Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತಾಳೊಂ

ಅೊಂಕ:

1

ಸಂಖೊ:

1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

11

ಎಪ್ರ್ ಲ್ 18, 2018


ಭಿತರ್ಲ್ಯ ಾ ಪಾನಾಂನಿ:

1. ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚಾ ಆಟೊ ರಾಜಾ ಮಾಂತು ಲೋಬೊ - ಸಿಜ್ಯಯ ಸ್ ತಾಕೊಡೆ 2. ತಾಂ ಆಯೇಶಾ - ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೂಡಿಿ ದ್ರಿ 3. ಉಡುಪಿ ರಸಂ - ಕುಡಿಿ ರಾಜ್ 4. ಕೊಾಂಕ್ಣಿ -ಕೊಾಂಕ್ಣಿ -ಇಾಂಗ್ಲಿ ಶ್ಕನ್ನ ಡ ಅರ್ಾಕೊೋಶ್ 5. ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಕಜಾರ್ ಜಾಯ್, ಪೆಪೆರೆ ಪೆಪೆರೆ ಢಾಂ?! ಡಾ| ಆಸಿಿ ನ್ ಪ್ಿ ಭು 6. ಕಜಾರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾ| ಡೆವ ೈಟ್ ಉಲಯಾಾ - ಆಪ್ಿ 7. ಪಾಡ್ತ್ಾ ಯ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ದೋನ್ ಕವಿತಾ - ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್್ 8. ವಿವಿಧ್ ಸಚ್ಚತ್ರಿ ವಾತಾಾ ನಿತಾಯ ನಂದ್ 9. ಮನ ಭ್ಿ ಾಂತಿ - ಏಕು ವಿಚಾರು - ಉಮಾಪ್ತಿ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


೦ ವ್ಯ ಕ್ತಾ ವಶಯ್ ೦

೦ ಸಿಜ್ಯಯ ಸ್ ತಾಕೊಡೆ --------------------------------------------------------ತೊ ಸುರ್ ಸೊರೊ ಪ್ರಯೆನಾ, ಬಿಡಿ ಸಿಗ್ರ್ ಟ್ ವೊಡಿನಾ, ಪಾನ್ ಗುಟ್ಕಾ ಚಾಬಾನಾ, ಜುಗಾರ್ ಮಟ್ಕಾ ಖೆಳಾನಾ, ಧುಮ್ಟಿ ಪಾನ್ ಚಿ೦ವಾನಾ. ಪುಣ್ ದಿಸಾಕ್ ವೀಸ್ ಪ೦ಚಿವ ೀಸ್ ಕಪಾಾ ೦ ಚಾಾ ಪ್ರಯೆತಾ. ತಾಕಾ ಬಿಪ್ರಯಿ ನಾ, ಶುಗರ್ಯಿ ನಾ. ಟೆನ್ಶ ನ್ಯಿ ನಾ, ಮಾ೦ಡ್ಡೊ ಬೆಚಾಾ ಯಿ ನಾ. ತರ್ ಕೀಣ್ ತೊ ಭಾಗಿ ಮನಿಸ್? ತಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಮೊ೦ತು ಲೀಬೊ. ವಾಲೆನಿಿ ಯಾ ಫಿರ‍ಗ ಜಿಚಾ ಸಾ೦ತ್ರ ಆ೦ತೊನ್ ವಾಡ್ಯಯ ೦ತ್ರ ಪತಿಣ್ ಎಲಿಜ್ಬಾಯ್ ಆನಿ ಪೂತ್ರ ಅನಿಲಾಚಾ ಕುಟ್ಕಾ ಸ೦ಗಿ೦ ತೊ ವ್ಸಿಾ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಆಯ್ವ ನ್ ಡಿ’ಸೊೀಜಾಚಾ ಘರ‍್ ಪಾವಾಾ . ಆಯ್ವ ನಾಕಡೆ ಸುಖ್-ದುಖ್ ಉಲಯಾಾ ನಾ ಡ್ಡ! ಕವತಾನ್ ಕರ‍್ ್ ಹಾಡ್ಿ ಲಿ ಏಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಚಾಾ ಪ್ರಯೆತಾ. ಉಪಾ್ ೦ತ್ರ ತಾಯ ದಿಸಾಚಿ೦ ಥೊಡಿ೦ ವಾರ‍್ಾ ಪತಾ್ ೦ ವಾಚ್ಾಚ್ ಪರ‍್ಾ ಯ ನ್ ರಿಕಾಶ ಘೆವ್್ ರ‍ಸಾಾ ಯ ಕ್ ದೆ೦ವಾಾ . 1956-೦ತ್ರ ಮ೦ಗುು ರ‍್೦ತ್ರ ಘೊಡ್ಯಯ ಗಾಡಿಯೊ ಆನಿ ಬೊಯಾಿ ೦ಚೊಯ ಗಾಡಿಯೊ ಚಾಲು ಆಸ್ ಲಿ ಯ ಖ್೦ಯ್. ತವ್ಳ್ ವಾಲೆನಿಿ ಯಾ ಇಗರಿಿ ಲಾಗಿ೦ ಅಚ್ಯಯ ತ ಸಾಲಿಯಾನಾಚೆ೦ ’ರೊೀಹಿಣಿ ವಲಾಸ’ ಮಾ ಳು ೦ ಹೊಟೆಲ್ ಆಸ್ಲೆಿ ೦. ಸಾಯ್ಾ ಲ್ ರಿಪೇರಿ ಶೊಪಾ೦ತ್ರ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಿ ಲಾಯ ಮೊ೦ತುನ್ ಅಚ್ಯಯ ತಾಚಾ ರಿಕಾಶ ರ್ ಘೊಳೊ೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ತಾಯ ವೆಳಾರ್ ರಿಕಾಶ ಚೆ೦ ಭಾಡೆ೦ ಕನಿಶ್ಟಿ ಮಾ ಳಾಯ ರ್ 25 ಪಯೆಶ . ಉಪಾ್ ೦ತ್ರ ಹೆರ‍್೦ಚಾ ರಿಕಾಶ ೦ನಿ೦ಯಿ ಘೊಳೊ೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಿ ಯ ತಾಣೆ ಸವ ೦ತ್ರ ರಿಕಾಶ ಘೆತ್ರಲಿಿ ಪಾ೦ಚ್ ವ್ರ‍್ಿ ೦ ಆದಿ೦. ಆತಾ೦ ಸಾ೦ಜೆರ್ 6 ವೊರ‍್ರ್ ಪಾಟಿ೦ ಘರ‍್ ವೆತಾನಾ ತಾಚಾ ಬಲಾಿ ೦ತ್ರ 200 ಥಾವ್್ 300 ರುಪಯ್ ಪರ‍್ಯ ೦ತ್ರ ಆಸಾಾತ್ರ ಖ್೦ಯ್.

83 ವ್ರ‍್ಿ ೦ ಪ್ರರ‍್ಯೆಚೊ ಮೊ೦ತು ಲೀಬೊ ಆಜೂನ್ ಫ್ತ೦ತಾಯ ಚಾ 3:30 ವೊರ‍್ರ್ ಉಟೊನ್ ಏಕ್ ಕಪ್ ಚಾಾ ಪ್ರಯೆವ್್ ಆಪ್ರಿ ರಿಕಾಶ ಘೆವ್್ ಕ೦ಕಾ್ ಡಿ ಕರ‍್ವ್ಳಿ ಸರ‍ಾ ಲಾಕಡೆ ಬೆ೦ಗುು ರ್ಚಾ ಬಸಾಿ ೦ಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೇತ್ರ ರ‍್ಕನ್ ರ‍್ವಾಾ . ಥೊಡೆ೦ ಭಾಡೆ೦ ಜಾತಚ್ ವೊರ‍್ರ್ ಜೆಪುಾ ೦ತ್ರ ಆಸಾಾ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ್ 3 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮೊ೦ತು ಲೀಬೊ ಪಳ೦ವ್ಾ ಸಾದೊ ರಿಕಾಶ ಡ್ಯ್ ಯ್ವ ರ್ ತರಿ ತಾಚೆಕಡೆ ಉಲ೦ವ್ಾ ಸುರು ಕೆಲಾಯ ರ್ ತಾಚಿ೦ ವವದ್ ಮುಕಾ೦ ಆನಿ ವವದ್ ದೆಣಿ೦ ಝಳ್ಾ ತಾತ್ರ. ಸುರ‍್ವ ರ್ ಬೆ೦ದೂರ‍್೦ತ್ರ ಎಕಾ ಭಾಡ್ಯಯ ಚಾ ಘರ‍್ ವ್ಸಿಾ ಕರುನ್ ಆಸಿ ಲಾಯ ತಾಕಾ ದೆ| ಬಾಪ್ ಫ್ರ್ ಡ್ ಪ್ರರೇರ್ ಆನಿ ದೆ| ಬಿಸ್ಾ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜಾಚೆ ಮಜತಿನ್ ಜೆಪುಾ ೦ತ್ರ ತಿೀನ್ ಸೆ೦ಟ್ಿ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊು ಆನಿ ತಾಚಾ ಹಿತಚಿ೦ತಕಾ೦ಚಾ ಆಧಾರ‍್ನ್ ತಾಣೆ೦ ಘರ್ ಬಾ೦ದು೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ ಜಾಲೆ೦. ಬೆ೦ದೂರ್ ಸಾ೦ ಸೆಬಸಾಾ ಯ ೦ವ್ ಇಸೊಾ ಲಾ೦ತ್ರ ಸವ ಕಾಿ ಸ್ ಪರ‍್ಯ ೦ತ್ರ ಶಿಕ೦ಕ್ ಬೆಥನಿ ಭಯಿಿ ೦ನಿ ತಾಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿ ಮಾ ಣ್ತಾ ತೊ. ಆತಾ೦ ತೊ ಹರ್ ಎಕಾ ವ್ರ‍್ಿ ಕ೦ಕಾ್ ಡಿ ಸಾ೦ ಜುಜೆ ಇಸೊಾ ಲಾಚಾ ಕನ್್ ಡ್ ಮಾದ್ಯ ಮಾಚಾ ವದ್ಯಯ ರಿಿ ೦ಕ್ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಯುನಿಫೊರ‍ಾ ್ ದಿತಾ. ಗಲಾಾ ಥಾವ್್ ಆಯಿಲಾಿ ಯ ತಾಚಾ ಇಶ್ಟಿ ೦-ಮ್ಟತಾ್ ೦ ಥಾವ್್ ಯಿ ತಾಯ ಇಸೊಾ ಲಾಚಾ ವದ್ಯಯ ರಿಿ ೦ಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳಾಶೆ೦ ಪ್ ಯ್ತನ್ ಕರ‍್ಾ . ಶಿವಾಯ್ ತಾಯ ಇಸೊಾ ಲಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸೊಾ ಬಾವಾಿ ಯ ಚೊ ಖಾ೦ಬೊಯಿ ಮೊ೦ತಾಮಾಚಿ ದೆಣಿಗ . ಕ೦ಕಾ್ ಡಿ-ವಾಲೆನಿಿ ಯಾ ವ್ಟ್ಕರ‍್೦ತ್ರ ಉದ್ಯಾ ಚೆ ಪಾಯ್ಾ ಫುಟೊನ್ ಉದ್ಕ್ ವಾಾ ಳಾಾ ಜಾಲಾಯ ರ್,ವೀಜೆಚಿ ತ೦ತಿ ಕುಡೆಾ ಜಾಲಾಯ ತರ್, ರ‍ಸಾಾ ಯ ಕ್ ಡ್ಯಮರ್ ನಾ ಜಾಲಾಯ ರ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಯಿ ಸಮಸಾಯ ದೊಸಾಾತ್ರ ಜಾಲಾಯ ರ್ ಲಕಾoನಿ ಪಯೆಿ ೦ ಫೊೀನ್ ಕರ‍್ಾ ೦ ಮೊ೦ತಾಮಾಕ್ ಖ್೦ಯ್. ತಾಣೆ ಮಹಾನ್ಗರ‍ ಪಾಲಿಕೆಚಾ ಸ೦ಬ೦ದ್ ಜಾಲಾಿ ಯ ೦ ಅದಿಕಾರಿ೦ಕ್ ವಾ ಇಜೆ್ ರ‍್೦ಕ್ ಸ೦ಪರ‍ಾ ್ ಕೆಲ ತರ್ ತೆ೦ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಿ ಬರಿ೦ಚ್. ಕಾರ‍ಣ್ ಮೊ೦ತು ಲೀಬೊಚೆ೦ ಕ್ತರಿಕ್ತರಿ ಆಯೊಾ ೦ಕ್ ಕಣಿೀ ತಯಾರ್ ನಾ೦ತ್ರ ಖ್೦ಯ್.

ತಾಚಾ 54 ವ್ರ‍್ಿ ೦ಚಾ ವ್್ ತಿಾ ಜಿೀವ್ನಾ೦ತ್ರ ಎಕ್ಚ್ ಏಕ್ ಅವ್ಘ ಡ್ ಜಾ೦ವ್, ಪೊಲಿಸ್ ಕೇಜ್ ಜಾ೦ವ್ ನಾತ್ರಲಾಿ ಯ ಮೊ೦ತು ಲೀಬೊಕ್ ಬೆ೦ಗುು ರ್ಚಾ ಇ೦ಡಿಯ್ನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಿ ಡ್ಯ್ ಯ್ವ ರ‍ಿ ್ ಯೂನಿಯ್ನಾನ್ "ಸಾರ‍ಥಿ ನ್೦ಬರ್ ವ್ನ್" ಮಾ ಳಿು

ಪ್ ಶಸಿಾ ಭೆಟವ್್ ಸನಾಾ ನ್ ಕೆಲಾ. ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸ೦ಘ್-ಸ೦ಸಾಿ ಯ ನಿ೦ಯಿ ತಾಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಒಳೊಾ ನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಆಯೆಿ ವಾರ್ ಬಿಕಾ ರ‍್ ್ಕಟೆಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಾ ಫ್ರಸಾಾ ಸ೦ದ್ರಿಿ ೦ ತೊಯಿ ಮಾನಾಚೊ ಸಯೊ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಿ . 83 ವ್ರ‍್ಿ ೦ ಪ್ರರ‍್ಯೆಚೊ ಮೊ೦ತು ಲೀಬೊ ಆತಾ೦ಯಿ ತರ‍್್ ಟ್ಕಯ ೦ಸ೦ಗಿ೦ ಕ್ತ್ ಕೆಟ್ ಖೆಳಾಾ ಮಾ ಳು ೦ ವಚಿತ್ರ್ ತರಿ ನಿೀಜ್. ಶಿವಾಯ್ ತೊ ಸೂರ‍ಯ ನ್ಮಸಾಾ ರ‍ ಕರ‍್ಾ ,ವಾಯ ಯಾಮ್ ಕರ‍್ಾ ,ಬಸೊಾ ಯ ಕಾಡ್ಯಾ ಆನಿ ಗ೦ಗನ್ಮ್ ಸಾಿ ಯಿಿ ರ್ ಹಾತ್ರ-ಪಾಯ್ ಉಕಲ್್ ಧಾದೊೀಶಿ ನಾಚಾಾ . ಮನಾಶ ಚಿ ಗಿರ‍್ಸ್ಾ ಕಾಯ್ ಮಾ ಳಾಯ ರ್ ಆಸ್ಾ ಬದಿಕ್ ವಾ ದುಡು ಭಾ೦ಗಾರ್ ನ್ಾ ಯ್,ಬಗಾರ್ ಶ್ಟ೦ತಿ ಸಮಾದ್ಯನ್, ಸವ್ಸಾಾ ಾ ಯ್, ಸ೦ತ್ ಪ್ರಾ , ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಬರಿ ಭಲಾಯಿಾ ಮಾ ಳಿು ಫಿಲಸೊಫಿ ಉಲಯಾಾ . ಸಬಾರ್ ವ್ರ‍್ಿ ೦ ಆದಿ೦ ಕ೦ಕಾ್ ಡಿ ಭೊಟ್ಕಚಾ ಹೊಟೆಲಾ ಮುಕಾಿ ಯ ರ‍ಸಾಾ ಯ ರ್ ಪಾವಾಿ ೦ತ್ರ ವ್ಾ ಡೆಿ ವ್ಾ ಡೆಿ ಫೊ೦ಡ್ ಪಡ್ಡನ್ ವಾಹನಾ೦ ದ್ಯ೦ವಾೊ ೦ವ್ಾ ಕಶ್ಟಿ ಮಾರ‍್ಾ ಲೆ. ಮಹಾನ್ಗರ್ಪಾಲಿಕಾ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲಿಿ . ತವ್ಳ್ ಮೊ೦ತಾಮ್ ಆನಿ ಬೆ೦ದೂರ್ಚೊ ಸಮಾಜ್ ಸೆವ್ಕ್ ಜೆರ‍್ರ‍ೊ ್ ಟವ್ರ‍ಿ ್ ಆನಿ ಗೊೀ೦ಪೆ ಡ್ಡಲಿಾ ಸ೦ಗಿ೦ ರ‍ಸಾಾ ಯ ವ್ಯಾಿ ಯ ಫೊ೦ಡ್ಯ೦ನಿ ಗರಿ ಘಾಲ್್ ಬಸ್ಲೆಿ ,ದುಸಾ್ ಯ ದಿಸಾಚಾ ದಿಸಾಳಾಯ ಪತಾ್ ೦ನಿ ತಾ೦ಚಿ ಫೊಟೊ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲಿಿ . ಮೊ೦ತಾಮ್ ಥೊಡ್ಯಯ ವ್ರ‍್ಿ ೦ ಆದಿ೦ ಹೊಯೆಗ ಬಜಾರ‍್ ಥಾವ್್ ಕರೊಾ ರೇಶನ್ ಎಲಿಸಾ೦ವಾಕ್ ರ‍್ಲಿ . ಲಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ‍್ಾ ಉರ‍್ಿ ನ್ ಮಾಯ ನ್ ಹೊೀಲಾ೦ತ್ರ ದೆ೦ವೊನ್ ಚ್ರ‍೦ಡಿ ಸಾಫ್ ಸಪಾಯ್ ಕರಿಲಾಗೊಿ . ಪುಣ್ ಚ್ಯನಾವಾ೦ತ್ರ ಮಾತ್ರ್ ಥ೦ಯಾಾ ಲಕಾನ್ ತಾಕಾ ಘರ‍್ ಧಾಡ್ಲಿ . ಮೊ೦ತು ಲೀಬೊನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯ ೦ತ್ರ ದೆ| ಜೆ.ಬಿ.ಡಿ’ಸೊೀಜಾ. ಸುಬಿ ಯ್ಯ ಶೆಟಿಿ , ಆಡಿೊ ಸಲಾೊ ನಾಾ , ದೆ| ಎ೦ಟನಿ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ, ದೆ| ಬೆಿ ೀಸಿಯ್ಸ್ ಡಿಸೊೀಜಾ ತಸಲಾಯ ರ‍್ಜಕ್ತೀಯ್ ಫುಡ್ಯರ‍್ಯ ೦ಸ೦ಗಿ೦ ವಾವ್್ ಕೆಲಾ. ಉಪಾ್ ೦ತ್ರ ತೊ ಜನಾರ‍ದ ನಾ ಪೂಜಾರಿಸ೦ಗಿ೦ ಆಸ್ಲಿ ತೊ ಆತಾ೦ ಆಯ್ವ ನ್ ಡಿಸೊೀಜಾಚೊ ಆಪೊಸಾ ಲ್ ಜಾವಾ್ ಸಾ. ಶಿವಾಯ್ ಆಯ್ವ ನ್ ಡಿಸೊೀಜಾ ಅದ್ಯ ಕ್ಶ ಜಾವಾ್ ಸಾಾ ಮ೦ಗುು ರ್ ಆಟೊರಿಕಾಶ ಚಾಲಕಾ೦ಚಾ ಯೂನಿಯ್ನಾ೦ತ್ರಯಿ ವಾವುರ‍್ ್ ಆಸಾ. ಮೊ೦ತಾಮ್ ಸಯಿ್ ಕಯ ಕರಿನಾ ಖ್೦ಯ್. ಪುಣ್ ಚೆಡ್ಯವ ೦ಚಾ ಆವ್ಯ್್ ವಾ ಚೆಡ್ಯಯ ೦ಚಾ

4 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಬಾಪಾಯ್್ ಸಯಿ್ ಕೆವ್ಶಿ೦ ವಚಾರ‍್ಿ ಯ ರ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ

ದ್ಯಕವ್್ ದಿತಾ ಖ್೦ಯ್, ಲಾಾ ನ್ ಮಟ್ಕಿ ರ್ ರಿಯ್ಲ್ ಎಸೆಿ ೀಟ್ ಬಿಸೆ್ ಸ್ಯಿ ಕರ‍್ಾ . ಹಾಯ ಬಿಸೆ್ ಸಾ ನಿಮ್ಟಾ ೦ ಆಪೆಿ ೦ ದೊಗಾ೦ ಧು೦ವಾ೦ಚೆ೦ ಕಾಜಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ ಜಾಲೆ೦ ಮಾ ಣ್ತಾ ತೊ. ತಾಚಾ ರಿಕಾಶ ರ್ ಬಸಾಿ ಯ ರ್ ಪುರೊ, ’ನ್ಮಾ ಕುಡ್ಿ ’ ಸುದಿದ ಸಮಾಚಾರ‍ ಚಾಲು. ತೊ ಉಲಯಿತ್ರ ಾ ವೆತಾ,ಆಮ್ಟ ಹು೦ ಕುಟಿಿ ಲಾಯ ರ್ ಜಾಲೆ೦. ಒಟ್ಕಿ ರ‍್ ಲಕಾಪಾಸತ್ರ ಕಾ೦ಯ್ ತರಿ ಚಾನಿಯೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ‍್ಾ ಸಾರ‍ಥಿ ನ್೦ಬರ್ ವ್ನ್, ಮ೦ಗುು ರ್ಚೊ ಮಾಲಗ ಡ್ಡ ಆಟೊ ರ‍್ಜಾ ಮೊ೦ತು ಲೀಬೊಕ್ ಏಕ್ ಸಲಾಮ್! ---------------------------------------------------------

5 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


-ಮೂಳ್: ರೆೈಡಾರ್ ಹೆಗಾರ್ಡ್, ಕೊ೦ಕೆೆಕ್: ಉರ್ಾ್ನ್ ಡಿಸೊೋಜ, ಮೂಡಿಿದ್ರಿ. ಆಮಾ್೦ ದ್ರಲ್ಲಾಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ಮಚೊನ್ ಚಾಮಾಯಾಚಾ ಮಾ೦ದೆಿರ್ ಬಸಾಿ ಯ ೊಂವ್ಕ. ಚೆಡ್ಯವ ೊಂನಿ ಆಮಾ್೦ ಜೆವಾಣ್ ಹಾರ್ಡ್ ದ್ರಲ್ಲೆ೦. ಉಕೊಡೆಯಲ್ಲ ೆ೦ ರ್ೊಕಾಿಾಚೆ೦ ಮಾಸ್ಯ, ಉಜಾ್೦ತ್ ಭಾಜುಲ್ಲೊಯ ಜೊಂದೊು , ವಹರ್ಡ ಆಯಾಾನ ಾ೦ತ್ ಅಪುಟ್್ ದೂದ್. ಭಕಾಸುರಾ ಬರಿ ಆಮಿ೦ ಭೊಕಾರ್ಯಯ೦, ಭುಕ್ ಲ್ಲಾಗೆಯಲಿ ಪಳೆ. ಉಪಾಿ೦ತ್ ಬಿಲ್ಲಾಯಲಿ ಆಮಾ್೦ ಉದೆಾೋಸುನ್ ಉಲಯಯ. ಆಮಿ೦ ಹಾ್ ಗಾೊಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಯ೦ ಎಕ್ ವಹರ್ಡ, ಅದುುತ್ ಘಡಿತ್ ಮಹಣಾಲ್ಲೊ. ಗುಡಾ್ ಫಾತಾಿ೦ಚಾ ಜನಾ೦ಗಾಚಾ ಲ್ಲೊಕಾ ಮಧೆ೦ ಗೊರ‍್ಯ ೦ಚೆ೦ ಆಗಮನ್ ಆಡಾವಲ್ಲಾ್೦. ಆಮಿ೦ ನಾವ್ಕ ವೊಡುನ್ ಆಸಾಾನಾ ಆಮಾ್೦ ಜಿವೆಶಿ೦

ಎದೊಳ್ ಮಹಣಾಸರ್:

ಸಾಸ್ಣೆಕ್ ಜಿವಿತಾಚೆ೦

ರಹಸ್ಯ್ ಸಮ್ಜೊ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ೦ ’ತಿಕಾ’ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಆಪಾಯಾಚೆ೦ ಪಯ್ಣೆ ಕರುನ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಾಯಾ ಲಿಯೋಕ್ ಆನಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಿ೦ಕ್ ಅಮಹಗಾಾ ಜನಾ೦ಗಾಚೊ ಗುಡಾ್ ಫಾತಾಿ೦ಚೊ ಲ್ಲೊೋಕ್ ಬ೦ಧಿತ್ ಕರುನ್ ದವತಾ್ತ್. ಉಸಾಾನಿ ಲಿಯೋಚೆ೦ ರ್ಾಯ್ಣಯ ಜಾತಾ.

ದುಸೊಿ ಅವಸವರ್ (ಮು೦ದರಿಲಾ)

ಮಾರು೦ಕ್ ರ್ಾರ್ಾನ್ ಹುಕುಮ್ ದ್ರಲಿಯ. ಪೂಣ್ ’ತಿಣೆ೦’ ಜಿವೆಶಿ೦ ಮಾರಿನಾಸಾಾನಾ ಆಮಾ್೦ ಜಿವ೦ತ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಆಜಾ್ ದ್ರಲಿಯ ಖೆೈ೦. "ಪೂಣ್ ರ್ಾರ್ಾ , ಆಮ್ಚೆ೦ ರ್ಯಣೆ೦ ತಿಕಾ ಕಸೆ೦ ಕಳು ೦? ತಿ ಹಾ೦ಗಾ ಥಾವ್ಕ್ ಮ್ಜಸುಾ ಪಯ್ಣ್ ಆಸಾಮೂ?" ಹಾ೦ವೆ೦ ವಿಚಾಲ್ಲೆ್೦. "ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ ಭುಗಾ್್." ತೊ ವಿಚಿತ್ಿ ಹಾಸೊ ಹಾಸೊಿ .

ಉಪಾಿ೦ತ್ ಮಾಟ್ಾ್ ಭಿತರ್ ಆಮಿ೦ ರಿಗಾಯಾ೦ವ್ಕ.

"ತಿ ಸವ್ಕ್ ಜಾಣಾ೦. ತುಮಾೆ ಗಾವಾ೦ತ್ ದೊಳೆ ನಾಸಾಾನಾ

ಸುಮಾರ್ ಶೆ೦ಭರ್ ಫುಟ್ ಲ್ಲಾ೦ಬ್, ಪಾ೦ಚ್ ಫುಟ್ ರೂ೦ದ್

ಪಳೆ೦ವೆೆ, ಕಾನ್ ಆಯಾ್ನಾಸಾಾನಾ ಆಯ್೦ವೆೆ ಕೊಣು೦ಚ್

ಆಸೊನ್ ಭಾರಿೋಚ್ ಉಭಾರ್ ಆಸೆೆ೦ ತೆ೦ ಮಾಟ್ೆ೦

ನಾ೦ಗೋ?"

ಮಾನವ್ಕ ನಿಮಿ್ತ್ ಮಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಅ೦ದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹರ್ಯ್ಕಾ ಧಾ ಯಾ ಪ೦ದಾಿ ಫುಟಿ೦ಚಾ ಅ೦ತರಾರ್ ದೆಗೆನ್ ಲ್ಲಾಹನ್ ಲ್ಲಾಹನ್ ಕೂಡಾ೦ಕ್ ವಚೊ೦ಕ್ ವಾಟ್ ಆಸುಲಿಯ.

ಹಾ೦ವ್ಕ ಮೌನ್ ರಾವೊಯ೦. ಆಮಾೆ ಮುಕಾಯಾ ವ್ವಸಾಾ ಯಾ ಕಾಮಾ ವಿಶಾ್೦ತ್ ತಿಚೆಯ 6 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ಥಾವ್ಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಆಞಾ


ರ್ಯೋ೦ವ್ಕ್ ನಾತೆಯಲ್ಲಾ್ನ್ ಆಪುಣ್ ತಿಚಿ ಅಭಿಲ್ಲಾಶಾ ವಿಚಾರುನ್,

ದೊೋನ್ ತಿೋನ್ ವಸಾ್೦ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ್೦ ಮಾತ್ಿ

ಸಮ್ಜೊನ್ ರ್ಯತಾ೦ ಮಣ್ ಮಾಹತಾರೊ ಉಟ್ೊಯ. ಪಾಟಿ೦

ಅಪಾಿಧಿ೦ಚೊ ನಾ್ಯ್ಣ ನಿರ್ಣಯ್ಣ ಕರುನ್ ನಾ್ಯ್ಣ ದ್ರೋ೦ವ್ಕ್

ರ್ಯತಾ ಮಣಾಸಾರ್ ಆಮಾ್೦ ಜಾಯ್ಣ ಜಾಲಿಯ ಸಕ್ರ್ಡ

ಭಾಯ್ಣಿ ರ್ಯತಾ. ತೆದಾ್೦ ಲ್ಲಾ೦ಬ್ ಏಕ್ ಆ೦ಗೆಯ೦ ನೆಹಸಾಾ.

ವ್ವಸಾಾ ಕತಾ್೦ ಮಹಣಾಲ್ಲೊ.

ಎದೊಳ್ ಮಹಣಾಸರ್ ತಿಚೆ೦ ಮುಖಮಳ್ ಕೊಣೆ೦ಚ್ ಪಳೆ೦ಲ್ಲೆಯ೦ ನಾ೦. ತಿಚೆ ಸೆವಕ್ ಪೂರಾ ಮ್ಜನೆ ಆನಿ೦ ಕೆಪೆೆ.

"ತಿಚೊ ನಿಧಾ್ರ್ ತುಮಾ್೦ ಅನುಕೂಲ್ಲಾಚೊ ಆಸೊ೦ಕ್

ತಿ ಮಾತ್ಿ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಖೆೈ೦. ತಿ ಸಾಸ್ಣೆ ಕ್, ಬಳ್ವ೦ತ್

ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ತಿಚೆ೦ ಮನ್ ಪಾಕು್೦ಕ್ ಕಸ್ಯ್. ತಿ

ಆನಿ೦ ಬುದವ೦ತ್ ಜಾವಾ್ಸಾ. ಹಾ್ ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ ತಿಚೊಚ್

ತುಮಾ್೦ ಜಿವೆಶಿ೦ ಮಾರು೦ಕ್ ಹುಕುಮ್ ದ್ರೋ೦ವಿ್ೋ ಪುರೊ. ಮನಾ್ಚಿ ಶಿಕಾಾ ಕಟಿೋಣ್ ಆಸೆಾೆ ಲಿ. ಕಿತಾ್ಕ್ ಮಹಳ ಾ್ರ್ ಆಪಾಯಾ ಆಜೆಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ಕ್ ಹಾ್ ದೆೋಶಾ೦ತ್ ಮ್ಚೋಟ್

ಅಧಿಕಾರ್. ಸವಾ್ಧಿಕಾರ್ಚ್ ಮಹಣೆ್ತ್. ತಿಚಿ ಹುಕುಮ್ ಪಾಳಿನಾತೆಯಲ್ಲಾ್೦ಕ್ ತಕಾಣ್ ಮರಣ್. ತಿಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ಕ ’ತಿ’ ಯಾ ’ತೆ೦’ ಆಭಿ್೦ತ್ ’ಹಿಯಾ!’

ದವಲ್ಲೆ್ಲ್ಲಾ್ ಹರ್ಯ್ಕಾ ಪಕಾ್್ಕ್ ಭಯ೦ಕರ್ ಶಿಕಾಾಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಾ್ ಖೆೈ೦."

ಆಮಹಗಾಾಚಾ ಲ್ಲೊೋಕಾ ವಿಶಾ್೦ತ್ ಥೊಡೆ೦ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತೆಯ೦. ತಾ೦ಚಾ ಪೆೈಕಿ ಸುಮಾರ್ ಧಾ ಪ೦ಗರ್ಡ ಯಾ ಕುಟ್ಾಾ೦

"ತೆ೦ ಕಸೆ೦ ರ್ಾರ್ಾ?" ಮಹಜೆ೦ ಸವಾಲ್.

ಆಸುಲಿಯ೦. ಏಕೆಕಾ ಕುಟ್ಾಾ೦ತ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾತ್ ಹಜಾರ್ ಲ್ಲೊೋಕ್ ಆಸುಲ್ಲೊಯ. ಪ೦ಗಾಯಚಾ ವಹಡಿ ಲ್ಲಾ೦ಕ್ ರ್ಾಬ್ ಮಹಣ್

"ತೂ೦ ಕಸೊೋಯ್ಣ ಮಾಹತಾರೊ. ತೂ೦ವೆ೦ ಆತಾಾ೦

ಆಪಯಾಾತ್. ತೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಬಿರುದ್. ಸ೦ಪಿದಾಯಿಚ್

ಸಾ೦ಗೆಯಲ್ಲೆ೦ ತಿೋನ್ ತಕಾಯಾ ಆದ್ರಯ ರಿವಾಜ್. ತೆದಾ್೦ ತೆ೦

ತಾ೦ಚೆ೦ ಕಾನೂನ್. ಸ೦ಪಿದಾಯ್ಣ ಮ್ಜಡೆಯಲ್ಲಾ್೦ಕ್ ರ್ಾರ್ಾ

ಜಿವ೦ತ್ ಅಸೆೆ೦ ಅಸ೦ಭವ್ಕ."

ಥಾವ್ಕ್ ಮನಾ್ಚಿ ಶಿಕಾಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಸ್ಣರೋಯಾ೦ಕಿೋ

ತೊ ಪತು್ನ್ ತೊಚ್ ವಿಚಿತ್ಿ ಹಾಸೊ ಹಾಸೊಯ ಆನಿ೦ ಗೆಲ್ಲೊ.

ದಾದಾಯಾ ಬರಿಚ್ ಹಕಾ್೦ ಆಸುಲಿಯ೦. ಸಾಗವಳಿ , ಅಸಲ್ಲಾ್

ಹಾ೦ವ್ಕ ನಿಜಾಯಿ್ೋ ಗಾಭೆಿಲ್ಲೊ೦. ತಾ್ ನಿಗೂರ್ಡ ವ್ಕಿಾ

ಥೊಡೆ ಪಾವಿ್೦ ಕುಟ್ಾಾ೦ತ್ ಲಡ್ಯಯ್ಣ, ಗಲ್ಲಾಟ್ೊ

ವಿಶಾ್೦ತ್ ಕಾಲುಬುಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ೦. ಕೊೋಣ್ ಹೆ೦ ತೆ೦?

ಜಾತಾನಾ, ’ತಿ’ ಹುಕುಮ್ ದ್ರೋವ್ಕ್ ರಾವಯಾಾಲಿ.

ತಿಕಾ, ಆಮಾೆ ರ್ಯಣಾ್೦ಚೆ ಹಿಶಾರೆ ಕಳಿತಾಸುಲ್ಲೆಯ? ತಿ ಆಮ್ಚೆ೦ ರ್ಯಣೆ೦ ಜಾಣಾ೦? ತಿಚಿ ಹರ್ಯ್ಕ್ ಆಜಾ್ ಜಾ್ರಿ ಜಾಯಾೊಯ್ಣ ಖೆೈ೦. ಆಪಾಯಾ ಗಾವಾಕ್ ರ್ಯ೦ವಾೆ ಪಕಾ್್೦ಕ್ ಅಮಾನುಶ್ ರಿತಿನ್ ಬಲಿ ಘೆ೦ವಿೆ ತಿ ಸ್ಣಿೋ ಕೊೋಣ್? ಆಮಾ್೦ ಮಣಾ್ಚಿ

ಕಸಾ್೦ಚಾ ಕಾಮಾ೦ ಥಾವ್ಕ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಸುಟ್ಾ್ ಆಸುಲಿಯ.

ಹೆ೦ ಸಕ್ರ್ಡ ಭಾರಿಚ್ ಸಾವರ‍ಸ್ಯ . ವಿಶೆೋಶ್ ಕಿತೆ೦ಗ ಮಹಳಾ್ರ್ ನಳಾ್ ಕುಡಾ್ಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಾಯಾಕ್ ಆನಿ೦ ಹಾ೦ಗಾ ಆಸಾೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾಾಲ್ಲ ೆ೦. ಪೂಣ್ ’ತಿ" ಕೊೋಣ್ ಮಹ ಳು ೦ ಆನಿಕಿೋ

ಶಿಕಾಾ ದ್ರ೦ವಾೆ ತಿತಾಯಾ ಕಟ್ೊೋರ್ ಕಾಳಾೊಚಿ ತಿ ಕೊೋಣ್?"

ನಿಗೂಢ್.

ಆಪಾಯಾ ರ್ಾಪಾಯಾೆ ಪತಾಿ೦ತ್ ವಿವಸ್ಣ್ಲಿಯ ಸ್ಣಿೋ ಹಿಚ್

ಮುಖಾಯಾ ದೊೋನ್ ತಿೋನ್ ದ್ರಸಾನಿ೦ ಸಾ೦ಗೆೆ೦ ತಿತೆಯ೦

ಜಾಯಾೊಯ್ಣ ಮಹಣ್ ಲಿೋಯ ಮಹಣಾಲ್ಲೊ. ತಾಚಾ ರ್ಾರ್ಯಯ ಉಸಾಾನಿ ಥಾವ್ಕ್ ತಿಚಾ್ ವಿಶಾ್೦ತ್ ಥೊಡೆ೦ ಕಳೆಯ೦. ತಿ ಸ್ಣಿೋ ಹಾ೦ಚಿ೦ ರಾಣಿ, ಕೊೋರ್ ಮಹಳಾಯಾ ಜಾಗಾ್ರ್ ರಾವಾಾ. ಥೆೈ೦ಸರ್ ಅನಿಕಿೋ ಮಾಟಿ೦ ಆಸೊನ್ ತಾ್ ಜಾಗಾ್ರ್ ಮ್ಚಲಿಯ೦ ಚಲ್ಲಾಾತ್ ಖೆೈ೦. ತಾಚಾ ಲಾಗಾ್ರ್ ಮನಿಸ್ಯ ಜಾಲ್ಲೊಯ ವಚಾನಾ ಖೆೈ೦. ತಿ ಕೆದಾ್೦ಯ್ಣ ಪಡಾಾಾ ಪಾಟ್ಾಯಾ ನ್ ಆಸಾಾ.

ಕಿತೆ೦ಚ್ ಘಡೆಯ೦ ನಾ೦. ಬಿಲ್ಲಾಯಲಿ ಗೆಲ್ಲಾಯಾ ಪಾ೦ಚಾವಾ ದ್ರಸಾ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ಿ ಘಡಿತ್ ಘಡೆಯ೦. ತಾ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಆಮಾೆ ಮಾನಾಕ್ ಏಕ್ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಾ೦ ಮಹಣ್ ಆಮಾ್೦ ತಿಳಿ್ಲ್ಲೆ೦. ಮಹಮಾದಾಕಿೋ ಒತಾಾರ್ಯಚೆ೦ ಆಪವೆೆ ೦ ದ್ರಲ್ಲೆಯ೦. ಪೂಣ್ ತೊ ಮಾತ್ಿ ಮ್ಜತಾ್೦ ಮಹಳಾಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಥಥಲ್ಲೊ್. ಪರಿಸ್ಣಾತಿ ಕಸ್ಣ ರಾವಾಾ ತೆ೦ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಜಾಯಾ್ತುಲ್ಲಾಯಾನ್ 7 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಆಮಿ೦ ಪಿಸುಾಲ್ ಆನಿ೦ ಶಿಕಾರಿಚಿ ಸುರಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಘೆತಿಯ. ಬಸಾೆಾ ಜಾಗಾ್ರ್ ಮಧೆ೦ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಾಾಲ್ಲ ೊ. ಭ೦ವಿಾ ೦ ಸುಮಾರ್ ಪ೦ತಿಾೋ ಸ್ಯ ದಾದೆಯ ಹಾತಾ೦ತ್ ಭಾಲಿ ಧರುನ್ ಮೌನ್ಪಣಿ ಬಸುಲ್ಲೆಯ. ಸ್ಣರೋ ಎಕಿಯ ಮಹಮಾದಾಚಾ ಲ್ಲಾಗ೦ ರ್ಯೋವ್ಕ್ ಬಸಾಚ್ ಮ್ಜಗಾನ್ ತಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦, ಆ೦ಗ್ ಪೊಶೆ೦ವ್ಕ್ ಲ್ಲಾಗೆಯ೦. ಸುವೆೋ್ರ್ ಸಕಾ್೦ಕ್ ಏಕ್ ಪಿವನ್ ದ್ರಲ್ಲೆ೦. ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪಾಿ೦ತ್ ಏಕಾ ದಾದಾಯಾಚೊ ತಾಳೆೊ "ಮಾಸ್ಯ ಉಕುಯ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಾ೦ವೆೋ?" ಸಕಾೊ ೊಂನಿ "ವಹ ಯ್ಣ, ವಹಯ್ಣ " ಮಣ್ ಜಾಪ್ ದ್ರಲಿ. "ಉಕೊಡೆೆ೦ ಭಾಣ್ ತಾಪಾಯ ೦ವೆೋ?" "ವಹಯ್ಣ, ವಹ ಯ್ಣ." ತಿತಾಯಾರ್ ಮಹಮಾದಾಚೊ ಮ್ಜೋಗ್ ಕರುನ್ ಆಸಾೆ ಚಲಿರ್ಯನ್ ಏಕ್ ಚ್ ಪಾವಿ್೦ ಆಪಾಯಾ ಪೆ೦ಕಾ್ ಥಾವ್ಕ್ ಏಕ್ ಸು೦ಭ್ ಭಾಯ್ಣಿ ಕಾಡುನ್ ತಾಚಾ ರ್ಾವಾಯಾಚೆರ್ ಉಡರ್ಯಯ೦. ಆನೆ್ಕಾಯಾನ್ ತಾಚೊ ಪಾಯ್ಣ ಗಟ್್ ಧಲ್ಲೊ್. ದೊೋಗ್ ರ‍್ಕೊ್ಸಾ ಬರಿ ಆಸೆೆ ಉಜಾಯ ಲ್ಲಾಗ೦ ವಚೊನ್ ತಾಪೊನ್ ತಾ೦ರ್ೆಯ೦ ಜಾಲ್ಲೆಯ ೦ ಭಾಣ್ ಲುಗಾ್ನಿ೦ ಉಕೊಯನ್ ಹಾಡಿಲ್ಲಾಗೆಯ. ಉಡೊಯವ್ಕ್ ಆಸಾೆ ಮಹಮಾದಾ ವಯ್ಣಿ , ತಾಚಾ ತಕೆಯ ವಯ್ಣಿ ಆನಿ ಕಿತೆ೦ ತಾಪುಲ್ಲೆಯ೦ ಭಾಣ್ ದವತಾ್ತ್ ಮಹಣಾಾನ ಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ರಭಸಾನ್ ಉಟ್ಾಚ್ ಪಿಸುಾಲ್ಲೆನ್ ಗುಳೆೊ ಉಸಾು ಯೊಿ . ಗುಳೆೊ ಮಹಮಾದಾಕ್ ಲ್ಲಾಗೊನ್ ತಾಕಾ ಪೊಟ್ುಯನ್ ಧಲ್ಲೆ್ಲ್ಲಾ್ ಸ್ಣರೋರ್ಯಚಾ ಪಾಟಿ೦ತಾಿ ಯ ನ್ ರಿಗೊನ್ ತೆ೦ ಮ್ಜರೊನ್ ಪಡೆಯ೦. ಮಹಮಾಾದಾನ್ ತಾ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಪಾಯಾ ವೆೈರಿ೦ ಥಾವ್ಕ್ ಚುಕೊವ್ಕ್ ಘೆವ್ಕ್, ಹೆವಿಾನ್ ಉಡೊನ್ ಪಾಿಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಸಕ್ರ್ಡ ಶಾ೦ತ್. ಸಕಾಯ೦ಕ್ ಆಜಾಪ್. ತಾಣಿ೦ ಎದೊಳ್ ಮಹಣಾಸಾರ್ ಗುಳಾ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್೦ಕ್ ನಾತುಲ್ಲೊಯ. ಕಾಲುಬುಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲಾಯಾ ತಾಣಿ೦ ಆಪಾಪಿಯ ಭಾಲಿ ಘೆವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಕಿಮಣ್ ಕರು೦ಕ್

ಧಾೊಂವೊನ್ ಆರ್ಯಯ. ಆಮಿ೦ ಪಿಸುಾಲ್ಲೆನ್ ಗುಳೆೊ ಮಾರಿತಾ ಭಾಯ್ಣಿ ಧಾ೦ವಾಯಾ೦ವ್ಕ. ಆಮಾೆ ಪಾಟ್ಾಯಾನ್ ನರಭಕಾಕ್ ಲ್ಲೊೋಕ್ ರಾಗಾನ್ ಪಾಟ್ಾಯವ್ಕ ಕತಾ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಲ್ಲೊೋಕ್ ಆಮಾ್೦ ಜಿವೆಶಿ೦ ಮಾರುನ್ ಉಪಾಿ೦ತ್ ಉಕುಯನ್ ಖಾತೆಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ್. ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಭರ್ ಲಿಯೋಚೆ೦ ಮುಸಾ್ರ್ ಭಿಗಾಯಲ್ಲ ೆ೦. ದುಸಾಿಾ ಘಡೆ್ ತೊ ಮಾಹಕಾ ಪೊಟ್ುಯನ್ ಧರುನ್ "ಗುರ್ಡ ರ್ಾಯ್ಣ ಮಹಜಾ್ ರ್ಾರ್ಾ" ಮಹಣಾಲ್ಲೊ. "ಹಾ್ ರಾಕೊ್ಸಾ೦ ಮುಖಾರ್ ಆಮ್ಜೆ ಖೆಳ್ ಮುಗಾಾಲ್ಲ ಾಯಾ ಬರಿಚ್. ಹಾ೦ವೆ೦ಚ್ ತುಕಾ ಹಾ್ ಯಮ್ಜ್೦ಡಾಕ್ ಹಾಡೆಯ೦. ಮಾಹಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್. ಗುರ್ಡ ರ್ಾಯ್ಣ." ತೊ ಆತಾ೦ ಆಪಿಯ ಸುರಿ ಕಾಣೆೆವ್ಕ್ ಆಕಿಮಣ್ ಕರಿಲ್ಲಾಗೊಯ. ರ್ಾಬ್ ಆನಿ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಿಸುಾಲ್ಲೆನ್ ಚಾರ್ ಪಾ೦ಚ್ ಜಣಾ೦ಕ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೆಯ೦. ಪಿಸುಾಲ್ಲ ೆ೦ತೆಯ ಗುಳೆ ಮುಗಾಾತ ಚ್ ಹಾತಾನಿ೦ಚ್ ಲಡಾಯ್ಣ ಕರು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಭಯ೦ಕರ್ ಲಡಾಯ್ಣ ಜಾಲಿ. ಆಮ್ಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಆಯಿಲಾಿ ಯ

ದೊಗ್ ಕಾಳಾ್

ರಾಕೊ್ಸಾ೦ಚೆರ್ ಮಹಜಾ್ ಬಳಿಸ್ಯ್ ಹಾತಾೊಂನಿ ಪತಿ್ಲ್ಲೆ೦. ಪೂಣ್ ಸಕಾಯ ಪಡೊಯ೦. ಲಿಯೋನ್ ದೊಗಾ ತೆಗಾ೦ಕ್ ಕುಡೆ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ತಿತಾಯಾರ್ ತೆ ಸಕ್ರ್ಡ ಲಿಯೋಚಾ ಭ೦ವಿಾ ೦ ಜಮ್ಜ ಜಾಲ್ಲೆ. ಏಕಾಯಾನ್ ತಾಚಿ ಸುರಿ ಓರ್ಡ್ ಕಾಡಿಯ. ತಾಣಿ೦ ತಾಕಾ ಸಕಾಯ ಆರ್ಡ ಘಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಯ ೊಂನಿ ತಾಚೆ ಪಾಂೊಂಯ್ಣ ಧಲ್ಲೆ್. "ಭಾಲಿ ಜಾಯ್ಣ, ಭಾಲಿ ಜಾಯ್ಣ." ತಾಳೆೊ ರ್ೊರ್ಾಟ್ೊಯ. "ತಾಚೊ ಗಳೆೊ ಕಾತುಿ೦ಕ್ ಏಕ್ ಭಾಲಿ ಆನಿ೦ ರಗತ್ ಭರು೦ಕ್ ಏಕ್ ಭೊಶಿ ಜಾಯ್ಣ." ಹಾ೦ವೆ೦ ದೊಳೆ ಧಾ೦ಪೆಯ. ಹಾ೦ವ್ಕ ಸಕಾಯ ಪಡುಲ್ಲೊಯ೦ ಆನಿ೦ ತೆ ದೊೋಗ್ ಕಾಳೆ ರಾಕೊ್ಸ್ಯ ಮಹಜಾ್ ಆ೦ಗಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆಯ. ಮಾಹಕಾ ಉಟ್ೊನ್ ಲಿಯೋಕ್ ಬಚಾವ್ಕ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ನಾ೦. ತಿತಾಯಾರ್ ಉದಾರೆ೦ಚ್ ಲಿಯೋಚೆರ್ ನಿದೊನ್ ತಾಕಾ ರಕಾಣ್ ದ್ರೋ೦ವ್ಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ೦. ತಾಣಿ ತಾಕಾ ಲ್ಲಾಗಯಾ್ಸಾಾನಾ ಲಿಯೋಕ್ ತಾಚಾಚ್ ಸುರಿರ್ಯನ್ ಚಿರು೦ಕ್ 8 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭಾರಿೋಚ್ ಪಿಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಘಾಯ್ಣ ಜಾಲ್ಲೊ

ಭಾಲಿ ಕಾಣೆಾವ್ಕ್ ಎಕೊಯ ರ್ಯ೦ವೆೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಳೆಲ್ಲೆ೦.

ಮಾತ್ಿ.

ಹಾ೦ವೆ೦ ಭಿಯಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾ೦ಪೆಯ. ತಿತಾಯಾರ್ "ರಾವಾ" ಮಹಳ ೆೊ ಯ ಘಾ೦ಟಿಬರಿ, ಗ೦ಭಿೋರ್ ತಾಳೆೊ ಆಯ್ನ್ ಮಾಹಕಾ

"ದೊಗಾ೦ಯಿ್ೋ ಭಾಲಿರ್ಯನ್ ಚಿೋರಾ, ತಾ೦ಚೆ೦ ಮಿಲನ್

ಮತ್ ಚುಕಿಯ.

ಜಾ೦ವಿಾ೦."

(ದುಸೊಿ ಅವಸವರ್ ಸ೦ಪೊಯ. ಮು೦ದರುನ್ ವೆತಾ...

ಏಕ್ ಗಡಸ್ಯ ಆವಾಜ್ ಉಲಯಯ.

ತಕಿೋತ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಮಾಗಿ ಆನಿ ವಿಧಾನ್ ಬದಲ್ಲಾವಾಣ್ ಕೆಲ್ಲಾ್ಂ.

ಉಡುಪಿ ರಸಂ ಏಕ್ ಘಮಘಮ ಪರ್ಂಬಳಿ ರುಚಿ ರುಚಿ ಸಾರು. ಉಡಾೆಂತ್ ಸಾಾಪ ನ್ ಝಾಲಯಲ್ಲೆ ಮಾಧವ ರ್ಾಿಹಾಣಾಂಗೆಲ್ಲೆಂ ರಾನಾೆ ವೆೈಶಿಷ್ಾ್ಾಂತ್ ಅಗಿ ಸಾಾನ್ ಘೆತಿಾಲ್ಲ ೆಂ ಸಾರು ಉಡುಪಿ ರಸಂ ಆಜ್ ಜಗತರಸ್ಣದ್ಾ.

ಉಡಾೆ ಮಠಾಚೆಂ ರಾನಾೆಂತ್ ಮಿಸಾ್ಂಗ್ ಆನಿ ಟ್ೊಮ್ಚಟ್ೊ ವಾಪುನಾ್ಶಿಲಿಂ, ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾಡೊಾೋವಿೆಂ, ಮ್ಚಳಿೆಂ ತರಾ್ರಿ ಮಾತಿ ಘಾಲು್ ರಾಂದಪ್ ಕತಾ್ಲಿಂ. ಉಡಾೆ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಆಜಿಕೆೈ ಮಿಸಾ್ಂಗ್ ಟ್ೊಮ್ಚಟ್ೊ ಘಾಲ್ಲಾ್ಶಿ ಮಿರಿ ಆನಿ ಚಿಂಚಾಂಬ್ ಘಾಲಯಲ್ಲ ೆಂ ಸಾರು ಘೆೋವ್ಕ್ ಜೊವಾಾಚಿಂ ಮ್ಜಹಣ್ ಕಡಂಬಿಲ ಸರಸವತಿ ವಿರಚಿತ್ ಉಡುಪಿ ರಾನಾೆಚೆಂ ಪುಸಾಕಾಂತ್ ಉಲ್ಲೆಯೋಖ್ ಆಸ. ಉಡುಪಿ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ತಯಾ್ರ್ ಕೊಚಿ್ ರಿೋತಿ ಹಾಂಗಾ ಪಳ್ಯಾ:

ಹಾಂವ್ಕ ಪಿಥಮ್ ಝಾವ್ಕ್ ಹಾ್ ಸಾರು ಕೊಚೆ್ ಶಿಕಿಿಲ್ಲೊಂ ಉಡುಪಿ ಕಿಚನ್ ರ್ಾಯಗ್ ತಾವ್ಕ್, ಪುಣ್ ಆಮಿೆ ಜಿರ್ೆಿೋ ರುಚಿ

https://issuu.com/austinprabhu/docs/________ ____10/8 ಉಡುಪಿ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ತಯಾ್ರ್ ಆಸಾಯಾರ್ ತುಮಾ್ 9 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉಡುಪಿ ರಸಂ ಕೊಚೆ್ ಕಾಯಿಂ ಕಷ್ಟ್ ನಾ. 20 ಮಿನಿಟ್

ಲಿಂರ್ೆೋ ರೊೋಸು - 1/2

ಭಿತರ್ ಸಾರು ತಯಾ್ರ್ ಕೊೋರ್ಯ್ತ್. ಶಿೋತ್ ಕತ್ನಾ ವಾಣುೆ

ತೂಪ್ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಲೆೋ್ಲ್ ತೆೋಲ್ - 2 ಟಿೋಸೂೆನ್

ಘಾಲಯಲ್ಲ ೆಂ ನಿಶೆಂ ವಾಪೂನ್್ ಕೆಲ್ಲಾ್ರ್ ರಸಂ ಭೊೋ ರುಚಿ.

ಸಾಸಮ್ - 1 ಟಿೋಸೂೆನ್

ನಿಶೆಂ ನಾ ಝಾಲ್ಲಾ್ರ್ ಏಕ್ ಚಮ್ಚೆ ತಾಂದಾಯ ಪಿಟಿ್ ಉದಾ್ಂತ್

ಕರಿರ್ೆೋವು - 1 ದೆೋಂಟ್

ಕೊಡೊೋವ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲಾ್ರ್ ಸೆೈ.

ಹಿಂಗ್ - ಏಕ್ ಚಿಮಿ್

ಹಾ್ ರಸಂ ರುಚಿ ಆನಿ ಸಾವದ್ ತುಮಿ ಶಿತಾಾ ಭಸೂ್ನ್, ಇಡಿಯ, ವಡಾ, ಆಪೊ ಬುಡೊೋವ್ಕ್ ಘೆೋವೆ್ತ್, ಅಥವಾ ಸೂಪ್ ಶಿ ಪಿೋವೆ್ೋತ್.

ವಿಧಾನ್: ಪೆಿಶರ್ ಕುಕರಾಂತ್ 1/2 ಕಪ್ ದಾಳಿ ಏಕ್ ಕಪ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್್ ಶಿಜೊಯಾ ಆನಿ ಲಘೂ ಶಿ ಘಾಂಟ್ೂನ್ ದವರಾ.

ಸಾಮಾಗಿ:

ಏಕ್ ದಾಟ್ ತೊೋಪಾಂತ್ ಉದಾಕ್/ನಿಶೆಂ ಖತಿತಿ ಹೂನ್

ತೊೋರಿ ದಾಳಿ - 1/2 ಕಪ್ ಉದಾಕ್ - 1 ಲಿಟ್ರ್(ಅಥವಾ ಅರ್ಧ್ ನಿಶೆಂ, ಅರ್ಧ್ ಉದಾಕ್) ತಾಂದಾಯ ಪಿಟಿ್ - 1 ಟಿೋಸೂೆನ್(ನಿಶೆಂ ವಾಪುನಾ್ತಾಯಾರ್) ಟ್ೊಮ್ಚಟ್ೊ - 2 ಮಧ್ಮ್ ಗಾತ್ಿ(೧೦೦ ಗಾಿಮ್) ಕೊಚೊೆೋಲ್ ಕೊೋನ್್ ನಾಲ್ಲಾ್ ಸೊೋಯಿ ಅಥವಾ ಕಾತಿಯ ಕೊಚೊೆೋಲ್ - ಏಕ್ ಮುಷ್ಠಿ ತನಿ್ ಮಿಸಾ್ಂಗ್ - 2-3 ಸಾನ್ ಕುಡೆ್ ಕೊೋನ್್ ಕೊತಂಬರಿ ಪಾಲ್ಲೊಯ - 2 ಮುಷ್ಠಿ ಕೊಚೊೆೋಲ್(ದೆೋಂಟ್ ಸಮ್ಚೋತ್) ಚಿಂಚಾಂಬ್ - ಕಾಬುಲಿ ಚಣೆ ಎದೆ ಮುದೊಾ ಅರ್ಧ್ ಕಪ್ ಉದಾ್ಂತ್ ತಿಂರ್ೊೋವ್ಕ್(ಅಥವಾ 1 ಟಿೋಸೂೆನ್ ಚಿಂಚಾಂರ್ಾ ಪೆೋಸ್ಯ್) ಹರಳ್ ಮಿೋಟ್ - 2 ಟಿೋಸೂೆನ್(ಅಥವಾ ಟ್ೆೋಬಲ್ ಸಾಲ್್ ರುಚಿ ತಕಿೋತ್) ಗೊರ್ಡ - 2-3 ಟಿೋಸೂೆನ್ ಪಿಟ್ೊ್ ಕೊೋನ್್ ಉಡುಪಿ ರಸಂ ಪೌಡರ್ - 2 ಟಿೋಸೂೆನ್

ಕರಾ. ನಿಶೆ ವಾಪುನಾ್ತಾಯಾರ್ ತಾಂದಾಯ ಪಿಟಿ್ ಉದಾ್ಂತ್ ಕೊಡೊೋವ್ಕ್ ಭಶಿ್ಯಾ. ಟ್ೊಮ್ಚಟ್ೊ ಕೊಚೊೆಲ್, ನಾಲ್ಲಾ್ ಸೊೋಯಿ/ಕಾತಿಯ ಕೊಚೊೆೋಲ್, ಮಿಸಾ್ಂಗೆೋ ಕುಡೆ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಮುಷ್ಠಿ ಕೊತಂಬರಿ ಪಾಲ್ಲಾ್ ಕೊಚೊೆೋಲ್ ಘಾಲ್್ 10-15 ಮಿನಿಟ್ ಶಿಜೊಯಾ. ಶಿಜೆೈಲಿ ದಾಳಿ, ಚಿಂಚಾಂರ್ಾ ರೊೋಸ್ಯ, ಮಿೋಟ್ ಆನಿ ಗೊರ್ಡ ಭಶಿ್ಯಾ. ಉಡುಪಿ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ್ ಕಪ್ ಉಡಾ್ಂತ್ ಕೊಡೊೋವ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲಾ. ಹಳ್ೊ ಭಸೂ್ನ್ ಏಕ್ ಖತಿತೊ ಅಯ್ಣಯ ತಕ್ಷಣ್ ಉಜೊ ಬಂದ್ ಕರಾ. ಲಿಂಬಿಯಾ ರೊೋಸ್ಯ ಆನಿ ಏಕ್ ಮುಷ್ಠಿ ಕೊತಂಬರಿ ಪಾಲ್ಲಾ್ ಕೊಚೊೆೋಲ್ ಭಶಿ್ಯಾ. ತೂಪ್ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಲೆೋ್ಲ್ ತೆೋಲ್ ಹೂನ್ ಕನ್್ ಸಾಸಮ್

10 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕರಿರ್ೆೋವು ಹಿಂಗ್ ಫಣ್ೆ ಘಾಲ್ಲಾ. ರುಚಿ ರುಚಿ ಘಮಘಮ ಉಡುಪಿ ರಸಂ ತಯಾ್ರ್!

- ಕುಡಿೆ ರಾಜ್

- ಕುಡಿೆ ರಾಜ್ 11 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತಯಾರ್ ಜಾವಾನ ಸಾ ಕೊಾಂಕ್ಣಿ - ಕೊಾಂಕ್ಣಿ ಇಾಂಗ್ಲಿ ಶ್- ಕನ್ನ ಡ- ಅರ್ಾಕೊೋಶ್ -ಸುನಿೀಲ್ ಮ್ಟನೇಜಸ್

ಜಾವ್್ ಸರ‍ವ ್ ಲಿಪ್ರೊಂಚಾಯ ಕೊಂಕೆಿ ೊಂತ್ರ ಆಧುನಿಕ್ ವಾಡ್ಯವ್ಳಿೊಂಚೆೊಂ ಸಾಹಿತ್ರಯ ಆನಿ ಶಿಕಪ್ ವಾಡುನ್ ಆಯಿಲೆಿ ೊಂ ದಿಸಾನಾೊಂ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಷ್ಟಯಾೊಂತ್ರ ತರಿ ಥೊಡಿ ವಾಡ್ಯವ್ಳ್ ಜಾಲಾಯ ಮಾ ಣೆಯ ತ್ರ ತರಿ ಕೊಂಕ್ತಿ ಶಿಕಾಾ ಚಾಯ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಯ ೊಂನಿ ಕಸಲಿಚ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸಿ ರ‍್ಚಿ ಪ್ ಗತಿ ಜಾಲಿಿ ದಿಸಾನಾೊಂ. 21 ವಾಯ ಶೆಕಾೊ ಯ ಚಾಯ ಸುರ‍್ವ ಪರ‍್ಯ ೊಂತ್ರ ಚ್ಡ್ಕರ‍್ ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಂಪನ್ಮಾ ಳಾೊಂನಿ ಮಹತಾವ ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಜಾವಾ್ ಸೆಾ ಜಾಣ್ತವ ಯೆಪುಸಾ ಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಣಕೀಶ್ಟ ಆನಿ ಸಬಧ ಕೀಶ್ಟ ವ್ಾ ಡ್ ಮಟ್ಕಿ ನ್ ಪರ‍ಗ ಟ್ ಜಾಲೆಿ ಚ್ ನಾೊಂತ್ರ ಮಾ ಣೆಯ ತಾ. 2007 ವಾಯ ವ್ರ‍್ಿ ಕನಾಣಟಕ ಕೊಂಕ್ತಿ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡ್ಮ್ಟನ್

ಭಾರ‍ತ್ರ ಆಮೊಾ ದೇಶ್ಟ ಭಾಶೆೊಂಚೆೊಂ ಫುಲಾೊಂತೊಟ್ ಮಾ ಣುನ್ೊಂಚ್ ನಾೊಂವಾಡ್ಯಿ ೊಂ. ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಹಜಾರೊೀ ಭಾಸೊ ಲಕಾಚಾಯ ಜಿಬೆರ್ ಖೆಳಾಾ ತ್ರ ಆನಿ ಸದ್ಯೊಂ ವಾಪಾರಿಿ ಜಾತಾ. ಅಸಲಾಯ ಸರ‍ವ ್ ಭಾಸಾೊಂಪಯಿಾ ಕೊಂಕ್ತಿ ೊಂಯ್ ಕಾೊಂಯ್ ಅಧಾಯ ಣ ಕರೊಡ್ಯೊಂ ತಿತಾಿ ಯ ಲಕಾನ್ ವಾಪಾರಿಾ ಏಕ್ ಭಾಸ್. ಭಾರ‍ತಾಚಾಯ ಪಶಿಾ ಮ್ ಕರ‍್ವ್ಳಿೊಂತ್ರ ಕಛ್ಛ ಥಾವ್್ ಕಚಿಾ ಪರ‍್ಯ ೊಂತ್ರ ಕೊಂಕ್ತಿ ವಸಾ ೃತ್ರ ವಾಡ್ಯಿ ಯ . ಗೊೊಂಯಿಾ ತಿ ರ‍್ಜ್ಭಾಸ್ ತರಿ ಕನಾಣಟಕ, ಮಹಾರ‍್ಷ್ಟಿ ರ ಆನಿ ಗುಜರ‍್ಥಾೊಂತ್ರ ತಾಚಿ ವಾಪರಿಿ ಚ್ಡ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ತಿ ಭಾಸ್ ವವಧ್ ಲಿಪ್ರೊಂನಿ (ಚ್ಡ್ಕರ‍್ ್ ಕಾನ್ಡಿ, ನಾಗರಿ, ರೊೀಮ್ಟ, ಮಲಯಾಳಿ ಆನಿ ಪರೊಿ ೀ ಅರ‍ಬಿಿ ಕ್ ಲಿಪ್ರೊಂನಿ ಬರ‍ಯಾಾ ತ್ರ. ಲಾೊಂಬಕಾಳ್ ಖಂಚೊಯ್ ರ‍್ಜಾಯ ಶ್ ಯ್ ನಾತಾಿ ಯ ರಿ ಆಪಾಿ ಯ ಉಲವಾಾ ಯ ೊಂಚಾಯ ತಾೊಂಕ್ತೊಂತ್ರ ವಾಡ್ಲಿಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ತಿ . ಕೊಂಕೆಿ ಚಿ ವವಧತಾ ತಿಚಿ ಗ್ರ್ ೀಸ್ಾ ಕಾಯ್ ತರಿ ಹಾಯ ವವಧತೆೊಂತ್ರ ಆಸಾ ಜಾಲಾಿ ಯ ವವೊಂಗಡ್ಾ ಣ್ತಚೊ ಫಳ್

ಪರ‍ಗ ಟಿ ಲ ಪೊ್ . ಸಿಿ ೀವ್ನ್ ಕಾವ ಡ್್ ಸ್ ಪೆರುಾ ದೆನ್ ಸಂಗ್ ಹ್ ಕೆಲಿ ಸುಮಾರ್ 25000 ಇೊಂಗಿಿ ಶ್ಟ ಸಬಾಧ ೊಂಚೊ ಇೊಂಗಿಿ ಶ್ಟ – ಕೊಂಕ್ತಿ ಅರ್ಣಕೀಶ್ಟ ಪರ‍ಗ ಟ್ ಕರ‍್ಾ ಪರ‍್ಯ ೊಂತ್ರ ವವೊಂಗಡ್ ಲಿಪ್ರೊಂನಿ ಬರಂವಾಾ ಯ ಕೊಂಕೆಿ ೊಂತ್ರ ಆಸ್ಲೆಿ ಕಾೊಂಯ್ 100150 ಪಾನಾೊಂಚೆ ಅರ್ಣಕೀಶ್ಟ ಮಾತ್ರ್ . ಕೊಂಕ್ತಿ ಲಕಾೊಂಥಂಯ್ ಅರ‍ಾ ್ಕಶ್ಟೊಂಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಲಿಿ ಆತುರ‍್ಯ್ 2007ಚೊ ಸಿಿ ೀವ್ನ್ ಕಾವ ಡ್್ ಸ್ ಅರ್ಣಕೀಶ್ಟ ಪರ‍ಗ ಟ್ ಜಾಲಾಿ ಯ ವ್ರ‍್ಿ ಚ್ ಚಾರ್ ಪಾವಿ ೊಂ ಪುನ್ರ್ ಪರ‍ಗ ಟ್

12 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಾಲ. 2007 ವಾಯ ವ್ರ‍್ಿ ಪೊ್ . ಸಿಿ ೀವ್ನ್ ಕಾವ ಡ್್ ಸಾನ್ ಸಂಗ್ ಹ್ ಕೆಲಿ ‘ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೊಂಕಣಿ’ ಮಾ ಣ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ತಿ ಸಬಧ ಕೀಶ್ಟ ಕನಾಣಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡ್ಮ್ಟನ್ ಪರ‍ಗ ಟೊಿ .

2014 ವಾಯ ವ್ರ‍್ಿ ಪಥದ್ಶಿಣನಿ ಸೇವಾ ಟ್ ಸ್ಿ ಮಾ ಣ್ತಾ ಯ ಯುವ್ಜಣ್ತೊಂಕ್ ತರ‍್ಿ ತಿ ಆನಿ ಶಿಕಾಾ ಸಹಾಯ್ ದಿೊಂವಾಾ ಯ ಉದೆದ ೀಶ್ಟಚಾಯ ಸಾವ್ಣಜನಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನಾಚಾಯ ವಾವಾ್ ಕ್ ಸಹಾಯ್ ಜಾವ್್ ತಾಯ ಟ್ ಸಾಿ ತರ‍್ಾ ನ್ ಸಂಸಾ್ ಚೊ ಪಯಿಲಿ ಇೊಂಗಿಿ ಶ್ಟ - ಕನ್್ ಡ್- ಕೊಂಕಣಿ ಅರ್ಣಕೀಶ್ಟ ಸಂಗ್ ಹ್ ಕರ‍್ ್ ಪರ‍ಗ ಟೊಿ . ಹಾಯ ಸಗಾು ಯ ಯೊೀಜನಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 17 ಲಾಕ್ ರುಪೊಯ್ ಖ್ರ‍ಾ ್ ಜಾಲಾ. ಪೊ್ . ಸಿಿ ೀವ್ನ್ ಕಾವ ಡ್್ ಸ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ವಾಸ್ ಹಾೊಂಚಾಯ ನಿರಂತರ್ ವಾವಾ್ ನ್ ಸುಮಾರ್ 50,000 ಇೊಂಗಿಿ ಶ್ಟ ಶಿರೊೀನಾಮಾೊಂಕ್ ಕನ್್ ಡ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ತಿ ಸಮಾನಾಥಣಕ್ ಸಬಧ ದಿೀವ್್ ಹೊ ಬೃಹತ್ರ ಅರ್ಣಕೀಶ್ಟ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ . ಹಾಯ ಅರ್ಣಕಶ್ಟಕ್ ಸಯ್ಾ ವ್ರೊಾ ಪಾಟಿೊಂಬೊ ಲಕಾೊಂನಿ ದಿಲಿ . ಪ್ ಸುಾ ತ ಪಥದ್ಶಿಣನಿ ಸೇವಾ ಟ್ ಸ್ಿ ಮುಖಾೊಂತರ್ ಇತಿಹಾಸಾೊಂತ್ರಚ್ ಪಯಿಲಿ ಮಾ ಣ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ತಿ – ಕೊಂಕ್ತಿ - ಇೊಂಗಿಿ ಶ್ಟ – ಕನ್್ ಡ್ ಅರ್ಣಕೀಶ್ಟ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಯಿ ಯ ಚಾರ್ ವ್ರ‍್ಿ ೊಂಥಾವ್್ ವಾವಾ್ ೊಂತ್ರ ಆಸೊಾ ಹೊ

ಅರ್ಣಕೀಶ್ಟ ಕಾೊಂಯ್ ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 2014 ಕಾಳಾರ್ ಲಕಾಪಣಣ್ ಜಾೊಂವಾಾ ಯ ಅೊಂದ್ಯಜಾರ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಅರ್ಣಕಶ್ಟೊಂಪರಿೊಂ ಹಾಯ ಅರ್ಣಕಶ್ಟೊಂತ್ರ ಕೊಂಕ್ತಿ ಸಬಾಧ ೊಂಕ್ ಕೊಂಕ್ತಿ ಸಮಾನಾಥಣಕ್ ಸಬಧ , ಇೊಂಗಿಿ ಶ್ಟ ಆನಿ ಕನ್್ ಡ್ ಅರ್ಣ ಹಾೊಂಗಾ ಲಾಭಾ ಲೆ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಾ ೊಂಯ್ ಏಕ್ವ್ಚ್ನ್ -ಬಹುವ್ಚ್ನ್, ಲಿೊಂಗ, ವ್ಚ್ನ್, ಕಾಳಾೊಂತ್ರ ವಾಪರಿಿ , ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ್, ವಭಕ್ತಾ - ಪ್ ತಯ ಯ್, ವಾಕಾಯ ೊಂನಿ ವಾಪರಿಿ , ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ‍್ಿ ಚೊಯ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾ ಲಯ . ವಾಕಾಯ ೊಂನಿ ವಾಪರಿಿ ಕರ‍್ಾ ನಾೊಂ, ಗಾದಿ, ಉತಾ್ ೊಂ, ಮುಖಾವ್ರ‍್ೊಂ, ವೊವಯೊ ವಾಪರೊಿ ಯ ಜಾತಲಯ . ಪಥದ್ಶಿಣನಿ ಸೇವಾ ಟ್ ಸ್ಿ ದುಬಾು ಯ ವದ್ಯಯ ಥಿಣೊಂ ಖಾತಿರ್ ತಾೊಂಚಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆನಿ ಔದೊಯ ೀಗಿಕ್ ಪ್ ಗತಿ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ‍್ಾ . ಹಾಯ ಉದೆದ ೀಶ್ಟಖಾತಿರ್ ಅರ್ಣಕೀಶ್ಟ ಪರ‍ಗ ಟೆಿ ನ್ ಯೆೊಂವೊಾ ಲಾಬ ಹಾಯ ವಾವಾ್ ಕ್ ವಾಪರ‍ಾ ಲೆ. ಕಣ್ತಯಿಾ ೀ ಹೊ ಅರ್ಣಕೀಶ್ಟ ಜಾಯ್ ತರ್ ಟ್ ಸಾಿ ಚಾಯ ಬಾಯ ೊಂಕ್ ಖಾತಾಯ ಕ್ ದ್ಯನ್ದ್ ಧಾಡ್್ ಟ್ ಸಾಿ ಚಾಯ ವಾಟ್ಕಿ ಪ್ ಸಂಖಾಯ ರ್ ವಳಾಸ್ ಧಾಡೆಯ ತಾ. Bank Account: Patha Darshini Seva Trust® 64121682660 (State Bank of India - Kaikamba-IFSC: SBIN-0040779) Any donation to this trust is tax exempt under 80 G of the Income Tax Act. Contact 9480761017.

13 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ದೇವಾನ್ ಆದ್ಯೊಂವ್-ಏವೆಕ್ ಭುಮ್ಟವೊಂಕುೊಂಠೊಂತ್ರ ರ‍ಚಾಾ ನಾ ಮೊಸುಾ ಚಿೊಂತಾಪ್ ಮತಿೊಂತ್ರ ಘಾಲೆೊಂ, ತಾೊಂಕಾೊಂ ಹಾತ್ರ-ಪಾೊಂಯ್, ದೊಳ-ಕಾನ್ ಇತಾಯ ದಿ ವವೊಂಗಡ್ ಭಾಗ ದಿಲೆ ತಾಚೊ ಬರ‍್ಯ ಪಣಿೊಂ ಉಪೊಯ ೀಗ ಕರುೊಂಕ್. ಪಯೆಿ ೊಂ ತಾಣೆೊಂ ಆದ್ಯೊಂವ್ಾ ರ‍ಚೆಿ ೊಂ ಆನಿ ಉಪಾ್ ೊಂತ್ರ ಏವೆಕ್ - ದೊೀನ್ ವವೊಂಗಡ್ ಜಿೀವ್ - ಅಸೆೊಂ ರ‍ಚಾಾ ನಾ ದೇವಾಚಾಯ ಮತಿೊಂತ್ರ ಆಸ್ಲೆಿ ೊಂ ಕ್ತೀ ತಾಣಿ ಏಕಾಮೆಕಾ ಮೊೀಗ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಸಂತತ್ರ ವಾಡಂವ್ಾ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್. ಹಾಯ ವಶಿೊಂ ಕೀಣ್ ಕ್ತತೊಂಯ್ ಮಾ ಣ್ಚೊಂ; ಹಾೊಂವೆ ಸಾೊಂಗಿಾ ಖ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಜಸಿ ಆಸ್ಲಿಿ ದೇವಾಚಾಯ ಮತಿೊಂ ತಸಿ. ನ್ಹಿೊಂ ತರ್ ದೇವ್ ದೊಗಾೊಂ ದ್ಯದ್ಯಿ ಯ ೊಂಕ್ಚ್ ರ‍ಚೊಾ ವ್ ದೊಗಾೊಂ ಬಾಯಾಿ ೊಂಕ್ಚ್. ಹಾಯ ೊಂ ಮಧೊಂ ಕಣೆ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಬರ‍ಯಿಿ , ಏಪಾ ಲ್ ರೂಕಾಕ್ ಹಾಡೆಿ ೊಂ, ತಾಚೆರ್ ಸೊಪಾಣಕ್ ರ‍್ವಾೊ ಯೆಿ ೊಂ ಉಪಾ್ ೊಂತ್ರ ತಾಣೆ ಹಾಕಾ ನಾಡೆಿ ೊಂ ತಸೆೊಂ ತಿಣೆ ಹಾಕಾ ಏಪಾ ಲ್ ಖಾೊಂವ್ಾ ದಿಲೆೊಂ ಮಾ ಣ್. ಹಿ ಏಕ್ ಅರ‍್ಜಾೊಂವಕ್ ಕಾಣಿ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ರ ಕನ್ಣ ವ್ಣಿಣಲೆೊಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸೊಂಭಾಚಾಯ ಪಾತಾಾ ಚೊ ರಂಗ ಲಾವ್್ ತಾಯ ಉಪಾ್ ೊಂತ್ರ ಜಲಾಾ ಲಾಿ ಯ ಸವ್ಣಯ್ ಲಾಾ ನ್ ಬಾಳಾೊಂಚೆರ್ ಥಾಪೆಿ ೊಂ ತಪಾಾ ಲ್ ದ್ಫಾ ರ‍್ೊಂತ್ರ ಹಯೆಣಕಾ ಸಾಿ ಯ ೊಂಪ್ರಚೆರ್ ಮೊಾ ರ್ ಮಾಚೆಣಪರಿೊಂ.

ಮನಾಶ ಕುಳಾಕ್ ವಾಪು್ ೊಂಕ್ಚ್ ಹಾಯ ಸಂಸಾರಿೊಂ ಹಾಡ್ಲಿ ಯ . ಹಾಯ ಉಪಾ್ ೊಂತ್ರ ಜೆಜು ಸಂಸಾರ‍್ಕ್ ಆಯೊಿ ಆನಿ ತೊ ವಾಡ್ಯತ್ರ ಾ ವೆತಾೊಂ ತಾಣೆ ತಾಚೊಚ್ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ರ‍ಚೊಿ ಆನಿ ಹಾಯ ಪಂಗಾೊ ೊಂತ್ರ ಫಕತ್ರ ಬಾರ‍್ ದ್ಯದ್ಯಿ ಯ ೊಂಕ್ ಆಪೆಿ ಶಿಸ್ ಜಾವ್್ ವೊಂಚ್ಯನ್ ಗಾೊಂವಾನ್ ಗಾೊಂವ್ ಪ್ ಸಂಗ ದಿೀವ್್ , ಅಜಾಪಾೊಂ ಕರುನ್ ಆಪಾಿ ಯ ಬಾಪಾಚಿ ವ್ಳ್ಕ್ ಲೀಕಾಕ್ ಕರಿಲಾಗೊಿ . ತೆನಾ್ ೊಂ ಆತಾೊಂಚೆಯ ಪರಿೊಂ ದ್ಯದೆಿ -ಸಿಾ ರೀಯೊ ಸಾೊಂಗಾತಾ ತಾೊಂಚಾಯ ಘರ‍್ ಭಾಯ್್ ನಾಸಿಿ ೊಂ. ಆತಾೊಂಚೆಯ ಪರಿೊಂ ತರ್ ಜೆಜು ಖಂಡಿತ್ರ ಜಾವ್್ ಸ ದ್ಯದ್ಯಿ ಯ ೊಂಕ್ ಆನಿ ಸ ಸಿಾ ರೀಯಾೊಂಕ್ ತಾಚೆ ಆಪೊಸಾ ಲ್ ಜಾವ್್ ನೆಮೊಾ . ಹಾೊಂವ್ ಆತಾೊಂ ಹೆೊಂ ಸವ್ಣ ಕ್ತತಾಯ ಬರ‍ಯಾಾೊಂಗಿೀ ಮಾ ಳಾಯ ರ್. ಮಾ ಜ ಮಹಾ ವಾದ್ ಆಸಾ ಕ್ತೀ ಆಮಾಾ ಯ ಯಾಜಕಾೊಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್, ತಾಣಿ ಹಾಯ ಸಂಸಾರ‍್ೊಂತ್ರ ಹೆರ‍್ೊಂ ಮನಾಶ ೊಂಪರಿೊಂಚ್ ಜಿಯೆೊಂವ್ಾ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಸಾಸಾೊಂಗಾತಾ ವಾೊಂಜೆಲ್ ಪಗಣಟ್ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲಾಿ , ಮಾಧಯ ಮಾೊಂ ಆಸ್ಲೆಿ ೊಂ-ನಾಸ್ಲೆಿ ೊಂ ಸದ್ಯೊಂನಿೀತ್ರ ಪ್ ಸಾರ್ ಕತಾಣನಾ ಏಕಾಿ ಯ ನ್ ಮೊರ‍್ ಪಯಾಣೊಂತ್ರ ಆೊಂಕಾವ ರ್ ರ‍್ೊಂವೊಾ ವೇಳ್ ಉಬೊನ್ ಗ್ರಲಾ.

ಹಾಯ ಉಪಾ್ ೊಂತ್ರ ತುಮ್ಟ ಜಾಣ್ತೊಂತ್ರ - ಭಾವ್ ಭಯಿಿ ಲಾಗಿೊಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ, ಭಯ್ಿ ಭಾವಾಲಾಗಿೊಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ವಾಡ್ಯತ್ರ ಾ ಗ್ರಲ ತಾಯ ಸೊೊಂಸಾಯ ೊಂನಿ ಪ್ರಲಾೊಂ ದ್ವ್ರ್ಲಾಿ ಯ ಪರಿೊಂ. ಹಿ ಪವತ್ರ್ ಪುಸಾ ಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ತರ್ ಡ್ಯವಣನಾಚೊ ವಕಾಸ್ವಾದ್ ವೊಂಗಡ್ಚ್. ಪುಣ್ ದೊೀನಿೀ ವಾದ್ಯೊಂನಿ ಸಂತತ್ರ ವಾಡ್ಡನ್ೊಂಚ್ ಗ್ರಲಿ ಆನಿ ಹಾಯ ಪ್ ಕೃತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕನ್ ತಸೆೊಂಚ್ ಫುಲ್-ಫಳಾೊಂ, ಆಲೆಪಾಲೆ, ಮಾಸ್-ಮಾಸಿು ಖಾೊಂವ್್ ಸಂತೊೀಸಾನ್ ಜಿಯೆಲಾಗಿಿ ೊಂ. ಕ್ತತಾಯ ತೊಯ ವ್ಸುಾ ದೇವಾನ್

ಹಾಯ ವಶ್ಟಯ ೊಂತ್ರ ಬರೊಚ್ ವಾದ್-ವವಾದ್ ಜಾಲಾ ತರಿೀ ಥೊಡ್ಯಯ ಚ್ ಮಾಾ ತಾರ‍್ಯ ಕಾಡಿಣನ್ಲಾೊಂಚಾಯ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಮೂಟಿ ಭಿತರ್ ಅನಾಣಲಾಿ ಯ ಪಾಪಾೊಂಕ್ ಸಯ್ಾ ತಾೊಂಚೆೊಂ ಖ್ರ‍್ೊಂ ಚಿೊಂತಾಪ್ ಸವಾಣೊಂಕ್ ಕಳಿತ್ರ ಕರುೊಂಕ್ ತಸೆೊಂ ಕಾಳಾ ತೆಕ್ತದ್ ಬದ್ಯಿ ವ್ಣ್ ಹಾಡುೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಜಾಲಾೊಂ. ಆಮೆಾ ಪೊ್ ತೆಸೆಾ ೊಂತ್ರ ಭಾವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್ರ ಆನಿ ತೆ ಪಾದಿ್ ಪಣ್ಯ್ ಜಡ್ಯಿ ತ್ರ. ತಾೊಂಚಿ ಘೊವ್ಬಾಯಾಿ ೊಂಚಿ ಲಡ್ಯಯ್ ಕುಡ್ಯ ಭಿತರ್ ಆಸೆಯ ತ್ರ, ಭಾಯ್್ ತೆ ಶೆಮಾಣೊಂವ್ ದಿತಾತ್ರ. ಕಥೊಲಿಕಾೊಂಕ್ತೀ ಅಸೆೊಂಚ್ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯಾ್ ಕ್ತತಾಯ . ಆಮ್ಟ ಕ್ತತಾಯ ತಾಯ ಘುಡ್ಯ

14 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಭಿತರ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ಭಾಯ್್ ಯೇವ್್ ಸುಧಾ್ ಪಾಕ್ ಲಜೆತಾೊಂವ್? ಯಾಜಕಾೊಂನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಯ ರ್ ನ್ಹಿೊಂಚ್ ಸವ ತಾ:ಕ್ ಬಗಾರ್ ಇಗಜ್ಣಮಾತೆಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ತೀ ಭಾರಿಚ್ ಫ್ತಯೊದ ಆಸಾ. ತಾೊಂಚೆೊಂ ನ್ಡೆಾ ೊಂ ಸುಧಾ್ ತೆಲೆೊಂ, ಉಡೆಾ ೊಂ ಉಣೆೊಂ ಜಾತೆಲೆೊಂ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರ‍್ೊಂಪಣ್ ಲಾಭೆಾ ಲೆೊಂ. ಸಾಧಾಣ್ಣ ಚಾಳಿೀಸ್ ಆನಿ ಪಾೊಂಚ್ ವ್ಸಾಣೊಂ ಥಾವ್್ ಹಾೊಂವ್ ಹೊ ವಾದ್ ಉಕಲ್್ ಆಸಾೊಂ, ಇಗಜ್ಣಮಾತೆ ಭಿತರ್ಚ್ ಆಮೆಾ ಭಾವ್ ಯಾಜಕ್ ತೊಚ್ ವಾದ್ ಮಾೊಂಡ್ಯಿ ತ್ರ, ಪುಣ್ ಥೊಡೆಚ್ ಪೆೊಂಕಾಿ ೊಂತ್ರ ಬಳ್ ನಾಸೆಾ ಮಾಾ ತಾಿ ರಿ ಹಾಕಾ ಬದ್ಧ ವರೊೀಧ್ ದಿತಾತ್ರ. ತಸೆೊಂ ಪ್ ಜಾ ಪ್ ಭುತ್ರವ ನಾಸಾಾ ಯ ಆಮಾಾ ಯ ಒಕ್ಕಾ ಟ್ಕೊಂತ್ರ ತಾೊಂಚೆೊಂಚ್ ಬಳ್ ಕಸೆೊಂ

ಜಾಲಾೊಂ. ಆಮ್ಟೊಂ ಬದುಿ ೊಂಚೊ ವೇಳ್ ಆಯಾಿ , ಆಮ್ಟೊಂ ದೊಳ ಉಘಡ್ಡಾ ಕಾಳ್ ಆಯಾಿ , ಆಮ್ಟ ಕಾಳಾ ತೆಕ್ತದ್ ಕೀಲ್ ಬಾೊಂದೊಾ ಅವಾಾ ಸ್ ಆಸಾ. ತೆನಾ್ ೊಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಟ ಆಮಾಾ ಯ ಧಮಾಣೊಂತ್ರ ಸುಧಾರ‍ಣ್ ಹಾಡೆಯ ತ್ರ, ಪಯ್ಿ ಪಾವ್ಲಾಿ ಯ ತರುಣ್ ಜನಾೊಂಗಾಕ್ ಪಾಟಿ ಇಗಜಾಣೊಂಕ್ ಆಪವೆಯ ತ್ರ, ನಾೊಂ ತರ್ ಜರ್ ಆಮ್ಟ ಮಾರ್ಲಿಿ ಚ್ ಘಾೊಂಟ್ ಮಾರುನ್ ರ‍್ವಾಾೊಂವ್ ಕ್ತತೆೊಂಚ್ ಸುಧಾ್ ಪ್ ಆಮೆಾ ಯ ಥಂಯ್ ದಿಸೆಾ ೊಂ ನಾ ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಟ ಪಾಟಿೊಂ ಪಾಟಿೊಂ ವ್ಚೊನ್ ಹೆರ‍್ೊಂಕ್ ಆಕರ್ಣೊಂಚಾೊಂತ್ರ ಸಲಾವ ತೆಲಾಯ ೊಂವ್! -ಡ್ಯ| ಆಸಿಿ ನ್ ಪ್ ಭು --------------------------------------------------------ಜಿಣೆಯ ಥಾವ್್ ಬಂಧಿ ಸುಟೆಿ ಲಿ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕ್ತೀ ದಿೀಕಾಾ ಪಾ್ ಪ್ ಾ ಜಾತೆಲಿ ಮಾ ಣ್. ಹಿ ಆೊಂಕಾವ ಪಣಣ್ತಚಿ ಬಂಧಿ ಕಾಡ್ಲಿಿ ಕ್ತತಾಯ ಗಿ ಮಾ ಳಾಯ ರ್, ಯಾಜಕಾೊಂಚಿ ಆೊಂಕಾಪಣಣ್ತಚಿ ಆೊಂಗವ್ಿ ಇಗಜ್ಣಮಾತೆಚಿ ಏಕ್ ಶಿಸ್ಾ ಶಿವಾಯ್ ತಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ದೊತೊನ್ಣ ನಂಯ್; ದೊತೊನ್ಣ ಕೆನಾ್ ೊಂಚ್ ಬದುಿ ೊಂಕ್ ಜಾಯ್್ ಪುಣ್ ಶಿಸ್ಾ ಕೆನಾ್ ೊಂಯ್ ಬದುಿ ಯೆತಾ.

(ಕಜಾರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾ| ಡೆವ ೈಟ್ ಲೋಾಂಗನೆಕಕ ರ್ ಆಪಿಿ ಪ್ತಿಣ್ ಆಲಿಸನ್ ಆನಿ ರ್ಚವಾಗ ಾಂ ಭುರ್ಗಯ ಾಾಂ ಬರಾಬರ್ 2006 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ರ ಆಪಾಿ ಯ ಓಡಿಿ ದ್ರಸಾ ಬಿಸಾಿ ಬರಾಬರ್)

ಕಜಾರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾ|

ಡೆವ ೈಟ್ ಲೋಾಂಗನೆಕಕ ರ್ ಅಸ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ಟಿ : ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗಜ್ಣ ಮಾತೆೊಂತ್ರ ಕಾಜಾರಿ ಯಾಜಕ್ ಆಸೆಯ ತ್ರ? ಸಭಾರ್ ಲಕಾಕ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆೊಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗಜ್ಣ ಮಾತೆೊಂತ್ರ ಕಾಜಾರಿ ಯಾಜಕ್ ಆಸಾತ್ರ ಮಾ ಳು ೊಂ ತೆೊಂ ಆಯೊಾ ನ್, ಆನಿ ಹಾೊಂವ್ ತಾೊಂಚೆಯ ಪಯಿಾ ೊಂತೊಿ ಏಕಿ . ೧೯೮೦ ಸುವೆಣಕ್ ಪಾಪಾ ಸಾೊಂತ್ರ ಜುವಾೊಂವ್ ಪಾವ್ಿ ದುಸಾ್ ಯ ನ್ ಪಾಸೊಾ ರ‍ಲ್ ಪೊ್ ವಜನಾೊಂತ್ರ ಕಾಜಾರಿ ಯಾಜಕಾೊಂಕ್ ಜರ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಆೊಂಗಿಿ ಕನ್ ವ್ ಲೂಥರ‍ನ್ ದಿೀಕಾಾ ಮೆಳಾು ಯ ಆನಿ ತೆ ಪಾಟಿೊಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಧಮಾಣಕ್ ಯೆತಾತ್ರ ಆನಿ ಯಾಜಕಾ ಣ್ ಮುೊಂದ್ರಿತಾತ್ರ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಮಾ ಣ್ ಹೆೊಂ ಸಾಿ ಪನ್ ಕೆಲೆಿ ೊಂ. ಹಾೊಂಕಾೊಂ ಆೊಂಕಾವ ರ್

ಮಾಾ ಕಾ ಪಾಪಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ಿ ಸೊಳಾವಾಯ ಥಾವ್್ ಹಿ ಬಂಧಿ ಕಾಡ್್ ದಿೀಕಾಾ ಮೆಳ್ಲಿಿ . ೨೦೦೬ ಇಸೆವ ೊಂತ್ರ ಮಾಾ ಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕಾ ಣ್ತಚಿ ದಿೀಕಾಾ ಮೆಳಾಿ ನಾ ಮಾ ಜೆ ಬರ‍್ಬರ್ ಮಾ ಜಿ ಪತಿಣ್ ಆಲಿಸನ್ ಆನಿ ಮಾ ಜಿೊಂ ಚೊವಾಗ ೊಂ ಭುಗಿಣೊಂ ಆಸ್ಲಿಿೊಂ. ಪಯೆಿ ೊಂ ಹಾೊಂವ್ ಏಕಾ ಕಥೊಲಿ ಹೈಸೂಾ ಲಾಚೊ ಚಾಪೆಿ ೀಯ್್ ಜಾವ್್ ಕಾಮ್ ಕರಿಲಾಗೊಿ ೊಂ. ಉಪಾ್ ೊಂತ್ರ ಏಕಾ ಫಿಗಣಜೆಚೊ ಸಹಾಯ್ಕ್ ಜಾವ್್ ವಾವ್್ ದಿಲ. ತಾಯ ಉಪಾ್ ೊಂತ್ರ ಮಾಾ ಕಾ ಏಕಾ ಲಾಾ ನ್ ಫಿಗಣಜೆಚೊ ಆಡ್ಳಾದ್ಯರ್ ಜಾವ್್ ನ್ಮಾಯ ಲಣ. ಕಾಜಾರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್್ ಧಾ ವ್ಸಾಣೊಂ ವಾವ್್ ಕತಣಚ್, ಹಾೊಂವ್ ಚಿೊಂತಾೊಂ ಹಾೊಂವೆ ಹಾಯ ಜಿೀವ್ನಾೊಂವಶಿೊಂ ತಸೆೊಂಚ್ ಹಾೊಂತುೊಂ ಕ್ತತೆೊಂ ಬರ‍್ೊಂ ಆನಿ ಕ್ತತೆೊಂ ಅಡ್ಾ ಳೊಯ ಆಸಾತ್ರ ತೆೊಂ ವವ್ರಿಯೆತ್ರ ಮಾ ಣ್ ಹಾೊಂವ್ ಚಿೊಂತಾಾೊಂ. ಥಂಯ್ಿ ರ್ ಚಾರಿತಿ್ ಕ್ ಆನಿ ಧಮ್ಣ ಶ್ಟಸಿಾ ರೀಯ್ ಕಾರ‍ಣ್ತೊಂ ಆಸಾತ್ರ ಕ್ತತಾಯ ಯಾಜಕಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾೊಂವ್ಾ ನ್ಜ ಆನಿ ಆೊಂಕಾವ ಪಣಣ್ತಚಿ ಆೊಂಗವ್ಿ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್, ಆನಿ ಥಂಯ್ಿ ರ್ ಆಸಾತ್ರ ಚಾರಿತಿ್ ಕ್ ಆನಿ ಧಮ್ಣ ಶ್ಟಸಿಾ ರೀಯ್ ಕಾರ‍ಣ್ತೊಂ ಕ್ತತಾಯ ಕ್

15 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹಾಚಿ ಬದ್ಯಿ ವ್ಣ್ ಕರುೊಂಕ್ ನ್ಜ ಮಾ ಣ್. ಹೆೊಂ ಲೇಖ್ನ್ ತಾಯ ವಶ್ಟಯ ೊಂತ್ರ ತಕ್ಣ-ವತಕ್ಣ ಕರುೊಂಕ್ ನಂಯ್. ಹಿ ಫಕತ್ರ ಏಕ್ ವ್ಧಿಣ ಹಾಯ ವಶ್ಟಯ ೊಂತ್ರ ಏಕಾ ಪಾ್ ಯೊೀಗಿಕ್ ಮಾಫ್ತರ್.

ಮಾಾ ಕಾ ಉಡ್ಯಸ್ ಆಸಾ ಏಕಾ ಆೊಂಗಿಿ ಕನ್ ಯಾಜಕಾಚಾಯ ಪತಿಣಿನ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಿ ೊಂ ಕ್ತೀ ತಿಚೊ ಪತಿ ತಿಚೆಯ ಪಾ್ ಸ್ ದೇವಾಚೊ ಚ್ಡ್ ಮೊೀಗ ಕತಾಣ ಮಾ ಣ್. "ಹಾೊಂವೆ ಆನೆಯ ೀಕಾ ಸಿಾ ರೀಯೆ ಬರ‍್ಬರ್ ಸಾ ಧಾಯ ಣಕ್ ರ‍್ವೆಯ ತ್ರ" ರ‍ಡಿಿ ತಿ, "ಪುಣ್ ಹಾೊಂವ್ ದೇವಾಲಾಗಿೊಂ ಸಾ ಧಾಯ ಣಕ್ ರ‍್ವಾಿ ಯ ೊಂ!"

ಹಾೊಂವ್ ಆನಿ ಆಲಿಸನ್ ಹಾಯ ವಶಿೊಂ ಶಿಕಾಿ ಯ ೊಂವ್ ಮಾ ಳಾಯ ರ್ ಹರ್ ಕಾಜಾರಿ ಯಾಜಕಾಕ್ ಪಾ್ ಯೊೀಗಿಕ್ ಮಾಫ್ತರ್ ತಾಯ ವಶಿೊಂ ಕ್ತತೆೊಂ ಕರುೊಂಕ್ ಸಾಧಯ ತಾ ಆಸಾ ತಸೆೊಂಚ್ ಕಾಜಾರಿ ಯಾಜಕ್ ನ್ಹಿೊಂ ತರ್ ಕ್ತತೆೊಂ ಅಡ್ಾ ಳೊಯ ಆಸಿಾ ತ್ರ ಮಾ ಣ್. ಪಯೆಿ ಯ ಸುವಾತೆರ್ ಗಜೆಣಚೆೊಂ ಜಾವಾ್ ಸಾ ವೇಳ್ ಕಸೊ ವಾಪಚೊಣ ತೆೊಂ. "ಕಸೆೊಂ ಏಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಯಾಜಕ್ ಏಕ್ ಕಾಜಾರಿ ದ್ಯದೊಿ ಜಾೊಂವ್ಾ ಸಕಾಾ ?" ಲೀಕ್ ವಚಾರಿ. "ಆಮೆಾ ಯಾಜಕ್ ದಿೀಸಾಚಿೊಂ ಚೊವೀಸ್ ವ್ರ‍್ೊಂ ಸಾತ್ರ ದಿವ್ಸ್ ದೇವಾಚಿ ಆನಿ ಇಗಜ್ಣಮಾತೆಚಿ ಸೇವಾ ಕತಾಣತ್ರ." ಹೆೊಂ ಖ್ರ‍್ೊಂ ನಂಯ್. ಯಾಜಕ್ ರ‍ಜಾ ಕಾಡ್ಯಿ ತ್ರ, ರ‍ಜೆರ್ ಭೊೊಂವೊೊಂಕ್ ವೆತಾತ್ರ. ತೆ ತುರ್ಣ ಸಂಗಿಾ ೊಂಕ್ ಮೆಳಾಿ ತ್ರ ತರಿೀ, ಚ್ಡ್ಯಿ ವ್ ಯಾಜಕ್ ತಾಣಿೊಂ ಮಾೊಂಡ್ಲಾಿ ಯ ವ್ರ‍್ೊಂಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಮ್ ಕತಾಣತ್ರ. ಮಾ ಜೆೊಂ ಏಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್್ ಕಾಮ್ ಚ್ಡಿಾ ಕ್ ಕಾೊಂಯ್ ವೇಳ್ ವಚಾರಿನಾ ತಾಯ ಪಕಾಾ ವ್ರ‍್ೊಂ ಮಾ ಣ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಾ ಯ ನ್ಸಾಣೊಂ, ದ್ಯಖೆಾ ರ‍್ೊಂ, ಉಜಾಯ ದ್ಳಾ ಸೇವಾ, ಪೊಲಿಸ್, ಟ್ ಕ್ ಡೆ್ ೈವ್ಸ್ಣ, ಸನಿಕ್ ಇತಾಯ ದಿ ಜೆ ತಾೊಂಚಾಯ ಕುಟ್ಕಾ ಥಾವ್್ ಪಯ್ಿ ಆಸೊನ್ ಕಠಿಣ್ತಯೆಚೆೊಂ ಕಾಮ್ ಕತಾಣತ್ರ ತೆ. ಥೊಡ್ಯಯ ೊಂಚೆ ಕಾಮ್ ಮಾ ಜೆಯ ಪಾ್ ಸ್ ಕಷ್ಿ ೊಂಚೆೊಂ ಮಾ ಣೆಯ ತ್ರ. ಥಂಯ್ಿ ರ್ ಇತರ್ ಸವಾಲಾೊಂಯ್ ಉದೆತಾತ್ರ, ನ್ಹಿೊಂತ್ರ ವೇಳ್ ವಾಪರ‍ಣ್, ಬಗಾರ್ ಸಮಪಣಣ್. ಸಾೊಂ. ಪಾವಾಿ ನ್ ಸಾೊಂಗ್ರಿ ೊಂ ಕ್ತೀ ದ್ಯದ್ಯಿ ಯ ೊಂನಿ ಏಕುಿ ರೊ ಜಾವ್್ ಆಸೊೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕ್ತತಾಯ ಹಾಯ ವ್ವಣೊಂ ಏಕುಿ ಪಣಣ್ತಚಿ ಆೊಂಗವ್ಿ ಕನ್ಣ ದ್ಯದ್ಯಿ ಯ ದೇವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚಿ ಖುಶಿ ಕರುೊಂಕ್ ವಾಪಯೆಣತ್ರ, ಪುಣ್ ಕಾಜಾರಿ ದ್ಯದ್ಯಿ ಯ ತಾಚಾಯ ಬಾಯೆಿ ಕ್ ಖುಶಿ ಕರುೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಯ ಖಾತಿರ್, ಕಾಜಾರಿ ಜಿೀವ್ನಾೊಂತೆಿ ಇತರ್ ಸಂಕಷ್ಠಿ ದೇವಾಚಿ ಚಾಕ್ತ್ ಕರುೊಂಕ್ ಅಡ್ಾ ಳ್ ಹಾಡೆಾ ನಾೊಂತ್ರ? ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮಾ ಜ ಪತಿ ಮಾ ಜೆಯ ಪಾ್ ಸ್ ದೇವಾಚೊ ಮೊೀಗ ಕತಾಣ ಮಾ ಣ್ ಚಿೊಂತಿಾ ನಾ? ತಿ ಚಿೊಂತಿಾ ನಾಗಿ ಮಾ ಜ ಪತಿ ಮಾಾ ಕಾ ದುಸೆ್ ೊಂ ಸಾಿ ನ್ ದಿತಾ ಮಾ ಣ್?

ಯಾಜಕಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾೊಂವ್ಾ ಖ್ರ‍್ೊಂಚ್ ಏಕ್ ಧೃಡ್ ಸಾವ ತಂತಿ್ ೀಯ್ ಮನ್ ಗಜೆಣಚೆೊಂ ಆಸಾ. ಮುಖಾರಿೊಂ ಕ್ತತೆೊಂಗಿ ಮಾ ಳಾಯ ರ್ ಏಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಫಿಗಣಜಾಗ ರ‍್ೊಂ ಮಧೊಂ ಯೆೊಂವೊಾ ಭಾರಿಚ್ ಲಾಗಿಶ ಲ ಸಂಬಂಧ್ ಮೊಸಾ್ ಕ್ ಕಾರ‍ಣ್ ದಿೀೊಂವ್ಾ ಸಾಧಯ ತಾ ದಿತಾ. ಹಾಯ ವ್ವಣೊಂ ಕಾಜಾರ‍್ ಭಾಯೊಿ ಸಂಬಂಧ್, ಮೊಸೊರ್ ತಸೆೊಂಚ್ ವವಾಹ್ ವಚೆಛ ೀದ್ನ್ ಜಾೊಂವ್ಾ ವಾಟ್ ದಿತಾ. ಜೆ ಕೀಣ್ ಕಾಜಾರಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ತಾ ಯ ೊಂನಿ ಹಾಯ ವಶಿೊಂ ಪಂಥಾಹಾವ ನ್ ಘೆೊಂವ್ಾ ಜಾಯ್. ಕ್ತತಾಯ ಹಾಯ ವ್ವಣೊಂ ಅಸಂತುಷ್ಠಿ ಯಾಜಾಕಾೊಂಚೊಯ ಪತಿಣ್ಚಯ , ಕಾಜಾರ‍್ ತುಟ್ಕಪ್ ಆನಿ ಜರ್ ಕಾಜಾರಿ ಯಾಜಕಾೊಂನಿ ವವಾಹ್ ವಚೆಛ ೀದ್ನ್ ಕೆಲಾಯ ರ್ ತೆೊಂ ತಾಯ ಫಿಗಣಜೆೊಂತ್ರ ಕಸೆೊಂ ಲೀಕಾ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡೆಾ ೊಂ ಮಾ ಣ್.

ತಾಣಿೊಂ ಚಿೊಂತುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕ್ತೀ, ಯಾಜಕಾಚಿ ವಧವ್ ಆನಿ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಜಾಲಿಿ ೊಂ ಭುಗಿಣೊಂ. ಅಸಲಾಯ ೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುೊಂಕ್ ಚಾಲು ಇಗಜ್ಣಮಾತೆೊಂತ್ರ ಅವಾಾ ಸ್ ನಾೊಂತ್ರ. ಅಸಲಯ ಸಂಗಿಾ ಜಿೀವ್ನಾೊಂತ್ರ ಪಂಥಾಹಾವ ನಾೊಂ ಸತ್ರ ತರಿೀ ಏಕ್ ಪತಿಣ್ ಜಾತಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ಪಾಟಿೊಂಬೊ ದಿವಾ . ಕೆನಾ್ ೊಂ ಏಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಪಾತೆಯ ಣಿ ದೊಗಾೊಂಯಿಾ ೀ ಸಾೊಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಯಿ , ಏಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ತಸೆೊಂ ತಾೊಂಚೆೊಂ ಕುಟ್ಕಮ್ ಏಕಾ ಕ್ತ್ ೀಸಾಾೊಂವ್ ಕಾಜಾರ‍್ಚೊ ಪಜಣಳಿಕ್ ದ್ಯಖೊಿ ಜಾೊಂವ್ಾ

16 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಪಾವಾಾ . ಯಾಜಕಾಚಿ ಪತಿಣ್ ತಾಚೆಯ ಬಗ್ರಿ ಕ್ ಆಸಾಾ ಜಾವ್್ ತಿ ತಾಚಿ ಶ್ಟಥಿ, ವಮಶಣಕ್ ಆನಿ ಕುಮೆಾ ದ್ಯನ್ಣ. ಕೆನಾ್ ೊಂ ಕೆನಾ್ ೊಂ ಯೆೊಂವೆಾ ಸಂಕಷ್ಠಿ ಸವ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ , ಜೆನಾ್ ೊಂ ಹಾೊಂವ್ ದಿೀಘ್ಣ ದಿಸಾಚೆೊಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಘರ‍್ ಯೆತಾೊಂ, ಹಾೊಂವ್ ದೇವಾಕ್ ತಾಣೆೊಂ ಮಾ ಜೆರ್ ವೊತ್ರಲಾಿ ಯ ಆಶಿೀವಾಣದ್ಯೊಂಕ್ ದಿೀನಾವ ಸಾಾೊಂ, ಕ್ತತಾಯ ತಾಣೆ ಮಾಾ ಕಾ ದಿಲಾಯ ಏಕ್ ಪತಿಣ್, ಏಕ್ ಮ್ಟತಿ್ ಣ್ ಆನಿ ಸಾೊಂಗಾತಿಣ್ ಆನಿ ಹಾೊಂವ್ ಏಕ್ ಮಾಗ್ರಿ ೊಂ ಮಾ ಣ್ತಿ ೊಂ ಮಾ ಜಾಯ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್ ಭಾವಾೊಂಕ್ ಜಾಯ ಕಣೆೊಂ ಆೊಂಕಾವ ಪಣಣ್ತಚಿ ಆೊಂಗವ್ಿ ಕೆಲಾಯ ಆನಿ ತಿ ಶಿಸ್ಾ ಮಾೊಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಯಿ ಯ ಪುಣ್ ತೆ ತಾೊಂಚಾಯ ಕಾಮಾ ಉಪಾ್ ೊಂತ್ರ ಏಕುಿ ರ‍್ಚ್ ಘರ‍್ ಪಾಟಿೊಂ ಪತಾಣತಾತ್ರ. ತಾಣಿ ಏಕ್ ವ್ಾ ತೊಣ ಸಾಕ್ತ್ ಫಿಸ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಮಾಾ ಕಾ ತಾೊಂಚೆರ್ ವ್ಾ ಡ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಜೆನಾ್ ೊಂ ಸಭಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆಯಾಾ ತಾತ್ರ ಹಾೊಂವ್ ಕಾಜಾರಿ ಮಾ ಣ್, ತಾಣಿೊಂ ಮಾ ಣೆಾ ೊಂ ಆಸಾ, "ಆತಾೊಂ ಆಯಾಿ ವೇಳ್, ಸವ್ಣ ಯಾಜಕಾೊಂನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾೊಂವ್ಾ ಜಾಯ್." ತೆನಾ್ ೊಂ ಹಾೊಂವ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಉಗಾೊ ಸ್ ಕತಾಣೊಂ ಏಕಾ ಕಾಜಾರಿ ದ್ಯದ್ಯಿ ಯ ಕ್ ತಾಚಾಯ ಕುಟ್ಕಾ ಕ್ ಪೊಸುೊಂಕ್ ನ್ಹಿೊಂಚ್ ಏಕ್ ವ್ಾ ಡ್ ಘರ್ ಜಾಯ್, ಪುಣ್ ಘರ‍್ಕ್, ಭುಗಾಯ ಣೊಂಚಾಯ ಶಿಕಾಾ ಕ್, ದ್ಯಖೆಾ ರ‍್ಕ್, ಕಾಲೆಜಿಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಖ್ಚಾಣಕ್ ಜಾಯ್ ದುಡ್ಯವ ಚಿ ಕುಮಕ್. "ತುಕಾ ಕಾಜಾರಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾಯ್? ತರ್ ತುೊಂ ತಾಕಾ ಚ್ಡಿೀತ್ರ ದ್ಯನ್ ದಿೀೊಂವ್ಾ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆೊಂ ಕುಟ್ಕಮ್ ಪೊಸುೊಂಕ್?" ಹೆೊಂ ಆಯಾಾ ಲೆಿ ೊಂಚ್ ತೆೊಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಿ ಪಾಟಿೊಂ ಸತಾಣತ್ರ ಆನಿ ತೆ ಪರ‍ತ್ರ ತೆೊಂ ಸವಾಲ್ ವಚಾರಿನಾೊಂತ್ರ. ಕಾಜಾರಿ ಯಾಜಕಾೊಂಚೆ ಪಯೆಶ ಜಾೊಂವ್ಾ ಪಾವಾಾ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಸಾೊಂಖೊವ್ ಕಷ್ಿ ೊಂನಿ ಚ್ಲಾ ದಿತಾ ಅಡ್ಾ ಣ್ ತಾೊಂಚಾಯ ಸವಾಲಾಕ್. ದೆಖುನ್ೊಂಚ್ ವಾತಿಕಾನ್ ಇತಯ ರ್ಣ ಕತಾಣ ಏಕಾ ಕಾಜಾರಿ ದ್ಯದ್ಯಿ ಯ ೊಂನಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲಾಯ ರ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ತಾೊಂಚೆೊಂ ಕುಟ್ಕಮ್ ಚ್ಲಂವ್ಾ ಫ್ತವೊತೆ ಪಯೆಶ ಆಸಾತ್ರಗಿ ಮಾ ಣ್. ಮಾ ಜೆೊಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾತಚ್ ಪ್ ಥಮ್ ಮೆಳ್ಲೆಿ ೊಂ ಕಾಮ್ ಏಕಾ ಹೈಸೂಾ ಲಾಚೊ ಚಾಪೆಿ ೀಯ್್ . ಮಾಾ ಕಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್್ ಬರೊ ಸಾೊಂಬಾಳ್ ಮೆಳಾಿ ಲ. ಆತಾೊಂ ಹಾೊಂವ್ ಆತಾೊಂ ಫಿಗಣಜೆೊಂತ್ರ ಆಸಾೊಂ ಜಾಲಾಿ ಯ ನ್ ಮಾಾ ಕಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾಯ ಕಾಯಾದ ಯ ಭಾಯ್್ ಪಯೆಶ ಮೆಳಾನಾೊಂತ್ರ.

ಪಯಾಶ ಯ ೊಂಚೊ ವಷ್ಟಯ್ ಜಿೀವ್ನ್ ಅಣಿಣತ್ರ. ತರಿೀಪುಣ್, ಕ್ತತೆೊಂ ಬರ‍್ೊಂಗಿ ಮಾ ಳಾಯ ರ್, ಏಕ್ ಪಾವಿ ಭುಗಿಣೊಂ ವಾಡಿಿ ೊಂ ಮಾ ರ್ಿ ಚ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಚೊನ್ ಘರ‍್ ಪಯೆಶ ಹಾಡೆಯ ತಾ ಆನಿ ಕುಟ್ಕಾ ಜಿೀವ್ನಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳಾಿ . ಸುಧಾ್ ಲಾಿ ಯ ದೇಶ್ಟೊಂನಿ ಯಾಜಕಾೊಂಕ್ ಸಾೊಂಬಾಳ್ ತಿತೊಿ ವ್ಾ ಡ್ ಮೆಳಾನಾ ತರಿೀ, ತಾೊಂಕಾೊಂ ಮೆಳಾಿ ರ‍್ವೊೊಂಕ್ ಜಾಗೊ, ವೀಜ್, ಉದ್ಯಕ್, ಗಾಯ ಸಾಕ್ ಪಯೆಶ , ಭಲಾಯೆಾ ಇನ್ಶಶ ರ‍್ನ್ಿ , ತಸೆೊಂಚ್ ಕಾಮಾಚಿ ಭದ್್ ತಿ ಆನಿ ನಿವೃತೆಾ ಚಿ ಕುಮಕ್. ಯಾಜಕಾೊಂಕ್ ಮೆಳೊಾ ಸಾೊಂಬಾಳ್ ಉಣ್ಚ? ವ್ಾ ಯ್, ಪುಣ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಜಾರಿ ದ್ಯದೆಿ ಹಾಚಾಯ ಕ್ತೀ ಉಣ್ತಯ ಸಾೊಂಬಾಳಾರ್ ತಾೊಂಚಿೊಂ ಕುಟ್ಕಾ ೊಂ ಚ್ಲಯಾಾತ್ರ. ಜೆ ಥೊಡೆ ತಾಚಾಯ ಕ್ತೀ ಉಣ್ತಯ ಸಾೊಂಬಾಳಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ರ. ಸಭಾರ‍್ೊಂನಿ ಚಿೊಂತುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕ್ತೀ ಕಾಜಾರಿ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಇಗಜ್ಣಮಾತೆಕ್ ಖಾಲಿಾ ೊಂ ಜಾವ್್ ಜಿಯೆತಾತ್ರ ಆನಿ ಇಗಜ್ಣಮಾತೆಚಿ ಶಿಖ್ವ್ಿ ಪಾಳಾಿ ತ್ರ. ತಸೆೊಂ ಮಾ ಳಾಯ ರ್ ತಿೊಂ ಕೃತಕ್ ರಿತಿರ್ ಜನ್ನ್ ನಿಬಣೊಂಧ್ ಕಚಿಣೊಂನಾೊಂತ್ರ. ಜರ್ ತಿೊಂ ತನಿಣೊಂ ಆನಿ ಜಿೀವ್ ನಿಮಾಣನ್ ಕರುೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ೊಂ, ತರ್ ಫಿಗಣಜ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಆನಿ ತಾೊಂಚಾಯ ಅಧಣೊಂ ಡ್ಜನ್ ಭುಗಾಯ ಣೊಂನಿ ಫಿಗಣಜ್ ಫಂಡ್ಯ ಥಾವ್್ ಪಯಾಶ ಯ ೊಂ ಕುಮಕ್ ದಿೀೊಂವ್ಾ ಸಕ್ತಾತ್ರ? ಸಭಾರ್ ಫಿಗಣಜಾೊಂಕ್ ಅಸೆೊಂ ಕರುೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಜಾತೆಲೆೊಂ. ಆನಿ ವ್ಾ ಡ್ ಕುಟ್ಕಮ್ ತಾಯ ಯಾಜಕಾಚೆರ್ ಚ್ಡಿೀತ್ರ ಭರ್ ಘಾಲಾ ಲ, ತಾಚಾಯ ಪತಿಣಿಚೆರ್ ಆನಿ ಫಿಗಣಜೆಚೆರ್. ದುಸಾ್ ಯ ಸುವಾತೆರ್, ಕ್ತತೆೊಂ ತೆೊಂ ಆಕಷ್ಟಣಣ್ ಆನಿ ಅನೊಭ ೀಗ ತಾಯ ಫಿಗಣಜೆಕ್, ತಿಚಿ ಶಿಖ್ವ್ಿ ಪಾಳ್್ ತಾಯ ಭುಗಾಯ ಣೊಂಕ್ ಜಿವಾಯ ದೊಳಾಯ ೊಂನಿ ಪಳೊಂವ್ಾ ! ಏಕ್ ಯುವ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆೊಂ ವ್ಾ ಡ್ ಕುಟ್ಕಮ್ ಜಾತೆಲೆೊಂ ಜಿೀವತಾಚೆೊಂ ಉಗಮ್ ಆನಿ ಸಕತ್ರ ತಾಯ ಫಿಗಣಜೆಕ್, ಆನಿ ತಾಯ ಅಖಾಯ ಫಿಗಣಜೆ ಲಕಾಕ್ ಸಾೊಂಗಲೆಿ ೊಂ, ಆಯಾಾ ಲೆಿ ೊಂ ಕಾಯಾಣರೂಪ್ರೊಂ ಜಿವಾಯ ದೊಳಾಯ ೊಂನಿ ಪಳೊಂವ್ಾ , ಚ್ಡಿೀತ್ರ ದ್ಯನ್ ಮೊಗಾನ್ ದಿೀೊಂವ್ಾ ತಸೆೊಂ ದೇವಾಚೆೊಂ ಬೆಸಾೊಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೊಯ ಕಾಣಿಕ ಜಾವಾ್ ಸಾಾ ಯ ಭುಗಾಯ ಣೊಂಕ್ ಆನಿ ತಾೊಂಚೆೊಂ ಜಿೀವ್ನ್ ಪಳೊಂವ್ಾ .

(ಏಕ ನಣ್ಟಯ ರ್ಚಯ ದೋನ್ ಕೂಸಿ ಹ್ಯಯ ಸಂಪಾದಕ್ಣೋಯಾಾಂತ್ರ ಆನಿ ಫಾ| ಡೆವ ೈಟಾಚಾಯ ಲೇಖನಾಂತ್ರ ತುಮ್ಚ್ಿ ಯ ಸಮರ್ ಹ್ಯಡಾಿ ಯ ತ್ರ. ತುಮಿ ವಾಚುನ್ ಖಂಚ್ಚ ಕೂಸ್ ತುಮಾಕ ಾಂ ಪ್ಸಂದ್ ಜಾಲಿ ತಾಕ ತುಮಿ ಮತ್ರ ದ್ರಾಂವ್ಚಿ . -ಸಂ) 17 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


*ಪಾಡ್ತ್ಯ ೊ *

ಸಿದ್ದ ೊಂತೊಂ ದಿಸ್ಗೊ ಾ ರಿೋ ಬೊರಿೊಂ ಭಯ್ೊ ಾ ನ್ ಪಾಡ್ ಆಸ್‍ಲ್್ೊ ೊಂ ಖಡ್ಖಡ್ ಸ್ಗೊಂಗ್ತೊ ಜಲಮ ೊಂಕ್ ನಾ ಕಣೋ ತಿತೊೊ ಉಗ್ತೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರೆ ಅಖಂಡ್ ಸತ್ರ ಪಾಡ್ತ್ೊ ಾ ವ್ಗ್ತಿ ಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರಿೋ ಜಿಯೆೊಂರ್ವ್ ಸೊಡೆೊ ನಾೊಂತ್ರ ತಕಾ ಸಿದ್ದ ೊಂತಕ್ ಕುಶಿಕ್ ದವನ್್ ಭಿತಲ್ಯೆ ಾ ಭಿತರ್ ಸೊಲೊ ಕರುನ್ ಖುಸ್ಗ್ರ್ ಮಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತ್ರ ಮಾರ್ತ್ ಧಗ್ದ ವ್ಣ ೊಂತ್ರ ಸೊಡ್್ೊಡ್ ನಾ ಕರ್ತ್ ಆದ್ಲೊ ಚ್ ಫಾರಿಜೆರ್ವ ಆನಿ ಶಾಸಿೊ ರ ಹ ಪಾಡ್ತ್ೊ ಾ ಆನಿ ಮಂದಿರೊಂ ಮಾತ್ರೆ ದುಸಿೆ ೊಂ *ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸ್ *

ಜೆಜು ಜರ್ ಆಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಕೊಂಗ್ರೆ ಸ್ಗಾ ರೊಂಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದ ೊಂತೊಂಕ್ ಮೆಚ್ಯಾ ತೊ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿ ಎಕ್್ಚ್ ಭೇದ್ ಕರಿನಾಯೆ ಲಕಾಮಧೊಂ ಹರ್ ಮನಾಾ ಕ್ ಸ್ಗಾ ತಂತ್ರೆ ಆಸ್ಗ ಸೊಮಿ ಸಂತೊೋಸ್‍ಲ ಪಾವ್ತೊ ಪುಣ್ ತೊಂಕಾ ಹೊಂಯ್ ಸ್ಗೊಂಗ್ತೊ ‘ಥೊಡ್ಾ ೊಂ ಜಾತಿೊಂಚೊ ಮೋಗ್ ಚಡ್ ಕಿತಾ ಕ್? ದುಬ್ಳಿ ಕಾಯ್ ಕಿತಾ ಕ್ ಧೊಂವ್ಡಾ ಯ್ನ ೊಂತ್ರ?’ ಜೆಜು ಜರ್ ಆಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಬ್ಳಜೆಪಿಗಾರೊಂಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದ ೊಂತೊಂಕ್ ಮೆಚ್ಯಾ ತೊ ದೇರ್ವ ಅತಿೋ ಊೊಂಚ ದಿವ್ಡಿ ೊಂ ಭೊಂದಿಜೆ ತಕಾ ಹರ್್ೊಂಕ್ ಉರಯೆೆ ಸಂಸ್ ರತಿ ದೇಶಾಚಿ ಸೊಮಿ ಆನಂದ್ ಪಾವ್ತೊ ಪುಣ್ ತೊಂಕಾ ಹೊಂಯ್ ಸ್ಗೊಂಗ್ತೊ ‘ಮನಾಾ ೊಂಭಿತರ್ ದೇರ್ವ ಕಿತಾ ಕ್ ದಿಸ್ಗನಾ? ಕಸಿೊ ಸಂಸ್ ೊ ತಿ ಮನಾಾ ಪಣ್ ನಾತ್ರ್ಲೊ ?’ ಜೆಜು ಆಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಕಮ್ಯಾ ನಿಷ್ಟ ೊಂಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದ ೊಂತೊಂಕ್ ಮೆಚ್ಯಾ ತೊ ಮನಿಸ್‍ಲ ಸರ್ವ್ ಸಮಾನ್ ವರ್ೊ ೊಂವಯ್ೆ ಹಕ್್ ಬರಬರ್ ಘಾಮ್ ಪಿಳುನ್ ವ್ಡೊಂಟುನ್ ಜೆೊಂವ್್ ೊಂ ಸೊಮಿ ಖುಶ್ ಜಾತೊ ಪುಣ್ ತೊಂಕಾ ಹೊಂಯ್ ಸ್ಗೊಂಗ್ತೊ ‘ಖಂಯ್ಸ ರ್ ವ್ತ ಘಾಮ್ ಲಕಾಚೊ? ಥೊಡೆ ಚಡ್ ಸಮಾನ್ ಕಿತಾ ಕ್?’

*ಉದಾಕ್* ಧುರ್ವ ನೇತೆ ವತಿನ್ ಆವಯ್ ಆಬ್ಳ್ ದಯ್್ಸಂಗೊಂ ಭೆಟ್ಚ್್ ಾ ರ್ವ್ಡರ್ತಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಗೊಂ ಹೊಂರ್ವ ಮೌನ್್ಪಣೊಂ ಸಕಾಳೊಂಥಾರ್ವನ ಸ್ಗೊಂಜ್ ಪಯ್್ೊಂತ್ರ ಹಿ ರ್ವ್ಡತ್ರ ಮಾಾ ಕಾ ನವಿ ನೊಂ ಫಟ್ಕ್ ಯ್್ ಕಾಣ್ಾ ೊಂಥಾರ್ವನ ಕಾೊಂಟ್ಚ್ಳೊ ಯೆತನಾ ಬಸ್ಗೊೊಂ ಹೊಂರ್ವ ಹೊಂಗಾಸರ್ ನಿಯ್ಳ್ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧುೊಂಕ್ ಬುಡ್್ ಾ ಆತುರಯೆರ್ ಪಿಕನ್ ಆಸ್ಗ ರ್ರ್ಯ್ ನಿಳ್ಶ್ಾ ಾ ಆನಿ ತೊಂಬ್ಡ್ಾ ಾ ರಂಗಾಚೊಂ ಸದ್ೊಂಚೊಂ ಮಿಲನ್ ‘ಸ್ಗೊಂಗ್ ಮಾ ಜಾಾ ನೇತೆ ವತಿ ತುೊಂ ಮಾಚಿ್ನಾೊಂಯ್ ಫಟ್ಕ ಫುಡ್ರಿ ಆನಿ ಪುರೋಹಿತ್ರ ಸ್ಗೊಂಗಾೊತ್ರ ತಣೊಂ ರ್ತೊಂ ಕೆಲ್ಯೊಂ ಹೊಂ ಕೆಲ್ಯೊಂ ಸತ್ರ ಹೊಂ ವಾ ಯ್ ತರ್ 18 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಕಿತಾ ಕ್ ಆಮಿ ನಾೊಂರ್ವ ಸಂತುಷ್ಟಟ ? ದುಬ್ಳಿ ಕಾಯ್ ಕಿತಾ ಕ್ ಉಲ್ಯಾ ್ ಕಿತಾ ಕ್ ರ್ತ ಮಾತ್ರೆ ಗರೇಸ್‍ಲೊ ?'

ಜಾಲೆೊಂ. ತಾಚಾಯ ದುಖೇಸ್ಾ ಕುಟ್ಕಾ ಕ್ ಆಮ್ಟಾ ಶೃದ್ಯಧ ೊಂಜಲಿ ಪಾಟಯಾಾ ೊಂವ್.

ಡ್ಡರೊತಿ ಮಚಾದೊ ಆನಿ ನಾ

ಥಾೊಂಬ್ಡ್ೊ ನೇತೆ ವತಿ ಎಕಾ ಘಡೆಾ ೋಕ್ ಅಬ್ಳ್ ದರ್ಯ್ಯ್ ಸೊ ಬ್ದದ ಸ್ಗೊಂಗಾೊ ಹಳು ಮಾಾ ಕಾ ‘ಬೊರೆಯ್ ಆಸ್ಗತ್ರ ತೊಂಚಮಧೊಂ ಪೂಣ್ ಚಡ್ೊರ್ವ ಫಟ್ಕ್ ರೆ ಹರ್ ಫಟ್ ಜಾತ ಏಕ್ ದುಖಾ ಥೊಂಬೊ ತೊಂಕಾ ಆಮಿ ನಾ ೊಂರ್ಯ ವ್ಡವರ್ವನ ಹಡ್ೊೊಂರ್ವ ಹೊಂಗಾ ದಯ್್ೊಂತ್ರ ಆಸ್ಗತ್ರ ಅರ್್ೊಂ ಲಕಾಚಿ ದುಖಾೊಂ ಸ್ಗಕೆ್ ಆಸ್‍ಲ್್ೊ ತರ್ ಫುಡ್ರಿ ಆನಿ ಪುರೋಹಿತ್ರ ಆಶೊಂ ಜಾರ್ತೊಂನಾ ಕೆದಿೊಂಚ ಉದ್ಕ್ ಫಕತ್ರ ದಯ್್ೊಂತ್ರ ಸಂಸ್ಗರೊಂತ್ರ ಬಗಾ್ಲ್’ (ಲಕಾಖಾತಿರ್ ಜಾಯೆೊ ೊಂ ಕೆಲ್ಯೊಂ ಮಾ ಣೊನ್ ಕಚಿ್ ರ್ತಲ್ಯಾ ೊಂಚೊ ಉಗಾಾ ಸ್‍ಲ ಕನ್್) *ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸ್ * -------------------------------------------------------------------------------

ಅವ್ಘ ಡ್ ದುರಂತಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೆಿ ೊಂ ನಿಖಿತಾ

ಮುೊಂಬಯೊಾ ಖಾಯ ತ್ರ ಕೊಂಕ್ತಿ ವಾವಾ್ ಡಿ ವಲಿಯಂ ಮಚಾದೊಚಿ ಪತಿಣ್ ಡ್ಡರೊತಿ ಮಚಾದೊ ಗ್ರಲಾಯ ಹಫ್ತಾ ಯ ೊಂತ್ರ ಮುೊಂಬಂಯ್ಾ ಮರ‍ಣ್ ಪಾವಿ . ತಿ ತಿಚಿೊಂ ಭುಗಿಣೊಂ ಮ್ಟಶೆಲ್/ಲಿಯಾಝ್ ಆನಿ ಶೆರಿಲ್/ಒಲಿವ ನ್ ತಸೆೊಂ ನಾತಾ್ ೊಂ ಝಿಶ್ಟನ್, ಅಯೇಶ್ಟ, ಸಫ್, ಕೈರ‍್ ಹಾೊಂಕಾೊಂ ಸಾೊಂಡುನ್ ಗ್ರಲಿ. ತಿಚಿ ನಿಮಾಣಿ ವಧಿ ಎಪ್ರ್ ಲ್ ನೊೀವ್ವೆರ್ ಇಮಾಾ ಕುಲೇಟ್ ಕನೆಿ ಪಶ ನ್ ಇಗಜೆಣೊಂತ್ರ ಬೊರಿವಿ ಚ್ಲಯಿಿ . ---------------------------------------------------------

ದುರ್ಬಯ್ ರ್ಬಯ ಾಂಡ್ ಚರಿತಾಿ ಕೊಾಂಕಣಿ ಸಂಗ್ಲೋತ್ರ ಕಯಾಾಕ್

ಹ್ಯಜರ್ ಜಾಲಿಿ ಾಂ ಭ್ಯ್ಿ ಾಂ ತಾರಾಾಂ:

ಕುಟಿನಾಾ , ಸೊಳಾ ವ್ಸಾಣೊಂ ಪಾ್ ಯೆಚೆೊಂ, ಸಾೊಂತ್ರ ಎಲೀಯಿಿ ಯ್ಸ್ ಕಾಲೆಜಿೊಂತ್ರ ದುಸಾ್ ಯ ಪ್ರಯುಸಿ ವದ್ಯಯ ಥಿಣಣ್, ಜಾಕಾ ಏಕಾ ಬೆೊಂಗುು ಚಾಯ ಣ ಚಾಲಕ್ತನ್ ಮಾನ್ಣ ಧಣಿಣಕ್ ಶೆವಾಿ ಯಿಲೆಿ ೊಂ ಆನಿ ಮತಿಹಿೀನ್ ಜಾವ್್ ಏಜೆ ಆಸಾ ತೆ್ ಕ್ ದ್ಯಖ್ಲ್ ಕೆಲೆಿ ೊಂ ತೆೊಂ ಹಾಯ ಚ್ ಎಪ್ರ್ ಲ್ ನೊೀವ್ವೆರ್ ದೇವಾಧಿೀನ್

19 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


20 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


21 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉಡುಪಿ ಐಎಫ್‍ೆಸಿಎ ಚುನವ್

ರಾಶ್ಟಿ ಿ ೋಯ್ ಮಟಾಿ ಚಾಂ ದೋನ್ ದ್ರಸಾಾಂಚಾಂ ’ಝೆಫಿರ್’ ಫೆಸ್ ಾ

ಹಾಯ ಚ್ ಎಪ್ರ್ ಲ್ ನೊೀವ್ವೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಿ ಯ ಜೆರ‍್ಲ್ ಸಭೆರ್ ಅೊಂತರ‍್ಣಷ್ಟಿ ರೀಯ್ ಫ್ರಡ್ರೇಶನ್ ಒಪ್ ಕನಾಣಟಕ ಕ್ತ್ ಶಾ ನ್ ಎಸೊೀಸಿಯೇಶನ್ ಬೆೊಂಗುು ರ್ (ರಿ) ಹಾಚೊ ಉಡುಪ್ರ ಶ್ಟಖಾಯ ಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್್ ಡ್ಯ| ನೆರಿ ಕನೇಣಲಿಯೊಕ್ ವೊಂಚ್ಯನ್ ಕಾಡ್ಡಿ . ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ್ ವಲಿ ನ್ ರೊಡಿ್ ಗಸ್, ಶಿವಾಣೊಂ; ರೊೀಶಿ್ ಒಲಿವೆರ‍್, ಸಾಸಾಾನ್; ಜೆರ‍್ಲ್ ಕಾಯ್ಣದ್ಶಿಣ ಜಾವ್್ ಸಿಿ ೀವ್ನ್ ಕುಲಾಸೊ, ಸಹ ಕಾಯ್ಣದ್ಶಿಣ ಜಾವ್್ ಜಸೆಫ್ ರ‍್ಬೆಲಿ , ಕಲಾಯ ಣುಾ ರ್; ರಿಚಾಡ್ಣ ಡ್ಯಯ್ಸ್ ಕಲಾಯ ಣುಾ ರ್ ಖ್ಜಾನಿ; ಮೆಲಿವ ನ್ ಅರ‍್ನಾಾ , ಶಿವಾಣೊಂ ಸಂಪಕ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿ; ಬೊನಿಫ್ತಸ್ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ಉಡುಪ್ರ ಸಾೊಂದೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಅಧಯ ಕ್ಷ್, ರೊೀಬಟ್ಣ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ರ‍್ಜಕ್ತೀಯ್ ಸಂಯೊೀಜಕ್ ವೊಂಚ್ಯನ್ ಆಯೆಿ . ಎಲಿಸಾೊಂವ್ ವ್ಕ್ತೀಲ್ ಶ್ಟಲೆಟ್ ಫುಟ್ಕಣಡ್ಡನ್ ಚ್ಲವ್್ ವೆಾ ಲೆೊಂ.

ರ‍್ಶಿಿ ರೀಯ್ ಮಟ್ಕಿ ಚೆೊಂ ದೊೀನ್ ದಿಸಾೊಂಚೆೊಂ ’ಝೆಫಿರ್’ ಪೊೀಸ್ಿ ಗಾ್ ಯ ಜುಯೆಟ್ ಫ್ರಸ್ಾ ವಾಮಂಜೂರ್ಚಾಯ ಸಾೊಂತ್ರ ಜಸೆಫ್ಿ ಇೊಂಜಿನಿಯ್ರಿೊಂಗ ಕಾಲೆಜಿೊಂತ್ರ ಎಪ್ರ್ ಲ್ ಬಾರ‍್ವೆರ್ ಉದ್ಯಘ ಟನ್ ಜಾಲೆೊಂ.

ಆದೊಿ ಮಂಗುು ರ್ ಪ್ ದೇಶ್ಟ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಆನಿ ಮ್ಟಲಾಗಿ್ ಸ್ ಕಾಲೆಜ್ ಕಲಾಯ ಣುಾ ರ್ ಹಾಚೊ ಮಾಜಿ ಪ್ರ್ ನಿಿ ಪಾಲ್ ಹಾಯ ಸಂಧಿಗದ ವೇಳಾರ್ ಸವಾಣೊಂಕ್ ಬರ‍್ೊಂ ಮಾಗಾಲಾಗೊಿ .

ಕೆನ್ರ‍್ ಛೊಂಬರ್ ಒಫ್ ಕಾಮಸ್ಣ ಎೊಂಡ್ ಇೊಂಡ್ಸಿಿ ರ ಹಾಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಪ್ರ. ಬಿ. ಅಬ್ದದ ಲ್ ಹಮ್ಟೀದ್ ಹೊ ಹಾಯ ಕಾಯಾಣಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯೊ್ ಜಾವ್್ ಆಯಿಲಿ . ಕಾಲೆಜಿಚೊ ದಿರ‍್ಕಾರ್ ಫ್ತ| ವಲೆಾ ರಡ್ ಪ್ ಕಾಶ್ಟ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಸಾಿ ನಾರ್ ಬಸ್ಲಿ .

22 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


"ಮಾಯ ನೇಜ್ಮೆೊಂಟ್ ಮಾ ಳೊು ಸಬಧ ಆತಾೊಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಲಾ, ಖಂಚೊೀಯ್ ಸಂಸೊಿ , ವಾಯ ಪಾರ್, ವ್ ಕ್ತತೊಂಯ್ ಆಸೊೊಂ, ಥಂಯ್ಿ ರ್ ಆಸಾ ಮಾಯ ನೇಜ್ಮೆೊಂಟ್ ಟಿೀಮ್. ದಿಸಾದಿಸಾಚೆೊಂ ಕಾಮಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸಂಗಿಾ ಮಾೊಂಡುನ್ ಹಾಡುೊಂಕ್ ಆನಿ ವಾವ್್ ಬರ‍್ಯ ನ್ ಚ್ಲಂವ್ಾ . ಹಾಯ ಸವಾಣಕ್ ಗಜ್ಣ ಆಸಾ ಧೃಡ್ತಾ, ನಿಶಾ ತಾ ಆನಿ ವ್ಹಿವಾಟ್ ಹೊಯ ತಿೀನ್ ಸಂಗಿಾ ಅತಯ ಗತ್ರಯ ಆಸಾತ್ರ" ಮಾ ಣ್ತಲ ತೊ.

ದಿಗದ ಶಣಕ್ ಹಾಯ ರಿ ಫ್ರನಾಣೊಂಡಿಸಾನ್ ದಿಗದ ಶಿಣಲೆಿ ೊಂ ಹೆಓ ಪ್ರೊಂತುರ್ ಸಬಾರ್ ತೊಂಪಾ ಥಾವ್್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೀಕ್ ಪಳೊಂವ್ಾ ಆತುರ‍್ಯೆನ್ ರ‍್ಕನ್ ರ‍್ವ್ಲಿ . ಕನಾಣಟಕ ಕ್ತನಾರ‍್ಚಾಯ ತೆರ‍್ ಸಿನೆಮಾ ಜಾಗಾಯ ೊಂನಿ ಹಾಯ ಪ್ರೊಂತುರ‍್ಚೊ ಉಗಾಾ ವ್ಿ ಏಕಾಚ್ಾ ದಿಸಾ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ನ್ವೊಚ್ ಕೊಂಕ್ತಿ ದ್ಯಖೊಿ ಸಾಿ ಪನ್ ಕೆಲ.

"ಅಸಲಿೊಂ ಶಿಬಿರ‍್ೊಂ ಆಸಾ ಕೆಲಾಿ ಯ ನ್ ನ್ಹಿೊಂಚ್ ವದ್ಯಯ ಥಿಣೊಂಕ್ ತಾೊಂಚೆೊಂ ವದ್ಯಯ ಥಿಣ ಜಿೀವ್ನ್ ಸಲಿೀಸ್ ಜಾೊಂವ್ಾ ಕುಮಕ್ ಕತಾಣ ಬಗಾರ್ ತಾೊಂಚಿ ಜಾಣ್ತವ ಯ್ ವಾಡ್ಯಾಾ " ಮುಖಾರುನ್ ಉಲಯೊಿ ತೊ. ವೀಸಾೊಂ ಪಾ್ ಸ್ ಅಧಿಕ್ ಕಾಲೆಜಿೊಂ ಥಾವ್್ ವದ್ಯಯ ಥಿಣ ಹಾಯ ದೊೀನ್ ದಿಸಾೊಂಚಾಯ ಶಿಬಿರ‍್ಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೆಿ . --------------------------------------------------------------------------

ಕೊಂಕ್ತಿ ಪ್ರೊಂತುರ್ ’ಜಾೊಂವಂಯ್ ನಂ. 1"

ಮಂಗುು ಚೊಣ ಬಿಸ್ಾ ದೊ| ಎಲೀಯಿಿ ಯ್ಸ್ ಡಿ’ಸೊೀಜಾನ್ ಕಾಯ್ಣಕ್ ಮ್ ಉಗಾಾ ಯೆಿ ೊಂ ಆನಿ ದೇವಾಚೆೊಂ ಆಶಿೀವಾಣದ್ ಮಾಗ್ರಿ ೊಂ. ------------------------------------------------------------

ಬೊಾಂದೆಲ್ ಇಗಜ್ಯಾಾಂತ್ರ

ದ್ರಯೆಕೊನಕ್ ಓಡ್ಿ ಮ್ಟಶನ್ರಿ ಸೊಸಾಯಿಿ ಒಫ್ ಇನ್ಫ್ರೊಂಟ್ ಜಿೀಜಸ್ ಹಾಯ ಪಂಗಾೊ ಚಾಯ ದಿಯೆಕನ್ ಆಶೊೀಕ್ ನ್ಲಾಿ ಕ್ ಬಿಸ್ಾ

ಭಾರಿಚ್ ಗದ್ದ ಳಾಯೆಚಾಯ ಸಂಭ್ ಮಾನ್ ರುಪಾಯ ಳಾಯ ಪಡ್ಯದ ಯ ರ್ ಹಾಯ ಚ್ ಎಪ್ರ್ ಲ್ ತೆರ‍್ವೆರ್ ಭಾಯ್್ ಪಡೆಿ ೊಂ. ಸಾೊಂಗಾತಿ ಕ್ತ್ ಯೇಶನಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಿ ೊಂ ತಸೆೊಂಚ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಆನಿ ಭೊೀಜ್ಪುರಿ ಸಿನೆಮಾೊಂಚೊ

ಎಲೀಯಿಿ ಯ್ಸ್ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ಬೊೊಂದೆಲ್ ಸಾೊಂತ್ರ ಲರ‍್ಸಾಚಾಯ ಇಗಜೆಣೊಂತ್ರ ಓಡ್ದ ದಿಲಿ. 23 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹೊ ಯಾಜಕಾೊಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ೨೦೦೫ ಇಸೆವ ೊಂತ್ರ ಫ್ತ| ಲರ‍್ನ್ಿ ಪ್ರೊಂಟೊನ್ ಘಡ್ಲಿ . ಹಾಚೆೊಂ ಮುಖೆಲ್ ಘರ್ ಮಂಗುು ರ‍್ೊಂತಾಿ ಯ ಕಾವೂರ‍್ೊಂತ್ರ ಆಸಾ. ಫ್ತ| ಆಶೊೀಕ್ ನ್ಲಾಿ ಆೊಂದ್್ ಪ್ ದೇಶ್ಟೊಂತಾಿ ಯ ಈಶ್ಟನ್ಯ ಗೊೀದ್ಯವ್ರಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾಯ ಪಲಿಿ ವೆಲ ಫಿಗಣಜೆಚೊ ನಾಗುಾ ರ್ ಸಾೊಂತ್ರ ಚಾಲ್ಿ ಣ ಸೆಮ್ಟನ್ರಿೊಂತ್ರ ಶಿಖ್ಲಿ . ______________________________________________________________

ಆಲ್ಡೆ ಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ಿ ಸಾಿ ಚಾಯ ಶಾರ್ಲ್

ವಿದಾಯ ರ್ಾಾಂಕ್ ಇನಮ್

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚಾ ಗಲ್ಿ ತಾಳೊ

ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟ್ಕಮ್ ಬಾಹೆ್ ೀಯ್್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ಸಿೊಂಗಸ್ಣ ಕಿ ಬ ಹಾಣಿೊಂ ಜಾಹಿೀರ್ ಕೆಲೆೊಂ ಕ್ತೀ ಮಂಗುು ಚೊಣ ಗಲ್ಾ ತಾಳೊ -೬ ಆವೃತಿಾ ಮೇ ಅಟ್ಕ್ ವೆರ್ ಕನಾಣಟಕ ಸೊೀಶಿಯ್ಲ್ ಕಿ ಬ ಅಡಿಟೊೀರಿಯ್ಮಾೊಂತ್ರ ಪಾೊಂಚ್ ವ್ರ‍್ರ್ ಸುರು ಜಾತಲ ಮಾ ಣ್.

ಆಲೆೊ ಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ ಸಾಿ ಚಾಯ ಪಾಲಘ ರ‍್ೊಂತಾಿ ಯ ಸಾೊಂತ್ರ ಜನ್ ಕಾಲೆಜ್ ಒಫ್ ಇೊಂಜಿನಿಯ್ರಿೊಂಗ ಶ್ಟಲಾ ವದ್ಯಯ ಥಿಣೊಂಕ್ "ಸಾಾ ಟ್ಣ ಇೊಂಡಿಯಾ ಹಾಯ ಕಥಾನ್ ೨೦೧೮" ಹಾಯ ಸಾ ಧಾಯ ಣೊಂತ್ರ ಇನಾಮ್ ಫ್ತವೊ ಜಾಲೆೊಂ. ಪ್ ಧಾನ್ ಮಂತಿ್ ನ್ರೇೊಂದ್್ ಮೊೀಡಿಚಾಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ದಿಷ್ಿ ವೆಿ ಚೊ ವಾೊಂಟೊ ಜಾವ್್ ವದ್ಯಯ ಥಿಣೊಂಕ್ ತಭೆಣತಿ ಆನಿ ಪಂಥಾಹಾವ ನಾೊಂ ದಿೀೊಂವ್ಾ ಅಸಲೆ ಸಾ ಧಣ ಭಾರ‍ತಾದ್ಯ ೊಂತ್ರ ಚ್ಲನ್ೊಂಚ್ ಆಸಾತ್ರ.

ಟ್ ಸಾಿ ಚೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಆಲಿ ಟ್ಣ ಡ್ಬ್ದಿ ಯ ಡಿ’ಸೊೀಜಾನ್ ಅಟ್ಕ್ ವ್ಸಾಣೊಂ ವ್ಯಾಿ ಯ ಖಂಚಾಯ ಯ್ ಮಂಗುು ಚಿಣೊಂ ವಜೇತ್ರ ವದ್ಯಯ ಥಿಣೊಂಕ್ ಉಲಾಿ ಸಿಲೆೊಂ. ಪಾಳಾೊಂ ಆಸಾಾ ಯ ಕೊಂಕ್ತಿ ಉಲವಾಾ ಯ ೊಂಕ್ ಹಾಯ -----------------------------------------------------ಸಾ ಧಾಯ ಣೊಂತ್ರ ಭಾಗ ಘೆೊಂವ್ಾ ಅವಾಾ ಸ್ ಆಸಾ ಮಾ ಳಾೊಂ. ಸ ಸಿಾ ರೀಯಾೊಂಕ್ ಆನಿ ಸ ದ್ಯದ್ಯಿ ಯ ೊಂಕ್ ಹಾಯ ಸಾ ಧಾಯ ಣೊಂನಿ ವೊಂಚ್ಯನ್ ಕಾಡೆಿ ಲೆ ಆನಿ ತಿೊಂ ಸಪೆಿ ೊಂಬರ್ ಅಟ್ಕಿ ವೀಸ್ವೆರ್ ಕ್ತೊಂಗಡ್ಮ್ ಒಫ್ ಬಾಹೆ್ ೀಯ್್ ಹಾೊಂಗಾಸರ್ ಚ್ಲಾಾ ಯ ಸೆಮೈ ಫಯಾ್ ಲಾೊಂತ್ರ ಸಾ ಧಾಯ ಣಕ್ ದೆೊಂವೆಾ ಲಿೊಂ. 24 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರಿ ಸ್ ಮೈನರಿಟಿ ಪಂರ್ಗೆ ರ್ಚ ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷ್

ಕಾಳಾಿ ಚೆೊಂ ಆನಿ ಏಕಾ ಅತಾಾ ಯ ಚೆೊಂ ಏಕ್ ಕುಟ್ಕಮ್ ಜಾವ್್ ಆಚ್ರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ ಬಿಸಾಾ ನ್ ಲಕಾಕ್ ಉಲ ದಿಲ. ಉಡುಪ್ರ ಕಾೊಂಗ್ರ್ ಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪಂಗಾೊ ಚೊ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್್ ಕಲಾಯ ಣುಾ ಚೊಣ ರೊೀಬಟ್ಣ ಡಿ. ಡಿ’ಸೊೀಜಾಕ್ ಜಿಲಾಿ ಮಂತಿ್ ಪ್ ಮೊೀದ್ ಮಧವ ರ‍್ಜಾನ್ ನ್ಮ್ಟಯಾಲಣ. ಸಭಾರ್ ಸಂಘಾೊಂನಿ ವಾವ್್ ಕನ್ಣ ಅನ್ಮಭವ್ ಆಸೊಾ ರೊೀಬಟ್ಣ ಆಪಾಿ ಯ ಹಾಯ ಹುದ್ಯದ ಯ ಮುಖಾೊಂತ್ರ್ ಕನಾಣಟಕ ಸಕಾಣರ‍್ಚಿೊಂ ಯೊೀಜನಾೊಂ ಜಿಲಾಿ ಮಟ್ಕಿ ರ್ ಲೀಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ರ ಕತಣಲೊಂ ಮಾ ಣ್. ಉಡುಪ್ರ ಜಿಲಿ ಏಕ್ ಆದ್ಶ್ಟಣಫಫ್ ಜಿಲಿ ಕರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಾ ಣ್ತಿ ರೊೀಬಟ್ಣ.

ಬೆಳ್ಮಾ ಣ್ ಸಾಾಂ. ಜುಜ್ಯಚ್ಚ ಇಗಜ್ಾ ಶಾಂಬರಾವಾಯ ವಸಾಾಕ್

ಮ್ಟಸಾ ಉಪಾ್ ೊಂತ್ರ ಸಂಭ್ ಮಾಚಿ ನಿಶ್ಟಣಿ ಜಾವ್್ ಜುಬಿಲಿ ಕಾಯ ಲೆೊಂಡ್ರ್ ಭಾಯ್್ ಕಾಡೆಿ ೊಂ ------------------------------------------------------------

ಸಾಾಂ ಲುವಿಸ್ ಬಿಎಡ್ ಕಲ್ಡಜ್

ವಿದಾಯ ರ್ಾ ಕೌನಿ್ ಲ್

ಬೆಳಾಾ ಣ್ ಸಾೊಂ. ಜುಜೆಚಿ ಇಗಜ್ಣ ಶೆೊಂಬರ‍್ವಾಯ ವ್ಸಾಣಕ್ ಪಾೊಂಯ್ ತೆೊಂಕಾ ಸಂಭ್ ಮ್ ಎಪ್ರ್ ಲ್ ಇಕಾ್ ವೆರ್ ಚ್ಲಯೊಿ . ಉಡುಪ್ರ ಬಿಸ್ಾ ದೊ| ಜೆರ‍್ಲ್ೊ ಐಸಾಕ್ ಲೀಬೊನ್ ಪವತ್ರ್ ಬಲಿದ್ಯನ್ ಭೆಟವ್್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ. ಅಖಾಯ ವ್ಸಾಣೊಂತ್ರ ಹೊ ಸಂಭ್ ಮ್ ಆಮ್ಟ ಸವ್ಣ ಕುಟ್ಕಾ ೊಂನಿ ಏಕಾ

ನ್ವಾಯ ವ್ಸಾಣಚಿ ಸಾೊಂ ಲುವಸ್ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೆಜ್ ವದ್ಯಯ ಥಿಣ ಕೌನಿಿ ಲ್ ಉದ್ಯಘ ಟನ್ ಹಾಯ ಚ್ ಎಪ್ರ್ ಲ್ 25 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ತೆರ‍್ವೆರ್ ಚ್ಲೆಿ ೊಂ. ಪೊ್ | ಉದ್ಯ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿ್ ೀ ಗೊೀಕರ್ಣನಾಥೇಶವ ರ್ ಕಾಲೆಜ್ ಒಫ್ ಎಜುಗೇಸನ್ ಹಾಚೊ ಪ್ರ್ ನಿಿ ಪಾಲ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯೊ್ ಆಸೊಿ .

ಮೊಹಮಾ ದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದದ ಲ್-ಕರಿೀಮ್ ಆಲ್-ಇಸಾಿ ಹಾಣಿ ತಾಕಾ ಮೊಗಾಚೊ ಸಾವ ಗತ್ರ ದಿಲ. ಆಯೆಿ ವಾರ್ ಪ್ರ್ ನಾಿ ನ್ ಸಭಾರ್ ರೂಲಿ ಬದುಿ ನ್ ನ್ವೀಕರ‍ಣ್ ಹಾಡುೊಂಕ್ ಪೆ್ ೀತನ್ ಕೆಲಾೊಂ ಆಸಾಾೊಂ ಸೌದಿೊಂತ್ರ ಇಗಜ್ಣಮಾತೆಚಿ ವಾಡ್ಯವ್ಳ್ ಕಸಿ ಮಾ ಳಾು ಯ ಚೆರ್ ಥೊಡೆೊಂ ಉಲಣೆೊಂ ಜಾತೆಲೆೊಂ ಮಾ ಳಾು ಯ ಕ್ ಕ್ತತೆೊಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. -----------------------------------------------------

ಅಸಲಯ ವದ್ಯಯ ಥಿಣ ಕೌನಿಿ ಲ್ಿ ಆಸಾಿ ಯ ರ್ ತಾೊಂಕಾೊಂ ಮುಖೇಲಾ ಣ್ತೊಂತ್ರ ತಭೆಣತಿ ಘೆೊಂವ್ಾ ಸಲಿೀಸ್ ಆನಿ ಕುಮಕ್ ಮೆಳಾಿ ಮಾ ಣ್ತಲ. ವದ್ಯಯ ಥಿಣ-ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂನಿ ಲಾಗಿಶ ಲ ಸಂಬಂಧ್ ಬಾೊಂದುನ್ ಹಾಡುೊಂಕ್ ಉಲ ದಿಲ.

ಫ್ತ| ಡೈನಿೀಸಿಯ್ಸ್ ವಾಜ್, ರ‍್ಕಿ ರ್ ಸಾೊಂ. ಲುವಸ್ ಕಾಲೆಜ್ ಹೊ ಹಾಯ ಕಾಯಾಣಕ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಆಸೊಿ . ------------------------------------------------------------

ಸೌದ್ರ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ ವಾತಿಕನ್ ಥಾವ್ನ ಕಡಿಾನ್ಲ್

-----------------------------------

ದುರ್ಬಾಂಯ್ ಾ ಸಂಭ್ಿ ಮಾಚ್ಚ ’ರ್ಬಯ ಾಂಡ್ ಚರಿತಾಿ ’ ಕಾಡಿಣನ್ಲ್ ಜಿೀನ್-ಲುವಸ್ ವಾತಿಕಾನಾ ಥಾವ್್ ಆಯಿಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ ಹಾಯ ಚ್ ಎಪ್ರ್ ಲ್ ತೆರ‍್ವೆರ್ ಯೇವ್್ ಪಾವೊಿ . ಸೌದಿಚೊ ಪ್ರ್ ನ್ಿ ಮೊಹಮಾ ದ್ ಅಬ್ದದ ರ‍ಣಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದದ ಲಝಿಝ್, ರಿಯಾದ್ ಡೆಪುಯ ಟಿ ಗವ್ನ್ಣತ್ರ ಆನಿ ಸೆಕೆ್ ಟರಿ ಜನ್ರ‍ಲ್, ಮುಸಿಿ ಮ್ ವ್ಲ್ೊಣ ಲಿೀಗ ಡ್ಯ|

ದುಬಾಯ್ಚಾಯ ಕೊಂಕಣ್ ಯುವ್ ಪಂಗಾೊ ನ್ ದುಬಾೊಂಯ್ಾ ಸಂಭ್ ಮಾಚಿ ’ಬಾಯ ೊಂಡ್ ಚ್ರಿತಾ್ ’ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗಿೀತ್ರ ಸಾೊಂಚ್ ದ್ಬಾಜಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲಿ. ದೊನಾಾ ರ‍್ೊಂ ದೊೀನ್ ವ್ರ‍್ೊಂಚೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಿ ಯ ಹಾಯ ಕಾಯಾಣಕ್ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ತಿ ಮೊೀಗಿ ಹಾಜರ್ ಆಸೆಿ . 26 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಹೆಯ ಚ್ ಸಂದ್ಭಿಣೊಂ ಖಾಯ ತ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗಿೀತ್ರಗಾರ್ ಜ ಮಂಗುು ರ್ ಥಾವ್್ ಆಯಿಲಿ ಮೈಕ್ ಸಮನ್ ಹಾಕಾ ದುಬಾೊಂಯ್ತ್ರಲಾಯ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ ಜೆ ತಫ್ರಣನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಯುವ್ ಕಾಯ್ಣಕಾರಿ ಸಮ್ಟತಿ ಸಾೊಂದ್ಯಯ ೊಂನಿ ಗೌರ‍ಸಾವ ನ್ ಮಾನ್ ದಿಲ. ತಾಕಾ ಶ್ಟಲ್ ಪಾೊಂಗುನ್ಣ, ಫುಲಾೊಂ-ಫಳಾೊಂ ದಿೀವ್್ ಝೆಲಾಯ ಬರ‍್ಬರ್ ಉಗಾೊ ಸಾಚಿ ಯಾದಿಸಿಾ ಕಾ ದಿಲಿ.

ಮನ ಭ್ಿ ಾಂತಿ - ಏಕು ವಿಚಾರು

ಸವ ಲಾ ಲೀಕಾೊಂಕ ಪೊೀಳ್ಯಿಲಿ ತಾನ್ ತಾೊಂಕಾ ಖಂಯ್ ಕ್ತೀ ಪೊೀಳ್ಯಿಲಾ ... ಮಾ ಳು ಲೆ ಅನ್ಮಭೂತಿ ಮನಾಕ ಎತಾ . ಖಂಯ್ ಪೊೀಳ್ ಯಿಲೆ ಹಾೊಂವೆ ... ? .. ಕ್ತತೆಿ ಉಡ್ಗಾಸು ಕಳು ೀರಿಯಿ ಮನಾಕ ಕಳಾ್ . ದೊೀನಿ , ತಿೀನಿ , ಚಾರಿ , ಪೊೀಟಿ ಪೊೀಳ್ಯಿತನಾಯಿ ಆಮಾಾ

ಕಳಾ್ . ಉಡ್ಗಾಸು ಕೀನ್ಮಣ ಕೀನ್ಮಣ , ಮತೆಾ ೀಚಿಯ ಸುಕೆಾ ಿ ಮಾ ಣೆಾ ಝತಾ . ಭಾವ್ನಾ ತಡ್ಸೂನ್ಮ ಘೆವಾಾ ಯ ಕ ಜಾಯಾ್ ಶಿ ... ತೆಯ ಮನಾಶ ಯ ಲಾಗಿ ಅಮ್ಟಾ ಉಲಿ ಯಿತಾತಿ . excuse me ... ತುಕಾಾ ಖಂಯ್ ಕ್ತೀ ಪೊೀಳ್ಯಿಲಾ ಮಾ ಣೆಾ ಝತಾಾ ... ತೂ ಉಡ್ಯಾ ಚೊ ವೇ .. ? ಬೊೊಂಬೊಂತು ಅಶಿೀಲ್ ಕ್ತೀ ....? ಅಶಿ ಪ್ ಶೊ್ ೀ ಘಾಲಾಾ ತಿ .... ಸಮಾ ಉತಾ ರ‍ ಮೆಳಾ್ ಶಿ ಸಂಕಟ ಝತಾಾ . " ನ್ನ್ಗ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಬರುವುದಿಲಿ " ಮಾ ಣ್ತಾ ನಾ ಕಪಾಲ ಮೊೀಕ್ಷ ಝಲೆಿ ಮಾ ಣೆಾ ಅನ್ಮಭವು ಝತಾ . ಛೆ ! ... ಮ್ಟಗ್ರಲೆ ಪೂವ್ಣ ಜನ್ಾ ಕಸಲಿಾ ಋರ್ , ಸಂಬಂಧು , ಪ್ರ್ ೀತಿ , ಅಸುಿ ಕಾ ... ಮೊೀಣು ದಿಸಾಾ . facebookaari friends ಜಾವ್್ ಮೆಳಾಾತಿ. ಫೊೀಟೊೀ ಪೊೀಳ್ಯಿಲ್ ಸತಾನ್ ಹೆಯ ೀ ಕೀರ್ ಅಬಾಿ .. ! ಮೊೀಣು ದಿಸಾಾ . ತಾೊಂಕಾ ಅಮ್ಟಾ ಅರ್ಿ ಶಿ , ಬಪುಾ ಸು ಶಿ , ಮಾವು ಶಿ , ಭಾವು ಶಿ , ದಿಸಾಾ ... ಚಾಟ್ ಕತಾಣತಿ .. ತಾೊಂಗ್ರಲೆ ಮನಾ ಅಶಿೀಲೆ ಭಾವ್ ಸಂಘುನ್ಮ .... ತೂ ಕೀರ್ ಮೊೀಣು ವಚಾರು ಕತಾಣತಿ . ಕಷ್್ ವಷ್ಟಯು ಅಯಿಕಲೆ ಸತಾನ್ ಅೊಂತಾಾಃ ಕರುರ್ ಉದೆದ ೀನ್ ಅಯಿಲೆ ಮಾ ಣೆಾ ದಿಸಾಾ . ಸಹಾಯು ಕೀಕಾಣ ಮೊೀಣು ದಿಸಾಾ ... ಥೊೀಡೆ ಸೆ ಲೀಕಾೊಂಕ ಪೊೀಳ್ಯಿಲ್ ಸತಾನ್ ತಾೊಂಗ್ರಲೆ ತೊೊಂಡ್ ಚಂದ್ಯಯಿ ಪೊೀಳೊೀನ್ಮ ಮನ್ ಪ್ರಶೆಶ ಶೇ ಝತಾ . ಕ್ತತೆಿ ಕ್ತೀ ವ್ಷ್ಣ ಅನ್ಮಬಂಧ ಆಸೆಿ ಮಾ ಣೆಾ ದಿಸಾಾ . ಹಿೀ ಭಾವ್ನಾ ಕಸಲೇ ಯೆತಾಾ .. ? ಪ್ರ್ ೀತಿ , ಆದ್ರ‍ , ಗೌರ‍ವ್ ದಿೀವು್ ಚಾರಿ ಚಂದ್ ಉತಾ ರ‍್ನಿ ಜವಾಬ ದಿಲೆಿ ರಿ ಮನಾ ಕ ಸಂತೊೀರ್ ಝತಾಾ . ಆಮೆಗ ಲೆ ಮನಾ ಕಷ್ಟ್ ವಸೊೀನ್ಮಣ ಸಾೊಂತವ ನ್ ಮೆಳಾು ಯ ಮಾ ಣೆಾ ದಿಸಾಾ . ಮನಾ ಕ ಏಕ ಆನಂದ್ ಮೆಳಾಾ . ಥೊೀಡೆ ಸೆ ಲೀಕ , ವಚಿತ್ ರಿೀತೆಯ ೀರಿ ಉಲಿ ೀನ್ಮ , ವ್ಯ ವ್ಹಾರು ಕೀನ್ಮಣ ಜಿೀವ್ನ್ ಪಯ್ಣೊಂತ ಶತು್ ಝತಾಾ ತಿ . ದ್ಯಯಾದಿ ಲೀಕ ಮೊೀಣು ದೂರ‍ ರ‍್ಬಾಾತಿ , ವಾಯಿಟ ಬೊೀರ‍್ಪಣ್ತ ಕ ಯೇನಾತಿ . ಏಕ ಆನ್ಮಾಾ ಲೆ ಚೆಡುಣ೦ವ್ ಜಾವು್ ದೂರ‍ ರ‍ಬಾಾತಿ . ಮನಾ ಸಂತೊೀಲನ್ ನಾಶಿ ತನಿ್ ಕಷ್ಟ್ ಪಾವ್ತಾತಿ ; ದುಸರೇ೦ಕಯಿ ಮನ್ ದುಕಾ ಯಿತಾತಿ . ಕೆದ್ನಾಯಿ ಸಂಷ್ಟಯು ...ಉಲಿ ಯಿಲೆ ಉತಾ್ ಚೆಯ ದುಸರೇ ಅಥಣ ಕೀನ್ಮಣ ವಷ್ಟಮಯ ಅನಿಕಾಯಿ ವ್ಡ್ೊ ಯಿತಾತಿ . ಅಸಲೆ ಮಾನ್ಸಿಕ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಹಾಡ್ಡೀನ್ಮ ಘೇವು್ ಮನ್ ಕಾ ೀಭೆ ಕೀನ್ಮಣ ... ಸಂಕಟ ಪಾವ್ತಾ ಅಸಾಾತಿ . ಅಸಲೆ ಪರಿಸಿಿ ತಿರಿ , ಜಿೀವ್ನಾೊಂತು ಕಸಲೆ ಸೂಖ್ ಮೆಳ್ಾಲೆ ? ಮನ್ ಶ್ಟೊಂತಿ ಕಶಿ ಎತಾ ಲೇ ? ಕುಟುೊಂಬೆೊಂತು ಕಸಲೆ ಸಹನಾ , ಮಮತಾ , ಭಕ್ತಾ , ಶ್ ಧಾಧ ವ್ಡ್ೊ ಯಿತಲೇ೦ತಿ ? ಮನ್ ಶ್ಟೊಂತ ದೊವೊೀನ್ಮಣ ಘೇವು್ ಜಿೀವ್ನ್ ಮೂಲ ರ‍ಹಸಯ ಸೊದುದ ನ್ಮ ಕಾಡ್ಕಾ ... ತೆದ್ಯ್ ಚಿಯ ಸೂಖ್ ಸವಾಣೊಂಕ ಸೊದುದ ನ್ಮ ಯೆತಾಾ . -ಉಮಾಪತಿ

27 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


28 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


29 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಿಕಾಗೊ ಥಾವ್್ ಪಗಣಟ್ ಜಾೊಂವೆಾ ೊಂ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ತಿ ಹಫ್ತಾಳೊಂ. ಸಂಪಾದ್ಕ್: ಡ್ಯ| ಆಸಿಿ ನ್ ಪ್ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ 11 Illustrated Konkani Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lovers.

ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ 11 Illustrated Konkani Weekly e-Magazine  

Veez Konkani Illustrated Konkani Weekly e-Magazine Edited and Published by Dr. Austin Prabhu for World Konkani Lovers.