Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 40

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2, 2021

ೊಂಕಣ್ ಕಲಾ ಶ್ರೀ ಬಿರುದಾಚ

ಕಾಾಡ್ ಡಿಸ

ೀಜಾ, ಬ ೊಂದುರ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಬಾಯ್ಡಾ ನಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್! 20 ವರ್ಸೆಂ ಥೆಂವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಯ ರ್ೆಂಗಾತಾಯ ೆಂನಿ ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ಾ ನಾೆಂತ್ ಝುಜ್ ಮೆಂಡುನ್ ಎದೊಳ್ ವರೇಗ್ 2372 ಅಮೇರಿಕಾಚ ಸೈನಿಕ್ ತಸೆಂಚ್ 1720 ಇತರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮರ್ಣಸಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಯ ತ್. ಆನಿ ಆತಾೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಯ ಪಾೆಂಯ್ಡೆಂನಿ ವಾಟ್ ಧ್ನ್ಸ ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ಾ ನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ ೆಂ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಕತಾಸೆಂ ಮಹ ಳ್ಳ ೆಂಚ್ ಸಂರ್ರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಕಸೆಂ ಜಾಲ್ಯೆಂ! ಜರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಜ್ಯ ೀ ಬಾಯ್ಾ ನಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಯ ಸೊಜೆರಾೆಂಕ್ ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ಾ ನಾ ಥೆಂವ್ನ್ ಪಾಟೆಂ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಹಾಡುೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸಯ ೆಂ ತರ್, ಪಯಯ ೆಂಚ್ ಚೆಂತನ್-ಮಂತನ್ ಕನ್ಸ ಬರೇೆಂ ಯೀಜನ್ ಮೆಂಡುನ್ ಹಾಡುೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸಯ ೆಂ. ತಾಯ ಪಯಯ ೆಂ ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ಾ ನಾೆಂತ್ ಆರ್ಚ ಯ ಅಮೇರಿಕನಾೆಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಮಿತಾರ ೆಂಕ್ ಶಾಭಿತಾಯೇನ್ ಪಾಟೆಂ ಹಾಡ್ಚಚ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಯ . ಪುಣ್ ಅಸೆಂ ಘಡ್ಯ ೆಂ ನಾ! ಏಕಾಚ್ಯಾ ಣೆಂ ಬಾಯ್ಡಾ ನಾನ್ ಸ್ವ್ನಸ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೊಜೆರಾೆಂಕ್ ಪಾಟೆಂ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಹಾಡುೆಂಕ್ ಚೆಂತಯ ೆಂ ಆನಿ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲೆೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ರ್ಕೆಸೆಂ ಯೀಜನ್ ಹಾತೆಂ ವ ಮತೆಂ ನಾರ್ಾ ೆಂ. ಅಸೆಂ ಆರ್ಾ ೆಂ ಆಜ್ ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ಾ ನಾೆಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆರ್ತ್ ಮತಪಾಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂ. ಸ್ಭಾರ್ ಸೊಜೆರ್ ಪಾಟೆಂ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಆಯ್ಡಯ ಯ ತ್ ತರಿೀ ಸ್ಭಾರ್ ಆಜೂನ್ ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಆರ್ತ್. ಅಮೇರಿಕಾಚೊಯ ಗನ್ಸ , ಝುಜಾ ರ್ಮಗ್ರರ , ಹೆಲಿಕೀಪ್ ರಾೆಂಲ್ ಥಂಯ್ಚ ಸೊಡ್ನಲಲಿಯ ೆಂ ಆತಾೆಂ ತಾಲಿಬಾನಿೆಂಚ್ಯಯ ಹಾತೆಂ ರಾಜ್ ಕತಾಸತ್. ಆದೆಂ ಹಾಗೆಂಕ್ ತಯ್ಡರ್ ಜಾತಾನಾ ಕಾಕುಸ್ಟ ಬಾೆಂದೆಂಕ್ ಲ್ಯಗ್ಲಲೊಯ ಖಂಯ್ - ತಚ್ಚ ಜಾಲ್ಯಯ ಗತ್ ಆಜ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ. ಹಾೆಂತೆಂ ತಾಲಿಬಾನ್ೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಝಗ್ಾ ೆಂ ನಾರ್ಾ ೆಂ ಜಿಕನ್ ಆಯ್ಡಯ ಯ ತ್. ದೊೀನ್ ದೀರ್ೆಂ ಆದೆಂ ಆಗಸ್ಟಾ 26 ವ್ರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ ತೇರಾ ಸೊಜೆರ್ ಐಸ್ಲಸ್ಟ ಪಂಗಾಾ ೆಂನಿ ಏರ್ಲಪೀಟ್ಲ್ಸೆಂತ್ ಘಾಲ್ಯಯ ಯ ಬಾೆಂಬ್ ನಿಮಿಾ ೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವಾಯ ಯ ತ್

ಆನಿೆಂ ಶೆಂಬೊರಾೆಂನಿ ಇತರ್ ಲೊೀಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವಾಯ . ಹೆೆಂ ಸ್ವ್ನಸ ಜಾಲ್ಯೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚೆಂತನಾರ್ಾ ೆಂ ಕೆಲ್ಯಯ ಯ ಕಾಮೆಂ ನಿಮಿಾ ೆಂ. ಹುಶಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಆಪಿಯ ಹುಶಾಗಾಸಯ್ ಕಾಕಾಸ ೆಂತ್ ಘಾಲ್ಯಯ ಯ ಪರಿೆಂ ಜಾಲ್ಯಯ ಹ ಗತ್. ಹಾಯ ಸ್ವಾಸಚೊ ಪರಿರ್ಣಮ್ ಕಠೀಣ್ ರಿೀತರ್ ಭೊಗಾಾ ತ್ ಆಜ್ ಅಫ್ಘಾ ನಿ ಲೊೀಕ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಥಂಯಚ ಯ ಸ್ಲಾ ರೀಯ, ಚಲಿಯ ಆನಿ ಭುಗ್ರಸೆಂ. ದೊಳ್ಯ ೆಂತ್ ರಗಾತ್ ನಾಸಚ ಹೆ ತಾಲಿಬಾನಿ ಕಾರ ೆಂತಕಾರಿ, ತಾೆಂಚೆಂ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ಾ ಕ್ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಯ ಯ ಪರಿೆಂ ವಾಪನ್ಸ ತಾೆಂಚ ಪುರಾಣೀಯ್ ಕಾಯೆ ಭಿಮಸತ್ ಲೊೀಕಾಚರ್ ಥಪುೆಂಕ್ ಲ್ಯಗಾಯ ಯ ತ್. ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ಾ ನ್ ಸಂರ್ರಾೆಂತಯ ೆಂ ಏಕ್ ಖ್ರೆಂ ಯ್ಮ್ಕ ೆಂಡ್ನ ಜಾಲ್ಯೆಂ ಆನಿ ಹಾಯ ಸ್ವಾಸಕ್ ಕಾರಣ್ ಫಕತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಹ ಳ್ಯ ರ್ ಕೀಣ್ೆಂಚ್ ದಬಾೆಂವ್ಚಚ ನಾೆಂ. ಕೀರ್ಣ ಕೀರ್ಣಚ್ಯಯ ನಾಕಾೆಂನಿ ಬೊೀಟ್ಲ್ೆಂ ಚಪುನ್ ಆಪಯ ಸಂತೊಸ್ಟ ಭೊಗ್ಚ ೆಂ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಜ್ ಸಂಪೂಣ್ಸ ಸ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯೆಂ. ವಿಯಟ್ಲ್್ ಮ್ ಝುಜಾೆಂತ್ ಸ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಯ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ಾ ನಾಚ ಸ್ಲ್ಾ ಣ ತೀವ್ನರ ನಾಲಿರ್ಯಚ ಜಾಲ್ಯಯ . ಕೆನಾ್ ೆಂ ಪಯ್ಡಸೆಂತ್ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ ರೆಂ ಆಪ್ಲಯ ದೊಳ್ ಧೆಂಪುನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಪಾಟೆಂಬೊ ದೀೆಂವ್ನ್ ಡಾಲ್ಯ ರಾೆಂಕ್ ಲೆೆಂಬೆತಾತ್ ತಾಯ ಪಯ್ಡಸೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸುಧಚಸೆಂ ನಾೆಂ ತೆಂ ಖಂಡ್ಚತ್. ಆತಾೆಂ ಜ್ಯ ೀ ಬಾಯ್ಾ ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ದಸೊರ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ್ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಜಿಕನ್ ಯೇೆಂವ್ನ್ ಆಪಿಯ ಬುದ್ಾ ೆಂತಾಕ ಯ್ ಖ್ರ್ಸೆಂಚ್ಯಯ ೆಂತ್ ಸಂಪೂಣ್ಸ ಸ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯ ಆನಿ ಅಫ್ಘಾ ನಿರ್ಾ ನಾೆಂಕ್ ಕಳ್ಾ ಳ್ಯ ೆಂಚ್ಯಯ ಆನಿ ವಳ್ಾ ಳ್ಯ ೆಂಚ್ಯಯ ಜಿೀವನಾಕ್ ಕಾರಣ್ಲಕತ್ಸ ಜಾಲ್ಯ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಹೀನ್ ಕತಸಬಾೆಂ ಸಂರ್ರಾಚ್ಯಯ ಚರಿತರ ಚ್ಯಯ ಪಾನಾೆಂನಿ ತಾೆಂಬಾಾ ಯ ಅಕ್ಷರಾೆಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ ಲಿೆಂ.

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ೊಂಕಣ್ ಕಲಾ ಶ್ರೀ ಬಿರುದಾಚ ಕಾಾಡ್ ಡಿಸ

ಕೊಂಕಣ್

ಕಲಾಕ್ಷ ೀತ್ರ ೊಂತ್ಲೊ

ಸಾಧೊ ಆನಿ ಸರಳ್ ವ್ಯ ಕಿ

ೀಜಾ, ಬ ೊಂದುರ್

ಏಕ್ ತಸೊಂಚ್

ಲಾಾ ಣ್ಾ ಣಾ

ಥೊಂವ್ನ ೊಂಚ್

ಸಂಗೀತ್ಚಿ ವೀಡ್ ತ್ಚ್ಯಯ

ಬಾಪ್ಪಾ

ಗಾವ್ಪಾ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೊಂತ್ ಭಾರಿಚ್್ ಫಾಮಾದ್

ನಿಖೊಲಸ್ ಥೊಂವ್ನ

ಜಾಲ್ಲೊ

ನತ್ಲಾೊಂಚೊ ಖೆಳ್ ಘಾಲಾಿ ಲ್ಲ ಆನಿ

ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾಶ್ರ ೀ ಕ್ಲೊ ಡ್

ಆಯ್ಲೊ .

ಪದೊಂ ತ್ಲ

ಡಿಸೀಜಾ ಬೊಂದುರೊಂತ್ ಜಲಾಾ ಲ್ಲೊ

ಸವ ೊಂತ್ ಪದೊಂ ಘಡ್ಟಾ ಲ್ಲ.

ಏಕ್

ಸಂಗೀತ್ಕ್, ನಾಟಕ್ ಬರಂವ್್ , ನಟನ್

ತ್ಲೊಂತವ ೊಂತ್

ವ್ಯ ಕಿ .

ತ್ಕ್ಲ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕ್ಲೊ ಡಿಕ್


4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರೊಂಕ್ ಮ್ಹಾ ನತೆಚ್ಯಯ

ಬೊಂದುರ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಯ

ಅವ್ಪ್ ಸ್ ದಿಲ್ಲ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ವೇದಿನ್

ಹೊಂಗಾ ಹಿ ವೇದಿ

ಚಡ್ಲ್ಲೊ ಕ್ಲೊ ಡಿ ಭಿಲ್ಕ್ ಲ್ ಪಾಟೊಂ

ಪಳೆನಾಸಾಿ ೊಂ

ಶ್ೀದ

ಕಲಾಕ್ಷ ೀತ್ರ ೊಂತ್

ಏಕ್ಲ ಸಜೆರಪರಿೊಂ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲ.

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ಲೊ ಡಿ ಮ್ಾ ಣಾಾ ಏಕ್

ತ್ಚ್ಯಯ ಜೀವ್ನಾೊಂತ್ಲೊ

ಮ್ಹ

ಗುರ

ದೇವ್ಪಧೀನ್ ವಿಲಿಿ

ಮ್ಾ ಳ್ಯಯ ರ್

ರೆಬೊಂಬಸ್.

ತ್ಲ

ವೇದಿೊಂನಿ ದಖಯಾೊ ೊಂ - ಮಂಗುು ರ್, ಮುೊಂಬಯ್,

ಗೊೀವ್ಪ,

ಗಾೊಂವ್ಪೊಂನಿ

ತಸೊಂಚ್

ಖಾಡಿ

ಕ್ಲಯ ನಡ್ಟೊಂತ್.

ವಿಲಿಿ ಯಾಬಾಕ್, ಮ್ಹೀನಾಬಾಯೆಕ್ ಆನಿ

ಎದೊಳ್ ವ್ರೇಗ್ ತ್ಣೊಂ ತ್ಚೊಯ ಚ್್ 61

ತ್ೊಂಚ್ಯಯ

ಕ್ಲೊ ಡ್ ನಾಯ್ಾ ಾ

ಕುಟ್ಮಾ ಕ್ ಸದೊಂಚ್ ಅಭಾರಿ

ಜಾೊಂವ್ಪನ ಸಾ

ಮ್ಾ ಣ್.

ಸಂಗೀತ್ೊಂತ್

ಗುರ

ದೇವ್ಪಧೀನ್

ಎಡಿವ ನ್

ತ್ಕ್ಲ ಜಾೊಂವ್ಪನ ಸೊ

ರೊಡಿರ ಗಸ್.

ಪರ ದಶ್ಾತ್ ಕ್ಲಾಯ ತ್

ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರ ೀಮ್ಹೊಂಕ್ ದಿಲ್ುಶ್ ಕ್ಲಾೊಂ.

ಕ್ಲಯಾಕರ ಮಾೊಂ

ಸಂಗೀತ್ೊಂತ್ ಕ್ಲೊ ಡಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೊ

ಕ್ಲಾಯ ೊಂತ್

ಜೊಸ್ವವ ನ್

ಕಲಾಕ್ಲರ್-ನಟ್

ಪೊಂಟೊ

ಹಣೊಂ

ತ್ಲ

ಸಭಯಾೊ ಯ .

ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೊಂತ್

ರೆಬೊಂಬಸಾಚ್ಯಯ

ಸುವ್ಪಾತೆರ್

ಮ್ಾ ಣಾಾ

ಸಹಕ್ಲರ್,

ತ್ಕ್ಲ

ಪ್ರ ೀತ್ಾ ಹ್

ನಾಯಾಾ ೊಂತ್

ದಿಲ್ಲೊ ಡ್ಟ| ಆಸ್ವಾ ನ್ ಪರ ಭುಚ್್ ತ್ಚೊ

ಕ್ಲೊ ಡಿನ್

ಗುರ.

ಪಯಾಾೊಂತ್

ದೇವ್ಪಧೀನ್ ಜಾನ್ ಡಿಸೀಜಾ

ಹಣೊಂಯ್

ಮಾಾ ಕ್ಲ

ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೊಂತ್

ಸಹಕ್ಲರ್

ಸವ್ಪಾೊಂಕ್

ತಸೊಂಚ್

ಸಭಾರ್

ತ್ಚ್ಯಯ

ನಾಟಕ್ ದಿಲಾ.

ಹಯ

ವಿದೇಶೊಂತ್ೊ ಯ

ಮ್ಹತ್ರ ೊಂಕ್

ಆನಿ

ನಿವ್ಪಾಹಣ್

ತಸೊಂಚ್

ತ್ಚೊಯ್ ಅಭಾರ್ ಮಾನಾಿ . ನಾಟಕ್ ಕ್ಲೊ ಡಿ

ತ್ಣೊಂ ಸಭಾರ್ ಏಕ್

ಬರೊೀ

ಜಾೊಂವ್ನ

ವೇದಿ

ಪಯೆೊ ಯ

ಪಾವಿಾ

75ವ್ಪಯ

ವಿಲಿಿ

ಪರ ವೇಶ್ ತ್ಯ

ಘೆತ್ಲ್ಲೊ

ಥೊಂವ್ನ

ತ್ೊಂಚ್ಯಯ

ಕ್ಲಯಾಕರ ಮಾೊಂನಿ ಸಾೊಂದೊ

ಜಾೊಂವ್ನ

ಆಯಾೊ

ತಿ

ವಿಲಿಿ

ಆಜ್

ಪಂಗಾಾ ಚ್ಯಯ

ಏಕ್

ಕರ ಯಾಳ್

ಪಾತ್ರ

ಸಂಗತ್

ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಜಾೊಂವ್ಪನ ಸಾ.

ಘೆೊಂವ್ನ ಅತಯ ಧಕ್ ಕ್ಲೊ ಡಿನ್

ಹಿತಚಿೊಂತಕ್ಲೊಂಕ್ ನಮಾನ್ ಮ್ಾ ಣೊನ್

ಬರವ್ನ ದಿಗಿ ರ್ಶಾನ್, ನಟನ್ ಕನ್ಾ ತ್ಚ

ತ್ಲ ತ್ಚಿ ವ್ಳಕ್ ಸುವ್ಪಾತಿತ್.

35 ವ್ಯ್ರ ನಾಟಕ್ ಪರ ದಶ್ಾತ್ ಕ್ಲಾಯ ತ್,

ಸಮಾಜಕ್, ಚ್ಯರಿತಿರ ಕ್ ಆನಿ ಧಾಮ್ಹಾಕ್. ಕ್ಲೊ ಡ್ ಡಿಸೀಜಾ ಏಕ್ ಗಾವಿಾ , ಪದೊಂ

ತ್ಣೊಂ ಎದೊಳ್ ತ್ಚೊಯ

ಘಡಿಾ , ನಾಟಕ್ಕ್ಲರ್, ನಟ್, ಗಟ್ಮರಿಸ್ಾ ,

ಪರ ಸುಿ ತ್ ಕ್ಲಾಯ ತ್ ಆನಿ 600 ವ್ಯ್ರ

ಡ್ರ ಮ್ಾ ರ್, ಕ್ಲೊಂಗೊ ಖೆಳ್ಪಾ

ಪದೊಂ ಘಡ್ನ ತ್ಕ್ಲ ತ್ಳೆ ದಿಲಾಯ ತ್.

ಆನಿ ಏಕ್

ಕ್ಲಮೇಡಿಯನ್ - ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾಶ್ರ ೀ.

ತ್ಚ್ಯಯ

ಸವ್ಪಾೊಂಕ್ ಕೊಂಕಣಾೊಂತ್ಲೊ ಬಾಯಾೊ

ನಾಟಕ್ಲೊಂಕ್ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕ್ಲೊಂನಿ ಘೊಸ್ ಘೊಸ್

ಕೊಂಗ್ ಮ್ಾ ಣೊನ್ೊಂಚ್ ನಾೊಂವ್ಪಡಿಿ ಕ್.

ಸಂತ್ಲೀಸ್ ಉಚ್ಯಲಾಾ, ಹೊಗೊಳ್ಪಾ ಲಾೊಂ

ತ್ಣೊಂ

ಆನಿ ಮಾನ್ ಕ್ಲಾ.

ತ್ಚೊಂ

ತ್ಲೊಂತ್

ಸಭಾರ್

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಪದೊಂಕ್

ಆನಿ

16 ಸ್ವೀಡಿ

ಧಾಮ್ಹಾಕ್

65 ವ್ಸಾಾೊಂಚೊ


ಕ್ಲೊ ಡ್ ವೇದಿರ್ ಏಕ್ಲ 25 ವ್ಸಾಾೊಂಚ್ಯಯ

ಪದೊಂ ಸಂಗೀತ್

ಚಕ್ಲಯ ಾಪರಿೊಂ ತ್ಚಿ ಕಲಾ ಪರ ದರ್ಶಾೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ ! ತ್ಕ್ಲ ಸಭಾರೊಂನಿ ಮಾನ್ ಕ್ಲಾ,

* 600 ವ್ಯ್ರ ಸವ ೊಂತ್ ಪದೊಂಕ್ ಉತ್ರ ೊಂ

ಪರ ಶಸಿ ಯ ಜೊಡ್ಟೊ ಯ ತ್ ಆನಿ ತ್ಯ ಪಯ್ಲ್

ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಬಸಯಾೊ ೊಂ

ತ್ಲ ಮ್ಾ ಣಾಾ ಕೀ ಸಂದೇಶ ಪರ ಶಸ್ವಿ ಆನಿ

*

ಕನಾಾಟಕ

ಬೊಂಗುು ರ್, ದುಬಾಯ್, ಅಬು ಧಾಬ,

ಸಾಹಿತಯ

ಅಕ್ಲಡೆಮ್ಹ

ಪರ ಶಸಿ ಯ ವಿಶೇಷ್ ಜಾೊಂವ್ಪನ ಸಾತ್.

61

ಕ್ಲೊ ಡ್

ದೊೀಹ,

ನಾಯ್ಾ ಾ

ಮಂಗುು ರ್,

ಖಟ್ಮರ್,

ಬಾಹ್ರ ೀಯ್ನ ,

ಕುವೇಯ್ಾ ಆನಿ ಕ್ಲಯ ನಡ್ಟೊಂತ್. ಕ್ಲೊ ಡಿಚೊಂ ಲಗ್ನ ಮಾರಿ ಡಿಸೀಜಾಲಾಗೊಂ

*

(ಪರ ಸುಿ ತ್ ನಿವೃತ್ಿ ಮೇಟರ ನ್ ಆನಿ ಸಾಾ ಫ್

ಉಗಾಿ ಯಾೊ ಯ ತ್.

ನಸ್ಾ, ಮಂಗುು ರ್ ನಸ್ವಾೊಂಗ್ ಹೊೀಮ್)

* ಆಲ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯ ಆನಿ

ಜಾಲೊಂ.

ದೂರ್ದಶಾನಾಚೊ ಒಡಿಶನ್ಾ ಆಟಾಸ್ಾ

ತ್ೊಂಕ್ಲೊಂ ಆತ್ೊಂ ದೊಗಾೊಂ

ಚಡ್ಟವ ೊಂ ಭುಗಾೊಂ,

ಮೌಶ್ಾ

ಪರ ವಿೀಣ್

16

ಸವ ೊಂತ್

ಪದೊಂಚೊಯ

ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ಾ ರ್ ಜಾೊಂವ್ನ .

ಡಿಸೀಜಾಲಾಗೊಂ ಲಗ್ನ ಜಾಲಾೊಂ ಆನಿ

*

ತ್ೊಂಕ್ಲೊಂ ದೊಗಾೊಂ ಭುಗಾೊಂ ಆಸಾತ್ -

ಸಂಗೀತ್

ಸಾಯಾ ನ್ ಆನಿ ಸ್ವಯೀನ್, ಪರ ಸುಿ ತ್ ತಿೊಂ

ಜಾೊಂವ್ಪನ ಸೊ

ಶರ್ಾೊಂತ್ ಜಯೆವ್ನ ಆಸಾತ್. ದುಸ್ವರ

ಪರ ಥಮ್ ಆರ್ಕಾಸಾಾ ಾ ಪಂಗಡ್.

ಧುವ್

*

ಮೆಲಿಸಾಾ ,

ಅಭಿಜತ್

ಸ್ವೀಡಿ

1978

ಇಸವ ೊಂತ್

ಪಂಗಡ್

ಕ್ಲಸ್ವಾ ಕ್

ರೇಯ್ಾ

ರಚಿಾ

ಹೊ

ದಕಷ ಣ್ ಭಾರತ್ೊಂತ್ಲೊ

ಅೊಂತರ್

ಫಿಗಾಜ್

ಗಾಯನ್

ತಿೀರ್ಾದರ್

ಜಾೊಂವ್ನ

ಡಿಸೀಜಾಲಾಗೊಂ ಲಗ್ನ ಜಾಲಾೊಂ ಆನಿ

ಸಾ ಧಾಯ ಾೊಂಕ್

ತ್ೊಂಕ್ಲೊಂ ಏಕ್ ಧುವ್ ಆಸಾ ಸಮೈರ,

ವ್ಪವ್ರ ,

ಹಿೊಂ

ಮಾಯ ೊಂಗಳೀರ್ ಸಾ ಧೊಾ ಧನ್ಾ.

ಪರ ಸುಿ ತ್

ಇೊಂಗೆೊ ೊಂಡ್ಟೊಂತ್ೊ ಯ

ಗಲ್ಿ

ವೀಯ್ಾ

ಒಫ್

ಲಂಡ್ನಾೊಂತ್ ವ್ಸ್ವಿ ಕತ್ಾತ್. ನಾಟಕ್ ಕಲಾ: ಪರ ಸುಿ ತ್ ಕ್ಲೊ ಡಿ ಆನಿ ಪತಿಣ್ ಮಾರಿ ಮಂಗುು ರ್ ಕೀರಲ್

ಕದಿರ

ಕೈಬಟ್ಮಾ ಲಾೊಂತ್ೊ ಯ

ಎಪಾಟ್ಾಮೆೊಂಟ್ಮೊಂತ್

ಜಯೆತ್ತ್.

* 25 ವ್ಯ್ರ

ನಾಟಕ್ ಪರ ದಶಾನಾೊಂ

ಕ್ಲಾಯ ೊಂತ್, ಸಮಾಜಕ್, ಧಾಮ್ಹಾಕ್ ಆನಿ ಚ್ಯರಿತಿರ ಕ್. * ರಜ್ಯ ಮ್ಟ್ಮಾ ಚ್ಯಯ ಅೊಂತರ್ ಫಿಗಾಜ್

ಕ್ಲೊ ಡಿಚೊಯ ಥೊಡ್ಯಯ ವಿಶೇಷ್ ಸಂಗಿ :

ನಾಟಕ್ ಸಾ ಧಾಯ ಾೊಂತ್ ಮಂಗುು ರೊಂತ್ 16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1987 ಇಸವ ೊಂತ್ ಪರ ಶಸ್ವಿ ವಿಜೇತ್ ನಾಟಕ್

> ಮ್ಣಾಾ ದೂತ್

"ಮ್ಣಾಾ ದೂತ್" ಬರವ್ನ ದಿಗಿ ಶ್ಾಲ್ಲೊ .

> ತೊಂಚ್ ತಕ್ಲ ವಿಸಲಾೊಂಯ್

* 3 ವ್ರೊಂ ಆವ್ದಿ ಚ ಧಾಮ್ಹಾಕ್ ಆನಿ

> ಸ್ವಲ್ಕಚೊಂ ಫಿಲ್ಕ

ಚ್ಯರಿತಿರ ಕ್ ನಾಟಕ್: >

* ತಳು ನಾಟ್ಮಕ್ಲೊಂ:

ಶ್ಪಾಯ್

ಸಾೊಂತ್

-

3

> ವಿಧ ತ್ಲೀಜಾಾ ಯ್ಲನ ಸಾದಿ

ಪರ ದಶಾನಾೊಂ - ಸಾೊಂತ್ ಸಬಸಾಿ ಯ ೊಂವ್ದ್ ೊಂ ಜಣಯ ಪರ ದಶಾನ್.

> ನಾಯ ಯನೇ ಯೆಣ್ಣ ಕಣ್ಣ * ಹಸಾಯ ೊಂ ನಾಟ್ಕ್ ಳೆ: ( 45 ತೆೊಂ 90

> ಆಗೆನ ಸಾಚೊಂ ಬಲಿದನ್ - 2

ಮ್ಹನುಟ್ಮೊಂಚ) ಕೊಂಕಣಿ

ಪರ ದಶಾನಾೊಂ - ಸಾೊಂತ್ ಆಗೆನ ಸಾಚಿ ಜಣಯ

> ತೊಂಚ್ ಮ್ಾ ಜೊ ಮಾೊಂವ್

ಚರಿತ್ರ .

> ಬಾವ್ದೊ ಚಿ ದವಿೊ

>

ುಸಾಾಚಯ

ವ್ಪಟೆರ್

(ುಸಾಾವ್ಪಟೆಚಿೊಂ ಕುಟ್ಮಾ

ಕನ್ಾ)

> ಸಾೊಂಡುನ್ ಗೆಲಿೊ ಶೆಳ್ಪ

14

ಸಾಿ ಯ ಸಾೊಂವ್ಪೊಂಚಿೊಂ ದುಬಾು ಯ

-

ದೃಶಯ ೊಂ

ಏಕ್ಲ

>

ಹಡ್ಟೊಂ

ಪಾೊಂಚ್

ಬೊಡ್ಟೊಂ

ಜೀವ್ನಾಕ್ ವಳಗ್

ಬೊಂದುಚಯ ಾ

ಚ್ಯಯ ರ್

> ಸಗಾಾರ್ ಬರಯ್ಲಲಿೊ ಸೈರಿಕ್

ಉಗೆಿ ಯ

> ಎಮ್. ಪ. ರೆಸಾಾ ರೆೊಂಟ್

ಮಾೊಂಚಿಯೆರ್ 6,000 ವ್ಯ್ರ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕ್ಲೊಂ

> ಟ್ಯಯ ಬ್ ಲಾಯ್ಾ

ಹುಜರ್ ಪರ ದಶಾನ್.

> ಪಾರ ಬೊ ಮಾ ವ್ಯ್ರ ಪಾರ ಬೊ ಮ್

> ಲಾಾ ನ್ ಫುಲ್ ತೆರೆಜ್ - ಸಾೊಂತ್

> ಕ್ಪಾಾ ಯ ಚೊಂ ಖಾಯ ಸಾಿ ೊಂವ್

ತೆರೆಜಾಚಿ ಜಣಯ ಚರಿತ್ರ .

> ಸೈತ್ನಾಚಿೊಂ ಪಲಾೊಂ

> ಬಾಪಾ ತ್ೊಂಕ್ಲೊಂ ಭೊಗಾ - 300 ಫಿೀಟ್ ಉಗಾಿ ಯ

ಕಡೆಾಲಾೊಂತ್

> ಸಜಾರಚಿ ಕಥ

ನೈಜ್ ಮಾೊಂಚಿಯೆರ್

10,000

> ಸುಹಗ್ ರತ್

ಲ್ಲೀಕ್ಲೊಂ

> ನಾಟಕ್

ಪರ ದಶಾನ್.

> ಕ್ಪ್ಾ ಕಸುಿ

* ಸಾಮಾಜಕ್ ನಾಟಕ್ಲೊಂ - ಕೊಂಕಣಿ (2.5

> ಅಪಾ ನ್ ಪಪಾ ನ್ ವಿೀರಪಾ ನ್

ತೆೊಂ 3 ವ್ರೊಂ ಆವ್ದಿ ಚ)

*ತಳು ಹಸು್ ಳೆ:

> ರಗಾಿ ಚೊಂ ಮೀಲ್

> ಈರೆ ಯೆನನ ಮಾಮಾಣಣ

> ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ ಶ್ರರ್

* ಕನನ ಡ್ ಹಸು್ ಳೆ:

> ಘಡ್ಟೊ ೊಂ ಘಡ್ಟಾ ಘಡ್ಯೊಂದಿ

> ಮ್ಹಸಾಾೊಂಗೆಚೊ ಧುೊಂವ್ರ್

> ಬನನ ದ ಚಿಟೆಾ

* 100 ವ್ಯ್ರ ನಾಟಕ್ಲೊಂನಿ ಅಭಿನಯನ್ 17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- ಮಂಗುು ರ್, ಬೊಂಗುು ರ್ ಆನಿ ದಕಷ ಣ್

ದಿೀೊಂವ್ನ

ಮಾನ್

ದೇವ್ಪಧೀನ್

ಕನನ ಡ್.

ಬೊ ೀಜಯಸ್

ಡಿಸೀಜಾ,

ತೆನಾನ ೊಂಚೊ

* ಅತಯ ತಿ ಮ್ ನಟ್ ಪರ ಶಸ್ವಿ

ಸಭಾರ್

ಕನಾಾಟಕ ಸಕ್ಲಾರಚೊ ಕ್ಲಮ್ಗಾರಿಕ್ಲ

ನಾಟಕ್ಲೊಂನಿ ಮಂಗುು ರೊಂತ್ ಜಾಲಾೊ ಯ

ಮಂತಿರ .

ಅೊಂತರ್ ಫಿಗಾಜ್ ನಾಟಕ್ಲೊಂನಿ.

* 1998 ಇಸವ ೊಂತ್ ಸಂದೇಶ ಥೊಂವ್ನ

* 50 ವ್ಯ್ರ ನಾಟಕ್ಲೊಂಕ್ ದಿಗಿ ಶಾನ್

ಕನಾಾಟಕ ರಜ್ಯ

ಮ್ಟ್ಮಾ ಚಿ ವಿಶೇಷ್

ಸಾಧಕ್ ಪರ ಶಸ್ವಿ .

ಕ್ಲೊ ಡಿಚಿೊಂ ಸಾಧನಾೊಂ:

* 2003 ಇಸವ ೊಂತ್ ಕನಾಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಯ

ಅಕ್ಲಡೆಮ್ಹ ಥೊಂವ್ನ ಪರ ತಿಷ್ಠಿ ತ್

ರಜ್ಯ

* 1987 ಇಸವ ೊಂತ್ ದುಬಾಯ್ ಆಲ್

ಮ್ಟ್ಮಾ ಚಿ

ಪರ ಶಸ್ವಿ

ನಾಸರ್

ಲಿೀಝರ್

ಲಾಯ ೊಂಡ್ಟೊಂತ್

ಬೊಂಗುು ರೊಂತ್.

ಅರಣ್

ಕರಣ್

ಪ್ರ ಡ್ಕ್ಷನಾನ್

* ಕರವ್ಳ್ಪ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕ್ ಟ

"ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಾ ರ್" ಬರದ್ ದಿೀೊಂವ್ನ

(ರಿ) ಥೊಂವ್ನ 2018 ಇಸವ ೊಂತ್ ಪರ ಶಸ್ವಿ .

ಸನಾಾ ನ್.

* ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಸಂರ್ಕತ್ 2008 ಪರ ಶಸ್ವಿ .

* 1994 ಆಗೊಸ್ಿ 7 ವ್ದರ್ ಮಂಗುು ಚ್ಯಯ ಾ

ಕ್ಲಯ ನರ ವ್ಲ್ಾ ಾ ಫೊಂಡೇಶನ್ ಥೊಂವ್ನ

ಟೌನ್ ಹೊಲಾೊಂತ್ ಮಂಗುು ರ್ ನಗರ

ಕ್ಲಯ ನಡ್ಟೊಂತ್

ತರ್ಫಾನ್ "ಕೊಂಕಣ್ ಕಲಾಶ್ರ ೀ" ಬರದ್

ಕ್ಲಯ ನರ ಕಲಾ ಸಾೊಂಜ್ ಸಂದಭಿಾೊಂ.

ತ್ೊಂಚ್ಯಯ

ವ್ಪಷ್ಠಾಕ್

-----------------------------------------------------------------------------------------

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಕಾಾ ಪ್ರ ಕಾರ್ = ವದ್ಯಾ /ವದ್ವ ತ್ ಶಯ್ಲಿ /ರೀತ್ (Learning Styles) ಆಜ್ ಕೀವಿಡ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಶ್ಕ್ಲಾ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೊಂತ್ ವ್ಪದಳ್ ಉಟ್ಮೊ ೊಂ. ಶ್ಕ್ಲಾ ವ್ಪತ್ವ್ರಣ್ೊಂಚ್ ಬದೊ ಲಾೊಂ. ಗರಿೀಬ್ ಭಾರತ್ಚ್ಯ ಉದಗಾತೆಕ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಗಜೆಾಚೊಂ ಜಾವ್ಪನ ಸಾ. ಹ್ೊಂ ಜಾೊಂವ್್ ರ್ಕೊಂದರ ಚ್ಯ ವಿವಿಧ್ ಸಕ್ಲಾರನಿ ಸಭಾರ್ ಯೀಜನಾೊಂ ಮಾೊಂಡುನ್ ಹಡುಲಿೊ ೊಂ. ಆನಿ ಹಯ ವ್ವಿಾೊಂ ಬದೊ ವ್ಣ್ ಜಾಲಾಯ ,ತೊಂಯ್ ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೊಂತ್ ಬರಿಚ್ ಕ್ಲಯಾಾಳ್ ಥರನ್ ಜಾಲಾಯ ತರಿೀ ಪಾಶ್ ತ್ಯ ರಷ್ಟಾ ಾೊಂಕ್ ಪಳೆತ್ನಾ ಭಾರತ್ೊಂತ್ ಗಮ್ನಾಹಾಕ್ ಮ್ಟ್ಮಾ ರ್ ಪರ ಗತಿ ಜಾೊಂವ್್ ನಾ. ಹ್ೊಂ ಪಾರ ಥಾಮ್ಹಕ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೊಂತ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ ದಿಸನ್ ಯೆತ್ ಮ್ಾ ಳ್ಯಯ ರ್ ಚೂಕ್ ಜಾೊಂವಿ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಮೊ ಯ ದೇಡ್ ವ್ಸಾಾೊಂ ಥವ್ನ ಇಸ್ ಲಾೊಂಚಿೊಂ ದರೊಂ ಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ ಬುಗಾಯ ಾೊಂಕ್ ಮೆಳೆ್ ೊಂ ಜಾನ ನ್, ಶ್ಸ್ಿ ,ಕರ ೀಯಾಶ್ಲತ್, ಖೆಳ್, ಸಾ ರ್ಧಾ ಇತ್ಯ ದಿ ರವ್ಪೊ ೊಂ. (ಆಯೆೊ ವ್ಪರ್ ಥೊಡ್ಟಯ ರಜಾಯ ನಿ ನವಿ ಥವ್ನ ಬಾರವಿ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂಚ್ಯ ವಿಧಾಯ ರ್ಾೊಂಕ್ ಪಾಟ್ ಸುರ ಕ್ಲಾ). ಆನ್ ಲೈನ್ ಶ್ಕ್ಲರ್ ಜಾಲಾಯ ರಿೀ ತೆೊಂ ಸಾೊಂಗಾ್ ತಿತೆೊ ೊಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಕ್ಲರಿ ಜಾಲೊಂ ನಾ, ಜಾಯಾನ . ಅಸಲಾಯ

ಪರಿಸ್ವಿ ತಿೊಂತ್ ಬುಗಾಯ ಾೊಂಕ್ ಶ್ಕ್ಲರ್, ಶ್ಸ್ಿ , ಜಾನ ನ್ ಇತ್ಯ ದಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ವ್ಾ ಡಿಲಾೊಂನಿ ಘರೊಂತ್ ಸಯ್ಿ ಆಪ್ೊ ೊಂ ಪರ ಯತನ್ ಕಚಾೊಂ ಗಜೆಾಚೊಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಮ್ಾ ಜ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಜಾವ್ಪನ ಸಾ. ಹ್ೊಂ ಕರೊಂಕ್ ವ್ಾ ಡಿಲಾೊಂಕ್, ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಕ್ ತಸೊಂ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್ ಸಯ್ಿ ಥೊಡಿ ಸಲಹ, ಮಾಗಾದಶಾನ್ ಜಾಯ್. ಹ್ೊಂ ಕಚ್ಯಾಕ್ ಪಯೆೊ ೊಂ ಆಮ್ಹ ಶ್ಕ್ಲಾ ಪರ ಕ್ಲರ್ ಕಸಲ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಮಜ ೊಂವ್ದ್ ೊಂ ಬರೆೊಂ.

ಶ್ಕ್ಲಾ ಪರ ಕ್ಲರ್ ಮ್ಾ ಳ್ಯಯ ರ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನಿ ಶ್ಕ್ಲರ್ ಆಪಾಣ ೊಂವಿ್ ೊಂ ವಿಧಾನಾೊಂ. ಹವ್ಡ್ಾ ಗಾಡ್ಾನರಚ್ಯ ಪರ ಕ್ಲರ್ ಉಣಾಯ ರ್ ಸಾತ್ ಶ್ಕ್ಲಾ ಪರ ಕ್ಲರ್ ಆಸಾತ್ (ನದ್ರರ ಚೊಂ=visual, ಆಯ್ ೊಂವ್ದ್ ೊಂ= auditory, ಸಾ ಶಾತಾ ಕ್=kinesthetic,

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಮಾಜಕ್=social, , ಎಕುಾ ರೆೊಂ=solitary, ಉತ್ರ ೊಂಚೊಂ=verbal, ತ್ಕಾಕ್=logical). ಹೊಂಚ್ಯ ಪಯ್ಲ್ ತಿೀನ್ ಸಾವ್ಾತಿರ ಕ್ ಥರನ್ ಶ್ಕ್ಲಾ ಪರ ಕ್ಲರ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಜಾಣಾ್ ರಿ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಉಚ್ಯತ್ಾತ್.

3. ಸ್ಾ ರ್ಶಾತ್ಮ ಕ್: ಹಯ ಪರ ಕ್ಲರಚ

1. ನದ್ರರ ಚೊಂ: ಹಯ ಶ್ಕ್ಲಾ ಪರ ಕ್ಲರೊಂತ್ ಶ್ಕ್್ ವಿದಯ ರ್ಾ ಬೂಕ್, ಚಿತ್ರ ೊಂ, ಟ.ವಿ, ವಿಡಿಯ, ಬಪಾಾೊಂ, ಇತ್ಯ ದಿ ಪಸಂದ್ ಕರನ್ ಶ್ಕ್ಲಿ ತ್. ಹೊಂಕ್ಲೊಂ ಕಂಪ್ಯಯ ಟ್ಮರೊಂತ್ ಟೈರ್ ಕಚಾೊಂ, ಬರವ್ನ ಶ್ಕ್್ ೊಂ, ಚಿತ್ರ ೊಂ ಸಡ್ಟೊಂವ್ದ್ ೊಂ ಇತ್ಯ ದಿ ದೊಳ್ಯಯ ನಿ ಪಳೆವ್ನ ಶ್ಕೊಂಕ್ ಬರೆೊಂ ಲಾಗಾಿ . ಪಳೆೊಂವ್ದ್ ೊಂಚ್ ಪಾತೆಯ ೊಂವ್ದ್ ೊಂ (seeing is believing) ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಯ ಬರಿ ಹೊಂಚಿ ಶ್ಕ್ಲಾ ಪರ ಕ್ಲರ್.

2. ಆಯ್ಕ ೊಂವ್ಚ ೊಂ: ಭಾಷಣ್,ಲಕ್ ರ್,ಗಾಯನ್, ಪದೊಂ,ಇತ್ಯ ದಿ ಬರೆೊಂ ಲಾಗೊನ್ ಶ್ಕ್್ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್

ಚಡ್ಟವ್ತ್

ಸಕ್ ಡ್

ಆಯ್ ನುೊಂಚ್

ಶ್ಕ್ಲಜಾಯ್

ಪಡ್ಟಿ .

ಹೊಂಕ್ಲೊಂ ಸಮಾಜ ತ್.

ಆಯಾ್ ಲಾಯ ರ್

ವ್ದಗೊಂ

ವಿದಯ ರ್ಾ ಚಟ್ಕವ್ಟಕ್ನಿ ಚಡ್ ಆಸಕ್ಿ ದಖಯಾಿ ತ್. ಹತ್ನಿ ಆಪ್ಪಾ ನ್ ಶ್ಕ್್ ೊಂ ಹ್ೊಂ ಪರ ಕ್ಲರ್ ನಾಚ್,ಸಾ ರ್ಧಾ,ವಿಜಾನ ನ್ ಲಾಯ ಬ್, ವ್ಕ್ಾ ಶರ್, ಡ್ಟರ ಯ್ಲೊಂಗ್ ಇತ್ಯ ದಿ ಕಚ್ಯಾೊಂತ್ ಉಮೇದ್ ದಖವ್ನ ಶ್ಕ್ಲಿ ತ್. ಆಜ್ ಕ್ಲಲ್ ಸಾ ಶಾತಾ ಕ್ ಶ್ಕ್ಲಾ ಪರ ಕ್ಲರ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿ ವ್ಪಪಾತ್ಾತ್.

ಪ್ಯಣ್ ಜಾಣಾಯ ರನಿ ಸಾೊಂಗಾ್ ಪರ ಕ್ಲರ್ ಹ್ ತಿನಿೀ ಪರ ಕ್ಲರ್ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್ ಗಜೆಾಚ ಆನಿ ಹ್ ತಿನಿೀ ಭಸುಾನ್ ಶ್ಕ್ಲರ್ ದಿೀಜಾಯ್. ಮ್ಗಾ ಆಯ್ ನ್ ಶ್ಕ್ಲಿ ೊಂವ್ ತರಿೀ ತಿ ಶ್ಕ್ೊ ಲಿ ಮ್ಗಾ ಬರವ್ನ ಶ್ಕ್ಲೊ ಯ ರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಬರೊ ಆಸಾಿ . ನಸಾರಿ ಪದೊಂ ಕಯೆಾಕ್ ವಿದಯ ರ್ಾ ಶ್ಕ್ಲಿ ತ್ . ಬೂಕ್ಲೊಂತೆೊ ೊಂ ವ್ಪಚುನ್ , ಪಳೆವ್ನ , ಬರವ್ನ ಆನಿ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂ ಥವ್ನ ಆಯ್ ನ್ ಶ್ಕ್ಲಜಾಯ್.

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಯ ವ್ಸಾಾ ಥವ್ನ ನವ್ದೊಂ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಯೀಜನ್ (New Education Policy= NEP-2020) ರಷ್ಟಾ ಾೊಂತ್ ಅನುಷ್ಟಾ ನ್ ಕರೊಂಕ್ ರ್ಕೊಂದ್ರ ಸಕ್ಲಾರನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಆನಿ ಕನಾಾಟಕ್ ರಜಾಯ ನ್ ಸವ್ಪಾೊಂಚ್ಯಕೀ ಪಯೆೊ ೊಂ ಹ್ೊಂ ಯೀಜನ್ ಹಯ ಮ್ಹಿನಾಯ ಚ್ಯ ೨೩ ತ್ರಿಖೆರ್ ಅನುಷ್ಟಾ ನ್ ಕ್ಲಾೊಂ. ಹ್ೊಂ ಯೀಜನ್ ಶ್ಕ್ಲಾ ಕ್ಷ ೀತ್ರ ೊಂತ್ ಬದೊ ವ್ಣ್ ಹಡೆ್ ೊಂ ಜಾವ್ಪನ ಸಾ. ಹಯ ಯೀಜನಾ ಪರ ಕ್ಲರ್ ಬುಗಾಯ ಾಚ್ಯೊಂ ಸುವೇಾಚ್ಯ ಆವ್ದಿ ೊಂತ್ , ತಿೀನ್ ವ್ಸಾಾೊಂ ಥವ್ನ ಆಟ್ಮರ ವ್ಸಾಾೊಂ ಮ್ಾ ಣಾಸರ್=ನಸಾರಿ, ಎಲ್.ರ್ಕಜ, ಯು. ರ್ಕಜ, ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ವರ ಕ್ಲೊ ಸ್, 3+2=5, ತಿಸ್ವರ ಥವ್ನ ಪಾೊಂಚಿವ ಕ್ಲೊ ಸ್- 8-11, ಸವಿ ಥವ್ನ ಆಟವ ಕ್ಲೊ ಸ್- 11-14, ನವಿ ಥವ್ನ ಬಾರವಿ ಕ್ಲೊ ಸ್- 14-18 ವ್ಪಯ ವ್ಸಾಾ ಮ್ಾ ಣಾಸರ್ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್ ಗಮ್ನಾಹ್ಾ, ಪರ ಭಾವ್ ಭರಿತ್ ಆನಿ ಕರ ೀಯಾತಾ ಕ್ ಶ್ಕ್ಲರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಒತಿ ದಿಲಾ.

ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್ ತ್ೊಂತಿರ ಕತ್ (technology) ವ್ಪಪಾರನ್,ಸಂಪ್ಯಣ್ಾ ಕ್ಲಯೆಚ್ಯ ಪರ ಗತೆಕ್ (holistic development), ಶ್ಸಿ ಚೊಂ (disciplined), ನಿರಂತರ್(continuous), ವ್ಪಯ ಪಕ್(comprehensive) ಅನಿ ವ್ಪಸಿ ವಿಕಾ ಣಾಚೊಂ(realistic) ಶ್ಕ್ಲರ್ ಜೊಡುೊಂಕ್ ದರ್ ಉಗೆಿ ೊಂ ಕತ್ಾತ್.

ಹಯ ನವ್ಪಯ ಯೀಜನಾಚೊ ಬರೊಚ್ • ಉಬ್ಬಾ , ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರರ , ( M.A, ಫಾಯಿ ಜೊಡುೊಂಕ್ ವ್ಯ್ರ B.Ed), ಸ್ಟ. ಬಿ ಎಸ್.ಸ್ಟ ಸಾೊಂಗೆೊ ಲ್ಲಯ ತಿನಿೀ ಶ್ಕ್ಲಾ ಪರ ಕ್ಲರ್ ಇಸ್ಕಕ ಲಾಚೊ ಪ್ರ ೊಂಶುಪ್ಲ್ . ಅನ್ಕ್ ಲ್ ಜಾತ್ತ್ ಮಾತ್ರ ನಾ ಯ್ -----------------------------------------------------------------------------------------

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಟೀಚರ‍ಸ ್ ಡೇ ಸ್ಪಾ ಷಲ್:

ಅಸ್ಕ ಏಕ್ ಕಥಾ ಮೆಸ್ಟರ ರ

- ಜೊನ್ ಮಾಸ್ಿ ರ್ ಶ್ಕ್ಲೊ ೊಂ ಕ್ದಳ್ಯಯ್ ಉತ್ಾ..

ಪ್ಪಣ್

ಇಸ್ ಲ್

ಹಿೊಂದಿ

ಪಾಠ್

ಉಗಾಾ ಸ್

ಭುಗೆಾ

ಕ್ದಿೊಂಚ್

ಶ್ಕಯ್ಲಲೊ

ಶ್ಕೊಂಕ್

ಪಡ್ಟನಾತ್ಲೊ .

ಪಾಟೊಂ ತ್ಚೊಂ

ಮೆಸ್ವಿ ಾ

ಮೆಸ್ವಿ ಣೊಯ ಾ

ಮವ್ಪಳ್

ಉಲವ್ದಣ

ಉಗಾಾ ಸಾೊಂತ್

ಉರಜಯ್

ಆಕಷ್ಠಾಕ್.

ಇಸ್ ಲಾಚ್ಯಯ

ತರ್

ವಿಸರ ೊಂಕ್

ತಸಲೊಂ

ಕಸಲಾಯ ಯ್

‘ಪನಿಶ್ಮೆೊಂಟ್’

ಮೆಳ್ಯಜಾಯ್ ಥೊಡಿೊಂ.. ವಿಶ್ಷ್ಾ

ಜಾಯಾನ

ಕ್ಲಯಾಕರ ಮಾೊಂನಿ

ಮ್ಾ ಣಾಿ ತ್

ಪ್ಪಣ್

‘ಧನಯ ವ್ಪದ್

ಆಪಾೊ ಯ

ಸಮ್ಪಾಣ್’

ಕ್ಲಯೆಾೊಂ ಜೊನ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾಕ್ಚ್

ಗುಣಾೊಂನಿ ಅಮ್ರ್

ಆನಿ ಸಕ್ ಡ್ ಭುಗೆಾ ಕ್ಲನ್

ಉಚಿಾೊಂ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂ ಜಾಯ್ಲಿ ೊಂ ಆಸಾತ್.

ದೊಳೆ

ತ್ಣಿ ದಿಲಾೊ ಯ

ಮಗಾ ಮ್ಯಾ ಸಾಕ್

ಕತ್ಯ ಕ್ ಹ್ೊಂ ಕ್ಲಯಾಕರ ಮ್ೊಂಚ್ ಏಕ್

ಲಾಗೊನ್ ತಿೊಂ ಸದೊಂಕ್ಲಳ್ ಜಯೆತ್ತ್.

ವಿಶೇಷ್ ಮ್ನೀರಂಜನ್ ಕ್ಲಯಾಕರ ಮ್

ತ್ಯ

ತಶೆೊಂ

ಪಯ್ಲ್

ಆಮ್

ಜೊನ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾ

ಎಕೊ .

ಸಡ್ನ

ತ್ಕ್ಲ

ಆಸಾಿ ಲೊಂ.

ಆಯಾ್ ತ್ಲ

ಹರೆಯ ಕ್

ಪಾವಿಾ ೊಂ

ಎರ್ಕಕ್ ವಿಶೇಶತ್ ಹೊಂತೊಂ ಆಸಾಿ ಲಿ.. ಪ್ಟ್ಭರ್ ಹಸೊಂಕೀ ಮೆಳ್ಯಿ ಲೊಂ.

ಪದುವ್ಪ

ಹೈಸ್ಕ್ ಲಾಚ್ಯಯ

ಆದೊ ಯ

ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ ಜೊನ್

ಟ.ವಿ ನಾತ್ಲಾೊ ಯ ತ್ಯ ಕ್ಲಳ್ಯರ್ ಜೊನ್

ಮೆಸ್ವಿ ಾ ಮ್ಾ ಣಾಿ ನಾ ಪಯೆೊ ೊಂ ಉಗಾಾ ಸ್

ಮೆಸ್ವಿ ಾಚೊಯ

ಯೆೊಂವ್ ತ್ಚೊಯ ಕುಕುಾರಿತ್ ಕ್ಲಣೊಯ .

ಕುತೂಹಲಭ ರಿತ್

ಹಯ

ಆಯ್ ೊಂಚೊಂ

ಕ್ಲಣಿಯಾೊಂ ಮುಕ್ಲೊಂತ್ರ ತ್ಚೊ

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಹಸ್ಯ

ಮ್ಹಶ್ರ ರ ತ್ ಕ್ಲಣಿಯ

ಮ್ಾ ಳ್ಯಯ ರ್

ಸಕ್ಲಾ ೊಂಕ್


ಫಾರಿಕ್ ಕರೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ.. ತ್ಚ್ಯಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾೊಂವ್್ ನಜೊ, ಸಕ್ಲಾ ೊಂನಿ ತ್ೊಂಚೊಂ ‘ಮ್ನೆಕ್ಲಸ’ ಕನ್ಾ ಯೇಜಾಯ್,

ಕಪ ಸಭಿತ್ ಕನ್ಾ

ಬರಯಾಜ ಯ್.

ಸಕ್ಲಾ ೊಂಚೊ

ನಟ್ಾ

ಬರವ್ನ ಜಾಯಜ ಯ್.. ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಕಯ್ರ ದಿಸೊಂಕ್

ನಜೊ,

ವಿಚ್ಯರ್ಲಾೊ ಯ

ಸವ್ಲಾೊಂಕ್ ಜಾಪ ದಿೀಜಾಯ್.. ಅಶೆೊಂ ಮ್ಾ ಣಾಿ ನಾ, ಧಾವ್ದ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಆಸಾಿ ನಾ ಮಾಾ ಕ್ಲ ತ್ಯ ಎಕ್ಲ ದಿಸಾ ಕತೆೊಂ ಕ್ಲಾಯ ರಿೀ ಪ್ದ್ ಬಾಯಾ ಟ್ ಸಾೊಂಗೊೊಂಕ್ ಜಾವ್ಪನ , ತ್ಯ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯ ದಿಸಾ ಕ್ಲಣಿ ನಾತ್ಲಿೊ .. ಸಕ್ಲಾ ೊಂಕ್ ಬಜಾರ್.. ಮಾಗರ್ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಹ್ರೊಂಚೊಯ ಗೊವಿಜ ! ಜೊನ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾಚ್ಯಯ ಕ್ಲಣಿಯಾೊಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ಕರ ಭುಗೆಾಯ್ಲೀ ತ್ಚ್ಯಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ವ್ದಳ್ಯರ್ ‘ಗರ್ಚಿರ್’. ಆಪಾೊ ಯ ಬಾಳ್ಪಣಾರ್ ಜೊನ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾಕ್ ಜೀವ್! ತ್ಚೊಯ

ಟವಿ

ಧಾರವ್ಪಹಿ

ಕ್ಲಣಿಯ

ಸಬಾರ್

ಭಾಶೆನ್ ದಿೀಸ್

ವ್ಪಳ್ಯಿ ಲ್ಲಯ . ಚಡ್ಟವ್ತ್ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಕ್ ‘ಗೇಮ್ಾ ಕ್ಲೊ ಸ್’ ಆಸಾೊ ಯ ರ್ ತ್ಯ

ದಿಸಾ

ಜವ್ಪೊಂತ್ ಹುರರ್ ಚಡ್ ಆಸಾಿ ತರ್ ಆಮಾ್ ೊಂ ಹಿೊಂದಿ ಕ್ಲೊ ಸ್ ಆಸಾೊ ಯ ರ್ ತಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ದಳ್ಯ ಯೆತ್ಗೀ ಮ್ಾ ಣ್ ರಕನ್ ರೊಂವಿ್

ಆತರಯ್.. ತಶೆೊಂ

ಮ್ಾ ಣ್ ಕ್ಲಣಿಯ ಕ್ಲೊಂಯ್ ಫುಕಟ್ಮಕ್

ಮೆಳ್ಯನಾತ್ಲ್ಲೊ ಯ . ಆಮೆ್ ೊಂ ದ್ರವ್ದೊಂ ಆಮ್ಹ

ಲಕ್ಲ್ ೊಂತ್ ಸನೆನ . ತ್ೊಂತ್ೊ ಯ ತ್ೊಂತೊಂ ಭಿನನ ರಶ್

ತ್ಕ್ಲ

‘ಕಬಿ ಣ್ದ

ಕಡ್ಲಕ್ಲಯ್ಲ’ ಆಸ್ಲೊ ಬರಿ ಖಂಯ್. ತ್ಯ ಖಾತಿರ್

ಸದೊಂಯ್

ಮಾರ್

ಖಾವ್ನ

ಖಾವ್ನ ತ್ಲ ಹದ ಜಾಲ್ಲೊ .. ಹಯ ಚ್ ಆನಭ ಗಾನ್ ಫುಡೆೊಂ ಆಪ್ಪಣ್ ಏಕ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಜಾತ್ನಾ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಕ್ ಮಾರಿನಾಸಾಿ ೊಂ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ

ದಿೀೊಂವ್್

ತ್ಣ

ಆನಿ ಹಯ

ನಿಧಾಾರ್

ಖಾತಿರ್ ತ್ಣ

ವ್ಪಪರೆೊ ಲಿ ನವಿ ವ್ಪಟ್ ಕ್ಲಣಿಯಾೊಂಚಿ.

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತ್ಚ್ಯಯ

ಕ್ಲಣಿಯಾೊಂನಿ

ನವ್ರಸ್

ಸುವ್ದಾರ್

ಆಪ್ಣ ೊಂ

ಆಸಾಿ ಲ್ಲ. ವ್ಪಚ್ಲ್ಲೊ ಯ

ಕ್ಲಣಿಯ,

ಆವ್ಯ್

ಥವ್ನ

ಕ್ಲಣಿಯ,

ಆಪಾಣ ಚ್ಯಯ ಆಯಾ್ ಲ್ಲೊ ಯ

ಜಣಯ

ಆನಭ ಗಾಚೊಯ

ಸಡ್ಟಿ ತ್,

ಕಣ್

ಧಾೊಂವ್ಪಾ ಯಾಿ ತ್,

ಕಣ್ ಭಿಕ್ ಘಾಲಾಿ ತ್ ಇತ್ಯ ದಿ. ತ್ಯ ಚ್ ಪರಿೊಂ

ಹರೆಯ ಕ್ಲ

ಮೈನಾಯ ೊಂತ್

ಹೊೀಮ್ಹಯೀಪರ್ ಚಲವ್ಣ

ಸಸಾಯ್ಲಾ ನ್

ವ್ಚ್ಯಯ ಾ

ಮೆಡಿಕಲ್

ಕ್ಲಣಿಯ.. ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಕ್ಲಣಿ ಸಾೊಂಗೊನ್

ಮ್ಹಟೊಂಗಾೊಂಕ್ ವ್ದತ್ಲ್ಲ ಕಂಯ್. ಅಶೆೊಂ

ಜಾತ್ನಾ ಎಕ್ಲ ಭುಗಾಯ ಾನ್ “ಸರ್ ಹಿ

ತ್ಚ್ಯಯ ಕ್ಲಣಿಯಾೊಂನಿ ಸೈಕಲ್ಲಜ ಆನಿ

ಕ್ಲಣಿ

ಇಲಿೊ ‘ಸಕಾ ಲ್ಲಜ’ ಆಸಾಿ ಲಿ.

ಚಂದಮಾಮ್ಚರ್

ಆಯಾೊ ಯ ”

ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾೊಂಗಾಿ ನಾ ಮೆಸ್ವಿ ಾಕ್ ಇಲೊ ೊಂ ಬಜಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ಪ್ಪಣ್ ಹಯ ಥವ್ನ

ಉಮೆದ್

ವ್ಪಚ್ಲಾೊ ಯ

ಭುಗಾಯ ಾ

ಆಪಾಣ ವ್ನ

ಆಪ್ಣ ೊಂ

ಕ್ಲಣಿಯಾೊಂಕ್

ನವ್ದೊಂ

ರೂರ್ ದಿೀೊಂವ್್ ತ್ಣ ಆರಂಭ್ ಕ್ಲೊಂ. ಅಸೊಂ

ಕ್ಲಣಿಯ

6

ಧಾರವ್ಪಹಿ

ರೂಪಾರ್ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ವ್ಪಳು ಯ . ‘ರಜಾ ನರಿಯಣ್ಣ ರೇ ಬಕ್ಲಸುರ’,

ಜೈ’, ‘ಕಣಾಣ ರೆ

ಪ್ಪರಣ್’,

‘ಕಟ್ಕಾ

ಅಣ್ಣ

‘ನಿನನ

ಸಂಪನ್ಕಾ ಳ್ಯೊಂಚೊ

ಭಿಕ್ಲರಿ

ಪಯೆೊ ೊಂ

ತ್ೊಂಕ್ಲೊಂ

ಇಲೊ

ತ್ೊಂಚೊ

ಸಗೊು

ಇೊಂಗೊ ಷ್ ಶ್ಕಯೆಜ ಪಡೆೊ ೊಂ. ಹಯ ವ್ದಳ್ಯರ್ ತ್ಣ ಕ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಪರ ಯೀಗ್. ಇೊಂಗೊ ಷ್ ವ್ಪಯ ಕರಣ್ ಶ್ಕಂವ್್ ತ್ಣ ಕ್ಲೊ ಸ್ವಚ್ಯಯ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಕ್ ಕರ ಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಕಚಾೊಂ.

ಪಂಗಾಾ ೊಂತ್ ಇಕ್ಲರ ಜಣ್ ಬಾಯ ಟ್ಾ ಮ್ನ್.

100

ಬೌಲರ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾ ಎಕೊ ಚ್. ಒಟ್ಕಾ

ಬೊೀಡ್ಟಾರ್ ಬರಂವಿ್ ೊಂ. ಎಕ್ಲ ಸಾಕ್ಲಯ ಾ

ಆಪಾೊ ಯ ಕ್ಲಣಿಯಾೊಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ ಘೆತ್ಲ್ಲ.

ವ್ಸಾಾೊಂ

ಸರ’,

‘ಬಂಗಾರದ

ಆಧಾರ್

ದೊೀನ್

ಬೊೀಲಾೊಂಚ ಮಾಯ ಚ್. ಸಕ್ ಡ್ ಸವ್ಲಾೊಂ

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಯ ..

ವಿವಿಧ್

ಮೆಸ್ವಿ ಾಕ್

ಕಂಡಿದ್ರಿ ೀನೆ’,

‘ಕುದುರೆ ಮಟೆಾ ’ ತಶೆೊಂ ಹ್ರ್ ಕಥಯ್ಲೀ

ತ್ಲ

ಜೊನ್

ತ್ೊಂಚ

ಪಯ್ಲ್

ಸಾಿ ನ್

ಘೆತ್ತ್.

ಪಯೆೆ

ದಿಲಾಯ ರ್

ಅನಭ ೀಗ್

ತೆ

ಸಾೊಂಗಾಿ ಲ. ಕಣ್ ಖಂಯ್ ಪ್ಟ್ಮಯ ೊಂಕ್

ಜಾಪಕ್

ಏಕ್

ರನ್.

