Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಳೆಂ

ಅೆಂಕೊ:

2

ಸಂಖೊ: 51

ದಸೆಂಬ್ರ್ 5, 2019

ಕೊೆಂಕಣೆಂತ್ಲ ೆಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಥಿಕ್

ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನ್‍ಾಸ್ ಪೈ 1 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊೆಂಕಣೆಂತ್ಲ ೆಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಥಿಕ್

ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನ್‍ಾಸ್ ಪೈ ಸಾೆಂದೊದಜಾವ್ನಾ ಸಾಿ ದನ್ಯನ್‍-ರೆಸ್ಟಡೆಂಟ್ದ ಟ್ಯು ಕೆಿ ೋಶನ್‍ದಕಮಿಟಿ, ಎೆಂರ್ಡದದಿದಎೆಂಪವರ್ಡ್ದ ಕಮಿಟಿದಫೊರದಸೆಟಿಿ ೆಂಗ್ದಅಪ್ದದದಕಂಟಿರ ೋಸ್ದ ಟ್ಯು ಕ್ಿ ದಇನ್ಫೊ ರ್ಮ್ಶನ್‍ದನೆಟ್ದವಕ್್. ೨೦೦೦ದತೆಂದಮಧ್ಗಾ ದ2011ದಪಯಾ್ೆಂತ್, ಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ದಪೈದಬೋರ್ಡ್ದಒಫ್ದಇನ್ಫೊ ೋಸ್ಟಸ್ದ ಲಿಮಿಟೆರ್ಡದಹಾಚೊದಸಾೆಂದೊದಜಾವ್ನಾ ಸ್ಥಲ , ಬೆಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ದದಜಂಯಿ ರದತಾಣೆಂದಹ್ಯು ಮನ್‍ದ ರಿೋಸ್ಥೋಸ್ಸ್ದವಹ ಡಿಲ್ದಜಾವ್ನಾ ದವ್ನವ್ನರ ದಕೆಲೊ; ಆಡಳ್ತ ೆಂ; ಇನ್ಫೊ ೋಸ್ಟಸ್ದಲಿೋಡಶಿ್ಪ್ದಇನ್‍ಸ್ದಟಿ ಟ್ಯು ಟ್; ಎಜ್ಯು ಕೇಶನ್‍ದಎೆಂರ್ಡದರಿೋಸಚ್್; ಆನ್ಸದ ಇನ್ಯೊ ಿಸ್ಟ್ಿ ಿಕಚ ರದಎೆಂರ್ಡದಫೆಸ್ಟಲಿಟಿೋಸ್.ದದತೊದ ಬೋರ್ಡ್ದಒಫ್ದಇನ್ಫೊ ೋಸ್ಟಸ್ದಬಿಪಿಒದಲಿಮಿಟೆರ್ಡದ ಹಾಚೊಯ್ದಚೇರದಪಸ್ನ್‍ದಜಾವ್ನಾ ಸ್ಥಲ , ಏಕ್ದ ಖ್ಯು ತ್ದಜಾಗತಿಕ್ದಬಿಸೆಾ ಸ್ದಪರ ಸೆಸ್ದಔಟ್ದಸ್ಥೋ ಸ್ಟ್ೆಂಗ್ದಸವಿ್ಸಸ್ದಪರ ವ್ನಯಡ ರ, ಸಾತ್ದವಸಾ್ೆಂದ ಪಯಾ್ೆಂತ್. ಟಿ.ವಿ.ಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ದಪೈದಬೋರ್ಡ್ದಒಫ್ದ ಮಣಿಪಾಲ್ದಗ್ಲ ೋಬಲ್ದಎಜ್ಯು ಕೇಶನ್‍ದಸವಿ್ಸಸ್ದ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ದಲಿಮಿಟೆರ್ಡ, ಹಾಚೊದಚೇರದಮ್ಯು ನ್‍ದ ಜಾವ್ನಾ ಸಾ, ಏಕ್ದಜಾಗತಿಕ್ದಶಿಕ್ಪಾ ದಸೇವ್ನದಸಂಸ್ಥೊ , ಬೆಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ದಆಸಾ. ತೊದಬೋರ್ಡ್ದಒಫ್ದಸೆಕ್ಯು ರಿಟಿಸ್ದಎೆಂರ್ಡದ ಎಕ್ಸ್ದಚೇೆಂಜ್ದಬೋರ್ಡ್ದಒಫ್ದಇೆಂಡಿಯಾದ ಹಾಚೊದಸಾೆಂದೆ.ದಸಾೆಂಗಾತಾಚ್ದಟ್ರ ಸ್ಟಿ ದ ಇೆಂಟ್ರದನ್ಯು ಶನಲ್ದಫೈನ್ಯನ್ಸಿ ಯಲ್ದ ರಿಪೋಟಿ್ೆಂಗ್ದಸಾಿ ು ೆಂಡರ್ಡಿ ್ದಫೆಂಡೇಶನ್‍ದಜಾಕ್ಪದ ಸಾಟ್ದವಸಾ್ೆಂದಭತಾ್ತ್ದಆತಾೆಂ.ದದತೊದಡಾ| ಅನ್ಸಲ್ದಕ್ಪಕೋಡಕ ರದಕಮಿಟಿದಒನ್‍ದಅಟೋನಮಿದ ಫೊರದದಿದಐಐಟಿ’ಸ್ದಎೆಂರ್ಡದದಿದಕನ್ಯ್ಟ್ಕದ ಕ್ಪಾ ಲೆಜ್ದಕಮಿಶನ್‍.ದದಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ದಏಕ್ದ ಸಾೆಂದೊದಕೇಲ್ಕ ರದಕಮಿಟಿದಜಿದಆಸಾದಕೆಲಿಲ ದಮಿನ್ಸಸ್ಟಿ ಿದ ಒಫ್ದಫೈನ್ಯನ್‍ಿ , ಗವನ್‍ದ್ಮೆಂಟ್ದಒಫ್ದಇೆಂಡಿಯಾ, ಡೈರೆಕ್ಿ ದಟ್ಯು ಕ್ಿ ದರೆಗ್ಳಲೇಶನ್‍ಿ ದರಿಫೊೋರ್ಮ್.ದದತೊದ

ಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ದಪೈದ1994ದಇಸೆವ ೆಂತ್ದ ಇನ್ಫೊ ೋಸ್ಟಸಾಕ್ದಭತಿ್ದಜಾಲೊದಅನ್ಸದತೊದ2006ದ ಪಯಾ್ೆಂತ್ದತಾಚೊದಚೋಫ್ದಫೈನ್ಯನ್ಸಿ ಯಲ್ದ ಒಫಿಸರದಜಾವ್ನಾ ಸ್ಥಲ .ದದಸ್ಟಎಫ್ದಒದಜಾವ್ನಾ ಸಾತ ೆಂದ ತಾಣೆಂದಸಾೆಂಗಾತಾದಘಾಲಿದದೇಶಾಚದಪರ ಥರ್ಮದ ಪಬಿಲ ಕ್ಲಲ ದಆಟಿ್ಕ್ಯು ಲೇಟ್ರ್ಡದಕ್ಪಪ್ರೇಟ್ದ ಫೈನ್ಯನ್ಸಿ ಯಲ್ದಪಾಲಿಸ್ಟದಆನ್ಸದನವೆಂದಮಟ್ಿ , ಪಾರದಶ್ಕತಾದಆನ್ಸದಉಗಾತ ವಿಿ ದಭಾರತಾಚ್ಯು ದ ಕ್ಪಪ್ರೇಟ್ದವರ್ತ್ಲೆಂತ್ದಹಾರ್ಡದಲಿಲ .ದದಏಕ್ದ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಟಎಫ್ದಒದಜಾವ್ನಾ ದಮೋಹನ್‍ದಾಸಾಕ್ದಸಭಾರದ ಪರ ಶಸ್ಥತ ು ದಫೈನ್ಯನ್‍ಿ ದಆನ್ಸದಎಕೆಂಟಿೆಂಗಾೆಂತ್ದ ಮಳ್ಳ್ು ು ತ್.ದತಾಕ್ಪದ2001ದಇಸೆವ ೆಂತ್ದ’ಸ್ಟಎಫ್ದಒದಒಫ್ದ ದದಇಯರ’ದಪರ ಶಸ್ಟತ ದಐಎರ್ಮದಎದಇೆಂಡಿಯಾದಅನ್ಸದ ಆಮರಿಕನ್‍ದಎಕ್ಸ್ದಪ್ರ ಸ್ದಹಾಣಿೆಂದಪರ ಾನ್‍ದಕೆಲಿಲ .ದದ ತಸೆೆಂಚ್ದತಾಕ್ಪದ’ಬಸ್ಿ ದಸ್ಟಎಫ್ದಒದಇನ್‍ದಇೆಂಡಿಯಾ’ದ ಪರ ಶಸ್ಟತ ದ೨೦೦೨ದಇಸೆವ ೆಂತ್ದಆನ್ಸದಏಶಿಯಾದಮನ್ಸದ ಹಾಣಿೆಂದ೨೦೦೪ದಇಸೆವ ೆಂತ್ದತಸೆೆಂದಇತರದಪರ ಶಸ್ಥತ ು ದ ಮಳ್‍ಲ್ದಲೊಲ ು .

ದೇಶಾಕ್ದಜಯಾತ ದತವಿಶ ೆಂದವಹ ತಾ್.ದದಕಣಾಕ್ದಚ್ದ ಕಳಿತ್ದನ್ಯಸ್ಟಚ ದಸಂಗತ್ದಮಹ ಳ್ಳ್ು ತ್ದಪೈದಆಪಾಲ ು ದ ಆಾಯಾೆಂತಲ ೆಂದ40%ದಸಮ್ಯಜಿಕ್ದಸಂಗ್ರತ ೆಂಕ್ದ ಖಚ್ತಾ.ದದಹಾು ದತಾಚ್ಯು ದವಿಶೇಷ್ದಸಮ್ಯಜ್ದಸೇವದದ ಖ್ಯತಿರದತಾಕ್ಪದಕನ್ಯ್ಟ್ಕದಸಕ್ಪ್ರನ್‍ದಕನಾ ಡದ ರಜು ೋತಿ ವದಪರ ಶಸ್ಟತ ದದಿೋವ್ನಾ ದಮ್ಯನ್‍ದಕೆಲ.

ಭಾರತಾಚೆಂದಪರ ಥರ್ಮದಕ್ಪಮಲು ೆಂಕ್ದಸಾಿ ಕ್ದ ಆಪಶ ನ್‍ದತಾಣೆಂದಆಸಾದಕೆಲೆಲ ೆಂದಆನ್ಸದತಾು ದ ಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ದಕ್ಪಮಲು ೆಂಕ್ದಇನ್ಫೊ ೋಸ್ಟಸಾಚ್ಯು ದ ಸವ್ನ್ಯ್ದಕ್ಪಮ್ಯದಸ್ಟ್ವ್ನತಾು ೆಂನ್ಸದಪಾತ್ರ ದಘೆವ್ನಾ ದ ಕಂಪ್ನ್ಸಚೊದಫಾಯ್ದೊ ದವ್ನೆಂಟುನ್‍ದಘೆೆಂವ್ನಕ ದ ಸಹಾಯ್ದಕೆಲಿಲ .

ತಾಣೆಂದಧೋರಣ್ದಹಾಡಿ ಲು ೆಂಕ್ದಸಮಜ ವ್ನಾ , ರಜಕ್ಲೋಯ್ದಮುಖೆಲಿದಆನ್ಸದಉದೊು ೋಗಸಾತ ೆಂಕ್ದ ಜಾಗವ್ನಾ ದದೇಶಾೆಂತ್ದಭಲಯ್ಕಕ ಚೆಂದಖ್ಯಣ್ದ ವಿತರಣ್ದಕಚ್ಯು ್ಕ್ದಆಪಾಲ ು ದಶರ ಮ್ಯಚೊದವ್ನವ್ನರ ದ ಹಾತಿೆಂದಧಲೊ್.ದದಹಾಚೊದಪರಿಣಾರ್ಮದಜಾವ್ನಾ , ತಾಣೆಂದನಹೆಂಚ್ದಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದಹಾಡಲ ೆಂದಬಗಾರದ ಕ್ಪಯಾ್ರೂಪಾಕ್ದಹಾಡಲ ೆಂದಅಕ್ಷಯದಪಾತರ ದ ಫೆಂಡೇಶನ್‍ದ2000ದಇಸೆವ ೆಂತ್, ಹಾೆಂರ್ತೆಂಲ್ದ ದೊನ್ಯೊ ರೆಂಚದರ್ಜವ್ನಣ್ದಶಾಲದಭುಗಾು ್ೆಂಕ್ದ ಮಳ್ಚ ಪರಿೆಂದಕ್ಪರ್ಮದಕೆಲೆೆಂ.ದದಆಜ್, ಹಾು ದ ದೊನ್ಯೊ ರೆಂಚ್ಯು ದರ್ಜವ್ನಿ ದಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ದ1.2ದ ಮಿಲಿಯಾದಪಾರ ಸ್ದಚಡಿೋತ್ದಚ್ದಶಾಲದಭುಗ್ರ್ೆಂದ ಹಾಚೊದಫಾಯ್ದೊ ದಜಡಾಿ ತ್.ದದಹೆಂದಭುಗ್ರ್ೆಂದ 8,000ದಸಕ್ಪ್ರಿದಶಾಲೆಂನ್ಸದಭಾರತಾದು ೆಂತ್ದ-ದ ಕನ್ಯ್ಟ್ಕ, ಆೆಂದರ ದಪರ ದೇಶ್, ಚತಿತ ಸ್ದಘರ, ರಜಸಾೊ ನ್‍, ಗ್ಳಜರತ್, ಒಡಿಶಾ,ಲ್ದಆಸಾಿ ರ್ಮ, ಉತತ ರದಪರ ದೇಶ್ದಆನ್ಸದನೂು ದಡಲಿಲ ೆಂತ್.

ಟಿ.ದವಿ.ದಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ದಪೈದಕ್ಪಮಸಾ್ೆಂತ್ದ ಬ್ಯು ಚಲ್ಸ್್ದಡಿಗ್ರರ ದಬೆಂಗ್ಳು ಚ್ಯು ್ದಸೆಂಟ್ದ ಜೋಸೆಫ್ಿ ದಕ್ಪಲೇಜ್ದಒಫ್ದಕ್ಪಮಸ್್ದಥಾವ್ನಾ ದ ತಸೆೆಂಚ್ದಕ್ಪನೂನ್ಯೆಂತ್ದ(ಎಲ್ದಎಲ್ದಬಿ)ದಬೆಂಗ್ಳು ರದ ಯುನ್ಸವಸ್ಟ್ಟಿದಥಾವ್ನಾ ದಬ್ಯು ಚಲ್ಸ್್ದಡಿಗ್ರರ ದ ಜಡಾಲ ು .ದದತೊದಇನ್‍ಸ್ದಟಿಟ್ಯು ಟ್ದಒಫ್ದ ಚ್ಯಟ್್ರ್ಡ್ದಎಕೆಂಟೆೆಂಟ್ಿ ದಒಫ್ದಇೆಂಡಿಯಾದ ಹಾಚೊದಸಾೆಂದೊದಜಾವ್ನಾ ಸಾ.ದದ ಮೋಹನ್‍ಾಸ್ ಪೈನ್‍ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷ ೋತಾ್ ೆಂತ್ರ ದಿಲ್ಲ ೆಂ ಾನ್‍ ಆನಿ ಕ್ಲ್ಲಲ ವಾವ್ರ್ :

ದೊನ್ಫಾ ರೆಂಚೆಂ ಜೆವಾಾ ಕ್ಪರ್ಯಕ್ ಮ್:

ಮೂಳ್ ಸೌಕರ್ಯೆಂ - ಶೈಕ್ಷಣಕ್ ಕ್ಷ ೋತಾ್ ೆಂತ್ರ: ಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ದಪೈಕ್, ಸಮ್ಯಜಿಕ್ದಸಮಸಾು ೆಂದ ವಿಶಾು ೆಂತ್ದಕೆನ್ಯಾ ೆಂಯ್ದಹುಸ್ಥಕ .ದದತಾಣೆಂದಕೆಲಿಲ ೆಂದ ವಿಶೇಷ್ದಕ್ಪಮ್ಯೆಂದಹಾು ದವರ್ತ್ಲೆಂತ್ದಜಾವ್ನಾ ಸಾ ತ್ದತಾಚ್ಯು ದಪಾತು ಣಕ್ದಸರಿದಜಾವ್ನಾ ದಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಗರ್ಜ್ಚೆಂದಜಾವ್ನಾ ಸಾದಏಕ್ದಸಮ್ಯಜ್ದಉಾರದ ಜಾೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್ದತರ, ಏಕ್ದಶ್ರ ೋಷ್ಿ ದಶಿಕ್ಷಣ್ದಕರ ರ್ಮದ

ಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ದಪೈನ್‍ದಸಭಾರದಶಾಲಸಂಸಾೊ ು ೆಂಕ್ದತಾೆಂಚೆಂದಕಟಿ ೋಣಾದಉತಿತ ೋರ್ಮದ ಕಚ್ಯು ್ಕ್ದಆಪಾಲ ು ದವ್ನೆಂವಿಿ ನ್‍ದಕುಮಕ್ದಕೆಲು , ಕ್ಪಲ ಸ್ದರೂಮ್ಯೆಂ, ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ಯೆಂ, ಕಂಪ್ಯು ಟ್ರದಕೇೆಂಾರ ೆಂ, ಹಾಸೆಿ ಲ್ದಬ್ಯಲ ಕ್ಿ ,

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇತಾು ದಿ.ದದಸಭಾರದಸಕ್ಪ್ರಿದಶಾಲೆಂನ್ಸದಆನ್ಸದ ಕನ್ಯ್ಟ್ಕ್ಪೆಂತಾಲ ು ದಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ದಸಂಸಾೊ ು ೆಂನ್ಸ, ಗ್ಳಜಾರ ತಾೆಂತ್,ಲ್ದಉತತ ರದಪರ ದೇಶಾೆಂತ್ದತಸೆೆಂದ ರಜಸಾೊ ನ್ಯೆಂತ್.ದದಆಪಾಲ ು ದಪೋಶಕಾ ಣಾರದ೬ದ ಬರ ಹತ್ದಕಂಪ್ಯು ಟ್ರದಲು ಬ್ಯೆಂದ(ಏಏಕ್ಪೆಂತ್ದ೧೦೦ದ ಕಂಪ್ಯು ಟ್ರೆಂ)ದಸಭಾರದಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ದಸಂಸಾೊ ು ೆಂನ್ಸದ ಆಸಾದಕೆಲು ತ್ದಆಪಾಲ ು ದಾನ್ಯದಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ .

ಉತಿತ ೋರ್ಮದಕೆಂಕ್ಲಿ ದಸಾಹತ್, ರು.ದ1ದಲಖ್ಯದಇನ್ಯರ್ಮದ ವಸಾ್ವ್ನರದಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯು ್ದವಿಶವ ದಕೆಂಕ್ಲಿ ದ ಕೇೆಂಾರ ದಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ .ದದಯ್ದೋಗದವರ್ತ್ಲೆಂತಿೋದಹದ ಕಲದವೃದಿಿ ದಕರುೆಂಕ್ದತಾಣೆಂದಆಧ್ಗರದದಿಲ, ಇೆಂಡಿಯನ್‍ದಹೆರಿಟೇಜ್ದಸ್ಥಸಾಯಿಿ ೆಂತ್.ದದಕನಾ ಡದ ಭಾಶ್ಚ್ಯು ದಉದಗ್ತದಖ್ಯತಿರ, ಸಭಾರದಕ್ಪಯ್ಕರ ಮ್ಯೆಂಚೊದಪೋಷಕ್ದಜಾವ್ನಾ ದಾಖ್ಯಲ ು ಕ್,ದಸ್ಟೆಂಚನ.

ಶೈಕ್ಷಣಕ್ ಸ್ಕಾ ಲರಶಿಪೆಂ:

ಚಾತುರ್ಯತಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಚಿಯೆಂ ಕ್ಪರ್ಯಕ್ ಮೆಂ ಹಳ್ಳ್ ಾ ೆಂನಿ:

ಹದಜಾವ್ನಾ ಸಾದತಾಚದದೂರದದಿೋಷ್ಿ ದಊೆಂಚ್ದ ಶಿಕ್ಪಪ್ದವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದಮಳ್ಚ ೆಂದಮುಖು ದಜಾವ್ನಾ ದ ಆರ್್ಕ್ದಪರಿಸ್ಟೊ ತೆಂತ್ದಅಡಾಚ ತಲು ೆಂಕ್ದಕುಮಕ್ದ ಕರುನ್‍, ತಾಣೆಂದಸಭಾರದವಿವಿಧ್ದಶಾಲೆಂನ್ಸದಆನ್ಸದ ಕ್ಪಲೇಜಿೆಂನ್ಸದವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದಸಾಕ ಲ್ಶಿ್ಪಾೆಂದ ಮಳ್ಳ್ಚ ು ಪರಿೆಂದಕೆಲೆಂದಮುಖ್ಯು ದಜಾವ್ನಾ ದಶಿಕ್ಪಾ ೆಂತ್ದ ಹುಶಾರದಆಸ್ದಲಲ ು ೆಂಕ್ದತಸೆೆಂಚ್ದಆಧ್ಗರದ ನ್ಯಸಾಚ ು ೆಂಕ್.ದದರ್ಜದವಿಾು ರ್್ದಪಿಎಚ್ದಡಿ, ಫಾು ಕಲಿಿ ದ ರಿಸಚ್್ದಫೆಲೊಶಿಪಾೆಂದಐಐಐಟಿ, ಡಲಿಲ ೆಂತ್. 2008ದಇಸೆವ ೆಂತ್, ಮೋಹನ್‍ದಾಸಾನ್‍ದಕೆ.ದ ಕಸ್ತತ ರಿರಂಗನ್ಯದಬರಬರ, ದಿರೆಕತ ರ, ನ್ಯು ಶನಲ್ದ ಇನ್‍ಸ್ದಟಿಟ್ಯು ಟ್ದಒಫ್ದಎಡಾವ ನ್‍ಿ ಡ ದಸಿ ಡಿೋಸ್ದಆನ್ಸದ ಬಿ.ವಿ.ದಶಿರ ೋಕ್ಪೆಂತನ್‍, ಗೌರವ್ನದಭೆಟ್ದದಿೆಂವ್ಚಚ ದ ಉಪನ್ಯು ಸಕ್ದಎನ್‍ದಐಎದಎಸಾಚೊ, ಸಾೆಂಗಾತಾದ ಮಳೊನ್‍ದಇನ್ಫೊ ೋಸ್ಟಸ್ದಪ್ರ ೈಜ್ದಫೊರದ ಮ್ಯು ತಮ್ಯು ಟಿಕ್ಿ ದರು.ದ10ದಲಖ್ಯದನಗ್ರೊ ದಆನ್ಸದ ಮಡಲ್, ಎಪಾಲ ಯ್ಡ ದಫಂಡಮೆಂಟ್ಲ್ದ ಮ್ಯು ತಮ್ಯು ಟಿಕ್ಪಿ ೆಂತ್ದಹುಶಾಗಾ್ಯ್ದ ಾಖಯಿಲಲ ು ೆಂಕ್ದಮಳ್ಳ್ಿ .

ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಫ್ ಇೆಂಡಿರ್ನ್‍ ಲ್ಾ ೆಂಗ್ಯಾ ವೇಜಸ್ ಎೆಂಡ್ ಕಲಚ ರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್: ಮೋಹನ್‍ದಾಸಾನ್‍ದಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದಹಾಡಲ ೆಂದ೩೦ದ ಪೋೆಂಯ್ಿ ಿ ದಕ್ಪಯ್ಕರ ರ್ಮದಕೆಂಕ್ಲಿ ದಭಾಸ್ದಆನ್ಸದ ಸಾಹತ್ದವೃದಿಿ ದಕರುೆಂಕ್ದಸಾೆಂಗಾತಾಚ್ದಪರ ಶಸ್ಟತ ದ

ಹಳಿಯಾಲೆಂತಾಲ ು ದರೂರಲ್ದಡವಲ್ಪ್ದಮೆಂಟ್ದ ಎೆಂರ್ಡದಸೆಲ್ೊ ದಎೆಂಪಲ ೋಯ್ಕಮ ೆಂಟ್ದಟೆರ ೋಯಿಾ ೆಂಗ್ದ ಹಾಕ್ಪದತಾಣೆಂದತಾಚೆಂದಾನ್‍ದಬರೆೆಂಚ್ದದಿಲೆಂ.ದದ ಹಾು ದಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ದತಾಣೆಂದಉತತ ರದಕನ್ಯ್ಟ್ಕ್ಪೆಂ ತಾಲ ು ದರೈತಾೆಂಚ್ಯು ದಯ್ದೋಜನ್ಯಕ್ದಪೋಷಕ್ದಜಾಲದ ತಸೆೆಂಚ್ದಶಿಕ್ಷಕ್ಪೆಂತ್ದತಭೆ್ತಿದದಿೆಂವಚ ೆಂದಯ್ದೋಜನ್‍ದ ಸಕ್ಪ್ರಿದಶಾಲೆಂನ್ಸದ

ಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದಹಾಡಾಲ ೆಂ. 600 ಶಿೆಂವಿ ೆಂದಯಂತಾರ ೆಂದ ಹಾಡುೆಂಕ್ದಕುಮಕ್ದಕೆಲು ದಗ್ಳಲ್ಬ ಗಾ್ೆಂತಾಲ ು ದ ಸ್ಟತ ಿೋಯಾೆಂಕ್,ದದುಬ್ಯು ು ದಕುಟ್ಯಮ ೆಂಕ್ದಆಧ್ಗರಚೆಂದ ಕ್ಪರ್ಮದಕೆಲೆಂದಆನ್ಸದಉತತ ರದಕನ್ಯ್ಟ್ಕ್ಪೆಂತಾಲ ು ದ ಆವ್ನರ ಕ್ದಬಲಿದಜಾಲಲ ು ೆಂಕ್ದಕುಮಕ್ದಕೆಲು .ದದ ಉತತ ರದಪರ ದೇಶ್ದಆನ್ಸದಮಹಾರಷ್ಟಿ ಿೆಂತ್ದ ಭಲಯ್ಕಕ ದಸೌಲ್ಭು ತೆಂಕ್ದವಸ್ಟ್ತ ದಹಾಡುೆಂಕ್ದ ಕುಮಕ್ದಕೆಲು . ಸಾೆಂಗಾತಾದಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ದಪೈನ್‍ದಒಲಿೆಂಪಿಕ್ದ ಛೆಂಪಿಯನ್‍ದಕ್ಪಯ್ಕರ ಮ್ಯಕ್ದಕೇರಳ್ಳ್ೆಂತಾಲ ು ದ ಕ್ಪು ಲಿಕಟ್ಯೆಂತಾಲ ು ದಉಶಾದಸ್ತಕ ಲ್ದಒಫ್ದ ಎಥ್ಲಲ ಟಿಕ್ಪಿ ಕ್ದಾನ್‍ದದಿಲೆಂ. ಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ದಪೈದಏಕ್ದವಿಶೇಷ್, ಬುದವ ೆಂತ್ದ ಆನ್ಸದಪರೋಪಕ್ಪರಿದವು ಕ್ಲತ .ದದತಾಣೆಂದತಾಚು ದ ಆವಯಾಚ ು ದನ್ಯೆಂವ್ನರದಕೆಂಕ್ಲಿ ದಸಾಹತಾಕ್ದವಹ ರ್ಡದ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇನ್ಯರ್ಮದದಿಲೆಂ.ದದತಾಚು ದಆವಯ್ಕಚ ು ದನ್ಯೆಂವ್ನರದ ವಿಮಲದಪೈದಉತಿತ ೋರ್ಮದಕೆಂಕ್ಲಿ ದಪುಸತ ಕ್ದಪರ ಶಸ್ಟತ ದ ವಿಶವ ದಕೆಂಕ್ಲಿ ದಕೇೆಂಾರ ದಥಾವ್ನಾ ದಆಸಾದಕೆಲು .ದದಹಾು ದ ವಸಾ್ದವಿಶವ ದಕೆಂಕ್ಲಿ ದಕೇೆಂಾರ ಚ್ಯು ದಧ್ಗವ್ನು ದ ವ್ನರ್ಷ್ಕೋತಿ ವ್ನದಸಂದರ್್ೆಂದದಹಾು ದಸಕಯ್ದಲ ು ದ ಪರ ಶಸ್ಥತ ು ದಆಪಾಲ ು ದಆವಯ್ಕಚ ು ದನ್ಯೆಂವ್ನರದತಾಚೊದ

ಸವ್ನ್ೆಂಕ್ದಉಲೊದದಿಲೊದಕ್ಲೋದಜಾಗತಿಕ್ದಮಟ್ಯಿ ರದ ಕೆಂಕ್ಪಿ ು ೆಂನ್ಸದಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ದವಸಾ್ಕ್ದಏಕ್ದ ಪಾವಿಿ ದಜಮೆಂಕ್ದಜಾಯ್ದಮಹ ಣ್,ದಾಖಂವ್ನಕ ದ ಆಮಚ ೆಂದಕ್ಪಭಾ್ರ, ದಬ್ಯ್ರದಆನ್ಸದಸಂಪರ ಾಯ್ಕದ ಸಾೆಂಗಾತಾದಆಮಿಚ ದಸಂಸಕ ೃತಿದಆನ್ಸದಗೆರ ೋಸ್ತ ದಭಾಸ್.ದದ "ಜಸೆೆಂದಮುಸ್ಟಲ ರ್ಮದಮಕ್ಪಕ ಕ್ದವತಾತ್ದಆನ್ಸದ ಕ್ಲರ ೋಸಾತ ೆಂವ್ನದರೋಮ್ಯಕ್ದವತಾತ್ದತಸೆೆಂದಆಮಿೆಂದ ಕೆಂಕ್ಲಿ ದಉಲ್ವಿಾ ದವಸಾ್ಕ್ದಏಕ್ದಪಾವಿಿ ದ ಮಂಗ್ಳು ರಕ್ದಯ್ಕವ್ನು ೆಂ"ದಮಹ ಣ್ದತಾಣೆಂದಉಲೊದ ದಿಲೊ. ತಾಣೆಂದಕೆಲಲ ು ದಸ್ಟ್ಗಮಿತ್ದವ್ನವ್ನರ ಕ್ದಭಾರತ್ದ ಸಕ್ಪ್ರನ್‍ದ2015ದಇಸೆವ ೆಂತ್ದತಾಕ್ಪದಪದಮ ದಶಿರ ೋದ

ಬ್ಯಪಯ್ದಟಿ.ದವಿ.ದರಮನ್‍ದಪೈದಚ್ಯು ದನ್ಯೆಂವ್ನರದ ಬ್ಯೆಂದ್‍ಲ್ದಲಲ ು ದರಮನ್‍ದಪೈದಹೊಲೆಂತ್ದಚಲ್ದಲಲ ು ದ ಸಂಭರ ಮ್ಯೆಂತ್ದದಿಲೊಲ ು ದಆಸಾತ್:ದವಿಮಲ್ದವಿ.ದಪೈದ ವಿಶ್ವ ದಕೆಂಕಣಿದಸಾಹತ್ು ದಪುರಸಾಕ ರ, ವಿಮಲ್ದವಿ.ದ ಪೈದಕೆಂಕಣಿದಕವಿತಾದಪುರಸಾಕ ರ, ವಿಮಲ್ದವಿ.ದಪೈದ ವಿಶ್ವ ದಕೆಂಕಣಿದಜಿೋವನ್‍ದಸ್ಟದಿಿ ದಸಮ್ಯಮ ನ್‍, ದೊೋನ್‍ದ ವಿಮಲ್ದವಿ.ದಪೈದವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದವಿಶೇಷ್ದಪುರಸಾಕ ರದ ಪರ ಾನ್‍ದಕೆಲೆ.ದದಹಾೆಂರ್ತೆಂದಕಳ್ಳ್ಿ ದಕ್ಲೋದಮೋಹನ್‍ದಾ ಸಾಕ್ದಆಸ್ಥಚ ದಆಮಚ ು ದಕೆಂಕಣಿದಭಾಷೆಚ್ಯು ದ ಕ್ಪಭಾ್ರದು ೆಂಚೊದಹುಸ್ಥಕ ದಆನ್ಸದಮೋಗ್. ಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ದಪೈದವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದಪುರಸಾಕ ರದ ವಿತರಣಾದದಿೋಸಾದಇತಾಲ ು ದಸ್ಟ್ಡಾಳ್‍ಲ್ದಕೆಂಕೆಿ ೆಂತ್ದ ಉಲ್ಯ್ದಲ ದಕ್ಲೋದತಾಚೆಂದಉಲ್ವಿ ೆಂದಆಪಾಿ ಕ್ದ ಕೆಂಕಣಿದಯೇನ್ಯ, ಉಲಂವ್ನಕ ದಕಳ್ಳ್ನ್ಯ, ವಿಸ್ಥರ ನ್‍ದ ಗೆಲು ದಮಹ ಣಾಚ ು ದಆಡಕ್ದಭಾಗ್ದಆಯಿಲಲ ು ೆಂಕ್ದ ಲ್ರ್ಜಕ್ದಘಾಲೆಂಕ್ದಸಕೆಲ ೆಂ.ದದಮೋಹನ್‍ದಾಸ್ದಪೈನ್‍ದ

ಪರ ಶಸ್ಟತ ದದಿಲು ದತರಿೋದತೊದಭಾರಿಚ್ದಸಾಧ, ಸರಳ್‍ಲ್ದ ವು ಕ್ಲತ ದಜಾವ್ನಾ ಸಾ.ದದಮೋಹನ್‍ದಾಸಾಕ್ದತಾಚ್ಯು ದ ಧಮ್ಯ್ಚರದಭಾರಿಚ್ದಅರ್ಮ್ಯನ್‍ದತಸೆೆಂದ ಭಾರತಾೆಂತ್ದಹೆಂದುದಜನಸಂಖೊದಉಣೊದಜಾವ್ನಾ ದ ಯ್ಕತಾದಮಹ ಣ್ದತಾಕ್ಪದಬರಿಚ್ದಬಜಾರಯ್ದಆಸಾ.ದದ ಕೆಂಕಣಿದಭಾಷೆಚದಸವ್ತೊೋಮುಕ್ದಅರ್ವೃದಿಿ ದ ಪಳ್ೆಂವ್ನಕ ದತೊದಆಶ್ತಾದಆನ್ಸದಏಕ್ದಖರದಪೋಷಕ್ದ ಜಾವ್ನಾ ದತೊದಆಪಲ ದವ್ನವ್ನರ ದಮುಖ್ಯರುನ್‍ದವತಾ.

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೆಂಕಣಿೆಂತ್ದಕ್ಪರ ೆಂತಿಯುತ್ದ’ಕೆಂಕಣ್ದವಟ್್ರ. ಕ್ಪರ್ಮ’ದತಾಚ್ಯು ದಪೋಷಣಚೆಂದಏಕ್ದವಹ ತ್ೆಂದ ಕ್ಪರ್ಮದವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದಕೇೆಂಾರ ದಥಾವ್ನಾ ದಜಾಳಿರದ ಬಸಾಲ ೆಂ.ದದಹೊಚ್ದಜಾಳಿಜಾಗ್ದವ್ನಪನ್‍್ದವಿೋಜ್ದ ಚ್ಯು ರದಲಿಪಿೆಂನ್ಸದಪಗ್ಟ್ದಜಾತಾ.ದದವಗ್ರೆಂಚ್ದ ಹಾೆಂಗಾಸರದಉದು್ದಲಿಪಿಯ್ದಯೇವ್ನಾ ದಕೆಂಕ್ಲಿ ದ ಬರಂವ್ನಚ ು ದಪಾೆಂಚ್ದಲಿಪಿೆಂಕ್ಲೋದಲಿಪಿಯಾೆಂತರದ ಕರುೆಂಕ್ದಮಧುರದಅವ್ನಕ ಸ್ದಮಳ್ಳ್ಚ ು ರದಆಸಾ. ಪರ ಸ್ಟ್ತ ತ್ದಹಾು ಚ್ದಕೆಂಕಣ್ದವಟ್್ರ.ಕ್ಪರ್ಮದಚ್ಯು ದ ಆಧ್ಗರನ್‍ದವಿೋಜ್ದಕೆಂಕಣಿದಪಗ್ಟ್ದಜಾವ್ನಾ ದ ಆಸಾ.

ಆೆಂಕ್ಪಲ್ಜಿದಚಯರದಮನದಡಾ.ದರಮ್ಯಕ್ಪೆಂತದ ಕೃಷ್ಟಿ ಜಿದದೇಶಪಾೆಂಡ, ಹಾನ್ಸಾ ದದಕೆಂಕಣಿದ

ಟಿ.ದವಿ.ದಮೋಹನ್‍ದಾಸಾಚೆಂದಜನನ್‍ದಜಾಲೆಲ ೆಂದ ಉಡುಪಿದದಕ್ಲಿ ಣ್ದಕನಾ ಡದಜಿಲಲ ು ೆಂತ್.ದದತಾಚೆಂದ ಲ್ಗ್ಾ ದಜಾಲೆಲ ೆಂದಕುಸ್ಟ್ರ್ಮದಲ್ತದಜನ್ಯಿ ರಿಲಗ್ರೆಂದ1987ದ ಇಸೆವ ೆಂತ್.ದದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದದೊಗಾೆಂದಭುಗ್ರ್ೆಂದ-ದಪರ ಣವ್ನದ ಪೈದಆನ್ಸದಸ್ಟಾಿ ತ್್ದಪೈ.ದದತಾಚೆಂದಆವಯ್ಬ್ಯಪಯ್ದವಿಮಲ್ದವಿ.ದಪೈದಆನ್ಸದಟಿ.ದವಿ.ದರಮನ್‍ದಪೈ. ----------------------------------------------------

ವಿಶ್ವ ಕೊೆಂಕಣ ಕೆಂದ್

ವಿಶ್ವ ಕೊೆಂಕಣ ಪುರಸ್ಕಾ ರ ಪ್್ ಾನ ಸಮರಂಭ -2019 ದದದದದದದದದದದದದ

ಕೆಂಕಣಿದಭಾಸದಆನ್ಸದಸಂಸಕ ೃತಿದಪರ ತಿಷ್ಟಾ ನ, ವಿಶವ ದ ಕೆಂಕಣಿದಕೇೆಂದರ ದಆಶರ ಯಾರಿದದಿ.ದ23-11-2019ದ ಮಂಗಳೂರುದಶಿರ ೋದಟಿ.ವಿ.ರಮಣದಪೈದಸಭಾೆಂಗಣಾೆಂತದ ಕೆಂಕಣಿದಭಾಸ, ಸಾಹತು ದಆನ್ಸದಸಮ್ಯಜದಸೇವಕದ ದಿವಚದವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದಪುರಸಾಕ ರದಪರ ಾನದ ಸ್ಟ್ವ್ನಳೊದವಿಜೆಂಭಣೇರಿದಚಲೆಲ ೆಂ.ದಮುಖೇಲ್ದ ಸ್ಥಯರೆದಜಾವನದಆಯಿಲೆದಮುೆಂಬಯಿಚದ ನ್ಯಮನೆಚದಏಶಿಯನ್‍ದಇನ್‍ದಸ್ಟಿ ಟ್ಯು ಟ್ದಆಫದ 6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೆಂಕಣಿದಸಮುಾಯಾಚದ100ದಪಶಿದಚಡದ ವಿಾು ರ್್ದವಿದೇಶಾೆಂತದಉಚಛ ದಶಿಕ್ಷu ಘೇಯತದ ಆಸತಿ.ದಹೆೆಂದಸಂಖೊದದ5ದಹಜಾರಕದದಪಾವಕ್ಪದಅಶಿೆಂದ ಆಮಗೆಲೆದಧ್ು ೋಯದಜಾವನದಆಸಾ.ದ ಹಾು ದಬದೊ ಲ್ದಕೇೆಂದರ ದಸಚವದದಮುಕ್ಪತ ರದಅಬ್ಯಬ ಸದದ ನಖ್ವವ ದಆನ್ಸದರವಿಶಂಕರದಪರ ಸಾದದಹಾೆಂಕ್ಪದಮನವಿದ ದಿಲೆಂ”ದಅಶಿೆಂದಸಾೆಂಗಲೆೆಂ. ವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದಕೇೆಂದರ ದಸಾೊ ಪಕದಅಧು ಕ್ಷದಶಿರ ೋದಬಸ್ಟತ ದ ವ್ನಮನದಶ್ಣೈದಹಾನ್ಸಾ ದಸಾವ ಗತದಕರನದಪಾರ ಸಾತ ವಿಕದ ಉತರ ದಉಲ್ಯಿಲಿೆಂಚ.ದದ“ಶಿರ ೋಮತಿದವಿಮಲದವಿ.ದಪೈದ ವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದಜಿೋವನದಸ್ಟದಿಿ ದಪುರಸಾಕ ರ೨೦೧೯”ಖ್ಯು ತದಕೆಂಕಣಿದಸಾಹತು ಕ್ಪರ, ಸಂಶೋಧಕದಡಾ.ದರೋಕ್ಲದವಿ.ದಮಿರೆಂಾ, ಮೈಸ್ತರುದಹಾೆಂಕ್ಪದದಪರ ಾನದಕೆಲೆೆಂ.

ಸಾಧಕ್ಪೆಂಕದಪರ ಶಸ್ಟತ ದಪರ ಾನದಕರನದ“ಕೆಂಕಣಿದ ಭಾರ್ಷಕದಜನದಲಹ ನದಸಮುಾಯಾಚದಜಾವನದ

“ಶಿರ ೋಮತಿದವಿಮಲದವಿ.ದಪೈದವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದ ಅರ್ತು ತತ ಮದಕೆಂಕಣಿದಪುಸತ ಕದಪುರಸಾಕ ರದ-2019”ದ ಗ್ೆಂಯಚದಖ್ಯು ತದಕೆಂಕಣಿದಲೇಖಕದಶಿರ ೋದ ದೇವಿಾಸದಕದರ್ಮದಹಾೆಂಗೆಲೆದ“ಜಾಣವಯ”ದ ಕ್ಪದಂಬರಿಕದಪಾವಲೆೆಂ.ದಆನ್ಸದ“ಶಿರ ೋಮತಿದವಿಮಲದ ವಿ.ದಪೈದವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದಅರ್ತು ತತ ಮದಕೆಂಕಣಿದ ಕವಿತಾದಕೃತಿದಪುರಸಾಕ ರ-2019”ದಮಂಗಳೂರುದ ಆಕ್ಪಶವ್ನಣಿದಕೇೆಂಾರ ಚದನ್ಸವೃತತ ದಉದೊಘ ೋಷಕ್ಲದ ಶಿರ ೋಮತಿದಶಕುೆಂತಲದಆರದಕ್ಲಣಿದದಹಾೆಂಗೆಲೆದ “ಥೋಡೇದಏಕ್ಪೆಂತ”ದಕವಿತಾದಸಂಗರ ಹಾಕದಪಾವಲೆೆಂ.ದದ

ಆಸಲರಿಯ್ದಸವ್ದಕೆಿ ೋತಾರ ೆಂತದಉತತ ಮದ ಗೌರವಯುತದಸಾೊ ನದಮ್ಯನದಪಾವಲು ೆಂಚ.ದ ಕೆಂಕಣಿದಉಲ್ಯಿತಲೆೆಂದಸವ್ದಲೊೋಕ್ಪೆಂನ್ಸದ ಸಾೆಂಗಾತಾಕದಮಳನುದಹೋದಭಾಸದಆನ್ಸಕಯದ ವ್ನಡಚದತಶಿದಕರಕ್ಪದಅಶಿೆಂದಸಾೆಂಗ್ಳನದಪರ ಶಸ್ಟತ ದ ವಿಜೇತಾೆಂಕದದೇವುದಬರೆೆಂದಕರದಮ್ಯಗಲೆೆಂ. ವಿಮಲದವಿ.ದವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿ 7ದಪರ ಶಸ್ಟತ ಚದ ಪಾರ ಯ್ದೋಜಕದಮಣಿಪಾಲ್ದಗ್ಲ ೋಬಲ್ದಎಜ್ಯಕೇಶನ್‍ದ ಸಂಸೆೊ ದಚಯರದಮನ್‍ದಶಿರ ೋದಟಿ.ದವಿ.ದಮೋಹನಾಸದ ಪೈದಹಾನ್ಸಾ ದಪರ ಶಸ್ಟತ ದವಿಜೇತಾೆಂಕದಆನ್ಸದಸಭೆೆಂಕದ ಉದೆೊ ೋಶಿಸ್ಟ್ನದ“ಕೆಂಕಣಿದಬ್ಯಸದಆನ್ಸದಸಂಸಕ ೃತಿಚದ ಪರ ತಿನ್ಸಧಿದಜಾವನದಆಸಚದಸಾಹತಿೆಂಕ, ಕಲಗಾರೆಂ ಕದಆನ್ಸದವ್ನವರಡಿೆಂಕದಸ್ಥದುನುದಪರ ೋತಾಿ ಹದ ದಿವಚದವ್ನವರದನ್ಸರಂತರದಜಾವಕ್ಪ.ದತಶಿೋೆಂಚದ ಜಗಭರದಆಸಚದಕೆಂಕಣಿದಭಾರ್ಷಕ್ಪೆಂನ್ಸದ ಸಾೆಂಗಾತಾಕದರ್ಮಳನುದಏಕದಜಾಗತಿಕದಸಮುಾಯದ ನ್ಸಮ್ಯ್ಣದಜಾವಚ್ಯಕದಕ್ಪಯ್ದಪೃವೃತತ ದಜಾವಕ್ಪ.ದ ವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದದಕೇೆಂದರ ದತರಪೇನದ10ದವರಸಾೆಂತದ 20ದಹಜಾರದಪಶಿದಚಡದವಿಾು ರ್್ೆಂಕದರೂ.25ದಕೋಟಿದ ರೂದಶಿಷು ದವೇತನದವಿತರಣದಜಾಯತದಆಸಾ.ದದ

“ಬಸ್ಟತ ದವ್ನಮನದಶ್ಣೈದವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದಸಮ್ಯಜದ ಸೇವ್ನದಪರ ಶಸ್ಟತ ದ-2019ದ(ಕೆಂಕಣಿದಾರಲೆದವಿಭಾಗ)ದ ಅೆಂತರರ್ಷಿ ಿೋಯದಮಟ್ಯಿ ೆಂತದಜನದಮಗಾಳದ ಜಾಲ್ಲೊದಯ್ದೋಗದಸಾಧಕದಮೈಸ್ತರಚದಶಿರ ೋದಕೆ.ದ ರಘವೇೆಂದರ ದಪೈದಹಾೆಂಕ್ಪ, ಆನ್ಸದ(ಕೆಂಕಣಿದ ಬ್ಯಯಲೆಂಗೆಲೊದವಿಭಾಗ)ದಕುಮಟ್ಯಚದಸಮ್ಯಜದ ಸೇವ್ನದಕ್ಪರದು ಕತ್ದಶಿರ ೋಮತಿದಮಿೋರದಶಿರ ೋನ್ಸವ್ನಸದ ಶಾು ನಭಾಗದದಹಾೆಂಕ್ಪದಪರ ಾನದಕೆಲೆೆಂ.ದದ ಹಾು ದವರಸದವಿಶೇಷದಜಾವನದಮಣಿಪಾಲ್ದಗ್ಲ ೋಬಲ್ದ ಎಜ್ಯಕೇಶನ್‍ದಸವಿ್ಸಸ್ದಮುಖೇಲ್ದಶಿರ ೋದಟಿ.ದವಿ.ದ ಮೋಹನಾಸದಪೈದಹಾನ್ಸಾ ದತಾೆಂಗೆಲೆದಆವಯಲೆದದ ನ್ಯೆಂವ್ನರಿದದವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದಕೇೆಂದರ ದತರಪೇನದ “ಶಿರ ೋಮತಿದವಿಮಲದವಿ.ದಪೈದವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದವಿಶೇಷದ ಪುರಸಾಕ ರ”ದಘೋಷಣದಕೆಲೆಲೆೆಂ.ದಹೆೆಂದವಿಶೇಷದದ ಪುರಸಾಕ ರದಗ್ೆಂಯದಸಾವ ತಂತರ ು ದಚಳುವಳದಕ್ಪಲದ ತಾವನದನ್ಸರಂತರದಜಾವನದಕೆಂಕಣಿದಆನ್ಸದಇೆಂಗ್ರಲ ಷ್ದ

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪತಿರ ಕ್ಪೆಂತದಲೇಖನದಬರವನದಪರ ಸ್ಟದಿ ದಜಾಲೆಲೆದ ನ್ಯಮನೆಚದಸಾಹತಿದಆನ್ಸದಅೆಂಕಣಕ್ಪರದಗ್ೆಂಯಚದ ಶಿರ ೋದಸ್ಟ್ಹಾಸದಯಶವಂತದದಲಲ್ದಆನ್ಸದ ಮಂಗಳೂರಚದಖ್ಯು ತದಹೆಂದೂಸಾೊ ನ್ಸದಶಾಸ್ಟತ ಿೋಯದ ಸಂಗ್ರೋತದಕಲವಿಾದಶಿರ ೋಮತಿದವಸಂತಿದಆರದ ನ್ಯಯಕದಹಾೆಂಕ್ಪದಪರ ಾನದಕೆಲೆೆಂ.ದ ಡಾ.ದಆಸ್ಟಿ ನ್‍ದಡಿಸ್ಥೋಜಾದಪರ ಭುದಚಕ್ಪಗ್, ಮುಖೇಲ್ದಸ್ಥಯರದಆನ್ಸದಬೆಂಗಳೂರಚದಶಿರ ೋಮತಿದ ಸಬಿತಾದಸತಿೋಶದಪೈ, ಬಸ್ಟತ ದವ್ನಮನದಶ್ಣೈದಪುರಸಾಕ ರದ ಸಮಿತಿಚೊದಚಯರದಮನದಶಿರ ೋದಸ್ಟ.ಡಿದಕ್ಪಮತ, ವಿಶವ ದ ಕೆಂಕಣಿದವಿಾು ರ್್ದವೇತನದನ್ಸಧಿದಅಧು ಕ್ಷದಶಿರ ೋದ ರಮಾಸದಕ್ಪಮತ್ದಯು, ಕ್ಪಯ್ದಶಿ್ದಶಿರ ೋದ ಪರ ದಿೋಪದಜಿ.ದಪೈ, ವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದಕೇೆಂದರ ದಉಪಾಧು ಕ್ಷದದ ಶಿರ ೋದಕುಡಿಾ ದಜಗದಿೋಶದಶ್ಣೈ, ಶಿರ ೋದಗ್ರಲ್ಬ ಟ್್ದಡಿಸ್ಥೋಜಾ, ಶಿರ ೋದವೆಂಕಟೇಶದದಎನ್‍.ದಬ್ಯಳಿಗಾ, ಕೋಶಾಧು ಕ್ಷದಶಿರ ೋದ ಬಿ.ದಆರ.ದಭಟ್, ಕನ್ಯ್ಟ್ಕದರಜು ದಕುಡುಬಿದ ಸಮ್ಯಜದಸೇವ್ನದಸಂಘದಉಪಾಧು ಕ್ಷದದಶಿರ ೋದಪರ ಭಾಕರದ ನ್ಯಯಕ , ಆನ್ಸದದಅಖ್ವಲ್ದಭಾರತದಕೆಂಕಣಿದಖ್ಯವಿ್ದ ಮಹಾಜನದಸಭಾದಸಮ್ಯಜದಸೇವ್ನದಸಂಘದಪರ ಧ್ಗನದ ಕ್ಪಯ್ದಶಿ್ದಶಿರ ೋದಕೃಷಿ ದದತಾೆಂಡೇಲ್ದಉಪಸ್ಟೊ ತದ ಆಶಿಲಿೆಂಚ.ದದದದ

ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕ್ಪೆಂಚದಕ್ಪಳ್ಳ್ಜ ೆಂದಮನ್ಯೆಂದಜಿಕ್ದಲೊಲ ದ"ವಚೊಗ್ರದ ರೆಂವ್ಚಚ ??" ಹಾಚೆಂದಪರ ದಶ್ನ್‍ದಮುೆಂಬಯ್ದ ಶಹರೆಂತ್ದಜಾಯ್ಕಜ ದಮುಳಿು ದಆಮಿಚ ದವಹ ತಿ್ದಆಶಾದ ಜಾವ್ನಾ ಸ್ದಲಿಲ . ಆಮ್ಯಚ ು ದಆಶ್ಕ್ದಮರುಭೂಮಿೆಂತ್ದಉಾಕ ಚದ ಝರದಮಳ್‍ಲ್ದಲಲ ು ದಬರಿದಮುೆಂಬಯಿಚ ೆಂದದೊೋನ್‍ದ ಸಂಘಟ್ನ್ಯೆಂದVasai Konkani Welfare Association & Maharashtra Konkan Association ಮುಖ್ಯರದ ಯೇವ್ನಾ ದಆಮಚ ದನ್ಯಟ್ಕ್ದಖೆಳೊನ್‍ದಾಕೆಂವಚ ೆಂದ ವತ್ೆಂದಮಹ ನ್‍ದಾಕಯಾಲ ೆಂ.

ದದಒಟುಿ ದ7ದಜನದಸಾಧಕ್ಪೆಂಕದಪರ ಶಸ್ಟತ ದಪುರಸಾಕ ರದರೂ.ದ 1.00ದಲಖ, ಮ್ಯನಪತರ , ಯಾದಸ್ಟತ ಕ್ಪದಆನ್ಸದಶಿರ ೋಫಳದ ದಿೋವನದಸನ್ಯಮ ನದಕೆಲೆೆಂ.ದಶಿರ ೋಮತಿದಸ್ಟಮ ೋತಾದಶ್ಣೈದನದ ಕ್ಪಯ್ಕರ ಮದನ್ಸರೂಪಣದಕೆಲೆೆಂ.ದಸವ ರಶಿರ ೋದಕಲದ ವೇದಿಕೆದಟ್ರ ಸಿ ದಪಂಗಡಾಚದವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದಕೆಂಕಣಿದ ಪಾರ ಥ್ನ್ಯದಗ್ರೋತದಗಾಯಲೆೆಂ.ದವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದ ಕೇೆಂದರ ದಕ್ಪಯ್ದಶಿ್ದಶಿರ ೋದಬಿ.ದಪರ ಭಾಕರದಪರ ಭುನದ ವಂದನ್ಯಪ್ಣದದಕೆಲೆೆಂ. ----------------------------------------------------

"ವೆಚೊಗಿ ರೆಂವ್ಚಚ ??" ಪರ ದಿೋಪ್ದಬಬ್ಜಾದಹಾಚ್ಯು ದಇತಾಲ ು ದಯಶಸ್ಟವ ದ ನ್ಯಟ್ಕ್ಪಚೆಂದಪರ ದಶ್ನ್ಯೆಂದದೇಶ್ದವಿದೇಶಾೆಂಚ್ಯು ದ ಶಹರೆಂನ್ಸದಜಾಲು ೆಂತ್ದತರಿೋದಭಾರತ್ದದೇಶಾಚ್ಯು ದ ಆರ್್ಕ್ದಶಹರದಮುಣೊನ್‍ದನ್ಯೆಂವ್ನರ್ಡದಲಲ ು ದ ತಶ್ೆಂಚ್ದಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯು ್ೆಂಕ್ದಬರದು ದಫುಡಾರಚದ ವ್ನಟ್ದಾಕೋವ್ನಾ ದದಿಲಲ ು ದಮುೆಂಬಯ್ದ ಶಹರೆಂತ್ದಜಾೆಂವ್ನಕ ದನ್ಯೆಂತ್ದಮುಳಿು ದಎಕ್ದಖಂತ್ದ ಆಮ್ಯಚ ು ದಪಂಗಾಡ ಚ್ಯು ದಸವ್ನ್ದಸಾೆಂಾು ೆಂಕ್ದ ಆಸ್ದಲಿಲ .ಆಮಚ ದಭೊವ್ನದಯಶಸ್ಟವ ದನ್ಯಟ್ಕ್ದ ಎದೊಳ್‍ಲ್ದ9ದಹೌಸ್ದಪುಲ್ದಪರ ದಶ್ನ್ಯೆಂದದಿೋವ್ನಾ ದ

ಹಾೆಂವ್ನದಮುೆಂಬಯಾೆಂತ್ದವಸ್ಟತ ದಕರುನ್‍ದಆಸಾತ ನ್ಯದ ವಸಯ್ದಶಹರೆಂತ್ದಮಂಗ್ಳು ರದಕೆಂಕೆಿ ಚೊದ

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿಶೇಸ್ದಪರ ಭಾವ್ನದನ್ಯತ್ದಲೊಲ .ಪುಣ್ದವಸಾ್ೆಂದ ಪಾಶಾರದಜಾಲಲ ು ಬರಿದಚರ್ಡದಆನ್ಸದಚರ್ಡದಕೆಂಕ್ಲಿ ದ ಉಲೊವಿಾ ದಮಂಗ್ಳು ರದಾರದವಸಯ್ದವಸ್ಟತ ದಕರುೆಂಕ್ದ ಆಯಿಲಲ ು ನ್‍ದಹಳ್ಳ್ತ ರದಆರಂಭ್ದಜಾಲೊಲ ು ದ ಕೆಂಕ್ಲಿ ದಚಟುವಟಿಕು ದಆಜ್ದಬಳವ ೆಂತ್ದರೂಕ್ಪದ ಬರಿದವ್ನಡೊನ್‍ದಕೆಂಕೆಿ ಚೆಂದಪಾಳ್ಳ್ೆಂದವಸಯಾಚ ು ದ ಕನ್ಯಶ ದಕನ್ಯಶ ೆಂತ್ದರೆಂಬೆಂಕ್ದಸಾದ್‍ಲ್ು ದ ಜಾಲು ತ್.ಆನ್ಸದಹಾಕ್ಪದಮುಖ್ಯು ದಕ್ಪರಣ್ದಜಾವ್ನಾ ಸಾದ "ವಸಯ್ದಕೆಂಕಣ್ದವಲೆೊ ೋರದಆಸ್ಥೋಸ್ಟಯೇಶನ್‍"ದ ಹಾಚೊದಮುಖೆಲಿದಶಿರ ೋದಜೋನ್‍ದಡಿ’ಸ್ಥಜಾದ, javjಆಮ್ಯಚ ು ದಸಂಗ್ರೆಂದಸಂಯ್ದಜನ್‍ದಕನ್‍್ದ ಆಸ್ದಲೊಲ ದರೆಜಿನ್ಯಲ್ಡ ದಸಾೆಂರ್ತಮ್ಯಯ್ಕರದಆನ್ಸದ ಸವ್ನ್ದಸಾೆಂಗಾತಿದಸಾೆಂದೆದ.ತಾಣಿೆಂದಸವ್ನ್ೆಂನ್ಸದ ಸಾೆಂಗಾತಾದಮಳೊನ್‍ದಆಮ್ಯಚ ು ದಲೊಕ್ಪಕ್ದ ಬರದು ೆಂತಲ ೆಂದಬರೆೆಂದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದದಿೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್ದ ಮುಳ್ಳ್ು ು ದಉದೆೊ ೋಶಾನ್‍ದಆಮಚ ದನ್ಯಟ್ಕ್ದವಸಯ್ದ ಶಹರೆಂತ್ದಖೆಳೊನ್‍ದಾಕೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯಿತ ದ ತಯಾರಯ್ದಪಾಟ್ಯಲ ು ದಲ್ಗಭ ಗ್ದದೊೋನ್‍ದ ಮಹನ್ಯು ೆಂದಥಾವ್ನಾ ದಕೆಲು .ನವೆಂಬರಚ್ಯು ದ30ದ ತಾರಿಕೆರದಸನ್ಯವ ರದದಿಸಾದಸಾೆಂರ್ಜರದಭತಿ್ದ6:30ದ ವಹ ರರದSt.Thomas Marthoma Church Hall, Suyog Nagar , Vasai ಹಾೆಂಗಾದಜಾೆಂವ್ನಚ ು ದ ಆಮ್ಯಚ ು ದಪಯಾಲ ು ದಪರ ದಶ್ನ್ಯಕ್ದವಸಯ್ದ, ನಲಲ ಸ್ಥಫಾರದ, ಮಿರದರೋರ್ಡದ, ಬ್ಯಯಾೆಂದರದ ಆನ್ಸದಆಸ್ದಪಾಸಾಚ ು ದಶಹರೆಂಚ್ಯು ದಆರ್ಮ್ಯನ್ಸೆಂನ್ಸದ ವಹ ಡಾದಸಂಖ್ಯು ನ್‍ದಯೇವ್ನಾ ದಆಮ್ಯಕ ೆಂದರ್ತಮಚ ದ ಪರ ತಾಿ ಹ್ದಆನ್ಸದಸಂಘಟ್ಕ್ಪೆಂಕ್ದರ್ತಮಚ ದ ಸಹಕ್ಪರದದಿೆಂವ್ನಕ ದಆಮಿಚ ದರ್ತಮ್ಯಚ ು ದಲಗ್ರೆಂದಖ್ಯಲಿತ ದ ವಿನಂತಿ. ಮುೆಂಬಯಾೆಂತ್ದಕೆಂಕೆಿ ಚದಕ್ಪರ ೆಂತಿದಉಟ್ಯಿಲ ದ ಶ್ರ ೋಯ್ದರ್ಜರಿಮರಿದಫಿಗ್ರ್ಜಕ್ದಫಾವ್ಚದಜಾತಾದ ಮುಳ್ಳ್ು ು ರದಮಜಿದಚೂಕ್ದಜಾೆಂವಿಚ ದನ್ಯ.ಮ್ಯಹ ಕ್ಪದ ರ್ಜರಿದಮರಿದಫಿಗ್ಜ್ದವಹ ಕೆಲ ಕ್ದಆಪ್ಲ ೆಂದಕುಳ್ಳ್ರದ ಆಸ್ದಲಲ ು ದಬರಿ.ಮಜಾು ದಕೆಂಕ್ಲಿ ದವ್ನವ್ನರ ದಮುಳ್ಳ್ು ು ದ ಸ್ಟ್ೆಂಗಾು ್ಕ್ದಪಯ್ಕಲ ೆಂದವ್ನಹ ರೆೆಂದಘಾಲೆಲ ೆಂದರ್ಜರಿಮರಿದ ಫಿಗ್ರ್ಜೆಂತ್.ತಾಳ್ಳ್ದಜೋನ್‍ದಆರದಮಸಕ ರೇನಹ ಸ್ದ, ಫೊಲ ರದಕಲಮ ಡಿದ, ಫಾರ ು ೆಂಕ್ದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾದ, ಬ್ಯಯ್ದ ಒಫಿಲಿಯಾದಆನ್ಸದಹೆರದಫಿಗ್ಜ್ದಗಾರೆಂನ್ಸದ, ಮಜದಗ್ಳರುದದೆ.ಸನ್ಸಾ ದಎದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾದಸಾೆಂಗಾತಾದ ಮಳೊನ್‍ದಮ್ಯಹ ಕ್ಪದದಿಲೊಲ ದಸಹಕ್ಪರದಹಾೆಂವ್ನದ ಕೆದಿೆಂಚ್ದವಿಸ್ಥರ ೆಂಕ್ದಸಕ್ಪನ್ಯ.ಹಾು ದಮಜಾು ದ ಮಗಾೆಂಚ್ಯು ದಮುಖ್ಯರದಹಾೆಂವ್ನದಮರ್ಜೆಂದ ಪರ ದಶ್ನ್‍ದಆಮ್ಯಚ ು ದಪಂಗಾಡ ದಸಂಗ್ರೆಂದದಿೋೆಂವ್ನಕ ದ ಭೊವ್ನದವಹ ರ್ಡದಆತರ ೋಗಾನ್‍ದಆಸಾೆಂ.ದMaharashtra

Konkan Association ಹಾಚದಆಧು ಕ್ಲಿ ಣ್ದಶಿರ ೋಮತಿದ ಬನೆಡಿಕ್ಪಿ ದರೆಬಲೊಲ ದತಶ್ೆಂಚ್ದಸಾೊ ಪಕ್ದಆಧು ಕ್ಷ್ದ ತಶ್ೆಂಚ್ದಆಮಚ ದನ್ಯಟ್ಕ್ದಆಯ್ದಜನ್‍ದಕಚ್ದ ಸಂಪ್ಯಣ್್ದಜವ್ನಬ್ಯೊ ರಿದಘೆತ್ದಲೊಲ ದಕ್ಪಯಾ್ಳ್‍ಲ್ದ ವ್ನವ್ನರ ಡಿದಶಿರ ೋದಲಿಯ್ದದಫೆನ್ಯ್ೆಂಡಿಸ್ದತಶ್ೆಂಚ್ದ ಸಂಘಟ್ನ್ಯಚ್ಯು ದಹೆರದಕ್ಪಭಾ್ರದು ೆಂಚ್ಯು ದ ಮುಖೆಲ್ಾ ಣಾರದಜಾೆಂವಚ ೆಂದಆಮಚ ೆಂದದುಸೆರ ೆಂದ ಪರ ದಶ್ನ್‍ದಡಿಶ್ೆಂಬರಚ್ಯು ದ1ದತಾರಿಕೆರದಆಯಾತ ರದ ದಿಸಾದಸಾೆಂರ್ಜರದಭತಿ್ದ6:30ದವಹ ರರದSt.Jude Church Open ground , Jeri Meri ಹಾೆಂಗಾದ ಜಾತಲೆೆಂ.ಹಾೆಂಗಾದಹಾವೆಂದಶಹರೆಂಚೆಂದನ್ಯೆಂವ್ನದ ಕ್ಪಡಿಚ ದಗಜ್್ದನ್ಯ.ವಹ ರ್ಡದಸಂಖ್ಯು ನ್‍ದಆಮಚ ದ ಕೆಂಕ್ಲಿ ದಲೊೋಕ್ದಆಸಾಾ ಚ್ಯು ದಸ್ಟ್ರ್ತತ ರೆಂತ್ದವಸ್ಟತ ದ ಕತಾ್.ರ್ತಮಿೆಂದಸವ್ನ್ೆಂನ್ಸದಚುಕ್ಪನ್ಯಸಾತ ನ್ಯದ ವಹ ಡಾದಸಂಖ್ಯು ನ್‍ದಯೇವ್ನಾ ದಹೊದನ್ಯಟ್ಕ್ದಯಶಸ್ಟವ ದ ಕರುನ್‍ದಸಾೆಂಚ್ದರ್ತಮ್ಯಚ ು ದಮಹ ನ್ಯೆಂತ್ದ ಉಚ್ಯು ್ಬರಿದಕರುೆಂಕ್ದಆಮ್ಯಕ ೆಂದರ್ತಮಚ ದ ಪರ ೋತಾಿ ಹ್ದದಿೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್ದಮುಣೊನ್‍ದಆಮಿಚ ದ ಖ್ಯಲಿತ ದವಿನಂತಿ.

-ನ್ಫನು ಮರೋಲ್ ----------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಯ್ ರೆಂತ್ರ ವಿೋಜ್ ಕೊೆಂಕಣ 101 ಸಂಭ್ ಮ್

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾು ಚ್ದನವಂಬರದ24ದವರದಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯು ್ದಖ್ಯು ತ್ದ ಸೆಂಟ್ದಆಗೆಾ ಸ್ದಹೊಲಚ್ಯು ದಉಗಾತ ು ದ

ಮ್ಯೆಂಚಯ್ಕರದಚಕ್ಪಗ್ದಥಾವ್ನಾ ದಚ್ಯು ರದಲಿಪಿೆಂನ್ಸದ ಪಗ್ಟ್ದಜಾೆಂವ್ನಚ ು ದವಿೋಜ್ದಕೆಂಕಣಿದಪತಾರ ಚೊದ

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


101ದವ್ಚದಅೆಂಕದಪಾೆಂಯಾಶ ು ೆಂದವಯ್ರ ದ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕ್ಪೆಂಕ್ದಸಮರದಉಗಾತ ವಣ್ದಕೆಲೊ.

ಹಾು ದಉಗಾತ ವಣ್ದಕ್ಪಯಾ್ಕ್ದವಿಶವ ದಕೆಂಕಣಿದ ಕೇೆಂಾರ ಚೊದಅಧು ಕ್ಷ್ದಬಸ್ಟತ ದವ್ನಮನ್‍ದಶ್ಣಯ್, ಾಯಿಜ ವಲ್ಡ ್ದಇೆಂಗ್ರಲ ಷ್ದಮಹನ್ಯು ಳ್ಳ್ಚೊದ 11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕ್ದಹೇಮ್ಯಚ್ಯಯ್, ಭ| ಡಾ| ರ್ಜಸ್ಟವ ೋನ್ಯದ ಎ.ಸ್ಟ., ಕನೆಿ ಪಾಿ ದಫೆನ್ಯ್ೆಂಡಿಸ್ದಅಖ್ವಲ್ದ ಭಾರತಿೋಯ್ದರೇಡಿಯ್ದದಕೇೆಂದ್‍ಲ್ರ ದಬೆಂಗ್ಳು ರದಹಾಚದ ಕ್ಪಯ್ಕರ ಮ್ಯೆಂದನ್ಸದೇ್ಶಕ್ಲ, ಎಚ್.ದಆರ.ದಆಳ್ಳ್ವ ದ ಮರಿಯಾದಎಡವ ರ್ಟ್ಸಸ್್ದಹಾಜರದಆಸ್ಟಲ ೆಂ.ದದ ಕ್ಪಯಾ್ಚೆಂದಅಧು ಕ್ಷ್ದಸಾೊ ನ್‍ದಫಾ| ಚೇತನ್‍ದ ಲೊೋಬದಕ್ಪಪುಚನ್‍ದಆದೊಲ ದಸಂಪಾದಕ್, ಉಡುಪಿದದಿಯ್ಕಸೆಜಿಚೆಂದಪತ್ರ ದಉಜಾವ ರ್ಡದಹಾಣೆಂದ ಸ್ಥಭಯ್ಕಲ ೆಂ.ದದವಿಲಿೊ ದರೆಬಿೆಂಬಸ್ದಸಾಮ ರಕ್ದವಿೋಜ್ಪಯಾಿ ರಿದಸಾಹತಿಕ್ದಸಾ ಧ್ಗು ್ೆಂಕ್ದಇನ್ಯಮ್ಯೆಂದ ದಿೋೆಂವ್ನಕ ದಆಯಿಲೊಲ ದವಿಶಾವ ಸ್ದರೆಬಿೆಂಬಸ್ದಆನ್ಸದ ನ್ಸವ್ಹಕ್ದಜಾವ್ನಾ ದಮುೆಂಬಯ್ದಥಾವ್ನಾ ದವಲಿಲ ದ ಕ್ಪವ ಡರ ಸ್ದಹಾಜರದಆಸ್ಥಲ .

ಸಗಾು ು ದಸಂಸಾರೆಂತಾಲ ು ದಕೆಂಕಣಾೆಂಕ್ದಪಾವ್ಚನ್‍ದ

ಕ್ಪಯಾ್ಚೊದಆರಂಭ್ದವಿೋಜ್ದಸಂಪಾದಕ್ದಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್‍ದಪರ ಭುನ್‍ದಸವ್ನ್ೆಂಕ್ದಸಾವ ಗತ್ದಕರುನ್‍ದ ಕೆಲೊದಆನ್ಸದಆಪಲ ದವಿೋಜ್ದಪತಾರ ಚೊದಏಕ್ಲೋನ್‍ದ ವ್ನವ್ನರ ದವಿವರಿಲೊದಆನ್ಸದಹಾು ದಧಮ್ಯ್ರ್ಥ್ದವಿೋಜ್ದ ಪತಾರ ಕ್ದಸವ್ನ್ೆಂನ್ಸದಸಹಕ್ಪರದದಿೋವ್ನಾ ದತಾಕ್ಪದ ಹುರುಪ್ದದಿೆಂವ್ನಚ ು ಕ್ದಉಲೊದದಿಲೊ.ದದಅಖ್ಯು ದ ಸಂಸಾರೆಂತಲ ೆಂಚ್ದಪರ ಪರ ಥರ್ಮದಚ್ಯು ರದಲಿಪಿೆಂನ್ಸದ ಯ್ಕೆಂವಚ ೆಂದವಿೋಜ್ದಪತ್ರ ದವಗ್ರೆಂಚ್ದದೊೋನ್‍ದವಸಾ್ೆಂದ ಸಂಪಯಾತ ನ್ಯದಹಾು ದವಿೋಜ್ದಪತಾರ ಚೊದಪರ ಸಾರದ

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸವ್ನ್ೆಂಕ್ದಲಗ್ರೆಂದಹಾಡಚ ೆಂದಹಾತರದಜಾೆಂವಿೊ ದ ಮಹ ಣ್ದಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ.

ಉಪಾರ ೆಂತ್ದಬಸ್ಟತ ದವ್ನಮನ್‍ದಶ್ಣಯ್ಾ ದವಲಿಲ ದ ಕ್ಪವ ಡರ ಸಾಚೆಂದ’ಆಶಾವ್ನದಿ.ಕ್ಪರ್ಮ’ದಜಾಳಿದಜಾಗ್ದ ಉಗಾತ ಯ್ದಲ .ದದ’ಏಕ್ದನವ್ಚದಸಂಸಾರ’ದಫಾ| ಚೇತನ್‍ದ ಲೊೋಬಚೆಂದಪುಸತ ಕ್ದವಲಿಲ ದಕ್ಪವ ಡರ ಸಾನ್‍ದ ಉಗಾತ ಯ್ಕಲ ೆಂ.ದದಉಪಾರ ೆಂತ್ದಬಸ್ಟತ ದವ್ನಮನ್‍ದಶ್ಣಯ್, ಭ| ಡಾ| ರ್ಜಸ್ಟವ ೋನ್ಯದಎ.ಸ್ಟ., ಹೇಮ್ಯಚ್ಯಯ್ದವಿೋಜ್ದ ಪತಾರ ದವಿಶಾು ೆಂತ್ದಉಲ್ವ್ನಾ ದಆಪ್ಲ ದಉಲಲ ಸ್ದ ಪಾಟ್ಯಾಲ ಗ್ರಲ ೆಂ.ದದವಿಶಾವ ಸ್ದರೆಬಿೆಂಬಸಾನ್‍ದ ದೇವ್ನಧಿೋನ್‍ದವಿಲಿೊ ದರೆಬೆಂಬಸ್ದಸಾಮ ರಕ್ದವಿೋಜ್ಪಯಾಿ ರಿದಸಾಹತ್ದಸಾ ಧ್ಗು ್ೆಂತ್ದಜಿಕೆಲ ಲು ೆಂಕ್ದ ಇನ್ಯಮ್ಯೆಂದವ್ನೆಂಟಿಲ ೆಂದಆನ್ಸದಪರ ಶಸ್ಟತ ದಪತಾರ ೆಂದದಿಲಿೆಂ.ದದ ಅಧು ಕ್ಷ್ದಸಾೊ ನ್ಯರದಬಸ್ದಲಲ ು ದಫಾ| ಚೇತನ್‍ದ ಲೊೋಬನ್‍ದಆಯ್ಕಲ ವ್ನರದಭಾರತಾೆಂತ್ದಬಂಧಿದ ಪರ್ಡದಲಲ ು ದವು ಕ್ಲತ ದಸಾವ ತಂತ್ರ ದಆನ್ಸದಪತಿರ ಕ್ಪದ ಸಾವ ತಂತ್ರ ದವಿಶಾು ೆಂತ್ದಉಲೆಲ ೋಖ್ಯದಕೆಲೊದಆನ್ಸದ ಪರ ರ್ಜನ್‍ದಹಾು ದವಿಶಿೆಂದಆಪಲ ದತಾಳೊದಗಾಜವ್ನಾ ದದ ಸಾವ ತಂತ್ರ ದಪಾಟಿೆಂದಮಳ್ಳ್ಸೆೆಂದತಸೆೆಂದಆಪಿಲ ೆಂದಹಕ್ಪಕ ೆಂದ ಪಾಟಿೆಂದಮಳ್ಳ್ಸೆೆಂದಕರುೆಂಕ್ದಪರ ಯತ್ಾ ದಕರುೆಂಕ್ದ ಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ.ದದ ವಲಿಲ ದಕ್ಪವ ಡರ ಸಾನ್‍ದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದನ್ಸವ್ಹಣ್ದಕೆಲೆೆಂದ ಆನ್ಸದಎಚ್.ದಆರ.ದಆಳ್ಳ್ವ ನ್‍ದಸವ್ನ್ೆಂಕ್ದಧನು ವ್ನದ್‍ಲ್ದ ಅಪಿ್ಲೆ. ಹಾು ದಕ್ಪಯಾ್ಚೆಂದಮನ್ಫೋರಂಜನ್‍ದಜಾವ್ನಾ ದ ಜೇಸನ್‍ದಸ್ಟಕೆವ ೋರದವಿರಚತ್ದತಾಚ್ಯು ದಪಂಗಾಡ ದಥಾವ್ನಾ ದ ದಿಲ್ದುಶ್ದ’ಸ್ಟ್ರದಪಾರ ರ್ಜಕ್ಿ ದ೧’ದಸಂಗ್ರೋತ್ದ ಕ್ಪಯ್ಕರ ರ್ಮದಆಸೆಲ ೆಂ.ದದಹೆೆಂದಸಂಗ್ರೋತ್ದಸ್ಟ್ರದ ಕ್ಪಯ್ಕರ ರ್ಮದಹಾಜರದಆಸ್ದಲಲ ು ದಪ್ರ ೋಕ್ಷಕ್ಪೆಂಕ್ದ ರುಚಲ ೆಂದತೆಂದತಾೆಂಚ್ಯು ದಶಿಳೊಣೊು ಕುಕ್ಪರದು ೆಂನ್ಸೆಂಚ್ದಕಳ್ಳ್ಿ ಲೆೆಂ.ದದಏಕ್ಪದಪಾರ ಸ್ದಏಕ್ದ ಪದ್‍ಲ್ದಕ್ಪಳ್ಳ್ಜ ಕ್ದಲಗೆಚ ೆಂ, ಮತ್ದಸಂತಸಾೆಂವಚ ೆಂದ ಆನ್ಸದಕೆಂಕಣಿೆಂತ್ದಏಕ್ದನವೆಂಚ್ದಸಾಧನ್‍ದ ಪರ ಸಾರದಕಚ್ೆಂದಜಾವ್ನಾ ಸೆಲ ೆಂ.ದದಜೇಸನ್‍ದಸ್ಟಕೆವ ೋರಕ್ದ 14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಚ್ಯು ದಫುಡಾರೆಂತ್ದಕೆಂಕ್ಲಿ ದಸಂಗ್ರೋತ್ದ ಕೆಿ ೋತಾರ ೆಂತ್ದಬರಚ್ದಫುಡಾರದಆಸಾದಮಹ ಳ್ು ೆಂದ ತಾಣೆಂದಪ್ರ ೋಕ್ಷಕ್ಪೆಂದಹುಜಿರದಖ್ಯತಿರ ದಕೆಲೆೆಂ.ದದಏಕ್ದ ಶಿಕ್ಲಾ , ಪಿಎಚ್.ಡಿ.ದಶಿಕನ್‍ದಆಸ್ಥಚ ದಜೇಸನ್‍ದಆಪಾಲ ು ದ ಪಾೆಂನ್ಸದತಾಚೆಂದಶಿಕ್ಪಪ್, ಜಾಣಾವ ಯ್ದಆನ್ಸದ ಸಂಗ್ರೋತಾಚದವಿಶೇಷ್ದರೂಚ್ದಾಖಯಾಲ ಗ್ಲ .ದದ ಕೆಂಕ್ಲಿ , ರ್ತಳು, ಹೆಂದಿ, ಕನಾ ಡ, ಇೆಂಗ್ರಲ ಷ್ದ ಪಾೆಂನ್ಸದಲೊೋಕ್ಪಕ್ದತಾಣೆಂದಭಾರಿಚ್ದುಶ್ದ ಕೆಲೆೆಂ. ----------------------------------------------------

ಸುರ ಪ್್ ೋಜೆಕ್್ 1 (Sur

Project ONE) ಏಕ್ದವಿಸ್ಟ್ರ ೆಂಕ್ದಜಾಯಾಾ ದತಸಲಿದಸಾೆಂಜ್!ದ ಕ್ಪರಣಾೆಂದಸಬ್ಯರದಆಸಾತ್.ದಆಯಿಲಲ ು ೆಂಚದ ಹೊಗ್ರು ಕ್ದಆನ್ಸದತಾೆಂಚದಉಮ್ಯಳ್ದಎಕ್ಪದಕುಶಿನ್‍ದ ತರದಮಹ ಜದಆನ್ಸದಮಹ ಜಾು ದಪಂಗಾಡ ಚೊದಉದೆೊ ೋಶ್ದ ಆಪಾಿ ಯಲ ಲಿದಧ್ಗದೊಸಾಕ ಯ್ದಆನೆು ೋಕ್ಪದಕುಶಿನ್‍.ದ ಸ್ಟ್ರದಪರ ೋರ್ಜಕ್ಿ ದಕ್ಲತಾು ಕ್? ಪಾೆಂಚೊವ ದಸ್ಟ್ರದ ಕ್ಲತಾು ಕ್ದನ್ಯದಮಹ ಣುನ್‍ದಚೆಂತಲು ೆಂಕ್-ದಆನ್ಸದ ಮುಖ್ಯರದ"ಕೆಂಕ್ಲಿ ದಲೊಕ್ಪದಖ್ಯತಿರದಚ್ದಕಚ್ೆಂದ ಕ್ಪಯಿ್ೆಂದ'ಸ್ಟ್ರ' ಶಿೆಂಕೆು ೆಂತ್ದಆಸತ ಲಿೆಂ, ಆನ್ಸದ ರ್ಜರಲ್ದಲೊಕ್ಪಕ್ದ(ಕೆಂಕ್ಲಿ ದಭಾಸ್ದ ನೆಣಾಸಲ ಲು ೆಂಕ್)ದ'ಸ್ಟ್ರದಪರ ೋರ್ಜಕ್ಿ ' ಶಿೆಂಕಳ್‍ಲ್ದ ಆಸತ ಲಿ.ದಹಾೆಂವ್ನದಕೆಂಕೆಿ ು ದಶಿವ್ನಯ್ದಹೆಂದಿ, ಕನಾ ಡ, ರ್ತಳುದಆನ್ಸದಇೆಂಗ್ರಲ ಷ್ದಭಾಸಾೆಂನ್ಸಯ್ದ ಪಾೆಂದಘಡಾತ ೆಂದಜಾಲಲ ು ನ್‍ದಆನ್ಸದಸೆಜಾಚ್ಯು ್ದ ಲೊಕ್ಪಕ್ದಕೆಂಕ್ಲಿ ದಸಂಗ್ರೋತಾಚದಇಲಿಲ ಶಿದವಳಕ್ದ ದಿೆಂವಚ ು ದದಿಶ್ನ್‍ದಏಕ್ದಲಹ ನೆಶ ೆಂದಮಟ್.ದ ಸಾೆಂಗಾತಾಚ್ದಕೆಂಕ್ಲಿ ದಭಾಶ್ೆಂತಾಲ ು ದಸಂಗ್ರೋತಾಚೆಂದ ಮೂಳ್‍ಲ್ದಭಾರತಾೆಂತ್ದಚ್ದಆಸಾದಆನ್ಸದಹದಗಜಾಲ್ದ ಸೆಜಾಚ್ಯು ್ದಲೊಕ್ಪಕ್ದಾೆಂಬುನ್‍ದಸಾೆಂಗೆಚ ೆಂದ ಪ್ರ ೋತನ್‍ದಯ್ದ'ಸ್ಟ್ರದಪರ ೋರ್ಜಕ್ಿ ' ಹಾೆಂರ್ತೆಂದಆಸಾ.ದ ಮ್ಯತ್ರ ದನಹ ಯ್ದಮನ್ಯಶ ದಮನ್ಯೆಂತಲ ೆಂದಕಸಲೆಯ್ದ ದೊರೆದ(ಭಾಸ್, ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್, ಕ್ಪತ್)ದಪತಾ್ವ್ನಾ ದ ಘಾಲಿಚ ದತಾೆಂಕ್ದಸಂಗ್ರೋತಾಕ್ದಆಸಾದಮಹ ಳಿು ದಧೃರ್ಡದ ಪಾತು ಣಿದಮಹ ಜಿ. ಆತಾೆಂದಕ್ಪಲೆಚ ು ದಸಾೆಂರ್ಜವಿಶಿೆಂದಸಾೆಂಗೆಚ ೆಂದತರ, ಸಂಗ್ರೋತಾಚು ದನದೆರ ನ್‍ದಹಾೆಂವ್ನದಖಂಡಿತ್ದ ಧ್ಗದೊಸ್.ದಕ್ಲತಾು ಕ್ದಮಹ ರ್ಜೆಂದಸಂಗ್ರೋತ್ದಮ್ಯಹ ಕ್ಪದ ಆಪಡಾತ ದತರ, ರಡಯಾತ ದತರ, ಹಾಸಯಾತ ದತರದ ಹೆರೆಂಕ್ದಯ್ದತಸಲೊಚ್ದಅನ್ಫಭ ಗ್ದಜಾತಾದ ಮಹ ಳೊು ದಮಹ ಜದವಿಶಾವ ಸ್.ದ'ಸ್ಟ್ರದಸಂಗ್ರೋತ್'

ನ್ಯಯ್ಿ ದನಹ ಯ್.ದಟ್ಯಯ್ಮ ದಪಾಸ್ದನಹ ಯ್.ದ ಮ್ಯಹ ಕ್ಪಯ್ದನಹ ಯ್ದಆಯ್ದಕ ವ್ನಾ ು ೆಂಕ್ದಯ್ದ ನಹ ಯ್.ದಸಂಗ್ರೋತಾಾ ರೆಂನ್ಸ, ಗಾವ್ನಾ ು ೆಂನ್ಸದಆನ್ಸದ ಆಯ್ದಕ ವ್ನಾ ು ೆಂನ್ಸದಕ್ಪಳ್ಳ್ಜ ನ್‍ದಥಾವ್ನಾ ದಸಂಗ್ರೋತಾಚದ ತಾೆಂಕ್ದಸಮುಜ ೆಂವ್ಚಚ ದವೇಳ್‍ಲ್.ದಮ್ಯಯಕ ಲ್ದ ಜಾು ಕಿ ನ್‍, ಕ್ಲವ ೋನ್‍, ವಸ್ಿ ದಲಯ್ೊ , ಆಬ್ಯಬ , ಬಿೋಟ್ಲ್ಿ , ವ್ನಯಿಿ ಾ ದಹ್ಯು ಸಿ ನ್‍ದಅಸಲು ದಸಬ್ಯರದಸಂಗ್ರೋತ್ದ ಪಾಟವ್ನಾ ು ೆಂನ್ಸದಜಾಯಾತ ು ೆಂಚ್ಯು ದಜಿಣಿಯ್ಕೆಂತ್ದ ಭವ್ಸ್ಥದಭಲ್್ಲಿೆಂದಘಡಿತಾೆಂದಆಯುಕ ೆಂಕ್ದ ಮಳ್ಳ್ತ ತ್.ದಅಸಲೆೆಂದಏಕ್ದಪ್ರ ೋತನ್‍ದಕೆಂಕ್ಲಿ ದ ಸಂಗ್ರೋತಾೆಂತ್ದಜಾಯ್ಕಜ .ದಗಮಮ ತ್ದಕರುೆಂಕ್ದಏಕ್ದ ಸಂಗ್ರೋತ್ದಸಾೆಂಜ್ದಕರಿರ್ಜ, ಯಾದವಿೋಕೆೆಂರ್ಡದಟ್ಯಯ್ಮ ದ ಪಾಸ್ದಕರುೆಂಕ್ದಏಕ್ದಆವ್ನಕ ಸ್ದಮಹ ಳೊು ದ ಮನ್ಫೋಭವ್ನದಬಾಲ ರ್ಜದಮಹ ಳ್ು ು ದಖ್ಯತಿರದಲಹ ನ್‍ದ ಜಮ್ಯು ಕ್, ಶಾೆಂತ್ದಸಾೆಂರ್ಜರ, ದುಖೇಸ್ತ ದ ಅತಾಮ ು ೆಂಕ್, ಲಚ್ಯರದಮನ್ಯೆಂಕ್ದಇಲಿಲ ಸ್ಥದ ಭವ್ಸ್ಥ, ಇಲೆಲ ಶ್ೆಂದಸಕ್ಪರತಮ ಕ್ದಪ್ರ ೋರಣ್ದ ದಿೋೆಂವಿಚ ದಆಶಾದಮಹ ಜಿ.ದಆದೆಲ ೆಂಯ್ದಜಾಯ್ದಪುಣ್ದ ಅಪ್ಯರ ಪ್ದನವೆಂಯ್ದಆಸ್ಟ್ೆಂದಿದಮಹ ಳ್ು ೆಂದಮ್ಯಗೆಿ ೆಂ. ಮಹ ರ್ಜು ದಆಶ್ಕ್ದಅಸಲೆೆಂದಸಾ ೆಂದನ್‍ದಕ್ಪಲ್ದಸಾೆಂರ್ಜರದ ಮಳ್ು ೆಂದಮಹ ಣುೆಂಕ್ದಮ್ಯಹ ಕ್ಪದವತೊ್ದಸಂತೊಸ್.ದ ಆನ್ಸದಹಾಕ್ಪದಕ್ಪರಣ್ದಜಾಲಲ ು ದಮಹ ಜಾು ದ'ಸ್ಟ್ರದ ಎನೆಿ ೆಂಬಲ್' ಪಂಗಾಡ ಚ್ಯು ದಹಯ್ಕ್ಕ್ಪದಸಾೆಂಾು ಕ್ದ ತಾಚು ದವ್ನೆಂವಿಿ ಕ್ದಏಕ್ದಸಲರ್ಮ!ದಹೆೆಂದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದ ಸಾದರದಕರುೆಂಕ್ದಆವ್ನಕ ಸ್ದಆನ್ಸದಆಧ್ಗರದದಿಲಲ ು ದ ಮ್ಯನೇಸ್ತ ದಒಸ್ಟಿ ನ್‍ದಪರ ಭುದರ್ತಮ್ಯಕ ೆಂದಮಹ ರ್ಜದ ನಮ್ಯನ್‍.ದತಶ್ೆಂಚ್ದಕ್ಪಲೆಚ ು ದಸಾೆಂರ್ಜರದಕುಮಕ್ದ ಕೆಲಲ ು ದಸಕಕ ರ್ಡದಕ್ಪಬ್ಯ್ಯಾ್ೆಂಕ್ದಆನ್ಸದಪಾು ್ದ ಪಾಟ್ಯಲ ು ದವ್ನವ್ನರ ಡಾು ೆಂಕ್ದಶಾಭಾಸ್ಟಕ ದಪಾಟ್ಯಾತ ೆಂ. ಮಹ ರ್ಜರದಮೋಗ್ದದವುರ ನ್‍ದಆಯಿಲಲ ು ದಸಕಕ ರ್ಡದ ಸಂಗ್ರೋತ್ದಪ್ರ ೋಮಿೆಂಕ್, ಯಾಜಕ್ಪೆಂಕ್, ಧ್ಗಮಿ್ಕ್ಪೆಂಕ್, ಪಯ್ಿ ದಥಾವ್ನಾ ದಆಯಿಲಲ ು ೆಂಕ್ದ ಆನ್ಸದಸ್ಟ್ರದಸಂಗ್ರೋತಾಚ್ಯು ದಸವ್ನ್ದಅರ್ಮ್ಯನ್ಸೆಂಕ್, ಬರೆೆಂದಮ್ಯಗಲ ಲು ದರ್ತಮ್ಯಕ ೆಂದಸಕ್ಪಡ ೆಂಕ್ದಮಹ ಜಾು ದ ಕ್ಪಳ್ಳ್ಜ ದಗ್ಳೆಂಡಾಯ್ಕೆಂತಲ ದನಮಸಾಕ ರ.ದಆಮ್ಯಕ ೆಂದ ಅಸಲೆೆಂದಭಾಗ್ದಫಾವ್ಚದಕೆಲಲ ು ದದೆವ್ನಕ್ದಅಗಾ್ೆಂ.ದ ತಿತಲ ೆಂಚ್! ಮುಕ್ಪಲ ು ದಸ್ಟ್ರೆಂತ್ದಪರತ್ದಮಳ್ಳ್ು ೆಂ. ಮೋಗ್, ಜೈಸನ್‍ ಸಿಕ್ವ ೋರ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಆಮೆಂ ಆಮಚ ಾ ಸಂವಿಾನ್ಫ ಥಾವ್ರ್ ಪ್ಳುನ್‍ ಗೆಲ್ಾ ೆಂವ್ರ?" -ಫ್ತ್| ಸಡಿ್ ಕ್ ಪ್್ ಕ್ಪಶ್ ಎಸ್.ಜೆ.

ನೈಜ್ದಪಾತ್ರ ದಸಂವಿಾನ್ಯಚೊ.ದದಭಾರತಾಚೆಂದ ಸಂವಿಾನ್‍ದಆಪಾಲ ು ದಸಂಕ್ಲಿ ಪ್ತ ದವಿವರಣಾದ ಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ದಕ್ಲತೆಂಚ್ದದುಬ್ಯವ್ನದನ್ಯಸಾತ ೆಂದಏಕ್ದ ವಿಶಿಷ್ಿ ದಜಾವ್ನಾ ಸಾ.ದದನ್ಸಜಾಕ್ಲೋದಆಮಿದಉಪಾಕ ರದ ಆಟಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್ದಸ್ಟತ ಿೋಯಾೆಂಕ್ದಆನ್ಸದಾಾಲ ು ೆಂಕ್ದದ ಸಂವಿಾನ್‍ದಸಭೆಚ್ಯು , ಆಮಿದಘಮಂಡಾಯೇನ್‍ದ ಸಾೆಂಗೆು ತ್ದಕ್ಲೋದಆಮಚ ೆಂದಸಂವಿಾನ್‍ದಜಾವ್ನಾ ಸಾದ ಶ್ವಟ್ದಪಳ್ೆಂವಚ ೆಂದಆನ್ಸದಸವ್ನ್ೆಂಕ್ದಪಟುಲ ನ್‍ದ ಧಚ್ೆಂದಆನ್ಸದರ್ಜೆಂದಸವ್ನ್ೆಂಕ್ದಮ್ಯನ್‍ದದಿೋವ್ನಾ ದ ದೇಶಾಚ್ಯು ದಪರ ರ್ಜಚದಭದರ ತಿದಸಾೆಂಬ್ಯಳ್ಚ ೆಂ. ಆಜ್, ಸಭಾರದವಸಾ್ೆಂದಉಪಾರ ೆಂತ್ದಏಕ್ಪಚ್ಯಛ ಣದ ಹಾು ದಸಂವಿಾನ್ಯಚೊದಭೊೆಂಗ್ಸತ ಳ್‍ಲ್ದಜಾೆಂವ್ಚಚ ದ ದೆಖ್ಯತ ನ್ಯದದೆಖ್ಯತ ನ್ಯದಚೆಂತಿನ್ಯಸ್ಥಚ ು ದಸಂಗ್ರತ ದ ಘಡಾಿ ನ್ಯದಆಮ್ಯಕ ೆಂದನ್ಸಜಾಕ್ಲೋದಅಜಾಪ್ದಜಾತಾ.ದದ ಪಾಟಿಲ ೆಂದಪಾೆಂಚ್ದವಸಾ್ೆಂದದ(ರ್ಮಯ್ದ೨೦೧೯ದ ಪಯಾ್ೆಂತ್)ದಅಮಿೆಂದಅಸಲಿೆಂದಘಡಿತಾೆಂದಸಭಾರದ ಪಳ್ಲಿಲ ೆಂದಆಸಾತ್; ಆನ್ಸದತಾು ದಉಪಾರ ೆಂತ್ದಹಾು ದ ಆಡಳ್ಳ್ತ ು ನ್‍ದದುಸೆರ ು ದಪಾವಿಿ ೆಂದಅಧಿಕ್ಪರದಆಪಲ ದ ಕೆಲದ(ಉಪಾರ ೆಂತ್, ಸಭಾರೆಂನ್ಸದಪಾತು ಲಲ ು ದ ಪರ ಕ್ಪರದಏಕ್ದವಂಚತ್ದಚುನ್ಯವ್ನ), ಬಹುತೇಕ್ದ ಪರ ರ್ಜಚೊದವ್ನೆಂಟದಮ್ಯತ್ರ ದಫಕತ್ದ ಭೊಳೊ/ಮನ್ಫದಜಾವ್ನಾ ದಗೆಲ.ದದಸಭಾರದಚೆಂತಾಾ ದ ಸಕತ್ದಆಸೆಚ ದಭಾರತಿೋಯ್ದವಿಚ್ಯತಾ್ತ್ದಏಕ್ದಚ್ದ ಸವ್ನಲ್, "ಆಮಿೆಂದಕ್ಲತೆಂದಭಾರತಾಚೆಂದಸಂವಿಾನ್‍ದ ಭಾರತಾದಥಾವ್ನಾ ದಧ್ಗೆಂವ್ನಾ ಯಾಲ ೆಂ?"

ಸಂಪ್ಯಣ್್ದಜಾವ್ನಾ , 70ದವಸಾ್ೆಂದಆದಿೆಂದ1949ದ ನವಂಬರದ26ದವರ, ಭಾರತಾಚ್ಯು ದಸಂವಿಾನ್‍ದ ಸಭೆನ್‍ದಆಮ್ಯಕ ೆಂದದಿಲಿದಏಕ್ದಕ್ಪಣಿಕ್, "ಆಮಿೆಂ, ಪರ ಜಾ"ದಏಕ್ದಮೈಲಫಾತಾರ ಚೆಂದಸಂವಿಧ್ಗನ್‍.ದದ ’ಭಾರತಾಚೆಂದಸಂವಿಧ್ಗನ್‍ದಜಾವ್ನಾ ಸಾದಏಕ್ದ ಪವಿತ್ರ ದಪುಸತ ಕ್ದಹರದಏಕ್ಪದಭಾರತಿೋಯ್ದಪರ ರ್ಜಕ್; ತೆಂದಜಾವ್ನಾ ಸಾದಏಕ್ದತಟ್ದಬಂಧಿದಆಮ್ಯಚ ು ದಮೂಳ್‍ಲ್ದ ಹಕ್ಪಕ ೆಂಚೆಂದಆನ್ಸದಸಮಜ ಣಿದಆಮ್ಯಚ ು ದನ್ಸೋತಿಚ, ರ್ಜದ ಜಾವ್ನಾ ಸಾತ್ದಗರ್ಜ್ಚದಖಂಚ್ಯು ಯ್ದಭಲಯ್ಕಕ ಭ ರಿತ್ದಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾವ ಕ್.ದದಪರ ಸಾತ ವನ್‍, ಪಾರ ಮುಖು ತಾದದಿೋವ್ನಾ ದನ್ಸೋತ್, ಸಾವ ತಂತ್ರ , ಸಮ್ಯನತಾದಆನ್ಸದ ಸಮ್ಯನ್‍ದಉದೆಿ ೋಶ್ದಆನ್ಸದತಾಚದಬದಿ ತಾದಭಾರತಾಕ್ದ ಜಾವ್ನಾ ದತಸೆೆಂಚ್ದಫುಡೆಂದಸರನ್‍ದಏಕ್ದ"ಶ್ರ ೋಷ್ಿ ದ ಸಮ್ಯಜವ್ನದಿದಜಾತಾು ತಿೋತ್ದಪರ ಜಾಪರ ಭುತ್ವ ದ ಪರ ಜಾಧಿಪತ್ು "ದಕಳಿತ್ದಕತಾ್ದದೂರದದೃರ್ಷಿ ದಆನ್ಸದ

ಮಹಾರಷ್ಟಿ ಿಚ್ಯು ದರಜ್ದಭವನ್ಯೆಂತ್ದಕ್ಲತೆಂದ ಘಡಲ ೆಂಗ್ರೋದಮಹ ಳ್ಳ್ು ರದಸನ್ಯವ ರದನವೆಂಬರದ23, 2019ದವರ, ದಿತಾದಏಕ್ದಶಿೋಾದಜವ್ನಬ್:ದ"ವಹ ಯ್, ಆಮಿೆಂದಆಮ್ಯಚ ು ದಸಂವಿಾನ್ಯದಥಾವ್ನಾ ದಪಳುನ್‍ದ ವತಾೆಂವ್ನ!"ದದನ್ಯೆಂದಕೋಣ್ದಕಸೆೆಂದಮಹ ಣ್ದವಿವರಣ್ದ ದಿೋತ್, ಭಾರತಾಚ್ಯು ದಅಧು ಕ್ಪಿ ನ್‍ದಸವ್ನ್ದ ಸವಿಾನ್ಯಚೆಂದಸಾಳ್ಳ್ೆಂ-ಪಾಳ್ಳ್ೆಂದವ್ನರದು ಕ್ದ ಉಡವ್ನಾ ದಕ್ಪು ಬಿನೆಟ್ದಮಿೋಟಿೆಂಗ್ದಸಯ್ತ ದ

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರಿನ್ಯಸಾತ ೆಂದಏಕ್ದಠರವ್ನದಮಂಜೂರದಕೆಲೊ, ’ಅಧು ಕ್ಪಿ ಚದರೂಲ್’ದಮಹಾರಷ್ಟಿ ಿೆಂತ್.ದದ ಥಡಾು ಚ್ದವಳ್ಳ್ನ್‍ದರಜಾು ಚೊದಗವನ್ರದಏಕ್ದ ರಜಾು ಚೊದಮುಖೆಲ್ದಮಂತಿರ ದಜಾವ್ನಾ ದಪರ ತಿಜಾಾ ದ ಘೆೆಂವ್ನಕ ದಲಗ್ಲ .ದದಕೋಣಿೋದಹಾಕ್ಪದಕ್ಲತೆಂದವಿವರಣ್ದ ದಿೋತ್ದ’ಕ್ಪತನ್‍್ದಘಾಲ್ಾ ದಆನ್ಸದಕ್ಲತೆಂಚ್ದಗಜ್್ದ ನ್ಯಸ್ಥಚ ದಅೆಂವಿ ರ’ದ-ದಥಡಾು ದವಿಶೇಷ್ದಗಜಾ್ೆಂನ್ಸದ ವಿಶೇಷ್ದರಿೋತಿಚದಸೌಲ್ಭು ತಾದಆಸಾದತರಿೋ? ಅಸಲು ದ ಅಸಂವಿಾನ್ಸಕ್ದರಿೋತಿಕ್ದಕುಮಕ್ದಎನ್‍.ಸ್ಟ.ಪಿ.ನ್‍ದ ತಾಚು ದವಿರೋಧ್ದಸಭಾರದಭರ ಷ್ಟಿ ಚ್ಯರದಅಪಾರ ಧ್ದ ಆಸೆಲ ದಆನ್ಸದಮಹಾರಷ್ಟಿ ಿಚ್ಯು ದಮುಖೆಲ್ದಮಂತಿರ ನ್‍ದ ತಾಕ್ಪದಜೈಲೆಂತ್ದಘಾಲೆಂಕ್ದಚೆಂತ್ದಲೆಲ ೆಂ!ದದ (ಆಶಚ ಯಾ್ನ್‍, ಫಕತ್ದ24ದವರೆಂನ್ಸ, ರಜಾು ಚೊದ ಭರ ಷ್ಟಿ ಚ್ಯರದವಿರೋಧ್ಬ ದಕ್ಪಯಾ್ಲ್ಯಾನ್‍ದ ತಾಚು ದವಿರೋಧ್ದಆಸ್ದಲೆಲ ದಸವ್ನ್ದವ್ನು ಜ್ದ"ಬಂಧ್"ದ ಕೆಲೆ.)ದದಸ್ಥಮ್ಯರದದಿೋಸ್ದಹದಮಹಾರಷ್ಟಿ ಿಚದ ಸಂಗತ್ದಸ್ಟ್ಪಿರ ೋರ್ಮದಕೋಡಿತ ೆಂತ್ದಆಯಿಲ , ತಾೆಂಚಚ್ದ ಆಶಾದಆನ್ಸದನ್ಯು ಯ್ದರಿೋತ್, ಹಾು ದವೇಷ್ದಾರಿದಠಕ್ಲಕ ದ ಮುಖೆಲ್ದಮಂತಿರ ಕ್ದಕ್ಪರ್ಮದಕರಿನ್ಯಸೆಚ ು ಪರಿೆಂದ ಕರುೆಂಕ್ದಜಾಯ್ದಆಸೆಲ ೆಂ, ಆನೆು ೋಕ್ದಪಾರ್ಡತ ದಆಪಲ ದ ಬಹುಮತ್ದಾಖಯಾತ ದಪಯಾ್ೆಂತ್. ತರ, ಜರದಅಧು ಕ್ಷ್, ಗವನ್ರದವದತಾಕ್ಪದನ್ಸೋತಿದ ಸಾೊ ನ್‍, ಸಂವಿಾನ್ಯಚ್ಯು ದಮೂಳ್ಳ್ೆಂದವಿಶಾು ೆಂತ್ದ ಪಕ್ಪಕ ದನ್ಯೆಂತ್, ತರದ"ಆಮಿೆಂದಪರ ಜಾ"ದಕಣಾಕ್ದ ಲಗ್ಳದಜಾತಾ? ಅಸೆೆಂದಮಹ ಳ್ಳ್ು ರದಕಣೇೆಂಯ್ದ ವ್ಚಣದಿರದತೆಂದಬರಪ್ದಪಳ್ಲೆಲ ೆಂದನ್ಯ? ತೆಂದ ಸವ್ನಕ ಸ್ದತರಿೋದಖಂಡಿತ್ದಜಾವ್ನಾ ದಆಯ್ಕಲ ೆಂದಸಭಾರದ ಸಂದಭ್್ದಆಸಾತ್ದಸಂವಿಾನ್‍ದಆನ್ಸದಪತಾರ ಚೊದ ಸ್ಟಾ ರಿತ್ದಪಾಳ್‍ಲ್ದಲೊಲ ದನ್ಯ.ದದಸಭಾರದಸಂಗ್ರತ ೆಂನ್ಸದಹೆೆಂದ ಮಹಾರಷ್ಟಿ ಿೆಂತ್ದಘರ್ಡದಲೆಲ ೆಂದಘಡಿತ್ದಏಕ್ದ ವ್ಚಪಾರಿೆಂತಿಲ ದ"ನ್ಸಮ್ಯಣಿದಉಾಕ ದನಳಿ".ದದಆಮಿೆಂದ ಆಮ್ಯಕ ೆಂಚ್ದಮಹ ಣ್ದವಿಚ್ಯರಿಜಾಯ್ದಜಾಲೆಲ ೆಂದ ಸವಲ್ದಜಾವ್ನಾ ಸಾ, ಆಮ್ಯಕ ೆಂದಹೆೆಂದಸಂವಿಾನ್‍ದ ಕುಡಕ ದಕನ್‍್ದಕ್ಲಚೊರದಕಚ್ಯು ್ೆಂಕ್, ತಸೆೆಂಚ್ದಹಾು ದ ಭಾರತಾಚದಅಸತ ವು ಸಾೊ ದಕಚ್ಯು ್ದಸವ್ನ್ಧಿಕ್ಪರಿೆಂಕ್ದ ವಿರೋಧ್ದರವ್ಚೆಂಕ್ದಧೈರದಕಣಾಕ್ದಆಸಾ? ನ್ಯಗರಿಕ್ಪೆಂಚೊದರರ್ಷಿ ಿೋಯ್ದಾಖ್ಯಲ ು ೆಂದಪುಸತ ಕ್ದ (ಎನ್‍.ಆರ.ಸ್ಟ.)ದಘರದಮಂತಿರ ನ್‍ದಜಾಹೋರದ ಕೆಲಲ ು ಪರಿೆಂ, ಪರತ್ದರ್ರೆಂತ್ದನ್ಯಸಾತ ೆಂದ ಸಂವಿಾನ್ಯದವಿರೋಧ್ದವತಾ.ದದಎನ್‍.ಆರ.ಸ್ಟ.ದ ’ಸ್ಟಟಿಜನ್‍ದಶಿಪ್ದಎಮೆಂರ್ಡದಮೆಂಟ್ದಬಿಲ್ಲ ’, ಭದರ ತಿದ ದಿತಾದಸವ್ನ್ದನ್ಯಗರಿಕತಾದಸವ್ನ್ದಾಖೆಲ ದನ್ಯಸಾಚ ು ದ ಲೊೋಕ್ಪಕ್ದಫಕತ್ದಮುಸ್ಟಲ ರ್ಮದಧಮ್ಯ್ಚ್ಯು ೆಂಕ್ದ

ಸ್ಥರ್ಡಾ , ಹೊದದೇಶ್ದವ್ನೆಂಟೆದಕಚ್ದರಿಸ್ಕ ದಹಾಡಾಿ , ಆದಿೆಂದದೊೋನ್‍ದವ್ನೆಂಟೆದಜಾಲಲ ು ದಭಾರತಾಚದ ಚರಿತಾರ ದಪರತ್ದಜಿೋವ್ನಳ್‍ಲ್ದಕತಾ್, ಆನ್ಸದ ಸಂವಿಾನ್ಯಕ್ದಮ್ಯರದಹಾಡಾಿ .ದದಭಾರತಾೆಂತ್ದ ಆಜ್ದಲೊೋಕ್ದನ್ಸೋಚ್ದಥರನ್‍ದಕಷ್ಟಿ ತಾದಆನ್ಸದ ಅನ್ಸೋತಿನ್‍ದವಳವ ಳ್ಳ್ಿ , ಹೆೆಂದಆತಾೆಂದದೇಶ್ದಭರದ ಚಲೊನ್‍ದಯ್ಕೆಂವಚ ೆಂದಖ್ಯತಿರ ದಜಾತಾ. ಸಂವಿಾನ್‍ದಪಾಳಿನ್ಯದಜಾೆಂವ್ನಚ ು ಕ್ದಸಭಾರದ ಹೋನ್‍ದಕೃತಾು ೆಂದಚಲೊನ್‍ೆಂಚ್ದಆಸಾತ್, ತಸೆೆಂಚ್ದ ಸಂವಿಾನ್ಯದಥಾವ್ನಾ ದ’ಸವ್ನ್ದಧಮ್ಯ್ಚ’ದಆನ್ಸದ ’ಸಮ್ಯಜ್ದವ್ನದಿ’ದಸಬ್ಿ ದನಪಂಯ್ಚ ದಜಾೆಂವ್ನಚ ು ರದ ದಿಸಾತ ತ್ದಅಸೆೆಂದಭಾರತಾಚೆಂದಏಕತ್ವ ದನ್ಸಸಿ ೆಂತಾನ್‍ದ ಜಾೆಂವಿಚ ದದಿಶಾದದಿಸಾತ .ದದಪರ ಸ್ಟ್ತ ತ್ದಬಿರ್ಜಪಿ/ಆರೆಸೆಿ ಸ್ದ ಸಾೆಂಗಾತಾದಮಳೊನ್‍, ತಾೆಂಚದಥಡದಮಂತಿರ ದಆನ್ಸದ ಹುಾೊ ು ರದಆಸೆಚ ದಮುಖೆಲಿದಶಿೋಾದಉಲ್ವ್ನಾ ದ ಗೆಲು ತ್ದಕ್ಲೋದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಪಾಲಿ್ಮೆಂಟ್ಯೆಂತ್ದ ಬಹುಸಂಖೊದಆಸ್ಥನ್‍ದರವ್ನತ ದಪಯಾ್ೆಂತ್ದ ತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಜಾಯ್ದಜಾಲಲ ು ಪರಿೆಂದ ಸಂವಿಾನ್ಯೆಂತ್ದಸಮ್ಯನ್‍ದಹಕ್ಪಕ ೆಂದಆನ್ಸದ ಸಮ್ಯಜ್ದವ್ನದ್‍ಲ್ದಕ್ಪರ್ಡಾ ದಉಡಂವಿಚ ದಸಕತ್ದಆಸಾದ ಮಹ ಣ್.ದದ2020ದರ್ತರದಹೆಂದುದರಷ್ಿ ಿದಆಸಾದ ಕರುೆಂಕ್ದತಾೆಂಚೆಂದಪರ ಯತಾಾ ೆಂದಆಸಾತ್ದತಸೆೆಂಚ್ದ ಅಲ್ಪ್ದಸಂಖ್ಯು ತಾು ೆಂಕ್ದಮುಖ್ಯು ದಜಾವ್ನಾ ದ ಮುಸ್ಟಲ ರ್ಮದಆನ್ಸದಕ್ಲರ ೋಸಾತ ೆಂವ್ನೆಂಕ್; ಅಲ್ಪ್ದಸಂಖ್ಯು ತಾು ೆಂಕ್ದಜಾಯ್ದಜಾಲೆಲ ು ಪರಿೆಂದ ಮ್ಯನ್‍್ದಬಡಂವಚ ೆಂದ’ನವೆಂದಸಾಮ್ಯನ್‍ು ’ದಜಾಲೆಂ.ದದ ಅಲ್ಪ್ದಸಂಖ್ಯು ತಾೆಂಚೆಂದಹಕ್ಪಕ ೆಂದಕ್ಲಮುಚ ನ್‍ದ ಉಡಂವ್ನಕ ದ’ಸಾಮ್ಯನ್‍ು ದಸ್ಟವಿಲ್ದಕೋರ್ಡ’, ರಶಿಿ ಿೋಯ್ದಕನೆವ ಡಿ ರದಪಣಾದವಿರೋಧ್ದಕ್ಪನೂನ್‍ದ ಯ್ಕೆಂವ್ನಚ ು ರದಆಸಾದತಸೆೆಂದದಿಸ್ಥನ್‍ದಯ್ಕತಾ. ಒಕಿ ೋಬರದ2018ದಂೆಂತ್, ಸಬರಿಮಲ್ದದಿವ್ನು ಕ್ದ ಸ್ಟತ ಿೋಯಾೆಂಕ್ದಭೆಟ್ದದಿೋೆಂವ್ನಕ ದಸ್ಟ್ಪಿರ ೋರ್ಮದಕೋಡಿತ ನ್‍ದ ಹುಕುರ್ಮದದಿತಾನ್ಯ, ಬಿರ್ಜಪಿದರರ್ಷಿ ಿೋಯ್ದಅಧು ಕ್ಷ್ದ

ಅಮಿತ್ದಶಾದನಹೆಂಚ್ದಕೋಡಿತ ಚ್ಯು ದತಿೋಪಾ್ದ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿಶಾು ೆಂತ್ದವಿಚ್ಯರದಕರಿಲಗ್ಲ ದಬಗಾರದಆನ್ಸದ ತಾಚೊದಪರಿಣಾರ್ಮದಜಾವ್ನಾ ದಆಜ್ದಖಂಚ್ಯು ಯ್ದ ಸ್ಟತ ಿೋಯ್ಕಕ್ದಥಂಯ್ದದಿವ್ನು ಕ್ದವಚೊೆಂಕ್ದಜಾಲೆೆಂದ ನ್ಯ.ದದಅಯ್ದೋಧ್ಗು ಚೆಂದಸ್ಟ್ಪಿರ ೋರ್ಮದಕೋಡಿತ ಚೆಂದ ತಿೋಪ್ದ್ಯಿೋದಹೆಂದುತವ ದಬಳವ ೆಂತಾೆಂಕ್ದಚ್ದಕುಮಕ್ದ ಕರಿಲಗೆಲ ೆಂ. ಕ್ಪಶಿಮ ೋರೆಂತ್ದಆಯ್ಕಲ ವ್ನರದಜಾಲಿಲ ದಸಂಗತ್, (ಬಿಸೆಾ ಸ್ದಸಾಿ ು ೆಂಡರ್ಡ್ದನವೆಂಬರದ18, 2019)ದ

ಭಾರತ್ದಭೂಷಣ್ದಮಹ ಣಾಿ , "ಜಮುಮ ದಆನ್ಸದ ಕ್ಪಶಿಮ ೋರಕ್ದದಿಲೊಲ ದವಿಶೇಷ್ದಮ್ಯನು ತಾ, ದೊೋನ್‍ದ ವ್ನೆಂಟೆದಕರುೆಂಕ್ದಲಗಾಲ , ಹಾು ಚರದಘಾಲೊಲ ದ ಮಿಲಿಟ್ರಿದಬ್ಯೆಂಾಾ ಸ್ದಮೋಡಿದಸಕ್ಪ್ರಕ್ದ ಫಾಯಾೊ ು ಚೊದಜಾಲ.ದದಪತ್ರ ದಕತ್್ದಇತಲ ೆಂದ ಜಾಲು ರಿೋದಗ್ಳಪಿತ್ದವ್ಚಗೆದಆಸ್ದಲಿಲ ದಸಂಗತ್ದ ಹಾೆಂಗಾಸಾರದಪತಿರ ಕ್ಪದಸಾವ ತಂತ್ರ ದಚ್ದನ್ಯದ ಮಹ ಳ್ಳ್ು ು ಪರಿೆಂದಜಾಲ.ದದಸಂಪಕ್್ದಬಂಧಿದಆನ್ಸದ ರಜ್ು ದಮುಖೆಲು ೆಂಚದರ್ರಸಾಣ್ದವಿೆಂಗರ್ಡದಚ್ದ ಜಾಲು ." ನ್ಸೋತಿಚ್ಯು ದಸಭಾರದಸಂಗ್ರತ ೆಂನ್ಸ, ಪಾರ ಮ್ಯಣಿಕ್ದ ಜವ್ನಬ್ಯೊ ರಿದಸಂವಿಾನ್‍ದರಕನ್‍ದವಹ ಚ್ದ ನಪಂಯ್ಚ ದಜಾಲು .ದದಹಾೆಂಗಾಸರದಥಡಿೆಂದ ಮೈಲಫಾತಾರ ಚೆಂದತಿೋಪಾ್ೆಂದಆಯಿಲಿಲ ೆಂದಆಸಾತ್.ದದ 2018ದಜನೆರೆಂತ್ದಸ್ಟ್ಪಿರ ೋರ್ಮದಕೋಡಿತ ಚದಚ್ಯು ರದ ಪಾರ ಯ್ಕಸ್ೊ ದನ್ಸತಿಾರದ(ಸಾೆಂಗಾತಾದನ್ಸತಿಾರದ ರಂಜನ್‍ದಗ್ಗ್ಯ್, ಆಯ್ಕಲ ವ್ನರದನ್ಸವೃತ್ದ ಜಾಲೊಲ ದಭಾರತಾಚೊದಮುಖೆಲ್ದನ್ಸತಿಾರ)ದ ಹಾಣೆಂದಏಕ್ದಪತ್ರ ದಕತಾ್ೆಂಚದಸಭಾದಆಪವ್ನಾ ದ ಮಹ ಳ್ೆಂದಕ್ಲೋದಕೆನ್ಯಾ ೆಂದಪಯಾ್ೆಂತ್ದಸಕ್ಪ್ರದ ನ್ಸೋತಿಚ್ಯು ದಸಂಗ್ರತ ೆಂನ್ಸದಮತರದಜಾೆಂವಚ ೆಂದರವಯಾಾ , "ತನ್ಯಾ ೆಂದಪಯಾ್ೆಂತ್ದಪರ ಜಾಪರ ಭುತ್ವ ದದೇಶಾೆಂತ್ದ ಬ್ಯಳೊವ ೆಂಚೆಂದನ್ಯ!"ದದಅಸೆೆಂದಮಹ ಣಾಿ ನ್ಯದಖಂಡಿತ್ದ ಜಾವ್ನಾ ದಸಾೆಂಗೆು ತ್ದಕ್ಲೋದನ್ಸೋತಿಚ್ಯು ದಸಂಗ್ರತ ೆಂನ್ಸದ ಸಕ್ಪ್ರದಖಂಡಿತ್ದಜಾವ್ನಾ ದನ್ಸೋತಿಚ್ಯು ದಸಂಗ್ರತ ೆಂನ್ಸದ ಮತರದಜಾವ್ನಾ ೆಂಚ್ದಆಸಾ.ದದಭೂಶನ್‍ದಮುಖ್ಯರುನ್‍ದ

ಸಾೆಂಗಾತ , "ನ್ಸೋತಿಚದರೂಲ್ದಅನ್ಸದನ್ಸಸಾ ಕ್ಷಪಾತ್ದ ನ್ಸೋತಿಸಾಲ್ದರ್ಜೆಂದಭಾರತಾನ್‍ದಮುಖ್ಯರುನ್‍ದ ಹಾರ್ಡದಲೆಲ ೆಂದಆತಾೆಂದಸವ್ನಲೆಂನ್ಸದಭಲ್ೆಂ.ದದ ಆಯ್ಕಲ ವ್ನರದವ್ನಶಿೆಂಗಿ ನ್‍ದಪೋಸಾಿ ನ್‍ದಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂದ ಕ್ಲೋ, ’ಬಿರ್ಜಪಿದಮುಖೆಲಿದಚಡೊನ್‍ೆಂಚ್ದಕೋಡಿತ ೆಂನ್ಸದ ತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಜಾಯ್ದಜಾಲೊಲ ದಖೆಳ್‍ಲ್ದಖೆಳ್ಳ್ಿ ತ್."ದದಹೆೆಂದ ಸಭಾರದತೇೆಂಪಾದಥಾವ್ನಾ ದಭಾರತಿೋಯಾೆಂಚ್ಯು ದ ಗಮನ್ಯಕ್ದಆಯಾಲ ೆಂ.ದದಏಕ್ಪಲ ು ನ್‍ದಜಾಗತಿಕ್ದ ಪತಾರ ೆಂಚ್ಯು ದಶಿೋರ್ಷ್ಕೆೆಂನ್ಸದವ್ನಚ್ಯಲ ು ರದತೆಂದಕಳ್ಳ್ಿ , ಸ್ಟ್ಪಿರ ೋರ್ಮದಕೋಡಿತ ಚೆಂದಅಯ್ದೋಧು ದತಿೋಪ್್ದಕಸೆೆಂದ ಭಾರತಿೋನ್‍ದನ್ಯು ಯ್ದವ್ನದ್‍ಲ್ದಚಲತ ಗ್ರದಮಹ ಣ್." ಪರ ಸ್ಟ್ತ ತ್ದಆಡಳ್ಳ್ತ ು ನ್‍ದಕ್ಲತೆಂಚ್ದಸ್ಥರ್ಡದಲೆಲ ೆಂದನ್ಯದ ಸಾವ ತಂತ್ರ ದನ್ಯಶ್ದಕರುೆಂಕ್ದಆನ್ಸದಸಭಾದ ಸಾೆಂವಿಾನ್ಸಕ್ದಪಂಗಾಡ ೆಂಕ್ದಆಪ್ಲ ು ದುಶ್ನ್‍ದ ವ್ನವ್ನರ ಶ್ೆಂದಕರುೆಂಕ್ದಪಳ್ವ್ನಾ .ದದಸ್ಟಬಿಐದಆನ್ಸದ ಎನ್ಫೊ ೋಸ್ದ್ಮೆಂಟ್ದಡೈರೆಕಿ ರೇಟ್ದಘುಡಾೆಂತ್ದ ಘಾಲಲ ು ದಕ್ಲೋರೆಂಪರಿೆಂದಜಾಲು ತ್.ದದರಿಜವ್ನ್ದ ಬ್ಯು ೆಂಕ್ಲೆಂಕ್ದಒಫ್ದಇೆಂಡಿಯಾಕ್ದಪಾಟಿೆಂದ ಬ್ಯಗಾವ ವ್ನಾ ದಧಲ್ೆಂದಸಕ್ಪ್ರಕ್ದಜಾಯ್ದ ಜಾಲಲ ು ಪರಿೆಂದವತ್ನ್‍ದಕರುೆಂಕ್ದಆನ್ಸದಹಾಚೊದ ಪರಿಣಾರ್ಮದಆಜ್ದಭಾರತ್ದಆರ್್ಕ್ದಸಂಗ್ರತ ೆಂನ್ಸದ ಲಚ್ಯರದಜಾವ್ನಾ ೆಂಚ್ದಯ್ಕತಾ!ದದ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾವ ಚೊದಚೊವ್ಚತ ದಖ್ಯೆಂಬದ ಜಾವ್ನಾ ಸೆಚ ೆಂದಮ್ಯಧು ರ್ಮದರ್ಜೆಂದಬಳ್ಳ್ಧಿಕ್ದಆಸ್ದಲೆಲ ೆಂದ ತೆಂದಆತಾೆಂದಮೌನ್‍ದಜಾಲೆಂ.ದದಸಕ್ಪ್ರದ ವಿರೋಧ್ದಫಕತ್ದಹಾತಾೆಂನ್ಸದಮಜಾಚ ು ದತಿತಲ ದ ಪತ್ರ ದಕತ್್ದಮ್ಯತ್ರ ದಸವ್ನಲೆಂದವಿಚ್ಯನ್‍್ದಜವ್ನಬಿದ ಆಶೇತಾತ್.ದದಇನ್ಫೊ ೋರ್ಮ್ಶನ್‍ದಕಮಿಶನ್ಯಚದ ಸವ್ನ್ದಾೆಂತ್ದಝಡಾಲ ು ತ್, ಆನ್ಸದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದ ಜಾಯ್ದಜಾಲಲ ು ೆಂಕ್ದಮ್ಯತ್ರ ದಹಾೆಂಗಾಸರದ ಚಪಾಲ ೆಂ!

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸತತ ರದವಸಾ್ೆಂದಆದಿೆಂ, ಆಮ್ಯಕ ೆಂದಸಂವಿಾನ್‍ದ ದಿತಾನ್ಯದಡಾ| ಬಿ.ದಆರ.ದಅೆಂಬೇಡಕ ರ, ಸಂವಿಾನ್ಯಚೊದಬ್ಯಪಯ್ದಮಹ ಣ್ದನ್ಯೆಂವ್ನ ರ್ಡದಲೊಲ ದಮಹ ಣಾಲೊ, "ಚರಿತಾರ ದಪರತ್ದಯೇತ್? ದ ಹೆೆಂದಜಾವ್ನಾ ಸಾದಏಕ್ದಚೆಂತಾಪ್, ರ್ಜೆಂದಮಹ ರ್ಜರದ ಆರ್ತರಯ್ಕನ್‍ದಭಲ್ೆಂ.ದದಹೆೆಂದಭಲ್ೆಂದಕ್ಲತಾು ದ ಮಹ ಳ್ಳ್ು ರದಆಮಚ ದಆದೆಲ ದದುಸಾಮ ನ್‍ದರ್ಜದಜಾತಿ-ಕ್ಪತಿದ ಖ್ಯತಿರದಝಗ್ಡ ನ್‍ದಆಸೆಲ ದತದಪರತ್ದಜಿವದ ಜಾಲು ತ್, ಆಮಚ ದಮಧ್ೆಂದಆಸೆತ ಲೊು ದಸಭಾರದ ರಜಕ್ಲೋಯ್ದಪಾಡಿತ ದಏಕ್ಪಮಕ್ಪದಝಗ್ಡ ೆಂಕ್.ದದ ಆಮಚ ದನ್ಯಗರಿಕ್ದಭಾರತ್ದಆಪಾಲ ು ದಸ್ಟಾಿ ೆಂತಾದ ಖ್ಯತಿರದದವತ್ಲೆದವದಆಪ್ಲ ದಸ್ಟಾಿ ೆಂತ್ದಹಾು ದ ಭಾರತಾಚರದಥಾಪ್ತ ಲೆ? ಮ್ಯಹ ಕ್ಪದಕಳಿತ್ದನ್ಯ, ಪುಣ್ದ ಇತಲ ೆಂದಖರೆೆಂದಕ್ಲೋದಆಮಚ ೆಂದಸಾವ ತಂತ್ರ ದದುಸೆರ ದಪಾವಿಿ ೆಂದ ಅೆಂಾಕ ರೆಂತ್ದಪಡಿ ಲೆೆಂದಆನ್ಸದಬಹುಷದತೆಂದ ನಪಂಯ್ಚ ದಜಾತಲೆೆಂ.ದದಆಮಿೆಂದಅಸಲೊು ದಸಂಗ್ರತ ದ ಘಡಾನ್ಯಸೆಚ ು ಪರಿೆಂದಪಳ್ೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್, ಆಮಿೆಂದ ಆಮಚ ೆಂದಸಾವ ತಂತ್ರ ದರಕನ್‍ದವಹ ರೆಂಕ್ದಜಾಯ್ದ ಆಮ್ಯಚ ು ದರಗಾತಚೊದನ್ಸಮ್ಯಣೊದಥ್ಲೆಂಬದವಚ್ಯು ದ ಪಯಾ್ೆಂತ್!"ದದಆನ್ಸದತೊದಮುಖ್ಯರುನ್‍ದಗೆಲೊ, "ಜರದಆಮಿೆಂದಆಮಚ ೆಂದಸಂವಿಾನ್‍ದ ಸಾೆಂಬ್ಯಳುೆಂಕ್ದಪಳ್ತಾೆಂವ್ನದಆನ್ಸದನ್ಯಗರಿಕ್ಪೆಂಚೊದ ಸಕ್ಪ್ರದಮಹ ಳ್ು ೆಂದಪಾತು ತಾೆಂವ್ನ, ಲೊೋಕ್ಪದ ಖ್ಯತಿರದಆನ್ಸದಲೊೋಕ್ಪದಥಾವ್ನಾ , ಆಮಿೆಂದಘಳ್ಳ್ಯ್ದ ಕಚ್ದನ್ಯಕ್ಪದಸಂವಿಾನ್‍ದದೆಸಾವ ಟ್ಯೆಂವ್ನಚ ು ದ ದೆೆಂವ್ನಚ ರೆಂ, ಫಟಿೆಂಚದಶಿೆಂಖಳ್‍ಲ್ದಸ್ಥಡಾಚ ು ೆಂಕ್ದ ಸಾೆಂಗಾು ೆಂದಆಮಿದಸಕ್ಪ್ರದಲೊೋಕ್ಪದಖ್ಯತಿರದ ಸಕ್ಪ್ರದಲೊೋಕ್ಪದಥಾವ್ನಾ , ಅಸೆೆಂದವಿರೋಧ್ದ ವತಲು ೆಂಕ್ದಕ್ಪರ್ಡಾ ದಉಡಂವ್ನಕ ದಪಾಟಿೆಂದಸಚ್ೆಂದ ನ್ಯಕ್ಪ.ದದತಿಚ್ದಏಕ್ದವ್ನಟ್ದಹಾು ದದೇಶಾಕ್ದಸೇವ್ನದ ದಿೋವ್ನಾ .ದದಮ್ಯಹ ಕ್ಪದಕಳಿತ್ದನ್ಯದಹೆರದಕ್ಲತೆಂದಬರಿದ ವ್ನಟ್". ಜಾಣಾವ ಯ್ಕಚೆಂದಉತಾರ ೆಂದಆನ್ಸದಪರ ಫೆತಾಚೆಂದ ಉತಾರ ೆಂದಖಂಡಿತ್ದಜಾವ್ನಾ !ದದಆಜ್, ’ಸಂವಿಾನ್ಯಚ್ಯು ದ ದಿಸಾ, ಆಮಿೆಂದಆಮ್ಯಚ ು ದಸಾವ ತಂತ್ರ ದಝಗಾಡ ು ಗಾ ರೆಂಚೊದಉಗಾಡ ಸ್ದಕ್ಪಡಾಿ ನ್ಯದತಸೆೆಂದಸಾೊ ಪಕ್ದ ಬ್ಯಪಾೆಂದವಿಶಾು ೆಂತ್ದಚೆಂತಾನ್ಯದಆಮ್ಯಚ ು ದ ದೇಶಾಚ್ಯು , ಆಮಿೆಂದಠರವ್ನದಕರುೆಂಕ್ದಜಾಯ್ದಕ್ಲೋದ ನ್ಸರಂಕುಶ್ದಪರ ಭುತ್ವ ದಆನ್ಸದಮೂಳ್‍ಲ್ದಭೂತ್ದಹಕ್ಪಕ ೆಂದ ವಿರೋಧ್ದವತಲು ದವಿರೋಧ್ದಝಗಡಚ ೆಂದಅತಿೋದ ಗಜ್್ದಆಸಾದಸಾೆಂಬ್ಯಳುೆಂಕ್ದಆಮಚ ೆಂದಸಂವಿಾನ್‍.ದದ ಪಕೆು ಪಣ್ದಆನ್ಸದಕಪಟ್ಾ ಣ್, ಾಖವ್ನಾ ದತದಆಮಚ ರದ ಬಲತಾಕ ರದಕತ್ಲೆದಶೂನ್‍ು ದಬರದು ಪಣಾನ್‍.ದದಕ್ಲತೆಂದ ತರಿೋ, ಆಮ್ಯಕ ೆಂ, "ಆಮಿದಭಾರತಾಚದಪರ ಜಾ", ಪುರ,

ಇತಲ ೆಂಚ್ದಪುರ!ದಆಮಿೆಂದಧಣಿ್ರದಘಾಲೊಲ ು ದ ಸಂಗ್ರತ ದಉಭಾರುಯಾೆಂ; ಸಂವಿಾನ್‍ದಆಮ್ಯಕ ೆಂದಏಕ್ದ ಪವಿತ್ರ ದಸಂಗತ್ದಆನ್ಸದಅೆಂಬೇಡಕ ರನ್‍ದ ಸಾೆಂಗ್ದಲೆಲ ು ಪರಿೆಂದ"ಆಮಿೆಂದಧೃರ್ಡದಆಸಾೆಂವ್ನದತೆಂದ ಸಾೆಂಬ್ಯಳುೆಂಕ್ದಆಮ್ಯಚ ು ದಕ್ಯಡಿೆಂತೊಲ ದನ್ಸಮ್ಯಣೊದ ರಗಾತ ದಥ್ಲೆಂಬದವತಾದಪಯಾ್ೆಂತ್!" ನವೆೆಂಬರ 26, 2019 ಸಂವಿಾನ್ಫಚೊ ದಿವಸ್

(ಫಾ| ಸೆಡಿರ ಕ್ದಪರ ಕ್ಪಶ್ದಎಸ್.ರ್ಜ.ದಏಕ್ದಮ್ಯನವ್ನದ ಹಕ್ಪಕ ೆಂಚೊದಆನ್ಸದಶಾೆಂತಚೊದಝುಜಾರಿದಆನ್ಸದ ಲೇಖಕ್.ದದಸಂಪಕ್್:ದcedricprakash@gmail.com) ----------------------------------------------------

ಮಂಗ್ಯ್ ರ ನಗರೆಂತ್ಲ ೆಂ ಶ್ರವು ಶಿ್ ೋ ಮಹಾ ಗಣಪ್ತಿ ದಿೋವ್ರ್ ಚಡಾಿ ವ್ನದಮಂಗ್ಳು ಗಾ್ರೆಂಕ್ದಕಳಿತ್ದಆಸ್ಟಚ ಚ್ದ ಸಂಗತ್ದಮ್ಯು ೆಂಗಳೊೋರದವದಮಂಗಳೂರುದಆನ್ಸದ ಮಂಗಳ್ಳ್ಪುರರ್ಮದಹೆಂದನ್ಯೆಂವ್ನೆಂದಯ್ಕತಾತ್ದ ಪಾರ ಚೋನ್‍ದ’ಮಂಗಳ್ಳ್ದೇವಿದದಿೋವ್ನು ’ದಥಾವ್ನಾ ದರ್ಜೆಂದ ಆಸಾದಮಂಗ್ಳು ರದನಗರಚ್ಯು ದದಕ್ಲಿ ಣಾಕ್.ದದತರಿೋದಹದ

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸ್ದಲೊಲ .ದದಆತಾೆಂದತಾಚೆಂದವಿಶೇಷ್ದಪಾತಾಕ ಕ್ದ ಭೊಗಾಿ ಣೆಂದಜಾಯ್ದಆಸೆಲ ೆಂ, ಏಕ್ದ"ಶಿವದಲಿೆಂಗ"ದ ದವುರ ೆಂಕ್ದಜಾಯ್ದಆಸೆಲ ೆಂದಏಕ್ದಬುದವ ೆಂತ್ದಋರ್ಷದ ಶಿರ ೋದಭಾರದವ ಜಾನ್‍ದಸಾೆಂಗ್ದಲಲ ು ದಪರ ಕ್ಪರ.ದದಶಿವದ ಲಿೆಂಗದತಾಣೆಂದಆಸಾದಕೆಲೊದಮಹಾರಜಾನ್‍ದ ’ಶರಬೇಶವ ರ’ದಜಾವ್ನಾ .ದದಹಾು ದದೆುನ್‍ದಹೊದಪವಿತ್ರ ದ ಜಾಗ್ದ"ಶರವು"ದಮಹ ಣ್ದವ್ಚಲಯ್ದಲ ದಆನ್ಸದ ನವೆಂಚ್ದಏಕ್ದದಿೋವ್ನು ದಬ್ಯೆಂದೆಲ ದ"ಶರತಿೋಥ್"ದ ಮಹ ಣ್.

ಸಂಗತ್ದಸಭಾರೆಂದಪಯ್ಕಲ ು ದಪಾವಿಿ ೆಂದವ್ನಚ್ಯತ ತ್ದ ಆಸೆು ತ್.ದದಉತತ ರದಪಶಿಚ ರ್ಮದದಿಕ್ಪಕ ರದಕ್ಪೆಂಯ್ದ೩-೪ದ ಕ್ಲಲೊದಮಿೋಟ್ರದಖ್ಯು ತ್ದಅತಿೋದಪರ ಸ್ಟದ್‍ಲ್ಿ ದಶರವುದಶಿರ ೋದ ಮಹಾದಗಣಪತಿದದಿೋವ್ನು ದಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ದಆಸಾ.ದದ ಆದಿೆಂದಮ್ಯಗಾದನ್ಸೋಜ್ದಮಂಗ್ಳು ರದಹಾು ದದೊೋನ್‍ದ ದಿವ್ನು ೆಂದಮಧ್ೆಂದಆಸೆಲ ೆಂ, ಹೆೆಂಯ್ದಸಭಾರೆಂನ್ಸದ ಪಯ್ಕಲ ು ದಪಾವಿಿ ದವ್ನಚ್ದಚೆಂದಆಸೆು ತ್.ದದನಗರದ ವ್ನಡಾತ್ತ ದಗೆಲೆೆಂದಹಾು ದದಿಕ್ಪಕ ನ್‍ದತಸೆೆಂದಆತಾೆಂದ ಆಸೆಚ ೆಂದಮಹಾದನಗರದಕಸೆೆಂದಜಾಲೆೆಂ.ದದಹದಚರಿತಾರ ದ ಆಮಿದಜಾಣಾದಜಾೆಂವಚ ೆಂದವ್ನಜಿಬ , ಪುರಣ್ದಸಂಗರ ಹ್ದ ಆನ್ಸದಇತರದಸಂಗ್ರತ ದಹಾು ದದಿವ್ನು ಚೊು ದಆಸಾತ್ದ ಮಂಗ್ಳು ರದನಗರಚ್ಯು ದಕ್ಪಳ್ಳ್ಜ ಲಗ್ರೆಂದಕ್ಪರದ ಸ್ಟಿ ಿೋಟ್ದಆನ್ಸದಹಂಪನ್‍ದಕಟ್ಯಿ ಲಗ್ರೆಂ.ದದವಗ್ರೆಂಚ್ದ ಗಣೇಶ್ದಚರ್ತರ್್ದಯ್ಕತಾದಜಾಲಲ ು ನ್‍ದಹೊದ ಸಂಭರ ರ್ಮದವಿೋಜ್ದವ್ನಚ್ಯಾ ು ೆಂಕ್ದಉತಾಿ ಹ್ದಹಾಡಾಿ ದ ಕ್ಲತಾು ದಮಹ ಳ್ಳ್ು ರದಹೆೆಂದಏಕ್ದಮಂಗ್ಳು ರದ ನಗರೆಂತಲ ೆಂದಏಕ್ದವಿಶೇಷ್ದದಿೋವ್ನು . ದಿವಾ್ ಚೆಂ ಸ್ಕಾ ಪ್ನ್‍: "ಶರವು"ದಮಹ ಳ್ು ೆಂದನ್ಯೆಂವ್ನದ"ಶರ"ದಮಹ ಳ್ಳ್ು ು ದಸಬ್ಯೊ ದ ಥಾವ್ನಾ ದಆಯಾಲ ೆಂದತಸೆೆಂದಮಹ ಳ್ಳ್ು ರದಬ್ಯಣ್ದ (ಏರ್).ದದ೮೦೦ದವಸಾ್ೆಂದಆದಿೆಂ, "ಸೊ ಳಪುರಣ", ಸೊ ಳಿೋಯ್ದಪುರಣಾಚೆಂದದಸತ ವೇಜಾೆಂ, ಏಕ್ದ ಶಕ್ಲತ ವಂತ್ದರಯ್, ಮಹಾರಜದವಿೋರಬ್ಯಹುದ ರ್ತಳುವದರಜವ ಟ್ಯಕ ಯ್ಕಚೊ, ಚೂಕ್ಲನ್‍ದಏಕ್ಪದಗಾಯ್ಕ ದ ಮ್ಯತಾ್ದತಿಕ್ಪದಬ್ಯಣ್ದಮ್ಯನ್‍್.ದದತಾಕ್ಪದಜಾಯ್ದ ಆಸ್ದಲೆಲ ದವ್ನಗಾಕ್ದಮ್ಯರುೆಂಕ್ದಜದಗಾಯ್ಕಲಗ್ರೆಂದ

ಉಪಾರ ೆಂತ್ದಪವಿತ್ರ ದದೈವಿಕ್ದಇಮ್ಯಜ್ದ"ಶಿರ ೋದ ಧಶಭುಜದಮಹಾಗಣಪತಿ"ಚದಸಾೆಂಗಾತಾದ "ಸ್ಟದಿೊ ಲ್ಕ್ಲಿ ಮ "ದಅಜಾಪಾೆಂನ್ಸದಬ್ಯೆಂದಿಲ ದಹಾು ದ ಶರಬೇಶವ ರದದಿವ್ನು ಚ್ಯು ದದಕ್ಲಿ ಣ್ದವ್ಚಣದಿರ.ದದಪರ ಭುದ ಲ್ಕ್ಲಿ ಮ ಗಣಪತಿದಗಣಪತು ದಜಾತಿಚ್ಯು ದಯ್ಕಶಿವ್ನಹ ನ್‍ದ ಆಸಾದಕೆಲಿ.ದದಉಪಾರ ೆಂತ್ದತಾಣೆಂದಹಾೆಂಗಾಸರದ ಪಾರ ಥ್ನ್‍ದಕಚ್ದಜವ್ನಬ್ಯೊ ರಿದಪರ ಭುದಗಣೇಶಾಕ್ದ ಗಣೇಶ್ದಕೇಕುಣಿ ಯದಮಹ ಳ್ಳ್ು ು ದಪಾರ ಯ್ಕಸ್ೊ ದ ಬ್ಯರ ಹಮ ಣಾಕ್ದದಿಲಿ.ದದಶಿರ ೋದಗಣೇಶ್ದಕೇಕುಣಿ ಯಾಚೆಂದ ಕುಟ್ಯರ್ಮದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಧಮ್ಯ್ಚದಜವ್ನಬ್ಯೊ ರಿದಆಸ್ಟಲ ದ ಸಾೆಂದಕ್ಲರ ಯಾಳ್‍ಲ್ದ"ಪ್ಯಜಾ"ದಕರುೆಂಕ್ದಪರ ಭುದ ಶರಬೇಶವ ರಕ್ದಆನ್ಸದಪರ ಭುದಲ್ಕ್ಲಿ ಮ ಗಣಪತಿಕ್, ತಸೆೆಂದ ಶರವುದಮಹಾಗಣಪತಿದದಿವ್ನು ಚೆಂದಆಡಳ್ತ ೆಂದಆನ್ಸದ ಇತರದಸಂಗ್ರತ ದಪಳ್ವ್ನಾ ದವಹ ರುೆಂಕ್.

ಏಕ್ದರೋಮ್ಯೆಂಚಕ್ದಕ್ಪಣಿ, ಜಾವ್ನಾ ಸಾದ ಸಾೆಂಪರ ಾಯಿಕ್ದಹಾೆಂಗಾದಮೈಸ್ತಚ್ಯು ್ದ ಮುಸ್ಟಲ ರ್ಮದಆಡಳ್ತ ಾರದವಿಶಾು ೆಂತ್.ದದಟಿಪುಾ ದ ಸ್ಟ್ಲತ ನ್ಯಕ್ದಹೆೆಂದದಿೋವ್ನು ದಶರವುದಮಹಾಗಣಪತಿದ ರ್ತರದಘಾಲೆಂಕ್ದಮನ್‍ದಆಸೆಲ ೆಂದಮಂಗ್ಳು ರಕ್ದ ಮಿಲಿಟ್ರಿದಮ್ಯಚ್್ದಕೆಲಲ ು ದವಳ್ಳ್ರ.ದದಪುಣ್, ತು ದ ರತಿೆಂದಪಯ್ಕಲ ೆಂ, ತಾಕ್ಪದಏಕ್ದಭಯಂಕರದಸವ ಪಾಣ್ದ ಪಡಲ ೆಂದಆನ್ಸದಏಕ್ದಉಚ್ಯೆಂಬಳಿದಹಸ್ತ ದಯೇವ್ನಾ ದ ತಾಕ್ಪದತಾಚ್ಯು ದಪಾೆಂಯಾಥಳಿೆಂದಪಿಟದಕರುೆಂಕ್ದ ಲಗ್ರಲ .ದದತಕ್ಷಣ್ದತೊದಸವ ಪಾಿ ೆಂತೊಲ ದಉಟಲ ದಆನ್ಸದ

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪಾಲ ು ದಭಯಾನಕ್ದಸವ ಪಾಿ ದವಿಶಾು ೆಂತ್ದದಆನ್ಸದತಾು ದ ಸವ ಪಾಿ ಚೊದಅರ್ಥ್ದಕ್ಲತೆಂದಮಹ ಣ್ದವಿಚ್ಯರಣ್ದ ಕರಿಲಗ್ಲ , ತಾಚ್ಯು ದಉಪದೇಶ್ದದಿತಲು ೆಂನ್ಸದ ಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂದಮಹ ಳ್ಳ್ು ರ, ತದಪರ ಭುದಗಣಪತಿದಶರವುದ ಕೆಿ ೋತಾರ ಚೊದತಾಚದದೈವಿಕ್ದಬಳ್‍ಲ್ದತಾಣೆಂದಹಾು ದ ಖ್ಯು ತ್ದದಿೋವ್ನು ಚರದನ್ಸಗಾದದವನ್‍್ದಕ್ಲತೆಂಚ್ದ ವ್ನಯ್ಿ ದಕರಿನ್ಯದಜಾೆಂವ್ನಚ ು ಕ್.ದದತಾು ದವಳ್ಳ್ರದಟಿಪುಾ ದ ಸ್ಟ್ಲತ ನ್ಯನ್‍ದತೇೆಂಪ್ಲ ದರ್ತರದಘಾಲಿಚ ದಆಲೊೋಚನ್‍ದ ಸ್ಥಡಿಲ ದಆನ್ಸದಚ್ಯು ರದ’ತಾಸ್ಟತ ಕ್’ದಚ್ಯು ರದವರಹಾೆಂಚದ (ಭಾೆಂಗಾರಚೆಂದನ್ಯಣಿೆಂ)ದವಸಾ್ವ್ನರದಹೆೆಂದದಿೋವ್ನು ದ ಸಾೆಂಬ್ಯಳ್‍ಲ್ಾ ದವಹ ರುೆಂಕ್ದಮಹಾಗಣಪತಿದಶರವುದ ದಿೋವ್ನು .ದದನಹೆಂಚ್ದಟಿಪುಾ ದಹಾು ದದಿವ್ನು ಚೊದಮೋಗ್ರದ ಜಾವ್ನಾ ಸ್ಥಲ , ಪುಣ್ದಕೃಷಿ ರಜದವ್ಚಡಯಾರದ ಮೈಸ್ತಚೊ್ದಮಹಾರಜಲ್ದಹಾು ದದಿವ್ನು ಕ್ದಏಕ್ದ ದೇವ್ನಸಾ ಣಾಚೊು ದಭೆಟದದಿೋೆಂವ್ನಕ ದಲಗ್ಲ .

ಶಿರ ೋದಗಣೇಶದಕೆಕುನಾ ಯಾಕ್ದಏಕ್ದವಹ ರ್ಡದನ್ಯೆಂವ್ನದ ಆನ್ಸದತೊದಫಾಮ್ಯದ್‍ಲ್ದಆಸ್ಥಲ ದಆನ್ಸದಏಕ್ದಬುದವ ೆಂತ್ದ ಸಂಪ್ಯಣ್್ದದೇವ್ನಸಾ ಣ್ದಪರ ಭುದಮಹಾಗಣಪತಿಕ್.ದದ ಏಕ್ದಗಣಪತಿದಭಟ್ಿ ದತಾಚ್ಯು ದಕುಟ್ಯಮ ೆಂತೊಲ ದತಾಕ್ಪದ ಮೈಸ್ತರದಮಹಾರಜಾನ್‍ದಸನ್ಯಮ ನ್‍ದಕನ್‍್ದತಾಕ್ಪದ "ರಜದಮುದರ "ದ(ರಯಾಳ್‍ಲ್ದಅಚಚ ದಆಸ್ಟಚ ದಮುದಿ)ದ ದಿೋವ್ನಾ ದತಾಕ್ಪದ"ಶಾಸ್ಟತ ಿ"ದಏಕ್ದ"ಶಿಕಲ ಲೊದಪಂಡಿತ್"ದ ಮಹ ಣ್ದ೧೮೩೬ದಇಸೆವ ೆಂತ್ದಬಿರುದ್‍ಲ್ದದಿಲೆಲ ೆಂ.ದದತಾು ದ ವೇಳ್ಳ್ದಥಾವ್ನಾ ದಹೆೆಂದ"ಅಚ್ಕ್"ದಕುಟ್ಯರ್ಮದ"ಶಾಸ್ಟತ ಿ"ದ ಮಹ ಣ್ದವಳಿಕ ಚೆಂದತಸೆೆಂಚ್ದಕುಟ್ಯಮ ೆಂತರದಟ್ರ ಸ್ಟಿ ದವದ ’ಶಿಲೆದಶಿಲೆದಮಕೆತೋಸರ’ದಶರವುದಮಹಾಗಣಪತಿದ ದಿವ್ನು ಚೊದಮಹ ಣ್ೆಂಚ್ದನ್ಯೆಂವ್ನಡೊಲ .ದದಶಿರ ೋದ ಶರವುದಕೆಿ ೋತರ ದಆಯ್ಕಲ ವ್ನರದಭಾರಿಚ್ದ ಮ್ಯದರಿಕತನ್‍ದನವೆಂದಕೆಲೆೆಂದದೇವ್ನಧಿೋನ್‍ದ ರಮಕೃಷಿ ದಶಾಸ್ಟತ ಿನ್‍ದಆನ್ಸದಭುಗ್ರ್ೆಂದಶಿರ ೋದ ರಘವೇೆಂದರ ದಶಾಸ್ಟತ ಿದಆನ್ಸದಡಾ| ಸ್ಟ್ದೇಶ್ದಶಾಸ್ಟತ ಿದರ್ಜದ ಹಾು ದದಿವ್ನು ಚದಕ್ಪಲೊರೆಂಚದಪಾರಂಪಯಾ್ದಆನ್ಸದ

ದೇವ್ನಸಾ ಣ್ದಮುಖ್ಯರುನ್‍ದವಹ ತಾ್ತ್.ದದಹೆೆಂದ ಶರವುದಮಹಾಗಣಪತಿದದಿೋವ್ನು ದಹಜಾರೆಂನ್ಸದ ಭಕ್ಪತ ೆಂಕ್ದಆಕರ್ಷ್ತ್ದಕತಾ್ದಸಾೆಂನ್ಸೋತ್. ಗಣೇಶ್ ವ ಗಣಪ್ತಿಚಿ ಪೌರಣಕ್ ಕಥಾ:

"ಗಣೇಶ್ದಪುರಣ"ದ(ಗಣೇಶಾಚದವದಗಣಪತಿಚದ ಪೌರಣಿಕ್ದಕ್ಪಣಿ), ’ಕ್ಲೋತ್ದಯುಗ’ದಂೆಂತ್, ಪರ ಭುದ ಗಣಪತಿದಧ್ಗದಹಾತ್ದಆಸ್ಥಚ ದದಿಸಾಲ , ಆನ್ಸದತೊದ ಸ್ಟೆಂಹಾಚರದಬಸ್ಥನ್‍ದವತಾ.ದದ’ತರ ೋತದಯುಗ’ದಂೆಂತ್, ತಾಕ್ಪದಸದಹಾತ್ದಆಸ್ದಲೆಲ , ಆನ್ಸದತೊದಮಹ ರಚರದ ಬಸ್ಥನ್‍ದಆಸಾದಆನ್ಸದತೊದ’ಸ್ಟದಿಿ ’ದಆನ್ಸದ’ರಿದಿಿ ’ದ ಲಗ್ರೆಂದಲ್ಗ್ಾ ದಜಾಲ, ದೈವಿಕ್ದಭುಗ್ರ್ೆಂದಪರ ಭುದ ಬರ ಹಾಮ ಚೆಂ.ದದ’ಾವ ಪರದಯುಗ’ದಂೆಂತ್ದಗಣಪತಿಕ್ದ ಚ್ಯು ರದಹಾತ್ದಆಸಾತ್, ಆನ್ಸದತೊದಉೆಂದಿರದತಾಚೆಂದ ವ್ನಹನ್‍ದಜಾವ್ನಾ ದವ್ನಪತಾ್.ದದಹೆೆಂದವಿಶೇಷ್ದದಿಸಾತ ದ ಕ್ಲೋದಪರ ಭುದಗಣಪತಿದಸಾ ಷ್ಿ ದದಿಸ್ಥನ್‍ದಯ್ಕತಾದ "ಸ್ಟದಿಿ ಲ್ಕ್ಲಿ ಮ "ದಬರಬರದತಾಚ್ಯು ದಾವ್ನು ದಕ್ಯಸ್ಟನ್‍.ದದ ’ಪುರಣಾ’ದಪರ ಕ್ಪರದಹೆೆಂದಜಾೆಂವ್ನಕ ದಸಾಧ್ು ದಆಸಾದಕ್ಲೋದ ತೊದವಿವಿಧ್ದಥರಚ್ಯು ದ’ಕಲಿದಯುಗ’ದಂೆಂತ್ದತಸೆೆಂದ ತಾಣದಕಲಿದಯುಗಂತಾಲ ು ದದೇವ್ಚತಾು ೆಂಕ್ದತಾೆಂಚದ ಉಪಾಕ ರದಮಳ್ಳ್ಶ್ದಕರುೆಂಕ್ದಅಸಲೆದಅವತಾರದ ಘೆತ್ದಲೆಲ ದಆಸೆು ತ್.ದದಹೆೆಂದಪಾತು ತಾತ್ದಕ್ಲೋ, ಪರ ಭುದ ಗಣಪತ್ದಶರವುಚೊದ(ಬಸ್ಥನ್‍ದಸ್ಟದಿಿ ಲ್ಕ್ಲಿ ಮ ದ ತಾಚ್ಯು ದಾವ್ನು ದಕ್ಯಸ್ಟಕ್)ದತಾಣೆಂದತಾಚೆಂದ ಸವ ರೂಪ್ದತಾಚ್ಯು ದದೇವ್ಚತಾು ೆಂಕ್ದಉಪಾಕ ರದ ದಿೋೆಂವ್ನಕ ದ’ಕಲಿದಯುಗ’ದಂೆಂತ್ದಕ್ಲತಾು ದಲೊೋಕ್ಪಕ್ದ ಆತಾೆಂದಮನ್‍ದನ್ಯದ’ತಪಸ್ಟದಿಿ ’ದವದ’ಮೋಕ್ಪಿ ’ದಂೆಂತ್, ಪುಣ್ದಫಕತ್ದಭೌತಿಕ್ದಸಂಗ್ರತ ೆಂನ್ಸ.ದದತೊದಸ್ಟದಿಿ ಲ್ಕ್ಲಿ ಮ ದ ಬರಬರದಆಸಾದಆಪಾಲ ು ದಸ್ಥರ್ೋತ್ದದಿಸವಿ ನ್‍, ಶರವುದಶಿವದದಿವ್ನು ಚ್ಯು ದದಕ್ಲಿ ಣ್ದದಜಾಗಾು ರ; ತಾಣೆಂದತಸೆೆಂದಕೆಲೆಂದಫಕತ್ದದೇವ್ಚತಾು ೆಂಚೆಂದ ವಿಘಾಾ ೆಂದಪಯ್ಿ ದಕರುೆಂಕ್ದಆನ್ಸದತಾೆಂಕ್ಪದ ಜಿೋವನ್ಯೆಂತ್ದಜಯ್ಕತ ವಂತ್ದಕರುೆಂಕ್, ಆನ್ಸದ

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾೆಂಗಾತಾಚ್ದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಗೆರ ೋಸ್ತ್ದಕ್ಪಯ್ದಆನ್ಸದ ಸಮೃದಿಿ ದಆಸಾದಕರುೆಂಕ್ದಮಹ ಣಾಿ ತ್. ಹೊದಜಾಗ್ದ"ಶರವುದಮಹಾಗಣಪತಿದಕೆಿ ೋತರ ’ದ ಮಹ ಣ್ದಫಾಮ್ಯದ್‍ಲ್ದಜಾಲೊ, ಆನ್ಸದಹೊದಜಾಗ್ದ ರ್ತಳುದರಜವ ಟ್ಯಕ ಯ್ದಆನ್ಸದಮಂಗಳ್ಳ್ಪುರದನಗರ, ಗೆರ ೋಸ್ತ ದಜಾಲೆೆಂದದಿೋಸಾೆಂದಉಪಾರ ೆಂತ್ದದಿೋಸಾೆಂ, ಹಾು ದ ದೊಗಾೆಂದದೈವಿಕ್ದಸಕೆತ ೆಂದವವಿ್ೆಂ, ಮಹ ಳ್ಳ್ು ರ, ಪರ ಭುದಗಣಪತಿದಆನ್ಸದದೇವತಾದಮಂಗಳ್ಳ್ದದೇವಿ.ದದ ಅರ್ವು ಕ್ಲತಚ್ಯು ದದಿಸಾ, ಪರ ಭುದಗಣಪತಿದ ಬಂಗರಜಾಚ್ಯು ದಸವ ಪಾಿ ೆಂತ್ದಆಯ್ದಲ , ಆನ್ಸದತಾಕ್ಪದ ಸಾೆಂಕುತ ರ್ಮದಸಾೆಂಕತ ರುರ್ಮ, ’ಮಂಟ್ಪ್’, ’ಗ್ೋಪುರ’, ಇತಾು ದಿದಬ್ಯೆಂದುೆಂಕ್ದಸಾೆಂಗಾಲಗ್ಲ ದ ಆನ್ಸದಪ್ಯಜಾದಅಚ್ಕ್ದಬಡರ್ಜದಹಳ್ು ಚ್ಯು ದಕೇಶವ್ನನ್‍ದ ಕರುೆಂಕ್ದಸಾೆಂಗಾಲಗ್ಲ , ಜಿದರಯಾನ್‍ದ ನಮೃತೇನ್‍ದಆಸಾದಕೆಲಿದಆನ್ಸದತೊದಹಾು ದಘರೆಂತ್ದ ಜಿಯ್ಕಲೊ.ದದಬಂಗರಜನ್‍ದಶಿರ ೋದಮಂಗಳದದೇವಿದ ದಿವ್ನು ಚೆಂದನವಿೋಕರಣ್ದಹಾತಿೆಂದಧಲೆ್ೆಂ, ಆನ್ಸದಏಕ್ದ ಕೋಟೆೆಂದದಿವ್ನು ದಮುಖ್ಯರದಬ್ಯೆಂದೆಲ ೆಂದನೇತಾರ ವತಿದ ಆನ್ಸದಗ್ಳಪು್ರದನಂಯಾಚ ು ದಆಳ್ಳ್ವ ು ದಮುಖ್ಯರ.ದದ ಪರ ಭುದಗಣಪತಿದಜಾಕ್ಪದದಿವ್ನು ಚ್ಯು ದದಕ್ಲಿ ಣ್ದ ವ್ಚಣದಿರದಸ್ಥಭಯಾಲ ದಶರವುದಶಿವದದಿವ್ನು ಚ್ಯು ದ ಪಳ್ವು ತ್ದತಾಕ್ಪದತಾಚ್ಯು ದಸಂಪ್ಯಣ್್ದಜಯಾತಚರದದ ಹಾು ದದಿವ್ನು ಕ್ದಭೆಟ್ದದಿೆಂವ್ನಚ ು ದದೇವ್ಚತಾು ೆಂಕ್, ಆನ್ಸದತೊದಘಾಲತ ದತಾಚೆಂದಆಶಿೋವ್ನ್ಾೆಂದ ತಾೆಂಚರದತಾಣಿೆಂದಗೆರ ೋಸ್ತ ದಜಾೆಂವ್ನಚ ು ಕ್, ತಸೆೆಂದ ಜಿೋವನ್ಯೆಂತ್ದಜಯ್ತ ದಜಡಾಚ ು ಕ್. ಫೆಸ್ಕಯ ೆಂ: ವಿಶೇಷ್ದಜಾವ್ನಾ ದಆಚರುೆಂಚೆಂದಫೆಸಾತ ೆಂದ ಜಾವ್ನಾ ಸಾತ್:ದ೧.ದನ್ಯಗರದಪಂಚಮಿ, ೨.ದರಿಘುದ ಉಪಕಮ್, ೩.ದಯ್ಕಜ್ಯರದಉಪಕಮ್, ೪.ದಶಿರ ೋದ ಗಣೇಶದಚರ್ತರ್್, ೫.ದಅನಂತ-ಚರ್ತದ್ಶಿ, ೬.ದ ನವರತಿರ , ೭.ದದಿೋಪಾವಳಿ, ೮.ದಗ್ೋಪ್ಯಜಾ, ೯.ದಲ್ಕ್ಷದ ದಿೋಪೋತಿ ವ, ೧೦.ದಮಹಾದಶಿವರತಿರ , ೧೧.ದ ಸೌರಮ್ಯನದಯುಗಾದಿ, ೧೨.ದದಿವ್ನು ದಕ್ಪರದಉತಿ ವ್ನ. ಉಗಾಡ ಸಾಚೆಂದಫೆಸ್ತ ದಜಾವ್ನಾ ಸಾದಶರವುದಶಿರ ೋದಮಹಾದ ಗಣಪತಿದಗ್ಳಜ್್ದದಿೋಪೋತಿ ವ, ರ್ಜೆಂದಕ್ಪಲೊರಚ್ಯು ದ ಪುಶಾ್ೆಂವ್ನನ್‍ದಸಂಭರ ಮಿತಾತ್ದದಿವದಶೆಂಗಾರದ ಆಸ್ಥನ್‍, ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ದಕೃತಿಕದಮಹನ್ಯು ೆಂತ್ದ ಹೆೆಂದಫೆಸ್ತ ದಪಾಟ್ಯಲ ು ದಶ್ೆಂಬರದವಸಾ್ೆಂದಥಾವ್ನಾ ದ ಚಲ್ವ್ನಾ ದಆಯಾಲ ು ತ್!ದದಪರ ಭುದಗಣೇಶದದಏಕ್ಪದಚ್ಯು ರದ ರಾೆಂಚ್ಯು ದರಥಾಚರದಬಸಾಲ , ಸಾಮ್ಯನ್‍ು ದ

ಜಾವ್ನಾ ದ’ಬಂಡಿ’ದಮಹ ಣ್ದಆಪಯಾತ ತ್ದಹೆೆಂದದೊೋಗ್ದ ’ಥಟಿಿ ರಯ’ದಮುಖ್ಯರದಆಸ್ಥನ್‍ದಕೋಬ್ಯಚ್ಯು ದ ಫೆರ ೋಮ್ಯರದಫೊಲ ೋಟ್ದಆಸಾದಕರುನ್‍ದಹೊದ’ರಜ’ದಆನ್ಸದ ’ರಣಿ’ದಕರುನ್‍ದಸ್ಥಭಯಾತ ತ್ದವಹ ರ್ಡದಆವ್ನಜಾಚ್ಯು ದ ಬ್ಯು ೆಂಡಾದಸಾೆಂಗಾತಾದಶರವುದದಿವ್ನು ಚ್ಯು ದವಿಶೇಷ್ದ ಸಂಗ್ರೋತಾೆಂತ್ದಸಾೆಂರ್ಜವಳಿೆಂದರವವ್ನಾ ದಕ್ಪಟ್ಯು ೆಂನ್ಸದ ವದಸಾವ್ಜನ್ಸಕ್ದಪ್ಯರ್ಜಕ್ದಬ್ಯೆಂದ್‍ಲ್ದಲಲ ು ದವೇದಿೆಂನ್ಸ.

ಮಣಿ ಗ್ಳಡಡ ದಗ್ಳಜಿ್ದಆನ್ಸದಬಳ್ಳ್ು ಲ್ದಬ್ಯಘ್ದಸಕ್ಲ್ದ ಸಭಾರದವಸಾ್ೆಂದಥಾವ್ನಾ ದಹೆೆಂದಫೆಸ್ತ ದಆಚರಣ್ದ ಕತಾ್ತ್.ದದಪರ ಥಮ್ಯರ, ಲಲ್ದಬ್ಯಘ್ದನ್ಯರಯಣದ ಶ್ಟಿಿ , ಶಿರ ೋದಲೊೋಕಯು ದಶ್ಟಿಿ ದಆನ್ಸದಶಿರ ೋದಸ್ಟ್ೆಂದರದ ಶ್ಟಿಿ ದಹದಗ್ಳಜಿ್ದಪೋಶಕ್ದಜಾವ್ನಾ ಸೆಲ .ದದ ಕಡಿಯಾಲ್ದೈಲ್ದಯೂರ್ಥದಕಲ ಬ್ದಸಾಟ್ಯವು ದ ಇಸೆವ ದಉಪಾರ ೆಂತ್ದಕ್ಲರ ಯಾಳ್‍ಲ್ದಕ್ಪರ್ಮದಕರುನ್‍ದ ಆಯಾಲ ೆಂ.ದದಲಲ್ದಬ್ಯಘ್ದನ್ಯರಯಣದಶ್ಟಿಿ , ಸಾವ ತಂತ್ರ ದಝಗಡಿಾ ದಸ್ಟ್ರೇಶ್ದಶ್ಟಿಿ ದಆಜೂನ್‍ದ ಉಗಾಡ ಸ್ದಕ್ಪಡಾಿ ದ೫೦, ೬೦ದಆನ್ಸದ೭೦ದದಶಕ್ಪೆಂನ್ಸದ ಹೊದಸಂಭರ ರ್ಮದಕ್ಲತೊಲ ದಲಹ ನ್‍ದಆಸ್ದಲೊಲ ಗ್ರದಮಹ ಣ್ದ ಆನ್ಸದಕಸ್ಥದತೊದಹಾು ದವಹ ಡಾ ಣಾಕ್ದಪಾವ್ನಲ ದತೆಂ.ದದ ತಸೆೆಂಚ್ದತೊದಉಗಾಡ ಸ್ದಕ್ಪಡಾಿ ದ೮೦ದಆನ್ಸದ೯೦ದ ದಶಕ್ಪೆಂತ್ದರ್ಜನ್ಯಾ ೆಂದಗ್ಳರುಕ್ಲರಣ್, ಫಾಮ್ಯದ್‍ಲ್ದ ಕನಾ ಡದಸಂಗ್ರೋತ್ದದಿರೆಕತ ರ, ಬಳ್ಳ್ು ಲ್ದಬ್ಯಘ್ದ ಗ್ಳಜಿ್ೆಂತ್ದಸಂಗ್ರೋತ್ದದಿತಾಲೊ!ದದಸಂಪತ್ದಬಳ್ಳ್ು ಲ್ದ ಜದಏಕ್ದರೆಸಾಿ ರೆೆಂಟ್ದಮ್ಯಹ ಲ್ಕ್ದಆನ್ಸದಏಕ್ದ ಕ್ಪು ೆಂಟಿೋನ್‍ದಮೈಸ್ತರೆಂತ್, ತಾಚ್ಯು ದಮಿತಾರ ೆಂದ ಬರಬರದಏಕ್ದಸಾಿ ಲ್ದಘಾಲ್ಾ ದ’ಬ್ಲಲ ದಮೂನ್‍ದ ಸ್ಥಾ ೋಟ್ಿ ್ದಕಲ ಬ್’ದಮಹ ಳ್ಳ್ು ು ದನ್ಯೆಂವ್ನರದ೧೯೭೧ದ ಇಸೆವ ೆಂತ್ದಬಳ್ಳ್ು ಳ್‍ಲ್ದಬ್ಯಘ್ದಗ್ಳಜ್್, ಜಂಯಿ ರದ ಚಮು್ರಿದಆನ್ಸದಗ್ಡಿಶ ೆಂದಪಿೋವನ್ಯೆಂದಆನ್ಸದಹುನ್‍ದ ಕೇಕ್ಲದವಿಕ್ಪತ ಲೆ!ದದಧಮ್ಸೊ ಳದಮಹಾವಿೋದಆನ್ಸದ ಪ್ರ ೋರ್ಮದನ್ಯರ್ಥದಶ್ಣಯ್ದತಾೆಂಚ್ಯು ದ ಭುಗಾು ್ಪಣಾಲೊು ದಕ್ಪಣಿೋೆಂಯ್ದದವಿವರಿತಾತ್ದ ಸಭಾರದವಸಾ್ೆಂದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಗ್ಳಜಿ್ದಆಕಷ್ಣ್ದ ಜಾವ್ನಾ .ದದ"ಆಮಿೆಂದಕೆನ್ಯಾ ೆಂಯ್ದಚುಕ್ಪನ್ಯೆಂವ್ನ, ಜರದ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಕ್ದಟಿೋವಿದಪರ ದಶ್ನ್‍ದವದಕ್ಲರ ಕೆಟ್ದಮ್ಯು ಚ್ದ ಆಸಾಲ ು ರಿೋ"ದತಾಣಿೆಂದಸಂತೊಸಾನ್‍ದಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂದಹೆೆಂ!

ಗಣೇಶಾಚದಮೂತಿ್ದಮಣಿ ಗ್ಳಡಡ ದಗ್ಳಜಿ್ಕ್ದ ಪಾೆಂವ್ನಚ ು ದಪಯ್ಕಲ ೆಂದತಾಕ್ಪದರವ್ಚೆಂಕ್ದಏಕ್ದ ವಿಶೇಷ್ದಜಾಗ್ದಆಸ್ಥಲ ದಆನ್ಸದಲೊೋಕ್ದಆರಧ್ಗನ್‍ದ ಕತಾ್ಲೊ.ದದಹದಜಾವ್ನಾ ಸಾದ’ಚನಾ ದಗ್ಳಜಿ್’ದಕೃಷಿ ದ ಮಠ್ದಮಣಿ ಗ್ಳಡಡ ದಕಂಬು ಲಗ್ರೆಂ!ದದಸ್ಟ್ಕಯಿಲಲ ು ದ ಚಣಾು ೆಂನ್ಸದಏಕ್ದವಿಶೇಷ್ದಗ್ಳಜಿ್ದಬ್ಯೆಂದ್‍ಲ್ದಲಿಲ .ದದ ಪಪಾು ೆಂದಬಾಲ ಕ್ದಚಣದಖ್ಯೆಂಬ್ಯು ೆಂಕ್ದ ಸ್ಥಭಯಿಲೆಲ .ದದಕನ್ಯ್ಟ್ಕ್ಪಚೆಂದಏಕ್ದವಿಶೇಷ್ದ ಪರ ದಶ್ನ್‍ದಏಕ್ದಸಾೆಂಪರ ಾಯಿಕ್!ದದಫಳ್ಳ್ೆಂದಆನ್ಸದ ರೆಂದವ ಯ್ದಸ್ಥಭಯಾತ ಲೆದಅನ್ಸದಪರ ಭುಕ್ದ ಭೆಟ್ಯಾತ ಲೆದತಕ್ಷಣ್ದತೆಂದವ್ನರಿರದಘಾಲ್ಾ ದವತಾಲೆೆಂದ ಫೆಸ್ತ ದಜಾಲು ದಉಪಾರ ೆಂತ್.ದದಚಡಾಿ ವ್ನದಲೊೋಕ್ಪಕ್ದ ಹೆೆಂದವ್ನೆಂಟುನ್‍ದಘೆೆಂವ್ನಕ ದಅವ್ನಕ ಸ್ದಮಳ್ಳ್ಿ ಲೊದ ಜಾತಾದತಿತಲ ೆಂದಚಡಿೋತ್ದಮೋಲ್ದದಿೋವ್ನಾ ! ನವಭಾರತ್ದಸಕ್ಲ್ದಆನ್ಸದಪಿವಿಎಸ್ದಸಕ್ಲ್ದ ಉಭಾರದವೇದಿದಆಸಾದಕರುನ್‍ದಪರ ಭುಕ್ದಸಾವ ಗತ್ದ ಕತಾ್ತ್ದವ್ನರ್ಷ್ಕ್ದಪ್ಯಜಾದಕರುೆಂಕ್.ದಪುಶಾ್ೆಂವ್ನದ ಉಪಾರ ೆಂತ್ದಡೊೆಂಗರಕೇರಿದಆನ್ಸದಕ್ಯಳೂರದಫೆರಿ್ದ ರಸ್ಥತ ದನೂು ದಚತಾರ ದಟ್ಯಕ್ಲೋಸಾದಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ದವತಾ.ದದ ಸಗಾು ು ದವ್ನಟೆರದಲೊೋಕ್ದಜಮದಜಾತಾದಆನ್ಸದ ಪರ ಭುಕ್ದನಮ್ಯನ್‍ದಕತಾ್.ದದವಚ್ಯು ದರಸಾತ ು ರದ ಸಭಾರದಲಹ ನ್‍ದವೇದಿದಆಸಾದಕತಾ್ತ್ದಆನ್ಸದ ಪರ ಭುಕ್ದವಂದನ್‍ದದಿತಾತ್ದದೇವ್ನಸಾ ಣಾನ್‍.ದದಏಕ್ದ ಮುಖೆಲ್ದಆಕಷ್ಣ್ದಆಸಾತ ದಹಾು ದಫೆಸಾತ ಚೆಂದ ಮಣಿ ಗ್ಳಡಡ ದಗ್ಳಜಿ್, ಜಿದಭಾರಿಚ್ದಗೌರವ್ನದಪ್ಯಣ್್ದ ಸವ್ನ್ದಗ್ಳಜಿ್ೆಂದಮಧ್ೆಂದಅಖ್ಯು ದಅವಿಭಾಜಿತ್ದ ದಕ್ಲಿ ಣ್ದಕನಾ ಡದಜಿಲಲ ು ೆಂತ್! ’ಗ್ಳಜಿ್’ದಮಹ ಳ್ಳ್ು ರದಏಕ್ದಮಂಟ್ಪದಖ್ಯೆಂಬದ ಆಸ್ಥನ್‍ದಪಪಾು ೆಂದಬ್ಯೆಂದುನ್‍ದತೇಲ್ದಶ್ಣಾವ್ನಾ , ತಾೆಂಬಡ ದಆನ್ಸದಧವದಬ್ಯವಿ ದ’ಮುಕುಟ್’ಕ್ದ ಆರಧ್ಗನ್‍ದಕನ್‍್, ಏಕ್ದಧ್ಗಕಿ ದಮುಕುಟ್ಯಕ್ದ ತಾೆಂಬಡ ದರ್ತವ್ನಲೊದಬ್ಯೆಂದುನ್‍ದಆನ್ಸದತಾಚು ದ

ವಯ್ರ ದ’ಕಳಸ’ದದವನ್‍್.ದದಮುಖ್ಯು ದಮುಕುಟ್ಯದ ಸಕಯ್ಲ , ಏಕ್ದಕೋಬ್ಯಚದಬ್ಯಸೆಕ ಟ್ದಜಾಚರದ ವಿವಿಧ್ದತಾು ದಕ್ಪಳ್ಳ್ಚೆಂದಫಳ್ಳ್ೆಂದಆನ್ಸದರೆಂದವ ಯ್ದ ದವನ್‍್ದಹಸ್ಟತ ದದೇವ್ನಕ್ದಭೆಟ್ಯಾತ ತ್.ದದ ಮಂಟ್ಪಾಲಗ್ರೆಂದವೇದಿದಸಕಯ್ಲ ದಪರ ಭುಚದಬಸಾಕ ದ ಆಸಾತ , ಜರ್ಡದರೆಂದವ ಯ್ದಆನ್ಸದಫಳ್ಳ್ೆಂಚದನ್ಯಲ್್ , ಪಣೊೋಸ್, ಕೆಳಿೆಂದಬ್ಯೆಂಾತ ತ್.ದದವಿೋಜ್ದದಿವದ ಘಾಲ್ಾ ದಸ್ಥಭಯಾತ ತ್ದಆನ್ಸದಪಳ್ತಾನ್ಯದತೆಂದಏಕ್ದ ಆಕರ್ಷ್ತ್ದದಿಸಾತ .ದದಹರದವಸಾ್ದಕ್ಪತಿ್ಕದ ಮಹನ್ಯು ೆಂತ್ದಪರ ಭುದಗಣೇಶ, ತಾಚ್ಯು ದಪಯಾಿ ರದ ವತಾ!

ಮಣಿ ಗ್ಳಡಡ ದಗ್ಳಜಿ್ದಸಂಘಟ್ನ್ಯಚದಟ್ರ ಸ್ಟಿ ದಹೆೆಂದಫೆಸ್ತ ದ ಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದಹಾಡಾಿ ತ್ದಆತಾೆಂದಕ್ಪೆಂಕ್ಲರ ಟ್ದಡಬಬ ಲ್ದ ರೋರ್ಡದಆಸಾಲ ು ರಿೋದಮಣಿ ಗ್ಳಡಡ ದಜಂಕ್ಷಣ್ದದಥಾವ್ನಾ ದ ಲೇಡಿದಹಲ್ದಸಕ್ಲ್.ದದವ್ನು ಸ್ದರೋರ್ಡ, ಮಣಿ ಗ್ಳಡಡ ದಗ್ಳಜಿ್ದಸಮಿತಿಚೊದಏಕ್ದಸಾೆಂದೊದ ಪಾಟ್ಯಲ ು ದವಸಾ್ೆಂನ್ಸದಶರ ಮ್ಯನ್‍ದಕ್ಪರ್ಮದಕೆಲೊಲ ದ ಆಸಾದಹೆೆಂದಫೆಸ್ತ ದಗಮಮ ತ್ದಕರುೆಂಕ್.ದದರಮ್ಯನಂದದ ರವ್ನದಪೇಜಾವರದಜದಕನ್ಯ್ಟ್ಕದಬ್ಯು ೆಂಕ್ಪೆಂತ್ದ ಕ್ಪರ್ಮದಕತಾ್, ತಾಚ್ಯು ದದೇವ್ನಧಿೋನ್‍ದಾಖೆತ ರದ ಬ್ಯಪಾಯ್ಕಚ ೆಂದಕ್ಪರ್ಮದಮುಖ್ಯರುನ್‍ದವಹ ತಾ್ದಏಕ್ಪದ ಬರದು ದಕತ್ವ್ನು ಕ್ದಲಗ್ನ್‍.ದರಸಾತ ು ದದೇಗೆೆಂನ್ಸದ ಸಭಾರದಚಮು್ರಿ, ಖ್ಯಜ್ಯರ, ಐಸ್ದಕ್ಲರ ೋರ್ಮ, ವಿವಿಧ್ದಖೆಳ್‍ಲ್ದಆಸಾತ ತ್ದಆನ್ಸದಹಾು ದವಳ್ಳ್ರದತಾೆಂಚೊದ ವ್ನು ಪಾರದಭರನ್‍ದಚಲ್ಯಾತ ತ್.ದದಆತಾೆಂ, ಮಂಗ್ಳು ರೆಂತಾಲ ು ದಆಧುನ್ಸೋಕರಣಾನ್‍ದ ಯುವಜಣಾೆಂಚೆಂದಕತ್ವ್ನು ದಬದಿಲ ಲೆಂದ ಜಿೋವನ್ಯಚೆಂದಕ್ಪನೂನ್‍ದಜಾಲೆಂ.ದದಪುಣ್ದ ದೆವ್ನಸಾೆಂವ್ನದಜಾವ್ನಾ ಸಾದಆರಧ್ಗನ್ಯಚೊದಭಾಗ್ದ ಶಿರ ೋದಶರವುದಗಣಪತಿಚೊದಹಾೆಂಗಾದಮಂಗ್ಳು ರೆಂತ್ದ ಆನ್ಸದಸವ್ನ್ೆಂಕ್ದದೇವ್ನದಆಶಿೋವ್ನ್ದ್‍ಲ್ದದಿೋೆಂವ್ನದ ತಾೆಂಚ್ಯು ದಭಕೆತ ಕ್.

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಣೇಶ್ದಚರ್ತರ್್ದತಸಲು ದವಿಶೇಷ್ದಸಂದಭಾ್ೆಂನ್ಸ, ವ್ನರ್ಷ್ಕ್ದದಕ್ಪರದಫೆಸಾತ ೆಂನ್ಸದವದ’ರಥೋತಿ ವ’ದ ಚಂದರ ಮ್ಯನದಯುಗಾದಿದವಳ್ಳ್ರದಸ್ಟ್ವ್ನ್ತಿತಾನ್ಯದ ಆನ್ಸದಮುಖ್ಯು ದದಿವ್ನು ೆಂಚೆಂದಫೆಸ್ತ ದಆನ್ಸದಶಂಕ್ಪರ್ಷಿ ದ ಚರ್ತರ್್ದದಿಸಾೆಂನ್ಸ, ಸಭಾರದಚಡಿೋತ್ದದೇವ್ಚೋತಿದ ಪವಿತ್ರ ದ"ದಶ್ಣಾಕ್"ದಪರ ಭುದಶರಬೇಶವ ರದಆನ್ಸದ ಪರ ಭುದಮಹಾಗಣಪತಿಚ್ಯು ದಯ್ಕತಾತ್.ದದದಿೋವ್ನು ದ ಜಾತಾದಏಕ್ದಮುಖೆಲ್ದಆಕಷ್ಣ್ದಸಾೆಂಸಕ ೃತಿಕ್ದ ಚಟುವಟಿಕದಯಕ್ಷಗಾನದತಸ್ಥಲ ು , ನ್ಯಚ್ಯಾ ದ ಕ್ಪಯ್ಕರ ರ್ಮದವದಇತರ.ದಮ್ಯನವಿೋಯ್ದ ಯ್ದೋಜನ್ಯೆಂದಆನ್ಸದಸಮ್ಯಜಿಕ್ದಸೇವ್ನದ ಚಟುವಟಿಕದಹಾು ದಮಹಾದಫೆಸಾತ ಚೊದಮುಖ್ಯು ದ ವ್ನೆಂಟದಪರ ಭುದಗಣೇಶಾಚೊು .ದದಹೆೆಂದದಿೋವ್ನು ದ ಜಾವ್ನಾ ಸಾದಏಕ್ದಕೇೆಂದ್‍ಲ್ರ ದಆಕಷ್ಣಾಚೆಂದ ಪಳ್ೆಂವ್ನಕ ದಯಕ್ಷಗಾನ, ನ್ಯಚ್ದಆನ್ಸದಡಾರ ಮ್ಯ, ಇತಾು ದಿ.ದದಹಾು ದಫೆಸಾತ ೆಂಚದಪಾರಂಪಯಾ್ದ ಸಾೆಂಬ್ಯಳ್‍ಲ್ಾ ದವಹ ಚ್ದಜವ್ನಬ್ಯೊ ರಿದಆತಾೆಂಚ್ಯು ದ ಲೊೋಕ್ಪಚರದಆಸಾ, ಮಂಗ್ಳು ರದಭೊೆಂವ್ನರಿೆಂದ ಆಸ್ದಲೊಲ ು ದವಿಶೇಷ್ದಸಂಗ್ರತ , ಆಮಿದಮುಖ್ಯಲ ು ದ ಜನ್ಯೆಂಗಾದಖ್ಯತಿರದಸಾೆಂಬ್ಯಳ್‍ಲ್ಾ ದದವರದು ೆಂ.

ಸ್ಕೆಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ಲ ೆಂ: ಐವನ್‍ ಸಲ್ಾ ನ್ಫಾ ಶೇಟಾನ್‍ ---------------------------------------------------

ಆಮೆಂ ದುಬ್ಳ್ ಾ ೆಂಚೆಂ ರಡೆಾ ೆಂ ಆರ್ಾ ತಾೆಂವ್ರ? 2017ದಇಸೆವ ೆಂತ್, ಪಾಪಾದಫಾರ ನ್ಸಿ ಸಾನ್‍ದಏಕ್ದವಿಶೇಷ್ದ ದಿವಸ್ದಅಪಿ್ಲೊ, ಕಥಲಿಕ್ದಇಗರ್ಜ್ನ್‍ದ ಆಚರುೆಂಕ್, ಹರದವಸಾ್, ಜಾವ್ನಾ ದ"ಜಾಗತಿಕ್ದ ದುಬ್ಯು ು ೆಂಚೊದದಿವಸ್".ದದಹಾು ದವಸಾ್ದಹೊದದಿವಸ್ದ ನವಂಬರದ17ದವರದಆಚರಿಲೊದಆನ್ಸದತಾಚೊದ ಉದೆಿ ೋಶ್ದಆಸ್ಥಲ ದ’ದುಬ್ಯು ು ೆಂಚೊದಭವ್ನ್ಸ್ಥದ ನ್ಯಶ್ದಜಾವ್ನಾ ದವಚೊೆಂಕ್ದನ್ಯ’; ತಾು ದದಿಸಾಚೊದ

ಸಂದೇಶ್ದಜಾವ್ನಾ ದಪಾಪಾದಫಾರ ನ್ಸಿ ಸ್ದಮಹ ಣಾಲೊ, "ಕ್ಲತಲ ಶ್ದಪಾವಿಿ ದಆಮಿೆಂದದುಬ್ಯು ು ದಲೊೋಕ್ಪಕ್ದ ಪಳ್ತಾೆಂವ್ನದಕಸಾತಳ್‍ಲ್ದಉಸ್ಟ್ತ ನ್‍ದರ್ಜೆಂದಹೆರೆಂನ್ಸದ ಉಡಯಿಲೆಲ ೆಂದಆಪ್ಲ ೆಂದಖ್ಯಣ್ದಜಾವ್ನಾ ದವ್ನಪಚ್ೆಂ, ಆಪಾಿ ಕ್ದಕ್ಲತೇೆಂಯ್ದಮಳ್ಳ್ತ್ದಗ್ರೋದಮಹ ಳ್ಳ್ು ು ದ ಭವ್ನ್ಶಾು ನ್‍ದತಿೆಂದಸ್ಥಧ್ಗತ ತ್ದಕ್ಪೆಂಯ್ದತರಿೋದ ಖ್ಯೆಂವ್ನಕ ದತಾೆಂಚದಜಿಣಿದಸಾರುೆಂಕ್ದವದಪಾೆಂಗ್ಳರ ೆಂಕ್ದ ತಾೆಂಚದಉಗ್ರತ ದಕ್ಯರ್ಡ!ದದತಿೆಂದಜಾೆಂವ್ನಕ ದಪಾವ್ನಲ ು ೆಂತ್ದ ಏಕ್ದಭಾಗ್ದಹಾು ದಕಸಾತಳ್‍ಲ್ದಡಬ್ಯಬ ು ಚೆಂ; ತಾೆಂಕ್ಪೆಂದ ಆಮಿೆಂದಪಳ್ಲೆಂದತಿೆಂದಮಹ ಣ್ದಏಕ್ದಕೋಯ್ರ , ಕ್ಲತೆಂಚ್ದಆಮ್ಯಕ ೆಂದವ್ನಯ್ಿ ದದಿಸಾನ್ಯಸಾತ ೆಂದಹಾು ದ ಸಾಕ ೆಂದಲೆಂತ್ದಮಿಸ್ಥು ನ್‍.ದದಚಡಾಿ ವ್ನದಆಮಿೆಂದ ಚೆಂತಾತ ೆಂವ್ನದಕ್ಲೋದತಿೆಂದಮಹ ಣ್ದಪರವಲಂಬಿದ-ದ ಹೆರೆಂಚರದಹೊೆಂದೊವ ನ್‍ದಆಸ್ಟಚ ೆಂ, ದುಬ್ಯು ು ೆಂಕ್ದ ತಾೆಂಚದದುಬಿು ಕ್ಪಯ್ದಆಮಿದಭೊಗ್ರಿ ನ್ಯೆಂವ್ನ.ದದ ತಾೆಂಚು ದವಿಶಾು ೆಂತ್ದವ್ನಯ್ಿ ದಉಲಂವ್ನಕ ದಅಮಿೆಂದ ಸಾೆಂಚ್ದತಯಾರ.ದದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಆಮಿೆಂದ ಸ್ಥಡಿನ್ಯೆಂವ್ನದರ್ೆಂಯಾಚ್ಯು ದದವದಆಡಯಾಾ ೆಂವ್ನದ ಕ್ಲತಾು ಕ್ದಆಮಿೆಂದಚೆಂತಾತ ೆಂವ್ನದತಿೆಂದಸಮ್ಯರ್ಜಕ್ದಏಕ್ದ ಉಪಾಕ ರಕ್ದಪಡಾನ್ಯಸ್ಟಲ ೆಂದಮಹ ಣ್, ಫಕತ್ದತಿೆಂದ ದುಬಿು ೆಂದಮಹ ಣ್", ತೊದಮಹ ಣಾಿ , "ಸ್ಟ್ತ ತಿಗ್ರೋತ್ದಕ್ಪರದ ವಿವರಿತಾದಮ್ಯರೆಕ್ಪರದಖರೆೆಂಪಣ್ದಹಾರ್ಡಾ ದ ಗೆರ ೋಸಾತ ೆಂಚೆಂದವತ್ನ್‍ದತಾು ದದುಬ್ಯು ು ೆಂದಥಾವ್ನಾ ದ ಲೂಟುನ್‍".ದದ"ತಾೆಂಚ್ಯು ದಫಟಿೆಂನ್ಸದತದಮುಖ್ಯರದ ಯ್ಕತಾತ್ದದುಬ್ಯು ು ೆಂಕ್ದಲೂಟುೆಂಕ್...ಆನ್ಸದ ತಾೆಂಕ್ಪೆಂದತಾೆಂಚ್ಯು ದಜಾಳ್ಳ್ದಥಾವ್ನಾ ದವಿೆಂಗರ್ಡದ ಕತಾ್ತ್."ದದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಮ್ಯರುೆಂಕ್ದವತಾನ್ಯ, ದುಬ್ಳ್ದಶಿಕ್ಪ್ತಾತ್, ತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಧತಾ್ತ್ದಆನ್ಸದ ತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಗ್ಳಲರ್ಮದಕತಾ್ತ್.ದದಪರಿಣಾರ್ಮದ ಜಾವ್ನಾ , ಸಭಾರೆಂದತಾೆಂತಿಲ ೆಂದಜಾತಾತ್ದನ್ಸರುತಾಿ ಹ, ತಿೆಂದಘಟ್ದಜಾತಾತ್ದಆನ್ಸದಲಿಪನ್‍ದರವ್ನತ ತ್.ದದಏಕ್ಪದ ಸಬ್ಯೊ ನ್‍, ಆಮಿೆಂದಆಮಚ ು ದಮುಖ್ಯರದಪಳ್ತಾೆಂವ್ನದ ಸಭಾರದದುಬ್ಳಿೆಂದಕೆನ್ಯಾ ೆಂಯ್ದಅಲ್ದಅಪಾವ ದಿತ್ದ ಆನ್ಸದಅಪ್ಯರ ಪ್ದಆಮಿದಸ್ಥಸ್ಟ್ನ್‍ದವಹ ತಾ್ೆಂವ್ನ.ದದತಿೆಂದ ಸವ್ಯ್ದಸಂಗ್ರತ ೆಂನ್ಸದಜಾತಾತ್ದದೊಳ್ಳ್ು ೆಂಕ್ದ ದಿಸಾನ್ಯಸ್ಟಚ ೆಂದಆನ್ಸದತಾೆಂಚೊದತಾಳೊದಕೋಣ್ೆಂಚ್ದ ಆಯಾಕ ನ್ಯದವದಸಮ್ಯರ್ಜೆಂತ್ದಗಮನ್ಯಕ್ದಯೇನ್ಯ.ದದ ಾದೆಲ ದಆನ್ಸದಸ್ಟತ ಿೋಯ್ದದಜಿೆಂದಆಸಾತ್ದವಳಕ್ದನ್ಯಸ್ಟಚ ೆಂದ ಆಮ್ಯಕ ೆಂದಘರದಆಸಾಲ ು ರಿೋದತಿೆಂದಜಾತಿದಭಾಯಿಲ ೆಂದ ಆಮ್ಯಚ ು ದಸೆಜಾರ". ಒಕಿ ೋಬರದ13, 2019ದವರ, ಪಾಪಾದಫಾರ ನ್ಸಿ ಸಾನ್‍ದ ಭಯ್ಿ ದರ್ಮರಿಯರ್ಮದತರ ಸ್ಟಯಾಕ್ದಭಾಗೆವಂತ್ದ ಮಹ ಣ್ದಪಾಚ್ಯಲೆ್ೆಂದ(1876-1926)ದಏಕ್ದಸಾೆಂತ್ದ ಜಾವ್ನಾ ದಕಥಲಿಕ್ದಇಗರ್ಜ್ಚ.ದದದಿೋಸಾದಪಯ್ಕಲ ೆಂದ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


’ವ್ನತಿಕ್ಪನ್‍ದನೂು ಸ್’ದತಿಚು ದವಿಶಾು ೆಂತ್ದಮಹ ಣಾಲೆೆಂ, "ರ್ಜಜ್ಯಚೆಂದಪರ ತಿರೂಪ್ದಜಾವ್ನ, ತಿಣೆಂದ ದುಬ್ಳ್ಳ್ು ೆಂಕ್ದಕುಮಕ್ದಕೆಲಿ, ಪಿಡಸಾತ ೆಂಚದಚ್ಯಕ್ಲರ ದ ಕೆಲಿ, ಏಕುಿ ರದು ೆಂಕ್ದಭೆಟ್ದದಿಲಿದಆಪಾಲ ು ದ ಫಿಗ್ರ್ಜೆಂತ್"ದಭಾಗೆವಂತ್ದಕುಟ್ಯಮ ಚ್ಯು ದರ್ಮಳ್ಳ್ಚ್ಯು ದ ಾಖ್ಯಲ ು ದಪಮ್ಯ್ಣೆಂ, ಜದಸಾೆಂತ್ದತರ ೋಸ್ಟಯಾನ್‍ದ ಘರ್ಡದಲೊಲ , "ತಿದಚ್ಯಕ್ಲರ ದಕರುೆಂಕ್ದಲಗ್ರಲ ದರ್ಜನ್ಯಾ ೆಂದ ಸ್ಟತ ಿೋಯಾೆಂಕ್ದಘರದಭಾಯ್ರ ದಕ್ಪರ್ಮದಕರುೆಂಕ್ದ ಉತತ ೋಜನ್‍ದದನ್ಯಸೆಲ ೆಂ.ದದಥಂಯಿ ರದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದ ಸಭಾರದವಿರೋಧ್ದಆಸ್ಥಲ ದತಿಚ್ಯು ದಸ್ಟ್ವ್ನ್ತಚ್ಯು ದ ಕ್ಪಮ್ಯಕ್; ಪುಣ್ದತಿಣೆಂದಹಠಾನ್‍ದತೆಂದಕ್ಪರ್ಮದ ಮುಖ್ಯರಿಲೆೆಂದಆನ್ಸದದುಬ್ಯು ು ದಕುಟ್ಯಮ ೆಂದಖ್ಯತಿರದ ಕ್ಪರ್ಮದತಿದಕರಿಲಗ್ರಲ .ದದಸಭಾರದರಿೋತಿೆಂನ್ಸ, ತಿದ ಜಾವ್ನಾ ಸ್ಟಲ ದಏಕ್ದಸಮ್ಯಜ್ದಸ್ಟ್ಧ್ಗರಕ್ಲ".ದದಆಜ್ದ (ನವಂಬರದ೧೬), ಭಾರತಾೆಂತಿಲ ದಇಗಜ್್ದತಿಕ್ಪದ ಸಾೆಂತ್ದಮಹ ಣ್ದಪಾಚ್ಯರದಲೊಲ ದಸಂಭರ ರ್ಮದ ಆಚರಿತಾದತಿಚ್ಯು ದಕೇರಳದರಜಾು ೆಂತ್. ನವೆಂಬರದ23, 2014ದವರ, ಮ್ಯರದಕುರಿಯಕಸ್ದ ಎಲಯಸ್ದಚವ್ನರದ(1805-1871), ಸಾೆಂತ್ದ ಮಹ ಣ್ದಪಾಚ್ಯರದಲೊಲ .ದದತಾಣೆಂದರ್ಮರಿದ ಇಮ್ಯಮ ಕುಲೇಟ್-ಕ್ಪಮ್ಲಿತ್ದಆನ್ಸದಆನೆು ೋಕ್ದ ಸ್ಟತ ಿೋಯಾೆಂದಖ್ಯತಿರ, ಮದರದಒಫ್ದಕ್ಪಮ್ಲ್ದ ರ್ಮಳ್‍ಲ್ದಘರ್ಡದಲೊಲ , ಸಾೆಂತ್ದಚವ್ನರದಜಾವ್ನಾ ಸ್ಥಲ ದ ಏಕ್ದವಿಶೇಷ್ದಸಮ್ಯಜ್ದಸ್ಟ್ಧ್ಗರಕ್.ದದತೊದ ದುಬ್ಯು ು ೆಂಕ್ದಕುಮಕ್ದದಿೆಂವ್ನಚ ು ೆಂತ್ದ ನ್ಯೆಂವ್ನರ್ಡದಲೊಲ , ತಾಣೆಂದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಶಿಕ್ಪಪ್ದದಿಲೆೆಂದ ಜಿೋವನ್ಯೆಂತ್ದಜಯ್ಕತ ವಂತ್ದಕೆಲೆೆಂದಮುಖು ದಜಾವ್ನಾ ದ ಸಮ್ಯರ್ಜೆಂತಾಲ ು ದಕ್ಲೋಳ್‍ಲ್ದಜಾತಿದಥಾವ್ನಾ .ದದಸಪಿ ೆಂಬರದ4, 2016, ಪಾಪಾದಫಾರ ನ್ಸಿ ಸಾನ್‍ದಮದರದತರೆಜಾಕ್ದ (1910-1997)ದಸಾೆಂತ್ದಮಹ ಣ್ದಪಾಚ್ಯತಾ್ನ್ಯ, ತಾಣೆಂದಆಪಾಲ ು ದಶ್ಮ್ಯ್ೆಂವ್ನೆಂತ್ದಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ, "ತಿಚೆಂದಮಿಸಾೆಂವ್ನದನಗರೆಂತಾಲ ು ದಅತಿೋದ ದುಬ್ಳ್ಳ್ು ೆಂಕ್ದಆಜ್ದಆಮ್ಯಕ ೆಂದರಕನ್‍ದಆಸಾ, ಏಕ್ದರುಜಾವ ತ್ದದೇವ್ನಚ್ಯು ದಸಾೆಂಗಾತಾ ಣಾಚದ ದುಬ್ಯು ು ೆಂತಾಲ ು ದದುಬ್ಯು ು ೆಂಕ್".

ಭಾರತಾೆಂತಾಲ ು ದಪಾೆಂಚ್ದಸಾೆಂತಾೆಂದಪಯಿಕ ದತೇಗಾೆಂ:ದದ ಸಾೆಂತ್ದಚವ್ನರ, ತರೆಜಾದಆನ್ಸದತರ ೋಸ್ಟಯಾದನಹೆಂಚ್ದ ವೈಯಕ್ಲತ ಕ್ದದುಬ್ಳ್ಳ್ು ೆಂಕ್ದಲಗ್ರೆಂದಆಸ್ಟಲ ೆಂದಪುಣ್ದ ತಾಣಿೆಂದಘಡಲ ದರ್ಮಳ್‍ಲ್ದದುಬ್ಳ್ಳ್ು ೆಂಕ್ದಸ್ಥಧುನ್‍ದ ಕ್ಪರ್ಡಾ ದತಾೆಂಚದಚ್ಯಕ್ಲರ ದಕರುೆಂಕ್ದಆನ್ಸದಸಮ್ಯರ್ಜೆಂತ್ದ ವಯ್ರ ದಹಾಡುೆಂಕ್.ದದಹಾೆಂಕ್ಪೆಂದಸಾೆಂತ್ದಪಾಚ್ಯರು ನ್‍ದಪಾಪಾದಫಾರ ನ್ಸಿ ಸ್ದಧ್ಗಡಾಿ ದಸಂದೇಶ್:ದ ದುಬ್ಳ್ಳ್ು ೆಂಚೆಂದರಡಿ ೆಂದಆಯ್ದಕ ೆಂಕ್, ತಾೆಂಕ್ಪೆಂಕ್ದ ವಿೆಂಚುನ್‍ದಕ್ಪರ್ಡಾ ದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಕುಮಕ್ದಕರುೆಂಕ್.

ದುಬಿು ೆಂ, ಅಲ್ಾ ದಪರ ಮ್ಯಣಾಚೆಂದಆನ್ಸದವಿೆಂಗರ್ಡದ ದವರದಲಿಲ ೆಂದ(ನ್ಸರಶಿರ ತ್ದಆನ್ಸದದೇಶಾೆಂತರ)ದಪಾಪಾದ ಫಾರ ನ್ಸಿ ಸಾಚೆಂದಮಗಾಚೆಂ.ದದತೊದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದ ಆಧ್ಗರದದಿತಾದಜಸೆೆಂದರ್ಜಜ್ಯನ್‍ದಕೆಲೆಲ ೆಂದತಸೆೆಂದಆನ್ಸದ ತೊದಆಜ್ದಆಸ್ಥಲ ದತರಿೋದಕತೊ್ದಆಸ್ಥಲ ; ತೊದ ದುಬ್ಯು ು ೆಂಚೊದಸಾೆಂಗಾತ್ದಧತಾ್; ತಾಣೆಂದ ’ಫಾರ ನ್ಸಿ ಸ್’ದಮಹ ಳ್ು ೆಂದನ್ಯೆಂವ್ನದವಿೆಂಚ್ಯಲ ೆಂದಸಾೆಂತ್ದ ಫಾರ ನ್ಸಿ ಸ್ದಆಸ್ಟಿ ಸ್ಟಚ್ಯು ದನ್ಯೆಂವ್ನಚೊದತೊದಆಪಾಲ ು ದ ಕ್ಪಳ್ಳ್ಜ ದಥಾವ್ನಾ ದಬರೆೆಂಚ್ದಉಲ್ಯಾತ .ದದತೊದ ಪಾಪ್ದಸಾಯ್ಬ ದಜಾವ್ನಾ ದವಿೆಂಚುನ್‍ದಯ್ಕೆಂವ್ನಚ ು ದ ಸಂದಭಾ್ರ, ತೊದಮಗಾಳ್‍ಲ್ದಮಿತ್ರ ದಕ್ಪಡಿ್ನಲ್ದ ಕಲ ೋಡಿಯ್ದದಹಮಮ ಸ್ದಬರ ೋಝಿಲಚೊದತಾಕ್ಪದ ಘುಟ್ಯನ್‍ದಸಾೆಂಗಾಲಗ್ಲ , "ದುಬ್ಯು ು ೆಂಕ್ದ ವಿಸನ್ಯ್ಕ್ಪ".ದದತಾಣೆಂದತಸೆೆಂದಕರುೆಂಕ್ದಚ್ದನ್ಯದ-ದ ಸಾೆಂಚ್ದತೊದಭಾವ್ನಡಾತ ು ೆಂಕ್ದಜಾಗಯಾತ ದ ರ್ಜಜ್ಯಚದದಿಸ್ಟಪ್ಲ ದಜಾೆಂವ್ನಕ ದಆನ್ಸದ"ದುಬ್ಳ್ಳ್ು ೆಂಕ್ದ ಸಾೆಂಚ್ದಕುಮಕ್ದಕರುೆಂಕ್".

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮಿೆಂದಹೆೆಂದಮ್ಯೆಂದುೆಂಕ್ದಜಾಯ್ದಕ್ಲೋದಇಗಜ್್, ಪಾಟ್ಯಲ ು ದವಸಾ್ೆಂನ್ಸದದುಬ್ಯು ು ೆಂಚದಆನ್ಸದ ಗತಿಹೋನ್ಯೆಂಚದಸೇವ್ನದಭಾರಿಚ್ದವಿಶೇಷ್ದರಿೋತಿನ್‍ದ ಕರುನ್‍ದಆಯಾಲ ು :ದದಶಿಕ್ಷಣ್, ಭಲಯ್ಕಕ ದಸೇವ್ನ, ಹಳ್ಳ್ು ು ೆಂಚದಅರ್ವೃದಿಿ , ಸಮ್ಯಜಿಕ್ದಅರಣ್ು ದ ಸಂಪತ್, ಸಹಕ್ಪರಿದಆನ್ಸದಇತರದಪರೋಪಕ್ಪರಿದ ಕ್ಪರ್ಮ.ದದಹದಸೇವ್ನದಮಿಲಿಯಾೆಂತರದಲೊೋಕ್ಪಚ್ಯು ದ ಜಿೋವನ್ಯೆಂತ್ದನವ್ಚದಹುರುಪ್ದಹಾಡುೆಂಕ್ದ ಸಕ್ಪಲ ು ೆಂತ್ದಅಖ್ಯು ದದೇಶಾೆಂತ್ದ-ದಮುಖು ದಜಾವ್ನಾ ದ ಲೊೋಕ್ದವಚೊೆಂಕ್ದಚ್ದನ್ಯದಮಹ ಳ್ಳ್ು ು ದತಸಾಲ ು ದ ಸ್ಟ್ವ್ನತಾು ೆಂನ್ಸ.ದದಯಾಜಕ್, ಧ್ಗಮಿ್ಕ್ದಆನ್ಸದ ಲಯಿಕ್ದನ್ಸಸಾವ ರ್್ದಜಾವ್ನಾ ದದುಬ್ಯು ು ೆಂಕ್ದಕುಮಕ್ದ ಕತಾ್ತ್ದಏಕ್ದಮ್ಯನ್ಯಚೆಂದಜಿೋವನ್‍ದಜಿಯ್ಕೆಂವ್ನಕ ; ಥಡದಹಾು ದಕ್ಪರಣಾೆಂಕ್ದಲಗ್ನ್‍ದಮ್ಯಡಿತ ರದ ಸಯ್ತ ದಜಾವ್ನಾ ದಮಲು ತ್ದಕ್ಲತಾು ದತಾಣಿೆಂದ ದುಬ್ಯು ು ೆಂಕ್ದಆನ್ಸದನ್ಸಗ್ತಿಕ್ಪೆಂಕ್ದಕುಮಕ್ದಕೆಲಿದ ಮಹ ಣ್. ದುರದೃಷ್ಟಿ ನ್‍, ಪಾಟ್ಲ ು ದವಸಾ್ೆಂನ್ಸದಭಾರತಾಚದ ಇಗಜ್್ದಆಪಿಲ ೆಂದಮೌಲು ೆಂದಹೊಗಾಡ ವ್ನಾ ದಆಯಾಲ ು ದ ಕಸೆೆಂದದಿಸಾತ ದದೇಶಾೆಂತಾಲ ು ದದುಬ್ಯು ು ೆಂಕ್ದಕುಮಕ್ದ ಕಚ್ಯು ್ೆಂತ್.ದದಥಡಾು ದದಿಸಾೆಂದಆದಿೆಂದ"ಜಾಗತಿಕ್ದ ಭುಕೆದಸಂಖೊದ2019ದವಧಿ್ದಪಗ್ಟ್ದಕರಿಲಗ್ಲ ; ಭಾರತ್ದಪಯ್ಕಲ ೆಂದ102ದಆಸ್ದಲೊಲ ದಸಂಖೊದಆತಾೆಂದ 117ದದೇಶಾೆಂನ್ಸದಕೆಲಲ ು ದಸಮಿೋಕೆಿ ೆಂತ್, ಪಾಕ್ಲಸಾತ ನ್ಯದ ಪಾರ ಸ್ದ8ದಸಂಖೆದಉಣೊದಗೆಲ.ದದದುಬು ದಆನ್ಸಕ್ಲೋದ ದುಬು ದಜಾವ್ನಾ ೆಂಚ್ದವತಾತ್ದಆಮ್ಯಚ ು ದಭಾರತಾೆಂತ್ದ ವಿವಿಧ್ದಕ್ಪಯ್ಕರ ಮ್ಯೆಂದಸಾಕ ೆಂದಲಚೆಂದಜಾೆಂವ್ನಕ ದ ಪಾವ್ನಲ ು ೆಂತ್ದದೇಶಾಚ್ಯು ದಗೆರ ೋಸ್ತ್ದಕ್ಪಯ್ಕೆಂತ್.ದದ ಭಾರತಾೆಂತಿಲ ದಇಗಜ್್ದಆತಾೆಂದಆಪಾಲ ು ದಕುಮಕ ದ ಥಾವ್ನಾ ದವಿೆಂಗರ್ಡದಸರನ್‍ದದಚರ್ಡದಮ್ಯನವಿೋಯ್ದ ಹಕ್ಪಕ ೆಂಚ್ಯು ದಕ್ಯಸ್ಟನ್‍ದಮ್ಯಲ್ವ ಲು . ಧ್ಗದವಸಾ್ೆಂದಆದಿೆಂದ’ಕ್ಪರಿತಾಸ್ದವೇರಿತಾತ’, ಪಾಪಾದ ಬನೆಡಿಕ್ಿ ದಪರೋಪಕ್ಪರಕ್ದನವ್ಚದಅರ್ಥ್ದದಿೋವ್ನಾ ದ ಮಹ ಣಾಲೊ, "ಸತಾೆಂತ್ದಪರೋಪಕ್ಪರ, ಜಾಕ್ಪದ ರ್ಜಜ್ಯದಕ್ಲರ ಸಾತ ನ್‍ದಸಾಕ್ಿ ದದಿಲಿದಮುಖು ದಜಾವ್ನಾ ದತಾಚ್ಯು ದ ಮಣಾ್ದಆನ್ಸದಪುನಜಿೋ್ವನ್ಯದಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ , ಜಾವ್ನಾ ಸಾದಹರದವು ಕ್ಲತಚದಅರ್ವೃದಿಿ ದಪಳ್ೆಂವಿಚ ದ ಮ್ಯನವಿೋಯ್ದಸಂಗ್ರತ ೆಂನ್ಸ.ದದಮೋಗ್ದ-ದಕ್ಪರಿತಾಸ್ದ-ದ ಜಾವ್ನಾ ಸಾದಏಕ್ದಅಧಿಕ್ದಬಳ್ಳ್ಧಿಕ್ದಸಾಮರ್್ದಜದ ಲೊೋಕ್ಪಕ್ದವ್ನಟ್ದಾಖಯಾತ ದಉಾರದಆನ್ಸದ ನ್ಸಭ್ಯ್ದನ್ಸೋತಿದಆನ್ಸದಶಾೆಂತಿದವರ್ತ್ಲೆಂತ್.ದದ ಖರೆೆಂದಸತ್ದಆನ್ಸದದೇವ್ನದಥಂಯ್ದಸಂಪಕ್್ದ ಏಕ್ಪಮಕ್ಪದಥಂಯ್.ದದತೊದಮುಖ್ಯರುನ್‍ದಗೆಲೊ,

"ಪರ ಸ್ಟ್ತ ರದಸಮ್ಯಜಿಕ್ದಆನ್ಸದಸಾೆಂಸಕ ೃತಿಕ್ದಪಥಾರ, ಪರೋಪಕ್ಪರದಅಭಾು ಸ್ದಕಚೊ್ದಲೊೋಕ್ಪಕ್ದ ಕಳಿತ್ದಕತಾ್ದಕ್ಲೋದಆಮಿದಕ್ಲರ ೋಸಾತ ೆಂವಾ ಣ್ದ ಪಾಳ್ಳ್ಿ ೆಂವ್ನದಮಹ ಣ್ದಜಿದಗರ್ಜ್ಚದಆಸಾದಏಕ್ದಬರಿದ ಸಮ್ಯಜ್ದಬ್ಯೆಂದುೆಂಕ್ದಆನ್ಸದಖರದು ದಮ್ಯನವಿೋಯ್ದ ಅರ್ವೃದೆಿ ಕ್. ಭಾರತಾೆಂತಾಲ ು ದಇಗರ್ಜ್ಚೆಂದವಿಶ್ಲ ೋಷಣ್ದಸಾಕೆ್ೆಂದ ಸಾೆಂಗಾತ ದಕ್ಲೋದತಿಚೊದಪರ ಮುಖ್ಯದವ್ನೆಂಟದಜಾೆಂವ್ನಕ ದ ಜಾಯ್ದದುಬ್ಳ್ಳ್ು ೆಂದಸಾೆಂಗಾತಾದರವ್ಚೆಂಕ್, ತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಕುಮಕ್ದಕಚ್ೆಂದಅನ್ಸದತಾೆಂಕ್ಪದಏಕ್ಪದ ಘನ್ಯಚ್ಯು ದಜಿೋವನ್ಯದತವಿಶ ೆಂದಚಲಂವಚ ೆಂ.ದದಆಜ್ದ ’ಬರಿೆಂದಕ್ಪಮ್ಯೆಂ’ದದುಸಾರ ು ದವಗಾ್ಚ್ಯು ದ ಕ್ಪಮ್ಯೆಂಚರದಮ್ಯಲೊವ ನ್‍ದವತಾತ್ದಆನ್ಸದ ಕೆನ್ಯಾ ೆಂಯ್ದಫಕತ್ದಭಾಯಾಲ ು ದಆಡಂಬರಕ್ದ ಮ್ಯತ್ರ ದಸಾಕ್ಲಿ ದಜಾತಾತ್.ದದಬೃಹತ್ದಮೂಳ್‍ಲ್ದ ಸೌಕಯಾ್ೆಂ, ಸಾಕ ೆಂದಲಚೆಂದಅಧಿಕೃತ್ದ ಪರ ದಶ್ನ್‍ದಆನ್ಸದಸಂಸಾೊ ು ೆಂಚರದಆಮಿಚ ದನದರದ ಆಜ್ದಸಾೆಂಚೆಂದಜಾಲೆಂ.ದದಗೆರ ೋಸ್ತ್ದಕ್ಪಯ್ದಆನ್ಸದ ಅಧಿಕ್ಪರಕ್ದಲಬೊ ನ್‍ದಸಭಾರದಯಾಜಕ್ಪೆಂಕ್ದ ಆನ್ಸದಧ್ಗಮಿ್ಕ್ಪೆಂಕ್ದತದಕ್ಲತಾು ಕ್ದಧ್ಗಮಿ್ಕ್ದ ರ್ಮಳ್ಳ್ಕ್ದರಿಗ್ದಲೆಲ ದಮಹ ಳ್ಳ್ು ು ಚದವಿಸರದಹಾಡುೆಂಕ್ದ ಸಕ್ಪಲ ು ೆಂತ್.ದದಶಿಕ್ಷಣ್ದರ್ಜೆಂದಫಕತ್ದಥಡಾು ೆಂಕ್ದ ಮ್ಯತ್ರ ದಕುಮಕ ಕ್ದಲಗಾತ ದ(ಆನ್ಸದಮುಖು ದಜಾವ್ನಾ ದ ಗೆರ ೋಸಾತ ೆಂಕ್)ದಆಮ್ಯಕ ೆಂದಅತಿೋದಗರ್ಜ್ಚೆಂದಜಾಲೆಂ.ದದ ಇಗಜ್್ದಪರ ಫೆತಾಚೊದಪಾತ್ರ ದಉಣೊದಕನ್‍್ದವತಾದ ಪಾಟ್ಯಲ ು ನ್‍ದಸಕ್ಪ್ರಚ್ಯು ದದುಬ್ಳ್ಳ್ು ೆಂದವಿರೋಧ್ದ ಧೋರಣಾೆಂದಪಾಟ್ಯಲ ು ನ್‍ದವತಾ.ದದದುಬ್ಯು ು ೆಂಚದ ಪಾರ್ಡತ ದಗೆತಾಲ ು ರದಆಪಾಿ ಕ್ದಆಪಾಯ್ದಮಹ ಳಿು ದ ರ್ರೆಂತ್ದವಿರಜ್ದಕತಾ್, ಆಮ್ಯಚ ು ದಘನ್ಯಕ್ದಆನ್ಸದ ಭಮ್ಯ್ಕ್ದಮ್ಯರದಬಸಾತ ದಕಸ್ಥದದಿಸಾತ .ದದನಮ್ಾದ ಅಣಕಟುಿ ದಥಾವ್ನಾ ದಹಜಾರದಆದಿವ್ನಸ್ಟೆಂಚೆಂದ ಘರೆಂ, ಗ್ಳಡುಿ ಲೆಂದಉಾಕ ದವಿಲಿೋನ್‍ದಜಾತಾನ್ಯದ ಆಮ್ಯಕ ೆಂದಕ್ಲತೆಂಚ್ದಪಡೊನ್‍ದವಚೊೆಂಕ್ದನ್ಯ.ದದಜರದ ಸಕ್ಪ್ರದತಾೆಂಚೆಂದಾರೆಂದಬಂಧ್ದಕತಾ್ದತರದ ಆಮ್ಯಚ ು ದಇಗರ್ಜ್ಕ್ದಕ್ಲತೆಂಚ್ದಪಡೊನ್‍ದವಚೊೆಂಕ್ದ ನ್ಯ.ದದವಹ ಯ್, ಹಾೆಂಗಾಸರದಆಸಾದ’ಭೆು ೆಂ’ದ-ದ ಏಕ್ಪಲ ು ಕ್ದಮಳಿಚ ದಸವಲ ತಾಯ್, ಅಧಿಕ್ಪರ, ಸಾವ ಧಿೋನತಾ; ಭಾರತಾೆಂತಿಲ ದಇಗಜ್್ದಕ್ಲತಲ ು ದ ರಭಸಾನ್‍ದವಿಸತಾ್ದರ್ಜಜ್ಯನ್‍ದದಿಲೊಲ ದಾಖೊಲ ದತಾು ದ ರನ್ಯೆಂತ್ದಸತಾನ್ಯನ್‍ದಧಸ್ದಲಲ ು ದವಳ್ಳ್ರ:ದ "ಮಹ ರ್ಜು ದಥಾವ್ನಾ ದಪಯ್ಿ ದಸರದಸತಾನ್ಯ!" ಪಾಪಾದಫಾರ ನ್ಸಿ ಸ್ದಆಪಾಲ ು ದಸಂದೇಶಾೆಂತ್ದಸಾೆಂಗಾತ ದ "ಜಾಗತಿಕ್ದದುಬ್ಯು ು ೆಂಚ್ಯು ದದಿಸಾ"ದಅತಿೋದಗಜ್್ದ

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾೆಂಗಾತ ದಆನ್ಸದಆಮಿಚ ದಜವ್ನಬ್ದಜಾೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್ದ ಅತಿೋದಶಿೋಾ, "ಸಾೆಂಚ್ದಆಮಿೆಂದಪಳ್ತಾೆಂವ್ನದ ಕುಟ್ಯಮ ೆಂಕ್ದಪರ ಭಾವ್ನನ್‍ದಹೊದದೇಶ್ದಸ್ಥರ್ಡಾ ದ ವಚೊೆಂಕ್ದಪಡಾಿ ದಹೆರದದೇಶಾೆಂತ್ದಜಿಯ್ಕೆಂವ್ನಕ ; ಗತಿಹೋನ್‍ದಜಾು ಣಿೆಂದತಾೆಂಚ್ಯು ದವಹ ಡಿಲೆಂಕ್ದ ಹೊಗಾಡ ಯಾಲ ೆಂದತಿೆಂದತಾೆಂಚೆಂದಜಿೋವನ್‍ದ ಕಠೋಣಾಯ್ಕನ್‍ದಜಿಯ್ಕತಾತ್; ಯುವಜಣಾೆಂದಏಕ್ದ ಬರೆೆಂದಕ್ಪರ್ಮದಕರುೆಂಕ್ದಆಶೇತಾತ್ದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಹೊು ದ ಉಣಾು ದದಿರ್ಷಿ ಚೊು ದಆರ್್ಕ್ದಪರಿಸ್ಟೊ ತೊು ದತೆಂದ ಕ್ಪರ್ಮದಮಳೊೆಂಕ್ದಆಡಾಯಾತ ತ್; ವಿವಿೆಂಗರ್ಡದ ರಿೋತಿಚ್ಯು ದಆಕರ ಮಣಾಕ್ದಬಲಿದಜಾಲಿಲ ೆಂದವು ರ್ಚ್ಯರದ ತಸೆೆಂದಮ್ಯಧಕ್ದವಕ್ಪತ ೆಂದವಿಕುೆಂಕ್ದಪಾವ್ನತ ತ್.ದದಹೆೆಂದ ಸವ್ನ್ದಆಮಿೆಂದಕಸೆೆಂದದೊಳ್ದಧ್ಗೆಂಪುನ್‍ದರವು ತ್ದ ಜರದಥಡಚ್ದತಾೆಂಚ್ಯು ದಬರದು ಪಣಾದಖ್ಯತಿರದ ಕತಾ್ತ್ದತರ?" ಭಾರತಾೆಂತಿಲ ದಇಗಜ್್ದಜರದಹಾು ವಿಶಿೆಂದಗಮನ್‍ದ ದಿೋನ್ಯದತರದತಿದಖಂಡಿತ್ದಜಾವ್ನಾ ದರ್ಜಜ್ಯಚೊದ ಉಪದೇಶ್ದರ್ಲಕ ಲ್ದಪಾಳಿನ್ಯ.ದದಸಾೆಂತ್ದ ಎಲಯಸ್ದಚವ್ನರ, ಕಲ್ಕ ಟ್ಯಿ ಚದತರೆಜಾದಆನ್ಸದ ರ್ಮರಿಯರ್ಮದತರ ೋಸ್ಟಯಾದದುಬ್ಯು ು ೆಂಚದಸೇವ್ನದ ಕನ್‍್ದಜಿಯ್ಕಲಿೆಂದಆನ್ಸದದುಬ್ಯು ು ೆಂಚೆಂದರಡಿ ೆಂದ ಆಯಾಕ ಲಗ್ರಲ ೆಂ.ದದಆಮಿೆಂದಆತಾೆಂದಏಕ್ದಸವ್ನಲ್ದ ಆಮ್ಯಕ ೆಂಚ್ದವಿಚ್ಯರುೆಂಕ್ದಜಾಯ್:ದಆಮಿೆಂದ ತಾೆಂಚ್ಯು ದರಡಾಿ ು ೆಂಕ್ದಆಜ್ದಪಾಳೊದದಿತಾೆಂವ್ನ?

ಭುಗಾಾ ಯೆಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆನಿ ಇೆಂಟರಾ ಕ್್ ಕಲ ಬ್ರ ಪ್ದಿವ ಪ್್ ಾನ್‍

ಕುೆಂಾಪುರದರೋಟ್ರಿದಕಲ ಬ್ಯನ್‍ದಸನ್‍ದರೈಸ್ದ ಆಶಾರ ಯಾರದಹೊೋಲಿದರೋಜರಿದಇೆಂಗ್ರಲ ಷ್ದ ಮ್ಯಧ್ಗು ರ್ಮದಶಾಲೆಂತ್ದಭುಗಾು ್ೆಂಚೊದದಿವಸ್ದ ಆಚರಣ್ದಆನ್ಸದಇೆಂಟ್ರದು ಕ್ಿ ದದಕಲ ಬ್ದಪದಿವ ದಪರ ಾನ್‍ದ ಸಮ್ಯರಂಭ್ದಚಲ್ಯ್ದಲ . ರೋಟ್ರದಸನ್‍ದರೈಸ್ದಅಧು ಕ್ಷ್ದಕೆ.ದಭಾಸಕ ರದಬಿ.ದ ಇೆಂಟ್ರದು ಕ್ಿ ದನವಿದಅಧು ಕ್ಲಿ ಣ್ದವನೇಷ್ಟದ ಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾ, ಕ್ಪಯ್ದಶಿ್ದಪರ ಜವ ಲ್ದಪಾಯ್ಿ , ಖಜಾೆಂಚದರಿಶಿೋಕ್ಪದಮೆಂತೇರದಹಾೆಂಕ್ಪೆಂದಪದಿವ ದ ಪರ ಾನ್‍ದಕೆಲಿ.

ನವೆೆಂಬರ 16, 2019

ಶಾಲಚದಮುಖೊು ೋಪಾಾಯಿನ್‍ದಭ| ತರೆಜ್ದ ಶಾೆಂತಿದಹಚ್ಯು ದಅಧು ಕ್ಷತಖ್ಯಲ್ದಹೆೆಂದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದ ಚಲೆಲ ೆಂ.ದದತಿಣೆಂದಭುಗಾು ್ೆಂಚ್ಯು ದದಿಸಾದಸಂದರ್್ೆಂದ ಶುಭಾಷಯ್ದಪಾಟ್ಯ್ಕಲ .ದದಇೆಂಟ್ರದು ಕ್ಿ ದಕಲ ಬ್ದ ಚೇರದಮ್ಯು ನ್‍ದಹಾಜಿದಆಬುದಶೇಖ್ಯದಸಾಹೇಬ್ದ ಆಪಾಲ ು ದಇೆಂಟ್ರದು ಕ್ಿ ದದವಿಶಾು ೆಂತ್ದ ಭುಗಾು ್ೆಂಲಗ್ರೆಂದಉಲ್ಯ್ದಲ ದಆನ್ಸದಭುಗಾು ್ೆಂಚ್ಯು ದ ದಿಸಾಚ್ಯು ದಸಾ ಧ್ಗು ್ೆಂನ್ಸದಜಿಕೆಲ ಲು ೆಂಕ್ದಇನ್ಯಮ್ಯೆಂದ ದಿೋಲಗ್ಲ .ದದರೋಟ್ರಿದಕ್ಪಯ್ದಶಿ್ದಶಿವ್ನನಂದದ ಎಸ್.ದಪಿ.ದಶಾಲಚದಇೆಂಟ್ರದು ಕ್ಿ ದಸಂಯ್ದೋಜಕ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ್ದಲವಿಸ್ದಪರ ಶಾೆಂತ್ದರೆಬೇರದರೋಟ್ರದ ಸನ್‍ದರೈಸ್ದಸದಸ್ು ದನವಿೋನ್‍ದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾದಹಾಜರದ ಆಸೆಲ .ದ

(ಫ್ತ್| ಸಡಿ್ ಕ್ ಪ್್ ಕ್ಪಶ್ ಎಸ್.ಜೆ. ಏಕ್ ಮನವಿೋಯ್ ಹಕ್ಪಾ ೆಂಚೊ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ಲೇಖಕ್. ಸಂಪ್ಕ್ಯ ಕರೆಂಕ್: cedricprakash@gmail.com ) ---------------------------------------------------

ರೋಟ್ರಿದಸನ್‍ದರೈಸ್ದಆನ್ಸದಶಾಲದಶಿಕ್ಷಕ್ದಆನ್ಸದ ಶಿಕ್ಷಕೇತರದವಗಾ್ನ್ಯದಸಾೆಂಗಾತಾದಜಾದೂಗಾರದ ಸತಿೋಶ್ದಹೆಮ್ಯಮ ಡಿದಥಾವ್ನಾ ದಜಾದೂದಕ್ಪಯ್ಕರ ರ್ಮದ ಆಸೆಲ ೆಂ.ದದಶಿಕ್ಷಕ್ಲದಸೆಲಿನ್‍ದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾನ್‍ದಸಾವ ಗತ್ದ

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೆಲೊದಆನ್ಸದಶಿಕ್ಷಕ್ಲದನ್ಸೋತಾದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾನ್‍ದ ನ್ಸವ್ಹಣ್ದಕೆಲೆೆಂ, ಶಿಕ್ಷಕ್ಲದಲ್ಕ್ಲಿ ಮ ನ್‍ದವಂದನ್‍ದದಿಲೆ. -ಬನ್ಫಯಡ್ಯ ಜೆ. ಕೊಸ್ಕಯ ---------------------------------------------------

ಬೆಂದುರ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮಾ ನತ್ಚಾಾ ಸಂಘಾಚೊ 85 ವ್ಚ ವಾರ್ಷಯಕೊೋತ್ಸ ವ್ರ

ಬೆಂದುರದಸಾೆಂತ್ದಸೆಬಸಾತ ು ೆಂವ್ನದಇಗರ್ಜ್ಚ್ಯು ದ ಕಥಲಿಕ್ದಮಿಹ ನತಚ್ಯು ದಸಂಘಾನ್‍ದಆಪಲ ದ85ದವ್ಚದ ವ್ನರ್ಷ್ಕೋತಿ ವ್ನದಹಾು ಚ್ದನವಂಬರದ24ದವರದ ಬೆಂದುರದಪಾಲ ು ಟಿನರ್ಮದಹೊಲೆಂತ್ದಆಚರಿಲೊ.ದದ ಸಕ್ಪಳಿೆಂದವಿಗಾರದಆನ್ಸದದಿರೆಕತ ರದಫಾ| ವಿನೆಿ ೆಂಟ್ದ ಮೆಂತೇರನ್‍ದಸಹಾಯಕ್ದದಿರೆಕತ ರದಫಾ| ರೋಹನ್‍ದಡಾಯಸ್ದಆನ್ಸದಸಾೆಂಾು ೆಂದಬರಬರದ ಪವಿತ್ರ ದಬಲಿಾನ್‍ದಭೆಟ್ಯ್ಕಲ ೆಂ.ದದಉಪಾರ ೆಂತ್ದ ಏನ್ಸರ್ಮಟ್ರದಸ್ಟ್ಜಿೋತ್ದನ್ಫರನ್ಯಹ ನ್‍ದಸವ್ನ್ದ ಸಾೆಂಾು ೆಂಕ್ದಏಕ್ದಲಹ ನೆಶ ೆಂದಸಾೆಂಗಾತಾದಮಳ್ಳ್ಪ್ದ ಆಸಾದಕೆಲೆಲ ೆಂ. ಸಾೆಂರ್ಜರದ6:00ದವರರದಸಾೆಂತ್ದಸೆಬಸಾತ ು ೆಂವ್ನದ ಪಾಲ ು ಟಿನರ್ಮದಜ್ಯಬಿಲಿದಹೊಲೆಂತ್ದಸಂಭರ ರ್ಮದ ಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದಹಾರ್ಡದಲೊಲ .ದದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದಸ್ಟಎದಎಲ್ದ ಗಾಯನ್ಯಬರಬರದಸ್ಟ್ವ್ನ್ತಿಲೆೆಂ.ದದಮಂಗ್ಳು ರದ ದಿಯ್ಕಸೆಜಿಚೊದಮನ್ಸಿ ೆಂಞೊರದಮ್ಯು ಕ್ಲಿ ರ್ಮದ ನ್ಫರನ್ಯಹ ದಸಂಭರ ಮ್ಯಚೊದಅಧು ಕ್ಷ್ದ ಜಾವ್ನಾ ಸ್ಥಲ .ದದಕ್ಪಯಾ್ಕ್ದಫಾ| ವಿನೆಿ ೆಂಟ್ದ ಮೆಂತೇರದವಿಗಾರದಆನ್ಸದಸ್ಟಎದಎಲ್ದದಿರೆಕತ ರದ ತಸೆೆಂದಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್‍ದಪರ ಭುದಮುಖೆಲ್ದಸರೆದ ಜಾವ್ನಾ ಸೆಲ .ದದಫಾ| ರನ್ಯಲ್ಡ ದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾದ ದಿಯ್ಕಸೆಜಿಚೊದಐಸ್ಟವೈಎರ್ಮದದಿರೆಕತ ರ, ಫಾ| ಅನ್ಸಲ್ದಪಿೆಂಟದಐಸ್ಟವೈಎರ್ಮದಇಸ್ಟಡಿದದಿರೆಕತ ರ, 28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಮವಿಸ್ದರಡಿರ ಗಸ್ದಫಿಗ್ಜ್ದಮಂಡಳಿದ ಕ್ಪಯ್ದಶಿ್ಣ್, ಲಿಯ್ದನ್‍ದಸಲಡ ನ್ಯಹ ದ ದಿಯ್ಕಸೆಜಿಚೊದಐಸ್ಟವೈಎರ್ಮದಅಧು ಕ್ಷ್, ಗೌರವ್ನಚದ ಸರೆದಜಾವ್ನಾ ಸೆಲ .ದದಫಾ| ರೋಹನ್‍ದಡಾಯಸ್, ಸ್ಟ್ಜಿತ್ದನ್ಫರನ್ಯಹ , ಸ್ಟಿ ೋವನ್‍ದವೇಗಸ್, ಕ್ಪು ರಲ್ದ ಲೊೋಬದವೇದಿರದಆಸ್ಟಲ ೆಂ. ಸ್ಟಎದಎಲ್ದಅಧು ಕ್ಷ್ದಸ್ಟಿ ೋವನ್‍ದವೇಗಸಾನ್‍ದಸವ್ನ್ೆಂಕ್ದ ಸಾವ ಗತ್ದಕೆಲೊ, ಕ್ಪು ರಲ್ದಲೊೋಬನ್‍ದವ್ನರ್ಷ್ಕ್ದ ವಧಿ್ದವ್ನಚಲ , ಫಾ| ಅನ್ಸಲ್ದಪಿೆಂಟನ್‍ದಜಿಕೆಲ ಲು ದ ಭುಗಾು ್ೆಂಕ್ದಇನ್ಯಮ್ಯೆಂದವ್ನೆಂಟಿಲ ೆಂ.ದದರ್ಮವಿಸ್ದ ರಡಿರ ಗಸ್ದಆನ್ಸದಸ್ಟ್ಜಿತ್ದನ್ಫರನ್ಯಹ ನ್‍ದಹೆೆಂದ ಇನ್ಯಮ್ಯೆಂದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದಚಲ್ವ್ನಾ ದವಹ ಲೆೆಂ.ದದ ಉಪಾರ ೆಂತ್ದಹಾು ದಸಕಯಾಲ ು ೆಂಕ್ದಮ್ಯನ್‍ದಕೆಲೊ: ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್‍ದಪರ ಭುದ(ಮ್ಯಜಿದಸ್ಟಎದಎಲ್ದಅಧು ಕ್ಷ್ದಆನ್ಸದ ಮ್ಯಜಿದದಿಯ್ಕಸೆಜಿಚೊದಅಧು ಕ್ಷ್ದಏಕ್ಪಪಾಟ್ದಏಕ್ದಸದ ವಸಾ್ೆಂ) ಶ್ಲ್ಡ ನ್‍ದಕ್ಪರ ಸಾತ ದ(ಮ್ಯಜಿದಐಸ್ಟವೈಎರ್ಮದ ದಿಯ್ಕಸೆಜಿಚೊದಅಧು ಕ್ಷ್) ಲಿಯ್ದನ್‍ದಸಲಡ ನ್ಯಹ ದ(ಅಧು ಕ್ಷ್ದಪರ ಸ್ಟ್ತ ತ್ದ ಐಸ್ಟವೈಎರ್ಮದದಿಯ್ಕಸೆಜಿಚೊ) ಸಂಜಯ್ದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾದ(ಐಸ್ಟವೈಎರ್ಮದಇಸ್ಟಡಿದ ಉಪಾಧು ಕ್ಷ್ದದಿಯ್ಕಸೆಜಿಚೊ) ಧಿೋರಜ್ದಲೊೋಬದ(ಐಸ್ಟವೈಎರ್ಮದಇಸ್ಟಡಿದಖೆಳ್‍ಲ್ದಆನ್ಸದ ಸಾೆಂಸಕ ೃತಿಕ್ದಕ್ಪಯ್ದಶಿ್) ಮ್ಯನ್‍ದಕೆಲಲ ು ೆಂದಪಯಿಕ ದಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್‍ದಪರ ಭುದ ಉಲ್ವ್ನಾ ದತಾಣೆಂದಸ್ಟಎದಎಲಕ್ದಸವ್ನ್ದಬರೆೆಂದ ಮ್ಯಗೆಲ ೆಂದಆನ್ಸದಆದೊಲ ದಮಗಾಚೊದಉಗಾಡ ಸ್ದ ಉಗಾತ ಯ್ದಲ .ದದಯುವಜಣಾೆಂನ್ಸದಮಬ್ಯಯ್ಲ ದಉಣೆಂದ ವ್ನಪನ್‍್ದತಾೆಂಚೊದವೇಳ್‍ಲ್ದಬರದು ದಕ್ಪಮ್ಯೆಂಕ್, ಇಗರ್ಜ್ೆಂತ್ದತಸೆೆಂಚ್ದಸಮ್ಯರ್ಜೆಂತ್ದಬರಿೆಂದಕ್ಪಮ್ಯೆಂದ ಕರುೆಂಕ್ದವ್ನಪುರ ೆಂಕ್ದಉಲೊದದಿಲೊ.ದದಫಾ| ರನ್ಯಲ್ಡ ದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾದಆನ್ಸದಫಾ| ವಿನೆಿ ೆಂಟ್ದ ಮೆಂತೇರದಹಾಣಿೆಂದಆಪ್ಲ ದಸಂದೇಶ್ದಹಾಜರದ ಆಸ್ದಲಲ ು ೆಂಕ್ದದಿಲೆದಆನ್ಸದಸ್ಟಎದಎಲ್ದಸಾೆಂಾು ೆಂಕ್ದ ಸವ್ನ್ದಬರೆೆಂದಮ್ಯಗೆಲ ೆಂ.ದದಮನ್ಸಿ ೆಂಞೊರದಉಲ್ವ್ನಾ ದ ಮಹ ಣಾಲೊದಕ್ಲೋದಆಪುಣ್ದಸ್ಟಎದಎಲ್ದಚ್ಯು ದ೬೦ದವ್ನು ದ ಉತಿ ವ್ನಕ್ದಧ್ಗಮಿ್ಕ್ದದಿರೆಕತ ರದಜಾವ್ನಾ ಸ್ಥಲ ದ ಆನ್ಸದಆತಾೆಂದ೨೫ದವಸಾ್ೆಂದಉಪಾರ ೆಂತ್ದತಾೆಂಚ್ಯು ದ

೮೫ದವ್ನು ದಸಂಭರ ಮ್ಯಚೊದಅಧು ಕ್ಷ್ದಜಾವ್ನಾ ಯ್ದಲ ದ ಮಹ ಣ್.ದದ ವೇದಿದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದಸಂಜಯ್ದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾನ್‍ದ ನ್ಸವ್ಹಣ್ದಕೆಲೆೆಂ, ಲೈನಲ್ದಲವಿಸಾದಮ್ಯನ್‍ದ ಕೆಲಲ ು ೆಂಚದವಳಕ್ದಕರುನ್‍ದದಿಲಿ.ದದಪ್ರ ೋರ್ಮದ ಪಿೆಂಟನ್‍ದಪೋಷಕ್ಪೆಂಚೆಂದನ್ಯೆಂವ್ನೆಂದ ಉಚ್ಯಲಿ್ೆಂ.ದಜೇನ್‍ದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾದಜಿಕೆಲ ಲು ದ ಭುಗಾು ್ೆಂಚೆಂದನ್ಯೆಂವ್ನೆಂದಉಲೊದಕೆಲಿೆಂ. ಸಾೆಂಸಕ ೃತಿಕ್ದಕ್ಪಯ್ಕರ ರ್ಮದಆಾಲ ು ದಆನ್ಸದ ಆತಾೆಂಚ್ಯು ದಸ್ಟಎದಎಲ್ದಸಾೆಂಾು ೆಂನ್ಸದಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದದ ಹಾರ್ಡದಲೆಲ ೆಂ.ದದ೮೫ದವ್ನು ದವ್ನರ್ಷ್ಕೋತಿ ವ್ನಕ್ದಚ್ದ ಮಹ ಣೊನ್‍ದಆದೊಲ ದಸಾೆಂದೊದಆನ್ಸದಖ್ಯು ತ್ದಗಾವಿಾ ದ ಕ್ಪಲ ರ್ಡದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾನ್‍ದಏಕ್ದನವೆಂಚ್ದಪದ್‍ಲ್ದ ಘರ್ಡದಲೆಲ ೆಂ.ದದಆಶಾದಮಿನೇಜಸ್ದಅನ್ಸದಧಿೋರಜ್ದ ಲೊೋಬನ್‍ದಗಾವ್ನಾ ು ೆಂಚೆಂದಮುಖೇಲ್ಾ ಣ್ದಘೆತಲ ೆಂ, ದಿೋಪಕ್ದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾದಆನ್ಸದಸಚನ್‍ದಮಿನೇಜಸ್ದ ಹಾಣಿೆಂದನ್ಯಚ್ಯಾ ದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದ ಹಾರ್ಡದಲೆಲ ೆಂ.ದದಲೆವಿನ್‍ದಪಿೆಂಟದಆನ್ಸದರಿವ್ನದ ಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾದಸಾೆಂಸಕ ೃತಿಕ್ದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದನ್ಸವ್ಹಣ್ದ ಕೆಲೆೆಂ.ದದಮುಖ್ಯು ದಆಕಷ್ಣ್ದಜಾವ್ನಾ ದ"ಸಂಪದೆಲ ೆಂ"ದ ಕೆಂಕ್ಲಿ ದನ್ಯಟ್ಕ್ದಪರ ದಶ್ನ್‍ದಆಸೆಲ ೆಂ.ದದಹೆೆಂದನ್ಯಟ್ಕ್ದ ಜಯ್ಕಲ್ದಪಿರೇರನ್‍ದಬರವ್ನಾ ದಕ್ಪಲ ರ್ಡದ ಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾನ್‍ದದಿಗೊ ಶಿ್ಲೆಲ ೆಂ.ದದಸಂಗ್ರೋತ್ದಜಯ್ಕಲ್ದ ಪಿರೇರನ್‍ದದಿಲೆಲ ೆಂದಆನ್ಸದದಿವ್ನು ಲಂಕ್ಪರದಅರುಣ್ದ ಎಲೆಕ್ಲಿ ಿಕಲ್ಿ ದತಸೆೆಂದಧನ್ಸವಧ್ಕ್ದಕ್ಲರ ಸ್ದ ಎಲೆಕಿ ಿೋನ್ಸಕ್ಿ ದಹಾೆಂಚೆಂದಆಸೆಲ ೆಂ. -ಸುಜೋತ್ರ ನೊರನ್ಫಾ ----------------------------------------------------

ವೈಟ್ ಡಾವ್ರಸ ಥಾವ್ರ್ ಸ್ಕೆಂ

ಮಕ್ಪಯಚೊ ಮಬ್ಳಯ್ಲ ನ್ಫಟಕ್

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೈಟ್ದಡಾವ್ನಿ ದಮಂಗ್ಳು ರದಹಾೆಂಚೆಂದಮಬ್ಯಯ್ಲ ದ ನ್ಯಟ್ಕ್ಪಚೆಂದಪರ ಥರ್ಮದಪರ ದಶ್ನ್‍ದಸಾೆಂತ್ದ ಮ್ಯಕ್ಪ್ಚದಜಿಣಿದಕ್ಪಕ್ಳ್ಳ್ೆಂತಾಲ ು ದಗಾೆಂಧಿದ ಮೈಾನ್ಯರದನವಂಬರದ೨೯ದವರದನ್ಯನುದ ನ್ಸನಾ ವನೆದಪಾದಬರಬರದಪರ ದಶಿ್ಲೊ. ಫಾ| ಜಸ್ಟವ ದಫೆನ್ಯ್ೆಂಡಿಸ್, ವಿಗಾರದಕೆರ ೈಸ್ಿ ದದದಕ್ಲೆಂಗ್,

ಫಾ| ರೋಶನ್‍ದತೊೋಮಸ್ದಅನ್ಸದಹೆರದಕ್ಪಯಾ್ಕ್ದ ಹಾಜರದಆಸೆಲ . ಫಾ| ರೋಶನ್‍ದತೊೋಮಸ್ದಮಹ ಣಾಲೊ, ಆಜ್ದ ಆಮಚ ೆಂದನಶಿೋಬ್ದಹೊದನ್ಯಟ್ಕ್ದನತಾಲೆಂಚೊದ

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂದೇಶ್ದಹಾರ್ಡಾ ದಯ್ಕೆಂವ್ಚಚ ದಪಳ್ೆಂವಚ ೆಂ.ದದಹಾೆಂವ್ನದ ಮುಖ್ಯು ದಜಾವ್ನಾ ದಉಪಾಕ ರದಆಟ್ಯಾತ ೆಂದವೈಟ್ದ ಡಾವ್ನಿ ದಸಂಘಟ್ನ್ಯಚೊ.ದದಬಹುದಸಂಖ್ಯು ನ್‍ದ

ಲೊೋಕ್ದಹಾೆಂಗಾಸರದಹಾಜರದಜಾಲದಆಯ್ದಕ ೆಂಕ್ದ ನತಾಲೆಂಚೊದಸಂದೇಶ್." 125ದವಯ್ರ ದಕಲಕ್ಪರದ ನಟ್ನ್‍ದಆನ್ಸದಗಾಯನ್ಯೆಂತ್ದಪಾತ್ರ ದಘೆತ್ದಲೊಲ ದ

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನತಾಲೆಂಚೊದಸಂದೇಶ್ದವ್ನೆಂಟುೆಂಕ್ದಆನ್ಸದ ಸಂತೊಸ್ದಪಾೆಂವ್ನಕ ದಹೊದನ್ಯಟ್ಕ್ದಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದ ಹಾರ್ಡದಲೊಲ . ಹೊದನ್ಯಟ್ಕ್ದಬರಯಿಲೊಲ ದಬನುಾ ದಫೆನ್ಯ್ೆಂಡಿಸಾ ನ್‍ದಆನ್ಸದದಿಗೊ ಶಿ್ಲೊಲ ದಕರಿನ್‍ದರಸ್ಟಕ ೋನ್ಯಹ , ಸಾೊ ಪಕ್ಲ, ವೈಟ್ದಡಾವ್ನಿ .ದದಹೆೆಂದಸಂಘಟ್ನ್‍ದಪಾಟ್ಯಲ ು ದ೨೫ದ ವಸಾ್ೆಂದಥಾವ್ನಾ ದನ್ಯಟ್ಕ್-ಸಂಗ್ರೋತಾಾವ ರಿೆಂದ ನತಾಲೆಂದಸಂದೇಶ್ದಲೊೋಕ್ಪಕ್ದದಿೋವ್ನಾ ೆಂಚ್ದ ಆಯಾಲ ೆಂ. ಲಗ್ರೆಂದಲಗ್ರೆಂದ1,500ದಲೊೋಕ್ದಕ್ಪಯಾ್ಕ್ದ ಹಾಜರದಆಸ್ಥಲ .ದದಸಾೆಂತಾದಕ್ಪಲ ಸ್ದಆನ್ಸದನತಾಲೆಂದ ಗ್ರೋತಾೆಂನ್ಸದಲೊೋಕ್ಪಕ್ದಸಂತೊಸಾಯ್ಕಲ ೆಂ. ----------------------------------------------------

’ನಮನ್‍’ ಕೊೆಂಕಣ ತೇಸ್ಯ ಮಬ್ಳಯ್ಲ ಏಪ್ಾ ಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾನ್‍ದಉಗಾತ ಯ್ಕಲ ೆಂ.ದದಹೆೆಂದಮಬ್ಯಯ್ಲ ದ ಏಪ್ಾ ದಮುಡಿಪುೆಂತಾಲ ು ದಸಾೆಂತ್ದಜ್ಯರ್ಜದವ್ನಜ್ದಪುಣ್ು ದ ಕೆಿ ೋತಾರ ೆಂತ್ದವ್ನರ್ಷ್ಕ್ದಫೆಸಾತ ವಳಿೆಂದಕೆಲೆೆಂ. ಹಾು ದಮಬ್ಯಯ್ಲ ದಏಪಾಾ ದಪಾಟಲ ದವಿೋರದ ಜಾವ್ನಾ ಸಾದಫಾ| ಜಸ್ಟವ ನ್‍ದಡಿ’[ಸ್ಥೋಜಾ, ವ್ನಲೆನ್ಸಿ ಯಾದಫಿಗ್ರ್ಜಚೊದಸಹದವಿಗಾರದಆನ್ಸದಫಾ| ರೋಹನ್‍ದಲೊೋಬ, ಬಿಸಾಾ ಚೊದಕ್ಪಯ್ದಶಿ್.ದದ ಹೆೆಂದಏಪ್ಾ ದವೃದಿಿ ದಕೆಲೆಲ ೆಂದ ಎನ್‍.ಎರ್ಮ.ಎ.ಎರ್ಮ.ಐ.ಟಿದಕ್ಪಲೇಜ್ದನ್ಸಟೆಿ ೆಂತ್, ರಹುಲ್ದಡಿ.ದಶ್ಟಿಿ , ರಿೋವನ್‍ದಮ್ಯರಿಯ್ದದ ಮಿರೆಂಾದಆನ್ಸದಸ್ಟ್ಶಾೆಂತ್ದಕ್ಲಲೆಲ ದಹಾು ದ ವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದಡಾ| ರೋಶನ್‍ದಫೆನ್ಯ್ೆಂಡಿಸ್, ಉಪನ್ಯು ಸಕ್ದಹಾು ದಕ್ಪಲೇಜಿಚೊದಹಾಚು ಖ್ಯಲ್. ಹಾು ದಏಪಾಾ ೆಂತ್ದಆಸಾತ್ದಸಕ್ಪಳಿಚ ೆಂದಆನ್ಸೆಂದ ಸಾೆಂರ್ಜಚೆಂದಮ್ಯಗ್ರಿ ೆಂ, ಸಾೆಂದತೇಸ್್, ಆಮರಿ, ಲ್ದಿನ್‍, ಡಿವ್ನಯ್ಾ ದಮಸ್ಟ್ದಮ್ಯಲದದೊೋನ್ಸೋದ ರಿೋತಿೆಂನ್ಸದತಾಳ್ಳ್ು ೆಂತ್ದಆನ್ಸದಟೆಕ್ಿ ಿ ದಕೆಂಕಣಿೆಂತ್.ದದ ಟೆಕ್ಿ ಿ ದಕನಾ ಡದಆನ್ಸದರೋಮಿದಲಿಪಿೆಂತ್ದಆಸಾ.ದದ

’ನಮ್ಯನ್‍’, ಪಯ್ಕಲ ು ದಪಾವಿಿ ದಏಕ್ದಕೆಂಕ್ಲಿ ದತೇಸ್್ದ ಆನ್ಸದದಿಸಾಳ್ೆಂದಮ್ಯಗಾಿ ು ಚೆಂದಏಪ್ಾ ದನವಂಬರದ29ದ ವರದನ್ಸವೃತ್ದಬಿಸ್ಾ ದಡಾ| ಎಲೊೋಯಿಿ ಯಸ್ದ

ಹೆೆಂದಏಪ್ಾ ದಸವ್ನ್ದರಿೋತಿಚ್ಯು ದಏೆಂಡೊರ ೋಯ್ಡ ದ ಫೊೋನ್ಯರದಮಳ್ಳ್ಿ ದಮ್ಯತ್ರ ದನಂಯ್ದ ಓಪ್ಪ್ದಲಯ್ನ್‍ದಯಿೋದವ್ನಪಯ್ಕ್ತಾ. ----------------------------------------------------

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿಕ್ ರ ತಾಚಿ ಪ್ತಿಣ್ ಲಿೋನ್ಫ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಪುತ್ರ ವಿಲಸ ನ್ಫಕ್ (ಅಮೇರಿಕ್ಪೆಂತ್ರ ಶಿಕೊನ್‍ ಆಸ್ಕ) ಸ್ಕೆಂಡುನ್‍ ಗೆಲ್.

ಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಾ ಯ ದಿರೆಕೊಯ ರ ವಿಕ್ ರ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ (೫೫) ಕ್ಪಳ್ಳಿ ಘಾತ್ರ

ಚುರಕ್, ಭಲ್ಯ್ಕಾ ಭರಿತ್ರ ತ್ಸೆಂಚ್ ಸಾೆಂ ವಾಾ ರ್ಮ್ ಕಚೊಯ ವಿಕ್ ರ ಸಾೆಂ ಹಾಸ್ಕಾ ೆಂಚೆಂ ಾಯ್ಿ . ತೊ ಆಾಲ ಾ ದಿಸ್ಕಚ್ ಕ್ಟ್ರೆೆಂ ಾಮಸ್ಕಟೆ್ ೆಂತ್ರ ಏಕ್ಪ ಲಗಾ್ ಕ್ಪರ್ಯಕ್ ವಚೊನ್‍ ಆಯ್ಜಲ್ಲಲ . ತಾಚಿ ನಿಮಣ ವಿಧಿ ನವೆೆಂಬರ ೩೦ ವೆರ ಸ್ಕೆಂತ್ರ ಪಯುಸ್ ಇಗಜೆಯೆಂತ್ರ, ಪಲಿಮರ ಚಲವ್ರ್ ವೆಾ ಲಿ. ---------------------------------------------------

ಫ್ತ್| ಮಹೇಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚೊ ಜೋವಾಾ ತ್ರ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಭಿತ್ರ ವಧಿಯ ವಿಕ್ ರ ಡಿ’ಸೋಜಾ ೫೫ ವಸ್ಕಯೆಂಚೊ ಕ್ಪಳ್ಳಿ ಘಾತಾನ್‍ ನವಂಬರ 29 ವೆರ ಮರಣ್ ಪವ್ಚಲ . ಹೊ ಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಾ ಯ ಮೋಡಿರ್ ಪ್್ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಟೆಡ್ ಹಾೆಂಚೊ 2007 ಥಾವ್ರ್ ಏಕ್ ದಿರೆಕೊಯ ರೆಂ ಪ್ಯ್ಜಾ ಏಕೊಲ ಜಾವಾ್ ಸಲ .

ಪ್ಗಯಟ್?

ವಿಕ್ ರನ್‍ ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಎಲ್ಕ್ಟ್್ ್ ಕಲ್ ಕ್ಪೆಂಟೆ್ ಕ್ಟ್್ ೆಂಗ್ ಆನಿ ಇೆಂಟಿೋರಿರ್ರ ಡೆಕೊರೇಟಿೆಂಗ್ ಉದೊಾ ೋಗ್ ಬ್ಳೆಂದುನ್‍ ಹಾಡ್ಲ್ಲಲ 1990 ಸುವೆಯಕ್ ಮೆಂಬಂಯ್ ಯ ಆನಿ ಪಟಿೆಂ ಗಾೆಂವಾಕ್ ಪಲಿಮರ ಆಯ್ಜಲ್ಲಲ . ತೊ ವಿಲಸ ನ್‍ ಹಾಲ್ಲಲ ಬ್ಳಲ ಕ್ಸ ತ್ಸೆಂ ಇೆಂಟಿೋರಿರ್ರ ಡೆಕೊರೇಶ್ನ್‍ ವಾಾ ಪ್ ಯ ಚಲವ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಲ ಉಡುಪೆಂತ್ರ ತ್ಸೆಂ ಮಂಗ್ಯ್ ರೆಂತ್ರ. ತೊ ಸಾೆಂಚ್ ಮತೃತಾವ ಚೊ ತ್ಸೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ ಮಣಕ್ ಉದೊಾ ೋಗಸ್ ಯ ಸವಾಯೆಂಕ್ ಪಲಿಮರ ಆನಿ ಮಂಗ್ಯ್ ರೆಂತ್ರ ಮೋಗಾಚೊ.

ಫ್ತ್| ಮಹೇಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚೊ ಜೋವಾಾ ತ್ರ ಘಡೊನ್‍ ೫೦ ದಿೋಸ್ಕೆಂ ವಯ್್ ಉತ್ಲ್ಯ ತ್ರಿೋ ಆಜೂನ್‍ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಕವಯಜನಿಕ್ಪೆಂಕ್

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಳ್ಲಿಲ ನ್ಫ. ತ್ಪಸಿಾ ಚಲ್ಲನ್‍ೆಂಚ್ ಆಸ್ಕ

ಸಭಾರ ವಾ ಕ್ಟ್ಯ ಫ್ತ್| ಮಹೇಶಾಲ್ಗಿೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲ ೆಂ ತ್ಸೆಂಚ್ ಕುಟಾಾ ಚ ಆನಿ ಇತ್ರ ಪ್ಲಿಸ್ ತ್ನ್ಖೆ ಕ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ಆರ್ಲ ಾ ತ್ರ. ಲ್ಗಿೆಂ ಲ್ಗಿೆಂ ೫೦ ಜಣ್ಟೆಂಕ್ ಪ್ಲಿಸ್ ವಿಚಾರಣ್ ಜಾಲ್ೆಂ. ಫ್ತ್| ಮಹೇಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಚೆಂ ಸಲ್ಲ ಫೊೋನ್‍ ಫೊರೆನಿಸ ಕ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಕ್ ಬೆಂಗ್ಯ್ ರ ಧಾಡಾಲ ೆಂ."

ಮಾ ಣ್ ಅಧಿಕ್ಪರಿ ಸ್ಕೆಂಗಾಯ ತ್ರ ಆನಿ ಲ್ಲೋಕ್ಪಚಾಾ ಮತಿೆಂನಿ ದುಬ್ಳವ್ರ ಉಟರ್ಯ ತ್ರ. ಪ್ತೊಯ ಚಲಂವ್ಚಚ ಕ್ಪಪು ಪ್ಲಿಸ್ ಸಕಯಲ್ ಇನ್‍ಸ್ಪ್ಕ್ ರ ಮಹೇಶ್ ಪ್್ ಸ್ಕದ್ ಮಾ ಣ್ಟ್ ಕ್ಟ್ೋ ಫೊರೆನಿಸ ಕ್ ವಧಿಯ ಮಳೆಂಕ್ ನ್ಫಸ್ಲ್ಲ ಾ ನ್‍ ಕ್ಟ್ತ್ೆಂಚ್ ಆತಾೆಂ ಸ್ಕೆಂಗೆಂಕ್ ಜಾರ್್ ಮಾ ಣ್.

ಸುನಿಲ್ ಕಬ್ಳ್ ಲ್ ಆನಿ ಕೊನ್ಫಯಲ್ಾ ಕ್ಪಾ ಸಯ ಲಿನೊ ಜೆ ಇಗಜೆಯೆಂತ್ರ ಪ್್ ತಿಭಟನ್‍ ಜಾತಾನ್ಫ ಮಖಾರ ಆಸಲ , ತ್ ರಜ್ಾ ಘರ ಮಂತಿ್ ಬಸವರಜ್ ಬೊಮಾ ಯ್ಜಕ್ ಆಯ್ಕಲ ವಾರ ಮಳ್ಳ್ ಾ ತ್ರ. ತಾಣೆಂ ಸಕ್ಪಯರಕ್ ವಿನಂತಿ ಕ್ಲ್ಾ ಏಕ್ ಶಿೋಾ ತ್ನಿೆ ಕಚಾಾ ಯಕ್. ಸುನಿಲ್ ಕುಮರ, ಎಮಾ ಲ್ಾ ಬಿಜೆಪ, ಆನಿ ಮತಾಯ ರ ರತಾ್ ಕರ ಹೆಗೆಾ , ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್, ಉಡುಪ ಜಲ್ಲ ಬಿಜೆಪ ಹೆಯ್ ತಾೆಂಚಾ ಬರಬರ ಆಸಲ . ಥೊಡೆ ಮಾ ಣ್ಟ್ ತ್ರ ಕ್ಟ್ೋ ಹಾಾ ಭೆಟೆ ಉಪ್ ೆಂತ್ರ, ಪ್ತೊಯ ಕಚಯೆಂ ಭರನ್‍ ಚಲ್ಯ ಪುಣ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್್ ಸ್ಕದ್ ಮಾ ಣ್ಟ್ "ಹಾಾ ಕಜೆಂತ್ರ ಕ್ಟ್ತ್ೆಂಚ್ ರಜ್ಕ್ಪರಣೆಂಚೊ ದಬ್ಳವ್ರ ನ್ಫ. ಥೊಡಾಾ ೆಂನಿ ರಜ್ಾ ಘರ ಮಂತಿ್ ಕ್ ಹಿ ಕಜ್ ಸ್ಕಕ್ಟ್ಯ ಜಾವ್ರ್ ಚಲ್ಚ ಾ ಕ್ ಮನವಿ ಕ್ಲಿಲ ಆಸ್ಕ. ಪ್ತೊಯ ಕಚಯೆಂ ಕ್ಪಮ್ ಸ್ಕಕ್ಪಾ ಯ ರಿೋತಿರ ಚಲ್ಲನ್‍ ಆಸ್ಕ. ಸಗಾ್ ಾ ಸಂಗಿಯ ವಿಶಾಾ ೆಂತ್ರ ವೆಗಿೆಂಚ್ ವಧಿಯ ಮಳ್ ಲಿ." ಏಕ್ಪ ವಾತಾಯ ಪ್ತಾ್ ರ ಆಯ್ಜಲಿಲ ಖಬ್ಳರ ಉಲ್ಲ ೋಖುನ್‍ ಮಹೇಶ್ ಪ್್ ಸ್ಕದ್ ಮಾ ಣ್ಟಲ್ಲ, "ಫ್ತ್| ಮಹೇಶಾಲ್ಗಿೆಂ ಏಪ್ಪ್ಲ್ ಸಲ್ಲ ಫೊೋನ್‍ ಆಸ್ಲ್ಲ ೆಂ, ತಾೆಂತೊಲ ಾ ಸಂಗಿಯ ತಿತಾಲ ಾ ಸುಲಭಾಯೇನ್‍ ಮಜ್ವ ೆಂಕ್ ಆಸ್ಕಧ್ಾ . ಏಪ್ಪ್ಲ್ ಫೊೋನ್ಫಕ್ ಊೆಂಚ್ ಬಂದಬಸ್ ಯ ಆಸ್ಕ. ಜರ ಕೊಣೇೆಂಯ್ ತ್ೆಂ ಪುಸುನ್‍ ಕ್ಪಡೆಚ ೆಂ ಪ್್ ರ್ತ್ರ್ ಕ್ಲ್ೆಂ ತ್ರ ಫೊರೆನಿಸ ಕ್ ವರ್ಧಯರ ಸಂಪೂಣ್ಯ ಕಳಿತ್ರ ಜಾತಾ. ವೆಗಿೆಂಚ್ ಹಾಾ ಸಲ್ಲ ಪ್ೋನ್ಫಚಿ ವಧಿಯ ಯ್ಕೆಂವಾಚ ಾ ರ ಆಸ್ಕ".

ಾಯ್ಜಿ ವಲ್ಾ ಯಲ್ಗಿೆಂ ಉಲವ್ರ್ ತೊ ಮಾ ಣ್ಟಲ್ಲ, "ಆಮೆಂ ಹಾಾ ಕಜಚೊ ಪ್ತೊಯ ಕರನ್‍ೆಂಚ್ ಆಸ್ಕೆಂವ್ರ. ಏಕ್ಪ ಹಫ್ತ್ಯ ಾ ಭಿತ್ರ ಫೊರೆನಿಸ ಕ್ ವಧಿಯ ಯ್ಕೆಂವಾಚ ಾ ರ ಆಸ್ಕ.

ಖಬ್ಳರ ಅಸಿ ಆಸ್ಕ ಕ್ಟ್ೋ ಥೊಡಾಾ ರ್ಜಕ್ಪೆಂಕ್ಟ್ೋ ಪ್ಲಿಸ್ಕೆಂನಿ ತ್ನಿೆ ಕ್ಲ್ಾ . ---------------------------------------------------

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ರಸ್ಕಯ ಾ ನ್ಫಟಕ್ ಏಕ್ಪ ವಾ ಕ್ಟ್ಯ ಕ್ ಭಿತ್ಲ್ಾ ಯನ್‍ ಘಟ್ ಕತಾಯತ್ರ" ಪನ್ಫಕ್ಟ್ನಿ

ಸ್ಟ್ವ್ರದರಸಾತ ು ದನ್ಯಟ್ಕ್ಪೆಂದವಿಶಾು ೆಂತ್ದವಿವರದ ದಿಲೊದಆನ್ಸದಡಾರ ಮ್ಯದಉದೊು ೋಗಾಚೊದಉಲೆಲ ೋಖ್ಯದ ಕೆಲೊ.ದದರಸಾತ ು ದನ್ಯಟ್ಕ್ಪೆಂಕ್ದಕ್ಲತೆಂದಸವ್ನ್ದಜಾಯ್ದ ತೊದವಿವರದದಿಲೊದಆನ್ಸದಹೊದಅಭಾು ಸ್ದ ಸವ್ನ್ೆಂನ್ಸದಕರುೆಂಕ್ದಜಾಯ್ದಮಹ ಳ್ೆಂ.ದದಏಕ್ಪದ೫೦ದ ವಸಾ್ೆಂಚ್ಯು ದನ್ಯಟ್ಕ್ಪದವಿಶಾು ೆಂತ್ದಉಲ್ವ್ನಾ ದ ತಾೆಂಕ್ಪೆಂದನಟ್ನ್‍ದಕರಯ್ಕಲ ೆಂ.ದದಪರ ಪರ ಥರ್ಮದಮಟೆವ ೆಂದ ಪಿೆಂರ್ತರದ’ಅತಿೋತ’ದವಿಶಾು ೆಂತ್ದವಿವರದದಿಲೊ, ಆನ್ಸದ ಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂದಕ್ಲೋ, "ಗಮನ್‍ದದಿೆಂವಚ ೆಂದಆನ್ಸದಚೆಂರ್ತನ್‍ದ ಆಸೆಚ ೆಂದದೊೋನ್‍ದವಿೆಂಗರ್ಡದಸಂಗ್ರತ ದಗರ್ಜ್ಚೊು ದಏಕ್ಪದ ನ್ಯಟ್ಕ್ದಕಲಕ್ಪರಕ್.ದದಆಮಿೆಂದಗಮನ್‍ದದಿೋೆಂವ್ನಕ ದ ಜಾಯ್ದಆನ್ಸದಚೆಂರ್ತೆಂಕ್ದಜಾಯ್ದಏಕ್ಪದನಡಾತ ು ದ ವಿಶಾು ೆಂತ್ದನಟ್ನ್‍ದಕಚ್ಯು ್ದಪಯ್ಕಲ ೆಂ".ದದ ವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಹಾು ದಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ದ ಫಾಯ್ದೊ ದಮಳೊು ದಮಹ ಳ್ೆಂ, ಏಕ್ಪಮಕ್ಪದಸಂವ್ನದ್‍ಲ್ದ ಕನ್‍್, ತಸೆೆಂಚ್ದಖೆಳ್‍ಲ್ದಆನ್ಸದಚಟುವಟಿಕ್ಪೆಂನ್ಸದ ಪಾತ್ರ ದಘೆವ್ನಾ .

ಪಿನ್ಯಕ್ಲನ್ಸದಶ್ಟಿಿ , ಸರಿಣ್ದಉಪನ್ಯು ಸಕ್ಲಣ್ದ ಮಹ ಣಾಲಿದಕ್ಲೋ, "ರಸಾತ ು ದನ್ಯಟ್ಕ್ದಏಕ್ಪಲ ು ಕ್ದಘಟ್ದ ಕರುನ್‍ದತಾಚೊದಭವ್ನ್ಸ್ಥದಅಖಂರ್ಡದಕತಾ್ತ್"ದತಿದ ಏಕ್ದಸಂಪನೂಮ ಳ್‍ಲ್ದವು ಕ್ಲತ ದಜಾವ್ನಾ ದಸೆಂಟ್ದಆಗೆಾ ಸ್ದ ಕ್ಪಲೇಜಿಕ್ದಅಯಿಲಿಲ ದನವೆಂಬರದ29ದವರ.ದದಹೊದ ಸಮಮ ೋಳ್‍ಲ್ದಆಸಾದಕೆಲೊಲ ದಪಯಿಲ ದಬಿ.ಎ.ದಅಕ್ಲರ ಸಾತ ೆಂವ್ನದ ವಿಾು ರ್್ಣಿೆಂಕ್ದಜಾವ್ನಾ ದವ್ನೆಂಟದತಾೆಂಚ್ಯು ದ ಮ್ಯನವಿೋಯ್ದನ್ಸೋತ್ದಶಿಕಂವ್ನಚ ು ದಸಂಗ್ರತ ಚರ.

ದಿೋಕ್ಲಿ ತಾದಪರ ಶಾೆಂತ್ದಸಹದಉಪನ್ಯು ಸಕ್ಲ, ಪತ್ರ ದಕತ್್ದ ಆನ್ಸದಮ್ಯಧು ರ್ಮದಸಂಪಕ್್ದವಿಭಾಗ್ದಹಣೆಂದ ನ್ಸವ್ನ್ಹಣ್ದಕೆಲೆೆಂ.ದದಜಯಶಿರ ೋದಸಹದಉಪನ್ಯು ಸಕ್ದ ಮೈಕರ ದಬಯ್ದೋಲ್ಜಿದವಿಭಾಗ್ದಹಣೆಂದ ಸಂಪ್ಯನೂಮ ಳ್‍ಲ್ದವು ಕ್ಲತ ಚೊದಉಪಾಕ ರದಆಟ್ಯ್ದಲ .ದದ ಇತರದಶಿಕ್ಷಕ್ಲದಸಾೆಂದೆದಜಾಣಿದಮ್ಯನವಿೋಯ್ದ ಮೌಲು ೆಂಚದವಿಜಾಾ ನ್ಯಚರದಉಲ್ವ್ನಾ ದ ಖಂಚಯ್ಕಲ ೆಂ. ----------------------------------------------------

ಸೆಂಟ್ ಆಗೆ್ ಸ್ಕೆಂತ್ರ ವಿಾಾ ಥಿಯೆಂಚೊ ದಿವಸ್

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


’ಆಗ್ಾ ದಕ್ಪಮಿಕ್ದಕ್ಪನ್‍’ದಜಾವ್ನಾ ಸ್ಥಲ ದವಿಷಯ್ದ ವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದವಿೆಂಚೊಲ ದತಾೆಂಚ್ಯು ದವಿಾು ರ್್ದ ದಿವಸ್ದಆಚರಣಾಕ್ದನವಂಬರದ೨೮ದವರ.

ಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದವೈಶಾಲಿನ್‍ದನ್ಸವ್ಹಣ್ದಕೆಲೆೆಂ.ದದದಿೋಸ್ದ ಮ್ಯಗಾಿ ು ದಬರಬರದಸ್ಟ್ವ್ನ್ತಿಲೊದಆಲಿೋಶಾದ 36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥಾವ್ನಾ ದಆನ್ಸದಸಾವ ಗತ್ದನ್ಯಚ್ದನ್ಯಚಲ ೆಂದಆಕನಶ ದಆನ್ಸದ ಕೃರ್ಕ. ರ್ಜರುಶದರ್ಮಬನ್‍, ವಿಾು ರ್್ದಅಧು ಕ್ಲಿ ಣಿನ್‍ದ

ಸಾವ ಗತ್ದಕೆಲೊ.ದದವೇದಿರದಭ| ಡಾ| ರ್ಜಸ್ಟವ ೋನ್ಯದಎ.ಸ್ಟ., ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್, ಭ| ಡಾ| ಮರಿಯಾದರೂಪಾದಎ.ಸ್ಟ., ಕ್ಪಯ್ದಶಿ್ಣ್, ಸೆಂಟ್ದಆಗೆಾ ಸ್ದಸಂಸೆೊ , ಭ| ಡಾ|

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವನ್ಸಸಾಿ ದಎ.ಸ್ಟ.ದಸಹದಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್, ಭ| ಕ್ಪಮ್ಲ್ದ ರಿೋಟ್ಯದಎ.ಸ್ಟ.ದಆಡಳ್ತ ಾನ್‍್ದಆನ್ಸದರನ್ಯಲ್ಡ ದ ಪಿರೇರದಪಿಟಿಎದಉಪಾಧು ಕ್ಷ್ದದಆಸ್ಟಲ ೆಂ. ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲನ್‍ದವಿಾು ರ್್ಣಿೆಂಕ್ದಉದೆಿ ೋಶುನ್‍ದದ ಆಪಲ ದಸಂದೇಶ್ದದಿಲೊದಆನ್ಸದತಾೆಂಚೆಂದ ತಾಲೆೆಂತಾೆಂದಉಗಾತ ಡಾಕ್ದಹಾಡುೆಂಕ್ದಉಲೊದ ದಿಲೊ, ಬರದು ನ್‍ದಪಾತ್ರ ದಘೆವ್ನಾ ದಜಾತಾದತಿತಲ ೆಂದ ಸಂತೊಸ್ದಪಾವ್ಚೆಂಕ್ದಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ.ದದಕ್ಪಲೇಜ್ದ ಕ್ಪು ಬಿನೆಟ್ದಸಾೆಂದೆದವಿವಿಧ್ದಹಾಸಾು ೆಂಗಾರೆಂಪರಿೆಂದ ನೆಹ ಸ್ದಲಿಲ ೆಂ, ಟಿೋವಿದಪರ ದಶ್ನ್‍ದಆನ್ಸದಮ್ಯವ್ಲ್ದಆನ್ಸದ ಭಾರಿಚ್ದಲಯೇಕ್ದನ್ಯಚ್ದಪರ ದಶಿ್ಲೊದ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕ್ಪೆಂಕ್ದಗಮಮ ತ್ದಕರುೆಂಕ್. ಹಾು ದಉಪಾರ ೆಂತ್ದತಾಲೆೆಂತ್ದಪರ ದಶ್ನ್‍ದಆಸೆಲ ೆಂ.ದದ ತಿೋಪ್ದ್ಾರದವಿನ್ಫಲ್ದರೋಚ್ದಆನ್ಸದರಿಶೇಲ್ದ ಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾದಆಸ್ಟಲ ೆಂ.ದದತಾಲೆೆಂತ್ದಪರ ದಶ್ನ್‍ದಜಿಕೆಲ ಲಿೆಂದ ಆಸ್ಟಲ ೆಂದಡಲಾ ದಆನ್ಸದಪಂಗರ್ಡದಪಯ್ಕಲ ೆಂದಬಿ.ಕರ್ಮ, ಪರ ಥರ್ಮದಆನ್ಸದಅಸ್ಟರ ೋನ್ಯದತಿಸೆರ ೆಂದಬಿಸ್ಟಎಕ್ದದುಸೆರ ೆಂದ ಇನ್ಯರ್ಮದಮಳ್ು ೆಂ.ದದಕ್ಪು ಬಿನೆಟ್ಯನ್‍ದಬಸ್ಿ ದಡರ ಸ್ಿ ಡ ದ ಪಸ್ನ್‍ದಜಾವ್ನಾ ದಜ್ಯು ವಲ್ದರಫಿೋನ್‍ದಕ್ಪರ ಸಾತ ದ ಪಯ್ಕಲ ೆಂದಬಿಬಿಎದಕ್ದವಿೆಂಚುನ್‍ದಕ್ಪಡಲ ೆಂ. ದೊನ್ಯೊ ರೆಂದಅಧಿವೇಶನ್ಯೆಂತ್ದಶಿಕ್ಷಕ್ದಆನ್ಸದ ಸ್ಟಬಂದಿನ್‍ದಪಾತ್ರ ದಘೆತೊಲ .ದದತಾಣಿೆಂದತಾೆಂಚ್ಯು ದ ಮಟೆವ ದಫಾಸ್್, ಪಾೆಂದಆನ್ಸದನ್ಯಚ್ಯದಮುಖ್ಯೆಂತ್ರ ದ ವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದುಶ್ದಕೆಲೆೆಂ.ದದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದಮ್ಯಲ್ವಿಕದ ಶ್ಟಿಿ ನ್‍ದಚಲ್ವ್ನಾ ದವಹ ಲೆೆಂ, ಸಹದಉಪನ್ಯು ಸಕ್ಲದಬಿಸ್ಟಎದ ಆನ್ಸದಸಂಧ್ಗು ದನ್ಯಯಕ್ದಸಹದಉಪನ್ಯು ಸಕ್ದ ಇೆಂಗ್ರಲ ಷ್.ದದವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದಮಧ್ೆಂದಮಧ್ೆಂದಖೆಳ್‍ಲ್ದ ಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದಹಾರ್ಡದಲೆಲ .ದದಶ್ವಿಿ ದಸವ್ನ್ೆಂದಸಾೆಂಗಾತಾದ ವಿಶೇಷ್ದನ್ಯಚ್ದಪರ ದಶ್ನ್‍ದಕರಿಲಗ್ರಲ ೆಂ. ----------------------------------------------------

ಸಾೆಂಬ್ಯಳ್‍ಲ್ಾ ದಆಯಾಲ ು .ದದಆಮ್ಯಚ ು ದವಹ ಡಿಲೆಂಚದ ಭಕ್ತ , ಪಾರ ಥ್ನ್ಯಚೆಂದಜಿೋವನ್‍ದಆಮಿೆಂದ ಉಗಾಡ ಸಾಕ್ದಹಾಡಾು ೆಂದತಾೆಂಚು ದಥಂಯ್ದಆಸ್ದಲೆಲ ೆಂದ ವಿಶಾವ ಸಾಚೆಂದಜಿೋವನ್‍ದಆಮಿೆಂಯ್ದಪರತ್ದ ಮೋಗಾನ್‍ದಅರ್ಮ್ಯನ್ಯನ್‍ದಅಖಂರ್ಡದ ವಿಶಾವ ಸಾಚೊು ದಸಾಕ್ಲಿ ದಜಾೆಂವ್ನಕ ದಆಮಿದರಜಾರದ ಮ್ಯಯ್ಕಚ್ಯು ದಸಹಾಯ್ಕಚೊದಹಾತ್ದಆಮಿೆಂದ ಉಭಾರದು ೆಂ"ದಮಹ ಣೊನ್‍ದರ್ಜಪುಾ ದಸೆಮಿನರಿಚೊದ ರೆಕಿ ರದಫಾ| ರೋನ್ಸದಸೆರವ್ಚನ್‍ದಸಂದೇಶ್ದದಿಲೊ. ತೊದ450ದವಸಾ್ೆಂಚದಚರಿತಾರ ದಆಸಾಚ ು ದಉಡುಪಿದ ದಿಯ್ಕಸೆಜಿಚ್ಯು ದಪಾರ ಚೋನ್‍ದಇಗಜ್್ದಜಾವ್ನಾ ಸಾಚ ು ದ ಕುೆಂಾಪುರದರಜಾರದಮ್ಯಯ್ಕಚ್ಯು ದಇಗರ್ಜ್ೆಂತ್ದ ನವಂಬರದ27ದವರದಚಲ್ದಲಲ ು ದವ್ನರ್ಷ್ಕ್ದ ವಹ ಡಾಲ ು ದಫೆಸಾತ ಚ್ಯು ದಪವಿತ್ರ ದಬಲಿಾನ್ಯಚೆಂದ ಮುಖೇಲ್ಾ ಣ್ದಘೆವ್ನಾ ದಆಪಲ ದಸಂದೇಶ್ದದಿತಾಲೊ.ದದ ಇಗರ್ಜ್ದವಿಗಾರದಫಾ| ಸಾಿ ು ನ್ಸದತಾವ್ಚರ ನ್‍ದಪವಿತ್ರ ದ ಬಲಿಾನ್ಯೆಂತ್ದವ್ನೆಂಟದಘೆವ್ನಾ ದಸವ್ನ್ೆಂಕ್ದ ಧನು ವ್ನದ್‍ಲ್ದಅಪಿ್ಲೆ.ದದಫಾ| ಪರ ವಿೋಣ್ದಮ್ಯಟಿ್ಸಾ ನ್‍ದಗಾಯನ್‍ದಮಂಡಳಿಚೆಂದನೇತರ ತ್ವ ದಘೆತ್ದಲೆಲ ೆಂ.ದದ ಸೆಜಾಚ್ದಸಭಾರದಯಾಜಕ್, ಧರ್ಮ್ದಭಯಿಿ ೆಂದ ಆನ್ಸದಲಯಿಕ್ದಹಾು ದಸಂಭರ ಮ್ಯಕ್ದಹಾಜರದಆಸೆಲ . -ಬನ್ಫಯಡ್ಯ ಜೆ. ಕೊಸ್ಕಯ ---------------------------------------------------

ಮನಸ್ಕ ಪೆಂಬೂರ -ಉಡಿಾ

"ಆಮಚ ಕುಟಾಾ ೆಂ ವಿಶಾವ ಸ್ಕಚಿೆಂ

ಜಲ್ಲ ಹಂತಾಚೊ ವಿಶೇಸ್

ಮಂದಿರೆಂ ಆನಿ

ಬುರ್ ಾ ೆಂಚೊ ಖೆಳ್ಳಕೂಟ್

ಸಮಧಾನ್ಖಚಿೆಂ ಘರೆಂ ಜಾೆಂವ್ರ" - ಫ್ತ್| ರನಿ ಸರವ್ಚ "ಹಾು ದಇಗರ್ಜ್ಕ್ದ450ದವಸಾ್ೆಂಚದಚರಿತಾರ ದಆಸಾ.ದದ ಹಾು ದಇಗರ್ಜ್ಚದಪಾಲ್ಕ್ಲದರಜಾರದಮ್ಯೆಂಯ್ದ ಹಾೆಂಗಾಚ್ಯು ದಭಕ್ಪತ ೆಂಕ್ದ450ದವಸಾ್ೆಂದಥಾವ್ನಾ ದ

ಜಾಗತಿಕ್ದಅೆಂಗ್ದವಿಕಲೆಂಚೊದದಿೋಸ್ದಆಚರಣಚೊದ ವ್ನೆಂಟದಜಾವ್ನಾ , 28-11-2019ವರ, ಉಡಿಾ ದ ಜಿಲೆಲ ಚ್ಯು ದವಿಕಲ್ದಚೇತನ್‍ದಅನ್ಸದವಿಶೇಸ್ದ ಭುರದಾ ು ೆಂಚ್ಯು ದಇಲಖೆನ್‍ದಮ್ಯನಸಾದಪಾೆಂಬ್ಲರದ-ದ ಹಾಚ್ಯು ದಸಹಯ್ದೋಗಾನ್‍, ಮ್ಯನಸಾದಪಾೆಂಬ್ಲರದ ಹಾೆಂಗಾಸರದಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದಹಾರ್ಡದಲೊಲ .ದ ಜಿಲಲ ಧಿಕ್ಪರಿದಮ್ಯನೆಸ್ತ ದಜಿ.ಜಗದಿೋಶ್ದಹಾಣದ

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಖೆಳ್ಳ್ಕ್ಯಟ್ದಉಾೊ ಟ್ಯನ್‍ದಕೆಲೊ.ದಬುರದಾ ು ೆಂಚ್ಯು ದ ಆನ್ಸದಮಹಳ್ಳ್ದಇಲಖೆಚದಸಹದನ್ಸದೇ್ಶಕ್ಲದ ಮ್ಯನೆಸ್ಟತ ಣ್ದಗೆರ ೋಸ್ಟದಗ್ನ್ಯಿ ಲಿವ ಸ್ದಹಾಣಿೆಂದಕ್ಲರ ೋಡಾದ ಜು ೋತಿದಪ್ಟ್ಯಯಿಲ .ದಆಧು ಕ್ಷ್ದಮ್ಯನೆಸ್ತ ದಹೆನ್ಸರ ದ ಮಿನೇಜಸಾನ್‍ದಬರದಯ್ಕವ್ನಕ ರದಮ್ಯಗ್ಲ ದಆನ್ಸದ ವಿಶೇಸ್ದಶಿಕ್ಷಕ್ಪೆಂಚದರಜ್ು ದಅಧು ಕ್ಲಿ ಣ್ದಡಾ.ದಕ್ಪೆಂತಿದ ಹರಿೋಶ್ದಹಾಣಿದಉಪಾಕ ರದಆಟ್ಯಯ್ದಲ .ದಜಿಲಲ ದ ಪಂಚ್ಯಯಾತ್ದಸಾೆಂದೊದಮ್ಯನೆಸ್ತ ದವಿಲ್ಿ ನ್‍ದ ರಡಿರ ಗಸ್, ಮ್ಯನಸಾದದಪಿರ ನ್ಸಿ ಪಾಲ್ದಸ್ಟ.ದಅನ್ಸಿ ಲಲ ದ ಫೆನ್ಯ್ೆಂಡಿಸ್, ಕ್ಪಯ್ದಶಿ್ದಮ್ಯನೆಸ್ತ ದಜೋಸೆಫ್ದ ನ್ಫರನ್ಯಹ ದಹಾಜರದಆಸಲೆಲ .ದ ಜಿಲಲ ದಪಂಚ್ಯಯಾತ್ದಅಧಿಕ್ಪರಿದಪಿರ ೋತಿದಗೆಹೊಲ ಟ್ದ ಹಣದಹಾಜರದಜಾವ್ನಾ ದಬಹುಮ್ಯನ್‍ದವಿತರಣ್ದ ಕೆಲೆೆಂ. ಡಾ| ಜೆರಿ ಪೆಂಟೊ 39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


" ಪೈಥಾನ್‍ ವಾಪ್ನ್‍ಯ ಮಶಿನ್‍ ಶಿಖೆಚ ೆಂ" ಕ್ಪಮಸ್ಕಲ್

ಕಂಪ್ಯು ಟ್ರದಸಾಯನ್‍ಿ ದವಿಭಾ, ಎಪಿಲ ಕೇಶನ್‍ದಆನ್ಸದ ಎನ್ಸರ್ಮಶನ್‍ದಸೆಂಟ್ದಎಲೊೋಯಿಿ ಯಸ್ದ ಕ್ಪಲೇಜಿಚೆಂದ(ಸಾವ ಯತ್ತ )ದಮಂಗ್ಳು ರದಹಾಣಿೆಂದ ನವಂಬರದ23ದವರದಸನ್ಸಧು ದಹೊಲೆಂತ್ದಮಶಿನ್‍ದ ಲ್ನ್ಸ್ೆಂಗ್ದಒನ್‍ದಯೂಜಿೆಂಗ್ದಪೈಥಾನ್‍ದ ಕ್ಪಮ್ಯಸಾಲ್ದಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದಹಾಡಲ ೆಂ.ದದಡಾ| ವಿಜಯಲ್ಕ್ಲಿ ಮ ದಎರ್ಮ.ಎನ್‍.ದಆನ್ಸದಡಾ| ದಿವು ದ ಟಿ.ಎಲ್.ದಬೆಂಗ್ಳು ಚ್ಯು ್ದಆರ.ದವಿ.ದಕ್ಪಲೇಜ್ದಒಫ್ದ ಇೆಂಜಿನ್ಸಯರಿೆಂಗ್ದಥಾವ್ನಾ ದದದಸಂಪನೂಮ ಳ್‍ಲ್ದವು ಕ್ಲತ ದ ಜಾವ್ನಾ ಸ್ದಲಿಲ ೆಂ.ದದಫ| ಡಾ| ಪರ ವಿೋಣ್ದಮ್ಯಟಿ್ಸ್ದ

ಎಸ್.ರ್ಜ., ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್ದಕ್ಪಯಾ್ಚೆಂದಅಧು ಕ್ಷ್ದ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾೊ ನ್‍ದಘೆವ್ನಾ ದಆಸ್ದಲೊಲ .ದದಡಾ| ಡನ್ಸಸ್ದ ಫೆನ್ಯ್ೆಂಡಿಸ್, ದಿರೆಕತ ರದಏಡಿಮ ನ್‍ದಬ್ಯಲ ಕ್, ನವಿೋನ್‍ದ ಮಸಕ ರೇನಹ ಸ್ದಆನ್ಸದಪ್ರ ೋಮಲ್ತಾದಶ್ಟಿಿ , ಕ್ಪಮ್ಯಶಾಲಚದಸಂಯ್ದೋಜಕ್ಲದತಸೆೆಂದಆಶೋಕ್ದ ಎರ್ಮ.ದಪರ ಸಾದ್‍ಲ್, ಡಿೋನ್‍ದಬಿಸ್ಟಎದವೇದಿರದಆಸೆಲ . ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್ದಫಾ| ಡಾ| ಪರ ವಿೋಣ್ದಮ್ಯಟಿ್ಸಾನ್‍ದ ಆಪಾಲ ು ದಅಧು ಕ್ಲಿ ೋಯ್ದಭಾಷಣಾೆಂತ್, ಸವ್ನ್ದ ವಿಭಾಗಾೆಂಕ್ದಹೆೆಂದಕ್ಪಮ್ಯಸಾಲ್ದಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದ ಹಾರ್ಡದಲಲ ು ಕ್ದಉಲಲ ಸ್ಟಲೆೆಂದಆನ್ಸದತೊದಮಹ ಣಾಲೊದ ಆಮಿರ್ಮದಆತಾೆಂದತಾೆಂತಿರ ಕ್ದಸಂಸಾರೆಂತ್ದ ಜಿಯ್ಕತಾೆಂವ್ನದಆನ್ಸದಆಮಿೆಂದಆಮಿಚ ದಜಾಣಾವ ಯ್ದ ವ್ನಡಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್ದಸಂಸಾರದಮುಖ್ಯರದ ಸಚ್ಯು ್ಪರಿೆಂ.ದದಆತಾ’ತಾೆಂದವಿಾು ರ್್ದ ಜಲಮ ತಾನ್ಯೆಂಚ್ದಡಿಜಿಟ್ಲ್ದಸಂಸಾರದಘೆವ್ನಾ ೆಂಚ್ದ ಯ್ಕತಾತ್ದತಸೆೆಂದನವಿದತಾೆಂತಿರ ಕತಾದಘಡು ನ್‍ದಶಿಕ್ಪತ ತ್.ದದ ಹೆೆಂದಕ್ಪಮ್ಯಸಾಲ್ದವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದಕುಮಕ್ದ ಕತ್ಲೆೆಂದದಿೋೆಂವ್ನಕ ದಜಾಣಾವ ಯ್ದಸಮಕ್ಪಲಿೋನ್‍ದ ಜಗತಾತಚ. ಡಾ| ಡನ್ಸಸ್ದಫೆನ್ಯ್ೆಂಡಿಸಾನ್‍ದಕ್ಪಮ್ಯಸಾಲಚದ ಗಜ್್ದವಿವರಿಲಿದಆನ್ಸದಸ್ಟಬಂದಿಕ್ದಉಲಲ ಸ್ಟಲೆೆಂದ ಅಸಲಿೆಂದಕ್ಪಯ್ಕರ ಮ್ಯೆಂದಪಾಟ್ಯಲ ು ದವಸಾ್ೆಂನ್ಸದ ಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದಹಾರ್ಡದಲಲ ು ಕ್ದ. ಸ್ಟ್ಪಿರ ಯಾದರಡಿರ ಗಸಾನ್‍ದನ್ಸವ್ಹಣ್ದಕೆಲೆೆಂ.ದದ ಆಶೋಕ್ದಎರ್ಮ.ದಪರ ಸಾಾನ್‍ದಸಾವ ಗತ್ದಕೆಲೆೆಂದಆನ್ಸದ ಸಂಪನೂಮ ಳ್‍ಲ್ದವು ಕ್ಲತ ೆಂಚದವಳಕ್ದಕರುನ್‍ದದಿಲಿ.ದದ ಪ್ರ ೋಮಲ್ತಾನ್‍ದಧನು ವ್ನದ್‍ಲ್ದಅಪಿ್ಲೆ. ----------------------------------------------------

ಟಿೋವಿ, ಮಬ್ಳಯ್ಲ ಅಭಾಾ ಸ್ಕೆಂತ್ರ ಗಡ್ ಆಸೆಂದಿ

ನಂಯ್ ತ್ರ ಸಂಸಾ ೃತಿಕ್ ಅಪಯ್ "ರ್ತಮ್ಯಕ ೆಂದಟಿೋವಿ, ಮಬ್ಯಯ್ಲ ದವ್ನಪಚ್ಯು ್ೆಂತ್ದ ಮಿೋತ್ದಆಸ್ಥೆಂದಿ, ನ್ಯೆಂದತರದಆಮ್ಯಚ ು ದ ಸಂಸಕ ೃತಕ್ದಹೆೆಂದಅಪಾಯ್ದಹಾಡಾಿ .ದದಆಜ್ದ ಕುಟ್ಯಮ ೆಂತಾಲ ು ದಹರದಸಾೆಂಾು ಲಗ್ರೆಂದಮಬ್ಯಯ್ಲ ದ ಆಸಾ, ಕೆನ್ಯಾ ದಪಳ್ಲು ರಿೋದಸವ್ನ್ೆಂದ ಮಬ್ಯಯಾಲ ರದಚ್ದಆಸಾತ ತ್.ದದವ್ನಚ್ದಚೆಂದಉಣೆಂದ ಜಾಲೆಂ, ಮ್ಯಹ ಲ್ಘ ಡಾು ೆಂಕ್ಲೋದವ್ನಚ್ಯಾ ಚರದಗಮನ್‍ದ

ನ್ಯ, ಘರದಲೈಬರ ರಿದಆಸಾಲ ು ರಿೋದತಿೆಂದಪುಸತ ಕ್ಪೆಂದ ಶೋಕ್ಲೋಜಿೆಂನ್ಸದಫಕತ್ದಸ್ಥಭಾಯ್ಕಕ್ದ ದವರದಲಲ ು ಪರಿೆಂದದಿಸಾತ ತ್"ದಮಹ ಣೊನ್‍ದ ಅವಿಭಾಜಿತ್ದದಕ್ಲಿ ಣದಕನಾ ಡದಆನ್ಸದಉಡುಪಿದ ಜಿಲಲ ು ಚದಆಪಸತ ಲಿಕ್ದಕ್ಪಮ್ಲ್ದವಿಾು ದ ಸಂಸಾೊ ು ೆಂಚದಸಹದಕ್ಪಯ್ದಶಿ್ಣ್ದನವೆಂಬರದ ೨೨ದವರದಶಾಲದಮೈಾನ್ಯರದಜಾಲಲ ು ದಸೆಂಟ್ದ ಜೋಸೆಫ್ದಹೈಸ್ತಕ ಲ್ದವ್ನರ್ಷ್ಕೋತಿ ವ್ನದ ಸಂದರ್್ೆಂದಭ| ಮರಿಯದಶುಭದಆಪಾಲ ು ದ ಅಧು ಕ್ಲಿ ೋಯ್ದಭಾಷಣಾೆಂತ್ದಮಹ ಣಾಲಗ್ರಲ .ದದ ’ಹಾು ದಕನಾ ಡದಮ್ಯಧು ಮದಶಾಲಚ್ಯು ದವಿಾು ರ್್ೆಂದ ಮಧ್ೆಂ, ಸಭಾರದಪರ ತಿಭಾದಆಸಾತ್.ದದಉತಿತ ೋರ್ಮದ ಸಂಸಾಕ ರದಆಸಾ, ಹೆೆಂದಸವ್ನ್ದತಾೆಂಚ್ಯು ದವಹ ಡಿಲೆಂದ ಥಾವ್ನಾ ದತಾೆಂಚರದದೆೆಂವ್ಚನ್‍ದಆಯಾಲ ೆಂ.ದದಶಿಕ್ಷಕ್ಪೆಂನ್ಸದ ತಾಕ್ಪದಪರ ೋತಾಿ ಹ್ದದಿೋವ್ನಾ ದತೆಂದವ್ನಡಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್’ದ ಮಹ ಣಾಲಿದತಿ. ಕುೆಂಾಪುರದಇಗರ್ಜ್ಚೊದವಿಗಾರದಫಾ| ಸಾಿ ು ನ್ಸದ ತಾವ್ಚರ ದಕ್ಪಯ್ಕರ ರ್ಮದಉಾಘ ಟ್ನ್‍ದಕನ್‍್, ’ಆಜ್ದ ಟಿೋವಿದಮಬ್ಯಯ್ಲ ದಆಯಾಲ ು ದಉಪಾರ ೆಂತ್ದಸಗ್ು ದ ಸಂಸಾರದಚ್ದಲಗ್ರೆಂದಆಯಾಲ , ಪುಣ್ದದೇವ್ನ, ಭಕ್ತ ದ ಪಯ್ಿ ದಜಾಲು .ದದ೯೦ದವಸಾ್ೆಂದಪಯ್ಕಲ ೆಂಚ್ದದುಬ್ಯು ು ದ ಚಲಿಯಾೆಂಕ್ದಶಿಕ್ಷಣ್ದಮಳ್ಳ್ಜಾಯ್ದಮಹ ಣ್ದಹೆೆಂದ ಶಾಲ್ದಆರಂಭ್ದಕೆಲೆಲ ೆಂ.ದದಮಹ ಳ್ಳ್ು ರದಹಾು ದ ಪಯಾ್ೆಂತ್ದಸಭಾರದಹಜಾರದವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದ ಹಾು ದಸಂಸಾೊ ು ನ್‍ದಶಿಕ್ಪಪ್ದದಿೋವ್ನಾ ದತಾೆಂಚ್ಯು ದ ಜಿೋವಿತಾೆಂತ್ದಉಜಾವ ರ್ಡದಫಾೆಂಖಯಾಲ .ದದದೇವ್ನದಹಾು ದ ಶಾಲಕ್ದಆನ್ಸಕ್ಲೋದಬರೆೆಂದಕರುೆಂ’ದಮಹ ಣ್ದಆಪ್ಲ ೆಂದ ಆಶಿೋವ್ನ್ದ್‍ಲ್ದದಿೋಲಗ್ಲ .ದದ ಮುಖೆಲ್ದಸರದಕೋಟ್ದಸಕ್ಪ್ರಿದಆಸಾ ತರ ಚೊದ ವೈಾು ಧಿಕ್ಪರಿದಡಾ| ಸಂದಿೋಪ್ದಶ್ಟಿಿ ದಉಲ್ವ್ನಾ ದ ’ವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದಏಕ್ದಪಾವಿಿ ದವ್ನಚ್ದಲೆಲ ೆಂದತೆಂದ ದುಸಾರ ು ದದಿಸಾದತೊೆಂಡಾಾ ಟ್ದಕನ್‍್ದಸಾೆಂಗೆು ತ್,

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪುಣ್ದತೆಂದಶಾಸವ ತ್ದಮೆಂಾವ ೆಂತ್ದಉರನ್ಯ, ಏಕ್ದ ಪಾವಿಿ ದವ್ನಚ್ದಲೆಲ ೆಂದತಿಸಾರ ು ದದಿಸಾದಪರತ್ದಅಭಾು ಸ್ದ ಕರುೆಂಕ್ದಜಾಯ್, ಪರತ್ದಸಾತಾವ ು ದದಿಸಾದಆನ್ಸದಏಕ್ಪದ ಮಹನ್ಯು ದಉಪಾರ ೆಂತಿೋದತೊಚ್ದವಿಷಯ್ದಅಭಾು ಸ್ದ ಕೆಲು ರದತೊದಮೆಂಾವ ೆಂತ್ದಶಾಸ್ಟವ ತ್ದಉತಾ್’ದ ಮಹ ಣಾಲೊ.ದದಆನೆು ೋಕ್ದಮುಖೆಲ್ದಸರದರೋಟ್ರಿದ ರಿವರದಸರ್ಡದಅಧು ಕ್ಷ್ದರಜ್ಯದಪ್ಯಜಾರಿ, ’ಹೆೆಂದಶಾಲ್ದ ಶಿಸೆತ ಕ್, ಸಹಾಯ್ದಸ್ಟವ ೋಕ್ಪರದಕಚ್ದರಿೋತ್ದಪಳ್ವ್ನಾ ದ ಆಮ್ಯಕ ೆಂದಸಹಾಯ್ದದಿೋೆಂವ್ನಕ ದಮನ್‍ದಜಾತಾ.ದದ ಅಸ್ಥಚ್ದಹಾು ದಶಾಲಕ್ದಪನ್ಯು ್ದವಿಾು ರ್್ೆಂದ ಥಾವ್ನಾ ದಸಹಕ್ಪರದಮಳೊೆಂಕ್ದಜಾಯ್’ದ ಮಹ ಣಾಲೊ. ಹಾು ದಶಾಲೆಂತ್ದನ್ಸರಂತರಿೆಂದಸೌಕ ಟ್ದಗಾಯ್ಡ ದ ತಬ್ತಿಾನ್‍್ದಜಾವ್ನಾ ದ೨೦ದವಸಾಶ ್ೆಂದಆಪಿಲ ದಸೇವ್ನದ ದಿಲಲ ು ದಶಿಕ್ಷಕ್ಲದಸೆಲಿನ್‍ದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾಕ್ದದಹಾು ದ ಸಂದಭಾ್ರದಸನ್ಯಮ ನ್‍ದಕೆಲೊ.ದದ ಮುಖೊು ೋಪಾಯಿಣ್ದಭ| ಸ್ಟಲಿವ ಯಾನ್‍ದಸಾವ ಗತ್ದ ಕೆಲೊ.ದದಭ| ವ್ನಯ್ಕಲ ಟ್ದತಾವ್ಚರ ನ್‍ದವಧಿ್ದವ್ನಚಲ .ದದ ಖೆಳ್‍ಲ್-ಪಾಠಾೆಂನ್ಸದಜಯ್ತ ದಜರ್ಡದಲಲ ು ದ ವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದಸರದು ೆಂನ್ಸದಇನ್ಯಮ್ಯೆಂದವ್ನೆಂಟಿಲ ೆಂ.ದದ ಗೆಲು ದಪಂಗಾಡ ೆಂತ್ದಉತಿತ ೋರ್ಮದಆಸ್ದಲಲ ು ದ ವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದಧನ್‍ದಸಹಾಯ್ದದಿಲಿ.ದದ ವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದನ್ಯಚ್, ನ್ಯಟ್ಕ್ದಆನ್ಸದವ್ನು ಯಾರ್ಮದ ಪರ ದಶ್ನ್‍ದಕೆಲೆೆಂ.ದದಶಾಲದಸಂಚ್ಯಲ್ಕ್ಲದಭ| ಕ್ಲೋತ್ನ್ಯ, ರಕ್ಷಕ್-ಶಿಕ್ಷಕ್ದಸಂಘಾಚೊದಅಧು ಕ್ಷ್ದ ಹರಿೋಶ್ದಭಂಡಾರಿದವೇದಿರದಆಸೆಲ .ದದಶಿಕ್ಷಕ್ದಆಶೋಕ್ದ ದೇವ್ನಡಿಗಾನ್‍ದವಂದನ್‍ದದಿಲೆೆಂ.ದದಶಿಕ್ಷಕ್, ಶಿಕ್ಷಕೇತರದ ಆನ್ಸದವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದಕ್ಪಯ್ಕರ ಮ್ಯೆಂದಚಲ್ವ್ನಾ ದ ವಹ ಲಿೆಂ. -ಬನ್ಫಯಡ್ಯ ಜೆ. ಕೊಸ್ಕಯ ----------------------------------------------------

ಆಗೆ್ ಸ್ಕೆಂತ್ರ ‘2019 ಯುವಜಣ್ಟೆಂಚೊ ದಿವಸ್’

ಸೆಂಟ್ದಆಗೆಾ ಸ್ದಕ್ಪಲೇಜ್, (ಸಾವ ಯತ್ತ )ದಮಂಗ್ಳು ರದ ಹಾಣಿೆಂದದುಸಾರ ು ದವಸಾ್ಚ್ಯು ದಡಿಗ್ರರ ದವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದ 42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನವಂಬರದ26ದವರದ’ಯುವಜಣಾೆಂಚೊದದಿವಸ್’ದ-ದ ’ಯುವದಬಳ್‍ಲ್’ದಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದಹಾಡೊಲ .ದದಗ್ರಸೆಲ್ದ ಮಹಾತ , ಬರವಿಾ ಣ್, ಸಾವ್ಜನ್ಸಕ್ದಜಾಾ ನ್‍ದವಂತ್, ಉದೊು ೋಗಸ್ಟತ ಣ್ದಆನ್ಸದಪಯ್ಕಲ ೆಂಚದಅಧಿಕ್ಪರದಶಾಹ.ದದ ವೇದಿರದಭ| ಡಾ| ರ್ಜಸ್ಟವ ೋನ್ಯದಎಸ್ಟದಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲಿಣ್, ಭ| ಡಾ| ವನ್ಸಸಾಿ ದಎಸ್ಟದಸಹದಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲಿಣ್ದಆನ್ಸದ ಭ| ಕ್ಪಲ ರದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದಸಂಯ್ದೋಜಕ್ಲದಆಸ್ಟಲ ೆಂ.ದದ ಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದಮ್ಯಗಾಿ ು ನ್‍ದಸ್ಟ್ವ್ನ್ತಿಲೆೆಂದಆನ್ಸದ ಉಪಾರ ೆಂತ್ದದಿವಿಿ ದಪ್ಟ್ಯಿಲ ದಪರ ಕ್ಪಶಿತ್ದದಿವಸ್ದ ಸ್ಟ್ವ್ನ್ರ್ತೆಂಕ್.ದದಗ್ರಸೆಲ್ದಮಹಾತ ದಉಲ್ಯಿಲ , ’ಯುವಜಣಾೆಂಕ್ದಕ್ಲತಲ ೆಂದಬಳ್‍ಲ್ದಆಸಾದಆನ್ಸದತೆಂದಬಳ್‍ಲ್ದ ಸಕ್ಪರತಮ ಕ್ದಸಂಗ್ರತ ೆಂಕ್ದಜರದವ್ನಪಲೆ್ೆಂದಆಮ್ಯಚ ು ದ ಸಮ್ಯಜಾೆಂತ್, ನ್ಸಜಾಕ್ಲೋದಅಜಾಪಾೆಂಚ್ದಕಯ್ಕ್ತಾ.ದದ ತಿಣೆಂದಸ್ಟವ ೋಡಿಶ್ದಚಲಿದಗೆರ ಟ್ಯದಥನ್‍ದಬಗಾ್ಎನ್‍ದಕಸ್ಟದ ಜಾಗೃತಿದಉಟ್ಯಿಲ ದಚಡೊನ್‍ದಯ್ಕೆಂವ್ನಚ ು ದಜಾಗತಿಕ್ದ ಬಾಲ ವಣ್ದವಿಶಿೆಂದತಸೆೆಂದಜಾಗತಿಕ್ದಹವ್ನು ದ ಬಾಲ ವಣವಿಶಿೆಂ, ಆಮಿೆಂಯ್ದತಿಚೊದಾಖೊಲ ದ ಪಾಳ್ು ತ್ದಆನ್ಸದಚಡವು ತ್ದಆಮಚ ದತಾಳೊದ ಭೊೆಂವ್ನರಿೆಂದಜಾೆಂವ್ನಚ ು ದಪಾರ್ಡದಕೃತಾು ೆಂದ ವಿಶಾು ೆಂತ್ದಆನ್ಸದಹದಭುೆಂಯ್ದರಕನ್‍ದವಹ ಯ್ಕ್ತ್ದ ತಿದಸವ್ನಕ ಸ್ದನ್ಯಶ್ದಜಾೆಂವಿಚ ದತಿ. ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್ದಭ| ಡಾ| ರ್ಜಸ್ಟವ ೋನ್ಯದಎಸ್ಟದಉಲ್ವ್ನಾ ದ ಮಹ ಣಾಲಿದ’ಪಾರ ಯ್ದಜಾವ್ನಾ ಸಾದಫಕತ್ದಏಕ್ದ ಅೆಂಕ’ದಆಮಿೆಂದಜಾೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್ದಕ್ಲರ ಯಾಳ್‍ಲ್ದ

ಆಮ್ಯಚ ು ದಸ್ಟಾ ೋರಿತಾೆಂತ್, ರ್ತಮ್ಯಕ ೆಂದಹಾೆಂವ್ನದಸವ್ನ್ದ ಬರೆೆಂದಮ್ಯಗಾತ ೆಂ.ದದಉಾಘ ಟ್ನ್‍ದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದಜಾತಚ್ದ ಏಕ್ದಸಮಮ ೋಳ್‍ಲ್ದಸೆಂಟ್ದಆಗೆಾ ಸ್ದಪಿೋಜಿದಸೆೆಂಟ್ರನ್‍ದ ಕೆಲೊದಆನ್ಸದತಾು ದಉಪಾರ ೆಂತ್ದಶಿಕ್ಷಕ್ಪೆಂನ್ಸದ ವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದಖೆಳ್‍ಲ್ದಮ್ಯೆಂಡುನ್‍ದಹಾಡಲ .ದದ ದೊನ್ಯೊ ರೆಂದರ್ಜವ್ನಿ ದಉಪಾರ ೆಂತ್ದವಿಾು ರ್್ೆಂನ್‍ದ ಮನ್ಫೋರಂಜನ್‍ದಕ್ಪಯ್ಕರ ರ್ಮದಆಸಾದಕೆಲೆಲ ೆಂ.ದದ ಯುವದದಿವಸ್ದಸಂಪವಿ ದಕ್ಪಯಾ್ದಬರಬರದ ಆಖೇರದಜಾಲೊ.ದದಸಹದಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲಿಣಿನ್‍ದ ಜಿಕೆಲ ಲು ೆಂಕ್ದಇನ್ಯಮ್ಯೆಂದವ್ನೆಂಟಿಲ ೆಂ.ದದಹೊದದಿವಸ್ದ ಸವ್ನ್ೆಂನ್ಸದಮಝೆಚೊದಕೆಲೊ. ----------------------------------------------------

ಕುೆಂಾಪುರೆಂತ್ರ ಗಡ್್ ‘ಕೊೆಂಪ್ ಚೊ ಆರ್ಯ ರ’

ಉಡುಪಿದದಿಯ್ಕಸೆಜಿೆಂತ್ದಅತು ೆಂತ್ದಪುರತನ್‍ದಹಾು ದ ವಸಾ್ದಆಪಲ ದ೪೫೦ದವ್ಚದಸಂಭರ ರ್ಮದಆಚರುೆಂಚ್ಯು ದ ರಜಾರದಮ್ಯಯ್ಕಕ್ದಸಮಪಿ್ಲಲ ು ದಕುೆಂಾಪುರದ ಇಗರ್ಜ್ೆಂತ್ದಹಾು ದವಸಾ್ದಕೆಂಪಿರ ಚೊದಆಯಾತ ತ್ದ ನವಂಬರದ24ದವರದಆಯಾತ ರದಸಂಭರ ಮ್ಯನ್‍ದ ಚಲ್ಯ್ದಲ . ಇಗರ್ಜ್ೆಂತ್ದಪವಿತ್ರ ದಬಲಿಾನ್‍ದಭೆಟ್ಯತ ಚ್ದಸವ್ನ್ದ ಭಕ್ತ ದಆನ್ಸದಆನೇಕ್ದಧರ್ಮ್ದಭಯಿಿ ದಸಾೆಂಗಾತಾದ

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಲಂಕ್ಪರಸಂಗ್ರೆಂದಸಾಕ್ಪರ ಮೆಂತಾಚೊದ ಪುಶಾ್ೆಂವ್ನದಕುೆಂಾಪುರದಮುಖೆಲ್ದರಸಾತ ು ೆಂನ್ಸದ ವೈಭವ್ನನ್‍, ಭಕ್ಲತ ನ್‍ದಆನ್ಸದಶಿಸ್ಟತ ನ್‍ದಚಲ್ವ್ನಾ ದವಹ ಲೊ. ಉಪಾರ ೆಂತ್ದಸೆಂಟ್ದರ್ಮರಿಸ್ದವಿಾು ದಸಂಸಾೊ ು ಚ್ಯು ದ ಮೈಾನ್ಯರದಕನಾ ಡಾೆಂತ್ದಆರಧನ್‍ದಜಾಲೆೆಂ.ದದಹದ ಧ್ಗಮಿ್ಕ್ದವಿಧಿದಶಿವಮಗಾ ದದಿಯ್ಕಸೆಜಿಚೊದಕಬು ದ ಇಗರ್ಜ್ಚೊದವಿಗಾರದಫಾ| ರಿಚ್ಯರ್ಡ್ದಪಾಯ್ಿ ದ "ದರ ವ್ನು ೆಂದಆನ್ಸದರ್ಜಜ್ಯಕ್ದಸಾೆಂಗಾತಾದಸೆೆಂವ್ನಕ ದಸಾಧ್ು ದ ನ್ಯ, ಪಾರ ಪಂಚಕ್ದಸ್ಟ್ಖ್ಯದಬರಬರದರ್ಜಜ್ಯಕ್ದಭಕ್ತ ದ ಆಚರಣ್ದಕರುೆಂಕ್ದಅಸಾಧ್ು , ಥಂಯಿ ರದಪರಿಶುದ್‍ಲ್ಿ ದ ವಿಶಾವ ಸ್ದಆಸಾನ್‍, ಆಮ್ಯಚ ು ದಪರಿಶುದ್‍ಲ್ಿ ದವಿಶಾವ ಸಾಕ್ದ ರ್ಜಜ್ಯದರಕನ್‍ದಆಸಾ.ದಆಮಿೆಂದಆಮ್ಯಚ ು ದ ಜಿೋವಿತಾೆಂತ್ದರ್ಜಜ್ಯಕ್ದಪರ ಥರ್ಮದಆಧು ತಾದದಿೋೆಂವ್ನಕ ದ ಜಾಯ್.ದದಜಿೋವ್ನ-ಮರಣ್, ನ್ಯು ಯ್-ಅನ್ಯು ಯ್, ನ್ಸೋತ್-ಅನ್ಸೋತ್ದಹಾೆಂರ್ತೆಂದಖಂಚೆಂದಉತತ ರ್ಮದ ಮಹ ಣ್ದಆಮಿೆಂದವಿೆಂಚುೆಂಕ್ದಜಾಯ್.ದದರ್ಜಜ್ಯದ ಪಾರ ಪಂಚಕ್ದರಯ್ದನಂಯ್, ತೊದರಯ್ದ ದೈವಿಕತಚೊ, ತಾು ದದೆುನ್‍ದಆಮ್ಯಚ ು ದಜಿೋವನ್ಯಚ್ಯು ದ ವಿಶಾವ ಸಾಚ್ಯು ದಪಯಾಿ ರದರ್ಜಜ್ಯದಬರಬರದಚಲ್ವ್ನಾ ದ ತಾಚ್ಯು ದರಜಾು ೆಂತ್ದಸಾೊ ನ್‍ದಘೆೆಂವ್ನಚ ು ೆಂತ್ದ ಪರ ಯತ್ಾ ದಕಯಾ್ೆಂದಮಹ ಣ್ದತಾಚೊದಸಂದೇಶ್ದ ದಿೋವ್ನಾ ದಸಾಕ್ಪರ ಮೆಂತಾಚೆಂದಆಶಿೋವ್ನ್ದ್‍ಲ್ದದಿಲೆೆಂ.

(ನವೆಂಬರದಚೊವ್ಚತ ದಆಯಾತ ರದ ಪರ ಪಂಚಾದು ೆಂತ್ದರ್ಜಜ್ಯಕ್ದ’ಕ್ಲರ ಸತ ದರಜಾ’ದಮಹ ಳ್ು ೆಂದ ಫೆಸ್ತ ದಆಚರುೆಂಕ್ದ’ಪರರ್ಮದಪರ ಸಾದ್‍ಲ್’ದಸಂಭರ ರ್ಮದ ಕರುೆಂಕ್ದಪಾರ ರಂಭ್ದಕನ್‍್ದಫಕತ್ದದಶಕ್ಪೆಂದ ಮ್ಯತ್ರ ದಜಾಲಿೆಂ.ದದಪುಣ್ದ೪೫೦ದವಸಾ್ೆಂಚೆಂದ ಇತಿಹಾಸ್ದಆಸ್ಟಚ ದಕುೆಂಾಪುರದರಜಾರದ ಮ್ಯಯ್ಕಚದಇಗಜ್್ದಹೆೆಂದಫೆಸ್ತ ದಸಭಾರದವಸಾ್ೆಂದ ಪಯ್ಕಲ ೆಂಚ್ದಹರದನವಂಬರದಚೊವ್ನತ ು ದಆಯಾತ ರದ ಮ್ಯಯಾಮಗಾಚೊದಆಯಾತ ರದಮಹ ಣ್ದಸಂಭರ ರ್ಮದ ಆಚರಣ್ದಕರುನ್‍ೆಂಚ್ದಆಯಾಲ ು ದತೆಂದಏಕ್ದವಿಶೇಷ್ದ ಮಹ ಣಾಜಾಯ್.) -ಬನ್ಫಯಡ್ಯ ಜೆ. ಕೊಸ್ಕಯ ----------------------------------------------------

ಪ್ಟ್ಯಿಲೊಲ ು ದಕ್ಪಲೊರೆಂಚೊು ದವ್ನತಿದಘೆವ್ನಾ ದಭಕ್ಲತ ದ ಗಾಯನ್‍, ಸಂಗ್ರೋತ್, ಬ್ಯು ೆಂರ್ಡ, ವಿವಿಧ್ದ ಕ್ಪಲೊರೆಂಚ್ಯು ದಸತಾರ ು ೆಂದಬರಬರ, ಗಾಯನ್‍ದ ಮಂಡಳಿದಸಾೆಂಗಾತಾದವಿೋಜ್ದದಿವ್ನು ದ

ಸೆಂಟ್ದಎಲೊೋಯಿಿ ಯಸ್ದಕ್ಪಲೇಜ್ದ(ಸಾವ ಯತ್ತ )ದ ಮಂಗ್ಳು ರದಹಾಣಿೆಂದದಿೋಪಾವಳಿದನವಂಬರದ೨೩ದ

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವರದರೋಬಟ್್ದಸ್ಟಕೆವ ೋರದಹೊಲೆಂತ್ದಆಚರಣ್ದ ಕೆಲಿ.

ಬರ ಹಮ ಕುಮ್ಯರಿದವಿಶ್ವ ೋಶವ ರಿ, ಸೆೆಂಟ್ರದವಹ ಡಿಲ್ಾ , ಬರ ಹಮ ಕುಮ್ಯರಿಸ್, ಮಂಗ್ಳು ರ, ಪರ ಫೆಸರದ

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಹಾಮತ್ದಆಲಿ, ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್, ಬದಿರ ಯಾದಫಸ್ಿ ್ದ ಗೆರ ೋರ್ಡದಕ್ಪಲೇಜ್, ಮಂಗ್ಳು ರದಆನ್ಸದಫಾ| ಜೋಕ್ಲರ್ಮದ ಫೆನ್ಯ್ೆಂಡಿಸ್, ದಿರೆಕತ ರ, ಲಹ ನ್‍ದಕ್ಲರ ೋಸಾತ ೆಂವ್ನದ ಸಮುಾಯ್, ಮಂಗ್ಳು ರದದಿಯ್ಕಸೆಜ್ದಮುಖೆಲ್ದ ಸರೆದಜಾವ್ನಾ ಸೆಲ .ದದಫಾ| ಡಾ| ಪರ ವಿೋಣ್ದಮ್ಯಟಿ್ಸ್, ಎಸ್.ರ್ಜ.ದಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್ದಅಧು ಕ್ಷ್ದಸಾೊ ನ್ಯರದ ಬಸ್ದಲೊಲ . ಫಾ| ಮ್ಯಟಿ್ಸ್ದಮಹ ಣಾಲೊ, "ದಿೋಪಾವಳಿದ ಜಾವ್ನಾ ಸಾದಏಕ್ದಫೆಸ್ತ ದಮ್ಯನವ್ನೆಂಕ್ದಸಾೆಂಗಾತಾದ ಮಳ್ಚ ೆಂದಆನ್ಸದಜಾಣಾವ ಯ್ಕಚೊದಪರ ಕ್ಪಶ್ದವ್ನೆಂಟುನ್‍ದ ಘೆೆಂವಚ ೆಂ." ಪರ | ರಹಮತ್ದಹರದಧರ್ಮ್ದಆನ್ಸದತಾೆಂಚೆಂದ ಫೆಸಾತ ೆಂದವಿಶಾು ೆಂತ್ದಸಂಬಂಧ್ದಕೆತೆಂದ ಸಾೆಂಗಾಲಗ್ಲ . ಫಾ| ಜೋಕ್ಲರ್ಮದಫೆನ್ಯ್ೆಂಡಿಸಾನ್‍ದದಿವ್ನಳಿಚ್ಯು ದ ಭಾವನ್‍ದಪರ ಾನ್‍ದಸಂಗ್ರತ ೆಂದವಿಶಾು ೆಂತ್ದಉಲ್ಯ್ದಲ . ಬರ ಹಮ ಕುಮ್ಯರಿದವಿಶ್ವ ೋಶವ ರಿದದಿವ್ನಳಿಚ್ಯು ದ ಉಜಾವ ಡಾವಿಶಿೆಂದಧ್ಗಮಿ್ಕ್ದಪರ ಕ್ಪರದ ಸಾೆಂಗಾಲಗ್ರಲ . ಹಾಚು ದಭಾಯ್ರ , ವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದದಿವ್ನಳಿಚೊದ ಪರ ಭಾವ್ನದದಿೋವ್ನಾ ದಏಕ್ದನ್ಯಟುಕ ಳ್ೆಂದಖೆಳವ್ನಾ ದ ಾಖಯ್ಕಲ ೆಂ. ಕೃಪಾಲಿ, ದುಸೆರ ೆಂದಬಿಎಸ್ಟಿ ನ್‍ದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದನ್ಸವ್ಹಣ್ದ ಕೆಲೆೆಂ.ದದಚೇತನ್‍ದಶ್ಟಿಿ ಗಾರನ್‍ದಸಾವ ಗತ್ದಕೆಲೆೆಂ.ದದ ರೇಶಮ ದಊಮಮ ನ್ಯನ್‍ದಧನು ವ್ನದ್‍ಲ್ದದಿಲೆ. ----------------------------------------------------

ಪ್ರ್ಲ ಾ ವಸ್ಕಯ ವಿಾಾ ಥಿಯೆಂಚೊ ಯುವ ದಿವಸ್ ಸೆಂಟ್ದಆಗೆಾ ಸ್ದಕ್ಪಲೇಜ್ದ(ಸಾವ ಯತ್ತ )ದಮಂಗ್ಳು ರದ ಹಾಣಿೆಂದನವಂಬರದ27ದವರದಪಯಲ ು ದವಸಾ್ಚ್ಯು ದ ವಿಾು ರ್್ೆಂಚೊದಯುವದದಿವಸ್ದಆಚರಣ್ದ ಅೆಂತರ್ರ್ಷಿ ಿೋಯ್ದಯುವದಜಣಾೆಂಚೊದದಿೋಸ್ದ ಜಾವ್ನಾ ದಆಚರಿಲೊ. ನ್ಸರೂಪಣ್ದವಿಶಯ್ದಜಾವ್ನಾ ಸ್ಥಲ , "ಯೂ(ತ್)ದ ಕನೆಕ್ಿ ದಟುಗೆದರದವಿದಕ್ಪು ನ್‍".ದದದಿೋಸಾಚ್ಯು ದ

ಕ್ಪಯ್ಕ್ದಮುಖೆಲ್ದಸರದಜಾವ್ನಾ ದಅೆಂಕ್ಲತ್ದ 46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕುಮ್ಯರ, ವಿಾು ರ್್ದಕನಿ ಲ್ರದಆನ್ಸದ ತಭೆ್ತ್ದಾರದಸಹಾು ದಿರ ದಕ್ಪಲೇಜ್ದಒಫ್ದ ಇೆಂಜಿನ್ಸಯರಿೆಂಗ್ದಎೆಂರ್ಡದಮ್ಯು ನೇಜ್ದಮೆಂಟ್.ದದ ವೇದಿರದಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್ದಭ| ಡಾ| ರ್ಜಸ್ಟವ ೋನ್ಯದಎಸ್, ಭ| ಎವಟ್್ದಪಿರ ಯಾ, ಕ್ಪಯ್ಕರ ರ್ಮದಸಂಯ್ದೋಜಕ್ಲದ ಆಸ್ಟಲ ೆಂ.ದದಅೆಂಕ್ಲತ್ದಕುಮ್ಯರನ್‍ದವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದ ಪ್ರ ೋರಿತ್ದಕೆಲೆೆಂದಆಪಾಲ ು ದಉತಾರ ೆಂಾವ ರಿೆಂ, ಆಮಿೆಂದ ಆಮಚ ದಮೋಗ್ದಕನ್‍್ದಹೆರೆಂದಥಂಯ್ದಆಸ್ಟಚ ೆಂದ ತಾಲೆೆಂತಾೆಂದಮ್ಯನುನ್‍ದಘೆೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್ದ ಮಹ ಣಾಲೊದತೊದಕೃತಕ್ದಸಂಗ್ರತ ೆಂದಪಾಟ್ಯಲ ು ನ್‍ದ ವಚ್ಯು ದಬಾಲ ಕ್ದಆಪಲ ು ಚ್ದನ್ಸೋಜ್ದಸಂಗ್ರತ ದಆಮಿೆಂದ ಮ್ಯನುೆಂಕ್ದಜಾಯ್ದಮಹ ಳ್ೆಂ. ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್ದಭ| ಡಾ| ರ್ಜಸ್ಟವ ೋನ್ಯದಎಸ್ಟ, ಆಪಾಲ ು ದ ಅಧು ಕ್ಲಿ ೋಯ್ದಭಾಷಣಾೆಂತ್ದ’ಯೂತ್ದಕನೆಕ್ಿ ’ದ ವಿಶಾು ೆಂತ್ದಉಲ್ಯಿಲ ದಆನ್ಸದಏಕ್ಪಲ ು ನ್‍ದಹೆರೆಂದ ಸಾೆಂಗಾತಾದಭಸ್ಥ್ೆಂಕ್ದವಚ್ಯು ದಪಯ್ಕಲ ೆಂದಹೆರೆಂನ್ಸದ ಸಾೆಂಗೆಚ ೆಂದಆಯ್ದಕ ೆಂಚೆಂದಗರ್ಜ್ಚೆಂದಮಹ ಣಾಲಿದತಿ.ದದ ಆಜ್ದಸಮ್ಯರ್ಜೆಂತ್ದಸವ್ನ್ೆಂದ’ಕನೆಕ್ಿ ’ದಜಾತಾತ್ದ ಫಕತ್ದಸಮ್ಯಜಿಕ್ದಜಾಳ್ಳ್ರದನಹೆಂದಹೆರದಸಂಗ್ರತ ೆಂನ್ಸದ ಮಹ ಣಾಲಿದತಿ. ಉಪಾರ ೆಂತಾಲ ು ದಅಧಿವೇಶನ್ಯೆಂತ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ದಗಾರ ಜ್ಯು ಯ್ಕಟ್ದವಿಾು ರ್್, ’ಮ್ಯಧಕ್ದ ವಕ್ಪತ ೆಂದವ್ನಪುರ ನ್‍ದಜಿೋವನ್ಯೆಂತ್ದಯುವಜಣಾೆಂನ್ಸದ ಕಂಗಾಾ ಲ್ದಜಾೆಂವಚ ೆಂ’ವಿಶಿೆಂದಉಲ್ಯಿಲ ೆಂ.ದದ ವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದಸಭಾರದಖೆಳ್‍ಲ್ದಆಸೆಲ ದಆನ್ಸದ ಜಿಕೆಲ ಲು ೆಂಕ್ದಸಹದಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್ದಭ| ಡಾ| ವನ್ಸಸಾಿ ದ ಎಸ್ಟದನ್‍ದಇನ್ಯಮ್ಯೆಂದವ್ನೆಂಟಿಲ ೆಂ. ಡೇಲಿಯಾದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾನ್‍ದಕ್ಪಯ್ಕ್ೆಂದಚಲ್ಯ್ಕಲ ೆಂ, ಮೋಕ್ಲಿ ತಾನ್‍ದಸಾವ ಗತ್ದಕೆಲೊ, ಡರಿಕ್ದಡಾಯಸಾನ್‍ದ ಧನು ವ್ನದ್‍ಲ್ದದಿಲೆ. ----------------------------------------------------

ಪುಣೆಂತ್ದನ್ಯು ಶನಲ್ದಡಿಫೆನ್‍ಿ ದಅಕ್ಪಡಮಿೆಂತ್ದ ಚಲಚ ು ದ143ದವು ದಎನ್‍.ಡಿ.ಎ.ದಕೋಸಾ್ೆಂತ್ದಭಾಗ್ದ ಘೆೆಂವ್ನಕ ದಅವ್ನಕ ಸ್ದಮಳ್ಳ್ು . ಆಮಿ್ದವಿೆಂಗಾಚೊದಎಲ್.ಸ್ಟ.ಪಿ.ಎಲ್.ದನವಿೋನ್‍ದ ಆಟಿ್ಫಿಸರದಎಪ್ರ ೆಂಟಿಸ್ದಆನ್ಸದಸ್ಟೋನ್ಸಯರದ ಸೆಕೆೆಂಡರಿದರಿಕ್ಯರ ಟ್ದಬರಂವ್ನಚ ು ದಪರಿೋಕೆಿ ೆಂತ್ದಆನ್ಸದ ದೈಹಕ್ದಸದೃಢತಾದಪರಿೋಕ್ಪಿ ೆಂನ್ಸದಉತಿತ ೋಣ್್ದಜಾವ್ನಾ ದ ಚಲಕ ೆಂತ್ದಸಶಸ್ತ ಿದಪಂಗಾಡ ೆಂತ್ದತಭೆ್ತಿದಘೆತಲೊ. ಹೆದದೊೋಗ್ದಕೆಡಟ್ಿ ದಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯು ್ದ೧೮ದಕನ್ಯ್ಟ್ಕದ ಬಟ್ಯಲಿಯನ್‍ದಕಮ್ಯೆಂಡಿೆಂಗ್ದಆಫಿೋಸರದಕ| ಮನ್ಫೋಜ್ದವಿ.ಯು.ದಆನ್ಸದಅಡಿಮ ನ್‍ದಅಫಿೋಸರದಲೆ|ಕ| ಗೆರ ೋಶನ್‍ದಸ್ಟಕೆವ ೋರದಹಾೆಂಚ್ಯು ದಮ್ಯಗ್ದ್ದಶ್ನ್ಯೆಂತ್ದ ತಭೆ್ತಿದಮಳ್‍ಲ್ದಲೆಲ .ದದಸೆಂಟ್ದಎಲೊೋಯಿಿ ಯಸ್ದ ಕ್ಪಲೇಜ್ದಆಡಳಿತ್ದಮಂಡಳಿದಆನ್ಸದಸ್ಟಬಂದಿದ ಹಾೆಂಚ್ಯು ದಫುಡಾರಕ್ದಯಶ್ದಆಶೇತಾತ್. ----------------------------------------------------

ಸೆಂಟ್ ಆಗೆ್ ಸ್ಕೆಂತ್ರ (ಸ್ಕವ ರ್ತ್ರ ಯ ) ಯುವ ಹಫೊಯ

ಆಮಯ ವಿೆಂಗ್ ಕ್ಪಪು ಶಿ್ ೋಧ್ರ ಶೆಣೈಕ್ 137 ವೆೆಂ ರಾ ೆಂಕ್ ಸೆಂಟ್ದಎಲೊೋಯಿಿ ಯಸ್ದಕ್ಪಲೇಜಿಚ್ಯು ದಆಮಿ್ದ ವಿೆಂಗ್ದಸ್ಟಎಚ್ದಎರ್ಮದಕ್ಪಪುದಶಿರ ೋಧರದಶ್ಣೈಕ್ದ ಆಖ್ವಲ್ದಭಾರತ್ದಎನ್‍.ಡಿ.ಎ.ದ1ದಫೈನಲ್ದಮರಿಟ್ದ ಲಿಸ್ಟಿ ೆಂತ್ದ೪ದಲಖ್ಯದಸಾ ಧ್್ಾರದಆಸ್ದಲಲ ು ೆಂತ್ದ 137ದವದರದು ೆಂಕ್ದಮಳ್ಳ್ು ೆಂ.ದದಜನೆರದ2020ದಂೆಂತ್ದ

ಯುವಜಣ್ದಜಾವ್ನಾ ಸಾತ್ದರಷ್ಟಿ ಿಚ್ಯು ದ ಬ್ಯೆಂಾಾ ಚದಇಟೆ, ಸೆಂಟ್ದಆಗೆಾ ಸ್ದಕ್ಪಲೇಜಿನ್‍ದ 47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ಪಲೇಜಿೆಂತ್ದಯುವದಹಫೊತ ದಸಮ್ಯರಂಭ್ದಕೆಲೊ.ದದ ವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದತಾೆಂಚದಗ್ಳಪಿತ್ದತಾಲೆೆಂತಾದ ಉಗಾತ ಡಾಕ್ದಹಾಡಿಲ ೆಂದಆನ್ಸದಸವ್ನ್ೆಂಕ್ದಅಜಾಪ್ದ ಕೆಲೆೆಂ.ದದತೊದಸಂತೊಸ್, ತೆಂದತಾಲೆೆಂತ್, ತಿದಮಝಾದ ಸವ್ನ್ೆಂಕ್ದುಶ್ದಕರಿಲಗ್ರಲ .ದದ ಹಾು ದಹಫಾತ ು ಕ್ದ’ಹಮಿ ದಹೋದನಯಿೋದಶಿರುವ್ನಧ್ದ-ದ ಯೂರ್ಥ, ಎದರೇದಒಫ್ದಹೊೋಪ್’ದವ್ನಕ್ು ದಜಾವ್ನಾ ಸೆಲ ೆಂದ ಜಾಚೆಂದಉಾಘ ಟ್ನ್‍ದನವಂಬರದ೨೫ದವರದಕೆಲೆೆಂ. ಮನ್ಫೋಜ್ದಲವಿಸ್, ಸಹದಉಪನ್ಯು ಸಕ್, ಗವಮ್ೆಂಟ್ದಫಸ್ಿ ್ದಗೆರ ೋರ್ಡದಕ್ಪಲೇಜ್, ಕ್ಪವೂರದ ಸಂಪನೂಮ ಳ್‍ಲ್ದವು ಕ್ಲತ ದಜಾವ್ನಾ ಯಿಲೊಲ , ತಾಣೆಂದಆಪಿಲ ದ ಜಾಣಿವ ಕ್ಪಯ್ದವಿಾು ರ್್ೆಂದಮಧ್ೆಂದವ್ನೆಂಟಿಲ .ದದ ’ಏಕ್ಪಲ ು ನ್‍ದಆಪಿಲ ದಯುವದಪಾರ ಯ್ದಸಾೆಂಚ್ದ ಸಮ್ಯರಂಭುೆಂಕ್ದಜಾಯ್ದಆನ್ಸದಆಶಾದಕ್ಲರಣ್ದ ಜಾೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್ದಮಹ ಣಾಲೊದತೊ.’ ಭ| ಡಾ| ರ್ಜಸ್ಟವ ೋನ್ಯದಎಸ್ಟ, ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್ದಮಹ ಣಾಲಿದ ಕ್ಲೋ, ’ಯುವಜಣ್ದಪಾರ ಯ್ಕಕ್ದಲ್ಗ್ರತ ದಜಾಲೆಲ ೆಂದನಂಯ್, ಏಕ್ದವು ಕ್ಲತ ದತೆಂದಕಸೆೆಂದಚೆಂತಾತ ಗ್ರೋದಮಹ ಣ್.ದದಏಕ್ಪದ ವಳ್ಳ್ರದಏಕ್ಪಲ ು ಕ್ದಜಿೋವನ್ಯೆಂತ್ದಯುವದಸಕತ್ದ ಹಾಡುೆಂಕ್ದಪರ ಯತ್ಾ ದಕರುೆಂಕ್ದಜಾಯ್’ದಮಹ ಳ್ೆಂದ ತಿಣೆಂ.ದದ ಹಾು ದಉಾಘ ಟ್ನ್ಯಕ್ದಭ| ಡಾ| ಕ್ಪಮ್ಲ್ದರಿೋಟ್ಯದ ಎಸ್ಟದಆಡಳ್ತ ಾನ್‍್, ಭ| ಡಾ| ವನೆಸಾಿ ದಎಸ್ಟದಸಹದ ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್ದಹಾಜರದಆಸ್ಟಲ ೆಂ.

(ಸಾವ ಯತ್ತ )ದನವಂಬರದ25ದತೆಂದ28ದಪಯಾ್ೆಂತ್ದ

ಆಶಾದಸಹದಉಪನ್ಯು ಸಕ್ದಇೆಂಗ್ರಲ ಷ್ದವಿಭಾಗ್, ಸಂಯ್ದೋಜಕ್ಲದಜಾವ್ನಾ ಸ್ಟಲ .ದದಅತಿೋನ್ಯದಅರೋನ್ಯಹ ದ ಸಹದಉಪನ್ಯು ಸಕ್ಲದಸಕ್ಪಲ್ಜಿದವಿಭಾಗ್ದನ್ಸವ್ಹಕ್ಲದ ಜಾವ್ನಾ ಸ್ಟಲ .ದದದಿೋಕ್ಲಿ ತಾದಪರ ಶಾೆಂತ್ದಸಹದಉಪನ್ಯು ಸಕ್ಲದ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜನ್ಲಿಜರ್ಮದಆನ್ಸದಮ್ಯಸ್ದಕಮೂು ನ್ಸಕೇಶನ್‍ದ ವಿಭಾಗ್ದಹಣೆಂದಧನು ವ್ನದ್‍ಲ್ದಅಪಿ್ಲೆ.ದದಭ| ರೂಪಾದ ಎಸ್ಟದಕ್ಪಯ್ಕರ ರ್ಮದರೂಪಕ್ಲದಜಾವ್ನಾ ಸ್ಟಲ . ----------------------------------------------------

ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪ.ಯು. ಕ್ಪಲೇಜ್ ವಾರ್ಷಯಕೊೋತ್ಸ ವ್ರ

ವಹ ಡಿಲೆಂಚರದಏಕ್ದವಿನಂತಿ, ರ್ತಮ್ಯಚ ು ದ ಭುಗಾು ್ೆಂದಥಂಯ್ದಕ್ಲತೆಂದಪರ ತಿಭಾದವದತಾಲೆೆಂತ್ದ ಆಸಾದತಿದವಳುಕ ನ್‍, ತಾಕ್ಪದಪರ ೋತಾಿ ಹ್ದದಿೆಂವ್ಚಚ ದ ಗ್ಳಣ್ದರ್ತಮಿೆಂದವ್ನಡಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್.ದದಭುಗಾು ್ೆಂಕ್ದ ಪರಿಶರ ರ್ಮದಶಿಕವ್ನಾ ದಆಮ್ಯಕ ೆಂದದಿವ್ಚದಪ್ಟ್ಯ್ಕತ ಲೆದ ಮ್ಯತ್ರ ದನಂಯ್, ದಿವ್ನು ಕ್ದತೇಲ್ದವ್ಚತಚ ದಆಮ್ಯಕ ೆಂದ ಜಾಯ್, ದಿವ್ಚದಪಾಲ್ವ ನ್ಯಸಾತ ೆಂದತಾಕ್ಪದಆರ್ಡದ ರವತ ಲೆದಆಮ್ಯಕ ೆಂದಜಾಯ್, ತಾು ಚ್ದಪರಿೆಂದಆಮ್ಯಕ ೆಂದ ಪರ ತಿೋದಭುಗೆ್ೆಂದವಿಾು ರ್್ದಮುಖ್ಯು .ದದ ಶಿಕ್ಷಕ್ಪೆಂನ್ಸೆಂಯ್ದಹೆೆಂದವಳುಕ ನ್‍ದಪಳ್ೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್’ದ ಕುೆಂಾಪುರದಸೆಂಟ್ದರ್ಮರಿಸ್ದಪಿ.ದಯು.ದ ಕ್ಪಲೇಜಿಚ್ಯು ದವ್ನರ್ಷ್ಕೋತಿ ವ್ನದಸಂದಭಾ್ರದ ಮುಖೆಲ್ದಸರಿಣ್ದಜಾವ್ನಾ ಯಿಲಲ ು ದ ಭಂಡಾಕ್ಪ್ಸ್್ದಕ್ಪಲೇಜಿಚ್ಯು ದಉಪನ್ಯು ಸಕ್ದರೇಖ್ಯದ ಬನ್ಯಾ ಡಿನ್‍ದಸಾೆಂಗೆಲ ೆಂ. ’ಶಿಕ್ಷಕ್ಪೆಂನ್ಸೆಂಯ್ದಗಮನ್ಯೆಂತ್ದಘೆೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್, ’ಆಪುಣ್ದಪ್ಟ್ಯನ್ಯಸ್ಥಚ ದದಿವ್ಚ, ಹೆರದದಿವ್ನು ೆಂಕ್ದ ಪ್ಟಂವ್ನಕ ದಸಕ್ಪನ್ಯ, ತಾು ದಖ್ಯತಿರದವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದ ಜಾಾ ನ್‍ದದಿೆಂವ್ನಚ ು ದಶಿಕ್ಷಕ್ಪೆಂಚದಪಯ್ಕಲ ದಗ್ಳಣ್ದ ನ್ಸರಂತರದಅಧು ಯನ್‍ದಪರ ವೃತಿತ ದನವ್ನು ದನವಿೋನ್‍ದ ರಿೋತಿೆಂನ್ಸದವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದಸಾೆಂಗ್ನ್‍ದದಿಲು ರದ ಆಧು ಯನ್ಯೆಂತ್ದಾಡಡ ದಆಸ್ದಲೆಲ ದಬುದವ ೆಂತ್ದ ಜಾತಾತ್’ದಮಹ ಣೊನ್‍ದಶಿಕ್ಷಕ್ಪೆಂಕ್ಲೋದಥಡಿದಶಿಕವ್ನಿ ದ ದಿಲಿ.

ಆನೆು ೋಕ್ದಸರದಕುೆಂಾಪುರದಕನಾ ಡಾಚೊದ ರಯ್ದಭಾರಿದಮನುದಹಂಾಡಿದಉಲ್ವ್ನಾ ದ ಮಹ ಣಾಲೊದ’ವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದಪರಿೋಕೆಿ ೆಂನ್ಸದಮಳ್ಚ ದ ಅೆಂಕ್ದಮ್ಯತ್ರ ದಮುಖ್ಯು ದನಂಯ್, ಮೌಲು ೆಂದ ಮುಖು , ವ್ನಟ್ಿ ಪಾರದಯ್ಕೆಂವ್ನಚ ು ದಸಂದೇಶಾೆಂಕ್ದ ರ್ತಮಿದಕ್ಪನ್‍ದಹಾಲ್ಯಾಜ ಯ್ದಮಹ ಣ್ದನ್ಯ, ರ್ತಮಿೆಂದ ಕ್ಪಲೇಜಿಚ್ಯು ದಚಟುವಟಿಕ್ಪೆಂನ್ಸ, ಖೆಳ್ಳ್ದಶಿಕ್ಪಾ ೆಂತ್ದ ಕ್ಪಲೇಜ್ದಫಿೋಸಾದವಿಶಾು ೆಂತ್ದಚೆಂತನ್‍ದಕರ, ವಿಾು ದ ಸಂಸಾೊ ು ೆಂಕ್ದಸಾಮ್ಯಜಿಕ್ದೠಣ್ದಆಸಾ, ತದ ವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದಶಿಕ್ಪಪ್ದದಿೋವ್ನಾ ದತಾೆಂಚೆಂದೠಣ್ದ ತಿಸ್ಟ್ತಾತ್, ರ್ತಮಿದವಿಾು ರ್್ದಹಾೆಂಗಾಸರದಬರೇೆಂದ ಕನ್‍್ದಶಿಕನ್‍, ಶಿಕ್ಷಣಾೆಂತ್ದಆನೆು ೋಕ್ಪಲ ು ಕ್ದಬರೆೆಂದ ಜಾೆಂವ್ನಕ ದಸಹಕ್ಪರದದಿೋವ್ನಾ , ತನ್ಯಾ ೆಂದರ್ತಮಿೆಂದ ಶಿಖ್ಯದಲೆಲ ೆಂದಶಿಕ್ಪಾ ದಸಂಸಾೊ ು ಚೆಂದೠಣ್ದಪಾವಿತ್ದ ಕೆಲಲ ು ಪರಿೆಂದಜಾತಲೆೆಂ’ದಮಹ ಣಾಲೊ. ಸೆಂಟ್ದರ್ಮರಿಸ್ದಪಂಗಾಡ ಚ್ಯು ಅದವಿಾು ದಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಸಂಸಾೊ ು ೆಂಚೊದಸಹದಕ್ಪಯ್ದಶಿ್ದತಸೆೆಂಚ್ದ ಕುೆಂಾಪುರದಇಗರ್ಜ್ಚೊದವಿಗಾರದಫಾ| ಸಾಿ ು ನ್ಸದ ತಾವ್ಚರ ನ್‍ದಅಧು ಕ್ಷ್ದಸಾೊ ನ್‍ದವಹಿ ಲೆಲ ೆಂದ’ಹಾು ದ ಕ್ಪಲೇಜಿೆಂತ್ದಅೆಂಕ್ದಉಣದಆಸ್ದಲಲ ು ೆಂಕ್ಲೋದಆಮಿೆಂದ ಬಸಾಕ ದದಿತಾೆಂವ್ನ, ಹಾೆಂಗಾಸರದಸವ್ನ್ದಥರಚ್ಯು ದ ವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದಸಾವ ಗತ್ದಆಸಾ.ದದಹೆೆಂದಏಕ್ದ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆಂದಪಾಳ್ಿ ೆಂದಜಾವ್ನಾ ಸಾ.ದದವಿದೇಶಾೆಂನ್ಸದ ಭುಗ್ರ್ೆಂದಆಪುಣ್ದಲಹ ನ್‍ದಆಸಾತ ನ್ಯೆಂಚ್ದಸವ ತಾಾಃದ ವಹ ರ್ಡದಜಾತಾನ್ಯದಕ್ಲತೆಂದಕರುೆಂಕ್ದಜಾಯ್ದಮಹ ಣ್ದ ನ್ಸಧ್ಗ್ರದಕನ್‍್ದತು ದದಿಶ್ನ್‍ದಪರ ಯತ್ಾ ದಕತಾ್ತ್, ತಸೆೆಂದಆಮ್ಯಚ ು ದಭುಗಾು ್ೆಂನ್ಸದಲಹ ನ್‍ದಆಸಾತ ನ್ಯೆಂಚ್ದ ಆಪ್ಿ ೆಂದಕ್ಲತೆಂದಜಾೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್ದತೊದನ್ಸಧ್ಗ್ರದ ಘೆವ್ನಾ ದಹಠಾನ್‍ದಸಫಲ್ದಜಾೆಂವ್ನಕ ದಜಾಯ್’ದ ಮಹ ಣಾಲೊ. ಕ್ಪಲೇಜ್ದಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್ದಫಾ| ಪರ ವಿೋಣ್ದಅಮೃತ್ದ ಮ್ಯಟಿ್ಸ್ದಕ್ಪಲೇಜಿಚ್ಯು ದಸಾಧನ್ಯೆಂದವಿಶಾು ೆಂತ್ದ ವಿವರದದಿೋಲಗ್ಲ .ದದಕುೆಂಾಪುರದಇಗರ್ಜ್ಚೊದ ಸಹಾಯಕ್ದಫಾ| ವಿಜಯ್ದಡಿ’ಸ್ಥೋಜಾ, ಸೆಂಟ್ದ ರ್ಮರಿಸ್ದವಿಾು ದಸಂಸಾೊ ು ೆಂಚದಸವ್ನ್ದಮುಖೆಲ್ದ ಮಸ್ಟತ ಿದಹಾಜರದಆಸ್ಥನ್‍ದಇನ್ಯಮ್ಯೆಂದವ್ನೆಂಟಿಲ ೆಂ.ದದ ಸಾೆಂಸಕ ೃತಿಕ್ದಕ್ಪಯ್ಕರ ಮ್ಯೆಂತ್ದನ್ಯಚ್, ಪಾೆಂ, ನ್ಯಟ್ಕ್ದಆಸೆಲ .ದದಉಪದಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್ದಮಂಜ್ಯಳ್ಳ್ದ ನ್ಯಯರನ್‍ದಸಾವ ಗತ್ದಕೆಲೊ.ದದಕ್ಪಲೇಜ್ದವಿಾು ರ್್ದ ಪಾರ ಧ್ಗು ಪಕ್ಪೆಂನ್ಸದನ್ಸವ್ಹಣ್ದಕೆಲೆೆಂ.ದದಕ್ಪಲೇಜ್ದ ಸಂಸತಾತಚದನ್ಯಯಕ್ದರೈನ್ಯದಡಿ’ಅಲೆಮ ೋಡಾನ್‍ದ ವಂದನ್‍ದಕೆಲೆೆಂ. ----------------------------------------------------

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೆಂಟ್ ಆಗೆ್ ಸ್ ಕ್ಪಲೇಜ್ (ಸ್ಕವ ರ್ತ್ರ ಯ ) ವಿಾಾ ಥಿಯಣೆಂ ಪ್ ಯ್ಕಸ್ಕಾ ೆಂಚಾಾ ಘರಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್ರ

ನವಂಬರದ23ದವರದವಿಮನ್‍ಿ ದಸೆಲ್ಲ ದಆನ್ಸದಕ್ಪಲೇಜ್ದ ಕೋಯರದಸಂಘಟ್ನ್‍, ಸೆಂಟ್ದಆಗೆಾ ಸ್ದಕ್ಪಲೇಜ್ದ 50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತರೆಜಾದಪಾರ ಯ್ಕಸಾೊ ೆಂಚ್ಯು ದಘರಕ್ದಭೆಟ್ದದಿಲಿ.ದದ ಘರೆಂತ್ದ65ದಪಾರ ಯ್ಕಸಾೊ ೆಂದಆಸ್ಟಲ ೆಂದಜಿೆಂದಭಾರಿಚ್ದ ಮಗಾಳ್‍ಲ್ದಜಾವ್ನಾ ಸ್ಟಲ ೆಂ, ತಾಣಿೆಂದಆಪಾಲ ು ದಹಾಸಾು ೆಂದ ಬರಬರದವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದಸಾವ ಗತ್ದಕೆಲೊ.ದದ ತಾೆಂಕ್ಪೆಂದುಶ್ದಕರುೆಂಕ್ದವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದತಾೆಂಚು ದ ಬರಬರದಮ್ಯಗೆಿ ೆಂದಮಹ ಳ್ೆಂ, ತಾೆಂಚು ದಬರಬರದ ತಿೆಂದನ್ಯಚಲ ೆಂದಥಡದಖೆಳ್‍ಲ್ದಯಿೋದಖೆಳಿು ೆಂದಆನ್ಸದಥಡಿೆಂದ ಪಾೆಂದಗಾಯಿಲ ೆಂ.ದದ

(ಸಾವ ಯತ್ತ )ದಮಂಗ್ಳು ರದಫಳಿಾ ೋರೆಂತಾಲ ು ದಮದರದ

ವಿಾು ರ್್ೆಂನ್ಸದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದಥಡೊು ದರೆಂಾಾ ದ ವಸ್ಟ್ತ ದದಿಲೊು .ದದತಾಣಿೆಂದವಿಾು ರ್್ೆಂಕ್ದತಾಣಿೆಂದ ಯೇವ್ನಾ ದತಾೆಂಕ್ಪೆಂದುಶ್ದಕೆಲಲ ು ಕ್ದಉಪಾಕ ರದ ಬ್ಯವುಡೊಲ .ದದಪಿರ ಮ್ಯದಆನ್ಸದಭ| ಕ್ಪಲ ರ, ಸ್ಟಬಂದಿದ ಸಂಯ್ದೋಜಕ್ಲದಹಾಜರದಆಸ್ಟಲ ೆಂ. ----------------------------------------------------

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published b...