÷å §gÁàAaA ºÀPÁÌA `GeÁéqï’ ¥ÀAzÁæ¼ÁåaA. »A §gÁàA ¥sÁAiÀiïì PÀZÉðA ªÁ ¥ÁnA zÀªÀZÉðA ºÀPïÌ ‘GeÁéqï’ ¥ÀvÁæZÉA. 5. §gÁàA zsÁqÉÛ¯Áå£ï D¥ÁÚZÉA ¸ÀA¥ÀÇgïÚ £ÁAªï, ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï D¤ «¼Á¸ï JPÁ «AUÀqï ¥Á£Ágï §gÀªïß zsÁreÉ. JPÁè÷å£ï JPÁ ¥Áæ¸ï ZÀqï «¨sÁUÁA¤ ¨sÁUï WɪÉåvï ¥ÀÅuï JPÁè÷åPï KPï «¨sÁUÁPï JPïZï ¥ÀæªÉñï. 6. ¸ÀàzsÁðåPï D¬Ä¯Áè÷å §gÁàA «±ÁåAvï PÀ¸À¯ÁåZï vÀgÁÌPï - ¥sÉÇ£ï PÉƯï, PÁUÁÝA D¤ ºÉgï-CªÁ̸ï D¸ÉÆÑ £Á. ¸ÀàzsÁðåPï D¬Ä°èA §¥ÁðA ¥ÁnA zsÁqÀÄ£ï ¢A«Ñ ªÀåªÀ¸ÁÜ £Á. 7. ¸ÀàzsÁðåAZÉA ¥sÀ°vÁA±ï 2021 d£Égï 16-31 «±Éøï CAPÁågï ¥ÀUÀðmï eÁvÀ¯ÉA. 8. §gÁàA Uzvaad Daiji Literary Competitions 2020, vÀPÉè£ÁAªÁ SÁ¯ï D¸ÀÄ£ï, RAZÉÆ «¨sÁUï ªÀÄíuï ¸ÀàµïÖ PÀ¼ÀAiÉÄÓ. §¥ÁðA zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï: Uzvaad Fortnightly, Bishop’s House, Udupi - 576101. Email: editoruzvaad@gmail.com

89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’tt Songs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6. Children’s Songs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *One wouldn’t find a better bunch of experts than these, as they have the experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *This is Mandd Sobhann’s sincere attempt to preserve Konkani Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.*

90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಯ್ನಯಯಾಚಿ ಕವಿತಯ: ಪಯಟ್ಲಯಯಾ ಇಕಯ್

ಜಯವ್ನಯ ಉಭ ೆಂ ಜಯತಲ ೆಂ. ದ ಕುನ್ ತುಮ್ಚಿ

ಮಯ್ನಯಯಾೆಂನಿ ಇಕಯ್ ’ಮಯ್ನಯಯಾಚ ಕವಿ’

ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಯ ’ಮಯ್ನಯಯಾಚಿ ಕವಿತಯ’

ಆಮಯಕೆಂ ವ್ಹಳ್ಕಕಚ ಜಯಲ . ಆತಯೆಂ

ಸತ ಾಕ್ ಧಯಡುೆಂಕ್ ಫಕತ್ರ 9 ದೀಸ್

ಭಯರಯವೊ ಕವಿ ಕ ೊಣ್? ಹ ೆಂ ಪ್್ಶ್ನಯ

ಉರಲಯಾತ್ರ. ಇಮೀಯ್ನಯಯರ್ ಧಯಡುೆಂಕ್

ಥ ೊಡ್ಯಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾೆಂನಿ ಆಮಯಕೆಂ ಜವಯಬ್

ಆಮ್ಚಿ ಪ್ತ ೊತ:

ಜಯವ್ನಯ ಉಭ ೆಂ ಜಯತಲ ೆಂ. ತಶ ೆಂಚ್

poinnari.com@gmail.com ವ್

ವ್ಸಯಾಚ ೊ ಕವಿ ಕ ೊಣ್ ಮಹಳ ಳೆಂ ಪ್್ಶ್ನಯ 20 ದಸ ೆಂಬ್್ 2020 ವ ರ್ ಆಮಯಕೆಂ ಜವಯಬ್

ವಯಟ್ಲಯಾಪಯಚ ರ್ ಧಯಡುೆಂಕ್ 7021967880

91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


107 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


108 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


109 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


122 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


127 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


128 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


137 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


139 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


140 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


147 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...