Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

4

ಸೆಂಖ ೊ: 41

ಸಪ್ತೆಂಬರ್

9, 2021

ಗಲ್ಫ್ ವೋಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಳ ೋರ್ 2014 ವಿಜ ೋತಿಣ್

ೋಶ್ಲ್ಫ ಸ್ವೋಡ್ ಡಿಸ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

ೋಜ್


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಭಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ತುಮ್ಕ ಾಂ! ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ ನಾ ಉಗ್ಡಾ ಸ್ ಯೆತಾ ಶಾಲಾಂನಿ ಭುಗ್ಡ್ ಯಾಂಕ್ ಶಿಖಂವ್ಚ್ಯ ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ. ಹರ್ ವ್ ಕ್ತಿಚ್ಯ್ ಜೀವನಾಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್/ಶಿಕ್ಷಕ್ತಣ್ ಮ್ಹತಾಾ ಚೊ ಪಾತ್್ ಘೆತಾಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ಕ್ ಕ್ತತಾಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಆತಾಾಂ ಥೊಡಾ್ ಮ್ಟ್ಮಾ ಕ್ ಆದಿಾ ಶಿಕಪ ರಿೀತ್ ಬದ್ಲಾ ್ ಆಸ್ ತ್, ಆಮಾಂ ಘರ ಬಸೊನ್ಾಂಚ್ ಕಂಪ್ಯ್ ಟರ ಮುಖಾಂತ್್ ಶಿಕಿ ಾಂವ್ ಆಸ್ ತ್, ಪುಣ್ ತಾಕಯ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಮ್ಗ್‍‍ಯದ್ರ್ಯನ್ ಅತಿೀ ಗರ್ಜಯಚ್ಯಾಂ ಜಾಾಂವ್ಚ್್ ಸ.

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸುವ್ಚ್ಯತಿತಾ ಪ್್ ಥಮ್ತ್ ಘರಾಂತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪ್ಯ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್್ ಾಂ ಥಾಂವ್್ . ಹಯೆಯಕ್ ವಹ ಡಿಲ್ ಆಪಾಾ ್ ಭುಗ್ಡ್ ಯಕ್ ಶಾಲಕ್ ವೆತಾ ಪ್ರ್ಯಾಂತ್ ಘರಚ್ಯ ಶಿಖರ್ಿ ತ್. ಅಸಾಂ ಜಾಲಾ ್ ನ್ ಏಕ್ ಬಾಳ್ ಶಾಲಕ್ ರಿಗ್ಡಿ ನಾ ಮೂಳ್ ಶಿಕಪ್ ಆಪಾಾ ್ ಬರಬರ್ ಘೆವ್್ ವೆತಾ ಆನಿ ಶಾಲ ಥಾಂವ್್ ಪಾಟಾಂ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಲಾ ಜಾಣ್ಟಾ ಯ್ ವ್ಚ್ಡವ್್ ಾಂಚ್ ಯೆತಾ.

ಸಭಾರ್ ಮ್ಹಾ ಮ್ನಿಸ್ ಆದಿಾಂ ಮ್ಗ್ಡ ಶಾಲಾಂಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ನಾಾಂತ್ ತರಿೀ ಲ್ಲೀಕ ಪಂಗ್ಡಾ ಕ್ ಶಿಖವ್್ ಾಂಚ್ ಗೆ್. ತಾಣಾಂ ತಾಾಂಚ ಜಾಣ್ಟಾ ಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ವ್ಚ್ಾಂಟಾ , ಬೂದ್‍‍ಬಾಳ್ ದಿಲ್ ಆನಿ ತಾಾಂಚ್ಯಾಂ ಜೀವನ್ ಸಲ್ೀಸ್ ಕೆ್ಾಂ. ರ್ಜಜು ಜಾಲ್ ರಿೀ ಸಂಸರಕ್ ಯಾಂವ್್ ವೊಗೊ ರವೊಾ ನಾ. ತೊಯೀ ಲ್ಲೀಕ ಜಮ್್ ಕ್ ಶಿಖವ್್ ದಿೀಾಂವ್ಕ ಲಗೊಾ ಆನಿ ಬರಾಂ ಕ್ತತಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಾಂ ತಾಂ ಆಪಾಾ ್ ವೊಪಾರಿಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಡಲಗೊಾ . ಸಮ್ಜಾಾಂತ್ ನಾ್ ಯ್-ನಿೀತ್ ತೊ ಆಶೆಲ್ಲ, ದೇವ್ಚ್ಳ್ಳ್ಾಂತ್ ವ್ಚ್್ ಪಾರ್ ಕಚೊಯ ಬಂದ್‍ ಕೆಲ್ಲ, ದೇವ್ಚ್ಚಾಂ ದೇವ್ಚ್ಕ್ ಆನಿ ರರ್ಚ್ಯಾಂ ರರ್ಕ್ ದಿೀಾಂವ್ಕ ಸಾಂಗ್ಡಲಗೊಾ . ತಾಕ ದುಬಯಳ್ಳ್್ ಾಂಚೊ ಬಹುತ್ ಹುಸೊಕ ಆಸೊಾ . ಮ್ಹ ಜಾ್ ಲೇಖರ್ ಆನಿ ಹಾಾಂವೆ ಹಾ್ ಪ್ಯೆಾ ಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್‍‍ಲಾ ್ ಪ್್ ಕರ್ ರ್ಜಜು ಜಾಾಂವ್ಚ್್ ಸೊಾ ಪ್್ ಪ್್ ಥಮ್ ಕಮು್ ನಿಸ್ಿ ಜೊ ಲ್ಲೀಕಚ್ಯಾಂ ಬರಾಂಪ್ಣ್ ಆಶೆಲ್ಲ.

ಹರ್ ವ್ ಕ್ತಿ ನ್ ಆಪಾಾ ್ ಜೀವನಾಾಂತ್ ಆಪ್ಾ ಾಂ ಜೀವನ್ ಬದುಾ ಾಂಕ್ ಹರ್ ಪ್್ ಯತ್್ ಕೆಲಾ ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಉಪಾಕ ರ್ ಆಟಂವ್ಕ ಫಾವೊ. ಸಭಾರ್ ಆಮಾಂ ಚಾಂತಾಾಂವ್ ಕ್ತೀ ಆಮಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯ್ ಪಾ್ ಸ್ ಬುದ್ಾ ಾಂತ್, ಆಮ್ಕ ಾಂ ಚಡಿೀತ್ ಜಾಣ್ಟಾ ಯ್ ಆಸ ಆಮಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯ್ ಕ್ತೀ ಚಡಿೀತ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಕಿ ಾಂವ್ ಇತಾ್ ದಿ ಸಕತ್ ನಾಸ್ಯ ಾಂ ಚಾಂತಾಪ ಾಂ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಕ ಕರಣ್‍ಯೀ ಆಸಿ . ಘರಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾಂಡಾಟೊ, ಆವಯ್ಬಾಪಾರ್ಯ ್ ಪ್ರ್್ ್ ಾಂಚ್ಯಾಂ ಬಳ್ ತಸಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಭುಗಿಯಾಂ ಹಂಕರನ್ಾಂಚ್ ಭರ್‍ಲ್ಾ ಾಂ ಆಸಿ ತ್. ತಸಾ ್ ಾಂಕ್ ಕ್ತತಾಂ ಸಾಂಗ್ಡಾ ್ ರಿೀ ನಾಟ್ಮಾ ನಾ, ತಾಣಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍‍್ಾ ಾಂ ಸಕೆಯಾಂ ಆನಿ ತ ಸದ್ಾಂಚ್ ’ಸವಯಜ್ಞ’‍‍ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ಸವ್ಯ ಜಾಣ್ಟರಿ. ಅಸಾ ್ ಾಂನಿ ಘಡಿಭರ್ ಚಾಂತಯ ಾಂ ಬರಾಂ - ಜರ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ್ ಭಾಂವ್ಚ್ರಿಾಂ ಜರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ನಾಸ್ಾ ಾಂ ತರ್ ಆಮಯ ಗತ್ ಕ್ತತಾಂ ಜಾಾಂವ್್ ಆಸ್ಿ ?

ಹಾ್ ಸಂದ್ಭಾಯರ್ ಮ್ಹ ಜ ಮೊಗ್ಡಚ ಭಯ್್ ಡಾ| ಡೊರೊತಿ ಡಿಸೊೀಜಾಕ್ ಮಂಗ್ಳಯ ಚ್ಯ್ ಯ ಸಾಂತ್ ಆನ್್ ಬಿಎಡ್ ಕಲೇಜಚ ಪಾ್ ಾಂಶುಪಾಲ್ ಜಾಾಂವ್್ ನೇಮ್ಕ್ ಜಾಲಾ ್ ಕ್ ವೀಜ್ ಹಫಾಿ ್ ಳ್ಾಂ ತಿಕ ತಿಚ್ಯ್ ಜೀವನಾಾಂತ್ ಸವ್ಯ ಯಶ್ ಆಶೇತಾಾಂ ಆನಿ ಬರಾಂ ಮ್ಗ್ಡಿ , ಪೊಬಿಯಾಂ ತುಕ! -ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಲ್ಫ್ ವೋಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಮ್ಯಾಂಗಳ ೋರ್ 2014 ವಿಜ ೋತಿಣ್ ಜ

ಜಾನ್

ೋಶ್ಲ್ಫ ಸ್ವೋಡ್ ಡಿಸ

ಡಿಸೊೀಜಾ

ಆನಿ

ಸರಫಿನ್

ೋಜ್

ಆನಿ ಅಭಿರಚ್ ಆಸ್ಾ . ಆಪಾಾ ್ ಲಹ ನ್

ಡಿಸೊೀಜಾ ಹಾಾಂಕಾಂ ಮ್ಚ್ಯ 28, 1990

ಚ್ಯ್ ರ್

ವಸಯಾಂ

ವೆರ್ ಏಕ್ ಸುಮ್ಧುರ್ ಬಾಳ್ ಜೊೀರ್ಲ್

ಶಾಲಾಂತ್

ಸ್ಾ ೀಡಾ ಡಿಸೊೀಜಾ ಜಲಾ ್ಾಂ.

ಸಪ ರ್ಧ್ ಯಾಂತ್ ಪ್್ ಥಮ್ ಆಯ್ಾ ಾಂ. ಅಸಾಂ

ಆಸ

ಸವಯಜನಿಕಾಂಕ್ ಜೊೀರ್ಲಕ್

ಲಹ ನ್

ಆಸಿ ನಾಾಂಚ್

ಸಂಗಿೀತಾಾಂತ್ ಪಾಶಾಾಂವ್, ಆತುರಯ್

ತಾ್ಾಂತ್

ಪಾ್ ಯೆರ್‍ಚ್ಯ ಕೆಲಾ ್ ಆಪ್ಾ ಾಂ

ಪ್್ ದ್ಶಿಯತ್

ಗ್ಡಯನ್ ಗ್ಡವ್ಚ್ಪ ಕರನ್

ಪ್್ ೀಕ್ಷಕಾಂಚಾಂ ಕಳ್ಳ್ಜ ಾಂ ಆನಿ ಮ್ನಾಾಂ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


* ಜೊೀರ್ಲ್ ದೀನ್ ಪಾವಾ ಕನಾಯಟಕ

ರಜ್್ ಮ್ಟ್ಮಾ ರ್ ಈಸಾ ನ್ಯ ಏಕಡಾ್ ಗ್ಡಯನಾಾಂತ್ ಜಕೆಾ ಾಂ. * ಕಾಂಕ್ತ್ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಆಸ ಕೆಲಾ ್ ಗ್ಡಯನ್ ಸಪ ರ್ಧ್ ಯಾಂತ್ ಏಕಡಾ್ ಆನಿ ದಡಾಿ ್

ಪಂಗ್ಡಾ ಾಂತ್ ಪ್್ ಥಮ್ ಸಾ ನ್

ಜೊಡ್ಾ ಾಂ. *

ಮಂಗ್ಳಯ ಚ್ಯ್ ಯ

ಸಂದೇರ್

ಇನ್ಸ್‍ಟಟ್ಯ್ ಟ್ಮಾಂತ್ ಕಾ ಸ್ಕಲ್ ವೊೀಕಲ್

ಸಂಗಿೀತ್

ಕನಾಯಟಕ್ ತರ್ಬಯತಿ ಆನಿ

ಕ್ತೀಬೀಡ್ಯ ತರ್ಬಯತಿ ಜೊಡಿಾ . * 150 ವಯ್್ ಪ್ದ್ಾಂ ವವಧ್ ಸಂಗಿೀತ್

ಆಲ್ಬ ಮ್ಾಂನಿ ಕಾಂಕ್ತ್ , ಕನ್್ ಡ, ಹಾಂದಿ ಆನಿ ತುಳು ಭಾಸಾಂನಿ ರಕೀಡ್ಯ ಕೆಲ್ಾಂ. * ಸಭಾರ್ ಜೀವ್ಚ್ಳ್ ನೈಟ್ಮಾಂನಿ ಆನಿ ಸಂಗಿೀತ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಆಕರ್ಷಯ್ಾ ಾಂ

ಜೊೀರ್ಲ್

ಉಪಾ್ ಾಂತಾಾ ್

ಕಯಯಕ್ ಮ್ಾಂನಿ ತಸಾಂಚ್

ಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಾಂನಿ ಪಾತ್್ ಘೆತೊಾ .

ಸಪ ರ್ಧ್ ಯಾಂನಿ ತಾಂ ಜಕನ್ಾಂಚ್ ಆಯೆಾ ಾಂ. 10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಖಡಿ


* 2014 ಇಸಾ ಾಂತ್ "ಗಲ್್ ವೊೀಯ್್ ಒಫ್

24 7ಚ್ಯರ್ ಪ್್ ಸರ್ ಜಾಲ್ ಾಂತ್ ಆನಿ

ಮ್್ ಾಂಗಳೀರ್" ಹಾಾಂಚ್ಯ್

ಥೊಡಿಾಂ ಜಾಾಂವ್ಕ ಆಸತ್.

ಸ್ೀಜನ್ 4

ಂಾಂತ್ ಒಮ್ನ್ ಮ್ಸಕ ತಾಾಂತ್ ಪ್್ ಥಮ್

ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಜೀಶಲ್:

ಸಾ ನಾರ್ ಜಕನ್ ಆಯೆಾ ಾಂ. ರ್ಜನಾ್ ಾಂ ಚ್ಯ್ ರ್ ವಸಯಾಂ ಪಾ್ ಯೆರ್ *

ಮ್ಾಂಡ್

ಹಾಾಂಚ್ಯ್

ಜೊೀರ್ಲ್

ಆಪಾಾ ್

ಮೂ್ ಸ್ಕ್

ಗ್ಡಯನ್

ಸಪ ರ್ಧ್ ಯಾಂತ್

ಪ್್ ಥಮ್

ಎವ್ಚ್ಡಾ್ ಯಕ್ ’ರ್ಬಸ್ಾ ಫಿೀಮೇಲ್ ಸ್ಾಂಗರ್’‍

ಇನಾಮ್

ಜೊಡಿಲಗೆಾ ಾಂ,

ತನಾ್ ಾಂ

ವಗ್ಡಯಕ್ ತಾಚ್ಯಾಂ ನಾಾಂವ್ ಆಯೆಾ ಾಂ.

ಥಾಂವ್್

ತಾಚೊ

ಗೊಾ ೀಬಲ್

ಸೊಭಾಣ್ ಕಾಂಕಣ

ಶಾಲಾಂತಾಾ ್

ಸಂಗಿೀತಾಚೊ

ಪಾಶಾಾಂವ್ ವ್ಚ್ಡಾತ್ಿ ಗೆಲ್ಲ. * ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಂತ್ ತಸಾಂಚ್ ಉಡುಪ್ಲಾಂತ್

ಮ್ಾಂ-ಬಾಪಾ

ಮ್ಾಂಡುನ್

ಮ್ಚ್ಳ್‍ಲ್ಲಾ

ಹಾಡ್‍ಲಾ ್

ವವಧ್

ತಾಚ್ಯ್

ಥಾಂವ್್

ತಾಕ

ಸಹಕರ್

ತಾಚೊ

ಮುಖರನ್

ವಹ ರಾಂಕ್

ಗ್ಡಯನ್ ಸಪ ರ್ಧ್ ಯಾಂಕ್ ತಿೀಪ್‍ಯದ್ನ್ಯ

ಪಾಶಾಾಂವ್

ಜಾಾಂವ್್ ವ್ಚ್ವ್್ ಕೆಲ್ಲ.

ಕುಮ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲ.

ತಾ್

ಉಪಾ್ ಾಂತ್

> ಕಮ್ಚ್ಯಲ್ ಕ್ತ್ ಸಾ ಸ್ ಕ್ ರಲ್್

ಜೊೀರ್ಲನ್ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ಪಾಟಾಂ ಪ್ಳ್್ಾ ಾಂ

>

ನಾ.

ಸಾಂಟ್

ಎಲ್ಲೀಯ್ ಯಸ್

ಟೇ್ಾಂಟ್ ಫೆಸ್ಿ

ಇಗರ್ಜಯ ಕೀಯರ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಚ

ಕೀಯರ್ ಮ್ಚ್ಸ್ಿ ಣ್ಯ ಜಾಾಂವ್್ ತಾಣಾಂ

> ಕ್ತ್ ಸಾ ಸ್ ಪ್ಜಯಳ್ 2019

ತಾಚೊ 14 ವಸಯಾಂಚೊ ವ್ಚ್ವ್್ ದಿಲ್ಲ.

> ಕ್ ಟೊಸ್ ಭಾಾಂಗ್ಡ್ ಳಿ ಕಗ್ಳಳ್

ಹಾ್ ವವಯಾಂ ಜೊೀರ್ಲಕ್ ತಾಚ ಕಲ

2021

ಅಭಿವೃದ್‍್ ಕರಾಂಕ್ ಬರೊಚ್ಯ ಅವ್ಚ್ಕ ಸ್ > ಸೊೀದ್‍ ಸ್ೀಜನ್ 5

ಲಬಾ . ತಾ್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ತಾಕ ತಾಚೊ

ತಸಾಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಇತರ್ ಗ್ಡಯನ್

ತಾಳ

ಸಪ ರ್ಧಯ >

ಪ್ಯೆಾ ್

ಪಾವಾ ಾಂ

ದೇವ್ಚ್ಸಾಂವ್ಚ್ಚೊ ಆಲ್ಬ ಮ್ ’ಪ್್ ೀರಣ್’‍ ಜೊೀರ್ಲನ್

ಕಾಂಕ್ತ್

ಸ್ೀರಿಯಲಾಂನಿ

’ಗೊೀಡ್

ಫಾದ್ರ್’,‍

ತುಳು

ಆನಿ

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ’ಪಂಚನಾಡಿ

ಹಾಕ ದಿೀಾಂವ್ಕ ಏಕ್ ಮ್ಧುರ್ ಅವ್ಚ್ಕ ಸ್ ಖ್ ತ್ ಗಿೀತಾಾಂ ಘಡಿಪ

ಅಜತ್ ಪ್ಲೀಟರ್

ಡಿಸೊೀಜಾನ್ ವೊದ್ಾ ಯ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಕ

ಪೊಲ್ೀಸ್ ಸಾ ೀರ್ನ್’,‍ ’ಮಸಸ್್ ಮೀನಾ

ಕಾಂಕ್ತ್

ಎಾಂಡ್ ಫಾ್ ಮಲ್’‍ ಆನಿ ’ಮ್ಹ ಕಯ್

ಕರನ್ ದಿಲ್ ತಾಂ ಫಕತ್ 15 ವಸಯಾಂಚ್ಯಾಂ

ನಾ, ತುಕಯ್ ನಾ’‍ಪಾತ್್ ಘೆಾಂವ್್ ಆಸ.

ಆಸಿ ನಾ ತಾಚ್ಯ್

ಹಾಂ ಸ್ೀರಿಯಲಾಂ ದ್ಯಜ ವಲ್ಾ ಯ ಟೀವ

ಮುಖಾಂತ್್ .‍‍’ಹಾತಾಾಂತ್ ಘೆವುನ್

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸಂಗಿೀತ್ ಸಂಸರಕ್ ವಳಕ್ ವಾಂಚ್ಯ್ ರ್ ಗಿೀತಾಾಂ


ಹಾತ್’‍ಆನಿ ’ಕಳ್ಳ್ಜ ಾಂತ್ ಯೆತಾಯ್.’

ಫಾ| ಆಗೆ್ ಲ್, ವನ್್ ಾಂಟ್ ಮೊಗ್ಡಚಾಂ

ಲರಾಂ, ಸ್ಾ ೀವನ್ ಡಿಸೊೀಜಾ, ಪ್್ ವೀಣ್ ಜೊೀರ್ಲಕ್ ಬರಚ್ಯ ಅವ್ಚ್ಕ ಸ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ

ಫೆನಾಯಾಂಡಿಸ್, ಟೊೀನಿ ಪ್ಲರೇರ, ಬಿಸ್ಪ

ತಾಚೊ ತಾಳ ದಿೀಾಂವ್ಕ ಪ್್ ವೀಣ್ ದ್ತ್ಿ

ಡಾ| ಅ್ಕ್್ ವಡಕುಕ ಮ್ಾ ಳ, ರ್್ ನ್ವ್ಚ್ಸ್

ಸ್ಾ ೀವನ್್

ಫಾ್ ನಿ್ ಸ್,

ಸಂಗಿೀತಾಕ್

ರ್ಬಾಂಗ್ಳಯ ರಾಂತಾಾ ್

ತಾಚ್ಯ್

ಸ್ಟಾ ಡಿಯ್ಲಾಂತ್,

ಜಂಯ್ ರ್ ತಾಕ

ತಾಣಾಂ ಪ್್ ೀರೇಪ್ಲತ್

ನ್ಲ್್ ನ್

ಮ್ಥಯಸ್,

ವ್್ ಿಡ್ ಫೆನಾಯಾಂಡಿಸ್, ಫಾ| ಆಲ್ಾ ನ್ ಸ್ಕೆಾ ೀರ,

ಫಾ|

ಪಾವ್ಾ

ಮ್ಚ್ಲ್ಾ ನ್

ಕೆ್ಾಂ ತಾಚ್ಯ್ ತಾಳ್ಳ್್ ಕ್ ಪ್್ ವೀಣ್ ದ್ತ್ಿ

ಡಿಸೊೀಜಾ, ಫಾ| ಲ್ಗೊರಿ ಕ್ ಸಿ , ಫಾ|

ಸ್ಾ ೀವನಾ್ ನ್

ದಿಲ್.

ಅರಣ್ ಫಾ್ ನಿ್ ಸ್ ಡಿಸೊೀಜಾ, ಡ್ನಿಸ್

ಜೊೀರ್ಲಕ್ ಭಾರಿಚ್ಯ

ಗೊನಾ್ ಲ್ಾ ಸ್, ರ್ಬಾಂಜಮನ್ ಮರಾಂದ್,

ಸಾ ತಾಾಃ

ಸಾಂಗ್ಡತಾಚ್ಯ

ತರ್ಬಯತಿ

ಖುಶಿ ಜಾಲ್ ಗ್ಡಾಂವ್ಕ ಖ್ ತ್ ಕನ್್ ಡ

ಸಮ್ನ್

ಪಾಟ್‍ಥಳ್ ಗ್ಡವಪ

ಡಿಸೊೀಜಾ

ರಜೇಶ್ ಕೃಷ್್ ನ್,

ರೊಡಿ್ ಗಸ್,

ಸಂತೊೀಷ್

ಕೆಲರಯ್,

ಗ್ಡಾ ್ ನಿ

ಎಲ್. ಎನ್. ಶಾಸ್ಿ ಿ, ಹೇಮಂತ್, ಚೇತನ್,

ಫೆನಾಯಾಂಡಿಸ್,

ಅಪೊಲ್ನಾರಿಸ್

ನಂದಿತಾ ಆನಿ ಅನುರರ್ಧ ಭಟ್ ಹಾಾಂಚ್ಯ್

ಡಿಸೊೀಜಾ, ಅವತ್ ಲ್ಲೀಬ, ಆಥಯರ್

ಬರಬರ್.

ಪ್ಲರೇರ, ಲ್ಲೀಯ್ಾ ರೇಗೊ, ಫಾ| ಅಜತ್

ರೊಡಿ್ ಗಝ್, ರೊೀರ್ನ್ ಕ್ ಸಿ ಬೇಳ್ಳ್, ಜೊೀರ್ಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ

ತಾಕ ದೇವ್ಚ್ನ್

ಸಭಾರ್

ಆಶಿೀವ್ಚ್ಯದ್ಾಂನಿ

ಮ್ಹ ಣ್

ಕ್ತತಾ್

ಕ್ ಸಿ , ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಇತರ್ ಪ್ದ್ಾಂ-

ಸಭಾರ್

ಗಿೀತಾಾಂ ಘಡಾ್ ರ್.

ಪ್ದ್ಾಂ

ಸವ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಮ್ನ್ಪ್ಯವಯಕ್ತಾಂ ಉಪಾಕ ರ್

ಘಡಾ್ ರಾಂನಿ ತಾಕ ಹಾತ್ ದಿಲ ಆನಿ

ಆಠರ್ಿ ಆನಿ ತಾಾಂಕಾಂ ದೇವ್ ಬರಾಂ

ತಾಾಂಚ್ಯ್ ಸಂಗಿೀತಾಕ್ ಗ್ಡಾಂವ್ಕ ಅವ್ಚ್ಕ ಸ್

ಕರಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ .

ದಿಲ,

ಸಹಕರ

ಕಾಂಕ್ತ್

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್

ಭಲಯಾಂ

ಸುಚತ್ ಜೊೀಯ್ ಲ್ಲೀಬ, ಸ್ಾ ೀವನ್

ಆನಿ

ಪ್ಲೀಟರ್

ಕನ್್ ಡ

ಜಾಾಂವ್ಚ್್ ಸತ್: ಡಿಸೊೀಜಾ,

ಡಿಸೊೀಜಾ

ಆಾಂರ್ಜಲ್ಲೀರ್,

ಅಜತ್ ರೊೀರ್ನ್ ವಲ್್

ರಬಿಾಂಬಸ್, ಕೇವನ್ ಮಸ್ಕ ತ್, ಪ್್ ಜೊೀತ್ ಡ್ಸ್ ,

ಡಾನಿ

ಕರರ್,

ಭಾಯ್ಿ

ಜೊೀರ್ಲ್ ಹಾ್

ಹಾ್

ಸವ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯ್

ತಾಕ

ಖಂಡಿತ್

ಜಾಾಂವ್್ ಸಂಗಿೀತ್ ಶಿಖರಕ್ ಚಡೊಾಂಕ್ ಜಾತಾಂ

ನಾ

ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ ಾಂ

ತಾಂ

ವೀಜ್

ಪ್ತಾ್ ಲಗಿಾಂ ಉಲ್ರ್ಿ ನಾ.

ಡಾಲ್ಾ ನ್

ಕಳ್ಳ್ಳಿಾರಿ, ಟ. ಕೆ. ಜೊೀಜ್ಯ, ಕ್ತಾ ಫಡ್ಯ

ತಾಣಾಂ

ಲ್ೀಯ್ಲ

ಬರಬರ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ ತಸಾಂಚ್ ಖಡಿ

ಡಿಸೊೀಜಾ,

ಫಾ|

ವ್ಚ್ಲ್ಾ ರ್

ಡಿಸೊೀಜಾ, ಫಾ| ಮ್್ ಕ್ತಿ ಮ್ ಡಿಸೊೀಜಾ,

ಸಭಾರ್

ಖ್ ತ್

ಗ್ಡವ್ಚ್ಪ ್ ಾಂ

ಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಾಂನಿ ವೇದಿರ್ ಆಪೊಾ

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತಾಳ


ದಿಲ: ವಲ್್ ರಬಿಾಂಬಸ್ ನಾಯ್ಾ ಖತಾರ್

ಪ್್ ಸುಿ ತ್ ತಾಂ ಘರಚ್ಯ ಆಪಾಾ ್ ಪ್ರ್ಾ ್

ಆನಿ ಯುಎಇ, ಇಾಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಾ ವಲ್

ಚ್ಯಕ್ ಯ ಭುಗ್ಡ್ ಯಚ ಚ್ಯಕ್ತ್ ಕರನ್ ಆಸ

ಅಬು ರ್ಧಬಿ, ಕೆಸ್ಒ ಅಬು ರ್ಧಬಿ, ದ್ಯಜ

ಆನಿ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಕ್ತತಾಂಗಿ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್

ದುಬಾಯ್, ಹೀರೊ - ಡಾನಿ ಕರರ್

ವೆಗಿಾಂಚ್ ತಾಂ ಆಪಾಾ ್ ದುಸ್ ್ ಬಾಳ್ಳ್ಚ

ದುಬಾಯ್,

ಆವಯ್ ಜಾಾಂವ್ಚ್ಯ ್ ರ್ ಆಸ.

ಉಸಾ ಸ್

ಶಿವ್ಚ್ಯಾಂ

ದುಬಾಯ್,

ಸ್ ಾಂಡಲ್‍ವುಡ್

ಬಾಲ್ವುಡ್

ದುಬಾಯ್,

ಟು

ಮ್ಾಂಡ್

ಜೊೀರ್ಲನ್

ಹೆರಾಂಕ್

ದಿಾಂವೊಯ

ಸೊಭಾಣ್, ಕೆವನ್ ಮಸ್ಕ ತ್ ನಾಯ್ಾ ,

ಉಪ್ದೇಶ್ ಜಾಾಂವ್ಚ್್ ಸ ಕ್ತೀ ’ತುಾಂ ತುರ್ಜರ್

ಪ್್ ಜೊೀತ್

ಪಾತ್ ಣ ದ್ವರ್ ಆನಿ ಸೊಸ್್ ಕ್ ಜಾ;

ಡ್ಸ

ಲೈವ್,

ಲರನ್್

ನಾಯ್ಾ , ಇತಾ್ ದಿ, ಇತಾ್ ದಿ.

ಏಕಚ್ಯ ರತಿ ಭಿತರ್ ಕ್ತತಾಂಚ್ ಜಾರ್್ . ತಸಾಂಚ್, ಏಕ್ ಖಲ್ಲಿ /್ಿ ಾಂ ಜಾ ಆನಿ

ತಾಚ್ಯ್

ಜೀವನಾಾಂತ್

ಸಭಾರ್

ಜಾತಾ ತಿತಾ ಾಂ ಶಿಕನ್ಾಂಚ್ ರವ್.

ಸಂಗಿೀತಾಚ್ಯ ಉಗ್ಡಾ ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾ್ಾ ಆಸತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಂ ಜೀವನ್ ನಂದ್ನ್

ಹೆಾಂ ವ್ಚ್ಚ್‍ಲಾ ್

ಕರಾಂಕ್

ಬರಾಂ ಕರಾಂ!

ಕರಣ್

ಜಾಲ್ ತ್.

ತಾಂ

ಸವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್

ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ ತಾಚ್ಯ್ ಜೀವನಾಾಂತ್ ಅತ್ ಾಂತ್ ಉಗ್ಡಾ ಸಕ್ ದ್ವರ್‍್ಾ ಾಂ ಜಾಾಂವ್ಚ್್ ಸ

ಪ್ರ ೀರಣ್: ರೀಶನ್

ತಾಣಾಂ

ಡಿಸೀಜಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್

ಜಯ್ಿ

ಜೊಡ್‍್ಾ ಾಂ

ವೊೀಯ್್

ಒಫ್

ಬಿರದ್‍.

ಒಡಿರ್ನ್

"ಗಲ್್

ಮ್್ ಾಂಗಳೀರ್"

-----------------------------------------

ಸುವ್ಚ್ಯತಿಲಾ ್

"ಯೆಾಂವ್ಚ್ಯ ್ ಹಫಾಿ ್ ಾಂತ್ ಪ್ಗಯಟ್ ಜಾಾಂವೊಯ ’ವೀಜ್’‍ ಅಾಂಕ ಜಾಾಂವ್ಚ್್ ಸ ಏಕ್‍ಚ್ಯ ಏಕ್ ಹಫ್ತಿ ಖಳ್ಳ್ನಾಸಿ ಾಂ ವ ಕಸ್ಾ ಚ್ಯ ರಜಾ ನಾಸಿ ಾಂ ಪ್ಗಯಟ್ ಜಾಾಂವೊಯ 200ವೊ ಅಾಂಕ. ಹಾ್ ಅಾಂಕ್ ಕ್ ಕಣ್ಟಕ್ತೀ ಕವತಾ ಬರವ್್ ರ್ಧಡಿಯ ಉಭಾಯ ಆಸಾ ್ ರ್ ತಿಾಂ ತುಮಾಂ ಪಂಚು ಬಂಟ್ಮಾ ಳ್, ಸಹ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಹಾಚ್ಯ್ ವ್ಚ್ಟ್ಮ್ ಪಾಪ ಕ್ ರ್ಧಡ್್ ತ್. ಲೇಖನಾಾಂ ಆಸಾ ್ ರ್ ಮ್ಹ ಕ ರ್ಧಡಾ" ಆಸ್ಾ ನ್ ಪ್್ ಭು ------------------------------------------

ಥಾಂವ್್ ನಿಮ್ಣ್ಟ್ ಸತಯ ಪ್ರ್ಯಾಂತ್, ತಾಕ ಮ್ಚ್ಳ್‍ಲ್ಲಾ ಸಹಕರ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಕಾಂಕಣ್ ಆನಿ

ಸಂಯ್ಲೀಜಕಾಂ

ಯುಎಇ

ಸಂಗಿೀತ್

ಥಾಂವ್್ ಪ್್ ೀಮಾಂ

ಥಾಂವ್್ ನಿಜಾಕ್ತೀ ಸಾ ರಣ್ಟರ್ಥಯ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ ಜೊೀರ್ಲ್

ಸಂತೊಸಚ್ಯ್

ಉಮ್ಳ್ಳ್್ ಾಂನಿ ಭರೊನ್. ಜೊೀರ್ಲಚ್ಯಾಂ ಲ್ಗ್‍್ ಪ್್ ಕಶ್ ಕ್ತಶೀರ್

ಡಿಸೊೀಜಾಲಗಿಾಂ

ಜಾಲಾಂ

ಆನಿ

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೀಜ್ ಇ ಮ್ಯಾ ಗಜಿನ್ 200... ಆಸ್ಾ ನ್ ಸರ್ ತುಮ್ಕ ಾಂ ಉಲಾ ಸ್. ಖಳ್ಳ್ನಾಸಿ ನಾ ಪಾಟ್ಮಾ ್ ಚ್ಯರ್ ವಸಯಾಂ ವೀಜ್ ಪ್್ ಗಟ್ ಜಾತಾ ತೊ ಸಂತೊಸಚೊ ವರ್ಯ್. ವೀಜ್ ಪ್ತ್್

ಏಕ್ ವಭಿನ್್ .. ಪುಣ್ ಅನಿೀಕ್ತ ವಭಿನ್್

ಜಾಾಂವ್ಚ್ಯ ್ ಕ್ ಮ್ಹ ಜ

ಅಭಿಪಾ್ ಯ್ ಮ್ತ್್ . ತುಮ ಪಾಟ್ಮಾ ್ ಸವ್ಯ ಅಾಂಕ್ ಾಂನಿ ಕಾಂಕ್ತ್ ಫ್ ತಿರ್ಬಾಂಕ್

ಉಜಾಾ ಡಾರ್ಾ ಾಂ. ಗ್ಡವಪ , ಸಂಗಿೀತಾಾ ರ್, ನಾಾಂವ್ಚ್ಡಿಿ ಕ್ ನಾಾಂವ್ಚ್ಾಂ ಸಂಸರ್ ಭರ್ ಗ್ಡಜಾಾ ಾಂ. ಬರಾಂಚ್. ಅನಿಕ್ತೀ ಹೊ ವ್ಚ್ವ್್ ಆಸೊಾಂ. ಸಮ್ರ್ಜಾಂತ್ ಆಜ್ ವವಧ್ ತಾ್ಾಂತಾಾಂ, ಹವ್ಚ್್ ಸ್, ವೃತಿ ನ್, ಸಧನಾ ದ್ಾ ರಿಾಂ ಲ್ಲಕಮೊಗ್ಡಳ್ ಆಸತ್. ತಾಾಂಚಾಂ ವಹ ಳಕ್ ಸಧನ್, ತಾಾಂಚ್ಯಾಂ ವಶಿಾಂ ದಿವೆ್ ತ್. ಹರ್ ಅಾಂಕ್ ಕ್ ಏಕ್ ವರ್ಯ್ ದಿೀವ್್ ತಾ್ ವರ್ರ್ಚ್ಯರ್ ವಚ್ಯರ್ ಮಂಡನ್

ಕೆಲ್ ರ್ ಚಡ್ ಮ್ಹೆತ್. ಕೃರ್ಷ, ವೆವ್ಚ್ರ್, ಹೆರ್ ಮ್ಹೆತ್ ರ್ ಉದ್್ ಮ, ಹವ್ಚ್್ ಸ್, ಸಧನ್ ಉಗ್ಡಿ ಡಾಕ್ ಹಾಡ್್ ತ್. ಕಯೆಯಾಂ ನಿವ್ಚ್ಯಹಕ್ ಜಾಾಂವ್, ಭಲಯೆಕ ಮ್ಚ್ಸ್ಿ ಿ, ಶಿಕ್ಷಕ್, ರ್ ಹರ್ ಶೆತಾಾಂತಾ ನಾಾಂವ್ಚ್ಡಿಿ ಕ್ ವಹ ಡ್ ಮ್ನೇಸ್ಿ ಮ್ನೇಸ್ಿ ಣಾಂಚ ವಹ ಳಕ್ ಫಾಯ್್ ಕಚಯ.... ಎಕ ಹಾತಾನ್ ತಾಳಿಯ್ಲ ಪ್ಟುಾಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹ ಣ್ಟಯ ್ ಕ್ ಆಸ್ಾ ನ್ ಸರ್ ಸಕ್್ . ತಾಾಂಚ್ಯಾಂ ಸಧನಾ ವಶಿಾಂ ತೊ ಹೊಗಿಯ ಕ್ ಆಶೆನಾ. ದೆಕುನ್ 200 ವೊ ಅಾಂಕ ಕಡಾಿ ನಾ ದ್ರ್ಕರನ್ ಕಣಾಂಯ್ ಹೊಗೊಳು್ ನ್ ವ್ಚ್ಖಣ್ ವೀಜ್ ಪಾಾಂಚ್ಯಾ ್

ಕಚಯ ನಾಕ.

ವಸಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕ ಾಂ ಕಶೆಾಂ ಆಸೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಹಾ್

ಬರರ್. ವೀಜಾ ಕ್ ದಿಾಂವಯ ಾಂ ಲ್ಕ್ತತಾಾಂ ರ್ಬಸಾಂವ್ಚ್ಭರಿತ್ ಜಾಾಂವ್.

_ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾ ಳ್ 16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ವಶಿ


ಕರಾವಳಿ ಕಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಅಸ್ಮಿ ತಾಯ್

ಪ್ಲಾ ವಯಾ ಆಲ್ಬು ಕರ್ಕ್, ಪುತ್ತೂ ರು ಕಾಂಕ್ತ್ ಕ್ತ್ ೀಸಿ ಾಂವ್ ಸಮ್ರ್ಜಾಂತ್ ‘ಮೊಾಂತಿ ಫೆಸ್ಿ ’ಏಕ್ ವತಯಾಂ ಫೆಸ್ಿ . ಮ್ರಿ ಮ್ಯೆಚೊ ಜಲಾ ದಿೀಸ್ ಆಮ ಆಚರಣ್ ಕತಾಯಾಂವ್‍ತಾಂಯೀ ನೊವ್ ದಿಸಚ್ಯಾಂ ನೊವೆನ್ ಕನ್ಯ ಪ್್ ಕೃತಾಂತಿಾ ರಂಗ್ಡಳ್ ಫುಲಾಂ ಮ್ಯೆಕ್‍ ಅಪುಯನ್, ಹಾ್ ಫೆಸಿ ಕ್‘ ಪ್್ ಕೃತಚ್ಯಾಂ ಫೆಸ್ಿ ’‘ಮ್ರಿ ಮ್ಯೆಚ್ಯಾಂ ಜಲಾ ಚ್ಯಾಂ ಫೆಸ್ಿ ’‘ಚಲ್ರ್ಾಂಚ್ಯಾಂ ಫೆಸ್ಿ ’‘ ರ್ಬಳ್ಳ್್ ಚ್ಯಾಂ ಫೆಸ್ಿ ’‘ ‘ಕುಟ್ಮಾ ಚ್ಯಾಂ ಫೆಸ್ಿ ’‍ ಅಶೆಾಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಾಂ ಆಮ ವೊಲರ್ಿ ಾಂವ್. ಪೊಚುಯಗಿೀಸ್ ಆನಿ ಗೊರ್ಾಂ ಥವ್್ ಹ

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಭಾರತಾಕ್‍ ಆಯಾ . ಕರವಳಿಚ್ಯ್ ಕಾಂಕ್ತ್ ಅಸ್ಾ ತಾಯೆಚ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ಅಶೆಾಂ ಸಾಂಗೆಯ ಯೀ ಅಸ. ಚರಿತ್ ಾಂತ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆಚ್ಯ್ ‘ಮ್ಾಂತ ಮ್ರಿರ್ನೊ’‍ ಮುಳ್ಳ್ಯ ್ ಕವೆಾಂತಾಾಂತ್ 1773 ಇಸಾ ಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಜೊಕ್ತೀಾಂ ಮರಾಂದ್ಚ್ಯ್ ಮುತುವರ್ಜಯಾಂತ್ ಹೆಾಂ ದೆವ್ಚ್ಸಾಂವ್‍ ಆರಂಭ್ ಜಾ್ಾಂ ಮುಣ್ಟಿ ತ್, ತಾ್ ವೆಳ್ಳ್ ಗಣಪ್ತಿಚೊ ಉತ್ ವ್ ಚಲಿ ಲ್ಲ ಆನಿ ಆಮೊಯ ಕ್ತ್ ಸಿ ಾಂವ್ ಲ್ಲೀಕ್ ಹಾ್ ಕರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಚ್ಾಂಟೆಲ್ ಜಾತಾ ತಾಂ ತೊ ಸೊಸನಾಾಂ ಜಾಲ್ಲ. ಆಮ್ಯ ್ ಧಮ್ಯಕ್ ಸ್ಟಕ್ಿ ‍ ಜಾ್ಾ ಾಂ ನ್ವೆಾಂ ಏಕ್‍ ರಿವ್ಚ್ಜ್‍ ರ್ಧಮಯಕ್‍ ರಿೀತಿನ್ ಭುಗ್ಡ್ ಯನಿಾಂ ಪ್್ ಕೃತಾಂತಿಾ o ಫುಲಾಂ ಹಾಡುನ್ ಮ್ರ‍್ ಕ್‍ ಅಪುಯನ್ ನೊೀವ್ ದಿೀಸ್ ನೊವೆನ್‍ ಕರನ್ ನ್ವ್ಚ್್ ರ್ಬಳ್ಳ್್ ಚ್ಯ ರ್ಜವ್ಚ್ಣ್‍ ರ್ಜಾಂವಯ ಸಂಪಾ್ ದ್ಯ್ ಪಾ್ ರಂಭ್ ಕೆ್ಾಂ ಮುಣ್ಟಿ ತ್. ತಾ್ ಸಂದ್ಭಾಯರ್ ತಾಣ ಘಡ್ಾ ್ಾಂ ಅಪುರ‍ಬ ಯೆಚ್ಯಾಂ ಕಂತಾರ್‍ ಅತಾಾಂಯ್ ಆಮ ಮುಣ್ಟಿ ಾಂವ್. ವೊಡಾಿ ಹತಾಾ ನಿಾಂ ಸೊದ್್ ಾಂ ಫುಲಾಂಎಕಾ ಾಂಯ್ ಕರ‍್ ಾಂ ತಾಚೊ ಮುಕುಟ್‍ಗ್ಳಾಂತಾ್ ಆನಿ ಮ್ಯೆಕ್ ದಿವ್ಚ್್ ಾಂ ಸಕಕ ಡ್ ಸಂಗ್ಡತಾ ಮ್ಚ್ಳ್ಳ್್ ಾಂ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮ್ಚ್ಯ ತಾಳ್ ಏಕ್‍ಕರ್ಯಾಂ ಹಾಂ ಉತಾ್ ಾಂ ಲಹ ನ್ ಭುಗ್ಡ್ ಯಾಂಚ್ಯ್ ತೊಾಂಡಾರ್ ಸಯ್ಿ ಸರಗ್‍ ವಳ್ಳ್ಿ ತ್. ಆಮ್ಚೊ ಸಂಭ್ರ ಮ್: ನೊವ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯ್ ನೊವೆನಾಕ್ ರಂಗ್‍‍ರಂಗ್ಡಳ್ ಫುಲಾಂ ಎಕಾ ಾಂಯ್‍ ಕರನ್ ಲಹ ನ್ ಭುಗ್ಡ್ ಯಾಂ ಥವ್್ ವಹ ಡಾನಿಾಂ ಬಶಾ್ ನಿಾಂ ಸೊಭಿತ್‍ಕರನ್ ಮ್ಾಂಡುನ್ ಹಾಡಿಯ ಸೊಭಾಯ್ ಭೀವ್ ವಶೇಸ್, ಫೆಸಿ ದಿಸ ಆಮ್ಯ ್ ಕಷ್ಾ ಾಂಚೊ ಫಳ್ ಕಣ್ಶ್ ಹಾಡುನ್ ರ್ಬಾಂಜಾರ್‍ ಕರನ್ ಪುಶಾಯಾಂವ್ಚ್ರ್‍ ಇಗರ್ಜಯಕ್ ವೆಚ್ಯಾಂ ಅನ್್ ೀಕ್ ಸಂಭ್ ಮ್. ಹರ‍್ ಕ ಘರಕ್ ತಿ ಕಣ್ ಮ್ನಾನ್ ವ್ಚ್ಾಂಟೆಯ ಾಂ ಆನಿ ತಿ ಘರಾಂತ್‍ ಆಲಿ ರಿರ್ ದಿವೊ ಪ್ಟೊವ್್ ಮ್ಗೆ್ ಾಂ ಕರನ್‍ ದ್ವರಿ‍ಯ ಉಪಾ್ ಾಂತ್‍ ಜಣ್‍ಎಕಾ ್ ಕ್ ಎಕ ್ಕರ್ ಭಾತಾಾಂ ಮ್ಚ್ಜುನ್‍ ಕಡುನ್‍ ಕಲ್ಕಯನ್ ಪ್ಲಟೊ ಕರನ್ ವೊನ್ಯ, ರೊೀಸ್‍ ರ್ ದುದ್ಾಂತ್‍ ಗ್ಡಲ್್ ಪ್ಲಯೆಾಂವಯ ರಿವ್ಚ್ಜ್‍ ಆನ್್ ಕ್ ವತಿಯ ಗಜಾಲ್. ಕುಟ್ಮಾ ಚ್ಯ್ ಮ್ಲ್ಘ ಡಾ್ ಘರಾಂತ್ ಸಂಗ್ಡತಾ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ ಾಂ ಆನಿ ನ್ವೆಾಂ ಸಾಂವೆಯ ಾಂ ರ್ ರ್ಜಾಂವೆಯ ಾಂ. ಹ ಬರಿ ದ್ಸುಿ ರ್‍ಅಜೂನ್‍ ಜಾ್ ರಿ ಅಸ. ಆಮ್ಕ ಾಂ ಕ್ತ್ ಸಿ ಾಂವ್ಚ್ಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ಏಕ್ ಮ್ತ್್ ರಾಂದ್ಾ ಯೆಚ್ಯಾಂ ರ್ಜವ್ಚ್ಣ್. ಪ್್ ಕೃತನ್ ಕ್ತತಾಂ ಆಮ್ಕ ಾಂ ದಿಲಾಂ ತಾಂ ಅಗ್ಡಯಾಂ ದಿವುನ್ ಸಂಗ್ಡತಾ ರ್ಜಾಂವೆಯ ಾಂ . ಹಾಂದ್ಾ ಾಂಚ ಹಾಕ ‘ಕುರಲ್ ಪ್ಬಯ’‍ ಮುಹ ಣ್ಟಿ ತ್. ಹಾ್ ಸುವ್ಚ್ಳ್ಳ್್ ರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಚೊ ಎಕಿ ರ್, ಭಾಾಂದ್‍ ಬಳ್

ಜಾತಾ. ತಾ್ ದಿೀಸ್ ಮ್ತ್್ ಆಮ ಶಿರೊತರ್ ಧಣಯರ್ ಬಸೊನ್‍ ರ್ಜವ್ಚ್ಿ ಾಂವ್. ಆತಾಾಂಚ್ಯ ಆಮ್ಯ ್ ಭುಗ್ಡ್ ಯಾಂಕ್ ಹೆಾಂ ನ್ವೆಾಂಸಾಂವ್ ತಶೆಾಂ ದಿಸಿ . ರಾಂದಾ ಯೆಚ್ಯಾಂ ನಿಸಿ ಾಂ ಗೆಳ್ಳ್್ ನ್ ಅಸಿ ತಾಾಂತು ಆಳುಾಂ ದೆಾಂಟೊ, ಮೂಗ್‍, ಗೊಸಳ್ಾಂ, ಕರತಾಂ ಆಾಂಬಾಡ್, ಅಳ್ಳ್್ ಾಂದ, ತೊವೆ್ ಾಂ ಪ್್ ಮುಖ್. ಸಕಾ ನಿಾಂ ವಸಯಕ್‍ಏಕ್ ಪಾವಾ ಾಂ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ ಾಂ ಕುಟ್ಮಾ ಚ್ಯ್ ವಹ ಡಿಲಾಂಕ್‍ ರ್ಧದಸಕ ಯ್ ಹಾಡ್ಯ ಾಂ ತಸ್ಾಂ ವತಯಾಂ ಫೆಸ್ಿ . ಸಬಾರ್ ತಾಂಪಾ ಪ್ಯೆಾ ಾಂ ವದೇಶಾಾಂತ್‍ ರ್ ಪ್ಯ್ ಲ್ ಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಾಂತ್ ವಸ್ಿ ಕರನ್‍ ಅಸಾ ಲ್ ಕುಟ್ಮಾ ದ್ರಾಂಕ್‍

ತಪ್ಪ ಲ ಮುಖಾಂತ್್ ನ್ವೆಾಂ ದ್ಡ್ಯ ಾಂ ಅಸ್‍್ಾ ಾಂ. ಅತಾ’ತಾಾಂ ವದೇಶಾಾಂತ್ ಸಯ್ಿ ಖಂಯ್ ರ್ ಕಾಂಕ್ತ್ ಲ್ಲೀಕ್ ಅಸ ತಂಯ್ ರ್ ಹೆಾಂ ಫೆಸ್ಿ ಸಂಭ್ ಮ್ಿ ತ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ನ್ವೆಾಂ ರ್ ಕಣ್ಶ್

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಮ್ನಾರ್ ಪಾವಶ್ ಹಾಡೊವೆಯ ಾಂ ಪ್ರಿ ಪ್ಳ್ರ್ಿ ತ್.

ರ್

ಪ್ರ ಸ್ತೂ ತ್: ಹಾ್ ಮ್ರಕರ್ ವೊಶಾ್ ಚ ಪ್ಲಡಾ ಸಂಸರ್‍ಭರ್ ವಸಿ ರ‍ಾ ್ ನಿಮಿ ಾಂ ಪಾಟ್ಮಾ ್ ದನ್ ವಸಯಾಂ ಥವ್್ ಹೊ ಸಂಭ್ ಮ್ ಅಸ ತಶೆಾಂ ಚಲ್ಲಾಂವ್ಕ ಆಡಕ ಳ್ ಜಾತ ಅಸ, ಪುಣ್ ಕುಟ್ಮಾ ಮ್ದಾ ಬಾಾಂಧ್‍ಉಣ್ಶ ಜಾರ್್ ಜಾಾಂವ್. ಕುಟ್ಮಾ ಾಂತಾಾ ್ ಚ್ಯಡಾಾ ಾಂ ಭುಗ್ಡ್ ಯಾಂಕ್, ಚಲ್ರ್ಾಂಕ್‍ರ್ ಸ್ಿ ಿೀರ್ಾಂಕ್ ಗೌರವ್ಚ್ನ್‍ಚಲ್ಲವ್ಚ್್ ಾಂ. ಕಶೆಾಂ ರ್ಜಜುಚ್ಯ್ ಜಣ್ ಾಂತ್ ಮ್ರಿ ನಾಸಿ ಾಂ

ಅಸ್ಿ ತ್ಾ ನಾಾಂಗಿೀ ತಶೆಾಂಚ್ ಕುಟಮ್‍ರತಾ ಜಾಾಂವ್ಕ ಸ್ಿ ಿೀ ನಾಸಿ ನಾಾಂ ಸಧ್್ ನಾಾಂ ತಾಂ ಖರಾಂ ಸತ್‍ಅರ್ಥಯ ಕನ್ಯ ಘೆವ್ಚ್್ ಾಂ, ತಿಚಾಂ ಹಕಕ ಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್್ ಾಂ. ಕುಟ್ಮಾ ಾಂತಾಾ ್ ಹರ್ ಸ್ಿ ಿೀಯೆಕ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ಿ ತರ್ ಮ್ನ್ ತಾಂ ಕುಟ್ಮಮ್ ಆದ್ಶ್ಯ ಜಾಾಂವ್ಕ ಪಾವೆಿ ್ಾಂ. ಮ್ರಿ ಶೆಗ್ಳಣ್ಟಚ್ಯಾಂ ಭಂಡಾರ್, ತಚ್ಯ ಶೆಗ್ಳಣ್ ಆಮ್ಯ ್ ಕುಟ್ಮಾ ನಿಾಂ ಭರೊನ್ ವೊಮೊಿ ಾಂದಿತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಬಾಾಂಧ್‍ಘಟ್ ಸಂಬಾಳ್ಳ್್ ಾಂ. ಸಮೆಸ್ತ ೂ ಕಂಕ್ಣಿ ಕ್ಣರ ಸ್ೂ ಂವ್ ಭಂವ್ಡ ಂರ್ಕ ಮ್ಚಂತಿ ಫೆಸ್ೂ ಚೆ ಉಲ್ಲಾ ಸ್ತ. -----------------------------------------

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯೆಸೆಜೊಂತ್ ಅಮರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗೊವು :

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಲ್ ಸಾಲ್ವ ದೊರ್ ಸೊಜ್ ದುಸ್ರಿ ವಾತಿಕಾನ್ ವಿಶ್ವ ಸಭಾ ಸಂಪೊನ್ ಯೆಂವಾಯ ಾ ವಗ್ತಾ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯಸೆಜಿಚೆಂ ಜೆಂ ಹಾತಿೆಂ ಘೆವ್ನ್ ವಿಶ್ವ ಸಭೆಚಾ ಅಧಿವೇಶ್ನೆಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮುಕೆಲಿ, ವಿಶ್ವ ಸಭೆಚ ಆದೇಶ್ ಮನೆಂ ದವರ‍್ ್ ನವಿೀಕರ‍ಣಾಚಾ ವಾಟೆನ್ ದಿಯಸೆಜ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಕಾರ‍್ಾ ರಿ, ಲಿತುರಿಜ ೆಂತ್ ತಶೆಂ ಜೆರ‍್ಲ್ ಥರ‍್ನ್ ಕೆಂಕಿ ಭಾಶಚೊ ಮೀಗಿ, ಹೊಗ್ತು ಪಾಕ್ ಭುಲಾನಸ್ಾ ೆಂ, ಖೆಂಡ್ಪಾ ಕ್ ಭಿಯನಸ್ಾ ೆಂ ಎಕೀನ್ಪಣಾನ್

ವಾವುರ್ಲ್ಲೊ ತೆಂಡೆಲಿ, ಆಯ್ಚ್ಯ ಾ ಗ್ಳಲಬ ರ‍್ಾ ದಿಯಸೆಜಿಕ್ ಕಾರ‍ಣಕರ‍ಾ ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯಸೆಜಿೆಂತ್ ಲಾೆಂಬ್ ಆವ್ದೆ ಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಗೊವಿು - ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲ್ ಸ್ಲವ ದೊರ್ ಸೊಜ್. ಫಕತ್ 39 ವಸ್ಸೆಂ ಪಾಿ ಯರ್ ತೊ ಬಿಸ್ಪಾ ಜಾಲ್ಲೊ . ದಡಂಗಜಿೀವ್ನ, ಆಕರ್ಸಕ್ ವದನ್, ಭರ್ಮಸಚೊ ತಳೊ ತಕಾಜಲಾಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳಲ್ೊ ೆಂ ದಾಯ್ಜ . ಪಾೆಂಚ್ ವಸ್ಸೆಂಚಿ ಸೆವಾ ಭಾಕ ಆಸ್ಾ ೆಂಚ್ ಸಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 5, 1996ವ್ದರ್ ಅಚಾನಕ್ ದೆವಾಧಿನ್ಜಾವ್ನ್ ಸಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 5, 2021ವ್ದರ್ ಪಂಚಿವ ೀಸ್ಪ ವಸ್ಸೆಂ ಉತಿ ಲಿೆಂ. ಹಾಾ ಆವ್ದೆ ೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯಸೆಜಿೆಂತ್ ವಾ ಸಂಸ್ರ‍್ಚಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯ ಯ್ ಪೊೆಂತರ್ ಬಹುಷಾ: ತಚೆಂ ನೆಂವ್ನ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಉಲ್ೊ ೀಖ ಜಾೆಂವ್ನ್ ನತ್ಲ್ಲೊ ದಿೀಸ್ಪ ಆಸೊಯ ನ. ರುಪಾಾ ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾ ರ‍ಣಾ ಸಂದರ‍್ಾ ರ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್. ಸಭಾರ್ದೆಣಾಾ ೆಂಚೊ ಆನ ಗ್ಳಣಾೆಂಚೊ ಪುೆಂಜೊ: ಮಹ ಜಾಾ ಭುಗ್ತಾ ಸಪಣಾರ್ (ಸ್ಟಾವಾಾ ಆನ ಸತಾ ರ‍್ವಾಾ ದಶ್ಕಾೆಂನ) ಹಾೆಂವ್ದೆಂ ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಪಾೆಂಗ್ತು ಗೊವಿು ಕ್ ಭೆಟೆಕ್ ಆನ ಹರ್ ಕಾಯ್ಚ್ಸೆಂಕ್ ಆಯಿಲಾೊ ಾ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಪಳಯಿಲ್ೊ ೆಂ. ಗೊವಿು ಕ್ ಭೆಟೆ ವ್ದಳ್ಯೆಂನ ಬಿಸ್ಾ ಚಾ ದೊತೊನಸ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಾೊ ಾ ಕ್

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಇನರ್ಮೆಂ ಘೆತ್ಲಿೊ ೆಂ.

ಲಾೆಂಬ್-ದಿೀಗ ಕಾಲ್ತಿಚೊ ತೊ ತೆದಾಳ್ಯ ಆನಕ್ಯಿೀ ತನಸಟೊ ಆಸ್ಪಲ್ಲೊ . 29 ನವ್ದೆಂಬರ್ 1967ವ್ದರ್ ತಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿ ಜ್ಾ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ . ದಿಯಸೆಜಿಚಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ (ಸ್ರವೈಎೆಂ)ಚಾ ಆನ ಗೊವಿು ಕ್ ಪರಿರ್ದೆಚಾ ಸಂಬಂಧೆಂತ್ ತಚಾ ಗೊವಿು ಪಣಾಚಾ ನರ್ಮಣಾಾ ಸತಿ ೆಂ ವರ‍್ಸ ೆಂನ ಹಾೆಂವ್ನ ತಕಾ ಲಾಗಿಸ ಲಾಾ ನ್ ವಹ ಳೊ್ ನ್ ಜಾಣಾೆಂ. ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾಚಾ ಗೊವಿು ಪಣಾಚಾ ರುಪೊಾ ೀತಸ ವ್ನ ಸಂದರ‍್ಾ ರ್ ರ್ಮನ್ಪತ್ಿ ರ‍ಚೊಯ (ಹರ್ ತೆಗ್ತೆಂ ಸವ್ದೆಂ) ಆನ ಕಾರ‍್ಾ ವ್ದಳೆಂ ತೆೆಂ ವಾಚುನ್ ಜುಬ್ಲೊ ವ್ನದಾರ‍್ಕ್ ಅರುಾ ೆಂಚೊ ಸುಯೀಗ ಮಹ ಜೊ ಜಾಲ್ಲೊ . ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾಚಿ ಜಾಣಾವ ಯ್

ಸಮಜ ೆಂಚಿ, ತಚೊ ಖುಶಾಲಿ ಸವ ಭಾವ್ನ ಜಾಣಾ ಜಾೆಂವ್ದಯ ೆಂ, ತಚಾ ಸವ್ದೆಂ ಖುದ್ ಜರ್ಮತಾ ೆಂನ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾೆಂವ್ದಯ , ಮುಕಾಮುಕಾರ್ ಭಾಸ್ಭಾಸ್ಪ ಕಚಸ ಜಾಯಾ ಸಂದರ್ಭಸ ತಚಾ ಜಿವಿತಚಾ ಅಕೇರಿ ಮಹ ಣಾಸರ್ ರ್ಮಹ ಕಾ ಲಾರ್ಭಲ್ೊ . ಥೊಡ್ಪಾ ೆಂಕ್ ತೊ ಕಠಿಣ, ಮನಯ ಾ ಪಣ ನತ್ಲ್ಲೊ ಮಹ ಣ ಭಗಲ್ೊ ೆಂ ತೆೆಂ ಹಾೆಂವ್ನ ಜಾಣಾೆಂ. ಪೂಣ ತಚಾ ಸ್ೆಂಗ್ತತ ಖಚಿಸಲಾೊ ಾ ಜಾಯ್ಚ್ಾ ಾ

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂದಭಾಸೆಂಚಾ ಆಧರ‍್ನ್ ಹಾೆಂವ್ನ ಸ್ೆಂಗ್ತಾ ೆಂ - ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲ್ ಆಸ್ಪಲ್ಲೊ ಸ್ದೊ, ಮವಾಳ್ಯಯಚೊ, ಖಾಲ್ಲಾ , ಎಕೀನಾ ಣಾಚೊ, ಮನಯ ಾ ಪಣಾಕ್ ಗೌರ‍ವ್ನ ದಿೆಂವ್ಚಯ , ದುಬಸಳ್ಯಾ -ದಾಕಾಟ ಾ ೆಂಕ್ ಆನಕ್ಯಿೀ ಆಸಲಾಾ ಗ್ಳಣಾೆಂಚೊ ಪುೆಂಜೊ.

ಪಾೆಂವ್ಚಯ , ಸಭಾರ್

ಬಾಜಿಲ್ ಸ್ಲವ ದೊರ್ - ಜಲ್ಾ , ಕುಟಮ್ ಆನ ಯ್ಚ್ಜಕ್ ಜಾತಸರ್: ಕೃಷಿಕಾೆಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ಪಲಾೊ ಾ ಬೆಂದೆಲಾಯ ಮೇರಿ ಆನ ದಿಯೀಗ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ ಹಾೆಂಚಾೆಂ ಕಷಿಟ ಆನ ದೆವ್ಚತ್ ಕುಟಾಾ ೆಂತ್ ಪಯೊ ೆಂ ಬಾಳ (ರ್ಮಲಘ ಡೊ ಪೂತ್) ಜಾವ್ನ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸ್ಲವ ದೊರ್ ಮೇ 23, 1928ವ್ದರ್ ಜಲಾಾ ಲ್ಲ. ತಚಿೆಂ ಹರ್ ಭಾೆಂವಾಾ ಹೆಂ: ಪೀಟರ್ ಆಲಬ ರ್ಟಸ, ಆೆಂಜೆಲಿನ್, ರುಜಾರ್ ಆೆಂತೊನ್, ತೆರೆಜ್ (ಹ ಉಪಾಿ ೆಂತ್ ದೈವಿಕ್ ಮೆಸ್ರಾ ಿಚ ಪಾಟಾೊ ವ್ನದಾಣಿಸ ಮೆಳ್ಯಚಿ ರ್ಮದ್ಿ ಸ್ರಸಟ ರ್ ಅಲ್ಲಫ ೀನಸ ), ರ‍ಫಾಯಲ್ ಆನ ಫಿಲ್ಲಮಿನ್. ಬೆಂದೆಲ್ ಫಿರ‍ಾ ಜ್ ಇಸೊ್ ಲಾೆಂತ್ ಆನ ಕಡಿಯ್ಚ್ಲ್ಬೈಲ್ ಸ್ೆಂ ಲುವಿಸ್ಪ ಕಲ್ಜ್ ಹೈಸ್ಕ್ ಲಾೆಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಾ ಚ್ ಜನ್ 30, 1943ವ್ದರ್ ಜೆಪುಾ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರಿಾ ಜಾಲ್ಲ. ರ್ಮರ‍ಯ ್ 25, 1952ವ್ದರ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಯ್ಚ್ಜಕೀ ದಿೀಕಾಾ ಲಾಭಿೊ . ಬೆಂದೆಲಾೆಂತ್ ವಿಗ್ತರ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಪಲ್ಲೊ ಬಾಪ್ ಗ್ತಬಿಿ ಯಲ್ ಬಿ. ಡಿಸೊೀಜಾ

ಯುವಕ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವಚೊೆಂಕ್ ಪ್ಿ ೀರ‍ಣ ಜಾಲ್ಲೊ . ಪಾೆಂಗ್ತು ಚೊ ವಿಗ್ತರ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಾ ನ ಬಾಪ್ ಗ್ತಬಿಿ ಯಲ್ ಯ್ಚ್ಜಕೀ ಸೆವ್ದ ಥಾವ್ನ್ ನವೃತ್ ಜಾಲ್ಲೊ . ಹಾಾ ಅಮೃತೊೀತಸ ವ್ನ ಕಾಯ್ಚ್ಸೆಂತ್ ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಭಾಗ ಘೆವ್ನ್ ಆಪಾೊ ಾ ಪ್ಿ ೀರ‍ಕಾಕ್ ಸನಾ ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ .

ಯ್ಚ್ಜಕ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಬಂಟಾವ ಳಮಡಂಕಾಪ್ ಫಿರ‍ಾ ಜೆೆಂತ್ ಪಾೆಂಚ್ ವರ‍್ಸ ೆಂ ಸಹಾಯಕ್ ಯ್ಚ್ಜಕ್ ಜಾವಾ್ ಸ್ಪಲ್ಲೊ . (ತಚೊ ವಿಗ್ತರ್ ಬಾಪ್ ಆಲಬ ರ‍ಟ ್ ವಿನ್ಸ ೆಂರ್ಟ ಡಿ’ಸೊೀಜಾ. ಉಪಾಿ ೆಂತ್ ತೊ ಮೈಸ್ಕರ‍್ಯ ಸಹಾಯಕ್ ಬಿಸ್ಪಾ , ಕಲ್ ತಾ ಚೊ ಆರ‍ಯ ್ಬಿಸ್ಪಾ ಜಾಲ್ಲೊ . ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾಕ್

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯಸೆಜಿಕ್ ರ್ಮರ‍ಯ ್ 22, 1965ವ್ದರ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಗೊವಿು ನ್ಮೊ . ತಾ ಚ್ ಮೇ 11 ತರಿಕೆರ್ ತಕಾ ಕನ್ಸ ಕಾರ್ ಕಚಸೆಂ ಆನ ಬಿಸ್ಪಾ ಜಾವ್ನ್ ತೆಲಾೆಂವ್ದಯ ೆಂ ಕಾಯಸೆಂ ಚಲ್ಲ್ೊ ೆಂ. ಅಕೆರಿ ಪರ‍್ಾ ೆಂತ್ ಗವಿ ವ್ನ ಆಸ್ಪಲ್ಲೊ .

ತಚರ್

ವರ‍್ಾ

ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾಚಾ ಅಪೇಕೆಾ ಖಾಲ್ ತಕಾ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದಾಿ ಲಾಚಾ ಆಲಾಾ ರಿ ದೆಗೆನ್ ಆಚ್ಸಬಿಸ್ಪಾ ಆಲಬ ಟಾಸಚಾ ಫೆಂಡ್ಪಲಾಗಿೆಂ ನಕೆಪಲಾೆಂ). ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ದೊೀನ್ ವರ‍್ಸ ೆಂ ಕಡ್ಬ ಮಿಸ್ೆಂವ್ನ ಠಾಣಾಾ ಚೊ ವಿಗ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲ. 1959-ೆಂತ್ ಕಡಿಯ್ಚ್ಲ್ಬೈಲ್ ಪ್ಿ ಸ್ಸ ಚೊ ಮೆನ್ಜರ್, ಹಾಾ ಜವಾಬಾೆ ರೆಸವ್ದೆಂ 1961 ಥಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದಾಾ ಬರ‍್ಾ ಚೊ ಮೆನ್ಜರ್ಜಾಲ್ಲ.

ಹಾಾ ಸಂಭಿ ರ್ಮವ್ದಳೆಂ ಪಾಪಾಚೊ ಪಿ ತಿನಧಿ, ಭಾರ‍ತೆಂತ್ ತೆದಾ್ ೆಂಚೊ ಇೆಂಟರ್ ನುನಸ ಯ ಜೇಮ್ಸ ರ‍್ೀಬರ್ಟಸ ನೊಕ್ಸ ಬಾಪಾನ್ ಉಚಾರ್ಲಿೊ ೆಂ ಉತಾ್ ಾಂ: “ದಿಸ್ೆಂನೆ ೀಸ್ಪ ಬದೊೊ ನ್ ಯೆಂವಾಯ ಾ ಆನ ಪಿ ಗತಿ ಜೊಡ್ಪಯ ಾ ಹಾಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ಸಬಾರ್ ಕಷಾಟ ೆಂಚ ಸಮಸೆಾ ಪವಿತ್ಿ ಸಭೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬ್ಲ ಜಾತತ್. ಆಸಲಾಾ ಸಂಗಿಾ ೆಂಕ್ ಖಾೆಂದ್ ರ್ಮರುೆಂಕ್ ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜ್ ಫಾವ್ಚತೊ ವಾ ಕಾ ಮಹ ಳ್ು ೆಂ ಪವಿತ್ಿ ಸಭೆಕ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲಾೊ ಾ ನ್ ತಕಾ ವಿೆಂಚಾೊ ” ಹೆಂ ಉತಿ ೆಂ ‘ಕಿ ಸ್ಾಚಿ ಸಂಪತಿಾ ಪರ‍ಾ ಟೆಂಕ್’ ಧ್ಾ ೀಯ್ ಘೆತ್ಲಾೊ ಾ ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾಚಾ ಸೆವ್ದೆಂತ್ ಉಪಾಿ ೆಂತೊ ಾ 31 ವರ‍್ಸ ೆಂನ ಖರಿೆಂ ಜಾಲಿೊ ೆಂ.

ಬಿಸ್ಪಾ ಜಾಲ್ೊ ೆಂ ಸನ್ ವೇಶ್: 1964 ಇಸೆವ ೆಂತ್ ತೆದಾ್ ೆಂಚೊ ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಯ ಗೊವಿು ರ‍್ಯಾ ೆಂದ್ ದೊಮೆಲಾಕ್ ಅಲೊ ಹಾಬಾದ್ ದಿಯಸೆಜಿಕ್ ವರ‍ಾ ್ ಜಾಲ್ಲೊ . ಏಕ್ ವರ‍ಸ ್ಬರ್ ಗೊವಾು ಾ ವಿಣೆ ಆಸ್ಪಲಾೊ ಾ 27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತೊ ಕಾಳ ದುಸ್ಿ ಾ ವಾತಿಕಾನ್ ಮಹಾಸಭೆಚೊ ಜಾವಾ್ ಸ್ಪಲ್ಲೊ . ಪವಿತ್ಿ ಸಭೆೆಂತ್ ನವಿೀಕರ‍ಣ ಹಾಡೆಂಕ್ ಆನ ಇಗಜ್ಸ ರ್ಮತ ಸಂಸ್ರ‍್ಕ್ ಉಗಿಾ ಕರುೆಂಕ್ ಸಂಸ್ರ‍್ವಯ್ಚ್ೊ ಾ ಕಾಡಿೆ ನಲ್, ಬಿಸ್ಪಾ , ಯ್ಚ್ಜಕ್, ಧಮಿಸಕ್ - ಭಾವಾೆಂ ಭಯಿಿ ೆಂಚಾ ವಿೆಂಚೊ ಲಾಾ ಪಿ ತಿನಧಿೆಂಚೆಂ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಅಕಟ ೀಬರ್, 1962ವ್ದರ್ ಪಾಪಾ ಜೊನ್ 23 ಹಾಣೆ ಸುವಾಸತಿಲ್ೊ ೆಂ. ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಚಲ್ಲನ್ ಆಸ್ಾ ನೆಂಚ್ ಪಾಪಾ ಜೊನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾೊ ಾ ನ್ ಪಾಪಾ ಪಾವ್ನೊ ಸವಾಾ ನ್ ತೆೆಂ ಮುಕಾರುನ್ ವನ್ಸ ದಸೆೆಂಬರ್ 8, 1965ವ್ದರ್ ಸರ್ಮಪನ್ ಕೆಲ್ೊ ೆಂ.

ವಾತಿಕಾನ್ ವಿಶ್ವ ಸಭೆಚಾ ಚವಾಾ ಾ ತಶೆಂ ನರ್ಮಣಾಾ ಅಧಿವೇಶ್ನೆಂತ್ ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಭಾಗ ಘೆತೊೊ . ವಾತಿಕಾನ್ ಮಹಾಸಭೆಚೊ ನವ್ಚ ಜಿನೊಸ್ಪ “ಅಜುರ‍್್ ಮೆೆಂತೊ” (ನವಿೀಕರ‍ಣ) ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟೆಂಆಯೊ ಲ್ಲ ಬಿಸ್ಪಾ ವಿಶ್ವ ಸಭೆಚ ಆದೇಶ್ ಜಾರೆಾ ೆಂತ್ ಭಾರ‍ತೆಂತೊ ಾ ಹರ್ ದಿಯಸೆಜಿೆಂಕ್ ಮೇಲಫ ೆಂಕ್ಾ ಜಾಲ್ಲ. ಸ್ಧನೆಂ ಪಯಿ್ ೆಂ ಥೊಡಿೆಂ:

ತರ‍್್ ಾ ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾನ್ ವಹ ಡ್ಪ ಹುಮೆದಿನ್ ನವಿೀಕರ‍ಣ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ೆಂ. ಕೆಂಕಿ ಭಾಸ್ಪ ಲಿತುರಿಜ ೆಂತ್ ಹಾಡಿೊ . ಹಾಾ ಖಾತಿರ್ ಗರೆಜ ಚಿೆಂ ಪುಸಾ ಕಾೆಂ ಪರ‍ಾ ಟೊ ೆಂ. ಪವಿತ್ಿ ಗಿ ೆಂಥ್ ಆನ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಹರ್ ಪುಸಾ ಕಾೆಂ ಕೆಂಕೆಿ ೆಂತ್ ಹಾಡೆಂಕ್ ರ್ಮೆಂಡ್ಪವಳ ಗ್ತಲಿ. ಹಾೆಂತುೆಂ ತಣೆ ವೈಯಕಾ ಕ್ ವೇಳ ಆನ ಸಕತ್ ಖರಿಯ ಲಿ. ಲಿತುರಿಜ ಚಾ ಭಾಷಾೆಂತಿ ಚೊಾ ಕರ‍ಡ್ ಪಿ ತೊಾ ಖುದ್ ತಿದಿವ ಲ್. ಶಿಕಾಾ ಸಮೆಾ ೀಳ ಚಲಯೊ . ಯ್ಚ್ಜಕಾೆಂಚಿ (ಸೆನ್ರ್ಟ) ಸಭಾ ರ‍ಚಿೊ . ಪಾಿ ಯಗಿಕ್ ‘ಲಾಯಿಕ್ ಆಪೊಸಾ ಲಾದಿಚಿ ವಿಚಾರ್ ಸಭಾ’ ಕೆಲಿ. ದಿಯಸೆಜಿಚಿ ಗೊವಿು ಕ್ ಪರಿರ್ದ್, ವಾರ‍್ಡೊ ಮಂಡ್ಳ, ಫಿರ‍ಾ ಜೊಾ ಮಂಡ್ಳ ರ‍ಚುನ್ ಪವಿತ್ಿ ಸಭೆಚಾ ಚಲವ್ದಿ ೆಂತ್ ಲಾಯಿಕಾೆಂಕ್ ಮೆತೆರ್ ಕೆಲ್ೆಂ. ಹಾೆಂತುೆಂ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಭಾರ‍ತೆಂತಿೊ ಪಯಿೊ ದಿಯಸೆಜ್ ಜಾಲಿ.

ಮಂಗಳಜೊಾ ೀತಿ, ಕೆನರ‍್ ಸಂಪರ‍್ ್ ಕೇೆಂದ್ಿ , ಕುಟಾಾ ಹತ ಕೇೆಂದ್ಿ , ಗೊವಿು ಕ್ ಕೇೆಂದ್ಿ , ಚಯರ್ ಇನ್ ಕಿ ಶಿಯ ಯ್ಚ್ನಟ, ಸಂದೇಶ್ ತಸಲಿೆಂ ಕೇೆಂದಾಿ ೆಂ ಸುರ‍್ವ ತ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೆಲಿೆಂ. ವಾ ವಸ್ರಿ ತ್ ರುಪಾರ್ ಸ್ರಒಡಿಪ ರ‍ಚೊ ೆಂ.

ಹರೆಾ ಕಾ ಫಿರ‍ಾ ಜೆಕ್ ಗೊವಿು ಕ್ ಭೆರ್ಟ ದಿತಲ್ಲ. ಫಿರ‍ಾ ಜಾೆಂಚಾ ಜಾಗ್ತಾ ಚಿ ಆನ ಭಾೆಂದಾಾ ೆಂಚಿ ಮುಲಾಾ -ಮುಲಾಾ ೆಂಚಿ ರ್ಮಹತ್ ತಕಾ ಆಸ್ಪಲಿೊ . ಫಿರ‍ಾ ಜ್ ಸಭಾ, ಮಂಡ್ಳ್ೆಂಚೊಾ ವರ‍್ಯ ಾ ಹಾಡ್ವ್ನ್ ತೊಾ ತಪಾಸುನ್ ಪಳ್ತಲ್ಲ. ಗರೆಜ ಚಿೆಂ ಸ್ಕಚನೆಂ ದಿತಲ್ಲ.

ಯುವಜೊಾ ೀತಿ ತಸಲಿೆಂ ಕೇೆಂದಾಿ ೆಂ ಫಳ್ಯಭರಿತ್ ಕೆಲಿೆಂ. ಲಾಹ ನ್ ಕಿ ಸ್ಾ ೆಂವ್ನ ಸಮುದಾಯ್ಚ್ೆಂಕ್ ಹುಮೆದ್ ದಿಲಿ. ಕಿ ಸಾ ಜಯಂತಿ 2000ಕ್ ಧ ವರ‍್ಸ ೆಂ ಆದಿೆಂಚ್ ಚಿೆಂತಪ್ ಆಟಯೊ ೆಂ. ಲ್ಲಕಾಚಾ ಸವ್ ಸ್ಯಕ್ ವಿಸ್ಾ ರ್ ಫಿರ‍ಾ ಜೊಾ ಮಡನ್ ನವ್ಚಾ ಫಿರ‍ಾ ಜೊಾ ರ‍ಚೊೊ ಾ . 1965-ೆಂತ್ 108 ಫಿರ‍ಾ ಜೊಾ ಆಸ್ಪಲ್ಲೊ ಾ , 1996-ೆಂತ್ 140 ಜಾಲ್ಲೊ ಾ . 26 ಮಿಸ್ೆಂವ್ನ ಠಾಣಿೆಂ ಆಸ್ಪಲಿೊ ೆಂ. ಬಿೀದರ‍್ೆಂತ್ ಚಾರ್ ಫಿರ‍ಾ ಜೊಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಾ . 1996-ೆಂತ್ 264 ದಿಯಸೆಜಿಚ ಯ್ಚ್ಜಕ್ ಆಸ್ಪಲ್ೊ . ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರ‍ತಚಾ ಸಭಾರ್ ದಿಯಸೆಜಿೆಂಕ್ ಆನ ಮೆಳ್ಯೆಂಕ್ ದೇವ್ನ ಆಪವಿಿ ೆಂ ದಿಲಿೆಂ. ತಚಾ ವ್ದಳ್ಯರ್ ದಿಯಸೆಜಿೆಂತ್ ಲಗಾ ಗ ಧರಿಾ ಕ್ ದಾದಾೊ ಾ ೆಂಚಿ 20 ಘರ‍್ೆಂ ಆನ ಧರಿಾ ಕ್ ಸ್ರಾ ಿೀಯ್ಚ್ೆಂಚಿೆಂ 140 ಘರ‍್ೆಂ ಆಸ್ಪಲಿೊ ೆಂ. ಸ್ರಬಿಸ್ರಐ ದೇವ್ನ ಆಪವಾಿ ಾ ಚೊ ನರೆೆ ೀಶ್ಕ್ಯಿೀ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ . ತಿೀನ್ - ಪಾೆಂಚ್ ವರ‍್ಸ ೆಂಚಾ ಆವ್ದೆ ಕ್ ತೊ

ತಚಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಕ್ ಪಾಪ್ಸ್ಯ್ಚ್ಬ ನ್ ಭೆರ್ಟ ದಿಲಿ.

ಜೆಪುಾ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸೆಮಿನರಿ

ದಿಯಸೆಜಿ

ಅಧಿೀನ್


ಆಯಿೊ . ಗ್ತೊ ಾ ಡ್ಸ ಮ್ ಸುರ‍್ವ ತೆೊ ೆಂ.

ಹೊೀಮ್

ಫಾದರ್ ಮುಲೊ ರ್ ಆಸಾ ತೆಿ ಚಾ ಆನ ಹರ್ ಸಂಸ್ಿ ಾ ೆಂಚಾ ಅಭಿವೃದೆೆ ಕ್ ವಿದೇಶಿ ಮಜತ್ ಮೆಳ್ಯಶೆಂ ವಾವುರ‍್ೊ . ಹೊೀಮಿಯೀಪ್ಥಿಕ್ ಕಲ್ಜ್, ಥೊಡೊಾ ಡಿಗಿಿ ಕಲ್ಜೊಾ , ಶಿಕಾಾ ಚ ತಶೆಂ ಹರ್ ಥೊಡೆ ಸಂಸೆಿ ತಚಾಖಾಲ್ ಆರಂರ್ಭ ಜಾಲ್ೊ .

ಮೆಳ್ಯಚೆಂ ಕವ್ದೆಂತ್ ಸ್ಿ ಪನ್ ಕರುೆಂಕ್ ಬಿಸ್ಾ ನ್ ಮಸ್ಪಾ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿೊ . ಬಿೀದರ್ ಮಿಸ್ೆಂವಾೆಂಚೆಂ ಸವ ಪಾಣ: ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ ಥಾವ್ನ್ 850 ಕ.ಮಿೀ. ಪಯಿಯ ಲಾಾ ಆನ ಹೈದರ‍್ಬಾದ್ ಆರ‍ಯ ್ ದಿಯಸೆಜಿಖಾಲ್ ಆಸ್ಪಲಾೊ ಾ ಬಿೀದರ್ ಜಿಲಾೊ ಾ ಚಿ ಸ್ರಿ ತಿಗತ್ ಸರ್ಮಜ ಲಾೊ ಾ ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಬಿೀದರ‍್ೆಂತ್ ಮಿಸ್ೆಂವ್ನ ಚಲಂವ್ನ್ ಯೀಜನ್ ರ್ಮೆಂಡ್ಲ್ೊ ೆಂ. ವಿದೇಶಿ ಮಿಶ್ನರಿೆಂನ ಆರ್ಮ್ ೆಂ ಭಾವಾಡ್ಪಾ ಚಿ ವಾರ್ಟ ದಾಕಯಿಲಾೊ ಾ ಬರಿ ಆಮಿ ಹರ‍್ೆಂಕ್ ದಾಕಯ್ಚ್ಜ ಯ್ ಮಹ ಣಾಾ ಲ್ಲ ತೊ. ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಜನ್ 18, 1982ವ್ದರ್ ಬಿೀದರ್ ಮಿಸ್ೆಂವ್ನ ಖುದ್ ಉಘಡೆೊ ೆಂ. ತಾ ಉಪಾಿ ೆಂತ್ಯಿೀ ತೊ ಬಿೀದರ್ ಪಾವಾೊ .

ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚರ್ ವತೊಸ ಮೀಗ ಆನ ಗೌರ‍ವ್ನ ಆಸ್ಪಲ್ಲೊ .

ಆಜ್ ಬಿೀದರ್ ಆನ ವಿಜಾಪುರ‍ ಜಿಲಾೊ ಾ ೆಂಕ್ಯಿೀ ಅಟಾಪುನ್ ಗ್ಳಲಬ ರ‍್ಬ ದಿಯಸೆಜ್ ಜಾಲಾಾ .

ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲಾಚಾ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ‍್ಕ್ ತಿಣೆ ಭೆರ್ಟ ದಿಲಿೊ . ತಿಚಾ

ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯಸೆಜಿೆಂತ್ ಲಾೆಂಬ್

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆವ್ದೆ ಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಬಿಸ್ಪಾ : ಆತೆಂಚಾ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಆನ ಉಡಪ ದಿಯಸೆಜಿೆಂನ ಕಾೆಂಯ್ ತಿೀಸ್ಪ ವಸ್ಸೆಂ ವಯ್ಚ್ೊ ಾ ಚಡ್ಪವತ್ ಜಣಾೆಂನ ಎಕ್ಚ್ ತಣಿ ಬಿಸ್ಪಾ ಬಾಜಿಲ್ ಸ್ಲವ ದೊರ್ ಸೊಜಾಕ್ ಖುದ್ ಪಳಯ್ಚ್ೊ ೆಂ, ವಾ ತಚೊ ತಳೊ ಆಯ್ಚ್್ ಲಾ ವಾ ಕನಷ್ಟಟ ತಚೆಂ ನೆಂವ್ನ ಪುಣಿ ಆಯ್ಚ್್ ಲಾೆಂ.

ಲಿತುಜಿಸೆಂತ್ ನವಿೀಕರ‍ಣ ತಣೆ ಹಾಡ್ಲ್ೊ ೆಂ. ಲಾತಿನ್ ಭಾಸೆಕ್ ತಿಲಾೆಂಜಲಿ ದಿೀವ್ನ್ ಕೆಂಕಿ ಫುಲಯಿೊ . ಸೆವ್ದಜಾಗ್ತಾ ರ್ ಆಸ್ಾ ೆಂ ಗೊವಿು ಪಣಾಚೊ ರುಪೊಾ ೀತಸ ವ್ನ: ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯಸೆಜಿಚಾ 135 ವಸ್ಸೆಂಚಾ ಚರಿತೆಿ ೆಂತ್ (ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ದಿಯಸೆಜ್ ಘಡೊನ್) ಲಾೆಂಬ್ ಆವ್ದೆ ಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ , ಸೆವ್ದ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಗೊವಿು ಪಣಾಚಾ ರುಪೊಾ ೀತಸ ವ್ನ ಆಚರ‍ಣಾಕ್ ಆವಾ್ ಸ್ಪ ಫಾವ್ಚ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಎಕೊ ರ್ಮತ್ಿ ಬಿಸ್ಪಾ . ರ‍ಸ್ಾ ಾ ೆಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಬರಿ ನತ್ಲಾೊ ಾ ವ್ದಳ್ಯರ್ ತಣೆ ದಿಯಸೆಜಿ ಭಿತರ್ ಫಿಗಸಜೆೆಂಚಾ ಗೊವಿು ಕ್ ಭೆಟೆೆಂಕ್ ಆನ ಹರ್ ಉದೆೆ ೀಶಾೆಂಕ್ ಕೆಲ್ೊ ೆಂ ಪಯ್ಿ ಕತೆೊ ಶ ಹಜಾರ್ ಮಯ್ಚ್ೊ ೆಂ ಜಾಯ್ಾ .

ಮೇ 10, 1990ವ್ದರ್ ಬಿಸ್ಪಾ ಸ್ಯ್ಬ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜಾಚಾ ಗೊವಿು ಪಣಾಚೊ ರುಪೊಾ ೀತಸ ವ್ನ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದಾಿ ಲ್ ಮಯ್ಚ್ೆ ನರ್ ಚಲ್ಲೊ . ಬಾಂಬಯ್ಲಯ ಆಚ್‍ಯಬಿಸ್ಪ ಸಮ್ನ್ ಪ್ಲಮ್ಚ್ಾಂಟ್ಮ, ರ್ಬಾಂಗ್ಳಯ ಚೊಯ ಆಚ್‍ಯಬಿಸ್ಪ ಅಲ್ಲ್ ೀನ್್ ಮ್ಥಯಸ್, ೧೫ ಜಣ್ ಬಿಸ್ಪ , ೨೦೦ ಜಣ್ ರ್ಜಕ್, ಏಕ್ ಹಜಾರ್‍ಬರ್ ರ್ಧಮಯಕ್ ಭಯ್ ಾಂ ಆನಿ ತಿೀನ್ ಹಜಾರಾಂವಯ್್ ಲಯಕ್ ಹಾ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರ್ಯಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಾ ಾಂ. ಚಡ್ ಗೊವಜ - ಗದ್ಿ ಳ್ಳ್ಯ್ ನಾಕ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಿಸಪ ನ್ ಪ್ಯೆಾ ಾಂಚ್ ಕಳಯ್ಾ ಾಂ. ಮ್ಹ ಕಯ್ ಆಟ್ಮಪಾಯ ಎಕ ಸಮತನ್ ಮ್ನ್‍ಪ್ತ್್ ತರ್ರ್ ಕೆ್ಾ ಾಂ.

ಶಿಕಯ ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಫರಂಗಿಪೇಟ್ ಕಪುಚನ್ ಸಮನ್ರಿ ಪಾಟ್ಮಾ ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್ಿ ಪ್ಡೊನ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲಾ ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಬಚ್ಯವ್ ಕೆಲ್ಲಾ . ಬಿಸ್ಪ ಜಾಾಂವ್ಕ ವಾಂಚುನ್ ಕಡಾಯ ್ ಥೊಡಾ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಾಂ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಲಲ್‍ಭಾಗ್ಡಾಂತಾಾ ್ ವ್ಚ್ಹನ್ ಅವಘ ಡಾಕ್ ಸಾಂಪಾಾ ಲಾ ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ತೊ ಸಲಾ ರ್ ಜಾಲ್ಲಾ .‍ “ತಿ ಜಾವ್ಚ್್ ಸ್‍ಲ್ಾ ದೆವ್ಚ್ಚ ಖುಶಿ”ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಾಂ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲನ್. ಆಪ್್ ಾಂ ಅಾಂತರ‍ಯ ಥೊಡಾ್ ಮ್ಹನಾ್ ಾಂ ಆದಿಾಂ ತಾಣ ಆರ್ಧರಿ ಬಿಸಪ ಚ್ಯ ನ್ಮು್ ಕೆಚ ಮ್ಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಾ . ಬಹುಷ್: ಹೀಯ್ ದೆವ್ಚ್ಚ ಖುಶಿ ಜಾವ್ಚ್್ ಸ್‍ಲ್ಾ ಕಣ್ಟ್ . ಸ್ವೈಎಾಂ ಥವ್್ ಹಾಾಂವ್ ಬಾಜಲಕ್ ಲಗಿಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ:

ಬಿಸ್ಪ

ಸಂಭ್ ಮ್ವೆಳಿಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ನ್‍ಪ್ತ್್ ವ್ಚ್ಚುನ್ ದಿಯೆಸಜ ತಫೆಯನ್ ಜುರ್ಬಾ ವ್‍ದ್ರಕ್ ಆಪ್ಲಯ್ಾಂ. ಜುರ್ಬಾ ವ್ಚ್ಚ್ಯ ಉಡಾಸಕ್ ಶಿಕಪ ನಿಧಿ ಉಗ್ಡಿ ಯಲ್ಾ . ಆಪಾಾ ್ ಉತಾ್ ಾಂನಿ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲನ್ ದೆವ್ಚ್ನ್ ಆಪಾ್ ಕ್ ರಕನ್ ವೆಲಾ ್ ಘಡಿತಾಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಡ್‍ಲ್ಲಾ . ಹಾ್ ಸಕರ್ಾ ್ ತಿನಾಾಂಚೊ ತಾಣ ಉ್ಾ ೀಕ್ ಕೆಲ್ಲಾ : ಸಮನ್ರಿಚ್ಯ ತಿಸ್ ್ ವರ‍್ ಾಂತ್ ಶಿಕಿ ನಾ ಪ್ಲಡ್ಾಂತ್ ಪ್ಡ್ಾ ಲ್ ತಾಕ‘ಬರೊ ಜಾಲ್ ರ್ ಪಾಟಾಂ ಯ’‍ ಮ್ಹ ಣ್ ಘರ ದ್ಡ್ಾ ಲ್ಲ. ದೇವ್‍ಶಾಸ್ಿ ಿ

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ದಿಯೆಸಜಚ್ಯ ಕಥೊಲ್ಕ್ ಯುವ ಸಂಚ್ಯಲ್ನಾಚ್ಯ (ಸ್ವೈಎಾಂ) ‘ಯುವಕ್’‍ಹಾತ್ ಪ್ತಾ್ ಚೊ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಜಾಾಂವ್ಚ್ಯ ್ ಮುಕಾಂತ್್ ಜುಲಯ್ ೮, 1976ವೆರ್ ಸ್ವೈಎಾಂ ಕೇಾಂದಿ್ ಕ್ ಸಮತಕ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಾಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಾಂ. ತದ್ಳ್ಳ್ ಸ್ವೈಎಾಂಕ್ ಬಿಸಪ ಚ್ಯ ಘರದ್ಫಿ ರ್ ನಾತ್‍್ಾ ಾಂ. ಜಮ್ತೊ್ ಮಲರ್ ಹೈಸ್ಟಕ ಲಾಂತ್ ಜಾತಾಲ್ಲ್ . ಹಯೆಯಕ ವಸಯ ಕೇಾಂದಿ್ ಕ್ ಸಮತಚ ವಾಂಚವ್್ ಜಾಲಾ ್ ಎಕ ಮ್ಹನಾ್ ಭಿತರ್ ಬಿಸಪ ಚ್ಯ ಘರ ಗೊವಯ ಬಾಪಾಕ್ ಭೆಟೊನ್ ತಾಚ್ಯ ಸಂಗಿಾಂ ಜಮ್ತ್ ಚಲಂವಯ ರಿವ್ಚ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಾ . 1979 ಜುಲಯ್ ಅಕೇರಿಚ್ಯ ಎಕ ದಿಸ ಬಿಸಪ ಸವೆಾಂ ಆಮಯ ಜಮ್ತ್ ಜಾಲ್. 1980-ಾಂತ್ ಸ್ವೈಎಾಂ ರ್ಜರಲ್ ಕಯಯದ್ಶಿಯ, ಪಾಟ್ಮಪಾಟ್ 3 ವಸಯಾಂ ಅಧ್ ಕ್ಷ್, ಪ್ರತ್ ಮ್ಹನಾ್ ಳ್ಳ್್ ಆಮೊಯ ಯುವಕಚೊ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಜಾತಾಾಂ ಜಾತಾಾಂ 1986 ಇಸ್ಾ ಆಯಲ್ಾ . ಹಾ್ ವಸಯಾಂನಿ ಸ್ವೈಎಾಂ ತಫೆಯನ್ ಆಸ್ 7 ವಸಯವ್ಚ್ರ್ ಸಂದ್ಭ್ಯ ಮ್ಹ ಕ ಲಭೆಾ . ಹಯೆಯಕ ಭೆಟೆವೆಳಿಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯ ಆಭಿಪಾ್ ಯ್ಲ ಆನಿ ಮ್ಗಿ್ ಾಂ (ಡಿಮ್ಾಂಡ್) ಬಿಸ್ಪ ಸವ್ಚ್ಕ ಸಯೆನ್ ಆರ್ಕ ತಾಲ್ಲ.

ಆಪಾಾ ್ ಹಾಸ್್ ‍ಭರಿತ್ ಶೈ್ನ್‍ಜವ್ಚ್ಬಿ ದಿತಲ್ಲ. ಹಾಾಂತುಾಂ ಬರಿಾಂ ಸುಚ್ಯನಾಾಂ ಆಟ್ಮಪಾಿ ಲ್ಾಂ. ಹಾ್ ಹಯೆಯಕ

ವಸಯಾಂನಿ ವಸಯವ್ಚ್ರ್ ಭೆಟ್ ಮ್ತ್್ ನ್ಹ ಯ್, ವವಧ್ ಕಯಯಕ್ ಮ್ಾಂ ಆನಿ ಕರಣ್ಟಾಂಖತಿರ್ ಭೆಟೆಚ್ಯ ಆವ್ಚ್ಕ ಸ್ ಉದೆ್. ಹಾಾಂವ್ ಸ್ವೈಎಾಂ ಅಧ್ ಕ್ಷ್ ಆಸಿ ನಾ ಹುದ್ಿ ್ ಹಕಕ ನ್ ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಚ್ಯ ಜಮ್ತಾಂನಿ ಭಾಗಿದ್ರ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಆವ್ಚ್ಕ ಸ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ . ಆಶೆಾಂ ಹ ಸ್ವೈಎಾಂ ಸಳ್ಳ್ವಳ್ ವ್ಚ್ಡೊಾಂನ್ಾಂಚ್ ಗೆಲ್. ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಸಳ್ಳ್ವಳ್ ವ್ಚ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್: ವ್ಚ್ರಡಾ್ ಹಂತಾರ್ ಯುವಜಣ್ಟಾಂಕ್ ಎಕಾ ಟತ್ ಕರಾಂಕ್ 1980ವ್ಚ್್ ವಸಯ ಪಾ್ ಯ್ಲೀಗಿಕ್ ಜಾವ್್ ಶಿವ್ಚ್ಯಾಂ ವ್ಚ್ರಡೊ ವಾಂಚ್‍ಲ್ಲಾ . ಥಂಯ್ ರ್ ಮ್ಹ ಕ ಪ್ಯ್ಲಾ ಅಧ್ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್್ ವಾಂಚ್‍ಲ್ಲಾ . ಹಾಾಂವ್ ಕನಾಯಟಕ ಪೊಲ್ಟೆಕ್ತ್ ಕಾಂತ್ ಶಿಕನ್ ಆಸಿ ನಾ ಕೆನ್ರ ಸಂಪ್ಕ್ಯ ಕೇಾಂದ್್ ಚೊ (ಸ್ಸ್ಸ್) ತದ್್ ಾಂಚೊ ದಿರಕಿ ರ್ ಬಾಪ್ ಸಾ ್ ನಿಾ ಪ್ಲರೇರಚ್ಯ ಮ್ಗಯದ್ರ್ಯನಾಖಲ್ ಪೊಲ್ಟೆಕ್ತ್ ಕ್ ಆನಿ ಐಟಐ ಕಥೊಲ್ಕ್ ವದ್್ ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾಂ ‘ಯಂಗ್‍ ಟೆಕ್ತ್ ೀಶಿಯನ್ ಮೂವ್‍ಮ್ಚ್ಾಂಟ್’‍ (ವೈಟಎಾಂ) ಘಡ್‍್ಾ ಾಂ. ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಸ್ಸ್ಸ್ ದಿರಕಿ ರ್ ಜಾಲಾ ್ ಬಾಪ್ ಹೆನಿ್ ಡಿಸೊೀಜಾಚ್ಯ (ಆತಾಾಂ ಬಳ್ಳ್ಯ ರಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ ) ಮ್ಗಯದ್ರ್ಯನಾನ್ ಹೆಾಂ ಲಯೆಕ್ ರಿತಿರ್ ಚಲ್ಲನ್ ಆಸ್‍್ಾ ಾಂ. 1980ವ್ಚ್್ ಆನಿ 1990ವ್ಚ್್ ದ್ರ್ಕಾಂನಿ ಪಾಾಂಗ್ಡಯ ಸ್ವೈಎಾಂ ಆನಿ ಫಿಗಯಜ್ ಆಡಳ್ಳ್ಿ ್ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ ಮ್ಚ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲಾ ಾಂ. 1980ವ್ಚ್್ ದ್ರ್ಕಾಂತ್ ಆನಿ

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ ರಕ್ ರ್ ಸರಗ್‍ ಬರವ್್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ ಾಂ. ಅಸಲ್ಾಂ ಘಡಿತಾಾಂ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಚ್ಯ ಸಂತೊಸಕ್‍ಕರಣ್‍ ಜಾಲ್ಾ ಾಂ ಆನಿ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಸಳ್ಳ್ವಳ್ ವ್ಚ್ಡೊನ್ಾಂಚ್ ಗೆಲ್. ಯುವಜಣ್ ವಸಯ ಬಾಬಿಿ ನ್ ದಿಯೆಸಜಾಂತ್ ಕಯಯಾಂ ಚಲ್ಾ ಾಂ: 1985 ಅಾಂತಾರರ್ಷಾ ಿಯ್ ಯುವಜಣ್ ವಸ್ಯ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಾಚ್ಯರ್‍್ಾ ಾಂ. ಹಾಕ ಲಗೊನ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ದಿಯೆಸಜಾಂತ್ ಕಯಯವರ್ಧನ್ ಮ್ಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಾಂಕ್ ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ 25, 1984ವೆರ್ ಚಲ್‍ಲಾ ್ ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಚ್ಯ ಜಮ್ತಾಂತ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ದಿ್ಾ ಾಂ ಎಕ ವೊರವರ್ಾ ್ ಆವೆಿ ಚ್ಯಾಂ ಉಲ್ವ್ಪ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಕ್ ಮ್ಚ್ಚ್ಯಾ ್ಾ ಾಂ. (ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಹೆಾಂ 22 ಆನಿ 29 ನ್ವೆಾಂಬರ್ 1984 ತಾರಿಕೆಾಂಚ್ಯ ರಕ್ ಅಾಂಕ್ ಾಂನಿ ಛಾಪೊನ್ ಆಯ್ಾ ಾಂ). ಹಾಚ್ಯವಯ್ ಥೊಡ್ ನಿರ್ಧಯರ್ ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಾಂತ್ ಘೆತ್‍್ಾ . ದ್ಸಾಂಬರ್ 30, 1994ವೆರ್ ಬಿಸಪ ಚ್ಯ

ಘಚ್ಯಯ ಇಮಯಜಚ್ಯ ಮುಕಾ ್ ಕೆನೊಪ್ಲರ್ ರವೊನ್ ಪುಗೆಾ (ಬಲೂನ್) ಉಬಂವ್ಚ್ಯ ್ ಮುಕಾಂತ್್ ಯುವಜಣ್ ವಸಯಚ ಅಧಿಕೃತ್ ಉಗ್ಡಿ ವಣ್ ಕೆಲ್ಾ .

21 ಥವ್್ 27, 1985 ಪ್ರ್ಯಾಂತ್ ಮಲರ್ ಇಗಜ್ಯ, ಹೈಸ್ಟಕ ಲ್, ಬಿಸಪ ಚ್ಯ ಘರ ಆನಿ ಹೆರಕಡ್ ಚಲ್‍ಲಾ ್ ಯುವಜಣ್ ವಸಯಚ್ಯ ಕರ್ಯಕ್ ಮ್ಾಂಕ್ ಬಿಸಪ ನ್ ಸವ್ಯ ಮ್ಗಯದ್ರ್ಯನ್ ಆನಿ ಸಹಕರ್ ದಿಲ್ಲಾ . ಹಾಾಂತುಾಂ ತಾಣ ಕರ್ಯಳ್ ವ್ಚ್ಾಂಟೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಾ .

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಧ್ ಕಿ ಕ್ ಮ್ಚ್ಳಿ ಲ್ಲ. ನ್ವೆಾಂಬರ್ ೧೭, 1982ವೆರ್ ಸ್ಬಿಸ್ಐ ಅಧ್ ಕ್ಷ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರಕ್ ಆಯಲಾ ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಮಲರ್ ಇಗರ್ಜಯ ವಠಾರಾಂತ್ ಜಾಲಾ ್ ಸಂಭ್ ಮ್ಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲ ಆವ್ಚ್ಕ ಸ್ ಮ್ಹ ಕ ಲಭ್‍ಲ್ಲಾ .

ಫೆಬ್ ವರಿ 6, 1986ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಜುವ್ಚ್ಾಂವ್ ಪಾವ್ಾ ದುಸೊ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರಕ್(ಬರ್ಜಪ ) ಆಯಲಾ ್ ಸಂದ್ಭಾಯರ್ ಮ್ಾಂಡಾವಳಿಚ್ಯ ಥೊಡಾ್ ಜಮ್ತಾಂನಿ ಭಾಗ್‍ ಘೆತಾನಾ ಬಿಸಪ ಕ್ ಲಗಿಾಂ ಜಾಾಂವೆಯ ಸಂದ್ಭ್ಯ ಮ್ಚ್ಳ್ಯ . ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ದಿಯೆಸಜಚ್ಯ ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಕ್ ಲಯಕ್ ಕಯಯದ್ಶಿಯ: 1971 ಇಸಾ ಾಂತ್ ಸುವ್ಚ್ಯತ್ ಜಾಲಾ ್ ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಕ್ ರ್ಜಕ್‍ಚ್ ಕಯಯದ್ಶಿಯ ಜಾವ್್ ವಾಂಚೊನ್ ಯೆತ್. ಕಯಯದ್ಶಿಯ ಜಾ್ಾ ರ್ಜಕ್ ಹೆ: ಬಾಪ್ ಜೊನ್ ಫೆನಾಯಾಂಡಿಸ್, ಬಾಪ್ ಡ್ನಿಸ್ ಮೊರಸ್, ಬಾಪ್ ವಶೆಾಂತ್ ವತೊರ್ ಮನೇಜ್, ಬಾಪ್ ಜೊನ್ ಬಾಬೀಯಜಾ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಸಾ ೀನಿ ಗೊೀವಯಸ್. ಹಾ್ ಪ್ರಿಗತಾಂತ್, ದಿಯೆಸಜ ಹಂತಾಚ್ಯ ವಹ ಡ್‍ ಕರ್ಯಾಂನಿ ಲಯಕಾಂಕ್ ಪ್್ ತಿನಿಧಿತ್ಾ ಕಚೊಯ ಆವ್ಚ್ಕ ಸ್ ಸ್ವೈಎಾಂ ಕೇಾಂದಿ್ ಕ್

ಪಾಪ್‍ಸರ್ಬ ಚ್ಯ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಭೆಟೆಕ್ ಲಗೊನ್ ಪಾಟಾಂ ಪ್ಡ್‍ಲ್ಾ 1986 – 1988ವ್ಚ್್ ಆವೆಿ ಚ್ಯ ದಿಯೆಸಜಚ್ಯ ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಚ ಪ್ಯಾ ಜಮ್ತ್ ಫೆಬ್ ವರಿ 10, 1987ವೆರ್ ಜಮ್‍ಲ್ಾ .

ಜುಡಿತ್ ಮ್ಸಕ ರೇನ್ಹ ಸ್ ಬಾಯೆಚ್ಯ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯ ಪೊ್ ೀತಾ್ ಹಾನ್ ಹಾಾಂವ್ ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಚ್ಯ ಕಯಯದ್ಶಿಯ ಹುದ್ಿ ್ ಕ್ ಅಭ್ ರ್ಯ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಮ್ಹ ಜಾ್ ಮುಕರ್ ಎಕಾ ಪ್್ ಭಾವ ರ್ಜಕ್ ಅಭ್ ರ್ಯ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ . ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಕ್ ಹುದ್ಿ ್ ಹಕಕ ಚ್ಯ, ವಾಂಚೊನ್ ಆಯಲಾ ್ ಆನಿ ನ್ಮ್‍ಲಾ ್ ಸಾಂದ್್ ಾಂಪ್ಯಕ ಾಂ ರ್ಜಕ್ ಆನಿ ರ್ಧಮಯಕ್ ಚಡ್(ಸುಮ್ರ್ ತಿನಾಾಂತ್ ದೀನ್ ವ್ಚ್ಾಂಟೆ) ಆಸ್‍್ಾ . ತರಿೀ ಜಾಲಾ ್ ಮ್ತದ್ನಾಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ ತಿನಾಾಂತ್ ದೀನ್ ವ್ಚ್ಾಂಟ್ಮ್ ವನಿಯಾಂ ಚಡಿತ್ ಮ್ತಾಾಂನಿ ವಾಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಾಂ.

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಿಸಪ ಕ್ ಮ್ನ್ ನಾತ್‍್ಾ ಾಂ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಪಾವೆಿ ಾಂ: ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲನ್ ವ್ಚ್ತಿಕನ್ ಸಭೆಚ್ಯ ನಿಮ್ಣ್ಟ್ ಅಧಿವೇರ್ನಾಾಂನಿ ಭಾಗ್‍ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಾ . ಸಭೆಚಾಂ ನ್ವೆಸಾಂವ್ಚ್ಾಂ ತಾಣ ಜಕುನ್ ಧರ್‍ಲ್ಾ ಾಂ. ಲ್ಲಕ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಮಸಚ ಮ್ಾಂಡಾವಳ್ ಜಾವೆ್ ತ್ ವ್ಚ್ ಹೆರ್ ಸಂಗಿಿ ತಾಣ ತುತಾಯನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ಬರಿ ಆಪಾಾ ದಿಯೆಸಜಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಕರಾಂಕ್ ಮ್ನ್ ಕೆ್ಾ ಾಂ. ಕಾಂಕ್ತ್ ಭಾಷೆಕ್ ತಾಣ ದಿಲ್ಲಾ ಪೊ್ ೀತಾ್ ಹ್ ಉತಾ್ ಾಂವತೊಯ. ತಾ್ ಮ್ಟ್ಮಾ ಕ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ದಿಯೆಸಜ್ ಭಾಗಿಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಜಾಯ್.

ಮಂಡಳಿ ಆನಿ ದಿಯೆಸಜಚ ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದ್‍ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ ್ . ಹಾ್ ಸವ್ಯ ಮ್ಾಂಡಾವಳಿಾಂನಿ ಬಿಸಪ ಕ್ ಪ್ಯಣ್ಯ ಅಧಿಕರ್ ಆಸ. ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಚ್ಯ ಕಯಯದ್ಶಿಯ ಹುದ್ಿ ್ ಕ್ ಎಕ ಲಯಕಕ್ ವಾಂಚುನ್ ಕಡಾಿ ನಾಾಂಯ್ ಬಿಸಪ ಕ್ ಪ್ಯಣ್ಯ ಅಧಿಕರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ . ತಾಕ ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಕ್ ಲಯಕ್ ಕಯಯದ್ಶಿಯ ನಾಕ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ ತರ್ ಕಣಾಂಯ್ ದ್ಭಾವ್ ಗ್ಡಲ್ಕಾಂಕ್ ಜಾತೊನಾ. ತಾಚ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಪಾವೆಿ ಾಂ. ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಚ್ಯ ಉದ್ರ‍ಪ ಣ್ಟನ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ದಿಯೆಸಜಾಂತ್ ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಕ್ ಲಯಕ್ ಕಯಯದ್ಶಿಯ-ಚ ಗಜಾಲ್ ಅಜೂನ್ ಮುಕರನ್ ಗೆಲ್ . ಮ್ಹ ಜಾ್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಆಜೂನ್‍ಯೀ ಲಯಕ್ ಕಯಯದ್ಶಿಯ ಆಸತ್. ಜಾ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಬಿಸಪ ಚ್ಯ ದ್ಫಿ ರಕ್ ಶಿೀದ್ ಪ್್ ವೇಶ್ ಘೆವೆ್ ತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ :

ಭಾರತಾಾಂತಾಾ ್ ಕ್ತತಾ ಶಾ್ ದಿಯೆಸಜಾಂನಿ ಜಾರ್ಿ ್ ವಸಯಾಂ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ವ್ಚ್ತಿಕನ್ ಸಭೆಚಾಂ ನ್ವೆಸಾಂವ್ಚ್ಾಂ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ಾ ಾಂ ತರಿೀ ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲನ್ ತುತಾಯನ್ ತಿಾಂ ಜಾಯೆಯಕ್ ಹಾಡಿಾ ಾಂ. ನ್ವ್ಚ್್ ಮ್ಾಂಡಾವಳಿಾಂತ್ ಫಿಗಯಜ್ ಸಲ್ಹಾ ಸಮತಿ, ವ್ಚ್ರಡೊ

ಥೊಡಾ್ ಸಂದ್ಭಾಯಾಂನಿ ಮುಕಾ ್ ಜಮ್ತಚೊ ದಿೀಸ್ ಆನಿ ವೇಳ್ ಆದ್ಾ ್ ಜಮ್ತರ್ ನಿರ್ಧಯರ್ ಜಾತಲ್ಲ ತರಿೀ ಜಾರ್ಿ ್ ಪಾವಾ ಾಂ ಬಿಸಪ ಚ್ಯ ಕಯಯಕ್ ಮ್ಾಂಚ್ಯರ್ ಹೊಾಂದಾ ನ್ ತದ್ಳ್ಳ್ - ತದ್ಳ್ಳ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂಯ್ ಆಸಿ ್ಾಂ. ತದ್ಳ್ಳ್ ಆತಾಾಂಚ್ಯಬರಿ ಮೊಬಾರ್ಾ ಾಂ ಆನಿ ಹಾ್ ನ್ಮೂನಾ್ ಚೊ್ ಹೆರ್ ಸವಾ ತಾಯ್ಲ ನಾತ್‍ಲ್ಲಾ ್ . ಖುದ್‍ ಭೆಟೆನ್ ವ್ಚ್ ಪ್ತಾ್ ಮ್ರಿಫಾತ್ ಸಂಪ್ಕ್ಯ ಚಲ್ಿ ಲ್ಲ. ತದ್್ ಾಂ ಹಾಾಂವ್ ಪ್ಣಂಬೂರ‍ಯ

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಚ್ಾಂಗ್ಲಾ ರ್ ಕೆಮಕಲ್್ ಏಾಂಡ್ ಫಟಯಲೈಸಸ್ಯ ಲ್ಮಟೆಡ್ (ಎಾಂ.ಸ್.ಎಫ್.) ವ್ಚ್ವ್ಚ್್ ರ್‍ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ ಾಂ. ಪಾಾಂಗ್ಡಯ ಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಂತ್ ರಜಾಯ್ ಕ್ತ್ ಸೊಾ ೀಫರ್ ಹೊಸಾ ಲಾಂತ್ ಮ್ಹ ಜ ವಸ್ಿ . ಹಾಾಂವ್ ವವಧ್ ಕಯಯಕ್ ಮ್ಾಂನಿ, ಭೆಟೆಾಂನಿ ಆಸಿ ಲ್ಲಾಂ. ಸ್ಾ ರ್ ಫ್ತನ್ ಸವಾ ತಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಾ ತರಿೀ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಾ್ ಮ್ರ್ಧಾ ್ ಸಂಪ್ಕಯಕ್ ತಿ ಉಪೊ್ ೀಗ್‍ ಜಾ್ಾ ಸಂದ್ಭ್ಯ ಉಣ. ಚಡಾವತ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಜಮ್ತಾಂಚೊ ದಿೀಸ್ ಆನಿ ವೇಳ್ ನಿಘಂಟ್ ಕರಾಂಕ್, ಕಯಯಕ್ ಮ್ ನಿಶಿಯ ತ್ ಕರಾಂಕ್ ಬಿಸಪ ಕ್ ಖುದ್‍ ಭೆಟೆಯ ಾಂ ಆಸ್‍್ಾ ಾಂ. ಬಿಸ್ಪ ಕ್ತತೊಾ ವ್ಚ್ವ್ಚ್್ ರ್ ಆಸಾ ್ ರಿೀ ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಾಚ್ಯ ದ್ಫಿ ರಕ್ ಶಿೀದ್ ಪ್್ ವೇಶ್ ಘೆವೆ್ ತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ . ಶಿವ್ಚ್ಯ್ ಮ್ಹ ಜಾ್ ವ್ಚ್ವ್ಚ್್ ಚೊ ವೇಳ್ ಸಮೊಜ ನ್ ತಾಕ ಭೆಟೊಾಂಕ್ ತೊ ವೇಳ್ ದಿತಲ್ಲ. ಜಮ್ತ ದಿಸಯ್ ಸಕಳಿಾಂ ಹಾಾಂವ್ ಬಿಸಪ ಕ್ ಮ್ಚ್ಳಿ ಲ್ಲಾಂ. ರ್ಜರಲ್ ಜಮ್ತ್ ಸಕಳಿಾಂ ಸಡ್ನೊೀವ್ ವಹ ರರ್ ಸುವ್ಚ್ಯತ್ ಜಾಲ್ ರ್ ಮುಗ್ಡಿ ತಾನಾ ನಾಪ ರಾಂಚ ದೀನ್ ವಹ ರಾಂ ಜಾಲ್ಾ ಾಂಯ್ ಆಸತ್. ಬಿಸ್ಪ ವಹ ಡಾ ಹುಮ್ಚ್ದಿನ್ ಸಗೊಯ ವೇಳ್ ಜಮ್ತಾಂತ್ ಭಾಗಿದ್ರ್ ಆಸಿ ಲ್ಲ. ಜಮ್ತ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಬಿಸಪ ಚ್ಯ ಘಚ್ಯಯ ರ್ಜವ್ಚ್್ ಸಲಾಂತ್ ಸವ್ಚ್ಯಾಂಕ್‍ರ್ಜವ್ಚ್ಣ್. ಜಮ್ತಾಂಕ್ ಕಳವೊ್ ್ ದ್ಡಿಯ ಮ್ಾಂಡಾವಳ್ ಬಿಸ್ಪ ‍ಚ್ ಕತಯಲ್ಲ. ಜಮ್ತಾಂಚೊ್ ಸವಸಿ ರ್ ವರ್ಧ್್ ಯ ಆನಿ

ಘಡಾವಳಿಚೊ ವವರ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಬರವ್್ ಬಿಸಪ ಕಡ್ ದಿಲ್ ರ್ ಜಾ್ಾಂ. ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಛಾಪ್ಲಯ , ಸಗ್ಡಯ ್ ರ್ಜಕಾಂಕ್, ರ್ಧಮಯಕ್ ಘರಾಂಕ್, ಸಂಸಾ ್ ಾಂಚ್ಯ ವಹ ಡಿಲಾಂಕ್, ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಚ್ಯ ಸಾಂದ್್ ಾಂಕ್, ವ್ಚ್ರಡೊ ಪ್್ ತಿನಿಧಿಾಂಕ್, ಫಿಗಯರ್ಜಾಂಚ್ಯ ಉಪಾಧ್ ಕಿ ಾಂಕ್, ಕಯಯದ್ಶಿಯಾಂಕ್ ದ್ಡಿಯ ಸಗಿಯ ಮ್ಾಂಡಾವಳ್ ತೊಚ್ ಕತಯಲ್ಲ. ಛಾಪಾ್ ಾಂತ್ ಹೊ್ ವರ್ಧ್್ ಯ 8 - 24 ಪಾನಾಾಂ ಯೆತಲ್ಲ್ . 900 ಪ್್ ತೊ್ ಗಜ್ಯ ಪ್ಡಿ ್. ತಾ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ದಿಯೆಸಜಕ್ ಸವಯಜನಿಕ್ ಸಂಪ್ಕ್ಯ ಅಧಿಕರಿ ಮ್ಹ ಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಾ . ರಕ್ ಸಂಪಾದ್ಕ್ (ಮ್ಹ ಜಾ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಬಾಪ್ ವಶೆಾಂತ್ ವತೊರ್ ಮನೇಜ್) ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ ಹ ಜವ್ಚ್ಬಾಿ ರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಿ ಲ್ ಾಂವ್. ದಿಸಳ್ಳ್್ ಪ್ತಾ್ ಾಂಕ್ ಇತಾ್ ದಿ ವರ್ಧ್್ ಯ ದ್ಡಿಯ ಜವ್ಚ್ಬಾಿ ರಿ ಮ್ಹ ಜ ಆಸ್‍ಲ್ಾ .

ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಉಲಂವೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಬರಂವೆಯ ಾಂ ದೆಣಾಂ ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಚ್ಯ ಕಯಯದ್ಶಿಯ ವ್ಚ್ವ್ಚ್್ ಾಂತ್ ಉಪಾಕ ರಕ್ ಪ್ಡ್‍್ಾ ಾಂ. ಮ್ಹ ಜಾ್ ವ್ಚ್ವ್ಚ್್ ಖತಿರ್

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲನ್ ಮ್ಹ ಕ ಚ್ಯನ್್ ರಿಾಂತ್ ಖಯಂ ಮೇಜ್- ಕದೆಲ್ ದಿ್ಾ ಾಂ (ತದ್್ ಾಂ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಲೀಶಿಯಸ್ ಪಾವ್ಾ ಡಿಸೊೀಜಾ ಚ್ಯನ್್ ಲ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ ಜಾವ್್ ಆತಾಾಂ ನಿವೃತ್). 1986-88 ಆವೆಿ ಚ್ಯ ನಿಮ್ಣ್ಟ್ ಜಮ್ತವೆಳಿಾಂ ಗೊವಯ ಬಾಪಾನ್ ಮ್ಹ ಜಾ್ ವ್ಚ್ವ್ಚ್್ ಚ ಖೂಬ್ ಪ್್ ಶಂಸ ಕೆಲ್ಾ . ಬವ್‍ಶಾ ಹಾಾಂವೆಾಂ 1988-91ವ್ಚ್್ ಆವೆಿ ಕ್‍ಯೀ (ಪ್ರತ್) ಕಯಯದ್ಶಿಯ ಜಾರ್ಜ ಯ್ ಮ್ಹ ಳಿಯ ಆಶಾ ಬಿಸ್ಪ ‍ಸರ್ಬ ಚ ಆಸ್‍ಲ್ಾ . ತಶೆಾಂಚ್ ಜಾ್ಾಂ. ಅಕಾ ೀಬರ್ 4, 1988-ವೆರ್ ಜಮ್‍ಲಾ ್ 1988-91ವ್ಚ್್ ಆವೆಿ ಚ್ಯ ಪ್ರ್ಾ ್ ಜಮ್ತಚ್ಯರ್ ಪ್ರತ್ ಚುನಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ ವಾಂಚೊನ್‍ ಆಯ್ಲಾ ಾಂ. ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಚೊ ಕಯಯದ್ಶಿಯ ಜಾವ್್ ಮೇ 28, 1991ವೆರ್ ಮ್ಹ ಜ ನಿಮ್ಣ ಜಮ್ತ್. ಹಾ್ ಜಮ್ತಚ್ಯ ಅಕೇರಿಕ್ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲನ್ ಉಲ್ವ್್ "ಹಾಾಂವ್‍ ಆಮ್ಯ ್ ಕಯಯದ್ಶಿಯವಶಿಾಂ ಪ್ಯೆಾ ಾಂಚ್ ಜಾಣ್ಟ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ ಾಂ. ದೆಕುನ್ಾಂಚ್ ಗೊವಯ ಕ್ ಪ್ರಿಷ್ದೆಚ ಚಡಿತ್ ಜವ್ಚ್ಬಾಿ ರಿ ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಾಚ್ಯರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಾ . ತಿ ತಾಣ ಬರ‍್ ನ್ ಪಾಳ್ಳ್ಯ ್ ಆನಿ ತೊ ಮುಕೇಲ್ಪ ಣ್ಟಾಂತ್ ವ್ಚ್ಡೊನ್ ಆರ್ಾ " ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ. ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಚ್ಯ ಉದ್ರ‍ಪ ಣ್ಟನ್ ಆನಿ ಸಹಕರನ್ ಮ್ತ್್ ಹ ರ್ಹಭಾಸ್‍ಗಿರಿ ಘೆಾಂವ್ಕ ಸಧ್್ ಜಾ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ ಆತಾಾಂಯೀ

ಸಾಂಗ್ಡಿ ಾಂ. ಫಾ್ ನ್್ ತೈಝಾಂತಾಾ ್ ಜಮ್ತಾಂತ್ ದಿಯೆಸಜಕ್ ಪ್್ ತಿನಿಧಿತ್ಾ ಕೆ್ಾಂ: ಭಾರತಾಾಂತ್ ಯುವಜಣ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಚ್ವ್ಚ್್ ಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯ ಬಿಸಪ ಾಂ ಮಂಡಳ್ಾಂ ಅಧಿೀನ್ ಯುವಜಣ್ ಆಯ್ಲೀಗ್‍ ಆಸ. ದೇಶಾ ಭಿತಲ್ ಯ ವಹ ಡ್ ಆನಿ ಭಾಯ್್ ಜಾಾಂವ್ಚ್ಯ ್ ಕಯಯಕ್ ಮ್ಾಂ / ಜಮ್ತಾಂಚ್ಯಾಂ ಪ್್ ತಿನಿಧಿಾಂಕ್ ದ್ಡ್ಯ ಾಂ ಸಂಯ್ಲೀಜನ್ ಹೊ ಆಯ್ಲೀಗ್‍ ಕತಾಯ. ಹಾ್ ಆಯ್ಲೀಗ್ಡಖಲ್ ವವಧ್ ದಿಯೆಸಜಾಂಕ್ ವವಧ್ ಸಂದ್ಭಾಯಾಂನಿ ಆವ್ಚ್ಕ ಸ್ ಲಭಾಿ ತ್. ಮ್ಹ ಕ ಕಳಿತ್ ಆಸಯ ್ ಪ್್ ಕರ್ ಥೊಡಾ್ ಕರಣ್ಟಾಂಕ್ ಲಗೊನ್ 1970 ದ್ಕಾ ್ ಚ್ಯ್ ದುಸ್ ್ ಭಾಗ್ಡ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ದಿಯೆಸಜ ಥವ್್ ಯುವಜಣ್ಟಾಂಕ್ ಅಾಂತಾರರ್ಷಾ ಿೀಯ್ ಜಮ್ತಾ್ ಾಂಕ್ ದ್ಡ್‍್ಾ ಾಂ ನಾ. ಹೆಾಂ 1987 ಪ್ರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಮುಾಂದ್ರನ್ ಗೆ್ಾಂ. ತಾ್ ವೆಳ್ಳ್ ಭಿತರ್ ಹಾಾಂವ್ ಯುವಜಣ್ಟಾಂ ಮ್ರ್ಧ್ಾ ಮ್ಲ್ಘ ಡೊ ಮುಕೆಲ್ ಜಾವ್್ ರೂಪ್ಲತ್ ಜಾಲ್ಲಾ ಾಂ.

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1988ವ್ಚ್್ ವಸಯಾಂತ್ ಮ್ಹ ಕ ದಿಯೆಸಜ ತಫೆಯನ್ ಫಾ್ ನಾ್ ಾಂತಾಾ ್ ತೈಝಕ್ ದ್ಡೊಾ .

ಫಿಗಯರ್ಜಚೊ ಕಯಯದ್ಶಿಯ ಉಪಾಧ್ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್್ ಒಟುಾ ಕ್ ವಸಯಾಂಚ ಸವ್ಚ್ ದಿಲ್ .

ಆನಿ 9-10

ಥಂಯ್ ಥವ್್ ಇಟಲ್ಾಂತಾಾ ್ ಟ್ಯರಿನಾಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಾಂನಿ ರವೊಾಂಕ್,

ರೊಮ್ಚ ತಶೆಾಂ ವ್ಚ್ತಿಕನಾಚ ಭೆಟ್, ಹೊ್ಾಂಡಾಚ್ಯ ಆಮ್‍ಸಾ ರ್‍ಡಾ್ ಮ್ಕ್ ಆಶೆಾಂ ಹ ಜಮ್ತ್ ದೀನ್ ಮ್ಹನಾ್ ಾಂಚ ಜಾಾಂವ್ಕ ಪಾವಾ .

ಆಸಲ್ ಸಂದ್ಭಾಯಾಂನಿ ಜಾವೆ್ ತ್ – ಕರ್ಯ ವೆಳ್ಳ್ರ್, ಗೊವಯ ಕ್ ಭೆಟೆ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಜಾರ್ಿ ್ ಪಾವಾ ಾಂ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಚ ಮಲಗತ್ ಕಚ್ಯಯ ಸಂದ್ಭ್ಯ ಲಭಾಾ ್ ತ್.

ಪಾಾಂಗ್ಡಯ ಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಚ ಮಲಗತ್ ಕಚ್ಯಯ ಸಂದ್ಭ್ಯ: ಹಾಾಂವೆಾಂ ಪಾಾಂಗ್ಡಯ ಫಿಗಯರ್ಜ ಮಂಡಳ್ಾಂತ್ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ್ ಸಮತಿಚೊ ಸಂಚ್ಯಲ್ಕ್, 39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದ್ಸಾಂಬರ್16, 1984ವೆರ್ ಪಾಾಂಗ್ಡಯ ಸ್ವೈಎಾಂ ದ್ರ್ಮ್ನೊೀತ್ ವ್ಚ್ಕ್ ಯವ್್ ಪಾಾಂಗ್ಡಯ ಚ್ಯ ಯುವಜಣ್ಟಾಂಕ್ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲನ್ ಹೊಗಿಯ ಕ್ ದಿಲ್ಾ . ಪಾಾಂಗ್ಡಯ ಗ್ಡರ್ ಬಿಸ್ಪ ಆಲ್ಲ್ ನ್್ ಮ್ಥಯಸ್ ರ್ಬಾಂಗ್ಳಯ ಚೊಯ ಆಚ್‍ಯಬಿಸ್ಪ ಜಾಲಾ ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಮ್ಯ್-ಫಿಗಯರ್ಜಾಂತ್ ಕೆಲಾ ್ ಸನಾಾ ನಾಚ್ಯಾಂ ಅಧ್ ಕ್ಷ್‍ಪ್ಣ್ ತಾಣ ಘೆತ್‍್ಾ ಾಂ. ಹಾ್ ಶಿವ್ಚ್ಯ್ ಪಾಾಂಗ್ಡಯ ಫಿಗಯರ್ಜಕ್ ಬಿಸಪ ಚ್ಯ ಘರ ಥವ್್ ದ್ಸಿ ವೆಜಾಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕ್ತತಾಂಯ್ ಹಾಡುಾಂಕ್ - ವರೊಾಂಕ್ ಆಸ ತರ್ ತಣಹೆಣ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸಿ ನಾ, ತೊ ಖುದ್‍ ಹಾಡ್್ ದಿೀವ್್ ವೆತಲ್ಲ. ಖಚ್ಯ ಉರಂವ್ಚ್ಯ ್ ಕ್ ಆನಿ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಳಯ ತಾಚೊ ಉದೆಿ ೀಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ . ಗೊವಯ ಕ್ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯಲಾ ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಎಕಿ ೀನ್ ಪಾವಾ ಾಂ ತೊ ಪಾಾಂಗ್ಡಯ ಆಮ್ಚ್ಾ ರ್ ಘರ ಆರ್ಾ . ಭಟಚ್ಯ ವ್ಚ್ವ್ಚ್್ ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ ಮ್ಹ ಜೊ ಆನ್ ಸಂಸರ್ ಭಂವ್‍ಲ್ಲಾ ಅನೊಭ ೀಗ್ಡಿ ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ . ತಾಚ್ಯಕಡ್ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲ್ ಖುಶಾಲಯೆನ್ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ ಚಲ್ರ್ಿ ಲ್ಲ. ಆಮ್ಚ್ಯ ಾಂ ಕಜಾರ್ ಬಿಸ್ಪ ಕೆ್ಾ ಾಂ:

ಬಾಜಲನ್

ದ್ಸಾಂಬರ್ ನಿಮ್ಣ್ಟ್ ಹಫಾಿ ್ ಾಂತ್ ಕನ್್ ಪಾಾ ಫೆನಾಯಾಂಡಿಸಸವೆಾಂ ಮ್ಹ ಜಾ್ ಲ್ಗ್ಡ್ ಚೊ ದಿೀಸ್ ದ್ವಚೊಯ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಾಂತ್‍್ಾ ಾಂ. ಪಾಾಂಗ್ಡಯ ಯವ್್ ಮಸಚೊ ಪ್್ ರ್ಧನ್ ರ್ಜಕ್

ಜಾರ್ಜ ಯ್, ಸಮ್ಯಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಡಜಾಯ್ ಆನಿ ರಸಪ ರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವಚ್ಯರಾಂಕ್ ತಾ್ ವಸಯಚ್ಯ ಸಪ್ಾ ಾಂಬರಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಲಗಿಾಂ ಗೆಲಾ ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ತಾಣ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಾಂ ‘ವಸಯವ್ಚ್ರ್ ನ್ತಾಲಾಂ ಫೆಸಿ ಥವ್್ ನ್ವ್ಚ್್ ವಸಯಚ್ಯ ಜನ್ರ್ 2 ತಾರಿಕ್ ಪ್ರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ ರರ್ಜರ್ ಆಸಿ ಾಂ ಜಾಲಾ ್ ನ್ ತಾ್ ವೆಳಿಾಂ ಕಯಯಕ್ ಮ್ಾಂನಿ ಭಾಗ್‍ ಘೆನಾಾಂ. ಪ್ಯಣ್ ತುಜಾ್ ಖತಿರ್ ಇಲ್ಾ ಸೊಡ್ ದಡ್ ಕತಾಯಾಂ. ತುಾಂ ಜನ್ರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಯೆಯಾಂ ದ್ವರ್. ಹಾಾಂವ್ ಯೆತಾಾಂ’.‍‍ ಆಮ ತಶೆಾಂಚ್ ಜನ್ರ್ 1, 1992 (ನ್ವ್ಚ್್ ವಸಯಚೊ) ದಿೀಸ್ ನಿಘಂಟ್ ಕೆಲ್ಲ. ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲ್ ಆಯ್ಲಾ . ಮಸಚೊ ಪ್್ ರ್ಧನ್ ರ್ಜಕ್ ಜಾಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಾ . ಆಮ್ಚ್ಯ ಾಂ ರಸಪ ರ್ ಕೆ್ಾಂ. ತದ್್ ಾಂಚೊ ವಗ್ಡರ್ ರ್ಜರಲ್ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಲೀಶಿಯಸ್ ಡಿಸೊೀಜಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಎಕಿ ೀಗ್‍ ರ್ಜಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಬಿಸಪ ನ್ ಆಪ್ವ್್ ಹಾಡ್‍್ಾ ಾಂ. ಚ್ಯಳಿೀಸ್ ಆನಿ ಪಾಾಂಚ್ ರ್ಜಕಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುತಿಯ ಮಸಚ ಮುಸಿ ಯಕ ಬಿಸಪ ಚ್ಯ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘರ ಥವ್್ ದಿಲ್ಾ . ಆತಾಾಂ ಘಡಿತಾಕ್ ತಿಸವೆಾಂ ವರಸ್.

ಹಾ್

ಆಮ್ಚ್ಯ ಾಂ ಲ್ಗ್‍್ ನಂದ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಚೊ ಆಮ ಉಡಾಸ್ ದ್ವಲಯ. ಫಟಕ ರೊ‍್ ಖಬ್ ಆನಿ ಕಗ್ಡಿ ಾಂ ಆಶಾರ್ಪಾಶಾರ್‍ಜಾತಲ್ಾಂ: ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲ ವಷ್್ ಾಂತ್ ತಣ-ಹೆಣ ಥೊಡ್ ಜಣ್ ನಾನಾಾಂತಿಾಂ ಘಡಾಪ ಾಂ ಆನಿ ಖಬ್ ಕನ್ಯ ಉಲ್ರ್ಿ ್. ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಚ್ಯ ಸಂಪ್ಕಯಕ್ ಯನಾತಾ ಚ್ ಹಾಾಂತುಾಂ ಚಡ್. ದಿಯೆಸಜ ಭಾಯ್್ ಜಯೆಾಂವ್ಚ್ಯ ್ ಥೊಡಾ್ ಾಂಕ್‍ಯೀ ಹ ಸವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಾ . 1988-ವ್ಚ್್ ವಸಯಚ್ಯ ಎಕ ದಿಸ ಹಾಾಂವೆಾಂ ನ್ಣ್ಟ ಆಸಯ ್ ಎಕ ವ್ ಕ್ತಿಚ್ಯಾಂ ಕಗ್ಡದ್‍ ಬಾಂಬಯ್ ಥವ್್ ಮ್ಹ ಕ ಆಯೆಾ ಾಂ.‍ ‘ಬಿಸಪ ನ್ ಆಪಾಾ ್ ಖಟ್ಮಾ ್ ರ್ ಗರ್ಜಾ ಪಂದ್ ದುಡು ಲ್ಪ್ವ್್ ದ್ವರ್‍ಲ್ಲಾ ಧಲಯ ಖಂಯ್’.‍ ತಾ್ ಪ್ತಾ್ ಾಂತ್ ಹೆರ್ ವಷ್ರ್ಾಂಸವೆಾಂ ಹೆಾಂ ವ್ಚ್ಕ್್ ‍ಯೀ ಆಸ್‍್ಾ ಾಂ. ಬಿಸಪ ಲಗಿಾಂ ಆಸಯ ್ ಬರ‍್ ಸಳ್ಳ್ವಳ್ನ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಹೆಾಂ ಕಗ್ಡದ್‍ ಬಿಸಪ ಕ್ ದ್ಕಯೆಾ ಾಂ.

ರಗ್ಡರ್ ಜಾರ್್ ತಾಾ ್ ಬಿಸಪ ನ್ ಮ್ಹ ಕ ‘ಹಾಾಂಗ್ಡ ಯ’‍ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ಧಪ್ಿ ರಕ್ ಲಗೊನ್ ಆಸಯ ್ ಆನಿ ತಾಣ ರಾಂವ್ಚ್ಯ ್ ರಮ್ಕ್ ಆಪ್ವ್್ ವೆ್ಾಂ. ಆಪ್ಾ ಾಂ ಖಟೆಾ ಾಂ ಆನಿ ಗಜಾ ದ್ಕವ್್ ತಾಣ ವಚ್ಯ್ಯಾಂ–‘ಹಾಾಂಗ್ಡ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಕ್ತತೊಾ ದುಡು ಲ್ಪ್ವ್್ ದ್ವಯೆಯತ್?’.‍ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಖುದ್‍ ಪ್ಳಯಲ್ಾ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಟ್ಮಾ ್ ಪಾಾಂರ್ಾಂಚೊ ಬಾಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾ ತಸ್ಾಂ, ದೀನ್ ರಕ ಪೊಳ್ಳ್್ ಾಂಚ್ಯಾಂ ಬಿಸಪ ಚ್ಯಾಂ ಸದೆಾಂ ಖಟೆಾ ಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯರ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಧ್ ಯ ಇಾಂಚ್ಯ ತಿತಾಾ ್ ದ್ಟ್ಮಯೆಚ ಗಜಾ . ಆಸಲ್ ಸದ್್ ಪ್ಣ್ಟನ್ ಬಿಸ್ಪ ಜಯೆಲ್ಲಾ . ಬಿಸಪ ಚ್ಯ ಸದ್್ ಪ್ಣ್ಟಚಾಂ ಚಡಿತ್ ಘಡಿತಾಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಫಿಗಯಜಾಾಂ ಆನಿ ಹೆರಕಡ್ ಥವ್್ ಾಂಯ್ ಆರ್ಕ ಲ್ ಾಂತ್. ಗೊವಯ ಕ್ ಭೆಟ್ಮಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂದ್ಭಾಯಾಂನಿ ಗೆಲಾ ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ತಾಕ ಬರ‍್ ಾಂತಾ ಾಂ ಬರಾಂ ರ್ಜವ್ಚ್ಣ್ ಆನಿ ನಿದ್ಪ ಕ್ ಖಟೆಾ ಾಂ ಆನಿ ದ್ಟ್ ಗರ್ಜಾ ಚ ವೆವಸಾ ಜಾಲ್ ರ್ ತಾಣ ರ್ಜಾಂವೆಯ ಾಂ ಶಿತ್ಕಡಿ ತಸ್ಾಂ ರ್ಜವ್ಚ್ಣ್ ಆನಿ ಮ್ಾಂದಿ್ ಸೊಡವ್್ ಧಣಯರ್ ನಿದ್ಯ ಾಂತ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಚ್ಿ ಲ್ಲ ಖಂಯ್. ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಕ್ ಲಾಂಬ್ - ದಿೀಗ್‍ ವ್ ಕ್ತಿ ತ್ಾ , ಆಕಷ್ಯಕ್ ಮುಖಮ್ಳ್, ಭರ‍ಾಚೊ ತಾಳ ದ್ಯ್ಜ ಮ್ಚ್ಳ್‍್ಾ ಾಂ. ಬರಾಂ ಕರಿ‍ಯ ಹುಮ್ಚ್ದ್‍ ತಾಚ. ದಿಯೆಸಜಚ್ಯ ಬರ‍್ ಪ್ಣ್ಟಕ್ ಪ್ಯಾ ಆದ್್ ತಾ. ನ್ವೆಸಾಂವ್ ಕರ‍ಯ ಾಂಕ್ ವರೊೀಧ್‍ಪ್ಣ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ಿ ಚ್. ಬಿಸ್ಪ

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾಜಲನ್ ವರೊೀಧ್‍ಪ್ಣ್ಟಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚ್ಯವಶಿಾಂ ಪ್ತಾಿ ್ ವಣ ಕಗ್ಡಿ ಾಂ ಆಶಾರ್ - ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಲ್ಾಂ. ಹಾಚ್ಯ ಥವ್್ ಬಿಸಪ ಕ್ ಭಿತರ‍ಾ ್ ಭಿತರ್ ದುಖಿ ್ಾಂ ತರಿೀ ತೊ ಸಮ್ರ್ಧನಿತ್ ಆಸಿ ಲ್ಲ. ರಕ್ ಚ್ಯ ಗೊವಯ ಪ್ಣ್ಟಚ್ಯ ರಪೊ್ ೀತ್ ವ್ ಸಾ ರಣ್ ಅಾಂಕ್ ಾಂತ್ ತದ್್ ಾಂಚೊ ರ್ಬಾಂಗ್ಳಯ ರೊ‍ಯ ಆರ‍ಯ ಚ‍ಬಿಸ್ಪ ಅಲ್ಲ್ ೀನ್್ ಮ್ತಾಯಸ್ ಆಶೆಾಂ ಬರರ್ಿ “ಶಾತಿವಂತ್ ಕಮ್ಾಂಚ್ಯ ಕರ‍ಿ ಚ ಎಕೇಕ್ ಪಾವಾ ಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ‘ಉಪಾ್ ಟೆಾಂ ಘರ್ಷಾ ತಾತ್’;‍ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ಆಪಾ್ ಕ್ ಮ್ನ್ ನಾ ತರಿೀ ತಾಾಂಕಾಂ ದುಖಂವ್ಕ ಪಾವ್ಚ್ಿ ತ್ ಆನಿ ಹೆ್ ಪ್ರಿಾಂ ಕಾಂಯ್ ಅಸಮ್ಾ ತಿ, ನಾಖುಶಿ ವ್ಚ್ ವರೊೀಧ್‍ಪ್ಣ್ಟಕ್ ಕರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲನ್ ಯಶ್ ಜೊಡಾಾ ಾಂ ತರಿೀ, ಹಾ್ ಸಮ್ನ್್ ನೇಮ್ಾಂಕ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಆಡ್‍ವ್ಚ್ದ್‍ ನ್ಹ ಯ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹ ಜಾ್ ತಸಲ್ ಇಷ್ಾ ಕ್ ಹಾ್ ಧರಗ್‍ ಭಾರ್ಾ ್ ಆವರಣ್ಟ ಪಂದ್ ಏಕ್ ಸ್ಟಕ್ಷ್ ಭಗ್ಡ್ ಾಂಚ್ಯಾಂ ನಾಜೂಕ್ ಕಳಿಜ್ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಾರ‍ಕ ಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ಿ ”.‍ ಬಿಸಪ ಕ್ ಲಗಿ್ ಲ್ ನ್ ವಹ ಳ್ಳ್ಕ ಲಾ ್ ಹಾಾಂವೆಾಂಯ್ ಹೆಾಂ ಪಾರಿ‍ಕ ಲಾಂ. ಮ್ರ್ಮೊಗ್ಡಕ್, ಗರ‍ಜ ಾಂಕ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ ತೊ ಚಡ್ ಗ್ಳಮ್ನ್ ದಿತಲ್ಲ. ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲ್‍ಆಮ್ಕ ಾಂ ಗೆಲ್ಲ:

ಸಾಂಡುನ್

1996 ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ 5. ಸಕಳಿಾಂಚೊ ವೇಳ್.

ಕನ್್ ಪಾಾ ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ ಆಮ ವಸ್ಿ ಕನ್ಯ ಆಸ್‍ಲಾ ್ ಅಶೀಕ್‍ನ್ಗರ್ ಇಗರ್ಜಯ ಸಶಿಯಲ್ ಆಕಶ್‍ವ್ಚ್ಣ ಕಾ ಟಸಯಾಂತ್ ಆಮೊಯ ಅಡೇಜ್ ವಸಯಾಂಚೊ ಪ್ಯತ್ ಹಷ್ಯ ಆನಿ ಸಡ್ತಿೀನ್ ಮ್ಹನಾ್ ಚ್ಯಾಂ ಬಾಳ್ ಹೀರಲಗಿಾಂ ಖೆಳನ್ ಆಸ್‍ಲಾ ್ ಾಂವ್. ತಾ್ ವಗ್ಡಿ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ದಿಯೆಸಜಚೊ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲ್ ಸಲ್ಾ ದರ್ ಡಿಸೊೀಜಾ ದೆವ್ಚ್ಧಿನ್ ಜಾಲ್ಾ ಖಬಾರ್ ಮ್ಚ್ಳಿಯ . ಸತಾ್ ವಸಯಾಂ ಥವ್್ ತಾಾಂತುಾಂನ್ಾಂಯ್ ರ್ಧ ವಸಯಾಂ ಭೀವ್ ಲಗಿ್ ಲ್ ನ್ ಮ್ಹ ಕ ಬಾಪ್ಯ್ ಸಕ್ ಯ ಮೊಗ್ಡನ್ ಆನಿ ಮತಾ್ ಸಕ್ ಯ ಇಷ್ಾ ಗತನ್ ಪ್ಳಯಲ್ಲಾ , ಕನ್್ ಪಾಾ ಆನಿ ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ರಸಪ ರ್ ಕೆಲ್ಲಾ , ಆಮ್ಯ ್ ಭುಗ್ಡ್ ಯಾಂಚ್ಯ್ ಯೆಣ್ಟ್ ಚ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ಪ

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾಜಲ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ ತಿ ಖಬರ್ ಭೀವ್ ದುಖಚ ಜಾಾಂವ್ಕ ಪಾವಾ . ಆತಾಾಂ 25ವಸಯಾಂ ಉತಾ್ ಲ್ಾಂ:

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ದಿಯೆಸಜಕ್ 31 ವಸಯಾಂಚ ಲಾಂಬ್ ಸವ್ಚ್ ದಿಲ್ಲಾ , ದಿಯೆಸಜಾಂತ್ ನ್ವೆಾಂಸಾಂವ್ಚ್ಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಾ , ಪ್್ ಗತಿ ಕೆಲ್ಲಾ , ಕಾಂಕ್ತ್ ಭಾಷೆಕ್ ವತಿಯ ಕಣಕ್ ದಿಲ್ಲಾ , ಲಾಂಬ್ - ದಿೀಗ್‍, ಆಕಷ್ಯಕ್ ವದ್ನಾಚೊ, ಭಮ್ಯಚ್ಯ ತಾಳ್ಳ್್ ಚೊ, ಎಕಾ ಬರೊ ಆತಿಾ ೀಕ್ ವಹ ಡಿಲ್, ಸಮ್ರ್ಥಯವಂತ್ ಆಡಳ್ಿ ದ್ರ್, ಬಿಸಪ ಚ್ಯ ದ್ಫಿ ರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸಾ ್ ರಿೀ ಎಕ ಕನಾ್ ್ ಚ್ಯ ಫಿಗಯರ್ಜಾಂತಾಾ ್ ಮುಲ್ ವಶಿಾಂ ಸಾಂಗೊಾಂಕ್ ಸಕಯ ಸ್ಟಕ್ಷ್ಾ ‍ಗ್ಡ್ ಹ, ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಸಭಾರ್ ದೆಣ್ಟ್ ಾಂ-ಗ್ಳಣ್ಟಾಂಚೊ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲ್‍ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ವಚೊನ್ 25 ವಸಯಾಂಉತಾ್ ಲ್ಾಂ.

ಪ್ಯಣ್ ತಾಚ್ಯ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಾ ್ ಘಡಿಯ್ಲ ಕಲಯ ದಿಸ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ಬರಿ ಭಗ್ಡಿ ತ್. ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಚ್ಯ ಸಂಪ್ಕಯಕ್ ಆಯ್ಾ ಾಂ

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಭಾಗ್‍ ಮ್ಹ ಣ್ ್ಕಿ ಾಂ ಆನಿ ಹಾ್ ಖತಿರ್ ದೆವ್ಚ್ಕ್ ಆಗ್ಡಯಾಂ ದಿತಾಾಂ.

ಗ್ ಾಂಥಚೊ ಕಭಾಯರಿ ಆನಿ ಸಂಚ್ಯಲ್ಕ್ ಪೊ್ . ಸ್ಾ ೀವನ್ ಕಾ ಡ್ ಸ್).

ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲ್ ದೆವ್ಚ್ಧಿನ್ ಜಾವ್್ ಪಂಚಾ ೀಸ್ ವರ‍್ ಾಂ ಉತಾ್ ಲ್ ರಿೀ ತಾಕ ಪ್ಳಯಲಾ ್ , ಆರ್ಕ ಲಾ ್ ಾಂ ಥಂಯ್‍ ಆಜೂನ್ ತಾಚ್ಯಾಂ ರಪ್್ ಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಾಂ. ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಚ್ಯ ವ್ ಕ್ತಿ ತಾಾ ವಶಿಾಂ ಎದಳ್‍ಚ್ ದಗ್ಡಾಂ ರ್ಜಕಾಂನಿ ಏಕ್ ಕಾಂಕೆ್ ಾಂತ್ (ಬಾಪ್ ಲ್ಯ್ಲ ಕುತಿನೊಹ ನ್),

ದೆವ್ಚ್ಚ್ಯ ಘರಿಾಂ ಸಸ್ ಚ್ಯಾಂ ಸುಖ್ ಭಗ್ಳನ್ ಆಸಯ ್ ಬಿಸ್ಪ ಬಾಜಲಕ್ ಅನಂತ್ ಪ್್ ಣ್ಟಮ್. ತಾಕ ಸಸಣ್ ಶಾಾಂತಿ ಮ್ಗ್ಡಿ ಾಂ. (ಥೊಡಾ್ ತಸ್ಾ ರ‍್ ಾಂಚ ಕುಪಾಯ: ರಕ್ ಹಫಾಿ ್ ಳ್ಾಂ, ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಕ್ತಾ ಫಡ್‍ಯಡಿಮ್ಚ್ಲ್ಲಾ ಆನಿ ಜೊನ್‍ ರೊಡಿ್ ಗಸ್, ಪಾಾಂಗ್ಡಯ ) -ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಾ

ಆನ್್ ೀಕ್‍ಇಾಂಗಿಾ ಷ್ಾಂತ್ (ಬಾಪ್ ಬಾ್ ಪ್ಲಾ ಸ್ಾ ಮನೇಜಾನ್) - ಆಶೆಾಂ ದೀನ್ ಪುಸಿ ಕಾಂ ರಚ್ಯಾ ್ ಾಂತ್. ಬಿಸಪ ಕ್ ಲಗಿ್ ಲ್ ನ್ ವಹ ಳ್ಳ್ಕ ಲಾ ್ ರ್ಧರಿ‍ಾ ಕ್ ಲಯಕಾಂಚ ಭಗ್ಡ್ ಾಂ ಆಟ್ಮಪ್ಯ ಾಂP ಂಾಂಕ್ತ್ ತಶೆಾಂ ಇಾಂಗಿಾ ಷ್ಾಂತ್ ಆನ್್ ೀಕ್ ಪುಸಿ ಕ್ ಉಜಾಾ ಾ ಡಾಕ್ ರಕಿ (ಹಾ್

(ಹಾ್ ಬಿಸಪ ನ್ ಸಭಾರ್ ಬರಿಾಂ ಕಮ್ಾಂ ಕೆಲ್ಾಂ ತರಿೀ, ಹಾಾಂವ್ ಅವಭಾಜತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ದಿಯೆಸಜಚ್ಯ್ ಕಥೊಲ್ಕ್ ಯುವ ಸಂಚಲ್ನಾಚೊ 6 ವಸಯಾಂ ದಿಯೆಸಜ ಮ್ಟ್ಮಾ ರ್ ಅಧ್ ಕ್ಷ್ ಜಾಾಂವ್ಚ್್ ಸೊಾ ಾಂ ತರಿೀ, ಏಕ್‍ಚ್ಯ ಏಕ್ ವಸ್ಯ ಮ್ಹ ಕ ತಾಣಾಂ ಅಾಂತರಯರ್ಷಾ ೀಯ್ ಯುವ ಸಮ್ಚ್ಾ ೀಳನಾಕ್ ರ್ಧಡ್‍್ಾ ಾಂ ನಾ! ಮ್ಹ ರ್ಜ್ ಪ್ಯೆಾ ಾಂಚ್ಯ ಅಧ್ ಕ್ಷ್ ಗೆ್ಾ ಆನಿ ಉಪಾ್ ಾಂತಾ ಯ್ ಗೆ್; ಹೆಾಂ ಮ್ತ್್ ಮ್ಹ ಕ ಆಜೂನ್ ಏಕ್ ನ್ವ್ಚ್ಲಾಂಚ್ಯಾಂ ಸವ್ಚ್ಲ್ ಜಾವ್್ ಾಂಚ್ ಉಲಯಾಂ. ತಾ್ ಗಿ ಮ್ಸ್ಟದೆ ವರೊೀಧ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಏಕ್ ಚಳಾ ಳ್‍ಚ್ಯ ಚಲ್ಯಾ ; ತಾಕ ಜಾಲ್ ರಿೀ ಏಕ್ ’ದೇವ್ ಬರಾಂ ಕರಾಂ’‍ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಾಂ ನಾ! - ಸಂ) -----------------------------------------

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


*281st Wilfy Nite with unique play 'Mog-Mulyar' all set to excite Konkani music lovers

on 8th September.* *To watch download Localwood OTT platform.* *Also localwood app is available on: Android smart TV | Fire stick.* *Download Now...* *Watch and Share:* https://fb.watch/7PcxvReEvR/*Android Users:* https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.atconline.localwood&hl=en_IN&gl= US *iOS Users:* https://apps.apple.com/.../localwood-daijiworld/id1563895115 45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಿಂತನ್.

ಖಾಸ್ಮಿ ಇಸೊ ಲ್ಲಂತಾಾ ಾ

ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೆಂ ಕಳ್ಾ ಳೆ... _ ಆಲ್ವಾ ನ್ ದಂತಿ, ಪ್ರ್ನ್ಲ್. ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆಪ್ಲಾ ಜಾಣಾ ಕಯ್, ಭುಗ್ಡ್ ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಥಯ ಆನಿ ರ್ರ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಪ್ರಿಾಂ ದಿಾಂವಯ , ಶಿಕಂವಯ , ಲ್ಸಾಂವ್ ಕಚಯ ತಾಾಂಕ್ ಎಕ ಉತಿಿ ೀಮ್ ಶಿಕ್ಷಕಚ. ಪ್್ ಸುಿ ತ್ ಸಕಯರಿ ಇಸೊಕ ಲಚ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ್, ಆನಿ ಅನುದ್ನ್ ರಹತ್ ಇಸೊಕ ಲಾಂಚ್ಯ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಆಸೊಯ ತಫಾವತ್ ಜಾಯ್ಲಿ . ಸಕಯರಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಪಂಚಾ ೀಸ್ ವಸಯಾಂ ಶಿಕಯಲಾ ್ ಕ್ ಆತಾಾಂ ಲಗಿಾಂ ಲಗಿಾಂ ಲಖ್ ರಪ್ಯ್ ಆಸ. ತಶೆಾಂಚ್ ಅನುದ್ನ್ ರಹತ್ ಶಾಳ್ಾಂನಿ ತಿೀಸ್ ವಸಯಾಂ ಶಿಕರ್ಾ ್ ರಿೀ ಪಂಚಾ ೀಸ್ ಹಜಾರ್. ಸಕಯರಿ ಇಸೊಕ ಲಾಂನಿ ರ್ಧ_ ಬಾರ ಭುಗಿಯಾಂ ತರ್ ಖಸ್ಾ ಶಾಳ್ಾಂನಿ 80_ 90 ಭುಗಿಯಾಂ. ಹಾಾಂಗ್ಡ ಕಮ್ ಚಡ್, ಸಾಂಬಾಳ್ ಉಣ್ಶ... ತಾಾಂಕಾಂ ಕಮ್ ಉಣಾಂ , ಸಾಂಬಾಳ್ ಚಡ್. ಗೆ್ತಾ್ ದೀನ್ ವಸಯಾಂ ಥವ್್ ಖಸ್ಾ ಶಾಳ್ಾಂನಿ ಆರ್ಧ್ಯ ಸಾಂಬಾಳ್,

ಮ್ಹನಾ್ ಕ್ ಪಾಾಂಚ್ ಥವ್್ ಸತ್ ಹಜಾರ್. ಆಡಳ್ಳ್ಿ ್ ಮಂಡಳಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕಾ ಸ್ಾಂಕ್ ವೈ. ಫೈ ಜಾಾಂವ್, ಲ್ ಪ್ ಟ್ಮಪ್ ಜಾಾಂವ್ ದಿನಾ. ಸೊಡಾ್ ಾಂ... ಆಪಾಾ ್ ಸ್ಬಬ ಾಂದೆಕ್ ವ್ಚ್್ ಕ್ತ್ ನ್ ಸಯ್ಿ ಹಾಡುನ್ ದಿೀಾಂವ್ಕ ನಾ. ಜಾರ್ಿ ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ರಿೀಣ್ ಕಡ್್ ಘರ್ ಭಾಾಂದ್ಾ ಾಂ, ತಾಾಂಚ್ಯ್ ಭುಗ್ಡ್ ಯಾಂಕ್ ಉಾಂಚ್ಯಾ ಾಂ ಶಿಕಪ್, ರ್ ಕಜಾರ್ ಜಾಲ್ ಾಂತ್. ತಾಾಂಚ್ಯ್ ರಿೀಣ್ಟಕ್ ಆತಾಾಂ ಇ. ಎಮ್. ಐ. ಭಾಾಂದುಾಂಕ್ ಕಷ್ಾ ತಾತ್. ಹಾಚ್ಯವಶಿಾಂ ಕಣೀ ಉಲ್ಯ್ಾ ಾಂ ನಾ. 'ಜೀತ ಪ್ದ್ಿ ತಿ' ಪ್ರಿಾಂ ಖಸ್ಾ ಶಾಳ್ಚಾಂ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತವ್ ಾಂ ಗಿಳುಾಂಕ್ ನ್ಹ ಯ್, ಹೆವ್ ಾಂ ಉಡಂವ್ಕ ನ್ಹ ಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಬರಿಾಂ ಜಾಲಾಂ. ಆಡಳ್ಳ್ಿ ್ ಮಂಡಳ್ಚ್ಯ್ ರ್ಧ್ೀರಣ್ಟವಶಿಾಂ ಉಗ್ಡಿ ್ ನ್ ಸಾಂಗೊಾಂಕ್ ಗೆಲ್ ರ್, ದೂರ್ ದಿಲ್ ರ್, ಕಮ್ಚ ಭದ್್ ತಿ ನಾ. ಕರೊನಾವವಯಾಂ ಪಾ್ ಥಮಕ್, ಪ್ಯವ್ಯ ಪಾ್ ಥಮಕ್ ಆನಿ ಹೈಸ್ಟಕ ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಜಾಲಾಂ ತರಿೀ ಕ್ತತಾಾ ್ ಮ್ಪಾನ್ ತಾಂ ಶಾಶಿಾ ತ್? ಭುಗ್ಡ್ ಯಾಂಚ್ಯ ತಾ್ಾಂತಾಾಂಕ್, ಮುಕೇಲ್ಪ ಣ್ಟಕ್,

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಾಂಚ್ಯ್ ಪ್ರಿಪ್ಲಕಯ್ ಉಗ್ಡಿ ಡಾಕ್ ಹಾಡುಾಂಕ್ ಕುಸುಕ ಟ್ ಅವ್ಚ್ಕ ಸ್ ನಾ.

ಕ್ ್ಾಂಡರಚ ಆಸ.

ತಾರಿೀಕ್

ಹೆಡಾಯೆಿ

ಸಕಯರ್ ಜನ್ಗಣತಿ' ಎಲ್ಸಾಂವ್, ಆರ್ಯಕ್ ಗಣತಿ, ಮೌಲ್್ ಮ್ಪ್ನ್, ಇತರ್ ಕತಯವ್ಚ್್ ಾಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿತೇ ಆಸಿ . ತರಿೀ ಖಸ್ಾ ಶಾಳ್ಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಭರ್ಯ ವಯ್್ ಭಕುಯಟ ತಶೆಾಂ ದಿೀಸ್ ಸತಯ ಆಸತ್. ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಯೀ ಭುಗಿಯಾಂ, ಕುಟ್ಮಮ್, ಖಚ್ಯ ಆಸ ತರಿೀ ತಾಾಂಚ್ಯಾಂ ವಶಿಾಂ ಮ್ಧ್ ಮ್, ಆಡಳ್ಳ್ಿ ್ ಮಂಡಳಿ, ವ ಸಕಯರಕ್ ಕ್ತತಾಂಚ್ ಪ್ಡೊನ್ ಗೆ್ಾ ಾಂ ನಾ. ಹಾಚ್ಯ ಶಿವ್ಚ್ಯ್ ಭುಗಿಯಾಂ ಶಾಳ್ಾಂತ್ ನಾಸಿ ನಾ, ಪಾಟ್ಮಪಾಟ್ ದೀನ್ _ ಆಲ್ವಾ ನ್ ದಂತಿ, ಪ್ರ್ನ್ಲ್. ವಸಯಾಂ ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್ ಪಾಾಂಚ್ ==================================================

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರಾಂಟ್ ಗೆಲ್ಲ. "ಆತಾಾಂ ಕ್ತತಾಂ ಕಚ್ಯಯಾಂ?" ಎಕಾ ್ ನ್ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಸಾಂಗೊಾ . "ಎಕೇಕಾ ್ ನ್ ಎಕೇಕ್ ಕಣ ಸಾಂಗೊನ್ ವಯ್್ ವೆಚ್ಯಾಂ..." ಆಶೆಾಂ ಪ್ಯರ ವಸೊ್ ನ್ ಫೆಾ ಟ್ಮಕ್ ಪಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಮ್ಹ ಳಿಯ ಹಾಾಂಚ ಮ್ಾಂಡಿ್ . ಸತಿ ರವ್ಚ್್ ಮ್ಳಿಯೆಕ್ ಪಾವ್ಚ್ಿ ನಾ ತಗ್ಡಾಂನಿ ಕಣ ಸಂಪ್ಯಾ . ಆತಾಾಂ ಚವ್ಚ್ಿ ್ ನ್ ಕಣ ಸಾಂಗಿಾ . "ಆಮ್ಯ ್ ಫೆಾ ಟ್ಮಚ ಚ್ಯವ ಕರರ್ ಚ್ಯ ಆಸ..." ********* ********* ******* ಈಷ್ಾ : ತುಾಂ ನಿದ್ಿ ನಾ ಉಶಾ್ ಬದ್ಾ ಕ್ ಡಿಕ್ಷನ್ರಿ ಕ್ತತಾ್ ಕ್ ತಕೆಾ ಪಂದ್ ದ್ವತಾಯಯ್? ಗ್ಳಾಂಡ : ಥೊಡ್ ಪಾವಾ ಾಂ ಆರ್ಥಯ ಜಾರ್್ ತಿಾ ಾಂ ಸಾ ಪಾ್ ಾಂ ಪ್ಡಾಿ ತ್. _ ಜೆಫ್ರರ , ಜೆಪುು .

********** ******* ********

ಜಲ್ಾ : ತುಜೊ ನ್ವೊ್ ಪೊೀಯ್್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಸರ್ ಕಳ ಆಸ್ ಲ್ಲಾ . ಆತಾಾಂ ಗೊರೊ ಗೊರೊ ಜಾಲ. ಲೂಸ್ : ಯೆದಳ್ ತೊ ಇಾಂಗ್ಡಯ ್ ಕಖಯನಾ್ ಾಂತ್ ಘೊಳ್ಳ್ಿ ಲ್ಲ. ಆತಾಾಂ ಚುಣ್ಟ್ ಫಾ್ ಕಾ ರಿಕ್ ಸವ್ಚ್ಯಲ. ****** *******

********

ಶೆಾಂಬರವೆ್ ಮ್ಳ್್ ರ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾಂ ಫೆಾ ಟ್. ಬಿಲ್ಾ ಾಂಗ್ಡಚ್ಯ್ ಮುಳ್ಳ್ಕ್ ಪಾವ್ಚ್ಿ ನಾ

ಒಪ್ರೇರ್ನ್ ಜಾಲಾ ್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ತಾಕ ಮ್ತ್ ಯೆತಾಲ್ ತಿತಿಾ ಚ್ಯ . ಮುಕಾ ್ ಖಟ್ಮಾ ್ ಚ್ಯರ್ ಹಾಚ್ಯ ಆದಿಾಂ ಒಪ್ರೇರ್ನ್ ಜಾ್ಾ ದೀಗ್‍ ಜಣ್ ಉಲ್ರ್ಿ ್. "ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಆಪ್ರೇರ್ನ್ ಜಾಲ್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಅನ್್ ೀಕ್ ಒಪ್ರೇರ್ನ್ ಜಾ್ಾಂ. ಒಪ್ರೇರ್ನ್ ಕೆಲ್ಾ ಸುರಿ ಪೊಟ್ಮಾಂತ್ ಚ್ಯ ಉರ್ ಲ್ಾ ." "ತಿತಾ ಾಂಚ್ ಗಿೀ.... ಮ್ಹ ಜ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕ .. " ಅನ್್ ೀಕಾ ಉಲಂವ್ಕ ಲಗೊಾ . "ಮ್ಹ ಜಾ್

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪೊಟ್ಮಾಂತ್ ಕತರ್ ಉರ್ ಲ್ಾ . ತಿ ಕಡುಾಂಕ್ ದುಸ್ ಾಂ ಒಪ್ರೇರ್ನ್ ಚ್ಾ ಾಂ" ತಿತಾಾ ್ ರ್ ಸಜಯನ್ ಯವ್್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಆಯಲಾ ್ ಕ್ ವಚ್ಯರಿ... "ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಸಕ ತಸೊಕ ೀಪ್ ಖಂಯ್ ಪುಣ ಪ್ಳ್ರ್ಾ ಾಂವೇ?" ******* ******* ****** ***** ವಲ್ಾ : ಪ್ಸ್ಯ ಘರ ಸೊಡ್್ ಆರ್ಾ ಾಂ.. ಮ್ಕ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರಪ್ಯ್ ದಿೀ.. ಲ್ಲರಿ : ಧರ್ ಹೆ ರ್ಧ ರಪ್ಯ್, ರಿಕಿ ರ್ ವಚೊನ್ ಪ್ಸ್ಯ ಹಾಡ್್ ಯ...

ಕಂಪ್ನಿಚ್ಯ್ ಾಂಕ್ ತಕ್ತಾ ನಾ. ಮುಕರ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಪಾಾಂಚ್ ಗೇರಿ ದಿಲ್ ತ್. ಪಾಟಾಂ ಯಾಂವ್ಕ ಎಕ್ ಚ್ಯ ." ***** ******* ******** ***** ಎಕಾ : ವಸ್ಕ ಪ್ಲಯೆಲ್ ರ್ ಖಾಂಕ್ತಾ ವೆತಾಗಿೀ? ದುಸೊ್ : ವಸ್ಕ ಪ್ಲಯೆವ್್ ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಘರ್, ಜಾಗೊ, ತೊೀಟ್, ಆಸ್ಿ ಬದಿಕ್ ಪ್ಯರ ಗೆ್ಾಂ. ಆನಿ ತುಜ ಖಾಂಕ್ತಾ ಖಂಚ ವಹ ಡ್ ಗಜಾಲ್? ******** ********* ********

****** ****** ******** ***** ನ್ವೆಾಂಚ್ ಕರ್ ಹಾಡ್್ ಆಯಲ್ಲಾ ದುಮ್ಾ ಆಪಾಾ ್ ಆವಯ್ಕ ತಾಂ ಕರ್ ದ್ಕರ್ಾ ್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಈಷ್ಾ ಕ್ ದ್ಕಂವ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ ವಹ ನ್ಯ ಗೆಲ್ಲ. ಮ್ಸ್ಿ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಪಾಟಾಂ ಆಯಲಾ ್ ಪುತಾಕಡ್ ತಿಣಾಂ ವಚ್ಯ್ಯಾಂ "ಕ್ತತಾಂ ವೇಳ್?" ದುಮ್ಾ ನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ... "ಹಾ್ ಕರಚ್ಯ್

ಗಿರಯ್ಕ : ಕಸ್ಾಂ ಕಪಾಡ್ ದಿಲಾಂಯ್ ತುವೆಾಂ? ರಂಗ್‍ ಪ್ಯರ ಗೆಲ. ಆಾಂಗಿಾ ಗ್ಡರ್ : ತುವೆಾಂ ಖಂಯ್ ಉಾಂಬಳ್ಯ ಾಂಯ್? ಗಿರಯ್ಕ : ತೊೀಡಾಾಂತ್... ಆಾಂಗಿಾ ಗ್ಡರ್ : ಬಾ್ಿ ಾಂತ್ ಉಾಂಬಳ್ಯ ಾಂಯ್ ತರ್ ರಂಗ್‍ ಬಾ್ಿ ಾಂತ್ ಚ್ಯ ಆಸೊಿ ನ್ಹ ಯ್ ವೇ?

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವನೀದ್:

ಲವಾ ರಾ ಸಂಗಂ

ಏರ್ಕ ದೀಸ್ತ... _ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. "ಮ್ಹ ಜೊ ಆನಿ ತುಜೊ ಮೊೀಗ್‍ ಲೈಲ ಆನಿ ಮ್ಜೂ್ ಪ್ರಿಾಂ ಜಾಯಜ ಯ್" ತಾಂ ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ವೊಡಾ ರೂಕ ಮುಳ್ಳ್ಾಂತ್ ಉಸಕ ್ ರ್ ನಿದನ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟ್ಾಂ. "ತುವೆಾಂ ಖಂಯ್ ವ್ಚ್ಚ್ಯಾ ಾಂಯ್ ಬಾ?"

"ಮ್ಕ ಲೈಲ ಮ್ಜೂ್ ಚೊ ಚ್ ಉಗ್ಡಾ ಸ್. ಆಳೇ ಆಮಾಂ ಲೈರ್ಬ್ ರಿಕ್ ವಚೊನ್ ಷೇಕ್್ ಪ್ಲಯರಚೊ ಬೂಕ್ ಹಾಡ್್ ವ್ಚ್ಚರ್ಜ.." "ಆನಿ ಲೈಲ ಮ್ಜೂ್ ಪ್ರಿಾಂ ಕರಿರ್ಜ" ಹಾಾಂವ್ ಚಕೆಕ ಘರಮ್ ಜಾವುನ್ ಸಾಂಗ್ಡಿ ನಾ ತಾಣಾಂ ನಾಚೊಚಕ್ ಸುರ ಕೆ್ಾಂ.

"ಕಣಯೆಗ್ಡರ್ ಷೇಕ್್ ಪ್ಲಯರ್ ಆಸ ಪ್ಳ್ ... ತಾಣಾಂ ಬರರ್ಾ ಾಂ ಖಂಯ್"

***********:**********

"ಆಯ್ಲ್ ೀ... ತಾಣಾಂ ಬರಯ್ಾ ಾಂ ರೊೀಮಯ್ಲೀ ಆನಿ ಜೂಲ್ಯೆಟ್ಮ ವಶಾ್ ಾಂತ್. ಲೈಲ ಮ್ಜೂ್ ತಿಾಂ ಥಂಯಯ ನ್ಹ ಯ್.. ತುವೆಾಂ ಹೈಸ್ಟಕ ಲಾಂತ್ ವ್ಚ್ಚುಾಂಕ್ ನಾಾಂಯ?"

ಲ್ವಾ ರಕ್ ಕ್ತೀಸ್ ದಿತಚ್ಯ ಮೊೀಗ್‍ ಚಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಚ್ಯ . ಕ್ಜಚ್ಯ್ ಲೈರ್ಬ್ ರಿಾಂತ್ ವಲ್ಯಮ್ ಶೇಕ್್ ಪ್ಲಯರಚೊ್ ಕಣಯೆ ಬೂಕ್ ಸೊದೆಯ ಾಂ ಕಮ್ ಯೀ ಸುರ ಜಾ್ಾಂ.

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೊೀಗ್‍ ಕಣ್ಟಯರಾಂಚ ಕಣ ಬಾರಿ ಬರಿ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಜಾ ತಾಣಾಂ ಸಾಂಗ್ಡಿ ನಾ ಮ್ಕ ಉಮ್ಚ್ದ್‍ ಆಯಾ . ಲೈರ್ಬ್ ೀರಿಯನಾ ಲಗಿಾಂ ವಚ್ಯ್ಯಾಂ 'ಇಾಂಗಿಾ ೀಷ್ ಕಣಯೆ ಬೂಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಸಲ್್ ಖಂಚ್ಯಾಂ?' ಮ್ಹ ಣ್ ವಚ್ಯತಾಯನಾ "ಆಳೇ ವೊ ಥಂಯ್ ಚ್ಯಡುಾಂ ಬೂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ ಪ್ಳ್ ಥಂಯ್ಯ ಆಸತ್... ತುಕ ಕಣ್ಟಚೊ ಬೂಕ್?"

ಬಬಾಟ್ ಘಾಲ್. ಪ್ಲಾ ೀಸ್ ಹಾಾಂಗ್ಡ ಯೆರ್... ತುಮೊಯ ಬೂಕ್ ಶೇಕ್್ ಪ್ಲಯರಚೊ ಆತಾಿ ಾಂ ಸ್ೀನಿಯರ್ ದಿೀವ್್ ಗೆಲ್ಲ.

"ವಲ್ಯಮ್ ಶೇಕ್್ ಫಿಯರಚೊ"

"ಆಮಾಂ ಪಾಕಯಕ್ ರ್.." ಆಮಾಂ ಭಾಯ್್ ಸತಾಯನಾ ಲೈರ್ಬ್ ೀರಿಯನ್ ಆಪ್ವ್್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲ್ಲ "ಬೂಕ್ ವಹ ರ"

"ವಹ ಚ್.. ಥಂಯ್ ಆಸ.." ಮ್ಹ ಣ್ಟಿ ನಾ ಹಾಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲಾಂ. ಥಂಯ್ ಮ್ಕ ಆಜಾಪ್. ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಲ್ವಾ ರ್ ಬೂಕ್ ಸೊದೆಿ ೀ ಆಸ. ಡರ್ಲ್ಲಗ್‍ ಉಗ್ಡಾ ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ' ಕಣ್ಟಕ್ ಸೊದ್ಿ ತಾ ತುಮಾಂ?" ಮ್ಹ ಣ್ಟಿ ನಾ ತಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟ್ಾಂ "ಲೈಲ ಮ್ಜು್ ಕ್'" "ಲೈಲ ಮ್ಜೂ್ ನ್ಹ ಯ್... ರೊಮೀಯ್ಲ ಜೂಲ್ಯೆಟ್" "ಕಣೀ ಜಾಾಂವ್.... ಹಾಾಂಗ್ಡ ಆಸ"

ಅಳೇ..ಅಳೇ

'ಖಂಯ್ ಆಸ?' 'ಹಾಾಂಗ್ಡ ಆಸ..' ತಾಂ ಟೊಮ್ಚ್ಟ್ಮ್ ಪ್ರಿಾಂ ತಾಾಂರ್ಬಾ ಾಂ ಜಾ್ಾಂ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ಭೆಷೆಾ ಾಂ ಬೂಕಚ್ಯರ್ ಹಾತ್ ಘಾಂವ್ಚ್ಾ ರ್ಿ ನಾ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಯೀ ಥಂಯ್ಯ ಬೂಕ ಲಗಿಾಂ ಆಯ್ಲಾ . ತದ್ಳ್ಳ್ಚ್ಯ ಲೈರ್ಬ್ ೀರಿಯನಾನ್

ತಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟ್ಾಂ "ರ್ ರ್... ಆಮಾಂ ರ್.." ಹಾಾಂವ್ ವಚ್ಯರಿ "ಖಂಯ್?"

ಬೂಕ್ ಕಣಘ ವ್್ ಶಿೀದ್ ಬಸ್ ರ್ ಬಸೊನ್ ಪಾಕಯಕ್ ಪಾವ್ಚ್ಾ ್ ಾಂ. ಮ್ಹ ರ್ಜಕಡ್ ಪ್ಯೆ್ ನಾಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಲ್ವಾ ರಕ್ ಕ್ತೀಸ್ ದಿತಾನಾ ಕಳ್ಳ್ಯ ಾಂ ಮೂ?. ತಾಣಾಂಚ್ ಪ್ಯರ ಖಚ್ಯ ಪ್ಳ್ಲ್ಲ. ಚ್ಯಾಂಪಾ್ ಚ್ಯ್ ರಕ ಮುಳ್ಳ್ಾಂತ್ ಪುಲಾಂ ಶಿಾಂಪಾಾ ಯೆಾ ಭಾಶೆನ್ ಆಸ್ಾ ಾಂ. ತಾ್ ಸಾ ದಿಕ್ ಪ್ಮ್ಯಳ್ಳ್ಚ್ಯ್ ಪುಲಾಂಚ್ಯರ್ ಬಸೊನ್ ಮೊಗ್ಡಚ್ಯಾಂ ವೊಳ್ಾಂ ಆಮಾಂ ಕಾಂತುಾಂಕ್ ಲಗ್ಡಾ ್ ಾಂವ್. ತಿತಾಾ ್ ರ್ ಏಕ್ ಸೊಬಿತ್ ತನ್ಯಾಂ ಜೊಡ್ಾಂ ಎಕಮ್ಚ್ಕ ಆರವ್್ ಧನ್ಯ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹ ಜಾ್ ಕಳಿಜ್ ಯೀ ಲ್ವ್ ಡವ್ ಕರಿಲಗೆಾ ಾಂ. ತಿಾಂ ಆಯಲ್ಾ ಾಂ ಮ್ಹ ಜಾ್ ಲ್ವಾ ರಕ್ ಪ್ಳ್ವ್್ ಥಂಯ್ಯ ರವಾ ಾಂ. ಚ್ಯಡೊ ಫಿಲ್ಾ ಎಕಾ ರ ಭಾಶೆನ್ ಸುಫರ್ ಆಸೊಾ . ತಾಕ ಪ್ಳ್ವ್್ ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಲ್ವಾ ರ್ ಮಟಯ್ಲ ಮ್ತಾಯ್ಾಂ. ಘಡ್್ ಘಡ್್ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್್ ಘಾಲ್್ ವೊೀಾಂಟ್

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


್ಾಂವ್ಚ್ಿ ್ಾಂ. ಪ್ಳ್ತಾಲ್ಲ.

ತೊಯೀ

ಹಾಕಚ್ಯ

ಹಾಾಂವ್ ಹಾಾಂಕೆ್ ಲ್ಲಾಂ.

ದೆಕುನ್ ಕಳ್ಳ್ಜ ಾಂತ್ ಧಡಿ ಡಾಾ ್ ರಿೀ ತಾಚ್ಯಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಪ್ಳ್ವ್್ ರವೊಾ ಾಂ. "ಹಾಾಂವೆಾಂ ತುಮ್ಕ ಾಂ ವಹ ಡೊಲ್ ಚ್ಯ ಪ್ಳ್ಲಾಂ. ಖಂಚ್ಯ್ ರ್ ಆರ್ಾ ್ ತ್?"

ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಾಚ್ಯ್ ಬಗೆಾ ನ್ ಆಸಯ ್ ಚ್ಯಡಾಾ ಕ್ ಪ್ಳ್್ಾಂ. ತಾಂ "ವ್ಚ್ಹ ವ್... ಬೂ್ ಟ ಕ್ತಾ ೀನ್." ಹಾಾಂವೆಾಂಯ್ ಮಟಯ್ಲ ಮ್ಲ್ಲ್ ಯ. ಮ್ಗಿರ್ ತಿಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಲ್ರ್್ ಸಿ ನಾಾಂಚ್ ಮುಕರ್ ಗೆಲ್ಾಂ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ವಚ್ಯ್ಯಾಂ "ಕೀಣ್ ತಿಾಂ?" ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಲ್ವಾ ರ್ ಚಡಪ ಡ್ಾ ಾಂ. ಮ್ಗಿರ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟ್ಾಂ '"ಸತ್ಿ ಸಾಂಗ್ಡಿ ಾಂ... ತೊ ಮ್ಹ ಜೊ ಆದಾ ಬಯ್ ಫೆ್ ಾಂಡ್" ಪ್ರತ್ ಹಾಾಂವ್ ಹಾಾಂಕೆ್ ಲ್ಲಾಂ. ಸವ್ಚ್ಲಾಂ ಮೊಸುಿ ಆಸ್ಾ ಾಂ... ಪುಣ್ ಬಲ್ ಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಕ್ತತಾ್ ಕ್ ವಚ್ಯಚ್ಯಯಾಂ.. ಹಾಾಂವ್ ವೊಗೊಚ್ಯ ರವೊಾ ಾಂ. ತಾಂ ಬಾ್ ಗ್ಡಾಂತಿಾ ಬೀತ್ಾ ಕಡ್್ ಘಟ ಘಟ ಕನ್ಯ ಉದ್ಕ್ ಪ್ಲಯೆ್ಾಂ. ಹಾಾಂವ್ ತಕೆಾ ಕ್ ಹಾತ್ ದ್ವನ್ಯ ಬಸೊಾ ಾಂ.

ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ "ಬಸ್ ರ್" "ಪಾಟಾಂ ಯೆತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ರ್.. ಆತಾಿ ಾಂ ಹಾಾಂಗ್ಡ ಆಯಲ್ಾ ಜೊಡಿ ಆಸ ಪ್ಳ್, ತಾಾಂಕಾಂ ಮ್ಹ ಜಾ್ ಕರರ್ ಆಪ್ವ್್ ಹಾಡ್ ್ಾ ಾಂ." ಮ್ಕ ಮಸಿ ರ್ ಜಾಲ್ಲ.ಪ್ರತ್ ಮ್ಕ ತಾ್ ಸೊಬಿತ್ ಚ್ಯಡಾಾ ಚ್ಯಾಂ ರಪ್್ ಾಂ ಮುಕರ್ ಆಸ್ ಯಾಂತ್ ಪ್ಳ್್ಾ ಭಾಶೆನ್ ದಿಸಾ ಾಂ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ಪ್ರತ್ ಮಟಯ್ಲ ಮ್ಲ್ಲ್ ಯ. ಪುಣ್ ಲ್ವಾ ರಚ್ಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ ಪ್ಳ್ವ್್ ವೊೀಾಂಟ್ ಸುಕನ್ ಗೆ್. ಲ್ವಾ ರ ಹಾತಾಾಂತ್ ಥವ್್ ಉದ್ಕ ಬೀತ್ಾ ಕಣಘ ತಾನಾ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮುಕರ್ ನಾತೊಾ . ಆಮಾಂ ಥಂಯ್ಯ ಗಳ್ಳ್ಯ ್ ಾಂವ್. ತಿತಾಾ ್ ರ್ ಪಾನ್ ಪ್ಯರಿ ಬೇಲ್ ಪ್ಯರಿಚೊ ಆಯ್ಲಾ . ಭುಕ್ ಲಗ್‍ ಲ್ಾ ದೆಕುನ್ ಬೇಲ್ ಪುರಿ ಖೆಲ್.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಜಾತಾನಾ, ಲ್ವಾ ರ್ ಪ್ರತ್ ಬಬಾಟೆಾ ಾಂ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ವಚ್ಯ್ಯಾಂ ಕ್ತತಾಂ ಜಾ್ಾಂ?"

ಥೊಡಾ್ ವೆಳ್ಳ್ನ್ ಭಾಯ್್ ಸತಾಯನಾ ಲ್ವಾ ರಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಕಳ್ಳ್್ ಗ್ಡಾ ಸಾಂಚ್ಯ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಂಟೆಸ್ ಕರ್ ಘೆವ್್ ಮುಕರ್ ಮ್ಚ್ಳಯ .

"ಮ್ಹ ಜೊ ಡಾಡಾ... " ಹೆಾಂ ಮ್ಹ ಜಾ್ ಆಡೊಸಕ್ ಲ್ಪೊನ್ ರವೆಾ ಾಂ. ಬಾಪುಯ್ ಆಯ್ಲಾ ಚ್ಯ . ಲ್ವಾ ರ್ ಕಾಂಪಾಿ ್ಾಂ.. ಮ್ಕ ವಹ ಳಕ್ ನಾ

ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ ಲ್ವಾ ರ್ ಬಾಪುಯ್ ಸಶಿಯಾಂ ಆನಿ ಪಾಕಯಾಂತ್ ಮ್ಚ್ಳ್ ್ಾ ಾಂ ಸೊಬಿತ್ ಚ್ಯಡುಾಂ ಮ್ಹ ಜಾ ಲ್ವಾ ರ ಬಗೆಾ ನ್ ಬಸಾ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಭಿಾಂರ್ನ್ ಡಬಲ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಟಯ್ಲ ಮ್ಲ್ಲ್ ಯ. ಪಾಟ್ಮಾ ್ ನ್ ಹಾಾಂವ್ ಆನಿ ಸೊಬಿತ್ ಚ್ಯಡಾಾ ಚೊ ಡಾಲ್ಯಾಂಗ್‍ ಡಿಯರ್ ಮ್ತ್್ . ಕಾಂಯ್ ಗಲಟೊ ಜಾತಾ ಕಣ್ಟ್ ... ಮ್ನಾಾಂತ್ ಚಾಂತಾ ಾಂ. ತಶೆಾಂ ಜಾ್ಾಂ ನಾ.

ಏಕ್ ಸಾ ಪಾಣ್ ಪ್ಡ್ಾ ಾಂ ನ್ಾಂ ಬಾ.." "ಹಾಾಂ... ತೊ ಕಲ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಮ್ಚ್ಳಯ ತುಜೊ ಆದಾ ಫಿರ್ನಿ್ ... ತಾಚ್ಯಾಂ ಸಾ ಪಾಣ್ ನ್ಾಂ?" "ವಹ ಯ್ ... ತುಕ ಕಶೆಾಂ ಕಳ್ಯ ಾಂ?"

ಹರ್ಧ್ ಯಾಂತ್ ದ್ಡ ಬಡ ಮುಸಯ ನ್ ಕುಳಿತ್ ಕಾಂಡೊಯ ಸಬ್ಿ ಏಕ್ ಸೊಡಾಾ ್ ರ್ ದುಸೊ್ ಕಾಂಯ್ ಅವ್ಚ್ಜ್ ನಾ. ಕಶೆಾಂಯ್ ಪಾಕಯ ಥವ್್ ಪಾಟಾಂ ಘರ .... ಇಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೊನ್ ಕಸೊಯ್ ಘರ ಪಾವೊಾ ಾಂ. ಲ್ವಾ ರ ಸಂಗಿಾಂ ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ರೊೀಮಯ್ಲ ಆನಿ ಜೂ್ ಲ್ಯೆಟ್ಮಚ್ಯಕ್ತೀ ಚಡ್ ಕಷ್ಾ ಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಲಾ . ಆಟೆ ವಟ್ಮ್ ಾಂಚೊ ಗೊಾಂದಳ್ ಜಾವುನ್ ಗೆಲ್ಲಾ .

"ತುಜಾ್ ಫಿರ್ನಿ್ ಸಂಗಿಾಂ ಆಸ್ ್ಾ ಾಂ ಚ್ಯಡುಾಂ ಆಸ ಪ್ಳ್..." "ವಹ ಯ್..." "ತಾಂ ಮ್ಹ ಜಾ್ ಸಾ ಪಾ್ ಾಂತ್ ಆಯ್ಾ ಾಂ... " ತದ್ಳ್ಳ್ ತಾಂ ರಗ್‍ ದ್ಕಯಲಾ ್ ಪ್ರಿಾಂ ಕನ್ಯ ಮ್ಕ ಮುಟ ಮ್ನ್ಯ ರ್ಧಡಾರ್ಿ ್ಾಂ. ಆತಾಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂಚ್ ವಚ್ಯ್ಯಾಂ "ಕಲ್ ತುಜೊ ಡಾಡಾ ಕ್ತತಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲ್ಲ.?"

**** ******* ************* ದುಸ್ ದಿೀಸ್ ಸಕಳಿಾಂ ಕ್ಜಕ್ ವೆತಾನಾ ಲ್ವಾ ರ್ ಚತಾಯ ಭಾಶೆನ್ ಉಡಾಕ ಣ್ಟಾಂ ಘಾಲ್ತ್ಿ ರ್ಧಾಂವೊನ್ ಆಯೆಾ ಾಂ. ಹಾಬಾಬ ... ಹಾಾಂವೆಾಂ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸಾ ಸ್ ಸೊಡೊಾ . "ಕಾಂಯ್ ಜಾಾಂವ್ಕ ನಾ... ಹಾಬಾಬ ..." ಸವ್ಚ್ಕ ಸ್ ಕ್ಜಚ್ಯ್ ವೊಡಾ ರಕ ಮುಳ್ಳ್ಾಂತ್ ಬಸಿ ನಾ ಲ್ವಾ ರ್ ಮ್ಹ ಣ್ಟ್ಾಂ.

"ತಾಣಾಂ ತುಕ ಜಾಾಂವಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲ.." "ಮ್ಕ ಪಾಸ್ ಗಿೀ ರ್ ಗಳ್ಳ್ಪ ಸ್? ಹಾಾಂಗ್ಡ ಬಲ್ ಾಂತ್ ಕಸ್ ನಾಾಂತ್... ಪಾಸ್ ಖಂಯ್.." ಹಾಾಂವ್ಯ ಗ್ಳಣ್ಗಾ ಣ್ಶಾ ಾಂ. ತಾಂ ತಕ್ತಾ ಆಡ್ ಘಾಲ್್ ಮ್ಹ ಣ್ಟ್ಾಂ... "ಪೊವ್ಚ್ಯಾಂ ಆರ್ಿ ರ ತುವೆಾಂ ಘರ ಯರ್ಜ ಖಂಯ್..." ಹಾಾಂವ್ ಥಂಯ್ಯ ಬಸಾ ಕಡ್ಾಂಚ್ ಪುಸುಪ ಸೊಾ ಾಂ. "ಗತ್ ಪಾಡ್..."

"ತುಕ ಗೊತಾಿ ಸಯ... ಕಲ್ ಮ್ಕ 53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


WE LOST 2 VEEZ STARS: BENNY TEACHER & JOE GONSALVES. MAY THEIR SOULS REST IN PEACE AND MAY GOD ALMIGHTY GRANT THEIR LOVED ONES ENOUGH STRENGTH TO BEAR THIS TREMENDOUS LOSS.

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭವ್ ಆಯ್ಲಾ !

✍️ಮೆಕ್ಣಿ ಮ್,ಲೊರೆಟ್ಟೊ ಟಪ್ಪ ಕನ್ಯ ಜಾಲಾ ್ ಆವ್ಚ್ಜಾಕ್ ರಪ್ಪ ಕನ್ಯ ಮ್ಕ ಜಾಗ್‍ ಜಾಲ್ಾ .' ಏಕ್ ತಾಾಂಬಾ ಸಳಿಯ್ಲ ಹಾಾಂವೆ' ಅದೆಯಾಂ' ಬರರ್ಾ ಾ ್ ಕಗ್ಡಿ ರ್ ಚರೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಾ ! ಲಗಿಾಂಚ್ಯ ಮ್ಾಂಯ್ ಮ್ಾಂದೆ್ ರ್ ನಿದ್‍ ಲ್ಾ . ತಿಣಾಂ ವ್ಚ್ಡ್್ ದ್ವರ್ ್ಾ ಾಂ ಶಿತ್ ಎದಳ್ ಚ್ಯ ನಿಾಂವ್ ್ಾ ಾಂ! ಬಶೆ್ ದೆಗೆನ್ ಮುರ್ಾಂಚ ರಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಾ ! ರಾಂದಿ್ ಕುರರ್ ಪ್ಟೊನ್ ದ್ವರ್ ಲ್ಾ ಚಮ್ ಕುವೊಯನ್ ಗೆಲ್ಾ ! *

*

*

*

ಹಶೆಯಾಂಚ್ಯ ಬರಿಚ್ಯ ಆಜ್ ಯೀ ಮ್ಾಂಯ್ ಕೂಲ್ ಕಮ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯ ಲ್ಾ . ಅಮೊರಿ ಶಿಕವ್್ ದ್ಟುಾ ಖತಿರ್ ಮ್ಗ್ಡಿ ನಾ ಪ್ತಾ್ ಯನಿೀ ತಿ ರಡಿಾ .

ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ರ್ಜಾಂವ್ಕ ವ್ಚ್ಡಾಿ ನಾಾಂ ದ್ಟುಾ ಕ್ ಕಗತ್ ಬರೊವ್ಾಂಕ್ ಬಸ್ ಲಾ ್ ಮ್ಕ ಕೆದ್್ ಾಂ ದಳ ಆಡ್ ಜಾಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಯ ಾಂಚ್ ಕಳ್ಯ ನಾಾಂ! ವರಾಂ ಎದಳ್ ಚ್ಯ ಮ್ದ್್ ನ್ಚಾಂ ಸಡ್ಭಾರ ಉತಾ್ ಲ್ಾ ಾಂ! ಹಳ್ಳ್ಿ ರ್ ಉಟೊನ್, ರ್ಜವ್್ ಪ್ತಾ್ ಯನ್ ಎಕ್ ಘಡಿ ಕಗ್ಡಿ ರ್ ದಿೀಶ್ಾ ವೆಲ್. 'ಮೊಗ್ಡಳ್ ದ್ಟುಾ . ತುಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಯ್? ಹಾ್ ಪಾವಾ ಾಂಚ್ಯ ಮೊಾಂತಿ ಫೆಸಿ ಕ್ ತುಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಾಯ್ ಮುಣ್ ಅಮಯ ಪಾತ್ ಣ. ಮ್ಾಂಯಯ ಭಲಯಕ ಬಿಗೊಾ ನ್ ಯೆತಾ ....ಮ್ಜಾ್ ನ್ ಸದ್ಾಂಚ್ಯ ಕಮ್ ಕರಾಂಕ್ತೀ ಅಸದ್‍್ ....'

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಶೆಾಂ ಅನಿ ಕ್ತತಾಂ ಸವ್ಯ ಹಾವೆಾಂ ತಾ್ ಕಗ್ಡಿ ರ್ ಬರವ್್ ಕವರಾಂತ್ ಗ್ಡಲ್್ ಅಲಿ ರಿರ್ ದ್ವ್ಯಾಂ. ಮ್ಾಂದೆ್ ಕ್ ಪಾಟ್ ತಾಂಕಿ ನಾ ಮ್ಜ‍‍ ಚಾಂತಾ್ ಾಂ ಪಾಟಾಂ ದ್ವೊಾಂಕ್ ಲಗಿಾ ಾಂ.

ಗೊಾಂವಾ ೀ ಸಾಂ ವಶೆಾಂತ್ ಸರ್ಬಚ್ಯನಿಾಂ ಅಮ್ಕ ಾಂ ದಿೀವ್್ ಆಮಯ ಪೊಟ್ಮಾಂ ಥಂಡ್ ಕೆಲ್ಾ ಾಂ.ತಶೆಾಂಚ್ ಪಾವ್ಚ್್ ಾಂತ್ ಕಲಾ ಚ್ಯಾಂ ಘರ್ ಕಸಳ್ಳ್ಾ ನಾ ನ್ಳ್ ದ್ಾಂಕುನ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ರಕ್ ್ಾ ಾಂ ಸಯ್ಿ ! *

ಸುಮ್ರ್ ವೀಸ್ ವಸಯಾಂದಿಾಂ ಬಾಬ್ ಸತಾಯನಾ ಮ್ಕ ದ್ ವಸಯಾಂ ಅನಿಾಂ ದ್ಟುಾ ಕ್ ಪಂದ್್ ವಸಯಾಂ ಪಾ್ ಯ್! ತಿಸ್ ಾಂತ್ ಅಸಿ ನಾ, ಮ್ಜಾ್ ದನಿೀ ಪಾರ್ಾಂಕ್ ಪೊಲ್ಯ್ಲ ಜಾವ್್ ಮ್ಯ್ಾಂನ್ ಚ್ಯಕ್ತ್ ಕರಿರ್ಜ ಪ್ಡಾಿ ನಾಾಂ, ದ್ಟುಾ ನ್ ನೊವೆಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಸೊಡ್್ ಕಣ್ಟ ಲ್ಲಕಮ್ಯೆಚ್ಯ ಪಾಯ್ ದ್ನ್ಯ, ಘಾಟ್ಮಚ ವ್ಚ್ಟ್ ದ್ರ್ ಲ್ಾ ! ಸುವೆಯಚ್ಯ ಚ್ಯರ್ ವಸಯನಿಾಂ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಪ್ಯೆ್ ದ್ಡ್್ ಕಗ್ಡತಿೀ ಬರರ್ಿ ಲ್ಲ ತರಿೀ ಆಜ್ ಯೆತಾ ಪಾಲ್ ಯೆತಾ ಮುಣ್ಶನ್ ಗ್ಡವ್ಚ್ಕ್‍ಆಯ್ಲಾ ಚ್ಯ ನಾ! ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಅನಿ ಕ್ತತಾಂ ಘಡ್ಾ ಾಂಗಿೀ.. ದ್ಟುಾ ಚ ಖಬರ್ ತ್ಿ ನಾ...ಪ್ಯೆ್ ಯೀ ನಾಾಂ....ಜಾಪ್ ಯೀ ನಾ.. !, ಜಾಲ್ ರಿೀ ಹಾಾಂವ್ ಮ್ತ್್ ಅತಾಾಂಯ್ ಮೊಾಂತಿ ಫೆಸಿ ಕ್ ತಾ್ ಚ್ಯ ಪ್ಯೆಾ ಾಂಚ್ಯ ಎಡ್್ ಸರ್ ಕಗ್ಡಿ ಾಂ ಘಾಲಿ ಲ್ಲಾಂ ಚುಕರ್್ ಸಿ ಾಂ! ಹೆವ್ ನ್ ಘಚಯ ದುಖಳ್ ಖಬರ್ ವ್ಚ್ಡಾ್ ತಾವ್್ ವಗ್ಡರಕ್ ಕಳನ್, ತಾಾಂಚ್ಯ ಭುಜಾವಣನ್ ತಾಾಂದುಗಿೀ

*

*

*

ರತಬ ರ್ ಚಾಂತುನ್, ತಡವ್ ಕನ್ಯ ನಿದನ್, ಸಕಳಿಾಂ ಉಟ್ಮಿ ನಾಾಂ ವೆಳಿೀ ಜಾಲ್ಲಾ ! ವರಾಂ ಎದಳ್ ತ್ಿ ನೊವ್ ಉತಾ್ ಲ್ಾ ಾಂ! ರಾಂದಿ್ ಚ್ಯ ದೆಗೆರ್ ಉರ್ಬರ್ ದ್ವರ್ ಲ್ಾ 'ಚ್ಯ' ಪ್ಲಯೆವ್್ ಅಾಂಗ್ಡ್ ಾಂತ್ ಕುಾಂಕಾ ಾಂಕ್ ಬಾತ್ ಉಡವ್್ ,ಅಲಿ ರಿ ವಯೆಾ ಾಂ ಕಗ್ಡತ್ ಕಡ್್ ಪೊಸ್ಾ ಮ್ಚ್ನಾಕ್ ರಕನ್, ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾಂ ಯೆಣಾಂ ಜಾತಾನಾ, ಕಗ್ಡತ್ ಚ್ಯಪುನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕನ್ಯ, ಬಿಡಿಯೆಸಂಗಿ ಜನ್ಲ ಇಡಾ್ ಕ್ ಬಸೊಾ ಾಂ ಹಾಾಂವ್. ಅನಿಾಂ ಅಶೆಾಂ ಮ್ರ್ಜಾಂ ಕಗ್ಡತ್ ಪಾವ್ಚ್ಾ ಾಂಗಿೀ ನಾಾಂಗಿೀ.. ಮ್ಚ್ಜುನ್ ಪಂದ್್ ದಿಸಾಂ ಬಿತರ್ ಸುಮ್ರ್ ಚ್ಯರ್ ವರಶೆಯಾಂ ಸುಣ್ಟ್ ಚ್ಯ ವಡ್ ಬರ್ಬಕ್ ಘರ ಲಗಿಾಂ ರಿಕಿ ್ ಥಾಂಬಾಿ ನಾ ಅಮ್ಕ ಾಂ ವಡ್ ಅಜಾಪ್ ಅನಿಾಂ ಸಂತೊಸ್ೀ ಜಾಲ್ಲಾ ! ದಳ್ಳ್್ ಾಂಕ್ ಕಳ್ಾಂ ಕೂಲ್ಾಂಗ್ಡಾ ಸ್ ಅನಿ ತೊಾಂಡ್ ಬರ್ ಖಡ್ ವ್ಚ್ಡಯಲಾ ್ ದ್ಟುಾ ನ್ ಬಾಡ್ಾಂ ಮ್ಚ್ಜಾಿ ನಾ, ಮ್ಕ ವಳಕ್ ದ್ರಾಂಕ್ ಚಡ್ ವೆಳ್ ಲಗೊಾ ನಾ! ತಾಚ್ಯ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ಎಕ್ ಬಾಯ್ಾ ಮ್ನಿಸ್

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅನಿಾಂ ದಗ್ಡಾಂ ದ್ಕ್ತಾ ಾಂ ನ್ಣಿ ಾಂ ಬುಗಿಯಾಂಯ್ ಸ್ಟಟೆಕ ಸ್ ಸವೆಾಂ ದೆಾಂವ್ಚ್ಿ ನಾ, ಹಾವೆಾಂ ಜಾಾಂವಿ ೀ ಮ್ಾಂಯ್್ ಜಾಾಂವಿ ೀ ಕ್ತತಾಂಚ್ ವಚ್ಯರ್ ಕರಿನಾಸಿ ಾಂ, ದ್ಟುಾ ಮ್ಚ್ಳ್ ಲಾ ್ ಖುಶೆನ್ ಪ್ಟುಾ ನ್ ದ್ನ್‍ಯ ಬಪ್ಯಯರ್ ಸಾ ಗತ್ ಕೆಲ್ಲಾ . ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ದ್ಟುಾ ನ್ ತಾಚ್ಯ್ ಬಾಯ್ಾ ಬುಗ್ಡ್ ಯಾಂಚ ಒಳಕ್ ಕನ್ಯ ದಿತಾನಾ ಸಾಂಗೆಾ ಕ್ತೀ ' ಸವ್ಚ್ಕ ರಚ ಕಲ್‍ ರತಿಾಂ ಕಣಾಂಗಿೀ ದುಸಾ ನಾನಿಾಂ ಖುನ್ ಕೆಲಾ ್ ನ್ ಭಿರ್ನ್ ಗ್ಡವ್ಚ್ಕ್‍ಯೆಜಯ್ ಪ್ಡ್ಾ ಾಂ! ಮ್ರ್ಜ ಖಮ್ಯೆಚ್ಯ ಪ್ಯೆ್ ಅಸತ್ ಮ್ರ್ಜಲಗಿಾಂ, ಅನಿ ಹಾಾಂಗ್ಡಚ್ಯ ರವ್ಾಂಚ್ಯ' ಅಶೆಾಂ ಅವಯ ತ್ ಆಯ್ಾ ಾಂ ಕರಣ್ ಸಾಂಗೆಾ ಾಂ ತಾಣ. ವಯ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಕ್ತತಾಾ ್ ಗಿೀ ವಸಯ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಘಚೊಯ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಟಾಂ ಮ್ಚ್ಳ್ ಲ್ಲಾ ! ಕ್ತತಾಂಯ್ ಜಾಾಂವ್ ಹಾ್ ಪಾವಾ ಾಂಚ್ಯಾಂ ಮೊಾಂತಿ ಫೆಸ್ಿ ಮ್ತ್್ ದ್ಟುಾ ಸಾಂಗ್ಡತಾ ರ್ಜವ್್ ವಡ್ ಗದ್ಿ ಳ್ಳ್ಯೆನ್ಾಂಚ್ ಆಚಸುಯಾಂಕ್ ಆಸ್ ್ಾ ಾಂ! ದ್ಟುಾ ಘರ ಯೆವ್್ ಪಂದ್್ ದಿೀಸ್ ಉತಾ್ ್ಾ !

ಚಡ್ ಉಣ

ಅಶೆಾಂ ಪ್ರ್್ ್ ಾಂಕ್ತೀ ಕಾಂಯ್ ಫಿಕ್ತರ್ ನಾತಾಾ ಾ ್ ನ್, ಮ್ಸ್ ಅನಿ ಸೊರೊ ಅಮ್ಚ್ಾ ರ್ ಸದ್ಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಲಾ !. ಮ್ಜೊ್ ಭಿಡಿಯ್ಲ ಸ್ಗೆ್ ಟ ಜಾವ್್ ಬದ್ಾ ತಾನಾಾಂ, ಮ್ಾಂಯ್ ಮ್ತ್್ ಸುನ್ಕಡ್ನ್ ಗಪ್ಪ ಮ್ನ್ಯ ನಾತಾ್ ಲಗಿಾಂ ಖೆಳನ್ ಆಸ್ ಲ್ಾ !

*

*

*

*

ಅರ್ಬಯ ದಿೀಸ್ ತೊ ಸನಾಾ ರ್! ಸಾಂರ್ಜರ್ ಸುಮ್ರ್ ಚ್ಯರಾಂಕ್ ಜನ್ಲ ಲಗಿಾಂ ಬಸೊನ್ ಬಾಯ್್ ದುಾಂವರ್ ಸೊಡುನ್ ಮ್ಜಾಚ್ಯ ಸಂಸರಾಂತ್ ದ್ಲಿ ನಾ, ಪ್ಯ್ ಲ್ ಟ್ಮರ್ ರಸಿ ್ ರ್ ಜಪಾಚ್ಯ ಅವ್ಚ್ಜಾಕ್ ಮ್ಕ ಜಾಗ್‍ ಜಾತಾನಾ, ಅಯ್ಾ ಾಂ ಜೀಪ್ ಜಾಲಾಂತ್ ಥಾಂಬಾಿ ನಾ, ತಾಾಂತಾ ದಗ್‍ ಖಕ್ತ ನ್ಸ್ ್ಾ ವ್ ಕ್ತಿ ಪೊಲ್ಸ್ ಮುಣ್ ಕಳ್ಳ್ಿ ನಾ ಅನಿ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ದ್ರರ್ ಠೊಕೆ ಘಾಲಿ ನಾ, ಮ್ಯ್್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಡ್ ್ಾ ಾಂ! ತಿಣ ತೊಾಂಡ್ ಕಡ್ಯ ಆದಿಾಂಚ್ ತಾಾಂತಾಾ ್ ಎಕ ಪೊಲ್ಸನ್ ಮ್ತ್ ರಂಗ್ಡಚ್ಯ ಕಗ್ಡತ್ ಮ್ಾಂಯ್ಕ ಒಡಾಾ ವ್್ 'ಅಮ ಪೊಲ್ಸ್ ಘಾಟ್ಮಚ್ಯ.ಪಾಟ್ಮಾ ್ ದಿಸನಿಾಂ ತುಜಾ್ ಪುತಾನ್ ಸವ್ಚ್ಕ ರಚ ಖುನಿ ಕನ್ಯ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಹಾಾಂಗ್ಡ ಯೆಶೆಾಂ ಕೆ್ಾಂ' ಮುಣ್ಟಿ ನಾ, ಆಯ್ಲಕ ನ್ ಮ್ಾಂಯ್ ತಕ್ತಾ ಘವೊಾಂನ್ ಪ್ಡಾಿ ನಾಾಂ, ರಾಂದ್ಯ ್ ಕುಡಾಾಂತ್ ಲ್ಪೊನ್ ರವ್ ಲಾ ್ ದ್ಟುಾ ಕ್ ದ್ರಾಂಕ್ ತಾಾಂಕಾಂ ಚಡ್ ವೆಳ್ ಲಗೊಾ ನಾ! ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ತಾಣಾಂ ಖಡೊ ಘಾಲ್್ ಜಪಾರ್ ಬಸರ್ಿ ನಾಾಂ, ಅನಿ ತಾಚ್ಯ ಬಾಯ್ಾ ಬುಗ್ಡ್ ಯಾಂಚ್ಯಾಂ ರಡ್್ ಾಂ ಆಕಸಕ್ ತಾಂಕಿ ನಾ, ತಾಾಂಕಾಂ ಭುಜಂವ್ಕ ಮ್ರ್ಜಕಡ್ನ್ ಉತಾ್ ಾಂ ನಾತ್ ಲ್ಾ ಾಂ! *

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

*

*

*

* *


ದ್ಟುಾ ಕ್ ಆಪೊನ್ ವರನ್ ಆಜಕ್ ದನ್ ದಿೀಸ್ ಸಂಪ್ ್ಾ . ಸಾಂರ್ಜರ್ ಸಗಿಯ ಾಂ ದ್ಖ್ ನ್ ಸೊಪಾ್ ರ್ ಬಸೊನ್ ಅಸಿ ನಾ ಪ್ತಾ್ ಯನ್ ತಾಂಚ್ ಜೀಪ್ ಅಾಂಗ್ಡ್ ಕ್ ಪಾವ್ ್ಾ ಾಂ!

ಖುನಿಯೆಕ್ ಸಂಬಂದ್‍ ಜಾಲಾ ್ ವ್ ಕ್ತಿ ಕ್ ಅಮ ಕಲ್ ಚ್ಯ ಖೈದ್‍ ಕೆಲ. ತುಮ ಮ್ಫ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮುಣ್ ಸಾಂಗ್ಡಿ ನಾ 'ಮೊಾಂತಿ ಮ್ಯೆಚ್ಯಾಂ ವತಯಾಂ ಅಜಾಪ್ ಆಜ್ ಘಡೊನ್ ಗೆ್ಾ ಾಂ!

ಜೀಪಾರ್ ತಾವ್್ ಎಕ ಪೊಲ್ಸನ್ ಹಾ್ ಪಾವಾ ಾಂಚ್ಯಾಂ ಮೊಾಂತಿ ಪ್ಸ್ಿ ದ್ಟುಾ ಕ್ ದೆಾಂವವ್್ ಮ್ಾಂಯ್ ಲಗಿಾಂ' ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸಕಿ ಾಂಕ್ತೀ ಖರ್ಯ ಅತಾಯಚ್ಯಾಂ ಅಮ್ಚ್ಯ ತಾವ್್ ಫರಮ್ಸ್ ಜಾಲ್! 'ಕುಟ್ಮಾ ಚ್ಯಾಂ ಫೆಸ್ಿ ' ಜಾ್ಾ ಾಂ! ------------------------------------------------------------------------------------------

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಖಾಲ್ವ ಭಣ್ ಮ್ಹ ಜಿಂ ಫುಡಾರಾಚಿಂ ಸಪ್ಲಿ ಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಚೆ ಅತ್ರರ ಗ್ ಸ್ಗೊರಾತಿತ್ಲ್ಾ ಾ ಆಶಾ ಮ್ಯತ್ರಾ ಭಣಂತ್ ಭ್ರಾ ಲ್ವಂ ಕಣೆ ಮ್ಯಹ ಕಾ ರಾಂದಿ ರ್ ಚಡವ್್ ಉಜ ದಲೊ ಹಂವ್ ತಾಪ್ಲೂ ಂ ಸಕೊ ಡ್ ಯೆವ್್ ರ್ನಹ ವ್್ ಗೆಲೆ ಆತಾಂ ಹಂವ್ ಖಾಲ್ವ ಭಣ್! -ಸ್ಮವ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಥಾಲ್ವದನ್ ದೆವ್ಚಾ ಉತಾರ ರ್ಕ ಜೆಮೆೊ ದೊಳೆ ದನಿಂಚಾ ಪ್ಟ್ಟೊ ರ್ಕ ಹಸ್ಮೂ ಚೆ ಕಾನ್ ಮುಡ್ದೊ ಮ್ಯಂಚಿ ಸ್ತಗಿ ಕಾತಿ ಚಿಂವ್ಳ್ಜಯ ಾ ರ್ಯ್ ಆನಿರ್ಕಯ್ ಕರ್ಗ್ರ್ನತ್ಲ್ಾ ಾ ಮ್ಯರ್ನಚ್ಯಾ ವ್ತಿ ನಟ್ವಂನಿ ಭ್ರಾ ಲ್ವ ಖಾಲ್ವ ದಲ್ವ ಹಂ ಕಸ್ಾ ಂ ದನ್? -ಸ್ಮವ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ತಾಲ್ವಬಾನ್ ಕಶಾೊ ಂನಿ ಬಾಂಧಲ್ವಾ ಂ ಘರಾಂ ಹುಲ್ಲು ವ್್ ತಾಣಂ ಒಂಪಿರ್ನತ್ರಾ ಾ ಕಡೆ ಲ್ಬಂವುನ್ ಫುಡಾರಾಚಿಂ ರಾವ್ಳಯ ರಾಂ ಕಸ್ಯ ವ್್ ಫುಲ್ಬನ್ ಯೆಂವ್ಳೊ ಬಂಗೆ ಕ್ಣಮುೊ ನ್ ಫುಲ್ಲ್ಲಾ ಾ ಫುಲ್ಲಂರ್ಕ ಪಿಸ್ತಡ್್ ದುಬಾಯ ಾ ಂಚಿಂ ವೊಡಾೂ ಂ ಮ್ಸ್ತೂ ನ್ ತ್ರ ಆಯೆಾ ..... ತ್ರ ಗೆಲೆ..... ಆಸಾ ಲೊ ಏರ್ಕ ದೊಳೊ ಕಂಕುನ್ ಕಾಡ್್ ಕಾನ್ ಆಯ್ೊ ರ್ನತಾಾ ಾ ಸಶಿ್ಂ ಬಂಬ್ ಫುಟವ್್ ತ್ಲ್ಂಡ್ ಯೆರ್ನತಾಾ ಾ ಂಚಿ ಜಿೀಬ್ ಕಾತರ್ ್ ಕುಂಟ್ವವ್್ ಚಲ್ಲೊ ಚೆ ಪ್ಲಂಯ್ ಮ್ಚಡ್್ ಆಧಾರ್ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಹತ್ ದವನ್್ ಚಲ್ಲೊ ಕುರಾಡ ಾ ಚೆ ಹತ್ ಕಾತರ್ ್ ತ್ರ ಹಸ್ಾ ...... ತ್ರ ರ್ನಚೆಾ ...... ಉದೊ ಚಾ ಝರಿರ್ಕ ವೀರ್ಕ ಘಾಲ್್ ಮ್ರ್ನಯ ಾ ಕುಡಿ ಮ್ಚಡಿಂ ಜಾವ್್ ಸಂಸ್ರ್ ಜಾಲೊ ದುಕಾಚಿಂ ಕಂಡಾಂ ಅಂತರ ಳ್ಜರ್ಕ ಉಬ್ಾ ಂ ಧುಳಿಚಿಂ ಮ್ಚಡಾಂ ಹ ನ್ಹ ಯ್ ಗಡಿಂ ಭಯೆಾ ಹ ಗಡಿಂ ಭಿತರೆಾ ದುಸ್ಿ ನ್ ಮ್ರ್ನಯ ಾ ಕುಳ್ಜಚೆ! ಗಡಿಂ ಭಯ್ಲಾ ಆಧಾರ್ ರ್ನತಾಾ ಾ ರ್ ವ್ಹ ಡೊ ಕಶೆ ಜಾವ್್ ರಾಕಾಿ ಕಾಸ್ೂ ಚೆ -ಸ್ಮವ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ 59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


" ಅಮಿo ಚೆಡೆ ಅಶೆಂ ತಶೆಂ " ಅಮಿo ಚೆಡೆ ಆಶೆಂ ಆನಿ ತಶೆಂ ಸ್ತಕಾಾ ಪೊಪ್ಲಯ ಂಚೆಂ ಬೆಡೆ ಮ್ಚರ್ನಂತ್ ರರ್ಗೂ ಕಣಂತ್ ದಯಾಳ್ ಧಾದೊಶಿ ಖರೆಂ ತರಿೀ ಇಲೆಾ ಂ ಬಡು ಡೆಂ ರ್ಗಂವ್ರ್ ಅಮ್ಯೊ ಂ ಪ್ಳೆತಾರ್ನ ರ್ನರ್ಕ ಗಂವ್ಡ ಯಾೂ ತ್ ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ಗಜೆ್ ಅಕಾಂತಾರ್ಕ ಸಬಾರಾಚೆ ಉಲೆ ಕಾಮ್ಯಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಲಜ್ ರ್ನ ಹತಾಂತ್ ಉರಾರ್ನಂತ್ ಗಲೆ ಚೆಡಾಾ ಂ ತಿ ಅಮ್ಯೊ ಂ ಪ್ಳೆವ್್ ಹಡಾಯಾೂ ತ್ ಕಶೆಂ ಕಶೆಂ ಹಸ ಆಮಿ ಪ್ಲಠಯಾಾ ಾ ರಿ ಕತಾ್ತ್ ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಕಣ ತರಿೀ ಚಿಡಾಯೆಾ ಂ ಅಮ್ಯೊ ಾ ಕುಶಿರ್ಕ ತಿಸ್್ ದೊಳೆ ಗಜಾ ್ ಪುತ್ಲ್ಾ ್ ಮ್ಯಮಿಯ್ಲಾ ಹಂ ಚೆಡಾಾ ಂಚೆ ಬ್ರೆಂ ನ್ಹಹ ಸ್ಿ ಂರ್ಕ ಅಮ್ಯೊ ಂ ರಿೀತ್ ರಿವ್ಜಾ ರ್ನಂತ್ ಲ್ಬಂಗ ಕಮಿಸ್ತ ಇಜಾರ್ ಕಾಶೆೊ ಂ ಲೇಸ್ತ ಚಲ್ಲೂ ತ್ಲ್ಂಡಾರ್ ಅಮ್ಯೊ ಾ ಖಾಡ್ ಮಿಶಿ ಲಕ್ಷಣ್ ಸ್ಂರ್ಗೂ ತ್ಲ್ ಪ್ಳೆ ಸರ್ನಾ ಸ್ಮ ಚೆಡಾಾ ಂಚಿ ನ್ಕಾಾ ಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಂರ್ಕ ಕಂಕಾೂ ತ್ ಸಪ್ಲಿ ಂ ಅಮಿ ದೆಖಾೂ ಂವ್ ದೀಸ್ತ ಆನಿ ರಾತಿಚೆಂ ಆಸ್ಾ ಾ ಸ್ಂತಾರ್ಕ ಪ್ಟ್ಟಂವ್್ ಬಾರಾ ವ್ತಿ ಎಕಾ ಬಯಾ್ ಸ್ಮವ್ಸ್ರ್ಕ ಲ್ಲಗೊನ್ ಸ್ತಕಾಾ ಾ ತ್ ಕಾತಿ ಚೆಡಾಾ ಂ ಮ್ಹ ಣೂ ತ್ ಆಶೆಂ ತ್ಲ್ ಅಳಿಯ ರೆಡ್ದ ಗೊ ಕಸಲೊಾ ಧೊಶಿ ಅಮಿೊ ಬ್ಮ್್ತ್ ಪ್ಲವೂ ಲೆ ಕಣ ರ್ನಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂರ್ಕ ಘಡಿಾ ಪ್ಡಾೂ ತ್ ಉತಾರ ಂಚೆ ಖೊಡೆ ಅದಂವ್ ಎಕುಿ ರ ಆಸ್ೂ ದೆವ್ನ್ ಕಾಡಿಾ ಬೀರ್ ಬಯಾ್ಂತಾಾ ಾ ಬಯಾ್ ಏವೇಚಾ ಅಸ್ಂವ್ ಸದೆಿ ರ್ - ಅಡಾಾ ಚ್ಯ್ ಜನ್ 60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭುಮಿ ವೈಕುಂಟ್ವಂತ್... ತಾಾ ಯ್ ರುಕಾರ್ ಅಸ್ಮಾ ಂ ಹಜಾರ್ ಫಳ್ಜಂ.. ಎವ್ಳನ್ ಕಾಡೆಾ ಂ ಎರ್ಕ ಚ್ ದೊರ್ಗಂಯ್ನ್ ಖೆಲೆಂ... ದೆವ್ರ್ಕ ಭೊಗಿ ನ್ ಸಡೆಾ ತ್ರಂ ವಷಯ್ ಸಂಪೊೂ ... ಎಕಾ ಚುಕ್ಣಚಿ ಸ್ಂಖಳ್ ಕರಡಾಂರ್ಕ ಪ್ಲವಾ ಅತಾಂ ದೆವ್ನ್ಂಚ್ ಭುಂಯ್ೊ ಯೇಜಾಯ್ ಪ್ಡೆಾ ಂ. ಪ್ಲತಾೊ ವೊಜೆಂ ವ್ಹ ವಂವ್ೊ , ಖುಸ್್ರ್ ಮ್ಚರಂರ್ಕ, ರುಕಾ ವಯ್ನಾ ಂ ಎಪುು ಲ್ಲಂ ಪುರಾ ಕುಸನ್ ಗೆಲ್ವಂ ಕಣಿ

ಸತ್ ಸಂಸ್ರಾಂತಾಾ ಾ ಖೊಟ್ಟಪ್ಣ ಮುಕಾರ್ ಆದಂವ್- ಏವ್ಳಚೆ ಪ್ಲತಾರ್ಕ ಕಾಂಯ್ೊ ನ್ಹ ಯ್ ತಾಂಕಾಂ ತ್ರರ್ನ್ ಂಚ್ ಆನ್ಹಾ ೀರ್ಕ ಅವ್ೊ ಸ್ತ ದಲೊಾ ತರ್ ಆಜ್... ರಾರ್ಗಚಿ ಶಿರ್ ಚ್ ಆಸ್ಮೂ ರ್ನ. ಅಜೂನ್... ತ್ಲ್ ವಶೆವ್ರ್ ಚ್ ಆಸೂ ನಿರಾಶಿ ಜಾತ್ಲ್ ರ್ನ.

--ಜಸ್ಮಿ ಪಿಂಟ್ಟೀ _ ಸಲೊಮಿ, ಮಿಯಾಪ್ದವ್ 69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಯಹತ್

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಂತ್ ಪ್ರ್್ಳೊೊ ''ಕಾಪು '' ಮ್ಹ ಳೊಯ ರ್ಗಂವ್. 1960 ಇಸಾ ಾಂತ್ ‘’ಕಪು’’‍ ಏಕ್ ರ್ಧಕಾ ಕುಗ್ಡ್ ಮ್ ಜಾವ್್ ಆಸ್ ಲ್ಲಾ . ಆಶೆಾಂ ಪ್ಾಂಟ್ ಜಾವ್್ ಅಸೊನ್ ತಾಲೂಕ್ ಸಯ್ಿ ಜಾಾಂವ್ಕ ನಾ. ಮೂಳ್ ಸೌಕಯ್ಯ ಮ್ಸ್ಿ ಉಣಾಂ ಆಸಾ ಾಂ. ವ್ಚ್ಹನಾಾಂ ಸಂಚ್ಯರ್ ಸಯ್ಿ ನಾತಿಾ . ಮ್ಲ್ಾ ಡಿಾಂ ಸಾಂಗ್ಡಿ ತ್ 95 ಪ್ರ್್ ್ ಾಂಕ್ ಪ್ಟೊ್ ೀಲ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ಿ ಲ್ಲ ಮುಣ್ಶನ್ , ಹಾ್ ಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಾಂತ್ ತಾ್ ಕಳ್ಳ್ರ್ ದೀನ್ ಟ್ಮ್ ಕ್ತ್ ಆಸೊಾ ್ . ( ಕೇರ್ವ್ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ಗ್ಳಡಾ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ಮ್ನ್ಸಿ ಾಂಚ ) ಎಸ್. ಎಾಂ. ಎಸ್ ಬಸ್ ಕಪು -ಕಳತ್ತಿ ರ್ ರ್ಬಳಪು ಮ್ಗ್ಡಯರ್ ಪ್ರ್ಾ ್ ಪಾವಾ ಾಂ ಸಂಚ್ಯರ್ ಜಾತಾನಾ ಲ್ಲಕಾಂಕ್ ಮ್ಸ್ಿ ಖುರ್ಷ ಜಾಲ್ಾ , ಹಾ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಆಟೊೀ ರಿಕಿ ಸಂಚ್ಯರ್ ಪಾ್ ರಂಭ್ ಜಾಲ್ಾ . ಹೊೀಟೆಲ್ ನಾತಾಾ ್ ರಿೀ ಮ್ಧವ್ ಪ್್ ಭು , ಪ್ಟೇಲಚ ಆಾಂಗಡ್, ಶಿ್ ೀನಿವ್ಚ್ಸ್ ಜೊವೆಯ ಚ್ಯ ಆಾಂಗಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಾ . ಹಾ್ ತಸ್ಾ ರಾಂತ್ ದಿಸಯ ತೇಗ್‍ ಕಲಕರ್ ‘’ಬ್- ತಲ್ಪಾ್ ಸ್ೀಸನ್ 1’’‍ ಆನಿ ‘’ಕುಡಲ್ ತಲ್ಪುಗ-1’’‍ ತುಳು ಭಾಶೆಚ್ಯ್ ಹಾಸ್್ ಪ್್ ಹಸನಾಾಂತ್ 2013 ಇಸಾ ಾಂತ್ ಪ್ಯೆಾ ಾಂ ಬಹುಮ್ನ್ ಆಪಾ್ ಯ್ಾ ಆನಿ ಮ್ಜಾಭಾರತ ಕನ್ಡಿ ರಿರ್ಲ್ಟ ಹಾಸ್್

ಪ್್ ದ್ರ್ಯನ್ ‘’ಪ್್ ಶಂಸ, ಕಪು’’‍ಮ್ಹ ಳಯ ಪಂಗಡ್ , ಯೂ ಟ್ಯ್ ಬಾರ್ ಪಂದ್್ ಲಕಾಂ ವನಿಯ ಚಡ್ ವೀಕ್ಷಕಾಂನಿ ಹಾಾಂಚ್ಯಾಂ ಎಕೇಕ್ ಹಾಸ್್ ಪ್್ ಹಸನ್ ವೀಕ್ಷನ್ ಕೆಲ್ ಾಂತ್. ದೇಶ್ ವದೇಶಾಾಂತ್ ನಂಯ್ ಆಸಿ ನಾ ಕಾಂಕಣ್ ಕರವಳಿಾಂತ್ ಫಾಮ್ದ್‍ ಜಾ್ಾ ಕಲಕರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗೆ್ ತ್. ಚ್ಯರ್ ಆಣ್ಟ್ ಕ್ ಬಾಾಂಗೆಾ (ಮ್ಸ್ಯ ) ಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ಿ ್, ಸಗಿಯ ರತ್ ಕಾಂಬಾ್ ಕಟ್ ಚಲಿ ಲ್ಲ. ಎಲ್ ಎಫ್. ಹಾಸ್ಪ ಟಲ್ ಪಾ್ ಥಮಕ್ ಆರೊೀಗ್‍್ ಕೇಾಂದ್‍್ ) ಆನಿ ಪ್ಾಂಟೆಾಂತ್ ಮ್ಣಪಾಲ್ ಬಾಾಂಳಿಿ ಾಂಚ ಆಸಪ ತ್್ ಆಪ್ಲಾ ಸವ್ಚ್ ದಿೀವ್್ ಆಸ್ಾ . ‘’ಕಪು’’‍ ಮುಳ್ಳ್್ ರ್ ರಣ್ ಆನಿ ರಕ್ಷಣ್. ಕ್ತ್ ಸಿ ರ್ಕ್ 750 ಚ್ಯ ರ್ಬಲ್ಾ ನ್ ತಾಾಂಬಾ್ ಾಂಚ್ಯ್ 'ಪ್ಟ' ಶಾಸನಾಾಂತ್ ಕಪುಚ್ಯ ನಾಾಂವ್

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಣಜ್ಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪಿಾ ಸ್ಮ್ರ್ಥ್ ದಕವ್್ ದೇಶ್ ವದೇಶಾಂತ್ ಫಾಮ್ಯದ್ ಜಾಲೆಾ ವಾ ಕ್ಣೂ . 1 ಪ್ದ್ಾ ಶಿ್ ೀ ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್. ಶೆಟಾ 2.ದಿನೇಶ್ ಶೆಟಾ ಕಲ್ 3.ಗ್ಳಮ್ಚ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟಾ 4.ಮ್ನೊೀಹರ್ ಶೆಟಾ ಇತರ್ ಸಾಂಸಕ ತಿಕ್ ಶೆತಾಾಂತ್ ಲಖಾಂ ವನಿಯ ಚಡ್ ಅಭಿಮ್ನಿ ವಗ್‍ಯ ಸಂಪಾದ್ನ್ ಕೆ್ಾ ವ್ ಕ್ತಿ . ಉ್ಾ ೀಖ್ ಆಸ. ಪುರಣ್ಟಚ್ಯ್ ಐತಿಹಾಸ್ಕ್ ಕಪು ಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಕ್ ಜಾನ್ಪ್ದ್‍ ಚರಿತಾ್ ಆಸ. ಕಪು ಹಾ್ ಜಾಗ್ಡ್ ಕ್ ಕ್ತ್ ಸಿ ರ್ಕ ಆಟ್ಮಾ ್ ರ್ತಮ್ನಾಚ ಪಾ್ ಚೀನ್ತಾ ಆಸ . ತಿರಮ್ಲ್ರಸ ಮ್ದ್ಯಹೆಗೆಾ ವಂಶಾಾಂಚ್ಯ್ ಅಧಿಕರರ್ ಆಸಿ ನಾ ಕಪುಕ್ ಅಗ್ ಸಾ ನ್_ ಮ್ನ್ ಮ್ಚ್ಳ್ ್ಾ ಾಂ. ಕ್ತ್ ಸಿ ರ್ಕ 14 ಆನಿ 15 ರ್ತಮ್ನಾಚ್ಯ್ ಒಪ್ಪ ಾಂದ್ಚ್ಯ್ ಶಾಸನಾಾಂತ್ 'ಕಪು ಮ್ದ್ಯ ಹೆಗೆಾ ' ಹಾಾಂಚ್ಯ ನಾಾಂವ್ ನ್ಮೂದ್‍ ಜಾಲಾಂ ರಾರ್ಕ್ಣೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಹಳೊನ್ ಲೊಕಾಮ್ಚರ್ಗಳ್ ಜಾಲೆಾ ಮುಕೆಲ್ವ . 1. ಲಲಜ ಆರ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡನ್ 2.ವನ್ಯಕುಮ್ರ್ ಸೊರಕೆ 3.ರ್ಬಳಪು ಡಾ.ದೇವಪ್್ ಸದ್‍ ಶೆಟಾ 4.ದಿ ವಸಂತ್ ವ ಸಲ್ರ್ನ್ ಅನಿ ಇತರ್

1. ಲ್ೀಲಧರ್ ಶೆಟಾ ಕರಂದ್ಡಿ (ರಂಗತರಂಗ ತುಳು ನಾಟಕ್ ಪಂಗಡ್) 2. ಸಂದಿೀಪ್ ಶೆಟಾ ಮ್ಣರ್ಬಟುಾ 3. ಮ್ವಯನ್ ಶಿವಯ 4. ಸಚನ್ ಶೆಟಾ , 'ರ್ಟರ್ ಬಾಕ್್ ಫಿಲ್ಮ್್ ' 5 .ರಕ್ತಿ ತ್ ಶೆಟಾ ಕರಂಗ್ ಪಾಡಿ -ಕಪು ತಾಲೂಕ್. ಕಾಪು ಕೆಷ ೀತಾರ ಂತ್ ಧಾಮಿ್ರ್ಕ ಜಾಗೆ

ಆಸ್ೊ

ಭ್ಕ್ಣೂ ರ್ಕ

ಮ್ಹತೊೀಭಾರ ಕಪು ಶಿ್ ೀ ಲ್ಕ್ತಿ ಾ ಜನಾದ್ಯನ್ ದಿೀವ್ಯ , ಕಪು ಶಿ್ ೀ ಮ್ರಿಯಮ್ಾ ದೇವಚ ಸನಿ್ ದಿ (ಪೊೀನಿಯ ಮ್ರಿಗ್ಳಡಿ , ನ್ವ ಮ್ರಿಗ್ಳಡಿ , ಆನಿ ತಿಸ್್ ಮ್ರಿಗ್ಳಡಿ ) ಕಪು ಶಿ್ ೀ ವೆಾಂಕಟರಮ್ಣ ದಿೀವ್ಯ , ಶಿ್ ೀ ಕಳಿಕಾಂಬಾ ದಿೀವ್ಯ , ವೀರಭದ್್ ದಿೀವ್ಯ , ಕಪ್ಪ ಲಂಗಡಿ ಶಿ್ ೀ ವ್ಚ್ಸುದೇವ್ ದಿೀವ್ಯ , ಶಿ್ ೀ ಕಲ್ಕಕ ಡ ದೈವಸಾ ನ್ , ದೆಾ ೈ ವ್ಚ್ರ್ಷಯಕ್ ಪ್ಲಲ್ಕೀಲ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಪ್ಲಲ್ಚಂಡಿ ದಿೀವ್ಯ ,

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಡಮ್ಣತಾಿ ಯ ದೈವಸಿ ನ್ , ಬ್ ಹಾ ಶಿ್ ೀ ನಾರಯಣ ಗ್ಳರ ಮಂದಿರ , ಕರಗಜಜ ದೈವಸಾ ನ್ , ಪೊಲ್ಪು ಜಾಮರ್ ಮ್ಸ್ಜ ದ್‍ , ಮೂಳೂರ ಸ್ ಯಸ್ ಐ ಇಗಜ್ಯ , ಕಪು ಶೆಹರ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಯೆಾಂವೆಯ ಪ್್ ಮುಖ್ ರ್ಧಮಯಕ್ ಜಾಗೆ.

ಬಬುಬ ಸಾ ಮ ದಿೀವ್ಯ , ಕರಣಕಚೊ ಘೊಡೊ ಅಸೊಯ ಶಿ್ ೀ ಪೊಯ್ ಪೊಡಿಕಲ್ಾ ಗರೊೀಡಿ, ಪ್ರ್ಯಯ್ ಸವಯಜ್ಞ್ ಪ್ಲೀಠಾರೊೀಹಣ್ಟಚ್ಯ್ ಪ್ಯೆಾ ಭಾವ ಶಿ್ ೀ ಸೊೀಾಂಗೊೀಳ್ ನ್ವ್ಚ್ಯ ್ ಮ್ದ್ಾ ಚ್ಯಯಯ ಹಾಣಾಂ ಹಾಾಂಚ್ಯ್

ದಂಡ ಥವ್್ ಸೃರ್ಷಾ ಕೆಲಾ ್ ದಂಡತಿೀಥಯ ತೊಳ್ (ಮೊೀಟ್), ಕಪು ಧಮ್ಯನಾಥ ಬಸದಿ , ಬಬಬ ಯಯ ದೈವ್ಚ್ಚ್ಯ ಮೂಳ್ ಸನಿ್ ಧಿ , ಸವೇಯರ್ಾ ರ್

ಹಾ ರ್ಗಂವ್ಂತ್ ಪ್ಯೆಾ ಸ್ವ್ ದಲೆಾ ವಯ್ಾ .

ಭ್ಲ್ಲಯೆೊ

1950- 60 ಹಾ್ ಕಳ್ಳ್ರ್ ಡಾ .ವಠಲ್ ಶೆಟಾ , ಡಾ ಬೇಕಲ್ , ಡಾ. ವಜಯದ್ಸ್ ಅಡ್ ಾಂತಾಯ ಅಪ್ಲಾ ವೈದ್ಕ್ತೀಯ್ ಸವ್ಚ್ ದಿೀವ್್ ಆಸಾ . ಡಾ. ಕೆ ಪ್್ ಭಾಕರ್ ಶೆಟಾ ಹೆ ಕಪು ನ್ಗರಚ್ಯ ಪ್್ ಪ್್ ಥಮ್ ಎಾಂ.ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ವೈದ್‍್ ಜಾವ್್ ಹೊಗಿಯ ಕೆಕ್ ಪಾತ್್ ಜಾ್ಾ , ಚಲ್ಲನ್ ವಚೊನ್ ಆನಿ ಅಪ್ಾ ್ ಬೈಸ್ಕಲ್ ಮುಕಾಂತ್್ ಘರಾಂ ಘರಾಂ ವಚೊನ್ ವೈದ್್ ಕ್ತೀಯ್ ಸವ್ಚ್ ದಿೀವ್್ , ಬಾಾಂಳಿಿ ಾಂಚ ಸವ್ಚ್ ಕಚ್ಯಯ ಕರ್ಯಾಂತ್ ತ ನಿಸ್್ ಮ್ ಜಾವ್್ ಆಸ್ ್ಾ . ಭುಗ್ಡ್ ಯಾಂಕ್ 75 ಪ್ಯೆ್ (ಬಾರ ಆಣ) ಮ್ಲ್ಘ ಡಾ್ ಪ್ಲಡ್ಸಿ ಾಂಕ್ ಚ್ಯರ್ ವೆಳ್ಳ್ಚ್ಯ್ ವಕಿ ಕ್ ಏಕ್ ರಪ್ಯ್ ಪಂಚಾ ೀಸ್ ಪ್ಯೆ್ , ಆನಿ ಕಗ್ಡಯರಾಂಕ್ ಕೇವಲ್ ಪಂಚೀಸ್ ಪ್ರ್್ ್ ಾಂನಿ ವಕತ್ ದಿತಾ್. ಶೈಕಯ ಣರ್ಕ ಕೆಷ ೀತಾರ ಚಿ ಪ್ರ ಗತಿ ರ್ತಮ್ನ್ ವಸಯಾಂಚ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸಯ ್ ಕಪು ಸಕಯರಿ ಮ್ದ್ರಿ ಹರಿಯ ಪಾ್ ಥಮಕ್ ಇಸೊಕ ಲ್ , ರ್ತಮ್ನ್ ವಜ್್

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಸಾ ಣ್ಯ ಸಂಭ್ ಮ್ಾಂತ್ ಆಸೊಯ ್ ಕಲೇಜ್ ,ಪೊಲ್ಪು ಸಕಯರಿ ಪಾ್ ಥಮಕ್ ತಶೆಾಂ ಸಕಯರಿ ಹೈಸ್ಟಕ ಲ್ , ದಂಡತಿೀಥಯ ಹೈಸ್ಟಕ ಲ್ ಆನಿ ಪ್ಲಯು ಕಲೇಜ್ , ವದ್್ ನಿಕೇತನ್ ಪ್ಬಿಾ ಕ್ ಸ್ಟಕ ಲ್ , ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಮೂಹ್ ಸಂಸಾ , ಕಪು ಪ್್ ಥಮ್ ದ್ರ್ಜಯ ಕಲೇಜ್ , ಹ ಸಗಿಯ ಾಂ ಕಪು ಶೆಹರಕ್ ಹೊಾಂದನ್ ಆಸೊನ್ ಗ್ಡ್ ಮೀಣ್ ನ್ಗರ್ ಭಾಗ್ಡಚ್ಯ್ ವರ್ಧ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಾ ಶಿಕಪ ದೇಣಾ ದಿೀವ್್ ಆಸ

ಪ್್ ವ್ಚ್ಸೊೀದ್್ ಮ್ ಇಲಖ್ ಕ್ ಸಂಭಂದಿತ್ ಜಾ್ಾ 120 ವಸಯಾಂ ಆದೆಾ ಪುರತನ್ ಜಾ್ಾ ಕಪು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ , ದ್ರ್ಯ ತಡಿರ್ ರಸಟ್ಯ ಆಸತ್ ಕೈಗ್ಡರಿಕ ಕೆಿ ೀತಾ್ ಾಂತ್ ಖ್ ತಿ ಜಾ್ಾ ಭಾರತ್ ಕ್ ನಿಾಂಗ್‍ ಕಂಪ್ನಿ ,(ಬಿಕಕ ) ಮುದ್ಿ ಣ್ ನ್ಸಯರಿ , ಕಪು ವ್ ವಸಯ್

(ಸಂಘ್) ವ್ಚ್ಣಜ್್ ಬಾ್ ಾಂಕ್ , ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸಾ ಹಾಣಾಂ ಶೆಹ ರಕ್ ಸೊಬಾಯ್ ಹಾಡ್್ ದಿಲ್ . ಕಪು ಪಾ್ ಥಮಕ್ ಆರೊೀಗ್‍್ ಕೇಾಂದ್‍್ , ಪ್್ ಶಾಾಂತ್ ಆಸಪ ತ್್ , 10 ರ್ಧಕ್ತಾ ಾಂ ಕ್ತಾ ನಿಕಾಂ ಕಪು ನ್ಗರ್ ಪ್್ ದೇಶಾಾಂತ್ ಆಸತ್ . ಇತಾ ೀ ನ್ಹ ಯ್ ಆಸಿ ನಾ ವ್ಚ್ಣಜ್್ ಕಟಾ ಡ್ , ಪಾ್ ಲೇಸ್ ಗ್ಡಡಯನ್ , ವ್ಚ್್ ಪಾರ್ ಕೇಾಂದ್‍್ , ಮ್ಕೆಯಟ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಸಂಸಾ , ವ್ಚ್ಣಜ್್ ಸಂಸಾ ಆಸೊನ್ ನ್ಗರಚ ಆರ್ಯಕತಾ ಅಭಿವೃದಿ್ ಕರಾಂಕ್ ಪ್್ ೀರಣ್ ಜಾಲಾಂ. 'ರ್ಟರ್ ಬಾಕ್್ ಫಿಲ್ಾ ್ '‍‘’ಕಪು’’ಮುಳ್ಳ್ಚ್ಯ ಚ್ಯನ್ಲ್ ಯೂ ವಟ್ಯ್ ಬಾರ್ ಏಕ್

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಚ್ಯರ್ ಕೆ್ಾ ವಡಿಯ್ಲೀ ಆಮ್ಕ ಯೂ ಟ್ಯ್ ಬಾ ರ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ಿ ತ್. ಕಪು ತಾಲೂಕಾಂತ್ ಪ್್ ಮುಖ್ ಅನ್್ ೀಕ್ ನ್ಗರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ''ಶಿವ್ಚ್ಯಾಂ - ಮಂಚಕಲ್' . ಸವುದ್‍ ಮ್ಯೆಕ್ ಸಮ್ಪ್ಲಯಲ್ಾ ಶಿವ್ಚ್ಯಾಂ ಫಿಗಯಜ್ ಲ್ಗಬ ಗ್‍ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ಕ್ತ್ ೀಸ್ಿ ಕುಟ್ಮಾ ಾಂ ಹಾ್ ಫಿಗಯರ್ಜಾಂತ್ ವಸ್ಿ ಕತಾಯತ್. ಅನಿವ್ಚ್ಸ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಉದ್್ ಮ ಹಾ್ ಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಾಂತ್ ಶೆಾಂಬರಾಂತ್ 99% ಅಸೊನ್ ,ಶಿವ್ಚ್ಯಾಂ ಮಂಚಕಲ್ ಪ್ರಿಸರಾಂತ್ ಪಂಚಾ ೀಸ್ ಥವ್್ ತಿೀಸ್ ಸಹಕರಿ ಬಾ್ ಾಂಕಾಂ, ವ್ಚ್ಣಜ್್ ತಶೆಾಂ ರರ್ಷಾ ಿೀಯ್ ಬಾ್ ಾಂಕಾಂ, ಹೊೀಟೆಲ್ ಉದ್್ ಮ್ ಲ್ಲಕಾಂಚ್ಯ್ ಸವೆಾಂತ್ ಆಸತ್ (ಅಾಂಗನ್ವ್ಚ್ಡಿ ಥವ್್ ಸ್ ತಕೀತಿ ರ್ ಪ್ದಿಾ ಶಿಕಪ್ ಶಿವ್ಚ್ಯಾಂ ಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯ ್ ಗ್ಡ್ ಮೀಣ್ ಪ್್ ದೇಶಾಾಂತ್ ಆಸ.) ಎಾಂ .ಎಸ್. ಆರ್. ಯಸ್ ಆನಿ ಶಿವ್ಚ್ಯಾಂ ಸಾಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಡಿಗಿ್ ಕಲೇಜ್ ಆಸ .2012 ಇಸಾ ಾಂತ್ ಕಪು ತಾಲೂಕ್

ಲಖ್ ಇಕ್ ಹಜಾರ್ ವೀಕ್ಷಕ್ ಪ್ಳ್ತ್ಿ ಆಸತ್ . ರಾಂದ್ಪ್ , ಭಾಂವಾ , ಸಂದ್ರ್ಯನ್ ವವದ್‍ ಕೆಿ ೀತಾ್ ಚ್ಯ , ಆಲ್ಬ ಮ್ ಪ್ದ್ಾಂ,ಆನಿ ಇತರ್ (ಚಡ್ ಸಾಂದೆ ಆಸಯ ಾಂ ಉಡುಪ್ಲ ಜಲಾ ್ ಚ ಪ್ಯಾ ಯೂ ಟ್ಯ್ ಬ್ ಚ್ಯನ್ಲ್ . ಕಪು ಥವ್್ ಲ್ಡಾಕ್ , ಹಮ್ಲ್ಯ , ಕಬಿನಿ, ಮೈಸ್ಟರ್ , ರ್ಬಾಂಗ್ಳಯ ರ್ , ನಾತ್ಯ ಕನಾಯಟಕ , ಕೇರಳ ಬೈಕರ್ ಸಹಸ್ಕ್

ಶಿವ್ಚ್ಯಾಂ ಸಕೀಯಲ್ಯ ನ್ಸ್ಯ ರ್ಜಸ್ಾಂತಾ ಸಲಾ ನಾಹ ಲಂಡನ್ ದೇಶಾಾಂತ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವುಲ್ಾ ಅಾಂತರಶಿಾ ಿೀಯ್ ಮ್ಟ್ಮಾ ರ್ ಮ್ದ್್ ಮ್ಾಂನಿ ಖಬಾರ್ ಜಾಲ್ಾ ಆನಿ

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


7)ಕೀಟೆ 8) ಕುಕಯಲ್ಕ $9)ಕುತಾ್ ರ 10)ಮ್ಜೂರ 11)ಮುದ್ರಂಗಡಿ $12)ಪ್ಡುಬಿದಿ್ 13)ಫಲ್ಮ್ರ 14)ಶಿವಯ 15)ತಾಂಕ 16) ಎಲೂಾ ರ ಆನಿ ಇತರ್ .

ಮ್ನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಶಿವ್ಚ್ಯಾಂ ರ್ಜಕ್ ಬಾಪ್ ಮ್ಹೇಶ್ ಅಕಾ ೀಬರ್ 11, 2019 ದೆವ್ಚ್ದಿನ್ ಜಾಲ್ಾ ದೀನ್ ಘಡಿತಾಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗೆ್ ತ್.

ಫಿಗಯಜಚ್ಯ ಡಿಸೊೀಜ ಇಸಾ ಾಂತ್ ದುಕಳ್

ಕಾಪು ತಾಲೂರ್ಕ ಪಂಚಾಯ್ತ್ ವ್ಾ ಪಿೂ ಂತ್ ಯೆಂವ್ಳೊ ರ್ಗರ ಮ್ ಹಾ ಪ್ರಿಂ ಆಸ್ತ್

1)ಬಡಾ 2)ರ್ಬಳಪು 3)ಮೂಡುರ್ಬಳ್ಯ 4)ಹೆಜಮ್ಡಿ 5)ಇನ್್ ಾಂರ್ಜ 6) ಕಟಪಾಡಿ

ಕಪು ಪ್ಾಂಟೆಾಂತ್ ಹಪಾಿ ್ ಚ್ಯ್ ಸುಕ್ ರ ದಿಸ ಸಾಂತ್ ಚಲಿ . ಚಡಾವತ್ ಹಾ್ ಪ್್ ದೇಶಾಾಂನಿ ಕೃರ್ಷ ಆನಿ ಕರವಳಿ ಭಾಗ್ಡಾಂನಿ ಮ್ಸಯ ಚಾಂ ಕಮ್ಾಂ , ಆನಿ ಗ್ಡ್ ಮೀಣ್ ಭಾಗ್ಡಾಂತ್ ಅನಿಕ್ತೀ ಮೂತಯದ್ರಾಂಚ ವೃತಿಿ ಆತಾಾಂಯ್ ಜವ್ಚ್ಳ್ ಆಸ. ಸುಖಿ ಮ್ಸ್ಯ , ಮೊಗ್ಡ್ ಚ್ ೀ ಆನಿ ವ್ಚ್ಣಜ್್ ಕೃರ್ಷ , ಪ್ರಂಪಾರಿಕ್ ವಸುಿ ಜಾವ್ಚ್್ ಸ್ಯ ಾಂ ಮ್ಾಂದಿ್ , ಮ್ತಿಯೆ ಮೊಡಿಕ , ಆನಿ ವವದ್‍ ಘರ್ ವಸುಿ ಾಂಚ ತರ್ರಯ್ ಆತಾಾಂಯ್ ಪಾ್ ರ್ಸ್ಿ . ಹಾ್ ವವಯಾಂ ಸಾಂಪ್್ ದ್ಯಕ್ ವೃತಿಿ , ಪ್್ ವೃತಿಿ ಜವ್ಚ್ಳ್ ಜಾವ್್ ಉಲ್ ಯಾಂತ್.

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಪು ತಾಲೂಕಚ್ಯ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಪಾಾಂಗ್ಡಯ , ಶಂಕರಪುರಚ್ಯ ಕಳ್ ಸಗ್ಡಯ ್ ದೇಶ್ ವದೇಶಾಾಂತ್ ಖ್ ತ್ ಜಾಲ್ ತ್ ..

ಕಪು ಪ್ರಿಸರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಮಾ ್ ಪಾಾಂಚ್ ದ್ರ್ಕ ಆದಿಾಂ ಫಾಮ್ದ್‍ ಜಾ್ಾ ವ್ ಕ್ತಿ . ಡಾ .ವಠಲ್ ಶೆಟಾ , ಡಾ .ಆರ್ ವ ಬೇಕಲ್, ಡಾ. ಎಾಂ ವ ಶೆಟಾ , ಡಾ ವಜಯದ್ಸ್ ಅಡ್ ಾಂತಾಯ, ಕೆನ್ರ ನ್ಸಯರಿ ಹಾಚೊ ಮ್ಲ್ಕ್ ಮುದ್ಿ ಣ ಶೆಟಾ , ಬಿಕಕ ೀ ಕಂಪ್ನಿಚೊ ಮ್ಹ ಲ್ಕ್ ಮುದ್ಿ ಣ್ ಶೆಟಾ , ಕನಾಯಟಕ ಸಕಯರಚೊ ಮ್ಜ ಮುಖ್್ ಸಚೇತಕ್ ಭಾಸಕ ರ್ ಶೆಟಾ , ರ್ತಾಯುರ್ಷ ದ್ದು ಮ್ಸಿ ರ್ ,ಉದ್್ ಮ ಸೊೀಮ್ಯ್ ಸುವಣಯ, ಅಾಂತರಜ್ ಆಚ್ಯಯಯ , ಮೊಗವೀರ ಸಮುದ್ಯೆಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಆರ್ ಡಿ ಮ್ಚ್ಾಂಡನ್, ನಾರಯಣ ಕಕೇಯರ , ರ್ಧಮಯಕ್ ಕೆಿ ೀತಾ್ ಾಂತ್ ಮಂಜು ಪಾತಿ್ (ಮ್ರಿಗ್ಳಡಿ) ಮ್ದ್ಾ ರಯ ಭಟ್ , ತಾ್ ಕಳ್ಳ್ಚ್ಯ ಪ್್ ಸ್ದ್‍ಿ ವ್ ಕ್ತಿ ಜಾವ್್ ಲ್ಲಕಮೊಗ್ಡಳ್ ಜಾ್ಾ . ಉಡುಪ್ಲ ಜ್ಾ ಚ್ಯ್ ಕಪು ತಾಲೂಕಚ್ಯ್

ಎಲೂಾ ರ್- ಕೆಮುಾಂಡೇಲ್ ಪ್ರಿಸರಾಂತ್ ''ಅದ್ನಿ'' ಸಮೂಹ್ ಸಂಸಿ ್ ಚೊ ಏಕ್ ಬ್ ಹತ್ ಉಷ್್ ವದು್ ತ್ ಸಾ ವರ್ ಆಸೊನ್ ಹಾಾಂತು ಏಕ್ ಹಜಾರಾಂ ವನಿಯ ಚಡ್ ಉದ್ ೀಗಿ ವ್ಚ್ವುನ್ಯ ಆಸತ್. ಪಾಟ್ಮಾ ್ (ದುಸ್ ್ ಹಂತಾರ್) 2017 ಇಸಾ ಾಂತ್ ಭೂಸಂತ್ ಸ್ಿ ಜಾವ್್ ನಿರಶಿ್ ತ್ ಜಾಲ್ 32 ಕುಟ್ಮಾ ಾಂಕ್ ಕಪು ತಾಲೂಕ್ ತಾಂಕ ಎಮ್ಯಳ್ ಗ್ಡ್ ಮೀಣ್ ಭಾಗ್ಡಚ್ಯ್ ವ್ಚ್್ ಪ್ಲಿ ಾಂತ್ ಹ ಸುವ್ಚ್ತ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ . ಹಾಾಂತು ಆಮ್ಯ ್ ಕಥೊಲ್ಕ್ ಸಮುದ್ಯೆಚಾಂ ಸತ್ ಕ್ತ್ ಸ್ಿ ೀ ಕುಟ್ಮಾ ಾಂ ವಸ್ಿ ಕತಾಯತ್. ಹ ಕುಟ್ಮಾ ಾಂ ಕಪು ತಾಲೂಕಚ್ಯ್ ಅಧಿೀನ್ ಯೆಾಂವ್ಚ್ಯ ಿ ಕೇಾಂಜ- ಮುದ್ರಂಗಡಿ ಸ. ಫಾ್ ನಿ್ ಸ್ ಸವೆರ್ ದೇವ್ ತೇಾಂಪಾಾ ಕ್ ಸಮ್ಪ್ಲಯಲ್ಾ . ಅದ್ಮ್ರ್ ಲೂಡ್್ ಯ ವ್ಚ್ಡಾ್ ಾಂತ್ ಆಸತ್.

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾಾಂದ್ಪ್ ಹಾಾಂಗ್ಡ ಸಬಾರ್ ಕಯಯಾಂ ಸಂಭ್ ಮ್ ಜಾತಾತ್. (ರೊೀಸ್ , ಖರರ್ , ಕುಮ್ಾ ರ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಖಸ್ಾ ಕಯಯಾಂ) ಸಬಾರ್ ಪ್್ ವ್ಚ್ಸ್ಕಾಂಕ್ ಪ್್ ೀಕ್ಷಣೀಯ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್್ ಪಾಟ್ಮಾ ್ ದೀನ್ ತಿೀನ್ ವಸಯ ಥವ್್ ಫಾಮ್ದ್‍ ಜಾಲ.

ಹಾ್ ತಸ್ಾ ೀರಾಂತ್ ದಿಸಯ ಾಂ ಪ್ಲಾಂತುರ್ ಕಪು -ಉಚಯ ಲ್ ಜಾಗ್ಡ್ ಡಿಜಟಲ್ ಸಪ ಶಾಯರ್ ಬಾಾಂಧ್ ್ಾ "ಸಯರಧ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಿೀಚ್ ರಸಟ್ಯ" ಪುರತನ್ ಶೈಲ್ಚ್ಯ

_ ಅನಿೀಶ್ ಕಾ ೀಡ್ ಮುದರಂಗಡಿ -----------------------------------------------------------------------------------------

77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Mônti Fest: Feast of The Nativity of Blessed Virgin Mary:

The Cultural Identity of Konknni Catholics

Pratapananda Naik, sj Loyola Hall, Miramar, Goa

On 8th September, Catholics and Orthodox Churches celebrate the

Feast of the Nativity of Blessed Virgin Mary all over the world. In Goa, in the sixteenth century this feast was called Mônti Fest. Now unfortunately, this name is forgotten in Goa and it is merely called the Feast of the Nativity of Blessed Virgin Mary. However, today Mônti Fest is the most popular and important cultural and family feast among the Konknni Catholics of Karnataka. It must be noted that the 98 to 99% of Konknni speaking Catholics and Hindus of Karnataka, are originally from Goa and they migrated from Goa to Coastal Karnataka from 16th century onwards for various reasons such as famine, epidemic, persecution by the Marathas, inquisition, as cultivators at the request of Ikkeri Kings, availability of fertile lands, and skilled labourers such as carpenters, fishermen, masons, potters, goldsmiths,

79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


businessmen, etc. The Konknni speaking Hindus migrated from Goa to Karnataka and Kerala as early as 13th century. The Catholic Konknnis (Konknni speakers) who migrated from Goa took this Mônti Fest from Goa along with them to Coastal Karnataka. Now these Konknni Catholic settlers of Coastal Karnataka are spread out in India and all over the world and they celebrate Mônti Fest with great enthusiasm, wherever they have settled. Konknni and Konknnis as the cultural identity: Unfortunately, and wrongly, Konknnis of Coastal Karnataka are labelled‍ as‍ “Mangaloreans”.‍ Mangaluru is the district headquarters of Dakshina Kannada district. It is unfair to label Konknnis who live in Uttara Kannada, Udupi, Shivamogga, Mysore, Bengaluru, Chikkamagaluru, Dharwad, Belgavi, Kodagu, Hassan, and elsewhere, who have nothing to do with the city of Mangaluru, to be clubbed together‍ as‍ “Mangaloreans”.‍ Moreover, Mangaloreans, Goans are regional identities and not

cultural entities. In India, the cultural identity is primarily based on language affinity. For example, Gujarati speakers are known as Gujaratis, Sindhi speakers as Sindhis, irrespective of their place of birth or dwelling. In this logical sense, all Konknni speaking persons and those who belong to Konknni speaking lineage to be rightly called as KONKNNIS. Goa Archdiocese and Mônti Fest: Mônti Fest was fostered in Coastal Karnataka by priests from Goa who were serving in Coastal Karnataka till 1838. In 1838 Dakshina Kannada district (Mangaluru as its headquarters) of Coastal Karnataka was separated from the jurisdiction of Goa Archdiocese. Similarly, on 19th September 1953 Uttara Kannada district (Karwar as its headquarters) and Belgavi district were separated from the jurisdiction of Goa Archdiocese and Belgavi Diocese was erected. Irrespective of these developments, Mônti Fest continued in Coastal Karnataka the most popular feast. Now let us see how Mônti Fest took its origin in Goa.

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


The arrival of the Portuguese:

altars. The main altar was dedicated to Our Lady of the Mount. The side

On 25th November 1510, in the second attempt the commander of Portuguese army Afonso de Albuquerque (1453-1515) conquered Tiswadi from Adil Shah of Bijapur (now Vijayapura). Soon after the conquest he ordered a chapel to be built in honour of Our Lady to thank her for his escape from Kamaran island in the Red Sea. Thus in between 1510 -1519, Capela de Nossa Senhora do Monte (The chapel of Our Lady of Mount) was built on the hillock at the City of Goa (now known as Old Goa). He died on 16th December 1515. According to his will he was buried in that chapel. In 1566, his body was moved to Nossa Senhora da Graça church in Lisbon. The chapel of Our Lady of Mount was probably reconstructed twice. It had a dimension of a church and in fact it was a parish when the City of Goa was thickly populated. Since the chapel was on the mount and in Portuguese ‘Monte’‍ means‍ mount,‍ that‍ chapel‍ was‍ called‍ in‍ Konknni‍ “Mônti‍ Saybinničhem‍Køpel”‍(the‍Chapel‍of‍ Our Lady of the Mount). It had three

altars were dedicated to St. Anthony of Padua and to St. Anthony, the Hermit. Due to this chapel, the universally celebrated Feast of the Nativity of Our Lady on 8th September, in Goa came to be known as Mônti Saybinničhem Fest or Mônti Fest. Daily Mass was celebrated when it was a parish in 16th century. The feast is now celebrated in this chapel on Sunday after 8th September. Besides, on 8th of every month, an evening Mass was celebrated. I do not know whether this practice still continues or not. Until 2001, this chapel was in ruins. A restoration project was then planned and funded by the Fundação Oriente in association with the Goa government. This restored chapel still exists in Old Goa and it has become famous to host the much-acclaimed Monte

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Music Festival to integrate the Indian and Western forms of classical music. It attracts both music performers and lovers from various countries. Besides, this chapel has been the backdrop for many Bollywood films. The arrival of the Jesuits: In 1543, the Portuguese conquered the Bardes and Salcete regions from Adil Shah. These two regions with Tiswadi came to be known as Velhas Conquistas (Old Conquest). On 6th May 1542, Francis Xavier, the first Jesuit priest of the Society of Jesus arrived in the City of Goa. He was followed by many other Jesuits. In 1552, Fr. Gaspar Barzeus (15151555), a Jesuit priest of Dutch origin came to Goa. He was a good preacher and a talented person. Francis Xavier appointed him as the Rector of St. Paul College at City of Goa and the Vice-Provincial of the East Province of the Society of Jesus. Fr. Gaspar died in Goa on 18th October 1553. When he was alive, he introduced to teach music in St. Paul College. He was responsible for introducing the cultural phenomena for the creation of a Latin Indian

culture, like plainchant, polyphony, western musical instruments (like organ, piano, trumpet, guitar, violin, viola, harp, shawm, flute, vihuela, lute, harpsichord, and percussion drum), as well as Western musical forms like oratorio, cantata, villancico, and even opera. He made liturgy lively by initiating the custom of the sung Mass and of chants accompanied by the organ, as well as by instituting the post of choir master (mestre capela). Drama and music were conjoined most effectively in the Passos (sufferings). Passion plays enacted with the aid of images, including scenes from the Last supper, the agony in the garden, the scourging at the pillar, the crowning with thorns, the Ecce Homo, the judgement of Pilate, the carrying of the cross, the crucifixion and the entombment. These ceremonies first performed with great pomp, in the first monumental Church of St. Paul College (now Old Goa),‍ of‍ the‍ Jesuits‍ (cf.‍ “Baroque‍ India”‍by‍José‍Pereira,‍1995‍pp‍1920). Fr. Barzeus and Mônti Fest:

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


The Mônti Fest with flowers, introduced by Fr. Barzeus was held in commemoration of the Nativity of Mother Mary on 8th September. He asked the newly converted Catholic boys to come to the church in two long rows in white tunics and crowned with chaplets of flowers, dressed‍ as‍ “angels”‍ carrying‍ bamboo baskets of flowers. They would walk in procession, a pair at a time, to the statue of Mother Mary in the Jesuit church of St. Paul College, empty their baskets at her feet, and return to their places, singing‍ “O‍ Gloriosa‍ Virginum”‍ The‍ reference to this custom is found in the Jesuit letters written to the General of the Society of Jesus published in Documenta Indica vols 70-72. This custom of bringing flowers was borrowed by Fr. Barzeus from the local Ganesh Chaturthi festival and adapted for the newly introduced Catholic religion. Ganesh Festival and Mônti Fest: According to the Indian calendar, after the Shravan month, Bhadrapada month starts (corresponds to August/ September of the Gregorian calendar). On the fourth day of Bhadrapada month,

Ganesh Chaturthi in Konknni Chøvøt is celebrated. It is the most important, popular, and loved festival along the Western Coast of India among Hindus. Since it is a family festival, persons who are residing far and near come to their ancestral house to celebrate Ganesh festival. Before the festival, houses are cleaned, painted, and decorated. On the first day of Chøvøt, the idol of Ganesh is normally installed in the ancestral family house. The festival lasts for 1½, 3, 5, 7, 9, 11 days. It is celebrated with great splendour. During the festival, every day fresh local fruits, flowers, and sweets are offered. Local vegetable dishes are prepared. Anything prepared or offered to Ganesh is in odd numbers, namely, 1, 3, 5, 7, 9, 11, and so on. The Harvest Festival (Nøvyačhi‍ Pøn’čhøm’)‍ is‍ celebrated‍ the next day. Newly harvested paddy corn is brought home from fields and is worshipped. A few grains‍are‍put‍in‍the‍day’s‍meal.‍The‍ corn is artistically tied to bamboo sticks decorated with jungle flowers. This is fitted above the main door and removed in the next year after procuring new corn, with the belief

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


that the house will be full of rice throughout the year. Pure vegetarian meals are served on banana leaves or other leaves. Sweet dishes are prepared. During the festival, non-vegetarian dishes and liquor are strictly forbidden. In the Old conquest of Goa in 16th century, the Feast of the Nativity of Mary was celebrated on 8th September and it was called Mônti Saybinničhem Fest. Chøvøt and Mônti Fest come very close to each other in terms of date and certain customs. Fr. Gaspar Barzeus adapted the existing local tradition of Hindus offering fresh flowers to Ganesh, now to Mother Mary of Christianity. Jesuit missionaries who spread Christianity in Goa, took care to retain or adapt local cultural roots of Hindus. Mônti Fest is the best proof of this. Some of the cultural traits of Ganesh Chaturthi are reflected in Mônti Fest as it is celebrated by Konknnis who migrated from Goa to Coastal Maharashtra and Coastal Karnataka. During the nine days of novenas and Feast Day of the Nativity of Mary, he encouraged the Catholic boys to bring flowers to honour

Mother Mary, to the Church of Our Lady of Mount. Everyday fresh flowers were brought. Within no time this tradition became very popular among Catholics in every church of Old Conquest. In those days the newly converted Catholics of Goa were eating only vegetarian food on 8th September. Gradually due to the Portuguese influence, this custom disappeared. Now for the nine days of novenas and feast, sprinkling of flowers is replaced in a number of parishes of Goa, by placing a flower at the feet of the statue of Mother Mary by everyone who comes to the church. The Feast of Nativity of Lady in Modern Goa: In Goa now Mônti Fest is known as “Saybinničhya Zølmačhi‍ Pørøb”,‍ or‍ “Fulančhem‍ Fest”,‍ or‍ the Feast of Our Lady of Vailankanni. The Catholics of Goa do not combine the Harvest Festival known as “Kønnsančhem Fest with Mônti Fest. It is celebrated in the month of August. Raia village of Salcete has the first privilege of celebrating it on 5th August. In Salcete, mostly it is celebrated on 15th August. In

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Bardes, Aldona and Salvador do Mundo are the first to celebrate the Harvest Feast on 06th August. In Tiswadi, this feast is celebrated mostly on 24th August. However, the village of Taleigão has the privilege over the others for this festival. It starts on 21st and ends on 24th of August. The priest blesses the new paddy crop and harvests a few sheaves of corn. In Goa this feast among Catholics is celebrated by the Gaunkars (original settlers) only in rotation. The Gaunkar who celebrates the feast in a particular year, has to offer a lavish lunch to other Gaunkars. The other parishioners have no role in it. Thus unfortunately, the Harvest Feast among the Catholics in Goa is limited only to Gaunkars and not to the entire parish community Coastal Karnataka and Mônti Fest:

combined with Nøvem (the Harvest Festival) is celebrated by all Catholics with great enthusiasm and joy in their respective parishes. It is a family feast, which unites its members. Therefore, as far as possible, family members who are far away prefer to come to their family for the celebration of this feast. This custom too has its origin in Ganesh Festival. There is a misconception in Karnataka that Fr. Joaquim Miranda, a diocesan priest of Goa Archdiocese, who was serving at Farangipete, Dakshina Kannada district started the Mônti Fest in Coastal Karnataka. This misconception is far from the real facts. When their ancestors migrated to Karnataka, they took cultural traits and adapted them to this feast. Fr. Miranda was a known missionary serving in Dakshina Kannada district must have given the boost to this festival. Maria Bambina Statue and Mônti Fest:

In Coastal Karnataka Mônti Fest

In 19th century, Sister of Charity of St. Bartholomea Capitanio and St. Vincenza Gerosa Congregation from Italy, who came to Mangaluru 85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


to establish their convents brought the statue of Maria Bambina to Mangaluru. The multiple production of this statue was done by Simon and company and St Joseph Workshop at Mangaluru. It is a beautiful statue of baby Mary in a sleeping posture in a cradle. During the novena days children

search for flowers everywhere. As a boy, I myself after school, in the evening have gone 2 to 3 kilometres in search of flowers, especially golden trumpets, hibiscus, plumeria, marigold, periwinkle, tiger claw, balsam. When these flowers were not available mother would ask us to take wild sesame flowers and pumpkin flowers. In her simple faith, mother would tell us that Mother Mary accepts all flowers brought to her with faith and love. We children took with great reluctance because

other children would laugh at us. In the morning especially children with their parents came to the church for Novena Mass with flowers arranged artistically in a basket or a plate. After the Mass, children came in a procession singing the most popular song of Mother Mary “Søkkødd‍ Sangata‍ mellyam”‍ and‍ laid one main flower at the feet of Baby‍ Mary’s‍ statue‍ called‍ Maria‍ Bambina. This hymn is a translation of the‍English‍hymn‍“Let‍us‍Mingle‍ Together”,‍done‍first‍at‍Mangaluru.‍ From there this hymn spread to Mumbai and Goa. In Goa, it changed‍as‍“Søgllim‍Sangata‍ Mellia”‍ replacing‍ a‍ few‍ original‍ words‍ with local Konknni words. After laying a flower, all the children stood in a horseshoe shape around the‍Baby‍Mary’s‍statue‍and‍sang‍the‍ song‍ “Møriyêk‍ Hogollxiyam”‍ and‍ sprinkled three times flowers around the statue. Afterwards, the priest incensed the statue and the novena prayer was said. Finally, the priest gave a blessing and the novena of the day ended by singing the hymn of Mother Mary and kissing the statue. This novena ritual continued for nine days. More or less with a little variation the same

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


custom continues for nine days of novenas. Feast Day Celebration: On the feast day 8th September, sheaves of new corn are kept on a table near the grotto of Mother Mary or in an open place of church compound. People gather there and children are ready with their flower baskets. The priest then blesses the new corn and it is carried in procession to the church by singing the hymns of Our Lady. Children sprinkle flowers during the procession. Then, Feast Day Mass is celebrated. After the Mass, each family is given one or two sheaves of blessed corn. People carry it to their homes. In some parishes sugarcane‍ or‍ sweet‍ dish‍ “vorn”‍ is‍ served to everyone, especially to children by the sponsors. On the feast day, various types of vegetable dishes of local vegetables are prepared in odd numbers, namely, 1,‍3,‍5,‍7,‍9,‍11,‍…‍(as‍ it is done for Ganesh Festival by the Hindus). A sweet‍dish‍called‍“vorn”‍or‍“pays”‍is‍ prepared. Most of the Catholic families strictly eat only vegetarian meals on this day. However, in the

northern part of Udupi district and Uttara Kannada, Catholics besides vegetarian dishes do prepare fish curry of fresh fish. If fresh fish is not available, then the curry of dry prawns is prepared. No meat dishes or alcohol is served on this feast. In some places, the blessed corn is peeled and mixed with milk, served to family members after saying a prayer in front of the altar. In other places, the peeled corn is put either in‍ the‍ sweet‍ dish‍ “vorn”‍ or‍ in‍ all‍ dishes. The remaining corn is placed on the altar. That day people eat their lunch on a banana leaf. To those who could not attend the feast at home, a few grains of blessed corn is sent to them by post. My parents sent it to me faithfully from the time I joined the Jesuits in 1971 till their death in 2004. The customs of this festival have changed according to the locations, times, circumstances, and local customs. For example, banana leaves for meals are replaced by plates. In cities, the feast is celebrated on Sunday after 8th September. Mônti Fest is now celebrated by Catholic Konknnis of Karnataka in all parts of India and abroad, even in USA, Canada,

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Australia, New Zealand and Japan in their own way, even including nonvegetarian dishes!!! In Goa, the cultural importance of this festival is totally lost, but it is still preserved among Konknni Catholics of Karnataka origin, especially in Coastal Karnataka. However, the core of the feast, namely, honouring Mother Mary with flowers has still remained both in Goa and elsewhere.

Belgavi and Sindhudurg dioceses where Konknni Catholics are in majority. Surprisingly, in these dioceses not a single parish is dedicated to Our Lady of Mount. Why? It is a great mystery for me. Mônti Saybinn (Our Lady of Mount) is originally a native Konknni word of Goa. Unfortunately, In Goa, day by day Mônti Saybinn and Mônti Saybinničhem Fest terms are dwindling and Vailankanni Saybinn name, which was originally from In Goa there were two churches Tamil Nadu is getting prominence dedicated to Our Lady of Mount. among Catholics. It is true that One at Old Goa and the other built Mother Mary is called by hundreds by the Jesuits in 1590 at Chinchinim. of names, but a name of Goan origin Later, Chinchinim church was should have been maintained and dedicated to Our Lady of Hope. The popularized. Here the role and reason for this decision is not known leadership of the diocesan clergy is to me. I do not know how many important. This is not happening. chapels in Goa are there dedicated The probable reason could be, for to Our Lady of Mount. Outside Goa Catholics‍ of‍ Goa,‍ “The‍ grass‍ is‍ many churches are dedicated to Our always greener on the other side of Lady in Karwar, Udupi, Mangaluru, the‍fence”. ------------------------------------------------------------------------------------

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Bengaluru: The Federation of Konkani Catholic Associations (FKCA) held its 24th Annual General Body Meeting, at Konkan Samudhai Bhavan, Kalyan Nagar, Bengaluru on Sunday, the 22nd of August 2021. The FKCA, which was established as the apex body of all Konkani Catholic Associations to espouse the cause of the Konkani Catholics and fight for safeguarding the interests of the community, their language and culture, and also to represent the Konkani community at political and Government levels, has grown to be a reputed organization with as many as 33 Associations, including those from several foreign countries affiliated to it.

The‍ day’s‍ event‍ commenced‍ with‍ the mass in Konkani at 9.30 am. The Holy mass was celebrated by Fr. Faustine Lucas Lobo – Spiritual Director of FKCA. The Eucharistic 89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Celebrations was attended by the members present for the meeting as well as through Zoom App. The AGM commenced at 11.00 am with a prayer led by Fr. Faustine Lucas Lobo. The meeting was well attended by most of its member associations, 64 members were 90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


physically present and 25 members virtually through zoom app. Mr. Silvian Noronha, Chairman of FKCA welcomed the gathering. He mentioned that even during the present pandemic FKCA was able to reach out to many who were in need directly as well as through other organisations. The minutes of the previous‍year’s‍AGM‍and‍the‍annual‍ report were read out by the General Secretary – Mr.Antony Gonsalves. The audited accounts for the year 2020-21 was placed before the members by the Treasurer Mr.Noel Sequeira. On the Occasion of Konkani Manyantha Diwas Shri. Valerian R. Fernandes was felicitated for his yeomen services towards Christian community, Konkani language, culture and public at large. The awardee was introduced to the gathering by Mr. Anand Edward D’souza. The Awardee addressed the gathering and expressed his gratitude to FKCA and he briefly recalled the formation of FKCA and events which transformed his vision, thoughts to achieve the goal and 91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


aspiration of FKCA. He called upon the youth to come forward to be entrepreneurs and to work for the community. The Chairman thanked the gathering and dissolved the Committee of 2020-21 and welcomed on stage, the election officer Fr.Faustine Lucas Lobo to conduct the election procedures. Fr.Faustine Lobo read out the names of the nominations received. Since there was only one nomination for each post they were elected unopposed. As there were no nominations for the post of Chairman, Secretary and Treasurer, the General Body requested them to continue for another term (2021-22) and a resolution was passed by the General Body in this regard.

The following members were elected as the office-bearers of FKCA for 2021 - 2022. • •

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Chairman : Silvian Noronha Vice Chairman Coutinho

1

:

Sunil

Vice Chairman Saldanha

2

:

Anup

General Secretary : Antony Gonsalves Joint Secretary 1: Vinod Prem Lobo Joint Secretary Fernandes.

2:

Nigel


• •

Treasurer – Noel Sequeria Cultural Secretary – Anitha Gomes Legal Advisor – Anil Albert Dsouza Past Chairman : Anand Edward D’Souza Rev. Fr. Faustine Lucas Lobo was co-opted by the Executive Committee as Spiritual director.

Auditor of FKCA Mr.Nanjunda Poojary and Media Manager Godwin Castelino were also present. The Chairman concluded by expressing his desire to identify and acquire land for FKCA use. He thanked all the Past Chairmen/ Chairperson for their guidance and support. He also thanked the General Secretary, Treasurer, all Council members and all the member association Presidents,

Secretaries and office bearers and requested for their wholehearted support. The AGM concluded by Vote of thanks by the General Secretary Mr.Antony Gonsalves. He thanked Konkan Welfare Trust (KWT) Chairman‍ Mr.Sylvester‍ D’Souza‍ for‍ providing the hall for conducting the meeting, Fr. Faustine Lucas Lobo for celebrating the Holy Eucharist and officiating as Election Returning Officer, Choir group of CKA Dasarahalli, Crystal Caterers, Koncab Association for their arrangements for the mass and at the hall, media manager Godwin Castelino for arranging the live telecast of the Holy Mass, AGM and Elections of office bearers on zoom app. He thanked all the members present for the meeting. Fellowship lunch was organised by FKCA. --------------------------------------

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ ೊಂ ದಾಯ್ಜ್ - 6

ಲೇಖರ್ಕ: ವನ್ಹಿ ಂಟ್ ಬ್ ಡಿಮೆಲೊಾ , ತಾಕಡೆ

ರೀಗ್ಪ್ರ ತಿರೀಧರ್ಕ ಸಕತ್ - 3 ಖಂಯ್ ರ್ ಆಮ ಪ್ಳರ್ಾ ್ ರ್‍ಯೀ ಸಗ್ಡಯ ್ ಸಂಸರರ್ ವವಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾಂ ಸಮ್ತೊೀಲ್ನ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಪ್ಳ್ಾಂವ್ಕ ಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ಿ ಆನಿ ತಾಂ ಸಮ್ತೊೀಲ್ನ್ ಚುಕಿ ನಾ ಅನಾಹುತಾಾಂ ಘಡಾಿ ತ್. ಖಗೊೀಳ್ಳ್ಚೊ ತಿೀನಾಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಚ್ಾಂಟೊ, ರ್ ತಾಚ್ಯ್ ಕ್ತೀ ಇಲ್ಲಾ ಸೊ ಉಣ್ಶ, ಮ್ತ್್ ಭುಾಂಯ್, ಉರ್‍ಲ್ಲಾ ಸಗೊರ್. ಆನಿ ತಾ್ ಭುಾಂರ್ಯ ತಿೀನಾಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಚ್ಾಂಟೊ ಮ್ತ್್ ಮ್ನಾ್ ನ್ ವಸ್ಿ ಕಯೆಯತ್ ತಸಲ್ ಸುವ್ಚ್ತ್, ಉರ್‍್ಾ ಾಂ ಸಗೆಯ ಾಂ ರಣ್ ರ್ ಭಂಜರ್ ವಶಾಲ್ ಜಾಗೆ. ರಣ್ಟಾಂ ನಾಸ್ ಕರನ್ ಮ್ನಿಸ್ ಥಂಯ್ ವಸ್ಿ ಕತಾಯನಾ ದುಸಪ ಟ್ಮಿ ತಾ್ ರಣ್ಟಾಂನಿ ರಾಂವಯ ಮ್ನಾಜ ತ್; ಜಣ್ಟಸಂಖ ವ್ಚ್ಡಾಿ ನಾ, ಮ್ನಿಸ್ ಆಪ್ಾ ಾಂ ವ್ಚ್ಸಸಾ ನ್ ವಸಿ ರವ್್ ವೆತಾ ಆನಿ ಉಬಾಜ ಲ್ಲಾ ತಾ್ ಜ್್ ದ್ರ್ಯಕ್ ಪಾವ್ಚ್ಿ ಆನಿ ಪ್್ ಭಾವ್

ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ಸಕಿ ಥಂರ್ಯ ಜೀವ್ಜಂತುಾಂಚ್ಯರ್‍ಯೀ. ಸರ್ಧರಣ್ ತಾ್ ಜ್್ ತರ್ ದ್ಯ್ಲಯ ಕಾಂಯ್ ಸುದ್ಸುಯನ್ ವತೊಯ ಕಣ್ಟ್ ! ಪ್ಯಣ್ ವಕಸಚ್ಯ ನಿಬಾನ್ ಉಬಾಜ ಲ್ಲಾ ಔದ್ ೀಗಿಕ್ ಆನಿ ಇತರ್ ವಕಳ್ ತಾ್ ಜ್್ ಕರಾಂಕ್ ಸಕತ್ ದ್ರ್ಯಜೀವಾಂಚ್ಯಾಂಯೀ ಸವ್‍ಯನಾಸ್. ತಾ್ ಚ್ ದೆಕುನ್ ದೆವ್ಚ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ರಚ್‍್ಾ ಾಂ ದಿಸಿ ತಿೀನಾಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಚ್ಾಂಟೊ ಮ್ತ್್ ಮ್ನಾ್ ಕ್ ಭುಾಂಯೆಯ ರ್ ಕರಾಂಕ್ ವ್ಚ್ಸ್. ವ್ಚ್ತಾವರಣ್ಟಾಂತ್ (ವ್ಚ್ಯುಮಂಡಲ್) ತರ್‍ಯೀ ತಸ್ಾಂಚ್ ಏಕ್ ಸಮ್ತೊೀಲ್ನ್ - ಶೆಾಂಬರಾಂತ್ 20% ಮ್ತ್್ ಒಕ್ತ್ ಜನ್ (ಆಮ್ಾ ಜನ್ಕ್), ಉರ್‍್ಾ ಾಂ ಸಗೆಯ ಾಂ ನೈಟೊ್ ೀಜನ್ (ಸರಜನ್ಕ್) ಆನಿ ಇತರ್ ಥೊಡ್ ಗ್ಡ್ ಸ್. ಪ್ದೂಷ್ಣ್ ಚಡಾಿ ನಾ ಒಕ್ತ್ ಜನಾಚೊ

94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್್ ಮ್ಣ್ ಉಣಾಂ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ಕಷ್ಾ ಜಾತಾತ್ ಉಸಾ ಸ್ ಘೆಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಉಬಾಜ ತಾತ್ ಥೊಡೊ್ ಪ್ಲಡಾ. ಆನಿ ತಚ್ ಪ್ರಿಾಂ ಮ್ನಾ್ ರ್ರಿೀರಾಂತ್ ಆಸ ತಸ್ಾಂಚ್ ಏಕ್ ಸಮ್ತೊೀಲ್ನ್ ವಜನಾಚ್ಯಾಂ ಸರಸರ್ 70% ಉದ್ಕ್ ಮ್ತ್್ ; ಜಲಾ ತಾನಾ ಇ್ಾ ಾಂ ಚಡ್ ತರ್ ಮೊತಾಯನಾ ಇ್ಾ ಾಂ ಉಣಾಂ. ಹಾ್ ಸಮ್ತೊೀಲ್ನಾಾಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಥೊಡಾ್ ವಷ್ರ್ಾಂ ವಶಿಾಂ ಇಲ್ಾ ಮ್ತ್ ಆಟರ್ಾ ್ ರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸಮ್ಜ ತ್ಾಂ ರೊೀಗ್‍‍ಪ್್ ತಿರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ಕ್ತತಾಂ! ಖಂಯಯ ೀಯ್ ಜಾಾಂವ್ ತಿ ಜೀವ, ಸಸ್್ ರ್ ಪಾ್ ಣ, ಜಾಯಜ ಯ್ ತಾಾಂಕ ಏಕ್ ನಿದಿಯಷ್್ ವ್ಚ್ತಾವರಣ್ - ಕಶಿಾ ೀರಾಂತ್ ಜಾಾಂವಯ ಾಂ ಆಪುಪ ಲಾಂ ಮೈಸ್ಟರಾಂತ್ ಜಾರ್್ ಾಂತ್; ಮ್ಸೊ ಧಣಯರ್ ವ್ಚ್ಗ್ಡನಾ ರ್ ಮ್ಜಾರ್ ದ್ರ್ಯಾಂತ್ ರವ್ಚ್ನಾ. ತಾ್ ತಾ್ ಪಾ್ ಣಾಂಕ್ ತ ತ ಜಾಗೆ ಆನಿ ತಾ್ ವ್ಚ್ತಾವರಣ್ಟಾಂತ್ ಮ್ತ್್ ತ ಸುಖಿ. ಮ್ನಾ್ ನ್ ಜಯೆಾಂವ್ಚ್ಯ ವವಧ್ ವ್ಚ್ತಾವರಣ್ಟಾಂ ಪ್್ ಮ್ಣ ತಾಚ್ಯಾಂ ರ್ರಿೀರ್ ಸಜೊನ್ ಆಸಿ . ಯೆರೊೀಪ್ ದೇಶಾಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಫಿ್ ಕಚ್ಯ ದೇಶಾಾಂನಿ ರ್ ಭಾರತಿೀರ್ಾಂಕ್ ಕೆನ್ಡಾಾಂತ್ ವಸ್ಿ ಕರಾಂಕ್ ಥೊಡಾ್ ಾಂಕ್ ತಾತಾಕ ಲ್ಕ್‍ಪ್ಣ ಪುಣೀ ಅಸಧ್್ ಜಾತಾ. ಮ್ನಾ್

ರ್ರಿೀರಾಂತ್ ಆಸತ್ ಕ್ತತಾ ಶೆ ಅಾಂಗ್‍ ಆನಿ ಹೆ ಅಾಂಗ್‍ ಸ್ ಯು ಆನಿ ಸ್ ಯುನಿ ಪೇಶಿ ಆಸತ್. ಹಯಯಕ್ ಅಾಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲಾ ್ ಪೇಶಿಾಂಕ್ ರ್ರಿೀರಭಿತ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಫಾವೊತಾಂ ವ್ಚ್ತಾವರಣ್ ಗಜ್ಯ ಆನಿ ತಾಂ ವ್ಚ್ತಾವರಣ್ ರ್ರಿೀರಚ್ಯ ಕ್ ರಿೀಯ್ ಆನಿ ಆಮ್ಾ ಣ್ಟಚ್ಯ ಸಮ್ತೊೀಲ್ನಾಚ್ಯರ್ ಅವಲಂಬುನ್ ಆಸ; ಇಾಂಗಿಾ ಷ್ಾಂತ್ ಹಾಕ ಆಲ್ಕ ಲಯ್್ -ಏಸ್ಡ್ ಬಾ್ ಲ್ನ್್ ಮ್ಹ ಣ್ಟಿ ತ್. ಹೆಾಂ ಸಮ್ತೊೀಲ್ನ್ ಸಕೆಯಾಂ ಆಸಿ ನಾ ಆಮ ಭಲಯೆಕ ಭರಿತ್ ಆನಿ ಭಿಗಡ್‍ಲಾ ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಪ್ಲಡ್ಸ್ಿ ಜಾತಾಾಂವ್. ಹೆಾಂ ಸಮ್ತೊೀಲ್ನ್ ಸಕ್ ಯ ಅನುಪಾತಾರ್ ಆಸಿ ನಾ ರೊೀಗ್‍‍ಪ್್ ತಿರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್ ಊಾಂಚ್ಯಾ ್ ಸಾ ರರ್ ಆಸಿ ಆನಿ ಭಿಗಡಾಿ ನಾ ದೆಾಂವ್ಚ್ಿ , ಹಾ್ ಪ್ಯೆಾ ಾಂ ಸಾಂಗ್‍‍ಲಾ ್ ಪ್ರಿಾಂ ರ್ರಿೀರಚ್ಯ ವಜನಾಚ್ಯಾಂ ಸರಸರ್ 70% ಠಕೆಕ ಉದ್ಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಏಕ್ ಬಾಳ್್ಾಂ ಜಲಾ ತಾನಾ ತಾಂ ಹಾಚ್ಯಕ್ತೀ ಚಡ್ ಆನಿ ಪಾ್ ಯೆನ್ ವ್ಚ್ಡಾಿ ನಾ ತಾಂ ಉಣ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹಾಕ ಆನಿ ಆಲ್ಕ ಲಯ್್ -ಏಸ್ಡ್ ಸಮ್ತೊೀಲ್ನಾಕ್ ಸ್ೀರ್ಧ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ. ಭಲಯೆಕ ಭರಿತ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ಆಲ್ಕ ಲಯ್್ -ಏಸ್ಡಾಚೊ ಪ್್ ಮ್ಣ್ 80:20 ಆಸಯ ಾಂ ಗರ್ಜಯಚ್ಯಾಂ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್್ ಆಲ್ಕ ಲಯ್್ -ಏಸ್ಡ್ ಸಮ್ತೊೀಲ್ನಾಕ್ pH ಮ್ಪಾಚ್ಯರ್‍ಯೀ ಮ್ಚ್ಜಾಿ ತ್. ಹೆಾಂ ಮ್ಪ್ 0 (ಅತ್ ಾಂತ್

95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎಸ್ಡಿಕ್) ಥವ್್ ಆರಂಬ್ ಜಾವ್್ 14(ಅತಿ ಕಿ ರ್ ರ್ ಆಲ್ಕ ಲಯ್್ )ಚ್ಯರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾ. ಹಾ್ ಮ್ಪಾರ್ pH 7 ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ತಟಸ್ಾ . ಎಕಿ ಾಂ ಬರ‍್ ಭಲಯೆಕ ಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲಾ ್ ಾಂಚ್ಯಾಂ pH 7.365 ಆಸಿ . ಹೆಾಂ ಉಗ್ಡಾ ಸ್ ದ್ವರಾಂಕ್‍ಯೀ ಸುಲ್ಬ್ - ಹಪಾಿ ್ ಚ್ಯ ಸತ್ ದಿೀಸ್, ವಸಯಚ್ಯ ತಿನಿ್ ಾಂ ಸಟ್ ಆನಿ ಪಾಾಂಚ್ ದಿೀಸ್. ಥೊಡ್ ಪಾವಾ ಾಂ ಹೆಾಂ ರಾಂಡ್-ಒಫ್ ಮ್ಹ ಣ್ಶನ್ pH 7.4 ಮ್ಹ ಣ್‍ಯೀ ವ್ಚ್ಚುಾಂಕ್ ಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ಿ . ಆಲ್ಕ ಲಯ್್ -ಏಸ್ಡ್ ಸಮ್ತೊೀಲ್ನ್ ಹಾ್ ಪ್್ ಮ್ಣ್ಟರ್ ಆಸಿ ನಾ ರೊೀಗ್‍‍ಪ್್ ತಿರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್ ಉಚ್್ ಸಾ ರರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಮೊಜ ಾಂಚ್ಯಾಂ. pH ಉಣಾಂ ಜಾತಾ ತಶೆಾಂ ರೊೀಗ್‍‍ಪ್್ ತಿರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್ ಉಣಾಂ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ತಿ-ಹ ಪ್ಲಡಾ ದಸುಾಂಕ್ ಸುರ ಕತಾಯ. pH 6.4 ಜಾತಾನಾ ಮ್ನಿಸ್ ಮ್ತಾಯ. ಜಲಾ ಆನಿ ಮ್ಣ್ಟಯ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಕೇವಲ್ ಎಕಚ್ ಪೊಾಂರ್ಾ ಚೊ ವ್ ತಾ್ ಸ್. ರೊೀಗ್‍‍ಪ್್ ತಿರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್ ಉಚ್‍‍ಸಾ ರರ್ ದ್ವಚ್ಯಯಕ್ ರ್ರಿೀರ್ ಆಲ್ಕ ಲಯ್್ ಆಸಯ ಾಂ ಗರ್ಜಯಚ್ಯಾಂ; ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ pH 7 ಪುಣೀ ಆಸಜಯ್. pH - 7.365-ಚ್ಯ್ ವಯ್್ , ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ತಿೀವ್್ ಆಲ್ಕ ಲಯ್್ , ಜಾಲ್ ರ್ ಆಲ್ಕ ಲ್ಲೀಸ್ಸ್ ರ್ pH - 7 ಪಾ್ ಸ್ ಉಣಾಂ, ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ಎಸ್ಡಿಕ್ ಜಾಲ್ ರ್ ಎಸ್ಡೊೀಸ್ಸ್

ಮ್ಹ ಣ್ ಸಮ್ನ್್ ಜಾವ್್ ಸಾಂಗ್ಡಿ ತ್. ಎಸ್ಡೊೀಸ್ಸ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂಚ್ ಚಡ್ ಶಿವ್ಚ್ಯ್ ಅಲ್ಕ ಲ್ಲಸ್ಸ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಸಂದ್ಬ್ಯ ಬೀವ್ ಉಣಾಂ ಕ್ತತಾ್ ಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ಆತಾಾಂಚ್ಯಾಂ ಖಣ್ ಪ್ಲೀವನ್ ತಶೆಾಂ; ಚಡ್ ಶಿಜಯ್ಾ ಾಂ ರ್ ಬಾಜ್‍್ಾ ಾಂ, ತಾಜಾ ನ್ಹ ಯ್ ಆಸ್‍್ಾ ಾಂ, ಪೊ್ ಸಸ್ಾ ಖಣ್ ಸವ್‍ಲಾ ್ ವವಯಾಂ ಆನಿ ಬಾಹ್್ ವ್ಚ್ತಾರಣ್ಟಾಂತಾಾ ್ ಪ್ದೂಷ್ಣ್ಟವವಯಾಂ ರ್ರಿೀರಾಂತ್ ಎಸ್ಡಿಟ ಚಡಾಿ . ಪ್ಲಡಾ ಆಯಲಾ ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ತಾಂ ಕರ ಆನಿ ಹೆಾಂ ಕರ ಮ್ಹ ಣ್ಟಯ ಚೊ ಮ್ತಾ ಬ್ ಅಲ್ಕ ಲಯ್್ -ಎಸ್ಡ್ ಬಾ್ ್ನ್್ ಕರನ್ ರೊೀಗ್‍‍ಪ್್ ತಿರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್ ವ್ಚ್ಡಂವೊಯ ಮ್ತ್್ . ತಾ್ ಪಾಸುನ್ ಥೊಡ್ ವೊಕತ್ ಘೆರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗ್ಡಿ ತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ ಸಾಂಗ್ಡಿ ತ್ ಕರಾಂಕ್ ಪೊೀತ್. ರಸಯನಿಕಾಂ ವ್ಚ್ಪಾರನ್ ತರ್ಸ್ಯಲ್ಾ ಾಂ ವೊಕಿ ಾಂ ಎಸ್ಡಿಟ ಖಂಡಿತ್ ವ್ಚ್ಡರ್ಿ ತ್ ಆನಿ ತಾ್ ಚ್ ದೆಕುನ್ ವೊಕಿ ಾಂಚ್ಯ್ ಪ್ಟೆಾ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಎಾಂಟ್ಮಸ್ಡ್ ಆಸಿ ಚ್. ಎಾಂಟ್ಮಸ್ಡ್ ಆಸ ದೆಕುನ್ ಸಮ್ಸೊ್ ಪ್ರಿಹಾರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ್ಕೆಯ ಾಂ ವಹ ಡ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಕ್ತತಾ್ ಕ್ ತಾಂ ಎಾಂಟ್ಮಸ್ಡ್‍ಯೀ ಜಾವ್ಚ್್ ಸಿ ಏಕ್ ರಸಯನಿಕ್. ಭಲಯಕ ಏಕ್ ಧಂದಚ್ ಜಾಲ ದೆಕುನ್ ನಿೀಜ್ ರೊೀಗ್‍‍ಪ್್ ತಿರೊೀಧಕ್

96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಕತ್ ಕ್ತತಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ವಶಿಾಂ ಸಗೆಯ ಾಂ ಲ್ಪ್ಿ ಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ್ ಪ್ರಿಾಂ ಆಸ. ಆನಿ ತಾಂಯೀ ಹಾ್ ಕರೊನಾ ಕಳ್ಳ್ರ್ ರೊೀಗ್‍‍ಪ್್ ತಿರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್ ವ್ಚ್ಡಂವ್ಕ ವ್ಚ್್ ಕ್ತ್ ೀನ್ ಏಕ್ ಮ್ತ್್ ಉಪಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವವಧ್ ಮ್ಧ್ ಮ್ಾಂನಿ ಗ್ಡಜಾಿ . ಕರೊನಾಚ್ಯ ಇಸ್ಿ ಹಾರಾಂನಿ ಉಟಂವ್ಚ್ಯ ಭಿರ್ನ್ ಕಾಂಪ್ ಸುಟ್ಮಿ ನಾ ವ್ಚ್್ ಕ್ತ್ ನಾಾಂತ್ ಕಸಲ್ಾಂ ಸವ್ಯ ರಸಯನಿಕಾಂ ಆಸತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕೀಣ್ ವಚ್ಯರ‍ಿ ? ತರ್ ಆಲ್ಕ ಲಯ್್ -ಎಸ್ಡ್ ಬಾ್ ಲ್ನ್್ ಸಕೆಯಾಂ ಸಾಂಬಾಳುಾಂಕ್ ನೈಸಗಿಯಕ್ ಉಪಾಯ್ ಮ್ತ್್ ಏಕ್ ವ್ಚ್ಟ್. ಹಾ್ ವಶಿಾಂಯೀ ಸಂಸೊದ್‍ ಜಾಲ್ ತ್ ಆನಿ ಜಾತಚ್ ಆಸತ್ ತಾ್ ದೆಕುನ್ ಥೊಡಾ್ ನೈಸಗಿಯಕ್ ಉಪ್ಚ್ಯರ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಲ್ೀಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಪ್ಲಡಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ ್ ಆನಿ ಆಸಿ ಲ್ಲ್ . ಪ್ಯಣ್ ಪ್ಲಡಾ ಆತಾ’ತಾಾಂ ಕ್ತತಾ್ ಕ್ ಚಡಾಾ ್ ? ಎಕ ರ್ತಮ್ನಾ ಥವ್್ ಪ್ಲಡ್ಾಂಚೊ ವೇಗ್‍ ಚಡಾಾ ಆನಿ ತಾಂಯೀ ಕಂಪ್ಯ್ ಟರಿೀಕರಣ್ ಚಡ್‍ಲಾ ್ ಪಾಟ್ಮಾ ್ ಪ್ನಾ್ ಸ್ ವಸಯಾಂ ಥವ್್ ಪ್ಲಡಾ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ವ್ಚ್ಡಾಾ ್ ! ಕ್ತತಾಂ ಲ್ಲಕಕ್ ರೊೀಗ್‍‍ಪ್್ ತಿರೊೀಧಕ್ ಸಕೆಿಚ ಸಂಪ್ಯಣ್ಯ ವಸರ್ ಪ್ಡಾಾ ್ ?! ರೊೀಗ್‍‍ಪ್್ ತಿರೊೀಧಕ್ ಸಕೆಿಚ ಪ್ರಿಭಾಷ್ಚ್ ಕ್ತತಾ್ ಕ್ ಬದಿಾ ಲ್ ? ಮ್ನಿಸ್ ಬದ್ಲಾ ಗಿೀ ರ್ ತಾಚ್ಯಾಂ

ಚಾಂತಾಪ್? ವಯಜ ಕ್ತೀಯ್ ಶಾಸಿ ಿಾಂತ್ ಇತಿಾ ಪ್್ ಗತಿ ಜಾಲ್ಾ ಆಸಿ ಾಂ ಪ್ಲಡಾ ಕ್ತತಾ್ ಕ್ ನ್ಪಂಯ್ಯ ಜಾರ್್ ? ಪ್ಲಡಾ ಪ್ಯ್್ ಸರನಾ ರ್ ನ್ಪಂಯ್ಯ ಜಾರ್್ ಕ್ತತಾ್ ಕ್‍ಗಿೀ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್ ರೊೀಗ್‍‍ಪ್್ ತಿರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್ ವ್ಚ್ಡಂವ್ಕ ವ್ಚ್ಪಾಚಯ ವದ್ನಾಾಂ ಅಧೂರಿಾಂ ರ್ ಅಸಫಲ್ ಜಾಲ್ ಾಂತ್; ಆಲ್ಕ ಲಯ್್ ಎಸ್ಡ್ ಬಾ್ ಲ್ನ್್ ಕರನ್ ಪೇಶಿಾಂಕ್ ಆಪ್ಾ ಾಂ ಕಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಗಜ್ಯ ಆಸಯ ಾಂ ರ್ರಿೀರಭಿತ್ಯಾಂ ವ್ಚ್ತಾವರಣ್ ಆಸ ಕರನ್ ದಿೀಾಂವ್ಕ ನಿಫಯಳ್ ಜಾಲ್ ಾಂತ್. ವಜಾಾ ನಾಾಂತ್ ಜಾಲ್ಾ ಪ್್ ಗತಿ ಸಕ್ ಯಥರನ್ ವ್ಚ್ಪಾರನ್ ರೊೀಗ್‍‍ಪ್್ ತಿರೊೀಧಕ್ ಸಕತ್ ವ್ಚ್ಡಂವಯ ಾಂ ವದ್ನಾ ಲ್ಲಕಥವ್್ ಲ್ಪೊನ್ಾಂಚ್ ಆಸತ್ ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ವಯಜ ಕ್ತೀಯ್ ಶಾಸ್ಿ ಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಇತರ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ಲಡಾ ಉತಪ ನ್್ ಕಚಯಾಂ ವದ್ನಾಾಂಚ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್್ ಪ್್ ಚಲ್ತ್ ಆಸತ್. ------------------------------------------

97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಟುಲ್ಲಂತ್ಲ್ಾ ಘುಟ್ ಸಬಾರ್‍ ವರ‍್ ಾಂ‍ ಪ್ಯೆಾ ಾಂ‍ ಚೀನಾಚ್ಯ್ ‍‍

ತಾಣಾಂ‍ ಏಕ್‍ ರಪ್ಯ್‍ ಭುರ‍ಾ ್ ಾಂಕ್‍

ತನಾಕ ‍

ಮದುನೊೀ‍

ದಿೀವ್್ ‍ ‘ಕ್ತತಾಂ‍ ಪುಣ‍ ಖಣ್‍ ಕಣಾ ವ್್ ‍

ದ್ಕಾ ್ ‍

ಹಳ್ಯ ಾಂತ್‍

ಖರ್’‍ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ.‍‍ಭುರ‍ಾ ‍ಪ್ಯೆ್ ‍ಘೆವ್್ ‍

ಏಕ್‍

ಕುಟಮ್‍

ಸಂತೊಸನ್‍

ತಾ್ ‍

ಕುಟ್ಮಾ ಾಂತ್‍

ಭಾಗ್ಡಾಂತ್‍

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ‍ ಮೊಗ್ಡ್ ಾಂಚ್ಯಾಂ‍ ಜಯೆತಾ್ಾಂ.‍

ರ್ಧಾಂವೆಾ .‍‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್‍

ಕಸಾ ಕ್‍

ಘೆವ್್ ‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್‍ನಾಾಂವ್ಚ್ಚೊ‍ಯುವಕ್‍

ಪ್ರ‍ಿ ನ್‍ ದ್ರ್‍ರ್ಲಗಿಾಂ‍ ಗೆಲ್ಲ.‍ ‍ ‘‍

ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ .‍‍ಏಕ್‍ಪಾವಾ ಾಂ‍ತೊ‍ಜಾಳ್‍

ಕಸಾ ಮ್ಮ್‍

ಖಾಂದ್್ ರ್‍ ಘಾಲ್್ ‍ ದ್ರ್‍ರ್ಥವ್್ ‍

ಆಮ್ಯ ್ ‍

ಘರಕುಶಿನ್‍ಪ್ರ‍ಿ ತಾಲ್ಲ.‍‍ ವ್ಚ್ಟೆರ್‍

ಹಾಾಂಗ್ಡಚ್ಯ‍ ಭುರ‍ಾ ‍ ಭಾರಿೀ‍ ಪೊಕ್ತ್ ’‍

ಏಕ್‍ಕಡ್ನ್‍ಥೊಡ್‍ಪೊಕ್ತ್ ‍ಭುರ‍ಾ ‍ಎಕ‍

ಮ್ಹ ಣ್‍ ಸಾಂಗೊನ್‍ ತಾಣಾಂ‍ ಕಸಾ ಕ್‍

ಕಸಾ ವ್ಚ್ಕ್‍

ಉದ್ಕ ಾಂತ್‍ಸೊಡೊಾ .

ಧರ‍್ ಚ‍

ತಾಕ‍

ತುಾಂ‍

ಹಳ್ಯ ಕ್‍

ಪ್ರ‍ಿ ್ ನ್‍ ಯನಾಕ.‍‍

ರ್ಧಡಾರ್ಿ ್.‍‍ಉರೊೀರ್ಷಮ್ಕ್‍ಹೆಾಂ‍

ಕಸಾ ಕ್‍ ಮೊಸುಿ ‍ ಪುರಸಣ್‍ ಜಾಲ್ಾ .‍‍

ಪ್ಳವ್್ ‍ ಕಸಾ ಚ‍ ಬಿರೊ‍ಾ ತ್‍ ದಿಸ್ಾ .‍‍

ತಾಚ್ಯಾಂ‍

98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಾಂಗ್‍‍ಪಾಾಂಗ್‍‍ ದುಕಿ ್ಾಂ.‍


ದೆಕುನ್‍ ಕ್ತತಾಂಚ್‍ ಉಲ್ರ್್ ಸಿ ನಾ‍

ಪ್ರ‍್ ಾಂತ್‍ ಕಣಾಂ‍ ತಾಕ‍ ಪ್ಳಂವ್ಕ ‍

ತೊ‍ ಉದ್ಕ ಾಂತ್‍ ಉಪ್್ ವ್್ ‍ ಗೆಲ್ಲ.‍‍

ನಾ.‍ ‍ ದ್ರ್‍ರ್ಚ್ಯ್ ‍ ‍ ಗ್ಳಾಂಡಾಯೆಾಂತ್‍

ಪ್ಯಣ್‍ ದುಸ್ ್ ‍ ದಿಸ‍ ಉರೊೀರ್ಷಮ್‍

ರವ್ಚ್ಿ ‍ ತಾಂ.‍ ‍ ತಾಕ‍ ಪ್ಳಂವೆಯ ‍ ತರಿೀ‍

ಆಪಾಾ ್ ‍

ಕಶೆಾಂ?’‍

ದಣಚ‍

ದರಿ‍

ಮ್ಹ ಣ್‍

ಸವ್ಚ್ಲ್‍

ಕೆ್ಾಂ‍

ಸುಟರ್ಿ ಸಿ ನಾ‍ ಕಸೊವ್‍ ತಾಚ್ಯ‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್ನ್.‍ ‘ಹಾಾಂವ್‍ ತುಕ‍

ಸರಿ‍್ನ್‍ ಆಯ್ಲಾ .‍ ‍ ‘ಕಲ್‍ ತುವೆಾಂ‍

ತಾಚ‍ಭೆಟ್‍ಕರರ್ಿ ಾಂ.‍‍ಕಲ್‍ತುವೆಾಂ‍

ಮ್ಹ ಜೊ‍ ಜೀವ್‍ ಉರಯ್ಲಾ ಯ್.‍ ‍ ತುಾಂ‍

ಮ್ಹ ಕ‍ ಕೆಲ್ಲಾ ‍ ಉಪಾಕ ರ್‍ ತಾಕ‍

ಯಾಂವ್ಕ ‍ನಾತ್‍ಲ್ಲಾ ಯ್‍ಜಾಲ್ ರ್‍ತ‍

ಕಳರ್ಾ ‍ ಹಾಾಂವೆಾಂ.‍ ‍ ತಾಂ‍ ಆಯ್ಲಕ ನ್‍

ಭುರ‍ಾ ‍‍ಮ್ಕ‍ಲ್ಗ್ಡಡ್‍ಕಡ್ಿ ‍ಆಸ್‍್ಾ .‍‍

ತಾಕ‍ ಸಂತೊಸ್‍ ಜಾಲ್ಲ.‍ ‍ ತುಕ‍

ತುಕ‍

ಆಪ್ವ್್ ‍ ಹಾಡ್‍ ಮ್ಹ ಣ್‍ ಸಾಂಗ್ಡಾ ಾಂ.’‍

ಧನ್್ ವ್ಚ್ದ್‍’‍

ಮ್ಹ ಣ್‍

ಮ್ಹ ಣ್ಟಲ್ಲ.

ಮ್ಹ ಳ್‍ಕಸಾ ನ್.

‘ತಿ‍ ಖಂಚ‍ ವಹ ಡಿಾ ‍ ಗಜಾಲ್?‍ ಕಷ್ಾ ಾಂತ್‍

‘ಪ್ಯಣ್‍ತುಾಂ‍ ಏಕ್‍ ಲಹ ನ್‍ ಕಸೊವ್.‍‍

ಆಸ್‍ಲಾ ್ ಾಂಕ್‍

ಸಾಂಬಾಳ್ಯ ಾಂ‍

ತುಕ‍ ತಾಚ್ಯವಶಿಾಂ‍ ಕಶೆಾಂ‍ ಕಳಿತ್?’‍

ಸರ‍ಾ ಾಂಚ್ಯಾಂ‍ ಕರ‍ಿ ವ್್ .‍ ‍ ಹಾಾಂವೆಾಂ‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್ನ್‍ ಅಜಾಪ್‍ ಪಾವೊನ್‍

ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ‍ ಕರ‍ಿ ವ್್ ‍ ಮ್ತ್್ ‍ ‍ ಕೆ್ಾಂ‍

ವಚ್ಯರ‍ಾ ಾಂ.‍

ತಿತಾ ಾಂಚ್’.‍ ‍ ಖ್ಿ ಪ್ಣ್ಟನ್‍ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ‍

ಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಾಂತ್‍ಚ್‍ ಆಸಾಂ.‍ ‍ ಖರ‍್ ನ್‍

ತಾಣಾಂ.‍

ತಾಚ್ಯಾಂ‍

ಹಾಾಂವ್‍ ತಾಚೊ‍ ಪಾರೊತ್‍ದ್ರ್‍

ಖ್ಿ ಾಂಪ್ಣ್‍ ಮ್ಚ್ಚ್ಯಾ ್ಾಂ.‍ ‍ ತಾಕ‍

ವಹ ಯ್.‍ ‍ ಖಂತ್‍ ಕರಿನಾಕ.‍ ‍ ಮ್ಹ ರ್ಜ‍

ಕ್ತತಾಂ‍ ಪುಣ‍ ಉಪಾಕ ರ್‍ ಕರಿರ್ಜ‍ ‍ ಮ್ಹ ಣ್‍

ಸಾಂಗ್ಡತಾ‍ ಯೆ.’‍ ಕಸಾ ನ್‍ ಧಯ್್ ‍‍

ಭಗೆಾ ಾಂ‍ ತಾಕ.‍ ‍ ‘‍ ತುವೆಾಂ‍ ದ್ರ್‍ರ್‍

ದಿ್ಾಂ.

ರರ್ಚ‍

ಕಸಾ ಕ್‍

ಧುವ್‍

‘ಹಾಾಂವ್‍

ತಾಚ್ಯ್ ‍

ಮಸಕ್ತಚ್ಯಾಂ‍

ನಾಾಂವ್‍ ಆರ್ಕ ಲಾಂಯಾ ?’‍ ಮ್ಹ ಣ್‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್ನ್‍

ಮಸಕ್ತವಶಿಾಂ‍

ವಚ್ಯರ‍ಾ ಾಂ‍ಕಸಾ ನ್.

ಜಾಯೆಿ ಾಂ‍

ಆರ್ಕ ್ಾ ಾಂ.‍

ಪ್ಳಂವಯ ‍

ತಾಕ‍

ತಾಕ‍

ಆಶಾ‍

ಜಾಲ್.‍‍

‘ಆರ್ಕ ಲಾಂ‍ ತಾಂ‍ ಭಾರಿೀ‍ ಸೊಭಿತ್‍

ಕಸಾ ಸವೆಾಂ‍ ವಚೊಾಂಕ್‍ ಒಪಾಾ ಲ್ಲ‍

ಖಂಯ್.‍

ತೊ.‍ ‍ ಕಸಾ ನ್‍ ತಾಕ‍ ಆಪಾಾ ್ ‍

ಪ್ಯಣ್‍

ಯೆದಳ್‍

99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾಟರ್‍

ಬಸಯೆಾ ಾಂ‍

ಆನಿ‍

ಉದ್ಕ ಾಂತ್‍

ತೊ‍

ಬುಡೊಾ .‍‍

ರಾಂದುನ್‍ದ್ವರ್‍ಲ್ಾ ಾಂ.‍‍ಪೊೀಟ್‍ಭರ್‍ ರ್ಜವಣ್‍

ಜಾ್ಾ ಾಂಚ್,‍

ತಾಂ‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್ಕ್‍ ದ್ರ್‍ರ್‍ ಭಿತರೊ‍ಾ ‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್ಕ್‍

ಎಕ‍

ಸಂಸರ್‍ ಪ್ಳ್ವ್್ ‍ ಅಜಾಪ್‍ ಜಾ್ಾಂ.‍‍

ಆಪ್ವ್್ ‍

ಗೆ್ಾಂ.‍

ವ್ಚ್ಟೆರ್‍

ವಹ ಡೊಾ ್ ‍

ಕುಡಾಥವ್್ ‍ ಸಕಕ ಡ್‍ ಕಳ್ಳ್ಾಂಚೊ‍‍

ಬಂಡಾಸಾಂ,‍

ಹವೊ‍ ಎಕ್‍ಚ್‍ ಪಾವಯ ಾಂ‍ ಪ್ಳವೆ್ ತ್‍

ವಹ ಡೊಾ ್ ‍

ಮ್ಸೊಕ ್ ,‍

ಸ್ಸ್್ ,‍

ವಹ ರ‍್ ಚ‍

ಏಕ್‍

ಕುಡಾಕ್‍ ‍

ತಿಮಾಂಗಿಲ್‍ಆನಿ‍ಹೆರ್‍‍ದ್ರ್‍ರ್ಜೀವ‍

ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ .‍

ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ ್ .‍ ‍ ಹೆಣಾಂ‍ ತಣಾಂ‍ ಗ್ಳಡ್‍

ಕೆ್ಾ ಾಂಚ್‍ ಭಾಯ್್ ‍ ದೀವ್‍ ಪ್ಡೊಯ ‍

ದಾಂಗರ್‍ಆಸ್‍್ಾ .‍ ‍ಕಸಾ ನ್‍ತಾಕ‍

ಪ್ಳಲ್ಲ‍ ತಾಣಾಂ.‍ ‍ ಧರಿ‍್ ರ್‍ ಬರ‍್ ಚ‍

ಎಕ‍ ವಹ ಡ್‍ ರವೆಯ ರ‍ ಮುಕರ್‍

ರಸ್‍ ಆಸ್‍ಲ್ಾ ‍ ಆನಿ‍ ವಶೇಸ್‍ ‍ ಹಾಂವ್‍

ದೆಾಂವಯೆಾ ಾಂ‍ ಆನಿ‍ ತ‍ ‍ ದಗಿೀ‍ ಭಿತರ್‍

ಆಸ್‍್ಾ ಾಂ.‍

ಗೆ್.‍‍ರವೆಯ ರಚೊ‍ವಯಭ ವ್‍ಪ್ಳ್ವ್್ ‍

ಕಡ್‍್ಾ ಾಂಚ್‍

ಶೆರ‍ಾ ಲ್ಲ‍ಉರೊೀರ್ಷಮ್.

ಪ್ರ‍ಜ ಳಿಯ ಾಂ‍ ಫುಲಾಂ,‍ ಫಳ್ಳ್ಾಂ‍ ಆನಿ‍

ಜನ್ಲ್‍

ತಾ್ ‍

ಉಗೆಿ ಾಂ‍

ಅನ್್ ೀಕ್‍ ವಸಂತ‍

ಜನ್ಲ್‍ ಕಳ್ಳ್ರ್‍

ರನಾಾಂ‍ ತಾಕ‍ ದಿಸ್ಾ ಾಂ.‍ ‍ ಭಾಯ್್ ‍ ರವೆಯ ರಚ್ಯ್ ‍ ‍ ಎಕ‍ ವಯಬ ವ್ಚ್ನ್‍

ಮೊೀವ್‍

ಭರ್‍ಲಾ ್ ‍

ಕುಡಾಾಂತ್‍

ಮಸಕ್ತನ್‍ ತಿಸ್ ಾಂ‍ ಜನ್ಲ್‍ ಕಡ್ಾ ಾಂ.‍

ದ್ರ್‍ರ್ರರ್ಚ‍ ಧುವ್‍ ಮಸಕ್ತ‍

ಥಂಯ್ ರ್‍ ಶಿರಾಂರ್ಧರಿಚೊ‍ ಪಾವ್್ ‍

ಬಸ್‍್ಾ ಾಂ.‍

ವೊತಾಿ ಲ್ಲ.‍ಉರೊೀರ್ಷಮ್‍ಹೆಾಂ‍ಸರ‍ಾ ಚ‍

ಆಯಲ್ಲಚ್‍

ತಾಣಾಂ‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್‍ ಉಟೊನ್‍

ವೊೀತ್‍

ಆಸ್‍್ಾ ಾಂ.‍‍

ದಳ್‍ವ್ಚ್ಟ್ಮರ‍್ ಚ‍ಪ್ಳ್ಲಗೊಾ .

ತಾಕ‍ ಸಾ ಗತ್‍ ಕೆಲ್ಲ.‍ ‍ ಅಪ್ಯ್ ಪ್‍

ಮಸಕ್ತ‍ ತಾಚ‍ ಬರಿ‍ ಜತನ್‍ ಘೆತಾ್ಾಂ.‍

ಸೊಭಾಯೆನ್‍ ಪ್ರ‍ಜ ಳ್ಳ್ಯ ್ ‍ ಮಸಕ್ತಕ್‍

ತಾಕ‍ ಜಾಯ್‍ ಆಸ್‍್ಾ ಾಂ‍ ಸರ‍ಾ ಚ‍ ತಕ್ಷಣ್‍

ಪ್ಳವ್್ ‍ ನ್ಮೃತನ್‍ ಹಾತ್‍ ಜೊಡ್ಾ ‍

ದಿತಾ್ಾಂ.‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್ನ್.‍

ಜಾರ್್ ತಾಾ ್ ಪ್ರಿಾಂ‍ ಸಂತೊಸನ್‍

ತಾಕ‍

ರ್ಬಜಾರ್‍ ಸದ್ಾಂ‍

ಆಸಯ ್ ಪ್ರಿಾಂ‍

ಮಸಕ್ತನ್‍ ತಾಕ‍ ಹಾತಾಕ್‍ ಧರ‍್ ಚ‍

ಪ್ಳ್ತಾ್ಾಂ.‍ ಏಕ್‍ ದಿೀಸ್‍ ಕಸೊವ್‍

ಭಿತರ್‍ಆಪ್ವ್್ ‍ವೆ್ಾಂ.‍ಭಿತರ್‍ರ್ಜವ್ಚ್್ ‍

ತಾಚ್ಯಲಗಿಾಂ‍ ಮ್ಹ ಣ್ಟಲ್ಲ.‍ ‍ ‘ತುಾಂ‍

ಸಲಾಂತ್‍

ಭಾರಿೀ‍ ಅದುಷ್ಾ ‍ವಂತ್.‍ ಮಸಕ್ತಕ್‍

ಜಾಯಿ ಾಂ‍

ಪ್ಕಾ ನಾಾಂ‍

100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುರ್ಜರ್‍

ಮೊಸುಿ ‍

ಮೊೀಗ್‍‍

ಆಸ.‍‍

ಉಗೆಿ ಾಂ‍ ಕರ‍್ ಚ‍ ಪ್ಳರ್್ ಕ.‍ ‍ ತುಕ‍

ತುಜೊ‍ ಗ್ಲಣ್‍ ತಾಕ‍ ಮ್ಚ್ಚಾ ಲ.‍

ಬರಾಂ‍

ಆಮ್ಯ ್ ‍ ಸಂಸರಕ್‍ ಆಯಲಾ ್ ಾಂ‍

ಆದೇವ್್ ‍ ಮ್ಗೊಾ .‍ ‍ ಕಸಾ ನ್‍ ತಾಕ‍

ಪ್ಯಕ ‍‍ತುಾಂಚ್‍ಪ್ಯಲ್ಲಾ ‍‍ಮ್ನಿಸ್’

ತಾಚ್ಯ್ ‍

ಅಶೆಾಂ‍

ಹಾಡ್್ ‍ಸೊಡ್ಾ ಾಂ.

ಉರೊೀರ್ಷಮ್ಚ್ಯಾಂ‍

ಸುಖ‍

ಸಂತೊಸನ್‍

ಜವತ್‍

ಜಾಾಂವ್’‍ ಹಳ್ಯ ಚ್ಯ‍

ಮ್ಹ ಣ್‍

ತಾಕ‍

ದ್ರ್‍ರ್ತಡಿಕ್‍

ಪಾಶಾರ್‍

ಜಾತಾ್ಾಂ.‍‍ಏಕ್‍ದಿೀಸ್‍ತಾಕ‍ಆಪಾಾ ್ ‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್‍ ಚಲ್ಲನ್‍ ಚಲ್ಲನ್‍

ಆವಯ್‍

ಮದುನೊೀ‍

ಬಾಪಾಯ್ಕ ‍

ಮ್ಹ ಣ್‍

ಭಗೆಾ ಾಂ.‍

ಪ್ಳಯೆಜ ‍‍

ಪಾವೊಾ .‍‍

ತಾಣಾಂ‍

ಥಂಯ್ ರ್‍ಜಾಯಿ ‍ಬದ್ಾ ವಣ್‍ಜಾಲ್ಾ .‍‍

ಮಸಕ್ತಲಗಿಾಂ‍ ವಚುನ್‍ ‘ಮ್ಹ ಕ‍

ತಾಕ‍ ಆಪ್ಾ ಾಂ‍ ಘರ್‍ ಸೊದೆಯ ಾಂಚ್‍

ಮ್ಹ ಜಾ್ ‍ ಹಳ್ಯ ಕ್‍ ವೆಚ‍ ಆಶಾ‍ ಜಾಲ್ .‍‍

ಕಷ್ಾ ಾಂಚ್ಯಾಂ‍ ಜಾ್ಾಂ.‍ ‍ ಕಷ್ಾ ಾಂನಿಾಂ‍

ಮ್ಹ ಜಾ್ ‍

ಘರ್‍ ಸೊದುನ್‍ ತಾಣಾಂ‍ ಆಪಾಾ ್ ‍

ಆವಯ್‍

ಹಳ್ಯ ಕ್‍

ಬಾಪಾಯ್ಕ ‍

ಪ್ಳಯೆಜ .‍ ‍ ಅತಾಾಂ‍ ತಿಾಂ‍ ಕಶಿಾಂ‍ ಆಸತಿಾ ‍

ಆವಯ್ಕ ‍

ಕಳಿತ್‍

ಹೆಾಂ‍

ಕಾಂಯ್‍ಚ್‍ಪಾಟಾಂ‍ಜಾಪ್‍ಯಾಂವ್ಕ ‍

ದೂಕ್‍

ನಾ.‍‍ಥೊಡಾ್ ‍ವೆಳ್ಳ್ನ್‍ಎಕ್ತಾ ‍ಮ್ಹ ತಾರಿ‍

ಭಗೆಾ ಾಂ.‍ ‍ ಉರೊೀರ್ಷಮ್‍ ಹಳ್ಯ ಕ್‍

ಭಾಯ್್ ‍ ಆಯಾ .‍ ‍ ತಿಚ‍ ಪಾಟ್‍

ವಚುಾಂಕ್‍ಭಾಯ್್ ‍ಸರೊ‍ಾ .‍‍ಕಸಾ ನ್‍

ಬಾಗ್ಡಾ ಲ್ಾ ‍ ‍ ಆನಿ‍ ತಿಕ‍ ‍ ದಳ್‍ ಸರ‍ಕ ‍‍

ತಾಚ್ಯ‍ ಸರಿ‍್ನ್‍ ಯವ್್ ‍ ‘ಕಾಂಯ್‍

ದಿಸನಾತ್‍್ಾ .

ನಾ.’‍

ಆಯ್ಲಕ ನ್‍

ಮ್ಹ ಣ್ಟಲ್ಲ.‍ ಮಸಕ್ತಕ್‍

ಉಲ್ಲ‍

ಮ್ರೊ‍ಾ .‍‍

ಭಿಯೆನಾಕ.‍ ‍ ಹಾಾಂವ್‍ ತುಕ‍ ತುಜಾ್ ‍ ಹಳ್ಯ ಕ್‍ ಆಪ್ವ್್ ‍ ವಹ ರ‍ಿ ಾಂ’‍ ಮ್ಹ ಣ್‍

‘ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ‍

ನಾಾಂವ್‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್‍

ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ.

ಮ್ಹ ಜ‍ ಆವಯ್‍ ಬಾಪ್ಯ್‍ ಹಾಾಂಗ್ಡ‍ ಆಸ್‍ಲ್ಾ ಾಂ.‍ ‍ ತಿಾಂ‍ ಖಂಯ್‍ ಆಸತ್?‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್‍ ಭಾಯ್್ ‍ ಸರ್‍ಲಾ ್ ‍

ಮ್ಹ ಕ‍ ತಾಾಂಕ‍ ಪ್ಳಯೆಜ ’‍ ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ‍

ವೆಳ್ಳ್ರ್‍ಮಸಕ್ತನ್‍ತಾಚ್ಯ್ ‍‍ಹಾತಾಕ್‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್ನ್.‍

ಏಕ್‍ಪ್ಟುಲ್‍ದಿೀವ್್ ‍‘ಹ‍ತುಕ‍‍ಮ್ಹ ಜ‍

ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಾಂ‍

ನಾಾಂವ್ಾಂಚ್‍

ಕಣಕ್,‍

ಪ್ಯ್ಾ ಪಾವಾ ಾಂ‍

ಆಯ್ಲಕ ಾಂಚ್ಯಾಂ‍

ಭಾರಿಚ್‍

ಮೊಲಧಿಕ್‍

ಜಾವ್ಚ್್ ಸಯ ಾಂ‍ ಹೆಾಂ‍ ಪ್ಟುಲ್‍ ಕೆದಿಾಂಚ್‍

‘ಉರೊೀರ್ಷಮ್‍

ಹಾಾಂವೆ.‍‍ಹಾಾಂಗ್ಡ‍ತುಜಾಂ‍ಕಣ್ಾಂಚ್‍

101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಾಾಂತ್.’‍‍ಮ್ಹ ಳ್ಾಂ‍ಮ್ಹ ತಾರನ್.‍‘ಹೆಾಂ‍

ಮ್ಹ ಣ್ಟಿ .‍ ತರ್‍ ದ್ರ್‍ರ್ಾಂತ್‍ ಪಾ್ ಯ್‍

ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂಚ್‍ ಘರ್,‍ ‍ ಆಮ‍ ಹಾಾಂಗ್ಡಚ್‍

ಮ್ಹ ಳಿಯ ಚ್‍ ಉತಾ್ ನಾ‍ ಹೆಾಂ‍ ಚಾಂತುನ್‍‍

ಆಸ್‍ಲಾ ್ ಾಂವ್.’‍ ನಿರಶೆನ್‍ ಸಾಂಗೆಾ ಾಂ‍

ತಾಕ‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್ನ್.

ವಚೊಾಂಕ್‍ ಮ್ನ್‍ ಆಯೆಾ ಾಂ.‍ ತಾಣ‍‍

ಪ್ರ‍ಿ ್ ನ್‍

ಮಸಕ್ತಲಗಿಾಂ‍

ದ್ರ್ಯತಡಿಕ್‍ ವಚೊನ್‍ ಕಸಾ ಕ್‍ ಹೆಾಂ‍ ಆಯ್ಲಕ ನ್‍ ಮ್ತಾರಿ‍ ಥೊಡೊ‍

ಆಪ್ಯೆಾ ಾಂ.‍ ಪ್ಯಣ್‍ ‍ ‍ ಕಸೊವ್‍

ವೇಳ್‍ ಚಾಂತುಾಂಕ್‍ ಪ್ಡಿಾ .‍ ‍ ‘ವಹ ಯ್‍

ಎದಳ್‍ಚ್‍ ಆಪಾಾ ್ ‍ ವಹ ಡಿಲ್್ ಚ್ಯ್ ‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್ಚ‍ ಕಣ‍ ಉಡಾಸಕ್‍

ರವೆಯ ರಕ್‍ ಪಾಟಾಂ‍ ಗೆಲಾ ್ ನ್‍ ತಾಕ‍

ಯೆತಾ.‍‍ಗ್ಡಾಂವೆಯ ‍ಮ್ಲ್ಾ ಡ್‍ತಾಚ‍ಕಣ‍

ಮ್ಚ್ಳಾಂಕ್‍

ಸಾಂಗ್ಡಿ ತ್,‍ಕಾಂಯ್‍ಸುಮ್ರ್‍ತಿನಿ್ ಾಂ‍

ಉರೊೀರ್ಷಮ್ಕ್‍ಆಪಾ್ ಕ್‍ಮಸಕ್ತನ್‍

ವರ‍್ ಾಂ‍

ದ್ರ್‍ರ್

ದಿಲಾ ್ ‍ ತಾ್ ‍ ಪ್ಟುಲಚೊ‍ ಉಗ್ಡಾ ಸ್‍‍

ರರ್ಚ್ಯ್ ‍‍ಧುವೆನ್‍ತಾಚ್ಯರ್‍ಭುಲ್‍

ಆಯ್ಲಾ .‍ ‍ ತಾಣಾಂ‍ ಮಸಕ್ತನ್‍ ದಿಲ್ಾ ‍

ಘಾಲ್್ ‍ ತಾಕ‍ ಆಪಾಾ ್ ‍ ಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಕ್‍

ಜಾಗಾ ಣ‍ ವಸೊ್ ನ್‍ ತಾಂ‍ ಪ್ಟುಲ್‍

ವೆಹ ಲ್ಲಾ ‍ ಖಂಯ್.‍ ‍ ಅತಾಾಂ‍ ತಿನಿ್ ಾಂ‍

ಉಗೆಿ ಾಂ‍ ಕೆ್ಾಂ.‍ ‍ ತಕ್ಷಣ್ಟಾಂಚ್‍ ತೊ‍

ವರ‍್ ಾಂ‍ ಉಪಾ್ ಾಂತ್‍ ತುಾಂ‍ ಯವ್್ ‍

ಧರಿ‍್ ರ್‍ ‍ ಪ್ಡೊನ್‍ ಉಳುಾ ಳಾಂಕ್‍

ಹಾಾಂವ್‍ ಉರೊೀರ್ಷಮ್‍ ಮ್ಹ ಣ್ಟಿ ಯ್.‍‍

ಲಗೊಾ .‍ ‍ ಆತಾಾಂ‍ ತೊ‍ ಮ್ಹ ತಾರೊ‍

ಭಾರಿೀ‍ ಅಜಾಪ್‍ ಹಾಬಾ‍ ಅಜಾಪ್!’‍

ಜಾಲ್ಲಾ .‍ ‍ ಪಾಟ್‍ ಬಾಗ್ಡಾ ಲ್,‍ ದ್ಾಂತ್‍

ಮ್ಹ ಣ್ಟಲ್‍ಮ್ಹ ತಾರಿ.

ಝಡ್ಾ .‍ ‍ ಮಸಕ್ತನ್‍ ಆಪ್ಲಾ ಾಂ‍ ತಿನಿ್ ಾಂ‍

ಪ್ಯೆಾ ಾಂ‍

ನಾ.‍

ತವಳ್‍

ವರ‍್ ಾಂ‍ ತಾ್ ‍ ಪ್ಟುಲಾಂತ್‍ ಫಿಚ್ಯರ್‍ ಉರೊೀರ್ಷಮ್ಕ್‍

ತಿಚಾಂ‍

ಉತಾ್ ಾಂ‍

ಕೆಲ್ಾ ಾಂ‍ ಮ್ಹ ಣ್‍ ತಾಕ‍ ಕಳಿತ್‍ ಜಾ್ಾಂ.‍‍

ಆಯ್ಲಕ ನ್‍ಅಜಾ್ ಪ್‍ಜಾ್ಾಂ.‍‍ಆಪುಣ್‍

ಥೊಡಾ್ ಚ್‍ ವೆಳ್ಳ್ನ್‍ ತಾಚೊ‍ ಜೀವ್‍

ಅನಿಕ್ತೀ‍ ತರ‍್ ಟೊ.‍ ‍ ಹಾಂ‍ ಮ್ಹ ತಾರಿ‍

ಉಬಾ .

ತಿನಿ್ ಾಂ‍ವರ‍್ ಾಂ‍‍ಪಾಶಾರ್‍ಜಾಲ್ ಾಂತ್‍

---------------------------------------

102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


A War on Life

A Brief Exposition of Church’s Teaching on Abortion were taken to mark this day which truly required expressing our sorrow for the millions and millions of innocent children in the womb which were

cruelly

aborted.

Sadly,

the

holocaust continues! It is estimated that annually over 15 to 16 million abortions take place in India. They constitute about 10% of

On 10th August 2021 following an appeal

world’s‍ abortions.‍ You‍ can‍ well‍

by His Eminence, Cardinal Oswald

imagine how many millions or billions

Gracias, Archbishop of Bombay and

have been aborted over the past 50

President of CBCI, we observed the

years. A veritable holocaust! In India

“Day‍ of‍ Mourning”‍ to‍ mark‍ the‍

due to male preference and anti-

completion of 50 years of the passing

female mentality most of them are

of

female foeticides, selective abortions

the

Medical

Termination

of

Pregnancy Act (1971) which legalized

of

abortion in India. Holy Masses were

discovering the sex of the foetus. This

celebrated, Adoration of the Blessed

is discrimination already in the womb

Sacrament was held, many fasted and

which adds to the gravity of sin. It has

prayed, videos depicting the evil of

led to a skewed sex ratio in the

abortion

and

country. About 900 girls to 1000 boys

forwarded, and many other initiatives

but in some States like Punjab,

were

uploaded

103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

female

children

done

after


Haryana, Rajasthan, Chandigarh etc.

moral law (cf. CCC 2271)

the ratio is much lower with 800 girls

2

or even less than 800 to 1000 boys.

Gaudium et Spes teaches with very

While explaining the meaning of the

clear and unequivocal terms that

fifth Commandment of the Decalogue,

human life must be respected and

“You‍ shall‍ not‍ kill”‍ (Ex.20:13;‍ Dt.5:17),‍

protected:‍ “Life‍ must‍ be‍ protected‍

the Catechism of the Catholic Church

with the utmost care from the moment

(CCC) underscores the sanctity of

of

human‍ life.‍ “Human‍ life‍ is‍ sacred‍

infanticide‍ are‍ abominable‍ crimes.”‍

because from its beginning it involves

(G.S.51)

the creative act of God and it remains

The Congregation for the Doctrine of

forever in a special relationship with

the Faith in its Declaration on Procured

the Creator, who is its sole end. God

Abortion (1974) states that the human

alone is the Lord of Life from the

person has certain rights which are

beginning until its end: no one can

known‍as‍“human‍rights”‍and‍the‍first‍

under any circumstances claim for

right of the human person is right to

himself the right directly to destroy an

life. This is fundamental, the condition

innocent‍human‍being.”‍(CCC‍2258)‍

of all the others. Hence it must be

The Church has always, from the first

protected above all others. (No.11)

century itself, affirmed the moral evil

It‍further‍teaches:‍“From‍the‍time‍that‍

of every procured abortion. In the

the ovum is fertilized, a life is begun

Didache´‍ it‍ is‍ clearly‍ said:‍ “You‍ shall‍

which is neither that of the father nor

not kill by abortion the fruit of the

of the mother; it is rather the life of a

womb and you shall not murder the

new human being with his own

infant‍already‍born.”‍This‍teaching‍has‍

growth. It will never be made human if

not

remains

it‍ were‍ not‍ human‍ already”‍ (No.12).‍‍

unchangeable. Direct abortion, that is

Furthermore,‍ “The‍ child‍ itself,‍ when‍

to say, abortion willed either as an end

grown up, will never have the right to

or a means, is gravely contrary to

choose suicide; no more may his

changed

and

104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

conception:

abortion

and


parents choose death for the child

reasons and others like them, however

while it is not of an age to decide for

serious and tragic, can never justify the

itself. Life is too fundamental a value

deliberate killing of an innocent

to be weighed against even very

human‍being”‍(Ibid.)

serious‍disadvantages”.‍(No.14)

Many‍

St. Pope John Paul the Great, in his

terminology‍ or‍ euphemisms‍ to‍ refer‍

Encyclical Letter, Evangelium Vitae

to‍ abortion,‍ such‍ as‍ “interruption‍ of‍

(1995) on the Value and Inviolability of

pregnancy”,‍ “Medical‍ Termination‍ of‍

Human Life, defines procured abortion

Pregnancy”,‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ पेट‍‍सफाई‍करना,‍

as‍“the‍deliberate‍and direct killing, by

बचचा‍गिराना,‍etc.‍which‍in‍fact,‍hide‍the‍

whatever means it is carried out, of a

seriousness‍ of‍ abortion‍ as‍ a‍ grave‍

human being in the initial phase of his

moral‍ evil.‍ But‍ that‍ does‍ not‍ change‍

or her existence, extending from

the‍reality‍of‍things.‍We‍have‍to‍

conception‍to‍birth”‍(E.V.58).

3

The Popes and the Church are well

call a spade a spade. Abortion is the

aware that sometimes the tragic and

deliberate and direct killing of an

painful decision to abort the fruit of

innocent human being in the womb. It

her own womb is made not for purely

is tantamount to murder; it is terrorism

selfish reasons but out of a desire to

in the womb; it is a veritable war on

protect certain important values such

life.

as her own health or a decent standard

St. John Paul II, the great defender of

of living for the other members of the

life, describes the pitiable plight of the

family. Sometimes it is feared that the

innocent, weak and defenceless child

child to be born would live in such

in‍the‍womb:‍“The‍one‍eliminated‍is‍a

conditions that it would be better if

human being at the very beginning of

the birth did not take place (e.g.,

life. No one more absolutely innocent

extreme poverty, genetic disorders,

could be imagined. In no way could

victim of rape etc.) But St. Pope John

this human being ever be considered

Paul‍ affirms:‍ “Nevertheless,‍ these‍

an aggressor, much less an unjust

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

people‍

use‍

ambiguous‍


aggressor!

He

weak,

abortion, that is abortion willed as an

defenceless, even to the point of

end or as a means, always constitutes

lacking that minimal form of defence

a grave moral disorder, since it is the

consisting in the poignant power of a

deliberate killing of an innocent

new-born‍ baby’s‍ cries‍ and‍ tears.‍ The‍

human being. This doctrine is based

unborn child is totally entrusted to the

on the natural law and upon the

protection and care of the woman

written Word of God, is transmitted by

carrying him or her in the womb. And

the‍ Church’s‍ Tradition‍ and‍ taught‍ by‍

yet sometimes it is precisely the

the

mother

Magisterium”‍(E.V.62)

herself

or

she

who

is

makes

the

ordinary

and

universal

decision and asks for the child to be

The Code of Canon Law punishes

eliminated, and who then goes about

abortion‍ with‍ excommunication:‍ “A‍

having‍it‍done.”‍(Ibid.)

person who actually procures an

Often others, like boyfriend, parents,

abortion

doctors etc. advise the woman to go

sententiae)‍

for abortion. In India, of course, the

1398). The excommunication affects

husband or more often the mother-in-

all those who commit this crime with

law

the

knowledge of the penalty attached,

wife/daughter-in-law to abort, if it is a

and thus includes those accomplices

female foetus. The obsession for male

without whose help the crime would

child and anti-female mentality due to

not have been committed. (cf. C. 1329,

the prevalent dowry system are closely

E.V.62)

would

pressurize

incurs

automatic

(latae

excommunication”‍

(C.‍

linked to this mind-set and behaviour. Pope

St.

John

Paul

II

strongly

4

condemned abortion as a grave moral

We should also note here that many of

disorder:‍‍“Therefore,‍by‍the‍authority‍

the contraceptive pills are not just

which Christ conferred upon Peter and

contraceptive but abortifacient. They

his Successors, in communion with

do not merely prevent conception but

Bishops……‍ I‍ declare‍ that‍ direct‍

prevent implantation of the fertilized

106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


egg on the wall of the uterus, hence

fraternal

causing abortion of the zygote.

communicate the teaching of the

Furthermore,

experimentation

Church on such important issues

which involves killing or destruction of

during marriage instructions, marriage

embryos‍is‍equal‍to‍abortion.‍“The‍use‍

preparation courses and on special

of human embryos or foetuses as an

occasions to preach during Sunday

object of experimentation constitutes

Masses. Priests often hesitate to speak

a crime against their dignity as human

on moral matters. The faithful get as a

beings who have a right to the same

result only a simple explanation of

respect owed to a child once born, just

Scriptural texts with no reference to

as‍ to‍ every‍ person”‍ (E.V.63).‍ ‍ In‍ the‍

Church Documents and Magisterial

case of in vitro fertilization many

Teaching. I think there is a need to

embryos are produced either to be

pass on Church Teachings to our

used‍ as‍ “biological‍ material”‍ or‍ as‍

Faithful and encourage them to follow

providers of organs or tissue for

them. It is also an appeal to Catholic

transplants in the treatment of certain

doctors and nurses not to perform

diseases. Some are used, others are

abortion or cooperate in such and any

frozen and kept for later use or

other immoral and unethical practices.

eventually‍ destroyed.‍ “The‍ killing‍ of‍

Given the limited space and scope of

innocent human creatures, even if

this article, all related matters on this

carried out to help others, constitutes

topic could not be dealt with. It is

an‍absolutely‍unacceptable‍act.”‍(Ibid)

hoped this brief presentation will help

The above brief presentation of the

the readers understand the sacredness

Church’s‍ Teaching‍ on‍ Abortion‍ is‍ a‍

and inviolability of human life and the

small attempt to remind the Faithful of

gravity of the unspeakable crime of

the seriousness and gravity of the sin

abortion.

any

reminder

to

of Abortion and to motivate them to respect human life from the moment

+ Gerald John Mathias

of conception to natural death. It is a

Bishop of Lucknow

107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

priests

to


47. ಡಬಲ್ ಸ್ಂಚುರಿ.... ಮ್ಹನಾ್ ಚ‍ ಪ್ಯಾ ‍ ತಾರಿೀಕ್‍ ಆಯಾ ರೇ‍

ಬಳ‍ಆನಿ‍ಖಲ್ಲಿ ‍ಖಂಯ್?"

ಮ್ಹ ಣ್ಟಿ ನಾ‍ ಆಮ್ಯ ್ ‍ ಪ್ಲ.‍ ಹೆಚ್.‍ ಡಿ.‍ ಟೊಮಕ್‍ ಸಕಕ ಡ್‍ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾಂ‍ ಮ್ಹತ್ಾ ‍

"ತಾಚ‍ ಗಜಾಲ್‍ ಬಾಯೆಕಡ್‍ ಉಲ್ಯೆಜ .‍

ಜಕುನ್‍ ಧಚ್ಯಯಾಂ‍ ರ್‍ ಉಗ್ಡಾ ಸಕ್‍

ತುರ್ಜಕಡ್‍ ಥೊಡ್ಾಂ‍ ಥೊಡ್ಾಂ‍ ಪ್ನ್ಯಾಂ‍

ಹಾಡ್ಯ ಾಂ‍ತಾಚ್ಯಾಂ‍ಏಕ್‍ಮಸಾಂವ್.‍ಪುಣ್‍

ಪ್ನ್ಯಾಂ‍ಉಲ್ಯೆಜ .."

ಆಜ್‍ ಸಕಳಿಾಂ‍ ಹೊ‍ ದಳ್‍ ರ್ಧಾಂಪುನ್‍ ಮ್ನ್‍ ಮ್ನ್‍ ಮಂತಾ್ ಾಂ‍ ಮ್ಹ ಣ್ಟಿ ನಾ‍

"ಉಲ್ಯ್‍ ಟೊಮ,‍ ಆರ್ಕ ತಾ‍ ತುಜೊ‍

ಸಕಳಿಾಂಚ‍

ಧನಿ..."

ಭೆಟವ್ ‍

ಕಚ್ಯಯಪ್ರಿಾಂ‍

ಭಗೆಾ ಾಂ‍ ಮ್ಕ.‍ ಹಾಾಂವ್‍ ಬಾಗಿಲ್‍ ಉಗೆಿ ಾಂ‍ ಕತಾಯನಾ‍ ಶಿೀಷ್ಯಸನ್‍ ಯ್ಲೀಗ‍

"ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್‍ಪಾಾಂಚ್‍ವಶಿಾಂ‍ತುಕ‍ಕ್ತತಾಂ‍

ಕರನ್‍ಉಪಾ್ ಾಂತ್‍ಸ್ಟಯಯ‍ನ್ಮ್ಸಕ ರ‍

ಗೊತಾಿ ?."

ಯ್ಲೀಗ‍ಕರನ್‍ಮ್ಹ ರ್ಜ‍ಮುಕರ್‍ದನಿೀ‍ ಹಾತ್‍‍ಮುಕರ್‍ದ್ವು್ ನ್‍ನಿಟ್ಾ ‍ಬಸೊಾ .

"ಇ್ಾ ಾಂ‍ ಗೊತಾಿ 'ಸ..‍ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ‍ ದಿೀಸ್‍ ನ್ಾಂ"

"ಕ್ತತಾಂ‍ಖಬಾರ್?‍ಆಮೊಯ ‍ಭೀವ್‍ವಹ ಡ್‍ ಮ್ನಾಯ್‍ಬಮ್ಾ ಯ್‍ಸದ‍

"ಕರಕ್ಾ ..‍ಅನಿಕ್ತೀ‍ಥೊಡ್ಾಂ‍ಥೊಡ್ಾಂ 108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‍ಆಸ..‍ ತುಕ‍ ಗೊತಾಿ ಸ..ತರಿೀ‍ ಹಾಾಂವ್‍ ಸಾಂಗ್ಡಿ ಾಂ..‍

ಆಯ್ಕ .."‍

"ನಾ‍ದಿೀಸ್‍ಕುಟ್ಮಾ ‍ಎಕಾ ಟ್ಮಚೊ"

ಟೊಮ‍

ಬೇತಾಳ್ಳ್ಚ್ಯ್ ‍ಕಲಕ್‍ಪಾಟಾಂ‍ವೆತಾ.

"ಮ್ಕ‍ ನೈನ್‍ ಇ್ವೆನ್‍ ಗೊತಾಿ ಸ...‍ ತುಕ?"

"ಭಾರತರತ್ ‍ ಮ್ದ್ರ್‍ ತರಸ‍ ಆನಿ‍ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್‍ ದಿಯೆಸಜಾಂತ್‍ ನ್ವ್ಚ್ಲಾಂ‍

"ತಾಂ‍

ನಿದೆಿ ರಮ್ರ್್ ‍

ಕೆಲ್ಲಾ ‍ ‍ ಬಿಸ್ಪ ‍ ದತೊರ್‍ ಬಾಜಲ್‍

ಕನ್ಾ ರ್ಯನ್‍

ಸೊೀಜ್‍ ಲ್ಲಕಮ್ಯೆಚ್ಯ್ ‍ ಕಳ್ಳ್ಜ ಾಂಕ್‍

ಕನೂನ್‍ನೈನ್‍ಇ್ವೆನ್..."

ಕರಾಂಕ್‍

ನ್‍

ಜಾಗೊ‍

ಹಾಡ್‍

್ಾ ಾಂ‍

ದುಕಾಂತ್‍ ಬುಡವ್್ ‍ ಸಗಿಯಾಂ‍ ದೆವ್ಚ್ಚ್ಯ್ ‍ ಘರಿಾಂ‍‍ದೆವ್ಚ್ಕ್‍ಭೆಟೊಾಂಕ್‍ಗೆಲ್ಲಾ ‍ದಿೀಸ್‍

"ತಾಂ‍ ನೈನ್‍ ಇ್ವೆನ್‍ ಪ್ಯರ‍ ಪೊಕಕ ಡ್...‍

ಹೊ."

ಪ್ಯೆ್ ‍ ಕರಾಂಕ್...‍ ಆಮಾಂ‍ ಅರ್ಾ ್ ‍ ಉಪಾ್ ಾಂತ್‍ಹಾಾಂಗ್ಡ‍ಅವಭಾಜ್್ ‍ದ್ಕ್ತಿ ಣ್‍

"ಸಕ್ತಯ‍ಮ್ಹೆತ್..‍ಉಲಾ ಸ್‍ತುಕ"

ಕನ್್ ಡಾಾಂತ್‍ ‍ ನೈನ್‍ ಇ್ವೆನ್‍ ್ಕ‍ ಭಾಯ್್ ‍ ದ್ವನ್ಯ‍ ದ್ಖಾ ‍ ಕೆಲ..."‍

"ಕಾಂಕ್ತ್ ‍

ಕುಾಂವರ್‍

ತುಳು‍

ಕನ್್ ಡ‍

ಫಿಲಾ ಾಂ‍ ಮುಕಾಂತ್್ ‍ ಲ್ಲಕಮೊಗ್ಡಳ್‍ ರಿಚಯ ಡ್ಯ‍

ಕ್ ಸಿ ಲ್ೀನೊ‍

ಆರ್ಧಯಾಂ‍ಆಾಂಗೆಾ ಾಂ‍ಖಂಯ್‍ಆಸಾ ಾಂಗಿೀ‍ಸತ್‍ ಸಾಂಗೊಾಂಕ್‍ಮ್ರ್ಧಾಂಚ್‍ಘಸಾ ಾಂ.

ಚೊವೀಸ್‍

ವಹ ರಾಂ‍ ಭಿತರ್‍ ಶೂಟಾಂಗ್‍‍ ಕೆ್ಾ ಾಂ‍ ಫಿಲ್ಾ ‍

"ತುಾಂ‍

ಆತಾಾಂ‍

ಉಲ್ರ್್ ಕ.‍

ತಾಂ‍

ಖಂಯೆಯ ಾಂ?

ನ್ವೆಾಂಬರ್.‍ .‍ ಜೊವಯ ಾಂ‍ ಧಣಯ‍ ಸಮ್‍ ಜಾಲ್ಾ ‍ ಕಣ.‍ ತಾಚ್ಯಕ್ತೀ‍ ವಹ ಡ್‍ ಕಣ...‍

"ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್‍8"

ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್‍ಚವ್ಚ್ಿ ಚ‍ತಾರಿೀಕೆಚ..‍.‍‍ಕಣ‍

ನ್ಹ ಯ್‍ ‍ ಮಂಗ್ಳಯ ರಚ‍ ಚರಿತ್ ಾಂತ್‍ ಸಪ್ಾ ಾಂಬರ್‍ಆಟ್‍ಕಣ್ಟಚೊ‍ದಿೀಸ್.?

ದ್ಕಾ ‍

ಕೆಲ್ಾ ‍

ಇಗಜಾಯಾಂಚ್ಯರ್‍

ಜಣ...‍

ಕ್ತರಿಸಿ ಾಂವ್‍

ರ್ಧಡ್...‍

ಹಲ್ಲಾ ‍

"ದಿೀಸ್‍ಕುಟ್ಮಾ ಚೊ,‍ದಿೀಸ್‍ಚ್ಯಡಾಾ ಾಂಚೊ.."

ಕೆಲಾ ್ ಾಂಕ್‍ನಿಮ್ಣ‍ನಿಶಾನಿ..."

"ತಾಂ‍

"ತಾಂ‍ ಪ್ಯರ‍ ಜಾಲಾಂ..‍ ಭಗಿ್ ಲಾಂ‍‍‍‍

ಆಶೆಾಂ‍

ಕರರ್ಾಂ..‍

ರ್ಜಾಂವೊಯ ...‍ದಿೀಸ್‍ಮೊಗ್ಡಚೊ"

ದಿೀಸ್‍

ಆತಾಾಂ‍ ತುಾಂ‍ ಭೆಷೆಾ ಾಂ‍ ಕ್ಯ ಾಂ‍ ಪೊಚ್ಯಯಾಂ‍ ಉಲ್ರ್್ ಕ..‍ಆಯಯ ‍ನಿೀಜ್‍ಕಣ‍ 109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕುಕುಯರಿತ್‍ಆಸ..‍ಆಯ್ಕ ..."

ಕೀಟ್ಮಯಕ್‍ ವಚೊನ್‍ ವಚೊನ್‍ ನಾಚ್‍ ಲ್ಲಾ ,‍ ಜವ್ಚ್ಾಂತ್‍ ಧಡಂಗ್‍‍ ದಿಸಾ ್ ರಿೀ‍

"ಖಂಚ್ಯಾಂ‍ವಶಿಾಂ?"

ವೀಕ್‍ ನ್ಸ್‍ ಮ್ಹ ಣ್ಶಯ ,‍ ‍ ‍ ತಣ್ಟ್ ಯಾಂಕ್‍ ಲ್ರ್ಜಕ್‍ಘಾಲ್ಲಯ ,‍ಉತಾ್ ಾಂ‍ಸ್ಟತಾ್ ಾಂಚೊ‍

"ಕಾಂಕೆ್ ‍ವಶಿಾಂ"

ಮ್ನಾಯ್‍ ಅಸ....‍ ಪುಣ್‍ ಮ್ನಾಚ‍ ಮ್ಣಯ್‍ಆಶೆನಾ.."

"ಕೀಣ್‍ ಉಲ್ರ್ಿ ..‍ ಕೀಣ್‍ ‍ ವ್ಚ್ಚ್ಯಿ ..‍

ಇಾಂಗಿಾ ೀಷ್‍ನಾಾಂಯ?

"ಸೊಡ್‍ ಕಾಂಕೆ್ ಾಂತ್‍ ಪುಗ್ಡಲ್ ಯಾಂಕ್‍ ಮ್ತ್್ ‍ಜಾಗೊ.‍ಕಣೀ‍ರವ್ಚ್ನಾ..‍ತುಾಂ‍

"ತುಳು‍

ಫಿಲ್ಾ ‍

ಆಸ‍

'ಇಾಂಗಿಾ ೀಷ್.'.‍

ವೊಗೊ‍ರವ್.."

ಜಾಯೆಿ ೀ?"‍ಟೊಮ‍ಸಣ್ ಣ್ಶಾ .‍ "ಕಾಂಕೆ್ ಾಂತ್‍ತಾಂ‍ಸದ್ಾಂಚ್ಯಾಂ" "ತರ್‍

ದುಸ್ ಾಂ‍

ಕ್ತತಾಂ‍

ಸಾಂಗ್‍..."‍

ದಗ್ಡಾಂಯ್‍ಬಬಾಟಾ ಾಂ.

"ಕಾಂಕೆ್ ಚ್ಯಾಂ‍

ನಾಾಂವ್‍

ಸಾಂಗೊನ್‍

ಪ್ಯೆ್ ‍ಕಚ್ಯಯಾಂ" "ಕಾಂಕ್ತ್ ‍ ವಶಿಾಂ‍ ಖಾಂಕ್ತಾ ‍ ‍ ಕಡ್ಯ ‍ ಚಡ್.‍ ಸೊಭಾಯ್‍ ಪ್ಳ್ಾಂವೆಯ ಾಂ,‍ ‍ ದುಬಾವ,‍

"ಪ್ಯೆ್ ‍ ಹೊಗ್ಡಾ ರ್ಿ ...‍ ‍ ಗ್ಡಾಂವ್‍ ನಾಕ,‍

ಪ್್ ಭಾವ,‍

ನಾಾಂವ್‍ ನಾಕ,‍ ಪುಣ್‍ ಕಾಂಕ್ತ್ ‍ ಜಾಯ್‍

ನ್ಕಾ ಾಂಚ್ಯ,‍

ವಹ ಡ್‍

ವಹ ಡ್‍

ಗ್ಡಜವ್್ ‍ ಬಡಬ ಡ್ಯ ...‍ ಖಡಿ‍ ಕಡ್ಯ ‍ ಸಂಗಿಾಂ‍

ಗ್ಳಾಂಡಿ‍

ಖಾಂಡ್ಯ ..‍

ತಾಕ"

ಭಾಸ್‍

ಅಸೊನ್‍ಭಾಸ್‍ನಾತಾ ..."

"ಕೀಣ್‍

ಕೀಣ್‍

ತೊ..?"‍

ಆರ್ಧಯಾಂ‍

ಆಾಂಗೆಾ ಾಂ‍ದ್ಡಬ ಡ್ಾ ಾಂ "ಹೇಯ್..‍ ಜೀಬ್‍ ಸಾಂಬಾಳ್.‍ ತುವೆಾಂ‍ ಕಣ್ಟಕ್‍

ಸಾಂಗೆಯ ಾಂ?‍

ಹಾಾಂವ್‍

ಉಟೊಾ ಾಂಚ್.

"ಆದಿಾಂ‍ ಚ್ಯರ್‍ ಪ್ತಾ್ ಾಂ‍ ಚಲ್ಯಲ್ಲಾ ‍ ಆಜ್‍ ಚ್ಯರ್‍ ಲ್ಪ್ಲಾಂತ್‍ ‍ ಪ್ತ್್ ‍ ದಿಾಂವೊಯ ...‍ ಲ್ಲಕಮೊಗ್ಡಳ್..."

"ಕಾಂಕೆ್ ಚ‍ ಖರೊಜ್,..‍ ಕಾಂಕೆ್ ಾಂತ್‍ ಪ್ತಾ್ ಾಂ‍ ಚಲ್ವ್್ ‍ ಹಾತ್‍ ಹುಲಪ ವ್್ ,‍

"ಸಕಕ ಡ್‍ಭಾಶೆಪಾ್ ಸ್‍‍ದೂದ್ಳ್‍ಭಾಸ್..‍

ಆಸಾ ಾಂ‍

ಮ್ಹ ಜ‍ಮ್ಯ್‍ಭಾಸ್..."‍ಮ್ಹ ಣ್ಶಯ ..

ಆಸಾ ‍

ಬರಿ‍

ಸಾಂಗ್ಡಾ ್ ರ್‍

110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಪುರೊ‍ ರ್..‍ ಸಾಂಗ್‍‍ ಕೀಣ್‍ ತೊ?"‍

ಮ್ಹ ಣ್ಟನಾಕತ್‍ ಹಾಾಂ....‍ ತಾಚೊ‍ ಹಾ್ ‍

ಹಾಾಂವ್‍ಬಬಾಟೊಾ ಾಂ.

ಪಾವಾ ಾಂಚೊ‍ 'ವೀಜ್'‍ ಅಾಂಕ‍ "ಡಬಲ್‍ ಸಾಂಚುರಿ'‍ ಅಾಂಕ.."‍ ಪುರೊಗಿೀ...‍ ಆನ್‍

"ತಾಂಚ್‍ ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ‍ ವೀಕ್‍ ನ್ಸ್.."‍ ಟೊಮ‍

ಲೈನ್..."

ಬಡಬ ಡೊಾ . ‍ಟೊಮ‍ನುತಾಿ ‍ಬೈಸೊಾ . "ವೀಜ್''‍ ‍ ಕಾಂಕ್ತ್ ‍ ಇ‍ ಮ್್ ಗಜನ್‍‍‍

ಹಾಚೊ‍ಆಸ್ಾ ನ್‍ಡಿಸೊಜಾ‍ಫ್ ಭು....‍ಆನಿ‍

"ಕ್ತತಾಂ!?"‍ಸಕಾ ಾಂ‍ಹಾಾಂಕೆ್ ಲ್ಾಂ

ತುಮಾಂ‍ ಪ್ಲರಯೆಕ್ತೀ‍ ಕಾಂಕ್ತ್ ‍ ಖರಯ್‍‍

. -

------------------------------------------------------------------------------------------

111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‍ಲ್ಲಾ ‍ ವೆಕ್ತಿ ‍ ಕೀಣ್‍ ಜಾವೆ್ ತ್?‍ ಮ್ಹ ಣ್‍

ಅವಸಾ ರ್ _ 14. ಮ್ಜಯರ್ನಾ‍ ಸಟ್‍ ಸಟ್‍ ಕನ್ಯ‍ ಚಲ್ಲನ್‍ ಎಕ‍ ಪ್ಲಪಾಕಡ್ಾಂ‍ ಆಯೆಾ ಾಂ.‍ ಪ್ಲಪಾಾಂತಾ ಾಂ‍ ತೇಲ್‍ ಕಡ್ಯ ್ ‍ ಖತಿರ್,‍ ತಾ್ ‍ ಪ್ಲಪಾಚ್ಯಾಂ‍ ರ್ಧಾಂಪ್್ ಾಂ‍ ತಾಣಾಂ‍ ಕಡ್ಾ ಾಂ.‍

ತಕ್ಷಣ್‍ ತಾಂ‍ ಗಡಬ ಡ್ಾ ಾಂ.‍ ಪ್ಲಪಾ‍ ಭಿತರ್‍ ಥವ್್ ‍ ಕಣ್ಟಚೊಗಿೀ‍ ಏಕ್‍ ಪ್ಲಸ್‍ ಪ್ಲಸ್‍ ತಾಳ‍ಆಯ್ಲಕ ನ್‍ತಾಂ‍ವಜಾ ತ್‍ಪಾವೆಾ ಾಂ.‍ ಭಿತರ್‍ ಆಸ್‍ ಲ್ಲಾ ‍ ‍ ಮ್ನಿಸ್‍ 'ಭಾಯ್್ ‍ ಯಾಂವ್ಕ ‍ ಹೊ‍ ಆಯನ್್ ‍ ವೇಳ್‍ ಗಿೀ?'‍ ಆಶೆಾಂ‍ವಚ್ಯರಿಲಗೊಾ .

ಚಾಂತುಾಂಕ್‍ ಪ್ಡ್ಾ ಾಂ.‍ ಅಶೆಾಂ‍ ಚಾಂತಾಾಂ‍ ಚಾಂತಾಾಂ‍ ತಾಚ್ಯ್ ‍ ಮ್ತಿಕ್‍ ಗೆ್ಾಂಕ್ತೀ‍ ಹೊ‍ ಚೊೀರ್‍ ಜಾಯೆಜ ‍ ಮ್ಹ ಣ್.‍ ಮ್ಹ ಜಾ್ ‍ ಧನಿರ್ಕ್‍

ಕ್ತತಾಂಗಿೀ‍

ಅಪಾಯ್‍‍

ರಕನ್‍ ಆಸ‍ ಮ್ಹ ಣ್‍ ದುಬಾವೊನ್‍ ಸಟ್‍ಕನ್ಯ‍ಪ್ಲಪಾಚ್ಯ್ ‍ಲಗಿಾಂ‍ತೊೀಾಂಡ್‍ ವಹ ರನ್,‍ ನಾ..‍ ನಾ..‍ ಅನಿಕ್ತೀ‍ ವೇಳ್‍ ಯವ್ಚ್್ ‍ಮ್ಹ ಣ್‍ಪುಸುಪ ಸಾ ಾಂ.‍ಉಪಾ್ ಾಂತ್‍ ಹೆರ್‍ ಪ್ಲಪಾಾಂ‍ ಕಡ್‍ ವಚೊನ್‍ ರ್ಧಾಂಪ್್ ಾಂ‍ ಕಡಾಿ ನಾ‍

ತಸಲ್ಾಂಚ್‍

ಉತಾ್ ಾಂ‍

ಆರ್ಕ ಲ್ಾಂ.‍ಆನಿ‍ತಾಣಾಂ‍'ಅನಿಕ್ತೀ‍ವೇಳ್‍

ತಾಂ‍ಅಜಾ್ ಪೊನ್‍..‍ಹಾ್ ‍ಪ್ಲಪಾಾಂತ್‍ಬಸ್

ಜಾವ್ಚ್್ '‍‍ಮ್ಹ ಣ್‍ಸಾಂಗೊನ್‍ರ್ಧಾಂಪ್ಾ ಾಂ.‍

ಘಟ್ಾ ‍ ಅಾಂದುಯನ್‍ ಗೆ್ಾಂ.‍ ಆಶೆಾಂ‍ ತಿೀಸ್‍

112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ‍ ನೊೀವ್‍ ಪ್ಲಪಾಾಂನಿ‍ ಅಸಲ್ಾ ಾಂಚ್‍

ರ್ಧಾಂಪ್್ ಾಂ‍ಘಾಲ್್ ‍ಅಾಂದುಯನ್‍ಚ್ಯ ‍ಗೆ್ಾಂ.‍‍

ಉತಾ್ ಾಂ‍ ಆಯಲಾ ್ ನ್‍ ತಾಾಂತುಾಂ‍ ಆಸಯ ‍

ಆಶೆಾಂ‍

ಪ್ಯರ‍ಡಾಕುಚ್‍ಮ್ಹ ಣ್‍ತಾಂ‍ಸಮ್ಜ ್ಾಂ.

ಚೊರಾಂಕ್‍ಮ್ಜಯರ್ನಾನ್‍‍ಲ್ಗ್ಡಡ್‍

ತಾ್ ‍

ತಿೀಸ್‍

ಆನಿ‍

ನೊೀವ್‍

ಕಡ್ಾ ಾಂ.‍ ಉರ್‍ ್ಾ ಾಂ‍ ತೇಲ್‍ ಚಮ್ಚ್್ ಕ್‍ ಹೆ‍ ಸವ್ಯ‍ ಕ್ತತಾಂಗಿ‍ ಯ್ಲೀಜನ್‍ ಘಾಲ್್ ‍

ಘಾ್ಾಂ.‍ ತದ್್ ಾಂ‍ ಲಟನಾಾಂತಾಾ ್ ನ್‍‍

ಆಮ್ಯ ್ ‍ ಮುಗ್‍ಿ ‍ ಮ್ನೊೀಭಾವ್ಚ್ಚ್ಯ್ ‍

ಬರೊ‍ಉಜಾಾ ಡ್‍ಫಾಾಂಕಾ .

ಯೆಜಾಾ ನಿ‍

ಸಂಚಕರ್‍

ಆಲ್ಬಾಬಾಚ್ಯ್ ‍

ಹಾಡುಾಂಕ್‍

ಜಬಾಕ್‍

ಆರ್ಾ ್ ತ್‍

ಆತಾಾಂ‍ ಮ್ಜಯರ್ನಾಕ್‍ ಆಲ್ಬಾಬಾ‍

ಮ್ಹ ಣ್‍ ತಾಕ‍ ಕಳಿತ್‍ ಜಾ್ಾಂ.‍ ತರ್‍

ಸಾಂಗ್ಡತಾ‍ ಬಸೊನ್‍ ಉಲ್ಯ್ಿ ‍ ಆಸ್‍

ಆತಾಾಂ‍ಕ್ತತಾಂ‍ಕಚ್ಯಯಾಂ?‍‍ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಾಂ‍ಸವ್ಚ್ಲ್‍‍

ಲಾ ್ ‍‍ವೇಸ್‍ದ್ರಿ‍ಚೊರಾಂಚೊ‍ಮುಕೆಲ್‍

ತಾಚ್ಯ್ ‍ಮ್ತಿಕ್‍ಆಯೆಾ ಾಂ.

ಹಾಚ್ಯ್ ‍ ವಶಾ್ ಾಂತ್‍ ಮೊಸುಿ ‍ ದುಬಾವ್‍‍ ಮ್ಲ್ಲಯ.‍

ಪುಣ್‍

ಹೆ್ ‍

ವಶಿಾಂ‍

ಉಪಾ್ ಾಂತ್‍ ಆಕೆ್ ಚ್ಯ್ ‍ ಪ್ಲಪಾ‍ ಸಶಿಯಾಂ‍

ಆಲ್ಬಾಬಾಕ್‍ ಸ್ಟಚನ್‍ ವ‍ ಜಾಗಾ ಣ‍

ವಹ ಚೊನ್‍ಗ್ಡರ್ಬ್ ವ್್ ‍ಚ್ಯ ‍ರ್ಧಾಂಪ್್ ‍ಉಗೆಿ ಾಂ‍

ದಿಾಂವಯ ‍

ಕೆ್ಾಂ.‍ ಭಿತರ್‍ ಥವ್್ ‍ ಕಣ್ಟಚೊಯ್‍

ಬುಧಾ ಾಂತಾಕ ಯ್‍ ಖಚುಯನ್‍ ತ‍ ದಗಿೀ‍

ತಾಳ‍ ಆರ್ಕ ಲ್ಲನಾ.‍ ತಾ್ ‍ ಪ್ಲಪಾಾಂತ್‍

ಬಸುನ್‍ ಉಲ್ವ್್ ‍ ಆಸ್‍ ಲಾ ್ ‍ ಕುಡಾಕ್‍

ಮ್ತ್್ ‍ಭನ್ಯ‍ತೇಲ್‍ಆಸ್‍್ಾ ಾಂ.‍ತಾಾಂತಾ ಾಂ‍

ಆಯೆಾ ಾಂ.‍

ತೇಲ್‍ ಆಪಾಾ ್ ‍ ಆರ್ಿ ನಾಾಂತ್‍ ಘಾಲ್್ ‍

ಸರ್್ ್ ಕ್‍

ಸರಾಂ‍ಸರಾಂ‍ಕನ್ಯ‍ಘರ‍ಭಿತರ್‍ಗೆ್ಾಂ.‍

ತುಮ್ಯ ್ ‍ ಸಮೊರ್‍ ನಾಚ್ಯ್ ಾಂ‍ ಮ್ಹ ಳಿಯ ‍

ಹಾಡ್‍್ಾ ಾಂ‍ತೇಲ್‍ತೊಪಾಾ ್ ಾಂತ್‍ಘಾಲ್್ ‍

ಆಶಾ‍ ಉಬಾಜ ಲ್ ‍ ತುಮ‍ ಪ್ವಯಣಾ ‍

ಬರಾಂ‍ ಖತಕ ತಾಯೆಾ ಾಂ.‍ ಉಪಾ್ ಾಂತ್‍ ತೊ‍

ದಿಶಾ್ ತ್‍ತರ್...

ತರಿೀ‍

ಕಶಿ?‍

ತಶೆಾಂ‍

'ಧನಾ್ ಾಂನೊೀ,‍ ಖುಶಿ‍

ಕಚ್ಯಯ‍

ಇಲ್ಾ ‍

ಆಮ್ಯ ್ ‍ ಖತಿರ್‍

ಖತಕ ತೊ‍ ತೇಲ್‍ ಘೆವ್್ ‍ ಪ್ಲಪಾ‍ ಆಸ್‍ ಲಾ ್ ‍ ಕಡ್‍ ಆಯೆಾ ಾಂ‍ ಆನಿ‍ ಎಕೇಕ್‍ ಪ್ಲಪಾಚ್ಯಾಂ‍

ಮ್ಜಯರ್ನಾಚ್ಯಾಂ‍ ಹೆಾಂ‍ ಅನಿರಿೀಕ್ತಿ ತ್‍

ರ್ಧಾಂಪ್್ ಾಂ‍ ಕಡಿತ್‍ ಗೆ್ಾಂ.‍ ಪ್ತಾ್ ಯನ್‍

ಉಲ್ವೆ್ ಾಂ‍ ಆನಿ‍ ತಾಚ‍ ಆಸ‍ ಆಯ್ಲಕ ನ್‍

ತೊಚ್ಯ ‍ ತಾಳ...‍ ಭಾಯ್್ ‍ ಯೆಾಂವೊಯ ‍

ಆಲ್ಬಾಬಾ‍ ಚಕೆಕ ‍ ಅಜಾಪ್‍ ಪಾವ್ಚ್ಾ ್ ರಿೀ‍

ವೇಳ್‍ ಜಾಲ್ಲಗಿೀ?‍ ಕೂಡ್ಾ ‍ ನಾ‍ ಮ್ಹ ಣ್‍

ಆಪಾಾ ್ ‍ ಘರ‍ ಆಯಲಾ ್ ‍ ಸರ್್ ್ ಕ್‍

ಮ್ಜಯರ್ನಾನ್‍

ದಿತಾಾಂ‍

ಸಯ್ಿ ‍ ಸಂತೊಸ್‍ ಜಾಯ್ಿ ‍ ‍ ಮ್ಹ ಣ್‍

ದಿತಾಾಂ‍ ಕತಕ ತೊ‍ ತೇಲ್‍ ಇ್ಾ ಾಂ‍ ಇ್ಾ ಾಂಚ್‍

ತಾಣಾಂ‍ಚಾಂತಾ ಾಂ‍ಆನಿ‍ಮ್ಜಯರ್ನಾಕ್‍

ಪ್ಲಪಾ‍ ಭಿತರ್‍ ವೊತುನ್‍ ಪ್ಲಪಾಚ್ಯಾಂ‍

ತುವೆಾಂ‍ನಾಚ್ಯ್ ತ್‍ಮ್ಹ ಣ್‍ಸಯ್‍ಘಾಲ್.

ಜಾಪ್‍

113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಜಯರ್ನಾನ್‍ ಮುಸಿ ಯಕ ‍

ಕೂಡ್ಾ ‍

ಬದಿಾ ಲ್.‍

ತಿಚ‍

ಪಾಾಂರ್ಾಂಕ್‍

ವೆಸರ್‍ ಆಯಲಾ ್ ‍ ಚೊರ‍ ಸಶಿಯಾಂ‍ ಆಯೆಾ ಾಂ.‍

ಆಲ್ಬಾಬಾ‍

ಮ್ತ್್ ‍

ಕ್ತಣ್ಗಕ ಳ್‍ಭಾಾಂದುನ್‍‍ತಾ್ ‍ಕ್ತಣ್ಗಕ ಳ್ಳ್್ ಾಂಚ್ಯ್ ‍

ಮ್ಜಯರ್ನಾಚ್ಯ್ ‍ ನಾಚ್ಯಪ ‍ ತವ್ ಾಂ‍

ಅವ್ಚ್ಜಾ‍ ತಕ್ತದ್‍‍ ನಾಚೊಾಂಕ್‍ ಲಗೆಾ ಾಂ.‍

ಗ್ಳಮ್ನ್‍ದಿೀವ್್ ‍ಪ್ಳ್ವ್್ ‍ಆಸ್‍ಲ್ಲಾ .‍

ನಾಚ್ಯಿ ಾಂ‍ ನಾಚ್ಯಿ ಾಂ‍ ತಾಂ‍ ಸಯ್ಲ್ ‍ ಜಾವ್್ ‍ ಆಯಲಾ ್ ‍

ವೆಕ್ತಿಚೊ‍

ತೊಾಂಡಾಚೊ‍

ತೊ‍

ಮೊೀಸ್‍

ಗ್ಡರ್‍

ಸಯ್ಲ್ ‍

ಹಾವ್‍ ಭಾವ್,‍ ಚ್ಯ್ ರೊ‍ ಪ್ಯರ‍ ಪ್ಳ್ವ್್ ‍

ಸವ್ಚ್ಕ ಸಯೆನ್‍ಆಪಾಾ ್ ‍ಬಲ್ ‍ಥವ್್ ‍

ಪಾಕ್ತಯತಾ್ಾಂ.‍ ತೊ‍ ಆಲ್ಬಾಬಾ‍ ತವ್ ಾಂ‍

ಆಲ್ಬಾಬಾಕ್‍ ‍ ಲ್ಗ್ಡಡ್‍ ಕಡ್ಯ ‍ ಖತಿರ್‍

ಆಪ್ಲಾ ‍ ಕಪ್ಟ‍ ದಿೀಷ್ಾ ‍ ಘಾಲಿ ‍ ಮ್ಹ ಣ್‍

ಸುರಿ‍ ಭಾಯ್್ ‍ ಕಡಾಯ ್ ರ್‍ ಆಸೊಾ .‍

ತಾಣಾಂ‍

ಕಣಘ ್ಾಂ.‍

ತಾ್ ಚ್ಯ ‍ ಆಯನ್್ ‍ ವಗ್ಡಿ ‍ ‍ ಚತುರ್‍

ಸರ್್ ್ ನ್‍ ಮ್ಜಯರ್ನಾಚೊ‍ ನಾಚ್‍

ಬುದಿಚ್ಯ್ ‍ ಮ್ಜಯರ್ನಾನ್‍ ಆಪಾಾ ್ ‍

ಪ್ಳ್ಾಂವೆಯ ್ ‍ಪ್ರಿಾಂ‍ನ್ಟನ್‍ಕರಿತ್ಿ ,‍‍ಆಪೊಾ ‍

ಹಾತಾಾಂತ್‍ ಆಸ್‍ ಲ್ಾ ‍ ಸುರಿ‍ ಬಳ್ಳ್ನ್‍ ತಾ್ ‍

ಏಕ್‍ಹಾತ್‍ತಾಚ್ಯ್ ‍ಲಾಂಬ್‍ದ್ಗ್ಡಾ ್ ಚ್ಯ್ ‍

ಚೊರಚ್ಯ್ ‍

ಬಲ್ ಾಂತ್‍ ಘಾಲ್ಕನ್‍ ತಾಾಂತುಾಂ‍ ಆಸ್‍

ಸೊಡಿಾ .

ಲಾ ್ ‍

ಆರ್ಥಯ‍

ಚೂಪ್‍

ಕನ್ಯ‍

ತಶೆಾಂಚ್‍

ಹದ್್ ಯಕ್‍

ತೊಪುನ್‍

ರ್ಧರಿಚ್ಯ್ ‍

ಸುರಿಯೆಚ‍ ಮೂಟ್‍ ಹಾತಾಾಂತ್‍ ಘಟ್ಾ ‍

ಹೆಾಂ‍ಪ್ಳ್ವ್್ ‍ಆಲ್ಬಾಬಾ‍ಗಡಬ ಡೊಾ ‍ಆನಿ‍

ಧನ್ಯ‍ರವೊಾ .

ಆಕಾಂತಾಾಂತ್‍

ಬುಡೊಾ .‍

ರಗ್ಡನ್‍

ಭರೊನ್‍ ಕಮ್ಚ್ಯ್ ‍ ಚ್ಯಡಾಾ ಕ್‍ ದಳ್‍ ಮ್ಜಯರ್ನಾ‍ ಅಪುಣ್‍ ನಾಚ್ಯಾಂತ್‍

ತಾಾಂರ್ಬಾ ‍ಕರನ್‍ಪ್ಳ್ಲಗೊಾ .‍

ಮ್ಗ್‍್ ‍ಜಾಲಾ ್ ಬರಿ‍ನ್ಟನ್‍ಕೆಲ್ ರಿೀ‍ತಾಂ‍ ಭಾರಿಚ್‍

ಜಾಗ್ಳ್ ತಾಕ ಯೆನ್‍

ಆಸೊನ್‍

ಸರ್್ ್ ಚ‍ಖುನಿ‍ಜಾಲ್ಾ ‍ಪ್ಳ್ವ್್ ‍ಆಪಾಾ ್ ‍

ಆಪಾಾ ್ ‍ ತಿೀಕ್ಷ್್ ‍ ದಿಶಿಾ ನ್‍ ತಾ್ ‍ ಚೊರಚ್ಯಾಂ‍

ದಳ್ಳ್್ ಾಂಕ್‍ಚ್ಯ ‍ಪಾತ್ ನಾ‍ಜಾಲ್ಲ.‍ಹೆಾಂ‍

ಚಲ್ನ್‍ ವಲ್ನ್‍ ‍ ಪ್ಳ್ವ್್ ‍ ಆಸ್‍ ್ಾ ಾಂ.‍

ಕಶೆಾಂ‍

ಆಶೆಾಂ‍ ನಾಚುನ್‍ ನಾಚುನ್‍ ಥಂಯ್ಯ ‍

ಪಾತ್ ಣಚ್ಯಾಂ‍

ಲಗಿಾಂ‍ ಆಸ್‍ ಲಾ ್ ‍ ಫಳ್‍ ವಸುಿ ‍ ದ್ವರ್‍

ಮ್ಜಯರ್ನಾ‍

ಲಾ ್ ‍ದ್ಲ್ಕಡ್‍ಯವ್್ ‍‍ತಾಾಂತುಾಂ‍ಆಸ್ಾ ‍

ಸದೆಾಂ‍ ಆನಿ‍ ಸರಳ್‍ ಸಾ ಬಾವ್ಚ್ಚ್ಯಾಂ‍

ಸುರಿ‍ಕಡ್್ ‍ಹಾತಾಾಂತ್‍ಧರನ್‍ತಿ‍ತಣಾಂ‍

ಚ್ಯಡುಾಂ.‍ ಹಾಕ‍ ಕ್ತತಾಂ‍ ಜಾ್ಾಂಗ್ಡಯ್?‍

ಹೆಣಾಂ‍

ನಾಚುನ್‍

ಹಾಣಾಂ‍ ಕ್ತತಾ್ ಕ್‍ ಸರ್್ ್ ಚ‍ ಖುನಿ‍

ಆಲ್ಬಾಬಾ‍ ಆನಿ‍ ತಾ್ ‍ ಸರ್್ ್ ಚ್ಯ್ ‍‍

ಕೆಲ್ಗ್ಡಯ್?‍ ಆಲ್ಬಾಬಾ‍ ಹಾ್ ‍ ಖುನಿಯೆ‍

ಘಾಂವ್ಚ್ಾ ವ್್ ‍

114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜಾ್ಾಂ?‍

ತೇಾಂಯೀ‍

ಆಪಾಾ ್ ‍

ಕಮ್ಗ್ಡನ್ಯ‍ ಥವ್್ .‍

ಭಾರಿಚ್‍


ವವಯಾಂ‍ ಎಕಿ ಮ್‍ ಗ್ಡರ್ಬ್ ಲ್ಲಾ .‍ ತಶೆಾಂಚ್‍

ತೊ‍

ಕೀಣ್‍

ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಾಂ‍

ತುಮಾಂಚ್‍

ರ್ಬಜಾರಯೆನ್‍ ಭರ್‍ ಲ್ಲಾ .‍ ‍ ನಿಮ್ಣಾಂ‍

ಪಾಕ್ತಯರ್.‍ ಉಪಾ್ ಾಂತ್‍ ಖಂಚ್ಯ್ ‍ ರಿತಿಚ‍

ಸೊಸುಾಂಕ್‍ ಜಾರ್್ ಸಿ ಾಂ,‍ ರಗ್ಡನ್‍

ಶಿಕಿ ಯೀ‍ತುಮ‍ದಿವೆ್ ತ್.

ಚ್ಯ ...‍ ಹೆಾಂ‍ ಕಸ್ಾಂ‍ ಕಮ್‍ ಕೆ್ಾಂಯ್?‍ ತುಕ‍ಕ್ತತಾಂ‍ಗಜ್ಯ‍ಆಸ್‍ಲ್ಾ ‍ತಾಚ‍ಖುನ್‍

ಆಲ್ಬಾಬಾ‍ ಅನಿಕ್ತೀ‍ ಆರ್ಯ ಯ್ಯ‍ ಚಕ್ತತ್‍

ಕರಾಂಕ್?‍ ತಾಣಚ‍ ತುಕ‍ ಕ್ತತಾಂ‍ ಕೆಲಾಂ?‍

ಜಾಲ್ಲ.‍ ಮ್ಜಯರ್ನಾನ್‍ ಸಾಂಗೆಾ ‍

ಆಮ್ಯ ್ ‍ ಘಚ್ಯಯಾಂ‍ ಏಕ್‍ ಪಾತ್ ಣಚ್ಯಾಂ‍

ಬರಿಾಂ‍ ಬಲ್ ಚ‍ ತಪಾಸ್್ ‍ ಕತಾಯನಾ‍

ಆನಿ‍ ಪಾ್ ಮ್ಣಕ್‍ ‍ ಕಮ್ಗ್ಡನ್ಯ‍

ತಾಾಂತು‍ ಏಕ್‍ ಸುರಿ‍ ಆಸ್ಾ ‍ ತಾಣಾಂ‍

ಜಾವ್್ ‍ ತುವೆಾಂ‍ ಆಶೆಾಂ‍ ಕಚ್ಯಯಾಂಗಿೀ?‍ ತುರ್ಜ‍

ಆಪಾಾ ್ ಚ್‍

ವಯ್್ ‍ ಆಮ‍ ಕ್ತತಿಾ ‍ ಪಾತ್ ಣ‍ ದ್ವರ್‍ ಲ್ಾ .‍

ಉಪಾ್ ಾಂತ್‍

ಕ್ತತೊಾ ‍ ಅಬಿಮ್ನ್‍ ಆಸ್‍ ಲ್ಲಾ .‍ ಅಶೆಚ‍

ರವ್ಚ್ಾ ಯಲ್ಲಾ ‍

ಆಸಿ ಾಂ‍ಆಮ್ಚ್ಾ ರ್‍ಆಯಲಾ ್ ‍ಸರ್್ ್ ಕ್?

ಕಡಾಿ ನಾ‍

ದಳ್ಳ್್ ಾಂನಿ‍

ಪ್ಳ್್ಾಂ.‍

ಮ್ಾಂಡಾಾ ್ ಕ್‍ ತುವ್ಚ್ಲ್ಲ‍

ಸರ್್ ್ ಚ್ಯಾಂ‍

ತಾಣಾಂ‍ ತೊೀಾಂಡ್‍

ಪ್ಳ್ವ್್ ‍ತೊ‍ಥಂಡ್‍ಗ್ಡರ್‍ಜಾಲ್ಲ.‍ತಾ್ ‍ ಧನಾ್ ಾಂನೊ...‍ ಮ್ಕ‍ ಮ್ಫ್‍ ಕರ.‍

ವೆಕ್ತಿ ಕ್‍ತೊ‍ಘಡ್್ ನ್‍ವಳ್ಳ್ಕ ಲ್ಲ‍ಆನಿ‍ಹೊ‍

ಹಾಾಂವೆಾಂ‍ ಹಾಚ‍ ಗಜಾಲ್‍ ಜಾಣ್ಟಾಂ‍

ಚೊರಾಂಚೊ‍

ಜಾವ್್ ‍‍ಹಾಕ‍ಲ್ಗ್ಡಡ್‍ಕಡಾಾ ಾಂ.

ಉದ್ಾ ರ್‍ ತಾಚ್ಯ್ ‍ ತೊಾಂಡಾ‍ ಥವ್್ ‍

ಮುಕೆಲ್‍

ಮ್ಹ ಳಯ ‍

ಭಾಯ್್ ‍ಆಯ್ಲಾ .‍ ಹೆಾಂ‍ ಆಯ್ಲಕ ನ್‍ ಆಲ್ಬಾಬಾ‍ ಅನಿಕ್ತೀ‍ ಚಡ್‍

ಗಡಬ ಡೊನ್...‍

ಹಾಾಂ...‍

ಕ್ತತಾಂ‍

ಮ್ಹ ಳ್ಾಂಯ್?

ತಾಚ್ಯ್ ‍ ಆಯಲಾ ್ ‍

ದಳ್ಳ್್ ಾಂಕ್‍

ಕಳಕ್‍

ಬರಿಾಂ‍

ಜಾವ್್ ‍

'ಮ್ಜಯರ್ನಾ‍ ತುವೆಾಂ‍ ಸಾಂಗ್‍‍ ್ಾ ಾಂ‍

ಧನಾ್ ಾಂನೊ,‍ ತಾ್ ‍ ಸರ್್ ್ ನ್‍ ತುಕ‍

ನಿೀಜ್.‍ ಹೊ‍ ಕೂ್ ರಿ‍ ಮ್ನಿಸ್‍ ಕಪ್ಟ‍

ಲ್ಗ್ಡಡ್‍ ಕಡಾಾ ್ ‍ ಪ್ಯೆಾ ಾಂ‍ ಹಾಾಂವೆಾಂಚ್‍

ವೇಸರ್‍ ಯವ್್ ‍ ಮ್ಕ‍ ಲ್ಗ್ಡಡ್‍

ತಾಚ‍ ಖುನಿ‍ ಕೆಲ್.‍ ತಾಚ್ಯ್ ‍ ಬಲ್ ಾಂತ್‍

ಕಡುಾಂಕ್‍ಆಯಲ್ಲಾ ‍ನಿಜಾಯಕ ೀ‍ಖರಾಂ‍

ತಾಣಾಂ‍ ಹಾತ್‍ ಘಾಲ್್ ‍ ಸುರಿ‍ ಕಡುಲ್ಾ .‍

ಜಾವ್ಚ್್ ಸ.‍ ಸದ್ಿ ್ ಕ್‍ ತುವೆಾಂ‍ ಮ್ಕ‍

ತುಜ‍ ಖುನಿ‍ ಕರಾಂಕ್‍ ಆಸುಲ್ಲಾ .‍ ‍ ಪ್ಳ್‍

ಹಾ್ ‍ ವಘಾ್ ಾಂತಾ ಾಂ‍ ರಕೆಾ ಾಂಯ್.‍ ತಶೆಾಂ‍

ತಾಚ್ಯ್ ‍

ಆಸ‍

ಜಾಲ್ ರ್‍ ತ‍ ಚೊೀರ್‍ ಹಾಾಂಗ್ಡ‍ ಖಂಯ್‍

ವಯ್್ ‍

ಪುಣ‍ ಲ್ಪೊನ್‍ ರವ್ಚ್ಾ ್ ತ್‍ ಜಾಯೆಜ ‍

ಮ್ಹ ಣ್.‍

ಬಲ್ ಾಂತ್‍ ತಾಚ್ಯ್ ‍

ಕ್ತತಾಂ‍ ತಕೆಾ ‍

ರವ್ಚ್ಾ ಯಲ್ಲಾ ‍ ಮುಾಂಡಾಸ್‍ ಕಡ್್ ‍ ಪ್ಳ್‍ 115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಣ್ಶನ್‍ ಭಿರ್ನ್‍ ಹೆಣಾಂ‍ ತಣಾಂ‍

ಆಮ್ಕ ಾಂ‍ ಸವ್ಚ್ಯಾಂಕ್‍ ರಕೆಾ ಾಂಯ್.‍ ಹಾ್ ‍

ದಿೀಶ್ಾ ‍ಘಾಲ್ಲಗೊಾ .‍

ತುಜಾ್ ‍ ವಶೇಸ್‍ ಕಮ್ಕ್‍ ಪುರಸಕ ರ್‍ ಜಾವ್್ ‍ ತುವೆಾಂ‍ ಹಾಾಂಗ್ಡಸರ್‍ ಕಚ್ಯ್ ಯ‍

ಮ್ಜಯರ್ನಾನ್‍ಪ್ರತ್‍ಏಕ್‍ಪಾವಾ ಾಂ‍

ಘರ್‍ ಚ್ಯಕನ್ಯಚ್ಯ್ ‍ ಕಮ್‍ ಥವ್್ ‍

ಆಪಾಾ ್ ‍ಧನಿರ್ಕಚ‍ನ್ಮ್ಸಕ ರ್‍ದಿೀವ್್ ‍

ಮುಕ್ತಿ ‍ದಿಲ್ .‍ತುಾಂ‍ಆನಿ‍ಹಾ್ ‍ಘರಾಂತ್‍

ಹಾಸೊನುಾಂಚ್‍ 'ಧನಿರ್,‍ ರ್ಕಾಂ‍

ಏಕ್‍ ಸಾ ತಂತ್್ ‍ ವೆಕ್ತಿ .ತುವೆಾಂ‍ ಖಂಯ್‍

ಸವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ತೀ‍ ಹಾಾಂವೆಾಂ‍ ಎದಳ್‍ ಚ್ಯ ‍

ಜಾಲ್ ರಿೀ‍ಆಸ್ ತ್...‍ಖಂಯ್‍ಜಾಲ್ ರಿೀ‍

ಲ್ಗ್ಡಡ್‍ ಕಡ್್ ‍ ಜಾಲಾಂ.‍ ತಾಂ‍ ಸಯ್ಿ ‍

ವಹ ಚ್ಯ್ ತ್.'

ಮ್ಹ ರ್ಜಾಂ‍ ಕಮ್‍ ನ್ಹ ಯ್‍ ಗಿೀ?‍ ಮ್ಹ ಣ್‍ ಸಾಂಗೊನ್‍

ತಾಣಾಂ‍

ಎದಳ್‍

ಮ್ಜಯರ್ನಾಕ್‍ ಆಪ್ಾ ್ ‍ ಧನಿನಿಚಾಂ‍

ಪ್ರ್ಯಾಂತ್‍ ಘಡ್‍ ಲ್ಾ ಾಂ‍ ಘಡಿತಾಾಂ‍

ಉತಾ್ ಾಂ‍ ಆಯ್ಲಕ ನ್‍ ತಾಚ್ಯಾಂ‍ ಕಳಿಜ್‍

ಪ್ಯರ‍ ಆಪಾಾ ್ ‍ ಧನಾ್ ಕ್‍ ವವರಿಲ್ಾಂ.‍

ಸಂತೊಸನ್‍

ತುಮಾಂ‍ ಪೊಲ್ಸಾಂಕ್‍ ಆಪ್ವ್್ ‍ ಜಾಲ್ಾ ‍

ಭಿರ್ಜಾ ಲ್ ‍ ದಳ್ಳ್್ ಾಂನಿ‍ ತಿಚ್ಯ‍ ಕುಶಿಕ್‍

ಗಜಾಲ್‍ಪ್ಯರ‍ಕಳರ್‍ಮ್ಹ ಣ್‍ಸಯ್ಿ ‍

ಪ್ಳ್ತ್ಿ ‍ ‍ 'ಬಾಯೆ,‍ ತುಕ‍ ಮೊಸುಿ ‍ ದೇವ್‍

ಸಾಂಗ್ಡಲಗೆಾ ಾಂ.‍ ತಾಚ್ಯ್ ‍ ಆಳ್ಳ್ಾಂಕಡ್ಾಂ‍

ಬರಾಂ‍ ಕರಾಂ‍ .‍ ಪುಣ್‍ ಮ್ಕ‍ ತುಮ್ಕ ಚ‍

ಸಾಂಗೊನ್‍ ಪೊಲ್ಸಾಂಕ್‍ ಆಪಂವ್ಕ ‍

ಸೊಡ್್ ‍ ವಚೊಾಂಕ್‍ ‍ ಮ್ನ್‍ ಯನಾ.‍

ಫಮ್ಯಯೆಾ ಾಂ.‍ ಪೊಲ್ಸಾಂನಿ‍ ಯವ್್ ‍

ತುಮ್ಚ್ಾ ರ್‍ ರವೊನ್‍ ತುಮಯ ‍ ಆನಿಕ್ತೀ‍

ಚೊರಾಂಕ್‍

ತುಮಯ ‍ಚ್ಯಕ್ತ್ ‍ಕರ್ಯಾಂ‍ಮ್ಹ ಣ್‍ಭಗ್ಡಿ .‍

ತಾಾಂಚ್ಯ್ ‍

ಠಾಣ್ಟ್ ಕ್‍

ಸಗಿ್ ್ಾಂ.

ಉಮ್ಳ್ಯ ಾಂ.‍

ಆಪಾಾ ್ ‍

ತುಮ್ಚ್ಯ ್ ‍ ತಸಲ್ಾಂ‍ ಉದ್ರ್‍ ಮ್ನಾಚಾಂ,‍ ಉಪಾಕ ರಿ‍ ಸಾ ಭಾವ್ಚ್ಚಾಂ‍ ಆನಿ‍ ಬರ್ಯ‍

ಆಲ್ಬಾಬಾಚ್ಯ್ ‍ಬಾಯೆಾ ಕ್‍ಆತಾಾಂ‍ಸಕಕ ಡ್‍

ಕಳ್ಳ್ಜ ಚಾಂ‍

ಹಾಾಂವೆಾಂ‍

ಸುಸಿ ್ಾಂ.‍ ಮ್ಜಯರ್ನಾ‍ ವಶಿಾಂ‍ ತಿಕ‍

ಪ್ಳ್ಾಂವ್ಕ ‍ ನಾ.‍ ದ್ರ್ಕರನ್‍ ಮ್ಕ‍

ಅಭಿಮ್ನ್‍ ಮ್ತ್್ ‍ ನ್ಹ ಯ್,‍ ಗೌರವ್‍

ತುಮ್ಚ್ಯ ್ ‍ ಥವ್್ ‍ ಪ್ಯ್್ ‍ ಕರಿನಾಕತ್.‍

ಸಯ್ಿ ‍ಚಡೊಾ .‍ಮೊಗ್ಡನ್‍ತಾಚೊ‍ಹಾತ್‍

ತುಮ್ಚ್ಯ ್ ‍

ಧರನ್‍ಹೆಮ್ಾ ್ ನ್‍ಆಶೆಾಂ‍ಮ್ಹ ಣ್ಟ್ಾಂ.

ಸವೆಯ ಾಂತ್‍

ಸಾಂಗ್ಡತಾಚ್‍ ರವೊನ್‍

ಖಂಯ್ ರಿೀ‍

ತುಮ್ಚ್ಯ ್ ‍ ತುಮ್ಚ್ಯ ್ ‍

ಧುವೆಪ್ರಿಾಂ‍ಆಸೊನ್‍ಹಾಾಂಗ್ಡಚ್‍ಮ್ಕ‍ 'ಮ್ಜಯರ್ನಾ‍

ತುರ್ಜ್ ‍

ಬುದ್ಾ ಾಂತಾಕ ಯೆನ್‍ ಆನಿ‍ ಚತುರಯೆನ್‍

ತುಮಯ ‍ಚ್ಯಕ್ತ್ ‍ಕರಾಂಕ್‍ಅವ್ಚ್ಕ ಸ್‍ಕರನ್‍ ದಿರ್.'

ತುವೆಾಂ‍ ಧರ್್ ಧಿಕ್‍ ಮೇಟ್‍ ಕಡ್್ ‍ 116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಲ್ಬಾಬಾ‍

ಆನಿ‍

ತಾಚ‍

ಬಾಯ್ಾ ‍‍

ಆಲ್ಬಾಬಾನ್‍

ಕಣ್ಟಯಕ ೀ‍

ತಾ್ ‍

ಮ್ಜಯರ್ನಾಚಾಂ‍ಉತಾ್ ಾಂ‍ಆಯ್ಲಕ ನ್‍

ರನಾಾಂತಾಾ ್ ‍

ಭಾರಿಚ್‍ಸಂತೊಸ್‍ಪಾವಾ ಾಂ.‍ಆಲ್ಬಾಬಾ‍

ಭುಾಂರ್ರ‍

ಸಂತೊಸಚ್ಯ್ ‍

ಕಳಂವ್ಕ ‍ನಾ.‍ತಾಕ‍ಗಜ್ಯ‍ಪ್ಡಾಿ ನಾ‍ತಾ್ ‍

'ಜಾಯ್ಿ ‍

ಅಮ್ಲರ್‍

ಜಾಯ್ಿ ..‍

ತುಾಂ‍

ಚ್‍ ಆಮ್ಚ್ಯ ‍

ಚೊರಾಂಚ್ಯ್ ‍ ವಶಾ್ ಾಂತ್‍

ಭುಾಂರ್ರಕಡ್‍

ಅಜೂನಿ‍

ವಚೊನ್‍

ತಾಕ‍

ಸಾಂಗ್ಡತಾಚ್‍ ರವ್.‍ ತುವೆಾಂ‍ ಆಮ್ಯ ್ ‍

ಜಾಯ್‍ತಿತಾ ಾಂ‍ಭಾಾಂಗ್ಡರ್‍ಹಾಡ್್ ‍ಖಚ್ಯ‍

ಸಾಂಗ್ಡತಾ‍

ಕತಾಯಲ್ಲ.‍

ರಾಂವೆಯ ಾಂ‍

ಮ್ಹ ಳ್ಳ್್ ರ್‍

ಆಮ್ಕ ಾಂ‍ಸಯ್ಿ ‍ಖುಶಿಚ್.

ತಶೆಾಂಚ್‍

ಆಸಾ ್ ಾಂಕ್,‍

ಕಷ್ಾ ಾಂತ್‍

ದುಬಾಯ ್ ಾಂಕ್,‍

ಕುಮ್ಕ್‍

ಕತಾಯಲ್ಲ.‍ ಧನ್‍ ದಿವೆಯಾಂ‍ ರ್ಧರಳ್‍ ಉಪಾ್ ಾಂತ್‍

ಮ್ಜಯರ್ನಾ‍

ಮ್ಪಾನ್‍ ಆಸಾ ್ ನ್‍ ತೊ‍ ಏಕ್‍ ಗೆ್ ೀಸ್ಿ ‍

ಆಲ್ಬಾಬಾಚ್ಯ್ ‍ ಘರ‍ ಹಶೆಯಾಂಚ್ಯ್ ‍ ಪ್ರಿ‍‍

ಮ್ನಿಸ್‍

ಜಾಲ್ಲ.‍

ತರಿೀ‍

ಭಾರಿಚ್‍ ಮ್ರ್ಪ ಸನ್‍ ಕಮ್‍ ಕನ್ಯ‍

ವಹ ಡಿಾ ಕಯ್‍ಮ್ಹ ಳಿಯ ‍ನಾತ್‍ಲ್ಾ .

ತಾಕ‍

ಆಸಾ ಾಂ.‍ ‍ ಆಲ್ಬಾಬಾ‍ ಎಕ‍ ವಸಯನ್‍ ಮ್ಜಯರ್ನಾಕ್‍ ಆಪಾಾ ್ ‍ ಪುತಾಕಡ್‍

ಆಶೆಾಂ‍ ಆಲ್ಬಾಬಾ‍ ಆನಿ‍ ಚ್ಯಳಿೀಸ್‍ ಜಣ್‍

ಕಜಾರ್‍ ಕನ್ಯ‍ ಆಪಾಾ ್ ‍ ಘಚಯ‍ ಸುನ್‍

ಚೊೀರ್‍ ಕಣ‍ ಸವ್ಚ್ಯಾಂಕ್‍ ಭಾರಿಚ್‍

ಕರಿಲಗೊಾ .

ಲ್ಲಕಮೊಗ್ಡಳ್‍ಜಾಲ್. ******* ಸಮ್ಯಪ್ತ ೂ *********

117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಂದು‍

ಕುಟ್ಮಾ ಾಂನಿ‍

ಆಸ್‍ಪಾಸಯ ್ ‍

ಸೊಬಾಗಿಣಾಂಕ್‍‍ ಆಪ್ವ್್ ‍ ಚ್ಯಾಂಬಾಾಂತ್‍‍ ಉದ್ಕ್‍,‍

ನಾಲ್‍ಯ,‍

ಹಳದ್‍‍‍

ಆನಿ‍

ಕುಾಂಕುಮ್‍‍ದಿಾಂವ್್ ‍ಗ್ಡಣ್ಟಾಂ‍ಗ್ಡತಾತ್‍. ಜಾಲ್‍‍ ರಭಾಡಿ ಾಂ‍ ಪ್ಳ್್ಾಂ,‍ ಆರ್ಿ ನ್‍‍ ಧುಾಂವ್ಕ ‍ಹೆಳ್ಯ ್ಾಂ,

ಪೊಣ್ಟ್ ‍ ರಕ‍ ಪ್Oದ್‍ ಚ್ಯಡುಾಂ‍ ಬಾಯ್‍)‍ಜಾಲಾಂ. ಭಾಯ್್ ‍ ಜಾಲ್ ರ್‍‍ ಜಾಾಂವಯ ,‍ಆಪ್ವ್್ ‍ ಹಾಡಾ್ ಾಂ‍ನಾಹ ಣ್ ಕ್‍. ಉಪಾ್ ಾಂತ್‍‍ ಚಲ್ಯೆಕ್‍‍ ನಾಹ ಣ್ಶವ್್ ‍ ಉರ್‍್ಾ ಾಂ‍ ಶಾಸ್ಿ ರ್‍‍ ಪಾಳ್ಳ್ಿ ತ್‍.‍ ಚಲ್‍

ಜೀವ್‍‍ಉತಾಪ ದ್ನಾಕ್‍‍ತರ್ರ್‍‍ಜಾಲ್ಾ ‍

ಚೆಡುಂ

ವಹ ಡ್

ಸಂಭ್ ಮಕ್‍‍ ಘಡಿ‍ ಪ್್ ಚ್ಯರ್‍‍ ಕರಾಂಕ್‍‍ ಸುರ‍ ಕೆ್ಾ ಾಂ‍ ವರ್ಧನ್‍ ಆಸೊಾಂಕ್‍‍ ಪುರೂ‍ಹೆಾಂ.

ಜಾಲ್ಲಂ:

ಆದ್ಾ ್ ‍

ಥೊಡಾ್ ‍ ಘರಾಂನಿ‍ ಹ‍ ಸಂತೊಸಚ‍

ಜಾಲಕ ರ್‍‍

ಗಜಾಲ್‍‍ ತರ್‍,‍ ಜಾರ್ಿ ್ ‍ ಘರಾಂನಿ‍ ಖಂತಿ‍ ಜಾಾಂವ್ಚ್ಯ ‍

ರ್ಬಜಾರಯೆಕ್‍‍ ತಸಲ್.‍

ಕರಣ್‍‍ ಚ್ಯಡಾಾ ಚ್ಯಕ ‍

ಜವತಾಾಂತ್‍‍ ಹೆಾಂ‍ ಏಕ್‍‍ ಮ್ಹತಾಾ ಚ್ಯಾಂ‍ ಘಡಿತ್‍.‍“ವ್ಚ್ಡಾ‍ಆನಿ‍ಚಡಾ‍ಸಂಸರ್‍‍ ಭರ’'‍ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ‍ ರ್ಬಸ೦ವ್ಚ್ಕ್‍‍ ಸ್ಿ ಿೀ‍

ಕಳ್ಳ್ರ್‍‍

ಚಲ್‍

ಗಜಾಲ್‍‍

ವಹ ಡ್‍‍

ಘಟ್ಮನ್‍‍

ಲ್ಪ್ರ್ಿ ಲ್ಾಂ.‍ ಕ್ತತಾಕ ಕ್‍‍ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಕ ರ್‍‍ ತಿತಾಾ ್ ‍ ಭಿತರ್‍‍ ಚ್ಯಡಾಾ ಚ್ಯಾಂ‍ ಕಜಾರ್‍‍ ಜಾಯೆಜ ‍ ಆಸ್‍್ಾ ಾಂ.‍ ನಾ‍ ತರ್‍‍ ತಿಚ್ಯ‍ ದಳ್‍ ಬಾಾಂಧುನ್‍‍ ರನಾಕ್‍‍ ಸೊಡ್ಾ ಾಂ‍ ವ‍ ದಿವ್ಚ್ಯ ಾಂನಿ‍ ದೇವ್‍ದ್ಸ್‍ ಕಚ್ಯಯಾಂ‍ ಸಮ್ನ್್ ‍ಜಾಾಂವ್ಚ್್ ಸ್‍್ಾ ಾಂ.

ಆಯಿ ‍ಜಾಾಂವಯ ‍ಘಡಿ‍ಹ.‍ಭಾರತಿೀಯ್‍‍ 118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಬಾಂಗ್ಳಯ ರ್‍‍ ತವ್ ನ್‍‍ ದ್ದೆಾ ‍ ಆಫಿಸಕ್‍‍

ಸಹಜ್‍.‍ತ‍ಶೆಾಂ‍ಮ್ಹ ಣ್‍‍ಧುವೆಚ್ಯಾಂ‍ಮ್ನ್‍‍

ಲೇಟ್‍‍ ಆರ್ಾ ್ ರ್‍‍ “ಚ್ಯಾಂಬಾ?''‍ಮ್ಹ ಣ್‍‍

ದುಖಂವ್ಕ ‍ನ್ಜೊ.

ತಮ್ಶೆ‍ ಕಚ್ಯಯ‍ ಆಸಿ ತ್‍.‍ ‍ ಹಾಕ‍ ಕರಣ್‍‍ ತಾಾಂಚೊ್ ‍ ಸ್ಿ ಿಯ್ಲ‍ ಚ್ಯಾಂಬು‍

“ಆಸ್‍್ಾ ‍

ಆನಿ‍ ಬಾಲ್ಲಿ ್ ‍ ಫೆಾಂವ್್ ‍ ಭಾಯ್್

ತುರ್ಜಾಂ‍

ಬಸಜ ಾಂಚ್‍‍ ಜಾವ್ಚ್್ ಸ.‍ ‍ ತಾಕ ‍ ವೆಳ್ಳ್ರ್‍‍

ಪುಪುಯಚ್ಯಯಾಂ.‍

ದ್ದ್ಿ ್ ಾಂನಿ‍ ಘಚ್ಯಯಾಂ‍ ಕಮ್‍‍ ಕರಿರ್ಜ‍

ಜಾರ್್ ತಾ ಾಂ‍ತುಕ‍ಕಾಂಯ್‍‍ಜಾಾಂವ್ಕ ‍

ಪ್ಡಾಿ .‍ ಘರಾಂತ್‍‍ ಇತರ್‍‍ ಸ್ಿ ಯ್ಲ‍

ನಾ.‍‍ಮೊಳ್ಳ್ಬ್‍‍ಕಸೊಯ ನ್‍‍ಪ್ಡ್‍ಲಾ ್ ‍

ನಾಾಂತ್‍‍

ಪ್ರಿಾಂ‍

ತರ್‍‍

ಜಾಲ್ ರ್‍‍

ಕಷ್ಾ ‍ ಏಕ್‍‍

ಪಾವ್ಚ್ನಾಸಾ ್ ಕ್‍‍ ವೊರ್ಜಾಂ?''‍ ‍

ಕರಿನಾಕ”‍

ಮ್ಹ ಣ್‍‍

“ಕಣ್ಟ್ ಕ್‍ಯ‍

ಮ್ಹ ಣಯ ಾಂ‍

ರಾಂದುಾಂಕ್‍ಯ‍ ಪ್ಡಾಿ .‍ ‍ ಜಾರ್ಿ ್ ‍

“ಎದಳ್‍‍

ಸ್ಿ ಿೀರ್ಾಂಕ್‍

ತಿಾಂ‍

ಭಾಯ್್ ‍

ನಾಚ್‍್ಾ ಾಂ‍ ಪುರೊ‍ ಆನಿ‍ ತಾಾಂಚ್ಯ‍

ಬಸಾ ್ ರ್‍ಯ‍

ವಹ ಡ್‍‍

ನ್ಹ ಯ್‍.‍‍

ಮುಕರ್‍‍ ಗೆಲಾ ರ್‍‍ ಪಾಾಂಯ್‍‍ ಮೊಡ್್ ‍

ರಾಂದ್ಯ ್ ‍ ಕಮ್‍ ಥಾಂವ್್ ‍ ತಿೀನ್‍‍

ಘಾಲಿ ಾಂ‍ ಪ್ಳ್”‍ ಮ್ಹ ಣ್‍‍ ಭೆಶಾಾ ಾಂವೆಯ ಾಂ‍

ದಿೀಸ್‍‍

ಮ್ಚ್ಳಿಯ ‍

ಸಮ್‍ ನ್ಹ ಯ್‍.‍ ‍ ತಾಚ್ಯ್ ‍ ಬದ್ಾ ಕ್‍‍

ಸಂತೊಸ್‍ಚ್‍

ಧುವೆಕ್‍‍ ಮೊಗ್ಡನ್‍‍ ಧಯ್್ ‍ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ,‍

ಭಗ್ಡಿ ‍ಖಂಯ್‍.‍‍ಪ್ಯಣ್‍‍ಹೆ‍ಸಂಗಿಿ ಾಂತ್‍

ಜಣಯೆಕ್‍‍ ಫುಡ್‍‍ ಕರಾಂಕ್‍‍ ಶಿಕಂವೆಯ ಾಂ‍

ಖಡಾಖಡ್‍‍ಅಸಪ ರ್್ ತಾ‍ಪಾಳಿರ್ಜ‍ಮ್ಹ ಣ್‍‍

ಗರ್ಜಯಚ್ಯಾಂ.‍ ‍ ತಾಕ ‍ ವೆಳ್ಳ್ರ್‍‍ ಸಾಂಬಾಳಿರ್ಜ‍

ನಾ.‍ ಹ‍ ಏಕ್‍‍ ಜೈವಕ್‍‍ ಕ್ತ್ ರ್‍ ಮ್ಹ ಣ್‍‍

ಜಾಲಾ ್ ‍ ನಿತಳ್ಳ್ಯೆವಶಿಾಂ‍ ಸಮ್ಾ ಣ‍

ಸಮೊಜ ನ್‍‍

ಗರ್ಜಯಚ.

ಪುಣ್‍ಯ‍

ನ್ಹ ಯ್‍ಗಿ‍

ಸುಟ್ಮಕ ‍

ಮ್ಹ ಣ್‍‍

ಸಾ ಭಾವಕ್‍‍

ಚ್ಯಡಾ್ ಾಂ‍

ವ‍

ಸಂಗಿಾಂ‍

ಸ್ಾ ೀಕಸುಯಾಂಚ್ಯಾಂ‍ಬರಾಂ.‍ ವಹ ಡಾಾಂ‍

ಥವ್್ ‍

ಮೊೀಗ್‍‍‍

ಆನಿ‍

ವಶಾಾ ಸ್‍:

ಬೂದ್‍‍ಬಾಳ್‍‍

ಸೊಾಂಪಾ್ ‍

ಆನಿ‍

ಪೊ್ ೀತಾ್ ಹತ್‍‍

ಉತಾ್ ಾಂನಿ‍

ದಿೀರ್ಜ.‍

ಭುಗ್ಡಯ೦ನಿ‍

ಧರ್್ ನ್‍‍

ಆವಯ್‍‍

ಬಾಪ್ಯ್‍ಲಗಿಾಂ‍ ಹಾಕ ‍ ವಶಿಾಂ‍ ಸಲ್ಹಾ‍ ನೊೀವ್‍‍

ಮ್ಯ್‍ನ್‍

ವ್ಚ್ಹ ವವ್್ ‍

ಪೊಸ್‍ಲಾ ್ ‍

ಗಭಾಯ೦ತ್‍‍ ಆವಯ್ಕ ‍

ಧುವ್‍‍ ವಹ ಡ್‍‍ ಜಾತಾನಾ‍ಖಂತ್‍‍ ಲಗಿಯ ‍

ಸ್ಟಚನಾಾಂ‍ ಪ್ರಿಗತ್‍‍

ವಚ್ಯಚ್ಯಯ‍ ಘರಾಂತ್‍‍

ತಸಲ್‍ ಆಸರ್ಜ.‍‍

ಸುವಯಲ್ಾಂ‍ ದೀನ್‍‍ ತಿೀನ್‍‍ ವಸಯಾಂ‍

119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಲ್ರ್ಾಂಕ್‍‍

:ತಿಕೆಕ ಶೆ‍

ಆಕಾಂತ್‍‍

‍ಭೀವ್‍‍ ಸ್ಟಕ್ಷ್‍‍ ರಿತಿರ್‍‍ ವಣಯಲ.‍‍

ಉಬಜ ಾಂಚ್ಯ‍ ತಸ್.‍ ‍ ಹಾ್ ‍ ವೆಳ್ಳ್ರ್‍‍

ಪಾವ್್ ‍ ರವ್ಚ್ಾ ್ ರ್‍ಯ‍ ಪೊಾಂವೆಯ ಾಂ‍

ವಹ ಡಿಲಾಂ‍ ಥವ್್ ‍ ಪ್್ ತ್ ೀಕ್‍‍ ಜಾಾಂವ್್ ‍

ರವೊಾಂಕ್‍‍ ನಾ‍ ಖಂಯ್‍.‍ ‍ ತಾಕ ಚ್‍‍

ಆವಯ್‍‍ ವ್ಚ್‍ ವಹ ಡ್‍‍ ಭಯ್ ‍ ಥಾಂವ್್ ‍

ಪ್ರಿಾಂ‍ ವಗ್ಡ್ ನ್‍‍ ಇತಾ ಾಂ‍ ಮುಕರ್‍‍

ತಾಾಂಕ೦‍ ಪೊ್ ೀತಾ್ ವ್‍‍ ಲಬಾಾ ್ ರ್‍‍

ಪಾವ್ಚ್ಾ ್ ರಿೀ‍

ತಾಾಂಚ‍

ವವ್ಚ್ದ್‍‍‍ ಮುಗ್ಡಿ ಲ್ಲಾ ‍ ನಾ.‍ ‍ ಹೊ‍

ಕುಡಿಚ‍

ಆನಿ‍

ಮ್ತಿಚ‍

ಹಾ್ ‍

ವಶಿಾಂ‍

ವ್ಚ್ದ್‍‍‍

ವ್ಚ್ಡಾವಳ್‍‍ ಸಕ್ ಯ‍ ರಿತಿರ್‍‍ ಜಾಾಂವ್ಕ ‍

ಋತುಸ್ ವ್‍‍

ಸ್ಿ ಿರ್ಾಂಕ್‍‍

ಉಪಾಕ ತಾಯ.‍ ‍ ಹಾ್ ‍ ವೆಳ್ಳ್ರ್‍‍ ನಿರ್್ ಕ್ಿ ‍

ಶಿರಪ್‍‍

ತಾಾಂಚ್ಯ‍ ಥಂಯ್‍‍ ದಿಸೊನ್‍‍ ಯೆತಾ‍

ಬಸಯ ್ ಕ್‍ಯ,‍

ದೆವ್ಚ್ನ್‍‍

ಸಂತತ್‍‍

ಜಾಲಾ ್ ನ್‍‍ ಘಟ್ಮಯೆಚ್ಯಾಂ‍ ಖಣ್‍ಯ್‍

ಮುಾಂದ್ರಾಂಕ್‍‍

ದಿ್ಾ ಾಂ‍

ವೊತಯಾಂ‍

ತಾಾಂಕ೦‍ಲಬಾರ್ಜ.‍‍ತಾಣಾಂ‍ನ್ಹ ಸರ್ಜ‍

ದೆಣಾಂ‍ ಮ್ಹ ಣ್‍‍ ಸ್ಾ ೀಕಸ್ಯಲ್ ರ್‍‍ ಆಮ‍

ಜಾಲಾ ್ ‍ ವಸಿ ಿಾಂವಶಿಾಂ,‍ ಸ್ ನಿಟರಿ‍

ನಿಜಾಯಕ ‍

ನಾ್ ಪ್‍ಕ್ತನಾಾಂವಶಿಾಂ‍ ಸಕ್ತಯ‍ ಮ್ಹೆತ್‍‍

ಪಾವೆಿ ಲ್ ಾಂವ್‍.

ಮ್ಹ ಣ್‍‍

ಖಂತ್‍‍

ಭಾಗಿ‍

ಏಕ್‍‍ ಕಡ್್ ‍

ಜಾಾಂವ್ಕ ‍

ತಾಾಂಕ೦‍ಲಭಾರ್ಜ. ಸ್ಮೂ ರ ೀಯೆ ಕಜಾರಕ್‍‍

ಭಾಯ್ಕ ‍

ಸರ್‍ಲಾ ್ ‍

ಥಂಯ್

ರಚನ್ಹಚೆಂ

ಕಾಮ್:

ನೊವ್ಚ್್ ್ ಾಂಕ್‍‍ ಆಪಾಾ ್ ‍ ಹೊಕಾ ಾಂಚ್ಯ್ ‍ ಹಾಾ ‍ ಪ್ರಿಗತವಶಿಾಂ‍ ಸಕ್ತಯ‍ ಸಮ್ಜ ಣ‍ ಆಸೊಾಂಕ್‍‍ ಜಾಯ್‍.‍ ‍ ಕೆ.‍ ಎಸ್‍.‍ ನ್ರಸ್ಾಂಹ‍ಸಾ ಮಚ‍ಪ್್ ಸ್ದ್‍ಿ ‍ಕವತಾ

ತುಮ‍ಆಯಕ ಲ್ ‍ಆಸೊಾಂಕ್‍‍ಪುರೊ: ರಯರ‍ಬಂದ್ರ‍ಮ್ವನ್‍ಮ್ನ್ಗೆ... ಪ್ದುಮ್ಳು‍ಒಳಗಿಲ್ಾ ... ನ್ವೆಾಂಚ್‍‍ ಕಜಾರ್‍‍ ಜಾಾಂವ್್ ‍ ಪ್ತಿಚ್ಯಕ ‍ ನಾದಿನಿ‍ನ್ಕಕ ಳು...‍ರಯರ‍ನ್ಗಲ್ಲ್ಾ

ಘರ‍

ಗೆಲಾ ್ ‍

ಸಂಸರ್‍ಚ್‍

ಹಾ್ ‍ಕವತಾಂತ್‍‍ತಾಾಂಚೊ‍ಮ್ನೊೀಗತ್‍

ರಶಿಾ ಕ್‍‍

ಸೊಬಿತ್‍‍

ಸಗೊಯ ‍

ದಿಸಿ ಲ್ಲ.‍

ನೊವ್ಚ್್ ್ ಚ್ಯ್ ‍ಮೊಗ್ಡಳ್‍‍ಉಲ್ ಕ್‍

120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‍ತಾಂ‍ಸಗೆಯ ಾಂಚ್‍‍ಮ್ಚ್ಣ್ಟಚ‍ಬಾವೆಾ ಪ್ರಿಾಂ

‍ಆಪ್್ ಾಂಯ್‍‍

ಕಡಾಿ ್ಾಂ.‍

ಅಶೆಾಂಚ್‍‍ ಉಕು್ ನ್‍‍ ವಹ ರಿರ್ಜ,‍ ವ್ಚ್‍ ಕ್ತೀಸ್‍‍

ತಾಣಾಂ‍

ಭಾಂವ್ಚ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಾ ‍

ಸಾಂಗ್ಡತಾ‍

ಜಾಗೊ‍

ಆಪಾಾ ್ ‍

ಭುಗ್ಡ್ ಯಕ್‍‍

ನಾ.‍‍

ದಿರ್ಜ,‍ ತಾಚ‍ ಚ್ಯಕ್ತ್ ‍ ಕರಿರ್ಜ,‍ ತಾಚ್ಯಾಂ‍

ಪ್ಲಕಯ ರ್‍,‍ ಮ್ಕೆಯಟ್‍,‍ ಆಾಂಗಡ್‍‍ ಆನಿ‍

ನ್ಣಿ ಾಂ‍ ಉಲ್ಲವೆ್ ಾಂ‍ ಆರ್ಕ ಜಾಯ್‍‍

ಶಪಾಾಂ‍

ಮ್ಹ ಣ್‍‍ ತಾಚ್ಯಾಂ‍ ಮ್ನ್‍‍ ಲ್ತಾ್ಾಂ.‍‍

ಮ್ಹ ಣ್ಶನ್‍‍

ಘಾಂವ್ಚ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಾ ‍

ಸಗ್ಡಯ ್ ನಿತಾಾ ್ ನ್‍‍

ಗ್ಡಾಂವ್‍‍

ತಿಾಂ‍

ನಾ.‍‍

ಸಾಂಗ್ಡತಾ‍

ಸಾಂಗ್ಡತಾ‍ದಿರ್ಷಾ ಕ್‍‍ಪ್ಡಾಿ ಲ್ಾಂ.

ಕ್ ್ಾಂಡರಾಂತಾಾ ್ ‍

ಪ್ಳ್ತಾನಾ,‍

ಭುಗ್ಡ್ ಯಾಂಕ್‍‍

“ಅಸ್ಾಂ‍

ಭುಗೆಯಾಂ‍

ಆಸಾ ್ ರ್‍‍ ಕ್ತತಾ ಾಂ‍ ಬರಾಂ”‍ ಮ್ಹ ಣ್‍‍ ಚಾಂತುನ್‍‍

ನೊವ್ಚ್್ ್ ಚ್ಯಾಂ‍ಘರ್‍ಚ್‍ ಆಪ್ಾ ಾಂ‍ಶಾಶಿಾ ತ್‍‍

ತಾಚ್ಯ‍

ದಳ್‍

ವೊ್‍

ಜಾತಾ್.‍

ಬಿಡಾರ್‍‍ ಮ್ಹ ಣ್‍‍ ಸಮ್ಾ ್ಾ ಾಂ‍ ರಶಿಾ ‍ ತಾಕ‍ದಿಸಕ್‍‍ಎಕೆಕ್‍‍ರಿತಿಚ್ಯಾಂ‍ರಚಕ್‍‍

ಸ್ಿ ಿೀರ್ಾಂಕ್‍‍ ಸಹಜ್‍‍ ಜಾವ್್ ‍ ಭಗಿಯ ಾಂ‍

ರಾಂದ್ಪ್‍‍ ಕನ್‍ಯ‍ ವ್ಚ್ಡಾಿ ್ಾಂ.‍ ‍ ನ್ವಾಂ‍

ಭಗ್ಡ್ ಾಂ‍ಹಾಂ.‍‍ಫುಲ್‍್ಾ ಾಂ‍ಫುಲ್‍‍ಫಳ್‍‍

ನ್ವಾಂ‍

ಜಾವ್್ ‍ ಪ್ಲಕನ್‍‍ ತಾಚ್ಯ್ ‍ ಬಿರ್ಾಂನಿ‍

ಕಪಾಾ ಾಂ‍

ಡ್್ ಸ್ ಾಂ‍

ನ್ಹ ಸುನ್‍

ಘಾಲ್್ ‍

ಆನಿ‍

ಆಪಾ್ ಕ್‍ಚ್‍

ಸುಾಂಗ್ಡಯರರ್ಿ ್ಾಂ.‍

ಆಸೊಚ್‍‍

ಜಾಯಿ ಾಂ‍

ಝಡಾಾಂ‍

ಕ್ತಲ್ಯಲ್ ರ್‍‍

ತಾಚ್ಯಾಂ‍ಜೀವನ್‍‍ಸಥಯಕ್‍.

ಥೊಡೊ‍ ತೇಾಂಪ್‍‍ ಪಾಶಾರ್‍‍ ಜಾಲ್ಲ.‍‍ ರಶಿಾ ‍

ಸಂತೊಸನ್‍‍

ಕ್ತತಾಂಗಿ‍

ಆಸಾ ್ ರ್‍ಯ‍

ಉಣಾಂಪ್ಣ್‍‍

ತಾಕ‍

ರ್ಧ್ಸಿ ್ಾಂ.

ಜಾರ್ಿ ್ ‍

ಕಜಾರಿ‍

ಜೊಡಾ್ ಾಂನಿ‍

“ಆಮ್ಕ ಾಂ‍ ಆತಾಾಂಚ್‍‍ ಭುಗೆಯಾಂ‍ ನಾಕ.‍‍ ಮುಕರ್‍‍

ಸವ್ಚ್ಕ ಸ್‍‍

ಪ್ಳ್ವ್ಚ್್ ಾಂ.''‍‍

ಮ್ಹ ಣ್‍‍ಚಾಂತಯ ಾಂ‍ಆಸ.‍‍ಹೆಾಂ‍ತಾಾಂಚ್ಯ್ ‍ ಆಸ್‍ಪಾಸಾ ್ ‍ ಘಚ್ಯಯ‍ ಭುಗ್ಡಯ೦ಕ್‍‍

ದೈಹಕ್‍‍ ಆನಿ‍ ಮ್ನ್ಸ್ಕ್‍‍ ಭಲಯೆಕ ‍

ಪ್ಳ್ತಾನಾ‍ ಮ್ಹ ಕಯ್‍‍ ಅಶೆಾಂಚ್‍‍

ನ್ದೆ್ ನ್‍‍ ಸಕೆಯ೦‍ ನ್ಹ ಯ್‍.‍ ‍ ಝೂನ್‍‍

ಏಕ್‍‍ ಭುಗೆಯಾಂ‍ಆಸ್‍್ಾ ಾಂ‍ತರ್‍?‍ಮ್ಹ ಣ್‍‍

ಪಾ್ ಯೆರ್‍‍ಗಭ್‍ಯ‍ಧಲ್ ಯರ್‍ಯ‍ತನ್ಯ‍

ತಾಚ್ಯಾಂ‍

ಪಾ್ ಯೆರ್‍‍

ಮ್ನ್‍‍

ರ್ಧ್ಸಿ ್ಾಂ.‍‍

ಗಭೆಯಸ್ಿ ‍

ಜಾಲ್ ರ್‍‍

ರ್ಧಕುಾ ಲಾ ‍ಭುಗ್ಡ್ ಯಾಂಕ್‍‍ವ್ಚ್ಹ ವವ್್ ‍

ಬಾಾಂಳ್ಿ ರ್‍‍

ಸಲ್ೀಸಯೆನ್‍‍

ವಹ ಚ್ಯ್ ಯ‍ಆವಯ್ಕ ‍ಪ್ಳ್ವ್್ ‍

ರಿಟೈಡ್ಯ‍

ಜಾಾಂವ್ಚ್ಯ ‍

121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜಾತಾ.‍‍

ಟೈಮ್ರ್‍‍


ಭುಗಿಯಾಂ‍ ವಹ ಡ್‍‍ ಜಾಾಂವ್್ ‍ ಕಮ್ಕ್‍‍

‍ಸಹಕರ್‍‍ ಜಾಯೆ್ ಾಂ‍ ದ್ದ್ಾ ್ ‍ ಆನಿ‍

ಲಗ್ಡಿ ತ್‍.‍

ಸ್ಿ ಿಯೆಚ್ಯ್ ‍

ಸಸುಮ್ಾಂಯ್‍

ಘರಾಂತ್‍ಯ‍ ಥವ್್ ‍

ವ್ಚ್‍

ಲೈಾಂಗಿಕ್‍‍

ಭಾಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾಂ‍

ರಚನ್‍‍ ಜಾಲಾಂ.‍ ಲೈಾಂಗಿಕ್‍‍ ಕನ್ಯಚ್ಯ್ ‍

ಶೆಜಾಚ್ಯ್ ಯಾಂ‍ ಥವ್್ ‍ "ತಿಕ‍ ಭುಗಿಯಾಂ‍

ವೆಳ್ಳ್ರ್‍‍ಜೊಡಾ್ ಕ್‍‍ತೃಪ್ಲಿ ‍ದಿಾಂವ್ಚ್ಯ ್

ನಾಾಂತ್‍,‍ ಗೊಡುಾ ‍ ಖಂಯಾ ’'‍ ಮ್ಹ ಳಿಯ ಾಂ‍

ಖತಿರ್‍ಯ‍ಹಾ್ ‍ಭಾಗ್ಡಾಂಚ್ಯಕ

ಉತಾ್ ಾಂ‍ ಆಯುಕ ಾಂಕ್‍‍ ಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ನಾಾಂತ್‍.‍‍

‍ವನಾ್ ಸಾಂತ್‍‍ರಚ್ಯ್ ರನ್‍‍ಆಪ್ಲಾ ‍ತಕ್ತಾ

ಹಾ್ ‍ವವಯ೦‍ಕಜಾರ್‍‍ ಜಾಲಾ ್ ‍ಏಕ್‍‍

‍ಖಚಯಲ್ .‍

ದೀನ್‍‍ ವಸಯಾಂ‍ ಭಿತರ್‍ ಆವಯ್‍‍ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ‍

ಗರ್ಜಯಚ್ಯಾಂ.‍

ಭುಗಿಯ೦‍

ದ್ದ್ಾ ್ ಚ್ಯ್ ‍ ವೃಷ್ಣ್ಟಾಂತ್‍‍ ವೀಯ್‍ಯ‍

ಆವಯ್‍‍ಬಾಪಾರ್ಜ ‍ಸಂಬಂರ್ಧಾಂತ್‍‍

ಕಣ್ಟಾಂಚ್ಯಾಂ‍ ಉತಪ ನ್್ ‍ ಜಾತಾ.‍ ‍ ಹಾ್ ‍

ಘಟ್‍‍ ಸಾಂಕವ್‍‍ ಆಸ್‍ಲಾ ್ ‍ ಪ್ರಿಾಂ‍

ವೀಯ್‍ಯಕಣ್ಟಾಂಕ್‍‍ ಹೆರ್‍‍ಜೈವಕ್‍‍ ರಸ್‍‍

ಆನಿ‍ಘರಾಂತ್‍‍ಭುಗಿಯ೦‍ಆಸಾ ್ ರ್‍‍ತಾಂ‍

ಭಸೊಯನ್‍‍ ವೀಯ್‍ಯ‍ ರಸ್‍‍ ಜಾತಾ.‍‍

ಘರ್‍‍ಸಗ್‍‍ಯ‍ಆಸ್‍ಲಾ ್ ಪ್ರಿಾಂ.‍

ಹೆಾಂ‍

ಸ್ಿ ಿಯೆಚ್ಯಕ ‍

ವಂಶಾಭಿವೃದಿ್ ‍

ಅರ್ಧ್ ಯ‍ಭಾಗ್ಡಾಂ‍ಭಿತರ್‍‍ಪಾವಂವ್ಚ್ಯ ್ ‍ ಸ್ಮೂ ರ ಯೆ ಥಂಯ್ ರಚನ್ಹಚೆಂ ಕಾಮ್

ಖತಿರ್‍‍ ಶಿಶ್್ ‍ ಆಸ.‍ ತೊ‍ "ರಸ್‍'‍

ಕಶೆಂ ಜಾತಾ?

ಸ್ಿ ಿೀರ್ಾಂಚ್ಯ್ ‍ ತಾಾಂತಾ್ ಾಂ‍ ಸಂಗಿಾಂ‍ ಪಾವೊನ್‍,‍ತಾಾಂತಿ೦‍ಫಳ್ಳ್ಧಿಕ್‍‍ಕತಾಯ.‍‍

ಆವಯ್‍‍ ಜಾಾಂವೆಯ ್ ‍ ಹರೈಕೆ್ ‍ ಸ್ಿ ಿಯೆನ್‍‍

ಫಳ್ಳ್ದಿಕ್‍‍ಜಾ್ಾ ಾಂ‍ತಾಾಂತಿಾಂ‍ನ್ವ‍ಜೀವ‍

ಆಪ್ಾ ಾಂ‍ಭುಗೆಯ೦‍ಕಶೆಾಂ‍ರೂಪ್ಲತ್‍‍ಜಾತಾ‍

ಜಾವ್್ ‍ ಗಭಾಯರ್ರ್ಾಂತ್‍‍ ವ್ಚ್ಡಾಿ .‍‍

ತಾಂ‍ ಸಮೊಜ ನ್‍‍ ಕಣಾ ಾಂವಯ ‍ ಗಜ್‍ಯ.‍‍

ಅಶೆಾಂ‍

ಎಕ‍ ರ್ಧಕಾ ್ ‍ ಜೀವ್ಚ್ಣ್ಗ‍ ಥವ್್ ‍

ಕಚ್ಯಯಾಂಚ್‍‍

ಉಬಜ ಾಂಚ್ಯಾಂ‍

ಭಾಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾಂ‍ಕಮ್‍.

ಭುಗೆಯಾಂ‍

ನ್ವ್ಚ್್ ‍

ಜವಕ್‍‍

ತರ್ರ್‍‍

ವಂಶಾಭಿವೃದೆಿ ಚ್ಯ್ ‍

ಅಚರ್ಯಭರಿತ್‍‍ ರಿತಿರ್‍‍ ರಪಾಾಂತರ್‍‍ ಜಾಾಂವ್್ ‍

ಏಕ್‍‍

ಅದುಬ ತ್‍‍

ಜಾವ್್ ‍

ದದಾ ಾ ಚೆ ಲಂಗರ್ಕ ಭಗ್:

ವ್ಚ್ಡ್ಯ ಾಂ‍ವಚತ್್ ‍ಚ್‍ಸಯ್‍. ದ್ದ್ಾ ್ ಚ್ಯ‍ಲೈಾಂಗಿಕ್‍‍ ಭಾಗ್‍‍‍ ಜಾಾಂಗ್ಡಾಂ‍

ವಂಶಾಭಿವೃದೆ್ ಚ್ಯಕ ‍ಕಮ್ಕ್‍

ಮ್ರ್ಧಾಂ‍ ಕುಡಿಕ್‍‍ ಲಗೊನ್‍‍ ಆಸತ್‍. 122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿಸಾಂನಿ‍ ತಿಾಂ‍ ಸಂಕುಚತ್‍‍ ಜಾತಾತ್‍‍ ಆನಿ‍ ಕುಡಿಚ‍ ಊಬ್‍‍ ಬಿಾಂರ್ಾಂಕ್‍‍ ವೆತಾ.‍ ‍ ಧಗಿಚ್ಯಕ ‍ ದಿಸಾಂನಿ‍ ತಿಾಂ‍ ಲಾಂಬನ್‍‍

ಆಸಿ ತ್‍.‍

ಕಂಡಿರ್ನಾಪ್ರಿಾಂ‍

ಏರ್‍‍

ವೃಷ್ಣ್ಟಾಂ‍

ಬಿಾಂರ್ಾಂಚ‍ ಊಬ್‍‍ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಿ ತ್‍.‍

ಲೈಾಂಗಿಕ್‍‍ ಭಾಗ್ಡಾಂ‍ ಪ್ಯಕ ಾಂ‍ ವೀಯ್‍ಯ‍

ಕ್ತತಾಕ ಕ್‍‍ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ರ್‍‍ ನಿಧಿಯಷ್ಾ ‍ ಉರ್ಬರ್‍‍

ತರ್ರ್‍‍

ಮ್ತ್‍‍ಬಿಾಂರ್‍ಭಿತರ್‍

ಕಚ್ಯಯಾಂ,‍

ವೃಷ್ಣ್ಟಾಂ‍

ಭಿತಲ್ಲಯ‍ಬಿಯ್ಲ‍ಆನಿ‍ಸ೦ಭೀಗ್ಡಕ್‍‍

ವೀಯ್‍ಯಕಣ್‍‍ಉತಪ ನ್್ ‍ಜಾತಾತ್‍.

ಸಹಕರ್‍‍ ದಿಾಂವೊಯ ‍ ಶಿಶ್್ ‍ ಪ್್ ಮುಖ್‍‍ ಜಾವ್ಚ್್ ಸತ್‍.

ಬ್ಯ್ಲ ವ ಅಂಡ್: ಬಿಯ್ಲ‍ ದ್ದ್ಾ ್ ‍ ಥಂಯ್‍‍

ವಶೇಸ್‍‍

ಗರ್ಜಯಚ್ಯ‍

ಆನಿ‍

ವೃಷ್ಣ್ಟಾಂ:‍ ವೃಷ್ಣ್ಟಾಂ‍ ಕತ್‍‍ ಆನಿ‍

ಮ್ಹತಾಾ ಚ್ಯ‍ ಭಾಗ್‍‍.‍ ‍ ಸುಕ್ ್ ಚ್ಯ್ ‍

ಮ್ಸಳ್‍‍

ತರ್ರ್‍‍

ಲಹ ನ್‍‍ ತಾಾಂತಿರ್ಪ್ರಿಾಂ‍ ವೃಷ್ಣ್ಟಾಂ‍

ಜಾಲ್ಾ ‍ಪೊತಿ.‍‍ವೃಷ್ಣ್ಟಾಂ‍ದ್ವ್ಚ್್ ‍ಆನಿ‍

ಭಿತರ್‍‍ ತೊ್ ‍ ಆಸತ್‍. ಭಿರ್ಾಂಚ್ಯ್ ‍

ಉಜಾಾ ್ ಕ್‍‍ ದೀನ್‍‍ ಆಸೊನ್‍‍ ತಿಾಂ‍

ಭಿತರ್‍‍ಲಹ ನ್‍‍ಲಹ ನ್‍‍ಉರಟ್‍‍ಭಾಗ್‍‍‍

ಮ್ರ್ಧಾಂ‍ಘಡೊನ್‍‍ಆಸತ್‍.‍‍‍ಶಿಶಾ್ ಚ್ಯಕ ‍

ಆಸತ್‍.‍ ಹಾಚ್ಯ‍ ಭಿತರ್‍‍ ಬಾರಿಕ್‍‍

ಮುಳ್ಳ್ಾಂತ್‍‍ ಉಮ್ಕ ಳನ್‍‍ ಆಸಯ ್ ‍

ನ್ಳಿಯೆ‍ತಸಲ್ಲ‍ಭಾಗ್‍‍‍ ಆಸ.‍ಹ‍ನ್ಳಿ‍

ವೃಷ್ಣ್ಟಾಂಚ್ಯಕ ‍

ಕೆಸ‍ ಪ್ರಿಾಂ‍ ಬಾರಿಕ್‍‍ ಆಸೊನ್‍‍ ಗ್ಳಟಾ ‍

ಪ್ದ್ರಾಂನಿ‍

ಭಿತರ್‍‍

ವೀಯ್‍ಯ‍

ತರ್ರ್‍‍ ಕಚೊ್ ಯ‍ ಬಿಯ್ಲ‍ ಆಸತ್‍.‍‍

ಗ್ಳಟಾ ‍

ವೃಷ್ಣ್ಟಾಂಚ‍ ಕತ್‍‍ ಈಲಸ್ಾ ಕಪ್ರಿಾಂ‍

ನ್ಳಿರ್ಾಂಚ್ಯಕ ‍

ಲಾಂಬಾಂವ್ಕ ‍ಆನಿ‍ಮುದ

ಕಣ್ಟಾಂಚ್ಯಾಂ‍ಉತಪ ನ್್ ‍ ಜಾತಾ.‍ದ್ದಾ ‍

ಜಾಾಂವ್ಕ ‍ಸಕಿ .

ಪ್ರಿಪ್ಲಕಯೆಕ್‍‍ ಪಾವ್‍ಲಾ ್ ‍ ವೆಳ್ಳ್ರ್‍‍

ಜಾವ್್ ‍

ಆಸಿ .‍

ಭಿತರ್‍‍

ಹಾಾ

ವೀಯ್‍ಯ

ಆರಂಭ್‍‍ ಜಾಾಂವಯ ‍ ವೀಯ್‍ಯಕಣ್ಟಾಂಚ‍ ವೃಷ್ಣ್ಟಾಂ‍

ಭಿತರ್‍‍

ಬಿರ್ಾಂಕ್‍‍

ಸಂರಕ್ಷಣ್‍‍

ಕಮ್‍‍

ಕತಾಯತ್‍.‍

ಆಸ್‍ಲಾ ್ ‍ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ‍

ಹಾಂವ್ಚ್ಚ್ಯಕ ‍

ತರ್ರಯ್‍‍ ತೊ‍ ಉತರ್‍ ಪಾ್ ಯೆಕ್‍‍ ಪಾವ್ಚ್ಿ ‍

ಪ್ರ್ಯಾಂತ್‍‍

ನಿರಂತರ್‍‍

ಜಾಯತ್ಿ ‍ ಆಸಿ .‍ ಥೊಡಾ್ ಾಂ‍ ಥಂಯ್‍‍

123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಿಮ್ಣ್ಟ್ ‍ ಘಡಿಯೆ‍ ಪ್ರ್ಯಾಂತ್‍‍

ಶಿಮಾ ‍ಆಸಿ .

ಪುರಷ್‍ಕಣ್‍‍ಉತಪ ನ್್ ‍ಜಾತ‍ಆಸಿ ತ್‍. ಎಕೇಕ್‍‍ ಪಾವಾ ಾಂ‍ ಸಖ ಲ್ನ್‍‍ ಜಾಾಂವ್ಚ್ಯ ್ ‍ ವೀಯ್‍ಯಕಣ್‍:‍

ದ್ದ್ಾ ್ ಾಂಚ್ಯ್ ‍

ವೀಯ್‍ಯರಸಾಂತ್‍‍

ದ್ರ್ಲ್ಕ್ಷ್‍‍

ಜೀವ್‍ಕಣ್ಟಾಂನಿ‍ 46‍ ಬಣ್ಟಾಂಚ್ಯ‍ ಕಣ್‍‍

(ಮಲ್ರ್ಗಟೆಾ )‍

(Chromosomes)‍ ಆಸತ್‍.‍ ಹಾಾಂಚ್ಯ‍

ಆಸಿ ತ್‍.‍

ಪ್ಯಕ ‍ 5‍ ಆನಿ‍ %‍ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ್ ‍ ದೀನ್‍‍

ವೀಯ್‍ಯಕಣ್‍‍ ಮ್ತ್್ ‍ ತಾಾಂತಿರ್ಕ್‍‍

ಪ್್ ಕರಾಂಚ್ಯ‍

ಫಳ್ಳ್ಧಿಕ್‍‍ಕತಾಯ.

ಕ್ ಮೊಸೊಮ್‍‍

ವೀಯ್‍ಯ‍

ಹಾಾಂಚ್ಯ‍

ಕಣ್‍‍

ಪ್ಯಕ ‍

ಏಕ್‍‍

ಆಸತ್‍‍ ಆನಿ‍ ಲ್ಾಂಗ್‍‍‍ ನಿರ್ಧಯರಾಂತ್‍‍ ಪ್್ ಮುಕ್‍‍ ಪಾತ್್ ‍ ಘೆತಾತ್‍.‍ ‍ ವೀಯ್‍ಯ‍

ತಾಾಂತಿರ್‍

ಪಾವೊಾಂಕ್‍‍

ಕಣ್ಟಾಂನಿ‍ ಫಕತ್‍‍ ಸ‍ ವ್ಚ್ಳ‍ ಪ್್ ಕರಚ್ಯ‍

ಲಾಂಬ್‍‍ವ್ಚ್ಟೆರ್‍‍ಪ್ಯ್್ ‍ಕಷ್ಾ ಾಂಚ್ಯಾಂ.‍‍

ಬಣ್ಟಾಂಚ್ಯ‍ ಕಣ್‍‍ ಆಸಿ ತ್‍.‍ 5‍ ವೀಯ್‍ಯ‍

ಸವ್‍ಯವೀಯ್‍ಯಕಣ್‍‍

ಕಣ್‍‍ ತಾಾಂತಿರ್‍ ಸವೆಾಂ‍ ಮಲ್ನ್‍‍

ಕರಾಂಕ್‍‍ ಸಕನಾಾಂತ್‍.‍ ‍ ದೆಕುನ್‍‍

ಜಾವ್್ ‍ ಚ್ಯಡುಾಂ‍ ಭುಗೆಯ೦‍ ಜಲಾ ತಾ‍

ತಾಾಂಚೊ‍ ಸಂಖ‍ ತಿತೊಾ ‍ ವಶೇಸ್‍.‍

ಆನಿ‍ %ಔ‍ ವೀಯ್‍ಯಕಣ್‍‍ ತಾಾಂತಿರ್‍

ತಾಾಂತಿರ್‍

ಸವೆಾಂ

ವೀಯ್‍ಯಕಣ್ಟಾಂ‍

ಮಲ್ನ್‍‍ ಜಾಲಾ ್ ‍ ವೆಳ್ಳ್ರ್‍‍ ಚ್ಯಕ್ ಯ‍

ವೀಯ್‍ಯಕಣ್‍‍ ತಾಾಂತಾ್ ಕ್‍‍ ಫಳ್ಳ್ಧಿಕ್‍‍

ಭುಗ್ಡ್ ಯಚೊ‍ಜಲ್ಾ ‍ಜಾತಾ.

ಕತಾಯ.‍‍ಉರ್ಾ ‍ತಾಾಂತಾ್ ಚ್ಯಾಂ‍ಕವಚ್‍‍

ಸಂಗಿಾಂ‍

ಹೆಾಂ‍

ಆಸಯ ್ ‍ ಪ್ಯ್್ ‍

ಪಾವ್‍ಲಾ ್ ‍

ಪ್ಯಕ ‍

ಪ್ಯ್ಲಾ ‍

ಮೊೀವ್‍‍ಕಚ್ಯ್ ಯ‍ಕಮ್ಾಂತ್‍‍ಕುಮ್ಕ್‍‍ ..‍ವೀಯ್‍ಯಕಣ್ಟಕ್‍‍ವಹ ಡ್‍‍ಉರಟ್‍

ಕತಾಯತ್‍.

‍ತಕ್ತಾ ,‍ಬಾರಿೀಕ್‍‍ಆಾಂಗ್‍‍‍ಆನಿ‍ಲಾಂಬ್‍ ------------------------------------------------------------------------------------

124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


M JESSY DSOUZA CHICKEN SUKKA | KOMBI SUKKI

For Masala Powder:

Traditional Mangy Dish. Loved by all. INGREDIENTS: 1 kg chicken pieces with bones Washed & cleaned

15 - 20 kashmiri chilli 5 - 6 bedgi chilli 2 tbsp coriander 2 tsp cumin 5 - 6 Methi seeds 1/4 tsp mustard 1 tsp pepper corns 3 cloves 1 inch cinnamon 1/2 tsp fennel 1/4 tsp poppy seeds {optional} 1 - 2 pcs star anise

125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2 green cardamom 1/4 tsp turmeric Few curry leaves

︎Make fine powder of roasted ingredients.

Mix with masala powder:

︎Take 2 - 3 tbsp powder & mix with grated coconut. Keep aside.

1 cup coconut or as required 1 onion 5 - 6 crushed garlic cloves Piece of chopped ginger Few curry leaves Oil or ghee as required

︎Take another kadai or pan add 2 tsp ghee or oil add half onion, curry leaves, crushed garlic.{keep aside some garlic & curry leaves for garnish}. Piece of chopped ginger & saute well. Now add masala mixed coconut and roast well. Transfer to plate. Cool.

METHOD: ︎Take cooking kadai with 1 tbsp oil & 1 tsp ghee add one sliced onion, few curry leaves, saute few seconds. Add chicken pcs & and pinch of turmeric, salt to taste mix well on high flame for 2 - 3 mins. Reduce flame to low and cook until tender. No need to add extra water as chicken will release it water. Keep aside. ︎Take pan with few drops of oil add chillies & roast until crisp {dont burn them}. Transfer to plate. Same pan roast other ingredients & cool.

︎Once cool just pulse once this mixture in grinder as it will become slight coarse. ︎Add this to boiled chicken. Add little tamarind paste. Mix well & cook until all masala coats to chicken pcs. Check on salt. Keep it semi dry & take it off. Garnish with chopped corriander leaves or garlic & curry leaves. ︎Serve with panpoley| neer dosa & dal.

126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

or as side dish with rice


NOTE:

︎I hv used mix of kashmiri & bedgi chillies you can use any as

︎If you get Gaveti chicken its very tasty & takes little longer to cook.

per your choice

︎Adjust all ingredients as per your taste & spice control. Specially Chillies & pepper reduce or increase. ︎You can add 1/4 - 1/2 piece of chicken cube|stock for this chicken for extra taste & flavour. Adjust salt accordingly.

127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Kane (Ladyfish) curry

4) 1/2 tsp black pepper corns 5) 1 tbsp coriander seeds 6) 1 tsp cumin seeds 7) 1 tsp mustard seeds 8) ¼ tsp methi (fenugreek) seeds 9) 2 medium onions, finely sliced 10) 2 cloves garlic 11) 1/4 tsp turmeric powder 12) 2 tsp tamarind pulp (adjust as per taste) 13) 1 sprig curry leaves 14) Salt to taste 15) 2 tbsp cooking oil

Ingredients: 1) 6 nos kane fish, preferably big size cut into 2 pieces (head and tail) 2) 1 cup fully grated coconut 3) 4-5 pcs kashmiri chillies / any red chillies

Recipe: - Clean kane fish and drain the water well - In a frying pan, add 1 tsp oil and fry kashmir chillies, coriander seeds,

128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


cumin seeds, mustard seeds, methi seeds and black pepper seeds. Fry for a minute and keep aside to cool - Fry grated coconut with 1/4 tsp turmeric powder and keep aside to cool - Shallow fry one medium onion and 2 garlic cloves - In a mixer grinder, add all above fried ingredients, fried onion garlic, fried coconut and tamarind pulp and grind to a fine paste. - In a wide open kadai, heat 2 tbsp oil - Once oil is hot, add one onion and curry leaves and fry until onion is half brown - Reduce the flame and add masala paste. Stir well and fry for 5 mins on very low flame - Add salt and mix well - Add water to the masala paste as per the consistency of curry Take a full boil of curry on

medium flame - Add fish, mix well and take full boil again on medium flame Switch off the flame and serve with boiled rice

129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Towards Blended Learning & Changing Role of Teachers Christ for being our guide and supreme teacher and pray for all our teachers for their sacrifice in making a significant contribution to the society During this present scenario, as remote learning continues, teachers

Madam Dr. Grace Pinto,

have breathed in a new breath of life

Managing Director, Ryan

in the teaching-learning processes

International Group of Institutions

by designing adequate learning

September 5, is celebrated as

learners. As a result, it has provided

strategies to suit the needs of the

‘Teachers’‍ Day’‍ to‍ commemorate‍ the

birth

Sarvapalli

anniversary

of

Radhakrishnan,

Dr. the

Second President of India and a renowned

teacher

and

a

philosopher for his commendable contribution to education. We pay our tribute to him on this special occasion.

We thank Lord Jesus

students an opportunity to continue their learning uninterrupted in ways, more than one.

In addition to the

benefits felt by the students, virtual learning has provided teachers an opportunity to up-skill and re-skill themselves to become relevant to the

new

Virtual significant

130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

generation learning benefits

students.

thus even

offers for


educators and enables them to

friend and a role model for the

rethink

students.

pedagogy

and

holistic

Whether it is on the

development. One of the biggest

online interactive platform or in a

advantages of remote teaching is

physical classroom, teachers as

flexibility in timings. Teachers now

mentors are trained to handle

can devise and also have access to

different

emotional

issues

ready learning strategies that can be

students

face.

a

employed‍to‍suit‍the‍learners’‍needs‍

classroom, a teacher gives personal

according to their understanding

feedback

level. The process of teaching on

based on the years of experience

the

an

she /he has acquired. A Teacher

opportunity to the teachers to learn

understands the importance of

and understand and harness the

inculcating basic human values. A

digital

young child needs to know and

virtual

space

portal

gave

to maximize

the

learning opportunities.

and

In

guides

that

physical students

understand the importance of basic values in life which teachers can

Considering the current scenario,

impart to them through value

virtual learning offers a suitable

education thus helping them to be

mode of teaching and learning and

socially responsible citizens of our

has become an opportunity door for

society.

teachers to positively impact the

students

lives of so many school children

decision making process. Although

during these challenging times. But

technology is not bound by any

the question that arises is - ‘Can‍

physical

Technology

Replace

educators play an equally important

Physical‍Teaching?’‍A‍teacher‍is‍not‍

and crucial role to guide and direct

just a facilitator of knowledge but

students toward the right resources

he / she is also a mentor, a guide, a

and monitor them and their

Optimally

131 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Teachers in

their

barrier,

encourage journey

teachers

and

and


learning outcomes. What we perceive is that blended learning is the way forward in the segment of education. Technology does play a vital role in enhancing the teaching learning process and as an integral part of education it is here to stay and revolutionize. However, holistic development through extracurricular, one-on-one communication, experiential learning and school activities with teachers as mentors will continue to remain an extremely integral part of a‍child’s‍education. Technology has made a lot of data and resources

available to everyone, but it needs an expert to guide the students through the maze and navigate through all the resources. A teacher can help the child do that. Today, teachers on their part have no other option but to use technology fruitfully and effectively. Technology will remain a helpful tool for them to enhance their working efficiency and transform the entire educational experience. In this context, Bill Gates‍has‍aptly‍said,‍“Technology‍is‍ just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most‍important.”

Wish you a very Happy Teachers’ Day!

132 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೆಲ್ವಾ ನ್ ರಡಿರ ಗಸ್ಚಾಾ ಅನುವ್ದನ್ ಕಣವಚ್ಯ ಕಾವಾ ಸಂಗರ ಹ್ ಕಂಕಣರ್ಕ ನಾಾಂವ್‍ವಸೊಿ ‍ ಮ್ಹ ಲ್ಾ ಡೊ‍ಕನ್್ ಡ‍ಕವ‍ ಚ್ಯನ್್ ವೀರ‍ಕಣವಚೊ‍ ಕವತಾ‍ಸಂಗ್ ಹ್‍ ’ಜೀವಧಾ ನಿ’‍ಆತಾಾಂ‍ ಕಾಂಕಣಾಂತ್‍ಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ಿ .‍ ಸಹತ್ ‍ಅಕಡ್ಮ‍ ಪುರಸಕ ರ್‍ಜೊಡಲ್ಲಾ ‍ ಕಾಂಕಣ‍ಕವ‍ಮ್ಚ್ಲ್ಾ ನ್‍ ರೊಡಿ್ ಗಸ್‍ಹಾಣಾಂ‍ಹಾ್ ‍ ಪುಸಿ ಕಚೊ‍ಕಾಂಕಣ‍ ಅನುವ್ಚ್ದ್‍‍ಕೆಲ.‍ ಸಹತ್ ‍ಅಕಡ್ಮನ್‍ಪ್ಗಯಟ್‍ಕೆಲಾ ್ ‍ಹಾ್ ‍ಪುಸಿ ಕಚ್ಯಾಂ‍ನಾಾಂವ್‍’ಜವ್ಚ್ತಾಳ’ ಚ್ಯನ್್ ವೀರ‍ಕಣವಕ್‍1981ವ್ಚ್್ ‍ವಸಯ‍ಹಾ್ ‍ಪುಸಿ ಕ‍ಖತಿೀರ್‍ಸಹತ್ ‍ಅಕಡ್ಮ‍ ಪ್್ ರ್ಸ್ಿ ‍ಲಭಲ್ಾ .‍ಕಣವಕ್‍'ಸೌಜನಾ್ ಚೊ‍ಕವ’‍ತಶೆಾಂಚ್‍'ಸಮ್ನ್ಾ ರ್ಚೊ‍ಕವ'‍ಅಶೆಾಂ‍ ಆಪ್ರ್ಿ ತ್.‍ತಾಾಂಚ್ಯಥವ್್ ‍ಆತಾಾಂ‍ಪ್ರ‍್ ಾಂತ್‍20‍ಕವತಾ‍ಸಂಗ್ ಹ್‍ಪ್ಗಯಟ್‍ ಜಾಲ್ ತ್.‍ತಾಾಂಚ್ಯ್ ‍ಗದ್್ ಚಾಂ‍ಪುಸಿ ಕಾಂಯ್‍ಆಸತ್. ಮ್ಚ್ಲ್ಾ ನ್‍ರೊಡಿ್ ಗಸ್‍ಹಾಾಂಕಾಂ‍ತಾಾಂಚ್ಯ್ ‍'ಪ್್ ಕೃತಿಚೊ‍ಪಾಸ್'‍ ಕವತಾ‍ಸಂಗ್ ಹಾಕ್‍2011ವ್ಚ್್ ‍ವಸಯಚ‍ಸಹತ್ ‍ಅಕಡ್ಮ‍ ಪ್್ ರ್ಸ್ಿ ‍ಲಭಲ್ಾ .‍ಹಾ್ ಪಾಸುನ್‍ತಾಾಂಚಾಂ‍17‍ಪುಸಿ ಕಾಂ‍ಪ್ಗಯಟ್‍ ಜಾಲ್ ಾಂತ್.‍ಹಾ್ ಪ್ಯಕ ‍ಚಡಿತ್‍ಕವತಾ‍ಸಂಗ್ ಹ್‍ಆಸತ್. ಹಾ್ ‍ಆದಿಾಂ‍ಯರ್ವಂತ‍ಚತಾಿ ಲಚ್ಯ್ ‍'ಕರ್ಥರ್ದ್ಳು‍ಹುಡುಗಿ'‍ ಮ್ಟ್ಮಾ ್ ‍ಕಣರ್ಾಂಚೊ‍ಸಂಗ್ ಹ್‍’ಕಣ‍ಜಾಲ್‍ಚಲ್’‍ ನಾಾಂವ್ಚ್ಖಲ್‍ಆನಿ‍ಕೆ.‍ಎಸ್.‍ನ್ರಸ್ಾಂಹಸಾ ಮಚೊ‍'ತರದ್‍ ಬಾಗಿಲ್ಕ'‍ಕವತಾ‍ಸಂಗ್ ಹ್‍’ಉಗೆಿ ಾಂ‍ದ್ರ್’‍ನಾಾಂವ್ಚ್ಖಲ್‍ ಕಾಂಕಣಕ್‍ತಾಣ‍ಅನುವ್ಚ್ದ್‍‍ಕೆಲ್ ತ್.‍ಹಾಂ‍ದನ್‍ಯ್‍ಪುಸಿ ಕಾಂ‍ಸಹತ್ ‍ ಆಕಡ್ಮನ್‍ಪ್ಗಯಟ್‍ಕೆಲ್ ಾಂತ್.‍ಇತಾ ಾಂಚ್‍ನ್ಹ ಯ್‍ಆಸಿ ಾಂ‍ಆರಾಂಧತಿ‍ರೊಯ್‍ ಹಾಾಂಚ್ಯ‍ಸಭಾರ್‍ಪ್್ ಬಂಧ್‍ತಾಣಾಂ‍ಕಾಂಕಣಕ್‍ಅನುವ್ಚ್ದ್‍‍ಕೆಲ್ ತ್. 133 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


75 YEAR TWITCH since Independence in 1947. Here is what I found.

# chhotebhai Married men are supposed to suffer from the 40 year itch when, though hitched, they start looking for greener pastures. A body continues to twitch for sometime as the muscles and nerves relax. Does a nation also itch or twitch in the course of its history? India Today magazine tried to stitch together this itch or twitch in its 75th Independence Day special, with the headline‍ “The‍ Pathbreakers”.‍ I‍ picked up this special issue hoping to find in it a barometer of the country’s‍ growth‍ or‍ achievements‍ over the last 75 (actually 74) years

Aroon Purie,‍the‍magazine’s‍editorin-chief, says that there is much to be grateful for. In 1947 just 18% of the population was literate. Life expectancy was a low 32 years. Not just life, but everything else was short – like food, healthcare, institutions and industries. Now 75% literacy has been achieved. Life expectancy has doubled; we are self sufficient in food‍and‍are‍the‍world’s‍fifth‍largest‍ economy. I cannot help but wonder at those pseudo desh bhakts who shamelessly parrot that previous governments did nothing for 70 years! Purie says that the magazine has identified 115 titans who were among the Pathbreakers. Why such an arbitrary number? Had it been limited to 75 it would have made more sense. Purie blunders when he

134 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


refers‍ to‍ this‍ as‍ our‍ “diamond‍ jubilee”!‍ It‍ is‍ actually‍ our‍ Platinum‍ Jubilee, as Diamond refers to sixty years. So the itch and twitch are visible. The Pathbreakers are classified under Politics (quite predictable), Business, Science, Defence, Sports, Spirituality, Literature, the Arts, Food and Cinema. I fail to see how the last two can be categorised as Pathbreakers. Perhaps this was to glam up an otherwise staid presentation. But I felt that it only served to dilute the contributions of the real Pathbreakers. I‍won’t‍bore‍you with a rundown of all the categories or titans. I have chosen a few that caught my attention or interest. Politics has 24 titans, four of whom are from the Nehru dynasty alone (thereby reinforcing their contribution to nation building), and just three women. First on the list is Mahatma Gandhi, though dubbing him as a politician is a disservice. Raj Chengappa quotes‍Albert‍Einstein‍to‍say‍“In‍our‍

time of utter moral decadence, Gandhi was the only true statesman to stand for a higher human relationship in our political sphere. Generations to come will scarcely believe that such a one as this ever in flesh and blood walked the earth”. The Dalai Lama who came to India eight‍ years‍ after‍ Gandhiji’s‍ death,‍ calls‍ him‍ “the‍ model‍ politician,‍ a‍ man who put his belief in altruism above all personal considerations and consistently maintained respect for all great spiritual traditions. Gandhi was perhaps the greatest of our‍time”. P.Chidambaram writes about former Prime Minister Manmohan Singh, who famously said that history would be kinder to him than the present generation. Chidambaram‍ identifies‍ Singh’s‍ three great achievements – attaining a growth rate of over 9% in‍ three‍ years,‍ quadrupling‍ India’s‍ GDP in constant prices, and lifting 270 million people out of poverty. By 2014, when he demitted office,

135 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


the Indian economy was a leaping tiger says Chidambaram. Next on my list is Narendra Modi, who Shivraj Singh Chauhan describes‍as‍“The‍Deliverer”.‍He‍calls‍ him‍a‍man‍of‍ideas.‍‍He‍says‍“I‍have‍ seen him transform India into a glorious, prosperous, powerful and dignified nation by taking bold decisions such as surgical strikes against Pakistan, use of technology to end corruption, and demonetization to curb black money....There has been no one like him‍ on‍India’s political‍firmament.”‍‍ He could have added that he held the javelin that won Neeraj a gold medal at the Olympics! A glaring omission in the magazine’s‍ Pathbreakers‍ is‍ the‍ absence of those who actually hold the levers of power in India – the bureaucrats. Surely there was place for people like P.N.Haskar, T.N. Sheshan and Julio Ribeiro, to name a few. It is good that industry and business find place in the list of Pathbreakers. There are 19 of them, including two

Tatas and two Ambanis. Azim Premji (himself‍ India’s‍ leading‍ philanthropist) focuses on JRD Tata’s‍contribution‍to‍society.‍‍“The‍ India Institute of Science, the Tata Institute of Fundamental Research, the Tata Institute of Social Sciences, the National Centre for Performing Arts and the Tata Memorial Hospital are just a few amongst the best known‍ones”.‍Inspiring‍‍indeed‍! Vikram Kirloskar describes Rahul Bajaj‍as‍the‍“Domestic‍Champ”,‍the‍ one‍ who‍ made‍ “Hamara‍ Bajaj”‍ synonymous with India. Normally business honchos are reluctant to speak out against the government or its policies. Not so Bajaj. Of him Kirloskar‍ says‍ “I‍ learnt‍ it‍ was‍ important to do the right thing, with continued emphasis on good governance and ethics, and to speak your‍mind‍confidently”. Just one woman features in this section. You guessed right – Kiran Mazumdar-Shaw, who T.V. Mohandas‍Pai‍ describes‍ as‍ a‍ “Role‍ Model”.‍‍Like‍Bajaj,‍“She‍also‍speaks‍ her mind – in a constructive way – on matters of policy and social

136 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


concerns. She bonds easily, with people seeing in her a very honest, upright person devoted to the betterment‍of‍society”. We boast of India as the mother of many world religions – Buddhism, Jainism, Hinduism and Sikhism. Yet the magazine could identify only two spiritual leaders. Yes, one is Mother Teresa; guess who the other one is - Bhagwan Rajneesh. Does that surprise you? It surprised me too.‍ ‍ Navin‍ Chawla,‍ Teresa’s‍ biographer, unfortunately adds nothing to what we already know about the Saint of the Gutters. He says‍ that‍ “she‍ was‍ happiest‍ in‍ the‍ meaner streets or slums of the world. In the process she had become‍ the‍ world’s‍ conscience‍ keeper”. Ma Anand Sheela calls Osho Rajneesh‍ “The‍Taboo‍Breaker”.‍She‍ laments‍that‍“I‍think‍its‍a‍shame‍that‍ some only regard him as a sex guru. He was a man who understood sex and sexuality, yes, but what he was asking for was the world to give up its‍ taboos”.‍ ‍ She‍ adds,‍ “Bhagwan’s‍ teaching of love, life, laughter and

acceptance – appealed to all of us who‍were‍young‍at‍the‍time”. The section on defence has just two, Field Marshal Manekshaw, and General K. Sundarji. Perhaps there could have been place for war heroes who sacrificed their lives for the nation. In an era of rabid majoritarianism, the defence forces could have been held up as a truly secular force. For example, how many of us know that our highest gallantry award, the Paramvir Chakra, went, among others, to those from minority communities like Col Tarapore (a Parsee), Havildar Abdul Hamid (a Muslim) and Lance Naik Albert Ekka (a tribal Christian)? Post Tokyo 2020 we are gaga about sports, albeit in front of TV screens. But the magazines choice of sports icons is pathetic. Of the 8 chosen, 3 are predictably cricketers, and two “also‍rans”,‍the‍fourth‍place‍finishers‍ Milkha Singh and P.T. Usha. The legendary Dhyan Chand, after whom‍ the‍ country’s‍ highest‍ sports‍ award has just been renamed, finds no mention. Also missing is M.C.

137 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Marykom, our best sportsperson to date.

woman

I find the category on Cinema obnoxious. How can these Bollywood gyrators be classified as Pathbreakers‍ for‍ the‍ nation?‍ ‍ I’d‍ rather break by head against a wall. There are other categories like Science & Technology with the usual suspects like Homi Baba, Vikram Sarabhai, Verghese Kurian and Abdul Kalam.

for Pathbreakers in the fields of education, health or the judiciary. Environmentalists like Sundarlal Bahuguna and Medha Patkar were also missing. While India Today has highlighted what it thought best are the titan Pathbreakers of India, I hope that they will be more judicious and all encompassing by the time we actually get to celebrate the platinum (not diamond) jubilee of our Independence in 2022. Till them I am not bewitched of their 75 year twitch.

There are two from Literature, including Salman Rushdie, who doesn’t‍ even‍ live‍ in‍ India.‍ ‍ I’m‍ • The writer is the Convenor of shaking my head in disbelief. There the Indian Catholic Forum is a section on art, music and dance and, would you believe it – gourmet AUGUST 2021 cooking. Sadly, there was no space -----------------------------------------------------------------------------------

138 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


139 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


140 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


147 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


149 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


150 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


151 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


152 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


153 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


154 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


155 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


156 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


157 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


158 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


159 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


160 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


161 ವಿೀಜ್ ಕೆಂಕಣಿ


162 ವಿೀಜ್ ಕೆಂಕಣಿ


163 ವಿೀಜ್ ಕೆಂಕಣಿ


164 ವಿೀಜ್ ಕೆಂಕಣಿ


165 ವಿೀಜ್ ಕೆಂಕಣಿ


166 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


167 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


168 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


169 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded