Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

4

ಸೆಂಖ ೊ: 38

ಆಗ ೊಸ್ತ್

19, 2021

‘ಸಂಗೀತ್ ರಾಸ್’ ಬಿರುದಾಂಕಿತ್ ಲ್ಾಾನ್ಸಿ ನ ೊರ ೊನಾಾ ಬ ಳ್ಳೂರ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ಯ ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯ ್ 74 ವಸ್ವಸಾಂ ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ವಹ ಯ್ ಆಮಾಂ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಬ್ರಯ ಟಿಷಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್್ ಜೀಡ್ನ್ 74 ವಸ್ವಸಾಂ ಪ್ಶಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ 75 ವ್ಯ್ ವಸ್ವಸಕ್ ಪ್ಾಂಯ್ ತಾಂಕ್ಲಯ . ಹೊ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಆಜ್ 75ವೊ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ಯ ್ ದಿವಸ್. ಬ್ರಯ ಟಿಷಾಂನಿ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣಸ ಲೂಟುನ್ ಜಾ್್ ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ನಿಮ್ಣಾಂ ಭಾರತೀಯ್ ಝುಜಾರಾಂಕ್ ಶರಣಾಗತ್ರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಬ್ರಯ ಟಿಷ್ ಭಾರತ್ರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಪುರ್ಣ ವೆತಾನಾ ತ ಕಾಂಯ್ ಬರ‍್ಲ್ ಶಾಾಂತ ಥರ‍್ನ್ ಗೆಲೆ ನಾಾಂತ್ರ್. ತಣಾಂ ಪ್ಕಿಸ್ವಾ ನಾಚ್ಯ್ ಮಹಮಮ ದ್ ಜಿನಾ್ ಕ್ ಸಂತೊಸ್ವಾಂವ್ನಕ ಭಾರತ್ರ್ ವ್ಯಾಂಟೆ ಕರುನ್ ದೀನ್ ಜಾತಾಂಕ್ - ಹಾಂದು ಆನಿ ಮುಸ್ಲಯ ಮ್, ದೀನ್ ರ‍್ಷ್ ರಾಂ ಕನ್ಸ ಆಪ್ಾ ಯಿತಾಯ ್ ಕ್ಲಚ್ ದಾಂತಾಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಸೊನ್ ಗೆಲೆ ಮುಖ್ಲಯ ಹಾಂದುಮುಸ್ಲಯ ಮ್ಾಂ ಮಧ್ಲಯ ತಮ್ಸೊ ಪಳಾಂವ್ನಕ . ತಾಣಾಂ ಚಾಂತ್ರ್ಲ್ಯ ್ ಪರಾಂಚ ದೀನ್ ವ್ಯಾಂಟೆ ಜಾತವ್ಯದಚೆರ್ ಪಯ ಮುಖ್ ಮೇಟ್ ತಾಂಕಾ ನಾ, ಸಭಾರ್ ಮುಸ್ಲಯ ಮ್ ಪ್ಕಿಸ್ವಾ ನಾಕ್ ಧಾಂವ್ಯಾ ನಾ, ಸಭಾರ್ ಹಾಂದು ಪ್ಕಿಸ್ವಾ ನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯ್ಲಯ . ಹಾ್ ಭಾರತ್ರ್-ಪ್ಕಿಸ್ವಾ ನ್ ದೇಶ್ ಗಡಿರ್ ಮ್ರ‍್ ಫಾರ್, ್ಯ್ ಲೂಟ್ ಏಕಮೆಕಚೊ ಜಿೀವ್ನ ಕಡ್ಚ್ ಬಳಿಷ್್ ರೀತರ್ ಚಲೊನ್ ್ಖ್ಲಾಂ ್ಖ್ ಲೊೀಕ್ ಖ್ಲಟ್ಯ್ ಮಣಾಸಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಹೊ ಸಂಸ್ವರ್ ಸ್ವಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ. ಹಾಚೊ ಪರಣಾಮ್ ಆಮಾಂ ಆತಾಾಂಯ್ ದೆಖ್ಾ ಾಂವ್ನ. ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ಯ ್ ಮೆಳೊನ್ 74 ವಸ್ವಸಾಂ ಉತಲಸಾಂ ತರೀ ಆಮ್ ಾಂ ಸಭಾರ‍್ಾಂಚಾಂ ಜಾತವ್ಯದ್ ಮನಾಾಂ ಕಿತಾಂಚ ಬದಯ ಲಯ ಾಂ ನಾಾಂತ್ರ್. ಮುಖ್್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಪಯ ಸ್ತಾ ತ್ರ್ ಭಾರತಾಚ ರ‍್ಜ್ಾ ಟ್ಯಕ ಯ್ ಚಲಂವೊ್ ಬ್ರಜೆಪಿ ಸಕಸರ್. ಕಶ್ಮ ೀರ್ ಏಕ್ ಭಿಕಾ ತದ ಜಾಗೊ 74 ವಸ್ವಸಾಂ ಜಾ್್ ರೀ ಖಂಚ್ಯ್ ದೇಶಾಚೊ ಮಹ ಳಳ ಾಂ ಆಜೂನ್ ಖ್ತಯ ಜಾಾಂವ್ನಕ ನಾ. ದೀನಿೀ ದೇಶ್ ಆಪ್ಲಯ ಚ್ ಮಹ ರ್ಣ ವೊದುು ವ್ಯರ‍್ಾಂಟ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ವತ್ರ್ ಆನಿ ಗಡಿರ್ ಲೊೀಕ್ ಲೇಖ್ ನಾಸ್ವಾ ನಾ ಮರೊನ್ಾಂಚ ಆಸ್ವ. ವಹ ಯ್, ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ಯ ್ ಮೆಳ್ಳಳ ! ಕ್ಲಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಳ ಮಹ ಳಳ ಾಂ ಮ್ತ್ರ್ಯ ತೊ ದೇವ್ನಲಚ್ ಜಾಣಾಾಂ. ಕಿಯ ೀಸ್ವಾ ಾಂವ್ನ, ಹಾಂದು, ಮುಸ್ಲಯ ಮ್, ಬುದಿಿ ಸ್ಾ ಮಹ ಳೊಳ ಭೇದ್ ಬಾವ್ನ ನಾಸ್ವಾ ಾಂ ಭಾಭಾವ್ಯಾಂಪರಾಂ

ಬ್ರಯ ಟಿಷಾಂ ವಿರೊೀಧ್ ಝುಜ್ ಮ್ಾಂಡ್ಯ ಾಂ ತರೀ, ಹೆ ಭಾಭಾವ್ನ ಆತಾಾಂ ಸದಾಂ ಮಹ ಳ್ಳಳ ್ ಪರಾಂ ಬೌಬೌ ಕರುನ್ಾಂಚ ಆಸ್ವತ್ರ್. ಹಾಂದು ಉಗ್ಯ ಲಗಾಮಾಂಕ್ ಆಲ್ಪ ಲಸಂಖ್್ ತಾ್ ಾಂಕ್ ಪಳ್್ ರ್ಲಚ್ ಜಾಯ್ . ಖುರಸ್ ಪಳ್ಯ ್ ಕ್ಷರ್ಣ ಮತಾಾಂತಾರ್ ಮಹ ಳೊಳ ಬ್ರಲೊಯ ್ಗಾಾ ಆನಿ ಬದಯ ಮ್ ಥಪ್ಾ . ಹಾಾಂಚ್ಯ್ ಚಾಂತಾಪ ಕ್ ಈಟ್ ದಿೀಾಂವ್ನಕ ಮಹ ಳ್ಳಳ ್ ಪರಾಂ ಆಮೆ್ ಥೊಡ್ ಧಮಸಕ್ ಮುಖೆಲ ಜಿೀವ್ಯಚೆಾಂ ಬರಾಂಫಾಲೆಾಂ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಪಳಾಂವ್ನಕ ವಚ್ಯನಾಸ್ವಾ ಾಂ ಪೆ್್ ಚ್ಯ್ ಅತಾಮ ್ ಚೆಾಂ ಬರಾಂಪರ್ಣ ಚಾಂತಾಂಕ್ ವೆತಾತ್ರ್. ಹಾ ಕಟ್ಯ, ಕಟ್ಯ, ಹಾಾಂಚ್ಯ್ ಚಾಂತಾಪ ಕ್ ವ್ಯಗ್ ವಹ ರೊಾಂಕ್! ಆಮ್್ ್ ಥೊಡ್್ ಾಂಕ್ ಸಂಸ್ವರ‍್ಾಂತ್ರ್ ಬರೇ ಕನ್ಸ ದಿೀಸ್ ಸ್ವನ್ಸ ರ‍್ಾಂವ್ಯ್ ್ ಕಿೀ ವೆಗಾಂಚ ಸಗಾಸರ್ ವೆಚೆಾಂ ಅಧಿಕ್ ಮ್ಫಾಚೆಾಂ ಕಸಾಂ ಜಾ್ಾಂ. ಆಮೆ್ ಾಂ ಚಾಂತಾಪ್ ಕದ್ಾ ಳ್ಳಳ ಾಂ, ಮೆಾಂದು ಮ್ತೊೊ ಕುಸ್ವಯ . ತ ಜಾತವ್ಯದಿ ಮಹ ರ್ಣ ದುಸೊಸನ್ ಆಮಾಂಯ್ ಕತಾಸಾಂವ್ನ ತಾಂಚ - ಆಮ್್ ್ ಜಾತಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ ಸಪ ಧ್ಲಸ. ಆಮ್ಕ ಾಂ ದುಸಯ ಾಂ ಕಿತಾಂಚ ಕಮ್ ನಾ ಕಸಾಂ ದಿಸ್ವಾ . ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಆಮಾಂ ಕಿತಾಯ ್ ಮ್ಯಮೊಗಾನ್ ಜಾತಕ್ ಕಿತಾಂಚ ಲೆಖಿನಾಸ್ವಾ ಾಂ ಜಿಯ್ಲವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯ ್ ಾಂವ್ನ. ಪುರ್ಣ ಆತಾಾಂ ತಸಾಂ ನಾ; ತ ಕಿಯ ೀಸ್ವಾ ಾಂವ್ನ, ಹೆ ಹಾಂದು ಆನಿ ತ ಮುಸ್ಲಯ ಮ್ ಮಹ ಣೊನ್ಾಂಚ ಆಮ ಏಕಮೆಕಕ್ ವಳ್ಳಕ ತಾಾಂವ್ನ. ಭಾರಚ್ ಬೆಜಾರ‍್ಯ್ಲಚ ಸಂಗತ್ರ್ ಭಾವ್ನಲಬಾಾಂದ್ವಪ ಣಾಕ್. ಆತಾಾಂ ಕ್ಲಣಾಂಯ್ ಕ್ಲಣಾಯಯ ಗಾಂ ಲಗ್್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ನಾ, ರಸ್ವ್ ರಾಂಟ್ಯಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ನಾ. ಜಾತವ್ಯದಿ ಬಜ್ರಂಗ ದ್ಳ್ಳಚೆ ದಳ ವ್ಯಟ್ಯನ್ಸ ಪಳವ್ನ್ ಾಂಚ ಆಸ್ವತ್ರ್. ತಾಾಂಕಾಂ ದುಸಯ ಾಂ ಕಮ್ ನಾ, ತಾಾಂಚೊ ಸಕಸರ್ ಆಡಳಾ ಾಂ ಚಲಯಾ ಜಾ್ಯ ್ ಪ್ಲಲೀಸ್ಲೀ ತಾಾಂಚ್ಯ್ ಚ್ ಮೂಟಿ ಭಿತರ್ ಆಸ್ವತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಾಂಕಾಂ ಕಿತಾಂಯ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸೊಡ್್ ತ್ರ್. ಜೆನಾ್ ಾಂ ಪಯಸಾಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ರ್ ಜಾತವ್ಯದ್ ಪಯ್ೊ ಸರ‍್ನಾಾಂಗೀ ತನಾ್ ಾಂ ಪಯಸಾಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ರ್ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ಯ ್ ವಿರ‍್ಜ್ ಕಚೊಸ ನಾ.

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘ಸಂಗೀತ್ ರಾಸ್’ ಬಿರುದಾಂಕಿತ್ ಲ್ಾಾನ್ಸಿ ನ ೊರ ೊನಾಾ ಬ ಳ್ಳೂರ್ ್್ ನಿೊ

ನೊರೊನಾಹ

ನೊರೊನಾಹ

- ಬೆಳ್ಳಳ ಚ್ಯ್ ಸ

ಬಜೆಪ ಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಯ ್ ಆಜಾ್ ಆಜೆ್ ಕ್ ಕೃಷಿ

ಕುಟ್ಯಮ ಾಂತ್ರ್ ಉದೆಲೆಯ ಾಂ ಏಕ್

ಕರುಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕನ್ಸ ಮುಖ್ರಲೆಾಂ.

ಪಜ್ಸಳಿತ್ರ್ ನೆಕೆತ್ರ್ಯ .

ತಾಚೊ ಆಜ

ಹಾ್ ವವಿಸಾಂ ತೊ ಶ್ಕ್ಲಯ ಕಷಿ್

ಲ್ಕವಿಸ್

ಕಮ್

ಮಹ ಳ್ಳ್ ರ್ ಕಿತಾಂ ತಾಂ

ನೊರೊನಾಹ ಕ್ ಭುಗಸಾಂ

11

ಆಪ್ಯ ್ ಚ್

ತಾಚ್ಯ್

ಸಾ ತಾಾಃಚ್ಯ್

ಕುಟ್ಯಮ

ಅನೊಭ ೀಗಾಾಂತ್ರ್,

ತೊೀಟ್ಯಾಂತ್ರ್,

ಅಸಾಂ ತಾಚೆ ಬಾಳ್‍ಲ್

ತಾಾಂಕಾಂ ಗಾಗಸಲ್

ದಿವಸ್

ನೊರೊನಾಹ

ಕೆದಿಾಂಚ ವಿಸೊಯ ಾಂಕ್

ಮಹ ರ್ಣ

ತಾಕ

ವ್ಯಡ್್ ಾಂತ್ರ್

ಅಸ್ವಧ್್

ಆಪಯಾ ಲಾಂ.

ಉಗಾಾ ಸ್ವಚೆ

ಹಾಾಂತಯ ಾಂ

ತಗಾಾಂ

ತಸಯ ಜಾಲೆ

ಆನಿ ತಾಕ ತಾಚ್ಯ್

ಧಮಸಕ್

ಫುಡ್ರ‍್ಚ್

ಮೇಳ್ಳಾಂಕ್

ಜಿೀವನಾಕ್

ಸವ್ಯಸಲಾಂ:

ಫಾ|

ಉಪ್ಕ ರ‍್ಚೆ

ಡ್ನಿಸ್ ನೊರೊನಾಹ ,

್್ ನಿೊ

ಭ| ಮರಯ ನೊರೊನಾಹ ಜವಿಟ್ಯ ನೊರೊನಾಹ . ಬಾಪಯ್

ಎವರಸ್್

ಆನಿ ಭ| ್್ ನಿೊ ಚೊ

ನೊರೊನಾಹ

ತಾಾಂಚ್ಯ್ ಭುಗಾ್ ಸಾಂ ಪಯಿಕ ದುಸೊಯ .

ಜಾಲೆ.

ನಹಾಂಚ

ಆಪೆಯ ಪ್ಠ್ ಶಾ್ಾಂತ್ರ್ ಶ್ಕ್ಲಯ ಬಗಾರ್, ಕ್ಲೀಯರ್

ಆನಿ

ಹೆರ್

ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಕ್

ಚಟುವಟಿಕಾಂನಿ ತೊ ಕಿಯ ಯಳ್‍ಲ್ ಪ್ತ್ರ್ಯ ಘೆ್ಗೊಯ .

ಬಾಪ್ಯ್

ಆಪ್ಯ ್

ಸಂಗಾಂ

ತೊ

ಆವಯ್-

ಪ್ಟಿಾಂ

್್ ನಿೊ ನ್ ಆಪೆಯ ಾಂ ಶ್ಕಪ್ ಬೆಳ್ಳಳ ರ‍್ಾಂತ್ರ್

ಬೆಳ್ಳಳ ರ್ ವಸಾ ಕ್ ್ಗೊಯ ಆನಿ ಸ್ವಾಂತ್ರ್

ತಸಾಂಚ

ಮಶೆಲ್ ಇಗಜೆಸಾಂತಾಯ ್

ಗುಪುಸರ್

ಕೈಕಂಭ

ಆನಿ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕ್ಲೀಯರ‍್ಾಂತ್ರ್


ಆಪ್ಯ ್

ಬೆಳ್ಳಳ ರ್ ಭಾವ್ಯಾಂ ಸ್ವಾಂಗಾತಾ

1986

ಇಸಾ ಾಂತ್ರ್

ಸವ್ಯಸಲೊ ಆಪೆಯ ಾಂ ಗಾಯ ಜ್ಯ್ ಯೇಶನಾಚೆಾಂ

ರೊಟ್ಯರ‍್ಲ್ ಕ್್

ಶ್ಕಪ್ ಮುಖ್ರುನ್. ತಾಚೊ ವಿಶೇಷ್

ಜಾಾಂವ್ನ್

ಪ್ಶಾಾಂವ್ನ

ಮುಖ್ಾಂತ್ರ್ಯ

ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸೊಯ

ಪದಾಂ

್್ ನಿೊ

ಸಥ ಳಿೀಯ್

ಕಯ ಬಾಾ ಚೊ

ವಿಾಂಚುನ್

ಅಧ್್ ಕ್ಷ್

ಆಯ್ಲಯ .

ತಾಣಾಂ

ತಾ್ ಆಪ್ಯ ್

ಲಖಿ್ ಾಂ ಆನಿ ತಾಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲಯ ಚ್ ತಾಳೊ

ಸಮುದಯಕ್

ತಸಾಂಚ

ಬಸಂವೊ್ , ಹೊ ತಾಚೊ ಪ್ಶಾಾಂವ್ನ

ಯುನಿವಸ್ಲಸಟಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ.

ದಿೀಸ್ ವೆತಾಾಂ ವೆತಾಾಂ ಬಳಿಷ್್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಪ್ವೊಯ .

ಭಾವ್ಯಾಂನಿ ಫಿಗಸಜೆಾಂತಾಯ ್

ಅಸಾಂ

್್ ನಿೊ

ಆಪಿಯ ಾಂ

ತಾಲೆಾಂತಾಾಂ

ಲೊೀಕಕ್ ಮನೊೀರಂಜ್ನ್ ದಿೀಾಂವ್ನಕ

ಮುಖ್ರುನ್ ಪದಾಂಕ್ ತಾಳ ಮೆಳವ್ನ್

ಸವ್ನಸ ಪಯ ಯತ್ರ್್ ಕೆಲೆಾಂ ಆನಿ ಯಶಸ್ಲಾ ೀ

ಲೊೀಕಕ್ ್ಗಾಂ ಜಾಲೊ.

ಜಡಿಯ

‘ನೆಲೊ ನ್

ತಸಾಂಚ ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ಬೆಳ್ಳಳ ರ್

ಭಾಯಯ ್ ಬಯ ದ್ಸ್ಸ

ಲೊೀಕಕಿೀ ಬಾ್ ಾಂಡ್

ಮನೊೀರಂಜ್ನ್ ದಿಲೆಾಂ.

ಮಂಡೇ್

ತಾಚೆಾಂ

ತಾಂ

ಬೆಳ್ಳಳ ರ್

ಲೊೀಕಾಂಚೊ

ದೇವ್ನ?’

ಮುಖ್ಾಂತ್ರ್ಯ

ಬಂಟ್ಯಾ ಳ್ಳನ್

ಬರಯಿಲೆಯ ಾಂ

ಕಿತಾ್ ಕ್

ಜೆಾಂ

ಪಂಚು ಗಾಯನ್

ಭಾರಚ ಫಾಮ್ದ್ ಜಾಲೆಾಂ.

ಹಾ್

ಪದನ್ 1990 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ್ ಮಂಗುಳ ರ‍್ಾಂತ್ರ್ 5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾ್ ರಸ್ ಸ್ಲಲಾ ರ್ ಬಾ್ ಾಂಡ್ ಬರ‍್ಬರ್, ಇತಾ್ ದಿ, ಆಸ್ವ ಕೆ್ಯ ್

ಇತಾ್ ದಿ.ಲ

’ನೊರೊನಾಹ

ಗಾಯನ್ ಸಪ ಧ್ ಸಾಂತ್ರ್

ಬಯ ದ್ಸ್ಸ ಬೆಳ್ಳಳ ರ್’ಲತನಾ್ ಾಂ ತಾಂ ಆತಾಾಂ

ಪಯ ಥಮ್ ಬಹುಮ್ನ್ ಆಪ್ಾ ಯಯ ಗೆಯ ಾಂ.

’ಬಯ ದ್ಸ್ಸ ಬ್ರೀಟ್ ಗ್ರಯ ಪ್, ಮಂಗುಳ ರ್’,ಲ

್್ ನಿೊ ಚೊ

ಬಾಪ್ಲಯ ್

್್ ನಿೊ ನ್

ನೊರೊನಾಹ ಚೆ್

ಮಜ್ತನ್ ್್ ನಿೊ ಚೆಾಂ

ಐವನ್

ಸಂಗೀತ್ರ್ ಪಯ್ಾ ಮುಖ್ರುನ್ ಗೆಲೆಾಂ.

ಸಭಾರ್

ಸಂಗೀತ್ರ್

್್ ನಿೊ ನ್

ತಾಳ

ವಿಶೇಷ್

ಮನೊೀರಂಜ್ನ್

ರೀತಚೆಾಂ

ಪೆಯ ೀಕ್ಷಕಾಂಕ್

ದಿಲೆಾಂ

ಭಾರತಾದ್್ ಾಂತ್ರ್ ಪ್ಟ್ಯಯ ್ 11 ವಸ್ವಸಾಂನಿ.

ಸ್ವಾಂಜಾಾಂಕ್

ಬಸಯ್ಲಯ ;

ಮುಖ್್

ಸ್ತವಿಸ್್

ದಿೀಸ್ವಾಂನಿ,

್್ ನಿೊ

ಜಾಾಂವ್ನ್ ’ತಾಳೊ ಉಮ್ಳೊ ನೈಟ್’ಲಆನಿ

ಕ್ಲೀಯರ‍್ಾಂತ್ರ್ ಗಾಾಂವ್ಯ್ ್ ಾಂತ್ರ್ ಭಾರಚ

ತಾಳೊ ಉಮ್ಳೊ ಸ್ಲೀಡಿ, ಮ್ತಾರ‍್ಲ್ ಕ್

ಆತರತ್ರ್

ಹೊರ್ಬಸಸ್

ಕ್ಲೀಯರ್

ನಾಟಕಕ್

ಶ್ೀಷಿಸಕ್

ಆಸೊಯ

ಕಿತಾ್

ಸಂಗೀತ್ರ್

ತಥಸನ್ ನೊರೊನಾಹ

ಗಾಯನ್,ಲ’ರೇಯಮ ಾಂಡ್ನ ನೈಟ್’,ಲ’ಜೀಜ್ಸ

ಭಾವ್ಯಾಂನಿ ಆಪೆಯ ಾಂ ಕೆಲೆಯ ಾಂ - ಕಿೀರ್ಬೀಡ್ನಸ,

ಫೆನಾಸಾಂಡಿಸ್

ಗಟ್ಯರ್,

ನೈಟ್’,ಲ

ವ್ಯರ‍್ಡ್ಚವ್ಯರ್ ನೊರೊನಾಹ

’ಬಂಟ್ಯಾ ಳ್‍ಲ್

ನೈಟ್’,ಲ

ಐವನ್

ಬರ‍್ಬರ್ ಬೆಾಂಗುಳ ರ‍್ಾಂತ್ರ್

ಕ್ಲರ್ಣಲಕ್ ಬ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ತಾಳ ದಿಲೆ

ಡಯ ಮ್ೊ ,

ತಸಾಂಚ

ವಿವಿಧ್

ತಾಳ್ಳ್ ಾಂನಿ ಗಾಯನ್. ಹಾ್ ನೊರೊನಾಹ ಭಾವ್ಯಾಂಚೆಾಂ

ಘರ್,

ನೊರೊನಾಹ

ನಿವ್ಯಸ್ ಬೆಳ್ಳಳ ರ್ ಸಭಾರ್ ಲಪೆಯ ್್

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Family

of Louis Noronha

Gargal

Bellore

ತಾಲೆಾಂತಾಾಂಚ್ಯ್

ಜಾಲೆಾಂ. ಥೊಡ್ಚ್

ತಾ್

ಊಸವೆಾ ಕ್

ಕರರ್ಣ

ವೆಳ್ಳರ್ ಭಾಂವ್ಯರಾಂ ಪಂಗಡ್ನ

ತಾಲೆಾಂತಾಾಂ

ಸೊಧುನ್ ತಾಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತ ತಬೆಸತ

ದಿೀಾಂವ್ನಕ ತಯರ್ ಆಸಯ

- ಅಭಾ್ ಸ್

ಕರುನ್, ಸಂಗೀತ್ರ್ ಸ್ವಕೆಸಾಂ ವ್ಯಚುಾಂಕ್

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಖೆಳೊಾಂಕ್, ವೇದಿರ್ ಗಾಾಂವ್ನಕ ಆನಿ ನಟನ್ ಕರುಾಂಕ್ ಇತಾ್ ದಿ. ್್ ನಿೊ

ನೊರೊನಾಹ

ಸವ್ಯಸಾಂಕ್

ಸಂಗೀತ್ರ್ ರ‍್ಸ್ ಮಹ ರ್ಣ ವಳೊಕ ಾಂಚೊ, ಏಕ್ ಕಿಯ ಯಳ್‍ಲ್, ಚಮತಾಕ ರ ಸಂಗೀತ್ರ್ ಘಡಿಪ 11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆನಿ ಗಾವಿಪ

ನೊರೊನಾಹ ಗೆ್್


12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಡ್್ ನಾ

ತಾಕ

ಏಕ್

ವಿಶೇಷ್

ಪೆಯ ೀರರ್ಣ ಪ್ಯ ಪ್ಾ ಜಾಲೆಾಂ ತಸಾಂ ್್ ನಿೊ ನ್ ಸಭಾರ್

ಮನೊೀರಂಜ್ನ್

ಕಯಸಕಯ ಮ್ಾಂ ಮ್ಾಂಡುನ್

ಬಂಟ್ಯಾ ಳ್ಳಾಂತ್ರ್

ಹಾಡಿಯ ಾಂ.

ತಾಚ್ಯ್

ತನಾಸಟಪ ಣಾರ್, ತಾಣಾಂ ಜಾತಾ ತಾಂ ಪಯ ಯತ್ರ್್

ಕುಟ್ಯಮ ಾಂತೊಯ ಮಹ ರ್ಣ ನಾಾಂವ್ಯಡ್ಚಯ . ಆಪ್ಲಯ

ಆಬ್

ಥಾಂವ್ನ್

ಲ್ಕವಿಸ್

ನೊರೊನಾಹ

ಶ್ಕ್ಲನ್, ತಬೆಸತ್ರ್ ಜಾಲೊಯ

್್ ನಿೊ ,

ಆಪ್ಲಯ

ನೊರೊನಾಹ

ಬರ‍್ಬರ್ ತಾಣಾಂ

ಬಾಪ್ಲಯ ್

ಹೆನಿಯ

ಆನಿ ಕುಟ್ಯಮ ಸ್ವಾಂಗಾತಾ್ ಾಂ

ಊಾಂಚ್ಯಯ್ಲಕ್ ತಾಚೆಾಂ

ಕೆಲೆಾಂ

ತಸಾಂ

ಪೆಯ ೀಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯ್ ಕನಾಾಂಕ್

ಬರಾಂ

ಮನೊೀರಂಜ್ನ್ ದಿೀಾಂವ್ನಕ . ಹಾ್ ತಾಚ್ಯ್ ಖ್ಳಿಮ ತ್ರ್ ನಾಸ್ವ್ ್ ಜ್ಯಾ ಪಯಾ ರ್ ತಾ್ ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ತಾಕ ಸಭಾರ್ ಪುರಸ್ವಕ ರ್ ್ಬೆಯ .

ಪ್ವೊನ್

ಸಂಗೀತ್ರ್

ತಸಾಂ

1994 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ್ ತಾಣಾಂ ತಾಚೆಾಂ ಕುಟ್ಯಮ ಪಯ್ಾ

ವೃದಿಿ

ಮಂಗುಳ ಚ್ಯ್ ಸ

ಬಗಾರ್

ಸಂಗೀತ್ರ್

ಪಯ ಸ್ವರುಾಂಕ್

ಗಾವ್ಯಪ ಚೆಾಂ ತಾಲೆಾಂತ್ರ್ ನಹಾಂಚ ತಾಣಾಂ ಕೆಲೆಾಂ

ಬರಾಂ

ನೊರೊನಾಹ

ಭಾವ್ಯಾಂನಿ ತಾ್ ತಾಲೆಾಂತಾಕ್ ಫಾವೊತ ವೇದಿ ಬಾಾಂದುನ್ ಹಾಡಿಯ .

ಸ್ತವ್ಯಸತಲೆಾಂ

ಸಥ ಳ್ಳಾಂತರ್

ಆನಿ

ತೊ

ವ್ಯಲೆನಿೊ ಯಕ್ ಜಾಲೊ.

ಸೊಭಾಯ್ಲಚ್ಯ್

ಆಪ್ಯ ್

ಇಗಜೆಸ

ಕಟೊ್ ೀಣಾ

ಸ್ವಾಂಗಾತಾ ವ್ಯಲೆನಿೊ ಯಾಂತ್ರ್ ಸಭಾರ್

ಏಕ್

ಉದ್್ ಮ

ಜಾಾಂವ್ನ್

್್ ನಿೊ ನ್

ಸಭಾರ್ ವ್ಯಹನಾಾಂ ಆಪಿಯ ಾಂ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ

ಸಪ ರ್ಧಸ ಚಲೊನ್ ಆಸಯ .

ಹಾಾಂತಾಂ

್್ ನಿೊ ನ್ ಪ್ತ್ರ್ಯ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಬಹುಮ್ನಾಾಂ

ತಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾ್ಯ ್ ಾಂಕ್ ವಿಕುಾಂಕ್

ಜಡಿಯ ಾಂ. ತೊ ಜಿಕ್ಲನ್ ಆಯ್ಲಯ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಧ್ಲೆಸಾಂ ಆಪ್ಯ ್

ನಾಟಕ್

ಗಾರ‍್ಜಿ

ಸಾಂಟ್ ಆಾಂಟೊನಿಸ್

ಮುಖ್ಾಂತ್ರ್ಯ ,

ಜಿ

ಆಸ್ಲಯ

ಸಭೆನ್

ಡ್ನ್

ರ್ಬಸೊಕ

ಸ್ವ್ಾಂತ್ರ್ ಮ್ಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನಲಲೊಯ ್

ಕೈಕಂಭಾಾಂತ್ರ್. ತಾ್ ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ತಾಣಾಂ

ಏಕ್ಲಡ್್

ತಸಾಂಚ

ತಾಚೆಾಂ ಸಂಗೀತ್ರ್ ತಾಲೆಾಂತ್ರ್ ವಿಸ್ವಾ ರುಾಂಕ್

ಗಾಯನ್ ಸಪ ಧ್ ಸಾಂತ್ರ್.

ಜಡ್್ ಾಂಚ್ಯ್

ಧ್ಲೆಸಾಂ ಸಜಾರ‍್ಲ್ ಇಗಜಾಸಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಾಂಕ್. ಮ್ಾಂಡುನ್

ತಾಕ ಸಂಗೀತ್ರ್ ಸ್ವಾಂಜ ಹಾಡ್ನ್

ಯಶಸ್ಲಾ ೀ

1999 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ್ ತೊ ಆಪೆಯ ್

ವೃತಾ ಾಂತ್ರ್

ಜ್ಯ್ಾ ಜಡುಾಂಕ್ ಯುಎಇ ಪ್ವೊಯ .

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ತವೆಸರ್

ಭಾರಚ

ಕಷ್ ಲೊ

ತರೀ,

್್ ನಿೊ ನ್

’ಸರಕೆಚೊ

ಮ್ಹ ಲೊ’ಲ

ತಾಕ ಮೆಳ್ಳ್ ಲೆಾಂ ಸಮ್ಧನ್ ಪದಾಂ

ನಾಟಕಕ್ ನವೊ ಜಿೀವ್ನ ದಿಲೊ ಆನಿ

ಬರವ್ನ್ ತಾಕ ತಾಳೊ ಬಸವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ರ್

ತಾಕ

ಖೆಳ್ಳ್ ನಾ. ಪದಾಂ, ಕವಿತಾ, ಚುಟುಕಾಂ

ಹಾಾಂಚ್ಯ್

ಬರಂವ್ನಕ

ಸಪ ಧ್ ಸಾಂತ್ರ್ ದುಸಯ ಾಂ ಸ್ವಥ ನ್ ಫಾವೊ

ತಾಣಾಂ

ಧಬ್ರಚ್ಯ್

ಧ್ಲಸಾಂ.

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಎಸೊೀಸ್ಲಯೇಶನಾನ್

ಅಬು ಕಲ್ಕ್ ರಲ್

ಆಸ್ವ

ಮ್್ ಾಂಗಳೊೀರ್

ಕೆ್ಯ ್

ಹಾ್

2007

ಬಪೂಸರ್

ತಾಣಾಂ

ಪ್ತ್ರ್ಯ

ವಿನೊೀದವಳಿ

ಜಾಲೆಾಂ.

ತಾಲೆಾಂತಾಾಂಚ್ಯ್ ದಿೀಸ್ವ ನವಂಬರ್ 16, ವೆರ್

ವಿವಿಧ್

ಕ್ಲಾಂಕರ್ಣೊ

ಘೆತೊಯ

ರೇಾಂವೆ

ಗಾಾಂವ್ಯಾಂತ್ರ್

ತಾಲೆಾಂತಾಾಂ

ವ್ಯಡಯಿಯ ಾಂ,

ಏಕ್ಲಡ್ಾಂ ಗಾಯನ್, ಪಂಗಡ್ನ ಗಾಯನ್,

ವೇದಿರ್

ಫಾ್ ನಿೊ ಡ್ಯ ಸ್ೊ , ಇತಾ್ ದಿಾಂನಿ ಕನ್ ಡ, ತಳು

ಲೊೀಕಮೊಗಾಳ್‍ಲ್

ಆನಿ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

್್ ನಿೊ ಚ್ಯ್

ಪಯ ಥಮ್ ಗೀತಾಾಂ ಸ್ಲೀಡಿ ’ಮರ ಮ್ಯ್’ಲ

ಫಾಯ್ಲು

ಜೂನ್ 29 2007 ವೆರ್ ಉಗಾಾ ವರ್ಣ ಕೆಲ.

ಭಾಸ್ವಾಂನಿ.

ತಾಲೆಾಂತಾಾಂನಿ ಉಟೊಯ

ಸಭಾರ‍್ಾಂ

ಮಹ ಣ್ ತ್ರ್.

ಸಂಘಟನಾಚ್ಯ್ ಗಾಯನಾಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಂಕರ್ಣ

ತಾಣಾಂ

ಸಭಾರ್ ತಾಳೊ

ಯುವ,

ಟೈಟಲ್

ಮೆಳಯ್ಲಯ

-

ಒಮೂೂ ಚೆಸ ದಿವೆ,

ಫೆರ‍್ರ‍್ಯ್್ ೊ , ಉದೆಾಂತಚಾಂ ನೆಕೆತಾಯ ಾಂ,

ಪುತ್ತಾ ರಯನ್ೊ ಆನಿ ವ್ಯಮಂಜ್ರಯನ್ೊ ಇತಾ್ ದಿಾಂ ಸಂಸ್ವಥ ್ ಾಂನಿ ತಾಣ ಪ್ತ್ರ್ಯ ಘೆತೊಯ . ಸಭಾರ್ ಪದಾಂ ತಾಣಾಂ ಘಡಿಯ ಾಂ ಆನಿ

ತಾಂ

ಭುಗಾ್ ಸಾಂನಿ

ತಸಾಂಚ

ವಹ ಡ್ಾಂನ್ ಗಾಯಿಯ ಾಂ ಆನಿ ಇನಾಮ್ಾಂ ಜಡಿಯ ಾಂ.

ಏಕ್ಲಡ್್

ದೀನ್ ಪ್ವಿ್ ವೊೀಯ್ೊ ಸಪ ಧ್ ಸಾಂತ್ರ್,

ಗಾಯನಾಕ್

ಪಯ ಥಮ್ ಸ್ವಥ ನ್, ಗಲ್್

ಒಫ್

ಕೆಲಾಂ.

್್ ನಿೊ ನ್

ಆನಿ ತಾಚ

ಘಡ್ನಲಲಯ ಾಂ

ಸಾ ತಾಾಃಚಾಂ ಗೀತಾಾಂ ಶೈಲನ್ ಮಹ ಳ್ಳಳ ್ ನಾಾಂವ್ಯರ್ ಪಗಸಟ್ ಕೆಲಯ ಾಂ.

ಫೆರ‍್ರ‍್ಯ್್ ೊ ,

ಉದ್ ವರ‍್ಯ್್ ೊ , ಜೆಎಮ್ಲಜೆ ಮ್ಗಾಾ ್ ಪಂಗಡ್ನ ಇತಾ್ ದಿ.

ಹಾಾಂತಾಂ

ಚಡಯಿಯ ಾಂ

ತಾಣಾಂ

ಮ್್ ಾಂಗಳೊೀರ್ ಮ್್ ಾಂಗಳೊೀರ್

ಕ್ಲಾಂಕರ್ಣೊ ಹಾಣಾಂ ಆಸ್ವ ಕೆ್ಯ ್ ಾಂತ್ರ್.

ತ್ಯಾ ಚ್ಚ್ ವರ್ಸಾ ಲ್ಯಾ ನ್ಸಿ ನ್ ’ಶೈಲನ್’ ನಾಂವಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ರಚೊೊ ತಸಾಂ ಯುವ ತ್ಯಲಾಂತ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ಸ ಹೆಳ್‍ಲಲ್ಯೊ ಾ ಾಂಕ್ ತ್ಯಾಂಚಾಂ ತ್ಯಲಾಂತ್ಯಾಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಆರ್ಸ ಕೆಲಿ ದುಬಾಯ್ ದೇಶಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ’ಲ್ಯಾ ನ್ಸಿ ನೈಟ್ಿ ’ ಆರ್ಸ ಕರುನ್ ಭಾರತ್ ತಸಾಂ ಖಾಡಿ ಗಾಂವಾಾಂತ್ಯೊ ಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರ ೀಮಾಂಕ್ ಆನಂದಿತ್ ಕೆಲಾಂ. 8ವಿ, 9ವಿ ಆನ್ಸ 10ವಿ ನೈಟ್ ಭರಾನ್ ಚಲತ ಚ್ಚ್ ಕೊರೀನ-19 ಮಹ್ಯಮಾರಿ ಲ್ಯಗಯ್ತ ಹ್ಯಾ ನೈಟ್ಿ ತ್ಯತ್ಯ್ ಲ್ಯಕ್ ರಾವಯಾಾ ಯ್ ಪಡ್ಲ್ೊ ಾ .

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೊಗೊ ರಾವಾನರ್ಸತ ಾಂ ಲ್ಯಾ ನ್ಸಿ ನ್ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಕವರಾಾಂ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸಂತೊರ್ಸಾಂವೆ್ ಾಂ ಮರ್ಸಾಂವ್ಕ ಹ್ಯತಾಂ ಧಲಾಾಂ. ಆಗೊಸ್ತತ 2020 ಪಯಾಾಾಂತ್ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮರ್ಸಾಂವಾಕ್ 76 ಹಜಾರ್ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಪಾಟಾಂಬೊ ಲ್ಯಬೊೊ . ಸಂಗೀತ್ ವಿೀಡಿಯೊ ಆರ್ಸ ಕಚ್ಯಾ ಾಾಂತ್ ಆನ್ಸಕೀ ಸಭಾರ್ ಯೊೀಜನಾಂ ತ್ಯಚಾಂ ಚ್ಯಲು ಆರ್ಸತ್. ತ್ಯಚ್ಯಾ ಛಾನೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಗಾಂಚ್ಚ ಆರ್ಸ: https://tinyurl.com/ShylanYoutube

ಕನ್ನ ಡಿಗಾಂನ್ಸ ತಾಂ ದುಬಾಯ್ ವಿೀಜ್ ಸಮೆ ಟಾ ವೆಳಾರ್.

ಪರ ಸ್ತತ ತ್ ದಸರಾ

ಕೆಲಿಾಂ 2020

್್ ನಿೊ ಚೊ ನಿರಂತರ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಪೆಯ ೀಮ್ ತಾಣಾಂ ತಾಚೆ್ ಪತಣಕ್ ತಾಚೆ್ ಪತಣಕ್ ಶೈನಾಕ್ ಆನಿ ಧುವ್ಯಾಂಕಿೀ ಲನಿೀಟ್ಯ ಆನಿ ಲನಿೀಶಾಕ್ ಶ್ಕಯ್ಲಯ ಜಿ ಆತಾಾಂ ಲಂಡನ್ ಟಿಯ ನಿಟಿ ಕಲೇಜ್ ಒಫ್ ಮೂ್ ಜಿಕ್ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ತಾಳ್ಳ್ ಚೊ್ ಕಯ ಸ್ಲ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ವತ್ರ್. ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾಾಂವ್ಕನ ತ್ಯಣಿ ಸಭಾರ್ ಪರ ದಶಾನಾಂ ವಿವಿಧ್ ಫಿಗಾಜಾಾಂಕ್, ಸಮುದಾಯಾಾಂಕ್ ಆನ್ಸ ಸಮೆ ಟಾಾಂಕ್ ದಿಲಿೊ ಾಂ ಆರ್ಸತ್.

ದಸರಾ 2020 ಸಂದಭಾಾರ್ ತ್ಯಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಯ ಯುಎಇ ಕನ್ನ ಡಿಗರ ಸಂಘಾನ್ ಪರ ಶಸ್ತತ ದಿೀಾಂವ್ಕನ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕವಿತ್ಯ ತ್ಯಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ರ್ಸದನಾಂಕ್ ಗೊೀಷ್ಟ ಾಂತ್ ತ್ಯಚಾಂ ಕವನಾಂ ಮ್ಮಳ್‍ಲಲೊೊ ಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪರ ಶರ್ಸತ ಾ ಾಂ ಹೆರಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕವನಾಂ ಬರಾಬರ್ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಪಳೆವೆಾ ತ್ಯ. ಮಾನ್ಾ ತೆಕ್ ಪಾವಿೊ ಾಂ. ಸಥ ಳೀಯ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ ೊಂ ದಾಯ್ಜ್ - 3

ಲೇಖಕ್: ವಿನ್ಸ ೆಂಟ್ ಬಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ , ತಾಕೊಡೆ.

ಮಾರ್ ಆನಿ ಮಹಾಮಾರ್ "ಹ ಏಕ್ ಖಂಯಿ್ ಮ್ರ್ ಆಯಯ ್ ಸ್ವಯಾ !" ಯ "ಮ್ರ್ ಖಂಚ!" ಮಹ ರ್ಣ ಸ್ವಾಂಗೆ್ ಾಂ ಆಮ ಆಯಕ ್ಾಂ. ಪೂರ್ಣ ಚಡ್ವತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಸಬ್ಿ ವ್ಯಪ್ಚೆಸ ಥೊಡ್ ನಾಪಸಂದೆಚೆ ಯ ಉಪದ್ಯ ದಿಾಂವ್ಯ್ ಮನಾಾ ಚೆರ್. ಕ್ಲರೊನಾ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ಸ್ತವೆಸರ್ ಖ್ಬರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ನಾ ಥೊಡ್್ ಾಂನಿ ಅಶೆಾಂಚ ಚಾಂತಯ ಾಂ ಜಾವೆ್ ತ್ರ್. ಮ್ರ್ ಮಹ ಳ್ಳ್ ರ್ ಪಿಡ್; ಪಿಡ್ ದೂಖ್ ದಿತಾ. ಆಪ್ಯ ್ ಶರೀರ‍್ಚೆರ್ ಖಂಯಿ್ ೀಯ್ ದೂಖ್ ಘೆಾಂವ್ನಕ ಮನಿಸ್ಲಚ ನಹ ಯ್ ಮನಾೂ ತ್ರ್ಲಯಿೀ ಆಶೆನಾ; ದೂಖ್ ಮಹ ಳಳ ್ ತಕ್ಷಣಾ ಥಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಪಯ್ೊ ಧಾಂವೆ್ ಾಂ ಯ ತ ಆಡ್ಾಂವ್ನಕ ಹರ್ ಪಯ ಯತ್ರ್್ ಕಚೆಸಾಂ ತಾಂ ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕ್. ಮಹಾಮ್ರ ಮಹ ಳ್ಳ್ ರ್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ನ ಭಿರ‍್ಾಂಕುಳ್‍ಲ್ ಪಿಡ್ ಮಹ ರ್ಣ ಅರ್ಥಸ ಜಾತಾ. ಇಾಂಗಯ ಷಾಂತ್ರ್ ಎಪಿಡ್ಮಕ್ ಮಹ ಣೂ ಫೆಸ್ಾ ಪಿಡ್, ವ್ಯರ‍್ಲ್ ರ್ ಪಯ ಸ್ವರ್ ಜಾಾಂವೊ್ ವೊಸೊ ಆನಿ ಹೊ ವೊಸೊ

ಸಗಾಳ ್ ಸಂಸ್ವರ‍್ರ್ ವಿಸ್ವಾ ್ಸ ಆನಿ ಲೆಖ್ ಭಾಯ್ಯ ಲೊೀಕ್ ಮೊರ‍್ತ್ರ್ ತರ್ ತಾಕ ಪ್್ ಾಂಡ್ಮಕ್ ಮಹ ಣಾಾ ತ್ರ್. ವಹ ಯ್, ಪ್ಟ್ಯಯ ್ ಅಟ್ಯಯ ಮಹನಾ್ ಾಂ ಥವ್ನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾಮ್ರ್(?) ಆನಿ ತಾಚೊ ದುಷ್ಪ ರಣಾಮ್ ಆಮ ಭಗತ್ರ್ಾ ಆಸ್ವಾಂವ್ನ. ಕ್ಲೀರ್ಣ ಮಹ ಣಾಾ ತಾಂ ಪ್್ ಾಂಡ್ಮಕ್ ನಹ ಯ್ ಪ್ಯ ್ ಾಂಡ್ಮಕ್; ಥೊಡ್್ ದುಷ್್ ಸಕಿಾ ಾಂನಿ ಮನಾಾ ಾಂಚೆರ್ ಥಪ್ಲಲಯ ಪಿಡ್ ಮಹ ರ್ಣ. ಕರಣಾಾಂ ತಾಂ ಕಿತಾಂಯ್ ಆಸೊಾಂ; ಕಿತೊಯ ಸೊ ಲೊೀಕ್ ಪಿಡ್ನ್, ವೊಕತ್ರ್ ನಾಸ್ವಾ ಾಂ ವೊಳಾ ಳ್ಳಾ ಆನಿ ಮೊತಾಸ; ಆಪ್ಾ ಚೆ ್ಗಾ ಲೆಚ ಸಂಸ್ವರ‍್ಕ್ ಆದೇವ್ನೊ ಕತಾಸನಾ ದೂಖ್ ಕಠಿರ್ಣ ಭಗಾಾ . ಪೂರ್ಣ ಅಸಲೊ್ ್ಹ ನ್ ವಹ ಡ್ನ ಪಿಡ್ ಆತಾಾಂಚ ಕಾಂಯ್ ನಹ ಯ್, ಹಜಾರೊಾಂ ವಸ್ವಸಾಂಚ ಚರತಾಯ ಪಳಯಯ ್ ರ್ ಪಯ್ಲಯ ಾಂಯಿೀ ಆಸ್ಲಲೊಯ ್ ಮಹ ರ್ಣ ಕಳೊನ್ ಯ್ಲತಾ. ಬೈಬ್ಾಂತ್ರ್ಲಯಿೀ ಮಹಾಮ್ರಾಂಚೊ ಉಲೆಯ ೀಖ್ ಆಸ್ವ. ಪಿಡ್ ಪ್ತಾಕ ಖ್ತರ್ ದೆವ್ಯನ್ ್ಾಂವಿ್ ಶ್ಕಾ ಮರ್ಣ ಪನಾ್ ಸ ಸೊ್ಯ ್ ಾಂತ್ರ್ ಲೆಕೆಾ ಲಾಂ ತರ್ ನವ್ಯ್ ಸೊ್ಯ ್ ಾಂತ್ರ್ ಸೊಮ ಜೆಜ್ಯ ಹಾಚ ವ್ಯ್ ಕ್ ಚ ಬದಿಯ ತಾ. ಜ್ಯವ್ಯಾಂವ್ನ 9:1-3. ಕೇವಲ್ ಭೌತಕ್ ದೃಷ್ಠ್ ನ್ಾಂಚ ಆಮ ಥೊಡ್ಚ ವಿಚ್ಯರ್ ಕೆ್್ ರ್ ಏಕ್ ಸವ್ಯಲ್ ಆಮ್್ ಮತಾಂತ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ರ್ ಉದೆತಾ - ವಯೂ ಕಿೀಯ್ ರಂಗಾಾಂತ್ರ್ ಇತಯ ಪಯ ಗತ ಜಾ್್ ರ್ಲಯಿೀ ಹೊ್ ನವೊ್ ನವೊ್ ಪಿಡ್ ಖಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಯ್ಲತಾತ್ರ್?

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಯೇಸಕ್ ದಿಸ್ವ ನವಿಾಂ ಸಂಶೀಧ್ನಾಾಂ, ಆನಿ ವೊಕಾ ಾಂಚ್ಯ್ ಆವಿಷಕ ರ‍್ಾಂಚ ಗತ ಪಳಯಾ ನಾ ಸಂಸ್ವರ‍್ರ್ ಯ್ಲದಳ್‍ಲ್ ಪಿಡ್ ಮಹ ಳಿಳ ಚ ನಪಂಯ್್ ಜಾಯೂ ಯ್ ಆಸ್ಲಲಯ ನಹ ಯ್ಲಗ! ಪೂರ್ಣ ತಶೆಾಂ ಘಡ್ಚಾಂಕ್ ನಾ; ತದಿಾ ರುದ್ಿ ಜಾವ್ನ್ ಜ್ಶೆಾಂ ವಯೂ ಕಿೀಯ್ ಜಾಾ ನ್ ಚಡ್ಾ ತಶೆಾಂ ಪಿಡ್ಯಿೀ ವ್ಯಡ್ಾ ಚ ಆಸ್ವ. ತಶೆಾಂ ಮಹ ಳ್ಳ್ ರ್ ವಯೂ ಕಿೀಯ್ ಜಾಾ ನಾವವಿಸಾಂ ಥಂಯ್ ಹಾಾಂಗಾ ಥೊಡಿ ಅಭಿವಯ ದಿಿ ಜಾಲಯ ವಯಯ ್ ಬಾರ್ ಪಳಾಂವ್ನಕ ಮೆಳ್ಳಳ ್ ರ್ಲಯಿೀ ತಜಿಾ ೀಜ್ ಕರುನ್ ಪಳಯಯ ್ ರ್ ಕಳೊೀನ್ ಯ್ಲತಾ ಕಿೀ ಪಿಡ್ಾಂಚೆರ್ ಆಧುನಿಕ್ ವಯೂ ಕಿೀಯ್ ರಂಗಾಚ ಸಲಾ ಣಾಂಚ ಮಹ ಣ್ ತ್ರ್. ಕಿತಾ್ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಳ್ ರ್ ಪಿಡ್ಾಂಚ್ಯ್ ಮೂಳ್‍ಲ್ ಕರ‍್ಣಾಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ವತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಲೀರ್ಣಲಯಿೀ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ನ ಧ್ ನ್ ದಿೀನಾಾಂತ್ರ್ ಯ ತಾಂ ಸಮೊೂ ಾಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂಕ್ಲನಾಾಂತ್ರ್ ಯ ಸಮೂ ್್ ರ್ಲಯಿೀ ತ ಸ್ವಕಿಸ ಜಾಣಾಾ ಯ್ ಲೊಕ ಥವ್ನ್ ಲಪವ್ನ್ ದ್ವ್್ ಸ. ಲಪವ್ನ್ ದ್ವಚ್ಯಸಚೊ ಉದೆಿ ೀಶ್ಲಚ ಭ್ಯ್ಲಕ ಚೊ ವ್ಯ್ ಪ್ರ್. ಮುನಾಫೊ ನಾಸ್ವಾ ಾಂ ಕ್ಲೀರ್ಣ ಕರತ್ರ್ ಕಸಲೊಯ್ ವ್ಯ್ ಪ್ರ್?! ಪ್ಟ್ಯಯ ್ ಏಕ್ ದೀನ್ ಶತಮ್ನಾಾಂಚೆರ್ ಆಮ ಏಕ್ ದಿೀಷ್್ ಘಾಲ್ಕಾಂ ಜಾ್್ ರ್ ನವ್ಯ್ ನವ್ಯ್ ಪಿಡ್ಾಂಕ್ ಯ ಮಹಾಮ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ವರ‍್ರ್ ಜಾ್ಯ ್ ತಾಾಂತಯ ಕ್ ಅಭಿವಯ ದೆಿ ಕ್ ಏಕ್ ಸಮ್ನಾಾಂತರ್ ಸಂಬಂಧ್ ದಿಸೊನ್ ಯ್ಲತಾ. 1918-ಾಂತ್ರ್ ಸಂಸ್ವರ್ಲಭರ್ ಪಯ ಸ್ವರ್ಲ್ಯ ್ ಸ್ವಪ ್ ನಿಷ್ ಫ್ಲಯ ಚ್ಯ್ ವಿಜಾಾ ನಿ ರುಡ್ಚಲ್್

ಸ್ ೀಯ್ ರ್-್ಗಾಂ ವಿಚ್ಯರ್ಲ್ಯ ್ ವೆಳ್ಳರ್ ತಾಣಾಂ ಸ್ವಾಂಗೆಯ ಾಂ ಕಿೀ ವಿಕಳ್‍ಲ್ ಪೇಶ್ಾಂಥವ್ನ್ ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂ ವಿಸಜ್ಸನ್ಾಂಚ ವೈರಸ್ ಮಹ ರ್ಣ. ಪೇಶ್ ವಿಕಳ್‍ಲ್ ಜಾತಾನಾ ಡಿಎನ್ಲಎ ಆನಿ ಆರ್ಲಎನ್ಲಎ ಕುಡ್ಕ ಕರುನ್ ವೈರಸ್ವಾಂ ಭಾಯ್ಯ ಉಸ್ವಳ್ಳಾ ತ್ರ್; ವೈರಸ್ವಾಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಹಜಾ ಼ಾ ರೊಾಂ ಸೂಕಾ ಮ ಣುಜಿೀವಿ ಹಯೇಸಕ್ ಸಸ್್ ಆನಿ ಪ್ಯ ಣ ಜಿೀವಿಾಂಚೆಾಂ ಅವಿಬಾಜ್್ ಅಾಂಗ್ಲಚ ಮಹ ಣ್ ತ್ರ್. ಹಯ್ಲಸಕ್ ಜಿೀವ್ನ ತಾಚ್ಯ್ ಅಸ್ಲಥ ತಾಾ ಖ್ತರ್ ಅಸ್್ ಸೂಕಾ ಮ್ಣು ಜಿೀವಿಾಂಚೆರ್ ಹೊಾಂದಾ ನ್ ಆಸ್ವಾ . ತರ್ ಪೇಶ್ ಅಶೆಾಂಯಿೀ ವಿಕಳ್‍ಲ್ ಕಶೆಾಂ ಜಾತಾತ್ರ್ಲಗೀ ಮಹ ಳಳ ಾಂಚ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ನ ಸವ್ಯಲ್. 1910ಚ್ಯ್ ತಾ್ ದ್ಶಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಸ್ವರ‍್ರ್ ವಹ ಡ್ನ ಪಯ ಮ್ಣಾರ್ ವಿಧು್ ದಿೀಕರರ್ಣ ಜಾಲೆಾಂ ಮ್ತ್ರ್ಯ ನಹ ಯ್ ರೇಡಿಯ್ಲೀ ವೇವ್ಯೊ ಾಂಚೊ (ತರಂಗಾಾಂ) ಪಯ ಯ್ಲೀಗ್ಲಯಿೀ ಪಯ್ಲಯ ಪ್ವಿ್ ಾಂ ಜಾಲೊಯ . ಖಂಯ್ ಯ್ ಜಿೀವಿಾಂಕ್ ನವ್ಯ್ ಎಲೆಕ್ಲ್ ರೀಮ್ಗೆ್ ಟಿಕ್ ತರಂಗಾಾಂಚ್ಯ ಪಯ ಭಾವ್ಯಕ್ ವಳಗ್ ಕತಾಸನಾ ಥೊಡ್ಚ್ ಪೇಶ್ ಮೊರ‍್ಲಾ ತ್ರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಚ್ ಪಿಡ್ಸ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಚ ತಾಂಪ್ ಜಿೀವ್ನ ಆಸ್ವಾ ತ್ರ್. 1940-ಚ್ಯ್ ದ್ಶಕಾಂತ್ರ್ಲಯಿೀ ಮಹಾಮ್ರ ಜಾಲಯ ; ಕರ‍್ರ್ಣ ದುಸ್ವಯ ್ ಮಹಾಝುಜಾವೆಳ್ಳರ್ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಪ್ವಿ್ ಾಂ ರೇಡ್ರ‍್ಚಾಂ ತರಂಗಾಾಂ ಸಗಾಳ ್ ಸಂಸ್ವರ‍್ರ್ಲಚ ವ್ಯ್ ಪಿತ್ರ್ ಜಾಲಯ ಾಂ. 1968-ಾಂತ್ರ್ ಹೊಾಂಗ್ಲಕ್ಲಾಂಗ್ ಫ್ಲಯ ಮಹಾಮ್ರ ಯ್ಲಾಂವ್ಯ್ ಥೊಡ್್ ಚ ತಾಂಪ್ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಆಕಸ್ವರ್ ಕಿತಯ ಶ್ಾಂ ರೇಡಿಯ್ಲೀ ತರಂಗಾಾಂ ವ್ಯಪ್ಚಸಾಂ ಕೃತಕ್ ಉಪಗಯ ಹಾಾಂ ಉರ್ಬಾಂಕ್ ಸ್ತರು

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲಯ ಾಂ; ಹಾಚೆ ವವಿಸಾಂ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಲೀಸ್ಲಮ ಕ್ ತರಂಗಾಾಂ ಥವ್ನ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ರಕ್ಷರ್ಣ ದಿಾಂವೆ್ ಖ್ತರ್ ಪಯ ಥ್ವಾ ಚ್ಯ್ ವ್ಯಯುಮಂಡ್ಚ್ಯ್ ಭಾಯಯ ್ ನ್ ಆಸ್ವ್ ರಕಾ ಕವಚ್ಯಾಂತ್ರ್ಲಚ ಛೇದ್ ಪಡ್ಯ . ಆನಿ ಆತಾಾಂಯಿೀ ತಾಂಚ ಜಾತಾ; ಅತ್ ಾಂತ್ರ್ ಹಾನಿಕರಕ್ ಮಹ ರ್ಣ ಸ್ವಾಂಗಾ್ 5G ಮೊಬಾಯ್ಯ ಟವರ‍್ಾಂ ಉಬಾರುನ್ ಟೆಸ್ಲ್ ಾಂಗ್ ಸ್ತರು ಕೆಲೆಯ ಾಂಚ ವಯ್ಯ ಪಡ್ಯ ಾಂ ಕ್ಲರೊನಾ. ತಾಂ ವುಹಾನಾ ಥವ್ನ್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ ಮಹ ಳಳ ಾಂಯಿೀ ಸತ್ರ್ ಮರ್ಣ ಲೆಖೆ್ ತ್ರ್ ಕಿತಾ್ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಳ್ ರ್ ಸಗಾಳ ್ ಸಂಸ್ವರ‍್ರ್ ತಾಂಚ ಏಕ್ ಶಹರ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ವ 5G ಟೆಕ್ಲ್ ೀಲೊಜಿಕ್ ಪರಪೂರ್ಣಸ ರೀತನ್ ಚ್ಯಲಕ್ ್ಯಿಲೆಯ ಾಂ. ಥೊಡ್ ಸಕಸರ್ 5G ಟೆಕ್ಲ್ ೀಲೊಜಿಕ್ ಆನಿ ಕ್ಲರೊನಾ ಮಹಾಮ್ರಕ್ ಕಾಂಯ್್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಮಹ ರ್ಣ ಆತಾಾಂ ಸ್ವಾಂಗಾಾ ತ್ರ್. ಜ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ವ ಮಹ ರ್ಣ ಒಪ್ಯ ್ ರ್ ಲೊಕ್ ವಿರೊೀಧ್ ಕತಾಸ ಆನಿ ತ ಸ್ ಡಿ ಆನಿ ಹ ಸ್ ಡಿ, ತೊ ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ ಸಂಸೊದ್ ಆನಿ ಹೊ ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ ಸಂಸೊದ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಸ್ ಡಿ ಯ ಸಂಸೊದ್ ಕಚ್ಯಸಾಂಕ್ ಆಪ್ಯ ್ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ದ್ವರುನ್ ಸತ್ರ್ ಲಪಯಾ ತ್ರ್. ಸಬಾರ್ ತಾಂಪ್ನ್ ಸತ್ರ್ ಉಗಾಾ ಡ್ಕ್ ಯ್ಲತಾನಾ ವೇಳ್‍ಲ್ ಉತೊಯ ನ್ ಗೆಲೊಯ ಆಸ್ವಾ . ವಿರೊೀಧ್ ಕತಸ್್ ಅಧಿಕರ ಖಂಯ್ ನಪಂಯ್್ ಜಾತಾತ್ರ್ ಮಹ ಳಳ ಾಂ ಕ್ಲಣಾಯಿಕ ಕಳ್ಳನಾ. ಥೊಡ್್ ಮ್ಧ್್ ಮ್ಾಂನಿ ಕ್ಲರೊನಾ ವಹ ಡ್ನ ಏಕ್ ಮಹಾಮ್ರ ಮಹ ರ್ಣ ಪಿಾಂತಾಯ ಯಿ್ಯ ್ ತತಯ ಾಂ ಮ್ರಕರ್ ನಹ ಯ್; ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಸ್ವಮ್ನ್್ ಫ್ಲಯ ಶ್ವ್ಯಯ್ ಮಹಾಮ್ರ

ನಹ ಯ್, ತಾಂ ಏಕ್ ಅಾಂತರ‍್ಲಯ ಷಿ್ ರೀಯ್ ಷ್ಡ್ ಾಂತ್ರ್ಯ ಮಹ ರ್ಣಲಯಿೀ ಥೊಡ್ ಪುರ‍್ವೆ ದಿೀವ್ನ್ ಸ್ಲದ್ಿ ಕಚೆಸಯಿೀ ಆಸ್ವತ್ರ್. ತಾ್ ದೆಕುನ್, ಪ್ಟ್ಯಯ ್ ಶತಮ್ನಾಾಂನಿ ಆಯಿಲೊಯ ್ ಮಹಾಮ್ರ ಪ್ತಾಕ ಖ್ತರ್ ದೆವ್ಯನ್ ಮನಾಾ ಕ್ ದಿಲಯ ಶ್ಕಾ ನಹ ಯ್ ಆಸ್ತನ್ ಮನಾಾ ನ್ಾಂಚ ಆಪ್ಾ ಚೆರ್ ಥಪ್ಲಲೊಯ ್ ತೊ್ ಪಿಡ್ ಮಹ ಳ್ಳ್ ರ್ಲಯಿೀ ಸ್ವಕೆಸಾಂ ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂನಾ; ಥೊಡ್್ ಸ್ವಾ ರ್ಥಸ ತಂತಾಯ ಾಂನಿ ಅಬಲ್ ದುಬಾಳ ್ ದಕ್ ್ ಾಂಚೆರ್ ಥಪ್ಲಲಯ ಮಹ ರ್ಣ ಸ್ವಾಂಗೆ್ ಾಂ ಚಡ್ನ ಸಂಪೆಾಂ; ಆನಿ ಹೆಾಂ ಏಕ್ ಧ್ರ್-ಧ್ರ್ ಮಹ ರ್ಣ ದಿಸ್ ಾಂ ಉಗೆಾ ಾಂ ಸತ್ರ್. ಕ್ಲರೊನಾ ಆಡ್ಾಂವ್ನಕ ಯ ಪಯ್ೊ ಕರುಾಂಕ್ ಮ್ಸ್ಕ ಘಾ್, ಸ್ವ್ ನಿಟೈಸರ್ ವ್ಯಪ್ರ‍್ ಆನಿ ಸ್ವಮ್ಜಿಕ್ ಅಾಂತರ್ ದ್ವರ‍್ ಮಹ ಳಳ ತ ವಹ ಡ್ನ ವಹ ಡ್ನ ರ‍್ಜ್ಕಿೀಯ್ ತಶೆಾಂ ಇತರ್ ಫುಡ್ರ ಹಾ್ ನಿಯಮ್ಾಂಚೆಾಂ ಸಾ ತ: ಉಲಯ ಾಂಘನ್ ಕಚೆಸಾಂ ತಣ ಹೆಣ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಪಳಾಂವ್ನಕ ಮೆಳ್ಳಾ ; ನಿಯಮ್ಾಂ ಊಾಂಚ್ಯಯ ್ ಹುದು ್ ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯ ್ ಾಂಕ್ ್ಗು ಜಾಯ್ ಾಂತ್ರ್ ಮಹ ಳ್ಳಳ ್ ಪರಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯ್ ವತಸನಾಾಂತ್ರ್ ದಿಸೊನ್ ಯ್ಲತಾ. ಆತಾಾಂಚ್ಯ್ ಹಾ್ ಕ್ಲರೊನಾ ಮಹ ಳ್ಳಳ ್ (ಫಟಿಕ ರ‍್ಲ್ ) ಮಹಾಮ್ರಕ್ ರ‍್ಜ್ಕಿೀಯ್ಲಚ ಕರ‍್ಣಾಾಂಚ ಚಡ್ನ ಶ್ವ್ಯಯ್ ವಯೂ ಕಿೀಯ್ ಕರ‍್ಣಾಾಂ ಕಾಂಯ್್ ನಾಾಂತ್ರ್ ಮಹ ರ್ಣ ಸ್ವಾಂಗಾಜಾಯ್. ಆನಿ ಜ್ರ್ ವಯೂ ಕಿೀಯ್ ಕರ‍್ಣಾ ದಿತಾತ್ರ್ ತರ್ಲಯಿೀ ಚಡ್ವತ್ರ್ ಜಾವ್ನ ತಾಂ ರ‍್ಜ್ಕಿೀಯಚ್ಯ ದ್ಬಾವ್ಯನ್ಾಂಚ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ವಾ ತ್ರ್. 1918ಚ್ಯ್ ಮಹಾಮ್ರಾಂತ್ರ್ ಚಡವತ್ರ್ ಲೊೀಕ್ ರಸ್ವಾ ್ ಾಂನಿಾಂಚ ಮರೊನ್ ಪಡಾ ಲೊ ತರ್

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾ್ ಮಹಾಮ್ರಾಂತ್ರ್ ಚಡ್ವತ್ರ್ ಲೊೀಕ್ ಮರರ್ಣ ಪ್ವ್ಯಯ ಆಸಪ ತಾಯ ್ ಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಂಯಿೀ ್ಖ್ಾಂನಿ ಬ್ರ್ಯ ಾಂ ಭರ್ಲ್್ ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್. ಸಬಾರ್ ಸವ್ಯ್ಾಂ ಆಮ್್ ಮತಾಂತ್ರ್ ಉದೆತಾತ್ರ್. ಪಯ್ಲಯ ಾಂ: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಿೀವ್ಯಣು ಮನಿಸ್ ತಶೆಾಂ ಇತರ್ ಜಿೀವಿಾಂಚೆ ಅವಿಬಾಜ್್ ಅಾಂಗ್ ತರ್ ತ ಆಮೆ್ ವೈರ ಕಶೆ ಜಾಾಂವೆ್ ? ಎಕ ರೀತನ್ ಪಳಾಂವ್ನಕ ಗೆ್್ ರ್ ಹೆಾಂ ಸ್ವದ್ಯ್ಲಚ ನಾ. ದುಸಯ ಾಂ: ಮೆ್್ ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ಮನಾಾ ಶರೀರ‍್ಾಂತ್ರ್ ಕಿಡ್ ಖಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಯ್ಲಾಂವೆ್ ? ಕಿತಾ್ ಕ್ ಮೃತ್ರ್ ಶರೀರ್ ಥಂಡ್ನ ಜಾತಾ; ರಗಾಾ ಸಂಚ್ಯರ್ ನಾ; ಥಂಯ್ ಊಜ್ಸ ನಾ. ಜಿವಂತ್ರ್ ಆಸ್ವಾ ನಾ ತ ರೊೀಗ್ಲಪಯ ತರೊೀಧ್ಕ್ ಸಕತ್ರ್ ಸೂಕಾ ಮ ಣು ಜಿೀವಿಾಂಕ್ ಹತೊೀಟಿರ್ ಧ್ತಾಸ; ಮೆ್್ ನಂತರ್ ಸೂಕಾ ಮ ಜಿೀವಿಚೆಾಂಚ ರ‍್ಜ್ ಚ್ಾ . ಥೊಡ್್ ಹಂತಾರ್ ಹೆಾಂಚ ಜಾತಾ ಶರೀರ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಕಿರಣಾಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾನಾ; ಥೊಡ್ಚ್ ಪೇಶ್ ಮೊತಾಸತ್ರ್, ರೊೀಗ್ಲಪಯ ತರೊೀಧ್ಕ್ ಸಕತ್ರ್ ದೆಾಂವ್ಯಾ ಆನಿ ಸೂಕಾ ಮ ಣು ಜಿೀವಿಾಂಕ್ ಅಭಿವಯ ದಿಿ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಕ್ ಬ್ರಡ್ರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹಾ್ ಪರಸ್ಲಥ ತಕ್ ಆಮ ಮ್ರ್ (ಪಿಡ್) ಯ ತೀವಯ ತ ಪಯ ಮ್ಣ ಮಹಾಮ್ರ್

ಮಹ ಣಾಾ ಾಂವ್ನ. ವಿಕಿರಣಾಾಂ ಮ್ತ್ರ್ಯ ರೊೀಗ್ಲಪಯ ತರೊೀಧ್ಕ್ ಸಕತ್ರ್ ಉಣಾಂ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಕರ‍್ರ್ಣ ನಹ ಯ್, ಭಾಂವಿಾ ಚೆಾಂ ವ್ಯತಾವರರ್ಣ ಆನಿ ಆಮ್ ಜಿೀವನ್ ಶೈಲೆಚೊಯಿೀ ಹಾಾಂತಾಂ ವಹ ಡ್ನ ಪ್ತ್ರ್ಯ ಆಸ್ವ. ಶರೀರ‍್ಕ್ ಹಾನಿ ದಿಾಂವ್ಯ್ ವಿಕಿರಣಾಾಂಕ್ ಆಮ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ರೇಡಿಯೇಷ್ನ್ ಮಹ ಣ್ ತ್ರ್; ತರ್ ಶರೀರ‍್ಕ್ ಪಯ ಯ್ಲೀಜ್ನ್ ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂ ಪ್ಲಸ್ಲಟಿವ್ನ ರೇಡಿಯೇಷ್ನ್ ನಾಾಂ ಗೀ? ಸಂಸ್ವರ್ ರಚಲ್ಯ ್ ದೆವ್ಯಕ್ ಕಿತಾಂ ಪ್ಲಸ್ಲಟಿವ್ನ ರೇಡಿಯೇಶನಾಚ ವಿಸರ್ ಪಡಿಯ ಗೀ? ಖಂಡಿತ್ರ್ ನಾ; ಮನಾಾ ಕ್ ದೆವ್ಯನ್ ದಿ್ಯ ್ ದೆಣಾ್ ಾಂಚ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಯ ್ ; ವಹ ಡ್ನ ವಹ ಡ್ನ ಸಂಗಾ ಾಂನಿ, ಆಪ್ಾ ಕ್ ಸ್ತಖ್ ಆನಿ ್ಾಂಬ್ ಆವ್ನಕ ದಿಾಂವಿ್ ಾಂ ವಿದನಾಾಂ ಸೊದ್ ಾಂತ್ರ್ ತೊ ತಲಯ ೀನ್ ಜಾ್ ಆನಿ ಬರ ಭ್ಯಿಕ ದಿಾಂವ್ಯ್ ಸರಳ್‍ಲ್ ನೈಸಗಸಕ್ ವಿದನಾಾಂಚ ತಾಕ ಬ್ರಲ್ಕಕ ಲ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಯ ್ ; ಆನಿ ತಾ್ ದೆಕುನ್ ಸಂಸ್ವರ‍್ರ್ ಮಹಾಮ್ರ ವ್ಯಡ್ಯ ್ ! (ಪ್ಲಸ್ಲಟಿವ್ನ ರೇಡಿಯೇಷ್ನ್ ಕಿತಾಂ ಮಹ ಳಳ ಾಂ ತಾಂ ಜಾಣಾ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಮುಕಯ ್ ಅಾಂಕಣಾಾಂಕ್ ರ‍್ಕ್ಲನ್ ರ‍್ವ್ಯ)

-----------------------------------------------------------------------------------------

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿನೋದ್:

ತೆಂಡ್ಲೊ ಯ ೆಂಚೊ

ಗಾದ್ ಾಂತ್ರ್ ಕೆ್್ ರ್ ಮ್ಗರ್ ಥಂಡಿ

ಮಾಟೊವ್

ಜಾತಾ. ತಶೆಾಂ ಪ್ವ್ಯೊ ಾಂತೀ ಗೊಸ್ವಳಿಾಂ,

ಪಡ್ಾ ನಾ, ಬರ ಮ್ಸ್ವಳ್‍ಲ್ ರ‍್ಾಂದ್ಾ ಯ್ ತೊವಿಾ ಾಂ, ಬಾಜಿ ಜಾತಾ. ಆಟಿ ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ಯಾ ಳ್‍ಲ್. "ಹಾ್

ಪಂತಾ

್ವುಾಂಕ್

ಮೊಾಂತಫೆಸ್ಾ

ತಮಾಂ

ಆಸ್ವ

ರ‍್ಾಂದ್ಾ ಯ್ಲಚೊ

ತಾಂಡಿಯ ಾಂ

ಪಬುಸಾಂನೊೀ..."

ಸ್ವಹೇಬ್

ಮ್ಮು

ಸ್ವಾಂಗಾ್ಗೊಯ . "ಆತಾಾಂ ತಾಂಡ್ಯ ್ ಕ್ ಎಕೆಾ ಾಂ ವಿೀಸ್. ಹಾ್ ಪಂತಾ ರೇಟ್ ಉಣ

ಜಾಯ್ " ಮಹ ರ್ಣ ಸ್ವಾಂಗಾಾ ನಾ ಮ್ಕ ತಾಂಡಿಯ ಾಂ ್ಾಂವ್ನಕ ಮನ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಗಾಾಂವ್ಯರ್

ಆನಿ

ಘಾಟ್ಯರ್

ಚಡ್ವತ್ರ್

ಪ್ವ್ನೊ

ಪದಾ ಚೆರ್

ಪ್ವ್ಯೊ ಕ್ ರ‍್ಾಂದ್ಾ ಯ್ ಬರ ಜಾತಾ. ಆಟಿ ಮುಗೊು ನ್ ಬಾಜಿ,

ಸೊೀರ್ಣ ಯ್ಲತಾನಾ ವ್ಯಳ್

ಕಣಿ ,

ಗೊಸ್ವಳಿಾಂ

ಮೊಗಾಂ, ಹಾಾಂಚ

ಮಹ ಣಾಾ ನಾ

ಚೊವ್ನಾ , ತಾ್

ಅಷ್್ ಮ

ರ‍್ಾಂದ್ಾ ಯ್ಲಕ್

ಭಾಾಂಗಾರ‍್ಚೆಾಂ ಮೊಲ್ ಮೆಳ್ಳಾ . ಆದೆಯ

ಪ್ವಿ್ ಾಂ ಘಾಟ್ಯರ್ ಪಿಯವ್ಯಕ್

ಶೆಾಂರ್ಬರ್

ಸ್ವಟ್

ರುಪಯ್,

ಆನಿ

ಟೊಮೆಟೊಕ್

ತಾಂಡ್ಯ ್ ಾಂಕ್

ಸತಾ ರ್

ರುಪಯ್ ಜಾತಾನಾ ಹೊಟೇಲ್ ಆನಿ ಕೆಟರಾಂಗಾಚ್ಯ್ ಾಂನಿ ಉಸ್ವಾ ಸ್ ದಾಂಬುನ್

ಆಯಯ ್ ರ್ ರ‍್ಾಂದ್ಾ ಯ್ಲಕ್ ಬರಾಂ ಮೊಲ್ ಮೆಳ್ಳಾ .

,

ವ್ಯಾಂಯ್ಲಿ ಾಂ, ರ‍್ಾಂದ್ಾ ಯ್

ಧ್ರ್

ಲೊಯ .

ಸಬಾರ‍್ಾಂನಿ

ಎಣಲ್ ತಾಂಡಿಯ ಾಂ

ಜಾತಚ್ ್ಾಂವಿ್

ಆಲೊೀಚನ್ ಕೆಲಯ .

ಹಾ್

ಪ್ವಿ್ ಾಂ

ನೆರಯ

ಥವ್ನ್

ತಾಂಡ್ಯ ್ ಾಂಚೆಾಂ ತಾಡ್ನ ಹಾಡ್ನ್ ಚ್ಯಳಿೀಸ್ ಮುಳ್ಳಾಂ ್ಯಿಯ ಾಂ. ತಾಂಡ್ಯ ್ ಾಂಚ ವ್ಯಲ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚರೊಾಂಕ್

ಸ್ತರು ಜಾತಾನಾ,

ತಾಕ

ಲೆಾಂಕಿರ್ ಹೆಣಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸ್ವ? ಮಹ ಜ

ಮ್ಟೊವ್ನ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ತಯರ‍್ಯ್

ಪೂತ್ರ್ ತಾಂ ಕಲೆಾಂ ಫಾ್ ಬ್ರಯ ಕೇಶನ್ ಕತಾಸ

ಕೆಲ.

ಖಂಯ್. ತಾಕ ಆಪಯ್ಲೂ ಯ್ಲ?"

ಮ್ಟೊವ್ನ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ಆಯಿ್ಯ ್ ಕ್

ಪುತಾಕ್ ರ್ಬೀಬ್

ವಿಚ್ಯಲೆಸಾಂ.

ಧಾಂವೊನ್

"ತಕ

ತಾಂಡ್ಯ ್ ಾಂಚೊ

ಮ್ಟೊವ್ನ

ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್

ಗೊತಾಾ ಸ್ವಯೇ?"

ಮ್ತಾಸನಾ ತೊ

ಆಯ್ಲಯ . ತಾಂಡ್ಯ ್ ಾಂಕ್

ಮ್ಟೊವ್ನ ಮಹ ಣಾಾ ನಾ ತೊ ತಯರ್

ಜಾಲೊ. ಗಾದ್ ಕಡ್ ವಚೊನ್ ತಾಂಡ್ಯ ್ ಮುಳ್ಳಾಂ ಪಳತಾನಾ ತಾಚೆಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ನ

"ತಾಂ ಏಕ್ ಕಲೆಾಂ ಸ್ವಯಾ ... ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಫುಲೆಯ ಾಂ.

ಘಾಲೆಯ

ಮಹ ಣಾಲೊ

ಮ್ಟೊವ್ನ

ಕಿತಯ

ಜಾಯ್ಾ ?

ಇಲಯ

ತಕಿಯ

ಖ್ಚುಸನ್

"ಭಂವಾ ಣಾಂ

ಸ್ಲಮೆಟಿಚೆ

ಆದಿಾಂ ಘರ‍್ಾಂನಿ ಕಜಾರ‍್ಾಂ ಜಾತಾಲಾಂ.

ಖ್ಾಂಬೆ ಪುಯಸಾಂ, ಮ್ಗರ್ ಸ ಫಿೀಟ್

ತದಳ್ಳ ಮ್ಡಿಯ್ಲ _ ಮೊಡ್ಯ ಾಂಚೊ

ಉಬಾರ‍್ಯ್ಲರ್ ಸರ ನಾ ತರ್ ವಯರ್

ಮ್ಟೊವ್ನ ಕಿತಯ ಘಾ್್ ತ್ರ್? ತ ಗಜಾಲ್

ಘಾ್್ ಾಂ"

ಸೊಡ್ನ ಪದಾ ರ್ ಕಿತಯ ವ್ಯಳ್ ಬಾಜಿಯ್ಲಚೆ ಮ್ಟೊವ್ನ

ಘಾಲೆಯ

ಪಳ್್ ಯೇ

"ಸರ ವೊತಾಕ್ ತಾಪ್ಾ ನೇ?"

ತವೆಾಂ?" "ಸರಯ್ಲ ವಯ್ಯ ರುಕಚೊ ಫಾಾಂಟೆ ಯ "ವ್ಯಳ್ ಬಾಜಿಯ್ಲಚೆ ಮ್ಟೊವ್ಯ ಪಂದ

ಸೊಪ್

ಘಾಲ್ಕಾಂಯಾಂ.

ಉದಕ್

ತಾಂ ನಿದ್ ಲೆಯ ಾಂ ಜಾ್್ ರ್ ಪಳ್ಾಂ"

ದಿತಾನಾ ಇಲೆಯ ಾಂ ಭಿಜ್ಯಯ ್ ರ್ ಜಾಲೆಾಂ"

ಮಹ ಣಾಾ ನಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಯಗ್. ಪ್ಟ್ಯಪ್ಟ್ ತಾಚೆಾಂ ಕಮ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಸಜಾರ

ಲೊಸೊಸ

ಅಯ್ಲಯ .

"ತಾಂಡ್ಯ ್ ಾಂಚೊ ಮ್ಟೊವ್ನ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್

ತಾಂಡ್ಯ ್ ಾಂಚೊ ಮ್ಟೊವ್ನ

ಘಾಲಯ

ಆಸ್ವ ಖಂಯ್?"

ಖ್ಬಾರ್

ಸಕಕ ಡ್ನ

ಗಾಾಂವ್ಯರ್

ಗಾಜಿಯ .

ಪಳಾಂವ್ನಕ ಆಯ್ಲಯ . ಹ ಖ್ಬಾರ್ ಆಮ್್ ್ "ಮ್ಟೊವ್ನ ಖಂಚ್ಯ್ ಾಂತ್ರ್ ಕರುಯಾಂ

ಗಾಾಂವ್ಯಾಂತ್ರ್

ಲೊಸ್ವ್ ಸ?"

ಹೊೀಲ್

ರ‍್ಾಂದ್ಾ ಯ್

ಸೇಲ್

ಕಚ್ಯ್ ಸ

ಕಣೆ ವ್ನ್ ಸ್ವಹೇಬ್

ಮ್ಮ್ಕ್ ಮೆಳಿಳ . ಬೆಡ್್ ಚೊ ವ್ಯ್ ರ್ "ಹಾಾಂವೆಾಂ ಲೆಾಂಕಿರಚೆಾಂ ಮ್ತ್ರ್ಯ ಕಚೆಸ.

ಕಚೊಸ

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕ್ಲಾಂಕ್ಲಾ

ಆನಿ

ಸ್ವಹೇಬ್


ಸದಾಂ

ಯ್ಲಾಂವೆ್

ಪರಾಂ

ಆಯಿಲೆಯ ,

ಮುಸ್ವಕ ಾಂ

ಯೇವ್ನ್

ವ್ಯಲಚ್ಯ್

ಮ್ಟೊವ್ನ ತಾಾಂಕ ಪಳವ್ನ್ ಬಾರ ಖುಶ್

ಪ್ನಾಾಂಚೆರ್ ಬಸ್ಲಯ . ಭಾತಾಕ್ ಜಾ್್ ರ್

ಜಾಲ.

ವಕತ್ರ್ ಸೊಡ್್ ತ್ರ್ ಪುರ್ಣ ತಾಂಡ್ಯ ್ ಚೆ ಪ್ಲಸ್ವಪ್

ಕ್ಲಾಂಕ್ಲಾ

ಆನಿ

ಸ್ವಹೇಬ್

ಹಾಾಂಚ

ಸ್ವವಯವ್ನ

ಕೆ್ಯ ್ ನ್

ವಹ ಕತ್ರ್ ಸೊಡುಾಂಕ್ ಮನ್ ್ಗೆಯ ಾಂನಾ.

ದಗಾಾಂಯಿ್ ಆಾಂಗಡ್ನ ಎಕಚ್ ಪ್ಕ್

ಗೊರ್ಬರ್

ಪಂದ ಆಸ್ವಯ ್ ನ್ ಕ್ಲಾಂಕ್ಲಾ

ಬಾ್ ರ

ಗೆಲನಾಾಂತ್ರ್. ಕೃಷಿ ಇ್ಖ್್ ಚ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್

ಯ ಮಲಯಳಿ ಭಾಸ್ ಉಲಯಾ ನಾ,

ಸಪ ರೀ ದಿಲೊ. ತೊ ದೀವ್ನ ಆಸ್ವಾ ನಾಾಂಚ

ಸ್ವಹೇಬ್

ಮ್ರುನ್ ಮುಸ್ವಕ ಾಂ ಧಾಂವ್ಯಾ ಯಿಯ ಾಂ.

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಮ್ಟೊವ್ನ ಮಹ ಣಾಲೊ

ಉಲಯಾ ಲೊ.

ಪಳವ್ನ್

ಶೆಣಾಯಯ ್ ರೀ

ಮುಸ್ವಕ ಾಂ

ಸ್ವಹೇಬ್

"ಪಬುಸಾಂನೊೀ,

ಹಾ್

ಪರತ್ರ್ ಎಕ ಹಪ್ಾ ್

ಭಿತರ್ ಬರೊ

ಪಂತಾ ತಗೆಲೆಾಂ ತಾಂಡ್ಯ ಾಂ ಮ್ಕಚ್

ಪ್ವ್ನೊ ಆಯ್ಲಯ . ಹಾ್ ಪ್ವಿ್ ಾಂ ಮುಸ್ವಕ ಾಂ

ದಿೀಾಂವ್ನಕ ಆಸ್ವ" ಮಹ ಣಾಾ ನಾ ಸ್ವಾಂಗಾತಾ

ನಾತಯ ಾಂ, ಬದಯ ಕ್ ಮೊಾಂಟ್ಯ್

ಭಾಶೆನ್

ಆಯಿಲೆಯ ಆನಿ ್ಗಾಂ ಆಸ್ ಲೆಯ

್ಹ ನ್ ಉಬ್ರ್

ಆದಯ ್

ಸಕಕ ಡ್ನ

ಕಿೀಡ್ನ ಆಯಿಯ .

ಹಾಸಯ . ಮ್ಗರ್ ಸ್ವಹೇಬ್ ಮ್ಮ್ಕ್

ಹಪ್ಾ ್ ಾಂತ್ರ್ ಸಪ ರೀ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ತಾಂ ಸಪ ರೀ ಪರತ್ರ್

ಅಪುರ್ಣ

ಸೊಡ್ಯ ್ ರೀ ಕಿೀಡ್ನ

ಖಂಯ್

ಚುಕ್ಲಯ

ಮಹ ರ್ಣ

ಕಳ್ಳಾ ನಾ ತೊವಿೀ ಹಾಸೊಯ .

ಗೆಲನಾ. ಹ ಕಿೀಡ್ನ

ಪೂರ‍್ ವ್ಯಲಚೆ ಖ್ಲಲೆ ಖ್ವ್ನ್

ಚ್

ವೆಚೆಾಂ ಪಳವ್ನ್ ಪರತ್ರ್ ಕೃಷಿ ಇ್ಖ್್ ಚೆ ತಾಂಡಿಯ ಾಂ ್ಯಿ್ಯ ್

ಗಾದ್

ಬಗೆಯ ನ್

ಆಯ್ಲಯ . ತಾಣಾಂ ತಾಂಡ್ಯ ್ ಪ್ನಾಾಂ, ಆನಿ

ವಿವಿಾಂಗಡ್ನ ರ‍್ಾಂದ್ಾ ಯ್ ಜಾತಾಲ. ವ್ಯಳ್

ಮ್ತ ವಹ ನ್ಸ ಗೆಲೆ. ಪರೀಕಾ

ಬಾಜಿ,

ತಾಚೆಾಂ ವಕತ್ರ್ ತಾ್ ದಿೀಸ್ ಮೆಳಳ ಾಂನಾ.

ಅ್ೊ ಾಂದ, ಕಣಿ

ಇತಾ್ ದಿ. ಕುಶ್ನ್ ಥೊಡ್್

, ಮೊಗಾಂ

ಕರುನ್

ಗಾದ್ ಾಂತ್ರ್

ಪಟಿೀ್ಚೆ (ಈಡ್ಾಂ ಸ್ತಗಿ )

ಭಾತ್ರ್.

ಸಕಳಿಾಂ ತಾಂಡ್ಯ ್

ಗಾಾಂವ್ನ

ಸಗೆಳ ಾಂ

ಸೊಡುಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ, ಸದಾಂಚೆಾಂ ಪರಾಂ

ಆನಿ

ರ್ಬೀಯ್ಯ

ಪ್ಚೆಾ ಾಂಚ ದಿಸ್ವಾ ಲೆಾಂ.

ರ‍್ಾಂದ್ಾ ಯ್ಲಚೊ

ಮುಳ್ಳಕ್ ಉದಕ್ ಸ್ವಹೇಬ್

ಮ್ಮ್

ಆಯ್ಲಯ . ಸಕಳಿಾಂ ಬರೊ ದೀವ್ನ ಪಡ್ನ ತಾಂಡ್ಯ ್ ಚೊ ಬೆ್ಚೆರ್

ಬೇಲ್

ವ್ಯಡ್ಚನ್

ಪು್ಾಂ

ಯ್ಲತಾನಾ

್ಯ ್ ನ್ ಸ್ವಹೇಬ್ ಮ್ಮ್ ಮಹ ಣಾಲೊ 'ಆನಿ

ಪ್ವ್ನೊ

ಯೇನಾ...

ದವ್ಯಕ್

ಮರ್ಧಾಂಗಾತ್ರ್ಾ ಪ್ವ್ನೊ ಆಯ್ಲಯ . ಪ್ವ್ನೊ

ತಾಂಡಿಯ ಾಂ ಬರಾಂ ಜಾತಾತ್ರ್ ಮ್ಮು...'

ಯ್ಲತಚ್ 'ಬಂಬುಚ್ ' ತಸಲ ಬಾರೀಕ್

ಮಹ ಣೊನ್ ಚ್ ತಾಂಡ್ಯ ್ ಮ್ಟೊವ್ಯ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಶ್ಸಾಂ

ಯೇವ್ನ್

ಪಳಾಂವೆ್ ಾಂ?

ಪ್ವ್ಯಾ ನಾ ಕಿತಾಂ ಕಿೀಡಿನ್

ಝಾಡ್ಚಾಂ ಪೂರ‍್ ಖ್ಲಲೆ

ತಾಂಡ್ಯ ್ ಖ್ವ್ನ್

ಸಪ್ಯ್ ಕೆಲೆಯ . 2021 ಹೆಾಂ ಪಳವ್ನ್ ಸ್ವಹೇಬ್ ಮ್ಮ್

"ಪಬುಸಾಂನೊೀ... ಹೆಾಂ ಕಸೊ ಲ್ ವಶ್ಸಕ್ ವೊ... ಹೀ ಕಸೊ ಲ್ ಪಿಡ್?

ಪೂರ‍್

ಕಿೀಡಿನ್ ಖೆ್ಾಂ ಮೂ? ಹೆಾಂ ತಗೆಿ ಲೆಾಂ ತಾಂಡ್ಯ ಾಂ

ಮ್ತ್ರ್

ಉಮ್ಕ ಳ್ಳಾ ...!"

ತೊ

ಮಹ ಣಾಾ ನಾ, ತಾ್ ಬೆಜಾರ‍್ಯ್ಲಾಂತ್ರ್ ಯಿೀ ಹಾಾಂವ್ನ ಧದಶ್ ಹಾಸೊಯ ಾಂ. ಸ್ವಹೇಬ್ ಮ್ಮ್ ಸಗೊಳ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಹಾಾಂಕೆಯ ಲೊ... ಮ್ಟ್ಯಾ ರ್ ತಾಂಡಿಯ ಾಂ ಮ್ತ್ರ್ಯ ಉಮ್ಕ ಳಿ್ ಾಂ ಪಳವ್ನ್ ...

_ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್.

-----------------------------------------------------------------------------------------

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆದಿಾಂಚ ಭಿತರ್ ಆಸ್ ್ ಆಪೆಯ ್ ಪತಣಕ್

ಅವಸ್ಾ ರ್ _11.

ಸಂತೊಸ್ವಚ್ಯ್ ಅಮ್್ಾಂತ್ರ್ ಚ ... "

ಆಲಬಾಬಾಚ್ಯ್

ಘರ‍್

ಥವ್ನ್

ಆಲಬಾಬಾನ್

ವಿವರಲಯ ಾಂ

ಘಡಿತಾಾಂ

ಆಯ್ಲಕ ನ್ ವಹ ಡ್ ಸಂತೊಸ್ವನ್ ಆಪ್ಯ ್

ಘರ‍್ ತವಿಾ ಾಂ ವೆತಾನಾ ಯೂಸ್ತಫಾಚ್ಯ್ ಮನಾಾಂತ್ರ್

ಕಿತಾಂ

ಪೂರ‍್

ಭಗಾಾ ಾಂ

ಉದೆವ್ನ್ , ತಾಕ ಪ್ಕಟೆ ಪುಟೊನ್, ಸಂತೊಸ್ವನ್ ಅಮರ‍್ವತ

ನಾಚೊಾಂಕ್ ್ಗಯ ಾಂ. ಶೆಹ ರ್

ಆಪ್ಾ ಾಂ

ಸ್ವಾ ದಿೀನ್ ಜಾ್ಯ ್ ಬರ ತಾಕ ಭಗೆಯ ಾಂ

ಆನಿ ದಿಸ್ವಕ್ ಚ್ ಸಪ್ಾ ಾಂ ಪಳಾಂವ್ನಕ ್ಗೊಯ .

ಬ್ರೀಬ್ರೀ... ಬ್ರೀ ಬ್ರೀ... ಹಾಾಂಗಾ ಯೇ" ಮಹ ರ್ಣ ಆಪಯಯ ಗೊಯ .

ಆಪ್ಲಯ

ಪತ ಕೆದಳ್ಳ ಯೇತ್ರ್ ಗಾಯ್,

ಕಸಲಯ್ ಬರ ಖ್ಬಾರ್ ಹಾಡಿತ್ರ್ ಗಾಯ್ ಮಹ ರ್ಣ

ರ‍್ಕ್ಲನ್

ರ‍್ಕ್ಲನ್

ಪುರೊ

ಜಾವ್ನ್ ಘಚ್ಯ್ ಸ ಕಮ್ಾಂತ್ರ್ ತ ಮಗ್್ ಜಾಲಯ .

ಆವಿ್ ತ್ರ್ಾ

ಆಯ್ಲಕ ನ್

ಪತಚೊ

ಎಕಚ

ತಾಳೊ

ಬಕಕ ರ‍್ನ್

ಭಾಯ್ಯ ಬಾಗಾಯ ಕಡ್ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ವಿಯ . ಬಾಯ್ಲಯ ಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಚ್ ತಕ

ಘರ‍್ ಪ್ವೊನ್ ಘಚೆಸಾಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್್ ್

್ಗಾಂ ಆಪವ್ನ್ ತಕ ಏಕ್

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂತೊಸ್ವಚ ಖ್ಬಾರ್ ಹಾಡ್ಯ ್

ಆನಿ

ಮುಕರ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣಾಂ ನಾ. ಆಮಾಂ ಸಗಾಳ ್

ಸಂಸ್ವರ‍್ಾಂತ್ರ್

ಗಾಡ್ಾ ಾಂ

ವಯ್ಯ

ಘಾಲ್್

ಹಾಡ್ಾ ಾಂ

ಮಹ ಣಾಲೊ ಯೂಸ್ತಫ್.

ವಹ ಡ್ನ

ಗೆಯ ೀಸ್ಾ ಮನಾಾ ಾಂ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ್ ರ್ ಆಸ್ವಾಂವ್ನ.

ಇತಯ ಾಂ ಸ್ವಾಂಗೆಯ ಾಂಚ ತಾಚೆ್

ಯೂಸ್ತಫಾನ್ ಸ್ವಾಂಗ್ ಲೆಯ ಾಂ ಆಯ್ಲಕ ನ್

ದುರ‍್ಶೆನ್ ಭರೊನ್ ಪ್ಟಿಾಂ ಮುಕರ್

ತಾಚ ಪತರ್ಣ ಸಂತೊಸ್ವನ್ ನಾಚೊಾಂಕ್

ಪಳನಾಸ್ವಾ ಾಂ

್ಗಯ .

ಖ್ತರ್ ಮೊ್ಧಿಕ್ ಭಾಾಂಗಾರ‍್ಚೆ ನಗ್

ಹಾಡುಾಂಕ್ ತವೆಾಂ

ಸ್ವಾಂಗೆ್ ಾಂ

ಆಲಬಾಬಾನ್ ಸ್ವಾಂಗೆಯ ಾಂ?

ನಿೀಜ್

ಗೀ?

ತಜೆಕಡ್ಾಂ

ಬಾಯ್ಲಯ ನ್

'ತಶೆಾಂ ಜಾ್್ ರ್ ಮಹ ಜೆ

ವಿಸ್ವಯ ನಾಕ

ಮಹ ರ್ಣ

ಯೂಸ್ತಫಾಕಡ್ ಸ್ವಾಂಗಾ್ಗಯ .

ಕಿತಾಂ

ಭಾಾಂಗಾರ‍್ಚಾಂ

ನಾಣಾಂ

ಆಳ್ಳಾಂನಿ ಸ್ವತ್ರ್ ಗಾಡ್ಾ ಾಂ ಪಯಾ ಕ್

ತಾಣಾಂ ಖಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಹಾಡಿಯ ಾಂ? ಆಶೆಾಂ

ತಯರ್ ಕೆಲಾಂ.ತಾಂ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ರ‍್ನಾ

ಸವ್ಯ್ಾಂಚೊ

ತವಿಾ ಾಂ ಗೆಲೊ. ಆಲಬಾಬಾನ್ ಸ್ವಾಂಗೊನ್

ದಳೊ

ತಣಾಂ

ತಚೆ

ಮುಕರ್ ಸೊಡಯ್ಲಯ .

ದಿಲಯ ಾಂ ಮಂತಾಯ ಾಂ "ಖುಲ್ ಜಾ ಸ್ಲಮ್ ಸ್ಲಮ್" "ಬಂಧ್ ಹೊೀ ಜಾ ಸ್ಲಮ್ ಸ್ಲಮ್"

ತಾಂ ಪೂರ‍್ ಹಾಾಂವ್ನ ತಕ ಮ್ಗರ್

ಮನಾಾಂತ್ರ್

ಸ್ವಾಂಗೊನ್

ವಿವರತಾಾಂ.

ರ‍್ನಾಾಂತ್ರ್

ರಗೊನ್

ಗಾಡ್ಾ ಾಂಕ್

ಪಯ್ಲಯ ಾಂ

ಪಯಾ ಕ್

_

ಸ್ವತ್ರ್

ತಯರ್

ವೆತಾಲೊ. ಆಲಬಾಬಾನ್

ಕಳಯಿ್ಯ ್

ಪಮ್ಸಣಾಂ

ಕಚ್ಯ್ ಸಕ್ ಆಳ್ಳಾಂಕ್ ಕಳಯ್. ವೆಗಿ ಾಂ

ಭುಾಂಯರ‍್ಾಂ

ತವಿಾ ಾಂ

ವಚೊನ್

ವಹ ಚ.

ಭುಾಂಯರ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್ವ ಮಹ ರ್ಣ

ಸೊಧುಾಂಕ್

್ಗೊಯ .

ತಾಚ್ಯ್

ಹೆಾಂ ಆಯ್ಲಕ ನ್ ಯೂಸ್ತಫಾಚ ಪತರ್ಣ

ಅದೃಷ್ ನ್

ತಾ್

ವಿಶಾಲ್

ಅನಿಕಿೀ ಅಜಾ್ ಪ್ನ್ .. 'ಸ _ ಸ್ವತಂ

ಭುಾಂಯರ‍್ಚೊ

ಗಾಡ್ಾ ಾಂಗೀ? ತಾಂ ಖಂಯೊ ರ್ ಪಯ್ಾ

ಪ್ಜೆಚೊ

ಕರುಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಯ ಸ್ಸಯ್? ಕಿತಾಂ

ದೆವ್ಯಕ್ ತಾಣಾಂ ಅಗಾಸಾಂ ದಿಲಾಂ ಹೆಾಂ

ಹಾಡುಾಂಕ್ ಇತೊಯ ಆಮೊೊ ರ್ ತಕ?

ಭುಾಂಯರ್ ದಿಷಿ್ ಕ್ ಪಡ್ನ ಲೆಯ ಖ್ತರ್. ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್

ವಹ ಡ್ನ

ಫಾತರ್

ತೊ

ಜ್ಯ್ಾ

ತಾಕ

ತಾ್

ಭುಾಂಯರ‍್

ಯೂಸ್ತಫಾನ್ ಆತಾಾಂ ಸಗಳ ಸಂಗತ್ರ್

ಮುಕರ್

ಸ್ವಾಂಗಾಜೆ

ಪಳಾಂವ್ನಕ ್ಗೊಯ . ತಾಣಾಂ ಹಾಡ್ನ ್ಯ ್

ಹಾಡುಾಂಕ್

ಪಡಿಯ .

ಕಿತಯ ಾಂ

ಜಾತಾಗೀ

ಭಾಾಂಗಾರ್ ತತಯ ಾಂ

ಹಾ್

ರ‍್ವೊನ್

ದಿಸೊಯ .

ಭಂವ್ಯರಾಂ

ಗಾಡ್ಾ ಾಂಕ್ ಥಂಯ್್ ್ಗಾೊ ರ್ ಎಕ

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಬ್್ ಚ್ಯ್

ಆಡ್ಚಸ್ವಕ್

ಬಾಾಂಧಿ್ಗೊಯ .

ಥಂಯ್

ಮಸ್ಕ

ಉಜಾಾ ಡ್ಾಂತ್ರ್

ತಣಾಂ

ಹೆಣಾಂ

ಥವ್ನ್

ಸೊಧುಾಂಕ್ ್ಗೊಯ . ಆಶೆಾಂ ಸೊಧುನ್

ಭುಾಂಯರ‍್ಚ್ಯ್ ಬಾಗಾಯ ಕಡ್ ರ‍್ವೊನ್

ಮುಕರ್ ವೆತಾಸ್ವಾ ನಾ ಎಕ ಜಾಗಾ್ ರ್

'ಖು್ೂ

ಭಾಾಂಗಾರ್,

ಸ್ಲಮ್ ಸ್ಲಮ್' ಮಹ ರ್ಣ ವಹ ಡ್ನ

ತಾಳ್ಳ್ ನ್

ಸ್ವಾಂಗಾ್ಗೊಯ .

ಭುಾಂಯರ‍್ಚೆಾಂ

ಬಾಗಲ್

ತತಾಯ ್ ರ್

ಮೊತಯಾಂಚ

ರ‍್ಸ್ ರ‍್ಸ್ ಚ ತಾಕ ದಿಸ್ಲಯ . ಅನಿಕಿೀ ಮುಕರ್

ಗೆಲೊ.

ವಹ ಡ್ನ ಸಬ್ು ಕರತ್ರ್ಾ ದೆಗೆನ್ ಸರೊನ್

ಭಾಾಂಗಾರ‍್ಚ

ನಾಣಾಂ,

ಭಿತರ್

ವಜಾಯ ಚೆ ನಗ್, ದಿಶ್್ ಕ್ ಪಡ್ಯ .

ಸರೊಾಂಕ್

ಭಾಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್್ ್ ್ಯ ್ ಗೀ

ವ್ಯಟ್

ಸವ್ಯಕ ಸ್

ವಜಾಯ ಾಂ,

ಜಾಲ.

ಆಸಯ ್ ಪರಾಂ

ಭಾಾಂಗಾರ‍್ಚೆ

ದುರ‍್ಶೆನ್ ಭರ್

ಯೂಸ್ತಫಾಕ್ ಅಪುರ್ಣ ಖಂಯ್ ಸಗಾಸಚ್ಯ್

ಥಂಯೊ ರ್

ದರ‍್ರ್ ಭಗೆಯ ಾಂ.

ದುರ‍್ಶೆನ್ ಭರ್ ್ಯ ್

ಯೂಸ್ತಫಾಚೆ್

ಉಭ

ಮತಾಂತ್ರ್ ಹಾಾಂಗಾ ಥವ್ನ್ ಸ್ವಧ್್ ಜಾತಾ

ತಾಚೆಾಂ

ತತಯ ಾಂ ಭಾಾಂಗಾರ್ ಆಪ್ಯ ್ ಗಾಡ್ಾ ಾಂಚೆರ್

ಪ್ಯ ಪಂಚಕ್ ಜಾಾ ನ್ ಉಣಾಂ ಜಾಯಿತ್ರ್ಾ

ಘಾಲ್್ ಸ್ವಗುೊ ಾಂಚ ಮ್ಾಂಡಿಾ

ಆಯ್ಲಯ ಾಂ.

್ಗಾೊ ರ್ ಖ್ಲ ಗೊಣಯಾಂಚ ರ‍್ಸ್ ತಾಕ

ತರೀ

ಧ್ಯಯ ನ್

ತಾ್

ದಿಸ್ಲಯ .

ತಾಾಂತೊಯ ್

ಚ್ಾ ಲ. ಥೊಡ್ಚ್

ದಟ್್

ಗೊಣಯ್ಲ

ಕಡ್ನ್

ಕಳೊಕಾಂತ್ರ್ ಭ್ಯ ್ ಸ ಮ್ಟ್ಯ್ ಭಿತರ್

ಭಾಾಂಗಾರ್,

ಭಾಾಂಗಾರ‍್ಚಾಂ

ರಗೊಯ . ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ಪ್ಟಿಾಂ ಘಾಂವೊನ್

ಗೊಣಯಾಂನಿ ಘಾಲ್್ ತಾಚೆಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ನ

ಭುಾಂಯರ‍್ಚ್ಯ್

ಭಾಾಂದಿ್ಗೊಯ . ತೊ್

ದವ್ಯಸಟ್ಯ್ ಕ್

ಜಾತಾ

ತತಯ ಾಂ ನಾಣಾಂ,

ಭಾಾಂಗಾರ್ ಭರ್

ಪಳವ್ನ್ 'ಬಂಧ್ ಹೊೀ ಜಾ ಸ್ಲಮ್ ಸ್ಲಮ್'

ಲೊಯ ್ ಗೊಣಯ್ಲ ಕಶೆಾಂಯ್ ಕಷ್ ಾಂನಿ

ಮಹ ರ್ಣ ತಾಂ ಮಂತ್ರ್ಯ ಉಚ್ಯರ್ಗೊಯ .

ಉಕುಯ ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಘಾಲೊ್ . ಕಿತಾಂ ಪೂರ‍್

ಬಾಗಲ್ ಪತಾ್ ಸನ್ ಅವ್ಯಜಾ ಸಂಗಾಂ

ಆಲೊೀಚನ್

ಧಾಂಪೆಯ ಾಂ.

ಪ್ಸ್ವಯ್ಲ ಮ್ರ್ಗೊಯ . ತಾಕ ತೊ್ ಗೊಣಯ್ಲ

ತಾ್

ಕಳೊಕಚ್ಯ್

ಭುಾಂಯರ‍್ಾಂತ್ರ್

ಕರತ್ರ್ಾ

ತಣಾಂ

ವ್ಯಹ ವವ್ನ್

ಹೆಣಾಂ ಮೊಸ್ತಾ

ಪುರ‍್ಸ್ವರ್ಣ ಜಾಲಯ . ಕಿತಾಂಗ ಆಮ್ಲ್

ದಳ ಮಣ ಮಣ ಕನ್ಸ ಸ್ವಸೊಪ ನ್

ಜಾಲೆಯ ಬರ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಧ್ಣಸರ್ ಗಳೊಳ

ಚ ಮುಕರ್ ವಚೊಾಂಕ್ ್ಗೊಯ . ಎಕ

ಆನಿ ತಾಕ ಗಟ್್ ನಿೀದ್ ಪಡಿಯ . ತೊ ಹಾ್

ಮು್್ ಾಂತ್ರ್ ಏಕ್ ಚಮಾ

ಸಂಸ್ವರ‍್ಾಂತ್ರ್ ನಾತಯ ಬರ ಆಸೊನ್

ಮಣ ಮಣ

ಕನ್ಸ ಉಜಾಾ ಡಿ್ ತಾಣಾಂ ಪಳಲ. ಚಮಾ

ಪುರ‍್ಸ್ವಣನ್ ಘೊರತಾಲೊ.

ಆಸಯ

-----------------------------------------

ಕಡ್ಾಂ ವಚೊನಚ ತ ಘೆವ್ನ್ ತಾ್

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಡಾ ಡ್್ ಯ್? ಅನೆ್ ೀಕ ಟೆಯ ೈನಾರ್ ತಕ ವಹ ಚೆ್ ತ್ರ್ ನಹ ಯ್ ಗೀ? ಹೊ : ತಾಕ ನಹ ಯ್ ಗಡಾ ಡ್್ ಾಂ... ಮಹ ಜಾ ಸ್ವಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲೊಯ

ಆಸ್ವನೇ, ತೊ

ಮ್ಕ ಸೊಡುಾಂಕ್ ಆಯಿಲೊಯ .

***************** ಭಿಕರ : ಮ್ಕ ಬರೀ ಭುಕ್ ್ಗಾಯ ್ ... ಜೆವ್ಯರ್ಣ ಕರನಾಸ್ವಾ ಾಂ ತೀನ್ ದಿೀಸ್ ಜಾಲೆ. ಕಿತಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಇಲೆಯ ಾಂ ದಿೀ ಬಾಬಾ... ತೊ : ನಿಜಾಯಿಕ ೀ ಭಿಮಸತ್ರ್ ದಿಸ್ವಾ . ತಾಂ ಏಕ್ ಕಮ್ ಕರ್. ಹಾ್ ಯ್ಲಾಂವ್ಯ್ ್

ಹಪ್ಾ ್ ಾಂತ್ರ್ ಯೇ. ಮಹ ಜ

ಬರ್ಥಸ ಡೇ ತಾ್

ಆಸ್ ಲೆಯ

ದೀಗ್

ವ್ ಕಿಾ ಫೆಯ ಟ್ ಫೊಮ್ಸಾಂತ್ರ್ ಆಸ್ವ್ ್ ಟಿೀ ಸ್ವ್ ್ಾಂತ್ರ್ ಚ್ಯ ಪಿಯ್ಲವ್ನ್ ಆಸಯ . ಎಕ್ಲಯ ವೆವೆಗಾಂ ಪಿಯ್ಲವ್ನ್ ಅನೆ್ ೀಕ್ಲಯ

ರೈ್ರ್ ಚಡ್ಚಯ .

ಬಾರ ಸವ್ಯಕ ಸ್ವಯ್ಲನ್ ಚ್ಯ

ಪಿಯ್ಲತಾಲೊ. ತೊ ಪಳತಾಾಂ ಪಳತಾಾಂ ರೈಲ್

ಸ್ತಟೆಯ ಾಂಚ.

ಹೊ

ದಿೀಸ್. ಯೇವ್ನ್ ಘಟ್್

ಜೆವರ್ಣ ಕನ್ಸ ವಹ ಚ.

_ ಜೆಫ್ರಿ , ಜೆಪ್ಪು . ರೈ್ಕ್ ರ‍್ಕ್ಲನ್

ವಿಳ್ಳಸ್ವಕ್

ಹಾಾಂಗಾ

ಚಡಪ ಡ್ಚಾಂಕ್ ್ಗೊಯ . ಸ್ವ್ ್ಚೊ : ತಾಂ ಕಿತಾ್ ಕ್ ಭೆಷ್ಠ್ ಾಂ

****************** ರ್ಬಸ್ : ಅಧ್ ಸ ವೊರ‍್ ಪಯ್ಲಯ ಾಂಚ ಕಿತಾ್ ಕ್

ಆಫಿೀಸ್ವಕ್

ಅಯ್ಲಯ ಯ್?

ಆಫಿೀಸ್ ಸ್ವಡ್ ಧ ವೊರ‍್ರ್ ನಹ ಯ್ ವೇ? ವಹ ಚ ಅಧ್ಲಸ ಘಂಟೊ ಸೊಡ್ನ್ ಯೇ... (ತೊ ಭಾಯ್ಯ ಗೆಲೊಯ ಚ್ ಟೈಪಿಸ್್ ಜೆನಿ್ ಬಾರ ದ್ಬಾಸರ‍್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ.) ರ್ಬಸ್ : ಸದಾಂಯ್ ನೊೀವ್ನ ವರ‍್ರ್ ಯ್ಲತಾಲೆಾಂಯ್ ನಹ ಯ್ ವೇ ಡ್ಲಸಾಂಗ್, ಆಜ್ ಕಿತಾಂ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಲೇಟ್? ಯೇ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಸ್...

ಆಮಾಂ

ದಗಾಾಂಯ್

ಚಡಯ್ಲೂ ?

ಉಲವ್ಯ್ ಾಂ. ಕಮೆಲ : ಹಾಾಂವ್ನ ಹಾಾಂಗಾ ಧ ವಸ್ವಸಾಂ ******************

ಥವ್ನ್

ಕಮ್

ಎಕಯ ್ ಚ್ಯ್

ಕತಾಸಾಂ.

ಸ್ವಾಂಬಾಳ್ಳಾಂತ್ರ್

ಮಹ ಜಾ್ ತಗಾಾಂ

ಮಂತಯ ಎಕ ಸಭೆಾಂತ್ರ್ ಭಾಷ್ರ್ಣ ಕನ್ಸ

ಜ್ಣಾಾಂಚೆಾಂ ಕಮ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಎಕ್ಲಯ ಾಂಚ

ಆಸ್ ಲೊಯ .

ಕತಾಸಾಂ. ದೆಕುನ್ ಮಹ ಜ ಸ್ವಾಂಬಾಳ್‍ಲ್

ಮಹ ಜಾ

ಭಾವ್ಯಾಂನೊ,

ಭಯಿಾ ಾಂನೊೀ,

ಚಡ್ನ ಕರ್.

ಈಷ್ ಮಂತಾಯ ನೊೀ.... ಧ್ನಿ

:

ಮ್ಕ

ತಜ

ತತಾಯ ್ ರ್ ಸಭಿಕಾಂ ಮರ್ಧಾಂಗಾತ್ರ್ ಆಸಯ ಾಂ

ಚಡಂವ್ನಕ

ಮಂತಯ ಚೆಾಂ ಬಾಯ್ಯ

ಅತಾಾ ಾಂ ಸ್ವಾಂಗೆಯ ಾಂಯ್ ನಹ ಯ್ ವೇ?

"ಹೆಾಂ

ಕಿತಾಂ?

ಆಯ್ಲಕ ಾಂಕ್

ತಜೆಾಂ

ಭಾಷ್ರ್ಣ

ಮ್ಕ ಹಕ್ಕ ನಾಾಂಗೀ?"

ಉರ್

ಲೆಯ

ಜಾಯ್ .

ಸ್ವಾಂಬಾಳ್‍ಲ್

ದೀಗ್

ಪುರ್ಣ ಜ್ರ್ಣ

ತವೆಾಂ ತ

ಕ್ಲೀರ್ಣ

ದಕಯ್. ತಾಾಂಕಾಂ ಪಳವ್ನ್ ಸೊಡ್ಾ ಾಂ.

ಮಹ ರ್ಣ ವಿಚ್ಯರ್ಗೆಯ ಾಂ. ********* *********** ********* *********** ದಕೆಾ ರ್ : ಪಳ ಸ್ವಯಾ ... ಭಾಷ್ರ್ಣ ಗಾರ್ : ಲೇಡಿಸ್

ಎಾಂಡ್ನ

ಕಿಯ ನಿಕ್ ಸ್ವಾಂಜೆರ್ ಸ

ಥವ್ನ್ ನೊೀವ್ನ

ಜಂಟಲ್ ಮ್್ ನ್, ಓಹೊೀ... ವಿಸೊಯ ನ್

ಮಹ ಣಾಸರ್

ಗೆಲೊಾಂ... ಲೇಡಿಸ್ ಕ್ಲಣಾ ೀ ನಾಾಂತ್ರ್...

ನಾಾಂಗೀ? ಪಳ ಹಾಾಂಗಾ ರ್ಬೀಡ್ನಸ...

ಜಂಟ್ಯ ಮ್್ ನ್ ಎಕ್ಲಯ

ಮಹ ರ್ಣ

ಮಹ ಜೆಾಂ

ತಕ

ಕಳಿತ್ರ್

ಆಸ್ವ. ಭಾರ

ಬರಾಂ.

ಪೇಷಂಟ್ : ಗೊತಾಾ ಸ್ವ... ಪುರ್ಣ ಮ್ಕ

ಜಂಟ್ಯ ಮ್್ ನ್ : ದ್ಯ ಕನ್ಸ ವೆಗಾಂ

ಚ್ಯಬ್ ್ಯ ್ ಪೆಟ್ಯ್ ಕ್ ಗೊತಾ ನಾಮೂ...

ಭಾಷ್ರ್ಣ ಮುಗೊು ನ್ ಸೊಡ್ನ. ಹಾಾಂವ್ನ ನಿಮ್ಣೊ ಭಾಷ್ರ್ಣ ಗಾರ್.

********* ***********

********************

ಲಲಯ : ಮಹ ಜ ಮೊೀಗ್ ಕತಾಸಲೊಯ್ ಮಹ ರ್ಣ ತಕ ಕಳಿತ್ರ್ ಜಾಲೆಯ ಾಂ ಕೆದಳ್ಳ?

ಧ್ನಿ : ಕಿತಾ್ ಕ್ ತಜ ಸ್ವಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ 36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹೆರ

:

ಲೊಕಾಂಕಡ್ಾಂ

ಹಾಾಂವ್ನ

ಲೆಯ ಾಂಯ್

ನಹ ಯ್

ವೇ?

ಪುರ್ಣ

ಹಾ್

ಪಿಶಾ್ ಪರಾಂ ಚ್ಾ ನಾ, ಆನಿ ಮ್ಕ

ಮ್ಜಾಯ ನ್ ಎದಳ್‍ಲ್ ಮಹ ಣಾಸರ್ ಏಕ್

ಮೆಾಂದು ನಾ ಮಹ ರ್ಣ ಸ್ವಾಂಗಾಾ ಸ್ವಾ ನಾ...

ಚ್ ಏಕ್ ಉಾಂದಿರ್ ಧ್ಲೊಯ ಸ ನಾ.

******** ******** ****

ಶಪ್ಚೊ

:

ತಶೆಾಂ

ಕಾಂಯ್

ನಾ.

ತಮ್್ ್ ಘಚ್ಯ್ ಸ ಉಾಂದಯ ಾಂಕ್ ಕಿತಾಂಗೀ ಜ್ಡ್ನೂ : ಮೇಡಮ್, ತಮ್ ಪ್ಯ ಯ್ ಕಿತಯ ?

ಪ್ಡ್ನ ದಿೀಸ್ ಯೇಾಂವ್ನಕ ನಾಾಂತ್ರ್.

ಮೇಡಮ್ : ತೀಸ್ ವಸ್ವಸಾಂ

******** ******: ******

ಜ್ಡ್ನೂ

ನವೆಾಂಚ ಕಜಾರ್ ಜಾಲೆಯ ಾಂ ಚೆಡುಾಂ

: ಹಾಕ ಕಿತಾಂ ತರೀ ಪೂಯ ಫ್

ಆಸ್ವಗೀ?

ವಕಾ ಶೀಪ್ಕ್ ಯೇವ್ನ್ 'ಭುಗಾ್ ಸಕ್ ಮೊಟ್ಯಯ್ ಹಾಡ್್ ಾಂ ತಸಲೆಾಂ ಟೊನಿಕ್

ಮೇಡಮ್ : ಬಾರಚ್ ಕಷ್್ ... ಮಹ ಜ

ಖಂಚೆಾಂಯ್ ಆಸ್ವಯ ್ ರ್ ದಿ ಪಳಯಾಂ'

ಜ್್ಮ ದಿಸ್ವಚೊ ದಖ್ಲಯ ಆಸ್ಲ್ ಇಗಜ್ಸ 1925 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ್ ಉಜಾ್ ಕ್ ಭಸ್ಮ ಜಾ್್ .

ಆಾಂಗಾ ಗಾರ‍್ನ್ ಏಕ್ ಬರ ಟೊನಿಕಚ ರ್ಬೀತ್ರ್ಯ ದಿಲ. ತದಳ್ಳ ಚೆಡುಾಂ ವಿಚ್ಯರ

********* ************

' ಹೆಾಂ ಟೊನಿಕ್ ಆಸ್ವಪಳ ಮಹ ಜಾ್ ಪತಕ್ ಪಿಯ್ಲಾಂವ್ನಕ

ತ : ಸ ಮಹನಾ್ ಾಂ ಆದಿಾಂ ಹೆಾಂ ಮ್ಜಾರ್

ಘೆತಾನಾ,

'ಹೆಾಂ

ಬರಾಂ

ದಿೀಜೆಗೀ

ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಪಿಯ್ಲಜೆ?'

ಮ್ಜಾರ್,

ಉಾಂದಯ ಾಂಕ್ ಧ್ತಾಸ' ಮಹ ರ್ಣ ಸ್ವಾಂಗ್

_ ಜೆಫ್ರಿ , ಜೆಪ್ಪು .

------------------------------------------------------------------------------------------

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡ್ಯಮ ಾಂಡ್ನ

ಮೂರೇ?

ಒರಜಿನಲ್

ಡ್ಯಮ ಾಂಡ್ನ ಗೀ ಡ್ಚ್ಯ ?

ಡ್ಚ್ಯ : ವಹ ಡ್ಚಲ್ ಸ್ವಾಂಗಾಯ ಾಂ ನೇ... ಚೊರ‍್ಾಂಚೆ

ಉಪ್ದ್ಯ

ಚಡ್ಯ ್ ತ್ರ್

ಮಹ ರ್ಣ... ಒರಜಿನಲ್ ಡ್ಯಮ ಾಂಡ್ನ ಮುದಿ

ಒರಿಜಿನಲ್ _ ಡುಪ್ಲೊ ಕೇಟ್? (ಕೊೊ ಡಿ

ಘರ‍್ ಆಸ್ವ... ಹ ಡುಪಿಯ ಕೇಟ್... ಕ್ಲಯ ಡಿ : ವ್ಯಹ ವ್ನ... ಹೆಾಂ ಜಾ್್ ರ್ ತಜೆಾಂ

ರಸ್ತ್ಯ ಯ ರ್

ವೆತಾನಾ,

ಎಕಾ

ವ್ಯಚ ರೇ... 'ರಡ್ಚ' ಪರಾಂ ದಿಸ್ವಾ .

ಚಲಿಯೆ ಸ್ತ್ೆಂಗಾತಾ ಡೊಲ್ಲೊ ಮೆಳ್ತಯ ) ಡ್ಚ್ಯ ಕ್ಲಯ ಡಿ : ಅರೇ ಅರೇ ಡ್ಚ್ಯ ... ಕಿತಾಂ

: ರಡ್ಚ ರಡ್ಚಚ್ ... ಪುರ್ಣ

ಒರಜಿನಲ್ ನಹ ಯ್... ಡುಪಿಯ ಕೇಟ್.

ಬಾರೀ ಹೀರೊ ಬರ ದಿಸ್ವಾ ಯ್... ಬ್ರಜೆ್ ಸ್ ಬಾರೀ ಇಾಂಪೂಯ ವ್ನ ಜಾಲೆಯ ಪರಾಂ ದಿಸ್ವಾ ...

ಕ್ಲಯ ಡಿ : ಸ್ವಾಂಗ್ ಲೆಯ ಬರ ಹೆಾಂ ಕ್ಲೀರ್ಣ

ಗಳ್ಳ್ ಾಂತ್ರ್

ಚೆಡುಾಂ?... ಕಜಾರ್ ಜಾಲೊಯ್ ರೇ

ಚೇಯ್್ ,

ಸ್ವಾಂಕೆಳ ಪರಾಂ

ಪೆಟ್ಯ್ ಚ್ಯ್

ದಟಿ

ಮೊಟಿ

ಕಿತಾಂ? ಹ ಬಾಯ್ಯ .... ತಜಿಚ್ ಮೂರೇ?

ದಿಸ್ವಾ ಮೂರೇ? ಒರಜಿನಲ್ ಮೂರೇ?

ಒರಜಿನಲ್ ಮೂರೇ?

ಡ್ಚ್ಯ : ಹ ಭಾಾಂಗಾರ‍್ಚ ನಹ ಯ್ ರೇ...

ಡ್ಚ್ಯ

ಆತಾಾಂ ಚೊರ‍್ಾಂಚ ಭಿರ‍್ಾಂತ್ರ್ ನೇ...?

ಚಡ್ಯ ್ ತ್ರ್

ದೆಕುನ್

ಗುಾಂಡ್ಾಂಚಾಂ ಬಾರೀ ಭಿರ‍್ಾಂತ್ರ್ ನೆಾಂ?

ಒರಜಿನಲ್

ಚೇಯ್್

ಘರ‍್

ದೆಕುನ್

ದ್ವ್್ ಸ... ಹ ಡುಪಿಯ ಕೇಟ್.

: ಆತಾತಾಾಂ... ಅತಾಾ ್ ಚ್ಯರ್ ಕ್ಲಯ ಡಿ...

ರೇಪಿಸ್್

ಒರಜಿನಲ್ ಬಾಯ್ಲಯ ಕ್

ಘರ‍್

ದ್ವ್ಸಾಂ... ಹೆಾಂ ಡುಪಿಯ ಕೇಟ್... ಕ್ಲಯ ಡಿ : ಅರೇ... ಹ ರ್ಬಟ್ಯಚ ಮುದಿ ಬಾರ

ಸೊಭಿತ್ರ್

ಆಸ್ವ...

ಬಾಪೆಯ ೀ

ಕ್ಲಯ ಡಿ : ಹಾಾಂ....😃

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

***********


ಚಿಕ್ಣಿ ಕಥಾ

ತಾಪ್

ಆಯಯ ್ ರ್

ಜಾಗ್ರಿ ತಾಾ ಯ್

ಕರುಾಂಯಾಂ"

_ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್.

****** ****** *******

ಆತಾ’ತಾಾಂ

ಲೊೀಕ್

ಜ್ಮ್ಾ ನಾ...

ಹಾಚ

ಸ್ವಾಂಗಾತಾ ಕೆದಳ್ಳಯ್

ರ್ಬಬಾಟ್... "ಜಾಗುಯ ತಾಕ ಯ್ ಘಡ್್

ಹಾತ್ರ್

ಪರೀಕಾ

"ಜಾಗುಯ ತಾಕ ಯ್ ಸ್ವಾಂಬಾಳ್ಳ"

ಆಜ್ ಯಿೀ ಲೊೀಕ್ ಜ್ಮ್ಯ ... ಜಾಗುಯ ತಾಕ ಯ್ ಸ್ವಾಂಬಾಳ್ಳಾ ...

ಸ್ವಾಂಬಾಳ್ಳ, ಧುಾಂವ್ಯ್ ಾಂ...

ಘಡ್್ ಮ್ಸ್ಕ

ಘಾ್್ ಾಂ" "ಮ್ರಕರ್ ಪಿಡ್... ಖ್ಲಾಂಕಿಯ , ಶೆಳ್‍ಲ್,

"ಸದಾಂ ಸ್ವಾಂಗೊ್ ಭಾವೊಾ ಆಜ್ ಬಂಧ್ ಪೆಟೆಾಂತ್ರ್ ನಿದಯ " _ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್

-----------------------------------------------------------------------------------------39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾ್

ಪ್ವಿ್ ಾಂ ಒಲಾಂಪಿಕ್ೊ ಆನಿಾಂ ಕನಾಸಟಕಾಂತ್ರ್ ವಿಧನ ಸಭೆಾಂತಾಯ ್

ಕಳ್ಳರ್, ಸ್ಲಾ ರೀಯಾಂಚೆಾಂ ಸ್ವಧ್ನ್ ಮಹ ಳ್ಳಳ ್

ಸಂಚಲನೆ

ವಿಷ್ಯಚರ್ ಏಕ್ ವ್ ಾಂಗ್್

ಚತ್ರ್ಯ

(ಕರ್ಟಸನ್) ಕವ್ಯಸಚ್ಯ್ ಸ ಅಗಸ್ಲ್ ನ್ ಪಯ ಕಶ್ ಕುರಯನಾನ್ ವಿೀಜ್ ಪತಾಯ ಖ್ತರ್ ಕೆ್ಾಂ. ಪಯ ಸ್ತಾ ತ್ರ್ ತೊ ಸಾಂಟ್ ಜೀಸಫ್ೊ ಹೈಸೂಕ ಲ್, ಕವ್ಯಸರ್ ಹಾಾಂಗಾಚೊ ಮ್ಸ್ ರ್

ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸ್ವ.

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ಲರೊನಾ ಪ್ಟ್ ಸೊಡಿನಾ? 2019 ದ್ಸಾಂಬಾಯ ಚ್ಯ ಅಕೇರಕ್ ಚೀನಾಚ್ಯ

ಕ್ಲರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್

ವುಹಾನ್ ಶೆರ‍್ಾಂತ್ರ್ ಅಧಿಕೃತ್ರ್ ಥರ‍್ನ್

ಆಯಿಲೆಯ ಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ಚೀನಾ ಮಹ ಣಾಾ ತರೀ

ಕ್ಲರೊನಾ

ಅಮೇರಕ,

ಸ್ವಾಂಕಯ ಮಕ್

ಪಿಡ್ಚೊ

ಆಸ್ ರೀಲಯ

ಆನಿ

ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊಯ . ದಿೀಸ್ ವೆತಾಾಂ ವೆತಾಾಂ

ಯ್ಲರೊಪ್ಚಾಂ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಾಂ ರ‍್ಷ್ ರಾಂ

ಹ ಪಿಡ್ ವುಹಾನಾ ಥವ್ನ್ ಚೀನಾಚ್ಯ

ಹೆಾಂ ಪ್ತ್ ಾಂವ್ನಕ

ಹೆರ್ ಜಾಗಾ್ ಾಂಕ್ ವಿಸಾ ರನಾಶೆಾಂ ಚೀನಾ

ನಾಾಂತ್ರ್. ತಾಾಂಚ್ಯ ಪಯ ಕರ್ ಚೀನಾನ್

ಸಕಸರ‍್ನ್ ಗಜೆಸಚ ಬಂಧ್ಬಸ್ಾ ಕೆಲ

ಹೊ ವೈರಸ್ ್್ ರ್ಬರೇಟರಾಂತ್ರ್ ಜ್ನಿತ್ರ್

ತರೀ ಸಂಸ್ವರ‍್ಚ್ಯ ಹೆರ್ ರ‍್ಷ್ ರಾಂಕ್

ಕೆಲೊಯ .

ಪ್ವ್ಯನಾಶೆಾಂ ಘೆತಯ ನಾ. ಪಡ್ಚನ್

ಚೀನಾನ್

ತಾಾಂಕಾಂ ಗೆಲೊಯ ೀಯ್

ಆಜೂನ್ ತಯರ್

ಚತಾಯ ಯ್

ಹೊ

ವಿಷ್ಯ್

ನಾ.

ಹಾಕ

ಕರರ್ಣಲಯಿೀ ಆಸ್ಲಲೆಯ ಾಂ ಜಾವೆ್ ತಾ.

ತಾಕ

ಜಾಯ್ ತ್ರ್ಲ್ಯ ್

ರ‍್ಷ್ ರಾಂಕ್

ಘಟ್ಯನ್

ಹೆರ್ ದಿಾಂವ್ಯ್ ್

ಪಯ್ಲಯ ಾಂಚ ಹೆಾಂ ವೈರಸ್ ್್ ರ್ಬರೇಟರ ಥವ್ನ್

ಭಾಯ್ಯ

ಪಡ್ನಲಲೆಯ ಾಂ. ವುಹಾನ್

ಶೆರ‍್ ಥವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಗೆ್ಯ ್ ಕಡ್ ಥವ್ನ್ 41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹೆಾಂ ವೈರಸ್ಲಯಿೀ ಗೆಲೆಾಂ. ಥಂಯ್ ಥವ್ನ್

ಕಚೆಸಾಂ ಮಹ ಳ್ಳಳ ್ ವಿಶ್ಾಂ ಕಳಿತ್ರ್ ನಾತ್ರ್ಲಲಯ

ಹಾ್

ವೈರಸ್ವನ್ ವಿವಿಧ್ ರ‍್ಷ್ ರಾಂನಿ

ಪರಗತ್ರ್. ಸಗಾಳ ್ ನಿತಾಯ ್ ನ್ ಹಾಹಾಕರ್.

ಕೆಲಯ ವಿೀದ್ಲವ್ಯವಿಳ ತ ಸ್ವಾಂಗೊನ್ ಪುರೊ

ಭಾರತಾಾಂತ್ರ್ ಭ್ಯ್ಲಕ ವಿಷ್ಯ್ ಚಡಿತ್ರ್

ಪಡಿ್ ನೈಾಂ.

ವ್ಯಾಂಟ್ಯ್ ನ್ ರ‍್ಜ್್ ಲಸಕಸರ‍್ಾಂಕ್ ಲಗಾ ತರೀ

ತಾ್

ವೆಳ್ಳರ್

ವಿಷ್ಯಚ್ಯ

ಭಾರತಾಾಂತ್ರ್ ಕ್ಲರೊನಾಚೆಾಂ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ

ಗಂಭಿೀರ‍್ತರ್ ಹೊಾಂದಾ ನ್ ಪಯ ಧನ್

್ಹ ರ್:

ಮಂತಯ ನ್ ಮುಕೇಲಪ ರ್ಣ ಘೆತಯ ಾಂ. ಮ್ಚಸ

2020 ಜ್ನವರ ಇತಾಯ ್ ಕ್ ಕ್ಲರೊನಾ

22 ತಾರಕೆರ್ ಎಕ ದಿಸ್ವಚೆಾಂ ಜ್ನತಾ

ಭಾರತಾಕ್ಲಯಿೀ

ಕಫ್ಲ್ ಸ ಪ್ಚ್ಯಲೆಸಾಂ.

ವುಹಾನಾಾಂತ್ರ್

ಪ್ವ್ನಲಲೆಯ ಾಂ. ಶ್ಕಿ್

ವಿದ್ ರ್ಥಸರ್ಣ

ಎಕಿಯ

ರಜೆರ್

ಕೇರಳ್ಳಚ ಗಾಾಂವ್ಯಾಂಕ್

ಆಯಿಲಯ ತ ಕೇರಳ್ಳಕ್ ತಶೆಾಂ ಭಾರತಾಕ್ ಕ್ಲರೊನಾ

ಹಾಡ್ನ್

ಆಯಿಲಯ . ಆಶೆಾಂ

ಭಾರತಾಾಂತ್ರ್ ಕ್ಲರೊನಾಚ ಪಯಿಯ ಕೇಸ್ ದಖ್ಲ್ ಜಾಲಯ . ಥಂಯ್ ಥವ್ನ್ ದಿೀಸ್ ಪ್ಶಾರ್ ಜಾತಾಾಂ-ಜಾತಾಾಂ ಕ್ಲರೊನಾ

ಕಶೆಾಂ ಆನಿ ಕಿತಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ಸಮೊೂ ಾಂಚ್ಯ

ಭಾರತ್ರ್ಲಬರ್ ವಿಸ್ವಾ ರೊನ್ಾಂಚ ಗೆಲೆಾಂ.

ಆದಿಾಂಚ ಮ್ಚಸ 24ವೆರ್ ರ‍್ತಚ್ಯ ೮

ಭಾರತಾಚ್ಯ

ಶೆತಾಸವೆಾಂ

ವೊರ‍್ರ್ ಟಿವಿರ್ ಝಳ್ಳಕ ್ಯ ್ ಪಯ ಧನ್

ಆರ್ಥಸಕ್ ಲ್ಕಕ್ಷಣಾಕ್ ಕರರ್ಣ ಜಾಲೆಾಂ.

ಮಂತಯ ನ್ ಫಕತ್ರ್ ಚ್ಯರ್ ವೊರ‍್ಾಂಚೊ

್ಖ್ಾಂನಿ ಮಣಾಸಾಂ ದಖ್ಲ್ ಜಾಲಾಂ.

ವೇಳ್‍ಲ್ ದಿೀವ್ನ್ ದೇಶ್ಲಬರ್ ಲೊೀಕ್ಲಡೌನ್

ಕುಟ್ಯಮ ಾಂ

ಪ್ಚ್ಯಲೆಸಾಂ. ಹಾ್ ವವಿಸಾಂ ಉಪ್ಯ ಾಂತಾಯ ್

ಭ್ಯ್ಲಕ

-

ಕುಟ್ಯಮ ಾಂನಿ

ಆರ್ಥಸಕ್

ದುಸ್ಲಥ ತಸವೆಾಂ ಸಮಧನ್ ನಾಸ್ ಕರುಾಂಕ್

ದಿಸ್ವಾಂನಿ ಕಿತಾಂ ಸಗೆಳ ಾಂ ಘಡ್ಚನ್ ಗೆಲೆಾಂ

ಪ್ವೆಯ ಾಂ.

ತಾಂ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ವಿವರ‍್ಾಂವಿ್

ಗಜ್ಸ

ದಿಸ್ವನಾ. ತ ವಿಷ್ಯ್ ಸಗಾಳ ್ ಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ರ್ 2020-ಾಂತ್ರ್ ಕ್ಲರೊನಾ ಪಯಯ ್ ಪ್ವಿ್ ಾಂ

ಆಸ್ಲಲೆಯ ಚ.

ಆಯಿ್ಯ ್

ನಿಧಸರ‍್ವಿಶ್ಾಂ

ವೆಳ್ಳರ್

ನವೆಾಂಚ. ಸಕಸರ‍್ಾಂತಾಯ ್

ಸಗೆಳ ಾಂ

ಪಯ ಧನ್ ಮನಾಾ ್ ಾಂಕ್

ನವೆಾಂ ಮಂತಯ ,

ತಾ್

ತರ‍್ತರಚ್ಯ

ಆತಾಾಂಯ್

ಟಿೀಕ

ವ್ ಕ್ಾ ಜಾಲಯ ಚ ಆಸ್ವಾ .

ಧ್ನ್ಸ

ಸಗಾಳ ್ ಾಂಕ್ ಹ ಮ್ರ್ ಕಶ್ ಆನಿ ಖಂಯ್

ಪೂರ್ಣ

ಥವ್ನ್ ಆಯಿಯ . ಹ ನಿವ್ಯಯ ಾಂವ್ನಕ ಕಿತಾಂ

ಗಮನಾಾಂತ್ರ್

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಏಕ್

ಸಂಗತ್ರ್ ಘೆಜೆ.

ಮ್ತ್ರ್ಯ ತದಳ್ಳ


ಸಂಖ್ಲ ಚಡ್ಚನ್ಾಂಚ ಗೆಲೊ. ಆತಾಾಂ ಹಾಕ

ಭಾರತಾಾಂತ್ರ್

ಕ್ಲರೊನಾಚೆಾಂ

ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ್ಹ ರ್ ಮಹ ಳ್ಳಾಂ. ತಾ್ ಆಗಸ್್ ಸಪೆ್ ಾಂಬರ‍್

ಮಹ ಣಾಸರ್

ಕ್ಲರೊನಾ

ಭಾದಿತ್ರ್

ಲೊಕಚೊ

ಸಂಖ್ಲ

ಚಡ್ಚನ್ಾಂಚ ವಚೊನ್ 2021 ಫೆಬಯ ವರ ಸಗಾಳ ್ ಾಂಕ್ಲಯಿೀ, ಕ್ಲರೊನಾ ವಿಷ್ ಾಂತಯ

ಮಧಯ ್

ಸಗೆಳ

ಆಯ್ಲಯ .

ಸಂಗಾ

ನವೆಚ.

ವೈದ್್ ಕಿೀಯ್

ಭಾಗಾ ಇತಾಯ ್ ಕ್ ದೆಾಂವೊನ್

ಸವಯ ತಾಯ್ಲ ಆಸ್ವ ಕರುಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಾ್ ಬಾಬ್ರಾ ನ್ ವೆವಸ್ವಥ ಕರುಾಂಕ್ ಲೊಕ್ಲಡೌನ್

ಕೊರೊನಾಚೆಂ ದುಸ್ಿ ೆಂ ಲ್ಲಾ ರ್:

ಜ್ರೂರ್ ಗಜ್ಸ ಆಸ್ಲಲೆಯ ಾಂ.

"ಪಯ ಕರಣಾಾಂ

ದೆಾಂವೊನ್

ಆಸ್ವಯ ್ ರೀ

ಕ್ಲರೊನಾ ಗೆಲೆಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ಚಾಂತನ್ ಜ್ವ್ಯಬಾು ರ

ವಿಸ್ವಯ ನಾಕತ್ರ್.

ಕ್ಲರೊನಾಚೊ ಆಸಾ ಲೊ"

ಮಹ ರ್ಣ

ವೈದ್್ ಕಿೀಯ್ ಆನಿ ದುರ್ಬಳ

ಆನಿ

ಶಯ ಮಕ್

ಲೊೀಕ್

ಪಯ ಭಾವ್ನ

ಫುಡ್ಾಂಯ್

ತಜ್ಞ್

ಪರಣತ್ರ್

ಲೊಕಕ್

ಆನಿ

ಸಕಸರ‍್ಾಂಕ್ ಜಾಗುಯ ತಾಕ ಯ್

ದಿೀವ್ನ್ ಾಂಚ

ಆಯಿಲೆಯ .

ಪಯ ಜಾಪಯ ಭುತ್ರ್ಾ

ದೇಶಾಾಂಕ್

ಸಕಸರ‍್ಾಂಕ್

ಮಹಾನ್

ಕಷ್ ಲೊ ತರೀ ದೇಶಾಾಂತಾಯ ್ ಬಹುತಕ್

ಜ್ವ್ಯಬಾು ರ ಆಸ್ವ ತರೀ ಲೊಕಕ್ಲಯಿೀ

ಲೊಕನ್

ಸಪ ಾಂದ್ನ್

ಥೊಡಿ ಪುಣೀ ಜ್ವ್ಯಬಾು ರ ಆಸ್ವಚ. ತರೀ

ಕೆಲೆಾಂ. ಹೆಾಂ ಲೊಕ್ಲಡೌನ್ ದೀನ್-ತೀನ್

ಲೊಕಕ್ ತಾಾಂಚೊ ದಿೀಸ್ ಬುಡ್ಯ ್ ರ್

ಮಹನೆ ಕಠಿಣಾಯ್ಲನ್ ಜಾರ ಜಾಲೆಾಂ.

ಜಾಲೆಾಂ. ಫಾ್್ ಾಂಚೊ ದಿೀಸ್ ತಾಾಂಕಾಂ

ಉಪ್ಯ ಾಂತಾಯ ್

ಮಹನಾ್ ಾಂನಿ

ನವೊಚ.

ವಿಷ್ಯಾಂತಯ

ಜ್ವ್ಯಬಾು ರ

ಲೊಕ್ಲಡೌನಾಕ್

ಹಾ್ ಕೇಾಂದ್ಯ

ನಹ ಯ್.

ಪುರ್ಣ ಸಕಸರ‍್ಾಂಕ್ ತಶೆಾಂ ದೇಶಾಚ

/

ರ‍್ಜಾ್ ಾಂಚ

ಸಕಸರ‍್ನ್ ರ‍್ಜಾ್ ಾಂಚ್ಯ ತಕೆಯ ರ್ ಗಾಲ

ಸವಸಯ್ ರತಾಂಚ ಜ್ವ್ಯಬಾು ರ ತಾಾಂಚೆರ್

ಆನಿ

ಆಸ್ವ.

ರ್ಬರ‍್ಲ್ ಕ್

ತಶೆಾಂ

ವ್ಯಯ್ ಕ್

ತಾಾಂಕಾಂಚ ಜ್ವ್ಯಬಾು ರ್ ಕೆಲೆಾಂ. 2020 ಮ್ಚ್ಯಸ ಥವ್ನ್ ಕ್ಲರೊನಾ ್ಗೊ್

ಸಭಾರ್

ಆನಿ ತಾ್ ವವಿಸಾಂ ಲೊಕನ್ ಮಚೊಸ

ಚುನಾವಣಾಾಂತ್ರ್

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜ್ರ್ಣ

ಆಸ್ಲ್ಯ ್

ಗಾಾಂವೆ್ ಾಂ

ಆನಿ


ಬಾಬ್ರಾ ನ್ ವ್ಯವ್ನಯ

ಯ್ಲೀಜ್ನಾಾಂ ಕೆಲೊಯ

ಮ್ಾಂಡುನ್

ತರ್

ದೆಾಂವ್ನಲಲಯ ಾಂ

ಕ್ಲರೊನಾ

ಪಯ ಕರಣಾಾಂ

ಪರತ್ರ್

ಚಡಿಾ ನಾಾಂತ್ರ್.

2021 ಎಪಿಯ ಲ್ ಅಕೇರ

ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ಜೂನ್ ಅಕೇರ ಮಹ ಣಾಸರ್ ಕ್ಲರೊನಾ ಪಯ ಕರಣಾಾಂ ಚಡ್ಚನ್ ಜಾಲ ತ ವಿೀದ್ಲವ್ಯವಿಳ ಜಾತನಾ. ಲೊಕಚೆಾಂ

ರ್ಬರಾಂ-ವ್ಯಯ್್

ಪಳಾಂವ್ಯ್ ್

ಖ್ತರ್

ಲೊಕನ್

ತಾಾಂಚೆರ್

ಭವಸಸೊ

ದ್ವನ್ಸ

ವಿಾಂಚಲಲೆಯ ಾಂ

ಆಸ್ವಾ ಾಂ.

ಹಾಾಂಚೆರ್

ಭವಸಸೊ

ಆಸ್ಲ್ಯ ್ ನ್

ತಾಾಂಕಾಂ

ಲೊಕನ್

ತಾಾಂಕಾಂ

ವಿಾಂಚೆ್ ಾಂ.

ಲೊಕನ್ ಹೆರ‍್ಾಂಕ್ಲಯಿೀ ವಿಾಂಚೆ್ ತಾಂ.

ಕೊರೊನಾಕ್

ಸಂಬಂಧ್

ನಾ

ಮ್ಾ ಳ್ತಯ ಯ ತಸ್ಲೆಂ ವತತನ್: ಕನಾಸಟಕಚ ಪರಗತ್ರ್ಲಚ ಗಮನಾಾಂತ್ರ್ ಘೆವ್ಯ್ ಾಂ.

2020

ಸಪೆ್ ಾಂಬರ್

-

ಅಕ್ಲ್ ೀಬರ‍್ ಥವ್ನ್ ಸ್ತವ್ಯಸತ್ರ್ ಕನ್ಸ, ಮ್ಚಸ

ಅಕೇರ

(ಥೊಡ್್ ಕಡ್ ಪಯಸಾಂತ್ರ್) ಆದಿಾಂ

ಪಯಸಾಂತ್ರ್

ಎಪಿಯ ಲ್

ಮರ್ಧಾಂ

ಕ್ಲರೊನಾ

ಆಸ್ಲ್ಯ ್ ಬರಚ

ಆವೆು ಚ್ಯ ಸಭಾ

-

ಸಂಭಯ ಮ್, ಜಾತೊಯ - ಫೆಸ್ವಾ ಾಂ, ಕಜಾರ‍್ಾಂ ಆನಿ

ಹೆರ್

ಕಯಿಸಾಂ

ಕಸ್್ ಚ

ಆಲೊಚನಾಾಂಕ್ ಇಡ್ಾಂ ದಿೀನಾಸ್ವಾ ನಾ ಲೊಕನ್ ದಿ್ಯ ್ ನ್

ತಾಾಂಕಾಂ ನೈಾಂವೇ

ಬಹುಮತ್ರ್

ತಾಣ

ಸಕಸರ್

ರಚನ್ ಕಚೊಸ? ತಯ್ ಗಾಾಂವ್ಯ್ ್ ತಶೆಾಂ ಲೊಕಚೊ ವ್ಯವ್ನಯ ಭಾಸ್ವವಿಾ

ಕತಾಸಾಂ ಮಹ ರ್ಣ

ಕತಾಸತ್ರ್.

ಆಸ್್

ಸಕಸರ‍್ನ್ ಆನಿ ಲೊಕ ಪಯ ತನಿಧಿಾಂನಿ

ತಜಾಾ ಾಂಚ

ಆನಿ

ಪರಣತಾಾಂಚ ಗಂಭಿೀರ‍್ಯ್ಲನ್

ವೈದ್್ ಕಿೀಯ್ ಚತಾಯ ಯ್

ಘೆತ್ರ್ಲಲಯ

ತರ್,

ತಾ್

ಚಲೊನ್ ಗೆಲೆ. ಹೆಾಂ ಕ್ಲರೊನಾನ್ ಕೆಲಯ ಾಂ ಅತವಸಣಾಾಂ

ದಳ್ಳ್ ಾಂ

ಮುಕರ್

ಆಸ್ವಯ ್ ರೀ, ತಜಾಾ ಾಂನಿ ತದಳ್ಳ ತದಳ್ಳ ಬೂದ್ಲಬಾಳ್‍ಲ್

ದಿ್್ ರೀ

ರ‍್ಜ್ಕಿೀಯ್

ಸಭಾ - ಸಂಭಯ ಮ್, ರ‍್ಲ್ ಲ ಇತಾ್ ದಿ ಚಲಯಿ್ಯ ್ ರ‍್ಜ್ಕಿೀಯ್ ಮನಾಾ ಾಂಚೆಾಂ ವತಸನ್ ಕ್ಲರೊನಾಕ್ ಆನಿ ತಾಾಂಕಾಂ ಸಂಬಂಧ್ಲಚ ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ.

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ನಾ

ಮಹ ಳ್ಳಳ ್ ಬರ


ಲೊಕಚ್ಯ

ತೊಾಂಡ್ರ್

ಮ್ಸ್ಕ

ನಾತ್ರ್ಲಲೆಯ ಾಂ.

ಜ್ಣಾ-ಜ್ಣಾಾಂ

ಮರ್ಧಾಂ

ಅಾಂತರ್

ಉರೊಾಂಕ್

ನಾತಯ ಾಂ.

ಆಶೆಾಂ

ಜಾ್ಯ ್ ನ್ ಕ್ಲರೊನಾ ಪರತ್ರ್ ಏಕ್ ಪ್ವಿ್ ಾಂ ಚಡ್ಯ ಾಂ.

ಹಾಾಂತಾಂ ಚುನಾವರ್ಣ ಆಯ್ಲೀಗ್ಲಯಿೀ ಪ್ಟಿಾಂ

ಪಡ್ಚಾಂಕ್

ನಾ.

ಗಾಾಂವ್ಯರ್

ಕಿತಾಂಯ್ ಘಡ್ಚನ್ ವಚೊಾಂ, ಗಾಾಂವ್ನ ಬುಡ್ಚನ್ ತರೀ ವಚೊಾಂ, ಅಪೆಾ ಾಂ ಆಸ್ ಾಂ ಚುನಾವ್ನ ಚಲಂವ್ನಕ ಮಹ ಳ್ಳಳ ್ ಜಾವ್ನ್

ತಸಲೆಾಂ

ಆಸ್ಲಲೆಯ ಾಂ ತಾಾಂಚೆಾಂ ವತಸನ್.

ಆಯ್ಲೀಗಾನ್ ತಮಳ್ಳ್ ಡು,

ಪಶ್್ ಮ್ ಕೇರಳ,

ಬಂಗಾಳ್‍ಲ್,

ಅಸ್ವೊ ಾಂ

ಕೇಾಂದಯ ಡಳಿತ್ರ್

ಆನಿ

ಪಯ ದೇಶ್

ಪ್ಾಂಡಿಚೇರಾಂತ್ರ್ ಚುನಾವ್ನ ಚಲವ್ನ್ ಾಂಚ ಸೊಡ್ಯ .

ಹಾ್ ಖ್ತರ್ಲಚ ಸ್ತಪಿಯ ೀಾಂ ಕ್ಲಡಿಾ ನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್್

ರ‍್ಜಾ್ ಾಂಚ್ಯ

ಆಯ್ಲೀಗಾಾಂಚೆಾಂ

ಹೈಕ್ಲಡಿಾ ಾಂನಿ

ವ್ಯವ್ಯಯ

ವಿಧನ್

ಖಂಡನ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ತಾಾಂತಾಂಯ್ ಮದಯ ಸ್ ಹೈಕ್ಲಡಿಾ ನ್ ವಿಧನ್

ಆಯ್ಲೀಗಾಚೆಾಂ

ಖುನೆ್

ಮಹ ಳಳ ಾಂ.

ಕೆಸ್ಲಾಂಕ್

ವ್ಯವ್ಯಯ ಸಮ್ನ್

ಕನಾಸಟಕಾಂತ್ರ್ಲಯಿೀ

ಕ್ಲರೊನಾ ಪಯ ಕರಣಾಾಂ ಚಡ್ಚನ್ಾಂಚ ಆಸ್ವಯ ್ ರೀ ಲೊೀಕ್ಲಸಭೆಚ್ಯ ಆನಿ ವಿಧನ್

ಸಭೆಚ್ಯ ಖ್ಲ ಪಡ್ನಲ್ಯ ್ ಬಸ್ವಕ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಥೊಡ್್

ಗಾಾಂವ್ಯ್ ್

ಸಥ ಳಿೀಯ್

ಸಂಸ್ವಥ ್ ಾಂಚ್ಯ ಆಡಳ್ಳಾ ್

ಮಂಡಳಿಾಂಕ್

ಚುನಾವ್ನ ಚಲಯ್ಲಯ . ಚುನಾವ್ನ ಸಭಾ, ಸಮವೇಶ್, ರೊೀಡ್ನಲಶೀ ನಾಾಂವ್ಯಾಂನಿ ಚುನಾವ್ನ

ಪಯ ಚ್ಯರ‍್ಾಂತ್ರ್

ಚಲ್ಲ್ಯ ್

ಸಭೆಾಂನಿ ಆನಿ ರ‍್ಲ್ ಲಾಂನಿ ಹಜಾರ್ ಹಜಾರ‍್ಾಂನಿ

ಲೊೀಕ್

ಜ್ಮೊಯ .

ಫುಡ್ರ‍್ಲ್ ಾಂಚ್ಯ ಆನಿ ಹಾಜ್ರ್ ಜಾ್ಯ ್

ಮ್ಸ್ಕ ,

ಸ್ವ್ ನಿಟೈಸರ್

ಸ್ವಮ್ಜಿಕ್

ತಸಲೆ

ಅಾಂತರ್,

ಕಸಲೇಯ್

ಜಾಗುಯ ತಕ ಯ್ಲ

ನಾಸ್ವಾ ನಾ

ಹಜಾರ‍್ಾಂಗಟ್ಯಯ ್ ನ್

ಲೊಕಕ್

ಜ್ಮಯ್ಲಯ ಾಂ.

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಂತಯ ಮರ್ಧಾಂಚ ಘಸಪ ಡ್ನ ಉಬಾೂ ಲಯ . ಕೊರೊನಾ ಜ್ಯ ೋರ್ ಜಾತಾನಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾ: ಕಿತಾಂಯ್ ಥವ್ನ್

ಜಾಾಂವಿು ,

ಎಪಿಯ ಲ್

ಅಕೇರ

ಜೂನ್ ಅಕೇರ ಪಯಸಾಂತ್ರ್

ಆವಶ್ ಕ್ ಸವೆಚೆ ಶೆತ್ರ್ ಸೊಡ್ನ್

ಎಕೆಕಡ್

ಕ್ಲರೊನಾ

ತಾ್ ವವಿಸಾಂ

್ಗ್ ಾಂ

ಮರರ್ಣ

ಆನಿ

ಪ್ಾಂವಿ್ ಾಂ

ಪಯ ಕರಣಾಾಂ ಚಡ್ಚನ್ಾಂಚ ಆಸ್ವಯ ್ ರೀ ತಾಾಂಚ್ಯ

ನಿವ್ಯರಣಾಕ್

ಗಮನ್

ಸಕಸರ‍್ನ್

ದಿಲೆಯ ಾಂ

ಉಣಾಂಚ

ಹೆರ್

ಶೆತಾಾಂ ಬಂಧ್ ಕನ್ಸ ಲೊಕಕ್ ಘರ‍್ ಭಿತರ್ ಸಕಳಿಾಂ

ಬಸಯ್ಲಯ ಾಂ. ಸ

ಪಯ್ಲಯ ಾಂ

ಥವ್ನ್

ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ವೊರ‍್ಾಂ

ಪಯಸಾಂತ್ರ್ ಆವಶ್ ಕ್ ವಸ್ತಾ ಘೆಾಂವ್ನಕ ಆವ್ಯಕ ಸ್ ದಿಲೊಯ .

ಮಹ ಣಾಜಾಯ್. ಕನಾಸಟಕಚೊ ತದ್ ಾಂಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತಯ ಬ್ರ.ಎಸ್. ಯ್ಲಡಿಯೂರಪಪ

ಆನಿ

ಹೆರ್ ಮಂತಯ ಸಯ್ಾ ಫುಡ್ಾಂ ಲೊಕ್ಲಡೌನ್ ಆಸ್ ಾಂನಾ

ಮಹ ರ್ಣ

ಸ್ವಾಂಗೊನ್ಾಂಚ

ಆಯಿಲೆಯ . ತಾ್ ಚ ವೆಳ್ಳರ್ ದೇಶಾಚ್ಯ

ತಕಸರ - ಪ್ಲೊ, ಫು್ಾಂ - ಫಳ್ಳಾಂ

ಲೊಕಕ್ ಉದೆು ೀಸ್ತನ್ ಉಲಯಿ್ಯ ್

ಚಡ್ನ ದಿೀಸ್ ದ್ವರ‍್ಲಯ ್ ರ್ ತಾಂ ಕುಸೊನ್

ಪಯ ಧನಿ

ವೆತಾತ್ರ್. ಸಕಳಿಾಂ ಸ ವೊರ‍್ರ್ ವಿಕ್ಲಯ

ಮೊೀದಿನ್ಾಂಯ್

ತಚ

ಅಬ್ರಪ್ಯ ಯ್ ಉಚ್ಯರ್ಲಲಯ . ಲೊಕ್ಲಡೌನ್

ಕತಸಲೆ

ಪ್ಚ್ಯರುಾಂಕ್

ಕತಸ್್ ಾಂನಿ ಯ್ಲಾಂವೆ್ ಾಂ 7-8 ವೊರ‍್ಾಂ

ರುಪ್ರ್

ನಾ

ರ‍್ತಚ

ತರೀ

ತಸ್್ ಚ

ಕಫ್ಲ್ ಸ,

ಹಫಾಾ ್

ಆಯಯ ್ ರೀ

ಖ್ರೀದ್

ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್.

ಅಕೇರಚ ಕಫ್ಲ್ ಸ ಆನಿ ಅಕೇರಕ್ ಕಠಿರ್ಣ ಕಫ್ಲ್ ಸ ಪ್ಚ್ಯಚಸ ಗಜ್ಸ ಪಡಿಯ . ಹಾಕ

ಧ ವೊರ‍್ಾಂ ಭಿತರ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಗಾಲೆಯ ಾಂ

ಲೊಕ್ಲಡೌನ್

ಪ್ಲಟಿಯ

ಕ್ಲಯ ೀಸ್ಲಡೌನ್

ಮಹ ಣಾಜಾಯ್ಲಗೀ, ಮಹ ಣಾಜಾಯ್ಲಗೀ

ವ್ಯ

ಭಾಾಂದಿಜಾಯ್.

ವಸ್ತಾ ಾಂಚ್ಯ ಆನಿ ಗರ‍್ಯಿಕ

ಕುಸ್ವ್ ್ ನಾತ್ರ್ಲ್ಯ ್

ಕೇವಲ್ ಕಫ್ಲ್ ಸ ಮಹ ಣಾಜಾಯ್ ಮಹ ರ್ಣ

ಪರಗತಾಂತ್ರ್ ವಿಕ್ಲಯ ಕತಸ್್ ಾಂಕ್ ಗಾಲೆಯ ಾಂ

ಮುಖ್್ ಮಂತಯ , ಮಂತಯ ಆನಿ ಮಂತಯ –

ಬಂಡ್ಾ ಳ್‍ಲ್ ಯೇನಾತಯ ಪರಗತ್ರ್ಲಯಿೀ 46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲೊಕ್ಲಡೌನ್

ಕಯ ಮ್ಾಂನಿ

ಕಷ್ ಾಂಕ್

ಉಾಂಡಿ ಜಾಮಾ ್ ಪರಗತ್ರ್. ತಶೆಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ಆಸಲಾಂ ಬಂಧ್ ಪರಸ್ಲಥ ತ ತಾಚ್ಯ ಖ್ರ‍್ಲ್ ಉದೆು ೀಶಾಖ್ಲ್ ಚ್ಾ ಮಹ ರ್ಣ

ನೈಾಂ.

ರಯಯಿಾ

ಕಫ್ಲ್ ಸ

/

ಆಸ್ಲ್ಯ ್ ಾಂನಿ

ಬಂಧ್ ಸಂಚ್ಯರ್

ಕಯ್ಲಸತ್ರ್. ಹಯ್ಲಸಕಯ ್ ಚಯ್ ಗಜೆಸಚ ಸವ್ಯಚ.

ಆಸ್ಲಲಯ . ಆತಾಾಂಚ್ಯ

ತಾಂಪ್ರ್

ವ್ ವಹಾರ‍್ವವಿಸಾಂ

ಆನ್ಲಲೈನ್

್ಹ ನ್-್ಹ ನ್

ಆಶೆಾಂ ಜಾ್ಯ ್ ನ್ ಬೆಾಂಗುಳ ರ್ ತಸ್್ ವಹ ಡ್ನ

ಶೆರ‍್ಾಂನಿ

ಟ್ಯಯ ಫಿಕ್

ಜಾಮ್

ಜಾಲೆಯ ಾಂಯ್ ಆಸ್ವಾ . ಆನೆ್ ೀಕ ವ್ಯಟೆನ್, ಕಫ್ಲ್ ಸ ವ್ ವಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್

ಕತಸ್್ ಾಂಕ್ ಮ್ರ್

ಖಂಡಿತ್ರ್ ಪಡ್ಾ .

ಹೊಟೆ್ಾಂಚಯ್ ಹಚ ಗತ್ರ್. ಪ್ಸಸಲ್ ವೆತಾ ಮಹ ರ್ಣ ಖ್ಣಾಾಂ ತಯರ್ ಕನ್ಸ ದ್ವ್್ ಸರ್ ತಾಂ ಉಚಸ ಗತ್ರ್. ತಾ್ ತಾ್ ದಿಸ್ವಚ್ಯ ಜಡಿನ್ ದಿೀಸ್ ಕಡಿಜಾಯ್

ಜಾ್ಯ ್

ಕೂಲಕಮಸಕ್,

ಅಟೊೀ,

ಟ್ಯ್ ಕಿೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ವಗಾಸಾಂಚ್ಯ ಲೊಕಕ್ಲಯಿೀ ಆಸ್್

ಕಫ್ಲ್ ಸ ವ್ಯ

/

ಬಂಧ್

ಪರಗತ್ರ್

ಪ್ಚ್ಯರ್ಲಲಯ ಚ ಶೆರ‍್ಾಂತೊಯ

ಕಮಸಕ್

ವಗ್ಸ ತಾಾಂಚ್ಯ ತಾಾಂಚ್ಯ ಗಾಾಂವ್ಯಾಂಕ್ / ಹಳಳ ಾಂಕ್ ಪ್ಟಿಾಂ ಪತಾಸತಾ. ಆಸ್್ ಾಂಚೆ ತಫಾಸರ್ಣ ಕ್ಲೀರ್ಣ ಕತಾಸ? ಹೆ

ಕ್ಲರೊನಾ

ವನ್ಸ

ತಾಾಂಚ್ಯ

ಗಾಾಂವ್ಯಾಂಕ್ / ಹಳಳ ಾಂಕ್ ದಿಾಂವೆ್ ಾಂಯ್ ಆಸ್ವಾ .

ಹಾ್ ವವಿಸಾಂ

ಆಪೆಯ ಸಾ ಕಿಾಂ

ಆಸ್ಲಲೊಯ ್ ಹಳೊಳ ್ ಕ್ಲರೊನಾ ಪಿಡ್ಕ್

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಾ್

ರ‍್ಜಾ್ ಾಂಚ

ಘೆಾಂವ್ಯ್ ್

ಗಡ್ನ

ಕನಾಸಟಕ

ವ್ಯಾಂಟುನ್ ತಸ್್

ರ‍್ಜಾ್ ಾಂಕ್ ಆತಾಾಂ ಭಿರ‍್ಾಂತಚ ಪರಗತ್ರ್ ಉಬಾೂ ್್ . ಆಶೆಾಂ ಜಾ್ಯ ್ ನ್, ವಯಯ ್ ರ‍್ಜಾ್ ಾಂ

ಸಂಗಾಂ

ಘೆಾಂವ್ಯ್ ್

ಆಟ್ ಜಿ್ಯ ್ ಾಂನಿ ಆಗಸ್್ ಸ

ತಾರಕೆ

ಹಫಾಾ ್ ಾಂಕ್

ಬಲ ಜಾಾಂವೊ್ ್ ೀಯ್ ಆಸ್ವಾ ತ್ರ್.

ಆತಾೆಂ ಲ್ಲಾ ರ್:

ಕೊರೊನಾಚೆಂ

ತಿಸ್ಿ ೆಂ

ರ‍್ಜಾ್ ಾಂನಿ ಸಂಪೂರ್ಣಸ ಮುಗೊು ಾಂಕ್

ನಾ.ತಾ್ ಭಿತರ್ ಆತಾಾಂ ಕ್ಲರೊನಾಚೆಾಂ ತಸಯ ಾಂ ್ಹ ರ್ ಉಟ್ಯಯ ಾಂ. ಪಯ ತ್ ೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೇರಳ, ಮಹಾರ‍್ಷ್್ ರ, ತಮಳ್ಳ್ ಡ್ಾಂತ್ರ್ ಗೆ್್ ಾಂತ್ರ್.

ಪಯ ಕರಣಾಾಂ

ಫುಡ್ಯ ್

ಹಫಾಾ ್

ವ್ಯಾಂಟುನ್ ದೀನ್

ಅಕೆರಚ

ಆನಿ

ರ‍್ತಚ ಕಫ್ಲ್ ಸ ಜಾರ ಕೆ್್ . ಹ ಪರಗತ್ರ್

ಕ್ಲರೊನಾಚೆಾಂ ದುಸಯ ಾಂ ್ಹ ರ್ ಥೊಡ್್

ಕ್ಲರೊನಾ

ಥವ್ನ್

ಗಡ್ನ

ಚಡ್ಾ ಚ

ಇತಾಯ ್ ರ್ಲಚ ರ‍್ವೆಾ ಲ ವ್ಯ ಫುಡ್ಾಂ ವೆತಲ ಮಹ ರ್ಣ ಸ್ವಾಂಗೊಾಂಕ್ ಕಷ್್ . ಆತಾಾಂ ಕ್ಲರೊನಾಚೆಾಂ ದುಸಯ ಾಂ / ತಸಯ ಾಂ ್ಹ ರ್ ಚ್ಯಲ್ಕ ಆಸ್ವ. ಫುಡ್ಾಂ ಹೊ ಸಂಖ್ಲ ಇತಾಯ ್ ರ್ಲಚ ರ‍್ವಾ ಲೊ ಮಹ ರ್ಣ ಸ್ವಾಂಗೊಾಂಕ್ ಕಷ್್ . ಹಯ್ಲಸಕ್ ಪ್ವಿ್ ಾಂ ಕ್ಲಯ ೀಸ್ಲಡೌನ್

ವ್ಯ

ಕಫ್ಲ್ ಸ

ವ್ಯ

ಲೊೀಕ್ಲಡೌನ್ ಹಾಕ ಪರಹಾರ್ ನೈಾಂಚ ನೈಾಂ.

ಪಯ ಕರಣಾಾಂ

ಉಣಾಂ

ಜಾತಾನಾ

ಕ್ಲರೊನಾ ಗೆಲೆಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ಕ್ಲರೊನಾ

ಆದಯ ್

ರತ-ನಿತಾಂಕ್

ಪ್ಟಿಾಂ

ಪತೊಸಾಂಚೆಾಂ ರ‍್ವ್ಯಜಾಯ್.

ಸಕಸರ‍್ನ್ ಕ್ಲರೊನಾ ನಿವ್ಯರಣಾಕ್ ಕಸಲಾಂ 48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮ್ಗಸದ್ಶ್ಸ

ಸೂತಾಯ ಾಂ


ದಿ್್ ಾಂತ್ರ್ ತಾಂ ಲೊಕನ್ ಪ್ಳಿಜಾಯ್.

ಕ್ಲರೊನಾ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕ

ಸಕಸರ‍್ನ್ / ಆಡಳ್ಳಾ ್ ಾಂನಿ ಕ್ಲರೊನಾ

ವಕತ್ರ್ ನಾತ್ರ್ಲಲೆಯ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ವ್ಯ್ ಕಿೊ ನ್

ನಿವ್ಯರಣಾಕ್ ಗಜೆಸಚೊ್

ಸವಯ ತಾಯ್ಲ

ಸೊಧುನ್ ಕಡ್ಯ ಾಂ. ವ್ಯ್ ಕಿೊ ನ್ ಯ್ಲತಾ

ಸದಾಂ ತಯರ್ ದ್ವಿಯ ಜಾಯ್. ಜಾವೆ್ ತ್ರ್

ಮಹ ಣಾಸರ್ ತಾಂ ಲೊಕಕ್ ಮೆಳ್ಳಶೆಾಂ

ಸ್ವಮ್ಜಿಕ್, ಧಮಸಕ್, ರ‍್ಜ್ಕಿೀಯ್

ಕಚ್ಯಸ

ಆನಿ ಸವ್ನಸ ನಮೂನಾ್ ಚಾಂ ಲೊೀಕ್

ಆಶಾಾ ಸನಾಾಂ

ಜ್ಮ್ ಾಂ ಕಯಿಸಾಂ ರ‍್ವಯೂ ಯ್ ವ್ಯ

ಆಯಿಯ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ವ್ಯ್ ಕಿೊ ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯ ್

ಲೊಕ

ಭಿತರ್

ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ತಾಂ ಲೊಕಕ್ ಮೆಳ್ಳಶೆಾಂ

ಆಸ್ವ್ ್ ಬರ ಪಳಯೂ ಯ್. ಮಂತಯ ಾಂನಿ,

ಕಚ್ಯಸಾಂತ್ರ್ ಸಕಸರ‍್ಚ ಬೆಜ್ವ್ಯಬಾು ರ

ಲೊಕಪಯ ತನಿಧಿಾಂನಿ,

ರ‍್ಜ್ಕಿೀಯ್,

ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ವಾ . ಲೊಕ ಸಂಖ್್ ಾಂತ್ರ್

ಧಮಸಕ್

ಸ್ವಮ್ಜಿಕ್

ವಹ ಡ್ನ ವ್ಯಾಂಟ್ಯ್ ಕ್ ಎದಳಿೀ ವ್ಯ್ ಕಿೊ ನ್

ಸಂಖ್ಲ

ಮತ

ಆನಿ

ಫುಡ್ರ‍್ಲ್ ಾಂನಿ

ಲೊಕಕ್

ದಿಾಂವ್ಯ್ ್ ಬರ

ಆಸ್ವಜ್ಯ್.

ಲೊಕಪಯ ತನಿಧಿಾಂನಿ ವಗಾಸನ್ ಸೂತಾಯ ಾಂ

ದೇಖ್

ಆನಿ

ಕ್ಲರೊನಾ

ಸಕಸರ‍್ಚಾಂ

ವಯ್ಯ

ಆಶಾಾ ಸನಾಾಂ

ಮೆಳೊಾಂಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್್ ಾಂಕ್ ಪಯ್ಲಯ ಡ್ಚೀಸ್ ಮ್ತ್ರ್ಯ ಮೆಳ್ಳಳ . ದುಸ್ವಯ ್ ಖ್ತರ್ ರ‍್ಕ್ಲನ್ ಆಸ್ವತ್ರ್.

ಮ್ಗಸದ್ಶ್ಸ

ಪ್ಳ್ಳಾ ನಾ

ಪಡ್ನಾಸ್ವಾ ನಾ, ಕರನಾಸ್ವಾ ಾಂ

ಅಧಿಕರ

ಬಾಬ್ರಾ ನ್

ದಕೆಾ ಣಕ್ ಮು್ಜ

ತಾಾಂಚೊ

ವ್ಯವ್ನಯ

ಚಲಯೂ ಯ್.

ಕೊರೊನಾ ಸಂಪೂರ್ಣತ ನಿವಾರರ್ಣ ಜಾತಾ ಪರ್ತೆಂತ್:

ಸಗಾಳ ್

ಲೊಕಕ್

ವ್ಯ್ ಕಿೊ ನ್

ಮೆಳ್ಳಸ್ವಕೆಸಾಂ

ಸಕಸರ‍್ನ್

ತತಾಯ ್

ಮೆಟ್ಯಾಂ

ವೆಗಾಂ

ಕ್ಲಣಾಕ್ ಸ್ವದ್್ ಖ್ಸಿ ನ್

ಜಾತಾ

ಘೆಜಾಯ್.

ಆಸ್ವ ತಸ್್ ಾಂನಿ

ವ್ಯ್ ಕಿೊ ನ್

ಘೆಾಂವ್ನಕ

ಪ್ಲಯ ೀತಾೊ ಹತ್ರ್ ಕರಜಾಯ್.

ಆಶೆಾಂ ಕೆ್್ ರ್ ವ್ಯ್ ಕಿೊ ನ್ ದಿಾಂವ್ಯ್ ್ ಕೇಾಂದಯ ಾಂನಿ ಚಡಿತ್ರ್ ಲೊೀಕ್ ಜ್ಮೊ ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂ 49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಡ್ವೆ್ ತಾ.

ತಾಾಂಕ್


ಸಗಾಳ ್

ಲೊಕನ್,

ಘರ‍್

ಭಾಯ್ಯ

ಲೊೀಕ್ ಜ್ಮ್್ ್ ಜಾಗಾ್ ಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ / ಗೆ್ಯ ್

ವೆಳ್ಳರ್

ದಾಂಪಿಶೆಾಂ

ನಾಕ್,

ಮ್ಸ್ಕ

ತೊೀಾಂಡ್ನ

ಗಾಲಜಾಯ್,

ನಮಯಲೆಸಲೆಾಂ ಸ್ವಮ್ಜಿಕ್ ಅಾಂತರ್ ಪ್ಳಿಜಾಯ್

ಆನಿ

ಸ್ವಧ್್

ತಾ್

ನಮೂನಾ್ ರ್ ಹಾತ್ರ್ ದುಯೂ ಯ್ ವ್ಯ

ನಾತ್ರ್ಲ್ಯ ್ ಾಂಕ್

ವ್ಯ್ ಕಿೊ ನ್

ಮೆಳೊಾಂಕ್ ಸಕಸರ‍್ಚ್ಯ

ಕುಮಕ್ ಲೆಕರ್

ವ್ಯ

ವೆಳ್ಳರ್ ಜಾತಾ. ಖ್ಸಿ ನ್

ಸ್ವ್ ನಿಟೈಸ್ ಕರಜಾಯ್. ಹಾ್ ಮರಫಾತ್ರ್ ಕ್ಲರೊನಾ

ನಿವ್ಯರಣಾಾಂತ್ರ್

ಕೆ್ಯ ್ ಬರ ಜಾತಾ.

ಕಶೆಾಂಯ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಸವ್ನಸ ಲೊಕನ್ ಜಾತಾ

ತತಾಯ ್

ವೆಗಾಂ

ವ್ಯ್ ಕಿೊ ನ್

ಘೆಾಂವ್ಯ್ ್ ಬರ ಜಾಯೂ ಯ್. ಭಾರತಾಕ್ ಲಗಾ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಾಂ ನಿಮ್ಣ ಉತಾರ್ - ಎದಳ್‍ಲ್ ವ್ಯ್ ಕಿೊ ನ್ ಘೆಾಂವ್ನಕ ನಾ ತರ್, ಜಾತಾ ತತಾಯ ್ ವೆಗಾಂ ವ್ಯ್ ಕಿೊ ನ್ ಘೆಜಾಯ್. ಆನಿ ಥೊಡ್ಚ ತಾಂಪ್ ಪುಣ

- ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಾ

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕುಮಕ್


ತಯಿಸ್ತ್ವೊ ಅಧ್ಯಯ ಯ್: ಆಯಿಶಾಚಿ ಮಾನಾ ಣಿ (The yielding of Ayesha ) ಹಾಾಂವೆಾಂ ಜೆವ್ಯರ್ಣ ವೆಗಾಂ ಮುಗು ಲೆಾಂ.

ಸಕಯ

ಲಯ್ಲೀ

ದಿೀಷ್್ ಪಜ್ಸಳ್ಳಾ ಲ ತರೀ ಬೆಜಾರ‍್ಯ್

ಅನಿಕಿೀ

ಜೆವ್ಯಾ ಲೊ.

ಕಳ್ಳಾ ರ್ಣ ಮ್ಾಂಡುಲಯ . ತಾಚ

ಓರೊೀಸ್ವಚ್ಯ ವಗಾಾ ನ್ ತಾಚ ಭುಕ್ ಚಡ್ನ

ಮ್ಹ ಕ

ಲಯ . ತಾಚೆಾಂ ಮುಸ್ವಕ ರ್ ಆತಾಾಂ ಪ್ಯ ಯ್

ಜಾಲೊಾಂ.

ಜಾವ್ನ್

ಗಂಭಿೀರ್ ದಿಸ್ವಾ ಲೆಾಂ. ದಳ್ಳ್ 51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ದಿಸ್ಲಯ . ಹ

ಹಾಾಂವ್ನ ಬದಯ ವರ್ಣ

ದುಖಿತ್ರ್ ಬಹುಶಾ್


ಆಯೇಶಾ ವವಿಸಾಂಚ ಮಹ ರ್ಣ ಮ್ಹ ಕ

ಮ್ಲೆಸ್್

ಭಗೆಯ ಾಂ.

ಜಾಲೆಾಂ"

"ಝುಜಾಾಂತ್ರ್

ತಜಾ್

ಸ್ವಾಂಗಾತಾ

ಪ್ತಾಕ ಚೆಾಂ ಪ್ಯ ಯಶ್್ ತ್ರ್ಾ

"ಆನಿ ಕ್ಲಣಾಕ್ ದುಸೊಸಾಂವೆ್ ಾಂ, ತಕ?"

ಆಸೊಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಕ ಮನ್ ಆಸ್ತಲೆಯ ಾಂ"

"ಹೊಲಯ

ಲಯ್ಲೀ

ಪುರೊ ಮಹ ಜಿಾಂ ಉತಾಯ ಾಂ. ಲಯ್ಲೀಚ್ಯ

ಜೆವ್ಯರ್ಣ

ಮುಗುು ನ್

ಮಹ ಣಾಲೊ.

ತಕ ಉಗಾಾ ಸ್ ಆಸೊಾಂಕ್

ಏಕೆಕ

ರಗಾಾ ್

ಹಜಾರ್

ಥ್ವಾಂಬಾ್ ಕ್

ಹಾಾಂವ್ನ

ಜಿೀವ್ನ

ಘೆತಾಾಂ

ಮಹ ಳಳ ಾಂ

ಅನಿ

ಹಾಮೆಾ ಾಂ

ಮಹ ಜೆಾಂ

"ಚಡ್ನ ಝುಜ್ ಜಾಲೆಾಂ ನಾ.ಮಹ ಜಿ ಸಕತ್ರ್-

ಹಾಾಂವೆಾಂ.

ಉಜ,ಧ್ನಿಸ,ಆನಿ ವ್ಯರಾಂ, ಹಾಾಂಕಾಂ

ಉತಾರ್

ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಜಿವಂತ್ರ್ ಆಸ್ವಯ ್ ರೀ ಖ್ಾಂಬಾ್

ಜಾಗಾಯ್ಲಯ ಾಂ

ವ್ಯದಳ್‍ಲ್,ಜ್ಗಾಯ ಣಾಂ,ವ್ಯರಾಂ

ಆನಿ ಇತಾ್ ದಿ

ವವಿಸಾಂ ತಕ ವ್ಯಾಂಚ್ಯಯ್ಲಯ ಾಂ."

ಪ್ಳ್ಳಳ ಾಂ.

ಸ್ಲಾಂಬ್ರಯ ಕ್

ಪಳ.

ಭಾಷ್ಠನ್

ಜಾ್. ತ್ತಾಂ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಯ್ಲತಚ ಹೊ ತಕ ಕಿತಾಂ ಕಚ್ಯಸರ್ ಆಸ್ತಲೊಯ ಸ್ವಾಂಗ್"

"ಮಹ ಜಾ್ ಏಕಯ ್ ಖ್ತರ್ ಸಭಾರ‍್ಾಂಚೊ ಜಿೀವ್ನ ಗೆಲೊ"

"ತಾಚ್ಯ್

ರ‍್ಣ್ ಕ್ ಆನಿ ತಚ್ಯ ಫೌಜೆಕ್

ನಾಸ್ ಕೆ್ಯ ್ ಚೆಾಂ ಫಾರಕಪ ರ್ಣ ಘೆಾಂವ್ನಕ "ಹಜಾರ್ ನಹ ಯ್ ್ಖ್ನಿ ತಾಾಂಚೊ

ತೊ ಆಯಿಲೊಯ ."

ಸಂಖ್ಲ ಆಸೊಯ ಲೊ ಜಾ್್ ರೀ ಹಾಾಂವ್ನ ನಾಸ್ ಕತಸಾಂ.ತಾಾಂಚೆಾಂ ರಗಾತ್ರ್ ತಜಾ್

ಕಲ್

ವಯ್ಯ

ದಿೀಸ್ ಜಿಕೆಾ ಚೊ! ಪಳ" ಮಹ ರ್ಣ ತಣಾಂ

ನಹ ಯ್

ಬದಯ ಕ್

ಮಹ ಜಾ್

ರ‍್ತ್ರ್ ಮಣಾಸಚ.ಆತಾಾಂ ನವೊ

ತಕೆಯ ಚೆರ್ ಆಸೊಾಂ. ಯ ಆಟೇನಾಚ್ಯ

ಜ್ನೆ್ಾಂತಾಯ ್ ನ್ ಭಾಯ್ಯ ದಖ್ಯ್ಲಯ ಾಂ.

ತಕೆಯ ರ್. ವಹ ಯ್, ತಣಾಂಚ ಹೆಾಂ ಝುಜ್

ಮೆ್ಯ ್

ಸ್ತರು ಕೆಲೆಯ ಾಂ"

ರಡ್ಾ ಲೊ್ . ಸಗಾಳ ನಿತಾಯ ್ ನ್ ವಿಳ್ಳಪ್ ಆನಿ

ದದಯ ್ ಾಂಚೊ

ಬಾಯ್ಲಯ

ಲ್ಕಕಾ ರ್ಣ ದಿಸಯ ಾಂ. "ನಿಜಾಯಿಕ ೀ

ಭಯನಕ್.

ಮಹ ಜಾ್

ವವಿಸಾಂಚ ಹೆಾಂ ಸಕಕ ಡ್ನ ಜಾಲೆಾಂ"

’ತಕ ಝುಜಾಾಂತ್ರ್ ವ್ಯಾಂಟೆಲ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಮನ್ ಆಸ್ವಮೂ? ಆಮ ಸಂಸ್ವಯ ಾಂತ್ರ್

"ತಕ ದುಸ್ವಸನಾಕ.ತಕ ಆದಿಾಂ ಏಕ್

ಹೆರ್

ಪ್ವಿ್ ಾಂ

ಹಯ್ಲಸಕ ಶರ‍್ಕ್ ಜಿಕ್ ಾಂ" ಮಹ ಣೊನ್

ಹಾ್ ಚ

ಮಹ ಜಾ್

ಹಾತಾನಿ

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಜಾಗಾ್ ನಿ

ಝುಜಾ್ ಾಂ

ಆನಿ


ತಣಾಂ

ಆಟೇನಾಚ್ಯ

ಕೂಡಿಕ್

ಪಳಲೆಾಂ.್ಗಾಂ ವಚೊನ್ ಕೂಡಿ ್ಗಾಂ

ನಹ ಯ್,ಆತಾಾಂಚ,

ಹಾ್ ಚ

ರ‍್ತಾಂ

ಕಜಾರ್ ಜಾವ್ಯ್ ಾಂ"

ಪಡ್ಯ ಲೆಾಂ ತಚೆಾಂ ಬಾಾಂಗಾಯ ಚೆಾಂ ಮುಕುಟ್ ಉಕಲ್್

ಲಯ್ಲೀಚ್ಯ

ತಕೆಯ

ವಯ್ಯ

"ಖಂಡಿತ್ರ್" ಇಲಯ ಶ್ ಕಲ್ಕಬುಲ ಜಾವ್ನ್ ತ

ಉಭಾರುನ್ "ತಕ ಹಾಾಂವ್ನ ಸಂಸ್ವಯ ಚೊ

ಮಹ ಣಾಲ. "ತಕ ಹಾಾಂವೆಮ್ ಸಭಾರ್

ರ‍್ಯ್ ಕತಾಸಾಂ. ತ್ತಾಂ ಸಂಸ್ವಯ ಚೊ ಆನಿ

ಆಜಾಪ್ಮ್ ದಖ್ಯಿಯ ಾಂ.ಮಹ ಜಿ ಸಕತ್ರ್

ಮಹ ಜ ರ‍್ಯ್!". ಮಹ ಣೊನ್ ತಣಾಂ

ತಕ ಕಲತ್ರ್ ಜಾಲ.ತಜಾ್

ಪತಸನ್

"

ಹಾಾಂವೆಾಂ ಇತಯ ಾಂ ಸಕಕ ಡ್ನ ಕೆ್್ ರೀ ತ್ತಾಂ

ಹಾಾಂವ್ನ ತಕ ಜಾಣಾಾ ಯ್ ಆನಿ ಜಿೀಕ್

ಹಾ್ ಸಂಸ್ವಯ ಚೊಚ ಜಾಲೊಯ್. ಓಹ್

ದಿತಲಾಂ"

ಮುಕುಟ್ ಮಹ ರ್ಣ

ಉಡಯ್ಲಯ ಾಂ

ತಣಾಂ

ಮುಕುಟ್

ಲಯ್ಲೀ!

ತಾಂ

ವಚೊನ್

ಚಾಂತಾಪ ಾಂಕ್,ಅಧಿಕರ‍್ಕ್

ಹಧ್ ಸರ್

ವಚೊನ್

ಮಹ ರ್ಣ

ಆನಿ

ಆಟೇನಾಚ್ಯ

ಉಭಾರುನ್

ಬಸಯ ಾಂ!

ತಜ ಹಾಾಂವ್ನ

ಥವ್ನ್

ಆತೊಮ

ಹೆಾಂ

್ಗಾಾ ಮೂ

ಸಕಕ ಡ್ನ ಲಯ್ಲೀ?"

ಬರಾಂಚ ಲಯ್ಲೀನ್

ಬೆಜಾರ‍್ಯ್ಲನ್ ತಕಿಯ ಹಾಲಯಿಯ .

ಊಾಂಚ ಆಾಂವೆಾ ತಾ

ಸಮ್ೂ ಲಯ ಾಂ.ಮಹ ಜಾ್

ವಹ ಡ್ನ

ಕಮ್ಮ್

ಆಪೇಕಿಾ ತಾಯ್, "ತಕ

ಖ್ತರ್

ಅಧಿಕರ‍್ಕ್

ಆಶೆತಾಯ್ ಮಹ ರ್ಣ ಹಾಾಂವೆ ಚಾಂತಾಯ ್ ರ್ ತ್ತಾಂ

ಏಕ

ಪ್ತಾಕ ಾಂ,ಧೂಖ್

ಸ್ಲಾ ರೀಯ್ಲಕ್

,ತಚಮ್

ದಖ್ವ್ನ್

ನಾಗೆಾ ಮ್

ಕರುನ್ ಆಸ್ವಯ್.ಲ’ಹಾಾಂವ್ನ ಕ್ಲೀರ್ಣ ಆನಿ "ತರ್ ತಕ ಕಿತಾಂ ಜಾಯ್ ತಾಂ ಸ್ವಾಂಗ್

ಖಂಯ್

ಥವ್ನ್

ಹಾಾಂವ್ನ ತಕ ದಿತಲಾಂ. ಆರ್ಣ ಘಾಲ್ಕನ್

ಜಾಣಾಸೊನಿೀ

ಸ್ವಾಂಗಾಾ ಾಂ"

ಮಹ ಜಾ್

ಆಯಿಯ ಾಂ’ಲ ಆಸಾಂ

ಮಹ ರ್ಣ

ಕತಾಸಯ್.

ಮೊಗಾಚೊ ಉದೆು ೀಶ್

ಆನಿ

ಆರ್ಥಸ ತ್ತಾಂ ಜಾಣಾಾಂಯ್" "ತ್ತಾಂ ಆರ್ಣ ಘಾ್ಾ ಯ್ ವಹ ಯ್, ಪೂರ್ಣ ಉತಾರ್,ಭಾಸ್ವವಿಾ ತ್ತಾಂ ಪ್ಳ್ಳಾ ಯಿಿ ೀ?"

"ಹಾಮ್ಾ

ಕಿತಾಂ

ಸಮ್ೂ ಲಯ ಮ್

ತಮ್

ಸೊಡ್ನ." ತ ಮುಖ್ರ್ ಉಲಯಿಯ . "ಸಗೊಳ "ವಹ ಯ್"

ಸಂಸ್ವರ್

ಚ್ಯಾಂದ್ ್ ಚ್ಯ

ಮೌನತಾಯ್ಲಾಂತ್ರ್ ಕಿತಾಂ ಹುಸ್ವಕ ತಾಸಗೀ, "ಹಾಾಂವ್ನ ತಕಚ ವಿಚ್ಯತಾಸಾಂ

ತಮ್್ ತ್ತಾಂಯ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ವಯ್. ಓ

ಆಯೇಶಾ-

ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಮಸಾ ರ‍್ಚ್ಯ

ಮಹ ಜಾ್

ಉಜಾ್ ಾಂತ್ರ್

ನಾಹ ್್

ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್

ಮೊಗಾ!

ಮಹ ಜ

ಜಾ,ಅತಾಾಂ,ಆತಾಾಂ, ಚ್ಯಾಂದ್ ್ ಚ್ಯ

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಜಾಾ ಡ್ಾಂತ್ರ್"

ತಕ

ಸ್ವಾಂಡುನ್

ಉತೊಯ ನ್

ಪವಸತಾಾಂ

ವೆತಾಾಂ

ಕ್

ತಾಾಂಚ್ಯ

"ಮ್ಹ ಕ ಆಧ್ ತಮ ಕ್ ಕಣಕ್ಲ ಆನಿ

ಮರ್ಧಾಂಚ ಮೊತಾಸಾಂ. ತಜಾ್ ಗೊಡ್ಾ ್

ಅಧಿಕರ್ ನಾಕ" ಲಯ್ಲನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ.

ಉಲವ್ಯಾ ್ ನಿ,

"ಮ್ಹ ಕ ಹಾ್ ವಿಶ್ಾಂ ಸಮ್ೂ ನಾ. ತಕ

ಪಳವ್ನ್ ,ತ್ತಾಂವೆಮ್ ಕಚಸಮ್ ಹಮ್

ಹಾಮೆಾ ಾಂ ಬಾಯ್ಯ

ಸಕಕ ಡ್ನ

ಭಯನಕ್

ಪಳವ್ನ್

ಪುರೊ

ಆಾಂಜ್

ಮಹ ರ್ಣ ಘೆಾಂವೆ್ ಾಂ

ಭಡ್ಚಾ

ನಹ ಯ್.

ಮ್ಹ ಕ

ಸೊಭಿೀತ್ರ್

ದಳ್ಳ್ ಾಂಕ್ ಕತಸಬಾಾಂಕ್

ಜಾಲೆಾಂ.

ಮುಖ್ಯ ್

ಉದಕ ಕ್ ವೆಾಂಗಡ್ನ ಕರುನ್ ಮದಯ ್ ನ್

ವಸ್ವಸ ಮಹ ರ್ಣ ಸ್ವಾಂಗಾಾ ಯ್. ಹಾಾಂವ್ನ

ಚಲಯ್,ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಅಾಂತಾ್ ಚೆಮ್

ವೆತಾಾಂ"

ರಹಸ್್ ಸಮ್ೂ ಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹ ಕ ದೇವ್ನ ಕರ್ ಮಹ ರ್ಣ ಹಾಾಂವೆಾಂ ವಿಚ್ಯರುಾಂಕ್ ನಾ.

ಇತಯ ಾಂ ಉಲಯಯ ್ ರೀ ತಣಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲ

ಹೆಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ತಜಾ್ ನ್ ಸ್ವಧ್್ ಆಸ್ವ

ನಾ. ಬದಯ ಕ್ ತಕಿಯ ಸಕಯ್ಯ ಕೆಲ. ಲಯ್ಲ

ಮಹ ರ್ಣ ಯ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಜಾಣಾಾಂ. ಪೂರ್ಣ

ಮುಖ್ರ್ ವಚೊನ್ ತಕ ಪ್ಲಟುಯ ನ್

ಆಯೇಶಾ,ಹಾಾಂವ್ನ ದೇವ್ನ ನಹ ಯ್, ಏಕ್

ಧ್ನ್ಸ ಉಮೆ ದಿೀ ್ಗೊಯ . ತಾಕ ತಣಾಂ

ಮನಿಸ್,ಏಕ್ ದದಯ ಮೊೀಗ್ ಕಚ್ಯಸ

ವೆಾಂಗೆಾಂತಯ ಾಂ

ಏಕ ಸ್ಲಾ ರೀಯ್ಲಕ್ ಆಶೆಾಂವೊ್ .ಏಕ್ ಸ್ಲಾ ರೀ

ಸಶ್ಸನ್ಲಂಾಂಚ ರ‍್ವಿಯ .

ಪಯ್ೊ

ಕೆಲೆಾಂ

ಪೂರ್ಣ

ಜಾ- ಮಹ ಜಿ ಬಾಯ್ಯ ಜಾ"ಏಕ ರ‍್ತಕ್ ತ್ತಾಂ ಸಕಕ ಡ್ನ ವಿಸೊಯ ನ್

ಮೆ್ಯ ್ ಾಂ

"ತಕ

ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಮರ್ಧಾಂ ತಕ ಚಲಂವೊ್ ತಜ ತ್ತಾಂ

ಹೊಲಯ ?"

ಅಧಿಕರ್ ಸೊಡ್ನ.

ಆಪ್ಾ ಾಂವ್ನಕ ಹಾಾಂವ್ನ ಬಹುಶಾ್ ಮನಾಾ ್

ಸಂಯ್ಾ

ಸ್ವಾಂಗುಲೆಯ ಾಂಮೂ

ಪುಸ್ತಪ ಸ್ಲಯ .

ಘೆತಾಾಂ

"ಲಯ್ಲಕ್

ಕ್ಲಣಾಾ

ಮಹ ರ್ಣ.

ಏಕ್ ಸ್ಲಾ ರೀ ಜಾವ್ನ್ ಮಹ ಜಿ ಬಾಯ್ಯ ಜಾ"

ಮನಾಾ ್ ಸಂಯಾ ಚೊ ಉಜ ಮಹ ಜಾ್

ಆಯೇಶಾ ಉಲಯಿಯ ನಾ.

ಕಳ್ಳೂ ಾಂತ್ರ್ ಚಡ್ಚನ್ ಆಸ್ವ....."

"ತ್ತಾಂ ಮ್ಹ ಕ ನೆಗಾರ್ ಕತಾಸಯ್?"

"ತರ್

ಲಯ್ಲನ್

ಹಾಸೊನ್ ವಿಚ್ಯಲೆಸಾಂ. ಇಲೊಯ ತಾಂಪ್

ತಜ್ ನಾಕ.

ಮುಾಂದ್ಸ್ಲಸಲೆಾಂ. ಕಣಕ್ಲ

ಹಾಾಂವ್ನ

ಕ್ಲೀರ‍್ಕ್ ಉಜಾ್ ಾಂತ್ರ್

"ಮ್ಹ ಕ

ನಾಕ,ಸ್ಲಾಂಹಾಸನ್ ತಜಾ್

ಯೇವ್ನ್ ನಾಹ ಾಂವೊ್

ಕಿತಾ್ ಕ್

ತಡವ್ನ?"

ಆಮ ಸಂತೊಸ್ವನ್ ಜಿಯ್ಲವ್ಯ್ ಾಂ"

ಸ್ವಾಂಗಾತಾ

ಜಿಣ

ದಿಾಂವ್ಯ್

ಲಯ್ಲನ್

’ಕಿತೊಯ ತಾಂಪ್ ಲಯ್ಲೀ?"

ನಾ.ಹಾಾಂವ್ನ 54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಕಿತೊಯ ತಾಂಪ್? ಆಯೇಶಾ ,ಸಗಳ

ಜಿಣ

ಭರ್,ಏಕ್ ವರಸ್, ಏಕ್ ಮಹನೊ, ಎಕ್

"ಮ್ಹ ಕ

ತ್ತಾಂ

ಜಾಯ್.

ತಜೆಾಂ

ನೆಹ ಸ್ವರ್ಣ ನಹ ಯ್".

ಮನುಟ್, ಹಾಾಂವ್ನ ನೆಣಾಾಂ ಆನಿ ತಾ್ ವಿಶಾ್ ಾಂತ್ರ್

ಫಿಕಿರ್

ಸ್ವಾಂಗಾತಾ

ಕರನಾ.

ಆಸ್ವಾ ನಾ

ತ್ತಾಂ

"ತಕ ಸ್ಲಾ ರೀ ಜಾಯ್? ಆಹಾ! ಸ್ವಾಂಗ್.ಏಕ್

ಮ್ಹ ಕ

ಸ್ಲಾ ರೀ ಯ ಸ್ಲಪ ರತ್ರ್? ಹಾಾಂವ್ನ ಸ್ಲಾ ರೀ ಮಹ ರ್ಣ

ಆಪ್ಯ್ ನಾ"

ಸ್ವಾಂಗ್ ಲಯ್ಲೀ. ಆಟೇನಾಚಾಂ ಉತಾಯ ಾಂ ಉಗಾಾ ಸ್ವಕ್

"ತಸಾಂ

ತ್ತಾಂ

ಚಾಂತಾಾ ಯಿಿ ೀ?ಹಾಾಂವ್ನ

ತಕ ಉತಾರ್ ದಿೀನಾ. ಹಾ್

ಯ್ಲತಾತ್ರ್-"ಸ್ಲಪ ರತ್ರ್

ಆನಿ

ಮನಾಾ ್ ಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಯ್ .

ವವಿಸಾಂ

ತಜೆಾಂ ಮರರ್ಣ ಜಾಾಂವಿಕ ೀ ಪುರೊ"

"ತ್ತಾಂ ಸ್ಲಾ ರೀಚ ಆಯೇಶಾ"

"ಹಾಾಂವ್ನ ಮೆ್್ ರ್ ಕಿತಾಂ ಜಾತಾ? ಆಮ ವಿಾಂಗಡ್ನ ಜಾತಾಾಂವಿಿ ೀ?"

"ತರ್,ಹಾ್

ಸ್ಲಾ ರೀಯ್ಲನ್

ವ್ಯದಳ್‍ಲ್,

ಜ್ಗಾಯ ಣಾಂ,ವ್ಯರಾಂ ಹಾಡಯ್ಲಯ ಾಂಗೀ? ಯ "ತಾಂ ಸ್ವಧ್್ ನಾ ಲಯ್ಲೀ.ಆಮ ವಿಾಂಗಡ್ನ

ಏಕ ಹಾ್

ಜಾಯ್ ಾಂವ್ನ.

ಉಭ ಕರುಾಂಕ್ ಜಾತಾ? ಸ್ವಾಂಗ್.ಆಮ

ಊಾಂಚ್ಯಯ ್

ದುಸ್ವಯ ್ ಜಿಣ್ ಾಂತ್ರ್

ಜಾತ್್ ಾಂವ್ನ"

ತಚ್ಯ

ಜಿಣ್ ಾಂತ,

ಆಮ

ಏಕ್

ತೊಾಂಡ್ರ್

ಹಾಸೊ

ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಪಳಲೊ.

ತಚ್ಯ್

ಸವ್ನಸ

ಮಸಾ ರ‍್ಾಂ

ಮರ್ಧಾಂ,ತ

ಸ್ಲಾಂಬ್ರಯ ಕ್ ಖ್ಾಂಬಾ್

ಬರ

ಕಸಾಂಂ ಹಾOಮ್ಾ ತಕ ರಸ್ವಪ ರಚೆಾಂ ಗೀತ್ರ್ ಗಾಯ್ಲಾ ಲಾಂ"

ಕಜಾರ್

ಜಾವ್ಯ್ ಾಂ?ಹೊಲಯ ,ತ್ತಾಂ

ಹಾತ್ರ್

ದೇವಿ

ಮೆಳಯ್. ತಾಂಚ ಮ್ಹ ಕ ಆನಿ ತಕ

ಸಂಸ್ವರ

ಒಪಿೊ ತಾ,ತಜಾ್ ಹಾತO ಮ್ಹ ಕ ದಿತಾO.

ದದಯ ್ ಚೊ ಮೊೀಗ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸ್ವಧ್್ ?

ಖ್ಲೂನಾಚೊ ಹೊ ಜ್ಳೊಹ ಗಾಾಂವ್ನ ಚ

ಹಾಮೆಾ ಾಂ

ಬದಯ ವರ್ಣ

ಆನಿ ಮೆಲೆಯ ತಸಾಂ ಜಿವಂತ್ರ್ ಆಸ್ ಸವ್ನಸ

ಪಳಲ.ಆಯ್ಲಶಾ ಚಡ್ನ ಆನಿ ಚಡ್ನ ಮನಿಸ್

ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸಗಸಾಂ ಆನಿ ಸಂಸ್ವರ‍್ಕ್ ಸ್ವಕ್ಷ್

ಜಾತಾಲ.ತಚೆಾಂ

ಜಾತಲೆ.

ಜಾವ್ಯ್ ಸೊನ್ ತಚೆ

ಏಕ ಥಾಂ ಕಳಿಜ್

ಜರ‍್ನ್

ಆವ್ಯಜಾಾ ಲೆಾಂ. ದಳ್ಳ್ ನಿ ದೂಖ್ಾಂ ಆನಿ ತಚೊ ಮೊೀಗ್ ಕಳಯಾ ಲೊ.

"ಯೇ ಹೊಲಯ ,ತಜೆಾಂ ಕಮ್ ತ್ತಾಂ ಕರ್ಮ್ಹ ಕ, ಹೊಕೆಯ ಕ್ ಹಾ್

"ಸ್ವಾಂಗ್

ರ‍್ಯ,ಕಸ್್

ನೆಹ ಸ್ವಾ ರ್

ಮನಾಾ ್ ಚ್ಯ

ಹಾತಾಂ ಒಪುೊ ನ್ ದಿೀ. ಲಯ್ಲೀ ತಜ

ಹಾಾಂವೆಾಂ ಸೊಭನ್ ತಜಿ ಬಾಯ್ಯ

ಹಾತ್ರ್

ಜಾಯೂ ಯ್?"

ಆಪ್ಲಯ ಯ್ 55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಉಭಾರ್"

ಮಹ ರ್ಣ

ಉಭಾಲೊಸ.

ತಣಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ


ಮುಖ್ರ್

ವಚೊನ್

ದಗಾಾಂಯ್ಲ್

ಕ್ಲೀರ್ಣ

ಆನಿ

ಹಾತ್ರ್ ಮಹ ಜಾ್

ಹಾತಾಂ ಘೆತಯ . ತಕ್ಷರ್ಣ

ಏಕ್ ವಿಚತ್ರ್ಯ

ತಸಾಂ ನವೊಚ ಆನಿ

ಕ್ಲೀನ್

ಪಯ ಭಾವಿತ್ರ್

ಅನುಭವ್ನ

ಮಹ ಜಾ್ ರ‍್ಯ"

ಆಾಂಗಾಾಂತ್ರ್

ಜಾಲೊ.

ಉಜಾಾ ಡ್ನ

ಚಡ್ಚಯ

ಮಹ ಜಾ್

ಮ್ತ್ರ್ಯ

ಮಹ ಳಳ ಾಂಯ್

ತಾಂಯ್

ನಹ ಯ್

ತ್ತಾಂ

ಕಳಾ ಲೆಾಂ.ಆಯ್ಕ

ಭಂವಿಾ ಮ್

ಆನಿ

ಆಯಕ ಲೆಾಂ.ಸಪ್ಾ ಾಂತ್ರ್

ಸಮ್ೂ ತಲೆಾಂ

ಕಿತಾಂ

ಗಾಯನ್

ಆಸ್ವ್

ಬರ

ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಕ ಪಳಲೆಾಂ. ತ ಎದಳ್ಳ್ ಕಿೀ ಚಡ್ನ

ಸೊಭಿೀತ್ರ್

ದಿಸ್ಲಯ ..

ಪಳಲೆಾಂ

ಹಾಮೆಾ ಾಂ

ಮ್ಹ ಕ ಭಗೆಯ ಾಂ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಾಾಂಚೆ ಹಾತ್ರ್

ಲಯ್ಲೀಕ್

ಏಕ್ ಕೆಲೆ. ಬೆಸ್ವಾಂವ್ನ ದಿಲೆಾಂ.

ಮತಾಂತ್ರ್ ಕಿತO ಚ್ಾ ಗಾಯ್ ಮಹ ರ್ಣ ಚಾಂತಾಂಕ್

ದುಸ್ವಯ ್

ಘಡ್್

ಆಯೇಶಾನ್ ಲಯ್ಲಕ್

ಆನಿ

್ಗೊಯ ಾಂ.ಆನಿ

ತಾಚ್ಯ ತತಾಯ ್ ರ್

ಗಾಯನ್ ಸ್ತರು ಜಾಲೆಾಂ.

ಗಟ್್ ಪ್ಲಟುಯ ನ್ ಧ್ರುನ್ ಉಮ್್ ವಯ್ಯ

"ಸಂಸ್ವರ್

ಉಮೆ ದಿಲೆ. ಇಲೊಯ

ನಾತಲೊಯ ,ನಾತಲೊಯ ಆನಿ ಮನಾಾ ್ ಚೆ

ಚಲೆಯ ಾಂ.

ವೇಳ್‍ಲ್ ಆಸಾಂಚ

ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್

ಹಾಸೊನ್

ವಿಾಂಗಡ್ನ ಜಾಲ.

ಮೌನಾಚ್ಯ

ಗಭಾಸಾಂತ್ರ್

ಆತಮ ನಿದೆಯ ಲೆ. ಹಾಾಂವ್ನ ಆನಿ ತ್ತಾಂ......" ಏಕಚ

ಫರ‍್

ತಣಾಂ

ರ‍್ವಯ್ಲಯ ಾಂ.

ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಚ್ಯ ತೊಾಂಡ್ರ್ ಭಯನಕ್ "ಓಹ್! ಲಯ್ಲೀ ವಿನಿೊ , ತಕ ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಭೆ್ ಾಂ

ಹೆಾಂ

ಒಪುೊ ನ್

ಹಾತಾನ್ ತಕ ಆರ‍್ಯ್ಲಯ ಾಂ ತರೀ ತೊ

ದಿಾಂವೆ್ ಾಂಂಂಾಂಗಡ್ನ ಜಾಯ್ ಾಂವ್ನ.,ಆಮ

ದನಿೀ ಖುಶ್ಾಂಕ್ ಧ್್ಾ ಲೊ, ಲಕಾ ಲೊ.

ಏಕ್ ಜಾ್್ ಾಂವ್ನ, ವ್ನ

ರ‍್ವೆಳ ರ‍್ಾಂತ್ರ್

ಇ್ಯ ್ ವೆಳ್ಳನ್ ತೊ ಪ್ಟಿಾಂ ಪತಾಸಲೊ

ಭುಾಂಯರ‍್ಾಂಚ್ಯ

ಆನಿ ಸಕಯ ಪಡ್ಚನ್ ನಿಶ್ ಲ್ ಜಾಲೊ.

ದುಸ್ವಯ ್

ಪ್ವಿ್ ಾಂ

ಆನಿ ಕ್ಲೀರ‍್ಾಂತಾಯ ್

ಪಳಲೆಾಂ.

ಲಯ್ಲನ್

ಆಪ್ಯ ್

ನಾವಿಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ ತಕ ಸ್ವಾಂಗಾಾ ಾಂ ತ್ತಾಂ

ಹಾಾಂವ್ನ ತಾಚ್ಯ್

ವ್ಯಾಂಚೊನ್ ಆಸ್ವಾ ಮಹ ಣಾಸರ್ ಹಾಾಂವ್ನ

ಆನಿ

ತಜಾ್

ಸ್ವಾಂಗಾತಾಚ ಆಸಾ ಲಾಂ ಆನಿ

ಲಯ್ಲೀ,ಆಯೇಶಾಚ್ಯ

ಮೊಗಾಚೊ

ತ್ತಾಂ

ಮೊತಾಸನಾ

ಹಾಾಂವ್ನಾಂಯ್

ಮೊರೊನ್

ಆಟೇನಾಚ್ಯ

ಮೊತಸಲಾಂ.ತ್ತಾಂ ಖಾಂ ವೆತಾಯ್,ಥಾಂ

ಹಧ್ ಸರ್!

ಹಾಾಂವ್ನಾಂಯ್ ನಿದಯ ್ ರ್

ಯ್ಲತಲಾಂ.

ಹಾಾಂವ್ನಾಂಯ್

ಹಾಾಂವ್ನ

ಸಶ್ಸಾಂ ಧಾಂವೊಯ ಾಂ. ಕಿತಾಂ

ಪಡುಲೊಯ -

ಪಳತಾಾಂ?

ತ್ತಾಂ

ನಿದೆು ಾ ಲಾಂ.

**************

ಆತಾಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಗಾಯನ್ ಆಯ್ಕ ಆನಿ

(ತಯಿಸ್ತ್ವೊ ಆಧ್ಯಯ ಯ್ ಸ್ಮಾಪ್ತ ಯ )

ತಕ

------------------------------------------

ಸತ್ರ್

ಕಳಾ ಲೆಾಂ.ತಕ

ಹಾಾಂವ್ನ

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂವಿಧನಾಚ್ಯ್ ಆಟ್ಯಾ ್ ವೊಳರಾಂತ್ರ್ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

1992

ಆಗೊೀಸ್ಾ

ಸಂವಿಧನಾಚ್ಯ್

20

ಆಟ್ಯಾ ್

ವೆರ್

ಸ್ತವ್ಯಳ್ಳ್ ರ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ವಹ ಡ್ ಮ್ನಾನ್ ರ‍್ಯಳ್‍ಲ್ ಮೆಳಿಾಂತ್ರ್

ಸವ್ಯಸಾಂಕ್

ಆಮಾಂ

ಪಬ್ರಸಾಂ

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಪ್ಟಯಾ ಾಂವ್ನ. ಕೇರಳ,

ಕನಾಸಟಕ,

ಸೊಭಿಯ .

ವೊಳರಾಂತ್ರ್

ಎಕುಣಾ ೀಸ್ ವಸ್ವಸಾಂ ಜಾತಾತ್ರ್. ಹಾ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಸಂಗ

ಭಾಶೆಚ್ಯ್

ಮಣಪುರ ಆನಿ ನೇಪ್ಳಿ ಭಾಸೊಯಿೀ ಸಂವಿಧನಾಚ್ಯ್

ಅಟ್ಯಾ ್

ವೊಳರಾಂತ್ರ್

ಆಜ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಆಯ್ಲಯ ್ . ರ‍್ಷಿ್ ರೀಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾವುನ್

ಗೊಾಂಯಾಂ, ಆನಿ ಮಹಾರ‍್ಷ್ ರಾಂತ್ರ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಆಶೆಾಂ ಚ್ಯರ್ ರ‍್ಜಾ್ ಾಂನಿ ಕನಡಿ, ದೇವ್ನ

ಮ್ನ್ ತಾ ಜಡುನ್ ಆತಾಾಂ

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಾಗರ, ರೊೀಮ,

ಮಲಯಳಮ್,

ಅರೇಬ್ರಕ್,

ಲಪಿಾಂನಿ

ಬರಯಾ ತ್ರ್,

ವ್ಯಚ್ಯಾ ತ್ರ್ ತಶೆಾಂ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಉಲಯಾ ತ್ರ್.

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಭಾಶೆ ಭಿತರ್ ವಿೀಸ್ವಾಂ ಪ್ಯ ಸ್

ದಾ ರಾಂ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಭಾಶೆಚೆರ್ ರ‍್ಜ್ಕಿೀಯ್ ಚಲೆಾ ೀ

ಆಸ್ವ

ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ವ.

ಮಹ ಳಳ ಾಂ

ವಿಪಯಸಸ್

ಗೊಾಂಯಾಂತ್ರ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ರ‍್ಜ್್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವತಸವ್ಯಾ .

ಚಡ್ನ ಉಪ ಭಾಸೊ, ಆನಿ ಪಂಗಡ್ನ ಆಸ್ವತ್ರ್. ಆಶೆಾಂ ಪ್ಾಂಚ ಲಪಿ ವ್ಯಪುಚಸ

ಸಂವಿಧನಾಚ ಅಡಿಾ ಗ್ 29 ಆನಿ 30

ಗೆಯ ೀಸ್ಾ ಭಾಸ್ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ . ಪುರ್ಣ ವಿವಿದ್ ಲಪಿ

ಹಯ್ಲಸಕ ಭಾರತೀಯಕ್, ಆಪಿಯ ಭಾಸ್

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಯಪಚೆಸಾಂ, ಉರಂವೆ್ ಾಂ, ವ್ಯಡಂವೆ್ ಾಂ

ಸಾ ತಂತ್ರ್ಯ

ಭಾಸ್

ಮಹ ಣೊನ್

ಹಕ್ಕ ದಿತಾ. ಭಾಶಾ ಅಲ್್ ಸಂಖ್್ ತಾಾಂಕ್

ಮ್ನ್

ದಿಲೆಾಂ.

ಆಶೆಾಂ

ಆಪೆಯ ಚ

ಬೂಕಾಂಕ್

ಶ್ಕಪ ಸಂಸಥ

ಉಘಡುನ್,

ಸ್ವ್ ನ್ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಆಕಡ್ಮ

ಪಯ ಶಸ್ಲಾ

ಚಲಂವ್ನಕ ಹಕ್ಕ ದಿತಾ. ಸಂವಿಧನಾಚೊ್

ಮೆಳೊಾಂಕ್ ಸ್ತರು ಜಾಲ. 1980 ವ್ಯ್

ಅಡಿಾ ಗ್ 350(A) ಆನಿ 350(B) ಭಾಶಾ ಅಲ್್

ವಸ್ವಸ

ಸಂಖ್್ ತಾಾಂಕ್

ಸ್ತರು ಜಾಲ.

ತಾಾಂಚಾಂ

ಹಕಕ ಾಂ

ರ‍್ಕ್ಲನ್ ವಹ ರುಾಂಕ್, ಆನಿ ಮ್ಾಂಯ್

ಭಾಶೆಚೆಾಂ ಶ್ಕಪ್ ದಿೀಾಂವ್ನಕ ಸವಯ ತಾ

ದಿೀಾಂವ್ನಕ

ಗೊಾಂಯಾಂ

ಯುನಿವಸ್ಲಸಟಿ

ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಆತಾಾಂ

ಎಮ್. ಎ. ಪಯಸಾಂತ್ರ್ ಶ್ಕಪ್ ಮೆಳ್ಳಾ .

ಸವ್ನಸ

ನಿರ್ಧಸಶ್

ದಿತಾ.

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಭಾಸ್

ದೇಶಾಚೊ ರ‍್ಷ್್ ರಪತ ಹಾಚ

ಸಂವಿಧನಾಚ್ಯ್

ಆಟ್ಯಾ ್

ವೊಳರಾಂತ್ರ್

ಜ್ವ್ಯಬಾು ರ ಘೆತಾ. ಭಾಶೆ

ಆಯಿ್ಯ ್ ನ್

ಅಲಪ ಸಂಖ್್ ತಾಚೆ್

ಸಕಸರ‍್ಚೊ್ ಸಬಾರ್

ರ‍್ಕಾ ಣ

ಖ್ತರ್

ಸವಯ ತೊ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ವಿಶೇಸ್

ಅಧಿಕರ

ಭಾಶೆಕ್

ಮೆಳ್ಳಾ ತ್ರ್.

ರ‍್ಷ್್ ರಪತನ್

ಆಟ್ಯಾ ್

ನೇಮಕ್ ಕಯ್ಲಸತ್ರ್.

ಆಸ್ಲ್

ಗೊೀಾಂಯ್

1961

ಇಸಾ ಾಂತ್ರ್ ರ‍್ಜ್್ ಭಾಶೆಚ್ಯ್

ಉದ್ಗಸತ

ವಿಚ್ಯರುಾಂಕ್ ಮರ‍್ಠ್್ ಾಂನಿ

ಭಾಶಾಾಂತರ್

ಖ್ತರ್

ಮ್ನ್ ತಾಯ್

್ಗೆಯ . ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಪುರ್ಣ ಮರ‍್ಠಿಚ

ಆನಿ

ವಿಧನ್

ಸಭೆಾಂತ್ರ್

ಚಚ್ಯಸ

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಭಾಸ್

ಚಲಂವ್ನಕ ವ್ಯಪುಯ್ಲಸತಾ.

ಭಾರ‍್ತಾಚ್ಯ್

ಕರನಿೊ ಾಂತ್ರ್ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಪುರ್ಣ ಮಹಾಜ್ನ್ ಆಯ್ಲೀಗಾನ್ 1966

ಯ್ಲತಾ.

ಇಸಾ ಾಂತ್ರ್ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಏಕ್ ಸಾ ತಂತ್ರ್ಯ ಭಾಸ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಮಹ ರ್ಣ ಪ್ಚ್ಯಲೆಸಾಂ. 1975 ಫೆಭೆಯ ರ್ 26

ಕರುಾಂಕ್

ವೆರ್

ಮೆಳ್ಳಾ .ಇಸೊಕ ್ಾಂನಿ

ಚಟಜಿಸಚ್ಯ್ ಸ್ವಹತ್ರ್್

ಸ್ತನಿೀತ್ರ್

ಕುಮ್ರ್

ಮುಕೇಲಪ ಣಾರ್ ಕೇಾಂದ್ಯ ಅಕಡ್ಮನ್

ಕ್ಲಾಂಕೆಾ ಾಂತ್ರ್

ಕರುಾಂಕ್ ಜಾತಾ. ಪ್ಲಸಮೆಾಂಟ್

ಉಪಭಾಸ್ ಮಹ ರ್ಣ ವ್ಯದ್ ಮ್ಾಂಡ್ಚಯ .

ಡ್ಚ.

ಭಾಸ್

ಜಾತಾ. ಸಂವಿಧನಾಚೆಾಂ

ತದಳ್ಳ

ಗೊಾಂಯಾಂತ್ರ್ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಭಾಸ್

ರ‍್ಷಿ್ ರೀಯ್

ಸಾ ತಂತ್ರ್ಯ

ಜಾಲೆಾಂ.

ವೊಳರಾಂತ್ರ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಕ್

ಟಿ. ವಿ. ಆನಿ ರೇಡಿಯ್ಲಚೆರ್ ಕಯಸಕೃಮ್ಾಂ ಚಡಿತ್ರ್

ಶ್ಕಂವ್ನಕ ಜಾತಾ. ಪರೀಕೆಾ ಾಂನಿ

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಭಾಸ್ ಛಾಪುನ್

ಆನಿ

ಪಯ ಸ್ವರ್ ಅವ್ಯಕ ಸ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಭಾಸ್

ಯು. ಪಿ. ಎಸ್. ಸ್ಲ. ಹೆರ್

ಸ್ಲವಿಲ್


ಪರೀಕೆಾ ಾಂನಿ

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಅವ್ಯಕ ಸ್

ಭಾಸ್

ಆಸ್ವ.

ಭಾಸ್ವಾಂಚೆರ್ ಅವ್ಯಕ ಸ್

ಭಾರತೀಯ್

ಸಂಸೊದ್

ಆಸ್ವ.

ಘೆಾಂವ್ನಕ ಚಲಂವ್ನಕ

ಅನಿಕಿೀ

ಸಬಾರ್

ಅನುದನ್ ಸಕಸರ‍್ ಥವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳಾ ತ್ರ್.

ಯೇಾಂವ್ನೂ ಜಾಯ್. ಆಮ್್ ್

ಮುಖ್ಯ ್

ಪಿಳಿನ್

ವಹ ರುಾಂಕ್

ಕ್ಲಾಂಕಿ್

ಅಸ್ವ.

ಪುಡ್ರ‍್ಾಂತ್ರ್

ಅಬ್ರಮ್ನ್ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ತಾಕಿನ್

ವ್ಯಡ್ಜೆ.

ಶ್ಕ್ಲಾಂಕ್

ಭಾಶೆವಯ್ಯ ಭುಗಾ್ ಸಾಂಕ್

ಪೆಯ ೀರರ್ಣ

ದಿೀಜೆ.

ಸಕಸರ ಸವಯ ತೊ್ ಆಪ್ಾ ಯ್ಲಹ . ಪಯ ಸ್ತಾ ತ್ರ್ ಭಾಶೆಚ್ಯ್

ಆನಿ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಚ್ಯ್

ವ್ಯಡ್ವಳ ಸಕಸರ‍್ನ್

ಖ್ತರ್

ಕನಾಸಟಕ

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಸ್ವಹತ್ರ್್

ಅಕಡ್ಮ ದಿ್್ . ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಸಕಸರ ಸವಕ ತೊ್ ಅಭಿವೃದೆು

ಸಮಗ್ಯ

ಆಕಡ್ಮ

ಘೆವ್ನ್

ಖ್ತರ್

ಶಾಳ್ಳಾಂನಿ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಭಾಸ್

ಶ್ಕಯಾ ತ್ರ್.

ಜ್ರ್ ಆಮ್ ಾಂ ಭುಗಸಾಂ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಶ್ಕಿಯ ಾಂ

ಜಾ್್ ರ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಭಾಸ್ ವ್ಯಡ್ಾ ಲ ಖಂಡಿತ್ರ್.

ಭಾಶೆಚ್ಯ್ ವ್ಯವುತಾಸ.

ಕನಾಸಟಕಚ್ಯ್ ಇಸೊಕ ್ಾಂನಿ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಭಾಶೆನ್ ಶ್ಕಯಾ ತ್ರ್ ತ ಅಭಿಮ್ನಾಚ ಗಜಾಲ್. ಆಜ್ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಚ ಪರಗತ್ರ್ ಬರ ಆಸ್ವ. ಪುರ್ಣ

ಆಜ್

ಉಲಯ್ಲಾ ್್ ಾಂಚೊ ಜಾ್. ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಾಂ ಸಂಖ್ಲ

ಉಣೊ

ಥಂಯ್ ಅಭಿಮ್ನ್

ನಾ ಜಾ್. ಕ್ಲಾಂಕೆಾ ಕ್ ಬರೊ ಪುಡ್ರ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ವ್ಯಡ್ಚನ್

-ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾ ಳ್

------------------------------------------------------------------------------------------

ಕೊೆಂಕಣ ಭಾಸ್ ಆಟೆಾ

ವೊಳರಾಂತ್ರ್

ಪ್ವ್ನ ್ಯ ್ ವೆಳ್ಳರ್ ಬರಯ್ಲಯ ಲೆಾಂ ಪದ್ "ಗೊಡ್ ಪ್ಯ ಸ್ ಚಡ್ನ ಗೊಡ್ನ ( ಕ್ಲಗುಳ್‍ಲ್ ಗಾಯಾ , 29 ವಿ ಕ್ಲವಿಳ ).

ಮ್ಾಂಯ್್

ಶ್ಕಯ್ಲಯ ಲ

ಭಾಸ್,

ತಚ್ಯ್

ದುದ

ಸ್ವಾಂಗಾತಾ ಕಳ್ಳೂ ಾಂತ್ರ್ ದೆವ್ನ ಲಯ ಭಾಸ್

ಕ್ಲಾಂಕಣ ಆನಿ ತ ಅಪುರ್ಣ ಆಪ್ಯ ್ ್ಹ ನಾಾಂಕ್ ಯಿೀ ಶ್ಕಯಾ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಉಮೆದ್ ಹಾ್ ಪದಾಂತಾಯ ್ ಸವಂಗಾಚ.

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


(ಕ್ಲಗುಳ ಪ್ಟ್ಯಯ ್ ನ್ ಬೂಕ ಥವ್ನ್ ಸಂಪ್ದ್ನ್ ಕೆಲೆಯ ಾಂ.) ------------------------------------------

ಮಾಲೆ ಡ್್ ಾಂನಿ ಹಾಡ್ನ

ಲೆಯ

ರುತಾಾಂ

ಸಂಸಕ ರತಾಂತ್ರ್

ಕನ್ಸ ಮನಿಸ್

ಜ್ಲೊಮ ನ್ ವಹ ಡ್ನ ಜಾತಾ. ತ್ ಸಂಸಕ ರತಾಂತ್ರ್

ವ್ಯಡ್ನ ಲೊಯ ತ ಉರಯಾ .ಮ್ತ್ರ್ಯ ನಹ ಯ್ ತಚೆ್

ವ್ಯಡ್ವಳಿಕ್ ಕರರ್ಣ ಜಾತಾ.

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಸಂಸಕ ರತ ಭೀವ್ನ ಪುರ‍್ತನ್.

ವೆಳ್ಳ ಕಳ್ಳಚ್ಯ್ ದವ್ಯಯ ್ ಾಂನಿ ಕಷ್ ್್ ತರೀ

ವ್ಯಾಂಚೊನ್

ಬದಯ ವಣಚ್ಯ್

"ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಘರ‍್ಾಂನಿ ಜ್ಲೊಮ ನ್ ಯ್ಲತಲ ಮ್ಯ್ ಭಾಸ್ ಘೊಳ್ಳ್ ಜಿಬೆರ

ಮಹ ರ್ಣ ಸವಂಗ್ ಸಂಭಯ ಮ್ಾ . ಕ್ಲಾಂಕಣ ಸ್ವಾ ದ್

ಉಟಯ್... ಕಿತಾ್ ಕ್ ಮಹ ಳ್ಳ್ ರ್... " ಹಳಿಳ

ಸ್ವಾಂಡುನ್ ಆಜ್ ತ ಡ್ಲಯ

ಪ್ವ್ಯಯ ್ ಆಟ್ಯಾ ್

ವೊಳರಾಂತ್ರ್

ಮ್ನಾನ್

ರ‍್ವ್ಯಯ ್ ತಚ್ ಗೊಾಂಯಾಂತ್ರ್ ರ‍್ಜ್ ಚಲಯಾ " ಮಹ ರ್ಣ ಪದ್ ಕ್ಲಾಂಕಣ ಭಾಶೆಚ ವಹ ಡಿಾ ಕ್

ಗಾಯಾ . _ನಂದಿನಿ

ಸಂಸಕ ರತನ್

ಜಡ್ಯ ಾಂ.

ನಾಗಯಿಲೆಯ ಾಂ

ಗಜಾಲ್ ಮ್ತ್ರ್ಯ ದುಕಚ.

ಉಲಯಾ ನಾ ಮನಾಾಂ ಭುಲಯಾ " ಕ್ಲಾಂಕಣಚೊ

ಥೊಡ್ಾಂ

ಥೊಡ್ಾಂ

ಆಮ್ಕ ಾಂ ಸ್ವಸ್ವಾ ಕ್ ನಾ ಜಾಲ ಮಹ ಣ್

ರ‍್ಯ್ ಭಾಸ್ ಆಮ್ ಸೊಭಾಾ ಸಭೆರ

ಉಲಯ್,

ಘಡಾ ಡ್ಾಂತ್ರ್

ಹೊಗಾಾ ಯಯ ಾಂ,

ವಿ್ಯಿಾ

ಉ್್ ಸ.

ನಾಚ,

ಪದಾಂ,

ಆನಿ

ಸಂಗೀತ್ರ್

ಲೊಕಚ್ಯ್ ಜಿಣಯ್ಲ ಥವ್ನ್ ಮೆಕಳ ಾಂವ್ನಕ

ಸ್ವಧ್್ ನಾ. ಆದಿಾಂ ಕಳ್ಳ ಥವ್ನ್ ಲೊೀಕ್ ಪದಾಂ

ಮಹ ಣಾಾ

ವ್ಯಹ ಜಾಾಂತಾಯ ಚೊ

ಅವ್ಯಜ್ ಕತಾಸ, ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ವನ್ ನಾಚ್ಯಾ . ಪದಾಂ,

ವೆಳ್ಳಕಳ್ಳ ಸಂಗೀತ್ರ್,

ಆನಿ

ಪಮ್ಸಣಾಂ ನಾಚ್ಯಾಂತ್ರ್

ಬದಯ ವರ್ಣ ಜಾತಾ ತರೀ ಕ್ಲೀರ್ಣ ಯಿೀ ಖಂಯ್ ್ ಯ್

ವೇಾಂಗ್ ಉಸವ್ನ್ ಸ್ತವ್ಯಸತಚೊ

ವೆಳ್ಳರ್

ಬದಯ ವರ್ಣ

ಸಂತೊಸ್ವನ್ ಘೆನಾ. ವಿರೊೀಧ್

ಜಾತಚ್

ಸವ್ಯಕ ಸ್ ನವಿ ಸಂಸ್ಕ ಂೃತ ಆಪ್ಾ ಯಾ ತ್ರ್. 63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲೊೀಕ್ ದದಯ ಆನಿ ಬಾಯ್ಯ ಮಹ ಳೊಳ

ಯ್ಲತಾತ್ರ್.

ಭೇಧ್ ನಾಸ್ವಾ ನಾ ನಲ‍ಾಚ್ಯಾ ಲೊ ತೊ ನಾಚ

ಪಯ ಕೃತ,

ಕಿಯ ಸ್ವಾ ಾಂವ್ನ

ಥರ‍್ವಳ್‍ಲ್

ಸಮಡ್ಾ ಚ್ಯ್

ಯ್ಲಣಾ್

ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ಪಯ ಕೃತಚೊಲ್ ್

ಸಬಾವಿಕ್.

ವ್ಯಯಸ

ಜಿಣಯ್ಲಚಾಂ ಸ್ತಕಿಾ ಾಂ

ಘಡಿತಾಾಂ,

ಸ್ವವ್ಯೂ ಾಂ,

ಸಂಗಾ

ಹಾ್

ಪದಾಂನಿ

ವಿಣುನ್

ಸ್ತಾಂದ್ರ್

ರೂಪ್

ಘೆತಾತ್ರ್.

ಆತಾಾಂ

ಬಾಯಯ

ಪದಾಂ

ಆದಯ ್

ದುಲೊಪ ದಾಂ

ಬರ ಲೊಕಮೊಗಾಳ್‍ಲ್

ವ್ಯದಳ್ಳಕ್ ಆನಿ

ಪ್ವ್ಯೊ ಕ್ ರೂಕ್

ಆಸೊನ್

ಝಡ್ಾಂ

ಮನಾೂ ತ

ತಾಳ್ಳಕ್ ಮೇಟ್ ಕಡ್ನ್ ನಾಚ್ಯಾ .

ನಾಚ್ಯಾ .

ಸಂತೊಸ್ವಚ್ಯ್ ಮನಿಸ್

ಆಪ್ಯ ್

ವೆಳ್ಳರ್

ನಾಚ್ಯಾ ತ್ರ್.

ನಾಚ್ಯಚೆಾಂ

ಶ್ಕಪ್

ನಾಸ್ವಾ ನಾಾಂಚ ಫೆಸ್ವಾ ಫಭೆಸಚ್ಯ್ ಕಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಾಂಚ್ಯ್

ಆನಿ

ವೆಳ್ಳರ್

ಆಶೆಾಂ

ಲೊೀಕ್

"ಮ್ಲೆ ಡ್್ ಾಂಚೊ

ತಾ್

ಪದಾಂಚ್ಯ್

ನಾಚ

ಕ್ಲಣಾಂ

ಚೊಯಯ ತೊಚ ನಾಚ ಆಜ್ ಪರತ್ರ್ ಆಯಯ

ನಾಚ್ಯಾ ... ಆನಿ ಹೊ ನಾಚ ಸಂಸಕ ರತ

ಆಸಾ ಮೆಾ ಚ ವೊೀಡ್ನ ದೀಡ್ನ ಕುಡ್ೊ ವ್ನ್

ಜಾವ್ನ್ ಉತಾಸ.

ಪನಾ್ ಸ ನಾಚ್ಯಕ್ ನವೊ ರಂಗ್ ಆಯಯ

ಬಾಯಯ ...

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಕಿಯ ಸ್ವಾ ಾಂವ್ನ

ಮ್ಾಂಡ್ಚ ಆನಿ ದುಲೊಪ ದಾಂಕ್ ಆದೆಯ

ಲೊಕಚೊ ಲೊಕಮೊಗಾಳ್‍ಲ್ ನಾಚ.

ನಲ‍ಾಚ್ಯಾ ಲೆ

ಬಾಯಯ

ಮಹ ಳ್ಳ್ ರ್

ತೊಚ ನಾಚ ಆಜ್ ಜಾ್ ಬಾಯಯ "

ಮ್ಹೆತ್ರ್

ದಿಾಂವೆ್ ಾಂ

(ಕ್ಲಗುಳ್‍ಲ್

ಗಾಯಾ

ಮ್ಾಂಡ್ಚ ಮೊಗಾಚ್ಯ್

ಭರ್

ಲಯ ಾಂ

ಪದ್

ಮಹ ರ್ಣ ಬಾಯಯ ಕ್ಲವಿಳ )

_ನಂದಿನಿ

ಉಮ್ಳ್ಳ್ ಾಂನಿ

('ಕ್ಲಗುಳ

22

ವಿ

ಮೊೀಗ್

ರಬ್ರಾಂಬಸ್ವಚ್ಯ್

ಆಟೆವಿಟೆ,

ಅತಯ ಗ್,

ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಬೂಕ್ ಥವ್ನ್ )

ಯ್ಲಾಂವೆ್

ಕಷ್್

ಅನಾಾ ರ್,

ಭೀಬ್ ಸೊಭಿತ್ರ್ ಉತಾಯ ಾಂನಿ ಕವಿತಚೆಾಂ ರೂಪ್

ಘೆವ್ನ್

ಘಡ್ಚನ್

ಪ್ಟ್ಯಯ ್ ನ್'

ಪದಾಂ.

ಕಣಾಸರ‍್ಾಂಚೆಾಂ ತಾಾಂಚೆರ್

ಕಿತಾಂ

ಮ್ಾಂಡ್ಚ

ಆಯಯ ್ ಾಂತ್ರ್.

ಪದಾಂ

ಮ್ಾಂಡ್ಚ

ಪದಾಂ ಸ್ವಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲಾ ಗಾಣಾಾಂ ಮನ್ ಧ್ಲಂವಿ್ ಾಂ ಪದಾಂ, ದುಲೊಪ ದಾಂ, ಯ ದರಪದಾಂ. ಎಕ ಪ್ಟ್ಯಯ ್ ನ್ ಎಕ್... ಸ್ವಾಂಕಳ್‍ಲ್ ತಶ್ಾಂ ಹಾಂ ಪದಾಂ ವ್ಯಹ ಳೊನ್

ವಿಲ್

ಪದಾಂಚೆಾಂ

------------------------------------------

ಕಾಳ್ಳೂ ಚೆ್

ಗುಾಂಡ್ಯ್ಲ

ಥವ್ನ್

ಭರೊನ್ ವೊಮೊಾ ಾಂಚ್ಯ್ ಉಮ್ಳ್ಳ್ ಾಂಕ್ ಸಬಾು ಾಂನಿ

ಕುರೊವ್ನ

ಗುಾಂತನ್

ಸೊಬ್ರತ್ರ್

ಕರುನ್

ಭಗಾಾ ಾಂಕ್ ತಾಾಂಕಾ

ಏಕ್

ಆಪ್ಪ್ಯ ್ ತಾ್

ರುಪ್ರ್

ಸ್ವಾ ದಿಕ್ ಆಕರ್ ದಿೀವ್ನ್ ಗಾಾಂವೆ್ ಾಂ ಆನಿ

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಾಯಾ ಾಂ ಗಾಯಾ ಾಂ ನಾಚ ಚೆಾಂ ಆದಿಾಂ

(ಕೊೆಂಕಣಿ ಪದಾೆಂಚಿ ಚರಿತಾಿ ವಿಶೆಂ

ಥವ್ನ್ ಯಿೀ ದಿಸೊನ್ ಆಯಯ ಾಂ. ಸ್ವದ್

ವಿಶ್ೊ ೋಶರ್ಣ)

ಲೊಕಚ್ಯ್

ಚ್ಯ್ಾ ್

ಉತಾಯ ಾಂನಿ ಜಿಾಂ

ಪದಾಂ ಗಾಯನಾಾಂ ಉಬಾೂ ್್ ಾಂತ್ರ್. ತಾಂ

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಭಾಸ್ ಆಮ್

ಜಿಣಯ್ಲಚ್ಯ್ ಹಜಾರ್ ಗೊಡ್ಾ ್ ಆಮ್ಾ ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

್ಹ ರ‍್ಾಂ ಮರ್ಧಾಂ

ಹುಾಂಬಾಯ ರ್ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಭಾಸ್ ಆನಿ ತಚ್ಯ್

ಭಸೊಸನ್ ಆಸ್ವತ್ರ್.

ಮ್ಯ್ ಭಾಸ್.

ಮ್ನ್ ತಾ

ದಿವಸ್ವಚ್ಯ್

ಆಶೆಚ್ಯಾ ಕಿೀಣಾಸಾಂಕ್ ಆನಿ ದುಕಾಂಚ್ಯ್

ವ್ಯಡ್ವಳ ವಿಶ್ಾಂ

ಝರಾಂಕ್ ಯಿೀ

ಮ್ಹೆತ್ರ್ ಹಾಾಂಗಾ ಆಸ್ವ.

ಪ್ಚ್ಯಚ್ಯ್ ಸ ಹಾ್

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಪದಾಂಕ್ ಕ್ಲಾಂಕಾ ್ ಾಂ ಮರ್ಧಾಂ ಕಾಂಯ್

ಭೀವ್ನ ಪುರ‍್ತನ್ ಆನಿ ರ್ಬೀಲ ಭಾಸ್

ಬಗಾಸಲ್

ಮಹ ರ್ಣ

ನಾ.

ಮ್ಾಂಡ್ಚ,

ಗೊಾಂಯಾಂತ್ರ್ ದುಲೊಪ ದ್,

ದೆಖಿಾ ,

ಚರತಾಯ

ಏಷ್

ಸ್ವಾಂಗಾಾ . ಪಯ ಸ್ತಾ ತ್ರ್

ಖಂಡ್ಾಂತ್ರ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಜಾಗೊರ್, ಕುಾಂಡಿಭ ಲೊಕಚಾಂ ಪದಾಂ,

ಉಲಯ್ಲಾ ್್ ಾಂಚೊ

ಖ್ವಿಸ, ಭಂಡ್ರ,

ಆನಿ ನವ್ಯಯಿಾ

ಆಸೊಯ . ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಏಕ್ ಆಯಸನ್ ಭಾಸ್

ಪದಾಂ, ವೊವಿಯ್ಲ ವೇಸ್ಸ ಹಾಂ ಪೂರ‍್

ಮಹ ಣಾಾ ತ್ರ್. ಇಾಂಡ್ಚೀ ಆಯಸನ್ ಲೊೀಕ್

ಕ್ಲಾಂಕಣಚೆಾಂ

ಸ್ ಳ್ಳಾಂತರ್ ಜಾತಾನಾ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಭಾಸ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಭಾಸ್

ಕ್ಲಸ್ವಾ ನಾ,

ಆಪೂವ್ನಸ

ದಯ್ೂ .

್ಯಾ ನಾ,

ಭಾತ್ರ್

ಕಾಂಡ್ಾ ನಾ,

ಫಾಸ್ವಳಿಳ .

ಸಂಕ್ಲ

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಚಡ್ನ

ಭುಗಾ್ ಸಾಂಕ್

ದೀನ್ ಹಜಾರ್ ವಸ್ವಸಾಂ ಪುವಿಸಲ

ನಾಹ ಣಯಾ ನಾ, ಪ್ಳಾ ಾಂ ಧ್ಲಯಾ ನಾ,

ಮಹ ರ್ಣ ಏಕ್ ಚರತಾಯ ಸ್ವಾಂಗಾಾ ತರ್ ದೇಡ್ನ

ಮಹ ಣ್ ಾಂ ಪದಾಂ_ ಗಾಣಾಾಂ,

ಹಜಾರ್ ವಸ್ವಸಾಂ ಆದಿಾಂ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಸ್ತರು

ಅಮ್್ರ್

ಕಂತಗೊ,

ಫೆಸ್ವಾ

ಗುಮ್್ ಾಂಚ್ಯ್ ಪದಾಂ,

ಮಹ ಣ್ ಾಂ

ಕಂತಾರ‍್ಾಂ,

ಪಬೆಸ

ಥಪಿಕ್

ಭಕಿಾ ಕ್

ವೆಳ್ಳರ್

ಜಾಲಯ

ಮಹ ಣಾಾ ತ್ರ್. ಪುರ್ಣ ಚರತಯ ಚೆಾಂ

ತಾಳ್‍ಲ್ ಪಡ್ನಾ ತಾಂ ವಿಪಯಸಸ್.

ಮೆಳಂವಿಳ ಾಂ

ಆಶೆಾಂ ತಶೆಾಂ ಜಿಣಯ್ಲಚ್ಯ್

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಮಹ ಳೊಳ

ಹಜಾರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಘಡಿತಾಾಂ ವೆಳ್ಳರ್

ಸಬಾು

ಥವ್ನ್

ಕಳ್ಳಹ ಚ ಭಗಾಾ ಾಂ ಉಚ್ಯಚಸಾಂ ಹಾಂ

ವ್ಯದ್ ಆಸ್ವ.

ಪದಾಂ ಭಫ್ಲಸರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ತ್ರ್.

ಕ್ಲಾಂಕ

ಸಬ್ು ಕ್ಲಾಂಕರ್ಣ

ಆಯಿಲೊಯ ಆದಯ ್

ಮಹ ರ್ಣ

ಮಹ ಳೊಳ ದ್ಲತಾಾಂಕ್

ಆಪಯಾ ಲೆ.

ಕ್ಲಾಂಕಚ್ಯ್ ಭಾಶೆಚೆರ್ ದಯ ವಿಡಿಯನ್ _ಸಿರಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಯ .

ಭಾಸ್

ಆನಿ

ಭಾಶೆಚೊ ಕೊೆಂಕಣಿ ದಾಯ್್ ಬೂಕಾ ಥಾವ್್ .

ಇಾಂಡ್ಚೀ

ಫಯ ಭಾವ್ನ

ಪಡ್ನ

ಚರತಾಯ ಸ್ವಾಂಗಾಾ ಧವ್ಯ್ 65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಯಸನ್ ್ಯ ್ ನ್ ಶೆಕಾ ್ ಾಂತ್ರ್


ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಭಾಸ್

ಧವ್ಯ್

ಉಬಾೂ ಲ

ಶೆಕಾ ್

ಮಿ ರ್ಣ.

ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ಸಬಾರ್

ಫಾತಾಯ ಾಂಚೆರ್ ಕಾಂತವ್ನ್

ಬರಯಿಲೆಯ ಾಂ

ದಕೆಯ

ಸೊಳ್ಳವ್ಯ್

ಮೆಳ್ಳಳ ಾ ತ್ರ್.

ರ‍್ಯಾಂನಿ ಆಡಳಾ ಾಂ ಚಲಯಿಲೆಯ ಾಂ ಆಸ್ವ.

ಶತಮ್ನಾಾಂತ್ರ್

ಆನಿ ತಾಾಂಚ ಆಡಳ್ಳಾ ್

ಸ್ವಹತ್ರ್್

ಭಾಸ್ ಕನ್ ಡ

ಬಫಿಸಾಂ

ಬರಯಿಲೆಯ ಾಂ

ಕಣಯ್ಲ

ಆಸ್ವತ್ರ್.

ಜಾ್ಕ ್ ನ್, ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಭಾಶೆಕ್ ರ‍್ಯಳ್‍ಲ್

ಪಂದಯ ವ್ಯ್

ಶತಮ್ನಾಾಂತ್ರ್

ಆಸೊಯ ಮೆಳೊಳ ನಾ.

ವಿದೇಶ್ಯಾಂನಿ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಸ್ವಹತಾ್ ಚೆಾಂ

ಮ್ಲಕ್ ಪರ್ಣ ಘೆತಯ ಾಂ. 1556 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ್

ಸಂಸ್ವರ‍್ಾಂತೊಯ ್ ಭಾಸೊ ಸ ಪಯ ಮುಖ್

ಗೊಾಂಯಾಂ

ವಿಭಾಗಾಾಂನಿ ಆಯಸನ್

ಛಾಪ್ಕ ನೊ

ಸ್ತವ್ಯಸತ್ರ್

ವ್ಯಾಂಟುನ್

ಘೆತಾಯ ಾ ತ್ರ್.

ಜಾತಚ್

ರೊೀಮ ಲಪೆ್ ಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಲಕ ಾಂ

ಇಾಂಡ್ಚೀ

ಆಯಸನ್,

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ವ್ಯ್ ಕರರ್ಣ

ಬೂಕ್

1640

ಸ್ಲತಯನ್,

ಇಸಾ ಾಂತ್ರ್

ಛಾಪ್ಲಯ .

ಸವ್ನಸ

ಭಾಶೆ

ಸಮೆತಕ್,

ಹೆಮೆತಕ್,

ಮಲಯ್ಲೀ

ಪ್ಲಲನೇಶ್ಯನ್

ಆನಿ

ಅಮೇರಕನ್.

ಪಯಿಕ ಾಂತ್ರ್

ಪಯ್ಲಯ ಾಂ

ವ್ಯ್ ಕರರ್ಣ

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಾಂಚೆ

ಮಿ ಳಿಳ

ಅಭುಮ್ನಾಚ.

ಮಂಗುಳ ರ‍್ಾಂತ್ರ್ ಯಿ

ಗಜಾಲ್

ಆಯಸನ್ ಭಾಸೊ ಪರತ್ರ್ ಗೊತಕ್,

ಮ್ಫೇಯಿನ್ "ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಸಲ್ ಕ್,

ಗಯ ೀಕ್,

ಸೊಬ್ರತ್ರ್ ಸ್ತಾಂದ್ರ್ ತಾಳೊ" ಮಹ ಳಳ ಾಂ

ಸ್ವ್ ಲೊೀನೇವಿಯನ್, ಪಷಿಸಯನ್ ಆನಿ

ವ್ಯ್ ಕರರ್ಣ 1882 ತ್ರ್ ಛಾಪೆಯ ಾಂ. 1912 ತ್ರ್

ಸಂಸಕ ರತ್ರ್

ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಕನಡಿ ಲಪೆ್ ಾಂತ್ರ್ ಕ್ಲಾಂಕಿಯ ಪತ್ರ್ಯ

್್ ಟಿನ್, ಮಹ ರ್ಣ

ವ್ಯಾಂಟೆ

ಕೆ್್ ತ್ರ್.

ರ‍್ನಾಾಂತೊಯ

ಸಂಸಕ ರತಾ ಥವ್ನ್ ಪ್ಯ ಕೃತ್ರ್, ಅಪಭಯ ಾಂವ್ನ,

"ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ದಿವೆಸಾಂ" ಸ್ತವ್ಯಸತ್ರ್ ಜಾಲೆಾಂ.

ಆನಿ ಹಾಚೆಥವ್ನಾ

ಬಂಗಾಳಿ, ಹಾಂದಿ,

1560 ಥವ್ನ್ ಲಗಾ ಗ್ ಆಡೇಶ್ಾಂ ವಸ್ವಸಾಂ

ಮರ‍್ಠಿ, ಗುಜ್ರ‍್ತ, ಕ್ಲಾಂಕಣ ಇತಾ್ ದಿ

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ನಾಾಂಚ ಜಾಲಯ . ಹಾ್ ವೆಳ್ಳರ್

ಭಾಸ್ ಜ್್ಮ ್್ ತ್ರ್.

ಸ್ವಮ್ಜಿಕ್

ಆನು

ರ‍್ಜ್ಕಿೀಯ್

ಕರಣಾಾಂ ನಿಮಾ ಾಂ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ಧವ್ಯಾ

ಶೆಕಾ ್ ಾಂತ್ರ್

ಬೆಳಗೊಳ್ಳಾಂತ್ರ್ ಸ್ವ್ ಪನ್

ಕೆ್ಯ ್

ಗುಮ್್ ್ ಚ್ಯ್

ಶಯ ವಣ

ಚ್ಯವುಾಂಡ 37

‍ಾಲ್ ನ್

ಫಿಟಿಾಂಚ್ಯ್

ಪ್ಾಂಯಥಳ್ಳ

ತನಾಕ ಕ್

ಸಥ ಳ್ಳಾಂತರ್

ತಾಚೆಸಂಗ ಭಾಸ್, ರವ್ಯಜ್,

ಲೊೀಕ್ ಜಾತಾನಾ ಸಂಸಕ ರತ

ಸಥ ಳ್ಳಾಂತರ್ ಜಾಲ. ತಾಚೆ ಸಂಗ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ ವಿಸ್ವಾ ಲಸ.

ಬರಯಿಲೆಯ ಾಂ ತಾಂ ಕ್ಲಾಂಕೆಾ ಚೆಾಂ ಮಹ ಣಾಾ ತ್ರ್. ಆಶೆಾಂ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಧವ್ಯ್

ಶೆಕಾ ಾ

ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್

ವ್ಯಪರುಲಯ ಕಳೊನ್ ಯ್ಲತಾ.

ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ಆಜ್

ಸಗಾಳ ್

ಕ್ಲಾಂಕರ್ಣ

ಕರ‍್ವಳರ್ ವಿಸ್ವಾ ರುನ್ ಗೆ್್ .

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆನಿ


ಚ್ಯರ್ ಲಪಿಾಂನಿ ಕ್ಲಾಂಕಿಾ

ನವ್ಯ್ಾಂ

ಕರುನ್ ಆಸ್ವ. ಪಯ ಸ್ತಾ ತ್ರ್

ಮಹಾರ‍್ಷ್ ರಚ್ಯ್

ಕೇರಳ್ಳಚ್ಯ್

ಕ್ಲಚ್ ನ್ ಪಯಸಾಂತಾಯ ್

ಕರ‍್ವಳ್‍ಲ್ ಪಯ ದೇಶಾಾಂತ್ರ್ ವಿಸ್ವಾ ್್ ಸ. ರತ್ ಗರ

(ವಿವಿಧ್ ಮುಳ್ಳಾಂ ಥವ್ನ್ ಸಂಗಯ ಹ್).

ಥವುನ್ ಗೊೀಾಂಯ್, ಕನಾಸಟಕ, ಆನಿ ------------------------------------------------------------------------------------------

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


_ ಅಡ್ಲಯ ಚೊತ ಜ್ನ್.

ಏಕ್ ಸ್ತ್ಮ್ರಸ್ಯ ಘಡಿತ್

ಪೇಸ್ತಾ ಕ್

ವ್ಯಟ್ಯೊ ಪ್

ಆನಿ

ಇತರ್

ಸಂಸ್ವರ‍್ಾಂತ್ರ್

ದೀಗ್

ಅಾಂತಜಾಸಳಿ ಮುಖ್ಾಂತ್ರ್ಯ ಸಬಾರ್ ಇಶ್್

ಮಂತ್ರ್ಯ

,ಸ್ವಾಂತ್ರ್,

ರಗಾಾ ಚೆ ಮಹ ಣಾ್ ಾಂ, ಎಕಮೆಕ ಎಕ

ಆನಿ ಮಹ ಜೆ

ಗ್ರಯ ಪ್ಾಂತ್ರ್ ಕಮೆಾಂಟ್ ಪ್ಸ್ ಕತಾಸನಾ

ವಳಕ್

ವಳಕ್ ಜಾಲ. ವಳಕ್ ಫೆಯ ಾಂಡ್ನೊ ರಕೆಾ ಸ್್

ಬರಾಂ

ವ್ಯಯ್್

ಸ್ವಾಂತಣೊ್

ಭಾಗೆವಂತ್ರ್

ತಸಲೆಾಂ

ಲ್ಕಸ್ಲಫೆರ‍್ಚ

ಪುಡುಪ ಡಿತ್ರ್

ಮ್ನಾಯ್

ತನಾಸಟೆ

ಹುನ್

ಜಾತಾ... ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ಝಳಕ್ ಆನಿ ಇಲೆಯ

ಧಡಿಯ . ಗಾಾಂವ್ನ ಜಾತ್ರ್ ಕುಳಿ ರಗತ್ರ್

ಮುಕರ್ ಗೆ್ಯ ್ ಾಂವ್ನ ತರ್ ಅಮ್್ ್

್ಾಂಬಾಯ್

ಕಳ್ಳೂ ಾಂ ್ಗಾ ಲೆಾಂ ಎಕ ಘಡಿಯ್ಲಕ್

ಮೊಟ್ಯಯ್.... ಎಕಮೆಕ ಸ್ವಾಂಗಯ . ಆಶ್

ಸೊಡುಾಂಕ್

್ಾಂಬಾತ್ರ್ ಗೆಲ

ಜಾಯ್ .

ರೂಾಂದಯ್ ವಿಶಾಾ ಸ್ ಪ್ತ್ ಣೀ

ತಸಲೆಾಂ...ಮೊಗಾಚೆಾಂ... ಆನಿ ಕಿತಾಂ ಆನಿ

ವ್ಯಡಿಯ

ಕಶ್್

ದೂಖ್

ಕಿತಾಂ

ವ್ಯಾಂಟುನ್ ಘೆಾಂವ್ನಕ ್ಗೆಯ ಾಂ.

ಹಾಾಂತ

ಕಸಲೆಾಂ

ತಾಂ

ಖ್ಲೆಾ ಾಂಪರ್ಣ

ಎಕಮೆಕ

ವಿಶಾಾ ಸಪ ರ್ಣ ಸ್ವಗೊರ‍್ ಪ್ಯ ಸ್ ಗ್ರಾಂಡ್ನ

ಎಕ್ಲಯ

ಆನಿ

ಸ್ವದ ್ಹ ನ್ ಕಮ್ ಕನ್ಸ ಪ್ಲಟ್

ರೂಾಂದಯ್

ಎಕೆ ಡಿತ್ರ್ ಘಡ್ಯ ಾಂ ಪೇಸ್ತಾ ಕ್

ಅಶೆಾಂಚ

ಬ್ರಜೆ್ ಸ್ ಮನ್ ಅನಿ ಎಕ್ಲಯ

ಭತಾಸಲೊ. 68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಚ್ಯನಕ್ ಎಕಯ ್ ನ್ ದುಡ್ಾ ಚ ಕುಮಕ್

ಫಾ್್

ಮ್ಗಯ

ಖೆಳಯ್ಲಾ ್್ ಪರ ಖೆಳಯಯ ಗೊಯ . ತಜಾ್

ಅಶೆಾಂ ತಶೆಾಂ ತಂಗಣ ಮಂಗಣ

ಮಹ ರ್ಣ

ಮ್ಾಂಕಾ ಕ್

ರಡ್ಚನ್ ಪಡ್ಚನ್ , ಧ್ಣಸಕ್ ನಾಕ್

ಕಶಾ್ ಾಂ

ಘಸ್ತ್ ನ್

ಪರ‍್ತಾ ್ಗೊಯ .

ಪ್ವ್ಯಯ ಮನಿಸ್ ಎಕ್ ಲೇಕ್ ಆಸ್ವನಾ...

ಘೆತ್ರ್ ಲೆಯ ಾಂ ರೀರ್ಣ ವೆಳ್ಳರ್ ಪ್ವಿತ್ರ್

ಜ್ಶ್ ದ್ಯಸಾಂಕ್ ಸ್ತಕಿಾ ಭತಸ ಯ್ಲತಾ

ಕಚೊಸ ಭವಸಸೊ ಸಯ್ಾ ದಿಲೊ. ಹಾ್

ತಶೆಾಂ ಮನಾಾ ್

ವಹ ಡ್ನ ಅನಾಾ ರ‍್ಾಂತೊಯ ರ‍್ಕ್ ಮ್ಹ ಕ.

ಬರಾಂ ಮನ್ ದಕವ್ನ್ ಅತಾಾಂ ತವೆ

ಮೊತಾಸ

ವ್ಯತ

ಮ್ಹ ಕ ಪ್ವ್ಯಜಾಯ್ ತರ್ ತಜೆಾಂ

ಸಯ್ಾ

ಪ್ಾಂಯ್ ಧ್ಲೆಸಾಂ ತಜೆಾಂ ಬರಾಂಚ ಎಕ್

ಮುಳಳ ಬರ

ವರಗ್

ಪ್ಲಾಂಡ್ರ್

ಪೆಟಯಾ ಾಂ... ಮುರ್ಣಹ ಭಾಸ್ವವಿಾ ಕೆಲ.

ಆಕಾಂತಾಕ್

ಹಾಾಂವ್ನ

ಮರ್ಧಾಂ ಯ್ಲತಾ ತವೆಾಂ

post upload ಕತಾಸ.

ಸ್ತವೆಸರ್

ರೀರ್ಣ

ದಿೀಾಂವ್ನಕ

ಕಬೂಲ್

ಕಿತಯ ಾಂಯ್ ಪರ‍್ತಯ ಾಂ ಅಡ್ಚು ಸ್ ಮ್ಗೊಯ

ಜಾಲೊ ನಾ. ವಳಕ್ ಝಳಕ್ ನಾಸ್ವಾ

ಆನಿ ನಿಮ್ಣಾಂ ರಡ್ಚಯ

ಕಶೆಾಂ

ಥಂಯ್ ದ್ಯಳ್ಳಯ್ ವೊವ್ಯಳ್ಳಯ್

ದಿಾಂವೆ್ ಾಂ?

ಸವ್ಯ್ಾಂ

ಮತಾಂತ್ರ್

ಉಟಿಯ ಾಂ

ತರೀ.

ಹಜಾರ್ ಹಾಚ

ಕರಂದಯ್ ಸೊಸ್ತಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಸ್ವಾ ಾಂ

ಕಣಾ ಳ್ಳಯ್

ಕುಸ್ವಕ ಟ್ಯಚ

ತರೀ ತಾಚೆ ಉದೆಲನಾ.

ದಳ್ಳ್ ಾಂನಿ ಸಯ್ಾ ರಗತ್ರ್ ದಿಸಯ ಾಂ ನಾ

ನಿಮ್ಣಾಂ ದಿೀಾಂವ್ನಕ ವಪ್ಲಯ . ಅಖೇರಕ್ ಪೇಸ್ತಾ ಕ್ ವ್ಯಟ್ಯೊ ಪ್ ನಂಬರ್ ದುಸ್ವಯ ್ ದಿಸ್ವ ಪೇಸ್ತಾ ಕರ್ ವಹ ಡ್ನ ಜ್ಯ್ಾ

ಸಗಾಳ ್ ಾಂನಿ ರ್ಬಯ ಕ್ ಕೆಲೆಾಂ ಹೊ ಸಗೊಳ

ಪ್ಲಟ್ಯ್

upload

ಗಳೊನ್ ಗೆಲೊ. ದುಸ್ಲಯ ವ್ಯಟ್ ನಾಸ್ವಾ ಾಂ

ಜಾಲೊ "thank you very much my

ತಾಣಾಂ ದಿಲೊಯ ವಿಳ್ಳಸ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯ

ಉತಾಯ ಾಂ ಬರವ್ನ್

ಗಾಾಂವ್ಯಕ್

ಸಂಗ

post

ಉತಾಾ ರ್ ಬಸಯ್ಲಯ .

ಭಾಯ್ಯ

ಸಲೊಸಾಂ.

ಆನಿ ಪಂದಯ ್ ನ್ ಧುಾಂವೊರ್ ಘಾಲೊ

ಭಯಸ ವಯ್ಯ ರ್ಬಕುಸಟಿ ಮುಳಳ ಾಂ

ಮುಳಳ ಬರ...

ಬರ ಜಾಲ.

ದಿೀಸ್ ಗೆಲೆ ಮಹನೆ ಉಬೆಯ ... ವರಸ್

ಕಶಾ್ ಾಂನಿ

ಧಾಂವೊನ್ ಅಯ್ಲಯ ಾಂ; ನಿಧಿಸಷ್್ ವೆಳ್ಳರ್

ಕಡ್ನ್

ಪಯ್ಲಾ ಫಾರಕ್ ಕತಸ್್ ಚೊ ಪ್ತೊಾ

ಪ್ವೊಯ

ನಾ, ಪ್ಲೀನ್ ಕೆಲೆಾಂ... ಹಜಾರ್ ಮೆಸೇಜ್

ಪಳಯಾ

ಕಜಾರ‍್ಚ ತಯರ‍್ಯ್

ಅಶಾರ್

ಚಲೊನ್

ಆಸ್ಲಯ

ಪ್ಶಾರ್

ಜಾಲೊ್

ಅಜ್

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ವಿಳ್ಳಸ್ ಅನುಪ್ಕ ರ ...

ಸೊಧುನ್

ಇಶಾ್ ಚ್ಯ

ಪಳಯಾ ಹಾ್

ತರ್

ಘರ‍್ ಕಿತಾಂ

ಮ್ನೆಸ್ವಾ ಕ್


ಪಳವ್ನ್

ಸಗೊಳ ಚ

ಗಳೊನ್

ಗೆಲೊ.

ಮೊಚಸ ಪರಗತ್ರ್ ಘರ‍್ಾಂತ್ರ್ ಉದೆ್್ .

ಆಾಂಗಾಾಂತಯ ರಗಾತ್ರ್ ಘೆಟೆಾಂ ಜಾಲೆಯ ಾಂ ಬರ

ಆನಿ

ತಾಂ

ಕಮಸ

ಕಪಟಿ

ಕಲ್ಕಬುಲೊ ಜಾಲೊ.

ಧರುರ್ಣ ಕಳ್ಳೂ ಚೊ

ನಿಷ್ಟ್ ರ್

ಮನಾಾ ್

ಪರ್ಣ

ಸಯ್ಾ ತಜೆ ್ಗಾಂ ಮ್ಯಗ್ ಅನಿ "ತಾಂ

ಹಾಾಂಗಾ"....

ಉದಿ ರ್

ಎಕ್

ಅಕಾಂತಾ ಸವೆಾಂ ತೊಾಂಡ್

ಥವ್ನ್ ಭಾಯ್ಯ ಪಡ್ಚಯ .

ಹಾಾಂವೆಾಂ ಕಿತಯ ದಿೀಸ್ ಸೊಸ್ಲಜೆ? ಸ್ವಾಂಗ್ ತಜಿ ಗಜ್ಸ ತವಳ್‍ಲ್ ತಸ್ವಸ್್

ಅತಾಾಂ

ಮ್ಹ ಕ ಗಜ್ಸ ಪಡ್ಯ ್ .. ಸ್ವಾಂಗ್ ಅತಾಾಂ

ಕಿತಾಂ ಕತಾಸಯ್ .. ಹೊ ಜಿೀವ್ನ ಹಾಾಂಗಾ ಅನಿ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಖಂಯ್ ಅಸ್ವಜೆ ಆಸಯ ಾಂ

ತಜಾ್

ತವೆ

ನಾ ಮುನಾಾ ್ ಕ್ ಮಯಸದ್ ಪಯ ಮುಖ್.

ಕೆಲೊಯ

ಎದ

ವಹ ಡ್ಚಯ

ಅಾಂಗಾಾ ಾಂತ್ರ್ ಗೆ್್ ರ್ ವಹ ಡ್ನ

ಉಪ್ಕ ರ್ ಮಹ ಜಾ್ ಜಿಣ್ ಾಂತ್ರ್ ವಿಸೊಯ ಾಂಕ್

ಮೊೀಸ್ ದ್ಗ್ಾ ಜ್ ತಜೆ ತಸ್್ ಕ್

ಅಸ್ವಧ್್

ವೊಾಂಬಾಾ ಮ್ಹ ಕ ನಹ ಯ್.

ಆಸ್ವಾ

ತಜ

ಉಪ್ಕ ರ್

ಭಾವುಾ ಾಂಕ್ ತರ ಯೇಜೆ ಪಡ್ಯ ಾಂ. ತಾಂ ಕಾಂಯ್

ಪ್ಲೀನ್

ಕರನಾಯ್

...

ಚಡ್ನ ಘಳ್ಳಯ್ ನಾಕ ಕೆಲಯ ಚ ಚಡ್ನ

ಹಾಾಂವೆಾಂ ಕೆ್್ ರ್ ಕಡಿನಾಯ್ ಬೂ್ ಜಿ

ಜಾ್್ , ಎಕ್ ವಸ್ಸ ಉತಾಯ ಲೆಯ ಾಂ, ಎಕ್

ಮನಿಸ್ ತಮ ವಯಾ ಟ್ಯರ್ ತಮ

ಪಯ್ಲಾ ದಿೀ ಯ ಮಹ ಜ ಜಿೀವ್ನ ತವೆ

ಪೂರ‍್ ...

ಕಡಿಜೆ

ತಶೆಾಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಇಲಯ

ದುಸ್ಲಯ

ವ್ಯಟ್

ನಾಸ್ವಾ ಾಂ

ಗಡಾ ಡ್ನ ಜಾಲ ಕಜಾರ‍್ಚೆಾಂ ಕಯ್ಲಸಾಂ

ಕಿಾಂಕಯ ಟ್

ಮುಗೊಿ ಾಂದಿ. ವ್ಯಡಿಕ್ ವ್ಯಡ್ನ ಫಾರಕ್

ಅಯ್ಲಕ ನ್ ಘರ‍್ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲಯ

ಕತಾಸ ಎಕ್ ಫಟಿಕ ರ ಭಾಸ್ವವಿಾ

ಥೊಡಿ

ಸಮ್ಧನ್

ಕಚೆಸಾಂ

ದಿೀವ್ನ್

ಪೆಯ ೀತನ್

ಕರ್ಗೊಯ .

ಮ್ಲಸ, ಸಯಿಯ

ಧ್ಯಿಯ

ಕಿಾಂಕಯ ಟ್ ಆನಿ

ಆಾಂಗಾಾ ಾಂಕ್

ಧಾಂವೊನ್ ಅಯಿಯ ಗಜಾಲ್ ಸಗಳ ಕಳಾಚ ಸಗಾಳ ್ ಾಂಚಾಂ

ತೊಾಂಡ್ಾಂ

ಬಾವಿಯ ಾಂ.

ಆಮ್ಕ ಾಂ ಕಳಿತ್ರ್ ಆಸಯ ಾಂ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ತಜೆ

ಖ್ತರ್

ಕಡ್ಯ ಾಂ ಆಸ್ವ

ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಆತಾಾಂ ತಕ

ವ್ಯಡ್ನ

ಕಜಾರ್

ಲೊೀನ್

ತರೀ ಉಪ್ವ್ನ ಕನ್ಸ ತಜೆಾಂ ರೀರ್ಣ

ಭನ್ಸ

ಫಾರಕ್ ಕತಸ ಆಸ್ವಯ ್ ಾಂವ್ನ ಮರ್ಧಾಂಗಾತ್ರ್

ಜಾಾಂವ್ನಕ

ಕಜಾರ್

ಉಟ್ಯಯ ಾಂ

ಏಕ್

ದೀನ್

್ಕಾಂನಿ ದುಡು ಆಸ್ವ ಮಹ ಜೆ ಚ್ಯಳಿಸ್

ಹಜಾರ್ ತರೀ ಘಡಿಯ್ಲನ್ ದಿವೆ್ ತ ಆಮ

ಹಜಾರ್ ಪ್ವ್ಯನಾ... ಬುಡ್ಚನ್

ದಿೀಾಂವ್ನಕ

ಅನಿಕಿೀ

ವೇಳ್‍ಲ್

ತಕ ಭವಸಸೊ ದಿತಾ ,

ಕ್ಲರೊೀನಾಾಂತ್ರ್

ಸಗೆಳ ಾಂ

ಸಂಪೆಯ ಾಂಚ

ಗೆಲೆಾಂ

ಘಚಸ

ಉಪ್ಶ್

ಕತಾಸ

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತಜೆಾಂ

ರೀರ್ಣ

ಕಜಾರ್ ಫಾರಕ್

ಸಮ್ಧನ್ ಕಚೆಸಾಂ ಪರತ್ರ್


ಪೆಯ ೀತನ್ ಚಲೆಯ

ಆಯ್ಲಯ ಭಾವೊಾ ನಿರ‍್ಶ್

ಪ್ಲಸ್್ ಡಿಲಟ್ ಕರ್

ನಾ ತರ್ ತಕ

ಜಾವ್ನ್ ಪ್ಟಿಾಂ ಗೆಲೊ ತಾನ್ ಭುಕ್, ಇತಯ

ಬಯಸಾಂಕ್ ಪಡ್್ ಾಂ ನಾ ತೊ ಅತಾಾ ಾಂ

ವ್ಯಡಿಯ ಕಿೀ ಎಕ್ ಮೇಟ್ ಕಡುಾಂಕ್ ಸಯ್ಾ

ಕಜಾರ್

ಕಶ್್ ಜಾಲೆಯ .

ಕುಟ್ಯಮ ಾಂಕ್ ಭಗುಾಂಕ್

ಅಯಯ ್ ವ್ಯಟೆಕ್ ಸ್ತಾಂಕ್ ನಾ ಮುಳಳ ಬರ

ಜಾ್

ಮ್ತ್ರ್ಯ

ಕಳ್ಳಳ ್ ರ್

ಬಾಯ್ಲಯ

ಕಶೆಾಂ

ತಾಾಂಕ

ಹೆಾಂ

ತವೆ

ಆಸ್ವ

ಚಾಂತಾಯ ಯ್? ಮ್ಹ ಕಚ ಸವ್ಯಲ್ ಕೆಲೆಾಂ.

ಭಾರ‍್ಧಿಕ್ ಪ್ವ್ಯಯ ಾಂ ಕಡಿಯ ಾಂ.

ಹಾಾಂವ್ನ

ಕಾಂಯ್

ವೊಗೆ

ರ‍್ವೊ್

ಏಕ್ ಮಹನೊ್ ಸಂಪ್ಲಯ ತರೀ , ಕಾಂಯ್

ಮನಿಸ್ ನಹ ಯ್. ತಮ ಸ್ವಾಂಗಾ್ ್ ಾಂತ್ರ್

ಜಾಗ್ ಮ್ಗ್ ನಾತಯ ಮ್ಹ ಕಯ್ ಕಠಿರ್ಣ

ಸತ್ರ್ ಆಸ್ವ ಪೂರ್ಣ ಮಹ ಜಾ್ ಸವ್ಯ್ಾಂಕ್

ದೂಖ್

ಜಾಪ್ ದಿಯ...

ಭಗಯ

ಅಸಹಾಯಕ್

ಹಾಾಂವ್ನ ಜಾಲೊಯ

,

ಯಿ

ರೀರ್ಣ ದಿಲೊಯ

ವೆಕಿಾ

ಮರ್ಧಾಂ

ಕಶಾ್ ರ್ ಅಸ್ವಾ ತಮ ಖಂಯ್ ನಿದನ್

ಪಡ್ಚನ್ ಕಾಂಯ್ ಇತ್ ರ್ಥಸ ಕಯಸಾಂ

ಪಡ್ಯ ್ ತ್ರ್ ವಳಕ್ ನಾತಾಯ ್ ಾಂಕ್ ಕುಮಕ್

ಮುಳ್ಳ್ ರ್ ನಾಕ್ ಕತಚೆಸಾಂ ಕಮ್

ಕೆ್ಯ ್ ಚ ಚೂಕ್ ಮಹ ಣ್ ಗೀ ತಮ?

ಹೆಾಂ... ಚಾಂತನ್ ವೊಗೆ ರ‍್ವೊನ್ ಎಕ್ ಸ್ತಲಭಾಯ್ಲಚ

ವ್ಯಟ್

, ಮುಜಾಹ ್ ಇಶಾ್ ಾಂ ್ಗಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಸಗೊಳ

ಸೊದಿಯ

ಕ್ಲಣಾಯಿ್ ೀ ಜಾಪ್ ನಾತಯ

ಪವಸಗಾ

ವಿವರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕರ್

ಘಾಲೆ.

ಸ್ತಮ್ರ್ ತೀನ್ ಮಹನೆ ಜಾಲೆಯ . ಸಡನ್್ ಉಡ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ಲನ್ ಕೆಲೊ ಜಾಪ್ ನಾತಯ

ಕಾಂಯ್ ಬು್ ಜಿ ಆಸ್ವ ಕ್ಲಣಾಾ

ಇತಯ ಾಂಚ !? .ಗಾಾಂವ್ಯಕ್ ಉಜ ಪೆಟೊಯ ...

ಚಾಂತನ್ ವೊಗೆ ರ‍್ವೊಯ ಾಂ ಪರತ್ರ್ ಎಕ

ಖ್ಬರ್ ಸಗಾಳ ್ ಾಂನಿ ವಿಸ್ವಾ ಲಸ. ಮಹ ಜಾಹ ್

ಹಪ್ಾ ್ ಾಂ

ಥೊಡ್್

ವ್ಯ್ ಟೊ ಪ್ ಮೆಸಜ್ ಕಯಸಾಂ

ಮಹ ರ್ಣ

ಪ್ಲವಸಡ್ನಸ ಕನ್ಸ ನಿರ‍್ಶ್ ಕಳ್ಳೂ ಾಂಕ್

ಪಳತಾನಾ

ರ್ಬಯ ಕ್

ಮತಾಂಕ್ ಥಂಡ್ಯ್ ದಿಲ.

ಕೆಲೊಯ ಾಂ ಪಳಯ ಗಾಾಂವ್ಯಕ್ ಗೆ್್ ರ್

ಸ್ವಾಂಗಾತಾ್ ನಿ ಮುಜಿ ಮೆಸಜ್

ಮೆಳ್ ತ್ರ್ ಮ್ಹ ಕ ಸಬಾರ್ ಜ್ಣಾಾಂಚೊ್ ಧ್ಮೊಕ ್ ಆಯ್ಲಯ ್ . ಪಡ್ಯ ಯ್

ತಾಂ ಆಮ್

ಕಿತಾ್ ಕ್

ಫೇಸ್

ಮ್ಹ ಕಚ ಮಹ ರ್ಣ

ಬುಕ್,

ಮ್ಹ ಕಚ

ಸಮ್ದನ್ ಕೆಲೆಾಂ.

ಮರ್ಧಾಂ

ಸಮುದಯ್

ಆಸ್ವ...ಸಗೆಳ ಾಂ ಇತ್ ರ್ಥಸ ಕತಾಸ..

ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್

ತಾಂ

ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ ನವ್ಯಲ್ ಪಳಾಂವ್ನಕ ಮ್ಹ ಕ ಮೆಳಳ ಾಂ , ದಗೀ ಮ್ನಾಯ್

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘರ‍್ಾಂಚ್ಯ

ಪ್ಲಟಿಸಕ್ಲಾಂತ್ರ್

ಬಸೊನ್

ಸೊರೊ ಪಿಯ್ಲವ್ನ್ ಆಸಯ . ಮ್ಹ ಕ ಪಳವ್ನ್

ಪ್ತ್ ವ್ನ್

ಇಶಾ್ ಗತ್ರ್

ಸಂಬಂಧ್

ಜಡ್ಚ್ ಗೊಾಂದಳ್ಳಾಂತ್ರ್ ಪಡ್ಚಯ ಾಂ.

ದಗಾಾಂಯ್ಲ್ ಅಮ್ಲ್ ದೆಾಂವೆಯ ಆಸ್ ತ್ರ್ ಉತಾಯ ಾಂ ಸಯ್ಾ ಭಾಯ್ಯ ಪಡಿಯ ನಾಾಂತ್ರ್.

ತಾಾಃಂ ಕಿತೊಯ ್ ಯ್ ಆಪಯಯ ್ ರೀ

ಚಡ್ನ ವೇಳ್‍ಲ್ ಮ್ಹ ಕ ಥಂಯ್ ಸರ್

ರ್ಬರ್ಬ ಮ್ನ್ಸ ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಪ್ಟಿಾಂ

ಘಾಂವೊನ್ ಪಳಾಂವ್ನಕ ನಾ.

ರ‍್ವೊಾಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಾಂ ನಾ, ಕಳಿಜ್

ಶ್ಾಂದಯ ್

ಬರ

ಜಾಲೆಾಂ

ಕ್ಲಣಾಚೆರ್

_ ಅಡ್ಲಯ ಚೊತ ಜ್ನ್.

-----------------------------------------------------------------------------------------

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತೇಗ್ ಜರ್ಣ ಇಷ್ಟ್ ಅರೇಬ್ರಯ ದೇಶಾಾಂತ್ರ್ ತಗ್ ಜ್ರ್ಣ ಇಷ್್

ಸಂಭಯ ಮ್.

ಆಸ್ಲಲೆಯ .

ವಸ್ತಾ ರ‍್ಾಂ

ತಾಾಂಚ ನಾಾಂವ್ಯಾಂ ಕರೀಮ್,

ಬಷಿೀರ್ ಆನಿ ರಹೀಮ್.

ತಗ್ ಜ್ರ್ಣ

ಸಕಕ ಡ್ನಲಯಿ ನೆಹ ಸೊನ್

ನೊವಿಾಂ

ಬರಾಂ

ಜೆವರ್ಣ

ಜೇವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪ್ವ್ಯಾ ತ್ರ್. ತಾಂ ಭಾಗ್

ಬುಧ್ಾ ಾಂತ್ರ್, ಶ್ಕಿಾ ಆನಿ ಗುಣೇಸ್ಾ . ದೆವ್ಯನ್

ಆಮ್ಕ ಾಂ ನಾ.

ದಿ್ಯ ್ ಾಂತ್ರ್ಲಚ ತೃಪೆಾ ನ್ ದಿೀಸ್ ಸ್ವರ‍್ಲಾ ಲೆ.

ಸೊಸ್ತನ್ ವಹ ರ‍್ಲಾ ಾಂವ್ನ. ಪೂರ್ಣ ಆಮ್್ ್

ಏಕ್ ಪ್ವಿ್ ಾಂ ಬಕಿಯ ೀದ್ ಫೆಸ್ಾ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ.

ಭುರ‍್ಲಿ ್ ಾಂಕ್

ಸಗಾಳ ್

ಸಂತೊೀಸ್,

ಖಂಯ್ ಅರಲಥ ್ ಜಾತಾ? ತಾಾಂಕ ಕಿತಾಂ

ಮಜೆದರ್

ಪುಣ

ಗಾಾಂವ್ಯರ್

ಸಂಭಯ ಮ್.

ಆನಿ

ವ್ಯತಾವರರ್ಣ ಆಸ್ಲಲೆಯ ಾಂ ಪೂರ್ಣ ಕರೀಮ್ ಆನಿ

ತಾಚ್ಯ್

ಘರಲ್ ಾಂ

ಆಮಾಂ ವಹ ಡ್ಾಂ ಕಶೆಾಂ ಆಮ್

ಫೆಸ್ವಾಚೆಾಂ

ದುಬ್ರಳ ಕಯ್ ಗಮಮ ತ್ರ್

ಕರಜೆ

ನಹ ಾಂಯ್ಲಗ?

ತಕೆಕ ಶೆ

ಬೆಜಾರ‍್ಯ್ಲನ್ ಆಸ್ಲಲಯ ಾಂ.

ಕರೀಮ್ನ್

ಆಪ್ಯ ್

ಬಾಯ್ಲಯ ಕ್

ಸಮಧನ್ ಕೆಲೆಾಂ.ಲ“ತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಖಂತ್ರ್ ಕರೀಮ್ಚ್ಯ ಬಾಯ್ಲಯ ನ್ ನೊವ್ಯಯ ್ ್ಗಾಂ

ಕರನಾಕ, ಆಮಾಂ ದುಬ್ರಳ ಾಂ ಜಾ್್ ರ್

ಮಹ ಳಾಂ “ಸಗಾಳ ್

ಕಿತಾಂ? ಆಮೆ್ ್ಗಾಂ ದುಡು ನಾತಾಯ ್ ರ್

ಗಾಾಂವ್ಯರ್ ಫೆಸ್ವಾಚೊ

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಿತಾಂ ಜಾಲೆಾಂ? ಕ್ಲಣಾಕ್ ಬರ ಇಷ್್

ಸಂತೊಸ್ವನ್ ಬಾಯ್ಲಯ ್ಗಾಂ “ಆಮಾಂ

ಆಸ್ವತಿ ತೊಚ ಖ್ರೊ ಗೆಯ ೀಸ್ಾ , ಫೆಸ್ವಾ ಕ್

ದುಬ್ರಳ ಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ಕರ‍್ಲಿತಾಲೆಾಂಯ್ ನಹ ಾಂಗ.

ಕಿತಾಂ ಜಾಯ್ ತಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ ಹಾಡ್ಾ ಾಂ

ಅತಾಾಂ ಪಳ, ದೆವ್ಯಚ ದ್ಯ ಆಸ್ವಯ ್ ರ್,

ತಾಂ ಸಮಧನೆನ್ ರ‍್ವ್ನ”ಲ ಮಹ ಣುನ್

ಇಷ್್ ಬರ ಆಸ್ವಯ ್ ರ್ ಹಾ್ ಸಂಸ್ವರ‍್ಾಂತ್ರ್

ತಾಣಾಂ ತಕ್ಷರ್ಣ ಬಶ್ೀರ‍್ಕ್ ಏಕ್ ಕಗದ್

ದುಬೆಳ ಚ ನಾಾಂತ್ರ್ ಸಕಕ ಡ್ನಲಯಿ ಭಾಗ!”ಲ

ಬರವ್ನ್

ಮಹ ಣಾಲೊ.

ಧಡ್ಯ ಾಂ.ಲ ಲ “ಬಕಿಯ ೀದ್

ಫೆಸ್ಾ

ಆಯಯ ಾಂ. ಮಹ ಜಿ ದುಬ್ರಳ ಕಯ್ ತಕ

ಕಳಿತ್ರ್ ಆಸ್ವನಹ ಾಂಯ್ಾಂಗ? ಫೆಸ್ವಾ ದಿಸ್ವ

ಕರೀಮ್ ಆಪ್ಯ ್

ಭುರ‍್ಲಿ ್ ಾಂಕ್

ಸಂತೊಸಭ ರತ್ರ್

ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ವಾ ನಾ ರಹೀಮ್ ಥವ್ನ್

ಕರನಾತಾಯ ್ ರ್ ತಾಂ ಘರ್ ಸ್ಲಮೆಸ್ಲಾ ರಕ್ ಸಮ

ತಾಕ ಏಕ್ ಕಗದ್ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ.ಲ ಲ “ಬಕಿಯ ೀದ್

ನಹ ಾಂಯ್ಲಗ?

ಫೆಸ್ಾ ್ಗಾಂ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ ಆಸ್ವಾ ಾಂ ಮಹ ಜಾ್

ತಾ್

ಖ್ತರ್

ತಜಾ್

ಬಾಯ್ಲಯ ್ಗಾಂ ಅಶೆಾಂ

ಇಷ್ ಕ್ ಖಂಚ್ಯ್ ಯ್ ರತನ್ ಪುಣಾಂ

ಹಾತಾಾಂತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಲಾ

ತಾಂ ಕುಮೊಕ್ ಕರಲಾ ಲೊಯ್ ಮಹ ರ್ಣ

ಘರ‍್ಾಂತ್ರ್ ಬಾಯ್ಲಯ ಭುರ‍್ಲಿ ್ ಾಂಕ್ ನಿರ‍್ಶಾ

ಪ್ತ್ ವ್ನ್

ಕರುಾಂಕ್ ಮನ್ಲನಾ. ಮ್ಹ ಕ ತಾತಾಕ ಲಕ್

ಹೆಾಂ

ಕಗದ್

ಬರಯಯ ಾಂ”ಲ

ಅಶೆಾಂ ತಾಣಾಂ ಬರಯಿಲೆಯ ಾಂ.

ನಾಾಂತ್ರ್.

ಜಾವ್ನ್ ಪುಣ ಕುಮೊಕ್ ಕೆ್್ ರ್ ಹಾಾಂವ್ನ ತಕ ಆಭಾರ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ವಾ ಾಂ”

ಬಶ್ೀರ‍್ನ್

ಕರೀಮ್ಚೆಾಂ

ಕಗದ್

ವ್ಯಚೆಯ ಾಂ ಆನಿ ತಾಚೆಾಂ ಮನ್ ಮೊವ್ಯಳಳ ಾಂ.

“ಆಮಾಂ ಫೆಸ್ಾ ಸಂಭಯ ಮುನ್ ಸಂತೊಸ್

ತಕ್ಷರ್ಣ ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ತಾಣ ಶೆಾಂರ್ಬರ್

ಪ್ವ್ಯಯ ್ ರ ಎಕ್ಲಚ ಆಮ್್

ನಾಣಾಂ ಭರುನ್ ಆಸ್ಲಲೆಯ ಾಂ ಏಕ್ ಚೀಲ್

ಸಂತೊಸ್

ಪ್ವ್ಯಯ ್ ರ

ಹಾಡ್ನ್

ನಹ ಾಂಯ್ಲಗ?“ಲ

ಮಹ ಣಾಲ

ಕಗದ್

ಹಾಡ್ನ್

ಆಯಿ್ಯ ್

ಇಷ್ ಾಂನಿ ಎಕ್ಲಚ

ಕರೀಮ್ಚ

ವ್ ಕಿಾ ್ಗಾಂ ದಿೀವ್ನ್ ಮಹ ಳಾಂ “ಸದು ್ ಕ್

ಬಾಯ್ಯ “ಎಕ ಖಿಣಾ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಆಮ

ಮಹ ಜೆ್ಗಾಂ ಇತಯ ಚ ಪಯ್ಲಾ ಆಸ್ವತ್ರ್. ಹೆ

ಖ್ಲ

ತಾಾಂಕಾಂ ಫೆಸ್ವಾ ಖ್ರ‍್ಲ್ ಕ್ ಪುರೊ ಮಹ ರ್ಣ

ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ಲ್ಯ ್ ಾಂವ್ನ.

ಚಾಂತಾಾ ಾಂ. ಹೆ ತಾಾಂಕಾಂ ದಿ ಆನಿ ಹಾಾಂವೆಾಂ

ದ್ಯ್ಲನ್ ಎಕ ಇಷ್ ನ್ ಪಯಾ ್ ಾಂಚೆಾಂ

ಕರೀಮ್ಕ್ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಮಹ ಳ್ಳಾಂ

ಚೀಲ್ ಆಮ್ಕ ಾಂ ಧಡ್ಯ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ತೊಚ

ಮಹ ರ್ಣ ಸ್ವಾಂಗ್”ಲಮಹ ಣಾಲೊ.

ದೇವ್ನ ಅನೆ್ ಕಯ ್ ಚ್ಯ್ ಗರಲೂ ಕ್ ಹೆ ಪಯ್ಲಾ ವಹ ರಯಾ .

ಹಾತಾಚಾಂ

ಬಕಿಯ ೀದ್

ದೆವ್ಯಚ್ಯ್

ಫೆಸ್ವಾಚೊ

ಬಶ್ೀರ‍್ನ್ ಧಡ್ನಲಲೆಯ ಾಂ ಪಯ್ಲಾ ಆಸ್ಲಲೆಯ ಾಂ

ಹಾರ್ಲಭಾರ್

ಚೀಲ್

ಪಯ್ಲಾ ತಮ್್ ್ ಇಷ್ ರಹೀಮ್ಕ್

ಕರೀಮ್ನ್

ಘೆತಯ ಾಂ

ಆನಿ

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ದೆವ್ಯಚೆರ್

ದುಬ್ರಳ ಾಂ

ಸೊಡ್ನ್

ಹೆ


ಧಡ್ನ್ ದಿಯ”ಲಮಹ ಣಾಲ ತ.

ಜಾಪ್ ದಿಾಂವ್ಯ್ ್ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಬಶ್ೀರ‍್ನ್ ತಾಂ ಚೀಲ್ ತಾಕ ದಕಯ್ಲಯ ಾಂ.ಲ “ಹೆಾಂ ತಜಾ್

“ಬಶ್ೀರ್ ಆನಿ ರಹೀಮ್ ತಸಲೆ ಇಷ್್

ಹಾತಾಕ್

ಮ್ಹ ಕ

ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಲೆಯ

ಪೂನ್ಲಗ

ತಾ್ ಚಲಪರಾಂ

ಕಶೆಾಂ

ಪ್ವೆಯ ಾಂ?”ಲ ಮಹ ರ್ಣ

ಮಹ ಜೆಾಂ

ಕಶೆಾಂ

ವಿಜಿಮ ತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚ್ಯರ್ಗೊಯ ಕರೀಮ್.

ತಜೆ

ತಸಲ

ತವಳ್‍ಲ್ ಬಶ್ೀರ್ ಮಹ ಣಾಲೊ “ಬಕಿಯ ೀದ್

ಬಾಯ್ಯ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಲಯ ಮಹ ಜೆಾಂ ಪೂನ್ ತಾ್

ಫೆಸ್ವಾ ಖ್ತರ್

ಖ್ತರ್ಲಚ

ಎಕ್ ಾಂಯ್ ಕರಲ್ ್

ಪತಣಕ್

ಮಕಾ ಲಯ

ಸ್ವಾಂಗಾತರ್ಣ

ನಾ

ಮಹ ಣಾಾ ತ್ರ್”ಲ

ಮಹ ಣಾಲೊ

ಕರೀಮ್

ಪತಣಚ್ಯ್

ಆನಿ

ಆಪ್ಯ ್

ಉತಾಯ ಾಂ ಪರ‍್ಲಮ ಣಾಂ ತಾಣ

ಪಯ್ಲಾ ರಹೀಮ್ಕ್ ಧಡ್ನ್ ದಿಲೆ.

ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಹೆ

ದ್ವರ್ಲಲೆಯ .

ಪಯ್ಲಾ ತಜೆಾಂ

ಕಗದ್ ಪಳವ್ನ್ ತ ಪಯ್ಲಾ ತಕ ಧಡ್ಯ . ಫೆಸ್ವಾ ಕ್ ಇಲೆಯ ಶೆ ಪಯ್ಲಾ ರೀರ್ಣ ದಿ ಮಹ ರ್ಣ ಹಾಾಂವೆಾಂ

ರಹೀಮ್ಕ್

ಸ್ವಾಂಗುನ್

ಧಡ್ಯ ಾಂ.

ತಶೆಾಂ ಗೆ್ಯ ್

ಮನಾಾ ್ ನ್

ರಹೀಮ್ಕಡ್್ ಾಂ ಹೆಾಂ ಚೀಲ್ ಮ್ಹ ಕ ಅಶೆಾಂ,

ಬಶ್ೀರ‍್ನ್

ಧಡ್ನಲಲೆಯ ಾಂ

ಕರೀಮ್ಕ್

ಪಯಾ ್ ಾಂಚೆಾಂ

ಚೀಲ್

ರಹೀಮ್ಚ್ಯ್ ಹಾತಾಕ್ ಪ್ವೆಯ ಾಂ.

ಹಾಡ್ನ್

ದಿಲೆಾಂ.

ಪಳ್್ ರ್,

ತಾಂ

ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಕ ಧಡ್ನಲಲೆಯ ಾಂ ಚೀಲ್ ! ಹೆಾಂ ಕಿತಾಂ

ಚಮತಾಕ ರ್

ಪಳವ್ನ್

ಯಾಂ

ಮಹ ರ್ಣ ಹಾಾಂವ್ನ ಹಾಾಂಗಾ ಆಯ್ಲಯ ಾಂ. ಥೊಡ್್ ವೆಳ್ಳನ್ ಬಶ್ೀರ್ ಕರೀಮ್ಚ್ಯ್

ಅತಾಾಂ ವಿಷ್ಯ್ ಮ್ಹ ಕ ಅರಲಥ ್ ಜಾಲೊ”

ಘರ‍್

ಥಂಯೊ ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯ ್ ಹೆರ‍್ಾಂಕಿೀ ಗಜಾಲ್

ಧಾಂವ್ಯಾಂಧಾಂವಿಾಂ

ಕರೀಮ್ನ್

ರಹೀಮ್ಕ್

ಪಯಾ ್ ಾಂಚೆಾಂ

ಆಸ್ಲಲೆಯ ಾಂ.

ಚೀಲ್

ಆಯ್ಲಯ . ಧಡ್ನಲಲೆಯ ಾಂ

ತಾಚೆ್ಗಾಂ

ತಾಚೆವಯ್ಯ ಏಕ್ ವಸ್ತಾ ರ್

ಅರಲಥ ್ ಜಾಲ. ಕರೀಮ್ನ್ ಆಪ್ಯ ್ ಇಷ್ ಬಶ್ೀರ‍್್ಗಾಂ

ಮ್ಗೆಯ ಾಂ.

ಬಶ್ೀರ‍್ನ್

ತಾಚೆ್ಗಾಂ ಆಸ್ಲಲೆಯ ಾಂ ಸರಲಾ ್ ಕರೀಮ್ಕ್

ಧಾಂಪುನ್ ಆಸ್ಲಲೆಯ ಾಂ.ಲ “ಕರೀಮ್ ಅತಾಾ ಾಂ

ದಿೀವ್ನ್ ,

ಥೊಡ್್ ವೆಳ್ಳ ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಹಾಾಂವೆ ತಕ

ಮ್ಗೆಯ ಾಂ.

ಧಡ್ನಲಲೆಯ ಾಂ

ನಾತ್ರ್ಲ್ಯ ್ ರಹೀಮ್ನ್ ಕರೀಮ್್ಗಾಂ

ಖಂಯ್

ಪಯಾ ್ ಾಂಚೆಾಂ ಆಸ್ವ?”ಲ

ಮಹ ರ್ಣ

ಚೀಲ್ ಬಶ್ೀರ್

ಕರೀಮ್್ಗಾಂ ವಿಚ್ಯರ್ಗೊಯ .

ವಿಚ್ಯರಲಯ ಾಂ.

ಆಪೆಾ ಾಂ

ಆಪ್ಾ ್ಗಾಂ ತಾ್

ಹಾತಾಂ ಪ್ವ್ನಲಲೆಯ ರಹೀಮ್ಕ್

ರಹೀಮ್್ಗಾಂ ಪಯ್ಲಾ

ವೆಳ್ಳರ್ಲಚ ಆಪ್ಯ ್ ಪಯ್ಲಾ

ದಿೀವ್ನ್

ಕರೀಮ್ನ್

ಧಡ್ಯ .

‘ತಾಂ ಆಪೆಾ ಾಂ ರಹೀಮ್ಕ್ ದಿ್ಾಂ’ಲಮಹ ರ್ಣ

ರಹೀಮ್ನ್ ಬಶ್ೀರ‍್ಕ್ ಧಡ್ಯ . ತಶೆಾಂ,

ಕಶೆಾಂ ಸ್ವಾಂಗೆ್ ಾಂ ಮಹ ಳಳ ಾಂ ಕರೀಮ್ಕ್

ಪಯಾ ಾಂಚೆಾಂ ಚೀಲ್ ಇಷ್ ಾಂ ಮರ್ಧಾಂ

ಆತಾಾಂ ಸಮ್ೂ ಲೆಾಂ ನಾ. ತಾಣ ಕಿತಾಂ

ಖಂಯ್ ಥಔನ್ ಖ್ಮಯ್ ಭಾಂವುನ್

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಖಂಯ್

ಥವ್ನ್

ಆಯಿಲೆಯ ಾಂಗ

ಥಂಯೊ ರ್ಲಚ ವಚೊನ್ ಪ್ವೆಯ ಾಂ!

ರ‍್ಯಕ್ಲಯಿ “ಇಷ್ ಗತಚೊ

ಕಳಿತ್ರ್ ಬಾಾಂದ್

ಜಾಲ. ಮಹ ಳ್ಳ್ ರ್

ಅಸೊ ಆಸ್ವಜೆ !”ಲ ಮಹ ಣೊನ್ ತೊ ಕರೀಮ್ ಆನಿ ಬಶ್ೀರ್ ರಹೀಮ್ಚ್ಯ್

ತಾಾಂಕ

ಘರ‍್ ಗೆಲೆ. ಘಡ್ನಲಲಯ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಲಕ ನ್

ರ‍್ವೆಳ ರ‍್ಕ್

ರಹೀಮ್ಕ್ ಅಜಾಪ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್

ಎಕೇಕ್ ಹಜಾರ್ ಭಾಾಂಗಾರ‍್ಚಾಂ ನಾಣಾಂ

ಸ್ವಾಂಗಾತಾಚ

ದಿೀವ್ನ್ ತಾಣ ತಾಾಂಚೊ ಸನಾಮ ನ್ ಕೆಲೊ.

ಪಯ್ಲಾ

ತಗಾಾಂ

ಜಾಲೊ.

ವ್ಯಾಂಟುನ್

ಚ್ಾಂತಯ

ಕಣಿ ಲೆ.

ಮೆಚ್ಯಾ ಲೊ.

ತಾಾಂಕ

ಆಪ್ಲವ್ನ್

ಎಕೆಕಯ ್ ಕ್

ಪತಕ್ ಸಹಕರ್ ದಕ್ಲವ್ನ್ , ತಾಾಂಚ್ಯ್

ವಹ ಡ್ ಸಂತೊಸ್ವನ್ ತಾಣಾಂ ಬಕಿಯ ೀದ್

ಇಷ್ ಗತಚೊ

ಫೆಸ್ಾ ಆಚರರ್ಣ ಕೆಲೆಾಂ.

ಘಟ್ ಕೆ್ಯ ್

ಭಾಾಂದ್

ಆನಿ

ಕರೀಮ್ಚ್ಯ್

ತತೊಯ

ಬಾಯ್ಲಯ ಕ್

ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನಾಣಾಂ ದಿೀವ್ನ್ ಸನಾಮ ನ್ ಕಯ ಮೇರ್ಣ ಹ ಸಂಗತ್ರ್ ತಾ್ ಗಾಾಂವ್ಯ್ ್

ಕೆಲೊ.

------------------------------------------------------------------------------------------

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶನಿಶಾ ರ ಸೊೀಣಾ" ಮಹ ಳವರ ತಾಗೆಲ

(ಭಾಗ-4) ಆವಯಿ

ತಾಕಕ

ಸಮಜಾವು್

ಥಕಲ. ದು:ಖಿ ಜಾಲಯ . ಆನಂದ್ ವಿಚ್ಯರ

ಜಿೀವನಾಾಂತಲ ದು:ಖ್, ನಿರ‍್ಸಕಿಾ ದೂರ ಜಾಲ್್ .

ಬದ್ಲನಾ. ಪುತಾಾ ಲೆ ಅಸೊ ಲೆ ವಿಚ್ಯರ‍್ನ ತಗೆಲ

ಆರೊೀಗ್

ಮಹ ಣತಾ

ಬ್ರಘಡತ

ಮಹ ಣತಾ

ಏಕ

ಗೆಲೆಯ ಾಂ. ದಿಸ

ಅಾಂತಲಸ.

ಏಕೂಮ ಳಪಣಾನ

ಕಂಟ್ಯಳಲೊ.

ತಾಕಕ

ವ್ಯಸನಾ. ತ ಕಿತಯ

ಮುಕಕ ವೈಲ

ಭಯನಕ ಜಾವು್

ತೊ ಭವಿಷ್್

ದಿಸಚ್ಯ್

್ಗೆಯ ಾಂ. ತಾಣ ಗಾಾಂವ ಸೊಳೊಳ . ನೌಕರ ಬದ್ಲಲ. ತರಯಿ "ರ‍್ಮೇಶಾ ರ ಗೆಲೆಯ ತಕಿ

ಕರಣ ಕಮ

ದಬೂನ ದ್ವೊಚೆಸ

ಪಯ ಯತ್ ಕತಾಸ ತತಯ ತ ಪಯ ಬಲ ಜಾತಾಾ . ತ ಇಚ್ಯಾ

ಆತಾ ಾಂ ಘರ‍್ಾಂತ ಆನಂದ್ ಏಕ್ಲಳ ಜಾಲೊಯ .

ಅತಯ ಪಿಾ ಕ ಮುಖ್್

ಪೂಣಸ ಕ್ಲರೂಕ. ಕರಣ

ಶಾರೀರಕ ಗರಜ್ ಆಸಾ ತ. ಅನುಭವ್ಯನ ಮನುಷ್್

ಜಾತಾಾ .

ಪಂದ್ಯ

ಆನಂದನ

ಬುದಿಿ ವಂತ

ವಷಸ

ಗಯ ಹಸ್ವಥ ಶಯ ಮ

ನಂತರ ಸ್ಲಾ ೀಕಚಸ

ವಿಚ್ಯರ ಕೆಲೊಯ . ತೊ ವಿಷ್ಯ ತಾಣ ಕ್ಲಣಾಾಂಕ

77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸ್ವಾಂಗ್್ .

ಪೇಪರ‍್ಾಂತ


ಆಪೆಾ ಲ

ಬಾಯ್ಲಡ್ಟ್ಯ

ದಿೀವು್

ಅಾಂತರಂಗಾಾಂತ

ಭಾವನೇಚ

ತರಂಗ

ಜಾಹೀರ‍್ತ ಕೆಲೆಯ ಾಂ. ನಾಾಂವ , ಎಡ್ಯ ಸ್ೊ

ಉಚಂಬಳ್ಳನ ಆಯ್ಲಯ . ತೀಣ ಮ್ನ

ದಿಲಯ ಲನಾ. ಪ್ಲೀಸ್್

ಉಕ್ಲಕ ಳು್

ರ್ಬಕ್ೊ

ನಂಬರ

ದಿಲೆಯ ಾಂ.

ಆನಂದಕ

ಪಳೈತಾ...ಪಳೈತಾ

ತಗೆಲ

ಪಳೈಲೆಾಂ. ದಳಾಂತಲ

ಅಶ್ರಯ ಗಳ್ಳ್ ್ ್ಗಲೆ. ಕಿತಯ ಜಾಹೀರ‍್ತ

ವ್ಯಚೂನು

ಜಾಯ್ ಸ್ಲ,ಜ್ಮ್್ ಸ್ಲ

ಚೆಲಯ ಯಾಂನಿ

ಲಗ್

ಪುಸ್ಲೊ ಲತಕಿ

ಅಶ್ರಯ ಥಾಂಬನಾಸ್ಲಲೆ.

ಆಸ್ಲೊ ಲ

ಆಪ್ಪಲ

ಮ್ಹತ

ತಾಂ ಪ್ಲಳೊನು ಆನಂದನ ಮಹ ಳಾಂ,

ಬರೊೀನು ಕಳೈಲ. ಫುರಸತಾ ಪಯ ಮ್ಣ

"ಸರೊೀಜಾ,

ಆನಂದನ

ಏಕೆಕಳ ್ ಾಂಕ

ದಳಾಂತ ಅಶ್ರಯ ? ಶ್ಾ ..ಶ್ಾ , ಬರಾಂ ದಿಸ್ವ್ .

ಆಪ್ಲಪ ನು ತಾಾಂಗೆಲ ಪರಚಯ ಕ್ಲನುಸ

ಪೂಸಗೊ ತ ಅಶ್ರಯ . ಮೆಗೆಲ ಪಯ ಶೆ್ ಾಂಕ

ಘೆತೊಯ . ಅಪೇಕಾ ಜಾಣೂನ ಘೆತಯ .

ತ್ತಾಂವೆ

ತಾ್

ಪೈಕಿ

ಹೆಾಂ

ಕಿತಾಂ

ಜ್ವ್ಯಬ

?

ತಗೆಲ

ದಿವೂಕ

ಅಸ್ಲೊ ಾಂ

ಕಯಿನಾಗೊ. ಹಾಾಂವೆ ತಗೆಲ ಮನ ಜಾಹರ‍್ತ ವ್ಯಚೂನ ಸರೊೀಜಾನ

ದು:ಖ್ಯ್ಲಯ

ಆಸ್್ ರ ಮ್ಕಕ

ಮ್ಫ

ಭಿ ಆಪೆಾ ಲ ಮ್ಹತ ಧಡಿಲ. ಭರ

ಕರಗೊ. ತ್ತಾಂವೆ ಧಡಿೀಲ ಮ್ಹತ

ಪ್ಯ ಯೇರ

ವ್ಯಚೂ್ ನು

ತೀಣ

ಖಂಚೊ

ಪಸಂದ್ ಕೆ್್ . ಲಗಾ್

ಚೆಲೊಯ

ವಿಷ್ಯಾಂತ

ತ್ತಾಂ

ಮೊಹ ೀಣು ಮ್ಕಕ

ಅಮೂಕ

ವ್ ಕಿಾ

ಕಳಿಲ ಆಸ್್ ರ ,

ಮಸಾ ತಕಸ ಕತಸ ಬಸ್್ ರ ಉಪಯ್ಲೀಗ

ಕುಲದೇವತಾ ಶಾಾಂತಾ ದುಗೆಸಲ ಆಣ

ನಾ. ಕಯಿಾಂ ವಿಷ್ಯ ಲಗಾ್

ಘೇವು್

ಆಪ್ಲಆಪ ಮೇಳು್

ತನಾ್

ನಂತರ

ವತಾಾ ತ ಮಹ ಳಿಲೆಾಂ

ತಕಕ ಕಳಿಲನಾ. ಆತಾ ಾಂ ಪ್ಯ ಯ

ಸೊಚ್ಯ್ ಸ ತನಾ್ ಚ

ಆಯಿಲೆಾಂ. ರೂಪ

,

ಆತಾ ಾಂ

ಸ್ವಾಂಗಾಾ ಾಂ , ಹಾಾಂವ ತಕಕ

ಆಪೈನಾಸ್ಲಲೊ. ತ್ತವೆಾಂ ಮ್ಕಕ ಪಯ್ಲಯ

ನಪ್ಸ ಕೆಲಲೊ.

ಕಳಳ ಾಂ.

ಸಾಂದ್ಯಸ,ತೀ

ಸರೊೀಜಾನ

ದು:ಖ್ಚ

ಆಕಷ್ಸಣ ಶಕಿಾ ಆತಾ ಾಂ ನಾ. ಆತಾ ಾಂ ಕ್ಲಣೇ

ಆದ್ಸೂಸನ

ಘೆತೊಯ .

ತಕಕ ಪಳೈ್್ ರ ತಚ ನಪ್ಸ ಕತಸಸ್ಲಲೆ.

ವತಸಣೂಕಿೀನ ತಕಕ

ಸರೊೀಜಾಲ ಗವಸಭಂಗ ಜಾಲಲೆಾಂ.

ಜ್ಸ್ಲೊ ಾಂ

ಆನಂದನ

ಆವೇಗ

ಆನಂದಲ ಧಿೀರ ಆಯ್ಲಯ .

ಮುಕಾ

ಮನಾನ

ತಾಗೆಲ ವಿಚ್ಯರ ವ್ ಕಾ ಕೆಲೆಯ ತಸ್ಲೊ ಾಂ ತಗೆಲ ವಿಚ್ಯರ ತೀ ವ್ ಕಾ ಕ್ಲಚ್ಯ್ ಸ ್ಗಲ. ಶಾಾಂತ

ಸರೊೀವರ‍್ಾಂತ

ಉಡೈ್್ ವರ,

ಫಾತೊಥ ರ ಸರೊೀಜಾಲ

"ಘಚೆಸ ಜಾಣತಾ್ ಾಂನಿ ತನಾ್ ಮ್ಕಕ

78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಮಜಾವು್

ಸ್ವಾಂಗಲೆಾಂ. ಪಣ ಹಾವೆಾಂ

ಸ್ವಾಂಗಾಾ ಾಂ , ಹಾಾಂಗ ಯ್ಲತಾ ನಾ ತಕಕ

ತಾಂ ಆಯಕ ಲ್್ . ಮೆಗೆಲ ಹಟ ಜಾಸ್ಲಾ

ಮೆಳಚ್ಯ್ ಕ

ಜಾಲೆಾಂ. ತಸ್ಲೊ ಾಂ ಜಾವು್ ಹಾಾಂವ ಅಜೂನ

ಆಸ್ವಯ ್ ರ,

ಲಗ್

ಆತಾ ಾಂ

ಕ್ಲಚೊಸನಾ ಮಹ ಳಿಲ ಭಯನ ಹಾಾಂವ

ಸಮಜಾಯಾ ಲೆ ಕ್ಲೀಣ ನಾ.

ಹಾಾಂಗ ಯೇನಾಸ್ಲಲಾಂ. ಆರೇ...ಆನಂದ್,

ಜಾಯ್ ಸ್ಲ

ಮ್ಕಕ ಲಗ್

ಉಲಸಾಂ.

ಜಾತಾ ್್ ಾಂನಿ ಕಸೊ ಲ ಅಪೇಕಾ

ದ್ವೊೀನುಸ

ಘೇವ್ಯಕ

ರ್ಬೀಧ್

ಅಜೂನ

ಜಾ್ಯ ಮೊಹ ೀಣು

ಯ್ಲತಾ ಮೊಹ ೀಣು ತ್ತಾಂ

ಮ್ಕಕ

ಕಳಿಳ ಲ ಸ್ಲಾ ೀಕರ

ಹೆಾಂ ಕಿತಾ ಾಂ ತಗೆಲ ದಳಾಂತ ಅಶ್ರಯ ?"

ಮಹ ಳಿ್್ ಚೊ

ಮ್ಕಕ

ಹಾಾಂವ

ಸ್ವಾಂಗನಾ"

ಮಹ ಣತಾ ತೀ.

"

ವಹ ಯಿ

ವಿಷ್ಯಾಂತ

!

ಆಮಮ

ಪಣ ಹೆ ಅಶ್ರಯ

ಸೊಯರಕೆ ಸ್ತಮ್ದು:ಖಿ.

ದು:ಖ್ಚೆ ನಹ ಯಿಾಂ,

ಖುಷಿಚೆ. ಆಮೆಿ ಲ ಹೀ ಭೇಟಿ ದೇವ್ಯನ ಆನಂದ್ ಕಸೊ ನೆ ಉಲಯ್ ಸ್ಲ ಫಕಾ

ಘಡ್ಚೀನ

ಹಾಳ್ಳ್ .

ಖ್ತಾ ರ

ತೀಣ ಸ್ವಾಂಗಲೆಾಂ ಆಯಕ ತಸ್ಲಲೊ. ವ್ಯದ್-

ಮಹ ಣತಾತ ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ಫಕಾ ದೇಹ

ವಿವ್ಯದ್ನಾಸ್ಲ

ಸಂಬಂಧ್ ನಹ ಯಿಾಂ,ಆತಮ ಸಂಬಂಧ್. ಹೆಾಂ

ಫಕಾ

ವಿಚ್ಯರ‍್ಾಂಚ

ಅದ್್-ಬದ್ಲ ಚಲಯ ಲ.

ಖ್ರಾಂ.

ಇತಯ

ದಿಸ

ಗಯ ಹಮ್ನ

ಬರೇ

ನಾಸ್ಲಲೆ ಮೊಹ ೀಣು ಲೆಕೂಕ ನು ಆನಿ ವೇಳ ಸರೊೀಜಾನ ಹಾಾಂವ ತಕಕ

ಮಹ ಳಾಂ,"ತ

ದಿಸ

ಜಾಯಸ್ಲೊ ಲ. ಹಾವೆಾಂ

ಕನಾಸಸ್ಲ, ಶ್ರಭಸ್

ಶ್ೀಘಯ ಮ ಮಹ ಣತ

ಲಗಾ್ ತಯರಕ ್ಗಾ್ ಾಂ.

ತಕಕ ನಾಕಲೆಸಾಂ. ತಗೆಲ ಅಪಮ್ನ ಕ್ಲಚೆಸ ಉದೆು ೀಶ ಮನಾಾಂತ ನಾಸ್ಲಲೊ.

ತಕಕ

ಲಗ್

ಜಾ್ಯ ್ ರ ತೊ ಮೆಗೆಲ

ಅಪಮ್ನ ಮೊಹ ೀಣು ಹಾಾಂವೆ ಲೆಕೆಯ ಾಂ.

ಆನಂದಚೆ ಅಶ್ರಯ

ಭರತ ದಳನಿ

ದಗಿ ಾಂ , ಏಕ ಮೇಕಲ ಹಾತ ಧ್ಲೀನುಸ ಹಾಸಚ್ಯ್ ್ಗೆಯ .

ಹೆಾಂ ಕ್ಲೀಣಾಲೆ ಶಪಥ ಘೇವು್ ಸ್ವಾಂಗಾ್ ತಕಕ . ಆಜ್ ತ್ತಾಂ ಮ್ಕಕ

ಜಾಯಿ.

-ಪದ್ಮ ನಾಭ ನಾಯಕ

ತಕಕ

ಮ್ಕಕ

(m)9969267656

ನಪ್ಸ ಕರ. ಮೆಗೆಲ ಅಪಮ್ನ ಕೆಲೊಯ

Completed

ನಾಕಕ

ಜಾ್್ ರ

ಮೊಹ ೀಣು ಹಾಾಂವ ಲೆಕ್ . ಆನಿ ಏಕ -----------------------------------------------------------------------------------------

79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಕಾಳಿಕ್

ಇತಿಹಾಸಾಚಾ

ಪಾನೊಂನಿ ಅಮರ್

ಜಾಲ್ಲ ೊಂ ''ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್'' ಮೈಸೂಚ್ಯಾ ಾ

''ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್’’ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಏಕ್ ರೀಚಕ್ ನಾಂವ್ಕ. ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಚ್ಯಲತ ರ್ ಜಾಲೊ ಾಂ ಲೊೀಕಮೊಗಳ್‍ಲ ಜಾಲೊ ಾಂ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಮಹ ಣ್ ರ್ಸಾಂಗ್ಯಾ ತ್ ''ಸ್ಿ ೀಟ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್ ಒಫ್ ಮಯ್ಸು ರ್''. ಹ್ಯಕ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕರಣ್ ಆರ್ಸ. ಸಂರ್ಸರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಯ್ ಕೊನಯ ಾ ಕ್ ಗ್ಯಲ್ಯಾ ರಿ ಅಖಂಡ್ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಾಂತ್ ಪರ ಸ್ತದ್ದ್ ರ್ಸಾಂಸ್ ರತಕ್ ನ್ಗರ್ ಮಹ ಳಳ ಶಥಿ ಮೈಸೂರ್ ಶೆಹರಾಕ್ ವೆತ್ಯ. ಮೈಸೂರ್ ದಸರಾ ಆನ್ಸ ಇತರ್ ರ್ಸಾಂಸ್ ರತಕ್ ಚಟುವಟಕ ಥಾವ್ಕನ ಮೈಸೂರ್ ನ್ಗರ್ ಪರ ಚಲಿತೆಕ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ.

ಮಹ್ಯರಾಜಾ ಥಾಾಂವ್ಕನ

ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ ಾಂ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ತತೆೊ ಾಂಚ್ಚ ಲೊಕಮೊಗಳ್‍ಲ ಜಾಲಾಂ ‘’ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್’’ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಾ ಮಾಲಗ ಡಾ ಮನಯ ಾ ಾಂಚೊ ಹ್ಯಾ ಸಂದಭಾಾರ್ ಅಮ ಉಡಸ್ತ ಕಡಿಜೆ

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಲವ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ವಡೆಯರ್ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶರ ಯ ಕಲ್ ಹೆ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಫುಲೊನ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ಇತಹ್ಯಸ್ತ ರ್ಸಾಂಗತ . ತ್ಯಾ ಕಳಾಚೆ ದಿೀವಾನ್ ಜಾಾಂವ್ಕನ ಆರ್ಸೊ ಾ ಭಾರತ್ ರತನ ಸರ್. ಎಾಂ. ವಿಶೆವ ೀಶರಯಾ ಹ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಲಪ ನಚೆಾಂ ಬಾಳ್‍ಲ ಹ್ಯ ಸಂಸ್ಥಥ ‘’ಮಯ್ಸು ರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕಾಕ್’’ ಭದ್ದರ ಬುನಾ ದ್ದ ಮಹ ಣ್ಜಾ ಬುನದಿ ಫಾತೊರ್ ಘಾಲೊೊ ಹ್ಯಣ್ಜಾಂಚ್ಚ. 1913 ಇಸವ ಚ್ಯಾ ಅಕೊಟ ೀಬರ್ 2 ತ್ಯರಿಕೆರ್ ‘’ಮಯ್ಸು ರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್’’ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಯೊ ಾ ದಿೀರ್ಸಾಂನ್ಸ ಅಕೊಟ ೀಬರ್ 2 ತ್ಯರಿಕ್ ರ್ಸವಾತರ ಕ್ ಸಕಾರಿ ರಜಾ ಜಾವ್ಕನ ಘೀಷ್ಣ್ ಜಾಲಿ .

ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್ ಅಪ್ೊ ಾಂ ಪರ ತೆಾ ೀಕ್ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ಉರಾಂದಿ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಅಕೊಟ ೀಬರ್ 7, 2017 ಇಸವ ಚ್ಯಾ ಪರ ಜಾವಾಣಿ ಪತ್ಯರ ರ್ ಪರ ಕಟ್ ಜಾಲೊ ಾಂ.

ಎದೊಳ್‍ಲ ಮಹ ಣಾಸರ್ ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಬಾಾ ಾಂಕಾಂ ದುರ್ಸರ ಾ ಬಾಾ ಾಂಕಾಂ ರ್ಸಾಂಗತ್ಯ ವಿೀಲಿೀನ್ ಜಾಲೊ ಸಭಾರ್ ದಾಖ್ಲೊ ಆರ್ಸತ್ ಅಶೆಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ಕ್ ಗ್ಯಲ್ಯಾ ರ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾ ಚ್ಯಾ ಆಥಿಾಕ್ ಅಭಿವರ ದಿ್ ನ್ಥ ಸಹವತಾ ಬಾಾ ಾಂಕಚೆ ಪಾತ್ರ ಗಣನ್ಸೀಯ್ ಜಾವ್ಕನ ಆರ್ಸತ್. ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಆದಿಾಂ ದೊೀನ್ ಪಾವಿಟ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ ರೀಕರಣ್ ಜಾತ್ಯನ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ವಿಷ್ಾ ಾಂತ್ ಚಚ್ಯಾಕ್ ಗರ ಸ್ತ ಜಾಲೊ ಾಂ ಸ್ಿ ೀಟ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ತೆಾಂ ರ್ಸಥ ಪಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಪಯಾೊ ಾ ವರ್ಸಾ (1913) ಥಾವ್ಕನ (2016) ಹಯ್ಾಕ್ 10 ವರ್ಸಾಾಂಯ್ ಅಧಿಕ್ ಪರ ಮಾಣಾರ್ ಲ್ಯಭ್ ಜಾಲೊೊ . 2012 ಇಸವ ಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಆಪಿೊ

ಶತಮಾನೀತಿ ವ್ಕ ಕಯಾಕರ ಮಾ ನ್ಸಮತ ಾಂ ಏಕಚ್ಚ್ ದಿರ್ಸ 100 ಶಖ್ಲ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕನ್ಾ ಭಾರತ್ಯಚ್ಯಾ ಬಾಾ ಾಂಕಾಂಗ್ ಇತಹ್ಯರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೈಲ್ಯ ಫಾತೊರ್ ಜಾಲೊ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಾಾಂವ್ಕನ ಸಭಾರ್ ಶಖ್ಲ ವಿೀಲಿೀನ್

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಚ್ಯರ್ ಮಯಾನ ಾ ಾಂನ್ಸ ಬಂದ್ದ ಪಡ್ಲಿೊ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಾಯ್ಚ ಗಜಾಲ್ . ನಟಕ್, ಖ್ಲಳಾ ಪಂದಾಾ ಟ್, ರ್ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಟುವಟಕಾಂಕ್ ‘’ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್’’ ಆದಿಾಂ ಥಾಾಂವ್ಕನ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ರ ೀತ್ಯಿ ಹ್ ದಿೀವ್ಕನ ಆಯಾೊ ಾ , ನೌಕರ್ ವಗಾ ಥಾವ್ಕನ ತ್ಯಾಂಚ್ಯ ಕಡೆ ಅಸ್ತೊ ಪರ ತಭಾ ಸ್ಥದುನ್ ಕಡ್ನ ರಾಷ್ಟ ರೀಯ್ ಆನ್ಸ ಅಾಂತರಾಶ್ಟಟ ರೀಯ್ ಮಟಾಟ ರ್ ಊಾಂಚ್ಯಯ್ಕ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ ಬಾಾ ಾಂಕ ತರ್ಫಾನ್ ಕುಮಕ್ ದಿೀಲ್ಯಾ . 2000 ಇಸವ ಾಂತ್ ಸಹಸರ ಬ್ದ್ ಸಮ್ಮೆ ೀಳನ್ ಲಂಡನ್ ದೇಶಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ ಾಂ. 1953 ಇಸವ ಾಂತ್ ಸಕಾರಿ ವಾ ವಹ್ಯರಾಚೆಾಂ ನ್ಸವಾಹಣಕ್ ಟ್ರರ ಜರಿ ವೈವಾಟ್ ‘’ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕಾನಿೊಂ’’ ವೈಸ್ತನ್ ಕಣ್ಜಗ ಲೊ. ಭಾರತೀಯ್ ಸಟ ೀಟ್ ಬಾಾ ಾಂಕಚೆಾಂ ಸಹವತಾ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಅಧಿನ್ಸಯಮ್ 1959 ಚೆ ಅನ್ವ ಯ್ 1960 ಇಸವ ಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಟ ೀಟ್ ಬಾಾ ಾಂಕಚೆ ಸಹವತಾ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಜಾಲಾಂ. 2017 ವರ್ಸಾ ಏಪಿರ ಲ್ 1 ತ್ಯರಿಕೆ ಥಾವ್ಕನ ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕಾಚೊಂ ನಾಂವ್ಕ ನಂಪಯ್ಿ ಜಾಾಂವ್ಕನ ಸಟ ೀಟ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಜಾಲಾಂ. ವಿೀಲಿೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್ ಉಡಸ್ತ ಶಶವ ತ್ ಜಾಾಂವ್ಕನ ಉರಂವ್ಕ್ ಬಾಾ ಾಂಕಚ್ಯಾ ಬಾಂಗ್ಳಳ ರ್ ಶಖಾಾ ಾಂತ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಬಾಾಂದಾಪ ಾಂತ್ ಅತ್ಯಾ ಕಷ್ಾ ಆರ್ಸ್ ಾ ಕನ್ಡಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ‘’ಲ ನೆನ್ಪು’’ಲ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಮ್ಯಾ ಸ್ತಯಂ ನ್ಸಮಾಾಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಯಾ ಸ್ತಯಮಾಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ಬಾಾ ಾಂಕಚೆಾಂ 103 ವಷ್ಯಾಾಂಚೆಾಂ

ಇತಹ್ಯಸ್ತ, ಬಾಾ ಾಂಕಾಂಚೆ ದಾಖ್ಲೊ , ಬಾಾ ಾಂಕಚೆ ಸಂರ್ಸಥ ಪಕ್, ನ್ಸದೇಾಶಕ್ ಮಂಡಳ ಸದರ್ಸಾ ಾಂಚಾಂ ಚತ್ಯರ ಾಂ, ’’ಬ್ಯ ೊಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ‘’ ಕಳಾಚಾಂ ನಾಂವ್ಕ ಫಲಕ, ತಜೀರಿ, ಟೈಪ್‍ೈಟರ್, ಪನ್ಸಾಾಂ ಯಂತ್ಯರ ಾಂ, ಹ್ಯತ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲಿೊ ಾಂ ದರ್ಸತ ವೇಜಾಾಂ, ಟ್ರ ೀಫಿ, ತಸ್ತವ ೀರಾ , ಆರ್ಸತ್. ‘’ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್ ಸಂಸಾಾ ಪ್ಕಾಚ’’ಲ ಉಡಸ್ತ ಶಶವ ತ್. ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಗೌರವ್ಕ ಸೂಚಕ್ ಜಾಾಂವ್ಕನ ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕಾಚಾಯ ಪರ ದಾನ್ ಕಛೇರಿಚ್ಯಾ ಅವರಣಾತ್ ಬಾಾ ಾಂಕಚೊ ಸಂರ್ಸಥ ಪಕ್ ಜಾಾಂವ್ಕನ ಆಸ್ಥೊ ನಲವ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ವಡೆಯರ್ ಆನ್ಸ ಸರ್ ಎಾಂ ವಿಶೆವ ೀಶವ ರಯಾ ದೊೀನ್ ತ್ಯಾಂಬಾಾ ಚೊಾ ಪುತೊಳ ಾ ಪರ ತಷ್ಯಾ ಪನ್ ಕನ್ಾ ಆನ್ಸ ಭಾರತೀಯ್ ತಪಾಪ ಲ್ ಇಲ್ಯಖ್ಲಚ್ಯಾ ತರ್ಫಾನ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ವಿೀಲಿೀನಚ್ಯಾ ಪುಡೊ ಾ ದಿೀರ್ಸ ಮೈಸೂರ್ ಬಾಾ ಾಂಕಚ್ಯಾ ಉಡರ್ಸ ಖಾತೀರ್ ವಿಶೇಷ್ ಪತ್ಯರ ಾಂ ಚೀಟ್ ಆನ್ಸ ತಶೆಾಂಚ್ಚ ತಪಾಪ ಲ್ ಕವರಾಾಂ ಉಗತ ವಣ್ ಕನ್ಾ ಮೈಸೂರ್ ಬಾಾ ಾಂಕಚೆಾಂ ನಾಂವ್ಕ ಚರರ್ಸಥ ಯಿ ಜಾಾಂವ್ಕನ ಉರಂವ್ಕ್ ಕೆಲಿೊ ದೊೀನ್ ಮಹತ್ಯವ ಚ ದೇಣಿಗ . ಆಜ್ ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್ ನತ್ಯೊ ಾ ರಿೀ ಬಾಾ ಾಂಕಾಂ ವೊಟುಟ ಕ್ ವಾಡ್ಲ್ನ್ ಆಯಿಲೊ ಾಂ ಮೈಸೂರ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ನೌಕರಾಾಂಚೊ ಸಂಘ್, ಮೈಸೂರ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ನ್ಸವೃತ್ತ ವೇತನ್ದಾರಾಾಂಚೊ ಏಕವ ಟ್, ಮೈಸೂರ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಕನ್ಡಿ ಬಳಗ್, ರಾಜಾಾ ಚ್ಯಾ ಥೊಡಾ ನ್ಗರಾಾಂನ್ಸ ಮೈಸೂರ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಆಪಾೊ ಾ ಸಮುದಾಯ ಬಾಾ ಾಂಕಾಂಗ್ ಯೊೀಜನ ಮುಕಾಂತ್ರ ವಿವಿಧ್ ಸಕಾರಿ

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸಪ ತೊರ ಾ ೀ, ಇರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲಿೊ ಾಂ ಶಶ್ಟವ ತ್ ಬಾಾಂದಾಪ ಾಂ, ಬಾಂಗ್ಳಳ ಚ್ಯಾ ಾ ಜಯನ್ಗರಾಾಂತ್ ಸ್ತಮಾರ್ ಪನನ ಸ್ತ ವರ್ಸಾಾಂ ಆದ್ಲೊ ಲ್ಯನ್ ಪರ ಮಾಣಾರ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಾವ್ಕನ ಆತ್ಯಾಂ ವಡೊ ಾ ಮಟಾಟ ರ್ ವಾಡ್ಲ್ನ್ ಆಯಿಲೊ ಾಂ ಮೈಸೂರ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಶ್ಟಕಯ ಣ್ ಸಂರ್ಸತ ಾ ಚ ಅಶರ ಯ್ ಖಾಲ್ ಆಸ್ ಾಂ ರಾಣಿ ಪ್ರರ ಡಶಲ್. ಆನ್ಸ ಇತರ್ ಮೈಸೂರ್ ಬಾಾ ಾಂಕಚೆಾಂ ಅಸ್ತತ ತ್ವ ಶಶವ ತ್ ಜಾಾಂವ್ಕನ ಆಸ್ಥನ್ ಪರತ್ ಉಡರ್ಸಕ್ ಹ್ಯಡತ . ಬಾಂಗ್ಳಳ ರಾಾಂತ್ ‘’ಮೈಸೂರ್ ಬ್ಯ ೊಂಕ್ ‘’ ಆಸ್ತಲೊೊ ಪರ ಮುಖ್ ಜಾಗೊ ಮೈಸೂರ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ವೃತ್ ಹ್ಯ ಜಾಗೊ ಆತ್ಯಾಂ ಪಳೆತ್ಯನ ಆಮಾ್ ಾ ಮನ ಭಿತರ್ ಚರರ್ಸಥ ಯಿ ಜಾಾಂವ್ಕನ ಉರವ್ಕನ ಉರ್ಲೊ ಾಂ ವಿಶಲ್ ಅವರಣ್, ಸಂಪೂಣ್ಾ ರಿತನ್ ಆಸ್ತಲೊ ಾಂ ಶ್ಟಲ್ಯಮಯ್ ಬಾಾಂದಾಪ್‍, ಕೆದಾಳಾಯ್ ಆಥಿಾಕ್ ಚಟುವಟಕೆಾಂನ್ಸ ಭರನ್ ಆಸ್ತಲೊೊ ಜಾಗೊ ಹ್ಯ ..... ಆಜ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ವಿಲಿೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸಗ್ಯಳ ಾಂ ಆವರಣ್ ನ್ಸಶಯ ಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಜಾಗಾ ರ್ ಪಾಟಾಂ ಆದ್ಲೊ ವೈಭವ್ಕ ಕೆದಾಳಾ ಯ್ತ್ಯತ್ ಗ ರಾಕೊನ್ ಪಳೆಜಾಯ್. ಕರಾವಳ ಕನಾಟಕ್ ಮುಳಾಚೆಾಂ ವಿಜಯಾ ,ಕೆನ್ರ, ಸ್ತಾಂಡಿಕೇಟ್, ಕಪ್ಾರೇಷ್ನ್ ಬಾಾ ಾಂಕಾಂ ವಿಲಿೀನ್ ಪರ ತಕರ ಯ್ಾಂತ್ ಸಹಭಾಗ ಜಾಲಿೊ ಾಂ. ಕೆನ್ರಾ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಮುಳಾವೆಾಂ ಜಾವ್ಕನ ರಾವೊನ್ ಹ್ಯಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸ್ತಾಂಡಿಕೇಟ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ವಿೀಲಿೀನ್ ಜಾತ್ಯಾಂ, ಕಪ್ಾರೇಷ್ನ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಯೂನ್ಸಯನ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಜಾವ್ಕನ ಬದಿೊ

ಜಾಲಾಂ.

ವೀಲಿೀನ್ ಜಾಲಿಲ ಲ ಆಸಾತ್

ಬ್ಯ ೊಂಕ ಹಾಯ ಪ್ರಿ

ಪಂಜಾಬ್ದ ನಾ ಷ್ನ್ಲ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್, ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಮಸ್ತಾ, ಯುನೈಟ್ರಡ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, ಕೆನ್ರಾ ಬಾಾ ಾಂಕ್, ಸ್ತಾಂಡಿಕೇಟ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ , ಯೂನ್ಸಯನ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ,ಆಾಂಧರ ಬಾಾ ಾಂಕ್ , ಕಪ್ಾರೇಷ್ನ್ಬಾಾ ಾಂಕ್ , ಇಾಂಡಿಯನ್ಬಾಾ ಾಂಕ್ ,ಅಲಹ್ಯಬಾದ್ದ , ವಿಜಯಾ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಆನ್ಸ ಇತರ್ ...

ಬ್ಯ ೊಂಕ್ ವಲಿೀನ್ ಕರ್ೀಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದ ೀಶ್: 1) ಅನುತ್ಯಪ ದಕ್ ರಿೀಣ್ ಆನ್ಸ ಬಾಾ ಾಂಕಾಂಗ್ ವಂಚನ್ ಜಾಾಂವೆ್ ಾಂ, ಕಡಿವಾಣ ಘಾಲ್ ಾ ಖಾತೀರ್ 2) ಬಾಾ ಾಂಕಚೆಾಂ ಕಯ್ಾ ಕ್ಷಮತ್ಯ

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಗತೀಕ್ ಚಡoವೊ್

ಮಟಾಟ ರ್

ಸಪ ದೊೀಾ

3)ಗರ ಹಕಾಂಕ್ ರಿೀಣ್ ದಿಾಂವೆ್ ಾಂ ಉತೆತ ೀಜನ್ ಕನ್ಾ, ಆಥಿಾಕ್ ಚಟುವಟಕಾಂಕ್ ನ್ವೆಾಂ ಚೈತನ್ಾ ಹ್ಯಡೆ್ ಉದ್ಲ್ ೀಶ್ ಆನ್ಸ ಇತರ್ ಸಂಗತ ೀ ಬಾಾ ಾಂಕಾಂಗ್ ಶೆತ್ ವಿಲಿೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ನೌಕರಾಾಂಕ್ ಕಸಲಯ್ ಸಮಸಾ ನಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಸಕಾರಾನ್ ಕಳಯಾೊ ಾಂ. ಬಾಾ ಾಂಕಾಂಗ್ ಶೆತ್ ದುಬಾಳ್‍ಲ ಆಸ್ತಲೊ ಾಂ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಬಳಶ್ಟ ಆರ್ಸ್ ಾ ಬಾಾ ಾಂಕ ವೊಟುಟ ಕ್ ಸಧರ ಡ್ ಜಾಯಿಜೆ ಮಹ ಳಳ ಸಕಾರಾಚ ಅಶಯ್ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಬಾಾ ಾಂಕಾಂಗ್ ವಿಲಿೀನ್ ಕಯಾರೂಪ್‍ ಜಾಾಂವ್ಕನ ಆರ್ಸ ಹಂತ್ ಹಂತ್ಯಾಂನ್ಸ ಆಮಾ್ ಾ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್.

ಮಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ಸಕಾಿರ್ ಹಾಯ ಬ್ಯ ೊಂಕ್ ವಲಿೀನೊಂತ್ ವಪ್ರಿೀತ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪಾಾ ಕ್ ಜಾಯ್ಜ ಜಾಲಿಲ ೊಂ ಬ್ಯ ೊಂಕಾೊಂ ಆಪಾಾ ಕ್ ಜಾಯ್ಜ ಜಾಲಾಲ ಯ ಬ್ಯ ೊಂಕಾೊಂ ಸಾೊಂಗಾತಾ ವಲಿೀನ್ ಕಚಾಯ ಿೊಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚಚ ಕುತಂತಾರ ನ್ ಯಶಸ್ಟವ ೀ ಜಾಲಿಲ ಸಂಗತ್ ಅತಿೀ ವಷಾದನಿೀಯ್ಜ ಜಾೊಂವ್ನಾ ಸಾ. – ಸಂ)

(ಪುಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಅನಿೀಶ್ ಕಲ ೀಡ್ ಮುದರಂಗಡಿ -----------------------------------------------------------------------------------------

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾಸ್ ಆಮ್ಚಿ , ಹಾತಾೆಂತರ್ ಕಶ? ಕ್ಲಾಂಕಣ ಭಾಸ್ ಸ್ತಮ್ರ್ ಸ್ವಡ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ವಸ್ವಸಾಂ ಆದಿಯ

ಅಸಾಂ

ಉಲೊಾಂವ್ನಕ

ಶ್ಕಾ

ತರೀ

ವ್ಯಚುಾಂಕ್

ಶ್ಕನಾ.

ಕಯ ಮೇರ್ಣ

ಉಲೊಾಂವಿಕ ೀ

ವಿಸತಾಸ.

ರ್ಬರೊಾಂವ್ನಕ

ಥೊಡ್ ಇತಹಾಸ್ವಕ ರ್ ಸ್ವಾಂಗಾಾ ತ್ರ್. ಹಾಚೆ

ಸ್ತಢಾಳ್‍ಲ್

ವಿಶ್ಾಂ ವಿವಿದ್ ಅಭಿಪ್ಯ ಯ್ಲ ಆಸ್ವತ್ರ್.

ಪಯ್ಲಯ ಾಂ ಭಾಯಯ ್ ಗಾಾಂವೆ್ ಆನಿ ಗಾಾಂವೆ್

ಆದಿಾಂ

ಎಕ

ರ್ಬವಚ

ಜಾವ್ಯ್ ಸಲಯ ಹುಾಂಬಾಯ ರ್

ಸಂಪಧ್ಾ ರತ್ರ್

ಅತಾಾಂ ಆಸ್ವ.

ಬದಯ ವಣಚ್ಯ ಆನಿ

ಮೆಕ

ಕಗಾು ಾಂ

ರ್ಬರಯಾ ಲೆ

ಜಾ್್ ನ್ ಭಾಶೆಚೊ ಪಯ ಚ್ಯರ್ ಪಯ ಸ್ವರ್

ಮುಕರ್

ರ್ಬಯಸಚ ಮ್ಪ್ನ್ ಜಾತೊಲೊ.

ಕಳ್ಳಕ್ ತಕಿತ್ರ್ ತ ಬದಯ ತಲ. ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಆತಾಾಂ ಫೊ ಼ಾ ನಾರ್ ಉಲೊವೆ್ ಾಂ ಸವ್ಯಯ್

ಭಾಶೆಚೆಾಂ

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಜಾ್್ ನ್ ಕ್ಲಣೀ ಪತಾಯ ಾಂತ್ರ್ ವ್ ವಹಾರ್

ಪಂತಾವಹ ನ್

ಕರನಾಾಂತ್ರ್. ತಶೆಾಂ ಗಜ್ಸ ಪ್ಲಡ್ಯ ್ ರ್

ಭವಿಶ್್

ಭಾಶ್ಕಾಂಕ್

ಎಕ್

ಜಾ್ಾಂ. ಕರ‍್ರ್ಣ ಆತಾಾಂಚ ಶ್ಕಪ

ವ್ಯಟ್ಯೊ ್ ಪ್ರ್ ಮೆಸಜಿ ಕತಾಸತ್ರ್.

ಪದ್ು ತ್ರ್, ಸೊಶ್ಯಲ್ ಮೀಡಿಯ ಆನಿ ಕ್ಲಾಂಕಣ ಲೊಕಾಂಚೆ ಸಂಸ್ವರ್ ಭರ್

ಸಬಾರ್

ಜ್ಣಾಾಂಚ್ಯ

ಚೂಕ್

ಶ್ಾಂಪ್ಾ ವೆಾ . ಹೆಾಂ ಪಂತಾವಹ ನ್ ಮುಕಿಯ

ಚಾಂತಾಪ ಪಯ ಕರ್ ಕ್ಲಾಂಕಣ ಭಾಸ್ ಫ಼ಾ ಕತ್ರ್

ಪಿಳಿಿ ಸ್ಲಾ ೀಕರುನ್ ಜ್ಯ್ಲಾ ವೊಾಂತ್ರ್ ಜಾತಲ

ಕಿಯ ಸ್ವಾ ವ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ತ್ರ್ಯ ಸ್ಲೀಮತ್ರ್. ಪುರ್ಣ

ಮಹ ಳಳ ಾಂ

ಹಕಿೀಕತ್ರ್ ಅಶ್ ನಾ ಸತ್ರ್

ಕೆನಾರ‍್

ಕರ‍್ವಳಿಾಂತ್ರ್;

ಕ್ಲಾಂಕೆಾ ,

ಆಶೆಚೆಾಂ

ಕಿರರ್ಣ

ಝಳ್ಳಕ ತಾ.

ಆದಿಾಂ

ಕರ‍್ವಳಿಾಂತೊಯ

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಆಪ್ಯ ್

ದಿಸೊಪ ಡ್ಾ ್

ಸಯ್ಾ

ಕ್ಲಾಂಕರ್ಣ

ಕಿಯ ಸ್ವಾ ಾಂವ್ನ,

ಲೊಕ್

ಬಾಯ ಹಮ ರ್ಣ,

ಖ್ವಿಸ

ಗಾಯ ಸ್ವ ಖ್ತರ್

ಮುಸ್ಲಯ ಮ್

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಥೊಡ್

ಉಲಯಾ ತ್ರ್,

ಚಡ್ನ ಮಹ ಳ್ಳ್ ರ್ ಗಲ್ಫಾ ಼ಾ ಾಂ ಪಯಸಾಂತ್ರ್

ಕನ್ ಡ

ಪ್ವೊಾ ಲೊ, ಆತಾಾಂ ಚಡ್ನ ಆನಿ ಚಡ್ನ

ರ್ಬರಯಾ ತ್ರ್. ಮಹರ‍್ಶಾ್ ರಚ್ಯ ದ್ಕಿಾ ರ್ಣ

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಕರ‍್ವಳಿ ಭಾಗಾಾಂತ್ರ್ ಲೊಕ್ ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಕ್ಲನಾಾ ್

ಉಲೊವಿಪ

ಸಂಸರ‍್ಚ್ಯ

ಕ್ಲನಾಾ ್ ನಿ ಪ್ವ್ಯಯ ್ ತ್ರ್ ಆನಿ

ಲಪಿಾಂತ್ರ್

ಆನಿ ವ್ಯಚ್ಯಾ ತ್ರ್

ಉಲಯಾ ,

ದೇವ್ಯ್ ಗರ

ಪ್ವೆಾ ಆಸ್ವತ್ರ್. ಥಂಯೊ ರ್ ತ ತಾಾಂಚ್ಯ

ವ್ಯಚ್ಯಾ ತ್ರ್

ಆನಿ

ಭುಗಾ್ ಸಾಂಕ್ ಇಾಂಗಯ ಶ್ ಮಡಿಯಮ್ಾಂತ್ರ್

ಗೊಯಾಂತ್ರ್

ಶ್ಕಪ್ ದಿವಯಾ ತ್ರ್. ತ ಪಿಳಿಿ , ಘರ‍್ಾಂತ್ರ್

ಅಕಿಯ ಸ್ವಾ ಾಂವ್ನ

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ರೊಮ

ಉಲಯಯ ್ ರ್,

ಕ್ಲಾಂಕಣ

85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆನಿ

ಲಪಿಾಂತ್ರ್

ರ್ಬರಯಾ ತ್ರ್.

ಕಿಯ ಸ್ವಾ ಾಂವ್ನ ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಆನಿ

ತಸಾಂ

ಉಲಯಾ ತ್ರ್,

ದೇವ್ಯ್ ಗರ

ಲಪಿಾಂತ್ರ್


ವ್ಯಚ್ಯಾ ತ್ರ್ ಆನಿ ರ್ಬರಯಾ ತ್ರ್. ಗೊಯಾಂ

ಅವ್ಯಕ ಸ್

ರ‍್ಜಾ್ ಾಂತ್ರ್ ಕ್ಲಾಂಕಣ ತಾಾಂಚ ಆಡಳ್ಳಾ ್

ಆಮಾಂಚ ಇಾಂಗಯ ಶ್ ಶ್ಕುಾಂಕ್ ತಯರ್

ಭಾಸ್. ಕೆರಳ್ಳಾಂತೊಯ ಥೊಡ್ಚ

ಆಸ್ವಾಂವ್ನ. ಅಶೆಾಂ ಜಾ್್ ನ್ ಆಾಂಮ್್

ಲೊಕ್

ಕನ್ಸ

ದಿಾಂವ್ಯ್

ಬದಯ ಕ್

ಕ್ಲಾಂಕಣ ಉಲಯಾ . ಪುರ್ಣ ವ್ಯಚ್ಯಾ ಆನಿ

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ರ್ಬರಯಾ

ಆನಿ

ಮಹ ಳಬರಾಂ ಇಾಂಗಯ ಶ್ ಭಾಶೆಚೊ ಪಯ ವೆಶ್

ಕನಾಸಟಕಚ್ಯ

ಜಾತ ಆಸ್ವ ಆನಿ ಆಮ ತಾಚೆ ಥಂಯ್

ಅರಬ್ರಕ್

ಮಳಯಳಮ್ ಲಪಿಾಂತ್ರ್.

ಭಾಶೆಾಂತ್ರ್

ಮ್್ ಡ್ನ ಭಾಗಾಾಂತ್ರ್ ಕ್ಲಾಂಕಣ ಲೊೀಕ್

ಚಡ್ನ

ಕನ್ ಡಚ್ಯ ದ್ಬಾವ್ಯನ್ ತಾಚೆ ಕುಶ್ನ್

ಆಸ್ವಾಂವ್ನ. ಜೆರ‍್ಲ್ ಥರ‍್ನ್ ಹಾಾಂತ

ಮ್್ಾ ತ ಆಸ್ವ. ಮಸ್ವಾಂ ಕನ್ ಡ್ಾಂತ್ರ್

ವಿಶೇಶ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ.

ಚ್ಾ ತ್ರ್.

ಬೆಾಂಗಳ್ಳರ್,

ಆನಿ

ಚಡ್ನ

ವೇಗಾನ್

ಆಕಶ್ಸತ್ರ್

ಜಾತ

ಶ್ಮೊಗಾ,

ಹಾಸನ್, ಮೈಸೂರ್ ಹಾ್

ಭಾಗಾಾಂತಯ

ಭಾಯಯ ್

ಗಾಾಂವ್ಯನಿ

ಸಟ್ಯ

ಪರಗತ್ರ್ ಹೀಚ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್ವ. ಇತಯ ಾಂಚ

ಜಾಲೊಯ

ನಹ ಾಂಯ್ ಆಸ್ವಾ ಾಂ ಕ್ಲಾಂಕಣಾಂತ್ರ್ ಸಬಾರ್

ಕ್ಲಾಂಕಣ ಲೊಕ್ ಆಪಿಯ

ಭಾಸ್ ಆನಿ

ರ್ಬಲ ಭಾಸೊಯಿೀ ಅಸ್ವತ್ರ್. ಇತೊಯ

ಸಂಸಕ ರತಚ್ಯ

ಆನಿ

ಸಗೊಳ ಗೊಾಂದಳ್‍ಲ್ ಆಸ್ವಾ ನಾ ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಜಿವ್ಯಳ್‍ಲ್

ಲೊಕಾಂಚೊ

ವಿವಿದ್ ಸಂಘಟನಾ ಸ್ವಥ ಪನ್ ಕತಾಸತ್ರ್.

ಎಕ್ಲಾ ಟ್

ಜಾಾಂವೊ್

ಆನಿ ವ್ಯವ್ನಯ ಕನ್ಸ ಆಸೊ್ ಮೊಗಾನ್ ದವಚ್ಯಸ

ತಕ

ಇರ‍್ದ್ ನ್

ಕೆದಳ್ಳ ಆನಿ ಕಶೆಾಂ? ಆಶೆಾಂ ಜಾ್್ ನ್

ತಾಾಂಚೆ

ಜಾಗತಕ್ ಕ್ಲಾಂಕಣ ಸಂಘಟನ್ ಆಸ್ವ

ಕಯಸಕಯ ಮ್ ಚಲವ್ನ್ ಕ್ಲಾಂಕಣ ಭಾಸ್

ಜಾ್್ ರ

ಆನಿ

ತಾಚ್ಯ್

ಕಯಸಕಯ ಮ್

ದಾ ರಾಂ

ಸಂಸಕ ರತ

ಸ್ವಾಂಸಕ ರತಕ್

ಜಿವ್ಯಳ್‍ಲ್

ದವನ್ಸ

ಖ್ತರ್ ಇಾಂಗಯ ಶ್ ಭಾಶೆಚೊ ವ್ಯಪರ್

ಆಸ್ವತ್ರ್. ಅಶೆಾಂ ಕ್ಲಾಂಕಣಚ್ಯ ಪಯ ಚ್ಯರ್

ಕರಜೆ ಪ್ಲಡ್ಾ .

ಆನಿ

ಪಯ ಸ್ವರ‍್

ಖ್ತರ್

ವ್ಯವುತಸಲೆ

ಜಾಯ್ಲಾ ಆಸ್ವತ್ರ್. ಪುರ್ಣ ಕ್ಲಾಂಕಣ ಭಾಸ್ ಕನಾಸಟಕ ಭಾಯ್ಯ ವಸ್ಲಾ ಕಚೆಸ

ಮುಕಯ ್

ಜ್ನರಶನಾಾಂಕ್ ಹತಾಾಂತರ್

ಚಡ್ವತ್ರ್ ಕನ್ ಡ ಭಾಶೆಚೆ ಅಭಿಮ್ನಿ

ಕಚ್ಯಸ

ವಿಶಾ್ ಾಂತ್ರ್

ತಾಾಂಚ್ಯ

ಚಾಂತಲೆ ಯ ವ್ಯವುತಸಲೆ ರ್ಬವಚ

ಭುಗಾ್ ಸಾಂಕ್

್ಹ ನಪ ಣಾ

ಥವ್ ಾಂಚ

ಘರ‍್ಾಂತಚ

ವ್ಯಚುಾಂಕ್

ಆನಿ

ಕನ್ ಡ

ರ್ಬರೊಾಂವ್ನಕ

ಉಣ. ಮುಜಾ ನದೆಯ ಕ್ ಆಯ್ಲಯ ನಾಯ್ಕ ,

ಕತಸತ್ರ್?

ಕನಾಸಟಕಾಂತಾಯ ್

ಭುಗಾ್ ಸಾಂಕ್

ನಾ.

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಕರರ್ಣ ಶ್ಕುಾಂಕ್

ಎಕ್

ಮ್ನೆಸ್ಾ ಮ್. ಫಾ ಼ಾ ದ್ರ್ ದ. ಪಯ ತಾಪ್

ಶ್ಕಯಾ ತ್ರ್. ಕ್ಲಾಂಕಣ ಭಾಶ್ಕ್ ಅಶೆಾಂ ಸ್ವಧ್್ ಚ

ಗಂಭಿರ‍್ಯ್ಲನ್

ಸವ್ಯ

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಗೊಾಂಯ್ಲ್ .

ದಿೀವ್ನ್

ಜ್್ಮ ಲೊಯ

ಕುಾಂದಪುರ‍್ಾಂತ್ರ್.

ಆಸೊ್

ಗೊಾಂಯತ್ರ್.


ಕ್ಲಾಂಕಣ ಭಾಶೆಕ್ ದೇವ್ಯ್ ಗರ ಬರ‍್ಬರ್

ಉಪಲಬ್ು

ರೊಮ

ನಾಯಕ ಚೊ್

ಲಪಿಕಿ

ಮಹ ರ್ಣ

ಮ್ನ್ ತಾ

ಮೆಳ್ಳಜೆ

ಝಗಡ್ಾ ಲೊ

ಆನಿ

ಆಸ್ವ.

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಫಾ ಼ಾ

ಪಯ ತಾಪ್

ರೊಮ

ಲಪಿಾಂತ್ರ್

ಯು

ಟು್ ಬಾರ್

ಕಯ ಸ್ಲ

ವ್ಯವುತೊಸಲೊ.

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಭಾಸ್

ಉಪಲಬ್ು ಆಸ್ವತ್ರ್. ಭುಗಾ್ ಸಾಂಕಿ ಹಾ್

ಪ್ಾಂಚ

ವ್ಯಾಂಟುನ್

ಗೆ್್ .

ಕಯ ಸ್ಲಾಂ ಮುಖ್ಾಂತ್ರ್ಯ ಕ್ಲಾಂಕಣ ರೊಮ

ಹಾಾಂಚ್ಯ ಮದೆಾಂ ಎಕ್ಲಾ ಟ್ ಜಾ್್ ರ್

ಲಪಿಾಂತ್ರ್ ಶ್ಕುಾಂಕ್ ಉತಾ ಜ್ನ್ ದಿೀಜ್ಯ್.

ಮ್ತ್ರ್ಯ

ತಾಣ ಚ್ಯಟಿಾಂಗ್ ಕತಾಸನಾ ಇಾಂಗಯ ಶಾ

ಹತಾಾಂತರ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸ್ವಧ್್ ಜಾಯ್ಾ .

ಬದಯ ಕ್ ರೊಮ ಲಪಿಾಂತ್ರ್ ಕ್ಲಾಂಕಣಾಂತ್ರ್

ಮುಕಯ ್

ಕರಜೆ.

ಲಪಿನಿ ಮುಕಯ ್

ಜ್ನಾಾಂಗಾಕ್

ಜ್ನಾಾಂಗಾನ್ ಪ್ಾಂಚ ಲಪಿಾಂ

ಥವ್ನ್ ಎಕ್ ಯ ದನ್ ಲಪಿಾಂಕ್ ಶ್ಫ಼್್ಾ ಜಾಾಂವೆ್

ಪಯ ಯತ್ರ್್ ಕರಜೆ. ಸಕಸರ‍್ನ್

ದುಸಯ ಾಂ ಆಶೆಚೆಾಂ ಕಿೀರ್ಣಸ ಮಹ ಣೂ

ಕ್ಲಾಂಕಣ ಭಾಶೆಕ್ ಮ್ನ್ ತಾ ದಿತಾನಾ

ದ: ಆಸ್ಲ್ ನ್ ಪಯ ಭುನ್ ಚಕಗೊ ಥವ್ನ್

ದೆವ್ಯ್ ಗರ

ಕ್ಲಾಂಕಣಕ್

ಪಬ್ರಯ ಶ್ ಕಚೆಸಾಂ ವಿೀಜ್ ಕ್ಲಾಂಕಣ ಈ

ಮ್ನ್ ತಾ ದಿ್. ಆತಾಾಂಚೆ

ಹಪ್ಾಳಾಂ. ಹೆಾಂ ಚ್ಯರ್ ಲಪಿನಿ (ಕನ್ ಡ್ನ,

ಜ್ನಾಾಂಗ್ ರೊಮ ಲಪಿ ಕಂಪಲೊ ರ ಶ್ಕಾ .

ರೊಮ, ದೆವ್ಯ್ ಗರ ಆನಿ ಮಳಯಳಮ್)

ಆನಿ

ಪಯ ಸ್ವರ್

ಮ್ತ್ರ್ಯ

ಲಪಿಾಂತಾಯ ್

ದೆವ್ಯ್ ಗರ

ಸಕೆಾಂಡ್ನ

ಲೆಾಂಗೆಾ ಜ್

ಜಾತಾಜಾ್್ ನ್

ಜಾವ್ನ್ ವಿಾಂಚ್ಯಾ . ಅಶೆಾಂ ಆಸ್ವಾ ಾಂ ಮುಕಯ ್

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಪಿಳಿ

ಕನ್ಸ

ಅನ್ಕಕ ಲ್

ಜಾತಾ

ಕ್ಲಾಂಕರ್ಣ ಕರ‍್ವಳಿ

ದೆವ್ಯ್ ಗರ

ಲಪಿಾಂತಯ

್ಗಾಂ

ಖ್ಸ್

ಕನಾಸಟಕಾಂತಾಯ ್

ಲೊಕಾಂಕ್

ಸಕಕ ಡ್ನ ವ್ಯಚುಾಂಕ್

ಮ್ತ್ರ್ಯ ಆನಿ

ನಹ ಾಂಯ್ ರೊಮ

ಥವ್ನ್ ಭಾಯ್ಯ ಆಸಾ ್್ ್ಗಾಂ ಹೊ್

ಲಪಿಾಂತಯ

ದೀನ್

ಕನ್ಸ ದಿತಾ. ಹೆಾಂ ಈ ಪತ್ರ್ಯ ಆಮ ಚಡ್ನ

ಲಪಿ

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಮ್ತ್ರ್ಯ

ಭಾಸ್

ಲಪಿನಿಾಂಚ

ಉತಸಲೊ್ .

ಹಾ್

ವ್ಯಚುಾಂಕ್

ದನ್ ಆನಿ

ಆನಿ

ಸ್ವಹತ್ರ್್ ವ್ಯಚುಾಂಕ್ ಅವ್ಯಕ ಸ್

ಚಡ್ನ

ಕನಾಸಟಕಚ್ಯ

ಭಾಯ್ಯ

ಅಸಾ ್್ ಾಂಕ್ ತಸಾಂಚ ಫ಼ಾ ಕತ್ರ್ ರೊಮ

ರ್ಬರೊಾಂವ್ನಕ ಸ್ವಧ್್ ಜಾತಲೆಾಂ. ಆಮ್್ ್

ಆನಿ ದೆವ್ಯ್ ಗರ ವ್ಯಚುಾಂಕ್ ಕಳಾ ್್ ಾಂಕ್

ಮುಕಯ ್

ಫೊ ಼ಾ ವಸಡ್ನಸ

ಪಿಳಿಕ್ ಆತಾಾಂ ಥವ್ ಾಂಚ

ಕೆ್್ ರ್

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಹಾ್ ದನ್ ಲಪಿಾಂತ್ರ್ ಆಸ್ ಾಂ ಸ್ವಹತ್ರ್್

ಭಾಶೆಚೊ ರ್ಬರೊಚ ಪಯ ಚ್ಯರ್ ಪಯ ಸ್ವರ್

ವದ್ಗುೊ ನ್ ದಿಾಂವಿ್

ಜ್ವ್ಯಬಾು ರ ಆಮ

ಜಾತಲೊ.

ಘೆಾಂವ್ನಕ

ಅಸಲೆಾಂ

ಕ್ಲಾಂಕರ್ಣ

ಫಾ ಼ಾ ವೊ.

ಕರ‍್ವಳಿಚ್ಯ

ಭಾಗಾಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ಅಖ್್

ಸ್ವಹತ್ರ್್ ಉತಾ ರ್

ಗೊಯಾಂತ್ರ್

ತಸಯ ಾಂ. ಸ್ವಾಂತ್ರ್

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ವಿೀಜ್

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಆಲೊಶ್ಯಸ್

ಆನಿ

ಕ್ಲಲೆಜಿಚ್ಯ್


ಸಹಕಯಸನ್ ಚಲವ್ನ್ ಹೊಚೊಸ ಈ

ಅವ್ಯಕ ಸ್ ಕನ್ಸ ದಿ್್ ಬರಾಂ ಜಾಯ್ಾ .

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಈ ಪೆಪರ‍್ಾಂಕಿ ಪೆಪರ‍್ಚೊ ಖ್ಚಸ ಆನಿ

ಕ್ಲೀಸ್ಸ.

ಹೊ

ಕ್ಲೀಸ್ಸ

ಆಸಕ್ಾ ಆಸ್್ ಾಂಕ್ ವೊನ್ ್ಯಿ್ ರ್

ಪಿಯ ಾಂಟಿಾಂಗಾಚೊ

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಜಾ್್ ನ್.

ಶ್ಕಯಾ .

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಸಂಸಕ ರತಚ ಸವಿಸ್ವಾ ರ್ ಒಳೊಕ್ ಕನ್ಸ

ಖ್ಚಸ

್ಗಾನಾ

ಈ ಪೆಪರ‍್ಾಂನಿ ಅಸಾಂ

ಕರುಾಂಕ್ ಸ್ತಲಭ್.

ದಿತಾ. ಎಕ್ ಬಾ್ ಚ ಸಂಪವ್ನ್ ದುಸ್ವಯ ್ ಬಾ್ ಚ್ಯಕ್ ರಜಿಸ್ ರಶನ್ ಸ್ತರು ಆಸ್ವ. ಹ

ಕ್ಲಾಂಕಣ ಅಾಂಕಾ ್ ಾಂಚೊ ತಾ್ ಗ್

ಕಯ ಸ್ ಕನ್ ಡ್ನ, ರೊೀಮ ಆನಿ ದೇವ್ಯ್ ಗರ

ಕಚೆಸಾಂ ರ್ಬರಾಂ. ಕಿತಾಯ ್ ಜ್ಣಾಾಂಕ್ ಎಕ್

ಲಪಿಾಂತ್ರ್ ಚ್ಾ . ಮುಕಯ ್ ದಿಸ್ವನಿ ಫ಼ಾ ಕತ್ರ್

ಥವ್ನ್

ಕ್ಲಾಂಕಣ ಉಲೊವಿಪ ಯಾಂ ಖ್ತರಚ

ಕ್ಲಾಂಕಣಾಂತ್ರ್ ಮೆಜ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳಾ ? ಫೊ ಼ಾ ನ್

ವಿಶೇಸ್ ಕಯ ಸ್ಲ ಸ್ತರು ಕಚಸ ಆಲೊಚೆನ್

ನಂಬರ್ ವಿಚ್ಯ್್ ಸರ್ ಇಾಂಗಯ ಶಾಾಂತ್ರ್

ತಾಾಂಕ ಆಸ್ವ ಮಹ ರ್ಣ ಖ್ಭರ್. ತಾಾಂಚ್ಯ

ಸ್ವಾಂಗಾಾ ತ್ರ್.

ವ್ಯವ್ಯಯ ಕ್ ಜ್ಯ್ಾ ್ಭಾಂ.

ಕಂತಾರ‍್ಾಂಚ

ಶೆಾಂರ್ಬರ್

ಪಯಸಾಂತ್ರ್

ಇಗಜಾಸನಿಾಂ ನಂಬಾಯ

ಕ್ಲಕಣ

ಇಾಂಗಯ ಶ್

ಕನ್ ಡ್ಾಂತ್ರ್ ಸ್ವಾಂಗಾಾ ತ್ರ್. ಹಾಾಂತ ಚೂಕ್ ಥೊಡ್್

ವಸ್ವಸಾಂ

ಪಯ್ಲಯ ಾಂ

ಸಂಮೊೂ ಣಾಂಚ ಕಾಂಯ್್ ಗಜ್ಸ ನಾ. ಹ

ರ್ಬಾಂಬಯ್ ಥವ್ನ್ ಕನ್ ಡ ಲಪಿಾಂತ್ರ್

ವೆಳ್ಳ ಕಳ್ಳನ್ ಕಚಸ ಬದಯ ವರ್ಣ. ಆಜ್

ಫಾ ಼ಾ ಯ್ೊ

ಜಾಾಂವ್ಯ್

ಕಲ್

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಹಪ್ಾಳ್ಳ್ ನಿ

ಎಕ್

ದನ್

ಎಕ್

ಪ್ನ್

ಆಮೆ್

ಕ್ಲಾಂಕಣಾಂತ್ರ್

ದೆವ್ಯ್ ಗರ ವ ರೊಮ ಲಪಿ ಖ್ತರ್

ಮ್ತಾಸತ್ರ್.

ರಸವ್ನಸ

ಭಾರತಾಾಂತಾಯ ್

ದವರಲೆಯ ಾಂ,

ವ್ಯಚುಾಂಕ್

ಕನ್ ಡ

ಕಳ್ಳನಾತ್್

ಲಪಿ

ಭುಗಾ್ ಸಾಂ

ಸಂಭಂದ್

ಆಮ್ಕ ಾಂ

ಸ್ವಾಂಗುಕ್ ಅಸಲ ಸಬಾರ್

ಕಶ್್

ಬದಯ ವರ್ಣ ಭಾಸ್ವನಿ

ದಿಸೊನ್ ಎತ ಆಸ್ವ. ಹಾಚೊ ಸ್ಲಾ ೀಕರ್

ಖ್ತರ್. ಹ ರವ್ಯಜ್ ಮುಾಂದ್ಸ್ಲಸ್್ ರ್

ಸಕಾ ಾಂನಿ

ರ್ಬರಾಂ ಜಾಯ್ಾ . ಸಮಪಿಸತ್ರ್ ಪೇಜಿನಿ

ಕ್ಲಾಂಕಣಾಂತ್ರ್

ಭುಗಾ್ ಸಾಂಕ್

ಎಕ್

ಆವಿಶಾಕ ರ್ ಕಚ್ಯಸ ಬದಯ ಕ್ ಇಾಂಗಯ ಶ್

ಕಣಯ್ಲ ರೊಮ ವ

ಯ ಹಾಂದಿ ಭಾಶೆಾಂತ್ರ್ ಚ್ವಣರ್

ದನ್ ್ಹ ನ್

ಆಕಸ್ತಸಾಂಚೊ್

ಕರುಾಂಕ್ ನವ್ಯ್

ಜಾಯ್. ಸಬಾು ಾಂಚೆ

ದೆವ್ಯ್ ಗರ ಲಪಿಾಂತ್ರ್ ಫಾ ಼ಾ ಯ್ೊ ಕೆ್್ ರ್

ಆಸ್ವ್

ಭುಗಾ್ ಸಾಂಕ್

ವ್ಯಚುಾಂಕ್

ಮ್ಪ್ನ್ ಕರಜೆ. ಅಶೆಾಂ ಕೆ್್ ರಚ

ಆಕಶಸಕ್ ಜಾಯ್ಾ , ತಸಾಂಚ ಘಚ್ಯ್ ್ ಸ

ಕ್ಲಾಂಕಣ ಭಾಸ್ ಗೆಯ ಸ್ಾ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಪ್ವೆಾ ಲ.

ಮ್ಹ ಲಿ ಡ್್ ಾಂಕ್ ರೊಮ ವ ದೆವ್ಯ್ ಗರ

ಆನಿ ಸ್ತಲಭಾಯ್ಲನ್ ಅರ್ಥಸ ಜಾಾಂವ್ಯ್

ಲಪಿಾಂತ್ರ್ ವ್ಯಚುಾಂಕ್ ಪೆಯ ಕಿ್ ಸ್ ಕರುಾಂಕ್

ತಸಲ ಜಾತಲ.

ಕ್ಲಾಂಕಣ

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸಬಾು ಾಂಚೊ ವ್ಯಪರ್ ಧರ‍್ಳ್‍ಲ್


ಆಮ ಎಕ ಮೆಕ ಸ್ವಾಂಗಾತಾ ಉಲಯಾ ನಾ

ಇಾಂಗಯ ಶ್

ವ್ಯಚುಾಂಕ್ ರ್ಬರೊಾಂವ್ನಕ ತಾ್ ಗ್ ಕರಜೆ.

ವಡ್ಸಾಂಚೊ

ಹೆಾಂ ಮುಜೆ ಸೂಚನ್ ಖ್ಠೀರ್ ಆನಿ

ಭರಪೂರ್ ಯುಸ್ ಕತಾಸಾಂವ್ನ. ಉಧ:

ಕಠಿರ್ಣ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸೊಾಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುರ್ಣ

"ಮ್ಕ ಪೆನೆಾ ನ್ ಮೆಳ್ಳಾ . ಬೆಾಂಕಾಂತ್ರ್

ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಮುಜಾ ಎಕಾಂಟ್ಯಕ್ ಡ್ಯ್ಲಯ ಕ್್ ಕೆಯ ಡಿಟ್

ಹತಾಾಂತರ್ ಕರುಾಂಕ್ ತಶೆಾಂಚ ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಜಾತಾ.

ಆಸ್ವತ್ರ್,

ಲೊಕಾಂಚ್ಯ ಎಕ್ಲಾ ಟ್ಯ ಖ್ತರ್, ಖ್ಸ್

ಎನಾಾ ಕ್

ಕನ್ಸ

ಥೊಡ್

ಇಾಂಟರಸ್್

ಡ್ಪ್ಲಸ್ಲಟ್ ಮಂತ್ರ್

ಎಕಾಂಟ್ಯಕ್

ಕೆಯ ಡಿಟ್

ಜಾತಾ.

ಆಮ್ಕ ಾಂ ದಗಾಾಂಕ್ ಆಮೊ್

ಆಮ್್

ಕ್ಲಾಂಕರ್ಣ

ಮುಕಯ ್

ಪಿಳಿಕ್

ಕರ‍್ವಳಿ

ಥವ್ನ್

ಆಶೆಾಂ

ಭಾಯ್ಯ ಆಸ್್ ಾಂಕ್. ಹಾಚೆ ಶ್ವ್ಯಯ್

ಡೈಲ

ದುಸೊಯ

ಪಯಸಯ್ ನಾ. ಆಮ್ಕ ಾಂ

ಬೆಯ ಡ್ನ ಫಾ ಼ಾ ವೊ ಜಾತಾ. ಗೊಡ್ನ ಇಸ್ ಗೆಯ ೀಟ್.

ಭಾಶೆಚೊ ಮೊೀಗ್ ಆಸ್ವಜೆ ಶ್ವ್ಯಯ್

ಪೆಯ ಜ್

ಲಪಿಚೊ ನಹ ಾಂಯ್. ಅಶೆಾಂ ಕೆ್್ ರಚ

ದ್

ಫೊ ಼ಾ ರನ್

ಲೊಡ್ನಸ. ಆಸ್ವತ್ರ್

ಭುಗೆಸ ಫ಼ಾ ಸ್್

ದನ್

ಅಮೆರಕ

ಕ್ಲಾಂಕಣ ಭಾಸ್ ಗೆಯ ೀಸ್ಾ ಜಾತಲ.

ಹೆಾಂ

ಸಕೆಾಂಡ್ನ ಆಸ್ ರಲಯ. ತವಳ್‍ಲ್ ತವಳ್‍ಲ್

ಸತ್ರ್ ಆಮ ಸಕಾ ನಿ ಮ್ನುನ್ ಘೆಾಂವ್ನಕ

ಎಕೊ ್ ರ

ಜಾಯ್. ಅಶೆಾಂ ಜಾ್್ ರಚ ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಜಾಯ್

ಜಾ್್ ರ್

ಧಡ್ನ್

ದಿತಾತ್ರ್. ಹಪ್ಾ ್ ಾಂತ್ರ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್್ ಎಕ್

ಭಾಶ್ಕಾಂಚೊ ಎಕ್ಲಾ ಟ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಸ್ವದ್್

ಪ್ವಿ್ ಾಂ ತರ ಕ್ಲಲ್ ಕತಾಸತ್ರ್." ಮುಕಯ ್

ಆಸ್ವ. ಭಾಸ್ ಮಜೂಾ ಬುತ್ರ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ

ಜ್ನರಶನಾಾಂಚ ಕ್ಲಾಂಕಣ ಅಶ್ ಆಸ್ಲಯ ತರ್

ಸ್ವಧ್್ ಜಾತಲೆಾಂ. ಹಾ್ ಚ ಮಹನಾ್ ಾಂಚ್ಯ

ಆನಿ ರೊಮ ವ ದೇವ್ಯ್ ಗರ ಲಪಿಾಂತ್ರ್

೨೦ ತಾರಕೆರ್ ಆಮ ಕ್ಲಾಂಕಣ ದಿವಸ್

ರ್ಬರಯಯ ್ ರ್ ವ ಪಿಯ ಾಂಟ್ ಕೆ್್ ರ್

ಆಚರರ್ಣ ಕಚ್ಯಸ ಸಂಧ್ಬಾಸರ್ ಹಾ್

ತಾಾಂಕ

ವಿಶಾ್ ಾಂತ್ರ್

ಕಿತಯ ಾಂ

ಸ್ತಲಭ್

ಜಾಯ್ಾ ,

ಗಂಭಿರ‍್ಯ್ಲನ್

ಚಾಂತನ್

ಕ್ಲಾಂಕಣ ಭಾಶೆಕ್ ಜಿವ್ಯಳ್‍ಲ್ ದವುಯ ಾಂಕ್.

ಕನ್ಸ ಆಮ ಆಮ್್ ತಾಾಂಕಿ ಪಮ್ಸಣ

ಅಸಲ ಭಾಸ್ ಕ್ಲಾಂಕಣೇತರ‍್ಾಂಕ್ ಸಯ್ಾ

ಪಯ ಯತ್ರ್್ ಕರುಯಾಂ. ದನ್ ಚ್ಯರ್ ಪಿಳಿ

ಸಂಮ್ೂ ತ್ರ್.

ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ಅಶೆಾಂಚ ಜಾಯ್ಾ ಮಹ ಳೊಳ ರ್ಥರ್ ಭವ್ಯಸಸೊ ಮ್ಕ ಆಸ್ವ.

ದೆವನಾಗರ ಆನಿ ರೊಮ ಲಪಿ ಅಖ್್

ಸಂಸರ‍್ರ್ ಪಯ ಚಲತ್ರ್ ಆಸ್ವತ್ರ್,

ಭಾರತಾಚ್ಯ

ಹಯ್ಲಸಕ್

ಶ್ಕಯಾ ತ್ರ್.

ಕನ್ ಡ,

ಇಸೊಕ ್ನಿ

ಮಳಯಳಮ್

ಆನಿ ಅರಬ್ರಕ್ ಲಪಿ ಜಾಣಾ ಅಸ್ಯ ್ ನಿ ಹಳು ಹಳು ತಾ್

ಲಪಿಾಂಚೊ ಕ್ಲಾಂಕಣ

ಆೆಂತೊನ್ ಲುವಿಸ್. ಮ್ಣಿಪಾಲ್.

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾರತಚೆಾಂ ಜಿಣಯ್ಲ ಪಯ್ಾ ಆಜ್ ಸಂಪ್

ಚಿಕ್ಣಿ ಕಾಣಿ

ಲೆಯ ಾಂ.

ತಾೆಂಬ್ಡೊ

ಮಹನಾ್ 'ದಿಾಂ

ಲಕಿಾ ಮ ಚೆಾಂ ಭಾರತ

ಮರರ್ಣ ಕಲ್

ಉಸೊಮ ಡಿನ್

ಜಾಲೆಯ

ವವಿಸಾಂ

ಎಕುೊ ರಾಂ

ನಿದನ್

ಅಸ್ವಾ ನಾ, ಮಧ್ ನೆರ್ ಸ್ತಮ್ರ್ ಸ ಜ್ರ್ಣ ಸಾ ಳಿೀಯ್ ಶಾಸಕಚ್ಯ ಚೇ್ಾಂನಿ ತಾಕ

ಬಾವೊ್ !

ಉಕುಯ ನ್ಲ ವನ್ಸ,

ಬಾಗಯಯ ್

ಶಾಸಕಚ

ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್

ತಾಾಂಚಯಿ

ತಾನ್ ಬಾಗೊವ್ನ್ ತಾಚ ತಕಿಯ _ ಮೆಕ್ಣಸ ಮ್ ಮ್ಚರೆಂದಾ, ಲ್ಲರೆಟೊ್ .

ಖುನ್ ಕೆಲಯ .

ಜ್ಯನಗರ್

ಪ್ಲೀಸ್್

ಶೆರ‍್ಾಂತಾಯ ್

ಬಸ್

ತಾನ್

ಚೆಾಂಚುನ್

ಮೊಟೆಸಮ್ಾಂತ್ರ್

ಗಜಾಲ್

ಸ್ ಾಂಡ್ಚ್ಯ ಪ್ಟ್ಯಯ ್ ನ್ ಅಸ್ವ್ ್ ವಹ ಡ್ನ

ಕಳ್ಳಾ ನಾ ಲೊಕಚೊ ರ‍್ಗ್ ತಕೆಯ ಕ್ಲ ಚಡ್ನ

ಜ್ಯ್ಾ ಕಚ್ಯಯ ್ ಡಬಾಾ ್ ಚ್ಯ ದೆಗೆನ್ ಪಡ್ನ

ಲೊಯ .

ಲೆಯ ಾಂ

ಮೊಡ್ಾಂ

ಫುಡ್ಾಂಚ

ಪಳಾಂವ್ನಕ

ಜಾಲಯ .

ಠ್ಣಾ್ ಚ್ಯ ಸಬ್ಇನ್ೊ ಪೆಕ್ ರ‍್ಚೆಾಂ ಜಿೀಪ್

ವಸ್ವಸಾಂಚ ಚಲ,

ಥಂಯೊ ರ್ ಪ್ವೊನ್ ಆಾಂಬುಲೆನಾೊ ರ್

ಲೊಕಚ

ಸ್ತಮ್ರ್ ಸೊಳ್ಳ

ಸಕಳಿಾಂ

ಖೆಟ್

ಕೂಯ ರ್ ಬ್ತಾಕ ರ‍್ಕ್ ಸ್ವಾಂಪ್ಲಾ ನ್ ತಚ

ಮೊಡ್ಾಂ ಚಡಯಾ ನಾ ಇನ್ೊ

ಕೂಡ್ನ ವೊಮಾ ಚ್

ವಿಕಯ ಮ್ಚೆ ದಳ ಖೂಬ್ ಬ್ರಜ್ ಲೆಯ .

ಆಸ್ ಲಯ . ತಚೆಾಂ

ಪೆಕ್ ರ್

ಮುಸ್ವಕ ರ್ ಫಾತಾಯ ನ್ಲ ಚೆಾಂಚ ಲೆಯ ಾಂ ಅನಿ

ಆಾಂಗ್ ಭನ್ಸ ಘಾಾಂಯಾಂನಿ ವಹ ಳಕ್

ಲೊಕಚ್ಯ ಕ್ಲಯ ೀದನ್ ಮುಷ್ಕ ರ‍್ಾಂ ಅನಿ

ಧ್ರುಾಂಕ್ ಚ ಕಶಾ್ ಾಂಚೆಾಂ ಜಾಲೆಯ ಾಂ.

ರಸಾ ಬಂದ್ ಘಡ್ಾ ನಾ ಸಕಸರ‍್ನ್ ತನಿಕ ಕರುನ್ ಹಫಾಾ ್ ಬ್ರತರ್

ರ‍್ಜ್

ರಸೊಾ

ಚ್ಯರ‍್ಯಿಾಂ

ಕುಶ್ನ್

ಸ ಜ್ಣಾಾಂಕ್

್ಕಪ್ಪ ಾಂತ್ರ್ ಘಾಲ್್ ಬೆಾಂಡ್ನ ಕಡ್ಾ ನಾ ಶಹರ‍್ಾಂತೊಯ ದ್ಮಸಶ್್ ಶಾಸಕನ್ ಹೆಾಂ

ವ್ಯಹನಾನಿಾಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲೊಯ .

ಕೆಲೆಯ ಾಂ ಮುರ್ಣ ಕಳ್ಳಾ ನಾ ಖ್ಲಡ್ಚ ಘಾಲ್್

ವಯ್ ... ಕಚ್ಯಯ ್ ಚ್ಯ್ ಡಬಾಾ ್ ್ಗಾಂಚ

ಠ್ಣಾ್ ಾಂತ್ರ್

ಪ್ಲತಾಯ ್ ಾಂಚ್ಯ್

ಪೆಕ್ ರ್ ವಿಕಯ ಮ್ನ್.

ಸ್ವಚೆಸ ಲಕಿಾ ಮ ಚೆಾಂ

ಗುಡುೊ ್ಾಂತ್ರ್

ಖ್ತರ್ ಎಕ್

ಚಾಂದಿ ಮ್ತ್ರ್ಯ

ದಿೀಸ್

ಹಾಜಿರ್

ಕೆಲೊಯ ,

ಇನ್ೊ

ವಿಾಂಚೆ್ ಾಂ ಧುವ್ನ

ಉಪ್ಯ ಾಂತ್ರ್ ವಶ್ೀ್ಯ್ಲನ್ ದೀನ್

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿಸ್ವನಿಾಂ

ತೊ

ಅಪ್ಾ ಚ್ಯ ಕಮ್

ಭಾಯ್ಯ

ಮ್ಡಿಯ್ಲ ಕಚ್ಯಸ

ಕುಟ್ಯಮ ಕ್

ಆಯ್ಲಯ . ತೊಟ್ಯಾಂತ್ರ್

ನಿರ‍್ಶೆನ್

ತಾ್ ಗ್

ಪತ್ರ್ಯ

ಗರಯಪ್ಪ ಚ್ಯ

ಫೆಗೊಸ

ಭಾಸ್ವವ್ನ್

ಉಡಂವ್ನಕ

,

ವೆತಾನಾ

ಲೊಕನ್

ಆಡ್ಯಿಲೆಯ ಾಂ. ಗರಯಪ್ಪ ಚ್ಯ್ ಥವ್ನ್

ಖುನಿ

ಆನಿ

ಜಿಬೆ

*

*

* * * * *

ಅತಾ್ ಚ್ಯರ್

ತಾಣಾಂಚ ಕೆಲೆಯ ಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ವ್ಯಕೂಮ ಲ್

ಆಜ್

ಬರವ್ನ್ ಎಕ ನಿರ‍್ಫಾಯ ದಿಕ್ ಜ್ಯಯ ಕ್

ಜ್ಯನಗರ‍್ಚ್ಯ ಮುಕೆಲ್ ಮಯು ನಾರ್

ಲೊಟ್ಯ್ ಾಂತ್ರ್

ಸ್ತಮ್ರ್ ಧ ಹಜಾರ್ ಲೊೀಕ್ ಬಾವೊ್

ತೊ ಯಶಸ್ಲಾ

ಜಾಲೊಯ .

ಸ್ವಾ ತಂತಾಯ ್ ಚೊ

ದಿೀಸ್...

ಹೆವಿಾ ನ್ ಇನ್ೊ ಪೆಕ್ ರ್ ವಿಕಯ ಮ್ ಸತಾಚ

ಉಬಂವ್ನಕ ಅತರ‍್ಯ್ಲನ್ ರ‍್ಕ್ಲನ್ ಆಸ್

ನಿೀತ್ರ್ ಕ್ಲಡಿಾ ನ್ ದಿಲೆಾಂ ನಾ ಮುಳ್ಳಳ ್

ಲೊಯ . ಕಯಸಕ್ ಸಥ ಳಿೀಯ್ ಶಾಸಕ್ ಯಿೀ ಹಾಜ್ರ್ ಆಸ್ ಲೊಯ . 91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸ್ತಮ್ರ್


ದನಿಾ ಾಂ

ಪ್ಲಲಸ್ವಾಂಕ್

ಹಯ್ಲಸಕ

ಎಕುೊ ರಾಂ

ಜಾಲಯ ಾಂ.

ಕ್ಲನಾಾ ಾಂಕ್ ರ‍್ವಯಿಲೆಯ ಾಂ. ಶಾಸಕಚ್ಯ

ಸ್ವಾ ತಂತಾಯ ್ ಚ್ಯ

ಭದ್ಯ ತಕ್ ಖುದ್ು ಇನ್ೊ ಸಪ ಕ್ ರ್ ವಿಕಯ ಮ್

ಆಜ್

ಪಯ ಧನ್ ಗೇಟಿ್ಗಾಂ ಪ್ರೊತ್ರ್ ಕನ್ಸ

ಮ್ಡಿಾ ರ‍್ಚೆಾಂ

ಆಸ್

ದಯ ೀಹ ಲ್ಕಟ್ಯಕ ರ‍್ಚೆಾಂ.

ಲೊಯ .

ಸಾ ತಂತಾಯ ಚೆಾಂ

ವಿಶ್ಾಂ

ನಿರಗಸಳ್‍ಲ್ ಭಾಷ್ರ್ಣ ದಿೀವ್ನ್ ಉಬಂವ್ನಕ

ದರಯ್ಲಚ್ಯ

ರಗತ್ರ್

ವಯ್

ತರಂಗ್

ಬಾವ್ಯ್ ್ ಕ್

ಲೆಪ್್ ಲೆಯ ಾಂ. ತರ್

ತಾ್

ಅನೆ್ ಕ್

ಏಕ್ ದೇಶ್

ಬಾವೊ್ ಮುಳ್ಳಕ್

ಹಾತ್ರ್ ಘಾ್ಾ ನಾ ಇನ್ೊ ಪೆಕ್ ರ‍್ನ್ ಅಪಿಯ

ತೊ ತರಂಗ್ ಬಾವೊ್ ಆಜ್ ಉಬಾಾ ಲೊ...

ಸ್ತಟೆಕ ಚಾಂ ನಕಯ ಾಂ ಕರುನ್...

ಪಿಸ್ತಾ ಲ್ ಕಡ್ನ್ ಜಕುನ್ ಶಾಸಕಚೆರ್ ತೀನ್ ಸ್ತತಾ ಗುಳ ಮ್ಲೆಸ. ಅನಿ

ತೊ

ಪತಾಸತಾನಾ

ಥೊಡ್್

ಲೊಕನ್ ಇನ್ೊ

ಪೆಕ್ ರ‍್ಕಿೀ ಫಾತರ್

ಮ್ಲೆಸ.

ಭಿತರ್

ಘಡ್್

ಮಯು ನ್

ಉಜಾ್ ಚೆಾಂ ಆಗೆ್ ಾಂ ಜಾಲೆಯ ಾಂ. ಹು್ಪ ಲಾಂ,

ಮ್ರ್

ಪ್ರ್

ಜಿಪ್ಾಂ ಜಾಲೆ,

ಸಕಕ ಡಿೀ ಶಾಾಂತ್ರ್ ಜಾತಾನಾ ಮಯು ನಾರ್ ದೀನ್ ಮೊಡಿಾಂ ರಗಾಾ ನ್ ಬುಡ್ಚನ್

_ಮೆಕ್ಣಸ ಮ್ ಮ್ಚರೆಂದಾ, ಲ್ಲರೆಟೊ್ .

-----------------------------------------------------------------------------------------

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¥À¤ð UÁr £ÀªÉÇ ZÁ®Pï? gÁeÁAvï DªÀiÁÑ ªÁí¼ÁîA PÁAAiÀiï £ÀªÉA ªÁgÉA ªÁ G¸ÀÄÛ£ï ªÀAiÀiïæ WÁ¯ÁA DzÉèAZï vÉA ¸ÁgÉA? ZÀAzÁæ£ï gÁwPï PÁ¥ÁèA ¸ÀÄAiÉÆð gÁUÁ£ï vÁ¥Áè ¯ÁgÁA ¸ÀAVA vÁgÁA ºÁ¸ÀÛvï ªÀgÁA ªÀgÁA DzÁè÷å £Àmï £ÀnA ¸ÀAVA xÉÆqÉ £ÀªÉ £Àmï £Àn ¸ÀUÉÆî÷å DzÉÆè÷åZïÑ ¥sÀn £À« ¨sÁ¸Á¨sÁ¸ï zÀÄqÀÄ gÁ¸ï gÁ¸ï £ÀªÉA ¸ÀAVÃvï £À«A GvÁæA ¯ÉÆPÁPï ¥sÀlAªïÌ £À«A ¸ÀÆvÁæA

¥À£Éð ¸ÀAWï £ÀªÉ gÀAUï vÁAwæPÀvÁ £À« ªÁ ®ÄlÄAPï £À« ZÁ« vÉAZï gÀhÄUÉØA UÁ½ ¸ÉÆªÉ ©üvÀgï ªÉÄí¼É ¨sÁAiÀiïæ zsÀªÉ xÉÆqÉA xÉÆqÉA £ÀªÉA ¦AvÀÄgï ªÀiÁvïæ DzÉèA! xÁA§Ä£ï PÀĸÀè¯ÉA ºÉA GzÀPï ¨sÀgÁ£ï ªÉVA ªÁí¼ÀÄA £Á vÀgï UÁAªï ¸ÉÆqïß ¥À¼ÀÄA ¥ÀAiÉÄèAZï PÀ±ÁÖAvï D¸ÁÑ ¯ÉÆPÁPï eÁAiÀiÁß eÁAªï ZÀrvï ¨ÁzsÀPï! -¹«, ¯ÉÆgÉmÉÆÖ

96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪೆಟೊಿ ಳಿರೆ ಪೆಟೊಿ ಳಿ ವಾಶಾಯ ಕುಡ್ಲಾ ಯ ನಳಿ ಶಾಲ್ಲ ಥಾೆಂವ್್ ಚಲ್ಲಯ ೆಂ ಚಲ್ಲಯ ೆಂ ವಾಟೆರ್ ಆಮಾಾ ೆಂ ಮೆಳಿಯ ಕೊೋಣೆ ತಿೋ ಕೆಲಿೊ ? ವಾಟೆರ್ ಕಶ ಪಡಿೊ ?

ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಪೆಟೊಿ ಳಿ ಪಳೆವ್್ ಖುಶ ಜಾಲಿ ಪೆಟೊಿ ಳಿ ತಿ ಖೆಳೆಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮೆಂಡಿ ಫಳ್ತೆಂ ಫಳ್ತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಯ ನಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ ವೇಳ್ ಝಡ್ಲ ಥಾೆಂವ್್ ಕಾಡಿೊ ೆಂ ಫಳ್ತೆಂ ಸ್ಗ್ಯ ೆಂ ಸಂಗ್ೆಂ ಮೆಳುನ್ ಪೊತಾಯ ೆಂತ್ ಆಮಾಿ ಯ ದಾಸ್ಯ ನ್ ಕೆಲಿೆಂ ಖುಶೇನ್ ಮ್ಜೇನ್ ಖೆಳುನ್

ಪೆಟೊಿ ಳಿಚ್ಯಯ ನಳಿಯೆೆಂತ್ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕರುನ್ ರಿಗಯಿೊ ೆಂ ಭಾರಿೋಕ್ ಲ್ಲೆಂಬ್ ಬ್ಡಡಿಯೆನ್ ಟ್ವಪ್ತು ಕರುನ್ ಮಾಲಿತ ಮಾಲಿತಮೂರೆ ಮಾಲಿತ ಜಾಲಿ ವಾ ಡಿೊ ಫಜಿೆಂತ್ ಮಖ್ಲ್ೊ ಯ ನ್ ಆಸೊೊ ಚ್ಯಲಿತ ರಿಗ್ೊ ತಾಚ್ಯಯ ಕುಡಿೆಂತ್ -ಆನಿಸ ಪಾಲಡ್ಲಾ 101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


(ಭಲ್ಲಯೆಾ ಚರ್ ನದ್ರ್)

ದಾದಾೊ ಯ ೆಂಕ್ ಸ್ಥ ನಾಚೆಂ ಕಾಯ ನಸ ರ್ - ಟೊನಿ ಮೆೆಂಡೊನಾಸ , ನಿಡೊೊ ೋಡಿ (ದುಬಾಯ್)

ಆಮೆ್ ಆಯ್ಲ್ ಚಡಿತ್ರ್ ಯುವಜ್ರ್ಣ ಕ್ ನೊ ರ್ ತಸಲ ಮ್ಹ ರಕರ್ ಪಿಡ್, ತಾಾಂತಾಂಯಿೀ ‘ಸಥ ನಾಚೆಾಂ ಕ್ ನರ್’ಲ ಫಕತ್ರ್ ಸ್ಲಾ ರಯಾಂಕ್, ಬಾಯಯ ಾಂಕ್ ಮ್ತ್ರ್ಯ ಜಾತಾ ಮಹ ರ್ಣ ದೃಢ್ ಪ್ತ್ ಣ ದ್ವರುನ್ ಆಸ್ವತ್ರ್. ತರೀ ಪುರ್ಣ ಆಯ್ಲಯ ವ್ಯರ್ಲಚ್ಯ್ ತಾಂಪ್ ಹೆವಿಾ ನ್ “ಸಥ ನಾಚೆಾಂ ಕ್ ನೊ ರ್”ಲಬಾಯಯ ಾಂಕ್ಲಚ ನಹಾಂ ಬಗಾರ್ ಪುರುಷಾಂಕ್ಲಯಿೀ ಜಾತಾ ಮಹ ರ್ಣ ದಿಸ್ತನ್ ಆಯಿ್ಯ ್ ನ್ ಸಮ್ನ್ ಜಾ್ಾಂ. ಪಯ ತ ಶೆಾಂಭರ್ ಜ್ರ್ಣ ಸಥ ನಾಚ್ಯ್ ಪಿಡ್ಸ್ವಾ ಾಂ ಥಂಯ್ ಚ್ಯ್ ರ್ ಪುರುಷ್ ಪಿಡೇಸ್ಾ ಆಸ್ವಾ ತ್ರ್ ಮಹ ಳಳ ಾಂ ಸಂಶೀಧ್ನ್ ಕೆ್ಯ ್ ನ್ ಕಳುನ್ ಆಯಯ ಾಂ. ಶ್ವ್ಯಯ್ ಗಂಭಿೀರ್ ವಿಷ್ಯ್ ಕಿತಾಂಗೀ ಮಹ ಳ್ಳ್ ರ್ ಪುರುಷಾಂ ಥಂಯ್ ದಿಸ್ತನ್ ಯ್ಲಾಂವ್ಯ್ ್ “ಸಥ ನಾಚೆಾಂ ಕ್ ನೊ ರ್”ಲ

ಅತೀ ವೇಗಾನ್ ಪಯ ಸ್ವರುನ್ ವೆಗಿ ಾಂ ಮಣಾಸಕ್ ಆವ್ಯಕ ಸ್ ಜಾತಾ. ಸ್ಲಾ ರೀಯಾಂಚ್ಯ್ ಸಥ ನಾಚ ವ್ಯಡ್ವಳ್‍ಲ್ ಗಾತಾಯ ನ್ ವಹ ಡ್ನ. ಪುರುಷ್ ಸಥ ನಾಾಂಚ ಗಾತಾಯ ನ್ ವ್ಯಡ್ವಳ್‍ಲ್ ್ಹ ನ್ ಜಾ್ಯ ್ ನ್ ಅಸಲೆಾಂ ಕ್ ನೊ ರ್ ಕಶೆಾಂ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಕರರ್ಣ ಮಹ ರ್ಣ ಸಬಾರ‍್ಾಂಕ್ ಕುತ್ತಹಲ್ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಪುರೊ. ಸ್ಲಾ ರಯಾಂ ಪರಾಂಚ ಪುರುಷಾಂಕ್ಲಯಿೀ ಸಥ ನಾಾಂಚ ಗಯ ಾಂರ್ಥ ಆಸ್ತನ್ ನಿಷಿಕ ರೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ವಾ ತ್ರ್. ಆಪೂಯ ಪ್ ಸನಿ್ ವೇಶಾಾಂನಿ ಯ ಥೊಡ್್ ಕರಣಾಾಂನಿ ಹೊ್ ಕ್ ನೊ ರ್ ರೊೀಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಯ ತಾತ್ರ್, ಪುರುಷಾಂಚೆಾಂ ಸಥ ನಾಾಂಚೆಾಂ ಕ್ ನೊ ರ್ ಶಸ್ಾ ರಲಚಕಿತಾೊ ಮ್ರಫಾತ್ರ್ ತಾಾಂತೊಯ ್ ಭಿಯ್ಲ ಕಡ್ಚ್ ಸಂಭವ್ನ ಆಸ್ವಾ ಜಾ್ಯ ್ ನ್ ಶಸ್ಾ ರಲಚಕಿತಾೊ ನಂತರ್ ತರೀ ಅಧಿಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ ವ್ಯಾಂಚುನ್ ಉರುಾಂಕ್ ಸ್ವಧ್್ ತಾ ಭಿಲ್ಕಕ ಲ್ ನಾ. ಶಾ ನಾಾಂಚ್ಯ್ ಕ್ ನೊ ರ‍್ ನಿಮಾ ಾಂ ವಳಾ ಳ್ ಪುರುಷ್ ವೈದ್್ ಕಿೀಯ್ ಸಲಭಾ್ ಾಂಕ್ ಆಸಪ ತಾಯ ್ ಾಂಕ್ ವೆಚ್ಯ್ ಾಂತ್ರ್ಲಚ ಶೇ. 60 ಥವ್ನ್ 70 ಪಯಸಾಂತ್ರ್ ಸಥ ನಾಾಂಚೆಾಂ ಕ್ ನೊ ರ್ ತರೀ ತಾಚ್ಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಗಾಾಂನಿ ಚರುನ್

104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೆಚೆಾಂ ಕಳುನ್ ಆಯಯ ಾಂ. ಹಾ್ ಫುಡ್ಾಂ ಸ್ವಾಂಗುನ್ ಆಸ್ವತ್ರ್. ದದಯ ್ ಾಂನಿ ಸ್ಲಾ ರಯ್ಲಚ ನಹಾಂ ಆಸ್ವಾ ಾಂ ಹಯೇಸಕ್ ಆಪ್ಯ ್ ಸಥ ನಾಾಂಚ ಚೀಾಂವ್ನ ಭಾಗ್ ಪುರುಷ್ (ಸವ್ನಸ ಪ್ಯ ಯ್ಲಚ್ಯ್ ಾಂನಿ) ಚಡುಸನ್ ಪಳವ್ನ್ ಅನುಭವ್ನ ಆಪ್ಯ ್ ಸಥ ನಾಾಂಚ ಜಾಾಂವ್ನ ಸಗಾಳ ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯಯ ್ ರ್ ಕೂಡ್ಯ ಆಪ್ಯ ್ ಸಥ ನಾಾಂಚೊ ಭಾಗ್, ಖ್ಕ್ ಾಂಚೊ ದಕೆಾ ರ‍್ಕ್ ಭೆಟುನ್ ಪರೀಕಾ ಕರುನ್ ಭಾಗ್ ಪರೀಕಾ ಕರುನ್ ಘೆಾಂವೆ್ ಾಂ ಘೆಾಂವೆ್ ಾಂ ಅಧಿಕ್ ಉತಾ ಮ್. ಅಧಿಕ್ ಬರಾಂ ಮಹ ರ್ಣ ದಕೆಾ ರ್ ------------------------------------------------------------------------------------

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


A Total Ban on Conversion is Illegal and Immoral Introduction The term conversion has different meanings. It means different things in different contexts, the basic meaning being change or transformation into another state, form or substance. Thus, for instance, it could refer to change of land use in context of land or property. It could mean exchange of money value in the context of money/currency. It could also mean finding equivalents of weights and measures in different systems (e.g. U.S. system to metric system and vice-versa). In the context of games, it could mean converting a penalty corner into a goal. It can also mean changeಲofಲone’sಲopinion,ಲviewಲpoint,ಲ behaviour or giving up of evil habits

etc. However, the word conversion is mostly used in the context of religion to mean a change from one belief, doctrine, cause of action or religion to another. In other words, it refers to religious conversion, that is,ಲ toಲ changeಲ one’sಲ religionಲ byಲ adopting and following another religion. In the present article we use the term conversion to mean religious conversion. Prohibition of Conversion Religious Conversion is a controversial subject. Attempts have been made by several States of the Union to curb or curtail conversions, even if not ban it completely. At least seven States (Madhya Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat,

106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Himachal Pradesh and Uttar Pradesh) have passed the so-called Anti-conversion laws, often calling them Freedom of Religion Acts. Unfortunately, rather than ensuring freedom of religion the Acts are intended to prohibit conversions, making it so difficult for a person to changeಲone’sಲreligion,ಲthatಲmostಲofಲ them would not bother to go through such hassles and suffer hardships or persecutions. Thus, for example,ಲ “Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act” is said “toಲ provideಲ forಲ prohibitionಲ ofಲ unlawful conversion from on religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement, or by fraudulent means or by marriage and for the matters connected therewithಲorಲincidentalಲthereto”.ಲTheಲ Actಲstates:ಲ“noಲpersonಲshallಲconvertಲ or attempt to convert, either directly or otherwise, any other person from one religion to another by use or practice of misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement, or any fraudulent means

or by marriage or shall any person abet, convince, or conspire such conversion.”ಲ The terminology is so comprehensive, vague and ambiguous that any situation could easily be interpreted or misconstrued as force, fraud, or allurement and any conceivable situation could be brought under the purview of this law. Even for a person who genuinely wants to changeಲ one’sಲ religionಲ inಲ orderಲ toಲ follow that of his/her spouse is prohibited by this law. With the intention of prohibiting the socalled love-jihad (a term which no one has defined, but widely used) the Uttar Pradesh Act makes the inter-faith marriage so cumbersome that the liberty, freedom and the rightಲtoಲchooseಲone’sಲlife-partner is severely curtailed. It is ridiculous that one needs to get permission from the District Administration to marry a person of another faith. In a pluralistic society this makes interfaith marriages, which are fairly common these days, so difficult and cumbersome. The basic intent

107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


seems to be not just to prohibit unlawful conversions, but all conversions. However, strangely enough, the so-calledಲ“Ghar Vapasi” when real force, threat, intimidation and allurement etc take place, is cleverly considered as not conversion prohibited under this Act:ಲ “Ifಲ anyಲ personಲ re-converts to his/her immediate previous religion, the same shall not be deemed to be aಲconversionಲunderಲthisಲAct”. Now, all Anti-conversion laws in the country (often called the Freedom of Religion Acts), even if they state that they are meant to prohibit unlawful or forced conversions, many of their provisions or clauses are unconstitutional, and the real intent seems to be to prohibit all conversions. Triggered by the recent arrest of two Muslim clerics who are allegedly involved in forced conversions as well as having links with terrorist organizations, many citizens and bodies clamour for a central legislation to ban all conversions. At the outset here, I would like to state in very clear, strong and

unequivocal terms that any conversion done by use of fraudulent means or by force or coercion is absolutely wrong and is highly condemnable. However, it must be admitted at the same time that such cases are rare and hardly anyone is convicted so far for using fraud or force for the purpose of conversion. Furthermore, in order to prevent such things from happening we cannot totally ban all conversions because that would go against the fundamental rights of a person to freely profess, practise and propagate a religion. Total Ban on Conversion is Illegal and Immoral: The Constitution of India in Article 25 guarantees the citizens of India the freedom to profess, practise and propagate a religion of his/her choice. Art. 25 (1) states:ಲ “Subjectಲ toಲ publicಲ order,ಲ morality and health, and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practise and propagateಲ religion”.ಲ Thisಲ isಲ aಲ fundamental human right. It is a God-given right. In other words, the

108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Constitution of India has not given any favour or privilege or bounty to the Indian citizens by granting this right. It has simply recognized and acknowledged that it is a fundamental human right and therefore enshrined it in the Constitution. We enjoy freedom of conscience and religion simply because we are human beings, not because we are citizens of India. Therefore, any attempt to curtail or destroy this freedom will simply be a violation of fundamental human right and would also be unconstitutional. It would be a violation of fundamental human right anywhere in the world, not just in India, because it violates a right based on natural law and not just constitutional law. Therefore, every human person has theಲrightಲtoಲchangeಲone’sಲreligionಲifಲ he/she so desires. All of us are born into a family which professes a particular religion, be it Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, or Jainism. It is quite possible that some may be born to atheistic parents. Thus, we usually follow the religion of our parents.

However, when we grow up as adults and exercise our freedom to choose, we can freely choose a religion of our liking and conviction. If a person is not happy with his/her own religion and finds another religion better and more appealing, and gives him/her more joy, happiness and spiritual fulfilment, certainly that person is perfectly free to follow that religion, practise and propagate it. Even an Atheist can change his/her atheistic stance and follow any religion of his/her choice. That is his/her freedom and right. There is no force, coercion or fraud here. It is a free choice. Most conversions are, in fact, free and voluntary. Force, coercion, fraud and allurements cannot be presumed but must be proved. Such free and voluntary choice of a religion cannot be banned by any government. If it does, it acts in an autocratic, dictatorial and totalitarian manner, violating fundamental human rights and is morally culpable. Therefore, a total ban on conversion is illegal because it goes against the freedom of religion guaranteed in

109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


the Indian Constitution (Art25). It is immoral because it goes against the fundamental human right which a human being enjoys by virtue of his/her being a human person. It is a fundamental human right based on natural law which God has written on the conscience or heart of a human person. And to violate that law is morally culpable. Let us not forget that there are enough laws in the country already existing (both in the Constitution and India Penal Code) to handle cases of fraud, coercion or force. We do not need laws to prohibit conversion in the pretext of prohibiting force or fraud. As it is, there are hardly any proven cases of forced conversions. Often clerics and pastors are falsely accused of forced conversions or allurement or undue influence for some ulterior or revengeful motives. There are some instances of Priest or Sister Principals who are falsely accused (and sometimes even arrested) by teachers or employees when some disciplinary action was taken against them or were

dismissed from school. Later on, it is proved that it was a false and baseless allegation. Worse still, sometimes even POCSO Act is slapped on Principals in order to take revenge. It is an irony that a government which is so keen to prohibit force or coercion or allurement for conversions is now proposing a Bill to control population by imposing two-child norm with coercive methods of disincentives to couples having more than two children. It seems to be using two different standards for two laws. In one it wants to prohibit force or coercion and allurement and in the other it uses coercion by imposing two child norm and disincentives and allures them by incentives! Conclusion Therefore, as experience testifies, Anti-Conversion laws are more often abused or misused than used for the rightful purpose. The same is true of UAPA and other draconian laws. They become a handy tool for those who hate other religions and/or want to take revenge. So

110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


many undertrials are languishing in jails because of the draconian laws; a large number of them innocent and victims of hatred or activists who represent dissenting voices. It is hoped, even if the Legislature passes sometimes unjust and unconstitutional laws, the Judiciary of the country would uphold and safeguard the freedom and constitutional rights of its citizens. Is it too much to expect or hope for?

---------------------------------------

+ Gerald John Mathias Bishop of Lucknow

Defend Democracy NOW! -*Fr. Cedric Prakash SJ The institutional murder of 84-yearold Jesuit priest Fr Stan Swamy, who died on 5 July 2021 while still in

judicial custody, has shaken the very foundations of democracy in India. The importance and the urgency to defend democracy and all that is

111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


precious in the Constitution of India against repressive and anti-people laws, is perhaps felt today, as never before. Fr.ಲStan’sಲdeathಲhasಲevokedಲa groundswell of protests all across India and abroad. Editorials and opeds featuring his life and illegal incarceration; rallies and meetings, talks and webinars; prayer vigils and Masses and every form of social media has kept a truth alive that the memory and legacy of Fr Stan will live on forever.Fr. Stan, spent a lifetime working with Adivasis in Jharkhand in defence of their rights; for him, all that mattered was that the Adivasis are accorded the basic dignity which every human deserves and that their access to their resources of jal, jungle and jameen are not exploited by unscrupulous, corrupt vested interests. For this, he ultimately had to pay the price! On 8 October 2020, he was arrested in the Bhima Koregaon conspiracy case even though he had absolutely no connection with it. He died waiting for a chance to clear his name. Whilst in prison, Fr. Stan, despite his age and other physical

infirmities (like Parkinson’s),ಲwasಲforಲ a long time not even given the straw sipper cup which he desperately needed. In denying bail to Fr Stan, the National Investigation Agency (NIA) judge, D. E. Kothalikar argued that “theಲ collectiveಲ interestಲ ofಲ theಲ community” outweighedಲ Fr.ಲ Stan’sಲ rightಲ toಲ personalಲ liberty.ಲ Fr.ಲ Stan’sಲ death should hopefully now shake the collective conscience of the nation and the judiciary as it brings to an end a stark tale of injustice: one that has left the highest institutionsಲofಲIndia’sಲjusticeಲsystem diminished. AfterಲFr.ಲStan’sಲdeath,ಲtheಲNIAಲcourtಲ denied bail to Anand Teltumbde, another member of the BK-16 (as the advocates, artists, journalists and intellectuals who have been imprisoned under the Bhima Koregaon conspiracy case are called). The latest move now is to shift some or all of the BK-16 out of theಲ Talojaಲ jailಲ toಲ anಲ ‘unspecifiedಲ prison’ಲ inಲ Maharashtra.ಲ Accordingಲ to reliable information, the prison authorities recently submitted an application, requesting to transfer the male accused in the case to other prisons. There was no hearing

112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


of the people who are being transferred. The decision was taken solely by the NIA court without any consultation with the political prisoners or their families. The family members of Surendra Gadling, Sudhir Dhawale, and Anand Teltumbde have challenged this decision. They allege that the purpose behind the transfer is to divide the incarcerated by sending them to separate prisons and therefore a brazen attempt to prevent them from speaking the truth! There has been drastic erosion in the democratic space for protest in the country; the ordinary citizen has experienced this in very brutal ways since 2019. The calculated destruction of democratic values and of the rights of the citizens, take place at a frightening regularity. The way some of the followers of the ruling regime (including a BJP member who is a Supreme Court lawyer) ranted and raved against the Muslims of the country at Jantar Mantar on 9 August, in full media glare, is a case in point. They did so with impunity and though after much pressure some are now

arrested, they know very well that nothing will eventually happen to them! On the other hand, a strategy that has been central to the erosion of democratic space has been the weaponizing of the criminal justice system by the State to harass and punish those who dare to protest against the anti-people and antiConstitutional policies and actions of the Government. In this situation, while one looks to the Courts to protect the fundamental rights of all, the entire judicial system, has apparently failed the citizens. There have been 7050 arrests in 5128 UAPA cases between 2015-2019 but conviction rate was only 2.20% (according to data presented in the Lok Sabha in March 2021). While this experience has become visible because of a number of cases (eg.the Bhima Koregaon case, the Delhi riots cases), where intellectuals, students, trade unionists, lawyers, human rights defenders and activists have been incarcerated, the axe of state repression consistently and dangerously hangs over the heads of those who express their point of view or dissent from that of the

113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


state. The Adivasis, the Dalits, the ordinary labourers, the farmers, the migrant workers who raise their voices, know the State only as an entity that punishes those peaceful and democratic attempts to challenge the status quo. The Muslims and other minority groups are particularly vulnerable and have been systematically targeted to create a false narrative of antipatriotism, internal terrorism and of being a threat to the nation. The disheartening situation is that of the courts, who have mostly acted in a conservative manner and have been reluctant to speak truth to power and restore justice. Earlier, the mainstream media allowed for expression of protest and raised issues of such injustice, today it has become the voice of the state and an important medium to popularise the narrative of the State. The large numbers of human rights activists, friends and supporters of all the people in jail under these laws, have consistently and persistently built up a campaign for their release and against the use of draconian laws. Scores of people have been detained under various other

repressive state laws. This includes journalists, human rights activists, trade union activists and workers, cultural activists, comedians, environmentalists, youth, students, farmers, electricity and industrial workers, and large numbers of minorities, to create a false narrative of internal terrorism and threat to the nation. There are some rays of hope: recently some judgements and court orders have begun to question the issues of the sedition law, UAPA and the right to bail. The most recent orders from the NIA court in Guwahati and the Delhi High Court (in the cases of Akhil Gogoi; Asif Tanha, Devangana Kalita and Natasha Narwal) has offered a devastating critique of the UAPA and is also regarded as a turning point in judicial circles. The mainstream press (many who qualifyಲ asಲ ‘godified’ಲ media)ಲ hasಲ taken note of this turn, breaking with the narrative of the BJP government on these issues. These judgements have vindicated and even defended the right to dissent and opposition to government.

114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Beginning 23 July, a series of actions have been launched all over the country as part of a National Campaign to Defend Democracy. Theಲfirstಲwasಲaಲcallಲ‘JusticeಲforಲFatherಲ Stanಲ Swamy’ಲ – which brought together hundreds of people from all walks of life in public protests demanding that the Courts clear the name of Fr Stan. On 28 July, the Jesuit Conference of India (JCI) observedಲaಲ‘NationalಲJusticeಲDay’.ಲಲInಲ a widely -circulated letter the President of the JCI, Fr Stany Dsouza SJ said, “We,ಲ alongಲ withಲ theಲ civilಲ

society organisations and the people of goodwill, have now organised this day (National Justice Day) to pay homage to Fr Stan and to recommit ourselves to the mission of Truth and Justice. It is an inclusive public gathering consisting of Diocesan clergy, the religious, the laity, the staff and students of Jesuit academic institutions, friends and partners in mission and the representatives fromಲ theಲ civilಲ society.” Supporting this initiative, Cardinal Oswald Gracias the President of the Catholic Bishops Conference of India said,

“theಲ deathಲ ofಲ Frಲ Stanಲ Swamyಲ hasಲ been a shock for all. We knew his

health was precarious; that he was jailed on charges that were not established; that he was given a rough treatment when incarcerated in the Taloja jail. Our hearts went out to him. But when he passed away, we were numbed. I knew Fr Stan personally having briefly lived in the same community with him many years back in Jamshedpur. He was gentle, kind, soft spoken but articulate with a single-minded dedication to the cause of tribals, spending hours with them every day. We remember him with affection. The greatest tribute we can pay to him is to keep alive his vision: to work for the poor and the oppressed with dedication. Pope Francis reminds us of this often.”ಲHeಲ endorsed the call for National Justice Day adding, “Iಲ encourageಲ

every bishop in his diocese to participate to the extent possible according to the local situation.”

Theಲ responseಲ toಲ ‘Nationalಲ Justiceಲ Day’ಲ wasಲ overwhelming:ಲ Parishes,ಲ Schools and other Institutions brought together their colleagues and collaborators, their staff and students, religious Sisters and other Priests, their parishioners and others

115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


from civil society for a public manifestation to pay homage to Fr Stan and to pledge that we all need to be and work together for justice, so that the legacy that he has left us will carry on In most places it was a silent assembly either at one place or in procession. The participants caried lit candles, banners, posters and placards which included pictures of and quotes from Fr Stan.COVID-19 SOPs meant that numbers were limited and all manifestations were held on the campuses or in halls. In some places, eminent persons spoke about Fr Stan and his life and the importance of working for justice particularly for the Adivasis, Dalits, minorities and other disadvantaged sections. There were prayer services with hymns and songs of unity. A statement was read out at the end which was covered by some of the local media the next day. On 3 August (the thirtiethಲ dayಲ ofಲ Fr.ಲ Stan’sಲ death)ಲ aಲ Memorial Mass was held for Fr Stan in Jamshedpur and later his incisive memoirಲ‘IಲamಲnotಲaಲSilentಲSpectator’ಲ was released in Ranchi. On 9 August, the National Campaign to Defend Democracy

gained added momentum when 165 movements, platforms and organisations, representing thousands of citizens give a call for a country wide action to save our democracy: marking the international day for Indigenous people & Quit India movement day, as a day of Public Action. The action will continue till 28 August but a high point will be on 15 August India’sಲ Independenceಲ Dayಲ whenಲ thousands will pledge to campaign for repeal of the draconian laws and to protect our democracy. Several programmes: both physical and virtual are planned all over the country, over the next weeks. The signatories to the National campaign in a public statement, ‘DefendಲtheಲRightಲtoಲDissent,ಲRepealಲ the Sedition Law, UAPA and Repressive State Laws, Restore the RightಲtoಲBail,ಲJusticeಲforಲStanಲSwamy’ಲ said, “State repression and attacks

on right to dissent and the Constitution are growing. UAPA, NIA and other draconian laws are being used as instruments of repression. More than 165 organisations and civil society networks are undertaking a country

116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


wide action campaign (15-28 August) to protest against the institutional murder of Stan Swamy and the repression. As part of this campaign, programmes were organised across the country on 23 July to demand justice for Stan Swamy. The demands of this campaign are – 1) Justice for Stan Swamy, 2) Repeal of UAPA, sedition section and all other draconian laws, including state laws that allow preventive detention, 3) Restore Right to Bail,4) Release all Political Prisoners, 5) Accountability for filing false cases and Compensation to victims, 6) Stop illegal detentions and weaponizing the criminal justice system. Country-wide protests and various action programmes will be organised in this campaign on 9 August and during 15-28 August. 9 August is internationalಲ dayಲ forಲ world’sಲ indigenous people. It is also the day on which the quit Indian movement started in 1942. Stan Swamy dedicated his life for Adivasi rights and struggles for jal, jangal and zameen. Come, let us organise programmes on 9 August to protest againstಲ Stanಲ Swamy’sಲ murder,ಲ andಲ for protection of Adivasi rights and

the democracy. Also, on 15 August, we will pledge to campaign for repeal of the draconian laws and to protect our democracy.” The Pledge which thousands are expected to make on 15 August 2021 is:

On the occasion of the 74th Independence Day on 15th August, we pledge to defend the legacy of our Freedom Movement, the spirit of the Preamble and the values of our Constitution. We pledge to campaign for repealing all draconian laws and assert the right to bail of every citizen. We believe that the right to question and the Right to Dissent are the foundation of our democratic, secular and socialist republic. We commit to campaign against all ideologies, laws, and state actions that deprive us of the freedoms of speech and opinion, conscience, association, and to non-violent opposition. Besides, the physical programmes there will be several virtual(online)programmes in the

117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


coming weeks. All signatories (organisations and individuals) will be active on social media from their own pages/handles using the hashtags #FreeAllPoliticalPrisoners #JusticeForFatherStan #RepealUAPA #RestoreRightToBail #NoJailWithoutBail #DraconianLawsQuitIndia. There is also a dedicated email id ncddfor2021@gmail.com In the meantime, the National Allianceಲ ofಲ People’sಲ Movementsಲ (NAPM) has initiated a year-long nation-wideಲ campaignಲ ‘Janಲ Azaadiಲ 75:ಲOnಲtheಲpathಲtoಲFreedom’ಲwhichಲ focusses on remembering the values of the freedom struggle; reasserting the contributions of people’sಲmovementsಲoverಲ75ಲyears;ಲ and to resolutely strengthen our collective struggle for democracy, human rights, social and ecological justice. The campaign which began on 9 August will conclude on 15 August 2022. At the start of the Quit India Movement, late evening of 8 August 1942, Mahatma Gandhi gave a call toಲtheಲnationಲtoಲ“DoಲorಲDie”;ಲtheಲnextಲ day his words translated into

concrete action and India after much struggle, finally gained her freedom on 15 August !947. The currentಲ callಲ toಲ ‘Defendಲ Democracy’ಲ is in a similar vein: it is a do or die for we the people of India today. In 1908, when Lokmanya Bal Gangadhar Tilak was being tried for sedition in the Bombay High Court, he courageously stated, “Swarajಲ isಲ

myಲ birthಲ right,ಲ andಲ Iಲ shallಲ haveಲ it.”

Justice Davar, the presiding judge, then asked him if he had anything to say before the sentence was pronounced, he audaciously replied,ಲ “All I wish to say is that in

spite of the verdict of the jury, I maintain my innocence. There are higher powers that rule the destiny of men and nations. It may be the will of Providence that the cause I represent may prosper by suffering than by remaining free.” These

immortal and inspiring words of Tilak can be read even today; they are etched on a marble plaque outside Court Room 46 in the Bombayಲ Highಲ Court.ಲ Tilak’sಲ biographer N.G.Jog has described this historic moment profoundly, “These words delivered on the spur

of the moment have a spontaneous dignity and almost a Socratic

118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


sublimity. They breathe the spirit of dedication to freedom and of defiance against the might of the British Raj. And, they could have been uttered by only one man in India’sಲ contemporaryಲ historyಲ – Bal GangadharಲTilak.” In 2021, in a fairly similar way Fr Stan resonated the words of Tilak! AsಲweಲtheಲpeopleಲofಲIndiaಲ‘celebrate’ಲ yet another Independence Day, it is fitting to remind ourselves of that prophetic prayer of our Nobel laureate, Gurudev Rabindranath Tagore:

Where the mind is without fear and the head is held high; Where knowledge is free; Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls; Where words come out from the depth of truth; Where tireless striving stretches its arms towards perfection;

Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit; Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action – Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. We have to wake up now before it is too late! We need to internalise and actಲ onಲ Tagore’sಲ callಲ toಲ “letಲ myಲ countryಲ awake”; together with Gandhi’sಲ “doಲ orಲ die”ಲ andಲ Tilak’sಲ “Swarajಲisಲmyಲbirthಲright;” above all, with that unflagging commitment, whatever the price, to defend democracy NOW! 11 August 2021

*(Fr. Cedric Prakash SJ is a human right, reconciliation & peace activist/writer. Contact: cedricprakash@gmail.com ------------------------------------------------------------------------------------

119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


SETTLED FOURTH # chhotebhai

This title is enigmatic. It should eitherಲ beಲ “Settledಲ For”,ಲ “Setಲ Forth”ಲ orಲ“SettledಲforಲFourth”.ಲItಲisಲactuallyಲ anಲamalgamಲofಲallಲthree.ಲ“Settleಲfor”ಲ usually means accepting something thatಲ isಲ belowಲ par.ಲ “Settledಲ forಲ fourth”ಲ obviouslyಲ meansಲ thatಲ theಲ proponent/ exponent has settled for fourth place.ಲToಲ“setಲforth”ಲisಲjustಲ the opposite, to make a new beginning. These thoughts came to me after observingಲsomeಲofಲIndia’sಲeffortsಲatಲ the recently concluded Tokyo Olympics 2020. For over 60 years we had settled for fourth place finishes, and actually considered them a great achievement; as that of Milkha

Singh in Rome (1960) and P.T. Usha at Los Angeles (1984). Despite our gloating over the medal winners my heart went out to two fourth placed finishers – the women’sಲ hockeyಲ teamಲ andಲ Aditiಲ Ashok in golf. I say this because they were not counted among the probables. I watched that bronze medalಲwomen’sಲhockeyಲmatch.ಲLikeಲ many others, I believe that though Great Britain won, India did not lose. They went down fighting. Our girls were puny compared to the British. Many of them were from impoverished backgrounds. Some caste chauvinists in Meerut U.P., had the audacity to say that we lost because Vandana Katharia (who actually scored several goals, including a hatrick) was a dalit. Shame on them. Aditi also faced insurmountable odds. She had to play 4 rounds (72 holes) and at the end of the third round (54 holes) she was placed second. In the fourth round she lost by just one stroke. But listen to her

120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


story. She is diminutive, lacking the physical strength for long drives from the tee off. This was compounded by her recovering from corona that further debilitated her. Added to that, in Japan she had to commute for 1½ hours every day from her accommodation to the venue, necessitating rising at 3.00 a.m. and not getting full sleep. Her mother was her caddie (who lugs her golf bag around the course). This is probably because she could not afford her own support staff. It speaks very poorly of our organizers. I therefore consider Aditi too as a winner. What really amused me was the way our netas went to town seemingly taking credit for the medal winners; starting with our very photo conscious Prime Minister being seen time and again talking to the athletes over the phone. The biggest faux pas was by Manohar Lal Khattar, the Chief Minister of Haryana. He boasted on TV that gold medallist Neeraj Chopra had been training at Panchkuia and he would now offer him a job in the State Government as a Class I officer. Did Khattar not know that

Neeraj was a Subedar in the Indian Army? He belongs to the 19th Rajasthan Rifles that has its regimental centre in Delhi. Besides, Neeraj had been training in South Africa, Turkey and Sweden under the watchful gaze of Klaus Bartonietz, a German expert in biomechanics. Wonder if Khattar even knows what that means? Not to be outdone, Yogi Adityanath, Chief Minister of U.P., published full page ads of himself and Neeraj. But I wonder if his Govt took any action against those who passed casteist slurs against Vandana? Small wonder then that veteran journalist Rajdeep Sardesai was prompted to sayಲ thatಲ netasಲ don’tಲ winಲ medals.ಲ Columnist Sagarika Ghose went a step further with her satirical piece inಲtheಲTimesಲofಲIndiaಲ“Olympicsಲforಲ Netas”.ಲSheಲbestowedಲtheಲmedalಲforಲ synchronised swimming on the Gandhi siblings Rahul and Priyanka. No prizes for guessing why. The new Minister of Sports, Anurag Thakur, got the medal for shooting – yes, for shooting his mouth off with vitriolic communal hate speech. Amit Shah deservedly got the medal for wrestling his opponents and

121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


pinning them to the ground. Is arm twisting a part of wrestling? Veteran Sharad Pawar deservedly got the medal for gymnastics. He is a past master at parallel bars, floor exercises, roman rings and the pommel (not Trojan) horse! Had our netas been so concerned about sports the Prime Minister would not have removed the Sports Minister Kiren Rijiju just a month before the Olympics. Post facto it is easy to bask in the glory of other people’sಲachievements. Former long jumper Annu Bobby George reportedly said that the present government has done more for sports than previous ones (read Congress). Is Annu preparing for a long jump into the Rajya Sabha? If my memory serves me right the Sports Authority of India was started by Indira Gandhi as a prelude to the New Delhi Asian Games in 1982. Margaret Alva was the Sports Minister. They had identified various ethnic groups that were genetically oriented to a particular sport. The tribals of Chhotanagpur were encouraged to take up archery and hockey, while

the Siddhis (a tribe of African origin on our west coast) were picked up for long distance running. Let me rack my memory further. Earlier it was the Indian Army that produced the best athletes. Neeraj is but the latest entry from those august portals. The Indian Railways come next. Many of our best hockey players were employed in either Air India or Indian Airlines. Several of them were Goans or Anglo-Indians. The first crop of male athletes like Milkha Singh and Ajit Pal Singh were from Punjab. Woman athletes like Annu and Usha were from Kerala. With time, the demographics have changed. Most of our wrestlers and other sportspersons are from Haryana. Our women boxers and weightlifters are from the North East. Badminton stars are from Hyderabad. Odisha is the new hub for hockey, thanks to the sponsorship by Chief Minister Naveen Patnaik, himself a former hockey goal keeper. The house of Tatas was probably the first to seriously encourage sports. Before the advent of sports quotas

122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


in government recruitment (Annu please note that it was not introduced by the BJP) several sportspersons had to depend on their own resources. Somebody like Maharaja Karni Singh of Bikaner could bear his own costs for trap shooting. Gold medallist Abhinav Bindra could afford his own shooting range; but most sportspersons are totally dependent on sponsors, be they government or private, not just for the training and travel, but even for specialized diet, equipment and support staff. Returning to Tokyo, we are gloating over 7 medals; one gold, two silver and four bronze; just one more than the six we won at London 2012. In contrast the USA won 39 gold from a haul of 113, closely followed by China with 38 from 88. So there is a long haul ahead of us for Paris 2024. We could take a cue from veteran sports commentator Boria Mazumdar who was in Tokyo itself. He recommended that, like Britain in 2012, we should shift focus from team sports like hockey to individual events like athletics. We could focus on our strengths in

wrestling, boxing and shooting where there are many more medals for the taking. In contrast, in a team event like hockey, 16 players go through 8 matches to win just one medal. Food for thought. I would also like to remind our newly minted Sports Minister that sports is a great leveller. World tennis champions Novak Djokovic and Naomi Osaka bit the dust, as did our brightest stars Marykom,Vinesh Phogat, Sania Mirza, Manika Batra and Deepika Kumari (incidentally all women). This despite Deepika being the reigning world champion in women’sಲindividualಲrecurveಲarchery.ಲ Sport is also a great unifier. Some of the best athletes from Europe are of African origin. Nobody asks an athlete if he or she is Hindu, Muslim, Christian or Sikh. Performance is all that matters. Before concluding these reflections I am taking a leaf out of Yogendra Yadav’sಲ book.ಲ Heಲ isಲ aಲ politicalಲ animal. Yet he chose to write a piece in The Print about his own childhood sporting experiences. Could I lag behind?

123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


My father was the Captain of the Cawnpore Golf Club in 1957. When Gen Thimmaiah, then Chief of Army Staffಲ visited,ಲ itಲ wasಲ myಲ father’sಲ privilege to partner him. In like manner it fell to his younger brother to introduce the cricket test teams to the Governor of U.P. who would drive down from Lucknow for the match in Green Park stadium. Sport was in our blood. The first sport that came my way when I was just 6 or 7 was golf. I was then packed off to boarding school in the hills, so that was the end of golf for several years. But boarding school was all about robust outdoor games. There were no lush green playing fields. We played on bajri (fine gravel) that guaranteed bruises and worn out boots or keds. With gaping holes in the soles due to the constant abrasion with the bajri we padded them up with cardboard, all that we could afford! My favourite game was hockey, where I always played left wing. Back then both hockey and football were played in a 5-3-2-1 formation, very different from the modern game. I represented the school in

junior football and an exhibition boxing bout. But I was physically too weak and small for gymnastics. I was mortally scared of rope climbing. When I turned 18 I became a member of the Golf Club in my own right, but quit a year later when my father died. Later in life I would organize hockey and football teams, indulge in some trap shooting and organize a badminton tourney. But the funniest moment was in cricket. In a match in the church I clean bowled the parish priest. He deemed it an anti-clerical act! When I arranged a cricket team for my employees one of the players was a girl. The other team took her lightly not knowing that she was a leg spinner from the national team. That was Neetu David who is currently the chief selector of the Indianಲ women’sಲ cricketಲ team.ಲ Weಲ won, but we later discovered that my wife who was the scorer had totalled the runs incorrectly. Tough luck for the losers though! No matter how old or young we are there will always be opportunities to pick up a hockey stick, a golf club, boxing gloves or a badminton racquet. Today I would advocate

124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


volley ball as it is the least So let us pursue the Olympic goal of expensive, with limited space faster, stronger, higher, to which a requirement and ensures robust fourth dimension has been added – physical activity. In passing, the together. Why settle for less, as we most beautiful female athlete at set forth for Paris 2024. Tokyo 2024 was a volley ball player from Turkey. AUGUST 2021 -----------------------------------------------------------------------------------

Dadleank sthonachem keansor - ttoni menddonsa, nidd'ddoddi (dubai)

amche aiche choddit yuvozonn keansor tosoli mharekar pidda, tantumyiಲ‘sthonachemಲkeanor’ಲfokotಲ striank, bailank matr zata mhonn driddh patyenni dourun asat. Tori punn ailevarchea tempa heuxin “sthonachemಲ keansor”ಲ bailankch nohim bogar puruxankyi zata mhonn disun ayil'lean soman zalam. Proti xembhor zonn sthonachea piddestam thoim chear purux piddest astat mholl'llem sonxodhon kel'lean kollun ailam. Xivai gombhir

vixoi kitengi mhollear puruxam thoim disun yemvchea “sthonachemಲ keansor”ಲ otiಲ veganಲ prosarun veggim mornnak aukas zata. Striyanchea sthonachi vaddaull gatran vhodd. Purux sthonanchi gatran vaddaull lhan zal'lean osolem keansor koxem zaunko karonn mhonn sobarank kutuhol zaunko puro. Striam porinch puruxankyi sthonanchi gronthi asun nixkri-i zaun astat. Aprup son'nivexamni ya thoddea karonnamni heo keansor rog zaun bodlatat, puruxanchem sthonanchem keansor xostrchikitsa marifat tantleo bhio kaddcho sombhou asta zal'lean xostrchikitsa nontor tori odhik kall vanchun urunk sadhyota bhilkul na. Xtonanchea keansora nimtim

125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


vollvollche purux voidyoki-i khakeancho bhag porikxa korun soulobheank aspotreank vecheant ghemvchem odhik borem mhonn ch xe. 60 thaun 70 poreant dakter sangun asat. Dadleamni sthonanchem keansor tori tachea aplea sthonanchi chimv bhag her bhagamni chorun vechem chirddun polleun onubhou dison kollun ailam. Hea fuddem strioch ailear kuddle aplea dakterak nohim astam horyek purux (sorv bhettun porikxa korun ghemvchem prayecheamni) aplea sthonanchi odhik ut'tom'. zamv sogllea sthonancho bhag, ------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

Karnataka

Konkani

Sahitya

Academy honored 6 writers on August 1, 2021 at the Town Hall Mangaluru. MLA Vedavyasa Kamat was the chief guest for the event.

Contribution of Rs. 2,70,500/towards purchase of kitchen equipments to Snehalaya Charitable Trust, Manjeshwara from our Club. This is a contribution from our Club

126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Well-wishers. Cheque was presented to Mr. Joseph Crasta popularly known as 'Barefoot

Samaritan' during our Installation day.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indian Catholic Youth Movement (I.C.Y.M)

Central

Mangalore

Diocese

occasion

of

Council, on

National

Dioceseಲ onಲ Sunday,ಲ Augustಲ 8thಲ 2021ಲatಲ9.45amಲthroughಲanಲonlineಲ

the

Youth

Sunday hosted "P.S.T.A - 2021",ಲ

platform. Theಲ PSTAಲ programಲ startedಲ withಲ aಲ Prayerಲ song.ಲ Leonಲ Loydಲ Saldanha,ಲ Presidentಲ ofಲ ICYMಲ Mangaloreಲ Dioceseಲ welcomedಲ theಲ guestsಲ andಲ theಲgathering.ಲ anಲ onlineಲ trainingಲ programmeಲ forಲ theಲ Presidents,ಲ Secretaries,ಲ TreasurersಲandಲAmchoಲYuvak/Mediaಲ RepresentativesಲofಲallಲtheಲUnitsಲandಲ Deaneriesಲ ofಲ ICYMಲ Mangaloreಲ

Mrಲ Walterಲ Nandalikeಲ Managingಲ DirectorಲofಲDaijiworld,ಲwasಲtheಲChiefಲ Guestಲandಲtheಲmainಲspeakerಲforಲtheಲ programme.ಲ Msgrಲ Revಲ Frಲ Maximಲ Noronhaಲ wasಲ theಲ presidentಲ ofಲ theಲ programme.ಲ

127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Rev.ಲ Fr.ಲ Ashwinಲ Lohithಲ Cardozaಲ -ಲಲ ICYMಲDiocesanಲDirector,ಲLeonಲLoydಲ Saldanhaಲ -ಲ Diocesanಲ Youthಲ President,ಲ Veenaಲ Vasಲ -ಲ Diocesanಲ Generalಲ Secretaryಲ wereಲ theಲ dignitariesಲ forಲ theಲ programme.ಲ Drಲ Meenaಲ Pereira,ಲ Deanಲ ofಲ PGಲ studiesಲ atಲ Roshniಲ Nilayaಲ Schoolಲ ofಲ socialಲ workಲ wereಲ theಲ guest,ಲ whoಲ wereಲ presentಲonline. Drಲ Meenaಲ Pereiraಲ gaveಲ aಲ briefಲ introductionಲ aboutಲ howಲ youthಲ areಲ sufferingಲ mentallyಲ andಲ physicallyಲ andಲ howಲ counsellingಲ wouldಲ helpಲ themಲtoಲovercomeಲmanyಲproblems.ಲ Msgrಲ Revಲ Frಲ Maximಲ Noronhaಲ launchedಲ theಲ counsellingಲ Logoಲ ROSHNIಲ-ಲRecover,ಲRegain,ಲRelive,ಲanಲ initiativeಲ byಲ ICYMಲ Dioceseಲ ofಲ Mangaloreಲ inಲ collaborationಲ withಲ RoshniಲNilaya-SchoolಲofಲSocialಲWorkಲ andಲ Shanthiಲ Kiranಲ Counsellingಲ centreಲBajjodi. ಲMsgrಲ Rev.ಲ Frಲ Maximಲ Noronhaಲ addressedಲ theಲ gatheringಲ onಲ theಲ importanceಲ ofಲ youthಲ leadersಲ inಲ theಲ presentಲscenarioಲandಲcongratulatedಲ theಲ entireಲ councilಲ teamಲ forಲ theirಲ activeಲ participationಲ duringಲ thisಲ pandemicಲ.

MrಲWalterಲNandalikeಲinಲhisಲaddressಲ briefedಲaboutಲhisಲlifeಲexperienceಲandಲ howಲ toಲ faceಲ challengesಲ inಲ life.ಲ Heಲ highlightedಲ theಲ importanceಲ ofಲ mediaಲinಲtheಲpresentಲsituation.ಲMsgrಲ Revಲ Frಲ Maximಲ Noronhaಲ andಲ Mrಲ Walterಲ Nandalikeಲ wereಲ ಲ honouredಲ withಲ aಲ mementoಲ asಲ aಲ tokenಲ ofಲ gratitude.ಲ Veenaಲ Vasಲ ಲ renderedಲ theಲ voteಲ ofಲ thanks.ಲ Minolಲ Braggsಲ -ಲ DiocesanಲyouthಲPROಲcomperedಲtheಲ inauguralಲprogram. Thereಲwereಲbreakoutಲroomsಲcreatedಲ onlineಲ forಲ theಲ President,ಲ Secretary,ಲ Treasurerಲ andಲ Amchoಲ yuvak/Mediaಲ representative.ಲ Leonಲ Saldanhaಲ introducedಲMrಲJacksonಲEricಲDcostaಲ-ಲ ExಲPresidentಲofಲICYM,ಲಲandಲheಲtookಲ theಲsessionಲforಲallಲtheಲPresidentsಲandಲ Secretaries.ಲ Vishmaಲ D’ಲ Cunhaಲ introducedಲ Mrಲ Anilಲ Rupeshಲ whoಲ tookಲ theಲ sessionಲ forಲ allಲ theಲ treasurers.ಲ Rakshithಲ Pintoಲ -ಲಲ introducedಲMrಲManojಲFernandesಲ-Exಲ PROಲofಲICYM,ಲಲheಲwasಲtheಲtrainerಲforಲ allಲtheಲMediaಲrepresentatives. Rev.ಲ Frಲ Ashwinಲ Cardozaಲ addressedಲ theಲ attendeesಲ aboutಲ theಲ importantಲ announcementsಲ pertainingಲ toಲಲ Annualಲ Generalಲ Bodyಲ Meetingಲ andಲ theಲ elections.ಲ ಲ Heಲ announcedಲ thatಲ

128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


electionsಲ willಲ beಲ scheduledಲ nextಲ Sunday.ಲ Heಲ alsoಲ congratulatedಲ allಲ theಲ DEXCOಲ andಲ Councilಲ membersಲ forಲtheirಲselflessಲserviceಲforಲtheಲpas

tಲtwoಲyears. Theಲ PSTAಲ trainingಲ programಲ endedಲ withಲICYMಲthemeಲsong.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAC ACCA affiliates placed in top level companies The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) institute, is the globalಲ professionalಲ accountingಲ bodyಲ offeringಲ theಲ “Charteredಲ Certifiedಲ Accountant”ಲqualificationಲwhichಲgivesಲplentyಲofಲopportunitiesಲnotಲonlyಲabroadಲ but even in India as there are big 10 audit firms offering jobs for ACCA affiliates. ACCA is fast growing international accountancy organisation with 2,00,000 members and 4,86,000 students in 180 countries. ACCA is a globally-recognized accounting qualification that provides a strong foundation to students and professionals for careers in Accounting, Tax Consulting, Auditing, Business Valuation, Treasury Management etc. The following students of St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru, who have been affiliated with ACCA are placed in leading companies in India and abroad. Deena Sequeira, is the daughter of Mathew Robert Sequeira and Gracy Sequeira, Kulshekar, Mangaluru had completed ACCA in March 2021 in single attempt. Soon after completing her B.Com. from St Aloysius College (Autonomous), she joined ACCA. She had taken all 12 papers as self-study mode even 129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


though it was challenging it was worth doing. As a tutor, Deena came across many students who give up ACCA because it's difficult to study. At present Deena is placed in big 5 Audit firm as an Audit Assistant. Awin Menezes, is the son of Alwyn and Anitha Menezes from Bantwal completed his BCom Degree from St Aloysius College (Autonomous)ಲinಲ2015ಲandಲjoinedಲACCA.ಲHeಲsays,ಲ“Sinceಲtheಲ course was not popular in India in the initial years and due to lack of exam centres at Mangalore, students had to travel eitherಲtoಲKochiಲorಲBangaloreಲtoಲattendಲtheಲexams.”ಲCurrentlyಲAwinಲisಲworkingಲ as a Senior 2 within Assurance (Banking and Capital Market UK Practice) at EY GDS, Bangalore. Rexon Martis, is the son of Ronald Martis and Jacintha Martis from Kulshekar, Mangalore. After completing B.Com. degree from St Aloysius College (Autonomous), Mangaluru he joined ACCA and was placed as an Auditor at EY Kuwait (fun filled job with deadlines to come up with the results). As an ACCA graduate, he says that sheer hard work and dedication helped him to qualify ACCA within a span of 1 year with the 3rd Rank in India.

Velron Rozer Goveas, from Mangalore completed BCom in 2018 from St Aloysius College. He decided to take up ACCA because it was a global degree widely recognized in many countries and also because the method of examination was suited his style. During the final semester of his study, he got placed into Northern Trust – Bengaluru. After completing ACCA, Velron is 130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


placed in Ernst & Young – GDS in the Assurance service line as a Lead Associate. Velron says from his experience that he has seen that ACCA affiliates who have prior work experience tend to attract better positions and offers when compared to Affiliate freshers. Therefore, he suggests that students who take up BCOM with ACCA start working after graduation and complete the remaining papers. As a globally recognized education and updated/Industry relevant content, ACCA qualification is a great way to build a career in Accounts and Finance. Students can pursue this along with their graduation. Its flexible examination scheme makes this qualification more attractive having more than 80 international accountancy partnerships. It communicates credibility since student’sಲproficiencyಲisಲtestedಲoverಲ14ಲrigorousಲexamsಲandಲisಲaಲgreatಲwayಲtoಲ giveಲ anಲ edgeಲ toಲ one’sಲ resume.ಲ Aಲ well designed curriculum which is continuously updated to develop industry relevant knowledge, skills and professional values. ACCA trains to perform strategic roles at senior management levels. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUO Akanksha Shenoy bags I Place in State level English Poetry Competition St Aloysius College Autonomous, Mangalore is proud to announce that Corporal Akanksha Shenoy (Student of II B.Com.) of 18 Karnataka Battalion NCC (National Cadet Corps), Army Wing has

received first place in the State level English Poetry Competition.

131 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


On the occasion of Kargil Vijay Diwas Celebration, 2 Karnataka Engineering Coy NCC, Surathkal conducted a competition on patriotic poetry. It took place on the 26th of July, 2021 which included all the three wings of NCC (Army, Air and Navy). The Cadets were informed in prior to write an original poem based on patriotism as their topic. The poem was required to be written either English or Hindi languages. They were further encouraged to make a video of the recitation the same poem and submit it to their respective battalions. The video was then examined by the Commanding

Officer and sent to the unit incharge of this competition. When asked about Akanksha's response, she replied "I am delighted that I have received this prize and grateful to the Commanding Officer Col. Nithin R Bhide and the Administrative Officer, Lieutenant Col. Amitabh Singh of 18 Karnataka Battalion, the Principal, Rev Dr Praveen Martis. S.J. and the Associated National Cadet Corps Officer, Captain Shakin Raj of St Aloysius College (Army wing) for encouraging me to take part in this competition. Furthermore, I would continue giving my best to NCC in the years to come."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ph.D.

awarded

to

Ms

Zeena Flavia DSouza of St.

Aoysius College Ms Zeena Flavia Dsouza, Assistant Professor, Department of Commerce and HOD, B.Com (Professional), St Aloysius College (Autonomous), has been awarded Ph.D. degree for her thesis titled: “Organisationalಲ Culture,ಲ Employeeಲ Attitude and Performance: A comparative study of Private and

PublicಲSectorಲBanksಲinಲKarnataka”ಲbyಲ Tumkur University, Tumkur.

132 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


She was successfully guided by Dr Suresh Poojary, Associate Professor, Department of Commerce & Dean, Research and Innovation, St Aloysius College (Autonomous), ***

Traditional Mangalorean, Namma Kudla monsoon delicacy.

INGREDIENTS:

Veez poetess Ashuntha Dsouza, Bajal received an award at the Tullu Parishad -V4 News during their Kavi Ghosti 2021. Veez congratulates her on her accomplishment.

M JESSY DSOUZA

HALDI

KOLYACHI

|TURMERIC LEAVES

PATHOLI

2 cups boiled rice { 400 gms} 1 grated coconut 3 - 4 palm jaggery or as required 1/2 tsp cardamom powder Salt to taste 8 - 10 turmeric leaves or more METHOD:

133 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Soak boiled rice for minimum 5 - 6 hours or over night add salt to taste & grind into fine thick paste. Take bowl & mix grated coconut , powdered jaggery & cardamom powder, keep it aside. Spread rice paste on clean turmeric leaves with your finger tips, place coconut jaggery mixture in the centre & around, fold vertically or as per your choice. Steam this in the idli steamer for 20-30 minutes.

NOTES: I have used palm jaggery as its more healthy version. You can use according to ur choice. For more softer patholi you can add 1 fistful coconut while grinding rice.

Enjoy these yummy, flavoursome patholi with cup of hot tea or coffee. Even as snack.

134 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


137 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


139 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


140 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


147 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


149 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


150 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


151 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


152 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


153 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


154 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


155 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


156 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


157 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


158 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


159 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


160 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


161 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


162 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


163 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


164 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


165 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


166 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣಿ


167 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣಿ


168 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣಿ


169 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣಿ


170 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕಣಿ


171 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


172 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


173 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


174 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded