Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 39

ಆಗ ೊಸ್ತ್ 20, 2021

ಕ ೊರ ೊಡ ೊೊಂ ಲ ೊೋಕ ೊಂಚೊಂ ಕ ಳ ಜೊಂ ಜಿಕ್‍ಲ ೊೊ

ಅಲೊಂಗ ರ ೊೊ ನಿಹ ಲ್ ತ ವ್ರೊ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ನಿಹಾ ಲ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ ! ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಚ್ಚಯ ಗಾಾಂವ್ಲಯ ಏಕ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಾ ಯೆಚೊ ತರುಣ್, ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ಲಾ ಜೊ ಹ್ಯಾ ಪಾವಟ ಾಂ ವೀಜ್ ಮುಖ್‍ಚಿತಾಾ ರ್ ಸೊಭ್ತಾ ತೊ ಎದೊಳ್‍ಚಚಚ್ಚಯ ಏಕ್ ಖ್ಯಾ ತ್ ಗಾವಿ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ ಶಿಖರಾಕ್ ತಾಂಕ್ಲೊ . ಕರ್ನಸಟಕಾಂತ್ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ ಸಾಂನಿ ಪಾತ್ಾ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣಾಂ ಲೀಕಾಂಿಾಂ ಕಳ್ಳ್ಜ ಾಂ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಕೆಲ್ಾ ಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಳ್ಾ ಕ್ ಸ್ಭ್ತರ್ ತೀರ್ಚಸದಾರ್ಚಚ್ಚಯ ಭುಲನ್,ಚ ’ಹಾಾಂವ್ನ ಹಾಾಂಗಾರ್ರ್ ತೀರ್ಚಸದಾರ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಹಾಾಂವ್ನ ತುಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಳ್ಾ ಚೆರ್ ಮೀಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲಚಲೊ ವಾ ಕ್ತಾ ಜ್ಯಲ್ಾಂ’ಚಮ್ಹ ಣಾಂಕ್ ಲ್ಗಾೊ ಾ ತ್. ನಿಹಾಲ್ ಕ್ಲಣಾಯ್ಯ ಾಂ ಪದಾಾಂ ಜ್ಯಾಂವ್ನ, ಮ್ಹಮ್ಮ ದ್ ರಫಿ, ಆರ್. ಡಿ. ಬಮ್ಸನ್, ಇತಾಾ ದಿ, ಇತಾಾ ದಿ ಖ್ಯಾ ತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಾ ಾಂಿಾಂ ಪದಾಾಂ ತಾಣಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಲೊ ಪರಾಂಚ್ಚ ವ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ತೀ ಊಾಂಚ್ಚ ರೀತರ್ ಗಾಯ್ತಾ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್. ಕ್ತಶೀರ್ ಕುಮ್ಚ್ರಾಚೆಾಂ ಯೀಡಿೊ ಾಂಗ್ ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ತಾಣಾಂ ಸೊೀನಿ ವೇದಿಚ್ಚಯ ಕಾಂಪಯ್ೊ . ಜ್ಯತ್, ಕತ್, ಮ್ತ್ ಲ್ಲಖಿರ್ನರ್ಾ ಾಂ ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಹಜ್ಯರಾಂ ಹಜ್ಯರಾಾಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ಾ ೀಮಿ ಆರ್ತ್ ತಾಂ ಪಳೆತಾರ್ನ ತಾಿ ಗಾವ್ಪಿ ಖ್ಯಾ ತ ಕ್ತತೊ ವಹ ತಸ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ಪಾಕ್ತಸಯೆತಾ. ವಹ ಯ್, ಹೊ ಸ್ಿ ರ್ಧಸ ತತೊೊ ಕಾಂಯ್ ಿಲ್ೊ ರ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್, ಸ್ಭ್ತರ್ ಗಾವ್ಪಿ ಾ ಾಂ ವರೀಧ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಪ್ೊ ಶಾಥಿ ತಾಣಾಂ ದಾಖಯ್ೊ ಆನಿ ಶೆವಟ ಾಂ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ ಸಾಂತ್ ಊಾಂಚ್ಚ 5 ಗಾವ್ಪಿ ಾ ಾಂ ಪಯ್ಿ ಏಕ್ ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ವಾಂಚುನ್ ಆಯೊ . ಭ್ತರತಾಾಂತಾೊ ಾ ಏಕ ಬಹುತ್ ಲ್ಹ ನ್ ಸ್ಮುದಾಯೆಾಂತ್ ಜಲಮ ನ್, ಶಿಕರ್ ಜೊಡುನ್, ಆಪ್ೊ ಾಂ ಡಿಗಾ ಶಿಕರ್ ಶಿಕ್ಲನ್ ಆರ್ಾ ರ್ನಾಂಚ್ಚ ಹ್ಯಾಂ ಏಕ್ ಬಳ್ವ ಾಂತ್ ಮೇಟ್ ಕಡ್ೊ ಾಂ. ಹ್ಯಾಂ ವ್ಪಚ್ಚಚಲ್ೊ ಾ ವೀಜ್

ವ್ಪಚ್ಯಿ ಾ ಾಂಲ್ಗಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ ಏಕ್ಚಚ್ಚಯ ವಚ್ಯತಾಸಾಂ: ದಯೇನ್ ತಾಕ ಕುಮ್ಕ್ ಕರಾ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್-ಮೂಡ್‍ಲಚಿದಿಾ ಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಕ್ಲಾಂಕ್ತಿ ತರುಣ್ ಗಾವ್ಪಿ ಾ ಕ್ ಉಲ್ೊ ಸಿಯ್ತ, ಹುರುರ್ ದಿಯ್ತ ಆನಿ ಹಾತ್ ದಿಯ್ತ. ತಾಚೆಾಂ ರ್ನಾಂವ್ನ ಸಂರ್ರಾರ್ ಗಾಜಾಂ, ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಸ್ವ್ಪಸಾಂಿಾಂ ಕಳ್ಳ್ಜ ಾಂ-ಮ್ರ್ನಾಂ ಆಕರ್ಷಸಲೊ ತೊ ಸ್ದಾಾಂಕಳ್‍ಚ ಬಾಳ್ವ ಾಂ. ತಾಣಾಂ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಟ್ಾ ೀಫಿ ಹಾಡುಾಂಕ್ ರ್ನ ಆಸ್ಯಾ ತ್ ಪುಣ್ ತಾಣಾಂ ಕ್ಲರಡಾಂ ಲೀಕಾಂಿಾಂ ಕಳ್ಳ್ಜ ಾಂ ಜಿಕೊ ಾ ಾಂತ್! ತಾಚೆಾಂ ಶಿಕರ್ ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಚ್ಚಯ ಕ್ಲಾಂಕ್ತಿ ಸಂರ್್ ಾ ಾಂನಿ ಜ್ಯಾಂವ್ನ ಆನಿ ತೊ ತಾಾ ಸಂರ್್ ಾ ಕ್ ರ್ನಾಂವ್ನ ಹಾಡುಾಂ, ಕಷ್ಟ ಾಂನಿ ಆನಿ ಪರಶ್ಾ ಮ್ಚ್ನ್ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ ಸಾಂತ್ ಪಾತ್ಾ ಘೆವ್ನ್ ಜಿೀಕ್ ಜೊಡ್ಟ ರ್ನ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್್ ಮ್ಹ ಳೆಯ ಾಂ ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಿರುದ್ ಮೆಳ್ಳ್ರ್ನ ಜ್ಯಲ್ಾ ರ್ ಕ್ತತಾಂಚ್ಚ ಪವ್ಪಸ ರ್ನ; ತೊ ಹಾಾ ರ್್ ರ್ನಕ್ ಪಾವ್ಲನ್ ಆಪ್ೊ ಶಾಥಿ ಸಂರ್ರಾದಾ ಾಂತ್ ದಾಖವ್ನ್ ಆರ್ ತ ಸಂಗತ್ಚಚ್ಚಯ ಆಮ್ಚ್ಿ ಾಂ ಅತಾಾ ನಂದ್ ದಿತಾ ಮ್ಹ ಣ್. ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಕಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಚ್ಾಂಯ್ಚಗಾಾಂವ್ಪಾಂತ್, ಿರ್ಿ ಥಾಂವ್ನ್ , ರಾಜಕ್ತೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಾ ಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ , ಫಿಗಸಜ್ ರ್ಧಮಿಸಕಾಂಕ್ ಥಾಂವ್ನ್ ತಸ್ಯಾಂ ತಾಾ ಸೊಭೀತ್ ರ್ಧಮಿಸಕ್ ಭಯ್ಿ ಆನಿ ಕ್ಲಾಂಕ್ತಿ ಸ್ಮುದಾಯ್ತ ಥಾಂವ್ನ್ ತಸ್ಯಾಂಚ್ಚ ರ್ವಸಜನಿಕಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಭ್ತರಚ್ಚಯ ಮಗಾಚೊ ರ್ವ ಗತ್ ಲ್ಬ್ಲೊ ತ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹತಾವ ಿ. ದಿೀರ್ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಜ್ಯಲ್ೊ ಾ ನ್ ಥೊಡ ಲೀಕ್ ಉಣ ಆಸೊೊ ಆಸ್ಯಾ ತ್ ಪುಣ್ ಆಯ್ಲ್ೊ ಾ ಾಂಚೊ ಸಿಿ ೀರತ್ ಸಂತೊರ್ಚೊ, ಉಲ್ೊ ರ್ಚೊ ಆನಿ ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಹುರುರ್ ಹಾಡಯ !

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ನಿಹಾ ಲ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ ! 3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್, ಮಾಂ ಆನಿ ಬಾಪ್ 15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Above Pictures: Courtesy of DaijiWorld.com 17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಾಂತರ್ರಾಷ್ಟೊ ರ ೀಯ್ ಮಟ್ಟೊ ಚೊ ಗಾವ್ಪಿ

ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ಲರ , ಮಂಗ್ಳು ರ್

Herald Tauro, Presilla Tauro, Theresa Tauro (Herald’s Mother, Nishan Tauro & Nihal Tauro

ದೇವ್ನ ಆಮ್ಚ್ಿ ಾಂ ಸ್ಭ್ತರ್ ದೆಣಾಂ ಆನಿ ತಾಲ್ಲಾಂತಾಾಂನಿ ಭತಾಸ. ತಾಂ ಗಳ್ಸ ಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂ ಜಯ್ತಾ ಕ್ ಪಾವಂವಯ ಶಾಥಿ ಮ್ಚ್ತ್ಾ ಆಮ್ಯ ಾ ಪಾ ಯತಾ್ ಾಂದಾವ ರಾಂ ಆಮಿಾಂಚ್ಚ ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ಕರಜ್ಯಯ್ ಮ್ಹ ಣಾಯ ಾ ಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂರ್ರಾಾಂತ್ ಆಯೆೊ ವ್ಪರ್ ಅಾಂತರಾಸರ್ಷಟ ರೀಯ್

ಮ್ಟ್ಟಟ ರ್ ರ್ನಾಂವ್ನ ಗಾಜಯ್ಲೊ ಯುವ ಗಾಯಕ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ಲಾ ಅಲಂಗಾರ್ ರ್ಕ್ಸ ಜ್ಯಾಂವ್ಪ್ ರ್. ಮೂಡ್‍ಲಚಿದಿಾ ಾಂತಾೊ ಾ ಅಲಂಗಾರ್ ಫಿಗಸಜೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯರಾಲ್್ ಆನಿ ಪ್ಾ ಸಿಲ್ೊ ತಾವ್ಲಾ ಜೊಡ್ಾ ಚೊ ಮ್ಚ್ಹ ಲ್ಘ ಡ

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪೂತ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ಲಾ ಆಪಾೊ ಾ ತರ್ಾ ಾ ವಗಾಸಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲನ್ ಆರ್ಾ ರ್ನಾಂಚ್ಚ ದವ ನಿಮುದಾ ಣ್ ಸ್ಟಟ ಡಿಯಾಂತ್ ಆಲ್ಬ ಮ್ಚ್ಕ್ ತಾಣಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಲೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಟ ರ್ನ ತಾಚೆಾಂ ಸಂಗೀತ್ - ಗಾಯನ್ ತಾಲ್ಲಾಂತ್ ಭುಗಾಾ ಸಪಣಾರ್ಚಚ್ಚ ವೃದಿಿ ಪತಾಕ್ ಪಾವ್ನಚಲ್ಲೊ ಾಂ. ಸಂಗೀತಾಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ಚಯ ತರ್ಭಸತ ಜೊಡಿರ್ನರ್ಾ ರ್ನ ಏಕ ಶಾಸಿಾ ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕೆೊ ಲ್ಾ ಗಾಯಕಪರಾಂ ನಿರಗಸಳ್‍ಚ ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ಗಾಾಂವ್ನಿ ತೊ ಸ್ಕಾ . ಆಪಾೊ ಾ ಭೀವ್ನ ಲ್ಹ ನ್ ಪಾಾ ಯೆರ್ಚಚ್ಚಯ ಸಂಗೀತಾಚೊ ರ್ವ ದ್ ಚ್ಯಕೆೊ ಲ್ಾ ತಾಚ್ಯಾ

ಗಾಯರ್ನಕ್ ಆಾಂಗ್ ಕಡಿರ್ನಸೊೊ ವಾ ಕ್ತಾ ರ್ನ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್. ಪ್ಯುಸಿ ಸಂಪಂವ್ನ್ ಪದಿವ ಶಿಕರ್ ಆನಿಕ್ತೀ ಆರಂಭ್ ಕಚ್ಯಾ ಸ ಹಂತಾರ್ ಆರ್ಯ ಾ ಭೀವ್ನ ಲ್ಹ ನ್ ಪಾಾ ಯೆರ್ಚಚ್ಚಯ 50 ವಯ್ಾ ಆಲ್ಬ ಮ್ಚ್ಾಂನಿ ಹಾಾ ಚೆಕಾ ಸನ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಾಯನ್ ದಿಲ್ಾಂ. ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಾಂತ್ ಕ್ತತಾಂಚ್ಚ ತರ್ಭಸತ ಜೊಡಿರ್ನಸ್ಚಲ್ೊ ಾ ಆಪಾೊ ಾ ಬಾಪಾಯ್್ ಸಂಗೀತಾವಶಿಾಂ ಕಡ್‍ಲಚಲಿೊ ಮಿಹ ನ್ತ್ ಆಪಾಿ ಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶಸ ಮ್ಹ ಣಾಟ ನಿಹಾಲ್. ಪಾಾ ಥಮಿಕ್ ಆನಿ ಹೈಸ್ಟಿ ಲ್ ಶಿಕರ್ ಶಿಕ್ಲನ್ ಆರ್ಾ ರ್ನ ತಾಣಾಂ ’ಪಾ ತಭ್ತ ಕರಂಜಿ’ಚ ಚ್ಯಾ ಜ್ಯನ್ಚಪದ್ ವಭ್ತಗಾಾಂತ್ ದೊೀನ್ ಪಾವಟ ಾಂ ಕರ್ನಸಟಕ್ ರಾಜ್ಾ ಮ್ಟ್ಟಟ ರ್ ಪಾ ತನಿಧಿತ್ವ ಕೆಲ್ಾಂ. ಆಯೆೊ ವ್ಪರ್ ಮಕ್ತಯ ಕ್ ಜ್ಯಲ್ೊ ಾ ಕ್ಲಾಂಕಣಾಂತಾೊ ಾ ಚಡ್ಟ ವ್ನ ಆಲ್ಬ ಮ್ಚ್ಾಂನಿ ತಾಚೆಾಂ ರ್ನಾಂವ್ನ ಆರ್ಚ್ಚಯ . ಬಾಳ್ಿ ಣಾರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್‍ಚ ಪಯ್ತಸಾಂತ್ ಏಕ ವ್ಪಟೆನ್ ಶಿಕಿ ಭ್ತರ್

ಆನಿ ದುರ್ಾ ಾ ವ್ಪಟೆನ್ ವವಧ್ ವೇದಿ ಕಯ್ಸಾಂ, ಸ್ಿ ರ್ಧಸ, ರಯ್ತಲಿಟಿ ಶೀಸ್, ಕ್ಲವೆಯ ಾಂನಿ ಗಾಯರ್ನಾಂ, ಫಿಲ್ಮ ಾಂನಿ ಗಾಯರ್ನಾಂ ಅಸ್ಯಾಂ ತಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಆನಿಕ್ತೀ ಸಂಗೀತಾಾಂತ್ ಜೊಕ್ತಾ ತರ್ಭಸತ ಜೊಡುಾಂಕ್ ರ್ಧ್ಾ ಚಚ್ಚಯ ಜ್ಯಾಂವ್ನಿ ರ್ನ ಮ್ಹ ಣಾಟ ನಿಹಾಲ್. ತರೀಪುಣ್

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಗೀತಾಾಂತ್ ತಾಿ ಸ್ಕತ್ ಅಪರಮಿತ್. ತಾಚೆಾಂ ರ್್ ನ್ ಅಗಾಧ್, ತಾಚೆಾಂ ತಾಲ್ಲಾಂತ್ ವಶೇಷ್ ಆನಿ ತಾಚೆಾಂ ರ್ಧನ್ ಅಪರಮಿತ್ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್ ಕ್ತತಾಂಚ್ಚ ದುಬಾವ್ನ ರ್ನರ್ಾ ಾಂ. ’ವ್ಪಯ್ಸ ಒಫ್ ಉಡುಪ್’,ಚ ’ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟಪರ್ ಸಿಾಂಗರ್’,ಚ ’ಫಾರಮ್ ಪ್ಜ್ಯಜ ಮ್ಹಲ್’,ಚ ’ಸ್ಟಪರ್ ಸಿಾಂಗರ್’,ಚ ’ದಾಯ್ಜ ವಲ್ದ ಸ ಸ್ಟಟ ಡಿಯ ವ್ಪಯ್ಸ ’,ಚ ’ಕನ್್ ಡ

ಸ್ರಗಮ್ಪ’ಚ ಹಾಾ ಸ್ವ್ನಸ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ ಸಾಂನಿ ಪಾತ್ಾ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಬಹುಮ್ಚ್ರ್ನಾಂ ಆನಿ ವಹ ಡ್‍ಲ ರ್ನಾಂವ್ನ ತಾಣಾಂ ಜೊಡ್ೊ ಾಂ. ಆಪ್ೊ ಾ ತರ್ನಸ ಪಾಾ ಯೆರ್ ನ್ಮ್ಚ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜ ಯುವ ಪುರರ್ಿ ರ್, ವವೇಕ್ಲೀತಸ ವ್ನ ಪುರರ್ಿ ರ್, ಅಸ್ಯಾಂ ಸ್ಭ್ತರ್ ಹೊಗಯ ಕೆಚೆ ಪುರರ್ಿ ರ್ ತಾಣಾಂ ಆಪ್ೊ ಕನ್ಸ ಘೆತಾೊ ಾ ತ್. ಆಯೆೊ ವ್ಪರ್ ಮ್ಚ್ಾಂಡ್‍ಲ ಸೊಭ್ತಣ್ ಸಂರ್್ ಾ ನ್ ತಾಕ ಪಗಸಟ್ ಸ್ರ್ನಮ ನ್ ಕನ್ಸ ’ಕ್ಲಾಂಕ್ತಿ ಗಾಯನ್ ರ್ನಕೆತ್ಾ ’ಚಿರುದ್ ತಾಕ ದಿಲ್ಾಂ. ಕ್ಲಾಂಕ್ತಿ , ಕನ್್ ಡ, ತುಳ್ ಆನಿ ಹಾಂದಿ ಭ್ತಷಾಂನಿ ಗಾಯನ್ ಕೆಲೊ

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚತುಭ್ತಸಷ್ ಗಾಯಕ್ ನಿಹಾಲ್ ಸ್ಭ್ತರ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ಾ ೀಮಿಾಂಚೊ ಅಭಮ್ಚ್ನಿ ಜ್ಯಾಂವ್ಪ್ ಸೊನ್ ಕರ್ನಸಟಕಚ್ಯಾ ಕ್ಲರ್ನಶ ಾಂ ಕ್ಲರ್ನಶ ಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಭಮ್ಚ್ನಿಾಂಚೆ ಆನಿ ಪಾ ಶಂಸ್ಯಚೆ ಜ್ಯತ್ ಕತ್ ಮ್ತ್ ಲ್ಲಖಿರ್ನರ್ಾ ಾಂ ತಾಕ ಯೆತಚ್ಚಯ ಆರ್ತ್. ಕ್ತತೊ ಾಂ ತನಿಸಾಂ ಚೆಡ್ವ ಾಂ ತಾಚ್ಚಾ ಮಗಾಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ತಾಂ ತೊ ಸ್ವೇಸಸ್ಿ ರ್ ದೇವ್ನಚಚ್ಚಯ ಜ್ಯಣಾಾಂ. ಆಯೆೊ ವ್ಪರ್ ಪಾ ಸ್ತಾ ತ್ ಜ್ಯಲೊ ಝೀ ಕನ್್ ಡ ಸ್ರೆಗಮ್ಪ ರಯ್ತಲಿಟಿ ಶೀಾಂತ್ ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಅತಾ ಧಿಕ್ ಅಭಮ್ಚ್ನಿಾಂಕ್ ದಿಲೊ ಸ್ಿ ರ್ಧಸ ಜ್ಯಾಂವ್ಪ್ ರ್. ಹಾ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ ಸಾಂತ್ ಸ್ತವೆಸರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ಚ

ತೀಪಸದಾರ್ ಜ್ಯಾಂವ್ಪ್ ಸ್ಯಯ ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಚ್ಾಂತಾ ಕ್ ಹಂಸ್ಲೇಖ, ವಜಯ್ಚಪಾ ಕರ್ಶ ಆನಿ ಅಜಸನ್ ಜನ್ಾ ನಿಹಾಲ್ಚೆಾಂ ಗಾಯನ್ ಆಯಿ ನ್ ಉಮ್ಚ್ಳ್ಳ್ಾ ಾಂಚೆ ಉದಾಾ ರ್ಚಚ್ಚಯ ವ್ಪರಾಚಾ ರ್ ಉಭಯ್ತೊ ಗ್ಲೊ . ಸಂಗೀತ್ ಪ್ಾ ೀಮಿಾಂನಿ ಭರನ್ ಗ್ಲಲ್ಲೊ ಾಂ ಬೃಹತ್ ರ್ಲ್ ಸಂತೊರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ತಾಂಕಾ ಟ್ಟಾ ಾಂನಿ ಜಗಾಯ ಣಾಂ ಪಾ ರ್ರಲ್ಗ್ಲೊ ಾಂ. ಹಾಾ ವೆಳಾಂ ಹಫಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ನಿಹಾಲ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಪಾ ದಶ್ಸರ್ನಾಂನಿ ಚಡ್ಟ ವ್ನ


ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ನ್ಕರಾತಮ ಕ್ ಪಾ ತಕ್ತಾ ಯ್ತ ಲ್ಭ್ಚಲಿೊ ಚ್ಚ ಉಣಾಂ. ಹಯೆಸಕ ಸಂಗೀತ್ ಅಭಮ್ಚ್ನಿಾಂಚ್ಯಾ ಕಳ್ಳ್ಜ ಮ್ರ್ನಾಂತ್ ವಜೇತ್ ಮ್ಹ ಣ್ಾಂಚ್ಚ ಉರ್ಚಲೊ ನಿಹಾಲ್ ನಿಮ್ಚ್ಣಾಂ ಜಯ್ಾ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ರ್ನ ತಾ ವೆಳಾಂ ಅಖ್ಯಾ ಕರ್ನಸಟಕಾಂತಾೊ ಾ ಸಂಗೀತ್ ಅಭಮ್ಚ್ನಿಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಭಗ್ಲೊ . ತರೀ ಹ್ಯಾ ವಶಿಾಂ ಕ್ತತಾಂಚ್ಚ ಗಾಂಡ್‍ಲ ಿಾಂತಾಾ ಕರರ್ನರ್ಾ ಾಂ ಆಪಾೊ ಾ ಸ್ರಳ್‍ಚ ಆನಿ ಮಗಾಳ್‍ಚ ಖ್ಯಲ್ಾ ಾ ವಾ ಕ್ತಾ ತಾವ ದಾವ ರಾಂ ನಿಹಾಲ್ ಲೀಕಮಗಾಳ್‍ಚ ಜ್ಯಲೊ . ಝೀ ಕನ್್ ಡ ಸ್ರೆಗಮ್ಪಚ ತೀರ್ಚಸಗಾರಾಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಲ್ರ್ಭೊ ಲ್ಾ ಪಾ ಶಂಸ್ಯಚ್ಯಾ ಉತಾಾ ಾಂ ಹಾಂ ಥೊಡಿಾಂ ಪಾ ಮುಖ್‍ ಜ್ಯಾಂವ್ಪ್

ಂಾಂತ್ ತಾಕ ಪಯ್ಿ ರ್ತ್:

* ತುಜೆಾ ತಸ್ಲ್ಾ ಗಾಯಕಕ್ ಪಳೆಾಂವೆಯ ಾಂಚ್ಚ ಆಪೂಾ ರ್ * ತುಾಂ ಗಂಡು ಶೆಾ ೀಯ್ತ ಘೀಷ್ಲ್ * ಮೂಳ್‍ಚ ಗಾಯಕ್ ಪ್. ಿ. ಶಿಾ ೀನಿವ್ಪಸ್ ಆಸ್ಚಲೊ ತರ್ ತೊ ವೇದಿರ್ ಯೇಾಂವ್ನ್ ತುಕ ಆರಾವ್ನ್ ಧತೊಸ. * ತುಾಂ ದೊೀಷ್ಚರಹತ್ ಗಾವಿ * ಮೂಳ್‍ಚ ಗಾಯಕ್ ಸೊೀನು ನಿಗಮ್ಚ್ಚ್ಯಾ ಕ್ತೀ ಬರೆಾಂ ಕನ್ಸ ಗಾಯೆೊ ಾಂಯ್ (ಪುಟಟ ಪುಟಟ ಕೈ) * ತುಾಂ ಗಾಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ಚ ಜಿವೆಶಿಾಂ ಮ್ಚ್ನ್ಸ ಸೊಡ್ಟ ಯ್ * ಸ್ಗಾಯ ಾ ಾಂಲ್ಗಾಂ ಪಾಳೆಿ ಾಂ ಆರ್; ಪುಣ್ ತುಜೆಾ ಲ್ಗಾಂ ಆಸ್ಯಯ ಾಂ ಪಾಳೆಿ ಾಂಚ್ಚ ವಾಂಗಡ್‍ಲ, ದೊೀನ್ಾಂಚ್ಚ ಸ್ಯಕುಾಂದಾಾಂನಿ ಭುಗ್ಲಸಾಂ ನಿೀದ್ ಕಡಿತ್ * ತುಜ್ಯಾ ಗಾಯರ್ನಾಂತ್ ಅತಾ ಧಿಕ್ ಪರಪ್ಕಯ್ ಆರ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ರೆಗಮ್ಪ ಫೈನ್ಲ್ಕ್ ಪಾವ್ಪಾ ನ್

* ಸಂಗೀತ್ ಇಾಂಡಸಿಟ ರೀಕ್ ನ್ವ್ಲ ತಾಳೊ ತುಜೊ * ತುಾಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಂರ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ದಾಯ್ಜ * ತುಾಂ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ಲಾ ಗೀ ನಿಹಾಲ್ ದೇವ್ರಾ ಗೀ ಕಳ್ಳ್್ * ಅಸ್ಯಾಂಚ್ಚ ಗಾವ್ನ್ ರಾವ್ನ, ಸ್ಗ್ಲಯ ಸಂರ್ರ್ ಆಶೇತಾ ತುಜ್ಯಾ ಮ್ಧುರ್ ತಾಳ್ಳ್ಾ ಕ್ * ತುಜ್ಯಾ ತೀರ್ಚಸದಾರಾಾಂಕ್ ತುಾಂವೆಾಂ ತುಜೆಾ ಅಭಮ್ಚ್ನಿ ಕೆಲ್ಾಂಯ್ "ಮೂಡುಿದಿರೆಯ ಕ್ಲೀಳಕೂಸ್ತ" ಮ್ಹ ಣ್ ರ್ನಾಂವ್ಪಡ್ಲೊ ಲ್ಾ ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಗಾಾಂವ್ನ ಪಗಾಸಾಂವ್ಪಾಂತ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಭಪೂಸರ್ ಸ್ಹಕರ್ ಲ್ಬಾೊ .

ಕ್ತಾ ೀರ್ಾ ಾಂವ್ನ ತಸ್ಯಾಂ ಅಕ್ತಾ ೀರ್ಾ ಾಂವ್ಪಾಂನಿ ಸಂದೇರ್ಶ ರ್ಧಡ್‍ಲ್ ಬಾಾ ನ್ರಾಾಂ ಘಾಲ್್ ದಿಲ್ೊ ಾ ಸ್ಹಕರಾಕ್ ನಿಹಾಲ್ ಭಲ್ಲಸಲ್ಾ ಕಳ್ಳ್ಜ ಾಂತ್ ದೇವ್ನ ಬರೆಾಂ ಕರುಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಟ . ಕ್ಲಾಂಕಣಾಂತೊ ಾಂ ಪಜಸಳಕ್ ಯುವ ತಾಲ್ಲಾಂತವ ಾಂತ್ ರ್ನಕೆತ್ಾ ನಿಹಾಲ್ಕ್ ಆಪಾೊ ಾ ರ್ಧರ್ನಚೆಾ ವ್ಪಟೆರ್ ಮುಖ್ಯರುನ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಾಂ ಸ್ವ್ಪಸಾಂಚೊ ಸ್ಹಕರ್ ಅತೀ ಗಜೆಸಚೊ. ಆಮ್ಚ್ಯ ಾ ಕ್ಲಾಂಕ್ತಿ ತಾಲ್ಲಾಂತಾಾಂಕ್ ಆಮಿಾಂ ಸ್ಹಕರ್ ದಿವ್ಪಾ ಾಂ. "Zee 5" ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಯ ಾ Appಚ ಂಾಂತ್ ತಾಣಾಂ ಸ್ರೆಗಮ್ಪಾಾಂತ್ ಗಾಯೆೊ ಲ್ಾ ಸ್ವ್ನಸ ಪದಾಾಂಚೆಾಂ ಪಾ ದಶ್ಸನ್ ತುಮಿಾಂ

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಳೆವೆಾ ತ್.

ಕ್ಲಾಂಕ್ತಿ

ಸಂಗೀತ್

ಸಂರ್ರಾಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಾಂ ಹ್ಯಾಂ ರ್ನಕೆತ್ಾ ಸಂರ್ರ್ಚಭರ್ ಪಜಸಳೊಾಂದಿ ಆನಿ ತಾಚೆಾಂ ರ್ನಾಂವ್ನ ಗಾಜೊಾಂದಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಏಕ ಮ್ರ್ನನ್ ಆಮಿಾಂ ಆಶೆವ್ಪಾ ಾಂ. ನಿಹಾಲಾಚಿ ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ ್ ಪರಿಚಯ್:

ಸ್ಗ್ಲಯ ಾಂ ರ್ನಾಂವ್ನ: ನಿಹಾಲ್ ಹಾಾ ನ್ಸ ನ್ ತಾವ್ಲಾ ಬಾಪಯ್: ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಲಾ ಆವಯ್: ಪ್ಾ ಸಿಲ್ೊ ತಾವ್ಲಾ ರ್ಧಕ್ಲಟ ಭ್ತವ್ನ: ನಿಶಾನ್ ತಾವ್ಲಾ ಜಲ್ಮ : ಫೆಬ್ರಾ ರ್ 21, 2000 ಪಾ ಸ್ತಾ ತ್ ಶಿಕರ್: I ಿ.ಕ್ಲಮ್. (ಆಳ್ಳ್ವ ಸ್ ಕಲೇಜ್, ಮೂಡ್‍ಲಚಿದಿಾ ) ಪ್ಾ ೈಮ್ರ ಆನಿ ಹೈಸ್ಟಿ ಲ್: ರ್ಾಂ. ಥೊೀಮ್ಸ್ ಇಾಂಗೊ ಷ್ ಮ್ಚ್ಧಾ ಮ್, ಅಲಂಗಾರ್ ಪ್ಯುಸಿ ಶಿಕರ್: ಜೈನ್ ಪ್ಾ ಯುನಿವಸಿಸಟಿ ಕಲೇಜ್, ಮೂಡ್‍ಲಚಿದಿಾ ಫಿಗಸಜ್: ಅಲಂಗಾರ್, ಮೂಡ್‍ಲಚಿದಿಾ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಿ ರ್ಧಾ:

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1. ಪಾ ತಭ್ತ ಕರಂಜಿ - ಕರ್ನಸಟಕ ರಾಜ್ಾ ಮ್ಟ್ಟಟ ರ್ ಪಾ ತನಿಧಿತ್ವ (3 ಪಾವಟ ಾಂ) 2. ಫೀರಮ್ ಫಿಜ್ಯ ಮ್ಹಲ್ ಸ್ತಪರ್ ಸಿಾಂಗರ್ - ರನ್್ ರ್ ಅರ್ 3. ನ್ಮ್ಮ ಸ್ತಪರ್ ಸಿಾಂಗರ್ - ತಸ್ಯಾ ಾಂ ಬಹುಮ್ಚ್ನ್ 4. ವ್ಪಯ್ಸ ಒಫ್ ಉಡುಪ್ - ವನ್್ ರ್ 5. ದಾಯ್ಜ ವಲ್್ ಸ ಸ್ಟಟ ಡಿಯ ವ್ಪಯ್ಸ - ವನ್್ ರ್ 6. ಝೀ ಕನ್್ ಡ ಸ್ರೆಗಮ್ಪ ಸಿೀಸ್ನ್-15 ಫೈನ್ಲಿಸ್ಟ ಗಾಯ್ಲೊ ಲ ಆಲ್ಬ ಮ್: 1. ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ದೇವ್ಪ - ಲೀಯ್್ ರೇಗ್ಲ, ರೀಶ್ನ್ ಆಾಂಜೆಲರ್ 2. ಯೂಥ್ - ವವೇಕ್ ಶಿತಾಸಡಿ 3. ತುಾಂ ಸೊಭತ್ ದಿರ್ಾ ಯ್ - ಹಾಾ ಸ್ಟ ನ್ ಜ್ಯನ್ಸ ನ್, ಬಾಂದೂರ್ 4. ರಾಕಿ ಾ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ - ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಲಾ (ಬಾಪಯ್)

5. ಜಿವತಾಚೆಾಂ ದೆಣಾಂ - ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಲಾ (ಬಾಪಯ್) 6. ರ್ನದ್ ನಿರ್ನದ್ - ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಲಾ (ಬಾಪಯ್) 7. ಯೇ ಭ್ತಾಂಗಾರಾ - ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಲಾ (ಬಾಪಯ್) 8. ಮಗಾಿಾಂ ಲ್ರಾಾಂ - ವರ್ನಸ ಾಂಟ್ 9. ತುಜ್ಯಾ ತಾಂಪಾೊ ಾಂತ್ - ಮೆಲಿವ ನ್ ಪ್ರಸ್, ಫಾ| ಫಾಾ ನಿಸ ಸ್ ಕರ್ನಸಲಿಯ 10. ಬ್ರರ್ಾಂವ್ನ - ವನ್ಸ ಚಟನ್ ಮ್ಚ್ಡ್ಾ , ಫಾ| ರೂಪೇರ್ಶ ಮ್ಚ್ಡ್ಾ 11. ಕಳ್ಳ್ಜ ಉಾಂಡಿ - ವಲಿಯಮ್ ಪ್ಾಂಟ್, ಪದೆಾ ಾಂಗ 12. ನ್ಶಾ - ಅನಿಲ್ ಪಾಯ್ಸ 13. ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಮಗಾ ಭ್ತಾಂಗಾರಾ - ವಲಿಿ ಆನಿ ರನ್ಸ ಚಟನ್ 14. ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ ಮಗಾ - ರ್ನಲ್ಸ ನ್ ಮ್ಥಯಸ್ 15. ಸೊಡವ ಣಚ್ಯಾ ವ್ಪಟೆರ್ - ಮೆಲಿವ ನ್ ಪ್ರಸ್ 16. ತುಜಿ ದಯ್ತಳ್‍ಚ ದಿೀಷ್ಟ - ಕಮೆಸಲಿತ್ ಪಾದಿಾ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


17. ಅಾಂಕರ್ - ಲೀಯ್್ ರೀಶ್ನ್ 18. ತೊೀಡ್ದಸ ತುಡರ್ - ಲೀಕೇರ್ಶ ಶೆಟಿಟ 19. ಮಿಜ್ಯರ್ ಬ್ಲಳಯ - ಮ್ಯೂರ್ ಶೆಟಿಟ 20. ದುಲಬ್ ಜೆಜ - ಫಾ| ವ್ಪಲ್ಟ ರ್ ಡಿಸೊೀಜ್ಯ 21. ತುಾಂ ಕುಾಂಬಾರ್ ಗಾೊ ಾ ನಿ ಫೆರ್ನಸಾಂಡಿಸ್ 22. ಿಾಂತಾ್ ಾಂ - ಲ್ರೆನ್ಸ 23. ಜಿಣಾ ರಂಗ್ - ವ್ಪಲ್ಟ ರ್ ದಾಾಂತಸ್ 24. ವೆಾಂಗ್ಲಾಂತ್ ಮಗಾ - ರ್ನಲ್ಸ ನ್ ಮ್ಥಯಸ್ 25. ಅಭಮ್ಚ್ನ್ - ಮೆಲಿವ ನ್ ಪ್ರಸ್ ಕವರ್: 1. ತೇರೆ ಸಂಗ್ ಯ್ತರಾ - 17,50,340 ವ್ಯಾ ಸ್ 2. ನೈನಾಂ ರ್ನ ಬಾಾಂದಿ - 1,56,909 ವ್ಯಾ ಸ್ 3. ಸ್ಮ್ರ - ಕನ್್ ಡ 4. ದಿಲ್ ಬೇಚ್ಯರಾ - ಹಾಂದಿ

5. ನ್ವೆಾಂಚ್ಚ ಜಿೀವನ್ - ಕ್ಲಾಂಕ್ತಿ ಪ್ಾಂತುರಾಾಂನಿ ಗಾಯರ್ನಾಂ: 1. ನಿಮಿಸಲ್ಲೊ ಾಂ ನಿಮಸಣ - ಕ್ಲಾಂಕ್ತಿ 2. ಪ್ಾ ೀಮಿಯರ್ ಪದಿಮ ನಿ - ಕನ್್ ಡ 3. ನ್ಮ್ಮ ಕುಸ್ಲ್ದ ಜವರ್ನರ್ - ತುಳ್ 4. ಪಾೊ ಾ ನಿಾಂಗ್ ದೇವ್ಪಚೆಾಂ - ಗ್ಲೀವ್ಪ ಕ್ಲಾಂಕಣ 5. ತೊಟಿಟ ಲ್ - ತುಳ್ 6. ಲ್ವ್ನ ಮ್ಚ್ಕ್ಚೈಲ್ - ಕನ್್ ಡ 7. ಗಗಸಟ್ - ತುಳ್ 8. ಲ್ಸ್ಟ ಬ್ರಾಂಚ್ಚ - ತುಳ್ 9. ಮ್ಚ್ಾ ಾಂಗಳೂರ್ ಗ್ಲೀವ್ಪ - ಕ್ಲಾಂಕ್ತಿ 10. ಲ್ಡು್ - ಕನ್್ ಡ 11. ಲೈಟ್ಟಗ ಲ್ವ್ಪವ ಗದೆ - ಕನ್್ ಡ 12. ಒಾಂಬತಾ ರ್ನ ದಿಕುಿ - ಮಕ್ತಯ ಕ್ ಬಾಕ್ತ ಧಾರ್ರವಾಹಿ ಶೀಷ್ಟಾಕ್ ಗೀತ್‍ಲ: 1. ಜೊತ ಜೊತಯಲಿ - ಝೀ ಕನ್್ ಡ

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2. ನ್ನ್್ ರಸಿ ರಾರ್ಧ - ಕಲ್ಸ್ಸ ಕನ್್ ಡ 3. ಗಣರಾಮ್ - ಕಲ್ಸ್ಸ ಕನ್್ ಡ 4. ಯ್ತರವಳ್ - ಉದಯ 5. ವ್ಪಟ್ ಸ್ಗಸಾಂಿ - ದಾಯ್ಜ ವಲ್್ ಸ 6. ಪರಮ್ಚ್ವತಾರ ಶಿಾ ೀ ಕೃಷ್ಿ - ಝೀ ಕನ್್ ಡ

2. ಕ್ಲಾಂಕ್ತಿ ಗಾಯನ್ ರ್ನಕೆತ್ಾ - 2019 ಮ್ಚ್ಾಂಡ್‍ಲ ಸೊಭ್ತಣ್ 3. ವವೇಕ್ ಪುರರ್ಿ ರ್ - 2019 ಜನ್ವೆರ್ ಬ್ರದಾ 4. ಯುವ ಪಾ ತಭ್ತ ಪುರರ್ಿ ರ್ - ಶಿಾ ೀ ಕೃಷ್ಿ ಫೆಾ ಾಂಡ್‍ಲಸ ಸ್ಕಸಲ್

ಮೆಳ್‍ಲ್್್ೊ ೊ ಪರ ಶಸ್ತ್್ ೊ :

ವೇದಿ ಕಾರ್ಾಾಂ:

1. ಯುವ ಪಾ ತಭ್ತ ಪುರರ್ಿ ರ್ - 2016 ನ್ಮ್ಚ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜ

1. ವಲಿಿ ನೈಟ್ 2. ಮೆಲಿವ ನ್ ಪ್ರಸ್ ನೈಟ್

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1. ಕುವೇಯ್ಟ 2. ಬಾಹ್ಯಾ ೀಯ್್ 3. ದೊೀಹಾ ಖತಾರ್ ಜಾಹಿೀರತಾಾಂ ಗಾಯನ್: 1. ಸಂಜಿೀವ ಶೆಟಿಟ ಸಿಲ್ಿ

3. ವಲ್ಸ ನ್ ಒಲಿವೆರಾ ನೈಟ್ 4. ಲ್ರೆನ್ಸ ನೈಟ್ 5. ಲ್ಾ ನಿಸ ಮರಾಸ್ ನೈಟ್ 6. ಕರ್ನಸಟಕ ರಾಜಾ ಕಂದಾಯೀತಸ ವ 2019 7. ಅಕ್ಷರ ಮಿತಾ ರಸ್ಮಂಜರ, ಶಾಂಗೇರ 8. ವರ್ನಯಕ ಯುವಕರ ಬಳ್ಗ, ಮಂಡಾ 9. ಮ್ಚ್ಾಂಡ್‍ಲ ಸೊಭ್ತಣ್ ಕಯ್ಸಾಂ 10. ಬಳ್ಳ್ಯ ರ RYMEC 11. ಕೆಮಿಮ ಾಂಜೆ ಉತಸ ವ ಪುತುಾ ರ್ 12. ಒಾಂದು ಮಟೆಟ ಯ ಕಥೆ ಟಿೀಮ್ 13. ರ್ನದ್ ನಿರ್ನದ್ ನೈಟ್ 14. ಆಶಾಡ್ಾಂತೊ ರ್ಾಂಜ್ (ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತಾ ರ್) ಆನಿ 200 ವಯ್ಾ ವವಧ್ ವೇದಿ ಕಯ್ಸಾಂ ವ್ಪದೇಶಾಂನಿ ವೇದಿ ಕಾರ್ಾಾಂ:

ನಿಹಾಲ್ನ್ ಜ್ಯಾಂವ್ನ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಲಾ ನ್ ಜ್ಯಾಂವ್ನ ಭಲ್ಕಿ ಲ್ ಸಂಗೀತಾಾಂತ್ ತರ್ಭಸತ ಘೆತ್ಚಲ್ಲೊ ರ್ನ. ಬಾಪಯ್ ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾವ್ಲಾ ನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ ಚ್ಯಾ ರ್ ಆಲ್ಬ ಮ್ಸ ಉಗಾಾ ಡ್ಕ್ ಹಾಡ್ೊ ಾ ತ್: 1. ರಾಕಿ ಾ ಮ್ಹ ಜ್ಯಾ 2. ಜಿವತಾಚೆಾಂ ದೆಣಾಂ 3. ರ್ನದ್ ನಿರ್ನದ್ 4. ಯೇ ಭ್ತಾಂಗಾರಾ ಹ್ಯರಾಲ್್ ತಾಿಾಂ ಪದಾಾಂ ತೊಚ್ಚಯ ಘಡ್ಟ ಆನಿ ತಾಳೆ ಬಸ್ಯ್ತಾ . ಹ್ಯರಾಲ್್ ಕ್ತತಾಂಚ್ಚ ತರ್ಭಸತ ರ್ನರ್ಾ ಾಂ ರೆಬ್ರಕ್ (ಮೌತ್ ಓಗಸನ್) ಆನಿ ಕ್ತೀ ಬ್ಲೀಡ್‍ಲಸ ವ್ಪಹ ಜಯ್ತಾ . ಪಾಟ್ಟೊ ಾ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ತೊ ಅಲಂಗಾರ್ ಫಿಗಸಜೆಾಂತ್ ಕ್ಲೀಯರ್ ಮೆಸಿಾ ರ ಜ್ಯಾಂವ್ನ್ ಸೇವ್ಪ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ಆರ್.

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾಾ ಆವೆದ ಾಂತ್ ತಾಣಾಂ ಸ್ಭ್ತರ್ ತಾಲ್ಲಾಂತಾಾಂಕ್ ಆರ್ಧರ್ ದಿೀಾಂವ್ನ್ ಅವ್ಪಿ ಸ್ ದಿಲ್. ದೇವ್ಪಧಿೀನ್ ಬಾರ್ ಡ್ಲನಿಸ್ ಕಾ ಸ್ಯಾ ಲಿನ ಅಲಂಗಾರ್ ಫಿಗಸಜೆಕ್ ಆಯ್ಲ್ೊ ಾ ವೆಳ್ಳ್ರ್ ಚಡುಣಾಂ 21 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಾಂ ತಾಚೆಾಂ ಹಾಮೀಸನಿಯಮ್ ತಾಕ ದಿಲ್ಲೊ ಾಂ ಆನಿ ತಾಣಾಂ ತಾಂ ಸೈಕಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾ ರಯರಾಚೆರ್ ಬಾಾಂದುನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್‍ಲಚಲ್ಲೊ ಾಂ. ತಾಾ ದಿೀಸ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಾಂಚ್ಚ ತೊ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಮೀಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲಚಲೊ ಖಂಯ್ ತೊ ಮ್ಹ ಣಾಟ . ಪಯೆೊ ಾ ಪಾವಟ ಾಂ ತೊ ತಾಾ ಹಾಮೀಸನಿಯಮ್ಚ್ಚೆರ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಬ್ಲಟ್ಟಾಂ ದಾಾಂಬಾಾ ರ್ನ ತೊ ಸಂಪೂಣ್ಸ ಅಜ್ಯರ್ ಜ್ಯಲೊ ಖಂಯ್. ಆಪಾಿ ಕ್ ಪದಾಾಂ ಖೆಳೊಾಂಕ್ ಕಳ್ಳ್ಟ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾಕ ತಾಾ ದಿೀಸ್ ಖಿತ್ ಜ್ಯಲ್ಲೊ ಾಂ. ಫಾ| ಡ್ಲನಿಸ್ ಕಾ ಸ್ಯಾ ಲಿನನ್ ತಾಕ ಜ್ಯಯಾ ಪ್ಾ ೀತಾಸ ಹ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹ ಣಾಟ ಹ್ಯರಾಲ್್ .

ಜಯ್ಾ ಜೊಡುಾಂಕ್. ಸಂಪ್ನ್ಮೂ ಳ್: ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರರ ಕವ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕ ನ್ಸಹಾಲಾವಶೊಂ ಅಸೊಂ ಮ್ಹ ಣ್ಟಿ :

ನ್ಸಹಾಲ್ಡ ತಾವ್ರರ ಕಡಲಕೆರೆಚೊ ಕಳೊ ಆಲಂಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಉಳ್ವ ಳೊೊ ಬಿದ್ರ್ಯ ಾ ಪರಿಸರೆಂತ್ ವಾಡ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳೊ ರ್ ದ್ರ್ಯ್ಜಿ ನ್ ಆವಾಾ ಸ್ ದಿಲೊ ಮೆಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಆಸೊಯ ಮೆಳೊೊ ಬೆಂಗ್ಳೊ ರ್ ಝೀನ್ ಊೆಂಚ್ ಉಬಾಲೊಗ ಡೆಲ್ಲೊ ಸೊೀನಿ ದ್ರ್ವ ರಿೆಂ ಪರ್ಗಳೊೊ ಚಿಕಾಗೊ ವೀಜಾನ್ ಘಾಲೊ ಮೀಗಾಚೊ ಮನಾಚೊ ಝೆಲೊ ಆಡ್ಕಾ ಲೊರೆ ಬುಡ್ಕಾ ಲೊ ಶಿಜಾಾ ಸಳ್ಸ ಳೊ ಹೊ ಆಮಯ ಾ ಮತಿಯೆಚೊ ಮಣ್ಕಾ ಲೊ ಫಿೆಂಗಾಾ ಗೆಂಚೊಯ್ ಸುಟಯ್ಾ ಕುಲ್ಕಾ ಲೊ!!!

ಹಾಾ ಹ್ಯರಾಲ್್ ಚೊ ಪೂತ್ ನಿಹಾಲ್ ಆಪಾೊ ಾ ಬಾಪಾಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಿ ರೂಚ್ಚ ಧರಲ್ಗ್ಲೊ ಆನಿ ಆಜ್ ಇತೊೊ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಯೊ . ಆವಯ್ ಪ್ಾ ಸಿಲ್ೊ - ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ತ - ತಚೆಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಶಿಸ್ಾ ಆಪ್ೊ ಕೆಲಿ ಜಿೀವರ್ನಾಂತ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


73 ವೀಜ್ ಕೆಂಕಣಿ


74 ವೀಜ್ ಕೆಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕೆಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕೆಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕೆಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


79 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


80 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded