__MAIN_TEXT__

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

3

ಸೆಂಖ ೊ: 50

ನವೆಂಬರ್ 19, 2020

ಸಾಹಿತ್, ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ, ನಾಟಕೊಂ, ಸ್ಮಾಜ್ ಸೆವಾ

ಆನಿ ಹೆರ್ ಶೆತೊಂನಿ ಸಾಧನಾೊಂಚಿ ಕಣಸ್ –

ಕಟ್ಪಾ ಡಿಚಿ ಕಾ ಥರಿನ್ ರೊಡಿಿ ಗಸ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಪ್ಿ ದಾನ್ ಮಂತಿಿ ಮೀಡಿ, ತುಜೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್! ಪ್ರ ದಾನ್ ಮಂತ್ರರ ಮೀಡಿ, ತುಂ ಜುಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡಿಿ ಥುಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾ ಕ್ ಚಡ್ಲಾ ಯ್. ಪುಣ್ ತುಂ ಪ್ರ ದಾನಿ ನ್ಹ ುಂಹಿ ಫಕತ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ; ತುಂ ಪ್ರ ದಾನಿ ಭಾರತುಂತಾ ಾ ಸರ್ವಯ್ ಪ್ರ ಜೆಚೊ. ತಕಾ ಹುಂ ವಿಸರ್ ಪ್ಡ್ಲಾ ುಂ ಆಸ್ಯಾ ತ್, ತುಂವುಂ ತಜೆ ದೊಳೆ ಹರುಂಚೆರ್ ಧುಂಪಾಾ ಾ ಯ್ ಆಸ್ಯಾ ತ್, ಕಾನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಯ್ ಆಸ್ಯಾ ತ್. ತಜೆಾ ಲ್ಯಗುಂ ಸರ್ವುಂನಿ ಮಾಗಿ ಏಕ್ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತ್ರ: ತಜೆ ದೊಳೆ ಉಘಡ್, ಕಾನ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭಾರತುಂತ್ ಜುಂವ್ಚಿ ಅನ್ಯಾ ಯ್, ಅನಿೀತ್, ಅತಿ ಾ ಚಾರ್, ಖುನಿ, ಭುಂಗೊಸಿ ಳ್ ಪ್ಳೆ. ತಜಾ ಆನಿ ತಜಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡಿಿ ಚಾಾ ನ್ಯುಂರ್ನ್ ಭಾರತುಂತ್ ಜುಂವಿ ುಂ ಆಕರ ಮಣ್ ಬಂದ್ ಕರ್ ಆನಿ ಸರ್ವಯ್ ಭಾರತ್ರೀಯ್ ಪ್ರ ಜೆಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕಾ್ ುಂ ರ್ುಂಟ್, ಸಮಾನ್ ನಿೀತ್ ದಾಖಯ್ ಆನಿ ಹಂಕಾರನ್ ಉಡೊನ್ ದುಬ್ಳ್ಯ ಾ , ಗತ್ಆಧರ್ ನ್ಯಸ್‍ಲಲ್ಯಾ ಾ ುಂಚೆರ್ ಜುಂವ್ಚಿ ಬಲತ್ ರ್ ತಥವನ್ ರರ್ಯ್ ಆನಿ ಅಖಾಾ ಸಂಸಾರಕ್ ದಾಖಯ್ ತಜಿ ನಿೀಜ್ ಶಾಥಿ ಆನಿ ಜ ತುಂ ಪ್ರ ದಾನಿ ಸವ್ಕವ ಭಾರತ್ರೀಯುಂಚೊ! ಕೀಡಿಿ ುಂತ್ಲಾ ನಿೀತ್ರದಾರ್ ಪ್ಯವುಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹ ಳ್ಯ ಾ ಪ್ಡೊೊ ಆಪಾಾ ಾ ದೊಳ್ಾ ುಂಕ್ ಬ್ಳ್ುಂದುನ್ ಹರುಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕಾ್ ುಂ ದೀನ್ಯುಂತ್, ತುಂಚಾಾ ಜಿೀರ್ಚಿ ವಿೀದ್ರ್ವಿಯ ಕತ್ಲವಲ್ಯಾ ುಂಕ್ ತ್ಲ ಮಜತ್ ದೀುಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಭಾರತುಂತ್ ನಿೀತ್ರಕ್ ಮಾನ್ ನ್ಯ ಆನಿ ಸತಕ್ ಸಾಾ ನ್ ನ್ಯ ಮಹ ಣ್ ರುಜು ಕರುನ್ ದಾಖಯಿ ತ್. ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ ಆನಿ ಕಣುಂ ತಜೆ ದೊಳೆ ಧುಂಪುನ್ ಘಾಲ್ಯಾ ತ್? ಗ್ತಲ್ಯಾ ಚ್ಚಿ ಹಫ್ತಿ ಾ ುಂತ್ ಪ್ರ ಣಾಬ್ ಗೊೀಸಾಾ ಮಿಕ್ ಮಹ್ಯರಷ್ಟ್ ರುಂತಾ ಾ ಪೊಲ್ತಸಾುಂನಿ ತಣುಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಾ ಅಕರ ಮಿ ಖೆಳ್ುಂತ್ ತಚಾಾ

ದುಶ್‍್ರ ೀರಣಾಕ್ ಲ್ಯಗೊನ್ ಜಿೀರ್ಾ ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಾ ಅಪಾರ ಧಚೆರ್ ತಚಾಾ ಚ್ಚ ಘರ ಥುಂವ್ಕ್ ಬಂದ ಕನ್ವ ಜೈಲ್ಯಕ್ ವಹ ಲೊ. ಹ್ಯಕಾ ಫಕತ್ ಸಾತ್ ದೀಸಾುಂನಿ ಜಮಿೀನೆರ್ ಸೊಡೊಾ . ತಚಾಾ ಕೀ ಕತ್ಲಾ ಶಾಾ ಪ್ಯ್ಾ ುಂ ದಲ್ತತುಂಚೊ ಆಧರ್, ದಾತರ್, ಶಿಕ್ಷಕ್, ಸಾ ಯಂ ಸೇರ್ಕ್ ಜುಂರ್್ ಸ್‍ಲಲ್ಯಾ ಾ ಫ್ತ| ಸಾ್ ಾ ನ್ ಸಾಾ ಮಿಕ್ ಪೊಲ್ತಸಾುಂನಿ ಧನ್ವ ತಚೆರ್ ಫಟ್ಕ್ ರೊ ಅಪಾರ ಧ್ ಮಾುಂಡುನ್ ಜೈಲ್ಯುಂತ್ ಘಾಲೊ. 83 ರ್ಸಾವುಂಚೊ ಹೊ ಯಜಕ್ ಪಾಕವನ್ಸ ನ್ ಪಿಡೆನ್ ರ್ಳ್ಾ ಳ್್ ತರೀ, ಹ್ಯತುಂತ್ ಏಕ್ ಉದಾ್ ಚೊ ಲೊಟೊ ಧರುುಂಕ್ ತಕಾ ಅಸಾಧ್ಾ ಜುಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯ್ುಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಕಾಡಿ ವಿಚಾಲ್ತವ ತರೀ ತ್ರ ದುಂರ್ಿ ಾ ಪ್ಯ್ಾ ುಂ ಕೀಡಿಿ ುಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿುಂ ಚಿುಂತುಂಕ್ ಪ್ಡೆ್ ಲುಂ ಆನಿ ಹ್ಯಕಾ 20 ದೀಸ್‍ಲ ಲ್ಯಗ್ತಿ ಲ ಮಹ ಳೆಯ ುಂ ತ್ರೀರ್ಪವ ದಲುಂ. ಹ್ಯ ಕಟಾ ಕಟಾ! ಖಂಯ್ಸ ರ್ ಗ್ತಲುಂ ಮೀಡಿ ಹ್ಯಾ ಭಾರತುಂತ್ಲಾ ುಂ ಮನ್ಯಾ ಪ್ಣ್? ನಿೀತ್, ನ್ಯಾ ಯ್ ಆನಿ ಸಾಾ ತಂತ್ರ . ನ್ಹ ುಂಯ್ಗಿ ತುಂವುಂ ಆನಿ ತಜಾ ಪಾಡಿಿ ಚಾಾ ಸಾುಂಗೊಡ್ಲಾ ುಂನಿ ತಚೆುಂ ಸತಿ ಾ ನ್ಯಶ್‍ ಕೆಲುಂ? ತುಂ ಸಂಸಾರಚಾಾ ದೊಳ್ಾ ುಂಕ್ ದಸಾಿ ಯ್ ಜುಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಕುಡೊವ, ಕೆಪೊೊ ಆನಿ ಭೆರೊ! ಜರ್ ತಕಾ ಮನ್ಯಾ ಪ್ಣ್ ಕತ್ಲುಂ ಮಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ತರ್ ತಥವನ್ ನಿರಪಾರ ಧಿ ಫ್ತ| ಸಾ್ ಾ ನ್ ಸಾಾ ಮಿಕ್ ತಥವನ್ ಸಾಾ ತಂತ್ರ ದೀ. ಹುಂ ಆಮಿ ಕಾುಂಯ್ ತಜೆಾ ಲ್ಯಗುಂ ಚಡಿೀತ್ ವಿಚಾಚೆವುಂ ನ್ಹ ುಂಯ್; ನ್ಯಾ ಯ್-ನಿೀತ್ರಕ್ ಮಾನ್ ದೀ ಆನಿ ಮನ್ಯಾ ಪ್ಣಾಚೆುಂ ಘನ್ ದಾಖಯ್!

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ಿ ಭು ಚಿಕಗೊ, ಸಂಪಾದಕ್

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಾಹಿತ್, ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ, ನಾಟಕೊಂ, ಸ್ಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶೆತೊಂನಿ ಸಾಧನಾೊಂಚಿ ಕಣಸ್ –

ಕಟ್ಪಾ ಡಿಚಿ ಕಾ ಥರಿನ್ ರೊಡಿಿ ಗಸ್

ಕುಂಕಿ , ತಳು ಆನಿ ಕನ್್ ಡ ಸಾಹಿತ್ರಕ್ ತಶುಂ ಸಾುಂಸ್ ೃತ್ರಕ್ ರ್ಲಯುಂನಿ, ರಂಗಭುಂಯ್ಿ ರ್, ಸಮಾಜ್ ಸ್ಯವುಂತ್, ಸಾ ಳಿೀಯ್ ಆಡಳ್ಿ ಾ ುಂತ್ ಆನಿ ಶಿಕಾೊ

ಜೊಡಿಾ . ಆತುಂ ತ್ರ ಭಗಾಾ ವುಂಕ್ ಕೀಚಿುಂಗ ಶಿಕರ್ಪ ದುಂವ್ಚಿ ಖಾಸಿಿ ಶಿಕಾೊ ಸಂಸೊಾ ಚಲವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಯಾ ಾ ುಂತ್ರಾ ಕಟಾೊ ಡಿ

ಶತುಂತ್ ಖಾಾ ತ್ರ ಆಪಾಿ ಯ್ಗಲ್ತಾ ಎಕಾ

ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯ್ತ್ ಮೂಡಬೆಟ್ಟ್

ಧೈರಧಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಸಿ ಸಿಿ ರೀ ಜರ್್ ಸಾಿ ಾ ಕಾಾ ಥರನ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ,

ಕಟಾೊ ಡಿ ಹಿಚಾ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ

(ಜನ್ಸಂಖೊ ಸುಮಾರ್ 4500) ಆನಿ

ಯ್ಣಗುಡೆೆ (ಜನ್ಸಂಖೊ ಸುಮಾರ್ 5000) ಗಾರ ಮಾುಂನಿ ಮಿಸೊಯ ನ್ ಆಸಾ.

ರ್ರ್ರ ಚೆರ್ ಏಕ್ ಝಳ್ಕ್ ಕಾಾ ಥರನ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೊಾ ಕಟಾೊ ಡಿುಂತಾ ಾ ದ್ಯ. ಮೆಗೊ ಲ್ತನ್ ಆನಿ ದ್ಯ. ಜೊನ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ ಹ್ಯುಂಚಿ ಧುವ್ಕ. ಕಟಾೊ ಡಿಚಾ ಎಸ್‍ಲ.ವಿ.ಎಸ್‍ಲ. ಜೂನಿಯ್ರ್

ಕಲಜಿುಂತ್ ಪಿ.ಯು..ಸಿ. ಶಿಕಾೊ ಉಪಾರ ುಂತ್ ಖಾಸ್ಯಿ ನ್ ಶಿಕನ್ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸಾಿ ರುಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಾ ಲಯಚಿ ಎುಂ.ಎ. ಪ್ದಾ ತ್ರಣ

ರಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ರಸೊಿ 66 (ಆದುಂ ರ. ರ. ೧೭) ಬಗ್ತಾ ನ್ ಆಸಿಿ ಕಟಾೊ ಡಿ ಪುಂಟ್ ವಿವಿಧ್ ನ್ಮೂನ್ಯಾ ುಂಚಾ ರ್ಾ ಪಾರ್ – ಉದಾ ಮಾುಂಕ್ ಆಟಾಪಾಿ . ಶಂಕರಪುರ ಶಿರ್ವ - ಬೆಳ್ಾ ಣ್ ರಸೊಿ ಯ್ ಕಟಾೊ ಡಿ

ಥವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಜತ. ಕಟಾೊ ಡಿುಂತ್ ಥೊಡ್ಲಾ ಸಂಖಾಾ ನ್ ಕರ ಸಾಿ ುಂರ್ುಂಚಿುಂ ಆನಿ ಥೊಡಿುಂ ಮುಸಿಾ ುಂ ಕುಟಾಾ ುಂ ಅಸಾತ್

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತರೀ ಹೊ ಹಿುಂದು ಪ್ರ ಧನ್ ಗಾುಂವ್ಕ. ಹೊ ಲೇಖಕ್ ಜಲೊಾ ನ್ ರ್ಡ್ಲೊಾ ಪಾುಂಗಾಳ್ ಗಾುಂವ್ಕ (ರ. ರ. 66 ಬಗ್ತಾ ನ್) ಕಟಾೊ ಡಿ ಥವ್ಕ್ ತ್ಲನ್ಯ್ ಕ್ ಸುಮಾರ್ ೩ ಕ.ಮಿೀ. ತ್ರತಾ ಾ ಅುಂತರರ್ ಆಸಾ. ಮಹ ಜಾ ಪಂದಾರ - ಸೊಳ್ ರ್ಸಾವುಂಚಾ ಪಾರ ಯ್ ಥವ್ಕ್ ಮಹ ಣೆ 45 ರ್ಸಾವುಂ

ಸಮಾಜ್ ಸ್ಯವುಂತ್ ಮಿಸೊಯ ನ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ಯಾ ಾ ಮಾಕಾ ತ್ರಣ ಕಲ್ಯರ್ಹಿನಿಚಾ ಪಾುಂಚಾಾ ಾ ರ್ಷ್ಟವಕೀತಸ ರ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರರ ಜವ್ಕ್ ಆಪ್ವ್ಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊಾ .

ಥವ್ಕ್ ಹ್ಯುಂವ್ಕ ಕಾಾ ಥರನ್ಯಚಾ ಚಟ್ಟರ್ಟ್ಕಕಾುಂವಿಶಿುಂ ಜಣಾುಂ. ತ್ಲದಾ್ ುಂ ಕಾಾ ಥರನ್ಯಕ್ ಕಾುಂಯ್ ಅಟಾರ – ವಿೀಸ್‍ಲ ರ್ಸಾವುಂಚಿ ಪಾರ ಯ್. ತಾ ಭಿತರ್ ತ್ರ ಕಟಾೊ ಡಿ ಪ್ರಸರುಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಶತುಂನಿ ರ್ರ್ರ ಕ್ ದ್ಯುಂವ್ಕಲ್ತಾ . 1980 ರ್ಾ

ದಶ್ಕಾುಂತ್ ತ್ರಣ ‘ಕಲ್ಯರ್ಹಿನಿ’ ಮಹ ಳ್ಳಯ ಸಂಸೊಾ ಘಡ್ಲೊಾ . ಮಂಗುಯ ರ್ ದಯ್ಸ್ಯಜಿ ಮಟಾ್ ರ್ ಯುರ್ಜಣಾುಂಚೆ ಮುಕೇಲೊ ಣ್, ಕುಂಕಿ ಪ್ತರ ುಂನಿ

ಬರೊ ುಂ, ಪಾುಂಗಾಯ ಆನಿ ಭಂರ್ಿ ಣಿ

ಚಡುಣ ಹ್ಯಾ ಚ್ಚ ವಳ್ರ್ ಫ್ತ. ವಿಲ್ತಾ ಡಿಸಿಲ್ಯಾ ಚಾ ಕುಂಕಿ ಲಕಸ ಕನ್ ಯ್ರೀಜನ್ಯುಂತ್ ರ್ವ್ರರ ನ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ಯಾ ಾ ಆನಿ ಉಪಾರ ುಂತ್ ಮಂಗುಯ ರ್ ಆಕಾಶ್‍ರ್ಣಿುಂತ್ ರ್ರ್ರ ಕ್ ಲ್ಯಗಲ್ಯಾ ಾ ಕನೆಸ ಪಾ್ ಫೆನ್ಯವುಂಡಿಸಾಕ್ ತ್ರಚಾ

ರ್ರ್ರ ನಿಮಿಿ ುಂ ಕಾಾ ಥರನ್ಯಚಿ ದಾಟಾಯ್ನ್ ರ್ಹ ಳ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ತಾ . 1992 ಜನೆರ್ 1 ತರಕೆರ್ ಕನೆಸ ಪಾ್ ಆನಿ ಹ್ಯುಂವ್ಕ ಲಗಾ್ ುಂತ್ ಎಕಾ ಟಾಾ ಾ

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕರ ಸಾಿ ುಂವ್ಕ ವಕಿ ದುಸಿರ ನ್ಯ. ಆಜೂನ್ ತಾ ಬಹುಸಂಖಾಾ ತ್ ಸಮಾಜೆಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ‘ಕಾಾ ಥಿರ ನ್ ನ್ಮಾಾ ರ್’, ‘ಕಾಾ ಥಿರ ನ್ ನ್ಮಾ ರ್ರು’.

ಕಾಾ ಥರನ್ ಕುಂಕಿ ಕಥೊಲ್ತಕ್ ಉಪಾರ ುಂತ್ ಕಾಾ ಥರನ್ಯಚಿ ರ್ಹ ಳ್ಕ್

ಕುಟಾಾ ುಂತ್ ಜಲ್ಯಾ ಲ್ತಾ . ರ್ಡೊನ್

ಆಮಾ್ ುಂ ಆನಿಕೀ ಚಡಿಾ .

ಯ್ತನ್ಯ ತ್ರಣ ಕುಂಕಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ,

ಹ್ಯುಂವ ಸಮಾೆ ಲ್ಯಾ ಾ ಪ್ರ ಕಾರ್ ಆಮಾಿ ಾ ಮಂಗುಯ ರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಯಾ ಾ ುಂನಿ ಬಹುಸಂಖಾಾ ತ್ ಲೊಕಾಚಿ ಭಾಸ್‍ಲ

ಜರ್್ ಸಾಿ ಾ ತಳು ಆನಿ ಕನ್್ ಡ್ಲಕ್ ಆನಿ ತಾ ಲಗಿ ುಂಚಾ ಸಂಸ್ ೃತ್ಲಕ್ ಕಾಾ ಥರನ್ಯತ್ರತ್ರಾ ರ್ಳ್್ ಲ್ತಾ ಕುಂಕಿ

ನ್ಯಟಕಾುಂ ಆನಿ ಚಟ್ಟರ್ಟ್ಕಕಾುಂಕ್ ವುಂಗಲಾ ುಂ. ಪುಣ್ ಕುಂಕಿ ಸಮಾಜೆನ್ ತ್ರಕಾ ‘ಕಾಾ ಥರನ್ ಆಮಿಿ ’ ಮಹ ಳೆಯ ುಂ ಭೀವ್ಕ ಉಣುಂ. ತ್ರಣ ಬರಯ್ಗಲಾ ುಂ ಕುಂಕಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ಧರಳ್ ಆಸ್‍ಲಲಾ ುಂ ತರೀ 2010 ಇಸ್ಯಾ ುಂತ್ ಮರಯಡ್ಸ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನ್ಯದಾಾ ರುಂ ಹ್ಯುಂವುಂ ತ್ರಚಾ 12

6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಟಾಾ ಾ ಕಾಣಿಯುಂಚೊ ಪುುಂಜೊ ‘ಸಾತ್ಲುಂ’ ಪ್ರ ಕಾಶಿತ್ ಕತವ ಪ್ರಾ ುಂತ್

ಬರಯ್ಾ ುಂ? ಹ್ಯಾ ವಿಶಿುಂ ಕಾಾ ಥರನ್

ತ್ರಚೆುಂ ಏಕ್ ಪುಣಿ ಕುಂಕಿ ಪುಸಿ ಕ್

ಸಾುಂಗಾಿ : - ‘ ಮಹ ಜಿ ಪ್ರ ಕೃತ್ರ, ಪ್ರಸರ್ ಆನಿ

ಉಜಾ ಡ್ಲಕ್ ಆಯ್ಗಲಾ ುಂ ನ್ಯ. ತಾ

ಮಹ ಜೆುಂ ಬ್ಳ್ಳ್ೊ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಬರಂವ್ಕ್

ಉಪಾರ ುಂತ್ ದಾಯ್ಗೆ ದುಬ್ಳ್ಯ್

್ರ ೀರಣ್ ಜಲುಂ. ಮಹ ಜಿುಂ ಭಗಾಿ ುಂ,

ಸಂಘಟನ್ಯನ್ ತ್ರಚಿುಂ ‘ಮಾನ್

ಚಿುಂತ್ ುಂ ಆನಿ ಭಂರ್ರುಂ ಜುಂವಿ ುಂ

ಲ್ಯಸಾಿ ನ್ಯ’ ಆನಿ ಕನ್ಯವಟಕ ಕುಂಕಣಿ

ತ್ಲುಂ ಪ್ಳೆತನ್ಯ ಮಾಹ ಕಾ ಬರಯ್ೆ

ಸಾಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ‘ಆಜ್ ತಕಾ

ಮಹ ಣ್ ಭಗ್ತಾ ುಂ. ಲ್ಯಹ ನ್ ಅಸಾಿ ನ್ಯ

ಫ್ತಲ್ಯಾ ುಂ ತಕಾ’ ಪುಸಿ ಕಾುಂ

ಪ್ತರ ುಂನಿ ಮಹ ಜೆುಂ ನ್ಯುಂವ್ಕ ಛಾಪೊನ್

ಉಜಾ ಡ್ಲಯ್ಗಾ ುಂ.

ಯೇಜಯ್ ಮಹ ಳಿಯ ಆಶಾ ಧೊಸಾಿ ಲ್ತ. ನ್ಯಟಕಾುಂಚಾ ಹ್ಯತ್ ಪ್ತರ ುಂನಿ

ಸುಮಾರ್ ಪ್ನ್ಯ್ ಸ್‍ಲ ರ್ಸಾವುಂರ್ನಿವುಂ

ಛಾಪೊನ್ ಆಯ್ಗಲಾ ುಂ ಹರಚೆುಂ ನ್ಯುಂವ್ಕ

ಆದುಂ ಥವ್ಕ್ ಕಾಾ ಥರನ್ಯನ್ ಬರಂವ್ಕ್

ಮಾನ್ವ (ಮಾಜಾ ವ್ಕ್ ) ತಾ ಜಗಾಾ ರ್

ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾ ುಂ. ಆ್ಿ ುಂ ಕತಾ ಕ್

ಮಹ ಜೆುಂ ಬರವ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್‍ಲ ಪಾರ್ಿ ಲ್ತುಂ.

ಬರಯ್ಾ ುಂ? ಕತ್ಲುಂ ಬರಯ್ಾ ುಂ? ಕಶುಂ

ಮಹ ಜಾ ಬ್ಳ್ಪ್ಯ್್ ತರ್ಳ್ ಮಾಹ ಕಾ 7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತ್ರದಾ ಲುಂ. ಬಹುಷ್ಟ ಮಹ ಜಿ ಸಕತ್ ತಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ತಾ . ತಣ ಮಾಹ ಕಾ

ಪ್ರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಜವ್ಕ್ ರಕಿ ಹಫ್ತಿಳ್ಾ ರ್

ಮಗಾನ್ ಸಾುಂಗ್ತಾ ುಂ – ‘ಪುತ ಆಶುಂ

ಆನಿ ಉಜಾ ಡ್ ಪಂದಾರ ಳ್ಾ ರ್

ಕತಾ ಕ್ ಕತವಯ್? ತಜಾ ಲ್ಯಗುಂ

ಕಾಾ ಥರನ್ಯಚೊಾ ಕಾಣಿಯ್ರುಂ ಸರಗ

ಶಾಾ ತ್ರ ಆಸಾ. ತುಂಚ್ಚ ಬರಯ್.

ಮಹ ಳ್ಯ ಾ ಬರ ಫ್ತಯ್ಸ ಜತತ್. ಪುಣ್

ಉಪಾರ ುಂತ್ ತಜೆುಂ ನ್ಯುಂವ್ಕ ಹರ್

ಮಧಿಾ ುಂ ಸಭಾರ್ ರ್ಸಾವುಂ ತ್ರ

ಛಾಪುುಂದತ್.’ ತಣ ಆಶುಂ

ಕುಂಕೆಿ ುಂತ್ ಝಳ್್ ಲ್ತ ನ್ಯ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿುಂ –

ಸಾುಂಗಲ್ಯಾ ಾ ಚ್ಚ ದಸಾ ತಾ ಭಗಾಾ ವ

‘ಸಾತ್ಲುಂ’ ಪುಸಿ ಕಾುಂತ್ ‘ಲೇಖಕ ಕಾಾ ಥರನ್

ಬುದಕ್ ಪಾಟ್ ಕೆಲ್ತ ಆನಿ ಬರಂವ್ಕ್

ಉಲಯಿ ’. - “ಎಕಾ ರತ್ರನ್ ಪ್ಳ್ಯಿ ನ್ಯ

ಲ್ಯಗಾ ುಂ. ಪುಣ್ ಬ್ಳ್ಪ್ಯ್ಗಿ ುಂ ಉತರ ುಂ

ಮಹ ಜೆುಂ ಜಿವಿತ್ ವಿಚಿತ್ರ ಥರಚೆುಂ.

ಖರುಂ ಜತನ್ಯ ತ್ಲುಂ ದ್ಯಕಾಿ ಾ ಕ್ ತೊ

ಸಭಾರುಂಕ್ ಅರ್ಥವ ಕರುುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಾ

ನ್ಯತ್ಲೊಾ .

ಜಲಾ ುಂ. ಹರ‍್ಾ ಕಾ ಮಹ ಜಾ ದಾಕು್ ಲ್ಯಾ

ರ್ಹ ಯ್ - ಕಾಾ ಥರನ್ಯನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕನ್ವ ಕಾುಂಯ್ 5 ದಶ್ಕಾುಂ ಜಲ್ಯಾ ುಂತ್. ಆಯ್ಾ ರ್ರ್, ಕುಂಕಿ ಪ್ತರ ುಂನಿ

ಮೆಟಾನಿುಂಯ್ ಸಾ ಪಾಿ ುಂ, ಸೊಧ್ ುಂ, ಚಿುಂತ್ ುಂ ಆನಿ ಭಗಾಿ ುಂಚಿ ಉಚಾುಂಬೊಳ್ಯ್, ಆಶಾ ಆನಿ

8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನಿರಶಾ, ಎಕಾ ರತ್ರಚಿ ಆಡಿ ಣ್, ಸಭಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯುಂ ಉಟಾಿ ಲ್ತುಂ. ಕಣಾಲ್ಯಗುಂ ಸಾುಂಗೊುಂ? ಕೀಣ್ ಆಯ್ ತ್? ವಿಚಿತ್ರ ಮಹ ಜೊ ಸಾ ಭಾವ್ಕ. ರ್ಯಾ ಾ ನ್ ಜಿವಿತುಂತ್ ಮೆಳ್ಲ್ತಾ ಘುಂವಿೆ ಮಾಹ ಕಾ ಲ್ಯಹ ನ್ ಥವ್ಕ್ ಎಕುಸ ರ ಕತವನ್ಯ

ಮತ್ರುಂತ್ಲಾ ುಂ ರ್ದಾಳ್ ಥಂಡ್ ಕರುುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಲ್ತುಂ. ಕಸಲ್ತ ತರೀ ರ್ಟ್ ಸೊದಜೆ, ನ್ಯ ತರ್ ಹ್ಯುಂವ್ಕ ದ್ಯದ್ಯಸೊೊ ರ್ ಸಿಾ ತ್ಲಕ್ ಪಾರ್ಿ ುಂ ಮಹ ಣ್ ಭಗಾಿ ನ್ಯ ಮಾಹ ಕಾ ಅಚಾನ್ಕ್ ಆಯ್್ ಲೊ ಏಕ್ ತಳ್ಳ – ‘ಕಾಣಾ ತಜಿ ಲ್ತಖ್ಿ ುಂ. ತಜಾ ಮತ್ರಚಾ ರ್ದಾಳ್ಕ್ ಕಾಗಾೊ ಚೆರ್ ಲ್ತಖುನ್ ಆಯ್ಗಲಾ ುಂ ತಫ್ತನ್ ಥುಂಬಯ್. ಹ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾ ಮುಕಾುಂತ್ರ ಮಾಹ ಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ತಾ ಸೊುಂಪಿ ರ್ಟ್ ಬರೊ ಚಿ.

ಆರ್ಯಿ ಾ ಗಭಾವುಂತ್ ಆಸಾಿ ನ್ಯ ಹ್ಯುಂವುಂ ಸ್ಯವ್ಕಲಾ ುಂ ರ್ರ‍್ುಂ, ಮಹ ಜಾ ಆರ್ಯ್್ ಮಾಹ ಕಾ ಜೊಗಾಸಾಣನ್ ರಕನ್ ದಲಾ ುಂ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಪಿೀರ್ನ್ ಕುಂಕಿ ಸಂಸಾರಚೆುಂ. ಕುಂಕಿ ಮಹ ಜಿ ಮಾಯ್ಭಾಸ್‍ಲ. ಮಹ ಜಿುಂ ಆರ್ಯ್ -

ಬ್ಳ್ಪ್ಯ್ ರ್ಹ ಡ್ ಶಿಕೊ ುಂ ನ್ಹ ಯ್ ತರೀ ತುಂಚಾಾ ಭಾಶುಂತ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ತಾ ತ್ರ ಗ್ತರ ೀಸ್‍ಲಿ ಕಾಯ್ ಮಾಹ ಕಾಯ್ಗ ಥೊಡ್ಲಾ ಮಾಫ್ತನ್ ಮೆಳ್ಲ್ತಾ . ದ್ಯಕುನ್ ಮಹ ಜಾ ಮಾಯ್ ಭಾಶುಂತ್ – ಕುಂಕೆಿ ುಂತ್ ಮಸ್‍ಲಿ ಬರಯ್ಾ ುಂ. ಕಾಗಾೊ ುಂಕ್ ಆನಿ

ತಪಾೊ ಲ್ಯಕ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಕಷ್ಟ್ ುಂಚೆ ಪ್ಯ್ಾ ಖರಿ ಲ. ಪೂಣ್ ಪ್ತರ ುಂನಿ ಛಾಪೊನ್ ಆಯ್ಗಲಾ ುಂ ಭೀವ್ಕ ಉಣುಂ. ಮಹ ಜಿ ಬರೊ ುಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಾ ುಂನಿ ತ್ರುಂ

9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತುಂಚಿುಂ ಕರುನ್ ಫ್ತಯ್ರೊ ಜೊಡ್ಲಿ ನ್ಯ ಖೂಬ್ ರಡಿಾ ುಂ. ದುಬ್ಳ್ಯ ಾ ಆನಿ ಎಕಾ

ಸಾ ಪಾಿ ುಂತ್ಯ್ಗೀ ಚಿುಂತುಂಕ್ ನ್ಯತ್ಲಾ ುಂ

ಸಾಮಾನ್ಾ ಕುಟಾಾ ಚಾ ಚಲ್ತಯ್ನ್

ಜಯ್ಿ ಹ್ಯುಂವುಂ ಆಪಾಿ ಯಿ ನ್ಯ ತಳು

ಸಾುಂಗಲಾ ುಂ ಪಾತ್ಲಾ ತಲೊ ನ್ಯ ಜಲೊ.

ಲೊಕಾಚಾ ಮಗಾಚಿುಂ ಜಲ್ತುಂ ಆನಿ

ದ್ಯಕುನ್ ಕುಂಕೆಿ ುಂತ್ರಾ ಹಿ ಸ್ಯರ್ ಪುರೊ

ತುಂಚಾ ಸಮಾಜೆುಂತ್ರಾ ುಂ ಎಕಾ ುಂ ಜಲ್ತುಂ.

ಮಹ ಣೊನ್ ದಶಾ ಬದಾ ಲ್ತ.”

ತಳು ಭಾಶುಂತ್ ರ್ಡ್ಲಿ ುಂ ರ್ಡ್ಲಿ ುಂ ಪೊರ . ವಿವೇಕ ರೈ, ಡ್ಲ. ಭಾಸ್ ರನಂದ್

ತುಳು ಭಾಶೆಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ವಶಿೊಂ

ಕುಮಾರ್, ಪೊರ . ಅಮೃತ ಸೊೀಮೇಶ್ಾ ರ,

ಕಾ ಥರಿನ್ ವವರಿತ:

ತಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಚಡ್ ಕನ್ವ

ಧಮವಸಾ ಳ್ ಡ್ಲ. ವಿೀರುಂದರ ಹಗಿ ಡೆ ಹ್ಯುಂವ್ಕ ಜಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾ ಾ ಘಡಿಯ್ ಕಾನಿುಂ

ಹ್ಯಣಿ ಮಾಹ ಕಾ ಮೆಟಾುಂ ಮೆಟಾುಂನಿ

ಪ್ಡ್ಲ್ಯಾ ಾ ತಳು ಭಾಸ್‍ಲ ಆನಿ ಸಂಸ್ ೃತ್ಲ

ಮಾಗವದಶ್ವನ್ ದೀವ್ಕ್ ರ್ಡೈಲ್ಯುಂ.

ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾುಂ ಕಾಡಿಾ ುಂ.

ಶಿಕಾೊ ಶತುಂತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಲ್ಯಭ್ಲಾ ುಂ 10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಅಪುಟ್ ಭಾಸ್‍ಲ. ಪಾಡೊ ನ್ಯುಂತ್ ಜಿರ್ಳ್ಯ್ ಆಸಾ. ತಳು ಭಾಶಚಾ ಆಸಿಾ ತಯ್ಕ್ ಹ್ಯುಂವ್ಕ ಮೆಚಾಾ ತುಂ. ದಾಯ್ೆ ಕನ್್ ಡ ಭಾಶಚೆುಂ. ಆಶುಂ ತಳು

ಹ್ಯಾ ಸವುಂ ತಾ ಲೊಕಾನ್ ಮಾಹ ಕಾ

ಆನಿ ಕನ್್ ಡ ಮಹ ಳ್ಯ ಾ ನ್ಯಜೂಕ್

ಬರ‍್ೊ ರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಲೊ. ಮಾಹ ಕಾ

ದೊರಯುಂನಿ ಆಧರತ್ ಜಲ್ಯಾ ಾ

ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟ್ಕನ್ಯಸಾಿ ುಂ ರ್ ವಿುಂಗಡ್

ಕುಂಕಿ ಪಾಳ್ಿ ಾ ುಂತ್ ಧಲಿ ುಂ ಭಾಗ

ಕರನ್ಯಸಾಿ ುಂ ತುಂಚಿ ಎಕಾ ಭಯ್ಿ

ಮಹ ಜೆುಂ ಜಲುಂ.

ಮಹ ಣ್ ಲಕುನ್ ಬಸಾ್ ದಲ್ತ. ತ್ರದಾ ಲುಂ. ಮಹ ಜಾ ಥವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಾ ತ್ಲುಂ ಕರುುಂಕ್

ತುಳು ಭಾಸ್, ತುಳು ಜನಪ್ದ್

ಆರ್್ ಸ್‍ಲ ದಲೊ.

ಆಪಾಾ ಕ್ ಕಿತಾ ಕ್ ಪ್ಸಂದ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ವಶಿೊಂ ಕಾ ಥರಿನಾಕ್

ಪ್ರತ್ ಕುಂಕೆಿ ಕ್ ಯೇುಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್

ಆಯ್ಕಕ :

ಜರ್್ ಸಾ ಖಾಾ ತ್ ಕುಂಕಿ ಸಾಹಿತ್ರ ಆನಿ

ನ್ಯಟಕಸ್‍ಲಿ ಡೊಲ್ತಿ ಕಾಸಿಸ ಯ. ಮಹ ಜಾ “ತಳು ಭಾಶುಂತ್ ಭರೊಸ ಣಿ

ಥಂಯ್ ಆಸ್ಯಿ ುಂ ಲ್ತಖೆಿ ುಂ ದ್ಯಣುಂ

(ಕನ್್ ಡ್ಲಚೊ ಸಬ್ೊ - ಕಲಬೆರಕೆ) ನ್ಯ.

ಪಾಕುವನ್ ತಣ ಮಾಹ ಕಾ ಉತ್ಲಿ ೀಜನ್

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


(ಆತುಂ ಬೆುಂಗುಯ ರ್ ಕೇುಂದಾರ ುಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಕಾಯ್ವಕರ ಮ್ ಅಧಿಕಾರ) ದಲುಂ. ತರ್ಳ್ ತಣ ಚಲವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ಯಾ ಾ ಮಿತ್ರ , ಝೆಲೊ ಆನಿ ಕುರೊವ್ಕ ಪ್ತರ ುಂಚೆರ್ ಮಹ ಜೊಾ ಕಾದಂಬರ ಆನಿ ಕಾಣಿಯ್ರುಂ ಛಾಪೊಾ ಾ . ಹ್ಯಾ ಮುಕಾುಂತ್ರ ಥೊಡ್ಲಾ ುಂಕ್ ಪುಣಿೀ ಮಹ ಜಿ ರ್ಹ ಳ್ಕ್

ಜರ್್ ಸಾಿ ುಂ ಮಾಹ ಕಾ ಆಕಾಶ್ರ್ಣಿ ಥಂಯ್ ಚಡಿತ್ ಉಭಾವ ಹ್ಯಡಂವ್ಕ್ ಸಕೆಾ ುಂ. ಮಹ ಜಿುಂ ಬರೊ ುಂ ಕುಂಕಿ ಪ್ತರ ುಂನಿ ಫ್ತಯ್ಸ ಜಲ್ತಾ ುಂ ತರೀ 2010

ಜಲ್ತ.

ಪ್ಯವುಂತ್ ಕುಂಕೆಿ ುಂತ್ ಮಹ ಜೆುಂ ಏಕೀ

ಲಗಬ ಗ 40 ರ್ಸಾವುಂ ಥವ್ಕ್ ಮಂಗುಯ ರ್ ಆಕಾಶ್‍ರ್ಣಿ ಕೇುಂದಾರ ಮುಕಾುಂತ್ರ ಕುಂಕಿ , ತಳು ಆನಿ ಕನ್್ ಡ ಭಾಶುಂನಿ ಮಹ ಜೆುಂ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಜತನ್ಯ ಮಹ ಜಾ ಥಂಯ್ ಲ್ತಖೆಿ ುಂ ದ್ಯಣುಂ ಆಸಾ

ಮಹ ಣ್ ಸಭಾರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಲುಂ. ಮಹ ಜಿ ಇಶಿ್ ಣ್ ಕನೆಸ ಪಾ್ ಫೆನ್ಯವುಂಡಿಸ್‍ಲ ಮಂಗುಯ ರ್ ಆಕಾಶ್ರ್ಣಿ ಕೇುಂದಾರ ುಂತ್ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಆನಿ ಕಾಯ್ವಕರ ಮ್ ಅಧಿಕಾರ

ಪುಸಿ ಕ್ ಫ್ತಯ್ಸ ಜುಂವ್ಕ್ ನ್ಯತ್ಲಾ ುಂ. ಹೊ ಊಣ್ ಗಮನ್ಯುಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಾ ಎಚ್ಚ. ಆರ್. ಆಳ್ಾ ಆನಿ ಕನೆಸ ಪಾ್ ಫೆನ್ಯವುಂಡಿಸ್‍ಲ ಜೊಡ್ಲಾ ನ್ ಮಹ ಜಾ 12 ಮಟಾಾ ಾ ಕಾಣಿಯುಂಕ್ ಆಟಾ್ಿ ುಂ ‘ಸಾತ್ಲುಂ’ ನ್ಯುಂರ್ಚೆುಂ ಪುಸಿ ಕ್ ಪ್ರ ಕಾಶಿತ್ ಕೆಲುಂ. 19 ದಸ್ಯುಂಬರ್ 2010 ವರ್ ಮಹ ಜೊಚ್ಚ ಗಾುಂವ್ಕ ಕಟಾೊ ಡಿುಂತ್ ಮರಯಡ್ಸ ಪ್ರ ಕಾಶ್ನ್ಯನ್ ಆಸಾ

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ, ಭಾವ್ಕ ದ್ಯ. ಫಿಲ್ತರ್ಪ

ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ, ಆನೆಾ ಕಾ ಭಾವ್ಕ ಆುಂಡುರ

ಕೆಲ್ಯಾ ಾ ಎಕಾ ಸಂಭರ ಮಿಕ್

ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ, ಭಾಚೊ ಆಗ್ತ್ ಲ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ

ಕಾಯವವಳಿುಂ ಅಮೆರಕಾಚಾ ಚಿಕಾಗೊುಂತೊಾ ನ್ಯುಂರ್ಡಿೊ ಕ್ ಕುಂಕಿ ಮುಕೆಲ್ತ (ವಿೀಜ್ ಕುಂಕಿ ಇ-ಪ್ತರ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ - ಪ್ರ ಕಾಶ್ಕ್) ಆಸಿ್ ನ್ ಡಿಸೊೀಜ ಪ್ರ ಭಚಾ ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಲಖಾಲ್,

ಮುುಂಬಯ್ರಿ ಖಾಾ ತ್ ಉದಾ ಮಿ ಆಲಬ ಟ್ವ ಡಬ್ಲ್ಾ ಾ . ಡಿಸೊೀಜನ್

ಆನಿ ಹರ್ ಜಯಿ ಾ ುಂಚೊ ಸಹಕಾರ್, ್ರ ೀರಣ್ ಆನಿ ಆಧರ್ ಆಸಾ.” ನಾಟಕ್ ಶೆತೊಂತಯ ಾ ಆಪಾಯ ಾ

ಅಭಿರುಚಿವಶಿೊಂ ಕಾ ಥರಿನ್ ಸಾೊಂಗ್ತೆ :

‘ಸಾತ್ಲುಂ’ ಮಕಯ ಕ್ ಕೆಲುಂ.

“ಲ್ಯಹ ನ್ ಥವ್ಕ್ ನ್ಯಟಕ್ ಬರಂವಿ

ಮಾಹ ಕಾ ಕುಂಕೆಿ ುಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್

ಕರುುಂಕ್ ಭೀವ್ಕ ಚಡ್ ಉಬ್ಳ್ವ.

ಮಾತ್ರ ನ್ಹ ಯ್, ನ್ಯಟಕಾುಂನಿ ಪಾತ್ರ ಘರುಂತ್ ಮಾತ್ರ ವಿರೊೀಧ್ ಆಸ್‍ಲಲೊಾ .

ಉತ್ಲಿ ೀಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಾ ುಂಪ್ಯ್ಗ್ ುಂ ನ್ಯುಂರ್ಡಿೊ ಕ್ ಕುಂಕಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ತಾ ನ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ ಆನಿ ತಚಿ ಪ್ತ್ರಣ್ ಆವರ ಲ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ, ಕಟಾೊ ಡಿ ಫಿಗವಜೆುಂತ್ ಸ್ಯರ್ ದಲಾ ವಿಗಾರ್ ಬ್ಳ್. ಜೊನ್ ಮಿರುಂದಾ, ಬ್ಳ್. ಜೊನ್ ಫೆನ್ಯವುಂಡಿಸ್‍ಲ, ಬ್ಳ್. ನೊಬವಟ್ವ ಡಿಮೆಲೊಾ , ಬ್ಳ್. ರೊನ್ಯಲ್ೆ ಫೆನ್ಯವುಂಡಿಸ್‍ಲ ಆನಿ ಹರ್ ಯಜಕ್,

ಮೆ ಜಿುಂ ಕುಟಾಾ ದಾರುಂ ಪ್ರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಜವ್ಕ್ ಮಹ ಜೊ ಬ್ಳ್ಪ್ಯ್ ದ್ಯ. ಜೊನ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ, ಆರ್ಯ್ ದ್ಯ. ಮೆಗೊ ಲ್ತನ್

ಆರ್್ ಸ್‍ಲ ಮೆಳ್ಿ ನ್ಯ ಖಬೆರ ವಿಣುಂ ಪಾತ್ರ

ಕೆಲೊ. ಭರ್ಲ್ಯಾ ಾ ಲೊಕಾ ಜಮಾಾ ಮಧುಂ ಶಾಭಾಸಿ್ ಲ್ಯಬಿಾ . ಪುಣ್ ಘರುಂತ್ ಪ್ರ ತ್ರಭಟನ್ ಫುಡ್ ಕಚಿವ ಪ್ರಗತ್. ತಾ ದಸಾ ಥವ್ಕ್ ರ್ಳ್ಿ ಾ ಉದಾ್ ವಿರೊೀಧ್ ಉ್ಾ ುಂವಿಿ ಉಬ್ಳ್ವ ರ್ಡಿಾ . ಖಾಾ ತ್ ನಿರ್ದವಶ್ಕಾುಂಚಾ

ಮಾಗವದಶ್ವನ್ಯನ್ ಸಬ್ಳ್ರ್ ನ್ಯಟಕಾುಂನಿ ಪಾತ್ರ ಕೆಲ್ಯಾ ತ್. ‘ಕೇದಗ’, ‘ಕನಿ್ ಕಾ’, ‘ಯೇರ್ ಆಯ್..?’ ಆಸಲ್ಯಾ ನ್ಯಟಕಾುಂನಿ ನಿರ‍್ಪ್ಕ ಜತನ್ಯ

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲೊಕಾಕ್ಯ್ಗ ಮಹ ಜೊ ಪಾತ್ರ ರುಚೊಾ

ಆನಿ ್ರ ೀಕ್ಷಕಾುಂಚಿ ಮನ್ಯುಂ ಜಿಕುಂಕ್

ದಲ್ತುಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಕುಟಾಾ ುಂ ಥಂಯ್

ಪಾವಿಾ ುಂ. ಆತುಂಯ್ಗೀ ಪಾತ್ರ ಕರುುಂಕ್

ಆಜೂನ್ ಹೊ ಉಡ್ಲಸ್‍ಲ ಜಿರ್ಳ್ ಆಸಾ.

ಆರ್್ ಸ್‍ಲ ಮೆಳ್ಿ ತ್. ಪುಣ್ ವೈಯ್ಕಿ ಕ್

ಉಪಾರ ುಂತ್ 2 ಪಾವಿ್ ುಂ ಗಾರ ಮ

ಕಾರಣಾುಂನಿ ನ್ಯಕಾ ಮಹ ಣಾಿ ುಂ.”

ಪಂಚಾಯ್ತ್ ಚುನ್ಯರ್ುಂತ್ ಜಿಕಾ ುಂ.”

ಸಮಾಜ್ ಸ್ಯವುಂತ್ ಆಸಕೆಿ ವಂತ್

ರಾಜಕಿೀಯ್ ಶೆತಕ್ ಪಾಟ್

ಕಾಾ ಥರನ್ ರಜಕೀಯ್ ಶತುಂತ್ಯ್ಗ

ಕೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ವಶಿೊಂ ಕಾ ಥರಿನಾಚಿೊಂ ಭಗ್ತಾ ೊಂ

ಆಸ್‍ಲಲ್ತಾ . 15 ರ್ಸಾವುಂ ಗಾರ ಮಪಂಚಾ

ಹಿೊಂ:

ಯ್ತ್ ಸಾುಂದೊ ಆನಿ 5 ರ್ಸಾವುಂಚಾ ಎಕಾ ಆವೊ ಕ್ ಕಟಪಾಡಿ ಮಂಡಲ

“ರ್ರಸ ುಂ ದಾುಂರ್ಿ ನ್ಯ ರಜಕೀಯ್

ಉಪ್ಪ್ರ ಧನ್ ಹುದ್ಯೊ ತ್ರಣ

ಶತುಂತ್ ಆದ್ಯಾ ುಂ ನಿಸಾಾ ರ್ಥವ ಸ್ಯವಚೆುಂ

ಸಾುಂಬ್ಳ್ಳ್ಯ ಾ ತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿುಂ

ರ್ತರ್ರಣ್ ಸರ್್ ಸ್‍ಲ ಮಾಜೊಾ ನ್

ಕಾಾ ಥರನ್ಯಕ್ ಆಯ್ : “ರಜಕೀಯ್

ಯ್ುಂವಿ ುಂ ಸುಸಾಿ ಲುಂ. ವಿುಂಚೊನ್

ಮಾಹ ಕಾ ಪ್ಸಂದ್ ನ್ಹ ಯ್ ತರೀ 1990

ಆಯ್ಗಲ್ಯಾ ಾ ುಂ ಮಧುಂ ಲೊಕಾಚಾ

ರ್ಾ ದಶ್ಕಾುಂತ್ ಲೊಕಾಚಾ ಒತಿ ಯ್ಕ್

ಹಿತಸಕೆಿ ಪಾರ ಸ್‍ಲ ಸಾ ಹಿತಸಕ್ಿ ಚಡ್ಲಿ ನ್ಯ

ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯ್ತ್ ಚುನ್ಯರ್ಕ್

ಸರ್್ ಸ್‍ಲ ರಜಕೀಯ್ ನ್ಯಕಾ ಮಹ ಳೆಯ ುಂ

ರವ್ಚನ್ ಜಿಕಾ ುಂ. ಸಾುಂದಾಾ ುಂಚಾ

ಚಿುಂತರ್ಪ ಪಾಲಲುಂ. ತಾ ಚ್ಚ ವಳ್ರ್

ಪೊರ ೀತಸ ಹ್ಯನ್ ಉಪ್ಪ್ರ ಧನ್ ಜವ್ಕ್ 5

ಮಹ ಜಾ ರಜಕೀಯ್ ಪಾಡೆಿ ನ್

ರ್ರಸ ುಂ ಸ್ಯರ್ ದಲ್ತ. ರಜ್ಾ ಮಟಾ್ ರ್

ಒತಿ ಯ್ನ್ ಮಹ ಳ್ಯ ಾ ಬರ ಮಾಹ ಕಾ

ಉುಂಚೆಾ ುಂ ಮಂಡಲ ಮಹ ಳೆಯ ಾ ಪ್ರ ಶ್ಸ್ಯಿ ಕ್

ತಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯ್ತ್ ಚುನ್ಯರ್ಕ್

ಆಮಿ ಪಾತ್ರ ಜಲ್ಯಾ ುಂವ್ಕ. ಆಶ್ರ ಯ್

ರವ್ಚುಂಕ್ ಸಾುಂಗ್ತಾ ುಂ. ಮಹ ಜಾ ತಫೆವನ್

ಯ್ರೀಜನ್ಯಖಾಲ್ 5 ರ್ರಸ ುಂನಿ

ಲೊಕಾನ್ ಪ್ರ ಚಾರ್ ಸಯ್ಿ ಆರಂಭ್

ದುಬ್ಳ್ಯ ಾ ುಂಕ್ 180 ಘರುಂ ಭಾುಂದುನ್

ಕೆಲೊಾ .. ಚುನ್ಯರ್ಕ್ ನ್ಯುಂವ್ಕ ದಾಖಲ್

14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಿರ್ಳ್ ಆಸಾತ್. ತಶುಂ ಜಲ್ಯಾ ಾ ನ್

ಲೊಕಾ ಖಾತ್ರರ್ ಸ್ಯರ್ ದೀುಂವ್ಕ್ ಆಜೂನ್ ಸಾಧ್ಾ ಜಲ್ಯುಂ.” ಆತೊಂಚಾ ವಸಾಸೊಂನಿ ಕಾ ಥರಿನಾಚಿ ಸೆವಾ ಆಶಿ ವಾಳ್ಳ್ೆ : ಕಾಾ ಥರನ್ ಸಾುಂಗಾಿ : “ಉದಾಕ್ ಸರಾ ುಂಕ್ ಮಹತಾ ಚಿ ಆನಿ ಗಜೆವಚಿ ಕಚಾವ ಅಕೆರ ೀಚಾ ದಸಾ ಮಾಹ ಕಾ ಮಹ ಣ್ ಆಯ್ಗಲಾ ುಂ ‘ಬಿ-ಫೊಮ್ವ’ ದೀನ್ಯಸಾಿ ನ್ಯ ವಿಶಾಾ ಸ್‍ಲ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಆಘಾತ್ ಮಾಹ ಕಾ ಜಿರೊುಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಲೊ.

ರ್ಸ್‍ಲಿ . ಆಮೆಿ ುಂ ನಂಯ್ಚೆುಂ ಪ್ರಸರ್ ಜಲ್ಯಾ ಾ ನ್ ಆನಿ ದಯವ ಲ್ಯಗುಂ ಆಸ್‍ಲಲ್ಯಾ ಾ ನ್ ಮಿಟಾ ಉದಾ್ ರ್ವಿವುಂ ಪ್ರಸರುಂತ್ ಪಿಯ್ುಂರ್ಿ ಉದಾ್ ಕ್ ತತಾ ರ್. ಆಮಾಿ ಚ್ಚ ಪ್ರಸರುಂತಾ ಾ

ಆಜ್ಕಾಲ್ ದುಡು, ಗಮಾ ತುಂ, ಜೆರ್ಿ ುಂಖಾಣಾುಂ-ಪಿೀರ್ನ್ಯುಂ ಮನ್ಯಾ ಕ್

ಮಂತ್ರರ ರ್ಸಂತ ವಿ. ಸಾಲ್ತಯನ್ಯಚಾ (ಆತುಂ ದ್ಯರ್ಧಿನ್) ಆಧರನ್ ಆನಿ ದ್ಯ. ರ್ದವ್ಕದಾಸ್‍ಲ ಆಳ್ಾ ಚಾ ಜಗೊ ದಾನ್ಯ

ಖಂಯಿ ಾ ಪ್ರಗತ್ಲಕ್ ಪಾರ್ಯಿ ತ್

ಆನಿ ತಚಾ ಬ್ಳ್ುಂಯಿ ಾ ಪಿಯ್ರುಂರ್ಿ ಾ

ಮಹ ಣ್ ಸಮಾೆ ಲ್ತುಂ. ಆಶುಂ ಪಂದಾರ

ಉದಾ್ ಸಬವರಯ್ನ್ ಆಮಾಿ ಾ

ರ್ಸಾವುಂ ಹವಿಾ ನ್ ರಜಕೀಯ್ ಶತ

ಪ್ರಸರುಂತಾ ಾ ಸವ್ಕವ 115 ಘರುಂಕ್

ಥವ್ಕ್ ಪ್ಯ್ಸ ಆಸಾುಂ.

ಉದಾಕ್ ವಿತರಣ್ ಕತವುಂವ್ಕ. ಹ್ಯಾ ಖಾತ್ರರ್ ‘ಸಂಪ್ತ್ ವಿವಿದೊೊ ೀದ್ಯೊ ೀಶ್

ಪುಣ್ ತಾ ಆದಾಾ ಾ 15 ರ್ಸಾವುಂನಿ ಲೊಕಾ ಸಾುಂಗಾತ ಹ್ಯುಂವುಂ ಖಚಿವಲಾ ದೀಸ್‍ಲ ಆಜೂನ್ ಲೊಕಾಚಾ ಮತ್ರುಂನಿ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘ’ ಆಸಾ. ಹೊ ಪ್ರಸರುಂತಾ ಾ 1000 ಲೊಕಾಕ್

15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಇನ್ಯಮಾುಂ ಆಪಾಿ ುಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಜಲ್ಯುಂ.” ಆಧರ್ ಜಲ್ಯ. 15 ರ್ಸಾವುಂ ಹ್ಯಾ ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ಚಿ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಅಸ್‍ಲಲ್ತಾ ುಂ.

ಕಾಾ ಥರನ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ – ಅಗಾಧ್

ಆಮಾಿ ಾ ಚ್ಚ ಘರ ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ಚೊ

ಪ್ರ ತ್ರಭೆಚಿ ರಸ್‍ಲ ಮಹ ಣಾಿ ಾ ಕ್

ರ್ವ್ಕರ ಚಲಿ ಲೊ ಆಸಾಿ ುಂ ಚಡಿತ್ ಖಚ್ಚವ

ಹ್ಯುಂಗಾಸರ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಭಾಗಾುಂನಿ

ನ್ಯತ್ಲ್ಯಾ ಾ ನ್ ಹಿ ಸೊಸಾಯ್ಗ್

ಮಟಾಾ ಾ ನ್ ಕರ ೀಡಿಕೃತ್ ಕೆಲ್ತಾ ಮಾಹತ್

ಮುನ್ಯಫ್ತಾ ರ್ ಆಸಾ.

ಸಾಕ್ಸ ದತ:

ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ಆವೊ ಕ್ ಕಟಾೊ ಡಿ ಫಿಗವಜೆಚಿುಂ

ಕೊಂಕಿಾ ಭಾಶೆ ಸಂಬಂಧಿ

ಕಾಯ್ವದಶಿವ ಜರ್್ ಸಾುಂ (ತ್ರಸ್ಯರ ುಂ

ಕಾ ಥರಿನಾಚೊಂ ಸಾಧನ್:

ಪಾವಿ್ ುಂ). ಕಾಯ್ವುಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಮಹ ಜೊ ಹರ್ಾ ಸ್‍ಲ. ಕುಟಾಾ ುಂನಿ ಬೊರುಂ-

ಲ್ತಖೆಿ ರ್ವ್ಕರ

ಫ್ತಲ್ತುಂ ಜತನ್ಯ ರುಸುುಂ ಘೆನ್ಯಸಾಿ ನ್ಯ

ಕಾಣಿಯ್ರ, ಲೇಖನ್ಯುಂ, ಕರ್ನ್ಯುಂ

ಕಾಯ್ಗವುಂ ಸುದಾಸುವನ್ ದತುಂ.

ಇತಾ ದ ಫ್ತಯ್ಸ ಜಲ್ಯಾ ುಂತ್.

ಎದೊಳ್ ಲಗಭ ಗ 250 ಕಾಯ್ಗವುಂ

ಆತುಂಯ್ಗೀ ರಕಿ , ಉಜಾ ಡ್ ಆನಿ

ಸಾುಂಬ್ಳ್ಳ್ಯ ಾ ುಂತ್.

ಹರ್ ಪ್ತರ ುಂನಿ ಥರರ್ಳ್ ಕಾಣಿಯ್ರ

: ವಿವಿಧ್ ಪ್ತರ ುಂನಿ

ತರ್ಳ್ಿ ರ್ಳ್ ಫ್ತಯ್ಸ ಜತೇ ಆಸಾತ್. ಯುರ್ಜಣಾುಂ ಥಂಯ್ ಆಸಿಿ ುಂ

ಪ್ರ ಕಟ್ಕತ್ ಸಾುಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರ –

ತಲುಂತುಂ ಊಜಿವತ್ ಕರುುಂಕ್

‘ಮಾನ್ ಲ್ಯಸಾಿ ನ್ಯ’, ‘ಕಗುಳ್

ನ್ಯಟಕಾುಂ, ನ್ಯಟ್ಟ್ ಳೆ ಇತಾ ದ ಶತುಂನಿ

ಗಾಯಿ ನ್ಯ’, ‘ದ್ಯರ್ಚೆುಂ ಭಗ್ತವುಂ’,

ತುಂಕಾುಂ ಪೊರ ೀತಸ ಹಿತ್ ಕೆಲ್ಯುಂ. ಆಶುಂ

‘ತಳ್ಸಿ’, ‘ಶಿುಂಪಿಯ್ುಂತ್ಲಾ ುಂ ಮತ್ರುಂ’,

ಜಲ್ಯಾ ಾ ನ್ ಕಟಾೊ ಡಿ ಫಿಗವಜೆಕ್

‘ಆಜ್ ತಕಾ ಫ್ತಲ್ಯಾ ುಂ ತಕಾ’

ರ್ರಡೊ, ದಯ್ಸ್ಯಜಿ ಹಂತರ್ 16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪ್ರ ಕಟ್ಕತ್ ಪುಸಿ ಕಾುಂ

: ‘ಸಾತ್ಲುಂ’,

‘ಮಾನ್ ಲ್ಯಸಾಿ ನ್ಯ’ ಆನಿ ‘ಆಜ್ ತಕಾ ಫ್ತಲ್ಯಾ ುಂ ತಕಾ’

ಕನ್ಯವಟಕ್ – ಏಕಾುಂಕ್ ನ್ಯಟಕ್ ಸೊ ಧೊವ

ಪುಸಿ ಕಾಕ್ ಪ್ರ ಶ್ಸಿಿ

: ‘ಸಾತ್ಲುಂ’

ತುಳು ಭಾಶೆ ಸಂಬಂಧಿ ವಾವ್ರಿ :

ಪುಸಿ ಕಾಕ್ 2010 ಚಿ ಕನ್ಯವಟಕ ಕುಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪುಸಿ ಕ್

ಪ್ರ ಶ್ಸಿಿ

ಲ್ತಖೆಿ ರ್ವ್ಕರ

: ವಿವಿಧ್ ಪ್ತರ ುಂ -

ಪುಸಿ ಕಾುಂನಿ ಕಾಣಿಯ್ರ, ಲೇಖನ್ಯುಂ,

ಇನ್ಯಮಾುಂ

ಕರ್ನ್ಯುಂ ಆನಿ ಹರ್ ಬರೊ ುಂ ಫ್ತಯ್ಸ

: ‘ಚರುವ್ಚ’, ‘ಏಕ್

ಜಲ್ಯಾ ುಂತ್.

ಫೊಡ್ ದುಕಾರ ಮಾಸ್‍ಲ’, ‘ಬೆಣಾಸ ುಂ’ (ದಾಯ್ೆ ಲ್ಯಹ ನ್ ಕಾಣಿಯುಂ ವಿಭಾಗ), ‘ಸಾತ್ಲುಂ’ ಕಾಣಿಯ್ಕ್ ಆನಿ ‘ರ್ಹ ಳ್ಳ’

ನ್ಯಟಕಾುಂಚೊ ಪುುಂಜೊ’

ಸೊ ಧೊವ), ‘ಸಾರುಂ’ ಕಾಣಿಯ್ಕ್ ಇನ್ಯಮ್ (ಕುಂಕಿ ಕುಟಮ್ ಬ್ಳ್ಹರ ೈನ್ – ದಶ್ಮಾನೊೀತಸ ವ್ಕ ಮಟಾಾ ಾ

ತಳು ಕವಿತ

: ಕವಿಗೊಷ್ಟ್ ುಂನಿ ಭಾಗ

ಘೆತಾ . ‘ತಳುವರ‍್ ಆಟ್ಕದಕೆ್ ್ ’ ಕವಿತ

ಕಾಣಿಯುಂಚೊ ಸೊ ಧೊವ)

ಲೊಕಾಚಾ ತೊುಂಡ್ಲರ್ ಘೊಳ್ಿ .

: 12 ನ್ಯಟಕ್ ಲ್ತಖಾಾ ಾ ತ್ ಆನಿ

ರಂಗಮಂಚಾರ್ ಪ್ರ ದಶಿವತ್ ಜಲ್ಯಾ ತ್. ; ‘ಪಾವ್ರಾ ಚಿ

: ‘ಕೇದಗ್ತ’,

ವಕಿ ಪ್ರಚಯ್’, ‘ಸಿರತ್ೊ – ಧ

ದುಬ್ಳ್ಯ್ ದಶ್ಮಾನೊೀತಸ ವ್ಕ

ನ್ಯಟಕಾಕ್ ಪ್ರ ಶ್ಸಿಿ

ಪ್ರ ಕಟ್ಕತ್ ಪುಸಿ ಕಾುಂ

‘ಬನ್್ ಲ್’, ‘ಕೆಮೂಿ ರ್ ದೊಡೆ ಣಿ ಶಟ್ಕ್ –

ನ್ಯಟಕಾಕ್ ಇನ್ಯಮಾುಂ (ದಾಯ್ಗೆ

ನ್ಯಟಕ್

ಕತಪ್ತ್’ (ಕುಂಕಿ ಭಾಷ್ಟ ಮಂಡಳ್,

ವಿವಿಧ್ ರ್ಾ ಕಿ ುಂನಿ ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪ್ರ ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಾ ಪುಸಿ ಕಾುಂನಿ

17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ಲಯ ಹಂತರ್ (48 ಗಾರ ಮಾುಂ) ಸಗಾಯ ಾ ದಸಾಚೆುಂ ಕಾಯ್ವಕರ ಮ್ ನಿರ್ವಹಣ್, ಜಿಲ್ಯಾ ಹಂತರ್ (ಮಣಿಪಾಲ್ಯುಂತ್) ‘ತಳು – ಕುಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ನ್ಡುತಿ ಭಾುಂದರ್ಾ ’ ವಿಷಯರ್ ಪ್ರ ಬಂಧ್ ಮಂಡನ್, ಛಾಪಾಾ ಾ ುಂತ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತರ್ವಿವುಂ ‘ತಳುವದ ಆಟ್ಕದಕೆ್ ್ ’ ಮಹ ಳ್ಳಯ ಮಾನ್ ಫ್ತವ್ಚ ಜಲ್ಯ. ನ್ಯಟಕ್

‘ಪ್ದ್ಯೊ ಯ್ಗ’- ಸಮೆಾ ೀಳ್ನ್ ಸಾಾ ರಕ್ ಅುಂಕಾಾ ುಂತ್ ‘ತಳು ಭಾಷೆಗ ತಳು

: 40 ನ್ಯಟಕ್ ಲ್ತಖಾಾ ಾ ತ್ ಅನಿ

ವಿವಿಧ್ ಗಾುಂರ್ುಂನಿ ರಂಗಮಂಚಾರ್ ಪ್ರ ದಶಿವತ್ ಜಲ್ಯಾ ತ್. ನ್ಯಟಕಾುಂಕ್ ಪ್ರ ಶ್ಸಿಿ

ಅತಿ ವಂದನ್ಕೆಾ ನ್ ಕಡುಗ್ತ’ ಲೇಖನ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಳ್ರ್ ಫ್ತಯ್ಸ ಜಲ್ಯಾ ಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಶೇಷ್ಟ ಪುಸಿ ಕಾುಂನಿ ಲೇಖನ್ಯುಂ ಪ್ರ ಗಟ್ ಜಲ್ಯಾ ುಂತ್.

: ದ. ಧಮವಸಾ ಳ್

ರತ್ ರ್ಮವ ಹಗಿ ಡೆ ತಳು ನ್ಯಟಕ ರಚನ್ಯ ಸೊ ಧಾ ವುಂತ್ 10 ಪಾವಿ್ ಪ್ರ ಶ್ಸಿಿ ವಿಜೇತ್. ನ್ಯಟಕ್ ಹ: ‘ ಬಂಗಾರೊ ದೊಡಿೆ ’, ‘ಬನ್್ ಲ್’, ‘ಕಬೇದ’, ‘ಕೇದಗ’, ‘ಕಾನಿವಕದ ದೈರ್’, ‘ಸತೊಾ ದ ಬ್ಳ್ಲಲು’, ‘ತ್ಲುಂಬರ‍್’, ‘ಬಿೀರ‍್ರ್’, ‘ಪಾ್’, ‘ಅರತ್ರುಂದ್ಯ’.

ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾುಂದೊ ; ಎಕಾ ಆವೊ ಕ್ ಕನ್ಯವಟಕ ತಳು ಸಾಹಿತಾ ಅಕಡೆಮಿಚೊ ಸಾುಂದೊ ಜವ್ಕ್ ರ್ವ್ಕರ ಕೆಲ್ಯ. ಉತಿೆ ೀಮ್ ಕನನ ಡ ಬರವಾ ಣ್ ಜಾವಾನ ಸಾಯ ಾ ಕಾ ಥರಿನಾಚ್ಯಾ

ಕನನ ಡ ಭಾಶೆ ಸಂಬಂಧಿ ವಾವ್ರಿ : ಲ್ತಖೆಿ ರ್ವ್ಕರ

ಕಲೊ ನ್ಯ ತಳು ನ್ಯಟಕ ರಚನ್ಯ ಸೊ ಧಾ ವುಂತ್ ಪ್ರ ಶ್ಸಿಿ – ‘ಜಯ್ವಿಜಯ’ ಆನಿ ‘ಕನಿ್ ಕಾ’ ನ್ಯಟಕಾುಂಕ್.

ಹರ್ ರ್ವ್ಕರ

ಸಮೆಾ ೀಳ್ನ್ಯಚಾ ಕವಿಗೊೀಷ್ಟಾ ುಂತ್ ಭಾಗ,

: ವಿವಿಧ್ ಪ್ತರ ುಂ -

ಪುಸಿ ಕಾುಂನಿ ಕಾಣಿಯ್ರ, ಲೇಖನ್ಯುಂ, ಕರ್ನ್ಯುಂ ಆನಿ ಹರ್ ಬರೊ ುಂ ಫ್ತಯ್ಸ ಜಲ್ಯಾ ುಂತ್.

: ಉಜಿರ‍್ುಂತ್

ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಾ ವಿಶ್ಾ ತಳು ಸಮೆಾ ೀಳ್ನ್ಯಚಾ ಕಾಯ್ವಕರ ಮಾುಂನಿ ಮುಳ್ರ್ಾ ಹಂತ ಥವ್ಕ್ ರ್ುಂಟೆಲ್ತ (ಧಮವಸಾ ಳ್ುಂತ್),

ಪ್ತರ ುಂನಿ ಪ್ರ ಕಟ್ಕತ್ ಕಾದಂಬರ :’ಸ್ಯ್ ೀಹ ಬಂಧನ್’, ‘ಸ್ಯ್ ೀಹ - ಪಿರ ೀತ್ರ’, ‘ಚಿಪೊೊ ಳ್ಗನ್ ಮುತಿ ’,

18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನ್ಯಟಕ್

; 8 ನ್ಯಟಕ್ ಲ್ತಖಾಾ ಾ ತ್ ಆನಿ

ಹರ‍್ಗಡೆ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಾ ಕವಿಗೊೀಷ್ಟ್ ುಂನಿ

ವಿವಿಧ್ ಜಗಾಾ ುಂನಿ ರಂಗಮಂಚಾರ್

ತ್ರಣ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜವ್ಕ್ ತೊಾ ಚಲವ್ಕ್

ಪ್ರ ದಶಿವತ್ ಜಲ್ಯಾ ತ್.

ವಲ್ಯಾ ತ್.

ಹರ್ ರ್ವ್ಕರ

ಮಂಗುಯ ರ್ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ್ ಆನಿ

: ಮೂಡಬಿದ್ಯರ ುಂತ್

ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಾ 71 ರ್ಾ ಅಖ್ಲ್ ಭಾರತ್

ವಿವಿಧ್ ಭಾಷ್ಟ ಅಕಡೆಮಿುಂಚಾ

ಕನ್್ ಡ ಸಾಹಿತಾ ಸಮೆಾ ೀಳ್ನ್ಯುಂತ್ ‘ಕವಿ,

ಸಹಯ್ರೀಗಾನ್ 8 ಭಾಸಾುಂನಿ

ಕಾರ್ಾ , ಕುುಂಚ, ನ್ಯಟಾ ’ ವಿಭಾಗಾುಂತ್

ಮಾುಂಡುನ್ ಹ್ಯಡ್ಲ್ಯಾ ಾ ಕಾಣಿ ಪ್ರ ಸುಿ ತ್

ಪಾತ್ರ . ಹ್ಯುಂಗಾ ಸಾದರ್ ಜಲ್ತಾ ಕವಿತ

ಕಚಾವ ವಿಭಾಗಾುಂತ್ ಕುಂಕಿ ‘ಬೆಣಾಸ ುಂ’

ಆಯ್ರ್ ರ್ೊ ಾ ುಂನಿ ಭಾರಚ್ಚ ಖಾಯ್ಸ

ಕಾಣಿ ‘ಕುುಂಟ್ಟ ನೇರಳೆ’ ಜವ್ಕ್

ಕೆಲ್ಯಾ .

ಕನ್್ ಡ್ಲಕ್ ಭಾಷ್ಟುಂತರ್ ಜಲ್ತಾ ಪುಸಿ ಕಾುಂತ್ ಪ್ಗವಟಾಾ ಾ . ತಳು ಕವಿತ

ಅೊಂತರ್ ಭಾಶೆೊಂ ಮ್ಧ್ಲಯ ವಾವ್ರಿ

‘ಲಪುೊ ದ ಆಟ’ ಇುಂಗಾ ಷ್ಟಕ್ ಭಾಷ್ಟುಂತರ್ ಜಲ್ಯಾ . ತಳು ಕಾಣಿ

ಭಾಷ್ಟುಂತರ್ ರ್ವ್ಕರ

: ತಳು ಥವ್ಕ್

‘ಉಯ್ಾ ’ ಇುಂಗಾ ಷ್ಟಕ್ ಅನುರ್ದ್

ಕುಂಕೆಿ ಕ್ ‘ ನ್ಯಣಜೆೆ ರ್ ಸುದ್ಯ

ಜವ್ಕ್ ಪುಸಿ ಕಾುಂತ್ ಛಾಪಾಾ ಾ . ಕುಂಕಿ

ತ್ರಗಾವಯ್ರ್’ (ಮೂಳ್: ಮಹ್ಯಲ್ತುಂಗ

ಕರ್ನ್ಯುಂ ಆನಿ ಥೊಡೊಾ ಕಾಣಿಯ್ರುಂ

ಭಟ್)

ತಳು ಆನಿ ಕನ್್ ಡ್ಲಕ್ ಭಾಷ್ಟುಂತರ್ ಜಲ್ಯಾ ತ್. ‘ಬಂಗಾರೊ ದೊಡಿೆ ’ ತಳು

ಕುಂಕೆಿ ಥವ್ಕ್ ತಳುಕ್

: ‘ಬಂಜಿ

ನ್ಯಟಕ್ ಕುಂಕಿ ಆನಿ ಮರಠೆಕ್

ಸಂಕಡ - ಬೆುಂದ್ ಸಂಕಡ’ (ಮೂಳ್:

ಅನುರ್ದ್ ಜವ್ಕ್ ಮುುಂಬಂಯ್ಿ 15

ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕೆಾ ೀರ – ‘ಆರ್ಳೆ – ದುರ್ಳೆ’)

ಪ್ರ ದಶ್ವನ್ಯುಂ ಜಲ್ಯಾ ುಂತ್.

‘ಸತೊಾ – ಮಿತೊಾ ’ (ಮೂಳ್: ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕೆಾ ೀರ – ‘ಸತುಂ – ಖತುಂ’)

ರಡಿಯ್ರ ಕಾಯ್ವಕರ ಮಾುಂ: ಮಂಗುಯ ರ್ ಆಕಾಶ್‍ರ್ಣಿಚೆರ್ ಕುಂಕಿ ,

ಬಹುಭಾಶಾ ಕರ್ಯ್ಗತ್ರರ ಜವ್ಕ್ ಯ್ಗೀ

ತಳು ಆನಿ ಕನ್್ ಡ್ಲುಂತ್ ನ್ಯಟಕ್,

ಕಾಾ ಥರನ್ ನ್ಯುಂರ್ಡ್ಲಾ ಾ . ಜಯಿ ಾ

ಕಾಣಿಯ್ರುಂ, ಕವಿತ, ಭಾಷಣ್, ಚಚಾವ,

ಕವಿಗೊೀಷ್ಟ್ ುಂನಿ ತ್ರಣ ರ್ುಂಟೊ ಘೆತಾ .

ಸಂದಶ್ವನ್, ಭಗಾಾ ವುಂಚಿ, ಸಿಿ ೀಯುಂಚಿ

ಉಳ್ಯ ಲ್ಯುಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಾ ಅಬಬ ಕ್

ಇತಾ ದ ಪ್ರ ಕಾರುಂಚಿ ಸುಮಾರ್ 100

ಉತಸ ರ್ಚಾ ಕವಿಗೊೀಷ್ಟ್ ುಂತ್ ತಶುಂ

ರಡಿಯ್ರ ಕಾಯ್ವಕರ ಮಾುಂ ದಲ್ಯಾ ುಂತ್. 19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತ್ರಚಿ ‘ಉಯ್ಾ ’ ಕಾಣಿ ಆಕಾಶ್‍ರ್ಣಿುಂತ್

ಆವೊ ಕ್ ಉಪಾಧಾ ಕಿ ಣ್ ಆನಿ ಫಿಗವಜೆಚಾ

ಸಭಾರ್ ಪಾವಿ್ ುಂ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಜಲ್ಯಾ ಆನಿ

ಭಾುಂಗಾರೊೀತಸ ವ್ಕ ಸಾಾ ರಕ್ ಅುಂಕಾಾ ಚಿ

‘ಅಜತ್ದ್ ದ್ಯತ್ರಿ ನ್ ಪ್ರ ಸಾರ ತಳು

ಸಂಪಾದಕ ಜರ್್ ಸ್‍ಲಲ್ತಾ . ಆತುಂ ಪ್ರತ್

ಕತ್ಲಕುಲು’ ಮಹ ಳ್ಯ ಾ ಬುಕಾುಂತ್ ಛಾಪುನ್

ಫಿಗವಜೆಚಿ ಕಾಯ್ವದಶಿವ ಜರ್್ ಸಾ.

ಆಯಾ ಾ . ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ಇುಂಗಾ ಷ್ಟಕ್

ಕರರ್ಳಿ ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ

ಭಾಷ್ಟುಂತರ್ ಜವ್ಕ್ ಪೊರ . ಚಿನ್್ ಪ್ೊ

ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತ್ರ (ಸಿ. ಆರ್. ಝಡ್.)

ಗೌಡ ಹ್ಯಚಾ ಕಾಣಿಯುಂ ಬುಕಾುಂತ್

ಹ್ಯಕಾ ಸಾುಂದೊ ಜವ್ಕ್ ದುಸಾರ ಾ

ಮೆಳ್ಯಾ ಾ . ಮಂಗುಯ ರ್ ಆಕಾಶ್‍ರ್ಣಿ

ಪಾವಿ್ ುಂ ನೇಮಕ್ ಜಲ್ಯಾ .

ನ್ ಆಪಾಾ ಾ ‘ಚಿಟ್-ಚಾಾ ಟ್ ಅತ್ರಥಿ’ ಕಾಯ್ವಕರ ಮಾುಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಚರ

ಮಾನ್ - ಸ್ನಾಾ ನ್:

ಆವೊ ಚೆುಂ ತ್ರಚೆುಂ ಸಂದಶ್ವನ್ ಶಿೀದಾ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಕೆಲ್ಯುಂ.

ಸಮಗರ ಸಾಹಿತಾ ಖಾತ್ರರ್ ‘ಸಂರ್ದಶ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಶ್ಸಿಿ ’ ಆನಿ ತಳು ಸಾಹಿತಾ

ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾೊಂಸ್ಕ ೃತಿಕ್,

ಖಾತ್ರರ್ ‘ಸಂರ್ದಶ್ ತಳು ಸಾಹಿತಾ ಪ್ರ ಶ್ಸಿಿ ’

ರಾಜಕಿೀಯ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಸಕ್

ಲ್ಯಭಾಾ ಾ .

ಶೆತೊಂನಿ ಸೆವಾ: ಕಲಚಾ ಪ್ರ ಸಾರ ಖಾತ್ರರ್ 1980 ರ್ಾ

ಸಾಹಿತಾ ಆನಿ ಕಲ್ಯ ರ್ರ್ರ ಖಾತ್ರರ್

ದಶ್ಕಾುಂತ್ ಕಟಾೊ ಡಿುಂತ್ ‘ಕಲ್ಯರ್ಹಿನಿ’

ತಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿ, ತಳುಕೂಟ ಕುಡಾ ,

ಸಂಸೊಾ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಾ ತ್ರಣ 7 ರ್ರಸ ುಂ

ತಳುಕೂಟ ಬೆುಂಗುಯ ರ್, ಕನ್ಯವಟಕ ತಳು

ಕಾಯ್ವದಶಿವ ಹುದೊೊ ಸಾುಂಬ್ಳ್ಳ್ಯ .

ಸಾಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕನ್ಯವಟಕ

ಸಮಾಜ್ ಸ್ಯವುಂತ್ ಆಸಕೆಿ ವಂತ್

ಕುಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕನ್್ ಡ

ಕಾಾ ಥರನ್ 15 ರ್ಸಾವುಂ ಗಾರ ಮಪಂಚಾ

ಅಭಿವೃಧಿೊ ಪಾಧಿಕಾರಸವುಂ ಹರ್

ಯ್ತ್ ಸಾುಂದೊ ಆನಿ 5 ರ್ಸಾವುಂಚಾ

ಸಂಘ್-ಸಂಸಾಾ ಾ ುಂನಿ ತ್ರಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಯ.

ಎಕಾ ಆವೊ ಕ್ ಕಟಪಾಡಿ ಮಂಡಲ

ಮೆುಂಗಲೊೀರಯ್ನ್ ಕಲಿ ರಲ್

ಉಪ್ಪ್ರ ಧನ್ ಜರ್್ ಸ್‍ಲಲ್ತಾ .

ಅಸೊಸಿಯೇಶ್ನ್ (ಎುಂ.ಸಿ.ಎ.) ದೊೀಹ್ಯ ಖತರ್ ಥವ್ಕ್ ‘ಕಲ್ಯ ಪುರಸಾ್ ರ್ –

ಕಟಾೊ ಡಿ ಫಿಗವಜ್ ಚಟ್ಟರ್ಟ್ಕಕಾುಂನಿ

2014’ ಲ್ಯಭಾಾ .

ಸಕರ ಯ್ ಭಾಗ ಘೆುಂವಿಿ ಕಾಾ ಥರನ್

ದುಬ್ಳ್ುಂಯ್ಿ ಲ್ಯಾ ಕಟಪಾಡಿ ಕುಂಕಣ್ಸ ,

ಫಿಗವಜ್ ಗೊವಿಯ ಕ್ ಮಂಡಳೆುಂತ್

ದಾಯ್ಗೆ ದುಬ್ಳ್ಯ್ ಹ್ಯಣಿ ತ್ರಕಾ

ದೊೀನ್ ಆವೊ ುಂಕ್ ಕಾಯ್ವದಶಿವ, ಎಕಾ

ಸನ್ಯಾ ನ್ ಕೆಲ್ಯ.

20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೇುಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2009 ಇಸ್ಯಾ ುಂತ್ ಮಂಗುಯ ರುಂತ್ ಮಾುಂಡುನ್ ಹ್ಯಡ್ಲ್ಯಾ ಾ ‘ಸಾಹಿತ್ರ ಸಾುಂಗಾತ ಮುಲ್ಯಖತ್’ ಕಾಯವರ್ಳಿುಂತ್ ತ್ರಣ ಆಪಿಾ ಮಟ್ಕಾ ಕಾಣಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ 2009 ಇಸ್ಯಾ ುಂತ್ ಮುುಂಬಂಯ್ಿ

ಚಲಯ್ಗಲ್ಯಾ ಾ ‘ಕುಂಕೆಿ ುಂತ್

ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ

ಸಿಿ ರೀಯುಂಚೊ ಸಾಹಿತ್ರಕ್ ರ್ವ್ಕರ ’

------------------

ವಿಚಾರ್ಸಾತಾ ುಂತ್ ತ್ರಚೊ ಜೆರಲ್ ರ್ರ್ರ ವಿಶಿುಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್‍ಲ ಚಲ್ಯಾ ಆನಿ ತ್ರಚಿ ಮಟ್ಕಾ ಕಾಣಿ ಸಾದರ್ ಜಲ್ಯಾ . ಕಾಾ ಥರನ್ಯಚಾ ಎದೊಳ್ಿ ಾ ರ್ರ್ರ ಕ್ ಮಾನ್ ಭಾಗಾಯಿ ನ್ಯ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆುಂಯ್ಗೀ ತ್ರಚಾ ಥವ್ಕ್ ಆನಿಕ್ಯ್ಗೀ ಮಟೊ

ಕಾಾ ಥರನ್ಯಚಾ ಸಾಧನ್ಯುಂವಿಶಿುಂ

ರ್ವ್ಕರ ಘಡೊನ್ ಯೇುಂವ್ಕ ಮಹ ಣ್

ಬೆುಂಗುಯ ರ್ ಆಕಾಶ್‍ರ್ಣಿಚಿ ಮುಕೆಲ್

ಆಶತುಂ.

ಕಾಯ್ವಕರ ಮ್ ಅಧಿಕಾರ (ಸುಮಾರ್ 28

ಕಾಾ ಥರನ್ಯಚಾ ರ್ರ್ರ ಕ್ ಶ್ಹಬ್ಳ್ಸ್‍ಲ

ಮಹ ಣೊುಂಕ್ ರ್ ತ್ರಕಾ ಪಾಟ್ಕುಂಬೊ ದುಂವ್ಕ್ ಆಶತ್ಲಲ್ಯಾ ುಂಕ್ ತ್ರಚೊ ವಿಳ್ಸ್‍ಲ ಆನಿ ಸಂಪ್ಕ್ವ ನಂಬ್ಳ್ರ ುಂ:

ರ್ಸಾವುಂಬರ್ ಮಂಗುಯ ರ್ ಆಕಾಶ್‍ರ್

ಣಿುಂತ್ ಕಾಯ್ವಕರ ಮ್ ಅಧಿಕಾರ ಜವ್ಕ್ ಸ್ಯರ್ ದಲ್ತಾ ) ಕನೆಸ ಪಾ್ ಫೆನ್ಯವುಂಡಿಸ್‍ಲ ಹಿಚಿ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ (ಚಡಿತ್ ವಿಷಯ್ ‘ಸಾತ್ಲುಂ’ ಪುಸಿ ಕಾಚಾ ಪ್ರ ಸಾಿ ರ್ನ್ಯ ಥವ್ಕ್ ):

Ms. Catherine Rodrigues, ‘John’s Ark’, Yenagudde Village, Post Katapady, Udupi Dist – 574 105, Karnataka Cell: +91 9845543501 / 7090987648

ಸತಿ ರರ್ಾ ದಾಕಾೆ ಾ ುಂತ್ ಹ್ಯುಂವುಂ

ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಳ್ುಂತ್ ಶಿಕಾಿ ನ್ಯುಂಚ್ಚ ಕುಂಕಿ ಪ್ತರ ುಂ ರ್ಚುುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾ ುಂ. ಕುಂಕಿ ಬರಯಿ ರ್ ಶಿೀದಾ

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ಳಿ್ ಚೆ ನ್ಹ ಯ್ ತರೀ ತುಂಚಾ ಬಪಾವುಂ

ಆಯ್ಗಾ .. ಮಂಗುಯ ರ್ ಆಕಾಶ್‍ರ್ಣಿಚೆರ್

ಮುಕಾುಂತ್ರ ಆಮಾಿ ಾ ಸಗಾಯ ಾ ಕುಟಾಾ ಕ್

ತ್ರಚೆ ತಳು ಆನಿ ಕುಂಕಿ ನ್ಯಟಕ್ ತಶುಂ

ಪ್ರಚಿತ್ ಆಸಿ ಲ (1992 ಜನ್ರ್ರ 1

ಕಾಣಿಯ್ರುಂ ಸರಗ ಪ್ರ ಸಾರ್ ಜತಲೊಾ .

ತರಕೆರ್ ಹ್ಯುಂವುಂ ಲಗಾ್ ುಂತ್

ಹರ್ ಮಾಧಾ ಮಾುಂಚೊ ಪ್ರ ಭಾವ್ಕ

ಎಕಾ ಟ್ಲೊಾ ಹರಲ್ೆ ರ‍್ಜಿನ್ಯಲ್ೆ ಆಳ್ಾ -

ನ್ಯತ್ಲ್ಯಾ ಾ ನ್, ಕನ್್ ಡ ನೆಮಾಳಿುಂ

ಮಟಾಾ ಾ ನ್ ಎಚ್ಚ. ಆರ್. - ಆಮೆಿ ರ್

ಆಸಾಾ ಾ ರೀ ಹಳೆಯ ಚಾ ಘರಣಾಾ ುಂಕ್

ತಚೆುಂ ಯ್ಣುಂ ಜುಂರ್ಿ ಾ ಪ್ಯ್ಾ ುಂಚ್ಚ

ತುಂಚೆುಂ ಯ್ಣುಂ ಚಡಿತ್ ನ್ಯತ್ಲ್ಯಾ ಾ ನ್

ಆಸೊ ಪ್ರಚಿತ್ ಆಸ್‍ಲಲೊಾ ).

ಘರ ರಡಿಯ್ರ ಸರಗ ಆಯ್ ತ್ಲಲ್ಯಾ ುಂ ವ್ಕ. ಪುಣ್, ಕುಂಕೆಿ ಥವ್ಕ್ ತ್ರ ಕತಾ ಕ್

ಸತಿ ರರ್ಾ ದಾಕಾೆ ಾ ಚಾ ಆದಾಾ ಾ ಆನಿ

ಪ್ಯ್ಸ ಜಲ್ತ ತ್ರ ಗಜಲ್ ಮಾಹ ಕಾ

ಉಪಾರ ುಂತಾ ಾ ಥೊಡ್ಲಾ ರ್ರಸ ುಂನಿ

ಸುಸಾಿ ಲ್ತನ್ಯ. ಶಿರ್ಯ್ ತ್ರ ಮಾಹ ಕಾ

ಧರಳ್ ಕುಂಕೆಿ ಚೆುಂ ಬೆಳೆುಂ ಜುಂರ್ಿ ಾ

ಪ್ರಚಿತ್ ನ್ಹ ಯ್ ಆಸಿಾ .

ತಾ ಕಾಳ್ರ್ ಜಯ್ರಿ ಾ ಲೇಖಕಯ್ ಲ್ತಖ್ಿ ಝರಯ್ಿ ಲೊಾ . ಮಂಗುಯ ರುಂತ್ರಾ

ಫ್ತತ್ರಮಾ ರ‍್ತ್ರರ್ ಮಂದರುಂತ್

ಐರನ್ ಪಿುಂಟೊ, ಮುುಂಬಯ್ಗುಂತ್ರಾ

ಅಸ್‍ಲಲ್ಯಾ ಾ ಕುಂಕಿ ಲಕಸ ಕನ್ (ರ್ಕಸ ರ)

ಎರ್ಾ ಲ್ತಯ ಆಲ್ಯಾ ರಸ್‍ಲ ತ್ಲದಾ್ ುಂಚ್ಚ

ಪೊರ ಜೆಕಾ್ ುಂತ್ 1988 ಥವ್ಕ್ ಥೊಡೊ

ಮಹ ಜಾ ಅಭಿಮಾನ್ಯಕ್ ಪಾತ್ರ ಜಲ್ಯಾ ಾ

ತೇುಂರ್ಪ ಹ್ಯುಂವ್ಕ ರ್ರ್ರ ರ್ ಅಸ್‍ಲಲ್ತಾ ುಂ.

ಸಭಾರುಂ ಪ್ಯ್ಗ್ ುಂ ಎಕೊ ೀನ್

ಹ್ಯಾ ವಳಿುಂ ಮಾಹ ಕಾ ಕಾಾ ಥರನ್ಯಚಿ

ನ್ಯುಂರ್ುಂ.

ರ್ಹ ಳ್ಕ್ ಜಲ್ತಾ . ತ್ರಚೆ ಸಾುಂಗಾತ, ಥೊಡೆ ದೀಸ್‍ಲ ತ್ರಚಾಚ್ಚಿ ಘರ ರವ್ಚನ್,

ಚಡುಣ ತಾ ಚ್ಚ ವಳ್ರ್ ಕುಂಕಿ

ಹ್ಯುಂವುಂ ಫಿೀಲ್ೆ ರ್ಕ್ವ ಕೆಲಾ ುಂ. ತ್ರಕಾ

ಪ್ತರ ುಂನಿ ಆನೆಾ ೀಕಾ ಲೇಖಕಚೆುಂ ನ್ಯುಂವ್ಕ

ಲ್ಯಗಾ ಲ್ಯಾ ನ್ ರ್ಹ ಳ್ಳ್ ುಂಚೊ ಆನಿ ತ್ರಚಾಾ

ಅಪೂರ ರ್ಪ ಝಳ್ಳ್ ುಂಕ್ ಲ್ಯಗ್ತಾ ುಂ. ತ್ರ

ಕುಟಾಾ ದಾರುಂ ವಿಶಾುಂತ್ ಜಣಾ

ಜರ್್ ಸ್‍ಲಲ್ತಾ ಕಾಾ ಥರನ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್‍ಲ

ಜುಂವ್ಚಿ ಸಂದಾರ ರ್ಪಯ್ಗೀ ಲ್ಯಬೊಾ .

ಕಟಾೊ ಡಿ. ಉಪಾರ ುಂತಾ ಾ ಥೊಡ್ಲಾ ರ್ಸಾವುಂನಿ ಕುಂಕಿ ಪ್ತರ ುಂನಿ ತ್ರಚಿುಂ

1989 ಇಸ್ಯಾ ುಂತ್ ಹ್ಯುಂವ್ಕ

ಬರೊ ುಂ ಪಾತಳ್ ಜಲ್ತುಂ. ಪುಣ್ ತಳು,

ಆಕಾಶ್‍ರ್ಣಿಚಾ ರ್ರ್ರ ಕ್ ಭತ್ರವುಂ

ಕನ್್ ಡ ಸಾಹಿತ್ರಕ್ ರ್ತವಲ್ಯುಂನಿ,

ಜಲ್ತುಂ. ಆಕಾಶ್‍ರ್ಣಿಚೆರ್

ರಂಗಮಂಚಾರ್, ರಜಕೀಯ್ ತಶುಂ

ಕಾಾ ಥರನ್ಯಚಿುಂ ಕಾಯ್ವಕರ ಮಾುಂ

ಸಮಾಜ್ ಸ್ಯವುಂತ್ ತ್ರ ಪ್ಜವಳ್ಳನ್ುಂಚ್ಚ

ಮುಕಾರುನ್ ಗ್ತಲ್ತುಂ. ಹ್ಯುಂಗಾಸರ್ ಆಮಿಿ

22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ಹ ಳ್ಕ್ ದಾಟ್ ಜಲ್ತ. ಸವುಂ ತ್ರಣ ತಳು

ಯ್ಗೀ ತ್ರಕಾ ವಿಶೇಷ್ಟ ಸನ್ಯಾ ನ್ ಲ್ಯಭಾಾ .

ತ್ರತ್ಲಾ ುಂ ಕುಂಕೆಿ ುಂತ್ ಝಳ್್ ನ್ಯತ್ಲಾ ುಂ

ಕುಂಕೆಿ ಚೊ ನ್ಷ್ಟ್ ತಳುಕ್ ಲ್ಯಭ್

ಕಾರಣ್ಯ್ಗೀ ಸುಸಾಿ ಲುಂ. ಕುಂಕಿ

ಜುಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಚಾ .

ರ್ತವಲ್ಯುಂನಿ ತ್ರಕಾ ಪೊರ ೀತಸ ಹ್ ಲ್ಯಭಾ ನ್ಯ. ಕರಜಯ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ಯಾ ಾ ುಂ

ತ್ರೀನ್ ದಶ್ಕಾುಂ ರ್ಯಾ ಾ ಆವೊ ಥವ್ಕ್

ನಿ ತ್ರಚೆುಂ ಗಣಿ ುಂ ಕೆಲುಂನ್ಯ ತ್ರ ಗಜಲ್

ಹ್ಯುಂವ್ಕ ಕಾಾ ಥರನ್ಯಕ್ ಲ್ಯಗಾ ಲ್ಯಾ ನ್

ಮಾಹ ಕಾ ಸರ್್ ಸ್‍ಲ ಸುಸಾಿ ಲ್ತ.

ರ್ಳ್ಳ್ ನ್ ಆಯಾ ಾ ುಂ. ಘರ್-ಭರ್

ಮನ್ಯಾ ುಂಸವುಂ ಆರಂಭ್ ಜಲಾ ುಂ ತ್ರಚೆುಂ ಹ್ಯುಂಗಾಸರ್ ಕಾಾ ಥರನ್ಯಕ್ ಲ್ಯಭ್ಲ್ತಾ

ಜಿವಿತ್ ರ್ಸಾವುಂ ದಾುಂರ್ಿ ನ್ಯ ಎಕುಸ ರ‍್ುಂ

ಘುಂವಿೆ ಆಮಿ ಗಮನ್ಯುಂತ್ ಘೆವಾ ತ್.

ಜಲ್ಯುಂ ತರೀ ತ್ರಚಾ ಸಾಹಿತ್ರಕ್ ಆನಿ

ತ್ರಕಾ ಕುಂಕಿ ಲೊಕಾ ಥವ್ಕ್ , ಸಾಹಿತ್ರಕ್

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರ್ರ್ರ ನಿಮಿಿ ುಂ ತ್ರ ಎಕುಸ ರ

ರ್ತವಲ್ಯುಂ ಥವ್ಕ್ ಪೊರ ೀತಸ ಹ್

ಉರ್ಲ್ತಾ ನ್ಯ. ಸಂಸಾರಕ್ ಧಯರ ನ್

ಲ್ಯಬ್ಲೊಾ ತರ್ ಬಹುಷ್ಟ ಕಾಾ ಥರನ್

ಫುಡ್ ಕಚೊವ ಗೂಣ್ ಆಪಾಾ ಾ ಬ್ಳ್ಪ್ಯ್

‘ಕರ ಸಾಿ ುಂರ್ಚಿ ಕಾಾ ಥರನ್’ ಜರ್್ ುಂಚ್ಚ

ಥವ್ಕ್ ಆನಿ ಮಾಯಮಗಾನ್

ಉತ್ರವ ಕಣಾಿ . ತ್ರಚಾ ಥಂಯ್

ಜಿಯ್ುಂವಿಿ ಕಾಲತ್ರ ಆಪಾಾ ಾ ಆರ್ಯ್

ಆಸ್‍ಲಲ್ಯಾ ಾ ಪ್ರ ತ್ರಭೆಕ್ ಕುಂಕಿ ಲೊೀಕ್

ಥವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಲಾ ುಂ ದಾಯ್ೆ ಮಹ ಣಾಿ ಾ

ರ್ಹ ಳ್್ ಲೊನ್ಯ ತರೀ ತಳು ಲೊೀಕ್ ಆನಿ

ತ್ರಣ ಆಪಾಾ ಾ ರ್ಹ ಡಿಲ್ಯುಂಚೆ ಗೂಣ್ -

ಸಮಾಜ್ ತ್ರಚಾ ಪ್ರ ತ್ರಭೆಕ್ ರ್ಳ್್ ಲ್ತ. ಆಶುಂ

ಶಗುಣ್ ಆಪಾಾ ಾ ಜಿವಿತುಂತ್ ಸದಾುಂಚ್ಚ

ಜಲ್ಯಾ ಾ ನ್ ಕುಂಕಿ ಕಾಾ ಥರನ್ಯ ಥವ್ಕ್

ಪಾಳ್ಯ ಾ ತ್. ಸಾಹಿತ್ರಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್

ತಳು, ಭಾಸ್‍ಲ, ಸಂಸೃತ್ರ ಆನಿ ಸಮಾಜೆ

ಸ್ಯವುಂತ್ ಮಿಸೊಯ ನ್, ಜಯಿ ಾ

ಚೊ ಸಂಸೊದ್ ಜಲೊ. ಬಪಾವುಂ

ಲೊಕಾಚೊ ಆನಿ ಪ್ರ ತ್ಲಾ ೀಕ್ ಜವ್ಕ್

ರ್ಳಿಯ ುಂ. ತಳು ಭಾಶಚಾ ಸವ್ಕವ

ವಿದಾಾ ಥಿವ – ಯುರ್ಜಣಾುಂಚೊ ಮೀಗ

ಪ್ರ ಕಾರುಂನಿ ತ್ರಣ ಬೊರ‍್ುಂಚ್ಚ ಬೆಳೆುಂ

ಮಯೊ ಸ್‍ಲ ಆಪಾಿ ವ್ಕ್ ತ್ರ ಆ್ಾ ುಂ ಜಿವಿತ್

ಕಾಡೆಾ ುಂ. ಆಜ್ ಕಟಾೊ ಡಿುಂತ್ ಆನಿ

ಸಾನ್ವ ಆಸಾ.

ಉಡುಪಿುಂತ್ ಮಾತ್ರ ನ್ಹ ಯ್, ಖಂಯ್ಸ ರ್ ತಳು ಭಾಶಚೊಾ ಚಟ್ಟರ್ಟ್ಕಕ

ಸಮಾಜೆುಂತ್ ಹರುಂನಿ ರ್ಹ ಳ್ಳ್ ುಂಚಾಕ್,

ಜತತ್ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಕಾಾ ಥರನ್

ಭಗಾಿ ುಂ - ಭಾರ್ನ್ಯುಂಚಿ ಉಚಾುಂಬೊಳ್

ರೊಡಿರ ಗಸಾಚಿ ರ್ಹ ಳ್ಕ್ ಆಸಾ. 2009

ಯ್ ಥುಂಬಂರ್ಿ ಾ ಕ್ ಕಾಾ ಥರನ್ಯನ್

ದಸ್ಯುಂಬ್ಳ್ರ ುಂತ್ ಉಜಿರ‍್ುಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಾ

ಲ್ತಖ್ಿ ಹ್ಯತ್ರುಂ ಧರ್ಲ್ತಾ . ಬಹುತೇಕ್

ಪ್ರ ಥಮ್ ವಿಶ್ಾ ತಳು ಸಮೆಾ ೀಳ್ನ್ಯುಂತ್

ಕುಂಕಿ ಕರ ಸಾಿ ುಂವ್ಕ ಬರಯಿ ರುಂಬರ

23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಪಾಾ ಾ ಧಮಾವಚಾ ಪ್ರಧ ಭಿತಲವುಂ

ಎಡಾ ಟಾಯ್ಸ ರಸ ್ ಸಂಸೊಾ ಚಲವ್ಕ್

ಜಿವಿತ್ ಮಾತ್ರ ತ್ರಚಾ ಬಪಾವುಂನಿ

ಆಸೊಿ ಮಹ ಜೊ ಪ್ತ್ರ ಕಾಾ ಥರನ್ಯಚೊ

ಪ್ರ ತ್ರಫಲ್ತತ್ ಜಲಾ ುಂನ್ಯ. ತ್ರಚಿುಂ

ಅಭಿಮಾನಿ, ತ್ರಚಾಾ ಬಪಾವುಂ, ಸಾುಂಸ್ ೃತ್ರ

ಚಿುಂತ್ ುಂ ಜತ್ – ಧಮಾವುಂಚೊಾ

ಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರ್ರ್ರ ವಿಶಾಾ ುಂತ್

ಮೆರೊ ಉತೊರ ನ್ ರ್ಳ್ಯ ಾ ುಂತ್.

ತಕಾ ಬ್ಳ್ರಚ್ಚಿ ಗರ್ರ ವ್ಕ. ಆಶುಂ

ದ್ಯಕುನ್ುಂಚ್ಚ ಕಾಾ ಥರನ್ ಆಜ್ ಫಕತ್

ಕಾಾ ಥರನ್ಯಚೆುಂ ಕುಂಕೆಿ ುಂತ್ಲಾ ುಂ ಪ್ಯ್ಾ ುಂ

ಕರ ಸಾಿ ುಂರ್ುಂಚಿ ಜವ್ಕ್ ಉರೊುಂಕ್ನ್ಯ.

ಪುಸಿ ಕ್ ‘ಸಾತ್ಲುಂ’ 2010 ದಸ್ಯುಂಬರುಂತ್

ತ್ರಚಾ ಬಪಾವುಂನಿ ಕರ ಸಾಿ ುಂರ್ುಂಚಿ

ಉಜಾ ಡ್ಲಕ್ ಯೇವ್ಕ್ ರ್ಚಾೊ ಾ ುಂನಿ

ಇಗಜ್ವ ಆಸಾ. ಬೊಣಾ್ ಾ ುಂಚೆ ಬ್ಲ್ಡ್

ಖಾಯ್ಸ ಕೆಲಾ ುಂ. ತಾ ಉಪಾರ ುಂತ್ ತ್ರಚಿುಂ

ಆಸಾ. ಸಮಾಜೆನ್ ನಿಕೃಷ್ಟ್ ಮಹ ಣ್

ದೊೀನ್ ಪುಸಿ ಕಾುಂ ಉಜಾ ಡ್ಲಕ್

ಲಕುನ್ ಆಸ್‍ಲಲ್ಯಾ ಾ ಲೊಕಾಚೆುಂ ಸಾಣ್

ಆಯ್ಗಾ ುಂ ತಶುಂಚ್ಚ ತ್ರಚೊಾ ಕುಂಕಿ

ಆಸಾ. ಮುಸಲ್ಯಾ ನ್ಯುಂಚೆುಂ ಮಹಲ್ಯಾ

ಕಾಣಿಯ್ರುಂ ಕನ್್ ಡ, ತಳುಕ್

ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿರ್ಯ್ ಹರ್ಯ್ಗ ಜತ್ರ

ಅನುರ್ದ್ ಜಲ್ಯಾ ತ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್‍ಲ.

ರ್ಗಾವಚೆುಂ ಜಯ್ಿ ುಂ ಆಸಾ. ಬಹುಷ್ಟ

ಕುಂಕಿ , ತಳು ಆನಿ ಕನ್್ ಡ

ಇತಾ ಾ ವಿಶಾಲ್ ಥರನ್ ಲೊಕಾ

ಸಾಹಿತಾ ುಂತ್, ಸಾುಂಸ್ ೃತ್ರಕ್ ಆನಿ

ಜಿವಿತುಂತ್ ಮಿಸೊಯ ನ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚನ್

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶತುಂತ್ ಫುಡೆುಂಯ್ಗೀ

ಕೆಲೊಾ ಆನೆಾ ೀಕ್ ಕುಂಕಿ ರ್ಾ ಕಿ ಆಮಾ್ ುಂ

ಕಾಾ ಥರನ್ಯ ಥವ್ಕ್ ಜಯ್ಿ ುಂ ಸಾಧನ್

ಝಳ್್ ನ್ಯ.

ಘಡೊನ್ ಯೇುಂವ್ಕ ಮಹ ಣ್ ಆಶವ್ಕ್ ಬಳ್-ಭಲ್ಯಯ್್ ಚೆುಂ ಜಿವಿತ್ ತ್ರಚೆುಂ

ಕಾಾ ಥರನ್ಯಚಾ ಕುಂಕಿ ಸಾಹಿತಾ ುಂತ್

ಜುಂವ್ಕ ಮಹ ಣ್ ಆಶತುಂ.

ಇತ್ಲಾ ುಂ ಸವ್ಕವ ಆಸಾ ತರೀ 2010 ಪ್ಯವುಂತ್ ತ್ರಚೆುಂ ಎಕ್ಚ್ಚ ಏಕ್ ಕುಂಕಿ ಪುಸಿ ಕ್ ಛಾಪುನ್ ಯ್ುಂವ್ಕ್ ನ್ಯ ತ್ಲುಂ ಮಹ ಜಾ ಗಮನ್ಯುಂತ್ ಆಸ್‍ಲಲಾ ುಂ. ಸಾಹಿತ್ರಕ್, ಸಾುಂಸ್ ೃತ್ರಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರ್ತವಲ್ಯುಂನಿ ಸುಮಾರ್ ಪಂಚ್ಚಚಾಳಿೀಸ್‍ಲ ರ್ರಸ ುಂ ಥವ್ಕ್ ಕಾಾ ಥರನ್ಯಕ್ ರ್ಹ ಳ್ಳ್ ುಂಚೊ, ಕಟಾೊ ಡಿಚಾ ಸ್ಯಜರ ಜಲೊಾ ನ್ ರ್ಹ ಡ್ ಜಲೊಾ ಆನಿ 1994 ಥವ್ಕ್ ಮರಯ 24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕನ್ಸೆ ಪಾಿ ಫೆನಾಸೊಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ

ಮುಕೆಲ್ ಕಾಯ್ವಕರ ಮ್ ಅಧಿಕಾರ, ಆಕಾಶ್ರ್ಣಿ ಬೆುಂಗುಯ ರ್

-----------------------------------------------------------------------------------------

ಮಂಗಳೂರು ವಮಾನ ತಳ್ - ಉಳ್ಳ್ಯ ಲ ಶಿಿ ೀನಿವಾಸ್ ಮ್ಲ್ಲ್ಾ ನಾೊಂವ ಸೂಕೆ ಜಾವನ ಆಸಾ

ಆತುಂ ಮಂಗಳೂರ ಅುಂತರವ ಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಯೊ ಣ ಖಾಸಗ “ಅದಾನಿ ಕಂ್ನಿ” ಕ ಪ್ರಭಾರ‍್ ಕೆಲಲ ವಿಚಾರ ಸರ್ವುಂಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಆಸಾ. ಜಲ್ಯಾ ರ ಭಾರತ ರ್ದಶಾುಂತ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಯೊ ಣ ಸಂಖೊ ಹ್ಯತಿ ಬೊಟಾನಿ ಲಕಾಕ, ಆಶಿಲ ದರ್ಸಾುಂತ ಮಹ ಳ್ಯರ 1952 ಇಸವಿುಂತ ಮಂಗಳೂರ ವಿಮಾನ್ ತಳ್ಚೆ ಸೃಷ್ಟ್ ಕ ಕಾರಣ ಜಲಲೊ. ಮಂಗಳೂರು - ಹ್ಯಸನ್ ರೈಲಾ ೀ ಯ್ರೀಜನ್ಯ, ಕನ್ಯವಟಕ ರೀಜಿನ್ಲ್ ಇುಂಜಿನಿಯ್ರುಂಗ ಕಾಲೇಜ (ಆತುಂ ಎನ್.ಐ.ಟ್ಕ.ಕೆ.), ಸುರತ್ ಲ್ ಮಂಗಳೂರ ಸರ್ವಋತ ಬಂದರ ಅಸಲುಂ ಮಹ್ಯನ್ ಯ್ರೀಜನ್ಯ ಆಮಗ್ತಲ ಕರರ್ಳಿ ಜಿಲ್ಯಾ ಕ ಹ್ಯಳೆಲೊ ಆಧುನಿಕ ಮಂಗಳೂರು ನಿಮಾವತೃ ಮಹ ಳೆಲ ಕೀತ್ರವಕ ಪಾತರ ಜಲಲೊ ಉಳ್ಯ ಲ ಶಿರ ೀನಿರ್ಸ ಮಲಾ . ತಶಿ ಜಲಲ ನಿಮಿತಿ

ಸಹಜ ಜರ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ತಳ್ಕ ಶಿರ ೀ ಉಳ್ಯ ಲ ಶಿರ ೀನಿರ್ ಮಲ್ಯಾ ಲ ನ್ಯುಂರ್ ದರ್ರಕಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯುಂತ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಯಾ ಚೆ ಸರ್ವ ಜನ್ಯನಿ ಸಾುಂಗಾತಕ ಮೇಳ್ನು ಕೇುಂದರ ಆನಿ ರಜಾ ಸರಕಾರಕ ಮನ್ವಿ ದರ್ಚೆ ಅಗತಾ ಆಸಾ. ಆರತುಂ ಮಸಿ ಇತಲ ವಿಮಾನ್ ತಳ್ಕ ಕೇುಂದರ ಸರಕಾರನ್ ಧೊೀರಣಾ ನಿಮಿತಿ ನ್ ಅದಾನಿ ಕಂ್ನಿಕ ಆಡಳಿತ ರ್ಹಿಸುನ್ ದಲ್ಯುಂ. ಹ್ಯಾ ಚ ಸಂದಭಾವರ ಸರ್ವ ಮಹ್ಯಜನ್ಯಲ ಮಸಿ ರ್ರಸಾಚೆ ಮನ್ವಿ ಮಾನುಾ ನ್ ಘೆರ್ನ್ ಕೇುಂದರ ಸರಕಾರ ಆನಿ ಸಾ ತಃ ಅದಾನಿ ಕಂ್ನಿ ಮುಖೇಲ್ಯುಂನಿ, ಮಂಗಳೂರ ಅುಂತರಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ತಳ್ಕ ‘ಉಳ್ಯ ಲ ಶಿರ ೀನಿರ್ಸ ಮಲಾ ಅುಂತರವಷ್ಟ್ ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ತಳ್’ನ್ಯುಂರ್ ದರ್ರಕಾ ಮಹ ಣು ಪ್ರತ ಏಕವೇಳ್ ಉಗಡ್ಲಸ ಕರತುಂ. ಬಸ್ಟೆ ವಾಮ್ನ ಶೆಣೈ ಸಾಾ ಪ್ಕ ಅಧಾ ಕ್ಷ ವಿಶ್ಾ ಕುಂಕಣಿ ಕೇುಂದರ ಮಂಗಳೂರು ------------------------------------------

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


The Journey of 150 years… Pope Francis on May 17th, 2015 as St Mary of Jesus Crucified.

Sr Dr M. Jeswina A.C.

The

first momentous step of the 150 glorious year’s journey of Apostolic Carmel Sisters in India was taken on 19 November 1870. It was on this day; three pioneering Apostolic Carmel Sisters along with three Cloistered Carmel sisters set foot on the soil on Mangalore, India and embarked on their mission of the empowerment of girl children through education. It is a day immortalized in the history of Mangalore. Of the three Cloistered Carmelites, one of these, Mariam Baouardi has been canonized by

In the 1870s, Mangalore was a large village and part of British India. It was an era unmarked by modern conveniences such as macadamized roads, electric lights, and efficient systems of transport. Of the last, the only means of travel available to the populace were bullock carts and a few horse-drawn carriages. It was also a time when typhoid and malaria were rampant and deadly. Thinking was not progressive either, and the quality of life of women was unenviable. Girls received no education and married while they were in their early teens. The Hunter Education Commission noted that in 1881 only 0.2% of the women of this part of India were literate. This was the scenario which met the Apostolic Carmel Congregation. It did not daunt them but rather, inspired the brave Sisters to venture into female education as the first step to modernization and societal upliftment. They vowed to provide

26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


literacy as the foundation of the growth and progress of society. It was at this historical moment that God chose Mother Veronica, nee Sophie Leeves, an English woman with vision, to initiate the great task of education for girl children. It was while she was serving the poorest of the poor in Kerala and witnessed the plight of little girls that she was inspired to found the Apostolic Carmel Congregation. She was followed by a succession of great collaborators. Mother Marie Des Anges, the First Superior General along with Mother Aloysia laid sturdy bedrock for women’s education which was the main apostolate of the A.C. Congregation.

solely on account of the quality education provided by the pioneering Sisters. The impact of education on the lives of girls was so great that parents from different localities earnestly exhorted the Management of the Congregation to open schools in different places. St Ann’s Convent now served as the Mother House and a number of schools were established in rapid succession in different corners of Mangalore, and thereafter in Karnataka, Kerala states and Sri Lanka. As the Congregation grew in strength more schools and colleges were established in various states of India, Pakistan, Kuwait, Bahrain and East Africa. Today girls in their thousands continue to be educated in different parts of the world.

The first school, a veritable temple of learning with 40 students at St Ann’s, Mangalore took a leap forward in terms of enrollments to 160, the following year. This was 27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


The Management of the Apostolic Carmel, with characteristic foresight, perceived the need for personnel to be trained to educate young women. This inspired Mother Aloysia to found a Teacher Training Institute as early as in 1890, the first of its kind in South India and for many years the only Teachers’ Training Institute which gifted hundreds of trained and dedicated teachers to facilitate the all-round development of girls, in particular. But, doubtless, the greatest contribution to women’s education rests in the establishment of St Agnes College in 1920-21 by Mother Aloysia A.C., the Congregation’s second Superior General. She realized that at that point in world history, when women as wives and mothers held the destiny of the nation in their hands, they themselves ought to be moulded by the ideals of life. With her contemporary thinking, she also desired the College to impart joboriented education. St Agnes College is the first Women’ College on the west coast of India and the first in the entire country to be run by a private management.

This Institution served to inspire the rest of the women of India who now aimed to receive higher education themselves. To serve their noble aspirations three colleges were founded: Patna Women’s College, Bihar; Providence College, Kerala; and Carmel College, Goa. Research Centres too were established. The continued need to have trained personnel gave birth to St Ann’s College of Education that has provided thousands of trained teachers to the whole world. The holistic training provided in these schools and colleges has inspired many young women to dedicate their lives to God and the service of society as Religious Sisters in the Apostolic Carmel as also in several other congregations. Besides education, the Apostolic Carmel has catered to the needs of the marginalized of society and to

28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


less privileged children by building and running orphanages, social service centres, technical schools, schools and residences for differently abled children and adults, crèches, health care centres, counselling centres, homes for destitutes, needle work centres, boarding homes and hostels, vocational courses, community colleges, homes for the aged and social welfare centres. The Sisters have also adopted other ministries, institutions, programmes and causes in their parishes and its surrounding villages. These include prison ministry, SHGs, rescue homes, adult education and care for delinquents, to name a few.

hundred and fifty years of sacrificial love and committed service of the Apostolic Carmel Sisters, along with the collaboration of the staff, students, parents, alumni, benefactors and well-wishers, the Congregation wishes to express its profound gratitude to all the ‘Keepers of the Flame’ which was once lit by their Founder, the Venerable Mother Veronica. The Sisters of the Congregation acknowledge with deep humility and respect all services, temporal and spiritual, rendered by Church leaders and other individuals who have contributed to the growth and development of the Apostolic Carmel, and thereby, of society itself.

At this celebration of the one ------------------------------------------------------------------------------------------

29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನೆೊಬೆಲ್ ಶ ಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಕಾಳಿುಂ ಪುಡೆುಂ ಹ್ಯುಂವ್ಕ ರ್ಕುಂಗಾಕ್ ವತನ್ಯ ' ಶ್ರ್ಸಾನ್ಯ ' ಯ್ರೀಗ ಕಚೊವ ಟೊಮಿ ಸಟ್್ ಕನ್ವ ಉಟೊನ್ ನಿಟ್್ ಮಹ ಜ ವಚಾಾ ರ್ಟೆಕ್ ಆಡ್ ರವ್ಚಾ . ಅಜರ್ಪ ಜಲುಂ... ಕೆದಾಳ್ಯ್ ಗುಡ್ ಮಾನಿವುಂಗ ಕಚೊವ ಆಜ್ ಆಡ್ ರರ್ಾ ...

' ನ್ಯ ಕಣಾಕ್? '

' ಕತ್ಲುಂ ಗಜಲ್ ಟೊಮಿ?' ' ಸಾುಂಗ ಮಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವಿ್ ುಂಚಿ ' ನೊಬೆಲ್ ಶಾುಂತ್ರ ಪ್ರ ಶ್ ಸಿಿ ಕಣಾಕ್ ದವಾ ತ್?! ' ' ಕಣಾಕ್ ದವಾ ತ್? ' ಹ್ಯುಂವ್ಕ ನೆಣಾಯವುಂಪ್ರುಂ ಉಲಯ್ರಾ ುಂ. ' ತಕಾ ಗೊತಿ ನ್ಯುಂಯೇ?'

' ಅಳೆಯ.... ತೊ ಅಮೇರಕಾಚೊ ಟರ ುಂರ್ಪ ಆಸಾನೇ... ತಕಾ ನೊಬೆಲ್ ಶಾುಂತ್ರ ಪ್ರ ಶ್ ಸಿಿ ದೀಜೆ ಖಂಯ್! ' ಮಹ ಣ್ ವಿಶ್ಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ಕ್ ಮನ್ವಿ ಗ್ತಲ್ಯಾ ಖಂಯ್... ವಿಶ್ಾ ಸಂಸಾಾ ಾ ುಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿುಂ ಚಚಾವ ಚಲ್ಯಿ ಖಂಯ್... ತಕಾ ಗೊತಿ ನ್ಯುಂಗೀ ?" ' ನ್ಯ ಹ್ಯುಂವುಂ ಪ್ತರ ುಂನಿುಂ ರ್ಚುುಂಕ್ ನ್ಯ.. ಟ್ಕ. ವಿ. ರ್ ಪ್ಳೆುಂವ್ಕ್ ನ್ಯ..' 30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


' ತುಂ ಟ್ಕ .ವಿ. ಖಂಯ್ ಪ್ಳೆತಯ್?... ಅಳೇ ಕರೊನ್ಯಚಾಾ ವಳ್ರ್ ಸಗಾಯ ಾ ಸಂಸಾರಕ್ ಖಾಣ್ ದೀವ್ಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಾುಂತ್ ಕೆಲ್ಯ ಖಂಯ್.. ಭಕ್ ಥುಂಭಯಾ ಾ ಖಂಯ್...' ' ಹ್ಯುಂ... ಹುಂ ಹ್ಯುಂವುಂ ಪ್ಯ್ಾ ಪಾವಿ್ ುಂ ಆಯ್ರ್ ುಂಚೆುಂ...!' ' ಮಾಗರ್ ಖಂಚೆುಂ ಆಯ್ ಲ್ಯುಂಯ್ ತವುಂ?' ಹ್ಯುಂವುಂ ಆಯ್ ಲಾ ುಂ " ಹ್ಯಥರಸ್‍ಲ ' ವಿಶಿುಂ. ತ್ಲುಂ ಜಲ್ಯಾ ರ್ ದೊೀನ್ ಪಾವಿ್ ುಂ ಆಯ್ ಲ್ಯುಂ... ಟರ ುಂಪಾಕ್ ನೊಬೆಲ್ ಶಾುಂತ್ರ ಪ್ರ ಶ್ ಸಿಿ ದುಂರ್ಿ ಾ ಕ್ ಯ್ಗೀ ಯ್ರೀಗಕ್ ದವಾ ತ್ ಕಣಾಿ ...' ' ಕತಾ ಕ್?... '

' ಥಂಯ್ ದಲ್ತತುಂಕ್ ಜಿವಶಿುಂ ಮಾಲ್ಯಾ ವರೀ, ಅತಿ ಾ ಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ರೀ ಗಲ್ಯಟೊ ಜಯ್ .. ಶಾುಂತ್ರಚ್ಚ ಆಸಾಿ ... ದ್ಯಕುನ್ ನೊಬೆಲ್ ಶಾುಂತ್ರ ಪ್ರ ಶ್ ಸಿಿ ತಕಾ ದವಾ ತ್...' ' ತುಂ ಮುಕಾ್ ಲ್ ಉಡಯಿ ಯ್..' ' ನ್ಯ ಕಾಲ್ತೊ ಮಹ ಜೆಲ್ಯಗುಂಚ್ಚ ಆಸಾ..'

' ತರ್ ನೊಬೆಲ್ ಶಾುಂತ್ರ ಪ್ರ ಶ್ ಸಿಿ ಕಣಾಕ್ ದವಾ ತ್?' ' ಬರಕ್ ಒಬ್ಳ್ಮಾಕ್ ' ' ತಕಾ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ುಂ ನೊಬೆಲ್ ಮೆಳ್ಯ ುಂನೆುಂ... ಹ್ಯಾ ಪಾವಿ್ ುಂ ದುಸಾರ ಾ ುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳುಂದ...' 'ತುಂ ಇಸಿೊ ೀಟ್ ಜೊೀಕರ ಭಾಶನ್ ಉಲಯಿ ಯ್.." ಟೊಮಿ ಹ್ಯಸೊಾ . ' ತಚಾಕೀ ಆಮಾಿ ಾ ಫರ ದಾನಿಕ್ ದವಾ ತ್ ನೆುಂ... ತೊ ಗ್ತರ ೀಟ್!...' ' ಗ್ತರ ೀಟ್ ಕಸೊ?' ' ತಕಾ ಗೊತಿ ಸೊನಿೀ ಗೊತಿ ನ್ಯತ್ಲಾ ಭಾಶನ್ ಕತವಯ್... ತಚಾಾ ಮುಖೇಲೊ ಣ್ ಅಯಾ ಾ ಉಪಾರ ುಂತ್ ಆಜ್ ಮಹ ಣಾಸರ್ ಸಗಾಯ ಾ ಭಾರತುಂತ್ ಮೀಚಾವ... ಧರಣಿ.. ಜುಂವ್ಕ್ ನ್ಯ.. ಗಡಿರ್ ಏಕ್ ದೊೀನ್ ಪಾವಿ್ ುಂ ವ್ಚೀಟಾ ವಳ್ರ್ ಮಾತ್... ರಸಾಿ ರೊೀಕ ಜರ್್ ... ಸಕ್ ಡ್ ಸೊಡ್... ಆಜ್ ಪ್ಯವುಂತ್ ಲೊೀಕ್ ಘರ್ ಸೊಡ್್ ಭಾಯ್ರ ಯೇುಂವ್ಕ್ ನ್ಯ.. ಸಕ್ ಡ್ ತುಂಚಾ ತುಂಚಾ ಘರುಂತ್ ಶಾುಂತ್ಲನ್, ಸಮಾಧನೆನ್, ಸುಖಾನ್ ಆಸಾತ್... ಅಸಲುಂ ಭಾಗ ಆಮಾಿ ಾ ರ್ದಶಾಕ್ ಪಾಟಾಾ ಾ ಸ _ ಸಾತ್ ದಶ್ಮಾನ್ಯುಂ ಥವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳುಂಕ್ ನ್ಯ... ಹ್ಯಾ ಶಾುಂತ್ಲಭರತ್ ಜಿವಿತ ಖಾತ್ರರ್ ಆಮಾಿ ಾ ಚ್ಚಿ ಪ್ರ ಧನಿಕ್ ನೊಬೆಲ್ ಶಾುಂತ್ರ ಪ್ರ ಶ್ ಸಿಿ ದವಾ ತ್ ಕಣಾಿ ...'

31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


' ರ್ಹ ಯ್ ನೆುಂ..' ಹ್ಯುಂವ್ಕ 'ಹೌದು ಬಸರ್' ಜಲೊುಂ. ಹ್ಯುಂವ್ಕ ವಿಚಾರ ..' ಯ್ರೀಗ ನ್ಯಕಾಗೀ?' ' ತಕಾ ಯ್ುಂರ್ಿ ಾ ರ್ಸಾವ ದರ್ಾ ುಂ' ' ತ್ಲುಂ ಆಸೊುಂ.. ತುಂ ಆತುಂ ಖಂಯ್ ಭಾಯ್ರ ಸಲೊವಯ್?' ' ಆಮಿಿ ಏಕ್ ಮೀಚಾವ ಕರುುಂಕ್..!'

ದ್ಯಕುನ್ ತಮಿುಂ ತುಂಚೆ ಥವ್ಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅುಂತರ್ ಸಾುಂಬ್ಳ್ಳಿಜೆ ... ನ್ಯ ತರ್ ಕರೊನ್ಯ ಆಮಾ್ ುಂಯ್ ಯೇುಂವ್ಕ್ ಆಸಾ... ಮಹ ಣ್ ಚತರ ಯ್ ಸಾುಂಗೊುಂಕ್...' ರ್ಹ ರ ... ರ್ಹ ... ತರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವಿ್ ುಂಚಿ ನೊಬೆಲ್ ಶಾುಂತ್ರ ಪ್ರ ಶ್ ಸಿಿ ತಕಾಚ್ಚ ದುಂವಿಿ ಬರ..' ಮಹ ಣಾಿ ನ್ಯ ಪಾುಂಯ್ ಉಕಲ್್ ನ್ಯಚೊನ್ ತಚಾಾ ಮಿಸಾುಂರ್ಕ್ ಗ್ತಲೊಚ್ಚಿ ...

' ಖಂಚಾಾ ಖಾತ್ರರ್'?' ' ಕರೊನ್ಯ ಪಿಡೆವಿಶಿುಂ ಆಮಾಿ ಾ ' ಡೊೀಗಸ ಅಭಿರ್ರ ಧಿೊ ಸಂಘಾ' ಚಾಾ ಸಾುಂದಾಾ ುಂಕ್ ಮಾಹತ್ ದೀುಂವ್ಕ್ ..!' ' ಕತ್ಲುಂ ಮಹ ಣೊನ್?' ' ಮನ್ಯಾ ಾ ುಂಕ್ ಕರೊನ್ಯ ಆಯಾ ುಂ.. ------------------------------------------------------------------------------------------

* ಸ್ಿ ಜನತೇಚ್ಯ ಸ್ತಕ ರ* ಮುುಂಬಯ್ಗ ನ್ಗರಪಾಲ್ತಕೇನ್ ಇ.ಸ 1988 ತ ಜಹ್ಯುಂಗೀರ ಆಟವ ಗ್ತಲರಚ ಭಾಯ್ಗವ ಫುಟ್ ಪಾತರ ನ್ವಿೀನ್ ಚಿತರ ಕಾರಲ ಕಲ್ಯ ಪ್ರ ದಶ್ವನ್ಯುಂಕ ಓಪ್ನ್ ಆಟವ ಗ್ತಲರ ಉಪ್ಲಬೊ ಕೀನುವ ದಲ್ತಾ . ಹ್ಯಾ ಕಲ್ಯದಾಲನ್ಯಚಿ ಮೂಳ್ ಕಲೊ ನ್ಯ , ಉಡುಪಿುಂತ ಜನ್ಯಾ ಆಯ್ಗಲೊ, ಡೊುಂಬಿರ್ಲ್ತುಂತ ರಬಿ ಲೊ

, ಚಿತರ ಕಾರ ಕಮಲ್ಯಕ್ಷ ಶಣೈಲ್ತ ಜರ್್ ಸಾಸ . ಶಣೈಲ ಕಲೊ ನೇಕ ತ್ಲನ್ಯ್ ುಂಚೆ ಮಹ್ಯನ್ಗರ ಪಾಲ್ತಕಾ ಆಯುಕಿ , ಶಿರ ೀ ಸದಾಶಿರ್ರರ್ ತ್ರನ್ಯ್ಕರನ್ ಪೊರ ೀತಸ ಹನ್ ದೀವ್ರ್ , ಕಾಯ್ವಗತ ಕೆಲಾ . ತಾ ನಿಮಿತಿ ನ್ ಕತ್ಲಾ ೀಕ ನ್ವ್ಚೀದತ ಕಲ್ಯಕಾರುಂಲ ಭವಿಷಾ ಉಜಾ ಲ ಕೆಲಾ ುಂ.

32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯುಂವ್ರ ಫುಸವತ್ರ ಮೆಳಿಯ ಲ ತ್ಲನ್ಯ್ ಚಚವಗೇಟ , ಗೇಟ ವೇ ಆಫ್ ಇುಂಡಿಯದಕಾನ್ ಫಿಚಾಾ ವಕ ರ್ತಿ ಸಿಲೊುಂ. ಬುಕ್ ಸೊ್ ೀಲ್ಸ , ಆಟವ ಗ್ತಲರಕ ಭೇಟ್ಕ ದತಿ ಸಿಲೊುಂ. ತ್ಲನ್ಯ್ ಅಕಸಾಾ ತ್ ಡೊುಂಬಿರ್ಲ್ತಚ ಕಮಲ್ಯಕ್ಷ ಶಣೈಲ ಪ್ರಚಯ್ ಜಲೊಾ . ಪ್ರಚಯ್ ಮೈತ್ರರ ುಂತ ಪ್ರರ್ತವನ್ ಜಲೊಾ . ಏಕ ದಸ ಹ್ಯುಂವ ತಕಾ್ ಆಮೆಿ ಥಯ್ಗುಂ ಜೇರ್ಣಾಕ ಆಪೈಲುಂ. ತೊ ಆಯ್ರಾ . ಜೇರ್ಣಾಕ ವೇಳ್ ಆಸಿಸ ಲೊ ಮಹ ೀಣು ಬ್ಳ್ಯ್ಾ ೀನ್ ಚಾ ಕೆಲೊಾ . ಆಮಿಾ ಚಾ ಪಿೀವ್ರ್ ಬ್ಳ್ಲ್ ನಿುಂತ ಉಲೈತ ಬಸ್ಯಾ . ಶಣೈಕ ಸಾಹಿತಾ ಚಿ ಅಭಿರುಚಿ ಆಸಿಸ ಲ್ತ. ಭರ್ನ್ಸ ಜನ್ವಲ್ಯಚೆ , " ನ್ರ್ನಿೀತ " ಹಿುಂದ ಮಾಸಿಕಾಚೆ ಕಥ ಲೇಖನ್ಯುಂಕ

ತೊ ಚಿತರ ಕಾಡಿ ಸಿಲೊ. ಹ್ಯುಂವ ನ್ವಿೀನ್ ಬರೈಲ ಕಥ , ಕರ್ನ್ , ಪ್ರ ರ್ಸ ರ್ಣವನ್ ರ್ಚ್ಚಿ ನ್ ಸಾುಂಗಲ್ಯಾ ರ ಮನ್ದೀವ್ರ್ ಆಯ್್ ತಸಿಲೊ. ತಗ್ತಲ ಮನ್ಯುಂತಲ್ತ ಪ್ರ ತ್ರಕರ ಯ , ಭಾರ್ನ್ಯ ತರಂತ ರ್ಾ ಕಿ ಕನ್ಯವಸಿಲೊ. " ಮನ್ಯಾ ುಂಕ ದೊಳೆ ದೊೀನಿ , ಕಾನ್ ದೊೀನಿ , ಜಿೀಬ ಏಕ್ ಚಿ. ಕತಾ ಕ ಕೀ ಮಹ ಳ್ಾ ರ , ಆಮಿಾ ಜಸಿಿ ಪೊಳ್ಳಕಾ , ಜಸಿಿ ಆಯ್ಕ್ ಕಾ ಆನಿ ಕಮಿಾ ಉಲೊೀರ್್ . " ಹಿೀ ಉಕಿ ತೊೀಚಿ ಸಾುಂಗಿ ಸಿಲೊ. ಅಸಿಸ ುಂ ಜವ್ರ್ ತಗ್ತಲ

ವಿಚಾರ ಸಮಜೂನ್ ಘೆರ್ಚಾಾ ಕ ಆಮಾ್ ುಂ ವೇಳ್ ಲ್ಯಗಿ ಸಿಲೊ. ಜೇರ್ಣ ಜಲಾ ುಂ ನಂತರ ಥೊೀಡ ವೇಳ್ ತೊ ಟ್ಕ.ವಿ ಪ್ಳೈತ ಬಸೊಾ . ಟ್ಕ.ವಿ ಶೀ ಕೆಸಾುಂತಲ ಮದ್ಯ ಖಣಾುಂತ ದರ್ರಲ್ತ. ಟ್ಕ.ವಿ ಪ್ಳೈತ ತೊ , ಶೀ ಕೆಸಾುಂತಲ ಏಕೇಕ ರ್ಸುಿ ಸೂಕ್ಷಾ ದರ ಷ್ಟ್ ೀನ್ ಪ್ಳೈತಲೊ. ಹ್ಯುಂವ ತೇಚಿ ದಸ ಮೆಗ್ತಲ ಫೇರ್ರಟ್ ಮಿನೊಲ್ಯ್ ಕೆಮಯವುಂತಲ್ಯಾ ನ್ ಕಾಡಿಲ ಅುಂಕೀಲಚ ಶಿರ ೀ ಲಕಿ ಾ ೀ ನ್ಯರಯ್ಣ ಮಹ್ಯಮಾಯ ಮಂದರಚ ಫೊೀಟೊೀ ಎನ್ ಲ್ಯಜವ (8×10) ಕೀನುವ ಹ್ಯಡಿಲೊ. ಭಾರ ಚಂದ ದಸಿ ಸಿಲೊ ಮಹ ೀಣು ಶೀ ಕೆಸಾುಂತ ದರ್ರಲೊ.

ಕಮಲ್ಯಕ್ಷ ಶಣೈ ರ್ತಿ ನ್ಯ ತೊ ಫೊೀಟೊೀ ಘೇವ್ರ್ ಗ್ತಲೊಾ . " ವ್ಚಹ ರ‍್ುಂ ಕೀ...ನ್ಯಕಾ್ ? " ಆಮಾ್ ುಂ ವಿಚಾರಲ ನ್ಯ. ಪೊಳ್ಳಚಾಾ ಕ ಹ್ಯತಿ ುಂ ಘೆತ್ರಿ ಲೊ , ಘೆವ್ರ್ ಗ್ತಲೊಾ . ತಾ ಫೊೀಟೊೀನ್ ಶೀ ಕೆಸಾಕ ಏಕ ಪ್ರ ಕಾರ ಗ್ತಟ್-ಅರ್ಪ ಆಯ್ಗಲುಂ. ತಣ

33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ಹ ನ್ಯವಪ್ಡೆನ್ , ಏಕ ದೊಳೆನ್ ಕುಡಿವ ಜಲ್ತಲ ಸುುಂದರ ತರುಣಿರ್ರ ತೊ ಶೀ ಕೆಸ ದಸಾಿ ಾ ಲ್ಯಗೊಾ . ಏಕೆ್ ಕಾಯ ಾ ುಂಕ ರ್ಯ್್ ಸರ್ಯ್ಗ ಉತವ. ಕೀಣಾಥಯ್ಗುಂ ಗ್ತಲ್ಯಾ ರ , ತುಂಗ್ತಥಯ್ಗುಂ ಪ್ಳೈಲ ಬರೊೀ ರ್ಸುಿ ಆಪ್ಣಾಾ ುಂಕ ಜಯ್ಗಮಹ ೀಣು ಘೇವ್ರ್ ವ್ಚಚೊಿ . ಶಣೈ ತಾ ಪೈಕ ಏಕಯ ಮಹ ೀಣು ಹ್ಯುಂವ ಲಕೆಾ ುಂ. ಪ್ಣ ಮೆಗ್ತಲ ಅುಂದಾಜೊ ಪೂಣವ ಚ್ಚಕಚೊ ಠಲೊವ. ಹುಂ ಜಲ್ತಲ ಏಕ ಮೆಹ ೈನ್ಯಾ ುಂನ್ , ರತ್ರರ ಸುಮಾರ ಆಠ ಘಂಟೆರ ಶಣೈ ಆಮೆಿ ಲ ಘರ ಆಯ್ರಾ . ತಗ್ತಲ ಹ್ಯತಿ ುಂತ *ನ್ರ್ನಿೀತ* ಆಸಿಸ ಲುಂ. ತಾ ಹಿುಂದ ಮಾಸಿಕಾಚೆ ಮುಖಪುಟಾರ ಹ್ಯುಂವ ಕಾಡಿಲ ಫೊೀಟೊೀ ಛಾಪೂನ್ ಆಯ್ಗಲೊ. ತ್ಲ ಮಾಸಿಕ ಆನಿ ಭರ್ನ್ಸ ಜನ್ವಲ್ಸ ಚೆ ರ್ಾ ರ್ಸಾಾ ಪ್ಕಾನ್ ದಲ್ತಲ ಮಾನ್ಧನ್ಯಚ ಚೆಕ್ ಮಾಕ್ ದೀವ್ರ್ ವ್ಚಚಾಾ ಕ ತೊ ಆಯ್ಗಲೊ. ಇುಂಗ್ತಾ ುಂಡ್, ಅಮೇರಕಾ ಪ್ಯ್ವುಂತ ನ್ರ್ನಿೀತ ಮಾಸಿಕಾಚೆ ಸಕೂಾ ವಲೇಶ್ನ್ ಜತಿ . ಜಗಭರ ಪ್ಸರಲ ಹಿುಂದುಸಾಿ ನಿ ಹಿುಂದ ರ್ಚಕ ತೊ ಫೊೀಟೊೀ ಪ್ಳೈತತ್ರ. ಮೆಗ್ತಲ ದೊಳೆನಿ ಕೆಮಯವುಂತಲ್ಯಾ ನ್ ಪ್ಳೈಲುಂ , ಹಜರೊೀುಂ ದೊಳೆ ಪ್ಳೈತತ್ರ. ಹ್ಯಾ ಕಲೊ ನೇನ್ ಹ್ಯುಂವ್ರ ಅತಾ ನಂದತ ಜಲ್ತಲೊುಂ. ಶಣೈಕ ಆಗರ ಹ್ಯನ್ ಜೇರ್ಣಾಕ ರಬೊಬ ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ುಂ. ಆಜಿ ಕಮಲ್ಯಕ್ಷ ಶಣೈ ಜಿೀವಂತ ನ್ಯ. ಪ್ರಂತ ದುಸಯವುಂಲ

ಸರ ಜನ್ಶಿೀಲತೇಕ ಉತ್ಲಿ ೀಜನ್ ದೀವ್ರ್ ತುಂಗ್ತಲ ಬರ‍್ುಂ ಯ್ವಿೆ ತಲ ತೊ , ಕತ್ಲಾ ೀಕ ನ್ವ್ಚೀದತ ಕಲ್ಯಕಾರುಂಲ ಹರ ದಯುಂತ ಅಜರಮರ ಜರ್್ ಸಾಸ .

ದುಸಯವುಂಕ ಪೊರ ೀತಸ ಹನ್ ದವಿಿ ಹಿೀ ಪ್ರ ಕರ ಯ ಆಮಿಾ ಅನುಸರಣ ಕೆಲ್ಯಾ ರ ಸರ ಜನ್ಶಿೀಲತೇಕ ನ್ರ್-ನ್ವಿೀನ್ ಅುಂಕುರ ಫುಟಿ ಲ. ಕರ ಯಶಿೀಲತ ರ್ಡತಲ್ತ. ತ್ಲ ದಕೂನ್ ಹ್ಯುಂವ್ರ ಮಹ ಣತ , " ದವಂಗತ ಕಮಲ್ಯಕ್ಷ ಶಣೈಲುಂ ಬರ ಗುಣಾಚೆ ಅನುಕರಣ ಆಮಿಾ ಕಯವುಂ. "

34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

- ಪ್ದಾ ನಾಭ ನಾಯಕ.

(ಡೊಂಬಿವಲಿ)


35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವೀಟ್ ಜಿಕ್ ಲ್ಲಯ .......? ಸದಾವರ್ ಜಲ್ಯಾ ರ್ ಬೊಣೊ್ ಬ್ಳ್ಲು ಶಟ್ಕ್ ಚೆುಂ ಗಾುಂರ್ರ್ ಕಾಭಾವರ್... ಚಿಕ್ ಹಳಿಯ ಅಜೂನ್ ಯ್ಗೀ ಉದಾಾ ರ್ ಜುಂವ್ಕ್ ನ್ಯ... _ ಪಂಚು ಬಂಟ್ಪವ ಳ್.

ಆಸ್ಯಿ ುಂ ಏಕ್ ಪಂಚಾಯ್ತಚೆುಂ ಕಾಟೆುಂ... ಕಾಟಾಾ ಲ್ಯಗುಂಚ್ಚ ಏಕ್ ಸುರ‍್ಚೆುಂ

ಚಿಕ್ ಹಳಿಯ .... ಸಗಾಯ ಾ ಸಂಸಾರುಂತ್ ಲೊೀಕ್ ತುಂಚಾಾ ತುಂಚಾಾ ಪಾುಂಯರ್ ಉಭೆ ರವ್ಚುಂಕ್ ಪ್ರ ಯ್ತನ್ ಕತವತ್... ಆನಿ ತುಂಚಾಾ ಪ್ರ ಯ್ತ್ ುಂತ್ ಜಿಕಾಿ ತ್... ಪುಣ್ ಚಿಕ್ ಹಳಿಯ ತಶಿೀ ನಂಯ್... ಹ್ಯಾ ಗಾುಂರ್ುಂತ್ ಎಕಾ ರ್ಹ ಡೊಾ ಧನಿ ' ಬೊಣೊ್ ' ... ಆನಿ ತಚೆ ಬಗ್ತಾ ಕ್ ಆಸಾತ್ ಚೇಲ್ಯ.. ತುಂಚೆುಂ ಹ್ಯತ್ರುಂ ತೊಣೊ್ ... ಹುಂ ಪೂರ ಆದುಂ ಥವ್ಕ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಗಲಾ ುಂಚ್ಚ. ಬೊಣಾ್ ಾ ಕ್ ಸಬ್ಳ್ರ್ ಒಕಾಾ ುಂ... ಸಾುಂಗಾತ ಧನಿಯಕ್ ಸದಾುಂ ಸಾುಂಗಾತ್ ದುಂವಿ .. ರ್ರ‍್ುಂ ಘಾಲ್್ ಪುಗಂವಿ ದವ್ಚರ್... ಹೊ ಏಕ ಪಂಗಡ್ ಕಣುಂಯ್ ಬೊಟಾುಂನಿ ಮೆಜೆಾ ತ್ ತ್ರತೊಾ ಚ್ಚಿ ... ಪುಣ್ ಧನಿಯಕ್ ವಿರೊೀಧ್ ಕಚೊವ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸೊಾ _ ತೊ ಕರ ಸಾಿ ುಂರ್ುಂಚೊ. ಕರ ಸಾಿ ುಂರ್ುಂಕ್ ಸಾಲು ಪ್ರೊಬ್

ಗಡಂಗ... ಸುರ‍್ಚಾಾ ಗಡಂಗಾ ಬಗ್ತಾ ಕ್ ಕುಂಬ್ಳ್ಾ ಕಾಟಾಚೆುಂ ಖಳ್... ಪಾುಂಚ್ಚ ಮಿನುಟಾುಂ ಝರ್ ಲ್ತಾ ರ್ಟ್ ಗುಡ್ಲೆ ಯಾ ಾ ರ್ ಮೆಳ್ಿ ಮಾತ್ಲಾ ಚೊ ಮಾರೊಗ... ಆನಿ ಹೊ ಮಾರೊಗ ಆಖೇರ್ ಜತ ಚಿಕ್ ಹಳಿಯ ುಂತ್ ಆಸಾಿ ಾ ' ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ಚಾ ' ಬ್ಳ್ಗಾಾ ರ್. ಫಕತ್ಿ ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ಆನಿ ರಸೊಿ ದಸಾುಂದೀಸ್‍ಲ ಬದೊಾ ನ್ ಆಯ್ಗಲಾ ಪ್ರುಂ ದಸಾಾ ಾ ರೀ ಚಿಕ್ ಹಳಿಯ ಬದೊಾ ುಂಕ ಚ್ಚಿ ನ್ಯ... ಸಾುಂಗಾತ ಚಿಕ್ ಹಳೆಯ ಚೆ ಮನಿಸ್‍ಲ ಯ್ಗೀ.. ಖಂಯ್ ಗ್ತಲ್ಯಾ ರೀ ಮುಮುವರೊ ಆಸಾಿಚ್ಚ ನೆುಂ...

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಾಟಾಾ ಾ ದಸಾುಂನಿುಂ ಜಲಾ ುಂ ಘಡಿತ್ ನಿೀಜ್ ಸಾಕ್ಸ ಜವ್ಕ್ ಘಡೊನ್ ಗ್ತಲಾ ುಂ... ಬ್ಳ್ಲು ಶಟ್ಕ್ ಚಾಾ ಪುತನ್ ' ವೇಲುನ್' ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ಥವ್ಕ್ ರೀಣ್ ಕಾಡ್್ ಏಕ್ ನ್ಯಲ್ಯವಚೊ ಘಾಣೊ ಆನಿ ನ್ಯಲ್ಯವಚೆುಂ ಉತೊ ನ್್ ಕಾಡೆಿ ುಂ ಕಾಖಾವನೊ ದಬ್ಳ್ವರನ್ ಸುರು ಕೆಲೊಾ . ರ್ಹ ಡ್ ಐರ್ಜ್ ಖಚುವನ್ ಸುರು ಕೆಲೊಾ ಹೊ ಕಾಖಾವನೊ ಮೆಜುನ್ ದೊೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ುಂನಿ ತ್ರೀನ್ ತ್ರಕುವಟ್ ಜವ್ಕ್ ಗ್ತಲೊಾ ... ವೇಲು ರ್ಹ ಡ್ ಶಿರ ಗುುಂಡೆಾ ಕ್ ಸಾುಂಪಾೆ ಲೊಾ ... ಆಶುಂ ಪೂರ ಜಯ್ೆ ತರ್ ಹ್ಯಕಾ ಕಾರಣ್ ಸಾಲು ಆನಿ ತಚೊ ಪುತ್ ಈಲ್ಯ ( ಈಲ್ಯರ್) ಮಹ ಣ್ ಗಾುಂರ್ಿ ಾ ುಂಕ್ ಗೊತಿ ಸ್‍ಲ ಲಾ ುಂ. ಹ್ಯುಂ... ರಜಕೀಯ್... ಸಾಲು ಆನಿ ಬ್ಳ್ಲುಕ್ ಪ್ಯ್ಾ ುಂ ಥವ್ಕ್ ರಗ ಆಸ್‍ಲ ಲೊಾ . ವೇಲು ನ್ಯಲ್ಯವಚೊ ಘಾಣೊ ಆನಿ ಕಾಖಾವನೊ ಸುರು ಕತವನ್ಯ ಸಾ ಫ್ತಯೊ ಾ ಖಾತ್ರರ್ ಬ್ಳ್ಲು ಆನಿ ವೇಲು, ಸಾಲು ಸಂಗುಂ ರಜಿ ಜಲಾ . ಸಾಲುಚಾಾ ಪುತಕ್ ಈಲ್ಯಕ್ ಚ್ಚಿ ನ್ಯಲ್ಯವಚಾಾ ಘಾಣಾಾ ಕ್ ನ್ಯಲ್ವ ಎಕಾ್ ುಂಯ್ ಕನ್ವ ಘಾಲುುಂಕ್ ಕಂತರ ಟ್ ದಲಾ ುಂ. ಕಾಖಾವನೊ ಚಾಲು ಜಲೊಾ . ಆನಿ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಉತೊ ನ್ಯ್ ುಂ ಮಾಕೆವಟ್ಕುಂತ್ ಘಸೊನ್

ಯ್ಗೀ ಜಲ್ತಾ ುಂ... ನ್ಯಲವಲ್ ತೇಲ್, ಪುಂಡ್, ಸುಕೆುಂ ಖೊಬೆರ ುಂ.., ಕಾುಂತ್ಲಯ ನ್ಯಲ್ವ , ಸೊಣಾಿ ುಂ, ದೊರ , ರಜು, ಮಾಾ ಟಾುಂ ಸಗ್ತಯ ುಂ ಹ್ಯುಂಗಾ ತಯರ್ ಜವ್ಕ್ ಮಾಕೆವಟ್ಕುಂತ್ ಮೆಳ್ಿ ಲುಂ. ಮಧಿ ತ್ ಘೊಟಾಳ್ಳ ಜಲೊ... ಆಛಾನ್ಕ್ ಈಲ್ಯಚೆರ್ ಹಲೊಾ ಜಲೊ. ಈಲ್ಯಕ್ ಮಾನ್ವ ತಚೆ ಪ್ಯ್ಾ ಲುಟೆಾ . ಹುಂಚ್ಚ ಕಾರಣ್ ಜಲುಂ ಸಾಲು ಅನಿ ಬ್ಳ್ಲು ಮಧುಂ ದೊರೊ ಭಾುಂದುನ್... ಸತ್ ಗಜಲ್ ಸಾಲುಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ ಲಾ ುಂ. ಫಕತ್ಿ ತೊೀುಂಡ್ಲನ್ ಮಾತ್ ಬ್ಳ್ಲು ಕ್ ದುಸಾವತಲೊ. ನಿೀಜ್ ಜವ್ಕ್ ಮಾರ್ ಲಾ ುಂ ಬ್ಳ್ಲುಚಾ ಜಣಾುಂನಿ ನಂಯ್.. ಬಗಾರ್ ಸಾಲುಚೊ ಖೆಳ್ ಹೊ... ಲಡ್ಲಯ್ಚೊ ಘೊಟಾಳ್ಳ ದಾಕವ್ಕ್ , ಬ್ಳ್ಲು ಲ್ಯಗುಂ ರಗ ಕನ್ವ, ಬ್ಳ್ಲುಕ್ ಸಲೊಾ ುಂಕ್ ಈಲ್ಯ ಆನಿ ಸಾಲುನ್ ಕೆಲೊಾ ನ್ಯಟಕ್ ಹೊ. ನ್ಯಲ್ಯವುಂಚಾಾ ಘಾಣಾಾ ಕಾಖಾವನ್ಯಾ ಥವ್ಕ್ ಬ್ಳ್ಲು ಗ್ತರ ೀಸ್‍ಲಿ ಜುಂವಿ ುಂ ಸಾಲುಕ್ ನ್ಯಕಾ ಆಸ್‍ಲ ಲಾ ುಂ ಈಲ್ಯಚೆರ್ ಹಲೊಾ ಜಲ್ಯಾ ಉಪಾರ ುಂತ್ ಸಾಲುನ್ ನ್ಯಲ್ವ ಪೂರ ಶಹ ರಕ್ ಸಾಗಸ ಲಾ ...

37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆತುಂ ನಿೀಜ್ ರಜಕೀಯ್ ಸುರು ಜಲಾ ುಂ... ' ದಾುಂತುಂಕ್ ದಾುಂತ್, ದೊಳ್ಾ ುಂಕ್ ದೊಳ್ಳ' ಮಹ ಳೆಯ ಪ್ರುಂ ಬ್ಳ್ಲು ಶಟ್ಕ್ ಯ್ಗೀ ಅರ್್ ಸಾಕ್ ರಕನ್ುಂಚ್ಚ ಆಸ್‍ಲ ಲೊಾ . ತಸಲೊ ಏಕ್ ದೀಸ್‍ಲ ಉದ್ಯಲೊ. ಸಾಲು ಪ್ರೊಬ್ಳ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವಿ್ ುಂ ಶಿಕವ್ಕಿ ುಂಚ್ಚ ಸುದ್ಾ ಮಹ ಣ್ ಬ್ಳ್ಲು ಶಟ್ಕ್ ನ್ ಸಪುತ್ ಯ್ಗೀ ಘಾಲೊಾ ... * *

*

*

ಚಿಕ್ ಹಳೆಯ ಚಾಾ ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ಕ್ ಪಾುಂಚ್ಚ ರ್ಸಾವಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ುಂ ವ್ಚೀಟ್ ಜತಲೊ. ಪಾಟಾಾ ಾ ತ್ರೀಸ್‍ಲ ರ್ಸಾವುಂ ಥವ್ಕ್ ಬ್ಳ್ಲುಶಟ್ಕ್ ಚ್ಚ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜವ್ಕ್ ಅವಿರೊೀಧ್ ವಿುಂಚುನ್ ಯ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವಿ್ ುಂ ಸಾಲು ಪ್ರೊಬ್ ವ್ಚೀಟಾಕ್ ರರ್ಿ ಮಹ ಣಾಿ ನ್ಯ ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ುಂತ್ ವ್ಚೀಟಾ ಚೆುಂ ನೊೀಟ್ಕಸ್‍ಲ ಘಾಲಾ ುಂ.

' ತಬುರ ' ಸಮಾಧನೆನ್ ಉಲಯ್ರಾ ಬ್ಳ್ಲು...' ತೊ ವ್ಚೀಟಾಕ್ ರವ್ಚುಂದರ... ರವ್ಚುಂದೀ... ವ್ಚೀಟಾಕ್ ರವ್ಚನ್ ತೊ ಕಸೊ ಜಿಕಾಿ ತ್ಲುಂ ಹ್ಯುಂವ್ಕ ಪ್ಳೆವ್ಕ್ ಕಾಣಾ ತುಂ. ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ಚೊ ಕಾಯ್ವದಶಿವ ಥವ್ಕ್ ಚೇರಮನ್ ಪ್ಯವುಂತ್ ಮಾಕಾ ರ್ಹ ಳ್ಳಕ್ ಆಸಾ... ಸಾಲುಕ್ ಕೀಣ್ ಯ್ಗೀ ಕೇರ್ ಕರನ್ಯುಂತ್ ... ಕಳೆಯ ುಂಮೂ ? ' ಧನಿಯ... ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ಚಾಾ ಕಾಯ್ವದಶಿವ ... ಚೇರ್ ಮನ್ ತಣಿುಂ ಆಧಾ ಕ್ಷ್ ವಿುಂಚೆಿ ುಂ ನಂಯ್...ಇಕಾರ ರುಪಾಾ ಚೆುಂ ಷೇರ್ ಕಣಾಕಡೆುಂ ಆಸಾ, ತಣಿುಂ ವಿುಂಚುನ್ ಕಾಡೆಿ ುಂ... ಧನಿಯ ಅಮಾಿ ಾ ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ುಂತ್ ತಸಲ ಪಾುಂಯಾ ಾ ರ್ಯ್ರ ಸಾುಂದ್ಯ ಆಸಾತ್.. ತುಂತುಂ ದೊನ್ಯಾ ಾ ುಂ ಪಾರ ಸ್‍ಲ ಚಡ್ ಪ್ಬುವಗ್ತಲಾ ಚ್ಚಿ ಆಸಾತ್...' ' ಆಮೆಿ ಕತ್ಲಾ ?...' ' ದೊನ್ಯಾ ಾ ುಂ ಭಿತರ್...'

ತಬುರ ಧುಂವ್ಚನ್ ಯೇವ್ಕ್ ' ಸಾಲು ಕಂಬತ್ಲಿ ರ್ ರರ್ಾ ' ಮಹ ಣಾಿ ನ್ಯ ಬ್ಳ್ಲುಕ್ ಮಳ್ಬ್ ಕಸಾಯ ಲೊಾ ಅನ್ಭ ವ್ಕ ಜಲೊ. ' ಧನಿೀ ತಮಿುಂ ತ್ರೀಸ್‍ಲ ರ್ಸಾವುಂ ಥವ್ಕ್ ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜರ್್ ಸಾಾ ಾ ತ್... ಅತುಂ ಪ್ಬುವಕ್ ಸೊಡುುಂಕ್ ನ್ಜೊ... ತಮಿುಂಚ್ಚ ಜಯ್ೆ ...' ಮಹ ಣಾಿ ನ್ಯ

' ಸಾಯಬ ುಂಚೆುಂ ಕತ್ಲಾ ? ' 'ಕಾುಂಯ್ ತ್ರಸಾುಂ ಭಿತರ್..' ' ಆತುಂ ಕಾುಂಯ್ ತರೀ ಉಪಾಯ್ ಕರುುಂಯುಂ... ಕಸೊಯ್ಗೀ ಮಹ ಜೊ ನ್ಯಲ್ಯವ ಕಾಖಾವನೊ ಆನಿ ಘಾಣೊ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಯಾ ಾ ಸಾಲುಕ್ ಜಿಕುಂಕ್ ಸೊಡಿನ್ಯ..ಪ್ಳೆ..' ಮಹ ಣೊನ್ ಬ್ಳ್ಲು ರಗಾನ್ುಂಚ್ಚ ಹುಳುಾ ಳ್ಳಯ .

38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


*

*

*

*

ಸಾಲು ಪ್ರೊಬ್ ಮಾತ್ ರ್ಗೊಚ್ಚಿ ಬಸೊನ್ ವ್ಚೀುಂಠಾ ಭಿತರ್ ಚ್ಚಿ ಹ್ಯಸಾಿ ಲೊ.ಭಾರೀ ದಂಬು ಕಾಡೊಿ ಬೊಣೊ್ ಆನಿ ಅರ್ಜ್ ಯ್ಗೀ ಕಾಡೊಿ ನ್ಯ.... ವ್ಚೀಟ್ ಸೊಡ್...ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ಚಾ ಬ್ಳ್ಗಾಾ ಕ್ ಪಾುಂಯ್ ದರ್ರನ್ಯತ್ಲಾ ಪ್ರುಂ ಕತವುಂ ಪ್ಳೆ...' ಮಹ ಣೊನ್ ಮನ್ಯುಂತ್ ಚಿುಂತನ್ ಆಸಾಿ ನ್ಯುಂಚ್ಚ ಇುಂತರ ಆಯ್ರಾ . ' ಕತ್ಲುಂ ಇುಂತೊರ ೀ... ಕಸೊ ಆಸಾಯ್?' 'ಸಾಲ್ಯಬ್ಳ್... ಬರೊುಂ ಆಸಾುಂ... ನ್ಹ ುಂಯ್... ಬೊಣೊ್ ಆತುಂ ಘರನ್ ಘರ್ ಭುಂರ್ಿ ... ಘುಂರ್ಿ ... ಆನಿ ವ್ಚೀಟ್ ತಕಾಚ್ಚಿ ದೀುಂವ್ಕ್ ಒತಿ ಯ್ ಕತವ.ಕರ ಸಾಿ ುಂರ್ುಂಗ್ತರ್ ಯ್ಗೀ ವತ...' ' ಕತ್ಲುಂ? ' ' ರ್ಹ ಯ್ ಸಾಲ್ಯಬ್ಳ್... ಜರ್ ತರ್ ವ್ಚೀಟಾುಂತ್ ತೊ ಸಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾ ರ್ ' ತಮಿುಂ ಸಾ ಪಾಿ ುಂತ್ ಚಿುಂತ್ರನ್ಯತ್ ಲಾ ುಂಯ್ ರತ್ ಉಜಾ ಡೆಿ ಭಿತರ್ ಕನ್ವ ದಾಕಯಿ ುಂ ' ಮಹ ಣ್ ಭೆಷ್ಟ್ ಯಿ ಖಂಯ್. ಇುಂತರ ಧ ಡಭ ಡೊಾ .

ಗಜ್ವ ನ್ಯ... ಕಣುಂಯ್ ತಚೆುಂ ಉತರ್ ಆಯ್ ಜೆ ಮಹ ಣ್ ನ್ಯ..' ಸಾಲುನ್ ಧಯ್ರ ದತನ್ಯ ಇುಂತರ ಘರ ಗ್ತಲೊ. ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ಚೊ ವ್ಚೀಟ್ ದೊಗಾುಂಯ್ಗ್ ೀ ಆತುಂ ಸರ್ಲ್ಯಚೆುಂ ಜಲಾ ುಂ. ಎಕಾಾ ಾ ನ್ ಜಿಕೆಿ ುಂ ಎಕಾಾ ಾ ನ್ ಸಲೊಾ ುಂಚೆುಂ ಖಂಡಿತ್ ಮಹ ಣ್ ದೊಗಾುಂಯ್ಗ್ ೀ ಗೊತಿ ಆಸ್‍ಲ ಲಾ ುಂ. ** ** *** ** ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ಚಾಾ ವ್ಚೀಟಾಚಾಾ ಆದಾಾ ಾ ದಸಾ ಬ್ಳ್ಲುನ್ ಭುಂರ್ಿ ಣಿಚಾಾ ಸವ್ಕವ ಘರುಂಕ್ ನ್ಯಲ್ವ ಆನಿ ತುಂದುಳ್ ಧಡ್್ ದೀವ್ಕ್ ವ್ಚೀಟ್ ತಕಾಚ್ಚ ದೀಜೆ ಮಹ ಣ್ ಉಪಾ್ ರ್ ಮಾಗೊಾ . ಸಕಾೆ ುಂನಿುಂ ನ್ಯಲ್ವ ಆನಿ ತುಂದುಳ್ ಕಾಣಾ ಲೊ... ಪುಣ್ ಪ್ಬುವಗ್ತಲ್ಯಾ ಾ ುಂನಿ ಆಸಾ ತಶುಂಚ್ಚ ತುಂಕಾುಂ ಪಾಟ್ಕುಂ ಧಡೆಾ ುಂ. ಸಾಲುನ್ ಯ್ಗೀ ಕರ ಸಾಿ ುಂರ್ುಂಚೆರ್ ಬರೊ ಫರ ಭಾವ್ಕ ಘಾಲೊಾ ... *

' ಕಾುಂಯ್ ಗಾುಂವ್ಕ ಸೊಡ್್ ಧುಂರ್ಿ ಕಣಾಿ ...' ಸಾಲು ಹ್ಯಸೊಾ . ' ಘೊುಂಕೆಿ ುಂ ಸುಣುಂ ಚಾಬ್ಳ್ನ್ಯ ' ತುಂ ರ್ಗೊಚ್ಚಿ ರವ್ಕ... ತಮಿುಂ ಭಿುಂಯ್ುಂವಿಿ 39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

***

*

***


ದುಸೊರ ದೀಸ್‍ಲ ವ್ಚೀಟಾಚೊ...

ಬ್ಳ್ಲುನ್ ತಚಾಾ ಜತ್ರಚಾಾ ಸರ್ವುಂಕ್ ಆಪ್ವ್ಕ್ ರ್ಹ ನ್ವ ವ್ಚೀಟ್ ಘಾಲಯ್ರಾ ...

ತ್ಲಣುಂ ಸೊಸಾಯ್ಗ್ ುಂತ್ ವ್ಚೀಟ್ ಸುರು ಜಲೊಾ . ಹಣುಂ ಕರ ಸಾಿ ುಂರ್ುಂಚಾಾ ಘರುಂಕ್ ರುಂದ್ ಲಾ ಂುಂ ದುಕಾರ ಮಾಸ್‍ಲ ಆನಿ ಗರ್ಮೆವುಂಟ್ ಸೊಯವಚೆ ಥೊಟೆ ಯೇವ್ಕ್ ಪಾವಾ ... ' ಸಾಲು ಪ್ರೊಬ್ಳ್ನ್ ಧಢ್ನ್ ದಲ್ಯಾ ತ್..' ಮಹ ಣಾಿ ನ್ಯ ಥೊಡ್ಲಾ ುಂನಿ ಚಡ್ ಚ್ಚಿ ಥೊಟೆ ಕಾಣಾ ಲ.

ಹಣುಂ ದುಕಾರ ಮಾಸ್‍ಲ ಆನಿ ಸೊರೊ ಪಿಯ್ಲಾ ಪ್ಬುವ ವ್ಚೀಟ್ ಘಾಲ್ಯಿ ಾ ಬದಾಾ ಕ್ ಘಡೆಾ ಘಡೆಾ ಕಾಕಾಸ ಕ್ ಧುಂರ್ಿ ಲ...ತುಂಕಾುಂ ಉದಾ್ ಡೆ ಸುರು ಜಲಾ ುಂ. ಸಬ್ಳ್ರ್ ಜಣ್ ರ್ಕಾಿ ಖಾತ್ರರ್ ' ಕಳ್ಕೆ ಬಯುಾ ' ದಾಕೆಿ ರ ಸಶಿವುಂ ಧುಂರ್ಿ ಲ. ಸಾುಂಜ್ ಜತನ್ಯ ವ್ಚೀಟ್ ಜಲೊ... ಸಾಲು ನಿರಸ್‍ಲ ಜಲೊಾ ... ವ್ಚೀಟಾುಂತ್ ಬ್ಳ್ಲು ಜಿಕ್ ಲೊಾ .... ****

ತ್ಲಣುಂ ವ್ಚೀಟ್

***

*****

ಬ್ಳ್ಲುಚಾಾ ಘರ ದುಕಾರ ಮಾಸ್‍ಲ ಆನಿ ಸೊರೊ ಹ್ಯಸಾಿ ಲೊ.....

ಹಣುಂ ಸೊಯವಚೆುಂ ಫೆಸ್‍ಲಿ ...

____ _____ ___ _________________________________________________________________

*ನಿಮ್ಸಲ ಬಾಯೆಕ್ ಸ್ನಾಾ ನ್* ಬ್ಳ್ಯ್ಕ್, ತ್ರಣುಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ರ್ರ್ರ ಕ್ 09.11.20 ವರ್ ಕರ ಸಿ ಜೊಾ ೀತ್ರ, ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹ್ಯುಂಗಾಸರ್ ‘woman of the year 2020’ ಗೌರರ್ಸವುಂ ಸನ್ಯಾ ನ್ ಕೆಲೊ.

ಇಕಲ್ತುಂಕ್ ಸಂಸಾಾ ಾ ುಂತಾ ಾ ಲ್ತುಂಕುಂಗ ಫೆರ ುಂಡ್ಲಸ ುಂನಿ ಕಾಾ ರ ನಿಮವಲ

ಕಾಾ ರ ಬ್ಳ್ಯ್ ಪುವಿವಲ್ತ ಮಾುಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಖಜನ್ಯೊ ರ್ ಆನಿ ಆತುಂ ಸಮಿತ್ರ ಸಾುಂದೊ. ತ್ರ ದಾದಾಾ ಾ ುಂಕ್ ತಶುಂ ಸಿಿ ರೀಯುಂಕ್ ತ್ಲಲೊಕಾ ಡಿಎಡಿಕ್ಷನ್ ಸಂಸೊಾ ಚಲಯಿ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


LIGHT A LAMP! *Fr. Cedric Prakash SJ

powerful, the influential or to the ruling regime! A justice which hears the cry of the poor, the Adivasis, the Dalits and the sub-alterns of our society.

Light a lamp for COURAGE – to illumine the darkness which has engulfed many everywhere! Diwali, the Festival of Lights is a reminder that each one of us is called to be a light in our world today; a light that is visible, enkindling other lights with hope and in doing so, dispelling the fears and hopelessness that have gripped the lives of many! Light a lamp for JUSTICE – which we desperately need in our country today! A justice which is objective and impartial; which is not of fear nor seeks any favour; which does not kowtow to the rich, the

Light a lamp for LIBERTY – that India awakes to that “heaven of freedom”, which Rabindranath Tagore prayed for. When every single citizen has the freedom of speech and expression and is not slapped with archaic laws of sedition and contempt of court; where freedom of religion and belief is not some theory but a reality in practice. Light a lamp for TRUTH – which should be an indispensable dimension of our daily lives. Sadly, the beautiful prayer from the Upanishads, “from untruth lead me to truth”, has been destroyed beyond recognition by ‘fekuisms’, lies and half-truths. We no longer seem to align our lives with Gandhi’s ‘satyagraha’ or with

41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


‘Satyameva Jayate’ Light a lamp for JOY – of childhood, of innocence, of spontaneity. Today as we celebrate ‘Children’s Day’ in India, we remember the millions of children who have been robbed of their childhood – forced into child labour and other abuses. We joyously also remember our visionary former Prime Minister Nehru and his genuine love for children. Light a lamp for FRATERNITY – as Pope Francis reminds us in ‘Fratelli Tutti’ – “I have felt particularly

encouraged by the Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb, with whom I met in Abu Dhabi, where we declared that, “God has created all human beings equal in rights, duties and dignity, and has called them to live together as brothers and sisters”. Light a lamp for SENSITIVITY – which a Mother so beautifully epitomizes through her love, her care, her sacrifices, the nurturing to help her children grow. I remember my own mother Cynthia (who meant the world to us) who left for

her heavenly abode on this day ten years ago. We yearn for the sensitivity of a Mother – the feminine face of God. Light a lamp for INCLUSION – in a society which is becoming more divisive and polarized. We see this happening all the time: to migrants, to refugees, those not ‘like’ us. The late and beloved Fr Pedro Arrupe founded the Jesuit Refugee Service (JRS) on this day (his birth anniversary), so that we truly accompany the ‘nowhere’ people of today. Light a lamp for HUMAN RIGHTS – for all those who have risked their lives to defend the rights of others. Fr Stan Swamy and fifteen others in the Bhima-Koregaon case are illegally imprisoned under the draconian UAPA. They have stood up courageously for the rights of the Adivasis, the Dalits, the poor and other vulnerable in society. Light a lamp for RESTORATION – for the ability and creativity we need to make all things new. Today, we celebrate the Feast of St Joseph Pignatelli – a great Jesuit

42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


who is regarded as the restorer of the Society of Jesus. The Jesuits were suppressed from 1773 to 1814 (41 years) in many countries, mainly for not toeing the line of the ‘establishment’! Light a lamp for PEACE – for all people everywhere; a peace which is respectful, wherein all are treated equally. Where a young woman feels safe and secure; where the elderly are assured of a helping hand; where people can celebrate each other’s festivals; where two lovers can marry irrespective of their different faiths. Where peace is love! Light a lamp for CHANGE – which this red-letter day, 14 November

2020, signifies and actually mandates in so many different ways! A call for courage, for justice, for liberty, for truth, for joy, for fraternity, for sensitivity, for inclusion, for restoration, for human rights, for peace, for love and above all, for renewal and for CHANGE Light a Lamp – today, tonight, tomorrow and everyday, till we realise the above; and after that, continue to keep the fire burning!!! 14 November 2020 *(Fr Cedric Prakash SJ is a human rights and peace activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com ---------------------------------------

Press Note – Fr Carlos Valles SJ – A Gujarati at Heart became not only an Indian but a Gujarati at heart. Fr Valles has written over 78 books containing his essays dealing with life and how to live it. Some of those are Sadachar, Fr. Carlos Valles, SJ, passed away this morning in Madrid, Spain. Born in Logrono on November 4, 1925, Fr. Valles came to India in 1949 and

Vyakti Ghadtar, Lagnasagar, Gandhiji ne Navi Pedhi, Parvotsav, Murli, Atmkathana Tukda, Shabdlok etc. Besides this, Fr. Valles contributed a new style of writing in

43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Gujarati using short sentences and a Various middle class families as their conversational style. He published guest. Our outstanding literary over 24 books in English and 42 in figure Umashankar Joshi praised his Spanish. His books have been style of writing. His writings won translated into other European him the Kumar Gold Medal, the languages, and Chinese as well. In Ranjitram Gold Medal, the 1999 he created his own website so Saccidananand Appreciation Award, as to reach out to the youth of etc. Our nation honoured him by today. From 1960 to 1982 he taught conferring on him Indian Mathematics at St. Xavier’s College, citizenship. Gujarat will always be Ahmedabad. During ten of those indebted to Fr. Valles for his twenty-two years, he lived in the bycontribution to literature and lanes of the walled city among upholding our culture. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ಸಾೊಂತ್ ಎಲ್ಲೀಯ್ಸೆ ಯಸ್ ಕಲೇಜಿೊಂತ್ ಎನ್.ಸ್ಟ.ಸ್ಟ. ವೀಜ್ಸ್ಮ್ಾ ೀಳ್ (ವೆಬಿನಾರ್)

ಸಾುಂತ್ ಎಲೊೀಯ್ಗಸ ಯ್ಸ್‍ಲ ಕಾಲೇಜಿಚಾಾ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ವಿುಂಗಾುಂನಿ ’ಇುಂಡಿಯ್ನ್ ಏರ್ ಫೊೀಸ್‍ಲವ’ ’ಯುರ್ರ್ ವೇ ಟ್ಟ ಬಿೀಯ್ಗುಂಗ ಎ ಕಟ್ ಎಬವ್ಕ’ ಮಹ ಳ್ಯ ಾ ವಿಷಯರ್ ಆಯ್ಾ ರ್ರ್ ಏಕ್ ವಿೀಜ್ಸಮೆಾ ೀಳ್ ಮಾುಂಡುನ್ ಹ್ಯಡೊಾ . ಇುಂಡಿಯ್ನ್ ಏರ್ ಫೊೀಸ್‍ಲವಚೊ

ಫೆಾ ೈಯ್ಗುಂಗ ಒಫಿಸರ್, ದಶಾನ್ ಜೊಯ್ ಮಾಟ್ಕವಸ್‍ಲ ಹ್ಯಚೊ ಸಂಪ್ನ್ಮಾ ಳ್ ರ್ಾ ಕಿ ಜುಂರ್್ ಸೊಾ . ತಣುಂ ಆಪಾಾ ಾ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. ವೃತ್ರಿ ಜಿೀರ್ನ್ಯಚೊ ಅನುಭವ್ಕ ವಿದಾಾ ಥಿವುಂಕ್ ರ್ುಂಟ್ಟನ್ ದಲೊ ಆನಿ ಕೆಡೆಟಾುಂಕ್ ಮಾಗವದಶ್ವನ್ ದೀುಂವ್ಕ್ ಇುಂಡಿಯ್ನ್

44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೆಡೆಟಾುಂನಿ ಸಂಪ್ನ್ಮಾ ಳ್ ರ್ಾ ಕಿ ಲ್ಯಗುಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಚಲಂವ್ಕ್ , ಇುಂಡಿಯ್ನ್ ಆಮ್ಸ ವ ಫೊೀಸ್‍ಲವ ವಿಶಾಾ ುಂತ್ ತುಂಚೆ ದುಬ್ಳ್ವ್ಕ ಪ್ರಹ್ಯರ್ ಕೆಲ. ವಿವಿಧ್ ಕಾಲೇಜಿುಂ ಥುಂವ್ಕ್ 180 ಪಾರ ಸ್‍ಲ ಚಡಿೀತ್ ಕೆಡೆಟ್ಸ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಸ ವ ಫೊೀಸಾವಕ್ ಭತ್ರವ ಜುಂವ್ಕ್ ವಿೀಜ್ಸಮೆಾ ೀಳ್ುಂತ್ ಪಾತ್ರ ಘೆವಿೊ ಉತ್ಲಿ ೀಜನ್ ದಲುಂ. ಜುಂರ್್ ಸ್ಯಾ . ಫ್ತಾ ಯ್ಗುಂಗ ಒಫಿಸರ್, ಆಲ್ತಾ ನ್ ಮಿಸಿ್ ತನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಪಾರ ುಂಶುಪಾಲ್ ಫ್ತ| ಡ್ಲ| ವಿೀಜ್ಸಮೆಾ ೀಳ್ಚೆುಂ ಆಯ್ರೀಜನ್ ಪ್ರ ವಿೀಣ್ ಮಾಟ್ಕವಸ್‍ಲ, ಎಸ್‍ಲ. ಜೆ. ಕೆಲಾ ುಂ. ಕೆಡೆಟ್ ನ್ರ್ಾ ಶಿರ ೀನ್ ಸೈರಾ ುಂಕ್ ವಿೀಜ್ಸಮೆಾ ೀಳ್ಚೆುಂ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ಸಾಾ ನ್ ಸಾಾ ಗತ್ ಕೆಲುಂ ಆನಿ ರ್ಳ್ಕ್ ಕೆಲ್ತ. ಕೆಡೆಟ್ ರ್ಹಿಸ ಲಾ ುಂ. ಹ್ಯಾ ವಿೀಜ್ಸಮೆಾ ೀಳ್ುಂತ್ ರೊೀಶಿ್ ನ್ ವಂದನ್ಯಪ್ವನ್ ಕೆಲುಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

"ಝಗಡಾಯ ಾ ಪ್ಯೆಯ ೊಂ ತುರ್ಮಯ ೊಂ ಹಕಕ ೊಂ ಜಾಣೊಂ ಜಾಯ್ಕ" ವೀಜ್ಸ್ಮ್ಾ ೀಳ್ಳ್ೊಂತ್ - ಕಿಯ ಫ್ಿ ನ್

ಸಾುಂತ್ ಲುವಿಸ್‍ಲ ಕಾಲೇಜ್ (ಸಾಾ ಯ್ತ್ಿ ) ಚೊ ರಜಕೀಯ್ ವಿಜಾ ನ್ ವಿಭಾಗ ಸಾುಂಗಾತ ಆಶಾಕರಣ್ ಜೆಜಿಾ ತ್ ಸ್ ಡಿ ಘರ್ ಹ್ಯಣಿುಂ "ಝಗಡ್ಲಿ ಾ ಪ್ಯ್ಾ ುಂ ತಮಿಿ ುಂ ಹಕಾ್ ುಂ ಜಣಾುಂ ಜಯ" ವಿೀಜ್ಸಮೆಾ ೀಳ್, ನ್ವಂಬರ್ 4 ವರ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊಾ . ಹ್ಯಾ ವಿೀಜ್ಸಮೆಾ ೀಳ್ುಂತ್

700 ಜಣಾುಂನಿ ಝೂಮ್ ಆನಿ ಯ್ಕಟ್ಯಾ ಬ್ ವೇದುಂನಿ ಪಾತ್ರ ಘೆತೊಾ . ಬರ ದರ್ ಪ್ರ ತರ್ಪ ಆಶಾಕರಣಾಚೊ ಹ್ಯಣುಂ ಪಾತ್ರ ದಾರುಂಕ್ "ವೇರ್ ದ

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಲ್ತಾ ನ್ ಡಿಸೊೀಜನ್ ಕರುನ್ ದಲ್ತ. ಕಾ ಫ್ ನ್ "ಮಂತನ್ ಕಾನ್ಮನ್" ಅಭಾಾ ಸ್‍ಲ ಕತವ ಜಲ್ಯಾ ಾ ನ್ ತಚಿ ಜಣಾಾ ಯ್ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರುಂತ್ ರ್ಹ ತ್ರವ ಮಹ ಳೆುಂ.

ಮೈುಂಡ್ ಈಜ್ ವಿದೌಟ್ ಫಿಯ್ರ್..." ಗಾುಂವ್ಕ್ ಸಾುಂಗ್ತಾ ುಂ, ಫ್ತ| ಕೆವಿನ್ ಸಿಕೆಾ ೀರನ್ ಸಾಾ ಗತ್ ಕೆಲೊ, ಪಾರ ುಂಶುಪಾಲ್ ಸಾುಂತ್ ಲುವಿಸ್‍ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ತ| ಡ್ಲ| ಪ್ರ ವಿೀಣ್ ಮಾಟ್ಕವಸ್‍ಲ, ಎಸ್‍ಲ.ಜೆ. ನ್ ರಜಕೀಯ್ ವಿಜಾ ನ್ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಹೊ ವಿೀಜ್ಸಮೆಾ ೀಳ್ ಮಾುಂಡುನ್ ಹ್ಯಡ್ಲ್ಯಾ ಾ ಕ್ ಹೊಗೊಳಿಸ ಲುಂ. ತೊ ಮಹ ಣಾಲೊ ಮಾನ್ವಿೀಯ್ ಹಕಾ್ ುಂ ಆಮಾ್ ುಂ ರ್ದರ್ನ್ ದಲ್ತಾ ಕಾಣಿಕ್ ದ್ಯಖುನ್ ಆಮಿ ತಕಾ ಮಾನ್ ದೀುಂವ್ಕ್ ಜಯ್ ಆನಿ ಥಂಡ್ ರವ್ಚನ್ ತಾ ವಿಶಿುಂ ವ್ಚಗ್ತುಂ ರುಂವಿ ುಂ ಫ್ತವ್ಚ ನ್ಹ ುಂಯ್ ಮಹ ಣ್. ಸಂಪ್ನ್ಮಾ ಳ್ ರ್ಾ ಕಿ ಕಾ ಫ್ ನ್ ಡಿರೊಜರ ಯ್ರಚಿ ರ್ಳ್ಕ್ ಸಹಪಾರ ಧಾ ಪ್ಕ್

ಆಪಾಾ ಾ ಭಾಷಣಾುಂತ್ ಕಾ ಪ್್ ನ್ ಡಿರೊಜರಯ್ರ "ಝಗಡ್ಲಿ ಾ ಪ್ಯ್ಾ ುಂ ತಮಿಿ ುಂ ಹಕಾ್ ುಂ ಜಣಾುಂ ಜಯ" ವಿಷಯರ್ ಉಲಯ್ರಾ ಆನಿ ಪಾತ್ರ ದಾರುಂಕ್ ಭಾರತ್ರೀಯ್ ಸಂವಿದಾನ್ಯಚಾಾ ಪ್ರ ಜತುಂತ್ರರ ಕ್ ತತಾ ುಂ ವಿಷ್ಟಾ ುಂತ್ ಸಾುಂಗಾಲ್ಯಗೊಾ . ತಣುಂ ಆಯ್ಾ ರ್ರ್ ಭಾರತಚಾಾ ಎನ್.ಐ.ಎ. ನ್ ಜೈಲ್ಯುಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಾ ಫ್ತ| ಸಾ್ ಾ ನ್ ಸಾಾ ಮಿ ವಿಷ್ಟಾ ುಂತ್ರಾ ಮಟ್ಕಾ ವಿೀಡಿಯ್ರ ದಾಖಯ್ಗಾ . ತಚೆರ್ ಭಿೀಮ ಕರ‍್ಗಾುಂವ್ಕ ರ್ಾ ಜ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಪಾರ ಧ್ ಮಾುಂಡುನ್ ಬಂದ ಕೆಲಾ ುಂ. ಫ್ತ| ಸಾ್ ಾ ನ್ಚೊ ನಿಸಾಾ ಥಿವ ರ್ವ್ಕರ , ದಲ್ತತುಂ ಖಾತ್ರರ್ ತಣುಂ ಕಾಡ್ಲೊಾ ಶ್ರ ಮ್ ಕಾ ಫ್ ನ್ಯನ್ ವಿರ್ರಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಟಾಾ ಾ ನ್ ರಜಕೀಯ್ ಖೆಳ್ ಮಿಸೊಯ ನ್ ಆಸಾ ಮಹ ಳೆುಂ. ಭಾರತುಂತ್ ಸರ್ವಯ್ ರ್ತವಲ್ಯುಂನಿ ಪ್ರ ಜಪ್ರ ಭತ್ಾ ಚಲೊುಂಕ್ ಜಯ್ ರಜಕೀಯ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಆಥಿವಕ್ ಸಂಗಿ ುಂನಿ. ಪ್ರ ಜಪ್ರ ಭತ್ಾ ದೊೀನ್ ಬಳ್ಾ ುಂತ್ ಖಾುಂಬ್ಳ್ಾ ುಂಚೆರ್ ಉಭೆುಂ ಆಸಾ - ಬಳ್ಧಿೀಕ್ ವಿರೊೀಧ್ ಆನಿ ಚುನ್ಯವ್ಕ ಕತ್ಲುಂಚ್ಚ ಬಂದಡ್ ನ್ಯಸಾಿ ುಂ ತಸ್ಯುಂ ಮುಕ್ಿ ಜುಂವ್ಕ್ ಜಯ್.

46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲೊೀಕಾಚಾಾ ಅಭಿಪಾರ ಯುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜುಂವ್ಕ್ ಮಾನ್ ದುಂವಿಿ ಗಜ್ವ ಆಸಾ ಜುಂಕಾುಂ ಆಪೊಾ ವಿರೊೀಧ್ ದಾಖಂವಿ ುಂ ಹಕ್್ ಆಸಾ. ಕಣುಂಚ್ಚ ಸಾುಂಗೊುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಾ ಜುಂರ್್ ಸಾ ಕೀ ಹ್ಯುಂವ ಸಾುಂಗಲ್ಯಾ ಾ ಪ್ರುಂ ಮಾತ್ರ ಕರ್ ನ್ಯುಂ ತರ್ ಜೈಲ್ಯಕ್ ರ್ಚ್ಚ ಮಹ ಣ್. ಸರ್ಲ್ಯುಂ-ಜಪಿ ಡ್ಲ| ರೊೀಜ್ ವಿೀರ ಡಿಸೊೀಜ, ಡಿೀನ್ ಆನಿ ಆಟ್ಸ ವ ಫ್ತಾ ಕಲ್ತ್ ಆನಿ ವಿಭಾಗ ಮುಖೆಲ್ತಣ್

ರಜಕೀಯ್ ವಿಜಾ ನ್ಯಚಿ, ಸಭಾ ಚಲಯಿ ನ್ವ ಜುಂರ್್ ಸಿಾ . ಯುರ್ಜಣಾುಂನಿ ತುಂಚೊ ಪಾತ್ರ ಹ್ಯಾ ಸಂಗಿ ುಂತ್ ಖೆಳೆಾ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಕಳ್ಯ್ಾ ುಂ. ಬರ ದರ್ ಪಂಕಜನ್ ವಿೀಜ್ಸಮೆಾ ೀಳ್ ಧನ್ಾ ರ್ದ್ ಅಪುವನ್ ಆಖೇರಲೊ. ರ್ಧಿವ: ಡ್ಲ| ಜೊೀಯ್ಸ ಸಬಿೀನ್ಯ ಲೊೀಬೊ. ------------------------------------------

ಭಯ್ಾ ಡೀರತಿ ಡಿ ಸೀಜಾ ಎ. ಸ್ಟ.ಕ್ ಪಿಎಚ್. ಡಿ ಪ್ದ್ವವ

ಸೈುಂಟ್ ಆನ್ಸ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಹ್ಯವಿದಾಾ ಲಯಂತ್ (ಸಾಾ ಯ್ತ್ಿ ) ಸಹ್ಯಯ್ಕ್ ಪಾರ ಧಾ ಪ್ಕ್ ಜವ್ಕ್ ಆಸಾಿ ಾ ಭಯ್ಿ ಡೊೀರತ್ರ ಡಿ ಸೊೀಜ ಎ. ಸಿ.ಕ್ ಮಂಗುಯ ರ್ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಾ ಲಯನ್ ಪಿಎಚ್ಚ. ಡಿ ಪ್ದಾ ಪ್ರ ಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾ . ತ್ರಣುಂ ‘ಹಯ್ರ್ ಸ್ಯಕೆುಂಡರ ಹಂತಚಾಾ

ವಿದಾಾ ಥಿವುಂಚಾಾ ರಜಕೀಯ್ ವಿಜಾ ನ್ಯುಂತ್ ತುಂಚಿುಂ ಸಾಧನ್ಯುಂ ಆನಿುಂ ವಿಮಶಾವತಾ ಕ್ ಸಮಸಾಾ ಪ್ರಹ್ಯರ್ ಸಾಮ.ರ್ಥಾ ವ ರ್ಯ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರಚನ್ಯರ್ದಾಚೊ ಪ್ರಣಾಮ್’ ಮಹ ಳ್ಳಯ ಮಹ್ಯಪ್ರ ಬಂಧ್ ಭಯ್ಿ ಡ್ಲ. ಲ್ತಯ್ರೀನಿಲ್ಯಾ ಮಿನೇಜಸ್‍ಲ ಎ. ಸಿ. ಸೈುಂಟ್ ಆನ್ಸ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಹ್ಯವಿದಾಾ ಲಯಚಿ ನಿವೃತ್ಿ ಪಾರ ುಂಶುಪಾಲ್, ಹಿಚಾಾ ಮಾಗೊ ವಶ್ವನ್ಯಖಾಲ್ ತಯರ್ ಕೆಲ್ಯ. ಭಯ್ಿ ಡೊೀರತ್ರ ಡಿ ಸೊೀಜ ಎ. ಸಿ. ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ವೈಸ್‍ಲ ಪಿರ ನಿಸ ಪಾಲ್ ಜವ್ಕ್ ಸ್ಯರ್ ದೀುಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಭಯ್ಿ ಡೊೀರತ್ರ ಜಲ್ಯಾ ಲ್ತಾ ಹ್ಯಸನ್ಯುಂತಾ ಾ ಸಕೆಾ ೀಶ್‍ಪುರುಂತ್ ಆನಿುಂ ತ್ರಣುಂ ಶಿಕಾರ್ಪ ಸಂಪ್ಯ್ಗಲಾ ುಂ ಮಂಗುಯ ರುಂತ್. ಸಂಸೊೀಧನ್ಯುಂತ್ ತ್ರಚಿ ಅಭಿರುಚ್ಚ ರ್ಹ ತ್ರವ ಆನಿ ತ್ರ ಭಾರಚ್ಚ ಸುಡ್ಲಳ್ ರೀತ್ರನ್ ಬರೀ ಕುಂಕಿ ಉಲಯಿ ತ್ರ ಸಂಗತ್ ಮಾಹ ಕಾ ರ್ಹ ಡ್ ಅಭಿಮಾನ್ಯಚಿ

47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಲ್ತ. ವಿೀಜ್ ತ್ರಕಾ ಪ್ಬಿವುಂ ಮಹ ಣಾ್ ಆನಿ ಜಿೀವಿತುಂತ್ ಸವ್ಕವ ಯ್ಶ್‍ ಆಶೇತ ------------------------------------------

ವ ಜೆ ಡಿಕೆ ನಾಕ್ ಬಿರುದಾೊಂಚ್ಯ ವಾಹ ಳೊ

ರನ್್ ರ್-ಅರ್ಪ’ ಆನಿ ಮಿಸ್ ರ್ ಇುಂಡಿಯ ಮಲ್ಯ್ ಯ್ ಟೇಲುಂಟೆಡ್’ ಮಹ ಳಿಯ ುಂ ದೊೀನ್ ಬಿರುದಾುಂ ಆಪಿಾ ುಂ ಕೆಲ್ಯಾ ುಂತ್. ವಿ ಜೆ ಡಿಕಸ ನ್ ಏಕ್ ನ್ಯಚಿೊ , ಕಂತರಸ್‍ಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಕ್ ಜುಂರ್್ ಸಾ -----------------------------------------ವಜಯ್ ದಾೊಂತೆಚಾಾ ಉಡುಪಿ ಮ್ದಾಿ ಸ್ ಕೆಫೆಕ್ ’2020 ರ್ಮಸ್ಟೆ ಸಾೆ ಗ ನ್ಯಾ ಸ್ ರಿೀಡಸ್ಸ ಚ್ಯೀಯ್ೆ ಡಾಯಾ ೊಂಡ್ ಎವಾಡ್ಸ’

ಮಾಡೆಲ್ತುಂಗ ಕೆಿ ೀತರ ುಂತ್ ಪ್ರ ಕಾಶಿತ್ ಜಲ್ತಾ ಮಂಗುಯ ಚಿವ ಪ್ರ ತ್ರಭಾ ವಿ ಜೆ ಡಿಕಸ ನ್ ಆಯ್ಾ ರ್ರ್ಚ್ಚ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಾ ಮಾಡೆಲ್ತುಂಗ ಕೆಿ ೀತರ ಚಾಾ ಶರ ೀಷ್ಟ್ ಸೊ ಧಾ ವುಂತ್ ’ಮಿಸ್ ರ್ ತಳುನ್ಯಡ್ 202” ತಸ್ಯುಂ ’ಮಿಸ್ ರ್ ಸಾ್ ಯ್ಾ ಐಕಾನ್ 2020’ ಬಿರುದಾುಂ ಆಪಿಾ ುಂ ಕೆಲೊಾ ಆತುಂ ಪ್ರತ್ ’ಮಿಸ್ ರ್ ಇುಂಡಿಯ ಪ್ರ ಥಮ್

ಪಾಟಾಾ ಾ 14 ರ್ಸಾವುಂ ಥುಂವ್ಕ್ ಕಾಾ ನ್ಡ್ಲುಂತಾ ಾ ಮಿಸಿಸ ಸಾಸ ಗಾುಂತಾ ಾ ಭಾರತ್ರೀಯುಂಕ್ ತಸ್ಯುಂಚ್ಚ ವಿರ್ದಶಿಯುಂಕ್ ಆಪಿಾ ಸೇರ್ ದೀುಂವ್ಕ್

48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಸ್‍ಲಲ್ಯಾ ಾ ಮಂಗುಯ ಗಾವರ್ ಎರ್ರ‍್ಸ್‍ಲ್ ವಿಜಯ್ ದಾುಂತ್ಲಚಾಾ ಉಡುಪಿ ಮದಾರ ಸ್‍ಲ ಕೆಫೆಕ್ ’2020 ಮಿಸಿಸ ಸಾಸ ಗ ನ್ಮಾ ಸ್‍ಲ

ಹ್ಯುಂಗಾಸರ್ ಮೆಳ್್ ತ್. ಹ್ಯುಂಗಾಸರ್

ರೀಡಸ್‍ಲವ ಚೊೀಯ್ಸ ಡ್ಲಯ್ಾ ುಂಡ್

ಬಸೊನ್ ಖಾವಾ ತ್, ಘೆುಂವ್ಕ್ ಘರ

ಎರ್ಡ್ವ’ ಲ್ಯಬ್ಳ್ಾ ುಂ. ಹುಂ ಸಸಾ ಹ್ಯರ

ರ್ಹ ಯ್ವತ್ ತಸ್ಯುಂಚ್ಚ ದಾುಂತ್ರ

ರ‍್ಸಾ್ ರ‍್ುಂಟ್ ಜುಂರ್್ ಸೊನ್ ದಕಿ ಣ್

ಖಂಚಾಾ ಯ್ ಕಾಯವುಂಕ್ ಕೇಟರುಂಗ

ಭಾರತಚಿುಂ ಸರ್ವಯ್ ಖಾಣಾುಂ

ಕನ್ವ ದತ. ಸಭಾರ್ ಸಮೆಾ ೀಳ್ನ್ಯುಂಕ್ 50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಣುಂ ಆ್ಾ ುಂ ಖಾಣ್-ಪಿೀರ್ನ್ ಸೌಲಭಾ ತ ದಲ್ಯಾ . ವಿೀಜ್ ತಕಾ ಚೆ್ುಂ ಉಕಲ್್ ಪ್ಬಿವುಂ ಮಹ ಣಾ್

.

----------------------------------------------------

ಸ್ ವ ಮ್ದರ್ ಮೇರಿ ಎಲ್ಲೀಯ್ಸೆ ಯ್ಕ ವೃತಿೆ ದಾನಾಚ್ಯ ಉಪ್ನಾಾ ಸ್

ಸಾುಂತ್ ಆಗ್ತ್ ಸ್‍ಲ ಕಾಲೇಜ್ (ಸಾಾ ಯ್ತ್ಿ )

ದಾನ್ಯಚೊ ಉಪ್ನ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ‘Remapping

ಮಂಗುಯ ರ್ ಹ್ಯುಂಚೆ ಇುಂಟನ್ವಲ್

and Radical Transformations: The

ಕಾಾ ಲ್ತಟ್ಕ ಎಶ್ಯಾ ರ‍್ನ್ಸ ಸ್ಯಲ್ಾ ಹ್ಯಣಿುಂ ಸ

Apostolic Carmel Congregations

ವ್ಚ ಮದರ್ ಮೇರ ಎಲೊೀಯ್ಗಸ ಯ

contribution to education’

ವೃತ್ರಿ ದಾನ್ಯಚೊ ಉಪ್ನ್ಯಾ ಸ್‍ಲ

ಮಾುಂಡುನ್ ಹ್ಯಡ್ಲೊಾ .

ನ್ವಂಬರ್ 12 ವರ್ ಮಾುಂಡುನ್ ಹ್ಯಡೊಾ . ಮದರ್ ಮೇರ

ಡ್ಲ| ಜೆರಲ್ತನ್ ಪಿುಂಟೊ, ಪ್ಯ್ಾ ುಂಚಿ

ಎಲೊೀಯ್ಗಸ ಯ ಏಕ್ ದೂರ್ದೃಷೆ್ ಚಿ

ವಿಭಾಗ ಮುಖೆಲ್ತಣ್ ಆನಿ ಸಹ

ರ್ಾ ಕಿ ಜುಂರ್್ ಸಿಾ ಜಿಣುಂ 1921 ಇಸ್ಯಾ ುಂತ್

ಪಾರ ಧಾ ಪ್ಕ, ಇುಂಗಾ ಷ್ಟಚೊ ಪಿಜಿ

ಸಾುಂತ್ ಆಗ್ತ್ ಸ್‍ಲ ಕಾಲೇಜ್ (ಸಾಾ ಯ್ತ್ಿ )

ವಿಭಾಗ, ಸಾುಂತ್ ಆಗ್ತ್ ಸ್‍ಲ ಕಾಲೇಜ್,

ಸಾಾ ಪ್ನ್ ಕೆಲ್ತ. ಹ್ಯಾ 2020 ರ್ಸಾವ 150

ಮಂಗುಯ ರ್ ಮುಖೆಲ್ ಭಾಷಣಾಿ ನ್ವ

ರ್ಸಾವುಂಚೊ ಉತಸ ವ್ಕ ಆಪೊಸಿ ಲ್ತಕ್

ಜುಂರ್್ ಸಿಾ . ಏಕ್ ಕರ ಯಳ್ ಬರವಿೊ ಣ್

ಕಾಮೆವಲ್ ಮೇಳ್ಚೊ ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ್ ಆಸಾ

ಆನಿ ತ್ರಕಾ ಭಾರತುಂತ್ ತಸ್ಯುಂ

ಕರುನ್ ಸಿಿ ರೀಯುಂಚಾಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆುಂ

ವಿರ್ದಶಾುಂನಿ ಇನ್ಯಮಾುಂ ಲ್ಯಬ್ಳ್ಾ ಾ ುಂತ್.

ಜಯ್ಿ ದಕಿ ಣ್ ಭಾರತಚೆಾ

ತ್ರಣುಂ ಆಪೊಾ ಉಪ್ನ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ದೊೀನ್

ಕರರ್ಳಿುಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದಭಾವರ್ ವೃತ್ರಿ

ಭಾಗಾುಂನಿ ಪ್ರ ಸುಿ ತ್ ಕೆಲೊ.

51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಿಿ ರೀಯುಂಚೆಾ ಉದಗವತ್ಲಖಾತ್ರರ್,

್ರ ೀರಣ್ಪೂರಕ್ ಜುಂರ್್ ಸೊಾ .

ತುಂಕಾುಂ ಸಾಾ ತಂತ್ರ ದುಂರ್ಿ ಾ ಖಾತ್ರರ್ ವಿರ್ದಶಿ ರಜಾ ಟಾ್ ಯ್ ಥುಂವ್ಕ್ ,

ಡ್ಲ| ಈಟಾ ಡಿಸೊೀಜ, IQAC

ತುಂಕಾುಂ ಬಳ್ ದುಂರ್ಿ ಾ ಖಾತ್ರರ್ ಆಸಾ

ಸಂಯ್ರೀಜಕನ್ ಸರ್ವುಂಕ್ ಸಾಾ ಗತ್

ಕೆಲ್ತಾ ಭಾಸಾಭಾಸ್‍ಲ ಏಕ್ ಚಾರತ್ರರ ಕ್

ಕೆಲೊ, ಡ್ಲ| ನಿೀತ, ಕಾಮಸ್‍ಲವ

ಕರ ೀಸಾಿ ುಂರ್ೊ ಣ್ ಆನಿ ಕರ ೀಸಾಿ ುಂವ್ಕ ಶಿಕಾರ್ಪ,

ವಿಭಾಗಾಚಿ ರ್ಹ ಡಿಲ್ತ್ ನ್ ಧನ್ಾ ರ್ದ್

ಧಮಾವಚೆ ಪಾರಂಪ್ಯ್ವ, ಚಿುಂತರ್ಪ

ಅಪಿವಲ ಆನಿ ಮರೀನ್ಯ ಪಿುಂಟೊ IQAC

ಆನಿ ಅಭಾಾ ಸ್‍ಲ, ಮುಖಾ ಜುಂವ್ಕ್ ದಕಿ ಣ್

ಕಾಯ್ವದಶಿವಣಿನ್ ಕಾಯ್ವಕರ ಮ್

ಕಾಾ ನ್ರ ಸುತಿ ರುಂತ್. ಉಪ್ನ್ಯಾ ಸ್‍ಲ

ಚಲಂವ್ಕ್ ವಹ ಲುಂ. ಕಾಯ್ವಕರ ಮ್

ಬರಾ ರೀತ್ರನ್ ಕೆಲೊಾ ಆನಿ

ಪಾತ್ರ ದಾರುಂನಿ ’ಗೂಗಲ್ ಮಿೀಟ್’ ರ್ ಪ್ಳ್ಯ್ಾ ುಂ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಕಗ್ತಾ ದೊೀಣ್

ದ್ವಲಿ.

ಆಾ ನಿೆ

ದೊೀಣ್ ಹಾವೆೊಂ ಘರಾ ಮುಕಯ ಾ ದಾಕಿ ಾ ವಾಹ ಳ್ಳ್ೊಂತ್ ಸಡಿಯ ವಾಹ ಳೊನ್ ವಾಹ ಳೊನ್ ವಾಹ ಳೊನ್ ಗ್ತಲಿ ಥೊಡಾಾ ವೇಳ್ಳ್ನ್ ಬುಡಿಯ .

ಪಾಲಡಾಕ

ದಾಟ್ಟಿ ನ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ವಹ ಡಿಯ ಏಕ್ ಕಗ್ತಾ ದೊೀಣ್ ಕೆಲಿ ಸಭಿತ್ ಸಭಿತ್ ದೊೀಣ್ ತಣೆ ಮಾಹ ಕ ಖೆಳೊೊಂಕ್

52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ಟ್ಪೊಂ ಮ್ಟ್ಪೊಂಕ್ ಖರಸ್ ಜೊೀತ್ ಭಾುಂದುನ್, ಗಾದ್ಯ ಕಸುನ್ ಮುಡೆ ಲೊಳ್ವ್ಕ್ ದಲ್ತಾ ಗೇಣ್ ಭಾತ್ ಲುುಂವ್ಚನ್, ಮುಸಾಯ ನ್ ಕಾುಂಡುನ್ ಕಣಿಯ್ನ್ ಭರ್ ಲಾ ುಂ ಪೊೀಟ್ ಮೆರ‍್ಕ್ ಖೊರ‍್ುಂ, ಗಾದಾಾ ಕ್ ಸಾರ‍್ುಂ ಘಾಮ್ ಪಿೀಳ್್ ಘೊಳೆಿ ುಂಚ್ಚ ಜಲಾ ುಂ ಆಸ್‍ಲ ಲೊಾ ತ್ಲನ್ಯ್ ುಂ ಸಂತೊೀಸ್‍ಲ ಕತೊಾ ... ನಿೀಸ್‍ಲ, ಪಜ್, ಚೆಟೆಿ ಜಿತೊಾ . ಭಲ್ಯಯ್್ ನ್ ಭರೊನ್ ಘೊಳಿಿ ಪಿಸಾಯ್ ಪಿಡೆ ಶಿಡೆಕ್ ಪಾಳ್ುಂಚೊ ಕಸಾಯ್ ರ್ಯ್ೆ ನ್ಯತ್ಲಾ , ಭಲ್ಯಯ್್ ಕ್ ತ್ರಕೆಾ ುಂ ಡಜನ್ಯುಂನಿ ಭಗವುಂ ಅಜಪಿ ದಾಖೆಾ . ಆತುಂ ಟ್ಕಲಾ ರ್ ಭಾತ್ ಮಿಲ್ಯಾ ಕ್ ವಿಕಾಳ್ ರ್ರ‍್ುಂ ವಿಕಾಳ್ ಸಾರ‍್ುಂ ಪೊಟಾಕ್ ಉಲಂವಿ ುಂ ಮಲ್ಯುಂವಿ ುಂ ಕರೊೀಡ್ ಫ್ತಾ ಾ ಟಾಚೆುಂ... ರುಂದಿ ರ್ ಶಿಜನ್ಯ, ಭಕ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಪೊೀಟಾುಂತ್. ಜೆರ್ಿ ಚಾಕೀ ಚಡ್ ರ್ಹ ಕಾಿ ುಂಚಿ ರಸ್‍ಲ ಮೆಟಾುಂ ಮೆಟಾುಂಕ್ ಕಾಡ್ಲಿ ತ್ ಖರಸ್‍ಲ ಚಾ್ೊ ಖಾತತ್, ಸಾಕರ ಚಿ ಖಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಲ್ಯಗಾಾ ಾ ಆಸೊ ತ್ಲರ ಚಿ ಗರುಂತ್. _ ಪಂಚು ಬಂಟ್ಪವ ಳ್. 53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚಿೊಂತನ ೊಂ ತುಜಿೊಂ ರೆ ನಿದೊನ್ ಖಟ್ಪಯ ಾ ರ್ ಚಿೊಂತ ರೆ ತುಕ ಕಿತೆೊಂ ಕರುೊಂ ತುಜೊ ಉಗ್ತಾ ಸ್ ದೊಸಾೆ ಮಾಹ ಕ ಕುಶಿಕ್ ಮ್ಜ ಜಾಾ ಜೆದಾನ ೊಂ ಭೊಗ್ತೆ ೊಂ ತುಜಿ ಊಬ್ ಚಡಾೆ ತೆದಾನ ೊಂ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಕಳ್ಳ್ಜ ಚಿ ರೆ ದೂಖ್. ಸುಯ್ಕಸಚ್ಯ ಪ್ಜಸಳ್ ತುಜಾಾ ದೊಳ್ಳ್ಾ ನಿೊಂ ದೆಕಿಯ ತಿ ಆಶಾ ಜಾತ ಮಾಹ ಕ ಚಂದಾಿ ಚ್ಯ ಉಜಾವ ಡ್ ಪ್ಡೆ ಚ್ ರೆ ಭುರ್ಮರ್ ಉಗ್ತಾ ಸ್ ತುಜೊ ದೊಸಾೆ ಮಾಹ ಕ. ದೊಳ್ಳ್ಾ ೊಂತ್ ಅಸಾತ್ ದುಖೊಂಚ್ಯಾ ಝರಿ ವಾಳ್ಳ್ತ್ ವೆತತ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಗ್ತಲ್ಲ್ ಭೊೊಂವಾರಿ ರಾಕನ್ ಅಸಾೊಂ ರೆ ತುಜೆಲ್ಲ್ಗೊಂ ಉಲ್ಲೊಂವ್ರಕ ಹಾತ್ ತುಜೊ ಧನ್ಸ ಸಂಗೊಂ ಮ್ಟ್ಪೊಂ ಕಡುೊಂಕ್. ನಿೀಜ್ ನಿೀಜ್ ತುಕ ಭೊಗೊಂಕ್ ಆಶೆತೊಂ ಚಮಾಕ ರ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ತುಕ ಪ್ಳೆೊಂವ್ರಕ ಅತೆಿ ಗ್ತೆ ೊಂ ಸಪಾಾ ೊಂತ್ ಯೆತಯ್ ಸ್ದಾೊಂಚ್ ರೆ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಕಿತಾ ಕ್ ಆಶೆೊಂ ದೊಸಾೆ ಯ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ರಾಜಾ? - ಸೀಸ್ಟಯ್ಕ ಪಿೊಂಟೊ 54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉತಿ ೊಂ ಸ್ಮಾಧಾನ್ ಆಪಾಾ ಯೆಯ ೊಂ ಆತೊಂ ಮಾಹ ಕ ಸುಶೆಗ್ ಲ್ಲ್ಬ್ಲಯ ಸುಡುೆ ಡಾಯ್ ಜಿವಾಳ್ ಉಲಿಸ ಆಯ್ಕಕ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್ಟಯ ೊಂ ಲ್ಲಕನಿೊಂ ಉತಿ ನಿೊಂ ಖಿಳ್ಳ್ಯೆಯ ೊಂ ಕಕಸರೆಶೆೊಂ ಲ್ಲ್ಗ್ತಯ ೊಂ ಮ್ತಿಕ್ ದೂಖ್ ಭಗ್ತಯ ೊಂ ಕಳಿಜ್ ಜಡ್ ಜಾೊಂವ್ರಕ ಪಾವೆಯ ೊಂ ಆತೊಂ ಹಾೊಂವ್ರ ಲಿಸಾೊಂವ್ರ ಶಿಕಿಯ ೊಂ ತೀೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಕಯೆಸತ ಪೂಣ್ ಕನ್ ಬಂದ್ ಕರುೊಂಕ್ ಸ್ಲ್ಲ್ವ ತೊಂವ್ರ ಉಲೈನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ರಾವಿ ಜಿವತೊಂತ್ ಲ್ಲಕೊಂಚಾಾ ಉತಿ ೊಂಕ್ ಕೆಪಿಾ ಜಾಲಿೊಂ ತೀೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆ ತರಿೀ ಮನಿೊಂ ರಾವಯ ೊಂ ಆನಿ ಆತೊಂ ಹಾೊಂವ್ರ ಮಾಹ ಕಚ್ಯ ಸ್ಮಾಧಾನ್ ಕರುೊಂೊಂಕ್ ಸ್ಕಿಯ ೊಂ -ಅಸುೊಂತ ಡಿಸೀಜಾ ಬಜಾಲ್ 55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಲ್ಲ್ಗೊಂ ರಾವನ್ ಪೊಶೆನಾಕ ವೆೊಂಗ್ತೊಂತ್ ಯೇ ಆೊಂಜಾ ಮಗ್ತ ವೆೊಂಗ್ತಕ್ ನಾ ಲಜ್ ಆಯ್ಕ ... ಕಳ್ಳ್ಜ ಗ್ತಜ್. ವರಾೊಂ ವಸಾಸೊಂ ಜಾಲಿೊಂ

ವೆೊಂಗ್ತೊಂತ್ ಸಾಲಿಸೊಂ ಫಾಲಿೊಂ ಜಿಣಿ ಮಗ್ತ ಧರ್ಯಸ ಆಜ್.. ಆಯ್ಕ ... ಕಳ್ಳ್ಜ ಗ್ತಜ್ ವೀೊಂಟ್ ತವನ್ ಗ್ತಲೆ

ವೆೊಂಗ್ತೊಂತ್ ತುೊಂ ಆಸಾೆ ನಾ ಮ್ಹ ಜಾ ಕಳ್ಳ್ಜ ೊಂತ್ ತುಜೆೊಂ ರಾಜ್.. ಆಯ್ಕ ...ಕಳ್ಳ್ಜ ಗ್ತಜ್... _ ಪಂಚು ಬಂಟ್ಪವ ಳ್. ( 1989 _ ಂೊಂತ್ ಕಳ್ಳ್ಜ ಗ್ತಜ್ ಕವತ ಬರಯ್ಸಲಿಯ . ಆಜ್ 31 ವಸಾಸೊಂ ಕವತೆಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಾ ಮಗ್ತಕ್. ಕಜಾರ್ ಜಾವುನ್ 27 ವಸಾಸಚಾಾ ಸುವಾಳ್ಳ್ಾ ರ್ ಹಿ ಕಳ್ಳ್ಜ ಗ್ತಜ್ ದೊಡಿೆ ) - ಭಾಗ ವಾರ್ಷಸಕೀತೆ ವ್ರ ತುಮಾಕ ೊಂ ದೊಗ್ತoಯ್ಸಕ ! (ವೀಜ್ ಸಂಪಾದಕ್) 56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


Compiled : Ivan Saldanha-Shet. More than six months into the Corona pandemic, with religious rituals in many areas world over still restricted or closed; has a Religious & Spiritual Pandemic sprung to life in the church in 2020? Most say yes. With a distinct possibility of more lockdowns predicted, the church scenario is confusing and confounding - perceptions are seriously transforming. Older people, say above 60 years, who were before 'Vatican II', well drilled into the norms of traditional rituals

/ worship in the church in the Latin era, who found the adjustments post 1960s disrupting their accepted outlook have slowly adjusted. Younger people, around 50 years and below, are flexible and not very firm. Regulations of the church on prayer, mass and communion, sadly are very casual in recent times, no eyebrows are raised or objections active for any out of the box behaviour. And more confpunding to traditional catholics is the Pope's indication of the desire to induct 'Artificial Intelligence' (AI) and 'Robotics' into the sacred sanctuary of the future Church. So, maybe we will have 'Robotic catholic clergy' in the not far off future? Many think the conditions and the outlook point to distinct possibilities! Routine worship & prayers: The ever present doubts about the

57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


is on the back burner; the handling of the eucharist in the church, now with mask wearing and physical distance keeping is very like a mockery mixed with disrespect as per the church's own standards and teaching. communion in church these days, is a constant doubting tug of war and controversy of diluting the traditions Communion on the hand was not meant in all circumstances as has been loosely extended in India and has widely become a misused resulting in unethical situations which the church fathers conveniently turn a blind eye to. Where is the true faith posture regarding the 'presence of Christ' in the small, delicate white wafer, it has become grossly ignored and treated as a myth (and even a joke) by those very Catholics charged to believe through sacraments of the church the insiders, not out siders. Emeritus Pope Benedict, in the course of his reign and later too, clearly exhorted, to show the utmost reverence , not received in the hand but on the tongue, and in a very fervent posture of kneeling. Pope Francis has ignored it and this

True observations cited are a plenty where even faithful considered mature, well educated, responsible and from traditional catholic backgrounds ( even religious) , receive communion in a most casual manner, hold the consecrated host in their hand/fist, along with kerchiefs, mobiles and so on, walk to their seats and pop into the mouth without attention or reverence. Instances have been admitted where some put inside hand bags and pockets, to carry home, God knows why. This is against basic ethics and civility, highly wrong as per moral and canonical doctrine of the church and traditional belief. It is a failure totally, implementing it seriously is neglected due to gross indifference and human self glory. The needed action of the clergy and action if any by ecclestical authorities is always in wraps and

58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


the church kept in dark, making transparency a serious casualty. So, where and what is the real cause and remedy to a more serious pandemic deeply rooted? It may fail to edify the general congregation to experience how regular, routine prayers and rituals in private chapels and communities are held - it all points to inattentive, crudely recited, half articulated recitation at regular intervals which hardly meets the norms of worship, adoration and prayer to Glorify a God who is claimed to be all Supreme.

Post Corona: Many regular formal worshippers are nursing grudges and hurts against the church and clergy for cognisable indifference and

marginalisation during early and now corona 2020, without giving any due reason. Online worship and rituals have caused aversion in many regular faithful, who after years of sincere attendance at services feel deeply deprived and cheated. They are convinced it is best to be in their homes and pray fervently avoiding the formalities and repetitive rituals in church - the satisfaction they say is more durable than any formal church service. To many it seems that God himself has directed the faulty worship to a better level without superfluous ceremony in this cenario. However, the church beliefs are transformed not based on God's commands but, convenience of the umans, church hierarchy for, of and by man. Worship and adoration of the supreme has fallen to be secondary. Anything is now acceptable in organised religion homosexuality, termination of life at any stage, usurp wealth and power by any and all means in all walks of life, with morals eleminated and ethics obsolete. Do we need these worship places

59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


at all? Who created them and for what? Who actually benefits from them? A song whose words went, “Human being created religions; Religions created Gods; Human beings and Religions together divided the land and minds of the people”. This is the bitter truth.

the path-maker is breaking stones. God is with them in the sun and shower, and his garment is covered with dust. Put off your holy shining mantle and like God come to the dusty soil. Come out of your meditation and leave aside the flowers and incense. What harm is there if your clothes become tattered and stained. Meet God Finally, the words of Rabindranath and stand by him in the toil and Tagore : Leave this chanting and sweat of thy brow. This process will singing and telling of beads! enable people to move towards Whom do you worship in packed, spirituality and become spiritual. posh religious places? Open your Their spiritual empowerment is the eyes and see that God is not in a need of the hour and the lesson consecrated sanctuary. God is there you need to learn from the present where the labourer is slogging, situation. God is with you and tiller is tilling the hard and where within you. ------------------------------------------------------------------------------------

ಮಾಹ ಕಾ ವುಂಗೊಾ

ಜಿಣಿ

ನೆಣಿಿ ುಂ ಮೆಟಾುಂ ಕಾಡ್ಲಿ ನ್ಯುಂಚ್ಚ ತಳೆಾ ಮಾುಂಯ್ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಗಾುಂವ್ಕ ಭುಂರ್ೆ ಯ್ರಾ

ಗಭಾವುಂತ್ ಆಸಾಿ ನ್ಯುಂಚ್ಚ

ಚಿವ್ಚ ಸೊಡೆಿ ಾ ಆದುಂಚ್ಚ

ಮಹ ಜಾ ಬ್ಳ್ಬ್ಳ್ ಮಾುಂಯ್್

ಕನ್್ ಡ ಮಾಯ್ನ್

ಕುಟಾಾ ರ್ರ‍್ಸಾೊ ರ್ ಲಖೊಾ

ಅಕ್ಷರುಂ ಗುತ್ವ ಶಿಖಯ್ರಾ

ಧತ್ಲವರ್ ಪಾುಂಯ್ ತ್ಲುಂಕಾಿ ನ್ಯುಂಚ್ಚ ಕುಂಕಿ ಮಾಯ್ನ್

ಭಗಾಾ ವಪ್ಣಾಲ್ಯಾ ದಸಾುಂನಿುಂಚ್ಚ 60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಿುಂದ ಮಾಯ್ನ್

ದಲ್ಯಾ ಾ ಮಾುಂಯ್ ಸಂಗುಂ

ರ್ದಶಾಚಿ ರ್ಳ್ಕ್ ಕೆಲ್ತ

ಮರ ಮಾುಂಯ್ಚಾಾ ಮಜತ್ರನ್

ಪೊೀಟಾ ಗಾರ ಸ್‍ಲ ಮಾಗ್ತಿ ಾ ಆದುಂಚ್ಚ

ಕುಟಾಾ ರ್ರ‍್ಸಾೊ ರ್ ಜಲೊುಂ

ಇುಂಗಾ ಷ್ಟ ಮಾುಂಯ್ನ್ ಶಿತ ಉುಂಡಿ ದಲ್ತ ಮೀಗಾ ವೇುಂಗ, ಶಿಕಾೊ ಗುತ್ವ ರ್ದಶ್‍ ಭಕ್ಿ , ಶಿತ ಉುಂಡಿ

-ಮ್ಲಿವ ನ್ ವಾಸ್, ನಿೀಮಾಸಗಸ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------ಇೊಂಡಿಯ್ಕಚಿ ದುಬಿಯ ಸ್ಪಾಯ ಯ್ ಚೇಯ್ನ 1. ಹ್ಯಾ ಅುಂಕಾಾ ುಂತ್ ಲ್ಯಹ ನೆಾ ುಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಹ್ಯುಂವುಂ ಬೊರಯಾ ುಂ ತ್ಲುಂ ರ್ಚಾೊ ಾ ುಂಕ್ ಚಿುಂತುಂಕ್ ಕರುುಂದ ಮಹ ಣ್ ಹ್ಯುಂವ್ಕ ಆಶತುಂ. ಹ್ಯುಂಗಾ ಏಕ್ ತಸಿಾ ೀರ್ ಹ್ಯುಂವ್ಕ ಚಿಡ್ಲ್ ಾ ಿ ುಂ. ಹಿ ತಸಿಾ ರ್ ಮಹ ಜಿ ಭಾಜಿ-ಪಾಲೊ ಸ್ಾ ೈ ಕಚೆವ ವಿಧೊವ್ಕ ಸಿಿ ರೀಚಿ. ಪಾರ ಯ್ನ್ 70 ರ್ಹ ಸಾವುಂಕ್ ಮಿಕಾ ತ ತರಾ ೀ, ಸಕಾಳಿುಂ

ಆಟ್ ಥವ್ಕ್ ರತ್ರುಂ ಸಾತ್ ಪ್ರಾ ುಂತ್5 ರಸಾಿ ಾ ದ್ಯಗ್ತರ್ ತ್ರ ಬಸಾಿ . ದೀಸಾಕ್ ತ್ರನಿಾ ುಂ ರುಪೈ ಜೊಡ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಮೀದ ಸಕವರನ್ ಜಾ ರಯ್ಕ್ ಹ್ಯಡೆಾ ಲ್ಯಾ ನ್ರ್ಾ ುಂ ತ್ರೀನ್ ಕಾನುನ್ಯುಂ ರ್ವಿವುಂ, ರಲ್ಯಯ್ನ್ಸ ರೀಟೈಲ್ ತಸಾಾ ಾ ುಂ ರ್ಹ ಡ್ ಕಪೊವರಟ್ ಸಾರ್್ ರರ್ ಹೊ ದಂಧೊ economics of scale ಮಟಾ್ ರ್ ಬ್ಳ್ಜರ್ ಆಪಾಾ ಾ ಹ್ಯತ್ರುಂ ಘೆತ್ರತ್ ತರ್, ಹಿುಂ ದುಬಿಯ ುಂ, ಲ್ಯಚಾರ್ ಬ್ಳ್ಯ್ಾ ಮನ್ಯಾ ಾ ುಂ ಕಂಯ್ ವತ್ಲಲ್ತುಂ? ಹುಂ ಮೀದ ಸಕಾವರನ್ ಚಿುಂತನ್ ಪ್ಳೆುಂವ್ಕ್ ನ್ಯುಂ. ಲ್ಯಹ ನ್-ದಾಕಾ್ ಾ ುಂ ವಿಷ್ಟಾ ುಂತ್ ಚಿುಂತನ್ ಪ್ಳೆುಂವಿಿ ಸರ್ಯ್ ಮೀದಕ್ ನ್ಯುಂ.

61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಖಾವ್ಕ್ ಜೆರ್ಣ್ ಸಂಪಂವಿಿ ುಂ ಜಯ್ಗತ್ರಿ ುಂ ಕುಟಾಾ ುಂ ಅಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗರಯ್ ುಂಕ್ ರಲ್ಯಯ್ನ್ಸ ರೀಟೈಲ್ ತಸಿಾ ುಂ ರ್ಹ ಡ್ ಉದಾ ಮಾುಂ ರ್ಜಿಬ ಮೀಲ್ಯರ್ ಅಸಲ್ತ "ಮೂಲ್ಯವಿ" ವ್ಚವಿವ ಹ್ಯಡವ್ಕ್ ದತ್ಲಲ್ತಗೀ? ಹಿ ಕಾುಂಯ್ "ರ್ಹ ಡ್ ಮಟಾ್ ರ್" ಖಾಯ್ಸ ಜುಂವಿಿ ವ್ಚವಿವ ನುಂ. ದ್ಯಕುನ್, ತಜ ಮೆಳೆಿ ಲ್ತಗ? 2. ಹಿ ರುಪೈ 25 ಮೀಲ್ಯಚಿ ತುಂಬಿೆ ಭಾಜಿ, ಜಶುಂ ಹ್ಯುಂವುಂ ರುಂದಾಾ ಾ ತ್ರ ತಸಿಾ ೀರ‍್ುಂತ್ ದಾಕಯಾ ುಂ, , ತ್ರ ಶರುಂತಾ ಾ ಜಯ್ಗತಿ ಾ ದುಬ್ಳ್ಯ ಾ ುಂ ಆನಿುಂ ಮಧಾ ಮ್ ರ್ಗಾವಚಾಾ ುಂ ಲೊೀಕಾುಂಕ್ ಸದಾೊ ುಂಚಿ. ಅಸಲ್ತ ಭಾಜಿ ಆನಿುಂ ದೊೀನ್ ಚಪಾತ್ರ

3. ಮಹ ಜಾ ಲೇಖನ್ಯ ಸಾುಂಗತ, ರ್ಚಾೊ ಾ ುಂನಿುಂ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಟುಂ ಚಿುಂತನ್ ಪ್ಳೆುಂವ್ಕ್ ಆಪಿಾ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ದೀಲ್ಯಾ ರ್ ಬೊರ‍್ುಂ ಆಸ್ಯಾ ುಂ.

-ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಸ -----------------------------------------------------------------------------------------

Moong Dal Halwa

-Mrs. Violet Mascarenhas, Dubai

Green gram Lentil Halwa Ingredients: 1. 1/2 cup yellow lentil ( Moong Dal) soaked in water for 5-6 hours or overnight. 2. 1/2 cup ghee or clarified butter. 3. 1/2 cup sugar 4. 1/2 cup milk with a pinch of saffron soaked in it. 5. 1 cup water 6. 1 Tbsp powdered cardamom 7. 1/2 cup slivered pistachio and almonds. 8. 1 Tbsp raisins,

62 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


4. add ghee and coarsely ground moong dal and stir fry until the raw smell goes off and fried well, and the color changes to a darker shade. 5. Now add the boiled milk mixture, stir well and cook over a very low heat stirring until the milk is absorbed Method: completely. 6. Keep stirring and cooking 1. Wash Dal and grind coarsely until the ghee separates, add almost to a paste, just for 10 in the cardamom powder and 12 seconds and set aside. pistachios,almonds and 2. Add milk and water to a vessel raisins and heat it, then add sugar 7. Transfer on a serving dish, and bring it to a boil, set garnish with a few pistachios aside. on the top. Happy 3. In a deep nonstick saucepan eating! ------------------------------------------------------------------------------------

ಲೆಮ್ನ್ ರೈಸ್

2 ಕರ್ಪ ಬ್ಳ್ಸಾ ತ್ರ ತುಂದುಳ್ (10 ಮಿನುಟಾುಂ ಉಕಡ್್ ದರ್ರ್) ಜಾಯ್ ಪ್ಡಯ ಾ ವಸುೆ : 63 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


3 ಟೇಬ್ಲ್ ಸೂೊ ನ್ ಭುಂಯ್ಚಣ

*ಮಾೊಂಚಿ

(ಭಾಜುನ್ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್ಲಾ ) 1 ಟ್ಕೀಸೂೊ ನ್ ಚಣಾಾ ದಾಳ್

ದೆೊಂವನ್

1 ಟ್ಕೀಸೂಿ ನ್ ಉಡ್ಲೊ ದಾಳ್

ಆಯ್ಕಯ ಾ ೊಂವ್ರ....*

1 ಟ್ಕೀಸೂೊ ನ್ ಸಾಸಾುಂವ್ಕ 1 ಟ್ಕೀಸೂೊ ನ್ ಜಿರ‍್ುಂ 15 ಬೇರ್ಚಿುಂ ಪಾನ್ಯುಂ 2 ತನೊಾ ವ ಮಿಸಾವುಂಗೊ 1 ಲ್ತುಂಬೊ (ರೊೀಸ್‍ಲ ಕಾಡುುಂಕ್) ಇಲ್ತಾ ಕಣಿೊ ರ್ ಭಾಜಿ ಇಲೊಾ ಾ ಕಸಿಾ ಶಾ ಕಚಿಸ ರಿೀತ್:

ಶಿತ್ ಉಕಡ್್ ನಿರ್ತ್ ದರ್ರ್. ಇಲ್ಯಾ ಾ ತೇಲ್ಯುಂತ್ ಚಣಾಾ ದಾಳ್, ಉಡ್ಲೊ ದಾಳ್, ಸಾಸಾುಂವ್ಕ, ಜಿರ‍್ುಂ ಆನಿ ಬೇರ್ಚೊ ಪಾಲೊ ಘಾಲ್್ ತಕಾ ತನಿವ ಮಿಸಾವುಂಗ, ಭಾಜ್ಲಾ ಭುಂಯ್ಚಣ, ಧ ಕಸಿಾ ಶಾ , ಚಿಮಿ್ ಭರ್ ಹಳ್ದ್ ಘಾಲ್್ ಉಪಾರ ುಂತ್ ಶಿತ್, ಮಿೀಟ್ ಘಾಲ್್ ಲ್ತುಂಬ್ಳ್ಾ ರೊೀಸ್‍ಲ ಪಿೀಳ್್ ಕಣಿೊ ರ್ ಭಾಜಿ ಶಿುಂಪಾೆ ುಂವ್ಕ್ ಸಗ್ತಯ ುಂ ಭಸುವನ್ ಭುಂಯ್ ದರ್ರ್.

ಆಮಿ ಯುರ್ಪಂಗಡ್. ಸವ್ಕವ ಸಾುಂದ್ಯ ತ್ರೀಸ್‍ಲ ರ್ಸಾವುಂ ಭಿತಲವ ತನ್ಯವಟೆ. ಜಯಿ ಾ ಜಣಾುಂನಿುಂ ಪ್ದವಿ ಆನಿ ಸಾ್ ತಕೀತಿ ರ್ ಶಿಕರ್ಪ ಸಂಪ್ಯಾ ುಂ. ಥೊಡೆ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕಾಮಾಚಾಾ ಸೊಧ್ ರ್. ಪಾಟಾಾ ಾ ಥೊಡ್ಲಾ ರ್ಸಾವುಂ ಥವ್ಕ್ , ತಮಾಿ ಾ ಸಹಕಾರನ್ ಆಮಾ್ ುಂ ರಂಗ ಮಾುಂಚಿಯ್ ಥವ್ಕ್ ಕಾುಂಯ್ ಥೊಡೊ ಆಯ್ಾ ಜ್ ಮೆಳ್ಿ ಲೊ, ಆಜ್ ಪ್ರ ದಶ್ವನ್ಯುಂ ನ್ಯಸಾಿ ನ್ಯ ಥಂಯ್ಸ ರೀ ಕಾುಂಯ್ಿ ಉತೊ ತ್ಿ ಉದ್ಯನ್ಯ ಜಲ್ಯಾ . ಪಾಟಾಾ ಾ ತ್ರೀನ್ ರ್ಸಾವುಂನಿ ನ್ವುಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಆಯ್ಾ ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಮುಕಾಾ ಾ ಎಪಿರ ಲ್ ಮಹ ಣಾಸರ್ ಹಯ್ವಕ್ ಆಯಿ ರ್ ಆಮಾಿ ಾ ನ್ಯಟಕ್ ಪ್ರ ದಶ್ವನ್ಯುಂಕ್ ಅಮಾನ್ತ್ ಜವ್ಕ್ ಆಸಾಿ ಲ. ಪೂಣ್ ಹ ಪಾವಿ್ ುಂ ಅಶುಂ ಸಾಧ್ಾ ಜಯ್ಿ ಮಹ ಳೆಯ ುಂ ಭಗರ್ಪ ಆಮಾ್ ುಂ ನ್ಯ. ಅಶುಂ ಆಸಾಿ ನ್ಯುಂಯ್ ಆಮಿ ಆಮಿ ನ್ಯಟಕ್ ಶತುಂತ್ ರ್ವ್ಕರ ರವ್ಚುಂವ್ಕ್ ನ್ಯ. *ಕುಂಕಿ ಪ್ಠ್ಯಾ ಪುಸಿ ಕ್ ಆಧರತ್ ಏಕ್ ಪ್ರ ದಶ್ವನ್ ತಯರ್ ಜತೇ ಆಸಾ, ಆನೆಾ ೀಕ್ ನ್ಯಟಕ್ ಕುಂಕೆಿ ಕ್ ಅನುರ್ದ್ ಜತೇ ಅಸಾ, ಹ್ಯಚಾಾ ಮಧುಂ ಕಾನ್ಡಿ ಭಾಷೆುಂತ್ ಆನೆಾ ೀಕ್ ನ್ಯಟಕ್ ಭಾಯಾ ಾ ಎಕಾ ನಿರ್ದವಶ್ಕಾ ಥವ್ಕ್ ತಯರ್ ಕರುುಂಕ್ ಚಿುಂತಾ ುಂ.* ಅಶುಂ ಹ್ಯಾ ರ್ಸಾವಯ್

64 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


65 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಮಿ ಆಮಿಿ ುಂ ಪ್ರ ದಶ್ವನ್ಯುಂ ಜಾ ರ ದರ್ತ್ಲವಲ್ಯಾ ುಂವ್ಕ. ಸಕಾೆ ುಂಚಿ ಆಥಿವಕ್ ಪ್ರಸಿಾ ತ್ರ ಭಿಗಡ್ಲಾ ಾ ಅಸಾಿ ುಂ, ಆಮಿ ನ್ಯಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕತವುಂವ್ಕ, ತಮಿ ಆಮಾ್ ುಂ ದುಡ್ಲಾ ಆಧರ್ ದಯ ಮಹ ಣೊುಂಕ್ ಸಯ್ಿ ಆಮಾ್ ುಂ ಧಯ್ರ ಮೆಳೆಿೀ ನ್ಯುಂ. ದ್ಯಕುನ್ ಹ ಪಾವಿ್ ುಂ ಆಮಿ ರಂಗ ಕಲ್ಯಕಾರ್, ತಮೆಿ ಮುಕಾರ್ ಹಿ ರ್ಾ ರ್ಪಿ ಘೆವ್ಕ್ ಆಯಾ ಾ ುಂವ್ಕ.

7353392027 9964141143 9964066653 *ಅಸ್ಟೆ ತವ * ------------------------------------------

*Theatre to Taste:* ಹ್ಯಾ ಕರ ಸಾ ಸ್‍ಲ ಫೆಸಾಿ ವಳ್ರ್ ತಮಾ್ ುಂ, ತಮಾಿ ಾ ಘರ, ತಮಾಿ ಾ ಮಗಾಚಾಾ ುಂಕ್ ತಶುಂಚ್ಚ ತಮಾಿ ಾ ರ್ಳಿ್ ಚಾಾ ುಂಕ್ ಕುಸಾಾ ರ್ ದೀುಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತರ್, ರ್ ಕುಸಾಾ ರ್ ಮಲ್ಯಕ್ ಘೆುಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆಮಿ ಉಗಾೆ ಸ್‍ಲ ದರ್ರ. ಕುಸಾಾ ರ್ ತಮಾಿ ಾ ಘರ ಹ್ಯಡುನ್ ಪಾವಿತ್ ಕತವುಂವ್ಕ ಸಾುಂಗಾತ ಮನೊೀರಂಜನ್ ಸಯ್ಿ . *ಧವ್ಚ ರಸ್‍ಲ:* ಎದೊಳ್ ಪ್ಯವುಂತ್ ನ್ಯಟಾ ಶಾಸಾಿ ರುಂತ್ ಸಾುಂಗ್ತಾ ಲ ಪ್ರುಂ ನೊೀವ್ಕ ರಸ್‍ಲ ಆಸ್ಯಾ ಲ. ಆನಿ ಹ ಸವ್ಕವ ರಸ್‍ಲ ಆಧರತ್ ಜೆರ್ಣ್ ತಮಾ್ ುಂ ಆಮಿ ರ್ಡ್ಲಾ ುಂ, ಆನಿ ತಮಿ ತ್ಲುಂ ಮಗಾನ್ ಸಿಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯುಂ, ಆನಿ ಆಮಾ್ ುಂ ಸಾುಂಬ್ಳ್ಳ್ಯ ..ಹ ಪಾವಿ್ ುಂ ಕಾಳ್ಚಾಾ ಖೆಳ್ಕ್ ಲ್ಯಗೊನ್ ಆಮಿ ಧವ್ಚ ರಸ್‍ಲ ತಮೆಿ ುಂ ಮುಕಾರ್ ಹ್ಯಡುನ್ ಆಯಾ ಾ ುಂವ್ಕ. ತಮಿ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಿ ಲೊ ಮಹ ಣೊನ್ ಭರ್ವಸಾಿ ುಂವ್ಕ. *ಚಡಿತ್ ಮಾಹತ್ರಕ್ ಸಂಪ್ಕ್ವ ಕರ:* 9964440776

Sheetal is the daughter of famous Yogachari of Mangaluru V. L Rego. My her soul rest in peace.

ಸಾುಂತ್ ಲುವಿಸ್‍ಲ ಕಾಲೇಜಿಚಾಾ ಕುಂಕಿ ವಿಭಾಗ ಆನಿ STRIDE ಹ್ಯುಂಚಾಾ ಜೊೀಡ್ ಆಸಾರ ಾ ಖಾಲ್ INT’L E-konkani

66 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ವ್ಚರುಂಚೊ online certificate course ನ್ವುಂಬ್ರ 13 ವರ್ ಡ್ಲ| ಆಲ್ತಾ ನ್ ಡೆಸಾ, ಕುಲಸಚಿವ್ಕ ಹ್ಯುಂಚಾಾ ಸಂರ್ದಶಾ ಮುಖಾುಂತ್ರ ಉಗಾಿ ರ್ಣ್ ಜಲೊ. ಸಂಪ್ನ್ಮಾ ಳ್ ರ್ಾ ಕಿ ುಂನಿ ತಸ್ಯುಂಚ್ಚ ಅಭಾ ಥಿವುಂನಿ ಸಾ ಪ್ರಚಯ್ ಸಭೆಕ್ ಕನ್ವ ದಲ್ತ. ಅಧಾ ಕಿ ೀಯ್ ಸಾಾ ನ್ಯ ಥುಂವ್ಕ್ ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಪಾರ ುಂಶುಪಾಲ್ ಫ್ತ| ಡ್ಲ| ಪ್ರ ವಿೀಣ್ ಮಾಟ್ಕವಸ್‍ಲ, ಜೆ.ಸ. ಸರ್ವುಂಕ್ ಉದ್ಯಾ ೀಶುನ್ ಉಲಯ್ರಾ . ಕಾಯವಚೆುಂ ಸುುಂಕಾಣ್ ಫೊಾ ೀರ ಕಾಾ ಸ್ಯಿ ಲ್ತನೊನ್ ಯ್ಶ್ಸಿಾ ೀ ಥರನ್ ಸಾುಂಬ್ಳ್ಳೆಯ ುಂ. ------------------------------------------

bhaas & culture ಮಹ ಳ್ಳಯ 50 67 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


69 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


70 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


71 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


72 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


73 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


84 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


86 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


107 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


108 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


109 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...