Veez Global Illustrated Konkani & English Weekly e-Magazine. Published from Chicago, USA.

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೊಂ ಅೊಂಕ : 6 ಸೊಂಖ : 18 ಮಯರ್ಚ್ 23 , 2023 ಆರ್ಧೊ ಶತಮಾನಭರ್ ಬರಾೊಾಂ ಕ್್ೇತಾರಾಂತ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ್ಲ್ಧಿ ಆಡ್ಧಸಾಾಂತ್ಧಿ ಸಾಹಿತ್ಲ ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ
2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ರಶ್ಯಾಚ ಅಧ್ಾಕ್ಷ್ ಪುಟಿನಯಕ್ ಬೊಂದಿ ಕರ ೊಂಕ್ ಐಸಿಸಿ ಥಯವ್ನ್ ವಯರೊಂಟ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೇರಾ ಮಹಿನ್ಾಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯುಕ್ರೇನ್ಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್ದುಷ್ಟ್ ಕೃತ್ಕಾಾಂ ಆಧಾರ್ಲಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಶ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಾಕ್ಷ್ ವ್ಲಯಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ಕ್ಧ್ನ್್ಬಾಂದಿಕರಾಂಕ್ಜಾಯ್ ಮಹಣ್ ಅಾಂತರಾರಷ್ಟ್ರೇಯ್ ಕ್ರರಮಿನಲ್ ಕೇಡಿಿನ್ ಗೆಲಾಾ ಹಫ್ತಿಾಾಂತ್ ಸುಕ್ರರರಾ ವ್ಲರಾಂಟ್ಪ್ರಸಾಲಾ್ಾಂ. ರಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಾಂನಿಪುಟಿನ್ನ್ದಿಲಾಯಾ ಫಮ್ಣಾ ಪ್ರಕ್ರರ್ ಯುಕ್ರೇನ್ಚೆರ್ ಅನ್ವಶ್ಯಾ ಝುಜ್ಮಾಂಡುನ್ಹಿಾಂಹಿೇನ್ ಕೃತ್ಕಾಾಂ ಆಸಾ ಕ್ಲಾಾಾಂತ್. ಹ್ಯಾವಿಶಾಂ ತುಮಿಾಂ 126ವ್ಲಾ ಪಾನ್ರ್ ಆಸ್‍್ಯಾಂ ಇಾಂಗ್ಲಯಷ್ಟ ್ೇಖನ್ ವ್ಲಚುನ್ ಸಮಜವ್ಯಾತ್ಕ. ಹಜಾರಾಾಂನಿ ಭುರ್ಗಾ್ಾಂಚಿ ಖುನ್ ಕರನ್, ಸಭಾರಾಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಕಿಾಚ್ಯರ್ ಕರನ್ ರಶ್ಾನ್ಸೊಜೆರಾಾಂನಿಆಪ್ಯಾಂಮನ್ಜತಿಪ್ಣ್ ಸಾಂಸಾರಾಕ್ ದಾಖಯ್ಯಾಂ. ಹಾಂ ಕ್ರಾಂಯ್ ನವ್ಯಾಂಚ್ ನಹಾಂಯ್; ಹರ್ ವಹಡ್ ಝುಜಾಾಂನಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಅಸಲಾಂ ದುಷ್ಾೃತ್ಕಾಾಂ ನಿರಾಧಾರಿ ಲೇಕ್ರಚೆರ್ ಆಧಾತ್ಕ್ತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಯಾಂ ದುಷ್ಟ್ ಪ್ಣ್ ಸಾಂಸಾರಾಕ್ ಹಿೇನ್ ರಿೇತಿನ್ ದಾಖಯ್ಿತ್. ಕ್ರತ್ಕಾಕ್ ಮಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲಾಾ ಲೇಕ್ರಕ್ ಪಾಟಿಾಂಬೊ ದಿೇಾಂವ್ನಾ , ಜಾಗ್ರರತ್ಕಾಯ್ ಪಾಳಾಂಕ್ ಝುಜಾ ಸಥಳ್ಯರ್ ಕೇಣ್ಾಂಚ್ ಆಸಾನ್ಾಂತ್. ಚಲಯ್ಾಂ-ಸ್ತಿರೇಯ್ಾಂಚೊ ಮನ್ ಕ್ರಡ್ಚೊ , ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂದಭಾ್ಾಂನಿ ಸಲಾಂಗ್ರತಿಚಲಾಂವಿೊ ಸೊಜೆರಾಾಂಚೆಾಂಏಕ್ ಹಿೇನ್ಕ್ರಮ್ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಾಂ. ರಶ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಾಕ್ಷ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದೆ ವಿಶ್ಯಾಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಮಿಾಂ ತಸಾಂ ಕರಾಂಕ್ಚ್ೊ ನ್ ಮಹಣ್ ಬಾಸ್ತಲಾಗ್ಲಯ. ತೊ ಆತ್ಕಾಂಯ್ ಯುಕ್ರೇನ್ಝುಜ್ಯುಕ್ರೇನ್ನ್ಾಂಚ್ಆಸಾ ಕ್್ಯಾಂಶವ್ಲಯ್ರಶ್ಯಾನ್ನಹಾಂಯ್ಮಹಣ್ ಫಟಿಸಾಾಂಗ್ಲನ್ಾಂಚ್ಆಸಾ. ರಶ್ಯಾನ್ ಚಿಾಂತ್್ಯಾಂ ಕ್ರೇ ರಶ್ಯಾಕ್ ಯುಕ್ರೇನ್ಕ್ಹಫ್ತಿಾ ಭಿತರ್ಸಲವವ್ನ್ ಜೇಕ್ ಜೊಡುಾಂಕ್ಜಾತಲಮಹಣ್. ಪುಣ್ಆತ್ಕಾಂ ತೇರಾ ಮಹಿನೆ ಪಾಶ್ಯರ್ ಜಾ್ ತರಿೇ ರಶ್ಯಾ ಸಲವನ್ ಯೆತ್ಕ ಮತ್ರ ನಹಾಂಯ್ ಆಪ್ಯಾಂ ಅಸಾಿರಾಂ ಸಮ ಕ್ರಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಕ್ರನ್ಸಾಿಾಂ ಲಾಖಾಂ ಲಾಖ್ ರಶ್ಾನ್ ಸೊಜೆರ್ ಯುಕ್ರೇನ್ಕ್ ಬಲ ಜಾಲಾಾತ್. ಸಾಂಸಾರಾಾಂತ್ಚ್ೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಅಸಾಿರಾಂ ಆಸಾ ಕಚ್ಯಾ್ಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ನಾಂಬರ್ ವನ್ ಮಹ ಣ್ಟ್ಲಾಾ ರಶ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಸಾಂಸಾರಾಕ್ ಆಪ್ಯಾಂತೊೇಾಂಡ್ದಾಖಾಂವಿೊ ಸಕತ್ನ್ಕಸ್ತ ಜಾಲಾಾ. ತರಿೇ ಸಕ್ರಯ ಪ್ಡ್ಯಯಾರಿೇ ನ್ಕ್ ವಯ್ರ ಮಹಳ್ಯಯಾ ರ್ಗದಿಪ್ರಿಾಂ ಅಧ್ಾಕ್ಷ್ ಪುಟಿನ್ ಸನ್ವರಾಯುಕ್ರೇನ್ಾಂತ್ಕಯಾ ಕ್ರೇವ್ಲಕ್ಭೆಟ್ ದಿೇವ್ನ್ ಆಯ್ಲಯ. ಪುಟಿನ್ನ್ ಕಲಾ ಕ್ೇಾಂದಾರಕ್, ಭುರ್ಗಾ್ಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ೇಾಂದಾರಕ್ರೇ ಭೆಟ್ ದಿಲ. ತೊ ಮೇಸೊಾ ಥಾವ್ನ್ 1,132 ಮೈಲಾಾಂ ಪ್ಯ್್ ಆಸಾೊಾ ಸವ್ಲಸೊ್ಪೊಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿೇಾಂವ್ನಾ ಗೆಲ ಆಪ್ಯ ಹುಶ್ಯಗ್ಲ್ರಿ ದಾಖಾಂವ್ನಾ. ಅಸಾಂಚ್ ಚೆೈನ್ಚೊಮಣ್ಕಾ ಅಧ್ಾಕ್ಷ್ಷ್ಟವ್ಯಗ್ಲಾಂಚ್ ರಶ್ಯಾಕ್ ಉಡಿಾ ಮರನ್ ಪುಟಿನ್ಕ್ ಭೆಟ್ಿಲಮಹಣ್ಖಬಾರ್ಆಸಾ. -ಡಾ.ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು,ಚಿಕಾಗೊ, ಸಂಪಾದಕ್
3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆರ್ಧೊ ಶತಮಾನಭರ್ ಬರಾೊಾಂ ಕ್್ೇತಾರಾಂತ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ್ಲ್ಧಿ ಆಡ್ಧಸಾಾಂತ್ಧಿ ಸಾಹಿತ್ಲ ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ (ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಯವನ್ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕ್ಷೇತ್ಕರಾಂತ್ಕ್ಲಯ ವ್ಲವ್ನರ ಅಪಾರ್ಆಸಾ ತರಿೇಸಭಾರಾಾಂಕ್ತೊಆಜ್ಝಳ್ಯಾಲಯ ನ್ಕಸೊದಿಸಾಿ ;ದೆಖುನ್ಹ್ಯಾಂವ್ನತ್ಕಕ್ರ ಆಡ್ಚಸಾಾಂತೊಯ ಸಾಹಿತಿ ಮಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಿಾಂ. ತೊ ಏಕ್ರ ವಿಶೇಷ್ಟ ಶಸಿಚೊ ಮನಿಸ್‍ ಜಾಲಾಯಾನ್ ಕೇಣ್ ಜಾಣಾಆಜ್ಅಸಾಂಘಡ್ಯಯಾಂ.ಆತ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಳ್ಯರ್ ಕಣಾಯ್ಚೊ ವಳಕ್ ಆಸಾಯಾರ್ ಜಾ್ಾಂ; ತ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಲವ್ಲರಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸಾಾರ್ಲಾಬಾಿತ್, ವ್ಯೇದಿರ್ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂ ಸೊಭಯ್ಿತ್ ಆನಿ ತ್ಕಣಾಂ ಕ್ಲಾಯಾ ವ್ಲವ್ಲರಚಿಾಂ ರ್ಗಣಾಾಂ ರ್ಗಯ್ಿತ್. ಹ್ಯಾಂರ್ಗಸರ್ ಆಸಾ ಹೊ ಆಡ್ಚಸಾಾಂತೊಯ ಸಾಹಿತಿ, ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳವ. ತುಮಿಾಂಚ್ ತ್ಕಚಿಾಂ ಸಾಧ್ನ್ಾಂ ವ್ಲಚ್ಯ. ತೊಮಾಂಗ್ರಯರಾಾಂತ್ಮರಿಯ್ ಎಡ್ವರ್ೈ್ಸಸ್‍್ ಮಹಳ್ಳಯ ಪ್ತ್ಕರಾಂಕ್ ಜಾಹಿೇರಾತ್ಕಾಂ ಜಮಾಂವೊೊ ಸಾಂಸೊಥ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾಆನಿಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಕಾಂಕ್ರಿ , ಕನ್ ಡ್, ಇಾಂಗ್ಲಯಷ್ಟ ಬರವ್ನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾ.ಸಾಂ) ಲಖ್ಣಿ ನ್ಾಂವ್ಲ: ಹರಿ ಪಾಾಂರ್ಗಯ , ರಾಯಭಾರಿಪಾಾಂರ್ಗಯ , ಹರಿಆರ್.ಆಳವ , ಹರಾಲ್್ ಆರ್. ಆಳವ , ಕಾಂಕಣ ರಸ್ತಕ, ಪಾಾಂರ್ಗಯರ್ಗರ್, ಎಚ್.ಆರ್.ಆಳವ ಶಕಪ್: ಎಾಂಎ (ರಾಜ್ಾ ಶ್ಯಸ್‍ಿರ), ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ, ಡಿಪೊಯಮ ಕ್ಮಿಕಲ್ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್. ಬರಾಪಾಂ: ಮಟ್ವ್ವಾ ಕಥಾ, ಕವನ್ಾಂ, ್ೇಖನ್ಾಂ - ಚಡ್ಯವತ್ ಸಾಮಜಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕ್ರೇಯ್, ಆಕ್ರಶ್ಯವ್ಲಣ ಕ್ರಯ್ಚ್ಾಂ, ಲಾಾಂಬ್ಆನಿಮರ್ವ ನ್ಟ್ಕ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ಹರ್ವ್ಲವ್ನರ:ಪ್ತ್ಕರಾಂಆನಿ ಸಮರಣ್ ಅಾಂಕ್ರಾಾಂಚೆಾಂ ಸಾಂಪಾದಕಪಣ್, ಪ್ತ್ಕರಾಂಚೆ ವಿಶೇಷ್ಟ ಅಾಂಕ್, ವಿವಿಧ್
4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಸಾಂದಭಾ್ಾಂನಿ ್ೇಖನ್ಾಂ, ಪುಸಿಕ್ರಾಂ ಪ್ರಕ್ರಶ್ನ್ ಸುವ್ಲ್ತ್ಜಾಲಆಶ: 1969 ಇಸವಾಂತ್ ಆಮೆರ್ ಮಾಂಗ್ರಯರ್ ದಿಯೆಸಜಚೆಾಂಹಫ್ತಿಾಳಾಂಪ್ತ್ರ ‘ರಾಕಿ’ ಯೆಾಂವ್ನಾ ಲಾಗ್ಲಯ.ಸುಮರ್ 1972 ಇಸವ ಇತ್ಕಯಾಕ್ ಮಹಜಾಾ 12 ವಸಾ್ಾಂ ಪಾರಯೆರ್, ಸವ್ಲಾ ಕ್ರಯಸ್ತಾಂತ್ ಆಸಾಿನ್ಾಂಚ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ರಾಕಿಚ್ಯ ಸವ್ಲಲಾಾಂ-ಜಾಪ್ವಿಭಾರ್ಗಕ್ಸವ್ಲಲಾಾಂ ದಾಡುಾಂಕ್, ಉಪಾರಾಂತ್ ಸಾಂಪಾದಕ್ರಕ್ ಪ್ತ್ರ ಬರಾಂವ್ನಾ ಸುವ್ಲ್ತ್ಕ್ಲಯ.1974-75 ಇತ್ಕಯಾಕ್ ಮಹಜಾಂ ಲಾಹನ್ ಬರಾಪಾಂ ರಾಕಿ ಹಫ್ತಿಾಳ್ಯಾರ್ ಛಾಪೊನ್ ಯೆಾಂವಿೊ ಸುವ್ಲ್ತ್ ಜಾಲಯ. ತದಾಳ್ಯ ಪ್ರಕಟ್ಲಯಾಂ ಬರಾಪಾಂ ಮಹಜಾಾಲಾಗ್ಲಾಂ ನ್ಾಂತ್.ಉಪಾರಾಂತ್ಜಾಲಾಾರಿೇಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ವಾವಸ್ತಥತ್ ರಪಾರ್ ಬರಾಪಾಂ ರಾಕನ್ ದವಿರಲಯನ್ಾಂತ್.ಚಟುವಟಿಕ್ರಾಂನಿವಾಸ್‍ಿ ಆನಿ ವಸಿ ಸುವ್ಲತ್ ಬದಾಯವಣ್ ಹ್ಯಕ್ರ ಕ್ರರಣ್. ಮಾಂಗ್ರಯರಾಾಂತ್ ರಜಾಯ್, ದೆರೆಬೈಲ್, ಉವ್ಲ್, ಅಶೇಕ್ನಗರ್ ಆನಿ ಇಜಾಂಯ್ಿ ವಸ್ತಿ ಆನಿ ಪ್ಯೆಯಾಂ ಪ್ಣಾಂಬೂರ್ ಎಾಂಸ್ತಎಫ್ ಆನಿ ಉಪಾರಾಂತ್ ಮಹಜಾಂ ಸವಾಂತ್ ಆಫಿಸಾಾಂ ಮಹಣಾಿನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಯಾಂ ಜಾಯ್ಚಿಾಂ ಬರಾಪಾಂ ತಣ್ಟ ಹಣ್ಟ ಚುಕನ್ ಗೆಲಾಂ. ಪಾಾಂರ್ಗಯ ಪ್ರಾ್ಾ ಘರಾಾಂತ್ ವ್ಲಳಿಯೆವವಿ್ಾಂ, ಅಶೇಕ್ನಗರ್ ಆಕ್ರಶ್ಯವ್ಲಣ ಕ್ರವಟ್ರಾ್ಾಂತ್ ವೊಣಿ ಆಲಾಮರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶಳಿನ್ ಪಾಳ್ಯಾಂ ಯೆೇವ್ನ್ ಥೊಡಿಾಂಶಾಂ ಬರಾಪಾಂ ಆನಿ ದಾಖ್ಣಯ ನ್ಸ್‍ಜಾ್. ಬಪಾ್ಾಂಯ್ಚೇ ಆಸ್‍ಲಾಯಾನ್ ಸಕಯ್ಚಯ ಪ್ಟಿ್ ಅಪೂಣ್್: ಕೇವಿಡ್ಯಚ್ಯ ಲಕ್ ಡೌನ್ವ್ಯಳ್ಯರ್ ತಣ್ಟ ಹಣ್ಟ ಶಾಂಪಾ್ಲಯಾಂ ಬರಾಪಾಂ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕ ರ್ಗಲೊ ವ್ಲವ್ನರ ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಸುರ ಕ್ಲಯ. ಕಾಂಕ್ರಿ , ಕನ್ಡ್ ಆನಿ ಇಾಂಗ್ಲಯಷ್ಟವಿವಿಧ್ಪ್ತ್ಕರಾಂ,ಸಮರಣ್ಅಾಂಕ್, ಆಕ್ರಶ್ಯವ್ಲಣ ಆನಿ ವ್ಯಬ್ಸಾಯ್್ ಮಹಣಾಿನ್ ಆನಿಕ್ರೇ ಹೊ ವ್ಲವ್ನರ ಸಾಂಪೂಣ್ತಕ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ ನ್. ತಣ್ಟಹಣ್ಟ ಮಹಜಾಂ ಬರಾಪಾಂ ಮಳಿೇ ಆಸಾತ್. ಥೊಡಿಾಂ ಬರಾಪಾಂ ಆಟ್ಲ್ಪಾೊಾ ಕ್ರರ್ಗಿಾಂಚೆಗ್ರಣಮಟ್್ ಪಾಡ್ಜಾಲಾಾಂ. ಆಪುಡ್ಯಿನ್ ಕ್ರರ್ಗದ್ ಪ್ಟ್ವ್ ಜಾತ್ಕ. ಥೊಡಿಾಂ ಬರಾಪಾಂ - ವಿಷ್ಯ್ ಮತ್ರ ಕ್ರತರ್್ ದವರ್್ಯ ಆಸಾತ್ ಶವ್ಲಯ್ ಖಾಂಯೆೊಾಂ ಪ್ತ್ರ ಆನಿ ಖಾಂಯ್ಚೊ ತ್ಕರಿಕ್ ಮಹಳಯಾಂ ಕಳ್ಯನ್. ಆಕ್ರಶ್ಯವ್ಲಣರ್ ಕ್ರಯೆ್ಾಂ ದಿತ್ಕನ್ ರೆಕಡಿ್ಾಂಗ್ ಜಾಲಾಯಾಫರಾ ವಿಷ್ಯ್ ಆಟ್ಲ್ಪ್ೊಾಂ ಕ್ರರ್ಗಿಾಂ ಆಕ್ರಶ್ಯವ್ಲಣಚ್ಯ ದಾಖಾಯಾಕ್ ಮಹಣ್ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂದಿೇವ್ನ್ ಆಯ್ಚಲಾಯಾನ್ ಮಹಜೆಲಾಗ್ಲಾಂ ತಿಾಂ ಬರಾಪಾಂ ನ್ಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಆಕ್ರಶ್ಯವ್ಲಣನ್ ದಾಡ್ಲಯಾಂ ಖರಾರ್ಪ್ತ್ಕರಾಂಆಸ್‍ಲಾಯಾನ್ಕ್ರಯೆ್ಾಂ ದಿಲಾಯಾಚೊ ದಾಖಯ ಮಳ್ಯಿ. ಥೊಡಿಾಂ ಖರಾರ್ಪ್ತ್ರ ವ್ಲಬರಾಪ್–ಚುಕನ್ ಗೆಲಯಾಂಯ್ಚೇಆಸಾತ್.
5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆಶಾಂ, 2022 ದಸಾಂಬರ್ ಅಕ್ೇರಿ ಪ್ಯ್್ಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಬರಯ್ಚಲಾಯಾ ಬರಾಪಾಂಚೆ, ದಿಲಾಯಾ ಆಕ್ರಶ್ಯವ್ಲಣ ಕ್ರಯ್್ಾಂಚೆ ಆನಿ ಬರಯ್ಚಲಾಯಾ ನ್ಟ್ಕ್ರಾಂಚೆ ವಿವರ್ ಹ್ಯಾಂರ್ಗಸರ್ ಸಕಯ್ಯ ದಿಲಾಾಾಂತ್.ಪ್ತ್ಕರಾಂನಿಫ್ತಯ್್ ಜಾಲಯಾಂ ಬರಾಪಾಂ, ಸಾಂಪಾದಕಪಣ್ ಕ್ಲಯಾಂ ಪ್ತ್ಕರಾಂ ಆನಿ ಸಮರಣ್ ಅಾಂಕ್, ಪ್ತ್ಕರಾಂಚೆ ವಿಶೇಷ್ಟಅಾಂಕ್, ವಿವಿಧ್ಸಾಂದಭಾ್ಾಂಚ್ಯ ಸಮರಣ್ ಅಾಂಕ್ರಾಾಂತಿಯ ್ೇಖನ್ಾಂ, ಬರಯ್ಚ್ಯ ಚಡ್ಯಿವ್ನನ್ಟ್ಕ್, ಪ್ರಕ್ರಶ್ನ್ ಕ್ಲಯಾಂ ಪುಸಿಕ್ರಾಂ ಆಸಲಾಾ ಚಡಿತ್ ವ್ಲಾಂಟ್ವ್ ದಾಖಾಯಾಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಹಜಾಲಾಗ್ಲಾಂ ಆಸಾ. ಆನಿಕ್ರೇ ತಣ್ಟತಣ್ಟ ತ್ಕಾ ಆದಿಯಾಂ ಬರಾಪಾಂ ಮಳ್ಳನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾತ್. ತಸಲಾಂ ಬರಾಪಾಂ, ಸವ್ಯಾಂ 2022 ಜನವರಿ 1 ತ್ಕರಿಕ್ ಉಪಾರಾಂತಿಯ ಬರಾಪಾಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರ್್ಕ್ ಸರ‍್ನ್ ವ್ಯತಲಾಂ. ತಶಾಂ ಆಸಾಿಾಂ, ಹಿ ಪ್ಟಿ್ ಮಟಿವ ಜಾಾಂವ್ಯೊಾಂ ಸವ್ಲಲ್ನ್.ಬರ್ಗರ್ಲಾಾಂಬೊನ್ಾಂಚ್ ವ್ಯತ್ಕ. ವಿೇಜ್ ಕಾಂಕ್ರಿ ವ್ಲಚ್ಯಪಾಾಂಲಾಗ್ಲಾಂ ವಿನಾಂತಿ: ಹ್ಯಾಂರ್ಗಸರ್ ದಿಲಾಯಾ ಪ್ರ್್ ಶವ್ಲಯ್ ಹರ್ಕಣಾಯ್ೊಾ ಸಾಂಗರಹ್ಯಾಂತ್ಮಹಜ ಬರಾಪಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಮಹಕ್ರ (ಇಮೈಲ್: hralvamr@gmail.com)) ವ್ಲ ವಿೇಜ್ ಸಾಂಪಾದಕ್ರಕ್ ಇ-ಮೈಲಾ ಮುಕ್ರಾಂತ್ರ ಕಳಯ್ಯಾರ್ ವಹಡ್ಚಯ ಉಪಾಾರ್ ಜಾಯ್ಿ (ಸಾಧ್ಾ ಜಾತ್ಕ ತರ್, ತಸಲಾಾ ಬರಾಪಾಂಚಿ/ದಾಖಾಯಾಾಂಚಿಇಪ್ರತಿದಾಡುಾಂಕ್ವಿನಾಂತಿ). ಮಟ್ವ್ವಾ ಕಥಾ: 01. ಇಸೊಾಲಾಚೆ ಪ್ಯೆಯ ಅನುಭವ್ನ (ರಾಕಿ , -- -- 1975) 02. ದೇನ್ ಪ್ಯ್್ಾಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಿವತ್ನ್(ರಾಕಿ 19-12-1976) 03. ಕುಮಕ್ಕ್ಲಯ ತರ್? (ರಾಕಿ , 177-1977) 04. ಕ್ರಳ್ಳಕ್ (ಉಲ ಆನಿ ಝೆಲ ಪುಸಿಕ್, – 1978) 05. ಅಾಂತರ್ (ವಹಳಕ್ ಆನಿ ಝಳಕ್ ಪುಸಿಕ್, – 1980) 06. ಸಾಲುಮಸ್ತಿರ(ಆಕ್ರಶ್ಯವ್ಲಣ,18-41980) 07. ತ್ಕಾರ್ಗಚೆಾಂ ಮೇಲ್ (ಪ್ಯ್ಿರಿ, 17-8-1980) 08. ಭೆಕ್ರರಿ (ಕ್ರಣಕ್ - ಸಪ್್ಾಂಬರ್ 1980) 09. ಡ್ಯಯ್ನ್(ಝೆಲ-ಸಪ್್ಾಂಬರ್ 1980) 10. ಖಾ, ಪ್ಯೆ, ಗಮಮತ್ ಮರ್ (ಝೆಲ-ದಸಾಂಬರ್ 1980) 11. ವಿಾಂಚವ್ನಿ (ಝೆಲ, – ಎಪ್ರಲ್ 1981) 12. ಭವ್ಸೊ ನ್ತಯಾಂ ಜವಿತ್ (ಪ್ಯ್ಿರಿ, 18-10-1981) 13. ಶ್ಯಲಚೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಯ್ಚಲಯ (ರಾಕಿ , 19-12-1985) 14. ಮಹಕ್ರ ನ್ಕ್ರ ದೇತ್ (ಆಮಿೊ ಮಯ್, ಜೂನ್–ಜುಲಾಯ್ 1986) 15. ಸುಾಂರ್ಗಲಾಾಂತ್ಕ್ರರೇಸ್‍ಿ ಜಲಾಮಲಾ

(ರಾಕಿ , 18-12-1986)

16.

17.

, 25-12-1986)

19.

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
ಡಿಸೊೇಜಾನ್ ಹ್ಯಡ್ಲಯ ಸಯ್ಚರಕ್
(ಮಿತ್ರ
ಜೇವನ್(ಆಮಿೊ ಮಯ್, ಮಚ್್ 1987
)
ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಆಶತ್ಕಾಂ (ರಾಕಿ , 24
18.
-
12-1987)
ಜಾಂದಾಬಾದ್ – ಮುದಾ್ಬಾದ್ (ಆವಯ್ಚೊ ಆಶ್ಯಆನಿಹರ್ಕ್ರಣಯ್ಲ–ರಾಕಿ ಪ್ರಕ್ರಶ್ನ್,1988,ವಲಯ ಕ್ರವಡ್ರಸ್‍ ಪ್ರಕ್ರಶ್ನ್) 20. ಪ್ರಿವತ್ನ್ 21. ನಶೇಬಾಚೊಖ್ಣಳ್ 22. ಮಯ್್ದ್ 23. ತುಾಂಕ್ರತ್ಕಾಕ್ಬರಯ್್ಾಂಯ್ಬಾ? (ಕ್ರಣಕ್, 1-3-1987) 24. ಸತ್ಕ್ದಿಾಂಚ್ಬುಡ್ೊಾಂನ್ 25. ತೊವತೊ್ಜಾಾಂವ್ನ ಕವನ್ಾಂ: 01. ಮರ್ಗರಾಾಂಕಳ 02. ತುಕ್ರಕಶಾಂಸಮಜಾಂವ್ನ? 03. ಬಾಳ್ಳಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಕ್ರಣಕ್ (ಪ್ಯ್ಿರಿಪ್ರಕಟಿತ್) 04. ಬಾಳ್ಜಲಾಮಲಾಾಂ 05. ಆಯ್ಯ ಬರ್ಗ್ಲ್ 06. ಅವಘಡ್ಯಾಂ 07. ಕುವ್ಯೈಟ್ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಾಂ 08. ಆಮೊ ರ್ಗಾಂವ್ನಬೊರ‍್ 09. ಜವಿತ್ಉದಾಾ ವಯ್ಲಯ ಬುಳುಳ್ಳ 10. ರಾಗ್ 11. ವಸಿಚೆಾಂವರಸ್‍ 12. ಮಹಜಸಾಾಂರ್ಗತಿಣ್ 13. ಆಯೆಯಾಂನವ್ಯಾಂವರಸ್‍ 14. ಪ್ರಕೃತಚಿಾಂಮಹಿಮ 15. ರಿತಿರಿವ್ಲಜ 16. ಆಮೊ ರ್ಗಾಂವ್ನಬೊರ‍್ 17. ರಿೇಣ್ 18. ಸವಪಾಿಾಂತಿಯ ಸುಾಂದರಿ 19. ಬಕ್ರರಿ 20. ತಫ್ತವತ್ 21. ಆಶ್ಯ 22. ದೆೇಡ್ಗೆೇಣ್ಪೊೇಟ್ 23. ಬಾಯೆತುಾಂಚ್ಗ್ಲತಾಂ 24. ತನ್್ಟ್ಲ್ಾ ಚಿಾಂತುನ್ಪ್ಳ ಪ್ತ್ಕರಾಂಚೆರ್್ೇಖನ್ಾಂ: ರಾಕಿ ಹಫ್ತಿಾಳಾಂ: 01. ಯಕ್ಷರ್ಗನ ಕ್ಾಂತ್ ಜೆಜುಕ್ರರಸ್‍ಿ (೧೦-೧೦-೧೯೭೬) 02. ಪ್ಯ್ಚ್ಲಕರಾವಳ್ಫಿಗ್ಜ್ತ್ಕರಸ್ತ ( , ,1976) 03. ಮುಖಪಾನ್ – ಉಣಾಾ ಸಾಂಖಾಾತ್ಕಚಿಾಂ ಹಕ್ರಾಾಂ ರಾಕಾಂಕ್ ಆಮಿಝುಜೆಿ ಲಾಾಾಂವ್ನ(23-8-1977) 04. ಪ್ರಖಾಾತ್ಬಾಾಡಿಮಾಂಟ್ನ್ಖ್ಣಳ್ಯೆಡಿಸುರೆೇಶ್ಯಗ್ಲೇಯಲ್(15-6-1978)

9-11-1978) 08.

ನ್ಕ್ರ? (20-11-1980)

12.

26-2-1981) 13.

2-7-1981)

18-11-1982)

3-3-1983) 16.

? (26-5-1983) 17.

? (23-8-1984) 18.

ಆನಿ 29 -11-1984)

19.

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 05. ಧಾಾಂವ್ಯಿಾಂತ್ಪ್ರಖಾಾತ್ರಾಮಸಾವಮಿ ಅಾಂತರ‍್ (6-7-1978) 06. ವಹಡಿಲಾಾಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಾಂ ಮಧಾಂ ಸೊಡ್ದಡ್ ಗಜ್್ (ದೇನ್ ಅಾಂಕ್ರಾಾಂನಿ, 24 ಆನಿ 31 – 8- 1978 07. ಭಾರತ್ ಪಾಕ್ರಸಾಿನ್ ಮಧಾಂ ಕ್ರರಕ್ಟ್ಸಾಂಬಾಂಧ್(
ಫಿಲ್ಮ ಆನಿಗರಾಂಥ್ – ನಜರೆತ್ಕಚೊ ಜೆಜು(
ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ಕಾಂಕ್ರಿ ್ೇಖಕ್ ಸಮಮೇಳನ್(೧೨-೫-೧೯೭೯) 10. ಉಡಿಪಾಂತೊಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಮಮೇಳ್
ದುಬಾಯಾ ಲಕ್ರನ್ ಜಯೆಾಂವ್ಯೊಾಂ
30-11-1978) 09.
(17-5-1979) 11.
ಬಾಂದುರಾಾಂತ್ ಯುವಜಣಾಾಂಚೊ ಮಹ್ಯಸಮಮೇಳ್(
ಆಯ್ಚೊ ಸಮಜ್ - ಫ್ತಲಾಾಾಂಚೆ ಖಾಾಂಬ(
ವಜೊರೇತ್ವ್ನ ಆಚರಣ್ ಕಚಿ್ ಪಾಾಂರ್ಗಯ ಫಿಗ್ಜ್(
ಮಿಲಾರಾಾಂತ್ ಯುವಜಣಾಾಂಚೊ ಮಹ್ಯಸಮಮೇಳ್(
ಯುವಜಣಾಾಂನೊ ತುಮಿ ಕ್ರತಾಂ ಮಹಣಾಿತ್
ಆಮೊಾ ಯುವಜಣಾಾಂಕ್ ಕ್ರತಾಂ ಜಾಯ್
ಮಾಂಗ್ರಯರ್ ದಿಯೆಸಜಾಂತ್ ಯುವಜಣ್ ಸವ್ಲ
ಅಾಂಕ್ರಾಾಂನಿ, 22
14.
15.
(2
ಸವತಾಂತ್ರ ಭಾರತ್ಕಾಂತ್ ಆಮಿ ಸವತಾಂತಿರ ? – ಜೆರಿ ನಿಡ್ಚ್ಡಿನ್ ಘೆತ್್ಯಾಂ ಸಾಂದಶ್್ನ್ 15-8-1985) 20. ಯುವಜಣ್ ಖಾಂಯ್ರ್ ಚಮಾತ್ಕ? (24-10-1985)
ಕಾಂಕ್ರಿ ಕ್ೇಾಂದ್ರ ಮಾಂತಿರ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಏಕ್ವೊರ್(2
1
1986) 22. ಮಾಂಗ್ರಯರಾಾಂತ್ 135 ಮಿನುಟ್ಲ್ಾಂ ಪಾಪಾ(--, --,1986) 23. ಆಮೊಾಂಭವಿಷ್ಟಾ ಕಸೊಯನ್ ಆಸಾ? (2 ಅಾಂಕ್ರಾಾಂನಿ, 3 ಆನಿ 10-71986) 24. ಪಾಾಂರ್ಗಯಚೆಕಳ(7-8-1986) 25. ಸಾಂದಶ್್ನ್ – ಮತಿಚೊ ಊಣ್ ಶರಾಪ್ ನೆೈಾಂ - ಭಯ್ಿ ಮರಿಯ್ ಜೊಾೇತಿಲಾಗ್ಲಾಂಸಾಂದಶ್್ನ್(4-9-1986) 26. ಘರಾ ನ್ತಯಲಾಾಾಂಕ್ ಆಸೊರ (ಪ್ರಬಾಂಧ್ ಸಪಧಾಾ್ಾಂತ್ ದುಸರಾಂ ಇನ್ಮ್ 1-1-1987) 27. ಗ್ಲಾಂಯ್ಾಂತೊಯ ಕಾಂಕ್ರಿ ್ೇಖಕ್ ಸಮಮೇಳನ್( , , 1987) 28. ವಿನೊೇದ್–ಕಾಂಕಣ್ವ್ಲಣ( 4 – 1987) 29. ಸಾಂದಶ್್ನ್–ಜೆ.ಬಿ.ಸ್ತಕ್ವೇರಾ(285-1987) 30. ಸಾಂದಶ್್ನ್: ಕಾಂಕ್ರಿ ಆನಿ ಗ್ಲಾಂಯ್ಲೊ ಭಾಾಂರ್ಗರಳ್ಳ ವಾಕ್ರಿಪುಾಂಡ್ಲೇಕ್ ನ್ರಾಯಣ ನ್ಯ್ಾ (256-1987) 31. ಬಾಂಜಮಿನ್ ಡಿಸೊೇಜಾಚಿ ರಪಾಾಳಿಸವ್ಲ(1-7-1987) 32. ಸವ್ನ್ ಕ್ಜ್ ವಿದಾಾರ್ಥ್ ಸಾಂಘಾಚೊ ಕ್ರಯ್ದಶ್ – ಐವನ್ ಡಿಸೊೇಜ( 7-1987) 33. ಸವತಾಂತ್ರ ಭಾರತ್ಕಕ್ ಚ್ಯಳಿೇಸ್‍ ವಸಾ್ಾಂ(13-8-1987)
21.
-
-
8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 34. ಉಡಿಪಾಂತ್ಪ್ಜ್ಳ್ಳೊ ವ್ಲಲ್ರ್(-9-1987) 35. ಕರ‍್ಡ್ಯಾಂನಿ ಲುಕ್ರಷಣ್ ಜಾಲಾಯಾ ಮುಷ್ಾರಾಚೊ ಅಾಂತ್ಾ (17-91987) 36. ಬನೆಟ್ ಪ್ಾಂಟ್ವ್ – ರ‍್ೇಟ್ರಿ ತರ್ಫ್ನ್ಅಮರಿಕ್ರಕ್( , , ) 37. ಉಲ್ರಿಕ್ರನಿಶ್ಯಪ್ರಿಚಯ್( 101987) 38. ಮತಿಚೊಊಣ್ಆಸೊಯೆೇವ್ಯಾತ್ಕ -ಭಯ್ಿ ಮರಿಯ್ಜೊಾೇತಿವಿವರ್ದಿತ್ಕ (12-11-1987) 39. ಪ್ರಿಚಯ್–ರ್ಗಬಿರಯೆಲ್ಅಗೆೇರಾ ( , , ) 40. ಪುಸಿಕ್ ವಿಮಸೊ್ – ಚೊೇರ್ ಫ್ತದರ್(--, -,----) 41. ಸವತಾಂತ್ರ ಭಾರತ್ಕಕ್ ಚ್ಯಳಿೇಸ್‍ ವಸಾ್ಾಂ(13-8-1987) 42. ರೆೇಮಾಂಡ್ ಡಿಸೊೇಜ ಪ್ರಿಚಯ್ (24-9-1987) 43. ಸುಕ್ರಿಾಂ ಆನಿ ಸಲೇಾಂ ಆಲ ( 101987) 44. ಜಎಮ್ಬಿರ‍್ಡಿರಗಸ್‍ಪ್ರಿಚಯ್ (7-1-1988) 45. ಪ್ರಜಾಾ ಕೌನೆ್ಲಾಂಗ್ಸಾಂಟ್ರ್(252-1988) 46. ವಿನೊೇದ್ – ಮರಾಜ್ ದೆೇಸಾಯ್ಚಲಾಗ್ಲಾಂ ಅಪೂರಪ್ಶಾಂ ಸಾಂದಶ್್ನ್(14-4-1988) 47. ಸಾಂದಶ್್ನ್–ಮಿಕ್ಮಾಕ್್ ( 61988) 48. ಜುಜೆಫ್ತರನಿ್ಸ್‍ಸೊಜ್ಪ್ರಿಚಯ್ ( , , ) 49. ಕನ್್ಟ್ಕ್ರಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ರರ್ ವಿಕ್ೇಾಂದಿರಕರಣಾಚೆಾಂದೆೇಡ್ವರಸ್‍–ಜೆರಿ ನಿಡ್ಚ್ಡಿನ್ಘೆತ್್ಯಾಂಸಾಂದಶ್್ನ್(118-1988) 50. ಡಿಐಜ ಬಿಎನ್ಪ್ ಅಲುುಕಕ್್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಸಾಂದಶ್್ನ್ (ಬಾಪ್ ವಿವಿ ಮಿನೆೇಜಾಸವ್ಯಾಂ)(18-8-1988) 51. ಸಾಂದಶ್್ನ್: ಶ್ಾಂಕರಪುರಾಚೆ ಅನಿಲ್ಕ್ಟ್ರರ್್ (12-4-1990) 52. ಉಡಿಪಾಂತಿಯ ವ್ಯೇದಿಆನಿಡ್ಚ.ರಾವ್ನ (1-10-1992) 53. ಮುಖಪಾನ್್ೇಖನ್-ಶಕಪ್ಆನಿ ಬಾಳ್ವ್ಲವ್ಲರಡಿ(12-11-1992) 54. ಪ್ರಿಸರ್ ಆನಿ ಪ್ರಗತಿ – ರಾಕಿನತ್ಕಲಾಾಂಅಾಂಕ (17-12-1992) 55. ವಿ್ರರಡ್ ಸ್ತಕ್ವೇರಾ - ಕ್ನಿವಲ್ ಕ್ರಾಶ್ಯಾ ಸಾಂದಶ್್ನ್( , , ) 56. ಬೊಕ್ರಯಕ್ಸಾತ್ಜೇವ್ನ-ನ್ಟ್ಕ್ ವಿಮಸೊ್( , , ) 57. ದಿ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಸಕ್್ಶ್ನ್ (ಅಮಾಂಡ್ಮಾಂಟ್)ಆಕ್್ 2002 ( , , -) 58. ಮಾಂಗ್ರಯರಾಾಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಾಂವ್ಯೊಾಂಆಶ್ರಯಅನ್ಥ್ಆಶ್ರಮ್( , , ) 59. ನವೊ ಉಪ್ಮೇಯರ್ ಲಾಾನ್್ ಲಟ್ಪ್ಾಂಟ್ವ್(--, -,----) 60. ಪಾಪಾ ಜುವ್ಲಾಂವ್ನ ಪಾವ್ನಯ ದುಸಾರಾಕ್ಭೆಟ್ವ್ೊ ಆವ್ಲಾಸ್‍( , , ) 61. ಮುಾಂಬಯ್ಾಂತ್ ಪ್ಜ್ಳ್ಳೊ ಮಾಂಗ್ರಯರ್ರ್ಗರ್ ಆಲುಟ್್ ವಿ್ರರಡ್ ಡಿಸೊೇಜ(--, -,----)

70.

ನ್? (26-4-2019)

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 62. ್ಫಿ್ನೆಾಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ರ್ ನಿವೃತ್ ಮಕ್್ಡಿಸೊೇಜ( , , ) 63. ಬಾಂದುರ್ ಫಿಗ್ಜೆಖಾಲ್ ಪ್ದಾವ ಪ್ರ-ಯುವಿವಸ್ತ್ಟಿಕ್ಜ್( , , ) 64. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶ್ಸ್ತಿ ವಿಜೆೇತ್ಶಕ್ಷಕ್ನಕ್ರ ಜೊೇಜ್್ಕ್ರಾಸಿಲನೊ(--, -,----) 65. ತಿರಭಾಷ್ಟ ಬರವಿಪಣ್ ಕ್ರಾಥರಿನ್ ರ‍್ಡಿರಗಸ್‍( 12-2010) 66. ಟಿಪುಪಚಿ ಬಾಂದಡ್:
ವ್ಲ 70,000 ಆನಿಹರ್ಗಜಾಲ(
ಫಿಗ್ಜ್ರ್ಫಸ್‍ಿ –ಎದಳೊಾಬರಿಚ್ ಚಲುಾಂದಿ ವ್ಲ ಸೂಕ್ಿ ರಿತಿರ್ ಬದುಯಾಂದಿ?(10-1-2019)
ಬಾರಾ ದಿಸಾಾಂಚೆಾಂ ತಾಂ ಪ್ಯ್ಿ ಮಾಂಗ್ರಯರಿಕಥೊಲಕ್ರಾಂಕ್ಪ್ರೇರಣಾಚೆಾಂ ಜಾಾಂವ್ನ(
69. ಕ್ರರಸಾಿಾಂವ್ಲಚ್ಯಾ ಕ್ರಜಾರಾಾಂನಿ ಗಜೆ್ ಭಾಯ್ಲಯ ಖಚ್್ ಆಡ್ಯಾಂವ್ನಾ ಸಾಧ್ಾ
80,000
22-3-2018) 67.
68.
21-2-2019)
ಭಾರತ್ಕಾಂತಯ ಶತ್ಕಾರ್:ಸ್ತಥತಿಗತ್ಪ್ರಸುಿತ್ ಚಳವಳ್ ಆನಿ ಫುಡ್ಾಂ? (21-12021) 71. ಶತ್ಕಾರಾಾಂಚಿ ಚಳವಳ್ - ಪ್ರಿಹ್ಯರ್ ಆಡ್ಳಿಾಂಚಲಯಿಲಾಾಾಂಲಾಗ್ಲಾಂಆಸಾ(42-2021) 72. ಬಜೆಟ್ - ಪ್ಯ್ಚ್ಲ ದಿಷ್ಟ್ ಆಸಾ; ಜೆವ್ಲಿ ವ್ಲಟಿಯ ಭರಾಂಕ್ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಿತ್? (11-2-2021) 73. ಶತ್ಕಾರಾಾಂಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಹ್ಯಡ್ಲಯಾಂ ದುಕ್ರಾಂ(25-2-2021) 74. ಸಕ್ರ್ರಾಾಂನಿ ಸುಾಂಕ್ ದೆಾಂವೊವ್ನ್ ಪ್ಟ್ವ್ರಲ್, ಡಿೇಜಲ್ ಮಲಾಾಂ ದೆಾಂವೊವ್ಯಾತ್(11
3-2021) 75. ಲಕ್ಡ್ಯವ್ನ್:ಸಾಂಪ್ಯಾಂವರಸ್‍(154-2021) 76. ಸಕ್ರ್ರಿ ಬಸ್‍ ಕ್ರಮಲಾಾಾಂಚಿ ಚಳವಳ್-ಲೇಕ್ಕಷ್್ತ್ಕ(26-4-2021) 77. ಕರ‍್ನ್: ಜಾಗ್ರರತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಎವಜಣ್ಗಜ್್(10-6-2021) 78. ಪ್ಟ್ವ್ರಲಾಚ್ಯಾ ಮಲಾಾಂಕ್ ಲಾಗ್ರನ್ಲೇಕ್ಕಷ್ಟ್ರ್(8-72021) 79. ಕೃಷ್ಟವಿಣ್ಟಾಂ ಕಷ್ಟ್ಾಂಚೆಾಂ ಮನ್್ಾ ಜಣ್ಟಾಂ(5-8-2021) 80. ಟ್ವ್ಕ್ರಯ್ಲಾಂತ್ ಭಾರತ್ಕಚೆಾಂ ಸಾಧ್ನ್ಫುಡ್ಯಯಾ ಒಲಾಂಪ್ಕ್ರ್ಾಂಕ್ವ್ಲರ್ ದಿವೊ(26-8-2021) 81. ಅಮರ್ ಜಾಲಯ ಬಿಸ್‍ಪ ಬಾಜಲ್ ಸಾಲವದರ್ಸೊಜ್(2-9-2021) 82. ಧಾ ವರಾ್ಾಂ ಗೆಲಾಾರಿೇ ಕ್ರಯ್ಿಾಾಂಚಿ ರದಿತ್ ನ್ಸಾಿಾಂ ಚಳವಳ್ ರಾವಯ್್ಾಂವ್ನಮಹಣಾಿತ್ಶತ್ಕಾರ್(2810-2021) 83. ಚಡ್ಯಲಾಂ ಮಲಾಾಂ: ಲಕ್ರನ್ ಜಯೆಾಂವ್ಯೊಾಂತರಿೇಕಶಾಂ? (7-10-2021) 84. ಸಲವಣ್ಟಚೊ ವ್ಲಸ್‍ – ಕೃಷ್ಟ ಕ್ರಯ್ಿಾಾಂಚೆಾ ರದಿತಕ್ಕ್ರರಣ್?(2-122021) 85. ಜಲಾಮ ಘರಾಣಾಾಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಪಾವ್ನಲಯ ಮಹ್ಯರಾಜ(6-1-2022) 86. ಪ್ರಕೃತಚೆಾಂ ಸಮತೊೇಲನ್ ಚುಕ್ರಯಾರ್...(3-2-2022) 87. ಅಮೃತ್ಕಪಾರಸ್‍ಪ್ರಸುಿತ್ಕ್ರಳ್ಯಕ್ ಗ್ರಮನ್ದಿಾಂವಿೊ ಗಜ್್ಆಸ್‍ಲಯ (10-22022) 88. ವಿರ‍್ೇಧ್ಪಾಡಿಿ ಪ್ಜೆ್ರಾಜಾಚೆಾಂ
-

16-6-2022)

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ವಹಡ್ಪಣ್ಆನಿಗೌರವ್ನ(10-3-2022) 89. ಡ್ಲಯ ರ್ಗದಿಚೆರ್ ದಳ್ಳ ದವಿರಲಾಯಾಾಂಕ್ ವ್ಲಟ್ ಸಲೇಸ್‍
ಉದಯಪುರಾಾಂತಯಾಂ ‘ಚಿಾಂತನ್ ಶಬಿರ್’ಕಾಂಗೆರಸಾಕ್ಚೆೇತನ್ದಿತ್?
2022
91. ಸಕ್ರ್ರಿಭೃಷ್ಟ್ಚ್ಯರ್ –ಪ್ಜೆ್ರಾಜಾಚೆಾಂಉಣ್ಟಪ್ಣ್(
92. ಮಾಂಗ್ರಯರ್-ಬಾಂಗ್ರಯರಾಕ್ಲಾಗ್ಲಾಂ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ಸಕ್ರೊ ಶರಾಡಿಘಾಟ್ರಸಾಿಾಚಿ ಅಭಿವೃದಿಿ (30-6-2022) 93. ಬಕ್ರರಪ ಣ್ ನಿವ್ಲರಾಂಕ್ ದವ್ಡಿ ಮಟ್ಲ್ಾಂ(14-7-2022) 94. ಸುರ್ಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಗ್ರಯರ್ ಆನಿ ಉಡುಪ್ ಲೇಕ್ಸಭಾ ಶತ್ - ಸಾಂಸದ್ ಆನಿಅಭಿವೃದೆಿಚೊವ್ಲವ್ನರ (11-8-2022) 95. ನ್ಾಶ್ನಲ್ಹರಾಲ್್ ಕ್ೇಜ್(25-82022) 96. ಭಾರತ್ಕಾಂತ್ 50% ಮಿಕ್ರವಲಯ ಮಿೇಸಲಾತಿ(8-10-2022) 97. ಸಮಧಾನ್ ಪ್ಡ್ಯ್ಾರ್ ಆನಿ ರಾಜಕ್ರೇಯ್ಅಧಿಕ್ರರ್(27-10-2022) 98. ಕಾಂಗೆರಸ್‍ ಪಾಡಿಿಚೊ ವ್ಯೈಭವ್ನ ಖಗೆ್ಪಾಟಿಾಂಹ್ಯಡಿತ್
ರಾಕಿ ಸಮಿೇಕ್ರಷ – 22 ಅಕ್ೇಬರ್ 1987 - ಸಾಮಜಕ್ ್ೇಖನ್ಾಂ ವಿಭಾರ್ಗಾಂತ್ ಅತಾಾಂತ್ ಖಾಯ್್ ಆಸ್‍ಲಯ /ಆಸೊೊ ್ೇಖಕ್. ಪ್ಯ್ಿರಿಹಫ್ತಿಾಳಾಂ: 01. ನೆಣಾರಾಚಿಗಜ್್(9-1-1977) 02. ಬಾಾಾಂಕ್ಚೊರಿ(27-3-1977) 03. ಕ್ರಾಲ್ಯಾಂ(16-9-1977) 04. ಜಯಪ್ರಕ್ರಶ್ಯ ನ್ರಾಯಣ್ (1610-1977) 05. ರಾಗ್ಮರೆಕ್ರರ್(18-12-1977) 06. ಬತಯಹಮಚೆ ಗ್ಲವಿಯ ಆನಿ ಬೊರ‍್ಗ್ಲವಿಯ (1-1-1978) 07. ಯುವಜಣಾಾಂಚಿಸಕತ್(11-61978) 08. ರಾಜ್ಕ್ರರಣ್: ಕ್ರರಸಾಿಾಂವ್ನ ಸಮಜೆಚೆರ್ ದಿಷ್ಟ್ (ಮುಖ್ಪಾನ್ ್ೇಖನ್– 10-6-1979) 09. ರಾಜ್ಕ್ರರಣ್: ರಾಜಕ್ರೇಯ್ ಜಾಗೃತಿ ನ್ (ಮುಖ್ಪಾನ್ ್ೇಖನ್ –17-6-1979) 10. ಮಾಂತಿ ರ್ಫಸಾಿಚೆಾಂ ಮಹತ್ವ (9-91979) 11. ಆಸ್ಕ್ರತಯ ಜಣ್ಆಸ್ತಿತ್? 11-111979) 12. ಆಮಿಪೊೇಾಂತ್ಮರ‍್ (10-081980) 13. ತಜಾಣ್ಟಿ ವ್ಲರಾಯ್? (6-1-1985) 14. ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಯುವಜಣ್ ಸವ್ಲ(ತಿೇನ್ಅಾಂಕ್ರಾಾಂನಿ: 3,10 ಆನಿ 1711-1985) 15. ಮಾಂಗ್ರಯರಾಾಂತ್ಪಾಪ್ಸಾಯ್ು (51-1986)
? (12-52022) 90.
(26-
)
? (17-11-2022)

17.

(26-1-1986)

(26-1-1986)

12-1-1986)

19.

2-2-1986) 20.

ಪಾಪಾಚೆಾಂಯೆಣ್ಟ(16-2-1986)

21.

ಸವ್ಲ(23-2-1986)

22.

23.

23-2-1986)

6-4-

.

.

.

(12-10-1986)

(2-11-

)

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
. ಪಾಪಾಲ್ ಭೆಟ್ – ಮಾಂಗ್ರಯರ್ ದಿಯೆಸಜಚಿತಯ್ರಾಯ್(
16
ಮುಖಪಾನ್
ಮಾಂಗ್ರಯರಾಾಂತ್ ಪಾಪ್ಸಾಯ್ು
-
ಪಾಪ್ಸಾಯ್ು ಜುವ್ಲಾಂವ್ನ ಪಾವ್ನಯ ದುಸೊರ
18.
ಪಾಪಾ ಜುವ್ಲಾಂವ್ನ ಪಾವ್ನಯ ದುಸಾರಾಚಿಾಂವಿಶ್ವಪ್ತ್ಕರಾಂ(
ಮಾಂಗ್ರಯರಾ ಭುಾಂಯೆೊರ್
ಮರ್ಗಚೆಾಂ ಮಹತ್ವ - ನಿಸಾವರ್ಥ್
ಮಾಂಗ್ರಯರಾಾಂತ್ ಪಾಪಾಚಿಾಂ ೧೦೫ ಮಿನುಟ್ಲ್ಾಂ(
ಚಾಂದರಗ್ರತಿಿಾಂತಯಾಂವಿಣ್ಟೆ ಸತ್(
24
ಕ್ರರಸಾಿಾಂವ್ನ ಸಮಜ್ ಶಕ್ರಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಾಂಪ್ಡ್ಚನ್ಆಸಾ
25
ಆಚ್್ಬಿಸ್‍ಪ ಮತ್ಕಯಸ್‍
1986
26
ಸಾಂಪ್ಕ್್ ಸಾಧ್ನ್ಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ನ(4-1-1987) 27. ಕಾಂಕಣ್ ರೆೈ್ವೇ ಯ್ಲೇಜನ್ (2 ಅಾಂಕ್– 11 ಆನಿ 18 ಎಪ್ರಲ್ 1993) 28. ಭಾರತ್ಕ್ರರಕ್ಟ್ರಾಂರ್ಗಾಂತ್-ಸತ್ಕರ ವಸಾ್ಾಂಉಪಾರಾಂತ್(--, -,----) 29. ಪಾಾಂರ್ಗಯ ಫಿಗ್ಜೆಚೊ ವಿಶೇಷ್ಟ ಅಾಂಕ – 30-6-1996 (ರೆಗ್ರಾಲರ್ 36 ಪಾನ್ಾಂ) ಉಜಾವಡ್ಪ್ಾಂದಾರಳಾಂ: 01. ಇನ್ಾಂಜೆರೆೈ್ವೇನಿಲಾಿಣಾಕ್ ನವ್ಯಾಂರೂಪ್(16-12-2020) 02. ಶತ್ಕಾರ್ ಸೊಡಿನ್ - ಸಕ್ರ್ರ್ ಬಾಗವನ್;ಚಳವಳಕ್ಅಾಂತ್ಕ್ದಾ್ಾಂ?(12-2021) 03. 73ವ್ಲಾ ಬಜೆಟಿಾಂತ್ ರ್ಗರಮಿಣ್ ಭಾರತ್ಕಚೆರ್ಚಡಿತ್ಗ್ರಮನ್ದಿಾಂವ್ನಾ ನ್? (1-3-2021) 04. ಖಾಲಜಾಲಯಾಂಘರಾಾಂ(13-4-2021) 05. ಕರ‍್ನ್ ನಿವ್ಲರಣ್ –ಜಾಗ್ರರತ್ಕಾಯ್ಆನಿಸೊಸ್ತಿಕ್ರಯ್ಗಜ್್ (1-6-2021) 06. ಬಾಪಾಯ್ೊಾ ತ್ಕಾರ್ಗಕ್ ಮಲ್ ಮಳ್ಳಾಂ(1-7-2021) 07. ಪ್ಕ್ರಾ ಕ್ಸಾಾಂಭಿತರ್ಮರ್ಗ ಮಯ್ಪಸಾಚೊ ಜಣ್ಟಾ ಅನೊೊಗ್ (1-82021) 08. ಲಕ್ರಸವ್ಯಚ್ಯ ಮಿಸಾಾಂವ್ಲಾಂತೊಯ ಓಸಾರ್ರ್ಫರಾ್ಾಂಡಿಸ್‍(16-9-2021) 09. ಮಹ್ಯತ್ಕಮ ರ್ಗಾಂಧಿಚೆ ವಿಚ್ಯರ್ ಸುರ್ಾ ಉಪಾರಾಂತ್ಕ್ರತಯ ಪ್ರಸುಿತ್? (1-112021) 10. ಮರಗ್ಜಾ್ಯಾಂನಿಮ್ಣ್ಶತ್ (1-12-2021) 11. ‘ವ್ಯಡಿ್ಾಂಗ್ ಡ್ೇ’ ರ್ಗರಾಾಂಡ್ ಕರಾೊಾ ಬದಲಾಕ್ ‘ಮಾರಿಡ್ ್ೈಫ್’ ಯಶ್ಸ್ತವ ಕರಾ(1-1-2022) 12. ಇಗಜ್್ ಮತಾಂತ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಲ್ಮಾಂತ್ ಧ್ರ್ಮ ಭಯ್ಚಿಾಂಚೆಾಂ ಸಾಥನ್ಮನ್(1-4-2022)
1986)

? (16-5-2022)

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 13. ದೆೇಶ್ಯಚ್ಯ ಜಾತ್ಕಾತಿೇತ್ ಸವರೂಪಾಕ್ಆನಿಪ್ರಗತಕ್ಕಾಂಗೆರಸಾಚಿ ದೆಣೆ
14. ಉರವಿಿ ಕರನ್ರಿಣಾಾಂತ್ಪ್ಡ್ಚೊ ಕ್ರಜಾರಾಾಂಚೊ ದಳ್ಯೊರ್ ಆಮಾಾಂ ಗಜ್್
15
ಭಾರತ್ಕಾಂತ್ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಕ್ರಪಚಿಆಯ್ಚೊ ಪ್ರಿಗತ್(1
7
2022) 16. ಮಸಯ ಉದಾಮ್ಸಾಂಕಷ್ಟ್ರ್?(18-2022) 17. ಆಡ್ಳ್ಯಿಾ ಪಾಡಿಿಕ್ ಗೆರೇಸ್‍ಿ ಕಚಿ್ ವ್ಲಟ್(1-12-2022) ಮಿತ್ರ: 01. ಆಮೊ ಪಾಪಾರಾಜ್ಕ್ರರಣ ? (62-1986) 02. ಮಯ್ಕ್ಜಾ್ಯಾಂಮಯ್ ಪುಸಿಕ್ವಿಮಸೊ್( 5-1988) 03. ಮಾಂಗ್ರಯರಾಾಂತ್ ವ್ಯಗ್ಲಾಂಚ್ ಅಸ್ತಿತ್ಕವಕ್ ಯೆತ್ಕ – ಕ್ರರಸಾಿಾಂವ್ನ ಯುವಜಣ್ಕ್ೇಾಂದ್ರ (21-7-1988) ಆಮಿೊ ಮಯ್ಮಹಿನ್ಾಳಾಂ: 01. ಬಜಾಪಾಾಂತ್ಪಾಪಾಚೊಸಾಂದೆೇಶ್ಯ – ಕಾಂಕಣಕ್ ಉತ್ಕರವಿಿ (ಮಚ್್ 1986) 02. ಫ್ತಲಾಾಾಂಚ್ಯ ಸಮಜೆ ಖಾತಿರ್ ಆಯ್ಚೊ ಗಜ್್(ಆಗ್ಲಸ್‍ಿ 1988) ಆಮೊ ಯುವಕ್ಮಹಿನ್ಾಳಾಂ: 01. ಸಾಂಪಾದಕ್ರೇಯ್ ಆನಿ ಹರ್ ್ೇಕನ್ಾಂ (ಸಪ್್ಾಂಬರ್ 1983 ಥಾವ್ನ್ ಆಗ್ಲಸ್‍ಿ 1986) 02. ಸಮಜೆಾಂತ್ ಚಲ, ಸ್ತಿರೇ (ಆಗ್ಲಸ್‍ಿ 1993) ಉಮಳ್ಳಮಹಿನ್ಾಳಾಂ: 01. ಹ್ಯಯ್ ಹ್ಯಯ್ - ಹಿಚ್ ಆಮಿೊ ಸಾಂಸಾೃತ್ಕಯ್(ದಸಾಂಬರ್ 1989) 02. ಕ್ರಜಾರ್ ಆಶಾಂ ಕ್ಲಾಾರ್? (ನವ್ಯಾಂಬರ್ 1992) ದಿವೊಹಫ್ತಿಾಳಾಂ: 01. ಪಾಾಂರ್ಗಯ ಫಿಗ್ಜೆಚೊವಿಶೇಷ್ಟ ಅಾಂಕ– 16-5-1998 (ರೆಗ್ರಾಲರ್ 40 ಪಾನ್ಾಂ) 02. ದುಸಾರಾ ಮಹ್ಯಝುಜಾಾಂತ್ಕಯಾ
(1-5-2022)
.
-
-
13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ರ‍್ೇಹ್ಯ್ ತ್ಕರಾಂ ದೆಸಾವರ್ಕ್ 70 ಆನಿ ಥಾಂಯ್ ಸಾಲವರ್ ಜಾಲಾಯಾ ತೊೇಮಸ್‍ ಆಳವಕ್ 90 (23-11-2013) ಆನಿತದಾಳ್ಯತದಾಳ್ಯ್ೇಕನ್ಾಂ ದಿವ್ಯ್ಾಂ: 01. ಕ್ರರಸಾಿಾಂವ್ಲಾಂಚೆಾಂಬಳಿಷ್ಟ್ ಬಾಾಾಂಕ್ ಕಚ್ಯ್ಆಶನ್ 02. ಮುಾಂಬಯೆೊಾಂಮಡ್ಲ್ಬಾಾಾಂಕ್ (ನವ್ಯಾಂಬರ್ 2015) ಕುಟ್ಮ್ಹಫ್ತಿಾಳಾಂ: ಆಮೊ ಸಾಂದೆೇಶ್ಯಮಹಿನ್ಾಳಾಂ: 01. ಕಥೊಲಕ್ರಾಂಚೆಾಂಮುಕ್ಲಪಣ್ 02. ಇಗರೆ ಕಾಂಪಾಂಡ್ಯಭಾಯ್ರ 03. ಪಾವೊಾಂದಿ(ಎಪ್ರಲ್ 2018) ಉದೆವ್ನ: 01. ಆಯ್ೊಾ ದಿಸಾಅಮಲ್ ಪ್ಯೆನ್ಾಂವ್ನ–ಅಮಲ್ 02. ನಿರಾಕರಣಾಚಿ ಚಳವಳ್ (10-11991) ಉಜಾವಡ್ (ಸುರತಾಲ್ ಐಕಫ್ ಯುನಿಟ್ಲ್ಚೆಾಂ ದೇನ್ ಮಹಿನ್ಾಳಾಂ ಪ್ತ್ರ): 01. ಆಮೊ ಯುವಜಣ್ಸಾಂಘ್ (ಅಕ್ೇಬರ್-ನವ್ಯಾಂಬರ್ 1882) ‘ಕುಟ್ಲ್ಮಚೊಸವಕ್’ಮಹಿನ್ಾಳಾಂ: ಕನ್ಡ್ಪ್ತ್ಕರಾಂಚೆರ್ ಮುಾಂರ್ಗರದಿಸಾಳಾಂ: 01. ಅಾಂತ್ಕರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಯುವಜನ ವಷ್್(1-8-1985) 02. ಕ್ರೈಸಿ ಮಣಿನಮಕಾಳಬಳಹಬು (8-9-1985) 03. ಕ್ರೈಸಿರ ಹಬು ಸಾಾಂತ್ಮರಿ( 111985) 04. ಹಿಾಂದಿನ ಪೊೇಪ್ ಭಾರತಕ್ಾ ಬಾಂದಾಗ(28-1-1986) 05. ರ‍್ಸಾರಿಯ್ಲ ಹೈಸೂಾಲನಲಯ ಗ್ರರಕುಲ(18-2-1986)
14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 06. ಜನಪ್ರಯಗ್ಲಳಯತಿಿರವ ಸರ್ಕ್ಾ್್ೇಟಿಾಂಗ್ ್ೈಬರರಿಗಳ (29-31986) 07. ಆದಷ್್ಶಕ್ಷಕ,ಪ್ರಗತಿಶೇಲಕೃಷ್ಟಕಪಾಾಂರ್ಗಳವಿಠ್್ಲಶಣ್ಟೈ(22-4-1986) 08. ನ್ಾಂವ್ಲಡಿಿಕ್ ಭಾಷ್ಟ ವಿಜಾಾನಿಡ್ಯ.ವಿಲಯಮ್ಮಡ್ಯಿ ( ) 09. ಸವತಾಂತರ ಭಾರತದಲಯ ಸಾವತಾಂತರಾ (9-9-1986) 10. ಆಚ್್ಬಿಷ್ಪ್ ಮತ್ಕಯಸ್‍ (2510-1986) 11. ಯ್ರಿವನುಸಾಾಂತ್ಕಕಯೇಸ್‍? (2412-1986) 12. ಸರಳ ಭಾಷೆಯ ಸಕ್ರಲಕ ಕೃತಿಜ.ಪ್., ಮ.ಪ್ಾಂ., ಕ್ರನೂನು ಹ್ಯಗೂ ರಾಜಕ್ರೇಯಜಾಗೃತಿ(--2-1987) 31. ಶ್ಾಂಕರಪುರದ ರ್ಗಾಂಧಿ – ಮವಿರಸ್‍ ಡ್ೇಸ(17-3-1987) 14. ಪುಾಂಡ್ಲೇಕ್ನ್ರಾಯಣನ್ಯ್ಾ
50ತುಾಂಬಿದಜೆ.ಬಿ.ಸ್ತಕ್ವೇರಾ(16
1987
ಕ್ರರೇಡ್ರ್ಗಗ್ಲ ಜೇವ ಸವ್ಯಸ್ತದ ಬಾಂಜಮಿನ್ ( , ,1987) 17. ರೆೇಮಾಂಡ್ ಡಿಸೊೇಜ ಪ್ರಿಚಯ (26-9-1987) 18. ಕಾಂಕಣ – ತುಳ ಎರಡ್ರಲ್ಲಯ ಗೆದಿ ವಿಲರ ರೆಬಿಾಂಬಸ್‍(27-11-1987) 19. ಕಾಂಕಣ ಸಾಂಗ್ಲೇತದಲಯ ದಾಖ್ಯ್ಗ್ಲಉಳಿದವಿಲರನೆೈಟ್(295 ) 20. ವ್ಯೈಚ್ಯರಿಕ ಕ್ರರಾಂತಿ – ಎಚೊರ ತಪ್ಪದಿರಿ(10-1-1988) ಜನವ್ಲಹಿನಿದಿಸಾಳಾಂ: 01. ಶ್ತಮನೊೇತ್ವ ಸಾಂಭರಮದಲಯರವಸೈಾಂಟ್ಜೊೇನ್್ ಹಿ. ಪಾರ.ಶ್ಯ್(5-1-2002) 02. ಎಡ್ಮಾಂಡ್ ರ್ಫರೇಾಂಕ್ ಪುಸಿಕ ‘ಇಾಂಡ್ಸ್ತ್ರಮನೆೇಜ್ಮಾಂಟ್’ 03. ಸೈಾಂಟ್ ಜೊೇಸಫ್ ಸಮಿನರಿ ರೆಕ್ರ್ ಆಗ್ಲ ಮನಿ್ಾಂ. ರ್ಫರಡ್ ಪ್ರೆೇರಾ (ವಿಶೇಷ್ಪುಟ್ಗಳ)–ಮೇ 1996 04. ಮಾಂಗಳೂರಡ್ಯ್ಲೇಸ್ತಸ್‍ವಿಕ್ರರ್ ಜನರಲ್ ಆಗ್ಲ ಮನಿ್ಾಂ. ರ್ಫರಡ್ ಪ್ರೆೇರಾ (ವಿಶೇಷ್ಪುಟ್ಗಳ)–ಜೂನ್ 2001 ಉದಯವ್ಲಣದಿಸಾಳಾಂ: ಜನತ್ಕವ್ಲಣ ಬರಹಗಳ– 56: 01. ಪಾರದೆೇಶಕ– 2ನೆೇಮಹ್ಯಯುದಧ : ದುರಾಂತದಲಯ ಪಾರಾದತೊೇಮಸ್‍ಆಳವ (26-11-2012) 12. ಸಾಂಪಾದಕ್ರೇಯಪುಟ್ಬರಹಗಳ: 03. ಕರನ್ಡ್ ಕಮ್ಜೇವಿ ಜಾಜ್್ ರ್ಫನ್್ಾಂಡಿಸ್‍(3-6-2018)
(1-6-1987) 15.
-6-
) 16.

19-22020) 12.

? (26-2-2020)

Mangalore – Organ of Catholic Association of South Kanara:

01. Introducing Mr. Benette Pinto

02. The Shining Star of our Community – Mr. Raymond DSouza 03.

Secular Citizen weekly published from Mumbai:

13.

01. Memories of meeting Pope

John Paul II (5-5-2014)

Daijiworld.com Web : Articles

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 04. ಸರಕ್ರರಿ ಕಚೆೇರಿಗಳಲಯ ಸೌಜನಾದ ನಡ್ವಳಿಕ್ ಇನೂ್ ಮರಿೇಚಿಕ್ (23-122018) 05. ವಿಲೇನದಿಾಂದಬಾಾಾಂಕ್ರಾಂಗ್ವಾವಸಥ ಬಳಿಷ್್ (11-1-2018) 06. ಪ್ರೇತಿಯ ಕ್ರರಣಕ್ರಾಗ್ಲ ನಡ್ಯುವ ಹಿಾಂಸಯಲಯ ನಮಮ ಹೊಣ್ಟಗೆೇಡಿತನವೂ ಇದೆ(8-7-2019) 07. ಮೇಟ್ಲ್ರ್ ವ್ಲಹನಗಳ ಮದರಿಯ ಕ್ರಯೆಿ ರಸಿಗಳಿಗೆೇಕ್ರಲಯ ? (13-9-2019) 08. ಮರಗಳನು್ ಉಳಿಸಲು ಅರೆ ಕ್ರಲನಿ ಹೊೇರಾಟ್ ದಿರ್ಕ್್ಚಿ (13-102019) 09. ಕನ್ಡ್ ಉಳಿಸಬೇಕ್ರದದುಿ ಎಲಯ ?
10. ಹಣಿನಮೇಲನದೌಜ್ನಾಗಳನು್ ತಪ್ಪಸುವುದೆಾಂತು? (18-12-2019) 11. ಸವ್ರ ಸಹಕ್ರರದಿಾಂದಷೆ್ೇ ಕಡ್ಯ್ಯಶಕ್ಷಣಆಶ್ಯಫಲಪ್ರದ(
ನ್ಗರಿಕರೆಲಯರಿಗೂ ತಲಪುವ ಕ್ೇಜರವ್ಲಲ್ ಮದರಿನ ಅನುಕರಣೇಯವಲಯವ್ಯೇ
(30-10-2019)
ಪ್ದವಿೇಧ್ರರಿಗೆ ನಿರದಾೇಗ ಸಮಸಾ ಹಚುೊ ಕ್ರಡುವುದೆೇಕ್? (3-32020) 14. ಕರ‍್ನ್ ಹಿಮಮಟಿ್ಸಲು ಮಗ್ದಶ್ ಸೂತರಗಳ ಅಗತಾವಲಯವ್ಯೇ? (19-1-2021) ಮಾಂಗಳೂರ ಮಿತರ ಸಾಾಂಜೆಚೆಾಂ ದಿಸಾಳಾಂ: 01. ಶ್ತಮನೊೇತ್ವ ಸಾಂಭರಮದಲಯರವ ಸೈಾಂಟ್ ಜೊೇನ್್ ಹಿ.ಪಾರ.ಶ್ಯ್(5-1-2002) 02. ವಿದಾಾರ್ಥ್ಗಳ ಪ್ರೇತಿಪಾತರ ಸಾಧ್ಕ ಫ್ತ. ಅ್ರ್ಗ್ಾಂಡ್ರ್ ಲೇಬೊ (8-9-
2004)
GzÀåªÀiï ªÀiÁºÉw PÉÃAzïæ D¤ GzÀåªÀiï

01. St John Engineering and Pharmacy Colleges (1-6-2009)

02. World War II, HMT Rohna and a Young Man from Pangala (26-112012)

03. Oscar Fernandes turns 75Lesserknown factsofthemultifaceted personality (27-3-2016)

04. Model Co-op Bank: In 100th year,AlbertD'Souzachairmanforthird time (12-4-2016)

05. People'sBishopDrAloysiusturns 75(21-06-2016)

06. My first school and first teacher (5-9-2018)

07. 90-year-old Christine: A True Woman of Substance (22-3-2019)

08. Remembering Bishop Basil Salvadore D'Souza on his 25th death anniversary (5-9-2021)

09. OscarFernandes: A nobleLeader (Daijiworld.com, 16-9-2021)

10. ICYM turned Platinum - My Memories with CYM (10-6-2022)

11. My acquaintance with Eversmiling‘PeoplesBishop’DrAloysius PaulD’Souza (20-6-2022)

12. Brilliant Engineer & Bundle of Talents:JohnPMendonca(21-7-2022)

01. ICYM – A Legacy of 60 Years in forming Leaders (Mangalorean.com, 12-1-2007)

Mangalorean.com Web:

Articles

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
ವಯ್ಯಾ ಚಡ್ಯವತ್ ಪ್ತ್ಕರಾಂಕ್ / ಮಧ್ಾಮಾಂಕ್ - ಖಬೊರ ಒದಾೆವ್ನ್ ದಿಲಾಾತ್ ಆನಿ ತ ಫ್ತಯ್್ ಜಾಲಾಾತ್. ಸಾಂಪಾದಕ್ರಕ್ ಪ್ತ್ಕರಾಂ ಬರಯ್ಯಾಾಂತ್. ಜಾಹಿೇರಾತ್ಕಾಂಜೊೇಡ್್ ದಿಲಾಾಾಂತ್. ಲಾಾಂಬ್ಆನಿಮರ್ವ ನ್ಟ್ಕ್ ಸಾಡ್ತಿೇನ್ವಹರಾಾಂಚೊನ್ಟ್ಕ್: ಅಾಂದಾಾರಾಾಂತಯಾಂ ಕ್ರಟ್ಲ್ಳ್ (ರಾಜಕ್ರೇಯ್ ವಿಡ್ಾಂಬನ್ತಮಕ್ – 1983 ಇಸವಾಂತ್ ಬರಯ್ಚಲಯ – ಪಾಾಂರ್ಗಯ 2, ಉಡುಪ್ 2, ಶವ್ಲ್ಾಂಆನಿರ್ಫರಾರಾಾಂತ್ಪ್ರದಶ್್ನ್ಾಂ ಜಾಲಾಾಾಂತ್) ಪ್ರದಶ್್ನ್-ಪ್ಯೆಯಾಂ:ಶ್ಾಂಕರಪುರ,22-51983, ದುಸರಾಂ: ಉಡುಪ್, 21-10-1984, ತಿಸರಾಂ: ಶವ್ಲ್ಾಂ, 25-11-1984, ಚವ್ಯಿಾಂ: ರ್ಫರಾರ್, 1985, ಪಾಾಂಚೆವಾಂ:ಉಡುಪ್-ಾಂತ್ ರಾಂಗಭೂಮಿಚ್ಯ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕಾಂಕ್ರಿ ನ್ಟ್ಕ್ ಸಪಧಾಾ್ಾಂತ್, 27-11993 ಸವ್ಯಾಂ:ಶ್ಾಂಕರಪುರ, 7-2-1993 ಮರ್ವ ನ್ಟ್ಕ್ (15-60 ಮಿನುಟ್ಲ್ಾಂ ಆವ್ಯಿಚೆ): 01. ಹಾಂಭುರಾೆಾಾಂಚೆವರಸ್‍ 02. ಹ್ಯಾಂವ್ನತ್ಕಕ್ರಆಶತ್ಕಾಂ 03. ಮಹಕ್ರನ್ಕ್ರಆಸ್‍್ಯಾಂ
17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 04. ಬಾಂಪ್ರ್ಧಾಲಾಖ್ 05. ಕುವ್ಲಳ್ಳ 06. ಅಾಂತಿಮ್ತಿೇಮ್ನ್ 07. ಆಜ್ಮಹಕ್ರಫ್ತಲಾಾಾಂತುಕ್ರ ಸಾಂಪಾದಕ್: ಪ್ತ್ಕರಾಂಚೊಸಾಥಪ್ಕ್ಸಾಂಪಾದಕ್: 01. ಆಮೊ ಯುವಕ್ಮಹಿನ್ಾಳಾಂ(91983) 02. ಪಾಾಂರ್ಗಯಚೊ ಪ್ರಕ್ರಸ್‍ – ತಿೇನ್ ಮಹಿನ್ಾಳಾಂ(1988) ಸಮರಣ್ಅಾಂಕ್ರಾಾಂಚೊಸಾಂಪಾದಕ್: 01. ಕಥೊಲಕ್ ಯುವ ಸಾಂಚ್ಯಲನ್ (ಸ್ತವ್ಯೈಎಾಂ) - 6ವೊ ವ್ಲಷ್ಟ್ಕೇತ್ವ್ನ, ಜನವರಿ 1980 02. ಸೈಾಂಟ್ ಜೊೇನ್್ ನ್ಟ್ಕ ಸಭಾ, ಶ್ಾಂಕರಪುರ – ಎರೆೇನಯ ನಾಂಬೊಡಿೊ ನ್ಟ್ಕಪ್ರದಶ್್ನಸಮರಣಸಾಂಚಿಕ್,11-41982 03. ಕಥೊಲಕ್ ಯುವ ಸಾಂಚ್ಯಲನ್ (ಸ್ತವ್ಯೈಎಾಂ)ಪಾಾಂರ್ಗಯ ದಶ್ಮನೊೇತ್ವ್ನ, ದಸಾಂಬರ್ 1984 04. ರ‍್ೇಟ್ರಿಕಯಬ್ಶ್ಾಂಕರಪುರ –ಸೌರಭ-ಚ್ಯಟ್್ರ್ಪ್ರಸಾಂರ್ೇಶ್ನ್ ಸಮರಣ್ಅಾಂಕ, 28-6-1985 05. ಸೈಾಂಟ್ ಜೊೇನ್್ ನ್ಟ್ಕ ಸಭಾ, ಶ್ಾಂಕರಪುರ–ಬಳಿಯಹಬು ಸಮರಣಸಾಂಚಿಕ್, 23, 24, 25-11-1985 06. ಕಥೊಲಕ್ ಸಭಾ ದಶ್ಮನೊೇತ್ವ್ನ,7-5-1989 07. ಸಾಾಂಜುವ್ಲಾಂವ್ನವ್ಲಾಂಜೆಲಸಾಿಚಿ ಫಿಗ್ಜ್, ಪಾಾಂರ್ಗಯ ಅಮೃತೊೇತ್ವ್ನ ಸಮರಣ್ಪುಸಿಕ್, 22-11-1997 08. ಪ್ಯ್ಿರಿ - ಪಾಾಂರ್ಗಯ ಫಿಗ್ಜೆಚೊ ವಿಶೇಷ್ಟ ಅಾಂಕ – 30-6-1996 (ರೆಗ್ರಾಲರ್ 36 ಪಾನ್ಾಂ) 09. ದಿವೊ - ಪಾಾಂರ್ಗಯ ಫಿಗ್ಜೆಚೊ ವಿಶೇಷ್ಟ ಅಾಂಕ – 16-5-1998 (ರೆಗ್ರಾಲರ್ 40 ಪಾನ್ಾಂ) ಆನಿಹರ್ಸಾಂದಭಾ್ಾಂಚೆಸಮರಣ್ಅಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಸಮರಣ್ ಪುಸಿಕ್ರಾಂನಿ / ಅಾಂಕ್ರಾಾಂನಿ್ೇಖನ್ಾಂ: 01. ಕರಾವಳಿ - ರ‍್ೇಟ್ರಾಕ್್ ಕಯಬ್, ಕ್ರಪು - ಸಾಂದೆೇಶ್ಯ - ಚ್ಯಟ್್ರ್ ಪ್ರಸಾಂರ್ೇಶ್ನ್ ಸಮರಣ್ ಅಾಂಕ, 27-121986 02. ಬಿಸ್‍ಪ ಬಾಜಲ್ ಸಾಲವದರ್ ಸೊಜಾಚೊ ಗ್ಲವಿಯಕ್ ರಪೊಾೇತ್ವ್ನ –ಮನ್ಪ್ತ್ಕರಚೊಸಹಬರವಿಪ –ರಾಕಿ ವಿಶೇಷ್ಟಅಾಂಕ- 24-5-1990 03. ಪ್ಜ್ಳಿಕ್ನೆಕ್ತ್ರ -ಬಿಸ್‍ಪ ಬಾಜಲ್ ಸಾಲವದರ್ಸೊಜ್ಮಣಾ್ಚ್ಯ 25ವ್ಲಾ ವಸಾ್ಚ್ಯಪುಸಿಕ್ರಾಂತ್ 2021 04. ಜನವ್ಲಹಿನಿ-ಶರೇಕ್ಷೇತರ ಅತ್ತಿರ ದಿವಶ್ತಮನೊೇತ್ವ-ಸೈಾಂಟ್ಲಾರೆನ್್ ಚಚಿ್ನದಿವಶ್ತಮನೊೇತ್ವ (ವಿಶೇಷ್ ಪುರವಣರೆಗ್ರಾಲರ್ 8 ಪುಟ್ಗಳ– 21-12001) 05. ಮಿತ್ರ – ಐಸ್ತವ್ಯೈಎಾಂ 60 ವಿಶೇಷ್ಟ ಅಾಂಕ– 14-1-2007 –ಮಹಜೆಾಂವಾಕ್ರಿತ್ವ ರೂಪ್ತ್ಕ್್ಾಂ

08. St John’s Higher Primary School

Shankerpura – Bombay Committee

Souvenir – AprofileoftheSchool

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 06. ಐಸ್ತವ್ಯೈಎಾಂ – 60ವ್ಲಾ ವಸಾ್ಚೊ ಸಾಮರಕ್ ಪುಸಿಕ್ 2007 –ಯುವಜಣಾಾಂಚ್ಯ ತ್ಕ್ಾಂತ್ಕಾಂಚೆ ವೊೇಡ್ಿ ಐಸ್ತವ್ಯೈಎಾಂ 07. ಐಸ್ತವ್ಯೈಎಾಂ – 70ವ್ಲಾ ವಸಾ್ಚೊ ಸಾಮರಕ್ಪುಸಿಕ್ 2017 –ಭರ್ಗಿಾಂ
09. ಸೈಾಂಟ್ ಜೊೇನ್್ ಹೈ.ಪ್ರೈ. ಶ್ಯ್ ಶ್ಾಂಕರಪುರ – ಜಾಾನ ಕುಸುಮಶ್ತಮನೊೇತ್ವ ಸಮರಣ ಸಾಂಚಿಕ್ –ಶಕ್ಷಣ:ಅಾಂದು–ಇಾಂದು 10. ಸೈಾಂಟ್ ಜೊೇನ್್ ಹೈಸೂಾಲ್, ಶ್ಾಂಕರಪುರ – ಬಳಿಯ ಮಲಯಗೆರಜತೊೇತ್ವ ಸಮರಣ ಸಾಂಚಿಕ್ನೆನಪುಗಳಸಮಗಮ 11. ಸೈಾಂಟ್ ಜೊೇನ್್ ಹೈಸೂಾಲ್ –ಜಾಾನ ಮಣಕಾ - ಮಣಕೇತ್ವ ಸಮರಣಸಾಂಚಿಕ್-ಶ್ಾಂಕರಪುರದಪ್ರಗತಿಗೆ ಕ್ರಣಕ್ 12. ವಿವಿಧ್ ಫಿಗ್ಜಾಾಂಚ್ಯ ಸ್ತವ್ಯೈಎಾಂ ಸಮರಣ್ಅಾಂಕ್ರಾಂನಿ 13. ಪಾಾಂರ್ಗಯ ಫಿಗ್ಜೆಚ್ಯ ಸಮರಣ್ ಅಾಂಕ್ರಾಾಂನಿ ಮಾಂಗ್ರಯರ್ಆಕ್ರಶ್ಯವ್ಲಣಸಮರಣ್ ಅಾಂಕ್ರಾಾಂನಿ್ೇಖನ್ಾಂ: 01. ಮಾಂಗಳಧ್ವನಿ-೨೫(ಆಕ್ರಶ್ವ್ಲಣ ಮಾಂಗಳೂರ ಕ್ೇಾಂದರದ ಬಳಿಯ ಹಬುದ ಸಮರಣಸಾಂಚಿಕ್2001–ರೆೇಡಿಯ್ಲನಾಂಟು 02. ಬಾನುಲಬಳಕು(ಆಕ್ರಶ್ವ್ಲಣ–ದೂರದಶ್್ನ ಸ್ತಬುಾಂದಿ ಒರ್ಕ್ಾಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಮವ್ಯೇಶ್ -2010) –ಕಾಂಕ್ರಿ ಸಮುದಾಯ್ಕ್ತ್ಕಳ್ಳಜಾಲಯ ಆಕ್ರಶ್ವ್ಲಣ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಟಿತ್ (ಖಾಂಯ್ರ್ ಮಹಳ್ಳಯ ದಾಕಯ ನ್ತ್ಲಯಾಂಯ್ಚೇ ಧ್ನ್್) / ಅಪ್ರಕಟಿತ್್ೇಖನ್ಾಂ: 01. ನ್ನೂಓಟ್ದಲಯ ಭಾಗವಹಿಸ್ತದೆ 02. ಆಯೆೊ ಯುವಜಣ್ ಫ್ತಲಾಾಾಂಚ್ಯ ಸಮಜೆಚೆಖಾಾಂಬ 03. ಅನುಭವ್ನ ಥೊಡ್.... ಚಿಾಂತ್ಕ್ಾಂ ಥೊಡಿಾಂ(ಆಮೊ ಯುವಕ್) 04. ಯುವಜಣ್ಆನಿಮೇಗ್ 05. ಯ್ಜಕ್ರಾಂಚ್ಯ ಆನಿ ಧಾಮಿ್ಕ್ರಾಂಚ್ಯ ಜೇವನ್ಾಂತ್ ತುಾಂ ಕ್ರತಾಂಪ್ಳಾಂವ್ನಾ ಆಶತ್ಕತ್? 06. ಪ್ಾಂಚ್ಯಯತ್ ರಾಜ್ ಆನಿ ಹಳ್ಯಯಾಾಂಚೊವಿಕ್ರಸ್‍ ಆಕ್ರಶ್ಯವ್ಲಣಚೆರ್ಕ್ರಯ್ಕರಮಾಂ:

1-2008

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 01. 14-4-1980 ಮಟಿವ ಕ್ರಣ ಸಾಲು ಮಸ್ತಿರ 02. 12-4-1981 ಮಟಿವ ಕ್ರಣ 03. 4-8-1981 ಅಭಿಪಾರಯ-ನನಗೆ ಎಾಂತಹಸಾಂರ್ಗತಿಬೇಕು? 04. 11-8-1981 ಚಚೆ್ –ಅಾಂತಜಾ್ತಿೇಯ ವಿವ್ಲಹಗಳ ಸಾಮಜಕಸಾಮರಸಾಕ್ಾ ಪೂರಕವ್ಯೇ? 05. 12-2-1983 ಭಾಷ್ಣ್ –ಯುವಜಣಾಾಂಚೆಾಂಗಲ್ರ ಪ್ಶಾಂ 06. 13-5-1984 ಮಟಿವ ಕ್ರಣ 07. 9-5-1986 ಮಟಿವ ಕ್ರಣ 08. 4-2-1987 ಮಟಿವ ಕ್ರಣ 09. 9-10-1987 ಕವಿತ್ಕ 10. 15-1-1988 ಮಟಿವ ಕ್ರಣ 11. 2-9-1988 ಮಟಿವ ಕ್ರಣ 12. 30-12-88 ಕವಿತ್ಕ 13. 21-12-1988 ಭಾಷ್ಣ - ನ್ಗರಿಕ ಪ್ರಜೆಾ 14. 30-12-1988 ಕವಿತ್ಕ 15. 3-3-1989 ಭಾಷ್ಣ - ನ್ ಕಾಂಡ್ ಯೂರ‍್ೇಪ್ 16. 2-6-1990 ಭಾಷ್ಣ್ - ಬೇಾಂದೆರ ಲಕ್ರಚೊಕವಿ 17. 28-8-1990 ಭಾಷ್ಣ –ಕಾಂಕಣಾಂತೊಯಾ ಸಮಕ್ರಲೇನ್ ಮಟ್ವ್ವಾ ಕಥಾ 18. ಭಾಷ್ಣ್ – ಐತಿಹ್ಯಸ್ತಕ್ ಭಾಾಂದಾವಳಿಚೊಾ ಕಾಂಕಣ ಕಥಾ –ಕ್ರದಾಂಬರಿ 19. 28-5-1991 20. 1-11-1994 ಭಾಷ್ಣ - ಪ್ರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ 21. 4-7-1995 ಭಾಷ್ಣ – ಮಹಜ ಯುರ‍್ೇಪಾಚಿಭಾಂವಿ್ 22. 8-12-1998 ಸಾಂದಶ್್ನ್ - ಸ್ತಸ್ರ್ ಮರಿಯ್ಜೊಾೇತಿಸವ್ಯಾಂಸಾಂದಶ್್ನ್ 23. 23-2-2000 ಭಾಷ್ಣ್ – ವಿಜೆಪ್ ಸಲಾ್ನ್ಹಚೆಾಂಜವಿತ್ಆನಿಸಾಹಿತ್ಾ
2001 ಸಾಂದಶ್್ನ್ – ವಿಲರ ರೆಬಿಾಂಬಸಾಸವ್ಯಾಂ 25. 9-1-2003 ಸಾಂದಶ್್ನ್–ವ್ಲಲ್ರ್ ನಾಂದಳಿಕ್ಸವ್ಯಾಂ 26. 27-7-2006 ಭಾಷ್ಣ್-ಸವ ಉದಾೇಗ್ಲ ಸವತ್ಕ:ಚೊಧ್ನಿ 27. 8-
ಅನುವ್ಲದ - ನತದೃಷ್್ ಮಕಾಳದಾರಿದಿೇವಿಗೆ(ಇಾಂಗ್ಲಯಷ್ಟಕ್) 28. 30-7-2009 ಕಾಂಕಣ ಸುಗಮ ಸಾಂಗ್ಲೇತ ಮಾಂತಿರಕ – ವಿಲರ ರೆಬಿಾಂಬಸ್‍ (ಸಾಕ್ಷಾ ರೂಪ್ಕರಚನೆ) 29. 8-12-2011 ಭಾಷ್ಣ್ –ಕನ್್ಟ್ಕ್ರಚ್ಯ ಕಾಂಕಣ ಪ್ತಿರಕೇದಾಮಕ್ ಶಾಂಬರಾಾಂಚೊ ಸಾಂಭರಮ್ 30. 28-1-2014 ಅನುವ್ಲದ –ಜಾಣ್ಟಯ್ಗ್ಲರ ನಿೇ ಮಲಯಗೆ (ಇಾಂಗ್ಲಯಷ್ಟಕ್) 31. 3-10-2019 ಭಾಷ್ಣ್ – ರ್ಗಾಂಧಿ ವಿಚ್ಯರ್ಧಾರ್ಆಜ್ಪ್ರಸುಿತ್ವ್ಯೇ? 32. 11-2-2019 ಭಾಷ್ಣ್ – ದಿನೆೇಶ್ಯಪ್ೈ ಲಖ್ಣಿ ನ್ಾಂವ್ಲಚೊ ಡ್ನಿಸ್‍ ಪಾಸಾಲ್ ಅಲುುಕಕ್್ 33.16-1-2020ಭಾಷ್ಟಾಂತರ್–ಮೇಹನ ಸಮೃತಿರೂಪ್ಕ(ಇಾಂಗ್ಲಯಷ್ಟಕ್) 34. 28-3-2000 ಸಾಂದಶ್್ನ – ಕ್ಸ್ತಸ್ತಐ ಅಧ್ಾಕ್ಷ್ಐಸಾಕ್ವ್ಲಸ್‍ಸವ್ಯಾಂ
24. 13-02-
20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 35.ಧಾರ್ವ್ಲಡ್ಆಕ್ರಶ್ಯವ್ಲಣಖಾತಿರ್–ಚೊೇಲಾಪಡಿ ನಿಮ್ಲಾ ಕ್ರಮತ್ ಸಾಂದಶ್್ನ್ 36. ಭಾಷ್ಣ್: ಕ್ರಜಾರಾಾಂತ್ ಜಾನಪ್ದಾಚೆಾಂಸಾಾಂಸಾೃತಿಕ್ದಾಯ್ಜ 37. -- -- ---- ಭಾಷ್ಣ್: ಕ್ರಜಾರಾಾಂತ್ ಜಾನಪ್ದಾಚೆಾಂಸಾಾಂಸಾೃತಿಕ್ದಾಯ್ಜ 38. ಭಾಷ್ಣ:ಸಮಜದಲಯ ಹಣಿನಸಾಥನಮನ 39.ಆಕ್ರಶ್ಯವ್ಲಣಥಾವ್ನ್ ಧ್ವನಿಮುದರಣ್ – ಕಟಿ್ಕ್ರೆಾಂತಯ ಜಲಾಯ ಆನಿ ರಾಜ್ಾ ಮಟ್ಲ್್ಚೆ ಉಪ್ಾಾಂವ್ಯೊ ಸಪರೆ (1984 –1988) 40. ತದಾಳ್ಯ ತದಾಳ್ಯ ದಿಲಯಾ ಅಭಿಪಾರಯ್ಲ ವಾಕ್ರಿ ಪ್ರಿಚಯ್್ೇಖನ್ಾಂ: ಕಾಂಕ್ರಿ : 01. ಸಾದಾಾ ಜವಿತ್ಕನ್ ಲಕ್ರ ಕ್ರಳ್ಯಜಾಂಜಕ್ಲಯ ಬಾಪ್ರ್ಫರಡ್ಪ್ರೆೇರ್ 02. ನೊವೊದ್ಸಾಂಪ್ಯ್ಚಲಯ ನಿವೃತ್ ಆಚ್್ಬಿಸ್‍ಪ ಅಲರೇನ್್ ಮತ್ಕಯಸ್‍ 03. ಫ್ತ. ಅ್ರ್ಗ್ಾಂಡ್ರ್ ಲೇಬೊಕ್ ಸತಿರ್ಭರಿಯಾಂ 04. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಒಳ್ಯಾಲಯಾಂ ಒಝಿಯ್ಬ್ 05. ಮಾಂಗ್ರಯರಿ – ಅಮರಿಕ್ರರ್ಗರ್ –ಡ್ಚ.ಆಸ್ತ್ನ್ಡಿಸೊೇಜಪ್ರಭು ಕನ್ಡ್: 01. ಜನವ್ಲಹಿನಿ:ಅತಿೇವಾಂದನಿೇಯ ರ್ಫರಡ್ವಿ.ಪ್ರೆೇರಾ 02. ಶೈಕ್ಷಣಕ ಸಾಧ್ಕ ಫ್ತ. ಅ್ರ್ಗ್ಾಂಡ್ರ್ಲೇಬೊ೭೦ 03. ಕಾಂಕಣಯ ಧಿೇಮಾಂತ ವಾಕ್ರಿತವ ಎ.ಟಿ.ಲೇಬೊ(ನಿಧ್ನ;29ಆಗಸ್‍್ 1998) ವಿೇಜ್ಕಾಂಕ್ರಿ ಹಫ್ತಿಾಳಾಂ ಇ-ಪ್ತ್ರ: ಹಫ್ತಿಾಚಿ ವಾಕ್ರಿ - ಮುಖಪಾನ್ ಪ್ರಿಚಯ್್ೇಖನ್ಾಂ: 01. ತುಳ – ಕಾಂಕಣ ಬರವಿಪಣ್, ನ್ಟ್ಕ್-ಸಾಂಸಾೃತಿಪ್ರವಿೇಣ್ಕ್ರಾಥರಿನ್ ರ‍್ಡಿರಗಸ್‍–ಜವಿತ್ಆನಿಸಾಧ್ನ್ 02. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶ್ಸ್ತಿ ವಿಜೆೇತ್ ಶಕ್ಷಕ್ ಜೊೇಜ್್ ಕ್ರಾಸಿಲನೊ – ಜವಿತ್ ಆನಿ ಸಾಧ್ನ್ 03. ಸಾಂಚುರಿ ಬಾಾಾಂಡ್ ಖಾಾತಚೊ ಬಾಾಾಂಡ್ ಮಸ್ರ್ ಹರಿ ಡಿಸೊೇಜ –ಜವಿತ್ಆನಿಸಾಧ್ನ್ 04. ನ್ಮಿಚೊಇಾಂಜನಿಯರ್ಜೊನ್ ಪ್.ಮಾಂಡ್ಚನ್್ –ಜವಿತ್ಆನಿಸಾಧ್ನ್ ನವ್ಯಾಂಬರ್ 2020 ಥಾವ್ನ್ ಹಫ್ತಿಾವ್ಲರ್ ಸರಾಗ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಷ್ಯ್ಾಂಚೆರ್ ತಸ್ತವರೆಸವ್ಯಾಂ1000-1500-2000ಸಬಾಿಾಂಚಿ ್ೇಖನ್ಾಂ 2022 ದಸಾಂಬರ್ ಅಕ್ೇರಿ ಪ್ಯ್್ಾಂತ್ ಸುಮರ್ 100. ಪ್ರಕ್ರಶ್ನ್,ಸವಾಂತ್ಪುಸಿಕ್ಆನಿಪ್ಗ್ಟಿಿ
21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಪುಸಿಕ್ಪ್ರಕ್ರಶ್ನ್: ಮರಿಯ್ಡ್್ ಪ್ರಕ್ರಶ್ನ್ ಸವಾಂತ್ಪುಸಿಕ್: ಮಜೆಸ್ತವ್ಯೈಎಾಂದಿೇಸ್‍ ಪುಸಿಕ್ಪ್ಗ್ಟಿಿ: 01.ಮಜೆಸ್ತವ್ಯೈಎಾಂದಿೇಸ್‍ 02. ವಜಾರಾಂ – ದ. ಆಸ್ತ್ನ್ ಡಿಸೊೇಜಪ್ರಭು, ಚಿಕ್ರಗ್ಲ 03. ಸಾತಾಂ – ಕ್ರಾಥರಿನ್ ರ‍್ಡಿರಗಸ್‍,ಕಟ್ಲ್ಪಡಿ ಎಚ್.ಆರ್.ಆಳ್ವ -----------------------------------------------------------------------------------------
22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ “ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್” ಮೂಳ್:ರೀಜರ್ರ್ಮಾರ್ತಾನ್ ದ್ಯು ಗಾರ್ ತರ್ಜಾಮೊ:ಉಬ್ಬ , ಮೂಡ್ಬಿದ್ರರ ಅವಸವರ್:2 ಸಗ್ಲಯ ರಾತ್ ದಾರ್ ಧಾಾಂಪ್ಯಲಾಯಾನ್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪುರ‍್, ವ್ಯೇಯ್ಚ್ಾಂಗ್ ರೂಮಾಂತ್ ಸ್ತಗೆರಟಿಚೊ ಆನಿ ಪ್ನ್ಾ್ ವಸುಿರಾಾಂಚಿ ಘಾಣ್ ಯೆತ್ಕಲ. ಸ್ಶ್ಯನ್ಾಂತ್ಕಯಾ ಲಗೆೇಜ್ ತುಕ್ರೊ ಜಾರ್ಗಾರ್ ಭಿೇಮ ಬರಿ ಆಸೊೊ ಫ್ತಯಮತ್ ಆಪಾಯಾ ಟ್ಲ್ರಲಾಂತ್ ರಾಾಂದವಯ್ ಚಡ್ಯ್ಿಲ. ರಾಾಂದವಯೆರ್ಗರ್ ಲೇತ್ರ ಆಪಾಯಾ ಕ್ರಮಲಾಾಚ್ಯಾ ಕುಮಾನ್ ರಾಾಂದಾವಯೆಚೊಾ ಗ್ಲಣ್ಕಾ ಲರಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ರಯ ದೆಾಂವಯ್ಿಲ. ಜಾವನೊೇಥೈಾಂಸರ್ಗೆಲ. "ಅನಿ ಕ್ರತಾಂ ಧ್ಗ್ ಚಡ್ಿಲ ಆಜ್" ಮಹಣಾಲ. "ಹ್್ಾಂ, ದಳಿಿರ್ ವೊೇತ್!" ಫ್ತಯಮತ್ ಮಹಣಾಲ. ಲೇತ್ರ ಬುದವಾಂತ್.ತೊಾಂಡ್ಯರ್ಘಾಮ್ ದೆವುನ್ ಆಸಾಯಾರಿೇ ತೊ ಒಪಾವಲ ನ್.ತ್ಕಚ್ಯಾ ವೊಡ್ಯಿಕ್ ವೊೇತ್ ಆಸಯಾಂ ತಿತಯಾಂ ಬರೆಾಂಚ್. ಉದಾಕ್ ಮತ್ರ ಘಾಲ್್ಾಂಚ್ ಆಸಾಜಾಯ್. ಲೇತ್ಕರಕ್ ಏಕ್ ಬಾಾಂಯ್ ಆಸುನ್ ತ್ಕಾಂತಯಾಂ ಉದಾಕ್ಸುಕ್್ಯಾಂಚ್ನ್. ಫ್ತರಮತ್ ಫಮ್ಳಿಕ್ ಕ್ರಳಿಾಂರ್ಗ ಭ್್ಲ ಟ್ಲ್ರಲ ಜೊಕುಾಂಕ್ ವೊೇಡ್್ ವನ್್ ಗೆಲ. ಲೇತ್ರ ಫ್ತಮ್ಾಂ ಭರಾಂಕ್ ಸ್ಶ್ನ್ ಮಸಾಿರಚ್ಯಾ ಧ್ಫ್ತಿರಾಕ್ ಧಾಾಂವೊಯ. ಲೇತ್ಕರಚೊ
23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಕ್ರಮಚೊಏಕಯಚ್ಆಸಾಿನ್, ಪೊೇಸ್‍್ ಮಾನ್ನ್ಏಕ್ಸ್ತಗೆರಟ್ಪ್ೇಟ್ಯ್ಚಯ. "ವಹಯ್, ಆಜ್ಮಸುಿ ವೊೇತ್ತ್ಕಪಾಿ. ಮಹಜಾಂಉತ್ಕರಾಂಉರ್ಗ್ಸ್‍ದವರ್" "ಹ್ಾಂ... ವೊೇತ್..." ಮಹಣ್ ಕ್ರಮಚ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ. ಝುಜ್ ಮುರ್ಗಿಲಾಯಾ ಮಗ್ಲರ್ ತೊ ಆಪಾಯಾ ದೆೇಶ್ಯಕ್ ಪಾಟಿಾಂ ಯೆೇವ್ನ್ ವಸ್ತಿ ಕತ್ಕ್ಲ.ತಕ್ರಯ ಪ್ಾಂದಾಕನ್್ಚಲೊ ವಿಚಿತ್ರ ಮನಿಸ್‍ ತೊ. ರ್ಕ್ಡಿಕ್ ಭಾರ್ ಮಹಳಯಬರಿಆಸ್ತೊ ತ್ಕಚಿತಕ್ರಯ ಕ್ದಾಳ್ಯಯ್ ಬಾವ್ಲಯಾಾಂಚೆರ್ ಮಲವನ್ ಆಸಾಿಲ. ಲಾಾಂಬ್ ಆಸ್ತೊ ಗ್ಲಮಿ್ ಅಾಂರ್ಗಿಾಂತ್ ಧಾಾಂವ್ಲೊಾ ಕುಾಂಕ್ರ್ಾಂಬರಿ.ತ್ಕಚೆದಳ ಮತ್ರ ಸವಪಾಿಾಂ ಪ್ಳಾಂವ್ಲೊ ಬರಿ ದಿಸಾಿ್.ಜವಾಂತ್ಜಾಲಾಯಾ ಜೆಜುಕ್ಆಸೊ ಬರಿ ದಿಸೊಾಂ ತ್ಕಚೆಾಂ ಖಾಡ್ ತ್ಕಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ಯಕ್ ಖಾ್ಿಪ್ಣಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತ್ಕಲ. ಫ್ತಯಟ್ ಪಾಮ್ಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಆಪಾಿ ಇತ್ಕಯಾಕ್ ರ್ಗಯ್ಿನ್ ತ್ಕಚೆಾಂ ಸಾ್ರ ಹ್ಯಾಟ್ ತಕ್ಯ ವಯ್ರ ಗ್ರರ್ರ ಕನ್್ ಘಾಂವ್ಲಿ್ಾಂ. ಆತ್ಕಾಂ ತೊಾಂಡ್ಯರ್ ಆಳ್ಯ್ಯ್ದಿಸ್ತಯ. "ಓತ್, ಮಸುಿ ಓತ್ ಮನೆ್ೇರ್ ಜಾವನೊೇ"ತೊಮಹಣಾಲ. ೦೦೦೦೦೦೦ ಪೊೇಸ್‍್ ಮಾನ್ ಫ್ತಯಮತ್ ಆಸಯಲಾಾ ಕಡ್ಗೆಲ.ಜೊಕ್ರೊ ತಕ್್ಲಾಗ್ಲಾಂಬಸುನ್ ತೊಜೊಕ್ೊ ಕ್ರಲಾಾಚೆಫ್ತತರ್ಹ್ಯತ್ಕನ್ ಆಪ್ಡ್್ ಪ್ಳತ್ಕಲ.್ೇಖ್ಚುಕ್ರನ್ಯೆ ಮಹಣ್ ತೊ "ದನಿ್ಾಂ ಆನಿ ವ್ಯೇಸ್‍ದನಿ್ಾಂ ಆನಿ ವಿೇಸ್‍" ಮಹಣ್ ವಹಡ್ಯ ಆವ್ಲಜಾನ್ ಸಾಾಂರ್ಗಿಲ. ರೂಾಂದ್ ಕಪ್ಲ್ಆನಿನ್ಕ್ರವಯ್ರ ಆಸೊಾ ತ್ಕಚೆ ದಳಗ್ರಾಂಡ್ಾಾಂತ್ಅಸಯ್ಬರಿದಿಸಾಿ್. ರೂಾಂದ್ ಆನಿ ಲಾಹನ್್ಾ ತ್ಕಾ ನಿಳ್ಯ್ಾ ದಳ್ಯಾನಿ ಬಬಾಿಾ ಥೈಾಂ ದಿಸ್ತೊ ದಿೇಶ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲಯ. "ತುಜೆಾಲಾಗ್ಲಾಂ ಇ್ಯಾಂ ಉಲಯ್ಜಯ್ ಆಸ್‍ ್ಯಾಂ" ತೊ ಜಾವನೊೇಕ್ ಮಹಣಾಲ. ತ ದಗ್ಲೇ ರೆೈಲಾಚೆ ದಿವ್ಯ ದವಚ್ಯಾ್ ರ್ಕ್ಡ್ಯಕ್ ಗೆ್. ತ್ಕಾ ರ್ಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ರ ಕನ್್ಾರ್ ಫ್ತಯಮತ್ಕನ್ ಇಲಯ ಜಾಗ್ಲ ಆಪಾಿಯ್ಚಲಯ. ಸ್ಶ್ನ್ ಮಹಳ್ಯಾರ್ ಸವ್ಲ್ಾಂಕ್ ಉಗೆಿಾಂ ಆಸೊಾಂ ದಾರ್ ಪ್ಳಯ್. ಥೈಾಂಸತ್ ತ್ಕಕ್ರ ಆರಾಮಯೆನ್ ಸೊರ‍್ ಪ್ಯೆವ್ಯಾತ್. ಆಪಾಯಾಚ್ ಚಿಾಂತ್ಕಪನಿ ಬುಡುನ್ ಆಸಾತಾಂ. ಹಯೆ್ಕ್ರ ದಿಸಾ ಸಾಕ್ರಳಿಾಂ ರೆೈಲ್ ಯೆಾಂವ್ಲೊ ಪ್ಯೆಯಾಂ ತೊ ನ್ಶ್ ಕರಾಂಕ್ ಥೊಡ್ ಪಾವಿ್ಾಂ ಪೊೇಸ್‍ಿ ಮಾನ್ಕ್ ಆಪ್ಯ್ಿ ಲ. ತ್ಕಚಿ ಬಾಯ್ಯ ಸಯ್ಿ ಮಸುಿ ಧಾರಾಳ್ ಸವಭಾವ್ಲಚಿ. ದೆಖುನ್ ಜಾಯ್ ತಿತೊಯ ನ್ಶ್ ಆಸಾಿಲ. ಜಾವನೊೇ ಸೊಡ್ಚೊ ಮನಿಸ್ತೆೇ? ಆದಾಯಾ ವಸಾ್ ತ್ಕಣ್ಟಾಂ ಸಕ್ರಳಿಾಂಚ್ಯಾ ನ್ಶ್ಯ್ಾಚೊ ಖಚ್್ ಪೂರಾ ಉರಯ್ಚಲಯ.ಫ್ತಯಮತ್ಕನ್ಇಾಂರ್ಗಯಾನ್ ಕ್ರಳಾಂಜಾಲಾಯಾ ಮಜಾವಯ್ರ ಉಾಂಡ್ಚ, ಏಕ್ಲೇಟ್ರ್ವ್ಲಯ್್ , ಉಕಡ್ಯ್ತ್ಕ್್ ದವ್್. ದಗ್ಲೇ ಖಾಾಂವ್ನಾ ಬಸಾಿನ್,
24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಭಾಯ್ರ ಸ್ಶ್ಯನ್ಾಂತಿಯ ಟ್ಣಟ್ಣಮಹಣ್ ಘಾಾಂಟ್ವ್ಲಜಯ. "ರೆೈಲ್ ಮೇಜು ಸೊಡ್್ ಗೆ್ಾಂ" ಮಹಣಾಲಜಾವನೊೇ. ದರ್ಗಾಂಯ್ೊ ಹ್ಯತಿಾಂ ಉಾಂಡ್ಯಾಚೊ ಕುಡ್ಚಾ. ಖಾಾಂವಿೊ ಸುವ್ಲ್ತ್ ಜಾಲ. ಪ್ಯೆಯಾಂ ಜಾವನೊೇನ್ ಮಗ್ಲರ್ ಫ್ತಯಮತ್ಕನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ತ್ಕಲ್ ಕ್ರತನ್್ ಉಾಂಡ್ಯಾಚೆರ್ ದವುರನ್ ತೊಾಂಡ್ಯಕ್ದವಲ್. ಖಬಾರ್ ಕಳಿಯಗ್ಲೇ? ಬಾಯ್ಯ ಮಳಯ್ ಖಾಲ ಕರಾಂಕ್ ಚಿಾಂತ್ಕಿ." ಫ್ತಯಮತ್ ಪೊೇಸ್‍್ ಮಾನ್ಕ್ವಿಚ್ಯರಿಲಾಗ್ಲಯ. ಜಾವನೊೇ ಸುರಿ ವ್ಲಯ್್ರ್ ಹ್ಯಲವ್ನ್ ಚಿಾಂತಿಲಾಗ್ಲಯ. "ಕ್ರತ್ಕಾಕ್ಖ್ಣೈಾಂ?" "ಏಕ್ ರ್ಕ್ಡ್ ಜಾತ್ಕ ನೆೇ. ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಹಣ್"ಫ್ತಯಮತ್ಕನ್ದನಿೇ ಹ್ಯತ್ಕಚಿಾಂ ಬೊಟ್ಲ್ಾಂ ರಿಗವ್ನ್ ನಿಟ್ವ್್ಾ ಕ್ರಡ್ಚಯಾ. "ಪೂಣ್, ಹ್ಯಾಂವ್ನನ್ಕ್ರಮಹಣಾಿಾಂ". "ಕ್ರತ್ಕಾಕ್ ತ್ಕಕ್ರಯ್ ಪ್ಮಿ್ಟ್ ಜಾಯ್ಚೆೇ?" ಜಾವನೊೇಮಸುಿ ಬುದವಾಂತ್ ಮನಿಸ್‍. ದೆಖುನ್ ಕ್ರತಾಂಚ್ ಸಮಜನ್ತಯಲಾಾ ಬರಿವಿಚ್ಯರಿಲಾಗ್ಲಯ. "ನ್. ಸಕಾಡ್ ್ೇಖ್ ಕನ್್ ದವಚೆ್ಾಂ ಹಡ್ುಾಂತಾಂ. ತ್ಕಕ್ರಕಳೊ ಬರಿಆಮಾಾಂ ಖ್ಣೈಾಂ ಕಳ್ಯಿ ? ಮಹಿನ್ಾಚೊ ಪೂರಾ ಖಚ್್ ವಚುನ್ ತಿನಿ್ಾಂ, ಸಾಡ್ ತಿನಿ್ಾಂ ರಪ್ಯ್ ಯೆತ್ಕತ್ ಮಹಣಾಿ. ಗ್ಲತ್ಕಿಯೆೇ." ತ್ಕಣ್ಟಾಂನ್ಕ್ರಮಹಣ್ಸಾಾಂರ್ಗಿನ್ಕ್ರತೊಯ ದುಡುನಶ್ಯ್ ಜಾತ್ಕಮಹಣ್ಜಾವನೊೇಕ್ರೇ ಕಳ್ಳಾಂದಿ ಮಹಣ್ ತೊ ಇಲಯ ವ್ಯೇಳ್ ಒಗೆಚ್ರಾವೊಯ. "ಪೂಣ್ಹ್ಯಾಂವ್ನನ್ಕ್ರಮಹಣಾಿಾಂ." "ಬರೆಾಂ"ಜಾವನೊೇನ್ಜಾಪ್ದಿಲ. ಘೆಡಿ ಭರ್ ದಗ್ಲೇ ಏಕ್ರಮಕ್ರ ದೆವೇಶ್ಯ ಕತ್ಕ್ತ್ ಕಣಾಿ ಮಹಳಯಬರಿ ಗ್ರರ್ರ ಕನ್್ ಪ್ಳಲಾಗೆಯ. ಏಕ್ರಯಾಚ್ಯ ಮತಿಾಂತ್ ಕ್ರತಾಂ ಆಸಾ ಮಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಆನೆಾಕ್ರಯಾಕ್ ಆಶ್ಯ. ಪೂಣ್ ಫ್ತಯಮತ್ಕಚ್ಯಕ್ರೇ ಚಡ್ ಬುದವಾಂತ್ ಆಸಯ್ ಸಯ್ಿ ಜಾವಣ್ಕೇಚೆಾ ಮತಿಾಂತ್ ಕ್ರತಾಂಶಜಾಿ ಮಹಣ್ಸಮಜಾಂವ್ನಾ ಪ್ರೇತನ್ ಕನ್್ ಬಜಾರ್ ಪಾವ್ನ ್ಯ. ತೊ ಕಸ್ಾಂಚ್ ಸೊಡ್್ ದಿೇನ್ಸೊಯ ಮುಖಾರ್ಾಂಆಸೊೊ ಮನಿಸ್‍.ದಾಟ್ಆನಿ ರೂಾಂದ್ ಆಸೊ್ಾ ಆಸಯಲಾಾನ್ ತ್ಕಚೆ ದಳ ದಿಸೊನಿೇ ದಿಸಾನ್ತಯ ಬರಿ. ಆನಿ ವೊಾಂಟ್ಲ್ಾಂ ವಿಶ್ಯಾಾಂತ್ ಸಾಾಂಗ್ಲಜಾಯ್ಚೆೇ? ತಿಾಂದಾಟ್ಮಿಶ್ಯಾಾಂಪ್ಾಂದಾಮಯ್ಗ್ ಜಾಲಯಾಂ.ತೊಪ್ತು್ನ್ಖಾಾಂವ್ನಾ ಲಾಗ್ಲಯ. ಪೂಣ್ ಫ್ತಯಮತ್ ಕಳವಳ ಭಗ್ರನ್ ವೊಗೆಚ್ಬಸೊಯ. ಹೊ ಫ್ತಯಮತ್ ಫೌಜೆಾಂತ್ ಆಸಯಲ. ಶ್ಹರಾಚೆಾ ಏಕ್ರ ಚಲಯೆಲಾಗ್ಲಾಂ ಕ್ರಜಾರ್ ಜಾಲಯ. ತ್ಕಣ್ಟಾಂಚ್ ಹ್ಯಕ್ರ ರೆೈಲ್ನಿಲಾಿಣಾಾಂತ್ಹಾಂಕ್ರಮ್ಕರವ್ನ್ ದಿ್ಯಾಂ. ಬಾಯ್ಯ ಸ್ಶ್ನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮರ್ ಅಡ್ೇಜ್ ಮೈಲಾಾಂ ಪ್ಯ್್ ಏಕ್ ಆಾಂಗಡ್ ಚಲಯ್ಿಲ. ತಿೇನ್ ರಸಿ ಮಳ್ಯೊಾ ಜಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ತೊ ತಿ ಅಾಂಗಡ್ ಏಕ್ ರೂಕ್ರಚೆಾಂ ಘರ್. ದಾರಾಾಂ ಚಡ್ಯವತ್ಧಾಾಂಪುನುಾಂಚ್ಆಸಾಿಲಮ್. ಲಾರಿಯೆಚೆ ಯ್ ಕ್ರರಾಮ್ಿ ಲೇಕ್ ಚಡ್ ಕನ್್ ಥೈಾಂಸರ್ ಯೆತ್ಕಲ. ಭಿತರ್ ಮಸುಿ ಚಲಾಿ ಮಹಣ್ ಲೇಕ್ ಉಲಯ್ಿಲ. ಸಗ್ಲಯ ದಿೇಸ್‍ ಅಪಾಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕ್ರ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕ ವಾಭಿಚ್ಯರ್
25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಕತ್ಕ್ಲ ಜಾಲಾಯಾನ್ ಫ್ತಯಮತ್ ಬಾಯೆಯಕ್ ರಾಾಂಡ್ ಮಹಣ್ ರ್ಗಳಿ ದಿತ್ಕಲ. ತರಿೇ ತೊ ಸವಯೆಚ್ಯಾ ಬೂದಿನ್ ರೆೈಲ್ ಸ್ಶ್ಯನ್ಾಂತ್ಕಯಾ ರ್ಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಚ್ ರಾರ್ಗನ್ ಆಾಂಗ್ ಖಪ್್ತ್ಕಲ. ತಿತಯಾಂ ಮತ್ರ ನಹಯ್, ರಾಾಂಡ್ಕ್ ಬರಿಚ್ ವಾವಹ್ಯರ್ ಬೂದ್ ಆಸ್‍ ಲಯ. ಅಾಂಗ್ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರತೊಯ ಲಾಭ್ ಆಸಯಲಗ್ಲೇ ಮಹಳ್ಯಾರ್, ತಿ ಧಾಾಂವ್ಲೊ ವಿಶಾಂಫ್ತಯಮತ್ಚಿಾಂತಿನ್ತೊಯ.ಆದಾಯಾ ವಸಾ್ಚ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಪೊೇಸ್‍್ ಮಾನ್ಕ್ ತ್ಕಣ್ಟಾಂಆಪೊಯ ಲಾಗ್ಲ್ಲಇಶ್ಯ್ ಕ್ಲಯ. ಬಾಯೆಯನ್ಬರಮವೊ ಕ್ರರ್ಗಿಾಂಚೆರ್ಏಕ್ ದಳ್ಳ ದವುರಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಮಹಳಯಾಂಚ್ ಕ್ರರಣ್. ದೆಖುನ್ಾಂಚ್ ಸಾಕ್ರಳಿಾಂಚೊ ಸಾಶ್ ಜಾವನೊೇಚ್ಯಾ ಪೊಟ್ಲ್ಕ್ ವ್ಯತ್ಕಲ. ಕುಾಂಯ್ಾ ಜಾವನೊೇ ಏಕ್ೇಕ್ ಪಾವಿ್ಾಂ, ಚಡ್ ಗಜೆ್ಚೆಾಂ ನಹಯ್ ಆಸಯ್ಾಂಏಕ್ಕ್ರರ್ಗತ್ತ್ಕಕ್ರವ್ಲಚುಾಂಕ್ ದಿತ್ಕಲ. "ಕಣಆಯೆಯ್ದೇನ್ದಿೇಸ್‍ರಾವುನ್ ವ್ಯಚೆಾಂ ತರ್ ವಹಡ್ ನ್." ಫ್ತಯಮತ್ ಮಹಣಾಲ. "ಪೂಣ್ ಕಣಾಯ್ಚಾೇ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲಾಾರ್ ಮಹಜ ಕ್ರಣ ಮುರ್ಗಿ್ಯ ಬರಿಚ್". ತ್ಕಚೊಗಳ್ಳಕ್ರಾಂಪೊಯದಳಗ್ಲರ್ರ ಗ್ಲರ್ರ ಕನ್್ ಘಾಂವ್ಯಯ. ಆವ್ಲಜ್ ಗ್ಲರ ಗ್ಲರ ಕರಿಲಾಗ್ಲಯ. "ಮಹಕ್ರ ಸೊಡ್್ , ಕೇಣಾಯ್ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಧಾಾಂವ್ಯಿ್ಾಂತಿತಯಾಂಚ್." ಜಾವನೊೇ ಅವ್ಲಮನ್ ಕಚ್ಯಾ್ ಬರಿ ಹ್ಯಸೊಯ. ನಿಜಾಯ್ಚಾೇ ತ್ಕಣ್ಟಾಂ ತಸಾಂ ಹ್ಯಸುಾಂಕ್ ನಜೊ ಆಸಯಾಂ.ತೊ ಕ್ರತೊಯೇಯ್ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಆಸುನ್, ಬುದವಾಂತ್ಕಾಯ್ ವ್ಲಪಾಲಾಾ್ರಿೇ, ಫ್ತಯಮತ್ಕಚಿಾಂ ವೊಾಂಟ್ಲ್ಾಂ ಕ್ರಾಂಪ್ಯಲಾಂ ರಾರ್ಗನ್ ನಹಯ್, ಅಸಹ್ಯಯಕತನ್ , ಗ್ಲರ ಗ್ಲರ ಜಾಲಯ ಕ್ರಳ್ಯಜಚಿ ದೂಖ್ ಮಹ ಣ್ಜಾವನೊೇಮ್ಕಳಯಾಂನ್. ಭಾಯ್ಯಾನ್ ಘಾಾಂಟ್ ವ್ಲಜಯ. ರೆೈಲ್ ಯೆಾಂವೊೊ ವ್ಯೇಳ್.ಫ್ತಯಮತ್ ಉಟುನ್ ಉಭೊರಾವೊಯ. "ತುವ್ಯಾಂ ಕ್ರರ್ಗಿಾಂ ವ್ಲಾಂಟುಾಂಕ್ ಸುರ ಕಚ್ಯ್ದಿಾಂ ಹಿ ಖಬಾರ್ ತುಜಾಾ ಕ್ರನ್ಾಂತ್ ಘಾಲಾಾಾಂ ಮಹಣ್ ಭಗೆಯಾಂ. ಬಹುಶ್ಯಾ ತುಾಂಚ್ಏಕ್ದೇನ್ಉತ್ಕರಾಂ ಬಾಯೆಯಲಾಗ್ಲಾಂಸಾಾಂಗೆಾತಿಾಂಕಣಾಿ...." "ಒಹೊೇ, ಖಾಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್" ಮಹಣ್ ಜಾವನೊೇಹ್ಯಸುನ್ಾಂಚ್ತಕ್ರಯ ಹ್ಯಲಾಂವ್ನಾ ಲಾಗ್ಲಯ. ತ್ಕಣ್ಟಾಂಯ್ ಅಾಂಗ್ಲ್ಕ್ ವಚ್ಯಜಾಯ್ಮಹಣ್ಚಿಾಂತ್್ಯಾಂ. ೦೦೦೦೦ ಅಶ್ಯಾ್ಚೆಾಂದಾರ್ಉಗೆಿಾಂಜಾ್ಾಂ.ಫಳ ಫಳ ಮಹಣ್ ಪ್ಜ್ಳೊ ತ್ಕಾಂಬಾಾಚೆ ಬುತ್ಕಾಂವ್ನ ಅಸಯ್ಾಂ ಯೂನಿಫ್ತರಾಂ ನಹಸುನ್ ಸ್ಶ್ನ್ ಮಸಿರ್ ಭಾಯ್ರ ಯೆೇವ್ನ್ ಫ್ತಯಟ್ ಫ್ತಮ್ ಖಿಶಮ್ ಚಲುನ್ಗೆಲ. "ಗ್ರದ್ಮನಿ್ಾಂಗ್ಜಾವನೊೇ" ತ್ಕಚೆಾ ತ್ಕಳ್ಯಾಾಂತ್ ಏಕ್ರ ನಮೂನ್ಾಚಿ ಬಜಾರಾಯ್. ಬಜಾರಾಯೆನ್ಾಂಚ್ ತೊ ಆಪ್ಯ ಜವ್ಲಬಾಿರಿ ಪಾಳ್ಯಿಲ. ಕುಲಾಾಾಂಚೆರ್ಹ್ಯತ್ದವುರನ್, ರೂಾಂದ್ ಅಪ್ಯ ಬಾವ್ಯಯ ಹ್ಯಲಯ್ಿ ತೊಮುಖಾರ್ ಚಲಯ. ೦೦೦೦೦೦ ’ಪೊೇಸ್‍್’ ಮಹಣ್ ಬರಯ್ಚಲಾಯಾ ರೆೈಲ್ ಡ್ಬಾುಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ರಯಾನ್ತಕ್ರಯ ಭಾಯ್ರ ಘಾಲ.ತ್ಕಚೆಾ ಹ್ಯತಿಾಂ ಏಕ್ ಬಾಾಗ್ ಆಸಯ್ಾಂ.ತಾಂ ಜಾವನೊೇಕ್ ದಿೇವ್ನ್ ತಸ್ಾಂಚ್ ಅನೆಾಕ್ ಬಾಾಗ್ ತ್ಕಣ್ಟಾಂ
26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಜಾವನೊೇನ್ದಿ್ಯಾಂಕ್ರಣ್ಟೆ್ಾಂ. "ಗ್ರಡ್ ಮನಿ್ಾಂಗ್ ಬಜ್ಯ್ಲ! ಆಜ್ ತುಕ್ರಆರಾಮ್." ಡ್ಬಾುಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಾಗ್ ದಿ್ಯಲ ಅಸಾತ್ಕಾಯೆಚೊ ಮಹತ್ಕರ‍್ ಕ್ರತಾಂಚ್ ಉಲಯ್ಲಯ ನ್. ಇಲಾಯಾ ಪ್ಯ್್ ಫಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಸಾಟಿಲಾಗ್ಲಾಂರಾವ್ನಲಯ ಫ್ತಯಮತ್ ಘಾಮನ್ ಭಿಜ್ ಲಯ. ರೆೈಲಾಚಿ ಶಳ್ಳಣ ಅಯ್ಾಲ. ಫ್ತಯಮತ್ಕನ್ಏಕ್ಕುಾಂಕ್ರ್ಚಿಬಾಸಾಟ್ ಉಕಲ್್ ಭಾಯ್ರ ಉಡ್ಯ್ಚಯ. ಕುಾಂಕ್ರ್ಾಂ ಪೂರಾ ಕಾ ಕಾ ಕಾೇ ಮಹಣ್ ಬೊಬಾಟಿಯಾಂ. ಸ್ಶ್ಮ್ ಮಸಿ ರ್ ಆಪಾಯಾ ಧ್ಫ್ತಿರಾಕ್ ಗೆಲಾಾರ್, ಫ್ತಯಮತ್ ಆಪಾಯಾ ರ್ಕ್ಡ್ಯಕ್ ಚಲಯ. ಜಾವನೊೇಸೈಕಲ್ಚಡ್ಚಯ. ಖಾಲ ಜಾಲಾಯಾ ಫ್ತಯಟ್ ಫ್ತಮ್ಚೆರ್ ವೊತ್ಕಾಂತ್ ಬಾಸಾಟಿಾಂತ್ ಆಸಯಲಾಂ ಕುಾಂಕ್ರ್ಾಂ ಪೂರಾ ಮನ್್ಚಿ ವ್ಲಟ್ ಪ್ಳಲಾಗೆಯಾಂ. ೦೦೦೦೦೦ (ಮುಕಾರ್ಸಾನ್ವೆತಾ) Visit:veezweekly.comto readallveezweekliesonthe web!(siteunder construction)
27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಘಡಿತಯೊಂ ಜಯಲೊಂ ಅನಯಾರಯೊಂ-2 ಧಖ್ಧ!!! -ಎಚ್.ಜೆ.ಗೊೀವಿಯಸ್ ಸುನಿಲ್ಆಚ್ಯರಾ ಮಹಳ್ಳಯ 21ವರಾ್ಾಂ ಪಾರಯೆಚೊ ತನ್್ಟ್ವ್ ಚಲ, ತ್ಕಾ ಕುಟ್ಲ್ಮಾಂತ್ ಮಲಘಡ್ಚ ಪೂತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ಲೆಾಂ ಭಯ್ಿಾಾಂಕ್ ಎಕಯಚ್ ಮರ್ಗಚೊ ಭಾವ್ನ. ಸುನಿಲ್ ಶಕ್ರಪಾಂತ್ಮತ್ರ ಹುಶ್ಯಾರ್ನಹಿಾಂ,ಏಕ್ ಬರ‍್ ಸೊಪೇಟ್್ ್ಮನ್ಯ್ಚ ಜಾವ್ಲ್ಸ್‍ಲಯ. ಧಾಾಂವ್ಯಿ ರೆೇಸಾಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಪ್ದಕ್ರಾಂ ತ್ಕಣ್ಟ ಜೊಡ್ಲಯಾಂ. ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಕ್ರರಕ್ಟ್ ಅಸಲಾಾ ಖ್ಣಳ್ಯಾಂನಿ ತ್ಕಣ್ಟ ಸಾಂದಾಾಂಚ್ ಯಶ್ಸ್ತವ ಜೊಡ್ಲಯ. ಸುನಿಲಾನ್ ಆಯೆಯವ್ಲರ್ಚ್ೊ ಆಪ್ಯಾಂ ಡಿಗೆರಚೆಾಂ ಶಕ್ರಪ್ ಸಾಂಪ್ಯ್ಚ್ಯಾಂ. ಮುಕ್ರರ್ ಶಕ್ೊಾಂಗ್ಲ ವ ಕ್ರಮಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರೆೊಾಂಗ್ಲ ಮಹ ಳ್ಯಯಾ ಚಿಾಂತ್ಕಪಾಂನಿ ಸುನಿಲ್ ನಿಧಾ್ರಾಕ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ ನ್ತ್ಲಯ. ಪಾಟ್ವ್ಯಾ ಚೊವ್ಲೆಾಂಯ್ ಭಯ್ಲಿಾ ಶಕನ್ ಆಸ್‍ಲಯಾ. ಮಧ್ಾಮ್ ವರ್ಗ್ಾಂತ್ ಜಲಾಮಲಯ ಸುನಿಲ್, ಆಪಾಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಾ ಎಕಯಚ್ ಪುತ್ ಜಾಲಾಯಾನ್ ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂ ತೊ ಮಸುಿ ಮರ್ಗಚೊ ತಸಾಂಚ್ ಭಯ್ಚಿಾಂಕ್ಯ್ಚ ತೊ ಜವ್ಲ ತಿತ್ಕಯಾ ಮರ್ಗಚೊ. ಬಾಪುಯ್ ಧಿೇರಾಜ್ ಆಚ್ಯರಾ ರಿಲಾಯೆನ್್ ಕಾಂಪ್ನಿಚ್ಯಎಕ್ರ ಬಾರಾಂಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕೌಾಂಟ್್ ಖಾತ್ಕಾಾಂತ್ ಕ್ರಮ್ ಕರನ್ ಆಸ್‍ಲಯ. ತಸಾಂ ಆವಯ್ ಆನಿತ್ಕ ರೆೇ್ವಾಂತ್ ಕ್ರಮರ್ ಆಸ್‍ಲಯ.
28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್್ ಸುನಿಲಾಕ್ ಶಕ್ರಪ್ ಮುಾಂದರ್ಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗ್್ಯಾಂ ತರ್ಯ್ಚ, ಆಪ್ಯಾಂ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ದರ್ಗಾಂಯ್ಕ್ರಮ್ಕರಾ ತ್ಮಹಳ್ಯಯಾ ಬಜಾರಾಯೆನ್, ಸುನಿಲಾನ್ ಶಕ್ರಪ್ ಮುಾಂದರ್ಾಂಚ್ಯ ಬದಾಯಕ್ ಕ್ರಮ್ ಕರನ್ ಆವಯ್ಾ ತರ್ಯ್ಚ ಕ್ರಮ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲ್ಾ ದಿೇಾಂವ್ನಾ ಚಿಾಂತ್್ಯಾಂ. “ಮಹಜೆಾಂ ಕ್ರಮ್ ಗವನ್್ಮಾಂಟ್ ಸವಿ್ಸ್‍ ಪುತ್ಕ, ಮಹಕ್ರ ಕ್ರಮ್ ಸೊಡುಾಂಕ್ ಸಾಾಂರ್ಗನ್ಕ್ರ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಿೇಸ್‍ ವರಾ್ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಮ್ ಕರನ್ ಆಸ್‍ಲಾಯಾ ಮಹಕ್ರ ರಿಟ್ಲ್ಯಡ್್ ಜಾತಚ್ ಬರ‍್ಚ್ ಫ್ತಯ್ಲಿ ಆಸಾ. ಸವಿ್ಸ್‍ ಮಳ್ಯೊಾಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮತ್ಕ್ ವರೆೇಗ್ಪ್ನೆ್ನ್ಯ್ಚಮಳ್ಯಿ. ದೆಕುನ್ತುಾಂ ತುಜೆಾಂ ಶಕ್ರಪ್ ಮುಾಂದರಿ . ಫಕತ್ಿ ರ್ಗರಾಜುವ್ಯೇಟ್ ಜಾಲಾಯಾಾಂಕ್ ಕ್ರಾಂಯ್ ವಹಡ್ಯಾಂಕ್ರಮ್ಮಳ್ಯನ್.್ಕ್ರಪುತೊ್ ಸಾಾಂಬಾಳ್ ಮತ್ರ ಮಳ್ಯಿ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿೊ ಆಶ್ಯ ತುವ್ಯಾಂ ಮಸುಿ ಶಕನ್ ಬರಾ ಹುದಾಧಾಕ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಹಣ್.....” ಆವಯ್ ಆನಿತ್ಕನ್ ಸುನಿಲಾಕ್ಸಮಜಯ್ಚ್ಯಾಂ. “ಘರ‍್ ಖಚ್್,ಹಣ್ಟ-ತಣ್ಟಾಂಚೊಖಚ್್ ಆನಿ ವಯ್ಯಾನ್ ಆಮೊಾ ಶಕ್ರಪಚೊ ಖಚ್್ ಮಹಣಾಿನ್, ತುಮಾಾಂ ಮಸುಿ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಖಚ್್ ಜಾತ್ಕ ಮಮಿಮ. ಜೊಡ್್ಯಾಂಕ್ರಾಂಯ್ಉರಾನ್. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯವ್ಯಾಂ ಚಿಾಂತಯಾಂ ಮಹಕ್ರ ಕ್ರಮ್ ಕರಾಂಕ್ತುಮಿಸೊಡ್ಯಮಹಣ್.” “ತುವ್ಯಾಂಕ್ರಮ್ಕರನ್ಕ್ರತಯಾಂಜೊಡ್ಾತ್ಕ ಸುನಿಲ್? ಮಹಕ್ರಪ್ನ್್ಸ್‍ಹಜಾರಾಾಂ ವಯ್ರ ಸಾಾಂಬಾಳ್ ಮಳ್ಯಿ ; ತಾಂಯ್ಚ ಆತ್ಕ’ತ್ಕಾಂ ಮಹಜೊ ಸಾಾಂಬಾಳ್ ತ್ಕಾ ಐವಜಾಕ್ ಪಾವ್ಲಯ. ತುವ್ಯಾಂ ಕ್ರಮ್ ಕರನ್ ಕ್ರತಾಂ ಲಾಖ್ ರಪ್ಯ್ ಜೊಡ್ಾತ್ಕವ್ಯೇ? ತುಕ್ರ ದಾ-ಬಾರಾ ಹಜಾರ್ರಪ್ಯ್ಯ್ಚಪಾಗ್ಮಳ್ಳೊನ್. ವಯ್ಯಾನ್ ತಿತಯಶ್ಯಾ ಪಾರ್ಗಚ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಯ್ಚಆಪಾಿಾಂವ್ನಾ ಮಸುಿ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ತುಾಂಮಹಜಖಾಂತ್ಕರಿನ್ಕ್ರ, ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಕ್ರಮ್ ಸೊಡಿನ್. ತುಮಾಾಂ ಸರ್ಗಯಾಾಂಕ್ಬರೆಾಂಶಕ್ರಪ್ದಿೇವ್ನ್ ಬರಾ ಫುಡ್ಯರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಿಾಂ ಪ್ರಾಾಾಂತ್ ಮಹಕ್ರಆನಿಡ್ಯಾಡಿಕ್ಕ್ರಮ್ಕರಾಂಕ್ ಆಸಾಚ್.” ಆವಯ್್ ಪುತ್ಕಕ್ ಸಮಜಾಂವ್ಯೊಾಂಪ್ರಯತ್್ ಕ್್ಾಂ. ಪುಣ್ ಸುನಿಲಾಕ್ ಆವಯ್್ ಸಮಜಯ್ಚ್ಯಾಂ ತಕ್ಯಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ನ್. ಸುರೆರ್ಪಾಗ್ಉಣ್ಕಮಳ್ಯಯಾರ್ಕ್ರತಾಂ ಜಾ್ಾಂ, ಎಕ್್ ಪ್ರಿಯೆನ್್ ಮಳ್ಯಿನ್, ಸಾಾಂಬಾಳ್ಯ್ಚ ಚಡ್ ಜೊಡ್ಾತ್. ಪ್ನ್್ಸ್‍ ಹಜಾರ್ ಕ್ರತ್ಕಾಕ್ ಲಾಖಾ ವಯ್ರ ಜೊಡ್ಾತ್ ಮಹಣ್ ತೊ ಚಿಾಂತಿಲಾಗ್ಲಯ ಆನಿ ಶಕ್ರಪ್ ಮುಾಂದರ್ಾಂಚ್ಯ ಬದಾಯಕ್ ಕ್ರಮಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರನ್ ಆಸ್‍ಲಯ. ಅಸಾಂ ಸುನಿಲಾನ್ ಆಪಾಯಾ ಜವಿತ್ಕಚೆ ಥೊಡ್ ಮಹಿನೆಅನ್ವಶಾಂಪಾಡ್ಕ್್ಯ. ಕ್ರಮ್ ದಾಂದ ನ್ತ್್ಯ ಪಾರಯವಾಂತ್ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ವ್ಯೇಳ್ ಪಾಶ್ಯರ್ ಕರಾ ತ್-ವ್ಲಚುಾಂಕ್ ಬಸೊನ್, ಟಿವಿ ಮುಕ್ರರ್ ಬಸೊನ್ ವ ಸೊರ‍್ ಪ್ಯೆವ್ನ್. ಪುಣ್ ತನ್್ರ್ ಕ್ರಾಂಯ್ ಘರಾ ಬಸಾನ್ಾಂತ್. ತ ಆಪೊಯ ವ್ಯೇಳ್ ಯ್ತರ್ಇಷ್ಟ್ಾಂಸಾಂಗ್ಲಾಂಭೊಾಂವೊನ್ ಖಚಿ್ತ್ಕತ್ ವ ಅನ್ವಶಾಂ ಖಚ್ಯ್ಕ್ ವ್ಲಟ್ಸೊಧಾಿತ್. ಸುನಿಲಾಲಾಗ್ಲಾಂಬಾಯ್ಾ ಆಸ್‍್ಯಾಂ. ತೊ ಕ್ದಾಳ್ಯಯ್ಚಆಪಾಯಾ ಬಾಯ್ಾರ್, ತ್ಕಚ್ಯ ಮಿತ್ಕರಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಭೆಟ್ಲ್ಿಲ.
29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಸಪ್ಿಾಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಾಚ್ಯ ದುಸಾರಾ ಹಫ್ತಿಾಾಂತ್, ಸವ್ನ್ ಸ ಜಣ್ ಮಿತ್ರ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕ ಭೆಟ್ಲಾಯಾ ತವಳ್, ತ್ಕಣ ಏಕ್ಪ್ಕ್ರ್ಕ್ಠ್ರಾಾಂವಿೊ ಆಲಚೆನ್ಕ್ಲ. “ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಾಚ್ಯ 30 ತ್ಕರಿಕ್ರ್ ದಸರಾ ಆಸಾ. ದಿೇಸ್‍ ಸನ್ವರ್ ಆನಿ ರಜೆಚೊದಿೇಸ್‍.ದುಸೊರ ದಿೇಸ್‍ಆಯ್ಿರ್. ಆಮಿಾಂ ಖಾಂಯ್ ತರ್ಯ್ಚ ಪ್ಯ್್ ವಚೊನ್ ಸನ್ವರ್ ಖಚು್ನ್, ದುಸಾರಾ ದಿಸಾ ಪಾಟಿಾಂ ಆಯ್ಯಾರ್ ಜಾ್ಾಂ.....” ಸುನಿಲಾಚ್ಯ ಮಿತ್ಕರ ಪ್ರವಿೇಣಾನ್ ಸೂಚಯ್ಚ್್ಾಂ. “ವಹಯ್ ಮಹಕ್ರಯ್ ಏಕ್ ದಿೇಸ್‍ ಭಾಯ್ರ ಖಚಿ್ಯ್ಾಂ ಮಹಣ್ ಭೊರ್ಗಿ. ಹ್ಯಾಂವ್ನಮಹಜಾಮಮಿಮ ಡ್ಡಿಕಡ್ನ್ ಉ್ೈತ್ಕಾಂ. ತಿಾಂ ನ್ ಮಹಣೊಾಂ ನ್ಾಂತ್. ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂಯ್ ಕ್ರಮಕ್ ರಜಾ ಆಸಿಲ.” ಸುನಿಲ್ಉಭಾ್ದಾಖಯ್ಯಗ್ಲಯ. “ಖಾಂಯ್ ವ್ಯಚೆಾಂ, ಮುಾಂಬಯ್ೊಾ ಭಾಯ್ರ ?” ಡಿಲಪ್ವಿಚ್ಯರಿಲಾಗ್ಲಯ. “ವ್ಯಚೆಾಂ ತರ್ ಖಾಂಯ್ಯ್ಚ ಪ್ಯ್್ ಚ್. ಪುಣ್ ಖಾಂಯ್ ಮಹಳಯಾಂ ಆಮಿಾಂ ಇತಾಥ್್ ಕರಾಾಾಂ. ಸಕ್ರ್ಾಂನಿ ಥೊಡ್ ಪ್ಯೆ್ ಕ್ರಾಂಟಿರಬೂಾಟ್ ಕರಾಂಕ್ ಪ್ಡ್ಿ್.” ರ‍್ೇಶ್ನ್ಮಹಣಾಲ. “ತುಮಿಾಂ ಕ್ಲಾವ ಬಿೇಚ್ ಪ್ಳಲಾಾಂ.....?” ರ‍್ಕ್ರ ವಿಚ್ಯರಿಲಾಗ್ಲಯ. “ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ಾಂ ಪಾವ್ಲಯಾಂ ಥಾಂಯ್ ಮಹಜಾ ಕುಟ್ಲ್ಮಚ್ಯ ಪ್ರಾಂಡ್ಯ್ಾಂನಿ ಪ್ಕ್ರ್ಕ್ ದವರ್ಲಾಯಾ ತವಳ್. ಮುಾಂಬಯ್ ಸಾಂಟ್ರಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾವ ರ‍್ೇಡ್ ರ್ರೈನಿ ವ್ಯತ್ಕತ್. ಪ್ಯ್ಚಲಯ ರ್ರೈನ್ ಸಕ್ರಳಿಾಂಚ್ಯ 5.34-ಕ್ ಸುಟ್ಲ್ಿ ಆನಿ 7.05-ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ದುಸ್ತರ 10.13-ಕ್ಲಗುಗ್12-ಾಂಕ್ಪಾವ್ಲಿ. ಅಸಾಂ ಸರ್ಗಯಾ ದಿಸಾಕ್ ರಾತ್ಕೊಾ ಸಾಡ್ ಆಟ್ ಪ್ರಾಾಾಂತ್ ಸಾತ್ ರ್ರೈನಿ ಆಸಾತ್. ಕ್ಲಾವ ರ‍್ೇಡ್ ಸ್ೇಶ್ನ್ರ್ ದೆಾಂವ್ಲಯಾ ಉಪಾರಾಂತ್, ಕ್ಲಾವ ಬಿೇಚ್ ವಚುಾಂಕ್ ಪಾರಯೆವಟ್ ಕ್ರರಾಾಂ ವ ಒಟ್ವ್ರಿಕ್ರಷ ಮಳ್ಯಿತ್. ತೊಾ ಒಟ್ವ್ರಿಕ್ರಷ ಹ್ಯಾಂರ್ಗಚ್ಯ ರಿಕ್ರಷ ಪ್ರಿಾಂ ನಹಿಾಂ. ವಿಾಂಗಡ್ಚ್ ಆನಿ ಬರ‍್ ವಹಡ್ಚಯಾ ಆಸೊನ್ಸುಮರ್10 ಜಣಾಾಂಕ್ ಬಸ್ತೊ ಸೌಲತ್ ಎಕ್ರಚ್ ರಿಕ್ರಷಾಂತ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ರಿಕ್ರಷ ಸ್ೇಶ್ನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾವಬಿೇಚ್ ದಾ ಜಣಾಾಂಕ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ ಬಾಡ್ಾಂ ಫಕತ್ಿ 200 ರಪ್ಯ್ ಘೆತ್ಕ. ಸ್ೇಶ್ನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮರ್ ಆಟ್ ಕ್ರಮಿ. ಪ್ಯ್್ ಆಸಾ ಕ್ಲಾವ ಬಿೇಚ್.” “ಥಾಂಯ್ ರಾಾಂವಿೊ ಬಾಂದಬಸ್‍ಿ ಯ್ಚ ಆಸಾ?” ರ‍್ೇಶ್ನ್ವಿಚ್ಯರಿಲಾಗ್ಲಯ. “ಕ್ಲಾವ ಬಿೇಚ್ಬರೆಾಂರ್ಫಮಸ್‍ರಿಸೊಟ್್. ಥಾಂಯ್ ಮಟ್ಲ್ ಮಟ್ಲ್ಾಂನಿ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ಘರಾಾಂ ಆನಿ ಹೊರ್ಲಾಾಂ ಆಸಾತ್. ಚಡ್ಯವತ್ ಥಾಂಯ್ ಗೆಲಯಾಂ ಘರಾಾಂನಿ ರೂಮಾಂ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ ತ್. ಘರಿೊಾಂ ರಾಾಂದುನ್ಯ್ಚ ವ್ಲಡ್ಯಿತ್. ಬರಿ ಬರಿ ಮಸ್ತಯ ರಾಾಂದುನ್, ಭಾಜೂನ್ದಿತ್ಕತ್. ಮಸುಿ ಮಝಾ ಜಾತ್ಕ ಘರಾಾಂನಿ ರಾವೊಾಂಕ್.” “ಒಹ್ ರ‍್ಕ್ರಕ್ ಬರೆಾಂ ಇನೊರಮ್ಶನ್ ಕಳಿತ್ಆಸಾ.ರ್ರೈನಿರ್ವ್ಯಚೆಾಂಜಾಲಾಾರ್, ಸಕ್ರಳಿಾಂಚ್ಯ 5.34-ಾಂಚ್ಯ ರ್ರೈನಿರ್ಚ್ ಬರೆಾಂ. ವ್ಯಗ್ಲೆಾಂಪಾವ್ಯಾತ್. ಉಪಾರಾಂತ್ಕಯಾ ಟ್ರನಿಾಂನಿ ಗೆಲಾಾರ್ ವ್ಯೇಳ್ ಜಾತ್ಕ....” ಸುನಿಲ್ಮಹಣಾಲ. “ರ‍್ಕ್ರ ಬಾಯ್ಾಲಾ ತಣ್ಟ ರಾವ್ಲಿ ಜಾಲಾಯಾನ್, ತ್ಕಕ್ರ ಮುಾಂಬಯ್ ಸಾಂಟ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲೆಾಂಪ್ಡ್ಯಿ. ಪುಣ್ಆಮಿಾಂ ಸಗ್ಲಯಾಂ ವಿಾಂಗಡ್ ವಿಾಂಗಡ್ ಜಾರ್ಗಾಾಂನಿ ಪ್ಯ್್ ರಾವ್ಲಿಾಂವ್ನ. ತಿತಯ ಸಕ್ರಳಿಾಂ ಸರ್ಗಯಾಾಂನಿ ಮುಾಂಬಯ್ ಸಾಂಟ್ರಲ್
30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಪಾಾಂವ್ಯೊಾಂ ಕಸಾಂ? ಕೇಣ್ ಟ್ಲ್ಯ್ಮರ್ ಪಾವೊಿಲ, ಕೇಣ್ ವ್ಯೇಳ್ ಕರನ್. ಅಸಾಂ ರ್ರೈನ್ ಚುಕ್ರಯಾರ್ ಮಗ್ಲರ್ ಆಮೊಾಂ ಪ್ಕ್ರ್ಕ್ ಜಾ್ಯಪ್ರಿಾಂಚ್.” ಪ್ರಕ್ರಶ್ಯಸಾಾಂರ್ಗಲಾಗ್ಲಯ. “ತಾಂ ವಹಯ್. ಆಮಿಾಂ ಸಕ್ರಳಿಾಂ ಎಲಾಮ್್ ದವರನ್ ಉಟ್ವ್ನ್ ಸಾಾಂಗ್ಲಾಯಾ ವ್ಯಳ್ಯರ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್.” ರ‍್ಕ್ರ ಮಹಣಾಲ. “ಲಾಸ್‍್ ಟ್ಲ್ಯ್ಮ ಆಮಿಾಂ ತಸಾಂಚ್ ಗೆಲಾಯಾಾಂವ್ನ. ಥೊಡಿಾಂ ಚುಕ್ಲಯಾಂ ಆನಿ ತಿಾಂ ಉಪಾರಾಂತ್ಕಯಾ ರ್ರೈನಿರ್ ಪಾವ್ನಲಯಾಂ. ತ್ಕಾಂಚೆಖಾತಿರ್ಆಮಾಾಂಕ್ಲಾವ ರ‍್ೇಡ್ ಸ್ೇಶ್ಯಾಂತ್ ತ್ಕಾಂಚಿ ವ್ಲಟ್ ರಾಕನ್ ರಾವೊಾಂಕ್ಪ್ಡ್್ಯಾಂ. ತ್ಕಾಂಚೆಖಾತಿರ್ ಸರ್ಗಯಾಾಂಚೊ ವ್ಯೇಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಾಾಂಮಸುಿ ತ್ಕರಸ್‍ಜಾ್ಯ.” “ವಹಯ್ ಕ್ರತಯಾಂ ವ್ಯಗ್ಲೆಾಂ ಪಾವೊಾಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕ್ಲಾಾರ್ಯ್ಚ, ಕೇಣ್ ನ್ ಕೇಣ್ ವ್ಯೇಳ್ ಚುಕನ್ಾಂಚ್ ಪಾವೊಿಲ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿಾಂ ತಿ ರಿಸ್‍ಾ ಘೆಾಂವಿೊ ನ್ಕ್ರ.” ವಿಶ್ಯಲ್ಕುಡಿ್ಲಾಗ್ಲಯ. “ಆಮಿಾಂ ಆಮೊಾ ಬಾಯ್ಾರ್ ಗೆಲಾಾರ್ ರಗೆಯಚ್ನ್ಾಂತ್.” “ಕ್ಲಾವ ಬಿೇಚ್ ಬೈ-ರ‍್ೇಡ್ ಕ್ರತ್ಕಯಾ ಪ್ಯ್್ ಆಸಾ?” ಸುನಿಲ್ವಿಚ್ಯರಿಲಾಗ್ಲಯ. “ಮುಾಂಬಯ್ ಸಾಂಟ್ರಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮರ್ 125 ಕ್ರ.ಮಿ. ಪ್ಯ್್ ಆಸಾ ಮಹಣ್ಆಯ್ಾಲಾಾಂಹ್ಯವ್ಯಾಂ.” ರ‍್ಕ್ರನ್ ಜಾಪ್ದಿಲ. “125 ಕ್ರ.ಮಿ.?” ಸುನಿಲ್ ಅಜಾಾಪೊಯ. “ನ್ಕ್ರಬಾಯ್ಾರ್ತಿತಯ ಪ್ಯ್್ ವ್ಯಚೆಾಂ ಮಸುಿ ರಿಸಾಚೆಾಂ. ಉಣಾಾರ್ಉಣ್ಟತಿೇನ್ ಚ್ಯರ್ ಗಾಂಟ್ಲ್ಾಾಂಚಿ ವ್ಲಟ್ ಜಾತಲ. ವಯ್ಯಾನ್ ಆಮೊಾ ಸರ್ಗಯಾಾಂ ಕಡ್ನ್ ಬಾಯ್ಾಾಂ ನ್ಾಂತ್. ತರ್ಗಾಂಲಾಗ್ಲೆಾಂ ಮತ್ರ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ರ ಬಾಯ್ಾರ್ ದರ್ಗಾಂ ದರ್ಗಾಂನಿ ಬಸೊನ್, ತಿತಯ ಪ್ಯ್್ ವ್ಯಚೆಾಂಮಸುಿ ಡ್ಾಂಜರ್.” “ಕ್ರಾಂಯ್ ಭಿಾಂಯೆಾಂವಿೊ ಗಜ್್ ನ್ ಸುನಿಲ್....” ಡಿಲಪ್ ಮಹಣಾಲ. “ಆಮಿಾಂಬಾಯ್ಾರ್ಚ್ಯ್. ಸಕ್ರಳಿಾಂ ವ್ಯಗ್ಲೆಾಂ ಭಾಯ್ರ ಸರಾಾಾಂ. ಟ್ಲ್ರಫಿಕ್ಯ್ಚ ಮಳಿೊನ್. ತುಜೆಲಾಗ್ಲಾಂ, ಮಹಜೆಲಾಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಪ್ರವಿೇಣಾಲಾಗ್ಲಾಂ ಬಾಯ್ಾಾಂ ಆಸಾತ್. ಬಾಕ್ರಚೆತೇಗ್ರ‍್ಕ್ರ, ರ‍್ೇಶ್ನ್ ಆನಿಪ್ರಕ್ರಶ್ಯಹ್ಯಾಂಕ್ರಾಂಆಮಿಾಂತ್ಕಾಂಚ್ಯ ಘರಾವಚುನ್ಪ್ಕ್ಾಅಪ್ಪ ಕರಾಾಾಂ.” ಸುನಿಲ್ನ್ಖುಶನ್ಶಾಂವೊಪೊಯ. ತಸಾಂ ತ್ಕಾ ದಿೇಸ್‍ತ್ಕಣ್ಟಆಪಾಯಾ ಘರಾ, ಸರ್ಗಯಾ ಮಿತ್ಕರಾಂನಿ ಮಳ್ಳನ್ ಕ್ಲಾವ ಬಿೇಚ್ ಪ್ಕ್ರ್ಕ್ರಕ್ ವ್ಯಚ್ಯಾವಿಶಾಂ ಸಾಾಂರ್ಗಿನ್, ಸುನಿಲಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಿಾಾಂಕ್ ಬರೆಾಂ ಲಾಗ್ಲಾಂಕ್ನ್. ತ್ಕಾ ಪ್ೈಕ್ರಾಂವಿಮಲಾ ಮಹಳ್ಯಯಾ ಭಯ್ಚಿನ್ ವಿರ‍್ೇಧ್ಸ್ನ್ ಸಾಾಂಗೆಯಾಂ- “ಭಾವ್ಲ, ದಸರಾಕ್ ಆಮಿಾಂ ಘರಾಚ್ ಎಾಂಜೊಯ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್್ಾಂಗ್ಲ? ಆಮಿಾಂ ಸರ್ಗಯಾಾಂನಿ ಮಳ್ಳನ್ ಸಾಾಂಜೆರ್ ಪ್ಕ್ೊರಾಕ್ ವ್ಯಚೆಾಂ ಮಹಣ್ ಚಿಾಂತ್ಕಯಾಂ. ಡ್ಡಿಯ್ಚ ವೊಪಾಯ. ಸನ್ವರಾ ಸಾಾಂಜೆರ್ ಪ್ಕ್ೊರ್ ಪ್ಳವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಹೊರ್ಲಾಾಂತ್ ಜೆೇವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆಾಂವ್ಯೊಾಂ ಪಾಯಾನ್ ಆಮಿಾಂ ಕ್್ಯಾಂ ಆಸಾಿಾಂ,ತುಾಂಎಕ್ರಏಕ್ಹಾಂಪ್ಕ್ರ್ಕ್ರಚೆಾಂ ಪಾಯಾನ್ಕರನ್ಆಯ್ಯಯ್?” “ತುಮಿಾಂ ವಚ್ಯತ್ ವಿಮಲಾ. ಮಹಕ್ರ ಹಿಾಂದಿಫಿಲಾಮಾಂನಿಇಾಂರ್ರಸ್‍್ ನ್” ಬಾಪುಯ್ಧಿೇರಾಜ್ಭುರ್ಗಾ್ಾಂನಿತಕ್್ ಕರಾೊಾ ವಿಶಾಂ ಆಯ್ಾತ್ಕಲ ಪುಣ್ ಮಧಾಂಪ್ಡ್ಚಾಂಕ್ನ್ತ್ಲಯ. ಆವಯ್ ಆನಿತ್ಕನ್ ಪುತ್ಕಕ್ ವಿಚ್ಯರ ಕ್ಲ“ಪುತ್ಕ, ಕ್ಲಾವ ಬಿೇಚ್ ಮಸುಿ ಪ್ಯ್್
31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆಸಾ. ದೆಸರಾಕ್ಚ್ ಕ್ರತ್ಕಾಕ್ ತುಮಿಾಂ ರ್ಫರಾಂಡ್ಯ್ಾಂನಿ ಮಳ್ಳನ್ ಪ್ಕ್ರ್ಕ್ ಠ್ರಾಯ್ಯಾಂ....? ಶವ್ಲಯ್ ತುಮಿಾಂ ಥಾಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಾಂ ಕ್ದಾ್ಾಂ ಯೆಾಂವ್ಯೊಾಂ? ಆನಿ ವ್ಯತ್ಕತ್ಕಸಾಂತುಮಿ?” “ಆಮಿಾಂ ಸಗ್ಲಯಾಂ ಬಾಯ್ಾಾಂನಿ ವಚೊನ್, ತ್ಕಾ ದಿೇಸ್‍ ಥಾಂಯ್ೊ ರಾವ್ಯಿಲಾಾಾಂವ್ನ ಮಮಿಮ. ಥಾಂಯ್ ರಾವೊಾಂಕ್ ರೂಮಾಂ ಮಳ್ಯಿತ್ ಖಾಂಯ್. ದುಸಾರಾ ದಿೇಸ್‍ಆಮಿಾಂಪಾಟಿಾಂಯೆತ್ಕಾಂವ್ನ.” “ಬಾಯ್ಾಾಂನಿ ವ್ಯತ್ಕತ್....?” ಆವಯ್ ಹ್ಯಾಂಕ್ರಲ. “ಬಾಯ್ಾಾಂನಿತಿತ್ಕಯಾ ಪ್ಯ್್ ವ್ಯಚೆಾಂ ಮಸುಿ ಅಪಾಯ್ಚೆಾಂ ಪುತ್ಕ. ಮಕ್ರ ಕ್ರತ್ಕಾಕ್ಗ್ಲ ಅಪ್ಧೈರ್ ಭೊರ್ಗಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವಿ್ಾಂ ತುಮಿಾಂ ವಚ್ಯನ್ ಜಾಲಾಾರ್ ಬರೆಾಂ. ಆನೆಾೇಕ್ ಪಾವಿ್ಾಂ ಹರ್ರಜೆಚ್ಯದಿಸಾವಚ್ಯ.” “ಮಮಿಮ ಪ್ಯೇಜ್, ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಮಹಜಾಾ ರ್ಫರಾಂಡ್ಯ್ಾಂಕ್ಜಾಯ್ಿ ಮಹಳ್ಯಾಂ. ಆಮಿಾಂ ಸಕ್ರಳಿಾಂ ಫುಡ್ಾಂ ಭಾಯ್ರ ಸರಾಿಾಂವ್ನ. ಕ್ರಾಂಯ್ ಭಿಾಂಯೆಾಂವಿೊ ಗಜ್್ ನ್. ಚತ್ಕರಯೆನ್ ಆಮಿಾಂ ವ್ಯತಲಾಾಾಂವ್ನ.” ಸುನಿಲ್ ಆವಯ್ ಕಡ್ನ್ ಪ್ರಾತ್ಕಿನ್, ಬಾಪಾಯ್ೊಾ ಪ್ರತಿಕ್ರರೇಯೆಕ್ ತುಕ್ರಲಾಗ್ಲಯ. “ತುಾಂ ಕ್ರತಾಂ ಮಹಣಾಿ ಯ್....?” ಆನಿತ್ಕ ಘೊವ್ಲಕ್ಪ್ಳವ್ನ್ ಮಹಣಾಲ. “ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಕ್ರತಾಂ ಮಹಣ್ಕಾಂ? ತ್ಕಕ್ರ ಭಯ್ಿಾಾಂನಿಯ್ಚ ಸಾಾಂಗೆಯಾಂ ದಸರಾಕ್ ವಚ್ಯನ್ಕ್ರ ಆಮಿಾಂ ಪ್ಕ್ೊರಾಕ್ ಯ್ ಮಹಣ್. ಪುಣ್ತ್ಕಕ್ರರ್ಫರಾಂಡ್ಯ್ಾಂಸಗ್ಲಾಂ ಭೊಾಂವೊಾಂಕ್ ಬರೆಾಂ ಲಾರ್ಗಿ ಆಸಿ್ಾಂ. ಆತ್ಕಾಂಚೆ ತನ್್ರ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯೆೊಾಂ ಖಾಂಯ್ ಆಯ್ಾತ್ಕತ್? ತ್ಕಕ್ರವಚೊಾಂಕ್ಆಸಾಯಾರ್ವಚೊಾಂದಿ.” ಧಿೇರಾಜ್ಸುನಿಲಾಕ್ಪ್ಳವ್ನ್ ಹ್ಯಸೊನ್ ಮಹಣಾಲ. “ಥಾಾಾಂರ್ಕ್ಾ ಡ್ಡಿ....” ಸುನಿಲ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಪ್ವ್ಣೆ ಮಳ್ಲಯ ಪ್ಳವ್ನ್ ಸಾಂತೊಸೊಯ. “ಮಹಕ್ರ ಖಚ್ಯ್ಕ್ ಇ್ಯ ಪ್ಯೆ್ಯ್ಚ ಜಾಯ್ಆಸ್‍್ಯ ಡ್ಡಿ.” “ವಚೊಾಂಕ್ ದಸರಾಚ್ಯ ಸನವರಾನೆ? ಹ್ಯಾಂವ್ನಮಗ್ಲರ್ದಿತ್ಕಾಂ.” ಬಾಪಾಯ್್ ಸಾಾಂಗೆಯ. “ಸಾಾಂಬಾಳನ್ ವಚ್. ಚಡ್ ವ್ಯೇರ್ಗನ್ಬಾಯ್ಾ ಚ್ೈನ್ಕ್ರ. ಹ್ಮಟ್ ವಿಸಾರನ್ಕ್ರ.” “ಜಾಯ್ಿ ಡ್ಡಿ. ತುಮಿಾಂ ತ್ಕಾ ವಿಶಾಂ ಬಿಲುಾಲ್ಚಿಾಂತ್ಕಕರಿನ್ಕ್ರತ್. ಪ್ಯ್ಯಾ ಸುವ್ಲತರ್ ಮಹಕ್ರ ಬಾಯ್ಾರ್ ತಿತಯ ಪ್ಯ್್ ವಚುಾಂಕ್ಮನ್ಾಂಚ್ನ್ತ್್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಮಿತ್ಕರಾಂನಿ ಫೊರ್್ ಕ್ಲಾಯಾನ್ ಹ್ಯವ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ಿ ಮಹಳಯಾಂ. ಆಮಿಾಂ ಪ್ಯ್ಲಯಚ್ ನಿಣ್ಯ್ ಕ್ಲಾ, ಫ್ತಾಂತ್ಕಾ ಫುಡ್ಾಂಚ್ಭಾಯ್ರ ಸರ‍್ಾಂಕ್. ತ್ಕಾ ವ್ಯಳ್ಯ ಟ್ಲ್ರಫಿಕ್ಯ್ಚ ಆಸಾನ್, ಆನಿ ಆಮಿಾಂ ವ್ಯಗ್ಲೆಾಂಚ್ಪಾವ್ಯಿಲಾಾಾಂವ್ನ.” ಸುನಿಲಾನ್ ಸಾಾಂಗ್್ಯಾಂ ಆಯ್ಲಾನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಾ ಸಮಧಾನ್ ಜಾ್ಾಂ. ತಸಾಂ ನಮಾರ್ಲಾಯಾ ದಿಸಾ ಸಕ್ರಳಿಾಂ ಫುಡ್ಾಂ ಸುನಿಲ್ ಆಪಾಯಾ ಮಿತ್ಕರಾಂಸಾಂಗ್ಲಾಂಕ್ಲಾವ ಬಿೇಚ್ಪ್ಕ್ರ್ಕ್ರಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸರ‍್ . ಸಗೆಯ ಸ ಜಣ್ಮಿತ್ರ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಮಳ್ಳನ್, ತಿೇನ್ ಬಾಯ್ಾಾಂನಿ ದೇಗ್ ದೇಗ್ ಬಸೊನ್ ಸವ್ಲಾಸ್‍ ಆಪಾಯಾ ವ್ಲರ್ಕ್ ಲಾಗ್್ಯ. ಸುರಕ್ರಷ ಸಾಾಂಬಾಳೊ ಖಾತಿರ್ರಸಾಿಾಚ್ಯ ದೆಗೆಾಂತ್ಕಯಾನ್, ಸಗೆಯ ಲಾಯ್ಚ್ರ್ ಎಕ್ರ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಏಕ್ಕರನ್ವ್ಯತ್ಕ್. ಮಧಾಯಾ ಬಾಯ್ಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಆಸೊನ್ ತ್ಕಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರ‍್ಕ್ರ ಬಸ್‍ಲಯ.
32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ತಿೇನ್ಯ್ಚ ಬಾಯ್ಾಾಂ ಕಸಲಚ್ ಆಮ್ರ್ ನ್ಸಾಿಾಂ ಮಿತಿಚ್ಯ ವ್ಯೇರ್ಗನ್ ಚಲನ್ಆಸ್‍ಲಯಾಂ. ಸಕ್ರಳಿಾಂಚಿಾಂ9.30 ಜಾತ್ಕನ್ಹ್ಯಾಂಚಿಾಂಬಾಯ್ಾಾಂದಹಿಸರ್ ಚೆಕ್ಾ ನ್ಕ್ರ ಉತ್ಕರಲಯಾಂ. ಚೆಕ್ಾ ನ್ಕ್ರ ಉತೊರನ್ ಫಕತ್ಿ ಅಧ್ಾಂ ಮಯ್ಯ ಮುಕ್ರರ್ ಪಾವ್ಲಿನ್, ಮಧಾಯಾನ್ ಏಕ್ ಇನೊವ್ಲ ಕ್ರರ್ ರಸೊಿ ಖಾಲ ಆಸ್‍ಲಾಯಾನ್ ಸವ್ಲಾಸ್‍ ವ್ಯತ್ಕ್ಾಂ. ತ್ಕಾ ಕ್ರರಾಕ್ಒವರ್ರ್ೇಕ್ಕರಾಂಕ್ತ್ಕಚ್ಯ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಟ್ರಕ್ಾ ಭೊೇವ್ನ ವ್ಯೇರ್ಗನ್ ಯೆಾಂವ್ಯೊಾಂ ಪ್ಳವ್ನ್ , ಇನೊವ್ಲ ಕ್ರರಾನ್, ತ್ಕಾ ಟ್ರಕ್ರಾಕ್ರಸೊಿ ದಿತ್ಕನ್, ತಾಂ ಇನೊವ್ಲ ಕ್ರರ್ ರಸಾಿಾಚ್ಯ ದೆಗೆಾಂತ್ಕಯಾನ್ ವ್ಯಚ್ಯ ತಿೇನ್ಯ್ಚ ಬಾಯ್ಾಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲನ್ ಪಾಶ್ಯರ್ ಜಾ್ಾಂ! ಭೊೇವ್ನವಿಚಿತ್ರ ಆನಿಚಿಾಂತಿನ್ತ್ಲಯ ತಿ ಘಡಿ ಜಾವ್ಲ್ಸ್‍ಲಯ! ತಿೇನ್ಯ್ಚ ಬಾಯ್ಾಾಂಕ್ ಇನೊವ್ಲ ಕ್ರರಾನ್ ಲಾಗ್ಲನ್ ಪಾಶ್ಯರ್ ಜಾಲಾಯಾನ್, ತಿಾಂ ಬಾಯ್ಾಾಂ ಬ್ನ್್ ಚುಕನ್ ರಸಾಿಾಕ್ ಶವ್ಲ್ಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾಾಂಕ್ ಹ್ಯತ್ಕಪಾಾಂಯ್ಾಂಕ್ ಸದಾಣ್್ ಮರ್ ಜಾಲ. ಸುನಿಲಾಚ್ಯ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‍ಲಾಯಾ ರ‍್ಕ್ರಕ್ ಫಕತ್ಿ ಇ್ಯಾಂ ಜಕ್ರ್ಯಾಂ ಶವ್ಲಯ್ ಕ್ರಾಂಯ್ ವಿಶೇಷ್ಟ ಮರ್ ಲಾಗ್ಲಾಂಕ್ ನ್. ಪುಣ್ ಶ್ನಿ ಸುನಿಲಾಕ್ ರ್ಗರಸ್ತಲಾಗ್ಲಯ ಮಹಳ್ಯಯಾಪ್ರಿಾಂ, ತ್ಕಾಚ್ ವ್ಲರ್ಾಂತ್ಕಯಾನ್ ಯೆಾಂವ್ಲೊಾ ಆನೆಾೇಕ್ರ ಕ್ರರಾ ಪ್ಾಂದಾ ಸುನಿನ್ ಪ್ಡ್ಚನ್ಜಾಲಯ! ಆಮಿಾಂ ಕ್ರತಿಯ ಚತ್ಕರಯ್ ಸಾಾಂಬಾಳ್ಯಾರ್ಯ್ಚ ವ್ಯೇಳ್ ಘಡಿ ಬರಿ ನ್ತ್ಕಯಾರ್ವಶ್ನಿರಾಕನ್ಆಸಾಯಾರ್ ಅನ್ಹುತ್ ಘಡ್ಯಿಚ್ೊ . ವಹಯ್ ತಸಾಂ ಭಿಮ್ತ್ಸುನಿಲ್ಶ್ನಿಕ್ಬಲಜಾಲಯ! ಲೇಕ್ ಜಮಯ , ಜಖಿಮ ಜಾಲಾಯಾಾಂಕ್ ವ್ಲಟು್ರಾಾಾಂನಿ ರ್ಕ್ಡ್ಯ ಆಸಪತರಕ್ ಸಾಗ್ಲ್್ಾಂ. ಸುನಿಲಾಚ್ಯ ಘರಾೊಾಾಂಕ್ ಅವಘಡ್ಯವಿಶಾಂ ಖಬಾರ್ ಮಳ್ಯಿನ್, ತಿಾಂ ಆಖಾಾಂತಿಯಾಂ ಆನಿ ರ್ಕ್ಡ್ಯ ಧಾಾಂವಿಯಾಂ ಸುನಿಲಾಚಿಖಭಾರ್ಘೆಾಂವ್ನಾ.ಸುನಿಲಾಕ್ ರ್ಕ್ಡ್ಯಚ್ ಆಾಂಧೇರಿಾಂತ್ ಆಸಾೊಾ ಕಕ್ರಲಾಬನ್ ಆಸಪತರಕ್ ಸಾಗ್ಲ್್ಾಂ. ಸವ್ನ್ ಥರಾಚಿಾಂ ರ್ಸಾ್ಾಂ ಜಾತಚ್ ಸುನಿಲಾಚಿ ಸ್ತಥತಿ ಭೊೇವ್ನ ನ್ಜೂಕ್ ಆಸಾ ಮಹಣ್ ಕಳ್ಳನ್ ಆಯೆಯಾಂ. ಕ್ರರ್ ಪಾಾಂಯ್ವಯ್ಯಾನ್ ಗೆಲಾಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾಾಂಯ್ಸಗ್ಲಯಚ್ಚೆಾಂಚೊನ್ಗೆಲಯ. ಪ್ಾಂಕ್ರ್ ಸಕ್ೈಲ್ಖಠೇಣ್ಮರ್ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಡ್ಯಾಂಚೊ ಚುರ‍್ ಜಾಲಾ ಮಹಣಾಿ ನ್, ಸುನಿಲಾಚೆಾಂ ಆವ್ನಾ ಸಾಂಪ್್ಯಾಂ. ರಡ್ಯೊಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್್ ದಾಕ್ಿರಾಾಂಲಾಗ್ಲಾಂ ಉಪಾಾರ್ ಮಗ್ಲಯ , ಕಸಾಂ ತರ್ಯ್ಚ ತ್ಕಾಂಚ್ಯ ಪುತ್ಕಕ್ ವ್ಲಾಂಚಯ್ತ್ ಕ್ರತಯ ಪ್ಯೆ್ ಲಾರ್ಗಯಾರ್ಯ್ಚ ತಿಾಂ ಫ್ತರಿೇಕ್ ಕರೆ ಲಾಂ ಮಹಣ್...... “ಪ್ಾಂಕ್ರ್ ಸಕ್ೈಲ್ಖಠೇಣ್ಮರ್ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಡ್ಯಾಂಚೊ ಚುರ‍್ ಜಾಲಾ. ಸಾತ್ ಆಟ್ಸಜೆ್ರಿಕರಾಂಕ್ಪ್ಡ್ಿಲಾ. ಪುಣ್ ಒಪ್ರೆೇಶ್ನ್ಾಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಾಂನ್ಾಂತ್ ತರ್ತ್ಕಚ್ಯಜವ್ಲಚಿರ್ಗಾರಾಂಟಿದಿೇಾಂವ್ನಾ ಜಾಯ್್ಾಂ. ಎಕ್ರದಾವ್ಯಳ್ಯ ತೊ ವ್ಲಾಂಚ್ಯಯಾರ್ಯ್ಚ ಎಕ್ರ ಪಾಾಂಯ್ರ್ ಮತ್ರ ತೊಆಸಿಲ. ತ್ಕಚೊಉಜೊವ ಪಾಾಂಯ್ ದಾಂಪಾರ ರ್ಗಾಂಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಾಾಂ ಕ್ರತುರನ್ ಕ್ರಡುಾಂಕ್
33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಪ್ಡ್ಿಲ.....” ಥಾಂಯ್ೊಾ ವಹಡ್ಯಯಾ ಸಜ್ನ್ನ್ಅಭಿಪಾರಯ್ದಿಲ. ಪಾಾಂಯ್ಕ್ರತುರನ್ಕ್ರಡುಾಂಕ್ಪ್ಡ್ಿ್ಾಂ ಮಹಳಯಾಂಆಯ್ಲಾನ್, ಸಗ್ಲಯಾಂ ಘಾಭಲ್ಾಂ. ಕ್ರತ್ಕಾಕ್ ಸುನಿಲ್ ಏಕ್ ಬರ‍್ ಸೊರೇಟ್್ ್ಮನ್ ಜಾವ್ಲ್ಸಾ ಮಹಣ್ತಿಾಂಜಾಣಾಆಸ್‍ಲಯಾಂ. “ಕಸಲಯ್ಚಊಣ್ಊರ‍್ಾಂಡ್ಚಕ್ರ್, ಕಸಾಂ ತರ್ಯ್ಚ ತ್ಕಕ್ರ ವ್ಲಾಂಚಯ್ತ್. ತ್ಕಚಿ ಜಣ್ಬರ್ ಚ್ಯಕ್ರರ ಕರನ್ ಆಮಿಾಂ ತ್ಕಕ್ರ ಸಾಾಂಬಾಳಿಲಾಾಾಂವ್ನ.” ಆವಯ್್ ರಡ್ಚನ್ದಾಕ್ಿರಾಕ್ಸಾಾಂಗೆಯಾಂ. ಸುನಿಲಾಚಿಾಂ ಸಗ್ಲಯಾಂ ಮಳ್ಳನ್ ಡ್ಜನ್ಭರ್ ಒಪ್ರೆೇಶ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಉಜೊವ ಪಾಾಂಯ್ ಸಗ್ಲಯಚ್ ಧ್ವಾಂಸ್‍ ಜಾಲಾಯಾನ್, ದಾಂಪಾರ ರ್ಗಾಂಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರತುರನ್ ಕ್ರಡ್ಚಯ. ಒಪ್ರೆೇಶ್ನ್ಾಂ ಫಳ್ಯಧಿೇಕ್ ಜಾಲಯಾಂ ಆನಿ ಸುನಿಲ್ ವ್ಲಾಂಚ್ಲಯ. ಸುನಿಲಾಚ್ಯಘರಾೊಾಾಂಕ್ ಜಾಲಯ ಸಾಂತೊೇಸ್‍ ಸಾಾಂಗ್ಲೊ ನಹಿಾಂ. ಸುನಿಲ್ ವ್ಲಾಂಚಿೊ ಕಸಲಚ್ ಉಮಿದ್ ನ್ತ್ಲಾಾ ಕಡ್ನ್ ತೊ ವ್ಲಾಂಚ್ಲಯಚ್ ತ್ಕಚ್ಯ ಘರಾೊಾಾಂಕ್ ವಹತ್ಾಂ ಜಾವ್ಲ್ಸ್‍್ಯಾಂ. ಸುನಿಲಾಚ್ಯ ಚ್ಯಕ್ರಕ್ ತ್ಕಚೊಾ ಭಯ್ಚಿ ಆಸಪತರಾಂತ್ ರಾವೊಯಾ. ಧಿರಾಜ್ ಆನಿ ಆನಿತ್ಕಸಕ್ರಳಿಾಂಆನಿಕ್ರಮ್ಜಾ್ಯಾಂಚ್ ಸಾಾಂಜೆರ್ ಆಸಪತರಕ್ ಯೆತ್ಕಲಾಂ. ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂ ಆಸಪತ್ರಚ್ ಆತ್ಕಾಂ ಘರ್ ಜಾ್ಯಾಂ. ಸುನಿಲಾಚೆಾಂ ನ್ಹಣ್ ವ ಕುಡಿಚೊಾ ಗಜೊ್ ಬಡ್ಯ್ರ್ಚ್ ಜಾತ್ಕಲಾ. ದೆೇಡ್ಮಹಿನ್ಾ ಉಪಾರಾಂತ್ಸುನಿಲಾಕ್ ಹ್ಯಲಾಂಕ್ ಜಾತ್ಕ್ಾಂ. ಪುಣ್ ಉಟ್ವ್ನ್ ಬಸೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್್ಯಾಂ. ದಾಕ್ಿರಾನ್ಸಾಾಂಗ್್ಯಾಂಇಲಯ ತೇಾಂಪ್ ಲಾಗ್ಲಾಂಕ್ ಪುರ‍್. ತೊ ಬಸೊಾಂಕ್ ಸಕ್ಲಯಚ್ ತ್ಕಕ್ರ ಡಿಸಾೊಜ್್ ಕತ್ಕ್ಾಂವ್ನ ಮಹಣ್. ಇತ್ಕಯಾ ವರಾ್ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗಾ್ಾಂಚ್ಯ ಫುಡ್ಯರಾಕ್ ಮಹಣ್ಕನ್, ಇ್ಯ ಇ್ಯ ಕರನ್ ಬಾಂಕ್ರಾಂನಿ ಜಮಯ್ಚ್ಯ ಸಗೆಯ ಪ್ಯೆ್ ನೊೇವ್ನ ಲಾಖ್ ಚಿಲಯರ್ ಸುನಿಲಾಚ್ಯ ಆಸಪತರಚೊ ಖಚ್್ ಎದಳ್ಚ್ ಖಚು್ನ್ ಜಾಲಯ , ವಯ್ಯಾನ್ ರಿೇಣ್ಯ್ಚಜಾ್ಯಾಂ. ದಸರಾಚೊದಿೇಸ್‍ಸಪ್ಿಾಂಬರ್30ತ್ಕರಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ದಸಾಂಬರ್17ತ್ಕರಿಕ್ಪ್ರಾಾಾಂತ್, ಅಡ್ೇಜ್ ಮಹಿನ್ಾಾಂ ವಯ್ರ ಸುನಿಲ್ ಆಸಪತರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲಯ. ಆತ್ಕಾಂ ತೊ ಬರ‍್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚಲಯ ಆನಿ ತ್ಕಕ್ರ ಬಸೊಾಂಕ್ ಜಾತ್ಕ್ಾಂ. ತೊ ದಿೇಸ್‍ ಆಯ್ಿರ್ದಸಾಂಬರ್ಮಹಿನ್ಾಚಿಸತ್ಕರ ತ್ಕರಿಕ್. ಸುನಿಲಾಚ್ಯ ಘರಿೊಾಂ ಸಗ್ಲಯಾಂ ಆಸಪತರಾಂತ್ಆಸ್‍ಲಯಾಂ. ತ್ಕಾ ದಿೇಸ್‍ತ್ಕಕ್ರ ಪ್ಳಾಂವ್ನಾ ತ್ಕಚೆ ದೇಗ್ ಮಿತ್ರಯ್ಚ ಆಯ್ಚ್ಯ. ಸಕ್ರಳಿಾಂ ಇಕ್ರರ ವರಾರ್ಶಾಂ ದಾಕ್ಿರ್ ಸುನಿಲಾಕ್ ಪ್ಳಾಂವ್ನಾ ಆಯ್ಚಲಯ. ಸುನಿಲಾಚ್ಯ ಭಲಾಯೆಾಾಂತ್ ಜಾ್ಯಾಂ ಸುಧಾರಪ್ ಪ್ಳವ್ನ್ , ದುಸಾರಾ ದಿೇಸ್‍ ಸೊಮರಾ ತ್ಕಕ್ರ ಡಿಸಾೊಜ್್ ಕರಿ ಆಲಚೆನ್ದಾಕ್ಿರಾನ್ಕ್ಲ. “ಕಸೊಆಸಾಯ್ಸುನಿಲ್?” ದಾಕ್ಿರಾನ್ ಸುನಿಲಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿೇವ್ನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸೈ್ಾಂ. “ಆತ್ಕಾಂ ಬರ‍್ಾಂ ಆಸಾಾಂ ಡ್ಚಕ್ರ್. ಮಹಕ್ರ ಘರಾ ವಚುಾಂಕ್ ಕ್ದಾಳ್ಯ ದಿತ್ಕಯ್?” ಸುನಿಲ್ ದಾಕ್ಿರಾ ಕಡ್ನ್ ಹ್ಯಸೊನ್ ಉ್ೈಲ.
34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ “ಫ್ತಲಾಾಾಂಚ್ ತುವ್ಯಾಂ ಘರಾ ವಚೆಾತ್ ಸುನಿಲ್. ತುಾಂ ಆತ್ಕಾಂ ಎಕಿಮ್ ಬರ‍್ ಆಸಾಯ್.” “ಥಾಂರ್ಕ್ಾ ಡ್ಚಕ್ರ್. ಮಸುಿ ದಿೇಸ್‍ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಪತರಾಂತ್ ಆಸೊನ್, ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಬೊೇರ್ ಜಾಲಯಾಂ. ಮಹಜಾ ಘರಾೊಾಾಂಕ್ಯ್ಚ ಮಹಜೆ ಧ್ಮ್ನ್ ಮಸುಿ ಕಷ್ಟ್ ಜಾ್ಯ....” ಸುನಿಲ್ ಉಪಾಾರಿ ಮನ್ನ್ ಆಪಾಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಾ ಆನಿ ಭಯ್ಿಾಾಂಕ್ ಪ್ಳವ್ನ್ ಮಹಣಾಲ. “ಆಮಾಾಂ ಜಾಲಾಯಾ ಕಷ್ಟ್ಾಂ ವಿಶಾಂ ಚಿಾಂತುನ್ ತುಾಂ ಭಿಲುಾಲ್ ಚಿಾಂತ್ಕ ಕರಿನ್ಕ್ರ ಪುತ್ಕ. ಎದಾಾ ವಹಡ್ ಅನ್ವರಾಾಂತೊಯ ತುಾಂ ವ್ಲಾಂಚ್ಲಯಚ್ ಆಮೊ ಖಾತಿರ್ ಭೊೇವ್ನ ವತೊ್ ಸಾಂತೊೇಸ್‍.” ಆವಯ್ ಆನಿತ್ಕ ಸುನಿಲಾಚ್ಯಮತ್ಕಾರ್ಹ್ಯತ್ಪೊಶವ್ನ್ ಸಾಾಂರ್ಗಿನ್, ಖುಶನ್ ಆಸ್‍ಲಾಯಾ ಬಾಪಾಯ್್ ಯ್ಚ ಸುನಿಲಾಚ್ಯ ಪಾಟಿಕ್ ಪೊಶ್ಾಂ. ಆಯ್ಲಾನ್ಸುನಿಲಾಚ್ಯಮುಖಾಮಳ್ಯರ್ ಸಾಂತೊೇಸ್‍ಫ್ತಾಂಕಯ. ತೊದಾಕ್ಿರಾಕ್ ಪ್ಳವ್ನ್ ಮಹಣಾಲ- “ಹ್ಯವ್ಯಾಂ ಪ್ಯೆಯಾಂಚೆಪ್ರಿಾಂಎಕ್ರ್ವ್ನಜಾಾಂವ್ನಾ ಕ್ರತೊಯ ತೇಾಂಪ್ಲಾಗ್ಲಿಲಡ್ಚಕ್ರ್? ಮಹಕ್ರ ವ್ಯಗ್ಲೆಾಂಚ್ ಕ್ರಮ್ ಸೊಧ್ಸನ್, ಮಹಜಾ ಮಮಿಮ ಡ್ಡಿಕ್ ಸುಖಾನ್ ದವರಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯವ್ಯಾಂ ಮಹಜಾ ಭಯ್ಿಾಾಂನಿ ಸಾಾಂಗ್್ಯ ಆಯ್ಲಾನ್, ಮಿತ್ಕರಸಾಂಗ್ಲಾಂ ವ್ಯಚೆಾಂಪ್ಕ್ರ್ಕ್ಆಡ್ಯಯ್ಚ್ಯಾಂತರ್ಆಜ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಹ್ಯಾ ಸ್ತಥತಕ್ ಪಾವೊಿಾಂನ್. ಮಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಇತೊಯ ಖಚ್್ಯ್ಚ ಜಾತೊನ್. ತಿ ಮಹಜ ವಹಡಿಯ ಚೂಕ್ ಜಾವ್ಲ್ಸ್‍ಲಯ.” “ವಹಡ್ನ್ಪುತ್ಕ. ತಾಂನಿಮಿ್್ಯಾಂ ಘಡಿತ್ಜಾವ್ಲ್ಸ್‍್ಯಾಂಮಹಣ್ಚಿೇಾಂತ್. ತಾಂ ತುವ್ಯಾಂ ಆಡ್ಯಾಂವ್ನಾ ಸಾಧ್ಾ ಯ್ಚ ನ್ತ್್ಯಾಂ.” ಬಾಪಾಯ್್ ಪುತ್ಕಕ್ ಭುಜಯೆಯಾಂ. “ವಹಯ್ಸುನಿಲ್. ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಯಾ ವಿಶಾಂ ಚಿಾಂತುನ್ ಫ್ತಯ್ಲಿನ್. ತುಾಂ ವ್ಯಗ್ಲೆಾಂ ಪ್ಯೆಯಾಂಚ್ಯಪ್ರಿಾಂ ಎಕ್ರ್ವ್ನ ಜಾತಲಯ್....” ದಾಕ್ಿರಾನ್ ಸಾಾಂರ್ಗಿನ್, ಸುನಿಲಾಚ್ಯ ಪಾಾಂಯ್ ವಯ್ಚಯ ವೊೇಲ್ ನಿಸಾರಲ. ಆವಯ್್ ಫುಡ್ಾಂ ಸರ‍್ನ್ ಸುನಿಲಾಚ್ಯ ಪಾಾಂಯ್ರ್ ವೊೇಲ್ ಚಡ್ೈತ್ಕನ್, ಸುನಿಲಾಚಿ ದಿೇಷ್ಟ್ ಆಪಾಯಾ ಪಾಾಂಯ್ಾಂ ಥಾಂಯ್ಗೆಲ. ತಿಚ್ ಘಡಿ! ತೊ ಆಪಾಯಾ ದಾಂಪಾರ ರ್ಗಾಂಟಿರ್ ಕ್ರತುರನ್ ಆಸ್‍ಲಾಯಾ ಉಜಾವಾ ಪಾಾಂಯ್ಕ್ ಪ್ಳಾಂವ್ನಾ ಪ್ಡ್ಚಯ!! “ಮಹಜೊ ಪಾಾಂಯ್.....!!!” ಮಹಳ್ಯಾ ಬೊಬಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಾಂ ಪ್ತ್ಕ್ಲ! ದುಸಾರಾ ಘಡಿಯೆ ಸುನಿಲಾಚಿ ರ್ಕ್ಡ್ ನಿಜೇ್ವ್ನ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ಡಿಯ!!! ಸುನಿಲಾಕ್ಕ್ರಳ್ಯಜಘಾತ್ಜಾಲಯ!!! ವಹಯ್ ಸುನಿಲಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನ್ತ್್ಯಾಂ, ತ್ಕಚೊ ಪಾಾಂಯ್ ಕ್ರತುರನ್ ಕ್ರಡ್ಯಯ ಮಹಣ್. ಇತಯ ದಿೇಸ್‍ ತೊ ಆಸಪತರಾಂತ್ಕಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ಆಸೊನ್ತ್ಕಚಿಚ್ಯಕ್ರರ ತ್ಕಚ್ಯಾ ಘರಿೊಾಂ ಕತ್ಕ್ಲಾಂ ಜಾಲಾಯಾನ್, ಶವ್ಲಯ್ ಸದಾಾಂಚ್ ತ್ಕಚ್ಯ ಪಾಾಂಯ್ರ್ ವೊೇಲ್ ಆಸಾಿಲ ಜಾಲಾಯಾನ್, ಸುನಿಲಾಕ್ ಕ್ದಾ್ಾಂಚ್ ಆಪಾಿ ಥಾಂಯ್ ಜಾಲಾಯಾ ಊಣಾವಿಶಾಂ ಹಿಶ್ಯರ‍್ಸೈತ್ಮಳ್ಳಾಂಕ್ನ್ತ್ಲಯ. ದಾಕ್ಿರಾನ್ ಘಾಭೆರವ್ನ್ ಸುನಿಲಾಕ್ ತಪಾಸಾಿನ್, ಸುನಿಲಾಕ್ಭೊೇವ್ನತಿೇವ್ನರ ರಿತಿರ್ ಕ್ರಳ್ಯಜಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಕಚೊ
35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಜೇವ್ನ ಉಬಾಯ ಮಹಣ್ ಕಳಯಾಂ. ತ್ಕಣ್ಟ ವಹಡ್ಯ ಬಜಾರಾಯೆನ್ ಸುನಿಲಾಚ್ಯ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಾ ಸಾಾಂರ್ಗಿನ್, ಥಾಂಯ್ರ್ ಮಣಾ್ಚೊಾ ಬೊಬೊ ಆಯ್ಲಾಾಂಕ್ಮಳ್ಳಯಾ. ಪ್ರಕರಣ್–27 ವೆಳಾಲೀಚನ್ ಸರಸೊರ್ತ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಾಂನಿ ವಯ್ಯಾ ಸಾಯ್ು ಥಾವ್ನ್ ಉಗರಪ್ಪ ವಿಶಾಂ ಹುಕ್ಮ ಪ್ತ್ಕರಾಂ ಆಯ್ಚಯಾಂ.ತ್ಕಕ್ರಶಕ್ರಷ ಜಾರಿಕರ್್ ತ್ಕಾಚ್ ಜಲಾಯಾಾಂತ್ಕಯಾ ದುಸಾರಾ ರೆೇಾಂಜಾಕ್ ವರ್ೆ ಕ್ಲಯ.ರಾಂಗಣಾಿಕ್ತಿಹುಕುಮ್ಪ್ಳವ್ನ್ ಕ್ರಾಂಯ್ ಖುಶ ಜಾಲನ್. ಉಗರಪ್ಪ ಆತ್ಕಾಂ ಶ್ಯಾಂತವಿೇರ ಸೊಮೆಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಸಾಾಂಕ್ಮಸ್ತಿರಜಾವ್ನ್ ಬರಾ ವ್ಲರ್ಕ್ ಚಲಯ್ಿಲ. ಆದಾಮತಿಮಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಾಂನಿ ತೊಬುಡುನ್ಗೆಲಯ.ತ್ಕಚ್ಯಾ ಪ್ರಿ ವ್ಯಿಕ್ ಆಪುಣ್ ಕ್ರರಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮಹಳಯಾಂ ಕಳನ್ ರಾಂಗಣಾಿಕ್ ಸಾಂತೃಪ್ಿ ಜಾಲ. ಉಗರಪ್ಪ ಕ್ರಮ್ ಸೊಡ್್ ಮಠಾಚೊ ವಹಡಿಲ್ ಜಾಲಯ. ತ್ಕಕ್ರ ಪಾಟ್ ಬಾಾಂದಾೊಾ ಸಾಂಭರಮಕ್ ಆಪ್ವ್ಯಿಾಂ ಆಯ್ಯಾರಿೇ ರಾಂಗಣಾಿಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ನ್. ಥೊಡ್ಚ ತೇಾಂಪ್ ಗೆಲ ಮಹಣಾಿನ್ ರಾಂಗಣಾಿಕ್ಯ್ಚವರಾ ಆದೆೇಶ್ಯಆಯ್ಲಯ. ತ್ಕಕ್ರಖುಶಯ್ಚನ್ಖಾಂತ್ಯ್ಚನ್.ಹ್ಯಾ ಖಬರನ್ ಆಪಾಯಾ ಬಾಯೆಯಕ್ ಕ್ರಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಖಾಂತ್ ಜಾಯ್ಿ ಅಶಾಂ ತ್ಕಣ್ಟ ಚಿಾಂತಯಾಂ. ‘ತಕ್ಷಣ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಪ್ರೆಟ್ ಕರಾ ಶಾಂ ಬರಾ ವ್ಯಳ್ಯರ್ ಹ ವಿಶಾಂ ಉಲಾಂವ್ಯೊಾಂ’ ಅಶಾಂ ತ್ಕಣ್ಟ ಚಿಾಂತಯಾಂ. ಪೂಣ್ ದೇನ್ ತಿೇನ್ ದಿಸಾನಿಾಂಚ್
36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಗಜಾಲ್ ಸರ್ಗಯಾ ಜನ್ರಧನ್ಪುರಾಾಂತ್ ಭಾಂವಿಯ. ಆಯ್ಿರಾ ಗಡ್ಿ ಜೆವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಡ್ಚ ತೊಾಂಡ್ಯಾಂತ್ ಚ್ಯಬುನ್ ಬಸ್‍್ಯಕಡ್ ಭುರೆ ನ್ಗೆೇನಹಳಯಚ್ಯಾ ಪುರಾ್ಾಂವ್ಲಚ್ಯಾ ಉರ್ಗ್ಸಾಾಂತ್ ತೊಚ್ ಖ್ಣಳ್ ಖ್ಣಳ್ಯಿ್. ಧ್ಸಾಂವ್ಯರ ನಳಾಕ್ ಕೇಾಂಬ್ ಕರ್್ , ಜಾಗಾಂಟ್ವ್ಧೊಲ್ಕರ್್ ಪುರಾ್ಾಂವ್ಲರ್ ವ್ಯತ್ಕ್. ತೊಚ್ ವಹಡ್ ಗಲಾಟ್ವ್ ಜಾಲಯ. ಯೆಜಾಮನಿನ್ಆತ್ಕಾಂರಾಂಗಣಾಿಕ್ಸೊವ್ನ ಮರ‍್ “ತುಮೊ ಪೂತ್ಯ್ಚ ತುಮೊಪ್ರಿಾಂಚ್ ಇನ್್ ಪ್ಕ್ರ್ ಜಾತ್ಕ, ತುಮೊ ರಮಲ್ಮತ್ಕಾಕ್ಶರಾವ್ನ್ ಪುರಾ್ಾಂವ್ನಕ್ರಡ್ಯಿ ಪ್ಳಯ್”ಮಹಣಾಲ ತಿ. ರಾಂಗಣಿ “ಮಹಜ ಇನ್್ ಪ್ಕ್ರ್ಗ್ಲರಿ ಮಹಜಾಾ ಭುರಾೆಾಾಂಕ್ ನ್ಕ್ರ ದೆವ್ಲ, ಸದಾಿಾಕ್ ಮಹಕ್ರ ಚುಕ್ರಯ ದೆಕುನ್ ಸಾಂತೊಸಾನ್ಆಸಾಾಂ”ಮಹಣ್ಹ್ಯಸೊಯ. “ಕ್ರತಾಂವರಾವರೆಚೆಾಂಒರ್ರ್ಆಯೆಯಾಂಗ್ಲ? ಮಹಕ್ರ ಕ್ರತ್ಕಾ ಪ್ಯೆಯಾಂಚ್ ಸಾಾಂಗ್ರಾಂಕ್ ನ್?” ತಿಣ್ಟಶಣ್ದಾಕಯ್ಲಯ.“ಹುಕುಮ್ ಯೆೇವ್ನ್ ಚಡ್ತೇಾಂಪ್ಕ್ರಾಂಯ್ಜಾಾಂವ್ನಾ ನ್. ವಯ್ಯಾ ಸಾಯ್ುಕ್ ಕ್ರಗದ್ ಬರಯ್ಚ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಚಯ. ವರಾಚೆಾಂ ಒರ್ರ್ ರದ್ಿ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್್ ಮಹಳ್ಯಾಂ”. ರಾಂಗಣಾಿನ್ ಕಳಯೆಯಾಂ. “ತುಮಾಾಂ ಖಾಂಯ್ ವರ್ೆ ಜಾಲಾ? ಕ್ರತಾಂ ಮಹಣ್ ನೆಮಯಾಂ?” ವಿಚ್ಯರೆಯಾಂ ತಿಣ್ಟಾಂ. “ಕ್ರತಾಂಗ್ಲ ಸಪಷ್ಲ್ ಅಫಿಸರ್ ಖಾಂಯ್, ಪ್ಯೆಯಾಂ ಬಾಂಗ್ರಯರ್ ವಚುನ್ ವಯ್ಯಾ ಸಾಯ್ುಕ್ ಮಳನ್ ನಿರೆಿೇಸ್‍ಘೆಜೆ. “ಮಹಕ್ರ ತ್ಕಾ ದಿಸಾನಿಾಂಚ್ ಕಳ್್ಯಾಂ, ತುಮಿಜಣಾಾಂಕ್ಮುಕ್ರರ್ಘಾಲ್್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಚಡ್ಕ್ರಳ್ತುಮಾಾಂಹ್ಯಾಂರ್ಗ ದವರೆ ನ್ಾಂತ್ ಮಹಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಚಿಾಂತ್್ಯಾಂ”. “ಆತ್ಕಾಂಮಹಜೆರ್ಆಕ್ಷೇಪ್ಮಾಂಡುಾಂಕ್ ತುಾಂಯ್ಚೇ ಏಕ್ ಮಳಯಾಂಯ್ಗ್ಲೇ? ತುವ್ಯಾಂಚ್ಪ್ಳಲಾಾಂಯ್ಅವಲಹಳಿಯಚೊ ಗವ್ಲ್ , ರಾಂಗನ್ಥಪುರಾಚೊ ಗವ್ಲ್ , ಸಬಾರ್ ಗ್ಲರಾಮ್ ಪ್ಾಂಚ್ಯಯೆಿಾಂಚೆ ಚೆೇರಮನ್, ಮಹಜೆಲಾಗ್ಲಾಂ ಕಶಾಂ ವಿಶ್ಯವಸಾನ್ ಆಸಾತ್, ಸಕ್ರ್ಾಂಚಿ ಇಷ್ಟ್ಗತ್,ಗವರವ್ನಮಹಕ್ರಲಾಬಾಿ ,ತಾಂ ಸಕಾಡ್ದಿಸಾನ್ಾಂ”. “ತುಮಿ ಹಜಾರ್ ಸಾಾಂರ್ಗ, ಕ್ರತಾಂ ಫ್ತಯ್ಲಿ. ತುಮಾಾಂ ತಿಕ್ಾಶ ನ್ಕ್ರರ್ ರಾಗ್, ತುಮೊಾ ಖುಶವಿರ‍್ೇಧ್ಜಾ್ಯ ರ್ಕ್ಡ್ಯ ತಳಮಳ್ಯಿತ್, ಸುರ್ರ ಕರ್್ ರಾಗ್ ಮತ್ಕಾರ್ ಚಡ್ಯಿ. ಬುಸ್‍್ ಕರ್್ ಸರಾ ಪ್ರಿಾಂ ಪುಸುಪಸಾಿತ್. ಉಪಾವ್ನ ಕರಿಜೆ ಜಾ್ಯ ಥಾಂಯ್ ಅಧಿಕ್ರರ್, ದಳ್ಯುರ್ದಾಕಯ್ಿತ್”. “ಖಾಂಯ್, ಕ್ದಾಳ್ಯ ತಶಾಂ ಕ್ಲಾಾಂ ಸಾಾಂಗ್? ಮಹಕ್ರ ಉಳ್ಾಂ ರಾವ್ನ್ಯ ಕ್ರಾಂಯ್ ದೇಗ್, ತೇಗ್. ತ ಸಾರೆ ಮನಿಸ್‍ ಕ್ರಾಂಯ್ ಕ್ರತಾಂ? ತ್ಕಾ ಕರಿಯಪಾಪನ್ ಆಪಾಯಾ ಭಾವ್ಲಚ್ಯಾ
37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಪುತ್ಕಕ್ ಸೊಾಲರ್ಶಪ್ ದಿವಯೆಯಾಂ, ಕಣ್ಟಾಂಗ್ಲ ಅರಿ ಘಾಲ. ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ತನಿಾ ಕರಿ ಪ್ಡಿಯ.ವಯ್ಯಾ ಸಾಯ್ುಾಂಕ್ಸಗೆಯ ವಿವರ್ ಧಾಡ್ಯ. ತ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮ ಪ್ರಾಣ್ಟಾಂಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂಕ್್ಾಂ.ಮಹಜಕ್ರತಾಂ ಚೂಕ್?” ಪಾತ್ಕಯಯೆಯಾಂರಾಂಗಣಾಿನ್. “ತುಮಾಾಂ ತೇಾಂ ಸಕಾಡ್ ಆಾಂರ್ಗರ್ ವೊೇಡ್್ ಘೆಾಂವಿೊ ಗರ್ಜ ಕ್ರತಾಂ?ವಯ್ಯಾನ್ ತೊ ಏಕ್ ಮುಕ್ಲ. ತಸಲಾಾ ಮುಕ್ಲಾಾಾಂಕ್ ಪ್ರೆ ಮುಕ್ರರ್ ಅಕ್ರಮನ್ಕ್ಘಾ್ೊಾಂಗ್ಲ? ಮಗ್ಲರ್ತ್ಕಕ್ರ ತುಮೊರ್ ರಾಗ್ ಫುಟ್ಲ್ನ್ಾಂಗ್ಲ? ಅರಿ ಆಯ್ಚಯ ಮಹಣ್ ಘಟ್ಲ್ನ್ ತನಿಾ ಕರಿ ಆಬಾ! ‘ಪ್ಳ ರ್ಫೇಯ್ಯ ಜಾಲಾಯಾ ಚೆರಾಾಾಕ್ಚ್ ಅಶಾಂ ಸೊಾಲರ್ಶಪ್ ದಿಲಾಾರ್ ರಾದಾಿಾಂತ್ ಜಾತ್ಕ, ಭೆಷೆ್ಾಂ ತುಜೆಾಂ ನ್ಾಂವ್ನ ಪಾಡ್ ಜಾತ್ಕ. ತ್ಕಾ ದುಬಾಯಾ ಭುರಾೆಾಕ್ ದಿೇವ್ನ್ ಸೊಡ್ಯಾಾಂ’ ಮಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಾಾಂ ಕ್ರತಾಂ ಜಾತಾಂ? ವಯ್ಯಾನ್ತ್ಕಚಿಇಷ್ಟ್ಗತ್ಯ್ಚಲಾಬಿಿ. ತೊಚ್ ‘ವಹಯ್ ತಶಾಂಚ್ ಕರಾಾಾಂ’ ಮಹಣ್ಕಿ ಕಣಾಿ , ತುಮಿ ಕ್ರತಾಂ ಕ್್ಾಂ ಸರ್ಗಯಾನ್ ರ್ಗಬ್ ಕ್ಲ. ಅಮಲಾಿರಾಕ್ ಬರಯೆಯಾಂ. ಸ್ೇಷ್ನ್ ಮಸಿರಾಕ್ ಬರಯೆಯಾಂ. ಜಾಾಂವಿಿ ಸೊಾಲರ್ಶಪ್ ದಿೇಾಂವ್ನಾ ಏಕ್ ಮಾಂಡ್ಳಿ ನ್ಾಂಗ್ಲ? ತ್ಕಾ ಮಾಂಡ್ಳಮುಕ್ರರ್ದವರ್್ ಪುಣತುಮಿ ಹ್ಯತ್ಧ್ಸವ್ಯಾತ.ತೊಕರಿಯಪ್ಪ ತುಮೊ ಇಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ ಗ್ಲ? ಕ್ರಮಕ್ ಕ್ರಮ್ಜಾತಾಂಗ್ಲ?”. “ವಹಯ್ ಹಾಂ ಸಕಾಡ್ ಮಹಜಾಾ ಬುದಿಕ್ ತವಳ್ ಝಳ್ಯಾ್ಾಂನ್ ತರಿ ಮುಕ್ಲ ಮಹಣಾೊಾನ್ ಫಟಿಾರಿ ಸರಿಫಿಕ್ಟ್ ದಿವ್ಯಾತ್ಗ್ಲ?” “ತ್ಕಾಂತುಾಂ ಕ್ರತಾಂ ವಹಡ್, ದಿೇಾಂವ್ನಾಚ್ ನಜೊಮಹಣಾಾಾಂ, ತುಮೊ ವಹಡ್ವಹಡ್ ಅಧಿಕ್ರರಿಬಾಂಗ್ರಯರಾಾಂತ್ಕ್ರತಾಂಕರಾ ತ್, ಖಣ್ಟಾ ಪ್ಲಿಡ್ಯೊಾ ಆಪಾಯಾ ಸಯ್ರಾಾಂಕ್ ಹೇ ಮಯು್ರೆ ಮಹಣ್ ಫಟಿಾರಿ ಸರಿಫಿಕ್ಟ್ ದಿೇವ್ನ್ ಇಾಂಜನಿಯರಿಾಂಗ್ ಸ್ತಟಿಮಳೊಪ್ರಿಾಂಕರಿನ್ಾಂತ್ಗ್ಲ?ತೇದುಬಯ ಮಹಣ್ಸರಿಫಿಕ್ಟ್ಕರ್್ ಸೊಾಲರ್ಶಪ್ ಲಾಬಾಂವ್ನಾನ್ಾಂಗ್ಲ? ಆಟ್-ಊಟ್ ದೇನ್ ಕನ್ಡ್ ಸಬ್ಿ ಶಜವ್ನ್ ಖಾಾಂವ್ನಾ ಯೆೇನ್ಾಂತ್. ವಿಶವೇಶ್ವರಪುರಾಾಂತ್ಕಯಾ ಆಮೊಾ ಘರಾ ಬಗೆಯಾಂತ್ಕಯಾ ಎಕ್ರ ಅಯಾಾಂರ್ಗರಿನ್ ಆಪಾಯಾ ಸಯ್ರಾಾಂ ಮಧಾಯಾ ಎಕ್ರಯಾಕ್ ಅಸಲ ಸರಿಫಿಕ್ಟ್ ದಿೇವ್ನ್ ಕ್ರಮಕ್ ಲಾಗಾಂವ್ನಾನ್ಾಂಗ್ಲ? ತ್ಕಕ್ರ ಕ್ರತಾಂ ಸರಾರಾನ್ ಕ್ರಮಾಂತಯಾಂ ಕ್ರಡ್ಯಯಾಂಗ್ಲ? ಸರ್ಗಯಾನ್ ಅಸಲ ಮೇಸ್‍ ಚಲಾಿ ನ್ ತೊ ಕರಿಯಪ್ಪ ಎಕಯಚ್ ಅಪಾರಧಿಗ್ಲ?” “ಮಹಕ್ರ ಸಮಜನ್ಶಾಂ ಗೆ್ಾಂ! ತುವ್ಯಾಂ ಪ್ಯೆಯಾಂಚ್ ಕ್ರತ್ಕಾಕ್ ಸಮಜಾಂವ್ನಾನ್ಾಂಯ್?” ರಾಂಗಣಿ ಥಾಂಡ್ ಜಾಲ. “ಪ್ಳ ಆತ್ಕಾಂ ಮಹಜೆರ್ ಘಾಂವ್ಲ್ಯ್ಿತ್! ಕಛೇರಿಚೆ ವಿಷ್ಯ್ ಮಹಕ್ರ ಕ್ದಾಳ್ಯ ತಪ್್ೇಲ್ ಸಾಾಂರ್ಗಿತ್? ಘಟ್ ಕರಾ ತ್. ಸಕಾಡ್ ಜಾಲಾಾ
38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಉಪಾರಾಂತ್ ‘ಅಶಾಂ ಕ್್ಾಂ, ತಶಾಂ ಕ್್ಾಂ’ ಮಹಣಾಿತ್.ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂಕ್ರತ್ಕಾಕ್ಕುಟು್ನ್ ವಿಚ್ಯರೆೊಾಂ. ಉತ್ಕರಾಂ ಫುಡ್ಾಂ ‘ಸ್ತಿರೇಯ್ಾಂಚಿ ಬೂದ್ ದಾಂಪಾರ ಸಕಯ್ಯ’ಮಹಣ್ಆಣಾತ್ಕತ್! ಆತ್ಕಾಂ ರಾಂಗಣಾಿಕ್ ‘ಟ್ಲ್ಾಕ್್ ಮಹಣ್ಟೊಾಂ ಕ್ರತಾಂ?’ ಮಹಳ್ಳಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್್ ಪ್ಟ್ವ್ಯ.ಹೊ,ಹಿೇಅನೊವ್ಲಾಂತ್ಯೆಾಂವಿೊ ಜಾಣಾವಯ್. ವ್ಯೇಳ್ ಯೆತ್ಕನ್ ಕಶಾಂ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯ್ದಿಾಂವಿೊ ಮಹಣಾಪಚಿಸಮಜಣ. ಆತ್ಕಾಂ ತ್ಕಕ್ರ ಕಳಯಾಂ ಆನಿ ತ್ಕಾ ನಿಮಿಿಾಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ವಯ್ಲಯ ಉದೆವೇಸ್‍ ಉಣ್ಕ ಜಾಲ. ‘ಲಕ್ರಾಂಕ್ ಬರಾನ್ ದವರಿ ಕಲಾ ವರಾಿಾ ಗರೆಚಿ’ ಮಹಳಯಾಂ ಆತ್ಕಾಂ ಸಮುಜಜಾಂಕ್ ಲಾಗೆಯಾಂ. ಆಪ್ಯ ಸ್ತಿರೇ ಆಪಾಿ ಪಾರಸ್‍ ಬುದವಾಂತ್. ತಿಕ್ರ ಹಲಾಾಾನ್ ಪ್ಳಾಂವ್ಯೊಾಂ ಸಾರೆಾಾಂ ನಹಾಂಯ್ ಮಹ ಳಯಾಂಯ್ತ್ಕಕ್ರಝಳ್ಯಾ್ಾಂ. “ಸ್ತಿರೇಯ್ಾಂನಿಾಂಯ್ ಸಾಹೇಬ್ ಜಾವ್ಯಾತ್ ಮಹಳಯಾಂ ಆತ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಒಪಾಿಾಂ” ಮಹಣಾಲ ತೊ. ತರ್ ಆತ್ಕಾಂ ಸಾಾಂಗ್ ತ್ಕಾ ದುಷ್ಟ್ಾ ಕ್ಯೇಗವ್ಲ್ ವಿಶಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಕ್ರತಾಂ ಕರೆೊಾಂ ಆಸ್‍್ಯಾಂ, ಮಹ್ಯನ್ ಸಾವರಿ ತೊ, ಹಾಂಕ್ರರಿ ಮನಿಸ್‍” ವಿಚ್ಯರಿ ರಾಂಗಣಿ. “ಹಾಂ ಕ್ರತಾಂ ಮಹಜ ಪ್ರಿೇಕ್ರಷಗ್ಲ?” ವಿಚ್ಯರೆಯಾಂ ಬಾಯೆಯನ್ “ಪ್ರಿೇಕ್ರಷ ಕ್ರಾಂಯ್ ನ್, ತುಜ ಅಭಿಪಾರಯ್ ಘೆವ್ಲಾಾಂ ಮಹಣ್, ತ್ಕಾ ಸರ್ಗಯಾಾಂತ್ಮಹಜಕ್ರಾಂಯ್ಚೂಕ್ನ್ ಮಹಣ್ಹ್ಯಾಂವ್ನಚಿಾಂತ್ಕಿಾಂ” “ತುಮಿೊ ಕ್ರಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನ್ ಮಹಣ್ ಕಶಾಂ ಸಾಾಂರ್ಗಿತ್? ತುಮಾಾಂ ಹ್ಯಾ ಅವಲಹಳಿಯಚ್ಯಾ ಗವ್ಲ್ಲಾಗ್ಲಾಂ, ರಾಂಗನ್ಥಪುರಾಚ್ಯಾ ಗವ್ಲ್ಲಾಗ್ಲಾಂ ಪ್ಲಾಯಾಂ ಮರಾಂಕ್, ಪೊವ್ನ ಪೊಳ ವ್ಲಾಂಟುನ್ ಖಾಾಂವ್ನಾ ಜಾತ್ಕ. ತಶಾಂಚ್ ಕ್ಯೇಗವ್ಲ್ಕ್ಯ್ಚಬರೆಾಂಕರಿಜೆಆಸ್‍್ಯಾಂ. ತ್ಕಕ್ರಯ್ ಲೇಕ್ ಮುಕ್ಲ ಮಹಣ್ ಮನ್ಿ. ದಿವ್ಲನ್ಕ್ಯ್ಚ ಜಾಯ್ ಜಾಲಯ ತೊ. ಏಕ್ ದೇನ್ ಪಾವಿ್ಾಂ ತ್ಕಾಂಗೆರ್ ವಚುನ್, ತ್ಕಕ್ರ ಆಮೆರ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ಬರೆಾಂ ಕರೆೊಾಂ ಆಸ್‍್ಯಾಂ. ಬರಾ ಉತ್ಕರಾಂಕ್ಕ್ರಾಂಯ್ಬರಾಲ್ಆಯ್ಯಗ್ಲ? ಇನ್್ ಪ್ಕ್ರ್ ಮಹಕ್ರ ಕ್ೇರ್ ಕರಾ ಮಹಣ್ಟೊಪ್ರಿಾಂಕರಿ ಕ್ರತಾಂಗರ್ಜ ಆಸ್‍ಲಯ ?” “ತ್ಕಣ್ಟ ಸಾಾಂಗ್್ಯಪ್ರಿಾಂ ಮಸಿರಾಾಂಕ್ ಟ್ಲ್ರನ್್ ಫರ್, ಭಡಿಿ ಮಹಣ್ ನ್ಚ್ಯಜೆ ಆಸ್‍್ಯಾಂಗ್ಲ?” ರಾರ್ಗನ್ಾಂಚ್ ವಿಚ್ಯರಿಲಾಗ್ಲಯ ರಾಂಗಣಿ. “ಪ್ಳ ಪ್ಳ ಕಸೊರಾಗ್ನ್ಕ್ರಕ್ಚಡ್ಯಿ ತುಮಾಾಂ? ದುಸಾರಾ ಕಣ್ಟಾಂಯ್ ಶಫ್ತರಸ್‍ ಕ್ಲಯಚ್ ನ್ಾಂಗ್ಲ? ಮಸಿರಾಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತ್ಕನ್ ಮುಕ್ಲಾಾಾಂಕ್ ಧ್ರ್್ ಶಫ್ತರಸ್‍ ಕರಿ ಸದಾಾಂಚಿ ಸವಯ್. ತುಮಿಾಂಯ್ ಉಪಾಯ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲಯ. “ಸಯೆರ ಚುಕ್ರನ್ಾಂಯೆ, ಪೊಟಿಯ ಕರೆನ್ಾಂಯೆ” ಮಹಣ್ಟೊಪ್ರಿಾಂ ತ್ಕಣ್ಟಾಂ ಧಾ ಸಾಾಂರ್ಗಿನ್ ತುಮಿಏಕ್ದೇನ್ಕರ್್ ದಿಲಾಾರ್ಕ್ರತಾಂ ಜಾತಾಂ?
39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ “ತೊ ಆಪಾಯಾ ಬಾಾಂದಾಪಕ್ ಭಾಡ್ಾಂ ಕ್ರಣ್ಟಘತ್ಕ ಆನಿ ದುರಸ್‍ಿ ಕರ್್ ದಿೇನ್. ಉಾಂದಿರ್ ಪ್ಡುಾಂಕ್ ಸುರ ಜಾ್, ಇಸೊಾಲ್ ಕಶಾಂ ಚಲಾಂವ್ಯೊಾಂ? ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಕ್ರತಯಾಂಸಾಾಂರ್ಗಯಾರಿಆಯ್ಲಾನ್, ವಯ್ಯಾ ಸಾಯ್ುಾಂಕ್ಬರಯೆಯಾಂ, ತ್ಕಣಇಸೊಾಲ್ ದುಸರ ಕಡ್ ಚಲಯ್ ಮಹಳಾಂ, ಮಹಜ ಕ್ರತಾಂಚೂಕ್?” “ತುಮಿತ್ಕಾ ಬಾಾಂದಾಪ ಥಾವ್ನ್ ಇಸೊಾಲ್ ಕ್ರಡಿಜೆ ಮಹಣ್ಾಂಚ್ ವಯ್ರ ಬರಯ್ಚ್ಯಾಂ.ಪ್ಯೇಗ್ಉಾಂದಿರ್ಪ್ಡುಾಂಕ್ ನ್ತ್್ಯ ತರಿ ಕ್ರತಾಂ ಪುಣ ಕರಾಿಾ ತ್. ಪ್ಯೆಯಾಂಚ್ ತ್ಕಚಿ ಇಷ್ಟ್ಗತ್ ಕ್ಲಯ ಜಾಲಾಾರ್ ತುಮೊಾ ಉತ್ಕರಾಂಕ್ ತೊ ಮರಾದ್ದಿತೊ.ಆಸುಾಂತುಮಿಥಾಂಯ್ ಹ್ಯಾಂರ್ಗ ಮಸಿರಾಾಂಚಿಾಂ ಮಿೇಟಿಾಂರ್ಗಾಂ ಕರಾ ತ್ ನಹಾಂಯ್ಗ್ಲ? ಏಕ್ ಮಿೇಟಿಾಂಗ್ ತಿಪೂಪರಾಾಂತ್ ಕರೆೊಾಂ ಆಸ್‍್ಯಾಂ. ಕ್ಯೇಗವ್ಲ್ಚ್ಯಾ ತ್ಕಾ ಪ್ರಾ್ಾ ಬಿಲ್ಾಂರ್ಗ ಮುಕ್ರರ್ ಮಿೇಟಿಾಂಗ್ ಕರಾ ನ್ ವಹಡ್ಯ ಸಾಯ್ು ಯೆತ್ಕನ್ ತ್ಕಾಂಚೆ ಮುಕ್ರರ್ ಕ್ಯೇಗವ್ಲ್ಕ್ ಝೆಲ ಘಾಲ್್ ವಹಳೂ ವಹಡ್ಯಯಾ ಸಾಯ್ುಾಂಕಡ್ ಸಾಾಂಗಯೆಜ ಆಸ್‍್ಯಾಂ. ಕಟ್ವ್್ೇಣ್ ದುರಸ್‍ಿ ಜಾತಾಂ, ಕ್ಯೇಗವ್ಲ್ ತುಮೊ ಇಷ್ಟ್ ಜಾತೊ”. ರಾಂಗಣಿ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ಪ್ಡ್ಚಯ , “ತಶಾಂ ಹರೆಕ್ರಯಾಕ್ಯ್ಚ ಸೊಸುನ್ ವಹರ್ ಮಹಣ್ಟೊಾಂಗ್ಲತುವ್ಯಾಂ?” ತೊಉಲಯ್ಲಯ. “ಜಾಯ್್ಾಂ ತರ್ ಸರಾರಾಚ್ಯಾಾಂನಿ ಆಪ್ಯಾಂಚ್ಏಕ್ಬಾಾಂದಪ್ಬಾಾಂದೆೊಪ್ರಿಾಂ ಕರೆತಾಂಗ್ಲ? ತುಮೊಾಂಹಠಚ್ತುಮಾಾಂ, ಸಕ್ರ್ಾಂನಿತುಮಾಾಂಫುರ್ಗರಾಂಕ್ಜಾಯ್ ಮಹಳಿಯ ಆಶ್ಯ, ತುಮಿೊ ಮುಸಾಿಯ್ಚಾಚ್ ಪ್ಳಯ್ವಹಡ್ಯಯಾ ಸುಭೆದಾರಾಚಿಜರ್ು ”. ರಾಂಗಣಾಿಕ್ ಹ್ಯಸೊ ಆಯ್ಲಯಾ. “ಆಪ್ಯ ಮುಸಾಿಯ್ಚಾ ಪ್ಳವ್ನ್ ರ್ಗಾಂವ್ಲಕ್ ಸಗ್ಲಯ ಮಸೊರ್ ಮಹಣ್ ತೊ ಚಿಾಂತ್ಕಿಲ. ಆತ್ಕಾಂ ಪ್ಳಯ್ಯಾರ್ ಆಪಾಯಾ ಬಾಯೆಯಕ್ಯ್ಚ ಆಪ್ಯ ಮುಸಾಿಯೆಾರ್ ದಳ್ಳ”. “ತುಾಂ ಕ್ರತಾಂ ನೆಹಸುನ್ ಜರ ದಾಕಯ್್ಾಂಯ್ಗ್ಲೇ? ಅಮಲಾಿರಾಚ್ಯಾ ಬಾಯೆಯಪ್ರಿಾಂ, ಪೊಲಸ್‍ ಇನ್್ ಪ್ಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಬಾಯೆಯಪ್ರಿಾಂನೆಹಸುನ್ ಭಾಂವ್ಲಜೆಮಹ ಣಾಿಯ್.ಮಹಜಾಾ ಸರಿರ್ ಉಶ್ಯಾಾಂಕ್ ಚ್ಯಟ್ಣ್ಟ ಫೊರ್ ಘಾಲುಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಸಾಾಂರ್ಗಯಾಂಗ್ಲ? ತ್ಕಚೆರ್ ನಿಳ್ಯಾ ಸುತ್ಕನ್ ಮಹಜೆಾಂ ನ್ಾಂವ್ನ ಬರಾಂವ್ನಾ ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಸಾಾಂರ್ಗಯಾಂಗ್ಲ? ಘೊವ್ಲನ್ ವಹಡ್ಪಣ್ದಾಕಯೆಜ ಮಹಣ್ತುಜಆಶ್ಯ, ತಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಾಂ ತ್ಕಾ ಉಗರಪ್ಪ ವಿಶಾಂ ಸಾಾಂಗ್, ತ್ಕಚ್ಯಾ ವಿಶಾಂ ತುಾಂ ಕ್ರತಾಂ ಕರೆಿಾಂಯ್ಸಾಾಂಗ್ಪ್ಳವ್ಲಾಾಂ?” “ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಸಾಾಂಗೆೊಾಂ ಕ್ರತಾಂ? ತ್ಕಚೆ ಮುಕ್ಲ ತುಮೊ ಇಷ್ಟ್ ಮಹಣ್ ಕಳ್್ಯಾಂಚ್ ತೊ ಶಮಿ್ ಪ್ಾಂದಾಕ್ ಘಾಲ್್ ಬಸೊಿ. ಜಾಯ್ಿ , ತೊ ತಾಂರ್ ತಕ್ರರರಿ ಮಹಣಾಾಾಂ, ದೇನ್ ದಿೇಸ್‍ ತ್ಕಕ್ರಚ್ ಹಡ್ಮಸಿರಾಚಿ ಚ್ಯರ್ಜ ದಿಾಂವಿೊ ಆಸ್‍ಲಯ. ರ್ಗಾಂವೊೊ ಲೇಕ್ಚ್
40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ತ್ಕಕ್ರನಿೇಟ್ಕರ‍್ .ತ್ಕಾಂಚಿಾಂದುರಾಾಂ ಯೆತಿಾಂ. ದೇನ್ ದಿೇಸ್‍ ತ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸಾಿನ್ ತೊ ಆ’ಪಾಪ್ಾಂ ಸಾರ‍್ ಜಾತೊ. ಶಕ್ರಷ ದಿೇಾಂವ್ನಾ ಸಾಯ್ುಾಂಕ್ ಕ್ರರಣಾ ಕ್ದಾಳ್ಯಯ್ ಮಳ್ಯಿತ್. ‘ಬಾಯೆಯಕ್ಮರಾಂಕ್ಮನ್ಜಾಲಾಾರ್ ರಾಾಂದಿಿಾಂತ್ ಕಲತ್ ಆಸಾ’. ಪೂಣ್ ಆನೆಾಕ್ ಗಜಾಲ್, ತುಮೊ ಹೊ ಇಸೊಾಲ್ಶಕ್ರಪ ಖಾತೊಆಸಾಪ್ಳತೊ ಎಕಿಮ್ ಬುರಾ ಸ್‍. ಬಾಾಂಕ್ ನ್ಾಂತ್, ಬಾಾಂದಾಪಾಂ ನ್ಾಂತ್, ಮಸಿರ್ ನ್ಾಂತ್, ತರಿ ಬೊಕ್ರರಾಾಂಕ್ ಗ್ಲಟ್ಲ್ಾಾಂತ್ ಭರ್್ಯಪ್ರಿಾಂಭುರಾೆಾಾಂಕ್ಭರಾ ತ್ತ್ಕಾ ಬಾವ್ಲ್ಾ ಮಸಿರಾಾಂನಿ ತರಿೇ ಕ್ರತಾಂ ಕರೆೊಾಂ?” “ಅಫಿಸರಾಾಂಕ್ ಕನ್ಡ್ ಯೆೇನ್ ತರಿ ದುಬಾಯಾ ವಿದಿವಾಂಚೆರ್ ಜುಲಾಮನ್ ಘಾಲಾಿತ್. ಮಸಿರಾಾಂಕ್ ಭಾಂಗಯ್ಿತ್. ಮಸಿರಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಭೆಾಂನಿ ಮತ್ರ ತುಮಿ ಮಸಿ ರ್, ದೆೇಶ್ಯ ಉದಾಿರ್ ಕರೆ , ತಶಾಂ ಅಶಾಂ ಮಹಣ್ ಫುಲಯ್ಿತ್. ಪೊಟ್ಲ್ಕ್ ಖಾಾಂವ್ನಾ ಸಾರ‍್ ಸಾಾಂಬಾಳ್ದಿೇನ್ಾಂತ್ ಆನಿಹಿಾಂಫುಲಾಾಂಕ್ರತ್ಕಾಕ್? ಹರ್ ಸಕಾಡ್ ಇಲಾಖಾಾಾಂ ಪ್ರಿಾಂ ಆಮೊಯ್ ಇಲಾಖ, ತುವ್ಯಾಂ ಆತ್ಕಾಂ ತ್ಕಚಿಾಂ ಖ್ಣಳಾಳ್ಯಾಂ ಕ್ಲಾಾರ್ ಮಹಕ್ರ ದುಕ್ರನ್ಾಂಗ್ಲ? ಮುಕ್ರರ್ ಪ್ರೆ ಸರಾರ್ ಯೆತ್ಕನ್ಶಕ್ರಪ ವ್ಯವಸಾಿಾಕ್ಫ್ತವೊತೊ ದುಡು ಲಾಬೊನ್ ಮಸಿರಾಾಂನಿಾಂಯ್ಚ ಮರಾ ದೆನ್ ದಿೇಸ್‍ ಕ್ರಡುಾಂಕ್ ಫ್ತವೊ ಜಾಯ್ಿ , ತ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಮರ್ಗಾಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಮಸಿರಾಾಂಕ್ ಗವರವ್ಲನ್ ಅಭಿಮನ್ನ್ ಚಲಯ್ಯಾಂ. ತ್ಕಾಂಚೊ ಫ್ತವೊತೊ ಮೇಗ್ಯ್ಚ ಮಹಕ್ರ ಲಾಬಾಯ. ತಾಂ ಪುಣ ತುಕ್ರ ಸಮಧಾನ್ ದಿತ್ಕಗ್ಲ?” “ತುಮಿಾಂ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ಾಂ ತುಮೊ ಸರ್ಜ ಸುಟ್ ಘಾಲ್್ ಮಹಜೆ ಮುಕ್ರರ್ ತುಮಿೊ ಇನ್್ ಪ್ಕ್ರ್ ಸಾ್ಯ್ಯ ದಾಕಯ್. ತದಾಳ್ಯಜಾಪ್ ಮಳ್ಯಿ”ಮಹಣಾತ್ಿ ತಾಂ ಉರ್ಯಾಂ, ಭುರಾೆಾಾಂಲಾಗ್ಲ್ಲ ನಳಿ, ಜಾಗಾಂಟ್ವ್ ವೊೇಡ್್ ಕ್ರಡ್್ ರಾಂಗಣಾಿಚೊ ರಮಲ್ ಖಿಳಿಕ್ ಶರಾವ್ನ್ ರಾಾಂದಾೊಾ ಕ್ರಮಕ್ಪ್ಡ್ಯಾಂ. -----------------------------------------------------------------------------------------
41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಕಾನೂನ್ ಅರಬ್ದೀಶಾಚಿಜಾನಪ್ದ್ಕಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹ್: ಲಿಲಿಿ ಮಿರಂದಾ, ಜೆಪ್ಪು ಮಕ್ರಾಚ್ಯ ತ್ಕಜಸಾಥನ್ ಮಹಳ್ಯಯಾ ಶಹರಾಾಂತ್ಏಕ್ಜಡ್ಜ ಆಸ್‍ಲಯ. ತ್ಕಚೆಾಂ ನ್ಾಂವ್ನ ಅನಿೇಜ್. ತೊ ಸಾವರ್ಥ್ ಆನಿ ವಾಂಚಕ್. ಪ್ಯ್್ಾಾಂಚ್ಯಆಶನ್ಘೊೇರ್ ಅನ್ಾಯ್ ಪ್ಯ್್ಾಂತ್ ನ್ಾಯ್ ಮಹಣ್ ತಿೇಪ್್ ದಿತ್ಕಲ ಆನಿ ಪ್ಯೆ್ ಉಟ್ಲ್ಿಲ. ತ್ಕಚ್ಯ ಘರಾಚ್ಯ ಕುಶನ್ ಸಲಾಮನ್ ಮಹಳ್ಳಯ ಏಕ್ ತನ್್ಟ್ವ್ ಆಸ್‍ಲಯ. ತೊ ಬುದವಾಂತ್, ಹುಶ್ಯರ್ ಹುಶ್ಯರ್ ಜಣಾಾಂಕ್ಸಲಾವಯ್ಿಲ. ಏಕ್ ದಿೇಸ್‍ ಸಲಾಮನ್, ಜಡ್ಯಜಲಾಗ್ಲ ದಾಾಂವೊನ್ ಯೆೇವ್ನ್ “ಅನ್ಹುತ್ ಜಾ್ಾಂ. ಶಾಂಬೊರಾಾಂನಿ ದಿನ್ರ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾ್. ಅತ್ಕಾಂತುಮಿಾಂಕ್ರತಾಂಮಹಣಾಿತಿೆ’ ಮಹಣ್ಬೊೇಬ್ಘಾಲಲಾಗ್ಲಯ.ಥಾಂಸರ್ ಅನಿೇಜ್ ಜಡ್ಜ ನಾಂ ಆಸಾಿಾಂ ಸಬಾರ್ ಲೇಕ್ ಜಮ್ಲಯ. ಜಡ್ಯಜನ್ ತ್ಕಕ್ರ ಸಮದಾನ್ಕರ್್ ಗಜಾಲ್ಕ್ರತಾಂಗ್ಲಮಹಣ್ ವಿಚ್ಯರೆಯಾಂ. ಸಲಾಮನ್ಖಶ್ವ್ನ್ ಖಶ್ವ್ನ್ ‘ತುಜಾಾ ಘರಾೊಾ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ಮಹಜಾಾ ದಾಕ್ರ್ಾ ಪಾಡ್ಯಾಸವ್ಯಾಂ ಲಡ್ಯಯ್ ಮರ್್ ,ತ್ಕಕ್ರಜವಿ್ಾಂಮರೆಯಾಂ. ತ್ಕಚ್ಯಾ ಪ್ರಾರಾಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಹ್ಯಾಂರ್ಗ ದಾಾಂವೊನ್ಆಯ್ಲಯಾಂ.’ಮಹಳಾಂ. ಅನಿೇಜ್ ಜಡ್ಜ ಥೊಡ್ಚ ವ್ಯೇಳ್ ಮೌನ್ ಜಾಲ. ಬಹಿರಾಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲಾಯಾ ಅನ್ಹುತ್ಕಕ್ ಸಾಾಂಪ್ಡ್ಚಯ ಹ್ಯಬಾ ಮಹಣ್ಚಿಾಂತಿಲಾಗ್ಲಯ. ಜಮಜಾಲಯ ಲೇಕ್ ತ್ಕಚೆಾಂ ತೊೇಾಂಡ್ಚ್ ಪ್ಳತ್ಕಲ. ತ್ಕಣ್ಟಾಂ ತಕ್ಷಣ ಸಶ್ನ್ ಆಸ್‍ಲಯ ವಹಡ್ಚಯ ಗರಾಂಥ್ ಹ್ಯತ್ಕಾಂತ್ ಧ್ರ್್ ಪಾನ್ಾಂ ಪ್ತು್ಾಂಕ್ಲಾಗ್ಲಯ. ಉಪಾರಾಂತ್ ವಹಡ್ಯಯಾ ತ್ಕಳ್ಯಾನ್ ‘ಓ, ಹ್ಯಾಂರ್ಗಪ್ಳಯ್ಕ್ರನೂನ್. ಆಮೊಾ ಕ್ರನೂನ್ಾಂತಿೇ ಕ್ರತೊಯ ವಾತ್ಕಾಸ್‍. ಮನ್್ಾಕ್ ಏಕ್ ಮನ್ಜತಿಾಂಕ್ ಏಕ್! ನ್ಾಯ್ ಪ್ರಕ್ರರ್ ಖಾಂಚೊ ಮನ್ಜತಿ ಆಪಾಿಯ್ಚತ್ಕಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಚನ್
42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಪ್ಡ್ಚನ್ಘಾಯೆಲಾಾರ್ಯ್ಮಲಾಾರ್, ತ್ಕಚೊ ಯಜಾಮನ್ (ಧ್ನಿ) ಚೂಕ್ರದಾರ್ ಜಾಯ್್. ಹ್ಯಾ ದಿಶನ್ತ್ಕಣ್ಟಾಂಕ್ರತಾಂಚ್ ಪ್ರಾರ್ ದಿಾಂವಿೊ ಗಜ್್ ನ್. ಖಾಲ ಮೇನ್್ಚೊಖಚ್್ಮತ್ದಿಲಾಾರ್ ಪುರ‍್.”ಮಹಣ್ವಿವರಿಲಾಗ್ಲಯ. ಸಲಾಮನ್ನ್ಹೊವಿಚ್ಯರ್ಸಾಂಪೂಣ್್ ಆಯ್ಲಾನ್ ವಹಗ್ಲಟ್ ಥಾಂಚ್ ಉಬೊ ರಾವೊಯ. ಜಮ ಜಾಲಾಾ ಲಕಕ್ರನಿಾಂ ಜಡ್ಯಜಚೆಾಂ ತಿೇಪ್್ ಸಾಕ್್ಾಂ ಮಹಣ್ ಪ್ಸಲ್ದಿ್ಾಂ. ಜಡ್ಜ ಅನಿೇಜ್ಮುಕ್ರರ್ ಯೆೇವ್ನ್ ‘ಮಿತ್ಕರ , ಜಾ್ಯಾಂಜಾವ್ನ್ ಗೆ್ಾಂ. ಆನಿ ಚಿಾಂತುನ್ ಫ್ತಯ್ಲಿನ್. ಜಾತ್ಕತಿತ್ಕಯಾ ವ್ಯಗ್ಲೆಾಂ ತುಜಾಾ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ಪೊಾಂಡ್ಕ್ರಡ್್ ಪೂನ್್ಸೊಡ್. ಧ್ರ್, ಹ ಪಾಾಂಚ್ ದಿನ್ರ್.” ಮಹಣ್ ಪಾಾಂಚ್ ದಿೇನ್ರ್ ದಿೇಲಾಗ್ಲಯ. ಸಲಾಮನ್ನ್ ತ ಕ್ರಣ್ಟೆನ್ಸಾಿನ್ “ಜಡ್ಜ ಸಾಯ್ು , ಮಹಕ್ರ ಭೊಗ್ಲ್. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಸಗ್ಲಯಚ್ ಗ್ರಸಪಡ್ ಗ್ಲಾಂದಳ್ಯಾಂತ್ ಶಕ್ರ್ಲಯಾಂ ತ್ಕಾ ವವಿ್ಾಂಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂಉ್್ಾಂಸಾಾಂಗೆಯಾಂ. ಮಹಜಾಾ ಪಾಡ್ಯಾನ್ಾಂಚ್ ತುಮೊಾ ಪಾಡ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡುನ್ ಜವಿ್ಾಂ ಮರ‍್ .’ಮಹಣಾಲ. ಜಡ್ಜ ಸಗ್ಲಯಚ್ಶಮ್ವ್ನ್ ಗೆಲ. ತ್ಕಕ್ರ ಕ್ರತಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಲಾಂಕ್ರ ಆವ್ಲಾಸ್‍ ನ್ತ್ಲಯ. ಮ ಜಮ್ಲಯ ಲೇಕ್ ಸಲಾಮನ್ಚ್ಯ ಬುದವಾಂತ್ಕಾಯೆಕ್ ಮಚೊವನ್ ಅನಿೇಜಚ್ಯ ಅವಸಥಕ್ ಹ್ಯಸಾಲಾಗ್ಲಯ. ಸಲಾಮನ್ ಜಡ್ಯಜಲಾಗ್ಲಾಂ ವಹಚೊನ್, ‘ಮಹಜಾ ಜಡ್ಜ ಮಿತ್ಕರ , ಮಕ್ರ ಭೊಗ್ಲ್. ಮಹಕ್ರ ಗ್ರಸಪಡ್ ಇಲಯಸ್ತ ಚಡ್. ಜಾಲಾಾರಿೇತುಮೊಾ ಕ್ರನೂನ್ಪ್ರಕ್ರರ್ ಪಾಡ್ಯಾಚ್ಯ ಮೇನ್್ ಬಾಬಿಾಂ ಹ ಪಾಾಂಚ್ದಿನ್ರ್ಘೆಯ್. ಹ್ಯಾಂವ್ನಆನಿ ವ್ಯಹತ್ಕಾಂ.”ಮಹಣ್ಪ್ಯೆ್ ದಿೇವ್ನ್ ಚಲಯ. ಜಡ್ಜ ಸಲಾವ್ಯಾಂ ತೊೇಾಂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ವ್ಯಚೆಾಂಚ್ಪ್ಳವ್ನ್ ರಾವೊಯ.
43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ 68. ಸೆವೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವಾರಣಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್, ನೆಂಯ್ಚ್ಯೆ ಹೆವ್ಶಿಲ್ೆ ಕುಶಿನ್ ಶಿಕಾರೆಗಾರೆಂಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳಿ ಆಸಲ್ಲಲ. ನೆಂಯ್ಚ್ಯೆ ತೆವ್ಶಿಲ್ೆ ಕುಶಿನ್ ತಸಲ್ಲಚ್ ಆನ್ೆೇಕ್ ಹಳ್ಳಿ ಆಸಲ್ಲಲ. ದೇನ್ಯೇ ಹಳ್ಳಿೆೆಂಚೆ ಮುಖ್ೆಸ್ ಬರ ಮೊಗಾನ್ ಆಸಲ್ಲ. ಎಕಾ ಮುಖೆಲ್ಹೆಕ್ ದುಕೂಲಕ ನೆಂವಾಚೊ ಎಕ್ಲಲ ಪೂತ್ತರ್ದುಸ್ರ್ಯೆ ಮುಖೆಲ್ಹೆಕ್ ಏಕ್ ಧುವ್ನ ಆಸಲ್ಲಲ. ಹ್ಯೆ ದಗಾೆಂಕ್ಯೇ ಕುಡಿಚಿ ಕಸಲ್ಲಯೇ ವೊಡಿ್ ನತ್ಲ್ಲಲ ತರೇ, ತೆಂಚ್ಯೆ ವ್ಾಡಿಲ್ಹೆಂಚೆೆ ವ್ತ್ಯ್ಚ್ಕ್ಲ್ಹಗುನ್,ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ನವೆಂ ಕಾಜಾರ ಜೊಡೆಂತರೇಹೆರ್ಜೊಡ್ೆೆಂಭಾಶೆನ್ ಲ್ೆಂಗಿಕ್ ಚಟುವ್ಟಿಕಾೆಂನಿ ಬುಡ್ನಸ್ರ್್ೆಂ, ಸನೆಸ ಸಿವೇಕರ‍್ನ್ ಹಿಮಾಲಯೆಂತ್ ಯ್ಚ್ವ್ನ್ ರವ್ಶಲೆಂ. ಇೆಂದ್ರಯನ್ತೆಂಚೆೆಂಧಾರ್ಮಿಕ್ಭಾವ್ನ್ ಗಮನೆಂತ್ ದವ್ರ್್ , ತೆಂಕಾೆಂ ಆಶ್ಯಮಾಚಿವ್ೆವ್ಸ್ರ್ಾ ಕೆಲ್ಲ.ತೆಂಥೆಂಯ್ಸ ಸಬಾರ್ ಕಾಳ್ ರವ್ಶಲೆಂ. ಇೆಂದಯ ತೆಂಚೆೆವ್ಶಶಿೆಂ ಚಿೆಂತತ್ ಜಾತ. ತೆಂಣಿ ದಗಾೆಂಯ್ ತೆಂಚಿ ದೇಷ್ಟ್ ಹೊಗಾಡೆಂವ್ಶಯ ಆಸ್ರ್. ತೆದ್ರಳ್ಳ, ತೆಂಚಿ ಜತನ್ ಕ್ಲಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ? ತೊ ದುಕೂಲ್ಹಲ್ಹಗಿೆಂ ಯ್ಚ್ವ್ನ್, ತಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭುರ್ಿೆಂ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆೆಂವ್ನ್ ಸ್ರ್ೆಂಗಾ್ನ, ‘ಆರ್ಮ ಸನೆಸ ಸಿವೇಕಾರ್ ಕೆಲ್ಹೆಂ. ತೆ ದೆಕುನ್ ತೆೆಂ ಸ್ರ್ಧ್ಯೆ ನ’ ಮಾಣಾ್. ತರ್, ಇೆಂದಯ ಮಾಣಾ್, ‘ಪ್ಣರಕಾಕ್ ಮಹಿನೆಚೆೆಂ ಜಾಲ್ಹಲೆ ವಳ್ಳ, ತೆಂ ತಚಿ ಬೆಂಬ್ಲಲ ಆಪಡ್ನ.
44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಹ್ಯೆಂವ್ನತಕಾಪುತಕ್ಫಾವೊಕರ್ೆಂ’ ಮಾಣಾ್. ದುಕೂಲ್ಹನ್ ತಶೆೆಂ ಕೆಲ್ಹಲೆ ವಳ್ಳ, ಧಾ ಮಹಿನೆೆಂ ನೆಂತರ್, ಬೇಧಿಸತವ ತೆಂಕಾೆಂ ಭಾೆಂಗಾರ ವ್ಣಾಿಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಹಾತ. ತಕಾ ‘ಸವರ್ಿಸ್ರ್ಮ’ ಮಾಳ್ಿೆಂ ನೆಂವ್ನ ದವ್ರತ್. ತೊ ಸೊಳ್ಳ ವ್ಸ್ರ್ಿೆಂಚೊ ಜಾತ ಮಾಣಾಸರ್ಯೇ ಆವ್ಯ್ಸಬಾಪ್ಣಯ್ಸಚ್ ತಚಿ ಸೆವಾ-ಚ್ಯಕ್ರಯ ಕರತ್. ಏಕ್ದೇಸ,ಫಳ್ವ್ಸ್ತ್ ಹ್ಯಡೆಂಕ್ತೆಂ ರನಕ್ ಪ್ಣವ್ನಲ್ಹಲೆ ವಳ್ಳ, ಜೊೆೇರ್ ಪ್ಣವ್ನ್ ವೊತ್.ಪ್ಣವಾ್ ಥಾವ್ನ್ ರಕ್ಷಣ್ ಜೊಡೆಂಕ್, ತೆಂ ಎಕಾ ರೂಕಾ ಪೆಂದ್ರ ಥಾೆಂಬಾ್ತ್. ಥೆಂಯ್ಸ, ಏಕ್ ವ್ಶಕಾಳ್ ಸೊರೊಪ್ ರೂಕಾಚೆರ್ ಉಮಾ್ಳುನ್ ಆಸ್ರ್್.ಹಿೆಂಲ್ಹಗಿೆಂಆಯಲ್ಹಲೆ ವಳ್ಳತೊ ಸೊರೊಪ್ ರಗಾನ್ ಪುಸ್ತುಸ್ರ್್. ತಕಾ ಲ್ಹಗುನ್ ತೆಂ ದಗಾೆಂಯ್ಸ ಕುಡಿಿೆಂ ಜಾತತ್. ಆವ್ಯ್ಸ-ಬಾಪುಯ್ಸ ಖಾತರ್ ರಕುನ್, ಸವರ್ಿಸ್ರ್ಮ ತೆಂಕಾೆಂ ಸೊಧುನ್ ವ್ಾಚುನ್ ಹ್ಯತಕ್ ಧರ್್ ಆಶ್ಯಮಾಕ್ ಹ್ಯಡ್ನ್ ಅತೆೆಂತ್ ಶೃದೆೆನ್ ಆನಿ ಗೌರವಾನ್, ಸದ್ರೆಂ ತೆಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ . ಅಶೆೆಂ, ಏಕ್ ದೇಸ ತೆಂಚೆೆ ಖಾತರ್ ಫಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಡ್ನ್ ನೆಂಯ್ಸ್ ನಾೆಂವ್ನ್ ವಾತ. ತೆದ್ರಳ್ಳ, ಪೇಲ್ಲಯಕ್ ನೆಂವಾಚೊಶಿಕಾರೆಕ್ಆಯಲ್ಲಲ ತೊ, ಚಿತಿ ಮಧಾಾತ್ ಯ್ಚ್ೆಂವಾಯೆ ಸವರ್ಿಸ್ರ್ಮಾಕ್ ಪಳ್ವ್ನ್, ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಶಶಿಷ್ಟ್ ಮನಾತ್ ಮಾಣ್ ಚಿೆಂತನ್ ತಕಾತೇರ್ಜೊಕಾ್.ಸವರ್ಿಸ್ರ್ಮರಗತ್ ವಾಾಳುನ್ ಧಣಿಿಕ್ ಶೆವಾ್ತ. ಲ್ಹಗಿೆಂ ಪ್ಣವ್ನಲ್ಲಲ ರಯ್ಸ, ಹೊ ಮನಿಸ, ತೆಂತೆಂಯೇಆಶ್ಯಮ್ನಿವಾಸಿಮಾಣ್ ಕಳೊನ್ಘಾಬ್ರಯವ್ನ್ ವಾತ.ಹೊಮೆಲ್ಹ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಚ್ಯೆ ಕುಡ್ೆಿ ಆವ್ಯ್ಸಬಾಪ್ಣಯಯ ಸೆವಾ ಆಪುಣ್ಚ್ ಕರ್ೆಂ ಮಾಣ್ತೇಮಾಿನ್ಘೆತ. ಭೆಂವಾರೆಂ ಸೊಧುನ್, ಪ್ಣಯಯವೆಂತ್ ಜೊಡ್ೆಚೊ ಹ್ಯತ್ ಧರ‍್ನ್, ಸವರ್ಿಸ್ರ್ಮ ಪಡೊನ್ ಆಸಲ್ಹಲೆ ಜಾಗಾೆಕ್ಆಪವ್ನ್ ಹ್ಯಡ್್.ಆಪ್ಣಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಚುಕ್ರಚೆೆಂ ಭಗಾ್ಣೆ ಮಾಗಾ್. ಆನಿ ತೆಂಚ್ಯೆ ಬರ-ವಾಯ್ಚಿಜವಾಬಾಾರ ಆಪಲಚ್ ಮಾಣಾ್. ತೆದ್ರಳ್ಳ, ಬಾಪುಯ್ಸ ಮಾಣಾ್,‘ಆರ್ಮಇತಲೆಂವ್ಸ್ರ್ಿೆಂತಪಸ್ ಕೆಲ್ಹೆಂ. ಆಮೊಯ ಎಕ್ಲಲಚ್ ಪೂತ್ ನ ಮಾಣ್ ದೂಖ್ ಭಗಾ್ ಜಾಲ್ಹೆರೇ ತಕಾಜಿವಶಿೆಂಮಾರ್ಲ್ಲೆವ್ಶಶಿೆಂದೂಖ್ ನ.ಕ್ರತೆಕ್,ತೆೆಂಏಕ್ಆಕಸಿಾಕ್ಘಡಿತ್. ತರ್ಮವ್ಾಚ್ಯ.’ ಹೆೆಂ ಪಳ್ವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ವ್ನದೆೇವ್ತ ಸವರ್ಿಸ್ರ್ಮ, ವ್ಶಕಾಳ್ ತೇರ್ ಲ್ಹಗುನ್ ಘಾಯ್ಚ್ಲ್ಹ, ಮೊರ‍್ೆಂಕ್ ನ ಮಾಣ್ ಕಳೊನ್, ತಚೆೆ ಥೆಂಯ್ಸ ಜಿೇವ್ನ ಭರೆಯೆಪರೆಂಕರ .ಆವ್ಯ್ಸ-ಬಾಪುಯ್ಸ ಸೆಂತೊಸ್ರ್ನ್ ಸತೆಕ್ರಯಯ್ಚ್ ಕರ ತ್. ಆಜಾೆಪ್ಮಾಳ್ಿೆಪರೆಂತೆಂಚೆ ದಳ್, ಪರತ್ದಸೊೆಂಕ್ಲ್ಹಗಾ್ತ್.ತೆ ವಳ್ಳ, ಥೆಂಯ್ಸ ಆಯಲ್ಲಲ ಇೆಂದಯ ಮಾಣಾ್, ‘ಹೆೆಂ ಖ್ೆಂಚೆೆಂಯ್ಸ ವ್ಶಜಿಾತ್ ಪ್ಣೆಂವಾಯೆ
45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ತಸಲ್ೆಂ ನಾ ಯ್ಸ. ಧಮಾಿನುಸ್ರ್ರ್, ಆವ್ಯ್ಸ-ಬಾಪ್ಣಯಯ ಸೆವಾ ಕರ್ಲ್ಹೆೆಂಚೆೆ ಪಡಕ್ ವ್ಕತ್, ಸವತಃ ಪೂತ್ಚ್ ಕರತ್.’ ಕಾಶಿರಯ್ಸ ಇೆಂದ್ರಯಕ್ವ್ೆಂದುನ್,ಆಪ್ಣಲೆ ಗಾೆಂವಾಕ್ ಪ್ಣಟಿೆಂ ಪರತ. ಬೇಧಿಸತವ, ಆವ್ಯ್ಸ-ಬಾಪ್ಣಯಯ ಸೆವಾ ಕರ್್ ಬಯಹಾಲ್ಲೇಕಾಕ್ವಾತ. -----------------------------------------------------------------------------------------ಭುಗಾುಾಂಲವಿೀಜ್: ಬೇರಬಲಾನ ಆರಾಯಿಲ್ಿಾಂ ಕಿತ್ಾಂ? ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊೀಜಾ, ಅತಾಾವರ್. ಬಿೇರಬಲ್ ಕ್ರತೊಯ ಬಧ್ವಾಂತ್ ಚತುರ್ ವಾಕ್ರಿಗ್ಲತ್ಕಚೊಕ್ರತಿಚೊರಾಂಗ್ಮತ್ರ ಕ್ರಳ್ಳ.ತೊಕ್ರಳಮರ‍್ಜಾವ್ಲ್ಸ್‍'ಲಯ , ತಶಾಂಚ್ ಕುರೂಪ್ ಸಯ್ಿ. ಏಕ್ ದಿೇಸ್‍ ಅಕುರ್ ಬಾದಶ್ಹಚ್ಯಾ ಆಸಾಥನ್ಾಂತ್ ಸಭಾ ಚಲನ್ ಆಸಾಿನ್ ಮನ್್ಾ ಸುರೂಪಾಯೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕುರೂಪ್ಪ್ಣಾ ವಿಶಾಂಚಚ್ಯ್ರ್ಕ್ಟ್ಚಲಾಿಲ.ತದಾಳ್ಯ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ರರಿಾಂನಿ, ಮಾಂತಿರನಿ ಹೊಚ್ ಏಕ್ ಆಯ್ಚನ್್ ಸಾಂಧ್ಬ್್ ಮಹಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುರೂಪ್ ಆನಿ ಸೊಬಾಯ್ ನ್ತ್ಕಯಾ ರಪಾಾಂ ವಿಶಾಂಖಡಿಕ್ರಡ್್ ಉಲವ್ನ್ ತ್ಕಾಂಚೊಾ ಚೆಷ್ಟ್ಯ್ಲ ಕರನ್ ತಮಶ ಕರಿತ್ಿ ಥಾಂಯ್ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸ್‍'ಲಾಯಾಾಂಕ್ ಹ್ಯಸಾಂವ್ನಾ ಕರಿಲಾಗೆಯ. ತ್ಕಾಚ್ ವ್ಯಳ್ಯರ್ ಬಿೇರಬಲ್ಥಾಂಯ್ರ್ಹ್ಯಜರ್ಜಾಲ. ತದಾಳ್ಯ ಸಕ್ರ್ಾಂಕ್ರೇ ಭಾಜ್'್ಯಾಂ ಮಳಯಾಂ ಮಹಳಯ ಭಾಶನ್ ಜಾ್ಾಂ. ಬಿೇರಬಲ್ ರೂಪಾನ್ ಕುರೂಪ್ ಜಾಲಾಯಾನ್ ತಚ್ ವಿಷ್ಟಾಾಂತ್ ಸಭೆಾಂತ್ ಚಚ್ಯ್ ಜಾತ್ಕನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್'ಲಾಯಾನ್ ಅಕುರ್ ರಾಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸಯ ಸವ್ನ್ ಜೊಾರಾನ್ ಹ್ಯಸೊಾಂಕ್ ಲಾಗೆಯ. ಹ ಅಶಾಂಯ್ ಕ್ರತ್ಕಾಕ್ ಹ್ಯಸಾಿತ್'ರ್ಗಯ್ ಮಹಣ್ ಬಿೇರಬಲ್ ಅಜಾಪೊಯ. ತರಿಪುಣ್
46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಕಸಲಾಂಯ್ ಭಾವನ್ಾಂ ವಾಕ್ಿ ಕರಿನ್ಸಾಿಾಂ "ಪ್ರಭುಾಂನೊ, ಆಜ್ ಕ್ರತಾಂ ಸವ್ನ್ ಭಾರಿ ಖುಶ್ಯಲಾಾಯೆನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಸಾಂತೊಸಾನ್ ಭಲಾಾ್ತ್? ಹ್ಯಕ್ರ ಕ್ರರಣ್ ಕ್ರತಾಂ ಜಾವ್ಯಾತ್? ಮಹಣ್ ವಿಚ್ಯತ್ಕ್ನ್ ಅಕುರ್ ಹ್ಯಸೊನ್'ಶಾಂ, "ತುಜಾಾ ಕುರೂಪ್ ರೂಪಾ ವಿಶಾಂ ಹ್ಯಾಂರ್ಗಸರ್ ಚಚ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍'ಲಯ. ತ್ಕಾಚ್ ವ್ಯಳ್ಯರ್ ತುಜೆಾಂ ಯೆಣ್ಟಾಂ ಜಾಲಾಯಾನ್ ಆಮಾಾಂ ಹ್ಯಸೊಾಂಕ್ ಆಯೆಯಾಂ.ಬಿರಬಲ್ಆಮಿಹ್ಯಾಂರ್ಗಥೊಡ್ ಗ್ಲರೆ, ಥೊಡ್ತ್ಕಾಂಬ್ ಆನಿಚಿಕ್ಾ ಸಾವ್ಯಯ. ಪುಣ್ ತುಾಂ ಇಾಂರ್ಗಯಾಬರಿಾಂ ಕ್ರಳ್ಳ ಆಸಾಯ್.ಹಾಂಕಶಾಂ? ಹ್ಯಚೆಾಂಕ್ರರಣ್ ಕ್ರತಾಂ?" ಓಹೊೇ...ತಶಾಂಗ್ಲೇ?ಜಹ್ಯಪ್ನ್,ಖಾಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಚೆಾಂಕ್ರರಣ್ತುಮಾಾಂಕಳಿತ್ ಜಾಯೆಜ. ಕ್ರರಣ್ ಸಾಾಂರ್ಗಿಾಂ ಆಯ್ಾ. ಸವ್ಯೇ್ಸಪರಾನ್ ಸೃಷ್ಟ್ ಕಚ್ಯಾ್ಪ್ಯೆಯಾಂ ರೂಕ್ ಝಡ್ಯಾಂ ಸೃಷ್ಟ್ ಕ್ಲಾಂ. ಉಪಾರಾಂತ್ ಸುಕ್ರಿಾಂ, ಮನ್ಜತ್,.. ತ್ಕಾ ಉಪಾರಾಂತ್ ಆಪಾಿಚ್ಯಾ ಸಾಂತೊಸಾಖಾತಿರ್ ಮನ್್ಾ ವರ್ಗ್ಕ್ ರಚೆಯಾಂ.ಮನ್್ಾಕ್ಅವಶ್ಯಾ ಜಾವ್ಲ್ಸೊಾಂ ರೂಪ್, ಧ್ನ್, ಬುದವಾಂತ್ಕಾಯ್, ಸಾಮರ್ಥ್ ಆನಿ ಕ್ರತಾಂ ಪೂರಾ ದೆಣಾಂ ರಚುನ್ ತಿಾಂ ಪೂರಾ ಪ್ರತಾೇಕ್ ಕರನ್ ದವನ್್ಹ್ಯಾಂತುಾಂತುಮಾಾಂಖಾಂಚೊಾ ಜಾಯ್ ತೊಾ ಕ್ರಣ್ಟಘಯ್ ಮಹಣ್ ದೆವ್ಲನ್ ಆಮಾಾಂ ವಿಾಂಚುಾಂಕ್ ದಿಲ. ತದಾಳ್ಯ ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ವಚೊನ್ ಬುಧ್ವಾಂತ್ಕಾಯ್ ಕ್ರಣ್ಟಘಲ. ಉಪಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಕ್ರತಾಂ ತರಿೇ ಕ್ರಣ್ಟಘಯ್ಾಂ ಮಹಣ್ ಹಣ್ಟಾಂತಣ್ಟಾಂಪ್ಳತ್ಕನ್ತುಮಿಾಂಪೂರಾ ಧ್ನ್, ದಿವ್ಯ್ಾಂ, ರೂಪ್, ಸಮಥ್್ದೆಣಾಂ ಹಾಂ ಪೂರಾ ಅಪ್ಹಸು್ನ್ ಜಾ್ಯಾಂ. ತಶಾಂ ಬುಧ್ವಾಂತ್ಕಾಯ್ ಸೊಡ್್ ಹರ್ ಮಕ್ರ ಕ್ರತಾಂಯ್ ಮಳಯಾಂನ್. ತಶಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಸೊಬಾಯ್ ವ ಕ್ರತಾಂಚ್ ಮಳ್ಯನ್ಸಾಿನ್ ಆಶಾಂ ಕ್ರಳ್ಳ ಜಾವ್ನ್ ಉಲ್ಾಂ.ಕುರೂಪ್ಜಾಲಾಂ.ತುಮಿಾಂ ಸೊಬಾಯೆಚೆ,ರೂಪಾಭರಿತ್,ಗೆರೇಸ್‍ಿ ಆನಿ ಸಾಮಥ್ವಾಂತ್ ಜಾಲಾಾತ್. ದೆಕುನ್ಾಂಚ್ತುಮಾಾಂಸಕ್ರ್ಾಂಕ್ಬೂದ್ ಉಣ. ಆತ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾ್ಾಂಗ್ಲೇ ತುಮಾಾಂ ಹ್ಯಚೆಾಂ ಕ್ರರಣ್? ಆಶಾಂ ಮಹಳಯಾಂಚ್ಸಕಾಡ್ತೊೇಾಂಡ್ಧಾಾಂಪುನ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸಯ. ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂ ಉಲಾಂವ್ನಾ ಯ್ ಹ್ಯಸೊಾಂಕ್ ಕ್ರಾಂಯ್ ಅವ್ಲಾಸ್‍ ನ್ತೊಯ. ಬಿೇರಬಲಾನ್ ಬಳ್ಯಚೆಾಂ ಏಕ್ ಉತರ್ದಿೇವ್ನ್ ಜಾ್ಯಾಂ.ಅಕುರ್ಮತ್ರ ಬಿೇರಬಲಾಚೆ ತ್ಕಾ ಬುದವಾಂತ್ಕಾಯೆಕ್, ತ್ಕಾ ತ್ಕಾ ಸಾಂಧ್ಬಾ್ನುಸಾರ್ ಉಲಾಂವ್ಲೊಾ ತ್ಕಚ್ಯಾ ಜಾಣಾವಯೆಚ್ಯಾ ಉತ್ಕರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಾಣಾವಯೆಕ್ ಆಪಾಯಾ ಕ್ರಳ್ಯಜಾಂತ್'ಚ್ ಖುಶ್ಯ ಪಾವೊಯ ಆನಿ ಬಿೇರಬಲಾಕ್ಶ್ಯಭಾಸ್ತಾ ಪಾಟ್ಯ್ಯಗ್ಲಯ. - ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊೀಜಾ, ಅತಾಾವರ್.
47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ವಿಡಂಬ್ನ್ ಆಜ್ ಆಮಿಂ ಸ ೊರ ೊ ಸ ೊಡಯಾಿಂ.. - ವಿಕಿರ್ಆಲ್ವವರಿಸ್ ಮಧಾಾನೆೇ ರಾತಿಾಂ 'ಲೇಡ್' ಜಾವ್ನ್ ರಸೊಿ ಮಜಾೊಾ ಎಕ್ರಯಾಕ್ರಾತಿಾಂಡ್ಯಾಟಿ ಕಚೊ್ ಪೊಲಸ್‍ ಪಾಾಂವ್ನಾ ಗೆಲ. ಚುಕನ್ಪ್ಕ್ರಾ್ಘರಾಕ್ಪಾವೊಯ ನ್ ತಾಂ ಖಾತಿರ ಕಚ್ಯಾ್ಕ್ ಪೊಲಸಾನ್ ವಿಚ್ಯ್್ಾಂ, " ಹಾಂ ಘರ್ ತುಜೆಾಂಚ್ ಮೂ?" "ಯೆಶ್ಯ್" ಮಹಣಾಲ ಅಮಲ. ಭಿತರ್ ಯೆೇ ದಾಕಯ್ಿಾಂ... ಅಳೇ ಹಾಂ ಮಹಜಾ ಘರಾಚೆಾಂ ಸಾಲ್, ಹಾಂ ಕ್ರಚನ್, ಹಾಂ ಡ್ಯಾನಿಾಂಗ್ ನಹಯ್ ಡ್ಯಯ್ಚ್ಾಂಗ್, ಹಾಂ ಮಹಜೆಾಂಬಡ್ರೂಮ್..ವೊೇತಾಂಆಸಾ ಪ್ಳ ತಾಂ ಮಹಜೆಾಂಚ್ ಬಡ್. ಬಡ್ಯ್ರ್ ನಿದಾಯಾ ತಿ ಮಹಜಚ್ ಬಾಯ್ಯ ಆನಿ ಬಾಯೆಯ ವಟು್ಕ್ ನಿದಾಯ ತೊ ಹ್ಯಾಂವ್ನಾಂಚ್..." ಹೊ ಏಕ್ ಪ್ನೊ್ ಜೊೇಕ್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪುರ‍್. ಪುಣ್ ಸೊಯ್್ಚಿಾಂ ಅಸಲಾಂ ಅತವ್ನ್ಾಂ ಜಾಯ್ಚಿಾಂ ಘಡ್ಯಯಾಾಂತ್. ಘಡ್ಿೇಆಸಾತ್. 'ಸಕ್್ ', 'ಡ್ರಗ್್ ', ಆನಿ 'ಡಿರಾಂಕ್್ ', -ಹಿಾಂತಿೇನ್ ಜಾವ್ಲ್ಸಾತ್ಸಾಂಸಾರಾಾಂತಿಯಾಂತಿೇನ್ ಮಹ್ಯನ್ಕಾಂಟ್ಕ್ರಾಂ. ವಸಾ್ಾಂ ಪಾರಸ್‍ ಚಡ್ ಸೊಯ್್ವಿಶಾಂ ಉಲವ್ನ್ , ಬರವ್ನ್ , ಝರವ್ನ್ , ನ್ಟ್ಕ್ರಾಂ ಕನ್್, ಪುಲುಪತ್ಕರರ್ ಥಾವ್ನ್ ಘಾಜವ್ನ್ , ಹೊವಿಷ್ಯ್, ತಾ ವಿಶಾಂಉಲಾಂವ್ಯೊಾಂಚ್ ನಹಯ್ಮಹಣ್ಟೊತಿತೊಯ ಪ್ನೊ್ಜಾಲಾ. ತರಿೇಕ್ರ ಹಾಂ ಕಾಂಟ್ಕ್ ದಿಸಾಾಂದಿೇಸ್‍ ವ್ಲಡ್ಚನ್, ಚಡ್ಚನ್ ಯೆತ್ಕನ್ ಜಾಣಾಯ್್ಾಂನಿ ತವಳಿವಳ್ ಜಾಗವಣ ದಿೇಜೆ ಪ್ಡ್ಯಿ. ಹ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ಿ
48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಶಾಂಬೊರಾಾಂತ್ ಎಕ್ರಯಾನ್ ಪುಣ ಪ್ಯೆಾಂವ್ಯೊಾಂಉಣ್ಟಾಂಕ್್ಾಂ, ಹಜಾರಾಾಂತ್ ಎಕ್ರಯಾನ್ ಪುಣ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಆನಿ ಕಣೇ ಜೇವನ್ಾಂತ್ ಸೊಯ್್ಚೊ ಪ್ಯ್ಲಯ ಥಾಂಬೊಚ್ ಆಪ್ಡ್ಯ್ಸಾಿನ್ ರಾವೊಯ ತರ್ ಸೊಯ್್ವಿಶಾಂ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಪಾವಿ್ಾಂ ಬರಯ್ಚ್ಯಾಂ, ಉಲಯ್ಚ್ಯಾಂ ಥೊಡ್ಾಂತರಿೇಸಾಥ್ಕ್ಜಾ್ಾಂ. ಸೊರ‍್ ಆನಿ ದುಕರ್ ಪೊಬು್ಾಂಗೆಲಯ ಬಾಯ್ಲಯ ಘತ್್ ಮಹಣ್ ಅನ್ಾ ವರ್ಗ್ಚೆ ಆದಿಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಾಾಂಬೊೇಟ್ಜೊಕುನ್ಆಯ್ಯಾತ್. ಪಾವ್ಲನ್ತ್ಕಯಾಕ್ಆಮೊ ಥಾವ್ನ್ ತೇಯ್ಚೇ ಶಕ್ರಯಾತ್. ಸೊರ‍್ ಹರಾಮ್ ಆನಿ ದುಕರ್ ಅಶುಧ್ಿ ಮಹಣ್ ಮಹಣ್ಟಿ್ ಆಜ್ ಪ್ಯೆಾಂವ್ನಾ ಆನಿ ಖಾಾಂವ್ನಾ ಲಾರ್ಗಯಾತ್. ಖ್ಣಲಾಯಾಾಂತ್ ಕ್ರಾಂಯ್ 'ಮಿಸ್ಕ್' ನ್ ಮಹಣಾಾಾಂ. ಪುಣ್ ಪ್ಯೆವ್ನ್ ಟ್ಲ್ಯ್್ ಜಾಲಾಯಾಾಂತ್ಮಿಸ್ಕ್ನ್? ಸೊರ‍್ ನ್ಸಾಿನ್ ಆಮಿೊಾಂ ಭುಗ್ಲ್ಾಂ ಜಲಾಮನ್ಾಂತ್. ತ್ಕಾಂಚಿ ವೊಲಾಾಂ ಜಾಯ್್ಾಂತ್...ಬಥ್್'ಡ್ೇಜಾಯ್್ಾಂತ್, ಕುಮೆರ್ ಜಾಯ್್ , ಕ್ರಜಾರ್, ರ‍್ೇಸ್‍, ಮೇನ್್, ಮನ್್ಚೆಾಂ ಮಿೇಸ್‍ ಜಾಯ್್. ಸೊಯ್್ಚಿಸವಯ್ಬಾಳಪಣಾರ್'ಚ್ ಸುರ ಜಾತ್ಕ. ಸೊಯ್್ ಬಿಯರಿಚ್ಯಾ ರ್ಗಯಸಾಾಂತ್ಬೊೇಟ್ಬುಡ್ವ್ನ್ ಬಾಳ್ಯ್ಾಕ್ ಚ್ಯಕವ್ನ್ ಬಾಳ್ಾಂ ಕಡ್ಯ್ಣ್ಟಾಂತ್'ಯ್ಚೇ ಮಿಟಿಯ್ಲ ಮಚೆ್ಾಂ ೊ ಳವ್ನ್ ಸಾಂತೊಸ್‍ ಪಾಾಂವಿೊ ಮಾಂ - ಬಾಪಾಾಂ ಕ್ರತಿಯಾಂ ನ್ಾಂತ್? ಹೊ ಭುಗ್ಲ್ ಚ್ಯರ್ ಪಾಾಂಚ್ವಸಾ್ಾಂಚೊಜಾತ್ಕನ್ಕ್ರಜಾರ ಸಾಲಾಾಂತ್ ಬಿಯರ್ ಎಕ್ರ ದಮಮನ್ ಖಾಲಕತ್ಕ್ನ್ಕ್ರತಾಂಅಪುಬಾ್ಯ್! ಹೈಸೂಾಲಾಕ್ಪಾವ್ಲಿನ್ಹೊಭುಗ್ಲ್ ಬಿಯರ್ ಪ್ಬಾುಾಂತ್ 'ಮಗ್ೆ ' ಆನಿ 'ಜಗ್ೆ ' ಖಾಲ ಕತ್ಕ್. ಕ್ಜಕ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾರಾಾಂಮಜುಾಂಕ್ಸುರಕತ್ಕ್.'ಸ್ತಕ್ರ್್ ' ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಪಾಾಸ್ತಟಿಚೆರ್ವಚೊನ್ 30- 35 ಜಾತ್ಕನ್ಲವರ್ಪಾಡ್ಜಾವ್ನ್ ಪ್ಡ್ಯೊ ಜಾತ್ಕ. ವಸಾ್ನ್ವಸ್‍್ಕ್ರತಯ ತನ್್ರ್ಆಶಾಂಚ್ ಖಾಲಜಾತ್ಕತ್... ಸೊಯ್್ಕ್ಲಾಗ್ಲನ್ಕ್ರತಿಯಾಂಘರಾಣಾಂ ನ್ಸ್‍ ಜಾತ್ಕತ್. ಕ್ರತ್ಕಯಾ ಭುರ್ಗಾ್ ಬಾಳ್ಯಾಂಚೊ ಗ್ಲೇಳ್ ಜಾತ್ಕ? ಕ್ರತಿಯಾಂ ತನ್್ಟಿಾಂ ವಿಧ್ವ್ನ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಲರ್ರ್ ಪ್ಡ್ಯಿತ್. ಕ್ರತಯ ಜಣ್ ಆಪಾಯಾ ಅಪುಬಾ್ಯೆಚೆಾಂ ಕ್ರಮ್ ಹೊರ್ಗ್ವ್ನ್ ಘೆತ್ಕತ್.? ಕ್ರತಯಶ ವ್ಯಪಾರ್ ವಹಿವ್ಲಟ್ ಬಾಂಧ್ ಜಾತ್ಕತ್? ಕ್ರತ್ಕಯಾ ಜಣಾಾಂಚೆಾಂ ಆಸ್‍ಿ ಬದಿಕ್ವಿಕುನ್ವ್ಯತ್ಕ?ಕ್ರತಯಶಜೇವ್ನ ಉಬಾಿತ್!ಕ್ರತಯ ಜಣ್ಜಯ್ಯಕ್ವ್ಯತ್ಕತ್..
49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಕ್ರತಯ ಜಣ್ಫ್ತಶಯೆಕ್ಚಡ್ಯಿತ್? ಸೊರ‍್ಸೊಡ್ಯೊಾ ಉದೆಶಾಂಕ್ರತಯಶಜಣ್ ರೆತಿರ್ ಕತ್ಕ್ತ್. ನವ್ಲಾ ವಸಾ್ಕ್ ನಿಚೆವ್ನ ಕತ್ಕ್ತ್. ಕರೆಜಾಮಾಂತ್ ಸೊಡ್ಯಿತ್.. ಅನ್ಮಿಕ್ ಅಮಲಕ್ ಸವ್ಲ್ತ್ಕತ್. ಹ್ಯಾಂತುಾಂಜಯೆಿವಾಂತ್ಜಾಾಂವ್ಯೊ ಥೊಡ್ ಮತ್ರ. ಲಕ್ರಕ್ ಸೊಯ್್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಲಾಮ್'ಪ್ಣಾಾಂತಯಾಂ ಮುಕ್ಿ ಕಚೆ್ ಉದೆಶಾಂ ಆಯೆೊ ಎವ್ಲಾಂಜೆಲಸ್‍ಿ , ಏಕ್ ರ್ಗಯಸ್‍ಬಿಯರ್ಪ್ಯೆಾಂವ್ಯೊಾಂಪ್ತ್ಕ್ಾಂತ್ ಪಾತಕ್ಮಹಣ್ಅಧಿಕ್ರರಾನ್ಮಹಳಯಬರಿ ಘಾಜವ್ನ್ ಸಾಾಂರ್ಗಿತ್.ಪುಣ್ಸೊಯ್್ಚಿ ಸವಯ್ ರಕಿಗತ್ ಜಾಲಾಯಾಾಂಕ್ ಖಾಂಚೆಾಂಯ್ ನ್ಟ್ಲ್ವನ್. ಕೇಣ್ ಕ್ದಾಳ್ಯ ಸೊಯ್್ಚೊ ಪ್ಯ್ಲಯ ಥಾಂಬೊ ಚ್ಯಕ್ರಿ ತದಾಳ್ಯಚ್ ತೊ ಆಪಾಿಚೊಫೊಾಂಡ್ಖಾಂಡುಾಂಕ್ಸುರ ಕತ್ಕ್. ಭಾಗ್ಲ ತೊ ಮನಿಸ್‍ ಜವಿತ್ಕಾಂತ್ ಸೊಯ್್ಚೊ ಫರಥಮ್ ಥಾಂಬೊ ಚ್ಯಕಾಂಕ್ ಮತ್ಕ್ ಪ್ಯ್್ಾಂತ್ ಪಾಟಿಾಂಘಾಲಾಿ..! ತರ್ಆಜ್ಆಮಿಾಂಸೊರ‍್ಸೊಡ್ಯಾಾಂ... - ವಿಕಿರ್ಆಲ್ವವರಿಸ್.(ವಿಜಯ್) ಆವಯ್ ದವಾನ್ರಚ್ಿಂಉಪಾರಂತ್ಎವೆಕ್ ಸಂಗಾರ್ತಣ್ಜಾವ್್ ರ್ತಆದಾಂವಾಕ್ ಜಾಲಿರ್ತಆವಯ್ ಸವ್ಾಕುಳಿಯೆಕ್ ರ್ಮಲ್ಗಡಿಜಾಲಿರ್ತ ಸವ್ಾಚಲಿಯಂಕ್ ಆವಯ್ಜಾಲಿರ್ತ ಸವ್ಾಚಲ್ವುಂಕ್ ಸದಾಂಘಚಿಾಜತನ್ಘೆತಾಆವಯ್ ನಾಕಾಂಯ್ಖಂವ್್ ರ್ತಚ್ೀಶಿವಾಯ್ ಭುರ್ಾಂಅಪ್ಯಾ ಯೆೀಮ್ಹಜಾು ರ್ಮಂಯ್ ತಾಂಕಾರ್ತದ್ರತಾ ಸದಾಂ ಸವ್ಸಯ್ ಘರಂರ್ತಿಂಸವ್ಾಆತಾಂಆಸಂತ್ಆಭಯ್ ಡಾ.ಆಲೊನಸಸ್ಡಿಸೊೀಜಾ
50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಧಸ್ಟಿಚ್ಂಫುಲ್ ಘರಮುಕಾರ್ಆಸಏಕ್ ಧಸ್ಟಿಚ್ಂಫುಲ್ ಚುಕಾನಾರ್ಮಹಕಾಆತಾಂಸದಾಂಚಿರಟವಳ್ ಸದಾಂಚ್ತಂ ಝಡ್ದ್ರತಾ ತಾಂಬ್ಡಂಪ್ಪಲ್ ಪ್ಪಣ್ತಾಂತುಆಸಥೊಡಿಂ ಆಟಾವಳ್ ತಾಚ್ೀಥಾವ್್ ಯೆತಾಸವಧಿಕ್ ಫಮ್ಾಳ್ ಮೆಳಾಾ ರೀಸ್ ತಾಚ್ೀ ಥಾವ್್ ನಿಸ್ಳ್ ಸೊಭಿತ್ಕರಂಅಂತಾಮ್ಹಜೆಂಮುಖಮ್ಳ್ ಸದಾಂಚ್ಂ ದ್ರತಾತಂಝಡ್ಧಸ್ಟಿ ಫುಲ್ ಪ್ಡ್ಲಿ ಥೊಡ್ಲಚ್ಡ್ಲ ಮ್ಹಜಾು ಪಾಟಾಿುನ್ ಧಂವ್್ ಜಾಲಿಂ ಹಂವ್ಆತಾಂ ನಿತಾರಣ್ ಧರ್ಾಂ ಆತಾ ರ್ಮಹಕಾಎಕಾಚ್ಡಾುನ್ ಭಲಿಾಂಹಂವ್ಆತಾಂಚಡ್ಭಿಯನ್ ಜಾಲಆತಾಂ ಚ್ರ್ಕಾಚಡ್ ಕಷೀಣ್ ರ್ಕಣಾಕ್ಚ್ನಾಮ್ಹಜೆೀವಿಶಿಂಧುನ್(ಗುರ್ಮನ್) ಕರಂಕ್ಲ್ವಗ್ಿಂಆತಾಂದವಾಚ್ಂನರ್ಮನ್ ಮೆಳ್ಳಂಆತಾಂರ್ಮಹಕಾಚಡ್ ಸರ್ಮಧನ್ ಕಟಾಳ್ ಡಾ.ಆಲೊನಸಸ್ ಡಿಸೊೀಜಾ ದಖ್ಿಂ ಹಂವೆಂ ಏಕ್ ವಹಡ್ಲಿಂ ಕಟಾಳ್ ಪೆಟ್ಿಂ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಲ್ವಗ್ಸರ್ಂ ಹಿಟಾಳ್ ಧಂವೆಿಂ ಆತಾಂ ಏಕ್ ವಹಡ್ಲಿಂ ಚಿತಾಳ್ ದಖ್ಿಂಹಂವೆಂಪೆಟ್ಚಂಏಕ್ಜನೆಲ್ ಲ್ವಸೆಿಂಮ್ಹಜೆಂಆತಾಏಕ್ ಕದಲ್ ಧಂವಂಕ್ ಲ್ವಗೊಿ ಥಂಯ್ ರ್ಸನಿಲ್ ಸಂಗಾತ್ ದ್ರಂವ್್ ರ್ಲ ತಾಕಾ ಕಪಿಲ್ ಪ್ಳ್ಂವ್್ ರ್ಲ ತಾಂಕಾಂಆತಾಂ ಆನಿಲ್ ಘರ್ ಘರ್ಮ್ಹಜೆಂಜಾಲ್ವಂಪ್ನೆಾಂ ಆಸಂತಂಗಾಂವಾಂತ್ಪೆನೆಾಂ ತಾಂತುಂಆಸಂಧನ್ದ್ರವೆಾಂ ಕತಾಾಂಹಂವ್ ಏಕ್ಕಾಯೆಾಂ ಕತಾಾಂತಂಆತಾಂಸರ್ಾಂ? ಧಯಾಂತ್ಉಠ್ಿಂವಹಡಿಿಂಲ್ವಹರಂ ಜಾಲಿಂಆತಾಂ ವಹರಂಬಾರ ವೆತಾಂಹಂವ್ ಆತಾಂಸೆಜಾರ ಮ್ಹಜಾು ಎಕಾಇಷ್ಟಿಚ್ಯು ಕಾಜಾರ ಘರಂರ್ತಿಂಸವ್ಾರ್ಲ್ವುಂತ್ಶಹರ
51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆಿಂಗ ೊವ್ ೆಚ ೊ ಭುಗ ೊೊ! ~ಮೆಕಸಮಲರೆಟ್ಟಿ "ನ್ಕ್ರಮಮಿಮೇ......ಫಿಯೇಸ್‍...ಮಮಿಮೇ... ತುಾಂ ಮನ್್ಕ್ರ ಮಮಿಮೇ....ಪಾ...ಟಿಾಂ...ಯೆ....ಮಮಿಮೇ." ಧಾಕು್ಲ ಪಾಾಂಚ್ ವಸಾ್ಾಂಚೊ ಮೇವನ್ ಫ್ತಾಂತ್ಕಾಚ್ಯ ಸಪಾಿಾಂತ್ ಹುಸಾಾನ್್ರಡ್ಯಿಲ. "ನ್ ಬಾಳ್ಯ...ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಆಸಾಾಂನೆ ...ಹ್ಯಾಂರ್ಗ...." ತಿಣ್ಟಾಂ ಹಧಾಾ್ಕ್ ಪೊಟುಯನ್ ಧ್ನ್್ ಚೆಕ್ರಾ್ಕ್ ಕಪಾಲಾಕ್ ಕ್ರೇಸ್‍ ದಿೇವ್ನ್ ಮತಾಂ ಪೊಶವ್ನ್ ಧೊಾಂಕುಳ್್ ಉಟ್ಯ್ಲಯ. ಚೆಕ್ ರ್ಗಢ್ ನಿದೆಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲಾಯಾನ್ ಸಪಾಿಾಂತೊಯ ಸುಟ್ವ್ಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಚಾ ಘಡ್ಚಾಚ್ೊ ಲಾಗ್ಲಯಾ. ದಳ ಉಗ್ರ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ಾಂ ಆವಯ್ಾಚ್ೊ ತದೆೇಕ್ ನದೆರನ್ ಚೊವ್ನ್ ಉಪಾರಾಂತ್ ರಡ್ಯಿನ್ ಆವಯ್ೊ ದಳ್ಯಾಾಂತಿೇ ಶರಾಾಂದಾರಿಾಂನಿ ದುುಃಖಾಾಂ ದೆಾಂವಿಯಾಂ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ಯಕ್ಹ್ಯತ್ಭೊಾಂವ್ಲ್ವ್ನ್ , "ಮಮಮ ತುಾಂ... ಆಸಾಯ್ ಪ್ಳ ...ಥಾಂಯ್ ದಯ್್ ಸಾಯ್ಚ್ನ್ ಪ್ಳ ...ಆಮಿಾಂಖ್ಣಳ್ಯಿನ್..ಹ್ಯವ್ಯಾಂಮರ್ಲಯ ಬೊೇಲ್ ಆಸಾ ಪ್ಳ ಉದಾಾಾಂತ್ ಪ್ಡ್ಲಯ ..ತುಾಂಹ್ಯಡುಾಂಕ್..ಗೆಲಯಯ್ ಮಮಮ..ತುಾಂಪಾಟಿಾಂ..ಯೆವ್ಲ್ಾಂಯ್ ಮಮಮ..ಥೈಾಂ ಮಸುಿ ರಗತ್ ಆಸ್‍್ಯಾಂ.. ತಾಂ ತಟಿೇ್ನ್ ನಾಂಬಾರ ಬರಿ ದಿಸಾಿ ್ಾಂ... ಹ್ಯಾಂವ್ನ ರಡ್ಚನ್ಾಂಚ್ ಆಸ್‍ಲಯಾಂ..!" ತೊಗ್ಲದಾಿಾ ಬಾಶನ್ಹುಸಾಾನ್್
52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಸಾಾಂರ್ಗಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಆವಿೊತ್ಿ ಕ್ರಳ್ಯಜಾಂತ್ಕಯಾ ದಡ್ಿಡ್ಯಾಕ್ ಲೇರಾಚೊಸಗ್ಲಯ ಜೇವ್ನಕ್ರಾಂಪೊಯ! ಚೆಕ್ ಮತ್ರ ಪ್ತ್ಕಾ್ನ್ ನಿದೆಕ್ ವ್ಯಾಂಗ್ಲಯ. ವರಾಾಂಚ್ಯ ಘಡ್ಯಾಳ್ಯಾನ್ ಚ್ಯರಾಾಂಚೊ ಆವ್ಲಜ್ಕ್ಲ. ಚೆಕ್ಉಸಾಾಾರ್ಚ್ೊ ನಿದ್ಲಯ. ಲೇರಾಕ್ ನಿೇದ್ ಅಯ್ಚಯನ್. 'ಕ್ರಾಂಯ್ ಫ್ತಾಂತ್ಕಾಚಿಾಂ ಸಪಾಿಾಂ ಸತ್ ಜಾತಿತ್..!? ಚೆಕ್ರಾ್ಚೆಾಂ ಸಪ್ಣ್ ಕ್ರತಾಂ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪಾವ್ಲತ್? ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಮರಾನಿೆೇ ತರ್? ವ್ಲ ಮಹಜೊ ಘೊವ್ನ? ನ್ಾಂತರ್ ಪೂತ್..?' ದುಬಾವ್ನ ಪ್ಶಾ ಆಲಚನ್ಾಾಂಕ್ ಇಡ್ಾಂದಿತ್ಕನ್ಮತಿಪ್ಡ್ಯಿಾರ್ಪಾಟಿಯಾಂ ಘಡಿತ್ಕಾಂಘಾಂವೊಾಂಕ್ಲಾಗ್ಲಯಾಂ. ................................................ ಸರಿ ಸುಮರ್ ತರಾ ವಸಾ್ಾಂ’ದಿಾಂ ಲೇರಾಚೆಾಂ ಲಗ್್ ಬಾಂಗ್ರಯರ್ ಹಚ್.ಎ.ಎಲಾಾಂತ್ (ಇಾಂದುಸಾಥನ್ ಎರ‍್ನೆಟಿಕ್್ ಕಾಂ) ಇಾಂಜನಿಯರ್ ಕ್ರಮರ್ ಆಸಾೊ ಪ್ರೇತಮಲಾಗ್ಲಾಂ ಜಾ್ಯಾಂ. ಸಕಾಡ್ ಚೆಡ್ಯವನಿಾಂ ಆಶಾಂವ್ಯೊಬರಿ ಬರ‍್ ನೊವೊರ , ಸೊಭಿತ್ ಘರ್ ಆನಿ ಫುಡ್ಯರಾಕ್ ಭುಗ್ಲ್ಾಂ ತಿ ಆಶಲಯ. ತ್ಕಾ ದಿಶನ್ಬರ‍್ನೊವೊರ ಆನಿ ಕಾಂಪ್ನಿಚೆಾಂ ರ್ಫಯಟ್ ಲಾಬಯಾಂ ತರಿೇ 'ಭುರ್ಗಾ್ಚೆಾಂ ದೆಣ್ಟಾಂ' ಮತ್ರ ಫ್ತವೊ ಜಾ್ಾಂನ್! ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಕ್ರಿಾಂ ಆಾಂಗ್ಲವೊಿಾ , ಧಾಮಿ್ಕ್ ಜಾರ್ಗಾಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಮಹಣ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಆಟ್ ವಸಾ್ಾಂ ಉಪಾರಾಂತ್ ಸಾಾಂ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಮಲಾಾಾಂಚ್ಯ ರ್ಫಸಾಿ ದಿಸಾ, ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಭುಗ್ಲ್ ಲೇರಾಕ್ ಫ್ತವೊ ಜಾಲಯ! ಮೇಯ್ಚ್ಯ ಎಕ್ರ ತ್ಕರಿಕ್ರ್ ಜಲಮಲಾಯಾನ್ ತ್ಕಕ್ರ ತ್ಕಣಾಂ 'ಮೇವನ್ ಜೊಸಪ್' ಮಹಣ್ನ್ಾಂವ್ನದಿ್ಯಾಂ! ಸಕ್ರ್ನಿಾಂ ತ್ಕಕ್ರ 'ಆಾಂಗ್ಲವ್ಯಿಚೊ ಭುಗ್ಲ್!' ಮಹಣ್ವೊಲಾಯ್ಚ್ಯಾಂ. ಜವ್ಲಾಂತ್ ಫುಡುಪಡಿತ್ ಆನಿ ಚುರಕ್,ತಶಾಂಚ್ ಉಲಾಂಕ್ರೇ ವ್ಯಗ್ಲಾಂ ಶಕ್ಲಯ. ಅಶಾಂ ತೊ ಸಕ್ರ್ಾಂಕ್ರೇ ಮರ್ಗಚೊಜಾಲಯ. ತ್ಕಕ್ರಕ್ರಣ್ಟಘಾಂವ್ನಾ ಆನಿ ಉಲಾಂಕ್ ಲಕ್ ರಾಸ್‍ ಪ್ಡ್ಯಿಲ.ತ್ಕಣ್ಟಉಲಯ್್ಯಬರಿಘಡ್ಯಿ ಮಹಳಯಾಂಚಿಾಂತ್ಕಪ್ಚಡ್ಯವತ್ಜಣಾನಿಾಂ ್ಕ್್ಯಾಂ. ಆನಿ ಹಾಂಚ್ ಚಿಾಂತ್ಕಪ್ ಲೇರಾಕ್ ಆಯ್ೊ ಸಪಾಿನ್ ಚಿಾಂತುಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಚ್ಯಾಂ. ಸಪಾಿಾಂತ್ 'ರಗತ್...ಮರಣ್ಅನಿತರಾ
53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ನಾಂಬರ್'! ಹ್ಯಚೊಅಥ್್....!? 'ಖಾಂಚ್ಯಕ್ರೇ ತರಾ ತ್ಕರಿಕ್ ಮಹಣಾಸರ್ ಜಾಗ್ರರತ್ಕಾಯೆನ್ ರಾಕನ್ ಪ್ಳಾಂವ್ಯೊಾಂ. ತ್ಕಚೆ ಭಿತರ್ ಕ್ರತಾಂಯ್ ಅವಘಡ್ ಘಡ್ನ್ತ್ಕಯಾರ್ ಸಕಾಡಿೇ ಸಾಕ್್ಾಂ ಜಾತ್ಾಂ, ಘೊವ್ಲಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಪುತ್ಕಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಂ ಕ್ರತಾಂಚ್ ಸಾಾಂರ್ಗನ್ಸಾಿಾಂರಾಾಂವ್ಯೊಾಂ'ಅಶಾಂತಿಣ್ಟಾಂ ನಿಧಾ್ರ್ಕ್ಲಯ. ನೊವೊರ ರಾತಿಚ್ಯ ಪಾಳರ್ ಕ್ರಮರ್ ಆಸ್‍ಲಯ . ಹಯೆ್ಕ್ರ ಮಹಿನ್ಾಾಂತ್ ಪಾಳಿ ಬದಾಯತ್ಕಲ. ಅಜ್ ಮಹಿನ್ಾಚಿ ಪ್ಾಂಚಿವೇಸ್‍ ತ್ಕರಿಕ್. ಯೆಾಂವ್ಲೊಾ ಮಹಿನ್ಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಕಕ್ರದಿಸಾಚಿಪಾಳಿ. ಲೇರಾನ್ ಚೆಕ್ರಾ್ ವಯ್ರ ವೊೇಲ್ ವೊಡುನ್ ರಾಾಂದಾೊ ಕುಡ್ಯಕ್ ಪಾವ್ಲಯಾಂ ಕ್ರಡಿಯಾಂ. ಸಾಾಂ ಜುಜೆ ಬಾಪಾಲಾಗ್ಲಾಂ ಮತಿ ಭಿತರ್ಚ್ೊ ಖಳನ್ಸಾಿಾಂಮಗೆಯಾಂತಿಣ್ಟಾಂ. ಸದಾಾಂಚೆಬರಿಚ್ೊ ಚೆಕ್ರಾ್ಕ್ ಉಟ್ವ್ನ್ ನ್ಶ್ ಖಾಾಂವವ್ನ್ ಉಪಾರಾಂತ್ ಇಸೊಾಲಾಕ್ರೆಡಿಕ್ಲ. ರಾತಿಾಂ ಪ್ಡ್ಲಾಯಾ ಸಪಾಿಚಿ ಕ್ರತಾಂಚ್ ಝಳಕ್ಚೆಕ್ರಾ್ಚ್ಯವದನ್ರ್ನ್ತ್ಲಯ. ಫಕತ್ತಿಮತ್ರ ಚಿಾಂತಸ್‍ಿ ಜಾಲಯ. ಇಗಜೆ್ ಇಸೊಾಲ್ ಲಾಗ್ಲಾಂಚ್ ಆಸ್‍್ಯಾಂ, ಚೆಕ್ಅಪ್ಪರ್ಕ್ಜಕ್ರಯಸ್ತಾಂತ್ಶಕ್ರಿಲ ಜಾಲಾಯಾನ್ ಸಕ್ರಳಿಾಂ 'ಧಾ' ಥಾವ್ನ್ ದನ್ರರಾಾಂ ದೇನ್' ವರಾಾಂ ವರೆೇಗ್ ಮತ್ರ ಕ್ರಯಸ್‍ಆಸಾಿಲ. ಆನಿಚಲುಾಂಕ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಕ್ೇವಲ್ಧಾಮಿನುಟ್ಲ್ಾಂಚಿ ಮತ್ರ ವ್ಲಟ್. ಚಡ್ಯಿವ್ನ ಜಾವ್ನ್ ಸಜಾಚ್ಯ್ ಭುರ್ಗಾ್ಾಂ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕ ಹ್ಯಸೊನ್ ಖ್ಣಳ್ಳನ್ಾಂಚ್ ಮೇವನ್ನ್ ವ್ಯಚೆಾಂ ಜಾಲಾಾನ್ ಘರಾಲಾಗ್ಲಾಂ ಮರ‍್ಗ್ ಉತೊರಾಂಕ್ ಮತ್ರ ತಿ ವ್ಯತ್ಕಲ. ಆನಿ ಸೊಡ್್ ಯೆತ್ಕನ್ ಚೆಕ್ರಾ್ಚ್ಯ ರ್ಗಲಾಕ್ ದೇನ್ ಕ್ರೇಸ್ತೇ ದಿತ್ಕಲ. ತ್ಕಣ್ಟ ಮರ್ಗನ್ ಪಾಟಿಾಂ ಪ್ಳವ್ನ್ ಹ್ಯತ್ ಹ್ಯಲವ್ನ್ 'ಬಾಯ್' ಕಚೆ್ಾಂ ತಿಕ್ರ ಸದಾಾಂಚೆಾಂ, ತರಿೇ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಾಂತಿಚ್ಯಾ ದಳ್ಯಾಾಂತ್, ದುುಃಖಾಾಂ ಪಾಜಾತ್ಕ್ಲಾಂಗಜೆ್ವಿಣ್ಟಾಂ. ಹಯೆ್ಕ್ಘಡ್ಾ 'ಹ್ಯಾಂವ್ನಮಲಾಂತರ್ ಕಣ್ಗತ್ಮಹಳಿಯ ಖಾಂತ್' ನ್ಕ್ರನ್ಕ್ರ ಮಹಳ್ಯಾರಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಾಂತ್ ಖಾಾಂತಯ್ಿಲ. ದಿೇಸ್‍ಧಾಾಂವ್ಲಿ್. ಹಯೆ್ಕ್ ದಿೇಸ್‍ ತಿ ಮರ್ಗಿಲ ಮನ್ ಭಿತರ್. ಆನಿ ಅಶಾಂ ಆಜ್ ತೊ ದಿೇಸ್‍ ಉದೆಲಯ! ಕ್್ಾಂಡ್ರಾವಯ್ರ 'ತರಾತ್ಕರಿಕ್' ನ್ಕ್ರ ಮಹಳ್ಯಾರಿೇ ತಿಚ್ಯ ದಳ್ಯಾಾಂಕ್ ತೊಪುಾಂಕ್ಲಾಗ್ಲಯ. ಹಶ್ಾಂಚ್ಯಕ್ರೇಆಜ್ತಿವ್ಯಗ್ಲೆಾಂಉಟ್ಲಯ.
54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಭಿತಲಾಾ್ನ್ಆಪುಣ್ಆಜ್ಮತ್ಕ್ಾಂ ಮಹಳಿಯ ಅವಾಕ್ಿ ಖಾಂತ್ ಧೊಸಾಿನ್, ಚೆಕ್ರಾ್ಕ್ ಇಸೊಾಲಾಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸರಯ್ಲಯ . ಸದಾಾಂಚೆಪ್ರಿಾಂ ಭುರ್ಗಾ್ಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಎಕ್ರಯಾಕ್ಚ್ೊ ಧಾಡಿನ್ಸಾಿಾಂ ಇಗಜ್್ ವ್ಲಟ್ಲ್ರಾ ಮಹಣಾಸರ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ಗೆಲಯ. ಚೆಕ್ರಾ್ಕ್ಆಜ್ಹಶ್ಾಂಚ್ಯಕ್ರೇಚಡ್ಚ್ೊ ಪೊಟುಯನ್ಧ್ನ್್ರ್ಗಲಾಕ್ತೊಾಂಡ್ಯಕ್ ಉಮಾಾಂಚೊ ಶಾಂವರ್ ವೊತೊಯ. ದಳ್ಯಾಾಂತ್ ದೆಾಂವಿೊಾಂ ದುುಃಖಾಾಂ ಪುಸಾಿನ್ಚೆಕ್ರಾ್ನ್"ಕ್ರತ್ಕಾಕ್ರಡ್ಯಿಯ್ ಮಮಿಮ ?" ಮಹಣ್ಅಕ್ರಾಂತ್ಕಿನ್ತಿಣ್ಟಾಂ "ಕ್ರಾಂಯ್ನ್ಪುತ್ಕ, ತುಾಂವ್ಯಗ್ಲೆಾಂಘರಾ ಯೆ"ಮಹಣ್ಹ್ಯತ್ಹ್ಯಲವ್ನ್ 'ಬಾಯ್' ಕನ್್ ಇಗಜೆ್ಕ್ ಗೆಲ. ಥೈಾಂ ತಿಣ್ಟಾಂ ಥೊಡ್ಚವ್ಯಳ್ಸಾಕ್ರರಮಾಂತ್ಕಮುಖಾರ್ ಮಗೆಿಾಂಕ್ಲಾಾ ಉಪಾರಾಂತ್ಘರಾಗೆಲ. ಏಕ್ ಅವಾಕ್ಿ ಭೆಾಾಂ ತಿಚ್ಯ ಆಾಂರ್ಗಾಂತ್ ಧಾಾಂವೊಾಂಕ್ ಲಾಗೆಯಾಂ. 'ಆಜ್ ಕ್ರತಾಂ ಘಡ್ಯತ್? ಚೊರ್ ಯೆೇವ್ನ್ ಕ್ರಾಂಯ್ ಮಹಕ್ರಜವಿ್ಾಂಮತಿ್ತ್? ವ್ಲಮಹಜಾಾ ಫುತ್ಕಕ್....?' 'ನ್ತಶಾಂಜಾಾಂವ್ಯೊನ್.' ತಿಣ್ಟಾಂಘಚಿ್ಾಂ ಫೂರಾಬಾರ್ಗಯಾಂ ಬಾಂದ್ ಕ್ಲಾಂ. ಪೂತ್ ಯೆತ್ಕ ಮಹಣಾಸರ್ ದಾಾನ್ಾಂತ್ ಆನಿ ಮರ್ಗಿಾಾಂತ್ ವ್ಯೇಳ್ ಖಚು್ಾಂಚೊಮಹಣ್ನಿಧಾ್ರ್ಕರನ್, ಹ್ಯತ್ಕಾಂತಯಾಂಮಬಾಯ್ಯ ಒಫ್ಕರನ್, ಆಲಾಿರಿವಯ್ರ ದಿವೊಪ್ಟ್ವ್ನ್ ದಾಾನ್ಕ್ ಬಸ್ತಯ. ಸಗ್ಲಯಚ್ೊ ಘಾಮಲಯ ತಿ ಸಾಾಂ.ಜುಜೆಕಡ್ನ್ ಕುಪಾ್ ಮಗ್ಲನ್ ಮಗೆಿಾಂ ಕರಿತ್ಿ ಆಸ್‍ಲಯ. ಹವಿ್ಲಾಾನ್ ದನ್ರರ್ ಉತೊರನ್ ಯೆತ್ಕಲ. ಸರಿ ಸುಮರ್ ವೊರಾಾಂ ಸವ್ಲಯ್ ದೇನ್ ಜಾತ್ಕನ್ಾಂ ಘಚೆ್ಾಂ ್ೇಾಂಡ್ ಫೊೇನ್ ಖಳ್ಯನ್ಸಾಿಾಂ ವ್ಲಹಜೊಾಂಕ್ ಲಾಗೆಯಾಂ. ಸುಮರ್ತಿೇನ್ಪಾವಿ್ಾಂತಿೇನ್ ಮಿನುಟ್ಲ್ಾಂ! ಅಲಾಿರಿರ್ ಜಳ್ಳನ್ ಆಸೊೊ ದಿವೊಯ್ಚೇ ಕ್ರಾಂಪೊನ್ ಸಕ್ರಯ ಪ್ಡ್ಚಯ! ಎಕ್ರಚ್ಯೊಣ್ಟ ಉಟ್ವ್ನ್ ಫೊೇನ್ಲಾಗ್ಲಾಂ ಧಾಾಂವ್ಲಯಾರಿೇ ರಿಸ್ತೇವ್ನ ಕರಾಂಕ್ ತಿಚೆಾಂ ಮನ್ ಆಯ್ಾಲಾ್ಾಂ. ಕಣೇ ಚೊೇರ್ ವ್ಲ ಖುನಿರ್ಗರ್ ಅಶಾಂ ಫೊೇನ್ ಕನ್್ ಸತ್ಕಯ್ಿತ್ ಆಸಿ್ ಮಹಳಯಾಂ ಭೆಾಾಂ ಕ್ರಳ್ಯಜಾಂತ್ ಧೊಸಾಿನ್, 'ಖಾಂಚ್ಯಾಕ್ರೇ ಚೆಕ್ ಆಯ್ಯಾ ಉಪಾರಾಂತ್ಚ್ೊ ಉರ್ೊಾಂ' ಮಹಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ಪ್ತ್ಕಾ್ನ್ಮಗೆಿಾಂಕರಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಯ. ವೊರಾಾಂಅಡ್ೇಜ್ಉತೊರನ್ಸಾಡ್ತಿೇನ್ ಜಾಲಾಾರಿೇ ಚೆಕ್ರಾ್ಚಿ ಝಳಕ್ಚ್ೊ ನ್. 'ಹಶ್ಾಂ ಅಡ್ೇಜ್ ವೊರಾರ್ ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಲ ಆಜ್ ಕ್ರತಾಂ ಜಾ್ಾಂರ್ಗಯ್' ಮಹಣ್ ಚಿಾಂತ್ಕಸಾಿನ್, 'ಕ್ರರ್ರ ' ಕನ್್
55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಜಾಲಾಯಯಾ ವಹಡ್ಯಯಾ ಗೆಟಿಚ್ಯಆವ್ಲಜಾಕ್ ಜನೆಲಾಾಂತ್ಕಯಾನ್ಭಾಯ್ರ ತಿಳಯಾಂತಿಣ್ಟಾಂ. ತಿಚಿಾಂಅಾಂತಮ್ಳ್ಯಾಂಉಡಿಯಾಂ! ಗೆೇಟ್ ದನಿೇ ಕುಶನ್ ಸಗ್ಲಯತ್ಿ ಉಗ್ಲಿ ಜಾಲಯ. ಏಕ್ ಆಾಂಬು್ನ್್ ಆನಿ ಇಸೊಾಲಾಚಿಾಂ ಭುಗ್ಲ್ಾಂ, ರ್ೇಚೆರಾಾಂ, ಸಜಾಚೊ್ ಲೇಕ್ ಉದಾಾ ಲೇಟ್ಲ್ಬರಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಯಾಂ. ಆಾಂಬು್ನ್್ ಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಯಕ್ ಬಾಂಡ್ಜ್ ಘಾಲಯ ಮೇವನ್ಚಿರ್ಕ್ಡ್ತ್ಕಣಾಂಸಕ್ರಯ ದೆಾಂವವ್ನ್ ಭಿತರ್ಹ್ಯಡ್ಯಿನ್ಆಕ್ರಾಂತಯಲ ಲೇರಾ ರಡ್ಚನ್ ಕಾಂರ್ಗಲ್ ಜಾಲಯ ! ತಿ ಹ್ಯಕ್ ಬೊೇಬ್ ಘಾಲ್್ ಚೆಕ್ರಾ್ಕ್ ಧೊಾಂಕುಳ್್ ಮತಿಹಿೇನ್ಜಾವ್ನ್ ಪ್ಡಿಯ! ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಯಳ್ಯನ್ತಿಕ್ರಸನಿನ್ಜಾತ್ಕನ್ ಲಾರ್ಗ್ರ್ಬಸ್‍ಲಾಯಾ ಮೇವನ್ಚ್ಯಕ್ರಯಸ್‍ ಟಿಚೆರಿನ್ 'ಲೇರಾ....ತುಜೊ ಪೂತ್ ಇಸೊಾಲ್ ಸುಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪಾರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಾ್ಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ವ್ಲರ್ರ್ ಬೊೇಲ್ಖ್ಣಳ್ಳನ್ಆಸ್‍ಲಯ.ಆನಿಅಶಾಂ ಬೊೇಲ್ ಮರ್ಗ್ ಪ್ಲಿಡಿ ಉಸಾಳ್ಯಿನ್, ಆನಿ ತೊ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಧಾಾಂವ್ಲಿನ್ ತ್ಕಚ್ಯ ತಕ್ಯಕ್ ಕ್ರರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಚನ್ ಮರ್ಗ್ಚೊ ಮರ್ ಜಾಲಯ , ಸುಮರ್ ರಗತ್ ವ್ಲಹಳ್್ಯಾಂ. ಜಮ ಜಾಲಾಯಾ ಲಕ್ರನಿಾಂ ಆಮಾಾಂ ಕಳವ್ನ್ ತುರಾಂತ್ ಆಸಪತರಕ್ ಸಾಗ್ರ್ನ್ ವ್ಯಹ್ಾಂ, ಫುಣ್ ತ್ಕಕ್ರ ವಿಪ್ರೇತ್ ರರ್ಗಿಚಿ ಗಜ್್ ಆಸ್‍ಲಾಯಾನ್ ತ ಆಸಪತರಾಂತಯ ದಾಕ್ಿರ್ ತ್ಕಕ್ರ ವ್ಲಾಂಚೊಾಂಕ್ ಸಕ್ಯನ್ಾಂತ್. ಆಮಿಾಂ ತುಜಾಾ ಮಬಾಯ್ಯಕ್ ಆನಿ ್ೇಾಂಡ್ ಲಾಯ್ಚ್ೇಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವಿ್ಾಂ ಫೊನ್ ಕ್ಲಾಾರಿೇ ತುವ್ಯಾಂ ಫೊೇನ್ ಕ್ರಡ್ಯಾಂನ್ಾಂಯ್...... ಎಕ್ರದಾವ್ಯಳ್ಯ... ತುವ್ಯಾಂ ಫೊೇನ್ ಕ್ರಡ್್ಯಾಂಯ್ ತರ್ ಕ್ರತಾಂ ಪುಣೇ ಕಯೆ್ತಾಂ. ಆನಿ ಆಜ್ ತುಜೊ ಪೂತಿೇ ಮತೊ್ನ್ ಕಣಾಿ ' ತಿ ಅಕ್ರಯಸ್‍ ಉಚ್ಯತ್ಕ್ನ್, ಪ್ತ್ಕಾ್ನ್ ಮಹತ್ ಚುಕನ್ ಪ್ಡಿಯ ಲೇರಾ! ಸಗೆಯಾಂ ವ್ಲಟ್ಲ್ರ್ಚ್ೊ ಅಕ್ರಯಸಾಾಂತ್ ಭರ್್ಯಾಂ. ಲಕ್ರಚಿಖ್ಣಟ್, ವಿಳ್ಯಪ್ತ್ಕಾ ದೆವ್ಲಕ್ರೇರಡ್ಯ್ಿ್. ಸತಿಿ , ನಿಶ್ಾಪ್ಟಿ, ಮಸೂಮ್, ಭವಿಶ್ಯಾ ಉಚ್ಯಚೊ್ಚೆಕ್ಆಜ್ಅವಘಡ್ಯಾಂತ್ ನಿದ್ಲಯ ! ಭುಗ್ಲ್ಾಂ ವಹಡ್ಯಾಂಆಪ್ಯ ಹ್ಯತ್ ಉಕಲ್್ ದೆವ್ಲಕಡ್ವಿನವಿಿಾಂಕತ್ಕ್ಲಾಂ. ಲೇರಾ ಚೆಕ್ರಾ್ಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ಯಕ್ ಹ್ಯತ್ ಪಾಾಂಯ್ಾಂಕ್ ಧ್ನ್್ ಹ್ಯಲಯ್ಿಲ. ತಿಚ್ಯಾ ದಳ್ಯಾಾಂತಿಯಾಂ ದುುಃಖಾಾಂ ಚೆಕ್ರಾ್ಚೆಾಂಮುಸಾಾರ್ಭಿಜಯ್ಿಲಾಂ. ಆನಿ ತದಾ್ಾಂ ಕ್ರತಾಂ ಅಜಾಪ್ ಘಡ್ಯಾಂಗ್ಲೇ ಥಾಂಯ್ರ್ ತೊ ಕ್ರಮಲಾಾಾಂಚೊ ಶ್ಯರ‍್ತಿಜುಜೆಬಾಪ್ಚ್ೊ ಜಾಣಾಾಂ!
56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಚೆಕ್ರಾ್ಚೆದಳಹಳೂಉಗೆಿ ಜಾ್! 'ಮ..ಮ..ಮಮಮ ..' ತೊ ಫಿಾಂಗ್ಲ್ಾಂವ್ನಾ ಲಾಗ್ಲಯ. ಎಕ್ರಚ್ಯೊಣ್ಟಾಂ ತ್ಕಚೆರ್ ವೊಮಿಾಂ ಪ್ಡ್ಲಾಯಾ ಲೇರಾನ್ ತ್ಕಕ್ರ ವ್ಯಾಂಗೆಾಂತ್ ಆರಾಯ್ಲಯ.ಆನಿ ತ್ಕಾ ವ್ಯಾಂಗೆಕ್ ಕಣ್ಾಂಚ್ ಮೇಲ್ ಬಾಾಂದುಾಂಕ್ ಸಕೊ ನ್.. "ಸಾಾಂ ಜುಜೆ ಬಾಪಾ.ಏ ಭಾಗೆವಾಂತಿ ಮಯೆ್ ತುಮೊಾ ನ್ಾಂವ್ಲಕ್ ಹೊರ್ಗಯಪ್ ಜಾಾಂವ್ನ!..ಆಜ್ ತುಮೊಾ ಪುತ್ಕ ಜೆಜುನ್ ತ್ಕಕ್ರ ಜವಾಂತ್ ಉಟ್ಯ್ಯ ..ಏ ಜೆಜು ತುಾಂ ಮವ್ಲಳ್ ಕ್ರಕುಳ್ಯಿರ್..!" ತಿಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ಯಾಂತ್ ದೆವ್ಲಚಿ ಸುಿತಿ ವ್ಲಳ್ಳಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಯ ,ಮತ್ರ ನೆೈಾಂ ಸಗ್ಲಯ ಲೇಕ್ರೇದೆವ್ಲಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವತ್ಮಹಿಮ ವಯ್ರ ವಿಜಮತ್ಜಾಲಯ! ಆಾಂಗವ್ಯಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗಾ್ ಥೈಾಂ ಜವ್ಲಾಂತ್ ದೆವ್ಲನ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಯ ಮಹಿಮ ಪ್ತ್ಕಾ್ನ್ಪ್ಗ್ಟ್ಕ್ಲಯ! ಸರ್ಮಪ್ತಾ -----------------------------------------------------------------------------------------
57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಆನಿಲೇಖಕೊಂಕ್ಬರಿಖಬಾರ್ ----------------------------------------------------------------------------------------ವಿೇಜ್ಪತ್ರ್ ವ್ಹಡಾಅಭಿಮಾನಾನ್ "ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸ್" ಹೊಂಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್, ಹಾಚ್ಎಪ್ರ್ಲ್ದೇನ್ತಾರಿಕೆರ್ಥಾವ್ನ್ ಎಪ್ರ್ಲ್ 30ತಾರಿಕೆಪರ್ಯೊಂತ್ರ... "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಸ್ಿರ್ಧಯ -2023"ಮಾೊಂಡುನ್ಹಡಾಾ ... ಚಡಿತ್ರವಿವ್ರ್ ಮುಕಯಾ ಅೊಂಕಾೊಂತ್ರದಿತೆಲ್ಾೊಂವ್ನ. ** **** ****** * ಸ್ಪ್ಟೊಂಬರ್ಆಟ್ತಾರಿಕೆರ್"ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತಾ "ಚೆಸ್ೊಂಧಭಿಯೊಂಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಣಿಯೆಸ್ಿರ್ಧಯ"ವಿೇಜ್"ಪತ್ರ್ ಜಾಹೇರ್ಕತಾಯ. * ನವೊಂಬರ್ ಎಕತಾರಿಕೆರ್"ಚಿಕ್ಣಿ ಕಥಾ "ಸ್ಿರ್ಧಯ "ವಿೇಜ್" ಮಾೊಂಡುನ್ ಹಡಾಾ . ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕೊಂಕ್ ಪ್್ೇತಾಾವ್ನದಿೊಂವಚೊಂಮಿಸ್ತೊಂವ್ನಆಮ್ಚೊಂ. ಸ್ರ್ಯೊಂರ್ೊಂಟೆಲ್ಫಜಾರ್ಾೊಂ.... ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ಮಾನ್ಕರುರ್ೊಂ. - ಸ್ೊಂಪಾದಕ್, ವಿೇಜ್ಡಿಜಿಟಲ್ಪತ್ರ್ . "ಕೊಂಕಣ್ಕಗುಳ್ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸ್" ಹೊಂಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ಅೊಂತರಾಷ್ಟಟ್ೇಯ್ಖ್ಯಾತೆಚೆೊಂಏಕ್ಮಾತ್ರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಪಾಾಳ್ಯಾ ಪತಾ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಾಕೊಂಕಳಿತ್ರನಾತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಬಾರ್ಘಡಿತಾೊಂಆಮಿೊಂ ಸ್ತೊಂಗೊಂಕ್ಆನಿತುಮಾಕೊಂದಿೇೊಂವ್ನಕ ಖುಶಿವ್ಹತಾಯೊಂವ್ನ. "ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬೊಂಬಸ್ತಸ್ೊಂಗೊಂತುಮಿಚೊಂವಿೊಂಚ್ಯಿರ್ಘಡಿತಾೊಂ" ಎದಳ್'ಚ್ಚ ತುಮಿೊಂಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಾೊಂತ್ರ. ಅನಿಕ್ಣೇಸ್ಬಾರ್ಆಭಿಮಾನಿೊಂನಿಬರವ್ನ್ ಧಾಡಾಾೊಂಮಹಳ್ಯೊಂ. ಸ್ರ್ಯೊಂಕ್ಅರ್ಕಸ್ಕರುನ್ದಿೊಂರ್ಚಾ ಖ್ಯತಿರ್ಆಮಿೊಂ ಹರ್ಹಪಾಾಾೊಂತ್ರವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮಗಾಚ್ಯಾ ಮನಾ್ಾೊಂಚಿಬಪಾಯೊಂಫಾಯ್ಾ ಕತಾಯೊಂವ್ನ. ತುಮಿೊಂತುಮಿಚೊಂಬಪಾಯೊಂ, ಭೊಗಾಿೊಂಮಟ್ಯೊಂಜಾೊಂವ್ನರ್ಲ್ೊಂಬ್ ಆಸೊಂ... ವಿೇಜ್ಪತಾ್ಕ್ಧಾಡುನ್ದಿರ್ತ್ರ veezkonkani@gmail.com
59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ "ಕ ೊಿಂಕಣ್ ಕ ೊಗುಳ್" ವಿಲ್ಫಿ ರ ಬಿಂಬಸಯವಿಶಿಂ ಹ ಆಶ ಿಂ ಬರಯ್ಯಾತ್... ---------------------------------------------------------------------ಕವಿತಚ್ಯು ದೂದಾಕ್ಸಂಗ್ೀತಾಚ್ಂಮೊಹಂವ್ ---------------------------------------------------------------------"ವಿಲಿೊಕ್ ಕವಿತಚ್ಯು ದಣಾುಸಂಗ್ಂ ಜೀವನಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಆನಿ ಸಂಗ್ೀತ್ ರಚ್ಯುಚಿ ಸಕ್ಾ ಆನಿ ಆಸಕ್ಾ 'ಯಿ ಆಸ ಜಾಲ್ವಿುನ್, ಕವನಾಚ್ಯು ದೂದಾಕ್ ಸಂಗ್ೀತಾಚ್ಂ ಮೊಹಂವ್ ಮೆಳೊನ್, ಮ್ಧುರ್ ಗಾಯನ್ ತಾಚ್ ಥಾವ್್ ವಾಹಳೊನ್ಯೆತೀಆಸ. - ಕವಿಮ್ರಿದಾಸ್. ವಿಲಿುನ್ಪ್ದಾಂನಿಪಿಂತಾರಂವಿಚಂ ಸಳ್ಗಚಿಚಿತರಣಾಂ... ----------------------------------------------------------------"ವಿಲಿೊನ್ ಪ್ದಾಂ ಆಪಾಿುಚ್ಚ ಆಕಾರಕ್ ಮೊಳಿಳಂ, ಚಡಾವತ್ ಆದಾಿುಚ್ಚ ಪೊಲ್ವ್ ಯ ಬಾಯಿ ತಾಳಾುಂಚ್ರ್ ವಂದಾರ್ಿಂ ತಾಚ್ಂ ಸಂಗ್ೀತ್ ವಿಚಿತ್ರ ಗೊಡಾಸಣೆನ್ ರತಾ ಜಾರ್ಂ. ತಾಳಾು ಪಾರಸ್ ತಾಚ್ ಆಯ್ಕ್ವಿು ತಾಚ್ಯು ಉತಾರಂಕ್ ಭುರ್ಿ. ಉತಾರಂ ಪಾರಸ್ ತಾಣೆಂ ಪಿಂತಾರಂವಿಚಂ ಸಳ್ಗಚಿ ಚಿತರಣಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಅಧಿಕ್ ರಚಿಿಂ. ಉತಾರಂನಿ ತರ್ಮಶೆ, ಟಂಗ್, ಫೊಕಣಾಂ ಇತಾುದ್ರ ಚ್ಪಾಾನಾ ಲಕಾಂ ಮ್ಧಂಚ್ ಘಡಿಚಂ ಸನಿ್ವೆೀಶಾಂ ತಾಣೆಂ ಪಿಂತಾರಯಿಿಂ. - ಕರಿಯಮ್ಣಿಖರ್ತರ್ಝಗ್ಡಿಚ ಬಾಯ್ಿ... - ದ್ಯಸರುಂಚ್ಯು ಮೊಗಾರ್ಪ್ಡ್'ರ್ಿಂಮೊಗಾಚ್ಂ... - ಮಿಸಕ್ಭಾಯ್ರ ಸತಾಾನಾಘಳಾಯ್ಕಚಿಾ
60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ - ರ್ಮಂಯ್ಭಾಸ್ಉಲ್ಂವ್್ ಲ್ಜೆಂವೆಚ ರ್ಕಂರ್ೆ... - ವಾಟಸ್ಕಂಪೆನಿ... - ಭಾಗ್ಆವಯುಣ್... ಇತಾುದ್ರಶೆಂಬೊರಂನಿಸದಾಂಚ್ಯು ವಿಶಯಂಚ್ರ್ತಾಣೆಂಪ್ದಾಂಘಡಿಿಂ. ರ್ಕಂಕಣಿಪ್ದಾಂಚ್ಂರೂಪ್ತಬ್ದರ್ಿಂ. - ಅಮ್ರ್ ಚ್ಯ. ಫ್ರರ. ದರ್ಕೀಸಾ . ರ್ಮಲ್ಘಡೊ ಕವಿ ಆನಿ 'ಸೊಂಸುಚ್ ಕಾನ್' ಕವಿತಾಪ್ಪಂಜೆಕ್,"ರ್ಕಂಕೆ ಸಹಿತ್ು ಅಕಾಡ್ಲಮಿಪ್ರಶಸ್ಟಾ ವಿಜೆೀತ್". ರ್ಕಂಕಣಿಮ್ನಾಯುಕುಳಾಚೊಚಮ್ತಾ್ರಿಕ್ಆತ್ಮಿ -------------------------------------------------------------------"ಮ್ನಾಯುಂಚಿಭೊಗಾೆಂರ್ಸಕಷೀರ್ಮಯೆನ್ಪಾಕುಾಂಚಿಸಕತ್ಹು ಪ್ದಾಂನಿ ಆಸ. ರ್ಕಂಕಣಿ ಲಕಾನ್ ಎಕಾ ನಹಯ್ ಎಕಾ ಸಂಧಭಾಾರ್ ಆಪಿಿಂ ಭೊಗಾೆಂ ವಿಲಿೊ ರೆಬಿಂಬ್ಸಚ್ಯು ಪ್ದಾಂದಾವರಿಂ ನಿಯಳಾಳುಂತ್ ಮ್ಹಣಾಚುಂತ್ದ್ಯಬಾವ್ನಾ. ಕುಡಿಕ್ಕಸೊಏಕ್ಆತ್ಮಿ ,ತಶೆಂಲಕಾಕ್ಎರ್ಕಿ ಕಲ್ವಕಾರ್. ವಿಲಿೊ ರೆಬಿಂಬ್ಸ್ ರ್ಕಂಕಣಿ ಲಕಾನ್ ಜೊಡ್'ಲಿ ರ್ಮಹನ್ ಕಲ್ವಕಾರ್. ತ್ಮ ಆರ್ಮಚು ರ್ಕಂಕಣಿ ಮ್ನಾಯುಕುಳಾಚೊ ಚಮ್ತಾ್ರಿಕ್ ಆತ್ಮಿ ನಹಯ್ ಆಸಾಂಆನಿರ್ಕೀಣ್?. - ಮೆಲಿವನ್ ಲುದ್ರರಗ್, ನಾಮೆೆಚೊ ಕವಿ, ಪ್ರರ್ಸಾತ್ ರ್ೀಂದ್ರ ರ್ಕಂಕೆ ಸಹಿತ್ು ಅಕಾಡ್ಲಮಿಹಚೊನಿಮ್ಂತರಕ್. ರ್ಕಂರ್ೆಚೊಮುಕುಟ್-ವಿಲಿೊ ರೆಬಿಂಬ್ಸ್ ---------------------------------------------------------ವಿಲಿೊ ರೆಬಿಂಬ್ಸ್ರ್ಕಂರ್ೆಚೊಏಕ್ಮುಕುಟ್.ರ್ಕಂಕೆ ಕುಟಾಿಂತ್
61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಜಲಿನ್, ರ್ಕಂಕೆ ಸಂಸ್ರತಂತ್ ಜಯೆವ್್ , ರ್ಕಂಕೆ ಸರ್ಮಜೆಂತ್ ಆಪಿಿ ಲಿಖ್ಣೆ ಝರಯಿಲಿ ಹೊ ಮ್ಹನ್ ಕಲ್ವಕಾರ್, ರ್ಕಂರ್ೆಕ್ ರ್ರೀಸ್ಾ ರ್ಲಿ ರ್ಕಂರ್ೆಚೊರ್ಸಪ್ಪತ್ರ. ವಿಲಿೊಪ್ರಿಂ ದ್ಯಸೊರ ನಾ, ತಾಚ್ ಸರಿ ರ್ಕಣಿೀ ಯೆಂವಚನಾ. ತಾಚಿಂ ಪ್ದಾಂ ಎಕಾಕಾಳಾಚ್ಯು ಚವ್ಟಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ಂತ್. ರ್ತ ಸವ್ಾ ಕಾಳಾಂಕ್ ಪ್ರರ್ಸಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಳಾರ್ತೀತ್. ವಿಲಿೊ ನಿಜಾಯಿ್ೀ ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕಾವಲಿಿ ರ್ಕಗುಳ್. ಹು ರ್ಕಗುಳ್ನ್ ರ್ಕಂರ್ೆಕ್ ರತಾಂ ರ್ರ್ಿಂ ಭಂಡಾರ್ ಮುರ್ಿ ಪಿಳ್ಗಕ್ಏಕ್ವರದಾನ್. ಬಾ।ಪಿಯುಸ್ಜೆೀಮಸ ಸೊಜ್, ಕಾಮೆಾಲಿತ್ಧಮಿಾಕಾಂಚೊಎಪಿಸೊ್ೀಪ್ಲ್ವಿಗಾರ್. ರ್ಕಂಕೆ ಸರ್ಮಜೆಚ್ಂಅಮೊಲಿಕ್ದ್ರವೆಾಂ 'ವಿಲಿೊ ' -----------------------------------------------------------------ರ್ಕಂಕೆ ಸಂಗ್ೀತಾಚ್ಂ ತತ್ವ 'ಗಾುನ್ ಬ್ದ್ಯಿನ್, ಪ್ರಿಪೂಣ್ಾ ಪ್ರಿಪಿಕಾಯೆಚಿ ಪ್ಜಾಳಿಕ್ ಪ್ರಮಿತ್ ರಚ್'ಲಿ ಪ್ಂಡಿತ್ ರ್ಮತ್ರ ನಹಯ್ ಬ್ಗಾರ್ ಆರ್ಮಚು ರ್ಕಂಕೆ ಸರ್ಮಜೆಚ್ಂ ಮೊಲ್ವಧಿಕ್ ದ್ರವೆಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರ್ಮನ್ ಬಾಗಾವ್್ ಉಚ್ಯತಾಾಂ. ರ್ಕಂಕೆ ಸಂಗ್ೀತ್ ಶಾಸಾರಚೊ ಶಾರರ್ತ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯೆಾ ತಾಕಾ ರ್ಮಂದಾಾತ್. ತ್ಮಚ್ ತ್ಮ... ಎರ್ಕಿಚ್ಚ ರ್ಕಂಕೆ ಸಂಗ್ೀತಾಚೊ ರಯಂಚೊ ರಯ್, ಕುಡಿಂತಾಿು ಶಿರಂನಿ, ಚಿಂತಾ್ಂಚ್ಯು ಲ್ವಹರಂನಿ ರ್ಕಂಕೆ ಸರ್ಮಜೆಕ್ ಧಲ್ಯಿಲಿ ಮ್ಹನ್ ಕವಿ, ಮ್ಹಜೊ ಸಂಗ್ೀತ್ ಗುರ ರ್ಕಂಕಣ್ರ್ಕಗುಳ್ವಿಲಿೊ ರೆಬಿಂಬ್ಸ್. - ಜೆರಿಡಿಮೆಲಿ ,ಬ್ಂದ್ಯರ್, ಸಂಗ್ೀತಾಗರ್ಆನಿ ರ್ಕಂಕೆ ಬ್ರವಿು. -----------------------------------------------------------------------------------
62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಯೆಂವಚ ವಿೀಜ್ ಅಂರ್ಕ ಹಸ್ು ವಿಶೆೀಸ್ಅಂರ್ಕ. ಹಯೆಾಕ್ವಸಾಬ್ರಿ'ವಿೀಜ್'ಪ್ತ್ರ ಹು ವಸಾಯಿ"ಹಸ್ು ವಿಶೆೀಸ್ ಅಂರ್ಕ"ಪ್ರಗ್ಟ್ಕತಾಾಂವ್. ದಯಕರನ್ ಆರ್ಮಚು ಮೊಗಾಳ್ ಬ್ರವಿು , ಕವಿ, ಹಸುಂಗಾರಂನಿ ತುಮಿಚಂಲಿಕತಾಂಧಡುನ್ದ್ರೀಂವ್್ ವಿನರ್ತ * ಹಸ್ು ಕವಿತಾ,ಚುಟುಕಾಂಆನಿವುಂಗ್ು ವಿಶೆಿೀಷಣ್... * ವಿನೀದ್ * ವಿಡಂಬ್ನ್ * ಜವಿತಾಂರ್ತಿಂವಿಂಚ್ಯೆರ್ಘಡಿತಾಂ * ಹಸ್ು (ಜೊೀಕ್ಸ) ಧಡುನ್ದ್ರಯತ್-ವಿೀಜ್ಸೊಭಯತ್. ಹು ಇಮೆೀಯಿಕ್ತುಮಿಂತುಮಿಚಂಬ್ಪಾಾಂಧಡಾ. veezkonkani@gmail. com. -ಸಂಪಾದಕ್.
63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಜಜವಾಬ್ - ಟ್ಟನಿಮೆಂಡೊನಾಸ , ನಿಡೊಡೀಡಿ (ದ್ಯಬಾಯ್) ತುಂ ರ್ಕಣ್? ರವಿಗ್ೀಯ ಕವಿಗ್ೀ? ಕಲ್ವವಿದ್ಗ್ೀ? ರಜ್ಕಾರಣಿಗ್ೀ? ಕಾಯಾ ಚತುರ್ಗ್ೀ? ರ್ಕಂಕೆ ರ್ಸಪ್ಪತ್ರ ಗ್ೀ? ವಿಚ್ಯರ ತ್ಮ್ಹಜೆಲ್ವಗ್ಂ ಸರ್ಳ. ಚಡಿಾಕ್ ನಾರ್ಮಹೆತ್ರ್ಮಹಕಾ ಹಂವ್ ರ್ಕಣ್ ಸಂಗೊಂ ತುಕಾ ಹಂವ್ ರ್ಕಣ್ ಮ್ಹಣ್ ರ್ಮಹಕಾಚಡಿತ್ಕಾಂಯ್ಕಳಿತ್ ನಾ ರ್ಕನ್, ಜಾಣಾಂ ಆಸೆಚಂಇತಿಂ ಹಂವ್ “ಹಂವ್” ಮ್ಹಣೆಚ ರ್ತತಿಂ. ವೆರ್ಳಂಕಾಂಯ್ನಾ ಹಂವೆಂ ಜಯೆಂವ್್ ಆಸಾನಾ ರ್ಮಹಕಾರ್ಮತ್ರ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಂಕ್ ಬಿಲು್ಲ್ ನಹಯ್
74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಸವಥಾಾಚಿಬ್ಲಿ ✍️ವಿಲಿಿ ಅಲಿಿಪಾದ "ಊಠರೆೇ,ಚ್ಯಪ್ಯೆ,ಕ್ರತಾಂಸಕ್ರಳಿಾಂಚ್ ಮಳ್ಯಬ್ಪ್ಳಾಂವ್ನಾ ಬಸಾಯಯ್? " "ಹ್ಯಾಂಆಯ್ಲಯಾಂಮಮಿಮ " ಮಮಿಮಚ್ಯಾ ಧಾಂಕ್ರಿಾಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಚಿಾಂತ್ಕ್ಾಂ ಸಾಂಸಾರಾಾಂತೊಯ ಭಾಯ್ರ ಯೆೇವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ. ಕುಜಾ್ಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಚ್ಯ ಆನಿ ಪೊಳಹ್ಯತ್ಕಾಂತ್ಘೆತಯ ತರಿೇಪೊಟ್ಲ್ಕ್ ಭುಕ್ ನ್ತಿಯ . ಮತಿಚ್ಯಾ ಪ್ಡ್ಯಿಾರ್ ಫಕತ್ ಆದಾಯಾ ಹಪಾಿಾಚಿಾಂ ದೇನ್ ಘಡಿತ್ಕಾಂಧೊಸಾಿಲಾಂ. ವಹಯ್, ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಆತ್ಕಾಂ ಧಾ ವಸಾ್ಾಂಚೊ ಭುಗ್ಲ್. ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಾ ಎಕಯಚ್ಪೂತ್ಜಾಲಾಯಾನ್ ಮರ್ಗನ್ ಮಹಕ್ರ ಪ್ಳತ್ಕಲಾಂ. ಘರಾಾಂತ್ ಕ್ರತಾಂಚ್ ಉಣ್ಟಾಂ ನ್ತಯಾಂ. ಪೂಣ್ ಮಹಕ್ರಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಖ್ಣಳ್ಳಾಂಕ್ ಕಣೇನ್ತಯಾಂ. ಏಕ್ದೇನ್ಪಾವಿ್ಾಂ ಮಹಜಬಜಾರಾಯ್ಮಮಿಮಲಾಗ್ಲಾಂ ಉಚ್ಯಲ್ ತರಿೇ, ಜೊೇರ್ ಕನ್್ ತೊೇಾಂಡ್ಧಾಾಂಪ್ಯೆಯಾಂ. ಡ್ಯಡ್ಯನ್ಯ್ಚೇ ಮಮಿಮಲಾಗ್ಲಾಂ ಕ್ರತಾಂ ಗ್ಲೇ ಪುಸುಪಸಾಿನ್ ಹ್ಯವ್ಯಾಂ ಆಯ್ಾ್ಯಾಂ, "ಅಳನೆೇ ಚೆಕ್ ವಹಡ್ಜಾಲ, ವ್ಯಗ್ಲಾಂಚ್ಆನೆಾೇಕ್ಬಾಳ್ ಯೆೇತ್ಜಾಲಾಾರ್ತ್ಕಕ್ರಯ್ಚೇಸಾಾಂರ್ಗತ್ ಜಾತ್ಕ, ಆಮೊ ಕುಟ್ಲ್ಮಕ್ರೇ ನವೊ ಉಜಾವಡ್ಯೆತ್ಕ" ಡ್ಯಡ್ಯಚ್ಯ ಉತ್ಕರಾಂನಿ ದಯ್ಳ್ಯಯ್ ಆನಿಆಶ್ಯಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಝಳ್ಯಾತ್ಕಲ. "ತುಕ್ರ ತಕ್ರಯ ಫಿವ್ಲ್ಲಾಾ , ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಕ್ರಜಾರ್ ಜಾಲಯಾಂ ಅಾಂಗನವ್ಲಡಿ ಇಸೊಾಲ್ ಸಾಾಂಬಾಳಾಂಕ್ ನೆೈಾಂ, ತರಿೇ ಫ್ತಲಾಾಾಂ ಕುಟ್ಲ್ಮಚ್ಯಾಾಂನಿ ಗ್ಲಡು್ ಮಹಣ್ಹಾಂಗ್ರ್ನಜೊಮಹಣ್ಕಷ್ಟ್ಾಂನಿ ಏಕ್ದಿಲಾಾಂನೆೇತ್ಕಕ್ರಸಾಾಂಬಾಳ್" ಮಮಿಮ ಚ್ಯಾ ಘಡ್ೆಡ್ಯಾ , ಜರ್ಗಯಣಾಾಚ್ಯಾ ಆವ್ಲಜಾಕ್ಡ್ಯಡ್ಯಮನೊಜಾಲಯ . ಹ್ಯವ್ಯಾಂಯ್ಚೇ ಮಹಕ್ರ ಸಾಾಂರ್ಗತಿ
75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಭಾವ್ನಯ್ಚೇ ಭಯ್ಿ ನ್ಾಂ, ಕ್ರತಾಂ ಆಸಾಯಾರಿೇ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಎಕು್ರ‍್ ಮಹಣ್ ಘಟ್ನಿಧಾ್ರ್ಕ್ಲಯ . ಆಖ್ಣರೇಕ್ಡ್ಯಡ್ಯನ್ಮಹಜೆರ್ಭಿಮ್ತಿನ್ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಕ್ಲಯ . ಲಾಗ್ಲ್ಲಾಾ ಫ್ತಮ್ ಥಾವ್ನ್ ದೇನ್ ಲಾಹನ್ ಕುಾಂಕ್ರ್ ಪ್ಲಾಾಂ ಹ್ಯಡ್್ ಮಹಕ್ರದಿಲಯಾಂ. ತ್ಕಾ ದಿೇಸ್‍ಥಾವ್ನ್ ತ್ಕಾ ಪ್ಲಾಾಂಕ್ಪೊಸ್ತೊ ಜವ್ಲಬಾಿರಿಮಹಜ ಜಾವ್ಲ್ಸ್ತಯ . ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಸಕ್ರಳಿಾಂ ಉಟ್ವ್ನ್ ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂ ಘಡ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಸೊಡ್ೊಾಂ, ಖಾಾಂವ್ನಾ ಘಾ್ೊಾಂ ಇತ್ಕಾದಿ ಕ್ರಮಾಂ ಕತ್ಕ್ಲಾಂ ಮತ್ರ ನೆೈಾಂ; ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ರಿಾಂಕುಆನಿಾಂಚೆಡ್ಯವಕ್ಟಿಾಂಕು ಮಹಣ್ ನ್ಾಂವ್ನಯ್ಚೇ ದವ್್ಾಂ. ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಉಪಾರಾಂತ್ ಇಸೊಾಲಾಾಂತ್ ಶಕ್ರಪ್ಆನಿಈಷ್ಟ್ ಸೊಡ್ಯಯಾರ್ಮಹಕ್ರ ರಿಾಂಕುಆನಿಟಿಾಂಕುಚ್ಸವ್ಸ್‍ವ .ಕ್ರತ್ಕಾಕ್ ಮಮಿಮಕ್ತಿಚಿಾಂರ್ಫರಾಂಡ್ಯ್ಾಂ, ಕಯಬ್ಆನಿ ಘರಾಚಿ ಸಜವಿಿ ಮಹಣಾಿನ್ ಮಹಜೆಲಾಗ್ಲಾಂ ಉಲಾಂವ್ನಾ ವ್ಯೇಳ್ಚ್ೊ ನ್ತೊಯ .ಡ್ಯಡ್ಯಕ್ತ್ಕಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ ಸಾಚ್ಯಾ ಭರಾನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿನ್ ರಾತ್ ಜಾತ್ಕಲ. ಕುಶಲಾಾ ಘಚ್ಯ್ ಭುರ್ಗಾ್ಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಇ್ಯಾಂ ಉಲವ್ಲಾಾಂ ಮಹಳ್ಯಾರ್ ಮಮಿಮಚಿ ದೌಲತ್ಕಯ್ ಆಡ್ಾಳ್ ಜಾತ್ಕಲ. ತ್ಕಾ ದಿೇಸ್‍ಮಮಿಮಚೆದಳ ಚುಕವ್ನ್ ತ್ಕಾಂಚೆಲಾಗ್ಲಾಂ ಖ್ಣಳ್ಳಾಂಕ್ ಗೆಲಯಾಂಪೂಣ್ದುರಾದರಷ್ಟ್ನ್ಮಹಕ್ರ ಸಾಾಂಪಾ್ಯ್ಲಯ . " ಅಳರೆೇ ತ್ಕಾ ಭಿಕ್ರಯ್್ಾಂಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕ ಮಳ್ಳನ್ ತುಾಂಯ್ಚೇ ಭಿಕ್ರರಿ ಜಾತ್ಕಯ್ಗ್ಲೇ? ಆನಿ ಮುಕ್ರರ್ ಘರಾಾಂತೊಯ ಪಾಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ ದವಲಾಾ್ರ್ಪಾಾಂಯ್ಮಡಿನ್." ಮಮಿಮಚಿಾಂ ರ್ಕ್ರರ್ ಉತ್ಕರಾಂ ಆಜೂನಿೇ ಕ್ರನ್ಾಂತ್ ಗ್ರಾಂಗ್ರಲಾಾ್ ಭಾಶನ್ ಘಾಂವ್ಲಿನ್, ಕ್ರಳಿಜ್ ಭಿಾಂಯ್ನ್ ಕ್ರಾಂಪಾಿ . ಪೂಣ್ ತ್ಕಾ ಕುಾಂಕ್ರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ಲಾಾಂಕ್ ತರಿೇ ಮಹಜೆ ವಯ್ರ ಮೇಗ್ ಆಸ್‍ಲಯ . ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಇಸೊಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತ್ಕನ್ ಗೆಟಿಲಾಗ್ಲಾಂ ರಾಕನ್ ರಾವ್ಲಿಲಾಂ. ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಖಾಾಂವ್ನಾ ಹ್ಯಡ್ಯಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಉಡ್ಚನ್ ಮಹಜಾಾ ಭುಜಾಾಂ ವಯ್ರ ಬಸೊಾಂ, ಮಹಜಾಾ ರ್ಗಲಾಾಂಕ್, ನ್ಕ್ರಕ್ ಬೊಾಂಚ್ಯವ್ನ್ ಮಹಕ್ರ ಚಿಡ್ಯಾಂವ್ಯೊಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಲಸಾಾಂವ್ನ ಕತ್ಕ್ನ್ ಪ್ನಿ್ಲ್ ಬೊಾಂಚಿಯೆಾಂತ್ ಚ್ಯಬೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಾಂವ್ಯೊಾಂಆಶಾಂಜಾಯ್ಿಾ ಸಳ್ಯವಳಿನ್ ಮಹಜೆಲಾಗ್ಲಾಂ ಖ್ಣಳ್ಯಿಲಾಂ. ಸಾಾಂಜೆರ್ ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂ ಘಡ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲುಾಂಕ್ರೇ ಹ್ಯಾಂವ್ನಾಂಚ್ಜಾಯ್. ಸಕ್ರಳಿಾಂಭಾಯ್ರ ಸೊಡುಾಂಕ್ರೇ ಹ್ಯಾಂವ್ನಾಂಚ್ ಜಾಯ್. ಸವ್ಲಾಸ್‍ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಮಹಜಾಾ ಇಸೊಾಲಾಾಂತ್ಪ್ರಸಾರ್ಜಾಲಯ . ದೆಕುನ್ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಾಾಂನಿಮಹಕ್ರಕೇರಿನೆಲ್ನ್ ಮಹಣ್ಆಪೊಾಂವ್ಯೊಾಂಆಸಯಾಂ. ದಿೇಸ್‍ ಪಾಶ್ಯರ್ ಜಾ್, ಆತ್ಕಾಂ ರಿಾಂಕು ಆನಿಾಂ ಟಿಾಂಕು ವಹಡ್ ಜಾಲಯಾಂ. ತರಿೇ ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂ ಮಹಜೆರ್ ಮೇಗ್ ಉಣ್ಕ ಜಾಾಂವ್ನಾ ನ್ತೊಯ . ತಿಚ್ೊ ಸಳ್ಯವಳ್, ತೊಚ್ೊ ಖ್ಣಳ್. ಸಗ್ಲಯಾಂ ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂ ಕಾಂಬೊ ಆನಿ ಕಾಂಬಿ ಮಹಣ್ ಆಪ್ಯ್ಿಲಾಂ ತರಿೇ ಹ್ಯವ್ಯಾಂ ಮತ್ರ ರಿಾಂಕು, ಟಿಾಂಕುಮಹಣ್ಾಂಚ್ಆಪೊಾಂವ್ಯೊಾಂ.
76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ " ಅಳ ಸಾಯ್ು ತುಜಾಾ ಕುಾಂಕ್ರ್ಾಂ ಧ್ಮ್ನ್ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ಬೂದ್ ಪೂರಾ ಪಾಡ್ಜಾತ್ಕ, ಘರಾಚೆಾಂಆಾಂಗಣ್ಸಗೆಯಾಂ ಮಹಳಾಂ ಆನಿ ತ್ಕಕ್ರ ಏಕ್ ಪೊತಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ಭಾಲ್ಘೆವ್ನ್ ದಿೇ. ಇಸೊಾಲ್ಬಾಂದ್ ಕರ್, ಕಾಂಬಾಾ ಕ್ರಟ್ಲ್ಕ್ವಚೊಾಂದಿ." ಮಮಿಮಚ್ಯಾ ಸಾವಥಾ್ಚಿ ದಿೇಷ್ಟ್ ತ್ಕಾ ಮುಗ್ಧ ಮನ್ಜತಿಾಂಚೆರ್ಯ್ಚೇ ಪ್ಡ್ಲಯ . ತಿಚಿಾಂ ಭಾಲಯೆ ತಸಲಾಂ ಉತ್ಕರಾಂ ಮಹಜಾಾ ದಳ್ಯಾಾಂನಿದುುಃಖಾಾಂವ್ಲಹಳ್ಳ ವ್ಲಹಳಯ್ಿಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಡ್ಯಡ್ಯನ್ ಮತ್ರ ಕ್ರಾಂಯ್ ಗಣ್ಟಿಾಂ ಕ್್ಾಂನ್. ಪೂಣ್ ಮಮಿಮನ್ ಮತ್ರ ಕಶಾಂ ಪುಣೇ ಕುಾಂಕ್ರ್ಾಂಚೆಾಂ ಜವಿತ್ ಆಖ್ಣೇರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮಹಣ್ ಹಟ್ ಧ್ರ್್ಯಾಂ. ಕ್ರತಾಂ ನ್ಾಂ ಕ್ರತಾಂ ಕ್ರರಣಾಾಂ ಸೊಧ್ಸನ್ ಡ್ಯಡ್ಯಲಾಗ್ಲಾಂ ಝಗಡ್ೊಾಂ ಆನಿ ಕುಾಂಕ್ರ್ಾಂಚೆಾಂ ನಿೇಬ್ ಘಾ್ೊಾಂ ಹಾಂ ಸದಾಾಂಚೆಾಂಜಾ್ಯಾಂ. ತೊ ದಿೇಸ್‍ ಮಮಿಮಚ್ಯಾ ಜಯ್ಿಚೊ, ಮಹಜಾಾ ಆನಿಡ್ಯಡ್ಯಚ್ಯಾ ಸಲವಣ್ಟಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲಯ . ಮಮಿಮಚ್ಯಾ ಕಯಬಾುಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟ್ಣ್ಟಚೊ ಪ್ತಿ ಗಲಾಪಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚಲಯ ಆಮೆರ್ ಯೆಾಂವೊೊ ಆಸೊಯ . ಹೊಚ್ ಸಾಂದಭ್್ ಪ್ಳವ್ನ್ ಮಮಿಮನ್ಕುಶಲಾಾ ಘಚ್ಯ್ಕ್ರಮಚ್ಯ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೇಣುಕ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ರಿಾಂಕುಚಿ ಹತ್ಕಾ ಕರಾಂಕ್ಐವಜ್ಆನಿವ್ಯೇಳ್ಘಡಿ ಠ್ರಾಯ್ಚಯ . " ಅಳ ಸಾಯ್ಚುಣ, ತೊ ಕಾಂಬೊ ಆಸೊಾಂದಿ. ಸಯ್ರಾಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನಮಟ್ನ್ಹ್ಯಡ್ಯಿಾಂ." ಮಮಿಮಕ್ ಆಡ್ಯಾಂವ್ಯೊಾಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕ್್ಾಂಡ್ಯಡ್ಯನ್. "ವಹಯ್ ಸಾಯ್ು , ತ್ಕಣ್ಟ ಗಲಾರಾಂತ್ ಮಸ್‍ದೆಕಾಂಕ್ನ್ಾಂಮಹಣ್ಆಮೆರ್ ಯೆಾಂವ್ಯೊಾಂ ನಹಾಂಯ್. ಆನಿ ತಾಂ ಶ್ಯಾಲನಿ ಕ್ದಾಳ್ಯಯ್ ಗಲಾಪ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಡ್್ಯಾಂ ಕ್ರತಾಂನ್ಕ್ರತಾಂಮಹಕ್ರದಿತಆಸಾಿ .ತರ್ ತುಜೊಏಕ್ಕಾಂಬೊಕ್ರತಾಂಆಸ್‍ಿ ಗ್ಲೇ?" ಮಮಿಮಚೊ ಸಾವಥ್್ ಹಿಮಲಯ್ ಪ್ವ್ತ್ಕವನಿ್ ಉಭಾರ್ ಆಸ್‍ಲಯ . ತ್ಕಚೆ ವಯ್ರ ಚಡ್ೊಾಂ ಡ್ಯಡ್ಯಚೆಾಂ ಪ್ರಯತ್್ ನಿಫ್ಳ್ಜಾ್ಯಾಂ. "ಆಸೊಾಂದಿ ಮಮಿಮ ರಿಾಂಕು ಮಹಜಾಾ ಮರ್ಗಚೊ, ಆಮಿಾಂ ಸೊಜಾಮಚ್ಯಾ ಆಾಂಗ್ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಕುಾಂಕ್ರ್ ಮಸ್‍ ಹ್ಯಡ್ಯಾಾಂ". ಹ್ಯವ್ಯಾಂ ಮಮಿಮಕ್ ಫುಸಾಯಾಂವ್ಯೊಾಂ ಪ್ರಯತ್್ ಕ್್ಯಾಂ. " ಧಾಾಂಪ್ರೆೇತೊೇಾಂಡ್, ತುಎಕಯ ಬಾಕ್ರ ಆಸ್‍ಲಯಯ್ ಮಹಕ್ರ ಬೂದ್ ಶಕಾಂವ್ನಾ". ಮಮಿಮಚ್ಯೊ ಧಾಂಕ್ರಿಾಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಘಡ್ೆಡ್ಚ ಮರ್ಲಾಯಾ ಕ್ಾಂಳ್ಯುಾಪ್ರಿಾಂ ಕಪೊ್ನ್ಗೆಲಯಾಂ. ಮಮಿಮಚ್ಯಾ ಸಾಂಭರಮಚೊ ದಿೇಸ್‍ ಉದೆಲಯ . ಸಕ್ರಳಿಾಂ ಫುಡ್ ಕುಶಲಾಾ ಘಚ್ಯಾ್ಕ್ರಮಚೊಚೆಡ್ಚವ್ಯೇಣುನ್ ಯೆೇವ್ನ್ ರಿಾಂಕುಕ್ ಸಾಸಾಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಸಾರಾಾಂತೊಯ ಕ್ರಡ್್ ವ್ಯಹಲಯ . ಎಕ್ರ
77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಘಡ್ಾ ಭಿತರ್ ವ್ಯೇಣು ಮಮಿಮಚ್ಯೊ ಸಾವಥಾ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲನ್ ಖುನಿರ್ಗರ್ ಜಾಲಯ . ಹಾಂ ಸಗೆಯಾಂ ಡ್ಯಡ್ಯ ಪ್ಳವ್ನ್ ಆಸೊಯ ತರಿೇ, ತೊೇಾಂಡ್ ಉಘಡುಾಂಕ್ ಜಾಯ್್ತೊಯ ಮಿಟ್ಲ್ ಖಾಾಂಬೊ ಜಾಲಯ . ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಹಾಂ ಪ್ಳಾಂವ್ನಾ ತ್ಕಾಂಕ್ರನ್ಸಾಿಾಂಘರಾಪಾಟಿಾಂವಚೊನ್ ಗ್ರಪ್ತ್ ರಡ್ಚಯಾಂ. ಟಿಾಂಕು ತ್ಕಚ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ " ಕ..,. ಕಾ..... ಕಾ ಕನ್್ ಆಪಾಯಾ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲಾಾ ಮಹಣ್ ಹಿತ್ಕಯಾಂತ್ ಧಾಾಂವೊನ್ ಧಾಾಂವೊನ್ಪಾಚ್ಯತ್ಕ್್ಾಂತರಿೇ,ತ್ಕಕ್ರ ಕ್ರನ್ದಿತಲಕೇಣ್? ಸಯ್ಚರಾಂ ಆಯ್ಚಯಾಂ, ಹ್ಯಸೊ, ಸಾಂತೊಸ್‍ ವ್ಲಾಂಟುನ್ಘೆತೊಯ , ಗಡ್ಿ ಜೆವ್ಲಣ್ಯ್ಚೇ ಜಾ್ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ನಮತ್ರ ಫಕತ್ಏಕ್ ಇಡಿಯ ಆನಿ ದಾಳ್ ಖಾಾಂವ್ನ್ ಉಟ್ವ್ಯಾಂ ಮಹಜಾಾ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಾಚೆಾಂ ಮರಣ್ ಕ್ರಳ್ಯಜಾಂತ್ ಭಾಲಯೆ ಭಾಷೆನ್ ತೊಪಾಿ್ಾಂ. ಮಮಿಮಕ್ ಶ್ಯಬಾಸಾಚೊ ವ್ಲಹಳ್ಳಚ್ ವ್ಲಹಳ್ಳನ್ ಆಯ್ಲಯ . ಮಮಿಮಚೆಾಂ ತೊೇಾಂಡ್ ಸೂಯ್ಕ್ರಾಂತಿ ಪುಲಾಭಾಶನ್ಫುಲನ್ಪ್ಜ್ಳ್ಯಿ್ಾಂ. ಸಯ್ಚರಾಂಪ್ರತ್ತ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಪಾಟಿಾಂ ಗೆಲಾಂ. ಮಮಿಮ ಕುಜಾ್ಾಂತ್ ನಿತಳ್ಯಯೆರ್ಆಸ್ತಯ . ಡ್ಯಡ್ಯರೂಮತ್ವಿಶವ್ನಘೆತ್ಕಲ. ಹ್ಯಾಂವ್ನಸವ್ಲಾಸ್‍ಟಿಾಂಕುಕ್ಸಮಧಾನ್ ಕರಾಂಕ್ ಘಡ್ಯ ಸಶ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಟಿಾಂಕು ಎಕ್ರ ಕನ್್ಾಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ದುುಃಖಾಾಂಗಳಯ್ಿ್ಾಂ.ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂಇ್ಯಾಂ ಖಾಾಂವ್ನಾ ವಹನ್್ ತ್ಕಕ್ರ ದಿ್ಾಂ, ಪೂಣ್ ತಾಂ ಬಸ್‍ಲಾಯಾ ಜಾರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉರ್ಯಾಂನ್. ತಿಸದಾಾಂಚಿಸಳ್ಯವಳ್, ತೊ ಮೇಗ್ ತ್ಕಚೆ ಥಾಂಯ್ ಮಹಕ್ರ ಝಳ್ಯಾಲನ್. ಹಟ್ಲ್್ನ್ ಏಕ್ರ ಚಲಯೆಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕಚೆ್ ಪ್ರಿಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ತ್ಕಕ್ರ ಧ್ರಾಂಕ್ ಗೆಲಾಂ, ಪೂಣ್ ತಾಂ ಉಟ್ವ್ನ್ ಕ್.,. ಕ್ಾ.,. ಕಾ.... ಮಹಣ್ ಬೊಬೊೇ ಘಾಲ್್ ಪ್ಯ್್ ಧಾಾಂವ್ಯಯಾಂ. ತ್ಕಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟ್ನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನಯ್ಚೇ ಖುನಿರ್ಗರ್ ಜಾಲಯಾಂ. ಆಮೊ ಹೊ ಗಲಾಟ್ವ್ ಮಮಿಮಕ್ ಆಯ್ಾಲ ಜಾಯಜಯ್. ಭಾಯ್ರ ಯೆೇವ್ನ್ , " ಅಳರೆೇ ಚಡ್ ಆವ್ಲಿರ್ ಬಾಾಂದಿ್ ಜಾಲಾಾರ್ ತ್ಕಕ್ರಯ್ಚೇ ಮಪಾಯಾಕ್ ದಿತ್ಕಾಂಪ್ಳ." ಪ್ರತ್ ಮಮಿಮಚೊ ಸಾವಥಾ್ಚೊ ಖಜೊ್ ಫುಟ್ವ್ಯ . ಕ್ರಳ್ಳಕ್ ಜಾಲ, ತ್ಕಾ ದಿೇಸ್‍ ರಿಾಂಕು ಮಹಕ್ರ ಧ್ರಾಂಕ್ ಮಳಯಾಂನ್, ಘಡ್ಯಚೆಾಂ ಬಾಗ್ಲಲ್ ಉಗೆಿಾಂ ದವುರನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಸದಾಾಂಚೆಪ್ರಿಾಂ ನ್ಹಾಂವ್ನ್ , ಜೆೇವ್ನ್ ನಿದಯಾಂ. ಸಕ್ರಳಿಾಂ ಹಶ್ಾಂಚ್ಯಾಕ್ರೇ ವ್ಯಗ್ಲಾಂಚ್ ಉಟ್ವ್ನ್ ಕುಾಂಕ್ರ್ಚ್ಯಾ ಘಡ್ಯಲಾಗ್ಲಾಂ ಗೆಲಾಂ.ಕ್ರತಾಂಪ್ಳಾಂವ್ಯೊಾಂಟಿಾಂಕುಘಡ್ಯ ಭಿತರ್ಚ್ ಮಡ್ಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ಡ್್ಯಾಂ. ಮನಿಸ್‍ ತರ್ ಜೇವ್ಲಘತ್ ಕ್ಲ ಮಹಣ್ಟಾತಾಂ ಪೂಣ್ ಹಿ ಮನ್ಜತ್. ಕ್ರತಾಂ ಜಾ್ಾಂ ರ್ಗಯ್? ಮಹಜಾಾ ಮತಿಾಂತ್ ಸವ್ಲಲಾಾಂಚೆಾಂವ್ಲದಾಳ್ಚ್ೊ ಉರ್ಯಾಂ. " ಮಮಿಮ ಹ್ಯಾಂರ್ಗಪ್ಳ, "..... ಹ್ಯಾಂವ್ಯ
78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಬೊೇಬ್ಮಲ್ "ಸಕ್ರಳಿಾಂ ಫುಡ್ ಸುರಗ್ಲೇ ತುಜ ಕರಾಂದಾಯ್? ವಚೊಾಂದಿಮರ್ಗೆಲ" ಥಾಂಯ್ರಿೇಸಾವಥಾ್ನ್ಮಹನ್್ಪ್ಣಾಕ್ ಅವ್ಲಾಸ್‍ದಿಲನ್. ಆಜ್ ಪ್ರತ್ ಕುಶಲಾಾ ಘಚೊ್ ವ್ಯೇಣು ಮಮಿಮ ಖಾತಿರ್ ಚ್ಯಮದರ್ ಜಾಲ. ಘಡ್ಾನ್ತ್ಕಣ್ಟರಿಾಂಕುಕ್ಘರಾ ಕುಶಲಾಾ ಕ್ಾಂಳ್ಯುಾ ಮುಳ್ಯಾಂತ್ ಮತಾ ಸಾರೆಾಂಕ್್ಾಂ. ಆಜ್ಹಿಘಡಿತ್ಕಾಂಘಡ್ಚನ್ಏಕ್ಹಪೊಿ ಜಾಲಾಾರಿೇ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಮತ್ರ ಆಜೂನ್ ಮಹಜಾಾ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಾಾಂಕ್ ಚಿಾಂತುನ್ ದುುಃಖಾಾಂ ಗಳಯ್ಿಾಂ. ಆತ್ಕಾಂ ಮಹಕ್ರ ಧೊಸ್ತೊಾಂದೇನ್ಸವ್ಲಲಾಾಂ ಮಹನ್್ಪ್ಣಾಚೆಾಂ ರೂಪ್ ಪ್ಳನ್ತಿಯ ಮಮಿಮ ಪ್ಯ್್ಾಂಖಾತಿರ್ಮಹ ಕ್ರಯ್ ಡ್ಯಡ್ಯಲಾಗ್ಲಾಂ ಮಪಾಯಾಕ್ ವಿಕುಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗ್ಲತ್ಗ್ಲೇ? ಜರ್ ಧಾ ಬಾರಾ ಪ್ಲಾಾಂಕ್ ಆಪಾಯಾ ಪಾಕ್ರಟ್ಲ್ಾಾಂ ಪ್ದಾಾಂ ಮರ್ಗಚಿ ಊಬ್ ದಿಾಂವ್ಲೊ ಕಾಂಬಿಯೆಕ್ತಿಅಾಂಗನವ್ಲಡಿ ಮಹಣ್ಭೊರ್ಗನ್, ತರ್ ಏಕ್ದೇನ್ ಭುರ್ಗಾ್ಾಂಕ್ ಪೊಸಾೊ ಮಹನ್್ಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಾಂತ್ಹೊಸಾವಥ್್ಕಣ್ಟಾಂರಚೊಯ ? ಮಹಜಾಾ ಬೊಶಯೆಾಂತಯ ಪೊಳಆನಿಚೆಟಿ್ ಸುಕನ್ ಗೆಲ ತರಿೇ ಮಹಜಾಾ ಸವ್ಲಲಾಾಂಕ್ಜಾಪ್ಮಳಿಯ ನ್ಾಂ. ವಿಲಿಿ ಅಲಿಿಪಾದ
79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಬಹುಮ್ಯನ್ (ಚುಚುೊರಯಾಿಂಚಿ ಕಯಣಿ) ಸ್ವಕಲ್ಫಿತ್ - ಟ್ಟನಿಮೆಂಡೊನಾಸ ,ನಿಡೊಡೀಡಿ(ದ್ಯಬಾಯ್) ಮಿಲುಯಕ್ಕಶಾಂಸಮಧಾನ್ಕರೆೊಾಂತಾಂ ಕಳಯಾಂನ್. ಮಹಜಾಾ ದಳ್ಯಾಾಂತ್ಕಯಾನ್ ಕಳ್ಯನ್ಸಾಿಾಂ ದೇನ್ ದುುಃಖಾಾಂ ಝಡಿಯಾಂ. ಮಿಲುಯಕ್ ಪೊಟುಯನ್ ಧ್ರ್್ ಹ್ಯಾಂವ್ನಥಾಂಯ್ೊ ತ್ಕಚೆಕುಶಾಂಬಸೊಯಾಂ. ಸಲಯಬಾಯ್ಆಮೊಾ ಘರಾಆಯ್ಚಲಯಚ್ “ಜೆಜು ಮಹಕ್ರ ಭೊಗ್ಲಸ್‍” ಅಶಾಂ ಉಸಾವಸ್‍ಸೊಡುನ್ಘರಾೊಾ ಸೊಪಾಾರ್ ಬಸ್ತಯ. ತಿ ಆದಿಾಂ ಆಮೊಾ ಘರಾ ಆಯ್ಿನ್ಾಂ ಘಾಸುಾಂಕ್, ವಸುಿರ್ ಉಾಂಬುಯಾಂಕ್ಆನಿಹರ್ಲಾಹನ್-ಲಾಹನ್ ಕ್ರಮಾಂಕ್ಯೆತ್ಕಲಜಾಲಾಯಾನ್, ಆಮಿ ತಿಚೆಲಾಗ್ಲಾಂ ಸಳೆರ್, ಸಳ್ಯವಳಿರ್ ಚಲಾಿಲಾಾಾಂವ್ನ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಹಳಿವ್ಲಾ ಆನಿಕ್ರಳ್ಯಾ ರಾಂರ್ಗಚೆಾಂಆಾಂಗೆಯಾಂಘಾಲ್್ ಕ್ರಳ್ಯಾ ಕ್ರತಿಚೆಾಂ ಏಕ್ ಚೆಡುಾಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂಗ್ಲೇಡ್ಆನಿಉದಕ್ಹ್ಯಡ್ಯಾಂ. “ ಧಾಕ್ರ್ಾಬಾ, ಹ್ಯಾ ಆಮೊಾ ಮಿಲುಯಕ್ ಇನ್ಮ್ಆಸಾಖಾಂಯ್”ತಿಣ್ಟಾಂಮಹಕ್ರ ಧಾಕ್ರ್ಾಬಾಮಹಣ್ಆಪೊಾಂವ್ಯೊಾಂಆಸಯಾಂ. ಚೆಡ್ಯವಚ್ಯಾ ಖಾಂತಿಷ್ಟ್ ಮುಖಮಳ್ಯರ್ ಸಾಂತೊಸಾಚಿಾಂ ಲಾಹರಾಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ಪ್ಳಲಾಂ. ಧಾಕ್ರ್ಾಬಾ, ಹಾಂ ಆತ್ಕಾಂ ಚೊವ್ಲಿಾ ಕ್ರಯಸ್ತಾಂತ್ ಶಕ್ರಿ. ಕ್ರಯಸ್ತಾಂತ್ ದುಸರಾಂ ರಾಾಾಂಕ್ ಖಾಂಯ್. ಆಜ್ ತ್ಕಚ್ಯಾ ಇಸೊಾಲಾಾಂತ್ ಕಸೊಯಗ್ಲೇ ಸಮರಾಂಭ್ ಆಸಾ ಖಾಂಯ್. ವಹಡ್ಚಯ ಆಫಿೇಸರ್ ಯೆೇವ್ನ್ ಇನ್ಮ್ ದಿತ್ಕ ಖಾಂಯ್. ಸಕ್ರಳಿಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಹಜಾಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲನ್ ಸತ್ಕಯ್ಿ. ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂಯ್ಚೇ ಸಾಾಂಜೆರ್ ತ್ಕಚ್ಯಾ ಇಸೊಾಲಾಕ್ ತ್ಕಚೆ ಬರಾಬರ್ ಯೆೇಜಾಯ್ ಖಾಂಯ್. ಅಳ, ಮಹಜಾಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಾಂಚ್ ಘಾಂವೊನ್ ಆಸಾ”. ಕ್ರಮಚಿ ಪುರಾಸಣ್
80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ದಾಕಯ್್ಸಾಿಾಂ ಫುಡ್ಾಂ ಉಲಯ್ಚಯ ಸಲಯಬಾಯ್. ಮಿಲುಯ ಲಜೆನ್ಆವಯ್ೊಾ ಕ್ರಪಾ್ಚೊ ಪಾಲಾಂವ್ನಧ್ರನ್ಬಸ್‍್ಯಾಂ. “ಮಹಕ್ರ ಖಾಂಯ್ ಪುಸ್ತ್ ಆಸಾ ಧಾಕ್ರ್ಾಬಾ, ಸಕ್ರ್ಾಂಚ್ಯಾ ಘರೆೊಾಂಕ್ರಮ್ ಕರ್್ ಯೆತ್ಕನ್ ಪುರ‍್ ಜಾತ್ಕ. ಆನಿ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಇಸೊಾಲಾಕ್ ಕಶಾಂ ವ್ಯಚೆಾಂ ತಾಂ ಪ್ಳಜಾಯ್”. ಘಾಮ್ ಪುಸ್ತತ್ಿ ಚೆಾಂಬಾಾಂತಯಾಂ ಉದಕ್ ಆನಿ ಗ್ಲೇಡ್ ತೊಾಂಡ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲುಾಂಕ್ ವ್ಯತ್ಕನ್ ಧ್ಸವ್ಯಚೊ ಉರ್ಗ್ಸ್‍ ಯೆೇವ್ನ್ ಗ್ಲಡ್ಯ ಕುಡ್ಚಾ ಮಿಲುಯಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ಯಾಂತ್ ಚೆಪೊಯ. “ಬರೆಾಂ ಆನೆಾೇಕ್ ಪಾವಿ್ಾಂ ಯೆತ್ಕಾಂ ಧಾಕ್ರ್ಾಬಾ” ಮಹಣ್ ಉಟ್ಲಾಯಾ ಸಲಯಬಾಯೆಕ್ ಸಕ್ರಳಿಾಂ ಮಿಲುಯಕ್ ದಿಲಾಯಾ ಉತ್ಕರಾಂಚಿ ವಿಸರ್ ಪ್ಡ್ಚಾಂಕ್ ನ್ತ್ಲಯ ತರಿೇ ವಿಚ್ಯರಾಂಕ್ ಮತ್ರ ಕಠೇಣ್ ದಾಕ್ಷಣ್. ಮಿಲುಯಕ್ ಮತ್ರ ಆತ್ಕಾಂ ಆವಯ್ ವಿಚ್ಯರಿನ್ ಮಹಣ್ ನಖಿಿ ಜಾ್ಯಾಂಚ್ ಬಿಕಾನ್-ಬಿಕಾನ್ ರಡ್ಚಾಂಕ್ಸುರಕ್್ಾಂ. ಸಲಯಬಾಯೆನ್ ಮಿಲುಯಕ್ ಆಮೆರ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಕ್ರರಣ್ ಜರೂರ್ ಆಸ್‍್ಯಾಂ. ಸಕಾಡ್ ಆವಯ್ಾಂಕ್ ಆಸೊಪ್ರಿಾಂಸಲಯ ಬಾಯೆಕ್ಯ್ಚೇಆಪಾಯಾ ಧ್ಸವ್ಯನ್ ಇನ್ಮ್ ಸ್ತವೇಕ್ರರ್ ಕರಾ ನ್ ಬರೆಾಂಶಾಂಆಾಂಗೆಯಾಂನೆಹಸಾಜಾಯ್ಮಹಣ್ ಆಶ್ಯಆಸ್‍ಲಯ. ಮಿಲುಯಕ್ಮತ್ರ ಆಸ್‍ಲಯಾಂದೇನ್ಾಂಚ್ ಜೊಡಿಾಂಆಾಂಗ್ಲಯಾಂ.ಏಕ್ಹಳಿವ್ಯಾಂಕ್ರಳಾಂ ಆಾಂಗೆಯಾಂ, ಆನೆಾೇಕ್ ಧೊವ್ಯಾಂ ಆನಿ ತ್ಕಾಂಬ್ಾಂ. ತಿಾಂ ದೇನ್ಯ್ಚೇ ಆಾಂಗ್ಲಯಾಂ ಥಾಂಯ್-ಥಾಂಯ್ ಪ್ಾಂಜುನ್ ಗೆಲಯಾಂ. ಎದಾಾ ವಹಡ್ಯಯಾ ಒಫಿಸರಾಫುಡ್ಾಂ,ವಹಡ್ಯ ಲಕ್ರ ಜಮಾ ಸಮೇರ್ ಆಪ್ಯಾ ಧ್ಸವ್ಯನ್ ಪ್ಾಂಜೆಯಲಾಾ ಆಾಂರ್ಗಯಾಚೆರ್ ಇನ್ಮ್ ಸ್ತವೇಕ್ರರ್ ಕರೆೊಾಂ ಕ್ರತಯಾಂ ಮಹಳ್ಯಾರ್ಯ್ಚೇ ಸಲಯಬಾಯೆಕ್ ಪ್ಸಾಂದ್ ನ್ತಯಾಂ. ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ಚ್ ಸಕ್ರಳಿಾಂಚ್ ಆಲೇಚನ್ಕರನ್ಎಕ್ರನಿಧಾ್ರಾಕ್ ಯೆೇವ್ನ್ ಧ್ಸವ್ಯಕ್ಸಮಧಾನ್ಕ್್ಯಾಂ. “ಆಜ್ ಮಹಕ್ರ ಧಾಕ್ರ್ಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊಾಂಕ್ಆಸಾ. ತದಾ್ಾಂತುಾಂಮಹಜೆ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಯೆಪುತ್ಕ, ತ್ಕಾಂಗೆರ್ತುಜಾಾ ತಿತಯಾಂಚ್ ಲಾಾಂಬಾಯೆಚಿ ತ್ಕಚಿ ಧ್ಸವ್ನ ಆಸಾ. ತುಕ್ರ ತ್ಕಚ್ಯಾ ಧ್ಸವ್ಯಚೆಾಂ ಏಕ್ ಆಾಂಗೆಯಾಂ ವಿಚ್ಯರನ್ ದಿವಯ್ಿಾಂ, ಜಾಯ್ಿ ಮೂ?” ಅಶಾಂ ಧ್ಸವ್ಯಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರನ್ ಆಪ್ಿಾಂಯ್ ಸಮಧಾನ್ಜೊೇಡ್್ ಘೆತ್್ಯಾಂ. ಸಲಯಬಾಯೆಕ್ ಆತ್ಕಾಂ ಧ್ಮ್್ಸಾಂಕಟ್ ಜಾ್ಾಂ ಮಹಣ್ಟಾತ್. ಸಕ್ರಳಿಾಂ ಧ್ಸವ್ಯಕ್ ಕ್ರತಾಂಸಾಾಂಗೆಯ್ಾಂತಾಂಕ್ರಯ್್ರಪಾಕ್ ಕಶಾಂಹ್ಯಡ್ೊಾಂತಾಂಕಳ್ಯನ್ಜಾ್ಾಂ. “ಧಾಕ್ರ್ಾಬಾ, ಆಮೊಾ ಮಿಲುಯಕ್ ತುಮೊಾ ನಿತ್ಕಚೆಾಂ ಆಾಂಗೆಯಾಂ ಸಾಕ್್ಾಂ ಜಾತ್ಕ ನಹಿಾಂವ್ಯೇ...? ಕಶಾಂಯ್ ವಿಚ್ಯರ್್ಾಂಚ್ಸೊಡ್ಯಾಂತಿಣ್ಟಾಂ. ಮಹಕ್ರಸಲಯಬಾಯೆಚೆಾಂಮನ್ಕಳಯಾಂ.
81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ನವ್ಲಾಾಂತಯಾಂ ಏಕ್ ನವ್ಯಾಂ ಆಾಂಗೆಯಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂತಿಕ್ರದಿ್ಾಂ. ಏಕಿಮ್ಖುಶಜಾಲಯ ಸಲಯಬಾಯ್ತ್ಕಾಚ್ ವ್ಯಳ್ಯ ಆಾಂಗೆಯಾಂ ಮಿಲುಯಕ್ ಜೊಕುನ್ ಧ್ರಿಲಾಗ್ಲಯ. ಧಾಕು್್ಾಂಮಿಲುಯ ಉಪಾಾರಿ ಮನ್ನ್ ಮಹಕ್ರಚ್ ಪ್ಳವ್ನ್ ಸಾಂತೊಸಾನ್ ಹ್ಯಸೊನ್ ಪ್ತ್ಕಾ್ನ್ ಆವಯ್ೊಾ ಪಾಲಾವಾಂತ್ಲಪ್ಯಾಂ. “ಧಾಕ್ರ್ಾಬಾ, ಸಾಾಂಜೆರ್ ಇಸೊಾಲಾಕ್ ಯೆತ್ಕಯ್ಗ್ಲೇ?” ಸಲಯ ಬಾಯೆನ್ ವಿಚ್ಯರೆಯಾಂ. “ವಹಯ್” ಮಹಣ್ಟೊಪ್ರಿಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂ ತಕ್ರಯ ಹ್ಯಲಯ್ಚಯ. ಸುವಿ್್ಾಂ ಮಗೆಿಾಂ ಜಾ್ಯಾಂಚ್ ಧ್ವನಿವದ್ಧ್್ಕ್ರಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಾಂ ಯೆೇವ್ನ್ ರಾವ್ಯಯಲಾಾ ಬೊಯಸ್ತ್ ಟಿೇಚರಿನ್ಕಳಯೆಯಾಂ. “ಇನ್ಮ್ ಘೆಾಂವ್ಲೊಾ ಭುರ್ಗಾ್ಾಂನಿ ಮುಕ್ರಯಾ ಬಾಾಂಕ್ರರ್ ಯೆೇವ್ನ್ ಬಸಾಜಾಯ್”ಮಹಣ್. ಭುಗ್ಲ್ಾಂ ಎಕ್ಕ್ರಯಾಂಚ್ ಉಟ್ವ್ನ್ ಫುಡ್ಾಂ ಯೆೇಾಂವ್ನಾ ಲಾಗ್ಲಯಾಂ.ಮಿಲುಯಯ್ಚೇಆಯೆಯಾಂ. ಬಸಾೊಾ ಪ್ಯೆಯಾಂ ಘಾಂವೊನ್ ಪಾಟಿಾಂಫುಡ್ಾಂಸರ್ಗಯಾಾಂನಿಪ್ಳಲಾಗೆಯಾಂ. ತ್ಕಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳ್ಯರ್ ಸಾಂತೊಸ್‍ ಉಟ್ವ್ನ್ ದಿಸಾಿಲ. ಸಮರಾಂಭಾಚಿಾಂ ವಿವಿಧ್ ಕ್ರಯ್ಚ್ಾಂ ಸುರ ಜಾಲಾಂ. ಭರತನ್ಟ್ಾಮ್, ಥರಾವಳ್ ಖ್ಣಳ್, ನ್ಚ್, ಪ್ದಾಾಂ, ಇತ್ಕಾದಿ... ವ್ಯೇಳ್ ಸುಮರ್ ಸಾಡ್ ಆಟ್ ವೊರಾಾಂ ಜಾಲಯಾಂ. ಮಹಜ ದಿೇಷ್ಟ್ ಮುಕ್ರಯಾ ಬಾಾಂಕ್ರರ್ ಬಸ್‍ಲಾಯಾ ಭುರ್ಗಾ್ಾಂ ಥಾಂಯ್ ಚರಾಲಾಗ್ಲಯ. ಭುರ್ಗಾ್ಾಂಚ್ಯಾ ದಳ್ಯಾಾಂನಿ ನಿೇದ್ ಭರ‍್ನ್ ಆಯ್ಯಾರ್ಯ್ಚೇ ತಿಾಂ ದಾಾಂಬುನ್ ಧ್ರನ್ ಆಸ್‍ಲಯಾಂ. ಮಿಲುಯ ಮತ್ರ ವ್ಯೇದಿಚ್ಯಾ ಕುಶನ್ಾಂಚ್ ಪ್ಳವ್ನ್ ಆಸ್‍್ಯಾಂ. ಆಖ್ಣರೇಕ್ ಬೊಯಸ್ತ್ ಟಿೇಚರಿನ್ ಸಾಾಂಗೆಯಾಂ, “ಆತ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಮರಾಂಭಾಚೆಾಂ ನಿಮಣ್ಟಾಂ ಕ್ರಯ್ಕರಮ್, ಬಹುಮನ್ ವಿತರಣ್”. ಹ್ಯಾಂವ್ನಇಲಯ ಉಲಾಯಸ್ತತ್ಜಾಲಾಂ. “ಪ್ಯ್ಚಯ ಕ್ರಯಸ್‍, ಪ್ರಥಮ್ ಬಹುಮನ್... ಲಲಯ ಡಿಸೊೇಜ...” “... ದುಸ್ತರ ಕ್ರಯಸ್‍, ಪ್ರಥಮ್ಬಹುಮನ್... ಜೊೇನ್ಸರಾವೊ...” ನ್ಾಂವ್ಲಾಂ ಬೊಯಸ್ತ್ ಟಿೇಚರ್ ವ್ಲಚಿತ್ಿ ಗೆಲ. ಭುಗ್ಲ್ಾಂ ಇನ್ಮಾಂ ಘೆವ್ನ್ಾಂಚ್ ಆಸ್‍ಲಯಾಂ. “ಅರೆೇಮಿಲುಯ ಖಾಂಯ್?” “ದುಸರಾಂ ಬಹುಮನ್ ಸಾಾಂಗ್ಲಾಂಕ್ಚ್ ನ್ನಹಿಾಂವ್ಯೇ, ಹ್ಯಾಂ...ಮಿಲುಯಕ್ದುಸರಾಂ ಬಹುಮನ್ಆಸಾನಹಿಾಂವ್ಯ?” ಮುಕ್ರಯಾ ಬಾಾಂಕ್ರಕುಶನ್ಹ್ಯಾಂವ್ಯಾಂದಿೇಷ್ಟ್ ವ್ಯಹಲ. ಥೊಡಿಾಂ ಭುಗ್ಲ್ಾಂ ಕ್ರಲುಬುಲಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ರಮಕ್ರಚಿಾಂ ತೊಾಂಡ್ಯಾಂ ಪ್ಳವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲಯಾಂ. ಇನ್ಮ್ಮಳ್ಲಯಾಂಭುಗ್ಲ್ಾಂ
82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ತಿಾಂ ಆಪಾಯಾ ಇಷ್ಟ್ಾಂಕ್, ಸಯ್ರಾಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ಿಲಾಂ. ಮಿಲುಯಕ್ ಮಹಜಾಾನ್ ಪ್ಳಾಂವ್ನಾಚ್ಜಾ್ಾಂನ್. ತಿತ್ಕಯಾರ್ ಸ್ೇಜಕ್ ಆಯ್ಚಲಯ ಬೊಯಸ್ತ್ ಟಿೇಚರ್ ಆನೆಾೇಕ್ ಪಾವಿ್ಾಂ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲಯ. “ದುಸರಾಂ ಇನ್ಮ್ ಆದಾಯಾ ಪ್ರಿಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವಿ್ಾಂಯ್ಚೇ ದಿೇಜಾಯ್ ಮಹಣ್ ಆಮಾಾಂಆಶ್ಯಆನಿಖುಶಆಸ್‍ಲಯ. ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ದುಸಾರಾ ಇನ್ಮಕ್ ವಿಾಂಚೊನ್ ಆಯ್ಚಲಾಯಾ ಭುರ್ಗಾ್ಾಂಕ್ಯ್ಚೇ ಆಮಿ ಆಪ್ವ್ಯಿಾಂ ದಿ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ನಿಮಣಾಾ ಘಡ್ಾರ್ ನಿಧಾ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾಯಾನ್ ದುಸರಾಂ ಇನ್ಮ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವಿ್ಾಂ ವ್ಲಚುಾಂಕ್ ಜಾ್ಾಂನ್. ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಮಫ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಹ್ಯಾಂರ್ಗಸರ್ ಆಮೊಾಂ ಕ್ರಯೆ್ಾಂಸಾಂಪಾಿ. ನಮಸಾಾರ್.ಆತ್ಕಾಂ ಜನಗಣಮನ”. “ಛೇ... ಹಾಂ ಕಸಯಾಂ ಉಲವ್ಯಿಾಂ? ನೆಣಾಿಾ ಭುರ್ಗಾ್ಾಂಚಿಾಂ ಮನ್ಾಂ ಹ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ದುುಃಖಾಂವ್ನಾ ನಜೊ ಮಹಳಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಇಸೊಾಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ರರಿಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನ್ಾಂಗ್ಲೇ?” ಇಸೊಾಲಾಚೊ ಪ್ರನಿ್ಪಾಲ್ ಆನಿ ಆಡ್ಳಿದಾರಾಾಂನಿ ಘೆತ್ಲಯ ನಿಧಾ್ರ್ ಆನಿತಿೇಪ್್ಖಚಿತ್ಜಾಲಯ. ಎನೌನ್್ ಕ್ಲಾಯಾ ಬೊಯಸ್ತ್ ಟಿೇಚರಿಚಿ ತರಿೇ ಕಸಲ ಚೂಕ್?” ಸವ್ಲ್ಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗ್ಲೇತ್ ರ್ಗಾಂವ್ಲೊಾಕ್ ಉಟ್ವ್ನ್ ಉಭಿಾಂ ರಾವಿಯಾಂ. ಥೊಡಿಾಂ ಮಲಘಡಿಾಂ ರಾರ್ಗನ್ ಆಪಾಯಾ ಭುರ್ಗಾ್ಾಂಕ್ ದಡ್ಬಡ್ ಕರನ್ ಆಪ್ವ್ನ್ ವಹರಾ ಲಾಂ. ತಿಾಂ ಭುಗ್ಲ್ಾಂ “ದುಸಾರಾ” ಇನ್ಮಕ್ ಫ್ತವೊ ಜಾಲಯಾಂ ತಾಂ ಮಹಕ್ರನಖಿಿ ಜಾ್ಾಂ. ಸಭಾ ಆಖ್ಣೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಪ್ರಿಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ಉಟ್ವ್ನ್ ಉಭೊ ಜಾಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಅಾಂತರಾರ್ ಪ್ಯ್್ ಏಕ್ ಚೆಡುಾಂಭುಗೆ್ಾಂಬಸೊನ್ರಡ್ಚನ್ಾಂಚ್ ಆಸ್‍್ಯಾಂ. ತಾಂ ಕ್ರತ್ಕಾ ರಡ್ಯಿ ತಾಂ ವಿಚ್ಯರಾಂಕ್ ಕಣಾ ಥಾಂಯ್ಯ್ಚೇ ಉಭಾ್ನ್ತ್ಲಯ. ಹ್ಯಾಂವ್ನತ್ಕಚೆಕುಶಾಂವಚೊನ್ಮತಾಂ ಪೊಶವ್ನ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರಾಂಕ್ ಪ್ಚ್ಯಡ್ಚಯಾಂ. “ಸೊಡ್ ಪುತ್ಕ ಮಿಲುಯ , ಫ್ತಲಾಾಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ನ ತುಕ್ರ ತ್ಕಚೆವನಿ್ಾಂ ವಹಡ್ಯಾಂಬರೆಾಂಇನ್ಮ್ಹ್ಯಡ್್ ದಿತ್ಕಾಂ”. ಮಿಲುಯಚೆಾಂ ರಡ್ಿಾಂ ಉಣ್ಟಾಂ ಜಾಾಂವ್ಲೊಾ ಬದಾಯಕ್ಆನಿಕ್ಯ್ಚೇಜೊೇರ್ಜಾ್ಾಂ. “ಊಾಂ... ಊಾಂ... ಮಹಕ್ರ ತುಜೆಾಂ ಇನ್ಮ್ ನ್ಕ್ರ, ಮಹಕ್ರ ಆಮೊಾ ಇಸೊಾಲಾಚೆಾಂಚ್ ಇನ್ಮ್ ಜಾಯ್. ತಾಂ ಮಹಕ್ರ ಸ್ೇಜ ವಯ್ರಚ್ ದಿೇಜಾಯ್”. ಮಿಲುಯಕ್ಕಶಾಂಸಮಧಾನ್ಕರೆೊಾಂತಾಂ ಕಳಯಾಂನ್. ಮಹಜಾಾ ದಳ್ಯಾಾಂತ್ಕಯಾಾಂನ್ಯ್ಚೇ ಕಳ್ಯನ್ಸಾಿಾಂ ದೇನ್ ದುುಃಖಾಾಂ ಝಡಿಯಾಂ. ಮಿಲುಯಕ್ ಪೊಟುಯನ್ಧ್ರ್್ ಹ್ಯಾಂವ್ನಥಾಂಯ್ೊ ತ್ಕಚೆ ಕುಶಾಂಬಸೊಯಾಂ. -----------------------------------------
83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಸಕಾೊರಿ ಬಾಾಂಯ್ -ಅಡಾುರ್ಚೊಜೊನ್ ಮಹಜೆಾಂ ಬಾಳಪಣ್ಶಹರಾಥಾವ್ನ್ ತಿೇಸ್‍ ಕ್ರ.ಮಿೇ. ಆಸಾೊಾ ಏಕ್ರಹಳಯಾಂತ್ಲಾಹನ್ ಜಾ್ಯಾಂ, ಹ್ಯಾ ಹಳಯ ಮಧರ್ಗತ್ ಏಕ್ ಸಕ್ರ್ರಿ ಬಾಾಂಯ್ ಸುಮರ್ ದೆೇಡ್ಯ ಏಕ್ರರಾ ಜಾರ್ಗಾ ಮಧರ್ಗತ್ ಉಟ್ವ್ನ್ ದಿಸಾಿಲ. ನೊೇವ್ನಮೂಾಂಡ್ಯಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಾಂಯ್ಿ ಉದಾಕ್ಕ್ದಿಾಂಚ್ ಉಣ್ಟಾಂಜಾ್ಯಾಂನ್, ಸಾಧಾರಣ್ ಆಮೊಾ ಹಳಯಾಂತ್ಏಪ್ರಲ್ ಮೇಯ್ಾಂತ್ ಉದಾಾಚೆ ತ್ಕತ್ಕ್ರ್ ಉದೆತ್ಕ್ ತರಿೇ ಆಮೊಾ ಹಳಯರ್ಗರಾಾಂಕ್ ಕಸಲಚ್ ಅಭಾವ್ನ ಜಾಯ್ನ್ತೊಯ. ಹಳಯಾಂತ್ಕಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬಾಾಂಯೆೊಾಂ ಉದಾಕ್ ಪಾತ್ಕಳ್ಯಕ್ ಪಾವ್ಲಿ್ಾಂ ತವಳ್ ಹಿಚ್ "ಸಕ್ರ್ರಿ ಬಾಾಂಯ್" ಸವ್ಲ್ಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತ್ಕಲ. ಹಳಯಾಂತ್ಕಯಾ ಚಡ್ಯವತ್ ಬಾಾಂಯ್ಾ , ಮತಿಯೆಚೆಾಂ .ಕ್ರರ್ಾಂ ಆಸಾಿ್ಾಂ ತರಿೇ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ರ್ರಿ ಬಾಾಂಯ್ಾ ತ್ಕಾಂಬಾ್ಾ ಫ್ತತ್ಕರಚೆಾಂ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಕ್ರರ್ಾಂ, ಶವ್ಲಯ್ 6 ಕ್ರಾಂಕ್ರರಟ್ಲ್ಚೆ ಕುಾಂದೆ ಪ್ಾಂದಾರ ಲಾರ್ಾಂ ದರಿಯ್ಲ, ಫುಲಾಾಂಬರಿ ದಡಿಿ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತ್ಕಲ.
84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಹ್ಯಾ ಹಳಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಜಾತಿ ಕ್ರತಿಚೊ ಲೇಕ್ಜಯೆತ್ಕಲತರಿಹರಿಜನ್ಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಹಳಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ ಆಸೊಯ , ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗ್ ಮಹಣ್ ತಲಾವ್ನ್ , ಹ್ಯಾಂಕ್ರಾಂಚ್ ಮಹಣ್ ಸಕ್ರ್ರಾನ್ , ಈಟ್ಲ್ಳ್ ಮತಿಯೆಚಿ ಸುವ್ಲತ್ ಘೊಳ್ಳನ್ ಖಾಾಂವ್ನಾ ಮಹಣ್ ದಿಲಯ ನಹಾಂಯ್ ಆಸಾಿಾಂ ಸಭಾರ್ ಸೌಲತೊಾ ಫುಕಟ್ಲ್ಕ್ ಲಾಭಾಿಲಾ ಜಾಲಾಯಾನ್ ಹರಿಜನ್ಕ್ ಘೊಳ್ಳಾಂಕ್ಮನ್ನ್ತಯಾಂ , ಜಾಲಾಯಾನ್ಜಾಗ್ಲಚಡ್ಯವತ್ಪ್ಣೆಲ್ ಪ್ಡ್ಚಯ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರರೇಸಾಿಾಂವ್ಲಾಂನಿ ಉತ್ಕರಾಂ ವ್ಲಾಂಟ್ವ್ ಕ್ರಡ್್ , ಪಾವ್ಲ್ಾಂತ್ ಕುಬಯ್ಲ್ಗೆೇಣಕ್ಘೆವ್ನ್ ರಾಾಂದವಯ್, ಭಾತ್, ಕಣೆ , ಕುಳಿತ್, ಚೊವಿಯ ಇತ್ಕಾದಿ ಉತಪನ್್ ಕನ್್ ಆಪೊಯ ದಿಸೊಪಡ್ಚಿ ರ್ಗರಸ್‍ ಜೊಡ್್ ಹರಿಜನ್ಾಂಚ್ಯಕ್ರೇಚಡ್ ಅನೂಾಲ್ಜಾಲಯಾಂಕುಟ್ಲ್ಮಾಂಆಸ್ತಯಾಂ ಯ್ ಜಾಲಾಂಮಹಣ್ಟಾತ್. ಹರಿಜನ್ಾಂನಿ ಚಡ್ಯವತ್ ರ್ಕ್ಲಚ್ಯ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ವ್ಯಚೆಾಂ ಆಸಯಾಂ, ಬಾಯ್ಯಾಂ ಭಾತ್ಕ-ನೆೇಜಚ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ತರ್, ದಾದೆಯ ಲಾಾಂಕುಡ್ಫೊಡುಾಂಕ್ರ್ಗದೆ ಕಸುಾಂಕ್ ಇತ್ಕಾದಿಕ್ರಮಾಂನಿಹ್ಯಾಂಕ್ರಅಭಿರಚ್ ಚಡ್ಆಸ್ತಯ. ದುಡುಘಾಲ್್ ಖಾಂಚೆಾಂಯ್ ಕ್ರಮ್ ಕರಾಂಕ್ ನ್ಕ್ರ ಆಸಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಶವ್ಲಯ್ಹರಿಜನ್ಾಂಕ್ಘರಾಾಂನಿರಿೇಗ್ ನ್ತಿಯ , ಕ್ರರಸಾಿಾಂವ್ಲಾಂಚಿಥೊಡಿಾಂಕುಟ್ಲ್ಮಾಂ ಭಿತರ್ ಸೊಪಾಾರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆಾಂವ್ನಾ ದಿತ್ಕಲಾಂತರಿೇಹರ್ಜಾತಿಚಿಾಂ ಭಾಯ್ರ ಜಾಲಾಾಂತ್ ಯ್ ಚೌಕ್ಾಂತ್ ವ್ಲಡ್ೊಾಂ ಆಸಯಾಂ. ಮಸ್‍ ಮಸ್ತಯ ನ್ಸಾಿಾಂ ಹ್ಯಾಂಕ್ರಾಂ ಜೆವ್ಲಣ್ ರಚ್ಯನ್ತಯಾಂ. ದನ್ರರಾಾಂ ಹ್ಯಾಂಕ್ರಾಂ ಮಸಯಚಿ ಕಡಿ ಜಾಯೆಜಚ್ೊ ; ನ್ ತರ್ ಖಡಿ ಕ್ರಡುಾಂಕ್ ಸುರ ಕತ್ಕ್ಲಾಂ. ಸಾಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಾಂ ಚಲಾಿನ್ ರ್ಕ್ಲ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕ್ರಲಿ ಸೊರ‍್ದಿೇಾಂವ್ನಾ ಪ್ಡ್ಯಿಲ. ನ್ ತರ್ ದುಸಾರಾ ದಿಸಾ ಕ್ರಮಕ್ ಸಯ್ಿ ಯೆೇನ್ತಿಯಾಂ. ಉಪಾರಾಂತ್ ಹ್ಯತ್ ಪಾಾಂಯ್ ಧ್ನ್್ ರಾಂದಿಜೆಪ್ಡ್ಯಿ್ಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ರ್ರಿ ಬಾಾಂಯ್ ಕುಶಕ್ ಸುಮರ್ ಅಧೊ್ ಏಕರ ಜಾಗ್ಲ ಪ್ಣೆಲ್ ಆಸೊಯ , ಲಾಹನ್ಏಕ್ ಧಾಕ್್ಾಂ ನಳ್ಯಾಾಂಚೆಾಂಸಾಧಾಣ್್ಘರ್ ಶವ್ಲಯ್ ವಿಶೇಷ್ಟ ಕ್ರಾಂಯ್ೊ ಸಾಮಜಕ್, ಸಾಾಂಸಾೃತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ ಜಾಯ್್ತೊಯಾ. ವಸಾ್ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಹಪೊಿ ಪ್ಯ್್ಾಂತ್ ನೆೇಮ, ಕೇಲಾ, ಕಾಂಬಾಾ ಕ್ರಟ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಖ್ಣಳ್ ಮಹಳ್ಯಾರ್ ಕಬಡಿ, ವ್ಲಲಬಾಲ್, ದರಿ ವೊಡಿೊ. ಹಳಯ ಭಾಯ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಟಿೇಮಾಂ ಯೆತ್ಕಲಾಂ, ಜಕ್ಲಾಯಾ ಟಿೇಮಕ್ಘಟ್ಮುಟ್ಐವಜ್, ಶೇಲ್್ , ಶವ್ಲಯ್ಪ್ದಕ್, ಸಟಿ್ಫಿಕ್ೇಟ್ ಪಾರಪ್ಿ ಜಾತ್ಕಲ. ಖಾಂಚಿಯ್ ಜಾತ್, ಕ್ರತ್,
85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಧ್ಮ್್, ಮಹಳ್ಳಯ ಜಾತಿಭೆೇದ್ ನ್ತೊಯ ಸಾಮರಸಾಕ್ ಕ್ರಾಂಯ್ಉಣ್ಟಾಂನ್ಸಯಾಂ. ಹರಿಜನ್ ಖ್ಣಳ್ಯ ಪ್ಾಂದಾಾಟ್ಲ್ಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಕ್; ಪೂಣ್ ಖಾಂಚ್ಯಯ್ ವಸಾ್ ತ್ಕಣಾಂಜಕ್್ಯಾಂ ನ್. ಭಾಯ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯ ಹರ್ ಸಮೂದಾಯ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ಜಕನ್ ಇನ್ಮ ಆಪಾಿಾಂವ್ನ್ ಚಲಾಿ್. ಅಶಾಂಚ್ ಕ್ರಳ್ಯಚೆಾಂ ರ‍್ೇದ್ ಘಾಂವ್ಲಿನ್, ಹರ್ ಹಳ್ಯಯಾಾಂಬರಿ ಅಭಿವರದಿಿಚ್ಯಕುಶಕ್ಹಳ್ಯ್ಚೆಾಂಪ್ಯೆಯಾಂ ಮೇಟ್ ಮಹಳಯಬರಿ ಪ್ಾಂಚ್ಯಯತ್ ಸಾಥಪ್ನ್ ಜಾಲಯಚ್, ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿೇಜ್ಸಕತ್ಪ್ರವ್ಯೇಶ್ಯಜಾವ್ನ್ ಚಿಮಿಾ ಲಾಾಾಂಪ್ನಿದೆಕ್ಗೆ್. ಉಪಾರಾಂತ್ ಪ್ಾಂಚ್ಯಯ್ಿ ್ಕ್ರರ್ ಸಾವ್ಜನಿಕ್ ಟಿವಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಕ್ರ್ರಿ ಬಾಾಂಯ್ೊಾ ಲಾರ್ಗ್ರ್ ಆಸಾಯಾ. ಘರಾಾಂತ್ಬಸಯ್ಚಯ ,ಸಾಾಂಜೆರ್ಹಳಯರ್ಗರ್ ವ್ಯೇಳ್ಪಾಶ್ಯರ್ಕತ್ಕ್್. ಹ್ಯಚೊ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಫ್ತಯ್ಲಿ "ಹರಿಜನ್ಾಂಚ್ಯ ವ್ಲಾಂಟ್ಲ್ಾಕ್ ಲಾಬೊಯ. ಥಾಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೇನ್ ಖಾಾಂಬಾಾಚಿ ವ್ಲಟ್ ರ್ಗರಮ ಪ್ಾಂಚ್ಯಯತ್ಕನ್ ಧ್ಮ್ಥ್್ ದಿಲ. ಉಪಾರಾಂತೊಯ ಖಚ್್ ಹಳಯಾಂಚ್ಯ ಲೇಕ್ರಚೆರ್ಘಾಲ. ಸುವ್ಯ್ರ್ ಲೇಕ್ ಉಪಾರಟ್ವ್ಯ , ತಿವೊ್ ಆಮಿಾಂಯ್ಭತ್ಕ್ಾಂವ್ನ; ಹರಿಜನ್ಾಂಚ್ಯ ಕಲನಿಕ್ ಏಕ್ ರಪ್ಯ್ ಖಚ್್ ನ್ಸಾಿಾಂತ್ಕಾಂಚ್ಯಘರಾಾಂನಿಬಲ್ೊ ಪ್ಟ್ಲ್ಿ ತರ್ ಆಮಿ ಕ್ರತ್ಕಾಕ್ ಪ್ಯೆ್ ಚಡಿಿಕ್ ಬಾಾಂದಿಜೆ? ಥೊಡ್ಯಾಾಂನಿಹಟ್್ ಕರಾಂಕ್ ಸುರಕ್್ಾಂ. ಸಕ್ರ್ರಾಚಿಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಯ್ಲೇಜನ್ಾಂ ತ್ಕಾ ತ್ಕಾ ವರ್ಗ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ಜಾತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಮೂದಾಯ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಇತಯಚ್ ಐವಜ್ ಮಹಣ್ ನೆಮಾಂ ನಿಯಮಾಂ ಕ್ಲಯಾಂ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ಸಕ್ರ್ರಾಚೊಾ ರೆಗ್ಲರ ಸವ್ಲ್ಾಂಕ್ ಪಾಳಿಜೆ ಪ್ಡ್ಯಿಲಾ. ಚಡ್ಹಟ್್ ಅರ್ಗ್ಾಂಟ್ ಕ್್ಾಂತರ್ಹಾಂ ಯ್ಲೇಜನ್ ಪೊಾಂತ್ಕಕ್ ಪಾವ್ಲನ್, ಸವ್ಲ್ನುಮತನ್ ಖಾಾಂದಾಾಕ್ ಖಾಾಂದ್ ದಿಲಾಾರ್ಬರೆಾಂಮಹಣ್ದಿಸಾಿ. ರ್ಗರಮ ಪ್ಾಂಚ್ಯಯತ್ಕಚ್ಯಾ ಅಧ್ಾಕ್ರಷನ್ ಸವ್ಲ್ಾಂಕ್ಸಮಜಯೆಯಾಂ. ದುಸ್ತರ ವ್ಲಟ್ ನ್ಸಾಿಾಂ ಸವ್ಲ್ಾಂನಿ ತಕ್ರಯ ಪ್ಾಂದಾಘಾಲ. ಹಳಯಕ್ವಿೇಜ್ಸಕತ್ಆಯ್ಚಯಚ್ೊ ಸಕ್ರ್ರಿ ಬಾಾಂಯ್ಾ ನವೊ ಪ್ಾಂಪ್ ಸಟ್ ಬಸವ್ನ್ , ಥಾಂಯ್ ಏಕ್ ಉಭಾರಾಯೆಕ್ ಟ್ಲ್ಾಂಕ್ ಭಾಾಂದುನ್ ನಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಪ್ಯೆಯಾಂ ಹರಿಜನ್ಾಂಚ್ಯ ಬಾರ್ಗಯಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ಪಾವ್ಯಯಾಂ. ಉಪಾರಾಂತ್ ಪಾಾಂಚ್ ಘರಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ನಳ್ಯ ್ೇಕ್ರರ್ ಗಜೆ್ವಾಂತ್ಕಾಂಕ್ಪಾವ್ಯಯಾಂ.
86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಪಾಾಂಚ್ ವಸಾ್ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಜಾಾಂವ್ಲೊಾ ಎಲಸಾಾಂವ್ಲ ವ್ಯಳ್ಯರ್ ಹಳಯಾಂತೊಯ ಲೇಕ್ ಏಕವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಯ ಭಿತರ್ತಕ್್ಕನ್್ ಬರೆಾಂಕ್ರಮ್ ಕಚ್ಯಾ್ ಫುಡ್ಯಯ್್ಾಂಕ್ ವಿಾಂಚ್ಯಿಲಾಂ ಜಾಲಾಯಾನ್ ಧ್ಮ್ಚೊಭುತ್ಸವ್ಲರ್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ನ್ತೊಯ. ವಸಾ್ಾಂಚೆಬರಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವಿ್ ವಿಭಿನ್್ ಥರಾನ್ "ಖ್ಣಳ್ಯಾಂ ಪ್ಾಂದಾಾಟ್" ಆಸಾ ಕರಿಜೆ ಮಹಣ್ ಹರಿಜನ್ಾಂಚ್ಯ ಮುಖ್ಣಲಾಾಾಂನಿನಿಣ್ಯ್ಘೆತ್ಕಯಾ ವಖಾಿ ಹಯೆ್ಕ್ ಸಮಡಿಿಚ್ಯ ಮಖ್ಣಲಾಾಾಂಕ್ ಭೆಟ್ವ್ನ್ ತ್ಕಣ ತ್ಕಾಂಚೊ ಇರಾದ ತಿಳಿ್ತ್ಕನ್ ಕಣ್ಟೇಾಂಯ್ ನ್ ಮಹಳಯಾಂ ನ್. ಏಕ್ರ ಹಫ್ತಿಾಚಿಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹ್ಯಡ್ಲಯಾಂ ಕ್ರಯ್ಕರಮಾಂ ಶ್ಯಭಿತ್ಕಯೆನ್ ಪೊಾಂತ್ಕಕ್ ಪಾವೊನ್ ಲೇಕ್ ಆಪಾಪಾಯಾ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಯ. ಏಕ್ ಸಕ್ರಳಿಾಂ ನಳ್ಯಾಂತಯಾಂ ಉದಾಕ್ ಭಿರಾಾಂಕುಳ್ ಘಾಣ್ ಯೆೇಾಂವ್ನಾ ಸುರ ಜಾ್ಾಂ. ತೊಾಂಡ್ಯಕ್ ವ್ಯಹ್ಾಂ ತರ್ ವೊರ‍್ಡ್ಯೆತ್ಕ್, ಹಾಂಕಶಾಂಜಾ್ಾಂ, ಇತ್ಕಯಾ ವಸಾ್ಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದಾಾಾಂತ್ ಕ್ರಾಂಯ್ೊ ಭಾದಕ್ ನ್ತಯಾಂ, ಆಶಾಂಕಶಾಂ ಜಾ್ಾಂ? ಸವ್ಲ್ಾಂಕ್ ಭೆಾಾಂಲಾಗೆಯಾಂ. ಪ್ಾಂಚ್ಯಯತ್ಕಕ್ ಘಳ್ಯಯ್ ನ್ಸಾಿಾಂ ದೂರ್ಗೆ್ಾಂ. ಅದಾಕ್ಷ್, ಸಾಾಂದೆ ಅಶಾಂ ಸಬಾರ್ಜಣ್"ಸಕ್ರ್ರಿಬಾಾಂಯ್"ಲಾಗ್ಲ ಹ್ಯಜರ್ಜಾ್. ಸವ್ಲ್ಾಂನಿ ನೊೇವ್ನ ಮೂಾಂಡ್ಯಚ್ಯ ಬಾಾಂಯ್ಾ ತಿಳಯಾಂ. ಕ್ರಾಂಯ್ ತರಿೇ ಪ್ಡ್್ಯಾಂ ದಿಸಾಿಗ್ಲೇ? ವಯ್ರ ಥಾವ್ನ್ ತಿಳ್ಯಯಾರ್ ಕ್ರಾಂಯ್ದಿಸೊ ಬರಿ ನ್; ಬರ‍್ಚ್ೊ ಅನುಭವ್ನ ಆಸ್‍ಲಾಯಾ ವ್ಯಕ್ರಿಕ್ ಬಾಾಂಯ್ಾ ದೆಾಂವಯ್ಯಾರ್ಕ್ರಾಂಯ್ತರಿೇಮಹತ್ ಮಳ್ಯತ್. ಏಕ್ರಸಾಾಂದಾಾನ್ಸಾಾಂರ್ಗಿನ್ ಸವ್ಲ್ಾಂಕ್ಸಾಕ್್ಾಂಮಹಣ್ದಿಸಯಾಂ. ದುಸಾರಾ ದಿೇಸಾ ನವಿದರಿ ಘಟ್ಮುಟ್ ವ್ಲಲಚಿ ಭಾಟಿ ಬಾಾಂಯ್ಾ ದೆಾಂವೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಪುತಿ್ಸಾಹತ್ ಜಮಜಾತಚ್ ಬಾಾಂಯ್ಾ ಕ್ರತಾಂಯ್ ಪ್ಡ್ಯಯಾರಿ ಕ್ರಡುಾಂಕ್ ಮಹಣ್ ದೆಾಂವ್ಲೊಾ ವ್ಯಕ್ರಿಕ್ ಅಪ್ವ್ನ್ ಬಾಾಂಯ್ಾ ದೆಾಂವೊನ್ಸೊಡ್ಚಯ. ಬಾಾಂಯ್ಾ ಅಧಾಾ್ರ್ಪಾವಿಚ್ ವ್ಯಕ್ರಿ ಚಿ ಬೊಬ್ಚ್ೊ ಬೊಬ್. ವಯ್ರ ಕ್ರಡ್ಯ ಘಾಣನ್ ರಾವೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್್ ; ವೊಾಂಕ್ರರೆಯೆೇತ್ಕತ್,ವಯ್ರ ಆಸಾಯಾಾಂನಿ ಘಳ್ಯಯ್ ಕರಿಸಾಸಾಿಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಪಾಟ್ ವಯ್ರ ವೊಡ್ಚಯ. ಹ್ಯಕ್ರಯ್ ಸನಿನ್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಸುಮರ್ ಪ್ಾಂದಾರ ಮಿನುಟ್ಲ್ಾಂ ಜಾಯ್ ಪ್ಡಿಯಾಂ ಮಹಣ್ಟಾತ್.
87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆತ್ಕಾಂಮುಕ್ರಯ ವ್ಲಟ್ಕ್ರತಾಂ? ಬಾಾಂಯ್ಿ ಪ್ಡ್ಯಯಾಂ ತರಿೇ ಕ್ರತಾಂ? ಸವ್ಲ್ಾಂಕ್ ನವ್ಲಲಾಭರಿತ್ಸವ್ಲಲ್ಜಾ್ಾಂ. ನೊೇವ್ನ ಮೂಾಂಡ್ಯಾಂಚಿ ಬಾಾಂಯ್ ಅಡ್ೇಜ್ ಮೂಾಂಡ್ಯಾಂ ತರಿೇ ಉದಾಕ್ ಆಸಾ, ಹಾಂಖಾಲಕರಾಂಕ್ ಏಕ್ಹಫೊಿ ತರಿೇ ಜಾಯ್. ದುಸೊರ ಉಪಾಯ್ ಝಳ್ಯಾನ್ಸಾಿಾಂ ಸವ್ನ್ ಅಧಿಕ್ರರಿ ಚಿಾಂತ್ಕಿಗರಸ್‍ಿ ಜಾ್. ಉದಾಕ್ ಖಾಲ ಕಚೆ್ಾಂ ನ್ಕ್ರ ಏಕ್ ಬೊತ್ಯ ಉದಾಕ್ ಲಾಾಬಾಕ್.ಧಾಡ್ಯಾಾಂ, ತ್ಕಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರತಾಂ ಜಾಪ್ ಯೆೇತ್ಕ ಪ್ಳವ್ನ್ ಮುಕ್ಯಾಂ ಮೇಟ್ ಕ್ರಡ್ಯಯಾರ್ ಜಾ್. ಪ್ಾಂದಾರ ದಿೇಸಾಾಂನಿ ಬಾಾಂಯ್ೊಾ ಉದಾಾಚೊ ಸಾಕ್ ರಿೇಪೊಟ್್ ಪ್ಾಂಚ್ಯಯತ್ಕಕ್ ಪಾವೊಯ. ಏಕ್ ಮನ್ಜತ್ ಬಾಾಂಯ್ಾ ಪ್ಡ್ಚನ್ ಮಲಾಯಾನ್ ಅಶಾಂ ಘಡ್ಚಾಂಕ್ ಕ್ರರಣ್. ತ್ಕಣಾಂವ್ಲರ್ಕ್ಮಲ್ದಿ್ಾಂ. ಸಫಿಟ್ಉಬಾರಾಯೆಚ್ಯಕ್ರಟ್ಲ್ಾ ವಯ್ರ ಉಡ್ಚನ್ ಪ್ಡಿೊ ಮನ್ಜತ್ ಖಾಂಚಿ ಜಾಯ್ಿ ರ್ಗಯ್? ಯ್ ಕಣೇ ತರಿೇ ಮನ್್ ಘಾಲಾಾ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪುರ‍್ಮಸಾರನ್! ಹಿಬಾಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ನ್್ಸ್‍ವಸಾ್ಾಂ ಚಡ್ ಸಾಂಪ್ಯಾಂ ಅಶಾಂ ಕ್ದಾಳ್ಯಯ್ ಘಡ್ಚಾಂಕ್ನ್ಮೂ? ಶ್ಯಾಂತ್ಆಸಾಯಾ ತಳ್ಯಾಕ್ಫ್ತತೊರ್ ಕಣ್ಟಾಂಮಲ್? ಸವ್ಲಲಾಾಂ ವಯ್ರ ಸವ್ಲಲಾಾಂ ಘಾಲಾಂ ತರಿೇಜಾಪ್ಕಶಕ್ಲಾಾರಿಆಯ್ಚಯಚ್ೊ ನ್. ಅಶಾಂ ದಿೇಸ್‍ ವ್ಯತ್ಕಾಂ ಬಾಾಂಯ್ಲಾಗ್ಲಾಂ ವ್ಯಚೆಾಂಲೇಕ್ರಚೆಾಂಉಣ್ಟಾಂಜಾ್ಾಂ. ತ್ಕಾ ಕುಶಕ್ಚಡ್ಗಮನ್ ಗೆ್ಾಂನ್. ಪ್ರತ್ ಗ್ಲಮಳ ದಿೇಸ್‍ ಯೆೇತ್ಕಾಂ ಪ್ಾಂಚ್ಯಯ್ಿನ್ ಮಿಟಿಾಂಗ್ ಆಪ್ಯೆಯಾಂ. ಸವ್ಲ್ಾಂಚ್ಯ ತೊಾಂಡ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ಚ್ೊ ಉದಾೆರ್ಉದಾಕ್ಖಾಲಕನ್್ ಮತಿ ಕ್ರಡಿೊ. ರ್ಗಾಂವ್ಲೊಾ ಲೇಕ್ರನ್ ಸಹಕ್ರರಾನ್ಶ್ರಮದಾನ್ಕಚೆ್ಾಂ. ಸವ್ಲ್ಾಂನಿ ಕಬಾಯತ್ ದಿಲ. ನಮಿಯ್್್ಲಾಾ ವ್ಯಳ್ಯ ಪ್ರಮಣ್ಟಾಂ ಪ್ಾಂಪಾ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಉದಾಕ್ ಖಾಲ ಕನ್್ಮತಿ ಕ್ರಡುಾಂಕ್ ಭತಿ್ಪ್ಾಂದಾರ ದಿೇಸ್‍ ಲಾಗೆಯ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಾಂ ಪೊಟ್ಲ್ಯಶಮ್ ಉದಾಕ್ ನಿತಳ್ ಕಚೆ್ಾಂ ವಕ್ರತ್ ಘಾಲ್್ ಹಳಯರ್ಗರ್ ಪ್ಾಂಚ್ಯಯತ್ ಆಪಾಪಾಯಾ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ಮಗ್್ ಜಾ್. ಸುಮರ್ ಏಕ್ರ ಹಪಾಿಾ ಉಪಾರಾಂತ್ ಪ್ರತ್ ಉದಾಕ್ ,ಕ್ರಡ್್ ಲಾಾಬಾಕ್ ಧಾಡ್ಯಾಂ. ಲಾಾಬಾನ್ ಉದಾಕ್ ಉಪ್ಯ್ಲೇಗ್ ಕಚ್ಯ್ಾಂಕ್ ಕ್ರಾಂಯ್ ಹಕ್ತ್ ನ್ ಮಹಳಾಂ. ಹಳಯಾಂತೊಯ ಲೇಕ್ ಭಿಾಂಯೆಲ. ಫಕತ್ ವಸುಿರ್
88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಉಾಂಬುಯಾಂಕ್, ಇತರ್ಕ್ರಮಾಂಕ್ಮತ್ರ ಬಾಾಂಯೆೊಾಂಉದಾಕ್ತವ್ಲಪಾತ್ಕ್್. ಏಪ್ರಲ್ಮೇಮಹಿನ್ಾಾಂತ್ ಉದಾಾಚೊ ಅಭಾವ್ನಆಸಾಿ. ಪೂಣ್ವಸಾ್ಾಂಚೆಬರಿ ಬಾಾಂಯ್ಿ ್ಾಂ ಉದಾಕ್ ಪಾವ್ಲನ್ ಜಾ್ಾಂ. ದಿೇಸಾಕ್ ಆಟ್ ಘಾಂರ್ ಸಕ್ರಳಿಾಂಸಾಾಂಜೆರ್ಪ್ಾಂಪ್ಚಲಯ್ಯಾರಿೇ ಬಾಾಂಯ್ಿ ್ಾಂಉದಾಕ್ಮುರ್ಗಿನ್ತಯಾಂ. ಅಶಾಂಜಾಾಂವ್ನಾ ಕ್ರರಣಾಕ್ರತಾಂ ಜಾತಿತ್ ಮಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಆಲೇಚೆನೊಾ ನಿಫ್ಳ್ ಜಾಲಾ. ಬಾಾಂಯ್ಚೊ ಮತಿ ಕ್ರಡ್ಯಯಾನ್ಉದಾಾಚಿ ಝರ್ಭಿಾಂಯೆಲಾಾ ಆಸಿಲ? ಝರಿಕ್ ವ್ಲಟ್ ಚುಕ್ರಯಾ ಆಸಿಲ? ಅಸಲಾಂ ಸವ್ಲಲಾಾಂ ಜಾಪ್ ಪ್ಾಂಚ್ಯಯತ್ಕಾಂತ್ಚಲಯಾಂ. ಹಾಂ ವಸ್‍್ ಕ್ರಾಂಯ್ ಕಚೆ್ಾಂ ನ್ಕ್ರ, ಪಾವಿ್್ ದಿೇಸ್‍ ಮತ್ಕಾರ್ ಆಸಾತ್, ಕ್ರತಾಂಯ್ ಜಾಾಂವ್ನ, ಪಾವ್ಲ್ಾಂತ್ ಬಾಾಂಯ್ ಭತ್ಕ್, ಗ್ಲಮಳ ದಿೇಸ್‍ ಯೆೇತಚ್ ಮುಖ್ಣಯಾಂ ಮೇಟ್ ಕ್ರಡ್ೊಾಂ ಸವ್ಲ್ಾಂಕ್ಸಮಧಾನ್ಮಳಯಾಂ. ಪಾವಿ್್ ದಿೇಸ್‍ ಯೆೇವ್ನ್ ಗೆ್, ಗ್ಲಮಳಾಂ ಅಯೆಯಾಂಪೂಣ್ ಬಾಾಂಯ್ಿ ್ಾಂ ಉದಾಕ್ ಹಳಯರ್ಗರಾಾಂಕ್ಪಾವ್ಲನ್; ಸವ್ಲ್ಾಂಚಿಾಂ ತೊಾಂಡ್ಯಾಂಬಾವಿಯಾಂ. ಪ್ಣಾಿಸ್‍ ವಸಾ್ಾಂಕ್ರೇಚಡ್ಇತಿಹ್ಯಸ್‍ ಆಸ್‍ಲಾಯಾ ಬಾಾಂಯೆೊಾಂ ಉದಾಕ್ ಕ್ದಾ್ಾಂಯ್ಸುಕ್ಯಾಂನ್ "ನಿಬಾಾಂಕ್ಏಕ್ ನಿವ್ಯಿಾಂ"ಮಹಳಯ ಬರಿ, ಮನ್ಜತ್ಮಲಯ ದೆಕುನ್ಮತಿ ಕ್ರಡ್್ ಬಾಾಂಯ್ನಿತಳ್ ಕ್ಲ. ಚಡ್ಯ್ವ್ನ ದೇನ್ ಯ್ ತಿೇನ್ ವಸಾ್ಾಂಕ್ ಬಾಾಂಯ್ ನಿತಳ್ ಕಚಿ್ ರಿವ್ಲಜ್ಆಸಾ. ಬಾಾಂಯ್ ನಿತಳ್ ಕಚಿ್ ಮಹಳ್ಯಾರ್, ಉದಾಾಚ್ಯ ಝುರಿಕ್ ಸುಗಮ್ ವ್ಲಟ್ ಕನ್್ದಿಾಂವಿೊ. ಝುರ್ ಚುಕನ್ದುಸ್ತರ ವ್ಲಟ್ಧ್ರಿನ್ತಯಾಂಆಡ್ಯಾಂವ್ಯೊಾಂ. ಹ್ಯಾ ಶವ್ಲಯ್ ಉದಾಕ್ ಚಡ್ ಭತ್ಕ್, ಉಭಿರ್ ಆಸೊಯ ತರ್ ಉದಾಕ್ ಉಭಾರಾಂತ್ಲಪಾಿ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಂರ್ಗ ಘಡ್ಯಾಂಚ್ ದುಸರಾಂ ಪ್ಾಂಯೆಯಚೆಬರಿ ಝರ್ ಫುಟಿಯಚ್ ನ್. ಉದಾಕ್ ಭ್್ಾಂ ನ್, ಥಳ್ ದಿಸೊಾಂಕ್ ಲಾಗೆಯಾಂ, ರ್ಗಾಂವ್ಲೊಾ ಕ್ರಳ್ಯಜಾಂಚ್ಯ ಲಕ್ರಕ್ ಅಕ್ರಾಂತ್ ಭಲ್; ಅಶಾಂ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಕ್ರರಣ್ಕ್ರತಾಂ? ತಕ್್ಚ್ಯಾಂ ತರಿೇನಿಫ್ಳ್ಜಾ್ಯಾಂ. ಹಳಯರ್ಗರಾಕ್ ದುಸ್ತರ ವ್ಲಟ್ ನ್ತಿಯ. ಉದಾಕ್ ನ್ಾಂ ತರ್ ಮನಿಸ್‍ ಸೊಡ್, ಮನ್ಜತ್ ಸಯ್ಿ ಜಯೆಾಂವ್ನಾ ಸಕ್ರನ್. ಪ್ಾಂಚ್ಯಯತ್ ಜಮತ್ ಆಪ್ಯ್ಚಯ , ಸಾಾಂದಾಾಾಂಕ್ ಆನಿ ರ್ಗಾಂವ್ಲೊಾ ಲೇಕ್ರಕ್ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕನಿಮಣ್ಟಉಲ್
89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ವ್ಲಟ್ ಎಕ್ಚ್ೊ - "ಬೊೇರ್ ವ್ಯಲ್" ಖಾಂಡಿೊ ಸವ್ಲ್ನುಮತನ್ ಮಾಂದುನ್ಸಯ್ಿ ಘೆತಿಯ. ಆತ್ಕಾಂ "ಸಕ್ರ್ರಿ ಬಾಾಂಯ್" ಆಸ್‍ಲಯ "ಪೊಟು್ ಬಾಾಂಯ್"ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಿವತಿ್ತ್ ಜಾಲಾಾ.ಬಾಾಂಯ್ೊಾ ಕ್ರಟ್ಲ್ಾ ಭೊಾಂವಿಿಾಂ ಕ್ರಟ್ ಝಡ್ಯಾಂ ವ್ಲಡ್ಯಯಾಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಕಚ್ಯಾ್ಖಬರಕ್ಕಣವಚ್ಯನ್ಾಂತ್. ವಸಾ್ನ್ ವಸ್‍್ ಚಲೊ ಧಾಮಿ್ಕ್ಸಾಾಂಸಾೃತಿಕ್ಕ್ರಯ್್ವಳ್ ಆತ್ಕಾಂಯ್ ಚಲನ್ಾಂ ಆಸಾ." ಸಕ್ರ್ರಿ ಬಾಾಂಯ್ ಎಕು್ರಿಜಾಲಾಾ. ಸರ್ಮಪ್ತಾ ಅಡಾುರ್ಚೊ ಜೊನ್ ----------------------------------------------------------------------------------------ಸಾಾಂ ಜುಜೆಚಿ ಫಿಗ್ಜ್ ಪ್ಜಾರ್ ಭಾರ್ವಂತ್ಮ್ಂಗಾಳರ್ಏಪಿರಲ್ 4,2023 1784 ರ್ಫಬರವರಿ ಮಹಿನ್ಾಚೊ ಅಕ್ೇರಿಚೊಹಪೊಿ ಸ್ತಾಂಜಚೊಬುದಾವರ್ ಸಾಂಪ್ಲಯ ತಿತೊಯಚ್ ಆನಿ ಕರೆಜ್ಮ ಪಾರರಾಂಭ್ ಜಾಲಯ. ಮಾಂಗ್ರಯರ್ ಕರಾವಳಿಚಿ ಸವ್ನ್ ಕ್ರರೇಸಾಿಾಂವ್ನ ದೆೇವ್ನ ಪ್ರಜಾಜೆಜುಕ್ರರಸಾಿಚ್ಯಕಷ್ಟ್ಾಂಮಣಾ್ಚಿ ತಯರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರ್ಗಿಾನ್ ತಶಾಂ ಪಾರಜತ್ಕನ್ ಆಪಾಪಾಯಾ ದಿಸಪಡ್ಯಿಾ ಕ್ರಮನಿಾಂಮತರ್ಆಸ್ತಯ. ಆನಿಾಂ ಹ್ಯಾ ವಖಾಿ ಕರಾವ್ಲಳಿಚ್ಯಾ ಸವ್ನ್ ಕ್ರರೇಸಾಿಾಂವ್ಲಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಹಡ್ ಅಘಾತ್ರಾಕನ್ಆಸ್‍ಲಯ. ತ್ಕಾ ವ್ಯಳ್ಯ ಆಮಿೊ ಸವ್ನ್ ಮಹಾಂಗ್ರಯರ್ ಕರಾವಳ್ ಮೈಸೂರ್ ಸಾಂಸಾಥನ್ಚ್ಯ ಆಡ್ಳಿಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲಯ. ಆನಿಾಂ ತ್ಕಾ ವ್ಯಳ್ಯ, ಮೈಸೂರ್ ಸಾಂಸಾಥನ್ಚೊರೂಲರ್ಜಾವ್ಲ್ಸ್‍ಲಾಯಾ ಟಿಪುಪ ಸುಲಾಿನ್ನ್ ಎಕ್ರ ಗ್ರಪ್ಿ ಯೆವಜನೆನ್ಆಪಾಯಾ ಸೊಜೆರಾಾಂಕ್ಧಾಡ್್ ಸರ್ಗಯಾ ಮಾಂಗ್ರಯರಿ ಕರಾವ್ಲಳಿಚ್ಯಾ ಕ್ರರೇಸಾಿವ್ಲಾಂಚೆರ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ ಆನಿಾಂ ಸಭಾರ್ ಇಗಜೊಾ್ ನ್ಸ್‍ ಕನ್್ ಕ್ನ್ರಾಚ್ಯಾ ಕ್ರರೇಸಾಿಾಂವ್ಲಾಂಕ್ ಬಾಂದಿವ್ಲನ್ ಕನ್್ ಶರೇರಾಂಗಪ್ಟ್್ಣಾಕ್ ವಹಡ್ಯನಿಷ್ಟ್ರಾಯೆನ್ವೊೇಡ್್ ವ್ಯಹ್ಾಂ. ಎಕ್ರ ಸಮಿೇಕ್ರಷ ಪ್ರಕ್ರರ್ ನ್ಸ್‍ ಕ್ಲಾಯಾ ಇಗಜಾ್ಾಂಚೊ ಸಾಂಖ ಸರಿ ಸುಮರ್ 27 ಅನಿಾಂ ಬಾಂದಿವ್ಲನ್ಕನ್್ ಆಪ್ವ್ನ್ ವ್ಯಲಾಯಾ ಕ್ರರೇಸಾಿಾಂವ್ಲಾಂಚೊ ಸಾಂಖಸಾಟ್ಹಜಾರ್. ಹ್ಯಾಂಚೆಪ್ೈಕ್ರ ತಿೇನ್ಾಂಕ್ ಏಕ್ ವ್ಲಾಂಟ್ವ್ ಆಮಿೊಾಂ ಮಲಘಡಿಾಂ ಸೊಜೆರಾಾಂಚ್ಯ ನಿಷ್ಟ್ರಾಯೆಕ್ ವ್ಲರ್ರ್ ಬಲ ಜಾಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾಾಂಕ್ ಕಟ್ಲ್ಾಚ್ಯಾ ಪಾಗ್ಲರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ರಯ ಉಡ್ಯೆಯಾಂ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಾಂಕ್ ಅತ್ಕಾಚ್ಯರ್ ಕನ್್ ಲರ್ಗಡ್ ಕ್ರಡ್ಯಾಂ. ಆನಿಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಕಷ್ಟ್ಾಂಚಿ ವ್ಲಟ್ ಚಲಾಂಕ್ ಜಾಯ್್ಸಾಿನ್ ವ್ಲರ್ರ್ ಮರಣ್ ಪಾವಿಯಾಂ. ಅಶಾಂ ನಿಮಣ್ಟಾಂ ತಿನ್ಾಂತ್ ದೇನ್ ವ್ಲಾಂರ್ ಮಹಣ್ಟಜ ಸಾಳಿಸ್‍ ಹಜಾರ್ ಆಮಿೊಾಂ ಮಲಘಡಿಾಂ ಸ ಹರ್ಫಿ ಕಷ್ಟ್ಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಾಂಯ್ ವ್ಲರ್ನ್ ಶರೇರಾಂಗಪ್ಟ್್ಣಾಕ್ ಪಾವಿಯಾಂ. ಆನಿಾಂ ಉಪಾರಾಂತ್ಥಾಂಯ್ರ್ಕಯ್ಿಾಾಂಚಿ
90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ
91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಬೊೇವ್ನ ನಿಷ್ಟ್ರಾಯೆಚಿ ಆನಿಾಂ ಕಳವಳ್ಯಯೆಚಿಜಣಸಾರಿಲಾಗ್ಲಯಾಂ. ಹಿಅಚ್ಯನಕ್ದಾಡ್ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಕಥೊೇಲಕ್ಕ್ರರೇಸಾಿಾಂವ್ಲಾಂಕ್ಏಕ್ವಹಡ್ ಧ್ಕ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪಾವಿಯ. ಆಪೊಯಚ್ ಮುಕ್ಲಆಪಾಿಚ್ಯಾ ಬರೆಪ್ಣಾಕ್ಆನಿಾಂ ಕಷ್ಟ್ಾಂಕ್ ಸಪಾಂದನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲಯ ಆಪಾಯಾ ಅಧಿಕ್ರರಾಚೊದುರಪ್ಯ್ಲೇಗ್ ಕನ್್ ಬೊೇವ್ನ ವಹಡ್ಯ ನಿಷ್ಟ್ರಾಯೆನ್ ಆನಿಾಂ ಕರಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಕಷ್ಟ್ಯ್ಯಗ್ಲಯ. ಆಮೊ ಮುಖ್ಣಲ ಆಮೊರ್ ಉಪಾರಟ್ಲ್ಯ ಆನಿಾಂ ಆಮೊಾ ಕಷ್ಟ್ಾಂಕ್ ಸಪಾಂದನ್ ಕಚೊ್ಕಣ್ಾಂಚ್ನ್ಮಹಳ್ಯಯಾ ವಹಡ್ಯ ನಿರಾಶ್ಯಯೆನ್ ಆಸಾೊಾ ತ್ಕಾ ವಖಾಿ ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂದಿಸ್ತಯ ಏಕ್ಚ್ವ್ಲಟ್ಆನಿಾಂತಿ ಜಾವ್ಲ್ಸ್ತಯ ಮರ್ಗಿಾಚಿ ವ್ಲಟ್. ಪುಣ್ ಉರ್ಗಿಾನ್ ಮಗೆಿಾಂ ಕರಾಂಕ್ ತ್ಕಾಂಕ್ರಾಂ ಅವ್ಲಾಸ್‍ ನ್ಸೊಯ. ಖಾಂಯ್ ತರಿೇ
92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಭಾವ್ಲಡಿಿ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಮಳಯ ಮಹಣಾಿನ್ ತ್ಕಾಂಚೆರ್ಹಲಯ ಚುಕ್ರನ್ಸೊಯ. ಅಶಾಂ ನಿಮಣ್ಟಾಂ ತ್ಕಾಂಕ್ರ ದಿಸ್ತಯ ಏಕ್ ಇಗಜ್್ ಮಾಂಗ್ರಯರ್ ಶರಾ ಭಾಯ್ರ ದಾಂರ್ಗರಳ್ ಗ್ರಡ್ಯಾ ಆನಿಾಂರಾನ್ಾಂಮಧಾಂಬೊೇವ್ನ
93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ತಗ್ೆ ಸುವ್ಲತರ್ ಲಕ್ರಚ್ಯ ದಿಷೆ್ಕ್ ಪ್ಯ್್ ಕಶಾಂಆಸ್ತೊ ಹಿಪ್ಜಾಚಿ್ಇಗಜ್್. ಭಾವ್ಲಡಿಿ ಹ್ಯಾಂರ್ಗಸರ್ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಮಳಯ ಆನಿಾಂ ಆಪಾಯಾ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕಾಾಂಚ್ಯ ಸುರ್ಾ ಖಾತಿರ್ ವಹಡ್ಯ ಭಕ್ರಿಪ್ಣಾನ್ ಹ್ಯಾ ಇಗಜೆ್ಚ್ಯಾ ಬಗೆಯನ್ಆಸಾೊಾ ಗ್ರಡ್ಯಾಚೆರ್ ಖುಸಾ್ವ್ಲರ್ಚೆಾಂಭಕ್ರಿಪ್ಣ್ಪಾರರಾಂಭ್ ಜಾ್ಾಂ. ವಸಾ್ಾಂಪಾಶ್ಯರ್ಜಾ್ಯಪ್ರಿಾಂ ಹಾಂ ಭಕ್ರಿಪ್ಣ್ ಭೊಾಂವಿಣಚ್ಯಾ ಪ್ರದೆೇಶ್ಯಾಂನಿವಿಸಾಿ್್ಾಂಆನಿಾಂ ಹ್ಯರಿಾಂ ಹ್ಯರಿಾಂನಿ ಲೇಕ್ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ರಿಕ್ ಕ್ರಯ್್ಕ್ಹ್ಯಾಂರ್ಗಸರ್ಆಯ್ಲಯ ಆನಿಾಂ ಬರೆಪ್ಣ್ಜೊಡ್ಚನ್ಘೆಲಾಗ್ಲಯ. ಅಶಾಂಹೊಗ್ರಡ್ಚಆಜ್ಖುರಾ ಗ್ರಡ್ಚ ಮಹಣ್ ಮಾಂಗ್ರಯರ್ ತಶಾಂ ಆಸ್‍ ಪಾಸ್‍ ಆಸಾೊಾ ರ್ಗಾಂವ್ಲಾಂನಿಪ್ರಖಾಾತ್ಜಾಲಾ. ಆನಿಾಂ ಹ್ಯಾ ಚ್ಯರಿತಿರಕ್ ಘಡಿತ್ಕಚೊ ಉರ್ಗ್ಸ್‍ ಜವೊ ದವರನ್ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಲಘಡ್ಯಾನಿಾಂ ಸೊಸ್‍ಲಾಯಾ ಕಷ್ಟ್ಾಂಚೊ ಉಡ್ಯಸ್‍ ಕ್ರಡುನ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾಂರ್ಗಸರ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಾಂತ್ ಮಾಂರ್ಗಯರಾಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಳ್ಯ ಆಮೊಾ ಪುವ್ಜಾಾಂಥಾವ್ನ್ ದೆಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಚಲಾಯಾ ಹ್ಯಾ ಖುಸಾ್ ವ್ಲರ್ಚ್ಯಾ ಭಕ್ರಿಪ್ಣಾಾಂತ್ವ್ಲಾಂಟ್ವ್ಘೆಾಂವ್ನಾ ಆಮ ಸವ್ಲ್ಾಂ ಸಾಾಂರ್ಗತ್ಕ ಮಳ್ಯಯಾಾಂವ್ನ ಆಸಾಿಾಂ, ಪ್ರತ್ತುಮಾಾಂಸಮೇಸಾಿಾಂಕ್ ಆಮೊಾ ಪ್ಗ್ಜ್ ವಿರ್ಗರ್ ಮ. ಬಾ. ಮಸ್ಲ್ ಸಲಾ್ನ್ಹ , ಫಿಗ್ಜ್ ಗ್ಲವಿಯಕ್ಮಾಂಡ್ಳಚೊಉಪಾಧಾಾಕ್ಷ್ಶರೇ ಅನಿಲ್ ಪ್ೇರಿಸ್‍ ಆನಿಾಂ ಸವ್ನ್ ಫಿಗ್ಜ್ ಕುಟ್ಲ್ಮಾಂ ತರ್ಫ್ನ್ ಮರ್ಗನ್ ಸಾವಗತ್ ಕತ್ಕ್ಾಂವ್ನ. ಪಾರಜತ್ ಕ್ರಳ್ಯರ್ ಪ್ರತಾೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗೆವಾಂತ್ ಹಪಾಿಾಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಶ್ಯಾಂವ್ಲಾಂತ್ ವ್ಲಾಂಟ್ವ್ ಘೆಾಂವ್ನಾ ಆಮಾಾಂಹೊಏಕ್ಅಪೂವ್ನ್ಅವ್ಲಾಸ್‍ ಲಾಬಾಯ ಆಸಾಿಾಂ ವಹಡ್ ಭಕ್ರಿನ್ ಹ್ಯಾ ಭಕ್ರಿಕ್ಕ್ರಯ್್ಾಂತ್ವ್ಲಾಂಟ್ವ್ಘೆವ್ಲಾಾಂ ಆನಿಾಂ ಜೆಜು ಕ್ರರೇಸಾಿಚಿಾಂ ಕುಪ್್ಚಿಾಂ ಆಶೇವ್ಲ್ದಾಾಂ ಆಮೊರ್ ಆನಿಾಂ ಅಮೊಾ ಕುಟ್ಲ್ಮಾಂಚೆರ್ ಜೊೇಡ್್ ಘೆವ್ಲಾಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------
94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಚಿಟು.....ಚುಟು.....ಚುಟುಕಾಂ:8 ನಾಟು ನಾಟು ಜೊವಳು ಆಸ್ರ್ಪ್ರಶಸ್ಟಾ ಲ್ವಬಾಿುತ್ಭಾರತಾಚ್ಯು ಸ್ಟನೆರ್ಮಂಕ್ ಜಾಗ್ರ್ತೀಕ್ಸ್ಟನೆರ್ಮಅಂಗಾೆಂತ್ ಕೀತ್ಾಚಡಾಿು ಭಾರತಾಚಿಆಕಾಸಕ್ ಗಾುರಂಟಕಾಡ್ಾ ರ್ಕಂರ್ರಸ್ಗಾುರಂಟಕಾಡ್ಾ ಆತಾಂಆಸತಂನಿಜೀಾವ್ ರ್ಕಂರ್ರಸ್ಜಕಾಿುರ್ರ್ಮತ್ರ ಯೆತ್ಮಲತಾಕಾಜೀವ್! ಮೊೀಗ್ ಚಲಎರ್ಕಿ ತಾಂಬೊಡ ಗುಲಬ್ ಚಲಿಯೆಕ್ದ್ರೀವ್್ ಮೊಗಾಂತ್ಜರ್ಕಿ
95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ ಆದಾಂವ್ಬಾಬ್ ಏವೆಥಾವ್್ ಫಳ್ ಘೆವ್್ ಆನಿಖವ್್ ಪಾತಾ್ಂತ್ಪ್ಡೊಿ. ರ್ಸರಿಆನಿರ್ಸವಿ ರ್ಸರಿಕಾತತಾಾ ಕುಡ್ಲ್ ಕತಾಾ ಸಂಬ್ಂಧ್ತುಟಯಾ.... ರ್ಸವಿಶಿಂವಾಾ ಕುಡ್ಲ್ ಘಡಿಸತಾ ಸಂಬ್ಂಧ್ಉರಯಾ! ರ್ಮಚ್ಯಚ , ಮಿಲ್ವರ್ -
96 ವಿೀಜ್ರ್ಕಂಕಣಿ
97 ವಿೀಜ್ರ್ಕಂಕಣಿ
98 ವಿೀಜ್ರ್ಕಂಕಣಿ
99 ವಿೀಜ್ರ್ಕಂಕಣಿ
100 ವಿೀಜ್ರ್ಕಂಕಣಿ
101 ವಿೀಜ್ರ್ಕಂಕಣಿ
102 ವಿೀಜ್ರ್ಕಂಕಣಿ
103 ವಿೀಜ್ರ್ಕಂಕಣಿ ರ್ನರರ್ಕರ್ೀಜಚ್ೀಲೀಕಾ ಮೊೀಗಾಳ್ಐರ್ತಹಸ್ನಿವರತ್ಉಪ್ನಾುಸಕ್ ಪೊರಫೆಸರ್ ರಘವೆೀಂದರ ಪ್ರಭು ಹಣಿೀ ಬ್ರಯಿಲಿ ಮ್ಟಾವು ಕಾಣಿಯಂಚೊೀಪ್ಪಂಜೊ(ಅಸಂಗ್)ಜೊ ಹೆೀರ್ಮಚ್ಯಯಾನ್ ರ್ಕಂರ್ೆಕ್ ’ಎರ್ಕಿ ಎಕುಸರ’ ನಾಂವಾನ್ ತರ್ಜಾಮೊೀ ರ್ಲ್ವ, ತ್ಮೀ ಆತಾಂ ಭರನ್ ವಿರ್ಾೀಆಸ. ಪ್ರರ್ತಯಖರ್ತರ್ಸಂಪ್ಕಾಕರ-ಹೆೀರ್ಮಚ್ಯಯಾ9740296297. ಪ್ರರ್ತಯೆಚ್ಮೊಲ್ರೂಪ್ಯಿ200 ಘೆೀತಾನಾ ದೊನ್ ಪ್ರರ್ತಯ್ಕ ಘೆoವ್್ ರ್ಮಗಾಾಂ - ಏಕ್ ಆಪಾೆ ಖರ್ತರ್ ದ್ಯಸ್ಟರ ಆಪಾಿು ಖಸ್ರ್ಕಂಕೆ ಈಶಾಿ /ಈಶಿಿಣಿ/ಸಂಸಯುಖರ್ತರ್. ಬ್ರ್’ಯರ್ಕಂಕೆ ವಾಚ್ಯುಕ್ಆಧರ್ದ್ರವಾುಂ.ಮೊೀಗ್ಆಸೊಂ.
104 ವಿೀಜ್ರ್ಕಂಕಣಿ �������������� ಭ ರ್ಯಾ್ೊಂಚಿೊಂ ಪದಯೊಂ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಸಪರ ್. 1) ಪೊಯೆಟಿಕಯ ಪೊಂರ್ಯಡೊಂತಯಯಾ ಕ ಣ ೀೊಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಪರಯಾ್ೊಂತ್ರ ಭಯಗ್ ಘೆವ ಾತಯ. 2) ಪದಯೊಂಚಿ ಉತಯ್ೊಂ ಆಕರ್ಷ್ತ್ರ ಆಸ ೊಂ, ಭ ರ್ಯಾ್ೊಂಚಯಾ ಜ ಕಯಾ ವಷಯಯರ್ ಆಸ ೊಂ ಆನೊಂ ಭ ರ್ಯಾ್ೊಂಕ್ ಕ ೊಂಕ್ಣಿ ಪದಯೊಂ ರ್ಯೊಂವ್ನ್ ಉತ ತೀಜಿತ್ರ ಕರ ೊಂ. 3. ಕ್ಣ್ಸ ೊಫರ್ ರ ೀಶನ್ ಲ ೀಬ , ಕ ರ್ ್ಲ್/ ಬಯಹ್ ್ನ್ ಹ್ಯೊಂಚಿ "ಕ್ಣ್ಸ್ ಬ ನ್ ಮ್ ಾಸಿಕ್ ಸೊಂಗೀತಯಾರಯೊಂಚಿ ಸಮಿತಿ" ಹ್ಯಾ ಪದಯೊಂಚಿ ವೊಂಚವ್ನಿ ಕತ ್ಲ. ಸಮಿತಿಚಯ ತಿೀರ್ಯ್ಚ ರ್ ಸೊಂವಯದಯಕ್ ಆವಯ್ಸ್ ನಯೊಂ. 4) ವೊಂಚ ನ್ ಆಯೆಯಲಯಾ ಪದಯೊಂಕ್ ತಯಳೊ ಕ್ಣ್ಸ ೊಫರ್ ರಚ ತಲ ಆನೊಂ ತಿೊಂ ಪದಯೊಂ ವಡಿಯೀ ಪದ್ ಜಯವ್ನ್ ಕ್ಣ್ಸ್ ಬ ನ್ ಮ್ ಾಸಿಕಯಚಯ ಯ ಟ್ ಾಬಯರ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಯತ ಲೊಂ 5) ತ ಮಿೊೊಂ ಪದಯೊಂ email ಕಚಿ್ೊಂ krisben.music@gmail.com Subject ಬರೊಂವ್ಚೊ “poetica song writing competition” 6) ಪದಯೊಂ ರಯಡ ೊಂಕ್ ನಮಯಣಿ ತಯರಿಕ್ 30.04.2023. ದ ೀವ್ನ ಬರ ೊಂ ಕರ ೊಂ ...ನವೀನ್ ಪಿರ ೀರಯ, ಸ ರತ್ಲ್. ��������������
105 ವಿೀಜ್ರ್ಕಂಕಣಿ
106 ವಿೀಜ್ರ್ಕಂಕಣಿ
107 ವಿೀಜ್ರ್ಕಂಕಣಿ

AngelandJames wentto Hawaaii for Hikingandclimbedamountain 2000 feetabovetheseelevelandJames surprised Angelwithadiamondring!

Thirweddingis onJune10th inColorado

English Weekly Vol: 2 No: 13 March 23, 2023

ImmoralityofSame-SexMarriage

Homosexuality isdecriminalized; samesexmarriagemaybelegalized; yetitdoesnotmean thattheyaremorally right

TheSupremeCourtofIndiarecently decided that a batch of petitions demandinglegalvalidationofsame sex marriages will be taken up by a Constitution Bench, even as the Union Government has opposed theplea.

The Centre in an affidavit in Supreme Court said that legal validationofsame-sexunionscould cause “complete havoc” as most religionsandIndiansocietyat large recognize marriage as a union between a man and a woman, two persons of complementary sexes and not of same sex. Being a delicateissueneedingmuchdebate the Centre wants the legislators (Parliament)tohandlethisissueand said it is “impermissible” for SC to

decideonapolicythatisembedded in religious and social norms and wouldunderminethestabilityofthe age-oldInstitutionsofmarriageand family. The RSS has also endorsed thestandoftheUnionGovernment.

In 2018 the Supreme Court decriminalised homosexuality by scrapping the colonial era law. But the members of LGBTQ community are not content with that but want equal rights like heterosexuals namely that their unions/marriages belegallyrecognizedasvalid.

What the Constitution Bench of the Supreme Court will finally decide is crucial and will have wide ranging repercussions on the traditions, practices, personal laws, religious beliefs, and moral values of most

109 Veez Illustrated Weekly

people. Let us keep our fingers crossed.

Pope Francis has also made some comments on homosexuality, same sex unions and LGBTQ. Some have misunderstood him and have thought that Pope has changed or going to change Church teaching on homosexuality. That is not the case.

It is true, when a journalist asked him sometime ago in an interview about gay priests, he replied “Who amItojudge?” Onotheroccasions and in a recent interview with the Associated Press Pope Francis has condemned criminalization of homosexualityasunjustandwrong. That does not mean of course that Pope is approving homosexual behaviourorsamesexunions.Pope Francis is only asking the Church and Society to have a merciful and humaneapproachtoandtreatment oftheLGBTQpeople.Theyaretobe respected like anyone else. All are God’s children with same dignity. They cannot be treated as criminals orexcludedfromtheChurch.Hehas

however clarified that Church teaching on homosexuality has not changed. “Homosexuality is not a crime, but homosexual acts are sinful”hesaid. There is still much confusion in the mindsofmanypeopleonthisissue. Let me try to clarify and present here the official teaching of the Church on homosexuality and same-sexmarriage.

A judicious and well considered approach is necessary. Life of human beings is to be ordered not just by legality butalso bymorality. Humanbeingsarenotjustabundle of flesh, but embodied souls. God has endowed us with reason and free will and also the conscience to make right judgments. It goes withoutsayingthatinordertomake right judgments, conscience has to be rightly formed. Human behaviour cannot be governed by pure instincts and feelings, but by objective judgments of right and wrong. And that is not always easy for individuals, especially in difficult and conflict situations. Hence, we

110 Veez Illustrated Weekly

need the help of Sacred Scriptures andreligiousandmoralteachings.

Inordertounderstandtherightand wrong of homosexuality, it is important to make a distinction between homosexual orientation and homosexual acts. This distinction between homosexual orientation and homosexual acts is a very essential distinction to be kept in mind while evaluating the morality of homosexual acts. Homosexuality is not merely a matter of legality but also of morality. Unfortunately, the Delhi High Court while decriminalizing homosexuality by repealing the section377ofIPCasdiscriminatory, wentbeyonditscompetencetogive license to consenting adults to engageinhomosexualacts.

It is true no one can be held culpable for having a homosexual orientation if it is innate and permanent. They should be treated with respect just as any human beingandcertainlynotascriminals.

It has to be borne in mind that all homosexuals who have this

tendency are not born homosexuals. While some may be born homosexuals, others acquire this orientation due to external environmental factors, especially in earlychildhood.Whilehomosexuals may not be personally responsible for having a homosexual orientation,theyareresponsiblefor the sexual acts which they indulge in. All homosexuals have a moral obligation not to indulge in homosexual acts because these are contrary to the inbuilt meaning of human sexuality and marriage. Remember that all unmarried persons, whatever their sexual orientation,arealsomorallyobliged to live a chaste life without engaging in sexual activities. Right reasonandnaturallawwouldteach that there is an “inseparable connection, willed by God and unable to be broken by man on his own initiative, between the two meanings of the conjugal act: the unitive (love-giving) meaning and the procreative (life-giving) meaning. Indeed, by its intimate structure, the conjugal act, while

111 Veez Illustrated Weekly

most closely uniting husband and wife, capacitates them for the generation of new lives, according to laws inscribed in the very being ofmanandofwoman”.

Any sexual act in order to be in keeping with the order willed by God, and therefore morally right, must respectatthesametimeboth these inseparable aspects and finalities. Homosexual acts are incapableofachievingthefinalityof procreation. The Catholic Church teaches that marriage is “a natural institution consisting of a specific communion of persons, essentially rooted in the complementarity of the sexes and oriented to procreation. Sexual differences cannotbedismissedasirrelevantto the definition of marriage.” Same sex marriage and homosexual acts, therefore, are contrary to nature as designedbyGod.

ofgravedepravity(cf.Gen.19:1-29); Rom1:24-27;1Cor.6:10;1Tim1;10), tradition has always declared that ‘homosexual acts are intrinsically disordered.’Theyarecontrarytothe natural law. They close the sexual act to the gift of life. They do not proceed from a genuine affective and sexual complementarity. Under no circumstances can they be approved’(CCCNo.2357)

The institutions of marriage and familyarecrucialtothestabilityand welfare of the society. These must besafeguardedwithutmostcare.

The Catechism of the Catholic Churchclearlyteaches:“Basingitself on Sacred Scriptures, which presents homosexuals acts as acts

The often-cited argument that heterosexuals have sexual outlet; therefore, homosexuals also should have sexual outlet in homosexual acts, does not hold water. Heterosexualstoocannotarbitrarily engage in sexual activity with any person. Heterosexual acts are morally permitted only among lawfully married partners. Adultery, rape, premarital sex, pornography, bestiality, masturbation, anal sex etc. are wrong for all, even heterosexuals. The full purpose of

112 Veez Illustrated Weekly

human sexuality can be achieved only in heterosexual marriage and family. Same sex marriage is contrarytonatureandGod’sdesign forhumanity.

It is also argued that prohibition of samesexmarriageorsexualactivity among homosexuals is discriminatory and goes against human rights. An impotent person cannot claim the right to marriage because he is incapable of placing the conjugal act. Similarly homosexual acts are incapable of respectingtheprocreativefinalityof human sexuality and therefore not morally permissible and cannot be claimedasaright.

Permitting homosexual activity, even among consenting adults, does have far reaching consequences on the society. It questions the age-old institution of marriage and family and militates against the right order willed by God by creating human beings as maleandfemale(cf.Gen.1:27-28).It creates a whole permissive and

promiscuous mentality which is detrimentaltothewelfareoffamily, children, and the entire society. Let us also not forget that homosexual activityisoneofthemajorcausesof spreadofHIV/AIDS.

Manygetconfusedbetweenlegality andmorality.Whatislegalisnotby that very fact also moral. Abortion and euthanasia for example are legal in many countries. That does not mean that they are morally acceptable and permissible. Similarly, even if homosexuality is decriminalized and same sex marriagemayevenbelegalized,yet it does not mean that they are morally right. Anyone entering into same sex union and engaging in homosexualacts,willbeculpableof serious moral evil. As good human beingsweareexpectedtoobeynot only the law of the State, but also thelawofGodorNaturalLaw.

113 Veez Illustrated Weekly
Bishop ofLucknow

OscarWinner2023&Strong MangaluruConnections.

Oscar winner documentary 'The Elephant Whisperers' brings to India this lucky year 2023, a joy never seen . It won Best Documentary Short at the 95th Academy Awards making it a maiden victory for India in the Documentary Short Subject category. The film's director Kartiki Gonsalves and producer Guneet Mongawentuponstagetopickthe golden statue. Mangaluru and the regionstoodproud,howitmanages to stand out in many a field from time to time is amazing, it is not a chance but a design between it's people and God for sure; you search for it and you find it among

the illustrious and industrious prodigies of Mangalore that is spread out through the greater Kanara.....and more it's people spreading out through the wide world for generations. Director Kartiki Gonsalves, it can be said is a 2KKid, with clear roots and origins on her paternal side with good old Mangaluru.

TheElephantWhisperersdepictsan unbreakable bond between two abandoned elephants and their caretakers. In her acceptance speech after getting the Oscar Statuette Kartiki Gonsalves dedicated the award to her family and her motherland India. The Documentary set in the Mudumalai National Park, is the tale of an orphaned elephant calf named Raghu in the care of Bomman and Belli, an indigenous couple. The documentarycelebratesnotjustthe bond that develops between them aswellasthenaturalbeautyoftheir

114 Veez Illustrated Weekly

surroundings. The Elephant Whisperers was released on Netflix in December 2022. In addition to The Elephant Whisperers, the globally viral Naatu Naatu from SS Rajamouli's blockbuster RRR won the Best Original Song, and filmmaker Shaunak Sen's All That BreatheswasnominatedintheBest DocumentaryFeatureFilmcategory, which was won by Navalny.

Mangaluru is having an Oscars moment 2023, which will grow in the coming weeks! The director of the documentary, Kartiki Gonsalves, is a filmmaker and photojournalist, her work focuses on the environment, nature, and wildlife. Recently, in an interview, the first-time filmmaker said that herteamhascomealongwaysince the beginning of 2017 when they beganthe movie.Talkingaboutthe making of the documentary, Kartiki had said that it happened very organically and there wasn't a specific moment that made her wanttostartdocumenting."Itwasa correlation of a lot of years of storytelling and photography," she had said. Indeed, the young director Kartiki has mastered the

professional arts the hard way with self motivation, encouragement, andfamilysupporttomakeittothe heights while remaining humble anddowntoearthevenatthislofty pointofachievement.

VEEZ Illustrated Weekly, an online Magazine read by Mangaloreans and others worldwide and its readers are always eager to know and digest the close connection of these superachieversof Mangalore and its ethnic greatness without discrimination of language, community culture and all narrow considerations. Let us go to look at the Mangaluru/Kanara connections of Director Kartika focusing on her paternal side with many connections to this coastal region thoughpersonallyshemaynotbein keencontactherecurrently. Butthe paternal connection with Mangalore can be traced even to themid1700s. Creditforproviding salient information in this regard goes wholly to the well-known Konkani Catholic Genealogy expert andresearcherDr.MichealLobo, of Bijey in the city. So, forward let us go!

115 Veez Illustrated Weekly

Documentary Director Kartika's father, Prof. Timothy (Tim)

Gonsalves has the distinction of being the only Indian Christian to head an Indian Institute of Technology (IIT). He was the Founding Director of IIT, Mandi in Himachal,and heldthispositionfor a whole decade from 2010 to 2020. Forty years earlier, while pursuing his doctoral studies at Stanford University, California, Timothy married Priscilla Hopkins, an American historian, naturalist, teacher, and social entrepreneur. Theirs was a rare instance of a marital union of an Indian and an American – both holdersofdoctorates –whomadea momentous decision to settle permanently in India.

While Timothy was Director at IIT, Mandi, Priscilla founded an NGO to help the local women of the Kamand Valley in Himachal Pradesh. She also made a study of the local wildlife, and authored a scholarly work entitled “From Leopards to Lizards – A Brief Introduction to the Permanent Residents of Kamand” with a condensed version for children

entitled “Animals of Kamand”. Tim and Priscilla have two daughters Danica and Kartiki. Both did their schooling in Ooty (which had been for this branch of Gonsalves family, ahomeforthreegenerations). Both opted for adventurous careers.

Danica possesses degrees in Aviation Maintenance and Flight Operations Management, and is with Atlas Air, USA. Following her graduation with a B.Sc. degree in Design and Visual Communications in 2007 in Coimbatore, Kartiki went on to pursue studies in photojournalism and documentary filmmaking. She has worked as a photojournalist for major international television channels such as “Discovery” and “Animal Planet”. She was also one of the firstIndianwomentobeselectedas aSonyImagingAmbassadorforthe Sony Alpha series as a natural history and social documentary photographer.

Kartiki’sworktendstofocusontwo major themes – natural history (environment) and social documentary (communities) – and theculturalintertwiningbetween

116 Veez Illustrated Weekly

(Kritika – AbeautyfromOoty) them. Herfilmsontheenvironment depict the diversity of wildlife and stress the importance of conservation. Her films on communities vary from features on indigenous tribes to social documentaries on the lives of women residing in remote mountainous areas, such as Turtuk, Ladakh,whichisclosetothe“Lineof Control” between India and Pakistan. Kartiki would obviously have found it easier to empathize with the women of Turtuk than any

male in an analogous career. But even the men of these remote indigenous communities are likely to have been more responsive to ‘overtures’ from a young woman photojournalist.

(Kritika with her parents after receivingherOscar)

Afewyearsago,Kartikicommenced a documentary on the struggle for survival of an orphaned baby elephant. She had originally intendedtoentitlethedocumentary

117 Veez Illustrated Weekly

“SacredBond”,butit waseventually released with the name “The Elephant Whisperers”. This short film of about 40 minutes has created history in being the first Indian documentary to win the Hollywood Academy Award for “Best Documentary Short Film”.

Quoting from Kartika Gonsalves' award-acceptance speech at the Academy podium: "Istandhere today to speak on the sacred bondbetweenusandournatural world. For the respect of indigenous communities. For empathy towards other living beings,weshareourspacewith. And finally for co-existence. ThankyoutotheAcademyfor recognizingourfilmhighlighting indigenouspeopleandanimals. To Netflix for believing in the

Producerandmyentireteam–andfinally,tomymother,father and sister who are there somewhere,you'rethecentreof myuniverse.Tomymotherland, India."

powerofthisfilm.ToGuneetmy

In her acceptance speech, Kartiki makesareferencetohereldersister Danica. Thetwosisterswerebornin themid-1980s,contemporarieswith the sisters Sharon and Freida Pinto. Both sets of sisters share a two-year-age difference – and both setsofsistershavenoothersiblings, sotheyarelikelytobeverycloseto eachother. InterestinglyKartikiand

118 Veez Illustrated Weekly
(A scene from the Elephant Whisperers)

Freida also share the same second name – Selena (a name deriving from the Classical Greek word for the moon). There is an important distinction, however, betweenthese two young celebrities. Whereas Kartiki’s recognition was the culmination of years of hard work, Freida was suddenlycatapultedintostardomin 2008 after the phenomenal success of the film “Slumdog Millionaire”. Kartiki concluded her award-acceptance speech by expressing her gratitude to her motherland, India – though, interestingly, India is actually the landofher‘forefathers’–thatis,her father’sforefathers.

Kartiki’s paternal grandparents, thoughbothofMangaloreanorigin, belonged to families that had settled in other parts of India. Colonel Justin Albuquerque (18941964), Salvadore Gonsalves (18751948), father of Kartiki’s grandfather, was a lawyer in Ooty. The late Austen Tauro, who also featured in VEEZ and other media, was married to Claire (Beeba) daughter of Chev. APC

Albuquerque a well-known lawyer ofChennaiforlong. Shewasaniece of Colonel Justin Albuqueqrue and thus a first cousin of Kartiki’s grandmother Justine Frances (popularly known as Rani). From the Gonsalves side of Kartiki’s family, Justice Michael Saldanha, who served on the High Court Bench both in Maharashtra as well asinKarnataka. Heisagrandsonof Salvadore Gonsalves and a first cousin of Kartika’s father Timothy.

Salvadore Gonsalves’s wife Monica hailed from another elite Mangalorean family. She was the eldest daughter of P.F.X. Saldanha (Shet) -1861-1935, and granddaughter of A.J. Saldanha (1815-1872),whoin1848foundeda coffee curing factory that is said to havebeenthefirstofitskindinAsia (prior to its establishment, the European coffee planters sent their produce to Britain for processing; coffee as a beverage was little knowninIndia). P.F.X.Saldanhawas initially a partner in the family coffee-curing industry but opted to start his own factory in 1908 using thelatestadvancesintechnologyat the time - called Highlands. More

119 Veez Illustrated Weekly

generally, P.F.X. Saldanha was one of the acknowledged leaders of the community. He was one of the principalfoundersoftheMangalore CatholicClubin1897. For10years, from 1908 to 1918, he was a municipal councillor. He was also a member of the Madras Legislative Council from 1910 – and may have been the first Indian Catholic M.L.C. Healsohasthedistinctionof being the first resident of South KanaraDistricttopossessacar;this isnowondisplayattheStAloysius CollegeMuseum.

Seen here, is a sepia family photographfromtheyear1912.The occasion was the wedding of P.F.X. Saldanha’s daughterAdele to Denis Coelho, also from a Mangalorean family, but employed in the government service of British India in Bombay Presidency. Apart from

the groom, all in the picture are members of the family of P.F.X. Saldanha – including his 7 children by his first marriage and 4 by his second. His eldest daughter Monica was already married and twoofherdaughtersarealsointhe picture. Monica is seated at the extreme left. Her husband Salvadore Gonsalves (not in the picture) was a lawyer at Ootacamund. Thiswasatimewhen the law courts and all other major professions at this hill station – the summer capital of Madras Presidency – were dominated by Europeans,nodoubtaccountingfor Monica’s Victorian era dress. Monica is Kartiki’s great grandmother. At the time this picture was taken (1912), Kartiki’s grandfatherAlanGonsalveswasnot yet born. Kartiki’s direct paternal line of ancestry is also worthy of note. This Gonsalves family can be traced back to the 18th century to an ancestor of Kartiki’s named NicholasGonsalves. Accordingto family lore, Nicholas Gonsalves was such a powerful personality of his time that the parish priest of Milagres Church would never commence mass until his

120 Veez Illustrated Weekly
(Kartiki’s great grandmother Monica)

arrival. Then a gun would be fired announcing the start of the mass. Nicholas Gonsalves had one son Pascal (b 1769). As a young teenager he was among the 60,000 taken captive to Seringapatam by Tippu Sultan in 1784. He survived the 15-year period of captivity and was among the 15,000 who returnedtoMangalorein1799,after thedeathofTipu. Familychronicles provide a touching story of his reunion with his aged mother; she was apparently spared the captivity because of her age.

Nicholas III (1845-1898) married

Monica Noronha, who hailed from another of Mangalore’s leading families. TheNoronhaswereoneof several families of the early 19th century who were involved in the timber industry - perhaps the most important industry of the period as it formed the basis of both housebuilding and shipbuilding. Some of these families built their own sailing ships. And many owned their own elephants, for the purpose of transporting timber – and also as a symbol of their aristocratic status. Young brides from these

families are likely to have come to church,seatedonanelephant – the animal being suitably adorned for the special occasion. When NicholasGonsalvesmarriedMonica Noronha at Milagres Church on 25 November 1872, it is quite likely that Monica would have arrived for hernuptial ceremony seatedatopa royal elephant adorned in resplendent finery. And today –almost exactly 150 years after their marriage – their great-great granddaughter Kartiki has been awarded the Oscar for her moving documentary on the life of an orphaned elephant. Nicholas and Monica would undoubtedly have felt proud of this distinction bestowed on their great-great granddaughter. Sadly, even their beautiful vintage memorial slabs at Milagres Church are not alive to witness Kartiki’s historic day. Their tombstones were among the 100 thatweredestroyedonthenightof 21July2022.

Indeed, Kartiki’s award-winning documentary strongly focuses on the theme of compassion towards animals. Kartiki has the distinction ofwinninganawardthatnoother

121 Veez Illustrated Weekly

(Kartika thanking the acadeky for herOscar)

Indian–ofeithergender– hasbeen able to attain. So, we are fortunate

to learn about the strong paternal connection this award-winning Documentary Director Kartika GonsalveshaswithMangalruandits ancient community. VEEZ wishes all thosewhohadaroleinbaggingthis award well and lots of Joy to everyone.

- Compiled for VEEZ By : Ivan Saldanha-Shet, *

With Inputs from Dr. Micheal Lobo.

122 Veez Illustrated Weekly

32 years agO, in soviet union

Thirty-twoyearsagoonMarch10th, hundreds of thousands of Muscovites packed Manezhnaya Ploshchad next to the Kremlin to demand the resignation of Soviet leaderMikhailGorbachev.

The protests, which started in February 1991 and would continue into the spring, were the biggest in Russia'smodernhistory.

*By the end of the year, Gorbachev would resign, the Soviet Union would cease to exist, and Boris Yeltsin would become the first president of modern-day Russia. An opposition rally of this magnitude would be unheard of just three decades later, as the Kremlingraduallyclampeddownon public protests throughout the 2010s until they were effectively outlawedaltogether.

Here is a look back at the historic protests of winter and spring 1991 presentedbyTheMoscowTimes

Demonstrators supporting Boris Yeltsin and demanding the resignation of Soviet leader Mikhail Gorbachev cover Manezhnaya

Ploshchad outside the Kremlin on March10,1991.

123 Veez Illustrated Weekly
.

A rally on Manezhnaya Ploshchad against the upcoming referendum on the future of the Soviet Union, March10,1991.

Supporters of Boris Yeltsin on Manezhnaya Ploshchad, March 10, 1991.

A rally on Manezhnaya Ploshchad against the upcoming referendum on the future of the Soviet Union, March10,1991.

SergeiMamontov/TASS

A Democratic Russia movement rally against Soviet President Mikhail Gorbachev, the Communist Party, and the U.S.S.R. Supreme Council's policies that was held on Feb.24,1991.

ValeryKhristoforov/TASS

124 Veez Illustrated Weekly
SergeiMamontov/TASS SergeiMamontov/TASS

Muscovites attend a concert on Manezhnaya Ploshchad in support ofBorisYeltsin,Feb.22,1991.

Muscovites rally in support of Boris Yeltsin's candidacy in the first presidential election in the Russian Federation,onApril29,1991.

Muscovites rally in support of Boris Yeltsin on Manezhnaya Ploshchad onFeb.22,1991.

Yeltsin supporters march down Moscow's Tverskaya Ulitsa to Manezhnaya PloshchadonApril 29, 1991.

AndreiSolovyov/TASS

125 Veez Illustrated Weekly

A rally for the supporters of the upcomingreferendumonthefuture of the Soviet Union on March 10, 1991.

WARINUKRAINE

Why isn't Ukraine executing Wagner mercenaries who as a group are NOT entitled to any protection under the Geneva Convention?

Perhaps your question is caused by emotions after seeing the photo withthewarcrimesoftheRussians.

Suchkilledchildrens:

Butbelievemeasapersonwhohas seenmanykilledcivilians:

killing prisoners is neither tactically nor morally necessary. Even if they areWagner'smercenaries.

Whyitneithermorallynecessary?

Orkilledfamilies:

Because it is very difficult to kill personwithablindfolded:

126 Veez Illustrated Weekly
------------------------------------------------------------------------------------

Russians can do that. We can`t. I can`t. I don't want to be like the Russians.Anditisthis"Idon'twant" thathelpstokeepacoolmind.War requires a cold mind. Emotions can hurt.

Trust me, I know what I'm talking about.Inthespringof2022,Isawa videofromthephoneofakilledorc. An orc raped a 9–10-year-old girl while holding a phone in his hand andfilmingavideo.

But I will repeat again: a cold mind isneeded.Emotionscanhurt.

Why is this tactically unnecessary?first variant:

Any prisoner can provide valuable information - for example, about the number of enemy groups, the availability of armored vehicles and ammunition. Even knowing the amount of food and water is very important.

Why execute prisoners if you can getinformationfromthem?

Why is this tactically unnecessary?secondvariant:

Earlier, before the Russian invasion of Ukraine, Wagner's mercenaries were very proud of the fact that "Wagner does not surrender." Maybe it was like that once, I don't know. You should ask the people whofoughtagainstWagnerinSyria or Libya. In any case, this is not the case in Ukraine. Too much Wagner surrenders. Maybe less than the Chmobics,buttheysurrender.

If prisoners are executed, they may stopsurrendering.Maybeit'sbetter iftheywillcontinuetosurrender?

Why is this not strategically necessary?

You must have heard that Vargner recruits many prisoners in Russian prisons.Itreallyis.

According to Russian human rights defenders, 30,000-40,000 Russian prisoners were destroyed in the direction of Kreminna-BakhmutVugledarwithin6-7months.

Similardataarevoicedbysome

127 Veez Illustrated Weekly orkillpersonwhosehandsaretied:

hacker groups that have managed to gain access to payment informationusedforprisons.

Similar figures are voiced by Westernanalysts.

Similar data can be obtained from thevideoofPrigozhinhimself,butI believe that the 300-400 corpses thatPrigozhinshowedas"lossesper day" should be divided by 2. Otherwise, the losses will be too great. In my opinion, Prigozhin deliberately shows more casualties in the video in order to get more weaponsandammunition:

Canwecontinue?Weknowthereal losses of the Russians and Wagner in particular. Wagnerites know the real losses of Wagner. Because we andtheWagneritesbelieveourown eyesandnottheRussianmedia.

Ukraine is guaranteed to provide prisoners with 3 things: medical care,foodandcontactwithrelatives inRussia.

And now tell me, from which captured Wagner is more usefulfromthelivingorfromthedead?

Russians in Russia believe that their losses are very small, I saw in their news the number of only 15-16 thousand soldiers. When Russians hear the data of 150-200 thousand, they say that it is "propaganda of theWest".Butwhentheyhearthese numbers from their relative, they begin to doubt the veracity of the Russian.

128 Veez Illustrated Weekly

SAC holds a unique program "Modern Mommiees.

Administration in Association with theForum-theSpeaker'sClubofSt Aloysius College (autonomous)

Mangaluru had organised a unique program "Modern Mommiees" on 8thMarchinSanidhyahall.

This was an occasion for Women's Day and the objective of the program was to create awareness about motherhood by celebrating

129 Veez Illustrated Weekly
Department of Business

thesuccessstoriesoffourachievers whoarealsoproudmothers.

There was a panel discussion with four panelists Dr Rashmi D'Souza, Dr Shweta Kamath, Dr Mona MendoncaandMsTertiaLobo,who shared their unique experiences as mothers and threw light on challengestheyhadtoencounter.

Students present in the session came up with interesting questions in the interactive session. Ms Arati Shanbhag, the Dean of BBA, Ms Claret Pereira, the HOD of BBA; Ms Fiza & Mashfa, the student coordinators were present to grace theoccasion.

Mr Manoj Fernades, the staff coordinator moderated the entire session.

130 Veez Illustrated Weekly

3L and New Academic Year

Majorityofour3Lstudentsarebusy with their final examination. For some in the first week of April the re-admission begins. Since their parentsareilliterateorsemi-literate, we reach out to them to fill the application forms, make the necessary arrangements for their school fees, private tuition fees, uniform, books, stationery, footwear, and other necessary thingsrelatedtotheiracademiclife.

Let us hope and pray that God sendsmanyangelsasFriendsof3L.

Season of Lent may motivate us to reach out generously to the less privileged3L.

This year, two 3L students are completing their post-graduation withverygoodperformance. Besides financial assistance, at least 250 long note books of 200 pages with single line, 100 ball pens, 5 packets of Apsara pencils, 20 erasers, 10 sharpeners, 10 mathematical compass boxes are needed.

“Givetoothers,andGodwillgiveto you. Indeed, you will receive a full measure, a generous helping, poured into your hands – all that you can hold. The measure you use for others is the one that God will useforyou.”(GospelofLuke6:38) Friendsof3L

131 Veez Illustrated Weekly
Pratap NaikSJ

Mangaluru Smart City & Waterfront Developments

The Smart city projects in MangalorecitybyMSCL, havebeen on-going for years now to the discomfort and stress of its permanent denizens. The work in slow progress is vastly unpredictable and confusing even to regular residents,very often

angst results when newly laid concrete roads and structures are demolishedincurringseriouslossto taxpayers’ money. Recently the upheaval around Mahakalipadapu, Morgan'sGateandMangaloreClub hasleftpeopleinshock,andnoone is clear about anything. Just a brief

132 Veez Illustrated Weekly
- Compiled : Ivan Saldanha-Shet. (NetravatiWaterfrontPromenade. Artist’s view.)

'armchair view' of a common person,forpeopleinandawayfrom the city through our own 'VEEZ Weekly'littleclarity, thoughnoreal deadline nor conclusive details are easily available. This looks at only one segment, that is the river frount/waterfront,fromNethravathi Bridge the Southern tip of the city and Thaneer Bhavi on the western sea face of the city. Two features, Gujarekere is fairly in use and Yemmekere International standard swimming pool is at an advanced stage.

templestandsinthismainareaand thepointwherethetworiversmeet and flow into the great Arabian Sea. Just behind the Mangaladevi Temple beside the banks of the rivers and opposite the spot of the riversjointheSeaistheoriginalfort ofthePortuguesewholandedthere inearly1600AD. Islam camemuch earlierinmid600ADandlandmarks of these historical monuments can be seen to this day. Suitable scientific developmentand preservation of the historical aspectsforposterityisveryessential andwelcome.

It must be noted that the general area earmarked for development now is the original part and parcel thatisfromancienttimestheactual part of the historic town of Kudla (Mangaluru and its many names) that gets its name from the GoddessMangaladevi, whose

Thewaterfrontdevelopmentproject under Mangaluru Smart City Mission has made a concrete bid towards a reality with the Mangaluru Smart City Ltd. (MSCL) by awarding the contract for the 185-crore project under 10 packages. Some of the larger features of the project are promenade development from Nethravati railway bridge (near Morgan’s Gate) to Bolar sea face to a distance of 2.1 k.m., construction of a hanging bridge across the Phalguni (or Gurupura river) from Sultan Bathery to Tannirbavi,

133 Veez Illustrated Weekly

refurbishment of water jetties at Tannirbavi and Sultan Bathery, and creating infrastructure for water sports activities.

Generalmanager(Technical)andincharge General Manager (administration) MSCL, stated that the project is scheduled to be completed soon. The promenade development project, which will be taken up in two phases, will cost 60 crores. Phase I will be from Netravati bridge to South Point covering1.3kmandphaseIIwillbe fromSouthPointtoBolaraseaface, covering 0.75 k.m.The work orders tothecontractorshavebeenissued, itissaid.

bottleneck of two railway gates/crossings at Mahakalipadappu. Therefore, worksontwoboxtypeunderpasses have been taken up with new approach roads formed across Morgan's Gate, Mahakalipadappu and Jeppinamogaru. This will provide a seamless flow of traffic through the underpass to the highway. ItisstatedthattheBundar Goodshed is to move to Ullal, two cumbersome railway gates at PandeshwarandHoigeBazarwillbe freedforsmoothflowofroadtraffic induetime.

RailwayUnderpassat

Jeppinamogaru : With an advanced road/highway network through Mangaluru to the South (Kerala), it is essential to eliminate the serious

The planned Promenade:

Promenade development is a main feature of the project, including setting up a biodiversity park and creation of a birdwatching area near the Netravati railway bridge, building a path, 6

134 Veez Illustrated Weekly

mts width for a stretch of 2.1 km, and a cycle track of 3 m width from the bridge to Bolar sea face. Some of the facilities include an outdoor gym, creating a cycle stand and a buggy point for the introduction of buggies, setting up a play area for children,apetpark,anddeveloping a park with seating arrangements andlandscaping.

There is to be a ghat to enable the visitors to touch the water. A boardwalk facility will be created insidethewatersattheSouthPoint. It will have a boat making experience yard. The entry and exit plazawillbebuiltneartheNetravati bridge. There will be decks, kiosks for shops, ticket counters, security, washrooms, and other public amenities. A sewage treatment plant too will be constructed. The treated water will be used for wateringparksandgardens.

Waterfront promenade development project : The promenade project, plans to develop the waterfronts as active recreational and commercial hubs. MSCL has received the Coastal RegulationZone(CRZ)clearancefor the proposed waterfront promenade project. MSCL, plans this waterfront promenade development, to re-engage the city with the varied water-related experiences.Itis toconnectthecity totheriverandtheseawiththehelp of proposed landmarks and nodes. These landmarks and nodes are connected to the city through a seriesofroadnetworks.

Sultan Battery-Tannirbhavi hanging bridge : MSCL will develop a pedestrian-only hanging bridge between Sultan Battery and Tannirbhavi across the Phalguni river. MSCL has earmarked Rs 45

135 Veez Illustrated Weekly

crore for the project that was originallyplannedtwodecadesago. In 2010, the then chief minister B S Yeddyurappa laid the foundation stone fora hangingbridge,andthe constructionbeganin2012.Butthe Congress government shelved it, citing a shortage of funds. The hangingbridgewillhavea3mtwide pedestrian pass that will be constructed at the height of 15m. The bridge connects Sultan Battery andTannirbavi. Thehangingbridge will be constructed at an estimated cost of Rs 45 crore. The remaining fundsundertheSeaLinkprojectwill be utilized to implement various tourism development initiatives at Sultan Battery, Tannirbhavi and at the jetties in the area. The hanging bridge will be constructed near the historic Sultan Battery watchtower. Once the bridge is built, tourists arriving at

Sultan Battery may walk on the hangingbridgetoTannirbaviBeach onthewesternside.

Central Market building : The new market will be constructed on 3.6 acres of land under the PPP model

136 Veez Illustrated Weekly

atthecostofRs114crores. Theredevelopment of the Central Market and Fish Market project is being undertaken. The road in and around the Central Market has already been developed, and the foundation will be laid shortly. The newmarketwillhavefivefloorsand parking space in the basement per the plan. After the High Court vacated a stay order, the city

corporation demolished the 60year-old Central Market building to facilitate the new building work in April 2022. The demolition paved the way for MSCL to re-construct a new modernmarket buildingunder theSmartCityMission.

Indeed, the enlightened citizens of this educated and cultured multi pronged community population should appreciate and get familiar and even monitor development matters, for best results at all times. Hopefully the new format of the city will bring satisfaction, joy, safety,andconveniencetoeachand all who live in Mangaluru and pass/visit this beautiful nature blessedcityforcenturiestocome.

137 Veez Illustrated Weekly
=========================================== E N D

Mar 17 Ratan Tata Awarded

74th Annual Hoover Medal

March17,2023

Five organizations of engineers in the United States jointly awarded Ratan Naval Tata with the 2022HooverMedal.

Tatawasselected“forleadingthe

Tata Trusts that have helped millions of under-privileged people directly or indirectly through outstanding improvements in education, medicine, and rural development and for chairing the Tata Group, an innovative company that provides products, business consulting, and services in over 100

138 Veez Illustrated Weekly
Ratan Tata, right, receiving the Hoover Medal from Thomas Costabile of the BoardofHooverAward.

countries,” the Board of Hoover Awardsaidinastatement.

Established in1929,the goldmedal “is conferred upon an engineer whose professional achievements and personal endeavors have advanced the well-being of humankind,”theorganizationsnote inastatement.

Tata, Chairman of the Mumbai based Tata Trusts, is the 74th recipient of the medal. Past recipients include U.S. Presidents HerbertHoover,DwightEisenhower and Jimmy Carter, Apple Cofounder Steve Wozniak, Texas Instruments co-founder J. Erik Jonsson, and CEO of General MotorsAlfredSloan.

Tata, 85-year-old, received the medal from Thomas Costabile, executive director of the American Society of Mechanical Engineers (ASME), at a private ceremony in Mumbai in January. Last week, ASMEissued a statementaboutthe award.

the American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers;theAmerican Institute of Chemical Engineers; and the InstituteofElectricalandElectronics Engineers. Together they represent millions of engineers in the U.S. Ponisseril Somasundaran is chairoftheboard.

Earlier from 1991 to 2012, Ratan TatawasthechairmanofTataSons, the holding company of the Tata Group. Founded by Jamsetji Tata in 1868, the group comprises of 30 companies including Tata Consultancy Services, Tata Motors, Tata Steel and Tata Consumer Products. Together they have a market value of more than $300 billion and employ over 800,000 in 100countries.

During Ratan Tata’s tenure as chairman, the group’s revenues grew more than twelve-fold, totalingover$100billionin2012.

The other organizations, which are part of the Hoover Board, are the American Society of Civil Engineers;

TwothirdsoftheequityofTataSons is owned by the Tata trusts. The trusts support philanthropic efforts in education, health, livelihood generation and arts and culture, mostlyinIndia.

139 Veez Illustrated Weekly

Ratan Tata spent seven years at Cornell completing courses in engineering and earning a B.S. in architecture in 1962. While at Cornell, he got interested in flying, racing cars and scuba diving, which became his lifelong passions. He worked briefly with the architectural firm of Jones and Emmons in Los Angeles before returningtoIndiain1962.Hejoined the Tata Group, serving in various companies. He was appointed director-in-charge of The National Radio and Electronics Company in 1971. In 1981 he was named chairmanofTataIndustries.

Tataphilanthropicentitieshave donated more than $205 million to Cornell and other educational institutions in the United States. Their overall giving in the U.S. is much higher. They are the second largest Indian philanthric donors in the U.S., after the late Indian American AmarBose.

N.R.Narayana Murthy, the founder of Infosys, was a previous recipient oftheHooverMedal.Hewasoneof those who supported Ratan Tata’s nominationforthemedal,sayingin his reference that “Mr. Tata has successfully modernized a philanthropic approach that emphasizes knowledge- and research-basedholisticsolutions.”

140 Veez Illustrated Weekly

My Little Boy

-Sonal Lobo,Bengaluru

Imiss you everyday

Someoneelsetakingyour place

Noway.

Tothe worldtheonly memory ofyou is me miscarrying you.

Formeyour memories will beforever ofme carryingyou.

You werenotjust apart ofmybody

But you stole apieceofmy heart.

Ithinkwhat it wouldbetohaveyou

BecausenowIknowhowit feels losingyou.

Thevery thought ofyou bringstears inmyeyes

Iknowit would neverdry till the endofdate.

Yourlittleclothes Iseeeveryday

They are the treasures Iwouldpreservetill the endofmy days.

141 Veez Illustrated Weekly

Iknowyou aresafeout thereinthe heavenly abode

But stillin myheart the emptiness lingers.

Thepeoplearoundhave erasedyour memories

But forme you aremy littleboywhomIwill cherishalways.

Fromthe day, you wereplantedin mywomb

Ilovedyou insane.

Even todaymylittleboy

Irememberyou.

A part ofme you havechangedforever

Noone elsecan bringabout adifference

Somewherein thecornerofmy heart

Yourpresence isneverafar

Ourbondshallalways sustain

Silentlyin myfaint smilesyou shall always remain.

142 Veez Illustrated Weekly
Sonal Lobo,Bengaluru

Energy Savers

They'reeverywhere,andallaroundus

They knowalltheanswers totheworldproblems

But sighhowcan oneman makea difference

Maybeiftheywereyoungerandin a strongerplace

But alas theywereneithernoreverwill be

143 Veez Illustrated Weekly

They havemanydreams,andthat's where they remain

It's noteasyyou know, andthe risksaretoosteep

It's easier towatchothers make mistakes andexclaim

Howtheywouldhave done it betterandimproved

Ifonly theyhadbeen given thisopportunityyou have

They'reeverywhere, at every cornertea shop

Whilingawaygoodhours in thehope of alisteningear

Totelloftheir great pastandallthethingsthey'ddone

Yet If askedof what they'dachievedtheyhave manylame excuses

Becausehowwouldthe world understandhow difficult it was then

They tell you oftheirglorious Heritagewhich they didnothingto deserve

Forgettingthat in their youththey disregardedeverythingthey were taught

Theworldis too busytostop andlisten towhiningandlamenting

You hadyour chance, andyou blew it andmakingeven less difference now

What asadwastedlifeofonewhorefusedtoencashon thebeauty of life

144 Veez Illustrated Weekly

USGLC invites Indian American on the importance of America’s leadership aroundtheWorld

U.S. Global Leadership Coalition (USGLC) invited world renowned survivor-advocate Harold D’Souza to join Representative Brad Wenstrup, U.S. House of Representatives, Lt. General Martin R. Steele, United States Marine Corps (USMC-Ret.) & Ambassador Kelley Currie, U.S. Ambassador-atLarge for Global Women’s Issues

145 Veez Illustrated Weekly
(2020-2021) for an exclusive conversation on the importance of America’s leadership around the worldintimesof crisisand what it’s worthtoOhio.
HaroldD’SouzaExecutiveDirector

ofEyesOpenInternational(EOI)sits on the Ohio Advisory Council

representing U.S. Global Leadership Coalition.

TheU.S.GlobalLeadershipCoalition isabroad-basedinfluentialnetwork of 500 businesses and NGOs; national security and foreign policy

146 Veez Illustrated Weekly

experts; and business, faith-based, academic, military, and community leadersinall50States,whosupport strategic investments to elevate development and diplomacy alongside defense in order to build abetter,saferworld.

Harold D’Souza spoke to the press; “It’sanhonortobeapartofUSGLC.

Today’s conversation with Representative Brad Wenstrup was realistic and factual. The wisdom shared by Ambassador Kelley Currie,Lt.Gen.MartinR.Steele,and Rep. Brad Wenstrup will help to shape a better future for our kids with happiness, peace, and freedom”.

make America’s international affairs programsakeystoneofU.S.foreign policy.

HaroldD’Souzaisaformermember, appointed by President Barack Obama and President Donald J. Trump on the United States Advisory Council on Human TraffickingatTheWhiteHouse.

LifehascomeafullcircleforHarold D’Souza a resident of Cincinnati, Ohio. From being a near slave in LadyLiberty’s landisnow engaging in exclusive conversation with nations top delegates, on the importance of America’s leadership around the world in times of crisis andwhatit’sworthtoOhio.

This auspicious event was attended bytopdelegatesfromthenationon March15,2023.

The USGLC works in our nation’s capital and across the country to strengthen America’s civilian-led tools – developmentanddiplomacy – alongside defense. By advocating for a strong International Affairs Budget, the USGLC is working to

147 Veez Illustrated Weekly

National Seminar on Millets for HealthyLiving

The faculty of Biological Sciences and the Department of Food Processing and Engineering, St Aloysius College (Autonomous), Mangalore, in association with Karnataka Science and Technology Academy (KSTA) organized a onedayNationalSeminaron“Milletsfor

Dr Sridevi Annapurna Singh, DirectorofCSIR-CFTRICentralFood Technological Research Institute, Mysuru was the Chief Guest and Keynote Speaker. Rev. Dr Praveen

Martis,SJ,Principalwaspresided

148 Veez Illustrated Weekly
HealthyLiving”on16thMarch2023
inL.F.RasquinhaHallofLCRIBlock.

over the programme. Dr Richard Gonsalves,DirectorofLCRIBlock,Dr Narayana Bhat, Director of Xavier Block, Dr Denis Fernandes, Director ofArrupeBlock,DrAdarshaGowda, Convenor of the programme and Prof. Harsha Paul, Dean for BiologicalScienceswereonthedais.

Dr Sridevi Annapurna in her speech spoke on the production and consumption of millets which is highly nutritious and eco-friendly grains. These grains help in

preventingdiseasessuchasobesity, diabetes, arthritis, cancer and so on whichcausesduetotheimbalanced nutritious food. Consuming millets also provide self-stabilityand good health. This year is considered as International Year for Millets with the theme to produce more such grainsanduseittoimprovethegut microbialofthepeople.

Rev. Dr Praveen Martis, in his presidential remarks briefed about theimportanceofhealthyliving.He

149 Veez Illustrated Weekly

suggested the students to produce

the healthy products from millets andpromoteitforhealthylifestyle.

There were three sessions.DrGirish Kumar B., Co-founder (Maa Ruchi), Negilayogi Enterprizes, Chamrajnagar, Karnataka was the speakerfortheIsession.MsRenuka K., Founder and CEO, RVK Samrudh Healthy Foods, Pune, Maharasthra was the speaker for the II Session. The speaker for the III Session was Mr Jagadish B.S., Co-founder and CEO,LiteFresh,DesiVivaFoods,LLP Bommasandra Industrial Area, Bangalore.

During the programme, Prof. Harsha Paul was honoured for his services in the field of teaching and remarkable role in implementing several biological programmes in theCollege.

Grinida, III B.Sc. compered the programme. Prof. Harsha Paul welcomed the gathering. Dr Hemachandra introduced the Chief Guest.DrAdarshaGowdaproposed thevoteofthanks.

150 Veez Illustrated Weekly

FifteenthConvocationceremony

Fifteenth Convocation ceremony was held at Ryshivana on 13 March at6.00pm.FrCharlesSerrao,Rector

of the Infant Jesus Shrine offered the Holy Eucharist and delivered a meaningful homily. Fr Deep Fernandes, the Chief guest of the day, released the souvenir. 25

Sistersreceivedthecertificates.Fr

151 Veez Illustrated Weekly

Archibald Gonsalves, the Director presentedtheconvocationAddress.

Sr Sugandhi thanked one and all.

Several priests and nuns witnessed theevent.

-SambramDigitals

------------------------------------------------------------------------------------

RachanaCatholicChamberofCommerce and Industry heldauniqueprogramforWomen.

International Women's Day celebration was held on 12 March SundayeveningatMangaloreClub.

Mrs. Glady Alvares, Mrs. Sharon Dsouza n Mrs. Salomi Deepa Lobo spoke about their journey as

Women entrepreneurs and professionals.

Mrs. Divya Dsouza of M. Dsouza n sons was the chief gues. She spoke about her journey from being a corporate to a Woman

152 Veez Illustrated Weekly
153 Veez Illustrated Weekly
154 Veez Illustrated Weekly
155 Veez Illustrated Weekly
156 Veez Illustrated Weekly
157 Veez Illustrated Weekly
158 Veez Illustrated Weekly
159 Veez Illustrated Weekly

Entrepreneur.

There were 23 other Women entrepreneurs who were invited as specialguests.Thesewereachievers in their own field. From aged 75 yrs of age to just in late twenties from various fields. These were recognised and a memento was presentedtoeachofthem.

Program began with a prayer song.

Rachana Secretary Mrs. Lavina Monteiro welcomed the gathering on behalf of the President. Rachana Treasurer Mrs. Eulalia Dsouza was the convener & moderator of the program.

Mr. Vincent Cutinha President of Rachana in his message mentioned

that women play an important role inthefamilynthesociety.

Mrs. Marjorie Texera introduced DivyaDsouzatothegathering.

Divya Dsouza in her message mentioned that a woman can achieve what she does with the supportofaman.Inhercaseinitially herfathernthenherfather-in-law.

There were almost 50 women presentfortheprogram.

In all, the program was well appreciatedbymanyJointSecretary Mr. Philip Pereira proposed vote of thanks.

Meeting ended with fellowship and dinner.

-SambramDigitals

160 Veez Illustrated Weekly
161 Veez Illustrated Weekly
162 Veez Illustrated Weekly
163 Veez Illustrated Weekly
164 Veez Illustrated Weekly
165 Veez Illustrated Weekly
166 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