__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

3

ಸೆಂಖ ೊ: 51

ನವೆಂಬರ್ 26, 2020

ದೇವಾಚ್ಯೆ ಸೆವೊಂತ್ 150 ವರ್ಸೊಂ: ಆಪೀಸ್ತ ಲಿಕ್ ಕಾರ್ಮಸಲ್ 2020 ಚಾರಿತ್ರಿ ಕ್ ವರಸ್

1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಮಹಾಮಾರಿಚ್ಯೊಂ ದುಸೆಿ ೊಂ ಮಹಾ ವಾದಾಳ್! ಮಹಾಮಾರಿಚೆಂ ದುಸ್ರ ೆಂ ಮಹಾ ವಾದಾಳ್! ಹಾಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಸುವಾಾತೆಕ್ ಮಾರ್ಚಾ ಮಹಿನ್ಾ ೆಂತ್ ಕೀವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿನ್ ಚೈನ್ ಥೆಂವ್ನ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂರ್ಸರಾಕ್ ಪ್ರ ರ್ಸರ್ ಜೆಂವ್ನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 58,983,531 ಜನ್ೆಂಕ್ ಹಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೀವಿಡ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಲಿ , ಹಾೆಂಚಾ ಪ್ಯ್ಕಿ 1,393,571 ಲೀಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ 40,765,521 ಜಣ್ ಪಿಡೆ ಥೆಂವ್ನ್ ಬರೆ ಜೆಂವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾಟೆಂ ಗೆಲೆ. ಹೆ ವಯ್ಲಿ ಸಂಖೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಪ್ಯ್ಲ್ಿ ಾ ವಾದಾಳಾ ಥೆಂವ್ನ್ ಜಲಾಾ ರ್ ಆತೆಂ ದುಸ್ರ ೆಂ ವಾದಾಳ್ ಸುವಾಾತಿಲಾೆಂ. ಅಖ್ಯಾ ಸಂರ್ಸರಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೀಕ್ ಹಾಾ ಮಹಾಮಾರಿಕ್ ಬಲಿ ಜತ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೀಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವಾಾ . ಹೆಾ ಪಾವಿಿ ಹಿ ಪಿಡಾ ಇತಿಿ ಕಠೀಣ್ ಜಲಾಾ ಕೀ ಪ್ಯ್ಲಿ ೆಂಚ್ಯಾ ಕೀ ವಿಪ್ರಿೀತ್ ಜಲಾಾ . ಸಭಾರ್ ದೇಶೆಂನಿ ದುಸ್ರ ಾ ಪಾವಿಿ ಲೀಕಾಕ್ ಘರ್ಬಂದಿ ಕೆಲಾೆಂ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಅೆಂತರ್, ನ್ಕಾ-ತೀೆಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕಿ ತಸ್ೆಂರ್ಚ ಹಾತ್ ಧೆಂವ್ನ್ ೆಂರ್ಚ ರಾವ್ಲೆಂಕ್ ತಕತ್ ದಿಲಾಾ . ಪಾಟ್ಲ್ಿ ಾ ಮಹಿನ್ಾ ೆಂನಿ ಗ್ಲೀಮಾೆಂತ್ ಲೀಕಾನ್ ಸಕಾಾರಿ ವಹ ಡಿಲಾೆಂನಿ ರ್ಸೆಂಗ್‍ಲ್ಲಾಿ ಾ ಕ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನ್ರ್ಸಾ ೆಂ ಹಿ ಪಿಡಾ ವಿಪ್ರಿೀತ್ ಥರಾನ್ ಸಂರ್ಸರಾರ್ ವಿರ್ಸಾ ರಾಯ್ಕಿ . ಉದಾಿ ೆಂತ್ ಉಪ್ಾ ೆಂವ್ನಿ ವಚೊನ್, ಭೆಂವ್ಲೆಂಕ್ ವಚೊನ್, ಬಾರಾೆಂನಿ ಪಿಯ್ಲೆಂವ್ನಿ ವಚೊನ್, ರೆರ್ಸಿ ರೆೆಂಟ್ಲ್ೆಂನಿ ಖ್ಯೆಂವ್ನಿ ವಚೊನ್ ರ್ಸೆಂಗ್‍ಲ್ಲೆಿ ೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನ್ರ್ಸಾ ೆಂ ಫಕತ್ ಆಪಿಿ ಖರಿಮಸ್ಕಾ ದಾಖಂವ್ನ್ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಿಡಾ ವಾೆಂಟಿ . ಸಭಾರಾೆಂಕ್ ಆಮಾಿ ೆಂ ನ್ಕಾ-ತೀೆಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕಿ ಘಾಲೆಂಕ್ ಸಂಕಡ್; ಉರ್ಸಾ ಸ್ಕ ಸೊಡೆಂಕ್ ಸುಡಾಳ್ ಜಯ್ಲ್್ . ಬಾೆಂದಾಾ ಸ್ಕ ಜತತ್, ವ್ಲೀೆಂಠೆಂಕ್ ಘಾಲೆಿ ೆಂ ಲಿಪ್‍ಸಟಿ ಕ್

ಮಾರ್ಸಿ ಕ್ ಲಾಗ್ತಾ , ಆಪಾಿ ಾ ತೀೆಂಡಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಿಡಾಯ ಾ ರ್ ಜತ - ಅಸಲಿೆಂ ಚಿಲ್ಿ ರ್ ಬೂದಿಹಿೀನ್ ಕಾರಣೆಂ ದಿೀೆಂವ್ನ್ ಆಮೆಂ ಬೇಫಿಕರ್ ಕೆಲೆೆಂ. ಕಣೆಂಯ್ ಕತೆಂಯ್ ಖರೆೆಂ ಆಸ್ಕಲೆಿ ೆಂ ರ್ಸೆಂಗ್ತಿ ಾ ರ್ ಆಮಾಿ ೆಂ ನ್ಟ್ಲ್ಾ ನ್, ಕತಾ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಆಮೆಂ ಚಿೆಂತೆಚ ೆಂ ಆಮೆಂ ಸವಾಯ್ ಬುದಾ ೆಂತ್ ತರಿೀ ಆಮಾಿ ೆಂ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಕಳಿತ್ ಆರ್ಸ ಮಹ ಣ್. ಘರಾೆಂತ್ ದೇವ್ನ ಜಿಯ್ಲತ ಮಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಆರ್ಸಿ ಾ ರಿೀ ಘರಾರ್ಚ ತಚಾ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ತಚ ಾ ಬದಾಿ ಕ್ ಆಮೆಂ ದೇವಾಳಾೆಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಧೈರ್ ಘೆತೆಿ ೆಂ, ಹಾಕಾ ಈಟ್ ಘಾಲೆಂಕ್ ಆಮಾಚ ಾ ಧಾಮಾಕ್ ವಹ ಡಿಲಾೆಂನಿ ದೇವಾಳಾೆಂ ಪ್ರತ್ ಉಗ್ಲಾ ೆಂ ಕೆಲಿೆಂ ಆನಿ ಲೀಕಾಕ್ ಆಪ್ಯ್ಲಿ ೆಂ. ಆಮೆಂ ಇಮಾಜಿಚೆಂ ಉಮೆೆಂ ಘೆತೆಿ , ಬಾೆಂಕ್ ಆಪ್ಡೆಿ , ವ್ಲಣದಿ ಆಪ್ಡ್ಲ್ಿ ಾ ಆನಿ ಪಿಡಾ ಬಗೆಿ ಕ್ ಘೆೆಂವ್ನ್ ಘರಾ ಆನಿ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲಾಾ ೆಂವ್ನ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಅೆಂತರ್ ನ್ರ್ಸಾ ೆಂ, ಹಾತ್ ಧಯ್ಲ್್ ರ್ಸಾ ೆಂ, ತೀೆಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕಿ ಅರ್ಾೆಂಕುರೆೆಂ ವ ಘಾಲಿರ್ಚರ್ಚನ್ರ್ಸಾ ೆಂ ದೊರಿ ಸುಟ್ಲಾಿ ಾ ಪಾಡೆಿ ಪ್ರಿೆಂ ಗುಸುಗುಸು ಕನ್ಾೆಂರ್ಚ ಭೆಂವಾಿ ಾ ೆಂವ್ನ. ಆತೆಂ ಪ್ರತ್ ಘರ್ಬಂದಿ ಜತ, ರೆರ್ಸಿ ರೆೆಂಟ್ಲ್ೆಂ, ಬಹಿರಂಗ್‍ಲ್ ಜಮಾತಿ, ಉಗ್ಲಾ ೆಂ ಕಾಯ್ಕಾೆಂ, ಚಡಿೀತ್ ಜಣೆಂಕ್ ರ್ಸೆಂಗ್ತತ ಮೆಳೆಂಕ್ ನ್ ಅವಾಿ ಸ್ಕ ಅಸ್ೆಂ ಮಹ ಣಿ ನ್ ಹೆಾ ಪಾವಿಿ ಆಮೆಚ ೆಂ ನತಲಾೆಂ ಫೆಸ್ಕಾ , ನವೆೆಂ ವರಸ್ಕ ಘರಾರ್ಚಚ ಕರಿಜಯ್ ಪ್ಡೆಿ ಲೆೆಂ! ಆಮೆಂರ್ಚ ಜಣಸೊನಿೀ ಕನ್ಾ ಘೆತೆಂವ್ನ; ಆನಿ ತರಿೀ ಆಮಾಿ ೆಂ ಬೂದ್ ಯೇತ್?

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ಿ ಭು ಚಿಕಾಗೊ, ಸಂಪಾದಕ್

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದೇವಾಚ್ಯೆ ಸೆವೊಂತ್ 150 ವರ್ಸೊಂ: ಆಪೀಸ್ತ ಲಿಕ್ ಕಾರ್ಮಸಲ್

-ಭ| ಡಾ| ಡೊರತ್ರ ಡಿಸೀಜಾ, ಎ.ಸ್ಟ. ಸ್ಹ ಪಾಿ ೊಂಶುಪಾಲಿನ್ 2020 ವರಸ್ಕ ಆಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮೆಳಾಕ್ ಚ್ಯರಿತಿರ ಕ್ ವರಸ್ಕ. ಕಾಮೆಾಲ್ ಮಾಯ್ಲಕ್ ಸಮಪಿಾಲಿ ಹೊ ಮೇಳ್ ಭಾರತೆಂತ್ ರ್ಸಾ ಪ್ನ್ ಜವ್ನ್ 150 ವರ್ಸಾೆಂ ಸಂಪಾಾ ತ್. ಮಂಗುು ರ್ ದಿಯ್ಲಸ್ಜಿೆಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಪ್ಿ ೆಂ ಮರ್ಸೆಂವ್ನ ಕನ್ಾ ಘೆತ್ಲಿ ಪ್ಯ್ಲಿ ಧಾಮಾಕ್ ಮೇಳ್. ಪಂಡಿತ್ ಜವಹಾರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಶೆಂ ರ್ಸೆಂಗ್ತಾ : ‘We should never measure time by number of years but by what one feels and what one has achieved’. ಅಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮೇಳ್ ವರ್ಸಾೆಂ

ಮೆಜಿನ್ರ್ಸಾ ೆಂ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹಿೆಂಡಾಕ್ ದಿಲಾಿ ಾ ಸ್ವೆವಿಶಿೆಂ ಆಜ್ ಧಿನ್ಾ ಸ್ೆ ನ್ ದೆವಾಚಿ ಸುಾ ತಿ ಗ್ತಯ್ಲ್ಾ . ಆಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್, ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕೆಷ ೀತರ ೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಲೆಿ ೆಂ ನ್ೆಂವ್ನ. ಮಾನ್ಪಾತ್ರ ಮದರ್ ವೆರೀನಿಕಾನ್ ರ್ಸಾ ಪ್ನ್ ಕೆಲಾಿ ಾ ಅಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮೆಳಾಕ್ 150ವಾಾ ವಸುಾಗೆ ಸುವಾಳಾಾ ರ್ ಧನ್ಾ ದೆವಾಕ್ ಅಗ್ತಾೆಂ ಪಾಟವ್ನ್ , ಕಾಮೆಾಲ್ ಮಾಯ್ಲಚ ಸುಾ ತಿ ಗ್ತವ್ನ್ , ವತಾ ಾ ದಬಾಜೆನ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರ ಮ್ ಆಚರಣ್ ಕನ್ಾ ಆರ್ಸ. ಹಾಾ ಸಂಭ್ರ ಮಾಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮೆಳಾಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ತುಮೆಚ ೆಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ ೆಂಕ್ ಹಾೆಂವ್ನ ಆಶತೆಂ. ಮಾನ್ಪಾತ್ರ ಮದರ್ ವೆರೀನಿಕಾ, ಆೆಂಗ್ಲಿ ಕನ್ ಧಮಾಾ ಥವ್ನ್ ಕಥೀಲಿಕ್ ಜಲಿಿ ಏಕ್ ಧಯ್ಲ್ರ ಧಿಕ್ ಬ್ರರ ಟಷ್ ಟಾ ರೀಯ್ಲನ್, ಜುಲೈ 16, 1868 ಂೆಂತ್ ಫಾರ ನ್ಾ ಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲೀನ್ೆಂತ್ ಅಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಧಾಮಾಕ್ ಮೇಳ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ. ತವಳಚ ಮಂಗುು ಚೊಾ ಕಾಮೆಾಲಿತ್ ಬ್ರಸ್ಕಾ ಮಾರಿ ಎಫೆರ ಮಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಾ ಣಖ್ಯಲ್ ಹೊ ಸಂಸೊಾ ಭಾರತೆಂತ್ ಮಂಗುು ರಾೆಂತ್ ನವೆೆಂಬರ್ 19, 1870 ವೆರ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ. ತವಳ್ ಆಪೀಸಾ ಲಿಕ್

3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾಮೆಾಲಾಚ್ಯಾ ತೆಗ್ತೆಂ ಧಮ್ಾ ಭ್ಯ್ಕೆ ೆಂ ಸವೆೆಂ ತೆಗ್ತೆಂ ಭಿತಲಾ ಾ ಮಾದಿರ ಯ್ ಕಡಾಾ ಳಾಚ್ಯಾ ರುಜಯ್ ಕಾಥೆದಾರ ಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವಿಿ ೆಂ. ಬ್ರಸ್ಕಾ ಮಾರಿ ಎಫೆರ ಮ್ ಆನಿೆಂ ಫಿರ್ಾಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘ ಡಾಾ ನಿೆಂ ವಹ ಡಾ ದಬಾಜನ್ ಪುಶಾೆಂವಾರ್ ತೆಂಕಾೆಂ ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಕವೆೆಂತಕ್ ಹಾಡೆಿ ೆಂ. ಆಪೀಸ್ತ ಲಿಕ್ ಕಾರ್ಮಸಲ್ ಮೇಳ್ ಘಡಲ್ಲೊ ಉದ್ದ ೀಶ್ ಕಿತೊಂ?: ಮಂಗುು ರಾೆಂತ್ ಪರ ತೆರ್ಸಾ ೆಂತ್ ಶಿಕಾಾ ಚೊ ಪ್ರ ಭಾವ್ನ ಚಡ್ ಆಸ್ಕಲಿ ಆನಿೆಂ ಕಥೀಲಿಕ್ ಚಲಿಯ್ಲ ಪರ ತೆರ್ಸಾ ೆಂತ್ ಇಸೊಿ ಲಾೆಂನಿೆಂ ಶಿಕೆಂಕ್ ಭ್ತಿಾ ಜತಲಾ . ಹೆೆಂ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ತವಳಚ

ಬ್ರಸ್ಕಾ ಮಾರಿ ಎಫೆರ ಮ್ ಮಂಗುು ರ್ಚ್ಯಾ ಕಥೀಲಿಕ್ ಶಿಕಾಾ ವಂಚಿತ್ ಚಲಿಯ್ಲ್ೆಂಕ್ ಭಾವಾಡ್ಾ ಆನಿೆಂ ಇತರ್ ಶಿಕಪ್‍ಸ ದಿೆಂವಾಚ ಾ ಕ್ ಕಾಮೆಾಲಿತ್ ತಿರ್ಸರ ಾ ಓಡಿಿ ಚ್ಯಾ ಧಮ್ಾ ಭ್ಯ್ಕೆ ೆಂಚೊ ಏಕ್ ಮೇಳ್ ಸುರು ಕರುೆಂಕ್ ಚಿೆಂತೆಿ ೆಂ. ಹಾಾ ರ್ಚಚ ವೆಳಿೆಂ ಮದರ್ ವೆರನಿಕಾ ಆಪ್ಿ ೆಂ ದೈವಿಕ್ ಆಪ್ವೆೆ ೆಂ ಕಾಮೆಾಲಾೆಂತ್ ಮಹ ಳೆು ೆಂ ಸಮ್ಜೊ ನ್ ಘೆತ್ಲಿಿ ಆನಿೆಂ ‘ಮರ್ಸೆಂವಾೆಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಕಾಮೆಾಲ್’ ಮಹ ಳೆು ೆಂ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮೇಳ್ ಸುರು ಕಚಾವಿಶಿೆಂ ಮತಿೆಂತ್ ಆಟಯ್ಲ್ಾ ಲಿ. ಹಿ ಏಕ್ ದೆವಾಚಿ ವಿಶೇಷ್ ಮಾೆಂಡಾವಳ್ ನಹ ೆಂಯ್ಗ್ಲೀ? ರಮಾ ಥವ್ನ್ ಪ್ವಾಣ್ಗಿ ಮೆಳಾಿ ಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಕಾಮೆಾಲಿತ್ ತಿರ್ಸರ ಾ ಓಡಿಿ ಚ್ಯಾ ಧಮ್ಾ ಭ್ಯ್ಕೆ ೆಂಚೊ ಮೇಳ್ ತಿಣೆಂ ಆಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮೇಳ್

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಫಾರ ನ್ಾ ಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲೀನ್ೆಂತ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ. ತವಳ್ ಉದೆಲ ಆಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮೇಳ್ 1868, ಜುಲೈ 16. ಭಾರತಕ್ ಆಯ್ಕಲಾಿ ಾ ತೆಂಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ ಮರ್ಸೆಂವ್ನ ಜಲೆೆಂ ಕರ ೀಟಾ ೀ ಶಿಕಾಪ್‍ಸ ದಿೆಂವೆಚ ೆಂ. ಅಶೆಂ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಲೆೆಂ ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಇಸೊಿ ಲ್. 1870ವೆರ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಲೆಿ ೆಂ ಹೆೆಂ ಮರ್ಸೆಂವ್ನ ಮುಖ್ಯಿ ಾ ದಿರ್ಸೆಂನಿೆಂ

ಮಂಗುು ರ್ ಆನಿೆಂ ಉಡಪಿೆಂತ್ ಇತರ್ ಕೆಂವೆೆಂತೆಂ ಆನಿೆಂ ಇಸೊಿ ಲಾೆಂಕ್ ಬುನ್ಾ ದ್ ಘಾಲೆಂಕ್ ಪಾವೆಿ ೆಂ. ಮಂಗುು ರಾೆಂತ್ ರ್ಸೆಂ ಆಗೆ್ ೀಸ್ಕ ಕೆಂವೆೆಂತ್ ಬೆಂದುರ್, ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ಕ ಕವೆೆಂತ್ ಫಳಿ್ ೀರ್, ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಕೆಂವೆೆಂತ್ ಉವಾಾ ಆನಿೆಂ ಉಡಪಿೆಂತ್ ಸೆಂಟ್ ಟಟಲಿೀಸ್ಕ ಕೆಂವೆೆಂತ್, ಕುೆಂದಾಪುರಾೆಂತ್ ರ್ಸೆಂ ಜುಜೆಚೆಂ ಕೆಂವೆೆಂತ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಲೆೆಂ. ತಿತೆಿ ೆಂರ್ಚ ನಹ ೆಂಯ್ ಆರ್ಸಾ ೆಂ,

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕಣ್ಣೆ ರ್, ಕಲಿಿ ಕೀಟೆ, ತಲ್ಚಷ ೀರಿೆಂತ್ ಕೆಂವೆೆಂತ ಉಬಾಲಿಾೆಂ. ಥಡಾಾ ರ್ಚಚ ವರ್ಸಾೆಂನಿೆಂ ಭಾರತಚ್ಯಾ ಇತರ್ ರಾಜಾ ೆಂನಿೆಂ ಆನಿೆಂ ಸಂರ್ಸರ ಚ್ಯಾ

ಇತರ್ ರಾಷ್ಟಿ ರೆಂನಿೆಂ ಆಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮೆಳಾಚೊ ಸುವಾದ್ ಪ್ರ ರ್ಸರುೆಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ .

6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಜ್ ಆಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಆಡಳಾಾ ಾ ದೃಷ್ಟಿ ನ್ ಸ ಪಾರ ೆಂತ್ಾ ಆನಿ ದೊೀನ್ ರಿಜನ್ೆಂ ಜವ್ನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 206 ಕೆಂವೆೆಂತನಿೆಂ, ಲ್ರ್ಭ ಗ್‍ಲ್ 1580 ಧಮ್ಾ ಭ್ಯ್ಕೆ ೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಶತೆಂತ್ ವಾವುತಾತ್ ಆನಿೆಂ ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಭ್ಯ್ೆ ನಿಮಾಲಿನಿ ತಿಚ್ಯಾ

ಆಡಳಾಾ ಾ ಪಂಗ್ತಯ ೆಂ ಸವೆೆಂ ಬೆಂಗುು ರಾೆಂತ್ ವಟಾ ಕನ್ಾ ಆರ್ಸ. ಹೊ ಮೇಳ್ ಆಜ್ ಕಲೆಜಿ, ಶಿಕ್ಷಕ್ ತಬಾತಿ ಸಂಸ್ಾ , ತೆಂತಿರ ಕ್ ಸಂಸ್ಾ , ರ್ಸಮಾನ್ಾ ಇಸೊಿ ಲಾೆಂ, ವಿಶೇಷ್ ಇಸೊಿ ಲಾೆಂ, ಡಿಸ್ಾ ನಾ ರಿ, ಪಾರ ಯಾ ೆಂತೆಂಚೊ ಆಸೊರ ,

7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅನ್ಥಶ್ರ ಮಾೆಂ, ಸಮಾಜ್ ಸ್ವಾ, ಹೊಸ್ಿ ಲಾೆಂ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಥರಾೆಂನಿೆಂ

ಆಪಿ ವಾವ್ನರ ದಿೀವ್ನ್ ಆರ್ಸತ್ ಮಾತ್ರ ನಹ ೆಂಯ್ ಬಗ್ತರ್ ಶಿಕಾಾ ಕೆಷ ೀತರ ೆಂತ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡೆಂಕ್ ಜಯ್ಲ್್ ತಸಲಿ ಮ್ಜಹ ರ್ ಘಾಲೆಂಕ್ ಸಕಾಿ . ಆಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮೆಳಾಚೆಂ ’ಮಾೆಂಯ್ಘರ್’ ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್

8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೆಂವೆೆಂತವಿಶಿೆಂ ಥಡಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ಹಾೆಂವ್ನ ಆತೆಂ ಖುಶಿ ವಹ ತಾೆಂ. ಫಾರ ನ್ಾ ಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲೀನ್

ಥವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲಾಿ ಾ ಧಮಾಭ್ಯ್ಕೆ ೆಂಕ್ ಏಕಾ ಪ್ನ್ಾ ಾ ಘರಾೆಂತ್ ರಾವ್ಲೆಂಕ್ ವಾ ವರ್ಸಾ ಕೆಲಿ. ಬಗೆಿ ೆಂತ್ ತಾ ರ್ಚಚ ವಠರಾೆಂತ್ ಆಸಿ ಲಾಾ ವೆಗ್ತು ಾ ಘರಾೆಂತ್ 9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾಮೆಾಲಿತ್ ಭಿತಲಾಿ ಾ ಾ ಮಾದಿರ ೆಂಚಿ ವಟಾ ಜಲಿ. ಆಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್

ಭ್ಯ್ಕೆ ೆಂನಿ ಆನಿೆಂ ಕಾಮೆಾಲಿತ್ ಭಿತಲಾಿ ಾ ಾ ಮಾದಿರ ೆಂನಿ ಲ್ರ್ಭ ಗ್‍ಲ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾೆಂ ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಕೆಂವೆೆಂತೆಂತ್ ವಟಾ ಕೆಲಿ. 1882ವೆರ್ ಕಂಕನ್ಡಿೆಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪ್ವಿತ್ರ ಕಾಳಾೊ ಕ್ ಸಮಪಿಾಲಾಿ ಾ ಕೆಂವೆೆಂತಚ ಬಾೆಂಧಾಪ್‍ಸ ತಯ್ಲ್ರ್ ಜಲಾಿ ಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಥಂಯ್ ವಟಾ ಕರುೆಂಕ್ ಪಾವಿಿ ೆಂ. ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಕೆಂವೆೆಂತೆಂತ್ ರ್ಸೆಂ ಮರಿಯ ಬೊವಾಡಿಾ ಏಕ್ ಮಟಾ ಕ್ ರ್ಸೆಂತಿಣ್ ಹಾೆಂಗ್ತ ಹಾಾ ಸುವಾತೆರ್ ದೊೀನ್ ವರ್ಸಾೆಂ ಜಿಯ್ಲಲಿ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾೆಂರ್ಚ ಘಾಯ್ಲ್ೆಂಚೆಂ (Stigmata) ವಿಶೇಷ್ ದೈವಿಕ್ ದೆಣೆಂ ತಿಕಾ ಫಾವ್ಲ ಜಲೆಿ ೆಂ. 2015 ಇಸ್ಾ ೆಂತ್ ತಿಕಾ ರ್ಸೆಂತಿಪ್ಣಚೊ ಕುರವ್ನ ಪಾರ ಪ್‍ಸಾ ಜಲ. ತಿಚ್ಯಾ ನ್ೆಂವಾರ್ ಏಕ್ ಮಾಗ್ತೆ ಾ ಘರ್ ಆರ್ಸ.

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಿ ರಾವ್ನಲೆಿ ೆಂ ಕೂಡ್ ಅನಿ ಮಾಗ್ತೆ ಾ ಘಹ ರ್ ಯ್ಲ್ತಿರ ಕಾೆಂಚೊ ಜಗೊ ಜೆಂವ್ನಿ ಪಾವಾಿ . ಕಡಾಾ ಳಾೆಂತ್ ದೊೀನ್ ವರ್ಸಾೆಂಚಿ ತಿಚಿ ಮಟಾ ಜಿಣ್ಗ ಜೆಂವ್ನಿ ಪಾವಿಿ ರ್ಸೆಂತಿಪ್ಣಚಿ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತಾ ಣಚಿ. ಕಾಮೆಾಲಿತ್ ಭಿತಲಾ ಾ ಮಾದಿರ ಆನಿೆಂ ಆಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಭ್ಯ್ಕೆ ಮಂಗುು ರ್ ದಿಯ್ಲಸ್ಜಿೆಂತ್ ಸ್ವಾ ದಿಲೆಿ ಪ್ಯ್ಲಿ ಟರ ೀಯ್ಲ್ೆಂಚ ಧಾಮಾಕ್ ಮೇಳ್. ಫಾರ ನ್ಾ ಥವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲಿಿ ಭ್ಯ್ೆ ಎಲಿಯ್ಲ್ಸ್ಕ ಡಿವೈನ್ ಇಸೊಿ ಲಾಚಿ

ಪ್ಯ್ಕಿ ಮುಖೆಲ್ ಮಟಾ ಣ್ಾ ಜವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಲಿ. ಮದರ್ ಆಗೆ್ ೀಸ್ಕ ಕವೆೆಂತಚಿ ಪ್ಯ್ಕಿ ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜಲಿ. ತಿ ಫಾರ ನ್ಾ ಕ್ ಪಾಟೆಂ ಗೆಲಾಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಮದರ್ ಮಾರಿ ದೇಸ್ಕ ಆೆಂಜ್ ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಲಿ ಮಾತ್ರ ನಹ ೆಂಯ್ ಮೆಳಾಚಿ ಪ್ಯ್ಕಿ ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಜಲಿ. 1873 ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಹೆೆಂ ಇಸೊಿ ಲ್ ಭ್ಯ್ೆ ಎಲಿಾ ೀಶಾ ಚ್ಯಾ 37 ವರ್ಸಾೆಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲಾಾ ಣ ವವಿಾೆಂ ಭೀವ್ನರ್ಚ ನ್ೆಂವಾಡಿಿ ಕ್ ಜಲೆೆಂ. ಇಸೊಿ ಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಾಿ ಾ ಇನೆಾ ಾ ಕಿ ರಾನ್ ತಿಕಾ

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Blessed Mariam Baouardy

ಶಭಾಟಿ ಪಾಟಯ್ಕಿ . ಇಸೊಿ ಲಾಚಿ ಪ್ರ ರ್ತಿ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಊೆಂಚಿ ಶಿಕಾಪ್‍ಸ ಆಸಲಾಿ ಾ ಶಿಕ್ಷಕಾೆಂಚೆಂ ಉಣೆಂಪ್ಣ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ೆಂ. ತಾ ಖ್ಯತಿರ್ ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ತಬಾತಿ ಸಂಸೊಾ 1890ರ್ ಘಡ್ಲ್ಿ . ಕರ ಮೇಣ್ ಪ್ರರ ಢ್‍ಶಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಾೆಂಕ್ ಶಿಕಂವಾಚ ಾ ಶಿಕ್ಷಕಾೆಂಚೊ ತಬಾತಿ ಸಂಸೊಾ ರ್ಸೆಂ ಆನ್್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಹಾವಿದಾಾ ಲ್ಯ್ 1943ವೆರ್ ಘಡ್ಲ್ಿ . ಅಶೆಂ ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಕೆಂವೆೆಂತ್ ಶಿಕಾಾ ವಲ್ಯ್ಲ್ೆಂತ್ ಆಜಪಾೆಂ ಕರುೆಂಕ್ ಪಾವೆಿ ೆಂ. ಆತೆಂಯ್ ಮೌಲಾಾ ಧಾರಿತ್ ಶಿಕಾಪ್‍ಸ ವಾೆಂಟುನ್ೆಂರ್ಚ ಆರ್ಸ.

1894-96 ವೆರ್ ಮೇಳಾಚ್ಯಾ ಪ್ಯ್ಕಿ ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಮದರ್ ಮಾರಿ ದೇಸ್ಕ ಆೆಂಜನ್ ಪ್ರ ಸುಾ ತ್ ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಕೆಂವೆೆಂತ್ ಉಬಾಲೆಾೆಂ. ಹೆೆಂ ಕವೆೆಂತ್ ಜೆಂವ್ನಿ ಪಾವೆಿ ೆಂ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಫ ೆಂಕ್ಾ , ಕತಾ ಕ್ ಹಾೆಂಗ್ತ ಥವ್ನ್ ಉಬಾೊ ಲಿೆಂ ಹೆರ್ ಕೆಂವೆೆಂತ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮರ್ಸೆಂವಾೆಂ. 1966 ಮಹ ಣಸರ್ ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಕೆಂವೆೆಂತ್ ಮೆಳಾಚೆಂ ’ಅಧಿಕೃತ್ ಆಡಳೆಾ ೆಂ ಘರ್’ ಜೆಂವ್ನಿ ಪಾವೆಿ ೆಂ. ಕನ್ಾಟಕ್ ಪಾರ ೆಂತ್ಾ ರ್ಸಾ ಪ್ನ್ ಜಲಾಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಹೆೆಂ ಕೆಂವೆೆಂತ್ ಆಜ್ ಪ್ಯ್ಲ್ಾನ್ ಪಾರ ೆಂತಾ ಚೆಂ ಮುಖ್ಯಾ ಘರ್ ಜೆಂವ್ನಿ ಪಾವಾಿ ೆಂ. ಪ್ರ ಸುಾ ತ್ ಪಾರ ೆಂತಿೀಯ್ ವಹ ಡಿಲ್್ ಭ್ಯ್ೆ ಮರಿಯ

18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Sanctuary of St. Mary of Jesus Crucified

ಶ್ಮತ ತಿಚ್ಯಾ ಸಲ್ಹಾದರಾೆಂ ಸಂಗ್ಲೆಂ ಹಾೆಂಗ್ತ ವಟಾ ಕನ್ಾ ಆರ್ಸ. ಪ್ರ ಸುಾ ತ್ ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಕವೆೆಂತ ಖ್ಯಲ್ ಆಸ್ಚ ಶಿಕಾಾ ಸಂಸ್ಾ : ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಇಸೊಿ ಲ್ – 1870 ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೊಾ – 1890 ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಹಾವಿದಾಾ ಲ್ಯ್ – 1943 19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಪಾರ ಥಮಕ್ ಇಸೊಿ ಲ್ (ಕನ್ ಡ ಮೀಡಿಯಂ) – 1988 ರಾಷ್ಿ ೀಯ್ ಮುಕ್ಾ ಇಸೊಿ ಲ್ (NIOS) – 1997 ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಪೂವ್ನಾ ಪಾರ ಥಮಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ತಬಾತಿ – 2004 ಹಾಾ ಭಾಗ್ಲ ಸುವಾಳಾಾ ರ್ ಧನ್ಾ ದೆವಾಕ್ ಆಗ್ತಾೆಂ ದಿೀವ್ನ್ , ತಚಿ ಸುಾ ತಿ ಗ್ತವ್ನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಸೆಂವಾೆಂತ್ ಆನಿ ಮಾನ್ಪಾತ್ರ ಮದರ್ ವೆರೀನಿಕಾಚ್ಯಾ ದೇಖಿ ಪ್ಮಾಾಣೆಂ ಮುಕಾಸುಾನ್ ವಹ ರುೆಂಕ್ ಸೊಮ ದೇವ್ನ ಅಮಾೆಂ ಸಮೇರ್ಸಾ ೆಂಕ್ ತಚಿೆಂ ಬರ್ಸೆಂವಾೆಂ ದಿೀೆಂವಿಿ . ಕಾಮೆಾಲ್ ರ್ಸಯ್ಕಿ ಣ್ ಸವಾಾೆಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾೆಂತೆಂತ್ ರ್ಸೆಂಬಾಳ್್ ವಹ ರುೆಂದಿ ಮಹ ಣ್ ಮಾಗ್ತಾ ೆಂ.

ಕಾಮೆಾಲ್ ಇಸೊಿ ಲ್ (ಇೆಂಗ್ಲಿ ೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಆತೆಂ ಟಬ್ರಎಟಾ ) - 1958

ಆಪೀಸ್ತ ಲಿಕ್ ಕಾರ್ಮಸಲ್ ರ್ಮಳಾವಶೊಂ ಚಡಿತ್ ಸ್ಮ್ಜ ೊಂಕ್ ಸಂಪ್ಕ್ಸ ಕರಾ: karnatakaprovince@gmail.com or 9449824143. ------------------------------------------

20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚಸ ಚಾರಿತ್ರಿ ಕ್ ’ಆಪಸ್ತ ಲಿಕ್ ಕಾರ್ಮಸಲ್’ ಮೇಳ್

ಆದ್ೊ ೊಂ ವರ್ಸೊಂ ನಿಯಾಳಾಿ ಆಪಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್, ಏಕ್ ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ್ ಧಾಮಾಕ್ ಮೇಳ್ ಜೊ ಮಂಗುು ರಾೆಂತ್ ಬುನ್ಾ ದ್ ಘಾಲಿ "ಉಜಾ ಡ್ ಜಳಾತ್ಾ ರಾೆಂವ್ಲಚ " ನವೆೆಂಬರ್ 19, 2020 ವೆರ್ ಮಂಗುು ಚ್ಯಾ ಾ ರ್ಸೆಂತ್ ಆನ್್ ಚ್ಯಾ ಕೆಂವೆೆಂತೆಂತ್, ’ಮರ್ಸೆಂವಾೆಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಕಾಮೆಾಲ್’ ತೆಂಚ್ಯಾ ರ್ಸಾ ಪ್ಕ್ ಮಾನ್ಧಿಕ್ ಮದರ್ ವೆರೀನಿಕಾ ಒಫ್ ದ ಪೇಶ್ನ್ ತ ದಿವ್ಲ ಬಳಾನ್ ಜಳಂವ್ನಿ ಮಂಗುು ರಾೆಂತ್ ಚ್ಯರಿತಿರ ಕ್ ಜಗೊ ಸದಾೆಂ ಉಗ್ತಯ ರ್ಸಚೊ.

ಹಾಾ ಚ್ಯರಿತಿರ ಕ್ ದಿೀರ್ಸಚೊ ಉಗ್ತಯ ಸ್ಕ ಕಾಡೆಂಕ್ ತಸ್ೆಂರ್ಚ ಸಂಭ್ರ ಮುೆಂಕ್ ನವೆೆಂಬರ್ 18, 2020 ವೆರ್ ಮೇಳಾಚಿೆಂ ಜಿೆಂ ಹೊ ನಿರಂತರ್ ಸಂತಸ್ಕ ಪ್ರ ರ್ಸತಾತ್ ರ್ಸಾ ಪ್ಕ್ ಮದರಾೆಂ ಆನಿ

ರ್ಸೆಂದಾಾ ೆಂಚೊ ಉಗ್ತಯ ಸ್ಕ ಕಾಡನ್ ತಾ ದಿೀರ್ಸ ಫೆಸ್ಕಾ ಮೀರ್ಸೆಂತ್ ಭಾಗೆಲಿ

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜೆಂವ್ನ್ ಜೆೆಂ ಭೆಟಯ್ಲಿ ೆಂ ಫಾ| ಆಚಿಾಬಾಲ್ಯ ಗೊನ್ಾ ಲಿಾ ಸ್ಕ ಒಟಡಿನ್ ಆಪಿಿ ೆಂ ಕಾಳಾೊ ೆಂ ಉಮಾಳಾೆಂವ್ನಿ ಲಾಗ್ಲಿ ೆಂ.

ತಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಆರ್ಸ ಕೆಲಾಿ ಾ ಸ್ಮತರಿೆಂತಿ ಾ ಮಾಗ್ತೆ ಾ ವಿದಿೆಂತ್ ಭ್| ನಿಮಾಲಿನಿ, ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜನರಲ್, ಭ್|

22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಗ್ತಥ ಮೇರಿ ಪ್ಯ್ಲಿ ೆಂಚಿ ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜನರಲ್, ಭ್| ಮರಿಯ್ಲ್ ಕರುಣ ಆನಿ ಭ್| ಶ್ಮತ ಪರ ವಿನಶ ಲ್ ಸುಪಿೀರಿಯರಾೆಂ ದಕಷ ಣ್ ಆನಿ ಕನ್ಾಟಕ ಪರ ವಿನ್ಾ ಚಿೆಂ ಫುಲಾೆಂ

ರಿೀದ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ನಲಾಿ ಾ ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜನರಲಾೆಂಚ್ಯಾ ಫೆಂಡಾರ್ ದವರಿಲಾಗ್ಲಿ ೆಂ. ಹಾಾ ಚ್ಯರಿತಿರ ಕ್ ದಿರ್ಸ, ನವೆೆಂಬರ್ 19, ’ತೆ ದೇವುಮ್’ ಗ್ತಯನ್ ಬರಾಬರ್ ಆಪಿಿ ೆಂ ಅಗ್ತಾೆಂ ಪಾಟವ್ನ್ , ಹಯ್ಲಾಕಾ

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಮುದಾಯ್ಲ್ೆಂತ್ ಸಕಾಳಿೆಂಚೆಂ

ಮಾಗೆೆ ೆಂ ಜೆಂವ್ನ್ ಗ್ತೆಂವ್ನಿ ಲಾಗ್ಲಿ ೆಂ. ಅಗ್ತಾೆಂ ಪಾಟಂವೆಚ ೆಂ ಪ್ವಿತ್ರ ಬಲಿದಾನ್ ಮಂಗುು ಚ್ಯಾ ಾ 24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜನರಲ್ ಭ್| ಶ್ಮತನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಕಲಾಿ ಾ ೆಂ ರ್ಸಾ ರ್ತ್ ಕೆಲ. ಸಂಭ್ರ ಮಾಕ್ ಫಾವ್ಲ ಜಲಿ ಪ್ಬ್ರಾೆಂ ದಿೆಂವಾಾ ಚೊ ಜಹಿೀರ್ ಸುವಾಳ ಫಾ| ಪಿಯುಸ್ಕ ಜೇಮ್ಾ ಡಿಸೊೀಜ, ಒಟಡಿ, ಫಾ| ಮೆಲಿಾ ನ್ ಪಿೆಂಟೊ, ಜೆ.ಸ., ರೆಕಿ ರ್ ರ್ಸೆಂತ್ ಲವಿಸ್ಕ ಕಾಲೇಜ್, ಫಾ| ಆಲೆಫ ರಡ್ ಪಿೆಂಟೊ, ರೆಕಿ ರ್ ರುಜಯ್ ಕಾಥೆದಾರ ಲ್ ತಣ್ಗೆಂ ಹಾಾ ಮೇಳಾಕ್ ದಿಲಾಿ ಾ ಅಖಂಡ್ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಕೆಲ. ಭ್| ಮರಿಯ್ಲ್ ನಿಮಾಲಿನಿ, ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜನರಲ್; ಭ್| ಅಗ್ತಥ ಮೇರಿ, ಪ್ಯ್ಲಿ ೆಂಚಿ ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಆನಿ ಭ್| ಜಟೆಂತ ಒಟಡಿ ಹಾೆಂಕಾೆಂಯ್ ಹಾಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಸನ್ಾ ನ್ ಕೆಲ. ಬ್ರಸ್ಕಾ ಡಾ| ಪಿೀಟರ್ ಪಾವ್ನಿ ಸಲಾಾ ನ್ಹ ತಣೆಂ ದಿಲಾಿ ಾ ಧಮ್ಜೀಾಪ್ದೇಶೆಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲ.

ಕಾಥೆದಾರ ಲಾೆಂತ್ ಮಂಗುು ಚೊಾ ಬ್ರಸ್ಕಾ ಡಾ| ಪಿೀಟರ್ ಪಾವ್ನಿ ಸಲಾಯ ನ್ಹ ನ್ 60 ಇತರ್ ಯ್ಲ್ಜಕಾೆಂ ಬರಾಬರ್ ಭೆಟಯ್ಲಿ ೆಂ ಜಣ್ಗೆಂ ಹಾಾ ದಿೀರ್ಸಚೊ ಸಂಭ್ರ ಮಕ್ ಸಂತಸ್ಕ ದೊಡ್ಲ್ಾ ಕೆಲ. ರ್ಸೆಂಸಿ ೃತಿಕ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಾಚೊ ಅೆಂಗ್‍ಲ್ ಜೆಂವ್ನ್ ಸುವಾಾತಿಕ್ ಪಂರ್ಡ್ ಗ್ತಯನ್ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ರ್ಸೆಂಪ್ರ ದಾಯ್ಕಕ್ ರ್ಸಾ ರ್ತ್ ನ್ರ್ಚ ಆಸೊಿ . ಪರ ವಿನಿಶ ಯಲ್

ಸುಪಿೀರಿಯರ್ ಜನರಲ್, ಆಪಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಭ್| ನಿಮಾಲಿನಿ ಆಪಾಿ ಾ ಸಂದೇಶೆಂತ್ ’ಆಮೆಂ ಆದೊಿ ಆಮಾಚ ಾ ವಹ ಡಿಲಾೆಂಚೊ ಆನಿ ಭ್ಯ್ಕೆ ೆಂಚೊ 150 ವರ್ಸಾೆಂಚೊ ಉಗ್ತಯ ಸ್ಕ ಕಾಡಾಾ ೆಂ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಕ್ ಆನಿಕೀ ದೊಡಾಾ ಾ ನ್ ಸಂಭ್ರ ಮಾಚಿ ವಾಟ್ ಆರ್ಸ ಕಯ್ಲ್ಾೆಂ ಜಾ ಕೀಣಕ್ ಅಧಿಕ್ ರ್ಜ್ಾ ಆರ್ಸ ಆನಿ ಜಿೆಂ ಕೀಣ್ ಜಿೀವನ್ೆಂತ್ ಸಲ್ಾ ಲಾಾ ೆಂತ್ ತೆಂಕಾೆಂ ಆನಿ ಧನ್ಾ ದೇವಾಕ್ ಅಗ್ತಾೆಂ ದಿವಾಾ ೆಂ ಆಮಾಚ ಾ ಯಶ್ಟಾ ೀ ಮರ್ಸೆಂವಾಕ್’ ಮಹ ಣಲಿ. ಬ್ರಸ್ಕಾ ಸಲಾಯ ನ್ಹ ನ್ ಆಪಾಿ ಾ ಸಂದೇಶೆಂತ್ ಆಪಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮೇಳಾಚೆಂ ಮರ್ಸೆಂವ್ನ ವಾಖಣಿ ಗೊಿ ಮುಖಾ ಜೆಂವ್ನ್ ತೆಂಚೆಂ ವಹ ತೆಾೆಂ ಮರ್ಸೆಂವ್ನ ಹಾಾ ಭಾರತೆಂತ್ ಟಾ ರೀಯ್ಲ್ೆಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್‍ಸ ದಿೆಂವಾಚ ಾ ಕಾಮಾೆಂತ್, ಹಾಾ ವವಿಾೆಂ ತಣ್ಗೆಂ ಆಮಚ ಸಮಾಜ್ ಅತಿೀ ಉದಾಾ ರ್ ಕೆಲಾಾ ಮಹ ಳೆೆಂ ತಣೆಂ.

ಪ್ರ ರ್ಸರ್ಲಿಿ ೆಂ ಊೆಂರ್ಚ ಆಟಿ ೆಂ, ಸಂಗ್ಲೀತ್ ಆನಿ ನಟನ್ ವಿಜಿಾ ತಿ ಯ್ಲಚೆಂ ಆಸ್ಿ ೆಂ. ಭ್| ಲಿನೆಟ್ ಡಿಸೊೀಜನ್ ಧನಾ ವಾದ್ ಅಪಿಾಲೆ, ಭ್| ಕಾಿ ರಿಸ್ಕ ಎ.ಟ.ನ್ ರರ್ಚಲೆಿ ಜುಬಿ ವಾ ಗ್ಲೀತ್ ಸಂಗ್ಲೀತ್ ಪಂಗ್ತಯ ನ್ ಗ್ತೆಂವ್ನ್ ಸಮಾಪ್ಾ ವಾೆಂಟೊ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮರ್ಸೆಂವಾಚೊ ಸುವಾಾತೆ ಥೆಂವ್ನ್ ಮುಖ್ಯಿ ಾ ಮೈಲಾ ಫಾತರ ಪ್ಯ್ಲ್ಾೆಂತ್ ಜಾ ವವಿಾೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಥರಾನ್ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಸಮಾಜಿೆಂಚರ್ ಪ್ರ ಕಾಶಿಲಿ ತಸ್ೆಂರ್ಚ ಸಂರ್ಸರಾಚ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಮೂಲಾಾ ೆಂಕ್ ಹಾಚೊ ಪ್ರ ಥಮತ್ ದಿವ್ಲ ಜಳ್ಲಿ ಹಾೆಂಗ್ತಸರ್ ಮಂಗುು ರಾೆಂತ್ ತೆೆಂ ದಾಖಯ್ಲ್ಿ ಗೊಿ , ಹಾಡನ್ ನವಿ ದಿಷ್ಟ, ಭ್ವಾಾಸೊ ಆನಿ ನವ್ಲ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ನವಾಾ ಧಿಕಾಿ ನ್ ಹಾಾ ಜರ್ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್.

ರ್ಸೆಂಸಿ ೃತಿಕ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಾಚೊ ವಹ ತಾ ವಾೆಂಟೊ ಜೆಂವ್ನ್ ’ಪಾಟ್ಲ್ಿ ಾ ವರ್ಸಾೆಂಚಿ ಪ್ರ ತಿಧಾ ನಿ’ ಬಳಿಷ್್ ತಸ್ೆಂ ಟೆಂತಿಮೆೆಂತಳ್ ರಿೀತಿನ್ ಪ್ರ ದಶಿಾತ್ ಕೆಲ. ನೃತಾ ಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ಸಂಸಿ ೃತಿ ಆನಿ ಪಾರಂಪ್ಯ್ಲ್ಾ ಜಂಯಾ ರ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಭ್ಯ್ಕೆ ೆಂನಿ ಆಪಾಿ ಾ ಖಳಿಾ ತ್ ನ್ರ್ಸಚ ಾ ವಾವಾರ ಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ಹಾಡ್ಲಿಿ ಸುಧಾರಿತ್ ಬದಾಿ ವಣ್ ಆಪಾಿ ಾ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮರ್ಸೆಂವಾ ಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ಹೆೆಂ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ ಭ್| ಡಾ| ಡ್ಲ್ರತಿ ಜಲಿಿ ಪ್ರ ಸುಾ ತ್ ಕೆಲಿ. ಕೀಯರಾೆಂತೆಿ ಡಿಸೊೀಜನ್ ಯಶ್ಟಾ ೀ ರಿೀತಿನ್ ಆೆಂಜಳ್ ತಳೆ ಭ್ರ್ಲಾಿ ಾ ಲೀಕಾಕ್ ಚಲಂವ್ನ್ , ವೆಹ ಲೆೆಂ. ತಟಸ್ಕಾ ಕರಿಲಾಗೆಿ . ಉತರ ೆಂವಳ್ -----------------------------------------------------------------------------------------ಪಾವೆಿ ೆಂ. ಎಕಾ ರ್ಸಾ ದ್ ಸಾ ಷ್ಿ ತಳಾಾ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಜರ್ಯ್ಲಿ ೆಂ... ‘ಮಹ ಜಿ ಶೆಂತಿ ತುಕಾ ದಿತೆಂ...’ 17 ವರ್ಸಾೆಂಚ್ಯಾ ಸೊೀಫಿ ಲಿೀವ್ನಾ ಮಹ ಳೆು ಾ ಬ್ರರ ಟೀಷ್ ಆೆಂಗ್ಲಿ ಕನ್ ಚಲಿಯ್ಲಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ದೈವಿಕ್ ಅನ್ಭ ೀಗ್‍ಲ್ .

ಪಾರ್ಸಖ ೆಂಚ್ಯ ಹಪಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ತು ರಾ ಘಡ್ಲೆಿ ೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಹ ಜೆರ್ ಕಟೀಣ್ ಪ್ರ ಭಾವ್ನ ಘಾಲೆಿ ೆಂ ತಸಲೆೆಂ ಜೆಂವ್ನಿ

ಸತಚ ಸೊದೆ್ ಚರ್ ಕಥೀಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ಾ ಟಾ ೀಕಾರ್ ಕನ್ಾ, ಫುಡೆೆಂ ಫಾರ ನ್ಾ ಚ್ಯ ಬಾಯ್ಲೀನ್ ಮಹ ಳಾು ಾ ಶ್ಹರಾೆಂತ್ 1868 ಇಸ್ಾ ೆಂತ್

26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮೆಳಾಚಿ ಸುವಾಾತ್ ಕೆಲಿ.1870 ಚ್ಯಾ ನವೆೆಂಬರ್ 19 ವೆರ್ ತೆಗ್ಲ ಭಿತಲಾ ಾ ಮಾದಿರ ಆನಿೆಂ ತೆಗ್ಲ ಅಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮೇಳಾಚೊಾ ಧಮ್ಾ ಭ್ಯ್ಕೆ ೆಂ ಆಪ್ಿ ೆಂ ಮರ್ಸೆಂವ್ನ ಭಾರತೆಂತ್ ಸುರು ಕರುೆಂಕ್ ಮಂಗುು ರ್ಚ್ಯಾ ರುಜಯ್ ಕಾಥೆದಾರ ಲಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಆರ್ಸಚ ಾ ರ್ಸೆಂ ಆನ್್ ಕೆಂವೆೆಂತಕ್ ಪಾವಿಿ ೆಂ. ದೆಡೆಶ ೆಂ ವರ್ಸಾೆಂಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾರ್ಸೆಂತ್ ಅಪೀಸಾ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಾಲ್ ಮೆಳಾಚ್ಯ ಧಮ್ಾ ಭ್ಯ್ಕೆ ೆಂನಿ, ಆಪ್ಿ ಾ ಸಮಪಿಾತ್ ನಿರ್ಸಾ ರ್ಥಾ ಜಿಣಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಇರ್ಜ್ಾಮಾತೆೆಂತ್ ತಶೆಂರ್ಚ ಸಮಾಜೆೆಂತ್ ಫಳಾದಾಯ್ಲಕ್ ವಾವ್ನರ

ಭೆಟಯ್ಲ್ಿ . ಧನ್ಾ ದೆವಾನ್ ಆಮೆಚ ರ್ ವ್ಲತ್ಲಾಿ ಾ ಕುಪ್ಾದೆಣಾ ಪಾಸತ್ ಆನಿೆಂ ಸವ್ನಾ ಆಶಿೀವಾಾದಾೆಂ ಪಾಸತ್, ತಚಿ ಅಗ್ತಾೆಂ ಸುಾ ತಿ ಗ್ತಯ್ಲ್ಾ ನ್ ಆಮಾಚ ಮರ್ಸೆಂವಾೆಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾಿ ಾ ಸವಾಾೆಂಚೊ ಉಪಾಿ ರ್ ಬಾವುಡಾಾ ೆಂವ್ನ. ಫುಡೆೆಂಯ್ಕ ಆಮಾಚ ಾ ಮರ್ಸೆಂವಾೆಂತ್ ತುಮ್ಜಚ ಪಾಟೆಂಬೊ ಆನಿ ಮಾಗ್ತೆ ಾ ಚೊ ಆಧಾರ್ ಆಶತೆಂವ್ನ. -ಭ| ಮರಿಯಾ ಶಮಿತಾ, ಎ.ಸ್ಟ. (ಮದರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್)

ಅಕ್ಕು ಮ್ಜಳಾಾ ಕ್ ಬುರಾಕ್ ಪ್ಡಾಿ ಗ್ಲ? ಕತಿ ವ್ಲತಾ ಪಾವ್ನಾ , ಸಕಾಳಿೆಂ ಥವ್ನ್ ಸುರು ಜಲಿ ಶಣ್ ಸುಟ್ಲ್ನ್ೆಂ ಉದಾಕ್ ದೆೆಂವ್ಲೆಂಕ್ ವಾಟ್ ನ್ೆಂ, ವಾರೆೆಂ, ಜಗ್ತು ಣ, ಘಡಿ ಡ್ಲ್ ಮುಕಾಿ ಾ ಘಚೊಾ

ಅಣೆ ಅಜೊ ರ್ಸೆಂಗ್ತಾ “ವಯ್ರ ಮ್ಜಳಾಿ ರ್ ಇೆಂದರ ದೇವಾಕ್ ಆನಿ ಅಗ್ಲ್ ದೇವಾಕ್ ಝಗೆಯ ೆಂ ಜತೆಂ, ತೆ ತಲಾಾ ರಿನ್ ಮಾತಾನ್ ಉಟುಲಿಿ ೆಂ

27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಟ್ಲ್ಳಾೆಂರ್ಚಚ ಹೆೆಂ ಜಗ್ತು ಣೆಂ, ಖಡಾಾ ೆಂಕ ಮಾರ್ ಪ್ಡಾಾ ನ್ ಘಡಘ ಡ್ಲ್ ಆಯಿ ತ.”

ಥಡಾಾ ದಿೀರ್ಸೆಂನಿ ಹಾೆಂಗ್ತ ಥವಿ್ ೀ ಭಾಯ್ರ ಪ್ಡೆಾ ಲಿೆಂ.

ಅಣೆ ಅಜೊ ಭಾರಿೀ ಬುಧ್ಾ ೆಂತ್ ಪಾಟ್ ತಚಿೆಂ ಭೆಂಯ್ಿ ದೊಣಾ ಪ್ರಿೆಂ ಭಾರ್ಾ ಲಾಾ ರಿೀ ತಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಿೆಂತುೆಂಕ್ ಅರ್ಸಧ್ಯಾ . “ಆವ್ನರ ಸುಣೆಂ ಧಾೆಂವ್ಲನ್ ಆಯ್ಕಲಾಿ ಾ ಪ್ರಿೆಂ ಚಡಾಾ , ಸಕೈಲಾ ವಸುಾ ವೆಗ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಲೆಂ ವಯ್ರ ದವಯ್ಲ್ಾೆಂ”, ಮಾಮಾಾ ಆನಿ ಡಾಡಾ ರ್ಡಿ ಡಾಾ ನ್, ಅಕುಿ ಖ್ಯಟಯ್ಲರ್ ಬಸೊನ್ ಘಾಯ್ಲಲಿ ಪಾೆಂಯ್ ಪಶತಲಿ.

ಅಕುಿ ರಡಾಾ ನ್ ಹಾೆಂವಿೀ ರಡ್ಲ್ಿ ೆಂ. ತಾ ದಿೀರ್ಸ ಥವ್ನ್ ಅಕುಿ ಮ್ಜೀನಿ ಜಲಿ ಪಾೆಂಯ್ಲ್ೆಂಚೊ ಘಾಯ್ ಚಡ್ ಜಲ, ಚಲೆಂಕ್ ಕಷ್ಟಿ ಲಿ, ಆತೆಂ’ತೆಂ ಆಮೆಚ ೆಂ ಜೆವಾೆ ಚೆಂ ಮೇಜಿೀ ನ್ೆಂ ಜಲೆೆಂ ಅಕುಿ ಭಿೆಂವುಿ ರಿ ನಹ ೆಂಯ್, ಅನ್ಾ ಯ್ ಸೊಟನ್ ಪಾೆಂಯ್ ಚಡ್ ಜೆಂವ್ನಿ , ಆವ್ನರ ಯೇೆಂವ್ನಿ ರ್ಸಕೆಾೆಂ ಜಲೆೆಂ.

“ಅಕುಿ ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಫುಟ್ಲಿ ಗ್ತಿ ಸ್ಕ ಕಸೊ ಆಯ್ಲಿ ? ಕರೆೆಂಟೀ ಗೆಲೆಿ ೆಂ, ವಾಶ್ರರ ಮಾಕ್ ಯೇೆಂವ್ನಿ ಹೊಲ್ ಉತರ ಜೆ; ತಿಚೆಂ ಆಸ್ಿ ೆಂ ರೂಮ್ ಆಮ ಯ್ಲತರ್ಚಚ ಖಬರ ವಿಣೆಂ ಆಮೆಚ ೆಂ ಜಲೆಿ ೆಂ.

“ರಾಜ...ಹೆೆಂ ಫೈಲ್ ಜಗುರ ತ್, ತುೆಂ ವೆಗ್ಲೆಂ ವರ್ಚ ಉದಾಕ್ ಚಡಾಿ ಾ ರ್ ಕಶ್ಿ , ಹೆೆಂ ಚತರ ಯ್ಲನ್ ರ್ಸೆಂಬಾಳ್

ಮರ್ಸಕ್ ವೆತನ್ ತಿಚೆಂ ಆಸ್ಿ ೆಂ ಕೂಡ್, ಪಾಟೆಂ ಯ್ಲತನ್ ತಾ ಕುಡಾೆಂತಿ ಾ ಸವ್ನಾ ವಸುಾ ಬಾಯ್ರ ಆಸೊಿ ಾ , ಪ್ಳೆವ್ನ್ , ಅಕುಿ ಚೆಂ ತೆಂಡ್ ಬಾವುಲೆಿ ೆಂ, “ಅಕುಿ ...... ತುೆಂ......”? “ಪುತ...... ಹೆೆಂ ವಹ ಡೆಿ ೆಂ ನಹ ೆಂಯ್, ಖಂಯ್ಲಚ ೆಂ ಶಶ್ಾ ತ್ ಸಗೆು ೆಂ ಗೆಲೆೆಂ ಜಲೆೆಂ,

ದೊಗ್ತೆಂಯ್ ಪಿಟಾ ರ್ಸಾ ನ್ ದುಬಾವ್ನ ಜಲ.

ದಿತನ್ ಕತೆೆಂಗ್ಲೀ ಭಗೆಿ ೆಂ, ತೆಂಚ ಥವ್ನ್ ಪ್ಯ್ಾ ಜಲೆೆಂ. ಥಡಾಾ ವೇಳಾನ್ ದೊಗ್ತೆಂರ್ಚ ಗೆಲಿೆಂ, ಅಕುಿ ಘರಾರ್ಚಚ ಅರ್ಸಗ್ಲೀ? ಲಿಪುಲಿ ಹಾೆಂವ್ನ ಕಾರ್ ಸುಟಾ ರ್ಚಚ ರ್ಳಭ್ರ್ ಉದಾಿ ೆಂತ್ ದೆೆಂವ್ಲನ್ ಘರಾ ಯ್ಲತನ್ ಕುಶಿಚೆಂ ಬಾಗ್ಲಲ್ ಉಗೆಾ ೆಂರ್ಚಚ , ಕತಾ ಕ್ ಅಸ್ೆಂ? ಚಿೆಂತುೆಂಕ್ ವೇಳ್ ನ್ೆಂ, ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ, ಅಕುಿ ಬಸ್ಕಲಾಿ ಾ ಖ್ಯಟಯ್ಲಚ

28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಾೆಂಯ್ ಬುಡ್ಲ್ನ್ ಯ್ಲತಲೆ, ರಡಾಾ ಲಿೆಂ ಕತೆೆಂ ಕರುೆಂ!? ತಿಕಾ ವೈರ್ ಟೆರೇರ್ಸಕ್ ವಹ ರಿಜೆ, ತೆೆಂ ಮ್ಜಜಾ ನ್ ಅರ್ಸಧ್ಯಾ , ಖಟ್ಲ್ಿ ಾ ವೈರ್ ಉಬಾರ್ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ದವನ್ಾ ಕಶಿ ೆಂನಿ ತಿಕಾ ತಚರ್ ಬೊಸಲೆೆಂ,

ಮಹ ಜಿ ಚೂಕ್, ಹಂಕಾರಿ, ರ್ವಿಾ ಮತಿ ಬ್ರ, ರ್ತ್ ನ್ತಿಿ ಅಸ್ೆಂ ಕೆೆಂಡಾಾ ನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಪಾಪಾಾ ತೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ನ್ೆಂವ್ನ ಜೊಡೆಂಕ್ ಪ್ಳೈಲೆೆಂ ಜಲಾಾ ರ್ ಆಜ್ ಹಾೆಂವ್ನ ಅಶಿೆಂ ರ್ತ್ ನ್ರ್ಸಾ ನ್ ಪ್ಡ್ಲ್ನ್ ರಡಿಾ ೆಂ ಅಟಿ ೆಂಗ್ಲೀ? ಉಲೈತನ್ ಅಕುಿ ಗ್ತಗೆೆಂವ್ನಿ ಲಾಗ್ಲಿ , ತಿಕಾ ಉದಾಕ್ ಪಿಯ್ಲೆಂವ್ನಿ ದಿೀವ್ನ್ ವೈರ್ ಟೆರೆರ್ಸಕ್ ಧಾೆಂವ್ಲಿ ೆಂ ಪಾವ್ನಾ ಬಡೈತಲ. ಉಗ್ತಯ ರ್ಸಕ್ ಆಯ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಧಾೆಂಬೊಿ ಮ್ಜಬೈಲಾನ್ ರ್ಸತ್ ದಿತನ್ ದೊೀಣ್ ಯ್ಲೆಂವಿಚ ದಿಟಿ ಸಕಾಿ ಧಾೆಂವ್ಲಿ ೆಂ. ಅಕುಿ ಕದೆಲಾ ಥವ್ನ್ ಖ್ಯಟಯ್ಲರ್

“ಪುತ ತುಜಾ ಹಾತೆಂತ್ ಕತೆೆಂ”? “ಡಾಡಾಚ್ಯಾ ನ್ೆಂವಾರ್ ತುೆಂವೆ ಕೆಲಾಿ ಾ ಆಟಾ ಚೆಂ ರೆಕಾಡ್ಾ” “ತುಜಾ ಡಾಡಾನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ ಪುತ, ವೈರ್ ಬಾೆಂದಾಾ ಮಹ ಣೊನ್ ಆಪಾೆ ಚ್ಯಾ ನ್ೆಂವಾರ್ ಅಸ್ಕಾ ಕೆಲಿ, ಪುಣ್, ಹಾೆಂವೆ ಪ್ಯ್ಲಿ ೆಂರ್ಚಚ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿಿ ಖಬರ್ ತಕಾ ನ್ತಿಿ , ಸಲಾಪ್‍ಸ ಉಲನ್ ಆತೆಂ ಪುಲ್ಿ ತ್ರ ಕೆಲಾೆಂ ಹಾಾ ಕಾಗ್ತಿ ೆಂಕ ಮ್ಜಲ್ ನ್ೆಂ ತಚೊ ಜಿನ್ಸ್ಕ ಹಾೆಂವೆ ಕೆದಾಳಾಗ್ಲೀ, ಪಾಕಾಲಾ ಫರ್ ಆಪ್ೆ ೆಂ ಬಾೆಂದಾಿ ೆಂ ಮಹ ಣೊನ್ ಗ್ತಜೈತನ್ ಮಾಕಾ ಜಗ್‍ಲ್ ಜಲಿ, ಕತೆೆಂ ಉಲೈಲಾಾ ರಿೀ

ಪ್ಡ್ಲಿಿ , ತೆೆಂ ಯ್ಲತನ್ ಹಾೆಂವ್ನ ರಡಾಾ ಲೆಂ ಡಾಡಾ, ಮಮಾಾ ಚೆಂ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ಯನ್ಾ ತೆಂಕಾೆಂ ಕೀಲ್ ಕೆಲೆೆಂ. ಫನ್ರ್ ತಿೆಂ ಉಲೈತನ್ ಹಾೆಂವ್ನ ಅರ್ಾೆಂಕುರೆೆಂ ಥೆಂಪ್‍ಸಲೆಿ ಅಕುಿ ಚ ದೊಳೆ ಪುರ್ಸಾ ಲೆಂ, ಖಬರ್ ದಿತರ್ಚಚ ಮ್ಜಬೈಲ್ ಮ್ಜಜಾ ಹಾತಿೆಂ ದಿಲೆೆಂ, “ಆಮ ಯ್ಲತೆಂವ್ನ, ರಾಜ..... ತೆೆಂ ಫೈಲ್ ರ್ಸೆಂಬಾಳ್”. ಹಾೆಂವೆ ಹಳು ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ, “ತೆೆಂ ಆವಾರ ಚ್ಯಾ ಉದಾಿ ೆಂತ್ ವಾಹ ಳನ್ ಗೆಲೆೆಂ. !!!

----------------------------------------------------------------------------------------29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಾಬಾನ್ ಕತೆಿ ೆಂ ಸೊಧಾಿ ಾ ರಿೀ ಮಾೆಂಯ್ ಮೆಳಿು ರ್ಚ ನ್.... ಕಡಾಾ ಳಾಚ ಾ ಸಕಿ ಡ್ ರ್ಸೆಂದಿ ಮುಲಾಾ ೆಂಕ್ ತ ಗೆಲ. ಸೊಧಾ್ ೆಂ ಕೆಲಿೆಂ.... ತರಿೀ ಮಾೆಂಯ್ ಮೆಳಿು ರ್ಚಚ ನ್. ಸಕಿ ಡ್ ಆಸಾ ತೆರ ಚ್ಯಾ ಸಕಿ ಡ್ ಬಡಾಯ ೆಂ ಸಶಿಾೆಂ ವಚೊನ್ ಸೊದೆಿ ೆಂ ತರಿೀ ... ಮಾೆಂಯ್ ಮೆಳಿು ರ್ಚಚ ನ್.. ಶಹ ರಾೆಂತಿಿ ವಹ ಡಿಿ ಆಸಾ ತ್ರ ಸಕಾಾರಿ ಆಸಾ ತ್ರ ... ಥಂಯ್ ಯ್ಕೀ ಮಾೆಂಯ್ ಮೆಳಿು ನ್... ಬಾೆಂಳಿಾಚ್ಯಾ ವಹ ಡ್ ಆಸಾ ತೆರ ಕ್ 30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಗೆಲ... ಪುಣ್ ಮಾೆಂಯ್ ಮೆಳಿು ನ್. ಕಾೆಂಯ್ ವಾಟ್ ಚುಕನ್ ಬಂದಾರ ಕ್ ಗ್ಲೀ ಯ್ಲ್ ಇರ್ಜೆಾಕ್ ಗೆಲಾಾ ಕಣೆ ಮಹ ಳಿು ಆಲೀಚನ್ ಮತಿೆಂತ್ ಯ್ಲತನ್, ಹಯ್ಲಾಕ್ ರ್ಲಿಿ ತಣೆಂ ಸೊದಿಿ . ತರಿೀ ಮಾೆಂಯ್ ಮೆಳಿು ನ್. ಹಾತೆಂತ್ ಆಪಾಿ ಾ ಕಾಜರಾಚಿ ಪೀಟೊ ದಾಕವ್ನ್ ' ಹಿಕಾ ತುಮೆಂ ಖಂಯಾ ರ್ ಪುಣ್ಗ ಪ್ಳೆಲಾೆಂಗ್ಲೀ?' ಮಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯರಿತ್ಾ , ಸೊಧಾ್ ೆಂ ಕರಿತ್ಾ ಆರ್ಸಿ ಾ ರಿೀ ತಕಾ ಹಯೇಾಕ್ ಕಡೆೆಂ ನಿರಾಸ್ಕ ರಾಕನ್ ಆಸ್ಕ ಲಿ . ತರಿೀ ಮಾೆಂಯ್ ಮೆಳಿು ರ್ಚಚ ನ್.. ** ** ** *** ಆಮೆಚ ೆಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಅದಿೆಂ ಥವ್ನ್ ರ್ಸರ್ಾ ಳೆಚೆಂ. ಆಬ್ ವಾಲ್, ಕಸರ್, ಆನಿ ಪಾನ್ೆಂ ಮಹ ಣೊನ್ ರ್ಸೆಂತೆೆಂತ್ ವಾಾ ರ್ ಕತಾಲ. ಬಾರಾ ಮುಡೆ ಸುವಾತ್ ಗ್ತದೆ ಆಸೊನ್, ಘರಾೆಂತ್ ದೊೀನ್ ಜೊಡಿ ಜೊತೆಂ ಆಸ್ಕ ಲಿಿ ೆಂ. ಬಾಬಾಕ್ ಆಬಾನ್ ಲಾಹ ನ್ ಪಾರ ಯ್ಲರ್ ಕಾಜರ್ ಕೆಲೆಿ ೆಂ. ಮಾೆಂಯ್ ಸ್ಜರಿ ಫಿರ್ಾಜೆಚಿ. ರ್ಸರ್ಾ ಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾೆಂತ್ ಹುಶರ್ ಆಟಿ . ಸಕಾಳಿೆಂ ಚ್ಯರ್ ವ್ಲರಾೆಂಕ್ ಉಟೊನ್, ಬಾಬ್ ಆನಿ ಮಾೆಂಯ್ ರ್ಸರ್ಾ ಳೆಚಿ ತಯ್ಲ್ರಾಯ್ ಕತಾಲಿೆಂ. ಬಾಬ್ ಗ್ತದಾಾ ೆಂಕ್ ಉದಾಕ್ ಭಾೆಂದೆಚ ೆಂ_ ಸೊಡೆಚ ೆಂ, ರ್ಸರೆೆಂ ಇರ್ಸಿ ಳಾೆಂವೆಚ ೆಂ, ಪಣ್ೆ ಭಾೆಂದೆಚ ೆಂ, ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಾ ರ್, ಮಾೆಂಯ್ ರಡಾಾ ೆಂಕ್

ಪಿಯ್ಲೆಂವ್ನಿ ತಳೆೆ ೆಂ, ತಣ್_ ಭಾತೆಣ್, ಕುಳಿತ್ ಕಾೆಂಡನ್ ದಿೀವ್ನ್ ರೆಡಾಾ ೆಂಕ್ ಕಸುೆಂಕ್ ತಯ್ಲ್ರ್ ಕತಾಲಿ. ಮಾೆಂಯ್ಕಚ ಜಿಯ್ಲೆಂವಿಚ ಕಾಲೆತ್ ಯ್ಕೀ ಚಿಕೆಿ ವೆಗ್ಲು ರ್ಚಚ . ತಿಕಾ ಪಾಪ್‍ಸ ಭಿಮಾತ್ ಚಡ್... ವ್ಲತಚ್ಯಾ ಭರಾಕ್ ಚಲನ್ ಯ್ಲತೆಲಾಾ ೆಂಕ್ ಗೊೀಡ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ದಿೆಂವೆಚ ೆಂ... ಧನ್ಾ ರಾೆಂ ಜೆವಾೆ ವೆಳಾರ್ ಪ್ಜೆ ನಿೀಸ್ಕ ದಿೆಂವೆಚ ೆಂ... ಆಶೆಂ ದುಬ್ರು ಕಾಯ್ಲೆಂತ್, ದುಬಾು ಾ ೆಂಕ್, ರ್ಜೆಾವಂತೆಂಕ್ ತಿೀ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮಾನ್ಾ ತಲಿ. ಪುಣ್ ವಹ ಡಾ ಣ್ ಉಲ್ಯ್ಲಾ ಲಾಾ ೆಂಕ್, ಹಂಕಾರ್ ದಾಖಯ್ಲಾ ಲಾಾ ೆಂಕ್, ತಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿನ್ತ್ ಲಿಿ . ಆಪಾೆ ಕ್ ರ್ಚಚ ಹೊಗೊಳುಾ ನ್ ಉಲಂವಿಚ ೆಂ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳಾು ಿ ರ್ ತಿಕಾ ಸಂತಪ್‍ಸ ಆನಿ ಖಂಯ್ ನ್ತಿ ರಾಗ್‍ಲ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಕಾ ಖೆಂಕಿ ಯ್ಲತಲಿ... ಅನಿ ತಿ ಸಕಾಯ ೆಂ ಮುಕಾರ್ ರ್ಚಚ ರ್ಥೆಂಪಿ ಥುಕಾಾ ಲಿ. ಸಗೆು ೆಂ ಬರೆೆಂರ್ಚ ಆಸೊನ್ ರ್ಸರ್ಾ ಳೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕತಾಲಿ. ಬಾಬ್ ಮಾಲ್ಘ ಡ್ಲ್... ತಕಾ ತಗ್‍ಲ್ ಜಣ್ ಭಾವ್ನ. ಮಹ ಜ ಬಾಬಾಕ್ ಆಬಾನ್ ಶಿಕಾಪ್‍ಸ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ನ್ತೆಿ ಿ ೆಂ ತರಿೀ ಆಬಾನ್ ದುರ್ಸರ ಾ ಪುತಕ್ ರಾಯುಾ ಕ್ ಗ್ತಾ ರೇಜಿೆಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಘಾಲಿ . ಗ್ತಾ ರೇಜಿೆಂತ್ ಆಪಾಿ ಾ ಹುಶಗ್ತಾಯ್ಲನ್, ಸಕಾಿ ೆಂಕ್ ಮ್ಜಗ್ತಚೊ ಜಲಿ . ತಚ ಪಾಟೊಿ ರ್ಸಲ ಬಾಪುಾ ... ತಕಾ

31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಬಾನ್ ಡೆರ ೈವಿೆಂಗ್‍ಲ್ ಶಿಕಯ್ಕಲೆಿ ೆಂ. ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಬೊೆಂಬಯ್ಲ್ೆಂತ್ ಟ್ಲ್ಾ ಕಾ ಚೆಂ ಕಾಭಾಾರ್ ಸುರು ಜತನ್, ಬೊೆಂಬಯ್ ಆಸ್ಕ ಲಾಿ ಾ ಪುತ್ ಾ ನ್ ರಾಯುಾ ಕ್ ಆನಿ ರ್ಸಲಕ್ ದೊಗ್ತೆಂಯ್ಕಿ ೀ ಬೊೆಂಬಯ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ವಹ ನ್ಾ, ಗ್ತಾ ರೇಜಿೆಂತ್ ತಶೆಂ ಟ್ಲ್ಾ ಕಾ ಡೆರ ೈವಿೆಂಗ್‍ಲ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ಲಿ ೆಂ. ನಿಮಾಣೊ ಬಾಪುಾ ದುಜೆ.. ತಕಾ ಬಾಬಾನ್ ಇಸೊಿ ಿ ಲ್ ಶಿಕೆಂಕ್ ಘಾಲ. ಶಿಕಾಾ ೆಂತ್ ಹುಶರ್ ಆಸೊಿ ಬಾಪುಾ ಕಾಫೆಾ ಕಲ್ರಾಚ ಲೀಬಾಚ್ಯ ಟಸಿ ರಾೆಂನಿೆಂ ತಕಾ ರ್ಸೆಂಗ್ತತ ಆಪ್ವ್ನ್ ವೆಹ ಲ... ಆನಿ ತಕಾ ಇಸೊಿ ಲಾೆಂತ್ ಮಾಸ್ಿ ರ್ ಕೆಲ ಬೊೆಂಬಯ್ ಗೆಲಾಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಕ್ ಆನಿ ರ್ಸಲ ಬಾಪುಾ ಕ್ ಘಚೊಾ ಉಗ್ತಯ ಸ್ಕ ಆಯ್ಲಿ ರ್ಚಚ ನ್. ಗ್ತೆಂವಾೆಂತ್ ಗ್ತದಾಾ ೆಂತ್ ಘೊಳಾಚ ಾ ಕೀ ಬೊೆಂಬಯ್ ರ್ಚ ಸಗ್‍ಲ್ಾ ಮಹ ಳೆು ಬರಿ ಜಲೆಿ ೆಂ. ನಿಮಾಣೊ ಬಾಪುಾ ದುಜೆ ಟಸಿ ರಾೆಂ ಖಂಯ್ ಟ್ಲ್ರ ನ್ಾ ಫರ್ ಜವ್ನ್ ವೆತತ್, ಥಂಯ್ ಹೊವಿೀ ವಚುನ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಾ ಲ. ತಶೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಬಾರಾ ಮುಡೆ ಗ್ತದೆ ಬಾಬ್ ಕೂಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾೆಂಗ್ತರಾೆಂಕ್ ಧನ್ಾ ಕರವ್ನ್ ,ಧನಿಯ್ಲ್ಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ರ್ಸತಿಾ ೀಸ್ಕ ಮುಡೆ ಗೇಣ್ ದಿೀವ್ನ್ ಘೊಳಾಾ ಲ. ಮರ್ೆಂರ್ಚ ಆಬಾಕ್ ಹದಾಾ ಾೆಂತ್ ದೂಖ್ಯ ಯೇವ್ನ್ ಆಬ್ ಹುಶರ್ ನ್ರ್ಸಾ ೆಂ ಪ್ಡ್ಲ್ಿ . ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ , ರ್ಸಲ ಬಾಪುಾ , ಆನಿ ದುಜೆ ಬಾಪುಾ ಕ್ ಕಾಗ್ತತ್

ಬರವ್ನ್ ತಿಳಿಾ ಲೆೆಂ. ಹಪಾಾ ಾ ಭಿತರ್ ಆಬ್ ಸಲಾ. ಟೆಲಿಗ್ತರ ಮ್ ಮಾನ್ಾ ಮ್ಜನ್ಾ ಖಬಾರ್ ತೆಗ್ತೆಂಯ್ಕಿ ೀ ತಿಳಿಾ ಲಿಿ . ಮೀರ್ಸಕ್ ಆಯ್ಕಲಾಿ ಾ ಬಾಪುಾ ೆಂನಿ ಬಾಬಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಘರ್ ಪ್ಳೆೆಂವ್ನಿ ರ್ಸೆಂಗೆಿ ೆಂ. 'ತುಮಾಚ ಾ ತುಮಾಚ ಾ ವಾೆಂಟ್ಲ್ಾ ಚೊ ತಿೀನ್ ಮುಡೆ ಸುವಾತ್ ಆರ್ಸ. ತ ತುಮೆಂ ತುಮಾಚ ಾ ನ್ೆಂವಾರ್ ಕರಾ.' ಮಹ ಣಾ ನ್ ತಣ್ಗೆಂ ಮಹ ಳೆೆಂ 'ಆಮಾಿ ೆಂ ಜಗೊ ನ್ಕಾ ದಾಟೊಿ ೀ... ಆಮ ತ ಜಗೊ ತುಜಾ ನ್ೆಂವಾರ್ ಕತಾೆಂವ್ನ. ಆತೆಂ ಆಮಾಿ ವೇಳ್ ನ್. ಆನೆಾ ೀಕ್ ಪಾವಿಿ ೆಂ ಗ್ತೆಂವಾಕ್ ಆಯ್ಕಲಾಿ ಾ ವೆಳಾರ್ ತುಜ ನ್ೆಂವಾರ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತೆಂವ್ನ ಮಹ ಣೊನ್ ತೆ ತ'ತೆಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾಯ್ರ ಸರನ್ ಗೆಲೆ. ** ** ** ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಬೊೆಂಬಯ್ಲ್ೆಂತ್ ಗ್ತಾ ರೇಜಿೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕನ್ಾ ಆರ್ಸಾ ನ್, ಅಛಾನಕ್ ಮಹ ಳೆು ಪ್ರಿೆಂ ತಕಾ ಏಕ್ ಆವಾಿ ಸ್ಕ ಸೊಧನ್ ಆಯ್ಲಿ . ಆಸ್ಿ ರೀಲಿಯ್ಲ್ೆಂತ್ ವಟಾ ಕಚೊಾ ಎಕಾಿ ಾ ವಹ ಡ್ ಮನ್ಶ ಾ ಚೆಂ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ ಜಲೆಿ ೆಂ. ಲಾಗ್ಲಾ ಲಾಿ ಾ ಸಕಿ ಡ್ ಗ್ತಾ ರೇಜಿೆಂಕ್ ಗೆಲಾಾ ರ್ ತೆಂಕಾೆಂ ಕಾಮ್ ಗೊತುಾ ನ್ ಮಹ ಣಾ ಲೆ ಆನಿ ಬರ ಮೆಕಾನಿಾ ಕ್ ಆನಿ ಫಿಟಿ ರ್ ಆಸೊಚ ಎಕಿ ರ್ಚಚ ಮಹ ಣೊನ್ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತಕಾ ಧಾಡ್ ಲೆಿ ೆಂ ಖಂಯ್. ತೆೆಂ ವಹ ಡೆಿ ೆಂ ಕಾರ್

32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ನ್ ಘಡೆಾ ನ್ ರಿಪೇರಿ ಕರುನ್ ದಿತನ್ ತಾ ಆಸ್ಿ ರೀಲಿಯ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ ಾ ಕ್ ಭಾರಿೀ ಖುಶಿ ಜಲಿಿ . ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಚೊ ಪಾಸ್ಕ ಪೀಟ್ಾ , ಎಡೆರ ಸ್ಕ, ನಂಬರ್ ಕಾಣಘ ವ್ನ್ ' ತುಕಾ ಆಸ್ಿ ರೀಲಿಯ್ಲ್ಕ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ವಹ ತಾೆಂ ' ಮಹ ಣಾ ನ್ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಆಕಾರ್ಸಕ್ ತೆೆಂಕ್ ಲಿ . ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಆಸ್ಿ ರೀಲಿಯ್ಲ್ ಚ್ಯ ಮನ್ಶ ಾ ನ್ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಕ್ ಆಸ್ಿ ರೀಲಿಯ್ಲ್ಕ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ವೆಹ ಲೆೆಂ. ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಸುಡಾ ಡಾಯ್ ಪ್ಳೆವ್ನ್ , ಆಸ್ಿ ರೀಲಿಯ್ಲ್ ಚ್ಯ ಧನಿಯ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಧವೆಕ್ ಬಾಪುಾ ಚರ್ ಮನ್ ಜಲೆೆಂ. ಹೆಣೆಂ ರ್ಸಲ ಬಾಪುಾ ಟ್ಲ್ಾ ಕಾ ಡೆರ ೈವಿೆಂಗ್ತ ವೆಳಾರ್ ರ್ಲಾಫ ಕ್ ವಚೊೆಂಕ್ ರ್ಸಧನ್ ಕನ್ಾ ಜಿಕ್ ಲಿ . ತಕಾ ಮಸಿ ತೆಂತ್ ಮಂತನ್ಚ್ಯಾ ಘರಾೆಂತ್ ಡೆರ ೈವರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳೆು ೆಂ. ಕಾಜರ್ ಜೆಂವಿಚ ಪಾರ ಯ್ ಜತನ್, ಬಾಬಾಲಾಗ್ಲೆಂ ವಿಚ್ಯನ್ಾ ಮುೆಂದರುೆಂಚಿೆಂ ಅಲೀಚನ್ ಕತಾನ್, ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ನಿೀ ಖುಶಿ ದಾಕಯ್ಕಿ . ಆಸ್ಿ ರೀಲಿಯ್ಲ್ಚ್ಯ ಧನ್ಾ ಚ್ಯಾ ಧವೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಗ್ತೆಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ತರ್ , ತೆಣೆಂ ರ್ಸಲಬಾಪುಾ ಬೊೆಂಬಯ್ಲ್ಚ ಾ ಚಡಾಾ ಚಿ ಸರಿಕ್ ನಿಘಂಟ್ ಕನ್ಾ ಆಯ್ಕಲಿ . ಪೂಣ್ ದೊಗ್ಲೀ ಜಣ್ ಗ್ತೆಂವಾೆಂತ್ ಕಾಜರ್ ಜಯ್ಲ್್ ೆಂತ್ ಮಹ ಣಾ ನ್ ಬಾಬಾಕ್ ಇಲೆಿ ೆಂ ಬಜರ್ ಜಲೆಿ ೆಂ.

** **: ** *** ಏಕ್ ಹಪಾಭ್ರ್ ದೊಗ್ಲೀ ಬಾಪುಾ ಆಮೆಿ ರ್ ರ್ಚಚ ಆಸ್ಿ ಿ . ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ನ್ ಆನಿ ರ್ಸಲ ಬಾಪುಾ ನ್ ತೆಂಚೊ ದೊಗ್ತೆಂಯ್ಲಚ ವಾೆಂಟೊ ಬಾಬಾಚ್ಯ ನ್ೆಂವಾರ್ ಬರವ್ನ್ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ನಿಧಾಾರ್ ಕೆಲಿ . ಹಾಾ ವೆಳಾರ್ ಘರಾೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ರ್ಜಲಿ ಘಡ್ಲ್ನ್ ಗೆಲಾ . ಅನ್ಹುತೆಂಚಿೆಂ ಶಿೆಂಕಳ್ ಸುವಾಾತ್ ಜಲಿಿ ಮಾತ್. ** ** *** ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಗ್ತೆಂವಾಕ್ ಯ್ಲತನ್ ಆಸ್ಿ ರೀಲಿಯ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಗೆರ ೀಟಕ್ ರ್ಸೆಂಗ್ತತ ಆಪ್ವ್ನ್ ಹಾಡ್್ ಆಯ್ಕಲಿ . ಬಾಬಾನ್ ದೊಗ್ತೆಂಯ್ ಭಾವಾೆಂಕ್ ರ್ಮಾ ತ್ ಕರುೆಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಿ ೆಂ. ಪಿಯ್ಲೆಂವ್ನಿ ಕಂಟರ ಸೊರ, ತಳಿಿ ಸುರ್, ಕಾಟ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಕೆಂಬಾಾ ಚೆಂ ಮಾಸ್ಕ, ಆನಿ ಕತೆೆಂ ಪೂರಾ ಜಯ್ ತೆೆಂ ಬಾಬ್ ತಯ್ಲ್ರ್ ದವತಾಲ. ಎಕಾವಾಟೆನ್ ಖ್ಯಣೆಂ ಜೆವಾೆ ೆಂಚೆಂ ಪ್ಕಾಾ ನ್ ಫೆರ್ಸಾ ಭಾಶನ್ ಜತಲೆೆಂ. ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಆಪಾಿ ಾ ಆಸ್ಿ ರೀಲಿಯ್ಲ್ಚ್ಯ ಜಿಣಾ ವಿಶಾ ೆಂತ್ ಉಲ್ಯ್ಲ್ಾ ಲ. ಮುಕಾರಿೆಂ ಕಾಜರ್ ಜೆಂವಾಚ ಾ ಗೆರ ೀಟ ವಿಶಿೆಂ ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ಉಲ್ವ್ನ್ ಹೊಗೊಳಿಾ ತನ್, ಮಹ ಜ ಮಾೆಂಯ್ಿ ಸಟ್ಿ ಕನ್ಾ ಖೆಂಕಿ ಯೇೆಂವ್ನಿ ಸುರು ಜಲಿ. ಗೆರ ೀಟ ವಿಶಿೆಂ ವಹ ಡಾ ಣ್ ಉಲ್ವ್ನ್ ಕಾಬಾರ್ ಕಚಾ ಪ್ಯ್ಲಿ ೆಂರ್ಚ , ಮಾೆಂಯ್್ ಕೆೆಂಕಾರುನ್,

33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ಥೆಂಪಿ ಧಕಾಾಲ್ ಥುಕುನ್ ಜಲಿಿ . ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಕ್ ಕಠಣ್ ರಾಗ್‍ಲ್ ಆಯ್ಲಿ . ಆನಿ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಚ್ಯ ತೀೆಂಡಾರ್ ಜೆಂವಿಚ ಬದಾಿ ವಣ್ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಗೆರ ೀಟಕ್ ಪೂರಾ ವಿಷಯ್ ಗುಮಾನ್ಕ್ ರಿಗ್‍ಲ್ ಲೆಿ . ಆಮ್ಜರಿ _ ತಸ್ಕಾ ಜತರ್ಚಚ , ಜೆವಾಣ್ ಜವ್ನ್ , ಸಕಾಿ ೆಂ ನಿದಿಿ ೆಂ. ಬಾಪುಾ ೆಂಕ್ ವಿವಿೆಂರ್ಡ್ ಕೂಡಾೆಂ ದಿಲಿಿ ೆಂ. ಬಾಬ್, ಮಾೆಂಯ್, ಹಾೆಂವ್ನ ಆನಿ ದಾಟುಿ ಚವಾಿ ೆಂಯ್ಕೀ ಸೊಪಾಾ ರ್ ನಿದಾಿ ಾ ೆಂವ್ನ. ಮಧಾಾ ನೆ ರಾತಿೆಂ ಮಾೆಂಯ್ಿ ಜಗ್‍ಲ್ ಜಲಿಿ . ಬಾಬಾಕ್ ಧ್ೆಂಕುಳ್್ ಉಟವ್ನ್ ಮಾೆಂಯ್್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ೆಂತ್ ರ್ಸೆಂಗೊೆಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಿ ೆಂ. ' ಆಳೇ, ತೆ ತುಜೆ ದೊಗ್ಲೀ ಭಾವ್ನ , ತೆಂಚೊ ಜಗೊ ತುಜಾ ನ್ೆಂವಾರ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತ ಮಹ ಣಾ ತ್. ತುೆಂವೆೆಂ ಎಕಾ ಬಯ್ಲ್ಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಧರುನ್, ತ ಜಗೊ ತುಜ ನ್ೆಂವಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಕಾ ರ ಕಚಾೆಂ ಬರೆೆಂ' ಮಹ ಣಾ ನ್ ಗೆರ ೀಟ ಕುಡಿಚಿ ರ್ಜ್ಾ ತಿಸುಾೆಂಕ್ ಉಟ್ ಲಿಿ ... ಹಾೆಂಚೆಂ ಪುಸುಾ ಸ್ ಆಯ್ಲಿ ನ್ ಶಮೆಾಲಿ. ಕಾೆಂಯ್ ಬದಾಿ ವಣ್ ತೀೆಂಡಾರ್ ದಾಕಯ್ಲ್್ ರ್ಸಾ ೆಂ ತಿ ಪಾಟೆಂ ವಚೊನ್ ನಿದಿಿ . ದುಸ್ರ ದಿರ್ಸ ಸಕಾಳಿೆಂ ಗೆರ ೀಟನ್ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮಾೆಂಯ್್ ಆನಿ ಬಾಬಾನ್ ಉಲ್ಯ್ಕಲೆಿ ೆಂ ರಾಜೆಂವ್ನ ರ್ಸೆಂಗೆಿ ೆಂ. ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ನ್ ತ ವಿಷಯ್ ಲೆಕಾ ಭಾಯ್ರ ದವಲಾ. ' ತೆಂಚ್ಯ ನ್ೆಂವಾರ್ ಬರವ್ನ್ ದಿೆಂವೆಚ ೆಂ

ಆನಿ ರಿಜಿರ್ಸಿ ರರ್ ಕಚಾೆಂ ದೊನಿೀ ಎಕ್ ರ್ಚಚ .. ತೆಂತುೆಂ ಕಾೆಂಯ್ ವೆತಾ ಸ್ಕ ನ್' ಮಹ ಣಾ ನ್ ಗೆರ ೀಟ ವ್ಲಗ್ಲರ್ಚಚ ರಾವಿಿ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಬಾಬ್, ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ , ಆನಿ ರ್ಸಲ ಬಾಪುಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ರಿಜಿರ್ಸಾ ರ್ ಆಫಿೀರ್ಸಕ್ ಗೆಲೆ. ತೆಂಚೊ ಜಗೊ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ನ್ೆಂವಾರ್ ಕೆಲ. ಬಾಬಾನ್ ತೆಂಕಾೆಂ ಲಾಗ್ಲಾ ಲಾಿ ಾ ಸುರೆಚ್ಯಾ ರ್ಡಂಗ್ತಕ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ವಹ ನ್ಾ ಬರಿ ಸುರ್ ದಿೀವ್ನ್ ಆಪಿ ಸಂತಸ್ಕ ತೆಂಚಸಂಗ್ಲ ವಾೆಂಟುನ್ ಘೆತಿ . ಘರಾ ಯ್ಲತನ್ ಕಾಟ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಕೆಂಬಾಾ ಚೆಂ ಮಾಸ್ಕ, ದುಕಾರ ಮಾಸ್ಕ, ಸನ್್ ೆಂ ರಾೆಂದಾ ಯ್ಲಚೆಂ ಫೆಸ್ಕಾ ಆಸ್ಕ ಲೆಿ ೆಂ. ** ** ** ರ್ಸೆಂಜೆರ್ ಬಾಬ್ ಗ್ತದಾಾ ಕಡೆೆಂ ಉದಾಕ್ ಪ್ಳೆೆಂವ್ನಿ ಗೆಲ ತರ್, ರ್ಸಲ ಬಾಪುಾ ನ್ಹ ಣಾ ೆಂತ್ ನ್ಹ ತಲ. ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಸೊಪಾಾ ರ್ ಆರ್ಸಚ ಾ ಕಂಳೆಿ ರ್ ಲಳಾಾ ಲ. ತಿತಿ ಾ ರ್ ಮಾೆಂಯ್ ರ್ಸರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಪ ಝಾಡಾಾ ನ್ ಬಾಪುಾ ನ್ ಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ಪಾೆಂಯ್ ಲಾೆಂಬ್ ಸೊಡ್ಲ್ಿ . ಮಾೆಂಯ್ಲ್ಚ ಾ ಹಾತೆಂತಿಿ ರ್ಸರಣ್ ತಚ್ಯ ಪಾೆಂಯ್ಲ್ೆಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ . ಪ್ಯ್ಲಿ ೆಂರ್ಚ ಕಾಲಚ ರಾಗ್‍ಲ್ ತಕಾ ಆಸೊಿ ಿ ... ರ್ಥೆಂಪಿ ಥುಕುಲಾಿ ಾ ಖ್ಯತಿರ್. ತಿಚ್ಯ ಹಾತೆಂತ್ ಆಸ್ಕ ಲಿಿ ರ್ಸರಣ್ ವ್ಲೀಡ್್ ಕಾಣಘ ವ್ನ್ , ಮಾೆಂಯ್ಲ್ಚ ಾ ಕೆರ್ಸೆಂಚಿ ಕೆಟಿ ಧನ್ಾ ಗೊಮೆಿ ಚ್ಯಾ

34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಖ್ಯೆಂದಾಕ್ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ನ್ ರ್ಸರಣನ್ ಮಾರುೆಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆೆಂ. ಆಮೆಂ ಲಾಹ ನ್ ಭಗ್ಲಾೆಂ ಕತೆಿ ೆಂ ರಡಾಿ ಾ ರಿೀ ಬಾಪುಾ ನ್ ಸೊಡೆಿ ೆಂ ನ್. ಖಂಯ್ ಆಟಿ ಗ್ಲೀ ಗೆರ ೀಟ, ಧಾೆಂವ್ಲನ್ ಯೇವ್ನ್ , ತಿಣೆಂಯ್ ಮಾೆಂಯ್ಲ್ಚ ಾ ಪಾಟಕ್, ಗೊಮೆಿ ಕ್ ಮಾರುೆಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆೆಂ. ಮಾೆಂಯ್ ಕಾೆಂಯ್ಚ ಬಳ್ ನ್ತೆಿ ಬರಿ ಧಣ್ಗಾಕ್ ಶವಾಿ ಲಿ. ಇಲಾಿ ಾ ವೆಳಾನ್ ಬಾಬ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲಿ . ಆಮೆಂ ರಡ್ಲ್ನ್ ರಡ್ಲ್ನ್ ಬಾಬಾಲಾಗ್ಲೆಂ ರ್ಸೆಂಗೆಿ ೆಂ. ಬಾಬ್ ಮೆಟ್ಲ್ೆಂ ಚಡಾಾ ನ್ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಮಹ ಣಲ ' ಫರಾಮಶನ್ ವ್ಲನೆಾ ಕ್ ಹಾೆಂವೆೆಂ ಮಾಲೆಾೆಂ ದಾಟುಿ ... ಪಿಯ್ಲಲೆಿ ೆಂ ಇಲೆಿ ೆಂ ಚಡ್ ಜಲೆಿ ೆಂ... ' ಮಹ ಣ್ ನೆರಾಯ್ಲ್ಾ ನ್ ಬಾಬ್ ಸಗೊು ಪಿಗೊು ನ್ ಗೆಲಿ . ** ** *** * ರಾತ್ ಸಗ್ಲು ಮಾೆಂಯ್ ಫಿೆಂಗೊಾನ್ ಆಸ್ಕ ಲಿಿ . ಬಾಬಾಚೆಂ ಪಿಯ್ಲಲೆಿ ೆಂ ಪೂರಾ ಫಿವಾಾಲೆಿ ೆಂ. ಬೊತಿಿ ೆಂತ್ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಭ್ನ್ಾ ಹಾಡ್್ ಬಾಬಾನ್ ಮಾೆಂಯ್ಲ್ಚ ಾ ಗೊಮೆಿ ಭಂವಾರಿೆಂ ಶಕ್ ದಿಲ. ಜಲಾಾ ರಿೀ ಮಾೆಂಯ್ಕಚ ದೂಖ್ಯ ಉಣ್ಗ ಜಲಿನ್. ಸಕಾಳಿೆಂ ಉಟ್ಲ್ಾ ನ್ ಮಾೆಂಯ್ಿ ಬರ ತಪ್‍ಸ ಯ್ಲತಲ. ಆತೆಂ ಸಕಾಯ ೆಂಚೆಂ

ದೊಳೆ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಕ್ ಖ್ಯೆಂವ್ನಿ ಯ್ಲತತ್ ತಶೆಂ ದಿರ್ಸಾ ಲೆ. ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಕ್ ತಚಿ ಚೂಕ್ ಕಳ್ ಲಿಿ . ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ತಕ್ಷಣ್ೆಂರ್ಚ ನ್ಟಕಯ್ ರಿೀತಿರ್ ಮಾೆಂಯ್ಲ್ಚ ಾ ಪಾೆಂಯ್ಲ್ೆಂಕ್ ಪ್ಡ್ಲ್ಿ . ' ಸೊಭಿನ್ ವ್ಲನಿಯ್ಲ, ಮಹ ಜಿ ಚೂಕ್ ಜಲಿ... ಮಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್, ಕಾಲ್ ಪಿಯ್ಲಲೆಿ ೆಂ ಇಲೆಿ ೆಂ ಚಡ್ ಜಲೆಿ ೆಂ... ಮಾಕಾ ಕಳೆು ೆಂನ್... ಮಹ ಜಿ ಚೂಕ್ ಜಲಿ' ' ದಾಟೊಿ ೀ , ಹಾೆಂವ್ನ ಸೊಭಿನ್ ವ್ಲನಿಯ್ಲಕ್ ಆಜ್ ರ್ಚಚ ಆಸಾ ತೆರ ಕ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ವಹ ತಾೆಂ... ದಾಕೆಾ ರಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ವಹ ಕಾತ್ ಹಾಡಾಾ ೆಂ... ಕಾೆಂಯ್ ಭಿೆಂಯ್ಲನ್ಕಾ' ಮಹ ಣಾ ನ್ ಬಾಬ್ ಪ್ರತ್ ಪಿಗ್ತು ಲಿ . ** ** ** * ಸಕಾಳಿೆಂ ಇಕಾರ ವ್ಲರಾೆಂ ಜತನ್ ಸೊರ್ಸಯ್ಕಿ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಭಾಡಾಾ ಚೆಂ ಕಾರ್ ಆಯ್ಕಲೆಿ ೆಂ. ಮಾೆಂಯ್ಿ ಕಾಣಘ ವ್ನ್ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಭಾಯ್ರ ಸತಾನ್, ಬಾಬ್ ಯ್ಕೀ ರ್ಸೆಂಗ್ತತ ತಯ್ಲ್ರ್ ಜಲ. ' ಹಾೆಂವ್ನ ಆರ್ಸನೇ ದಾಟೊಿ ... ವಕಾತ್ ಪೂರಾ ಹಾಡಾಾ ೆಂ... ತುೆಂ ಯೇನ್ಕಾ... ತುೆಂ ರೆಡಾಾ ೆಂಕ್ ಧವ್ನ್ ಘರಾರ್ಚಚ ರಾವ್ನ' ಮಹ ಣಾ ನ್ ಬಾಬಾನ್ ಘರಾ ರಾವಾಜೆರ್ಚಚ ಪ್ಡೆಿ ೆಂ. **

35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

** **


ಬಾಪುಾ ೆಂಕ್ ಘರಾ ಥವ್ನ್ ಬೊೆಂಬಯ್ ವಚೊೆಂಕ್ ಏಕ್ ದಿೀಸ್ಕ ಮಾತ್ ಬಾಕ ಆಸ್ಕ ಲಿ . ಬೊೆಂಬಯ್ ಆನಿ ಆಸ್ಿ ರೀಲಿಯ್ಲ್ಕ್ ವಹ ರುೆಂಕ್ ಆರ್ಸಚ ಾ ವಸುಾ ೆಂಚಿ ಪ್ಟಿ ಕಾಣಘ ವ್ನ್ , ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಮಾೆಂಯ್ಿ ಕಡಾಾ ಳ್ ಆಸಾ ತೆರ ಕ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ವಹ ನ್ಾ ಗೆಲ. ಭಿತರ್ ಗೆರ ೀಟನ್ ಕತೆೆಂಗ್ಲೀ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಚ್ಯ ಕಾನ್ೆಂತ್ ರ್ಸೆಂಗೆಿ ೆಂ. ಬಾಪುಾ ನ್ ಸಕಾಯ ಕೀ ತಕಿ ಹಾಲ್ಯ್ಕಿ . ಬಾಬ್ ಜೆಂವ್ನ ಆನಿ ನ್ೆಂಗೊರ್ ಧವ್ನ್ , ಉಪಾರ ೆಂತ್ ರೆಡಾಾ ೆಂಕ್ ಧೆಂವ್ನಿ ಗೆಲ. ರ್ಸೆಂಜ್ ಜಲಿ. .. ಕಾಳಕ್ ಮಾೆಂಡ್ಲ್ನ್ ಯ್ಲತಲ. .. ಮಾೆಂಯ್ ಆನಿ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಆಯ್ಕಿ ನ್ೆಂತ್. ರಾತಿೆಂ ನ್ೀವ್ನ ವಹ ರಾೆಂ ಜತನ್ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ಇಲಿ ಸೊ ಲ್ಕನ್ೆಂರ್ಚ ಭಿತರ್ ಸಲಾ. ಪುಣ್ ಬಾಪುಾ ರ್ಸೆಂಗ್ತತ ಮಾೆಂಯ್ ನ್ತ್ ಲಿಿ . 'ಸೊಭಿನ್ ಖಂಯ್ ಆರ್ಸರೇ?' ಮಹ ಣ್ ಬಾಬಾನ್ ವಿಚ್ಯತಾನ್, ' ತಿಕಾ ಬರ ತಪ್‍ಸ ಯ್ಲತಲ... ದೆಕುನ್ ದಾಕೆಾ ರಾನ್ ತಿಕಾ ಅಡಿಾ ಟ್ ಕರುೆಂಕ್ ರ್ಸೆಂಗೆಿ ೆಂ...

ಗೊಮೆಿ ಚಿ ದೂಖ್ಯ ಯ್ಕೀ ಚಡ್ ಆರ್ಸ ಖಂಯ್... ದೆಕುನ್ ತಿಕಾ ಆಸಾ ತೆರ ಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲಾೆಂ. ಫಾಲಾಾ ೆಂ ಪಾಟೆಂ ಆಪ್ವ್ನ್ ಹಾಡೆಾ ತ್. ಪೀನ್ ಕನ್ಾ ವಿಚ್ಯನ್ಾ ಯೇೆಂವ್ನಿ ರ್ಸೆಂಗ್ತಿ ೆಂ... ಆಸಾ ತೆರ ಚ ಪ್ಯ್ಲಶ ಪೂರಾ ಹಾೆಂವೆೆಂ ದಿಲಾಾ ತ್... ಘಚೊಾ ಎಡೆರ ಸ್ಕ ಯ್ಕೀ ದಿಲಾ...' ಬಾಪುಾ ರ್ಸೆಂಗೊನ್ೆಂರ್ಚ ವೆತಲ. ಹಾೆಂವ್ನ ಆನಿ ದಾಟುಿ ದೊಗ್ಲೀ ರಡ್ಲ್ನ್ೆಂರ್ಚ ಆಸ್ಚ ೆಂ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ರಾಯುಾ ಬಾಪುಾ ನ್ ಆಮಾಿ ೆಂ ರ್ೆಂಕೆ ಘಾಲ. ಭಿೆಂಯ್ಲ್ನ್ ವ್ಲಲಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‍ಲ್ ಲಾಿ ಾ ಆಮಾಿ ೆಂ ಸಕಾಳಿೆಂರ್ಚ ಜಗ್‍ಲ್ ಜಲಿಿ . ದುರ್ಸರ ಾ ದಿರ್ಸ ದೊಗ್ತೆಂಯ್ ಬಾಪುಾ ೆಂಕ್ ಬೊೆಂಬಯ್ ವಚೊೆಂಕ್. ತಿೆಂ ಭಾಯ್ರ ಸತಾನ್, ಬಾಬ್ ಯ್ಕೀ ಭಾಯ್ರ ಸಲಾ. ಆಸಾ ತೆರ ಪ್ಯ್ಲ್ಾೆಂತ್ ಯ್ಲತೆಂ ಮಹ ಳಾು ಾ ಕ್ , ' ಕಾರಾರ್ ಆಮೆಂರ್ಚ ಪಾೆಂರ್ಚ ಜಣ್ ಆರ್ಸೆಂವ್ನ. ಜಗೊ ಖಂಯ್ ಆರ್ಸ?' ಮಹ ಣ್ ನಿೀಬ್ ದಿೀವ್ನ್ ಬಾಬಾಕ್ ಸೊಡ್್ ತೆ ಚಲೆಾ ೀರ್ಚ ರಾವೆಿ . ರ್ಸೆಂಜ್ ಜಲಿ ಮಾೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಿ ನ್. ತಿಸೊರ , ಚವ್ಲಾ ದಿೀಸ್ಕ ಗೆಲ ಜಲಾಾ ರಿೀ ಮಾೆಂಯ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವಿಿ ನ್. ** ** ** ** ಆಖೆರ ೀಕ್ ಬಾಬಾನ್ೆಂರ್ಚ ಧೈರ್ ಕಾಣಘ ಲೆೆಂ. ಕಡಾಾ ಳಾೆಂತ್ ಆರ್ಸಿ ಾ ರಿೀ

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕತಿ ಾ ಆಸಾ ತರ ಾ ಆಟಾ ತ್? ಮಾೆಂಯ್ಿ ಖಂಚ್ಯ ಆಸಾ ತೆರ ಕ್ ಆಡಿಾ ಟ್ ಕೆಲಾೆಂ ತೆೆಂ ಬಾಪುಾ ನ್ ರ್ಸೆಂಗೊೆಂಕ್ ನ್ತೆಿ ೆಂ.... ' ಸೊಭಿನ್ ಮೆಳೆಾ ಲೆೆಂ' ಮಹ ಳಾು ಾ ಧೈರಾನ್ ಬಾಬ್ ಸಕಾಳಿೆಂ ವೆಗ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ಗೆಲ. ಹಂಪ್ನ್ ಕಟ್ಲ್ಿ ಾ ರ್ ಅರ್ಸಚ ಾ ಆಸಾ ತೆರ ೆಂತ್ ಸೊರ್ಿ ೆಂ... ಮಾೆಂಯ್ ಮೆಳಿು ನ್.. ವಹ ಡಾಿ ಾ ಆಸಾ ತೆರ ಕ್, ಬಾೆಂಳಿಾಚ್ಯ ಆಸಾ ತೆರ ಕ್ ಗೆಲಾಾ ರಿೀ ಮಾೆಂಯ್ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಕಲಿ ದಾಖಿ ನ್ತಿ ಿ . ಕಂಕಾ್ ಡಿ ಸೊಧಾ್ ೆಂ ಕೆಲಾಾ ರಿೀ ಮಾೆಂಯ್ ಎಡಿಾ ಟ್ ಜೆಂವ್ನಿ ನ್ ಮಹ ಣ್ ಕಳೆು ೆಂ. ಬಾಬಾಲಾಗ್ಲೆಂ ತಚ್ಯಾ ಕಾಜರಾಚಿ ಪೀಟೊ ಆಟಿ .. ತಿ ಲಕಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ , ' ಹೆ ಟಾ ರೀಯ್ಲಕ್ ತುಮೆಂ ಪ್ಳೆಲಾೆಂಗ್ಲೀ?' ಮಹ ಣ್ ಸೊಧಾ್ ೆಂ ಕೆಲಾಾ ರಿೀ ಮಾೆಂಯ್ ಮೆಳಿು ನ್. ಬಾಬ್ ಸಕಾಯ ೆಂಲಾಗ್ಲೆಂ ವಿಚ್ಯತಾಲ, ಪುಣ್ ಹಯ್ಲಾಕ್ ಕಡೆ ನಿರಾಸ್ಕ ರ್ಚಚ ರಾಕನ್ ಆಸೊಿ . ಬಂದಾರ ಚ್ಯಾ ದಾಖ್ಯಾ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಮಾಪಾು ಾ ಕ್ ಪೀಟೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಾ ನ್, ತ ಉದಾಿ ಲಾ...' ಏಕ್ ಪಾಚಾ ೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ನೆಸ್ಕ ಲಿಿ ಟಾ ರೀ , ಕೇಸ್ಕ ಬ್ರಸೊು ನ್ ಆಟಿ , ಪ್ಳೆತನ್ ಮತಿೆಂತ್ ರ್ಸಕೆಾೆಂ ಆಸ್ಿ ಪ್ರಿೆಂ ದಿರ್ಸನ್ತಿಿ . ದೇರಳಕಟೆಿ ಮಾಗ್ತಾ ದೆಗೆರ್ ಆರ್ಸಚ ಾ ಮೆಹ ಳೆೆಂ ಘಾಲಾಚ ಾ ಆಯ್ಲ್ಿ ನ್ೆಂತೆಿ ೆಂ ಖ್ಯಣ್ ಕಾಡ್್ ಖ್ಯತಲಿ..' ಮಹ ಣಾ ನ್ ಬಾಬ್ ಆಮಾ ಲಾ ಮಾೆಂಯ್ ಕಡಾಾ ಳ್ ಯ್ಲತನ್ ಪಾಚಾ ೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ರ್ಚ ನೆಸ್ಕ

ಲಿಿ . ತಾ ಮನ್ಶ ಾ ಕಡೆ ದೇರಳಕಟೆಿ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ವಿಚ್ಯರುನ್ ಬಾಬ್ ದೇರಳಕಟೆಿ ಗೆಲ. ದೇರಳಕಟೆಿ ಸಗ್ತು ಾ ನಿತಿ ಾ ನ್ ಬಾಬಾನ್ ಸೊಧಾ್ ೆಂ ಕೆಲಿ. ಸಗ್ತು ಾ ೆಂನಿ ಸುರಾೆಂಟ ಮಾಲಿಾ... ಅಕೆರ ೀಕ್ ಬಸ್ಕ ಸ್ಿ ೆಂಡಾಚ್ಯ ಮುಖ್ಯಿ ಾ ಗುೆಂವೆಯ ರ್ ತಕಾ ಪಾಚಾ ೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ದಿೀಷ್ಿ ಕ್ ಪ್ಡೆಿ ೆಂ. ಪುಣ್ ತೆೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ಮಾೆಂಯ್ಲಚ ೆಂ ನಹ ೆಂಯ್ ಆಸ್ಿ ೆಂ. ಕಣೆಂಗ್ಲೀ ಮಹ ಳೆೆಂ ' ಆತತೆಂ ಪಿಶಾ ೆಂಕ್ ಪಸ್ಚ ಆಸ್ರ ಜಯ್ಲಾ ಆರ್ಸತ್... ತುವೆೆಂ ಆರ್ಸರ ಾ ೆಂತ್ ಸೊಧಾಿ ಾ ರ್ ಜಯ್ಾ ' ಮಹ ಣಾ ನ್ ಬಾಬ್ ಜೆಪುಾ , ಕಾಪಿತನಿಯ್ಲ, ಬಜೊೊ ೀಡಿ , ಪಾವೂರು, ಆಲಂಗ್ತರ್, ಉಡಪಿ ಆನಿ ಆಕೆರ ೀಕ್ ಬಳಾ ೆಂರ್ಡಿ ಪ್ಯ್ಲ್ಾೆಂತ್ ಮಾೆಂಯ್ಿ ಸೊಧನ್ ಗೆಲ. ಪುಣ್ ಮಾೆಂಯ್ ಮೆಳಿು ನ್. ** ** ** ** ತಾ ದಿೀಸ್ಕ ಬಾಬ್ ದೇರಳಕಟೆಿ ಆನಿ ಆರ್ಸರ ಾ ೆಂಕ್ ವಚೊನ್ ಯ್ಲತನ್ ಬರ ಕಾಳಕ್ ಜಲಿ . ಪೀಸ್ಕಿ ಮೆನ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಗ್ತತ್ ಹಾಡ್್ ದಿಲೆಿ ೆಂ ತೆೆಂ ಆಮೆಂ ಬಾಬಾಕ್ ದಿಲೆೆಂ.

37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬೊೆಂಬಯ್ ಥವ್ನ್ ರ್ಸಲ ಬಾಪುಾ ನ್ ಬರಯ್ಕಲೆಿ ೆಂ ಕಾಗ್ತತ್ ಖಂಯ್. ಬಾಬಾನ್ ರಾತೆಂ ರಾತಿೆಂ ಗುಕಾಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಗ್ತತ್ ಕಾಣಘ ವ್ನ್ ವಾಚುೆಂಕ್ ವಹ ನ್ಾ ಗೆಲ. ಬಾಬಾನ್ ತಚಕನ್ಾೆಂ ಕಾಗ್ತತ್ ವಾಚಯ್ಲಿ ೆಂ.

ಉದಾಕ್ ಶಣವ್ನ್ ಬಾಬಾಕ್ ಸನಿನ್ ಕೆಲ. ಖಂಚ್ಯಕೀ ಫಾಲಾಾ ೆಂ ಸಕಾಳಿೆಂ ಹಾೆಂವ್ನ ಯ್ಕ ತುಜೆಸಂಗ್ಲೆಂ ಯ್ಲತೆಂ ಮಹ ಣೊನ್ ಬಾಬಾಕ್ ಘರಾ ಪ್ಯ್ಲ್ಾೆಂತ್ ಪಾಯ್ಲಿ ಗುಕಾಾರಾಮಾನ್.

ಮ್ಜಗ್ತಳ್ ದಾಟುಿ , ರ್ಸಲನ್ ಮಾಗೆಚ ೆಂ ಬರ್ಸೆಂವ್ನ. ತುಜೆಲಾಗ್ಲೆಂ ಮಾಕಾ ತೆಂಚ ಮುಕಾರ್ ರ್ಸೆಂಗೊೆಂಕ್ ಜೆಂವ್ನಿ ನ್ ದೆಕುನ್ ಹೆೆಂ ಕಾಗ್ತತ್ ಬರಯ್ಲ್ಾ ೆಂ. ಆಮೆಂ ಬೊೆಂಬಯ್ ಯ್ಲೆಂವಾಚ ಾ ಆದಾಿ ಾ ದಿರ್ಸ ರಾತಿೆಂ ರಾಯುಾ ಆನಿ ಗೆರ ೀಟ ಉಲ್ವ್ನ್ ಆಟಿ ೆಂ. ವಕಾತ್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ನಿಬಾನ್ ವ್ಲನಿಯ್ಲಕ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ವಹ ನ್ಾ ತಿಕಾ ಥಂಯ್ಚ ಆಸಾ ತೆರ ೆಂತ್ ಸೊಡ್್ ಯ್ಲೆಂವಿಚ ಆಲೀಚನ್ ತೆಂಚಿ. ಜರ್ ತಿಕಾ ಥಂಯ್ಚ ಆಸಾ ತೆರ ೆಂತ್ ಸೊಡ್್ ಯ್ಲನ್ೆಂಯ್ ತರ್ ತುವೆೆಂ ಹಾೆಂಗ್ತ ಗ್ತೆಂವಾೆಂತ್ ರಾವ್ಲನ್ ರ್ಸರ್ಾ ಳಿ ಕರಿಜೆ ಪ್ಡಾತ್. ಆನಿ ತುಕಾ ಸೊಡ್್ ಹಾೆಂವ್ನ ಶಿೀದಾ ಆಸ್ಿ ರೀಲಿಯ್ಲ್ ವೆತೆಲಿೆಂ... ' ಮಹ ಣ್ ಗೆರ ೀಟನ್ ರಾಯುಾ ಕ್ ಧಮಿ ದಿಲಿಿ . ಬಹುಶ ರಾಯುಾ ನ್ ತಶೆಂರ್ಚ ಕೆಲಾೆಂ ಆಸ್ಾ ಲೆೆಂ. ದಾಟೊಿ ೀ ದಯ್ಲ್ಕರುನ್ ಆಸಾ ತೆರ ಭೆಂವಾರಿೆಂ ಸೊಧಾ್ ೆಂ ಕರ್. ವ್ಲನಿ ಮೆಳೆಾ ಲಿ.'

ಮಾೆಂಯ್ ಘರಾ ನ್ರ್ಸಾ ನ್ ಏಕ್ ಹಪಾ ಜಲಿ ..... ಕತೆಿ ೆಂ ಸೊಧಾಿ ಾ ರಿೀ ಮಾೆಂಯ್ ಮೆಳಿು ರ್ಚ ನ್... ಮಾೆಂಯ್ ಮಾತ್ ಪಾಟೆಂ ಆಯ್ಕಿ ರ್ಚ ನ್. (ಮಾೊಂಯ್ ಪಾಟೊಂ ಆಯ್ಲೊ ಪುಣ್...? ಯೊಂವಾಯ ೆ ಅೊಂಕಾೆ ೊಂತ್) ------------------------------------------

ಬಾಬಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಿ ತನ್ೆಂರ್ಚ ತಕಿ ಘೆಂವಳ್ ಆಯ್ಕಿ . ಗುಕಾಾರಾನ್ 38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಖರೊ ಝುಜಾರಿ ಆಪೊ ಸ್ಲ್ವ ಣಿ, ಬರಾೆ ನಡಾತ ೆ ನ್ ಆಪಾಾ ಯಾತ !

ಅಮೆರಿಕನ್ ಫಿಜೆಾೆಂತಿಚಾ ೆಂ ಎಲಿರ್ಸೆಂವ್ನ ಸಂಪನ್ ದೊೀನ್ ಹಫೆಾ ಉತಲೆಾ. ಆನಿೆಂ, ದೊೀನ್ೆಂರ್ಚ ದಿೀರ್ಸೆಂ ಭಿತರ್, ಕೀಣ್ ಜಿಕಿ ಮಹ ಳೆು ೆಂ ಸಮೊ ತೆಲಾಾ ೆಂಕ್ ಸಮೊ ಲಾೆಂ. ಹಾಾ ಸಮಾೊ ನ್ತೆಿ ಲಾಾ ೆಂ ಪೈಕೆಂ ಪೈಲ ಜವಾ್ ರ್ಸ, ಹಾಲಿ ಫಿಜೆಾೆಂತ್ ದೊನ್ಲ್ಯ ಟರ ೆಂಪ್‍ಸ. "ಅಪುಣ್ ವಹ ಡ್ ಬಹುಮತ್ ವ್ಲೀಟ್ಲ್ೆಂನಿೆಂ ಹೆೆಂ ಎಲಿರ್ಸೆಂವ್ನ ಜಿಕಾಿ ೆಂ" ಮಹ ಳು ಫಟ್ ನ್ರ ಹೊ ನವೆೆಂಬ್ರ ಚ್ಯಾ ರ್ ತರಿಕೆ ಥವ್ನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ರ್ಸೆಂರ್ತ್ಾ ಆಯ್ಲ್ಿ . ಆಪುಣ್ ಸಲ್ಾ ಲಾೆಂ ಮಹ ಣ್ ಒಪಾ ನ್ ಘೆೆಂವ್ನಿ ಕತೆಿ ೆಂ ಕಷ್ಿ ಮಹ ಣ್ ತಣೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾೆಂ. ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂರ್ಸರಾೆಂತಿ ಅಧಿಕ್ ಬಲಿಷ್ಿ ದೇಸ್ಕ. ವಹ ಯ್ಲ್ಿ ಾ ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಿ ಾ 250 ವಹ ರ್ಸಾೆಂ ಥವ್ನ್ ಏಕ್ ಲೀಕ್ಂತ್ರ ರಾಷಾ ರ. 13 ಪ್ರ ದೇರ್ಸೆಂ

ಥವ್ನ್ ಸುರು ಕನ್ಾ, ಆಜ್ 50 ಪ್ರ ದೇಸ್ಕ ಆಸ್ಿ ಲೆೆಂ "ಫೆಡೆರೇಶ್ನ್" ಅಮೆರಿಕಾ. ಅಸಲಾಾ ರಾಷ್ಟಾ ರಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲಿವಯ್ರ ಸಂಸರಾೆಂತೆಿ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಾ ರ ದಿೀಷ್ಿ ದವನ್ಾ ಆರ್ಸಾ ತ್. ಹಾಣೆಂ ಏಕ್ ಬರಿ ದೇಕ್ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ಆರ್ಸ. ಪೂಣ್, ಟರ ೆಂಪಾಕ್ ಅಸಲಾಾ "ವಹ ಡ್ ಆನಿೆಂ ಮಹತಾ ಚ್ಯಾ ಸುಗುಣ" ವಿಷ್ೆಂ ಕಾೆಂಯ್ರ್ಚ ಪ್ಡ್ಲ್ನ್ ಗೆಲೆಿ ೆಂ ನ್ೆಂ. ಕೇವಲ್ ಆಪ್ಿ ೆಂರ್ಚ "ಫಟಿ ರೆೆಂ" ಗುಮಟ್ ವಾಜವ್ನ್ ೆಂರ್ಚ ವೆತ ತ. ಅಶೊಂ ಕಿತಾೆ ಕ್? ಚ್ಯಾ ರ್ ವಹ ರ್ಸಾೆಂ ಪೈಲೆೆಂ, ತಚಿ ಪ್ರ ತಿಸಾ ಧಿಾ ಹಿಲ್ರಿ ಕಿ ೆಂಟನ್ ಆಟಿ . ದೇಸ್ಕಭ್ರ್ ಜುಮಾಿ ವ್ಲೀಟ್ ಪ್ಳೆಲಾಾ ರ್, ಹಿಲ್ರಿಕ್ ಟರ ೆಂಪಾ ಪಾರ ಸ್ಕ ಚಡ್ ಆೆಂಕೆಯ ಲಾಭೆಿ ಲೆ. ಮಹ ಳಾಾ ರ್, ಟರ ೆಂಪ್‍ಸ ಪಾಟೆಂ ಆಸೊಿ . ಪೂಣ್, ಏಲೆಕಿ ರಲ್ ಕಲೆಜಿೆಂತ್ ತಿ ಪಾಟೆಂ ಪ್ಡೆಿ ಲಿ. 538 ಎಲೆಕಿ ರಲ್ ಮತ್ ಆರ್ಸಚ ಾ ಹಾಾ ಸಂವಿಧಾನಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ೆಂತ್, ಟರ ೆಂಪ್‍ಸ 306 ಮತೆಂನಿೆಂ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲಿ . ಆತೆಂ, ತಾ ರ್ಚ ಸಂಘಟಣೆಂತ್ ಬೈಡೆನ್ 306 ಮತ್ ಜಿಕಾಿ . ಹೆೆಂ ಪಾವಾನ್ೆಂ ಜಲಾಾ ರ್, ರಾಷ್ಿ ರ ಭ್ರ್, ಬೈಡೆನ್ ಟರ ೆಂಪಾ ಪಾರ ಸ್ಕ ಲ್ರ್ಿ ಗ್‍ಲ್ 5

39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಲಿಿ ಯನ್ ಚಡ್ ವ್ಲಟ್ ಜಿಕಾಿ . ಅಶೆಂ, ಕಸಾ ಲ ದುಬಾವ್ನ ನ್ರ್ಸಾ ನ್ೆಂ, ಟರ ೆಂಪ್‍ಸ ಸಲಾಾ ಲಾ. ಹೆೆಂ ತಚ್ಯಾ ಗುಮಾನ್ಕ್ ವಚನ್ಸಾ ನ್ೆಂ ರಾವ್ಲೆಂಕ್ ಆರ್ಸಧ್ಯಾ . ಪುಣ್, ಸಲ್ಾ ಣ್ಗೆಂ ಮಾೆಂಧನ್ ಘೆೆಂವ್ನಿ ಕತೆಿ ೆಂ ಕಷ್ಿ ! ಅಸ್ಲೊಂ ನಡ್ತ ೊಂ ಏಕ್ "ಪ್ಸ್ಸನಾಲಿಟ ದ್ಸರ್ಸರ್" ಮಹ ಣ್ಯೆ ತ್: 1. ಸೊಡ್್ ಸೊಡಿಚ ಸವಯ್ ಜಯ್. ಖರಿ ರ್ಜಲ್ ಕತೆೆಂ ಮಹ ಣ್ ವಿಷ್ಟಿ ಶ್ಣ್ ಕಚಿಾ ಮೆೆಂದಾಾ ಚಿ ಸಕತ್ ಆಮಾಿ ೆಂ ಜಯ್. ಬದುಿ ೆಂಕ್ ಜಯ್ಲ್್ ತಿ ಾ ಜಯ್ಕತಾ ಾ ಪ್ರಿಟಾ ತಿ ಆಮಾಚ ಾ ಜಿೀವನ್ೆಂತ್ ಯ್ಲತತ್. ತವಳ್, ಏಕ್ ನದರ್ ಆಪಾಿ ಾ ಭ್ಗ್ತೆ ೆಂ ವಯ್ರ ದವಚಿಾ ಬರಿ. ಬಜರಾಯ್ ಭ್ಗ್ತಾ . ತರ್ ಕತಾ ಕ್? ರಾಗ್‍ಲ್ ಯ್ಲತ? ಕತಾ ಕ್ ಆನಿೆಂ ಕಣ ವಯ್ರ ? ಜರ್ ಜಿಕಿ ಲೆಂ, ತರ್ ಕಸಲಿೆಂ ಭ್ಗ್ತೆ ೆಂ ಯೇತಿೆಂ? ಹಾಾ ದೊೀನ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ಭ್ಗ್ತೆ ೆಂ ಮರ್ೆಂ ಫರಕ್ ಕತೆೆಂ? ಜರ್ ಆಪ್ಿ ೆಂ ನಡೆಾ ೆಂ ಭ್ಗ್ತೆ ೆಂ ಪ್ರ ಮಾಣೆಂ ಚಲ್ವ್ನ್ ವರುೆಂಕ್ ಜಯ್ ತವಳ್, ಜಲೆಿ ೆಂ ಜವ್ನ್ ಗೆಲಾೆಂ ಮಹ ಣ್ ಮಾೆಂಧನ್ ಭ್ಗ್ತೆ ೆಂ ವಯ್ರ ಜೈತ್ ವರುೆಂಕ್ ಜಯ್. 2. ಸಲ್ಾ ಣ್ಗೆಂ ಆನಿ ಜಿೀಕ್ ಹಿೆಂ ದೊೀನ್ ಏಕ್ರ್ಚ ನ್ಣಾ ಚಿೆಂ ದೊೀನ್ ಕೂಸ್ಕ: ಸಲ್ಾ ಲೆಂ ಮಹ ಣಾ ರ್ಚ, ಆಪುಣ್ ’ವಾಯ್ಿ " ಮಹ ಣೊೆಂಕ್ ಜತ? ಖಂತ್ ಜೆಂವೆಚ ಾ ೆಂ ಸಹಜ್; ಹೊ ಮಾನುಷ್ಕ್

ಗುಣ್. ಟರ ೆಂಪ್‍ಸ ಏಕಿ ಟವಿ ಪ್ಸಾನ್ಲಿಟ ಆಸೊಿ . ಏಕ ತೆೆಂಪಾರ್, ತಣೆಂ "ದ ಎಪ್ರ ೆಂಟಸ್ಕ" ಮಹ ಳು ರಿಯ್ಲ್ಲಿಟ ಶೀ ಚಲ್ವ್ನ್ ವೆಲಾ. "ಯು ಆರ್ ಫಯ್ಲ್ಡ್ಾ" ಮಹ ಣ್ ಕತಿ ಾ ಪಾವಿಿ ೆಂ ಆನಿೆಂ ಕತಿ ಾ ಜಣೆಂಕ್ ತಣೆಂ ರ್ಸೆಂಗ್ತಿ ೆಂ. ಕತಿಿ ೆಂ ಜಣೆಂ ರಡಾಿ ಾ ೆಂತ್ ಆನಿ ಆಪಿಿ ೆಂ ಭ್ಗ್ತೆ ೆಂ ಉಚ್ಯನ್ಾ ಗೆಲಾಾ ೆಂತ್. ಪೂಣ್, ಆಕೆರ ಕ್, "ರಿಯ್ಲ್ಲಿಟ" ತಟ. ವಾಸಾ ವ್ನ ರ್ಜಲ್ ತಶಿ. ದೊೀಗ್‍ಲ್ ವ ಚಡ್ ಪ್ರ ತಿಸಾ ಧಿಾ ಆರ್ಸಚ ಾ ಏಕಾ ಸಾ ಧಾಾ ಾೆಂತ್ ಹಯ್ಲಾಕಾಿ ಾ ಕ್ಯ್ಕೀ ಜಿೀಕ್ ಮೆಳಿಚ ಅರ್ಸಧ್ಯಾ . ಕೀಣೆಂ ಎಕಾಿ ಾ ನ್ ಜಿಕಾಜೆ ತರ್, ದುರ್ಸರ ಾ ನ್ ಸಲಾಾ ಜೆ. ಚ್ಯಾ ರ್ ವಹ ರ್ಸಾೆಂ ಪೈಲೆೆಂ ಜಿಕಚ ಸತ್ಾ ಟರ ೆಂಪಾಚಿ. ಆನಿೆಂ ಆತೆಂ, ಸಲಾ ೆಂಚಿ ಸತ್ಾ ತಚಿ. 3. ಏಕಾ ಸಲ್ಾ ಣ್ಗ ಭಾಯ್ರ ಜಿಣ್ಗ ಆರ್ಸ: ಫಾವ್ಲತ ದಿಷ್ಿ -ಕೀಣ್ ರ್ಜೆಾಚೊ. ಹಿೆಂದಿ ಫಿಲಾಾ ೆಂತ್ ಏಕ್ ಗ್ಲೀತ್ ಆರ್ಸ: "में पल दो पल का शायर हुं . मैं पल दो पल का शायर हूँ . पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ ...वो भी एक पल का ककस्सा था, मैं भी एक पल का ककस्सा हूँ ... ಕಾಲ್ ಮಹ ಜಾ ಜಗ್ತಾ ರ್ ದುಸೊರ ಆಸಿ ಲ; ಫಾಲಾಾ ೆಂ ಪ್ರತ್ ಮಹ ಜಾ ಜಗ್ತಾ ರ್ ಆನೆಾ ಕಿ ಆಸಾ ಲ! 4. ತುಕಾರ್ಚ ತಿತಿ ಮಹತಾ ಚೊ ಜವ್ನ್ ಘೆನ್ಕಾ: ಜಿಣ್ಗ ಇತಿಿ ಗಂಭಿರ್ ನೆಂ ಕ

40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪ್ಡೆಿ ಲಾಾ ವೆಳಾ ಉಟೊನ್, ಮಾತಿ ಪುಸುನ್, ಏಕ್ ಘಡಿ ಅಮುರ ಕ ಹಾಸೊ ದಿವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲನ್ ವಚೊೆಂಕ್ ಜಯ್. ಫಾಲಾಾ ೆಂಚೊ ದಿಸ್ಕ ಆರ್ಸ. ಟರ ೆಂಪಾ ವಿಷಯ್ಲ್ೆಂತ್ ರ್ಸೆಂಗೆಚ ಾ ೆಂ ತರ್, 71 ಮಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೀಕಾನ್ ತಕಾ ಮತ್ ದಿೀಲಾ. ತಕಾ ಆನಿ ತಚ್ಯಾ ನಿೀತಿೆಂಕ್ ಏಕಿ ಮ್ ತಿರಾರ್ಸಿ ರ್ ಮೆಳೆಂಕ್ ನ್ೆಂ. ಇತೆಿ ೆಂರ್ಚ ಕ ಪ್ಲಾಾ ಕ್ ಆನಿ ತಚ್ಯಾ ನಿೀತಿೆಂಕ್ ಚಡ್ ಲೀಕಾನ್ ವಿೆಂಚ್ಯಿ ೆಂ. ಚ್ಯರ್ ವಹ ರ್ಸಾೆಂ ಉಪಾರ ೆಂತ್, ಪ್ರತ್ ಎಕ್ ಸಂದಾರ ಪ್‍ಸ ಆರ್ಸ. ಹೆೆಂ ಸತ್ ಮಾೆಂದಾಿ ಾ ರ್, ಸಲ್ಾ ಣ್ಗೆಂ ಜಿೀಕ್ ಜವ್ನ್ ಬದುಿ ೆಂಕ್ ರ್ಸಧ್ಯಾ ! ಕತೆಿ ಶಿೆಂ ಬ್ರಜೆ್ ರ್ಸೆಂ ಚಲ್ವ್ನ್ ವೆಲಾಿ ಾ , ಲಕಾಾ ಣ್ ಸೊಸುನ್ bankrupt ಜಲಾಿ ಾ ಟರ ೆಂಪಾಕ್ ಕತೆೆಂ ಹೆೆಂ ಕಳಿತ್ ನ್ೆಂ? 5. Be a good loser: ಬರಾಾ ಸೊಾ ಟ್ಾಸ್ಕಮನ್ಚಿ ಓಳಕ್ ಹಿ. ಸಲ್ಾ ಣ್ಗೆಂ ಖ್ಯಟಿ ಜವ್ನ್ ಘೆನ್ರ್ಸಾ ನ್ೆಂ, ಆಯ್ಲ್ಚ ಾ ದಿರ್ಸ ಪ್ರ ತಿಸಾ ಧಿಾ ಆಪಾೆ ಪಾರ ಸ್ಕ ಬರೆೆಂ ಖೆಳಾು ಮಹ ಣ್ ತಚಿ ಶಭಾಟಿ ಕಚಿಾ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಚರಿತೆರ ೆಂತ್ ಸಲ್ಾ ಲಾಿ ಾ ಫಿಜೆಾೆಂತಿೆಂನಿೆಂ ಭಾರಿರ್ಚ ಸೊಭಾಯ್ಲನ್ ಆನಿೆಂ ಮಯ್ಲ್ಾದೆನ್ ಪ್ದಿಾ ಸೊಡ್್ ದಿಲಾಾ . ತೆಂಚಿೆಂ "concession speeches" ಲೀಕ್ ಫರತ್ ಫರತ್ ಆಯಿ ತೆಂ ಆನಿೆಂ ಶಭಾರ್ಸಿ ಯ್ ದಿತ. 6. ಮುಕಾರ್ ಸರ್: ಗೊಲ್ಫ ಏಕ್ ನ್ಮೆೆ ಚೊ ಖೆಳ್. ಆಮಾಚ ಾ

ಸಮುದಾಯ್ಲ್ೆಂತ್ ಹೊ ಖೆಳ್ ಕಾೆಂಯ್ ವಿಷೇಸ್ಕ ಪ್ಸಂದೆಚೊ ನೆಂ. ಪೂಣ್, ಟರ ೆಂಪ್‍ಸ ಹೊ ಕೆನ್ ೆಂಯ್ಕೀ ಖೆಳನ್ ಆರ್ಸ. ತಚಾ ರ್ಚ ಗೊಲ್ಫ ಕೀಸ್ಕಾ ಆರ್ಸತ್ ಆನಿ ಹಾಾ ವವಿಾೆಂ ತಚಿ ಸಂಪ್ತಿಾ ಉಬೊ ಲಾಾ . ಕತಾ ಕ್? ಜರ್, ಏಕ್ ಪಾವಿಿ ೆಂ ಸಲ್ಾ ಲಿ ಖೆಳಾಘ ಡಿ ಪ್ರತ್ ಖೆಳೆಂಕ್ ಆಯ್ಲಿ ನ್ೆಂ, ತರ್ ತಚಿ ಜೊೀಡ್ ಖಂಯ್ ವಚ್ಯತ್? ಫಾಲಾಾ ೆಂಚೊ ದಿೀಸ್ಕ ಮಹ ಜೊ, ಆಯ್ಲಚ ದುರ್ಸರ ಾ ಚೊ ಮಹ ಣ್ ಖೆಳಾಘ ಡಿ ಪ್ರತ್ ಪಾಟೆಂ ಯ್ಲತ. ಟರ ೆಂಪ್‍ಸ 2020 ನೆಂ ತರಿಾ ೀ ಟರ ೆಂಪ್‍ಸ 2024 ರ್ಸಧ್ಯಾ ಆರ್ಸ. ಮಯ್ಲ್ಾದೆನ್ ಸೊಡ್್ ಗೆಲಾಾ ರ್, ಬೈಡೆನ್ ತಸೊಿ "ವಹ ಡ್ ಕಾಳಾೊ ಚೊ" ಮನಿಸ್ಕ ಟರ ೆಂಪಾಚೊಾ ಯ್ಲದೊಳಚ "ವಾಯ್ಿ ಕನ್ಾ ಾ" ಭಗುಾ ೆಂಕ್ ಪುರ. ತಕಾ ಮುಕಾಿ ಾ ಜಿಣ್ಗಯ್ಲೆಂತ್ "ಕಡಿಾ ೆಂಕ್ರ್ಚ" ವೆಚಿ ಘಜ್ಾ ಪ್ಡಿಚ ನ್ೆಂ. ಉಳಾಿ ಾ ೆಂ ವಾಟೆೆಂ ಥವ್ನ್ " ನಿೀಟ್ ವಾಟೆನ್ ತಕಿ ಉಕುಿ ನ್ ಚಲೆಂಕ್ ತಕಾ ಅನೆಾ ೀಕ್ ಚ್ಯನ್ಾ ಮೇಳೆಂಕ್ ರ್ಸಧ್ಯಾ ಆರ್ಸ. ದೆಕುನ್, ಪೈಲೆೆಂ, ಸಂಪಾದಕೀಯ್ಲ್ೆಂತ್ ಓಟಿ ನ್ ಬಾಬಾನ್ ರ್ಸೆಂಗೆಿ ಲಾಾ ಪ್ರಿೆಂ, "ಟರ ೆಂಪ್‍ಸ, ಪಟಿ ಬಾೆಂದ್ ಆನಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ಕ ಸೊಡ್".

(ಬರವಿ : ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾತ್ಸ) 41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

****


*ಜೀಗ ಜಲ್ಪಾತ*

ಭಾರತ ದೇಶೆಂತು , ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕ ರಾಜಾ ೆಂತು , ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕ ಜಿಲೆಿ ೀೆಂತು ಕಾಯ್ಕೆಂ ನ್ ಕಾಯ್ಕೆಂ ಖ್ಯಟಯತ್ ಆರ್ಸಾ . ಜರ್ತಾ ರಟದಾ ಜೊೀರ್ ಜಲ್ಪಾತ ಆಮೆಿ ಲ್ ಉತಾ ರ ಕನ್ ಡ ಜಿಲೆಿ ಚ ಸರ ಷ್ಿ ಸೆಂದಯ್ಲ್ಾಚ show piece ಜವಾ್ ರ್ಸಾ . ಕೆನಡಾ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾಚ ಸರಹದಿಿ ರಿ " ನಯ್ಲ್ರ್ರಾ ಫಲ್ಾ " ಆಟಾ ಲಾಾ ವರಿ ಶಿವಮ್ಜಗ್ತಿ ಆನಿ ಉತಾ ರ ಕನ್ ಡ ಜಿಲೆಿ ಚ ಸರಹದಿಿ ರಿ " ಜೊೀರ್ ಪೀಲ್ಾ " ಆರ್ಸಾ . ದೊನಿ್ ನ್ಮಾೆಂಕತ ಜವಾ್ ರ್ಸಾ ತಿ.

ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತೆಂತು ಲ್ ಮಹತಾ ಚಿ ಘಟನ್ ವನವಾರ್ಸೆಂತು ಘಡಲೇತಿ. ರಾಮಾಯಣೆಂತು ಟೀತಪ್ಹರಣ ಜಲೆಿ ೆಂ. ರಾಮ , ಲ್ಕ್ಷಾ ಣ ತಿಕಾಿ ಸೊದಿಿ ತ ರಾನ್್ ೆಂತು , ವನ್ೆಂತು ಫಿತಾಲೆ. ಏಕ ಕಡೆನ ತೆಂಕಾ ತನ ಲಾರ್ತ. ರಾಮ ಜಮೀನಿೆಂತು ಬಾಣಮಾನುಾ ಕುೆಂಡ ತಯ್ಲ್ರ ಕತಾ. ತಾ ಕುೆಂಡಾೆಂತುಲಾಾ ನ ನದಿ ಜನ್ಾ ಯೇತಾ . ಬಾಣ ಮಾನುಾ ತಯ್ಲ್ರ ಜಲಿಲೆ ಕುೆಂಡಾಕ " ಅೆಂಬು ತಿೀಥಾ " ಮಹ ಣತತಿ. ತೆೆಂ ತಿೀಥಾ ಶಿವಮ್ಜಗ್ತಿ ಜಿಲೆಿ ೆಂತುಲ್ ತಿೀಥಾಹಳಿು ತಲೂಕಾೆಂತು

42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆರ್ಸಾ . ತಾ ಚ ತಿೀಥಾೆಂತುಲಾಾ ನ ಜನ್ಾ ಆಯ್ಕಲ್ ನದಿಕ " ಶ್ರಾವತಿ " ಮಹ ಣತತಿ.

ಇರೀದೊರ ಳಗೆ ಒಮೆಾ ನ್ೀಡ ಜೊೀಗ್ತದ ಗುೆಂಡಿ.

ಕನ್ ಡಾೆಂತು ಅೆಂಬು ಮಹ ಳಾಾ ರಿ ಬಾಣ ; ಶ್ರ ಮಹ ಳಾಾ ರಿ ಬಾಣ. ಬಾಣ ಮಾನುಾ ಜನ್ಾ ಆಯ್ಕಲ್ ದಿಕೂನ ತಾ ನದಿಕ ತೆೆಂ ನ್ವ ಶೀಭಾಾ .

ಮನುಷಾ ಜವು್ ಜನ್ಾ ಯೇವು್ ಕಸಾ ಕಸಾ ನೆ ಪ್ಳೈಲೆೆಂ , ಮರೀ ಪ್ಯಾೆಂತ ಸಂರ್ಸರಾೆಂತು ತಪ್ತರ ಯ ಆಟಾ ಲೇಚಿ , ಮತಾನ್ ಕಸಾ ನೇ ಬೈಲಾ ಗ್ತಡಿೀರಿ ಭೀನುಾ ವಹ ನ್ಾ ತೆಂ , ಜಿೀವ ಆಸಾ ನ್ ಏಕಪಂತ ಪಳನು ಯ್ಲೀ (ಗುೆಂಡಿೆಂತು ಪಡ್ಲ್ಚ ) ಜೊೀರ್ ಜಲ್ಪಾತ.

ಅೆಂಬು ತಿೀಥಾೆಂತು ಜನ್ಾ ಯೇವು್ , ಸಹಾಾ ದಿರ ಚ ರ್ಸನ-ಹೊೀಡ ಗುಡೆಯ ೆಂಕ ಪ್ರ ದಕಷ ಣ ಘಾಲ್ , ಶ್ರವೇಗ್ತನ ವ್ಲಹ ೆಂವತ ಶ್ರಾವತಿನ ಏಕದಮ್ 900 ಫೂಟ ಸಕಿ ಲ್ ಗುೆಂಡಿೆಂತು ಉಡಿ ಮಾಲಿಾ. ಆನಿ ಏಕ ವಿಶ್ಾ ವಿಖ್ಯಾ ತ ಜಲ್ಪಾತ ನಿಮಾಾಣ ಜಲಿ . ಹೊ ಜಲ್ಪಾತ ಜೊೀಗ್ಲಮಠ ಗ್ತೆಂವೆಚ ಲಾಗ್ಲಿ ಉಚ್ಯಾ ಾದಿಕೂನ , " ಜೊೀರ್ ಜಲ್ಪಾತ " ಮಹ ಳಿಲ್ ನ್ವಾನ ಪ್ರ ಟದಾ ಜಲಿ . ಉೆಂಚಿೆಂತು ಜಗ್ತೆಂತು ದುಸರೆ ಕರ ಮಾೆಂಕಾರಿ ಆರ್ಸಾ .

ವಿದುಾ ತಾ ಶ್ಕಾ ಉತಾ ದನೆಕ ಲಿೆಂರ್ನಮಕಿ ೆಂತು ಶ್ರಾವತಿಕ ಡೆಮ್ ಬಾೆಂದೊಿ . ಅಟಾ ೆಂ ಜವು್ ಹಾಾ ಜಲ್ಪಾತಚ ರುಬಾಬ ಪೈಲೆವರಿ ನ್. ಪಾವಾಾ ಡಿೆಂತು ಅತಿವರ ಷ್ಿ ೀನ ಧರಣ ಭ್ಲಾಾ ಾರಿ , ಗೇಟ ಉಘಡೂನ ಉದಾಕ ಸೊಡತತಿ. ತೆನ್್ ಜಲ್ಪಾತಚ ನಿಜರೂಪ್ ಪಳವೇತ. ಹಾಾ ಸರ ಷ್ಿ ೆಂತು ಮಾಧಯಾ ಆರ್ಸಾ . ಸೆಂದಯಾ ಆರ್ಸಾ . ಆನಿ ಸೂಕ್ಷಾ ದರ ಷ್ಿ ೀನ ಪ್ಳೈಯ್ಲ್ಿ ಾ ರಿ ವಿಜಾ ನ ಭಿ ಆರ್ಸಾ .

ವೆನಿಜುವೇಲಾೆಂತುಲ್ " ಏೆಂಜಲ್ಾ ಪೀಲ್ಾ " ಪ್ರ ಥಮ ಕರ ಮಾೆಂಕಾರಿ ಆರ್ಸಾ ೆಂ. ಜೊೀರ್ ಜಲ್ಪಾತ ಪಳನು ಪ್ರ ಟದಾ ಕನ್ ಡ ಕವಿ ಮೂಗುರ ಮಲ್ಿ ಪ್ಾ ಮಹ ಣತ ಮಾನವನ್ಗ್ಲ ಹುಟಿ ದ ಮೇಲೆ ಏನೇನ ಕಂಡಿ ರ್ಸಯ್ಲೀತನಕ ಸಂರ್ಸರದೊಳಗೆ ಗಂಡಾಗುೆಂಡಿ ಹೇರಿಕೆಂಡ ಹೊೀಗೊೀದಿಲ್ಿ ಸತಾ ರ್ ಬಂಡಿ

ಮೈಸೂರ ರಾಯ್ಲ್ಲ್ ದರಬಾರಾೆಂತು ದಿವಾನ ಜವಾ್ ಟಲ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಎಮ್. ವಿಶಾ ೀಶ್ಾ ರ ಯ್ಲ್ಾ ಲ್ ದಿವಾ ದರ ಷ್ಿ ೆಂತು ಹಿೀ ಅಪಾರ ಜಲ್ಶ್ಕಾ , ವಿದುಾ ತಾ ಶ್ಕಾ ೆಂತು ಪ್ರಿವತಾನ ಕೀಚಾ ವಿಚ್ಯರ ಆಯ್ಲಿ . ತಣ ಶ್ರಾವತಿಕ ಧರಣ ಬಾೆಂದೊಿ . ತೆನ್್ ೆಂಚ್ಯಾ ನ ಜೊೀರ್ ಜಲ್ಪಾತ ಭಾಗ್ಗಿ ನ ಗೆಲಿ . ವೈಶಖ್ಯೆಂತು ತಮೀ ಬರಗ್ತಲ್ ಪಿೀಡಿತ ಪ್ರ ದೇಶೆಂತುಲ್

43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಡಕುಳಿ ಮನ್ಶ ೆಂವರಿ ದಿಸಚ್ಯಾ ಲಾಗೊಿ . ತೆನ್್ ಜಲ್ಪಾತಕ ಪ್ಳೈಲಾಾ ರಿ ಆಮೆಿ ಲ್ ದೊೀಳೆೆಂತು ಉದಾಕ ಯೇತಾ . ಆಮೆಿ ಲ್ ದೇಶೆಂತು ಬ್ರರ ಟಷ್ಟನಿ ರಾಜಾ ಕತಾನ್ , ವಾಯಾ ರಯ್ ಜವಾ್ ಟಲ್ ಲಡಾ ಕಜಾನ್ (ಇ.ಸ 1902) ತು " ಜೊೀರ್ ಜಲ್ಪಾತ " ಪಳಚ್ಯಾ ಕ ಆಯ್ಕಲ. ತ ಇತಿ ಖುಷ್ ಜಲಿ ಕೀ...ತಣ ಸರಕಾರಾಕ ಏಕ ನಹ ಯ್ಕೆಂ , ದೊೀನಿ ನಹ ಯ್ಕೆಂ , ತಿೀನ ವಿನಂತಿ ಪ್ತರ ಬರೈಲೆ ಖಯ್ಕೆಂ ! ತಾ ಪ್ತರ ೆಂತುಲ್ ಮಜಕೂರ, " ಖಂಚೇ ಕಾರಣನ ಹೊ ಜಲ್ಪಾತ ನ್ಶ್ ಜವಚ್ಯಾ ಕ ದಿವಚ್ಯಾ ನ್. ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾ ದನೆಕ ಧರಣ ಬಾೆಂಧೂನ , ಉದಾಕ ಅನಾ ಕಾರಣಕ ವಾಫಚ್ಯಾ ಾ ನ್. " ತಗೆಲ್ ಅನ್ಾ ನ ಅಗ್ಲಿ ಖರೆ ಜಲಿ . ಜೊೀರ್ ಜಲ್ಪಾತ ಫೀರ ಇನ್ ವನ್ ಜವಾ್ ರ್ಸಾ . ಬರ ಹಾಾ ವರಿ ಚ್ಯರಿ ತೆಂಡ ತಕಾಿ . ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕ ತೆಂಡಾಕ ಏಕೇಕ ನ್ೆಂವ ಆರ್ಸಾ . ರಾಜ , ರೀರರ್ , ರಕೆಟ್ , ರಾಣ್ಗ. ಸರ್ಳಾಾ ೆಂತು ಹೊೀಡ , ದಾವದಿಕಾ ಚ್ಯಾ ನ ಪ್ಯ್ಲ್ಿ , ಥರೂ ದಿಸೊಚ , ರಾಜ. ತಕಾಿ ಲಾಗ್ಗನ ಊೆಂಚಿ ಕಮಾ ಪ್ಣ ಭ್ಯಂಕರ ಆಭ್ಾಟ ಕತಾಲ ರೀರರ್.

ತಿಸರೇಚೊ ಫೀರ್ಸಾನ ಸರಳ ಸಕಿ ಲ್ ಪ್ಡತ, ತಕಾಿ ರಕೆಟ್ ಮಹ ಣತತಿ. ಸರ್ಳಾಾ ೆಂತು ನ್ಜಕ, ವೈಯ್ಲ್ಿ ಾ ೆಂನ ರ್ಸವಕಾಶ್ ಜವಾಲಿಲಾಾ ವರಿ , ಪಾತಾ ರಾ ಆಧಾರ ಘೇತ , ಬಳಕತ ಸಕಿ ಲ್ ದೆೆಂವಿಲಾಾ ವರಿ ದಿರ್ಸಾ ತಿೀ ರಾಣ್ಗ. ಪ್ನ್್ ಸೇಕ ವಷ್ಟಾ ಮಾಕಷ ಹಾೆಂವೆ ಜಲ್ಪಾತ ಪ್ಳೈಲ್ ತೆನ್್ ಬರೀನ ದವಲಿಾ ಚ್ಯರೀಳಿವಷ್ಟಾಕಾಲ್ ರೌದಾರ ವತರ ಸುೆಂದರ ರಾವಣ ರೂಪ್. ನಿಜಾನ ಪ್ರ ದೇಶ್ ರ್ಜಾನೇನ ಆಮಾಿ ೆಂ ಕತಾ ಭ್ಯಭಿೀತ. ಆತಾ ೆಂ ತೆೆಂ ರಾವಣರೂಪ್ , ತಿೀ ರ್ಜಾನ್ ಪಾವಾಾ ಡಿೆಂತು ಝೀರ ಪಾವುಾ ಪ್ಡಿೀಲ್ತೆನ್್ , ಧರಣ ಭೀನುಾ , ಒವರ ಫಿ ೀ ಜಲಿಲ್ ತೆನ್್ ಪಳವೇತ. ಇತರ ದಿವಸ ಆಸಾ ಮಹ ಳಾಾ ರಿ ಆರ್ಸಾ , ನ್ ಮಹ ಳಾಾ ರಿ ನ್. ಜನವರಿ , ಫೆಬರ ವರಿೆಂತು ಗೆಲಾಾ ರಿ , ಹಜರ-ಬಾರಾೆಂಯ್ಕಶ ಮೆಟಿ ೆಂ ದೆೆಂವು್ , ಸಕಿ ಲ್ ಗುೆಂಡಿೆಂತು ಬಸೂನು ಲಾಗ್ಲಿ ಚಾ ನ ಜಲ್ಪಾತ ಪಳವೇತ. ದೆೆಂವಾ ನ್ ಕಾಳಜಿ ಘೇವಾಿ . ಕತಾ ಕ ಕೀ...ಮಹ ಳಾಾ ರಿ , ತಿೆಂ ಮೆಟಿ ೆಂ ಮಹ ಳಾಾ ರಿ ಮಾಳೆಮೆಟಿ ೆಂ ನಹ ಯ್ಕೆಂ. ಹೆಜೆೊ ಖಯ್ಕೆಂ ದವತಾತಿ ಮಹ ಳಿಲ್ ಕಡೆನ ಪೂಣಾ ಲ್ಕ್ಷ ದವ್ಲೀಕಾಾ. ಕಸಾ ನೆ ಲ್ಕ್ಷದಿೀವು್ ಪಳಚ ಆಸಲಾಾ ರಿ , ಏಕ ಕಡೆನ ಟಾ ರ ರಾಬೂನ ಪಳಕಾ. ಸಕಿ ಲ್ದೇವು್

44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವೈಯ್ಕೀಾ ಯೇನ್ಪ್ಡೆನ , ತುಮೆಿ ಲ್ ಆೆಂಗ್ತೆಂತುಲಿ ಶ್ಕಾ ಆನಿ ತಾ ಶ್ಕಾಚ ತಕತ್ ತುಮಾಿ ೆಂ ಸಾ ಷಿ ಕಳತ. ಜೊೀಗ್ತೆಂತು ಪ್ರ ಥಮ ಜಲ್ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾ ದನ್ ಘಟಕಾಚ ಉದಾಘ ಟನ್ , ಶಿರ ೀ ಜಯಚ್ಯಮರಾಜೇೆಂದರ ಒಡೆಯರಾಲ್ ಹಾತಾ ನ (30-1-1948) ಜವಾಚ ಟಾ ಲೆೆಂ. ದುದೈಾವಾನ ತಚ ದಿಸ ಮಹಾತಾ ಗ್ತೆಂಧಿಲ್ ಹತಾ ಜಲಿಿ . ಕಾಯಾಕರ ಮ ರದಿ ಕಚಾಪ್ಳೆು ೆಂ. ನಂತರ ಫೆಬುರ ವರಿೆಂತು ತ ಕೆಲಿ . ತಾ ಹಾಯ್ಲಯ ರೀ ಇಲೆಕಿ ರಕ ಪರ ೀಜೆಕಾಿ ಕ ಮಹಾತಾ ಗ್ತೆಂಧಿಲ್ ನ್ೆಂವ ದವಲೆಾೆಂ. " ಜೊೀರ್ ಜಲ್ಪಾತ " ಪಳಚ್ಯಾ ಕ ಏಕ ದಿಸ ಲಾರ್ಾ ಲ. ಮೈಸೂರ ಬಂರ್ಲಾ , ಬ್ರರ ಟಷ್ ಬಂರ್ಲಾ ಪಳಚ್ಯಾ ಕ ತಿೀನಚ್ಯರ ಕ.ಮೀ ಚಲ್ತ ವ್ಲೀಚಕಾ. ಒಟೊೀ ಮೆಳಾಾ .

ಟೆಂಗ್ತಪುರ ಪ್ರ ವಾಸೊೀದಾ ಮಾ ಖ್ಯತಿರ , ಕರ ತಕ ಪ್ರ ವಾಟ ಕೇೆಂದರ ನಿಮಾಾಣ ಕೀನುಾ , ಹಜರೀೆಂ ಕೀಟ ರೂ. ಕಮೈತ. ಆನಿ ಆಮೆಿ ಲ್ ದೇಶೆಂತು ನಿಸಗ್ತಾನ ನಿಮಾಾಣ ಕೆಲಿಲ್ ಹಜರೀೆಂ ಪ್ರ ವಾಟ ಕೇೆಂದರ ಊನುಾ ತಜೆೊ ಕಮಾ ತಾ ಆಮಾಿ ೆಂ ಕಳಾ್ . " ಜೊೀರ್ ಜಲ್ಪಾತ " ಬದಿ ಲ್ ಪೇಪ್ರಾೆಂತು , ಮಾಟಕಾೆಂತು , ಛಾಪೂನ ಆಯ್ಕಲ್ ವಾಚೂಚ ಚಕೆಂತ , ಟ.ವಿ ರಿ ದಾಕೈಲ್ ಭೆಂವಿಯ ಕಾಯಾಕರ ಮಾೆಂತು ಪಳಚಕೆಂತ ಏಕ ಪಂತ ಪ್ರ ತಾ ಕ್ಷ ವ್ಲಚೂಚ ನ ಪ್ಳಯ್ಲ್. ದುಸರೆ ಪಂತ ತುಮಾ ಆನಿ ಚ್ಯರ ಲೀಕಾೆಂಕ ದಾಕಿ ೀಚ್ಯಾ ಕ ಘೇವು್ ವತಾ ತಿ. ಕಾರಣ ಆನಂದ ಕತಿ ವಾೆಂಟತ ತಿತಿ ವಾಢತ.

ಥಯ್ಕೆಂ ಗೆಲಾಾ ರಿ ರ್ಸತ-ಆಠ ಪೆಂಯಿ ಾ ಆರ್ಸಾ ತಿ. ಏಕೇಕ ಕಡೆನ ರಾಬೂನ ಪ್ಳೈಯ್ಲ್ಿ ಾ ರಿ , ಜಲ್ಪಾತಚ ವೆರ್ ವೆರ್ಳೆೆಂ ರೂಪ್ ದಿರ್ಸಾ . - ಪ್ದಮ ನಾಭ ನಾಯಕ ಫೀಟೊೀರ್ರ ಫಿ ಛಂದ ಆಟಾ ಲಾಾ ನಿ ( ಡೊೊಂಬಿವಲಿ) ಮುದಾಿ ೆಂ ವ್ಲೀಚಕಾ. ------------------------------------------------------------------------------------------

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದ ೋನ್ ಹಜಾರಾಾಂಕ್ ರ ೋಾಂವ್ ಮಹ ಜ ಬಾಯ್ಲಿ ಸಂಗ್ಲೆಂ ಟ. ವಿ. ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಪ್ಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಜಚ ಪ್ಟೊ ' ಟೊಮ ' ಯ್ಕೀ ಭಾರಿೀ ಹುಶರ್ ಜಲಾ. ಯ್ಲೀರ್, ಸಂದಶ್ಾನ್ೆಂ ಕತಾ... ಆತ'ತೆಂ ತಕಾ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾೆಂ ಧ್ರ್ಸಾ ತ್. ದೆಕುನ್ ತ ಯೇವ್ನ್ ಮಹ ಜಿ ತಕಿ ಖ್ಯತ... ವಾಹ ಳಾಯ್ಲನ್ ಮಾತಿ ಕೆಲೆಿ ಬರಿ... ಕೀರಾನ್ ಪೇರ್ ಚ್ಯಬ್ ಲೆಿ ಬರಿ... ಪೀರ್ ಸಕಾಳಿೆಂಚೆಂ ವಾಕೆಂಗ್‍ಲ್ ಜವ್ನ್ ಪೇಪ್ರ್ ವಾಚಾರ್ಚ...ಹಾೆಂವ್ನ ಇಲಿ ನಿರಾಳ್ ಜಲಿ ೆಂ. ಬಾಲ್ಿ ನಿಚ್ಯ ಕದೆಲಾರ್ ಬರ್ಸಾ ನ್ ಟೊಮ ಹಾಜಿರ್... ' ಅಳೆಯ್ಲ್.. ತುಜೆಲಾಗ್ಲೆಂ ಥಡಿೆಂ ಸವಾಲಾೆಂ ವಿಚ್ಯತಾೆಂ. ಸವಾಲಾೆಂ ಸುಲ್ಭ್ ಅರ್ಸತ್. ಸವಾಲಾೆಂತ್ ಜಪಿಕ್ ಹಿೆಂಟ್ ಯ್ಕೀ ಆರ್ಸ... ತಕಿ ಖರ್ಚಾ ಕನ್ಾ

ರ್ಸಕಾ ಜಪ್‍ಸ ದಿಲಾಾ ರ್ ತುೆಂ ಬುದಾ ೆಂತ್... ನ್ ತರ್ ಬುದುಿ ...' ಗುದುಿ ಮಾಲೆಾ ಬರಿ ಕಡಕ್ ಉಲಣೆಂ. ಎಮ್. ಟ ಬರಿ ರ್ಸಿ ಯ್ಿ ಕರಿತ್ಾ ಟೊಮ ಆೆಂಗ್‍ಲ್ ಹಾಲ್ಯ್ಲ್ಾ ಲ. ಹಾೆಂವೆೆಂ ಕತಾ ಕ್ ಪ್ಟ್ಲ್ಾ ಮುಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಜಯ್ಲೊ ? ಹಾೆಂವೆೆಂ ಮಹ ಳೆೆಂ ' ಜಯ್ಾ ... ವಿಚ್ಯರ್..." ಕೀನ್ ಬನೇಗ್ತ ಕರೀಡ್ ಪ್ತಿೆಂತ್ ಬ್ರಗ್‍ಲ್ ಬ್ರ ಭಾಶನ್ ಟೊಮ ಆಯ್ಲಾ . ' ಹಾೆಂವ್ನ ಥಡಿೆಂ ನ್ೆಂವಾೆಂ ವಿಚ್ಯತಾೆಂ...ರ್ಸಕಾ ಜಪ್‍ಸ ದಿಲಾಾ ರ್ ಪಾಸ್ಕ ನ್ ತರ್ ನ್ಪಾಸ್ಕ... ಮಹ ಜೆೆಂ ಪ್ಯ್ಲಿ ೆಂ ಸವಾಲ್ ಆತೆಂ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್...

46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


' ಹಾಾ ನ್ೆಂವಾೆಂತ್ ಸಂಧಾನ್ ಆರ್ಸ.. ಜಿೀವ್ನ ಯ್ಕೀ ಆರ್ಸ..ಕತೆೆಂ ತೆೆಂ ನ್ೆಂವ್ನ? ' ' ಭಾರಿೀ ಸುಲ್ಭ್... ರಾಜಿೀವ್ನ ' ' ರ್ಸಕಾ ಜಪ್‍ಸ ' ' ಚಂದಾರ ಕ್ ತಳ್ ಪ್ಡೆಚ ೆಂ ಏಕ್ ನ್ೆಂವ್ನ ರ್ಸೆಂಗ್‍ಲ್...?'

' ಗೆರ ೀಟ್... ಹೊ ಅೆಂತರಾಷ್ಿ ರೀಯ್ ಮಟ್ಲ್ಿ ರ್ ನ್ೆಂವಾಡಿಿ ೀಕ್. ವಿಶ್ಾ ಸಂರ್ಸಾ ಾ ೆಂತ್ ಉಲ್ಯ್ಕಲಿ ಆಟಲ್ ಬ್ರಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯ್' ' ವಾಹ ವ್ನ.. ತುೆಂ ಬರ ಹುಶರ್ ಆರ್ಸಯ್... ರ್ಸಕಾ ಜಪ್‍ಸ.. ಕೀಪ್‍ಸ ಇಟ್ ಅಫ್..' ' ಮುಕೆಿ ೆಂ ಸವಾಲ್ _ ಹಾಾ ಮನ್ಶ ಾ ಕ್ ವಿಮಾನ್ ಸೊಡೆಂಕ್ ಗೊತುಾ ನ್.. ನ್ೆಂವ್ನ ತಶೆಂರ್ಚ ಆರ್ಸ.. ಕೀಣ್ ತ?'

' ಇೆಂದಿರಾ' ' ಕರೆಕ್ಿ ..'

' ತ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಯ್ಲಿ ಟ್' ' ಆಮಾಚ ಾ ಜಿಲಾಿ ಾ ಚೆಂ ನ್ೆಂವ್ನ ಆಸೊಚ ಏಕ್ ರಾಜಕಾರಣ್ಗ ಆರ್ಸ. ತಚೆಂ ನ್ೆಂವ್ನ ಕತೆೆಂ?' ' ಡಿ. ಕೆ. ಶಿ. ' ' ವಾಹ ರೇ ವಾಹ .. ರ್ಸಕಾ ಜಪ್‍ಸ. ಅನೆಾ ೀಕ್ ಸವಾಲ್ ಆತೆಂ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್.. ' ಕರ ಷ್ಟೆ ಚೆಂ ನ್ೆಂವ್ನ ಆರ್ಸ.. ಪುಣ್ ಹೊ ಕೆದಾಳಾಯ್ ವ್ಲಗೊರ್ಚಚ ಆರ್ಸಾ .. ಕೀಣ್ ಹೊ?' ಹಾೆಂವೆೆಂ ತಕಿ ಖಪುಾೆಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆೆಂ.. ಸಟ್ಿ ಕನ್ಾ ಉಗ್ತಯ ಸ್ಕ ಆಯ್ಲಿ . ಹಾೆಂವೆೆಂ ಮಹ ಳೆೆಂ ' ಮಾವ್ (ಮನ್) ಮ್ಜೀಹನ್ ಟೆಂಗ್‍ಲ್..' ' ಕರೆಕ್ಿ ಜಪ್‍ಸ.. ಪಾಲಿಾಮೆೆಂಟ್ಲ್ೆಂತ್ ಕವಿತಮಯ್ ಭಾಷಣ್ ಕಚೊಾ ಮಹಾನ್ ಮನಿಸ್ಕ ಕೀಣ್? '

'ವೆರಿ ಗುಡ್...' ಅಪುಬಾಾಯ್... ಮ್ಜಗ್ತಚ್ಯೆಂನ್... ತುಮೆಂ ಸವಾಾೆಂ ಜಣೆಂತ್ ... ಆಮಾಚ ಾ ಗ್ತೆಂವಾೆಂತ್ ಪಾವ್ನಾ ಯ್ಲತ... ನಹ ೆಂಯ್ಲ ವಾಹ ಳಾಾ ತ್.. ದಯ್ಲಾ ಆರ್ಸ..ಪಿಯ್ಲೆಂವ್ನಿ ಮಾತ್ ಉದಾಕ್ ನ್... ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಶಿೀ ಬರ ೀಕ್.. ಪ್ರತ್ ತುಮೆಚ ಮುಕಾರ್ ...' ಮಹ ಣೊನ್ ಟೊಮ ಪಾೆಂಯ್ ಉಕುಿ ೆಂಕ್ ಗೆಲ. ' ಪಿಸೊ ಟೊಮ... ನಹ ೆಂಯ್ ಆರ್ಸ.. ರೇೆಂವ್ನ ಆರ್ಸ... ವಿೀಸ್ಕ ಪಂಚಿಾ ೀಸ್ಕ ಹಜರ್ ದಿಲಾಾ ರಿೀ ರೇೆಂವ್ನ ಮೆಳಾನ್.. ' ಹಾೆಂವ್ನ ಬಡಭ ಡಾಾ ನ್ ಮಹ ಜೆೆಂ ಅರ್ಾೆಂ ಆೆಂಗೆಿ ೆಂ ಬಾಲ್ಿ ನಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ ೆಂ. ಟೊಮಯ್ಕೀ ಪಾವ್ಲಿ ... ತಿಕಾ ಪ್ಳೆತನ್ ಟೊಮ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಹುಶರ್ ಜಲ... ' ಪ್ರತ್ ಸವಾಲಾೆಂ ಸಂಗ್ಲೆಂ ಹಾೆಂವ್ನ ಟೊಮ..'

47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


' ಮುಕೆಿ ೆಂ ಸವಾಲ್... ದೊೀನ್ ಹಜರ್ ರುಪಾಾ ೆಂಕ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ತಿ ರ್ ರೇೆಂವ್ನ ಹಾಡ್್ ದಿತೆಂ ಮಹ ಳು ಸಂಸದ್ ಕೀಣ್?'

ಹಾೆಂಗ್ತಚೊ ಟೊಮ..' ಮಹ ಜಿ ಬಾಯ್ಿ ಬೊಬಾಟಿ .. " ತಾ ಕಟೀಲಾಚೆಂ ಪಿಟೀಲ್ ಹಾೆಂಗ್ತ ವಾಜಯ್ಲ್್ ಕಾ.. ನಿಕಾಳ್.." ಟೊಮ ಶಿಮಿ ಪಂದಾೆಂ ಘಾಲ್್ ವಚೊನ್ ಪ್ಯ್ಾ ಬಸೊಿ . ಹಾೆಂವೆೆಂ ತಕ್ಷಣ್ೆಂರ್ಚ ಕಟೀಲಾಕ್ ಫೀನ್ ಕೆಲೆೆಂ... " ದೊೀನ್ ಹಜರಾೆಂಚಿ ರೇೆಂವ್ನ.."

ತಕ್ಷಣ್ ಜಪ್‍ಸ ಆಯ್ಕಿ . ' ನಿೀವು ಕರೆ ಮಾಡವ ವಾ ಕಾ ವಾಾ ಪಿಾ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಿೆಂದ ' ತುೆಂ ತೀೆಂಡ್ ಧಾೆಂಪ್‍ಸ ಆನಿ ಚಲ್ ಹೊರಗ್ಲದಾಿ ರೆ...' ------------------------------------------------------------------------------------------

ಫ್ರಿ ದ್ ವ. ಜೆ. ಮಿನೇಜಾಚಾೆ ಮಾನಾಕ್ ಎಕೆ ಘಡಿಯಕ್ ಆಘಾತಾನ್ ಮತ್ ಕಾಳೊಕಾೊಂತ್ ರೊಂವಡಿೊ . ದುಸೆಿ ಘಡಿಯ ಹಾೊಂವೊಂ ಬೀವ್ ಚಡ ಪ್ಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ೊ ೆ ಹಾೆ ಅಪ್ರಿ ಪ್ ವೆ ಕಿತ ತಾವ ಚಾೆ ಪಾದಾಿ ೆ ಬಾಚ್ಯೊಂ ರಂಗಾಳ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಚಿತಿ ಣ್ ಮತ್ರ ಪ್ಡಾದ ೆ ರ್ ಪಾರ್ಯೊ ಮಾರೊಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ೊ ೊಂ.

ಮಹ ಜಾೆ ಮ್ಗಾರ್ಚ ಮಿತ್ಿ ಪಾದಾಿ ೆ ಬ್ ವ. ಜೆ. ಮಿನೆಜ್ ದ್ವಾದ್ನ್ ಜಾಲಿೊ ಬೀವ್ ದುಖಾಭರಿತ್ ಖಬರ್ ರ್ಮಳಾತ ನಾ

ಮಹ ಜಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಚಡುಣ್ಯೊಂ ಸಳಾ ವರ್ಸೊಂಚಿ, ಹಾೊಂವ್ ಕಾಣಿಕ್ ಪ್ತಾಿ ರ್ಚ ಸ್ಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್್ ವಾವುಚಾೆ ಸ ಕಾಳಾರ್ ಚಿ. ಉಪಾಿ ೊಂತ್ 'ಮಿತ್ಿ ' ಪ್ತಾಿ ರ್ಚ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾತಚ್ ಆಮ್ಯ ಬಾೊಂದ್ ಚಡ ಘಟ್

48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಾಲ್ಲ. ಆಲ್ತ ಡಿ - ಪ್ಲ್ತ ಡಿ ಹೊಂ ಲ್ಲಕಾಮ್ಗಾಳ್ ಅೊಂಕಣ್ ತಾಣ್ಯ ಮಿತ್ಿ ಪ್ತಾಿ ರ್ ಬರೊೊಂವ್್ ಸುರ ಕೆಲೊಂ ಆನಿ ಹಾೆ ಅೊಂಕಣಾಚಾೆ ಹರೇಕ್ ಅಧ್ಯೆ ಯಾರ್ಚ ಪ್ಯೊೊ ವಾಚಿಿ ಹಾೊಂವ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ೊಂ. ಮಹ ಜೆರ್ ವರ್ತಸ ಪ್ಿ ಭಾವ್ ಘಾಲೊಂಕ್ ಸ್ಕ್ ಲೊ ೊಂ ಅೊಂಕಣ್ ಹೊಂ. ಫುಡ್ೊಂ ಬೀವ್ ಚಡ ಲ್ಲಕಾಮ್ಗಾಳ್ ಜಾಲೊಂ ಮಾತ್ಿ ನಹ ಯ್ ಹರ್ ಪ್ತಾಿ ೊಂನಿ ಅಸ್ಲಿೊಂಚ್ ಅೊಂಕಣಾೊಂ ಬರಯಶ ೊಂ ತಾಚ್ಯಲ್ಲ್ಗೊಂ ವನೊವ್ಣ್ಾ ೆ ಸ್ಯ್ ತ ಆಯೊೊ ೆ . ಮುೊಂಬಯ್ / ಬೊಂಗ್ಳು ರಾೊಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಪಾದಾಿ ೆ ಬ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಸ ಭೆಟೆಕ್ ಯತಾನಾ ಮಿತ್ಿ ದಫ್ತ ರಾಕ್ ಯೇನಾಶೊಂ ಪಾಟೊಂ ವಚನಾರ್ತೊ . ತಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಥಂಯ್, ಪ್ತಾಿ ೊಂ ಥಂಯ್ ಬೀವ್ ಗ್ಳೊಂಡಾಯರ್ಚ ಹುಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ . ಆಮಿ ತೇಗ್ ರ್ೊಂಗಾತಾೆ ೊಂನಿ ( ಹಾೊಂವ್, ವರ್ತರಿ ಆನಿ ರಿಚಿಯ ಕವಾತ ರ್) ಮಿತ್ಿ ಪ್ತಾಿ ೊಂತ್ ವಾವುಚ್ಯಸೊಂ/ ವ್ಣ್ದಾದ ಡ್ಯ ೊಂ ಪ್ಳೆತಾನಾ ರ್ತ ಪಗಳಾತ ಲ್ಲ ಆನಿ ಆಮಾ್ ೊಂ ಧಯ್ಿ ತಶೊಂ ಉತತ ೀಜನ್ ದ್ತಾಲ್ಲ. ಕಣ್ಯೊಂ ತರಿೀ ತಾಚಾೆ ಅಭಿಮಾನಿೊಂ ನಿ ತಾಚಾೆ ಖಚಾಸಕ್ ಆಸುೊಂ ಮಹ ಣ್ ದ್ಲೊ ಪ್ಯಶ ಆಮಾ್ ೊಂ ದ್ೀವ್್ , ತಾಚಾೆ ವಳ್್ ೊಂಚಾೆ ೊಂಚ್ಯ ವಳಾಸ್ ದ್ೀವ್್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ವಸ್ಸ

ಭರ್ ಪ್ತ್ಿ ಧ್ಯಡಾ ಮಹ ಣಾತ ಲ್ಲ. ಹಾೆ ಪಾಟ್ಲ್ೊ ೆ ನ್ ತಾಚ್ಯ ದೀನ್ ಉದ್ದ ೀಶ್ ಆಸೆೊ . ಏಕ್ ಆಮಾ್ ೊಂ ಆರ್ಥಸಕ್ ಮಜತ್ ದ್ೊಂವ್ಣ್ಯ , ದುರ್ಿ ೆ ನ್ ಹರಾೊಂಕ್ ವಾಚಾಿ ರೂಚ್ ಲ್ಲ್ಗೊೊಂವ್ಣ್ಯ . ಆೊಂಡುಿ ಡಿಕುನಾಹ ಆಮ್ಯ ರ್ೊಂಗಾತ್ರ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಉಪಾಿ ೊಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ ೊಂ ಆಮಾ್ ೊಂ ತಾಣ್ಯೊಂ ಬೊಂಗ್ಳು ರ್ ಸ್ಯ್ ತ ಆಪ್ಯ್ಲಲೊ ೊಂ. ಕಾಪುಚಿನ್ ಪಾಿ ದ್ೊಂಚಾೆ ರಾಜಾಜಿನಗರಾೊಂತಾೊ ೆ ಸ್ಚಿಯ ದಾನಂದಾೊಂ ತ್ ಆಮಾ್ ೊಂ ರಾವಾಿ -ಜೆವಾಿ ವವರ್ತ ಕರನ್ ಬೊಂಗ್ಳು ರಾೊಂತಾೊ ೆ ಥೊಡಾೆ ದಾನಿ ಆನಿ ಸಂರ್್ ೆ ೊಂ ಸ್ಶಸೊಂ ಆಪ್ವ್್ ವಹ ನ್ಸ ಆರ್ಮಯ ಕಶ್ಿ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಸ್ಮಾಜ ವ್್ ಜಾಯಾಿ ತಾೊಂ, ವಗಸಣ್ಯೆ ಎಕಾಿ ವ್್ ದ್ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಜೂನ್ ಜಿವ್ಣ್ ಆರ್. ಆಲ್ತ ಡಿ-ಪ್ಲ್ತ ಡಿ, ಪಾೊಂಪಾಳೆೊಂ, ರ್ೊಂಖೊವ್ ಹಾೆ ಬುಕಾೊಂಚ್ಯ ಛಾಪಾೆ ಕಾಮ್ ಸ್ಯ್ ತ ತಾಣ್ಯೊಂ ಮಹ ಜೆ ಹಾತ್ರೊಂ ದ್ಲೊ ೊಂ. ತಾಣ್ಯೊಂ ಮಿತ್ಿ ತಶೊಂ ಹರ್ ಪ್ತಾಿ ೊಂನಿ ಬರಯ್ಲಲಿೊ ೊಂ ಸ್ಮಾಜ್ ಜಾಗೃತಕ್ ಲ್ಗತ ೊಂ ಶೊಂಬರೊೊಂ ವಾಚಾಿ ೆ ೊಂಚಿೊಂ ಪ್ತಾಿ ೊಂ ತಾಚ್ಯ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಟಯ ಸ್ಮಾಜ್ ಸುದಾಿ ಪಾಚಿ ಕಾಳ್ಜ ಉಟೊವ್್ ದಾಕಯಾತ ಲಿೊಂ. ಧ್ಯಕಾ್ ೆ ೊಂ ಆದ್ೊಂ ರ್ತ ಮುೊಂಬಯ್ ಆರ್ತ ನಾ ತಾಣ್ಯ ಸ್ಮಾಜಿಕ್

49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸುಧ್ಯರಣ್ ಸಂಘಾಮುಖೊಂ ಸ್ಮಾಜ್ ಸುದಾಿ ಪಾಲ್ಗತ ೊಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಮ್ಲಿಕ್ ವಾವ್ಿ , ಗಾೊ ೆ ಡಿಸ್ ಬಾಯ್, ಮಿಕ್ ಮಾೆ ಕ್್ , ವಕಿ ರ್ ರೊಡಿಿ ಗಸ್ ಆನಿ ಹರಾೊಂಥಾವ್್ ಹಾೊಂವೊಂ ಸ್ಮುಜ ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ . ಜಸ ಹಾೊಂವ್ ತಾಚಾೆ ಬಪಾಸೊಂ ರ್ಚ ಅಭಿಮಾನಿ ತಸಚ್ ತಾಣ್ಯ ಭೆಟಂವಾಯ ೆ ಮಿರ್ರ್ಚ, ಪ್ಿ ಸಂಗಾ ರ್ಚ ಆನಿ ರತ್ರರೊಂರ್ಚ ಅಭಿಮಾನಿ. ತಾಣ್ಯ ಭೆಟಂವಾಯ ೆ ಮಿರ್ೊಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆೊಂವಯ ಖುಶಚ್ ವಗು . ಹೊಚ್ ಆನೊಭ ೀಗ್ ಮಾ. ಜೆ ೀ ರ್ಮರಿ ಲ್ಲೀಬನ್ ಭೆಟಂವಾಯ ೆ ಮಿರ್ವಳ್ೊಂ ಸ್ಯ್ ತ ಮಾಹ ಕಾ ಜಾಲ್ಲ್. ದೇವ್ ಭಿರಾೊಂತ್, ದ್ವಾಚ್ಯ ಚರಣಿೊಂ ಪ್ಡ್ಯ ೊಂ, ಸ್ಪ್ಸಡ್ಯ ೊಂ, ದ್ವಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪುಣ್ ಕಿಕಸಳ್ ಮಹ ಣ್ಯಯ ೊಂ ಅಸ್ಲಿೊಂ ಮಾಗಾ ೊಂ ವ ಗತಾೊಂ ರ್ತ ಭಿಲ್ ಲ್ ಪ್ಸಂದ್ ಕರಿನಾಸೊ . ದೇವ್ ಮಹ ಳಾೆ ರ್ ಮ್ೀಗ್, ದ್ಕುನ್ ತಾಕಾ ಪಟ್ಲೊ ನ್ ಧತಾಸೊಂ, ಉರ್ಮ ದ್ತಾೊಂ, ತಾಚಾೆ ಉರ್್ ೆ ರ್ ಖೆಳಾತ ೊಂ, ವೊಂಗ್ ಮಾತಾಸೊಂ ಅಸ್ಲೊಂ ಚಿೊಂತಾಪ್ ಆರ್ಮಯ ೊಂ ಆಸುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ರ್ತ ಮಹ ಣಾತ ಲ್ಲ ಆನಿ ನವ್ಣ್ಚ್ ಆಧ್ಯೆ ತ್ರಮ ಕ್ ಆನೊಭ ೀಗ್ ರ್ತ ದ್ತಾಲ್ಲ. ಅಸ್ಲ್ಲ್ೆ ಚ್ ಉಮಾಳಾೆ ೊಂನಿ ಭರ್ ಲಿೊ ೊಂ ತಾಚಿೊಂ ಗತಾೊಂ ಆಯಾ್ ಲ್ಲ್ೆ ರ್

ಅತಾಮ ೆ ಕ್ ಫೆಸ್ ತ . ಹಾೆ ಚ್ ಖಾತ್ರರ್ ಕಣಾಾ ತಾಚ್ಯಸ್ವೊಂ ರ್ಮಳುನ್ 'ಕಾೊಂಯ್ಯ ಮಾಹ ಕಾ ನಾಕಾ' ನಾೊಂವಾಚಿ ಗತಾ ಕವು ಪ್ಗಸಟೆಯ ೊಂ ಭಾಗ್ ಮಾಹ ಕಾ ಲ್ಲ್ಭ್ ಲೊ ೊಂ. ತಾಚಾೆ 70ವಾೆ ಜಲ್ಲ್ಮ ದ್ರ್ (ಎಪಿ ಲ್ 18, 2010) ಮಹ ಜೆೊಂ ಲ್ಗನ್ ಆಸೆೊ ೊಂ ಆನಿ ತಾೆ ಚ್ ದ್ರ್ ಹಿ ಕವು ರ್ಮಕಿು ಕ್ ಕಾಯಸೊಂ ಚಲೊ ೊಂ. ರಸೆಿ ರಾ ಮಿರ್ರ್ ತಾಣ್ಯೊಂ ದ್ಲ್ಲೊ ರೊರ್ಳ್ ಶಮಾಸೊಂವ್ ಮಹ ಜಾೆ ಲ್ಗಾ್ ಜಿವತಾಕ್ ಆಶವಾಸದ್ ಚ್ ಮಹ ಣ್ ಹಾೊಂವ್ ಲಕಾತ ೊಂ. ಪಾದಾಿ ೆ ಬ್ ವಜೆ ಮಹ ಜಾೆ ಕಿೀ ದಡಾತ ೆ ಪಾಿ ಯರ್ಚ ತರಿೀ ತಾಣ್ಯೊಂ ಮಾಹ ಕಾ ದ್ಲ್ಲೊ ರ್ೊಂಗಾತ್ ಎಕಾ ಇಶ್ಟಿ ತಸ್ಲ್ಲ. ತಾಚ್ಯೊಂ ತೊಂ ಹಾಸೆತ ೊಂ ಹಾಸೆತ ೊಂ ಮುಕಾಮಳ್ ಆನಿ ವಹ ಡ ತಾಳಾೆ ಚ್ಯೊಂ ಸುಡಾಳ್ ಶೀದಾ ಉಲ್ಲವಾ ೊಂ ವಸುಿ ೊಂಚ್ಯ ತಸ್ಲೊಂಚ್ ನಹ ಯ್. ಚಾೆ ರ್ ವರ್ಸೊಂ ಆದ್ೊಂ ರ್ತ ಕೆೊಂಗೇರಿೊಂತ್ ವಸ್ಟತ ಕರನ್ ಆರ್ತ ನಾ ತಾಕಾ ರ್ಮಳುೊಂಕ್ ಮಹ ಣ್ ಹಾೊಂವ್ ಗ್ಲ್ಲ್ೊ ೆ ವಳಾರ್ ತಾಚಿ ಭಲ್ಲ್ಯ್ಲ್ ತ್ರತ್ರೊ ಬರಿ ನಾತ್ ಲಿೊ ತರಿೀ ಮಹ ಜೆ ಸ್ವೊಂ ಉಣಾೆ ರ್ ತ್ರೀನ್ ವರಾೊಂ ಬಸುನ್ ಕೊಂಕಿಾ ರ್ಚೆ , ಧಮಾಸರ್ಚೆ , ರಾಜಕಿೀಯಾರ್ಚೆ ಥೊಡೊೆ ಶ್ಯೆ ಗಜಾಲಿ ಉಲ್ಯ್ಲ ಲ್ಲೊ . ತಾೆ ಮದ್ೊಂ ಯಾಜಕಾೊಂ ವಶೊಂ ಥೊಡ್ ವಚಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಣ್ಯೊಂ ಉಗಾತ ೆ ನ್ ರ್ೊಂಗ್ ಲೊ ೊಂ

50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹೊಂ ಉತರ್ ಮಹ ಜಾೆ ಕಾನಾೊಂಚ್ಯರ್ ಆಜೂನ್ ಆವಾಜಾತ . 'ಲ್ಲಯ್್ , ಆಜ್ ಆಮ್ಯ ಲ್ಲೀಕ್ ಮಸ್ ತ ಶಕಿಿ ಆನಿ ಬುದವ ೊಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್. ಆತಾೊಂ ಚಾೆ ಯುವಜಣಾೊಂ ಕ್ ಆನಿ ಭುಗಾೆ ಸೊಂಕ್ ವಹ ಡ ವಹ ಡ ಶಮಾಸೊಂವ್ ದ್ೊಂವಾಯ ೆ ಯಾಜಕಾೊಂ ಚಿ ಗಜ್ಸ ನಾ, ಬಗಾರ್, ತಾೆ ಶಮಾಸವಾಬರಿೊಂ ಜಿಯತಲ್ಲ್ೆ ಯಾಜಕಾೊಂಚಿ ದೇಕ್ ಚಡ ಗಜ್ಸ ಆರ್.' ರ್ಯಾಬಿಟಸ್ ಪಡ್ಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್್ ಪಾದಾಿ ೆ ಬ್ ಆಸ್ಿ ತಿ ಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪಾಿ ೊಂತ್ ತಾಕಾ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ರ್ೊಂ. ಆನ್್ ಪಾಿ ಯರಿಕ್ ಹಾಡಾೊ ತ್ರ ಖಬರ್ ತಡೊವ್ ಕರನ್ ಬೀವ್ ಶ್ಟೆ ತ್ರೀನ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನಾೆ ೊಂ ಉಪಾಿ ೊಂತ್ ಚ್ ಮಾಹ ಕಾ ರ್ಮಳ್ ಲಿೊ . ಏಕ್ ದ್ೀಸ್ ಪುಸ್ಸತ್ ಕರನ್ ತಾಕಾ ರ್ಮಳುೊಂಕ್ ಕುಡಾಭಿತರ್ ಪಾೊಂಯ್ ತೊಂಕ್ ಲ್ಲೊ ಹಾೊಂವ್ ಎಕೆ ಘಡಿಯಕ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ೊಂ. ಪಾದಾಿ ೆ ಬ್ ವಜೆ ವೀಲ್ ಚ್ಯರಾರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತೇೊಂಯ್ ಎಕಾ ಪಾೊಂಯಾರ್. ರ್ಕಿಿ ಪಡ್ನ್ ತಾರ್ಚ ಏಕ್ ಪಾಯ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ ಲ್ಲೊ . ಮಹ ಜಾೆ ದಳಾೆ ೊಂನಿ ಭರ್ ಲಿೊ ೊಂ ದುಖಾೊಂ ಪ್ಳೆವ್್ ರ್ತ ಅಮುಿ ಕ ಹಾಸೊ . ಗಾೊಂವಾನ್ ಗಾೊಂವ್ ರತ್ರರ್ ದ್ೀೊಂವ್್ , ಮಿರ್ೊಂ ಭೆಟಂವ್್ , ಘರಾೊಂರ್ಚೆ ಭೆಟೊ ಕರೊಂಕ್

ಸುಡು್ ಡಾಯನ್ ಧ್ಯೊಂವ್ಣ್ಯ ಹೊ ಯಾಜಕ್ ಅಶೊಂ ರ್ಕಿಿ ಪಡ್ವವಸೊಂ ಏಕ್ ಪಾೊಂಯ್ ಹೊಗಾ್ ವ್್ ವೀಲ್ ಚ್ಯರಾಚ್ಯರ್ ಬಸ್ ಲೊ ೊಂ ಪ್ಳೆವ್್ ಹಾೊಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಲ್ ಶರ್ಮಸವ್್ ಗ್ಲ್ಲೊ ೊಂ. ಪ್ರಣ್ ತಾಚಾೆ ರ್ತೊಂಡಾವಯ್ಲೊ ಪ್ಜಸಳಾ ರ್ಕರ್ ಇಲಿೊ ಶ ಸ್ಯ್ ತ ಉಣಿ ಜಾೊಂವ್್ ನಾತ್ ಲಿೊ . ಅಸ್ಲ ಪ್ರಿಗತೊಂತ್ ತುಮಾ್ ೊಂ ಕಶೊಂ ಭೊಗಾತ ಫ್ರದರ್? ಮಹ ಣ್ ಹಾೊಂವೊಂ ತಡುವ ೊಂಕ್ ಜಾಯಾ್ ಶೊಂ ವಚಾರ್ ಲ್ಲ್ೊ ೆ ಸ್ವಾಲ್ಲ್ಕ್ ತಾಚಿ ಬೀವ್ ಸೊಂಪ ಜಾಪ್- ಹಾೊಂವ್ ಪ್ಯೊ ೊಂಚ್ಯ ಬರಿಚ್ ಸಂರ್ತಸ್ಭ ರಿತ್ ಆರ್ೊಂ. ದ್ವಾನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕಾೊಂಯ್ ಉಣ್ಯೊಂ ಕರೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾೊಂಗಾ ಮಾಹ ಕಾ ಬರೊಂ ಕನ್ಸ ಪ್ಳೆತಾತ್. ಹೊ ಜಿವತಾರ್ಚ ಏಕ್ ವಾೊಂಟೊ. ದ್ವಾನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆತಾೊಂ ಬರಿೀ ಪುಸ್ಸತ್ ದ್ಲ್ಲ್ೆ ದ್ಕುನ್ ಜಾತಾ ತ್ರತೊ ೊಂ ವಾಚಾತ ೊಂ, ಬರಯಾತ ೊಂ' ಕವಡ ಕಾಳಾ ಉಪಾಿ ೊಂತ್ ತಣ್ಯೊಂಚ್ ಭಾಯಾೊ ೆ ನ್ ಸುಮಾರ್ ಪಾವಿ ೊಂ ಪಾಶ್ಟರ್ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ರಿೀ ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ತಾಕಾ ರ್ಮಳ್ಯ ಆಸ್ಕ್ ತ ಹಾೊಂವೊಂ ಘೆತ್ರೊ ನಾ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ರ್ತ ರ್ಮಳೊಯ ಚ್ ನಾ ತೊಂ ಚಿೊಂತಾತ ನಾ ಚುಚುಸರ ವ್ಣ್ಮತ ತಾ ತ್. ತಾಚ್ಯ ಸ್ವೊಂ ರ್ಲ್ಸಲಿೊಂ ಆಮ್ಲಿಕ್ ವ್ಣ್ರಾೊಂ ಉಗಾ್ ರ್ಕ್ ಹಾಡಿಯ ೊಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ತಸ್ಲ್ಲ್ೆ ಎಕಾ

51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಾಲೊಂತ್ ವಂತ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಆರ್ಮಯ ಸ್ಮಾಜೆ ಖಾತ್ರರ್ ದ್ಲ್ಲ್ೊ ೆ ಕ್ ದ್ವಾಕ್ ಅಗಾಸೊಂ ದ್ೊಂವಯ ೊಂ ಸಡಾೊ ೆ ರ್ ಹರ್ ಕಿತೊಂಯ್ ಕಚ್ಯಸಪ್ರಿೊಂ ನಾ. ಮ್ನಾಸ ಪಾೊಂಪಾಳಾೆ ಚ್ಯರ್ ಆಲ್ತ ಡಿ ಥಾವ್್ ಪ್ಲ್ತ ಡಿ ಗ್ಲ್ಲೊ ಫ್ರಿ ದ್ ವಜೆ ಸ್ದಾೊಂ ಅಮರ್ ಉತಸಲ್ಲ, ಸಭಿತ್ ಯಾದ್ೊಂರ್ಚ ರ್ೊಂಕವ್ ಬಾೊಂದುನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಯೇವ್್ ವತಲ್ಲ.

-ಲ್ಲಯ್್ ರೇಗೊ, ಮಾಜಿ ’ಮಿತ್ಿ ’ ಸಂಪಾದಕ್

--------------------------------------------------------------------------

ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಾನ ರ್ಹಿತ್ರ, ತಜ್ ನಾಗೇಶ ಸೀೊಂದ್ ಅೊಂತರಲ್ಲ ಉತತ ರ ಕನ್ ರ್ ಜಿಲ್ಲ್ೊ ಶರಸ್ಟೊಂತ ನಾೊಂವ ಪಾವಲ್ಲ ಸೀೊಂದ್ ಘರಾಣ್ಯೊಂತ ಜಲ್ಮ ಲಲ್ಲ ಆನಿ ಕುಮಟ್ಲ್ೊಂತ ಶಕ್ಷಣ ಕರನ ಮುಖಾರಿ ಮುೊಂಬಯ್ಲಕ ವಚುನ ಮಫ್ತಲ್ಲ್ಲ್ ಕಂಪೆನಿೊಂತ ಕಾನೂನು ಸ್ಲ್ಲ್ೊ ಗಾರ ಜಾವನ ಆಶಲ್ಲ ಮಾನೆಸ್ತ ನಾಗೇಶ ಸೀೊಂದ್ ಹಾೊಂಗ್ಲ ೯೦ ವರರ್ ವಯಾರಿ ೧೫-೧೧-೨೦೨೦ ತಾಕೆಸರ ಮುೊಂಬಯ್ಲೊಂತ ತಾೊಂಗ್ಲ ಘರಾೊಂತ ಮರಣ ಪಾವಲಿೊಂತ್ರ. ‘ಮುೊಂಬಯ್ಲಚ್ಯ ಕನಾಸಟಕ ಸಂಘ’ ಚ್ಯ ಪ್ಿ ವತಸಕ ಜಾವನ ೧೯೬೦ 52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದಶಕಾೊಂತ ಕನಾಸಟಕ ಸಂಘ ರ್್ ಪ್ನ ಕರಚಾೊಂತ ಪ್ಯಲ ರ್್ ನಾರ ಆಶಲಿೊಂಚಿ. ತಶೀೊಂಚಿ ಮುೊಂಬಯ್ಲ ಮಾಟ್ಲೊಂಗಾೊಂತ ‘ವಶವ ೀಶವ ರಯೆ ಕನ್ ರ್ ಭವನ’ ನಿಮಾಸಣಾೊಂತ ಅಧೆ ಕ್ಷ ಶಿ ೀ ವರದರಾಜ ಆದೆ ಹಾೊಂಗ್ಲ ರ್ೊಂಗಾತಾಕ ವಾವರ ಕಲಲ. ದ್. ನಾಗೇಶ ಸೀೊಂದ್ ದೇಶ ವದೇಶ್ಟಚ್ಯ ರ್ಹಿತೆ ವಾಜುನು ಸಂಗಿ ಹ ಕರತಶಲಿೊಂಚಿ. ಆನಿ ಸಂಸ್್ ೃತ, ಇೊಂಗೊ ಷ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ರ್ಹಿತೆ ಮನನ ಕರನು ಇೊಂಗೊ ಷಾೊಂತ ೨೦ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆೊಂತ ೧೦ ಪ್ಶ ಚರ್ ಪುಸ್ತ ಕ ಬರಯಲ್ಲ್ೊಂತ್ರ. ಆನಿ “ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆರ್ಚೀ ಇತ್ರಹಾಸ್” ಸಂಶ್ಯೀಧ ನಾತಮ ಕ ಗಿ ೊಂಥ ಬರೊವನ ಪ್ಿ ಖಾೆ ತ ಜಾಲ್ಲ್ೊಂತ್ರ. ಮಹಾದಾನಿ ಜಾವನ ಆಶಲ್ಲ ಶಿ ೀ ನಾಗೇಶ ಸೀೊಂದ್ ತಾೊಂಗ್ಲ ಜಲ್ಮ ಜಾಲಲ ಗಾೊಂವ ಶರಸ್ಟ ಎೊಂ. ಇ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜಾಕ ರೂ. ೧೦.೦೦ ಲ್ಕ್ಷ ದೇಣಿಗಾ ದ್ಲಲೊಂ ನಂತಾ ಶರಸ್ಟಚ್ಯ ಪಂಡಿತ ಲೈಬಿ ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದ ಖಾತ್ರರ ತಾೊಂಗ್ಲ್ಲ ಸ್ಟ್ ರಾಸ್ಟ ದಾನ ಕೆಲಲೊಂ. ಆನಿ ಶರಸ್ಟ ರೊೀಟರಿ ಆಸ್ಿ ತಿ ಕ ಉದಾರ ಸ್ಹಾಯು ದ್ಲಲ್ಲ. ಮಾನೆಸ್ತ ನಾಗೇಶ ಸೀೊಂದ್ ಹಾೊಂಗ್ಲ ನಿಧನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ರ್ಹಿತೆ ಕೆಷ ೀತಾಿ ಕ ಅಪಾರ

ನಷ್ಿ ಜಾಲ್ಲ್ೊಂ. ತಾೊಂಗ್ಲ ದ್ವೆ ಆತಾಮ ಕ ಚಿರಶ್ಟೊಂತ್ರ ಪಾಿ ಥಸನ ಕರನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್್ ೃತ್ರ ಪ್ಿ ತ್ರಷಾಾ ನ, ವಶವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೊಂದಿ ಅಧೆ ಕ್ಷ ಶಿ ೀ ಬಸ್ಟತ ವಾಮನ ಶಣೈ, ಚ್ಯಯರ್ರ್ಮನ್ ಡಾ. ಪ. ದಯಾನಂದ ಪೈ ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ ಶಿ ೀ ಕುಡಿಿ ಜಗದ್ೀಶ ಶಣೈ, ಶಿ ೀ ಗಲ್ಬ ಟ್ಸ ಡಿಸೀಜಾ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂರ್ಳಾಚ್ಯ ಅಧೆ ಕ್ಷ ಶಿ ೀ ವೊಂಕಟೇ ಶ ಎನ್. ಬಾಳ್ಗಾ, ಖಜಾೊಂಚಿ ಶಿ ೀ ಬಿ. ಆರ್. ಭಟ್, ವಶವ ಕೊಂಕಣಿ ವದಾೆ ರ್ಥಸ ವತನ ನಿಧಿ ಕಾಯಸ ದಶಸ ಶಿ ೀ ಪ್ಿ ದ್ೀಪ್ ಜಿ. ಪೈ, ವಶವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೊಂದಿ ಕಾಯಸದಶಸ ಸ್ಟ.ಎ. ಶಿ ೀ ನಂದಗೊೀಪಾಲ್ ಶಣೈ, ಶಿ ೀ ಬಿ. ಪ್ಿ ಭಾಕರ ಪ್ಿ ಭು, ಶ್ಟಳೆೊಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಕ್ಷಣರ್ಚ ಮುಖೇಲ್ ಡಾ. ಕೆ. ಮ್ೀಹನ ಪೈ, ಅಖಲ್ ಭಾರತ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಿಷ್ದ್ ಆದಲ ಅಧೆ ಕ್ಷ ಶಿ ೀ ಕೆ. ಗೊೀಕುಲ್ದಾಸ್ ಪ್ಿ ಭು, ಕುಮಟ್ಲ್ ಶಿ ೀ ಸ್ರಸ್ವ ತ್ರ ವದಾೆ ಕೊಂದಿ ಮುಖೇಲ್ ಶಿ ೀ ಮುರಳ್ೀಧರ ಪ್ಿ ಭು ಆನಿ ಕರಳ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡ್ಮಿ ಆದಲ ಅಧೆ ಕ್ಷ ಶಿ ೀ ಪ್ಯೆ ನೂರ ರಮೇಶ ಪೈ, ಮುೊಂಬಯ್ಲಚ್ಯ ವಶವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡ್ಮಿ ಅಧೆ ಕ್ಷ ಡಾ. ಸ್ಟ. ಎನ್. ಶಣೈ ಆನಿ ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸೆ್ ಚ್ಯ ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿೊಂನಿ ಸಂತಾಪ್ ವೆ ಕತ ಕೆಲ್ಲ್ೊಂ. --------------------------------------

PÉÆAPÀt ªÀĺÁ£À ¸Á»w vÀdß 53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


±

55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಸ್ೆಂ ಆಸ್ಕಲಾಿ ಾ ನ್ ಹೊ ಉಲ ಅಲಗ್ಲ ಕಣೆ ? ಅಸಲೆೆಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಆಮೆಚ ೆಂ ಮ್ಜರ್ೆಂ ಆರ್ಸ ತೆೆಂ ಆಮ ಹೆರಾೆಂ ಸಂಗ್ಲೆಂ ವಾೆಂಟುನ್ ಘೆತಿ ಾ ರ್ ಕತೆಿ ೆಂ ಬೊರೆೆಂ?

ವೀಜ್ 150 ಅೊಂಕಾ್ ೆ ರ್ಚ ಬಾಬ್ ಜೇಮ್್ ವನೆ್ ೊಂಟ್ ರ್ಮೊಂಡೊನಾ್ ಕೊಂಕೆಾ ಚ್ಯೊಂ ದಾಯ್ಜ 150 ಅೆಂಕ ವಿಶೇಸ್ಕ ಆನಿ ಮಹತಾ ಚೊ ಹಾಾ ಅೆಂಕಾಯ ಾ ಕ್ ಸೂಕ್ಾ ಮಾನ್ಯ್ ವಿಶೇಷ್ ದೆಣಾ ೆಂಚೊ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಲ್ಾ ಚೊ ಧಿಗೊ ಉಬೊ ಜಲಾ. ಹಾೆಂಚಿ ವಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್ ತೆಂಚೆಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಆನಿ ಪೂವಿಾಕ್, ತೆಂಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್‍ಸ ಆನಿ ಉದಾ ಮ್ ಮ್ಜಜಾ ಚಿೆಂತಾ ಕ್ ಮಕಾಾ ಲೆಿ ೆಂ. 200 ವರಾಾ ೆಂಚೊ ಪುರಿಾ ಕಾೆಂಚೊ ಉಲೆಿ ೀಖ್ಯ, ತೆಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಲ್ಾ ಚಿ ಘಟ್ಲ್ಯ್ ಮಾಲ್ಘ ಡಾಾ ೆಂನಿ ಪುೆಂಜೊನ್ ದವರ್ಲೆಿ ೆಂ ದಿರೆಾ ೆಂ ಮೆೆಂಡ್ಲ್ನ್ಾ ಕುಟ್ಲ್ಾ ಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕವರ್ಚ. ಕರ ರ್ಸಾ ೆಂವ್ನ ಕುಟ್ಲ್ಾ ಗೆರ ೀಸ್ಕಾ ಆಟಿ ೆಂ ತರಿೀ ‘ಧನಿಕುಲ’ ಮಹ ಳು ಉಲ ಭಣಿ ಾ ೆಂಕ್ ಆನಿ ಜೈನ್ೆಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಟೀಮತ್ ಆಸೊಿ ಪೂಣ್ ಹಾಾ ಕುಟ್ಲ್ಾ ೆಂಚಿ ಎಕಾರ ಾ ರ್ಟ್ಲ್ಿ ಾ ನ್ ಆಸ್ಕಲಿಿ ಆಸ್ಕಾ ರ್ಸೆಂಗ್ತತಚಚ 14 ಕುಡಾೆಂಚೆಂ ಘರ್ ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ‘ಬೂಡ’ ‘ಆನಿ’ ‘ಗುತುಾ ’ ದ ಇಲ್ಿ , ಹಾಚೆಂ ಪ್ರ ತಿರೂಪ್‍ಸ ಮಹ ಣಾ ತ್.

ಕೇವಲ್ ಬಾಬ್ ಜೇಮ್ಾ ಮಾತ್ರ ಉದಾ ಮಾೆಂತ್ ಜಯ್ಾ ವಹ ರುೆಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂಕ್ ನ್ೆಂ. ತೆಂಚೊ ಬಾಬ್ ನೆಹರುಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಲ್ಾ ಕ್ ವಳಾಿ ತ, ಆನಿ ತೆಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಲ್ಾ ಕ್ ರ್ಸೆಂಗ್ತತ್ ದಿಲಾ ಮಹ ಣಾ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ‘ಗ್ತೆಂಧಿೀಜಿ ಆನಿ ‘ಇೆಂದಿರಾ ಗ್ತೆಂಧಿ’ ಕಟ್ಲ್ಾ ಡಿ ಆಯ್ಕಲಾಿ ಾ ವೇಳಾರ್ ತವಳಾಚ ಾ ’14 ಜೊೀಡೆತುಾ ’ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಜಜೊ ಬಾಬ್ ಆನಿ ಮಲೆಾ ಬಾಸ್ಲ್ ಮಶ್ನ್ ಕಾಖ್ಯಾನ್ಾ ಚ ನಳೆ ಆಮಾಚ ಾ ಪಾೆಂಡಿಯ್ಲರ್ ಹಾಡ್್ ಹಾೆಂಗ್ತಚ್ಯಾ ನಳಾಾ ೆಂಚಿೆಂ ಘರಾೆಂ ಸೊಭೈಲಿ ಉಗ್ತಯ ಸ್ಕ ಆಯ್ಲಿ ಲಾಹ ನ್ಪ್ಣ್ಗೆಂ ಮಾಯ್ ಬಾಬಾನ್ ರ್ಸೆಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಜಿವ್ಲ ಜಲ. ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಲ್ಾ ೆಂಕ ಆಜ್ ಹಾೆಂಚ್ಯಾ ಉದಾ ಮಾೆಂತ್ ಕಾಮ್ ದಿೀವ್ನ್ ತೆಂಚೆಂ ಜಿೀವಿತ್ ಬಾೆಂದುನ್ ಹಾಡೆಂಕ್ ಪ್ರ ೀರಣ್ ಆನಿ ಆಮಾಿ ೆಂ ಆದಶ್ಾ ಜೆಂವ್ನ ಭ್ರೆಿ ಲೆೆಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್. ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಕತೆೆಂ ರ್ಸೆಂಗೊೆಂ? ಸತ್ ರ್ಸೆಂಗೊೆಂ ಹಾಾ ವಿಶೆಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಿ ಲೆಿ ೆಂ ತರಿೀ ಅವಾಿ ಸ್ಕ ಮೆಳೆಂಕ್ ನ್ೆಂ, ಮೆಳಾಾ ನ್ ಏಕಾ ಪ್ತರ ಕ್ ನಯ್ ಕರಾಚ ಾ ಥಕಾನ್ತಿ ಾ ಸಂಪಾದಕಾಚಿ ಉಭಾಾ ಆನಿ ಮಾೆಂಯ್ ಭಾಸ್ಚರ್ ಆಟಚ ವ್ಲೀಡ್ ಪ್ಳೆತನ್ ಆಮಾಿ ೆಂ ಹಳೆು ೆಂತಿ ಾ ಲಕಾೆಂಕ ಲ್ಜೆಕ್ ಘಾಲಾಾ , ನ್ ದಿರ್ಸಾ ಾ ಸಕೆಾ ನ್ ಆಮಾಿ ೆಂ ಆಮೆಚ ಾ

56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಥವ್ನ್ ಮೆಕು ಕನ್ಾ ಭಾಡಾಾ ೆಂಚಿ ಜತೆಂವ್ನ ತರಿೀ ಪೈಶಿಲಾಾ ರಾಷ್ಟಿ ರೆಂತ್ ಆಸೊನ್ ಕರಿಚ ೆಂ ಕಾಮಾೆಂ ಚಿೆಂತನ್ ಮಹ ಜಿರ್ಚಚ ಮಾಹ ಕಾ ಲ್ಜ್ ದಿರ್ಸಾ . ಕೆಂಕೆಿ ಕ್ ಭ್ವಿಷ್ಾ ನ್ೆಂ, ಜಿೀವ್ನ ನ್ೆಂ, ಮ್ಜರಾಚ ಾ ರ್ತಿರ್ ಆರ್ಸ ಮಹ ಣ್ ಸಲಾಪ್‍ಸ ಉಲೆಂವಾಚ ಾ ಕೀ ಚಡ್ ಘರಾೆಂನಿ, ಸ್ಜರಾ, ವಾಡಾಾ ೆಂತ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಾಜೆೆಂತ್ ಕೆಂಕೆ ಉಲೈಲಾಾ ರಿೀ ಪುರ, ಬರಿಾ ಆಸ್ಕಲೆಿ ವಾಚ್ಯಿ ಾ ರಿೀ ಪುರ, ತುಟೊನ್ ಯ್ಲೆಂವ್ಲಚ ಜಿೀವ್ನ ಫರತ್ ಕೆಂಕೆೆ ಚ್ಯಾ ಕೂಡಿೆಂತ್ ಶೆಂತ್ ಉರಾೆಂತ್.

ಮಾರ್ಸೆಂ ಖ್ಯತೆಂವ್ನ, ಉಗ್ತಯ ಸ್ಕ ಯ್ಲತ ಏಕಾ ಯ್ಲ್ಜಕಾನ್ ದಿಲಾಿ ಾ ಸ್ಮಾಾೆಂವಾಚೊ ’ಬ್ರೀಫ್’ ಖ್ಯತೆಂವ್ನ ಗ್ತಯ್ ಪ್ರಿೆಂ ರ್ಸರ್ ಭಳೆ ಜತೆಂವ್ನ, ‘ ಕುೆಂಕಾಡ್’ ಖ್ಯತೆಂವ್ನ ತೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಿೆಂ ಆಮಾಚ ಾ ಪಾೆಂಯ್ಲ್ಥಳಾರ್ಚಚ ಉಟಾ ತೆಂವ್ನ, ‘ಬೊಕರ ’ ಖ್ಯೆಂವ್ನ್ ಬೊಕೆರ ಜಲಾಾ ೆಂವ್ನ,’ ದುಕರ್ ಖ್ಯೆಂವ್ನ್ ತಚಪ್ರಿೆಂ ಲಳಾಾ ೆಂವ್ನ! ಕತೆೆಂಯ್ ಜೆಂವ್ನ ಮಾಹ ಕಾ ಕತೆೆಂ? ‘ಆಪುಣ್ ಆಪಾೆ ಕ್, ದೇವ್ನ ಸಮೆರ್ಸಾ ೆಂಕ್ ಹಿ ರ್ತ್ಗ್ಲೀ ಮಹ ಳೆು ೆಂ ಸಂಪಾದಕಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ತಸ್ೆಂ ಮಹ ಕಾ ದಿಸ್ಿ ೆಂ.

‘153’ ಚ್ಯಾ ‘ವಿೀಜ್’ ಅೆಂಕಾಾ ೆಂತ್ ಆಮಾಚ ಾ ಆಳಾಾ ಾ ಪ್ಣಕ್ ಆರಾ ಧರಾಾ , ಕಡಾಾ ಳಾಚ ಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲಾಿ ಣಕ್ ಚುಪ್‍ಸಾ ರಾವ್ಲನ್ ಒಪುಾ ನ್ ದಿಲೆಿ ೆಂ, ಬಾಾ ೆಂಕಾೆಂ ಆಮಚ ೆಂ ಬುಡ್ಲ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬಾಾ ೆಂಕಾೆಂಚ್ಯಾ ವೆೆಂಗೆೆಂತ್ ಎಕಾ ಟ್ಲ್ಯ್ಲ್ಾ ನ್ ಆಮ ಮ್ಜನೆೆಂ ಜಲೆಿ ೆಂ ದಾಕೈಲಾೆಂ. ಮರ್ಸಕ್ ವೆತೆಂವ್ನ,

-ಕಾೆ ಥರಿನ್ ರೊಡಿಿ ಗಸ್ ಕಟ್ಲ್ಿ ಡಿ -----------------------------------------------------------------------------------------

Almond Barfi

By Mrs.Violet MascarenhasDubai.

Ingredients: 1 cup Whole Milk 3 cups milk powder 1/3 cup ghee 1/2 cup fine sugar 1 tsp cardamom powder 1/2 cup pistachio 2 tbsp Almond slivered Method:

57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Heat ghee in a pan, add whole milk and bring it to a boil. Once the milk is bubbling on a low flame, add the milk powder slowly and keep whisking to avoid lumps. Continue stirring on low flame for 2-3 minutes.

Transfer the mixture to a greased pan and smoothen the top with the spatula. Garnish with Pistachios and press down gently, let it set for about 2-3 hours, then cut them to desired shapes and serve. Happy Eating!

Add sugar and mix everything together, continue stirring on low flame until the ghee starts separating from the pan. Add cardamom powder, pistachio and Almond, mix well and switch off the flame. ------------------------------------------------------------------------------------

ಪೆೊ ೀಯ್್ ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾಣಿ

2 ಕಪ್ ಬಾಸ್ಮ ತ್ರ ತಾೊಂದುಳ್ ಶತ್ ಕನ್ಸ ನಿವಾತ್ ದವರ್. ಜಾಯ್ ಪ್ಡೊಯ ೆ ವಸುತ : ತೂಪ್ ವ ತೇಲ್

58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


4 ಲ್ಲೊಂಗಾೊಂ 4 ತ್ರಕೆ ರ್ಲಿ ಕುಡ್್ 2 ಪಯಾವ್ 1 ಟೀಸ್ಪಿ ನ್ ಆಲ್ಲ್ೆ -ಲ್ಲಸುಣ್ಯರ್ಚ ಪೇಸ್ಿ 2-3 ವ್ಣ್ಡಾತ ಲ್ಲ್ೊಂವಾಚಿೊಂ ಪಾನಾೊಂ ಇಲಿೊ ಕಣಿಿ ರ್ ಭಾಜಿ ಚಿಮಿಿ ಭರ್ ಹಳದ್ 1 ಟೀಸ್ಪಿ ನ್ ಮಿರ್ಸೊಂಗ್ ಪಟೊ 1 ಟೀಸ್ಪಿ ನ್ ಜಿರಾೆ ಪಟೊ 1 ಟೀಸ್ಪಿ ನ್ ಗರಂ ಮರ್ಲ್ಲ್ ಪಟೊ 1 ವಹ ಡ ಟೊರ್ಮಟೊ ಇಲ್ಲೊ ಮ್ೀಯ್ ಆನಿ ಕಿಸ್ಟಮ ಶ್ಯೆ

ತೇಲ್/ತೂಪ್ ತಾಪ್ವ್್ ತ್ರಕೆರ್ಲ್ಲ್ಲೊಂಗಾೊಂ, ಆಲೊಂ ಲ್ಲಸುಣ್ಯರ್ಚ ಪೇಸ್ಿ 1 ಪಯಾವ್ ಘಾಲ್್ ಭಾಜ್. ವ್ಣ್ಡಾತ ಲ್ಲ್ೊಂವ್ ಆನಿ ಕಣಿಿ ರ್ ಭಾಜಿ ಭಾರಿೀಕ್ ಶೊಂದುನ್ ಉಪಾಿ ೊಂತ್ ಉರ್ಲೊ ಪಟೆ, ಮಿೀಟ್ ಆನಿ ಟೊರ್ಮಟೊ ಘಾಲ್್ ಭಾಜ್. ತಾಕಾ ಮ್ೀಯ್ ಆನಿ ಕಿಸ್ಟಮ ಶ್ಯೆ ತಸೆೊಂ ಶತ್ ಘಾಲ್್ ಭಸುಸನ್ ಭುೊಂಯ್ ದವರ್.

ಕಚಿಸ ರಿೀತ್: -----------------------------------------------------------------------------------------

ದ| ತಾನಾಜಿ ಹಳಣ್ಯಸಕರಾಚಿ ಏಕ್ ಯಾದ್

ನವೆೆಂಬ್ರ (21): ಅಕಾ ೀಬರ್ 20 ತರಿಕೆರ್ ಸಂರ್ಸರಾಕ್ ರ್ಸಟೆ ಕ್ ಅಧೇವ್ನಾ ಮಾಗುನ್ ಗೆಲಾಿ ಾ , ವರಿಶ್ಿ ಕೆಂಕಣ್ಗ

ಶಿಕ್ಷಕ್, ವಾವಾರ ಡಿ, ಮಾರ್ಾದಶಿಾ; ಕೇೆಂದ್ರ ರ್ಸಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಚೊ ಆಧ್ಿ ಸಂಚ್ಯಲ್ಕ್ ದೊ|ತನ್ಜಿ ಹಳಣಾಕರ್

59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾೆಂಚಿ ಯ್ಲ್ದ್ ಕಾಡನ್ ಹಾೆಂಣ್ಗೆಂ ಕೆಂಕಣ್ಗ ಭಾಸ್ಕ, ರ್ಸಹಿತ್ಾ , ಶಿಕ್ಷಣ್, ಸಂಘಟನ್ ಅಶೆಂ ವೆಗ್‍ಲ್-ವೆರ್ಳಾಾ ಶತೆಂನಿ ದಿಲಾಿ ಾ ಅಮ್ಜಲಿಕ್ ದೇಣಿ ಚಿ ಯ್ಲ್ದ್ ಕಚಾೆಂ ಕಾಯ್ಲಾೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧಾ ಮಾಚರ್ 21 ನವೆೆಂಬರ್ 2020 ಸನ್ಾ ರಾ ರ್ಸೆಂಜೆರ್ 4:30 ಥವ್ನ್ 5:30 ಪ್ಯ್ಲ್ಾೆಂತ್ ಆಶವಾದಿ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನ್ನ್ ಮಾೆಂಡನ್ ಹಾಡೆಿ ೆಂ. ಬಾಬ್ ಶೈಲೇೆಂದರ ಮೆಹಾಾ ನ್ ಕಾಯ್ಲ್ಾಚಿ ಸುವಾಾತ್ ಕರುನ್ ಸಮೇರ್ಸಾ ೆಂಕ್ ಯ್ಲವಾಿ ರ್ ಮಾಗುನ್ ದೊ|ತನ್ಜಿ ಬಾಬ್ ಕಸೊ ಏಕ್ ವಾ ಕಾ ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್,

ಬರ್ರ್ ಏಕ್ ಸಂಸೊಾ ಕಸೊ ಆಸೊಿ ಮಹ ಳೆು ವಿಶಿೆಂ ವಿವರುನ್ ರ್ಸೆಂರ್ಾ ರ್ಚ, ದೊ|ತನ್ಜಿ ಹಳಣಾಕರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಶ ಲಾಾ ನ್ ವಹ ಳಿ ಲೆಿ ತಶೆಂರ್ಚ ತೆಂಚಸವೆೆಂ ಸಭಾರ್ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ನರ ಕರುನ್ ಆಯ್ಕಲಾಿ ಾ ೆಂನಿ ತೆಂಚೊ ಅಣಭ ವ್ನ ವಿವರುನ್ ರ್ಸೆಂಗೊಿ ; ಬಾಬ್

60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವಾೆಂಟೊಿ . ಬಾಬ್ ಪ್ರ ೀಮಾನಂದ ಫಡೆಾ ನ್ ದೊ|ತನ್ಜಿ ಹಾೆಂಚೊ ರೆಕಡ್ಾ ಕೆಲಿ ಆವಾಜ್ ಸವಾಾೆಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಿ ಶೆಂ ಕತಾರ್ಚ, ಭಾಯ್ಕ ಮಾವ್ಲೊ ಹಾಣ್ಗೆಂ ದೊ|ತನ್ಜಿಚರ್ ಏಕ್ ಡ್ಲ್ಕುಾ ಮೆೆಂಟರಿ ಕಪಾಾಕ್ ಜಯ್ ಆನಿ ತೆಂಚ್ಯಾ ಸವಿರ್ಸಾ ರ್ ವಾವಾರ ಚೊ ವಿವರ್ ಕೆಂಕಣ್ಗ ಸಮಾಜೆನ್ ಯ್ಲ್ದ್ ದವಪಾಾಕ್ ಜಯ್ ಮಹ ಣಲ.

ಮುಕೇಶ್ ಥಳಿ (ಗೊೆಂಯ್), ಬಾಬ್ ಬಟಾ ವಾಮನ್ ಶಣಯ್ (ಮಂಗುು ರ್), ಬಾಬ್ ಸಂಜಯ್ ಹಮಾಳಕರ್ (ಗೊೆಂಯ್), ಬಾಯ್ ಉಶ ರಾಣ (ಕಾರವಾರ್), ಬಾಬ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಶಟ್ (ಗೊೆಂಯ್), ಬಾಬ್ ಗೊೀಕುಳದಾಸ್ಕ ಪ್ರ ಭ (ಕೇರಳ), ಬಾಬ್ ಪ್ರ ೀಮಾನಂದ್ ಫಡೆಾ (ಗೊೆಂಯ್) ತಶೆಂರ್ಚ ಬಾಬ್ ದಾಮ್ಜೀದರ್ ಮಾವ್ಲೊ (ಗೊೆಂಯ್) ಹಾಣ್ಗೆಂ ದೊ|ತನ್ಜಿವಿಶಿೆಂ ಸವಿರ್ಸಾ ರ್ ರಿತಿನ್ ಅಪಿ ಅನ್ಭ ೀವ್ನ

ದೊ|ಆಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭ (ಅಮೆರಿಕಾ), ದೊ|ಜಯವಂತ ನ್ಯ್ಿ (ಮಂಗುು ರ್), ದೊ|ತನ್ಜಿಚೊ ಸುಪುತ್ರ ಬಾಬ್ ತುಶರ್ ಹಳಣಾಕರ್ (ಗೊೆಂಯ್), ಬಾಯ್ ಅನೆಾ ೀಶ ಟೆಂರ್ಿ ಲ್ (ಗೊೆಂಯ್), ದೊ|ಪೂಣಾನಂದ್ ಚ್ಯಾ ರಿ (ಗೊೆಂಯ್), ಬಾಬ್ ಗ್ತಾ ನೇಶ್ಾ ರಿ ತರಿ (ಗೊೆಂಯ್), ಬಾಯ್ ಯ್ಲೀಗ್ಲತ ಆನಿ ಗೌರಿೀಶ್ ವೆಣಾಕರ್ (ಗೊೆಂಯ್), ಬಾಯ್ ಅೆಂಜು ರ್ಸಖರ್ದಾೆಂಡೆ (ಗೊೆಂಯ್), ಬಾಬ್ ಗೊೀಪಿನ್ತ್ ಕಾಮತ್ (ಮುೆಂಬಯ್), ಬಾಯ್ ಫಿಲಮೆನ್ ರ್ಸೆಂಫಾರ ನಿಾ ಸೊಿ (ಮುೆಂಬಯ್), ವಲಿಿ ಕಾಾ ಡರ ಸ್ಕ (ಮುೆಂಬಯ್), ಬಾಬ್ ಹಿಲ್ರಿ ಡಿ’ಟಲಾಾ (ಮುೆಂಬಯ್), ಬಾಬ್ ಆರ್.ಎಸ್ಕ. ಭಾಸಿ ರ್ (ಕಚಿನ್) ತಶೆಂರ್ಚ ಸಭಾರ್ ಕೆಂಕಣ್ಗ ಬರವಿಾ , ವಾವಾರ ಡಿ ಹಾಾ ಕಾಯ್ಲ್ಾೆಂತ್ ಉಪ್ಟಾ ತ್ ಆಟಿ ೆಂ.

ಖಬರ್: ಆಮ್ಯ ಭಾತ್ರಮ -----------------------------------------------------------------------------------------

ರ್ೊಂತ್ ಆಗ್್ ರ್ ಥಾೊಂವ್್ ರಾಷ್ಟಿ ಿ ೀಯ್ ಮಟ್ಲ್ಿ ರ್ಚ ವೀಜ್ಮೇಳ್ (ವಬಿನಾರ್) ಕಾಮಸ್ಕಾ ವಿಭಾಗ್‍ಲ್ ( ಪಿಜಿ ಆನಿ ಯುಜಿ). ರ್ಸೆಂತ್ ಆಗೆ್ ಸ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ (ರ್ಸಾ ಯತ್ಾ )

ಹಾಣ್ಗೆಂ ನವೆೆಂಬರ್ 12 ವೆರ್ “Financial Mantras for budding Leaders of

61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉದಾಘ ಟನ್ ಕಾಯಾಕರ ಮ್ ಮಾಗ್ತೆ ಾ ಬರಾಬರ್ ಸುವಾಾತಿಲೆೆಂ. ಭ್| ಡಾ| ವೆನಿರ್ಸಾ , ಎಟ, ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್, ರ್ಸೆಂತ್ ಆಗೆ್ ಸ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ (ರ್ಸಾ ಯತ್ಾ ) ಹಿಣೆಂ ಸವಾಾೆಂಕ್ ಆಪಾಿ ಾ ಸಂದೇಶೆಂತ್ ಬರೆೆಂ ಮಾಗೆಿ ೆಂ. ನಿಮತ ಕೆ., ವಿಭಾಗ್‍ಲ್ ವಹ ಡಿಲ್್ ಬ್ರಕಮ್ ಹಿಣೆಂ ಸವಾಾೆಂಕ್ ರ್ಸಾ ರ್ತ್ ಕೆಲೆೆಂ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ ಭಾಷಣಿ ರಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಭ್| ಡಾ| ವಿನ್ೀರಾ ಎಟ, ಸಂಯ್ಲೀಜಕ, ಪಿಜಿ ಸಿ ಡಿೀಸ್ಕ ಆನಿ ಸಂಶೀದನ್ , ರ್ಸೆಂತ್ ಆಗೆ್ ಸ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಣೆಂ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾೆಂಕ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ವಾಟ್ಲ್ೆಂ ಚೆಂ ಮಹತ್ಾ ರ್ಸೆಂಗೆಿ ೆಂ. ಡ್ಲ್ೀಲ್ನ್ ಬಾಾ ನಜಿಾ, ಕಾಮಸ್ಕಾ ವಿಭಾಗ್‍ಲ್, ಪಿಜಿ ಹಿಣೆಂ ಕಾಯ್ಲಾೆಂ ಚಲ್ವ್ನ್ ವೆಹ ಲೆೆಂ.

tomorrow” ಮಾೆಂತಖ್ಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿೆಂ ತಿ ಾ ಯೂಟ್ಯಾ ಬ್ ಛಾನೆಲಾರ್ ಏಕ್ ವಿೀಜ್ಮೇಳ್ ಆರ್ಸ ಕೆಲ. ಹಾೆಂತುೆಂ 500 ಪಾರ ಸ್ಕ ಅಧಿಕ್ ಪಾತ್ರ ದಾರಿೆಂನಿ ಪಾತ್ರ ಘೆತಿ .

ಹಾಾ ವಿೀಜ್ಮೇಳಾಚೊ ಮುಖ್ಯಾ ಉದೆಾ ೀಶ್ ಆಸೊಿ ವಿದಾ ರ್ಥಾೆಂ ಮರ್ೆಂ ಪ್ಯ್ಲ್ಶ ಾ ೆಂ ಉರವಾೆ ಾ ಚಿ ಜಗೃತಿ ಹಾಡೆಂಕ್. ಡಾ| ಶ್ರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶಟಿ , ಸಹ ಪಾರ ದಾಾ ಪ್ ಕ್, ಎಮ್.ಎಸ್ಕ.ಎನ್. ಇನಿಾ ಿ ಟ್ಯಟ್ ಒಫ್ ಮಾಾ ನೇಜ್ಮೆೆಂಟ್, ಮಂಗುು ರ್, ಆಮಾಚ ಾ ಸದಾೆಂ ದಿರ್ಸೆಂಚ್ಯಾ ಜಿೀವನ್ೆಂ ತ್ ಆರ್ಥಾಕ್ ಪ್ರ ಭಾವ್ನ ವಿವರಿಲಾಗೊಿ ಆನಿ ಪ್ಯ್ಲಶ ಉರಂವ್ನಿ ಹರ್ ಪ್ರ ಯತ್್ ಕಸ್ೆಂ ಕಚಾೆಂ ಮಹ ಳೆು ೆಂ ರ್ಸೆಂಗ್ತಲಾಗೊಿ . ತಣೆಂ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾೆಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್‍ಸ, ಕಾಮ್, ಪ್ಯ್ಲಶ ಜಮವಿೆ ಆನಿ ಖರ್ಚಾ ಜಿೀವನ್ೆಂತ್ ಮಾೆಂಡನ್ ಹಾಡನ್ ಆಸ್ಕಾ ಜಮಂವ್ನ್ ರಿೀಣಕ್ ಪ್ಡಾನ್ಸ್ೆಂ ಕಸ್ೆಂ ರಾೆಂವೆಚ ೆಂ ತೆೆಂ ಕಳಯ್ಲಿ ೆಂ. Earning - Savings = Spending ಚರ್ ತಣೆಂ ಸವಾಾೆಂಚೆಂ ಮನ್ ವ್ಲಡೆಿ ೆಂ.

62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರಿಶಲ್ ಡಿಸೊೀಜ, ಎಮ್.ಕಮ್ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಣ್ಗನ್ ಧನಾ ವಾದ್ ಅಪಿಾಲೆ. ------------------------------------------

450 ವರ್ಸೊಂಚಾೆ ಸಂಭಿ ಮಾೊಂತ್ ಆಸ್ಟಯ ಕುೊಂದಾಪುರ್ ರಜಾರ್ ಮಾಯಚ್ಯೆ ಇಗಜೆಸ ಮುಖಾರ್ ದೀನ್ ಇಮಾಜಿ ಉಬೆ

ಇಮಾಜ್ ಆನಿ ಉಜಾ ಾ ಕ್ ರ್ಸೆಂತ್ ಜೊಸ್ಫ್ ವಾಜ್ (ಹಾಾ ಇರ್ಜೆಾೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ 300 ವರ್ಸಾೆಂ ಆದಿೆಂ) ಹಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಉಬ್ರ ಕೆಲಿ. ಹಾಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗ್ತರ್ ಫಾ| ವಿಜಯ್ ಜೊೀಯಾ ನ್ ಡಿಸೊೀಜ, ಇಮಾಜೊಾ ಉಗ್ತಾ ವ್ನ್ ಪೀಷಕ್ ಬರಾ್ ಾಡ್ಾ ಡಿಕರ್ಸಾ ಆನಿ ಕುಟ್ಲ್ಮ್, ಜೊೀನಾ ನ್ ಡಿಅಲೆಾ ೀಡಾ ಆನಿ ಕುಟ್ಲ್ಮ್, ಇರ್ಜೆಾ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ್, ಕಾಯಾದಶಿಾ, ಧಮ್ಾಭ್ಯ್ಕೆ , ಪಾಲ್ನ್ ಮಂಡಳಿ ರ್ಸೆಂದೆ ತಸ್ೆಂ ಇತರ್ ಹಾಜರ್ ಆಟಿ ೆಂ. ------------------------------------------

ದ್ೀಪಾಲಂಕಾರ ಆನಿ

ಭಜನಾ ಸ್ತ್ ೊಂಗ ಉಡಪಿ ಧಮ್ಾಪಾರ ೆಂತಾ ೆಂತ್ ಬಹುತ್ ಮಾಹ ಲ್ಘ ಡಿ ಇರ್ಜ್ಾ ಜೆಂವಾ್ ಟಚ ಐತಿಹಾಟಕ್ ಫಾಮಾದೆಚಿ ಕುೆಂದಾಪುರ್ ರುಜರ್ ಮಾಯ್ಲಚಿ ಇರ್ಜ್ಾ 450 ವರ್ಸಾೆಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರ ಮಾರ್ ಆಸೊನ್ 451 ವಾಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾೆಂಯ್ ತೆೆಂಕುನ್ ಆರ್ಸಾ ನ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೀವಿಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಂಭ್ರ ಮ್ ಪಾಟೆಂ ಘಾಲಾ. ಹಾಾ ಮರ್ೆಂ ಸಂಭ್ರ ಮಾಚರಣ್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ವಖ್ಯಾ ಇರ್ಜೆಾೆಂತ್ ಥಡಿೆಂ ಯ್ಲೀಜನ್ೆಂ ಕಾಯಾರ್ತ್ ಜತತ್, ಇರ್ಜೆಾಚಿ ಭಿತಲಿಾ ಕೂಸ್ಕ ಸಭಾರ್ ರಿೀತಿೆಂನಿ ನವಿೀಕೃತ್ ಜೆಂವ್ನ್ ನವಾಾ ರ್ಚ ಇರ್ಜೆಾಪ್ರಿೆಂ ಪ್ಜಾಳಾಿ . ಹಾಚೊ ವಾೆಂಟೊ ಜೆಂವ್ನ್ ನವೆೆಂಬರ್ 15 ವೆರ್ ಇರ್ಜೆಾ ಮುಖ್ಯರ್ ದಾವಾಾ ಾ ಕೂಟಕ್ ಇರ್ಜೆಾ ಪಾಲ್ಕ ರಜರ್ ಮಾಯ್ಲಚಿ

ದಿೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ವಾಕಾಲಾರಿ ಕಡಿಯ್ಲ್ಲಾಚ ಗೊಲ್ಿ ರಕೇರಿ ವಿೀರ ಹನುಮಂತ ದೇವರ್ಸಾ ನ್ೆಂತು ದಿೀಪಾಲಂಕಾರ ಆನಿ ಭ್ಜನ್ ಸತಾ ೆಂರ್ ಸಂಭ್ರ ಮಾನ ಚಲೆಿ . ಶ್ನಿವಾರ ಅಭ್ಾ ೆಂರ್ ರ್ಸ್ ನ ಆಶಿಲೆ ನಿಮತಾ ವಿೀರ ಹನುಮಂತ ದೇವಾಕ ಟೀಯ್ಲ್ಳಾಭಿಷೇಕ ಆನಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜ ಕೈೆಂಕಯಾ ಚಲ್ಯಲೆ. ರ್ಸೆಂಜವೇಳ ದೇವಳಾಚ ಪಾರ ೆಂರ್ಣೆಂತು ದಿೀಪಾಲಂಕಾರ ಕೆಲೆಿ . ದಿವಲಿಕ ಪುಷ್ಟಾ ಲಂಕಾರ ಆನೆಕಲಿ

63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಗೊೀಪಾಲ್ಕೃಷೆ ಪ್ರ ಭ ಹಾನಿ್ ಕೆಲೆಿ . ಉಪ್ರಾೆಂತ ಶಿರ ೀ ಹರೇಕೃಷೆ ಭ್ಜನ್ ಮಂಡಳಿ, ಶಿರ ೀ ಕೃಷೆ ಮಂದಿರ, ವಿ.ಟ. ರಸೊಾ ಹಾೆಂಗ್ತಚ ರ್ಸೆಂದಾಾ ನಿ ಕೆಂಕಣ್ಗ ಆನಿ ಕನ್ ಡ ಭಾಷ್ಟಚ ವಿೆಂಚ್ಯೆ ರ್ ಭ್ಜನ್ ಪ್ರ ಸುಾ ತ ಕೆಲೆಿ . ವಿೀರ ಹನುಮಂತ ದೇವರ್ಸಾ ನ್ಚ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಚಾಕ ಮಾನೆಸಾ ಮಂಜೇಶ್ಾ ರ ಟೀತರಾಮ ಭ್ಟಿ ಹಾನಿ್ ಕಾಯಾಕರ ಮ ಚಂದಾಯ್ಲನ ಮಾೆಂಡಯಲೆ. ಹಾಾ ಸಂದಭಾಾರಿ ರ್ಣಶ್ ಕಾಮತ್, ಬಟಾ ಉಮೇಶ್ ಶಣೈ, ಸತಿೀಶ್ ಪೇಜವರ, ಬಟಾ ರಮೇಶ್ ಶಣೈ,

ಎೆಂ. ಕೇಶ್ವ ದಿನೇಶ್ ಭ್ಟ್, ಶಿರ ೀಕಾೆಂತ ಕಾಮತ್ ಆದಿ ಮಾನೆರ್ಸಾ ಆನಿ ಭ್ಜಕವರ್ಾ ಉಪ್ಟಾ ತ ಆಶಿಾ ಲೆ. ಖಬರಿ : ಅರವೊಂದ ಶ್ಟೆ ನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ -----------------------------------------

ತುಳೆವ ೊಂತ್ ದಾಯ್ಲಜ ವಲ್್ ಸ

24 X 7 ಲ್ಲೀಗೊೀ ಚರಿತೆರ ೆಂತ್ರ್ಚ ಪ್ಯ್ಲಿ ಾ ಪಾವಿಿ ತುಳು ಲಿಪಿೆಂತ್ ದಾಯ್ಕೊ ವಲ್ಯ ಾ ವಾಹಿನಿನ್

64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಪಿ ಲೀಗೊೀ ತಯ್ಲ್ರ್ ಕರುನ್ ದಾಖಿ ಆರ್ಸ ಕೆಲಾ. ಅಸ್ೆಂ ದಾಯ್ಕೊ ವಲ್ಯ ಾ ಪ್ರ ರ್ಸರ್ ಮಾಧಾ ಮ್ ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ್ ಮಾಧಾ ಮ್ ತುಳು ಲೀಗೊೀ ದಾಖಂವೆಚ ೆಂ ಜೆಂವ್ನಿ ಪಾವಾಿ ೆಂ. ತುಳು ಭಾಶಕ್ ತೆಂಚಿರ್ಚ ಲಿಪಿ ವಾಪ್ಚಾ ಾ ವಿಶಾ ೆಂತ್ ಎದೊಳ್ರ್ಚ ಸಭಾರ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಾೆಂಕ್ ಪ್ರ ರ್ಸಾ ವನ್ ಬರಯ್ಕಲೆಿ ೆಂ ದಾಯ್ಕೊ ವಲ್ಯ ಾ ವಾಹಿನಿ ಆತೆಂ ಲಿಪಿಕ್ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿತ್ಾ ದಿೀೆಂವ್ನಿ ಆಪಾಿ ಾ ವಾಹಿನಿಚೊ ಲೀಗೊೀ ತುಳೆಾ ೆಂತ್ರ್ಚ ತಯ್ಲ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಾ ಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ತುಳು ಭಾಸ್ಕ ವಾಡಂವೆಚ ದಿಶನ್ ತಸ್ೆಂ ಮಾನಾ ತ ದಿೆಂವಾಚ ಾ ಕ್ ನವೆೆಂ ಪ್ರ ಯತ್್ ಹಾಡನ್ ಆಯ್ಲ್ಿ ೆಂ. ತುಳು ಭಾಶಕ್ ಭಾರತಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನ್ಚ್ಯಾ 8 ವಾಾ ವ್ಲಳೆರಿೆಂತ್ ತುಳುನ್ಡಾೆಂತ್ ಚಳಾ ಳ್ ಚಲ್ವ್ನ್ ಆರ್ಸ ಆರ್ಸಾ ೆಂ ರಾಜ್ಕಾರಣ್ಗೆಂಚ್ಯಾ ತಸ್ೆಂರ್ಚ ಪ್ರ ಮುಖ್ಯೆಂಚೆಂ ರ್ಮನ್ ವ್ಲಡೆಂಕ್ ದಾಯ್ಕೊ ವಲಾಯ ಾನ್ ಕೆಲೆಿ ೆಂ ಹೆೆಂ ಪ್ರ ಯತ್್ ಜೆಂವಾ್ ರ್ಸ.

Inauguration of the Online Certificate Course "E-

Konkani Bhaas & Culture" The inauguration of the online Certificate Course “E-konkani Bhaas

& Culture” was held on 13th November 2020 through zoom platform. Dr Alwyn D'Sa, Controller of Examinations, SAC officially inaugurated the Course. This course is organised under the STRIDE (Scheme for Transdiscip linary Research for India's Develop ing Economy) Scheme of UGC.

Rev. Dr Praveen Martis, S.J. presided over the programme and delivered presidential remarks. All the resource persons and partici pants introduced themselves to the program. 35 participants globally involved in this course, especially, from Ireland, UAE, Kuwait, Kerala, Mumbai, Goa, Bangalore, Mysuru, Udupi, Kundapur, Brahmavar, etc.

65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Mrs Flora Castelino, Co-ordinator of the Course welcomed the gathering and proposed the vote of thanks with M.C. Narration. About the Course

Eminent resource persons from Goa, Mangaluru, Bengaluru & UAE will be facilitating the classes on WEB. The Course Content has been designed for beginners as well as passionate promoters of Konkani Language and Culture. --------------------------------------Ex Cdt Cpt Ashika Shetty of NCC

This Certificate Course is exclusively designed for ONLINE classes for a duration of 50 hours. Online classes will be conducted every Friday from 6 pm to 8 pm. This course will be conducted using 3 scripts i.e., Kanadi, Nagari and Romi and option is given to the students to choose any one of the scripts for answering the online test at the end of the course. 66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Naval Wing of St Aloysius College

Camp held at OTA Gwalior in May

(Autonomous), Mangaluru, was

2019.

commended by the Chief Minister of Karnataka for her exceptional

She has participated in All India

service in NCC during the year

Nav Sainik Camp-2018 at INS

2019-2020 with a Certificate and a

Kadamba, Karwar from Oct 14 to

Medal.

Oct 22, 2018. She has won Silver in SW Boat Pulling, Bronze in All India

Cdt Ashika Shetty has joined NCC

Best Cadet Competition and was a

Naval Wing of St Aloysius College

part of Champion Directorate 2018.

NCC Subunit in 2017 as a Cadet.

Besides this, she has secured 'A'

She attended the first camp of NCC

Grade in NCC ‘C’ Certificate

Annual Training Camp in May 2018.

Examination in 2020.

She also attended NCC Attachment

---------------------------------------

67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Genre” on 17 November 2020. The Resource person for the Webinar was Dr Dheeman Bhattacharyya, Assistant Professor in Linguistics and Comparative Literature at Visva-Bharati University.

Webinar on ‘Folk in Theatre’ held at SAC

The Department of English, St. Aloysius College (Autonomous) Mangaluru, in collaboration with UGC STRIDE Scheme (Scheme for Trans-disciplinary Research for India's Developing Economy), held a National Webinar on the theme “Folk in Theatre: Colonial Encounters and the Idea of a

Rev. Fr Praveen Martis S.J., Principal of St. Aloysius College (Autonomous), delivered the presidential remarks and informed the participants about the purpose of the collaboration with STRIDE. Ms Josna Susan delivered a brief introduction on the personal and academic life of Dr Dheeman Bhattacharyya, exploring his background and achievements. Dr Bhattacharya, through his talk, attempted to de-marginalise the notion of ‘folk’ in theatre and explored the broader trajectory which is not part of the mainstream literary canon. His talk was accompanied by a PowerPoint presentation, along with the incorporation of short clips from a few movies. The webinar witnessed participation from all over India and the MA English students of the college also took an active part.

68 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


The Webinar concluded with a question-answer session and Dr Girish N from the Department of English was the moderator for the session. Ms Fathima Masna played hostess for the entire duration. Ms Rebecca Rex led the event through supplication, invoking the blessings of the almighty. Dr Ratan Mohunta, HOD of English, welcomed the gathering. Ms Shruthi delivered the vote of thanks. --------------------------------------The national webinar “The Limitless Arena of Research in Language” was conducted on the

virtual campus of St. Agnes College (Autonomous), Mangaluru on 19th November 2020 between 3 pm to 5 pm. It was organized by the Research Committee of the college under the Paramarsh

scheme of the state. Dr. Chumki Biswas, University of Mumbai, was the resource person. There were 1124 participants from all over the country who registered for this webinar. The webinar commenced with an invocation followed by the welcome and introduction of the resource person. Dr. Biswas spoke on the new age of integrative research or multidisciplinary research in the arena of linguistics and languages and classified the various types og

69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


research possibilities and it was Biswas was excellent and received insightful. She also introduced the much acclaim from the participants deeper levels of classification in this throughout the webinar. Earea. The main purpose of the certificates were awarded to the webinar was to create awareness participants after the vote of thanks about the field, to create interest in was proposed. Dr. R. Nagesh was the subject and to help interested the convenor of the webinar and researchers to make the right Ms. Shailaja K. was the organizing decisions and translate them into secretary. actions. The content offered by Dr. ------------------------------------------------------------------------------------

ಜಾತ್ ಕಾತ್ ವಾತ್ ಜತಿ ಝಡಾಕ್ ವ್ಲತಿ ಾ ರ್ ಉದಕ್ ಹಜರಾೆಂನಿ ವ್ಲಟ್ಲ್ಕ್ ರಾೆಂವಾಚ ೆಂಕ್ ಮೆಳಾಾ ತ್ ಫುಲಾೆಂ ಮನ್ಶ ಾ ವ್ಲಡಾಾ ಕ್ ಜತ ಬಾಧಕ್ ಫುಡಾರಾಾ ೆಂನಿ ಮೆಹ ಳಾಾ ಉದಾಿ ೆಂತ್ ತೆಂಡ್ ಧಲಾೆಂ * ಗೊರಾಾ ಕಾತಿೆಂತ್ ಬರೆೆಂರ್ಚ ಆರ್ಸಿ ಾ ರ್ ಗೊರಾಾ ೆಂಕ್ ಮೆಳೆಾ ಜೆಲೆ ಕಾಳಾಾ ಕಾತಿೆಂತ್ ವಾಯ್ಿ ರ್ಚ ದಿರ್ಸಿ ಾ ರ್ ಕಾಳಾಾ ೆಂಕ್ ಮಾರೆಾ ಭಾಲೆ ಗೊರಾಾ ಕಾತಿೆಂತ್ ಖಟೆ ದೆೆಂವಾಚ ರ್ ಮೀತ್ ನ್ರ್ಸಾ ೆಂ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆ ಕಾಳಾಾ ಕಾತಿೆಂತ್ ಬರೆ ಆೆಂಜ್ ಕಾಳಕಾೆಂತ್ಯ್ಕ ಪ್ರ ವೇಸ್ಕ ಜಲೆ * 70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಜರ್ ದಿಲಾಿ ಾ ೆಂಕ್ ಮೆಳತ್ ವಾತ್ ಪ್ಜೆಾ ಮುಕಾರ್ ಮಾನ್ಚಿ ಪಾೆಂಯ್ಕಶ ೆಂ ದಿಲಾಿ ಾ ಕ್ ದಿನ್ೆಂತ್ ವಾತ್ ಪ್ಡಿಿ ವಿಸರ್ ತಾ ದಾನ್ಚಿ ವರಾಾ ೆಂತ್ ಎಕಿ ಹಜರ್ ದಿತ ಏಕ್ರ್ಚಚ ಏಕ್ ಪಾವಿಿ ೆಂ ಮಾಗ್ಲರ್ ಎಕಿ ಪಾೆಂಯ್ಕಶ ೆಂ ದಿತ ವರಾಾ ೆಂತ್ ಚ್ಯರ್ ಪಾವಿಿ ೆಂ ಚ್ಯರ್ ಪಾವಿಿ ೆಂ ಪಾೆಂಯ್ಕಶ ೆಂ ದಿಲೆಿ ಜಲೆ ದೊೀನ್ ಹಜರ್ ತರಿ ತಕಾ ನ್ ವಾತ್ ವಾತಿಕ್ ಕತೆಿ ೆಂ ಬಜರ್ ಏಕ್ರ್ಚಚ ಪಾವಿಿ ೆಂ ದಿಲಿ ಹಜರ್ ಬೆಂಡಾ ವಾಹ ಜಾ ನ್ ಜತ ಕಾಜರ್ -ಸ್ಟವ, ಲ್ಲರಟೊಿ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಕನಾ್ ಡಾೊಂಬ ವಯ್ಿ ದ್ೀಷ್ಿ ಪ್ಡಿೊ ಪಾವಾ್ ಚಿ ...... ಆಗೊೀಸ್ಕಾ ಮಹ ಹಿನ್ ಉದೇವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಸವಾಾೆಂಕ ಆಕಾೆಂತೆಂತ್ ಬುಡ್ಲ್ೆಂವ್ನಿ ಲಾಗೊಿ ಸಗ್ತು ಾ ೆಂನಿ ಪಾವಾಶ ಚೊ ವಾಹ ಳ ವಾಹ ಳು ಗ್ತೆಂವಾೆಂನ್ ಗ್ತೆಂವ್ನ ಉದಾಿ ೆಂತ್ ಬುಡ್ಲ್ಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕತೆೆಂ ಜಲೆೆಂ ಕನ್ಾಟಕಾಕ್ ...??? ಕಣಚಿ ದಿೀಷ್ಿ ಪ್ಡಿಿ ಆಮಾಚ ಾ ಕನ್ ಡಾೆಂಬಕ್ ..??? ಹಪಾಾ ಾ ಥವ್ನ್ ವ್ಲತೆಿ ಲಾಾ ಪಾವಾಾ ಕ್ ಕಾಳ ತಿಬೊ ಲಾಗೊಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯ್ಲಕ್ ಪಾವಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಸವಾಾೆಂನಿ ಮಾಗೆಿ ೆಂ 71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಥಡಾಾ ೆಂನಿ ಮಾಣಿ ಾ ೆಂಕ್ ಕಾಜರ್ ಸಯ್ಾ ಕೆಲೆಿ ೆಂ ಸಂರ್ಸರಾರ್ ಅನಿೀತಾ ಣ್, ಪಿೀತಿಸೊಾ ಣ್ ವಾಡೆಿ ೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಮನ್ ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಜಡೆಿ ೆಂ ಜತ್ - ಕಾತ್ ಮಹ ಣ್ ಮಾರ್ಸ ರಗ್ತಾ ನ್ ನ್ಲೆ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ದುಸೊಾನ್ ಉಲೆಯ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಾಕಾತಿರ್ ಕತೆ ಕತೆೆಂ ನ್ಟಕ್ ಕೆಲೆ ತೆಂಕಾೆಂ ಪಾತೆಾ ಲಿ ಲೀಕ್ ಅಜ್ ಆವಾರ ಕ್ ರ್ಸೆಂಪ್ಡ್ಲ್ಿ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶ ಚ್ಯಾ ಮೆೆಂದಾಾ ೆಂತ್ ಜಣಾ ಯ್ ದಿಲಿ ಜಣಾ ಯ್ಲಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಟೆಕಾ್ ಲ್ಜಿ ವಾಡಿಿ ಟೆಕ್ ಲ್ಜಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೆವಾಚರ್ ವಿಸರ್ ಪ್ಡಿಿ ಆತೆಂ ದೆವಾಕ್ರ್ಚ ಆಮೆಚ ರ್ ವಿಸರ್ ಪ್ಡಿಿ ಉಡಾಸ್ಕ ಅಯ್ಲಿ ಮಾಹ ಕಾ ಸೊದೊಮ್ ಆನಿ ಗೊಮ್ಜರಾಚೊ ಆಬರ ಹಾಮಾನ್ ದೆವಾಕಡೆ ಗ್ತೆಂವ್ನ ಉರೆಂವ್ನಿ ಮಾಗೊಚ (ಉತಾ ತಿ 18:20) ಸ ದಿರ್ಸೆಂನಿ ಪೃರ್ಥಾ , ಆಕಾಶ್ ಆನಿ ಸವ್ನಾ ವಸುಾ ರಚಿ ಲಾಾ ದೆವಾಕ್ ಏಕ್ರ್ಚ ಘಡಿ ಪುರ ತೆೆಂ ವಿಭಾಡನ್ ನ್ಶ್ ಕಚ್ಯಾ ಾಕ್ ಅತೆಂ ಪುಣ್ಗ ಆಮ ಆಮೆಚ ೆಂ ದೊಳೆ ಉಘಡಾಾ ೆಂ ರಚಿ ಲಾಾ ದೆವಾಕ್ ಆಮ ಪ್ಯ್ಲಿ ಮಾನ್ ದಿೆಂವಾಾ ೆಂ ಜತ್ ಕಾತ್ ರಾಗ್‍ಲ್ ಮ್ಜಸೊರ್ ರ್ಸೆಂಡ್ಲ್ನ್ ಹಾಾ ಪಾವಾಾ ದಾಾ ರಿೆಂ ನವೆ ಲಿರ್ಸೆಂವ್ನ ಶಿಕಾಾ ೆಂ

:- ಸುರೇಶ್ ಸ್ಲ್ಲ್್ ನಾಹ , ಸ್ಕಲೇಶುಿ ರ 72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸ್ಲ್ಲ್ವ ಲ್ಲೊಂ..... ನಕಾ ರಾೆಂಕ್ ಆಶವ್ನ್ , ಮ್ಜಳಾಿ ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ೆಂ ರವಿಕ್ ಆಸಾ ಮೆಂ ಬುಡಯ್ಲಿ ಪೂಣ್... ಸಲಾಾ ಲೆಂ ಚಂದಿರ್ ದೂದಾಳ್ ಪಾಲಂವ್ನ ಪಾೆಂಗೊನ್ಾ ನಕಾ ರಾ ಸವೆೆಂ ಮರಯ್ಲ್ಾ ಲ. ದಯ್ಲ್ಾ ಲಾಹ ರಾೆಂಕ್, ಮೆಚೊಾ ನ್ ಭಲಿ ೆಂ ನಿಳಾಾ ಉದಾಿ ಪ್ೆಂಡಾೆಂತ್ ಲಳು ೆಂ ಪೂಣ್ ... ಸಲಾಾ ಲೆಂ ಸುನ್ಮನ್ ಲಾಹ ರಾೆಂ ಮಟಾ ಲಿೆಂ ದಯ್ಲ್ಾಚರ್ ಅತಾ ಾ ಚ್ಯರ್ ಕೆಲ. ಆಸ್ಕಾ ಬದಿಕ್ ಕುಬೇರ್ ಆಸೊಿ ೆಂ ಪ್ಯ್ಲ್ಶ ಾ ೆಂ ರಾಶಿರ್ ಬಸೊಿ ೆಂ ಪೂಣ್... ಸಲಾಾ ಲೆಂ ಮತಿಕ್ ಶೆಂತ್ ಸಮಾದಾನ್ ನ್ಸೊಿ ಭಾೆಂಗ್ತರ ರ್ಜೆಯ ರ್ ನಿೀದ್ ನ್ರ್ಸಾ ೆಂ ಫಸೊಿ ೆಂ ದೆವಾಕ್ ಪ್ಳೆೆಂವ್ನಿ ಸಗ್‍ಲ್ಾ ಸೊಧ್ಿ ಮಾಗೆೆ ೆಂ ರಜರ್ ಉಪಾಸ್ಕ ಕೆಲ. ಪೂಣ್.. ಗೆಲಾಾ ಲೆಂ ಅಪಾೆಂಗ್‍ಲ್, ಭಕೆಲಾಿ ಾ ೆಂಕ್ ಸ್ಜರ್ ಪರ್ಸಾ ಲ ದೇವ್ನ ಮಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ ದಿಸೊಿ . _ ಪಂಚು ಬಂಟ್ಲ್ವ ಳ್ 73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೊಂಬಿ ವ ಮಿೀಟ್ ಮಿರ್ಸೊಂಗ್? ಸಕಾಳಿೆಂ ಕೆಂಬ್ರಯ್ಲಕ್ ಧನ್ಾ ಘಡಾೆಂತ್ ಘಾಲೆೆಂ ರ್ಸೆಂಜೆಚ್ಯಾ ಜೆವಾೆ ಕ್ ರಾೆಂದಾಾ ೆಂ ಮಹ ಣ್ ಚಿೆಂತೆಿ ೆಂ ದೊನ್ಫ ರಾೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಘಡಾೆಂತ್ ತಿಳಾಾ ೆಂ ಕೆಂಬ್ರ ಘಡಾ ಥೆಂವ್ನ್ ಮಾಯ್ಲ್ಕ್ ಜಲಿಿ ತಕಿ ಖಪುಾನ್ ಗುಡಾಾ ಕ್ ಚಲಿಿ ೆಂ ಸೊಧಾಾ ೆಂ ಸೊಧಾಾ ೆಂ ಆಳಿಾ ೆಂ ಮೆಳಿು ೆಂ ಸಗ್ಲು ೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಕಿ ೆಂ ಗೊೀಣ್ಗ ಸೊಡವ್ನ್ ತಚರ್ ವ್ಲತಿಿ ೆಂ ರಾೆಂದಾಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟೆಂ ಎತನ್ ಧಾೆಂವ್ನಲಿಿ ಮಹ ಜಿ ಕೆಂಬ್ರ ಪಾಟೆಂ ಯೇೆಂವ್ನ್ ಆಳಿಾ ೆಂ ಮಹ ಜಿ ಸತಾ ನ್ಸ್ಕ ಕನ್ಾ ಗೆಲಿ ಆನಿೆಂ ಆತೆಂ ಹಾೆಂವ್ನ ನಿರ್ಸಾ ಾ ಕ್ ಮೀಟ್ ಮರ್ಸಾೆಂಗ್‍ಲ್ ಅಮಾಾ ಣ್ ಚಿಡಯ ೆಂಕ್ ಬಟಿ ೆಂ (ಅಸುೊಂತ ಡಿಸೀಜಾ) 74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಾವು ಮಾಯ್್ ಮಹ ಜಾ ಸಕಾಳಿೆಂಚೆಂ ಶಳೆೆಂ ಶಿತ್ ಉಡಯ್ಲಿ ೆಂ ಆಮಾಚ ಾ ಗೇಟ ಕುೆಂದಾಾ ಥವ್ನ್ ಕಾವಾು ಾ ನ್ ತೆೆಂ ಪ್ಳಯ್ಲಿ ೆಂ. ಕಾ ಕಾ ಕಾ ಮಹ ಣೊನ್ ಸಗ್ತು ಾ ಕಾವಾು ಾ ೆಂಕ್ ಆಪ್ಯ್ಲಿ ೆಂ ಶಳೆ ಶಿತ್ ಕಾವಾು ಾ ೆಂನಿ ರುಚಿೀನ್ ವಾೆಂಟುನ್ ಖೆಲೆೆಂ. -ಆೆ ನಿ್ 75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಪಾಲ್ಡಾ್


ಕಥಾಪಾಠ್ -3: ಕೊಂಕಣಿೊಂತಲ್ಲೆ ಮುೊಂಬಯ್ರ್ಚೆ ಕಥಾ

ಆಶವಾದಿ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನ್ ಆನಿ ಉಜಾ ಡ್ ಪಂದಾರ ಳೆೆಂ ಹಾಣ್ಗೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್

ಮಾಧಾ ಮಾಚರ್ ಮಾೆಂಡನ್ ಹಾಡ್ಲಾಿ ಾ ರಾಶಿಿ ರೀಯ್ ಮಟ್ಲ್ಿ ಚ್ಯಾ ಕಥ-ಅಧಾ ಯನ್ ಶಿೆಂಕಳೆಚಿ ತಿಟರ

76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಶಿೆಂಕಳ್ (ವೆಬ್ರನ್ರ್) ನವೆೆಂಬ್ರ 22 ತರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ಲ್ಾ ರಾ ರ್ಸೆಂಜೆರ್ 4:30 ಥವ್ನ್ 6:00 ಪ್ರಾಾ ೆಂತ್; ಕೆಂಕಣ್ಗೆಂತಿ ಾ ಮುೆಂಬಯ್ ಕಥ ತಶೆಂರ್ಚ ’ರ್ಸೆಂಕವ್ನ’ ಕಥಸಂರ್ರ ಹಾಚರ್ ಸಮೀಕಾಷ ಚಲಿಿ . ಉಜಾ ಡ್ ಪ್ತರ ಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ರೀಯಾ ನ್ ಫೆನ್ಾೆಂಡಿರ್ಸನ್ ಯ್ಲವಾಿ ರ್ ಉಲ್ವ್ನಾ ಕರುನ್ ಕಾಯ್ಲ್ಾಚೆಂ ಸುೆಂಕಾಣ್ ಘೆತ್ಲಾಿ ಾ ದೊ|ಪೂಣಾನಂದ್ ಚ್ಯಾ ರಿ ಹಾೆಂಚಿ ಮಟಾ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತರ್ಚ ಮಾ|ಬಾ|ಜೇಸನ್ ಪಿೆಂಟೊ ಉದಾಾ ವರ್ ಹಾಣ್ಗೆಂ ಮುೆಂಬಯ್ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಮುೆಂಬಯ್ ಜಿವಿತನ್ ಕೆಂಕಣ್ಗ ಭಾಸ್ಕ, ಲೀಕ್, ಸಂಸಿ ೃತಿ ತಶೆಂರ್ಚ ಫುಡಾರಾಚರ್ ಘಾಲಾಿ ಾ ಪ್ರ ಭಾವಾಚರ್ ಉಲ್ವ್ನ್ ಮುೆಂಬಯ್ ಜಿವಿತಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಸಂಗೆಾ ಚರ್ ವಾಚುೆಂಕ್ ಮೆಳಾಚ ಾ ತಶೆಂರ್ಚ ವಾಚುೆಂಕ್ ಮೆಳುೆಂಕ್ ಜಯ್ ಜಲಾಿ ಾ ಸಂಗೆಾ ೆಂಚರ್ ಉಪ್ನ್ಾ ಸ್ಕ ದಿಲೆೆಂ. ಗೊೆಂಯ್ಲ್ಚ ಾ ಕಲೆಜಿೆಂತ್ ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕ್ ಜವ್ನ್ ವಾವ್ನರ ಕಪಿಾ ಬಾಯ್ ಯ್ಲೀಗ್ಲತ ವೆಣಾಕರ್ ಹಿಣೆಂ 2020 ವರ್ಸಾೆಂತ್ ಕೆಂಕಣ್ಗ್ತರ್ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನ್ನ್ ಪ್ರ ಕಾಶಿತ್ ಕೆಲಾಿ ಾ ವಲಿಿ ಕಾಾ ಡರ ರ್ಸಚ್ಯಾ ಪಾೆಂಚ್ಯಾ ಾ ಕಥಸಂರ್ರ ಹ್ ’ರ್ಸೆಂಕವ್ನ’ ಪುಸಾ ಕಾೆಂತಲಾಾ 25 ಕಥೆೆಂಚರ್ ಅಭಾಾ ಸ್ಕ ಕರುನ್ ಸಮೀಕಾಷ ಕೆಲಿ. ಕಥೆೆಂತ್ ಆಟ್ಲ್ಪ್ಚ ವೆಗ್‍ಲ್-ವೆರ್ಳೆ ವಿಶ್ಯ್, ಮನ್ಶ ಮ್ಜಲಾೆಂ, ಸಂಬಂಧ್ಯ-ನ್ತಿೆಂ, ವಯ್ಲ್ಚ ರಿಕತ, ತತಾ ೆಂ, ಮನ್ಶ ಜಿವಿತ್

ಅಶೆಂ ವೆಗ್‍ಲ್-ವೆರ್ಳಾಾ ಕಥೆೆಂಚರ್ ಆರ್ಸಚ ಾ ದರೇಕಾ ಸಂಗೆಾ ೆಂಚರ್ ಕೆಲೆಿ ೆಂ ವಿಶಿ ೀಷಣ್ ಭೀವ್ನ ಅಪುಭಾಾಯ್ಲನ್ ಪ್ರ ಸುಾ ತ್ ಕೆಲೆೆಂ. ದಲಾಿ ದೊ ಕೆಂಕಣ್ಗ ಅಕಾಡೆಮಚ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ವಿನಿಾ ಕಾಾ ಡ್ಲ್ರ ಸ್ಕ ಹಾಣ್ಗೆಂ ಅಪ್ಿ ವಿಚ್ಯರ್ ಮಂಡನ್ ಕತಾರ್ಚ ಕಾಯ್ಲಾೆಂ ಚಲ್ವಿಾ ದೊ|ಪೂಣಾನಂದ ಚ್ಯಾ ರಿನ್ ’ಕಥಪಾಠ್ - ದುಟರ ಶಿೆಂಕಳ್’ ವಿಶಿೆಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿವುನ್, ಕೆಂಕಣ್ಗೆಂತಿ ಾ ಕಥೆೆಂಚರ್ ತುಲ್ನ್ತಾ ಕ್ ಅಭಾಾ ಸ್ಕ (Comparative analysis) ಚಲಂವಿಚ ೆಂ ಕಥಪಾಠ್ ಜನೆರ್-ಫೆಬರ ರ್ ಮಯ್ಲ್್ ಾ ೆಂನಿ ಚಲಂವೆಚ ವಿಶಿೆಂ ಉಲೆಿ ೀಕ್ ಕೆಲ. ಬಾಬ್ ಶೈಲೇೆಂದರ ಮೆಹಾಾ ನ್ ಧಿನ್ಾ ಸ್ಕ ಪಾಠಯ್ಲಿ .

ಗೊೆಂಯ್, ಕನ್ಾಟಕ್, ಮುೆಂಬಯ್, ಕೇರಳಾ ಆನಿ ವಿದೇಶ್ ಥವ್ನ್ ಶೆಂಭರ್ ವಿಧಾಾ ರ್ಥಾೆಂನಿ ಹಾಾ ಕಥಪಾಠೆಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಟಿ ೆಂ.

77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


`GeÁéqï’ ¥ÀAzÁæ¼ÉA-zÁ¬ÄÓ zÀħAiÀiï

¸Á»vïå ¸ÀàzsÉð

2020

(¸ÀA¸Ágï¨sÀgï D¸ÁÑ÷å PÉÆAQÚ §gÀ«à, PÀ«, PÁuÉåUÁgÁASÁwgï) 1. ¯ÉÃPÀ£ï (¸ÀgÁéAPï)

: «µÀAiÀiÁa «AZÀªïÚ §gÀªÁà÷åa (gÁdQÃAiÀiï D¤ zsÁ«ÄðPï ¯ÉÃPÀ£ÁAPï DªÁÌ¸ï £Á), 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA

E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 5,000/-; 2. gÀÄ. 3,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/2. ¯ÉÃPÀ£ï (¹ÛçÃAiÀiÁAPï D¤ zsÀgïä¨sÀ¬ÄÚAPï) : «µÀAiÀiï: PÉÆgÉÆãÁ PÁ¼Ágï §zÁè¯Éè PÀÄmÁä¥ÀjUÀwAvï ¹ÛçAiÀiÁAPï WÀgï ¸ÁA¨Á¼ÉÑ ¥ÀAxÁºÁé£ï 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 5,000/-; 2. gÀÄ. 3,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/3. ªÀÄné PÁt 4. aQÚ PÀvÁ

: 1,500 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 4,000/-; 2. gÀÄ. 2,000/-; 3. gÀÄ. 1,000/: 150 ¸À¨ÁÝAPï «ÄPÀé£Á±ÉA E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 1,000/-; 2. gÀÄ. 750/-; 3. gÀÄ. 5,00/-

: E£ÁªÀiÁA: 1. gÀÄ. 2,000/-; 2. gÀÄ. 1,500/-; 3. gÀÄ. 1,000/ºÀgÉPÁ «¨sÁUÁAvï GªÉÄzï ¢A«ÑA 3 E£ÁªÀiÁA D¸ÉÛ°A. ¸ÀàzsÁðåaA £ÉªÀiÁA: 1. ¸ÀàzsÁðåPï zsÁqï°èA §gÁàA ¸ÀéAvï eÁªÁ߸ÀÄ£ï, JzÉƼï RAZÁåAiÀiï ¥ÀvÁægï ªÁ

5. PÀ«vÁ

eÁ½eÁUÁågï ¥sÁAiÀiïì eÁAªïÌ £Ávï°èA D¸ÀeÉ. 2. §gÁàA E-ªÉÄAiÀiÁègï zsÁqÁè÷ågï §gÉA. ºÁvï §gÁà£ï vÀAiÀiÁgï PÉ°èA §gÁàA vÀAiÀiÁgï PÀgÉÛ¯ÁåA¤ PÁUÁÝZÁå JPÁZï PÀIJ£ï ¸ÀÄqÁ¼ï CPÀëgÁA¤ §gÀªïß zsÁreÉ. 3. §gÁàA ‘GeÁéqï’ zÀ¥sÀÛgÁPï ¥ÁªÀÅAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: 31 zÀ¸ÉA§gï, 2020. 4. E£ÁªÀiÁA ¯Á¨ï¯Áè÷å §gÁàAaA ºÀPÁÌA `GeÁéqï’ ¥ÀAzÁæ¼ÁåaA. »A §gÁàA ¥sÁAiÀiïì PÀZÉðA ªÁ ¥ÁnA zÀªÀZÉðA ºÀPïÌ ‘GeÁéqï’ ¥ÀvÁæZÉA. 5. §gÁàA zsÁqÉÛ¯Áå£ï D¥ÁÚZÉA ¸ÀA¥ÀÇgïÚ £ÁAªï, ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï D¤ «¼Á¸ï JPÁ «AUÀqï ¥Á£Ágï §gÀªïß zsÁreÉ. JPÁè÷å£ï JPÁ ¥Áæ¸ï ZÀqï «¨sÁUÁA¤ ¨sÁUï WɪÉåvï ¥ÀÅuï JPÁè÷åPï KPï «¨sÁUÁPï JPïZï ¥ÀæªÉñï. 6. ¸ÀàzsÁðåPï D¬Ä¯Áè÷å §gÁàA «±ÁåAvï PÀ¸À¯ÁåZï vÀgÁÌPï - ¥sÉÇ£ï PÉƯï, PÁUÁÝA D¤ ºÉgï-CªÁ̸ï D¸ÉÆÑ £Á. ¸ÀàzsÁðåPï D¬Ä°èA §¥ÁðA ¥ÁnA zsÁqÀÄ£ï ¢A«Ñ ªÀåªÀ¸ÁÜ £Á. 7. ¸ÀàzsÁðåAZÉA ¥sÀ°vÁA±ï 2021 d£Égï 16-31 «±Éøï CAPÁågï ¥ÀUÀðmï eÁvÀ¯ÉA. 8. §gÁàA Uzvaad Daiji Literary Competitions 2020, vÀPÉè£ÁAªÁ SÁ¯ï D¸ÀÄ£ï, RAZÉÆ «¨sÁUï ªÀÄíuï ¸ÀàµïÖ PÀ¼ÀAiÉÄÓ. §¥ÁðA zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï: Uzvaad Fortnightly, Bishop’s House, Udupi - 576101. Email: editoruzvaad@gmail.com

78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


MANDD SOBHANN (Reg.) Organises *TRADITIONAL KONKANI SONGS -ONLINE CERTIFICATE COURSE* In collaboration with *S.K.A LONDON* * For young and old, interested in singing, * For those who love traditions and Konkani. *Commencing on Sat. Jan. 9, '21,* *Spanning 8 Saturdays* *(Jan. 9, 16, 23, 30, Feb. 6, 13, 20, 27)* *At 7 p.m. (IST). 8 sessions of 90 minutes each = 12 hours of Training* *COURSE CONTENT* 8 different topics in 8 sessions 1. Gumo’tt Songs 2. Traditional songs (GupitMoag, Roazlin, Suryachim Kirnnam, Lucy and others) 3. Dekhnni and Manddo 4. Voviyo (Old and New) 5. Ve'rse (Wedding Songs) 6. Children’s Songs 7. Dulpodam (Baila) 8. Mandd Sobhann Songs *NOTE:* Along with learning traditional songs, you will also learn about traditions. *RESOURCE PERSONS* *Course Director/Instructor/Main Singer : Eric Ozario *Keyboard: Alron Rodrigues *Singers: Joyce Ozario, Raina Castelino, Jason Lobo, Dealle Dsouza. *NOTE : *One wouldn’t find a better bunch of experts than these, as they have the experience of having trained over 600 people, in and around Mangalore. *This is Mandd Sobhann’s sincere attempt to preserve Konkani Song-Traditions. *This training would be conducted over the Zoom App. If you are interested, kindly enrol yourself by sending your Name and WhatsApp Number to the following number – 81052 26626. Only 100 in a batch. Hurry up! *The course is absolutely free! Please consider pitching in with your donations to support this noble cause. *The ones attending all 8 complete sessions, will be rewarded with an online certificate by Mandd Sobhann. *Come, Register today! Spread the word.*

79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಯ್ನಯಯಾಚಿ ಕವಿತಯ: ಪಯಟ್ಲಯಯಾ ಇಕಯ್

ಜಯವ್ನಯ ಉಭ ೆಂ ಜಯತಲ ೆಂ. ದ ಕುನ್ ತುಮ್ಚಿ

ಮಯ್ನಯಯಾೆಂನಿ ಇಕಯ್ ’ಮಯ್ನಯಯಾಚ ಕವಿ’

ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಯ ’ಮಯ್ನಯಯಾಚಿ ಕವಿತಯ’

ಆಮಯಕೆಂ ವಹಳ್ಕಕಚ ಜಯಲ . ಆತಯೆಂ

ಸತ ಾಕ್ ಧಯಡುೆಂಕ್ ಫಕತ್ರ 9 ದೀಸ್

ಭಯರಯವೊ ಕವಿ ಕ ೊಣ್? ಹ ೆಂ ಪ್್ಶ್ನಯ

ಉರಲಯಾತ್ರ. ಇಮೀಯ್ನಯಯರ್ ಧಯಡುೆಂಕ್

ಥ ೊಡ್ಯಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾೆಂನಿ ಆಮಯಕೆಂ ಜವಯಬ್

ಆಮ್ಚಿ ಪ್ತ ೊತ:

ಜಯವ್ನಯ ಉಭ ೆಂ ಜಯತಲ ೆಂ. ತಶ ೆಂಚ್

poinnari.com@gmail.com ವ

ವರ್ಯಾಚ ೊ ಕವಿ ಕ ೊಣ್ ಮಹಳ ಳೆಂ ಪ್್ಶ್ನಯ 20 ದರ್ ೆಂಬ್್ 2020 ವ ರ್ ಆಮಯಕೆಂ ಜವಯಬ್

ವಯಟ್ಲಯಾಪಯಚ ರ್ ಧಯಡುೆಂಕ್ 7021967880

81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


107 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


108 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


109 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


122 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


127 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


128 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


137 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...