ಅಶೆೊಂ

11ಬಾಯ ಟ್ಾ ಾ ಮೆನಾೊಂನಿ 100 ಸವ್ಲಾೊಂಕ್ ಜಾರ್

ದಿೀಜಾಯ್.

ತ್ಯ

ಸಕ್ ಡ್

ಬಾಯ ಟಾ ಾ ನ್

ಔಟ್

ಜಾಲಾಯ ರ್

ಏಕ್

ಕ್ಲಣಿ.

ಪರಯ ೊಂತ್ ಜಾಯಾನ

ಚಡ್

ರನ್

ಕ್ಲಡ್ಲ್ಲೊ ಬಾಯ ಟ್ಾ ಮ್ನ್ ‘ಸಾಾ ರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಯ ಚ್!’ ತ್ಕ್ಲ ಏಕ್ ಇನಾಮ್. ಭುಗಾಯ ಾೊಂನಿ ಹಿೊಂದಿ ಅಕ್ಷರೊಂ ಕಸೊಂಯ್ ಬರಂವ್ದ್ ೊಂ ತ್ಕ್ಲ ಪಸಂದ್ ನಾತ್ಲೊ ೊಂ.

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಿೊಂದಿ ಭಾಸ್ ಮಗ್ ಕನ್ಾ ಬರಯಾ

ಹುದ್ರಿ ದರ್ ಜಾವ್ನ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಗೌರವ್

ಮ್ಾ ಣ್ ತ್ಲ ಸಾೊಂಗಾಿ ಲ್ಲ. ತ್ಯ ಖಾತಿರ್

ಸಾೊಂದೊ ಜಾವ್ನ ತ್ಣ ಸವ್ಪ ದಿಲಾಯ .

ಸಭಿತ್

‘ಕಡೆಾಲ್ ೊಂ

ಕನ್ಾ

ಬರಯ್ಲಲಾೊ ಯ

ಭುಗಾಯ ಾೊಂಕ್ ಪರಿೀಕ್ಷ ೊಂತ್ ಅೊಂಕ್ ಚಡಿತ್ ದಿೊಂವ್ದ್

5 ಥವ್ನ 10

ತಿತ್ಲೊ ಉದರಿ

ತ್ಲ ಜಾವ್ಪನ ಸೊ .

ಜಯ್ಿ ’

ಪತ್ರ ಚೊ

ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ ಆಟ್ ವ್ಸಾಾೊಂ ಸವ್ಪ ದಿಲಾಯ .

2009 ವ್ಪಯ ವ್ಸಾಾ ಥವ್ನ

ಪಾಲಿ ನೆ ಫಿಗಾಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ಚೊ ಸಾೊಂದೊ ಜಾಲ್ಲ.

ಜೊನ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾನ್ ಆಪಾೊ ಯ

ವ್ಪವ್ಪರ ಚೊ

ಮೀಗ್ ಕ್ಲ್ಲ.. ಆಪಾೊ ಯ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಚೊ ಮೀಗ್ ಕ್ಲ್ಲ ದ್ರಕುನ್ ತ್ಣ ‘ಬತಿ ಬಟ್ಕಾ

ಚಿತಿ ’ ಉಪಯಗ್ ಕ್ಲೊಂ ಆನಿ

ಕ್ಲಣಿ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಯ ಸಾಕರ ಚೊ ಲೇರ್ ದಿೀವ್ನ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಕ್ ಪಾಠ ಸಾೊಂಗಾತ್ ಜಣಯ ಲಿಸಾೊಂವ್ಯ್ಲೀ ಶ್ಕಯೆೊ ೊಂ. ಕೊಂಕಣ

ಪರ ಕಟ್ ಜಾಲಾಯ ೊಂತ್. ತ್ಚೊ ವಿದಯ ರ್ಾ ಭಾಗ್

ಮೆಳ್ಲೊ ೊಂ. ಮ್ಾ ಜಾಯ

ಮಾಾ ಕ್ಲಯ್ಲೀ ಶ್ಕ್ಷಕ

ವೃತೆಿ ೊಂತ್

ಜೊನ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾಚೊ ಬರೊೀ ಪರ ಭಾವ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ

ತೆೊಂ

15, 2019 ವ್ದರ್ ತ್ಣ ಹಯ

ಸಂಸಾರ ಥವ್ನ ಸುಟ್ಮ್ ಜೊಡಿೊ

ಖಂಡಿತ್.

ಅಮ್ರ್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಯ ಪಯಾಣ ರ್ ಫುಡೆೊಂ ಗೆಲ್ಲ.

ಆಮ್

ಕರೊಂ. ಜೊನ್

ಮೆಸ್ವಿ ಾ

ಅೊಂತರೊ ..

ಲಾೊಂಬ್

ಜಯೊಂ ಆಮ್ ಮಗಾಳ್ ಜೊನ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾ.

ಸಂಬಂಧ್ ತ್ಚ್ಯಯ ಮರಣ ಪರಯ ೊಂತ್ ಬರೊಚ್ ಉರ್ಲ್ಲೊ . ಎಕ್ಲಚ್ ಫಿಗಾಜೆಚ ಜಾಲಾೊ ಯ ನ್

ಫಿಗಾಜೆಚ್ಯಯ

ಕ್ಲಯಾಕರ ಮಾೊಂನಿೀಯ್

ಆಮ್ಹ

ಸಾೊಂಗಾತ್

ಸಾೊಂ

ಮೆಳ್ಯಿ ಲಾಯ ೊಂವ್.

ವಿಶೆೊಂತ್ ಪಾವ್ೊ ಸಭೆಚೊ ಲಾೊಂಬ್ ಕ್ಲಳ್ ಪರಯ ೊಂತ್

ಸಾೊಂದೊ

ಆನಿ

ದೇವ್ ತ್ಕ್ಲ ಸಾಸ್ವಣ ಕ್ ಸುಖ್ ಫಾವ

ಪತ್ರ ೊಂನಿ ತ್ೊಂಚಿೊಂ ಬಪಾಾೊಂ

ಜಾೊಂವ್ದ್ ೊಂ

ಅಗೊಸ್ಿ

ಜಾವ್ನ ,

(ಜೊನ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾಚೊ ವಿದಯ ರ್ಾ ತಶೆೊಂ

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಾ ಜೊ

ಕ್ಲೊ ಸ್ಮೆಟ್

ಪರ ಸ್ವದ್್

ಮೆಸ್ವಿ ಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಶ್ಸಿ ಚೊ ಮೆಸ್ವಿ ಾ

ಕ್ಲಟ್ಕಾನಿಸ್ಾ ಪರ ಕ್ಲಶ್ ಶೆಟಾ ಚ್ಯಯ ಆಪೇಕ್ಷ

ಜಾೊಂವ್ಪನ ಸೊ .

ಪರ ಕ್ಲರ್ ಹೊಂವ್ದೊಂ ಘೆತ್ಲೊ ೊಂ ಜೊನ್

ಖಂಚೊ

ಮೆಸ್ವಿ ಾಚೊಂ

ಪಂದ ಘಾಲ್ನ

ಶ್ಸಿ ಕ್ ಪಾರ ಧಾನಯ ತ್

ಪಯ್ಲೊ

ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಜಾಲಾಯ ರಿೀ

ಸಂದಶಾನ್

ತ್ಚ್ಯಯ

‘ವ್ಪರೆಕೀರೆ’ ಮೈನಾಯ ಳ್ಯಯ ರ್ ಜುಲೈ 2009 ವ್ದರ್ ಪರ ಕಟ್ ಜಾಲೊ ೊಂ. ಆತ್ೊಂ ವಿೀಜ್ ಪತ್ರ ಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣ ೊಂತ್..)

ತ್ಕ್ಲ

ಪ್ಕರ

ದಿತ್ಲ.

ತ್ಚ್ಯಯ ಕುತಂತ್ಲರ ಯ

ಪಳೆಲಾಯ ರ್

ವಿದಯ ರ್ಾಯ್

ವಿರೊೀಧ್ ನಾಸೊ ಯ

ತಕೊ

ಕಸೊ ಯ ಚ್್ ಆನಿ

ಸವ್ಾ

ಶೊಂತ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಮೌನ್ ಆಸಾಿ ಲ. ತೆನಾನ ೊಂ ಹಕ್ಲ ಕ್ಲರಣ್ ಆಸೊ ೊಂ - ಜೊನ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾನ್ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್ ದಿೊಂವಿ್

ಶ್ಕ್ಲಷ .

ಬಹುಷ ಹಯ ಶ್ಕ್ಷ ವಿಶಯ ೊಂತ್ ಆವ್ಯ್ಬಾಪಾಯ್ನ ದೂರ್ ದಿಲಾೊ ಯ ನ್ ತ್ಣೊಂ ದಿೊಂವ್ಪ್ ಯ

ಹಯ

ಶ್ಸಿ ಚೊ

ಅನಭ ೀಗ್

ರಿಚ್ಯಡ್ಾ ಅಲಾವ ರಿಸಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ! ಹೊಂವ್ ಚಿೊಂತ್ಿ ೊಂ ಕೀ ಏಕ್ಲ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾನ್ ತ್ಕ್ಲ ಹಯ ವಿಶ್ೊಂ ಸಾೊಂಗ್ಲೊ ೊಂ ಆಸಯ ತ್. ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್

ಹಯ

ಫುಡ್ಟ

ತೊಂವ್ದೊಂ

ಮಾರೊಂಕ್

ನಜೊ

ಮ್ಾ ಣ್. ಹೊಂವ್ದ ಹ್ೊಂ ಬರಂವ್ದ್ ೊಂ ತ್ಚ್ಯಯ ವ್ಯ ಕಿ ತ್ವ ಕ್ -ರಚಡ್ಾ ಅಲಾವ ರಸ್, ಕರ್ಡಾಲ್ -------------------------------------------------(ಹೊಂವಿೀ ಪದವ ಹೈಸ್ಕ್ ಲಾೊಂತ್ ಜೊನ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾಚೊ ವಿದಯ ರ್ಾ.

ಪ್ಪಣ್ ಆಮ್ಹೊಂ

ಶಲಾೊಂತ್ ಶ್ಕನ್ ಆಸಾಿ ನಾ ಜೊನ್

ಕಳಂಕ್

ಹಡುೊಂಕ್

ನಾ ೊಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಜೆೊಂ ಕತೆೊಂ ಹೊಂವ್ದ ಪಳೆಲೊ ೊಂ ತೆೊಂ ಸಾೊಂಗೊೊಂಕ್. ಜೊನ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾ ತ್ಕ್ಲ ರಗ್ ಆಯಾೊ ಯ ರ್ ಸಗೊು ಚ್್ ತ್ೊಂಬೊಾ

ಜಾತ್ಲ್ಲ ಆನಿ

ಉಪದ್ರ ದಿಲಾೊ ಯ ವಿದಯ ರ್ಾಕ್ ಮುಖಾರ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪವ್ನ ತ್ಚೊಂ ತ್ಲೀೊಂಡ್ ವಣ್ದಿಕ್

ಆಲಾವ ರಿಸಾನ್

ಲಾಗೊಂ

ವ್ಪಚ್ಲಾೊ ಯ ಪರಿೊಂ

ಹಡ್ನ

ಥಪಾಾ ೊಂಚೊ

ತ್ಚ್ಯಯ

ಪಾಟರ್

ಪಾವ್ಾ ಚ್್

ತ್ಲ

ಬರಯ್ಲಲೊ ೊಂ ತ್ಚೊಂ

ಮುಖೆಲ್

ತಂತ್ರ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್ ಮೂಟ ಭಿತರ್

ವತ್ಿ ಲ್ಲ ಹತ್ ತ್ಳು ತ್ಚಿ ತ್ೊಂಬಾ

ಹಡುೊಂಕ್ ಜಾೊಂವ್ಪನ ಸೊ ೊಂ - ಕ್ಲಣಿೊಂಯ

ಜಾತ್ಸರ್.

ಸಾೊಂಗೊ್ ಯ .

ಬರಯ್ಲಲೊ ೊಂ ಸಮಾ ನಾೊಂ

ಜಾಲಾಯ ರ್ ಸವ್ಪಾೊಂಕ್ ಉಭೆ ರವೊಂಕ್

ವಿೊಂಗಡ್

ಸಾೊಂಗೊನ್ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಲಾೊಂಬಾಯೆನ್

ಬೊಬಾಟ್

ಸವ್ಾ

ಹಸ್ ೊಂ

ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಚ್ಯಯ

ಏಏಕ್ ಚಿಮೆಾ

ಹತ್ರ್

ತ್ಣೊಂ ಕ್ಲಡೆ್ ಯ

ಆಸೊ .

ತ್ಣೊಂ ಸಾೊಂಗ್

ಆಸ್ವೊ ,

ಕೊಂಕ್ಲರ ಟ್

ಮಾಚಿಾ,

ರಡ್ಲಾೊ ಯ ಪರಿೊಂ

ಇತ್ಯ ದಿ, ಇತ್ಯ ದಿ.

ಹೊಯ

ರಿೀತ್ಚ್್ ಮಾಚಿಾ, ವ್ಾ ಡ್ಟೊ ಯ ನ್

ಕಚಾೊಂ, ಕ್ಲಣಿೊಂಯ

ಹೊಂವ್ ತೆನಾನ ೊಂ ಭಾರಿಚ್್ ಭಾರಿೀಕ್ ಆನಿ

ಆಯ್ ೊಂಕ್ ಇತ್ಲೊ ಯ

ಮ್ಟೊವ

ಆಸಾಿ ಲ್ಲಯ ಕೀ ವಿದಯ ರ್ಾ ಸವ್ಾ ತ್ಣೊಂ

ವಿದಯ ರ್ಾ

ಜಾೊಂವ್ಪನ ಸೊ ೊಂ

ಆಸಾಿ ೊಂ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಕ್ಲಡೆ್

ಚಿಮೆಾ

ಮಾತೆಾ

ಉಣಾಯ ಪರ ಭಾವ್ಪಚ ಆಸೊ .

ಕ್ಲಣಿೊಂಯ

ಆತರಯೆಚೊಯ

ಸಾೊಂಗಾ್ ಯ

ವೇಳ್ಯಕ್

ಆತರಯೇನ್ ರಕನ್ ರವ್ಪಿ ಲ! ಸಂ.)

ಪ್ಪಣ್ ಹೊಂಗಾಸರ್ ತಮ್ಹೊಂ ರಿಚ್ಯಡ್ಾ -----------------------------------------------------------------------------------------

ಸ್ಮಸ್ಪಾ ಫುಡ್ ಕಚಿಾ ತೊಂಕ್ _ ಫ್ಲಿ ವಯಾ ಅಲ್ಬಾ ಕಕ್ಾ, ಪುತ್ತರ ರ್. ಹಯ ಕವಿಡ್ ಕ್ಲಳ್ಯರ್ ಶ್ಕ್ಲಾ ಚಿ ಸ್ವಿ ತಿ ಇತಿೊ

ಬದೊ ಲಿಕೀ .ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಕ್, ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್,

ತಶೆೊಂಚ್ ವ್ಾ ಡಿಲಾೊಂಕ್ ವ್ಾ ಡ್ ಗೊೊಂದೊಳ್ ಚ್ ಜಾೊಂವ್್ ಪಾವೊ . ತಂತರ ಜಾಾ ನಾಚಿ ವ್ಾ ಳಕ್ ಅಸ್ವೊ ೊಂ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂ ಕ್ಲಳ್ಯ ತೆಕದ್ ಬದೊ ವ್ಣ್ ಸ್ವವ ೀಕ್ಲರ್ ಕರೊಂಕ್ ಸಕೊ ೊಂ ತರ್ ಲಾಾ ನ್ ಭುಗಾೊಂ ಶ್ಕ್ಷಣಾಚಿ ನಿರಂತರತ್ ಸಾೊಂಬಾಳುೊಂಕ್ ಪಾಟೊಂ ಪಡಿೊ ೊಂ.ಮಾನಸ್ವಕ್ ಸ್ವಿ ತಿ ಸಯ್ಿ ಭಿಗಡ್ಟೊ ಯ ಮ್ಾ ಳ್ಯಯ ರ್ ಚೂಕ್ ಜಾೊಂವಿ್ ನಾ. "ಕ್ಲಳ್ಯಕ್ ತೆಕದ್ ಕೀಲ್ ಬಾೊಂದಿಜೆ" ಅಶೆೊಂ ತಳು ಭಾಷೊಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಲೀಕ್ ಸಾೊಂಗಣ ಅಸಾ... ಅಶೆೊಂಚ್ ಚಲಾಿ ತರಿೀ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಚೊಂ ಭವಿಶ್ಯ ಕತೆೊಂ ತೆೊಂ ಖಯಾಾನ್ ಸಾೊಂಗೊೊಂಕ್ ಕಶ್ಾ . ಸಕ್ಲಾರಚ ಧೊೀರಣ್ 'ನಾ ಫಾ ಼ಾ ವ ತರಿೀ ಉತಿಿ ೀಮ್ ಕಚಾೊಂ" ಭೊೀವ್ ಮಾಾ ರಗ್ ಪಡ್ಟತ್. ಮುಕ್ಲರ್ ಬರೆ ದಿೀಸ್ ಉದ್ರೊಂವ್

ಮ್ಾ ಣ್ ಸವ್ಪಾೊಂಚಿ ಆಶ. 28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಿೊಂತ್ನ್

ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂ... ಶಿಕಾಾ ಚಿೊಂ ರ‍ಕ್ಷಕಾೊಂ _ ವನಿತ ಮಾಟಾಸ್, ಬ್ಬರ್ಕಾರ್. ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿರ್ಡನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ ಕಳಯಾಾ ಸ್ತರ ನಾ...

ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಾಾ ೊಂವ್, ಸ್ಲ್ವವ ಣ್ ಗೆಲಾಾ ೊಂವ್ ಚಿೊಂತಿನಾಸ್ತರ ನಾ.. ಮಾಸ್ಕ ಗಾಲಾಾ ರೀ ಭಿತ್ರ್ ಚ್ಚಚ ಉಲಾಾ ಾೊಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ನಾಸ್ತರ ನಾ.. ಆಜ್ ಆಸ್ತೊಂವ್, ಪ್ಲಾಾ ೊಂಯ್ಲೀ ರಾಕ್ ದ್ರವಾ... ಮಾಗಾರ ೊಂವ್ ಖಳಾನಾಸ್ತರ ನಾ... ಭುರ್ಾೊಂ ಘರಾಚ್ಚಚ ಉಲಿಾೊಂ, ಇಸ್ಕಕ ಲಾೊಂ ರತಿೊಂ ಜಾಲಾಾ ೊಂತ್! ಆಮೊಂ ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂ ಶಿಕವ್ಾ ಆಸ್ತೊಂವ್ ಆನ್ಿ ೈನ್ ಕಾಿ ಸ್ಟನಿ.. ಮೈದ್ಯನಾ ಖಾಲಿ ಉಲಾಾ ಾೊಂತ್, ಮನಾೊಂ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಝಲಾಾ ಾೊಂತ್ !

ಆಮೊಂ ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂ ಭುಗಾಾ ಾೊಂಕ್ ಪ್ಳೆವ್ಾ ಆಸ್ತೊಂವ್ ಲೈವ್ ಕಾಿ ಸ್ಟನಿೊಂ... ರೆಕಾರ್ಾೊಂಗ್, ಎರ್ಟೊಂಗ್, ನೀಟ್ಸಸ ಕರ್... ಬ್ಬಪ್ ರೇ... ಆಮಚ ಅವಸ್ತಾ ! ಪ್ರೀಕಾಾ ನಾ, ಬರಂವ್ಕ ನಾ, ಭುಗಾಾ ಾೊಂಕ್ ವೊಜೊಂ ನಾ... ಕಸ್ಲಿ ಹಿ ವಾ ವಸ್ತಾ ! ಮೊಬೈಲ್ ದ್ರಲಾೊಂ ಭುಗಾಾ ಾೊಂಕ್... ಶಿಕಾರ ತಿಗ ೀ, ಖೆಳಾರ ತಿಗ ೀ, ವಾಟ್ಸ ಚುಕಾರ ತಿಗ ೀ! ಮುಕಾರೀ ಇಸ್ಕಕ ಲ್ ಉಗೆರ ೊಂ ಕೆಲಾಾ ರ್, ಹಿೊಂ ಭುರ್ಾೊಂ ಇಸ್ಕಕ ಲಾ ಭಿತ್ರ್ ರಗಾರ ತಿಗ ೀ!! ಮೊಬೈಲ್, ಲಾಾ ಪ್ ಟೊಪ್ ಪ್ಳೆವ್ಾ ಪ್ಳೆವ್ಾ ದ್ರೀಷ್ಟಿ ಜಾಲಾಾ ಗಯ್ಲರ ... ಭಲಾಯ್ಲಕ ಭಿಗಡಾಿ ಾ ! ಪ್ಗಾಕ್ ಕಯ್ರ ಮಾಲಾಾ, ಜಿಣಿ ದ್ರಸ್ತವ ಟ್ಸ ಜಾಲಾಾ ! ದ್ರೀಸ್ ರಾತ್ ಭುಗಾಾ ಾೊಂಚ್ಯಾ ಶಿಕಾಾ ಕ್ ದ್ರತೊಂವ್ ಆಮ ಮಹತ್ವ ! ಭುರ್ಾೊಂ, ಥೊರ್ೊಂ ಶಿಕಾರ ತ್, ಥೊರ್ೊಂ ಪ್ಟ್ಸ ಕತಾತ್ ಗಮಮ ತನ್! 29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೆದ್ಯಾ ದ್ರವಾ ನಿವಾರ ಯಾರ ಯ್ ಸಂಸ್ತರಾೊಂತ್ಿ ೊಂ ಹೆ ಸ್ವ್ಾ ಖಗ್ಾ?? ಕರ್ ಅಜಾಪ್ೊಂ, ವೊೀತ್ ಕುಪ್ಾ, ಸುಟ್ಕಕ ಲಾಭಯ್, ದ್ರೀ ಆಮಾಕ ೊಂ ಸ್ಗ್ಾ!! ಭುಗಾಾ ಾೊಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್, ಹಾಸುೊಂಕ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ರಾಕನ್ ಆಸ್ತೊಂವ್ ಆಮೊಂ ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂ.. ತಿೊಂ ಘರಾ ಆಸುೊಂ ವ ಇಸ್ಕಕ ಲಾಕ್ ಯೊಂವ್, ಆಮೊಂ ಸ್ದ್ಯೊಂಚ್ಚ ತೊಂಚ್ಯಾ ಶಿಕಾಾ ಚಿೊಂ ರ‍ಕ್ಷಕಾೊಂ!!

_ವನಿತ ಮಾಟಾಸ್, ಬ್ಬರ್ಕಾರ್. -----------------------------------------------------------------------------------------

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಿೊಂತ್ನ್

_ ಲವೀ ಗಂಜಿಮಠ.

ಪಂಥಾಹಾವ ನಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಾ ೊಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂ... 'ಅಜಾಾ ನಾಚ್ಯಯ ಕುಡೆಾಪಣಾಕ್ ಜಾಣಾವ ಯೆಚ್ಯಯ ಕ್ಲಜಾು ಕ್ಲಡೆಯ ನ್ ಉಗೆಿ ೊಂ ಕಚ್ಯಯ ಾ ಗುರಕ್ ನಮಾನ್' ಆಶೆೊಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತೊ ಲಾಯ ಭಾರತಿೀಯ್ ಸಂಸ್ ೃತೆೊಂತ್ ಗುರ ಪರಂಪರಕ್ ವ್ತ್ಲಾ ಸಾಿ ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ . ವೈದಿಕ್ ಸಾವ ಥಾಚ್ಯಯ ಮಾೊಂತ್ಭಿತರ್ ಶ್ಕ್ಲಾ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಸುರಕಷ ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಕ್ಲಳ್ ಏಕ್ ಜಾಲಾಯ ರ್, ಹಯೆಾಕ್ಲ ಸಮ್ಸಾಯ ಕೀ ಅೊಂತಜಾಾಳ್ಯರ್ ಚ್ ಪರಿಹರ್ ಸದೊ್ ಆಯ್ ವಿಪರ ೀತ್ ಕ್ಲಳ್ ಅನೆಯ ೀಕ್ಲ ಕುಶ್ನ್ ಉಬೊ ಆಸಾ. ಗುರಕುಲಾೊಂತ್ ಗುರಚಿ ಸವ್ಪ ಕನ್ಾ, ಮುಕ್ಲೊ ಯ ಜಣಯ ಕ್ ಉಪಾ್ ರಕ್ ಪಡೆ್ ಜಾತ್ಲ ಜಾಲಾಯ ರ್, ಪ್ಯವ್ಾ ನಿಧಾರಿತ್

ಪಾಠ್ ಯೀಜನಾೊಂತ್ ಹಯೆಾಕ್ಲೊ ಯ ಚ್ಯಯ ಖಾವ್ದಣ ರ್ ಎಕ್ಲಚ್ ನಮೂನಾಯ ಚೊಂ ಭಾತೆಣ್ ಉಡ್ವ್ನ ಫಕತ್ ಶೆಣ್ ಜಮಂವ್ದ್ ೊಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಬರಿ ಜಾಲಾೊಂ ಆಯೆ್ ೊಂ ಶ್ಕ್ಲರ್. ಮದಲ್ಕ 'ಹಿೊಂದ್ರ ಗುರವಿದಿ ಮುೊಂದ್ರ ಗುರಿಯ್ಲತಿ ' ಪ್ಯಣ್ ಆತ್ೊಂ 'ಹಿೊಂದ್ರ ಗುರವಿಲೊ ಮುೊಂದ್ರ ಗುರಿಯ್ಲಲೊ .... ಮಬೈಲೇ ಎಲಾೊ ....!' ಅಶೆೊಂ ಜಾಲೊಂ ವಿದಯ ರ್ಾ ಜೀವ್ನ್. ಪಯಾೆ ೊಂಚೊ ಹಂಕ್ಲರ್ ಗ ವ್ ಬದೊ ಲಿೊ ಶ್ಕ್ಲಾ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಗ ನೆಣಾೊಂ... ಪ್ಯಣ್ ಪ್ೀಷಕ್ಲೊಂ ಥಂಯ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂವಿಶ್ೊಂ ಗೌರವ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾ. ಲಾಾ ನ್ ಪಾರ ಯೆಚ್ಯಯ ಭುಗಾಯ ಾಚ್ಯಯ ಮ್ತಿೊಂತ್ ರೊಯೆೊ ಲೊಂ ಹ್ೊಂ ಭಿೊಂ ಮುಕ್ಲರ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಪಡ್ಯನ್ ವಿಕ್ಲಚೊಂಚ್ ಫಳ್ ದಿತೆಲೊಂ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಕ್ ಸವ್ಪಲ್ ಉಡ್ಯಾಿ ತ್. ಎಕ್ಲ ಜಾಲಾೊ ಯ ನ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಚರ್ ವಿದಯ ರ್ಾನಿ ಕ್ಲಳ್ಯರ್ ಉೊಂಚ್ಯೊ ಯ ಶ್ಕ್ಲಾ ಕ್ ವ್ದತೆಲಾಯ ೊಂಚಿ ಚಲಂವ್ ಹಲ್ಲೊ , ಸೈಬರ್ ಬುಲಿೊ ೊಂಗ್ ಪಯ್ಲೊ ವಿೊಂಚವ್ಣ ಅಧಾಯ ಪನ್ ಜಾವ್ನ ಅನಿ ಹ್ರ್ ಕೃತ್ಯ ೊಂ ಹೊಗು ಕ್ಕ್ ಫಾವ ಆಸ್ ಲಿೊ ತರ್, ಆಜ್ ತಿ ನಿಮಾಣಿ ಜಾಲಾಯ . ನಾ ಯ್ ತರಿೀ ತಸಲಾಯ ಚ್ ಕೃತ್ಯ ೊಂಕ್ ಅಶೆೊಂ ಸಮ್ರ್ಥಾ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಚೊ ಬಗಾಾಲ್ ವೈಭವಿೀಕರಣ್ ಕಚಿಾ ಸಂಸ್ ೃತಿ, ಅಸಲಾಯ ದಿಸಾಿ ತರ್, ಉಣಾಯ ಸಾೊಂಬಾಳ್ಯಕ್ ಘಡಿತ್ೊಂವ್ದಳ್ಯರ್ ಮಾಧಯ ಮಾೊಂನಿ ಘೊಳಂವ್ಪ್ ಯ ಸಂಸಾಿ ಯ ನಿ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಚೊ ದಕಂವಿ್ ವಿಕೃತಿ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಚ್ಯಯ ಚರಿತೆರ ಚ ಭೊೊಂಗಸಿ ಳ್ ಉಠೊನ್ ದಿಸಾಿ . ಹಯ ವಿಕ್ಲು ರ್ ಕತ್ಾತ್. ಔಪಚ್ಯರಿಕ್ ಸವ್ಾ ಸಮ್ಸಾಯ ೊಂ ಮ್ರ್ಧೊಂ ಉದ್ರಲೊ ೊಂ ಶ್ಕ್ಲಾ ಚೊಂ ಮಲ್ ದಿೀಸ್ ವ್ದತ್ೊಂ ವ್ದತ್ೊಂ ಕೀವಿದ್ 19 ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಕ್ ಭೊಯಾಾ ಉಣೊಂ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾ. ಯಶಸವ ಕ್ ವ್ಯ್ರ ಭೊಕುಾಟ ನಾ ಯ್ ಬಗಾರ್ ಸಲಿೀಸಾಯೆಚಿ ವ್ಪಟ್ ಸದ್ರಿ ಲಾಯ ೊಂಕ್ ಪವ್ಾತ್ ಚ್ ಜಾಲಾೊಂ!. ಹತ್ಕ್ ಪಕ್ಲವ ನಾ ರೊಂದುನ್ ವ್ಪಡೆ್ ಸಂಸಿ ಮೆಳ್ಯನಾತೆೊ ಲಿೊಂ ಭುಗಾೊಂ, ಘರನಿ ಸಾಕಾ ಕ್ಲೊಂಯ್ ಉಣ ನಾತೆೊ ಲಾಯ ನ್ ಶ್ಕ್ಲರ್ ಶ್ಕ್ಲಾ ಚಿ ಜತನ್ ಘೆನಾತೆೊ ಲಿೊಂ ಪ್ೀಷಕ್ಲೊಂ, ಕಸಿ ಳ್ಯಚೊಂ ಕೀೊಂಡ್ ಜಾಲಾೊಂ. ಕತೆೊ ಮುಳ್ಯವ್ದೊಂ ಜಾಾ ನ್ ನಾತ್ೊ ಯ ರಿ ಮುಕ್ಲೊ ಯ ಚಡ್ ಪಯೆೆ ಆಮ್ಹ ಫಾರಿಕ್ ಕತ್ಾೊಂವ್ ವ್ಗಾಾಕ್ ಧಾಡಿ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ , ಆನ್ ಲೈನ್ ತಿತೆೊ ೊಂ ಊೊಂಚ್ ಮ್ಟ್ಮಾ ಚೊಂ ಶ್ಕ್ಲರ್ ಶ್ಕ್ಲಾ ಖಾತಿರ್ ಹತಿೊಂ ಮೆಳೆು ಲಿೊಂ ಆಮಾ್ ಯ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಿ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಯ ಮಬೈಲ್ ಅನಿ ಇತರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಪಶಯ ಭವ್ಾಶಯ ನ್ ಸಮಾಜೆೊಂತ್ ಆಪ್ೊ ೊಂ ಸವ್ೊ ತ್ಯ ಶ್ಕ್ಲಾ ಚಿ ಅಡಿಚ್ ಅೊಂತಸ್ಿ ಆಪಾೊ ಯ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಚ್ಯಯ ಹಲಯಾಿ ನಾ, ಫಾಲಾಯ ೊಂಚ್ಯಯ ಶ್ಕ್ಲಾ ಚೊಂ ಉದ್ರಶ್ೊಂ ದಕಂವ್್ ಪ್ಚ್ಯಡ್ಟ್ ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಕತೆೊಂ ಮ್ಾ ಣಿ್ ಖಂತ್ ಧೊಸಾಿ . ಪ್ೀಷಕ್ಲೊಂಕ್ ುಶ್ ಕರೊಂಕ್ ಉಬಾಜ ಲೊ ಒಟ್ಮಾ ರೆ 'ಭುಗಾೊಂ ಲ್ಲಕ್ಲಮಾಯೆಚಿೊಂ ಆನ್ ಲೈನ್ ಕೀಚಿೊಂಗ್ ಸಂಸಿ ಶ್ಕ್ಲಾ ತರಿೀ ತಕೊ ಹುನ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಕ್' ಅಶ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿ ಕ್ ಏಕ್ ಧಕ. ವ್ಯಾೊ ಯ ನ್ ಪರಿಸ್ವಿ ತಿ ಜಾಲಾಯ . ಮೂಳ್ಯವ್ಪಯ ನ್ ಸಾಕ್ಾೊಂ ಯೀಜನ್ ನಾಸಾಿ ೊಂ ವ್ಪಯಾಾರ್ ಧಲಿ್ ೊಂ ರ್ಕವ್ಲ್ _ ಲವ ಗಂಜಿಮಠ. ಕಡ್ಟಿ ೊಂನಿ ಸಭಿ್ ೊಂ ಶ್ಕ್ಲಾ ಯೀಜನಾ -----------------------------------------------------------------------------------------

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾೊಂವ್ ಶಿಕ್ಲ್ಿ ೊಂ ಪ್ರ ಥಮಕ್ ಇಸ್ಕಕ ಲ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಮಾಾ ಕಾ ಶಿಕಯ್ಲಲಿಿ ೊಂ ಶಿಕ್ಷಕಾೊಂ ಹಯೆಾಕ್ಲ ವ್ಸಾಾ ಸಪ್ಾ ೊಂಬರ್ 5 ತ್ರಿಕ್ರ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಚೊ (ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಶ್ಕಷ ಕೊಂಚೊ) ದಿೀಸ್ ಜಾವ್ನ ಆಚರಣ್ ಕತ್ಾತ್.

ತ್ಣ ಆಪಾಣ ಚ್ಯ ಜಲಾಾ ದಿಸಾ ಬದೊ ಕ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಚೊ ದಿೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕಚ್ಯಾಕ್ ುಶ್ ವ್ದಲಿೊ . ತಶೆೊಂ ಸಪ್ಾ ೊಂಬರ್ 5 ತ್ರಿಕ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಚೊ ದಿೀಸ್ ಜಾವ್ನ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ ಆಸಾ.

ಆತ್ೊಂಚ್ಯಬರಿ ರೆಗುಯ ಲರ್ ಇಸ್ ಲಾ ಪ್ಪವಿಾಲಿ ಶ್ಕ್ಲಾ ವ್ದವ್ಸಾಿ ಆದಿೊಂ ನಾತ್ಲಿೊ :

ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ಪನ ಸ್ಲ್ಲೊ ಡ್ಯ. ಎಸ್. ರಧಾಕೃಷಣ ನ್ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಭಾರತ್ಚೊ ರಷಾ ಾಪತಿ ಜಾಲ್ಲೊ . ತ್ಚೊ ಜಲಾಾ ದಿೀಸ್ ಆಚರಣಾಚೊ ಪರ ಸಾಿ ರ್ ಯೆತ್ನಾ

ಎಕ್ಲ ಭುಗಾಯ ಾಕ್ ಘರ್ಚ್ ಪಯೆೊ ೊಂ ಇಸ್ ಲ್ ಆನಿ ಆವ್ಯ್ ಪಯ್ಲೊ ಶ್ಕ್ಷಕ ಜಾವ್ಪನ ಸಾಿ ಮ್ಾ ಣಾಿ ತ್. ಆದೊ ಯ ಕ್ಲಳ್ಯರ್ ಇಸ್ ಲಾೊಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಆಸ್ಲಾೊ ಯ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಆನಿ ದುಬು ಕ್ಲಯ್

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಜ್ ಕನ್ಾ ಆಸಾಿ ನಾ ಜಾವ್ಪನ ಸ್ಲೊ ೊಂ.

ಹ್ೊಂ

ಸತ್

ಜಾವ್ನ ಸ ವ್ಸಾಾೊಂಚ್ಯ ಪಾರ ಯೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಚಿೊಂ ಮೆಟ್ಮೊಂ ಚಡ್ಿ ಲ.

ಭಾರತ್ೊಂತ್ 2010ವ್ಪಯ ವ್ಸಾಾ ಥವ್ನ ಕಡ್ಟಾ ಯ್ ಶ್ಕೆ ಣ್ ಕ್ಲಯಿ ಜಾಯೆಾರ್ ಆಸಾ. 6 ಥವ್ನ 14 ವ್ಸಾಾೊಂಚ್ಯ ಭುಗಾಯ ಾೊಂನಿ ಕಡ್ಟಾ ಯ್ ಜಾವ್ನ ಇಸ್ ಲಾಕ್ ವ್ಚೊನ್ ಶ್ಕೊಂಕ್ಚ್ ಜಾಯ್. ಪ್ಯಣ್ ಎಕ್ಲ ಭುಗಾಯ ಾಕ್ ತ್ಚ್ಯ ಸುಮಾರ್ ದೊೀನ್ ಅಡೇಜ್ ವ್ಸಾಾೊಂಚ್ಯ ಪಾರ ಯೆರ್ ಥವ್ನ ವಿವಿಧ್ ನಾೊಂವ್ಪೊಂನಿ ಆಪಂವಿ್ ೊಂ ಇಸ್ ಲಾಚಿೊಂ ಹಂತ್ ಪಾಶರ್ ಕರೊಂಕ್ ಪಡ್ಟಿ ತ್. ಆಶೆೊಂ ಏಕ್ ಭುಗೆಾೊಂ ಪಯಾೊ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವಕ್ ಹಜರ್ ಜಾೊಂವ್ಪ್ ಯ ಪಯೆೊ ೊಂ ಸುಮಾರ್ ತಿೀನ್ ತೆೊಂ ಚ್ಯರ್ ವ್ಸಾಾೊಂ ಆಸಲಾಯ ಇಸ್ ಲಾ ಪ್ಪವಿಾಲಾಯ ಶ್ಕ್ಲಾ ೊಂತ್ ಖಚಿಾತ್. ಸುಮಾರ್ ಸಾಡೆಪಾೊಂಚ್ - ಸ ವ್ಸಾಾೊಂಚ್ಯ ಪಾರ ಯೆರ್ ಪಯಾೊ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವಕ್ ಭತಿಾ ಜಾತ್. ಹಿ ಆತ್ೊಂಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಹೊಂವ್ ಸಾಡೆಸ ವ್ಸಾಾೊಂಚರ್ ಇಸ್ ಲಾಚೊಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ಲ್ಲೊ ೊಂ:

ಪ್ಯಣ್ ಲಗಭ ಗ್ ಪನಾನ ಸ್ ವ್ಸಾಾೊಂ ಆದಿೊಂ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಕ್ಲಳ್ಯರ್ ಆಸಲಿೊಂ ಇಸ್ ಲಾ ಪ್ಪವಿಾಲೊಂ ಶ್ಕ್ಲರ್ ನಾತ್ಲೊ ೊಂ. ತೆದನ ೊಂ ಇಸ್ ಲಾಚಿೊಂ ಮೆಟ್ಮೊಂ ಚಡ್ಟನಾತ್ಲೊ ವ್ಪ ಚಡ್ಟನಾತ್ಲಿೊ ೊಂಯ್ ಆಸ್ಲಿೊ ೊಂ. ಘರ ಲಾಗಾಾ ರ್ಚ್ ಇಸ್ ಲ್ ಆಸಾೊ ಯ ರ್ ವ್ಪ ಆವ್ಯ್-ಬಾಪಯ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂ ತರ್ ಪಾೊಂಚ್ ವ್ಸಾಾನಿೊಂಚ್ ಪಯಾೊ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವಕ್ ಭತಿಾ ಜಾತ್ಲಿೊಂ. ಥೊಡಿೊಂ ಭುಗಾೊಂ ಸಾತ್ ವ್ಸಾಾೊಂ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಪಯಾೊ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವಕ್ ಭತಿಾ ಜಾಲಿೊ ೊಂಯ್ ಆಸಿ ಲಿೊಂ. ಪ್ಯಣ್ ಸವ್ದಾ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಹಕ್ಲ ಕ್ಲರಣಾೊಂಯ್ ಆಸ್ಲಿೊ ೊಂ. ಹೊಂವ್ ದಸೊಂಬಾರ ೊಂತ್ ಜಲಾಾ ಲ್ಲೊ ೊಂ. ಆಮಾ್ ಯ ಘರ ಥವ್ನ ಇಸ್ ಲ್ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಕಲ್ಲೀ ಮ್ಹೀಟರ್ ಪಯ್ಾ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ ಏಕ್ ಕ್ಲರಣ್ ತರ್ ಮಾಗರ್ ಥೊಡಿೊಂ ಕ್ಲರಣಾೊಂ - ಹೊಂವ್ ತಿೀನ್ ವ್ಸಾಾೊಂ ತಿೀನ್ ಮ್ಹಿನಾಯ ೊಂಚೊ ಆಸಾಿ ನಾ ಮ್ಾ ಜ ಆವ್ಯ್ ತಿಚ್ಯ 29 ವ್ಸಾಾೊಂ ಪಾರ ಯೆರ್ ಮುಕ್ಲೊ ಯ ಬಾೊಂಳೆಿ ರವ್ದಳ್ಯರ್ ಸರ್ಲಿೊ . ಮ್ಾ ಜೊ ಆನ್ ಭೊಟರ್ ವ್ಪವುತ್ಾಲ್ಲ. ಆಮ್ಹ ತೆಗಾೊಂ ಭುಗಾೊಂ - ವ್ಾ ಡಿೊ ಭಯ್ಣ ಜೆಸ್ವಾ (ಆತ್ೊಂ ಹೊೀಲಿ ಕರ ೀಸ್ ಮೆಳ್ಯಚಿ ಮಾದ್ರ - ಸ್ವಸಾ ರ್ ನಿೀತ್), ವ್ಾ ಡ್ಯೊ ಭಾವ್ ಜೊೀನ್ (ಬಾರಿನಾೊಂತ್ ತೆತಿಿ ಸ್ ವ್ಸಾಾೊಂಚ್ಯ ವ್ಪವ್ಪರ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಆತ್ೊಂ ಪಾೊಂಗಾು ೊಂತ್ ಜಯೆತ್) ಆನಿ ಹೊಂವ್ ಆಮಾ್ ಯ ವ್ಾ ಡಿೊ ಮಾೊಂಯ್ (ಆನಾಚಿ ಆವ್ಯ್)ಖಾಲ್ ಲಾಾ ನ್-ವ್ಾ ಡ್ ಜಾಲಾೊ ಯ ೊಂವ್. ತಿಚೊಂ ನಾೊಂವ್ ಮಾಗಿ ಲನ್ ಮ್ತ್ಯಸ್ - ಆಳವ (ನವ್ದೊಂಬರ್ 5, 1904 - ದಸೊಂಬರ್ 1, 1969). ಶ್ವ್ಪಾೊಂ ಪಲಾರ್ ಇಸ್ ಲಾಲಾಗೊಂ (ಆತ್ೊಂ ಪಲಾರ್ ಇಗಜ್ಾ ಜಾಲಾಯ ತೆಣ) ತಿಚೊಂ ಕುಳ್ಯರ್. ಭೊೀವ್ ದದೊಶ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾಾ ಸ್ವ ಮ್ನಿಸ್ ತಿ. ಆಮಾ್ ಯ ಆಬಾವ್ಾ ಡಿೊ ಮಾೊಂಯ್್ (ಲಾಜರಸ್ ಮಾಗಿ ಲನ್ ಆಳವ ಕ್) ಆಟ್ ಜಣಾೊಂ

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭುಗಾೊಂ. ಆಮ್ ಆನ್ೊಂಚ್ ಮಾಲಘ ಡ್ಯ. ಆಮಾ್ ಯ ವ್ಾ ಡಿೊ ಮಾೊಂಯ್ನ ಆಮಾ್ ೊಂ ಆವ್ಯ್ ನಾತ್ಲಾೊ ಯ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಕ್ ದಿಲಾೊ ಯ ಮಗಾ-ಮ್ಯಾಾ ಸಾವ್ವಿಾೊಂ ಆಮಾ್ ೊಂ ಆನಿ ತ್ೊಂತೊಂನ್ೊಂಯ್ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಆವ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಭಗೊೊಂಕ್ಚ್ ನಾ. ಆನಾಚೊ ಎಕೊ ಭಾವ್ ಪಯಾದ್ ಬಪ್ಪಾ ಆನಿ ಎಕೊ ಭಯ್ಣ ಹ್ಲನ್ ಅಕ್ಲ್ (ಎಲಕ್ಲ್ )ಕ್ ತೆದಳ್ಯ ಕ್ಲಜಾರ್ ಜಾೊಂವ್್ ನಾತ್ಲೊ ೊಂ. ತ್ಣಿೊಂಯ್ ಆಮೆ್ ರ್ ಮೀಗ್ ಮ್ಯಾಾ ಸ್ ವತ್ಲ್ಲೊ .

ಪ್ಲಿಟೆಕನ ಕ್, ಮಂಗುು ರ್, ಕ್ಲನ್ಕನ್ ಪದಿವ (ಎಲ್ಎಲ್.ಬ.) ಶ್ರ ೀ ಧಮ್ಾಸ್ಥ ಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ ರ ಲಾ ಕ್ಲಲೇಜ್, ಮಂಗುು ರ್ ಹಯ ಸಂಸಾಿ ಯ ೊಂನಿ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂಕ್ ಹಜರ್ ಜಾವ್ನ ಆನಿ ಪದಿವ (ಬಎ) ಮೈಸ್ಕರ್ ವಿಶವ ವಿದಯ ನಿಲಯ್ ಆನಿ ರಜ್ಶಸಾಿ ಾೊಂತ್ ಎೊಂಎ ಧಾರವ್ಪಡ್ ವಿಶವ ವಿದಯ ನಿಲಯಾೊಂತ್ ಸಂಪಕ್ಾ ಕೀಸಾಾೊಂ ಮುಕ್ಲೊಂತ್ರ ಜೊಡ್ಟೊ ೊಂ. ಹಯ ಸಗಾು ಯ ಸಂಸಾಿ ಯ ೊಂನಿ ಮ್ಾ ಜೆ ಶ್ಕ್ಲಾ ದಿೀಸ್ ಆಜೂನ್ ಉಡ್ಟಸಾೊಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಸೈೊಂಟ್ ಜೊೀನ್ಾ ಹೈಯರ್ ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಸ್ಕ್ ಲ್ ಶಂಕರಪ್ಪರ - ಮ್ಾ ಜೆೊಂ ಪಯೆೊ ೊಂ ಇಸ್ ಲ್: ಆಜೂನ್ ಹೊಂವ್ ಶ್ಕ್ಲಾೊ ಯ ಸಂಸಾಿ ಯ ೊಂಕ್ ಆನಿ ಶ್ಕಯ್ಲಲಾೊ ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಶ್ಕಷ ಕೊಂಕ್ ಮಗಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ಪನ್ ಲಕ್ಲಿ ೊಂ.

ಹ್ೊಂ ಪಾೊಂಗಾು ಇಗಜೆಾ ಆಡ್ಳ್ಯಿ ಯ ಚೊಂ ಇಸ್ ಲ್. ಹಯ ಇಸ್ ಲಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಹೈಸ್ಕ್ ಲಾಕ್ (ಆಟವ ಥವ್ನ ಧಾವಿ) ಶ್ರ ೀ ವಿಷ್ಣಣ ಮೂತಿಾ ಹಯವ್ದನ ಹೈಸ್ಕ್ ಲ್, ಇನನ ೊಂಜೆ, ಪಯುಸ್ವ-ಕ್ (ಇಕ್ಲರ ವಿ ಆನಿ ಬಾರವಿ) ಪ್ಯಣ್ಾಪರ ಜ್ಞ ಕಲಜ್ ಉಡುಪ, ಡಿಪ್ೊ ಮಾ ಇನ್ ಕ್ಮ್ಹಕಲ್ ಇೊಂಜನಿಯರಿೊಂಗಾಕ್ ಕನಾಾಟಕ

ಮಾಾ ಕ್ಲ ಮ್ಾ ಜೆೊಂ ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಇಸ್ ಲ್ ಹಯ ಸಗಾು ಯ ೊಂಪಯ್ಲ್ ೊಂ ಚಡ್ ಮಗಾಚೊಂ. ಹಯ ಇಸ್ ಲಾೊಂತ್ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಶ್ಕ್ಲಾ ಚಿ ಬುನಾಯ ದ್ ಪಡ್ಲಿೊ ಹಕ್ಲ ಕ್ಲರಣ್. ಆವ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಭುಗೊಾ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಯ ಕ್ಲರಣಾಕ್ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಚಡ್ ಮೀಗ್ ಮ್ಯಾಾ ಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ ೊಂ ಇಸ್ ಲ್ ಹ್ೊಂ. ಸೈೊಂಟ್ ಜೊೀನ್ಾ ಹೈಯರ್ ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಸ್ಕ್ ಲ್ ಶಂಕರಪ್ಪರ, ತೆದನ ೊಂ ಉಡುಪ ತ್ಲೂಕ್ ಆನಿ ದಕಷ ಣ್ ಕನನ ಡ್ ಜಲ್ಲೊ (ಆತ್ೊಂ ಕ್ಲಪ್ಪ ತ್ಲೂಕ್ ಆನಿ ಉಡುಪ ಜಲ್ಲೊ ). ಮ್ಾ ಜಾಯ ಸಗಾು ಯ ಶ್ಕ್ಲಾ ಪಯ್ಲ್ ೊಂ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಶ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆಡ್ಳ್ಯಿ ಯ ಚ್ಯ ಇಸ್ ಲಾೊಂತ್ ಚಲ್ಲೊ ೊಂ. ಉರ್ಲೊ ಸಂಸಿ - ಶ್ರ ೀ ವಿಷ್ಣಣ ಮೂತಿಾ ಹಯವ್ದನ ಹೈಸ್ಕ್ ಲ್, ಇನನ ೊಂಜೆ ಉಡುಪಚ್ಯ ಸೀದ್ರ ಮ್ಠಾಖಾಲ್, ಪ್ಯಣ್ಾಪರ ಜ್ಞ ಕಲಜ್ ಉಡುಪ ಉಡುಪಚ್ಯ ಅದಮಾರ್ ಮ್ಠಾಕ್ಲಲ್, ಶ್ರ ೀ ಧಮ್ಾಸಿ ಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ ರ ಲಾ ಕ್ಲಲೇಜ್, ಮಂಗುು ರ್ - ಧಮ್ಾಸಿ ಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶವ ರ ದಿವ್ಪು ಖಾಲ್, ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಲಿಟೆಕನ ಕ್, ಮಂಗುು ರ್ ಕನಾಾಟಕ ಸಕ್ಲಾರಖಾಲ್, ಮಾಗರ್ ದೊೀನ್ ವಿಶವ ವಿದಯ ನಿಲಯ್ ಮೈಸ್ಕರ್ ಆನಿ ಧಾರವ್ಪಡ್. ಮ್ಾ ಜಾಯ ಜವಿತ್ೊಂತ್ಲೊ ಪಯೊ ದಿೀಸ್:

ಇಸ್ ಲಾಚೊ

ಮ್ಾ ಜಾಯ ಪಯಾೊ ಯ ಇಸ್ ಲಾೊಂತ್ ಪಯಾೊ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವಚೊ ಪಯೊ ದಿೀಸ್ ಮೇ 23, 1966. ತ್ಯ ಚ್ ಇಸ್ ಲಾೊಂತ್ ಮ್ಾ ಜ ಭಯ್ಣ ಸಾತ್ವ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಆನಿ ಭಾವ್ ಪಾೊಂಚ್ಯವ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಶ್ಕನ್ ಆಸ್ಲಿೊ ೊಂ. ತ್ೊಂಚ್ಯ ಸಾೊಂಗಾತ್ ಹೊಂವ್ ಇಸ್ ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ೊಂ. ತ್ಯ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಹೊಂವ್ ಪ್ಪಗಾರ ಯ ಗಾಲಾೊಂಚೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭುಗೊಾೊಂ. ತ್ಯ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಪಯಾೊ ಯ ದಿಸಾ ವ್ಪ ದಿಸಾೊಂನಿ ಇಸ್ ಲಾಕ್ ವ್ದತ್ನಾ ರಡೆ್ ೊಂ, ಇಸ್ ಲಾಕ್ ವ್ಚೊೊಂಕ್ ಆಯಾ್ ನಾಸಾಿ ನಾ ಹಠ್ ಕಚಾೊಂ ಆಸಲಿೊಂ ದೃಶಯ ೊಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವ್ನ ದಿಷ್ಠಾ ಕ್ ಪಡ್ಟಿ ಲಿೊಂ. ಪ್ಯಣ್ ಹೊಂವ್ದೊಂ ಆಶೆೊಂ ಕ್ಲೊ ೊಂ ನಾ. ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಮಾಾ ಕ್ಲ ದುಸಾರ ಯ ಬಾೊಂಕ್ಲರ್ ಬಸಯೊ . (ಹ್ೊಂ ಹೊಂವ್ ಆಜೂನ್ ಪಾಳ್ನ ಆಯಾೊ ೊಂ. ಪಯಾೊ ಯ ಫಂಗಿ ೊಂತ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾತ್ ತರಿೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವ್ನ ಹೊಂವ್ ದುಸಾರ ಯ - ಸಾಲಾರ್ - ಫಂಗಿ ರ್ ಬಸಾಿ ೊಂ. ಆಮಾ್ ಯ ಅಪಾಟ್ಾಮೆೊಂಟ್ ಭಾೊಂದಾ ೊಂತ್ ಆಮೆ್ ೊಂ ಫಾೊ ಯ ಟ್ ದುಸಾರ ಯ ಮಾಳ್ಪಯೆರ್ ಆಸಾ. ಮ್ಾ ಜೆೊಂ ದಫಿ ರ್ ಕಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಮ್ಹತ್ಾ ಗಾೊಂಧ ರಸಾಿ ಯ ವ್ಯಾೊ ಯ ಎಸಾ ಲ್ ಸೊಂಟರ್ ಭಾೊಂದಾ ೊಂತ್ ದುಸಾರ ಯ ಮಾಳ್ಪಯೆರ್ ಆಸಾ - ಹಿೊಂ ತ್ಚ್ಯ ಇತ್ೊ ಯ ಕ್ಚ್ ಜಾಲಿೊ ೊಂ ಘಡಿತ್ೊಂ - ಕ್ಲಕತ್ಳ್ಪೀಯ್ ಮ್ಾ ಣಾಿ ತ್ ತಶೆೊಂ). ತ್ಯ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಆಮಾ್ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂನಿ ಡೆಸಾ್ ೊಂ ನಾತ್ಲಿೊ ೊಂ. ಆಮಾ್ ೊಂ ಬಸೊಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಫುಟ್ ಉಬಾರಯೆಚ

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ . ಏಕ್ ಲಾೊಂಬ್ ನಾಡ್ಟಯ ಚೊಂ ಪ್ತೆೊಂ ಖಾೊಂದಯ ರ್ ಗಾಲ್ನ ಆಮ್ಹ ಇಸ್ ಲಾಕ್ ವ್ದಚೊಂ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ಹಯ ಪ್ತ್ಯ ೊಂತ್ ಏಕ್ ಕನನ ಡ್ ಟೆಕ್ಾ ಾ ಬೂಕ್, ಏಕ್ ಸೊ ೀಟ್, ಕಡೆಾ ಚೊ ಕುಡ್ಯ್ ಆಸಿ ಲ್ಲ. ಹ್ೊಂ ಪ್ತೆೊಂ ಆಮ್ಹ ಬಸಾ್ ಯ ಬಾೊಂಕ್ಲೊಂ ಪಂದ ದವ್ಚಾೊಂ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ಥೊಡಿೊಂ ಭುಗಾೊಂ ದನಾಾ ರೊಂ ಜೆವ್ಪಣ ಖಾತಿರ್ ಭುತಿ (ಲಂಚ್ ಕ್ಲಯ ರಿಯರ್) ಹಡ್ಿ ಲಿೊಂ. ತ್ಲಯ ಭುತ್ಲಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ ರಮಾಚ್ಯ ಎಕ್ಲ ಕನಾೆ ಯ ರ್ ದವುರ ೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ದನಾಾ ರೊಂ ಜೆವ್ಪಣ ಕ್ ಸುಮಾರ್ ಸವ್ಯ್ ಎಕ್ಲ ವರಚೊ ವೇಳ್ ಮೆಳಿ ಲ್ಲ. ಹೊಂವ್ ದನಾಾ ರೊಂ ಜೆವ್ಪಣ ಕ್ ಘರ ವ್ದತಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಮ್ರ್ಧಗಾತ್ ಖಾೊಂವಿ್ (ರ್್ ಯ ಕ್ಾ ) ಸವ್ಯ್ ನಾತ್ಲಿೊ .

ಮ್ಾ ಜ ಕ್ಲೊ ಸ್ ‘ಬಶೊರ್ ಪ್ರಿಸ್ ಹೊಲ್’

ಮ್ಾ ಣ್ ವಲಾಯ್ಲಲಾೊ ಯ ಭಾೊಂದಾ ಚ್ಯ ಅಸಿ ಮೆಿ ಪ್ೊಂತ್ರ್ ಆಸ್ಲಿೊ . (ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಮಂಗುು ರೊ್ ಬಸ್ಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾರ್ ಬಾಜಲ್ ಸಾಲವ ದೊರ್ ಪ್ರಿಸ್ ಪಾೊಂಗಾು ೊಂತ್ ಆಟ್ಮರ ವ್ಸಾಾೊಂ (19341952) ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ತ್ಣೊಂಚ್ ಪಾೊಂಗಾು ಕ್ ಕಳ್ಯಯ ಝಡ್ಟೊಂ ಹಡಂವಿ್ ಮಾೊಂಡ್ಟವ್ಳ್ ಕನ್ಾ ಕಳ್ಯಯ ೊಂಚ್ಯ ಕೃಷಕ್ ಬುನಾಯ ದ್ ಗಾಲಿೊ .

ಆತ್ೊಂಯ್ ಘಟ್ಮುಟ್ ಉಭಿ ಆಸ್ವ್ ಪಾೊಂಗಾು ಚಿ ಇಗಜ್ಾ ತ್ಣ ಭಾೊಂದಯ್ಲಲಿೊ . ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಹಿ ಸುಧಾರ ಯಾೊ ಯ , ರಿಪೇರಿ ಕ್ಲಾಯ . ಬಶೊರ್ ಪ್ರಿಸ್ ಹೊಲ್ ಏಕ್ ರಂಗಮಂಚ್ (ಸಾ ೀಜ್) ಆನಿ ಬಗೆೊ ಕ್ ದೊೀನ್ ಗರ ೀನ್ (ಮೇಕರ್) ರಮಾೊಂ ಆಟ್ಮಪಾಿ ಲೊಂ. ಹಯ ಹೊಲಾೊಂತ್ ಮ್ರ್ಧಗಾತ್ ರಕ್ಲಡ್ಟಚಿೊಂ ಪಾಟಾಶನಾೊಂ ಗಾಲ್ನ ಚ್ಯರ್ (ಪಯ್ಲೊ ಥವ್ನ ಚವಿಿ ) ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ಚಲಯಾಿ ಲ. ಉದ್ರೊಂತಿ ಪ್ೊಂತ್ರ್ ಸಾ ೀಜಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕ್ಲೊ ಸ್ ರೂಮ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ಹೊಂತೊಂ ಪಾೊಂಚಿವ ಕ್ಲೊ ಸ್ ಚಲಿ ಲಿ. ಹಕ್ಲ ಲಾಗೊನ್ ತೆನಾ್ ಆನಿ ಬಡ್ಟಾ ಕುಶ್ೊಂನಿ ಆನಿ ದೊೀನ್ ರಮಾೊಂ ಭಾೊಂದಯ್ಲಲಿೊ ೊಂ. ಹೊಂತೊಂ ತೆನಾ್ ಚೊಂ ಕ್ಕಡ್ ಮುಕ್ಲ್

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೆಸ್ವಿ ಾಚೊಂ ದಫಿ ರ್ ತರ್ ಬಡ್ಟಾ ಚೊಂ ಶ್ಕ್ಷಕ್ - ಶ್ಕ್ಷಕೊಂಕ್ ವಿರಮ್ ಕ್ಕಡ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ (ತ್ಯ ಆದಿೊಂ ಹ್ೊಂ ಕ್ಕಡ್ ಪ್ೀಸ್ಾ ಆಫಿೀಸ್ ಜಾವ್ನ ವ್ಪಪತಾಲ ಮ್ಾ ಣ್ ಹೊಂವ್ದೊಂ ಆಯಾ್ ಲೊ ೊಂ). ಹಯ ದೊೀನ್ ಕುಡ್ಟೊಂ ಮ್ರ್ಧೊಂ ಆಸಾ್ ಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗಾಯ ರ್ ಫುಲಾೊಂ ಝಡ್ಟೊಂಚ ತ್ಲೀಟ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ಬಶೊರ್ ಪ್ರಿಸ್ ಹೊಲಾಚ್ಯ ಅಸಿ ಮೆಿ ಕುಶ್ನ್ ಮಂಜೊಟಾ ಭಿೊಂಯಾೊಂಚೊ ಏಕ್ ಜಯ್ಿ ರೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ತ್ಯ ಚ್ಯ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಟೊಯೆೊ ಟ್ಾ ಆಸ್ಲೊ . ಮ್ಾ ಜಾಯ ಪಯಾೊ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವಚಿ ಆನಿ ಇಸ್ ಲಾ ಜವಿತ್ಚಿ ಪಯ್ಲೊ ಶ್ಕಷ ಕ:

ಕ್ಲಮ್ಹಾಣ್ ರ್ಫನಾಾೊಂಡಿಸ್ (ಕಸಿ ಲಿನ) ಜಾವ್ಪನ ಸ್ಲಿೊ . ತೆದನ ೊಂ ತಿ ಆಪಾೊ ಯ ತಿಸಾವ್ಪಯ ಪಾರ ಯೆಚ್ಯ ಸುವಿಾಲಾಯ ವ್ಸಾಾೊಂನಿ ಆಸ್ಲಿೊ . ತಿಚೊಂ ಕುಳ್ಯರ್ ಪಾೊಂಗಾು ಚ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ಇಸ್ ಲಾ ಥವ್ನ ಎಕಿ ೀನ್ ಕಲ್ಲೀಮ್ಹೀಟರ್ ಪಯ್ಲೆ ಲಾಯ ಸದಡಿ ಪಡ್ಟೊ ಘರ. ತಿಚೊಂ ಲಗ್ನ ಮುದರಂಗಡಿ ಸಾೊಂ ಫಾರ ನಿಾ ಸ್ ಸಾವ್ದರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರ ೈಮ್ರಿ ಇಸ್ ಲಾಚೊ ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಫಾರ ನಿಾ ಸ್ ರ್ಫನಾಾೊಂಡಿಸಾಲಾಗೊಂ ಜಾಲೊ ೊಂ. ತ್ೊಂಕ್ಲೊಂ ಭುಗಾೊಂ ಆಸ್ಲಿೊ ೊಂ. ತಿಚೊ ಎಕೊ ಪ್ಯತ್ ಹ್ರಿ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಚ್ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ಆಪಾೊ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ೊ ಯ ಭುಗಾಯ ಾೊಂ ಥಂಯ್ ಕ್ಲಮ್ಹಾಣ್ ಟೀಚರಿಚೊಂ ಆವ್ಯ್ ಸಾಕ್ಾೊಂ ವ್ತಾನ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ಶ್ಕ್ಲಾ ಚ್ಯ ಸುವ್ದಾರ್ ಆಸಲಿೊಂ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂ ಮೆಳೆ್ ೊಂ ಎಕ್ಲ ನಮೂನಾಯ ಚೊಂ ಪ್ಯನ್ೊಂಚ್ ಮ್ಾ ಣಾಜಾಯ್. ಕ್ಲಮ್ಹಾಣ್ ಟೀಚರ್ ಆಪಾೊ ಯ ಮ್ಧುರ್ ತ್ಳ್ಯಯ ನ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯ ವ್ತಾನಾೊಂನಿ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್ ಇಸ್ ಲಾ ಥಂಯ್ ಆಕಷಾಣ್ ಯೇಶೆೊಂ ಆಸ್ಲಿೊ . ಮ್ಾ ಜ ಪಯ್ಲೊ ಕ್ಲೊ ಸ್ (ಫಸ್ಾ ಸಾ ೀೊಂಡ್ಡ್ಾ) ಸಂರ್ಲಾೊ ಯ ಥೊಡ್ಟಯ ಚ್ ವ್ಸಾಾೊಂ ಭಿತರ್ ವ್ಗಾಾವ್ಣ್ ಘೆವ್ನ ತಿ ಮುದರಂಗಡಿ ಇಸ್ ಲಾಕ್ ಶ್ಕ್ಷಕ ಜಾವ್ನ ಗೆಲಿೊ . ಮಾಾ ಕ್ಲ ಆವ್ಯ್ ನಾತ್ಲಿೊ ಗಜಾಲ್ ಕ್ಲಮ್ಹಾಣ್ ಟೀಚರ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಿೊ . ಹಯ ಕ್ಲರಣಾಕ್ ಜಾವ್ದಯ ತ್ ತಿ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಥಂಯ್ ದಯಾಳ್ಪ ಆನಿ ಮಗಾಳ್ಪ ಆಸ್ಲಿೊ . ಹಯ ವಿಶ್ೊಂ ಹ್ರೊಂ ಶ್ಕ್ಷಕೊಂಕಡೆ ತಿಣ ಉಲಯಾಿ ನಾೊಂಯ್ ಹೊಂವ್ದೊಂ

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಯಾ್ ಲೊ ೊಂ. ತ್ಯ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಪಯಾೊ ಯ ಆನಿ ದುಸಾರ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂನಿ ಕನನ ಡ್ ವ್ಪಚುೊಂಕ್ ಬರಂವ್್ , ಅೊಂಕ್ - ಸಂಖೆ, ಮ್ನಾಜ ತಿ, ರೂಕ್ಝಡ್ಟೊಂ ಇತ್ಯ ದಿ ವಿಶ್ೊಂ ಶ್ಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ತಿಸಾರ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಸಮಾಜ ವಿಜಾಾ ನ, ಗಣಿತ, ಪಾೊಂಚ್ಯವ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಇೊಂಗೊ ಷ್, ಸವ್ಪಯ ೊಂತ್ ಹಿೊಂದಿ ಆಶೆೊಂ ಶ್ಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ಕ್ಲಮ್ಹಾಣ್ ಟೀಚರಿನ್ ಆಮಾ್ ೊಂ ಕನನ ಡ್ ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ (ವ್ಪಚುೊಂಕ್, ಬರಂವ್್ , ಅೊಂಕ್ - ಸಂಖೆ, ರಂಗ್ – ಬಣಾೊಂಚಿೊಂ ನಾೊಂವ್ಪೊಂ, ಹಫಾಿ ಯ ಚ್ಯ ಸಾತ್ ದಿಸಾೊಂಚಿೊಂ, ಮ್ಹಿನಾಯ ೊಂಚಿ ನಾೊಂವ್ಪೊಂ, ಮ್ನಾಜ ತಿೊಂಚಿ, ಸುಕ್ಲಣ ಯ ೊಂಚಿ ನಾೊಂವ್ಪೊಂ ಇತ್ಯ ದಿ ಶ್ಕಯ್ಲಲಿೊ ೊಂ. ಅೊಂಕ್-ಸಂಖೆ ಶ್ಕ್ಲ್ ಕ್ ಚನೆನ ಮ್ಣ (ಸರಿಯೆರ್ ಪಾಶರ್ ಜಾೊಂವ್ ಯ ಗುಟಯ ಆಸ್ ೊಂ ಸಾಧನ್), ಹ್ರ್ ವಿಷಯಾೊಂಕ್ ಚಿತ್ರ ೊಂ, ಚ್ಯಟ್ಮಾೊಂ ಇತ್ಯ ದಿ ಆಸಿ ಲಿೊಂ. ಅತ್ೊಂಚ್ಯ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಬರಿ ಆಮಾ್ ೊಂ ಪಾಯ ೊಂಟ್ ಗಾಲ್ಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಟೈ ಬಾೊಂದುೊಂಕ್ ನಾತ್ಲಿೊ . ಏಕ್ ಹಳ್ಯಿ ಚಿ ಚಡಿಾ (ಥೊಡ್ಟಯ ೊಂಕ್ ತಿ ನಿಸಾರ ನಾತ್ೊ ಯ ಬರಿ ಸಾೊಂಭಾಳುೊಂಕ್ ನಾಡೆ), ಬುಶ್ಕೀಟ್ (ಶಟ್ಾ) ಗಾಲ್ನ ಇಸ್ ಲಾಕ್ ವ್ದಚೊಂ. ಜಾಯಾಿ ಯ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಚ್ಯ ಪಾೊಂಯಾೊಂನಿ ವ್ಪಣೊೊಂಯ್ ಆಸಾನಾತ್ಲೊ . ಕ್ಲಮ್ಹಾಣ್ ಟೀಚರಿನ್ ಆಮಾ್ ೊಂ ವ್ಪಚುೊಂಕ್ - ಬರಂವ್್ ಶ್ಕಯ್ಲಲೊ ೊಂ. ತಿಚಿೊಂ ಅಕೆ ರೊಂ ಸಭಿತ್ ಆಸ್ಲಿೊ ೊಂ. ಮುಕ್ಲೊ ಯ ವ್ಸಾಾೊಂನಿ ಹೊಂವ್ ಜರಿೀ

ಕನನ ಡ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣ ಚ್ಯ ಬರವ್ಪಾ ಶೆತ್ೊಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತರ್ ತೆೊಂ ಕ್ಲಮ್ಹಾಣ್ ಟೀಚರಿನ್ ಗಾಲಾೊ ಯ ಬುನಾಯ ದಿವ್ವಿಾೊಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಹೊಂವ್ ದೃಡ್ ಸಾೊಂಗಾಿ ೊಂ. ಶ್ಕ್ಲಾ ಚ್ಯ ಸುವ್ದಾರ್ ಆಸಲಿ ಟೀಚರ್ ಫಾವ ಕ್ಲಾೊ ಯ ಖಾತಿರ್ ಹೊಂವ್ ದ್ರವ್ಪಕ್ ಅಗಾಾೊಂ ದಿತ್ೊಂ.

ಆತ್ೊಂ ನವದಲಾಗೊಂ ಪಾರ ಯೆಚಿ ತಿ ಮುದರಂಗಡಿೊಂತ್ ಇಗಜೆಾಕ್ ಲಾಗೊಂಚ್, ಮಾಡ್ಟೊಂ-ಮಾಡಿಯಾೊಂಚೊಂ ಆನಿ ಹ್ರ್ ರೂಕ್ ಝಡ್ಟೊಂಚೊಂ ತ್ಲೀಟ್ ಆಟ್ಮಪಾ್ ಆಪಾೊ ಯ ಘರ್-ಭಾಟ್ಮೊಂತ್ ಜಯೆತ್. 1967 ಇಸವ ೊಂತ್ ಮ್ಾ ಜಾ ಆಕಯ್್ (ಹ್ಲನ್ ಎಲಕ್ಲ್ ) ಮುದರಂಗಡಿಚ್ಯ ಲ್ಲರೆನ್ಾ ಮ್ತ್ಯಸಾಕಡೆ ಲಗ್ನ ಜಾಲೊ ೊಂ. ಮ್ಾ ಜ ಹೊಕಲ್ ಕನೆಾ ಪಾಾ ಮುದರಂಗಡಿಚಿ. ಆಶೆೊಂ ಮುದರಂಗಡಿ ಗಾೊಂವ್ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಆದಿೊಂ ಥವ್ನ ಪರಿಚಿತ್.

ವ್ಸಾಾೊಂತ್ ಎಕಿ ೀನ್ ಪಾವಿಾ ೊಂ ಪ್ಪಣಿ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕನೆಾ ಪಾಾ ಆನಿ ಹೊಂವ್ (ಥೊಡ್ಟಯ ಪಾವಿಾ ೊಂ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಸವ್ದೊಂ) ಕ್ಲಮ್ಹಾಣ್ ಟೀಚರಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕತ್ಾೊಂವ್. ಮ್ಾ ಜೊಂ ಪತ್ರ ೊಂನಿ ಆಯ್ಲಲಿೊ ೊಂ ಲೇಖನಾೊಂ ಇತ್ಯ ದಿ ವ್ಪಚುನ್ ತಿ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಫೊನ್ ಕನ್ಾ ಉತೆಿ ೀಜನ್ ದಿತ್.

ಚವ್ಪಿ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವಕ್ ‘ಪ್ೀಸ್ಾ ಜೆ.ಎೊಂ.ರೊಡಿರ ಗಸ್:

ಮಾಸಾ ರ್’

ಮ್ಾ ಜಾಯ ದುಸಾರ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಲಿಲಿೊ ಟೀಚರ್ (ಲಿಲಿೊ ಮಾಟಾಸ್) ಶ್ಕ್ಷಕ ಜಾವ್ಪನ ಸ್ಲಿೊ . ತ್ಯ ವ್ಸಾಾಯ್ಲೀ ಕನನ ಡ್ ಪಾಠ - ಎಕ್ಚ್ ಟೆಕ್ಾ ಾ ಬೂಕ್. ಪಯಾೊ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಶ್ಕಯ್ಲಲೊ ೊಂ ಇಲೊ ೊಂ ವಿಸಾಿ ರ್ ಥರನ್ ಶ್ಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ತಿಸಾರ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಎಲಿಜ್ ಟೀಚರ್ (ಎಲಿಜಾ ಕಸಿ ಲಿನ). ಹೊಂಗಾೊಂ ಸಮಾಜ್ ವಿಜಾಾ ನ್, ಗಣಿತ ಆನಿ ಇಲೊ ೊಂ ಇಲೊ ೊಂ ವಿಜಾಾ ನ್ ಶ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳೆು ೊಂ.

ಎದೊಳ್ಯ್ ತಿನಿೀ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂನಿ ತೆಗಾೊಂಯ್ ಟೀಚರೊಂ ತರ್ ಚವ್ಪಿ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಶ್ಕೊಂಕ್ ಮಾಸಾ ರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ .

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತ್ಲ ದಿೊಂಡ್ಯ, ಸಭಿತ್ ವ್ದನಾಚೊ ಜೊೀಸಫ್ ಮೇರಿ ರೊಡಿರ ಗಸ್. ಹಣ ಆದಿೊಂ ಇಸ್ ಲಾೊಂತ್ ಪ್ೀಸ್ಾ ಆಫಿಸ್ ಆಸಾಿ ನಾ ಪ್ಸಾಾ ಚಿ ಜವ್ಪಬಾಿ ರಿಯ್ ಸಾೊಂಬಾಳ್ಲಾೊ ಯ ನ್ ತ್ಕ್ಲ ‘ಪ್ೀಸ್ಾ ಮಾಸಾ ರ್’ ಮ್ಾ ಣ್ಯ್ಲೀ ಆಪಯಾಿ ಲ. ಶ್ವ್ಪಯ್ ತ್ಣ ಮ್ಹನಾಯ ಾಮ್ ಜಾವ್ನ ೊಂಯ್ ಸವ್ಪ ದಿಲಿೊ ಖಂಯ್. ಭಾರಿ ಅಪ್ಪಭಾಾಯೆಚೊ ಶ್ಕ್ಷಕ್. ಚವ್ಪಿ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಸಮಾಜ್ ವಿಜಾಾ ನ್, ಗಣಿತ ಆನಿ ವಿಜಾಾ ನ್ ಶ್ಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ.

ವಿಷಯಾೊಂಚರ್ ಆಶೆೊಂಚ್ ಆಸಿ ಲೊಂ. ಆಸಲ ಚಚ್ಯಾಕ್ಕಟ್ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂ ಮ್ರ್ಧೊಂ ಚಿೊಂತ್ಾ ಸಕತ್ ವ್ಪಡಂವ್್ , ಸಭಾ-ಕ್ಲೊಂಪಣ ಪಯ್ಾ ಕನ್ಾ ಪಗಾಟ್ ಉಲಂವ್್ ಆಧಾರಿತ್ ಜಾತ್ಲ. ಉಪಾರ ೊಂತ್ೊ ಯ ವ್ಸಾಾೊಂನಿ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಥಂಯ್ ಮುರ್ಕಲಾ ಣಾಚಿೊಂ ಲಕ್ಷಣಾೊಂ ದಿಸನ್ ಆಯಾೊ ಯ ೊಂತ್ ಆನಿ ಹೊಂವ್ ಕ್ಲೊಂಯ್ ಪಗಾಟ್ ಉಲಂವ್್ ಸಕ್ಲೊ ೊಂ, ಬಹುಷ್ಟ ಹಕ್ಲ ಬುನಾಯ ದ್ ಹೊಂಗಾಚ್ ಪಡ್ಲಿೊ ಆಸೊಂಕ್ ಪ್ಪರೊ.

ಸಾೊಂಗಾತ್ಚ್, ಜೆ.ಎೊಂ.ರೊಡಿರ ಗಸ್ ಮಾಸಾ ರ್ ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ಭಾಯಾೊ ಯ ಚಟ್ಕವ್ಟಕ್ಲೊಂಕ್ ಮ್ಸ್ಿ ಗಮ್ನ್ ಆನಿ ಹುಮೆದ್ ದಿತಲ್ಲ. ಭುಗಾಯ ಾೊಂಕ್ ಸಾಲ್ ಕನ್ಾ ಮ್ಯಾಿ ನಾಕ್ ಆಪವ್ನ ವ್ನ್ಾ ಥಂಯ್ ದೊೀನ್ ವಿಭಾಗ್ ಕನ್ಾ ಬಸಯಾಿ ಲ್ಲ. ತ್ಲ ವಿಭಾಗಾೊಂಚ್ಯ ಸುವ್ದಾರ್ ಮ್ರ್ಧಗಾತ್ ಕದ್ರಲಾರ್ ಬಸಿ ಲ್ಲ. ಹೊಂಗಾ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾೊಂಚರ್ ಚಚ್ಯಾ ಚಲಂವ್್ ಆಸಿ ಲೊಂ. ದಖಾೊ ಯ ಕ್ – “ಹ್ೊಂಚಿನ ಮ್ನೆ ಮೇಲ್ಲೀ, ಹುಲಿೊ ನ ಮ್ನೆ ಮೇಲ್ಲ?" (ನಳ್ಯಯ ೊಂಚ ಘರ್ ಬೊರೆೊಂಗೀ ವ್ಪ ತಣಾಕಲಾವ -ಚೊಂ ಘರ್ ಬೊರೆೊಂ?’) ವ್ಪ "ಹಳ್ಪು ವ್ಪಸ ಮೇಲ್ಲೀ ವ್ಪ ಪಟಾ ಣ್ವ್ಪಸ ಮೇಲ್ಲೀ?" (ಹಳೆು ೊಂತೆೊ ೊಂ ಜವಿತ್ ಬೊರೆೊಂಗೀ ವ್ಪ ಶೆರೊಂತೆೊ ೊಂ ಜವಿತ್ ಬೊರೆೊಂ?) ಆಸಲ ವಿಷಯ್ ಆಸಿ ಲ. ಎಕ್ಲ ಪಂಗಾಾ ಚ್ಯ ವಿೊಂಚೊ ಲಾಯ ಥೊಡ್ಟಯ ೊಂಕ್ ನಳ್ಯಯ ೊಂಚ್ಯ ಘರೊಂವಿಶ್ೊಂ ತರ್ ಆನೆಯ ಕ್ಲ ಪಂಗಾಾ ೊಂತ್ೊ ಯ ಥೊಡ್ಟಯ ೊಂಕ್ ಕಲಾವ ಚ್ಯ ಘರ ವಿಷ್ಟಯ ೊಂತ್ ಉಲಂವ್್ . ವಿವಿಧ್

ಆಮಾ್ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವಚ್ಯ ಆನಿ ಇಸ್ ಲ್ ಭಾೊಂದಾ ಚ್ಯ ಬಡ್ಟಾ ಕ್ ಫುಲಾೊಂ ಝಡ್ಟೊಂಚೊಂ ಲಾಾ ನ್ ತ್ಲೀಟ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ತ್ಚ್ಯಕೀ ಬಡ್ಟಾ ಕ್ ಥೊಡ್ಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗೊ ಸಡ್ನ ಭಾೊಂಯ್ ಆಸ್ಲಿೊ . ಹಯ ಬಾೊಂಯ್ ಥವ್ನ ಉದಕ್ ವಡುೊಂಕ್(ಕ್ಲಡುೊಂಕ್) ರಕ್ಲಡ್ಟಯ ಚ್ಯ ಮಪಾನ್ (ರಿಪಾೊಂನಿ) ದೊರಿ ಸುೊಂದೊಂವ್್ ಕ್ಲಿೊ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಅಸ್ಲಿೊ . ಹಕ್ಲ ಒಟ್ಕಾ ಕ್ ಚ್ಯರ್ ಹತ್ಳೆ. ಎರ್ಕಕ್ ಹತ್ಳ ವ್ಯ್ರ ಕತ್ಾನಾ ದೊರಿ ಸುಟಿ ಲಿ ಆನಿ ದೊರಿಯೆಚ್ಯ ಪ್ೊಂತ್ಕ್ ಭಾೊಂದ್ಲಿೊ ಶ್ದಿ / ಕಳಾ ವ್ಪ ಬಾಲಿಿ ಬಾೊಂಯಾ್ ಉದ್ ಚರ್ ರವನ್, ಸವ್ಪ್ ಸ್ ತ್ೊಂತೊಂ ಉದಕ್ ಭತಾಲೊಂ. ಹತ್ಳೆ ವ್ಯ್ರ ಥವ್ನ ಸಕಯ್ೊ ವಡ್ಟಿ ನಾ ತ್ಯ ರಕ್ಲಡ್ಟಚ್ಯ ಭಾೊಂದವ್ಳ್ಪಕ್ ದೊರಿ ರೆವಾ ನ್ ಉದಕ್ ವ್ಯ್ರ ಯೆತಲೊಂ. ಭಾೊಂಯ್ ಆನಿ ಫುಲಾೊಂ-ಝಡ್ಟೊಂಚ್ಯ ಮ್ರ್ಧಗಾತ್ ಆಸಾ್ ಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗಾಯ ರ್ ರೊಂದವ ಯ್ ಕಚಿಾ ಆಸ್ಲಿೊ . ಹಚಿೊಂ ಎರ್ಕಕ್ಚ್

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಂತ್ೊಂ ಪಾಳ್ಪ್ ೊಂ. ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಮಾತಿ ಹದ ಕಚಿಾ, ಗೊಬೊರ್ ಇತ್ಯ ದಿ ಗಾಲ್ಲ್ . ಭಿೊಂಯಾಳ ಕಲಾಾತ್ ಗಾಲ್ . ಉಪಾರ ೊಂತ್ೊ ಯ ದಿಸಾೊಂನಿ ಸದೊಂಯ್ ವ್ಚೊನ್ ಭಿೊಂಯಾಳ ಕಲಾಾಲಾೊ ಯ ವಿಶ್ೊಂ, ಪಾನಾೊಂ (ಖೊಲ) ಆಯ್ಲಲಾೊ ಯ ವಿಶ್ೊಂ ಆಶೆೊಂ ಎರ್ಕಕ್ಚ್ ಹಂತ್ೊಂ ಪಳೆೊಂವಿ್ ೊಂ ಆನಿ ಎಕ್ಲ ಬುಕ್ಲೊಂತ್ ತ್ರಿಕ್ಸವ್ದೊಂ ಬರವ್ನ ದವ್ಚಾೊಂ. ರ್ಡ್ ವ್ಪ ವ್ಪಲ್ ಜಾವ್ನ ತ್ೊಂತೊಂ ಫಳ್ ವ್ಪ ತಕ್ಲಾರಿ ಉತಾ ನ್ನ ಜಾತ್ಸರ್ ಹ್ೊಂ ಮುಕ್ಲರನ್ ವ್ರೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ಹಯ ವ್ವಿಾೊಂ ಕೃಷ್ಠ ಥಂಯ್ ಹುಮೆದ್ ಯೆೊಂವ್್ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲೊ ೊಂ. ಪಾೊಂಚ್ಯವ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ಥವ್ನ ವಿವಿೊಂಗಡ್ ವಿಷಯಾೊಂಕ್ ವಿವಿೊಂಗಡ್ ಜಣಾೊಂ: ಎದೊಳ್ಯ್ ವಿಷಯಾೊಂ (ಕನನ ಡ್, ಸಮಾಜ್ ವಿಜಾಾ ನ್, ಗಣಿತ, ವಿಜಾಾ ನ್)ಸವ್ದೊಂ ಪಾೊಂಚ್ಯವ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ಥವ್ನ ಇೊಂಗೊ ಷ್ ಆನಿ ಸವ್ಪಯ ಥವ್ನ ಹಿೊಂದಿ ಶ್ಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಲಿೊ . ಪಾೊಂಚ್ಯವ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ಥವ್ನ ಸಗಾು ಯ ವ್ಸಾಾಕ್ ಸಗಾು ಯ ವ್ದಳ್ಯಕ್ ಎಕೊ ಚ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ ವ್ಪ ಶ್ಕ್ಷಕ ನಾ ಯ್. ವಿವಿೊಂಗಡ್ ವಿಷಯಾೊಂಕ್ ವಿವಿೊಂಗಡ್ ಜಣಾೊಂ. ಹಯ ಕ್ಲರ್ ಆಸ್ಲಿೊ ೊಂ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂ:

ಐ. ಶ್ರ ೀನಿವ್ಪಸ್ ಶನುಭೊೀಗ್,

ಮೇರಿ ಸಲಿನ್ ಡೆಸಾ (ಮೇರಿ ಟೀಚರ್),

ಸ್ವರಿಲ್ ಡ್ಟಯಸ್ (ಸ್ವರಿಲ್ ಮಾಸಾ ರ್),

ಗೆರ ಗರಿ ಡೆಸಾ (ಗರ ಮಾಸಾ ರ್),

ಕ್. ರತ್ನ ಕರ ಶೆಟಾ . 42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬರಂವ್್ ಆಸಾ ತರ್ ಗಾೊಂವ್ಪ್ ರ್ ಹಚ್ಯ ಮುಕ್ಲೊಂತ್ರ ಬರವ್ನ ಘೆತಲ. ಪಾೊಂಗಾು ಫಿಗಾಜೆೊಂತ್ ಹೊ ಎಕೊ ಮ್ಹಮಾನೆಸ್ಿ ಜಾವ್ಪನ ಸೊ . ಮ್ಾ ಜಾಯ ಸಾತ್ವ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ (1972) ಥವ್ನ ಐ. ಶ್ರ ೀನಿವ್ಪಸ್ ಶನುಭೊೀಗ್ ಮುಕ್ಲ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾ ಜಾಲ್ಲ.

ಹಿೊಂದಿ ಶ್ಕಂವ್್ (ಎಲೊ ಟೀಚರ್).

ಎವಿೊ ನ್ ಮಾಟಾಸ್

ಬುದವ ೊಂತ್ ತಶೆೊಂ ಜಾಣಾವ ಯೆಚೊ ಮುಕ್ಲ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾ - ಮಾವಿರ ಸ್ ಡೆಸಾ:

ಮ್ಾ ಜ ಸವಿ ಜಾತ್ ಮ್ಾ ಣಾಸರ್ ಮಾವಿರ ಸ್ ಡೆಸಾ ಮುಕ್ಲ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ಮಾವಿರ ಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಪದ್ರವ ವ್ಪ ಪಯುಸ್ವ ಶ್ಕರ್ ಕರೊಂಕ್ ನಾತೆೊ ೊಂ. ತರಿೀ ಭಾರಿ ಬುದವ ೊಂತ್ ಆನಿ ಜಾಣಾರಿ ತ್ಲ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ಸಕ್ಲಾರಿ ಸವ್ೊ ತ್ಯಾೊಂವಿಶ್ೊಂ, ದೇಶ್ವಿದೇಶೊಂತ್ ಉೊಂಚೊ ೊಂ ಶ್ಕರ್ ಜೊಡ್ಟ್ ವಿಶ್ೊಂ ತ್ಲ ಮಾಗಾದಶಾನ್ ದಿತಲ್ಲ. ಸಕ್ಲಾರಿ ಇಲಾಖಾಯ ಕ್ ವ್ಪ ಹ್ರೆಕಡೆ ಕತೆೊಂಯ್ ಅಜಾ ಇತ್ಯ ದಿ

ಸವ್ಪಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಲಿಟ್ೊ ಫೊ ವ್ರ್ ಇಸ್ ಲ್ ಚಲಿಯ ಯೆತಲ್ಲಯ : ಪಾೊಂಚ್ಯವ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ಮ್ಾ ಣಾಸರ್ ಪಾರ ಯಾ ರಿ ಇಸ್ ಲಾೊಂತ್ ಫಕತ್ ಚಲಾಯ ೊಂಕ್ ಆವ್ಪ್ ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ಇಗಜೆಾಚ್ಯ ಬಡ್ಟಾ ಕುಶ್ನ್ ಚಲಿಯಾೊಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯ ಲಾಾ ನ್ ಫುಲ್ ಸಾೊಂ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸಮ್ಪಾಲೊ ೊಂ ಲಿಟ್ೊ ಫೊ ವ್ರ್ ಇಸ್ ಲ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ (ಆತ್ೊಂ ಸಭಾಭವ್ನ್ ಆನಿ ಬಾಯ ೊಂಕ್ ಶಖೊ ಆಸ್ವ್ ೊಂ ಭಾೊಂದಾ ೊಂ ಆಸಾತ್ ಥಂಯ್). ಸವ್ಪಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಥಂಯ್ ಚಲಿಯ ಸೈೊಂಟ್ ಜೊೀನ್ಾ ಇಸ್ ಲಾಕ್ ಯೆತಲ್ಲಯ . ಸವಿ ಆನಿ ಸಾತಿವ ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ದೊದೊೀನ್ ವಿಭಾಗಾೊಂಖಾಲ್ ಮುಕ್ಲ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾಚ್ಯ ದಫಿ ರ ಥವ್ನ ಚ್ಯರ್-ಪಾೊಂಚ್ ಫುಟ್ ಅೊಂತರರ್ ಉದ್ರೊಂತಿಕ್ ಆಸ್ಲಾೊ ಯ ಭಾೊಂದಾ ೊಂತ್ ಚಲಿ ಲ್ಲಯ . ಹಯ ಭಾೊಂದಾ ಚ್ಯ ಉದ್ರೊಂತಿ ಆನಿ ಆಸಿ ಮೆಿ ಪ್ೊಂತ್ರ್ ಎರ್ಕಕ್ ದಕಾ ೊಂ ರಮಾೊಂ ಆಸ್ಲಿೊ ೊಂ. ಹೊಂತೊಂ ಅಸಿ ಮೆಿ ಪ್ೊಂತ್ಚ್ಯ ಕುಡ್ಟೊಂತ್ ಸಾ ೀಶನರಿ ವ್ಸುಿ ವಿಕ್್ ೊಂ ರೂಮ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ (ಮ್ಾ ಜಾಯ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾ ಗೆರ ಗರಿ ಡೇಸಾ - ಗರ ಮಾಸಾ ರ್- ಹ್ೊಂ ಚಲಯಾಿ ಲ್ಲ). ಹಯ

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾೊಂದಾ ಚ್ಯ ಉದ್ರೊಂತಿ ಕುಶ್ಲೊಂ ದಕ್ಾ ೊಂ ರೂಮ್ ಖೆಳ್ಯಚ ಆನಿ ಹ್ರ್ ವ್ಸುಿ ದವ್ಚಾೊಂ ಕ್ಕಡ್ (ಸಾ ೀಟ್ಾ ಾ ರೂಮ್) ಜಾವ್ಪನ ಸ್ಲೊ ೊಂ. ಹಯ ಭಾೊಂದಾ ಚ್ಯ ಮುಕ್ಲೊ ಯ ಕುಶ್ಲಾಯ ನ್ ಲಾೊಂಭಾಯೆಕ್ ಆೊಂಬ, ಚಿಕು್ ಆನಿ ಪ್ಣಾಾ ರೂಕ್ ಆಸ್ಲೊ .

ಭಾೊಂದರ್ ಜಾೊಂವ್ಪ್ ಯ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಹೊಂವ್ ಚವ್ಪಿ ಯ ಪಾೊಂಚ್ಯವ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂನಿ ಅಸ್ಲ್ಲೊ ೊಂ. ಹಯ ಭಾೊಂದಾ ಕ್ ಇಸ್ ಲಾಚ್ಯ ತಶೆೊಂ ಇಸ್ ಲಾ ಲಾಗಾ ಲಾಯ ಸಾವ್ದರ್ ಕ್ಲಸಿ ಲಿನಗೆಲಾಯ ಬಾೊಂಯ್ ಥವ್ನ ಬಾಲಿ ೊಂನಿ, ಡ್ಬಾಿ ಯ ೊಂನಿ ಉದಕ್ ಹಡ್ನ ದಿೊಂವ್ದ್ ೊಂ ಆನಿ ಲಾಾ ನ್ಲಾಾ ನ್ ಸವ ಯಂ-ಸವ್ಪ ಕಚೊಾ ಆವ್ಪ್ ಸ್ ಆಮಾ್ ೊಂ ಲಾಭ್ಲ್ಲೊ . ತ್ಲೊಂತ್ವಂತ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾ - ಗರ ಮಾಸಾ ರ್:

1969ವ್ಪಯ ವ್ಸಾಾ ಮ್ಹತ್ಾ ಗಾೊಂಧಚ್ಯ ಜಲಾಾ ಚೊ ಶತಮಾನೀತಾ ವ್ ಚಲಯ್ಲಲಾೊ ಯ ಸಂದಭಾಾರ್ ರ್ಕೊಂದ್ರ ಸಕ್ಲಾರಚ್ಯ ಸಸಾಯೆಖಾಲ್ ಸವಿ ಸಾತಿವ ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ಆಟ್ಮಪಾ್ ಭಾೊಂದಾ ಚ್ಯ ತೆನಾ್ ಕುಶ್ನ್

ಮ್ಹತ್ಾ ಗಾೊಂಧ ಶತ್ಬಿ ಸಾಾ ರಕ ಕಟಾ ಡ್ (ಭಾೊಂದರ್) ನಿಮಾಾಣ್ ಕ್ಲೊ ೊಂ (ಹಚ್ಯ ತೆನಾ್ ಕುಶ್ನ್ ಶ್ರ್ಶವಿಹರ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ). ಥೊಡ್ಯಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವ ಮ್ಹತಾ ಗಾೊಂಧ ಶತ್ಬಿ ಸಾಾ ರಕ ಭಾೊಂದಾ ಕ್ ವ್ಗಾಾವ್ಣ್ ಕ್ಲ್ಲೊ ಯ . ಮ್ಹತ್ಾ ಗಾೊಂಧ

ಶ್ಕ್ಷಕ್-ಶ್ಕ್ಷಕೊಂ ಪಯ್ಲ್ ೊಂ ಗರ ಮಾಸಾ ರವಿಶ್ೊಂ ಸಾೊಂಗಾಜಾಯ್ಚ್. ತ್ಲೊಂತ್ವಂತ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾ ಹೊ. ಗಾಯನಾೊಂ, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ವ್ಪಜಾೊಂತ್ರ ೊಂ (ತ್ೊಂತನ್ೊಂಯ್ ಹಮೀಾನಿಯಮ್), ನಟನ್ ದಿಗಿ ಶಾನ್, ಆನಿ ಹ್ರ್ ಸಂಗಿ ೊಂನಿ ಪರ ತಿಭಾ ತ್ಕ್ಲ ಆಸ್ಲಿೊ . ಬ.ಕಮ್ ಪದ್ರವ ದರ್ ಹೊ ಕ್ಲನ್ಕನ್ ಕಲಜಕ್ಯ್ಲೀ ಭತಿಾ ಜಾವ್ನ ಶ್ಕ್ಲ್ಲೊ . ಇಸ್ ಲಾಚೊ ಸಾ ೀಶನರಿ ಸಾ ೀರ್ಯ್ ತ್ಲ ಚಲಯಾಿ ಲ್ಲ. ಭುಗಾಯ ಾೊಂಚೊ ಮೀಗ್ ತ್ಕ್ಲ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ಹಯ ಸಗಾು ಯ ೊಂಸವ್ದೊಂ ಎಕಿ ೊಂ ರಗಷ್ಾ ಸವ ಭಾವ್ಯ್ಲೀ ತ್ಚೊ ಜಾವ್ಪನ ಸ್ಲ್ಲೊ . ಭುಗಾಯ ಾೊಂನಿ (ಚಡ್ಟವ್ತ್ ಚಲಾಯ ೊಂನಿ) ಚೂಕ್ ಕ್ಲಾೊ ಯ ವ್ದಳ್ಪೊಂ ಸಸಾರಿತ್ ಮಾತಾಲ್ಲ. ಸವ್ಪಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಲೊ ೊಂ: ಪಾರ ಥಮ್ಹಕ್ ಇಸ್ ಲಾೊಂತ್ (ಉಪಾರ ೊಂತ್ೊ ಯ ಶ್ಕ್ಲಾ ವ್ದಳ್ಪೊಂಯ್) ಹೊಂವ್

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೀಗ್-ಮ್ಯಾಾ ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ಇಸ್ ಲಾಚ ಸಂಚ್ಯಲಕ್:

ಸಾದೊ ವಿದಯ ರ್ಾ. ಸಾತ್ವ ಯ ಮ್ಾ ಣಾಸರ್ ಸಗಾು ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂನಿ ಪಯೊ ೊಂ ಯೆತಲ್ಲೊಂ. 1972 ಇಸವ ೊಂತ್ ಮುಕ್ಲ್ ಮೆಸ್ವಿ ಾ ಮಾವಿರ ಸ್ ಡೆಸಾ ನಿವೃತ್ ಜಾೊಂವ್್ ಆಸ್ಲಾೊ ಯ ಕ್ಲರಣಾನ್ ತ್ಚ್ಯ ಮಾನಾಕ್ ತ್ಯ ವ್ಸಾಾ ಸ್ಕ್ ಲ್ಡೇ ಕ್ಲ್ಲೊ . ಜನೆರ್ 24, 1972ವ್ದರ್ ಚಲ್ಲಾೊ ಯ ಕ್ಲಯಾಾವ್ದಳ್ಪೊಂ ಹಯೆಾಕ್ಲ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ೊ ಯ ಹುಶರ್ ತಶೆೊಂ ಬೊರಯ ಗುಣಾೊಂಚ್ಯ ಎಎಕ್ಲ ವಿದಯ ರ್ಾಕ್ ಇನಾಮ್ ದಿಲೊ ೊಂ. ಸವ್ಪಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತೆೊ ೊಂ ಇನಾಮ್ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಮೆಳ್ಲೊ ೊಂ. ಇನಾಮಾಚೊಂ ರ. ಪಾೊಂಚ್ ಜೆ ನಿಕಲಸ್ ಕಸಿ ಲಿನನ್ ದಿಲೊ ೊಂ ತೆ 1971ವ್ಪಯ ದಸೊಂಬಾರ ೊಂತ್ ಚಲ್ಲಾೊ ಯ ಬಾೊಂಗಾೊ ಝುಜಾಬಾಬಿ ನ್ ಝುಜಾ ಫಂಡ್ಟಕ್ ದನ್ ಜಾವ್ನ ದಿಲೊ . ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂ ಗಾೊಂವ್ಪ್ ಯ ಕಣಾಕ್ ವ್ಪಚುೊಂಕ್-ಬರಂವ್್ ಯೇನಾ ತಸಲಾಯ ೊಂಕ್ ಕ್ಲಗಾಿ ೊಂ ವ್ಪಚುೊಂಕ್ ವ್ಪ ಬರಂವ್್ ಕುಮ್ಕ್ ಕತಾಲಿೊಂ. ಹೊಂಚ್ಯವ್ಯ್ರ ಗಾೊಂವ್ಪ್ ಯ ಲ್ಲಕ್ಲಕ್

ಇಸ್ ಲಾಚೊ ಸಂಚ್ಯಲಕ್ ಜಾವ್ನ 1969 ಮ್ಾ ಣಾಸರ್ ಫಿಗಾಜ್ ವಿಗಾರ್. ದ್ರವೀತ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾರ್ ಗಾಬರ ಯೆಲ್ ಕಸಿ ಲಿನ ಆನಿ ತ್ಯ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಪರ ಗತಿಪರ್ ಚಿೊಂತ್ಾ ಚೊ ಯಾಜಕ್ ಬಾರ್ ವಿಕಾ ರ್ ಸಲಾಾ ನಾಾ ಆಸ್ಲೊ . ಸವ್ಪಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಆಸಾಿ ನಾ ಹಯೆಾಕ್ಲ ಬರ ೀಸಾಿ ರ ದನಾಾ ರೊಂ ಜೆವ್ಪಣ ಕ್ ವ್ದಚ್ಯ ಪಯೆೊ ೊಂ ಇಗಜೆಾೊಂತ್ ಬಾರ್ ಸಲಾಾ ನಾಾ ದೊತ್ಲನ್ಾ ಚಲಯಾಿ ಲ್ಲ.

ಇಸ್ ಲಾಕ್ ಬೊರಿೊಂ ಖೆಳ್ಯ ಮ್ಯಾಿ ನಾೊಂ ಆಸ್ಲಿೊ ೊಂ. ಹಯೆಾಕ್ಲ ಸಾೊಂಜೆರ್ ನಿಮಾಣಿ ಪೀರಿಯಡ್

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ಹಯ ಖೆಳ್ಯಪಂದಯ ಟ್ಮೊಂಕ್ ವಿೊಂಗಡ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್-ಶ್ಕ್ಷಕೊಂ ನಾತ್ಲಿೊ ೊಂ. ಕ್ಲೊ ಸ್ ಟೀಚರಿಚ್ಯ ಮೇಲಿವ ಚ್ಯರಣಾಖಾಲ್ ಆಮ್ಹೊಂಚ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ಪ್ೊಂಟೆಕ್ ಲಾಗಾ ಲಾಯ ಮುಲಾಯ ರ್ (ಮಾಗರ್ ಮ್ಹತ್ಾ ಗಾೊಂಧ ಭಾೊಂದರ್ ಜಾಲೊಂ ತ್ಚ್ಯ ತೆನಾ್ ಕ್) ಶ್ರ್ಶವಿಹರ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ಹೊಂತೊಂ ವ್ಯ್ರ ಚಡ್ಯನ್ ನಿಸರ ೊಂಚೊಂ, ಜೊೀಕ್ಲಲಿ ಖೆಳೆ್ ೊಂ, ಲ್ಲೊಂಕ್ಲಾ ಚ್ಯ ದೊೀನ್ ಸರಳ್ಯೊಂಚರ್ ಮಾರ್ಲಾೊ ಯ ಆಡ್ ಸರಳ್ಯಚರ್ ಮ್ರ್ಧಗಾತ್ ಶ್ಕಾಯ್ಲಲಾೊ ಯ ರಕ್ಲ ಪ್ಳ್ಯಯ ಚ್ಯ ದೊನಿೀ ಕುಶ್ೊಂನಿ ದೊಗಾೊಂನಿ ಬಸನ್ ವ್ಯ್ರ ಸಕಯ್ೊ ವ್ದಚೊಂ, ಆಸಲ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಜಾತಲ. ಹಯ ಶ್ರ್ಶವಿಹರಚ್ಯ ಜಾಗಾಯ ರ್ ರೇೊಂವ್ ಶ್ೊಂಪಾಾ ಯ್ಲಲಿೊ (ಗಾಲಿೊ ).

ಶಂಕರಪ್ಪರೊಂತ್ ಹೈಸ್ಕ್ ಲ್ ನಾತ್ಲಾೊ ಯ ನ್ 1973 ಮೇಯಾೊಂತ್ ಟ್ಮರ ನ್ಾ ಫರ್ ಸಟಾಫಿರ್ಕಟ್ ಘೆವ್ನ ಇನನ ೊಂಜೆ ಹೈಸ್ಕ್ ಲಾಕ್ ಭತಿಾ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಉಪಾರ ೊಂತ್ೊ ಯ ವ್ಸಾಾೊಂನಿ, ತೊಂಯ್ ಹೊಂವ್ ವಿವಿಧ್ ಚಟ್ಕವ್ಟಕ್ಲೊಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಲ್ಲಕ್ಲ ಸಂಪಕ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ಲಲಾೊ ಯ ವ್ದಳ್ಪೊಂ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಪಾರ ಥಮ್ಹಕ್ ಇಸ್ ಲಾೊಂತ್ ಶ್ಕಯ್ಲಲಾೊ ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಶ್ಕ್ಷಕೊಂನಿ ಮ್ಾ ಜೆರ್ ಮೀಗ್ - ಮ್ಯಾಾ ಸ್ ವತ್ಲೊ . ತ್ೊಂಚೊ ಸಹಕ್ಲರ್ ದಿೀವ್ನ ತ್ಣಿ ಮ್ಾ ಜ ಪಾಟ್ ಥಪಡಿೊ . 1983 ಇಸವ ಇತ್ೊ ಯ ಕ್ ಇಸ್ ಲಾೊಂಚ್ಯ ಪನಾಯ ಾ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಚೊ ಸಂಘ್ ಆರಂಭ್ ಕ್ಲ್ಲ. ಪಯೆೊ ೊಂ ಕ್ಲಯಾದಶ್ಾ ಆನಿ ಉಪಾರ ೊಂತ್ೊ ಯ ಸುಮಾರ್ ಸಾತ್ ವ್ಸಾಾೊಂನಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ ವ್ಪವುಲ್ಲಾೊಂ.

ಸಾತ್ವ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಇಸ್ ಲಾಕ್ ಪಯೊ ಜಾವ್ನ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ: ಸಾತ್ವ ಯ ಕ್ಲೊ ಸ್ವಚ್ಯ ಅರ್ಕರಿಕ್ ಮ್ಟ್ಮಾ ಚಿ ಪರಿೀಕ್ಲಷ ಆಸ್ಲಿೊ .

ಜಲಾೊ

ಪಾರ ಥಮ್ಹಕ್ ಇಸ್ ಲಾಚ್ಯ ಭಾೊಂದಾ ಕ್ ರ.50,000ವ್ಯ್ರ ಸಂಗರ ಹ್ ಕನ್ಾ ದಿಲ (1980ವ್ಪಯ ದಶಕ್ಲೊಂತ್ ತೆೊಂ ಐವ್ಜ್ ಲಾಾ ನ್ ನೈೊಂ!). ಹೊಂತೊಂ ಇಸ್ ಲಾಕ್ ಪಯೊ ಜಾವ್ನ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯ ವ್ದಳ್ಯರ್

ಉಪಾರ ೊಂತಿೊ ಥೊಡಿೊಂ ವ್ಸಾಾೊಂ ಫಿಗಾಜೆ ಮಂಡ್ಳೆಚೊ ಕ್ಲಯಾದಶ್ಾ ಆನಿ

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮಾ್ ಯ ಕ್ಲಳ್ಯರ್ ಲಾಾ ನ್ - ಲಾಾ ನ್ ಒಟ್ಕಾ ಕ್ ತಿೀನ್ ಭಾೊಂದಾ ೊಂ (ಬಡ್ಟಾ ಕುಶ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಲಾೊಂಬಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಮಾಗರ್ ಮ್ಹತ್ಾ ಗಾೊಂಧ ಬೊೊ ೀಕ್) ಆಸ್ಲಿೊ ೊಂ.

ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ್ ಜಾಲಾೊ ಯ ವ್ದಳ್ಯ ಆಡ್ಳ್ಯಿ ಯ ಮಂಡ್ಳೆಚೊ ಸಾೊಂದೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆತ್ೊಂ ಬದಿೊ ಜಾಲಾೊಂ ಇಸ್ ಲಾಚೊಂ ಚಿತರ ಣ್:

ಆಮಾ್ ಯ

ಆತ್ೊಂ ಹೊಂವ್ದೊಂ ಶ್ಕ್ಲಾೊ ಯ ಹೈಯರ್ ಪಾರ ಥಮ್ಹಕ್ ಇಸ್ ಲಾಚೊಂ ಚಿತರ ಣ್ ಸಂಪ್ಯಣ್ಾ ಬದಿೊ ಜಾಲಾೊಂ.

ಆತ್ೊಂ ಬಡ್ಟಾ , ಉದ್ರೊಂತಿಕ್ ಆನಿ ಇಲೊ ೊಂ ತೆನಾ್ ಕುಶ್ನ್ ಬೃಹತ್ ಭಾೊಂದಾ ೊಂನಿ ವ್ಠಾರ್ ಸಭಾಿ ಆನಿ ಸವ್ೊ ತ್ಯಾೊಂನಿ ಪಳೆೊಂವ್್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತ್ಲಸ್ ಜಾತ್.

1981-ೊಂತ್ ಹೈಸ್ಕ್ ಲ್ ಆಯೆೊ ೊಂ (ಹಯ ಖಾತಿರ್ ವ್ಪವುಲಾಲಾಯ ೊಂ ಪಯ್ಲ್ ೊಂ ಎಕೊ ೊಂ ಜಾವ್ಪನ ಸ್ಲ್ಲೊ ೊಂ ತ್ಲ ಸಂತ್ಲಸ್ ಆಸಾ).

ಮ್ಾ ಜಾಯ ಪಾರ ಥಮ್ಹಕ್ ಶ್ಕ್ಲಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಹೈಸ್ಕ್ ಲ್, ಪಯುಸ್ವ, ಡಿಪ್ೊ ಮಾ ಇೊಂಜನಿಯರಿೊಂಗ್, ಬ.ಎ., ಎಲ್ಎಲ್.ಬ, ಎೊಂ.ಎ. ಶ್ಕರ್ ಹೊಂವ್ದೊಂ ಜೊಡ್ಟೊ ೊಂ. ಪ್ಯಣ್ ಪಾರ ಥಮ್ಹಕ್ ಇಸ್ ಲಾೊಂತ್ಲೊ ತ್ಲ ಸಂತ್ಲಸ್ ಆನಿ ತಿ ದದೊಸಾ್ ಯ್ ಖಂಯಾ ರಿೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.

ಪಯುಸ್ವ ಮುಕ್ಲೊಂತ್ರ ಉೊಂಚ್ಯೊ ಯ ಶ್ಕ್ಲಾ ಚ ಆವ್ಪ್ ಸ್ ಆಯೆೊ . ಸಕಯ್ೊ ಥವ್ನ ವ್ಯ್ರ ಮ್ಾ ಣಾಸರ್ ಕ್ಲಳ್ಯ ತೆಕದ್ ಆೊಂಗೊ ಮಾಧಯ ಮಾೊಂತ್ ಶ್ಕ್ಲರ್ಯ್ಲೀ ಮೆಳ್ಯಿ .

-ಎಚ್ಚ. ಆರ್. ಆಳವ ------------------------------------------------------------

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಪ್ಿ ೊಂಬರ್

ಮ್ಹಿನ

ಮ್ಾ ಣಾಿ ನಾ

ಏಕ್

ಆನಭ ೀಗಾಕ್ ಕ್ನರ

ಯೆತ್.

ಆಯೊ ನವ್ದೊಂಪಣ್

ಭಾರತ್ಚ್ಯಯ

ಕರವ್ಳ್ಪರ್

ಪಾವ್ಪಾ ಚಿೊಂ

ಭಗ್

ಲ್ಲೊ

ಆನಂದ್

ಮಾಜಾವ ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ

ನಾ.

ನೈೊಂ,

ಅಜೂನ್

ಕ್ಲೊ ಸ್

ಟೀಚರ್

ಶ್ಕಂವ್ಪ್ ಯ

ಸಕ್ ಡ್

ಟೀಚರೊಂಕ್ ಕಳೆ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಮ್ಾ ಣ್

ಮಡ್ಟೊಂ ನಿತ್ಲು ನ್ ಯೆೊಂವ್್ ಲಾಗಾಿ ತ್.

ಕಳ್

ಜಡೆಾ , ಆಬೊಲಿೊಂ, ಚಿಕಳ್ಪೊಂ, ಆಲ್ಕಾ ಲಿೊಂ

ಸಂಭರ ಮಾಿ ನಾ.

ವೀೊಂಟ್

ರಂಗ್

ಸಪ್ಿ ೊಂಬರ್

ಮಗೆರ

ಕ್ಲಯ ಲೊಂಡ್ರರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ದಿೀಸ್.

ಉಸವ್ನ

ಪಾಚ್ಯತ್ಾತ್. ವ್ಪಲಿರ್

ಜಾಲೊ

ಆಪ್ೊ

ಆಮೆಾ ಲಾಯ ಸಭಿತ್

ಬಾೊಂಧುನ್ ಹಳ್ಯಿಚೊ ಕುಡ್ಯ್

ಕಳೆ, ವ್ನ್ಾ

ಕ್ಲೊ ಸ್ ಟೀಚರಿಕ್ ದಿತ್ನಾ ಲಾನಾ ಣಾರ್

ಆಮಾ್ ಯ

ಲೊ ೊಂ

ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಚೊ ಹೊಂ.. ಪಾೊಂಚ್ ತನಾಯ ಾ

ದಿೀಸ್ ವ್ಾ ಯ್ ಆಮಾ್ ಯ

ಬೊಟ್ಮೊಂಕ್

ಸಾೊಂಗಾತ್ ಧನ್ಾ ಮಗಾನ್ ಅಕ್ಷರೊಂಚಿ ವ್ಳಕ್ ಧರವ್ನ ಬರಂವ್್ ಲಾಯ್ಲಲಾೊ ಯ

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗುರೊಂಕ್ ಆಮ್ಹ

ಉಡ್ಟಸಾನ್ ಮಾನ್

ಕಚೊಾ ದಿೀಸ್ ಹೊ.

ಜರಂವ್್ ಸಲಿೀಸ್ ಜಾಯಾನ . ವ್ಾ ಡಿಲಾೊಂ, ಭುಗಾೊಂ, ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂ ಹಯೆಾಕ್ಲೊ ಯ ಕ್ ಹಯ ಕಷ್ಟಾ ೊಂಚ್ಯಯ

ಡ್ಟ.

ಸವೇಾಪಳ್ಪು

ಭಾರತ್ಚೊ

ದುಸರ

ರಧಾಕೃಷಣ ನ್, ರಷ್ಟಾ ಾಧಯ ಕ್ಷ್,

ಸ್ವಿ ತೆಚೊ

ಪರಿಣಾಮ್

ಮಾಲಾಾ. ಆನೆಯ ೀಕ್ಲ ವ್ಪಟೆನ್

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಖಾತ್ಯ ಕ್

ಭಾರತ್ ರತ್ನ ಪರ ಶಸ್ವಿ ವಿಜೇತ್, ಶ್ಸಿ ಚೊ

ವ್ಾ ಡ್ ಧಖೊ. ಕಶ್ೊಂ ಶಳ್ಯೊಂ ಉಘಡಿ್ ೊಂ,

ರಜ್ ಕ್ಲರಣಿ ಹಚೊ ಜಲಾಾ

ದಿೀಸ್

ಕತೆೊಂ ಆನಿ ಕತೆೊ ೊಂ ಲಿಸಾೊಂವ್ ದಿೊಂವ್ದ್ ೊಂ,

ಸಪ್ಿ ೊಂಬರ್ 5. ಹೊ ದಿೀಸ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಚೊ

ಕಶೆೊಂ ದಿೊಂವ್ದ್ ೊಂ.. ಹಯ ಚ್ ಸವ್ಪಲಾೊಂಕ್

ದಿೀಸ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಚರೊಂಕ್ ತ್ಣ ುಶ್

ಜಾಪ

ದಖಯ್ಲೊ .

ಉತ್ಲರ ೊಂಕ್ ಲಾಗೊ ೊಂ. ಹಯ ಮ್ರ್ಧೊಂ ಜಾಯೆಿ

ಬರೆೊಂ,

ಆಮಾ್ ಯ

ಸಧುನ್

ವ್ಸಾಾೊಂ

ಹಯೆಾಕ್ಲೊ ಯ ಚ್ಯಯ ಜವಿತ್ೊಂತ್, ಆವ್ಯ್

ನಿಧಾಾರ್,

ಬಾಪಯ್ ಉಪಾರ ೊಂತ್, ಬರೆೊಂ ವ್ಪಯ್ಾ

ಜಾಯಿ ಯ

ಸಮಾಜ ೊಂವ್್ ಸಕ್ ಲಿೊ ೊಂ ಆಸಾತ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂ.

ಥವ್ನ ಸಕ್ಲಾರಕ್ ಪಾವೊ ಯ , ಸಕ್ಲಾರ

ಜೊ

ಥವ್ನ ಲ್ಲಕ್ಲಕ್. ಪರಿಸ್ವಿ ತೆ ಸಂಗ ರಜ

ಆಪಾೊ ಯ

ಜಾಣಾವ ಯೆಚ್ಯಯ

ಭಂಡ್ಟರೊಂತೆೊ ೊಂ

ವತನ್

ಜಾಯ್ಲಿ ೊಂ

ದೊೀನ್

ಸವ್ಪಲಾೊಂ,

ಸಲಹ ಲಾಾ ನಾೊಂ ವ್ಾ ಡ್ಟೊಂ

ಜಾೊಂವಿ್ ೊಂ

ವಿಧಾನಾ

ಅಜೂನ್

ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್ ದಿತ್ ತ್ಲ ಗುರ. ಪ್ಯಣ್

ಚಲ್ಲನ್ೊಂಚ್ ಆಸಾತ್.

ಜೊ

ಆನೆೊ ೈನ್ ಶ್ಕ್ಲಾ ವಿಧಾನ್ ಸಂಸಾರ್

ಮಗಾನ್,

ಸಮಜ ನ್,

ಸಮಾಧಾನೆನ್,

ಉಮೆದಿನ್,

ಭರ್ ಪಾಳುನ್ ಆಯ್ಲಲಾೊ ಯ

ಆಮಾ್ ೊಂ,

ಸಸ್ವಣ ಕ್ಲಯೆನ್, ನಿಸಾವ ಥಾನ್ ಆಪಾಣ

ಶಳೆೊಂತ್

ವ್ಪಚ್ಯ್ ಯ ,

ಭಿತಲಿಾ ಜಾಣಾವ ಯ್ ಉಸುಾ ನ್ ಆಪಾೊ ಯ

ಬರಂವ್ಪ್ ಯ ಕ್ ಆಸ್ ೊಂ ಮ್ಹತ್ವ ಕಳನ್

ಶ್ಸಾೊಂಕ್ ಭೇದ್ ಬಾವ್ ನಾಸಾಿ ೊಂ

ಮ್ಹಿನೆೊಂಚ್ ಉತ್ರ ಲ. ವ್ದಗೊಂಚ್ ಶಳ್ಯೊಂ

ದಿತ್ ತ್ಲ ಬರೊ ಗುರ.

ಉಗಿ ೊಂ ಜಾೊಂವ್ ಆಶೆೊಂ ಸವ್ಪಾೊಂ ಆಪೇಕ್ಲಷ ಕರಿತ್

ಶ್ಕ್ಲ್ ಯ ,

ಆಸಾತ್.

ಹಯೆಾಕ್ಲ

ವ್ದಳ್ಯ

ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ವಿ ತಿ

ವ್ಾ ಡಿಲಾೊಂನಿಯ್ ಭುಗಾಯ ಾೊಂ ಸಂಗೊಂಚ್

ವಿಸಾಿ ರೊನ್

ಶಳೆಚಿೊಂ

ರವೊಂಕ್ ಜಾಯಾನ . ತ್ೊಂಚೊ ವ್ಪವ್ರ ,

ಧಾೊಂರ್ ಲಿೊ ೊಂ ಜನೆಲಾೊಂ ಬಾಗಾೊ ೊಂ ಕ್ನಾನ ೊಂ

ದಿಸಾ ಡ್ಯಿ ಗಾರ ಸ್ ತ್ಣಿೊಂ ಪಳೆವ್ನ ಘೆೊಂವ್್

ಪರತ್

ನಾ.

ಆಸಾ. ಜಾಯಾಿ ಯ ಶಳ್ಯೊಂನಿ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಕ್

ಸಾೊಂಗಾತಾ ಣಾ ವಿಣೊಂ

ವ್ಪವ್ಪರ ೊಂತೆೊ ೊಂ ಕ್ಲಡ್ಟೊ ೊಂ ಆನಿ ತಸಲಾಯ ೊಂಚಿ

ಅಧುರೆೊಂ ಶ್ಕ್ಲಾ ವಿಧಾನ್ ಕಣಾಕ್ ಯ್ಲ

ಪರಿಸ್ವಿ ತಿ ಭೊೀವ್ ಸಮ್ಸಾಯ ೊಂ ಭರಿತ್

ವ್ಪಡ್ಟೊ ಯ .

ಉಘಡಿಿ ತ್

ವಿಧಾಯ ರ್ಾೊಂಚ್ಯಯ

ಕಳ್ಪತ್

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸಾ. ಸಬಾರೊಂಕ್ ಅಧೊಾ ಪಾಗ್,

ಕ್ನಾನ ೊಂಯ್

ಹೊಂತ ಕತೆೊಂಯ್ ಕರೊಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ

ಪ್ಯಣ್ ಜೊ ಶ್ಸ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಯ

ಸ್ವಿ ತಿ ತ್ೊಂಚಿ. ಮಾತ್ಯ ಕ್ ವಡ್ಟೊ ಯ ರ್

ಉೊಂಚ್ಯೊ ಯ

ಪಾಯಾೊಂಕ್ ಪಾವ್ಪನಾ, ಪಾಯಾೊಂಕ್

ಮಲಾೊಂಕ್

ವಡ್ಟೊ ಯ ರ್

ಬರೊ

ಮಾತ್ಯ ಕ್

ನಾ

ಅಶ್.

ಜಾಯಾಿ ಯ

ವಿದಯ ರ್ಾೊಂನಿ

ತ್ೊಂಚ್ಯಯ

ಮಗಾಚ್ಯಯ

ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಕ್ ಹೊಗಾಾ ೊಂವ್ದ್ ೊಂ

ದಧೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ. ಜಾಗಾಯ ೊಂನಿ,

ಉೊಂಚ್ಯೊ ಯ

ಪಜಾಳ್ಯಯಾಿ

ಶ್ಕ್ಷಕ್

ವ್

ಹರ್

ಶ್ಕ್ಷಕ

ತೆನಾನ ೊಂ ಆತಾ ತೃಪಿ

ಜೊಡುೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ . ಹ್ೊಂಚ್ ಖರೆೊಂ ಶ್ಕ್ಷಣ್.

ಪಡ್ಟೊ ೊಂ. ಹಯ ಸವ್ಪಾಚೊಬ ಪರಿಣಾಮ್

ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಕಣೊಂಯ್ ಜಾವ್ದಯ ತ್, ಪ್ಯಣ್ ಬರೆ

ಅಮಾ್ ಯ

ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಸಕ್ ಡ್ ಜಾೊಂವ್್ ಸಕ್ಲನಾೊಂತ್.

ಹಯೆಾಕ್ಲೊ ಯ ಚರ್

ಪಡ್ಿ ಲ್ಲ

ವಿವಿಧ್ ರಿತಿೊಂನಿ.

ಮ್ನಾೆ ಯ

ಮಲಾೊಂಕ್ ಆಪಾಣ

ಥಂಯ್

ರೊೊಂಬೊವ್ನ ವ್ಪಡ್ವ್ನ , ತಿೊಂ ಜಯೆವ್ನ , ಶ್ಕ್ಲಾ ಥಳ್ ಎಕ್ಲ ವಿದಯ ರ್ಾಕ್

ಪ್ಲಾಯ ಥಂಯ್ ಕಲಾಾವ್ನ , ಸಮಾಜೆಕ್

ದುಸರ ೊಂ ಘರ್ ಆನಿ ಎಕ್ಲ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲಕ್ ವ್

ದೇಣಿಾ

ಶ್ಕ್ಷಕಕ್

ಠಾಣ.

ಖಂಡಿತ್ ಸಕ್ಲನಾ. ಜರ್ ತ್ಲ ಸಕ್ಲಿ , ತ್ಲ

ಹೊಂಗಾ ಮ್ನಾೆ ಯ - ಮ್ನಾೆ ಯ ೊಂ ಸಂಗೊಂ

ಬಯಾಾ ನಾಗರಿಕ್ಲೊಂಕ್ ರೂಪತ್ ಕನ್ಾ

ಸಂಬಂಧ್ ಘಡ್ಯಾ ನ್ ವ್ಪಡ್ಟಿ , ವ್ಯ ಕಿ ತ್ವ

ಸಮಾಜೆಕ್

ರೂಪತ್ ಜಾೊಂವ್ದ್

ಮ್ಹಸಾೊಂವ್ಪೊಂತ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವವ

ಆಪ್ೊ ೊಂ

ಮ್ಹಸಾೊಂವ್

ರಪಾರ್. ಮಾತೆಯ

ದಿೀೊಂವ್್

ಹಯೆಾಕ್

ದಿತ್

ಆನಿ

ಶ್ಕ್ಷಕ್

ಆಪಾೊ ಯ ಗುರ

ಮುದೊ ಕುೊಂಬಾರ ಹತಿೊಂ ಮಡೆ್ ಚೊಂ

ಜಾತ್. ತ್ಕ್ಲ ಪರ ಶಸಾಿ ಯ ೊಂಚಿ ಗರಜ್ ನಾ,

ಸುೊಂದರ್ ರೂರ್ ಘೆತ್ ತಶೆೊಂ, ವಿದೂರ ರ್

ಉಲಾೊ ಸ್, ತರೆ ಲಖಾಕ್ ನಾೊಂತ್. ತ್ಲ

ಫಾತರ್ ಶ್ಲಿಾ ಚ್ಯಯ ನಾಜೂಕ್ ಮಾರೊಂಕ್

ಆಪಾೊ ಯ

ಸಭಿತ್ ಪ್ಪತಿು ಜಾವ್ನ ಬದೊ ತ್ ತಶೆೊಂ,

ಪಾಟ್ಮರ್ ಆಸಾ. ಬಯಾಾ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಕ್

ಏಕ್ ಭುಗೊಾ ವ್ ಭುಗೆಾೊಂ ಗುರಚ್ಯಯ

ವಿದಯ ರ್ಾ

ಹತಿೊಂ

ಜಾವ್ನ

ಜಾಣಾವ ಯ್ ವ್ಪೊಂಟ್ಮರ್ ಜಾತ್ನಾ ಶ್ಸ್ಿ ,

ಸಮಾಜೆ ಮೆರೆಕ್ ಪಾವ್ಪಿ . ಗುರ ಕ್ದಿೊಂಚ್

ುಶಲಾಯ್, ಮೀಗ್, ಸಡ್ ದೊಡ್,

ಆಪ್ೊ

ಭೊಗಾಾ ಣ, ಸಮಜ ನ್ ಘೆೊಂವ್ದ್

ಸಂಪ್ಯಣ್ಾ ವ್ಯ ಕಿ ಶ್ಸ್

ಸಂಪ್ಯಣ್ಾ

ಮ್ಾ ಣ್

ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಚ್ಯಯ

ಕ್ದಿೊಂಚ್

ಕ್ಲಳ್ಯಜ

ವಿಸಾರ ನಾೊಂತ್.

ಗೂಣ್

ಒಪ್ವ ನ್ ಘೆನಾ. ಶೆೊಂಭರೊಂತ್ ಶೆೊಂಭರ್

ಜರ್ ಲಾಾ ನಾೊಂ ಖಾತಿರ್ ಶ್ಕೆ ಕ್ಲೊಂ ಲಾಗೊಂ

ಠಕ್್ ಅೊಂಕ್ ಜೊಡ್ಟೊ ಯ ರಿ, ತ್ಯ ಶ್ಸಾಚ್ಯಯ

ಆಸಾತ್

ಗುಣಾೊಂಕ್ ತ್ಲ ತಿಳ್ಯಿ . ಥಂಯ್ ಕತೆೊಂಯ್

ಚಡ್ಟಿ ತ್.

ಊಣ್

ಆಸಾಗ

ಸಧಾಿ .

ಗುರ 52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತೆ

ಯಶಸವ ಚಿೊಂ

ಮೆಟ್ಮೊಂ


ಸಾೊಂ

ಲ್ಕವಿಸ್

ಸಂಸಾಿ ಯ ೊಂತ್

ಏಕ್

ಫಾಲಾಯ ೊಂ

ತ್ಣಿೊಂಯ್

ಸಮಾಜೆೊಂತ್

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ಜಾವ್ನ ವ್ಪವುತ್ಾನಾ,

ಉಭೆೊಂ ರವ್ಪಶೆೊಂ ಕರೊಂಕ್. ಸಮ್ಸಯ

ಜಾಯ್ಲಿ ೊಂ ತ್ಲೊಂತ್ ವಂತ್ ವಿದಯ ರ್ಾ

ಯೆತ್ನಾ ಪ್ಳು್ ರೆ ಜಾಯಾನ

ಮ್ಾ ಜಾಯ

ಶ್ಕ್ಷಕ್

ಜವಿತ್ೊಂತ್

ಪಾಶರ್

ಜಾೊಂವ್್

ವಿಧಾಯ ರ್ಾೊಂಕ್ ದೇಖ್ ಜಾೊಂವ್.

ಜಾಲಾಯ ೊಂತ್. ಮ್ಾ ಜಾಯ ಹತ್ೊಂತ್ ಪಡ್

ಸಮಾಜೆಚಿ ಅವ್ಯ ವ್ಸಾಿ ಸಾಕಾ ಜಾೊಂವ್್

ಲಾೊ ಯ

ಮ್ನಾೆ ಯ

ತ್ಲ

ಆವ್ಪ್ ಸ್

ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿ್

ಹಯೆಾಕ್ಲೊ ಯ ೊಂಕ್

ಮಲಾೊಂಚಿ ವ್ಳಕ್ ದಿೊಂವ್ದ್

ಹೊಂವ್ದೊಂ ನಾೊಂತ್.

ಕ್ದಿೊಂಚ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್

ಹೊಗಾಾ ೊಂವ್್

ಏಕ್ ಉಗೆಿ ೊಂ ಪ್ಪಸಿ ಕ್.

ಪಯೆೊ ೊಂ ವಿದಯ ರ್ಾ ಆಪಾೊ ಯ

ಏಕ್

ಮಾಗಾದಶಾಕ್

ಜಾೊಂವ್.

ಜಾೊಂವ್್ ತ್ಲ ಏಕ್

ವ್ಪಟ್ ದಖಂವ್.

ಶ್ಕ್ಷಕ್ ವ್

ಶ್ಕ್ಷಕಕ್

ಜಾಣಾ

ಜಾತ್

ಉಪಾರ ೊಂತ್

ತ್ಣೊಂ

ದಿೊಂವಿ್

ವಿದಯ

ಶ್ಕೊಂಕ್

ಆಮಾ್ ಯ

ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂನಿ

ಸಮ್ಸಾಯ ತಾ ಕ್,

ಗಂಭಿೀರ್ ಪರಿಸ್ವಿ ತೆೊಂತಿೀ, ಆಪಾೊ ಯ ವ್ಪವ್ಪರ

ತಯಾರ್ ಜಾತ್. ಜರ್ ಗುರ ಆಪಾೊ ಯ

ಮ್ಹನತೆೊಂತ್ ಜಾಯೆಿ ೊಂ ಶ್ಕ್್ ೊಂ ಪಡ್ಟೊ ೊಂ.

ಶ್ಸಾೊಂಚ ಮ್ನ್ ಜಕ್ಲಿ ತೆನಾನ ೊಂ ತ್ಚಿ

ನವಿೊಂ

ಆಧಾ

ಪರಿಸ್ವಿ ತೆನ್ ತ್ೊಂಕ್ಲೊಂ ಶ್ಕಯಾೊ ೊಂ.

ರಟ್ಮವ್ಳ್

ಸಂಪೊ

ಮ್ಾ ಣ್

ವಿಧಾನಾೊಂ,

ನವ್ದ

ಉಪಾಯ್

ಹಯ

ಆರ್ಥಾ. ಜಾಾ ನ್ ವ್ಪೊಂಟ್ಕೊಂಕ್ ಕಣಾಕ್

ವ್ಸಾಾ ಶ್ಕೆ ಕ್ಲೊಂಚೊ ದಿೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಯ್ ಜಾತ್, ಕಣ್ ಯ್ಲ ಶ್ಕ್ಲಿ ಪ್ಯಣ್

ಕತ್ಾನಾ,

ವ್ಯ ಕಿ ತ್ವ ರೂಪತ್ ಕರೊಂಕ್ ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಮಾತ್ರ

ಮಾಗಾದಶಾಕ್, ವ್ಪಟ್ ವ್ಪಾ ದಿವ,

ಸಕ್ಲಿ .

ಮ್ನಾೆ ಯ

ತ್ಲೊಂತ್ೊಂಚ ಪ್ಪೊಂಜೆ ಹತಿೊಂ

ಹರ್ ಶ್ಕೆ ಕ್ ಏಕ್ ಖರೊ

ಮಲಾೊಂಕ್ ರತ್ ಕಚೊಾ

ಆಸಾಿ ನಾ, ತ್ೊಂಚಿ ಸಕತ್ ಜಕುನ್ ಧನ್ಾ

ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ ವ್ಪಡ್ಯೊಂಕ್ ಆವ್ಪ್ ಸ್

ತ್ೊಂಕ್ಲೊಂ

ಲಾಭೊೊಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಆಶೆವ್ಪಯ ೊಂ. ಫುಡ್ಟೊ ಯ

ಜೊಕ್ಿ ೊಂ

ಮಾಗಾದಶಾನ್

ದಿೀವ್ನ ಸಾಕ್ಲಯ ಾ ವ್ಪಟೆಕ್ ಪಾವಂವ್ದ್ ೊಂ

ಪಳೆಾಕ್

ಮ್ಹಸಾೊಂವ್ ಶ್ಕೆ ಕ್ ಕತ್ಾ. ಸಮಾಜೆಕ್

ರೊೀಲ್

ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂನಿ ದಿೊಂವಿ್

ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್

ತ್ಚ

ಭಿತರ್

ಮಲಾೊಂ

ವ್ತಿಾ ದೇಣಿಾ

ಆಸ್

ಲಿೊ ೊಂ

ಪರಿಶರ ಮಾಚ

ಹಿ.

ಮ್ನಾೆ ಯ

ಉಭೊ

ಜಾೊಂವ್್

ಮಡೆಲ್ ತ್ಣ

ಆಪಾೊ ಯ ಜಾೊಂವ್ಪ್ ಯ ಕ್

ಪಭಿಾೊಂ ಮ್ಾ ಣಾಯ ೊಂ.

ವಚ್ ರ್

ಸದೊಂ ಪಾಜುನ್, ತ್ಣ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂ ಹುಜರ್

ಜೊಕ್ಿ ೊಂ ಲಿಸಾೊಂವ್ ಶ್ಕಂವ್

- ಫೆಲಿಸ ಲ್ವೀಬೊ, ದ್ರರೆಬೈಲ್.

ಆಸಾ,

----------------------------------------------------------------------------------------53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಕಸ್ ಕ್ಲಡ್ವ್ನ ಸಲೂನಾ ಥವ್ನ ಭಾಯ್ರ ಯೆತ್ನಾ ಚಂದು ಮೆಳು . ತ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಥಂಯ್್ ರಕ್ಲ ಭಂವಿಿ ಣಿಚೊಂ ಕ್ಲಟೆೊಂ. ಪಾವ್ಾ ಯೆತ್ನಾ ಬಸ್ಸಾ ೀೊಂಡ್ಟೊಂತ್ ಆಸಾಿ . ರತಿೊಂ ಆೊಂಗಾ ಬಾಗಾೊ ರ್ ನಿದಿ . ಕ್ಲಮ್ ಮೆಳ್ಯು ಯ ರ್ ಕತ್ಾ. ಇಲೊ ೊಂ ಪಯೆತ್ ಪ್ಪಣ್ ಕಣಾಯ್ಲ್ ೀ ಉಪದ್ರ ದಿೀನಾ. ಮಾಾ ಕ್ಲ ಪಳೆಲೊಂಚ್ ಏಕ್ ಸಭಿತ್ ಹಸ ದಿೀವ್ನ ‘ನಮ್ಸಿ ಸರ್’ ಮ್ಾ ಣ್ ವಂದಿತ್. ಹೊಂವ್ದೊಂ ಕ್ಲೊಂಯ್ ತ್ಕ್ಲ ಶ್ಕಂವ್್ ನಾ. ವ್ಪ ಕ್ಲೊಂಯ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕ್ಲಿೊ ನಾ. ಏಕ್ ಚ್ಯರ್ ದಿೀಸ್ ಆಮೆಾ ರ್ ತ್ಣ ಹಿತ್ಲ್ ನಿತಳ್ ಕ್ಲೊ ೊಂ ತಿತೆೊ ೊಂಚ್. ಪ್ಪಣ್ ತ್ಕ್ಲ ಮ್ಾ ಜೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್. ಹೊಂವಿೀೊಂ ತ್ಕ್ಲ ಪರ ತಿವಂದನ್ ಕತ್ಾೊಂ. ಕಸ ಆಸಾಯ್

ಮ್ಾ ಣ್ ವಿಚ್ಯತ್ಾೊಂ. ಆಜ್ಯ್ಲೀ ತಿತೆೊ ೊಂಚ್. ತ್ಣ ವಂದಿಲೊಂ ಆನಿ ಹೊಂವ್ ತ್ಚ ಕಡೆ ದೊೀನ್ ಸಬ್ಿ ಉಲವ್ನ ಫುಡೆೊಂ ಚಲ್ಲೊ ೊಂ. ಚಲಾಿ ೊಂ ಚಲಾಿ ೊಂ ಚಂದು ಆನಿ ಮ್ಾ ಜೆ ಮ್ಧೊೊ ಸಂಬಂಧ್ ಚಿೊಂತೊಂಕ್ ಲಾಗೊೊ ೊಂ. ತ್ಚೊಂ ‘ನಮ್ಸಿ ಸರ್’ ಉತರ್ ಮ್ತಿೊಂತ್ ಪರ ತಿಫಲನ್ ಜಾತ್ನಾ ಅಸಲಚ್ ಹ್ರ್ ಮ್ಧುರ್ ಉಗಾಾ ಸ್ ಮ್ತಿ ಪಡ್ಟಿ ಯ ರ್ ನಾಚ್ಯಲಾಗೆೊ ... ************* ಹಂಪನ್ಕಟ್ಮಯ ರ್ ಗಜೆಾಚ್ಯಯ ಕ್ಲಮಾನ್ ತತ್ಾನ್ ಮೆಟ್ಮೊಂ ಕ್ಲಡ್ಟಿ ಲ್ಲೊಂ. ರಸಿ ಉತ್ಲರ ನ್ ತೆವಿೆ ಲಾಯ ನ್ ಪಾವ್ಪಜಾಯ್ ತರ್ ಏಕ್ ಸ್ಕ್ ಟರ್ ಯೇವ್ನ ಮ್ಾ ಜೆ ಬಗೆೊ ಕ್ ಥೊಂಬೊ .

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


“ಹಲ್ಲ ಸರ್, ಗುಡ್ ಈವಿನ ೊಂಗ್. ವ್ಪಟ್ ಯೆ ಸಪ್ರ ೈಜ್! ಮಾಾ ಕ್ಲ ಕತ್ಲೊ ಸಂತ್ಲಸ್ ಜಾತ್ ತಮಾ್ ೊಂ ಪಳವ್ನ ” ತಿ ಉಲವ್ನ ೊಂಚ್ ಗೆಲಿ. ಹೊಂವ್ ತಿಕ್ಲಚ್ ಪಳಂವ್ಪ್ ಯ ರ್ ಪಡ್ಯೊ ೊಂ. ತ್ಲೀೊಂಡ್ ತಿಚೊಂ ಹ್ಲಾ ಟ್ಮನ್ ಧಾೊಂರ್ಲೊ ೊಂ ತರ್ ವ್ಳಕ್ ಮೆಳ್ಪ್ ತರಿೀ ಕಶ್. “ಬಾಯೆ ತಜ ವ್ಳಕ್ ಮೆಳ್ಯನಾಮೂ. ಕಣ್ ತೊಂ?” ಹೊಂವ್ದೊಂ ವಿಚ್ಯಲಾೊಂ. “ಹೊಂವ್ ತಮ್ಹ್ ಎಕಿ ೊಂ ಓಲ್ಾ ಸುಾ ಡೆೊಂಟ್” ಮ್ಾ ಣಾತ್ಿ ಹ್ಲಾ ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಯೆೊ ೊಂ. “ಹೊ ನಿಕತ್, ಕತಿೊ ೊಂ ವ್ರಾ ೊಂ ಜಾಲಿೊಂ ತಕ್ಲ ಮೆಳ್ಯನಾಸಾಿ ೊಂ. ಕಶೆೊಂ ಆಸಾಯ್ ತೊಂ? ಕತೆೊಂ ಕತ್ಾಯ್?” ಸಬಾರ್ ಗಜಾಲಿ ಕ್ಲ್ಲಯ ಥಂಯ್್ ದ್ರಗೆನ್ ರವನ್. “ಇತಿೊ ೊಂ ವ್ಸಾಾೊಂ ಜಾಲಾಯ ರಿೀ ಮ್ಾ ಜೊ ಉಗಾಾ ಸ್ ಆಸಾ ತಕ್ಲ ನೈೊಂಗೀ?” ಹೊಂವ್ದೊಂ ವಿಚ್ಯಲಾೊಂ. “ಸರ್ ತಮ್ ಉಗಾಾ ಸ್ ವಿಸರ ೊಂಚೊ ಕಸ? ಮ್ಾ ಜಾಯ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಕ್ ಶ್ಕಯಾಿ ನಾ ಹೊಂವ್ ಕ್ದಳ್ಯಯ್ ತಮೆ್ ವಿಷ್ಟಯ ೊಂತ್ ಸಾೊಂಗಾಿ ೊಂ. ಆಮ್ಹ ಲಾಾ ನ್ ಭುಗಾೊಂ ಆಸಾಿ ನಾ ತಮ್ಹ ಆಮ್ ಕತ್ಲೊ ಮೀಗ್ ಕ್ಲ್ಲೊ , ಕತ್ೊ ಯ ಮಗಾನ್ ಶ್ಕಯ್ಲಲೊ ೊಂ, ತಮಾ್ ಯ ಸಬಜ ಕ್ಲಾ ೊಂತ್ ಆಮಾ್ ೊಂ ಕತೆೊ ಬರೆ ಮಾಕ್ಾ ಾ ಮೆಳ್ಯಿ ಲ ಹ್ೊಂ ಸಗೆು ೊಂ ತ್ೊಂಕ್ಲೊಂ ಸಾೊಂಗಾಿ ೊಂ. ಆಮ್ಹ ಸಾತೆವ ಕ್ಲೊ ಸ್ವೊಂತ್ ಶ್ಕ್ಲಿ ನಾ ತಮ್ಹ ಏಕ್ ಉತರ್ ಸಾೊಂಗ್ಲೊ ೊಂ, ‘ಆತ್ೊಂ ತಮ್ಹ ಕಷ್ಾ ಕ್ಲಡ್ನ ಬರೆೊಂ ಕನ್ಾ ಶ್ಕ್ಲೊ ಯ ರ್ ತಮೆ್ ಮುಕ್ೊ ದಿೀಸ್ ಸಂತ್ಲಸಾಚ ಜಾತಲ ಆತ್ೊಂಚ್ ತಮ್ಹ ಸುಖ್ ಆಶೆಲಾಯ ರ್

ತಮೆ್ ಮುಕ್ೊ ದಿೀಸ್ ಕಷ್ಟಾ ೊಂಚ ಜಾತಲ’ ಹ್ೊಂ ಹೊಂವ್ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಜಣಯ ೊಂತ್ ಪಾಳ್ನ ಆಯಾೊ ಯ ೊಂ ಆನಿ ಆತ್ೊಂ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಕೀ ತೆೊಂಚ್ ಶ್ಕಯಾಿ ೊಂ” ನಿಕತ್ಕ್ ಆಜ್ ಇತ್ಲೊ ಸಂತ್ಲಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೀ ತೆೊಂ ಉಲವ್ನ ೊಂಚ್ ಗೆಲೊಂ. ಆನಿ ಹೊಂವ್ ಆಯ್ ನ್ೊಂಚ್ ರವೊ ೊಂ. “ಸರ್, ತಮೆ್ ೊಂ ಮಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ದಿಯಾ. ಮ್ಾ ಜಾಯ ಕ್ಲಜರಕ್ ಆಪಯ್ಲಲೊ ೊಂ ತರಿೀ ತಮಾ್ ೊಂ ಯೇೊಂವ್್ ಜಾೊಂವ್್ ನಾ. ಹ್ ಪಾವಿಾ ೊಂ ಧುವ್ದಚೊ ಕುಮಾಾ ರ್ ಆಸಾ ಆಪವ್ದಣ ದಿತ್ೊಂ ಯೇನಾಸಾಿ ೊಂ ರವೊಂಕ್ ನಜೊ” ಮ್ಾ ಣೊನ್ ವ್ತ್ಿ ಯೆಚೊಂ ಆಪವ್ದಣ ದಿಲೊಂ. “ತಜಾಯ ಅಭಿಮಾನಾ ಖಾತಿರ್ ದೇವ್ ಬರೆೊಂ ಕರೊಂ. ಆನೆಯ ಕ್ ಪಾವಿಾ ೊಂ ಮೆಳ್ಯಯ ೊಂ” ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾೊಂಗೊನ್ ಹೊಂವ್ ಸಂತ್ಲಸಾಚ್ಯಯ ಲಾರೊಂನಿ ಧಲ್ಲನ್ ಫುಡೆೊಂ ಚಮಾ್ ಲ್ಲೊಂ. ************ “ಹಲ್ಲ, ಸರ್ಗೀ?” “ವ್ಯ್, ತಮ್ಹ ಕಣ್?” “ಹೊಂವ್ ನಿಮ್ಾಲ, ತಮೆ್ ೊಂ ಸುಾ ಡೆೊಂಟ್.” “ಉಗಾಾ ಸ್ ಆಯ್ಲಲಾನ ಮೂ?” “ಟೀಚಸ್ಾ ಡೇ ದಿಸಾ ಹೊಂವ್ದೊಂ ದಿಲ್ಲೊ ಗುಲ್ಲಬ್ ತಮ್ಹ ಶಟ್ಮಾಚ್ಯಯ ಬುತ್ೊಂವ್ಪಕ್ ಶ್ಕ್ಲಾಯ್ಲಲ್ಲೊ ಉಡ್ಟಸ್ ಆಸಾಗೀ?” “ಹೊ ಉಡ್ಟಸ್ ಆಯೊ ” ಮ್ಾ ಜೊ ಉಡ್ಟಸ್ ಪಾಟೊಂ ಧಾೊಂವೊ . ತ್ಯ ವ್ಸಾಾ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಚ್ಯಯ ದಿಸಾ ಇಸ್ ಲಾ ಭಿತರ್ ಪಾೊಂಯ್ ದವ್ರೊಂಕ್

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಪಸಾತ್ ನಾ ಭುಗಾೊಂ ಸಗು ೊಂ ಗುಲ್ಲಬ್ ಘೆವ್ನ ಪಯೆೊ ೊಂ ಆಪ್ಣ ದಿೀಜಾಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಧಾೊಂವನ್ ಆಯ್ಲಲಿೊ ೊಂ. ತ್ೊಂಚ ಪಯ್ಲ್ ನಿಮ್ಾಲಾ ಎಕ್ೊ ೊಂ. ಪ್ಪಣ್ ತೆೊಂ ಮ್ಟೆವ ೊಂ ಜಾಲಾೊ ಯ ನ್ ಹ್ರ್ ಭುಗಾೊಂ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಫುಲಾೊಂ ದಿತ್ನಾ ತೆೊಂ ದಿಸೊ ೊಂನಾ. ಭುಗಾೊಂ ಪಾಟೊಂ ವ್ದತ್ನಾ ನಿಮ್ಾಲಾ ರಡ್ಯನ್ ಪಾಟೊಂ ವ್ದಚೊಂ ಹೊಂವ್ದೊಂ ಪಳೆಲೊಂ. ತ್ಚ್ಯಯ ಹತ್ೊಂತ್ ಲಾಾ ನ್ ಗುಲ್ಲಬ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . “ನಿಮ್ಾಲಾ” ಹೊಂವ್ದೊಂ ತ್ಕ್ಲ ಆಪಯೆೊ ೊಂ. “ಮಾಾ ಕ್ಲ ಗುಲ್ಲಬ್ ದಿೀನಾೊಂಯ್ಲಾ ೀ?” “ದುಸಾರ ಯ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಚ್ಯಯ ಸಭಿತ್ ಗುಲ್ಲಬಾೊಂ ಮುಕ್ಲರ್ ಹೊ ಮ್ಾ ಜೊ ಕ್ಲಟ್ ಗುಲ್ಲಬ್ ತಮಾ್ ೊಂ ನಾಕ್ಲ ಸರ್” ತ್ಣ ಸಾೊಂಗಾಿ ನಾ ಮಾಾ ಕ್ಲ ದುಕ್ೊ ೊಂ. ತ್ಕ್ಲಯ್ಲೀ ದುಕ್ಲೊ ೊಂ ಮ್ಾ ಣ್ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಕಳೆು ೊಂ. “ನಿಮ್ಾಲ ಪಳ್ಯಯ ೊಂ ತ್ಲ ಗುಲ್ಲಬ್ ಹ್ವಿೆ ನ್ ದಿ” ಹೊಂವ್ದೊಂ ಮ್ಾ ಳೆೊಂ. ನಾುಶೆನ್ ದಿಲ್ಲ. ಹೊಂವ್ದೊಂ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಶಟ್ಮಾಚ್ಯಯ ಬುತ್ೊಂವ್ಪೊಂ ಮ್ರ್ಧೊಂ ಶ್ಕ್ಲಾಯೊ . “ನಿಮ್ಾಲ, ತವ್ದೊಂ ದಿಲ್ಲೊ ಗುಲ್ಲಬ್ ಅಳೆ ಹೊಂವ್ದೊಂ ಮ್ಾ ಜಾಯ ಕ್ಲಳ್ಯಜ ಲಾಗೊಂ ದವ್ಲಾಾ. ಆತ್ೊಂ ಹಸ್ ಪಳವ್ಪಯ ೊಂ.” ನಿಮ್ಾಲ ಹಸನ್ ಧಾೊಂವ್ದೊ ೊಂ. ಲಾಾ ನ್ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಚೊಂ ಕ್ಲಳ್ಪಜ್ ಕತೆೊ ೊಂ ಮವ್ಪಳ್ ಆನಿ ನಿಷ್ ಳಂಕ್ ನೈೊಂಗೀ? “ಸಾೊಂಗ್ ನಿಮ್ಾಲ ಕತೆೊಂ ಮ್ಾ ಜೊ ಉಡ್ಟಸ್ ಆಯೊ ?” “ಸರ್, ಯೆೊಂವ್ಪ್ ಯ ಸನಾವ ರ ಮ್ಾ ಜೆೊಂ ಕ್ಲಜಾರ್. ತಮ್ಹ ಯೇಜಾಯ್. ಮಾಾ ಾ ಕ್ಲ ತಮೆ್ ೊಂ ಘರ್ ಕಳ್ಪತ್ ನಾೊಂ. ವ್ಪಟ್ ಸಾೊಂಗಾೆ ಯ ತ್ಗೀ?” “ಇನಿವ ಟೇಶನ್ ಪಾವ್ದೊ ೊಂ. ತಜಾಯ

ರಟ್ಮವ್ಳ್ಪೊಂ ಮ್ರ್ಧೊಂ ಮ್ಾ ಜೆೊಂ ಘರ್ ಸದುನ್ ಕ್ಲಡ್ನ ಯೆೊಂವ್ದ್ ೊಂ ನಾಕ್ಲ. ಕ್ಲಜರ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾೊಂಗ್ ಹೊಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತ್ೊಂ” ಹೊಂವ್ದೊಂ ತ್ಕ್ಲ ಭಾಸಾಯೆೊ ೊಂ. ************** ಆಯೆೊ ವ್ಪರ್ ಎಕ್ಲ ಕ್ಲಜರಕ್ ಗೆಲೊ ಕಡೆ ಮ್ಾ ಜೊ ಖಾಸ್ ಈಷ್ಾ ಮೆಳು . “ವ್ಾ ಡ್ಯೊ ಮ್ನಿಸ್, ಕಸ ಆಸಾಯ್?” ಮ್ಾ ಣ್ ವಿಚ್ಯರಿಲಾಗೊೊ . ಹೊಂವ್ದೊಂ ಹ್ಣ ತೆಣ ಪಳೆಲೊಂ. “ಹೊಯ್, ಹೊಂವ್ ತಜೆಲಾಗೊಂಚ್ ಉಲಯಾಿ ೊಂ. ತೊಂ ಕತ್ಯ ಕ್ ಸಾಸಾಾ ತ್ಯ್ ಸಾಯಾಿ ?” “ತವ್ದೊಂ ವ್ಾ ಡ್ಯೊ ಮ್ನಿಸ್ ಮ್ಳೆೊಂಯ್ ದ್ರಕುನ್ ಕಣ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಪಳಂವ್್ ಸರ್ಧೊ ೊಂ.” “ವ್ಾ ಡ್ಯೊ ಮ್ನಿಸ್ ತೊಂಚ್” “ತಜಾಯ ಮಾಗಾಣ ಯ ನ್ ಪ್ಪಣಿ ಜಾೊಂವ್” “ಜಾೊಂವ್ ನಾ ಯ್ ಜಾಲಾಯ್. ಕ್ಲಲ್ ಏಕ್ ಎವ್ಪಡ್ಾ ಕ್ಲಯೆಾೊಂ ಆಸ್ಲೊ ೊಂ. ಆನಿ ಹೊಂವ್ ಥಂಯ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ ೊಂ. ತ್ಯ ಎವ್ಪಡಿಾೊಂ ಪಯ್ಲ್ ಎಕೊ ಚಲಿ ಉಲವ್ನ ಆಪ್ಪಣ್ ಹಯ ಪಾೊಂವ್ಪಾ ಯ ಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕ್ಲರಣ್ ಜಾಲಾೊ ಯ ೊಂಚಿ ನಾೊಂವ್ಪ ಸಾೊಂಗೊನ್ ತ್ೊಂಚೊ ಉಪಾ್ ರ್ ಭಾವುಡ್ಟಿ ನಾ, ತಿಚ್ಯಯ ಭುಗಾಯ ಾಪಣಾರ್ ಇಸ್ ಲಾೊಂತ್ ತವ್ದೊಂ ತಿಕ್ಲ ದಿಲೊ ೊಂ ಪ್ರ ೀರಣ್ ತಿಣ ಉಲೊ ೀಕ್ ಕ್ಲ್ಲ. ಮಾಾ ಕ್ಲ ಆಯ್ ನ್ ುಶ್ ಜಾಲಿ. ಆತ್ೊಂ ಸಾೊಂಗ್ ತೊಂ ವ್ಡ್ಯೊ ಮ್ನಿಸ್ ನೈೊಂಗೀ?” “ಹೊಂತೊಂ ವ್ಾ ಡ್ಾ ಣ್ ಕತೆೊಂ ಆಸಾ? ಇಸ್ ಲಾೊಂತ್ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಚಿೊಂ ದ್ರಣಿೊಂ

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಜಾವ ಡ್ಟೊಂವ್್ ಆಮ್ಹ ಅವ್ಪ್ ಸ್ ದಿತ್ೊಂವ್. ತೆ ಘೆವ್ನ ಜಣಯ ೊಂತ್ ಕತೆೊಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಕತ್ಾತ್ ಜಾಲಾಯ ರ್ ತಿ ತ್ೊಂಚಿ ಶರ್. ಪ್ಪಣ್ ಹಯ ಚಲಿಯೆನ್ ತಿಚ್ಯಯ ಯಶಸವ ೊಂತ್ ಮ್ಾ ಜೊಯ್ಲೀ ಉಗಾಾ ಸ್ ಕ್ಲಡ್ಟೊ ತರ್ ಹೊ ತಿಚೊ ವ್ತ್ಲಾ ಶೆಗುಣ್. ಆಮ್ಹ ಅನಿಕೀ ಬರೆೊಂ ಕರೊಂಕ್ ಆಮಾ್ ೊಂ ಪ್ರ ೀರಣ್” ********* ಫೇಸ್ಬುಕ್ಲರ್ ಮ್ಗ್ನ ಜಾಲ್ಲೊ ೊಂ. ತಿತ್ೊ ಯ ರ್ ‘ಹಲ್ಲ ಸರ್’ ಮ್ಾ ಣ್ ಮೆಸಜ್ ಆಯ್ಲೊ . ನಾೊಂವ್ ವ್ಪಚೊ ೊಂ ಪರ ಸಾದ್. “ಸರ್ ಮ್ಾ ಜ ವ್ಳಕ್ ಮೆಳ್ಪು ಗೀ?” ತ್ಚಿ ದುಸ್ವರ ಮೆಸಜ್, ಪರ ಸಾದ್ ನಾೊಂವ್ಪಚ ಸಬಾರ್ ವಿದಯ ರ್ಾ ಆಸಾತ್ ಕಣ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಪಾಕುಾೊಂಚೊಂ? “ಎನಿೀ ಕ್ಕೊ ” ಹೊಂವ್ದೊಂ ಪಾಟೊಂ ಮೆಸಜ್ ಧಾಡಿೊ . “ಸರ್, ಮ್ಾ ಜಾಯ ಧಾವ್ದ ಕ್ಲೊ ೊ ಸ್ವಚ್ಯಯ ಪರಿೀಕ್ಷ ಕ್ ಫಿೀಸ್ ಭರೊಂಕ್ ಕಷ್ಾ ಜಾಲಾೊ ಯ ವ್ದಳ್ಯರ್ ತಮ್ಹ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಸಹಯ್ ಕ್ಲಿೊ ಉಡ್ಟಸ್ ಆಯೊ ಗೀ?” ಮಾಾ ಾ ಕ್ಲ ನಿಜಾಯ್ಲ್ ೀ ಉಡ್ಟಸ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ . “ಸಾೊಂಗ್ ಪರ ಸಾದ್ ಕತೆೊಂ ಖಬರ್?” “ಹೊಂವ್ ಆತ್ೊಂ ದುಬಾಯ್ ಬರಯ ಕಂಪ್ನಿೊಂತ್ ಕ್ಲಮ್ ಕತ್ಾೊಂ. ಸರ್ ತಮ್ಹ ಬಜಾರ್ ಕನಾಾೊಂತ್ ಜಾಲಾಯ ರ್ ಹೊಂವ್ ಏಕ್ ವಿಚ್ಯರೊಂ?” “ಕ್ಲೊಂಯ್ ಬಜಾರ್ ನಾೊಂ ಸಾೊಂಗ್ ಕತೆೊಂ?” “ತಮ್ಹ ತವ್ಳ್ ದಿಲೊ ಫಿೀಸ್ ಮಾಾ ಕ್ಲ ವ್ತೆಾೊಂ ದ್ರಣ. ತಮೆ್ ೊಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರೊಂಕ್ ಮ್ಜಾಯ ನ್ ಜಾೊಂವ್ದ್ ೊಂ ನಾ ತರಿೀ ಏಕ್ ಲಾಾ ನ್ ಕ್ಲಣಿಕ್ ತಮ್ಹ ಸ್ವವ ೀಕ್ಲರ್

ಕ್ಲಾಯ ರ್ ಮಾಾ ಾ ಕ್ಲ ವ್ತ್ಲಾ ಸಂತ್ಲಸ್ ಜಾಯ್ಿ ” “ತಜಾಯ ಬರಯ ಮ್ನಾಕ್ ಥೊಂಕ್ಕಯ ಪರ ಸಾದ್. ಮಾಾ ಕ್ಲ ಕಸಲಿೀಯ್ ಕ್ಲಣಿಕ್ ನಾಕ್ಲ. ತಕ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಸಾೊ ಯ ರ್ ಆಮಾ್ ಯ ಇಸ್ ಲಾಚ್ಯಯ ದುಬಾು ಯ ಭುಗಾಯ ಾೊಂಚ್ಯಯ ಫಂಡ್ಟಕ್ ಕ್ಲೊಂಯ್ ತರಿೀ ಧಾಡ್. ತಿತೆೊ ೊಂಚ್ ಪ್ಪರೊ” “ಜಾಯ್ಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ್ ಧಾಡ್ಟಿ ೊಂ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರ್” “ಗುಡ್ ನೈಟ್” ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಸ್ಲಾೊ ಯ ನ್ ಸಬಾರ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಚೊ ಸಂಪಕ್ಾ ಜಾತ್ ಆನಿ ಆದ್ರೊ ಉಗಾಾ ಸ್ ಜೀವ್ಪಳ್ ಕರೊಂಕ್ ಅವ್ಪ್ ಸ್ ಮೆಳ್ಯಿ ತ್. ಕಣ್ ಅಮೆರಿಕ್ಲ ಕಣ್ ಕ್ನಾಡ್ಟ ಆನಿ ಕಣ್ ಗಲಾಿ ೊಂತ್, ಥೊಡಿೊಂ ಗಾೊಂವ್ಪೊಂತ್ ಥೊಡಿೊಂ ಪಗಾಾವ್ಪೊಂತ್ ಪ್ಪಣ್ ಸಂಬಂಧ್ ಪರತ್ ಜಮಾಿ . *************** ಆಯೆೊ ವ್ಪರ್ ರೂಪೇಶ್ ಮೆಳು . “ಗುಡ್ಯಾ ೀನಿೊಂಗ್ ಸರ್ ಕಶೆ ಆಸಾತ್ ತಮ್ಹ?” “ಬರೊ ಆಸಾೊಂ ರೂಪೇಶ್. ತಜ ಪಯುಸ್ವ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಕತೆೊಂ ಕತ್ಾಯ್?” “ಹೊಂವ್ದೊಂ ಕತೆೊಂ ಜಾಯಜ ಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ತಮ್ಹ ಮಾಾ ಾ ಕ್ಲ ಸಾೊಂಗ್ಲ್ಲೊ ಉಗಾಾ ಸ್ ಆಸಾಗೀ ತಮಾ್ ೊಂ?” ಏಕ್ ಘಡಿ ಚಿೊಂತೊಂಕ್ ಪಡ್ಯೊ ೊಂ. “ಹೊಂ, ತವ್ದೊಂ ಏಕ್ ಬರೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾಯಜ ಯ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾೊಂಗ್ಲೊ ೊಂ.”

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


“ಹೊಂವ್ ಆತ್ೊಂ ತೆೊಂಚ್ ಜಾೊಂವ್್ ಭಾಯ್ರ ಸಲಾಾೊಂ. ತಮೆ್ ೊಂ ಬಸಾೊಂವ್ ಆನಿ ಮಾಗೆಣ ಮಾಾ ಕ್ಲ ಜಾಯ್ ಸರ್” “ಆಯ್ ನ್ ುಶ್ ಜಾಲಿ. ತಜಾಯ ನಿಧಾಾರೊಂತ್ ರ್ರ್ ರವೊಂಕ್ ಜೆಜು ತಕ್ಲ ಕುಪಾಾ ದಿತಲ್ಲ. ಸಗೆು ೊಂ ಬರೆೊಂ ಜಾೊಂವ್. ತಜೆ ಖಾತಿರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ ಮಾಗಾಿ ೊಂ” ರೂಪೇಶ್ ಬಸಾೊಂವ್ ಘೆವ್ನ ಚಲ್ಲೊ . **********

ಸಂತ್ಲಸ್ ದಿತ್ತ್ ಮಾತ್ರ ನಾ ಯ್ ನವ್ಪಯ ಹುರಪಾನ್ ಭತ್ಾತ್. ಸಪ್ಿ ೊಂಬರ್ ೫ ತ್ರಿಕ್ ಪರತ್ ಯೆತ್ನಾ ಸವ್ಾ ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಶ್ಕ್ಷಕೊಂಕ್ ತ್ೊಂಚ್ಯಯ ಜವಿತ್ಚೊಯ ಮ್ಧುರ್ ಘಡಿಯ ತ್ೊಂಚ್ಯಯ ವ್ಪವ್ಪರ ೊಂತ್ ಪರತ್ ಘಟ್ಮಯೆನ್ ಭರೊಂದಿತ್. ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಚೊ ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಆಮ್ ಎಕೊ ಮಾತ್ರ ಮೆಸ್ವಿ ಾ ಜೆಜು ಸವ್ಾ ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕ್ಲಳ್ಯಚ್ಯಯ ಸವ್ಾ ರಿತಿಚ್ಯಯ ವ್ತಿ ಡ್ಟೊಂ ಮ್ರ್ಧೊಂಯ್ಲೀ ಸಂತ್ಲಸಾನ್ ವ್ಪವ್ರ ಕರೊಂಕ್ ಕುಪಾಾ ದಿೀೊಂವ್.

ಅಸಲ್ಲಯ ಮ್ಧುರ್ ಘಡಿಯ ಹರೆಯ ೀಕ್ಲ ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಶ್ಕ್ಷಕಚ್ಯಯ ಜವಿತ್ೊಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ ಯೆತ್ತ್. ಆಮಾ್ ಯ ವ್ಪವ್ಪರ ೊಂತ್ ಸವ್ಾ ಶ್ಕ್ಷಕ್ ಶ್ಕ್ಷಕೊಂಕ್ ‘ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲೊಂಚ್ಯಯ ಥೊಡೆ ಪಾವಿಾ ೊಂ ನಿರಸ್ಪಣ್ ಭಗಾಿ ನಾ ದಿಸಾಚ’ ಉಲಾೊ ಸ್. ಅಸಲ ಮ್ಧುರ್ ಯಾದ್ ಮ್ತಿಕ್ **************************************************************************************

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಕ್ಷಕಾೆಂಚ್ಯ ಆನಿ ಜಲ್ಯಾ ದರ್ಚ ಶುಭಾಶಯ್: ಸ್ಪ್ಲ್ ೆಂಬರ್ ಪಾೆಂಚ್ಲ ತಾರಿಕೆ ವಯ್ಡಯ ಯ ಶಿಕ್ಷಕಾೆಂಚ್ಯ ದರ್ ಸಂದ್ಭಾಸರ್ ಮಹ ಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಯಯ ಯ ಸ್ಮೇಸ್ಟಾ ಶಿಕ್ಷಕಾೆಂಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಡಾ ೆಂ. ತಶೆಂಚ್, ಸಂರ್ರಾವಯ್ಡಯ ಯ ಸ್ಮೇಸ್ಟಾ ಶಿಕ್ಷಕಾೆಂಕ್ ಮಹ ಜೆ ನಮನ್ ಆನಿ ಶುಭಾಶಯ್.

ಸ್ಪ್ಲ್ ೆಂಬರ್ ಪಾೆಂಚ್ಲತಾರಿಕ್ - ಮಹ ಜಿ ಮಿವಿಿ (ಕನ್ಸಸ ಪಾ್ ಚ ವಹ ಡ್ಚಯ ಭಯ್ಿ ಮ್ಗಾಚ ‘ಬಾಯ್’)ಲಶಿಕ್ಷಣ್ ಶತಾೆಂತ್ 38 ವರ್ಸೆಂ ಜಿಣ ಝರಯಿಲಿಯ ಶಿರ ೀಮತ ರಿೀನಾ ಕಾಸ್ಾ ಲಿನೊ (ನಕೆರ ) ಹಚೊ ಜಲ್ಯಾ ದೀಸ್ಟ. ರ್ತ್ ವರ್ಸೆಂ ಆದೆಂ ತ ನಿವೃತ್ಲಜಾಲಿಯ . ನಿವೃತ್ಲಜಾಲ್ಯಯ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ತ ವಹ ಗ್ಚ್ ಬಸ್ಟಲಲಿಯ ನಾ. ಕುಕುಕ ೆಂದೂರ ಪಂಚ್ಯಯ್ತಾಕ್ ರ್ೆಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಲ

ಆತಾೆಂ ದರ್ರ ಯ ಪಾವಿ್ ೆಂ ಅತಯ ಧಕ್ ಮತಾೆಂನಿ ವಿೆಂಚೊನ್ಲಆಯ್ಡಯ ಯ . ಸ್ದೆಂನಿತ್ಲ ಘಚ್ಯಸ ತಶೆಂ ಲೊಕಾಚ್ಯ ಸವ್ೆಂತ್ ವಯ ಸ್ಟಾ ಆರ್. ತಕಾಜಲ್ಯಾ ದರ್ಚ ಉಲ್ಯಯ ಸ್ಟ. ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಪ್ಲ್ ೆಂಬರ್ ಪಾೆಂಚ್ಲತಾರಿಕೆರ್ಲಜಲ್ಯಾ ದೀಸ್ಟಲಆಚರಣ್ಲ ಕಚ್ಯಸ ಸ್ಮೇಸ್ಟಾ ಶಿಕ್ಷಕಾೆಂಕ್ಲಯಿೀ ಜಲ್ಯಾ ದರ್ಚ ಉಲ್ಯಯ ಸ್ಟ ಪಾಟಯ್ಡಾ ೆಂ.

ನಕೆರ ಜ್ೀಜ್ಸ ಕಸ್ಾ ಲಿನೊ - ರಿೀನಾ ಬಾಯಚೊ ಪತ ಆನಿ ಮಹ ಜ್ ರ್ಡು ರಾಷ್ಟ್್ ರ ಪರ ಶಸ್ಲಾ ವಿಜೇತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ತೊೀಯ್ಲ ಥಂಯ್-ಹಾೆಂಗಾ ಸ್ಮಜ್ ಸವ್ೆಂತ್ ಆರ್. ತಾಕಾಯಿೀ ಶಿಕ್ಷಕಾೆಂಚ್ಯ ದರ್ಚ ಪರ ತಯ ೀಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಡಾ ೆಂ. ಮಹ ಜಿ ಭಯ್ಿ ಸ್ಲಸ್್ ರ್ ನಿೀತಾ ಆಳ್ಾ ಹಝರಿಬಾಗ್, ತಾರ ಸ್ಲ, ನಿೀಮಸಗಸ, ಕಲ್ಯಯ ಣ್, ಮಿೀರಾರೀಡ್ನ, ಬಿಡ್ಚ (ಖಾನಾಪುರ), ಹಾಸ್ನ್, ಬೆೆಂಗ್ಳಳ ರ್

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲೊಕಾಮ್ಗಾಳ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುಲೆಸಲಿ. ಥೊಡಾಯ ಕಡ್ ತಚ್ಯ ಮೆಳ್ಖಾಲ್ ತಣ ಇಸೊಕ ಲ್ಯೆಂ ರ್ಥ ಪನ್ಲಕೆಲಿಯ ೆಂ. ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮುಕೆಲ್ - ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮುಕೆಲ್್ ಲಜಾವ್ನ್ ತ ವಾವುರಾಲಯ ಯ . ಆತಾೆಂತಕಾ68 ವರ್ಸೆಂಚ ಪಾರ ಯ್. ಪರ ಸುಾ ತ್ ವಿಜಾಪುರ (ಬಿಜಾಪುರ) ಜಿಲ್ಯಯ ಯ ಚ್ಯಯ ಇೆಂಡ್ಚ ಗಾೆಂವಾೆಂತ್ಲತಚ್ಯ ಮೆಳ್ಖಾಲ್ ವಿಶೇಷ್ಟ್ಲ ಚೇತನಾಚ್ಯ ಭುಗಾಯ ಸೆಂಚ ಇಸೊಕ ಲ್ ರ್ಥ ಪನ್ಲಕಚ್ಯಸ ವಾವಾರ ರ್ ಆರ್. ಸ್ಲಸ್್ ರ್ ನಿೀತಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಾೆಂಚ್ಯ ದರ್ ಸಂದ್ಭಾಸರ್ ಪರ ತಯ ೀಕ್ಲ ಉಲ್ಯಯ ಸ್ಟ. ತಚೆಂ ಮಿರ್ೆಂವ್ನ ವ್ಗ್ರೆಂಚ್ ಸುಫಳ್ ಜಾೆಂವಿೆ ಮಹ ಣ್ಲ ಆಶತಾೆಂ. ಹಾಯ ಜಾಗಾಯ ೆಂನಿ ಭುಗಾಯ ಸೆಂಕ್ ಮೆಚಾ ಣಚ,

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ

------------------------------------------------------------------------------------------

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನೈಸ್ರ್ಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಲಕ ಆಮೆಚ ೊಂ ದ್ಯಯ್್ - 5

ಲೇಖಕ್: ವಿನ್ಸ ೆಂಟ್ ಬಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ , ತಾಕೊಡೆ.

ರೋಗ್‍ಪ್ರ ತಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್ - 2 ಆಧುನಿಕ್

ವಯ್ಜ್ಲಶಾಸ್ಾ ರಪರ ಮಣ

ಕಾಳ್.

ರೀಗ್ಲಪರ ತರೀಧ್ಕ್ ಸ್ಕತ್ ವಾಡಂವ್ನಕ

ಪಿಡಾ

ಚಡಾವತ್

ಮಹ ಳ್ಯ ರ್ ತ ಉಬಾಾ ೆಂವ್ಚ

ಜಾವ್ನ್

ತೆಂ

ಯ್ಡ

ಹೆೆಂ

ಅನಾದ ಕಾಳ್ ಥವ್ನನ್ಲಯಿೀ ಮಹ ಳಿಳ

ಆಸ್ಟಲಲಿಯ ಚ್.

ತಶೆಂ

ಸೂಕಾಮ ಾ ಣು

ವ್ಚಕಾತ್, ನಹ ಯ್ ತರ್ ತೆಂ ಯ್ಡ ಹೆೆಂ

ಜಿೀವಿಯಿೀ

ವಾಯ ಕಿಸ ೀನ್ ಘೆಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ರ್ೆಂಗ್ಚ ೆಂಚ್

ಮೈಕರ ೀಸೊಕ ೀಪ್

ಚಡ್ನ ಶಿವಾಯ್ ನೈಸ್ಗ್ರಸಕ್ ರಿೀತೆಂನಿ ತ

ಎೆಂಟಬಯೀಟಕ್ಸ ನಾತ್ಲಲೆಯ

ಆಮಿ ಕಶಿ ರ್ೆಂಬಾಳೆಂಯತಾ ಯ್ಡ

ಪಿಡಾ

ವಾಡವ್ಯ ತಾ ಮಹ ಳ್ಳ ಯ ಕ್ ಕಾೆಂಯ್ ಚಡ್ನ

ಆಯಿಲ್ಯಯ ಯ

ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತಾ ಮೆಳ್ನಾ.

ಆಲೊಪಾಲೊ ಖಾವ್ನ್ ೆಂಚ್ ಪರಿಹಾರ್

ಕರನಾ

ಆಸ್ಟಲಲೆಯ .

ಗೂಣ್

ತದಳ್ ಆನಿ ತರ್ಲಯಿೀ

ಜಾತಾಲಿ. ವ್ಳ್ರ್

ಪಿಡಾ ಖಂಯಚ

ಕಾಳ್ರ್ಲಯಿೀ ತೆಂಚ್ ಜಾತಚ್ ಆರ್;

ಲ್ಯಬಾಾ ಲೊ.

ಥಂಯ್

ಹಾೆಂಗಾ

ಪಿಡಾಯಿೀ

ಸ್ದೆಂಚ

ನಾತ್ಲಲಿಯ ಚ್

ಮರಕಾರ್

ಮಹ ಣ್

ಮಹ ಣಯ ತ್

ಕಿತಾಯ ಕ್

ಮಹ ಳ್ಯ ರ್

ಹಾಯ

ಧೆಂವಾಾ ತ್, ವ್ಚಲ್ಯಯಿಲ್ಯಯ ಯ

ಪಿಡ್ ಥವ್ನ್ ಬಚ್ಯವ್ನ ಜಾೆಂವ್ಚ

ಪಾಸ್ತ್.

ಹಯೇಸಕ್ ಪರ ಮಣ

ಆನಿ ಆತಾೆಂಚ್ಯ ಪರಿೆಂ

ಜಿೀವಿ

ಜಿಯತಾಲಿ.

ಜಲ್ಯಾ ಥವ್ನ್ ಮನಿಸ್ಟ

ಯ್ಡ

ಮನಾಾ ತ್

ಕಾೆಂಯ್

ಆಪಾಯ ಯ

ಪರ ಕೃತ

ತಾಯ

ದೆಕುನ್

ಮೆಳ್ಲಲಿಯ

ರೀಗ್ಲಪರ ತರೀಧ್ಕ್ ಸ್ಕತ್ ಹಯಸಕ್

ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳ್ರ್ ಸುವಾಸತ್ ಜಾಲಿಯ

ವ್ಳ್ರ್ ಊೆಂಚ್ಯಯ ಯ

ಜಿೀವಿ ನಹ ಯ್; ಮನಿಸ್ಟ ಆರ್ಯ ಯ ರ್ಲಚ್

ದೆಕುನ್ ಪಿಡಾ ಮನಾಾ ಥವ್ನ್ ಮಯ್ಡಯ ೆಂ

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸ್ಥ ರಾರ್ ಆಸಾ ಲಿ.


ಪಯ್ಸ ರಾವ್ಾ ಲಿ. ನಹ ಯ್;

ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತಶೆಂ

ಪರ ಗತಚ್ಯಯ

ನಾವಾೆಂನ್

ಕೇವಲ್

ಸ್ಕಾಸರಾನ್

ಆಸ್ಪ ತಾರ ಯ ೆಂಕ್

ಮತ್ರ

ನ್ಸಮೆಯ ಲ್ಯಯ ಕರನಾ

ಮನಾಾ ನ್ ಆಪಾಿ ಚೆಂ ಮತ್ರ ನಹ ಯ್

ಪಿಡ್ರ್ಾ ೆಂಕ್ ಭತಸ ಕರಿಜಯ್ ಮಹ ಳ್ಳಳ

ನಿಸ್ಗಾಸೆಂತ್ ಆಸ್ಟಲಲೆಯ ೆಂ ಸಂತಲ್ನ್ಲಯಿೀ

ಸ್ಕಾಸರಾಚೊ

ಭಿಗಾಾ ವ್ನ್ ಸೊಡಾಯ ೆಂ.

ಅೆಂತಜಾಸಳ್ರ್

ಆದೇಶ್‍ಲಚ್

ಆಯಯ .

ಇಲಿಯ ೆಂ

ಸೊದ್ ೆಂ

ಕರನ್ ಪಳ್ಯ್ಡಾ ನಾ ಸ್ಗಾಳ ಯ ನಿತಾಯ ಯ ೆಂನಿ ಕಾನೂನಾೆಂನಿ

ಸಂಶೀಧ್ನ್

ಕರನ್

ಕರನಾಕ್

ಎಲೊಯ ಪಥಿ

ಶಿವಾಯ್

ಯ್ಡ ಥೊಡ್ಚೆಂ ಕಾನೂನಾೆಂಚ್ ಅಶಿೆಂ

ದಸೊರ

ಉಪಾಯ್

ನಾ;

ರಚ್ಯಯ ಯ ೆಂತ್ ಕಿೀ ಥೊಡಾಯ

ರೀಗ್ಲಪರ ತರೀಧ್ಕ್ ಸ್ಕತ್ ವಾಡಂವ್ಚ

ನಾಮ್ಲದರ್

ಪಿಡ್ೆಂಕ್ (ನಾವಾೆಂಚ ಗಜ್ಸ ನಾ ಮಹ ಣ್

ಖಂಯ್ಡಚ ಯ್

ಸ್ಮಾ ತಾೆಂ)

ವಾಡವ್ನ್ ಹ ಪಿಡಾ ಆಡಾೆಂವ್ನಕ ರ್ಧ್ಯಯ ನಾ

ಆಧುನಿಕ್

ವಯ್ಾ ಶಾರ್ಾ ರ

ಉಪಾಯ್ಡೆಂನಿ

ಭಾಯ್ರ ಕಸ್ಲೊಯ್ ಉಪಚ್ಯರ್ ಯ್ಡ

ಮಹ ಳಿಳ ೆಂ

ಗೂಣ್ ಕಚಸ ಸ್ಕತ್ ಆರ್ ಮಹ ಣ್

ಪಳ್ೆಂವ್ನಕ ಮೆಳಿಳ ೆಂ ಆನಿ ಆಜ್ಲಯಿೀ ತೆಂ

ರ್ೆಂಗಾಯ ಯ ರ್

ಆರ್ತ್.

ತೊ

ವಹ ಡ್ನ

ಏಕ್

ಸೂಚನಾಫಲ್ಕಾೆಂಯಿೀ ರೀಗ್ಲಪರ ತರೀಧ್ಕ್

ಸ್ಕೆಾಚ

ಆಪಾರ ದ್‍ಲಚ್ ಜಾತಾ; ಕಾನೂನಾ ಪರ ಮಣ

ಪರಿಭಾಷ್ಟಚ್ ಬದ್ಲಿಯ ; ಪಿಡ್ ವಿರೀಧ್ಯ

ಹಾಯ ನಾಮ್ಲದರ್ ಪಿಡ್ೆಂಕ್ ಜಿೀಣ್ಲಭರ್

ಎೆಂಟಬೊಡ್ಚಸ್ಟ ಜಿೀವನ್ಲಭರ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್

ವ್ಚಕಾಾ ೆಂ

ದತಾತ್ ಮಹ ಣ್ ಪಯಯ ೆಂ ರ್ೆಂಗ್ಲಲೆಯ ೆಂ ತೆಂ

ಖಾವ್ಚೆಂವ್ನಕ

ರ್ೆಂಗಚ

ಎಲೊಯ ಪಥಿ ಮತ್ರ

ಏಕ್ ಉಪಾಯ್

ಆತಾೆಂ ತಾತಾಕ ಲಿಕ್ ಮಹ ಣ್ ಜಾಲೆೆಂ.

ಕಿತಾಯ ಕ್

ಪರ ಮಣ

ಪಯಯ ೆಂ ವಾಯ ಕಿಸ ೀನಾಚೆಂ ಎಕ್ಲಚ್ ಡೀಸ್ಟ

ತಾೆಂಚ್ಯಯ

ಹ್ಯಯ

ಸ್ವ್ನಸ ಗೂಣ್ ಜಾೆಂವ್ಚಚ ಪಿಡಾ ನಹ ಯ್;

ಮಹ ಳ್ಳ ೆಂ

ಜಿೀಣ್ಲಭರ್

ಭೊಗಚ ಯ

ಬೂಸ್್ ರ್

ಕಾನೂನಾೆಂನಿ

ಬದಯ ವಣ್

ಪಿಡಾ!

ಕಯಸತ್

ಆತಾೆಂ

ದೊೀನ್

ಮಹ ಣ್

ಡೀಸ್ಟ, ಹಯೇಸಕ್

ವೇರಿಯೆಂಟ್ಲ್ಕ್

ಏಕ್

ಪೂಣ್ ಮನಾಾ ಚ್ಯಯ ಪರ ಕೃತೆಂತ್ ಖಂಡ್ಚತ್

ಮಹ ಳ್ಳ ೆಂ

ಜಾಲ್ಯೆಂ.

ತೆಂ ರ್ಧ್ಯಯ ನಾ. ಥೊಡ್ ಪಾವಿ್ ೆಂ ಥೊಡ್

ಚೊವ್ಾ ೆಂ

ತಶ ರ್ೆಂಗಾಾ ತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ ತೆಂ ಆಪುಟ್

ಡ್ಲ್ಯ್ ಪಯ ಸ್ಟ ಚಲ್ಯಾ . ಅಶೆಂ ಮುಕಾರ್

ಸ್ತ್ ಮಹ ಣ್ ಪಾತಯ ತಾತ್.

ಮಹನಾಯ ಕ್ ಏಕ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಜರ್

ಪಕಾಕ

ವೇರಿಯೆಂಟ್

ವಾಯ ಕಿಸ ೀನ್ ಆತಾೆಂ ಡ್ಲ್ಯ್ ,

ಯೇತ್ ತರ್ ಜಿೀವನ್ಲಭರ್ ಲ್ಯಯಿ್ ರ್ಲಚ್ ಹೆೆಂಚ್

ಜಾಲೆೆಂ

ಕರನಾಚ್ಯಯ

ಸುವ್ಸರ್.

ಹೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರಯ್ಾ ಯ್ ಆನಿ

ರಾವಾಜಯ್ ಪಡಾತ್ ಮಹ ಳ್ಳ ೆಂ ಖಂಡ್ಚತ್

ಕಿತಾಯ ಕ್ ಹಯೇಸಕ್ ವೈರಸ್ಟ ಪರಿವತಸನ್

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


(ಮುಯ ಟೇಷನ್) ಜಾತಚ್ ಆರ್ಾ .

ಕರನಾ-ಕರನಾ ಸುವ್ಸರ್ಲಚ್

ಪಯಯ ೆಂ

ಏಕ್

ಇತಯ ಯ -ತತಯ

ಡೀಸ್ಟ;

ಉಪಾರ ೆಂತ್

ದೀಸ್ಟ ಮಹ ಣೊನ್ ಕಿತಯ ಶ

ಖೆಳ್ಚ್ಯಯ

ಥೊಡಾಯ

ವಯ್ಡಾ ೆಂನಿ

ರ್ೆಂಗ್ಯ ೆಂ ಕಿೀ ಹ ಕಾೆಂಯ್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ಚಯ ಪಿಡಾ ನಹ ಯ್; ವರ್ಸೆಂವಾರ್ ಸ್ಲೀಸ್ನಾೆಂ

ಪಾವಿ್ ೆಂ ಬದಯ ವಣ್ ಕರನ್ ದಸೊರ

ಪರ ಮಣೆಂ ಯೆಂವ್ಚ ೆಂ ರ್ಧರಣ್ ಫ್ಲಯ

ಡೀಸ್ಟ.

ಆನಿ

ಪಯಯ ೆಂ

ಘೆತ್ಲಲಿಯ ೆಂ

ಪಯಯ

ಹೆರಾೆಂಕ್

ಕರೆಂಕ್

ಸ್ಕಾಾ ತ್

ಡೀಸ್ಟ ಸಂಕರ ಮಿತ್

ಪಿಡಾ

ಕೇವಲ್

ರೀಗ್ಲಪರ ತರೀಧ್ಕ್

ಸ್ಕತ್

ಪೂಣ್

ವಾಡಯಿಲ್ಯಯ ಯ ನ್ ಗೂಣ್ಲೆಂಚ್ ಜಾತಾ

ಉಪಾರ ೆಂತ್ ದಸೊರ ಡೀಸ್ಟ ಘೆತ್ಲಲಿಯ ೆಂಚ್

ಮತ್ರ ನಹ ಯ್ ಆಡಾೆಂವ್ನಕ್ಲಯಿೀ ಜಾತಾ

ಸಂಕರ ಮಿತ್ ಜಾಲಿೆಂ. ಆನಿ ಆತಾೆಂ ತಸೊರ ,

ಮಹ ಣೊನ್. ರೀಗ್ಲಪರ ತರೀಧ್ಕ್ ಸ್ಕತ್

ಚವ್ಚಾ ಯ್ಡ ಬೂಸ್್ ರ್ ಡೀಸ್ಟ ಮಹ ಣ್

ವಾಡಂವಾಚ ಯ

ಆಯ್ಡಕ ತಾನಾ ಥೊಡ ಲೊೀಕ್ ಪೂರಾ

ನೈಸ್ಗ್ರಸಕ್

ಕಂಗಾಲ್

ಜಾಲ್ಯಯ ಯ ಹಜಾರೆಂ ಲೊಕಾಚ ಅೆಂಕೆ-

ಜಾಲ್ಯ

ಮಹ ಳ್ೆಂ;

ಮತ್ರ

ವಾಯ ಕಿಸ ೀನ್

ನಹ ಯ್, ಕಾೆಂಯ್

ಥೊಡಾಯ

ರ್ಧಯ

ಉಪಚ್ಯರಾೆಂನಿ

ಸಂಖೆ ಥೊಡಾಯ

ರ್ಾ ಸ್ಟಥ ಯ

ಬರೆಂ

ಅದಕಾರಿೆಂನಿ

ರೀಗ್ಲಪರ ತರೀಧ್ಕ್ ಸ್ಕತ್ ವಾಡಯ್ಾ

ಪಳ್ಯ್ಡಾ ನಾ ತಾೆಂಕಾೆಂ ತೆಂ ಮೆಂದನ್

ಮಹ ಳ್ಳಳ

ಘೆಜಯ್ಲಚ್

ಭವಸಸೊ ಉಬೊನ್ ಗ್ಲ್ಯ.

ದೊೀನ್

ಡೀಸ್ಟ

ಪಿಡ್ಚೆಂ

ಸಂಕರ ಮಣ್

ಜಾೆಂವ್ಚ ೆಂನಾ ತರ್ಲಯಿೀ

ಡೀಸ್ಟ

ಘೆತ್ಲಲ್ಯಯ ಯ ೆಂಕ್

ರೀಗ್ಲಪರ ತರೀಧ್ಕ್ ಸ್ಕತ್ಲಚ್ ಸ್ವ್ನಸ

ಚಡ್ನ

ತೀವ್ನರ

ಪಿಡ್ೆಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮಹ ಣ್ ಕರ್ಣಯ್

ರ್ೆಂಗಾಾ ತ್

ಮಧೆಂ ಕಸ್ಲೊಯ್ ವಾದ್‍-ವಿವಾದ್‍ ನಾ

ಮಹ ಣ್ ಮಧ್ಯ ಮೆಂನಿ

ಆಯಕ ೆಂಚ್ಯಯ

ಪಡ್ಯ ೆಂ.

ಪರ ಮಣ

ಖ್ಬರ್ ದೊೀನ್

ಘೆತ್ಲಲಿಯ ೆಂ ಕಿತಯ ಶಿೆಂ ಜರ್ಣೆಂ

ತರಿೀ,

ಪಂದ

ಪಡಾಯ ಯ ರ್ಲಯಿೀ

ನಾಕ್

ವಯ್ರ ಮಹ ಳ್ಳ ಯ ಪರಿೆಂ, ಲೊಕಾ ಥಂಯ್

ರೀಗ್ಲಪರ ತರೀಧ್ಕ್

ಸ್ಕೆಾ

ವಿಶಾಯ ೆಂತ್

ಆಸ್ಪ ತರ ೆಂತ್ ಭತಸ ಜಾಲ್ಯಯ ೆಂತ್! ತರ್ ಹೆ

ಚಡ್ಚತ್ ಜಾರ್ಣಾ ಯ್ ದೀವ್ನ್ ತಾೆಂಕಾೆಂ

ಡೀಸ್ಟ-ಡೀಸ್ಟ

ಆಪಾಿ ಚ್ಯಯ ಭಲ್ಯಯಕ ಚ್ಯಯ ವಿಷಯ್ಡೆಂನಿ

ರ್ೆಂಗನ್ ಮತ್ರ ಶಿವಾಯ್

ಮಹ ಣೊನ್

ವ್ಚಕಾಾ ೆಂಚೊ ಜಾಲೊ

ವಾಯ ಪಾರ್

ಮಲ್ಯಮಲ್

ಹಾೆಂಕಾೆಂ

ಪಾತಯ ವ್ನ್

ಜಾತಾ

ತತಯ ೆಂ

ರ್ಾ ವಲಂಭಿ

ಕಚಸೆಂ

ಸೊಡುನ್ ಆನಿಕ್ ನವಾಯ ತೀನ್-ಡೀಸ್ಟ ವಾಯ ಕಿಸ ೀನಾಚ ಚಚಸ ಕಚಸೆಂ ಆಯ್ಡಚ

ಡೀರ್ೆಂ ವಯ್ರ ಡೀಸ್ಟ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಯ ಯ

ದರ್ೆಂನಿ ಪಳ್ೆಂವ್ನಕ ಮೆಳ್ಾ .

ಪಾಪಾರಾಲಯ ೆಂಚ ಮತ್ರ ಜಾಲೆ ಹಾಲ್!

ಲೊಕಾಚ್ಯ

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಒಟ್ಲ್್ ರ

ಭಲ್ಯಯಕ ಚ್ಯಯ


ವಿಷಯ್ಡಚರ್ಲಯಿೀ ಬಿಸ್ ಸ್ಟ!

ಉಪಲ್ಬ್್

ರ್ಧ್ನಾೆಂಚರ್

ಮತ್ರ

ಹ್ಯೆಂದೊನ್ ರಾವಾಜಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆೆಂ ಸ್ವ್ನಸ ಆಯಕ ೆಂಕ್ ಥೊಡಾಯ ೆಂಕ್

ಮನಾಾ ರಚತ್

ಇಲೆಯ ೆಂ ಕಡು ಮತಸಲೆೆಂ ತರ್ಲಯಿೀ

ವಾಯ ಕಿಸ ೀನಾೆಂಚರ್

ಸ್ತ್ ಚಡ್ನ ತೆಂಪಾಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದ್ವರೆಂಕ್

ಬದ್ಲ್ಯ್ .

ಜಾಯ್ಡ್ . ಕರನಾ ಕಾೆಂಯ್ ಏಕ್ಲಚ್

ಪರಿರ್ಣಮೆಂ

ಪಿಡಾ ನಹ ಯ್; ಯದೊಳ್ಲಚ್ ಸ್ಬಾರ್

ವಿಶಾಯ ೆಂತ್ ಆಮಿಚ

ಪಿಡಾ

ಆರ್ತ್

ಯೆಂವ್ಚಚ

ಆನಿ

ಆರ್ತ್

ವ್ಚಕಾಾ ೆಂ

ಯ್ಡ

ನಹ ಯ್.

ನಿಸ್ಗ್ಸ

ಪೂಣ್

ಮಧ್ಯ ಮೆಂಚ್ಯಯ

ವವಿಸೆಂ

ನಿಸ್ಗಾಸ

ಸ್ಮಾ ಣ ಬದ್ಲ್ಯಯ ಯ

ನವ್ಚಯ

ಪಿಡಾ

ಜಾೆಂವ್ನಕ ಪುರ. ವಾಯ ಕಿಸ ೀನ್-ವಾಯ ಕಿಸ ೀನ್

ಮಹ ಣ್

ಥೊಡ್

ಮಹ ಣ್ ಸ್ದೆಂ ಬೊಬಾಟ್ ಮಲ್ಯಯ ಸರ್

ಭವಿಷ್ಟ್ಯ್ಲವಾಣಯಿೀ

ಕತಾಸತ್!

(ಸೂಕಾಮ ಾ ಣುಜಿೀವಿೆಂಕ್

ಆನಿ

ತೆಂ

ವಿಜಾಾ ನ್

ಜಾಯ್ಡ್ .

ದರ್ೆಂದೀಸ್ಟ ಬದ್ಲ್ಯ್

ಆನಿ ಬದ್ಲ್ಯಾ

ಭವಿಷ್ಟ್ಯ್ಲವಾಣ ಕತಸಲ್ಯಯ ೆಂಚೆಂ ವ್ಳ್-

ತರ್

ವ್ಳ್

ಕನಫ ರನ್ಸ

ವಿಜಾಾ ನ್-ವಿಜಾಾ ನ್

ಹಯೇಸಕ್

ಕರ್ಣಯಚ ೆಂಯ್ ಅಜಾಾ ನ್ ಆಮೆಚ ರ್

ರ್ೆಂಕರ ಮಿಕ್ ಪಿಡ್ಕ್ ಅಶೆಂ ಸುವಿಯ

ಥಪ್ಲಚ ೆಂ ನಾಕಾ ಆನಿ ಜರ್ ತರ್ ತಶೆಂ

ಘೆೆಂವ್ಚ ೆಂ ತರ್ ಜಿೀಣ್ಲಭರ್ ಸುವಿಯಚ್

ಜಾತಾ ಹಾೆಂತೆಂ ಕರ್ಣಯಚ

ಘೆವ್ನ್ ರಾವಾಜಯ್ ಪಡಾತ್ ಆನಿ ತಶೆಂ

ರ್ಾ ರ್ಥಸ ಲಿಪನ್ ಆರ್.

ರೆಂಡ್ನ-ಟೇಬಲ್

ಜಾತಾ

ನಹ ಯ್ಲಗ್ರೀ!).

ತೆಂ

ವಿಜಾಾ ನ್

ಅಜಾಾ ನ್ೆಂಚ್

ಸ್ಯ್!

ಮಹ ಣೊನ್

ಪುಣೀ

ತರ್ ಜಿೀವನಾಚೊ ಮತಯ ಬ್ ತರ್ಲಯಿೀ ಕಿತೆಂ?

ದೆಕುನ್

ದೆವಾನ್ೆಂಚ್

ರಚ್ಲಲ್ಯಯ ಯ

ನಿಸ್ಗಾಸಚರ್ ಆಮಿ ಪಾತಯ ವಾಯ ೆಂ. ಜಲ್ಯಾ ಜಿೀವನಾಚೊ ಮತಯ ಬ್ ಸಂತೊಸ್ಟ ಆನಿ

ಥವ್ನ್

ಸುಖ್. ಸುಖ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ಟ ನಾತ್ಲಲೆಯ ೆಂ

ರೀಗ್ಲಪರ ತರೀಧ್ಕ್ ಸ್ಕತ್ ಜಾವಾ್ ರ್

ಜಿೀವನ್

ಸ್ಯ್!

ಪಿಡ್ೆಂ ವಿರೀಧ್ಯ ಆಮೆಚ ೆಂ ಏಕ್ ಬಳ್ಾ ೆಂತ್

ಸ್ದೆಂನಿೀತ್ ಎಕಾ ನಹ ಯ್ ತರ್ ಎಕಾ

ಹಾತರ್. ತ ರ್ೆಂಬಾಳ್ಚ ೆಂ ಆನಿ ಊಜಿಸತ್

ಪಿಡ್ಚ್ಯಯ

ಘರಾ

ಕಚಸೆಂ ವಿದನಾೆಂ ಆಮಿ ಆಪಾಿ ವಾಯ ೆಂ

ಭಿತರ್ಲಚ್ ಬಸಚ ೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಕಸ್ಲೆೆಂ

ಆನಿ ಆಮಿ ಭಲ್ಯಯಕ ಭರಿತ್ ಜಾವುನ್

ಜಿೀವನ್? ತ ಏಕ್ ಬಂದ್ಡ್ನಲಚ್ ಮಹ ಣಯ ತ್.

ಜಿಯವಾಯ ೆಂ.

ಆನಿ ಹಾಯ

(ಮೆಂದರೆಂಕ್ ಆಸಾ)

ಬೇಕಾರ್ಲಚ್ ಭಿಯ್ಡನ್ ತಾಟೆಯ ವ್ನ್

ಬಂದ್ಡ್ ಥವ್ನ್

ಮೆಳ್ಜಯ್ ತರ್ ನಿಸ್ಗಾಸೆಂತ್

ಸುಟ್ಲ್ಕ

ಆಮಕ ೆಂ

ಲ್ಯಭಿಚ

----------------------------------------65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಣ್ಕಾಯಾಚ ೊಂ ಸಾಹಸ್ ಹಜಾರೊೊಂ ವ್ರಾ ೊಂ ಪಯೆೊ ೊಂ ವಿಯೆಟ್ಮನ ಮ್ ದ್ರಶೊಂತ್ ಎಕಿ ಮ್ ದುಕಳ್ ಪಡ್ಯೊ . ರೂಕ್ ರ್ಡ್ಟೊಂ ಸುಕನ್ ಗೆಲಿೊಂ. ಭುೊಂಯ್ ಫುಟೊ . ತಳ್ಪೊಂ, ಬಾೊಂಯ, ನಂಯ ಸಗೊು ಯ ಸುಕನ್ ಗೆಲ್ಲಯ . ಸುರ್ಯಾಚಿ ಧಾವ್ ಸಸುೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಜಾಲಿ. ಸುಕ್ಲಣ ಯ ೊಂ ಸಾವ್ಪಜ ೊಂಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಜಾಲಿ. ಮನಾಜ ತಿ ತ್ನೆಲ್ಲಯ . ವಿಯೆಟ್ಮನ ಮ್ ದ್ರಶಚೊ ಲ್ಲೀಕ್ ಜೀವ್ ಉರೊೊಂವ್್ ಪ್ಚ್ಯಡಿಲಾಗೊೊ . ಹಯ ವ್ದಳೆೊಂ ಎಕ್ಲ ವ್ಪಾ ಳ್ಯಚ್ಯಯ ಬಗೆೊ ೊಂತ್ೊ ಯ ರಕ್ಲಲಾಗೊಂ ಜಯೆವ್ನ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮಾಣೊ್ ವಿಯೆಟ್ಮನ ಮ್ ದ್ರಶಚಿ ಪರಿಗತ್ ಪಳವ್ನ ದುಕ್ಲನ್ ಭರೊೊ . ಕಶೆೊಂ ಪ್ಪಣಿ ಕರನ ್ ಆಪಾೊ ಯ ದ್ರಶಚಿ ಪರಿಸ್ವಿ ತಿ ಸುದರ ಯೆಜ ಮ್ಾ ಣ್

ಚಿೊಂತಿಲಾಗೊೊ . ಲಾಗೆ ಲ್ಲ ದೊೊಂಗೊರ್ ಚಡ್ಯನ್ ವ್ಯ್ರ ಬಸನ್, ಸರಾ ಚ್ಯಯ ರಯಾಲಾಗೊಂ ಮಾಗಾಲಾಗೊೊ . ಪ್ಯಣ್ ಸಗಾಾರಯಾನ್ ಕತೆೊಂಚ್ ಜಾರ್ ದಿಲಿನಾ. ಅತ್ೊಂ ತ್ಣೊಂ ಸವ ತ್ಾಃ ಸರಾ ಲ್ಲಕ್ಲಕ್ ವ್ಚೊನ್ ಸರಾ ರಯಾಲಾಗೊಂ ಉಲ್ಲೊಂವಿ್ ಆಲ್ಲೀಚನ್ ಕ್ಲಿ. ವ್ದತ್ೊಂ ವ್ದತ್ನಾ ವ್ಪಟೆರ್ ತ್ಕ್ಲ ಏಕ್ ಕುರಿೊ ಭೆಟೊ . ತಿ ತ್ಚಸಂಗ ಸರಾ ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸರಿೊ . ಹಯ ಚ್ಪರಿೊಂ ಸರಾ ಚ್ಯಯ ವ್ಪಟೆರ್ ತ್ಕ್ಲ ಬೊಲ್ಲಾ , ಆಸವ ಾ ಲ್, ಚಿಟ್ಮಯ ಳ ವ್ಪಗ್ ಆನಿ ಮಾ ೊಂವ್ಪಚ ಮೂಸ್ ಭೆಟೆೊ . ತಿೊಂ ಸಕ್ಲಾ ೊಂ ತ್ಚಸವ್ದೊಂ ಸರಾ ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸರಿೊ ೊಂ. ವತ್ಚ ಧಾವ್ದನ್ ಆನಿ ಭುಕ್ನ್ ತಿೊಂ ವ್ಳವ ಳ್ಪು ೊಂ ಜಾಲಾಯ ರಿೀ ಸರಾ ಕ್ ವ್ದಚೊ ತ್ೊಂಚೊ ನಿರಿ ರ್ ಬದಲ್ಲೊ ನಾ.

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಭಾರ್ ದಿಸಾೊಂಚ್ಯಯ ಪಯಾಣ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಮಾಣೊ್ ಆನಿ ತ್ಚ ಇಷ್ಾ ಸರಾ ಕ್ ಪಾವ್ದೊ . ಸರಾ ಚ್ಯಯ ಬಾಗಾೊ ರ್ ಉಮಾ್ ಳ್ಯಯ್ಲಲಿೊ ವ್ಾ ಡ್ ಗಾೊಂಟ್ ಮಾಣಾ್ ಯ ನ್ ತಿೀನ್ ಪಾವಿಾ ೊಂ ವ್ಪಾ ಜಯ್ಲೊ . ವ್ಹಡ್ ಆವ್ಪಜ್ ಆಯ್ ನ್ ಸರಾ ರಯಾಕ್ ರಗ್ ಆಯೊ . ‘ಭಾಯ್ರ ಕೀಣ್ ಆಯಾೊ ಯ ತ್ ಪಳೆ ಆನಿ ತ್ೊಂಕ್ಲ ಬೂದ್ ಶ್ಕಯ್’ ಮ್ಾ ಣ್ ಝಡ್ವ್ಪರಯ ಕ್ ತ್ಣೊಂ ಧಾಡೆೊ ೊಂ ಝಡ್ವ್ಪರಯ ನ್ ‘ತ್ೊಂಕ್ಲೊಂ ಸಮಾ ಬೂದ್ ಶ್ಕಯಾಿ ೊಂ’ ಮ್ಾ ಣ್ ಬಾಕ್ಲ್ ರೊಂ ಪೊಂದುನ್ ಯೇೊಂವ್್ ಸುರ ಕ್ಲ. ಪ್ಯಣ್ ಭಾಯ್ರ ರವ್ಲಾೊ ಯ ಮಾಣಾ್ ಯ ಕ್ ಆನಿ ತ್ಚ್ಯಯ ಸಾೊಂಗಾತ್ಯ ೊಂಕ್ ಪಳವ್ನ ತ್ಕ್ಲ ತಡ್ಯವ ೊಂಕ್ ತ್ೊಂಕ್ಲನಾತ್ಲೊ ಯ ಹಸ ಆಯೊ ಯ . ತ್ಲ ಪ್ಟ್ ಧರನ ್ ಹಸಾತ್ಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲ ಆನಿ ಸರಾ ರಯಕ್ ಮಾಣಾ್ ಯ ಚಿ ಆನಿ ತ್ಚ್ಯಯ ಸಾೊಂಗಾತ್ಯ ೊಂಚಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಭುಮ್ಹರ್ ಥವ್ನ ಆಯ್ಲಲಾೊ ಯ ಹಯ ಕ್ಲರ ೊಂತಿಕ್ಲರಿ ಮನಾಜ ತಿೊಂಕ್ ಶ್ಕ್ಲಷ ಲಾೊಂವ್್ ಸರಾ ರಯಾನ್ ಎಕ್ಲ ಕೊಂಬಾಯ ಕ್ ಧಾಡ್ಯೊ . ಖಾಲಿ ಪಾವ್ಾ ಯೇೊಂವ್್ ನಾ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಯ ಕ್ಲರಣಾನ್ ಭುಮ್ಹಥವ್ನ ಸರಾ ಕ್ ಗೆಲಾೊ ಯ ತ್ೊಂಕ್ಲೊಂ ಪಳವ್ನ ತ್ಕ್ಲ ಕಠಿಣ್ ರಗ್ ಆಯ್ಲಲ್ಲೊ . ಕೊಂಬಾಯ ನ್ ಆಪಾೊ ಯ ಬೊೊಂಚಿನ್ ಬೊೊಂಚ್ಯವ್ನ ಕ್ಲರ ೊಂತಿಕ್ಲರಿ ಮನಾಜ ತಿೊಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕ್ಲಡುೊಂಕ್ ಚಿೊಂತೆೊ ೊಂ. ಕೊಂಬೊ ಕ್ೊಂಕ್ಲರನ ್ ಭಾಯ್ರ ಯೆತ್ನಾ, ಬೊಲಾಾ ಯ ನ್ ತ್ಚ್ಯಯ ಗೊಮಾಾ ಯ ಕ್

ಘಾಸ್ ಘಾಲ್ಲ. ಕೊಂಬೊ ಸಗೊು ಗಾಬರ ವ್ನ , ಭಾರಿೀ ಕಷ್ಟಾ ನಿೊಂ ಆಪಾಣ ಕ್ ಸುಟವ್ನ ಕ್ಲಣಾ ವ್ನ ಭಿತರ್ ಧಾೊಂವೊ . ಸರಾ ರಯಾನ್ ಹ್ೊಂ ಪಳವ್ನ ಹಯ ಮನಾಜ ತಿೊಂಕ್ ಸಲ್ಲವ ೊಂವ್್ ಆಪಾೊ ಯ ಪ್ಸಾ್ ಯ ಪ್ಟ್ಮಯ ಕ್ ಧಾಡ್ಯೊ . ಪ್ಟೊ ವ್ಾ ಡ್ಟೊ ಯ ನ್ ಘೊೊಂಕತ್ಿ ಭಾಯ್ರ ಯೆತ್ನಾ, ಆಸವ ಲ್ ತ್ಚ್ಯಯ ಆೊಂಗಾರ್ ಉಡ್ಯೊ . ಪ್ಟೊ ಭಿೊಂಯಾನ್ ಕ್ಲೊಂಪ್ಪನ್ ಶ್ಮ್ಹಾ ಪ್ೊಂದ ಘಾಲ್ನ ಭಿತರ್ ಧಾೊಂವೊ . ಸರಾ ರಯಾಕ್ ಅತ್ೊಂ ಇಲೊ ಶೆೊಂ ಭೆಯ ೊಂ ದಿಸೊ ೊಂ. ತ್ಣೊಂ ಕಶೆೊಂಪ್ಪಣಿ ಹಯ ಮನಾಜ ತಿೊಂಕ್ ಸಲವ ಯೆಜ ಮ್ಾ ಣುನ್ ಝಡ್ವ್ಪರಯ ಕ್ ಪರಿ ನ್ ಭಾಯ್ರ ಧಾಡ್ಯೊ . ಝಡ್ವ್ಪರೆೊಂ ಹುೊಂಕ್ಲರೆ ಘಾಲ್ನ ಮುಕ್ಲರ್ ಯೆತ್ನಾ, ಮಾ ೊಂವ್ಪಚೊ ಮೂಸ್ ತ್ಚ್ಯಯ ಗೊಮೆಾ ರ್ ಬಸನ್ ಘಟ್ಾ ಚ್ಯಬೊೊ . ತ್ಯ ಚ್ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಕುರಿೊ ತ್ಚ್ಯಯ ಪಾಯಾೊಂಕ್ ಘಟ್ಾ ಧರನ ್ ಚ್ಯಬಲಾಗೊ . ಝಡ್ ವ್ಪರೆೊಂ ದೂಕ್ ಸಸುೊಂಕ್ ತ್ೊಂಕ್ಲನಾಸಾಿ ನಾ ಥಂಯ್ಥವ್ನ ಧಾೊಂವೊ . ಸರಾ ರಯಾಕ್ ಭೂಮ್ಹಚ್ಯಯ ಹಯ ಕ್ಲರ ೊಂತಿಕ್ಲರಿ ಮನಾಜ ತಿೊಂಚೊಂ ಸಾಹಸ್ ಪಳವ್ನ ುಶ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಣೊಂ ಪಾವ್ಪಾ ದ್ರವ್ಪಕ್ ಭುಮ್ಹಕ್ ಧಾಡ್ಯೊ . ಅತ್ೊಂ ಸರಾ ರಯ್ ಹರೆಯ ಕ್ ವ್ರಾ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಭುಮ್ಹಕ್ ಪಾವ್ಾ ಧಾಡ್ಟಿ . ವಿಯೆಟ್ಮನ ಮಾಚೊ ಲ್ಲೀಕ್ ಸಂತ್ಲಸಾನ್ ಆಸಾ. **********

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿನೋದ್:

ಲವ್ವ ರಾಕ್ಪಕೋಸ್ಪ ದಿತಾನಾ... _ಪಪಂಚು,ಪಬಂಟ್ವವ ಳ್. ಕಲೆಜಿಚೆಂಲಮೇಟ್ಲಚಡಾಾ ನಾಲಘರಾೆಂತ್ಲ ಸ್ಕಾ್ ೆಂಚಲ ಎಕ್ಲ ಚ್ಚ ಲ ಬೊಬಾಟ್.ಲ ಮಕಾಲ ಆಯಕ ನ್ಲ ಆಯಕ ನ್ಲ ಕಾನ್ಲ ಕೆಪ್ಲಪ ಲ ಜಾೆಂವ್ನಕ ಲ ನಾತಯ ೆಂಲ ಬರೆಂಲ ಜಾಲೆೆಂ.ಲ ಕೆದಳ್ಯಿೀಲ ಕಲೆಜಿಕ್ಲ ಭಾಯ್ರ ಲ ಸ್ತಾಸನಾಲಮೆಂಯ್ಲಮಹ ರ್ಣಾ ಲಿಲ"ಪುತಾ,ಲ ತೆಂಲ ಆತಾೆಂಲ ವಹ ಡ್ನಲ ಜಾಲ್ಯಯ್...ಲ ಘರ್ಲ ರ್ೆಂಬಾಳಿಚ ಲ ಜವಾಬಾೆ ರಿ ಲ ತಕಾಲ ಆರ್ಲ ಪುತಾ.ಲ ಬರೆಂಲ ಕನ್ಸಲ ಶಿಕ್ಲ ಪುತಾ.ಲ ಆತಾ'ಲ ತಾೆಂಲ ಹಾೆಂವ್ನಲ ಆಯ್ಡಕ ತಾ,ಲ ಕಲೆಜಿಕ್ಲ ಗ್ಲೆಯ ಲ ಕಣೀಲ ಶಿಕಾನಾೆಂತ್ಲ ಖಂಯ್... ಲ ಕಾಯ ಸ್ಲಕ್ಲ ಚಕಕ ರ್ಲ ಮತಾಸತ್ಲ ಖಂಯ್, ಲ ಚಡಾಾ ೆಂಲ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಯ ನ್ಲ ಲೆೆಂಬೆತಾತ್ಲ ಖಂಯ್...ಲ ತಾೆಂಕಾೆಂಲ ಘೆವ್ನ್ ಲ ಫಿಲ್ಯಾ ೆಂಲ ಪಳ್ತಾತ್ಲ ಖಂಯ್..ಲ ಕಾಯ ಸ್ಲಕ್ಲ ಚಕಕ ರ್...ಲಊಟಕೆಕ ೀಲಹಾಜರ್ಲಗತ್ಲಜಾಲ್ಯಯ ಲ ಖಂಯ್.ಲಪುತಾಲಬರೆಂಲಕನ್ಸಲಶಿಕ್..

ಚಡಾಾ ೆಂಲ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಯ ನ್ಲ ವಹ ಚ್ಯನಾಕಾಲ ಹಾೆಂ..." ಲ ಮಹ ಣ್ಲ ರ್ೆಂಗಾಾ ನಾಲ ಮಕಾಲ ಎಕಾಲ ವಾಟೆನ್ಲ ರಾಗ್ಲ ಯತಾಲೊ.ಲ ಪುಣ್ಲ ಚಡಾಾ ೆಂಕ್ಲ ಪಳ್ತಾನಾಲ ಕಾಳಿಜ್ ಲ ಧ್ಕ್ಲ ಧ್ಕ್ಲ ಕನ್ಸಲ ಉಡಾಕ ರ್ಣೆಂಲ ಘಾಲ್ಯಾ ನಾಲ ತಾೆಂಚೆಂಲಲ್ಯಗ್ರೆಂಲಉಲ್ಯ್ಡ್ ರ್ಾ ನಾಲಕಶೆಂಲ ರಾೆಂವ್ಚ ೆಂಲತೆಂಲಮಕಾಲಕಳಿತ್ಲನಾತಯ ೆಂ. ಆದೆಂವ್ನ್ ಲ ಆಡಾಾ ಲೆಸಲೆೆಂಲ ಫಳ್ಲ ಖೆಲೆಯ ಪರಿೆಂಲ ಕಲೆಜಿಕ್ಲ ವ್ತಾನಾಲ ಮಕಾಲ ಎಕೆಯ ೆಂಲ ಭೆಟೆಯ ೆಂಚ್.ಲ ದೊಳ್ಯ ೆಂಕ್ಲ ದೊಳ್ಲ ಆದಳ್ಳ ,ಲ ತಾಚಲ ಗಾಲ್ಲ ತಾೆಂಬೆಾ ಲೆ,ಲ ಮಹ ಜೆಲ ವ್ಚೀೆಂಟ್ಲಸುಕೆಯ ...ಲಜಿೀಬ್ಲಭಾಯ್ರ ಲಘಾಲ್್ ಲ ವ್ಚೀೆಂಟ್ಲ ಲೆೆಂವಾಾ ನಾಲ ತೆಂಲ ವಿಚ್ಯರಿಲ "ತಾನ್ಲ ಲ್ಯಗಾಾ ಗ್ರೀ?"ಲ ಮಕಾಲ "ಮನ್ಲ ಆರ್ಗ್ರ?"ಲ ಮಹ ಣ್ಲ ವಿಚ್ಯಲೆಸಲ ಬರಿೆಂಲ ಜಾಲೆೆಂ. ಲ ಹಾೆಂವ್ನಲ ತಕಿಯ ಲ

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಲ್ಯ್ಡಾ ನಾ ಲ ತಾಣೆಂಲ ಬೆಗಾಲ ಥವ್ನ್ ಲ ಬೊೀತ್ಯ ಲ ಕಾಡಾಾ ನಾಲ ಹಾೆಂವ್ೆಂಲ ತಾಚೆಂಲ ಸೊಬಿತ್ ಲ ತೊೀೆಂಡ್ನಲ ಪಳ್ವ್ನ್ ಲ "ವಾಹ ವ್ನ"ಲ ಮಹ ಣ್ಲ ತೊೀೆಂಡ್ನಲ ಉಗ್ಾ ೆಂಲ ಕನ್ಸಲ ಮಿಟಯಲಮತಾಸನಾಲತಾಣೆಂಲಬೊೀತ್ಯ ಲ ದಲಿ.ಲ ಉದಕ್ಲ ಪಿಯೆಂವ್ನಕ ಲ ಬೊೀತ್ಯ ಲ ತೊೆಂಡಾಲ್ಯಗ್ರೆಂಲ ವಹ ತಾಸನಾಲ ಬೊತಯ ಚಲ ಗ್ಳಡ್ಚೆ ಲ ಉರ್ಳಿಳ .ಲ ಆಧಸೆಂಲ ಉದಕ್ಲ ಆೆಂಗಾರ್,ಲಆಧಸೆಂಲಪಾಯ ೆಂಟ್ಲ್ರ್.. ಆತಾೆಂಲ ಫಜಿೆಂತ್ಲ ಜಾಲಿ.ಲ "ವಸುಾ ರ್ಲ ಭಿಜ್ನ್ಲಕಾಯ ಸ್ಲಕ್ಲಕಶೆಂಲವ್ಚೆಂ?"ಲವ್ಚಡಾಲ ರೂಕಾಲ ಮುಳ್ಕ್ಲ ವಹ ಚ್ಯಜೆಚ್ಚ ಲ ಪಡ್ಯ ೆಂ.ಲ ತಾಣೆಂಲ ರ್ಡ್ಚದರಾಚ್ಯಯ ಲ ಶೀಲ್ಯನ್ಲ ಮಹ ಜೆೆಂಲ ಶಟ್ಸಲ ಪುರ್ಾ ನಾಲ ಹಾೆಂವ್ನಲ ಘಾಮೆೆಂವ್ನಕ ಲ ಲ್ಯಗಯ ೆಂ.ಲ ಪಾಯ ೆಂಟ್ಲ ಪುಸುೆಂಕ್ಲ ಯತಾನಾಲ ಹಾೆಂವ್ೆಂಲ ತಾಚಲ ಹಾತ್ಲಧ್ನ್ಸಲಆಡಾಯಯ ೆಂ. ಹಾತ್ಲ ಮತ್ರ ಲ ಕೆದಳ್ಲ ಸೊಡಯ ಲ ತೆಂಲ ಮಕಾಲ ಆತಾೆಂಯ್ಲ ಉಗಾಾ ಸ್ಟಲ ನಾ.ಲ ತಾಯ ಲ ದರ್ಲ ಧ್ರ್ಲ ಲೊಯ ಲ ಹಾತ್ಲ ಸೊಡುೆಂಕ್ ಲಮನ್ಲಜಾಲೆಯ ೆಂಚ್ಲನಾ. ಮಗ್ರರ್ಲ ಸ್ದೆಂಯ್ಲ ಡಾಲಿಸೆಂಗ್,ಲ ಮವಿಳ ೆಂಗ್,ಲ ಕಾಳಿೆಂಗ್,ಲ ಆರೆಂಜ್,ಲ ತೊರೆಂಜ್ಲ ಮಹ ಣೊನ್ ಲ ಸ್ದೆಂಯ್ಲ ಉಲಂವ್ಚ ೆಂಚ್ ಲ ಪಮಸನ್ಸೆಂಟ್ಲ ಕಾಮ್ಲ ಜಾಲೆೆಂ. ಲ ಸ್ದೆಂಲ ವಿಚ್ಯಲೆಸೆಂಚ್ಲ ವಿಚ್ಯಚಸೆಂ...ಲ ರ್ೆಂಗ್ಲ ಲೆಯ ೆಂಚ್ಲ ಪತಸನ್ಲ ಪತಸನ್ಲ ರ್ೆಂಗ್ಚ ೆಂ, ಲ ಹಾಸಚ ೆಂ,ಲ ಕಿತೆಂಲ ರ್ೆಂಗಾಯ ಯ ರಿೀಲ ರಾಗ್ಲ ನಾ.ಲ ಮ್ೀಗ್ಲ ಚ್ಚ ಲ ಮ್ೀಗ್.

ಮ್ಗಾಚೊಲ ರೀಗ್ಲ ಮಹ ರ್ಣಾ ತ್ಲ ತಶೆಂ. ಲ ಆತಾಾ ಲ ಪಾಕಾಸಕ್ಲ ಯ್ಡ...ಲ ಆತಾಾ ೆಂಲ ಸ್ಲನ್ಸಮಕ್ಲ ಯ್ಡ...ಲ ಆತಾಾ ೆಂಲ ಐಡ್ಚಯ್ಲ್ಯಕ್...ಲಆತಾಾ ಲಮ್ಲ್ಯಕ್ಲಯ್ಡ...ಲ ಪುಣ್ಲ ಹಾತಾೆಂತ್ಲ ಖ್ಚ್ಯಸಕ್ಲ ಪಯಾ ಲ ನಾೆಂತ್...ಲ ಆಸಯ ಲ ಪಯಾ ಲ ಪಾವಾನಾೆಂತ್. ಲ ತಾಚಕಡ್ಲ ಆರ್ತ್, ಲ ಪೂಣ್ಲ ವಿಚ್ಯರೆಂಕ್ಲ ಬೆಜಾರ್.ಲ ಸ್ಲಿೀರ್ಯನ್ಲಕಾೆಂಯ್ಲಖ್ಚ್ಸಲನಾರ್ಾ ೆಂಲ ಮ್ೀಗ್ಲ ಕರಿಜೆಲ ಮಹ ಣ್ಲ ನವಿಲ ಐಡ್ಚಯ್ಡಲ ಕೆಲಿ. ಸ್ದೆಂಯ್ಲ ಲ್ವಾ ರಾಕ್ಲ ಲ್ಯೆಂಬ್ಲ ಕಿೀಸ್ಟಲ ದೀೆಂವ್ನಕ ಲಸುರಲಕೆಲೆೆಂ.ಲಸುರಲಸುರಲಬಾರಿೀಲ ಬರೆಂಲ ಜಾಲೆೆಂ.ಲ ಹಲ ಐಡ್ಚಯ್ಡಲ ಪಾಸ್ಟಲ ಜಾಲಿ... ಹಾೆಂವ್ೆಂಲ ದೊಳ್ಲ ಧೆಂಪುನ್ಲ ಕಿೀಸ್ಟಲ ದತಾನಾಲ ತೇೆಂಯ್ಲ ದೊಳ್ಲ ಧೆಂಪುನ್ಲ ಕಿೀಸ್ಟಲ ಘೆತಾಲೆೆಂ.ಲ ವಾಹ ವ್ನ..ಲ ಕಿತಯ ಲ ರೂಚ್ಲ ತಾಯ ಲಕಿೀರ್ಚ.... ದೀಸ್ಟಲ ವ್ತಾೆಂಲ ವ್ತಾೆಂ,ಲ ಕಿೀಸ್ಟಲ ಘೆತಾೆಂಲ ಘೆತಾನಾ ಲ ತಾಣೆಂಲ ದೊಳ್ಲ ಉಗ್ಾ ಚ್ಚ ಲ ದ್ವುರ ೆಂಕ್ಲ ಸುರಲ ಕೆಲೆೆಂ.ಲ ಹಾೆಂವ್ೆಂಲ ಚೆಂತಯ ೆಂಲ ಆತಾೆಂಲ ಮ್ೀಗ್ಲ ಚ್ಯಪ್ಲಪ ಲ ಜಾಲ್ಯಲ ಕರ್ಣಿ ಲ ಯ್ಡಲ ಡಾಲಿಸೆಂಗ್ಲ ಕಾೆಂಯ್ಲ ಬದಯ ಲ್ಯೆಂ.ಲ ಹಾೆಂವ್ೆಂಲ ತಾಚಲ್ಯಗ್ರೆಂಲ ವಿಚ್ಯನ್ಸ ಲಸೊಡ್ಯ ೆಂಚ್... "ಡಾಲಿಸೆಂಗ್, ಲ ತೆಂಲ ಆತಾ'ತಾೆಂಲ ಮಸ್ಟಾ ಲ ಬದ್ಲ್ಯಯ ೆಂಯ್..ಕಿತೆಂಲಮ..?" "ಹಾೆಂವ್ನಲಬದ್ಲ್ಯಯ ಯ ೆಂಲಮಹ ಣ್ಲತಕಾ

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲಕಶೆಂಲಕಳ್ಳ ೆಂ?"ಲತೆಂಲಪಾಟೆಂಲಸ್ವಾಲ್ಲಕರಿ. "ಕಿತೊಯ ಲ ಸಂತೊಸ್ಟಲ ತಜಾಯ ಲ ತೊೆಂಡಾರ್ಲ ಆರ್ಾ ಲೊ,ಲವಾಹ ವ್ನ...ಲವ್ಚೆಂಟ್ಲ್ರ್ಲಹಾಸೊಲ ದರ್ಾ ಲೊಯ ,ಲದೊಳ್ಲಧೆಂಪಾಯ ಯ ರ್ಲಮಕಾಲ ಸ್ಗ್ಸಲ ದರ್ಾ ಲೊ...ಲ ಆತಾ'ತಾೆಂಲ ಕಿೀಸ್ಟಲ ದತಾನಾಲ ತೆಂಲ ದೊಳ್ಚ್ಚ ಲ ಧೆಂಪಿನಾೆಂಯ್?ಲಕಿತಾಯ ಕ್ಲಬಾ?" "ಪುರಲ ಪುರ...ಲ ಧೆಂಪ್ಲ ತೊೀೆಂಡ್ನ...ಲ ಆದಯ ಯ ಲ ಹಪಾಾ ಯ ೆಂತ್ಲ ದೊೀನ್ಲ ಪಾವಿ್ ೆಂಲ ,ಲ ಪಚ್ಯಯ ಸಲ ಹಪಾಾ ಯ ೆಂತ್ಲ ತೀನ್ಲ ಪಾವಿ್ ೆಂಲ

ಆನಿಲ ಹಾಯ ಲ ಹಪಾಾ ಯ ೆಂತ್ಲ ಪೀರ್ಲ ಏಕ್ಲ ಪಾವಿ್ ೆಂ.... ಮಹ ಜಾಯ ಲ ಬೇಗಾೆಂತಯ ೆಂ ಲ ಪಾೆಂಯಿಾ ಲ ರಪಾಯ ಚಲ ನೊೀಟ್ಲಮಯ್ಡಗ್ಲಜಾಲ್ಯಯ ತ್.." ಮಹ ಜೆಲ ವ್ಚೀೆಂಟ್ಲ ಪರತ್ಲ ಸುಕೆಂಕ್ಲ ಸುರಲ ಜಾಲೆ. ಲ ಜಿೀಬ್ಲ ಭಾಯ್ರ ಲ ಯೇವ್ನ್ ಲ ವ್ಚೀೆಂಟ್ಲ ಲೆೆಂವ್ಚೆಂಕ್ಲ ಆಯ್ಡಕ ಲೆಚ್ಲ ನಾೆಂತ್. _ಪಂಚುಪಬಂಟ್ವವ ಳ್.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಿಝ್ೊ ೆಂಗ್‍ ಕಲಾಕಾರ್'

ಬುನಾಯ ದ್‍: ಆದೆಯ

ಪಳ್ಲಿೆಂ. ರ್ೆಂಗತಾಚ್, ಜಾಯಾ ಆನ್ಸಯ ೈನ್

ವರ್ಸ ಮಣಾ 2020 ಇಸಾ ೆಂತ್,

ಕರೀನಾನ್ ಸ್ಗಾಳ ಯ ಧಡ್ನ

ಘಲ್ಯಾ ನಾ,

ಸಂರ್ರಾಚರ್

ಘರಚ್

ಫಿಚ್ಯರ್

ಸ್ಪ ಧಸಯ್ ಮತಕ್

ಪಳ್ಲೆ.

ಏಕ್

ಕಿತಾಯ ಕ್ ಹಾಯ

ತವಳ್

ಚೆಂತಾಪ್

ಮಜಾಯ ಆಯಯ ೆಂ,

ಸ್ವ್ನಸ ತಾಲೆೆಂತಾೆಂಕ್

ಜಾಲ್ಯಯ ಯ ಸ್ಭಾರಾೆಂಕ್ ಆಪ್ಲಯ ೆಂ ತಾಲೆೆಂತ್

ಸಂಗಾತಾ ಘಾಲ್್ ಏಕ್ ವ್ದ ತಯ್ಡರ್

ಉಗಾಾ ಡಾಕ್

ಕರೆಂಕ್

ಹಾಡುೆಂಕ್

ಆವಾಕ ಸ್ಟ

ನಜ್?

ಆನಿ

ಹಯಸಕ್

ಮೆಳ್ಳಳ . ಅಶೆಂ, ಹಾೆಂವ್ನ ಫೇಸುು ಕಾಚರ್

ತಾಲೆೆಂತಾಕ್ ಪಾಟೆಂಬೊ, ಪರ ೀತಾಸ ಹ್

ದೀಸ್ಟ್

ಸ್ಭಾರ್

ದೀೆಂವ್ನಕ ನಜ್? ಆಶೆಂ ಮಜೆ ಥಂಯ್

ದಸ್ಲ್ ಕ್ ಪಡ್ಚಯ ೆಂ.

ಉಬಾ ಲ್ಯಯ ಯ ಚೆಂತಾಪ್ ಹಾೆಂವ್ೆಂ ಮಹ ಜ್

ಗಾಯ್ನ್, ಸಂಗ್ರೀತ್, ಕವನಾೆಂ, ನೃತ್ಯ ,

ನೊವ್ಚರ ರಶಾಲ್ ಸಂಗ್ರೆಂ ವಾೆಂಟುನ್

ಚತ್ರ ಕಲ್ಯ ವಾ ರಚಕ್ ರಾೆಂದಪ್

ಘೆತಾನಾ,

ಆಶೆಂ ಸ್ಭಾರ್ ತಾಲೆೆಂತಾೆಂ ಹಾೆಂವ್ೆಂ

ದಖ್ಯಿಯ ಆನಿ ಸ್ಹಕಾರ್ ದಲೊ.

ಭೊೆಂವಾಾ ಯ್ಡಾ ನಾ,

ತಾಲೆೆಂತಾೆಂ ಮಜಾಯ

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತಾಣೆಂಯ್

ಉಬಾಸ


ಉಪಾರ ೆಂತ್,

ಆಮಿೆಂ

ದೊಗಾಯಿ್

ಮಜ್ ನೊವ್ಚರ ಆನಿ ಧುವ್ನ ರಾಖೆಲ್

ಮೆಳ್ಳನ್ ಕಶೆಂ ಮುಖಾರ್ ಸ್ಚಸೆಂ ಆನಿ

ಪಾಲೊಮ ಪಿೆಂಟೊ ಜಲ್ಯಾ ಲಿಯ ೆಂ ತರಿ,

ಕಶಿ

ಮಣ್

ತಾರಿಖ್ ಮತ್ ವಿೀಸ್ಟ ಆನಿ 'ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್

ಮಳ್ಳ ೆಂ

ಕಲ್ಯಕಾರ್' ರ್ಥ ಪಿತ್ ಜಾಲಿಯ ತಾರಿಖಿಯ್

ಮತಕ್ ಆಪ್ ತಾಲೆೆಂ

ವಿೀಸ್ಟ. ಆಶೆಂ ತಾರಿಖ್ ವಿೀಸ್ಟ ವಾ ಸಂಖೊ

ವ್ದ

ತಯ್ಡರ್

ಚೆಂತಾರ್ಾ ನಾ.

'ಕಲ್ಯಕಾರ್'

ನಾೆಂವ್ನ ಮಜಾಯ ಜಾಲ್ಯಯ ರಿ

ಕಚಸ

ಏಕ್

ವಿಭಿನ್್

ನಾೆಂವ್ನ

ಜಾಯ್ಾ ಯ್ ಮಳ್ಳ ಯ ಆಶನ್ 'ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್'

ಮಳ್ಳ ೆಂ

ನಾೆಂವ್ನ

ಆಶೆಂ

'ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್

ತಯ್ಡರಾಯಕ್ ಉಪಾರ ೆಂತ್,

ವಿೆಂರ್ನ್

ಜಿಣಯ ೆಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್್

ರ್ಥ ನ್ ಘೆೆಂವ್ನಕ ಪಾವಾಯ ೆಂ.

ಕಾಡ್ಯ ೆಂ.

ಹ್ಯ ಪಂಗಡ್ನ ವಾ ಗೂರ ಪ್ ಫಕತ್ಾ

ಕಲ್ಯಕಾರ್'

ಕಲೆಚ್ಯಯ ಮ್ಗಾನ್ ಆರ್ ಕೆಲೊಯ ಆರ್ಾ ೆಂ,

ಬುನಾಯ ದ್‍ ಮಜಾಯ

ವಿೀಸ್ಟ ಮಜಾಯ

ಪಡ್ಚಯ .

ನೊವಾರ ಯ ನ್'

ಭಾಸ್ಟ - ದೇಸ್ಟ, ಜಾತ್ - ಧ್ಮ್ಸ ಹಾಯ ಪಂಗಾಾ ಥವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಉತಾಸ.

ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್ ಕಲ್ಯಕಾರ್' ಲೊಗ ತಯ್ಡರ್ ಕೆಲೊ.

ವಾಡಾವಳ್ :

ಕಲೆಕ್ ಆನಿ ತಾಲೆೆಂತಾೆಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ತಾೆಂಕಾೆಂ

ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್

ಪಂಗಾಾ ಗ್

ಕಲ್ಯಕಾರ್

ಆಪವ್ಿ ೆಂ

ದಲೆೆಂ.

ಕಲ್ಯಕಾರಾೆಂನಿ ಹ್ಯ ಪಂಗಡ್ನ ವಾ ಹ ವ್ದ

ಸೊಭಯಿಯ .

ಪಳ್ಯಿಲೆಯ ೆಂ

ಸ್ಪಾಣ್

ಆಶೆಂ

ಆಮಿೆಂ

ಸ್ತ್

ಜಾಲೆೆಂ.

ಕಲ್ಯ-ತಾಲೆೆಂತಾೆಂ ಸೊಭೊೆಂಕ್ ಲ್ಯಗ್ರಯ ೆಂ.

ಸಂಗ್ರೀತ್

,

ರಾೆಂದಪ ರಚ್, 2020 ಸ್ಪ್ಲ್ ೆಂಬರ್ 20 ತಾರಿಖೇಕ್ ಆಮಿ ಫೇಸುು ಕಾಚರ್ 'ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್ ಕಲ್ಯಕಾರ್' ಪಂಗಡ್ನ ರತಾ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಹ 20 ತಾರಿಕ್ ಮಜಾಯ ಜಿಣಯ ೆಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್್ ಸಂಖೊ, ದರ್ರ ಯ ದರ್ರ ಯ ಮಹನಾಯ ೆಂತ್

ನೃತ್ಯ ,

ಚತ್ರ

ಕಲ್ಯ,

ಅಭಿನಯ್

ಅಶೆಂ

ಜಾಯಿಾ ೆಂ ತಾಲೆೆಂತಾೆಂ, ಪಂಗಾಾ ೆಂತಾಯ ಯ ದರ್ರ ಯ ಕಲ್ಯಕಾರಾೆಂಚ್ಯಯ ಪರ ತಾಸ ಹನ್ ಫುಲೊೆಂಕ್ ಲ್ಯಗ್ರಯ ೆಂ. ಏಕಾ ಮೆಕಾ ಕಲ್ಯಕಾರಾೆಂಚ್ಯಯ ಪರ ೀತಾಸ ಹನ್

ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್

ಕಲ್ಯಕಾರ್

ಪಂಗಡ್ನ ವಾಡೆಂಕ್ ಲ್ಯಗಯ .

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಶೆಂ

ಜಾಯಿಾ ೆಂ

ಪಂಗಾಾ ಕ್

ತಾಲೆೆಂತಾೆಂ

ಮೆಳಿಳ ೆಂ.

ದೀಸ್ಟ

ಹಾಯ

ಕಚಸೆಂಯ್

ಆಮೆಚ ೆಂ

ಪ್ಲರ ೀತನ್.

ವರ್ನ್

ಹಯೇಸಕ್ ಮನಿಸ್ಟ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ

ಮಹನ್ಸ ಜಾತಾನಾ ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್ ಕಲ್ಯಕಾರ್

ತಾಲೆೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಲ್ಯಾ ತಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್

ಪಂಗಡ್ನ

ಭೊರನ್

ಪಾವಿ್ ೆಂ ಆಪ್ಲಯ ೆಂ ತಾಲೆೆಂತ್ ಪಾಕುಸೆಂಕ್

ಸಂತಾಪ ನಾ

ವಿಫಲ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಜಾಯಾ ಪಾವಿ್ ೆಂ

ವಿವಿದ್‍

ದರ್ರ ಯ ೆಂಕ್ ಪಳ್ವ್ನ್ ಆಪಾಿ ಲ್ಯಗ್ರೆಂಯ್

ಪಂಗಾಾ ೆಂತ್ ಆರ್ತ್

ಹೆೆಂ ತಾಲೆೆಂತ್ ಆರ್ ಮಣ್ ಸ್ಮ್ಾ ನ್

ತಾಲೆೆಂತಾೆಂನಿ

ಗ್ಲೊ.

ಆತಾೆಂ,

ಲ್ಗು ಗ್

ತೀನ್

ವಸ್ಟಸ ಹಜಾರ್

ಕಲ್ಯಕಾರ್ ಹಾಯ

ಮಣ್ ರ್ೆಂಗೆಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ಟ ತಶೆಂಚ್

ತಾಯ

ಅಭಿಮನ್

ಆನಿ

ತಾಲೆೆಂತ್ ಅಪ್ಲಾ ೆಂಚ್ ಪಾಕುಸನ್ ತೆಂ

ಲೊೀಕಾ

ಪಜಸಳ್ಶೆಂ ಕತಾಸತ್ ಆನಿ ಥೊಡಾಯ ೆಂಕ್

ಭೊಗಾಾ .

ಕಲೆಕ್

ತಾಲೆೆಂತಾೆಂಕ್ ಆೆಂವ್ಾ ೆಂಚ್ಯಯ ಥವ್ನ್

ಸ್ದೆಂಚ್

ಥೊಡ್

ಪಾಟೆಂಬೊ ಸ್ಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪರ ೀತಾಸ ಹ್

ಸ್ಮಾ ವ್ನ್

ಮಗಸದ್ಶಸನ್ ದೀಜಯ್

ಮೆಳ್ಳ .

ಕಲ್ಯಕಾರ್

ಪಡಾಾ . ಆನಿ 'ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್ ಕಲ್ಯಕಾರ್' ವ್ದ

ಆನಿ

ಹಾಯ ಸ್ವ್ನಸ ತಾಲೆೆಂತಾೆಂಕ್ ಪರ ೀತಾಸ ಹ್

ಆರ್

ಪಂಗಾಾ ೆಂತ್ ಮಕಾ

ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್ ಕರನ್

ತಾಲೆೆಂತಾೆಂ ಆನಿ

ರಶಲ್ಯಕ್

ಸೊಭಾಾ ನಾ,

ಮಜ್

ವತಸ

ಹಾಯ

ನೊವ್ಚರ

ಧದೊರ್ಕ ಯ್

ಭೊಗಾಾ .

ಬರಿ ಪಜಾಸಳ್ಜೆ ಮಳಿಳ ಚ್ ಮಜಿ ಆಶಾ. 'ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಆಕಾಸ್ಟ ಲ್ಯಖ್ ತಾರಾೆಂ, ಏಕ್

ಕಲ್ಕಾರಾೆಂ'.

ಆರ್ಾ ೆಂ.

ತಾಲೆೆಂತಾಕ್

ವ್ದ

ಬೊೆಂದೆರ್ ತೆಂಚ್

ಸ್ಭಾರ್ 'ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್

ಕಲ್ಯಕಾರ್'

ಹಾೆಂವ್ೆಂ ಕಲ್ಯಕಾರಂಕ್ ತಾರಾೆಂಕ್ ಸ್ರಿಕೆಲ್ಯೆಂ

ಮಣ್

ದತಾ. ಹಯೇಸಕ್ ಕಲ್ಯಕಾರನ್ ತಾರಾ

ತಶೆಂ

ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್ ಕಲ್ಯಕಾರ್ ಧಯ ೀಯ್:

ಕಿತೆಂ

ಆಪ್ಲಯ ೆಂ

ತಾಲೆೆಂತ್

ಪಂಗಡ್ನ

ಪಂಗಾಾ ಕ್

ಚಲ್ಯಾ .

ತಾೆಂಚೆಂ

ಹ್ಯ

ಹಾಯ

ದಶನ್

ಮಖಾರ್ ಕತೆಂ?!?

ಹಯೇಸಕ್ ಉಗ್ರಾ

ಆರ್.

ಹಾೆಂ, ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್ ಕಲ್ಯಕಾರ್ ಪಂಗಾಾ ಕ್

ಹಾೆಂಗಾಸ್ರ್ ಸ್ವ್ನಸ ತಾಲೆೆಂತಾಕ್ ಏಕಾ

ಸ್ಪ್ಲ್ ೆಂಬರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ವಸ್ಟಸ ಸಂಪಾಾ .

ಬೊೆಂದೆರಾ ಖಾಲ್ ಹಾಡ್ಚ ೆಂ ಆಮೆಚ ೆಂ

ಆನಿ ಹಾಯ

ಪ್ಲರ ೀತನ್.

ಸಂಗ್ರೆಂ

ಕಲ್ಯಕಾರಾೆಂಚೆಂ

ತಾಲೆೆಂತ್

ಹಾೆಂಗಾಸ್ರ್ ವಾೆಂಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ , ಹಾಚ

ಥವ್ನ್

ದರ್ರ ಯ ೆಂಕ್

ದರ್ ಆಪಾಯ ಯ

ಕಲ್ಯಕರಾೆಂ

ಮೆಳ್ಳನ್ ಪಯಯ

ಆಚ್ಯಸುಸೆಂಕ್ ಆಯಾ ಜಾಲ್ಯ.

ಉತಾ ೀಜಿತ್ 74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜುಬೆಯ ವ್ನ


ಪಯ್ಡಯ ಯ

ಜುಬೆಯ ವಾಚ

ತಯ್ರಾಯ್

ಭರಾನ್

ಚಲೊನ್

ಆರ್ಾ ನಾ,

ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್ ಕಲ್ಯಕಾರ್ ಪಂಗಾಾ ಕ್ ತಮಿ ಮ್ಗಾನ್

ವಾಗಯ್ಡಯ ೆಂ,

ಪರ ೀತಾಸ ಹ್

ಕಲ್ಯಕಾರಾೆಂಚ್ಯಯ ಸ್ಹಾಕಾರ ಸ್ವ್ೆಂ ಏಕ್

ದಲ್ಯ. ಆನಿ ಮುಖಾರಿ ತಮ್ಚ

ನವ್ರ್ೆಂವ್ನ ರತಾ ಜಾತಲೆೆಂ ಮಳ್ಳಳ

ಆನಿ ಪರ ೀತಾಸ ಹ್ ಕಲೆ ವಯ್ರ ತಶೆಂಚ್

ಭವಸಸೊ ಮಕಾ ಆನಿ ರಶಲ್ಯಕ್

ಕಲ್ಯಕಾರಾೆಂ ವಯ್ರ ಆಸ್ಾ ಲೊ ಮಣ್

ಆರ್.

ಭವಸರ್ಾ ೆಂ.

ಪಯ್ಡಯ ಯ

ಜುಬೆಯ ವಾಚ್ಯಯ

ಮ್ೀಗ್

ಸಂಧ್ಭಿಸೆಂ ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್ ಕಲ್ಯಕಾರ್ ನವ್ಚ

https://www.facebook.com/groups/78

ಲೊಗ ಉಗಾಾ ವಣ್ ಕನ್ಸ, ಸ್ಲಝ್ಯ ೆಂಗ್

0924062707174/about

ಕಲ್ಯಕಾರ್ ಪಂಗಡ್ನ ಏಕಾ ನವಾಯ ದಶನ್ ಮುಖಾಸುಸನ್ ವಚಸೆಂ ಪ್ಲರ ೀತನ್ ಆಮಿ ಕತಸಲ್ಯಯ ೆಂವ್ನ.

-ಕೆಯ ೈವ್ನ ಡ್ಚಸೊೀಜಾ, ಬೊಳಿಯ

------------------------------------------------------------------------------------------

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಣಿ _ಅಡ್ಯಾ ರ್ಚೊ ಜೋನ್.

ಆಕಯ್ಚೊ ಘಡ್ಯಯ್ ಮಹ ಜಿ ಅಕಯ್ ಚಕೆಕ ವ್ಗಾಳ ಯ ಕಾಲೆತಚ ,

ಹಾೆಂವ್ನ ಇತೊಯ ೆಂ ವಹ ಡಯ ೆಂ. ಜಾಲ್ಯೆಂ

ಪಯ್ಡಯ ಯ

ತ ಆೆಂಕಾಾ ರ್.

ತಜಾಯ

ಹಾೆಂವ್ನ ಬುದ ಪರ ಕಾರ್ಕ್ ಪಾವಾಾ ನಾ

ಕಿತೊಯ

ಕಳ್ಳನ್ ಅಯಯ ೆಂ... ಹಾೆಂವ್ೆಂ ಸ್ಬಾರ್

ಮಹ ಕಾ?' ಹಾೆಂವ್ನ ಅಕಯಚ

ಪಾವಿ್

ಖಾತಾಲೊೆಂ.

ಸುವಾತರ್

ಹೆೆಂ ಸ್ವಾಲ್ ಆಕಯ್ ಲ್ಯಗ್ರೆಂ

ಖಾೆಂದಯ ವಹ ಡಯ

ಲ್ಯಗ್ರ ಪಾವಾಾ ಆನಿ ಜಾೆಂವ್ನಕ

ಆರ್ ಮಂಡ

ವಿಚ್ಯಲೆಸೆಂ ಆರ್. "ಅಳೇ ರೇ ಅಪಾ "ಆಕಯ್

ತೆಂ

ಕಿತಾಯ ಕ್

ಕಾಜಾರ್

ಜಾೆಂವ್ನಕ ನಾೆಂಯ್?

ಮಡಾಬರಿ ಮತೆಂತ್

ಜಿೀವಾನ್

ವಾಡಾಯ ಯ ರ್ ಆನಿ

ವಾಡಾಜೆ...

ಪಾವಾನಾ,

ಶಾರಿರಿೀಕ್

ಕಳ್ಳ ೆಂಮೂ'

ತಳ್್ ಯ

ಥರಾನ್ ಮಹ ಕಾ

'ಅಪಾ ತೆಂ ಅತಾೆಂ ಲ್ಯಹ ನ್ ಭುಗಸ

ಸ್ಮದನ್ ಕರೆಂಕ್ ಪಳ್ತಾಲಿ ತರಿೀ

ಆನಿ ಇಲೊಯ ವಹ ಡ್ನ ಜಾ ಹಾೆಂವ್ನ ತಕಾ

ಹಾೆಂವ್ನ ಹಟ್ಲ್್ ನ್ ಮಹ ಳ್ಳ ೆಂಬರಿ ಪಾಟಕ್

ರ್ೆಂಗಾಾ ,'

ಪಡಾಾ ಲೊೆಂ. 77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತ ಮಹ ಕಾ ಕುೆಂಟೊ


ರ್ರಣ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ ೆಂ ಕಾಣಾ ವ್ನ್

ನಾರ್ಾ ೆಂ ರಾವ್ಯ ತ್ ನೇ.'

ಪಾಟ್ ಧ್ತಾಸಲಿ ಮ್ಗಾನ್. "ಛೇ ಆಕಯ್ ತೆಂ ಮಹ ಜಾಯ 'ಜಾಯ್ಡ್ ರ ಆಪಾ ತಜಾಯ ಧೆಂವ್ಚನ್ ಪಿರಾಯ್

ಯೆಂವ್ನಕ ... ಜಾಲಿ,

ಘಾರ್ಕ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಯ ನ್ ಮಹ ಕಾ

ರಾವ್ನ

ಮೆಳ್'

ಆವಯ್

ಬರಿಚ್ ನ್ಸ, ತಕಾ ತಕಾಯ ಯ್ ನಾ ತರ್ ಕರ್ಣಕ್ ತಕಾಯ ೆಂವ್ಚ ರ್ೆಂಗ್"

ಮಹ ಜಾಯ

ಮಹ ಕಾ

ಆಶೆಂ

ಭೆಷ್ಟ್ ಯ್ಡಾ ಲಿ

'ತೆಂಯ್ ವಹ ಯರ ೀ ಆಪಾ.. ಒಟ್ಲ್ರ ಶಿ ತಕಾ

ಅಕಯ್ ನಾರ್ಾ ೆಂ ರಾವ್ಚೆಂಕ್ ಜಾಯ್ಡ್ ಆಕಯ್ಕ ಬಾಚೊ ನಾರ್ಾ ೆಂ.'

ಏಕ್ ದೀಸ್ಟ ಆಕಯ್ಕ ಮಹ ಜಿ ಗಜ್ಸ ಪಡ್ಚಯ , 'ಖಂಯ್ ಅರ್ಯ್ ರೇ ಆಪಾ' ಬೊಬೊ

"ಸೊಡ್ನ

ಅತಾೆಂ

ಲ್ಯೆಂಬಾಯ್

ಘಾಲಿತ್ಾ ಘರಾ ಲ್ಯಗ್ರೆಂ ಜಾಲ್ಯಕ್ ಪಾವಿಯ .

ರೆಂದಯ್ ಪಯಯ ಕಾಲೆ ಕಾಮ್ ತೆಂ ರ್ೆಂಗ್'

'ಕಿತೆಂ ಆಕಯ್ ಬೊಬ್ ಮತಾಸಯ್.,

ಕಾಲೆೆಂ

ಜಾಲೆೆಂ?

ಸ್ಾ ಪಾಿ ೆಂತ್ ಪರತ್

ನಕಾಯ ೆಂ

ಭಾವುಕ್ ಜಾಲಿ

ತಜ್

ಅದೊಯ

ಅಯಯ ಗ್ರೀ?' ಹಾೆಂವ್ೆಂ ಕತಾಸನಾ ತಕ್ಷಣ್

ಆಕಯ್ ಅಕಯ್ಡಚ ಯ

'ಕಾಮ್ ಕಾೆಂಯ್ ವಿಶೇಷ್ಟ್ ನಾ ದೊೀನ್ ಕೆೆಂಳ್ು ಯ ಚ ಮ್ಕೆ ಮಹ ಜಾಯ

ಭಯಿಿ ನ್

ಬಂಟ್ಲ್ಾ ಳ್ ಥವ್ನ್

ದಲ್ಯಯ ತ್.

ಧಡ್ನ್

ಜಾಗ ಕಸೊಯ್ ಖಾಲಿ ಅರ್ ತೆಂ

ಖಾೆಂದಯ ರ್ ಹಾತ್ ದ್ವನ್ಸ ಹಾೆಂವ್ೆಂ

ಕಶೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ನಾರ್ಾ ೆಂ

ಸ್ಮದನ್ ಕಚಸೆಂ ಪ್ಲರ ೀತನ್ ಕೆಲೆೆಂ.

ಥಂಯ್ ಭಂವಾಾ ಯ್

ಹಾೆಂಗಾ ಆಕಯ್ಡಚ ಯ

ಗ್ಳರ್ಾ ರ್ ದೊೀನ್ ಮ್ಕೆೆಂ ಲ್ಯವ್ನ್ ಸೊಡ್ನ

'ರ್ೆಂಗ್ ಆಕಯ್.. ಕಿತೆಂ ತಜೆೆಂ ಕಾಮ್

ಮಹ ರ್ಣಲಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಯ ರ್ ಜಿೀವಾಕ್

ಆರ್ ಪಯಯ ೆಂ ಕತಾಸ.

ಬರೆಂ ಖಂಯ್' ದಕೆಾ ರ್ ರ್ೆಂಗಾಾ ಲೊ.

ಆಸ್ಟಾ

ಬದಕ್

ಹ ತಜಿ ಸ್ಗ್ರಳ

ಮಹ ಕಾಚ್

ಮಹ ಣ್

ರ್ೆಂಗಾಯ ಯ್ ನ್ಸ' ಪರತ್ ನಕಾಯ ೆಂ ಕತಾಸನಾ

'ಅಕಯ್

......

ರ್ೆಂಗಾಾ ತರ್, ತಜೆ ದೊನ್ ಕೆೆಂಳ್ು ಯ ಚ ಮ್ಕೆ

ತಕಾ ಲ್ಯೆಂವ್ನಕ

'ವಹ ಯ್ ರೇ ಅಪಾ ಜಿೀವ್ನ ಅರ್ಾ ನಾ ಮತ

ದಕೆಾ ರಾಕ್

ಘಾಲ್ , ಮಗ್ರರ್ ತಕಾ ಆಕಯ್

ಉಲ್ಯಯ ಸರ್ 78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಹಯಸಕ್ ಆಳಿ

ಅಪಯ್...

ಕೆೆಂಳ್ು ಯ ನ್

ದಕೆಾ ರ್ ಕಾಡುೆಂಕ್

ವಾೆಂಚೊನ್

ಘಡಾಯ್


ಘಾಲ್ಯಯ ರ್ ದೊೀನ್ ಕೆಳಿೆಂ ಘರಾ ಧಡ್ನ್

ಮುಗಾೆ ತಲೆೆಂ

ದತಾ ಮಹ ಣ್ ರ್ೆಂಗ್' ಹಾೆಂವ್ೆಂಯ್

ಪಾನಾಪ ಳ್ ಕತಾಸ ಮಹಾಳ್ ನಿರ್ಾ ಯ ೆಂತ್

ಆಕಯ್ಕ ಸೊಡ್ನ್ ದಲೆೆಂ ನಾ

ಬುಡನ್ ಖಾೆಂವ್ನಕ ಬರ ರಚಕ್ ಜಾತಾ'

'ನಹ ಯ್ ರೇ ಆಪಾ, ದಕೆಾ ರಾೆಂಕ್ ಆಳಿೆಂ

ಹಾೆಂ !ಹಾೆಂ ! ಅತಾೆಂ ತಜೆೆಂ ಕಾಮ್

ಕಾಡುೆಂಕ್, ಕೆೆಂಳ್ು

ಕಶೆಂಯ್ ತರಿೀ ಜಾಯಾ

ಲ್ಯೆಂವ್ನಕ ಖಂಯ್

ರ್ೆಂಜೆರ್

ಕಳಿತ್ ಆರ್ ರೇ.. ತಾಕಾ ತೊಪುೆಂಕ್,

ಕೆಳಿೆಂ

ಚರೆಂಕ್,

ದಕೆಾ ರಾಕ್ ಕೆಳಿೆಂ

ಶಿರ್ ಪಳ್ವ್ನ್

ಪಿಡಾ

ತಪಾಸ್ಣ್ ಕರೆಂಕ್ ಮತ್ರ ಕಳಿತ್'

ಕಶೆಂಯ್

ಹಾೆಂವ್ನ

ನೇ... ಚ್ಯರ್ ಕನ್ಸ ತಜಾಯ

ಖಾವಯಾ ೆಂ ಮಹ ಣ್

ಮನ್ ಜಾಲ್ಯ ತಕಾ' ಆನಿಕಿೀ ಚಡ್ನ ತಕಾಯ ಯ್ಡಾ ನಾ ತಚೊ ವ್ಚಡ ಫುಗಯ .

'ಉಲೆಸೆಂ ಪುರಾ ದಕೆಾ ರಾೆಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆರ್ ಖಂಯ್ , ಹೆೆಂ ಕಿತಾಯ ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ

ಹಾೆಂವ್ನ ವ್ಚಗ್ಚ್ ರಾವ್ಚನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಯ

ಖಂಯ್? ತೆಂ ಅನ್ಸಯ ೀಕ್ ಪಾವಿ್ ಗ್ಲ್ಯಯ ರ್

ಪಾೆಂಯ್ಡೆಂನಿ

ವಿಚ್ಯನ್ಸ ಯ ತದೊಳ್ ಪಯ್ಡಸೆಂತ್

ಪಿಕಾಕ ಸ್ಟ

ತಜ್

ದ್ವನ್ಸ

ಮ್ಕ

ದ್ವಲೆಸಕಡ್ೆಂ

ಹಾೆಂಗಾಚ್

ಘಡಾಯ್

ಘಾಲ್ಯಾ ಗ್ರ

ಪಳ್ಯ್ಡೆಂ.'

ಕರೆಂ

ತಚ್ಯ

ಮುಕಾರ್

ಹಾಡ್ನ್

'ಅತಾೆಂ

ರ್ೆಂಗ್,

ತಕಾ

ಫೆಂಡ್ನ ( ಸುೆಂಬೇ ಸುೆಂಬೇ ) ತಜಾಯ ಕೆೆಂಳ್ು ಯ ಚ್ಯ ಮ್ಕಾಯ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಳ ೆಂ... ಜಿೀಬ್ ಮಹ ಜಿ

ಹೆೆಂ

ವಹ ಚೊನ್

ಅಯಕ ನ್ ಅಕಯ್ ವಹ ಡಾಯ ಯ ನ್

ಆಡ್ನ ಪಡ್ಚಯ .'

ಹಾೆಂವ್ನ

ಯಿೀ

ಹಾಸೊಯ ೆಂ.

ಹಾಸ್ಲಯ . 'ವಹ ಯ್

ರೇ

ವಹ ಯ್

ಆಪಾ...

'ಆಕಯ್ ತೆಂಚ್ ಹುಶಾರ್. ಮಹ ಣ್

ವ್ಚೆಂಟ್ಲ್ರ್

ಚೆಂತನಾಕಾ

ಸ್ಗ್ಳ ೆಂಚ್ ಆಡ್ನ ಪಡಾಾ . ಅತಾೆಂ ತೆಂ

ಹಾೆಂವ್ನ ತಜ್ ಬಾಚೊ

ಮಿಶಯ

ರೇ

ಫುಟ್ಲ್ಾ ನಾ

ಕಳ್ಳ ೆಂಮೂ'

ತನಾಸಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಯತಾಯ್ ನೇ...'

'ಜಾಯ್ಾ ರೇ ಆಪಾ ತೆಂ ಆಜ್ ಆಳಿ ಕಾಡ್ನ್

'ತೆಂ ಅತಾೆಂ ಆಳಿೆಂ ಕಾಡುೆಂಕ್ ಜಾಗ

ಕೆೆಂಳ್ು ಯ

ರ್ೆಂಗಾಾ ಯ್

ಮ್ಕೆ ಲ್ಯವ್ನ್

ದೀ. ತಕಾ

ಮ್ಗಾಚ ಗಜಾಲ್ ರ್ೆಂಗಾಾ ,,

ಪುರಾರ್ಣ್ ಜಾೆಂವಿಚ

ತಕಾ

ನಾ ಕಾಮ್ ವ್ಗ್ರಿ

ಗ್ರ...?ಹಾೆಂಗಾಚ್

ಖೊೆಂಡುೆಂಕ್ ಸುರ ಕರಿಜೆ" ಹಾೆಂವ್ಯ್

ನಕಿಯ ರಾಗ್ ದಕವ್ನ್ ಬಿತಲ್ಯಯ ಸ ಭಿತರ್

79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೊಳ್ೆಂವ್ನಕ ಪರ ಯ್ತ್್ ಕೆಲೆೆಂ. ಅಕಯ್್

ಆಳಿೆಂ

ದಕಯಯ ಚ್

ಮಹ ಜೆೆಂ ಅೆಂತಸ್ಕ ನ್ಸ ಜಾಗಯ್ ಲ್ಯಗ್ಯ ೆಂ!

ಕಾಡುೆಂಕ್

ಹಾೆಂವ್ನ

ಜಾಗ

ದೀಸ್ಟ ಗ್ಲೆಯ ಬರಿೆಂಚ್ ಮಹ ಕಾ ತೊ ಬರ

ಜಾಗ

ಲ್ಯಗೆಂಕ್ ಲ್ಯಗಯ .

ನಹ ಯ್ ಅರ್ಾ ೆಂ

ಜಾಲೊೆಂ.ಫಟ್ಲ್ಫಟ್ ಆಳಿೆಂ ಕಾಡುೆಂಕ್

ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂಗ್ರೀ ಅಕಷಸಣ್

ಸುರ ಕತಾಸನಾ ಆಕಯ್್ ಆಪಿಯ ಮ್ಗಾ

ಭಗ್ಯ ೆಂ. ದೆಕುನ್ ಚಡ್ನ ಚಡ್ನ ತಾಚರ್

ಕಾಣ ಸುವಾಸತ್ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯೆಂದನ್ ರಾವಿಯ

ಅಮಚ ಯ ಚ್ 'ಹಾೆಂವ್ನ

ಬಾಯ ರಿನ್

ಕಾಮೆಂಕ್

ಪಾವಿಯ ೆಂ,

ಮಹ ಣ್.

ಘರ್

ಥಂಯ್ಚ ರ್

ಆನಿ ತೊ ಮಹ ಜೆರ್.

ಸ್ಮಡ್ಚಾ ಚೊ ಆನಿ ಎಕಾ

ಕುಶಿನ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ ಗಾರ್ ನೇ ಮಹ ಜಾಯ ಕುಡ್ಚೆಂತ್ ಊಬ್ ಭಲಿಸ.

ಗಾೆಂವ್ಚಚ ತನಾಸಟೊ ಮಹ ಜಾಕಿೀ ಪಯಯ ಥವ್ನ್ ಡ್ರ ೈವರಾಚೆಂ ಸ್ಲವಿಸಸ್ಟ ಕನ್ಸ

ಅಮಿ ದೊಗಾೆಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾತಯ ೆಂ ಬರಿ

ಆಸೊಯ ೆಂ.

ಮ್ಗಾರ್ ಪಡಾಯ ಯ ೆಂವ್ನ !

ದೀಸ್ಟ ವ್ತಾೆಂ ವ್ತಾೆಂ

ಮಹ ಜೆಲ್ಯಗ್ರೆಂ

ಯವ್ನ್

ತೊ

ಉಲೊೆಂವ್ನಕ

ಲ್ಯಗಯ ೆಂ. ಹಾೆಂವ್ನ ಹಾೆಂಗಾ ಎಕಿಯ ಚ್

ಅಶೆಂ ಅರ್ಾ ಅಚ್ಯನಕ್ ತಾಕಾ ಗಾೆಂವಾ

ಘರಾೆಂ.

ಥವ್ನ್ ಟೆಲಿಗಾರ ಮ್ ಆಯಯ ೆಂ.

ಅರಬಿು

ಸ್ಗ್ರಳ

ಭಾಯ್ರ

ಉಟ್ಲ್ೆಂ

ಕಾಮೆಂಕ್ ವ್ತಾನಾ ಹಾೆಂವ್ನ ಎಕುಸ ರಿ

ಉಟೆಂ

ಜಾತಾಲಿ

ವ್ಗ್ರಿ ೆಂಚ್ ಯತಾೆಂ ಭವಸಸೊ ದೀವ್ನ್

ದೆಕುನ್

ಬಜಾರಾೆಂಕ್

ಸ್ಳ್ವಳ್

ವಹ ಚೊನ್

ಕೆಲಿ.

ಕಾೆಂಯ್

ಹಾಡ್ಚಜೆ ತರ್ ಹ್ಯಚ್ ಡೈವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯತಾಲೊ.

ಗಾೆಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸ್ಲೊಸ.

ತನಾಯ ಸ ಮಹ ಜಾಯ

ಗಾಲ್ಯೆಂಕ್ ಉಮಯ

ಶಿೆಂವ್ಚರ್ ವ್ಚತನ್ ಗ್ಲೊ

ಅರಬಿು ೀ ಭಾಸ್ಟ ಮಹ ಕಾ

ಕಳಿತ್ ನಾತಯ ೆಂ ವವಿಸೆಂ ಹ್ಯಚ್ ಮಹ ಕಾ

ಘರ್

ಕುಮಕ್

ಸುಕಾರ ರಾ

ಉಬೊಿ ಣ್ ಭಗಾಾ ಲಿ, ಟರ ೆಂಕ್ ಕಲ್ ಬುಕ್

ಮಿೀರ್ಕ್ ಮಹ ಕಾ ಅಪವ್ನ್ ವಹ ನ್ಸ ಎಕ್

ಕನ್ಸ ಎಕ್ ದೊನ್ ಪಾವಿ್ ಉಲ್ಯಿಯ ೆಂ.

ಭಂವಾಡ

ಘಚಸ ಪರಿಗತ್ ಭಿಗಡಾಯ ಯ ... ಅಸ್ಲಾ ಖಾತರ್

ಕತಾಸಲೊ ಕಾಡ್ನ್

ಪಾಕಾಸಕ್ ಭಂವಾಾ ೆಂವ್ನ್

,

ಲ್ಯಗ್ರಾ ಲ್ಯಯ ಮಹ ಕಾ

ಸಂತೊಸ್ಟ ದೀೆಂವ್ನಕ ಪಳ್ತಾಲೊ.

ಸ್ಗ್ಳ ೆಂ

ಸಜಾರಾ

ಖಾೆಂವ್ನಕ

ಮರಾಮರ್

ಪಲಿೀರ್ೆಂನಿ ದೊನಿೀ

ಯತಾಲೆೆಂ,

ಜಾಲ್ಯಯ . ವಾೆಂಟ್ಲ್ಯ ಕ್

ಕುಡಾಯ್ಡಯ ೆಂ ವಕಿೀಲ್ ಧ್ಲ್ಯಯ ಸತ್ , ಕಿತೆಂ

ಪುಣ್ ಮಹ ನಾಾ ಯ ೆಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪಾತಯ ೆಂವ್ಚ ...

ಜಾತಾ ಮಹ ಳ್ಳ ೆಂ ರ್ೆಂಗೆಂಕ್ ರ್ಧ್ಯಯ

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಾ...ಸ್ದೆ ಯ ಕ್

ಮಹ ಕಾ

ಪಾಟೆಂ

ಯೆಂವ್ನಕ ಜಾೆಂವ್ಚ ೆಂ ನಾ ಮ್ಳ್ಬ್

ಕರ್ಳ್ಳ ಬರಿೆಂ

ದೊೀನ್ ಮಹನ್ಸ ಮಹ ರ್ಣಚ ಯ

ಅಯಕ ನ್

ತೆಂಕೆಲ್ಯಯ ಯ

ದರ್ರ ಯ

"ಕಾಳ್ಾ ಚ್ಯ

ದರ್

ಮಹ ಜಾಯ

ಗೆಂಡಾಯ ಕ್"

ಭೆಟ್

ಜಾಲೆೆಂ.

ಕಚ್ಯಯ ಸೆಂಕ್ ತಾಚ್ಯ ಗಾೆಂವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ

ಕಶ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ

ಸ್ಲಿಸ. ಸ್ರಿಸುಮರ್ ತೀನ್ ವ್ಚರಾೆಂಚ್ಯ

ಬದಯ ಕ್ ಮರಭೂಮಿೆಂತ್

ಜಿಯಲೆಯ ಬರಿ ಜಾಲೆೆಂ ,

ಪಯ್ಡಿ ೆಂ

ಉಪಾರ ೆಂತ್

,

ವಿಳ್ಸ್ಟ

ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘರಾೆಂ ಪಾವಿಯ

ಏಕ್

ಚಲಿ ಭಾಯ್ರ ಅಯಿಯ

ಅರಬಿು ಬರಿ ಮಹ ನಾಾ ಯ . ದೊೀನ್ ಮಹನ್ಸ ಡ್ರ ೈವರ್

ನಾರ್ಾ ೆಂ

ತಾೆಂಕಾಯ್ ಅರ್ಾ ಲೊಯ

ರ್ೆಂಬಾಳ್ಳ ೆಂ.

ಜಾಯಾ ಯ ಜಾಲ್ಯಯ ಯ ನ್

ರಾಟ್ಲ್ವಳಿ ,

ದರ್ರ ಯ

ಹಾೆಂವ್ನ

ಜೆನಿಫರ್

ಮೆಳ್ಳೆಂವ್ನಕ ಅಯ್ಡಯ ಯ

ಐವನಾಕ್

, 'ಮಹ ಕಾ ಕಳ್ಳ ೆಂ

ಹಾೆಂವ್ನ ತಾಚ ಬಾಯ್ಯ

ಅಮೆಚ ೆಂ

ಡೈವರಾಚ್ಯ ಸೊಧಿ ರ್ ಪಡ್ಚಯ ೆಂ.ಹಾೆಂವ್ೆಂ

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಮಹನ್ಸ ಜಾಲೆ.

ಪರತ್ ಟರ ೆಂಕ್ ಕಲ್ ಕೆಲೆೆಂ. ತಾಚ ಅದಯ

ತಾಣೆಂ ಸ್ಗ್ರಳ

ಉತಾರ ೆಂ

ಸೊಡ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾೆಂವಾಚ ಯ ರ್ ನಾತೊಯ ೆಂ

ಸ್ದೆ ಯ ೆಂಕ್

ಜಾಯ್ಡ್

ಕಾಣ ರ್ೆಂಗಾಯ ಯ , ತೊ

ಅರಬಾು ಯ ನ್ ಕಲ್ ಕೆಲೆೆಂ ಪಯ್ಡಾ ಯ ೆಂಚೀ

ಪೂಣ್

ಕುಮಕ್ ಸ್ಯ್ಾ ಭಾರ್ಯಿಯ . ತಾಚ ಎಕ್

ಕಾಡುೆಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಶೆಂ ಕೆಲೆೆಂ ಯೇ

ಚ್

ಭಯಿಿ

ಭಿತರ್ ಯೇ

ಗ್ಲ್ಯೆಂ

ಯೆಂವ್ಚಚ

ಜಾಪ್ 'ಸ್ದೆ ಯ ಕ್ ನಾ'

ನಿರಾಶಚ

ಮ್ಡಾೆಂ ಮೆಂಡ್ಚಯ

ವಾಟೆೆಂಕ್

ಪಡ್ಚಯ

ಕಾೆಂಟ

ಐವನ್ ಪ್ಲೆಂಟೆಕ್ ವೇಳ್

ಜಾಲೊ

ಅಧಯ ಸ ವ್ಚರಾೆಂ ಭಿತರ್ ಪಾವಾಾ ಲೊ ಹಾೆಂಗಾ ನವ್ಚ ಡೈವರ್ ಅಯಯ ೆಂ ಉತಾ ರಪರ ದೇಶಾಚೊ

ಹೆಂದ

,

ಭಾಸ್ಟ

ಉಲ್ಯ್ಡಾ ಲೊ. ಹಾೆಂವ್ೆಂ ಗಜೆಸ ತಕಿದ್‍

ಪುರಾರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಯ

ಅರ್ಾ ಲಿ ತಾನ್ಸಕ್

ಕಾೆಂಯ್ ಕತಾಸೆಂ...' ತಣೆಂ ವ್ಚತಾಾ ಯ್

ಕೆಲಿ ,

ಸ್ಳ್ವಳ್ ದ್ವಲಿಸ ಮಹ ಕಾ ಆಯಕ ನ್ ಝ್ೆಂಟ್ ಉಡ್ಚಯ ಹಾೆಂವ್ನ

ಬಾಯ ರಿನ್

ವರ್ಸೆಂ

ಸಂಪಿಯ

ಯೇವ್ನ್ ಗಾೆಂವಾಕ್

ತೀನ್ ವ್ಚ

,

ಉಲೊೆಂವ್ನಕ ಉತಾರ ೆಂಚ್ ಸುಟಯ ನಾೆಂತ್. ದೊಳ್ಯ ೆಂಕ್ ಕಾಳ್ಳಕ್ ಆಯಯ

ತಶೆಂ

ಉಬಾಸ ದಕಯಿಯ . ಅರಬಾು ಯ ನ್ ಖುಶನ್

ಭಗ್ಯ ೆಂ , ಹಾೆಂಗಾ ಚಡ್ನ ವೇಳ್ ರಾವಾನ್

ಧಡ್ನ್ ದಲೆ ಗಾೆಂವಾಕ್, ಥೊಡಯ ವಸುಾ

ತರ್

ಕಾಣಾ ವ್ನ್ ದಲೊಯ . ಗಾೆಂವಾಕ್ ಪಾೆಂಯ್

ಫುಟೊೆಂಕ್ ಆರ್ತ್ ಕರ್ಣಿ ೆಂ.

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮಜಾಹ ಯ

ತಕೆಯ ಚೊಯ

ಶಿರ


ದೊಳ್ಯ

ಥವ್ನ್

ದೆೆಂವಿಚ

ದುಃಖಾ

ಉದಕ್

ಧೆಂಬುನ್ ಧ್ನ್ಸ , ಪಾಟ್ ಘಾಲ್ಯಚ ಯ

ಧುೆಂವಾಚ ಯ ಕ್

ವಗಾಾ ಐವನಾನ್ ಮಹ ಜ್ ಹಾತ್ ಧ್ನ್ಸ

ಪಾವ್ಚಯ ೆಂ.

ವ್ಚತನ್

ಪಾೆಂಯ್

ಮಡಾ

ಮುಳ್ೆಂಕ್

ವರ್ಸನ್

ಕೆೆಂಳ್ು ಯ ನ್

ವ್ಚಡಯ . ಏಕ್ ಘಡ್ಚ ಪಾಟೆಂ ಘೆಂವ್ಚನ್ ಪಳ್ಯ್ ನಾರ್ಾ ೆಂ, ಚಲ್ಯಚ ಯ ವಗಾಾ 'ಬಾಯ

ಭತಸ

ಏಕ್

ಫುಲ್ಯೆಂ ಸೊಡ್ಚಯ

ಘಡ್ಚ

ತರ್

ಆಮೆಚ ೆಂ

ಆಯ್ಕ '

ಐವನಾಚ್ಯ ಬಾಯಯ ನ್ ಅವಾಜ್ ದಲೊ

ಎಕಾ

ಲ್ಯಹ ನ್ ಲ್ಯಹ ನ್ ಮ್ಕಾಯ ೆಂಕ್ ಕಾತನ್ಸ

ಸೊಡ್ಯ ೆಂ

ಘಡಾಯ್

ಉಲೊೆಂವ್ನಕ ಆಯಕ ೆಂಕ್ ಕಾೆಂಯ್ ನಾ ,

ಜಾಯ್ಡ್

ಹಾೆಂವ್ನ

ಪೀಸ್ಟ ಕೆಲೊಯ

ಏಕುಸ ರಿ

ಚಲ್ಯಾ ೆಂ ತಮಿಚ

ಅಯಿಯ ೆಂ

ಏಕುಸ ರಿ

ಗಜ್ಸ ನಾ... ರಾಗಾನ್

ಭಾಯ್ರ ಸ್ಲಿಸ

ಮುಳ್ೆಂತ್ ಅಯ್ಡಯ ಯ

ದೆಕುನ್

ಫುಡುಫ ಡ್ಚತ್

ಆಕಯ್್ ಬರಚ್

ಜಾಲ್ಯಯ ಯ ನ್ ಪರ ತಫಳ್

ಬರಚ್ ಲ್ಯಭೊಯ ೆಂ ದಟೊ ಮ್ಟೊ ಘಡಾಯ್ ಝೂನ್ ಜಾವ್ನ್ ಯತಾನಾ ಚ್ಯರ್ ಕುಶಿನ್ ಕೆೆಂಳ್ು ಯ ಕ್ ಘಟ್್ ದಗ್ೆಂ

ಹಾಚ್ಯ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಐವನ್ ಆನಿ ತಾಚ

ದಲೆೆಂ ಬೊೆಂಡ್ಚ ಲ್ಯಹ ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಯಿಯ

ಬಾಯ್ಯ

ಹಾಚೊ ಅರ್ಥಸ

ಹಾಣೆಂ ಜಾಯಾ ೆಂ ಪಾವಿ್ ೆಂ

ಮಹ ಜ್ ಸಂಪಕ್ಸ ಕರೆಂಕ್ ಪರ ಯ್ತ್್

ಘಡಾಯ್ ಪಿಕೆಂಕ್

ಜಾಲ್ಯ

ಕೆಲೆೆಂ ತರಿೀ, ಹಾೆಂವ್ೆಂ ಇನಾಕ ರ್ ಕೆಲೆೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ಜಾಲೊ. ಹಜಾರ್

ಆಕಯ್ ಮಹ ಕಾ ಸ್ದೆಂನಿೀತ್ ಕೆೆಂಳ್ು ಯ

ಪಾವಿ್

ಮುಳ್ಕ್ ವಹ ನ್ಸ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆೆಂ

ಆಮಿಚ

ಕಾಗಾೆ ೆಂ

ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಯ ಕರಿನಾತೊಯ ಘಾತಕ

ಆಶಾರ್

ವಿಶಿ ತಕ್ಸ

ಐವನಾಕ್ ಪಳ್ೆಂವ್ನಕ

ಯ್ಡ ಉಲೊೆಂವ್ನಕ ಮನ್ ನಾತಯ ೆಂ

ಕಾಮ್ ಕರಯ್ಡಾ ಲಿ,

ಸುರ ಜಾಲೊಯ ೆಂ ಕರ್ಣಿ ೆಂ.

ಸ್ಕಾಳಿೆಂ

ಉಟ್ಲ್ಾ ೆಂ , .ಉಟ್ಲ್ಾ ೆಂ ಆಕಯಿಚ ಬೊಬಾಟ್ ಜಾಲಿ

ಇತಾಯ ಯ ರ್ ಅಮ್ಚ

ಪಾವಿಾ ಲೊ ದೀಸ್ಟ

ಸಂಪಕ್ಸ ತಟೊಯ .

'ಯೇ ಆಪಾ ಪಳ್ರ ಕೆೆಂಳ್ಳಚ

ಘಡಾಯ್

ಸ್ಮೇತ್

ನಿದಯ .'

ತಣೆಂ

ತಾಚ ವಾಟ್ ತಾಣೆಂ ಧ್ಲಿಸ ಹಾೆಂವ್

ದುಃಖಾ ಗಳ್ಯಿಯ ೆಂ. ರಾತ

ಮಹ ಜ್

ವಿಶೇಷ್ಟ್ ಪಾವ್ನಸ ಯೆಂವ್ನಕ ನಾ ವಾರೆಂ

ಭೆಸ್ಟ

ಅೆಂಕಾಾ ಪಸರ್ಣಚೊ. ಕಾಣ

ಸಂಪಾಾ ನಾ

ವಿೆಂಚೊಯ ಆಕಯಿಚ

ದೊೀನ್

ಮ್ಗಾ ಕೆೆಂಳ್ು ಯ

ಮ್ಕೆ ಆಳಿೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಲ್ಯವ್ನ್ ಜಾಲೆಯ ೆಂ

ಝೊಡ್ನ

ನಾೆಂವಾಕ್

ಕಾೆಂಯ್

ಮತ್ರ

ಎಕ್

ಪಾವಿ್ ೆಂ ವಾಹ ಳ್ಳ ೆಂ ತರಿೀ ಕೆೆಂಳ್ಳು ಕಸೊ

ಆಡ್ನ ಪಡಯ ೆಂ ತಚ್ಯ ಹಜಾರ್

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ವಾಲ್ಯೆಂಕ್ ಜಾಪ್ ನಾತಯ

ಘಡಾಯ್ ಮೆಕಳ ದ್ವಲೊಸೆಂ

ಹಾೆಂವ್ನ

ಫಕತ್

ಮೌನ್

ಜಾಲೊಯ ೆಂ.

ಕನ್ಸ ಸೊಪಾಯ ರ್

ಗಣ

ಧೆಂಕುನ್

ದ್ವಲೊಸ

ಆಕಯ್್ ಆನಿ ಹಾೆಂವ್ೆಂ ಆಡ್ನ ಪಡಯ ಕೆೆಂಳ್ಳು

,

ಮುಳ್ೆಂತ್

ಕಾತನ್ಸ

✍️ ಅಡ್ಯಾ ರ್ಚೊ ಜಾನ್

------------------------------------------------------------------------------------------

ಸಾಹಿತ್ಾ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕತೆಂ ಆನಿ ್ರ ಕಾರ್ ಕತೊ ? ರ್ಹತ ಮಹ ಣಯ ತಿ ೀ ಮಹ ಳ್ಳ ೆಂ ಸ್ವಾಲ್

ಉಬಾಾ ತಾ. ಪಾವಿ್ ೆಂ ರ್ಹತ - ನವಿೋನ್ ಕುಲ್ಶ ೋಕರ್ ರ್ಹತಾಯ ಚ ಪರ ಮುಖ್ ವಿಭಾಗ್ ಅಶ ಮಹ ಣಯ ತ್: ಆತ್ಾ ಲಚರಿತಾರ , ಜಿೀವನ್ ಚರಿತಾರ , ನಾಟಕ್,

ಕಾಣ, ಕವಿತಾ, ಪರ ಬಂಧ್ಯ, ವೈಗಾಯ ನಿಕ್, ಆನಿ ಪತರ ಕೀದ್ಯ ಮ್. ಸ್ಮಜಿಕ್

ವತಸಲ್ಯೆಂತ್

ಘಡಾಚ ಯ ,

ಘಡನ್ ಗ್ಲ್ಯಯ ಯ ಆನಿ ಘಡ್ಯ ತ್ ತಸ್ಲ್ಯಯ ಸಂಗ್ರಾ ೆಂಕ್ ಆಪಾಯ ಯ ಚ್ ಎಕಾ ಆಕರ್ಷಸಕ್ ಶೈಲೆನ್

ಬರವ್ನ್

ಪರ ಕಟ್

ಬಪಾಸಕ್

ರ್ಹತ್ಯ ಮಹ ಣಯ ತ್. ತಾಯ ಬರಯ್ಡಿ ರಾಕ್

ಆಮಸ

ಪುಣಾ ಕ್

ಬರಯಾ ಲ್ಯಯ ಮಹ ಣ್

ಏಕ್

ಬರವಾಪ ಯ ಕ್

ಆಪಂವ್ಚ ೆಂ

ಚೂಕ್

ಮಹ ಣಚ ೆಂ ಆರ್ ಥೊಡಾಯ ೆಂನಿ. ಬರೆಂ ಪುಣ್ ಆಪೂರ ಪ್ ತರಿೀ ಬರವ್ನ್ ವಾಚಾ ಲ್ಯಯ ವಾಚ್ಯಪ ಯ ಕ್ ತೃಪಿಾ ದತಾ ಜಾಲ್ಯಯ ರ್ ಆನಿ ತೊ ವಾಚಪ

ಹಾಯ

ತಾಚ್ಯಯ

ರ್ೆಂಗಡಾಯ ೆಂಕ್

ವಿರ್ಷೆಂ ರ್ೆಂಗನ್ ತಾಣೆಂಯ್

ವಾಚಶೆಂ ಕತಾಸ ಜಾಲ್ಯಯ ರ್ – ಆಪುರ ಪ್ ಬರಯ್ಾ ಲೊಯ್ ಮಹ ಣೊೆಂಕ್

ರ್ಹತಚ್ ಪಾಟೆಂ

ಸ್ರಾನಾಯ.

ರ್ಹತ್ಯ

ಸ್ಮಜೆಚೊ

ಆಸೊಸ

ಮಹ ಣಯ ತ್.

ಆರ್ಯ ಸೆಂತ್

ಪಳ್ತಾನಾ

ಎಕಾಯ ಯ ಕ್ ಆಪಾಯ ಯ ಸೊಭಿತ್ ತೊೆಂಡಾರ್

ಮುೆಂಬಾರ ೆಂ

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಝಳ್ಕ ತಾನಾ

ಖಂತ್


ಪಾವ್ಚನ್ ತಾಯ

ಮುೆಂಬಾರ ೆಂಕ್ ಗೂಣ್

ನಟನಾ ದಾ ರಿೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್‍

ಕರೆಂಕ್ ವಕಾಾ ೆಂ ವಾಪರಾಲಾ ತ್ ತಶೆಂಚ್

ಜಾತಾ.

ಎಕಾ ಸ್ಮಜೆೆಂತ್ ಜತಸರ್ ಮೆಹ ಳ್ೆಂ

ಅಪೂವ್ನಸ ಭಾಗ್ ಜಾತಾ. ಹಾೆಂತೆಂ

ದರ್ಷ್ ಕ್ ಪಡಾಾ ಆನಿ ಹೆೆಂ ಪಳ್ಲೊಯ ವಯ ಕಿಾ

ಐತಹಾಸ್ಲಕ್, ವಿನೊೀದಕ್, ರಾಜಕಿೀಯ್,

ಧಮಿಸಕ್ ಆನಿ ರ್ಮಜಿಕ್ ರಪಾೆಂ

ಬರವಿಪ

ಆಪಾಯ ಯ

ಲಿಖೆಿ

ಥವ್ನ್

ಆನಿ

ಅಶೆಂ

ಮೆಹ ಳ್ಯ ಚೊ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಕಾಡ್ನ್

ಆರ್ತ್.

ಉಡಂವ್ಚ ೆಂ ಕಶೆಂ ಮಹ ಣ್ ಪರಿಹಾರ್

ವಗಾಸೆಂಚ್ಯಯ ೆಂಕ್

ದಕಯ್ಡಾ ಜಾಲ್ಯಯ ರ್- ನಿಜಾನ್ ಸ್ಮಜ್

ಜಾತಾತ್

ಸುದರ ಪಾಚ್ಯಯ

ಲಿರ್ೆಂವಾೆಂ

ವಾಟೆನ್

ಮೆಟ್ಲ್ೆಂ

ರ್ಹತಾಯ ಚೊ

ಚಡುಣ

ವಿವಿಧ್ಯ

ಡಾರ ಮ

ಪಸಂದ್‍

ನಹ ಯ್

ತಾೆಂತಯ ೆಂ

ಮತ್ರ

ಆಪಾಯ ಯ

ಜಿೀವನಾೆಂತ್

ಕಾಡಾಾ -ತಶೆಂ ಕರೆಂಕ್ ಪ್ಲರ ೀರಕ್ ಜಾಲೊಯ

ಪರ ಯೀಗ್ ಕತಾಸತ್.

ತೊ ಬರವಿಪ ಏಕ್ ರ್ಹತ ಮಹ ರ್ಣಚ ಯ ೆಂತ್

* ಆತ್ಾ ಲಚರಿತಾರ : ಆತ್ಾ ಲಚರಿತಾರ ವಾರ್ೆಂಕ್

ದಬಾವ್ನ ನಾ.

ಅತರ ಗ್ಚ

ರ್ಹತಾಯ ಚ ವಿವಿಧ್ಯ ವಿಭಾಗ್ ಆರ್ತ್

ಬರಯ್ಡಿ ರ್ ಆಪಿಯ ಚ್ ಜಿೀವನ್ ಚರಿತಾರ

ಮಹ ಣ್

ಬರಯ್ಡಾ .

ಲೇಖ್ನಾಚಯ

ರ್ೆಂಗಾಯ ೆಂ. ತಾಯ

ಸುರಾಲಾ ತರ್

ವಿರ್ಷೆಂ ಇಲಿಯ ಸ್ಮ್ಾ ಣ

ಸ್ಬಾರ್ ಆರ್ತ್. ಹಾೆಂತೆಂ ಆಪಾಯ ಯ

ಜಲ್ಯಾ

ಥವ್ನ್

ಎದೊಳ್ ಪರಾಲಯ ೆಂತ್ ತಾಚ ಥಂಯ್

ಘೆವಾಯ ೆಂ

ಕಿತೆಂ ಸ್ವ್ನಸ ಘಡನ್ ಆಯಯ ೆಂ, ಕಶೆಂ

* ನಾಟಕ್: ರಂಗ್ಲಮಂಚ್ಯರ್ ವಿವಿಧ್ಯ

ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಯ ೆಂ, ಜಿೀವನ್ ಕಷ್ಟ್ ೆಂಚೆಂ

ಪಾತಾರ ದಾ ರಿೆಂ

ದಕಂವಾಚ ಯ ನಾಟಕ್

ನಟನ್

ಕನ್ಸ

ಕಾಣಯಕ್ ಡಾರ ಮ ವ

ಮಹ ರ್ಣಾ ತ್.

ಬರಂವಿಚ

ಏಕ್

ಸುಖಾಚೆಂ,

ರ್ಾ ರಸ್ಟಯ ಲಭರಿತ್

ಜಾವ್ನ್ ಘಡ್ಚತಾೆಂ,

ಆಪ್ಲಯ ೆಂ ಶಿಕಪ್, ಕಾಮ್, ಕುಟ್ಲ್ಾ

ತಸ್ಲಿ ಯೆಂವ್ಚ

ಜಿವಿತ್,

ತಾಯ

ಕಾಣಯೆಂತ್

ಆಯಿಲ್ಯಯ ಯ ಕಷ್ಟ್ ೆಂಕ್ ಫುಡ್ನ ಕೆಲಿಯ ರಿೀತ್

ಪಾತ್ರ ದ ಲ ರಿ

ರೂಪ್ಲರೂಪ್

ಅಶೆಂ ಆಕರ್ಷಸಕ್ ಶೈಲೆರ್ ಬರಯಿಲಿಯ

ನಟನ್ ಕನ್ಸ ದಕಯ್ಡಾ ತ್. ಕಾಲ್ಪ ನಿಕ್

ಆಪಾಯ ಯ

ಜಿೀವನಾೆಂತ್ ಭೆಟೆಯ ಲೆ ಮಹಾನ್ ವಯ ಕಿಾ ,

ಕಾಲ್ಪ ನಿಕ್ ಕಥ ಸ್ಮಜೆೆಂತ್ ಘಡ್ಚ

ಆಸೊನ್

ಘೆಲಿಯ ೆಂ

ಜಾಲ್ಯಯ ರಿ

ಕಾಣ

ಸ್ಮಜೆೆಂತ್

ಆತ್ಾ ಲಚರಿತಾರ

ರ್ಹತಾಯ ಚೊ

ಜಾವಾ್ ರ್.

ಬರಯ್ಡಿ ರ್

ಭಾಗ್ ರ್ಹತ

ಘಡ್ಯ ಲಿ, ಘಡ್ಯ ತ್ ತಸ್ಲಿ ಜಾವಾ್ ಸೊನ್

ಮಹ ಣೊೆಂಕ್ ಕಾೆಂಯ್ಚ ಹಕಸತ್ ನಾ.

ಪಳ್ತಲ್ಯಯ ಕ್ ಬರೆಂ ಲಿರ್ೆಂವ್ನ ದತಾ.

* ಜಿೀವನ್ ಚರಿತಾರ : ಸ್ಮಜೆೆಂತಾಯ ಯ ಎಕಾ

ಬರೆಂ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್್

ಫ್ಘಮದ್‍ ವಯ ಕಿಾ ವಿಶಿೆಂ ಕಣ್ ಎಕಯ

ಕಿತೆಂ ಮಹ ಣ್

ದಕಯ್ಡಾ . ಸಂಭಾಷರ್ಣೆಂ ಮುಕಾೆಂತ್ರ

ಬರಯ್ಡಾ

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆನಿ

ಸ್ಮಜೆ

ಮುಕಾರ್


ದ್ವತಾಸ ತರ್ ತಾಕಾ ಜಿೀವನ್ ಚರಿತಾರ

* ಕವಿತಾ: ಎಕಾ ಬರವಾಪ ಯ ನ್ ದೊೀನ್ ವ

ಮಹ ರ್ಣಾ ತ್.

ತೀನ್ ಪಾನಾೆಂನಿ ಬರಂವಿಚ

ಅಸ್ಲಿ

ಬರಂವ್ಚಚ ಯಿೀ ಮಹ ಣಯ ತ್.

ಜಿೀವನ್ ಏಕ್

ಚರಿತಾರ

ರ್ಹತಚ್

ಜಿೀವನ್

ಚರಿತಾರ ಯಿೀ

ಕಾಣ ವ

ವಿಷಯ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಆಪಾಯ ಯ ಥೊಡಾಯ ಚ್ ಉತಾರ ೆಂನಿ

ಉತಾರ ೆಂವ್ನಕ

ಸ್ಕಾಾ ..

ರವಿ

ರ್ಹತಾಯ ಚೊ ಭಾಗ್.

ದೆಕಾನಾತಯ ೆಂ ಕವಿ ದೆಕಾಾ ಮಹ ರ್ಣಾ ತ್ ತಶೆಂ

* ಕಾಣ: ಸ್ಮಜೆೆಂತ್ ವ ಸಂರ್ರಾೆಂತ್

ಕವಿ ಥೊಡಾಯ ಚ್ ಉತಾರ ೆಂನಿ ಜಾಯಾ ೆಂ

ಘಡಾಚ ಯ ಖಂಚ್ಯಯಿೀ ಎಕಾ ವಿಷಯ್ಡಕ್

ರ್ೆಂಗೆಂಕ್ ಸ್ಕಾಾ . ತಶೆಂ ಕವಿತಾಯಿೀ

ಘೆವ್ನ್ ತಾಚರ್ ಕಾಲ್ಪ ನಿಕ್ ರಂಗ್ ಚಡವ್ನ್

ರ್ಹತಾಯ ಚೊ ವಾೆಂಟೊ ಆನಿ ಕವಿಯ್

ನಿೀಜ್ ಘಡ್ಚತಾೆಂ ಪರಿೆಂಚ್ ವಿವರಾವ್ನ್

ಏಕ್ ರ್ಹತ.

ಬರಯಿಲಿಯ

ವೈಗಾಯ ನ್: ಹ್ಯ ಆಮಚ ಯ

ಕಾಣ ಲೊಕಾಕ್ ಖಾಯ್ಸ

ಜಿೀವನಾಚೊ

ಜಾತಾ ಆನಿ ಬರಯ್ಡಿ ರಾಕ್ ರ್ಹತಚೊ

ವಾೆಂಟೊ. ವೈಗಾಯ ನಿಕ್ ಪರ ಗತ ವವಿಸೆಂ

ಮನ್ ಮೆಳ್ಾ . ಕಾಣ ಮಟಾ , ಲ್ಯೆಂಬ್,

ಮನಾಾ ಚೆಂ

ಕಾದಂಬರಿ ರಪಿೆಂ ಆಸಯ ತ್.

ಚಲೊನ್ ಆರ್. ವೈಗಾಯ ನಿಕ್ ಲೇಖ್ನಾೆಂ

* ಪರ ಬಂಧ್ಯ: ಸ್ಮಜೆಕ್ ಉಪಾಕ ರಾಚೊ

ಮುಕಾೆಂತ್ರ ಲೊಕಾಕ್ ಗಜೆಸಚ ಮಹೆತ್

ವಿಷಯ್

ಲ್ಯಭಾಾ , ಗ್ರನಾಯ ನ್ ವಾಡಾಾ . ತಾಯ ದೆಕುನ್

ಘೆವ್ನ್

ಉದಹರರ್ಣೆಂ

ಸ್ವಿರ್ಾ ರ್

ದೀವ್ನ್

ಬರಂವಾಚ ಯ

ಜಿೀವನ್

ಸುಗಮಯನ್

ಜ್ ಕಣ್ ವೈಗಾಯ ನಿಕ್ ರ್ಹತ್ಯ ರಚ್ಯಾ

ಬಪಾಸೆಂಕ್ ಪರ ಬಂಧ್ಯ ಮಹ ರ್ಣಾ ತ್. ಪುಣ್

ತೊೀಯ್

ತಾಯ ಪರ ಬಂಧಕ್ ವಾಚ್ಯಪ ಯ ಕ್ ಆಪಾಿ ಶಿೆಂ

ಕರೆಂಕ್ ಜಾಯ್ಡ್ .

ವ್ಚಡ್ಚಚ ಸ್ಕತ್ ಆರ್ಜಾಯ್. ಸ್ಮಜೆಕ್

* ಪತರ ಕೀದ್ಯ ಮ್: ಏಕ್ ದೈನಿಕ್ ಪತಾರ ರ್

ಆನಿ

ಉಪಾಕ ರಾಚೊ

ವ ಆನ್ಲಲ್ಯಯ್್ ಖ್ಬೊರ ಬರಯ್ಾ ಲೊಯ್

ಜಾಯ್ಾ ಯ್. ಜಾಯಾ ಪಾವಿ್ ೆಂ ದೈನಿಕ್

ರ್ಹತಚ್. ಹೆಣ ತಣ ವಚೊನ್ ಖ್ಬೊರ

ಪತಾರ ೆಂನಿ

ಆಪಾಯ ಯ

ಆರಾೆಂವ್ಚಚ ಯ

ದೇಶಾಕ್

ಉಪಾಕ ರಲಚ

ಜಾಯಾ

ಲೊಕಾಕ್

ಗಾೆಂವಾಕ್ ವಿಷಯ್

ಘೆವ್ನ್

ಪರ ಬಂಧ್ಯ ಪರ ಕಟ್ ಜಾತಾತ್.

ವಿಷಯ್

ರೀಚಕ್

ಆಸೊನ್

ರಿತನ್

ರ್ಹತಚ್.

ಆನಿ

ಬರವ್ನ್

ನಿಜಾಯಿಕ ಪತ್ರ ಲಕತಾಸನಿ

ಹೆೆಂ

ತೊಯ

ನ್ಸಗಾರ್

ಆಕಷಸಕ್

ಫ್ಘಯ್ಸ

ಕಚೊಯ ಸ

ಕಷ್ಟ್ ೆಂಚೆಂ

ಕಾಮ್.

ಬರಯಿಲೆಯ ೆಂ

ಜಾಯಾ

ವಾಚಾ ಾ ಲೊ ವಾಚಪ ತಾಯ ಬರಯ್ಡಿ ರಾಕ್

ಲೊೀಕ್ ವಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪಸಂದ್‍ ಕತಾಸ

ಪಸಂದ್‍ ಕತಾಸ ಆನಿ ಹ್ಯೀಯ್ ಏಕ್

ಮಹ ರ್ಣಾ ನಾ ತೇೆಂಯ್ ರ್ಹತ್ಯ ಲಚ್ ಆನಿ

ರ್ಹತ ಜಾತಾ.

ತೊಯ

ಖ್ಬೊರ

ಪತ್ರ ಲಕತ್ಲಸಯಿೀ ರ್ಹತಚ್. 85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಬರಯ್ಾ ಲೊ


ಜಾಯ್ಡಾ ಯ ೆಂನಿ

ಮಹ ಣಚ ೆಂ

ಸಂಶೀಧ್ನ್ ರ್ಹತ್ಯ

ಕನ್ಸ

ನಹ ಯ್

ಆರ್

ಏಕ್ ಯ್ಡಜಕ್ ಶಮಸೆಂವ್ನ ದತಾ, ಏಕ್

ಬರಯಿಲೆಯ ೆಂ

ಫುಡಾರಿ ರ್ವಸಜನಿಕ್ ಭಾಷಣ್ ದತಾ

ಮಹ ಣ್.

ರ್ತಾಟ್

ತೇೆಂಯ್

ರ್ಹತ್ಯ ಲಚ್

ಆನಿ

ಗಾೆಂವ್ನ/ ದೇಶ್‍ ಭಂವ್ಚನ್ ಆಪಾಿ ಕ್

ಬರಯಿಲೊಯ ರ್ಹತ ಜಾತಾ.

ಜಾಯ್

ಆಮಕ ೆಂ

ಕೆಂಕಣ

ಸ್ಮುದಯ್ಡಕ್ ಉಪಯೀಗ್ ಪಡಾಚ ಯ

ರ್ಹತ

ಆನಿ

ವಿಷಯ್ಡರ್ ಸಂಶೀಧತ್ ವ ಸಂಗರ ಹ್

ಗ್ಳೆಂಡಾಯನ್

ಕೆಲೊಯ

ಮಹ ಕಾಯಿೀ

ಜಾಲ್ಯಯ ಯ

ಆನಿ

ಆಪಾ್ ಚ್ಯಯ

ವಿಷಯ್ ಆಪಾಯ ಯ

ಶೈಲೆನ್

ಬರವ್ನ್

ಆಕರ್ಷಸಕ್

ಪರ ಕಟೆಯ ಲೆೆಂ

ವಿರ್ಷೆಂ

ಮಹೆತ್

ಹಾಚ

ಜಾರ್ಣಾ ಯ್

ರ್ಹತ್ಯ ವಯ್. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ಡಾ ಯ ೆಂನಿ ತೆಂ

ಸ್ಮಾ ಲೆಯ ೆಂ

ರ್ಹತ್ಯ

ಬರಯ್ಡಯ ೆಂ. ಆಮಚ ಯ

ನಹ ಯ್ ಮಹ ಣಚ ೆಂ. ತಾೆಂಚ್ಯಯ

ಬರಯ್ಡಿ ರಾೆಂಕ್ ರ್ಹತಯ

ಬರಪ್

ನಾ.

ತೆಂ

ನಾ,

ಸಂಪೂಣ್ಸ

ಕಾೆಂಯ್

ಹಾೆಂಗಾ

ಥೊಡ್ೆಂ ಹಾೆಂವ್ೆಂ

ಸ್ಮುದಯೆಂತಯ

ರ್ೆಂಗಾಿ ಯ ಪರ ಕಾರ್ ರ್ಹತ್ಯ ಮಹ ಳ್ಯ ರ್

ಉೆಂಚಯ ಶಿಕಪ್ ಜ್ಡ್ಯ ಲೆ ಆಪಾಯ ಯ ಭಾಷೆ

ಸ್ಾ ತಾುಃಚ್ಯಯ

ಶಿವಾಯ್

ಕಲ್ಪ ನ್ಸನ್,

ಗ್ರನಾಯ ನಾನ್

ಹೆರ್

ಅೆಂತರಾಸರ್ಷ್ ರೀಯ್

ಬರವ್ನ್ ಪರ ಕಟೆಯ ಲೊಯ ಕಾಣಯ, ಕವಿತಾ,

ಭಾರ್ೆಂನಿ ಬರಂವ್ಚ ರ್ಹತ ಆಸ್ಲಾ ತ್ ತರ್

ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಮತ್ರ ರ್ಹತ್ಯ

ತಾಣೆಂ ಹಾಯ ವಿರ್ಷೆಂ ಆಪಿಯ

ತಸ್ಲೆೆಂ ರ್ಹತ್ಯ

ಬರಯಿಲೆಯ

ಆನಿ

ಮತ್ರ

ರ್ಹತ. ಹ್ಯ ವಿಪಯ್ಡಸಸ್ಟ ಕಿತಾಯ

ಆಮೆಚ ೆಂ ನ್ಸರ್ಣಪಸಣ್? ಖಂಯಿಿ ೀ ವಾಚ್ಲಲೊಯ

ವಾೆಂಟುನ್

ಜಾರ್ಣಾ ಯ್

ಘೆತಾಯ ಯ ರ್

ಜಾಯ್ಾ . ಹಾಯ ವವಿಸೆಂ ಆಮೆಚ

ಉಪಾಕ ರ್ ಮತೆಂತ್

ಆಸಚ ದಬಾವ್ನ ಪಯ್ಸ ಸ್ರನ್ ರ್ಕಿಸ ಉಗಾಾ ಸ್ಟ: ಏಕ್

ವಕಿೀಲ್ ಕಡ್ಚಾ ೆಂತ್ ವಾದ್‍ ಮೆಂಡಾಾ ,

ಜಾರ್ಣಾ ಯ್ ಆಮಕ ೆಂ ಮೆಳ್ತ್. ***********

------------------------------------------------------------------------------------------

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಯಸಕಾಯ ಯ ನ್ಲ ಮತೆಂತ್ಲ ದ್ವಲ್ಯಯ ಸರ್ಲ ಹ್ಯ ಸಂರ್ರ್ಲ ಏಕ್ಲ ಸೊಬಿತ್ಲ ಸಂರ್ರ್ಲ ಕರೆಂಕ್ಲರ್ಧ್ಯಯ ಆರ್. ಶಾೆಂತ ಘರಾೆಂತ್ಲ

ಸ್ಮಧನಾನ್ಲ ವಹ ಡ್ನಲ

ಹರೈಕಾಯ ಯ

ಭರ್ಲಲ್ಯಯ ಯ

ಜಾೆಂವ್ಚ ೆಂ

ಭುಗಾಯ ಸಕ್ಲಯಿ

ಹಕ್ಕ ಲ ಆರ್.

ಅಸ್ಲ್ಯಕ ಘರಾೆಂತ್ಲ ವಾಡ್ನಲಲ್ಯಯ ವ್ಳ್ರ್ಲ ತಾೆಂಚ ರ್ಕಿಸ ವಾಡಾವಳ್ಲ ಜಾತಾ. ನಾ ತರ್ಲ ಜಾಲ್ಯಕ ರ್ಲ ದೈಹಕ್ಲ ಆನಿ ಮನಸ್ಲಕ್ಲ ಪಿಡ್ನ್ಲತೆಂ ವಳ್ಪ ಳ್ಾ ತ್ಲ. ಆಜ್ಲ ಸಂರ್ರಾೆಂತ್ಲ

ಚಲೊನ್ಲ

ಭಯೀತಾಪ ದ್ನ್ಲ, ಲ್ಡಾಯ್ಲ

ಝುಜ್ಲ,

ಆನಿ

ಆಸಚ ೆಂ ಆೆಂತರಿಕ್ಲ

ದಬಿಳ ಕಾಯಕ್ಲ

ಪರ ಮುಖ್ಲ ಕಾರಣ್ಲ ಜಾೆಂವಾ್ ರ್ ಸ್ವ್ನಲಸ ಘರ್ಪಆನಿ ಸಂತೊಸ್ಪ:

ಭುಗಾಯ ಸೆಂಕ್ಲಲ್ಯಯ ನಪ ರ್ಣರ್ಲಹಕಾಕ ನ್ಲ

ಘರಾೆಂತ್ಲ ಶಾೆಂತ ಸ್ಮಧನ್ಲ ಆರ್ಜೆ

ಮೆಳ್ಜೆ ಜಾಲೆಯ ೦ ಶಾೆಂತ ಸ್ಮಧನ್ಲ

ಜಾಲ್ಯಯ ರ್ಲ

ನಿರ್ಪ ರ್ಥಲಸ

ತಾೆಂಚ್ಯಕ

ವಾೆಂಟ್ಲ್ಯ ಕ್ಲ ಫಕತ್ಲ ಸ್ಪಣ್ಲ

ಥವ್ನ್ ಲ

ಜಾಲೆಯ ೆಂ.

ಲ್ಯಹ ನಪ ರ್ಣಲೊ ಹ್ಯ ಊಣ್ಲ

ಭುಗಾಯ ಸೆಂನಿ

ಮನೊೀಭಾವ್ನಲ ಅಪಾಯ ಯಾ .

ಲ್ಯಹ ನ್ಲ ಅವಯ್ಲ

ಬಾಪಾಯ್ಲ

ಥಂಯ್ಲಮ್ೀಗ್ಲಮಯ್ಡಸ ಸ್ಟಲಆನಿ ನಿಷ್ಟ್

ಸಂರ್ರಾಚ್ಯಕ

ನಾರ್ಕ್ಲ

ಬುನಾಾ ದ್‍ಲ

ಘಾಲ್ಯಾ .

ಆರ್ತ್ಲ ತರ್ಲ ಜಾಲ್ಯಯ ರ್ಲ ಹೆ ಗೂಣ್ಲ ಭುಗಾಯ ಸ೦ ಥಂಯ್ಲ ದಸೊನ್ಲ ಯತಾತ್ಲ.

ಕಾಜಾರಾ ಉಪಾರ ೆಂತ್ಲ ಸ್ಬಾರ್ಲ ಘೊವಾ

ತವಳ್ಲ ವಹ ಡ್ನಲ ಜಾಲ್ಯಯ

ಬಾಯ್ಡಯ ೆಂಕ್ಲ

ಭುಗ್ರಸೆಂ

ಆವಯ್ಲ ಬಾಪುಯ್ಲಲ್ಯಗ್ರೆಂ

ಮಗ್ಲಸದ್ಶಸನ್ಲ ದೆವಾನ್ಲ

ಉಪಾರ ೆಂತ್ಲಯಿ

ಘೆೆಂವ್ನಕ ಲ

ಮನಾಾ ಯ ಕ್ಲ

ಯತಾತ್ಲ. ಅಪಾಯ ಯ

ಮಯ್ಡಮ್ಗಾನ್ಲ

ರ್ೆಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ನಕ ಲ

ಕಷ್ಟ್್ ಲ

ಮತಾಸತ್ಲ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ಲಕಿತೆಂ? ತೆಂ ತಾೆಂಚ್ಯಯ

ಗಜಾಸೆಂ

ವಿಶಾಯ ೆಂತ್ಲ ಆನಿ

ರ್ಕಾಕ ಸಚೊ ಆನಿ ಸುಪಾಸಯಚೊ ಕೆಲ್ಯ.

ಮತಚ್ಯಯ

ಹೆೆಂ

ಜಾಲ್ಯಯ ಯ ನ್ಲ ದರ್ರ ಯ ವಿಶಿೆಂ ಚೆಂತೆಂಕ್ಲ 87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅಸ್ಮಧನಾೆಂತ್ಲ

ಮಗ್್ ಲ


ವಚನಾೆಂತ್ಲ.

ಅಸ್ಲೊ ಮನೊೀಭಾವ್ನಲ,

ಆಯ್ಡಾ ರಾ ಪಿಕಿ್ ಕಾಕ್ಲ ವ್ಚೆಂ ಮಹ ಣ್ಲ

ಅಜಾಾ ತ್ಲಪಣ್ಲ, ತಾೆಂಚೆಂ ಭುಗ್ರಸ೦ಯ್ಲ

ಪಾಯ ಯ ನ್ಲ ಕೆಲೆಯ ೆಂ.

ಅನುಕರಣ್ಲ

ತಾಕ ಚ್ಲ

ದರಾದೃಷ್ಟ್್ ಲ

ಕತಾಸತ್ಲ. ಎಕಾ

ಅಶೆಂ

ಪಿಳ್ಿ

ಥೆಂವ್ನ್ ಲ

ಆನೈಕಾ ಪಿಳ್ಿಕ್ಲವಾಹ ಳ್ಳನ್ೆಂಚ್ಲವ್ತಾ.

ಪೂಣ್ಲ ಅನಿತಾಕ್ಲ

ದೀಸ್ಟಲ

ಮಯ್ಲನಾಯ ಚೆಂ

ಜಾಲ್ಯಯ ಯ ನ್ಲಪಿಕಿ್ ಕಾಕ್ಲವಚೊೆಂಕ್ಲರ್ಧ್ಯಕ ಲ ಜಾೆಂವ್ನಕ ಲ

ನಾ.

ಆನ್ಸಕ ೀಕ್ಲ

ಕಡ್ನ್ಲ

ಮಮತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ಲ ಮಹ ಣ್ಲ ಸ್ವ್ನಲಸ ಸುಖಿ ಫರ್ಪ:

ತಯ್ಡರಾಯ್ಲ

ಜಾಲ್ಯಯ .

ಹೆಂದಾ ೆಂಚೆಂ

ತೆಂ

ಜಾಲ್ಯಯ ಯ ನ್ಲ

ಸುಖಿ ಘರ್ಲಆಕಸ್ಲಾ ಕ್ಲಥರಾನ್ಲಬಾೆಂದನ್ಲ

ಪುರೀಹತಾೆಂಚ

ಹಾಡುೆಂಕ್ಲ ಜಾಯ್ಡ್ . ರ್ೆಂದಯ ೆಂಚೊ

ಸುದ್ತೆಂಚೆಂ ಶೀಭಾನ ಗ್ರತಾೆಂ, ವಿಶಿಷ್ಟ್್ ಲ

ನಿರ್ಾ ರ್ಥಲಸ ಗೂಣ್ಲಆನಿ ನಿರಂತರ್ಲತಾಯ ಗ್ಲ

ರಿತಚೆಂ ಓಲ್ಗ (ಬೇೆಂಡ್ನಲವಾಜಪ್ಲ) ಹಶಿನ್ಲ

ಹಾಕಾ ಗಜೆಸಚೊ.

ತಶಿನ್ಲ ಧೆಂವ್ಾ ಲ್ಯಯ ೆಂಚೊ

ಪಯಾ

ದೆವಾಚ ದ್ಯನ್ಲ

ಆರ್ಯ ಯ ರ್ಲ

ಮತ್ರ ಲ

ಭೊಗ್ಯ ತ್ಲ ಮಹ ಳ್ಳ ೆಂ

ಸುಖ್ಲ

ಚೆಂತಪ್ಲ ಖ್ರೆಂ

ನಹ ೆಂಯ್ಲ. ದಬಿಳ ಕಾಯ್ಲ ಆಸೊನ್ಲಯಿ ಆನಂದನ್ಲ

ಸುಖಾ

ನಾರ್ಾ ೆಂ

ಸಂತೊರ್ನ್ಲ, ಜಾಯಿಾ ೆಂ

ಸುಖ್ಲ ಸ್ಮಧನ್ಲ

ಕಷ್್ ೆಂಚೆಂ

ಕುಟ್ಲ್ಾ ೆಂಯ್ಲ

ಘೊೀಷ್ಟ್ಲ,

ಸಂಭರ ಮ್ಲ

ಪಳ್ೆಂವ್ನಕ ಲ ದರ್ಾ .

ಪೂಣ್ಲ

ಸ್ವಾಸಕ್ಲಯಿ ಎಕಾನ್ಸಕ್ಲ ಪಡಾ ಪಡಾಾ .

ನೊವ್ಚರ

ಜಿಯೆಂವಿಚ ೆಂ

ಕುಟ್ಲ್ಾ ೆಂ ಆರ್ತ್ಲ.

ಸ್ವ್ನಲಸ

ಮಂತ್ಲ

ಹ್ಯಕೆಯ ಗರ್ಲ ದಬು ಣ

ಭಾಯ್ರ ಲ ಸ್ಲ್ಯಸ. ಮೆಳ್ಲಲ್ಯಯ ಯ

ಸ್ವ್ೆಂ

ಪೂಣ್ಲ ತಾೆಂಕಾೆಂ

ಎಕಾ

ಖ್ಬೆರ

ವವಿಸೆಂ

ಸ್ವಾಸ೦ಕ್ಲ ಅಘಾತ್ಲ ಜಾಲ್ಯ. ನೊವ್ಚರ ರಡನ್ಲ ಬರ್ಯ ಜಾಲ್ಯಯ ರ್ಲ ಹ್ಯಕಾಲ್ಲ

ಜಾಯಿಾ ೆಂ ಆರ್ತ್ಲ. ಸುಖ್ಲಆಮೆಚ ೆಂ

ಹುರ್ಕ ನ್ಲಸ

ವಯ ಕಿಾ ತ್ಾ ಲ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚರ್ಲ ಆಮಕ ೆಂ

ಅಪಶಕುನ್ಲ ಜಾಲೆೆಂ ಮಹ ಣ್ಲ ಕಾಜಾರ್ಲ

ಆರ್ಚ ಯ

ರಾವಯ್ಡಯ ೆಂ.

ಭವಸರ್ಯ ಚರ್ಲ ಹ್ಯೆಂದೊನ್ಲ

ಆರ್ಾ .

ಅಮ್ಚ

ಜಾಲ್ಯಯ ಯ

ತತೊಯ

ಭವಸಸೊ ಆಮ್ಚ

ಹುರ್ಕ ನ್ಲಸ

ರಡಾಾ .

ಘಟ್ಲ

ಸಂಸೊಸ್ಟಲ

ವಾಡಾಾ .

ಅಸ್ಲ್ಯಾ

ಥೊಡಾಯ

ಘಡ್ಚತಾೆಂನಿ

ಸ್ಲಾ ರಯ್ಡೆಂಚ ಅತಂತ್ರ ಲ ಸ್ಲಥ ತ ಸ್ಮಾ ಯತಾ. ಪಿಕಿ್ ಕಾಚ್ಯಯ

ಸಂಭರ ಮಕ್ಲ

ವಿಲ್ಯಾ , ಸ್ಲ್ಯಾ , ನಿೀತಾ, ಅನಿತಾ ಆನಿ

ಸ್ರ್ಲಲ್ಯಯ ಯ

ಮರಿಯ್ಡ ರ್ೆಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ಲ ಕತಾಸತ್ಲ.

ವ್ಚತ್ಲಲ್ಯಯ ಯ ಪರಿೆಂ ಭೊಗಾಯ ಯ ರ್ಲ,

ಸ್ವಾಸೆಂನಿ ರ್ೆಂಗಾತಾ ಮೆಳನ್ಲ ಎಕಾ

ಮಮತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ಲಚ್ಲಸ್ಪಣ್ಲ

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅನಿತಾಕ್ಲ ಶಳ್ೆಂ

ಭಾಯ್ರ ಲ ಉದ್ಕ್ಲ


ಜಾಲ್ಯೆಂ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ಲಚಲಿಯ್ಡೆಂಕ್ಲ

ತರ್ಲಯಿ ಹಾಕಾ ಬಹಷ್ಟಕ ರಾಚ್ಯಕ

ಥವ್ನ್ ಲ ಆನಿಕ್ಲಯಿ ಸಂಪೂಣ್ಲಸ ಮುಕಿಾ

ಸ್ಲಾ ರಯ್ಡೆಂಕ್ಲ ಹರ್ಲ ಮಯ್ಲನಾಯ ಕ್ಲ

ಜಾೆಂವ್ಚಚ

“ಯ್ತರ್ರ ವ್ನಲ'

ಲ್ಯಬೊೆಂಕ್ಲ

ನಾ.

ಹಾಯ

ಪಟೆ್

ವವಿಸೆಂ

“ಮಯ್ಲನಾಯ ಚೆಂ" ಕನ್ ಡಾೆಂತ್ಲ ಹಾಕಾ

ಸ್ಲಾ ರೀಯ್ಡೆಂಕ್ಲ ಧಮಿಸಕ್ಲ, ರ್ಮಜಿಕ್ಲ,

"ಮುಟು್ " ಮಹ ರ್ಣಾ ತ್ಲ.

ರ್ೆಂಸ್ಕ ೃತಕ್ಲ, ಸ್ಮರಂಬಾೆಂನಿ, ಜಾತೊರ , ಭೊೆಂವಿೆ , ಖೆಳ್ಲಆನಿ ಸ್ಪ ಧಯ ಸ೦ನಿ ಭಾಗ್ಲ

ಯತುಸಾರ ವಪಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ಪಕತೆಂ?

ಘೆೆಂವ್ನಕ ಲಜಾಯಾ ಯ ಆಡಕ ಳಿ ಆರ್ತ್ಲ. ಸ್ಗಾಸರ್ಲ ಆಸ್ಟಲಲ್ಯಯ ಯ ದೇವ್ೆಂದರ ನ್ಲ ಏಕ್ಲ ಪಾವಿಾ ೆಂ ಎಕಾ ಬಾರ ಹಾ ರ್ಣಕ್ಲ ಜಿವ್ಶಿೆಂ ಮನ್ಲಸ ಆದಲೊಸ

ಬರ ಹಾ ಹತಾಯ

ದೊೀಷ್ಟ್ಲ

ಖಂಯ್ಲ.

ತಾಕಾ

ಬರ ಹಾ ಲ್ಯಗ್ರೆಂ ಪರಿಹಾರ್ಲ ವಿಚ್ಯರ್ಲಲ್ಯಯ ಯ ವ್ಳ್ರ್ಲ ತಾಣೆಂ ತೊ ದೊೀಷ್ಟ್ಲ ಚ್ಯರ್ಲ

ವಾೆಂಟೆ ಇೆಂಗ್ಯ ಜ್ಲ

ಭಾಶನ್ಲ

ಹಾಕಾ

"ಮೆನ್ಲಸೂ್ ರಯೇಶನ್" ಮಹ ರ್ಣಾ ತ್ಲ. ಹ್ಯ "ಮೆನಾಸ " ಮಹ ಳ್ಳ ಯ

ಲ್ಯಯ ಟನ್ಲ ಸ್ಬಾೆ

ಥವ್ನ್ ಲ ಆಯ್ಡಯ .

ತಶೆಂ ಮಹ ಳ್ಯ ರ್ಲ

ಮಯ್ಲನೊ ಭಾರತಾೆಂತ್ಲ

ಮಹ ಣ್ಲ

ಅರ್ಥಲಸ.

ಚಲಿಯ್ಡೆಂ

ಥಂಯ್ಲ

ಪಯಯ ರ್ರ ವ್ನಲದಸೂನ್ಲಯತಾನಾ ತಕಾ ಖುತಮತ, ಪುಷಪ ಮತ, ಬಾಯ್ಡೆ ೆಂತ್ಲ ಮೆಳ್ಳ ೆಂ,

ವಹ ಡ್ನಲ ಜಾೆಂವ್ಚ ೆಂ,

ಜಾೆಂವ್ಚ ೆಂ ಆಪಯ್ಡಾ ತ್ಲ.

ಅಶೆಂ ಹ

ವಿವಿಧ್ಯಲ

ಭಾಯ್ರ ಲ ರಿತೆಂನಿ

ಚಲಿಯ

ಆನಿ

ಸ್ಲಾ ರಯ್ಡೆಂ ಥಂಯ್ಲ ದಸೊನ್ಲ ಯೆಂವಿಚ ಏಕ್ಲ

ರ್್ ಭಾವಿಕ್ಲ

ಕಿರ ಯ್ಡ

ವಹ ಯ್ಲ

ಕನ್ಲಸ

ಸ್ಲಾ ರಯ್ಡೆಂಕ್ಲ ಹಾಯ

ಏಕ್ಲ

ವಾೆಂಟೊ

ರಪಾರ್ಲ ಭೊಗ್ಳೆಂಕ್ಲ

ದಲೊ ಖಂಯ್ಲ. ತಾಯ ಪರಿೆಂ ಸ್ಲಾ ರೀ ಚವಾಾ ಯ ದರ್ಚ್ಯಕ

ನಾಹ ರ್ಣ ಉಪಾರ ೆಂತ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಲ

ಜಾತಾ ಮಹ ಳಿಳ ಏಕ್ಲ ಪೌರಾಣಕ್ಲ ಕಥ ಆರ್.

ಬಹಷ್ಟ್್ ಲ ಜಾಲ್ಯಯ ಯ

ದರ್ೆಂನಿ

ತಾಯ

ಸ್ಲಾ ರಯ್ಡೆಂನಿ

ತೀನ್ಲ

ಕಿತೆಂಚ್ಲ

ಆಪುಾ ೆಂಕ್ಲ ನಜ್, ಆಪಡ್ನಾ ಲ ಕಾಣಾ ೆಂವ್ನಕ ಲ ನಜ್,

ನಹ ೆಂಯ್ಲ ಉತೊರ ೆಂಕ್ಲ ನಜ್,

ಫುಲ್ಯೆಂ ಮಳೆಂಕ್ಲ ನಜ್.

ಫುಲ್

ಅಪಡಾಯ ಯ ರ್ಲ ಬಾವಾಾ ಮಹ ರ್ಣಚ ಯ

ತಸ್ಲಿ

ಭಿೆಂಯ್ಡಚ

ಸ್ಲಥ ತ

ರರ್ನ್ಲ,

ತಾಯ ಚ್ಲ

ಮನಸ್ಲಕತೆಂತ್ಲ

ತಾೆಂಕಾೆಂ

ವಯ ವರ್ಥ

ಫಕತ್ಲ ಭಾರತಾೆಂತ್ಲ

ಆರ್.

ದ್ವಚಸ

ಮತ್ರ ಲ ನಹ ೆಂಯ್ಲ, ಜಾಯ್ಡಕ ಯ ಪಾಶಾಚ ತ್ಯ

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಾೆಂವಾೆಂನಿ

ಸ್ಯ್ಾ

ಅಸ್ಲಿ

ಪರಿಗತ್ಲ

ವ್ಳ್ರ್ಲ ಉಬೊು ೆಂಚ ಏಕ್ಲ ನಕಾರಾತಾ ಕ್ಲ

ಆರ್. ಸ್ಲಾ ರಯ್ಡೆಂಕ್ಲ ಹ್ಯ ಏಕ್ಲ ಶಿರಾಪ್ಲ;

ಜಿೀವ್ನಲ ಕಿರ ಯ್ಡ ಮಹ ರ್ಣಾ ತ್ಲ. ಮೆೆಂದಾ ಚ್ಯಯ

ಏವ್ನ್ಲ ಕೆಲ್ಯಯ ಯ

ಸ್ಕಯ್ಡಯ ಯ ಭಾಗಾೆಂತ್ಲಆಸ್ಟಲಲಿಯ ಪಿಟುಯ ಟರಿ

ಪಾತಾಕ ಕ್ಲ ಪಾರ ಚತ್ಲ

ಮಹ ಣ್ಲ ಸ್ಮ್ಾ ನ್ಲ ತಕಾ ಥೊಡ್ ಕಡ್ನ್ಲ

ಗರ ೆಂಥಿ,

ಹಾಮ್ೀಸನಾಸ ೆಂಕ್ಲ

ನಾಹ ೆಂವ್ನಕ ಲ

ಕನ್ಲಸ

ರವಾಯ ಚ್ಯಯ

ಸ್ಯ್ಾ

ಸೊಡ್ಚನಾೆಂತ್ಲ.

ಉತಪ ತಾ

ಪತಯೆಂತ್ಲ

ಪೀಲೆೆಂಡಾೆಂತ್ಲ ಸ್ಲಾ ರಯ್ಡೆಂಕ್ಲ ಇಗಜೆಸ

ಆಸ್ಟಲಲಿಯ ೆಂ ತಾೆಂತಾಯ ೆಂ ಪಿಕೆಂಕ್ಲಅವಾಕ ಸ್ಟಲ

ಭಿತರ್ಲ ವಚೊೆಂಕ್ಲ ಸೊಡ್ಚನಾೆಂತ್ಲ ತರ್ಲ

ಕನ್ಲಸ

ಇಟಲಿೆಂತ್ಲ ತಯ ಚಲಿಯಕ್ಲ ಬರೂ ರಂಗ್ಲ

ಮಯ್ಲನಾಯ ೆಂತ್ಲ ಸಂಪೂಣ್ಲಸ ಪಿಕ್ಲಲೆಯ ೆಂ

ಯೆಂವಿಚ

ತಾೆಂತೆಂ ರವಾಯ

ಮಹ ಣ್ಲ,

ಜಿೀವನಾೆಂತ್ಲ ಕಷ್ಟ್್ ಲ ಯೆಂವ್ಚ

ಮುಕಾರ್ಲ

ದತಾ.

ಅಶೆಂ

ಹಯಸಕಾ

ಥೆಂವ್ನ್ ಲ ಭಾಯ್ರ ಲ

ನಾಕಾ

ಯತಾ ಆನಿ ಫೆಲೊೀಪಿಯ್ನ್ಲ ನಳ್ೆಂನಿ

ಮಹ ಣ್ಲ ದೊನ್ಲಯಿ ಕಾನುಸ ಲ್ಯೆಂಕ್ಲ ಪಟ

ರಿಗಾಾ . ಹಾಕಾ "ಓವುಲೇಷನ್ಲ" ಮಹ ರ್ಣಾ ತ್ಲ.

ಪಟ

ತಾೆಂತ೦

ಕನ್ಲಸ

ಮತಾಸತ್ಲ

ಖಂಯ್ಲ.

ಥಂಯ್ಸ ರ್ಲ

ಆಫಿರ ಕಾೆಂತ್ಲ ದೂದ್‍ಲ ಆಸ್ಟಲಲ್ಯಯ ಯ ಥಂಯ್ಲ

ಜಾಯ್ಡ್ ತಾಯ ಯ ರ್ಲ

ವಚೊೆಂಕ್ಲ ಸೊಡ್ಚನಾೆಂತ್ಲ.

ಗಭಾಸಚ

ಪೂಣ್ಲ

ಪತ

ಫಳ್ಧಕ್ಲ

ತೆಂ

ಮ್ತಾಸ.

ತಾಚಯ

ವಾಡಾವಳಿ

ಯುರೀಪಾೆಂತ್ಲ ಮತ್ರ ಲ ಕಾೆಂಯ್ಲಚ್ಲ

ಖಾತರ್ಲ ಏಕ್ಲ ಸೊಬಿತ್ಾ ಲ ಬೆಡ್ನಾ ಲ ತಯ್ಡರ್ಲ

ಶತಾಸ೦ ನಾೆಂತ್ಲಖಂಯ್ಲ.

ಕನ್ಲಸ

ಆರ್ಾ .

ತಾೆಂತ೦

ಫಳ್ಧಕ್ಲ

ಜಾಯ್ಡ್ ತಾಯ ಯ ರ್ಲ ರಗಾಾ ಸ್ವ್ೆಂ ತೆಂ ಬೆಡ್ನಾ ಲ ಕಸೊಳ ನ್ಲಪಡಾಾ . ಹಾಕಾ ಯುತರ್ರ ವ್ನಲ ಮಹ ರ್ಣಾ ತ್ಲ.

ತಾೆಂತೆಂ

ಜಾಲ್ಯಯ ರ್ಲ ತಾಚಯ ರಗಾಾ ಚೊ

ಫಳ್ಧಕ್ಲ

ವಾಡಾವಳಿಕ್ಲ ತಾಯ

ಉಪಯ ೀಗ್ಲ ಜಾತಾ.

ತಾಯ

ವವಿಸ೦ ಖಂಡ್ಚತ್ಲ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಲ ತೆಂ ನಿತಳ್ಲ ಆನಿ

ಪರಿಶುದ್‍್

ಅಶುದ್‍್ ಲ ಆನಿ ಅಸ್ಲೊ

ರಗತ್ಲ ಜಾವಾ್ ರ್. ಅಪವಿತ್ರ ಲ ನಹ ೆಂಯ್ಲ.

ಖುತರ್ರ ವ್ನಲ

ರ್ಮನ್ಯ

ಹೆ ಸ್ವ್ನಲಸ ನಿಬಸೆಂಧ್ಯಲ ಅವೈಜಾಾ ನಿಕ್ಲ

ಜಾೆಂವ್ನ್ ಲ ತೀನ್ಲ ಥೆಂವ್ನ್ ಲ ಪಾೆಂಚ್ಲ ದೀಸ್ಟಲ

ಮಹ ಣ್ಲ ವಿಜಾಾ ನಿ ಆನಿ ಜಾಣಾ ರ್ೆಂಗಾಾ ತ್ಲ

ಪಯ್ಡಸೆಂತ್ಲ ಆರ್ಾ

ಆನಿ ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ಲ ರಿತನ್ಲ ಯ್ತರ್ರ ವ್ನಲ

ಮಯ್ಲನಾಯ ೆಂತ್ಲ 30-35 ದರ್ೆಂ ಭಿತರ್ಲ

ಮಹ ಳ್ಕ ರ್ಲ ಸಂತಾನೊೀತಪ ತಾ ಸ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಯ ಯ

ಹ್ಯ ದಸೊನ್ಲ ಯತಾ.

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆನಿ ಹಯಸಕಾ

ಉಬಾಳ್ಕ


ಗಾೆಂವಾೆಂನಿ ಹ ಆವಿೆ ಮಟ್ ಜಾಲ್ಯಯ ರ್ಲ

ಜಡಾಯ್ಲ, ಆಳ್ಸ ಯ್ಲ, ರಾಗ್ಲ, ಪುರಾಸ್ಣ್ಲ

ಹೆಂವಾಳ್ಕ

ಆನಿ

ಜಾವಾ್ ರ್ಾ .

ಗಾೆಂವಾೆಂನಿ ಹಾಯ

ದೀರ್ಲಸ

ವ್ಳ್ರ್ಲ ಸ್ಲಾ ರೀಯ್ಡೆಂ

ಮನಸ್ಲಕ್ಲ ಖ್ನ್ ತಾ

ಯೆಂವಿಚ

ರ್ಧ್ಯ ತಾ ಆರ್ಾ .

ದಸೊನ್ಲ ಥೊಡಾಯ ೆಂ

ಥೆಂವ್ನ್ ಲ ಏಕ್ಲ ಥೆಂವ್ನ್ ಲ ತೀನ್ಲ ಕಪಾಪ ೆಂ

ಥಂಯ್ಲ ಆೆಂಗಾೆಂತ್ಲ ಉದ್ಕ್ಲ ಭರ್ಲಲೊಯ

ತತಯ ೆಂ (80ಮಿ. ಲಿೀ. ಥೆಂವ್ನ್ ಲ240 ಮಿ. ಲಿೀ.

ಆನೊ್ ಗ್ಲ, ರಗಾಾ ದಬ್ಲ, ಸ್ಥ ನಾೆಂನಿ ದೂಕ್ಲ, ಆನಿ ನಿೀದ್‍ಲ ಯನಾರ್ಾ ೆಂ ಆಸಚ ೆಂ ಅಸ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ಲ ದಸೊನ್ಲ ಯತಾ.

ಗಭಾಸಚಯ

ಪತಯಕ್ಲ ಪೂರಕ್ಲ ಜಾೆಂವ್ಚಚ

ಅಧಕ್ಲ

ರಗಾಾ ರ್ರ ವ್ನಲಚ್ಲ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ಲ. ಪೂಣ್ಲ ಭಿಯೆಂವಿಚ ಜಾಲೊಯ ರಗತ್ಲ

ವಾಹ ಳ್ಳನ್ಲ

ರ್ೆಂಗಾತಾಚ್ಲ ಪಟ್ಲ್ೆಂತ್ಲ

ವ್ಚೆಂ

ಪ್ಲೆಂಕಾ್ ೆಂತ್ಲ ದೂಕ್ಲ,

ಆರ್ಾ .

ಗಜ್ಲಸ ನಾ.

ಅಸೊ ಸುರ

ರ್ರ ವ್ನಲ ರ್ಧಣ್ಲಸ ತಕಾ 50

ವರ್ಸೆಂ ಜಾತಾ ಪಯ್ಡಸೆಂತ್ಲಆರ್ಾ .

ಪಟ್ಲ್ೆಂತ್ಲ

(ಮಖಾರೆಂಕ್ ಆಸಾ)

-----------------------------------------------------------------------------------------

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಕಾಳಿಕ್

‘’ಆಫ್ಲಾ ನ್ ಆನಿತಲಿಬ್ಬನ್ ‘’

ಕರೊೀನಾಚ ಪಯೆೊ ೊಂ -ದುಸರ ೊಂ -ಆನಿ ತಿಸರ ೊಂ -ಲಾರಚ್ಯಯ ಉಪದರ ೊಂಚಿ ಚಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಕಡೆನ್ ಜಾಲಾಯ ರ್, ಆತ್ೊಂ ಹಯೆಾಕ್ ಕಡೆನ್ ‘’ಕಾಬುಲ್ ಆಫ್ಲಾ ನಿಸ್ತರ ಚಿ’’ ಖಬರ್ ದರ ಶಯ ಮಾದಯ ಮ್, ಅೊಂತಜಾಾಳ್ಪರ್ ಆನಿ ದಿಸಾಳ್ಯಯ ಪತ್ರ ೊಂನಿ , ಅಶೆೊಂ ಆಸಾಿ ನಾ ಚಿತ್ರ -ವಿಚಿತ್ರ ಕ್ಲನ್ಕನಾೊಂನಿ

ಲ್ಲಕ್ಲೊಂಕ್ ಬಂದಡ್ ದಿತ್ತ್. ಹೊಂಚಿ ಆಜಾಾ ಪಾಲನ್ ಕನಾಾತ್ೊ ಯ ೊಂಕ್ ರಸಾಿ ಯ ಮ್ರ್ಧೊಂ ಮಾತ್ಾತ್. ಪ್ಚ್ಯಯ ಾ 2021 ಇಸವ ಚ್ಯಯ ಆಗಸ್ಾ 14 ತ್ರಿಕ್ರ್ ‘’ತ್ಲಿಬಾನಾೊಂನಿ’’ ಆಫ್ಲಾ ನಾಚೊಂ ಅದಯ ಕಷ ೀಯ್ ಭವ್ನ್ ಅತಿಕರ ಮ್ಣ್ ಕ್ಲಿೊ ಖಬರ್ ಆಮ್ಹ ಆಯಾ್ ಲಾಯ . ತಿಸಾರ ಯ ಆೊಂಗೊೊ ೀ ಆಫ್ಲಾ ನ್

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಝುಜಾಕ್ ಆಫ್ಲಾ ನ್ ಕ್ಲರಣ್ ಜಲಾಯ ರಿ ಆೊಂಗಾೊ ೊಂನಿ ಆಫ್ಲಾ ನಾ ವಿರೊೀದ್ ಜಕೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ ಜಾಲೊಂನಾೊಂ!

ಭಾಯಾೊ ಯ ಬಾರ್ ಮಾಧಯ ಮ್ ಮುಕ್ಲೊಂತ್ರ ಕಳ್ಯಿ . ತ್ಲಿಬಾನ್ ಪಾರ ಬಲ್ಯ ಜಾವ್ಪನ ಸಾಿ ನಾ ಪಾಕಸಾಿ ನಾಚ ಲಷ್ ರ್, ಜೈಶಚ ಉಗ್ರ ವ್ಪದಿೊಂನಿ,ಆಫ್ಲಾ ನ್ ದೇಶೊಂತ್ ರವೊಂಕ್ ಸುರ ಕ್ಲಾೊಂ. ಲ್ಲಕ್ಲಚ ಪಯೆೆ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಂಗಿ ೀ ಕ್ಲಣಾ ೊಂವ್್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕ್ಲಾೊಂ. ಆನಿ ಮುಕ್ಲರ್ ಸ್ವಿ ಾೀಯಾೊಂಕ್ ‘’ಶರಯಾ’’ ಮ್ಾ ಳೆು ೊಂ ಏಕ್ ಕ್ಲನ್ಕನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತೆಲೊಂ ಆನಿ ಇಸಾೊ ೊಂ ವಿರೊೀಧ್ ಖಬೊರ ಪರ ಕಟ್ ಕರೊಂಕ್ ನಿಬಾೊಂದ್ ಘಾಲಾ. ಆಫಾಘ ನಿಸಾಿ ನಾೊಂತ್ ‘’ಶರಿಯಾ’’ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ ೊಂ ಸಿ ತಃ ತ್ಲಿಬಾನಾನ್ ಘೊೀಷಣ್ ಕ್ಲಿೊ ರಿೀತ್ ಹಿ.

ಕ್ಲಬೂಲ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲಾಿ ಣಾ ಭಾಯ್ರ ಸುಮಾರ್ ಪಣಾಣ ಸ್ ಹಜಾರೊಂ ವ್ನಿಾ ಲ್ಲೀಕ್ ಯಾತಿರ ಕ್ ‘’ಆಫಾಘ ನಿಸಾಿ ನ್’’ ಸಡ್ನ ಸುರಕಷ ೀತ್ ದೇಶಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಪಾೊ ಯ ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೇತ್ ರಕನ್ ಆಸಾತ್. ಜಮ್ಾನಿ, ಆಸಾ ಾೀಲಿಯ, ನೆದರ್ ಲಾಯ ೊಂಡ್ ಸಕ್ಲಾರ್ ಆಪಾೊ ಯ ನಾಗರಿಕ್ಲೊಂಕ್ ಅಪವ್ನ ವ್ಚಾೊಂ ಪರ ಯತ್ನ ಕನ್ಾ ಆಸಾತ್. ವಿಮಾನಾೊಂತ್ ಪ್ಯಣ್ಾ ಪರ ಮಾಣಾರ್ ಜಾಗೊ ನಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಅೊಂಶ್ ಆಮಾ್ ೊಂ

ಆನಿ ಮುಕ್ಲರ್ ಆಫ್ಲಾ ನಿಸಾಿ ನಾೊಂತ್ ಸ್ವಿ ಾೀಯಾೊಂಕ್ ಏಕ್ ಹಕ್್ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಯ ‘’ಶರಯಾ’’ ಕ್ಲನ್ಕನ್ ಅನವ ಯ್ ಜಾತಲೊಂ. ಕಂಚ್ಯಯ್ ಪತಿರ ಕ್ಲ ಮಾದಯ ಮಾೊಂನಿ ಆಪೊ ೊಂ ಕ್ಲಮಾೊಂ ಮುಕ್ಲಸ್ವಾಯೇತ್, ಇಸಾೊ ೊಂ ಮೌಲಾಯ ೊಂಕ್ ವಿರೊೀದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಯ ಖಬೊರ ಪರ ಕಟ್ ಕರೊಂಕ್ ನಜೊ, ಖೊೀಬೊರ ನಿಷಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ ಆಸಾಜೆ, ರಷ್ಠಾ ಾೀಯ್ ಹಿತ್ಸಕ್ಿಚ್ಯಯ ವಿರೊೀದ್ ಆಸಾ್ ಯ ಖಬಾರ ೊಂಕ್ ಅವ್ಪ್ ಸ್ ನಾ ಮ್ಾ ಳ್ಯೊಂ. ಶರಯಾ ಕಾನೂನ್ ಮಾ ಳಾಾ ರ್ ಕಿತ್ೊಂ? ಶರಿಯಾ ಮ್ಾ ಳ್ಯಯ ರ್ ಇಸಾೊ ೊಂ ಧಮಾಾಚೊಂ ಕ್ಲನ್ಕನ್ ವ್ಯ ವ್ಸಾಿ , ಮಾಗಾಣ ಯ ವಿಧ , ಆಟೊವ್, ದನ್ ಧಮ್ಾ ಸಹಿತ್ ಮುಸ್ವೊ ೊಂ ಧಮಾಾಚೊಂ ಜೀವ್ನ್ ಕರ ಮ್ ಕಶೆೊಂ ಆಸಾ ಮ್ಾ ಣ್ ಕಳಂವಿ್ ಏಕ್

94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಹಿತ್ ಜಾೊಂವ್ನ ಆಸಾ. ಕೌಟ್ಕೊಂಬಕ್ ಕ್ಲನ್ಕನ್, ಪಯಾೆ ಯ ೊಂಕ್ ಲಘು ಜಾಲೊ ೊಂ, ಉದೊಯ ೀಗ್ ಸಹಿತ್ ಹಯೆಾಕ್ ವಿಚ್ಯರ್ ಶರಿೀಯಾೊಂತ್ ಪರ ಸಾಿ ವ್ ಅಸಾಿ ಆನಿ ಅಪಾರ ದಿೊಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಸಜಾ ಮೆಳ್ಯಾ ಆನಿ ಶ್ಕ್ಲಷ ಉಲೊ ೀಖ್ ಜಾವ್ನ ಅಸಾಿ . ಚೊೀರಿ ಕ್ಲಿೊ ಆನಿ ಇತರ್ ವ್ಯ ಭಿಚ್ಯರ್ ಅಪರದಿೊಂಕ್ ಅತಯ ೊಂತ್ ಕಠಿಣ್ ಶ್ಕ್ಷ ಸವ್ದ ದಂಡ್ನ್ ಘಾಲಾಿ ತ್. ಆಮ್ಹೊಂ ಸಕ್ಲಾ ೊಂಕೀ ಭೊಗಾಾ ಣೊಂ ದಿಲಾೊಂ, ವಿದೇಶ್ ಸೇನಾ ವಟ್ಕಾ ಕ್ ವ್ಪವುಲಾಲ, ನಿವೃತ್ ಸೈನಿಕ್ (ಸಜೆರ ) ಸವ್ದೊಂ ಕಣಾಚ್ಯಯ ಯ್ ವಿರೊೀದ್ ಪರ ತಿಕ್ಲರ್ ದಖಯಾನ ೊಂವ್, ಹಯೆಾಕ್ ರಯಾಿ ರ್ ದಫಿ ರೊಂ ಆಮಾ್ ೊಂ ಬಹು ಗಜೆಾಚಿೊಂ, ಅಮ್ಹೊಂ ತ್ೊಂಕ್ಲೊಂ ಭದರ ತ್ ದಿತ್ೊಂವ್ ಮ್ಾ ಣ್ ತ್ಲಿಬಾನಿೊಂನಿ ಸಾೊಂಗಾೊ ೊಂ. 17

ತ್ರಿಕ್ರ್ ಭಾರತ್ಚ್ಯಯ ಪರ ದನ್ ಮಂತಿರ ನ್ ಆಪಾೊ ಯ ಸಂಪ್ಪಟ್ ಸಮ್ಹತಿಚಿ ಉನನ ತ್ ಸಭಾ ಮಾೊಂಡುನ್ ಹಡ್ಲಿೊ ಆನಿ ಪರಿಸ್ವಿ ತಿ ವಿಷಯಾೊಂತ್ ಚಚ್ಯಾ ಕನ್ಾ, ಗರ ಹ ಮಂತಿರ ಅಮ್ಹತ್ ಶ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ್ ರಜನಾರ್ಥ ಸ್ವೊಂಗ್ ಆನಿ ಮಂತಿರ ನಿಮ್ಾಲ ಸ್ವೀತ್ರಮ್ನ್, ರಷ್ಠಾ ಾೀಯ್ ಭದರ ತ್ ಸಲಹಧಕ್ಲರಿ ಅಜತ್ ದೊೀವ್ಲ್ ಭಾಗ ಜಾಲೊ . ಕ್ಲಬುಲ್ ಆನಿ ಇತರ್ ನಾಗರಿಕ್ಲೊಂಕ್ ಕತಿೊ ಜಾಯ್ ಜಾಲಿೊ ೊಂ ವಿಮಾನಾೊಂ ದಡ್ನ ಥಂಯ್ ಕಷ್ಟಾ ನ್ ಆಸಾ್ ಯ ಭಾರತಿೀಯಾೊಂಕ್ ಅಪವ್ನ ಹಡ್ಟ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಲಹ ದಿಲಾಯ ಆಫಾ ನಾೊಂತ್ ಶ್ಕಾನ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕನ್ಾ ಭಾರತಕ್ ಪಾಟ ಅಪ್ವ್ನ ಹಡ್ಟ್ ಯ ಕ್ಲಯಾಾಚರಣಾಕ್ ‘’ಆಪರೇಷನ್ ದೇವಿಶಕಿ ’’ ಮ್ಾ ಣ್ ನಾೊಂವ್ ದವ್ಲಾಾೊಂ.

ತಲಿಬ್ಬನಿೊಂನಿ ವಾಹನಾೊಂ

ಆಕರ ಮಣ್

ಕೆಲಿಿ ೊಂ

ಹೈಮಬಲಿಟ ಮ್ಲಿಾ ಪ್ಯ ೀರ್ ಫೊೀಸ್

95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿೀಲ್ಾ ವ್ದಹಿಕಲ್ಾ , ಅಸಲಿೊಂ ಶೆೊಂಬೊರೊಂ ವ್ಯ್ಲೊ ೊಂ ವ್ಪಹನಾೊಂ ತ್ಲಿಬಾನ್ ಉಗಾರ ೊಂನಿ ಆಪಾೊ ಯ ತ್ಬಕ್ ಘೆತ್ೊ ಯ ೊಂತ್. ಎ -29 ಸ್ಕಪರ್ ಟ್ಕಯ ಕ್ಲಯ ನ ಲೈಟ್ ಫೈಟಸ್ಾ ಆನಿ ಇತರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಾ್ ಯ ನ್ ಈಗಲ್ ಡ್ಯರ ೀನ್ ಹತೆರೊಂ ತ್ಲಿಬಾನ್ ಉಗಾರ ೊಂನಿ ಆಕರ ಮ್ಣ್ ಕ್ಲಾಯ ೊಂತ್. ಶರಿಯಾ ಕ್ಲನ್ಕನ್ ವ್ಪಯ ಪ್ಿ ೊಂತ್ ಯೆೊಂವ್ದ್ ಥೊಡೆ ಕ್ಲಯೆಿ ಹಯ ಪರಿೊಂ ಆಸಾತ್. 1) ತಜರ್ 2)ಖಿಸಸ್ 3)ಹೂಧೂದ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಆಫಾಘ ನಾಚೊ ಮುಕೊ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಸಾೊಂಗೊನ್ ಆಸ್ ಪರ ಮುಖ್ ತ್ಲಿಬಾನ್ ಕಮಾೊಂಡ್ರ್ ಮುಲಾೊ

ಬರಬರ್ ಕ್ಲಬೂಲಾಕ್ ಆಯಾೊ . ಮುಕ್ಲೊ ಯ ಸಕ್ಲಾರ ವಿಷಯಾೊಂತ್ ತಯಾರಯ್ ಕನ್ಾ ಆಸಾ. ಖತ್ರ್ ಥವ್ನ ಪಾಟ್ಮೊ ಯ ಮಂಗಾು ರ ಕಂದಹರಕ್ ಆಯ್ಲಲ್ಲೊ ಹೊ ವ್ಯ ಕಿ , ಸನಾವ ರ ಕ್ಲಬುಲಾಕ್ ಆಯಾೊ ಮ್ಾ ಣ್ ಮಾದಯ ಮಾೊಂನಿ ಆಮಾ್ ೊಂ ಕಳಯಾೊ ೊಂ. ಬಾಫಾೊ ಯ ಲ್ ಪಾರ ೊಂಟ್ಮಚ ಪ್ಲಿಸರ್, ದೇಹ್ ಸಲೇಹ್ ,ಆನಿ ಬಾನು ಜಲೊ ಆಪಾೊ ಯ ವ್ಶೆಕ್ ಘೆತ್ೊ ಯ ತ್. ತ್ಲಿಬಾನಿೊಂಚ್ಯಯ ಹತ್ೊಂತ್ ಆಸಾ್ ಯ ಆಫಾಾ ನಿಸಾಿ ಚ ಒಟ್ಕಾ ಕ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ಮುಳ್ಯಚ 400 ವ್ನಿಾ ಅಧಕ್ ತಿೀನ್ ವಿಮಾನಾೊಂನಿ ಭಾರತ್ಕ್ ಪಾವ್ಪೊ ಯ ತ್. ಕ್ಲಬುಲ್ ಥೊಂವ್ನ 90 ಜಣ್ ವ್ಪಯುಪಡೆ ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಯ ವಿಶೇಷ್ ವಿಮಾನಾರ್

96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಯಾೊ ಯ ತ್. ಯಾತಿರ ಕ್ಲೊಂನಿ ಜೈಹಿೊಂದ್ ಮ್ಾ ಳ್ಪು ಜೈಕ್ಲರ್ ಘಾಲಿೊ ವಿಡಿಯೀ ಸಾಮಾಜಕ್ ಜಾಳ್ಯರ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾಯ ತ್, ಮಂಗುು ರ್ ವಿಶವ ವಿದಯ ನಿಲಯಾೊಂತ್ ಶ್ಕನ್ ಅಶ್್ ೊಂ ವಿದಯ ರ್ಾ 53 ಆಸಾತ್. ಪದಿವ ಶ್ಕ್ಲಾ ೊಂತ್ 18, ಸಾನ ತಕೀತರ ಪದಿವ ೊಂತ್ 13, ಪಎಚ್ಡಿ 22. ಪರ ಸುಿ ತ್ ಅಫಾಘ ನಿ ವಿದಯ ರ್ಾ ಆಸನ್ ಹಸಾ ಲಾೊಂತ್ ವ್ಸ್ವಿ ಕನ್ಾ ಆಸಾತ್. ಹಿೊಂ ವಿದಯ ರ್ಾ ಪಾಟ್ಮೊ ಯ 2-3 ವ್ಸಾಾೊಂ ಆದಿೊಂ ಶ್ಕ್ಲಾ ನಿಮ್ಹಿ ೊಂ ಮಂಗುು ರ್ ಶೆರಕ್ ಆಯ್ಲಲಿೊ ೊಂ. ಥೊಡ್ಟಯ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಚಿ ವಿೀಸಾ ಫುಡ್ಟೊ ಯ ಸಪ್ಾ ೊಂಬರ್ ಮ್ಹಿನಾಯ ೊಂತ್ ಅಖೇರ್ ಜಾತ್. (2014 ಇಸವ ೊಂತ್ ರ್ಕವ್ಲ್ 16 ಜಣಾೊಂಕ್ ಪರ ವೇಶ್ ಪತ್ರ ಮೆಳ್ಲೊ ೊಂ. ಮಂಗುು ರ್ ವಿಶವ ವಿದಯ ನಿಲಯಚ್ಯಯ ವಿದಯ ರ್ಾೊಂಕ್2015 ಇಸವ ೊಂತ್ ಪಯಾೊ ಯ ಪಾವಿಾ ಆಫಾಘ ನ್ ವಿದಯ ರ್ಾನಿೊಂಕ್ ಪರ ವೇಶ್ ಪತ್ರ ಮೆಳ್ಲೊ ೊಂ) ಆಜ್ ಪರ ಸುಿ ತ್ ಏಕ್ ಹಜಾರೊಂ ವನಿಾ ಅಧಕ್ ಅಜೊಯ ೀಾ ಮಂಗುು ರ್ ವಿಶವ ವಿದಯ ಲಯಾೊಂತ್ ಆಸಾತ್, ದಕಷ ಣ್ ಕನನ ಡ್ಟಚ್ಯಯ ವಿವಿಧ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಾಿ ಯ ೊಂನಿ ಶ್ಕ್ಲ್ ಯ ವಿದಯ ರ್ಾಣಿೊಂಕ್ ತ್ೊಂಚ್ಯಯ ವ್ಾ ಡಿಲಾೊಂಕ್ ಮಂಗುು ರ್ ನಗರಚೊ ಪ್ಲಿೀಸ್ ಆಯುಕ್ಿ ಎನ್ ಶಶ್ಕುಮಾರ್ ಹಣಿ ಸುರಕ್ಲಷ ಚೊ ಭವ್ಪಾಸ ದಿಲಾ. ನೀಡೆಲ್ ಅಧಕ್ಲರಿ ಎಡಿಜಪ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರನ್ ಉಲವ್ನ ಮಂಗುು ಚಾ ಫಾ .ಜೆರೊೀಮ್ ಸ್ವಕ್ವ ೀರ, ಆನಿ ತಿೀಥಾಹಳ್ಪು ಮುಳ್ಯಚ ಫಾ .ರಬಟ್ಾ ರೊಡಿರ ಗಸ್ ಹ್

ಕಡ್ಟಯ ಳ್ ವ್ದಗಾ ೊಂ ಪಾವ್ದಿ ಲ ಮ್ಾ ಣ್ ಅಧಕೃತ್ ಥರನ್ ಘೊೀಷಣ್ ಕ್ಲಾೊಂ. 2007 ಇಸವ ೊಂತ್ ಅಮೆರಿಕ್ಲಚೊಂ ಸೈನ್ ''ಹಯ ೊಂಡ್ ಹ್ಲ್ಾ ಇೊಂಟರ್ ಏಜೆನಿಾ ಐಡೆೊಂಟಟ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇಕವ ಪ್ಾ ೊಂಟ್'' ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಯ ಏಕ್ಲ ಸಾಧನಾಚ್ಯಯ ಮುಕ್ಲೊಂತ್ರ ಆಫಾಘ ನಿಸಾಿ ನ್ೊಂತ್ ಆಸಾ್ ಯ ಸುಮಾರ್ 15 ಲಾಕ್ ಲ್ಲಕ್ಲಚ ದೊಳೆ, ಬೊಟ್ಮೊಂಚೊಂ ಆನಿ ತ್ಲೊಂಡ್ಟಚೊಂ ಸಾ್ ಯ ನ್ ಸಂಗರ ಹಣ್ ಕನ್ಾ ದವ್ರ್ಲೊ ೊಂ. ಹಚ್ಯಯ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಝುಜಾ ವ್ದಳ್ಯರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈನಿಕ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಘು ಜಾಲೊ ಸಗೆು ವಿವ್ರ್ ಹಯ ಸಾಧನಾ ಮುಕ್ಲೊಂತ್ರ ಸಂಗರ ಹ್ ಕನ್ಾ ದವ್ರ್ಲೊ ೊಂ. ಹ್ೊಂ ಸಗೆು (ಬಯೀಮೆಟರ ಕ್ ದತ್ಿ ೊಂಶ್. ಆತ್ೊಂ ಹ್ೊಂ ತ್ಲಿಬಾನಿೊಂಚ್ಯಯ ಹತ್ಕ್ ಮೆಳ್ಯು ೊಂ. ಹ್ ಉಪಯೀಗ್ ಕನ್ಾ ಉಗಾರ ೊಂನಿ ನಾಗರಿಕ್ಲೊಂಕ್ ಟ್ಮಗೆಾಟ್ ಕಚಿಾ ಏಕ್ ಥರಚಿ ಭಿರೊಂಕುಳ್ ಪರಿಸ್ವಿ ತಿ ಸರ ಷ್ಠಾ ಜಾಲಾಯ .

ಕರವ್ಳ್ಪ ಮುಳ್ಯಚ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾರತಿೀಯ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸಾೊಂಪ್ಾ ನ್ ಪಡ್ಲೊ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾರ್ ಜೆರೊೀಮ್ ಸ್ವಕ್ವ ೀರ, ಸ್ವಸಾ ರ್ ತೆರೆಸಾ ಕ್ಲರ ಸಿ , ಆನಿ ಚಿಕ್ ಮಂಗುು ರ್ ಮುಳ್ಯಚ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾರ್ ರಬಟ್ಾ ಕ್ಲೊ ಯ್ವ , ಬಜೆಾ ಚೊ

97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿನೇಶ್ ರೈ, ಮೂಡ್ಬದಿರೆಚೊ ಜಗದಿೀಶ್ ಪ್ಯಜಾರಿ, ಕನಿನ ಗೊೀಳ್ಪಚೊ ಡೆಸಾ ೊಂಡ್ ಡೇವಿಸ್, ಉಳ್ಯು ಲ್ಲ್ ಪರ ಸಾದ್, ಆನಿ ಕಡ್ಟಯ ಳ್ ನಗರ್ ಬಜೈಚೊ ಶರ ವ್ಣ್ ಅೊಂಚನ್ ಏರ್ ಲಿಫ್ಾ ಜಾಲಿೊ ಖಬಾರ್ ಆಯೊ ಯ . ದಕಷ ಣ್ ಕನನ ಡ್ಟಚಿೊಂ, ಬೊಂಗುು ಚೊಾ ಮಾಥಾಹಳ್ಪು ಹಿರಕ್ ದೇಬಾನ ರ್ಥ , ಆನಿ ಬಳ್ಯು ರಿ ಜಲ್ಲೊ ಸಂಡೂರಿಚೊ ತನವಿೀನ್, ಬಳ್ಯು ರಿ ಅಬುಿ ಲ್ ಆಫಾ ನ್ ಥೊಂವ್ನ ಭಾರತ್ಕ್ ಸುರಕಷ ತ್ ಜಾವ್ನ ಪಾವುಲಿೊ ಕನನ ಡಿಗ್. ತ್ಲಿಬಾನಿೊಂನಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಟಯ ಹಪಾಿ ಯ ೊಂ ಭಿತರ್ ನವ ಸಕ್ಲಾರ್ ಅಸ್ವಿ ತ್ವ ಕ್ ಯೆತ್ ಮ್ಾ ಣ್ ಏಕ್ ಅದಿಕರ ತ್ ಪರ ಕಟಣ್ ‘’ಟೊೀಲ್ಲ ನ್ಕಯ ಸ್’’ ಹಣಿೊಂ ಕ್ಲಾೊಂ. ಅಮೇರಿಕ್ಲಚ್ಯಯ ಜಯಾಲಾಜಕಲ್ ಸವ್ದಾಚ್ಯಯ ವ್ದ್ರಾ ಪರ ಕ್ಲರ್ ಬಾಕ್ಲಾ ಯ್ಾ ,ತ್ೊಂಬೊಂ, ಆನಿ ಲ್ಲೊಂಕ್ಲಿ ಚ ಅದಿರ, ಲಿರ್ಯಂ, ಆನಿ ಬರ ಹತ್ ನಿಕ್ಷ ೀರ್ ಆಫಾ ನಾೊಂತ್ ಆಸಾತ್. ಅಮೇರಿಕ ಆನಿ ಬರ ಟಷ್ ಯೀಧಾೊಂಕ್ ಆಗಸ್ಾ 31 ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಆಫಾ ನಾೊಂತ್ ರವೊಂಕ್ ಅನುಮ್ತಿ, ವ್ಕ್ಲಿ ರ್ ‘’ಸುಹೈಲ್ ಶಯ್ಲನ್’’ ಹಣಿ ಕಳಯಾೊ ಯ . ಆಫಾಾ ನಿಸಾಿ ನ್ ತ್ಲಿಬಾನ್ಚ್ಯಯ ದುರಕರ ಮ್ಣ್ ವಿರೊೀಧ್ ಪರ ತಿರೊೀದ್

ಚಡ್ ಜಾೊಂವ್ನ ಆಸಾ. 350 ವ್ನಿಾ ಅಧಕ್ ಪರ ಮಾಣಾಚ್ಯಯ ಉಗರ ವ್ಪದಿೊಂಕ್ ಹತ್ಯ ಕ್ಲಾಯ ಅನೆಯ ೀಕ್ ಪಾರ ೊಂತ್ಯ ‘’ಫಜ್ ‘’ಮ್ಾ ಳ್ಯು ಯ ಕಡೆನ್ 50 ತ್ಲಿಬಾನಿೊಂಕ್ ಜವ್ದಶ್ೊಂ ಮಾಲಾಾೊಂ. ಏಕ್ ಬಾಟೆೊ ೀ ಉದ್ ಕ್ ಕ್ಲಬುಲಾೊಂತ್ ತಿೀನ್ ಹಜಾರ್ ರಪಯ್ (40 ಡ್ಟಲರ್) ಏಕ್ ವ್ಪಟೊ ಶ್ತ್ಕ್ 7400ಭಾರತ್ಚ ರಪಯ್, ವಿಕರ ಪಾಕ್ ದಿತಲ ಡ್ಟಲರ್ ಕರೆನಿಾ ಕ್ಲಣಾ ೊಂವ್್ ಪರ ಯತ್ನ ಕನ್ಾ ಆಸಾತ್. ಆಫಾ ನ್ ಕರೆನಿಾ ಕ್ಲಣಾ ೊಂವ್್ ನಿರಕರಣ್ ಕನ್ಾ ಆಸಾತ್, ಆಫಾಘ ನಾಚೊ ಮಾಜ ಅಧಯ ಕ್ಷ್ ಹಮ್ಹೀದ್ ಕ್ಲಜೆಯ ೀಾ ಆನಿ ರಷ್ಠಾ ಾೀಯ್ ಸಮ್ನವ ಯ್ ಉನನ ತ್ ಮಂಡ್ಳ್ಪಚೊ ಮುಖಯ ಸ್ಿ ಹೊ ಮಾನೆಸ್ಿ ಸಂಕಷ್ಟಾ ೊಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾಯ ತ್.

ಕ್ಲಬುಲ್ ದ್ರಶೊಂತ್ೊ ಯ ಸ್ವಿ ಾೀಯಾೊಂನಿ ಘರಾ ಥೆಂವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಯೇನಾಸಚ ಯ ಪರಿೆಂ

98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾೊಂಗೊನ್ ಆಸಾ ಜಾಲಾಯ ರಿ ಥಂಯ್ ಆಸಾ್ ಯ ಲ್ಲೀಕ್ಲಕ್ ಆನಿ ನಾಗರಿಕ್ಲೊಂಕ್ ತ್ೊಂಚರ್ ಪ್ಯಣ್ಾ ವಿಶವ ಸ್ ಯೇೊಂವ್ಪನ , ವವಧ್ ಮೂಳಾೊಂ ಥಾೊಂವ್ಾ ಮಾಹೆತ್ ಆಧಾನ್ಾ ಬರ‍ಯ್ಲಲ್ಿ ೊಂ ಲೇಖನ್ ತ್ಲಿಬಾನಿೊಂನಿ ಸಲಹ ದಿಲಾಯ . ಪಾಟ್ಮೊ ಯ 9- 10 ದಿಸಾೊಂ ಥೊಂವ್ನ ತ್ಲಿಬಾನ್ ಆಫಾಘ ನಿಸಾಿ ನ್ ದೇಶಕ್ ಆಪಾೊ ಯ ಅಕರ ಮ್ಣಿಕ್ಲೊಂಕ್ ಘೆತ್ೊ ಯ ವ್ವಿಾೊಂ ತ್ಲಿಬಾನಿ ತ್ಚ್ಯಯ ಪಾಟ್ಮೊ ಯ ನ್ ಆಸ್ ಕ್ಕರ ರ್ ಮ್ನೀಭಾವ್ ಪಾಟೊಂ ಕ್ಲಡ್ಟಿ ೊಂ ಮ್ಾ ಣ್

ಅನಿೀಶ್ ಕಿ ೀಡ್ ಮುದ್ರಂಗರ್ -----------------------------------------

99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


46. ವಿಕರ ಮಾದಿತ್ಾ ಆನಿ ಬೇತಾಳ್ಯಚಿ ಕಥಾ _ 2. ರ್ೆಂಜೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ ಟೊಮಿ

ಉಮಭಾರತಚ್ಯಯ

ಆನಿ

ಬೊಬಾಟಯ .

ಆಧಸೆಂ

ಸೊಫ ೀಟ್ಲ್

ಆೆಂಗ್ಯ ೆಂ

ವಿಶಿೆಂ

ಜನಸಂಖಾಯ

ಉಲ್ವ್ನ್

ಸ್ ೈಲ್ಯರ್

ಅರ್ಾ ನಾ

ಹಾೆಂವ್ೆಂ ಕಾನ್ ದಲೆ.

"ತರ್

ವ್ಚಟ್ಲ್ಕ್

ರಾವ್ಾ ಲ್ಯಯ ಕಿೀ

ತೆಂ

ಕಾನೂನ್ ಲ್ಯಗ್ಳ ಜಾತಾಗ್ರೀ?" ಹಾೆಂವ್ನ ಯು.ಪಿ.ಂೆಂತ್ ದೊಗಾೆಂ ಭುಗಾಯ ಸೆಂಚ್ಯಕಿೀ

ಲೊೀವ್ನ ಪುಸುಪ ಸೊಯ ೆಂ.

ಚಡ್ನ ಭುಗ್ರಸೆಂ ಅರ್ಯ ಯ ೆಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ಕಾಸರಿ ಕಾಮ್

ನಾ

ಜಣಸಂಖೊ

ಖಂಯ್... ಚಡಾತ್

ಅಶೆಂಚ್

ತರ್

ಕಷ್ಟ್್

"ಮತಾೆಂತರ್ ಕತಾಸತ್ ಖಂಯ್!! ಆಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಯ ರ್

ಬಹುಸಂಖಾಯ ತ್

ಉಣೆಂ

ಅರ್ತ್. ಆಮ್ಚ ದೇಶ್‍ ಹೆಂದೂ ರಾಷ್ಟ್್ ರ

ಜಾತಾತ್ ನ್ಸೆಂ ಬಾಯ?" ಟೊಮಿ ಜಿೀಬ್

ಜಾಯಾ ಜಾಲ್ಯಯ ರ್ ಆಮಚ ಯ ದೇಶಾೆಂತ್

ಭಾಯ್ರ ಘಾಲ್್ ಬೊಗಳ್ಾ ನಾ ಮಕಾ

ಜನಸಂಖೊ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಕರಿಜೆ. ಎಕಾ

ರಾಗ್ ಆಯಯ .

ಘರಾೆಂತ್ ಭುಗ್ರಸೆಂ

ದೊಗಾೆಂ ಆಸೊೆಂಕ್

ಪಾರ ಸ್ಟ ನಜ್

ಚಡ್ನ ಮಹ ಣ್

ಕಾನುನ್ ಹಾಡ್ಚಜೆ..." ಆಧಸೆಂ ಆೆಂಗ್ಯ ೆಂ

"ಅಳ್ಯ್ಡ... ಟೊಮಿ, ವಿದೇಶಾೆಂತ್ ತ ಆತಾೆಂ

ಬಹುಸಂಖಾಯ ತ್

ಜಾಲ್ಯಯ ತ್.ಖಂಯ್.

ಆಜ್ ಫ್ಘಲ್ಯಯ ೆಂ

100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಗಾಳ ಯ

ಸಂರ್ರಾರ್

ಜನಸಂಖೊ

ಆಸೊಚ

ತಚ್

ಚಡ್ನ

ಸ್ಮುದಯ್

ಜಾತಾ ಖಂಯ್..!"

ಸ್ಕಾಳಿೆಂ ಉಟೊನ್ ವಾಕಿೆಂಗಾಕ್ ರಾನಾ ಬಗ್ಯ ನ್ ವ್ತಾನಾ

'ಬೇತಾಳ್' ಲ್ಯೆಂಬ್

ಧ್ವ್ ಕೇಸ್ಟ ಬಿಸಳ ಕರನ್, ಕುಕಾಯಸ ಮಚಸ ತಸ್ಲೊಯ

ಹಾಸೊ ಹಾಸೊನ್

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಯ ರ್ ಕಷ್ಟ್್ ಜಾತಲೆ ಬಾಯ...

ದಸರ

ಮಹ ಜಾಯ

ಆಬಿಸ

ಉಡನ್ ಬಸೊಯ ೆಂ. ಹಾೆಂವ್ೆಂ ಪಾಟೆಂ

ಗಾೆಂವಾೆಂತ್

ಆಸಯ ಪರಿೆಂ

ಪಾವಿ್ ೆಂ

ಪಾಟರ್

ತಾೆಂಚೆಂಚ್ ಕಾನೂನಾ ಯತತ್ ತರ್

ಮುಕಾರ್ ಪಳ್ನಾರ್ಾ ೆಂ ವಿಕರ ಮದತಯ

ಆತಾೆಂ ತಾಲಿಬಾನಾೆಂತ್ ಜಾತಾ ಪಳ್...

ಪರಿೆಂ

ತಶೆಂ

ಪಾಟರ್ ಆಸೊಯ

ಹಾೆಂಗಾಯಿೀ

ಭಾಯ್ರ

ಯೇೆಂವ್ನಕ

ಯೆಂವ್ಚ ೆಂ

ಜಾಲ್ಯಯ ರಿೀ

ಸ್ಲಾ ರೀಯ್ಡೆಂಕ್ ಆಸಚ ೆಂನಾ.

ಮೆಟ್ಲ್ೆಂ

ಮುಕಾರ್

ಕಾಡ್ಚಯ ೆಂ.

ಬೇತಾಳ್

ವಯ ೆಂಗ್ಯ

ಹಾಸೊನ್ ಉಲಂವ್ನಕ ಲ್ಯಗಯ .

ತಾೆಂಚ್ಯಯ

ರ್ೆಂಗಾತಾ ದದೊಯ ಜಾಯ್. ಚಡಾಾ ೆಂ

"ಎಲೈ...

ಯುವರಾಜಾ....

ಭುಗಾಯ ಸೆಂಕ್ ಇಸೊಕ ಲ್ ಆಸಚ ೆಂ ನಾ...

ಹಾಹ ..." ಬೇತಾಳ್ನ್ ತಾಳ್ಳ ಕಾಡಯ .

ಘರಾ ಥವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ ಯೇೆಂವ್ನಕ ನಾೆಂಚ್

"ಜಾತ್

ನಾ..." ಸ್ಕಕ ಡ್ನ ಗತಾಾ ಸಯ ಪರಿೆಂ ಎಕಾಚ್ಚ

ಹಾೆಂಗಾ ರಾಜಾ ಟಕ ... ಹಹ ... ಹಹ ... ಹಾಹ ..

ಧ್ಮಾ ನ್ ರ್ೆಂಗಾಾ ನಾ ಆಧಸೆಂ ಆೆಂಗ್ಯ ೆಂ

ಭರತಾಚ್ಯಯ

ಭಿೆಂಯಲೆೆಂ.

ನಾೆಂವ್ನ... ಹಹ .. ಹಹ .. ಹಾಹ ...

ಆನಿ

ಹಹ ..

ಧ್ಮಸಚ್ಯಯ ಗಾೆಂವಾೆಂತ್

ಭಾರ್ಯಿಲ್ಯಯ ಯ

ಹಹ ..

ನಿಬಾನ್ ರಾಮಚೆಂ

ಗಾೆಂವಾೆಂತ್

ತಾಯ ಪಕಿಸ

ಹಾೆಂವ್ನ ಯಿೀ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆನಿ ಭಾರತ್

ಯೇವ್ನ್ ಜುದೆವಾೆಂಕ್ ಧೆಂವಾಾ ಯಿಲೆಯ ೆಂ

ದೇಶಾೆಂತ್

ಆತಾೆಂ ಇತಹಾಸ್ಟ..

ಧ್ಮಸಚ್ಯಯ

ನಿಬಾನ್

ಜಾೆಂವಿಚ ೆಂ ಅತವಸರ್ಣೆಂ ನಿಯ್ಡಳನ್

ಚ್ಚ

ರಾವ್ಚಯ ೆಂ.

ಧ್ಮಸಚ್ಯಯ

ಆಶೆಂ

ನಿಬಾನ್

ಜಾಲ್ಯಯ ರ್

ಹಹ .. ಹಹ .. ಹಾಹ ..

ಮನಾಾ ಯ ೆಂಕ್

ಮ್ಲ್ ನಾ ಮಹ ಣ್ ಜಾಲೆೆಂ.." ಹೆೆಂಚ್

"ಆತಾೆಂ ಹಾೆಂವ್ನ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಡಕ ತಾೆಂ?...

ಚೆಂತನ್ ಹಾೆಂವ್ನ ನಿದೊೆಂಕ್ ಗ್ಲೊೆಂ.

ತಾಲಿಬಾನ್

ತರಿೀ ನಿೀದ್‍ ಲ್ಯಗ್ರೆಂ ಆಯಿಯ ಚ್ ನಾ...

ಆತಾೆಂ ತವ್ೆಂ ಹಾೆಂವ್ೆಂ ವಿಚ್ಯಚ್ಯಯ ಸ

ಖಂಯ್

ತಾಲಿಬಾನ್...

ಸ್ವಾಲ್ಯೆಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀೆಂವ್ನಕ ಕಬೂಲ್ *** *** *****

ಜಾ.... 101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಆಜ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಕಾರಣ್

ಫ್ಘಯೆ

ಅಮೇರಿಕಾನ್

ಕೀಣ್?

ಪಾಟೆಂ

ತಾೆಂಕಾೆಂ

ತೇಲ್

ಪಾಟೆಂ

ರಾವ್ಚೆಂಕ್ ಥಳ್ ಜಾಯ್ ಆಸಯ ೆಂ. ದೆಕುನ್

ಆಪಯಿಲೆಯ ೆಂ ಕಿತಾಯ ಕ್? ಕಾಲ್ ದರ್ಾ ನ್

ತಾಲಿಬಾನಾಚ್ಯಯ ಅತವಸರ್ಣೆಂಕ್ ನಾಕಾ

ಆಸಯ

ದೊರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಯ ಸೇನಾನ್

ಪದೆಸಶಾಯ ೆಂಕ್

ವರಿನಾರ್ಾ ೆಂ ರಾಕಾ ರ್ಣೆ ರಾೆಂಕ್ ಆಜ್ ಈಷ್ಟ್್ ಜಾಲೆಯ

ಪೂರಾ

ಕಶೆಂ?

ಸ್ವಾಲ್ಯೆಂಕ್

ದೀನಾೆಂಯ್

ತೆಂ

ಜಾಪ್

ತಜಿ

ತಕಿಯ

ಹಲ್ಯಲ್

ಕೆಲೆಯ

ತರ್

ತಾಲಿಬಾನಾೆಂತ್

ಹಾಯ

ಜ್ಡಯ .

ಜಾಯ್

ಆಸಯ ೆಂ..

ರಾಕಾ ಣ್ ದಲಿ"

"ಆಮ್ಚ ಯಿೀ ಆಸೊಯ ಖಂಯ್...!"

ಭಾಶನ್, ತಜ್ಯಿೀ 'ಏಕ್ ಮರ್ ದೊೀ ತಕಾಾ ..' ಹಹ ... ಹಹ ... ಹಾಹ ..." ಬೇತಾಳ್

"ತೆಂ... ಅಗ್ರಯ ಬಾರ್.. ಟರ ೆಂಪ್ಲಟ್ ಸ್ಕಾಸರ್"

ವಹ ಡ್ನ

ಮಹ ಣೊೆಂಕ್.

ತಾಳ್ಯ ನ್

ಅವಾಜ್

ಕನ್ಸ

ಹಾಸೊಯ . ಬೇತಾಳ್ ಜಾಪ್

ದೀೆಂವ್ನಕ

ವಿಕರ ಮದತಾಯ ನ್

ತಾಳ್ಳ ಸ್ಡ್ಚಲ್ ಕೆಲೊ. "ಹೇಯ್

ಪರತ್

ಹಾಸೊಯ

ಆನಿ

ಮಹ ರ್ಣಲೊ "ರಾಕಾ ಣ್ ದತಾೆಂ ಮಹ ಳ್ಳಳ ...

ಆತಾೆಂ ಕಿತಾಯ ಕ್ ಧೆಂವ್ಚಯ ?"

ಬೇತಾಳ್...

ತೆಂ

ಕಿತೆಂ

"ಟರ ೆಂಪ್ಲಟ್ ಪುೆಂಕುನ್ ಎಕಯ ಆಯಯ ..

ವಿಚ್ಯತಾಸಯ್ ತಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ತೆಂ

ತಾಚ್ಯಯ

ನ್ಸಹ ರ್ಣೆಂಯ್...

ಪಾಕಿರ್ಾ ನಾಚೆಂ ನಾೆಂವ್ನ ಘಾಲ್್ ಆಮ್ಚ

ಸ್ಲಾ ರೀಯ್ಡೆಂಕ್ ದೇಶಾೆಂತ್.

ಏಕ್

ಕಾಳ್

ಬಂಧ್ಡ್ನ

ಆಸೊಯ

ಘಾಲಿಯ

ತದ್ ೆಂ

ತಾಯ

ಮುಸ್ಲಯ ಮ್

ಟರ ೆಂಪ್ಲಟ್ಲ್ಕ್ ಸ್ಕಕ ಡ್ನ ನಾಚಯ .

ನಾಚೊಯ .

ತಾಕಾ

ಥಳ್

ಟರ ೆಂಪ್ಲಟ್ ಪುೆಂಕಯ .

ಮೆಳ್ಳೆಂಕ್

ಟರ ಪ್ಲೆಂಟ್ಲ್ಚೊ

ರಾಷ್ಟ್ ರೆಂ "ಜಿಹಾದ್‍" ಮಹ ಣ್ ಉಟೆಯ .

ಅವಾಜ್ ಚಡ್ನ ಜಾತಾನಾ ವಾಯ ದಮೇರ್

ಚಲಿಯ ಆನಿ ಸ್ಲಾ ರೀಯ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ

ಪಾಟೆಂ ರಾವ್ಚಯ . ಇರಾಕ್, ಪಾಕ್, ರಷ್ಟಯ

ಯೆಂವಾಚ ಯ ಕ್ ತಾಣೆಂ ಅವಾಕ ಸ್ಟ ದಲೊ

ಏಕ್

ಟರ ೆಂಪ್ಲಟ್

ಕಬೂಲ್

ನಾ. ಇರಾಕ್, ಪಾಕಿರ್ಾ ನ್ ಆನಿ ಹೆರ್

ಜಾಲೊ. ಹಚ್ಚ ತಾಚ ವಹ ಡ್ಚಯ

ಬೂಲ್...

ಅಬಿಸ ರಾಷ್ಟ್ ರೆಂನಿ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಸ್ಹಕಾರ್

ಆಜ್

ದಲೊ. ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಲ್ಡಾಯೆಂತ್

ಹುಲೊಪ ನ್

ಆರ್.

ತಾೆಂಚ ತಾೆಂಚ ಮಧೆಂ ವಾೆಂಟೆ ಜಾಲೆ.

ರಾವಯ್ಡಾ ನಾ

ಭಧ್ರ ತನ್

ಇರಾನ್

ಎಕುಸ ರೆಂ

ಜಾಲೆೆಂ.

ಹಾಚೊ 102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜಾತಾನಾ

ಕಬೂಲ್'

ಅಪಾಾ ನಿರ್ಾ ನ್ ಟರ ೆಂಪ್ಲಟ್ ಲೊಕಾೆಂಕ್


ವ್ಹ ಲೆೆಂನಾ.

ಆನಿ

ವಹ ರೆಂಕ್

ಕುಕಾಯಸ ಮತಾಸಯ್...

ಬಾಯ್ಾ ನಾಕ್ ಜಾಲೆೆಂ ನಾ."

ಬೇತಾಳ್ಪರಿೆಂ.."

"ತರ್ ಭರತ್ ಹಾಚ್ಯಯ ಗಾೆಂವಾಕ್.."

"ಬೇತಾಳ್....

ಬೇತಾಳ್.."

ಹಾೆಂವ್ನ

ಬಡಭ ಡಯ ೆಂ. "ವಹ ಡ್ನ ಗಾೆಂವ್ಚ ೆಂ ಆತಾೆಂ ಬೆರ್ೆಂವ್ನ ನಾ ಖಂಯ್!.."

ವ್ತಾನಾ

ಹಾೆಂವ್ನ

ಬೇತಾಳ್

ರ್ೆಂಗನ್

"ಕಿತೆಂ ಕಾಲ್ ತವ್ೆಂ ಚಂದ್ಮಮ

ಕುಕಾಯಸ

ಬೂಕ್ ವಾಚ್ ಲೊಯ ಯೇ? ವಿಕರ ಮದತಯ

ಮರನ್ ಧೆಂವ್ಚಯ ಚ್.

ಪರಿೆಂ ಜಾಪಿ ದತಾಯ್..."

** *** ** ****

"ಟರ ೆಂಪ್ಲಟ್, ರಷ್ಟಯ , ಪಾಕ್, ಇರಾಕ್... ಅಗ್ರಯ ಬಾರ್..."

"ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಯ್ಡ ಫ್ಘೆಂತಾಯ ಫ್ಘೆಂತಾಯ ರ್

ಆನಿಕಿೀ

ಹಾೆಂವ್ನ ಸ್ಾ ಪ್ಲಿ ವ್ನ್

ಆರ್ಾ ನಾ ಭಾಯ್ರ ಟೊಮಿ ಹಾರ್ಾ ಲೊ _ ಬೇತಾಳ್ಪರಿೆಂ.

------------------------------------------------------------------------------------------

103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


..ದಾಯ್್ ಪತೊಪಮೋಗ್‍ಪ ಉಬೆಂಕ್ಪಸೊಡ್ಯಾ ೆಂಪಮಗಾಕ್ ಪಭೆಂವ್ತೊ ಣಿಪಭೆಂವಿಿ ಪಕನ್ೊಪಪಯೆಂವ್ಚೊ ಕ್ ಜೋವಿತಾೆಂತ್ಪವ್ಜನ್ಪವ್ಚವ್ಯೊ ಲಾಾ ೆಂಕ್, ಪಕಷ್ಟ್ ಪತ್ಸೆಂಚ್ಪಶೋಷಣೆಕ್ಪಒಳ್ಕ್ಪಜಾಲಾಾ ೆಂಕ್ಪ ಭುಜವ ಣ್ಪದಿವ್ ಪಬೆಂದವಪ್ಣಾಚೆಂಪಜೋವಿತ್ಪಪ ಪಜಯೆಂವ್ .ಪ ಪಾತಾಾ ಯ್್ ಪಸೊಡ್ಯಾ ೆಂಪಮಗಾಕ್ ಪವ್ಚರ್ೊೆಂತ್ಪಆನಿೆಂಪಸಾವ ಸಾೆಂತ್ಪಪ ಪಸವ ತಂತ್ರ ತಾಯನ್ಪಪಮೆಳ್್ ಪ-ಖೆಳ್್ ಪಯೆಂವಿಿ ಪಪ ಜಾವಿಿ ೆಂಪಕಾಳ್ಯ್ ೆಂಪನಿತ್ಳ್,ಪಹಾಡೆಂಪಮ್ನಾಕ್ಪಪ ಪಸಮಾದಾನ್ಪಫೆಂಟೆಪಕಲಾೊೆಂವ್ ಪನಿಜ್ಪಪಪ ಪಜಾೆಂವಿಿ ಪಪಎಕವ ಟಿತಾ್ ಯಚಪಸವ ಪಾಣ್. ವ್ಚಳೆಂಕ್ಪಸೊಡ್ಯಾ ಪಮಗಾಕ್ಪ ಪನಯ್ಚೆಂ,ಪದಯ್ಚೊ,ಪಖಣಿ-ಗಣಿೆಂಚಾಪ ಪಕೊನಾಶ ಾ ೆಂತ್, ಅೆಂದಾ್ ರಾಚಾಪಘುಡ್ಯೆಂತ್ಪಬೆಜಾರಾಯ್,ಪಪ ಪಎಕುಸ ್ೊಣಿೆಂಪಪಆಸಾೊ ಾ ೆಂಚಿಪತಾನ್ಪಭಾಗೊವ್ ಪಪ ಪಭತಿೊಪಕರೆಂದಿಪಥಂಯಸ ರ್ಪಆಶ್ೊ ೆಂಉಣೆೆಂ್ಣ್. ಹುಶಾರ್.ಪ....!!!!.ಪಪಮ್ನಾಶ ಪತುೆಂಪಪಹುಶಾರ್,ಪ ಪಖಂಯಸ ರಿಪವ್ಚ್ಪಆಯೊ ೆಂಪಕತೆಂಯ್,ಕೊಣಾಕಪಪ ಪಪಪಆಪ್ಶ ೆಂಪಮೆಳ್ಯನಾ ಹಯಾ ೊಕಾೊ ಾ ಪಥಂಯ್ಪಲಿಪಾೊ ಪವ್ತೊೆಂಪದಾಯ್್ ಪಪ ಪಪಪಪತೊಪಮೋಗ್‍ಪ ಕಾಳ್ಯ್ ಪ-ಪಮ್ನಾೆಂಪದಾಧೊಶಿಪಜಾಲಾಾ ರ್ಪಪಪ ಪಪಪಪಥಂಯಸ ರ್ಪರಾಜ್ಪಕತ್ೊಲ್ೆಂಪಶಾೆಂತ್-ಪಪ ಪಪಪಪಸಮಾಧಾನ್.ಪ ಪಪಪಪಪಪ*ಆಗಸಿ್ ನ್ಪ್ರ ಕಾಶಪಕುರಿಯನ್ಪ.ಕಾವ್ಚೊರ್. 118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಸಾಾ ೆಂ ಧಾರಿ ಪಾವಸ -ಆಾ ನಿಸ ಪಾಲಡ್ಯ್ ಪಾವಸ ಆಯ್ಚೊ ಪಾವಸ ಚಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾವಸ ಚಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾವಸ ಬಬು ಕರಿ ಕರಿ ಆಜ್ ಪಾವಸ ಆಯ್ಚೊ ಪಾವಸ ಶಿರಾೆಂಧಾರಿೆಂ ಪಾವಸ ಶಿರಾೆಂಧಾರಿೆಂ ಪಾವಸ ಬಬು ಗಿರಿಗಿರಿ ನಾಚ್ ಪಾವಸ ಆಯ್ಚೊ ಪಾವಸ ಮಸಾಾ ೆಂ ಧಾರಿ ಪಾವಸ ಮಸಾಾ ೆಂ ಧಾರಿ ಪಾವಸ ಬಬು ಕುಸಾಾ ೆಂ ಭರನ್ ಹಾಸ್ ಪಾವಸ ಆಯ್ಚೊ ಪಾವಸ ಬಿಬಿೊರಹೊಪಾವಸ ಬಿಬಿೊರಹೊಪಾವಸ ಬಬು ಭಿತ್ರ್ ಬಸೊನ್ ವ್ಚಚ್ ಪಾವಸ ಆಯ್ಚೊ ಪಾವಸ ಪುಪುೊರಹೊಪಾವಸ ಪುಪುೊರ್ೊ ಹಾಾ ಪಾವ್ಚಸ ಕ್ ತುಕಾ ಉದಾ್ ಖೆಳ್ಯ ರಾಜ 119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೆರಿ : ಆಮಿ ಅನಿಕಿೀ ಭುಮಿ ವೈಕುೆಂಟ್ಲ್ೆಂತ್ ಆರ್ಾ ಯ ೆಂವ್ನ. ತೆಂ ಎಪಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸ್ಪಾಸಕ್ ಚ್ಚ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಾ ೆಂ... ********************* ಡಾಯ ಡ್ಚ : (ಪುತಾಕಡ್) ತಕಾ ಮತಾಸನಾ ತಜ್ ರಾಗ್ ಕಸೊ ಕಂಟೊರ ೀಲ್ ಕತಾಸಯ್? ಪುತ್ : ಟೊಯಯ ಟ್ ಕಿಯ ೀನ್ ಕರೆಂಕ್ ಸುರ ಕತಾಸೆಂ. ಡಾಯ ಡ್ಚ : ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಯ ಯ ನ್ ತಕಾ ಸ್ಮದನ್ ಮೆಳ್ಾ ? ಪುತ್ : ವಹ ಯ್... ಕಿತಾಯ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಯ ರ್ ಹಾೆಂವ್ನ ತಜ್ ಟೂರ್ಥ ಬರ ಶ್‍ ಉಪಯ ೀಗ್ ಕತಾಸೆಂ.... ******************** _ ಜೆಫ್ರರ , ಜೆಪುು . ದಮಯ ೆಂವ್ನ : ಟ. ವಿ. ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್ ಲೊಯ ಯ ವಸುಾ ಸ್ಕಕ ಡ್ನ ಮಯ್ಡಗ್ ಜಾಲ್ಯಯ ತ್. ಪಲಿಸ್ಟ : ಚೊರಾನ್ ಟ. ವಿ. ಕಿತಾಯ ಕ್ ವಹ ರೆಂಕ್ ನಾ? ದಮಯ ೆಂವ್ನ : ಹಾೆಂವ್ನ ಟ. ವಿ. ಪಳ್ತಾಲೊೆಂ.

ಪಿಡ್ಸ್ಟಾ : ತಮೆಚ ೆಂ ನಸ್ಟಸ ಬರೆಂ ಆರ್. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಲ್ಯಗಯ ಚ್ಚ ಮಹ ಜ್ ಕಾನ್ ಸ್ಮ ಜಾಲೊ... ದಕೆಾ ರ್ : ಕಳ್ಳ ೆಂ ಮಕಾ... ಥಪಾಡ್ನ ಮಲೊಸ ಆವಾಜ್ ಮಹ ಕಾಯಿೀ ಆಯ್ಡಕ ಲೊ.

*****************

ಪುತ್ : ಪಪಾಪ ಆಬಾಕ್ ಹಾಟ್ಸ ಎಟ್ಲ್ಯ ಕ್ ಜಾಲ್ಯೆಂ... ಸ್ಲೀರಿಯ್ಸ್ಟ ಆರ್ ಬಾಪುಯ್ : ವಹ ಯ್ ಗ್ರೀ ಪುತಾ.. . ಆಬಾಚ್ಯಯ ಹದಯ ಸಕ್ ಚಕೆಕ

ಮಿೀನಾ : ಆದೆಂವ್ನ ಆನಿ ಏವ್ನ ಚೈನಿೀಸ್ಟ ಜಾವಾ್ ಸ್ಲಯ ೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ?

*******************

120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧಡಾಯ್. ಹಾೆಂವ್ನ ಆತಾಾ ೆಂ ಯತಾೆಂ. ಪುತಾನ್ ಮ್ಡ್ಾ ಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಬಾಚ್ಯಯ ಹದಯ ಸಕ್ ಬರೆಂ ಧಡಾಯಯ ೆಂ. ********************* ದಮಿ ಚಡುೆಂ ಪಳ್ೆಂವ್ನಕ ವ್ತಾ. ತೆಂ ದೊಗಾೆಂಯ್ ಉಲಂವಿೆ ತ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ತಾೆಂಕಾೆಂ ತಾೆಂಚಯಿತಾಯ ಯ ಕ್ ವಿೆಂಗಡ್ನ ಸೊಡಾಾ ತ್. ದಮಿ : ಭಯಿಿ ೀ... ತಕಾ ಕಿತಯ ಭಾವ್ನ ಆರ್ತ್? ಚಡುೆಂ : ತೇಗ್... ಆತಾೆಂ ಚವ್ನಿ ಜಾಲೆ. *******************

ಭುಗ್ರಸೆಂ ಆಸ್ಲಯ ೆಂ. ಪತಸನ್ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಅನ್ಸಯ ೀಕ್ ಚಡುೆಂ ಭುಗ್ಸೆಂಚ್ ಜಾಲೆೆಂ. ದಮಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಯ ಪತಣನ್ ಚೆಂತನ್ ಚೆಂತನ್ ತಾಕಾ 'ಅಮೃತಾೆಂಜನ' ಮಹ ಣ್ ನಾೆಂವ್ನ ದ್ವಲೆಸೆಂ. ****************** ಘೊವ್ನ ಆಯ್ಡಾ ರಾ ಮಿೀರ್ ಥವ್ನ್ ಪಾಟೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಯಕ ಕ್ ಉಕಲ್್ ಘೆವ್ನ್ ಭಂವಾಾ ಯ್ಡಾ ಲೊ. ಬಾಯ್ಯ : ಪಾದರ ಯ ಬಾನ್ ತಕಾ ರಮಯ ೆಂಟಕ್ ಜಾಯಾ ಮಹ ಣ್ ರ್ೆಂಗಾಯ ೆಂಗ್ರೀ? ಘೊವ್ನ : ನಾ... ಮಹ ಜ್ ಖುರಿಸ್ಟ ಹಾೆಂವ್ೆಂಚ್ ವಾಹ ವಯಾ ಮಹ ಳ್ೆಂ.

ದಮಿ ಕ್ ಅೆಂಜನಾ, ಸಂಜನಾ, ಆನಿ ರಂಜನಾ ಮಹ ಳಿಳ ೆಂ ತಗಾೆಂ ಚಡಾಾ ೆಂ **************************************************************************************

121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡೊಲಾೊ : ವರಿೊ ಗುಡ್ ಆನಿ ಮಾತಿೊ . ಕತೊ ೆಂ ಬರೆಂ ಕನ್ೊ ್ಳೆರ್ೊ ಾ ರಿೋ ತಾಕಾ ಸಮಾದಾನ್ ಜಾಯ್ ನೇ.. ಲ್ಸಿೊ :ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್?

್ಯೊ ೆಂಚಾಾ ಘೊವ್ಚ್ರಿೆಂ... (ಎಕಾ ವ್ಚಟೆನ್ ಲ್ಸಿೊ ಯತಾನಾ ಮಕಾೊ ಾ ನ್ ಡೊಲಾೊ ಯತಾ) ಲ್ಸಿೊ : ಹೊೋ ಡೊಲಾೊ ... ಕಂಗಾರ ಜ್ಯಾ ಲೇಶನ್ಸ , ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಎಕಾ ವಿಧವ ಚಲ್ಾ ಲಾಗಿೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಯ್ ಖಂಯ್. ಬರಿ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ೆಂಯ್ ರೇ ತುವೆಂ.

ಡೊಲಾೊ : ಎಕ್ ಚ್ ಮ್ಹ ಣಾೊ .. ತುೆಂ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಆದಾೊ ಾ ಘೊವ್ಚಬರಿ ಕನಾೊೆಂಯ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಲ್ಸಿೊ : ತಾಣೆೆಂ ಸಾೆಂಗ್ೊ ೆಂ ಸಮಾ. ಕತೆಂಯ್ ಜಾೆಂವಿಿ ತುೆಂ ಎಕಾ ವಿಧವ ಸಿರ ರ ೋಯಲಾಗಿೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ ತುಜ ವೈಫ್ ಜಾವ್ ತಾಕಾ ಲೈಫ್ ದಿಲ್ೊ ೆಂತ್ ವ್ಹ ಡೆೊ ೆಂ. ಆಮಿ ಚಡ್ಯವ ೆಂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ದವ್ರಿಜೆ.

ಡೊಲಾೊ : ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ ನಹ ೆಂಯ್. ತಾಕಾ ಬರಿೋ ಮಗಾನ್ ್ಳೆರ್ೊ . ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ೊ ೆಂ ಹಾಡನ್ ಘಾಲಾೊ . ಸದಾೆಂ ಭೆಂವಿ ಕ್ ಆ್ವ್ ವ್ಹ ತಾೊೆಂ.

ಡೊಲಾೊ : ಸಂತೊಸಾನ್ ದವ್ರಿಜೆ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ೊ ೆಂ ಕಾಣೆೆ ವ್ ದಿಲ್ೆಂ. ಪಾಕಾೊಕ್ ವಲ್ೆಂ, ಪಿಕೊ ರಾಕ್ ವಲ್ೆಂ, ಬಿೋಚಾಕ್ ವಲ್ೆಂ, ಶಪಿೆಂಗಾಕ್ ವಲ್ೆಂ, ಮ್ಹ ಜ ಸಗಿಾ ಆಸ್ ೊ ಸಯ್ ೊ ತಿಚಾಾ ನಾೆಂವ್ಚರ್ ಕೆಲಿ.

ಲ್ಸಿೊ : ವ್ಹ ಯ್ ಗಿೋ ಕತೆಂ? ವರಿೊ ಗುಡ್... ಘೊವ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತ್ಶ್ೆಂ ಜಾಯ್ ಯ್ ರೇ..

ಲ್ಸಿೊ : ವ್ಹ ಯ್ ಗಿೋ... ಮಾಗಿರ್ ಕತೆಂ ಖಂಯ್ ತೆಂ?

122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡೊಲಾೊ : ತುೆಂ ಮ್ಹ ಜಾಾ ್ಯೊ ೆಂಚಾಾ ಘೊವ್ಚ್ರಿೆಂ ಕರಿನಾೆಂಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಕೆಷ ೋಪ್ ಉಚಾತಾೊ ಆನಿ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಾ. ಹಾಕಾ ಆತಾೆಂ ಕತೆಂ ವ್ಚಟ್ ಲ್ಸಿೊ ? ಲ್ಸಿೊ : ವ್ಚಟ್ ಸುಲಭ್... ತುೆಂ ತಾಚಾಾ ಆದಾೊ ಾ ಘೊವ್ಚ್ರಿೆಂಚ್ ಕರ್. ತ್ವ್ಳ್ ತಿಕಾಯೋ ಸಮಾದಾನ್. ಡೊಲಾೊ : ತ್ಶ್ೆಂ ಕರೆಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಆಸಾಯೇ ಲ್ಸಿೊ .

ಲ್ಸಿೊ : ಕತಾಾ ಕ್ ಸಾಧ್ಯಾ ನಾ... ತಿಚಾಾ ್ಯೊ ೆಂಚಾಾ ಘೊವ್ಚನ್ ಕತೆಂ ಕೆಲ್ೊ ೆಂ ಖಂಯ್? ಡೊಲಾೊ : ಘೊವ....

ತಾರ್ಚ

್ಯೊ ೆಂರ್ಚ

ಲ್ಸಿೊ : ತಾರ್ಚ ್ಯೊ ೆಂರ್ಚ ಘೊವ... ಡೊಲಾೊ : ದೊರಿ ಕಾಣೆೆ ವ್ ಮೆಲ್ಲೊ ...

ಲ್ಸಿ್ : ಹಾೆಂ...! -----------------------------------------------------------------------------------------

123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅವ್ಸವ ರ್ _13. ಆನಿ ಹಾಾ ಚ್ ವಳ್ಯರ್ ರ್ಚೋರ್ ಸಕ್ ಡ್ ತಾೆಂಚಾಾ ಭುೆಂರ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿೆಂ ್ತಾೊಲ್. ತಾಣಿೆಂ ಜವಶಿೆಂ ಮಾನ್ೊ ಘಾಲ್ೊ ೆಂ ಮಡೆೆಂ ನಾತ್ ಲ್ೊ ೆಂ ತೆಂ ತಾೆಂಚಾಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗ್ಲ್ೆಂ. ಆಮಿ ನಾತ್ ಲಾೊ ಾ ವಳ್ಯರ್ ಕೊಣೆೆಂಗಿೋ ಭಿತ್ರ್ ರಿಗೊನ್ ಹೆಂ ಕಾಭಾೊರ್ ಕೆಲಾೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಭಗ್ೊ ೆಂ. ರ್ಚರಾೆಂಚಾಾ ಪಂಗಾಿ ರ್ಚ ಮಕೆಲಿ ಭಾರಿಚ್ ಗುೆಂಡ್ಯಯನ್ ಚಿೆಂತುನ್ ಆಶ್ೆಂ ಮ್ಹ ಣಾಲ್ಲ. "ಈಷ್್ ೆಂನೋ,

ಆತಾೆಂ ಆಮಿ ಭಾರಿಚ್ ಜಾಗುರ ತಾ್ ಯನ್ ಆಮಿೊ ೆಂ ಮಕೊ ೆಂ ಕಾಯೊೆಂ ಕರಿಜೆ. ಕೊೋಣ್ ಗಿೋ ಆಮಾೊ ಾ ಭುೆಂರ್ರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಮಾೆಂತಿರ ಕ್ ಸಬಿ ೆಂಚಾಾ ಕುಮೆ್ ನ್ ಕಾಡಿೊ ಆನಿ ಧಾೆಂಪಿೊ ವಿದಾಾ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ೊ ಬರಿ ದಿಸಾೊ . ತೊ ಖದಿೋಮ್ ಕೊೋಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಿ ಜಾತಾ ತಿತೊ ವಗಿಗ ೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಿಜೆ. ನಾ ತ್ರ್ ಆಮಿ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಕಷ್್ ೆಂನಿ, ವ್ಚೆಂವಿ್ ೆಂನಿ ಹಾೆಂಗಾಸರ್ ಕುಡ್ಯಸ ಯಲ್ೊ ೆಂ ಧನ್ ದಿವೊೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಚ್ ದಿಸಾೆಂನಿ ಮಾರ್ಗ್‍ ಜಾತಲ್ೆಂ. ಕೊಣಿೋ ತೊ ಜಾೆಂವಿಿ , ತಾಾ ವ್ಾ ಕೊ ಕ್ ಕಶ್ೆಂ ಪುಣಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್್ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್

124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಡಿಜೆ." ಆಶ್ೆಂ ಸಾೆಂಗೊನ್ ಆಪಾೊ ಾ ಪಂಗಾಿ ೆಂತ್ ಆಪ್ ೊ ಜಾಲಾೊ ಾ ದೊಗಾೆಂಕ್ ಲಾಗಿಗ ೆಂ ಆ್ವ್ , "ತುಮಿ ಆತಾೆಂಚ್ ತುಮೊ ವೇಸ್ ಬದ್ಲೊ ನ್ ಬಗಾಿ ದ್ ಶ್ಹ ರಾಚಾಾ ಭಿತ್ರ್ ವ್ರ್ಚನ್, ಲ್ಲೋಕ್ ಕತೆಂ ಪೂರಾ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ ೆಂ ವಿಶಾಾ ೆಂತ್ ಉಲರ್ೊ ಮ್ಹ ಳೆಾ ೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡನ್ ಯರ್. ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೆಂ ಮಡೆೆಂ ಹುಲಾು ಯೊ ೆಂ ವ್ ಮ್ಸಣಾಕ್ ವಹ ಲ್ೆಂ ವ್ ವ್ಹ ಚಾಾ ೊರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಯ್ ೊ ವಿಚಾರ್ ಕನ್ೊ ಮಾಕಾ ವ್ದಿೊ ದಿರ್" ಮ್ಹ ಣಾಲ್ಲ ತೊ. ತಿತಾೊ ಾ ರ್ ತ ದೊಗಿೋ ರ್ಚೋರ್ ವಪಾರಿಸಾೊ ೆಂಚಾಾ ವಸಾರ್ ಬಗಾಿ ದ್ ಶ್ಹ ರಾಕ್ ವ್ರ್ಚನ್ ಪಾವೊ . ಶ್ಹ ರಾ ಭಿತ್ರ್ ರಿಗೊನ್ ಹಣೆೆಂ ತಣೆೆಂ ಘುೆಂವ್ತನ್ ಭೆಂವ್ಚರಿ ್ಳೆವ್ ಥಂರ್ೊ ಾ ಲ್ಲಕಾ ಮ್ಧೆಂ ಭಸೊೊನ್ ತ ಕತೆಂ ಪೂರಾ ಉಲರ್ೊ ತ್ , ಗಜಾಲಿ ಕತಾೊತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಮ್ ೆಂಕ್ ಲಾಗ್ೊ . ತಾಾ ಎಕಾ ಜಾಗಾಾ ರ್ ವ್ಹ ಡ್ ಗ್ರ ೋಸ್ ೊ ವಪಾರಿಸ್ ೊ ಆಕಾಲಿಕ್ ಮನಾೊಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ , ತಾಚಾಾ ಮನಾೊ ಸಂಸಾ್ ರಾಚಿ ತ್ರ್ರಾಯ್ ಭರಾನ್ ಚಲಾೊ ಮ್ಹ ಳೆಾ ವಿಶಿೆಂ ತಾೆಂಚಾಾ ಗಮ್ನಾಕ್ ಆಯೊ ೆಂ. ತ್ಕ್ಷಣ್ ತಾೆಂಚಾಾ ಮಕೆಲಿ ಸಶಿೊೆಂ ವ್ರ್ಚನ್ ಹಾ ವಿಶಿೆಂ ತಾಣಿೆಂ ವ್ದಿೊ ದಿಲಿ. ಮಕೆಲಿ ಸಟ್್ ಕನ್ೊ ಉಟೊನ್,

ತಾರ್ಚ ವೇಸ್ ಬದ್ಲೊ ನ್, ತಾಾ ಮನಾೊ ಸಂಸಾ್ ರಾೆಂತ್ ಭಾಗ್‍ ಘೆಂವೊ ್ರಿೆಂ ನಟನ್ ಕನ್ೊ, ತಾಣೆೆಂ ತಾಾ ಭುೆಂರ್ೆಂರಾೆಂತ್ ಜವಶಿೆಂ ಮಾರ್ ಲಾೊ ಾ ಕುಟ್ವಾ ಚ ವ್ಚರಸಾಿ ರ್ ಕೊೋಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೊಧಾ್ ೆಂ ಕರೆಂಕ್ ಲಾಗೊೊ . ಆಲಿಬಬ ತಾಾ ಮೆಲಾೊ ಾ ವಕೊ ರ್ಚ ಭಾವ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಯ್ ೊ ತಾಣೆೆಂ ಸಮ್ ನ್ ಘತೊ ೆಂ. ತಾಣಿೆಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ ಲಾೊ ಾ ವಕೊ ಚೆಂ ಮಡೆೆಂ ಆಲಿಬಬನ್ ಹಾಡ್ಯೊ ೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಯ್ ೊ ತಾಣೆೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡೆೊ ೆಂ. ತಾಣಿೆಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡೊೊ ವಕೊ ಬಗಾಿ ದ್ ಶ್ಹ ರಾಚಾಾ ಗ್ರ ೋಸ್ ೊ ವಕೊ ್ಯ್ ಎಕೊೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಯ್ ೊ ತಾಕಾ ಕಳೆಾ ೆಂ. ತ್ಶ್ೆಂ ಆಲಿಬಬಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡೆೊ ೆಂ ಯ್ಚೋಜನ್ ತಾಣಿೆಂ ಹಾತಿೆಂ ಘತೊ ೆಂ.ಆನಿ ತಾಾ ವಿಷ್ಾ ೆಂತ್ ಮಸುೊ ಆಲ್ಲೋಚನ್ ಕರೆಂಕ್ ್ಡೊೊ . ಥೊಡೆ ದಿೋಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್. ರ್ಚರಾೆಂಚಾಾ ಮಕೆಲಿನ್ ಏಕ್ ಯವ್್ ಣ್ ಘಾಲಿ. ಆನಿ ತಾಣೆೆಂಚ್ ಖುಧ್ಯಿ ವ್ತ್ೊಕಾರ್ಚ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಂಗಾಿ ಚಾಾ ಸವೊ ರ್ಚರಾ ಸಾೆಂಗಾತಾ ಆಲಿಬಬಚಾಾ ಘರಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ. ಪುಣ್ ಆಲಿಬಬಚಾಾ ಘರಾ ತೊಚ್ೊ ಖುಧ್ಯ್ ಭೆಟೊನ್ ಭಾರಿಚ್ ಮಗಾನ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ೊ ್ಣಾನ್ ಉಲಯತ್ ೊ "ಹಾೆಂವ ತುಜಾಾ ಸರ್ ಲಾೊ ಾ ಭಾವ್ಚರ್ಚ ಆತಿಾ ೋಯ್ ಈಷ್ಟ್ . ತೊ ಅಲಾೊ ಹ್

125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಚಾಾ ಆತಾಾ ಾ ಕ್ ಶಾೆಂತಿ ದಿೋೆಂವ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಾರ್ ಭುಜಾವ್ಣೆಚಿೆಂ ಉತಾರ ೆಂ ಉಲರ್ೊ ಗೊೊ . ಆಲಿಬಬ ಆದಿೆಂ ಥಾವ್ ಯೋ ಘರಾ ಕೊಣಿೋ ಆರ್ೊ ಾ ರಿೋ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಸಾವ ಗತ್ ದಿೋವ್ , ತಾಕಾೆಂ ಸತಾ್ ರ್ ಕತಾೊಲ್ಲ ತೆಂ ನಿೋಜ್. ತ್ಶ್ೆಂ ಹಾಾ ಕ್ಟಿ ವೇಸ್ ದಾರಿ ಡಕಾಯತ್ ಪಂಗಾಿ ಚಾಾ ಮಕೆಲಿಕ್ ಸಾವ ಗತ್ ಕರಿತ್ ೊ ಯೇ.. ಯೇ... ಭಿತ್ರ್ ಯೇ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾೆಂಗಾೊ ನಾ ವೇಸ್ ದಾರಿ ವಪಾರಿಸ್ ೊ ತ್ಕೊ ಭಾಗಾಯತ್ ೊ ತುಜಾಾ ಉದಾರ್ ಮ್ನಾಚಾಾ ಸಾವ ಗತಾಕ್ ದೇವ ಬರೆಂ ಕರೆಂ ಮ್ಹ ಣಾಲಾಗೊೊ . ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಆಲಿಬಬ ತಾಾ ವೇಸ್ ದಾರಿ ಡಕಾಯತ್ ಮಕೆಲಿಕ್ ಆಪಾಾ ಚಾಾ ಖಾಸಿಗ ಕೂಡ್ಯಕ್ ಆ್ವ್ ವ್ಹ ನ್ೊ ಗ್ಲ್ಲ. ಆಪಾಾ ಚಾಾ ಭಾವ್ಚರ್ಚ ಈಷ್ಟ್ ಜಾಲಾೊ ಾ ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಮ್ರ್ಮಗಾನ್, ಎಕಾ ಮಗ್‍್ ಭುಗಾಾ ೊ್ರಿೆಂ ತಾಾ ಮಸಾಚಾಾ ಘಾತಿ್ ಮ್ನಾಶ ಾ ಕಡೆ ಉಲಯತ್ ೊ ತಾಕಾ ತಾಚಾಾ ಘಚಾಾ ೊ ಚಾಕನ್ೊ ಜಾವ್ಚ್ ಸಾೊ ಾ ಮಾಜೊರ್ನಾ ಕನಾೊೆಂ ಕಾಫ್ರ ಫಹ ಳ್ಯರ್ ಹಾಡವ್ ಸತಾ್ ರ್ ಕರಿಲಾಗೊೊ . ಮಾಜೊರ್ನಾ ಖಾಲಿೋ ಚಾಕನ್ೊ ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್, ಪುಣ್ ತೆಂ ಭಾರಿಚ್ೊ

ಬುಧವ ೆಂತ್ ಆನಿ ಚಲಾಕೆಚೆಂ ಚಡೆಂ. ಆಲಿಬಬಗ್ರ್ ಸಬರ್ ವ್ಸಾೊೆಂ ಥಾವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸೊ ೆಂ ಗಾರ ಯ್ ಣ್. ಆಲಿಬಬ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಯ್ೊ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಜಾಲ್ೆಂ. ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಜೋವ. ತ್ಶ್ೆಂ ನವ್ಚಾ ವಕೊ ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಚಾಾ ಕ್ ದೊಳೆ ರೆಂದಾವ್ ್ಳೆತ್ ೊ ತೆಂ ಆಪಾೊ ಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ೊ ೆಂ. ವಪಾರಿಸಾೊ ೆಂಚಾಾ ವೇಸಾರ್ ಆಸಾೊ ಾ ರ್ಚರಾೆಂಚಾಾ ಮಕೆಲಿನ್ ತಾಾ ಮಗ್‍ಿ ಮ್ನೋಭಾವ್ಚಚಾಾ ಆಲಿಬಬಕಡೆೆಂ ಆಪ್ೊ ಾ ಕುಯುಕೊ ನ್ ಭರ್ ಲಿೊ ದಿೋಷ್ಟ್ ಲಾವ್ "ತುಜಾಾ ಉದಾರ್ ಮ್ನಾಚಾಾ ಸತಾ್ ರಾ ಖಾತಿರ್ ಧನಾ ವ್ಚದ್. ಹಾೆಂವ ಏಕ್ ತಲಾರ್ಚ ವ್ಚಾ ಪಾರಿಸ್ ೊ . ವಿೋಸ್ ಗಾಡ್ಯವ ೆಂಚರ್ ಚಾಳ್ಳೋಸ್ ವ್ಹ ಡ್ಯೊ ಾ ವ್ಹ ಡ್ಯೊ ಾ ಪಿಪಾೆಂನಿ ತೇಲ್ನ ಭನ್ೊ ವಿಕುೆಂಕ್ ಹಾಡ್ಯೊ ೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ತುಜಾಾ ಘಚಾಾ ೊ ಪಾಟ್ವೊ ಾ ಆೆಂಗಾಾ ೆಂತ್ ಎಕೆಾ ರಾತಿಚಾಾ ಮ್ಟ್ವ್ ಕ್ ದವ್ರೆಂಕ್ ಅವ್ಚ್ ಸ್ ಕನ್ೊ ದಿಶಿಗಿೋ? ಹಾೆಂವ ತುಜಾ ಸಾೆಂಗಾತಾ ಆಜ್ ಹಾೆಂಗಾಚ್ ಹಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರೆಂಕ್ ಆಶ್ತಾೆಂ' ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ಯ್ ಲಾಗೊೊ . ಆಲಿಬಬ ಎಕಿ ಮ್ ಬರ್ೊ ಮ್ನಾರ್ಚ ಮ್ನಿಸ್. ತಾಣೆೆಂ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಆಪ್ೊ ಚಾಕನಿೊಕ್ ಮಾಜೊರ್ನಾಕ್

126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆ್ಯೊ ೆಂ ಆನಿ ಪಾಟೆೊ ಾ ಕುಶಿಚಾಾ ಆವ್ರಣಾೆಂತ್ ತಾಾ ಚಾಳ್ಳೋಸ್ ಪಿಪಾೆಂ ವ್ಚಹ ವ್ವ್ ಹಾಡ್ ಲಾೊ ಾ ಗಾಡ್ಯವ ೆಂಕ್ ರಾವ್ತೆಂಕ್ ಫವ್ತತಿ ವವ್ಸಾೊ ಕನ್ೊ ಸೊಡ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾಕಾ ಸಾೆಂಗಾಲಾಗೊೊ . ತ್ಶ್ೆಂಚ್ ಸಯ್ಚರ ಜಾವ್ ಆಯಲಾೊ ಾ ವಪಾರಿಸಾೊ ಕ್ ಬರೆಂ ಗಡ್ಿ ಜೆವ್ಣ್ ತ್ರ್ರ್ ಕರೆಂಕ್ ಕಳ್ಯ್ ಲಾಗೊೊ . ಮಾಜೊರ್ನಾನ್ ಆಪಾೊ ಾ ಧನಾಾ ನ್ ಸಾೆಂಗ್ೊ ್ರಿೆಂ ಬರೆಂ ರಚಿ ರಚಿಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜೆವ್ಣ್ ತ್ರ್ರ್ ಕೆಲ್ೆಂ. ಸರ್ರ ಾ ಕ್ ತೆಂ ಗಡ್ಿ ಜೆವ್ಣ್ ದಿೋವ್ ತಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಯಶ ೆಂ ವ್ಚಡೆೊ ೆಂ. ಆಲಿಬಬಕ್ ತಾಚಾಾ ಘರ್ ಚಾಕನ್ೊ ವ್ಯ್ರ ಸುರ ಥಾವ್ ಬರ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ ಲಾೊ ಾ ನ್ ಮಾಜೊರ್ನಾನ್ ರಾೆಂದ್ ಲ್ೊ ೆಂ ರಾೆಂದಪ್ ತೊ ಮೆಚಾವ ಲ್ಲ. ತಾಾ ಚ್ ವಳ್ಯ ಚಿಮೆಾ ೆಂತ್ ತೇಲ್ನ ಉಣೆೆಂ ಜಾಲಾೊ ಾ ನ್ ದಿವ್ತ ಮಂದ್ ಜಾಲ್ಲ. ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್

ಜಾಲಾಾ ರ್ ತೇಲ್ನ ಮಗೊಿ ನ್ ಚಿಮಿಾ ಪುಕ್್ ಜಾತಿೋ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ನ ಮಾಜೊರ್ನಾನ್ ಆಪಾೊ ಾ ಧನಿರ್ಕ್ ಕಳ್ಯೊ . ತ್ಶ್ೆಂಚ್ ಆಲಿಬಬಚಾಾ ್ತಿಣೆಕಡೆೆಂ ಸಯ್ ೊ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸಾೆಂಗೊೊ . ಛೆ.. ಛೆ.. ಆತಾೆಂ ಕತೆಂ ಕಚೊೆಂ? ಸಯ್ಚರ ಘರಾ ಭಿತ್ರ್ ಆಸಾ. ಚಿಮೆಾ ೆಂತ್ ತೇಲ್ನ ಮಗಾಿ ಲಾೆಂ. ಘರಾ ಭಿತ್ರ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬ ತೇಲ್ನ ನಾ. ಆತಾೆಂ ಕತೆಂ ಕಚೊೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಲಿಬಬಚೆಂ ಬಯ್ೊ ಉದಾಗ ಲ್ೊೆಂ. ತೆಂ ಕಾೆಂಯ್ ವ್ಹ ಡ್ ನಹ ಯ್ ಬಯ. ಆಮಾೊ ಾ ಸರ್ರ ಾ ನ್ ಚಾಳ್ಳೋಸ್ ಪಿಪಾೆಂನಿ ತೇಲ್ನ ವಿಕೆೊ ಖಾತಿರ್ ಹಾಡ್ಯೊ ೆಂ. ಹಾೆಂವ ಭಾಯ್ರ ವ್ಹ ರ್ಚನ್ ತಾೆಂತೊ ೆಂ ಇಲ್ೊ ೆಂ ತೇಲ್ನ ಕಾಡ್ಯೊ ೆಂ. ತೊ ಕಾೆಂಯ್ ಇಲ್ೊ ೆಂ ತೇಲ್ನ ಕಾಡ್ಯೊ ಾ ರ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿಸೊನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾೆಂಗೊನ್ ಏಕ್ ಆರ್ಿ ನ್ ವ್ಹ ನ್ೊ ತೇಲ್ನ ಹಾಡ್ಯೊ ಾ ಕ್ ತಾಾ ಪಿಪಾ ಸಶಿೊೆಂ ಗ್ಲ್ೆಂ.

127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Green bottle guard (lauki) soft cake (boblen manni) Ingredients :

Recipe :

1) 750 gram green bottle guard

- wash Idli rice nicely and soak for atleast 2 hours

2) 200 gram white Idli rice 3) 100 gram sugar (as per taste)

4) 1 big cup grated coconut 5) 2 tbsp ghee

- peel off the skin of bottle guard and cut into small pieces

- once rice is soaked grind to a fine paste together with bottle guard and grated coconut ( add water only if required )

6) 1 tsp cardamom powder 7) 1 tsp salt

- thickness of the batter should be like dosa batter 128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- take a non-stick kadai and pour the complete batter, sugar and salt - keep stirring continuously on medium flame to ensure no lumps comes

Enjoy eating

- once mixture is almost cooked and became slightly thick add 2 tbsp pure ghee and cardamom powder - once the mixture is cooked well and became thick, switch off the flame - take a steel tray or plate and put banana leaf on top and rub ghee - pour the cooked mixture in the tray and level it well - cover the tray with clean cotton cloth and keep overnight - once it is dried and doesn't stick to your hand then you can cut into any shape as per your choice - you can store in the fridge one or two days 129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


M JESSY DSOUZA 🔸️PAN FRIED CHICKEN TANDOORI Salt to taste One of my family favourite dish.

1/2 lime juice / 1 tbsp

Weekend special Tandoori chicken.

1/2 tsp turmeric powder

Perfect for parties as starter or with main meal. This can be prepared in

2nd Marination:

tandoor, oven, grill or simple pan or tawa fry. Simply delicious.

4 tbsp hung curd or as required 1 tbsp kashmiri chilli powder

INGREDIENTS:

1 tsp coriander powder 1 tsp cumin powder

RECIPE NO.1

1/2 tsp garam masala 1 tsp black pepper

1 Kg Chicken with bones

1 tsp peprika powder or pinch of

{Thighs, Drumstick, or whole legs}

red food colour {optional} Lime juice & salt as required

1st Marination: Oil & Butter for pan 2 - 3 tsp kashmiri chilli

1 tbsp ginger garlic paste

METHOD: 130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


▪︎Clean, wash chicken pieces & put

place chicken over it, brush any

deep cuts|gashes on meat.

leftover oil from pan to chicken pcs & cook on direct heat both sides

▪︎Add first marination to chicken

until slightly charred. Or take each

pieces, mix well & refrigerate for

piece with steel tong on direct

minimum 30 mins.

flame for few mins. If you have

charcol you can use that to give ▪︎Take another big bowl with 2nd

tandoor smokey flavour. {Charcol

marination. Make fine paste. Mix

smoke}.

1st marinade chicken to this. Apply all masala to pieces very well deep

▪︎Serve hot tandoori chicken with

insides gashes. Refrigerate for 2 - 3

mint chutney, onion rings & your

hours or overnight if you are not in

favourite salad.

rush.

---------------------------------------

▪︎Take it out before 15 mins of

RECIPE NO.2

cooking. Simple, quick yet flavoursome. ▪︎Grease pan with 1 tsp salted butter & 1 tsp oil or as required.

Take big bowl. Add salt to taste,

turmeric powder, kashmiri chilli ▪︎Once hot place chicken pieces,

powder, lime juice, hung curd,

cover & cook for 10 mins each side.

bafat powder, black pepper

Flip in between intervals. It will take

powder, ginger garlic paste fresh or

total 15 - 20 mins to cook.

packet one. Prepare fine paste. Apply this for chicken pieces.

▪︎Place wire rack on stove top &

Refrigerate for min. 30 mins. 131 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Take pan & fry as per 1st recipe.

taste & spice control. Increase/decrease or skip any ingredient as per your choice. ▪︎You can add few garlic flakes while frying chicken to make extra

flavourful. I love it👌

NOTE: ▪︎Adjust all ingredients as per your ------------------------------------------------------------------------------------

132 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


(Courtesey of DaijiWorld.com)

Konkan Kogul Wilfy Rebimbus: Thespian of Love, Compassion August 25, 2021

By Dr P G Aquinas Dr P G Aquinas is Professor and chairman of Post Graduate Department of Studies and Research in Social Work, Mangalore University, Mangalagangothri. Contact pauleeda@gmail.com or +91 9448109870. A prolific writer, Dr. Aquinas has published over 12 books on Management and Economics. These books have been widely welcomed by both students and teachers. He has researched and published several articles in the areas of Organisation Behaviour and the Management of Human Resources. His material is used by over 21 universities in India. He resides at Laurel, Valencia, Mangalore with his wife Leeda and their daughters Lishel and Leann. The best thing about the internet is that it does not have boundaries. It builds a common string that binds people like a thread that binds flowers into a garland. Listing to Wilfy Rebimbus on the internet rekindles us to our roots, irrespective of where you are currently placed. The intense sense of unity prevails in the hearts of the native Konkani speaker who are otherwise divided by distance, cultures and of course the busy life of our vocations. Though divided by boarders we are united by the Konkan spirit. This spirit spreads 134 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


loveಲthroughಲtheಲchannelಲofಲWilfyಲRebimbus’ಲsoulfulಲandಲlyricalಲextravaganza.ಲ The solidarity comes with rekindling the spirit of the Konkani culture. A small community which has spread throughout the world, the negativity of the pandemic, the spreading of fake news, the challenges of frauds and plagiarism are all needed to be overcome. Will the positives overcome the negatives? After all, the ethics of having a noble cause, the need to build on the spirit of goodwill will make things go the right way? Oneಲsuchಲinitiativesಲisಲ‘MogಲMulyar’ಲwhichಲrepresentsಲaಲdeepಲnostalgiaಲandಲaಲ longing for humanism that is lacking in our human consciousness. This composition of Vishwas evokes the bitter-sweet feeling set in the Konkan ethos that looks at the literary past with the longing for the future. The songs penned by Wilfy Rebimbus is strung together with a story line that indicates the immortal composition that was composed a few decades back but have relevance today in the new digital era. The show that is set to release on the feastಲ ofಲ nativityಲ (8thಲ Septemberಲ 2021)ಲ onಲ Daijiworld’sಲ OTTಲ PlatformLOCALWOOD, will be streamed into our homes, keeping alive the Konkani musical tradition building a pride in our culture and passing the hope at least toಲtheಲnextಲgeneration.ಲTheಲglimpsesಲofಲtheಲcoastalಲpeople’sಲlife,ಲtheಲchaoticಲ present forms a part of the life’sಲspectrumಲsetಲinಲtheಲevergreenಲcompositionsಲ of Wilfyab. On one side is love which is been juxtaposed with very short human temperament coupled with the distractions that modern day living offers. The sequencing is part nostalgia and part current situation that makes life what it is. No matter how smart, we think we are, there are times when we needಲtoಲacceptಲfatesಲdrasticಲturn.ಲ“Itಲisಲnotಲtheಲendಲofಲtheಲroadಲbutಲaಲbendಲinಲ theಲ road”…ಲ Mogಲ Mulyarಲ recordsಲ theಲ traditionಲ ofಲ Wilfy’sಲ iconicಲ musicಲ thatಲ centres onಲtheಲlifeಲofಲanಲaverageಲ“Konkno”ಲ(aಲnativeಲKonkaniಲ speaker)ಲ whoಲ lives in a land which is cradled between the devil and the deep sea and has to exist by migration to distant land in seek of employment. Though they move to distant land in search of a better life, the call of the soul is very much prevalent,ಲtheಲattachmentಲtoಲone’sಲmotherಲisಲpivotal.ಲWilfy’sಲmusicಲcoupledಲ 135 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


with a modern thread line of life and death has brought about the most outstanding narrative about life, death, spirituality in the song/dance/music of the world that soothes ruffled feeling in the big bad world.

Watching this Lyrical ballad, you realise the reality of our existence. Mog Mulyar focuses on letting the eternal lyrics talk, the music sing and the camera record human feelings in an uninterrupted way. The music of Wilfy is as unique as their lyric emerges from the Mangalorean soil through the chirping of the nightingale. The human voices and dialogs fill the silence of the simple lyrics that are all the more charming because we associate it with Konkani music, with the emotions of human feelings, the raucous of Baila beats and theಲ risquéಲ songsಲ thatಲ comeಲ outಲ ofಲ theಲ Konkani’sಲ womb. These songs numbering 16 are about the everyday lives of people, the pains and sorrows of the intoxicated lives and the nostalgia of those who migrate to distant lands in search of employment. 136 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


The story line Human existence has built upon the life that sparks from the fire of human emotions. The tears have set the eyes blazing. Watching this lyrical masterpieceಲisಲunderstandablyಲloveಲwithಲtheಲsoul’sಲcravingಲforಲunionಲwithಲlifeಲ withಲ theಲ philosophicalಲ worldsಲ ofಲ Wilfy’sಲ poetryಲ whichಲ isಲ asಲ relevantಲ toಲ theಲ modern era as it was when the masterpiece was first created. We are now living our lives in a hectic world which is rucked by the miseries of human sufferings. As we go through the story line of 281stWilfyNite, we are witness to an intimate reception filled with nostalgia. The innate grace and beauty will be eye catching. That would be our ultimate fantasy coming to life. This Wilfy Niteಲ hasಲ overಲ 22ಲ artistsಲ singingಲ Wilfy’sಲ everlastingಲ andಲ immortalಲ creations,ಲ with over 80 artists lending their presence, that will enthral with passion that old is gold and gold has to be polished now and then for imbibing an unconditional spirit of love and compassion as it is shot in the best location of karavali.The story line is that of a businessman (played by Walter Nandalike) lost in the current pandemic situation, who hovering between living and dying but having a glimmer of hope with a vision looking for true love with a passion for life. Why is Mog Mulyar the much hyped extravaganza in this time of hopefulness? There is no understandingಲ ofಲ aಲ region’sಲ cultureಲ withoutಲ bringingಲ outಲ theಲ achievements of our forefathers/ parents. It is not about the memories of the past.ಲItಲisಲanಲindicationಲofಲwhyಲweಲareಲwhatಲweಲare.ಲItಲisಲtheಲessenceಲofಲtoday’sಲ life. We cannot erase the past. Wilfy’sಲ lyricsಲ containಲ theಲ people’sಲ history,ಲ itಲ gives us a snap shot of how our previous generations, some still with us lived, thoughtಲandಲfelt.ಲItಲisಲWilfy’sಲsongsಲthatಲconnectಲtheಲpeopleಲonಲtheಲKonkanಲ coast to their past moorings then to their lands and their cultural roots. Historyಲ theyಲ sayಲ recordsಲ theಲ livesಲ ofಲ theಲ rulersಲ butಲ Wilfy’sಲ lyricsಲ recordಲ theಲ average down to earth common men and women who is a hero/heroine in their own right, has his own name, builds on his own story and is preserved 137 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


in the minds of the Konkani blood who after a couple of generations and the on slot of regionalism may not know and understand Konkani but will rekindle the spirit of the Konkani culture. There is reason for hope in the musical storyline of Vishwas as he has kept the musical traditions of the Konkani family alive through the long awaited 281stWilfy Nite due for release on 8th September 2021, when the immortal creation is opened through the OTT platform.ಲTemperaturesಲwillಲsoar,ಲtheಲheart’sಲdesireಲsatisfiedಲandಲtheಲKonkan sprit nurtured. This musical show is an ultra-new concept which has its roots inಲ Wilfy’sಲ dreamಲ ofಲ havingಲ aಲ Sangeethಲ Natak.ಲ Theಲ dreamಲ isಲ nowಲ realisedಲ through this lyrical ballet where the seniors have nostalgic memories of their childhood intrinsically linked with the only entrainment of yesterdays the ‘Sangeethಲ Natak’.ಲ Thisಲ balletಲ canಲ transportಲ usಲ toಲ aಲ bygoneಲ eraಲ andಲ toಲ theಲ youngsters a link that reiterates that our culture is always a true entertainer. Wilfy’sಲpenಲhasಲkeptಲhopesಲofಲtheಲpastಲaliveಲthrough Mog Ani Maipas and has passed it on to the next generation today through Mog Mulyar. Tickets within India are priced at Rs.199/- only, Outside India -5$. You can pre book it directly on the LOCALWOOD app or collect the Tickets from below places. Mangalore: Jerosa Company, Milagres, Hampankatta; Gem and Co, Milagres, Hampankatta; Konkan Traders, Milagres, Hampankatta; Vas and Sons, Vas bakery, Bendur. Udupi: Jaes Wheels, Udupi; Kishoo Enterprises, Udupi; Mayur Studio, Brahmavar; Mangala Store, Kundapur. Contact +91 9880092430, +91 9731531232 Download the Localwood app using the below links: Android Users:https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.atconline.localwoo d 138 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


IOS daijiworld/id1563895115

Users: https://apps.apple.com/in/app/localwood-

Web Users: https://www.localwood.in/ -----------------------------------------------------------------------------------

ಸಿಯ್ಚೋನ್ಪಆಶರ ಮಾೆಂತ್ಪವಿೋರೇೆಂದರ ಪ ಹಗಗ ಡೆಕ್ಪಗೌರವ್ಚ್ೊಣ್

ಧ್ಮಸಸ್ಥ ಳ್ಚ್ಯಯ ಲ ರಜತಾದರ ಲ ವಸ್ತಲ ಛತಾರ ೆಂತ್ಲ ಸ್ಲಯೀನ್ಲ ಆಶರ ಮಚ್ಯಯ ಲ 240ಲ ಕರೀನಾಲ ಮಹಾಮರಿಲ ಲ್ಯಗ್ಲಲ್ಯಯ ಯ ಲ

ಪಿಡ್ರ್ಾ ೆಂಕ್ಲ ಸುಮರ್ಲ ದೇಡ್ನಲ ಮಹನೊಲ ಪಯ್ಡಸೆಂತ್ಲ ಜೆವಾಣ್,ಲ ವಸ್ಲಾ ಲ ದೀೆಂವ್ನ್ ಲ ವಕಾತ್ಲ ಘೆೆಂವ್ನಕ ಲ ಧ್ಮಸರ್ಥಸಲ ಸೌಲ್ಭಯ ಲ

139 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಲ್ಯಯ ಯ ಲ ಧ್ಮಸಸ್ಥ ಳ್ಲ ಧ್ಮಸಧಕಾರಿಲ ಡ್ಚ.ಲ ವಿೀರೇೆಂದ್ರ ಲ ಹೆಗಿ ಡ್ಕ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಯ ಲ ಸೊಮರಾಲ ಆಗಸ್ಟಾ ಲ 23ಲ ವ್ರ್ಲ ತಾಚ್ಯಯ ಲ ನಿವಾರ್ೆಂತ್ಲ ನ್ಸರಿಯ್ಡಲ ಗಾರ ಮಚ್ಯಯ ಲ ಸ್ಲಯೀನ್ಲ ಆಶರ ಮಚೊಲ ಸಂಚ್ಯಲ್ಕ್ಲ ಯುಲ ಸ್ಲಲ ಪೌಲೊೀಸ್ಟಲ ಆನಿಲ ರ್ೆಂಗಾತಾಯ ೆಂನಿಲ ಭೆಟ್ಲ ದೀೆಂವ್ನ್ ಲದೇವ್ನಲಬರೆಂಲಕರೆಂಲಮಹ ಣೊನ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂವಸಕ್ಲ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಲ ಗೌರವಾಪಸಣ್ಲಕೆಲೆೆಂ. ಧ್ಮಸಸ್ಥ ಳ್ೆಂತ್ಲ ಪರ ಶಾೆಂತ್ಲ ಆನಿಲ ನಿತಳ್ಲ ಪರಿಸ್ರಾೆಂತ್ಲ ಸ್ಲಬಂದಲ ಥೆಂವ್ನ್ ಲ ಸೌಜನ್ಯ್ಲಪೂಣ್ಸಲ ಸೇವಾಲ ದಲಿಯ ಲ ತಾಣೆಂಲ ಶಾಯ ಘನ್ಲ ಕೆಲಿ.ಲ ಲ ಹಾೆಂಗಾಸ್ರ್ಲ ವಕಾತ್ಲ ಘೆತ್ಲಲಿಯ ೆಂಲ ಸ್ವಾಸೆಂಲ ಸಂಪೂಣ್ಸಲ ಗೂಣ್ಲ ಜಾೆಂವ್ನ್ ಲ ಭಲ್ಯಯಕ ಭರಿತ್ಲ ಆರ್ತ್ಲಮಹ ಣ್ಲತಾಣೆಂಲಕಳ್ಯಯ ೆಂ. ಸ್ಲಯೀನ್ಲಆಶರ ಮಕ್ಲರ.ಲ2ಲಕರಡ್ನ ಲಪಾರ ಸ್ಟಲ ಅಧಕ್ಲ ಪಯ್ಡಾ ಯ ೆಂಚಲ ಸ್ಹಾಯ್ಲ ದಲ್ಯಯ ಲ ಮತ್ರ ಲ ನಹ ೆಂಯ್,ಲ ತನಾ್ ೆಂಲ ತನಾ್ ೆಂಲ ತಾೆಂದಳ್,ಲ ತಕಾಸರಿಲ ತಸೆಂಲ ಸ್ದೆಂಲ ವಾಪಚೊಯ ಸಲ ವಸುಾ ಲ ದೀೆಂವ್ನ್ ಲ

ನಿರಂತರ್ಲ ಸ್ಹಕಾರ್ಲ ದೆಂವಾಚ ಯ ಲ ವಿಶಾಯ ೆಂತ್ಲ ಹೆಗಿ ಡ್ಕ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತಾಲ ದಲಿ.ಲಲ ಅೆಂಗ್ಲವಿಕಲ್,ಲ ಮನಸ್ಲಕ್ಲ ಪಿಡ್ಸ್ಟಾ ಲ ತಸೆಂಲ ಅಧಕ್ಲ ದಬಸಳಿೆಂಲ ಸ್ಲಯೀನ್ಲ ಆಶರ ಮೆಂತ್ಲಸೇವಾಲಘೆೆಂವ್ನ್ ಲಆರ್ತ್ಲತೆಂಲ ಹೆಗಿ ಡ್ನ್ಲ ಉಲ್ವ್ನ್ ಲ ಹ್ಯಗಳಿಸ ಲೆೆಂ.ಲಲ ಹೇಮವತಲ ಹೆಗಿ ಡ್ನ್ಲ ಆಶರ ಮಚ್ಯಯ ಲ ಸೇವಾಲಕಾಯ್ಡಸೆಂಕ್ಲಬರೆಂಲಮಗ್ಯ ೆಂ. ಸ್ಲಯೀನ್ಲ ಆಶರ ಮಚಲ ಮೇರಿಲ ಯು.ಲ ಪಿ.,ಲ ಶೀಭಾಲ ಯು.ಪಿ.,ಲ ಸುಭಾಶ್‍ಲ ಯು.ಪಿ.,ಲ ಸೌಮಯ ಲ ಯು.ಪಿ.,ಲ ಮಯ ಥ್ಯಯ ಲ ಸ್ಲ.ಎ.ಲ ಆನಿಲ ಲಿಡ್ಚಾ ನ್ಲಆೆಂಟೊನ್ಲಹಾಜರ್ಲಆಸ್ಲಯ ೆಂ. ಪರ ಸುಾ ತ್ಲಆಶರ ಮೆಂತ್ಲ400ಲಪಾರ ಸ್ಟಲಅಧಕ್ಲ ಅೆಂಗ್ಲವಿಕಲ್,ಲ ಮನಸ್ಲಕ್ಲ ಪಿಡ್ಸ್ಟಾ ಲ ಆನಿಲ ನಿಗಸತಕ್ಲ ಆಸೊನ್,ಲ ತೇಗ್ಲ ದಖೆಾ ರ್,ಲ ಧಲ ನರ್ಸೆಂಲ ತಸೆಂಲ 33ಲ ಇತರ್ಲ ಸ್ಲಬಂದಲ ತಾೆಂಚಲ ಸೇವಾ,ಲ ಶುಶ್ರರ ಷ್ಟಲ ಕಚ್ಯಯ ಸೆಂತ್ಲ ಪಾತ್ರ ಲ ಘೆತಾತ್ಲ ಮಹ ಣೊನ್ಲ ಆಶರ ಮಚ್ಯಯ ಲಸಂಚ್ಯಲ್ಕ್ಲಯು.ಲಪಿ. ಲಪೌಲೊೀರ್.ಲಕಳ್ಯಯ ೆಂ. -ರನ್ಪಬಂಟ್ವವ ಳ್,ಪಮೆಂಬಯ್

------------------------------------------------------------------------------------------

Inauguration of D'Costa Saw Mill Showrooms Mumbai (Ronida), Aug.23: D'costa saw

inaugurated by Shri Umanath Kotian

mill showroom and administrative

MLA of Moodabidri,

office was blessed by Rev. Fr. Sylvester D'costa Parish Priest of Immaculate

Hejamadi office was inaugurated by

Conception Church, Karnad ,mulki

former

church.

Abhayachandra Jain and blessed by

Mulki

showroom

was

140 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

MLA

Moodabidri

shri


Rev Fr. Sylvester Dcosta parish priest of Karnad Mulki. All the guests were welcomed by Mr. Paul Rolphi Dcosta owner of Dcosta saw mill .

Asranna

Purohit

Kateel

Durgaparameshwari Temple, Janaab Ismile Daarimi, Islamic scholar of

The guests present were Shri Anantha

Jumma Masjid Karnad, Rev Fr. Francis

Xavier Gomes former principal of St.

141 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Moodabidri,

Dharmadarshi

Harikrishna

President

Punaroor

of

Former

Kannada

Sahithya

Parishath, Shri Walter D'Souza Former President of Rapthu Uttejana Mandali, Vanijya Sachivalaya, Bharath Sarkar, Shri Joylus D'Souza President of Christian Development Society, Mr. Pranesh

President

Hejamadi

of

Chandrashaker

Panchayath

Hejamadi, Puthran

Shri

owner

of

Puthran Complex, Shri Kote Shekabha Correspondent

Al'hazer

English

Medium High School Hejamadi, Mr. Cyprian Monthero, Deputy Director of Education Department. After Welcome program guests at the dais planted few saplings felicitation was conducted to honour the few for Philomina College Puttur, Shri Lalaji R. Mendon

MLA

Kapu,

Shri

their various services. The following were felicitated during the ceremony.

K.Abhayachandra Jain Former MLA of 142 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Ms. Divya, Manager of Dcosta sawmill Hejamadi,

Mr.

Ravindra

and Mr. Romson D'costa were present.

Pigmi

collector Hejamadi, Mr. Shekabha, Mr.

This organisation has been Donating

Chandrashekar Putran, Mr Divakar

planks and fire wood for crimination,

Hejamadi.

fire wood for Pooja's, Coffins for

Vote of thanks was proposed by Ms.

funerals,

Deeksha. During the program host Mr.

marrieges of poor people of all

Rolphy D'costa, Mrs. Maria Dcosta, Mr.

community.

Clinton Cutinho, Mrs. Romia Dcosta

Vanomahossava

and

financial

And

help

also

for

celebrating

every

year

by

planting saplings. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಉಪಾ್ ರಿ ದಿಯಸಜ್ ಬಿಸ್ು ಬಜಲ್ನ

ಸೊಜಾಚಿ ರ್ದ್ ಕರಾಪೊ ಬಿಸ್ಟಪ ಬಾಜಿಲ್ ರ್ಲ್ಯಾ ದೊರ್ ಸೊಜಾನ್ 1965

ಥವ್ನ್

1996

ಪರಾಲಯ ೆಂತ್

ಮಂಗ್ಳಳ ಳ ರ್ ದಯಸಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಟಪ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಥಿವಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಪ ಣ್ ದಲೆಯ ೆಂ. ತಾಚ್ಯಯ ಮುಕೆಲ್ಪ ರ್ಣೆಂತ್ ದಯಸಜ್ ಆರ್ಾ ನಾೆಂ ದಯಸಜಿೆಂತ್ ಉಡುಪಿ, ದ್ಕಿಮ ಣಕನ್ ಡ ಆನಿ

ಕಾಸ್ರಗೀಡು

ಜಿಲೆಯ ಆಟ್ಲ್ಪುನ್

ಆಸಯ ಯ . ಬಿಸ್ಟಪ ಬಾಜಿಲ್ಯಚ್ಯಯ ವಾವಾರ

ಕಾಳ್ರ್

ಫಿರಲಿಜ್ಯ ,

ಸ್ಭಾರ್

ಸ್ಭಾರ್

ಗವಿಳ ಕ್ ನವ್ಚಯ

ಶಿಕಾಪ ಸಂಸಥ ,

ರ್ಮಜಿಕ್ ಸವ್ಚ ಸಂಸಥ , ಸುರಾಲಾ ತಯ . ನವ್ಚಯ ತಾಚ್ಯಯ 143 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಸ್ಪ ತೊರ ಯ , ಮಿರ್ೆಂವ್ನ ಠಾಣೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪ ರ್ಣೆಂತ್

ವಾಡ್ಚಯ ೆಂ.


ತಾಚ್ಯಯ

ವಾವಾರ ಚೊ

ಫಳ್

ಜಾವ್ನ್

ಉದೆಲೆಯ ೆಂ ಬಿೀದ್ರ್ ಮಿರ್ೆಂವ್ನ ತಾಚ್ಯಯ

ಬಿಸ್ಟಪ ಬಾಜಿಲ್

ಪ್ಲರ ೀರರ್ಣನ್

ತಾರಿೀಕ್ 5-9-1996 ವ್ರ್ ದೆವಾಧನ್

ವಾಡಾವಳಿಕ್

ಯೇವ್ನ್

ಗ್ಳಲ್ು ರಾಲಿ ದಯಸಜ್ ಜಾಲಿ.

ಜಾಲೊ

ರ್ಲ್ಯಾ ದೊರ್ ಸೊಜ್

ಆನಿ

ತಾಕಾ

ರಜಾಯ್

ಕಾಥೆದ್ರ ಲ್ಯೆಂತ್ ತಾರಿೀಕ್ 9-9-1996 ವ್ರ್ ದರ್ರ ಯ

ವಾತಕಾನ್

ಶಿಕವ್ಿ

ಪರಾಲಾ ಣೆಂ

ಕೆಂಕಿಿ ಕೆಲಿ. ತಾಯ

ವಿಶಾ ಸ್ಭೆಚ್ಯಯ ತಾಣ

ಸ್ಥ ಳಿೀಕ್

ಭಾಸ್ಟ ಲಿತರಿಲಾ ೆಂತ್ ಸ್ಲಾ ೀಕಾರ್

ನಿಕೆಪಿಲೊ.

ತೊ

ಆೆಂವುೆ ೆಂಕ್

25

ಮಂಗ್ಳಳ ರಾಲಚ ಯ

ದೆವಾಧನ್ ವರಾಲಸ ೆಂ

ಜಾವ್ನ್

ಸಂಪಾಾ ತ್.

ಗವಿಳ ಬಾಪಾೆಂನಿ 9-9-

ಖಾತರ್ ಮಿರ್ಲ್ ಪುಸ್ಾ ಕ್,

2021 ವ್ರ್ ರಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರ ಲ್ಯೆಂತ್

ಮಿರ್ೆಂಚ್ಯಯ ವಾಚ್ಯಪ ೆಂಚ ಪುಸ್ಾ ಕ್, ನವ್ಚ

ಸಂಸ್ಾ ರಣಚೆಂ ಮಿೀಸ್ಟ ದ್ವರಾಲಯ ೆಂ ಆನಿ

ಸೊಲೊಯ

ತಾಯ

ಕೆಂಕಣ

ಭಾಶಕ್

ದರ್ ಮಿರ್ ಉಪಾರ ೆಂತ್ ಬಿಸ್ಟಪ

ಭಾಶಾೆಂತರ್ ಕರಯಯ . ತಚಪ ರಿೆಂ ಚಡ್ನ

ಬಾಜಿಲ್ಯವಿಶಿೆಂ

ಆನಿ ಚಡ್ನ ಲೊಕಾೆಂಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ನ ಕರಲ್ ್

ರ್ೆಂಗಾತಾಯ ೆಂನಿ

ಲ್ಯಯಿಕಾೆಂಕ್ ಸ್ಥ ಳಿೀಕ್ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಭೆಚ್ಯಯ

ಲಿಕಯ ಲ್ಯಯ

ಆಡಳ್ಾ ಯ ೆಂತ್

ಮೆತರ್

ಕರಾಲಚ ಯ ಕ್

ಲೊಕಾರಲಪ ಣ್ ಜಾತಲೊ.

ಭಾರತಾೆಂತ್ಚ

ಪಯಿಲೆಯ

ಪಾವಿ್ ೆಂ

ಪರಿಷಧೆಂಕ್

ಸಂರ್ಥ ಪಿತ್

ಗವಿಳ ಕ್ ಕೆಲೆೆಂ.

ತಾಚ್ಯಯ ಆನಿ

೫೦

ಅಭಿಮನಿೆಂನಿ

ಬರಾಲಪ ೆಂಚೊ

ಸಂಗರ ಹ್

-ಸಿ್ ೋಫನ್ ಕಾವ ಡರ ಸ್ -----------------------------------------

144 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


147 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


149 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


150 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


151 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


152 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


153 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


154 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


155 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


156 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


157 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


158 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


159 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


160 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


161 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


162 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


163 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


164 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


165 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


166 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


167 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


168 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


169 ವಿೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


170 ವಿೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


171 ವಿೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


172 ವಿೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


173 ವಿೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


174 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


175 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


176 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


177 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded