Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in - Kannada Script.

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ ಅೆಂಕ ೊ: 6 ಸೆಂಖ ೊ: 11 ಫ್ತ್ ಬ್ ್ರ್ 2, 2023 ಸೊಂತ್ಎಲೀಯ್ಶಿಯಸ್ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಸ್ಟೂಡೊಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸ್ಲಾಚಿಅಧ್ಾಕ್ಷ್ ಕು.ಲೆಥೀಶಿಯಾಡಿಕೀಸಾ , ಮಂಗ್ಳುರ್
2 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವೀಜ್ಹಫ್ತ್ಾಾಳೊಂಯತಾಸ್ಥಿತೆಕ್! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಾಾಂನಿ ವೀಜ್ ಹಫ್ತ್ಾಳಾಂ ವೇಳಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಾಂಕ್ ವೇಳಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಆತಾಂಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಾಾಂತ್4ಅಾಂಕೆಪರ್ಗಟ್ ಜವ್ಕ್ ಯತ ಸ್ಥಿತಕ್ ರಾವಯ್ಯಾಂ. ಫುಡಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜವ್ಕ್ ವೀಜ್ ಹಫ್ತ್ಾವಾರ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾಪರಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಾಂಕ್ ಹರ್ ಪರಯತ್್ ಕತಗಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಜಣಾಂ ತುಮಾಂ ಹ್ಯಾ ಪತರಕ್ ಹಫ್ತ್ಾವಾರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ್ತ್ ಆನಿ ತಾಂ ಆಯ್ಯಾಂ ನಾ ತರ್ ತುಮ್್ಾಂ ಬೆಜರ್ ಜತ, ಹ್ಯಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಪಶ್ಚತ್ಪ್. ಥೊಡ್ಯಾಾಂಚಾಂ ಲೇಖನಾಾಂಹ್ಯಾವವಗಾಂಚುಕೊನ್ಗೆಲಾಂ, ಕಿತಾ ತಣಾಂ ಚಾಂತಯಾಂ ಕಿೀ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತ ಅಾಂಕೆ ಭರ್ತಗ ಕರಾಂಕ್ ಕಾಡ್ಚಾಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಂವಾಂತಾಂಕಾಮ್ಹ್ಯಾ ಅಾಂಕಾಾ ಮುಖಾಂತ್ರ ಸಂಪೂಣ್ಗಕೆಲಾಂ. ಮುಾಂಬಯ್, ಗಾಂಯ್ಾಂ, ವಶಾಕಪಟ್ಟಣಮ್, ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪರಸರಾಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಂವಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವಟ ವಶೇಶ್ ಜಲ ಆನಿ ವೇಳ್ ಕಸೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಲೊಮ್ಹಳುಾಂಚ್ಕಳಾನಾಜಲಾಂ! ಆನಿಆತಾಂಅಾಂತರಾಷ್ಟಟರೀಯ್ಥಳಾರ್ಕಿತಾಂ ಘಡ್ಯಟ ಮ್ಹಳುಾಂ ಪಳಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ನೊತ್ಗ ಕೊರೆಯ್ಚ್ಯಾ ಅಧ್ಾಕ್ಷ್ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಹ್ಯಚ ಭಯ್್ ಕಿಮ್ ಯೊ ಜಂಗ್ ಅಮೇರಕಾ ಯುಕೆರೀನಾಾಂತಯಾಂ ಝುಜ್ ಅನಾವಶ್ಾ ವಾಡಯ್್ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಚಾ ಟೀವರ್ ಲೊೀಕಾಲ್ಯಗಾಂಉಲವ್ಕ್ ಮ್ಹಣಲ್ಯಗೆಯಾಂ. ಪೊಕಿರ ಭಾವಾಚ್ಯಾಂ ಪಿಕಿಗ ಭಯ್್ ಮ್ಹಣ್ಯಾರ್ತಿ ಹ್ಯಕಾ? ಯುಕೆರೀನಾಾಂತ್ ಅನಾವಶ್ಾ ಝುಜ್ ಆಸಾ ಕೆಲಯಾಂ ಕೊಣ್ಯಾಂ? ಆಪಾ್ಲ್ಯಗಾಂ ಬಳ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ ಹಫ್ತ್ಾಾಂನಿ ಯುಕೆರೀನಾಚ್ಯಾಂ ಸತ್ಾನಾಶ್ ಕತಗಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸವಪ್ಣ್ಲ್ಯಯಾ ರಶಾಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಾಕ್ಷ್ ಪುಟನಾಕ್ ಆಪ್ಣ್ಾಂ ಜವ್ಕ್ ಆಪಾಯಾ ಆಾಂಗಾರ್ ಹಾಂಬೆಯ ಚರಯಿಲ್ಯಯಾಪರಾಂ ಜಲ್ಯಾಂ. ಸಂಸಾರಾರ್ ತಣ್ಯಾಂ ದಖಂವಚಾಂ ಬಳ್ ಮ್ಯ್ಕ್ ಜಲ್ಯಾಂ, ಆನಿ ತಚ್ಯಾ ಟ್ಲ್ಾಾಂಕಿ, ಡ್ರೀನ್್ ಝುಜ ಥಳಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರನಾ ಜಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸವಾಗಕ್ ಅಮೇರಕಾ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಾಂಯ್ ತಾಂ ಕಿಮ್ ಯೊ ಜಂಗ್ ಹ್ಯಕಾ ಗ್ಳಮ್ನಾಕ್ ಯೇನಾ. ತಾಂಆಮ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭಾರರ್ತೀಯ್ ರಾಜ್ಕಾರಣಾಂಪರಾಂ (ಎಕೊಯ ಮಂಗ್ಳುರಾಾಂತ್ ಆಸಾ) ತೀಾಂಡ್ಯಕ್ ಅಯಿಲಯಾಂ ಉಲವ್ಕ್ಾಂಚ್ ವತಪಾತಳ್ಉದ್ಡಜಲ್ಯಯಾಪರಾಂ! ಹ್ಯಾ ಪಿಡಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಪಂಡಿತಲ್ಯಗಾಂಯ್ ಗ್ಳಳಿಯೊನಾಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವಯ್ಯಾ ಭಾವ್ಕ-ಭಯಿ್ಾಂ ಮ್ಧಾಂ ಬರೊಚ್ಚ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ ತಸಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾಲ್ಯಗಾಂ ಬಳ್ಯಿೀ ಆಸಾ. ಫಕತ್ ರಶಾಾಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ದಾಂವಾಚಾಕ್ ಆನಿ ಪುಟನಾಚ್ಯಪೊಸಾ್ಟೊಫುಾಂಕಂವಾಚಾಕ್ರ್ತಾಂ ಕಿತಾಂಯ್ ಉಲಯ್್ತ್. ತಾಂಕಾಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಲ್ಯಾಂಕಿೀರಶಾಾಕ್ಪಾಶಾಚತ್ಾ ದೇಶಾಾಂಲ್ಯಗಾಂ ಝುಜಾಂಕ್ ಕಿತಾಂಚ್ ತಕತ್ ನಾ ಕಿತಾ ಪಾಶಾಚತ್ಾ ದೇಶಾಾಂನಿ ಆಪಿಯ ಝುಜ ಸಾಹೆತ್ ಯುಕೆರೀನಾಕ್ ದೀವ್ಕ್ ತಸಾಂಚ್ ಯುಕೆರೀನಾನ್ ಹಜರೊಾಂ ರಶ್ಾನ್ ಸೈನಿಕಾಾಂಕ್ ಲ್ಯಗಾಡ್ ಕಾಡ್್ ತಸಾಂಚ್ ಶಾಂಬೊರಾಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟಟ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯಿಲೊಯಾ ಟ್ಲ್ಾಾಂಕಿ ಸತ್ಾನಾಶ್ ಕನ್ಗ, ಇರಾನಾನ್ ರಶಾಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಯ ಸಮ್ ಕಾಮ್ ಕನಾಗಸಚ ಡ್ರೀನ್್ ಮ್ನ್ಗಉಡವ್ಕ್ ದಖಯ್ಯಾಂ. ಆದಾಂ ಎಕೊಯ ನಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಾನಾಸೊಚ ಝಾಲ್ ಸಮ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುಸಾಗತಲೊ ಖಂಯ್; ರ್ತಚ್ಯಚ ಕಂಗಾಿಲ್ ರ್ತ್ ಜಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೊತ್ಗಕೊರೆಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಾಂಚ. -ಡಾ.ಆಸ್ಥೂನ್ಪ್ರಭು,ಚಿಕಾಗೊ ವೀಜ್ಸಂಪಾದಕ್
3 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಸೊಂತ್ಎಲೀಯ್ಶಿಯಸ್ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಸ್ಟೂಡೊಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸ್ಲಾಚಿಅಧ್ಾಕ್ಷ್ ಕು.ಲೆಥೀಶಿಯಾಡಿಕೀಸಾ , ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮ್ಹಜೆಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ ಲಥೀಶಿಯ್ ನ್ತಲಯ್ಡಿಕೊೀಸ್ , ಪುಣ್ಸವಾಗಾಂನಿ ಮ್ಹಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಪಂವಚಾಂ ಲಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯಾಂವ್ಕಜುಲ್ಯಯ್ 23, 2002 ವರ್ ಜಲ್ಯಾಲಯಾಂ. ಮ್ಹಜಿಾಂ ಆವಯ್ಬಾಪಯ್ ಮಂಗ್ಳುಚಗಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ನೊೀರಾಡಿಸೊೀಜವಾಡ್ಲಯ ಆನಿ ಶಿಕಾಪ್ ಜಡ್ಲಯ ಮುಾಂಬಂಯ್್. ಸುವಾಗತರ್ರ್ತಣ್ಯಾಂರ್ತಚ್ಯವಾವ್ಕರ ಸೌತ್ ಆಫ್ರರಕನ್ ಕಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಲ್ಾಂತ್, ರಾಜಕಿೀಯ್ ಕಾಯಗದಶಿಗ ಜವ್ಕ್ ಕೆಲೊಯ. ಮ್ಹಜ ಬಾಪಯ್ ಲಸ್ಥಯ ಡಿಕೊೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುಚ್ಯಾಗ ಪರಖಾತ್ ಸಾಾಂತ್ಲುವಸ್ಕಾಲೇಜಿಾಂತ್ಶಿಕ್ಲೊಯ ಆನಿತಣ್ಯಾಂತಚ್ಯಾಂಊಾಂಚ್ಯಯಾಂಶಿಕಾಪ್ ಮುಾಂಬಂಯ್್ ಸಂಪವ್ಕ್ ಏಕ್ಘನಾಚ್ಯಾಂ ಕಾಮ್ ಶ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್, ಏಕಾ ಫ್ರಾಂಚ್ ಕಂಪ್ಣನಿಾಂತ್ ಓಯ್ಲ್ಫ್ರೀಲ್ಿ ಸವಗಸಾಾಂತ್ ಕೆಲಯಾಂ. ತಣ್ಯಾಂ ಆಪ್ಣಯಾಂ ಪರಥಮ್ತ್ ಕಾಮ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಣನಿಾಂತ್ 28 ವಸಾಗಾಂ ಪಯ್ಗಾಂತ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಉಪಾರಾಂತ್ತನಿವೃತ್ಜಲೊ.ತಣ್ಯಾಂ ಹೆಾಂ ಕಾಮ್ ಬಾಾಂಬೆ ಹಾಂತ್ ಸುವಾಗರ್ತಲಯಾಂ ಆನಿ ವವಧ್ ದೇಶಾಾಂನಿ ಕೆಲಯಾಂ ತಸಾಂ ನಿಮ್ಣ್ಯಾಂ ತಣ್ಯಾಂ ಕಾಝಕಿಸಾ್ನ್ ಬೇಜಾಂತ್ ಸಂಪಯ್ಯಾಂ.
4 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಪರಸು್ತ್ ತ ಬೆಳಾಾಣ್ ಕಾಕಗಳಾಾಂತ್ ಕೊೀಸ್ ಮೆಡ್ೀಸ್ಮ್ಹಳಾುಾ ನಾಾಂವಾರ್ ಕೃಷ್ಟ ಪರರ್ರ್ತ ಕರನ್ ಆಸಾ. ತಸಾಂಚ್ ಗಾಯ್ರಾಂಚ್ಯವಾವ್ಕರ ಆನಿದೂದ್ತ ವಕುನ್ಆಸಾ. 10 ವಸಾಗಾಂಉಪಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಜಲಾತಚ್ಚ , ಮ್ಹಕಾ ದೇವಾನ್ ಏಕ್ಭಾವ್ಕ-ಲೂಕ್ಡಿಕೊೀಸ್ ಫ್ತವೊ ಕೆಲೊ, ಜ ಆತಾಂ 5ವಾಾ ವಗಾಗಾಂತ್ ಕಾಾಾಂಬ್ರರಡ್್ ಶಾಳಾಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಿಕೊನ್ಆಸಾ. 1998 ಇಸವಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಾಂ ಮ್ಾಂ-ಬಾಪ್ ಲಗಾ್ಾಂತ್ಎಕವಟಯಾಂ. ಮ್ಹಜಾ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಮುಾಂಬಯ್ ಥಾವ್ಕ್ ಚೈನಾ ವಗ್ಗ ಜತಚ್ಚ , ಮ್ಹಜಾ ಮ್ಮಾನ್ ರ್ತಚ್ಯಾಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡಯಾಂ ಆನಿ ಆಪಾಯಾ ಪರ್ತ ಬರಾಬರ್ ವಸ್ಥ್ ಕರಾಂಕ್ ಲ್ಯಗಯ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕಜಲ್ಯಾಲಯಾಂಮುಾಂಬಂಯ್್ ಪುಣ್ ಉಪಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಮ್ಾಂ-ಬಾಪಾ ಸಾಾಂಗಾತ ಚೈನಾ ಪಾವಯಾಂ. ಲ್ಯಹನ್ ಭುಗೆಗಾಂ ಆಸಾ್ಾಂ, ದಕಿಿಣ್ ಈಶಾನ್ಾ ದೇಶಾಾಂನಿಜಿಯ್ವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯಾ ವಗಾಗವ್ ವಳಾರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಮೊಸು್ ಶಿಕಿಯಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕಚಾಂತಾಂತಮ್ಹಕಾ ಮೆಳ್ಲೊಯ ವಶೇಷ್ಟಅನ್ಸಭವ್ಕ, ವವಧ್ ಸಾಾಂಸ್ೃರ್ತಾಂಚ್ಯ ಮ್ಹಜಾ ಅರ್ತೀ ಲ್ಯಹನ್ ಪಾರಯ್ರ್, ಅಸಾಂ ಜಲ್ಯಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಾಂ ವಾಕಿ್ತ್ವ ಲ್ಯಹಣಪಣರ್ಚ್ಚ ವಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಜಾ ಮುಖಯಾ ಶಿಕಾಪಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಮಾ ಪಾಟಾಂ ಭಾರತಕ್ ಆಯಿಯ ಆನಿಮಂಗ್ಳುಚ್ಯಾಗಕೊಡಗಲ್ಯಾಂತ್ವಸ್ಥ್ ಕರಲ್ಯಗಯ. ಮ್ಹಜಿಾಂ ಡ್ಯಾಡಿ-ಮ್ಮಾ
5 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಲಘಡ್ಯಾಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಾಂವಾಕ್, ಸಂಸ್ೃತಕ್ ಮೆಚವಣ್ಯಚಾಂ ಆಸ್ಥಯಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಲ್ಾಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಾಂ ಜಲಯಾಂ. ಪರಥಮ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ವವಾಂರ್ಡ್ ಸಂಸ್ೃರ್ತ ಶಿಕೊನ್ ತಚ್ಯ ಪಾತ್ರ ಘಾಂವ್ಕ್ ಪಡಯಾಂ, ಮುಖಾ ಜವ್ಕ್ ಕೊಾಂಕಿ್ ಶಿಕೊಾಂಕ್. ಹ್ಯಾಂವ ಮ್ಹಜೆಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಾಾಂತ್ ಆಗೆ್ಸ್ ಶಾಲ್ಯಾಂತ್ ಸುವಾಗರ್ತಲಾಂ ಪುಣ್ ಉಪಾರಾಂತ್ ಕಾಾಾಂಬ್ರರಡ್್ ಶಾಲ್ಯಕ್ಬದಯಲಾಂಮ್ಹಜಾ ಪಾಾಂಚ್ಯವಾ ವಗಾಗಾಂತ್. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಶಾಲ್ಯಾಂತ್ ಯ್ಲೊಯ ಹೌಜ್ ಡಪುಾಟ ಕಾಾಪಟನ್ಜಲಾಂ, ಆನಿತನಾ್ಾಂಹ್ಯಾಂವ ಮ್ಹಜಿಾಂ ಮುಖೇಲಪಣಚಾಂ ಪಾವಾಯಾಂ ಕಾಡುಾಂಕ್ ಸುವಾಗರ್ತಲಾಂ. ದೀನಿೀ ಶಾಲ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕಾ್ನಾ ಪಠ್ಾೀತರ್ ಚಟುವಟೆಕಾಾಂನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಪಾತ್ರ ಘತಲಾಂಆನಿಬಾಸ್ಟ್ಬಾಲ್ಮ್ಹಳಾಾ ಮ್ಹ ಜಾ ಜಿೀವಾಚಗಾಾಂಟ್ಕಸ್ಥಆಸ್ಥಯ. ಜೂನಿಯರ್ಕಾಲೇಜಿಕ್,ಹ್ಯಾಂವಸಾಾಂತ್ ಲುವಸ್ಕಾಲೇಜಿಕ್ವಚ್ಯಾಂಕ್ಚಾಂತಯಾಂ ಆನಿ ಆಟ್್ಗ ವಷಯ್ ಘತಯ ಆನಿ ಉಪಾರಾಂತ್ 12ವಾಾ ವಗಾಗಾಂತ್ ತಸಾಂ ಪರಸು್ತ್ ಹ್ಯಾಂವ ಪತ್ರಗಾರಕಾ, ಮ್ನೊೀಶಾಸ್್ರ ಆನಿ ಇಾಂಗಯಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಾ ವಷಯ್ಘತಯ. ಹ್ಯಾ ವಶಾಾಾಂತ್ಮ್ಹಕಾ ಚಡಿೀತ್ ಶಿಕಿಚ ಉಭಾಗ ಆಸ್ಥಯ. ಮ್ಹಜಾ 12ವಾಾ ವಗಾಗ ಉಪಾರಾಂತ್, ಮ್ಹಕಾ ಮುಾಂಬಯ್ವಬೆಾಂಗ್ಳುರ್ಡಿಗರ ಕರಾಂಕ್ ಮ್ನ್ ಆಸಯಾಂ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿೀವತಾಂತ್ ಮ್ಹಕಾ ವಾಂರ್ಡ್ ಬರವ್ಕ್ ಆಸಯಾಂ. ಕೊೀವಡ್-19 ಮ್ಧಾಂ ಘುಸಯಾಂ ಆನಿಆವಚತ್ಹ್ಯಾಂವ್ಕಏಕಾಅವಘಡ್ಯಕ್ ಬಲ ಜಲಾಂ ಆಗಸ್್ 9, 2020 ವರ್. ಮ್ಹಜಾ ತಕೆಯಕ್ವಶೇಷ್ಟಮ್ರ್ಜಲೊ ಆನಿಭಿತರ್ರಗಾ್ ಸಾರವ್ಕಜವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ ಜಿೀವ್ಕಚ್ಚ ವಚ್ಯಾರ್ ಆಸೊಯ. ಹ್ಯಾಂವ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ ದಸಾಾಂ ಆದಾಂ ಮ್ಹಜ 18ವೊ ಜಲ್ಯಾ ದವಸ್ ಆಚರಲೊಯ ಜುಲ್ಯಯ್ ಮ್ಹಿನಾಾಾಂತ್ ಜೆನಾ್ಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಡ್ಯಾಡಿ-ಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಪಾರಗಯ್್ ಬರ್ಗಡೇ ಪಾಟಗ ದಲಯ
6 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಮ್ಹಜಾ ಕುಟ್ಲ್ಾ ಬರಾಬರ್, ಹೆಾಂಫಕತ್ ಹ್ಯಾಂವ ಸಾಾಂಗೆಾತ್ ಮ್ಹಜಾ ಫೀನಾವಯ್ಯಾ ಪಿಾಂತುರಾಾಂಚ್ಯರ್ ದೀಷ್ಟಟ ಚರವ್ಕ್. ಮ್ಹಜಾ ನ್ಶಿೀಬಾಾಂತ್ ವಾಂರ್ಡ್ಚ್ಚ ಯೊೀಜನ್ಆಸಯಾಂ, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಮ್ಹಜಾ ಉಗಾಿಸಾಚ್ಯ ಏಕ್ ವಾಾಂಟೊ ಚುಕೊಾಂಕ್ ಪಾವಯಾಂ, ಮ್ರ್ತಹಿೀನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯಾನ್, ಮ್ಹಕಾ ಕಿತಾಂಚ್ ಉಟೊನ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಯ್್ ಜಲಾಂ ಸಭಾರ್ ತಾಂಪ್ ಪಯ್ಗಾಂತ್, ಜಿೀವನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವಯಾಂಏಕ್ಝುಜ್ಮ್ಹಜಾ ಚಾಂತ್ಾಂ ಆನಿ ಕಾಯ್ಗಾಂ ಮ್ಧಯಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಮ್ಹಜಾ PTSD ಲ್ಯಗಾಂ ಝುಜ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಚಾಂತಲಾಂ ಹ್ಯಾಂವಹೆಾಂಝುಜ್ಜಿಕೊಾಂಕ್ಜಯ್ ವ ಫಕತ್್ ಶ್ರಣರ್ತ್ ಜವ್ಕ್ ಸೊಡ್್ ಸೊಡುಾಂಕ್ ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಮ್ಹಜಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ಸಗೆು ಕೇಸ್ತಸ್ಲಯ ತಕಿಯ ಘವ್ಕ್ ನಿದನ್ ಆಸಾ್ಾಂ, ಪಯ್ಯಾ ಸುವಾತರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತಾಕ್ ನಿದನ್ ಆಸಾಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಂತಲಾಂ, ಮ್ಹಕಾ ಅಸಾಂ ಕಸಾಂ ಜಲಾಂ ಮ್ಹಳಾುಾಚ ಕಿತಾಂಚ್ ಮ್ಹಕಾ ಝಳಕ್ ನಾಸ್ಥಯ , ಮ್ಹಜಿಾಂ ಚಾಂತಪ ಭಾವನಾಾಂವಾಹಳೊನ್ವತಲಾಂಪಾವಾ್ ಉಪಾರಾಂತಯಾ ಉದ್ ಲೊೀಟ್ಲ್ಪರಾಂ. ಮ್ಹಕಾ ರಾಗ್ ಯ್ತಲೊ ಆನಿ ಕಾಾಂಠಾಳೊ ಯ್ತಲೊ, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಚಾಂತಲಾಂ, ಮ್ಹಕಾ ಅಸಾಂ ಕಿತಾಕ್ ಜಲಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಾಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ಮ್ಹಜೆಾ ಬರಾಬರ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ವಾಾಂಟೆಲ ಜಲಯ. ಮ್ಹಜಿಾಂ ಡ್ಯಾಡಿ-ಮ್ಮಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ ಧಾಕುಟಲೊ ಭಾವ್ಕ ಮ್ಹಜಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಥಯಾಂ. ಮೊೀಗ್ ನಿಜಕಿೀ ಬದಯವಣ್ ಹ್ಯಡ್ಯಟ ತಾಂ ಹ್ಯಾಂವ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ಪಳಯ್ಯಾಂ. ತುಜಾ ಕುಟ್ಲ್ಾ ಥಾವ್ಕ್ ತುಕಾ ಮೆಳೊಚ ತ ಮೊೀಗ್ ಕಸಲಾಂಯ್ ಪಂಥಾಹ್ಯವನ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಖಚತ್ ಕತಗ ಮ್ಹಳಾುಾಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕಚ್ ಏಕ್ ನಿದಶ್ಗನ್ ಜವಾ್ಸಾಾಂ. ಆಜ್, ಮ್ಹಜೆಾಂಜಿೀವನ್ಜವಾ್ಸಾಏಕ್ಸಾಕ್ಷ್ ಮೊೀಗಾಚ್ಯಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಭವಾಗಸೊ ಸವ್ಕಗ ಪಾತಾಣ್ಯ ವಯ್ರ ಸವ್ಕಗ ಮ್ಗಾ್ಾಾಂಬರಾಬರ್ಮ್ಹಜಾ ಕುಟ್ಲ್ಾನ್ ಮ್ಹಜೆಾ ಬರಾಬರ್ರಾವೊನ್ಹ್ಯಾಂವ್ಕಚ್ಚ ತಾಂಚ್ಯ ಏಕ್ ಮ್ತ್ರ ಜಿೀವ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ ದಖಯಿಲ್ಯಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತಾಂಕಾಾಂ ಋಣ, ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟಟ್ಚ್ಚ ತಾಂಚ್ಯ ಕಷ್ಟಟ ಮ್ಹಣ್ ಲಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಯಾನ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಇರ್ತಯಾಂ ಸುಡು್ಡಿತ್ ಆಸಾಾಂ, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ
7 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾ ಅಪರಮತ್ಮೊಗಾಚಸಾಕ್್ ಜವ್ಕ್. ಮ್ಹಜಾ ಡ್ಯಾಡಿ-ಮ್ಮಾನ್ ತಾಂಚ್ಯ ಭವಾಗಸೊ ಸಾಾಂಡ್ಯನಾ, ಮ್ಹಕಾ ಆಸಪತರ ಖಟ್ಲ್ಯಾವಯ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ ಸುಶೇಗಾಯೇನ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ತಣಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾಂಹರ್ಪರಯತ್್ ಕೆಲಾಂಆನಿರ್ತಾಂ ಜಯ್್ಚಾಂ ಜಲಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕಿತಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ವಚ್ಯತಗಲಾಂ, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಚಾಂತ್ಲ ದೇವ್ಕ ನಿಜಕಿ ಆಸಾಗ ಮ್ಹಣ್, ಉಪಾರಾಂತ್ ವೇಳಾನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಜಣಾಂ ಜಲಾಂಕಿೀಹಿಸವ್ಕಗದೇವಾನ್ಆಮ್್ಾಂ ದಖಂವಚ ತಚ ವಾಟ್ - ಕಾಾಂಟ್ಲ್ಾಾಂಖಾಂಟ್ಲ್ಾಾಂನಿ, ದಾಂಗಾರಾಂ-ಪಾಲ್ಯ್ಾಾಂನಿ ಭರ್ಲಯ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಾಂ ಪಾಟೆಯಾಂ ಜಿೀವನ್ ಪಳತನಾ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಮ್ಹಜೆಾ ಥಂಯ್ಪಳತಾಂಹ್ಯಾಂವ್ಕಏಕ್ ಉತ್ರ್ಜಿೀವ ನ್ಹಾಂಯ್, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಏಕ್ ಝುಜರ ಜಣ್ಯಾಂ ತಾಂಕಾ್ ತಾಂ ಸವ್ಕಗ ಮ್ಹಜಾ ವಾಟೆರ್ ಹ್ಯಡಯಾಂ, ಆಪಾಯಾಚ್ಚ ತಾ ಇಾಂಗಾುಾಾಂ ರಾಶಿಾಂ ಮ್ಧಾಯಾನ್ ಉದೆವ್ಕ್ ಯ್ಾಂವಾಚಾ ತಾ ಸುಕಾ್ಾಪರಾಂ. ಜಿೀವನ್ ಆಮ್್ಾಂ ಆಪಾಯಾಚ್ಚ ರೀರ್ತರ್ ಶಿಖಯ್್ ವವಧ್ ರೀರ್ತಾಂನಿ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತ ಸಂದರ್ಭಗ ಬರೆ ವ ವಾಯ್ಟ ; ಪುಣ್ಸವ್ಕಗಹಾಂದವನ್ಆಸಾಹ್ಯಾಾಂ ಥಾವ್ಕ್ ಕಿತಾಂ ಬರೆಾಂಪಣ್ ತುಾಂ ಜಡ್ಯಟಯಿಿ ಮ್ಹಳಾುಾಚ್ಯರ್. ಹ್ಯಾಂವ ಫ್ತ. ಮುಲಯರ್ ವೈದಾಕಿೀಯ್ ಪಂಗಾಿಕ್ ಜಣಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್್ ವಳಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಲಯ ಹರ್ ಫ್ತತರ್ ಕಾಡ್್ ಮ್ಹಜಿ ಬರಾಪಣಚ ವಾಟ್ ಸುರ್ಮ್ಯ್ಚ ಕೆಲ್ಯಯಾಕ್, ದೀವ್ಕ್ ಮ್ಹಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕೆನಾ್ಾಂ ಜಯ್ ತನಾ್ಾಂ. ಮ್ಹಜಾ ಸಂಸಾಿಾಚ್ಯರ್ ಮ್ಹಕಾ ಬರೊಚ್ಚ ಅಭಿಮ್ನ್ ಆಸಾ, ಮುಖಾ ಜವ್ಕ್ ಥಂಯ್ಚ ಮುಖೆಲಜಣಾಂಮ್ಹಕಾಧೈರ್ ದೀವ್ಕ್ ಜಿೀವತ್ಘಟ್ಕರಾಂಕ್ಆಧಾರ್ ದಲ್ಯಯಾಕ್. ಮ್ಹಜಿ ಹಕಿೀರ್ತ್ ಚಾಂತುನ್ ತಣಾಂ ಮ್ಹಕಾ ಕುಮ್ಕ್ ಕೆಲ ಅಸಾಂ ಹ್ಯಾಂವ ಮ್ಹಜಾ ಶಿಕಾಪಾಂತ್ ಜಯ್್ ಜಡ್ಯಚಾಕ್. ಮ್ಹಜಾ ಡ್ಯಾಡಿಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಏಕಾ ವಸಾಗಚ ಶಿಕಾಪ ಥಾವ್ಕ್ ರಜ ಕಾಡುಾಂಕ್ ವೊತ್ಯ್ ಕೆಲ ತರೀ, ಶ್ಸ್್ರ ಚಕಿತ್ ಉಪಾರಾಂತ್, ಹ್ಯಾಂವ ಮ್ಹಕಾ ಶಿಕೊಾಂಕ್ ಜಯ್ಚ್ಚ ಮ್ಹಳುಾಂ ಹಠ್ ಧ್ಲಗಾಂ ಮುಖರನ್ ವಚ್ಯಾಂಕ್, ಕೊೀವಡ್ ಮ್ಹ್ಯಮ್ರ ಮ್ಹಕಾ ಏಕ್ ಬೆಸಾಾಂವ್ಕಾಂಚ್ ಜವ್ಕ್ ಆಯಿಯ , ಕಿತಾ ಹ್ಯಾಂವ ಅಾಂತಜಗಳಾರ್ ವೀಜ್ ಕಾಯಸ್ಥ ಘತಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಮಸಟಸ್ಗ ಸಂಪೂಣ್ಗ ಕೆಲ. ಹ್ಯಾಂವ ಮ್ಹಜಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಿೀವನಾಕ್ ಪಾವಾಯಾಂ ಕಾಡ್ಯಯಾ ಉಪಾರಾಂತ್ಹ್ಯಾಂವ್ಕಕೊಾಂಕಣ ಆನಿ ಇಾಂಗಯಷ್ಟ ಟೊೀಸ್ಟ್ಮ್ಸಟಸ್ಗ ಕಯಬಾಾಕ್ ಭರ್ತಗ ಜಲಾಂ, ಹೆಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವಯಾಂ ಏಕ್ ಫುಲ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿೀವನಾಾಂತ್ಫುಲ್ಲಯಾಂ. ಮ್ಹಜಾ ಭಿೀಕರ್ ಅವಘ ಡ್ಯ ಉಪಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ ವಸಾರಲಯಾಂ,
8 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಪಯ್ಯಾಂ ಪಯ್ಯಾಂ, ಮ್ರ್ತಾಂ ಖಂಚಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಟ ಭಗಾ್ಲ, ಉಪಾರಾಂತ್ ಕಯಬಾಾಚ್ಯಾ ವವಧ್ಚಟುವಟಕಾಾಂನಿಪಾತ್ರ ಘತಚ್ಚ ಮ್ಹಕಾಚಡಿೀತ್ಕುಮ್ಕ್ಲ್ಯಬ್ರಯ ಸದಾಂ ಮ್ಹಳಾುಾಪರಾಂ ಬರೆಾಂಪಣ್ ಆಶವ್ಕ್. ಹ್ಯಾಂವ ಮ್ಹಜಾ ಮೆಾಂದವಕ್ ಪರತ್ ತರಾಾಂ ಘಡಿ್ಲಯಾಂ ಸಂಪಕ್ಗ ಜಡುಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಯ್್ ಜಡ್ಲಯಾಂ. ಮ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತಾಂಚ್ ಅಸಾಧ್ಾ ನ್ಹಾಂಯ್ಮ್ಹಣ್ಹ್ಯಾಂವಧೃಡ್ಕೆಲಯಾಂ. ಸವಾ್ಸ್ತರೀಹ್ಯಾಂವ್ಕಮ್ಹಜಾ ಸಾದಾ ಜಿೀವನಾಕ್ ಪಾಾಂಯ್ ದವ್ರಾಂಕ್ ಸಕ್ಲಯಾಂ. ತಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವಯಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಜಿೀವನಾಾಂತಯಾಂ ಅರ್ತೀ ಅದಾತಚ್ಯಾಂ ಘಡಿತ್, ಹ್ಯಾಂವ್ಕಹ್ಯಾ 142 ವಸಾಗಾಂಚ ವಶೇಷ್ಟಚರತರ ಆಸಾಚಾ ಸಾಾಂತ್ಲುವಸ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಸ್ಟಟಡಾಂಟ್್ ಕೌನಿ್ಲ್ಯಚಾಂ ಏಕ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷ್ ಜವ್ಕ್ ವಾಂಚುನ್ ಆಯಿಲಯಾಂ. ಏಕ್ಸ್ಥ್ರೀಅಧ್ಾಕ್ಷ್ಜಾಂವಚಾಂ ಹೆಾಂ ದುಸರಾಂ ಪಾವಟಾಂ ಜವಾ್ಸಯಾಂ. ಮ್ಹಜಾ ಪೊಲ್ಯಾಾಂಚ್ಯರ್ ದುುಃಖಾಂಚ್ಯ ಶಿಾಂವೊರ್ವೊತಯ , ದೇವಾನ್ಮ್ಹಕಾ ದಲ್ಯಯಾ ಅವಾ್ಸಾಾಂ ಖರ್ತರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕಿತಯ ದಾನ್ಾವಾದ್ ದಲ್ಯಾರೀ ಉಣ್ಯಚ್ಚ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಭಗೆಯಾಂ. ವಹಯ್, ಬಳಿಷ್ಟಟ ಪದೆವ ಸಂಗಾಂ ಬಳಿಷ್ಟಟ ಜವಾಬಾಾರೊಯ್ ಯ್ತತ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತಕಾ ತಯ್ರ್ ಜಲಯಾಂ. ಮ್ಹಕಾ ಉಗಾಿಸ್ ಆಯೊಯ ಮ್ಹಜ ಅಾಂಕಲ್ ಕೊನಿ ಮ್ಹಕಾ ಸಾಾಂಗಾ್ಲೊ ಕಾಣಾಂಯೊ ಆನಿ ಘಡಿತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೆ.ಪಿ.ಟ.ಚ್ಯ ವದಾಥಗ ಅಧ್ಾಕ್ಷ್ ಜವಾ್ಸಾ್ಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕತಸಾಯಾ ಸಾಿನಾಕ್ ಚಡ್ಯಟನಾ ತಕಾ ವಹತಗ ಅಭಿಮ್ನ್ ಭಗಯ ತ ಮ್ಹಜಾ ಚ್ಯಪಾಾರ್ ಪರಕಾಶ್ಘಾಲಲ್ಯಗಯ. ನಿಜಕಿಮ್ಹಜೆಾಂ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ಜವಾ್ಸಯಾಂಮ್ಹಕಾಮ್ಹಜ ಪಾಟಚ್ಯ ಕಣೊ. ಮ್ಹಕಾ ದೇವಾಕ್ ಕಿರ್ತಯಾಂ ಅಗಾಗಾಂ ದಲ್ಯಾರೀ ಪಾವಾನಾ, ತಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹಕಾ ದಲ್ಯಯಾ ಮೊಗಾಕ್, ಸಹಕಾರಾಕ್ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾಳ್ಕುಟ್ಲ್ಾ ಮುಖಾಂತ್ರ.
9 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
10 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಲೇಜಿನಿೀ ಮ್ಹಕಾ ದಲ್ಯಾತ್ ಸಭಾರ್ ಅವಾ್ಸ್ ಹ್ಯಾಾಂ ವವಗಾಂ ಹ್ಯಾಂವ ಮ್ಹಜೆಾಂ ಜಿೀವನ್ ಸಾಕಾಾಗ ರೀರ್ತಕ್ಹ್ಯಡ್ಯಯಾಂಆನಿಆಜ್ಆಸ್ಥಚ ಏಕ್ ಕಿರಯ್ಳ್ವಾಕಿ್ ಮ್ಹಕಾಹ್ಯಾಂವಕೆಲ್ಯಾಂ. ಆಮೊಚ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯ ಧಾೀಯ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳಾ್ಾಂತ್ಖಂಚ್ಯಯ , ಆನಿತಧಾೀಯ್ ಮ್ಹಜಾ ಫುಡ್ಯರಾಚ್ಯಾಂ ಚ್ಯಲನ್ ಜವಾ್ಸೊ್ಲೊ. ಸಾಾಂತ್ ಲುವಸ್ ಮ್ಹಜೆಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಜಿೀವನಾಚ್ಯಾಂ ಥಳ್, ಆನಿಮ್ಹಜೆಾಂಘರ್ಜವಾ್ಸಾಮ್ಹಕಾ ಮ್ಹಜಿಾಂ ಜಿಣ್ಯಾ ಮೊಲ್ಯಾಂ ಶಿಖಯಿಲಯಾಂ ಶಿಖರ್. ಹ್ಯಾಂವಾಂ ಶಿಖ್‍ಲ್ಲಯಾಂ ಆನಿ ಜಡ್ಲಯಾಂ ಸವ್ಕಗ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ವಾಾಂಟುಾಂಕ್ ಆಶೇತಾಂ, ಕಿತಾ ಮ್ಹಳಾಾರ್ಹ್ಯಾಂವ್ಕಖರೆಾಂಚ್ಸತಾನಾ್ಾಂ ಕಿೀ ಆಮೆಚಾಲ್ಯಗಾಂ ಆಸ್ಲಯಾಂ ಮ್ತ್ರ ಆಮಾಂದವಾತ್. ಮ್ಹಜಾ ಜಿೀವನಾಚಕಾಣಸುವಾಗರ್ತಲ್ಯಾ ಮ್ತ್ರ , ಆನಿಕಿೀ ಹ್ಯಾಂವಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಜಿೀವನಾಾಂತ್ ಜಡುಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಪಾಟಾಂ ಪಳತನಾ, ಮುಖ್‍ಲ್ಾ ಜವ್ಕ್ ಪಾಟಯಾಂ ದೀನ್ ವಸಾಗಾಂ, ತಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವಾಯಾಂಶಿಕಾಪಚ್ಯಾಂಥಳ್ಆನಿ ಪಾವಾಯಾಂಚ್ಯಾಂಮೂಳ್. ಮ್ಹಜಾ ತಕೆಯರ್ ಆಸಚಾಂಖತ್ವಸೊರಾಂಕ್ಸಕೆಚಾಂನ್ಹಾಂಯ್, ತಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಮ್ಣಗ ಪಯ್ಗಾಂತ್ ಮ್ಹಕಾ ಉಗಾಿಸ್ ಹ್ಯಡಟಲಾಂ ತಾ ಘಡಿತಚ್ಯ. ಆಜ್ ಮ್ಹಕಾ, ಮ್ಹಜಾ ವಾಕಿ್ತವಚ್ಯ ಅರ್ಗ ದತ, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕೊೀಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್್. ತಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹಕಾ ಶಿಖಯ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಜಿೀವನಾಚಾಂ ಮೊಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಅಭಾರ್ ದಲ್ಯ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕಜಿೀವನಾಾಂತಯಾ ಸಂಗ್ ವಾಂರ್ಡ್ ರೀರ್ತನ್ ಪಳತಾಂ ಹ್ಯಾಂವ ಏಕ್ಚ್ಚ ಸಾಾಂಗೆಾತ್ ಕಿೀ ಜಿಯ್ ಆನಿ ಜಿಯ್ಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ ಕಿತಾ ಜಿೀವನ್ ಜವಾ್ಸಾಭಾರಚ್ಚ ಮೊಟೆವಾಂ. ವೀಜ್ ಲೆಥೀಶಿಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಿೀವನೊಂತ್ಸರ್ವ್ಯಶ್ ಮಾಗ್ತಾ ಆನ್ಸತಾಚೊಂಮುಖ್ಯೊಂಜಯ್ಾ ಪ್ಳೊಂರ್ವ್ ಆಶೇತಾ-ಸಂ. -ಲೆಥೀಶಿಯಾ ಡಿಕಸಾ , ಕಡ್ಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
11 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
12 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಮೂಳ್:ಮೈಕಲ್ಹಜನವಸ್ಥಯಸ್ * ತರ್ಜ್ಮೊ: ಉಬ್ಬ , ಮೂಡ್ಬಿದ್ರರ (ಪೆಪ್ಪಿ ಮಿಲ್ಯರ್ ಕನೀಗ್ತರಫ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೊಕ್ ಯೆತಾ ಆನ್ಸ ನಚ್ಯಾ. ಸ್ಥನೆಮಾೊಂತ್ನಟನ್ಕಚ್ಯ್ಕ್ತಾಚಿ ವೊಂಚವಿ ಜಾತಾ. ಮುಖ್ಲ್ರ್ ವಾಚ್ಯ....) 16. ಭಿತರ್/ಸ್ಟೂಡಿಯೊ/ಜಾಜಾ್ಚೊಂ ಡರಸ್ಥ್ೊಂಗ್ರೂಮ್/ದ್ರೀಸ್. ಜಜ್ಗಚಲುನ್ವತನಾಸಕ್ಡ್ತಕಾ ಹ್ಯಸೊದತತ್.ದೆರಸ್ಥ್ಾಂಗ್ರೂಮ್ಾಂತ್ ವಹಚುನ್ತಲ್ಯಾಂಬಾಯ್ಚ್ಯಕೊೀಟ್ ನ್ಹಹಸಾ್ ಆನಿ ಏಕ್ ತಪಿ ತಕೆಯರ್ ದವತಗ. ಆಪಾಯಾ ಡ್ಯರಯವರಾಕ್ ಸಾಾಂಗಾ್ ; "ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಯಕ್ಏಕ್ನ್ಹಕೆಯಸ್ಹ್ಯಡ್್ ಯೇ. ನ್ಹಕೆಯಸಾಕ್ ಪಳವ್ಕ್ ತಕಾ ಸಂತಸ್ ಜಯ್ಯ್." ಡ್ಯರಯವರ್ ಕಿಯಪಟನ್ ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್ ತಕಿಯ ಹ್ಯಲಯ್್. ಜಜ್ಗ ಕೂಡ್ಯ ಭಾಯ್ರ ವತ.ಆಮಆತಾಂಸುಟಡಿಯೊಭಿತರ್ ಸ್ಥನ್ಹಮ್ ಸಟ್ ಪಳತಾಂವ್ಕ. ಏಕಾ
13 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಸ್ಥನ್ಹಮ್ಚ್ಯಾಂ ಸಟ್ ತಾಂ. ನಿದೇಗಶ್ಕ್ ಪಡ್ಾ ಪಳವ್ಕ್ ನಿರಾಸ್ಜತ. "ತೊಪ್ಡ್ದೊ ಕಾಡ್್ ಆನೆಾಕ್ಹಾಡಾ! ದೀನ್ಹಾಡಾ!" ಜಜ್ಗ ರ್ತತಯಾರ್ ಥಾಂಸರ್ ಪಾವಾ್ನಾ ಸಕ್ಡ್ ಹ್ಯಸುನ್ ತಚ್ಯ ಯ್ವಾ್ರ್ ಕತಗತ್. ನಿಮ್ಗಪಕ್ ಝಿಮ್ಾರ್ ದನಿೀ ಬಗೆಯಕ್ ದೀಗ್ ಕಾಯಗದಶಿಗಾಂಕ್ ಆನಿ ದೀಗ್ ಅಸ್ಥಸಟಾಂಟ್ಲ್ ಸಾಾಂಗಾತ ಯ್ತ. ತಾಂತಯ ಏಕೊಯ "ವೈರೆಟ’ ದಸಾಳಾಂ ಝಿಮ್ಾರಾಕ್ ದಖಯ್್ ಆನಿ ತ ತಾಂ ಜಜಗಕ್ ಪಳ ಮ್ಹಣ್ ದಖಯ್್. ಜಜ್ಗ ಕಸಲಚ್ ಪರರ್ತಕಿರೀಯ್ ದೀನಾ. ತತಾಂಜಜಗಕ್ದಖಯ್್.ತಚ್ಯಾ ತಾಂಡ್ಯರ್ಅಸಮ್ಧಾನ್ದಸಾ್.ಪೂಣ್ ಜಜ್ಗ ಖಂರ್ತವಣ್ಯ ಆಸಾ. ಕಿತಾಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳುಬರ ನಿಮ್ಗಪಾಕಾಕ್ಸಮ್್ಯ್್.ಝಿಮ್ಾರ್ ದಸಾಳಾಾಕ್ಬೊೀಟ್ಜಕಾ್. "ಅಸಲಾಾ ಬುಗ್ತಾ್ೊಂ ಪ್ಣಾ ಆನ್ಸ ಅವವೇಕನಡಾಾಾ ವವ್ೊಂಚ್ಸ್ಥನೆಮಾ ವಶಿೊಂಕತೆೊಂಚ್ಬ್ರಂರ್ವ್ ನ!" ಜಜಗಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ಕ್ ಮೊಳಾಬ್ ದಖಂವಚಾಂ ದರಶ್ಾ ದಸಾ್. ಥಾಂ ಸರ್ ಏಕ್ ಪಡ್ಾ. ತ ಧ್ನಿಗ ಥಾವ್ಕ್ ರ್ತೀನ್ ಫುಟ್ ವಯ್ರ ಆಸಾ. ತಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ಕ್ ಏಕಾ ಚಲಯ್ಚ್ಯ ಪಾಯ್ ಆಮ ಪಳತಾಂವ್ಕ. ಜಜ್ಗ ಹ್ಯಸೊ ದತ. ಚಲಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಯ್ ನಾಚ್ಯ್ನಾ ತೀಯ್ ನಾಚ್ಯ್. ರ್ತತಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಧ್ಲಯ ಪಡ್ಾ ಕಾಡ್ಯ್ನಾ ರ್ತ ಚಲ ಪ್ಣಪಿಪ ಮಲಯರ್ ಮ್ಹಳುಾಂ ಕಳಾ್. ಜಜಗಚ ಭೆಟ್ ಹ್ಯಾ ಪರಕಾರ್ ಜತ ಮ್ಹಣ್ ತಣ್ಯಾಂ ಚಾಂತುಾಂಕ್ನಾತಯಾಂ.ಜಜ್ಗವಹಡ್ಯಯಾನ್ ಹ್ಯಸಾ್. ನಿದೇಗಶ್ಕ್ ಚಲಯ್ಕ್ ಪಳತ ಆನಿಉಪಾರಾಂತ್ದಸಾಳಾಂ.ತರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲ್್. ಪ್ಣಪಿಪ ತಕಿಯ ಬಾಗಾವಯ್್. ಹ್ಯಾಂಗಾಥಾವ್ಕ್ ವಹಚ್ಮ್ಹಣ್ಹ್ಯತನ್ ಸಾಾಂಗಾ್ನಾ ಜಜ್ಗ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯತ್ ಹ್ಯಲಯ್್. ಸಕಾಿಾಂಕ್ ಆಜಪ್ ಜತ! ಝಿಮ್ಾರ್ ಸಯ್್ ಅಜಪಾ್. ಪ್ಣಪಿಪ ಹಿರೊೀಕ್ಹ್ಯಸೊದತ.ಝಗೆಿಾಂ ದಗಾಾಂಕಿೀ ನಾಕಾ. ಝಿಮ್ಾರ್ ಕಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಗಾಯ್ಮ್ಹಣ್ಸಕ್ಡ್ರಾಕಾ್ತ್. ತ ಉಲಯ್ಸಾ್ಾಂ ಥಾಂ ಥಾವ್ಕ್ ವತ.ಆನಿಥಾಂಸರ್ಜಲೊಲೊಲೊೀಕ್ ಆಪಾಪ್ಣಯಾಂ ಕಾಮ್ ಕಚ್ಯಗಾಂತ್ ಮ್ಗ್್ ಜತತ್. 17. ಭಿತರ್/ ಸ್ಟೂಡಿಯೊ/ರೆಸ್ೂೀರೆೊಂಟ್ಸ ಸೆಟ್ಸ/ದ್ರೀಸ್. ಸ್ಥನ್ಹಮ್ಚ್ಯಾಂಚರ್ತರೀಕರಣ್ಸುರಜತ. ಜಜಗನ್ ಕಿತಾಂ ಕರಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿದೇಗಶ್ಕ್ ಸಾಾಂಗಾ್. ಚರ್ತರೀಕರಣ್ ರೆಸೊಟೀರೆಾಂಟ್ಲ್ಾಂತ್ ಚಲ್ಯ್. ಚಲಯೊ ನಾಚುನ್ಆಸಾತ್.ಜಜ್ಗಏಕೆಕಾಯಾ ಚ್ ವಾಂಚುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗಾತ ನಾಚ್ಯ್. ಆಪುಣ್ ಪ್ಣಪಿಪ ಸಾಾಂಗಾತ ನಾಚುನ್ ಆಸಾಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತ ಚಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಆಪಾಯಾ ಬಾವಾುಾಾಂ ಮ್ಧಾಂ
14 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಮೊಟ್ಲ್ಯ್ಚ ಚಲ ಆಸ್ಥಚ ತಕಾ ಕಳಾ್. ವವಾಂರ್ಡ್ ರರ್ತನಿ ಚರ್ತರೀಕರಣ್ ಜತ. ಚಲಯೊಸಂತಸಾನ್ನಾಚ್ಯ್ತ್. 18. ಭಿತರ್/ಸ್ಟೂಡಿಯೊ/ಡರಸ್ಥ್ೊಂಗ್ ರೂಮ್/ಕಾರಿಡಾರ್/ದ್ರೀಸ್. ಡರಸ್ಥ್ಾಂಗ್ ರೂಾಂ ಕಾರಡ್ಯರಾಚ್ಯರ್ ಪ್ಣಪಿಪ ಏಕ್ಲಕೊಟೊಕಾಣ್ಯಘವ್ಕ್ ಉಭೆಾಂಆಸಾ. ಜಜಗಚ್ಯಾ ಕೂಡ್ಯ ರ್ತತು್ನ್ ಚಲುನ್ ವತ.ದರ್ಥಾವ್ಡ್್ ಜಪಿಕ್ರಾಕಾ್. ಭಿತರ್ ವತ. ಭಿತರ್ ಕೊಣ್ಾಂಚ್ ನಾ. ಕಿತಾಂಕಚ್ಯಗಾಂಮ್ಹಣ್ತಕಾಸಮ್್ನಾ.... ಜಜಗಚ್ಯಾ ನಾಾಂವಾರ್ ಬರಯಿಲೊಯ ಲಕಟೊ ಆಸಾಾಗ ಸಾಮ್ಾರ್ ದವ್ರನ್ ಭಂವ್ಾಂ ಪಳತ. ತಕಾ ಜಜಗಚ್ಯ ಕೊೀಟ್ ಉಮ್್ಳಾಯಿಲೊಯ ದಸಾ್. ತಾಂ ಕೊೀಟ್ಲ್ಕ್ ವಾಂಗಾ್. ಉಜವ ಹ್ಯತ್ ಕೊಟ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯ್ಾಂತ್ ದವ್ರನ್ ಆಪ್ಣಯಾಂಚ್ ಪ್ಣಾಂಕಾಡ್ ಆರಾಯ್್ ಜಜಿಗನ್ ಆರಾಯಿಲ್ಯಯಾ ಬರ. ಜಜಗಚ್ಯಚ್ ಹ್ಯತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಂತ್ ಆನಿ ವೇಾಂಗ್ ಬಳ್ ಕತಗ. ಆಮ ಪಳತನಾ ಏಕ್ ದದಯ ಏಕಾ ಚಲಯ್ಚ್ ಆರಾವ್ಕ್ ಧ್ನ್ಗ ವಾಂಗೆಯಲ ಬರದಸಾ್.ರ್ತತಯಾರ್ಜಜ್ಗಕೂಡ್ಯಕ್ ರಗಾ್.ರ್ತಾಂಏಕಾಮೆಕಾಪಳತತ್.ದಳ ಏಕ್ಜತತ್.ತದರ್ಧಾಾಂಪಾ್ ಆನಿ ಆಸಾಾಗಲ್ಯಗಾಂವಚುನ್ಪ್ಣಪಿಪಕ್ಪಳತ. ತಾಂಯ್ ಪಳತ. ತ ಅನಿಕಿೀ ಲ್ಯಗಾಂ ವಚುನ್ ಪ್ಣಪಿಪಚ್ಯಾಂ ತೀಾಂಡ್ ಆನಿ ವೊಾಂಟ್ಲ್ಾಂಪಳತ. "ತೊಂ ಅಭಿನೇತ್ರರ ಜಾೊಂರ್ವ್ ಹೆರೊಂ ಥೊಂನತೆಯಲೆೊಂತುಜ್ಯಾ ಥೊಂಆಸ್ಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್"ಮ್ಹಣ್ತೊಸೊಂಗ್ತಾ. ತ ಮೇಕಪ್ ಪ್ಣನಿ್ಲನ್ ಪ್ಣಪಿಪಚ್ಯಾ ವಯ್ಯಾ ವೊಾಂಟ್ಲ್ಚ್ಯರ್ ಏಕ್ ಕಾಳಿ ಬೊಟುಟ ಸೊಡ್ಯಯ್್.ತಾಂಆಸಾಾಗಾಂತ್ ಪಳವ್ಕ್ ಹ್ಯಸಾ್.ಬೊಟುಟ ತಕಾಬರೊ ಲ್ಯಗಾ್.ಘುಾಂವೊನ್ಜಜಗಚ್ಯಾ ಲ್ಯಗಾಂ ವತ. ಹೆಾಂ ಪಳವ್ಕ್ ಸುಣ್ಯಾಂ ತಕಿಯ ಬಾರ್ವಯ್್.ಅನಿಕಿೀಲ್ಯಗಾಂಜವ್ಕ್ ಆನಿ ಕಿತಾಂ ಏಕಾಮೆಕಾ ಉಮೊ ದತಾಂ ಮ್ಹಣ್ನಾ.... ಜಜಗಚ್ಯ ಕಾರ್ ಡ್ಯರಯವರ್ ಕಿಯಪಟನ್ ಭಿತರ್ ಯ್ತ. ಆಪ್ಣಯಾಂ ಹ್ಯಡಯಲೊ ಸೊಭಿೀತ್ ನ್ಹಕೆಯಸ್ ದಖಯ್್.ಪ್ಣಪಿಪ ಸಮ್್ಲಾಂಮ್ಹಳು ತಕಿಯ ಹ್ಯಲಯ್್. ಜಜ್ಗ ಕಾಜರ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಾ್ನ್ಥಾಂಥಾವ್ಕ್ ವಚ್ಯಕ್ಮೆಟ್ಲ್ಾಂ ಕಾದ್. ಜಜ್ಗ ತಕಾ ಪಳನಾ. ತಾಂ ಭಾಯ್ರ ವತಚ್ ತ ನ್ಹಕೆಯಸ್ ಪಳವ್ಕ್ ಸಂತಸಾನ್ ಹ್ಯಸಾ್. ಡ್ಯರಯವರ್ ಭಾಯ್ರ ವತ. ಜಜ್ಗ ಆಸಾಾಗಾಂತ್ ಪಳವ್ಕ್ ಸಗಾುಾ ಸಂಸಾರಾಾಂತ್ ಆಪಾ್ ರ್ತತಯ ಬುದುಾ ದುಸೊರ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಂತ್. ಆಪಾ್ಕ್ ಚ್ ಗ್ಳಳೊ ಮ್ಚ್ಯಗ ಬರಹ್ಯತಚ್ಯಾ ಬೊಟ್ಲ್ನಿಪಿಸು್ಲಬರ ನಿಶಾನಿ ಕತಗನಾ ಸುಣ್ಯಾಂ ಮೆಲ್ಯಯಾ ಭಾಸನ್ಸಕಾಯ ಪಡ್ಯ್.
15 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ 19. ಭಿತರ್/ಜಾಜ್್ ಆನ್ಸ ಡ್ದರಿೀಸಚೊಂಘರ್/ದ್ರೀಸ್. ಜಜ್ಗ ಬಾಯ್ಯ ಸಾಾಂಗಾತ ಬಸುನ್ ಸಾಕಾಳಿಾಂಚ್ಯ ನಾಶ್ಟಟ ಕರನ್ ಆಸಾ. ಘರಾಾಂತಯಾಂ ವಾತವರಣ್ ಅನಿಕಿೀ ಗಂಭಿೀರ್ಆಸಾ.ಬಾಯ್ಯಕ್ತನ್ಹಗಾರ್ ಕಚ್ಯಾಗಬರಪಳತ.ತಚ್ಯಾ ಹ್ಯರ್ತಾಂಸುರ ಅನಿ ಕುಲರ್ ಆಸಾ. ಜಜ್ಗ ಹ್ಯಸಾ್. ರ್ತತಯಾರ್ಬಾಯ್ಯ ದಸಾಳಾಂಜಜಗಕ್ ದಖಯ್್. ಪಿಾಂತುರಾ ವಯ್ರ ದೀನ್ ಗೀಟ್ ವೊಡ್ಯಯಾತ್. ಮಶ್ಟಾ ಸೊಡ್ಯಯ್ಯಾತ್.ಆನಿವಹಡ್ಏಕ್ಓಕ್ಯ ದಳಾಾಾಂಚ್ಯರ್ ಸೊಡ್ಯಯ್ಯಾಂ. ದಗಾಾಂಯ್ ಉಲಯ್್ಸಾ್ಾಂ ಸಾಷ್ಟಟ ಖತತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ರ್ತ ಭಿತರ್ ಧಾಾಂವಚಾಂ ಚಾಂತಪಾಂ, ಪಿಾಂತುರಾಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ ಆಮ ಪಡ್ಯಾಾಚ್ಯರ್ ಪಳತಾಂವ್ಕ. ಜಜಗಚ್ಯಾ ಸ್ಥನ್ಹಮ್ ಥಾವ್ಕ್ ವಾಂಚ್ಯಯಲ ಥೊಡದರಶ್ಾ ಆಮಪಳತಾಂವ್ಕ.ತಾಂತು ತ ಏಕ್ಚ್ಯೀರ್,ಕೌಬಾಯ್ಇತಾದ ಪಾತರನಿ ಅಭಿನ್ಯ್ ಕಚ್ಯಗಾಂ ಪಳತಾಂವ್ಕ. ಪ್ಣರೀಕ್ಷಕ್ ಪೂರಾ ಪಳವ್ಕ್ ಪರರ್ತಕಿರೀಯ್ ದಖಯ್್ತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಧಾಂ ಪ್ಣಪಿಪ ಮಲಯರ್ ಏಕಾ ಸೊಭಿೀತ್ ತನಾಗಟ್ಲ್ಾ ಸಾಾಂಗಾತ ಬಸುನ್ ಆಸಚಾಂ ದಸಾ್. ದುಸಾರಾ ಘಡಾ ಆಮ ಪ್ಣಪಿಪಕ್ ವವಾಂರ್ಡ್ ಲ್ಯಹನ್ ಲ್ಯಹನ್ ಪಾತರನಿ ನ್ಟ್ನ್ಕಚ್ಯಗಾಂಪಳತಾಂವ್ಕ.ಉಪಾರಾಂತ್ ಏಕಾ ಧ್ಪಾ್ರಾ ಭಿತರ್ ಏಕಾ ಪೇಪರಾಚ್ಯರ್ ದಸ್ತ್ ಘಾಲ್್ ಎಗರೀಮೆಾಂಟ್ ಕತಗ. ಫಟೊೀಗಾರಫರ್ ಸಕ್ಡ್ಕಿಯಕ್ಕಿಯಕ್ಕನ್ಗಕಾಾಮೆರಾಾಂತ್ ಜಿಕುನ್ ಧ್ತಗ. ಜಜ್ಗ ವಹಡ್ಯಯಾನ್ ಹ್ಯಸಾ್. ಪಡ್ಯಾಾಚ್ಯರ್ 1929 ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲಯಾಂವಾಚ್ಯ್ಾಂವ್ಕ. 20. ಭಿತರ್/ಕನೀಗ್ತರಫ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೊ/ಬಾರ್/ದ್ರೀಸ್. ಜಜ್ಗ ಸೊಜೆರಾಚ್ಯಾಂ ನ್ಹಹಸಾಣ್ ನ್ಹಹಸಾಯ.ತಬಾರಾಾಂತ್ತಗಾಾಂಚ್ಯರಾಾಂ ಸಾಾಂಗಾತ ಝಗೆಿಾಂ ಕನ್ಗ ಆಸಾ. ದಗಾಾಂಕ್ ತ ಕಲ್ಯಸ್ ಕತಗ. ರ್ತಸಾರಾಲ್ಯಗಾಂಯ್ತನಾಆಪಾಯ್ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಕಳಾ್ ಜಲ್ಯಾರೀತಚ್ಯಾ ಥಾವ್ಕ್ ಚುಕವ್ಕ್ ಅಖೆರೀಕ್ ತಕಾಯ್ ಜಿವಶಿಾಂ ಮ್ತಗ ಆನಿ ಜಯ್್ಚ್ಯ ಹ್ಯಸೊ ಹ್ಯಸಾ್! ರ್ತತಯಾರ್ ನಿದೇಗಶ್ಕ್ ಜಜಗಚ್ಯಾ ಕಾನಾಾಂತ್ ಕಿತಾಂಗೀ ಪುಸುಪಸಾ್ ಆನಿ ತ ದಗೀ ಥಾಂ ಥಾವ್ಕ್ ವತತ್ ಆನಿ ಅನ್ಹಾಕಾ ಕೂಡ್ಯಾಂತ್ ವಚುನ್ ಬಸಾ್ತ್. ತಾಂ ಸ್ಥನ್ಹಮ್ ದಖಂವಚಾಂಕೂಡ್.ಥಾಂಸರ್ಸುಮ್ರ್ ಲೊೀಕ್ ಆಸಾ. ಕಾಳೊಕ್ ಜವ್ಕ್ ಪಡ್ಯಾಾಚ್ಯರ್ಪಿಾಂತುರ್ಚಲ್ಯ್. 21. ಭಿತರ್/ತಾಳೊ ತಪಾಸಣ್ ಕಚಿ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೊ/ದ್ರೀಸ್. ಆಮ ಪಡ್ಯಾಾಚ್ಯರ್ ಕಾನ್ ಸಟನಾಕ್ ಪಳತಾಂವ್ಕ. ತಾಂ ಮೈಕಾ ಮುಖರ್ ಉಭೆಾಂಜವ್ಕ್ ತಳೊತಪಾಸಣ್ಕರನ್ ಆಸಾ.ತಕಾಅಭಿನ್ಯ್ಕರಾಂಕ್ಆಸಾ. ತಚ್ಯಾಂನ್ಟ್ನ್ಭಯಂಕರ್ಜವಾ್ಸಾ. ತಣ್ಯO ಉಲಯಿಲಯಾಂ ಆಯು್ನ್ ಥಾಂಸರ್ ಆಸಯಲ ವಜಿಾತ್ ಪಾವಾ್ತ್. ನಿದೇಗಶ್ಕ್ ಝಿಮ್ಾರಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟ್ಯ್್ತ್. ತ ಖಶಾಲ್ ಜತ. ಸಂತಸಾನ್ ಫುಗಾ್. ಜಜ್ಗ ಅಜಪೊನ್ ನಂಜಿ ಹ್ಯಸೊ ಹ್ಯಸಾ್. ವಹಡ್ಯಯಾನ್ಆವಾಜ್ಕನ್ಗಹ್ಯಸಾ್.ದವ
16 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಪ್ಣಟ್ಲ್್ತ್. ತಚ್ಯ ಹ್ಯಸೊ ಆಯು್ನ್ ಝಿಮ್ಾರಾಕ್ ಅವಾಾನ್ ಭಗಾ್. ಜಜ್ಗ ಪಡ್ಯಾಕ್ ಬೊೀಟ್ ಜಕುನ್ ಅನಿಕಿೀ ಹ್ಯಸಾ್. 22. ಭಿತರ್/ಸ್ಟೂಡಿಯೊ/ಜಾಜ್ಚೊಂ ಡರಸ್ಥ್ೊಂಗ್ರೂಮ್/ದ್ರೀಸ್. ತಡರಸ್ಥ್ಾಂಗ್ಕೂಡ್ಯಾಂತ್ಅಸಾ.ಹ್ಯರ್ತಾಂ ಏಕ್ಗಾಯಸ್.ಗಾಯಸ್ಆನಿಹೆರ್ಥೊಡ್ಾ ವಸು್ ಸಕಾಯ ಯ್ ಹೆವಿನ್ ತವಿನ್ ಕತಗನಾಆವಾಜ್ಜತ.ತಇಲೊಯ ಖಂರ್ತನ್ಆಸಾ.ತಕಿತಾಂಗೀಗ್ಳಣ್ಗಿಣ್ ಪೂಣ್ ಅಮ್್ಾಂ ಅಯ್್ನಾ. ಅಸಾಾಗಾಂತ್ ಪಳವ್ಕ್ ಪತುಗನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ಣರೀತನ್ ಕತಗ. ಪೂಣ್ ತಳೊಚ್ ಯೇನಾ. ತ ಸಟ್ಟ ಕನ್ಗ ಉಟೊನ್ಭಾಯ್ರ ಧಾಾಂವಾ್. 23. ಭಿತರ್/ಸ್ಟೂಡಿಯೊ/ಡರಸ್ಥ್ೊಂಗ್ ರೂಮಾಕ್ವೆಚೊಕಾರಿಡಾರ್/ದ್ರೀಸ್. ನಾಸೊಚಾ ಚಲಯೊ ಕಾರಡ್ಯರಾರ್ ಹ್ಯಸುನ್ ಚಲ್ಯ್ತ್. ಜಜ್ಗ ತಾಂಚ್ಯಾಲ್ಯಗಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ಣರೀತನ್ ಕತಗ. ಪೂಣ್ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ ಆಕಾ್ನಾ. ಏಕ್ ಚಲ ತಕಾ ಪಳವ್ಕ್ ಹ್ಯಸಾ್ನಾತಅನಿಕಿೀಕಂಗಾಲ್ಜವ್ಕ್ ಭಿಯ್ತ. ಚಲಯ್ಾಂಚ್ಯ ಹ್ಯಸೊ ಸುಟಡಿಯೊಾಂತ್ ಆಯ್್ತ. ದುಸಾರಾ ಘಡಾ ಮೌನ್!ಸುಕಾ್ಾಚ್ಯಾಂಏಕ್ಪಾಕ್ ವಾಯ್ಗಕ್ಯೇವ್ಕ್ ಪಡ್ಯ್.ಪೂಣ್ತಾಂ ಪಡ್ಯ್ನಾ ವಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಜತ ಆನಿ ಜಜ್ಗ ಜರಾನ್ ಕಿಾಂಕಾರಟ್ಲ್್. ಪೂಣ್ ತಚ ಕಿಾಂಕಾರಟ್ ಅಮ್್ಮ್ ಭಿಲು್ಲ್ ಆಯ್್ನಾ! 24. ಭಿತರ್/ಜಾಜ್್ ಆನ್ಸ ಡ್ದರಿಸಚೊಂ ಘರ್/ನ್ಸದ್ಚೊಂ ಕೂಡ್/ದ್ರೀಸ್. ಬಾಯ್ಯಚ್ಯ ಬಗೆಯಕ್ ನಿದೆಯಲ್ಯಾ ಜಜಿಗಕ್ ಜಗ್ಜತ.ತಹಳಾವಯ್ನ್ಉಟುನ್ ಕೂಡ್ಯ ಭಾಯ್ರ ಚಲ್ಯ್. ತ ಆತಾಂ ಧಾಮ್ವಚ ಕಾರಾಾಂಭಿತರ್ಆಸಾ.ಕಾರ್ ಸುಟಡಿಯೊಕ್ ವತ. ಸುಟಡಿಯೊಾಂತ್ ಕೊಣ್ಾಂಚ್ನಾ.ತಸಟ್ಲ್ಟ ಭಿತರ್ರಗಾ್ ಆನಿ ಥಾಂಸರ್ ಸಯ್್ ಕೊಣ್ಾಂಚ್ ನಾ. ಪಾಟಾಂಯ್ತ.ಥಾಂಸರ್ಆತಾಂಏಕೊಯ ದದಯ ದಸಾ್.ಜಜ್ಗತಕಾಹಿಶಾರೊ ಕನ್ಗ ಆಪಯ್್. ದದಯ ಬೊಲ್ಯ್ಾಂತಯಾಂ ಏಕ್ ಕಾಗಾತ್ ಕಾಡ್್ ಜಜಿಗಕ್ದತ. "ಕನೀಗ್ತರಫ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೊ ಮೊನಾ, ಉಲ್ವೆಿೊಂ ನತೆಯಲಾಾ ಸ್ಥನೆಮಾೊಂಕ್ ಆದೇರ್ವ್ ಮಾಗ್ತಾ. ಉಲ್ವೆಿೊಂಆಸಚಾ ಸ್ಥನೆಮಾೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕಚ್ಯ್ಕ್ ಮುಖ್ಲ್ರ್ಸತಾ್." ಜಜ್ಗರಾಗಾನ್ಭಿತರ್ಧಾಾಂವಾ್. 25. ಭಿತರ್/ಕನೀಗ್ತರಫ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೊ/ಝಿಮ್ಮರಚೊಂ ಧ್ಪ್ಾರ್/ದ್ರೀಸ್.
17 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಝಿಮ್ಾರ್ ಏಕಾ ಮಟಾಂಗಾಾಂತ್ ವಸ್್ ಆಸಾ. ಬಹಶಾಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಾಂಗಾತ. ಜಜ್ಗ ತಸಾಂ ಪವಗಣಿ ನಾಸಾ್ಾಂಭಿತರ್ಆಯ್ಯಲ್ಯಾ ವವಗಾಂಥ ಅಸಯಲ್ಯಾಾಂಕ್ಆಜಪ್ಭಗಾ್.ಝಿಮ್ಾರ್ ಹ್ಯಸುನ್ ತಾಂಕಾಾಂ ಭಾಯ್ರ ವಚ್ಯಕ್ ಸಾಾಂಗಾ್. ತ ಸಕ್ಡ್ ಭಾಯ್ರ ವತನಾ ಜಜಗಕ್ಏಕಾಪಕಾಾಗಬರಪಳತತ್. ತ ಕಳವಳಾ್.ಆಪ್ಣ್ಾಂ ತಸಾಂ ಕರನ್ಜ ಮ್ಹಣ್ ತಕಾ ಭಗಾ್. ಏಕಾ ಹಿರೊೀಕ್ ತಾ ರರ್ತನ್ಹೆರಾನಿಪಳಾಂವೊಚ ತಚ್ಯ ಹ ಪಯೊಯ ಅನ್ಸಭವ್ಕ.ಆಪಾ್ಚ್ಯಾಂ ಮ್ಟ್ಟ, ಅಾಂತಸ್್ ಉಣ್ಯಾಂ ಜಲ್ಯಾಂ, ಬದಯಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಕಾ ಕಳಾ್. ಝಿಮ್ಾರ್ ತಕಾ ಬಸುಾಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕತಗ. "ಆಮಿ ಆನೆಾಕಾ ಕಾಳಾಚ. ಆತಾೊಂ ಸಂಸರ್ಬ್ದ್ಲಯಲಾ.ತೊಉಲ್ಯಾಾ" ಜಜ್ಗಮೌನ್ರಾವಾ್. "ಲೀಕ್ನವೊಂತೊೊಂಡಾೊಂಪ್ಳೊಂರ್ವ್ ಆಶೆತಾ.ಉಲಂವಚೊಂತೊೊಂಡಾೊಂ." ಜಜ್ಗ ಹ್ಯಸುಾಂಕ್ ಪ್ಣರೀತನ್ ಕತಗ, ಪೂಣ್ತಕಾಜಯ್್. "ಲೀಕ್ ಮಾಹಕಾ ಆತಾೊಂಯ್ ಪ್ಸಂದ್ಕತಾ್." ಝಿಮ್ಾರ್ ವಾದ್ ಕರಾಂಕ್ ಆಶನಾ. ಜಜ್ಗಆಪ್ಣಯಾಂಹಟ್ಸೊಡಿನಾ. "ಮಾಫ್ ಕರ್. ಲೀಕ್ ನವೆಸೊಂರ್ವ ಆಶೆತಾ.ಲೀಕ್ಚೂಕ್ಕರಿನ." ಜಜ್ಗಉಟುನ್ಉಭರಾವಾ್. "ಲೀಕ್ಮ್ಹಜಿೊಂಸ್ಥನೆಮಾಪ್ಳೊಂರ್ವ್ ಆಶೆತಾ. ತಾೊಂಕಾೊಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲೆಯೊಂ ಹಾೊಂರ್ವದ್ರತಾೊಂ." ಝಿಮ್ಾರ್ನಾಮ್ಹಣ್ತಕಿಯ ಹ್ಯಲಯ್್. "ಮಾಹಕಾತುಜಿಗಜ್್ನ.ವಹಚ್ಆನ್ಸ ಉಲಂವಾಚಾ ಸ್ಥನೆಮಾನ್ಸನಟನ್ಕರ್. ತಸೆೊಂ ಕತೆ್ಲಾಾೊಂಕ್ ಹಾೊಂರ್ವ ಬ್ರಿೊಂಚ್ ಸ್ಥನೆಮಾ ತಯಾರ್ ಕತಾ್ೊಂ!" ಬೆಜರಾಯ್ನ್ ಜಜ್ಗ ವತನಾ "ಕನೀಗ್ತರಫ್ಸ್ಟೂಡಿಯೊಚಿೊಂನವೊಂ ತೊೊಂಡಾೊಂ" ಮ್ಹಳುಾಂಜಹಿರಾತ್ಆಮ ಪಳತಾಂವ್ಕ,ತೀಯ್ಪಳತ.ತಾಂತು ಪ್ಣಪಿಪ ಮಲಯರ್ಆಸಾ.ತಝಿಮ್ಾರಾಕ್ ಪಳತ್್ ಭಾಯ್ರ ವತ. (ಮುಖ್ಲ್ಸ್ಟ್ನ್ವೆತಾ....) -----------------------------------------------------------------------------------------
18 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಅವಸ್ವರ್- 16 ಆತಾಂರೊಬ್ರನಾಕಡ ಆಸ್'ಲಯ ಫ್ತರ್, ಧಾರ ಮುಗಾನ್ ಆಯಿಲಯ. ತಣ್ಯಾಂ ತಕ್ಷಣ್ ಫ್ರೈಡೇ ಕ್ ಆಪವ್ಕ್ ಬೊಲ್ಯಾಾಂತ್ ಲಪೊನ್ ದವಲಗಲ ಗ್ಳಳ, ಫ್ತರ್ ಆನಿ ಬಂದೂಕೊಾ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗೆಯಾಂ. ಹ್ಯಡ್'ಲಯಾಂಚ್ ಬಂದೂಕೆಾಂನಿ ಗ್ಳಳ, ಫ್ತರ್ಆನಿಧಾರಭರಾಂಕ್ಸುರಕೆಲ. ಆನಿ ಸವ್ಕಗ ಬಂದೂಕೊಾ ಲ್ಯಗಾಂಚ್ ದವಲೊಾಗ. ತ ಬಂಧಿ ಜಲೊಯ ಸೇನಾಚ್ಯ ಮ್ನಿಸ್ ತಾ ರಾನ್ವಟ ಸಯ್್ನಾಾಂಲ್ಯಗಾಂಝುಜನ್ಆಸೊಯ. ತಚ್ಯಾ ಹ್ಯತಾಂತ್ ಏಕ್ ಸುರ ಆನಿ ಕೊಯಿ್ ಆಸ್'ಲ್ಯಯಾನ್ ತಣ್ಯಾಂ ರ್ತ ಉಬಾನ್ಗ ಚವಾಿಾಂಕ್ ಪತುಗನ್ ಘಾಲಯಾಂ. ಉಪಾರಾಂತ್ ತ ನಿತರಣ್ ಜವ್ಕ್ ಆಡ್ ಪತಗಲೊ. ಸಕ್ಡ್ ಸಾಾಂಗಾತ ಹ್ಯಾ ಲಡ್ಯಯ್ಾಂತ್ ಎಕಿವೀಸ್ ಜಣಾಂ ಪಯಿ್ ಸತರ ಜಣ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಕ'ಲಯ. ಚ್ಯೀವ್ಕಿ ಜಣ್ ದೀಣರ್ ಬಸೊನ್ಧಾಾಂವ್ಕ'ಲಯ. ಚುಕಾರಮ್ನ್ಗಧಾಾಂವ್ಕ'ಲ್ಯಯಾ ಥಾವ್ಕ್ ಮುಕಾಯಾ ದಸಾಾಂನಿ ಆಮ್್ಾಂ ಫಜಿಾಂತ್ ಜಯ್್ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚ್ಯ ಪಾಟ್ಲ್ಯವ್ಕ ಕರನ್ ತಾಂಕಾಾಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಾಂಕ್ ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರೊಬ್ರನಾಕ್ ಭಗೆಯಾಂ. ದೀಣಲ್ಯಗಾಂ ಯ್ತನಾ ಥಂಯ್ರ್ ಎಕೊಯ ಘಾಯ್ಲೊಯ ಕಯಿಾ ಆಸ್'ಲೊಯ , ತ ಭಿಾಂಯ್ನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಲೊಯ. ತಚ್ಯಹ್ಯತ್ಪಾಾಂಯ್ಭಾಾಂದ್'ಲಯ ಬರ ಆಸಯ ತ ರೊಬ್ರನಾನ್ ಘಡಾನ್ ತ ಸುಟ್ಯ್ಯ. ತ ನಿತರಣ್ ಜಲ್ಯಯಾನ್ ತಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಭಾಕೊರಾ ದಲೊಾ. ಫ್ರೈಡೇನ್ ತುಾಂ ಬಚ್ಯವ್ಕ ಜಲೊಯ್, ತುಕಾಸುಟ್ಲ್್ ಮೆಳಿು ಮ್ಹಣ್ನಾತಚ್ಯಾ ಆಾಂಗಾಾಂತ್ ಕಿತಾಂಗೀ ವಚತ್ರ ಸಕತ್ ಯೇವ್ಕ್ ತ ಉಟೊಯ ಆನಿ ಫ್ರೈಡೇಕ್ ತಣ್ಯಾಂ ಪೊಟುಯನ್ ಧ್ಲಗಾಂ. ತಚ್ಯಾ ದಳಾಾಾಂತಯಾನ್ ದುಕಾಾಂ ದೆಾಂವಯಾಂ. ತಕಿಾಂಕಾರಟೊಾ ಮ್ರಲ್ಯಗಯ.ಹೆಣ್ಯಾಂ ತಣ್ಯಾಂನಾಚ್ಯತ್್ ವಹಡ್ಯಯಾನ್ಹ್ಯಸಾತ್್ , ಆಪಾಯಾ ಹದಾಗಕ್ ಆನಿ ಕಪಾಲ್ಯಕ್ ಮ್ನ್ಗ ರಡ್ಾಂಕ್ ಲ್ಯಗಯ. ಫ್ರೈಡೇನ್'ಯಿೀ ತಣ್ಯಾಂ ಕೆಲಯಪರಾಂಚ್ ಕೆಲಾಂ.ತಕಿತಾ ಖರ್ತರ್ಆಶಾಂಕತಗ ಮ್ಹಣ್ ರೊಬ್ರನಾಕ್ ಸಮ್್ಲಾಂನಾ.
19 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಇಲ್ಯಯಾ ವಳಾನ್ರೊಬ್ರನಾಕಡಫ್ರೈಡೇನ್ ಆಶಾಂಸಾಾಂಗೆಯಾಂ"ಧ್ನಾಾ....ತಮ್ಹಜ ಬಾಪಯ್..." ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುನ್ರ್ ಮಲನಾಚ್ಯಸಂತಸ್ಆನಿಸಂಭರಮ್ ಪಳವ್ಕ್ ರೊಬ್ರನಾಕ್ಸಂತಸ್ಜಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಧಾಂಗಾತ್ ಬಾಪಯ್ ಪುತಚ್ಯಾಂ ಪುನ್ರ್'ಮಲನ್ ಜಲ್ಯಯಾನ್ ತಣ್ಯಾಂ ದೀಣರ್ ಧಾಾಂವ್ಕ'ಲಯ ಭೀವ್ಕ ಚಡ್ ಪಯ್್ ಪಾವ್ಲಯ. ತಾಂಕಾಾಂ ಧ್ರಾಂಕ್ ವಚ್ಯಾಂ ಸಾಹಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ರೊಬ್ರನಾನ್ ಆನಿ ಫ್ರೈಡೇನ್ ನಿಧಾಗರ್ ಘತಯ. ಫ್ರೈಡೇನ್ತಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್್ ಆನಿತಾ ಸೇನಾಚ್ಯಾ ವಾಕಿ್ಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಲಾಂ. ದಗೀ ಧಾದಶಿ ಜಲ. ಉಪಾರಾಂತ್ ತಣ್ಯಾಂ ತಾಂಕಾಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ಕ್ ವಹಲಾಂ. ದುಸಾರಾ ದಸಾ ತಾಂಚ್ಯ ಖರ್ತರ್ ಅನ್ಹಾೀಕ್ ಗ್ಳಡು್ಲ್ ಭಾಾಂದೆಯಾಂ. ಆತಾಂ ರೊಬ್ರನ್ ಎಕು್ರೊ ನ್ಹಯ್, ತಕಾ ಸಾಾಂಗಾರ್ತ ಜವ್ಕ್ ತಗ್ ಮ್ನಿಸ್ ಆಸಯ. ತಕಾ ಆತಾಂ ಬರ ಖಶಿ, ಸಂತೀಸ್, ಉಲ್ಯಯಸ್.ಕುದರಾರ್ಆತಾಂ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಸಂಕೊಚ್ಯರ್ಜಲೊಯ.ತಶಾಂ ಜಲ್ಯಯಾನ್ಹ್ಯಾಂಕಾಾಂಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಸ್ಥಿರ್ತ ಪಮ್ಗಣ್ಯ ಇಲಯಾಂ ಉಣ್ಯಾಂ ಜಯಿತ್್ ಆಯ್ಯಾಂ. ದೆಕುನ್ ತಣ್ಯಾಂ ಚಡಿತ್ ಜಗಾಾರ್ ಕೃಷ್ಟ ಕೆಲ. ಬೊಕೆರ - ಬೊಕೊಿಾ ಚಡ್ ಶಿಕಾರ ಕರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಹಡ್ ವಹಡ್ ಮ್ಸೊುಾ ಧ್ರನ್ ಪೊೀಟ್ ಭರಾಂಕ್ ಯ್ವ್ಣ್ ಕೆಲಾಂರೊಬ್ರನಾನ್. ಅವಸವರ್-17. ಸಂಸಾರಾಾಂತಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯಿಿಲ್ಯಯಾ ಗಾಾಂವಾಾಂತ್ ಆಸಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಕುದರಾರ್ ಇಾಂಗಯೀಷ್ಟತರಾಂಕಿತಾಕ್ಆಯ್ಯಾಂ? ತ ಕಿತಯ ಚಾಂತಯಾರೀತಕಾಫ್ತವೊರ್ತಜಪ್ ಮೆಳಿುನಾ. ಭೀವ್ಕ'ಶಾಾ ದಯ್ಗಾಂತ್ ವಾದಳ್ ಉಟ್'ಲ್ಯಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾಂ ತರಾಂ ಹೆವಿನ್ ಆಯ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಂತಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ತವಾಗ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲಯ ದೀಣ್ ರೊಬ್ರನಾವಾಾ ಘರಾ ಥಾವ್ಕ್ ಅಧಗಾಂಮ್ಯ್ಯ ಪಯ್್ ರಾವ್ಲಯ.ಚ್ಯರ್ ಪಾಾಂಚ್ ಜಣ್ ದೀಣರ್ ಥಾವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಉಡಯ. ಆನಿ ಉರ್'ಲ್ಯಯಾ ತಗಾಾಂಚ್ಯಾಂಹ್ಯತ್ಪಾಾಂಯ್ಭಾಾಂದ್'ಲಯ. ತಾಂಕಾಾಂಬಂಧಿಜವ್ಕ್ ಹ್ಯಡ್'ಲಯ.ಹೆಾಂ ದೃಶ್ಾ ಪಳವ್ಕ್ ರ್ಜಲ್ ಕಿತಾಂ ರ್ತ ರೊಬ್ರನಾಕ್ ಕಳುಾಂ ನಾ. ಕೂಡಯ ಫ್ರೈಡೇ ಲ್ಯಗಾಂ ಹೆ 'ಇಾಂಗಯೀಷ್ಟ ಮ್ನಿಸ್'... ಹೆ ಮ್ನಾಿಾಕ್ ಮ್ನ್ಗ ಖತತ್ ಜವಾತ್'ಗೀ?' ಮ್ಹಣ್ ವಚ್ಯರ. ನಾ... ನಾ... ತಶಾಂ ಪುಣ ಕಾಾಂಯ್ ನಾ. ಚಡ್ ಮ್ಹಳಾಾರ್ ತ ತಾಂಕಾಾಂ ಜಿವಶಿಾಂ ಮ್ರ್ತಗತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾಂ ಮ್ಸ್ ಖಾಂವಚ ನಾಾಂತ್' ಮ್ಹಣಲೊಫ್ರೈಡೇ. ಆತಾಂ ತ ಬಂಧಿ ಕರನ್ ಹ್ಯಡ್'ಲ್ಯಯಾ ತಗಾಾಂಕಡಾಂಉಲವ್ಕ್ ಆಸಯ.ಖಂಚ್ಯಯ್ ಸಂಧ್ಭಾಗರ್ ತಾಂಕಾಾಂ ಜಿವಶಿಾಂ ಮ್ಚ್ಯಾಗರ್ ಆಸಯ. ಪುಣ್ ತಸಲಾಂ ಕಿತಾಂಚ್ಘಡಯಾಂನಾ.ದಯ್ಗಾಂತ್ಭರ್ತಗ ಆಸಾ್ನಾ ತ ದಯ್ಗ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಯ. ಪುಣ್ ಕುದರಾಕ್ ದೆಾಂವೊನ್ ಥೊಡ್ ವೇಳ್ ಜಲ್ಯಯಾನ್ ಸುಕಿ್ ಯೇವ್ಕ್ ಉಫ್ತಕ್ ಜಿರೊಾಂಕ್ ಸುರ
20 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಜಲಯಾಂ. ದೀಣ್ ಪಾಟಾಂ ವಹರಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಾಂ ಸಾಧ್ಾ ನಾತಯಾಂ. ದೀಣರ್ ದೀಗ್ಜಣ್ಆಸಯ.ಪುಣ್ತಘಟ್ಟ ನಿೀದ್ ಕಾಡ್ಯ್ಲ. ಅಶಾಂ ಜಲ್ಯಯಾನ್ ಫ್ರೈಡೇ ತಾಂಚವಾಟ್ಪಳವ್ಕ್ ಆಸೊಯ.ಆನಿತಾ ಎಕಾ ದಸಾ ಸಕಾಳಿಾಂಚ್ಯಾ ವಳಾರ್ ರೊಬ್ರನ್ ಬಯ್ಗ ನಿದೆರ್ ಆಸೊಯ. ತದ್ಾಂ ಫ್ರೈಡೇ ಧಾಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ಕ್ ನಿದನ್ ಆಸಾಯಾ ರೊಬ್ರನಾಕ್ ಜರ್ಯ್'ಲ್ಯಗಯ. 'ಧ್ನಿಯ್... ಧ್ನಿಯ್.. ತ ಆಯ್ಯಾತ್... ತ ಆಯ್ಯಾತ್' ಮ್ಹಣ್ಸಾಾಂಗಾಲ್ಯಗಯ. ರೊಬ್ರನ್ ಘಡಾಡ್ನ್ ಉಟೊಯ. ಆಪಿಯ ಮುಸಾ್ಯಿ್ ನ್ಹಸೊನ್ಭಾಯ್ರ ಯೇವ್ಕ್ ದರಯ್ತಡಿತವಿನ್ಪಳಾಂವ್ಕ್ ಲ್ಯಗೆಯ. ಸುಮ್ರ್ ದೀನ್ ಮ್ಯ್ಯಾಂ ಪಯ್್ ವಹಡ್ ಏಕ್ ದೀಣ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಥಯ. ಕೂಡಯ ಫ್ರೈಡೇಕ್ಆಪವ್ಕ್ ಆಮಾಂವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ಆಸ್ಥಚ ಹಿದೀಣ್ನ್ಹಯ್,! ಹೆ ಕೊೀಣ್ಮ್ಹಣ್ಕಳಿತ್ನಾನ್ಹಯ್'ವೇ? ಮ್ಹಣಲೊರೊಬ್ರನ್. ರೊಬ್ರನ್ ಕೂಡಯ ದುಬ್ರಗಣ್ ಕಾಣ್ಯಘವ್ಕ್ ತ ತಾ ಗ್ಳಡ್ಯಾ ಸುವಾತಕ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ರ್ ಏಕ್ ತರಾಂ ನಾಾಂಗರ್ ಘಾಲ್್ ರಾವ್ಲಯಾಂತಕಾದಸಯಾಂ. ತಚ್ಯ ಹ್ಯತ್ ಪಾಾಂಯ್ ಕಾಾಂಪೊಾಂಕ್ ಲ್ಯಗೆಯ. ತಾಂಏಕ್ಇಾಂಗಯೀಷ್ಟಗಾರಾಾಂಚ್ಯಾಂ ತರಾಂ ಜವಾ್ಸ್'ಲಯಾಂ.ತಶಾಂರ್ತಪಯ್ಯಾಂಪಳಲಯ ದೀಣ್ ಹ್ಯಾ ತವಾಗಚಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್್ಲೊ. ಹೆಾಂ ತರಾಂ ಪಳವ್ಕ್ ತಕಾ ಕಿತಾಂ ಭಗೆಯಾಂ ತಾಂ ತಕಾಚ್ಚ ಕಳಿತ್ ನಾತಯಾಂ. ಆಕಸಾಾತ್ ಜವ್ಕ್ ಏಕ್ ತರಾಂ ಆಯಿಲಯಾಂ ಪಳವ್ಕ್ ತ ಸಂತಸ್ ಪಾವೊಯ. ಸಬಾರ್ ವಚ್ಯರ್ ಸಯ್್ ತಚ್ಯಾ ಮ್ರ್ತಕ್ ಗೆಲ. ಎಕಾದವಳಾ ದಯ್ಗಚ್ಯೀರ್ವಹೆರ್ಕೊಣತರ್? ಕಿತಫರ್ತ ಕಚ್ಯಗ ಜಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತಯಾಂ. ತಚ್ಯಾಂ ಮ್ನ್ ಗ್ಳಸಪಡ್ ಗಾಂದಳಾನ್ಬುಡ್ನ್ಗೆಲಯಾಂ.ಹ ಹೆಣ್ಯಾಂ ತಣ್ಯಾಂ ಪಳಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಯ. ಆನಿ ತಕಾ ಆತಾಂ ರ್ಜಲ್ ಸಮ್್ಲಯ. ಉದಕ್ ಉಣ್ಯಾಂ ಜವ್ಕ್ ದೀಣ್ ರೆಾಂವಾಂತ್ ರೊಾಂಬುಲಯ. ತಣಾಂ ಕಿತಯಾಂ ಪರಯತ್್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ದೀಣ್ಚಕೆ್ ವಹಡ್ ಆನಿ ಜಡ್ಯಯ್ಚ ಜಲ್ಯಯಾನ್ ರ್ತ ಹ್ಯಲಂವ್ಕ್ ಯ್ಲೊಟುಾಂಕ್ತಾಂಕಾಾಂ ಸಾಧ್ಾ ಜಲಾಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ದೀಣ್ ಥಂಯಿಾಂಚ್ಸೊಡ್್ ತತಡಿಕ್ಆಯಿಲಯ. ರ್ತತಯಾರ್ ತ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲ್ಯಗೆಯ. ಆನಿ ದಯ್ಗಾಂತ್ ಭರ್ತಗ ಯ್ತನಾ ತಣಾಂ ವಚ ಆಲೊೀಚನ್ ಕೆಲ. ತ ದಯ್ಗ ತಡಿರ್ ಭಾಂವೊನ್ ಆಸಯ.ರ್ತತಯಾರ್ರೊಬ್ರನ್ತಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಪಯ್ಯಾಂ ಕೆಲ್ಯಯಾಪರಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಝುಜಕ್ ಸವ್ಕಗ ತಯ್ರಾಯ್ ಕೆಲ. ತಾ ತಗಾಾಂಯ್ ಕಯ್ಾಾಾಂಕ್ ಪಳಯ್್ ಮ್ಹಣ್ ತಣ್ಯಾಂ ನಿಧಾಗರ್ಕೆಲೊ.ತಾಂಚಪರಸ್ಥಿರ್ತಕಿತಾಂ? ತಾಂಕಾಾಂ ಅಸಲ ಸಂಕಷ್ಟಟ ಯೇಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತಾಂ? ಹೆಾಂ ಪೂರಾ ಸಮೊ್ನ್ ಘಜೆಮ್ಹಣ್ತಣ್ಯಾಂಬರೆಾಂಮ್ನ್ಕೆಲಾಂ. ಕೊಣ್ಯಾಂಯ್ಪಳನಾತಯಾಪರಾಂ ತತಾ ತಗೀ ಬಂಧಿ ಜಲ್ಯಯಾ ವಾಕಿ್ಾಂ ಸಶಿಗಾಂ ಪಾವೊಯ. ಆನಿ ಲೊೀವ್ಕ ತಾಂಕಾಾಂ ಆಪಂವ್ಕ್ ಲ್ಯಗಯ. 'ಅಳೇಭಾವಾಾಂನೊ,
21 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ತುಮಾಂ ಕೊೀಣ್?' ಮ್ಹಣ್ ರೊಬ್ರನ್ ತಾಂಚ್ಯಕಡವಚ್ಯರ. (ಮುಖ್ಲ್ಸ್ಟ್ನ್ವೆತಾ....)ಪ್ರಕರಣ್–20 ರಂಗನಥಪುರೊಂತೊಯ ಗಂಗೇಗವಾಾ ರಂರ್ಣ್ನ್ ರ್ತಮ್ಾರಾಯಪಪಕ್ ಕಾರ್ದ್ ಬರವ್ಕ್ ಹೆಾಂ ಸಕ್ಡ್ ರ್ತಳಿ್ಲಾಂ ಆಪಾ್ಕ್ ಇನ್್ ಪ್ಣಕಟರ್ಗರೆಚ ಪನ್ವರ್ತ ಪುರೊ ಜಲ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಳನ್ ಸೊಡಯಾಂ. ನ್ವಾಾ ಸಾಯ್ಾಕ್ಭೆಟುನ್ಯೇಜೆತಕಾಸರವ್ ವಷಯ್ಸಮ್್ವ್ಕ್ ಪರಹ್ಯರ್ವಚ್ಯರಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾರಲಾಂ. ನ್ವೊ ಸಾಯ್ಾ ಆಪ್ಣಯ ವಳಿ್ಚ್ಯ ಆಪಾ್ಕ್ ಸಮು್ಾಂಕ್ ಸಕೊಚ , ವಶಾವಸ್, ರ್ವರವಾಚ್ಯ ಮ್ನಿಸ್ ತಶಾಂ ಜಲ್ಯಯಾನ್ ಸಕ್ಡ್ ಆಸಾ ತಶಾಂ ಸಾಾಂಗಾಯಾರ್ ಕಾಾಂಯ್ ಉಪಾಯ್ ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್ತಣ್ಯಾಂಚಾಂತಯಾಂ.ಹ್ಯಾಚ್ ಅಲೊೀಚನ್ಹಾಂತ್ ಪಯ್್ಕ್ ತಯ್ರ್ ಕರಾ ನಾ ಜನಾರನಾಪುರ ಪಾರಯಾರ ಇಸೊ್ಲ್ಯಚ್ಯ ಹೆಡ್ಮ್ಸ್ರ್ ಯೇವ್ಕ್ ಹ್ಯತ್ ಜೀಡ್್ ರಾವೊಯ. ತಚ್ಯಾ ತಾಂಡ್ಯರ್ ಭೆಾಾಂ ರಾಜ್ ಕರಾ ಲಾಂ. ಹ್ಯತಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಬ್ಲೊಕಾಟೊ. “ಕಿತಾಂ ಹೆಡ್ಮ್ಸ್ರಾ ಕಿತಾಂ ಖಬರ್? ಆತಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಪಯ್್ಚ್ಯಾ ಅಮೊ್ರಾಾಂತ್ಆಸಾಾಂಉಲಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಾ” ರಂರ್ಣ್ನ್ ವಚ್ಯರೆಯಾಂ. “ತುಮ್್ಾಂಕೆದ್ಾಂಯ್ಪಯ್್ , ಸರಟ್, ಸದಾಂರ್ಡಾಡಿಆಮೆಚ ತಸಲ್ಯಾ ದುಬಾುಾ ನ್ವ್ರಾಾಂಚ್ಯಹ್ಯಲ್ಥೊಡಪುಣಆಯ್್ ಸಾಯ್ಾ”ಹೆಡ್ಮ್ಸ್ರ್ಗಾಗೆಲೊ. “ಆತಾಂ ತುಕಾ ಕಸಯ ಕಷ್ಟಟ ಆಯ್ಯಾತ್, ತುಜೆ ಹ್ಯಲ್ ತರ ಕಿತಾಂ?” ರಂರ್ಣ್ನ್ ವಚ್ಯರ್ ಕೆಲೊ. “ಹ ಹೆಡ್ಯಾಸ್ರಾಚ್ಯ
22 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಪಾಟ್ ಪುರೊ ಜವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯ. ಏಕ್ ಪಾವಟಾಂ ವರಿ್ ಕರ್್ ಧಾಡಯಾಂ ತರ್ ವಾಾಂಚುನ್ ಉರಾ್ಾಂ, ನಾತಯಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡ ದಸಾಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಾಂ ಮೊಡಾಂ ಪಡ್ ಲಾಂ ಖಂಡಿತ್” ಹೆಡ್ಮ್ಸ್ರ್ ದುಕೆಸ್್ ಜಲೊ. “ತಾಂ ಕಸಯಾಂ ತುಜಾ ಮೊರಾಚ್ಯಾಂ ಕಾರಣ್?” ಆತುರಾಯ್ ದಕಯಿಯ ಇನ್್ ಪ್ಣಕಟರಾನ್. “ತಾ ಉರ್ರಪಾಪಚ್ಯಾ ಲೂಟ ಸೊಸುಾಂಕ್ ಜಯ್್ಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ದಸಾಾಂನಿತಣ್ಯಮ್ರಾದ್ಚ್ಕಂಡ್ಯಯಾ , ಪಿಶಾಾಾಂಪರ ಗಾಳಿ ದತ, ಸೊವಾ್ , ಇಸೊ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಲಸಾಾಂವ್ಕ ಮ್ಹಳುಾಂ ಶಿಕಯ್್ , ಸುಶಗಾತ್ಮೆಜರ್ಪಾಾಂಯ್ ಘಾಲ್್ ನಿದ್.ತುಜೆಲ್ಯಗಾಂಎದಳ್ಚ್ ದುರಾಾಂ ದಲಯಾಂ ಗ್ಳಮ್ನಾಕ್ ಯೇವಾ್ಾಂತ್ಆಸ್ಲಾಂ” ರಂರ್ಣ್ಕ್ ಉರ್ರಪಪ ಮ್ಸ್ರಾ ವಶಿಾಂ ಮ್ಹೆತ್ ಆಸ್ಲಯ. ಕರಯಪಪ , ಕಲಯೀರ್ವಾಿಿಾಂಚ್ಯಎಜೆಾಂಟ್ತ.ಆದಾಂ ದೀನ್ ಪಾವಟಾಂ ಜನಾರನಾಪುರ ರಾಂಜಭಾಯ್ರ ವರಿ್ಜವ್ಕ್ ಪರಾ್ಾನ್ ತಾಂಅರರ್ರದ್ಾ ಕರ್್ಘವ್ಕ್ ಪಾಟಾಂ ಆಯಿಲೊಯ ಎಕಾ ರರ್ತನ್ ಜನಾರನಾಪುರಾಚ್ಯಾ ತುಾಂಡು ರಾಯ್ಪರಾಂ ಭಂವೊಚ ಶಿಪಾಯ್ ಮ್ಸ್ರ್.ಆತಾಂತತಾಂದೆರ ದೀಾಂವ್ಕ್ ಉಟ್ಲ್ಯ ಮ್ಹಳಾಾರ್ಸರವ್ದಶಾಾಂಥಾವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಬಾವ್ಕ ಘಾಲೊಚ ಖೆಳ್ ಹ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಾಂನಿ ಚ್ಯಲು ಕೆಲ್ಯ ಮ್ಹಳುಾಂ ರಂರ್ಣ್ಕ್ ನ್ಕಿಾ ಜಲಾಂ. ರಂರ್ಣ್ ವೊಗ ರಾವ್ಕಲಯಾಂ ಪಳವ್ಕ್ ಹೆಡ್ಯಾಸ್ರಾನ್ಾಂಚ್ಮುಾಂದರಲಾಂ “ಪೊೀಯ್ರ ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರಾಿಾಾಂಕ್ ‘ಚಲ್ಯ,ಚಲ್ಯ,ತುಮಹೆಡ್ಯಾಸ್ರಾಲ್ಯಗಾಂ ವಚ್ಯ, ತುಮ್್ಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಲಸಾಾಂವ್ಕ ಶಿಕಯ್್ ತಚ್ಯಕಡಲಸಾಾಂವ್ಕಶಿಕುಾಂವ್ಕ್ ಸಾಾಂಗಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಯಸ್ಥಾಂತಯಾಂ ಭಾಯ್ರ ಧಾಡಯಾಂ. ತಚ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಹ್ಯಾಂವಾಂ ಥಂಯ್ವಚುನ್‘ಉರ್ರಪಪ ಭುರಾಿಾಾಂಕ್ ತಶಾಂ ಭಂರ್ಯ್್ಕಾ’ ಮ್ಹಳುಲ್ಯಾಕ್ ‘ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ರ್ತಸಾಾಂ ವಯ್ರ ಭುರಾಿಾಾಂಕ್ ಕಾಯಸ್ಥಾಂತ್ ಲಸಾಾಂವ್ಕ ಶಿಕಯ್್’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಧ್ಮ್ ದತ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕಿತಾಂ ಕರಾಂ ಹೆರ್ ಮ್ಸ್ರಾಾಂಕಿ ಪಂಗಾಿಾಂತ್ ಘವ್ಕ್ ಇಸೊ್ಲ್ಯಚ್ಯಾಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ಯ್ತ್ಲ್ಯಯಾಪರಾಂಕರಾ .’ “ತುಾಂ ತಚ್ಯ ಥಾವ್ಕ್ ಬರಪಾಂನಿಶಿಾಂ ಸಮ್ಜಯಿಷ್ಟ ಕಾಣ್ಯಘ , ಕಿತಾಂ ಸಾಾಂಗಾ್ ಪಳವಾಾಾಂ” ಮ್ಹಣಲೊ ರಂರ್ಣ್. “ಮೆಮೊಬರವ್ಕ್ ಪ್ಣದಾ ಹ್ಯರ್ತಾಂಧಾಡ್್ ದಲ್ಯಾರ್ ಮೆಮೊ ಸಯ್್ ಕರಾ , ಪ್ಣದಾಕ್ಚ್ ದೀನ್ ಪೊಪಾವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಯಯಾಂ”. ರಡ್ನ್ಾಂಚ್ ಹೆಡ್ಯಾಸ್ರಾನ್ಮೆಮೊಬೂಕ್ಮೆಜರ್ ದವರೊ . “ಪ್ಣದ,‘ಸಾಯ್ಾ ಮ್ಹಕಾ ಚ್ಯರ್ದೀಸ್ರಜದಯ್ಇಸೊ್ಲ್ಯಕ್ ಯೇಾಂವ್ಕ್ ಜಯ್್’ ಮ್ಹ ಣ್ ಉಟುನ್ ಗೆಲ್ಯ. ಹ್ಯವಾಂ ‘ಉರ್ರಪಪ ತಶಾಂ ಅವಧೇಯ್ಪಣ ಚಲ್ಯನಾಾಂಯ್, ಪ್ಣದಾಕ್ಮ್ರ್ಲಯ ಚೂಕ್ನ್ಹಾಂಯ್ಗ’ ಮ್ಹಳಾಂ.ತದಳವಾಟ್ರ್್‘ಮ್ಹಕಾ ಮೆಮೊದತಲೊಹೆಡ್ಯಾಸ್ರ್ಜನೊಾನಾ,
23 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಇನ್್ ಪ್ಣಕಟರಾಚ್ಯಾ ಸಪೊೀರಾನ್ ಉಸಳಾ್ಕಾ, ಬಾಯ್ಯ ಭುರಿಾಂ ಆಸಾತ್ ತುಕಾ ಹಷ್ರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಕಾಿಾಂ ಮುಕಾರ್ ಧ್ಮ್ ದತ. ಮ್ಹಜೆ ಹ್ಯತ್ ಪಾಾಂಯ್ ಕಾಾಂಪುಾಂಕ್ ಲ್ಯಗಾಯಾತ್, ತ ಪಳತನಾಾಂಚ್ ಗಲಯ್ತ್, ಹ್ಯತಾಂತ್ದಣೊ್ ಮುಸಾು ಪರಾಂಚ್ ಆಸಾ, ರಾಗಾನ್ಏಕ್ಪಾವಟಾಂಬ್ರಜಯ್್ ಜಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಾಂ ಆವ್ಕ್ ಕಾಬಾರ್” ಮ್ಹಣಲೊಹೆಡ್ಮ್ಸ್ರ್. “ಆತಾಂಜಲಯಾಂಸಕ್ಡ್ವರ ಕರ್ಹೆರ್ ಮ್ಸ್ರಾಾಂಚ್ಯಾಂ, ಪ್ಣದಾಚ್ಯಾಂ ವಾಕೂಾಲ್ ಘವ್ಕ್ ಧಾಡ್್ ದ ವಚ್ಯರ್ ಕರಾ್ಾಂ, ಆತಾಂಮ್ಹಕಾಸಾಯ್ಾಕಡವಚುಾಂಕ್ ಆಸಾ” ರಂರ್ಣ್ ಆಮೊ್ರೊ . “ಜಯ್್ ಸಾಯ್ಾ , ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಸ್ರಾಾಂಚ್ಯಾಂ, ಪ್ಣದಾಚ್ಯಾಂ ವಾಕೂಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಟ್ಲ್ಾಾಂತ್ ದವರಾಯಾಂ. ಪಳವ್ಕ್ ಫಯ್ಲ್ ಕರಜೆ. ಏಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಣಚ ಮ್ಹಕಾ ಯುಗಾಾಂತರ್ ಜಲ್ಯಾಂ, ರಾವೊಾಂಕ್ ಜಯ್್ಾಂ” ಮ್ಹಣಲೊ ಹೆಡ್ಯಾಸ್ರ್ “ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಹೆಡ್ಕಾವಟ್ರಸಾಕ್ ಪಾಟಾಂ ಆಯಿಲಯಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವಶಿಾಂ ಗ್ಳಮ್ನ್ ದೀವ್ಕ್ ಫಯ್ಲ್ಕರಾ್ಾಂ.ಕಿತಾಂಸಕ್ಡ್ ಜತ ತಾ ವಶಿಾಂ ಜಕೆ್ಾಂ ರಕಾರಿ್ ದವರ್ ತಕಾ ಬರಾನ್ ಬೂದ್ ಸಾಾಂಗ್ಳನ್ ಪಳ. ಜಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಲ್ಯಗಾಂಯಿಧಾಡ್, ಹ್ಯಾಂವಬರಾ ಉತರಾಂನಿ ಬೂದ್ ಸಾಾಂಗಾ್ಾಂ, ಆಯ್್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್್ತ ನಾತಯಾರ್ ನಿಮ್ಣ್ಯ ‘ದಂಡಮ್ ದಶ್ಗ್ಳಣಮ್’, ‘ದಂಡೇನ್ ರ್ವ್ಕವ ರಾರಭಃ’ (ತಣೊ್ ವಾಪಾರಾಯಾರ್ಗಾಡ್ಯಾಂವ್ಕಯಿಗರಾಂ ಜತ)ಕಳುಾಂಯ್”ಮ್ಹಣಲೊರಂರ್ಣ್. “ಜಯ್್ ಸಾಯ್ಾ , ತುವಾಂಸಾಾಂಗೆಯಪರಾಂ ಕರಾ್ಾಂ, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಬಾಯ್ಯ ಭುರಿಾಂ ಆಸೊಚಾಂ, ಆಸ್್ ಬದಕ್ ಕಿತಾಂಚ್ ನಾ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಯ ಭುರಾಿಾಾಂಚ ರ್ತ್ ಸುಣಾ ಪಾಸ್ಟ. ಯ್ಾಂವಾಚಾ ಇನ್ಸ್ರೆನ್್ ದುಡ್ಯವಾಂತ್ ದೀಸ್ವಚ್ಯಪರಾಂನಾಾಂತ್.ಘರಾಭಾಯ್ರ ಎಕು್ರಾಕ್ ವಚುಾಂಕ್ ಭೆಾಾಂ ದಸಾ್. ರಾರ್ತಾಂಚ ನಿೀದ್ ನಾ, ಸಪಾ್ಾಂರ್ತ ಉರ್ರಪಾಪಚ್ಯಾಂಚ್ ಮುಸಾ್ರ್ ಉದೆತ. ತ ಉರ್ರಪಾಪಗ, ತಚ್ಯ ತ ದಣೊ್ಾಂಗ ದೆವಾಕ್ಚ್ ಜಯ್್.” ಹಸಾ್ರೊ ಹೆಡ್ಮ್ಸ್ರ್. “ಕಿತಾಂ ಕರೆಚಾಂ ಹೆಡ್ಮ್ಸ್ರಾ, ಖೊಟ್ಲ್ಾಾಂಚ್ಯ ಸಾಾಂಗಾತ್, ತಚ್ಯಾ ಆಾಂಗಾರ್ ಗಾಾಂಧಿಚ ಖದ, ಪೂಣ್ ಶಿಕಾ್ ಸಯ್್ನಾಚಾಂ” ಮ್ಹಣಲೊರಂರ್ಣ್. ಹೆಡ್ಯಾಸ್ರ್ಗೆಲೊ.ಗ್ಳಮ್ಸ್್ ಶಂಕರಪಪ ರ್ರೆಚಾಂ ಕಾಗಾಾಾಂ ರಜು ಘಾಲ್ಯಚಾಕ್ ವೊಡ್ಯಿವ್ಕ್ ಹ್ಯಡ್್ ಆಯೊಯ.ರಂರ್ಣ್ನ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಕಲಯ ಥಂಯಿಾಂಚ್ ತಾಂಕಾಾಂ ರಜು ಘಾಲ್್ ಕುಡ್ಯಾಂತಯಾಂ ಬಾಯ್ರ ಸುಟ್ಲ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ನಾ, ರಂರ್ನಾಥಪುರಾಚ್ಯ ಮ್ಸ್ರಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಚ್ಯ ಸಕೆರಟ್ರ ರ್ತಮ್ಾಣ್ ಭಟ್ ಮ್ನಾಚ್ಯ ದೀನ್ ಲಾಂಬೆ ದೀವ್ಕ್ ರಾವೊಯ “ಸಾಯ್ಾ ಪೊರಾವಾಂ ರಂರ್ನಾಥ ಪುರಾಾಂತ್ಪೊರೀಗಾರಮ್ಆಸಾ, ಸಂಘಾಚ
24 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಸಭಾ ದವರಾಯಾ ಸವಾರೆಚ್ಯ ಉಗಾಿಸ್ ಕರ್್ದವಾಾಾಂಮ್ಹಣ್ಆಯೊಯಾಂ” “ಜಾಂವಾ ಭಟ್ಲ್ಯ್ತಾಂವ್ಕಪೂಣ್ಹೆಾ ಪಾವಟಾಂ ಜೆವಾ್ಚ ವಲೇವಾರ ನಾಕಾ. ಸಭಾ ದನಾಪರಾಾಂ ಬಾರಾಾಂಕ್ ಜಮುಾಂದ, ಮ್ಸ್ರ್ ಜವ್ಕ್ಾಂಚ್ ಯೇಾಂವಾತ್, ಸಾಾಂಜೆರ್ ಪಾಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಮುಗಾಾಯ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯ ತಾಂಚ್ಯ ಘರಾ ವಳಾರ್ಪಾವಾತ” “ಗಂಗೇರ್ವಾಿನ್ ಸಕ್ಡ್ ತಯ್ರಾಯ್ ಕರ್್ ಜಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಲೊ ರ್ತಮ್ಾಣ್ ಭಟ್. “ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತಾಂ ಆತಾಂಚ್ ಖಬಾರ್ ಪಾವಯ್ ಹ್ಯಾ ಜೆವಾ್ ವವಸಾ್ಾ ನಿಮ್ಾಂ ರಗೆು ಜತತ್, ಪುಾಂಡುಪೊೀಕಿರಾಂಕ್ ವಯ್ರ ಅರ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ಜತಆನಿಮುಕಾರ್ ಜೆವಣ್ ನಾಕಾಚ್ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣ್ಗನ್ ವಾದ್ಮ್ಾಂಡ್ಯ ರಂರ್ಣ್ನ್. “ಸಾಯ್ಾ ಖಂಚ್ಯಾಗ ವರಾರಾಯ್ನ್ ಆಸ್ಲಯಪರಾಂದಸಾ್.ಮ್ಸ್ರಾಾಂಪಯಿ್ ತುಜೆರ್ಅರ ಬರಯ್ಲೊಕೊೀಣ್ಾಂಚ್ ನಾ.ಹ್ಯಾಂವ್ಕಜಣಹಳುಗಾರ್ಖಂಚ್ಯಾ ಸಂತಸಾನ್ ಮ್ಟೊವ್ಕ ಘಾಲ್ಯ್ತ್. ವರಾಕ್ಏಕ್ಫ್ಸ್್ ಅಯ್ ಮ್ಹಣ್ತ್.ತ ಕೊೀಣ್ಾಂಚ್ ಅರೊ್ಾ ಬರಂವ್ಕ್ ವಚ್ಯನಾಾಂತ್. ಖರೆಾಂ ಜಲ್ಯಾರ್ ಗಂಗೇರ್ವಾಿನ್ಾಂಚ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾಂಗಾ ಯೇಜೆ ಆಸ್ಲಯಾಂ ತರೀ ತುಕಾ ಸರಟ್ ಆಸ್ಲ ಮೆಳೊಚನಾಾಂಯ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕಚ್ ಪಳವ್ಕ್ ಯ್ತಾಂಮ್ಹಣ್ಗನ್ಆಯೊಯಾಂ.’ “ಭಟ್ಲ್ ತುಾಂವಾಂ ಸಾಾಂಗೆಚಾಂ ಸಕ್ಡ್ ಹ್ಯವಾಂ ಎದಳ್ಚ್ ಅಲೊೀಚ್ಯನ್ ಕೆಲಯಾಂ, ನ್ವಾಂ ಕಿತಾಂಚ್ ನಾಾಂ. ಜೆವಾ್ಚ ವವಸಾ್ ರಾವಯ್್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯವಾಂ ನಿರಾರ್ ಕೆಲ್ಯ ತ ಥರ್. ಆತಾಂ ವಚುನ್ ತುಮ್ಚಾ ಕೇಾಂದರಾಂತಯಾ ಮ್ಸ್ರಾಾಂಕ್ಸಕಾಿಾಂಕ್ಖಬರ್ದ, ಜರ್ ಕೊಣೀಚುಕುನ್ಜೆವನಾಸಾ್ನಾಆಯೊಯ ತರ್ ಆಮ್ಚಾ ಬ್ರಡ್ಯರಾಾಂತ್ ಜೆವಣ್ ಘಾಲಾತ್” “ಗಾಾಂವಾಚಾಾಂಕ್ಹ್ಯವಾಂಹಿಖಬರ್ಕಶಿ ದಾಂವಚ ? ಗಂಗೇರ್ವಾಿಕ್ ತಾಂಡ್ ಕಶಾಂ ದಕಂವ್ಕ? ಹ್ಯಾ ಪಾವಟಾಂ ಮ್ಫ್ರ ಕರ್ ಮುಕಾಯಾ ಸಭೆಾಂನಿ ತುಜೆ ಖಶ ಪರಾಣ್ಯ ಕರಾಾಾಂ”ಪರಾರ್ತ್ಲಾಂರ್ತಮ್ಾಣ್ ಭಟ್ಲ್ನ್. “ತಾಂಖಂಚ್ಯಾಂಯ್ಜಯ್್ ಪಂಚ್ಯಯಿ್ ಚೇರನಾಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕಾಂಚ್ ಕಾರ್ದ್ ದತಾಂ.ಕಾಣ್ಯಘವ್ಕ್ ತಕಾಪಾವತ್ಕರ್. ಆನಿ ಚಡ್ ಒತ್ಯ್ ಕರತ್ ಜಲ್ಯಾರ್ ದನ್ಪರಾಾಂ ಉಪಿಪಟ್ ಕಾಪಿ ವವಸಾ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗ್. ಜೆವಣ್ ಏಕ್ ನಾಕಾ” ಖಡಕ್್ ಸಾಾಂಗೆಯಾಂರಂರ್ಣ್ನ್. ಶಂಕರಪಾಪಕ್ ಆಪವ್ಕ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ದ್ ಗಂಗೇರ್ವಾಿಚ್ಯಾ ನಾಾಂವಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲ್ಯಯ್ಯಾಂ, ತಾಂ ರಜು ಕರ್್ ‘ಭಟ್ಟ ಹೆಾಂ ವಹರ್್ದ, ಫ್ತಲ್ಯಾಾಂಸಾಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವಳಾ ರಂರ್ನಾಥಪುರಯ್ತಾಂಬಂಗಯ ನಿತಳ್ ಕರ್್ ದವರಾ’ ಮ್ಹಣ್ಗನ್ ರಂರ್ಣ್ ಭಾಯ್ರ ಸರೊ . ‘ಆಪ್ಣಯಾಂ ಪರಮೊೀಶ್ನ್ ಚುಕಾಯಾರ್ ಕಿತಯಾಂ ಬೆಜರ್ ಜಯ್್ ಗೀ ರ್ತತಯಾಂ ಬೆಜರ್’ ರ್ತಮ್ಾಣ್ ಭಟ್ಲ್ಟಕ್ ಜಲಯಾಂ. ಅಪ್ಣ್ ಗಂಗೇರ್ವಾಿಕ್ ಸಮ್್ವ್ಕ್ ಲೊಕಾಾಂಕ್ಒಟುಟ ಕರ್್ತಾಂಚ್ಯಥಂಯ್ ಹರಪ್ ಭರ್್ ರ್ಡ್ಾ ತಯ್ರ ಕೆಲಯ
25 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ‘ರಂರ್ನಾಥಪುರಾಾಂರ್ತಯ ಸಭಾ ಹೆರ್ ಗಾಾಂವಾಾಂತಯಾ ಸಬೆಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ತಾಕ್ ಮ್ರೆ ಪರಾಂ ಜಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ತ ಒದಾಡ್ಲೊಯ. ಆತಾಂ ಗಂಗೇರ್ವಾಿಕ್, ಹಳುಚ್ಯಾಾಂಕ್ಸಮ್ಧಾನ್ಸಾಾಂಗೆಚಾಂತರ ಕಶಾಂ? ಎಕಾಡ್ಯಚಾನ್ ಹ ಇನ್್ ಪ್ಣಕಟರ್ ಘಟ್ಟ ರಾವಾಯ ತಚ್ಯಾಂ ಉತರ್ ಮಕೊವಾಂಚ್ಯಪರಾಂನಾ.ಅನ್ಹಾೀಕಾಡ್ಯಚಾನ್ ಅಪ್ಣ್ ಕೆಲಯ ವವಸಾ್ ಸಗು ವೊಮ್ ಉದರಜತಹಳುಚ್ಯಾಾಂಚ್ಯಹರಪ್ ಮೊರಾ , ಹ್ಯಾ ಚಾಂತಪಾಂತ್‘ರಾವಾಯಾರ್ ಉಜ ಉಡ್ಯಯಾರ್ ಆಗೆಟಾಂ’ ಮ್ಹಳುಬರ ರ್ತಮ್ಾಣ್ ಭಟ್ಲ್ಚರ್ತ್ಜಲ. ದುಸರ ದಸಾ ಸಕಾಳಿಾಂ ರಂರ್ಣ್ ಸಾಯ್ಾಕ್ ಮೆಳು ತವಳ್ ತಣ್ಯ ರಂರ್ಣ್ಕ್ ಬರೆಾಂ ಮ್ಗೆಯಾಂ. “ಹ್ಯಾಂ, ಹ್ಯಾಂವಾಂ ರಂರ್ನಾಥಪುರಾಚ್ಯಾ ಸಭೆಕ್ ಹ್ಯಜರ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಬಾಯತ್ದಲ್ಯಾ.ತುಾಂ ಮ್ಹಕಾ ಅಪಂವ್ಕ್ಚ್ ಆಯ್ಯಯ್ ಆಸ್ಲಾಂ ತುವಾಂ ಒತ್ಯ್ ಕರೆ ಪಯ್ಯಾಂಚ್ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಒಪಾವಲೊಾಂ ಪಳ” ಸಾಯ್ಾ ಖಶಾಲ್ಯಯ್ನ್ ಉಲಯಿಲೊಯ ಆಯು್್ನ್ ರಂರ್ಣ್ನ್ ಅಪಾಯಾ ಮ್ರ್ತಾಂತಯಾಂಸಕ್ಡ್ಆಡ್ಕೆಲಾಂ. “ಭೀವ್ಕ ಸಂತಸ್, ತುಮಚ ಪಯಿಯ ಭೆಟ್ ಮ್ಹಜಾ ರಾಂಜಾಂತ್ ಜತ ತಾಂತುನ್ ಮ್ಸ್ರಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಭೆಾಂತ್ ವಾಾಂಟೆಲ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯ್ತತ್ ಥಂಯ್ ಕಸಯಾಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಚಾಂ ತುಮ್್ಾಂಚ್ ಖದ್ಾ ಕಳಾ್. ಹ್ಯಾಂವಾಂ ವರ ಕರ್್ಸಾಾಂಗೆಚ ಪಾರಸ್ತಾಂಚ್ಬರೆಾಂ, ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ ಕಳಾ್ತ್. ತುಮ ಕಿತಯಾ ವೊರಾಕ್ ರಂರ್ನಾಥಪುರ ಪಾವಾ್ತ್? ದನ್ಪರಾಾಂಬಾರಾಾಂಕ್ಸಭಾ.’ ‘ಬಾರಾಾಂಕ್ ಸಭಾ ಶುರ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆಡ್ಮ್ಸಾಟರಾಂನಿ ಸಾಾಂಗೆಯಾಂ ತರೀ ಹ್ಯಾಂವಾಂ ನೊೀವ್ಕ-ಧಾ ವೊರಾಾಂಕ್ ರಂರ್ನಾಥಪುರಾಕ್ ಪಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಂಚ್ಯಯಿ್ ಸಾಾಂದಾಾಂನಿ ಒತ್ಯ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಾಂಚ್ಯಾ ಬಸಾ್ರ್ಚ್ ಥಂಯ್ ಪಾವಾ್ಾಂ ಸಾಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಾಂ ವತಾಂ ತ ಮ್ಸ್ರ್, ಪಂಚ್ಯಯ್್ಗಾರ್ ಆತ್ಾಂಎಕಾವೊರಾಪಯ್ಯಾಂವಾಪಾಸ್ ಗೆಲ ತಾಂಕಾಾಂ ಮುಕಾರ್ ಧಾಡ್್ ತುಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಆಯೊಯಯ್.’ ರಂರ್ಣ್ನ್ ರ್ತಾಂ ಉತರಾಂ ಆಯು್ನ್ ಕಿತಾಂ ಮ್ಹಣಜೆ? ಧ್ರಸಂಕಟ್, ‘ಹ್ಯಾಂವಾಂ ತಾಂಕಾಾಂ ಧಾಡುಾಂಕ್ ನಾ, ತಚ್ ಹೆಡ್ಮ್ಸ್ರ್ ಹಳುಗಾರಾಾಂ ಒಟುಟ ಯೇವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯ, ಜೆವಾ್ ವಶಿಾಂ ಅಪಾ್ಕ್ಆನಿತಾ ಮ್ಸ್ರಾಕ್ಚರಾ ಚಲ್ಯಯಾ , ಹ್ಯಾಂವಾಂ ಜೆವಣ್ ರದ್ಧ ಕರಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗಾಯಾಂ’ ಮ್ಹಳಾಾರ್ ಕಶಾಂ ಜಯ್್ ? ನಾ‘ಅಪ್ಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಳನ್ಾಂಚ್ತ ತುಮ್್ಾಂಆಪಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲೊಯ ಮ್ಹಣ್ ಒಪಾವಲ್ಯಾರ್ ಕಶಾಂ?’ ‘ರ್ತಮ್ಾಣ್ ಭಟ್ಲ್ಟನ್ ಹ್ಯಡ್್ ದವರ್ಲಯ ಸಂಕಡ್, ಹ್ಯಾ ವಳಿಾಂ ಅಪ್ಣ್ಾಂ ಕಿತಾಂಚ್ ಉಲಯ್್ಾಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ರಂರ್ಣ್ನ್ ನಿರಾರ್ ಕೆಲೊ. ಇನ್್ ಪ್ಣಕಟರ್ ಸಲ್ಯವಲೊ- ಮ್ಸ್ರ್ ಜಿಕೊಯ . ‘ಆತಾಂ ಕಿತಾಂಚ್ ಉಲಂವಚಾಂ ನಾಕಾ. ಸಾಯ್ಾ ರಂರ್ನಾಥಪುರಾಕ್ ಯ್ತ ಥಂಯ್
26 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ವೇಳ್ ಪಳವ್ಕ್ ಉಲಯ್ಾಂ’ಅಶಾಂತಣ್ಯ ಮ್ನ್ಕೆಲಾಂ. “ಪರ ಣಿ ದಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಸುಟ್ಲ್್ಾಂ,ಫ್ತಲ್ಯಾಾಂರಂರ್ನಾಥಪುರಾಾಂತ್ ತುಮಚ ಭೆಟ್ ಜತ ನ್ಹಾಂಯ್ಗೀ? ಥಂಯ್ರ್ಕಿತಾಂಸಕ್ಡ್ತಯ್ರಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಕಿತಾಂ ಸೊಡ್ಯಯಾಂ ಮ್ಹಳುಾಂ ಪಳಯ್್”ಮ್ಹಣಲೊ. “ಚಡ್ ಸರಾರಾಯ್ ಕಾಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಗನ್ರ್ತಳಿಿ” “ತ ಹಳುಗಾರ್ ಆಮೆಚಾಂ ಉತರ್ ಆಯ್್ನಾಾಂತ್ ತಾಂಕಾಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾಂಚ್ ಹಟ್ ಚಲ್ಯಜೆ” ಮ್ಹಣತ್್ ರಂರ್ಣ್ ಭಾಯ್ರ ಸರ್್ಆಯೊಯ. ‘ಸಾಯ್ಾ ಅಪಾಯಾ ರಾಂಜಕ್ಯೇವ್ಕ್ ಮ್ಸ್ರಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಚ್ಯವಾವ್ಕರ , ತಾ ಸಭೆಚ ವವಸಾ್ ಹೆಾಂ ಸಕ್ಡ್ ಪಳಯ್್’ ರಂರ್ಣ್ಕ್ ಸಂತಸ್ ಜಲೊ ತರ ‘ಹೆಡ್ಮ್ಸ್ರ್ ರ್ತಮ್ಾಣ್ ಭಟ್ ಆಪ್ಣ್ ಸಾಾಂಗಾಯಾರ ರ್ಣ್ಯ್ ಕರನಾಶಾಂ ಪಂಚ್ಯಯ್್ಚ್ಯಾಾಂಕ್ ಬಾಾಂದುನ್ ಘವ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಗಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಆಯೊಯ ನ್ಹಾಂಯ್ಗ’ಮ್ಹಳಿು ವರಾರಾಯ್ಅನ್ಹಾಕ್ ಕಡ ಥಾವ್ಕ್ ಧ್ಲಸಾ್ಲ. ರಂರ್ನಾಥಪುರಾಕ್ ಯ್ತಾಂ ಯ್ತಾಂ ‘ತಾ ರ್ತಮ್ಾಣ್ ಭಟ್ಲ್ಕ್ ಆಯಿನ್್ ವಳಾರ್ ವಾತ್ ಪ್ಣಟ್ಯ್್’ ಮ್ಹಳಿು ಹಲ್್ ಅಲೊೀಚ್ಯನ್ಧ್ಲಸುಾಂಕ್ಲ್ಯಗಯ. (ಮುಖ್ಲ್ಸ್ಟ್ನ್ವೆತಾ....)
27 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ದ ೊೋನ್ ದ ೊರಿಯೊ ರುಕಾಡ್ವಾಲುಗ್ತಟ್ಸ ಭೇದ್ಕರುೊಂಕ್ಕಳಿತ್ನ ಹಾಾ ದೀನ್ದರಿಯೆೊಂಕ್ ಸದ್ಲೊಂಚ್ತಯಾರ್ಸೆವೆಕ್ ದುಬ್ಳು ವಾಗಿರೆಸ್ಾ ಆಪ್ಯಾಾನ,.. ಗಂಧಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಕ್ಭುಲನ್ ದರಿಭೊಂಗ್ತರಳಿಜಾಯಾ್! ಎಕಾಖಿಣಾಕ್ಕೂಡಿಕ್ಘೆರ್ವ್ ಫೊಂಡಾಥಳಾಕ್ದ್ೊಂವಾಾತ್ ಮ್ರಣಾಥಾರ್ವ್ ಸಸಣಾಕ್ ಸೊಂಖೊರ್ವಜಶೆೊಂದ್ರಸಾತ್ ಫುಡಾಯಾ ಖಿಣಾಕ್ಫೊಂಡ್ಸೊಂಡುನ್ ಧ್ಣಿ್ಚರ್ಚತಾ್ತ್ ಫೊಂಡಾವಯಾಯಾೊಂಚ್ಯಾ ಸವೆುೊಂಚರ್ ರೆೊಂವೊಡ್ಘಾಲ್್ ಬ್ಸಾತ್! ಭೇದ್ಕರುೊಂಕ್ಕಳಿತ್ನ ಹಾಾ ದೀನ್ದರಿಯೆೊಂಕ್! -ಆೊಂಡ್ರ್ರಾ ಎಲ್ಡಿಕೂನಹ
28 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
29 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
30 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
31 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
32 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
33 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
34 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
35 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
36 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
37 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
38 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
39 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
40 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
41 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
42 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
43 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
44 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
45 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
46 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
47 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
48 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
49 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
50 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
51 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
52 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
53 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
54 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
55 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
ಚುಟುಕಯೆಂ ಮ್ಹನಾಿಾ - ಮ್ತ್ ರ್ತ ಕೆದ್ಾಂಯ್ ಫ್ರರಜಾ ಬರ. ಭಾಯ್ರ ಕಸಲೊ ಹವೊ ಅಸಾ್! ತಾಚ್ ಪರಕಾರ್ ರಸಲ್ಟ ದತ. ಭಾಯ್ರ ಜರ್ ಹಿಾಂವ್ಕ ಅಸಾ... ಭಿತರ್ ವಗಾಂಚ್ ಬರಫ್ ರಚ್ಯ್! ------------------------------ಮ್ಹನಾಿಾ ಜಿಣಯ್ಾಂರ್ತೀ ತಶಾಂಚ್! ಅಪಾಯಾ ಭಾಂವಾರಾಂ ಕಿತಾಂ ಘಡ್ಯ್ ತಾಂಚ್ ಮ್ರ್ತರ್ ಸದಾಂ ಧ್ಲಸಾ್! ಫ್ರರಜ್ ತಾಂ ಕಿತಯಾಂಯ್ ಬರಫ್ ರಚ್ಯ್ ರ್ತತಯಾಂಚ್ ಗ್ಳಪಿತ್ ತಪಾ್. -----------------------------ವಾಲ್ ರ್ತ ವಾಡ್ನ್ ಫಳ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಳಾುಾ ಪಾತಾಣ್ಯನ್ ಧ್ನಿಯ್ನ್ ಖಂಯ್ ಥಾಾಂವ್ಕ್ ಗೀ ಧಾಾಂಕ್ ಹ್ಯಡ್್ ರೊಯಿಯ. ವಾಲಕ್ ದಲಯಲಾಂ ಖಣ್ ಸವ್ನ್ ದಾಂಕಾನ್ ಯಥೇಶ್ಟ ಫಳ್ ದಲಾಂ ರ್ಜೆಗಕ್ ಪಡನಾತಯಾ ವಾಲಕ್ ಧ್ನಾಾನ್ ಕಾತನ್ಗ ಉಡಯ್ಯಾಂ! --------------------------------
57 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
58 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಸಕಾಲಿಕ್ ಪ್ರಿಸರಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಆಯಾಯ.... ಪರಸರ್, ಪರಸರ್ ಸದಾಂ ಬೊೀಬ್ ಮ್ಚ್ಯಗಾಂ ಸಬಾರ್ ಪರಸರ್ ಪ್ಣರೀಮ ಅಸಾತ್. ಎಕೆಿಾಂ ರ್ತೀಸ್ ಕರೊಡ್ ಜನ್ಸಂಖೊ ಆಸಾಚಾ ಭಾರತಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಾಂಪಯಿ್ ದೀನ್ ಪರರ್ತಶ್ತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್! ಪುಣ್ತಾಂಚ್ಯತಳೊಅವಾಜ್ನಾತಯ ತಸಲೊಜಲ್ಯ. ಆಮೊಚ ಭಾರತ್ ಆತಾಂ ಸಗಾುಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾಂಮೆಹಳಾಂರಾಸ್ಕಚ್ಯಗ (dumping ) ಗಾಾಂವ್ಕಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವಾಯ. ಮ್ಕಾಆನಿತುಮ್್ಾಂಹ್ಯಚಕಾಾಂಯ್ಚ ಝಳಕ್ ಸಮೇತ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವಶಿಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಾ ರ್ಜಲ ಹ್ಯಾಂಗಾ ಬರಯ್್ಾಂ. ಪರಸರ್ ರಾಕೊನ್ ವಹಚ್ಯಗಾಂ ಕಾಮ್ ಆಮೆಚಾಂ. ರೂಕ್ ಝಾಡ್ಯಾಂ ಲ್ಯವ್ನ್ ವಾತವರಣ್ , ಸಾಂವಚಾಂ ವಾಹರೆಾಂ, ಪಿಯ್ಾಂವಚಾಂ ಉದಕ್, ಸಾಾಂಬಾಳಿಜೆ. ಪುಣ್ಆಜ್ಸಕಾಗರ್ಪರಸರಾಚಜತನ್ ಘಾಂವ್ಕ್ ತಯ್ರ್ ನಾ. ಆಜ್ ಪರಸರಾಾಂತ್ ಧ್ಣ್ಗ, ಉದಕ್, ವಾರೆಾಂ ಮೆಹಳಾಂ ಜಲ್ಯಾಂ. ದಯೊಗ ಸಮೇತ್ ಭುಾಂಯ್ಗೀಳ್್ ಆಸಾ. ಭಾರತ್ದೇಶಾಥಾವ್ಕ್ ಪಂದರ ಹಜರ್ ಕಿಲೊೀ ಮೀಟ್ರ್ ಪಯ್್ ಆಸಾಚಾ ಯುರೊೀಪಾ ಥಾವ್ಕ್ ಪಾಡ್ ಜಲಯಾಂ ಮೊಬಾಯ್ಯಾಂ, ಕಂಪೂಾಟ್ರಾಾಂ ಆನಿ ಎಲಕೊಟರೀನಿಕ್ವಸು್ ಭಾರತ್ದೇಶಾಚ್ಯಾ
59 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಗಾಜಿಯ್ಬಾದ್ಹ್ಯಾಂಗಾ ಧ್ಮ್ಗರ್ಗ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಯ್ತ್ ಯ್ ಪುತಗತ್. ಚೀನಾಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ, ಪಾಕಿಸಾ್ನ್ ಯ್ ಬಾಾಂಗಾಯದೇಶಾಾಂತ್ಆಶಾಂವಕಾಳ್ವಸು್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಥಂಯೊಚ ಸಕಾಗರ್ ವ ಆಡಳ್ಾಂ ಸೊಡಿನಾ. ಪುಣ್ ಭಾರತಾಂತಯಾ ಗಾಜಿಯ್ಬಾದಾಂತ್ ಹೆಾಂಪೂರಾಧ್ಮ್ಗರ್ಗ. ಆಮೇರಕಾ ಥಾವ್ಕ್ ಪಾಯಸ್ಥಟಕ್ ವಸು್ ಭಾರತಾಂತ್ರಾಸ್ಘಾಲ್ಯ್ತ್.ಚ್ಯನ್್ಯ್, ಉತ್ರಖಂಡ್, ಸ್ಟರತ್ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ ಹಜರ್ ಎಕಾರಾಾಂತ್ ಡಂಪಿಾಂಗ್ ಜತ. ಆಮೊಚ ಸಕಾಗರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಯಸ್ಥಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುತ್ ಕಯ್ಗತ್, ದರ ವೊಳಾತ್. ಹಜರೊಾಂ ಲೊಕಾಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ದವಾತ್. ಪುಣ್ ಪಾಯಸ್ಥಟಕ್ ಕಗಾಗಯ್್ನಾ ಪರಸರ್ ವಕಾಳ್ ಜವ್ನ್ ಲ್ಯಖಾಂನಿ ಲೊೀಕ್ ಪಿಡಾಂತ್ ಪಡ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ತ್ರ ಕೊಣೀ ಸಾಾಂಗನಾಾಂತ್. ಜಮ್ಗನಿಥಾವ್ಕ್ ವಕಾಳ್ಸ್ಥಸಾಂಹ್ಯಡ್್ ಭಾರತಾಂತಯಾ ಡಲಯಚ್ಯಾ "ಲ್ಯಲ್ ಡೂರಾ"ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ರಾಸ್ಕತಗತ್. ಸ್ಥಶಾಾಾಂ ಥಾವ್ಕ್ ಮೆಾಂದವಕ್ ಸಂಭಂಧ್ ಜಲಯ ಪಿಡ್ಯ ಯ್ತ ಮ್ಹಣ್ ಜಮ್ಗನಿ ಜಣಾಂ. 'ಲ್ಯಲ್ಡೂರಾ'ಚ್ಯ ವಪಾರ ಹ್ಯಾ ವಕಾಳ್ ಸ್ಥಶಾಾಾಂತಯಾಂ ಸ್ಥಶಾಂ ಎಕಾಟಾಂಯ್ ಕತಗ. ಕಗಗವ್ಕ್ ಪರತ್ ವೀಕ್'ಚ್ ವಕಾ್ ವ ಹೀಲ್ ಸೇಲ್ ವಕೊರ ಕತಗ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ವವಗಾಂ ಹಜರೊಾಂ ಭುಗಗಾಂ ಮೆಾಂದವಚ್ಯಾ ಸಮ್ಸಾ್ಾಾಂತ್ ಪಿಡೇಸ್್ ಜತತ್. ಡಲಯಚ್ಯಾ ಲರ್ಾಗ್ ಸಾಡ ರ್ತನಿಿಾಂ ಹಳಾುಾಾಂನಿಜಮ್ಗನ್ದೇಶಾಚ್ಯಾಾಂಸ್ಥಶಾಂ ಡಂಪಿಾಂಗ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಕಾಗರಾನ್ ಅವಾ್ಸ್ ದಲ್ಯ. ಹ್ಯಾ ವಕಾಳ್ ಮೆಹಳಾಾ ಸ್ಥಶಾಾಾಂದವರಾಂಲೊೀಕ್ಸದಾಂಪಿಡೇಸ್್ ಆಸಾ. ಹಜರ ಲೊೀಕ್ ಮೆಾಂದವ ಸಂಭಂಧಿತ್ಪಿಡಾಂತ್ವಳವಳಾ್ತ್. ಇಾಂಗೆಯಾಂಡ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಿಲೊೀ ಪಯ್ಗಾಂತ್ ಇಾಂಗಾುಾ ಫ್ತತರ್ (ಕಲಯದಾಲು)ಉಪೇಗ್ಕರನಾಸಾ್ಾಂಫಕತ್್ ವಾರೆಾಂ, ಉದಕ್, ಆನಿ ಸೊೀಲ್ಯರಾ ಥಾವ್ಕ್ ವದುಾತ್ ಉತಪದನ್ ಕತಗತ್. ಪುಣ್ಭಾರತಾಂತ್72ಪರರ್ತಶ್ತ್ಇಾಂಗಾುಾ ಫ್ತತರ್ ಉಪೇಗ್ ಕರನ್ ವದುಾತ್ ತಯ್ರ್ ಕತಗತ್. ಹ್ಯಾ ಇಾಂಗಾುಾ ಧುಾಂವಾರನ್ ಪರಸರಾಾಂತ್ ಕಾಬಗನ್, ಹಡ್ರೀಜನ್, ಕಾಬಗನ್ ಮೊನೊೀಕೆ್ೈಡ್ ಮ್ಹಳುಾಂ ವಕಾಳ್ ವಾರೆಾಂ ಉಬಾ್ತ. ಆನಿ ಹೆಾಂ ವಾರೆಾಂ ಭಲ್ಯಯ್್ಕ್ಕಿತಯಾಂಬರೆಾಂ? ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವ ವಳಾ "ಬುಲಟ್ ಟೆರೀಯ್್" ಕತಗಾಂವ್ಕ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಘಾಲಯ.ಜಪಾನಾಾಂತ್ಆಸಾಚಾ ಬುಲಟ್ ಟೆರೀಯ್್ಪರಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ವಗಾಚ ಬುಲಟ್ ರಯ್ಯಾಂ ಯ್ತತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊೀಕ್ ಸವಪ್ಣ್ಲೊ. ರಾಜಕಾರಣಾಂನಿ ರಯ್ಯಾಂ ಮ್ತ್ರ ಸೊಡ್'ಲಯಾಂಚ್ ಆಯಿಯಾಂ. ಜಪಾನಾಾಂತ್
60 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಸವ್ಕಗಬುಲಟ್ರಯ್ಯಾಂಕರೆಾಂಟ್ಲ್ಚ್ಯರ್ ಧಾಾಂವಾ್ತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಸಾಟ್ ಪರರ್ತಶ್ತ ವಯ್ರ ರಯ್ಯಾಂ ಇಾಂಗಾುಾ ಫ್ತತರಾಂನಿ ಚಲ್ಯ್ತ್ ಮ್ಹಳಿು ರ್ಜಲ್ ಆಮ್್ಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಬುಲಟ್ ಟೆರೀಯ್್ಕ್ ಸಾಕೆಗಾಂ 'ಟ್ಲ್ರಾಕ್' ಆಮೆಚಲ್ಯಗಾಂ ನಾ. ಇಾಂಗಾುಾ ಧುಾಂವೊರಾಚ್ಯ ಆಡ್ ಪರಣಮ್ ಪಯ್ಯಾಂಚ್ವಯ್ರ ಹ್ಯಾಂವಾಂಸಾಾಂಗಾಯಾಂ. ಕಾಾನ್್ರ್ ಪಿಡನ್ ಲ್ಯಖಾಂನಿ ಲೊೀಕ್ ಮೊತಗತ್. ಎಕೆಾ ಸಮೀಕೆಿ ಪರಕಾರ್ ಮೊಚ್ಯಾಗಮ್ನಾಿಾಾಂಪಯಿ್ಾಂಚ್ಯಳಿೀಸ್ ಆನಿ ಪಾಾಂಚ್ ಪರರ್ತಶ್ತವಯ್ರ ಲೊೀಕ್ ಕಾಾನ್್ರಾನ್ಮೊತಗಖಂಯ್. ಹ್ಯಕಾ ಮೂಳ್ಕಾರಣ್ಮೀತ್ಮೇರ್ನಾರ್ತಯಾಂ ಮೊಬಾಯ್ಯ ಟ್ವರಾಾಂಖಂಯ್.ಲ್ಯಹನ್ ಜಗಾಾ ವಾಾಪಿ್ಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಟ್ವರಾಾಂ.ನಿೀತ್ನಿಯಮ್ಾಂಹ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಲ್ಯಗ್ಳ ಜಯ್್ಾಂತ್. ಮೊಬಾಯ್ಯ ಟ್ವರಾಾಂಚ್ಯಾ ರಡಿಯೇಶ್ನಾದವರಾಂ "ಕಾಾನ್್ರ್" ಪಿಡ್ಯ ಯ್ತ ಮ್ಹಣ್ ವಜಾನಿಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಯಯಾಂ. ಲ್ಯಹನ್ಲ್ಯಹನ್ಟ್ವರಾಾಂಬದಯಕ್ವಹಡ್ ಟ್ವರಾಾಂ ಘಾಲುಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಣನಿ ಆಯ್್ನಾ.ಲೊಕಾಾಂಕ್ಆಮಾಂಕಾಮ್ ದತಾಂವ್ಕ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಾಾಂಡ್ ವಾಜಯ್್ತ್. ಮುಾಂಬಯ್, ಜೈಪುರ್, ಕೊೀಲ್ತ್ , ಬೆಾಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸುವಾತಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಡಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಸೊಧಾ್ಾಂ ಕೆಲಯಾಂ ಆಸಾತ್. ಸರತ ವಹ್ಯರ್ ಗಾವಾಾಂತ್ ಹರ್ ಘರಾಾಂನಿ ಕಾಾನ್್ರ್ ಪಿಡೇಸ್್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳಿು ರ್ಜಲ್ಭೆಾಾಂ-ಭಿರಾಾಂತ್ಉಬಾ್ಯ್್. ಗ್ಳರ್'ಗಾಾಂವ್ಕಪರದೇಶಾಾಂತ್ 76 ಪರರ್ತಶ್ತ್ ಭುಗಾಾಗಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯೊನಿತರಣ್ಆನಿ ಕುಡಿಚ ಭಲ್ಯಯಿ್ ನಾಸಾ್ಾಂ ವಳವಳಾ್ತ್. ತಾಂಕಾಾಂ "ಅನೇಮಯ್" ಪಿಡ್ಯ. ಜರ್ ಆವಯೊಚ್ಚ ಪಿಡೇಸ್್ ಜಲ್ಯಾರ್ತಾಂಚ ಭುಗಗಾಂ ಕಶಿಾಂ ಭಲ್ಯಯ್್ಾಂತ್ ಆಸ್ಲಾಂ? ಲ್ಯತೂರ್ ಆನಿ ಮ್ರಾಠ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಲೊೀಕ್ ಗಾಾಂವ್ಕ ಸೊಡುನ್ ಅಸಾ ಆನಿ ಖಾಂಚರ್ ಪುಣೀ ಕೊಬು ಕೃಷ್ಟ ಕಚ್ಯಗ ಕಡಾಂ ವ ಸಾಕರ್ ಫ್ತಾಕಟರಾಂತ್ ಜಹಡು ಮ್ರಾಂಕ್ಆಯಿ್ಾಂಆಸಾತ್. ಪರಸರ್ ವಕಾಳ್ಜಲ್ಯಾಂ..ಪಿಯ್ಾಂವಚಾಂಉದಕ್ ವಕಾಳ್ ಜಲ್ಯಾಂ, ವಾರೆಾಂ ಕಾಣ್ಯಘತನಾ ನಾಕಾ- ತಾಂಡ್ಯಕ್ರ್ತದಡಾಂಮ್ಸ್್ ಘಾಲಜೆ ಪಡ್ಯ್. ಹೆಾಂ ಪೂರಾ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಾಂತ್ ಜಾಂವಚಯ್ 'ಡಂಪಿಾಂಗ್' ವಯ್ವಟ್ಲ್ಚಾಂ್್ಮ್ಹಿಮ್ಾಂ. ರಷ್ಾಾಂತ್ ವಹಡ್ ಕಾರಾಂರ್ತ ಜಲ. ಆನಿ ಕಮೂಾನಿಸ್್ ಆಡಳ್ಾಂ ಆಯ್ಯಾಂ. ತಣಾಂ 'ಹರ್ ಎಕಾಯಾನ್, ಹರ್ ಎಕಾಯಾಕ್ ಶಿಕಯ್್ ' ಮ್ಹಣ್ ಕಾನ್ಸನ್ ಜರ ಹ್ಯಡಯಾಂ. ಆಜ್ ರಷ್ಾಾಂತ್ ಹಯ್ಗಕೊಯ ಶಿಕಿಪ. ಆಮ್ಚಾ ಭಾರತ್ದೇಶಾಾಂತ್ಆಜ್ ಶಾಂಬೊರಾಾಂತ್ಚ್ಯಳಿೀಸ್ಆನಿಪಾಾಂಚ್ ಭುಗಗಾಂ ಅಶಿಕಿಪ. ಭುಗಾಾಗಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾ. ವಹಡ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಷರ್ ಜಾನ್ ನಾ. ಸಕಾಗರಾಚ್ಯಾಂ ಧ್ಲೀರಣ್ ಕಿತಾಂ ತಾಂ ಸಮ್್ನಾ!
61 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಪಯ್ಯಾಂ ಶಾಂಬೊರ್ ಕಿಲೊ ರಾಾಂದವಯ್ ಕಚ್ಯಾಗಸುವಾತರ್ಆತಾಂಫಕತ್್ ರ್ತೀಸ್ ಕಿಲೊ ರಾಾಂದವಯ್ ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್ ರಯ್್ ರಡ್ಯ್ತ್.ಹ್ಯಕಾಪರಸರ್ಮೆಹಳಾಂ ಜಲಯಾಂಚ್ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್. ಧ್ಣ್ಗ ಆಜ್ ವಕಾಳ್ ಜಲ್ಯಾ. ಪರಕೃರ್ತವಶಿಾಂ ಕೊಣೀಉಲಯ್್. ದಯ್ಗ ತಡಿರ್ ಆತಾಂ ದಯೊಗಚ್ ಜಗ ಪೊಕೊನ್ಗ ಖತ. ಲೊೀಕ್ ಭಿಾಂಯ್ನ್ ಥಥಗತಗ. ಸಕಾಗರ್ ಸಾಾಂಗಾ್ ದಯ್ಗಕ್ ಆಡ್ ಫ್ತತರ್ ಭಾಾಂದುನ್ ಧ್ಣ್ಗ ಪೊಕೊಚ್ಯಗಾಂ ಆಡ್ಯವಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಕಿತಾಂ ಫ್ತಯೊಾ ತಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಯ್ಯಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಉಲ್ಯಾಗ ಏಕ್ ಮ್ತ್ರ ವಾಟ್. ರೂಕ್ ಕಾತಚ್ಯಗಾಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಯ್. ರೂಕ್ ಝಾಡ್ಯಾಂ ಲ್ಯವ್ಕ್ ಪರಸರಾಾಂತ್ ನಿತಳ್ವಾರೆಾಂ ರತಕರಾಂಕ್ಜಯ್. ಇಾಂಗಾುಾ ಕಾಖಗನ್ಹ ಬಂಧ್ ಕರಜೆ. ರಯ್ಯಾಂ ವೀಜ್ ಸಕೆ್ನ್ ಚಲ್ಯಜೆ. ವೀಜ್ ಸಕತ್ ತಯ್ರ್ ಕಚ್ಯಾಗಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ವಧಾನ್ ವಾಪಾರಜೆ. ಆಶಾಂ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಾಂತ್ ಕೆದಳಾ ಜಯ್್ ? ತಾಂ ಸಾಾಂಗಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ನಾ. ಪರಸರ್ ಮಂರ್ತರಕ್ ಹ್ಯಾ ವಶಿಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಆನಿ ತಕಾ ಪಡ್ನ್ ವಚ್ಯಾಂಕಿೀ ನಾ.ಲೊಕಾಾಂಕ್ತಚ್ಯಾಕಿಪುಡಾಂರ್ರಜ್ ನಾತಶಾಂದಸಾ್. ತರ್ ಕೊಣ್ಯಾಂ ತಳೊ ಕಾಡ್ಚ ? ಪರಸರಾಕ್ಆಯಿಲೊಯ ಸಂಚಕಾರ್ ಕೊಣ್ಯಾಂನಿವಾರಾಂವೊಚ ? - ಪಂಚು, ಬಂಟ್ಲ್ವಳ್ -----------------------------------------------------------------------------------------
62 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ವಲ್ಲಿ ಕಯಾಡ್್ಸಯಕ್ ದಯಯ್ಜಿ ದುಭಯಯ್ ಸಯಹಿತಿಕ್ ಪುರಸಯಾರ್ 2023 ದುಭಾಯ್, ದಸಾಂಬರ್ 21: ಫ್ತಮ್ದ್ ಕೊಾಂಕಣ ಸಾಹಿರ್ತ, ವಾವಾರಡಿ, ಕಾದಂಬರಕಾರ್, ಕಥಾಕಾರ್, ಕವ ವಲಯ ಕಾವಡರಸಾಕ್ 2023 ಇಸವಚ್ಯ ಪರರ್ತಶಿಟತ್ ದಯಿ್ ದುಭಾಯ್ ಸಾಹಿರ್ತಕ್ ಪುರಸಾ್ರಾಕ್ ವಾಂಚ್ಯಯ. ದಸಾಂಬರ್ 18 ತರಕೆರ್ ದುಭಯ್ಾಂತ್ಚಲ್ಲ್ಯಯಾ ದಯಿ್ ದುಭಾಯ್ಜೆರಾಲ್ಜಮ್ತಚ್ಯರ್ವಾಂಚವ್ಕ್ ಜಲ. ವಲಯ ಕಾವಡರಸ್ (23 ಜುಲ್ಯಯ್ 1967, ಅಜೆಕಾರ್) ಹ್ಯಣ್ಯಾಂ 1984 ಇಸವಾಂತ್ ಅಪಿಯ ಸಾಹಿರ್ತಕ್ ಸುವಾಗತ್ ಕೆಲೊಯ ಏಕ್ ಬರವಪ , ಸಂಪಾದಕ್, ಅಾಂಕಣ್ಕಾರ್, ವಮ್ಶ್ಗಕ್, ಭಾಶಾಾಂತರ್/ಲಪಿಯಂತರ್ಕಾರ್ತಶಾಂಚ್ಪಾರಧಾಾಪಕ್. 250 ವಯ್ರ ಮೊಟೊವಾ ಕಥಾ, 350 ವಯ್ರ ಕವತ, 6 ಕಾದಂಬರ, 250 ವಯ್ರ ಲೇಖನಾಾಂ, 8 ನಾಟು್ಳಬರಯಿಲ್ಯಯಾ ಹ್ಯಚಾಂಬಪಾಗಾಂಇಾಂಗಯಶ್, ಕನ್್ಡ, ಹಿಾಂದ, ಮ್ರಾಠಿಆನಿ ತುಳು ಭಾಶಾಂನಿ ತಜಗಣ್ ಜವ್ಕ್ ವವಗಾುಾ ನೇಮ್ಳಾಾಾಂನಿ ತಶಾಂಚ್ ಜಳಿಜಗಾಾಾಂನಿಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಾಂತ್.ಅಪಾಯಾ ಆಶಾವಾದಪರಕಾಶ್ನ್ಥಾವ್ಕ್ ಪನಾ್ಸ್ ಪುಸ್ಕಾಾಂ (ಪಿರಾಂಟ್), 40 ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಇ-ಪುಸ್ಕಾಾಂ, ಆನಿ 130 ಮೊಟೊವಾ ಕಥಾ ಆಟ್ಲ್ಪಿಚಾಂ ಪಾಾಂಚ್ ಆಡಿಯೊ ಪುಸ್ಕಾಾಂ ಯೂ-ಟ್ಯಾಬ್ ಚಾ ನ್ಲ್ಯಚ್ಯರ್ ಪರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಾಂತ್. ಗಾಂಯ್ಚಾ ಕೊಾಂಕಣ್ಗಾರ್ ಪರಕಾಶ್ನ್ ಥಾವ್ಕ್ ಲಪಿಯಂತರ್,

ಟೆಕೊ್ೀಲೊಜಿೀಸ್ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ಪಾರಧಾಾಪಕ್ಜವಾ್ಸಾತಶಾಂಚ್ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.ಚ

63 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಯಾಂ ಪಾಾಂಚ್ ಪುಸ್ಕಾಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಾಂತ್. ರಾಶಿಟರೀಯ್ ಮ್ಟ್ಲ್ಟಚ್ಯಾ ಕೊಾಂಕಣ ಮೊಟ್ಲ್ವಾ ಕಥಾಂಚಾಂ ರ್ತೀನ್ ಸಂಕಲನಾಾಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕರನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಾಂತ್; 20ವಾಾ ಶಕಾಿಾಚ್ಯಾ ಕೊಾಂಕಣ ಕಥಾ (2006), ಸುರೊ ಉದೆತ (2019), ಸುರೊ ಉದೆಲ್ಯ (2022). ದಯ್್.ಕೊಮ್ (2003-2011), ಪಯ್್ರ.ಕೊಮ್ (2015 ಥಾವ್ಕ್) ಸಾಹಿರ್ತಕ್ ಜಳಿಜಗಾಾಚ್ಯ ತಶಾಂಚ್ ಪಯ್್ರ ಸಾಹಿರ್ತಕ್ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಜನ್ಗಲ್ಯಚ್ಯ, ಕೊಾಂಕಣ್ಗಾರ್ ಪರಕಾಶ್ನ್ ಗಾಂಯ್ಚ್ಯ ಸಂಪಾದಕ್ ಜವ್ಕ್ ವಾವ್ಕರ ಕರನ್ ಆಸಾಚಾ ವಲಯ ಕಾವಡರಸಾಕ್ ದವೊ ಸಾಹಿರ್ತಕ್ ಪುರಸಾ್ರ್ (2003), ಕನಾಗಟ್ಕ್ ಕೊಾಂಕಣ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡಮಚ್ಯ ಪುರಸಾ್ರ್ ರ್ತೀನ್ ಪಾವಟಾಂ ಮೆಳಾುಾತ್; ಕವತಪಾಠ್(2005), ದರಾ ರಾಾಂರ್ತಯ ಪಿಾಂರೊಣ್(2006), ಬಂದ್(2018). ತಶಾಂಚ್ ಮ್ಥಾಯಸ್ಕುಟ್ಲ್ಾಚ್ಯಕವತಟ್ರಸಾಟಚ್ಯಪುರಸಾ್ರ್(2019) ಲ್ಯಭಾಯ.ಮನಿಸ್ಥಟರ ಆಫ್ಕಲಚರ್ಥಾವ್ಕ್ 2021-23 ಚ್ಯಸ್ಥೀನಿಯರ್ಫ್ಲೊೀಶಿಪ್(ಸಾಹಿತ್ಾ)ಲ್ಯಭಾಯ. ಸಾಹಿರ್ತಕ್ ವಾವಾರಶಿವಾಯ್ 50 ವಯ್ರ ರಾಶಿಟರೀಯ್/ಅಾಂತರ್ರಾಶಿಟರೀಯ್ ಕಾಮ್ಸಾಳಾಾಂ, ವಬ್ರನಾರಾಾಂ ಗಾಂಯ್ ವಶ್ವ ವಧಾಾಲಯ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಶ್ವ್ಕವಧಾಾಲಯ್ಾಂನಿ ತಶಾಂಚ್ ಗಾಂಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕೊಲಜಿಾಂನಿ ಚಲಯ್ಯಾಾಂತ್. ಮ್ಾನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್ಲ್ಾಂತ್ ಪದುಾತ್ರ್ (MBA) ಶಿಕುನ್ ಪರಸು್ತ್ ಶಿರೀನಿವಾಸ್ ಯುನಿವಸ್ಥಗಟ ಕೊೀಲಜ್ ಆಫ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಾಂಗ್ ಎಾಂಡ್
ತಯ್ರಾಯ್ ಕರನ್ ಆಸಾ. ಓವೇಶ್ನ್ ವಕ್ಗಪ್ಣಯೀಸ್ ಸವಗಸಸ್ ಮ್ಹಳಾುಾ ಎಕಾ ಅಮೆರಕಾಚ್ಯಾ ಬಹ-ರಾಶಿಟರೀಯ್ ಕಂಪ್ಣ್ಚ್ಯ ಗಯೀಬಲ್ ಡಲವರ ಆನಿ ಕಂಪಾಯಯನ್್ ಹೆಡ್ ಜವ್ಕ್ ವಾವ್ಕರ ಕರನ್ ಆಸಾ. ಕೊಾಂಕೆ್ಾಂತಯ ಭೀವ್ಕ ಪರರ್ತಶಿಟತ್ ’ದಯಿ್ ದುಭಾಯ್ ಸಾಹಿರ್ತಕ್ ಪುರಸಾ್ರ್’ 2023 ಇಸವಚ್ಯಾ ಎಪಿರಲ್ಯಚ್ಯಾ 30 ತರಕೆರ್ ದುಭಾಯ್ಾಂತಯಾ ’ಎಮರಟ್್ ಆಡಿಟೊೀರಯಮ್’ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ ಚಲುಾಂಕ್ ಆಸಾಚಾ ದಯಿ್ ದುಭಾಯ್ ವಸುಗಗೆಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ಗವಳಾರ್ ಲ್ಯಭ್ಲೊ. ಪುರಸಾ್ರ್ ರ.75000, ಯ್ದಸ್ಥ್ಕಾ ತಶಾಂಚ್ಮ್ನ್ಪತ್ರ ಆಟ್ಲ್ಪಾ್.ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೀನ್ದಕಡ್ಯಾಾಂಥಾವ್ಕ್ ದಯಿ್ ದುಭಾಯ್ಸಂಘಟ್ನ್ಕೊಾಂಕಣಸಾಹಿರ್ತಾಂಕ್ಪಾಟಾಂಬೊ/ಪೊರೀತ್ಹ್ದಾಂವಚಾಂ ಮಸಾಾಂವ್ಕಚಲವ್ಕ್ ಆಯ್ಯಾಂ. -----------------------------------------------------------------------------------
64 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಚಿಟು......ಚುಟು.....ಚುಟುಕಾೊಂ: - ಮಾಚ್ಯಚ , ಮಿಲಾರ್. ಬ್ದಲಾಯ ಕಾಳ್ ರಾಜಕಿೀಯ್ಪಾಡಿ್ಾಂಚಾಂಉಾಂಚಯಾಂಸೊಯರ್ನಾ್ಾಂ ಮುಖೆಲ್ಯಾಾಂಚಲ್ಯಾಂಬ್ಲ್ಯಾಂಬ್ಭಾಷಣಾಂ ಚುನಾವ್ಕಪರಚ್ಯರಾಚ್ಯಆಸ್ಲೊಯ ಆದಯ ಕಾಳ್ ಕೊರೊಡ್ಯಾಂನಿದುಡುವಾಟ್ವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ಚುನಾವ್ಕಝುಜಾಂಕ್ ವಾಪನ್ಗಆಸಾತ್ ಆತಾಂತಂತ್ರ ಜಾನ್ಆನಿಅಾಂತರ್ಜಳ್! ನಗ್ತಾರಂಟಿ ಚುನಾವ್ಕಲ್ಯಗಾಂಯ್ತನಾ ಮ್ತಗತ್ಭವಗಸೊದಾಂವೊಚಾ ಘಾಾಂಟ ಚುನಾವ್ಕಜಿಕೊನ್ಜತಚ್ ಭವಾಗಸಾಾಾಂಕ್ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗಾಾರಂಟ! ಖ್ಲ್ತಡ್ ದೀನ್ವಸಾಗಾಂಕೊರೊನಾಪಿಡನ್ ಸಾವ್ಕಗಜನಿಕ್ಕಾಯ್ಗಾಂಕ್ಘಾಲಬಂಧ್ಡ್ ಆತಾಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆನಿನ್ವಾಾ ವಸಾಗಾಂತ್ ಯ್ತರ ಆನಿಜತರಾಂಚಖತಡ್ಚ್ಖತಡ್! ಇಲಯ ,.. ಇಲಯ ಇಲೊಯ ಪಿಯ್ಲ್ಯಾರ್ಸೊರೊ ಜಿವಾಕ್ಖಂಯ್ಬೊರೊ
65 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಆಯ್್ಲ್ಯಾಂಸಾಾಂಗೆಚಾಂದಕೆ್ರಾನ್.. ಪಿಯ್ಲ್ಯಾರ್ಇಲೊಯ , ಜಾಂವ್ಕಚಡ್ ಜಿವಾಕ್ಆನಿ ಭಲ್ಯಯ್್ಕ್ಪಾಡ್ ಸಾಾಂಗಾಯಾಂವಶ್ವ ಆರೊೀಗ್ಾ ಸಂಸಾಿಾನ್! -----------------------------------------------------------------------------------------(ಕೊಂಕ್ಿೊಂತ್ ಧಾಡ್ಲೆಯೊಂ ಆಜೂನ್ ಮೆಳೊೊಂಕ್ ನ!)
66 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
67 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ತಳಾಾಕ್ಉಜೊಪ್ಟ್ಲಯ ! ಮಾರಿಷಸ್ದೇಶಾಚಿಜಾನಪ್ದ್ಕಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹ್: ಲಿಲಿಿ ಮಿರಾಂದಾ, ಜೆಪ್ಪು ಮ್ರಷಸ್ ಗಾಾಂವಾಾಂತಯಾ ಎಕಾ ಹಳುಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಾಪಾರ ಪಾರಮ್ಣಕ್ ಜವ್ಕ್ ವಾಾಪಾರ್ ಕರಾ ಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ಸಾಮ್ನ್ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ಮ್ಹಣೊನ್ ತ ಪಯಿಿಲ್ಯಾ ಗಾಾಂವಾಕ್ ಆಪಾಯಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಗೆಲೊ. ಸಾಾಂಜ್ ಜವ್ಕ್ ಆಯಿಯ. ವಾಟೆರ್ ‘ದಟ್ಯಟ’... ಮ್ಹಕಾ ರಾಕಾ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಾಂಪಾಡ್ಯಯಾಂ.’ ಮ್ಹಳಿು ಬೊೀಬ್ ಆಯ್್ಲ. ವಾಾಪಾರನ್ ಆವಾಹಜ್ ಆಯಿಲ್ಯಯಾ ಕುಶಿನ್ಘೊಡ್ಯಾಕ್ದಾಂವಾಿಯೊಯ.ಏಕ್ ಕೊಲೊವಹಡ್ಯಯ ವೊಳಾಾಂತ್ಪಡ್ಲೊಯ. ತಕಾ ವಯ್ರ ಯೇಾಂವ್ಕ್ ಜನಾತಯಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲ್್ಲೊ. ‘ಕೊಲ್ಯಾಾಂಕ್ ಪಾತಾಾಂವಾಚಾಪರಾಂನಾ.ಮೊೀಸ್ಕರೊ ತಚ್ಯಸವಭಾವ್ಕ.ದೆಕುನ್ಹ್ಯಾಂವ್ಕತುಜಿ ರಕಾಿ ಕರನಾ.’ಮ್ಹಳಾಂವಾಾಪಾರನ್. ‘ಖಂಡಿತ್ಜವ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕತುಕಾಮೊೀಸ್ ಕರನಾ. ಕೆದಳಾ ಪುಣ ತುಾಂ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಾಂಪಡ್ಯಯಾರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಯೇವ್ಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕರಾ್ಾಂ. ಅತಾಂ ದಯಕನ್ಗ ಮ್ಹಕಾ ಹ್ಯಾ ವಘಾ್ಾಂತಯಾಂ ನಿವಾರಯ್’ ಮ್ಹಳಾಂ ಕೊಲ್ಯಾನ್. ವಾಾಪಾರಚ್ಯಾಂ ಮ್ನ್ ಮೊವಾಳುಾಂ. ತಣ್ಯಾಂ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಕೊಲ್ಯಾಕ್ ವಯ್ರ ಕಾಡ್ಯ. ಕೊಲೊ ಧ್ನ್ಾವಾದ್ ಅಪುಗನ್ ಥಂಯ್ಥಾವ್ಕ್ ಗೆಲೊ. ವಾಾಪಾರ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ರಾತ್ ಜಲ. ಎಕಾ ಹಳುಾಂತ್ ಘಾಣ್ಯಗಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಲ್ಯಗಾಂ ದೆಾಂವೊನ್ ತಾ ರಾರ್ತಾಂ ನಿದಾಂಕ್ ಜಗ ವಚ್ಯರೊ . ಘಾಣ್ಯಗಾರ್ ಒಪಾವಲೊ. ವಾಾಪಾರನ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯಾ ಕುಾಂಟ್ಲ್ಾಕ್ ಭಾಾಂದಯ. ಘಾಣ್ಯಗಾರಾನ್ ತಕಾ
68 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಜೆವಾಹಣ್ ದಲಾಂ. ವಾಾಪಾರಕ್ ಪುರಾಸಾಣ್ ಜಲ್ಯಯಾನ್ ರಾರ್ತಾಂ ಬರ ನಿೀದ್ಪಡಿಯ. ಸಕಾಳಿಾಂ ಉಟ್ಲ್್ಸಾ್ನಾ ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಬೆಾಂವಚಾಂ ತಕಾ ಆಯ್್ಲ. ವಾಾಪಾರ ಭಾಯ್ರ ಆಯೊಯ. ಘಾಣ್ಯಗಾರಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಕುಾಂಟ್ಲ್ಾ ಥಾವ್ಕ್ ಸೊಡವ್ಕ್ ತಚ್ಯವಯ್ರ ಬಡ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಯ. ‘ದಟ್ಲ್ಾ!...ಹಘೊಡ್ಮ್ಹಜ.ತುಾಂ ಕಿತಾಕ್ ತಚ್ಯರ್ ಸವಾರ ಕತಗಯ್?’ ವಚ್ಯರೆಯಾಂವಾಾಪಾರನ್. ‘ಹ ತುಜ ಘೊಡ್ಗ?’ ಘಾಣ್ಯಗಾರಾನ್ ಅಜಾಪ್ ಜಲಯಪರಾಂ ನ್ಟ್ನ್ಕೆಲಾಂ.‘ಹಮ್ಹಜಘೊಡ್. ಹರಕ್ ವಸಾಗ ಜಲ್ಯಾಂತಯ ಕುಾಂಚ್ಯ ಎಕಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಜಲ್ಾ ದತ. ಕಾಲ್ ರಾರ್ತಾಂಏಕ್ವಸ್ಗಸಂಪ್ಣಯಾಂ. ಕುಾಂಟ್ಲ್ಾನ್ ಹ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಾ ದಲ್ಯ. ತಾ ವವಗಾಂಹಘೊಡ್ಮ್ಹಜತುಜ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಾಚ್ ನಾ.’ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯ ತಳಾಾನ್ಮ್ಹಳಾಂಘಾಣ್ಯಗಾರಾನ್. ವಾಾಪಾರಕ್ತಚಾಂಉತರಾಂಆಯೊ್ನ್ ವಾಟ್ಚ್ಚ ದಸಾನಾಜಲ. “ಕುಾಂಟ್ಲ್ಾನ್ ಖಂಯ್ಪುಣ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಾ ದೀಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಾ ಆಸಾವ? ಅಸಲೊ ಅನಾಾಯ್ ಬರೊ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜ ಘೊಡ್ ಪಾಟಾಂ ದ.” ವಾಾಪಾರನ್ ನ್ಮೃತನ್ವಚ್ಯರೆಯಾಂ. “ತಾಂಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಯಯಾಪರಾಂ ಝಾಾಂಕಿನಾಕಾ. ಜ ಜಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಹಳುಾಂತ್ ಕೊಣಯ್ಲ್ಯಗಾಂ ವಚ್ಯರ್. ಮ್ಹಜೆಾಂ ಉತರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕಳಾ್.” ಹಧಗಾಂ ಫುಲವ್ಕ್ ಮ್ಹಣಲೊ ಘಾಣ್ಯಗಾರ್. ಘಾಣ್ಯಗಾರ್ ತಾ ಹಳುಚ್ಯ ಸದಗರ್ ಜವಾ್ಸ್ಲೊಯ. ತಚ್ಯ ವರೊೀಧ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕೊಣಧೈರ್ನಾತ್ಲಯಾಂ. ತಾಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸಾ್ಾಂ ರ್ತ ಏಕ್ ಮೊೀಸ್ ಕರೆ ಲ್ಯಾಾಂಚಹಳಿು. ದೆಕುನ್ಸವಾಗಾಂನಿ ಘಾಣ್ಯಗಾರಾಕ್ ಪಾಟಾಂಬೊ ದಲೊ. ಕುಾಂಟೊ ಹರಕ್ ವಸಾಗ ಎಕಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ಜಲ್ಾ ದತಮ್ಹಣ್ತಣಾಂ ವಾದ್ಮ್ಾಂಡ್ಯ. ದುಸ್ಥರ ವಾಟ್ ನಾಸಾ್ನಾ ವಾಾಪಾರ ನಾಾಯ್ಧಿೀಶ್ಲ್ಯಗಾಂ ವಹಚ್ಯನ್ ಆಪಾ್ಕ್ನಾಾಯ್ದೀಜೆಮ್ಹಣ್ವನಂರ್ತ ಕರಲ್ಯಗಯ. ಕೊೀಟ್ಲ್ಗಾಂತ್ ಲೊೀಕ್ ಚಕಾರ್ ಭರ್ಲೊಯ. ನಾಾಯ್ಧಿೀಶ್ನ್ ದನಿೀ ಪಾಡಿ್ಚ್ಯಾಂ ವಾದ್ ವವಾದ್ ಆಯ್್ಲ. ಘಾಣ್ಯಗಾರಾಚಾಂ ಉತರಾಂ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕಾ ಭಗೆಯಾಂ. ಪೂಣ್ ತಕಾಕಾಾಂಯ್ಕರಾಂಕ್ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸಕ್ಡ್ ಸಾಕಿಿ ಘಾಣ್ಯಗಾರಾ ಪಾಡಿ್ನ್ ಉಲಲ. ಕುಾಂಟ್ಲ್ಾನ್ ಜಲ್ಾ ದಾಂವೊಚ ಆಮ ಪಳಲ್ಯ ಮ್ಹಣ್ ತಣಾಂ ಫಟ್ ಸಾಕ್ಷ್ಸಾಾಂಗಯ. “ತುಜೆ ಪಾಡಿ್ನ್ ಸಾಕ್ಷ್ ಸಾಾಂಗಾಂಕ್ ಕೊೀಣ್ ಪುಣ ಆಸಾಗ?” ವಚ್ಯರೆಯಾಂ ನಾಾಯ್ದೀಶ್ನ್ವಾಾಪಾರಲ್ಯಗಾಂ. ವಾಾಪಾರಕ್ ತವಳ್ ಕೊಲ್ಯಾಚ್ಯ ಉಡ್ಯಸ್ ಆಯೊಯ. ತಣ್ಯಾಂ ಕೊಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಸಾಾಂಗಾಂಕ್ಆಪಯೊಯ. ಕುಲೊ ಕೊೀಟ್ಲ್ಗಕ್ ಯೇವ್ಕ್ ಬಾಗಾಯಲ್ಯಗ್ಲ್ಯಾ ಬಾಾಂಕಾರ್ ನಿದನ್ ಘೊರೆಾಂವ್ಕ್ ಲ್ಯಗಯ. ನಾಾಯ್ಧಿೀಶ್ನ್ ಕೊಲ್ಯಾಕ್
69 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಸಾಕ್ಷ್ ಸಾಾಂಗಾಂಕ್ ಆಪಯ್್ನಾ ಕೊಲೊ ನಿದ್ಲೊಯ. ಸವಕಾನಿಾಂ ತಕಾ ಉಟೊವ್ಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ ಕಾಟ್ಲ್ಾರ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. “ತುಾಂ ವಾಾಪಾರ ತಫ್ಗನ್ ಸಾಕ್ಷ್ ಸಾಾಂಗಾಂಕ್ ಆಯ್ಯಯಿಿ ಯ್ಾ ನಿದಾಂಕ್ ಆಯ್ಯಯ್?” ನಾಾಯ್ಧಿೀಶ್ನ್ವಚ್ಯರೆಯಾಂ. “ಪರಭೂ!... ಕಾಲ್ ಸಗುರಾತ್ ನಿೀದ್ನಾ. ವಹಡ್ಯಯಾ ತಳಾಾಕ್ ಉಜ ಪ್ಣಟ್ಲೊಯ. ತಾಂತಯಾ ಮ್ಸೊುಾ ಉಕುಿನ್ಗೆಲೊಾ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತಾ ವಾಂಚುನ್ ಖತಲೊಾಂ ತಾ ವವಗಾಂ ಅತಾಂ ನಿೀದ್ ಆಯಿಯ.” ಕೊಲೊಹ್ಯಸಾತ್್ ಮ್ಹಣಲೊ. ನಾಾಯ್ಧಿೀಶ್ಆನಿಜಮ್ಲೊಯ ಲೊೀಕ್ ಹೆಾಂಆಯೊ್ನ್ವಹಡ್ಯಯಾನ್ಹ್ಯಸೊಯ. “ತಳಾಾಕ್ ಉಾಂಜ ಪ್ಣಟೊಾಂಕ್ ಸಾದ್ಾ ಆಸಾಗ?... ಅಸಲ ಫಟ್ ಖಬಾರ್ ಸಾಾಂಗಾಂಕ್ತುಕಾಲಜ್ದಸಾನಾಾಂಗ?” ನಾಾಯ್ಧಿೀಶ್ನ್ಬೆಸಾಟಯ್ಯಾಂ. “ಜಲ್ಯಾಂತಯ ಕುಾಂಟ್ ಹರಕ್ ವಸಾಗ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಾ ದೀಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾ್ತರ್ ತಳಾಾಕ್ ಉಜ ಪ್ಣಟ್ಲ್ಟಾಾಂತ್ ಕಾಾಂಯ್ ಅಜಪ್ನಾ”ಕೊಲ್ಯಾಕ್ಭಿಯ್ನಾಸಾ್ನಾ ಧೈರಾನ್ಸಾಾಂಗೆಯಾಂ. ನಾಾಯ್ಧಿೀಶ್ ಕ್ ಆಪಿಯ ಚೂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಲ. ಘೊಡ್ಯಾಕ್ತಣ್ಯಾಂವಾಾಪಾರಕ್ ಪಾಟಾಂ ದವಲೊ. ಘಾಣಾಗಾರಾಕ್ ಶಿಕಾಿದಲ. ವಾಾಪಾರನ್ ಕೊಲ್ಯಾಚ್ಯ ಬುದವಾಂತ್ಯ್ಚಪರಶಂಸಾಕೆಲ. -----------------------------------------------------------------------------------------
70 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ 62. ಚೂಕ್ ಎಕಾಯಾಚಿ, ಅಪಾಯ್ಸಕಾೂೊಂಕ್ ಆದಾಂ ಬರಹಾದತ್ ವಾರಣಸ್ಥಾಂತ್ ರಾಜ್ಾಭಾರ್ ಚಲವ್ಕ್ ಆಸಾ್ನಾ, ಬೊೀಧಿಸತವ ಇಾಂದರ ಜವಾ್ಸ್ಲೊಯ. ತದಳಾಏಕ್ವದಾಧ್ರ್ಆಪ್ಣಯಾ ಮಂತ್ರ ಸಕೆ್ಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಮ್ಧಾಾನ್ ರಾರ್ತಾಂ ರಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅಾಂತಃಪುರಾಕ್ ವಹಚುನ್, ವಾರಣಸ್ಥ ರಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಚ್ಯಾ ರಾಣಯ್ಲ್ಯಗಾಂಅನಾಚ್ಯರ್ಕರಾ ಲೊ. ಹಿ ರ್ಜಲ್ ಸವಾ್ಸ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಾಂಕ್ ಕಳಿು.ರ್ತಾಂಕೆದಳಾಹಿರ್ಜಲ್ರಾಯ್ಕ್ ಕಳಯ್್ತ್ಗೀ ತಾ ಉಪಾರಾಂತ್ ಕಿತಾಂ ಅನಾಹತ್ ಘಡ್ಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯ್ವ್ಕ್ ರಾಣಆಪುಣ್ಚ್ಜವ್ಕ್ ಹೆಾಂ ರಾಯ್ಕ್ ರ್ತಳು್ನ್ ತಚ್ಯಾ ಥಾವ್ಕ್ ಕಶಿ ಸುಟ್ಲ್್ ಜಡಿಚ ಮ್ಹಣ್ ವಚ್ಯರಾ . ರಾಯ್ಆಪಾ್ಚಪರ್ತಣ್ಮುಗ್ಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಂತುನ್.‘ಆಜ್ರಾರ್ತಾಂತಆಯಿಲ್ಯಯಾ ವಳಾರ್ ತಚ್ಯಾ ವಯ್ರ ಕಸಲೊ ಪುಣ ಏಕ್ಗ್ಳತ್ಗಕರ್’ಮ್ಹ ಣ್. ರಾಣ, ಆಪಾಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಲ್ಯಗಾಂ ಹಳದ್ ಆನಿ ಕುಾಂಕುಮ್ ಭಶಿಗಲಯಾಂ ಆಯ್ಾನ್ ದವರ್್ ವದಾಧ್ರ್ ರ್ತಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗಾತ ಖೆಳ್ ಖೆಳುನ್ ಪಾಟಾಂ ವಹತಸಾ್ನಾ ತಚ್ಯಾ ಪಾಟರ್ ಜಿವಾ ಹಳಿಾಚ್ಯ ಹ್ಯತಚ್ಯ ಗ್ಳತ್ಗ ಕರಾ . ತಾಂಚ್, ಆಪಾಯಾ ಘೊವಾಲ್ಯಗಾಂ ಸಾಾಂಗಾ್. ರಾಯ್, ಆಪಾಯಾ ಧೂತಾಂಕ್ಸಾಾಂಗ್ಳನ್, ಧಾ ಧಿಕಾ್ಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮ್ನಾಿಚ್ಯಾ ಪಾಟರ್ ಹಳಿಾಚ್ಯ ಹ್ಯತಗ್ಳತ್ಗ ಆಸಾಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ಕ್ ಹ್ಯಡ್ಯತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಮ್ಗಯ್್. ಹ ವದಾಧ್ರ್ ಸಕಾಳಿಾಂ ಫುಡಾಂ ಸ್ಟಯಗ ನ್ಮ್ಸಾ್ರ್ ಕರಾಂಕ್ ಎಕಾ ಪಾಯ್ ವಯ್ರ ರಾವೊನ್ಆಸಾ್.ತಕಾಪಳವ್ಕ್ ರಾಜ್ದೂತ್ ತಕಾ ಧ್ರಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಯಾ
71 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ವಳಾರ್ತಕಾಆಪಾ್ಚವಾಯ್ಟ ಕನಿಗ ರಾಯ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಪ್ಣಯಾ ಮಂತ್ರ ಸಕೆ್ನ್ ಆಕಾಸಾರ್ ಉಬೊನ್ ವಹತ. ರಾಯ್ದೂತ್ ಯ್ವ್ಕ್ , ಹ್ಯಾವಶಿಾಂ ರಾಯ್ಕ್ ದೂರ್ ದತತ್. ‘ರಾಯ್, ತ ಎಕೊಯ ಮಂತರವಾದ, ರಾರ್ತಚ್ಯಾಂ ನಾಕಾ ಜಲಯಾಂ ಕನ್ಗ, ಸಕಾಳಿಾಂ ಸನಾಾಸ್ಥಪರಾಂ ಪೂಜ ಕರಾ .’ ತದಳಾ ರಾಯ್ ಸಾಧು ಸನಾಾಸ್ಥ ಸಾಾಂತ ವಯ್ರಚ್ ರಾಗಾರ್ ಜತ. ಸಕ್ಡ್ ಸನಾಾಸ್ಥಅಶಚ್ಮ್ಹಳಾುಾ ರ್ತೀಮ್ಗನಾಕ್ ಯ್ವ್ಕ್ ‘ಗಾಾಂವಾಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯಾ ಸವ್ಕಗ ಸನಾಾಸ್ಥಾಂಕ್ ಧಾಾಂವಾಿವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಯ. ಧಾಾಂವಾನಾತಯಾರ್ ಜಿವಶಿಾಂ ಮ್ರಾ’ ಮ್ಹಣ್ರಾಜಭಟ್ಲ್ಾಂಕ್ಆಜಾ ದತ. ಗಾಾಂವಾಾಂತ್ ಆಸ್ಲಯ ಸನಾಾಸ್ಥ ಸಗೆು ದುಸರಾಕಡಾಂ ಭಾಯ್ರ ಸರ್್ ವಹತತ್. ದೆಶಾಾಂತ್ ಏಕ್ಚ್ ಎಕೊಯ ಉರಾನಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಬರ ಬೂಧ್ಬಾಳ್ ಚುಕಿಯ , ತನಾಗಟೆ ಬರೆ ವಾಟೆಕ್ ಪಾಟ್ ಕರಲ್ಯಗೆಯ. ವಹಡ್ಯಾಂ ಮ್ಧಾಂಯ್ ಕೊಣ್ಚ್ಸನಾಾಸ್ಥಜಲನಾಾಂತ್.ಸಕ್ಡ್, ಅಶಾಂಕಠಿಣ್ಸವಭಾವಾಚ್ಯಆನಿಸಾವಥಗ ಜಲ್ಯಯಾನ್ ಸಗಾಗರ್ ಕೊಣ್ಚ್ ಗೆಲೊನಾ. ಇಾಂದ್ರ ಜವಾ್ಸ್ಲ್ಯಯಾ ಬೊೀಧಿಸತವಕ್, ಹಿಕಳವಳಾಾಾಂಚಸಂರ್ತ್ ಜಲ. ತ ಧಾಾನಾಾಂತ್ ಪಳತನಾ, ಘಡ್ಲಯಾಂಸಮು್ನ್ರಾಯ್ಚ್ಯಚೂಕ್ ನಿಧಾಗರ್ ಸಾಕೊಗ ಕರಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಂತ. ದುಸಾರಾ ದಸಾ, ಆಪುಣ್ಬೊವ್ಕಸೊಭಿತ್ ರೂಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಾಂರ್ತನ್ ಭರ್ಲ್ಯಯಾ ತನಾಗಟ್ಲ್ಾಚ್ಯ ವೇಸ್ ಘಾಲ್್ ಆಪಾ್ ಸಾಾಂಗಾತ ಉತರ್ ಪಾರಯ್ಚ್ಯಾ , ಕುರೂಪಿ ಎಕಾ ಸನಾಾಸ್ಥಕ್ ಘವ್ಕ್ ರಾಯ್ಚ್ಯಾ ಆಸಾಿನಾ ಲ್ಯಗಾಂ ವಹತ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸನಾಾಸ್ಥಕ್ ಪಳನಾತ್ಲಯ ರಾಜಭಟ್ ಧಾಾಂವ್ನ್ ವಹಚುನ್ ರಾಯ್ಕ್, ಅತಾಾಂತ್ ತಜಸ್ಥವ ಜವಾ್ಸ್ಲೊಯ ತನಾಗಟೊ ಎಕೊಯ ವಯೊೀವೃದ್ಧ ಸನಾಾಸ್ಥ ಸಂಗಾಂ ಆಯಿಲಯ ರ್ಜಲ್ ರ್ತಳಿ್ತತ್. ತ ಭಾಯ್ರ ಯ್ವ್ಕ್ ತನಾಗಟ್ಲ್ಾಕ್ ಮೆಳುನ್ ವಚ್ಯರಾ , ‘ಕೊಣ್ ತುಾಂ ಮ್ಹ್ಯತಾ ? ಇತಯ ತಜಸ್ಥವಭರತ್ಆಸಾಯ್!ತುಾಂಅಸಲ್ಯಾ ಕುರೂಪಿಕಪಟಸನಾಾಸ್ಥಚಕಿತಾ ಸವಾ ಕರಾ ಯ್?’ ತನಾಗಟೊ ಮ್ಹಣ್ , ‘ರಾಯ್, ಸವ್ಕಗ ರೂಕ್-ಝಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯ ರೊೀಸ್ ವೀಕ್ ನ್ಹಯ್, ಸವ್ಕಗ ಜಿವಾಾಳಿ ವೀಕ್ ನ್ಹಯ್, ಕಶಾಂ ಸಕ್ಡ್ ಫಳಾಾಂ ಕುಸ್ಲಯಾಂ ನ್ಹಯ್ಗ, ತಶಾಂ ಸಕ್ಡ್ ಸನಾಾಸ್ಥ ಪಾಡ್ ಯ್ ಕಪಟ ನ್ಹಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದುರಾಚ್ಯರ ಸನಾಾಸ್ಥಾಂಕ್ ಲ್ಯಗ್ಳನ್ಸಕ್ಡ್ತಶಚ್ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತಚಾಂ ಚೂಕ್. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಸಾಮ್ನ್ಾ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಇಾಂದರ. ಹ ವಷಯ್ ಕಳವ್ಕ್ ತುಜೆಾ ಮ್ರ್ತಚ್ಯಾಂ ಚೂಕ್ ಚಾಂತಪ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಾಂಕ್ಚ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಆಯ್ಯಾಂ. ರಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಣಯಾ ಚುಕಿಚ ವಳಕ್ ಜವ್ಕ್ , ರಾಜಾಾಂತ್ ಪರತ್ ಸನಾಾಸ್ಥ, ಸಾಧುಾಂಚ ಸವಾ ಮುಾಂದಸುಗಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಅವಾ್ಸ್ ಕರ್್ ದತ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ಎಕಾವಾಕಿ್ಚಚೂಕ್, ಎಕೆ ವೃತ್ಕ್ಪಾಡ್ನಾಾಂವ್ಕಹ್ಯಡ್ಯ್ , ಕಾಳಿಜ್ ಚಡಾಡ್ಯಯ್್.ಎಕಾಯಾ ಥಾವ್ಕ್ ಜಲ್ಯಯಾ ಅಪಾರದಕ್ ಲ್ಯಗ್ಳನ್ ಸಕ್ಡ್ಯಿೀ ತಶಾಂಚ್ಮ್ಹಣ್ತುಕೆಚಾಂಚೂಕ್. ------------------------------------------------------------------------------------------
72 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ 2019 ಫ್ಬೆರರಾಚ್ಯ 4 ತರಕೆರ್ಹ್ಯಾಂವಾಂ ಕಾಣ ಬರವ್ಕ್ ನಿದೇಗಶ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಯಾ Mrs Meena and Familyಚ್ಯ ಪಯೊಯ ಎಪಿಸೊೀಡ್ ದಯಿ್ವಲ್ಿಗ ಟವಚ್ಯರ್ ಪರಸಾರ್ ಜಲೊಯ. ತಾ ಉಪಾರಾಂತ್ ಹೆಾಂಚ್ ಸ್ಥೀರಯಲ್ ಕೊಾಂಕೆ್ಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೈಲ್ಯಫ್ತತರ್ಜವ್ಕ್ ಬದಯಲಯಾಂತಾಂ ಕೊಾಂಕಿ್ ಮ್ನೊೀರಂಜನ್ಸಂಸಾರಾಚ್ಯ ಲ್ಯಗಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯವ್ಕ ಕಚ್ಯಗ ಸವ್ಕಗ ಜಣಾಂತ್. 53 ಎಪಿಸೊೀಡ್ಯನಿಾಂಮ್ಹಣ್ಯ್ ವಸ್ಗ ಭರ್ ಹೆಾಂ ಸ್ಥೀರಯಲ್ ಪರಸಾರ್ ಜಲಯಾಂ. ಸ್ಥೀರಯಲ್ಯಕ್ ಸಂಪವ್ ದಲ್ಯಯಾ ಉಪಾರಾಂತ್ ಜಯ್್ಾನಿಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಮ್ಹಜೆಾಂಲ್ಯಗಾಂ , ಕಲ್ಯಕರಾಾಂಲ್ಯಗಾಂ , ದಯಿ್ವಲ್ಯಿಗಚ್ಯ ಆಡಳ್ದರಾಾಂಲ್ಯಗಾಂ ಸ್ಥೀರಯಲ್ ಪಾಟಾಂಆರಂರ್ಭಕರಾಮ್ಹಳುಾಂಮ್ಗೆ್ಾಂ ದವರ್ಲಯಾಂಅಸಾ.ಹ್ಯಾ ಮ್ಧಾಂಹ್ಯಾಂವ ಹ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥೀರಯಲ್ಯಚ್ಯ ಕಲ್ಯಕರಾಾಂಕ್ ವಾಪಾರನ್ "GodFather" ಮ್ಹಳುಾಂ ಸ್ಥೀರಯಲ್ಕಾಡ್ಲಯಾಂ. ತಾ ಉಪಾರಾಂತ್ 'Flat No 403' ಮ್ಹಳುಾಂ ಸ್ಥೀರಯಲ್ ಕಾಡಯಾಂ ತರೀ ಮೊಗಾಚ್ಯ ಮತ್ರ ಅನಿ ಸ್ಥೀರಯಲ್ಯಚ್ಯ ಕೇಾಂದ್ರ ಕಲ್ಯಕಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಕಾರಸ್ ಬಜಲ್ ಅವಚತ್್ ಅಾಂತಲ್ಯಾಗನ್ ತಾಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಅವಾಕ್ ಮುಕಾಸುಗನ್ವಹರಾಂಕ್ಮ್ಹಕಾಮ್ನ್ ಜಲಾಂನಾ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಧಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯ ವಕಿ್ನಿಾಂ ಸ್ಥನ್ಹಮ್ಕಚ್ಯಾಗಕ್ಸ್ಟಚನಾಾಂ ದಾಂವಚಾಂ ಸವಾಂ ವಹಡ್ ಮ್ಟ್ಲ್ಟಚ್ಯ ಐವಜ್ಭಾಸಾಯಿಲೊಯಯ್ಅಸಾ.ಪುಣ್ ಸ್ಥನ್ಹಮ್ ಕಚಗ ಪಕವತ ಯೇಜೆ ತರ್ ಮ್ನೊೀರಂಜನ್ ಶತಾಂತ್ ಅನಿಕಿೀ ಇಲೊಯ ತಾಂಪ್ಅನೊಾೀಗ್ ಜಡುಾಂಕ್ ಜಯ್ ಮ್ಹಳಾುಾ ಅಾಂತಸ್ನಾಗಚ್ಯ ತಳಾಾಕ್ ಲ್ಯಗನ್ ಹ್ಯಾಂವ "ನಾ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಾಂಗಾಜೆ ಪಡಯಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಗಾಂ ಮ್ಧಾಂ ಜಯ್್ಾಾಂ ಥಾವ್ಕ್ "Mrs Meena ಪಾಟಾಂ ಸುರ ಜಯ್್ ಗೀ..?" ಮ್ಹಳುಾಂ ಸವಾಲ್ ನಿರಂತರ್ ಚ್ಯಲು ಅಸ್ ಲಯಾಂ. ಅತಾಂ ಹ್ಯಾ
73 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಸವಾಲ್ಯಕ್ ಜಪ್ ದಾಂವೊಚ ವೇಳ್ ಆಯ್ಯ.ಹ್ಯಾಚ್ಫ್ಬೆರರಾಚ್ಯ 01 ತರಕೆ ಥಾವ್ಕ್ ಹಯೇಗಕಾ ಬುಧಾವರಾ Mrs MeenaandFamily-Season2 ಮ್ಹಳಾುಾ ಮ್ತಳಾಾಖಲ್ ಸ್ಥೀರಯಲ್ಯಚ್ಯ ನ್ವ ಎಪಿಸೊೀಡ್ಪರಸಾರಾಕ್ಪಡ್ಯ್ಲ. ಪಗಾಗಾಂವಾಾಂತ್ ಕಾಮ್ಕ್ ಲ್ಯಗಾಯಾ ನಿಮ್ಾಂ ಪಯ್ಯಾ ಭಾಗಾಾಂತ್ PGಚ್ಯ ಪಾತ್ರ ಖೆಳ್ಲಯಾಂಕಲ್ಯಕನ್ಗ Shwetha Vas ಕುಲಿೀಕರ್ಹ್ಯಾ ದುಸಾರಾ ಭಾಗಾಾಂತ್ ಅಸಚ ನಾ.ಪುಣ್PGಮ್ಹಳೊು ಕಥಾಪಾತ್ರ ಅಸಾ್ಲೊ. ಜನಿ್ ಫ್ನಾಗಾಂಡಿಸ್ ಬಜೆಪ ಅನಿ ವೀನ್ಸ್ ಲುವಸ್ ಲೊರೆಟೊಟ ಸ್ಥೀರಯಲ್ ಪಂಗಾಿಾಂರ್ತಯಾಂ ನ್ವಾಂ ಮುಖಾಂ. ಪಯ್ಯ ಪಾಾಂಚ್ ಎಪಿಸೊೀಡ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಜಮ್್ ಮೆಾಂಡ್ೀನಾ್ಚ್ಯ ಘರಾಚ್ ಶ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಉಪಾರಾಂತಯ ಎಪಿಸೊೀಡ್ ಬೊೀಧಿ ಟರೀ ಜೆಪುಪ ಹ್ಯಾಂಗಾಸರ್ ಶ್ಟಾಂಗ್ಚಲ್ಯಯಾಂ/ಚಲ್ ಅಸಾ.ಪಯ್ಯಾ ಭಾಗಾಚ್ಯ ಪೊರಡುಾಸರ್ ಜವಾ್ಸಾಯಾ Frank Fernandes ಅನಿ James Mendonca ಸಾಾಂಗಾತ ಹ್ಯಾ ಪಾವಟಾಂ ಜಿೀವನ್ ಡಿ ಸೊೀಜ ಅಾಂಜೆಲೊೀರ್, ರೊೀಹನ್ ಡಿ ಸೊೀಜ ಆನಿ ಕುಟ್ಲ್ಮ್ ವಾಲನಿಿಯ್, ಚದನಂದ ದೀಹ್ಯ ಕತರ್,LMROilsPvtLtd,Baikampady, ನಿಮ್ಗಪಕ್ಜವ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾತಾಂಕೊದತ ಅಸಾತ್. ಶಿೀಷ್ಟಗಕ್ ಗೀತ್ ಅದೆಯಾಂಚ್ ದವಲ್ಯಗಾಂ. ತುಮ್್ಾಂ ಸವಾಗಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ. ಹ್ಯಾಂವಕೊಾಂಕೆ್ಾಂತ್ಪೊರಜೆಕಾಟಾಂಕಚಗಾಂ ಕೊಾಂಕೆ್ಕ್ಪೊಸುಾಂಕ್, ವಾಡಂವ್ಕ್ ಯ್ ರ್ತಚಸವಾಕರಾಂಕ್ನ್ಹಾಂಯ್.ಮ್ಹಜ ಉದೆಾೀಶ್ ಫಕತ್್ ಸಮ್ಜಿಕ್ ವಚ್ಯರ್ ಪರಸು್ತ್ ಕಚ್ಯಗ ಅನಿಾಂ ವೀಕ್ಷಕಾಾಂಕ್ ಮ್ನೊೀರಂಜನ್ ದಾಂವೊಚ. ಹಶಗಾಂಚ್ಯ ಬರಚ್ ತುಮೆಚಥಾವ್ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಅನಿ ಸಲಹ್ಯಅಶತಾಂ.... -ಸೂಾನ್ಸಬೆಳಾ
74 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ ಘಡಿತಯೆಂ ಜಯಲ್ಲೆಂ ಅನ್ಯಾರಯೆಂ-21 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ ಾಚ ೆಂ ನಿಷ್ೊೂರ್ ಸತ್!ಎಚ್.ಜ್ಯ.ಗೊೀವಯಸ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಗಾಾಂವಾಾಂತ್ ವಾಲನಿ್ಯ್ಚಾಂ. ಗಾರಾಜುವೇಶ್ನ್ ಜವ್ಕ್ ಏಕ್ವರಸ್ಸಂಪ್ಲಯಾಂ.ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಹಜ ಘರಚಾಂ ಸೈರಕ್ ಪಳತಲಾಂ. ಪಳಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿೀತ್ಆಸ್ಲ್ಯಯಾ ಮ್ಹಕಾ ಸಭಾರ್ ಸೈರಕೊಾ ಆಯಿಲೊಯಾ. ಪುಣ್ ತಾ ಸೈರಕಾಾಾಂಪೈಕಿಾಂಏಕ್ನಾದುಸೊರ ಊಣ್ಪಳವ್ಕ್ ಹ್ಯವಾಂ‘’ನಾ’’ಮ್ಹಳುಾಂ. ಮ್ಹಜ ವಹ ಡ್ಯ ಭಾವ್ಕ ಕಾಜರ್ ಜಲ್ಯಾ ಉಪಾರಾಂತ್ಬೊಾಂಬಯ್ಸಟ್ಲ್ ಜವ್ಕ್ ಕಾಮ್ರ್ಕುವೈಟ್ಪಾವ್ಕಲೊಯ. ತಾ ದಸಾಾಂನಿ ರಜೆರ್ವೊನಿಯ್ಕ್ಆನಿ ತಚ್ಯ ದಗಾಾಂ ಭುಗಾಾಗಾಂಕ್ ಘವ್ಕ್ ಗಾಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲೊಯ. ತಪಾಟಾಂ ಬೊಾಂಬಯ್ ವತನಾ, ಮ್ಹಕಾಯ್ ತಚ್ಯಸಾಾಂಗಾತವಹರನ್ಗೆಲೊಯ. ಭಾವಾಚ್ಯ ಮತರಚ್ಯ ವಳಿ್ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಕಾ, ಕುವೈಟ್ ಆಫ್ರಸಾಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರನ್ಆಸ್ಲ್ಯಯಾ ಎಕಾಚಲ್ಯಾಚಸೈರಕ್ ಆಯಿಯ. ತ ಗಾಾಂವಾಾಂತ್ ಶಿವಾಗಾಂಚ್ಯ ತಚ್ಯಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ ಫ್ಲಕ್್ ತವೊರ. ಕಾಜರಾ ಉಪಾರಾಂತ್ ಹಕೆಯಕ್ಯಿ ತ ಕುವೈಟ್ವಹರ ಲೊಮ್ಹಳುಾಂಆಯೊ್ನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕತಚ್ಯಸಂಗಾಂಕಾಜರ್ಜಾಂವ್ಕ್ ವೊಪಿಯಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಫಟೊ ಆನಿ ವವರ್ ತಕಾ ಮ್ಹಜ ಭಾವಾ ಥಾವ್ಕ್ ಪಾವತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪಾರಾಂತ್, ಭಾವಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಪಾಟಾಂಗಾಾಂವಾಕ್ಧಾಡಯಾಂ.
75 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ ಫ್ಲಕಾ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಫಟೊ ಪಳವ್ಕ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ದನ್ಾಂಚ್ ಮ್ಹಿನಾಾಾಂ ಭಿತರ್ ರಜ ಕಾಡುನ್ ಕಾಜರಾಕ್ ಗಾಾಂವಾಕ್ ಆಯೊಯ. ಫ್ಲಕಾ್ಚ ಫಟೊ ಪಳವ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕಾಜರಾಕ್ವೊಪ್ಲಯಾಂತರ್ಯಿ, ತಕಾ ವಾಕಿ್ರ್ತ್ ಪಳತನಾ, ತ ಮ್ಹಕಾ ಸೊಭಯನಾ. ಕಿತಾಕ್ ತ ಜಿವಾಾಂತ್ ಮ್ಟೊವ ಆನಿ ಮೊಟೊ ಆಸ್ಲೊಯ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತಚ್ಯಪಾರಸ್ ಚಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ದಸಾ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ ಘರಾಚಾಾಂನಿ ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್್ವ್ಕ್ ರಾಜಿಕೆಲಾಂ.ಹೆಾಂಸಾಾಂಗನ್ ಕಿೀ, ಖಂಚ್ಯಯ್ ಮ್ನಾಿಾಾಂತ್ 100% ಪೂಣ್ಗಗೂಣ್ಆಸಾನಾಾಂತ್ಏಕ್ನಾ ಏಕ್ ಊಣ್ ಖಂಡಿತ್ಯಿ ಆಸಾ್. ಆಯಿಲ್ಯಯಾ ಸವ್ಕಗ ಸೈರಕೆಾಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳಾಂಯ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ರ್ಲ್ಯಫಾಂತ್ ಜಡಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಯಾ ಸೈರಕೆಕ್ಯಿ ನಾ ಮ್ಹಣಿ ತರ್ ಜಿೀಣ್ಭರ್ ತುಜಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯ ಚಲೊ ಮೆಳೊಚನಾ ಆನಿ ಆಾಂಕಾವರ್ರಾವೊಾಂಕ್ಪಡ್ಲಾಂಮ್ಹಣ್. ಘರಾಚಾಾಂಚ್ಯಜಬರ್ದಸ್ಕ್ನಿಮ್ಣ್ಯ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕಾಜರಾಕ್ ವೊಪಿಯಾಂ. ತಸಾಂ ಮ್ಹಜೆಾಂಕಾಜರ್ 1994-್ಾಂತ್ಫ್ಲಕಾ್ಾಂ ಸಂಗಾಂ ಜಲಾಂ. ಕಾಜರ್ ಜವ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕಫ್ಲಕಾ್ಚ್ಯಶಿವಾಗಾಂಚ್ಯಘರಾ ಪಾವಯಾಂ. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಕಾ ಫ್ಲಕಾ್ಚ್ಯ ಸಗೆು ಗೂಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಯ. ಕುವೈಟ್ ಸೊರೊ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಯಯಾ ನಿಬಾನ್ ದೀಸ್ ಭರ್ ರ್ಟ್ಟ ಸೊರೊ ಪಿಯ್ತಲೊ. ಮ್ಹಕಾ ತಾಂ ಭಿಲು್ಲ್ಪಸಂದ್ನಾತ್ಲಯಾಂ. ಕಿತಾಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಘರಾ ಸೊರೊ ಕೊಣ್ಾಂಚ್ ಪಿಯ್ನಾತ್ಲಯಾಂ. ನಾ ಮ್ಹಜಬಾಬ್ವಭಾವ್ಕ.ಪುಣ್ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಸೊರೊ ಪಿಯ್ತಲೊ ಘೊವ್ಕ ಫ್ತವೊ ಕೆಲೊಯ! ರಜೆರ್ ಆಯ್ಯಾರ್ ಮ್ತ್ರ ತಣ್ಯಪಿಯ್ಾಂವಚಾಂ, ಕುವೈಟ್ತ ಸೊರಾಕ್ ಹ್ಯತ್ಚ್ ಲ್ಯಯ್್ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ಲಕಾ್ಚ್ಯವಹಡ್ಯಯಾ ಭಾವಾನ್ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಧಾನ್ಕೆಲಯಾಂ. ಫ್ಲಕಾ್ಸಂಗಾಂ ಕಾಜರ್ ಜವ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಬಹಷ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಯಯಾಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಭಗ್ಳಾಂಕ್ ಸುರ ಜಲಯಾಂ. ಮ್ಹಜಿಾಂ ಭಗಾ್ಾಂ ದೆವಾಕ್ ಸಮ್ಪುಗನ್ ಸದಾಾಕ್ ಮ್ಹಜ ಘೊವಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಕುವೈಟ್ ವಹರಾ ಪರಾಾಾಂತ್, ಮ್ಾಂವಾಡ್ಯಾ ರಾವೊಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಯಾಂ. ಕಾಜರ್ ಜವ್ಕ್ ಕೂಡಯಚ್ ಬಾಯ್ಯಕ್ ಕುವೈಟ್ ವಹರಾ ಮ್ಹಳಾುಾ ಮ್ಹಜ ಘೊವಾನ್, ಮ್ಹಕಾಕುವೈಟ್ವಹರಾಂಕ್ ವಳ್ ಕಾಡ್ಲೊಯ. ಕಾಮ್ನ್ ಕುವೈಟ್ ಪಾಟಾಂ ಗೆಲೊಯ ಫ್ಲಕ್್ ಮ್ಹಕಾ ವಹರಾಂಕ್ವಸೊರನ್ಗೆಲೊಯ. ಹ್ಯವಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಭಾವಾಕ್ ಕಾರ್ದ್ ಬರಯ್ಯಾಂ.ಸುಮ್ರ್ದಸಾಾಂಉಪಾರಾಂತ್ ಭಾವಾಚಜಪ್ಆಯಿಯ.“ಆಮೆಚ ಥಾವ್ಕ್ ಚೂಕ್ ಜಲ ಭಯಿ್ . ಫ್ಲಕ್್ ಲ್ಯನಾಿಾ ಆಫ್ರಸಾಾಂತ್ ಕಾಯಕಾಗಚ್ಯ ಕಾಮ್ರ್ ಆಸಾ. ತಚ್ಯ ಸಾಾಂಬಾಳ್ ಚಡ್ ನಾ. ಆಫ್ರಸಾಾಂತ್ಬರಾ ಕಾಮ್ರ್ಆಸಾಆನಿ ಕಾಜರಾ ಉಪಾರಾಂತ್ ತ ಹಕೆಯಕ್ ಕೂಡಯಚ್ ಕುವೈಟ್ ಆಪವ್ಕ್ ವಹರಾಚಾರ್
76 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ ಮತರನ್ ಸಾಾಂಗ್ಲ್ಯಯಾಾಂತ್ಫಟಆಸ್ಲೊಯಾ.... “ಬಹಷ್ ಫ್ಲಕಾ್ನ್ ಚಾಂತ್ಲಯಾಂ, ಕಾಜರ್ ಜಲ್ಯಯಾ ಬಾಯ್ಯಕ್ ಘರ್ ಖತಾಚ್ಯ ವಜರ್ ಕುವೈಟ್ ವಹರೆಚಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಆತಾಂ ತುಾಂ ಶಿಕಾಯಾಂಯ್ ಆನಿ ಘರ್ ಖತಾಚ್ಯ ಕಾಮ್ರ್ ವಚ್ಯಾಂ ನಾಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ಲಕಾ್ಕ್ ಕಳ್ಲ್ಯಯಾನ್, ತುಕಾ ಕಂಪ್ಣನಿಚ್ಯ ವೀಜರ್ ವಹರಾಂಕ್ ತಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಾನಾ.ದೆಕುನ್ ತುಾಂಇಲೊಯ ತಾಂಪ್ ರಾವ್ಕ, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತುಕಾ ಕಸಾಂ ಪುಣ್ಯಿ ಕರನ್ವಹರಾಂಕ್ಪಳತಾಂ.” ಭಾವಾಚ್ಯಾಂ ಕಾಗಾದ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಸು್ ಬೆಜರ್ ಜಲಾಂ. ಕಾಜರಾಆದಾಂಆಮಾಂಸಾಕಿಗಖಬಾರ್ ಕಾಡಿನಾಸಾ್ಾಂಚುಕೊನ್ಪಡ್ಲ್ಯಯಾಾಂವ್ಕ. ಫ್ಲಕ್್ ಆಫ್ರಸಾಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರಾ ತಾಂ ಭಾವಾನ್ಸಮೊ್ನ್, ತಚ್ಯಸಾಾಂಬಾಳ್ ಆನಿಶಿಕಾಪ್ನ್ಹಣಸಾ್ಾಂಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಲ್ಯಯಾನ್, ಹ್ಯವಾಂಯಿ ಜಯ್್ ಮ್ಹಳುಾಂ. ಪುಣ್ ತಕಾ ವಾಕಿ್ರ್ತ್ ಪಳತನಾ, ಮ್ಹಕಾ ತ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊಯ. ತರ್ಯಿ ಮ್ಹಜ ಘರಾಚಾಾಂನಿ ಜಬರ್ದಸ್ಥ್ ಕೆಲ್ಯಯಾನ್ ಹ್ಯವಾಂವೊಪೊವಾಂಕ್ಪಡ್ಲಯಾಂ. ಮ್ಹಜಭಾವಾನ್ಪರಯತನ್ಕರನ್ ಕಸಾಂಯಿ ಮ್ಹಕಾ ಲರ್ಾಗ್ ಸ ಮ್ಹಿನಾಾಾಂನಿ ಕಂಪ್ಣನಿಚ ವಕಿ್ ವಜ ಘವ್ಕ್ ಕುವೈಟ್ವಹಲಯಾಂ.ಫ್ಲಕ್್ ಲ್ಯನಾಿಾ ‘ಮೂಲಹಗ್’ ರೂಮ್ಾಂತ್ (ಕುವೈಟಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯ ಘರಾಚಾ ಕುಶಿನ್ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ದೀಾಂವ್ಕ್ ಬಾಾಂದೂನ್ ಘಾಲಯಾಂ ಲ್ಯಹನ್ ಲ್ಯಹನ್ ರೂಮ್ಾಂ) ದಗಾಾಂ ಬೆಚೂಾಲರಾಾಂ ಸಂಗಾಂ ರಾವಾ್ಲೊ. ಹ್ಯವಾಂ ತಾ ರೂಮ್ಾಂತ್ ತಾ ಸವಾಗಾಂಯ್ಸಂಗಾಂರಾವೊಾಂಕ್ಸಾಧ್ಾ ನಾತ್ಲ್ಯಯಾನ್ ಮ್ಹಿನೊ ಭರ್ ಮ್ಹಕಾ ಭಾವಾನ್ ಆಪಾ್ ಸಾಾಂಗಾತ ತಚ್ಯಾ ಫ್ಯಟ್ಲ್ಾಂತ್ರಾವೊಾಂಕ್ ದಲಾಂ.ತದಳ್ ಪರಾಾಾಂತ್ ಮ್ಹಜಾ ರೆಸ್ಥಡನ್್ ಪಮಗಟ್ಲ್ಚ ವಲವರಯಿ ಭಾವಾನ್ ಕೆಲಯ. ಫ್ಲಕಾ್ನ್ ವಾಂರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪಾರಾಂತ್, ಸದಾಾಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾ್ ಪರಾಾಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತಾ ರೂಮ್ಾಂತ್ ರಾವೊಾಂಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಕೂಜ್್ ಭಾಯ್ರ , ಕಾಕುಸ್ ಭಾಯ್ರ , ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಸು್ ಕಷ್ಟಟ ಜತಲ.ಕಿತಾಕ್ಮ್ಹಕಾ ತಸಲ ಸವಯ್ ನಾತ್ಲಯ. ಕಾಜರಾ ಉಪಾರಾಂತ್ ಕುವೈಟ್ ವಚೂನ್ ಕಾಮ್ ಕರನ್ ಬರಾ ಮ್ಜೆಗನ್ ಜಿಯ್ಾಂವಚಾಂ ಮ್ಹಳಾುಾ ಮ್ಹಜಾ ಸವಪಾ್ಚ್ಯ ರ್ತೀನ್ ರ್ತಕುಗಟ್ಜಲಯ. ಥೊಡ್ಯಾ ತಾಂಪಾನ್ಮ್ಹಕಾಮ್ಹ ಜ ಭಾವಾಚ್ಯಮ್ಜರ್ತನ್‘ಅಬುಾಲ್ಅಜಿೀಜ್ ಮಶಾರ ಎಾಂಡ್ ಸನ್್ , ಕನ್್ಟರಕ್ಷನ್ ಮೆಟರಯಲ್್ ಪಾರಯ್ವಟ್ ಲಮಟೆಡ್.’ ಮ್ಹಳಾುಾ ಬರಾ ಕಂಪ್ಣನಿಾಂತ್, ಇಾಂಟ್ರ್ವ್ಯಾ ದೀಾಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಾಂ ಆಯ್ಯಾಂ. ಕಾಮ್ಚ ಮ್ಹೆತ್ ಮ್ಹಕಾ ನಾತ್ಲಯ ತರ್ಯಿ ಮ್ಹಜಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಶಿಕಾಪ್ ಪಳವ್ಕ್ , ಕಂಪ್ಣನಿಚ್ಯ ಧ್ನಾಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ತಚ ಪಸಗನ್ಲ್
77 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ ಸಕೆರಟ್ರ ಜವ್ಕ್ ವಾಂಚ್ಯಯಾಂ. ಸುರೆ ರ್ ಮ್ಹಿನಾಾಕ್ 300 ಡಿನಾರ್ ಉಪಾರಾಂತ್ ಕಾಮ್ಪಳವ್ಕ್ ಸಾಾಂಬಾಳ್ವಾಡಯ್್ಾಂ ಮ್ಹಣ್ಭಾಸಾಯ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಖಶಿ ಜಲಾಂ. ಕಿತಾಕ್, ಫ್ಲಕಾ್ಚ್ಯ ಪಾಗ್ ಮ್ಹಿನಾಾಕ್ ಫಕತ್್ 140 ಡಿನಾರ್ ಆಸ್ಲೊಯ. ಮುಕಾರ್ ತರ್ಯಿಬರೆಶಾಂಫ್ಯಟ್ಕರನ್ರಾಾಂವಚಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಂತುನ್ಆಸ್ಲಯಾಂ. ಮ್ಹಕಾ ಬರಾ ಸಾಾಂಬಾಳಾಚ್ಯಾಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಲಯಾಂ ಪಳವ್ಕ್ ಫ್ಲಕಾ್ಕ್ಯಿ ಸಂತೀಸ್ಜಲೊಯ. “ಹ್ಯಾಂಗಾಕಾಮ್ಾಂಮೆಳೊಾಂಕ್ಕಷ್ಟಟ ವರೊನಿಕಾ. ತುಾಂ ಲಕಿ್ , ಕಾಯಿಾಂಚ್ ಎಕ್್ ಪಿರಯ್ನ್್ ನಾಸಾ್ನಾ, ತುಕಾ 300 ಡಿನಾರಾಾಂಚ್ಯಾಂಕಾಮ್ಮೆಳುಾಂ.ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಸಾತ್ವರಾ್ಾಂಥಾವ್ಕ್ ಕಾಮ್ಕರನ್ಯಿ ಮ್ಹಜ ಸಾಾಂಬಾಳ್ ಮೊಸು್ ಉಣೊ. ಕಾಮ್ಕ್ ಲ್ಯಗಾ್ನಾ ಮ್ಹಕಾ 120 ಡಿನಾರ್ ಪಾಗ್ ಮ್ತ್ರ ಆಸ್ಲೊಯ. ಸ ವರಾ್ಾಂನಿ 10 ಡಿನಾರಾಾಂಚಭಡಿ್ ಮೆಳಿು. ಆನಿ ಆತಾಂ ಪರತ್ 10 ಡಿನಾರ್ ವಾಡ್ಯಯಾತ್. ತುಾಂ ತುಜೆಾಂ ಕಾಮ್ ಬರೆಾಂ ಕರನ್ಸಾಾಂಬಾಳ್.....” ಹ್ಯವಾಂ ಫ್ಲಕಾ್ಕ್ ಕಸಲಚ್ ಜಪ್ ದಲನಾ. ತ ಫಕತ್್ ಮೆಟರಕ್ ಮ್ತ್ರ ಶಿಕಾಯ ಜಲ್ಯಯಾನ್ತಚ್ಯಪಾಗ್ಉಣೊ ಆಸಾಮ್ಹಣ್ಮ್ಹಕಾಕಳಿತ್ಆಸ್ಲಯಾಂ. ಮ್ಹಜ ಭಾವಾಕ್ 650 ಡಿನಾರ್ ಪಾಗ್ ಆನಿ ವೊನಿಯ್ಕ್ 450 ಪಾಗ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಜಣ ಆಸ್ಲಯಾಂ. ಮ್ಹಕಾ ಕಾಮ್ಚ್ಯಾಂ ಎಕ್್ ಪಿರಯ್ನ್್ ಮೆಳ್ಚ್ ಮ್ಹಕಾ 300 ಡಿನಾರಾಾಂಚ್ಯಕ್ಯಿ ಚಡಿ್ಕ್ ಪಾಗಾಚ ಉಮದ್ಆಸ್ಲಯ. ಮ್ಹಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಲ್ಯಯಾ ಕಂಪ್ಣನಿಚ್ಯ ಆಫ್ರಸಾಾಂತ್ ಲರ್ಾಗ್ ವೀಸ್ ಜಣಾಂ ಕಾಮ್ರ್ ಆಸ್ಲಯಾಂ. ಆಟ್ ಚಲಯೊಆನಿಬಾಕಿಚ್ಯದದೆಯ.ಮ್ಹಜೆಾಂ ಕಾಮ್ ಧ್ನಾಾಚ್ಯ ಆದೇಶಾಾಂಕ್ ಮ್ತ್ರ ಲ್ಯಗ್ಳ ಜತಲಾಂ ಜಲ್ಯಯಾನ್, ಮ್ಹಕಾ ಕಾಮ್ ಶಿಕೆಚಾಂ ಛಾನ್್ ಲ್ಯಭಾಂಕ್ ನಾತ್ಲಯಾಂ. ಧ್ನಿ ಆಪೂರಪ್ ಯ್ತಲೊ. ತಚಾಂ ಪಸಗನ್ಲ್ ಫ್ತಯ್ಯಾಂ ಪಳಂವಚಾಂ, ಎಪೊಾಂಯ್ಟ ಮೆಾಂಟ್ಲ್ಾಂಫ್ರಕ್್ ಕರಚಾಂ ಮ್ತ್ರ ಕಾಮ್ಾಂ ಮ್ಹಜ ವಾಾಂಟ್ಲ್ಾಕ್ಆಸಾ್ಲಾಂ. ಧ್ನಿ ನಾತ್ಲ್ಯಯಾ ವಳಾರ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಹೆರಾಾಂ ಸಾಟಫ್ತಸಂಗಾಂ ಮೆಳೊನ್ ಆನಿ ಹೆಳೊನ್ ರಾಾಂವಚಾಂ ಪರಯತನ್ ಕರಾ ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಾಂ ಕಾಮ್ಚಾಂ ಮ್ನಾಿಾಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಮೊಸಾರನ್ ವ ರಾಗಾನ್ ಆಸ್ಲಯಾಂ. ತಾಂಚ್ಯ ರಾಗಾಚ್ಯಾಂ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಪಯ್ಯಾಂ ಕಳೊಾಂಕ್ ನಾತ್ಲಯಾಂ.ಥೊಡಸಾಟಫ್ಮ್ಹಜೆಕಡನ್ ಬರಾನ್ಆಸ್ಲಯ. ಆಮಚ ಕಂಪ್ಣನಿ ಖಂಚ್ಯ ಖಂಚ್ಯ ದೇಶಾಾಂ ಥಾವ್ಕ್ ಕಸಲಾಂ ಸಕ್ಡ್ ಮೆಟರಯಲ್್ ಇಾಂಪೊಟ್ಗಕತಗ, ಹ್ಯಾ ವಶಿಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಮ್ಸು್ ಮ್ಹೆತ್ ಆಪಾ್ಾಂವ್ಕ್ ಸಕಿಯಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಸಂಗಾಂ ಕಾಮ್ಯಿ ಕರನ್ ಮ್ಹಜ ಮ್ಹೆರ್ತಕ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಪಾವಯಾಂ.ದನಾಫರಾಾಂಏಕ್
78 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ ಥಾವ್ಕ್ ಚ್ಯರ್ಪರಾಾಾಂತ್ಲಂಚ್ಬೆರೀಕ್ ಆಸಾ್ನಾ, ಸಗುಾಂ ಆಪಾಪಾಯಾ ಘರಾ ವತಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಮ್ಹಜ ಜೆವಾ್ಚ್ಯ ಡಬೊಾ ಹ್ಯಡ್ಯ್ಲಾಂ ಜಲ್ಯಯಾನ್, ಆಫ್ರಸಾಾಂತ್ಚ್ರಾವಾ್ಲಾಂ. ಹೆಾಂ ಮ್ಹಜ ಧ್ನಾಾನ್ ಬಹಷ್ ಗ್ಳಮ್ನ್ಕೆಲಯಾಂ.ಏಕ್ದೀಸ್ತದೇಡ್ ವೊರಾರ್ ಆಫ್ರಸಾಕ್ ಆಯೊಯ. ಲಂಚ್ ಬೆರೀಕ್ ಜಲ್ಯಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಮ್ಹಜ ಮೆಜರ್ ಆಸೊನ್ ವಶಾರಾಂರ್ತ ಘವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಯಾಂ. ಧ್ನಾಾನ್ ಕೊೀಲ್ ಬೆಲ್ಯ ದಾಂಬೂನ್ ಮ್ಹಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಯಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಧ್ನಾಾಚ್ಯ ಕೆಬ್ರನಾಕ್ ಪಾವಯಾಂ........ ಕೆಬ್ರನಾಾಂತ್ ಧ್ನಿ ಉಭ ಆಸ್ಲೊಯ! ತಕಾ ತಾ ಸ್ಥಿತರ್ ಪಳವ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಉಡ್ನ್ಪಡಿಯಾಂ!!! ಧ್ನಾಾಚ್ಯ ಕೆಬ್ರನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಯಾ ವರೊನಿಕಾನ್ ಕಿತಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳುಾಂ? ತಾಂಧ್ನಾಾಕ್ಪಳವ್ಕ್ ಕಿತಾಕ್ಉಡ್ನ್ ಪಡಯಾಂ? ಮುಕಾರ್ಕಿತಾಂಘಡಯಾಂಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಚ್ಯ ಮುಕೊಯ ಅವಸವರ್ ‘ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣಯ್ಚ್ಯಾಂನಿಷ್ಠೂರ್ಸತ್-2’ ಯ್ಾಂವಾಚಾ ಹಫ್ತ್ಾಾಂತ್ ವಾಚುಾಂಕ್ ಚುಕಾನಾಕಾತ್-ಸಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪುಣ್ಾಕೆಿೀತರಕ್ ತಚ್ಯಾ ವಾಷ್ಟಗಕ್ ಮ್ಹೀತ್ವಾ ಸಂದಬ್ರಗಾಂ ಕನಾಗಟ್ಕ ವದನ್ ಪರಷತಚ್ಯ ಸಾಾಂದ ಎಸ್. ಎಲ್. ಬೊಜೆಗೌಡ್ಯನ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ಕ್ ಬರೆಾಂ ಮ್ಗೆಯಾಂ. ಫ್ತ. ಚ್ಯಲ್್ಗ ಸರಾವೊ ಆನಿ
79 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ ಫ್ತರೊೀವಲ್ಡಿಸೊೀಜಹ್ಯಣಾಂತಕಾ ಸಾವರ್ತ್ ಕೆಲೊ. ದಕಿಿಣ್ ಕನ್್ಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಯಯ ಯುವ ಅಧ್ಾಕ್ಷ್ ಜವಾ್ಸೊಚ ಅಕಿಿತ್ ಸುವಣ್ಗ ಸುರತ್ಲ್, ಉತ್ರ್ ಕೆಿೀತರಚ್ಯ ರರ್ತಷ್ಟ ಕಕೇಗರಾಯ್ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸಯ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ಯ್ತ. -SambramDigital -----------------------------------------------------------------------------------------
80 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿಮಾಣಿಕ್ (ಫುಲ್ಯಾಂಸವಾಂ ಆಸಯಲ್ಯಾ ದರಾಕ್ ಸಯ್್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರ್ಳಾಾರ್ ಸೊಭೆಚಾಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಳಾಾರ್ ಹೆಾಂಚ್ ಆಸುಯ್ತ. ಕಾಣಕ್ ನೇಮ್ಳಾಾಚ್ಯ ದೀಗ್ ಆಧಯ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿಾಂ ದೀನ್ ಸಹಸಂಪಾದಕಾಾಂಸವಾಂ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಎಕೊಯ ಪುನ್ಹವಂತ್. ಭವ್ಕ ದಧ್ಲಸಾ್ಯ್ಚ ಭೆಟ್. -ವಲಯ ) 2004-5 ಇಸವಾಂತ್ ದಯ್್.ಕೊಮ್ ಜಳಿಜಗಾಾಚ್ಯಾ ’ಸಾಹಿರ್ತಲ್ಯಗಾಂ ಸಂವಾದ್’ ಅಾಂಕಣಕ್ ಲ್ಯಗ್ಳನ್ ಕೊಾಂಕಣ ಸಾಹಿರ್ತಕ್ ಉಸಾ್ದ್ ಎಡಿವನ್ ಜೆ.ಎಫ್ತಲ್ಯಗಾಂಹ್ಯಾಂವಾಂವಚ್ಯರ್ಲ್ಯಯಾ "ಕೊಾಂಕಣ ಪರ್ತರಕುಧ್ಾಮ್ವಶಿಾಂ ತುಮೆಚ ವಚ್ಯರ್ ಕಸಯ ?" ಪರಶಾ್ಕ್ ಉತ್ರ್ ದವ್ನ್ ಎಡಿವನಾನ್ ದಲಯ ಜಪ್ ಜವಾ್ಸ್ಥಯ ; "ವಲಯ , ಆರ್ ಯೂ ಜೀಕಿಾಂಗ್? ಕೊಾಂಕಣಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಪರ್ತರಕುಧ್ಾಮ್? ಜೆಾಂಪರ್ತರಕುಧ್ಾಮ್ ನಾಾಂವಾರ್ ಚಲ್ಯ್ ತಾಂ ರಾಾಂಡ್ಭಾಜ್ ನ್ಹ?, ಕೊಣ್ಯಾಂಯ್ ದುಡು ದವ್ನ್ ಅಪಾ್ಕ್ ಜಯ್ ಜಲಯಾಂ, ಜಯ್ ಜಲಯಪರಾಂ ಛಾಪಾಚಕ್ ತುಾಂ ಪರ್ತರಕುಧ್ಾಮ್ಮ್ಹಣ್ಯ್?" ಹೆಾಂ ಉತ್ರ್ ಎಡಿವನ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ಯಾಂ ಜಲ್ಯಯಾನ್ ಕೊಣ್ಯಾಂಯ್ ಚಲುಯಾಂಕ್ ಜಯ್್. ಕಾಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ಅಡೂಹಕ್ ಲ್ಯರ್ತ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಂತಯಾಂ ರಾಜಾಂವ್ಕ ಭಿಲು್ಲ್ ವಾಜಿಾ. ಪುಣ್ ಕೊಾಂಕಣಾಂತ್ ಪರ್ತರಕುಧ್ಾಮ್ ನಾಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಾಂದೆಯಾಂ ತರ್, ಕೊಾಂಕಣ ಸಾಹಿತಾಕ್ ನೇಮ್ಳಿಾಂ/ಪುಸ್ಕಾಾಂನಿ ಪರ್ಗಟುನ್ವಾವ್ಕರ ಕತಗಲ್ಯಾಾಂಕ್ಕಿತಾಂ
81 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಣ್ಯಾತ? ಕೊಾಂಕಣ ಭಾಸಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವಾರಾಂತ್ ಖೂಬ್ ವಾವ್ಕರ ಕೆಲಯಾಂ ಸಭಾರಾಾಂ ಆಸಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಾಂಚ ಆಮ ರ್ಣ್ಯ್ಾಂ ಕರನಾಸಾ್ನಾ ರಾವಾನಾಯ್. ಸ್ಥರವಂತ್ ತಸಲ್ಯಾಾಂನಿ, ರಮಂಡ್ ಮರಾಾಂದ ತಸಲ್ಯಾಾಂನಿ ಕೊಾಂಕಣ ಪುಸ್ಕಾಾಂ ಛಾಪ್ಲಯಾಂ ಜಾಂವ್ಕ, ವಗ್ವರ್ಳಿಾಂನೇಮ್ಳಿಾಂಸಂಪಾದನ್ಕರನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಯಾಂ ಜಾಂವ್ಕ, ಆಪಾಯಾ ಜಿವತಚ್ಯಅಮೊಲಕ್ವೇಳ್ಖಚುಗನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್-ದೀಗ್ ಕಾದಂಬರ ಬರಯಿಲಯಾಂ ಜಾಂವ್ಕಖಂಡಿತ್ಕೊಾಂಕಣಸಾಹಿತಾಕ್ ಜಿವಾಳ್ ದವಚ್ಯಾಗ ದಶನ್ ಅಮೊಲಕ್ ದೇಣಿ ದಲಯಾಂಜವಾ್ಸಾತ್. ಕಾಣಕ್ ಕೊಾಂಕಣ ಮ್ಣಕ್ - ಮ್ಹಜಾ ಇಸೊ್ಲ್ಯಚ್ಯಾ ದಸಾಾಂನಿ ಮ್ಹಜಾ ಆಕಯ್ಚಾ ಘರಾ(ಪಾಾಂಗಾು)ಗೆಲಯವಳಾರ್ ಮ್ಹಕಾ ವಾಚುಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಯಯಾ ಪಯ್ಯಾ ಕೊಾಂಕಣಪತರಚ್ಯರ್ಹ್ಯಾಂವಾಂ ಜಿಕುನ್ ಧ್ರ್ಲಯಾಂ ಉತರಾಂ. ಕಾನ್ಡಿ ಲಪಿಯ್ಾಂತಯಾ ಕೊಾಂಕಣ ನೇಮ್ಳಾಾಾಂ ಪಯಿ್ಾಂತ್ ’ಕಾಣಕ್’ ಏಕ್ ವಗೆುಾಂ ಜವಾ್ಸಯಾಂ. 1980-85 ವಾಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೊಟೊವಾ ಕಥಾ ಮ್ತ್ರ ನ್ಹಯ್, ಸಾಾಂಕಳ್ ಕಾಣಯೊ, ಕಾದಂಬರ ಆನಿ ಹೆರ್ಭಾಸಾಾಂಥಾವ್ಕ್ ತಜಗಣ್ಜಲೊಯಾ ಜಯೊ್ಾ ಕಾಣಯೊ ವಾಚುಾಂಕ್ ಮೆಳಾ್ಲೊಾ. ಕೊಾಂಕಣ ಸಾಹಿತ್ಾ ವಾಚಪ ಆಸೊಯ , ಎಕಾ ಘರಾಾಂತ್ ವಾಚುನ್ ಜತಚ್ಸಜಚ್ಯಾಗಾಂನಿತಾಂನೇಮ್ಳಾಂ ವಾಚುಾಂಕ್ ವಹಚಗ ಸವಯ್ ಆಸ್ಥಯ. ನೇಮ್ಳಾಾಾಂನಿ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯಿಲ್ಯಯಾ ಸಾಾಂಕಳ್ಕಾಣಯ್ಾಂಕ್,ಕಾದಂಬರೆಾಂಕ್ ಜಗಾವ್ಕ್ ದವರನ್ ಉಪಾರಾಂತ್ ಬುಕಾರಪಾರ್ ದವತಗಯ್ ಸಭಾರಾಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಅಜೂನ್ ವಹ ಳ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಗಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ತಗ ಮನ್ತ್ ಆನಿ ಆಟೊವ್ಕ ಕೆಲ್ಯಯಾ ಕೊಾಂಕಣ ಲೇಖಕಾಾಂನಿ, ಸಂಪಾದಕಾಾಂನಿ ಕೊಾಂಕಣಕ್ ದಲಯಾಂಚ್ ಚಡ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಕಾಾಂ ಲ್ಯರ್ಭಲಯಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ನಾ ವ ಚಲಯರ್ ಮ್ಹಳುಾಂ ಮ್ಹಜೆಾಂ ಖಸ್ಥಿ ಚಾಂತಪ್. ಮ್ಹಜಿ ಪಯಿಯ ಕೊಾಂಕಣ ಮೊಟವ ಕಾಣ ’ಸಲವಣ’ ಬರವ್ಕ್ ’ಕಾಣಕ್’ ಪತರಕ್ ಪೊೀಸ್ಟ ಕೆಲ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಸಾಾಂನಿ ರ್ತ ಕಾಣಕ್ ಪತರಚ್ಯರ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಯ , ಕಾಣಕ್ ಪತರಸವಾಂ ತವಳೊಚ ಕಾಣಕ್ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ಪಂಚುಬಂಟ್ಲ್ವಳಾಚ್ಯಾಂ ಏಕ್ಕಾರ್ದ್ಆಯ್ಯಾಂ.ತಾಂತುಾಂಮ್ಹಕಾ ಸುವಗಲಾಂಉತ್ೀಜನ್ದಾಂವಚಾಂಚ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾಳ್ ಉತರಾಂ ಆಸ್ಥಯಾಂ. ಸಾಹಿರ್ತಕ್ ಶತಾಂತ್ಬೊಾಂಗಜವ್ಕ್ ಉದೆಾಂವಾಚಾ ಮ್ಹಕಾ ತಾಂ ಹಸ್ಥ್ಚ್ಯಾಂ ತರಣ್ ದೀಾಂವ್ಕ್ ಸಕೆಯಾಂ.ಥೊಡ್ಯಾಚ್ವಸಾಗಾಂನಿಮ್ಹಜಾ
82 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ ಮೊಟೊವಾ ಕಥಾತಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಸವ್ಕಗ ಕೊಾಂಕಣ ನೇಮ್ಳಾಾಾಂನಿ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೇಾಂವ್ಕ್ ಲ್ಯಗಯಾ , ಆನಿ ಕಾಣಕ್ ರಪೊಾೀತ್ವಾಚ್ಯ ತ ಕಾಳ್ ದೆಕುನ್ ಕಾಣಕ್ ಪತರನ್ ಸಾಹಿರ್ತಕ್ ಸಪಧ್ಲಗ ಜಹಿೀರ್ ಕೆಲೊಯ. ತಾಂತುಾಂ ಕಾದಂಬರ ವಭಾಗಾಾಂತ್ ಪಯ್ಯಾಂ ಇನಾಮ್ ’ರೊನಾಲ್ಿ ಪಿರರಾ ಆಾಂಜೆಲೊೀರ್’ ಹ್ಯಕಾ ಫ್ತವೊ ಜಲಾಂ ತರ್ ರ್ತಸರಾಂ ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಜಾ ’ಉಜಾಾಂತ್ ಫುಲ್ಲಯಾಂ ಫುಲ್’ (ಮ್ಹಜಾ ರ್ತಸಾರಾ) ಕಾದಂಬರೆಕ್ಫ್ತವೊಜಲಾಂ. ಕೊಾಂಕಣ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಯ್ನಾ ಮ್ಹಜಾ ವೊಾಂಟ್ಲ್ರ್ ಮಶಿಯೊ ಫುಟೊಾಂಕ್ ನಾತಯಾ. ಮ್ಹಜೆಾಪರಾಂಚ್ ಸಾಹಿರ್ತಕ್ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸಾಚಾಾಂಚ ಸಳಾವಳ್; ಕೆವನ್ ಡಿ’ಮೆಲೊಯ ಕಾಕಗಳ್, ಸ್ಥಟೀಫನ್ಪಿಾಂಟೊ ಕುಾಂಟ್ಲ್ಯಪಡಿ, ಪಂಚು ಬಂಟ್ಲ್ವಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ. ಮ್ಹಜಾಕಿೀ ಪಾರಯ್ನ್ ಲ್ಯಹನ್ ಆಸಾಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಾಂಸವಾಂ ಆಮೊಚಾ ಸಾಹಿರ್ತಕ್ ರ್ಜಲ. ಸಟೀನ್ರೊ ಅಜೆಕಾರ್, ರೊೀನಿ ಸೊಜ್ ಅಜೆಕಾರ್. ಕೊಾಂಕಣ ಲೇಖಕಾಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ವಚ್ಯಾಂ, ತಾಂಕಾಾಂ ಮೆಳಚಾಂ ಏಕ್ ಪಿಶಾಂಪಣ್ ತರ್ಯಿೀ ಮ್ಹಕಾ ವರ್ತಗ ದಧ್ಲಸಾ್ಯ್ ಹ್ಯಡಂವ್ಕ್ ಲ್ಯಗೆಯಾಂ. ಹೆಚ್ ಇರಾದಾನ್ ಕೊಲಜಿಕ್ ವತನಾ ದಸಾಚ್ಯಾ ಖಚ್ಯಗಕ್ ದಲಯ ಪಯ್ಿ , ದನಾಪರಾಾಂ ಜೆವನಾಸಾ್ನಾ ರತಾ ಪೊಟ್ಲ್ರ್ ಆಸುನ್, ತ ಪಯ್ಿ ಜಮ್ವ್ಕ್ , ಮ್ಯ್್ಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಟಾಂ ನೇಮ್ಳಾಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಾಂಕ್ ಮೆಳಿಚ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹ ಕಾ ಆಸ್ಥಯ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಾಯಗಾಂಕಸೊಯಚ್ಅಜೆಾಂಡ್ಯನ್ತಯ ಜಲ್ಯಯಾನ್ ವಗ್-ವರ್ಳ ಸಂಪಾದಕ್ ವಗ್-ವರ್ಳಾಾ ರರ್ತನ್ಲಕಾ್ಲ.ಪುಣ್ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ಮ್ಹಕಾಕಾಳಾ್ಕ್ಭೀವ್ಕ ಲ್ಯಗಾಂ ಆಸೊಯ ’ಅವಲ್ ರಾಸ್ಥ್ನ್ಹ’, ಸಂಯ್ಾನ್ ಮೊಗಾಳ್/ಮೊವಾಳ್ ಆನಿ ಕೆದಾಂಚ್ ಕೊಣಯಿಚಾಂಯ್ (ಹೆರ್ ಸಂಪಾದಕ್ ವ ಬರವಪ) ನ್ಕಾಯಾಂ/ಖಬೊರ ಕರನಾತಯ ಖರೊಚ್ ಡಿಗ್ಫ್ತಯ್ಿ ಸಂಪಾದಕ್ತಜವಾ್ಸೊಯ. 1988-9 ವೊ ಕಾಳ್ ತ, ಕಾಣಕ್ ರಪೊಾೀಸ್ವ್ಕಸಾಾಂ|ಲುವಸ್ಕೊಲಜಿಚ್ಯಾ ಉಗಾ್ಾ ಮ್ಯ್ಾನಾಚ್ಯರ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊಯ. ವದಚ್ಯರ್ ಕೊಾಂಕಣ ಮ್ನಾಯ್; ವ.ಜೆ.ಪಿ.ಸಲ್ಯಿನ್ಹ , ಎ.ಟ.ಲೊೀಬೊ, ರ್ಬುಾ ಉವಾಗ, ಚ್ಯ.ಫ್ತರ.ದೆ’ಕೊಸಾ್ , ಜುಡಿತ್ ಮ್ಸ್ರನ್ಹ ಸ್, ಬೆಯೀಸ್ಥಯಸ್ ಡಿ’ಸೊೀಜ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ಗಾಂತ್ ಕಾಣಕ್ ಪತರನ್ ಚಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಯಯಾ ೨೫ ವಸಾಗಾಂಚ ವಾಟೆವಶಾಾಾಂತ್ ಮ್ಹಕಾಉಲಂವೊಚ ಸುವಾಳೊ.ಪಂಚು ಬಂಟ್ಲ್ವಳ್ ಆನಿ ವನಿ್ ಪಿಾಂಟೊ ಕುಲಿೀಕರ್ಕಾಣಕ್ಪತರಚ್ಯಆಧಯ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ಜವಾ್ಲದೆಕುನ್ಮ್ಹಕಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಾಂಕಣ ಪತರಾಂಚ ವೊೀಡ್ ಜಬೊಾರ್ ಜವ್ಕ್ ಆಯಿಯ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಸಾಾಂನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಅಜೆಕಾರ್ ಥಾವ್ಕ್ ಕುಲಿೀಕರಾಕ್ ಪಾವೊಯಾಂ ಆನಿ ಅವಲ್ ರಸ್ಥ್ನಾಹಕ್ ಮೆಳುನ್ "ಮ್ಹಕಾ ಕಾಣಕ್ ಪತರಚ್ಯ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳತ್ಕಾಯ್?"ಮ್ಹಣ್ಗನ್ಪರಶ್್ ಕೆಲಯಾಂ ಆಯು್ನ್ ಅವಲ್ ಮ್ತ್ ಹ್ಯಸೊಯ , ಪುಣ್ ಮೊವಾಳಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಹಣಲೊ; "ಚಾಂತುನ್ ಸಾಾಂಗಾ್ಾಂ". ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಸಾಾಂನಿ ತಣ್ಯಾಂ
83 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಕಾ ಅಪಾಯಾ ಘರಾ ಆಪಯೊಯ ಆನಿ ಮ್ಹಣಲೊ "ಕಾಣಕ್ ಪತರಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ತುಾಂ ಕಾಣಕ್ ಪತರಸವಾಂ ದಸಾಚ್ಯಾಂ ಮಲ್ಯಗರಸ್ ಕೊರೀಸ್ ರೊಡ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾಚಾ ಮ್ಹಜಾ ಆದಶ್ಗ ಟ್ಲ್ರವಲ್ ಏಜನಿ್ಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕಶಿಗಗ?" ಹ್ಯಾಂವಾಂ ಪಾಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ಚಾಂರ್ತನಾಸಾ್ಾಂ "ಹಾಂ ಮ್ಹ ಳಾಂ"; ಇತಯಾಂಚ್. ತಾೀ ಉಪಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಅವಲ್ಯಚ್ಯಾ ಘರಾಾಂತ್ಚ್ರಾವಾ್ಲೊಾಂ,ತಾಂಚ್ಯಸವಾಂ ಜೆವಾ್ಲೊಾಂ, ಅವಲ್ಯ ಥಾವ್ಕ್ ಕಾಮ್ ಶಿಕುನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕಾಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಲ್ಯಗಯಾಂ.ಕಾಾಂಯ್ಸ-ಸಾತ್ಮ್ಯ್್ಾ ಉಪಾರಾಂತ್ ಮ್ವರಸ್ ಶಾಾಂರ್ತಪುರ್ ಮೆಹಜೆಲ್ಯಗಾಂ ಯ್ವ್ನ್ "ಮ್ಹಕಾ ಕಶಾಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಹರಯ್, ಮ್ಹಕಾಯ್ಕೊಾಂಕಣಪತರಾಂನಿಕಾಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಉಭಾಗ ಆನಿ ಆಸಕ್್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣಲೊ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾಂವಾಂ ಅವಲ್ಯಕ್ ಹಿ ರ್ಜಲ್ ಕಳಯ್್ನಾ ತಣ್ಯಾಂ ಸಂತಸಾನ್ ಜಪ್ ದವ್ನ್ ಮ್ಹಳಾಂ; "ಬಗೆಯನ್ಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾಂ ಘರ್ ರತಾಂ ಆಸಾ, ಮ್ವರಸಾಕ್ ತುಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹ್ಯಡುಾಂಕ್ ಆಶತಯ್ ತರ್, ತುಮ ಥಂಯ್ಬರೆಾಂಕನ್ಗರಾವಾತ"ಅಶಾಂ ಅವಲ್ಯನ್ ಆಮ್್ಾಂ ದೀನ್ ವಸ್ಗ ಪಯ್ಗಾಂತ್ ತಾ ಘರಾಾಂತ್ ರಾವ್ಾಂಕ್ ಆವಾ್ಸ್ ಕರನ್ ದಲೊ. ಮ್ವರಸ್ ’ಆಮೊಚ ಯುವಕ್’ ಆನಿ ’ಉಮ್ಳೊ’ ಪತರಚ್ಯ ಸಂಪಾದಕ್ ಜವಾ್ಸೊಯ , ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಕಾಣಕ್ ಪತರಚ್ಯ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ಜವಾ್ಸೊಯಾಂ ಆನಿ ’ಉದೆವ್ಕ’, ಆನಿ ’ಆಮೊಚ ಯುವಕ್’ ಪತರಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಿೀಯ್ ಮಂಡಳಿಾಂತ್ ಆಸೊಯಾಂ ತರ್ಯಿೀ ಅವಲ್ಯನ್ ಕೆದಾಂಚ್ ಮ್ಹಕಾ ತಚ್ಯರ್ ಕಸೊಯಚ್ಬಂಧ್ಡ್ಕೆಲೊಯನಾ. ಇತಯಾಂಚ್ ನ್ಹಯ್, 1990 ವಾಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಾಂಕಣಲೇಖಕಾಾಂಚ್ಯಎಕಾ್ರ್ಆಸಾ ಕಚ್ಯಾಗ ದಶನ್ ಸುವಗಲೊ ವಾವ್ಕರ ಕಚ್ಯಾಗ ದಶನ್ ತಾ ಜಮ್ತಾ ಅವಲ್ಯಚ್ಯಾ ಆದಶ್ಗ ಟ್ಲ್ರವಲ್ ಏಜನಿ್ಚ್ಯಾ ದಫ್ರಾಾಂತ್ ಚಲ್ಯಯಾತ್. ವ.ಜೆ.ಪಿ.ಸಲ್ಯಿನಾಹ , ಛಾ.ಫ್ತರ.ದೆ’ಕೊಸಾ್ , ಎ.ಟ.ಲೊೀಬೊ ತಸಲ ಮ್ನ್ ಸಾಹಿರ್ತಾಂಕ್ ಮೆಳಚಾಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಕಾ ಫ್ತವೊ ಜಲಯಾಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೊಾಂಕಣ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್ಗನ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಮ್ಾಂದುನ್ ಆಯ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಾವಾರಕ್ ಲ್ಯಗಾ್ನಾ ಸಯ್್ ಅವಲ್ಯನ್ ಕೆದಾಂಚ್ ಮ್ಹಕಾಕಸ್ಥಯಚ್ಬಂಧ್ಡ್ಹ್ಯಡ್ಲಯ ನಾ. ಆದಶ್ಗ ಟ್ಲ್ರವಲ್ಯ್ಎಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ ’ಅಮತ್ ಎಾಂಟ್ರ್ಪಾರಯ್ಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬದಯಲಯಾಂದೆಕುನ್ಸಭಾರಾಾಂನಿಮ್ಹಕಾ ’ಅಮತ್’ಮ್ಹಣ್ಗನ್ಆಪಂವಚಾಂಆಸಯಾಂ. ಕಿತಾಕ್ ಮ್ಹಳಾಾರ್ ಚಡ್ಯ್ವ್ಕ ಜವ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕತಾ ದಫ್ರಾಾಂತ್ಬೊಸಾ್ಲೊಾಂ, ಹ್ಯಾಂವ್ಕಚ್ದಫ್ರ್ಉಗೆ್ಾಂಕತಗಲೊಾಂ ಆನಿಹ್ಯಾಂವ್ಕಚ್ತಾಂಬಂದ್ಕತಗಳೊಾಂ ಮ್ತ್ರ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಅವಲ್ಯಚ್ಯ ಖಸ್ ಭಾವ್ಕ ಮ್ಹಣ್ಗನ್ ಸಭಾರಾಾಂನಿ ಚಾಂತ್ಲಯಾಂ. ರ್ತತಯ ಮ್ಯ್ಮೊಗಾಳ್ ಅವಲ್. ಕೊಾಂಕಣ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಗಟೆ್ಕ್ ಲ್ಯಗ್ಳನ್ ಅವಲ್ಯಕ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಕಶ್ಟ ಆಯ್ಯ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ತಾಂ ಸಂಕಶ್ಟ ಲ್ಯಗಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳವ್ಕ್ ಆಯೊಯಾಂ.
84 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಜಾನ್ ತಾ ವಳಾರ್ ಕಿತಾಂಚ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಾ ಜಲಾಂ ನಾ ಪುಣ್ ಅವಲ್ ರಸ್ಥ್ನಾಹಥಾವ್ಕ್ ಜಯ್್ಾಂ ಶಿಕೊಯಾಂ.ಜಿವತಕ್ಕಶಾಂಫುಡ್ಕಚ್ಯಗಾಂ, ಆನಿ ಅಪಾಯಾ ಸಂಕಶಾಟಾಂಕ್ ಕಶಾಂ ಲಪಂವ್ಕ್ ಹೆರಾಾಂಕ್ಹ್ಯಸೊದಾಂವೊಚಾ , ಆನಿ ತಚ್ಯಾಂ ಖಲ್ಾಂಪಣ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳಾಯ್ಖರಚ್ಜವ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂವಾಂ ಶಿಕುಾಂಕ್ ಜಯ್್ಾಂ ಆಸಯಾಂ. ತಾೀ ಉಪಾರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಂವ್ಕ ಪಗಾಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವೊಯಾಂ, ಲ್ಯಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಉಪಾರಾಂತ್ ಮ್ಾಂಯ್ಗಾಾಂವಾಕ್ ಪಾವೊಯಾಂ, ಮ್ವರಸಾಸವಾಂ ಅವಲ್ಯಕ್ ಮೆಳೊುಾಂ. ಪುಣ್ತಾ ವಳಾರ್ಅವಲ್ಯನ್’ಕಾಣಕ್’ ಪತರಕ್ಚಲಂವಚ ಜವಾಭಾಾರಮ್ವರಸ್ ಶಾಾಂರ್ತಪುರಾಕ್ ದಲಯ. ಪುಣ್ ಆಮೊಚ ಸಂಪಕ್ಗ ಚ್ಯಲುಚ್ ಆಸೊಯ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವಸಾಗಧಿಾಂ ಅವಲ್ಯಚ್ಯಾ ಪುತಚ್ಯಾಂ’ಅಮತ್ರಾಸ್ಥ್ನಾಹಚ್ಯಾಂ’ಲಗ್್ ಜಲಾಂ ಆನಿ ಭಲ್ಯಯಿ್ ಮ್ಗಚ ಜವಾಭಾಾರ ಅವಲ್ಯನ್ ಮ್ಹಕಾಚ್ ದಲಯ. ತಾ ಕಾಜರಾಾಂತ್ ಹ್ಯಜರ್ ಆಸೊಯ ಕೊಾಂಕಣ ಬರವಪ ಭೀವಾಿ ಹ್ಯಾಂವ್ಕಮ್ತ್ರ. ಮ್ಹಕಾ ಕೊಾಂಕಣ ಸಾಹಿತಾಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ವಚುಾಂಕ್ ದಶಾ ದಕಯಿಲೊಯಚ್ ಅವಲ್ ರಾಸ್ಥ್ನಾಹ ಮ್ಹಣಚಾಾಂತ್ ಮ್ಹಕಾ ಅಭಿಮ್ನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಅವಲ್ ರಾಸ್ಥ್ನಾಹ ತಸಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಯಯಾ ಪದಾಗ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಾವಾರಕ್ ಕೊಾಂಕಣ ಲೊೀಕ್ ಆಜ್ ಯ್ದ್ಕತಗಆನಿಮ್ನ್ಕತಗತರ್ ಖರೆಾಂಚ್ಜವ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾಕೊಾಂಕಣಚ್ಯರ್ ಅಭಿಮ್ನ್ಭಗಾ್.ಅವಲ್ರಾಸ್ಥ್ನಾಹನ್ ಕೆಲೊಯ ಕೊಾಂಕಣ ವಾವ್ಕರ ಖರೊಚ್ ಜವ್ಕ್ ಹಗಾುಪ್ ದಾಂವೊಚ. ಕೆದಾಂಚ್ ಕೊಣಯ್ಯಗಾಂ ಅಪಾಯಾ ವಾವಾರಚ ಬಡ್ಯಯ್ತಣ್ಯಾಂಉಚ್ಯರ್ಲಯ ನಾ, ವಾ ಕೊಾಂಕಣ್ಯಕ್ಲ್ಯಗ್ಳನ್ಅಪುಣ್ದುಬೊುಾಂ ಜಲೊಾಂ ಮ್ಹಳಿುಾಂ ಪಿಸಾಾಂಟ್ ಸ್ಥಾಂರ್ತಮೆಾಂತಾಂ ಉಚ್ಯರಾಂಕ್ ನಾಾಂತ್. ಅವಲ್ ಏಕ್ ಉಾಂಚ್ಯಯಾ ಚಾಂತಪಚ್ಯ ಸಾದವಕಿ್. ಕಾಣಕ್ ಕೊಾಂಕಣಚ್ಯಾಂ ಮ್ಣಕ್, ಆನಿ ತಾಂ ಮ್ಣಕ್ ಕಚ್ಯಾಗ ದಶನ್ ಪದಾಗ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವ್ಕರ ಕೆಲ್ಯಯಾ ಸಮೇಸಾ್ಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಅಭಿಮ್ನಾಚ್ಯ ನ್ಮ್ನ್.ಅವಲ್ರಾಸ್ಥ್ನಾಹನ್ದಲ್ಯಯಾ ಅಮೊಲಕ್ ಕೊಾಂಕಣ ಸವಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಜರ್ ನ್ಮ್ನ್. ಆನಿ ತಕಾ ಹ ಮ್ನ್ ಫ್ತವೊ ಕೆಲ್ಯಯಾ ದ|ಆಸ್ಥಟನ್ ಪರಭು ತಶಾಂಚ್ ಮತ್ರ ಎಚ್ಯಚಮ್ನ್ ’ಪಯೊಯ ಪರ್ತರಕುಧ್ಾಮ್ ಪುರಸಾ್ರಾಕ್’ ಜಕಾ್ಾ ವಕಿ್ಕ್ ವಾಂಚ್ಯಯ. ಹಿ ಕೊಾಂಕಣಕ್ ಖರಚ್ ಏಕ್ ವರ್ತಗ ದಧ್ಲಸಾ್ಯ್ಮ್ಹಣ್ಗನ್ಮ್ಾಂದ್ಾಂ. ಅವಲ್ರಾಸ್ಥ್ನಾಹಕ್ಪಬ್ರಗಾಂಆನಿರಾಸ್ ರಾಸ್ಉಲ್ಯಯಸ್. -ವಲಿಯ ಕಾವಡ್ರಸ್ -----------------------------------------------------------------------------------------
85 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ
86 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ
87 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ
88 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ
89 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ನರ ಕಲೇಜಿಚೇ ಲೀಕಾ ಮೊೀಗ್ತಳ್ ಐತ್ರಹಾಸ್ ನ್ಸವರತ್ ಉಪ್ನಾಸಕ್ ಪ್ರರಫೆಸರ್ ರಘವೇೊಂದರ ಪ್ರಭು ಹಾಣಿೀ ಬ್ರಯ್ಶಲಯ ಮ್ಟ್ವ್ವಾ ಕಾಣಿಯಾೊಂಚೊೀಪುೊಂಜೊ(ಅಸಂಗ)ಜೊ ಹೇಮಾಚ್ಯಯಾ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಿಕ್ ’ಎಕಯ ಎಕು್ರೊ’ ನೊಂವಾನ್ ತರ್ಜ್ಮೊೀ ಕ್ಲಾ, ತೊೀ ಆತಾೊಂ ಭರನ್ ವಕ್ಾೀ ಆಸ. ಪ್ರತ್ರಯಾ ಖ್ಲ್ತ್ರರ್ಸಂಪ್ಕ್ಕರ -ಹೇಮಾಚ್ಯಯ್9740296297. ಪ್ರತ್ರಯೆಚಮೊಲ್ರೂಪ್ಯ್ಶ200 ಘೇತಾನ ದನ್ ಪ್ರತ್ರಯೊ ಘೆoರ್ವ್ ಮಾಗ್ತಾೊಂ - ಏಕ್ ಆಪಾಿ ಖ್ಲ್ತ್ರರ್ ದುಸ್ಥರ ಆಪಾಯಾ ಖ್ಲ್ಸ್ ಕೊಂಕಿ ಈಶಾೂ/ಈಶಿೂಣಿ/ಸಂಸಿಾಖ್ಲ್ತ್ರರ್. ಬ್ರ್’ಯಾ ಕೊಂಕಿ ವಾಚ್ಯಿಕ್ಆಧಾರ್ದ್ರವಾಾೊಂ. ಮೊೀಗ್ ಆಸ್ೊಂ.
90 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ �������������� ಪೊಯೆಟಿಕಾ ಕವಿಗ ೋಷ್ಠಿ - 14 ಮುಕ್ಲಿ ಕವಿಗ ೋಷ್ಠಿ ಕಲಾರಾಧನ್ ಪಾಾಂಗಾಾ ಹಾಾಂಚಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ 10.02.2023 ಸುಕಾಾರಾ ಸಾಾಂಜ ಚಾ 6.30 ವರಾರ್ ಪಾಾಂಗಾಾಾಂತ್ ಆಸ ೆಲಿ. 1) ಹಾಾ ಕವಿಗ ೋಷ್ಠಿಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘಾಂವ್ಕ್ ಆಶ ತ ಲಾಾಾಂನಿ ತಾಾಂಚ ಕವಿತಾ/ ಚುಟುಕಾಾಂ ಆಲಿಿ ಪ ರ್ಾಾಲ್ ಚಾ +919845890678 ಹಾಾ ನಾಂಬ್ಾಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ. 2) ಎಕ್ ಕವಿತಾ ಯಾ 4-5 ಚುಟುಕಾಾಂ ಅಡ ೋಜ್ ( 2.5) ಮಿನುಟಾಾಂಚಾ ವಾಚರ್ಾಾಂಕ್ ಮಿಕಿರ್ಾತುಲ ಿಬರಾಂ ಆಸ ಾಂದಿತ್. 3) ಕವಿತಾ/ ಚುಟುಕಾಾಂ ಧಾಡುಾಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಕ್ 26.01.2023 4) ವಿಾಂಚುನ್ ಆಯಿಲಾಿಾ 16 ಕವಿಾಂಕ್ ಮಾತ್ಾ ಕವಿತಾ ವಾಚರ್ಾಕ್ ಆವಾ್ಸ್ ಆಸೆಲ . 5) ಕವಿಗ ೋಷ್ಠಿ ಉಪಾಾಾಂತ್ ಕಲಾರಾಧನ್ ಪಾಂಗಾಾ ಥಾವ್ಕ್ ನಾತ್ಾ ಆನಿ ಇತರ್ ಕಾಯಿಾಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾತ ಲಿಾಂ. 6) ಆಯೋಜಕಾಾಂ ಥಾವ್ಕ್ ವ ಳಾಚ ನಿಬಾಾಂದ್ ಆಸುಲಾಿಾನ್ ತಾಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಾಂಚ ಇತರ್ ಕಾಯಿಾಾಂ ಸಾಾಂಗಾತಾ ಆಸಾತ್ ಜಾಲಾಾನ್ ಆಶಿ ಯೆವಜಣ್ ಕ ಲಾಾ. ಕವಿಾಂನಿ ಸುಧಾಸುಾನ್ ವರಜಾಯ್ ಮುಣ್ ವಿನಾಂತಿ. 7) ಹ ಪಾಯೋಗ್ ಕವಿತ ಾಂಚಾ ಸುದ್ಾಾಪಾ ತ ವಿಶಾಂ ಏಕ್ ವಿಶ ೋಸ್ ಮೋಟ್ ಜಾಾಂವ್ಕ್ ಪಾವೆಲ .... ದ್ ೋವ್ಕ ಬರ ಾಂ ಕರುಾಂ ...ನವಿೋನ್ ಪಿರ ೋರಾ, ಸುರತ್ಲ್. ��������������
91 ವೀಜ್ಕೊಂಕಣಿ �������������� ಭುರ್ಯ್ಯೆಂಚಿೆಂ ಪದಯೆಂ ಬರೆಂವ್ಚೊ ಸಪರ ೊಯ. 1) ಪೊಯೆಟಿಕಯ ಪೆಂರ್ಯಡೆಂತಯಿಾ ಕ ೊಣ ೀೆಂಯ್ ಹ್ಯ್ ಸಪರಯ್ಯೆಂತ್ರ ಭಯಗ್ ಘೆವ್ ್ತಯ. 2) ಪದಯೆಂಚಿ ಉತಯ್ೆಂ ಆಕರ್ಷಯತ್ರ ಆಸುೆಂ, ಭುರ್ಯ್ಯೆಂಚ್ಯ್ ಜ ೊಕಯಾ ವಷಯಯರ್ ಆಸುೆಂ ಆನೆಂ ಭುರ್ಯ್ಯೆಂಕ್ ಕ ೊೆಂಕ್ಣಿ ಪದಯೆಂ ರ್ಯೆಂವ್ಕಾ ಉತ ತೀಜಿತ್ರ ಕರುೆಂ. 3. ಕ್ಣ್ಸ ೊೊಫರ್ ರೊೀಶನ್ ಲ ೊೀಬ್ೊ, ಕ ೊರ್ ಯಲ್/ ಬ್ಯಹ್ ್ನ್ ಹ್ಯೆಂಚಿ "ಕ್ಣ್ಸ್ ಬ್ ನ್ ಮ್ೊ್ಸಿಕ್ ಸೆಂಗೀತಯಾರಯೆಂಚಿ ಸಮಿತಿ" ಹ್ಯ್ ಪದಯೆಂಚಿ ವೆಂಚವ್ಕಿ ಕತ ಯಲ್ಲ. ಸಮಿತಿಚ್ಯ ತಿೀರ್ಯಯಚ್ ರ್ ಸೆಂವ್ಯದಯಕ್ ಆವ್ಯಾಸ್ ನ್ಯೆಂ. 4) ವೆಂಚುನ್ ಆಯೆಿಲಯ್ ಪದಯೆಂಕ್ ತಯಳೊ ಕ್ಣ್ಸೊೊಫರ್ ರಚ್ ೊತಲ ೊ ಆನೆಂ ತಿೆಂ ಪದಯೆಂ ವಡಿಯೀ ಪದ್ ಜಯವ್ಕ್ ಕ್ಣ್ಸ್ ಬ್ ನ್ ಮ್ೊ್ಸಿಕಯಚ್ಯ ಯೊಟೊ್ಬ್ಯರ್ ರಿಲ್ಲೀಸ್ ಜಯತ ಲ್ಲೆಂ 5) ತುಮಿೊೆಂ ಪದಯೆಂ email ಕಚಿಯೆಂ krisben.music@gmail.com Subject ಬರೆಂವ್ಚೊ “poetica song writing competition” 6) ಪದಯೆಂ ರಯಡ್ುೆಂಕ್ ನಮಯಣಿ ತಯರಿಕ್ 30.04.2023. ದ ೀವ್ಕ ಬರ ೆಂ ಕರುೆಂ ...ನವೀನ್ ಪಿರ ೀರಯ, ಸುರತಾಲ್. ��������������
English Weekly Vol: 2 No: 6 February 2, 2023
Presidentofthe Student Councilof St.AloysiusCollege(Autonomous)
Letitia Dcosta, Cordel,Mangaluru

Presidentofthe StudentCouncilof St.AloysiusCollege(Autonomous)

Letitia Dcosta, Cordel,Mangaluru

prestigious institute, St Aloysius, and continued his further studies in Mumbai and had an illustrious career with SCHLUMBERGER, a French Company dealing with oilfieldservices.Hebeganhiscareer with the same company and continuedfor28 yearsuntilhe took hisretirement.HebeganatBombay High and was posted in various countries with his last base in Kazakhstan. Presently he is

My name is Letitia Nathalia Dcosta, but everybody calls me Lia, born on 23rd July 2002. My parents have their roots in Mangalore, but my mother Nora D’Costa grew up and completed her formal education in Mumbai and early on had the opportunity to work with the South African Consulate, Mumbai as a Political Secretary. My father Mr. Leslie D'Costa studied in our

developingafarmatBelman,Karkal, named Costa Meadows, and is into animal husbandry and dairy. After 10 years of my birth , i was blessed with a brother Luke D'Costa who is

93 Veez Illustrated Weekly

currently studying in 5th grade at Cambridge School, Mangalore.

My parents were married in 1998 and since my father was transferred to China from Mumbai, my mother gave up her job and joined him in his sojourn. I was born in Mumbai and moved to China. As a toddler, having lived across Southeast Asian countries during my father’s transferrable positions I learnt quite a bit. I guess it was a wonderful experience being exposed to various cultures at such a young age, in a way it did shape my personalityat averyyoungage. For myformal education,me

mother moved back to India and settled in Mangalore at Kulshekar. Both my parents are deeply connected to theirrootsandhavea strongbondwiththeirfamily.Itwas a transition period for me as I started adjusting to a different setuphere.Ataveryyoungage,my parents instilled basic values of respectingourMangaloreanculture and tradition, especially learning Konkani.Ibegan myschoolingat St Agnes but changed over to Cambridgeschool,Mangaloreinmy fifthgrade.Ihadbecometheyellow housedeputyCaptaininschooland that's when i started my journey

94 Veez Illustrated Weekly

towards leadership. Overall, I had great experiences in both schools andearlyongotintoextracurricular activities as also took up basketball asa sport.

For junior college, I opted for St AloysiusanddecidedtotakeupArts

and after the 12th I'm currently pursuing my degree with Journalism, Psychology, andEnglish Literature as my core subjects as I was deeply interested in learning more about these fields. After my twelfth grade, I wanted to move to Mumbai or Bangalore to pursue my degree, but life had some different plansforme.

The Covid pandemic set in and unfortunatelyImetwithanaccident on August 9th, 2020. I sustained a head injury and suffered an internal bleed which almost costme my life. I had just celebrated my eighteenth birthday in July with my parents surprising me with a great party

withfamily,thisIcansaywithallthe picturesthatIhadonmyphone.But destinyhadotherplansforme,Ilost a part of my memory due to the trauma, I was immobile and barely able to walk for some time, and life was a real struggle as I dealt with PTSD. I wondered whether it was worthsurvivingorjust givingup.As I lay on the hospital bed, with my clean-shavenheadwonderingwhyI was there in the first place, as I couldn’t remember what happened to me, I felt a surge of emotions, anger and frustration being confined and wondering what had happened. The recovery phase was ajourneyofallsorts,Iventedoutall

95 Veez Illustrated Weekly

myemotionsonmyparentsandmy younger brother who stood by me like a rock, never giving up. Family truly sticks is what i witnessed and love conquers all is what i felt. Love is a very broad term from the love you recieve from your family to being able to love oneself and that wasan integralpart ofmyrecovery. Today,mylife isatestimonyoflove and hope and above all faith and prayer that my family held on to despite all odds. My father and mother didn’t give up and pushed me to my limits to get out of that hospital bed and lead a normal life. I questioned my existence then and wondered if there is a God, but in timedidIrealizethatitwasapartof

the divine plan. Today when I look back at my life I see myself not as a survivor but as a fighter who took on everything in my stride, just like aphoenixrisingfromtheashes.Life has its way of teaching your things in different ways, it may be good or bad instances but what matters is what you make of it. I am indebted to the management and medical teamatFrMullers,wholeftnostone unturned to help me through the situation,renderingassistancewhen needed. I have deep gratitude for my institution, especially my superiors who encouraged me to bring out the best in myself. Knowing my condition, they helped me in all the ways possible to tide through those weak moments academically. Although my parents asked me to take a year sabbatical from college, post-surgery, I insistedoncontinuing,andCovidin a way proved to be a blessing as I could continue with online studies and complete my semesters. As I started leading a normal student life, I got enrolled in the Konkani and English toastmasters club, which was a boon, considering my fledgling memory post-accident. Initially, it was difficult to memorize

96 Veez Illustrated Weekly

orretainanysortofinformationasI hadtroublewithmymemory.Butas

I interacted and participated in the various club activities, it just helped me improve daily. It is said, one can rewire yourbrainas one wantsitto, andit’ssotrueconsideringmycase. I guess it’s all in our minds, we are what we think to be. Slowly and steadily,Igotintothenormalmode of life, and in my final year, I was elected student President of our college.Itwasadefiningmomentin my life, considering that I was the

usedtotellmestoriesandincidents about the same and I used to be very amused by it and when I became President, he was beaming with pride when he got to hear about it and Indeed my backbone has been my family and I can never thank the Almighty enough for all the love and support they have givenme.

second lady President in the history of the 142-year-old institution. It wasafeatIfoundsurreal,butmyjoy knew no bounds. As tears welled down my face, I just couldn’t thank the Almighty enough for the opportunity. With great power comes great responsibility, and that’s what I was prepared for. I remember, my uncle Confred Goveas who was an ex-President of KPTCollegeMangalore.UncleCony

My college too has given me opportunities that have shaped me into the person I am today. Our motto is etched in my heart, and it will be my guiding source all through. St Aloysius has been my formative ground, apart from my

97 Veez Illustrated Weekly
98 Veez Illustrated Weekly

home where values for life have beenimbibedbyme.Iwouldliketo share all that I have learned and received and take it forward because I strongly believe we can onlygivewhat wehave.

My life story has just begun, and I still have a lot to achieve. When I look back, especially the last two years, it has been my learning ground and steppingstone. What seemed to be a hurdle, was a blessing in disguise. It’s hard to comprehend and accept knowing thatthe scar on myhead is lifelong, but I guess it’s the way one looks at it. For me today, it defines my personality and who I am. It has taught me the value of life and given me a strong essence of gratitude. I look at things very differently now and all i can say is live and let live because life is way too short.

99 Veez Illustrated Weekly

Bishop of Mysore from office -

Mild Damage Control

The Vatican spearheaded a longawaited demand by local Laity, Clergyandlegalluminariesandsent the incumbent Bishop of Mysore Kannikadass A. William, on indefinite leave of absence, though many desired his summary sackinginthelightofinvestigations and proofs. Veteran Archbishop Emeritus Bernard Moras, of Mangalore origin, was named the Apostolicadministratorforthe

Antony William will be absent from the Diocese from January 8. During his absence from the Diocese, he will be taking care of his health. William was ordained Bishop on February 27, 2017,” the press note said.

100 Veez Illustrated Weekly Report - Vatican relieves

The long-standing facts project that, BishopKannikadassA.William of Mysore, who has also been investigated for kidnapping, embezzlement, sodomy, and the murder of four of his priests, has been asked by the Vatican's Dicastery for Evangelization to take "a period of absence from the ministry." A letter signed by Abp. Felix Machado, secretary general of the Catholic Bishops' Conference of India, announced that Bernard Moras, archbishop emeritus of

Bangalore, would take over as postolic administrator of the MysoredioceseonJan.7,2023,at6 p.m.

FatherGnanaPrakash,oneofthe37 priests who petitioned Pope Francis with evidence and photographs of William's mistresses, illegitimate children, multiple bank accounts, kidnapping, assault, and embezzlement, said he was assured that"truth hadtriumphed."Yet, it is seenasminimalvague actionaftera long lapse of time and not appropriate to the crimes - there is suspicionthat higher upsfear some backlashfrom this notorious prelate.

PrakashtoldChurchMilitantthathe wished to thank the Holy Father, apostolic nuncio Leopoldo Girelli, Cdl. Oswald Gracias and the apostolic commission that investigated William "for strengthening the faith which was disturbed." A bishop should be a pastor, not a dictator acting contrary to the gospel of Jesus Christ,"thepriestsaid."Thedecision to suspend William vindicates the Catholic Church's stand for truth

101 Veez Illustrated Weekly
Emeritus Archbishop Bernard Moras. (Apostolic Administrator. Mysore.)

and justice and for the gospel that never reconciles with the powers of Hades."

decided that the Diocesan Bishop, the Right Rev Kannikadass A William, takes a period of absence from the ministry. The appointment will become effective from 7th January 2023, at 6 pm.”

Fewyearsago,asmanyas37priests of the Mysore diocese had written to the Vatican authorities alleging thatBishopWilliamhadindulged in misappropriations of funds and violation of celibacy. A woman had also filed a suit against the bishop stating she was allured for sexual favors in exchange for receiving favoursand jobs.

Apostolicnuncio

Truth

Triumphs

: Archbishop Felix Machado, secretary general of the Catholic Bishops’ Conference of India (CBCI), said in a letter: “Ina communication received from the Apostolic Nunciature,Iwishtoinformthatthe Dicastery for Evangelization has appointed His Grace Most Bernard Moras, Archbishop Emeritus of Bangalore, Apostolic Administrator of the Diocese of Mysore for the ordinary administration and pastoral care of that local Church. TheDicasteryforEvangelizationhas

Mysore clergy meet nuncio to complainagainstWilliam

102 Veez Illustrated Weekly
“It was unfortunate that the bishop stuck to his position for so long

despite several allegations,” said Father Faustine Lobo, the spokesperson of the Karnataka Regional Catholic Bishops’ Council. FatherLobowelcomedthe Vatican decision, although it was delayed. “In fact, Bishop William should have voluntarily gone for a leave long ago and prove his innocence,” he told Matters India.

shortened version of a leaked phone conversation between Cdl. Oswald Gracias and Bp. William in which the cardinal, who's a consultortoPopeFrancis,urgedthe Mysore prelate to take a paternity testasdirected byRome.

Paternity Test : In July 2022, Church Militant published a

In the phone call, Gracias told William that he would arrange for the DNA test to be conducted at a Catholic hospital "so we can control the media, control the doctors, control the publicity given to the wholething." Inavideostatement, Gracias responded to Church

Militant'sexposé.Hefalselyclaimed that the recently leaked phone call between him and William had been maliciously doctored. "I categorically, emphatically and totally deny this in the interest of the truth and for the good of the Church. I am communicating with you directly," the cardinal emphasized. It is noted that there are cases under POCSO being investigated in Mumbai and Pune connected with the Cardinal in his official capacity.

In the video statement, Gracias admitted that he "did have a

103 Veez Illustrated Weekly
Cardinal Graciasof Mumbai

conversation with Bp. William in August 2020" and that "during that conversation, [Gracias] urged Bp. William that it would be advisable for him to do a paternity test." "At notimedidIsayorsuggestthatwe can control the outcome of the tests. This possibility, my dear people,never,everevencrossedmy mind," Gracias maintained.

On the same day that the cardinal releasedhisvideostatement,andin response to the cardinal's accusationof"mischievousediting," this apostolate published the uneditedrecordingofthefullphone call between Gracias and William. In a legal notice slapped on Gracias for his defamatory remarks against Church Militant, Retd Judge Saldanha wrote, "When the cardinal goes on record to use the word 'mischievously edited' he is inviting a libel action for damages which could not be less than $100 million."

Earlier this week, eminent retired high-court judge Michael F. Saldanha, who petitioned the Holy See for an investigation into William's scandals, told Church

Militant that at a New Year's Mass, William announced to his congregation that he was going on "medical leave." Saldanha, an internationallyrenownedjudgewho had filed multiple legal notices against William, said that he had traveled to Mysore to be present in the cathedral when William announced his leave.

A canon lawyer from Mysore diocese told Church Militant that the"suspension"wastechnicallynot a punitive action; the bishop was "only being asked to go on leave and leave the diocese."

Relieved of Financial Control : Sources told Church Militantthatthebishophadalready beenorderedtostopsigningchecks on behalf of the diocese as of December 2022.

A chancery insider from the archdiocese of Bombay told Church Militant that Gracias had given William a "final warning" and threatened to laicize him if he did not take the DNA test immediately. For over two years, William has stubbornly refused to complywiththe Vatican'sdirective

104 Veez Illustrated Weekly

fora DNA test.

Pope Francis enthroned William as bishop in 2017, despite his criminal record and a history of sexual misconduct, Church Militant earlier reported. When Fr. K. A. William was being considered for the bishopric of Mysore, the hierarchy "suppressed" the fact that criminal proceedings were pending against him,SaldanharevealedinanAugust 2022 letter to Pope Francis. On Saturday, the diocesan public relations officer, Fr. Vijay Kumar, issued a press release claiming that William "will be taking care of his health"duringhisabsencefromthe diocese. "We also pray that he returns back to the diocese at the earliest," Kumar wrote. A priest from the Mysore diocese told Church Militant, "We pray he never returnsbacktothediocese.Thereis nothing wrong with his health, but everything is wrong with his soul. Onwhatbasisishedeclaringthathe is sick? What sickness is and where is he going to be treated? Nonsense!"

In March 2021, a Vatican inquiry commissionofthreebishopsvisited

Mysore and received depositions from 120 individuals. A 12-page dossier containing evidence of William's abuse of office, multiple immoral, criminal and nefarious activities, false statements, money transfers, dubious expenditures, soliciting foreign funds and receiving unaccounted money was submitted to the commission. In July 2021, the commission revisited Mysore and submitted its report to India'spapal nuncio,Abp.Leopoldo Girelli in September of that same year. The Vatican has yet to release thereport.

Blaise Gomes, spokesperson for the AOCC (Association of Concerned Catholics, Mumbai told media that they are aware of the 'Dismissal' of bishop William of Mysore but are worriedabout his many victims and children. He demanded in the light of the facts that Cardinal Gracias step down gracefully. There is reliable buzz in the media that William might flee India to Papua NewGuineatoavoidpenalactionin India.

Meanwhile, Raphael, secretary of Kannada Christara Sangha said it

105 Veez Illustrated Weekly

was unfortunate that the glory, name, fame and spirituality of Mysore Diocese has been tarnished bythelasttwoBishopsfromthelast few years. He said the late Bishops Rene Fuega Matthias Fernandez, Michealappa and Joseph Roy had upheld the dignity of Christianity, despite little disturbances. "They accumulatedland,andpropertiesin and around Mysuru and protected them for the development of the Diocese. The deterioration began during the tenure of Bishop EmiratesThomasAntonyVazhapilly. Vazhapilly never had any concern for local Christians and Karnataka," he said in a note

Raphael said since K A William had become Bishop, public money was beingspentonluxuriesandtocover up illegal activities. He added the

Diocese funds were misused and mismanaged by some groups of priests,” It is hoped that further information on this happening will surface. However, many feel that Vatican action in the case so far is seen as weak and not sending proper signals on the heinouscrimesofthisprelateofthe Catholic Church in a similar action of Bishop Mullakkal now scot freechurch action against gross violators of the code of morals is seenas verypoorandspineless.

AbridgedfromMedia sources By:Ivan Saldanha-Shet.

106 Veez Illustrated Weekly
-----------------------------------------------------------------------------------

17thKavitaFestheldwithmuch fanfare,grandeuratBela

Pics: Dayanand

Kukkaje/AlphonsePangla

Daijiworld Media NetworkMangaluru(SB)

Kasargod, Jan 10: Kavita Fest, a unique celebration of poetry and gathering of Konkani poetry lovers from Karnataka, Goa, Kerala and Maharashtra was held at Bela, in KeralaonSunday,January8.

Eminent Konkani author and journalist Austin D’Souza Prabhu, Stany Bela, Konkani author, and Anwesha Singbal, president, KBM

107 Veez Illustrated Weekly
108 Veez Illustrated Weekly Goainauguratedthe17theditionof

the Kavita fest by strewing rose petals. The trustees of Kavita Trust accompanied along for the inauguralceremony.

In his inaugural speech, Austin Prabhu said, “It is nice to hear that Kavita Trust is celebrating Konkani poetry on the soil of Kerala in the form of ‘Kavita Fest'. By this, we can blindly say that Kavita Trust is the true organization which is completely involved in spreading the fragrance of Konkani poetry across the country without any regional borders. Definitely, it will help to know the cultural variations prevailing within us and its richness

among the Konkani speaking community.”

Addressing the gathering Anwesha Singbal said, “I have been attending Kavita Fest regularly and I know its essence.Thesetypesofcelebrations makeitpossibleforallofustocome underoneumbrellaandsittogether like members of the same family. KavitaTrusthasactivelyparticipated in this mission and successfully attracted people towards Konkani poetry and poets. In the recent years,participatinginpoetryrelated competitions organized by Kavita Trust has become a trend. The organization itself grooms the participantsandmakesthemknown inthe Konkaniworld."

The final round of the Nelson and Lavina Rodricks - 9th Cha Fra DeCosta memorial Konkani poetry recitation competition for children andthe4thAllIndiaKonkanipoetry recitation competition for seniors washeldduringtheevent.

Aninteractivesessionwasheldwith Santhosh Perla, author from Kerala and Wilson Kateel, known poet, author and editor. William Pais and Titus Noronha, trustees, Kavita Trust, moderated the session.

Inhisinteraction,SanthoshPerla

109 Veez Illustrated Weekly

highlighted issues faced by the Konkani community in Kasargod and appealed for support from Konkani institutions and organisations which are engaged in Konkani related activities. Poet Wilson Kateel narrated his social views and its reflection on his poems.

In the closing ceremony, Prashanth Naik, president, Nirakar Education Society and former president, KBM, Goa and Rathnamala Divakar, author, lyricist and former vicepresident, KBM, Kishore Gonsalves, president, Kavita Trust, and Averyl Rodrigues, secretary, Kavita Trust werepresenton thedais.

'Chiturleche Acche Din', a collection of poems written by Wilson Kateel and published by Kavita Trust was released bythe guests.

Prashanth Naik said, "We cannot restrict Konkani to a particular state or region. It has spread across coastal India and across the globe as a community. There was a time when poems were written on the basis of a literary meter (Chandbhaddh or Chandassu) and itsownregulations. Itwasa difficult job to write poems on the meter. But our poets never lagged behind.

They produced immense literature whichweconsiderrichinwordsand its narrative form. But when poetry wasfreedfromitsmeter,westarted to call it 'Chandhmukth Kavyam'. This paved the way for new ideas and the exploration of thoughts. Poets started to give importance to the subject and made it easy to understand too. In Goa, at the time of its liberation, poetry became a weapon to exhibit the richness of Konkani and its culture. The revolution of poetry started during this period. Poetry starts to reach villages andhomes.

“Today Konkani poetry is making noise in Kerala too. We are lucky to attend Kavita Fest which is being heldfar from Goa. But itreminds us that under the flagship of Konkani, we are not far, but together,” he said.

Congratulating Kavita Trust, Rathnamala Divkar said, “I appreciate the children who attend Kavita Fest to recite poems in a competitive way. I can say, all participants are the winners and champions of this event. By organizing these types of competitions, Kavita Trust is not only encouraging the children but

110 Veez Illustrated Weekly

also putting a strong base for our future.”

During the event, poetess Indu AshokGersappewasbestowedwith the Mathias Family Poetry Award 2022. In her absence, a shawl, memento, citation, and Rs 25,000 award money were presented to Jyothi Pai, her representative. Melvyn Rodrigues read the citation.

Shweta Pai Manjeshwar read the message of Indu Gersappe which she conveyedto thegathering. Later, prizes were distributed to the winners of the poetry reciting competition.

In the children's category, Ninisha Prisha Monteiro, Mangaluru, Aayan MangaldasBhat,Goa,andAaradhya SPaiRaiturkarwonthefirst,second, and third prizes respectively, while Sana Satelkar, Goa and Nishel Pearl Monteiro, Mangaluru won the consolationprizes.

In the senior category, Ambesh Talwadkar, Goa, Preethan Renita Pereria and Neeta M Parab, Goa won the first, second, and third prizesrespectively.

Margret Crsata, Veena Violet and StavenoSheldonwere felicitated by Kavita Trust for hosting the Kavita Festwithgrandarrangements.

Kishoo Barkur, president, Kavita Trust, welcomed the dignitariesand thegathering,andbriefedaboutthe mission and activities of the trust and its various competitions during inauguralsession.AverylRodrigues, secretary, Kavita Trust spoke during the closing ceremony. Vitori Karkal proposedthe voteofthanks.

Veena Violet D’Souza, Vani Martis, Priyal Crasta and Risha Martis rendered the theme song of the event. Vitori Karkal, trustee, Kavita Trust compered theevent.

111 Veez Illustrated Weekly
------------------------------------------------------------------------------------

MANGALURU, JAN 26: “’Listen to Bible, Read the Bible, Study the Bible, Pray the Bible and Live the Bible.’ I am reminded of these beautiful words from a Bible Library set on Logos Ship arrived in Mangalore port around 40 years ago.Thesewordswillmakeourlives prosper,” said Rev. Dr William Barboza, a retired priest of the Diocese of Mangalore and

translator of the English New Testament into Konkani Language. He was the chief guest of the inaugural ceremony of the threeday Bible Exhibition held at St Anthony Ashram, Jeppu, Mangalore, here on Thursday, January26,2023.

Theexhibitionwasorganisedbythe Commissions for Bible, Proclamation, Social Communication andSmall Christian

112 Veez Illustrated Weekly Report
Fr AnilFernandes,CCC Photos:StanlyDCunha Bantwal

Community of the Diocese of Mangalore along with St Anthony Ashram,StJosephSeminary,Cascia, Jeppu and Valencia parishes from January26to 28 evening.

Rev. Fr J B Crasta, Director of St Anthony Charitable Institutions and the convener of the exhibition, Rev. Dr Ronald Serrao, Rector of St Joseph Seminary, Jeppu, Rev. Fr

Joachim Fernandes, Director Small

Christian Community, Rev. Fr Anil

Fernandes, Director Canara

Communication Centre, Rev. Fr

RupeshTauro,diocesansecretaryof

Commission for proclamation, Fr

Larry Pinto, assistant director, St AnthonyAshramandSrDoreenUFS were present among the many religious sisters, youth, and residents of St Anthony Ashram Jeppu.

The inauguration ceremony began with the enthronement of the Bible, which was brought in procession from the Chapel to the exhibition hall. Rev. Dr Ronald Serrao, Rev. Dr William Barboza, and Rev. Fr J. B

Crasta honoured the Bible with incense and blessed the exhibition premises with the Holy Water. A shortprayersessionwasfollowedin

113 Veez Illustrated Weekly

which a passage from the Bible was readandreflected.

Rev.FrLarryPinto,assistantdirector said, “The exhibition is held in commemoration 125th Anniversary of St Antony Ashram and on ‘Bible Sunday’ celebrated universally on the third Sunday of the Liturgical calendar which marked this year on January22,2023.

Rev. Fr J. B Crasta welcomed the chief guests and felicitated Rev. Dr William Barboza with a shawl and flowers for his tireless efforts in translatingthe BibleintoKonkani. Fr Rupesh said “This exhibition includes a public reading of the Sacred Scripture, biblical art, painting, video presentation, quiz, songs, skits, and dances. The Bibles and other religious articles are madeavailableforsale.ShortVideo series on the Bible, produced by Canara Communication Centre are screened continuously in the Sambhram Hall.”

MsTressy Dsouza,oneof the volunteers said, “Happy to be at theservice ofthosewhoread God’s Word, love it and live by it. Wepraythat the Bibleswillreach everyhand, heartandhome! Ihave neverseensuch anawesome

collectionof variousversions of the Bible. Extremely well organised.”

The exhibition showcased different translations of the Bible copies which included regional and local languages including Tulu Bible, Bible Commentaries, hand-written Bibles,Big-sizeBible,Bibleart, Bible paintings, iconography, Indian art, anddisplayofBiblicaltimeline,Bible verses, Bible paintings and the demonstration of important Bible events.

The organisers noted that the exhibition will be open for the public on all the three days from 9 am in the morning to 7 pm in the evening. There will be a biblical cultural programme every evening from 4.30 pm to 7 pm. The concludingceremonyofthesameis scheduled on Saturday, January 28 at6pm.

MediaandPublicity:

Canara Communication Centre, Mangalore

8277937790

Contact:

Rev. Fr J. B Crasta, Convenor –

Mob:9448724276

114 Veez Illustrated Weekly

RepublicDayCelebration

74thRepublicDaywascelebratedin Holy Redeemer English Medium School, Belthangady.PTAVice

115 Veez Illustrated Weekly
-----------------------------------------------------------------------------------
Rev. Fr Rupesh Tauro, Programme Coordinator – Mob: 8762784733 Rev. Fr Larry Pinto, Programme Coordinator – Mob:9611502489

President Bonaventure Pinto hoisted the flag. The school choir sangpatrioticsongs.HeadmasterFr Clifford Pinto, Teachers and Students witnessed the program. StudentsAustinFernandesthanked, andShivanicomperedtheprogram.

-SambramDigital

Is GEM Culture the Victim of AcademicBaloney?

Part l: GEMCulture(previouslydiscussed)

Part II:Indo-PortugueseLegacy

PhilomenaLawrence

Gilbert Lawrence

Authors:Insights intoColonialGoa,PublishedbyAmazon/Kindle

116 Veez Illustrated Weekly

(Fromlast week) ChangingGoan Attitudes

Rochelle Pinto et al report that the 19th century reforms related to Education and Transportation (by rail and sea) “in essence turned the Overseas Territories (OT) into economicallyprofitableenclavesfor the British.” Jason Keith Fernandes considers the colonial culture to be a form of orientalism peculiar to Goa a mix of strains of GoaIndica,Goa-Portuguesa,andBritishIndian orientalism. Goa, however, continued to progress due to education, democratization, distant employment,travel,communication with the outside world, affluence and colonization. In addition, economic self-sufficiency, industrialization, technology, and the influence of outsiders on the residents also played a role in Goa’s economic progress. GEMs (Christians and Hindus) deserve credit for continuing to preserve their core ethos while assimilating Iberiancustomsandlifestyledevoid ofanyfeelingofcolonialpatriotism. In our view, the GEM culture is a combination of the Traditional with the Modern. It is worth noting that there are variations in GEM

traditions attire, diet, music, and language--ineachdiasporagroup, both in India and abroad. The variations are not an indication that one group is superior to another, but rather they reflect the inventiveness of the groups in finding their own niche within the environmentinwhichtheylive.

Portugal ruled Goa for 451 years and 23 days – a chapter in history which began two and a half centuries before the British owned any territory in Asia. Goans’ Iberian-style, mentality, religion, language, food, and attire are the result of colonialism and its resultant intermingling of two cultures. In addition, GEMs were influencedbythewesterneducation they received from Renaissance-era priests and nuns, who brought with them a broad spectrum of innovativeideasandoutlookonlife.

When Portuguese culture and Latin Christianity were introduced to the west coast of India, they added to the many other cultures and religions that influenced the coast over more than 5,000 years of history. As Faleiro points out in his extensive writings about waves of in-migration into Goa since

117 Veez Illustrated Weekly

antiquity, “Every successive people that descended on Goa subjugated the older settlers” to form the currentcompositelayered society.

Improved Farming Techniques and IntroductionofNewPlantSpecies.

Prior to Lusitania’s arrival, Indians practiced subsistence farming –planting just enough crops to feed their families. To keep the cost of farming low, the poor farmers did not engage in intense farming, which involved the use of fertilizers, better seeds, improved irrigation methods, crop rotation, and allowing the land to lay fallow at regular intervals to permit soil rejuvenation. Over time, the soil deteriorated, and the yield decreased.The Konkanregiongrew rice (staple crop) but not in sufficient quantities to feed its people, which led to frequent faminesandstarvation.Droughtsor flooding compounded the crises and encouraged out-migration of thepopulation.

The European / Renaissance monks established horticultural farms, where they introduced the abovementioned farming techniques. In addition, the colonizer’s control

overtheCanararegion(Mangalore), the rice basket of the west coast, assured the Konkan people of adequate rice supplies, eliminating starvation. When the Iberian navy was not fending off the Dutch navy, they escorted rice-laden vessels from Canara to Old Goa, protecting themfrom coastalpirates. The monks introduced 50 new species of plants vegetables, spices, and fruits - from Africa and South America, including corn (maize) and potatoes. The latter crops eliminated mass starvation in GoaandotherpartsofAsiaasthese plants could thrive in poor soil conditions and the harvests were plentiful. The farming techniques were so successful that the Ikkeri and Keladi rulers specifically recruited Goan farmers to tend the fieldsinCanaraandevengavethem land grants. It is interesting to note that the monks also transported AsianplantstoAfricaandBrazil.

MissedOpportunities

In addition to discussing the colonizers’ contributions, it is also important to enumerate some of their missed opportunities. For example, Goa’s valuable asset its

118 Veez Illustrated Weekly

deep harbor at Mormugao could have turned the port into the Hong Kong or Singapore of India had Lisbon accepted Britain’s offer in 1815 to purchase Goa for half a millionpounds.Intoday’seconomic jargon, the British had the advantages of “the economies of scale” of world commerce and the thriving Industrial Revolution; and their focused colonial approach extended all the way from the throne in London to the “white sahib” in the field. Lisbon declined the offer and held on to Goa for sentimental reasons. In doing so, Lisbon retained the goose-thatwas-laying-the-golden-eggs in terms of Diasporas’ remittances of British-Indian rupees, East African florins,andlater,ofshillings.

Asingleword,PARALYSISbest describes the post-World War II governments both in Panjim and Lisbon. In fact, many would use the termtoportraytheconditionssince the beginning of the 20th century, when many development “projects” lay stagnant on the drawing board ad infinitum. Lisbon focused on Africa, Brazil, and its own internal chaos in the 19th century. In addition, Pombal, who came to

power in 1750, eliminated Goa as the administrative center for Africa in 1752 even though professional GEMs served in those colonies’ bureaucracy until the 20th century. Tensions between indigenous Goans and reinois (whites born in Portugal), descedentes or castios (whites born in the colonies), casados (whites married to natives), and mestizos, as well as rebellions led by natives and their tax collectorsparalyzedthe OT. In 1843, Lisbon expelled several religious orders, which were closely involvedinsustainingtheotherwise stagnant economy. The absence of these dedicated individuals caused turmoilinthefieldofeducationand in the economy. Lisbon’s string of royal dynasties, which began in 1139, experienced displacements, upheavals, royal assassinations, and finally ended in 1910 with the monarchy replaced by the first republic. It is understandable that GEMs did not want to hitch their wagons to Portugal’s fading star! That country was destined to discover its own shortcomings in the 20th century when it joined the EU. We will leave it to the Lusitanos to analyze how much Portugal

119 Veez Illustrated Weekly

benefited from its dark colonial history and the effects of the internal collapse and external pressures. Yet, now as part of EU, Lusitania isseeingitsstarshine. Is Newitt, Subrahmanyam and others blaming the dilution of Old Culture due to Affluence (universally seen) onReligionorColonization?

SharingCulturalOpportunities

In our view, there are great opportunities for the strengthening of lusofonia in the 21st century. For starters, we suggest that GEM diaspora groups worldwide should foster cultural exchanges and network with each other. Another step would be to encourage interactions with those who lived through the struggle for independence in 1961. These individuals are part of the last living generation with a wealth of firsthand information on Iberian colonialismintheEastandinAfrica. It would benefit present and future generations to have access to the documented recollections of those who lived during that period. Such oral discourses and printed reminisces should include input

from the then young military recruits who completed tours of duty through the East in the 1950s. Suchexchangescouldevenhelpthe participants re-live their youth. A sister-to-sisterrelationshipbetween municipalities and institutions across the Lusosphere would be a boon to those sharing in the exchange.

In addition to esoteric academic papers on Lusophilia, sports can also play an important role in fostering lusofonia. For example, Portugal’s cultural goal could be to organize a world-class competitive soccer program for all its former colonies, like the one Britain established with the game of cricket. As world powerhouses in football, Portugal and Brazil could organize soccer camps in various parts of the Lusosphere to promote the next Edson Pele or Cristiano Ronaldo. The camps can also serve to train GEMs and Indians in professional and competitive soccer. A football league across the Lusosphere would be great for the economies of the countries, individualplayers,citiesandclubsin addition to enhancing tourism and goodwill. Within lusotropicalism,

120 Veez Illustrated Weekly

GEMs could become badminton, table-tennis, and field hockey coaches. GEMs would also be excellentEnglishandHinditeachers in the Lusosphere. Looking ahead to the future, India is expected to become the third largest world economy withinthenext decade.

YES, I WRITE

For Lusitanos, the GEMs could be the entrepôt to India’s economy. And for Indians, the key to Lusosphereeconomiesandmarkets inEurope,Africa,andSouthAmerica couldlie inGoa.

(Tobecontinued)

They askedme, “You write?”

Isaid,“Yes,Iwrite.”

When andHowandWhy?

AndI said,“Yes,Iwrite.”

No,Idonotwakeup in themiddle ofthe night towrite.

Idonotsit on theseashoretowrite.

Yet,Iwrite

Iwrite when Iseetheraindrops fall, Iwrite when the moon looksdull andpale.

Iwrite when myempty womb cries.

Iwrite when myrestless heartsmiles.

121 Veez Illustrated Weekly

Iwrite when Iseesomethingawful.

Iwrite when mymindjuggles thoughts innumerable.

Iwrite when Iseesomeone in tears, Iwrite when someoneis joyfulandfullofglee.

Iwrite when the social stigmashaunt me.

Iwrite when the injustice aroundchokes me.

Iwrite when Iseefamilies crumbling

Iwrite when Iseebeautifulmarriages ending.

Iwrite when mymouthfails toconvey what my heart feels. Iwrite when Iwant tosay, Iwrite when Iwant thingstochange.

Iwrite becauseIfailtosugar coat my words.

Iwrite becauseIamalittle tootoughat theedges.

Iwrite becausethe orphan kids cryingout in pain,makeme feel guilty.

Iwrite becausethe poverty andsufferingremindme ofmy responsibility.

Iwrite when Iamdisturbedbythoughts ofsomeone,Ilost longback. Iwrite when Iamtryinghardtoforgetsomeone.

Iwrite in allseasons

Iwrite irrespective ofthe occasion.

122 Veez Illustrated Weekly

Iwrite about thedays gone by;I writeabout thememories Iwant to relive

Iwrite about mypainandsorrow,notforyour sympathy, But toigniteinyou the hidden empathy.

Iwrite nottogain stardom

Iwrite tograb your attention, Yourattentionon the thingsthat matter.

Iwritebecauseit’s God’s gift tome

Iwrite becauseit’s mytalent, even thoughyou mightfailtosee.

Iwrite toawaken what is numb,

Iwrite todarken what is bright.

Yes.Iwrite

Iamnotcomplicatedandnoraremy thoughts.

IWrite because,Ibelievethereis a silver liningon every darkcloud.

Iwrite becauseIknowaftereverynightthereisamorning, Andirrespective ofthe storm therecomes a calm.

Iwrite becauseItrust in theGoodGod.

Iwrite toacknowledgethesupreme powerof my Lord.

Iwrite becauseIamsimple atheart

Soaremy words

Yes.Iwrite

123 Veez Illustrated Weekly

Iparty andIamseldomgloomy

Still Iwrite.

Iwrite tomake adifference

Iwrite totickle slightly someone’s heart

Iwrite tobringasmile Iwrite to make you thinkat least fora while.

Iwrite andIshall continue Iwrite. Yes,Iwrite.

PFIBan

Posted on October 5, 2022 by VincentAugustineD'Souza

On 28/9/2022 Government of India banned Popular Front of India (PFI) and eight of its associates for five years under Unlawful Activities (Prevention)Act. Itsassociateswere Campus Front of India (CFI), National Confederation of Human Rights Organisations (NCHRO), National Women’s Front (NWF), Rehab India Foundation (RIF), All Indian Imams Council (AIIC), Junior

Front (JF), Empower India Foundation (EIF) and Rehab Foundation,Kerala(RFK). Therewas no ban on its political associate Social Democratic Party of India (SDPI).

The ban came after raids on offices andresidencesofPFIleaders. There were many arrests. In Kerala, PFI engaged in vandalism in protest against raids. On 29/9/2022 Kerala

High Court ordered PFI to pay 5.20 crore rupeesindamages.

124 Veez Illustrated Weekly

Some Congress and Indian Union Muslim League leaders welcomed ban on PFI. Some demanded RSS also should be banned. CPI and CPI(M) said ban is not the way to tackle the problem. AIMIM did not support theban.

PFI is accused of violent acts and murders of members of RSS, SFI, Bajrang Dal, BYJM, Hindu Munnani and PMK. It is also accused of attempt to assassinate Prime MinisterNarendraModi.

Professor T. J. Joseph whose hand wasseveredbyPFImemberssaidhe hadsoughtbanonPFIseveraltimes. Hesaid, “There is no doubt that this is a terrorist organisation that kills,

terrorises, that aims to establish an Islamic reign.”

CFI was behind hijab protests in Karnataka. Supreme Court has concluded hearings in hijab case andreservedjudgment.

Some say Students Islamic Movement of India morphed into PFIafteritsban.

Wemustwaitandseehoweffective the ban will be. RSS thrived under ban. Maoists have survived under ban. Things are not normal in Jammu and Kashmir after making it a Union Territory in August 2019. Efforts to rehabilitate Kashmiri Panditshavefailed.

MCACommitteefortheyears2023-2024

As we have announced the new MCACommitteefortheyears20232024, you might be eager to know more about them. Below is a brief bio and picture of the committee membersforyourinformation:

COMMITTEE

125 Veez Illustrated Weekly

Tanya lives in Clarksburg, MD. She was born in Bahrain but grew up in Mumbai and has called the DMV area home for over 20 years. She completed her BCom from the UniversityofMumbaiandearnedan MBA from the University of Maryland. She currently works as a Senior Technical Director for the Program Management Office at SAP. Her parents are from Kirem, Mangalore and live here with her andher5-year-old daughter, Hazel.

granddaughter. She has done her undergraduate studies at St. Agnes College,Mangalore, andmaster'sin history from University of Bombay. By profession, she is an AMI trained Montessori Teacher and has been teaching for over 20 years. She is a foodie with cooking as her passion and tries different cuisines. She has been actively involved in the activities of the Mangalorean Association and helped in the successofvariouseventsduringthe Presidency of her husband. She believes that the association has helped her develop many friendshipsandsheisveryhappyto be a part of the association. She is looking forward to contributing to the success of the association by helpinginvarioussocialandcultural events.

Julia lives in Fairfax, VA. She hails fromthecoastalregionofKemman, Udupi and comes from a large family of 7 children and is the fifth inthefamily.SheiswifeofVJames, the former President of the Mangalorean Association and has two daughters and a

126 Veez Illustrated Weekly
VICE PRESIDENT – JULIA DANTE SECRETARY – RENITA NAZARETH

RenitalivesinSilverSpring,MDwith her hubby Walter Biswas and daughter Tiffany. She is originally from Mumbai and has lived in Canada for a few years before moving to Maryland. She works for TAOSolutionsasaBusinessAnalyst. She has served as an MCA committee member in the past and isgladtobeapartofthecommittee again.

TREASURER – BRIAND’SOUZA

Brian is originally from Mangalore and spent time in Mumbai, Bangalore. Brian lives with his wife and daughter in Crofton, Maryland. He works as a Product Director for Inovalon. He has previously served asa committee member.

CO-TREASURER – ANNE ALBUQUERQUE

Anne hasbeeninvolvedwiththe

MangaloreanAssociationeversince she immigrated to the US in 2012 and has previously served as treasurer on the committee. Anne worksforPrinceWilliamCounty,VA. She and her husband Joe are from Bendur Parish where they raised their children Joanne and Daniel. Joanne is married to Angelus Fernandes in Burlington, Canada and is currently completing a bachelor’sdegreeinNursing.Daniel is an Engineer with Boeing in Seattle.

ITADMIN – REYNEL CASTELINO

127 Veez Illustrated Weekly

Reynel lives in Baltimore, MD with his wife Elvina Moras and two kids Eben and Evonne. His family belongs to Bendur Parish in Mangalore.HeisaLeadArchitectat T. Rowe Price and a Principal at Silonos an IT management services company. Reynel has been involved with the association for several years and continues to assist the committeeinmanyways.

GENERALCOMMITTEE

MEMBER – CLINTALMEIDA

with his wife Malin and two kids, Joshua and Jaden. His family belongstoAjekar,KarkalaTaluk.He grew up in Bangalore/Bengaluru before moving to the US(Michigan) to pursue his Masters. He currently works as a Lead Software Engineer at T.Rowe Price. Clement and Malin have been active members of the association since 2006. His wife Malin Mendonca was the vice presidentofMCAforthe2017-2019 term.

Clint lives in Woodstock, MD. Born inMumbai,India,happilymarriedto SonalJacinto. Theyare blessedwith a boy, Ethan Almeida who is in Middle School. He currently works for Geico, MD. Clint previously served the Association as Vice President

MEMBER – CLEMENT NORONHA

Clementlivesin Ellicott City,MD

MEMBER – PRASHWINI SEQUIERA

128 Veez Illustrated Weekly

PrashwiniresidesinEllicottCityMD.

Shes lives with her hubby Santhosh Sequiera and her 3 kids. She is originally from Bangalore and movedtoMarylandin2004andhas beenlivinghere eversince

-"I'm glad to be a part of the Mangaloreancommitteeforthefirst time and looking forward to workingwithmyfellowcommittee members"

MEMBER – PREMAD’SOUZA

responsible to the organization to uphold the goals and objectives of the Organization. The initial Advisory council has 2 Presidentschosen from the past MCA-DMV Presidents willing to represent the interests of the Association along with the last President of the association. Their termwouldbe ona rollingbasis.

ESMIE WRIGHT

Prema is originally from Mangalore, moved to USA 4 years ago after living in TorontoandOttawainCanadafor6 years.Sheismarriedwith2children. She works for Johns Hopkins UniversityinBaltimore.

ADVISORY COMMITTEE/COUNCIL

The Association now has the AdvisoryCommittee/Council, thatis

"Esmie lives in Falls Church Va. She spent her formative years in Belgaum and then moved to Bangalore where she worked as an officer at the Vijaya Bank, HO. She emigratedtotheUSinthe80s.With a degree in law and an MS in Accounting, Esmie has been working in the Insurance Industry forseveralyears.Shewasassociated with the initial group that came together to form the Mangalorean

129 Veez Illustrated Weekly

Association and proudly served as its3rdPresident.

"My experience as President strengthened my leadership and public speaking skills but above all it forged new and lasting friendships. So excited that the association has made great strides due to the smart, enthusiastic, and hardworking Mangaloreans who have generously contributed their talents and time."-"Myexperience as President strengthened my leadershipandpublicspeakingskills butaboveallitforgednewand lastingfriendships.Soexcitedthat the association has made great strides with smart, capable and enthusiastic mangaloreans who havegenerouslycontributedtheir talentsandtime".

JULIET VAS

Juliet lives in South Riding, VA with her daughter Keira (15). She was raisedinFalnir,Mangaloreandthen moved to the U.S in 2002 with her husbandLateLance Barboza.

She completed her BDS in MangaloreandMHAintheU.S.She currently works for LCPS. Keira is a Sophomore in St. Paul VI High School. Juliet has been a past president of the MCA from 20152017. She has been in the advisory committee since 2022. In her free time,Juliet loves baking,gardening, listeningtomusicandplayingboard gameswithher daughter.

"Weourselvesfeelthatwhatweare doingisjustadropintheocean.But theoceanwouldbelessbecauseof thatmissingdrop"-SaintTeresaof Calcutta.

130 Veez Illustrated Weekly

V James Dante is the former President of the Mangalorean Catholic Association, having served as the President of the Association from 2019 through 2022 and as the Committee member from 2017 through2019.HelivesinFairfax,VA, and hails from the coastal temple townofUdupi.HeismarriedtoJulia Dante and is blessed with 2 daughtersandagranddaughter.He has done his B.Tech in Engineering fromKREC/NITKSurathkalandMBA from University of Bombay. He has worked for a long time with large private organizations in India, Canada, and USA, before switching to US federal government consulting. Apart from regular job, he likes spending his time helping several community organizations. During his Presidency at the MangaloreanAssociation,heledhis committee to achieve several memorablefeats, manyof those for the first time in the history of the Association. He successfully steered the efforts to get the Association

registered and recognized as a Non-profit (501c3) organization to be able to carry out charitable events and receive donations. He believes in teamwork and has been successful in tapping talents from within the committee and the communitytoperform.Hesaysthat the association has helped him develop many friendships and is looking forward to guiding the future committees in their endeavorsto be successful.

Youcanalsocheckoutthebiosand picturesofthenewMCACommittee onourwebsiteat

https://www.mangaloreanassociati on.org/committee

In the next 2 weeks, we plan to complete the transition from our current committee to the new committee. On behalf of my outgoing committee, I request you all to pledge your support to the newcommitteeandhelpthemtobe successfulintheirendeavors.

131 Veez Illustrated Weekly

Media Release

Mangaluru, Jan 20: Poetica Kavigosti-13washeldonJanuary14 at St Aloysius College. Poet and writer Hemacharya’s ‘Yeklo Eksuro’

Konkani book was also released on theoccasion.

The Kkavigosti was inaugurated by the editor of Veez Konkani Emagazine, Lion Dr Austin D’Souza Prabhu, Chicago. Konkani Writer’s Association president Richard Moras was the guest of honor for

132 Veez Illustrated Weekly

the inaugural programme. Anil

Fermai, chairman MCC Bank, Daijiworld representative Hemacharya, Alwyn Pinto, Pingara

Konkani magazine editor Reymond

D’Cunha, Naveen Kulshekar. Anil

Pernal and Machcha Milar were present.

Lion Dr Austin D’Souza Prabhu called all the poetica poets to write poems which can enrich the society andalsotofillininsightofhumanity among people. He said that poets

should discus and debate on the writingsandimprovethequalityfor societal betterment. He also said thateveryweektheVeezKonkaniEmagazine supports the poets by publishing the poems and motivates them. Veez encourages thepoetsbyitsassociationforthe kavigostis.

The kavigosti was led by Konkani writer and poetess Lavi Ganjimata and well-known Konkani writer and poet Loyd Rego. Thirty-six poets and poetesses participated in the kavigosti. C V Loretto grabbed the best poem award of Poetica

Kavigosti-13forhispoemwhichwas conveying a beautiful message that says when the college has blessed us with highways, is it required to label a road in college’s name?

Poetess Dr Flavia Castelinos

‘Chinnada Uyyale’ Kannada video song was released by Fr Dr Praveen Martis,principalStAloysiusCollege.

Hemacharya’s ‘Yeklo Eksuro’

Konkani book (translation of Kannada short story book ‘Asanga’Raghavendra Prabhu) was released by Lion Dr Austin D’Souza Prabhu.

Poetica poets group felicitated Konkani legend from Chicago, Lion Dr Austin D'Souza Prabhu who had

133 Veez Illustrated Weekly

come on vacationand spent quality time with the poets of Mangaluru, Mumbai and Goa. All the benefactors of Poetica Kavigosti (1 to 13) were honored by giving mementos.JanetVasBangalorewas the master of ceremony for the programme. Naveen Pereira, admin

of Poetica poets’ group and the organizer of the kavigosti thanked everyone for the beautiful programme. All the poets and poetesses spoke on the recitations and also appreciated and encourage each other during the dinnerwhichfollowed.

Ph.D.awardedtoMrDenzilJasonSaldanha

Department of Mathematics, Mangalore University has been awardedPh.D.forhisthesistitled"A Study related to Metro domination

inGraphs"byMangaloreUniversity, Mangalagangothri.

He was successfully guided by Dr Kishori P Narayankar, Assistant Professor, Department of Mathematics,MangaloreUniversity. He is the proud son of Late Joseph Saldanha andJulietSaldanha.

134 Veez Illustrated Weekly
------------------------------------------------------------------------------------
Mr Denzil Jason Saldanha,

The Jury has come out with the verdict. We are happy to announce The Annual Vimala V. Pai Vishwa KonkaniKavitaKrutiPuraskarforthe year 2022. Bhitarlo Kavi (भितरलो

by Shri Valley Quadros has been selected as the Best Konkani Book of the Year (Poetry)for Smt. Vimala V. Pai Vishwa Konkani Kavita Kruti

Puraskar2022.Wecongratulate the Author Shri Valley Quadros and thank all the referees and the members of the Jury for evaluation andselection. The Awards carry a Prize money of Rs. 1.00 Lakh each along with an award memento which will be bestowed on the recipient at the Annual Vishwa Konkani Puraskar Ceremony to be held on 9th February 2022 at 10.00 a.m. at the World Konkani Centre. The awards have been sponsored by Shri T.V.MohandasPaiinthenameofhis beloved mother Smt. Vimala V. Pai, and are awarded every year since 2010.

135 Veez Illustrated Weekly
कवी) acollectionofKonkanipoems

Mangalorediocese holds AnnualEucharistic procession,declares‘Family Year’

The Catholic Diocese of Mangalore for several decades has been holding an Annual solemn Eucharistic procession on the first Sunday of each New Year. Accordingly, on Sunday, January 8, 2023,itwasorganisedasusualfrom Milagres Church to Rosario Cathedral - under the leadership of Bishop Of Mangalore Rev Dr. Peter Paul Saldanha. Thousands of lay

faithful,religiousandpriestsfromall parishesofMangaloredioceseeven from out lying areas participated with a deep sense of devotion, recitingprayers,andsinginghymns.

This year 2023 the diocese of Mangalore declared the ‘Year of Family’ at the end of the Eucharistic

136 Veez Illustrated Weekly

processionandadorationatRosario Cathedral grounds. Prior to the procession, mass was offered by Dr Peter Paul Saldanha, Bishop of MangaluruatMilagresChurch,after which the Eucharistic procession commenced. The procession led by the Bishop culminated at Rosario

Cathedral with adoration. The day was also the solemnity of the Epiphany also called Feast of the Three Kings in the universal church. Commemorating the first manifestation of Jesus Christ to the

137 Veez Illustrated Weekly

Gentiles and the manifestation of his divinity by the adoration of the threekingsfromtheEast.

need to search God first in the holy scriptures and then in the hearts of each other.” He further said, “The wordofGodinourhandsisourstar pointing towards Jesus. The Gospel itself becomes our star which draws us unto Jesus. Our hearts will burn withthewordofGodwhenweread and reflect on it. The word of God willmakeusrealizethat Jesuswalks with us,” he added.

All the faithful participated in the procession with utmost devotion and discipline without causing any disturbance to the general public. Thetrafficwaswellregulatedbythe many volunteers deployed along theroute.

In his homily, the Bishop said, “We

RevChethanLobo,OFMCap,editor of Sevak monthly, preached a homily at the Rosario Cathedral grounds. He elaborated on the theme, “Humane Family: Hope of the Future”, and brought out some areas to bring renewal and reformationinthemodernchristian

138 Veez Illustrated Weekly

families.

Rev Vijay Machado, director of Mangala Jyothi animated the ceremony. The bishop thanked all

formakingthisannualprocessiona great success and blessing at the commencement of2023.

- VEEZ NewsNetwork. -----------------------------------------------------------------------------------

139 Veez Illustrated Weekly

ToLiveisChrist

A book called ‘To Live is Christ’ jointly authored by six scholars, namely Dr. Augustine Mulloor from Cochin,Dr.RichardDSouza,andDr. JohannesGorantlabothfromRome,

Dr. Rathan Almeida from Mysore , Dr. Rudolph Raj from Mangalore, andDr.GregoryDSouzaand edited by Rev. Dr. Gregory D Souza, was released by Rev. Dr. Pius D Souza, the Assistant to the Superior General of the Carmelite Order in the presence of Rev. Fr. George Santhumayor, the Provincial and Rev. Fr.CharlesSerrao,thesuperior ofSt.Joseph’sMonastery. Afterthe holy mass at seven p.m. Rev. Dr. Rudolph Raj D Souza introduced thebooktothepublicandsaid that this book shows how to reach the heightofholiness aftertheexample of the life and teaching of Jesus Christ. Dr. Pius Dsouza congratulated Dr. Gregory D Souza for bringing out this book. And recommended the same to the peopletoreadthe andbenefitfrom

-SambramDigital.

140 Veez Illustrated Weekly

Archdiocese of Delhi, presided over thesolemnfestal massat6.00 p.m.

In his homily, Rev Fr Richard Saldanha OCD emphasized the importance of choosing the right

14 January: The annual feast of Infant Jesus was celebrated today at Bikarnakatte Shrine with several masses and spiritual services. There were services in Konkani, English, Kannada, and Malayalam throughout the day. Rev. Dr Deepak Valerian Tauro, Auxiliary Bishopofthe

and narrow path prescribed by Jesus Christ to bring peace to the world. Kings and powerful people likeHerodareworkinghardtobring theworldto war,hatred,and

141 Veez Illustrated Weekly

despair. But the Christ who becamea helpless child can rule the heartsofallwhobegintooffertheir own precious lives to him and take theroadlesstravelled.

Thismagnificentshrineisdedicated toInfantJesusandwasbuiltin1996, a gift from the Carmelites of Karnataka-Goa province to the diocese of Mangalore in Karnataka. However, devotion to the Infant

142 Veez Illustrated Weekly

Jesus is said to have begun around 1950. Although every Thursday is dedicatedtoInfantJesus,andmany faithful gathers here to worship. The annual feast was celebrated on January14th and15th.

RevFrDanielVeigas OP, Episcopal

The vicar of the Diocese of Mangalore presided over a special mass for the sick at 10.30 a.m. Throughouttheday,manydevotees flockedtothesshrineseekingdivine

blessings. Rev. Fr Gorge Santumayor, Provincial of the KG Province, Rev. Fr Charles Serrao, Superior of St Joseph's Monastery, and other priests and deacons also officiatedattheeveningfestalmass. Thousands of people attended the feast's Holy Mass at 6.00 p.m., thanking Infant Jesus for blessings

bestoweduponthem.

Report:Carmel Kiran Media

Pics:Stany Bantwal

CasciaHighSchoolJeppuMangalore

CelebratedPlatinumJubilee on13.01.2023

Welcome - Fr. Eric Crasta

Correspondent of the high school welcomed the guest of honour and the others. He also briefly introduced the chief guest and guest of honours. Outside the top academy performers of SSLC –Varun, Sujan Bhide, Tushara was honored. The school also honour guides Rajya puraskar performers and NCC cadet srinidhi and cultural performer Sudamshu Dongre

felicitated. The high school management also honoured the main donors of the school and Platinum Jubilee Celebration especially Mr Santosh Squira (Santosh arrangers kankanady) old student trunja managing (Director Pooja Petrochemicals Limited ) Mumbai . President of old students

by from Ramakrishna Balkrishna felicitator for the generous financial assistant. The chief guest Swami

143 Veez Illustrated Weekly

Jitakamanadaji in his message stressed values of social living . He alsostressededucationmustimpart and breed these values in the students so that a better society is built. Secretary, Catholic Board of Education and President of the program for the Antony Shera high lightened the important contribution made by the founder of the school MSG. F.X. Fernandes and stressed the importance of the education of the youngsters. Other guest of honour was - Swami

Raghuramnandaji (Warden Swamiji

Ramakrishna Balikashrama)Mr

Sudhakar (DDPI. Administration )

Mr HR Ishwar (B.E.O Mangalore south)MrPremaNanda(Chiefwhip

Mangalore City Corporation) Smt.

Bhanumathi (Corporator 58 ward

MangaloreCityCorporation) Mr.T.R Pooja (Managing Director Pooja

Petrochemicals Limited Mumbai), Mr Santosh Squeira (M/d Santosh arranges kankanady), Mr. Ashok

Fernandes (Vice President PPP Church),Mr.Subhash(Presidentold studentassociation).Voteofthanks was delivered by Headmaster. Program ended with colourful entertainment. Whole program was compared byMrs.Rita Pinto.

144 Veez Illustrated Weekly
Karnataka Congress leaders Ex Chief Minister Siddharamayya, MLA UT Khader,ExMLAJ.R.Lobo,ExMLCDr.IvanDsouza,ExMinisterAbhayachandra Jain, etc, visited Infant Jesus Shrine at Carmel Hill during its Annual Celebrations.

St.Aloysius(autonomous)Collegekonkanidepartment hostingafelicitationprogramalongwithBookreleasing ceremonyon13thJanuaryat3pm insanidhyasabhaga.

Rev.Fr(Dr)Leo D’Souza SJ a senior priest / scientist awarded Dr. Austin D’Souza Prabhu Chicago with the title “antarashtria kala sahithya jivamana sadhak” Mr. Walter Nandalike introduced Dr. Austin

D’Souza Prabhu to the gathering. And Dr .Rose Veera D’Souza introduced Mrs. Gauri R Mallya to the gathering. Mrs. Gauri R Mallya awarded “kala sahithya sadhaki” for

rendering their untiring service to art and literature especially, in Konkani. Both the awardees expressed their great love for the institution.

On this occasion Ms. Angeline Dsouza’s “Mujhya jivithachi po’nthi” poetry bybook released. Book introduced by Dr.Alwyn D’sa Registrar of the college. Ms. Angeline expressed her heartfelt love towards her alma mater. President of the program Rev. Fr. Melwin Pinto SJ Rector and College

Principal Rev. Dr. Praveen Martis SJ delivered the presidential address onthisoccasion.

145 Veez Illustrated Weekly

Mrs. Flora Castelino HOD of Konkani Dept welcomed the gathering and Ms. Rishal D’Souza Dept of Commerce rendered the vote of thanks. Mr. Raoul Noronha compeered the program. Sr.

Laveena And team invoke the blessings. Director Sandeep Malani Film show was followed by the program.

- ReportbyFlora Castelino

CLEVELAND, OH – The Survivor Advisory Board of the Collaborative to End Human Trafficking produces a training series about labor trafficking that has reached international audiences for the first time,withparticipantsfrom India.

Collaborative to End Human Trafficking invited activist Harold D’Souza to share the problems,

solutions, and resources to combat Labour Trafficking on Wednesday, January11th,2023.

HaroldD’SouzaandRachelSocorro, labor trafficking survivors from Ohio, conducted training that discussed how labor trafficking still prevails within Ohio and across the USA. They used their lived

146 Veez Illustrated Weekly
-----------------------------------------------------------------------------------

experience to explore various typologies of labor trafficking, including domestic servitude and debt bondage. The training equips participants with key indicators to look for within local businesses, empower them with solutions and resources, and define challenges within the sector to serve survivors oflabortrafficking.

‘Failure to Fame’ is the story of this ordinary man doing extra-ordinary workacrosstheworld. ‘Humanity to Hollywood’ is the journey of Harold D’Souza. Today an international inspirational role model shares his lived experiences from fear to freedom.

For the first time, the training had participants from India and Nepal.

AccordingtotheU.S.Departmentof State, as reported over the past five years, human traffickers exploit domestic and foreign victims in India and traffickers exploit victims from India abroad. Internal forced labor constitutes India’s largest trafficking problem; traffickers use debt-based coercion (bonded labor) to compel men, women, and childrentoworkinagriculture,brick kilns, rice mills, embroidery and textilefactories,andstonequarries.

Kirsti Mouncey, President & CEO of the Collaborative, which brings together more than 70 organizations to prevent sex and labor trafficking in Cuyahoga County, said labor trafficking is a substantial problemworldwide –

147 Veez Illustrated Weekly

“Forced labor has increased significantly over the last five years, with 28 million people around the world estimated to be in forced labor, according to the United Nations,” Mouncey said. “Harold’s and Rachel’s perspective from their livedexperienceisimportanttohelp raise awareness – and hopefully prevent – labor trafficking. We are thrilled to bring their important messages to India.”

True story! Imagine that you wake up in a place where you don’t know the culture, you don’t know the laws, and you don’t know the resources.Imaginethatyouthought you were going to rise to a better life for yourself and your family but found yourself on the floor with no bed. You are working 16 hours a day.Imagineyouhavenofood,and no money because someone you trusted took the small amount of money you had “to keep it safe”, and provided you a one-bedroom apartment, then threatened you with arrest and deportation if you didn’t continue working without pay. You’re working so many hours

that you can’t get home to care for yourtwosmall children.

This couldn’t happen in the United States of America, could it? Certainly, this couldn’t happen in Cincinnati, could it? True! Cruelty to Celebrity is the incredible story of The D’Souza Family.

Today, the D’Souza family is living their ‘American Dream’. Dancy and Harold D’Souza are the CoFounders of Eyes Open International (EOI) a non-profit organizationregisteredunder501 c 3 in USA focused on prevention of Human Trafficking. EOI is planning to open branches in 50 Countries. Harold says, America is the destination but countries like Mexico, Nepal, Bangladesh, India and various other countries are the source.

Bradly and Rohan D’Souza sons of Dancy and Harold are working for Tesla. Recently Dancy D’Souza was recognized and awarded for Volunteeringandgivingbacktothe community through the Do-Good Program in2022 inAmerica.

148 Veez Illustrated Weekly eveninNortheastOhio.

Harold D’Souza, President of Eyes Open International was awarded in Mumbai, India on November 17, 2022, for the most trusted organization on human trafficking recognized by Government of Maharashtra and specially by Honorable Chief Minister of Maharashtra,ShriEknathShinde.

Bajpe to Bollywood, Stigma to Success,andPovertytoProsperityis abreath-takingrollercoasterrideof rising from rags to riches of Harold Henry D’Souza a native of Bajpe, MangaluruinIndia.

ABOUTTHE COLLABORATIVE

The Collaborative to End Human Trafficking’s mission is to lead, empower, and connect our community to eradicate human trafficking. The Collaborative providesleadershipandexpertiseto empowerasystemic,communitywideresponsetohumantrafficking, through education, resources, training, and facilitating a multidisciplinary collaborative. As the backbone organization of a 60+ organizationmembershipprogram called Greater Cleveland’s Coordinated Response to Human Trafficking, the Collaborative provides strategic leadership to createsocialchange.

149 Veez Illustrated Weekly

WrestlersProtest

January 26,2023,byVincent

Some wrestlers went on protest at JantarMantaron18/1/2023. Vinesh Phogat, Sakshi Malik and Bajrang Punia led the protest. They demanded resignation of Brij Bhushan Sharan Singh as President of Wrestling Federation of India. They accused him of sexual harassment of wrestlers. They had written to Indian Olympic Association’s President P. T. Usha. Sports Minister Anurag Thakur met them. It was decided to set up a panel to probe the allegations. Brij Bhushan Sharan Singh stepped aside.

Vinesh Phogat had said “Women wrestlers have been sexually harassed at national camps by

coachesandalsotheWFIPresident. Some of the coaches appointed at national camps have been sexually harassing women wrestlers for years. The WFI President is also involved in sexual harassment.”

BrijBhushanSharanSinghisBJPMP from Kaiserganj. He had dismissed the accusations as political plot against him and was ready to be hanged if any female wrestler proved sexual harassment. Government of India did not want the protest to continue. Republic Day was nearby. India has G20 Presidency. It would be bad publicity. Narendra Modi has started campaign for 2024 Lok Sabha elections 400 daysin

150 Veez Illustrated Weekly

advance.

On 21/1/2023 IOA appointed a committee of seven members to probe the accusations. It had Mary Kom, Dola Banerjee, Yogeshwar Dutt, Alaknanda Ashok, Sahdev

Yadav, Talish Ray and Shlok Chandra.

consulted. It is very sad that our views were not taken before the committee was formed. @narendramodi @AmitShah @ianuragthakur”.

On 23/1/2023 Sports Ministry appointed an Oversight Committee offivemembers. Ithastosubmitits report in four weeks. It had Mary Kom, Yogeshwar Dutt, Trupti Murgunde, Rajesh Rajagopalan and Radhica Sreeman. Mary Kom headed both committees.

Yogeshwar Dutt was on both committees.

It seems protesting wrestlers were unhappy at inclusion of Yogeshwar

Dutt who had supported Brij

Bhushan Sharan Singh. On 24/1/2023 Vinesh Phogat, Sakshi

Malik, BajrangPunia andSarita Mor posted identical tweets. “We were assured that before the Oversight Committeewassetup,wewouldbe

There was no official reaction from the Sports Ministry. Unofficially it informed journalists that names of Mary Kom, Rajesh Rajagopalan and Radhica Sreeman had come from Vinesh Phogat, Sakshi Malik and Bajrang Punia during discussion withAnuragThakur.Therewillbeno changeintheOversightCommittee.

On 26/1/2023

Government approved participation of 55 member Indian wrestling contingent in Zagreb Open during 1-5/2/2023. Vinesh Phogat and BajrangPuniaareinthecontingent.

Accusationshaveto beprecise with names, places, and times. Victims should come forward and narrate what happened. The accused should have a chance to defend themselves. Summary dismissal of accused without trial is wrong. If

151 Veez Illustrated Weekly

sexual harassment is of serious nature, there should be police complaints and guilty persons

RepublicDayCelebrations

St Agnes College (Autonomous), Mangaluru commemorated the 74th Republic Day on 26 January 2023. This celebration was graced by the Chief Guest, Sr Dr Lydia A.C., Superior and Joint Secretary of St. AgnesConventandInstitutions.The

event started with the Chief Guest and the Principal of the college being escorted by the NCC cadets along with the ANO’s of NCC Army and Airwing, Lt Gayathri BK and Flg Offr. Dr Hithakshi B. The NCC Secretaryofthe College,CUO

Aparna Bharadwaj welcomed the gathering. The Chief Guest unfurled

theTricolourflagandinher address said that ‘this day is an occasion for

152 Veez Illustrated Weekly
shouldbeinjail.Lawshouldtakeits course.

alltorenewourpledgeandtomake andpreserveourcountryasaplace

where the mind is without fear, and everyone can keep their heads high’. She also expressed that the values upholding Justice, Equality, Liberty, and Fraternity are the core ofourconstitutionandourcountry has made a tremendous growth in every aspect of life. In order to aim forhigherdevelopmenteveryone

153 Veez Illustrated Weekly

must be a hope-filled person, and this can be made possible through inclusive growth using our potential. The Chief Guest’s address was followed by the patriotic song

Who is the biggest loser in the RussiaUkraine war?

Both have lost a lot. Let’s look at Russiafirst.Shehadagrandscheme to reassemble the Soviet Union. It appears to be in tatters. Her losses of troops is approaching 20,000. She has lost billions of dollars in militaryequipment.

sung by the NCC cadetsafter which the event was concluded by expressing the words of gratitude by Cpl Sneha D’mello.

Emperor has no clothes. Putin has exposed the Russian military as weak and incompetent. Certainly not the world power everyone thought.

However, her biggest losses are in prestigeandrespect

Thefirstlossisprestige.TheRussian militaryusedtobefeared.Itusedto be respected. No longer. The

Let’s talk about respect. Soldiersare sayingPutinorderedthewarcrimes. Thebombingofmaternityhospitals. Shelling of Children’s shelters. Executionoftheelderlyandwomen and children. Shot in the head with their hands tied behind their backs. Gangrapingwomenandsmallgirls. Whatever respect Russia may have gained since the fall of the Soviet Union has been squandered and lost byPutin.

Let’s move on to Ukraine. She has

154 Veez Illustrated Weekly

lost her countrymen. She has seen hercountrydestroyed.Shehasseen her citizens exposed to war crimes and atrocities. But she has gained a lot.

She has gained the respect and admirationof the entireworld.

She has a proven leader Who has the respite the world and will lead herinthe rebuildingprocess.

Most of all, Ukraine has showed the world how important her freedom is. She is willing to fight. To die. To

see her home destroyed. But in the end she will have her freedom. Her children will have their freedom. And her grandchildren will have theirfreedom.

To repeat a quote of Churchill: “Nations that go down fighting rise again, but those who surrender tamelyarefinished.”

Ukraineisnotsurrenderingtamely and evenif defeated,will rise again. So,whohaslostthemostinthewar. Theanswer iseasy-Russia.

India celebrated its 74th Republic Day on Thursday with a colourfulparadedisplayingmilitarymightandculturaldiversity.

The public holiday marks the anniversary of India officially adopting its constitution, making it asovereignrepublic.

Itshighlight isa parade whichis held in the capital city Delhi and telecastliveacrossthe country.

155 Veez Illustrated Weekly
-----------------------------------------------------------------------------------

Everyyear,thecountryalsoinvitesa foreign dignitary as the chief guest to the parade - this year, Egypt's president Abdul Fattah al-Sisi was theguestof honour.

Remembering:MárioSoaresvisited

India, responding to the invitation of President Ramaswami Venkataraman to participate in the celebrations of January 26, 1992, Republic Day. This first visit by a Portuguese Head of State to this country is described as "a moment of reunion and reconciliation betweentwo independent,free and respectfulpeoples".

'Pedro Mascarenhas' via GoaResearch-Net

Part l: GEM Culture (previously

discussed)

Part II:Indo-PortugueseLegacy

Authors: Insights into Colonial Goa

PublishedbyAmazon/Kindle

156 Veez Illustrated Weekly

Maharashtra Governor presides over The Annual Day celebrations of Kerala Christian Council Mumbai

Mumbai (RBI), Jan.08: Maharashtra

Governor Bhagat Singh Koshyari presided over the 65th Annual Day celebrations and Christmas and NewYearCelebrationsorganisedby the Kerala Christian Council in MumbaionSunday(8 Jan).

Malayalam actor, filmmaker and directorRenjiPanicker, Chairman of Kerala Christian Council Babu O.

Varghese, General Secretary Simon Varkey, Convener Binu Chandy,

Church fathers and members of the Councilwerepresent.

Speaking on the occasion the Governor Koshyari hailed the contribution of Kerala in keeping the nation united. He said Adi Sankaracharya established four peethas in different corners of the country at Badrinath, Rameshwaram, Jagannath Puri and DwarikaPuri.Thisaccordingto him

157 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

helped in achieving the integration of the nation. Congratulating film star and director Renji Panicker for making his speech in Malayalam, the Governor stressed the need to promote education in the mother tongue.

Mentioningthat theNational

EducationPolicy2020laysemphasis on education in the mother tongue attheprimarylevel,Koshyarisaidat his instance all universities in Maharashtra are conducting their Convocation Ceremonies in Marathi. Stating that he learnt Marathi since coming to Maharashtra, he appealed to the members of the Kerala community toalsotryto learnMarathi.

According to the Chairman Babu Varghese, Kerala Christian Council, thesocio,culturalandphilanthropic organisation representing all ChristiandenominationsofKeralain

158 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

Mumbaiwassetupintheyear1958. He said apart from organizing Onam and Christmas celebrations, the Council runs several humanitarianprojectsfortheneedy andthe underprivileged.

The Governor released the 65th Annual Day Souvenir andfelicitated meritorious students and senior members of the Kerala Christian Council.

-Rons Bantwal,Mumbai

As a preparation for the feast of Infant Jesus on 8.1.2022 Hore

Kanike processionwasorganised Devoteesinlarge numberstook partbringingfoodmaterialforthe

festivalmeal

RevFrGregoryDSouzaparishpriest of Hosabettu conducted the prayer service and blessed the devotees and the material they brought and

159 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

inauguratedtheprocessionwiththe statue ofInfant Jesus Whichwasfollowedbysolemn

Eucharisticcelebration. InhismessageFrGregoryexplained the greatness of the one who gives cheerfully and blessings we receive fromGodforoursacrificesand generousheart.

Mr Rajesh D'Souza, convener of 21 commissions welcomed and compered, Mr Edward Serrao newly electedVicePresidentproposedthe voteofthanks.Eveningsnackswere providedtoallwhoparticipated. –

-SambramDigital -----------------------------------------------------------------------------------

The

feast of Infant Jesus Shrine at Alangar wascelebratedon8thJanuary2023

Most Rev. Dr Aloysius Paul Dsouza, Bishop Emeritus Diocese of Mangalore being the main celebrant presided over the

Eucharistic Celebration. Fr Richard Dsouza, Associate Priest of Sacred Heart Church surathkal preached thewordof God. Inhishomilyhe

160 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
161 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

highlighted the theme " To be the proclaimers of Faith ". He emphasised on Revelation of God indifferentstagesatdifferentlevels. Theselfmanifestation ofChristcalls us for the transofirmation. Being transformed we are called to Proclaim Christ through our words and deeds. We are called to Proclaim Christ by inculcating the virtues of Faith, Hope, Love, Peace andbeinghumaneinourwordsand deeds. Very Rev. Fr Onil Dsouza

Vicar Vara of Moodubidri Deanery and priests from the varado were the concelebrants. After the

Eucharistic celebration Bishop honoured the Muddoms who contributed generously for the Celebration. Parish priest Fr Walter DSOUZA thanked all those who worked and contributed for the festal celebration. After the mass foodwasservedtoalltheDevotees. More than 2000 Devotees actively participatedintheCelebration.

ParishPriest /Correspondent

Holy Rosary Church,Alangar

Moodbidri 574227

PhoneNo: 9844213751 -----------------------------------------------------------------------------------

162 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

Shramadan by St Lawrence English Medium

School students on January 25,

Asknotwhatyourcountrycando for you - ask what you can do for yourcountry.InspiredfromJohnF

Kenedy, As a meaningful preparation for the republic day, students along with the staff

163 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

members walked over the public roads with brooms and sacks. Students from 7th to 9th shuffled as per squad colours and tried to cover all the roads that surrounding the school. Students

collected almost 50 ex-large bags of plastic, paper etc and Mangalore corporation waste managementteamcollecteditfor disposal.

Conference of Catholic Bishops of India

CCBI Secretariat, P. B. No. 8490, Hutchins Road 2 Cross; Bangalore-560084, Karnataka Phone: +91-9632381810, Email: ccbisecretariat@gmail.com; www.ccbi.in

Spread the Message of Love Urges Cardinal Tagle

Bangalore25January2023(CCBI):Inauguratingthe34thPlenaryAssemblyof the Conference of Catholic Bishops of India (CCBI) of the Latin Church, in Bangalore on Tuesday, 24 January 2023, His Eminence Antonio Luis Cardinal Tagle, the Pro-Prefect of the Dicastery for Evangelization, exhorted the BishopsinIndia topromotethemessage oflove.

Cardinal Tagle encouraged the Bishops to tell the story of love in order to promote communion and participation in the Church and the society. He reminded me that it is the duty of each person to transform our society into apeaceful societythroughthemessage oflove.

164 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
All India Press Release

His Eminence Filipe Neri Cardinal Ferrão, the President of the CCBI and the Archbishop of Goa and Daman, presided over the inaugural function. He highlightedthebeautifuldiversityofIndiainhispresidentialaddress.Hesaid that “Our country is a loom holding diverse threads of religions, spiritualities, cultures,traditions,languagesandsocialstratathatblendtogethertoforma complex and beautiful tapestry. Alongside a profound spirituality, social and economic disparities deeply fragment the fabric of this nation.”

The 34th Plenary Assembly began with solemn Eucharistic Celebration presided over by His Eminence Cardinal Antonio Tagle. His Eminence Filipe Neri Ferrão, the President, CCBI, His Excellency Leopoldo Girelli, Apostolic Nuncio to India and Nepal, His Eminence Oswald Cardinal Gracias, His Eminence Anthony Poola, Archbishop George Antonysamy, Vice President

CCBI, Archbishop Anil Couto, Secretary General, CCBI, Archbishop Peter Machado of Bangalore and Rev. Dr. Stephen Alathara, Deputy Secretary

GeneraloftheCCBIwerethemainconcelebrants.Morethan130Bishopsand 200priestsconcelebratedthe inaugural HolyMass.

The inaugural meeting began with the prayer to the Holy Spirit by chanting the traditional hymn ‘VeniCreatorSpiritus’. Then the dignitaries lighted the

165 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

traditional Indian lamp as a symbolic sign of the beginning of the Assembly, while the choir chanted Shanti Mantra (asatomā sadgamaya - Mantra of Peace).

Most Rev. Peter Machado welcomed the gathering. Archbishop Leopoldo Girellideliveredthebenedictorymessage.ThemessageofHisHolinessPope FranciswasreadbyArchbishopGeorgeAntonysamy.Theannualreportofthe CCBIwaspresentedbyMostRev.AnilCouto,SecretaryGeneral,CCBIandthe Archbishop of Delhi. Rev. Dr. Paul Parathazham, Director of St. John’s, provided some relevant information about the accommodation and other facilities.Rev.Dr.StephenAlathara,theDeputySecretaryGeneraloftheCCBI, proposedthevoteofthanks.Theinauguralsessionconcludedwiththeprayer ledbyHisEminenceAnthonyCardinalPoola,Archbishopof Hyderabad.

HisEminenceAntonioCardinalTaglewasfelicitatedasitwasthefirsttimehe participated at the Plenary Assembly of the CCBI. Abp. Anil Couto honoured him witha Kashmiri shawl, Abp. George Antonysamygarlandedhim with the traditional sandal wood garland, a wooden statute of St. Anthony was given to him by Abp. Leopoldo Girelli, and the painting of the Indian saints was giftedto him by Cardinal FilipeNeriFerrão.

The recently appointed Bishop-Designate Sebastião Mascarenhas, S.F.X., former Superior General of the Missionaries of St. Francis Xavier (Pilar Fathers),wasaccordeda warmwelcomeasmemberoftheConference.Pope Benedict XVI who passed away on 31 December 2022 and Bp. Alphonse Bilung,SVD,BishopEmeritusofRourkelaDioceseinOdishawhopassedaway on11November2022weregratefullyremembered.Amomentofsilencewas observedintheirmemory.

TheGuidelinesforthe BasicEcclesialCommunitieswerereleasedbyCardinal Tagle handed over its first copy to Cardinal Filipe Neri Ferrão. The Guideline hasbeenpreparedbythe CCBI CommissionforBasicEcclesial Communities.

166 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

The theme of the Plenary Assembly is “Telling the Story of Jesus in our Context: The Synodal Way." In the afternoon, in two sessions of the first day His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle addressed the Bishops on the theme.

Late in the evening of the day a cultural evening was organized in honour of Cardinal Tagle. Mount Carmel, Jyoti Nivas, St. John’s Medical Collegeandthe musical groupof Dr. Maya Mascarenhas put upvariouscultural items.

The 34th Plenary Assembly will conclude on 30 January 2023 at 1pm. The Conference of Catholic Bishops of India consists of 132 dioceses and 190 Bishops. The CCBI animates the Church in India through its 16 Commissions, 6 Departments and 4 Apostolates. Its main Secretariat is in Bangalore with extensions in Goa, Delhi and Pachmarhi (MP). The Conference of Catholic BishopsofIndia(CCBI),whichistheCanonicalNationalEpiscopalConference, isthe largestinAsiaandthe fourthlargestinthe world.

PhotoMatter:CardinalTagleisinauguratingthe34thPlenaryAssemblyofthe CCBI.

167 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

Pics: Alphonse Mendonsa, Pangala

Media Release

Mangaluru, Jan 27: "Japan is a successful nation today because of its transparency in business and compassioninlife.IoftenvisitJapan

168 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

for business. You will never find punctuality and discipline in any other part of the world, like Japan. I

169 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

have read the book written by FlorineRocheandIfullyendorseher views on Japan" said NRI entrepreneur and philanthropist MichaelD'Souza.

170 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

He was speaking at the World Konkani Centre after releasing the Konkani book, 'Udenuchea

Sureachea Kirnnanim Fullollem

Salok-Japan'byFlorineRoche.The book is printed under his 'Vision Konkani' program for the development of the Konkani languageandculture.

Congratulatingthewriter Florine

171 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

Roche, for her effort in writing a 120pagesbookandapplaudingthe publisher H M Pernal for adding a book to a rare category of travelogues in Konkani Literature

D’Souza said, "Publishing a book involves much effort. Books enrich our knowledge. The human race needs to learn a lesson from the destruction of Hiroshima and Nagasaki. I had a similar heartwrenching experience in Nagasaki whenIvisitedthere,whichisshared bytheauthorof thisbook."

Former president of Karnataka

Konkani Sahitya Academy, Dr K

Jagadeesh Pai presided over the function.

In his presidential address, Dr Pai said, "Books are friends for life. In today's highly information technology-driven world, we can find information at our fingertips. Butwecangetinspirationonlyfrom books."

Citing the example of Swami

Vivekananda, Dr Pai said, "Swami

Vivekananda always carried two books along wherever he travelled.

Bhagavad Gita and The Imitation of Christ. These two books even saved Swami Vivekananda from temptation. The book by famous

172 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

Kannada Writer Goruru

Ramaswamy Iyengar - Americadalli

Goruru,notonlytakesustoAmerica but also enlightens us about life in America. When a student of History andJournalism,FlorineRochewrites abookonanationitbecomesmore authentic.ThebookonJapanwillbe a valuable addition to the erstwhile rare genre of travelogues in Konkani."

Seniortheatreartisteandactor,and illustrator Eddie Sequeira initiated a discussion with the writer on the

subject of Trekking and Travel as a hobbyandtravelogues.

The program was hosted by World Konkani Centre under the guidance ofCEO GurudathBantwalkar.

Publisher H M Pernal welcomed the distinguished guests and gathering and Gilbert D’Souza, vice president of the World Konkani Centre proposedavote ofthanks.

AhostofKonkaniwritersandartists, and family members of author Florine Roche were present on the occasion.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

173 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

ST SEBASTIAN CHURCH,Permannur

St Sebastian Church Permannur

Thokkottu celebrated the Confraternity Sunday on

15/01/2023. The ceremony startedwithanhourofAdoration conducted by Rev Fr Steevan

174 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
Confraternity Sunday
175 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
CoutinhotheassistantParish Priest at Adamkudru Chapel. Thereafter Eucharistic procession

was taken by the faithful with all devotion and reverence to Lord Jesus who is present in the Eucharist as Rev. Fr Cyprian Pinto theParishPriestsolemnlyheldthe Blessed Sacrament and blessed the faithful on the open ground and then celebrated the Holy Eucharist as well as preached befittinghomily.Thedonorswere

honouredwith blessedcandlesas

MrArunDsouzathevicePresident of the Parish council readout the theirnamesfromthelistandMrs JyothiDsouzathesecretaryofthe Parish council read the list of the membersoftheParishCouncil.At the end the refreshment was served to the gathered community.

176 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
St Agnes
(Autonomous), Mangaluru
Prevention Programmefor Students of Educational Institutions
Empowerment
on
January
in association with
Institute of MentalHealth
College
organized Peer Led Suicide
- a Youth
Program
18
2023
National

And Neuro Sciences, Bengaluru and Manashanthi Counselling Research And Training Centre, Mangaluru and Father Muller Medical College, Mangaluru and Suicide

Lifeline - A Unit of Susheg

Charitable Trust, Mangaluru. Mr VinayaBhatPJ,GeneralManager, Karnataka Bank Ltd was the inaugurator.TheGuestofHonour was Dr Kiran Kumar, Adit Kiran neuropsychiatric centre, Mangalore. Sr Dr M Venissa A.C.,

177 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ

Principal St Agnes College

Mangalore, Dr Rameela Shekhar, Mental health professional Manashanthi, Mangalore, the resource person, Mrs Sunitha Vittal and the coordinator Mrs Vinatha K, Associate Professor St AgnesCollegewerethedignitaries whowerepresentonthedais.The programme was inaugurated by lightingthelamp.Theinaugurator Mr Vinaya Bhat in his address spoke about how he fought against all his insecurities and embraced them. The Guest of Honour Dr Kiran Kumar spoke about how one can deal with a person who is suicidal or has suicidal thoughts. The principal Sr Dr M Venissa A.C. spoke about how with the advent of

technology, communication has deteriorated.

Dr Rameela Shekhar and Mrs Sunitha Vittal presided over the session. In the session they emphasised on the reasons as to why people commit suicide and howwecouldhelppeoplewhoare depressed and get suicidal thoughts.Avideoonroleplay,was played followed by which ademo was demonstrated to the students. The students were motivated to be a source of help for the ones who require help. Activities were also conducted. Certificates were provided for all thestudents.DrRameelaShekhar welcomed the gathering and Mrs Vinatha K proposed the vote of thanks. Privy D’Souza of I BA comperedtheprogramme.

178 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
179 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
180 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ
181 ವೀಜ್ ಕ ೊೆಂಕಣಿ