{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

3

ಸಂಖೊ: 15

ಮಾರ್ಚ್ 26, 2020

ಕೊೆಂಕಣಿಚಿ ‘ಹೊಯ್ಸ ಳ’ ಐರಿನ್ ಪೆಂಟೊ (ಕ್ಯಾ ಸ್ತಯ ಲಿನೊ) 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೊೆಂಕಣಿಚಿ ‘ಹೊಯ್ಸ ಳ’ ಐರಿನ್ ಪೆಂಟೊ (ಕ್ಯಾ ಸ್ತಯ ಲಿನೊ) ಪೊಂಟೊ, ಏಕ್ ನಟಕಸ್್ , ನ್ಟ್, ತಾಣೊಂ ಏಕ್ ನಟಕ್ ಬರಯೆಲ . ದೀನ್ ನಟಕ್ ’ಕೊಂಟ್ೆ ೊಂ ಮ್ಧ್ಲಲ ಗುರ್ಲಬ್’ ಆನಿ ’ಮಾಹ ಕ ಜಿಯೆೊಂವ್ಕ್ ಸೊಡ’ ದೀನಿೀ ಮಂಗುು ಚ್ಯೆ ಿ ಡನ್ ಬೊಸೊ್ ಸಲ್ಲ್ೊಂತ್ ಪೆ ದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೆ. ತ್ರನನ ತಮಾಶ್ೆ ೊಂನಿ ಕಲ್ಲ್ಯೆಲ ೊಂ ಕೀ "ಚಲಯಾೊಂಕ್ ಕತ್ರೊಂ್ ಸಹಿತ್ೆ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯಾನ " ಮ್ಹ ಣ್. ತ್ರನನ ೊಂ ಅಟ್ೆ ೊಂ ಪಾೆ ಯೆಚ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಲ ೆ ಐರಿನಕ್ ಆಯ್ಕ್ ನ್ ಭಾರಿ್ ದ್ಖ್ಲ ೊಂ, ರ್ತಣೊಂ ಆಪಲ ಪೆ ಥರ್ಮ ಕದಂಬರಿ ಕತ್ರೊಂ್ ಮಾಹತ್ ನಸ್ ೊಂ ಲಖ್ಲಲ , ಪಯೆಲ ೊಂಚೊ ಲಖಾಾ ಚೊ ಕತ್ರೊಂ್ ಅನ್ಭ ೀಗ್ ನಸ್ ೊಂ ವ ಕತ್ರೊಂ್ ಅನುಭವ ಲೇಖಕೊಂಚ ಸಹಾಯ್ ನಸ್ ೊಂ. ಹಿ ಕದಂಬರಿ ರ್ತಣೊಂ ತ್ರನನ ೊಂಚೊ ಖಾೆ ತ್ ಸಹಿರ್ತ ಆನಿ ಮತ್ೆ , ಝೆರ್ಲ ಪತಾೆ ೊಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ದೇವ್ಯದೀನ್ ಜೊ. ಸ. ಜರ್ ಆಮೊಂ ಚರಿತ್ರೆ ಚೊಂ ಪಾನೊಂ ಪರ್ತಿಲೊಂ ತರ್ ಹೊಯ್ಸ ಳ ರಾಯಾಳ್ ಕುಟ್ಮ ೊಂಚ, ಆಮೊಂ ಪಳೆವ್ಯೆ ತ್ ಕೀ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಭಾರತಾಚ ವ್ಯೆ ಪ್ತ್ತ್್ ಬದ್ಲ ೊಂಕ್ ಸಕಲ . ಜೆನನ ೊಂ ಜೈನ್ ಧರ್ಮಿ ಗುರು ಆನಿ ಪೆ ಥರ್ಮ ಹೊಯ್ಸ ಳ ರಾಯ್ ತಾೊಂಚೆರ್ ಉಡೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಲ ೆ ವ್ಯಗಾಕ್ ಭೆಷ್ಟ ೊಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆ, ಜೈನ್ ಗುರು ಹೊಯ್ಸ ಳಾಕ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಸೊಂಗಾಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ "ಹೊಯ್ ಸಳಾ". ಹೊಯ್ ಮ್ಹ ಳಾೆ ರ್ ಹಳೆಕನ್ನ ಡೊಂತ್ ’ಮಾರ್’ ಮ್ಹ ಣ್ ಆನಿ ಸಳಾ ಮ್ಹ ಳಾೆ ರ್ ’ವ್ಯಗ್’. ಆಪಾಲ ೆ ಖಾಲ ಹಾತಾನಿೊಂ್ ಪೆ ಥರ್ಮ ಹೊಯ್ಸ ಳ ರಾಯಾನ್ ತಾೆ ವ್ಯಗಾಕ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಅಸೊಂ ಹೊಯ್ಸ ಳ ರಾಯಾಳ್ ಕುಟ್ರ್ಮ ಉದೆಲೆೊಂ. ಹೊಂ ಹಾೊಂವ್ಯ ವ್ಯ್ಲೆಲ ೊಂ ಚರಿತ್ರೆ ೊಂತ್. ತಾೆ ್ಪರಿೊಂ, ಇಜಯಾಯ ೆ ಪೊಂಟೊ ವೀನಿೊಂತ್, ದೇವ್ಯದೀನ್ ಎಮಾಮ ನುಯೆಲ್ ಫ್ರೆ ನಿಸ ಸ್ ಪೊಂಟೊ ಆನಿ ದೇವ್ಯದೀನ್ ಪಯ್ದಾದ್ ಮೇರಿ ಪೊಂಟೊಚ್ಯೆ ಘರಾ, ತಾೊಂಚೊ ಮಾಹ ಲ್ಘ ಡ ಪೂತ್ ವೈಟಸ್ 2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಲ್ಲ್ಾ ರಿಸಕ್ ದಲ, ಜಾಚೆೊಂ ನೊಂವ್ಕ ಆಸಲ ೊಂ ’ಬಲದಾನ್’. ಜಸೊಂ ಉಜಾೆ ಪವಿತಾ ಥಾವ್ಕನ ರ್ಶಲ್ಲ್ರಸ್ ಭಾಯ್ೆ ವತುನ್ ಯೆತಾ, ಅಸೊಂ ಐರಿನನ್ ತಾೆ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಕದಂಬರಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಧಲೆಿೊಂ. ರ್ತಣೊಂ ತಾೆ ವ್ಯಳಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಹಿತ್ೆ ಮ್ಹ ಳಾೆ ರ್ ದಾದಾಲ ೆ ೊಂಚ ಮಾತ್ೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಲೆಖಾಯ ೆ ಕೊಂಕಿ ಸಂಸರಾಕ್ ಹಾಲ್ವ್ಕನ ಸೊಡ್ಲ ೊಂ ದೀವ್ಕನ ರ್ತಚ ಪೆ ಥರ್ಮ ಕದಂಬರಿ ಜಿ ಜೊ. ಸ. ಆಲ್ಲ್ಾ ರಿಸನ್ ಪಗಿಟ್ಲಲ . ತಾೆ ಪಯಾಿೊಂತ್, ಖಂಚ್ಯೆ ್ ಸ್ತ್ ರೀಯೆನ್ ಆಪಲ ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ಕದಂಬರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೊಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಸ್ತಲ . ದೇವ್ಯದೀನ್ ಎವ್ಯಲ ಲಯಾ ಆಲ್ಲ್ಾ ರಿಸ್ ಇೊಂಗ್ಲಲ ಷ್ ಥಾವ್ಕನ ಭಾಷಂತರ್ ಕನ್ಿ ಪಗಿಟ್ಟ ಲ. ಹೊ ಜಾವ್ಯನ ಸೊಲ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಏಕ್ ಜಯಾ್ಚೊ ಕಳ್, ಹಾೊಂವ್ಯ ಮ್ಹ ಣಯ ೊಂ ತರ್ ರ್ತಕ ಲ್ಲ್ಗ್ಲನ್ ಆನಿ ರ್ತಚ್ಯೆ ಕದಂಬರಿವವಿೊಂ ಏಕ್್ ಸೊಂಖಳ್ ಕಣಿೊಂಯ್ಕ ವ್ಯಚೆ್ ಲ್ಲ್ೆ ೊಂ ವ ಪುಸ್ ಕ ರುಪಾರ್ ಬರಯಿಲೆಲ ೊಂ ವ್ಯಚೆ್ ಲ್ಲ್ೆ ೊಂಕ್ ಏಕ್ ನ್ವ್ ಆತುರಾಯ್ ಉದೆಲ, ರ್ತ ಕೊಂಕಿ ಕುಟ್ಮ ೊಂನಿ ತಸೊಂ ಅಖಾೆ ಸಮಾಜಾೊಂತ್ ಪೆ ಸಲಿ. ರ್ತ ಏಕ್ ಕದಂಬರಿಕನ್ಿ ಜಾೊಂವ್ಕನ ಉದೆಲೊಂ ಹರ್ ಸ್ತ್ ರೀ ಲೇಖ್ಲಕೊಂ - ರೀಜ್ ಕವ್ಯಿರ್ಸ್ತಟ ರೀಟ್, ಎಲಸ ಲ್ಲ್ ಕಲ್ಲ್ೆ ಣ್ಪಾ ರ್, ಟ್ಲೀನ ಡಿ’ಮೆರ್ಲಲ ತಸೊಂ ಇತರ್. ರ್ತ ಜಾವ್ಯನ ಸ್ತಲ ಭಾರಿ್ ಸದ; ಆತಾೊಂಯ್ ರ್ತ ಜಾವ್ಯನ ಸ ಏಕ್ ಸದ ಸ್ತ್ ರೀ. ಹಾೊಂವ್ಕ ರ್ತಚ್ಯೆ ಸಧನೊಂ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಉಲ್ಯಾ್ ನ ರ್ತ ಏಕ್

ಲೇಖಕ ಜಾವ್ಕನ , ರ್ತ ಹಾಸೊನ್ ಸೊಂಗಾ್ , "ತ್ರೊಂ ಜಾಲೆೊಂ ತ್ರನನ ೊಂ". ರ್ತ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಲೇಖಕ ಮ್ಹ ಣ್ ಕೆನನ ೊಂ್ ಸೊಂಗಾನ, ಸವಿಜನಿಕ್ ಕಯಾಿೊಂ ವ್ಯಳಾರ್ ರ್ತ ಕೆನನ ೊಂ್ ಮುಖ್ಲ ೊಂ ಕದೆಲ್ ಘೆನ. ರ್ತ ಚೊಂತಾ ಕೀ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಲೇಖಕ ಮ್ಹ ಣ್. ರ್ತಚೆೊಂ ಸದೆೊಂಪಣ್ ಪಳೆವ್ಕನ ಇತ್ಲಲ ಪಸೊ ಜಾಲ್ಲ್ೊಂ ಕೀ ಹಾೊಂವ್ಕ ರ್ತಚೆ ಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ ಕೆನನ ೊಂಯ್ ಆನಿಕೀ ಬರಯ್ ಆನಿ ಬರವ್ಕನ ೊಂ್ ರಾವ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಡೊ ಸ್ ಮಾಗಾ್ ರ್ಲೊಂ. ರ್ತಣೊಂ ರ್ತಚ್ಯೆ ಕದಂಬರಿ ಪುಸ್ ಕೊಂ ಪಯಿ್ ನಿಮಾಣೊಂ ಪುಸ್ ಕ್ ಬರಯಿಲೆಲ ೊಂ ಆಸ ಪಯೆಲ ೊಂ್ ಸೊಂಗ್ಲೆಲ ೊಂ ತ್ರೊಂ ಭಾವೀಘಟನ್ ಏಕಲ ೆ ಕ್ ರ್ತಣೊಂ ಸೊಂಗ್ಲೆಲ ೊಂ. ರ್ತಣೊಂ ದಲ್ಲ್ಲ ೆ ಭವ್ಯಿಸೆ ಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲನ್ ರ್ತಣೊಂ ತ್ರೊಂ ಪುಸ್ ಕ್ ಬರಯಿಲೆಲ ೊಂ, "ಆಶ್ ಆನಿ ನಿರಾಶ್". ಹಾೊಂವ್ಕ ತಾೆ

ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ರ್ತಚೊ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಭಕ್್ ಜಾಲ್ಲ್ೊಂ, ರ್ತಚ್ಯೆ ಘರಾ ಸಭಾರ್ ಭೆಟೊ ದಲ್ಲ್ೆ ತ್ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜೊ ಸಂಬಂಧ್ ರ್ತಚೊ ಭಾವ್ಕ ದೇವ್ಯದೀನ್ ಜೊೆ ೀ ಪೊಂಟೊ ಜೊ ಮ್ಹ ಜೊ ಕಲೇಜ್ ಸೊಂಗಾರ್ತ ಜಾವ್ಯನ ಸೊಲ . ಆತಾೊಂ

3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಾಲ್ಲ್ೆ ರಿೀ ಆಮೊಯ ಸಂಬಂಧ್ ಭಾರಿ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಿ ರ್ಲ ಆಸ ರ್ತಚ್ಯೆ ಕುಟ್ಮ ಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ. ಐರಿನ್ ಮ್ಹ ಣೆ ತ್ ಹಾೊಂವ್ಯ ಕೊಂಕಣಿಚ ತ್ರೆ ಾ ೀಣಿ. ಅಸೊಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ವಲಲ ವಗಾಾ , ಮೈಸೂರ್ ಹಾಣೊಂ ರ್ತಕ ರ್ತಚೆೊಂ ಸಂದರ್ಿನ್ ಘೆವ್ಕನ ಜೂನ್ 20, 1976 ಇಸಾ ಚ್ಯೆ ರಾಕಿ ಪತಾೆ ರ್ ಪಗಿಟ್ಲೆಲ ೊಂ. ತ್ರೊಂ ತಾಕ ಹಾೊಂವ್ಯೊಂ್ ಸೊಂಗ್ಲ್ಲ್ಲ ೆ ನ್ ಘಡ್ಲ ೊಂ ಜೆನನ ೊಂ ವಲಲ ಗಾೊಂವ್ಯಕ್ ಆಯಿರ್ಲಲ ಆನಿ ಹಾೊಂವೀ ರಜೆರ್ ಅಬು ಹಾಬಿ ಥಾವ್ಕನ ಮಂಗುು ರಾಕ್ ರಜೆರ್ ಆಯಿರ್ಲಲ ೊಂ. ಸಂದರ್ಿನ್ ಘೆೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ಏಕ್ ಅಸಧಾರಣ್ ಕರ್ಮ ಜಾವ್ಯನ ಸಲ ೊಂ; ಕಸೊೀಯ್ ಥೊಡ ದಬಾವ್ಕ ಘಾಲ್ನ . ಹೊಂ ಆಮಾ್ ೊಂ ದಾಖಯಾ್ ಐರಿನ್ ಕರ್ತಲ ಸದ ಆನಿ ಕಸಲ ೆ ಯ್ಕ್ ತಾಾ ಚ ಸ್ತ್ ರೀಗ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್. ಐರಿನ್ ಜಾವ್ಯನ ಸ ಏಕ್ ಸ್ತ್ ರೀ ಭಾರಿ ಸಕೆ್ಚ ಆನಿ ಸೊಸ್ತಿ ಕಯೆಚ. ರ್ತಣೊಂ ರ್ತಚ ಖಾೆ ತ್ ಕದಂಬರಿ "ಮ್ಹ ಜೆೊಂ ಅೊಂತಸ್ ನ್ಿ ವಸಚೆಿೊಂ ನ" ಬರಯಿಲಲ ಫೈನ್ಲ್ ಬಿಎ-ೊಂತ್ ರ್ಶಕ್ ನ ರ್ತಚ್ಯೆ ಕಲ ಸ್ತೊಂತ್. ಅಸೊಂ ಬರಯಾ್ ನ ಪಾೆ ಧಾೆ ಪಕನ್ ಧನ್ಿ ರ್ಶಕಾ ದಲಲ ಯ್ ಆಸ, ಆನಿ ಕಲ ಸ್ತ ಭಾಯ್ೆ ಧಾಡ್‍ಲೆಲ ೊಂ ಆಸ. ಅಸೊಂ ಕರುನಿೀ ರ್ತಣೊಂ ರ್ತಚೆೊಂ ಬಿಎ ದ್ಸೆ ೆ ವಗಾಿೊಂತ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ ಆನಿ ತಾೆ ವ್ಯಳ್ಳೊಂ ಹೊಂ ಸಧನ್ ಕತ್ರೊಂ್ ಚಲ್ಲ ರ್ ನಂಯ್ ಆಸಲ ೊಂ. ರ್ತಣೊಂ ರ್ತಚೊ ಪೂತ್ ಜಿೀವನಕ್ ಹಾರ್ತೊಂ ಧನ್ಿ ಸಕಳ್ಳo ಏಕ್ ಕದಂಬರಿ ತಸೊಂ್ ದನಾ ರಾೊಂ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಆನ್ೆ ೀಕ್ ಕದಂಬರಿ ಬರಯಿಲಲ ಆಸ. ಕದಂಬರಿಯ್ಕ ಜಾವ್ಯನ ಸತ್ ’ನ್ಗಾರ್ ಕೆಲೆೊಂಯ್’ ಆನಿ ’ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ಭವ್ಯಿಸೊ’. ಐರಿನಕ್ ಕಥಾವಸ್್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ಗಜ್ಿ ನ ವ ಪಯೆಲ ೊಂ್ ಕತ್ರೊಂ ಆನಿ ಕಸೊಂ ಬರಯಾಾ ಯ್ ಮ್ಹ ಳಾು ೆ ಚ ನ್ಕಾ ಯ್ ನ. ರ್ತ ಬರವ್ಕನ ಆಸ್ ನೊಂ್ ರ್ತಚ ಕಣಿ ಊಸೊನ್ ಯೆತಾ ಗುರ್ಲಬಾಚೊೆ ಪಾಕು ೆ ಊಸಲ್ಲ್ಲ ೆ ಪರಿೊಂ. ರ್ತ ಜಾವ್ಯನ ಸ ರ್ತಚ್ಯೆ ಬಪಾಿೊಂಚ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಕಲ್ಲ್. ರ್ತಚೆೊಂ ಬರಾಪ್ತ್ ಸಾ ಯಂಪ್ೆ ೀರಿತ್ ಅಪ್ಸ ೊಂ್ ಉದೆವ್ಕನ ಯೆತಾ ಸಕಳ್ಳೊಂಚ್ಯೆ ಸೂರಾೆ ದಾವ್ಯಕ್ ಸೂಯ್ಿಕೊಂರ್ತ ಫುರ್ಲನ್ ಯೆೊಂವ್ಯಯ ೆ ಪರಿೊಂ. 4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದೇವ್ಯದೀನ್ ಜೆ. ಸ್ತ. ವೇಗಸನ್ (ಸ್ತರಿವಂತ್) ಮ್ಹ ಜೆೆ ಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ ರ್ತಕ ಏಕ್ ನಟಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸೊಂಗ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವಚ್ಯರ್ಲೆಲ ೊಂ ತಾಕ ಪೆ ದರ್ಶಿತ್ ಕರುೊಂಕ್. ಐರಿನನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಟಕ್ ಬರಯ್ಕಲ ಹಾೊಂವ್ಯ ವಚ್ಯರ್ಲ್ಲ್ಲ ೆ ಕ್ ರ್ತಚ್ಯೆ ವಜಯ್ ಬಾೆ ೊಂಕೊಂತಾಲ ೆ ಕಮಾಕ್ ಸುಟ್ಲ ಕಡುನ್. ಇರ್ತಲ ಆಪುಬಾಿಯೆಚ ಕಣಿ ತಾೆ ನಟಕಚ ಮಾಹ ಕ ಆನಿ ಥೊಡೆ ೊಂಕ್ ಮಾತ್ೆ ತ್ಲ ನಟಕ್ ವ್ಯ್ಚೆೊಂ ನ್ರ್ಶೀಬ್ ಮೆಳ್ಲೆಲ ೊಂ. ಥೊಡೆ ನಟಕ್ಕರಾೊಂಕ್ ತ್ಲ ನಟಕ್ ವ್ಯಚೊಂಕ್ ದರ್ಲಲ ಸ್ತರಿವಂತಾನ್. ಪುಣ್ ತಾಣಿೊಂ ತಾೆ ನಟಕಚೆರ್ ಶೆಳೆೊಂ ಉದಾಕ್ ವತ್ರಲ ೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ನ್ ನಟಕ್ ವೇದರ್ ಆಯ್ಕಲ ನ. ಸ್ತರಿವಂತಾಕ್ ಅಸೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ನ್ ತ್ರೊಂ ನಟಕ್ ಖ್ಳಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆೊಂನ. ಐರಿನನ್ ಸ್ತರಿವಂತಾಕ್ ಜವ್ಯಬ್ ಜಾವ್ಕನ ಪತ್ೆ ಲಖ್ಲ ೊಂ ಆನಿ ಅಸೊಂ ಬರಯೆಲ ೊಂ, "ಹಾೊಂವ್ಯ ಬರಯಿಲೆಲ ೊಂ ನಟಕ್ ತುಮಾ್ ೊಂ ಸವ್ಯಿೊಂಕ್ ದೂಖ್ ಹಾಡಿಲ್ಲ್ಗೆಲ . ದೆಖುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ೆ ಸನಾ ರಾ ಹಾೊಂವ್ಯೊಂ ತಾೆ ನಟಕಚ ಪೆ ರ್ತ ಜಳಯಿಲ ." ರ್ತಚೆೊಂ ಲ್ಗ್ನ ಇಜಯಾಯ ೆ ವನ್ಸ ೊಂಟ್ ಕೆ ಸ್ ಲನ್ಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ ಜಾಲೆೊಂ ಆನಿೊಂ ತಾೊಂಕೊಂ ತ್ರಗಾೊಂ ಭುಗ್ಲಿೊಂ ಆಸತ್. ರ್ತಚೊ ಪರ್ತ ವನ್ಸ ೊಂಟ್ ಪಾೊಂ್ ವಸಿೊಂ ಆದೊಂ 2015 ಇಸಾ ೊಂತ್ ದೇವ್ಯದೀನ್ ಜಾರ್ಲ. ಮ್ಹ ಜಾೆ ಗಮ್ನಕ್ ಕತ್ರೊಂ್ ಯೇನ ಕತಾೆ ಆಮೆಯ ಕೊಂಕಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸೆ ರ್ತಣೊಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ದಲ್ಲ್ಲ ೆ ಸೇವ್ಯಕ್ ಮಾನ್ ದೀೊಂವ್ಕ್ ಸಲ್ಲ್ಾ ಲೆ ಮ್ಹ ಣ್.

ಖಂಚ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕಿ ಸ್ತ್ ರೀ ಬರಂವ್ಯಯ ೆ ೊಂತ್ ಇತಾಲ ೆ ಉಭಾರಾಯೆಕ್ ಚಡ್‍ಲಲ ನ, ತೊಂಯ್ ವ್ಯಚಕ್ ವೊಂದಾಕ್ ಊೊಂಚೆಲ ೊಂ ಸಹಿತ್ೆ ಒದಾಾ ವ್ಕನ ಕದಂಬರಿ ಸಂಸರಾೊಂತ್. ಆಮಾಯ ೆ ಸಮಾಜಾೊಂನಿ ಆಸ ಮೀಸಲ್ಲ್ರ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್, ಕರ್ಪಿರೇರ್ನ್ ಆನಿ ಎಸೊಂಬಿಲ ಎಲಸೊಂವ್ಯೊಂತ್, ಆಮೆಯ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸೆ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಕನ ವ್ಯ ಜಾಾ ನ್ ನಸ್ ೊಂ, ವ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ರ್ತಕ ಕತೊಂಯ್ ಪೆ ರ್ಸ್ತ್ ದೀನೊಂತ್. ಎದಳ್ ವರೇಗ್ ಗಾಲ ೆ ಡಿಸ್ ರೇಗ್ಲ, ದಾಯಿಾ ದ್ಬಾಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಹಿತ್ೆ ಪುರಸ್ ರ್ ಮೆಳ್ರ್ಲಲ ಆಸ, ಖಂಚ್ಯೆ ್ ಹರ್ ಸಂಘ್ಸಂಸೆ ೆ ೊಂನಿ ಸ್ತ್ ರೀಯಾೊಂಕ್ ಹರ್ ಪೆ ರ್ಸೊ್ ೆ ದರ್ಲಲ ೆ ್ ನೊಂತ್.

ನಿಮಾಣ, ದೇವ್ಯದೀನ್ ವಕಟ ರ್ ರಡಿೆ ಗಸ್ ಮೆಮೊೀರಿಯ್ಲ್ ಸಹಿತ್ೆ ಪೆ ರ್ಸ್ತ್ ಐರಿನಕ್ ಮೆಳ್ಳು . ಹಿ ಪೆ ರ್ಸ್ತ್ 2016 ಫೆಬ್ರೆ ರ್ 14 ವ್ಯರ್ ವ್ಯಲೆೊಂಟ್ಯ್ನ ದೀಸ ಪಾೆ ಪ್ತ್್ ಜಾಲ. ಹಿ ಸುವ್ಯಿತ್ ಐರಿನಕ್ ಫುಡ್ೊಂ ಫ್ರವ ತ್ಲ ಮಾನ್ ದೀೊಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವ್ಯಟ್ ಜಾತ್ರಲ. ಅಸೊಂ ಕೆಲ್ಲ್ೆ ರ್ ರ್ತಕ ಚಡಿೀತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಉಭಾಿ ಯೆತ್ರಲ ಆನಿ ಆಮೆಯ ಕೊಂಕಿ ಮೊೀಗ್ಲ ಆನಿ ರ್ತಚೊಂ ಮೊಗಾಚೊಂ ಸಂತ್ಲಸ್ ಪಾವ್ಯ್ ಲೊಂ. ಹಾೊಂವ್ಕ ಐರಿನಕ್ ಸವ್ಕಿ ಬರೊಂ ಮಾಗಾ್ ೊಂ. ಶೆವಟ ೊಂ ಮ್ಹ ಜಿ ಏಕ್ ಅೊಂರ್ತರ್ಮ ಆಶ್ ಕೀ ಐರಿನ್ ವ್ಯಗ್ಲೊಂ್ ಪರತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧತ್ರಿಲ ಆನಿ ಕೊಂಕಿ ಸಹಿತ್ೆ ಗೆೆ ೀಸ್್ ಕಚ್ಯೆ ಿೊಂತ್ ಮ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ೆ ಘೆತ್ರಲ ಮ್ಹ ಣ್.

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಐರಿನಚೊ ವೀಜ್ತಪಾಾ ಲ್ ವಳಾಸ್ ಅಸೊ ಆಸ: vincentirene@hotmail.com

ಡನಿ ಪರೇರಾನ್ ರ್ತಚ ಮ್ಹಾನ್ ಕದಂಬರಿ "ಮ್ಹ ಜೆೊಂ ಅೊಂತಸ್ ನ್ಿ ವಸಚೆಿೊಂ ನ" ರ್ಶೊಂಖ್ಲು ರುಪಾರ್ ತಾ್ೆ ಬುಡು್ ರ್ಲ ವೀಜ್ ಪತಾೆ ರ್ ಪಗಿಟ್ ಕೆಲಲ ಆಸ.

-ಜೆಮಾಾ ಪಡಿಲ್

ಕನ್ನ ಡ ಲಪೊಂತಾಲ ೆ ಕೊಂಕಿ ಸಹಿತಾೆ ೊಂತ್ ಮಾಲ್ಾ ಡಿ ಲೇಖಕ ಐರಿನ್ ಪೊಂಟೊ (ಆತಾೊಂ ಕಸ್ ಲನ್) ಆಜೂನ್ ವಯಾಲ ೆ ಪಂಗ್ಲ್ ರ್ ಪಯಾಲ ೆ ಸೆ ನರ್ ಆಸ. ರ್ತಣ ಬರೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ರಾವವ್ಕನ ದರ್ಕೊಂ್ ಉತಲಿೊಂ ತರ್ಯಿ ಆಜೂನ್ ರ್ತಚ್ಯೆ ಮ್ಟ್ಟ ಕ್ ಖಂಚೀಯ್ ಸ್ತ್ ರೀ ಲೇಖಕ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಮಾಯ ೆ ಸಂಘ್ ಸಂಸೆ ೆ ೊಂಕ್ ಸಯ್್ ರ್ತಚ ಖಬರ್ ನ! ಹಾೆ ವಸಿಚೊ ದೆ. ವಕಟ ರ್ ರಡಿೆ ಗಸ್ ಸಹಿತ್ೆ ಪುರಸ್ ರ್ ಫ್ರವ ಜಾಲ್ಲ್. ರುಪಯ್ 10 ಹಜಾರ್, ಮಾನ್ ಪತ್ೆ ಆನಿ ಯಾದಸ್ತ್ ಕ ಆಟ್ರ್ಪಯ ಹೊ ಪುರಸ್ ರ್ ಫೆಬ್ರೆ ರ್ 14-ವ್ಯರ್ ಉವ್ಯಿ ಸಮ್ನ್ಾ ಯ್ ಸಂಸೆ ೆ ಚ್ಯೆ ಸಭಾೊಂಗಾಿ ೊಂತ್ ರ್ತಕ ಹಾತಾೊಂತರ್ ಕೆರ್ಲ. --------------------------------------------------ಕೊಂಕಿ ಸಹಿತಾೆ ೊಂತಾಲ ೆ ಸ್ತ್ ರೀ ಲೇಖಕೊಂ ಮ್ಧೊಂ ಐರಿನ್ ಪೊಂಟೊ (ಕಸ್ ಲನ್) ಪಯಾಲ ೆ ಸೆ ನರ್ ಆಸ. ಮ್ನ ಶ್ಸ್ತ್ ರಾಚ್ಯೆ ವರ್ಯಾಚೆರ್ ವೊಂಚ್ಯಿ ರ್

ನ ಮ್ಹ ಳೆು ೊಂಯಿ ಸತ್. ಕೊಂಕಿ ಸಹಿತ್ೆ ಸಂಸರಾಕ್ ಮಾತ್ೆ ನ್ಹ ಯ್, ಪೆ ರ್ಸ್ತ್ ಪುರಸ್ ರ್ ದೀವ್ಕನ ಸಹಿರ್ತೊಂಕ್ ಮಾನ್ ಸನಮ ನ್ ಕಚ್ಯೆ ಿ -ಸಿಜೆಾ ಸ್ ತಾಕೊಡೆ

ಕದಂಬರಿ ಬರವ್ಕನ ಕೊಂಕಿ ಸಹಿತಾೆ ೊಂತ್ ಆಪ್ಲ ೊಂ ನೊಂವ್ಕ ಥಿರ್ ಕೆಲಲ ರ್ತ, ಕೊಂಕಿ ೊಂರ್ತಲ ‘ರ್ತೆ ವೇಣಿ’ಮ್ಹ ಣ್ೊಂ್ ರ್ಲಕಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ೆ . ‘ರ್ರತ್’ ರ್ತಚೆೊಂ ಲಕೆಿ ನೊಂವ್ಕ. ರ್ತಣ ಬರಯಿರ್ಲಲ ೆ ಕದಂಬರಿ ‘ಮತ್ೆ ’ ಆನಿ ‘ಝೆರ್ಲ” ಪತಾೆ ಚ್ಯೆ ಜೊ .ಸ. ಆಲ್ಾ ರಿಸನ್ ಸಳಕ್ ಪೆ ಕರ್ನಚ್ಯೆ ಸ್ತರಿವಂತಾನ್ ಪಗಿಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ೆ ತ್.

6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಐರಿನ್ ಪೊಂಟೊಚ ಪಯಿಲ ಕದಂಬರಿ ‘ಬಲದಾನ್’ 1963-ೊಂತ್ ‘ಝೆರ್ಲ’ ಪತಾೆ ರ್ ಸೊಂಕಳ್ ಕಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಪಗಿಟ್ ಜಾಲ. 1969-ೊಂತ್ ಸ್ತರಿವಂತಾನ್ ಸಳಕ್ ಪೆ ಕರ್ನದಾಾ ರಿೊಂ ರ್ತ ಬುಕ ರುಪಾರ್ ಪಗಿಟ್ಲಲ . ಮಟ್ವಿ ಪರಿಚಯ್ ಐರಿನ್ ಪೊಂಟೊ ಕಸ್ ಲನ್ ಜಲ್ಮ : 11.11.1945 ವಹ ಡಿಲ್ಲ್ೊಂ: ದೆ. ಇಮಾಮ ನುವ್ಯಲ್ ಫ್ರೆ ನಿಸ ಸ್ ಆನಿ ದೆ. ಪಯ್ದಾದ್ ಮೇರಿ ಪೊಂಟೊ ರ್ಶಕಪ್ತ್: B. A., B. Ed. ಲ್ಗ್ನ : 08.05.1968 ಪರ್ತ: ವನ್ಸ ೊಂಟ್ ಕಸ್ ಲನ್ (ದೆವ್ಯದನ್2015) ಭುಗ್ಲಿೊಂ: ಜೊೆ ೀರ್ತ, ಜಿೀವನ್ ಆನಿ ಜೊೆ ೀರ್ಶನ ವ್ಯವ್ಕೆ : ವಜಯ್ ಬಾೆ ೊಂಕ್, ಮಂಗುು ರ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಕಮ್ರ್ಶಿಯ್ಲ್ ಬಾೆ ೊಂಕ್, ಅಬುಧಾಬಿ ವಸ್ತ್ : ‘ಅಪೂವಿ’ ಬಾಳ್ಳಗ ಸೊಟ ೀರಾ ಸಮಾ್ ರ್, ಇಜಯ್, ಮಂಗುು ರ್ 575 004 ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಐರಿನ್ ಪೊಂಟೊಕ್ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಥಾವ್ಕನ ಯಿ ವ್ಯಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ವಶೇಸ್ ಅಭಿರೂ್. ೧೯೬೩-ವ್ಯೊಂ ವರಸ್. ಐರಿನ್ ಸೊಂತ್ ಆಗೆನ ಸ್ ಕಲೆಜಿೊಂತ್ ಬಿ. ಎ. ಪಯಾಲ ೆ ವಸಿೊಂತ್ ರ್ಶಕ್ ಲ. ತವಳ್ ರ್ತಕ 18 ವಸಿೊಂ ಪಾೆ ಯ್. ರ್ತಣ ಆಪಲ ಪಯಿಲ ಕದಂಬರಿ ‘ಬಲದಾನ್’ ಬರವ್ಕನ ಕಡಿಲ . ಆನಿ ರ್ತ ಕದಂಬರಿ ಜೊ. ಸ. ಆಲ್ಾ ರಿಸನ್ ಆಪಾಲ ೆ ‘ಝೆರ್ಲ’ ಪತಾೆ ರ್ ಸೊಂಕಳ್ ಕಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಪಗಿಟ್ಲಲ . ಹಿ ಕದಂಬರಿ ವ್ಯಚ್ಯಾ ೆ ೊಂಕ್ ಖೂಬ್ ಆೊಂವಡಿಲ . 1969-ೊಂತ್ ಸಳಕ್ ಪೆ ಕರ್ನಚ್ಯೆ ಸ್ತರಿವಂತಾನ್ ‘ಬಲದಾನ್’ ಪುಸ್ ಕರುಪೊಂ ಪಗಿಟ್ಲಲ . 1964-ೊಂತ್ ಜೊ. ಸ. ಆಲ್ಾ ರಿಸನ್ ಐರಿನ್ ಪೊಂಟೊಚ ‘ಸ್ತ್ ರೀ’ಕದಂಬರಿ ಪಗಿಟ್ಲಲ . ‘ಮ್ಹ ಜೆೊಂ ಅೊಂತಸ್ ನ್ಿ ವಸಚೆಿೊಂ ನ’ ಐರಿನ್ ಪೊಂಟೊಚ ಭೀವ್ಕ ಉರ್ತ್ ರ್ಮ ಕದಂಬರಿ. ಜೊ. ಸ. ಆಲ್ಾ ರಿಸನ್ 196566-ೊಂತ್ ‘ಝೆರ್ಲ’ ಪತಾೆ ರ್ ಸೊಂಕಳ್ ಕಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಪಗಿಟ್ ಕೆಲ. ಆನಿ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಬುಕ ರುಪಾರ್ಯಿ ಪಗಿಟ್ಲಲ . 1987-ೊಂತ್ ಡ. ವಲಲ

ಆರ್. ದಸ್ತಲ್ಲ್ಾ ನ್ ತ್ರೆ ಕದಂಬರಿಚ ದ್ಸ್ತೆ ಆವೆ ರ್ತ ಭಾಯ್ೆ ಕಡಿಲ . 1968-ೊಂತ್ ಸ್ತರಿವಂತಾನ್ ಐರಿನ್ ಪೊಂಟೊಚ ‘ಪಾಳೆು ಲ ಭಾಸ್’ ಕದಂಬರಿ ಸಳಕ್ ಪೆ ಕರ್ನದಾಾ ರಿೊಂ ಪಗಿಟ್ ಕೆಲ. 1969-ೊಂತ್ ‘ರ್ರತ್’ಮ್ಹ ಳೆು ಲಕೆಿ ನೊಂವ್ಯರ್ ಐರಿನ್ ಪೊಂಟೊನ್ ಬರಯಿಲಲ ‘ಹಾೊಂವ್ಕ ಚಕನ್ ಪಡೊಂಕ್ ನ’ ಕದಂಬರಿ ಸ್ತರಿವಂತಾನ್ ಪಗಿಟ್ ಕೆಲ. 1972-ೊಂತ್ ರ್ತಚ ಕದಂಬರಿ ‘ತುವ್ಯೊಂ ನ್ಗಾರ್ ಕೆಲೆೊಂಯ್’ ‘ಕಣಿಕ್’ ಪತಾೆ ರ್ ಸೊಂಕಳ್ ಕಣಿಯೆ ರುಪೊಂ ಪಗಿಟ್ ಜಾಲ. ಆನಿ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಸಳಕ್ ಪೆ ಕರ್ನನ್ ರ್ತ ಬುಕರುಪೊಂ ಪಗಿಟ್ಲಲ . 1974-ೊಂತ್ ಐರಿನ್ ಪೊಂಟೊಚ ‘ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ಭವಿಸೊ’ ಕದಂಬರಿ ‘ಸವಕ್’ ಪತಾೆ ರ್ ಸೊಂಕಳ್ ಕಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಆನಿ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಸವಕ್ ಪೆ ಕರ್ನನ್ ಬುಕರುಪ್ತ್ ಪಗಿಟ್ ಕೆಲ. 1985-ೊಂತ್ ರ್ತಣ ಬರಯಿಲಲ ‘ಆಶ್ ಆನಿ ನಿರಾಶ್’ಕದಂಬರಿ ಸಳಕ್ ಪೆ ಕರ್ನದಾಾ ರಿೊಂ ಪಗಿಟ್ ಜಾಲ. ಐರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ಪಂಚಾ ೀಸೊಂಕ್ ಮಕಾ ನ್ ಬರಯಿರ್ಲಲ ೆ ಮ್ಟೊಾ ೆ ಕಣಿಯ್ಕ ಕೊಂಕಿ ಪತಾೆ ೊಂನಿ ಪಗಿಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಆಕಶವ್ಯಣಿ ಮಂಗುು ರ್ ಕೊಂದಾೆ ಥಾವ್ಕನ ವತಾೆ ಯಾಲ ೆ ತ್. ಆಪಾಿ ಕ್ ಕಣಿಯ್ಕ, ಕದಂಬರಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಉತ್ರ್ ೀಜನ್, ರ್ಪೆ ೀತಾಸ ವ್ಕ ದಲ್ಲ್ಲ ೆ ೊಂಪಯಿ್ ‘ಮತ್ೆ ’ ಆನಿ ‘ಝೆರ್ಲ’ ಪತಾೆ ೊಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜೊ. ಸ. ಆಲ್ಾ ರಿಸ್, ಸಳಕ್ ಪೆ ಕರ್ನಚೊ ಸ್ತರಿವಂತ್ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ಮತ್ೆ ಜೆಮಾಮ ಪಡಿೀಲ್, ಹ ಪೆ ಮುಖ್ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಐರಿನ್ಬಾಯ್. ಪ್ ಶಸಿಯ -ಪುರಸಾಾ ರ್ -‘ಸ್ತ್ ರೀ’ ಅರ್ತೀ ಉರ್ತ್ ರ್ಮ ಪುಸ್ ಕ್=’ಮತ್ೆ ’ ಪೆ ರ್ಸ್ತ್ (1964)

7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


-‘ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ಭವಿಸೊ’ ಕೊಂಕಿ ಭಾಶ್ ಮಂಡಳ್ ಗ್ಲೊಂಯ್ ಪೆ ರ್ಸ್ತ್ (1974) -ಅಬುಧಾಬಿೊಂತ್ ‘ಮಂಗುು ರ್ ದೀಸ್’ ಆಚರಣಾವ್ಯಳ್ಳೊಂ ಜೆಮಾಮ ಪಡಿೀಲ್, ಹಾಚೆೆ ಥಾವ್ಕನ -ಕನಿಟಕ್ ಕೊಂಕಿ ಸಯಿತ್ೆ ಅಕಡ್ಮ ಪೆ ರ್ಸ್ತ್ (2003) -ಲುವಸ್ ಮ್ಸ್ ರೇೊಂಜ್ ಕೊಂಕಿ ನ್ಳಂದ ಸಹಿತ್ೆ ಪುರಸ್ ರ್ (2010)

“ಲ್ಗ್ನ ಜಾವ್ಕನ ನ್ವ್ಯೆ ೆ ಚ್ಯೆ ಘರಾ ಪಾವ್ ್ ಥಂಯ್ಸ ರ್ಚೆೊಂ ವ್ಯತಾವರಣ್ ಮ್ಹ ಜಾೆ ಬರೊಂವ್ಯಯ ೆ ಹವ್ಯೆ ಸಕ್ ಪೂರಕ್ ನತ್ಲೆಲ ೊಂ. ರ್ಶವ್ಯಯ್ ಘರ್, ಕುಟ್ರ್ಮ, ಬಾೆ ೊಂಕಚೆೊಂ ಕರ್ಮ, ಭುಗಾೆ ಿೊಂಚ ಜತನ್ ಆನಿ ಹರ್ ರಾಟ್ವಳ್ಳ ಆನಿ ಜವ್ಯಬಾೊ ರಿ ಮ್ಹ ಣಾ್ ನ ಮ್ಹ ಜಿ ಲಕಿ ಕನಿ ೊಂತ್ ಪಡಿಲ . ಆನಿ ಹಾೊಂವ್ಯೊಂ ಕಣಿಯ್ಕ, ಕದಂಬರಿ ಬರೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲ ೊಂ. ಏಕ್ ಪಾವಟ ೊಂ ಬರೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ಬಂದ್ ಪಡಲ ೆ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಪತಾೆ ಿನ್ ಬರೊಂವಯ ಉಭಾಿ ಜಾೊಂವ್ಕ, ಉಮೆದ್ ಜಾೊಂವ್ಕ ಆಯಿಲ ನ.”

ಐರಿನ್ ಪೆಂಟೊಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ರಾ

1968 ಐರಿನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯೆ ಜಿವತಾೊಂತ್ ಏಕ್ ಮ್ಹತಾಾ ಚೆೊಂ ವರಸ್. ಬಿ. ಎ., ಬಿ. ಎಡ್‍. ರ್ಶಕಪ್ತ್ ರ್ತಣೊಂ ಸಂಪಯಿಲೆಲ ೊಂ ಮಂಗುು ರ್ ಸೌತ್ ಇೊಂಡಿಯ್ನ್ ಬ್ರೊಂಕೊಂತ್ ಬಯಾಿ ಹುದಾೊ ೆ ರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಲ ೆ ಮಾನ್ಸ್್ ವನ್ಸ ೊಂಟ್ ಕಸ್ ಲನ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ ರ್ತಚೆೊಂ ಲ್ಗ್ನ ಜಾಲೆೊಂ. ಥೊಡಿೊಂ ವಸಿೊಂ ವಜಯ್ ಬಾೆ ೊಂಕೊಂತ್ ಕರ್ಮ ಕೆಲೆಲ ೊಂ ರ್ತಣೊಂ. ಲ್ಗ್ನ ಜಾತ್ ನ್ವ್ಯೆ ೆ ಸಂಗ್ಲೊಂ ಅಬುಧಾಬಿ ಪಾವಲ . ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಥೊಡಿೊಂ ವಸಿೊಂ ರ್ತಣೊಂ ಕರ್ಮ ಕೆಲೆೊಂ. “ಐರಿನ್ಬಾಯ್, ತುವ್ಯೊಂ ಬರೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ಬಂಧ್ ಕರುೊಂಕ್ ಕರಣ್ ಕತ್ರೊಂ?” ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾೊಂವ್ಯೊಂ ವಚ್ಯರ್ಲ್ಲ್ಲ ೆ ಕ್ ರ್ತ ಅಶೆೊಂ ಮ್ಹ ಣಾಲ:

• • • • • • • •

ಸ್ತ್ ರೀ ಬಲದಾನ್ ಮೊೀಗ್ ಆನಿ ಭವಿಸೊ ತುವ್ಯೊಂ ನ್ಗಾರ್ ಕೆಲೆೊಂಯ್ ಪಾಳೆು ಲ ಭಾಸ್ ಮ್ಹ ಜೆೊಂ ಅೊಂತಸ್ ನ್ಿ ವಸಚೆಿೊಂ ನ ಹಾೊಂವ್ಕ ಚಕನ್ ಪಡೊಂಕ್ ನ ಆಶ್ ಆನಿ ನಿರಾಶ್

ರ್ತಚ್ಯೆ ಪಸಂದೆಚೆ ಲೇಖಕ್ ಕೀಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವಚ್ಯರ್ಲ್ಲ್ಲ ೆ ಕ್ ರ್ತ ಮ್ಹ ಣಾಲ: “ಜೊ. ಸ. ಆಲ್ಾ ರಿಸ್, ವ. ಜೆ. ಪ. ಸಲ್ಲ್ೊ ೊಂಜ್ (ಖಡಪ್ತ್) ಆನಿ ಎಡಿಾ ನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೊೀಜಾ - ಹಾೊಂಚೊೆ ಕದಂಬರಿ ಮಾಹ ಕ ಖೂಬ್ ಪಸಂದ್.” ಐರಿನ್ ಪೊಂಟೊನ್ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ನ. ಪುಣ್ ಬರಯಿಲೆಲ ೊಂ ಮಾತ್ೆ ಉೊಂಚ್ಯಲ ೆ ವಗಾಿಚೆೊಂ

8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮರ್ಣ್ ಸಾವ್ಳೆ ಚಾ...ಖಂದ್ಾ ೆಂತ್ರ! 9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೆ ಮ್ರಾ ಆಯ್ಕ್ ಕರಿಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ . ಆನಿ ತಾೆ ಅಪೂವ್ಕಿ ದೃಶೆ ‘ಶೂಟ್’ ಕಚ್ಯಿಕ್ ‘ಸಟ್ಟ ’ ಕರಿಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ . ಮ್ನಿ ಕಳಾಾ ಕ್ ರ್ಶರ್ಶಿರಾೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ಹೊಂ ಏಕ್ ಅಪೂೆ ಪ್ತ್ ದೃಶೆ , ಡ್ರಿಕ್ ಬೃಗಾೊಂಜಾ...ವವಧ್ ಕನಿ ೊಂನಿೊಂ...ವವಧ್… ‘ಎೊಂಗಲ್ಲ್ನಿೊಂ’ ಕೊಂದೆ ತ್ ಕರುನ್, ಆಪಾಲ ೆ ಕೆ ಮ್ರಾೊಂತ್ ಕೈದ್ ಕಚ್ಯಿೊಂತ್ ಮ್ಗ್ನ ಜಾರ್ಲ. ತವಳ್-್ಯ ತಾಚ ದೀಶಟ ಆಪಾಲ ೆ ರಿಸ್ಟ ವ್ಯಚ್ಯಚೆರ್ ಬದಾಲ ಲ. ವರಾೊಂ ಆಟ್ ಜಾಲಲ ೊಂ.! ಆತಾೊಂ ವ್ಯವ್ಯಗ್ಲಾ ೊಂ ಥೊಡೆ ್ಯ ಘಡಿಯಾೊಂನಿೊಂ ಆರ್ಪಲ ಫೊಟೊಗಾೆ ಫಿ ವ್ಯವ್ಕೆ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಸ ರಿಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ . - ರೋನ್ ರೋರ್ಚ ಕ್ಯಸಿಸ ಯಾ (ಆದಾಲ ೆ ಅೊಂಕೆ ಥಾವ್ಕನ ಮುಖಾರಿಲ್ಲ್ೊಂ...) ಆನಿೊಂ ಹೊಂ ಅಪೂೆ ಭ್ ದೃಷ್ಯೆ ಪಳೆವ್ಕನ ...ಡ್ರಿಕ್ ಬೃಗಾೊಂಜಾಚೆೊಂ ಫೊಟೊಗಾೆ ಫಿಕ್ ಗ್ಲನೆ ನ್ ಮ್ತ್ ಖ್ಲಣಾನ್ ಪೆ ಕಸ್ತಲ . ಘಡ್ೆ ನ್ ಹೊಂ ಬೊೀವ್ಕ ಅಪೂೆ ಪ್ತ್ ದೃಶೆ ಸಾ ದಾೆ ಿಕ್ ಧಾಡೊಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಯ್ಕೀಗ್ೆ ಜಾಲೆಲ ೊಂ ದೃಶೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಇತ್ಲಲ ಉತ್ರ್ ೀಜಿತ್ ಜಾರ್ಲಕೀ...ಖ್ಲಣಾನ್ ತ್ಲ ಸಂಸರ್ ವಸರ್ಲಿ.!. ಆತಾೊಂ ಯೆಧ್ಲಳ್ ಚೊಂತ್ರಲ ಲೆೊಂ ತ್ರೊಂ ಫೊಟೊಗಾೆ ಫಿಕ್ ಚೊಂತಾಪ್ತ್...‘ರಸ್ ೆ ಮ್ಧಲ ೊಂ,,,ಮೆಲೆಲ ೊಂ ಸುಣಾೆ ಪೀಲ್...ತ್ರೊಂ ಆವಯ್ ಕಲೆಾ ೊಂ...’ ಹೊಂ ಸವ್ಕಿ ತಾಚ್ಯೆ ಮ್ರ್ತ ಥಾವ್ಕನ ಮಾಜೊಾ ನ್ ಗೆಲೆೊಂ!. ಆನಿ ಆತಾೊಂ... ‘ಗುಡುಸ ಲ್ಲ್ ಬಾಗಾಲ ರ್ ಮುಗ್್ ಸುೊಂದರ್ ಕೊಂಡಟ್ೆ ಬಾಳ್...ತಾಚೆ ಭಂವ್ ಆಕೃಮ್ಣಾಕ್ ರಾಕನ್ ಆಸಯ ರಾಕಸ ಸಕೆಿ ಪ್ಟೆ...ಆನಿೊಂ ಗುಡುಸ ಲ್ಲ್ ಪಾಕೆ ರ್ ಆಪಾಲ ೆ ಖಾಣಾ ಕುಡ್್ ಚ್ಯೆ ಆಶೆನ್ ರಾಕನ್ ಬಸ್-ರ್ಲಲ ಗ್ಲೀದ್.!’ ಹಾಚೆರ್ ತಾಚ ಫೊಟೊಗಾೆ ಫಿಕ್ ದೀಶಟ ಖಂಚನ್ ರಾವಲ . ಹಾೆ ವ್ಯಳಾ... ‘ಡೇವಡ್‍ ಆಥಿರಾಚ್ಯ ಸಾ ಧಾೆ ಿಕ್ ಧಾಡುೊಂಕ್ ಹಿ್ಯ ಬೊೀವ್ಕ ಯ್ಕೀಗ್ೆ ಜಾಲಲ ಛಾಯಾಚತ್ೆ !’ ಮ್ಹ ಳಾು ೆ ಉದೆಾ ೀಗಾ ಅಮೊಸ ರಾರ್, ವವಧ್ ‘ಎೊಂಗಲ್ಲ್ೊಂನಿ’...ತಸ್ತಾ ೀರ್ ‘ಕಲ ಕ್್ ’ ಕಚ್ಯೆ ಿಕ್...ಆರ್ಪಲ

ಡೇವಡ್‍ ಆಥಿರಾನ್ ಸೊಂಗೆಲ ಲ್ಲ್ೆ ವ್ಯಯಾೊ ೆ ಕ್, ಆನಿ ಫಕತ್ ಅಧಿೊಂ ವೀರ್ ಮಾತ್ೆ ಉರ್-ಲೆಲ ೊಂ.!. ಆತಾೊಂ ಘಡ್ೆ ನ್ ಕೆ ಮಾರಾ ಆಸಯ ೊಂ ಚ್ಯಮಾಯ ೆ ಬಾೆ ಗ್ ಖಾೊಂದಾೆ ರ್ ಚಡಯಾಲ ಗ್ಲಲ . ಆನಿ ಬಾಯಾ್ ಸರ್ಶಿೊಂ ದವಿಡಿ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ . ಬಾಯಾ್ ರ್ ಬಸ್ ಸ್ ೊಂ... ತಾಚ ಯಾೊಂರ್ತೆ ಕ್ ದೀಷ್ಯಟ ಪರತ್ ರಸ್ ೆ ಮ್ಧೊಂ ಮ್ರುನ್ ಪಡ್ಲ ಲ್ಲ್ೆ ಮೆಲ್ಲ್ಲ ೆ ಸುಣಾೆ ಪಲ್ಲ್ಚೆರ್ ಬದಾಲ ಲ. ನಂತರ್ ತಾೆ ಆವಯ್ ಕಲ್ಲ್ಾ ೆ ಚೆರ್. ಆತಾೊಂಯಿೀ ತ್ರೊಂ ಕಲೆಾ ೊಂ...ಆಪ್ಲ ೊಂ ಪೀಲ್ ಜಿೀವಂತ್ ಉಟೆ್ ಲೆೊಂ ಮ್ಹ ಳಾು ೆ ಭೆ ಮದೆರ್ ನಿಜಿೀಿವ್ಕ ಪಲ್ಲ್ಸರ್ಶಿೊಂ ಬಸುನ್ ಆಸ್-ಲೆಲ ೊಂ.!. ಆನಿ ತಶೆೊಂ್ಯ ಹಾೊಂಗಾಸರ್…ಗುಡುಸ ಲ್ಲ್ ಬಾಗಾಲ ರ್... ಅಪಾಲ ೆ ಆವಯ್-ವಣೊಂ...ಪ್ಟ್ೆ ೊಂಚ್ಯ ರಿಸ್ ರ್ ಸೊಂಪಡ್‍ನ ಅನಥ್ ಆಸಯ ೊಂ ಮ್ನಿ ಪೀಲ್! ಹಿೊಂ ದನಿೀೊಂ ದೃಶ್ೆ ೊಂ... ಏಕ್ ಘಡಿ ತಸೊ್ಯ ಪಳೆತ್್ ಆಸೊನ್ ತ್ಲ ಹಾೆ ಸ್ತೊಂರ್ತಮೆೊಂತಾಳ್ ಭಗಾಿ ನಿೊಂ...ಮಸೊು ನ್ ಗೆರ್ಲ. ತವಳ್-್ಯ ... ಎಕಚ್ಯಯ ಣೊಂ...ಲ್ಲ್ಗ್ಲಿ ಲ್ಲ್ೆ ಎಕ ‘ಫ್ರೆ ಕಟ ರಿಚೆ ಆಟ್ ವರಾಚೆೊಂ ಬಿಗ್ಲಲ್’ ಕಠಿಣ್ ಆವ್ಯಜ್ ದೀಲ್ಲ್ಗೆಲ ೊಂ. ತಾೆ ್ಯ ಕಿ ಣಾೊಂ ಡ್ರಿಕ್ ಜಾಗ್ಲ ಜಾರ್ಲ. ‘ಸಡ್ ಆಟ್ೊಂ ಭಿತರ್ ಡೇವಡ್‍ ಆಥಿರಾಕ್ ತಸ್ತಾ ೀರ್ ಮೇಯ್ಲ ಕರುನ್ ಜಾಯಾಾ ಯ್.!’ ಪರತ್

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಾೆ ಜಾಗ್ಲಾ ಣನ್ ತಾಣೊಂ ಅಮ್ಸ ರಿೊಂ ಬಾಯ್್ ಸಟ ಟ್ಿ ಕರಿಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ .

ಡ್ರಿಕಚೆರ್ ಬರ್ಯ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ಲಲ ರ್ಲ ತ್ಲ, ಗಾೊಂವ್ಯಕ್ ಪಾವ್ಕ-ರ್ಲಲ ್ಯ ತಾಕ ಪಬಿಿೊಂ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ನಿಧಾಿರ್ ಕೆರ್ಲ. ಪೂಣ್ ರ್ತೀನ್ ದಸೊಂ ನಂತರ್ ಗಾೊಂವ್ಯಕ್ ಪಾವ್ಯ್ ನೊಂ...ರೈಲೆಾ ಸಟ ೀರ್ನೊಂತ್-್ಯ ತಾಚೊ ಪಭಿಿೊಂ ಪಾಟಂವಯ ನಿಧಾಿರ್ ಬದಲ ಜೆ ಪಡಲ . ಹಾಕ ಕರಾಣ್...ಡ್ರಿಕ್ ಬೆ ಗಾೊಂಜಾಚ ತಸ್ತಾ ೀರ ಸಮೇತ್ ತಾಚೆವರ್ಶೊಂ ವವರಿಲಲ ಆನ್ೆ ೀಕ್...ತಾಕ ವರುಧ್ೊ ಜಾವ್ಕನ ವವರುನ್ ಆಸಲ ಲೆೊಂ ವ್ಯತಾಿಪರ್ತೆ ಕ್.!

ಡೇವಡ್‍ ಆಥಿರ್...‘ಎಸ್.ವ.ವ.ಎಸ್’ ಮ್ಹ ಳಾು ೆ ಸೊೀರ್ಶಯ್ಲ್ ವಕ್ಿ ಸಂಸೆ ೆ ಚೊ ಕೆ ಯಾಳ್ ಸೊಂದ. ತಾೆ ಸಂಸೆ ೆ ನ್, ಆಪಾಲ ೆ ಭಾೊಂಗಾರೀ ತಸ ವ್ಕ ಉತಸ ವ್ಯಕ್ ‘ರಾರ್ಶಟ ರೀಯ್ ಛಾಯಾ ತಸ್ತಾ ೀರ್ ಸಾ ಧ್ಲಿ’ ಆಸ ಕೆರ್ಲಲ . ಆನಿೊಂ ಹಾೆ ಸಾ ಧಾೆ ಿವರ್ಶೊಂ ... ಆಪಾಲ ೆ ವರ್ತ್ ಪರ್ ಫೊಟೊಗಾೆ ಫರ್ ಕಲ್ಲ್ಕರ್ ಈಷ್ಯಟ , ಡ್ರಿಕ್ ಬೆ ಗಾೊಂಜಾಕ್ ರ್ತಳ್ಸ ೊಂಕ್... ಆಕೆೆ ೀಚ್ಯ ಘಡ್ೆ ತಾಕ ಉಗಾಯ ಸ್ ಆಯಿರ್ಲಲ . ಉಗಾಯ ಸ್ ಆಯಿರ್ಲಲ ್ಯ ತಾಣೊಂ ಡ್ರಿಕ್ ಬೆ ಗಾೊಂಜಾಕ್ ಫೊನರ್ ಹಾೆ ಸಾ ಧಾೆ ಿವರ್ಶೊಂ ಅಮ್ಸ ರಿೊಂ ರ್ತಳ್ಳಸ ಲೆಲ ೊಂ. ಆನಿೊಂ ಆತಾೊಂ ಬೃಗಾೊಂಜಾ, ಹಿ ತಸ್ತಾ ೀರ್ ‘ಎಸ್.ವ.ವ.ಎಸ್’. ಸಂಸೆ ೆ ಚ್ಯ, ವಹ ಡ್‍ ಐವಜ್ ಲ್ಲ್ಭಾಯ ೆ ಛಾಯಾ ಸಾ ಧಾೆ ಿಕ್ ‘ಇ-ಮೆಯ್ಲ ’ ಕರುನ್ ಧಾಡೊಂಕ್ ಅಮ್ಸ ರನ್ ಆಸ್-ರ್ಲಲ . ಆನಿ...ಉಪಾೆ ೊಂತಾಲ ೆ ಪಂದಾೆ ್ಯ ಮನುಟ್ೊಂನಿೊಂ ತ್ಲ ಹಾೆ ಖಾರ್ತರ್ ಕಂಪೂೆ ಟರಾ ಮುಕರ್ ಬಸೊಲ . * * ಶೆಲ್ಯ ನ್ ಮಾಟ್ಲಿನ್...ಸಮಾಜೆಚೊ ಹುಸೊ್ ಆಸೊಯ , ಸೃಜನ್-ರ್ಶೀಲ್, ನೈರ್ತಕ್ ಮೌಲ್ಲ್ೆ ೊಂನಿೊಂ ಮಸೊು ನ್...ಅಸಲ್ಲ್ೆ ವರ್ಯಾೊಂಚೆರ್ ವಡಿಿ ೊಂ ಆಸೊಯ ...ಏಕ್ ಫಮಾದ್ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ವಮ್ರ್ಿಕ್. ಧಾ ದಸೊಂ ಆದೊಂ ತ್ಲ ಆಪಾಲ ೆ ಖಾಸ್ತಾ ಕಮಾನ್ ಡ್ಲಲ ಪಾವ್ಕ-ರ್ಲಲ . ಆನಿೊಂ ಆಜ್ ತ್ಲ.... ಡ್ಲಲ ಥಾವ್ಕನ ಪರತ್ ಪಾಟ್ಲೊಂ ಗಾೊಂವ್ಯಕ್ ಯೆೊಂವ್ಯಯ ಕ್ ರೈಲೆಾ ಸಟ ೀರ್ನೊಂತ್ ಉಬೊ ಆಸ್ ೊಂ... ಎಕಎಕ ತಾಚ ದೀಷ್ಯಟ ‘ಹಿೊಂಡಸ್’ ವ್ಯತಾಿ ಪರ್ತೆ ಕೆಚೆರ್ ಪಡಿಲ . ತಾೊಂತಾಲ ೆ ಆಪಾಲ ೆ ಗಾೊಂವ್ಯಯ ೆ ತಶೆೊಂ ವಳೆ್ ಚ್ಯೆ ವರ್ತ್ ಪರ್ ಫೊಟೊಗಾೆ ಫ್ರರ್ ಡ್ರಿಕ್ ಬೃಗಾೊಂಜಾಚ ತಸ್ತಾ ೀರ ಸಮೇತ್ ಛಾಪ್ಲ ಲ್ಲ್ೆ ಎಕ ವ್ಯತ್ರಿಚೆರ್ ದೀಶಟ ಪಡಿಲ . ಘಡ್ೆ ನ್ ತ್ಲ ಚರುಕ್ ಜಾರ್ಲ. ಆನಿೊಂ ತ್ರೊಂ ಪರ್ತೆ ಕ್ ತಾಣೊಂ ಮೊಲ್ಲ್ಕ್ ಘೆತ್ರಲ ೊಂ. ಪರ್ತೆ ಕೆಚೆರ್, ಡ್ರಿಕ್-ಬೃಗಾೊಂಜಾಚ ತಸ್ತಾ ೀರ್ ಛಾಪುನ್ ಆಸಲ ಲ್ಲ್ೆ ಬಗೆಲ ನ್, ತಾಕ ಛಾಯಾಚತ್ೆ ಸಾ ಧಾೆ ಿೊಂತ್ ರಾರ್ಶಟ ರೀಯ್ ಇನರ್ಮ ಲ್ಲ್ಭೆಲ ಲ ಸಾ ಧಾೆ ಿ ಛಾಯಾಚತ್ೆ -ಯಿೀ ಛಾಪುನ್ ಆಸ್-ಲಲ . ಆತಾೊಂ ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನ್ ಹಾೆ ಖಬ್ರೆ ಚೆರ್ ಆತುರಿತ್ ಜಾರ್ಲ. ಆನಿ ಸರಾರಾೊಂ ವ್ಯಚೊೊಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ .

ಆತಾೊಂ ಘಡ್ೆ ನ್ ತ್ಲ ಆತುರಿತ್ ಜಾವ್ಕನ ವ್ಯಚತ್್ ಗೆರ್ಲ. ವ್ಯಚ್ಯ್ ೊಂ ವ್ಯಚ್ಯ್ ೊಂ ಎಕಚ್ಯಯ ಣೊಂ ತ್ಲ ಆಘಾತಾನ್ ಚಡಾ ಡಲ . ತಾೆ ಖಬ್ರೆ ವರ್ಶೊಂ ಸಕೆಿೊಂ ವಶೆಲ ೀರ್ಣ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ ೊಂ..ಡ್ರಿಕ್-ಬೃಗಾೊಂಜಾಚ್ಯ ಇನರ್ಮ ಜೊಡ್ಲ ಲ್ಲ್ೆ ಛಾಯಾ ತಸ್ತಾ ೀರ ಪಾಟ್ಲ ೆ ನ್ ಘಡುನ್ ಗೆಲಲ ಶೀಚನಿೀಯ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ರ್ತೊಂ ಜಿರವ್ಕನ ಆಸ್ ೊಂ... ಡ್ರಿಕಚ ಅಮಾನವೀಯೆತ್ರಚ ಝಳಕ್, ದಳಾೆ ೊಂತ್ ರಗಾತ್ ನತ್ರಲ ಲೆೊಂ ತಾಚೆೊಂ ತ್ರೊಂ ಧಾರುಣ್ ಕಳ್ಳಜ್...ಹೊಂ ಸವ್ಕಿ ಮ್ರ್ತಕ್ ಧ್ಲಸುನ್ ತ್ಲ ತಾಕ ದ್ಸಿಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ ...ಕೊಂಟ್ಳ್ಳೊಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ . ರ್ತ ಗಜಾಲ್ ಅರ್ಶ ಆಸ್-ಲಲ ಕೀ... ಡ್ರಿಕ್-ಬೃಗಾೊಂಜಾಕ್ ರಾರ್ಶಟ ರೀಯ್ ಬಹುಮಾನ್ ಫ್ರವಕೆಲೆಲ ೊಂ ತ್ರೊಂ ಗುಡುಸ ಲ್ಲ್ೊಂತ್ರಲ ಬಾಳ್, ಫಲ್ಲ್ಣಾೆ ತಾೆ ದೀಸ್, ಬೃಗಾೊಂಜಾನ್ ಛಾಯಾ ಚರ್ತೆ ತ್ ಕರುನ್ ಜಾಗ್ಲ ಖಾಲ ಕೆಲ್ಲ್ಲ ೆ ಕಿ ಣಾೊಂ..ತಾೆ ್ಯ ಪರಿೊಂ... ಗುಡುಸ ಲ್ಲ್ ಭಿತಲಿ ಬಾಳಾಿ ೆ ಚ ಆವಯ್ ಭಾಯ್ೆ ಯೇವ್ಕನ ಪಾೊಂವ್ಯಯ ೆ ಫುಡ್ೊಂ... ತ್ರೊಂ ನ್ೊಂಟೆ ಬಾಳೆಿೊಂ ಪ್ಟ್ೆ ೊಂಚ್ಯ ಘಾಸಕ್ ಸೊಂಪಡ್‍ನ ಜಾಲೆಲ ೊಂ.! ಆನಿೊಂ ತಾೆ ಆೊಂಗ್ ರ್ಶರ್ಶಿರಾೊಂವ್ಯಯ ೆ ಅಕಲ ಸ ಘಡಿತಾ ನಂತರ್...ಆಸಾ ತ್ರೆ ೊಂತ್ ಘಡಿೀಸ್ ಜಾವ್ಕನ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ತಾೆ ಬಾಳಾಿ ೆ ನ್… ಕಲ್ಲ್ಯ ದಸ ಪಾೆ ಣ್ ಸೊಡ್‍-ರ್ಲಲ !!. ಹೊಂ ಕಳ್ಳಜ್ ಕಡಂವ್ಯಯ ೊಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್, ಸಮಾಜೆ ಕಳೆಾ ಖಾರ್ತರ್ ವ್ಯವುನ್ಿ ಆಸಯ ೆ ಸೊೀರ್ಶಯ್ಲ್

11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮ್ರ್ತೊಂ ಉದೆಲಲ ೊಂ ಸಳಸ ಳ್ಳೊಂ ಚೊಂತಾಾ ೊಂ, ರ್ತೀಕ್ಿ ಿ ವಮ್ಶ್ೆ ಿಚೊಂ ಉತಾೆ ೊಂ, ಲಖ್ಿ ೊಂದಾಾ ರಿ ಝರಯ್್ ಗೆಲೊಂ. ಆನಿೊಂ ಝರಯ್್ ರಾವಲ ೊಂ... ‘ಡ್ರಿಕ್ ತುೊಂ ‘ಪ್ಟ್ೆ ೊಂ ಘಾಸ ಮ್ಧಲ ೊಂ ಮುಗ್್ ಬಾಳ್’ ತಸ್ತಾ ೀರದಾಾ ರಿೊಂ ಇನರ್ಮ ಜಿಕಲ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಾಕಟೆ ಫುಲ್ಯಾನ ಕ. ತುೊಂ ಮಾನ್ವೀಯೆತಾ ದೃಶೆಟ ನ್ ಸರ್ಲಾ ನ್, ಧನಿಿ ಸಮಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯ್. ಸಮಾಜೆಕ್ ತುೊಂ ಕಳ್ಳಜ್ ನತ್ಲಲ ರ್ಲ ಕೊಂಟ್ಳಾೆ ಚೊ ಭಿೀಭತ್ಸ ವ್ಯಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ್. ತುಜಾೆ ತಾೆ ಛಾಯಾ ತಸ್ತಾ ೀರ ಮುಖಾೊಂತರ್ ತುಜಿ ಶೆೆ ೀಶಟ ಚತುರ್ ರ್ಪಟೊಗಾೆ ಪ್ತ್ ಜಾಣಾಾ ಯೆಚೆೊಂ ಊೊಂ್ ದೆಣೊಂ...ತುಜಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ದಾಕಯಾ್ ತರ್...

ವಕಿರ್ ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನಚ್ಯ ಮ್ರ್ತಕ್ ಆಘಾತ್ ದೀವ್ಕನ ವಯ್ೆ ವಯ್ೆ ವರಾರ್ ಕರಿಲ್ಲ್ಗೆಲ ೊಂ. ಡ್ರಿಕ್-ಬೃಗಾೊಂಜಾಕ್ ಇನರ್ಮ ಜೊೀಡ್‍ನ ದಲಲ ತಸ್ತಾ ೀರ್ ಆನಿೊಂ ತಾೆ ...ತನೆ ಿ ಬಾಳಾಕ್ ತಾೆ ಅಪಾಯೆಚ್ಯ ರಿಸ್ ೊಂತ್ ತಶೆೊಂ್ಯ ಥಂಯ್ಯ ಸೊೀಡ್‍ನ ಗೆಲ್ಲ್ಲ ೆ ಡ್ರಿಕ್-ಭೃಗಾೊಂಜಾಚೆೊಂ ಅಮಾನ್ವೀ ಯೆತಾ...

ಆನ್ೆ ೀಕ್ ಕೂಸ್...ತುಜೆೊಂ ಧಾರುಣ್ ಕಳಾಾ ಚೆೊಂ ಅಮಾನ್ವೀಯ್ತಾಚ ಕೂೆ ರ್ ಪಣ್ ಉಟೊನ್ ದಾಕಯಾ್ . ಹೊಂ ತುಜೆೊಂ ಅವನ್ತ್ರಚೆೊಂ ಮೇಟ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾೊಂವ್ಕ ತುಕ ಜಾಗಯಾ್ ೊಂ. ನೊಂವ್ಯ ಖಾರ್ತರ್, ವಹ ಡ್‍ ವಹ ಡ್‍ ಸಾ ಧಾೆ ಿ ಐವಜ್ ಆನಿೊಂ ಫಮಾದಾ ಣಾ ಖಾರ್ತರ್ ತುೊಂ ಕಸಲೆೊಂಯಿೀ ಕೂೆ ರತಾ ಆಧಾರುೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸೊಯ ...ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಂಟಕ್ ಹಾಡಯ ೆ ವ್ಯಕ್ ೊಂ ಪೈಕ ತುೊಂಯಿೀ ಎಕಲ ...ಮ್ಹ ಳೆು ೊಂ ವವರುೊಂಕ್ ಮಾಕ ವತ್ರಿೊಂ ದ್ಖ್ ಭಗಾ್ .’ . ತ್ಲ ಆಪಾಲ ೆ ಕೆ ೀಧ್ ಆನಿೊಂ ಕೊಂಟ್ಳಾೆ ಭಗಾಿ ೊಂನಿೊಂ ಬರೈತ ಗೆರ್ಲ...

ಹೊೆ ದನಿೀೊಂ ಡ್ರಿಕ್-ಬೃಗಾೊಂಜಾಚೊೆ ಗಜಾಲ...ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನಕ್ ತಾೆ ದ್ಬಾು ೆ ಮುಗ್್ ಬಾಳಾಿ ೆ ಕ್ ಚೊಂತುೊಂನ್ ಧಧಸಾ ರ್ ಕರುೊಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ ೆ ! ಥೊಡ ವೇಳ್ ತ್ಲ ದನಿೀ ಪತಾೆ ೊಂಚ್ಯ ಖಬ್ರೆ ವವರಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಗ್ನ ಜಾರ್ಲ. ತಾಚೆೊಂ ಆೊಂಗ್ ಹಳಾ್ ರ್ ಉಬ್ರೊಂವ್ಕ್ ಲ್ಲ್ಗೆಲ ೊಂ...ನಂತರ್ ಬರೊಂ್ಯ ಸಳಸ ಳ್ಳೊಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗೆಲ ೊಂ. ಘಡ್ೆ ನ್ ತಾಣೊಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ ಭಾಯ್ೆ ಕಡ್ಲ ೊಂ. ಆನಿೊಂ ಮಾದೆ ರ್ಮ ವತುಿಲೆೊಂತ್ ವಳೆ್ ಚೊ ಜಾವ್ಕನ ಆಸಲ ಲ್ಲ್ೆ ಡ್ರಿಕ್ ಬೃಗಾೊಂಜಾಚೊಂ ನಂಬಾೆ ೊಂ ದಾೊಂಬಿಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ . ಪೂಣ್ ಜಾಪ್ತ್ ನೊಂ...ಪರತ್ ಪರತ್ ಪ್ೆ ೀತನ್ ಕೆಲೆೊಂ. ನೊಂ...ಜಾಪ್ತ್-್ಯ ನೊಂ. ಆತಾೊಂ ಡ್ರಿಕಚೆರ್ ಆಸೊಯ ಮ್ರ್ತೊಂತ್ರಲ ೊಂ ಕೊಂಟ್ಳ್ಳ... ತಾಚೆೊಂ ತ್ರೊಂ ಭಿೀಭತ್ಸ ವತಿನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ಕಲ ತ್ಲ ಕೆ ೀಧ್ ದಡ್ ಜಾವ್ಕನ ಗಡ್‍ ಮವಿೊಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ . ತಾಚ್ಯೆ ಸೈರಣವಯೆಲ ೊಂ ನಿಯಂತೆ ಣ್ ಚಕೆಲ ೊಂ. ಪರಿಣಾರ್ಮ ಜಾವ್ಕನ ಘಡ್ೆ ನ್ ತಾಚ್ಯ ಹಾರ್ತೊಂ ಲಖ್ಲಿ ಉದೆಲ.

‘ಡ್ರಿಕ್...ಆಜ್ ತುೊಂ, ತಾೆ ಮಾಸೂರ್ಮ ಬಾಳಾಿ ೆ ಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ್! ದಳಾೆ ೊಂತ್ ರಗಾತ್ ನತ್ಲಲ ರ್ಲ ಅರ್ತೀ ಕೂೆ ರ್ ಖುನ್ೆ ಗಾರ್ ತುೊಂ!! ಆಜ್ ತುಜೆೊಂ ಅೊಂತಸ್ ನ್ಿ-ಯಿೀ ತುಕ ತುಜಾ ಕನೆ ಿಚೆೊಂ ಖಂಡನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ ಲೆೊಂ ಖಂಡಿತ್. ಬಾಳಾಿ ೆ ಕ್ ಗಾೆ ಸುೊಂಚ್ಯಕ್ ಪ್ಟೆ ರಾಕನ್ ಆಸ್ ೊಂ, ತುೊಂ ತುಕ ಮೆಳಾಯ ೆ ಪೆ ರ್ಸ್ ಪ್ೆ ೀತನರ್, ಮ್ನಿ ಪಣ್ ವಸೊೆ ನ್, ಫೊಟೊ ಶೂಟ್ ಕನ್ಿ0್ಯ ಉರ್ಲಿರ್ಲ ಸಾ ಥಿಿ ತುೊಂ.! ಸಮಾಜ್ ತುಕ ಥುಕುನ್ ಆಸ. ಜರ್ ತಾೆ ದ್ಬಾು ೆ ನ್ೊಂಟ್ೆ ಬಾಳಾಚ್ಯ ಜಾಗಾೆ ರ್, ತುಜೆೊಂ ಬಾಳ್ ಆಸ್-ಲೆಲ ೊಂ ತರ್...ತುೊಂ ಅಸಲ್ಲ್ೆ ಕೂೆ ರ್ ಭಿೀಭತ್ಸ ಕತುಿಬಾೊಂತ್ ಮಸೊು ನ್ ಆಸೊ್ ಯ್?!

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆತಾೊಂ ಸಕೆಿೊಂ ಆಯ್್ ...ಆಜ್ ತ್ರೊಂ ನ್ೊಂಟ್ೆ ಬಾಳಾಚೆೊಂ ರಗಾತ್, ತುಕ ಬೊಬಾಟೊನ್ ಆಸ.....ರ್ಶರಾರ್ಪನ್ ಆಸ. ತಾಚ್ಯ ಆವಯ್ಬಾಪಾಯೆಯ ೊಂ ದೂಕ್ ತುಜೆರ್ ಭೆಜಾತ್್ ಆಸ.! ಜರ್ ತಾೆ ವ್ಯಳಾ ತುಜೆೊಂ ತ್ರೊಂ ‘ಫೊಟೊಗಾೆ ಫಿ ಫಮಾದಾ ಣ್ ’ ವಸೊೆ ನ್, ತಾೆ ರಾಕ್ ಸ್ ಪ್ಟ್ೆ ೊಂಚ್ಯ ಘಾಸಕ್ ತ್ರೊಂ ಮುಗ್್ ಬಾಳ್ ಸೊಂಪಡಯ ಆದೊಂ ತುವ್ಯೊಂ ತಾೆ ಬಾಳಾಕ್ ಉಕಲ್ನ ಆವಯಾಯ ಹಾರ್ತೊಂ ದಲೆಲ ೊಂಯ್ ತರ್, ಆಜ್ ತ್ರೊಂ ಬಾಳ್ ಆಪಾಲ ೆ ಆವಯಾಯ ೆ ಉಸ್ ೆ ರ್ ಖ್ಳ್ಳನ್ ಆಸ್ ೊಂ.! ಆನಿೊಂ ಆಜ್ ತುೊಂ....

ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನಕ್...ಡ್ರಿಕ್-ಬೃಗಾೊಂಜಾ ಥಾವ್ಕನ ಮೊಬಾಯ್ಲ ಕೀಲ್ ಆಯೆಲ ೊಂ.

ಏಕ್ ಮುಗ್್ ಜಿೀವ್ಕ ಕಡಲ ರ್ಲ ರಾಕ್ ಸ್ ಜಾಯಾನ ಸ್ ೊಂ...ಜಿೀವ್ಕ ರಾಕಲ ರ್ಲ ರಕಿ ಕ್ ಜಾವ್ಕನ ...ಮಾಧಾೆ ಮಾಚ್ಯ ತಕೆಲ ರ್ ಗಾಜೊನ್ ಆಸೊ್ ಯ್. ಪೂಣ್ ಆತಾೊಂ...

“ಶೆಲ್ಯ ನ್...ತುೊಂವ್ಯೊಂ ಮ್ಹ ಜಾ ಕಳಾಾ ಕ್ ಖೊಟ್ವ್ಕನ , ಮ್ಹ ಜಾ ತಾೆ ಅಮಾನವೀಯೆತಾವರ್ಶೊಂ ಮಾಕ ಜಾಗಯೆಲ ೊಂಯ್. ತಾೆ ಘಡ್ೆ ಥಾವ್ಕನ ...

“ಶೆಲ್ಯ ನ್...ಹಿ ಮ್ಹ ಜಿ ನಿಮಾಣಿ ರಾತ್!” “ಡ್ರಿಕ್...! ಕತ್ರೊಂ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಯ್ ತುೊಂ?!”... ಚೊಂರ್ತನತ್ರಲ ಲೆ ಘಡ್ೆ ಅನಿರಿೀಕಿ ತ್ ಥರಾನ್ ಡ್ರಿಕಚೊಂ ಹಿೊಂ ಧಧಸಾ ರ್ ಉತಾೆ ೊಂ ಆಯಾ್ ತಾೊಂ, ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನ್ ಎಕಚ್ಯಯ ಣೊಂ, ಅಕಲ ಸೊನ್ ಬೊಬೊಟೊಲ .

ಪ್ಟ್ೆ ೊಂಚ್ಯ ಘಾಸೊಂತ್ ರ್ಶಕಿನ್ ವಳಾಾ ಳಾಯ ತಾೆ ಮುಗ್್ ಬಾಳಾಚೆ ಕೂೆ ರ್ ಹಾಲ್-ಹವ್ಯಲ್, ಕಳ್ಳಜ್ ಥಥಿರಾೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ತಾಚೆೊಂ ರಡ್ಿ ೊಂ ಕೊಂಕೆ ಟ್, ಹೊಂಸವ್ಕಿ ಮ್ಹ ಜಾ ಕಳಾಾ ಕ್ ವಯ್ೆ ವಯ್ೆ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ಆವ್ಯಜ್ ದತ ಆಸ. ಮ್ಹ ಜಾನ್ ಹೊಂ ಸೊಸುೊಂಕ್ ಜಾಯಾನ ೊಂ!...ಸೊಸುೊಂಕ್ ಜಾಯಾನ ೊಂ...!!”

ಆತಾೊಂ ತುೊಂ ಸಮಾಜೆನ್ ನಕಚೊಿ... ಥುಕಯ ... ಕೊಂಟ್ಳ್ಳಯ ವ್ಯಕ್ ಜಾವ್ಕನ , ಸಮಾಜೆೊಂತ್ ಜಿಯೆೊಂವ್ಕ್ ನಫ್ರವತ್ಲ ವ್ಯಕ್ ತುೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯ್!. ಆಯ್್ ...ಹಾೆ ನಂತರಾಚೆ ದೀಸ್ ತುಜೆ ಜಾವ್ಕನ ಆಸಯ ನೊಂತ್. ಬಗಾರ್ ತುಜೆ ತ್ರ ಮುಕೆಲ ದೀಸ್... ತುಕ ಹಲ್್ ಕೆೊಂಡಾ ೊಂ ಖ್ಬಾಯ ಯೆ ರೊಂವಡ್‍ ಮಾನ್ಿ ಸಮಾಜೆ ಮುಕರ್ ತುವ್ಯೊಂ ತಕಲ ಉಭಾನ್ಿ ತ್ಲೀೊಂಡ್‍ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸೈತ್ ಫ್ರವ ಜಾೊಂವ್ಯಯ ನೊಂ ತಸಲೆ ಜಾವ್ಕನ ಆಸ್ ಲೆ’. ಮೊಚ್ಯೆ ಿ ಪಯಾಿೊಂತ್ ತುಜಿ ಜಿವ ಜಿವ ಖುನಿ ಉಗಾಯ ಸೊಂತ್ ದವಚೊಿ ... ಶೆಲ್ಯ ನ್.’ ಸಂಪೈಲೆೊಂ ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನನ್. ಆನಿೊಂ ತ್ರೊಂ ಪತ್ೆ ಡ್ರಿಕ್ ಬೃಗಾೊಂಜಾಕ್ ತುತಾಿನ್ ಪಾವೊಂವಯ ವಲೆವ್ಯರಿ ಕರಿಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ . ಆನಿ ತಾೆ ಉಪಾೆ ೊಂತ್... ಹಿ್ಯ ಅಬಿಪಾೆ ಯ್, ಮಾಧಾೆ ಮಾಕ್ ಧಾಡಯ ಕ್, ಮಾಧೆ ಮಾಕ್ ಜಾಯ್್ ಶೆೊಂ ಬದ್ಲ ನ್ ಲಖುೊಂಕ್ ಬಸೊಲ . * * ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನಚ, ಭಾಲಯೆಪರಿೊಂ ಕಳಾಾ ಕ್ ನಟೊಾ ನ್ ಮ್ರ್ತಕ್ ಕಠಿಣ್ ಧದೆಸಾ ರ್ ಕಚಿ ರ್ತ ವಮ್ಶ್ೆ ಿ ಅಭಿಪಾಾ ರಯ್, ಡ್ರಿಕಕ್ ಖಾಸಾ ನ್ ಪಾವ್ಯಲ ಲ್ಲ್ೆ , ತಶೆೊಂ್... ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನನ್ ಮಾಧೆ ಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ ಲ ವಮ್ಶ್ೆ ಿ ಅಬಿಪಾೆ ಯ್, ಮಾಧೆ ಮಾೊಂತ್ ಪೆ ಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ , ರ್ತಸೆ ೆ ರಾರ್ತೊಂ...

“ಡ್ರಿಕ್... ರಾವ್ಕ...ಸಮ್ಧಾನ್ ಘೆ” ಆಕೊಂತಾ ಆಕಲ ಸನ್ ಮ್ಧೊಂ್ ಉಧಾಾ ರ್ಲಿ ಶೆಲ್ಯ ನ್. ಪೂಣ್ ಡ್ರಿಕ್ ಹೊಂ ಆಯ್ಕ್ ೊಂಚ್ಯರ್ ಸ್ತೆ ತ್ರರ್ ನತ್-ರ್ಲಲ . “ಶೆಲ್ಯ ನ್, ತುೊಂವ್ಯೊಂ ಮಾಕ ಖಾಸಾ ನ್ ತಶೆೊಂ ಮಾಧೆ ಮಾನಿೊಂ ಕೆೊಂಡುನ್ ವವರಿಲಲ ೊಂ ರ್ತೊಂ ಕಳ್ಳಜ್ ಜಜಿರಿತ್್ ಕಚಿೊಂ ಉತಾೆ ೊಂ, ಮ್ಹ ಜಾ ಮ್ರ್ತಕ್ ಸೊಸುೊಂಕ್ ಅಸಧ್ೆ ಜಾರ್ಲಲ ಘಾಯ್ ಕನ್ಿ ಘಾಲ್ಲ್. ತಾೆ ನಂತರ್ ಕಳಾಾ ಕ್ ಭಾರ್ಲ ಮಾನ್ಿ ಕೊಂಟ್ಳ್ಳನ್ ಯೆೊಂವಯ ೊಂ ಸಬಾರ್ ಪತಾೆ ೊಂ, ಫೊನೊಂ...ತಾೊಂಚೊಂ ಕೆೊಂಡಾ ಉತಾೆ ೊಂ...ಇಮೈಲ್ಲ್ೊಂ... ಹಿೊಂ ಸಗ್ಲು ೊಂ… ‘ಹಾೊಂವ್ಕ ಜಿಯೆೊಂವ್ಕ್ ಯ್ಕೀಗ್ೆ ನ್ಹ ೊಂಹಿ...ಹಾೆ ಸಮಾಜೆೊಂತ್ ಜಿಯೆೊಂವ್ಕ್ ಮಾಕ ಹಕ್್ ನೊಂ.!’ ಮ್ಹ ಣಾಯ ತಸಲ್ಲ್ೆ ಖಂದಾ್ ಕ್ ವಹ ನ್ಿ ಪಾಯಾಲ ೊಂ! ಆನಿ ರ್ತೊಂ ಕಠಿಣ್ ಉತಾೆ ೊಂ, ಮಾಕ ಮ್ಹ ಜಾೆ ಜಿವ್ಯಘ ತಾಕ್ ಪ್ೆ ೀರಣ್ ದತ ಆಸತ್.!” “ಜಿವ್ಯಘ ತ್?!...ಡ್ರಿಕ್...ಕಸಲೆೊಂ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಯ್ ತುೊಂ...ಪಲ ೀಜ್ ತ್ರೊಂಸವ್ಕಿ ವಸೊೆ ನ್ ಸೊಡ್‍...ರ್ತ ಏಕ್

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಸಲಗ್ಲೀ ವಕಳ್ ಘಡಿ...ಸೊರಿಿ ಡ್ರಿಕ್. ಮಾಕ ಮಾಫ್-ಕರ್”

’ಮೌನ್ತಾ ಅಪಾಯೆಚ ನಿಶ್ನಿ !...ತ್ಲ ಕೊಂಯ್ ದವಿಡಲ ತರ್...!!’ ಕಳ್ಳಜ್ ರ್ಶರ್ಶಿರಾೊಂವ್ಯಯ ಚೊಂತಾನ ೊಂನಿ ಶೆಲ್ಯ ನ್...

“ಪೂಣ್ ಆತಾೊಂ ವೇಳ್ ಉತಲ್ಲ್ಿ ಶೆಲ್ಯ ನ್. ತುಕ ‘ತ್ರೊಂ ವಸೊೆ ನ್ ಸೊೀಡ್‍’ ಮ್ಹ ಣ್ ಉತಾೆ ೊಂವ್ಕ್ ಸುಲ್ಭ್. ಪೂಣ್ ತ್ರೊಂ ವಸೊೆ ೊಂಕ್ ಹಾೊಂವ್ಯ ಕಡ್ಯ ಕಶಟ ತುಜಾನ್ ಚೊಂತುೊಂಕ್ ಸೈತ್ ಜಾೊಂವ್ಯಯ ೊಂನೊಂ. ತುಜಾೆ ನ್ ಸೊಸುೊಂಕೀ ಜಾೊಂವ್ಯಯ ನೊಂ!. ಪೆ ಸು್ ತಾಯ ಹಾೆ ಭಿರಾೊಂಕುಳ್ ಪರಿಗತ್ರನ್, ಹಾೊಂವ್ಕ ಮ್ನ್ೀಖ್ಲನನ ತ್ರೊಂತ್ ವಳ್ಳಾ ಳ್ಳನ್ ಆಸೊಂ. ಹಯೆಿಕ್ ಘಡಿ ಸುಶೆಗ್ ನಸ್ ೊಂ ಹಾೊಂವ್ಕ ಪಸೊ್ಯ ಜಾವ್ಕನ ...ಹಿೊಂ ಕಳ್ಳಜ್ ಧಡ್ ಡೊಂವಯ ೊಂ ಕಕಿರ ಚೊಂತಾನ ೊಂ...ಮಾಕ ಮ್ರಣ್ ಖಂದಕ್ ದಾಕವ್ಕನ ಮ್ರಣಾಕ್ ಆರ್ಪವ್ಯಿ ದತ ಆಸತ್!...ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾರ್ಮ ಜಾವ್ಕನ ... ಹಾೊಂವ್ಕ ಆತಾೊಂ ಮ್ರಣ್ ಖಂದಾ್ ಚ್ಯ ಆೊಂಗಾಿ ೊಂತ್ ಝುಜೆ್ ೀ ಆಸೊಂ!”

“ಡ್-ರಿ-ಕ್…!” ಮ್ಹ ಣ್ ಬೊಬಾಟೊಲ . ‘ಡ್ರಿಕ್ ಕೊಂಯ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ ಸೆ ಗ್ಲತ್ ಕರಿತ್!’ ಮ್ಹ ಳಾು ೆ ಕಠಿಣ್ ಭಿೊಂಯಾನ್, ಪರತ್ ಉಸಮ ಡಲ ....“ಹಾೊಂವ್ಕ ತುಕ ಆತಾೊಂ್ಯ ಯೇವ್ಕನ ಭೆಟ್್ ೊಂ...ತುೊಂ ಖಂಯ್ ಆಸಯ್...ಸವ್ಕಿ ಸಕೆಿೊಂ ಜಾತಾ...ಡ್ರಿಕ್...ಡ್ರಿಕ್....” ಪೂಣ್ ಡ್ರಿಕಚ ಜಾಪ್ತ್ ನೊಂ!. ತಾೆ ್ಯ ವ್ಯಳಾ... ಎಕಚ್ಯಯ ಣೊಂ... ಕಠಿಣ್ ವೇಗಾನ್ ಧಾೊಂವ್ಯಯ ೆ ರೈಲ್ಲ್ಚೊ ಭಿರಾೊಂಕುಳ್ ಜಬೊಬ ೀರ್ ಆವ್ಯಜ್ ಮೊಬಾಯಾಲ ರ್ ಆವ್ಯಜೊಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ !. “ಡ್ರಿಕ್ ....ಡ್ರಿಕ್...ಪಲ ೀಜ್ ಅಮ್ಸ ನಿಕ...ಆತಾೊಂ ಏಕ್-್ಯ ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್ಕ...ಮಾಕ ತುಜೆಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್...ತ್ರೊಂ ಆಯ್್ ...ಹಾೊಂವ್ಕ ಆಯ್ಕಲ ೊಂ ಡ್ರಿಕ್...ಡ್ರಿಕ್....” ಕಳಾಾ ಚ್ಯ ಕಠಿಣ್ ಅಕಲ ಸ್ತ ಧಡ್ ಡೆ ಮ್ದೆೊಂ ಬೊಬಾಟೊಲ ಶೆಲ್ಯ ನ್.!. ಪೂಣ್ ಮೊಬಾಯಾಲ ರ್ ಡ್ರಿಕಚೊ ತಾಳ್ಳ ಸೆ ಭ್್ ಜಾರ್ಲಲ .!

“ಡ್ರಿಕ್ !...ಪಲ ೀಜ್ ತಶೆೊಂ ಕರಿನಕ...ಪಲ ೀಜ್ ಡ್ರಿಕ...ತಶೆೊಂ ಕತ್ರೊಂ್ಯ ಕರುೊಂಕ್ ವಚ್ಯನಕ. ಪಲ ೀಜ್ ಮಾಕ ಆಯ್್ ...ಮಾಕ ಮೇಳ್...ಹಾೊಂವ್ಕ ಹೊಂಸವ್ಕಿ ತುಜಾೆ ಮ್ರ್ತ ಭಾಯ್ೆ ಘಾಲುೊಂಕ್ ಸಹಕರ್ ದತಾೊಂ. ಅಸಲೊಂ ವಘಾನ ೊಂ ಫುಡ್‍ ಕರುನ್ ಆಪಾಲ ೆ ವತ್ರ್ ೊಂತ್ ಮ್ಗ್ನ ಜಾೊಂವ್ಕನ ಪರತ್ ಉಟೆಯ ೊಂ ಎಕ ಕಲ್ಲ್ಕರಾ ಚೆೊಂ ಸಧನ್ ಜಾವ್ಯನ ಸ. ಸಮಾಜೆಕ್ ತುಜಿ ಗಜ್ಿ ಆಸ. ತುಜಾ ವತ್ರ್ ೊಂತ್ ಅಸಲೊಂ ಸವ್ಕಿ ಸಮ್ಸೆ ೊಂ ಸಮಾನ್ೆ ಜಾವ್ಯನ ಸ.” ನಿರಾರ್ಶ ಆಕಲ ಸ್ತ ಡ್ರಿಕಚ್ಯೆ ಮ್ನ್ ಪರಿವತಾಿನ್ಕ್ ಹರ್ ಪ್ೆ ೀತನ್ ಕಚ್ಯೆ ಿರ್ ಪಡಲ ಶೆಲ್ಢ ನ್. “ಶೆಲ್ಯ ನ್...ಹೊಂ ಸಗೆು ೊಂ ತುಕ ತ್ಲೊಂಡೊಂತ್ ಉಚ್ಯರುೊಂಕ್ ಸುಲ್ಭ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹ ಜಾ ತಸಲ್ಲ್ಲ ೆ ಮೊೀವ್ಕ ಕಳಾಾ ಚ್ಯ ಭಾವೀದೆಾ ೀಗಾನ್ ಕಗುಿೊಂಚ್ಯ ಮ್ನಿ ಕ್...ರ್ತ ಕರಾಳ್ ರ್ತೀಕ್ಿ ಿ ಭಗಾಿ ೊಂಚ ಗುೊಂಡಯ್ ಲ್ಲ್ೊಂಬಾಯ್ ಉತ್ಲೆ ನ್ ಜಿಯೆೊಂವ್ಕ್ ಸಧ್ೆ -್ಯ ನೊಂ...ಖಂಡಿತ್ ಸಧಾೆ ನೊಂ.!. ತಾೆ ಮುಗ್್ ಬಾಳಾಚೆೊಂ ಮ್ರಣ್...ಹಯೆಿಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹ ಜಾ ಮ್ರಣಾಕ್ ಆಹಾಾ ನ್ ದತ ಆಸ!.” ಹೊಂ ಆಯಾ್ ತಾೊಂ ಏಕ್ ಘಡಿ ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನಕ್ ವೊಂಟ್ೊಂತುನ್ ಉತಾೆ ೊಂ್ಯ ಸುಟ್ಲಲ ನೊಂತ್. ಪೂಣ್ ತಾೆ ್ಯ -ಘಡ್ೆ ...

ಪೂಣ್ ವೇಗಾನ್ ಧಾೊಂವ್ಯಯ ೆ ರೈಲ್ಲ್ಚೊ ಧಡ್‍...ಧಡ್‍...ಕಕಿರ ಭಿರಾೊಂಕಳ್ ಆವ್ಯಜ್, ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನಕ್, ಆಕೊಂತ್ರಚೆ ಜಬೊಬ ೀರ್ ಧಡ್ ಡ್ ದತ ಆಸಲ ! ಥೊಡೆ ವ್ಯಳಾನ್...ರೈಲ್ಲ್ ಆವ್ಯಜ್ ಹಳಾ್ ರ್ ಉಣೊಂ ಜಾಯ್್ ಯೆತಾನೊಂ, ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನಚೆ ವೀೊಂಟ್ ಪರತ್ ಬೊಬಾಟುೊಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗೆಲ ...“ಡ್ರಿಕ್...ಡ್ರಿಕ್… ಡ್ರಿ...!”... ಆತಾೊಂ...ಥಂಯಿಯ ರ್ತ ನಿರ್ಭೊ ತಾ ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನಚ ಕೂಡ್‍ ಕಠಿಣ್ ಕೊಂಪಯ್್ ಆಸ್ ೊಂ...ತಾಚೆ ಮ್ರ್ತೊಂ ಉದೆಲೆಲ ೊಂ ದೃಶೆ ... ರೈಲ್ಲ್ ಪಾಟ್ೆ ರ್ ರಗಾ್ ಕೊಂಡೊಂತ್ ಭೆಜಾಜಾವ್ಕನ ಆಸಲ ಲ ಡ್ರಿಕಚ ನಿಜಿೀಿವ್ಕ ಕೂಡ್‍!... ಹೊಂ ದೃಶೆ ತಾಚೆ ಕಳಾಾ ಧಡ್ ಡ್ ದಡ್್ ಕತಾಿಸ್ ೊಂ ತ್ಲ ಕಠಿಣ್ ಮ್ನ್ೀತ್ ಡ್ಕ್ ಸೊಂಪಾಯ ರ್ಲ. ಆತಾೊಂ ನಕ ನಕ ಮ್ಹ ಳಾೆ ರಿೀ ಎಕಎಕ ತಾಚೆೊಂ ಅೊಂತಸ್ ನ್ಿ ಬೊಬಾಟುೊಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗೆಲ ೊಂ...

14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಿೀವ್ಕ ಕಡ್‍ನ ಘೆೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ಹಕ್್ ನೊಂ...ಆತಾೊಂ ಹಾೊಂವ್ಕ ಮೆಳಾಯ ಪಯಾಿೊಂತ್ ಕಸಲ್ಲ್ೆ ್ಯ ವಪರಿೀತ್ ಕನೆ ಿಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲನಕ...ಹಾೊಂವ್ಕ ಥಂಯ್ ಆತಾ್ ೊಂ್ಯ ಆಯ್ಕಲ ೊಂ. ನಿರಾಸ್ ಜಾಯಾನ ಕ... ಹಾೊಂವ್ಕ ತುಜೆ ಸಂಗ್ಲೊಂ ಆಸೊಂ...ಆತಾೊಂ ಸೊಂಗ್...ತುೊಂ ಆತಾೊಂ ಖಂಯ್ ಆಸಯ್?!”. “ಹಾೊಂವ್ಕ ಕಲ್ಿ ಮಾಕೆಿಟ್ಲ ಕುರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲ್ತ್್ ಆಸೊಂ...ರ್ಲೀಡ್‍ಾ ಸೊದ್ನ್...” “ಮೈಗಾಡ್‍!...ರ್ಲೀಡ್‍ಾ ?!...ರ್ಲೀಡ್‍ಾ ಕತಾೆ ಖಾರ್ತರ್?!...” ‘ಶೆಲ್ಯ ನ್...ಆತಾೊಂ ತುೊಂ...ಡ್ರಿಕಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಜಾರ್ಲಯ್.!’ ತಾೆ ಆಯಿನ್ನ ಘಡ್ೆ ...ತಾಕ ಡ್ರಿಕಚೊಂ ಉತಾೆ ೊಂ ಉಗಾಯ ಸಕ್ ಆಯಿಲ ೊಂ...’ಶೆಲ್ಯ ನ್ ತುಜಿೊಂ ರ್ತೊಂ ಖಾಸಾ ನ್ ಪಾಟಯಿಲಲ ೊಂ ಉತಾೆ ೊಂ...ಹಾೊಂವ್ಕ ಜಿಯೆೊಂವ್ಕ್ ಫ್ರವ ನ್ಹ ೊಂಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಬೊೀಟ್ ಜೊಕ್ ತ್. ಆನಿೊಂ ಮಾಕ ಜಿವ್ಯಘ ತಾಕ್ ಪ್ೆ ೀರಿತ್ ಕತಾಿತ್...ಮಾಕ ಹೊಂ ಸೊಸುೊಂಕ್ ಜಾಯಾನ ... ಹಾೊಂವ್ಕ ಪಸೊ್ಯ ಜಾಲ್ಲ್ೊಂ...!’ ಹಿ ತಾಚೊಂ ಉತಾೆ ೊಂ ವಯ್ೆ ವಯ್ೆ ಮ್ರ್ತೊಂ ಛಾಪುನ್ ಆಸ್ ೊಂ...ತಾಚೆೊಂ ಆೊಂಗ್ ರ್ಶರ್ಶಿರಾಲ್ಲ್ಗೆಲ ೊಂ. ತವಳ್-್ಯ ... “ಹಾೊಂ….ಶೆ...ಲ್ಯ ನ್”...ಎಕಎಕ ಡ್ರಿಕಚೊ ಕಿ ೀಣ್ ತಾಳ್ಳ ಮೊಬಾಯಾಲ ಕ್ ಪರತ್ ಜಿೀವ್ಕ ದೀ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ .!. ಘಡ್ೆ ನ್ ಅಜಾರ್ಪಲ ರ್ಲ ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನ್... ‘ದೆವ್ಯಕ್ ಅಗಾಿೊಂ…!’ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ರ್ತೊಂ ಭಡಭ ಡನ್ ಎಕಚ್ಯಯ ಣೊಂ ಆಪ್ಲ ವೀೊಂಟ್ ಉಗೆ್ ೊಂ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್...ಡ್ರಿಕ್ ಪರತ್ ಪೊಂಗಾಿರ್ಲ... “ಶೆಲ್ಯ ನ್...ಹಾೊಂವ್ಕ ರೈಲ್ಲ್ ಪಾಟ್ೆ ರ್ ಜಿೀವ್ಕ ದೊಂವ್ಯಯ ಭಯಾನ್ಕ್ ಮ್ಣಾಿಕ್ ಭಿಯೆರ್ಲೊಂ!” “ಬಚ್ಯವ್ಕ...ದೇವ್ಕ ಪಾವಲ ...ಡ್ರಿಕ್...ನಿೀಜ್ ತರ್ ತುೊಂ ಮ್ಣಾಿಕ್ ಭಿಯೆೊಂವ್ಕನ ಆಸಯ್...ಉಗಾಯ ಸ್ ದವರ್ ಜಿವ್ಯಘ ತ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾ ಪಾತಾಕ್ ಜಾವ್ಯನ ಸ...ಹಾೆ ಪಾತಾ್ ೊಂತ್ ಮೊಚೆಿೊಂ ನ್ಹ ೊಂಯ್...ತುಜಾೆ ಜಿವ್ಯಚೊ ಧನಿ ತುೊಂ ನ್ಹ ೊಂಯ್ ...ದೇವ್ಕ. ಮಾತ್ೆ ಆಮಾಯ ೆ ಜಿೀವ್ಯಚೊ ಧನಿ. ತುಕ

‘.............’ ಮೌನ್!...ಕೊಂಯ್ಯ ಜಾಪ್ತ್ ನೊಂ!!... “ಡ್ರಿಕ್…ಡ್ರಿಕ್...!!!” ನೊಂ! ಜಾಪ್ತ್ ನೊಂ!! ...“ಡ್ರಿಕ್ ಡ್ರಿಕ್...” ಪರತ್ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ಬೊಬಾಟೊಲ ಶೆಲ್ಯ ನ್. ವಹ ಯ್...ಮೊಬಾಯ್ಲ ಪರತ್ ಸೆ ಭ್್ ಜಾಲೆಲ ೊಂ! ಆತಾೊಂ ಪರತ್ ದ್ಬಾವ್ಯನ್ ಧಧಸಾ ರ್ ಜಾರ್ಲಲ ಶೆಲ್ಯ ನ್...ಎಕಚ್ಯಯ ಣೊಂ ವ್ಯಯಾಿ ವೇಗಾನ್ ಧಾೊಂವ್ಯಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ ...ಆಪಾಲ ೆ ಬಾಯಾ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ.!. ಕಿ ಣಾನ್..... ಬಾಯಾ್ ಚೊ ವಹ ಡ್‍ ಆವ್ಯಜ್, ಪರಿಸರ್ ಸಗೆು ೊಂ ಹಾಲ್ಯ್-ಲ್ಲ್ಗೆಲ ೊಂ. ದ್ಸೆ ೆ ್ಯ ಘಡ್ೆ .... ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನಚೆೊಂ ಬಾಯ್್ ಮೀತ್ ಮವ್ಯಿಲ್ಲ್ೆ ಕಠಿಣ್ ವೇಗಾನ್ ಕಲ್ಿ ಮಾಕೆಿಟ್ಲಚ್ಯೆ ಕುರ್ಶನ್ ಧಾೊಂವೊಂಕ್-ಲ್ಲ್ಗೆಲ ೊಂ. ತಾಚೊ ತ್ಲ ಭಿರಾೊಂಕುಳ್ ವೇಗ್ ಅಸೊ ಆಸ್ರ್ಲಲ ಗ್ಲೀ...ಖಂಚ್ಯಯಿೀ ಘಡ್ೆ ತ್ಲ ಅವಘ ಡಕ್ ಸೊಂರ್ಪಡಯ ತಸರ್ಲ! ಪೂಣ್ ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನಕ್ ಆಪಾಿ ಚೆೊಂ ಮ್ರಣಾ ರಿಸ್್ ತಾಚ್ಯೆ ಗಮ್ನೊಂತ್-್ಯ ನತ್-ಲೆಲ ೊಂ!. ತಾಚೆ ಮ್ರ್ತೊಂ ಫಕತ್ ಡ್ರಿಕಚೆ ಮ್ರಣ್ ಮಾತ್ೆ ಜಗ್ಲಲ ನ್ ಆಸ್-ಲೆಲ ೊಂ!!

15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಎಕ ಲೆಕರ್ ಸೊಂಗೆಯ ೊಂ ತರ್ ತ್ರ ದಗ್ಲೀ…ಶೆಲ್ಯ ನ್ ಆನಿೊಂ ಡ್ರಿಕ್...ರಾಜ್ ರಸ್ ೆ ರ್...ಮ್ರಣ್ ಸವ್ಯು ೊಂತ್ ಮೆಟ್ೊಂ ಘಾಲತ್್ ಆಸ್-ಲೆಲ .!

ರಿೋತ್ರ-ಮೋತ್ರ

ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನ್...ಆರ್ಪಲ ಜಿೀವ್ಕ ರಿಸ್ ರ್ ಘಾಲುನ್.. ಮ್ಣಾಿರಿಸ್ ರ್ ಆಸಲ ಲ್ಲ್ಲ ೆ ಡ್ರಿಕಚ್ಯ ಸೊದೆನ ರ್ ಆಸ್-ರ್ಲಲ ತರ್...

ಕಿತಿಿ ?

ಡ್ರಿಕ್....ಆಪಾಲ ಲ ೆ ಜಿವತಾಕ್ ಆದೇವ್ಕಸ ಮಾಗಾಯ ೆ ಘಟ್ ನಿಧಾಿರಾರ್, ಮ್ಣಾಿ ಸವ್ಯು ಚ್ಯ ಖಂದಾ್ ೊಂತ್ ರ್ಲೀಡಾ ಚ್ಯ ಸೊದೆನ ರ್ ಚಲ್ಲ್ತ್್ ಆಸ್-ರ್ಲಲ .!

-ಟೊೀನಿ ಮೆೊಂಡೀನಸ , ನಿಡಯ ೀಡಿ (ದ್ಬಾಯ್)

ಆತಾೊಂ ದಗಾೊಂಯಾಯ ೆ ಯಿೀ ಮೊಬಾಯಾಲ ೊಂಚೊ ಆವ್ಯಜ್ ಬಂದ್ ಪಡ್‍-ರ್ಲಲ ...ಪೂಣ್... ಎಕಲ ೆ ಚೊ ...ರ್ಲೀಡಾ ಚ್ಯೆ ಸೊದೆನ ರ್ ಆಸೊಯ ಬುಟ್ಸ ಆವ್ಯಜ್ ತರ್... ದ್ಸೆ ೆ ಚೊ...ತಾೆ ಬುಟ್ಸ ಆವ್ಯಜೆಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲನ್ ಉಟೊನ್ ಆಸೊಯ ...ಬಾಯಾ್ ಚೊ ಕಠಿಣ್ ಆವ್ಯಜ್.!. ದಗ್ಲೀ...ಮ್ಣಾಿ ವತುಿಲ್ಲ್ೊಂತ್ ಆವ್ಯಜ್ ಉಟೊವ್ಕನ ಆಸ್-ಲೆಲ ! ಡ್ರಿಕ್...ಮ್ರಣಾ ವ್ಯಟೆರ್…ಶೆಲ್ಲ್ಯ ನ್ ಪಾೊಂವ್ಯಯ ೆ ಆದೊಂ ಮ್ರಣ್ ಆಪಾಿ ೊಂವ್ಯಯ ೆ ಅಮ್ಸ ರಾರ್ ಆಸ್ರ್ಲಲ ತರ್... ಶೆಲ್ಯ ನ್...ಮ್ರಣ್ ಆಪಾಿ ೊಂವ್ಕ್ ವ್ಯತ್ರಲ್ಲ್ೆ ಡ್ರಿಕಕ್, ತಾಚ್ಯೆ ಮ್ರಣಾ ರಿಸ್ ಥಾವ್ಕನ ಬಚ್ಯವ್ಕ ಕಚ್ಯಿ ಅಮೊಸ ರಾರ್...ಆಪ್ಲ ೊಂ ಮ್ರಣ್ ರಿಸ್್ ವಸೊೆ ನ್...ಮೀತ್ ಮವಿಲ್ಲ್ಲ ೆ ವೇಗಾನ್ ಬಾಯ್್ ಧಾೊಂವ್ಯಯ ಯಿತ್್ ಆಸ್-ರ್ಲಲ ! ವಟ್ಟ ರ ಖಂಚ್ಯಯಿೀ ಘಡ್ೆ ...ಕತ್ರೊಂಯಿೀ ಜಾಯ್್ ಮ್ಹ ಳಾು ೆ ರಿಸ್ ೊಂತ್... ತಾೆ ಮ್ಣಾಿ ಸವ್ಯು ಚ್ಯ ದಾ್ ೊಂತ್...ತಾೆ ದಗಾೊಂಚ ಮ್ಣಾಿ ರಿಸ್್ ...ವ್ಯಳಾ ಸಂಗ್ಲ ಮಸೊು ನ್...ಆಪಲ ೊಂ ಪಾವ್ಯಲ ೊಂ ಘಾಲತ್್ ಆಸ್-ಲೆಲ ೊಂ.!. *

ಸಮಾಪ್ತ್್

---------------------------------------------------

ಖಾಣ್-ಜೆವ್ಯಣ್-ಪೀವನ್ ರೂ್ ಕಳಾಜಾಯ್ ತರ್, "ಆನಿಕೀ ಇಲೆಲ ೊಂ ಇಲೆಲ ೊಂ ಜಾಯ್" ಭಗೆಲ ೊಂ ತರ್ ಸವ್ಯ್ ಸ್ ಉಟ್ಜಾಯ್ ಸಗೆು ೊಂ ರ್ಪೀಟ್ ಭಲೆಿೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ರ್ ನಿೀಜ್ ರೂ್-ಸಾ ದ್ ಲ್ಲ್ಭಾನ. ಚಲ್ಲ್ೆ ೊಂಚ ’ಲೊಂಗ್ಲಕ್’ ವೀಡ್‍ ಭಗಾಜಾಯ್ ತರ್, ಕಡುೊಂಕ್ ಚಲಯೆಚೆರ್ ’ಚೊಂದ’ ತರಿೀ ಮ್ಯಾಿದ್ ಮಾನ್ ಧಾೊಂಪಯ ಉರಾಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿೊಂ ವಣಿಾ ೊಂ ಆಸತ್ ತರ್ ಅಧಾಿೊಂಗ್ಲಪಣಾಕ್ ತ್ರೊಂ ವಗಾಿನ ಫಳಾೊಂಚೆ ಗ್ಲಡಸ ಣ್ ಸವಜಾಯ್ ತರ್ ಚಕೆ್ ’ಆೊಂಬೊರ್ ಪಕೊಂ’ ಆಸ್ ನ ಖ್ಲ್ಲ್ೆ ರ್ ಅಧಿಕ್ ಮ್ಝಾ ಭಗಾ್ ರ್ತೊಂ ಜರ್ ಪುರ್ತಿೊಂ ಪಕಲ ೆ ೊಂತ್ ತರ್

16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭಿತರ್ ಕೀಡೆ ೊಂಚ ಭಿರಾೊಂತ್ ಆಸ್ ’ಊೊಂ್’ ಕಲ್ಲ್ಕರ್ ಜಾಯ್ಾ ಯ್ ತರ್ ಆಪಾಿ ವರ್ಶೊಂ್ ’ದಾೊಂಗ್ಲೆ ’ ಇರ್ಲಲ ತರಿೀ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ’ಬಾಕ ದವರಿಜಾಯ್’ ದಾೊಂಗ್ಲೆ ಪುತ್ಲಿ ಫ್ರರಾಯಾಲ ೆ ನಂತರ್ ಆಪಾಪೊಂ್ ಅಭಿಮಾನ್ ’ಪಗಳಾಟ ’ --------------------------------------------

ಮರಾರೋಡೆಂತ್ರ ರಗ್ತಯ -ದ್ನ್ ಶಿಭಿರ್

ಸೊಂ. ಜಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಯಲೆಾ ೀರ್ ಎಸೊರ್ಶಯೇರ್ನ್ ಮರಾರೀಡ್‍ ಆನಿ ಲ್ಯ್ನ್ಸ ಕಲ ಬ್ ಮುೊಂಬಯ್ 17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಚ್ಯೊಂಪ್ತ್ಸ ಹಾೊಂಚ್ಯೆ ಜೊೀಡ್‍ ಆರ್ೆ ಯಾಖಾಲ್, ರಾಜಿೀವ್ಕ ಗಾೊಂಧಿ ಬಲ ಡ್‍ ಬೊಂಕ್ ಮರಾರೀಡ್‍ ಹಾೊಂಚ್ಯೆ ಸಹಾಯಾನ್ ರಗಾ್ -ದಾನ್ ರ್ಶಭಿರ್ ಹಾೆ ್ ಮಾ್ಿ ೧೫ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಳ್ಳೊಂ ಆಟ್ ಥಾವ್ಕನ ದನ್ಾ ರಾೊಂ ದೀನ್ ವರಾೊಂ ಪಯಾಿೊಂತ್ ಮಾೊಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ ೊಂ. ಕರನ ವ್ಯಯ್ೆ ಸಚ ಭಿರಾೊಂತ್ ವಸ್ ರನ್ ಯೆೊಂವ್ಯಯ ೆ ಹಾೆ ವ್ಯಳಾರ್ ದ್ಸೆ ೆ ಖಾರ್ತರ್ ಪಾಟ್ಲೊಂ 18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಸೊಂ್ ಹೊಲಕೆ ಸ್ ಧಾಮಿಕ್ ಭಯಿಿ ನಿೊಂ ರಗಾತ್ ದಾನ್ ಕೆಲೆೊಂ. ಮರಾರೀಡಯ ೆ ಸಭಾರ್ ರ್ಲೀಕನಿೊಂ ಹಾೊಂತು ಭಾಗ್ ಘೆವುನ್ ರಗಾ್ ದಾನಚೊ ಮ್ಹತ್ಾ ಉಜಾರ್ ಕೆರ್ಲ. ಹಾೆ ಬರಾೆ ಕಯಾಿಕ್ ಸವ್ಕಿ ಫಿಗಿಜ್ಗಾರಾನಿೊಂ ಬರ್ ಸಹಕರ್ ದರ್ಲ. ವರ್ದ್: ಪ್ ಸನ್್ ನಿಡ್ಡೊ ಡಿ.

---------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಳೆ ರ್ ರ್ದಯೆಸ್ತಜೆಂತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2020 ಪಯಾ್ೆಂತ್ರ ಮೋಸಾೆಂ ನೆಂತ್ರ

ಫುಡ್ ಪಳೆನಸ್ ೊಂ ಏಕ್ ಬರಿ ಕನಿಿೊಂ ಕರಜಾಮ ಚ್ಯೆ ಹಾೆ ದಸನಿೊಂ ರ್ಲೀಕನ್ ವಹ ಡ್‍ ಸಂಖಾೆ ನ್ ರಗಾ್ -ದಾನ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ದೇಕ್ ದಲ. ಸಕಳ್ಳೊಂಚ್ಯೆ ಆಟ್ ವರಾರ್ ಮರಾರೀಡ್‍ ಇಗಜೆಿಚ್ಯೆ ಬಾಳ್ಳಕ್ ಜೆಜ ಸಲ್ಲ್ೊಂತ್ ಮಾನಧಿಕ್ ಬಾಪ್ತ್ ಮೆಲಾ ನ್ ಡಿಕುನಹ ಹಾೊಂಚ್ಯೆ ಬ್ರಸೊಂವ್ಯನಿೊಂ ಮಾಗಾಿ ೆ ವಧಿ ದಾಾ ರಿೊಂ ದವ ಪ್ಟವ್ಕನ ಸುವ್ಯಿತ್ ಕೆಲ. ಸೊಂ. ಜಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಯಲೆಾ ೀರ್ ಎಸೊರ್ಶಯೆರ್ನಚೆ ಸವ್ಕಿ ಹುದೆೊ ದಾರ್ ಆನಿ ಸೊಂದೆ, ಲ್ಯ್ನ್ಸ ಕಲ ಬ್ ಚ್ಯೊಂಪ್ತ್ಸ ಸೊಂದೆ, ಆನಿ ರಾಜಿೀವ್ಕ ಗಾೊಂಧಿ ಬಲ ಡ್‍ ಬೊಂಕ್ ಕಮೆಲ ತಸೊಂ್ ಸಭಾರ್ ಫಿಗಿಜ್ ರ್ಲೀಕ್ ಹಾೆ ವ್ಯಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊಲ . ಫಿಗಿಜ್ ರ್ಲಕೊಂ ಸವ್ಯೊಂ, ಮಾನಧಿಕ್ ಬಾಪ್ತ್ ಮೆಲಾ ನ್ , ಸಹಾಯ್ಕ್ ವಗಾರ್ ಬಾಪ್ತ್ ವ್ಯಲ್ಟ ರ್, ಬಾಪ್ತ್ ರ್ಲರನ್ಸ ಆನಿ ಬಾಪ್ತ್ ಪವನ್ ಹಾಣಿ,

ಮಂಗುು ಚೊಿ ಬಿಸ್ಾ ಡ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಕಲ ಸಲ್ಲ್ಯ ನಹ ನ್ ಮಂಗುು ರ್ ದಯೆಸಜಿೊಂತಾಲ ೆ ಸವ್ಕಿ ಇಗಜಾಿೊಂಕ್ ಆಪ್ಲ ೊಂ ಪರಿಪತ್ೆ ಧಾಡ್‍ನ ಸೊಂಗಾಲ ೊಂ ಕೀ ಮಾ್ಿ 31 ಪಯಾಿೊಂತ್ ಇಗಜಾಿೊಂನಿ ಮೀಸೊಂ ಆಸ್ತಯ ೊಂ ನೊಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್, "ಏಕ್ ದಯೆಸಜ್ ಜಾವ್ಕನ ಆಮಾ್ ೊಂ ರ್ಲೀಕಚ ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ಪೆ ಮುಖ್; ಸವ್ಕಿ ಕುಟ್ಮ ೊಂ, ಭುಗ್ಲಿ, ತಸೊಂ ಮಾಹ ಲ್ಘ ಡಿೊಂ ಆಮೆಯ ೆ ಭೊಂವ್ಯರಿಲೊಂ ತಾೊಂಚ ಶ್ಭಿತಾಯ್್ ಆಮೊಯ ಮೂಳ್ ಉದೆ್ ೀಶ. ಆಮೊಂ ಹಾೆ ಖಾರ್ತರ್ ಸಹಕರ್ ದೀವ್ಕನ ಸಕಿರಾಚೆೊಂ ರ್ಲೀಕಕ್ ಸೊಂಬಾಳೆಯ ೊಂ ಮಸೊಂವ್ಕ ಪಾಳ್ಳಜಾಯ್ ಹಾೆ ಮಾರಕರ್ ಕರನವೈರಸ ಥಾವ್ಕನ . ಮಾ್ಿ 17, 2020 ವ್ಯರ್ ಸಹ ಕಮರ್ನ್ರ್ ಆನಿ ಜಿಲ್ಲ್ಲ ಮಾೆ ಜಿಸಟ ರೀಟ್ ಹಾಣಿೊಂ ತಾೊಂಚ್ಯೆ ಪರಿಪತಾೆ

19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮುಖಾೊಂತ್ೆ ಕಳಯಾಲ ೊಂ ಕ COVID-19 ಆನಿಕೀ ಹರಾೊಂಕ್ ಪೆ ಸಚೆಿೊಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ತಸೊಂ್ ಸವಿಜನಿಕೊಂಚ್ಯೆ ಭಲ್ಲ್ಯೆ್ ಖಾರ್ತರ್ ಹೊೆ ರೂಲ ಖಡಯ ಯ್ ಜಾವ್ಕನ ಪಾಳ್ಳಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳಾೊಂ.

ಜಾವ್ಯನ ಸ (ವ ತ್ಲ ಕೀಣ್ ಹರಾೊಂಕ್ ರ್ತ ಪವಿಣಿಾ ದತಾ) ತಾಣೊಂ ರ್ಲೀಕ್ ಜಮಾೆ ನ್ ಮಾಗ್ಲೊಂಕ್ ಯೇನ ತ್ರೊಂ ಪಳೆೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಯಿರ್ಲಲ ರ್ಲೀಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅೊಂತರ್ ಪಾಳಾಟ ತ್ರೊಂ ಪಳೆೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಹಾೆ ಪರಿಪತಾೆ ಚೆರ್ ಪೆ ಕಶ ಫ್ರೊಂಖವ್ಕನ ಹಾೆ ಸಕಯ್ಕಲ ೆ ಚಟುವಟ್ಲಕ ಪಾಳ್ನ್ ಇಗಜಾಿೊಂನಿ ಆನಿ ಧಾಮಿಕ್ ಸಂಸೆ ೆ ೊಂನಿ ಅಖಾೆ ಮಂಗುು ರಾೊಂತ್ ಮುಖ್ಲ ೊಂ ಪರಿಪತ್ೆ ಯೆತಾ ಪಯಾಿೊಂತ್ ಪಾಳ್ೊಂಕ್ ಉರ್ಲ ದಲ್ಲ್: 1. ಆತಾೊಂಚ್ಯೆ ಪರಿಸ್ತೆ ತ್ರಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲನ್ ಥೊಡಿೊಂ ಬದಾಲ ಪಾೊಂ ಧಾಮಿಕ್ ಮಲ್ನೊಂಕ್, ಸಮಾನ್ೆ ಮಾಗಾಿ ೆ ೊಂ ಸುವ್ಯತ್ರೊಂಕ್ ಆನಿ ಧಾಮಿಕ್ ಕಯ್ಿಕೆ ಮಾೊಂಕ್. ಆಮೊಂ ರ್ಲೀಕಕ್ ಸೊಂಗಾತಾ ಹಾಡ್‍ನ ಪಯೆಲ ೊಂಚ್ಯೆ ಪರಿೊಂ ಮಾಗ್ಲೊಂಕ್ ಜಾೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ನ, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ಕನ ಆಮೊಂ ರ್ಲೀಕ ಖಾರ್ತರ್ ಮಾಗೆೆ ತಾ, ಆಮೊಂ ತಾೊಂಕೊಂ ಅಸೊ ಸಹಕರ್ ದವ್ಯೆ ತ್. 2. ಇಗಜೊಿ ಉಗ್ಲ್ ೆ ಆಸ್ ರ್ಲೆ ಖಾಸ್ತಾ ಮಾಗೆಿ ೊಂ ಕರುೊಂಕ್, ಧಾೆ ನ್ ಕರುೊಂ ಪವತ್ೆ ಸಕೆ ಮೆೊಂತಾೊಂಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುೊಂಕ್. ತ್ರ ಜಾವ್ಯನ ಸತ್ ಜಾಗೆ ಪಡ ಗೂಣ್ ಕಚೆಿ ಆನಿ ಭವ್ಯಿಸೆ ಚೆ. ಪವತ್ೆ ಸಕೆ ಮೆೊಂತಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕತ್ರಿಲ್ಲ್ೆ ೊಂನಿ ತುಮಾ್ ೊಂ ವೇಳ್ ಮೆಳಾಟ ನ್ ಯೆವ್ಯೆ ತ್ ತುಮೆಯ ೊಂ ಖಾಸ್ತಾ ಮಾಗೆಿ ೊಂ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಅಸೊಂ ತಾಣಿೊಂ ಜೆಜಸಂಗ್ಲೊಂ ಕುಮಾಾ ರಾಚ್ಯೆ ಸ್ತಾ ೀರಿತಾೊಂತ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ಯೆ ತ್. 3. ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ಆನಿ ಭದೆ ತ್ರಚ್ಯೆ ಕರಣಾೊಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲನ್, ಜಮೊ ಜಾವ್ಕನ ಇಗಜಾಿೊಂಕ್ ವ್ಯಚೆೊಂ, ಆಡಾ ಲ್ಲ್ಿೊಂ. ಖಾಸ್ತಾ ಇಗಜಾಿೊಂಕ್ ಭೆಟ್ ದತಾನೊಂಯ್, ತಾಣಿೊಂ ಪಯಾಸ ಪಯ್ಸ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ (ಉಣಾೆ ರ್ ೬ ಫಿೀಟ್ ಪಯ್ಸ ) ಆನಿ ಮಾಗೆಿ ೊಂ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸೊಂ ಮ್ಹ ಳಾೆ ರ್ ಸಕಿರಾನ್ ಸೊಂಗ್ರ್ಲಲ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅೊಂತರ್ ಪಾಳ್ೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 4. ಕೆನನ ೊಂ ಇಗಜ್ಿ ಉಗ್ಲ್ ಆಸ ತ್ರನನ ೊಂ, ವಗಾರಾಚ ಜವ್ಯಬಾೊ ರಿ

5. ಸವಿಜನಿಕೊಂಕ್ ಆಯಾ್ ರಾ ಮಸಕ್ ಅವ್ಯ್ ಸ್ ಮೆಳಾನ ತ್ರನನ ೊಂ, ಭಾವ್ಯಡ್ ೆ ಆಯಾ್ ರಾ ಮೀಸಕ್ ವ್ಯಚೊ ಕಯ್ಕೊ ಖಡಯ ಯೆನ್ ಪಾಳ್ೊಂಕ್ ಆಸೊಯ ನ, ಪುಣ್ ಧಾಮಿಕ್ ಕುಮಾಾ ರ್ ಜೆಜ ಸಂಗ್ಲೊಂ ತಸೊ್ ಆಸ. ಸದಾೊಂ ಮಸೊಂ ಆಸ್ತಯ ೊಂ ನೊಂತ್. ಹಾೊಂವ್ಕ ಹಾೆ ಮುಖಾೊಂತ್ೆ ಮಂಗುು ರ್ ದಯೆಸಜಿೊಂತಾಲ ೆ ಭಕ್ ೊಂಕ್ ಆಯಾ್ ರಾ ಮಸಕ್ ಖಡಯ ಯೆನ್ ವ್ಯಚೊ ಕಯ್ಕೊ ಮಾ್ಿ ೩೧, ೨೦೨೦ ಪಯಾಿೊಂತ್ ರದ್್ ಕತಾಿೊಂ. 6. ಯಾಜಕೊಂನಿ ರ್ಲೀಕಚ ಹಾಜಿೆ ನಸ್ ೊಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟವ್ಯೆ ತಾ. 7. ಜಿೊಂ ಕೀಣ್ ಸ್ತಕ್ ಆಸತ್, ವ ರ್ತೊಂ ಸ್ತಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ದ್ಬಾವ್ಕ ಆಸ, ಜಾೊಂಕೊಂ ವಶೇಷ್ಯ ಪಡ ಆಸ, ಹರ್ ಕತೊಂಯ್ ಪಡ್ನ್ ವಳಾ ಳಾಟ ತ್ ತಾಣಿೊಂ ಇಗಜಾಿೊಂಕ್ ವ ಹರ್ ಜಾಗಾೆ ೊಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. 8. ತುಮಾಯ ೆ ಕಳಾಾ ೊಂತ್ ಖಂಚಯಾ ಸೊಂತ್ ಪಾವ್ಯಲ ನ್ ಸೊಂಗ್ಲಲ ೊಂ ಉತಾೆ : "ಭವ್ಯಿಶ್ೆ ನ್ ಉಲ್ಲ್ಲ ಸ್ತಯಾ, ತಾಳಾಮ ೆ ನ್ ದೂಖ್ ನಿವ್ಯರಿಯಾ, ಮಾಗಾಿ ೆ ಮುಖಾೊಂತ್ೆ ಸೊಂಬಾಳ್ನ ಧರಾ" (ರೀಮ್ನ್ಸ 12:12). ಹೊ ಜಾವ್ಯನ ಸ ವೇಳ್ ಕುಟ್ಮ ೊಂಕ್ ತಾೊಂಚ್ಯೆ ್ ಘರಾೊಂನಿ ಮಾಗೆಿ ೊಂ ಮ್ಹ ಣೊೊಂಕ್ ರ್ಪೆ ೀತಾಸ ಹ್ ದೊಂವಯ , ತಸೊಂ ಉಪಾಾ ಸ್ ಕರುನ್ ಆಮಾಯ ೆ ಪಾತಾ್ ೊಂಚ್ಯೆ ಪಾತಾ್ ೊಂಕ್ ಪಾೆ ಯ್ರ್ಶಯ ತ್ ಪಾೊಂವಯ , ಆನಿೊಂ ತಾೊಂಚೊಂ ಘರಾೊಂ ಮಾಗಾಿ ೆ ಚೊಂ ಘರಾೊಂ ಕರುನ್ ದೇವ್ಯಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ ಮಾಗ್ಲಯ . ಚೊಂತಾನ ಭರಿತ್ ಜಾವ್ಕನ ಪವತ್ೆ ಪುಸ್ ಕ್ ವ್ಯಚ್ಯ, ಕೀೊಂತಾಚೊ ತಸ್ಿ ಮ್ಹ ಣಾ, ದೆವ್ಯಸೊಂವ್ಕ ಆಧಾರಿಯಾ, ಖುಸಿಚ ವ್ಯಟ್ ಕರಾ, ದೇವ್ಯಚ್ಯೆ ಕಕುಳ್ಳ್ಚೆೊಂ ಘೀಷಣ್ ಕರಾ, ಭಾವ್ಯಡ್ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಚಡಿೀತ್ ಜಾಣಾ

20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಾಯಾ, ಮೀಸ್ ಆನಿ ಧಾಮಿಕ್ ಕಯ್ಿಕೆ ಮಾೊಂ ಟ್ಲೀವ ವ ಯೂಟ್ಯೆ ಬಾರ್ ದಯೆಸಜಿಚ್ಯೆ ಜಾಳ್ಳಜಾಗಾೆ ರ್ ಪಳೆಯಾ. ಜಿೊಂ ಕೀಣ್ ಸಂಸರ್ಭರ್ ಕರನವೈರಸನ್ ವಳ್ಳಾ ಳಾಟ ತ್, ತಾೊಂಚೆ ಖಾರ್ತರ್ ಮಾಗಾ ತಸೊಂ್ ಜಿೊಂ ಕೀಣ್ ಭಲ್ಲ್ಯೆ್ ಕೊಂದಾೆ ೊಂನಿ ಆರ್ಪಲ ವ್ಯವ್ಕೆ ಕತಾಿತ್ ತಾೊಂಚೊ ಉಗಾಯ ಸ್ ಕಡ; ರ್ತೊಂ ತಾೊಂಚೊ್ ಜಿೀವ್ಕ ರಿಸ್ ರ್ ಘಾಲ್ನ ಪಡ್ಸ್ ೊಂಚ ಆನಿ ಮ್ಣಾಿಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತ್ರಲ್ಲ್ೆ ೊಂಚ ಚ್ಯಕೆ ಕತಾಿತ್.

ತಸೊಂ್ ತ್ರ ಸೊಂಬಾಳ್ನ ವಹ ರುೊಂಕ್ ಪಳೆೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮಾ್ ೊಂ ವಹ ರ್ತಿ ದೂಖ್ ಭಗಾ್ ಆನಿ ಆಮಾ್ ೊಂ ಸಕೆ ಮೆೊಂತ್ ಆಮಯ ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಜಾವ್ಕನ ಆಚರುೊಂಕ್ ಅಸಧ್ೆ ಜಾಲ್ಲ್ೊಂ ಥೊಡೆ ತೊಂಪಾಕ್. ಆಮೊಂ ಜಾಣಾೊಂವ್ಕ ಕೀ ಜೆಜ ಕೆ ಸ್್ ಆಮೆಯ ೆ ಸಂಗ್ಲೊಂ ಸದಾೊಂ್ ಆಸ - ಮುಖೆ ಜಾವ್ಕನ ಹಾೆ ದ್ಖಾಳ್ ವೇಳಾರ್. ಜಾಣಾ ಜಾಯಾ ಮ್ಹ ಜಿೊಂ ರ್ತೀವ್ಕೆ ಮಾಗ್ಲಿ ೊಂ ತುಮಾ್ ೊಂ ಸವ್ಯಿೊಂಕ್. ದೇವ್ಯನ್ ಕಚ್ಯೆ ಿ ಬರಾೆ ಪಣಾಖಾರ್ತರ್ ಆಮೊಂ ಸಂತ್ಲಸ್ ಪಾವ್ಯೆ ೊಂ ಆನಿ ಮಾಗ್ಲನ್ೊಂ್ ರಾವ್ಯೆ ೊಂ ಏಕಮೆಕಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರುೊಂಕ್

9. ರ್ಲೀಕ ಬರಾಬರ್ ಸವಿಜನಿಕ್ ಕಯ್ಿಕೆ ಮಾೊಂ ಮ್ಹ ಳಾೆ ರ್ ರರ್ತರ, ಖುಸಿಚ ವ್ಯಟ್, ವ ಇತರ್ ಪಾೆ ಯ್ರ್ಶಯ ತಾಚೊಂ ಕಯಿಿೊಂ ರದ್್ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 10. ಸಕಿರಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಲ ೆ ಆದೇಶ್ ಪೆ ಕರ್, ಸವ್ಕಿ ಸಮೆಮ ೀಳನೊಂ, ಜಮಾರ್ತ, ಫಿಗಿಜೆ ಸಭಾ, ಮಸೊಂ, ಫಿಗಿಜ್/ಶ್ಲ್ಲ್ೊಂ/ಯುವ ದವಸ್, ಪುಶ್ಿೊಂವ್ಕ, ಆನಿ ಇತರ್ ಕಯ್ಕೆ ಮಾ ಕರುೊಂಕ್ ನ್ಜೊ

--------------------------------- ------------------

11. ಸವಿಜನಿಕ್ ಜಮಾೆ ೊಂಚೆರ್ ಬಂಧಿ ಘಾಲ್ೆ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ನ್ ಸವ್ಕಿ ಸವಿಜನಿಕ್ ಸಭಾ, ಸವಿಜನಿಕ್ ಸಂಭೆ ರ್ಮ, ವಗಾರ್ ಆನಿ ಸಂಸೆ ೆ ಚ್ಯೆ ಮುಖ್ಲ್ಲ್ೆ ೊಂನಿ ಮ್ರ್ತೊಂ ಖಂಚಂವ್ಕನ ಜಿಲ್ಲ್ಲ ೆ ಆಡಳಾ್ ೆ ನ್ ದಲೆಲ ಆದೇಶ ಹಾೆ ವರ್ಯಾರ್ ಪಾಳ್ನ್ ಫಿಗಿಜ್ ಸಭಾ ಸಲ್ಲ್ೊಂಕ್ ವ ಕಯ್ಿಕೆ ಮಾೊಂ ಜಮಾರ್ತ ಜಾಗಾೆ ೊಂಕ್ ಅವ್ಯ್ ಸ್ ದೊಂವ್ಯಯ ೆ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಗಮ್ನೊಂತ್ ದವುೆ ೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 12. ಯಾಜಕ್, ಧಾಮಿಕ್ ವಹ ಡಿಲ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಲ್ೆ ೊಂನಿ ಗಮ್ನೊಂತ್ ದವುೆ ೊಂಕ್ ಫ್ರವ ಕೀ ಸವಿಜನಿಕ್ ಆಡಳಾ್ ೆ ನ್ ದೀೊಂವ್ಕನ ಆಸಯ ಆದೇಶ ಸವಿಜನಿಕ್ ತಸೊಂ ಖಾಸ್ತಾ ಜಮಾತಾೆ ೊಂಕ್, ಕೂಡಿಚ ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ಸೊಂಬಾಳಾಯ ೆ ೊಂತ್, ನಿತಳಾಯ್ ಸವಿಜನಿಕ್ ತಸೊಂ ಖಾಸ್ತಾ ಸುವ್ಯತಾೆ ೊಂನಿ ಸೊಂಬಾಳಾಯ ೆ ೊಂತ್, ವ್ಯಹನ್ ಸಂಚ್ಯರ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಚಟುವಟ್ಲಕ, ಅಸೊಂ ಆಮೊಂ ಜಿೀವ್ಕ ವ್ಯೊಂಚಂವ್ಕ್

*ಖತ್ರ* ಆವಾ ತ್್ ಸ್ತ್ ರ ವ್ಯಡಿಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಲ ಆನಿ ಆಪಲ ವಳಕ್ ಸೊಂಗಾಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ ನೊಂವ್ಯಡಿೊ ಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ ಪರ್ತ ನಿವೆ ತ್್ ಭಾರಿ ಬೊರ ಮ್ನಿಸ್ ಭುಗ್ಲಿೊಂ ಉೊಂಚ್ಯಲ ೆ ಕಮಾರ್ ಆಸತ್ ಸಗೆು ೊಂ ರ್ತಚ್ಯೆ ಮಾಗಾಿ ೆ ನ್ ಆನಿ ಬೊಯಾಿಪಣಾನ್ 'ತುಜಾೆ ಕಪಾಲ್ಲ್ಚೆೊಂ ಖತ್ ವ್ಯಗ್ಲಾ ೊಂ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತ್ರಲೆೊಂ ತುಜೆಖಾರ್ತರ್ ಮಾಗಾ್ ೊಂ' ಮ್ಹ ಣಾಲ ರ್ತ ಮಾಹ ಕ ಭುಜವ್ಕನ

21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದೀನ್ ವಸಿೊಂಥಾವ್ಕನ ಕರ್ತಲ ೊಂ ವಕ್ ೊಂ ಕೆಲ್ಲ್ೆ ರಿೀ ಮಾಜಾಾ ನತ್ಲೆಲ ೊಂ ಖತ್ ತ್ರೊಂ ತಾೆ ವರ್ಶೊಂ ರ್ತ ಉರ್ಲವ್ಕನ ಆಸ ಹಾೊಂವ್ಯೊಂ ಮ್ಹ ಳೆೊಂ 'ಹಾೊಂವ್ಕ ಖತಾಖಾರ್ತರ್ ಹಾೊಂಗಾ ನ ಮಾಹ ಕ ಕೆ .. ಕೆ .. ಕೆ ' ರ್ತ ಮಾಹ ಕ ಆಡವ್ಕನ ಉಲ್ಯಿಲ 'ಆಳೆಬಾ ಪಡೇಸ್್ ಆಶೆ್ಯ ಕತ್ರೊಂಯ್ ಆಯಾ್ ನೊಂತ್ ತುೊಂ ಕೆ ಕೆ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಗಾಗೆತಾಯ್ ಹಾೊಂವ್ಕ ದಸಕ್ ರ್ತೀಸ್ ವಸಿಕ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಪಡ್ಸ್ ೊಂಕ್ ಭೆಟ್್ ೊಂ ತಾೊಂಕೊಂ ಭುಜಯಾ್ ೊಂ ತಾೊಂಚೊಂ ದ್ಕೊಂ ಪುಸ್ ೊಂ ಹಾೊಂವ್ಕ ವ್ಯತಾೊಂಬಾ ದ್ಸೆ ೆ ೊಂಕ್ಯಿೀ ಭೆಟ್ಜೆ ಪಳೆ ಮಾಗಾಿ ೆ ೊಂತ್ ತುಜೊ ಉಗಾಯ ಸ್ ಕತಾಿೊಂ ಖತ್ ಖಂಡಿತ್ ಮಾಜಾಾ ತಾಲೆೊಂ'

ತಾಚ ನಿಮಾಣಿ ಕವತಾ) ---------------------------------------

ಸಾತ್ರ ಆನ್ ಹೈಸ್ಕಾ ಲಾಚಾಾ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸಿಯ ರ್ಣ್ ಭ| ಎಲಿೋನ ಎಸಿ ಕ್ ಆದೇವ್ರಸ

ಪಯೆಲ ೊಂ ರ್ತಚೊಂ ಖತಾೊಂ ಉಣಿೊಂ ಜಾೊಂವ್ಕ

(ಮ್ಹಿನೆ ಆದೊಂ ಕೆ ನ್ಸ ರ್ ಪಡ್ಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ಕನ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಕಲ್ಲ್ಲ ೆ ರಿಚಯ ಜಾನ್ ಪಾಯಾಸ ನ್ ಬರಯಿಲಲ 22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ರ್ತಣೊಂ ವಧಾೆ ಥಿಿೊಂಕ್ ದಲ್ಲ್ಲ ೆ ಮೊಗಾಳ್ ಸೇವ್ಯಕ್ ಆದೇವ್ಕಸ ಮಾಗ್ಲಲ . ರ್ತಣೊಂ ಆಪ್ಲ ೊಂ ರ್ಶಕ್ಷಕಚೆೊಂ ಕರ್ಮ ಹಳ್ಳಯಾಳಾೊಂತಾಲ ೆ ಕಮೆಿಲ್ ಹೈಸೂ್ ಲ್ಲ್ೊಂತ್ ಸುವ್ಯಿರ್ತಲೆಲ ೊಂ. ತಾೆ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ರ್ತಣೊಂ ೩೩ ವಸಿೊಂ ರ್ಶಕ್ಷಣ್ ದೀೊಂವ್ಕನ ಆನಿ ತಾೊಂತುೊಂ ೨೦ ವಸಿೊಂ ಕಮೆಿಲ್ ಕೊಂರ್ಪಸ್ತಟ್ ಪುಯು ಕಲೇಜ್ ಮೊಡಂಕಪ್ತ್ ಪಾೆ ೊಂಶುಪಾಲನ್ ಬಂಟ್ಾ ಳ್ ಆಇನ್ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ವಕಟ ೀರಿಯಾ ಗಲ್ಸ ಿ ಹೈಸೂ್ ಲ್ ತಸೊಂ ಸೊಂತ್ ಆನನ ಚೆೊಂ ಹೈಸೂ್ ಲ್ ಬೊಳಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ ಮೆಸ್ತ್ ಣ್ಿ ಜಾವ್ಕನ ಸೇವ್ಯ ದಲಲ . ಭಾರಿ್ ಸದ ಆನಿ ಸರಳ್ ಸಾ ಭಾವ್ಯಚ ಭ| ಎಲೀನಕ್ ಜಗತಾ್ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ತಸೊಂ್ ರ್ತಚ್ಯೆ ರ್ಶಕಾ ವಷ್ೆ ೊಂತ್ ಬರಿ್ ಜಾಣಾಾ ಯ್ ಆಸ್ತಲ . ಪಾಟ್ಲ ೆ ೭ ವಸಿೊಂನಿ ರ್ತಣೊಂ ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ದಲ್ಲ್ಲ ೆ ಸೇವ್ಯಕ್ ಸೊಂತ್ ಆನನ ಚ್ಯೆ ಹೈಸೂ್ ಲ್ಲ್ೊಂತ್ ರ್ಶಕ್ಷಕೊಂ ತಸೊಂ ಸ್ತಬಂದನ್ ಸಹಕಯ್ದರ್ಶಿಣ್ ಭ| ಮ್ರಿಯಾ ಕೃಪಾ ಎಸ್ತ ಬರಾಬರ್ ಆದೇವ್ಕಸ ಮಾಗ್ಲಲ ಆನಿ ರ್ತಚ್ಯೆ ನಿವತ್ ಜಿಣೆ ಕ್ ಸವ್ಕಿ ಬರೊಂ ಮಾಗೆಲ ೊಂ.

ಮಂಗುು ರ್ ಬೊೀಳಾರಾೊಂತ್ಲ ೆ ಸೊಂತ್ ಆನನ ಹೈಸೂ್ ಲ್ಲ್ಚ ಮುಖ್ಲ್ ಮೆಸ್ತ್ ಣ್ಿ ಭ| ಎಲೀನ ಎಸ್ತ, ಮಾ್ಿ 17 ವ್ಯರ್ ಶ್ಲ್ಲ್ ಸಭಾ ಸಲ್ಲ್ೊಂತ್

ಆಪಾಲ ೆ ಸಂದೇಶ್ೊಂತ್ ಭ| ಎಲೀನ ಎಸ್ತ ಮ್ಹ ಣಾಲ, "ರ್ಶಕಂವ್ಯಯ ೊಂ ಮಾಹ ಕ ಉಗಾಯ ಸ್ ಆಸಯ ೆ ಥಾವ್ಕನ ಮ್ಹ ಜಾೆ ಜಿೀವನಚೊ ಏಕ್ ವ್ಯೊಂಟೊ ಜಾವ್ಯನ ಸೊಲ ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಯೆೊಂವಯ ೊಂ ವದಾೆ ಥಿಿೊಂ ವ್ಯಡನ್ ಜಾಣಾಾ ಯೆಭರಿತ್ ಜಾೊಂವ್ಯಯ ೊಂಪಳೆೊಂ ಮಾಹ ಕ ಬರಿ್ ಖುರ್ಶ ಜಾತಾಲ. ಏಕ್ ರ್ಶಕ್ಷಕ ಜಾವ್ಕನ ಮ್ಹ ಜಾೆ ವ್ಯವ್ಯೆ ಕ್ ಮಾಹ ಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಲ ೆ ಸವ್ಯಿೊಂಕ್ ಹಾೊಂವ್ಕ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ಯನ ಸೊಂ." ರ್ತಣೊಂ ವದಾೆ ಥಿಿ, ಸ್ತಬಂದ ಆನಿ ಸವ್ಯಿೊಂಚೊ ಉಪಾ್ ರ್ ಆಟಯ್ಕಲ . ************ 23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸವಿಜನಿಕೊಂಚ್ಯೆ ಬರಾೆ ಭಲ್ಲ್ಯೆ್ ಖಾರ್ತರ್ ಜಾಗಾ ಣ್ ಜಾವ್ಕನ ರ್ಲೀಕನ್ ಸೊಂಗಾತಾ ಮೆಳೆಯ ೊಂ ಆಡಾ ಲ್ಲ್ಿೊಂ, ಹಾೆ ಆದೇಶ್ಕ್ ಆಮೊಂ ಖಡಯ ಯ್ ಜಾವ್ಕನ ಪಾಳ್ೊಂಕ್ ಜಾಯ್."

ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪಯಾ್ೆಂತ್ರ ಉಡುಪ ರ್ದಯೆಸ್ತಜ್

"ಹಾೆ ಆದೇಶ್ಕ್ ತಾಳ್ ಜಾವ್ಕನ ಹಾೊಂವ್ಕ ಸವ್ಕಿ ಉಡುಪ ದಯೆಸಜಿಚ್ಯೆ ರ್ಲೀಕಕ್ ಸವ್ಕಿ ಇಗಜಾಿೊಂನಿ ಆನಿ ಸಂಸೆ ೆ ೊಂನಿ ಪಾಳ್ೊಂಕ್ ಉರ್ಲ ದತಾೊಂ ಮುಖಾಲ ೆ ಆದೇಶ್ ಪಯಾಿೊಂತ್."

ಇಗರ್್ೆಂನಿ ಮೋಸಾೆಂ ರದ್ಧ್

1. ಪಯೆಲ ೆ ಸುವ್ಯತ್ರರ್, ಆಮೊಂ ಆಮಯ ೊಂ ಮಾಗ್ಲಿ ೊಂ ಸೊಮಯಾಕ್ ಧಾಡೆ ೊಂ ಜಾಣೊಂ ಎಕಲ ೆ ನ್ ಮಾತ್ೆ ಆಮಾ್ ೊಂ ಹಾೆ ಮಾರಕರ್ ಪಡ್ ಥಾವ್ಕನ ರಾಕೆೆ ತ್. ಮುಖೆ ಜಾವ್ಕನ , ಹಾೆ ಕರಜಾಮ ಚ್ಯೆ ವ್ಯಳಾರ್ ಹೊ ಏಕ್ ವೆ ಕ್್ ವೇಳ್ ಜಾವ್ಯನ ಸ ಮಾಗಾಿ ೆ ಚೊ ಆಮಾಯ ೆ ವ್ಯೊಂಟ್ೆ ಕ್. ಆಮೊಂ ಆಮೆಯ ೊಂ ಧೈರ್ ಆನಿ ಭವ್ಯಿಸೊ ಘಟ್ ಕಯಾಿೊಂ ಆನಿ ಆಮಯ ಪಾತ್ರೆ ಣಿ ದೇವ್ಯಚೆರ್ ದವಯಾಿೊಂ.

ಉಡುಪ ದಯೆಸಜ್ ಭಕ್ ಕೊಂಕ್ ಇಗಜಾಿೊಂನಿ ಮೀಸೊಂ ರದ್್ ಕೆಲ್ಲ್ೆ ೊಂತ್ ಮಾ್ಿ 31 ಪಯಾಿೊಂತ್ ಜಾಗಾ ಣಿ ಜಾೊಂವ್ಕನ ಕರನವೈರಸ್ ಏಕಮೆಕಕ್ ಲ್ಲ್ಗಾನಸಯ ೆ ಕ್. ಡ| ಐಜಾಕ್ ರ್ಲೀಬೊ, ಉಡುಪ ಬಿಸಾ ನ್ ಏಕ್ ಪರಿಪತ್ೆ ಉಡುಪ ದಯೆಸಜಿಚ್ಯೆ ಭಕ್ ಕೊಂಕ್ ಧಾಡಲ ೊಂ, ತ್ಲ ಮ್ಹ ಣಾಟ "ಸಗ್ಲು ಸಂಸರ್ ಕರನವೈರಸಚ್ಯೆ ಂೊಂ ಜಾವ್ಯನ ಸ. ಅರ್ತೀ ಗಜ್ಿ ಆಸ ಕೀ ಆಮೊಂ ಹಾೆ ವರ್ಶೊಂ ಜಾಗುೆ ತಾ್ ಯ್ ಘೆೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಹಾೆ ಮಾರಕರ್ ಪಡ್ ಥಾವ್ಕನ . ಆಮಾ್ ೊಂ ಕಳ್ಳತ್ ನಸ್ ೊಂ ರ್ತ ಪಡ ಆಮೆಯ ರ್ ರಿಗಾತ್. ಏಕ್ ದಯೆಸಜ್ ಜಾವ್ಕನ , ಆಮೆಯ ೊಂ ಮುಖ್ಲ್ ಕತಿವ್ಕೆ ಕೀ ಆಮೊಂ ಆಮಾಯ ೆ ಕುಟ್ಮ ೊಂಚ ಜತನ್ ಘೆೊಂವಯ . ಮಾ್ಿ ೧೮, ೨೦೨೦ ವ್ಯರ್ ಉಡುಪ ಸಹ ಜಿಲ್ಲ್ಲ ಧಿಕರಿನ್ ದಲ್ಲ್ಲ ೆ ಆದೇಶ್ ಪೆ ಕರ್ ಕರನ ವೈರಸ್ ಹರಾೊಂಕ್ ವಚ್ಯನ ಜಾೊಂವ್ಯಯ ೆ ಕ್ ತಸೊಂ್

2. ಹಾೆ ವೈರಸ ವರೀಧ್ ಸವ್ಕಿ ಕೆ ಮಾೊಂ ಘೆೊಂವ್ಯಯ ೆ ಬರಾಬರ್, ಆಮೊಂ ರಾಜ್ೆ ಆನಿ ಕೊಂದ್ೆ ಸಕಿರಾೊಂನಿ ದಲ್ಲ್ಲ ೆ ಆದೇಶ್ೊಂಕ್ ಬದ್್ ಜಾವ್ಯೆ ೊಂ ಆನಿ ತಾಣಿೊಂ ದೊಂವಯ ೊಂ ಸೂಚನೊಂ ಪಾಳಾೆ ೊಂ ಸವಿಜನಿಕೊಂಚ್ಯೆ ಭದೆ ತ್ರಖಾರ್ತರ್. 3. ಆಮಾಯ ೆ ಭಲ್ಲ್ಯೆ್ ಆನಿ ಭದೆ ತ್ರ ಖಾರ್ತರ್, ರ್ಲೀಕನ್ ಜಮೊ ಜಾೊಂವ್ಕನ ಇಗಜಾಿೊಂನಿ ರಾೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ಆಡಾ ಲ್ಲ್ಿೊಂ. ಕೆನನ ೊಂ ರ್ಲೀಕಕ್ ಆಯಾ್ ರಾಚೆೊಂ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕ್ ೊಂಕ್ ಇಗಜೆಿಕ್ ಯೇೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯಾನ ತ್ರನನ ೊಂ ದಸಚೊಂ ಆನಿ ಆಯಾ್ ರಾಚೊಂ ಮೀಸೊಂ ಆಸ್ತಯ ನೊಂತ್ ಆನಿ ಸವ್ಯಿೊಂಕ್ ಆಯಾ್ ರ್ ಮೀಸ ಆಯ್ಕ್ ೊಂಚೊ ಕಯ್ಕೊ ಆಸೊಯ ನ. ಉಡುಪ ದಯೆಸಜಿೊಂತ್ ಆಯಾ್ ರಾ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕ್ ೊಂಚೊ ಕಯ್ಕೊ ಹಾೊಂವ್ಕ ತಾತಾ್ ಲ್ಲ್ಕ್ ಮುಕ್್ ಕತಾಿೊಂಲ್ ಮಾ್ಿ ೩೧ ಪಯಾಿೊಂತ್. ತರಿಪುಣ್, ಸವ್ಕಿ ಇಗಜೊಿ ಉಗ್ಲ್ ೆ ಆಸ್ ರ್ಲೆ ಭಕ್ ಕೊಂಕ್ ಯೇವ್ಕನ ತಾೊಂಚೊಂ ಖಾಸ್ತಾ ಮಾಗ್ಲಿ ೊಂ ಭೆಟಂವ್ಕ್ , ಆರಾಧಾನ್ ಕರುೊಂಕ್ ವ ಪವತ್ೆ ಸಕೆ ಮೆೊಂತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀೊಂವ್ಕ್ .

25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


4. ಜರ್ ಏಕ್ ಮ್ರಣ್ ಘಡ್ಲ ೊಂ ತರ್ ಫಿಗಿಜೆೊಂತ್, ಭಾರಿ್ ಸರಳ್ ರಿೀರ್ತರ್ ಮ್ಣಾಿಚ ರಿೀತ್ ಚಲ್ಯೆ್ ಲ್ಲ್ೆ ೊಂವ್ಕ. ಯಾಜಕ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಕಲ್ಲ್ಲ ೆ ಚ್ಯೆ ಕುಟ್ಮ ಕ್ ಭೆಟ್ ದತರ್ಲ ಆನಿ ಕೂಡ್‍ ಬ್ರೊಂಜಾರ್ ಕತಿರ್ಲ. ತಾೆ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಮ್ಣಾಿವಧಿ ಚಲ್ಯೆ್ ಲೆ ಕುಟ್ಮ ಸಮೊರ್. ಮ್ಣಾಿಚ್ಯೆ ಸಂಭೆ ಮಾಚೆೊಂ ಮೀಸ್ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಥೊಡೆ ತೊಂಪಾನ್ ಜಾತ್ರಲೆೊಂ.

ಸಭಾಸಲ್ಲ್ೊಂಕ್ ಆನಿ ಕಯ್ಿಕೆ ಮಾೊಂ ರದ್್ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್. 9. ಯಾಜಕ್, ಧಾಮಿಕ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಲ್ೆ ೊಂನಿ ರ್ಲೀಕಕ್ ಆಪಲ ಜಾಗಾ ಣಿ ದೀೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಸೊಂ್ ಸಕಿರಾಚ್ಯೆ ಆದೇಶ್ೊಂವರ್ಶೊಂ ಮಾಹತ್ ದೀೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮುಖೆ ಜಾವ್ಕನ ಸವಿಜನಿಕ್ ಜಾಗಾೆ ೊಂನಿ ಸೊಂಗಾತಾ ಮೆಳಾಯ ೆ ವಶ್ೆ ೊಂತ್, ಸಾ ತಾಚ ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ಸೊಂಬಾಳಾಯ ೆ ವಶ್ೆ ೊಂತ್, ನಿತಳಾಯೆ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಸವ್ಕಿ ಸವಿಜನಿಕ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ತಾ ಸುವ್ಯತಾೆ ೊಂನಿ, ವ್ಯಹನಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಚಟುವಟ್ಲಕ, ಅಸೊಂ ಸವ್ಯಿೊಂನಿ ಬರಿ ಭಲ್ಲ್ಯೆ್ ವರ್ಶೊಂ ಜಾಗುೆ ತಾ್ ಯ್ ಪೆ ಸರ್ ಕರುೊಂಕ್.

5. ಭಕ್ ಕೊಂನಿ ಹಿ ಪರಿಸ್ತೆ ರ್ತ ಸಮೊಾ ನ್, ಆಪಾಲ ೆ ಕುಟ್ಮ ಸೊಂದಾೆ ೊಂ ಬರಾಬರ್ ಘರ್್ ಏಕ್ ’ಕುಟ್ಮ ಚ ಇಗಜ್ಿ’ ಕರುನ್ ಸದಾೊಂ ಪವತ್ೆ ಪುಸ್ ಕಚೆೊಂ ವ್ಯಚ್ಯಪ್ತ್, ಮಾಗೆಿ ೊಂ ಆನಿ ತಸ್ಿ, ದೆವ್ಯಸಾ ಣಾಚೊ ಅಭಾೆ ಸ್, ಖುಸಿಚ ವ್ಯಟ್, ಡಿವ್ಯಯ್ನ ಮ್ಸ್ತಿಚ ಟ್ಲೀವ, ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವಯ ೊಂ ಕಯ್ಿಕೆ ಮಾೊಂ ಟ್ಲೀವರ್ ಆನಿ ಅೊಂತರ್ಜಾಳರ್ ಪಳೆೊಂವಯ ೊಂ. ಆಮೊಂ ಉಗಾಯ ಸ್ ದವಯಾಿೊಂ ಮಾಗ್ಲೊಂಕ್ ಜಿೊಂ ಹಾೆ ವೈರಸನ್ ಜಿಯೆತಾತ್, ವಳಾ ಳಾಟ ತ್ ತಸೊಂ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಯ್ ತ್ ಸಂಸರಾದೆ ೊಂತ್್ . ಭಲ್ಲ್ಯೆ್ ಕೆಾ ೀತಾೆ ೊಂತ್ ಹಾೆ ಪಡ್ಸ್ ೊಂಚ ಚ್ಯಕೆ ಕಚ್ಯೆ ಿ ನ್ಸಿೊಂಕ್ ಆನಿ ದಾಖ್್ ರಾೊಂ ಖಾರ್ತರಿೀ ಆಮೊಂ ಮಾಗಾೆ ೊಂ. 6. ಧಾಮಿಕ್ ಕಯ್ಿಕೆ ಮಾೊಂ - ರರ್ತರ್, ಖುಸಿಚ ವ್ಯಟ್ಲ , ಪಾೆ ಯ್ರ್ಶಿ ಯ ತ್ ಕಚಿೊಂ ವ ಹರ್ ಸವಿಜನಿಕ್ ವಧಾನೊಂ ಇಗಜಾಿೊಂನಿ ಚಲಂವಯ ೊಂ ರದ್್ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸವ್ಕಿ ಸಮೆಮ ೀಳನೊಂ, ಕಮಾೊಂಶ್ಲ್ಲ್ೊಂ, ವ್ಯಡೆ ಜಮಾರ್ತ, ಪಡ್ಸ್ ೊಂಖಾರ್ತರ್ ವ್ಯಡೆ ೊಂನಿ ಮೀಸೊಂ, ಗಮೆಿ ದೀಸೊಂಚೊಂ ಕೆ ೊಂಪಾೊಂ, ಫಿಗಿಜ್ ಕಯಿಿೊಂ, ಪುಶ್ಿೊಂವ್ಕ ವ ಹರ್ ಕರುೊಂಕ್ ನ್ಜೊ. 8. ಕೀಣಿೀ ಪಡ್ಸ್್ ತರ್, ರ್ತ ವ ತ್ಲ ಪಡ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಚೊಂತಾ್ ತರ್, ಕಠಿೀಣ್ ಪಡ್ನ್ ವಳಾ ಳಾಟ ತರ್ ವ ಕೂಡಿೊಂತ್ ಪಡ ರಾವಂವಯ ಸಕತ್ ನ ತರ್, ತಸಲ ೆ ೊಂನಿ ಇಗಜಾಿೊಂಕ್ ವ ಹರ್ ಸುವ್ಯತ್ರೊಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೊಂವಯ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ೮. ಸವಿಜನಿಕ್ ಜಮಾೆ ೊಂಕ್ ಬಂಧಿ ಘಾಲ್ಲ್ೆ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ನ್ ಸವಿಜನಿಕ್ ಮೆಳಾಪ್ತ್, ಸವಿಜನಿಕ್ ಸಂಭೆ ರ್ಮ, ಫಿಗಿಜ್ ವಗಾರಾೊಂನಿ ಆನಿ ಸಂಸೆ ೆ ೊಂಚ್ಯೆ ವಹ ಡಿಲ್ಲ್ೊಂನಿ ಫಿಗಿಜ್

"ಆಮಾ್ ೊಂ ಭಾರಿ್ ದೂಖ್ ಭಗಾ್ ಹಿೊಂ ಸವ್ಕಿ ಚೊಂರ್ತನಸ್ತಯ ೊಂ ಘಡಿತಾೊಂ ವ್ಯಡನ್ ಯೇೊಂವ್ಕನ ಆಮಾ್ ೊಂ ಸವಿಜನಿಕ್ ಚಟುವಟ್ಲಕೊಂನಿ ಪಾತ್ೆ ಘೆೊಂವ್ಕ್ ಅಸಧ್ೆ ಜಾಲ್ಲ್ೊಂ ಮ್ಹ ಣ್, ಮುಖೆ ಜಾವ್ಕನ ಮಾಗಾಿ ೆ ಸುವ್ಯತ್ಲೆ , ಆನಿ ಪವತ್ೆ ಬಲದಾನೊಂತ್ ಪಾತ್ೆ ಘೆೊಂವ್ಕ್ . ಪುಣ್ ಆಮ ದೇವ್ಯಚೆೆ ಖುರ್ಶಕ್ ಖಾಲ್ ಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ ರಾವ್ಯೆ ೊಂ ಜಾಕ ಆಸ ಬಳ್ ಸವ್ಕಿ ಸಂಗ್ಲ್ ಮೂಟ್ಲ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ಯ ೊಂ. ದೇವ್ಯ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಯ ಆಮಯ ಪಾತ್ರೆ ಣಿ ಆಮ ಧೃಡ್‍ ಕಯಾಿೊಂ ತಸೊಂ್ ಮಾಗೆಿ ೊಂ ದಡ್್ ೊಂ ಕಯಾಿೊಂ. "ಖಾರ್ತೆ ಕರಾ ಕೀ ಹಾೊಂವ್ಕ ತುಮಾಯ ೆ ಸವ್ಯಿೊಂ ಖಾರ್ತರ್ ಮಾಗಾ್ ೊಂ ಹಾೆ ಕಷ್ಟ ೊಂಚ್ಯೆ ಕಳಾರ್. ಉಗಾಯ ಸ್ ದವಯಾಿೊಂ ಆಮೊಂ ಅಮಯ ಕೆ ೀಸ್ ೊಂವ್ಕ ಕುಮ್ಕ್ ಗಜೆಿವಂತಾೊಂಕ್ ಹಾೆ ಕಷ್ಟ ೊಂಚ್ಯೆ ವ್ಯಳಾರ್," ಮ್ಹ ಣಾರ್ಲ ಬಿಸ್ಾ ಆಪಾಲ ೆ ಪರ್ತೆ ಕ ವಧಿೊಂತ್. ----------------------------------------------------

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಯ್್ ಆಪ್ಲ್ಿ ಾ ವಿದ್ಾ ರ್ಥ್ರ್ಣ ಭಯ್ಣ್ ಕ್ ಕಿಡಿ್ ದ್ನ್ ರ್ದತಾ ಆಮಾಯ ೆ ಮಂಗುು ಚ್ಯೆ ಿ ಕಥೊಲಕ್ ವ್ಯಚಕ್ ವೊಂದಾಕ್ ಕಳ್ಳತ್ ಆಸ ಕೀ ಮಂಗುು ರ್

26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಂಕನ ಡಿೊಂತ್ ಆಸ್ತಯ 140 ವಸಿೊಂಚ ಫ್ರ| ಮುಲ್ಲ ರ್ ಆಸಾ ತ್ೆ ಆನಿ ಮಂಗುು ರ್ ರುಜಾಯ್ ಆಸೊಯ 130 ವಸಿೊಂಚೊ ಸೆ ಳ್ಳೀಯ್ ಅಸುಿಲ್ಲ್ಯ್ನ ಫ್ರೆ ನಿಸ ಸ್ ನ್ ಧಾಮಿಕ್ ಭಯಿಿ ೊಂಚೊ ಮೇಳ್, ಜಾೊಂಚೊಂ ಲೇಖನೊಂ ಹಾೆ ವೀಜ್ ಪತಾೆ ರ್ ವ್ಯಹ ಳಾು ೆ ೊಂತ್. ದೀನಿೀ ಹ ಖಾೆ ತ್ ಸಂಸೆ ಕೆನನ ೊಂಯ್ ತಾೊಂಚ ಖಾೆ ರ್ತ ದಾಖವ್ಕನ ೊಂ್ ಆಸತ್; ಆತಾೊಂ ಏಕ್ ಅಪೂೆ ಪ್ತ್ ಕಳಾಾ ಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಯ ಸಂಗತ್ ತಾೆ ಗ್ ಆನಿ ಜಿೀವ್ಕದಯಾ ದಾಖಂವಯ ಜೆನನ ೊಂ ಏಕ ಪಾೆ ಯೆಸ್ೆ ಧರ್ಮಿಭಯಿಿ ನ್ ಧೈರ್ ಕೆಲೆೊಂ ಆಪಲ ಕಡಿನ ಆಪಲ ವದಾೆ ಥಿಿಣ್ ತರುಣ್ ಧರ್ಮಿಭಯಿಿ ಕ್ ದಾನ್ ದೀೊಂವ್ಕ್ ಮ್ನ್ ಕೆಲೆೊಂ. ಹಿ ಕಷ್ಟ ೊಂಚೆೊಂ ಕಯಾಿವದಾನ್ ಮಂಗುು ಚ್ಯೆ ಿ ಫ್ರ| ಮುಲ್ಲ ರ್ ಆಸಾ ತ್ರೆ ೊಂತ್ ಕೆಲೆೊಂ ಹಾಚೊ ದಾಖೊಲ ಜಾರ್ಲ. ಸವ್ಯಿೊಂಕ್ ಕಳ್ಳತ್ ಜಾಲೆೊಂ ಕೀ ಹೊಂ ಏಕ್ ಧಾಮಿಕ್ ಪ್ೆ ೀರಣ್ ಭಯ್ಿ ಓರಿಯಾಚೆೊಂ ಆನಿ ದೇವ್ಯಚೆೊಂ ಗಮ್ನ್. ಹೊಂ ನಿಜಾಕೀ ಏಕ್ ಜಿೀವ್ಕದಯಾ ಭ| ಓರಿಯಾ ಥಾವ್ಕನ .

ದಾನ್ ದಲಲ ಭ| ಓರಿಯಾ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ಸುರತ್ ಲ್ಚ್ಯೆ ದೇವ್ಕಭಿರಾೊಂತ್ರಚ್ಯೆ ಕುಟ್ಮ ೊಂರ್ತಲ ಥಂಯಾಯ ೆ ಮುಖ್ಲ್ ದಯಾಿ ಬಂದಾೆ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಿ ಲ, ಅಸುಿಲ್ಲ್ಯ್ನ ಫ್ರೆ ನಿಸ ಸ್ ನ್ ಮೇಳಾಕ್ ಜೂನ್ 1969 ಇಸಾ ೊಂತ್ ಮೇಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ. ರ್ತಚ್ಯೆ ವಶೇಷ್ಯ ಅಭಿನ್ಯಾ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ವಚ್ಯತಾಿನ ರ್ತ ಹಾಸೊನ್ೊಂ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ, "ಹಾೊಂವ್ಕ ಮೊಸು್ ಸಂತ್ಲಸನ್ ಭತಾಿೊಂ ಮಂಗುು ರ್ ದಯೆಸಜಿಚ್ಯೆ ರ್ಪೀಷಣ್ ಯ್ಕೀಜನೊಂತ್ ಮ್ಹ ಜೊ ವ್ಯವ್ಕೆ ದೀೊಂವ್ಕ್ , ರಕ್ಷಣ್ ಕರುೊಂಕ್ ಅನಿ ಮಾನ್ ದೀೊಂವ್ಕ್ ಮಾನ್ವ್ಕ ಜಿೀವ್ಯಕ್, ಜೆೊಂ ಆಸ ಕೆಲ್ಲ್ೊಂ ಆಮಾಯ ೆ ದಯೆಸಜಿನ್. ಹೊಂ ಜಾವ್ಯನ ಸ ದೇವ್ಯಚೆೊಂ ಬ್ರಸೊಂವ್ಕ ಆನಿ ಭಾಗ್!" ಕಡಿನ ದಾನ್ ಘೆತ್ಲಲ ಭಯ್ಿ ಐರಿೀನ್ ಲ್ಲ್ಲಯ ನ್ಮಾವ, ಅಸುಿಲ್ಲ್ಯ್ನ

ಭಯ್ಿ ಅಸುಿಲ್ಲ್ಯ್ನ ಫ್ರೆ ನಿಸ ಸ್ ನ್ ಮೇಳಾಚ, ಹಿಕ ಕಠಿೀಣ್ ಕಡಿನ ಪಡ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ಳತ್ ಜಾಲೆೊಂ. ಭ| ಓರಿಯಾ ಡಿ’ಸೊೀಜಾಕ್ 66 ವಸಿೊಂ, ಜೆಪುಾ ಹೊೀಲ ರೀಜರಿ ಕೊಂವ್ಯೊಂತಾೊಂತ್ ರ್ತಕ ಕಳ್ಳತ್ ಜಾಲೆೊಂ ಕೀ ರ್ತಚ ವದಾೆ ಥಿಿಣ್ ಭ| ಐರಿೀನ್ ಕಷ್ಟ ನ್ ವಳಾ ಳಾಟ ಮ್ಹ ಣ್. ಕತ್ರೊಂ್ ದಾಖ್ಾ ನಸ್ ೊಂ ಭ| ಓರಿಯಾನ್ ಆಪಲ ಕಡಿನ ದಾನ್ ದೀೊಂವ್ಕ್ ಮ್ನ್ ಕೆಲೆೊಂ ಭ| ಐರಿೀನಕ್ ಜಿಚೊ ಗಾೊಂವ್ಕ ಸರ್ಛಿಪ್ತ್, ಮಝೀರಾರ್ಮ, ಜಿಚೊ ಭಾವ್ಕ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ಕನ ವ್ಯವ್ಕೆ ಕತಾಿ ಐಝಲ್, ಮಝೀರಾಮಾೊಂತ್. ರ್ತ 1994 ಇಸಾ ೊಂತ್ ಅಸುಿಲ್ಲ್ಯ್ನ ಫ್ರೆ ನಿಸ ಸ್ ನ್ ಮೇಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ. ಭ| ಓರಿಯಾಚ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಿ ಲ ವಳಕ್ ಜಾಲಲ ರ್ತಚ್ಯೆ ತ್ರರ್ಶಿಯಾನ್ರ್ಶಪಾ ವ್ಯಳಾರ್ ರ್ತಚ್ಯೆ ರ್ಪೆ ಫೆರ್ನಚ್ಯೆ ನಿಮಾಣಾೆ ವಸಿ 2002 ಇಸಾ ೊಂತ್. ಹಾೆ ವ್ಯಳಾರ್ ಏಕಮೆಕ ಕೆಲಲ ೊಂ ಕಮಾೊಂ ಆನಿ ಭೆಟೊ ತಾೊಂಚೆೆ ಮ್ಧ್ಲಲ ಧಾಮಿಕ್ ಬಾೊಂದ್ ಘಟ್ ಕರಿಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ . ಫ್ರ| ಮುಲ್ಲ ಸ್ಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲೇಜ್ ಆಸಾ ತ್ರೆ ಚೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸುಪರಿೊಂಟೆೊಂಡ್ೊಂಟ್ ಡ| ಉದಯ್ ಕುಮಾರಾನ್ ತಾಚೊ ಸಹಕರ್ ದೀೊಂವ್ಕನ ಹೊಂ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಪಾೆ ಮಾಣಿಕ್ ಕಡಿನ ಬದಾಲ ವಣ್ ಏಕ ವರ್ಶಷ್ಯ್ ಪಂಗಾಯ ಮುಖಾೊಂತ್ೆ ಮಾೊಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ ೊಂ. ಫ್ರ| ಮುಲ್ಲ ಸ್ಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲೇಜ್ ಆಸಾ ತ್ರೆ ನ್ ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಕೂಡಿಚೆ ಭಾಗ್ ದಾನ್ ದೊಂವಯ ಜಾಗರಣ್ ಹಾಡಿಲ . ಫ್ರ| ಮುಲ್ಲ ರ್ ಆಸಾ ತ್ರೆ ಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ ಕೂಡಿಚೆ ಭಾಗ್ ದಾನ್ ಕರುೊಂಕ್ ಸಂಯ್ಕೀಜಕ್ ಆಸತ್ ಸೊಂಗಾತ್ ಘೆವ್ಕನ ಜಿಲ್ಲ್ಲ ಕೂಡಿಚೆ ಅೊಂಗ್ ದಾನ್ ಕಮರ್ನ್ ಡ| ಕೆವನ್ ಪೀಟರ್ ಪಾಯ್ಸ (ಸಂಪಕ್ಿ ಒಫಿಸರ್) ಆನಿ ರೇಶ್ಮ ಕೆ ರಲ್ ಡ್’ಸ ಜೆೊಂ ಸಂಪಕ್ಿ ದವತಾಿ ಆಸಾ ತ್ೆ ಆನಿ ಜಿಲ್ಲ್ಲ ೆ ಬರಾಬರ್ ಮಂಗುು ರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಲ ಆಡಳಾ್ ೆ ಸೊಂಗಾತಾ. ಫ್ರ| ಮುಲ್ಲ ರ್ ಧರ್ಮಿದಾಯ್ ಸಂಸೆ ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ೆ ಜಾಾ ನ್ ವ್ಯಪನ್ಿ ಚಕತಾಸ ದೊಂವ್ಯಯ ೆ ೊಂತ್ ಪೆ ಥರ್ಮ ಸೆ ನರ್ ಆಸತ್. ತಾೊಂಚ ದೂರ್ದೀಷ್ಯಟ ಆನಿ ಮಸೊಂವ್ಕ ತಾೊಂಚೊ ಧೆ ೀಯ್ ’ಗೂಣ್ ಕಚೆಿೊಂ ಆನಿ ಬರೊಂ ಕಚೆಿೊಂ’ ಧೆ ೀಯಾಕ್ ಸೊಂಗಾತ್ ದೀೊಂವ್ಕನ ಹಾೆ ದೇಶ್ೊಂತಾಲ ೆ ಸಭಾರ್ ಪಡ್ಸ್ ೊಂಕ್ ಬರೊಂ ಕೆಲೆಲ ೊಂ ಆಸ. ಫ್ರ| ಮುಲ್ಲ ರ್ ಆಸಾ ತ್ೆ

27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಸಾ ತ್ೆ ವಚ್ಯತಾಿ ಕೂಡಿಚೆ ಭಾಗ್ ದಾನ್ ಕತ್ರಿಲ್ಲ್ೆ ೊಂನಿ ಮುಖಾರ್ ಯೇೊಂವ್ಕನ ಜೆ ಕೀಣ್ ಮೆೊಂದ್ ಚಲ್ಲ್ನಸ್ ೊಂ ಮೊತಾಿತ್, ಅವಘ ಡೊಂಕ್ ಬಲ ಜಾವ್ಕನ ಮೊತಾಿತ್, ಬರಿ ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ಆಸೊನ್ ಮೊತಾಿತ್ ತಾೊಂಚೆ ಕೂಡಿಚೆ ಭಾಗ್ ದಾನ್ ದೀೊಂವ್ಕ್ . ಫ್ರ| ಮುಲ್ಲ ರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲೇಜ್ ಆಸಾ ತ್ೆ ದಾಖಾಲ ೆ ಮುಖಾೊಂತ್ೆ ಸೊಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಲ ೆ ಕಯಾಿಕ್ ದೇವ್ಕ ಬರೊಂ ಕರುೊಂ ಮ್ಹ ಣಾಟ ಡ| ಮಂಜನಥ್ ಶೆಟ್ಲಟ (ಯೂರೀಲ್ಲ್ ಜಿಸ್ಟ ), ಡ| ಮಂಜನಥ್ ಜೆ. (ನ್ಫೊೆ ೀಲ್ಜಿಸ್ಟ ) ಆನಿ ತಾೊಂಚ್ಯೆ ಅಖಾೆ ಪಂಗಾಯ ಕ್ ಹೊಂ ನಿಸಾ ಥಿಿ ಕರ್ಮ ತಾಣಿೊಂ ಕೆಲ್ಲ್ಲ ೆ ಕ್. ಹೊಂ ಫ್ರ| ಮುಲ್ಲ ರ್ ಆಸಾ ತ್ೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲೇಜ್ ಆಸಾ ತ್ರೆ ಚೆೊಂ ಪಾೊಂಚೆಾ ೊಂ ಕಡಿನ ಕಸ್ತ ಕಚೆಿೊಂ ಜಾವ್ಯನ ಸ. ಹಿ ಕಡಿನ ಕಸ್ತ ಕಚಿ ಭಾರಿ್ ಪುರಾಸಣಚ ಕೆ ಯಾ ಅಖಾೆ ಪಂಗಾಯ ಕ್, ದಾಖ್್ ರಾೊಂಕ್, ತಾಣಿೊಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮ ರಿೀತ್ ಪಾಳ್ೊಂಕ್ ಆಸ. ಕನಿಟಕ ರಾಜ್ೆ ಮ್ಟ್ಟ ರ್ ಮಾನ್ವೀಯ್ ಕೂಡಿ ಭಾಗ್ ಕಸ್ತ ಕಚಿ ಸಮರ್ತ ಜಿ ಬ್ರೊಂಗುು ರಾೊಂತ್ ಆಸ ತಾಣಿೊಂ ಆಪಲ ಹೊಗ್ಲು ಕ್ ಉಚ್ಯಲ್ಲ್ೆ ಿ ಏಕ ಧರ್ಮಿ ಭಯಿಿ ನ್ ಆನ್ೆ ೀಕ ಧರ್ಮಿ ಭಯಿಿ ಕ್ ಆರ್ಪಲ ಕೂಡಿ ಭಾಗ್ ದಾನ್ ದಲ್ಲ್ಲ ೆ ಕಯಾಿಕ್; ಅಸೊಂ ಜಾೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ಹೊಂ್ ಪಯೆಲ ೆ ಪಾವಟ . ಹಿ ಕಸ್ತ ಫೆಬ್ರೆ ರ್ 16 ವ್ಯರ್ ಚಲಲ ಆನಿ ದಗಾೊಂಯ್ ಧರ್ಮಿ ಭಯಿಿ ೊಂಕ್ ಮಾ್ಿ 6, 2020 ವ್ಯರ್ ತಾೊಂಕೊಂ ದಗಾೊಂಯಿ್ ಆಸಾ ತ್ರೆ ಥಾವ್ಕನ ಕೊಂವ್ಯೊಂತಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ ೊಂ. ಗಜೆಿಚೊೆ ಸವ್ಕಿ ರಿೀರ್ತ ರಿವ್ಯಜಿ ಸಕಿರಾಚ್ಯೆ ಕಡ್‍ನ ಕಸ್ತ

ಕಚ್ಯೆ ಿ ವಧಾನ ಪೆ ಕರ್್ ಚರ್ಲಲ ೆ . ಫ್ರ| ಮುಲ್ಲ ರ್ ಚ್ಯೆ ರಿಟೇಬ್ಲ್ ಸಂಸೆ ೆ ೊಂಚೊ ದರಕ್ ರ್ ಫ್ರ| ರಿಚ್ಯಡ್‍ಿ ಎ. ಕುವ್ಯರ್ಲನ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಸಂತ್ಲೀಸನ್ ಪೆ ಸರ್ ಕೆಲ.

-ಐವನ್ ಸಲಾೊ ನಾ -ಶೇಟ್ ----------------------------------------------------

ಹೆಂಗ್ತಸರ್ ಥೊಡ್ಡಾ ತಸಿಿ ೋರಾ ರ್ದಲಾಾ ತ್ರ: ಕೊರನವೈರಸ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಬಂಧ್ 28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


----------------------------------------------------

ರಾಜ್ಯ್ಸಭೆಂತ್ರ ಕೊೆಂಕಿ್ ಗರ್್ಲಿ 1952 ಇಸಾ ೊಂತ್ ಪಯೆಲ ೆ ಪಾವಟ ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ಪಾಲ್ಲ್ೆ ಿಮೆೊಂಟ್ೊಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪೇಶ ಕೆಲ್ಲ್ೆ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಮಾ್ಿ 16. 2020 ವ್ಯರ್ ಬಿಜೆಪ ಎರ್ಮಪ ವನ್ಯ್ ದೀನು ತ್ರೊಂಡುಳಾ್ ರಾನ್ ಗ್ಲೊಂಯಾಯ ೆ ’ಧಿೀರಿಯ್ಕ’ ಬೊಯಾಲ ೊಂ ಝಗೆಯ ೊಂ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಸವ್ಯಲ್ ವಚ್ಯತಾಿನ ತ್ಲ ಕೊಂಕಣಿೊಂತ್ ಉಲ್ಯಾಲ ಗ್ಲಲ . ತ್ರೊಂಡುಳ್ ರ್ ಕೊಂಕೆಿ ೊಂತ್ ಉಲ್ಯಾ್ ನ, ಸೊಂಗಾತಾ್ ಕೊಂಕಿ ಇೊಂಗ್ಲಲ ಷ್ಕ್ 21 ವಸಿೊಂ ಪಾೆ ಯೆಚ್ಯೆ ಡ್ಲಲ ಯುನಿವಸ್ತಿಟ್ಲ ವದಾೆ ಥಿಿಣ್ ರ್ಶೆ ೀಯಾ ರಾಣನ್ ಭಾಷ್ೊಂತರ್ ಕೆಲ. ರಾಜ್ಯ್ಸಭಾ ಚೇರ್ಮಾೆ ನ್ ಎರ್ಮ. ವ್ಯೊಂಕಯ್ೆ 30 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಗತಾ್ ದೆ ೊಂತ್ ಕರೀನ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ವೈರಸ್ ಮ್ನಿ ೊಂಚ ಬಲ ಘೆವ್ಕನ ವ್ಯೆ ಪಕ್ ರಿೀರ್ತರ್ ಚರನ್ ವ್ಯತಾ. (ಕರೀನ ಮ್ಹ ಳಾೆ ರ್ ಕುರವ್ಕ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ಅಥ್ಿ. ಹೊ ವೈರಸ್ ಪಳೆೊಂವ್ಕ್ ಕುರವ್ಯ ಭಾಶೆನ್ ದಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ನ್ ಹಾಕ ಹೊಂ ನೊಂವ್ಕ ಆಯಾಲ ೊಂ.)

ನಯುಯ ನ್ ದಗಾೊಂಯಿ್ ತ್ರೊಂಡುಳಾ್ ರ್ ಆನಿ ರಾಣಕ್ ತಾಣಿೊಂ ಕಡ್‍ಲ್ಲ್ಲ ೆ ವ್ಯೊಂವಟ ಕ್ ಉಲ್ಲ್ಲ ಸ್ತಲೆೊಂ. ಶೂನ್ೆ ವರಾರ್, ತ್ರೊಂಡುಳಾ್ ರ್ ಹಠ್ ಧರಿಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ ’ಧಿೀರಿಯ್ಕ’, ತಮಳಾನ ಡುೊಂತಾಲ ೆ ಜಲಲ ಕಟು ಆನಿ ಕನಿಟಕೊಂತಾಲ ೆ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ನ್ ’ಧಿೀರಿಯ್ಕ’ ಗ್ಲೊಂಯಾೊಂತ್ ಜಾೊಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣಾರ್ಲ. ಆಪ್ಿ ೊಂ ಅಧಿಕರಾಕ್ ಯೆತ್ ನಯುಯ ನ್ ಹಾೆ ವರ್ಶೊಂ ಭವ್ಯಿಸೊ ದರ್ಲಲ ಎರ್ಮಪೊಂನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ಸಂವದಾನೊಂರ್ತಲ ಆಟ್ಾ ೆ ವಳೆರಿೊಂತ್ ಸವ್ಯಿಲಲ ಖಂಚಯ್ 22 ಭಾಸೊಂ ಪಯಿ್ ಏಕ್ ಉಲ್ವ್ಯೆ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್. ರಾಣ ರಾಜ್ೆ ಸಭೆಚೆಚೆೊಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಸ್ತಬಂದ ನಂಯ್. ರಾಜ್ಯ್ಸಭೆನ್ ಶ್ೊಂತಳ್ಳ, ಕೊಂಕಣಿ, ಡಗ್ಲೆ , ಕರ್ಶಮ ರಿ ಆನಿ ಸ್ತೊಂಧಿ ಭಾಸೊ ಭಾಷ್ೊಂತರ್ ಕರುೊಂಕ್ ಸ್ತಬಂದ ದವಲ್ಲ್ೆ ಿ. ----------------------------------------------------

ಕೊರೋನ ಚಿೆಂತೆಂಕ್ ರ್ಯ್ ರ್ಲ್ಲಿ ವಿಷಯ್

ಇಟೆಲ ತಸೊಲ ದೇಶ್ ಹಾಚ್ಯೆ ಮಾರಾಕ್ ಕೊಂರ್ಪನ್ ಗೆಲ್ಲ್. ಕಲ್-ರ್ಪೀರ್್ ಚೀನೊಂತ್ ಆಸ್ರ್ಲಲ ಹೊ ವೈರಸ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಯೆೊಂವಯ ೊಂ ಫೊಕಣಾೊಂ ಏಕಮೆಕಕ್ ಧಾಡುನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ ಆಮೊಂ ಆತಾೊಂ ತಾಚ್ಯೆ ಜಾಗರಣಾ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಧಾಡುನ್ ಆಸೊಂವ್ಕ. ಇತಾಲ ೆ ವಸಿೊಂ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಅಸೊಂ ಜಾತಾ ಸಂಸರ್ ನ್ಪಂಯ್ಯ ಜಾತಾ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದೊಂವ್ಯಯ ಜೊೆ ೀರ್ತಷ್ಯೆ ನ್ಪಂಯ್ಯ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ತ್. "ರ್ಪೀಟ್ ಭಿತರ್ ಕೆ ನ್ಸ ರ್ ಗೆಡಯ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್, ವಫಳ್ ಜಾರ್ಲಲ ೆ ಕಡಿನ ಪರತ್ ಬರಾೆ ನ್ ಕರ್ಮ ಕತಾಿತ್, ದಾಖ್್ ರಾೊಂನಿ ಜಾಯಾನ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಸೊಡ್‍ರ್ಲಲ ೆ ಸವ್ಕಿ ಚಕತಾಸ ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾತ್" ಮ್ಹ ಣ್ ಜಿೀವನ್ಭರ್ ವೈದೆ ಕೀಯ್ ವಜಾಾ ನಕ್ ಅಕಮ ನ್ ಕನ್ಿ ತಮಾಷ ಕನ್ಿ ಆಪಲ ದಾಳ್ ರ್ಶಜಂವ್ಯಯ ರರ್ತರೊಂಚೆ ಯಾಜಕೊಂನಿ ಆಪಾಲ ೆ ವ್ಯೆ ಪಾರಾೊಂಚೊಂ ದಾರಾೊಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ೆ ೊಂತ್. ಧಾಮಿಕ್ ಕೊಂದಾೆ ೊಂಯ್ ಧಾೊಂಪಾಲ ೆ ೊಂತ್. ’ಮಾ್ಿ 31 ಪಯಾಿೊಂತ್ ಮೀಸೊಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ೆ ೊಂತ್, ತುಮೊಂ ಘರಾ್ ರಾವನ್ ಕರೀನ ವಸ್ ರಿನಸೊಂ ಮಾಗಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಥೊಡೆ ಧರ್ಮಿ ಗುರುೊಂನಿ ಧಾಡ್‍ಲೆಲ ಸಂದೇಶ ರ್ಲೀಕಕ್ ಪಾವ್ಯಲ ೆ ತ್. ಥೊಡ್ ಆನಿಕೀ ಗಾಯಾಯ ೆ ಮೂತಾೊಂತ್ ರ್ಲಳ್ಳನ್ ಆಸತ್ ಆನಿ ಶೆಣ್ ಖಾಯೆ್ ೀ ಆಸತ್ ತರ್ ಇತರ್ ಹೊ ಕರೀನ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ಕುರವ್ಕ

31 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಾೊಂತಾೊಂಚ್ಯೆ ದೇವ್ಯೊಂಚ್ಯೆ ಮಾತಾೆ ಕ್ ಬಾೊಂದ್ನ್, ’ಆಮಾಯ ೆ ದೇವ್ಯನ್ ಪಯೆಲ ೊಂ್ ಹಾೆ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಸೊಂಗ್ಲೆಲ ೊಂ’ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಆಪಾಲ ೆ ್ ದೇವ್ಯಚ ಕೀತ್ಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳ್ಳಜಾಗಾೆ ೊಂನಿ ಪೆ ಸರ್ ಕರುನ್ ಆಸತ್!

ಚ್ಯಕೆಲ ೀಟ್ೊಂ ಖಾೊಂವ್ಕನ ತಾಚೆೊಂ ಪಾಲ ೆ ಸ್ತಟ ಕ್ ರಸ್ ೆ ರ್ ಉಡಯಾನ ಸ್ ೊಂ ರಾೊಂವ್ಯಯ ೊಂಯ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪೆ ಜಾಾ ವ್ಯೆ ಪ್ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಅಸಲ ಪೆ ಜಾಾ ಕತಾಲ ೆ ಜಣಾೊಂಕ್ ಸೊಂಗ್ಲಯ ? ಗುಟ್್ ಖಾೊಂವ್ಕನ ಚರ್ಲನ್ ಆಸಯ ೆ ಬಸಸ ಥಾವ್ಕನ ೊಂ್ ತುಪುಕ್್ ಕನ್ಿ ಥಿೊಂಪ ಉಡಂವಯ , ದೇವ್ಯೊಂಚ್ಯೆ ತಸ್ತಾ ೀರಾೆ ೊಂಕ್ ಘಾಲಲ ೊಂ ಫುಲ್ಲ್ೊಂ ಪಾಲ ೆ ಸ್ತಟ ಕ್ ಬಾೆ ಗಾೊಂನಿ ಘಾಲ್ನ ನಂಯಾಯ ೆ ಉದಾ್ ಕ್ ಉಡಂವಯ ೊಂ - ಘಚೊಿ ಕೀಯ್ೆ ಆನ್ೆ ೀಕಲ ೆ ಚ್ಯೆ ಹಿತಾು ೊಂತ್ ಉಡಂವಯ - ಹೊಂ ಸವ್ಕಿ ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಮಾಮೂಲ್ ಜಾವ್ಕನ ಗೆಲ್ಲ್ೊಂ. ಅಸೊಂ ಕತ್ರಿಲ್ಲ್ೆ ೊಂ ಮ್ಧೊಂ ಚಡಟ ವ್ಕ ವಸಿೊಂ ಆದೊಂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ’ಸಾ ಚಛ ಭಾರತ’ ಮ್ಹ ಳಾು ೆ ಪೊಂತುರಾೊಂತ್ರಲ ಪಾತ್ೆ ಧಾರಿ್!

ಇಲೆಲ ೊಂ ತರಿೀ ಚೊಂತಾಾ ಸಕತ್ ಆಸಯ ೆ ಕ್ ಹೊ ಸುಗೆಾ ಚೊ ವೇಳ್. ದೇವ್ಕ-ಧರ್ಮಿ ತಾಚೆೆ ಭೊಂವ್ಯರಿೊಂ ಬಾೊಂದ್ರ್ಲಲ ಸಾ ಥ್ಿ-ದ್ಡುಅಧಿಕರ್-ಶೀಷನ್ಚೊ ಸಮಾೆ ಜ್ೆ - ಹೊಂ ಸವ್ಕಿ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಚೊಂತುೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಸ್ತ್ ಕ್ಆಸ್ತ್ ಕ್ ಚಚ್ಯಿ ಸೊಡ್‍ನ ಸೊಡೆ ೊಂ, ಕರೀನ ತಸಲ ೆ ವೈರಸ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಘರಾ್ ಬಸೊನ್ ಪಾೆ ಥಿನ್ ಕಯೆಿತ್ ತರ್ ಹರ್ ಪಾೆ ಥಿನೊಂಯ್ ಘರಾ್ ಬಸೊನ್ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯಾನ ೊಂತ್? ಮ್ಹ ಳ್ಳು ವಚ್ಯರ್ ಆಮಾ್ ೊಂ ಝಳಾ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಆಮಾಯ ೆ ದೇಶ್ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಸೊಂಗೆಯ ೊಂ ತರ್, ಹರ್ ದೇಶ್ೊಂನಿ ಆಸಯ ೆ ಪರಿೊಂ ಹಾೊಂಗಾ ಕರೀನ ಪೆ ಸರ್ ಜಾೊಂವ್ಕ್ ಸುವ್ಯಿರ್ತಲ್ಲ್ೆ ರ್ ತ್ರೊಂ ನಿಯಂತೆ ಣ್ ಕರುೊಂಕ್ ಭಾರಿ್ ಕಷ್ಯಟ ಆಸತ್. ಹಾೊಂಗಾಚ್ಯೆ ಚಡಟ ವ್ಕ ರ್ಲೀಕಕ್ ಆಸ್ತಯ ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ ವ ಪರಿಸರ್ ಪೆ ಜಾಾ ನಂಯ್, ಬದಾಲ ಕ್ ಧಾಮಿಕ್ ಪೆ ಜಾಾ . (ಏಕ ಗಾೊಂವ್ಯೊಂತ್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್‍ ರೂಕ್ ವ್ಯೊಂಚೊನ್ ಉಲ್ಲ್ಿ ವ ತ್ಲ ಕತುೆ ೊಂಕ್ ನ್ಸೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೊಂಗಾ್ ತ್ ತರ್, ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ ೆ ನ್ ಪರಿಸರಾಚ ಪೆ ಜಾಾ ನ, ಬದಾಲ ಕ್ ಖಂಚಗ್ಲೀ ಕುಡಿಿ ಪಾತ್ರೆ ಣಿ ಕರಣ್ ಆಸ್ !) ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಸಕಿರ್ ಅಧಿಕರಾಕ್ ಯೆೊಂವಯ ರ್ಶಕ್ಷಣ್, ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಕೆಾ ೀತಾೆ ೊಂನಿ ಪೆ ಗರ್ತಚ್ಯೆ ಮಾನ್ದಂಡ ವವಿೊಂ ನಂಯ್, ಬದಾಲ ಜಾತ್-ಧಮಾಿ ಮುಖಾೊಂತ್ೆ . ಅಸೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ನ್ ಹ ಸಕಿರ್ ಹಾೆ ಆಪತಾ್ ಲ್ಲ್ರ್ ಬಂಧ್ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾರ್ಲಲ ೆ ಇಮಾಜಿ, ಮಂದರಾೊಂ ತಯಾರ್ ಕತಾಿತ್ ತಸೊಂ್ ತಯಾರ್ ಕರುೊಂಕ್ ದಾನ್ ಭಾಸಯಾ್ ತ್ ರ್ಶವ್ಯಯ್ ಹಾೆ ಆಪತಾ್ ಳಾರ್ ಉಗ್ಲ್ ೆ ದವುೆ ೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾರ್ಲಲ ೆ ಆಸಾ ತ್ಲೆ ೆ ಅಭಿವದ್ ಕಚೆೆ ಿದರ್ಶೊಂ ಆಪ್ಲ ೊಂ ಗಮ್ನ್ ಪೆ ಸರ್ ಕರಿನೊಂತ್, ಸವ್ಕಿ ಭೆ ಮೆಚೆರ್ ಆಸ.

ಆತಾೊಂ ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ಪೆ ಧಾನಿಚೆೊಂ ಭಾಷಣ್ ’ಸಾ ಚಛ ಭಾರತ’ ತಸಲ ೊಂ ಆನ್ೆ ೀಕ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟ ಜಾಯ್್ ಕಣಾಿ ತಸ್ತಲ ರ್ಶೀರ್ಷಿಕ ರ್ಶಖರಾಕ್ ಮಾಲ್ಲ್ೆ ಿ ’ಜನ್ತಾ ಕರ್ಫ್ೆ ಿ! ಏಕ್ ದೀಸ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ೆ ವಚ್ಯನಸೊಂ ರಾೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ಮಾತ್ೆ ನಂಯ್ ಗಜ್ಿ ನಸ್ ೊಂ ಘರಾ ಥಾವ್ಕನ ಭಾಯ್ೆ ವ್ಯಚೆೊಂ್ ಥೊಡ ತೊಂಪ್ತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ಜಾಗಾ ಣ್ ರ್ಲೀಕ ಥಂಯ್ ಆಸ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸೊಂ ಜಾಲೆೊಂ ನ ತರ್ ಹೊಂಯ್ ಸಾ ್ಛ ಭಾರತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ಪರಿೊಂ ಏಕ್ ದವಸ್ ’ಐ ಏರ್ಮ ವದ್ ಪಎರ್ಮ’ ಮ್ಹ ಳೆು ೊಂ ಸೆ ನ್ ಘಾಲ್ನ ಮುಖಾರಿೊಂಯ್ ತ್ರೊಂ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಯತ್ರಲೆೊಂ. ಹಾೆ ್ ಬರಾಬರ್ ಆಮೆಯ ಪೆ ಧಾನಿ, ದಾಖ್್ ರ್, ನ್ಸಿೊಂ ತಸೊಂ ಇತರಾೊಂಕ್ ಧನ್ೆ ವ್ಯದ್ ಮ್ಹ ಣೊೊಂಕ್ ಜನ್ಲ್ಲ್ೊಂ ಉಗ್ಲ್ ೊಂ ಕರುನ್ ತಾಳ್ಳಯ್ಕ ಪ್ಟುೊಂಕ್ ಸೊಂಗಾಲ ೊಂ. ಹೊಂ ಸವ್ಕಿ ಕಸೊಂ ದಸ್ ಮ್ಹ ಳಾೆ ರ್ ಭೆ ಮೆೊಂತ್ ಆಸೊಯ ಪೊಂತುರಾೊಂತ್ಲಲ ಹಿೀರ ಏಕಲ ಆಪಾಲ ೆ ಆಪೂೆ ಪ್ತ್ ಆಪಾಲ ೆ

32 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪೆ ಜಾಪೆ ಭುತಾಾ ಚ ’ರಕ್ಷಣ್ ಸಕತ್’ ಆಮೊಂ ವದ್ ಕಯಾಿೊಂ.

ಜನ್ಲ್ಲ್ಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ ಯೇೊಂವ್ಕನ ಜರ್ಮಲ್ಲ್ಲ ೆ ಅಭಿಮಾನಿೊಂಕ್ ಹಾತ್ ಹಾಲ್ವ್ಕನ ವ್ಯರಾೆ ರ್ ಗ್ಲೀಡಉಮೆ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಲ ೆ ಪರಿೊಂ. ಹಾೆ ವ್ಯಳಾರ್ ಹೆ ಪರ್ತಸಾ ಣಾ ಥಾವ್ಕನ ಭಾಯ್ೆ ಯೇೊಂವ್ಕನ ಗಂಭಿೀರಾಯೆನ್ ಹಿ ಪಡ ಕಸ್ತ ರಾವಂವಯ ೊಂ ಕೆ ಮಾೊಂ ಕತ್ರೊಂ ರ್ತೊಂ ತಾೆ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಜಾಗೆ ರ್ತ ಹಾಡುೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಏಕ ವ್ಯಳಾರ್ ಹೊ ವೈರಸ್ ಪೆ ಸರ್ ಜಾೊಂವ್ಕ್ ಸುವ್ಯಿತ್ ಕರಿತ್ ತರ್ ತ್ಲ ನಿಯಂತೆ ಣ್ ಕರುೊಂಕ್ ಹಾರ್ತೊಂ ಧಚ್ಯೆ ಿ ಕೆ ಮಾೊಂ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ತಕಲ ಖಚಿೊಂಚೊ ಕಳ್ ಹೊ. ಜನ್ಲ್ಲ್ೊಂತಾಲ ೆ ನ್ ಹಾತ್ ಭಾಯ್ೆ ಘಾಲ್ನ ತಾಳ್ಳಯ್ಕ ಪ್ಟೊಯ ಕಳ್ ಭಿಲು್ ಲ್ ನಂಯ್ ಮಾತ್ೆ ನಂಯ್ ತ್ಲೆ ತಾಳ್ಳಯ್ಕ ಆಯ್ಕ್ ೊಂಚ್ಯೆ ಪರಿಸ್ತೆ ತ್ರೊಂತ್ ಸದಾೊ ೆ ಕ್ ಜಾಗರ್ತಕ್ ವೈದೆ ಕೀಯ್ ಕೆಾ ೀತ್ೆ ನ!

-ವಿಲ್ಸ ನ್ ಕಟ್ವೋಲ್ ಆಸೊಿ ಸಂಪಾದಕ್ ----------------------------------------------------

ಗ್ತಯೆಚ ೆಂ ಮೂತ್ರ

ವಹ ಯ್, ಹಾೆ ಕಳಾರ್ ದಾಖ್್ ರ್ ಆಸಾ ತ್ರೆ ಸ್ತಬಂದಚ ಸೇವ್ಯ ಆಮೊಂ ಚೊಂತುೊಂಕ್್ ಜಾಯ್. ಜಗತಾ್ ದೆ ೊಂತ್ ತಾಣಿೊಂ ಯಾಕಡ್‍ಯ ರ್ೆ ಮಾಕ್ ಆಮೊಂ ಋಣಿ ಜಾೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತಸೊಂ ತಾೊಂಕೊಂ ಭರಾೆ ವಯ್ೆ ಭಕುಿಟ್ಲ ಜಾಯಾನ ಸಯ ೆ ಪರಿೊಂ ಆಮಾಯ ೆ ಆನಿ ಹರಾೊಂಚ್ಯೆ ತಸೊಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯೆ ಭಲ್ಲ್ಯೆ್ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಜಾಗಾ ಣ್ ಹೊೊಂದ್ೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೊ್ ಆಮೊಂ ತಾೊಂಕೊಂ ಸದಾೊ ೆ ಚ್ಯೆ ಪರಿಸ್ತೆ ತ್ರೊಂತ್ ಸಧ್ೆ ಜಾವ್ಯನ ಸೊಯ ಗೌರವ್ಕ ಧರ್ಮಿ ದೇವ್ಯೊಂಚ್ಯೆ ವಚ್ಯರಾೊಂತ್ ಆಮ ರ್ಪಕೆು ಜಾೊಂವ್ಯಯ ೆ ಬದಾಲ ಕ್, ಆಮೊಂ ಆಮೆಯ ಭಿತರ್್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ಉರ್ತ್ ೀರ್ಮ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ಪಾಠ್ ಹಾೆ ಕರೀನ ವೈರಸ ಥಾವ್ಕನ ಆಮೊಂ ರ್ಶಕೆ ೊಂ. ತಸೊಂ ಆಮಾಯ ೆ ದೇಶ್ಚ್ಯೆ ಏಕಾ ಟ್ಕ್, ಸಂವಧಾನಕ್ ಧ್ಲಖೊ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ವೈರಸೊಂ ವರೀಧ್ ಜಯ್್ ಜೊಡುೊಂಕ್ ಆಮಾಯ ೆ

ಪಯೆವ್ರ್ ಕ್ಯಾ ನ್ಸ ರ್ ಗೂರ್ಣ -ಆಸಾ ರ್ ಫೆನ್ೆಂಡಿಸ್

33 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಗಾಯೆಯ ೊಂ ಮೂತ್ ಪಯೆವ್ಕನ ಕೆ ನ್ಸ ರ್ ಗೂಣ್ ಕರುೊಂಕ್ ಸಧ್ೆ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಕೊಂಗೆೆ ಸ್ ಎರ್ಮ.ಪ. ಉಡುಪಚೊ ಆಸ್ ರ್ ಫೆನಿೊಂಡಿಸ್ ಮಾ್ಿ 18 ವ್ಯರ್ ಬುದಾಾ ರಾ ರಾಜ್ಯ್ಸಭೆೊಂತ್ ಸೊಂಗಾಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ .

ಫ್ತ್| ಮಹೇಶ್ ಜೋವಾಾ ತ್ರ: 200

ಹೊೀಮಯ್ಕೀಪಥಿ ಆನಿ ಭಾರರ್ತೀಯ್ ವೈದ್ೆ ಪದೊ ರ್ತೊಂ ಖಾರ್ತರ್ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ್ ಆಯ್ಕೀಗ್ ಆಸ ಕಚ್ಯೆ ಿ ವಧೇಯ್ಕವಯ್ೆ ಚಚೆಿೊಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಲ ೆ ಆಸ್ ರಾನ್ ಮ್ಹ ಳೆೊಂ, "ಮೀರತಾೊಂತಾಲ ೆ ಏಕ ಆರ್ೆ ಮಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಲ್ಲ್ಲ ೆ ವ್ಯಳಾರ್ ಥಂಯ್ಕಯ ಏಕಲ ವೆ ಕ್ ಗಾಯೆಯ ೊಂ ಮೂತ್ ಚಕನಸ್ ೊಂ ಪಯೆಲ್ಲ್ಲ ೆ ನ್ ಆಪಾಿ ಕ್ ಕೆ ನ್ಸ ರಾ ಥಾವ್ಕನ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ೊಂ ಮ್ಹ ಣಾರ್ಲ. ಸಭಾರ್ ಭಲ್ಲ್ಯೆ್ ಸಮ್ಸೆ ೊಂಕ್ ಭಾರರ್ತೀಯ್ ವೈದ್ೆ ಪದ್ ರ್ತೊಂತ್ ಜವ್ಯಬ್ ಆಸ. ಮ್ಹ ಜಾೆ ಪಾಟ್ಲ ಕಣಾೆ ಚ ಏಕ್ ಗಾೊಂಟ್ ಬದಲ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಾಖ್್ ರಾನ್ ಮಾಹ ಕ ಸಲ್ಹಾ ದಲಲ . ಹಾೊಂವ್ಯೊಂ ತ್ರೊಂ ನಿರಾಕಸುಿನ್ ಯ್ಕೀಗ ಪಾೆ ರಂಭ್ ಕೆರ್ಲ, ವಜಾೆ ಸನ್ ಕರುನ್ ದೂಖ್ ಉಣಿೊಂ ಜಾಲ" ಮ್ಹ ಣ್ ವವರಣ್ ದೀಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ .

ಹಾೆ ್ ಚಚೆಿ ವ್ಯಳಾರ್ ಬಿಜೆಪಚೆ ಥೊಡ್ ಸದಸ್ೆ ಗಾಯೆ ಮೂತಾಚೊ ಮ್ಹತ್ಾ ಪಾಚ್ಯರಿಲ್ಲ್ಗೆಲ . ತ್ರನನ ೊಂ ವೆ ೊಂಗ್ೆ ಕೆಲೆಲ ಕೊಂಗೆೆ ಸ್ ಸದಸ್ೆ ಆಪಾಲ ೆ ್ ಪಾಡಿ್ ಚೊ ಸದಸ್ೆ ಆಸ್ ರ್ ಫೆನಿೊಂಡಿಸ್ ಗಾಯ್ ಮೂತಾ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಸೊಂಗಾ್ ನ ಮೌನ್ ಆಸ್ಲೆಲ .

ಪಾೆ ಯ್ ಚಡನ್ ಯೆತಾನ ಥೊಡೆ ೊಂಚ ತಕಲ ಪಾಡ್‍ ಜಾತಾ ಖಂಯ್ ಮ್ಹ ಳಾು ೆ ಸೊಂಗೆಿ ಕ್ ಆಸ್ ರ್ ಏಕ್ ಜಿವ್ಯಳ್ ಸಕ್ಸ ! ----------------------------------------------------

ಪ್ಲ್ನೆಂಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಪ್ಲ್ತ್ತಯ ದ್ರಿ ವರ್ಧ್ ದುಬಾವ್ರ ಆಖೇರ್ ಕತಾ್

ದಾಯಿಾ ವಲ್ಯ ಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಅಸೊಂ ಮ್ಹ ಣಾಟ : ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ ಡಿ’ಸೊೀಜಾಚೆೊಂ ಅನೈರ್ತಕ್ ಮ್ರಣ್ ಅಘಾತಾಚೆೊಂ ಆನಿ ಅಸೊಂ ಘಡೊಂಕ್ ನ್ಜೊ ಜಾಲೆಲ ೊಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಮ್ಣಾಿ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಘಡ್‍ರ್ಲಲ ೆ ಸಂಗ್ಲ್ ಯ್ ತಾೆ ್ಪರಿೊಂ ಅಘಾತಾಚೊೆ . ದಾಯಿಾ ವಲ್ಯ ಿ ಜಾವ್ಯನ ಸ ಏಕ್ ಜವ್ಯಬಾೊ ರಿಭರಿತ್ ಮಾಧೆ ರ್ಮ ಆನಿ ಆಮೊಂ ಸಭಾರ್ ಸೊಂಖಳ್ ಲೇಖನೊಂ ಹಾೆ ಸಂಗ್ಲ್ ಚೆರ್ ಪಗಿಟ್ ಕೆಲಲ ೊಂ. ಥೊಡೆ ವ್ಯಚ್ಯಾ ೆ ೊಂನಿ ಆಮೊಯ ವಚ್ಯರ್ ಕೆರ್ಲಲ

34 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕತ್ರೊಂ ಭದೆ ರ್ತ ಹಾೆ ಲೇಖನೊಂಚ ಮ್ಹ ಣ್ ಆನಿ ಆಮೊಂ ’ಪಕ್ಷಪಾತ್’ ಕೆಲ್ಲ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಆಮೊಂ ಆಮಾ್ ೊಂ ಕೆಲಲ ಠಿೀಕ ಮಾೊಂದಾ್ ೊಂವ್ಕ ಬರಾೆ ಮ್ನನ್. ದ್ರಾದೃಷ್ಟ ನ್, ಆಮಾ್ ೊಂ ಸವ್ಯಿೊಂಕ್ ಸಂತುರ್ಷ್ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಲೆೊಂ ನ. ಪುಣ್ ಆಮೊಂ ನಿರಂತರಿ ಆಮಾಯ ೆ ವ್ಯಚಕ್ವೊಂದಾಕ್ ಸೊಂಗ್ಲೆಲ ೊಂ ಆಸ ಸಗಾು ೆ ಸಂಸರ್ಭರ್ ಹಾೆ ಸಂಪವ್ಯಿ ವಧಿಕ್ ಹಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಸಂಪವಿ ಘಾಲುೊಂಕ್ ತಸೊಂ್ ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ್ಚ್ಯೆ ನಿೀಜ್ ಜಿೀವ್ಯಘ ತಾಚೊಂ ದ್ಬಾವ್ಯಸಾ ದ್ ಸವ್ಯಲ್ಲ್ೊಂಕ್ ಸಕಿ ಜವ್ಯಬ್ ಸೊಧುೊಂಕ್. ಬಹುಶಃ ದಾಯಿಾ ವಲ್ಯ ಿ ಜಾಳ್ಳಜಾಗಾೆ ಚ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆ ೊಂತ್್ ಪೆ ಥರ್ಮ ಪಾವಟ , ಏಕ್ ಮ್ಣಾಿಚ ಸಂಗತ್ ಇರ್ತಲ ಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲಲ ಆನಿ ಕುತೂಹಲ್ ಉಬಾಾ ಯಿಲಲ . ಸವ್ಯಿೊಂಚ್ಯೆ ಸವ್ಯಲ್ಲ್ೊಂಕ್ ಜವ್ಯಬ್ ದೀೊಂವ್ಕ್ , ಆಮೊಂ ಚೊಂತಾಲ ೊಂ ಸೊಂಖ್ು ಲೇಖನೊಂ ಪಗಿಟ್ ಕರುೊಂಕ್, ಖಂಚಯ್ ಪಾಡ್‍್ ಘೆನಸ್ ನ ಆನಿ ಫಕತ್ ಶೆವಟ್ಯ ೆ ವಧಿಕ್ ಜಿ ಕೀಡಿ್ ಚ್ಯೆ ಒಫಿಸರಾನ್ ಪಾತಾ್ ೆ ಮುಖಾೊಂತ್ೆ ದಲ್ಲ್ೆ . ಹಾೆ ವಧಿೊಂತ್ ದಾಯಿಾ ವಲ್ಲ್ಯ ಿಕ್ ಕತ್ರೊಂ್ ವೆ ಕ್ ಗತ್ ಅಭಿರು್ ನ, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಮಾಧೆ ರ್ಮ ಜಾವ್ಕನ ಆಮೊಂ ಆಮಾಯ ೆ ವ್ಯಚಕ್ವೊಂದಾಕ್ ತಾೊಂಚ ಗಜ್ಿ ರ್ತಸುಿೊಂಕ್ ಆಸ ಜೆ ಹಾೆ ಜಿೀವ್ಯಘ ತಾ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಕಲ್ಲ್ಲ ೆ ದೀಸ ಥಾವ್ಕನ ಭಾರಿ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಿ ಲ್ಲ್ೆ ನ್ ವ್ಯಚನ್ ಆಸತ್ ಆನಿ ಆಮಾ್ ೊಂ ಸಂಪೂಣ್ಿ ವಧಿಿ ದೀೊಂವ್ಕ್ ಮಾಗಾ್ ತ್.

200 ಪಾನೊಂಚ ಅೊಂರ್ತರ್ಮ ಪಾತ್ರ್ ದಾರಿ ವಧಿಿ ಹಾೆ ಅನೈರ್ತಕ್ ಮ್ಣಾಿಚ, ಹಾಚ ಏಕ್ ಪೆ ರ್ತ ದಾಯಿಾ ವಲ್ಲ್ಯ ಿಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ ಆಸ ರೈಟ್-ಟುಇನ್ಾ ೀಮೇಿರ್ನ್ ಮುಖಾೊಂತ್ೆ , ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಮೆಳಾಟ ವವರಾಭರಿತ್ ಸೊಂಗ್ಲಿ ೆ ೊಂ 95 ಜಣಾೊಂಚೊೆ ಆಸೊನ್ ಬಿಸ್ಾ , ಯಾಜಕ್, ಉದೆ ೀಗ್ಲ, ಕುಟ್ಮ ಸೊಂದೆ ಆನಿ ಮತ್ೆ ಫ್ರ| ಆ| ಮ್ಹೇಶ್ಚೊಂ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವೆ ಕ್ .

ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಕಲ್ಲ್ಲ ೆ ಪಾೊಂ್ ಮ್ಹಿನೆ ೊಂ ಉಪಾೆ ೊಂತ್, ಪಯೆಲ ೊಂಚೊ ಪಾೆ ೊಂಶುಪಾಲ್ ಡನ್ ಬೊಸೊ್ ಶ್ಲ್, ರ್ಶವ್ಯಿೊಂ ಶೆವಟ್ಲಯ ಪಾತ್ರ್ ದಾರಿ ವಧಿಿ ಪಾತ್ರ್ ದಾರ್ ಒಫಿಸರಾನ್ ಆನಿ ಕಪು ಸಕಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಪ್ಕಟ ರ್ ಮ್ಹೇಶ ಪೆ ಸದ್, ಜಾಕ ಬರ್ ಮಾನ್ ಆಸ ಆನಿ ತ್ಲ ಏಕ್ ಪಾೆ ಮಾಣಿಕ್ ವೆ ಕ್ ಜಾವ್ಯನ ಸ ರ್ಪಲಸ್ ಖಾತಾೆ ೊಂತ್, ತಾಣೊಂ ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ್ಚೊೆ ಕಳ್ಳತ್ ನಸೊಯ ೆ ಸಂಗ್ಲ್ ಉಗಾ್ ಡಕ್ ಹಾಡಲ ೆ ತ್ ಆನಿ ದ್ಬಾವ್ಯೊಂಕ್ ಬಂಧಿ ಘಾಲ್ಲ್ೆ ಜೊೆ ಅಖಾೆ ಸಂಸರಾರ್ ಪೆ ಸರ್ ಜಾರ್ಲಲ ೆ ಆಸತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಾೊಂತ್ರಲ ಸೊಂದೆ ಆನಿ ಇತರ್ ಉಲ್ವ್ಕನ ೊಂ್ ಆಸತ್.

ತಸೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ರಿೀ, ಮ್ಣಾಿ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ಲಲ ಪಾತ್ಲ್ ಉಗಾ್ ಡಕ್ ಹಾಡಟ ಅಘಾತಾಚ ಖಬಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಚ್ಯೆ ಟ್ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಪಾೊಂ್ ವವೊಂಗಡ್‍ ಸ್ತ್ ರೀಯಾೊಂಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ, ಆಸೊನ್ ಏಕಲ ಅಕೆ ೀಸ್ ೊಂವ್ಕ ಕಜಾರಿ ಸ್ತ್ ರೀ, 2005 ಇಸಾ ಥಾವ್ಕನ ತ್ಲ ಮೊತಾಿ ಪಯಾಿೊಂತ್. ತಾಚೆೊಂ ಉಲ್ವ್ಕಾ ಹಾೆ ಮೊಬಾಯಾಲ ರ್ ಆಸಲ ೊಂ ಸೊಾ ೀಟಕ್ ರಿೀರ್ತಚೆೊಂ, ವಶೇಷ್ಯ ರಿೀರ್ತನ್ ಯಾಜಕಾ ಣಾಕ್ ವರೀಧಾಚೆೊಂ, ಹಾೆ ವಧಿ ಪೆ ಕರ್.

ತಾಚ್ಯೆ ಮ್ರಣಾ ಉಪಾೆ ೊಂತ್, ಚ್ಯೆ ರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ ಫೊೀನೊಂ ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ್ಚೊಂ ಸಾ ಧಿೀನ್ ಕನ್ಿ, ತಾೊಂತುೊಂ ಕಳ್ಳತ್ ಜಾಲೆೊಂ ಕೀ ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ್ನ್ ಜಿೀವ್ಯಘ ತ್ ಕರುೊಂಕ್ ಉಣಾೆ ರ್ ರ್ತೀನ್ ಪಾವಟ ೊಂ ಪೆ ಯ್ತ್ನ ಕೆಲೆಲ ೊಂ ತಾೆ ಆದೊಂ. ತಾಕ 1999 ಇಸಾ ೊಂತ್ ಸಮನ್ರಿ ಸೊಡ್‍ನ ವಚೊೊಂಕ್ ಕರಾೆ ೊಂತಾಲ ೆ ಎಸ್.ವ.ಡಿ. ಮೇಳಾನ್ ಸೊಂಗ್ಲೆಲ ೊಂ, ಕತಾೆ ತ್ಲ ಹವ್ಯೆ ಸನ್ ಪಯೆಿ ಅನವಶೆ ಖಚಿತಾರ್ಲ ಆನಿ ಹರಾೊಂ ಥಾವ್ಕನ ರಿೀಣ್ ಘೆತಾರ್ಲ. ತ್ಲ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಮಂಗುು ರ್ ದಯೆಸಜಿಚ್ಯೆ ಸಮನ್ರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾರ್ಲ, ಪುಣ್ 2007 ಇಸಾ ೊಂತ್ ತಾಕ ತಾಣ ತಾಚೆೊಂ ನ್ಡ್್ ೊಂ ಆನಿ ಜಿೀವನ್ರಿೀತ್ ಸಕಿ ಕರುೊಂಕ್ ತಾಕದ್ ದಲಲ , ಆನಿೊಂ ಬಿ.ಎಡ್‍. ಕರುೊಂಕ್ ಭಾಯ್ೆ ಧಾಡ್‍ರ್ಲಲ . ಅಸ್ತ ವಧಿಿ ದಲ್ಲ್ೆ ಕೀ ತಾಣೊಂ ತಾಚೆೊಂ ನ್ಡ್್ ೊಂ ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಬದಲ ಲೆಲ ೊಂ, ಆನಿ 2009 ಇಸಾ ೊಂತ್ ಪರತ್ ಸಮನ್ರಿಕ್ ತ್ಲ ಭರ್ತಿ ಜಾರ್ಲ ತಾಚೆೊಂ ನ್ಡ್್ ೊಂ ಬರೊಂ್ ಸುಧಾೆ ವ್ಕನ ಆನಿ ನ್ವ್ಯೆ ಬದೊ ತ್ರನ್.

ವಧಿೊಂತ್ ರ್ಶವ್ಯಿೊಂ ವಗಾರಾಚೆರ್ ಕತ್ರೊಂ ಅಪಾೆ ಧ್ ನೊಂತ್, ಸಹಾಯ್ಕ್ ವಗಾರ್ ಆನಿ ಪಯೆಲ ೊಂಚೊ ಡನ್ ಬೊಸೊ್ ಶ್ಲ್ಲ್ಚೊ ರ್ಶಕ್ಷಕ್ ಜಾಣೊಂ

35 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಾದಾೆ ೆ ಬಾಚ್ಯೆ ಘಚ್ಯೆ ಿೊಂಕ್ ಅನಮಕ್ ಪತ್ೆ ಲಖ್ಲೆಲ ೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ದ್ಬಾವ್ಕ ಕೆರ್ಲಲ , ಬಿಸ್ಾ , ಆನಿ ಸವ್ಕಿ ಯಾಜಕೊಂಕ್ ಪಾದಾೆ ೆ ಬಾಚ್ಯೆ ನ್ಡ್ ೆ ಚೆ ರ್ ಅಪಾಾ ದ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಲ ೆ ೊಂಚೆರ್ ಕತ್ರೊಂ್ ಚೂಕ್ ನ. ಏಕ ದೆ ಷ್ಟ ೊಂತಾೊಂತ್, ಪಾತ್ರ್ ದಾರಿ ವಧಿಿ ಸೊಧುನ್ ಕಡಟ ಕೀ ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಲ ೆ ದಾನೊಂತ್ ಅವೆ ವಹಾರ್ ಆಸೊಲ ಮ್ಹ ಣ್ ೯ ವವೊಂಗಡ್‍ ವೆ ಕ್ ೊಂ ಥಾವ್ಕನ ಶ್ಲ್ಲ್ ಕಟೊಟ ೀಣಾಕ್ ಪುಣ್ ಕೆದೊಂ್ ಪಯೆಿ ಶ್ಲ್ಲ್ ಖಾತಾೆ ಕ್ ಘಾಲೆಲ ನೊಂತ್, ಬದಾಲ ಕ್ ತ್ರೊಂ ದಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ್ ಖಾಸ್ತಾ ಖಾತಾೆ ಕ್ ರ್ಶವ್ಯಿೊಂ ಬಾೆ ೊಂಕೊಂತ್ ಘಾಲೆಲ ಆಸತ್. ಸಭಾರ್ ಕಡ್ನ್ ಸೊಂಗಾಲ ೊಂ ಕೀ ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ್ಕ್ ವವಧ್ ಕರಣಾೊಂ ಖಾರ್ತರ್ ಆಸಾ ತ್ರೆ ಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಲ ೊಂ. ಆನಿ ತಾಣೊಂ್ ಜಾವ್ಕನ ರ್ಶರಾೊಂ ಚಕತ್ರಸ ಕ್ ಆನಿ ಧಮ್ಿಸೆ ಳಾೊಂತಾಲ ೆ ಅಯುವೇಿದ ಕೊಂದಾೆ ಕ್ ಜಡಯ್ ದೆೊಂವಂವ್ಕ್ ಸವ್ಯಿರ್ಲಲ . ಮೊನಿ ಉಪಾೆ ೊಂರ್ತಲ ಪರಿೀಕಾ ವಧಿಿ ಸೊಂಗಾ್ ಕೀ: ಗಳಾೆ ಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ಪಾಸ ವವಿೊಂ ತ್ಲ ಮ್ರಣ್ ಪಾವಲ ಮ್ಹ ಣ್. ಕಸ್ತಲ ೊಂ್ ವಕಳ್ ದೃವ್ಯೆ ೊಂ ತಾಚ್ಯೆ ಕೂಡಿೊಂತ್ ನಸ್ತಲ ೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆರ್ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವಧಿಿ ಸೊಂಗಾ್ . ಪಾತಾ್ ೆ ಚ ವಧಿಿ ಮ್ಣಾಿ ಉಪಾೆ ೊಂತಾಲ ೆ ಪರಿೀಕೆಾ ಚೆ ದ್ಬಾವ್ಕ ಕತಾೆ ಪಾದಾೆ ೆ ಬಾಚೆ ಪಾೊಂಯ್ ಧಣಿಿಕ್ ತ್ರೊಂಕ್ಲೆಲ ಮ್ಹ ಳೆು ೊಂ ವವರಿತಾ. "ಮ್ಣಾಿ ಉಪಾೆ ೊಂತಾಲ ೆ ಪರಿೀಕೆಾ ಚ್ಯೆ ೮-೧೪ ವರಾೊಂ ಪಯೆಲ ೊಂ ತ್ಲ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಕರ್ಲಲ , ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಕಲ್ಲ್ಲ ೆ ನ್ ಕತ್ರೊಂ್ ಮ್ಣಾಿ ವರೀಧ್ ಝಗಡ್‍ಲೆಲ ೊಂ ದಸನ, ಅಸೊಂ ರ್ತೀಮಾಿಣ್ ದಲ್ಲ್ೊಂ ಕೀ ಮ್ಣಾಿಕ್ ಕರಣ್ ಜಿೀವ್ಯಘ ತ್." ಪಾತ್ಲ್ ಕತಾಿನ, ಏಕ ಸಕಾ ದಾರಾನ್ ಸೊಂಗೆಲ ೊಂ ಕೀ ಫ್ರ ಮ್ಹೇಶ ಆಪಾಲ ೆ ವಗಾರಾ ಮ್ಧೊಂ

ಸೌಹಾದಿಯುತ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಸೊಲ ಮ್ಹ ಣ್, ಪುಣ್ ಚಡಟ ವ್ಕ ಸಕಾ ದಾರಾೊಂನಿ ಸೊಂಗಾಲ ೊಂ ಕೀ ತಾೊಂಚೆ ಮ್ಧೊಂ ಚಡಿೀತ್ ಉಪದ್ೆ ನಸಲ ಮ್ಹ ಣ್. ಏಕಲ ಎನ್ಆರ್ಐ ಉದೆ ೀಗ್ಲ ತ್ಲ ಸಕಾ ದಾರ್ ಜಾವ್ಯನ ಸೊಲ ಮ್ಹ ಣಾರ್ಲ ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ ಆನಿ ವಗಾರಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಲಲ ಶ್ಲ್ಲ್ ವಶ್ೆ ೊಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಒಕಟ ೀಬರ್ 7, 2019 ವ್ಯರ್, ತ್ರ ದೀಗ್ಲೀ ಸೊಂಗಾತಾ ಆಯಿಲೆಲ ಆನಿ ಕೆ ಯಾಳ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಕೆಲೆಲ ೊಂ ತಸೊಂ ದೀಗ್ಲೀ ಉಲ್ಲ್ಲ ಸನ್ ಆಸಲ . ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ್ನ್ ಕರ್ ಚಲ್ಯಿಲೆಲ ೊಂ. ಚಡಿ್ ೀಕ್ ಮ್ಹ ಳಾೆ ರ್ ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ ಜಿೀವ್ಯಘ ತ್ ಕತಾಿನ ವಗಾರ್ ಕುವೇಯ್ಟ ಆಅಸೊಲ , ಥೊಡೆ ್ ಮನುಟ್ೊಂ ಪಯೆಲ ೊಂ ವ್ಯಟಸ ಪಾಾ ಚೆರ್ ಉಲ್ವ್ಯಿ ೊಂ ಅದಲ್-ಬದಲ್ ಕೆಲೆಲ ೊಂ ಆನಿ ಕುವೇಯ್ಟ್ಚ್ಯೆ ಕಯಾಿಚ ತಸ್ತಾ ೀರ್ ಧಾಡ್‍ಲಲ ಆನಿ ದಸಕ್ ಡನ್ ಬೊಸೊ್ ಶ್ಲ್ಲ್ೊಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲ ೆ ಕಯಾಿಚ ತಸ್ತಾ ೀರ್. ತುಮಾ್ ೊಂ ಉಗಾಯ ಸ್ ಆಸಯ ೆ ಪೆ ಕರ್ ಮುದರಂಗಡಿ ಗಾೆ ರ್ಮ ಪಂಚ್ಯಯ್ತ್ ಅಧೆ ಕ್ಷ್ಮ ಡೇವಡ್‍ ಡಿ’ಸೊೀಜಾಕ್ ಕೈದ್ ಕನ್ಿ ತಾಣೊಂ ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ್ಕ್ ಜಿೀವ್ಯಘ ತ್ ಕರುೊಂಕ್ ಪೆ ಚೊೀದನ್ ಕೆಲೆಲ ೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಅಪಾಾ ದ್ ಘಾರ್ಲಲ . ವಧಿಿ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ ಚ್ಯೆ ಟ್ ಕಳಯಾ್ ಕೀ ಪೆ ಯಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳು ಸ್ತ್ ರೀಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ್ಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ಲಿ ರ್ಲ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸೊಲ . ಡೇವಡನ್ ಪಾದಾೆ ೆ ಬಾಕ್ ಉಣಾೆ ರ್ ರ್ತೀನ್ ಪಾವಟ ಜಾಗಾ ಣ್ ದಲಲ . ಫ್ರ| ಮ್ಹೇಶ ತಾಚ ಜಾಗಾ ಣಿ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಸ್ಲ್ಲ್ಲ ೆ ಕ್, ಡೇವಡನ್ ತಾಕ ಭೆಷ್ಟ ಯಿಲೆಲ ೊಂ ತಾಣೊಂ ಕಚೆಿೊಂ ವ್ಯಯ್ಟ ಕರ್ಮ ಇಗಜೆಿಚೊೆ ಘಾೊಂಟ್ಲ ಮಾನ್ಿ ಸವಿಜನಿಕೊಂಕ್ ಕಳಯಾ್ ೊಂ ಮ್ಹ ಣ್. ಡೇವಡ್‍ ಆನಿಕೀ ನೆ ಯಾಚ್ಯೆ ಬಂಧನೊಂತ್ ಆಸ, ಆನಿ ಕಳ್ಲ್ಲ್ಲ ೆ ಪೆ ಕರ್ ತಾಣೊಂ ತಾಕ ಜಾಮನ್ರ್ ಸೊಡುೊಂಕ್ ಹೈಕೀಡಿ್ ಕ್ ಅಜಿಿ ಘಾಲ್ಲ್ೆ . ಚಡಿೋತ್ರ ವಿವರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ.

ಕೃಪ್ಲ್: ದ್ಯ್ಣಿ ವಲ್ೊ ್.ಕ್ಯಮ್ ----------------------------------------------------

36 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕೊರನಕ್ ಲ್ಗ್ತಯ ರ್ವ್ರ್ ಎಕ್ಯ ಕಲಾಕ್ಯರಾನ್ ಚಿತಿ್ ೋತ್ರ ಕೆಲ್ಲಿ ೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ 37 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಚಿ್ ರಿೋತ್ರ:

ದುಕ್ಯ್ ಮಾಸ್

ಆಮಾಸ ಣ್ ಉದಾ್ ೊಂತ್ ಭಿಜಾತ್ ಘಾಲ್ನ ದವಚಿ. ಮಾಸ್ ಆನಿ ರ್ಶೊಂದಾಪ್ತ್ ಭಸುಿನ್ ಆಮಾಸ ಣಚ್ಯೆ ಉದಾ್ ಸಮೇತ್ ಉಕುಯ ೊಂಕ್ ದವಚೆಿೊಂ. ಬರೇೊಂ ಉಕಡಟ ್ ಭುೊಂಯ್ ದವಚೆಿೊಂ.

ಬಾಫ್ತ್ತ್ರ ೧ ಕಿಲೊ ದುಕ್ಯ್ ಮಾಸ್ ರ್ಯ್ ಪಡ್ಡಚ ಾ ವಸ್ತಯ : 5 ವಹ ಡ್‍ ಪಯಾವ್ಕ 1 1/2" ಆಲೆೊಂ 1 ಗುಳ್ಳ (ಲೊಂಬಾೆ ) ತ್ರದ ಆಮಾಸ ಣ್ 4 ರ್ಲೊಂಗಾೊಂ 5 ತನಿಿ ಮಸಿೊಂಗ್ಲ 1 ಕೊಂದ ರ್ಲಸುಣ್ 4 ಕುಡ್್ ರ್ತಕೆ ಸಲ್ 2 ಟೇಬ್ಲ್ ಸೂಾ ನ್ ಬಾಫ್ರತ್ ಪಟೊ 1 ಟೇಬ್ಲ್ ಸೂಾ ನ್ ರ್ಶಕಿ ರೂಚ ತ್ರಕದ್ ಮೀಟ್

---------------------------------------

*ಆಯಾಯ ರಾ ರ್ದೋಸ್ ಯಾಜಕ್ಯ ವಿಣೆಂ ಘರಾ ದೆವಾಚಾಾ ಸಬಾಾ ಚಿ ಭಕ್ ಯ ಆನಿ ಆತಿಾ ೋಕ್ ಕುಮಾಾ ರಾಕ್ ಮಾಗ್ದಶ್ನ್:* 38 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


• ಸಕ್ ಡ್‍ ಕುಟ್ಮ ಸೊಂದೆ ಆಯಾ್ ರಾ ಸಕಳ್ಳೊಂ ಸೊಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳಯ ವೇಳ್ ನಿಧಾಿರ್ ಕರಾ

• ಸೊಂ ಆರ್ಲಾ ನ್ಸ ಮ್ರಿಯಾ ಲಗ್ಲರಿಚೆೊಂ ಆರ್ತಮ ೀಕ್ ಕುಮಾಾ ರ್ ಸೊಂವ್ಯಯ ೊಂ ಮಾಗೆಿ ೊಂ ಮ್ಹ ಣಯ ೊಂ.

• ಆಲ್ಲ್್ ರಿ ಮುಕರ್ ಏಕ್ ಲ್ಲ್ಹ ನ್ ಮೇಜ್ ದವನ್ಿ ತಾಚೆರ್ ದವ್ಯೊಂ ವಸು್ ರ್ ಘಾಲ್ಲ್, ಕುೆ ಸ್ತಫಿಕ್ಸ , ಬೈಬಲ್ ದವರಾ ಆನಿ ದೀನ್ ದವ್ಯ ಪ್ಟಯಾ

*ಆರ್ತಮ ೀಕ್ ಕುಮಾಾ ರಾಚೆೊಂ ಮಾಗೆಿ ೊಂ:* (ಎಕಲ ೆ ನ್ ರ್ಶಕಂವ್ಯಯ , ಉರಾಲ ಲ ೆ ೊಂನಿ ರಿಪಟ್ ಕಚೆಿೊಂ) *ಮ್ಹ ಜಾ ಜೆಜ, ತುೊಂ ಭವ್ಕ ಪವತ್ೆ ಸಕೆ ಮೆೊಂತಾೊಂತ್ ಖರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಯ್ ಮ್ಹ ಣ್, ಹಾೊಂವ್ಕ ಸತಾಮ ನ್ ೊಂ.* *ಸಂಸರಾೊಂತಾಲ ೆ ಖಂಚ್ಯಯ್ ವಸು್ ಪಾೆ ಸ್ ಚಡ್‍, ಹಾೊಂವ್ಕ ತುಜೊ ಮೊೀಗ್ ಕತಾಿೊಂ. ತುಜಿ ಮ್ಹಿಮೆಭರಿತ್ ಕೂಡ್‍ ಸವ್ಕನ ಆನಿ ತುಜೆೊಂ ಆಮೊಲಕ್ ರಗತ್ ಪಯೆವ್ಕನ , ಅತಾಮ ೆ ೊಂತ್ ಧಾದರ್ಶ* *ಜಾೊಂವ್ಕ್ ಹಾೊಂವ್ಕ ಆಶೆತಾೊಂ.*

• ನಿಧಾಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಲ ೆ ವ್ಯಳಾ ಸಕ್ ಡ್‍ ಆಲ್ಲ್್ ರಿ ಮುಕರ್ ಜಮೊ ಜಾಯಾ • ಸಕಳ್ಳೊಂಚ ಮಾಗ್ಲಿ ಮ್ಹ ಣಾ. ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಕೀತಿನ್ 51 ವಚ್ಯ. • ದೆವ್ಯಕ್ ಹಸುಿನ್ ಏಕ್ ಗ್ಲೀತ್ ಗಾಯಾನ್ ಕಚೆಿೊಂ • ಪೆ ಸ್ ವನ್ ವ್ಯಚ್ಯ (ವ್ಯಟ್ಸ ಪಾಚೆರ್ ದಾಡಲ ) ಪಾತಾ್ ಚ ದೂಕ್ ಧರಾ, ಹಾೊಂವ್ಕ ಪಾರ್ತ್ ಮ್ಹ ಣಾ. ಆನಿ ಸೊಮಾೆ ಕಕುಳ್್ ಕರ್ ಗಾಯಾನ್ ಕರಾ.

*ಜೆಜ, ಹಾೆ ಘಡ್ೆ ತುಕ ಹಾೊಂವ್ಯೊಂ ಪವತ್ೆ ಸಕೆ ಮೆೊಂತಾೊಂತ್ ಸವ್ಕನ , ತುಜೆೆ ಲ್ಲ್ಗ್ಲೊಂ ಎಕಾ ಟೊೊಂಕ್ ಮಾಹ ಕ* *ಸಧ್ೆ ಜಾಯಾನ . ದೆಕುನ್ ತುೊಂ ಆರ್ತಮ ೀಕ್ ಥರಿೊಂ ಮ್ಹ ಜೆೆ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ಕನ ಮಾಹ ಕ ಧಾದರ್ಶ ಕರ್. ಜೆಜ, ಹಾೆ ಘಡ್ೆ ಭಾವ್ಯಥಾಿಚ್ಯ ಕುಪ್ಿನ್ ತುೊಂ ಮ್ಹ ಜೆೆ * *ಥಂಯ್ ಆಯಾಲ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾೊಂವ್ಕ ಥಿರ್ ಪಾತ್ರೆ ತಾೊಂ. ಜೆಜ, ಹಾೊಂವ್ಯೊಂ, ಕೆದೊಂ್ ತುಜೆೆ ಥಾವ್ಕನ ಪಯ್ಸ ಸರೊಂಕ್ ಮಾಹ ಕ ತುೊಂ ಸೊಡಿನಕ ಆಮೆನ್.*

• ಆಯಾ್ ರಾಚ ರ್ತೀನ್ ವ್ಯಚ್ಯಾ ೊಂ ಆನಿ ಕೀತಿನ್ ಸವ್ಯ್ ಸ್ ವ್ಯಚ್ಯ. ಉಪಾೆ ೊಂತ್ ಆಯಾ್ ರಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ವ್ಯಚ್ಯ. (ವ್ಯಟ್ಸ ಪಾಚೆರ್ ದಾಡಲ ೆ ತ್) • ಸತಾಮ ನ್ ವಹ ಡ ಭಾವ್ಯಥಾಿನ್ ಆನಿ ಭಕ್ ನ್ ಮ್ಹ ಣಾ • ಭಾವ್ಯಥಾೆ ೆ ೊಂಚ ಪಾೆ ಥಿನ ವ್ಯಚ್ಯ. (ವ್ಯಟ್ಸ ಪಾಚೆರ್ ದಾಡಲ ೆ ತ್) • ದೀನ್ ಮನುಟ್ೊಂ ಸಕ್ ಡ್‍ ಕರನ ಪಡ ನಸ್ ಜಾೊಂವ್ಕ್ , ಪಡ್ಕ್ ಸೊಂಪಾಡ್ಲ ಲ್ಲ್ೆ ೊಂಕ್ ಭಲ್ಲ್ಯಿ್ ಪಾಟ್ಲೊಂ ಮೆಳ್ಳೊಂಕ್, ಸವ್ಯಿೊಂಕ್ ಪಡ್ ಥಾವ್ಕನ ರಕ್ಷಣ್ ಮೆಳ್ಳೊಂಕ್ ಮೌನ್ಪಣಿ ಮಾಗಾ •

ಆಮಾಯ ೆ ಬಾಪಾ ಮಾಗೆಿ ೊಂ ಮ್ಹ ಣಾ

(ಏಕ್ ಮನುಟ್ ಸವ್ಯಿೊಂನಿ ಮೌನ್ ರಾೊಂವ್ಯಯ ೊಂ)

• ಜೆಜನ್ ಆಮೆಯ ೊಂ ಪಾಸುನ್ ಆರ್ಪಲ ಜಿೀವ್ಕ ದಲ್ಲ್ ಹೊಂ ಗ್ಲೀತ್ ಮ್ಹ ಣಯ ೊಂ ಆನಿ ಸಂಪಂವ್ಯಯ ೊಂ. ---------------------------------------------

39 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


40 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


41 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


42 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


43 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


44 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


afternoon after an awesome lunch at my favourite hangout with my most favourite buddies! My mantra in life is to stay loyal and stylish; sleep, eat, style, repeat!

pictures on the bike! Olivia is Mangalurean who lives in Bengaluru.

Photography Courtesy: AK Snappers, Bengaluru.

Hope you enjoyed Olivia’s modeling

-----------------------------------------------------------------------------

ಕುೆಂದ್ಪುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ಯಚೊ ನ್ವೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ರ್ವ್ರ್ ಬನ್ಡ್ ಡಿಕೊೋಸಾಯ

ಕುೊಂದಾಪುರ್ ರಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಇಗಜೆಿಚ್ಯೆ ಕಥೊಲಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಚೊ ನೂತನ್ ಅಧಿಕರಿೊಂಚ ಚನವ್ಕ ಇಗಜೆಿ ಸಭಾಭವನೊಂತ್ ಚರ್ಲನ್ ೨೦೨೦-೨೧ ವಸಿಕ್ ಸಹಿರ್ತ ಪತ್ೆ ಕತ್ಿ ಬನಿಡ್‍ಿ ಜೆ. ಡಿಕೀಸ್ ಅಧೆ ಕ್ಷ್ಮ ಜಾವ್ಕನ ಅವರೀಧ್ ವೊಂಚನ್ ಆಯ್ಕಲ .

ನಿಕಟ್ ಪೂವ್ಕಿ ಅಧೆ ಕ್ಿ ವ್ಯಲ್ಟ ರ್ ಹ. ಡಿಸೊೀಜಾ, ಶೈಲ್ಲ್ ಡಿಅಲೆಮ ೀಡ, ನಿಯ್ಕೀಜಿತ್ ಅಧೆ ಕಾ ಣ್ ಜಾವ್ಕನ ಜೂಲಯೆಟ್ ಪಾಯ್ಸ , ಉಪಾಧೆ ಕ್ಷ್ಮ ಜಾವ್ಕನ ವನ್ಸ ೊಂಟ್ ಡಿಸೊೀಜಾ, ಕಯ್ಿದರ್ಶಿಣ್ ಜಾವ್ಕನ ಪ್ೆ ೀಮಾ ಡಿಕುನಹ , ಸಹ ಕಯ್ಿದರ್ಶಿ ಜಾವ್ಕನ ವನ್ಯಾ ಡಿಕೀಸ್ , ಖಜನೊ ರ್ ಜಾೊಂವ್ಕನ ಶೈಲ್ಲ್ ಲುವಸ್, ಸಹ ಖಜನೊ ರ್ ಜಾವ್ಕನ ರ್ಲೀನ ಲುವಸ್, ಆಮೊಯ ಸಂದೇಶ ಪೆ ರ್ತನಿಧಿ ಜಾವ್ಕನ ವಲ್ಸ ನ್ ಡಿಅಲೆಮ ೀಡ, ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಚ್ಯಲ್ಕ್ ಜಾವ್ಕನ ಜೊೀನ್ಸ ನ್ ಡಿಅಲೆಮ ೀಡ, ಸಕಿರಿ ಸೌಲ್ತಾಯ್ಕ ಸಂಚ್ಯಲ್ಕ್ ಜಾವ್ಕನ ವನ್ೀದ್ ಕೆ ಸೊಟ , ಲೇಖ್ ಪರಿಶೀದಕ್ ಜಾವ್ಕನ ಡ| ಸೊೀನಿ ಡಿಕೀಸ್ , ಕಯ್ಿಕಇ ಸಮರ್ತ ಸದಸ್ೆ ಜಾವ್ಕನ ಶ್ಲೆಟ್ ರಬ್ರರ್ಲಲ , ಮಾಕ್ಿ ಡಿಸೊೀಜಾ, ಮೈಕಲ್ ಗ್ಲನಸ ಲಾ ಸ್, ನಿಮ್ಿಲ್ ಡಿಸೊೀಜಾ, ಹಿೊಂ ವೊಂಚನ್ ಆಯಿಲ ೊಂ. ಚನವ್ಕ ಪೆ ಕೆ ಯಾ ಕಥೊಲಕ್ ಸಭಾ ಕೊಂದ್ೆ ಸಮರ್ತಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧೆ ಕ್ಷ್ಮ ಕರಣ್ ಕೆ ಸ್ ನ್ ಚಲ್ವ್ಕನ ವ್ಯಹ ಲ. ಅಧಾೆ ರ್ತಮ ಕ್ ನಿದೇಿಶ್ಕ್ ಜಾವ್ಯನ ಸೊಯ ಫ್ರ| ಸಟ ೆ ನಿ ತಾವೆ ಜಿಕನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಲ ೆ ೊಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ದೀವ್ಕನ ಶುಭ್ ಮಾಗಾಲ್ಲ್ಗ್ಲಲ . ----------------------------------------------------

45 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


46 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


47 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


48 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


49 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


50 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


51 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


52 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


53 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


54 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


55 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


56 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


58 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


59 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


60 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...