Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 37

ಆಗ ೊಸ್ತ್ 12, 2021

PÉÆAQÚ ¸ÀªÀiÁeÉAvÉèA ¥Àdð½vï £ÉPÉvïæ qÁ. ªÉÆúÀ£ï J. ¥Àæ¨sÀÄ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೊ ? 1947 ಆಗೊಸ್ತ್ 15 ವೆರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಬ್ರ್ ಟಿಷ್ ಆಡಳ್ತ್್ ಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ರಿ ವ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಚರಿತಾ್ ಸ್ವಾಂಗ್ತ್ . ಪುಣ್ ಆತಾಾಂಚಿ ಭಾರತಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿ ಪಳೆತಾನಾ ತೊ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ ಫಕತ್ರ ಜಾತಿವಾದಿ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್‍ಲಕಲಿ ಗ್ತಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಟಾ ! ಖಂಡಿತ್ರ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ರ ಆಜ್‍ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ ವ ಸುಟ್ಕಾ ನಾ ಸ್ವದ್ಯಾ ಲೋಾಕ್, ರೈತಾಾಂಕ್, ವಾಾ ಪಾರಿಾಂಕ್, ಅಲ್ಪ್ ಸಂಖ್ಯಾ ತಾಾ ಾಂಕ್ ತಸಾಂಚ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ ಾರ್ ಚಲಾಯ ಾ ಭಾರತಿೋಯ್ ಪ್ ಜೆಕ್. ತೊ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ ಲಾಬ್ಲಿ ಫಕತ್ರ ಕಾಂದ್ರ್ ಸಾಾರ್ ಚಲಂವಾಯ ಾ ಜಾತಿವಾದಿ ಬ್ರಜೆಪಿಕ್. ಫಕತ್ರ ತಾಾ ಪಾಡಿ್ ಚೆ ಪ್ ಧಾನ್ ಮಂತಿ್ ನರಾಂದ್್ ಮೋಡಿ ಆನಿ ಘರ್ ಮಂತಿ್ ಅಮಿತ್ರ ಶಾ ತಾಾಂಾಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪರಿಾಂ ಭಾರತ್ರ ಚಲಯ್ತ್ ತ್ರ. ಸಂವಿದ್ಯನಾಾಂತ್ರ ಜಾಾಂವ್ನ, ಕೋಡಿ್ ಾಂನಿ ತಾಣಾಂ ವಿಾಂಚ್ಕಲ್ಲಿ ಾಂಚ್ ಶಿಜಾ್ ಆನಿ ಭಾರತಿೋಯ್ ಪ್ ಜಾ ವಿಶೇಷ್ ಸಂಕಷ್ಾ ಾಂನಿ ಕಷ್ಾ ತಾ. ಸತಾ, ನಿೋತಿ ಖ್ಯತಿರ್ ವಾವುಚೆಾಾಂ ನಿಫಾಳ್‍ಲ ಜಾಲಾಾಂ, ಪತಿ್ ಕೋದ್ಾ ಮ್ ಆನಿ ಸವ್ನಾ ಮಾದ್ಾ ಮಾಾಂ ತಾಣಾಂ ಭಿತರ್ ಘಾಲಾಾ ಾಂತ್ರ ಆನಿ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಮೂಟಿ ಭಿತರ್ ದ್ವಲಾಾ ಾಾಂತ್ರ. ವಸು್ ಾಂಚಿಾಂ, ಪೆಟ್್ ೋಲ್ಪ-ಡಿೋಜಿಲಾಚಿಾಂ ಮಲಾಾಂ ಸಗ್ತಾಕ್ ಗೆಲಾಾ ಾಂತ್ರ ಆನಿ ಭಾರತಿೋಯ್ ಪ್ ಜೆಚೆ ಕಷ್ಾ ಪಾತಾಳ್ತ್ಕ್ ಗೆಲಾಾ ತ್ರ. ಹಿ ಜಾಲಾಾ ಚಿಾಂತಾಜನಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿ ಆಜ್‍ ಆಮಾಯ ಾ ಭಾರತಾಚಿ. ಸಾಾರಾ ವಿರೋಧ್ ನಿೋತಿ ಖ್ಯತಿರ್ ಝಗಡ್ಟಯ ಾ ಾಂಕ್ ಕೂಡ್ಟಾಂವ್ನ್ ಜೈಲಾಾಂತ್ರ ಘಾಲಾಾಂ, ನಿೋತ್ರ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ಕೋಡಿ್ ಾಂತಾಿ ಾ ನಾಾ ಯ್ಕದಿೋಶಾಾಂಚೊ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ ಾಡ್ಟಿ ಆನಿ

ಗ್ತದಿ ವಯ್ಲಿ ಕಿತಾಂ ಆಶೇತಾತ್ರ ತಾಂ ಾಯ್ತಾಗತ್ರ ಕರಾಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ಪಾವಾಿ ಾ . ಸ್ಥಿ ತಿ ಗಂಭಿೋರ್ ಜಾಲಾಾ ಜಾಲಾಿ ಾ ನ್ ಸಭಾರ್ ಮಾದ್ಾ ಮಾಾಂ ಲೋಾಕ್ ಖರಿ ಸ್ಥಿ ತಿ ಕಳಂವಾಯ ಾ ಬದ್ಯಿ ಕ್ ಡಾಂಬರಾಟ ಖೆಳ್ತ್ಾ ತ್ರ. ಹಾಯ್ ಕಟ್ಕ ಕಟ್ಕ, ಆಮಾಾ ಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬಯಿಲಾಿ ಾ ಮ್ಹಾತಾಾ ಗ್ತಾಂಧಿನ್ ಜಾಾಂವ್ನ, ಜವಾಹರ್ಕಲಾಲ್ಪ ನೆಹರನ್ ಜಾಾಂವ್ನ, ವಲಿ ಬ ಬ್ಲಯ್ ಪಟೇಲಾನ್ ಜಾಾಂವ್ನ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್್ ಬ್ಲೋಸ್ವನ್ ಜಾಾಂವ್ನ, ಆಜ್‍ ಭಾರತ್ರ ಹಾಾ ಕಠೋಣ್ ಸ್ಥಿ ತರ್ ಪಾವಾತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾ ಪಾಣ ಾಂತ್ರ ತರಿೋ ಚಿಾಂತ್ರಕಲ್ಲಿ ಾಂ? ನಾ, ಭಿಲ್ಕಾ ಲ್ಪ ನಾ, ತ ಆಶೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಮೃದಿಿ ಪರ್ ಭಾರತ್ರ, ಏಕ್ ಸುಧಾ್ ಲ್ಲಿ ಾಂ ಭಾರತ್ರ, ಹೆರ್ ರಾಷ್ಾ ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಆಪಿಿ ಯ್ ಶಾಥಿ ದ್ಯಖಂವೆಯ ಾಂ ಭಾರತ್ರ. ನಹಿಾಂ ಮ್ಹಾತಾಾ ಗ್ತಾಂಧಿಕ್ ಗುಳ್ಳ ಮಾನ್ಾ ಲಾಗ್ತಡ್ ಾಡ್ಕಲಾಿ ಾ ಉಗ್್ ಕವಾದಿ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೊೋಡ್ಸೆ ಚೆಾಂ ಭಾರತ್ರ! ಹಾಾ ಸವಾಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ಪ ಾರಣ್ ಆಮಯ ಆಶಿಕಿ್ ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾ ತ್ರ ಲೋಕ್ ತಸಾಂಚ್ ಶಿಾಪ್ ಆಸೊನಿೋ ಪಾಟ್ಕಿ ಾ ನ್ ದಾಂವ್ನಕಲ್ಲಿ ಾಂ ಖ್ಯಾಂವ್ಚಯ ಶಿಕಿ್ ಲೋಕ್! ತಾಾಂಾಾಂ ಭಾರತಾಾಂತ್ರ ಕಿತಾಂ ಜಾಲಾಾ ರಿೋ ಕಿತಾಾ ಚಿಚ್ಯ ಪವಾಾ ನಾ, ಕಸ್ವಿ ಾ ಚೆಾಂಚ್ ಗುಮಾನ್ ನಾ. ಫಕತ್ರ ಭುಕೆಚ್ಯಾ ಾಾಂಠಾಳ್ತ್ಾ ನ್ ವ್ಚಳ್ಳಾ ಳ್ತ್ಯ ಾ ಲೋಾಕ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಾಚ್ಯಾ ಘೊಟ್ಕಳ್ತ್ಾ ಾಂತ್ರ ಶಿಾಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲಯ ತಿಸ್ವ್ ಾ ವಗ್ತಾಚೆ ಜಾತಿವಾದಿ. ದೇವ್ನ ನಾಸ್ವಯ ಾ ಸಂಸ್ವರಾಾಂತ್ರ ಗ್ತಯ್ಕಚ್ಯ ದೇವ್ನ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ತಿಚೆಾಂ ಶೆಣ್ ಖ್ಯಾಂವ್ನ್ ಮೂತ್ರ ಪಿಯ್ಲಾಂವೆಯ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಪಿಶೆ!

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


PÉÆAQÚ ¸ÀªÀiÁeÉAvÉèA ¥Àdð½vï £ÉPÉvïæ qÁ. ªÉÆúÀ£ï J. ¥Àæ¨sÀÄ

ಡ್ಟ. ಮೋಹನ್ ಎ. ಪ್ ಭು ಕಾಂಕಿಣ ಸಮಾಜೆಾಂತಾಿ ಾ ಮ್ಹಾನ್ ಸ್ವಧಾಾಂ ಪಯಿಾ ಎಕಿ . ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯಾ ಪಯ್ತಣ ಚಿ ಕಥ ವಾಚ್ಯ್ ನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಧನಾಚಿ ಝಳಕ್ ಮೆಳ್ತ್್ ಆನಿ ಹಾಾ ಮ್ಹಾನ್ ವಾ ಕಿ್ಚಿ ವಳಕ್ ಆಮಾಾ ಾಂ ಜಾತಾ. ತರ್ ಡ್ಟ. ಮೋಹನ್ ಎ ಪ್ ಭುಚ್ಯಾ ಪಯ್ತಣ ಾಂತ್ರ ಆಮಿ ಸ್ವಾಂಗ್ತತ್ರ ದಿವಾಾ ಾಂ. ಜಿಣ್ಯಾ ಪಯ್ತಣ ಚೊ ಆರಂಭ್: ಮಂಗುೊ ರಾಕಯ ಾ ಬಲಾಾ ಠಾಾಂತ್ರ (ಸನಾಾ ಸ್ಥ

ಗುಡ್ಸೆ ಮ್ಹ ಣಾ್ ತ್ರ ತಾಾ ಜಾಗ್ತಾ ರ್) ಮಾಗ್ತಾಚ್ಯಾ ತಿಕೆಾ ಸಕಯ್ಿ ಮಡ್ಟಿ ಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಾಂವ್ನ ಜಲಾಾ ಲಾಂ. ನಿಮಾಣಾಾ ಸನಾಾ ಸ್ಥನ್ ಆಪಾಿ ಾ ಪಂಗ್ತೆ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ ರಾವ್ನಕಲ್ಲಿ ಾಂ ಹೆಾಂ ಕಲಾಾ ಚ್ಯಾ ಪಾಾಾ ಚೆಾಂ ಘರ್. ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ತ ಮುಡ್ಟಿ ಕುಶಿನ್ ಚಮಾಾ ಲ್ಲ (ತಸಲಿ ಏಕ್ ಕಲನಿ ಆತಾಾಂಯ್ ಪುತ್ತ್ ರ್ ತಾಲ್ಕಾಾಂತ್ರ ಆಸ್ವ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಸಮಾಾ ತಾಾಂ) ಹಾಾ ಸನಾಾ ಸ್ಥಾಂ ವಿಷ್ಾ ಾಂತ್ರ ಚಡಿತ್ರ ಾಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ರ ನಾ.

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Five of my siblings Dora, Joe, Sr. Paulette, Henry and Rosy.

From left Henry (eldest), Mohan (i.e. me), father (Athanasius Peter), Joe (Joseph) and Girish. All three have passed away. Leaving me the only male of my generation (5th line of the Castelino clan)

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬ್ಲಸಲ್ಪ ಮಿಷನ್ ಹಾಣಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ವದಾಾಂತ್ರ ಹಾಚೊ ಉಲ್ಲಿ ೋಕ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಆತಾಾಂ ತೊ ಬ್ಲಸಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಂದ್ರ್ ಸ್ವಿ ನಾಾಂತ್ರ ಆಸ್ವ. ಮಾಹ ಾ ಐತಿಹಾಸ್ಥಕ್ ರಿತಿನ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಪ್ ಮುಖ್ ಜಾಲಾಿ ಾ ನ್ ತಾಚಿಾಂ ಸೊದ್ಯ್ ಕರಾಂಕ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಜಾಯ್ಲ್ ಾಂ ಪ್ ಯತನ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ

ಪುಣ್ ವಾ ರ್ಥಾ. ತಿ ಸಗ್ಳೊ ಕಲನಿ ಾಡ್್ ಗೊಯ್ತಾಂ ಥವ್ನ್ ಆಯಿಲಾಿ ಾ ಥಳ್ತ್ಾಂತರ್ಕಾರಾಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ ಕ್ ವಿಾಯ ಾ ಪಯ್ಲಿ ಾಂ ಆಸ್ತಕಲಾಿ ಾ ನಿಮಾಣಾಾ ಘರಾಾಂತ್ರ ಮ್ಹ ಜೊ ಜಲ್ಪಾ ಜಾಲಿ . ಹೆಾಂ ವಿಸ್ವವಾಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಮ್ಧಗ ತ್ರ. ಪಾಟಿಾಂ ಸೊಡ್ಕಲ್ಲಿ ಾಂ ಮಡ್ಟಿ ಾಂಚೆಾಂ ಘರ್ ಗ್ತಾಂವ್ಚಯ ವಕಿೋಲ್ಪ ಯು.ಸ್ಥ.ಎಸ್ತ ಭಟ್ ಹಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಾಂವ್ನ ಸುಮಾರ್ ತಿೋನ್ ವ ಚ್ಯರ್ ವಸ್ವಾಾಂಚೊ ಜಾತಾ ಪರಾಕಾ ಾಂತ್ರ ಆಮಿ ತಾಾ ಜಾಗ್ತಾ ರ್ ಆಸೊನ್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಕಂಕನಾಡಿ ಫಾ. ಮುಲಿ ರ್ ಆಸ್ ತ್ ಚ್ಯಾ ಆಧಿೋನ್ ಆಸ್ತಕಲಾಿ ಾ ಎಾ ವಿಸ್ವ್ ರ್ ಆನಿ ಬರಾಕಾ ಘರಾ ಆಮಿ ರಾವ್ಚಾಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಾ ಾಂವ್ನ. ಹಾಾ ವೆಳ್ತ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಬ್ಲಪಾಯ್ಾ ಆಸ್ ತ್ ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥ್ ಬದ್ಯಾ ಚಿ ಜವಾಬ್ಲಾ ರಿ ಪಳಂವ್ನಾ ಥಂಯ್ ಶೆಣೈ ಜಾವ್ನ್ ಾಮ್ ಮೆಳೆೊ ಾಂ.

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಜಲಾಾ ನಾಾಂವ್ನ ಮೈಕಲ್ಪ ಆಾಂಟನಿ ಾಸ್ ಲಿನೊ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾ ತಂತಾ್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ 1948 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ನಾಾಂವ್ನ ಬದಿಿ ಲ್ಲಾಂ. ಹೆಾಂ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ 73 ವಸ್ವಾಾಂ ಪಯ್ಲಿ ಾಂ. ತಶೆಾಂ ಜಾಲಾಿ ಾ ನ್ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಇಸೊಾ ಲಾಚ್ಯಾ ದ್ಯಾಿ ಾ ಾಂನಿ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಆದಿ ಾಂ ನಾಾಂವ್ನಾಂಚ್ ಆಸ್ವ. ಭಾರತಾಕ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ ಲಾಭ್ಕಲಾಿ ಾ ವಸ್ವಾ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ 74 ವಸ್ವಾಾಂ ಆದಿಾಂ ಸ್ವಾಂ ಲ್ಕವಿಸ್ತ ಕಲ್ಲಜ್‍ ಹೈಸ್ಕಾ ಲಾಾಂತ್ರ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಧಾವಿ ಸಂಪಯಿಿ . ಕುಟಮ್:

ಬ್ಲಪಯ್- ಆಥನಾಸ್ಥಯಸ್ತ ಪಿೋಟರ್ ಾಾ ಸ್ ಲಿನೊ (1886-1968) ಾಸ್ ಲಿನೊ, ಪ್ ಭು ಕುಟ್ಕಾ ಚೊ ಸ್ವಿ ಪಕ್ ಸ್ವಲಾಾ ದೊರ್ ಾಸ್ ಲಿನೊ ಪ್ ಭುಚ್ಯಾ ವಂಶಾವಳಿಾಂತ್ರ ಚವಿ್ ಸಂತತ್ರ. ಗೊವಾ ಥವ್ನ್ ಆಯಿಲಾಿ ಾ ತಾಣ್ಯ ಕನೆಾ ಡ್ಟ್ ರಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಆಪಾಣ ಚ್ಯಾ ಬ್ಲಪಾಯ್ಲಯ ಾಂ ‘ಪೈ’ಕನಾಾಂವ್ನ ಉರಯಿಲ್ಲಿ ಾಂ. ಆವಯ್- ಲೂಸ್ಥ ಡಿ ಸೊೋಜಾ-ಮಿಸ್ಥಾ ತ್ರ (1897-1972) ಮುಳ್ತ್ನ್ ಸುರತಾ ಲಿಯ , ಏಕ್ ಕೃಷಿಕ್. ಜಾಯಿ್ ಕೃಷಿ ಭುಾಂಯ್ ತಾಾಂಾಾಂ ಆಸ್ತಕಲಿಿ . ತಿಚೊ ಬ್ಲಪಯ್ ಪಾವ್ನಿ ಮಿಸ್ಥಾ ತ್ರ ಸುರತಾಾ ಲಾಯ ಾ ತಲಾರಾಾಂತಾಿ ಾ ಮಾಸಾಲಿನ್ ಡಿ

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೊೋಜಾಲಾಗ್ಳಾಂ ಲಗ್್ ಜಾಲಿ . ಭಾವ್ನ ಭಯಿಣ ಾಂ; ಆಮಾಯ ಾ ಕುಟ್ಕಾ ಾಂತ್ರ ೧೧ ಜಣಾಾಂ ಭುಗ್ಳಾಾಂ. ತಾಾಂತಿಿ ಾಂ ದೊಗ್ತಾಂ ಬ್ಲಳ್ ಣಾರ್ ಅಾಂತರಿಕಿ ಾಂ. ಉರ್ಕಲಿಿ ಾಂ (ಎಾಿ ಾ ಕ್ ಸೊಡ್್ ) ೯೦ ವಸ್ವಾಾಂ ವಯ್್ ಜಿಯ್ಲಲಿಾಂ. ಮಾಲಘ ಡ ಭಾವ್ನ ಹೆನಿ್ (90+) ಉಪಾ್ ಾಂತಿಿ ಭಯ್ಣ ಮೇರಿ (89 + 8 ಮೈನೆ) ತಿಚೆ ಉಪಾ್ ಾಂತೊಿ ಜೊಸಫ್ (90+2ಮೈನೆ) ಮ್ಹ ಜೊ ದ್ಯಕಾ ಭಾವ್ನ 82 ವಸ್ವಾಾಂಚ್ಯಾ ಪಾ್ ಯ್ಲರ್ ಅಾಂತರಕಿ . ಹೆರ್ ಸವಾಾಾಂ ಮ್ಹ ಜೆ ಪಾ್ ಸ್ತ ಲಾಹ ನ್ ೮೧ ಥವ್ನ್ ೮೮ ವಸ್ವಾಾಂ ಭಿತರಿಕಿ ಾಂ, ಎಕಿಿ ಭಯ್ಣ ಬಾಂಗುೊ ರ್ ಗುಡ್ ಶೆಫಡ್ಾ ಕವೆಾಂತಾಾಂತ್ರ ಧಾಮಿಾಕ್ ಭಯ್ಣ , ಎಕಿಿ ಭಯ್ಣ ಒಾಂಟೆರಿಯೊಚ್ಯಾ ಬ್ಲ್ ಾಂಪಾ ನಾಾಂತ್ರ ಜಿಯ್ಲತಾ (ಐರಿಸ್ತ, 87 ವಸ್ವಾಾಂ) ತಿಚೊ ಪತಿ ಉಡುಪಿಚೊ ಚ್ಯಲ್ಪೆ ಾ ಮಿನೇಜಸ್ತ ಶೆಾಂಬರ್ ವಸ್ವಾಾಂ ಭತಿಾ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಚ್ಯರ್ ಮೈನೆ ಆಸ್ವ್ ನಾ ಆಾಂತರಕಿ . ತಿಚೆ ಪಾಟಿಿ ಭಯ್ಣ ರಜಿ (೮೪), ಪತಿ ಸ್ವಾ ಾ ನಿ ಮ್ಸಾ ರೆನಾಹ ಸ್ವ ಸಂಗ್ಳಾಂ ಮುಾಂಬಯ್್ ವಸ್ಥ್ . ಆನಿ ನಿಮಾಣ್ಯ ಡರಾ (81), ಮುಾಂಬಯ್ತಯ ಾ ಉತ್ ರೆಕ್ ವಸಯಿಾಂತ್ರ ವಸ್ಥ್ , ಪಾಾಂಚ್ ವಸ್ವಾಾಂ ಆದಿಾಂ ತಿಚೊ ಪತಿ ಅಾಂತರಕಿ . ಶಿಕಪ್: ಎಸ್ತ ಎಸ್ತ ಎಲ್ಪ ಸ್ಥ- ಸ್ವಾಂ ಲ್ಕವಿಸ್ತ ಾಲ್ಲಜ್‍ ಹೈಸ್ಕಾ ಲ್ಪ, ಮಂಗುೊ ರ್ (1947) ಬ್ರ.ಎ. (ಅರ್ಥಕಾಶಾಸ್ತ್ ರ) 1957, ಎಮ್ಕಎ

(ಸಮಾಜ್‍ಕಶಾಸ್ತ್ ರ) 1959- ಮುಾಂಬಯ್ ಯುನಿವಸ್ಥಾಟಿ ಎಲ್ಪಕಎಲ್ಪ.ಬ್ರ (1960) ಮುಾಂಬಯ್ ಯುನಿವಸ್ಥಾಟಿ ಎಲ್ಪಕಎಲ್ಪ.ಎಮ್ (1964) ಲಂಡನ್ ಯೂನಿವಸ್ಥಾಟಿ, ಇಾಂಗಿ ಾಂಡ್ (ಡಿಸ್ಥಾ ಾಂಕ್ಷನ್) ಫೆಲಶಿಪ್, ಕಲಂಬ್ರಯ್ತ ಯೂನಿವಸ್ಥಾಟಿ ಲ ಸ್ಕಾ ಲ್ಪ, ನ್ಯಾ ಯೊೋಕ್ಾ ಸ್ಥಟಿ (1966) ಎಲ್ಪಕಎಲ್ಪ.ಡಿ ಒಟ್ಕಾ ವಾ, ಕೆನಡ್ಟ, 2010 ಪಯ್ಣ ವಿದೇಶಾಕ್: 1960 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ ಭಾರತಾ ಥವ್ನ್ ಇಾಂಗಿ ಾಂಡ್ಟಕ್ ಪಯ್ಣ . ಲಂಡನಾಾಂತ್ರ ವಸ್ಥ್ . ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಪಾಟಿಾಂ ಮುಾಂಬಯ್ ಚ್ಯರ್ ಮೈನೆ, ಕೆಿ ೋರಿನ್ ನೊಯ್ಲಲಾಿ ಡಿ ಸೊೋಜ ಲಾಗ್ಳಾಂ ಲಗ್್ ಜಾವ್ನ್ ಮೇ 1965 ಇಸಾ ಥವ್ನ್ ಕೆನಡ್ಟಾಂತ್ರ ವಸ್ಥ್ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಪರಾಕಾ ಾಂತ್ರ ಕೆನಡ್ಟಾಂತ್ರಕಚ್ ಠಾಣೊ (ಮ್ಧಾಂ ಏಕ್ ವಸ್ತಾ ನ್ಯಾ ಯೊೋಕ್ಾ ಸ್ಥಟಿ 1966-67) ವೃತಿ್ ಜಿೋವನ್: 16 ವಸ್ವಾಾಂಚ್ಯಾ ಪಾ್ ಯ್ಲರ್ ಭಾರತಿೋಯ್ ಸೈನಾಾಂತ್ರ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಾಿ ಾಾಚೆಾಂ ಾಮ್ ಸುರಾಕಾ ತ್ರ, ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಎಲಿಫಂಟ್ ಆಯಿಲ್ಪ ಮಿಲ್ಪೆ ಹಾಾಂತ್ತಾಂ ಸಾ ನೊಗ್ತ್ ಫರ್, ತಾಾ ನಂತರ್ 10 ವಸ್ವಾಾಂ ಹಿಾಂದುಸ್ವ್ ನ್ ಲಿವರ್

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಂಪನಿಾಂತ್ರ ಾಿ ಕ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ನ್ .

ಒಾಂಟ್ಕರಿಯೊ (1978) ಕಿಾ ೋನ್ೆ ಕನೆ ಲ್ಪ, ಕೆನಾಡ್ಟ (1990)

ಲಂಡನಾಾಂತ್ರ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಲಿಮಿಟಡ್ ಹಾಾಂತ್ತಾಂ ಪಾರಾಲಿೋಗಲ್ಪ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್, ಹಿ ಕಂಪೆನಿ ಹಿಾಂದುಸ್ವ್ ನ್ ಲಿವರ್ ಕಂಪೆನಿಚಿ ವಹ ಡಿಲ್ಪ ಕಂಪೆನಿ, ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ 1963 ಂಾಂತ್ರ ಫ್ ಾಂಕ್ಕಫಟ್ಾ ಏರ್ ಇಾಂಡಿಯ್ತಾಂತ್ರ ಎಕಾಂಟಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಭತಿಾ, ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ನಿೋಜ್‍ ವೃತಿ್ ಜಿೋವನ್ ಾನ್ಯನಾಾಂತ್ರ 1965 ಥವ್ನ್ ಕೆನಡ್ಟಾಂತ್ರ, ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಸಸಾ ಚುವಾನ್ ಯುನಿವಸ್ಥಾಟಿಚ್ಯಾ ಸಸಾ ಟೂನ್ ಲ ಾಲ್ಲಜಿಾಂತ್ರ ಲ ಪ್ರ್ ಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ನ್ . ನಂತರ್ ಏಕ್ ವಸ್ತಾ ಆಲಬ ಟ್ಕಾ ಯುನಿವಸ್ಥಾಟಿ ‘ಲ ರಿಫೊರಕಾ ್ ಆನಿ ರಿಸಚ್ಾ ಕಮಿಶನ್’ಕ ವಿಭಾಗ್ತಾಂತ್ರ, ಥಂಯ್ ಥವ್ನ್ 1973-1997 ಪರಾಕಾ ಾಂತ್ರ ‘ಒಟಾ ವಾ ಕೆನೆಡಿಯನ್ ಫೆಡರಲ್ಪ ಗವನ್ಕಾಮೆಾಂಟ್ ಜಸ್ಥಾ ಸ್ತ ಡಿಪಾಟ್ಕಾಮೆಾಂಟ್’ಕ ಹಾಾಂಗ್ತ ವಾವ್ನ್ . ಸ್ಥೋನಿಯರ್ ಅಟ್ಕನಿಾ ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತಿ್ . ವೃತಿ್ ಜಿೋವನಾಚೆ ಮ್ಯ್ತಿ ಫಾತರ್:

ವಾವಾ್ ಅನಭ ವ್ನ: 1947-48: ಕಾಂದಿ್ ೋಯ್ ಆದಿಸ್ಕಚನ್ ದಿಪ್ರ, ಭಾರತಿೋಯ್ ಫವ್ನಾ , ಾಾಂಡಿವಿಿ : ಲವರ್ ಡಿವಿಜನ್ ಕಿ ಕ್ಾ. 1948-49: ಎಲಿಫಂಟ್ ಆಯಿಲ್ಪ ಮಿಲ್ಪೆ : ಸಾ ನೊಗ್ತ್ ಫರ್ 1950-1960: ಹಿಾಂದುಸ್ವ್ ನ್ ಲಿಮಿಟಡ್: ಕಿ ಕ್ಾ

ಲಿವರ್

1960-63: ಯೂನಿಲಿವರ್ ಲಿಮಿಟಡ್, ಲಂಡನ್: ಲಿೋಗಲ್ಪ ಎಸ್ಥಸಾ ಾಂಟ್, ಟೆ್ ೋಡ್ಕಮಾಕ್ಾ ವಿಭಾಗ್ (ಲಿೋಗಲ್ಪ ಡಿಪಾಟ್ಕಾಮೆಾಂಟ್) 1963: ಏರ್ ಇಾಂಡಿಯ್ತ ಫಾ್ ಾ ಾಂಕ್ಕಫಟ್ಾ: ಸಹಾಯಕ್ ಎಕಾಂಟೆಾಂಟ್ 1965-66: ಓಜಗ ಡ್ ಹಾಲ್ಪ ಲ ಸ್ಕಾ ಲ್ಪ, ಟ್ರಾಂಟ್,: ಾನ್ಯನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್

ಮ್ಹಾರಾಷಾ ರ ಬ್ಲರ್ ಎಡಾ ಕಟ್ (1964) (ಅನುಪಸ್ಥಿ ತ್ರ) ಬ್ಲರ್-ಎಟ್-ಲಾ, ಲಿಾಂಕನ್ೆ ಇನ್, ಲಂಡನ್ (1964) ಬ್ಲಾ ರಿಸಾ ರ್ ಆನಿ ಸೊಲಿಸ್ಥಟರ್, ಸಸಾ ಚುವನ್ (1972) ಬ್ಲಾ ರಿಸಾ ರ್ ಆನಿ ಸೊಲಿಸ್ಥಟರ್,

1967-72: ಯೂನಿವರಿಕೆ ಟಿ ಆಫ್ ಸ್ವಸಾ ಚುವನ್ ಲ ಸ್ಕಾ ಲ್ಪ ಸಸಾ ಟೂನ್,: ಆಧಾರಿ ಲ ಪ್ರ್ ್ ಫೆಸರ್ 1972-73: ಯೂನಿವರಿಕೆ ಟಿ ಆಫ್ ಆಲಬ ಟ್ಕಾ, ಲ ರಿಫೊರಕಾ ್

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇನ್ಕಸ್ಥಾ ಟೂಾ ಟ್, ಎಡ್ಕಮಂಟನ್: ಲ ರಿಫೊರಕಾ ್ ಆಫಿಸರ್ 1974-75: ಯೂನಿವರಿಕೆ ಟಿ ಆಫ್ ಒಟ್ಕಾ ವಾ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಿ ಪಾ್ ದ್ಯಾ ಪಕ್: ದಿವಾಳಿ ಾನ್ಯನ್ 198384: ಅಾಂತರಾಾಷಿಾ ರೋಯ್ ಪರಿಸರ್ ಾನ್ಯನ್ 1973-1997: ನಿತಿ ಇಲಾಖೊ, ಕೆನಡ್ಟ ಸಾಾರ್, ಒಟಾ ವಾ: ಸ್ಥೋನಿಯರ್ ವಕಿೋಲ್ಪ 1990-93: ಟ್ರಾಂಟ್, ವಯ್ತಿ ಾ ಕೆನಾಡ್ಟಚ್ಯಾ ಲ ಸೊಸ್ವಯಿಾ ಚ್ಯಾ ಬ್ಲರ್ ಎಡುಕಶನ್ ಕಮಿಟಿಚೊ ವಕಿೋಲ್ಪ ಸ್ವಾಂದೊ ವೃತಿ್ ಜಿೋವನಾಚೆ ಮುಖ್ಯಾ ಾಂಶ್: ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ .ಎಚ್.ಒ/ಪಿಎಕಎಚ್ಕಒ ಟ್ಕ್ ವೆಲ್ಪ ಸಹಭಾಗ್ಳತಾಾ ನ್ ವಿಾಳ್‍ಲ ರಾಸ್ವಯಿನಾಾಂ ಶಾಸನಾ ವಯ್್ ಒಕಇಸ್ಥಡಿಚ್ಯಾ ವಿಾಂಚೆಿ ಲಾಾ ದೇಶಾಾಂನಿ ಸಂಶೋಧನ್ ಅಧಾ ಯನ್ (1985-86) ಅಮೆರಿಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ದೇಶಾಾಂನಿ, ಯೂರೋಪಾಚ್ಯಾ ಯುಕೆ, ಫಾ್ ನ್ೆ , ಒಕಇಸ್ಥಡಿ ಪಾಾ ರಿಸ್ತ, ಇಟಲಿ, ಎಫ್.ಎ.ಒ ರೋಮ್, ಜಪಾನ್ ತಶೆಾಂ ಆಸಾ ರೋಲಿಯ್ತಚ್ಯಾ ಾಾ ನ್ಕಬರಾ ದೇಶಾಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಾಾ , ಏಕ್ ವದಿಾ ಪಗಾಟ್ ಕನ್ಾ ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎಚ್ಕಒ /ಒಕಇಸ್ಥಡಿಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಂದ್ಯಾ ರಾಷ್ಾ ರಾಂಕ್

ಧಾಡ್ಟಿ ಾ . ಅಾಂತರಾಾಷಿಾ ರೋಯ್ ಸಂಸ್ವಿ ಾ ಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಾಾ ಆಡಳಿತಾತಾ ಕ್ ದುಡ್ಟಾ ಜುಲಾಾ ನ್ ಪದ್ಾ ತ್ರ ಆಸ್ವ ಕರಕ್ ್ ಕೆನಡ್ಟಾಂತ್ರ ನಿಯಂತಿ್ ತ್ರ ಆಪಾ್ ದಿ ಾಯೊಾ ಜಾರಿ ಕಚ್ಯಾ ಾಕ್ ವಾವ್ನ್ ಕೆಲಿ ಪ್ ಥಮ್ ವಾ ಕಿ್ . (1990-93) ಕೆನಾಡ್ಟಚ್ಯಾ ಪರಿಸರ್ ರಕ್ಷಣ್ ಾಯ್ತಾ ಾ ಚ್ಯಾ ತಿದ್ಾ ಣ್ಯ ಮುಾಾಂತ್ರ್ ಕೆನಾಡ್ಟಚ್ಯಾ ಪರಿಸರ್ ಅಪಾ್ ಧಾ ವಿರೋಧ್ ವಾವ್ನ್ ಕೆಲಾ. ತಶೆಾಂ ಅಾಂತರಾಾಷಿಾ ರೋಯ್ ಾನ್ಯನ್ ಕಮಿಶನಾಚ್ಯಾ ಅಾಂತರಾಾಷಿಾ ರೋಯ್ ಅಪಾ್ ದ್ರ ಾಯ್ತಾ ಾ ಚೆಾಂ ದ್ಸ್ವ್ ವೆಜ್‍ ತಯ್ತರ್ ಕಚ್ಯಾ ಾಾಂತ್ರ ಪ್ ಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ( 1985-1990). ಪರಿಸರಾಾಂತ್ರ ಜಾಾಂವಾಯ ಾ ಅಪಾ್ ದ್ಯಾಂ ವಿರೋದ್ರ ಕೆನಡ್ಟಚ್ಯಾ ಾನ್ಯನ್ ಸುಧಾರಣ್ ಕಮಿಶನಾಚ್ಯಾ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ 43 ಹಾಚ್ಯಾ ವಾವಾ್ ಾಂತ್ರ ಉಪನಾಾ ಸ್ತ ಆನಿ ರಾಂಡ್ ಟೇಬಲ್ಪ ಸಂವಾದ್ಯ ಮುಾಾಂತ್ರ್ ಸ್ವವಾಜನಿಾಾಂಚಿ ಅಭಿಪಾ್ ಯ್ ಎಾಾ ಾಂಯ್ ಕೆಲಾಾ ಪರಿಸರಾ ವಿರೋಧ್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಅಪಾ್ ದ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಪ್ ಗತಿ ಆಸ್ವ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಯು.ಎನ್ ಅಪಾ್ ಧಿ ವಿಭಾಗ್ತಚ್ಯಾ ವಾವಾ್ ಾಂತ್ರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಮುಾಾಂತ್ರ್ , ಒಟಾ ವಾ, ವಾಾಂಕವರ್, ಗೊಝೊ (ಮಾಲಾಾ ) ಆನಿ ವಿಯ್ಲನಾ್ ಹಾಾ

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗ್ತಾಂವಾಾಂನಿ ಾಮಾಸ್ವಳ್ತ್ಾಂ ಮುಾಾಂತ್ರ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ ಹಾಾ ಮುಾಾಂತ್ರ್ 1995 ಂಾಂತ್ರ 8ವಾಾ ಯುಎನ್ ಾಾಂಗೆ್ ಸ್ವಾಂತ್ರ ನಿಧಾಾರ್ ಘಾಂವ್ನಾ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಾ ಅಧಿವೇಶನಾಾಂತ್ರ ಪರಿಸರಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾಾಂವಾಯ ಾ ಅಪಾ್ ದ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಸಹ ಸಂಪಕ್ಾ ಅಧಿಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸವಾ ದಿಲಾಾ . 1995 ಥವ್ನ್ 1997 ಪರಾಕಾ ಾಂತ್ರ ಥೊಡ್ಟಾ ಕೆರಿಬ್ರಯನ್ ದೇಶಾಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ಕನ್ಾ ಸಗ್ತೊ ಾ ಯುಎನ್ ಸ್ವಾಂದ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಸಕತ್ರ ವೃದಿಿ ಾಯಾಕ್ ಮಾ ಮಾಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಟಿ ಾ ಾಂತ್ರ. ವಿಯ್ಲನಾ್ , ಯುಎನ್ ಅಪಾ್ ಧ್ ಶಾಖ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಸವೆಕ್ ಕೆನಡ್ಟಚ್ಯಾ ನಿೋತ್ರ ವಿಭಾಗ್ತನ್ ಸಹಾರ್ ಆನಿ ದುಡ್ಟಾ ಕುಮ್ಕ್ ದಿಲಾಾ .

ಒಟಾ ವಾಾಂತ್ರ ಅಾಂತರಾಷಿಾ ರೋಯ್ ಾನ್ಯನ್ ಪರಿಣತಾಾಂಚೆಾಂ ಾಮಾಸ್ವಳ್‍ಲ ಆಯೊೋಜನ್ ಕನ್ಾ ಅಾಂತರಾಷಿಾ ರೋಯ್ ಪಿೋನಲ್ಪ ಲ ಎಸೊಶಿಯೇಶನ್ (ಎಕಐಡಿಪಿ) ರಿಯೊ ದ ಜನೈರಾಂತ್ರ (1995) ಪರಿಸರಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾಾಂವಾಯ ಾ ಅಪ್ ದ್ಯಾಂ ವಯ್್ ಜಾಲಾಿ ಾ ಸಮೆಾ ೋಳನಾ ವೆಳ್ತ್ ವದಿಾ ಮಂಡನ್ ಕೆಲಾಾ ಆನಿ ಸಂಪಕ್ಾ ಅಧಿಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸವಾ ದಿಲಾಾ . ಅಾಂತರಾಾಷಿಾ ರೋಯ್ ಪರಿಸರ್ ಾನ್ಯನ್ ಜಾರಿ ಕಚ್ಯಾ ಾಕ್ ಸ್ವಾಂದ್ಯಾ ರಾಷ್ಾ ರಾಂನಿ ಆಸ್ವ ಕೆಲಾಿ ಾ ಸಮೆಾ ೋಳನಾ ವೆಳಿಾಂ ಎಸ್ತಕಪಿಆರ್ಕಇಪಿ ಹಾಚೊ ಸಲಹಾದ್ಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸವಾ ದಿಲಾಾ ( ಪಶಿಯ ಮ್ ಸಮೋಅ 2004)

ಲಂಡನಾಚ್ಯಾ ಕಮ್ನ್ಕವೆಲ್ಪ್ ಸಕೆ್ ಟೇರಿಯಟ್ಕಚ್ಯ ನಿಯುಕಿ್ ಖ್ಯಲ್ಪ ತಿೋನ್ ಮೈನೆ ಬ್ರ್ ನೈ ರಾವ್ಚನ್ ಬ್ರ್ ನೈ ದ್ಯರಸಲಾಮ್ ದೇಶಾಕ್ ಅನುಕರಣೋಯ್ ಪರಿಸರಣ್ ಶಾಸನ್ ಪ್ ತಿ ತಯ್ತರ್ ಕೆಲಾಾ . (1994).

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜಸ್ಥಾ ಸ್ತ ಮಿನಿಸಾ ರಾಾಂಚೊ ನಿಧಾಾರ್ ತಯ್ತರ್ ಕಚ್ಯಾ ಾಕ್ ಅಪಾ್ ದಿ ಾನ್ಯನಾ ಮುಾಾಂತ್ರ್ ಪರಿಸರ್ ನಿಯಂತ್ ಣ್ ಕಚ್ಯಾ ಾಕ್ ಆಸ್ವ ಕೆಲಾಿ ಾ ಅಾಂತರಾಷಿಾ ರೋಯ್ ಸಮೆಾ ೋಳನಾ ವೆಳಿಾಂ (1990) ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕನಿೆ ಲಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ. ತಶೆಾಂ ಸಮೆಾ ೋಳನಾಚಿ ಕರಡ್ ಪ್ ತಿ ತಯ್ತರ್ ಕಚ್ಯಾ ಾಾಂತ್ರ ಭಾಗ್ ಘತಾಿ .(1991-92).

‘ಜಸ್ಥಾ ಸ್ತ ಕೆನಡ್ಟ’ಚ್ಯಾ ಸಹಾರಾನ್ ಮ್ಲೇಶಿಯ್ತಚ್ಯಾ ಕಲಲಾಾಂಪುರಾಾಂತ್ರ ದೊೋನ್ ಮೈನೆ ರಾವ್ಚನ್ ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎಚ್ಕಒ ಚೆ ದ್ಕಿಿ ಣ್ ಪೂವ್ನಾ ಏಷಿಯ್ತಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಂದ ರಾಷ್ಾ ರಾಂಚ್ಯಾ ಅಪಾಯ್ಕಾರಿ ವಿಾಳ್‍ಲ ತಾಜ್‍ಾ ಸ್ವಗ್ತಟ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಲವಾರಿ ಸಂಬಂದಿ ಅನುಕರಣೋಯ್ ಶಾಸನ್ ತಯ್ತರ್ ಕೆಲಾಾಂ (1990).

ಪ್ ಕಟನಾಾಂ; ಒಕಇಸ್ಥಡಿಚ್ಯಾ 6 ರಾಷ್ಾ ರಾಂನಿ ಆನಿ ಹಾಾ ಸಂಬಂದಿತ್ರ ಐಕಎಲ್ಪಕಒ, ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎಚ್ಕಒ, ಯುಎನ್ಕಇಪಿ ಆನಿ ಇತರ್

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಾಂತರಾಾಷಿಾ ರೋಯ್ ಸಮೆಾ ೋಳನಾಾಂನಿ ವಿಾಳ್‍ಲ ರಾಸ್ವಯನಿಾಾಂ ಶಾಸನಾ ವಯ್್ ವದಿಾ.

ಸಾ ಪ್ ಕಟಿತ್ರ ಕಾಂಕನ್ಕಕಿಟ್ ಪಯ್ಲಿ ಾಂ ಪುಸ್ ಕ್ – ‘ತ್ತಾಚ್ ತ್ತಾಂ ಕಾಂಕಣ ಶಿಕಯ್’- ಒಟ್ಕಾ ವಾ ಮಾಚ್ಾ 2021.

ಕಸಾ ಮ್ೆ ಾಯೊಾ ವಿವರಣ್ ಹಾಚೊಾ 12 ಆವೃತೊಾ : 1985-2012 (ಾಸ್ತಕಾವೆಲ್ಪ, ಟ್ರಾಂಟ್)

ಸವಾವೆಾ ಾಂತ್ರ (1970-1996) ಆನಿ ನಿವೃತ್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ (1997-2021)

ಕೆನಾಡ್ಟ ಯುಎಸ್ತ ಕಸಾ ಮ್ೆ ವಿಷಯ್ತಚೆರ್ ರಿಲಕೆಶನ್ ಪುಸ್ ಾಚೊಾ ದೊೋನ್ ಆವೃತೊಾ (ಾಸ್ತಕಾವೆಲ್ಪ, ಟ್ರಾಂಟ್) ಕೆನಡ್ಟ ಕಸಾ ಮ್ೆ ಆನಿ ಅಬ್ಲಾ ರಿ ಾನ್ಯನ್ ಹಾಚೊಾ ದೊೋನ್ ಆವೃತೊಾ , (1996, 2004 ಸ್ಥಇಡಿ ಒಾಂಟೆರಿಯೊ), (ಾಸ್ತಕಾವೆಲ್ಪ, ಟ್ರಾಂಟ್) ಮಾಾ ಕ್ೆ -ಪಾಿ ಾಂಕ್ ಇನಸ್ಥಾ ಟೂಾ ಟ್ ಪಬ್ರಿ ಕಶನ್, ಫೆ್ ೋಯಬ ಗ್ಾ, ಕೆನಡ್ಟ ಪರಿಸರ್ ಅಪಾ್ ದ್ರ ಅಧಾಾ ಯ್, ಬ್ರಾಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದ್ಕ್. ಕೆನಡ್ಟ ಆಯ್ತತ್ರ-ನಿಯ್ತಾತ್ರ ಾನ್ಯನ್: ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ಪ ಸಮಿೋಾಿ 2014 (ಟ್ರಾಂಟ್) ಭಾರತ್ರ-ಕೆನಡ್ಟ ದಿಾ ಪಕಿಿ ೋಯ್ ವಾಾ ಪಾರ್ ಆಯ್ತತ್ರ ನಿಯ್ತಾತ್ರ ಾನ್ಯನ್: ಜೆರಾಲ್ಪ ಸಮಿೋಾಿ 2017 (ಟ್ರಾಂಟ್)

ಅಪಾಾಂಗ್ತಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಚೆಶಾಯರ್ ಘರಾಾಂಚೊ ಸಹಸ್ವಿ ಪಕ್ ತಶೆಾಂ ಚೆಶಾಯರ್ ಹೊೋಮ್ೆ ಲಂಡನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸ್ವತಾಾ ಪಂದ್ಯ ಸಸ್ವಾ ಟೂನ್(1971-72) ಆನಿ ಒಟಾ ವಾಾಂತ್ರ (1974-76) ನವಿಾಂ ಘರಾಾಂ ಸ್ವಿ ಪುಾಂಕ್ ಸಾಾರಾ ಥವ್ನ್ ಕುಮ್ಕ್ ಲಾಬ್ಲಯ ಾ ಕ್ ಆಧಾರ್, ಪಾ್ ರಂಭಿಕ್ ಹಂತಾರ್ ಘರಾಾಂ ಚಲಂವ್ನಾ ಸಹಾಯ್. ಕೆನಡ್ಟ ಕೋಮ್ನ್ಕವೆಲ್ಪ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ನ್ ಇಕಲಜಿ ಕನಿೆ ಲ್ಪ ಹಾಚೊ ಸ್ವಿ ಪಕ್ ಆನಿ ಸ್ವಿ ಪಕ್ ಾಯ್ತಾಾರಿ ನಿದೇಾಶಕ್ (1993-2003) ಮಂಗುೊ ರಾಾಂತ್ರ ದಿಾ ಶತಮಾನೊೋತೆ ವ್ನ ಆಯೊೋಜನ್ ಕರಾಂಕ್ ಡ್ಟ ಮೈಕಲ್ಪ ಲೋಬ್ಲಕ್ ಆಧಾರ್ (1998-99) ಕೆನಡ್ಟ ಹ್ಯಾ ಮ್ನ್ ಇಕಲಜಿ ಕನಿೆ ಲ್ಪ ಹಾಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವತಾಾ ಪಂದ್ಯ ಕೆನೆಡಿಯನ್ ಯುನಿವರಿಕೆ ಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಥಿಾಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ನೆಪಾಲಾಚ್ಯಾ ಕಠ್ಾ ಾಂಡುಾಂತ್ರ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಇಕಲಜಿ ಅಧಾ ಯನ್ ಾಯಾಕ್ ಮ್ ನಿದೇಾಶನ್, ಕೋಸ್ತಾ

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಪ ಬರಯ್ತಿ ಾಂ, ವಿದ್ಯಾ ಥಿಾಾಂಕ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಯುನಿವರಿಕೆ ಟಿ ಥವ್ನ್ ಕೋಸ್ತಾ ಕೆ್ ಡಿಟ್ ಲಾಭಾಶಿ ಕೆಲಾಾ , 10 ದಿೋಸ್ತ ಕಠ್ಾ ಾಂಡುಾಂತ್ರ ಕೋಸ್ತಾ 10 ದಿೋಸ್ತ ಅನ್ ಪೂಣಾ ಪವಾತಾರ್ ಟೆ್ ಕಿಾಂಗ್ (2001 ಮೇ). ಕೆನಡ್ಟಚ್ಯಾ ಪಾಾಂಚ್ ಯುನಿವರಿಕೆ ಟಿಾಂ ಥವ್ನ್ 22 ವಿದ್ಯಾ ಥಿಾ, ಸಸ್ವಾ ಚುವಾನ್ ಥವ್ನ್ ದೊೋಗ್ ಪ್ರ್ ಫೆಸರ್ ಆನಿ ತಾಾಂಚೊಾ ಪತಿಣ, ಮಾಂಟಿ್ ಯ್ಲಲಾ ಥವ್ನ್ ಏಾ ಡಕಾ ರಾನ್ ಹಾಾಂತ್ತಾಂ ಪಾತ್ರ್ ಘತೊಿ . ನೆಪಾಳ್‍ಲ ಸಾಾರಾನ್, ಮಾಂಟನ್ ಇನ್ೆ ಕಟಿಟೂಾ ಟ್ ಆನಿ ವಲ್ಪೆ ಾ ವೈಲ್ಪೆ ಲೈಫ್ ಫಂಡ್ ಕಠ್ಾ ಾಂಡು ಹಾಣ ಸಯ್ಲ್ ಪಾ್ ದ್ಯಾ ಪಕ್ ಒದ್ಗುೆ ನ್ ದಿಲ್ಲಿ . ನೆಪಾಲ್ಪ ಎಚ್ಕಇಎ ಕ ಸ್ತಕಪಿ ಾಮಾಸ್ವಳ್ತ್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಡ್ಸಲಿಿ ಚೆಶಾಯರ್ ಘರಾಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್್ ಾ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಹಾರಾನ್ ಆನಿ ಮಾಗಾ ಶಾನಾನ್ ಸಂಗ್ಳಾಂ ಸಸಾ ಟೂನ್ ಚೆಶಾಯರ್ ಘರಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಹ ಸ್ವಿ ಪಾ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಡ್ಸಲಿಿ , ಡ್ಸಹರಾಡೂನ್, ಮುಾಂಬಯ್, ಬಾಂಗುೊ ರ್ , ಮಂಗುೊ ರ್ ಆನಿ ಕಚಿನ್ ಆಸ್ವಯ ಾ 6 ಚೆಶಾಯರ್ ಘರಾಾಂ, ಆನಿ ಶಿ್ ೋಲಂಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಬ್ಲ ತಶೆಾಂ ನೆಗೊಾಂಬ್ಲ ಚೆಶಾಯರ್ ಘರಾಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಾಾ . ( ಮೇ 28 – ಜೂನ್ 18, 2001)

(ನವೆಾಂಬರ್ 2007) 2007 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ ನಿವೃತಿ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾ ವಸ್ವಾಾಂ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಒಟಾ ವಾ ಯುನಿವಸ್ಥಾಟಿಚ್ಯಾ ಲ ಸ್ಕಾ ಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಾನ್ಯನಾಾಂತ್ರ ಡ್ಟಕಾ ರೆಟ್ ಆಪಾಣ ಯಿಿ (2011 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ 80 ವಸ್ವಾಾಂಚ್ಯಾ ಪಾ್ ಯ್ಲರ್) ಪ್ ಸು್ ತ್ರ: ನಿವೃತಿ ಜಿೋವನ್ ಪುಣ್ ಬರವಾ್ ಾಂತ್ರ ಕಿ್ ಯ್ತಳ್‍ಲ, ಕಾಂಕೆಣ ಾಂತ್ರ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್್ ಬ್ಲ್ಕ್- ಕಾಂಕಿಣ ಶಿಕಾಂಕ್ ಉಬ್ಲಾ ಆಸ್ವಯ ಾ ಾಂಕ್ 2021 ಮಾಚ್ಯಾಾಂತ್ರ ‘ತ್ತಾಚ್ ತ್ತಾಂ ಕಾಂಕಣ ಶಿಕಯ್’ಕ ರಮಿ ಲಿಪಿಾಂತ್ರ ಪ್ ಕಟ್ ಕೆಲಾ. 90 ವಸ್ವಾಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ 91 ವಾಾ ವಸ್ವಾಕ್ ವೆಗ್ಳಾಂಚ್ ಪಾಾಂಯ್ ತಾಂಕಯ ಹಾಾಂವ್ನ ‘ಡ್ಟ ಮೈಕಲ್ಪ ಫೊೋರಮ್ ಆಫ್ ರೈಟರಕೆ ್ ಆನಿ ಇಾಂಟಲ್ಲಕಯ ಾ ಲ್ಪೆ ’ಕ ಹಾಾಂಚೆ ಮುಾಾಂತ್ರ್ ಪ್ ಚ್ಯರಾಚೊ ವೇಗ್ ಆಪಾಣ ಯಿಲಾಿ ಾ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಬ್ರಾಚಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪ್ ತಿ ವಿಚ್ಯತಾಲಾಾ ಸಬ್ಲರ್ ಆನಿ ಸಬ್ಲರ್ ಜಣಾಾಂಕ್ ಸ್ ಾಂದ್ನ್ ಕನ್ಾ ಆಸ್ವಾಂ. ಉಲಾಿ ಸ್ತ ಆನಿ ಅಭಿನಂದ್ನ್

ಡ್ಟ ಮೈಕಲ್ಪ ಲೋಬ್ಲ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ ಎಸ್ತಕಎಸ್ತಕಎಲ್ಪಕಸ್ಥ ಬ್ಲಾ ಚ್ಯಚೆಾಂ ವಜಾ್ ಳೆಾಂ ಪುನರ್ಕಮಿಲನ್ ಆಯೊೋಜನ್ ಮಂಗುೊ ರ್

ಕೆನಡ್ಟಾಂತ್ರ ಪಜಾಳ್ಳಯ ಕಾಂಕಿಣ ಸುಪುತ್ರ್ ಡ. ಮೋಹನ್ ಎ ಪ್ ಭು ತ್ತಮೆಯ

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥಂಯ್ ವಿೋಜ್‍ ಕಾಂಕಣ ಇ-ಪತ್ರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವಾ್ ಆನಿ ತ್ತಮಾಾ ಾಂ ಚೆಪೆಾಂ ಉಕಲಾ್ . ತ್ತಮಿಯ ಮುಕಿಿ ಜಿಣ ಸಂತೊಸಭ ರಿತ್ರ ತಶೆಾಂ ಭಲಾಯ್ಲಾ ಚ್ಯಾ ದಣಾಾ ಾಂನಿ ಭರೆಕಿ ಲಿ ಜಾಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಶೆತಾ.

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ

-ಡ. ಮೋಹನ್ ಎ ಪ್ ಭು

ಘರ್

ಬಾಬಾಚ ೆಂ

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಿ ಳ್. "ಆಮಿಾಂ ಘರ್ ರಿಪೇರಿ ಕಯ್ತಾಾಂ ಪುತಾ..." ಬ್ಲಬ್ಲನ್ ಸ್ವಾಂಗ್ತ್ ನಾ ಹಾವೆಾಂ ತೊೋಾಂಡ್ ಹಿಾಂವಾೊ ಯ್ಲಿ ಾಂ.

ಕಾಂಕೆಣ ಕ್: ರಿಚ್ಯಡ್ಾ ಆಲಾಾ ರಿಸ್ತ -----------------------------------------

"ಆಮೆಯ ಾಂ ಮಾಲಘ ಡ್ಟಾ ಾಂಚೆಾಂ ಘರ್ ಪುತಾ... ತಾಾ ಆಮಾಯ ಾ ಕುಟ್ಕಾ ಚೊ ಘಾಮ್ ಪಡ್ಟಿ .. ಮಾಾಂಯ್, ಬ್ಲಬ್, ಆಬ್ಲಚಿಾಂ ಬಸ್ವಾಂವಾಾಂ ಆಸ್ವತ್ರ" ಬ್ಲಬ್ ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಹಾಾಂವ್ನ ಮ್ನಾಾಂತ್ರ ಚ್ ಪುಪುಾತಾಾಲ. "ಪನಾಾ ಾ ಘರಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾಡ್ ಕಚ್ಯಾಕಿೋ ನವೆಾಂ ಘರ್ ಭಾಾಂದ್ಯಾ ಾಂ

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬ್ಲಬ್ಲ..." ಸ್ವಾಂಗ್ಳಿ .

ಹಾಾಂವೆಾಂ

ಮ್ಹ ಜಿ

ಆಶಾ

"ಅಳೇರೆ ಪುತಾ... ನವೆಾಂ ಘರ್ ಭಾಾಂದಯ ಾಂ ವಹ ಡ್ ಗಜಾಲ್ಪ ನಹ ಯ್... ಹೆಾಂ ಆಮಾಯ ಾ ಮಾಲಘ ಡ್ಟಾ ಾಂಚೆಾಂ ಘರ್... ಬಸ್ವಾಂವಾಾಂಚೆಾಂ ಘರ್... ಹಾಾ ಘರಾಾಂತ್ರ ತಿೋನ್ ತಕಿ ಾ ಜಿಯ್ಲಲಾಾ ತ್ರ..."

ಖಂಡಿತ್ರ.." ಹಾವೆಾಂ ಸ್ವಾಂಗ್ತ್ ನಾ ಪನೆಾಾಂ ಘರ್ ಉರಯ್ಲಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಬ್ಲಬ್ಲಚ್ಯಾ ಮ್ನಾಾಂತ್ರ ಹಜಾರ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಜಾಗಯ್ತ್ ನಾ, ಆನಿ ಆದಿ ದಿೋಸ್ತ ನಿಯ್ತಳ್ತ್್ ನಾ, ದೊಳ್ತ್ಾ ಾಂತ್ರ ತಾಚ್ಯಾ ದುಾಾಂ ಪಾಜಾರನ್ ಗೆಲಿಾಂ. ದೊಳ್ತ್ಾ ಾಂತಿಿ ಾಂ ದುಾಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾವೆಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ "ತ್ತಜಿ ಖುಶಿ ಬ್ಲಬ್ಲ..."

"ತಿೋನ್ ತಕಿ ಾ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್?" ****** ****** ***** ******* *** "ತ್ತಜೊ ಪ್ರಣೊಾ ಆಬ್, ಪ್ರಣಾಾ ಾ ಚಿಾಂ ಭುಗ್ಳಾಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್ ತ್ತಜೊ ಆಬ್ ಯ್ತ ಮ್ಹ ಜೊ ಬ್ಲಬ್, ತಾಚೆ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಬ್ಲಬ್ಲಚಿಾಂ ಭುಗ್ಳಾಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್ ತ್ತಜೆ ಬ್ಲಪು್ ಆನಿ ಆಕಯೊ... ಆತಾಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಿಾಂ ಭುಗ್ಳಾಾಂ... ಹಾಾ ಚ್ಯ ಘರಾಾಂತ್ರ ಜಿಯ್ಲಲಾಾ ಾಂವ್ನ... ಜಿಯ್ಲತಾಾಂವ್ನ. ಎಕಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಜೆವಾಣ ಕ್ ಏಕಕ್ ಕಳಿೆ ತಾಾಂದು, ದಿಸ್ವಕ್ ಏಕ್ ಮುಡ ಶಿಜಯ್ಲ್ ಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ಪಯ್ಲಿ ಾಂ ಕಲಾಾ ಚೆಾಂ ಘರ್ ಆಸಿ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ನಳ್ತ್ಾ ಾಂಚೆಾಂ..."

ಮೇಸ್ತ್ , ಆಚ್ಯರಿ, ಪೇಾಂಯಾ ರ್ ಸಾಾ ಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಘರ್ ರಿಪೇರಿ ಕಚೆಾ ವಿಶಿಾಂ ಉಲಂವ್ನಾ ಸುರ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಆಚ್ಯರಿ ಮ್ಹ ಣಾಲ "ಸಗೆೊ ಾಂ ಪಾಕೆಾಂ ಾಡ್್ , ನಳೆ ಝಾಡ್್ , ರಿಪಾಾಂ ಆನಿ ಆಡಿಾಂ ಕುಾಂಬ್ರ ಜಾಲಿಿ ಾಂ ಬದುಿ ನ್, ತಾಾ ತೇಲ್ಪ ದಿಲಾಾ ರ್ ಆನಿ ಪಂಚಿಾ ೋಸ್ತ ವಸ್ವಾಾಂಕ್ ಘರಾಕ್ ಖಂಚೆಾಂಯ್ ಾಮ್ ಯೇನಾ." ಮ್ಹ ಣ್ ಧೈರ್ ದಿೋಲಾಗೊಿ .

"ಆತಾಾಂ ಆಮಿಾಂ ಟೆರೆಸ್ವಚೆಾಂ ಭಾಾಂಧಾಾ ಾಂ ಬ್ಲಬ್ಲ..."

ಮೇಸ್ತ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ "ವ್ಚಣ್ ಕ್ ದ್ಯಳಿ ಪುಟ್ಕಿ ಾ ತ್ರ. ಪನಿಾ ಸ್ವರಣ್ ತಾಸುನ್ ಾಡ್್ , ನವಾಾ ನ್ ಸ್ಥಮೆಟಿಚಿ ಸ್ವರಣ್ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಘರ್ ನವೆಾಂಚ್ ಜಾತಾ..."

"ತಾರೆಸ್ಥಚೆಾಂ ಘರ್ ಧಗ್ಳಕ್ ತಾಪಾ್ .. ನಳ್ತ್ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಾಂತ್ರ ಥಂಡ್ಟಯ್ ಆಸ್ವ್ ಪುತಾ.."

ಪೇಾಂಯಾ ರ್ ಯಿೋ ಪೇಾಂಯಿಾ ಾಂಗ್ ತ್ತಮಾಾ ಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಭಾಶೆನ್ ಕರವೆಾ ತ್ರ... ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

"ರಿಪೇರಿಕ್ ತಿತಿ ಚ್ ಖಚ್ಯಾತಾತ್ರ

"ಬರ ದಿೋಸ್ತ ಪಳೆವ್ನ್ ಾಮ್ ಸುವಾಾತ್ರ 15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರಯ್ತಾಂ" ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಾ ಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಸಿ ಾಂ ಬ್ಲಬ್ಲನ್.

ಮಾಳಿಯ್ತಾಂಚೆಾಂ ಭಾಾಂದಾ ತ್ರ.."

***** ***** ***** ****** *****

"ತ್ತಜಿ ಖುಶಿ ಪುತಾ. ಮ್ಹ ಜಿ ಅಡಾ ಳ್‍ಲ ನಾ. ಪುಣ್..." "ಪುಣ್ ಕಿತಾಂ ಬ್ಲಬ್ಲ?"

ಚಿಕಾ ಹಳೆೊ ಾಂತ್ರ ಆಮೆಯ ಾಂ ಘರ್ ವಹ ಡ್ಸಿ ಾಂ ಘರ್. ಸಕಾ ಡ್ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ ಜಿಯ್ಲತಾನಾ ಎಾಚ್ಯ ಘರಾಾಂತ್ರ ಪನಾ್ ಸ್ವ ವಯ್್ ಜಣಾಾಂ ಆಸ್ಥಿ ಾಂ. ತದ್ಯಳ್ತ್ ಜಾಗೊ ಆಬ್ಲಚ್ಯಾ ನಾಾಂವಾರ್ ಆಸೊಿ . ಮಾಗ್ಳರ್ ದಿೋಸ್ತ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಬ್ಲನ್ ಜಾಗೊ ಸಕಾ ಡ್ ಭುಗ್ತಾ ಾಾಂಕ್ ವಾಾಂಟುನ್ ದಿಲ. ಭುಗ್ತಾ ಾಾಂನಿಾಂ ನವಿಾಂ ನವಿಾಂ ಘರಾಾಂ ಭಾಾಂಧಿಿ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ಮಾಲಘ ಡ್ಟಾ ಘರಾಾಂತ್ರ ಎಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಲಟ್ಕನಿ ಮೆಜೆಯ ತಿತಿಿ ಾಂ ಜಣಾಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಿಯ್ಲವ್ನ್ ಆಸ್ವಿ ಾ ಾಂವ್ನ.

ಪನೆಾಾಂ ಘರ್ ರಿಪೇರಿ ಕರಾಂಕ್ ತಯ್ತರಾಯ್ ಭರಾನ್ ಜಾಲಿ. ಬ್ಲಬ್ಲನ್ ಮುಖೇಲ್ ಣ್ ಘತಿ ಾಂ. ಬ್ಲಬ್ಲನ್ ಪುಾಂಜಾವ್ನ್ ದ್ವರ್ ಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲೆ ಹಾಡುನ್ ಮೆಜುಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಜೆ ಲಾಗ್ಳಾಂ ದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾ ಾಂಾಚೆ, ಆನಿ ಜಗವ್ನ್ ದ್ವರ್ ಲ್ಲಿ ಐವಜ್‍ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಹಾಾಂಕೆ್ ಲಾಂ

"ಬ್ಲಬ್ಲ ಹಾಾಂತ್ತಾಂ ದೊೋನ್

ಘರ್

"ಾಾಂಯ್ ನಾ ಪುತಾ... ಮಾಲಘ ಡ್ಟಾ ಾಂಚೆಾಂ ಘರ್ ಹೆಾಂ... ಬಸ್ವಾಂವಾಾಂಚೆಾಂ ಘರ್ ನೇ... ತಶೆಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ. ಅಳೇ.. ಏಕ್ ಾಮ್ ಕರ್... ತ್ತಜೊ ಈಷ್ಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಆಸ್ವ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಲಯ್ ನೆಾಂ... ತಾಾ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಆಪಯ್. ತಾಚಿಯಿೋ ಮಾಹೆತ್ರ ಾಣ್ಯಘ ಯ್ತಾಂ" ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಹಾಾಂವ್ನ ದ್ಯಧೊಸೊಿ ಾಂ. **** ***** **** **** ****** ಈಷ್ಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಲಬ್ಲಲಾಗ್ಳಾಂ ಉಲಯೊಿ .

***** ***** ***** ****** *****

"ವಿೋಸ್ತ ಲಾಖ್..."

ಟೆರೆಸ್ವಚೆಾಂ

ಆಯೊಿ .

"ಮಾಮಾ... ಹೆಾಂ ಪನೆಾಾಂ ಘರ್ ವಹ ಡ್ಸಿ ಾಂ ಘರ್. ಆನಿ ತ್ತಮಿಾಂ ಆಸ್ಥಯ ಾಂ ಪಾಾಂಚ್ ಬ್ಲಡ್ಟಾಂ.. ಹೆಾಂ ಘರ್ ಸಗೆೊ ಾಂ ರಿಪೇರಿ ಕರಾಂಕ್ ಖಚ್ಾ ಆಸ್ವ. ಪಾಾಾ ಚ್ಯಾ ಾಮಾಕ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್, ವಣೊದ್ರ, ಸ್ವರಣ್, ಧಣ್ಾ, ಟೈಲ್ಪೆ , ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಉಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರಿೋ ಪಾಾಂಚ್ ಲಾಖ್ ಜಾಯ್. ಪೇಾಂಯಿಾ ಾಂಗ್, ನಳ್‍ಲ, ಟ್ಕಾಂಕ್, ಾಕುಸ್ತ ಾಾಂಯ್ ಕುಡುೆ ಾಂಚೊ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಆನೆಾ ೋಕ್ ತಿೋನ್ ಲಾಖ್ ಜಾಯ್. ಒಟುಾ ಧಾ_ ಬ್ಲರಾ ಲಾಖ್

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಯ್. ನಹ ಯ್ ಮಾಮಾ ಆನೆಾ ೋಕ್ ಪಾಾಂಚ್ ಲಾಖ್ ಖಚ್ಾ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಟೆರೆಸ್ವಚೆಾಂ ಘರ್ ಜಾತಾ. ಹೆಾಂ ಪನೆಾಾಂ ಘರ್ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಾಾ ರಿೋ ವಿೋಸ್ತ ಪಂಚಿಾ ೋಸ್ತ ವಸ್ವಾಾಂ ಜಿಯ್ಲವೆಾ ತ್ರ. ಟೆರೆಸ್ವಚೆಾಂ ತ್ತಾಂ ಘರ್ ಭಾಾಂದ್ರ... ಪನಾ್ ಸ್ತ ವಸ್ವಾಾಂಕ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಗ್ತಾ ರಂಟಿ ದಿತಾಾಂ" ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಬ್ಲಬ್ಲಕ್ ತಾಚೆಾಂ ಉತಾರ್ ವಹ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಿಸಿ ಾಂ.

ಪಳೆತಾನಾ ಬ್ಲಬ್ಲನ್ ಪಾ್ ಣ್ ಸೊಡ್ ಲಿ .

"ಪುತಾ... ಆಮಿ ತಾರೆಸ್ಥಚೆಾಂ ಘರ್ ಭಾಾಂದ್ಯಾ ಾಂ..." ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಮಾಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

"ನವೆಾಂ ಘರ್ ನಾಾ... ಹೆಾಂಚ್ ಬ್ಲಬ್ಲಚೆಾಂ ಘರ್ ರಿಪೇರಿ ಕಯ್ತಾಾಂ. ಮಾಲಘ ಡ್ಟಾ ಾಂಚೆಾಂ ಬಸ್ವಾಂವಾಾಂಚೆಾಂ ಘರ್... ಹೆಾಂ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಬ್ಲಬ್ಲಚ್ಯಾ ಅತಾಾ ಾ ಕ್ ಶಾಾಂತಿ ಮೆಳೆ್ ಲಿ."

ಪರತ್ರ ಮೇಸ್ವ್ ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಾಚ್ಯಾ ಮಾಹೆತ ಪಮಾಾಣ್ಯಾಂ ಟೆರೆಸ್ವಚೆಾಂ ಘರ್ ಭಾಾಂದುಾಂಕ್ ಾಮ್ ಸುರ ಕೆಲ್ಲಾಂ.

**** ***** ***** ***** ***** ಹಪಾ್ ಾ ಚೆಾಂ ಮಿೋಸ್ತ ಜಾತಚ್ ಮೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಾಮಾಗ್ತರ್ ಾಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ . ಾಮ್ ಸುರ ಕತಾಾನಾ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ

______ _______

ಬ್ಲಬ್ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಜಿವಾಚೊ... ಮೆಸ್ವ್ ಸಂಗ್ಳಾಂ ವಾವ್ನ್ ಕರನ್ ಪನಾಾ ಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಬಗೆಿ ನ್ ನವೆಾಂ ಘರ್ ಭಾಾಂದುಾಂಕ್ ಪಾಯ್ತ ಾಡುಾಂಕ್ ಸುರ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಾಮಾಾಂತ್ರ ಬ್ಲಬ್ ವಾಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ. ***** ***** ***** ***** ***** ಕೆದ್ಯಳ್ತ್ಯ್ ಸಾಳಿಾಂ ವೆಗ್ಳಗ ಾಂ ಉಟ್ಯ ಬ್ಲಬ್ ಆಜ್‍ ಉಟ್ಾಂಕ್ ನಾತೊಿ . ವೇಳ್‍ಲ ಜಾಲಾಾ ರಿೋ ಕಿತಾಂ ಉಟ್ಕನಾ ಪಳೆವಾಾ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಬ್ಲಬ್ಲಕ್ ಉಲ ಮಾಲಾ. ಬ್ಲಬ್ಲನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ.

_ ಪಂಚು,ಬಂಟ್ವಿ ಳ್.

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮನಾಂ,

ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಏಕ್,

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ

ಏಕ್

ಜಾತ್ಯಾ ತೀತ್ರ ರಷ್ಟ್ರ ್

ಮಾತ್ರ್

ಭಿತರ್.. ಆಜ್ ಮನಯ ಾ

ಗೌರವ್ ನ.

ಹಲ್್ ಕೆಲಾ ರ್ ತ್ಯಕಾ ಏಕ್ ಮಾನ್.

ಮಹ ಳ್ಳಿ ಆಮಿ

ಖ್ಯಾ ತ್ರ.. ನ ಜಾತ್ರ_ ಕಾತ್ರ... ಆಮಾಂ

ಸ್ತಿ ್ ೀಯಾಾಂಕ್ ದೇವಿಚೊ, ಆವ್ಯ್ಚಿ

ಭಾಭಾವ್...

ಮಾನ್...

ಪುಣ್ ಉಗಿ ಾ

ರಸಾಿ ಾ ರ್

ಜಾತ್ಯ ಮಾನಚೊ ಹರಜ್.

ಸ್ತಿ ್ ೀ

ಸಾಾಂಗಾಂಕ್, ವೈಭವಿತ್ರ ಕರಾಂಕ್,

ಆಜ್ ಜಾಲಾ ಗುಲಮ್. ಥೊಡ್ ಕಡ್

ಗಾಂವ್ ಗಜಂವ್್ ಮಾತ್ರ್ . ಹಾಂಗ

ತಚೆರ್

ಜಾಾಂವ್ಿ ಾಂ ಪೂರ ಮನಯ ಾ ಜಿರ್ಕ್

ಮೊಡ್ಾಂ. ಕಷ್ಟರ ತ್ಲಲಾ ಾಂಕ್ ಗಜೆವಕ್

ಮೊಲ್

ಪಾಾಂವ್ಿ ಾಂ

ನತ್ಲೆ ಾಂ,

ರಗ್

ಹಗಾಂ

ದಿೀಷ್ಟ್ರ

ಘಾಲಾ ರಿೀ

ಕಾಳ್ಳಜ್

ಪಡಿ

ಆಜ್

ಮಜೆವ

ಕಾಡ್ಿ ಾಂ, ರಗತ್ರ ಚಾಂವ್ಿ ಾಂ ಧೀರಣ್.

ತ್ಲಕ್ತದ್ ಬದಲೆ ಾಂ. ಜಿವ್ಾಂ ಜಿವ್ಾಂಚ್

ಕಾಲ್ ಆಮಾಂ ಸಗ್ಿ ಾಂ ಏಕ್ ಮಹ ಳ್ಳಿ ಾಂ

ಜಿವ್ಶಿಾಂ

ಸಾಂಡಾಂ, ತುಮ ಪರ್ದವಶಿ ಹಾಂಗ

ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ಿ ಾಂ ಆಮ್ಿ ಾಂ ಸಾಿ ತಂತ್ರ್ ಾ

ರರ್ನಕಾತ್ರ... ತುಮ ರೊಮಾಕ್

ಜಾಲಾಂ.

ವ್ಹ ಚಾ... ಮಹ ಣೊನ್ ಬೊಬಾಳ್

ಜಾಾಂವ್ಿ ಾಂ

ಮಾಚವ ಜಣಾಂ. ಖಂಯ್

ಜಾತ್ರ

ದೊಳ್ಳ ಆಸನೀ ಕುಡ್ವ ತಸಲಾಂ

ಸಾಿ ತಂತ್ರ್ ಾ ...

ರಕೊಣ್

ಕಚೆವ

ಅಪುಟ್

ಆಸಾ?

ರಕಿ ಣಾ ರ್, ಉಗಿ ಾ ನ್ ಅತ್ಯಿ ಾ ಚಾರ್

ಖಂಯ್

ಆಸಾ?

ಕತ್ಯವನ ಖಂಯ್ ಲಿಪಾಿ ತ್ರ?

ಮಾಯಾಗ್

ಜಾತ್ಯ!

ಜಾತ್ಯಾ ತೀತ್ರ ಸಮಾನತ್ಯ

ಹುಲಾ ವ್್

ಆವ್ಯ್ , ಭಯ್ಣ , ಬಾಯ್ೆ , ಧುವ್ ಮಹ ಣ್

ಸಿ ತಂತ್ರ್

ಮಾಚೆವಾಂ,

ಕಾತಕ್

ಮೊಲ್

ಯೆತ್ಯ.

ಮ್ಟ್ವಾಂ

ಮ್ಟ್ವಾಂಕ್

ಜಾತ್ರ

ಆನ

"ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಏಕ್". .. ಮಹ ಳ್ಳಿ

ಧಮ್ವ ಮಹ ಣೊನ್ ರ್ಾಂಟೆ ಫಾಂಟೆ

ಎಕಾ

ಕತ್ಯವತ್ರ...

ಜಾತಚೆ,

ಧಮಾವಚೆಾಂ,

ಪಾಡ್ತಿ ಚೆಾಂ ರ್ಾ ಖ್ಯಾ ನ್ ಜಾವ್್ ಗಲಾಂ. "ವಂದೇ

ಮಾತರಂ"

ಸರ್ವಾಂಚೊ

ಜಿರ್ಳ್ ಎಕಿ ಟ್. ಪುಣ್ ದಿರ್ಿ ಾಂತ್ರ

ಉಜೊ

ಹುಲಾ ಯಾಿ ತ್ರ..

ಜಳ್ಚ್ಿ ಾ

ತೇಲ್

ವೊತ್ಲಿ ಾಂ

ತೂಪ್

ದಿೀವ್್ ಉಜಾಾ ಕ್ ತಸಲಾಂ

ಸಾಿ ತಂತ್ರ್ ಾ ಆಮ್ಿ ಾಂ.

ರ್ದರ್ಚಾಾ

ಭಿತರ್ ರಿಗಾಂಕ್ ನ..

ದಿಸಾನತ್ಯೆ ಾ ರ್ದರ್ ಖ್ಯತರ್ ಜಿೀವ್

ಜೆರ್ಣ ಾಂತೀ ವ್ಯ್್ ಸಕಯ್ೆ ಫಂಕ್ತಿ ...

ಕಾಡಿ ತ್ರ. ಹಾಂಗ ಮನಯ ಾ ಾಂ

ಥೊಡಾ ಾಂಕ್ ಭಾಯ್್ , ಥೊಡಾ ಾಂಕ್

ಜಿರ್ಕ್ ಮೊಲ್ ನ ತರಿೀ

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾನಿ ರಾಂ ಸದಾಂ ದೇವ್ ಜಾತ್ಯ...

ಮ್ಟ್ವಾಂ ಮ್ಟ್ವಾಂಕ್ ಗತ್ರ ಚ್ಿ ಗತ್ರ.

ಸರ್ದಾಂವ್ ಜಾತ್ಯ.

ಲಾ ಾಂಡ್

ಮಾಫಿಯಾಚೆ

ಭಧ್ರ್

ಆಸಾತ್ರ ಕರ್ದಲರ್. ಎಕಾ ರ್ಟೆನ್ ಪಾಾಂಚ್ ವ್ಸಾವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿರ ಾಂ

ಡ್್ ಗ್್ ಮಾಫಿಯಾ, ಲಿಕ್ ರ್ ಮಾಫಿಯಾ,

ವಿಾಂಚುನ್ ಕಾಡಾಂಕ್ ಬರೊ ಮನಸ್

ಕಾಾ ಪಿೀಟೇಶನ್,

ನಕಾ..

ಲ್ಲಾಂಕಾಡ್,

ಸರೊ

ಆಸಾೆ ಾ ರ್

ಆನ

ಪಯೆಯ

ಸಕಾವರ್ ಜಾತ್ಯ. ಜಿಕ್

ಲ್ಲೆ ಕರೊೀಡಾಂಕ್ ಮಾಾಂಕಾಾ ಉಡಿ ...

ವೊೀಟ್

ಘಾಲೆ

ಬರಿ

ಗಾ ಸ್,

ರಾಂವ್, ಫತೊರ್, ಸಾರಾಂ,

ಪೆಟ್್ ೀಲ್

ಹಚೆಸಂಗ್

ಜಿಯೆಾಂವ್್

ಜಾಯಾ್ ತಸ್ತೆ ಗತ್ರ.

ಹತ್ರ

ಸದಾಂ ಚಡ್ಾ ಡಿ ತ್ರ. ಕಾಮ್ ಜಾಯೆೆ

ಸಂವಿಧನ್

ತರ್ ಲ್ಲೀಾಂಚ್ ದಿೀ. ಪಯೆಯ ನಸಾಿ ನ

ಸಂಸಾರನ್ ಮಾಾಂದನ್ ಘೆತ್ರ ಲೆ ಾಂ

ಹಾಂಗ ಕಾಾಂಯ್ ಚಲಿ ನ. ಲಹ ನ್

ಆಜ್ ತ್ಲಾಂ ಬದೆ ನ್ ಸರ್ದಾಂವ್ ಜಾಾಂವ್್

ಲಹ ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಎಮ್. ಪಿ. ಎಮ್ೆ ಲಾ

ಭಾಯ್್

ಚೆ ಹತ್ರ ಪಾಾಂಯ್ ಧಾಂಬ್ಚಿ

ಸಂಸಾರರ್

ಗತ್ರ

ಆಯ್ಚಿ .

ದಯ್ೆ

ಸಲಾ ವತ್ರ.

ಸಗಿ ಾ

ಸಂವಿಧನ್

ರಷ್ಟ್ರ ್ . ಪುಣ್ ಗುಪಿತ್ರ ಿ

ಜಲೆ

ಸಟ್ವವಫಿಕೆಟ್

ಥಾವ್್

ಮೊನವ ಸಟ್ವವಫಿಕೇಟ್ ಪಯಾವಾಂತ್ರ

ಮಹ ಣ್

ಭಿತಲವ

ಭಿತರ್

ಆಸ್ಿ ಾಂ ಆಜೆಾಂಡ

ಚಲಿ ೀ

ಆಸಾ.

ಖಂಚಾಾ ಕ್ತೀ ಭದ್ ತ ನ.

ಲ್ಲೀಾಂಚ್ ದಿೀನ ತರ್ ಜಾಯಾ್ . ಪಂಚಾಯತ್ರ

ಥಾವ್್

ಧರ್

ಲೆ ಾಂ,

ಸಿ ತಂತ್ರ್

ಮ್ಳ್ಚ್ಿ ನ

ದಬ್ಚಿ ಕಾಯ್

ಸಕಾವರಿ ಆಫಿೀಸ್, ಆಸಾ ತ್ರ್ , ವ್ಹ ಕಾತ್ರ,

ನರ್ರಾಂಕ್

ಜಾಗ್ ತ್ರ

ಬೆಡ್ಾ , ಆನ ಜಾಯ್ ತರ್ ಉಸಾಿ ಸಾಕ್ತೀ

ಖ್ಯಣ್

ದಿೀ ಲ್ಲೀಾಂಚ್.

ಮ್ಳಾಂಕ್ ಆಶೆಲೆ .... ಕಾಾಂಯ್ ನತ್ಲೆ

ಜೆರ್ಣ್

ಥಂಯ್ ಥಾವ್್ ಟ್ವಾ ಕ್್

ಭಾಾಂದಾಂಕ್

ಮುಳ್ಚ್ಾಂ

ಆಸಾತ್ರ.

ಧರಳ್

ಜಾಯ್ಪಾ ತ್ಲವಾಂ

ದೇಶ್ ಭಾಾಂದನ್

ಹಡ್ಚಿ ರ್ವ್್ ಕೆಲೆ ... ಎಕಿ ಟ್ ಆನ

ಭಾಯ್್

ಎಕಿ ಟ್ವತ್ರ

ದಲಲಿ

ದಿಲೆ ....

ಆತ್ಯಾಂ ಜಾತ್ರ, ಧಮ್ವ,

ಮಾಫಿಯಾ... ಎಕಾ ರ್ಟೆನ್ ರಿಜಿಸ್ತಿ ್

ದೇವ್

ಮಹ ಣೊನ್

ಕರಾಂಕ್, ನಂಬಾ್ ಾಂ ಪ್ ಕಾರ್ ಜಾಗ

ವಿವಿಾಂಗಡ್ ಕರನ್ ಪಾಸಾಿ ವ್್ ಘಾಲಿಿ

ಸಡಾಂಕ್,

ಗತ್ರ

ರಜಿ ಟ್

ಮಾರೊಗ್

ತ್ಯಾ

ಜಾಲೆ ....

ಚಲಯಾಿ

ವ್ಚೊಾಂಕ್ ಫುಟ್

ಫತ್ರ..

ರ್ಟ್, ಹರ್

ರ್ರ್್ ಕ್

ಆಜ್ ಸಿ ತಂತ್ರ್

ಜಾಾಂವ್್ ಪಾರ್ೆ ಾ .

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಘಟ್ವಯ್ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಭಾರತ್ಯಚ


ರಯ್ ಿ

ಆಜ್

ಕಾನೂನಾಂನ ಕೆಲ.

ಸಲಿ ಲ. ರಯಾಿ ಚೊ

ಭೃಷ್ಟರ ಚಾರನ್

ಹವೊವನ್

ಗಲ.

ಉಪಾ್ ಚವಾಂ

ಕಾಯೆಾ ನಸ್ ಲ್ಲೀಕ್

ಲ್ಲಕಾಾಂಕ್

ಉದಾ ಮಾಾಂ

ರಿಜರ್ವವಶನ್

ನಾಂರ್ಾಂ

ತ್ಲಕ್ತದ್

ಜಾಲಾಂ. ವ್ಹ ಡ್ ವ್ಹ ಡ್ ಹುರ್ದಾ ಆಡ್ವ್ ದವ್ಲಾ ವತ್ರ.

ಪಯೆಯ

ನಸಾಿ ನ

ಬೊಾಂಚೊ ಹಲನ.

ಖ್ಯಸ್ತಿ

ಮನಯ ಾ ಾಂನ ಮೊಲಕ್ ಕಾಣ್ಘೆ ಲ.

ಕರೊೀಡ್ಚಾಂ ಲ್ಲಕಾಾಂಕ್ ಸಾಿ ತಂತ್ರ್ ಾ ಕಾಾಂಯ್ ಭವ್ವಸಾಾ ಚೆಾಂ ಜಾಲೆ ಾಂ ತ್ಲಾಂ

ಶೆಾಂಬೊರ್ ರಪಯ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲೆ

ಆತ್ಯಾಂ

ನರಶೆಚೆಾಂ

ಜಾಾಂವ್್

ಮನಸ್ ಆಜ್ ತೀನಾಂತ್ರ ದೊೀನ್

ಪಾರ್ೆ ಾಂ.

ಪಾವೊಣ್ಘಯ ಾಂ

ವ್ಸಾವಾಂನ

ರ್ಾಂಟೆ

ಸಿ ತಂತ್ರ್

ಸಕಾವರಕ್

ಟ್ವಾ ಕಾ್

ರೂಪಾರ್ ದಿತ್ಯ. ಹಾಂಚ್ ಆಯೆಿ ಾಂ

ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ರ ಸಾಿ ತಂತ್ರ್ ಾ

ಆಸಾಗ್ೀ ಮಹ ಣ್ ವಿಚಾರಿನಕಾತ್ರ.

ಸಿ ತಂತ್ರ್ . ಅಜೂನ್ ಆಮಾಂ ಗುಲಮ್. ಜಾತ್ರ, ಕರೊೀಡಾಂನ ಲ್ಲೀಕ್ ಕಾಮ್

ಕಾತ್ರ, ಧಮ್ವ,

ನಸಾಿ ಾಂ ವ್ಳ್ಿ ಳ್ಚ್ಿ . ದಬೊಿ ಅನಕ್ತೀ

ಸರ್ವಧಿಕಾರಿ. ಹಾಂಗ ಏಕ್ ಚ್ ಏಕ್

ದಬೊಿ ಜಾಯ್ಚತ್ರ ಿ ವ್ತ್ಯ. ಲ್ಲಕಾಕ್

ದಿೀಸ್ ಮ್ಳ್ಳಿ ಾಂ ನ

ಉಪಾ್ ಚವಾಂ ಕಾಮಾಾಂ ಜಾಯಾ್ ಾಂತ್ರ.

ತುಕಾ

ಪ್ ಕೃತ

ಸಿ ತಂತ್ಯ್ ಯೆಚೆಾಂ ಚಾಂತಪ್.

ವಿಕೊೀಪ್,

ಪಿಡ

ಶಿಡ್ಕ್

ಪರಿಹರ್ ನ. ಶಿಕಾಾ

ಶೆತ್ರ ಘಾಣ್ಘಿ ೀ

ಅಸಾ.

ಕಾಮ್

ಶಿಕಾಾ ಾ ಾಂಕ್

ನ.

ನೀಜ್

ಅಧಿಕಾರ್ ಜಾಲ ಆಸ್ಿ ಾಂ ನ...

ಸಾಿ ತಂತ್ರ್ ಾ

ಆನ

ಆಮೃತ್ರ ವಿೀಕ್ ಜಾಯಾ್ ಜಾಾಂವ್.*

-----------------------------------------------------------------------------------------

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ( ಪ್ ಸ್ತಿ ತ್ರ ವಿಷಯಾಾಂಚೆರ್ ಬರಯ್ಚಲೆ ಾಂ ವಿಲಿಿ

ರಬ್ಚಾಂಬಸಾಚೆಾಂ ಪದ್ ಆಮಾಿ ಾ

ಸಾಿ ತಂತ್ಯ್ ಾ ಕ್ ಧರ್ ಲ್ಲೆ ಆಸವ. ಚಾಂತ್ಯಾ ಕ್ ಏಕ್ ಪೆ್ ೀರಣ್. ರ್ದಕುನ್ ಹಾಂಗಾಂ ಆಮಾಂ ವ್ಹ ಡ ಅಭಿಮಾನನ್ ಕೊಾಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ಳಚೆಾಂ ಸಿ ತಂತ್ರ್ ಚಾಂತಪ್

ದಿತ್ಯಾಂವ್... ತುಮಿ ಚಾಂತ್ಯ್ ಾಂ ಕಾಲಂವ್್ _ ಸಂಪಾದಕ್)

ಆತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ (2) ಉಳರ ಸಂಸಾರ್... ಭಾಗವಂತ್ರ ಪಾರ್ೆ ಾ ತ್ರ ವ್ಯ್್ ಸಗವರ್ ಸಂಸಾ್ ಾಂತ್ರ ಭಲಾ ವತ್ರ ರ್ದಾಂರ್ಿ ರ್..

ದೊಾಂಬ್ಚ ಲೂಟ್ ಮಾರ್ ಕತ್ಲವಲ ಖಜಾನಾಂನ ಪಯೆಯ ಭತ್ಲವಲ ಸತ್ಯಕ್ ನತಕ್ ಸಧ್ತಿ ಲ ಕೊಡ್ತಿ ಚಾಾ ಬಾಗೆ ರ್ ಮೊತ್ಲವಲ

ಸತ್ಯಕ್ ನೀತಕ್ ಶಿೀತ್ರ ನ ಫಟ್ವಾಂಕ್ ಲುಟ್ವಾಂಕ್ ಮೀತ್ರ ನ 23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊಡ್ತಿ ಾಂತ್ರ ಪಯಾವಾಂತ್ರ ನೀತ್ರ ನ ಆತ್ಯಾಂಚಾಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ರ

ಸೆ ಗೆ ರ್ ವಂಚಕ್ ಪಾಡರಿ ಜಾಲಾ ತ್ರ ದೇಶಾಚೆ ಪುಡರಿೀ ರ್ದರ್ಚಾಾ ನಾಂರ್ನ್ ಲುಟ್ವ್ ರಿೀ ಜಾಲಾ ತ್ರ ರ್ದರ್ಚೆ ಮಣಿಯಾರಿೀ ಚೊರಾಂಕ್ ಪೀಲಿಸ್ ರಕೆಿ ಲ... ಪಿಡ್ಕ್ ದಕೆಿ ರ್ ರ್ಾಂಟೆಿ ಲ ನತಕ್ ನತದರ್ ವಿಕೆಿ ಲ ಆತ್ಯಾಂಚಾಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ರ

ಆತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್....

_ಕೊಾಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲಿಿ ರಬ್ಚಾಂಬಸ್ (ಕೊವಿಿ .24.) 24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ತಟೆ್ ಸಂಭ್ ಮ್ ತುವ್ಾಂ ತುಕಾಚ್ ರಿತೊ ಕೆಲ್ಲಯ್ ಫಕತ್ರ ತುಜಾಾ ದೇಶಾ ಖ್ಯತರ್

ಪಯ್ಚಯ ಲಾ ಆಫಿ್ ಕಾಾಂತ್ರ ಯ್ ರಸಾಿ ಾ ಕ್ ರ್ದಾಂವೊೆ ಯ್ ಅಸ್ ತ್ರ ಬಾಳ್ಚ್ಾಂಚಾಾ ರಕಣ್ಘ ಖ್ಯತರ್ ತೊಾ ಯಾದಿ ಜಿರ್ಳಾಂಕ್ ಲಗೆ ಾ ತ್ರ

ಶಿಪುವಟ್ವಾ ಕುಡ್ತ ಶಿರಾಂನ ಧಾಂವ್ೆ ಾಂ ರಗತ್ರ ದೇಶ್ ಪೆ್ ೀಮಾಳ್ ಊಭ್ ರ್ಳ್ಯ್ಚತ್ರ ಶೆರಾಂ ಗರ್ಾಂ ಗಡ್ತಾಂನಾಂ ಭವಿೆ ಾಂ ಪಾರ್ೆ ಾಂ ನಾಂ ತಾಂ ಅಸ್ ತ್ರ ಮನಯ ಾ ಮೊಲಾಂ ಉಕುೆ ನ್ ಧಲಿವಾಂಯ್ ಕಮರ್ ಬಾಾಂಧ್ರ ತುಜೆಾಂ ಸತ್ರ ಅನ ನೀತ್ರ ಭುಗ್ವಾಂ, ಸ್ತಿ ್ ೀಯ್ಚ, ರೈತ್ರ, ಕಾಮ್ಲಿ ಸಧಾಂ ತುಜೆ ನರ್ದ್ ಾಂತ್ರ ಉಭಿಾಂ ಉಪಾಸ್, ಕಾ್ ಾಂತ, ಪುಶಾವಾಂವ್, ಚಳ್ಿ ಳ್ಳ ಚಲ್ಲೆ ಾ , ಹರ್ ದಿಸಾ ರತಾಂ 25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


' ಸಾಿ ತಂತ್ರ್ ಸಂಗ್ ಮ್ ' ಒಲಯೆೆ ಾಂ ಸರ್ವಾಂನ ಪರತ್ರ ದೇಶಾಾಂತ್ರ ತುಜಾಾ ಸ್ತಟೆ್ ಸಂಭ್ ಮಾಚೊ ನದ್ ಸಾದೆ

ಬಾವೊರ ಗಗನ ತ್ಲವಿಯ ಾಂ ಉಬಾೆ ಸಾವ್ಿ ಾಂತ್ರ ತ್ಯಾ ಗರಿೀಬ್ ಥಾಾಂಬಾೆ ತುಜಾಾ ಯಾದಿಾಂಕ್ ನಯಾಳುನ್ ಸತ್ರ ನತ ಮೊಲಾಂ, ಸಮಾಜ್ ಸ್ವ್ ಸಮಪವಣಾಂಕ್ ಮತ್ಯಾಂತರಚ ಕಾಜಿಿ ಮಾಾಂಡೆ ಾ ಬೊಾಂಬ್ ಮಸಾಯಾೆ ಾಂ ವಿಶೆರ್ಕ್ ಗಲಾ ಾಂತ್ರ ವಿಕಾಳ್ ಸ್ತವಿಯಾಾಂನ ಮೊಡ್ತಾಂ ನದಯಾೆ ಾ ಾಂತ್ರ ತುಜಾಾ ದೇಶಾಾಂತ್ರ.......

--- ಫೆಲಿ್ ಲ್ಲೀಬೊ. ರ್ದರಬಯ್ೆ . 26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಿ ತಂತ್ರ್ ಾ ಮಹ ಜೆಾಂ... ಸಾಿ ತಂತ್ರ್ ಾ ತುಜೆಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಕೊಣ್ ಗ್ೀ ಆಸಾ ಚೊರನ್ ಅಮಾಂ ತ್ಯಕಾ ಚೌಕ್ತದರಚೊ ಹುದೊಾ ದಿಲಾಂ. ತುಜೆಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ಕಾಮ್ ಕೊಣ್ ಗ್ೀ ಫರನ್ ಆಸಾ

ಅಮ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಅದನ , ಅಾಂಬಾನಚೆಾಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. ಟ್ವ.ವಿ. ಮಾಧಾ ಮಾ ತುಜೊ ಮಹ ಜೊ ತ್ಯಳ ಜಾಾಂರ್ಿ ಾ

ಬದೆ ಕ್

ಕೊಣಚೊಗ್ೀ ಗುಲಮ್ ಜಾಲ. ಕೊಣಕ್ ಗ್ೀ ದೇವ್ ಕಚಾವ ಪಿಶಾಾ ನ್ ಲ್ಲಕಾಾಂಕ್ ಬಲಿ ದಿೀವ್್ ಆಸಾತ್ರ.. ಲ್ಲೀಕ್ ಯ್ಚ ಪಿಸ ಭೀವ್ ಖಶೆನ್ ಗಮರ ಮುಖ್ಯರ್ ವ್ಡಾ ಯೆಿ ಆಸಾ...

ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಅತ್ಯಾಂ ಕಾಮ್ ,ಇಸ್ ಲಾಂ, ಅಸಾ ತ್ಲ್ ವ್ನವ ಚಡ್... ಅನ್ಯಾ ಕಾ ರ್ದರ್ಚ ಗಜ್ವ ಆಸಾ. -- ಜೊಸ್ತ್ ಪಿಾಂಟ್, ಕ್ತನ್ ಗೀಳ್ಳ. 27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಿ ತಂತ್ರ್ ಾ ಹಾಂವ್ಾಂ ಸಾಾಂಕ್ತಿ ಾಂಕ್ ಬಾಾಂದನ್ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಳುಲೆ ಾ ಮ್ಳುಲೆ ಾ ಕ್ ಬಾಾಂದನ್ ಘಾಲಿ ಲ್ಲಾ ತೊಾ ...

ಸಾಿ ತಂತ್ಯ್ ಾ ಚೆಾಂ ಮೊಲ್ ಕಳ್ಚ್ಜೆ ತ್ಯಾಂಕಾಾಂ ಹಾಂವ್ಾಂ ಜಿಬೆಕ್ ಬಾಾಂದನ್ ಘಾಲಾಂ ಲಗಮ್ ನಸಾಿ ಾಂ ಹುಳುಿ ಳ್ಳಿ ಲಿ ತ...

ಸಾಿ ತಂತ್ಯ್ ಾ ಚೆಾಂ ಮೊೀಲ್ ಕಳ್ಚ್ಜೆ ತಕಾ... ಹಾಂವ್ಾಂ ನಾ ಯಾಧಿೀಶಾಕ್ ಬಾಾಂದನ್ ಘಾಲಾಂ ಮೀತ್ರ ಮೇರ್ ಮುಣೊನ್ ತಕ್ತೆ ಖ್ಯತ್ಯಲ್ಲ ತೊ

ಸಾಿ ತಂತ್ಯ್ ಾ ಚೆಾಂ ಮೊಲ್ ಕಳ್ಚ್ಜೆ ತ್ಯಕಾ... ಹಾಂವ್ಾಂ ನ್ಯಾಂಟ್ವಾ ಭುಗಾ ವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಕ್ತೆ ಬಾಗಯಾೆ ಾ ... ಮುಗ್ಾ ಉತ್ಯ್ ಾಂನ ಸೈತ್ರ ತಾಂ ಕ್ತತೆ ಾಂ ಕಾನೂನಾಂ... ನೀಜ್ ಸಾಿ ತಂತ್ರ್ ಲಿಪಾೆ ಾಂ ಹಾಂಗ... _ನವಿೀನ್ ಪಿರರ, ಸ್ತರತ್ ಲ್.

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ತಟೆ್ ಥಾವ್್ ಬಂಧಡ್ಕ್ ದೂದ್ ಖ್ಯಾಂರ್ಿ ಾ ಬಾಳ್ಚ್ಕ್ ಉಭಿ ರಾಂವಿಿ ವೊೀಡ್ ಪಯ್ಚೆ ಾಂ ಪಾರ್ೆ ಾಂ ಕಾಡಿ ಾ ಭುಗಾ ವಕ್

ಘರ್ ಭರ್ ಧಾಂವೊಿ ದವ್ವಡ್ ತನಾ ವ ಪಾಾಂರ್ಾ ಕ್ ಪಾವ್ೆ ಲಾ ಾಂಕ್ ಅಪೆೆ ಸಿ ಕ್ತ ಭಾಂರ್ರ್ ರಚೊಿ ಅತ್ಲ್ ಗ್ ಪಾ್ ಯ್ ಭಲಿವ ಲಗ್್ ಜಾಲಾಂ ಆವ್ಯ್ ಬಾಪಾಯ್್ ವ್ಗ್ಿ ಕಚವ ತ್ಯನ್ ಪಾ್ ಯ್ ಪಿಕಾೆ ಾ , ಎದೊಳ್ ಅಶೆಲೆ ಾಂ ಸಿ ತಂತ್ರ್ ಅತಂತ್ರ್ ಜಾಲಾಂ

ಕೊಣ ತರಿೀ ಅಧರಕ್ ರಕೆಿ ಾಂ ಜಾಲಾಂ ಸ್ತಟ್ವ್ ಅಶೆಲೆ ಾ ಕ್ ಕುಟ್ವಮ್ ಮಜೆಾಂ ರ್ವೊಿ ಾ ಜಾಲಾಂ ಹತಾಂ ಅಸ್ತಲ್ಲೆ ಸಗ್ವ

ಅದರ್ ನಸ್ಿ ಾಂ ಖಗ್ವ ಜಾಲಾಂ ಸ್ತಟ್ವ್ ಅಶೆಲೆ ಾಂ ಪಯ್ಣ ಬಂಧಡ್ಾಂತ್ರ ಸಂಪೆಿ ಆಯಾೆ ಾಂ

_ಜಿಯ್ಚೀ, ಅಗ್ ರ್. 29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚಕ್ತಣ ಕಥಾ "ವೊಣಿಿ ರ್ ಹಾಂವ್ಾಂ ಗ್ಚಿ ಲೆ ಾಂ"

ಸನೆ ನ್ ಸಾಿ ತಂತ್ಯ್ ಾ ಚೊ ದಿೀಸ್ ಆಜ್. ಇಸ್ ಲಚೊ ಮ್ಸ್ತಿ ್ ಆನ ವಿಧಾ ರ್ಥವ ದೊಗ್ೀ ಎಕಾಚ್ಿ ರ್ವದಿರ್ ಪಜವಳ್ಚ್ಿ ತ್ರ.... ***** ***** **** ***** ನವೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವುನ್ ಅಯ್ಚಲ್ಲೆ ... ಕಾೆ ಸ್ತಕ್ ರಿಗಿ ನಾಂಚ್ ಕಾೆ ಸ್ತಚಾಾ ವೊಣರ್ದರ್ ಆಡ್, ನೀಟ್, ರ್ಾಂಕೆಾ , ಉಭೆ ಗ್ೀಟ್... ವಿಚತ್ರ್ ರೂಪ್.... ಹತಾಂ ರಂಗಳ್ ಚುಣಾ ಕುಡ್ಚ್ ಕಾಣ್ಘೆ ವ್್ , ತ್ಯಾ ಚ್ ಗ್ೀಟ್ವಾಂಕ್ ರಂಗ್ ಸಜಯ್ಚೆ . ವೊಣದ್ ಸಭಿೆ . ಭುಗಾ ವಾಂನ ತ್ಯಳ್ಳಯ್ಚ ಪೆಟ್ೆ ಾ .

"ಹಾಂವ್ ಆಸಾಾಂ ನೇ... ತುಾಂ ಸಮಾದನ್ಯನ್ ವ್ಹ ಚ್" ಮ್ಸ್ತಿ ್ ನ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ತೆ . ****** ****** ****** ಆಜ್ ಸಾಿ ತಂತ್ಯ್ ಾ ಚೊ ದಿೀಸ್... ಭುಗಾ ವಕ್ ಸನೆ ನ್. ಸನೆ ನ್ ಕಾಣ್ಘೆ ವ್್ ಭುಗವ ಉಲಯ್ಚೆ ... "ಮಹ ಜಿಾಂ ತೀನ್ ಬೊಟ್ವಾಂ... ತೀನ್ ರಂಗ್..." ಮ್ಸ್ತಿ ್ ನ್ ಆಜಾಪ್ ಕೆಲಾಂ. "ಮಧ್ತಾಂಚ್ ಚರಕ್ ಸಡ್ವ್್ ಜಾಲಾಂ..." "ಬಾವೊರ ತರಂಗ್"

ಸಾಾಂಜೆರ್ ಆಫಿಸಾಲಗ್ಾಂ ಭುಗವ ಬ್ಚಕೊ್ ನ್ ರಡ್ಚನ್ ಆಸೆ . ಮ್ಸ್ತಿ ್ ವಿಚಾರಿ, "ಕ್ತತ್ಲಾಂ ಜಾಲಾಂ?" 30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಿ ಳ್.


ಸಾ ಭಾವಾಚೆಾಂ ತಾಂ. ಸ್ವಾಂಗ್ ಲ್ಲಿ ಾಂ ಎಕಿಾ ೋ ಆಯ್ತಾ ನಾ. ಪೂರಾ ತಾಚೊಾ ಚ್ ಖುಶಿಯೊ." "ತಾಂ ಮಾಾ ಗೊತಾ್ ಸ್ವ ಜಾಾಂವಾಾ ನೊೋ... ತಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಚ್ಯ ತಾಾ ಬರೆ ನೊವೆ್ ಮೆಳ್ತ್ನಾತ್ರ ಲ್ಲಿ ..." ಮ್ಹ ಣಾಲ ಪೆದು್ ಚೊ ಮಾಾಂವ್ನ. ****** ***** ********* ಎಕಿ : ಕಿತಾಂ ಸ್ವಯ್ತಬ ಹೆಾಂ... ಪ್ರೋರ್ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ತ್ತಜೆಾ ತಕೆಿ ರ್ ಮಾತಾಂಭರ್ ಕಸ್ತ ಆಸ್ತ ಲ್ಲಿ , ಆತಾಾಂ ಪಳೆಲಾಾ ರ್ ಮಾಾಂಡ ಬ್ಲೋಳ್‍ಲ ಜಾಲಾ ಮೂ?

_ ಜೆಫಿ್ , ಜೆಪು್ . ಪೆದು್ ಚೊ ಜಾಾಂವಯ್ ಮಾಾಂವಾಡ್ಟಾ ಆಯಿಲಿ . ಯ್ಲತಾನಾಾಂಚ್ ರಕ‍ಾಗ್ತನ್ ಇಲಿ ಗರಮ್ ಆಸೊಿ . "ಕಿತಾಂ ಜಾಾಂವಾಾ ಾಂನೊೋ? ಕಶೆ ಆಸ್ವತ್ರ? ಜಿಲಿಿ ಕಶೆಾಂ ಆಸ್ವ? ಕಿತಾಾ ಕ್ ತಾಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಸಿ ನಾಾಂಯ್? ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಾಂ ಪೆದು್ ನ್. "ಆಳೇ ಮಾಾಂವಾಾಂನೊ, ತ್ತಮೆಾ ಧುವೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಸು್ ಉಣ್ಯಾಂಪಣ್ ಆಸ್ವ. ಹಟಿಾ

ಆನೆಾ ೋಕಿ : ಫೊೋರ್ ಮಾಕೆಾಟ್ ರೋಡ್ಟರ್ ಎಕಿ ಪಿಕೆ ಕಸ್ತ ಯೇನಾ ಜಾಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ವಾತ್ರ ವಿಕುನ್ ಆಸೊಿ . ಮ್ಹ ಜಾಾ ಬ್ಲಯ್ಲಿ ಚ್ಯಾ ವತಾ್ ಯ್ಲಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾಹ ತಾಾ ಕ್ ಸ್ವರಯ್ಲಿ ಾಂ. ತಶೆಾಂ ಮಾಹ ತಾಾ ಚೆ ಕಸ್ತ ಪೂರಾ ಝಡ್ಟಿ ಾ ತ್ರ. ******* ******** ******* ಎಕಿ : ಹೆಾಂ ಕಿತಾಂ? ಎಾ ಘಂಟ್ಕಾ ಪಯ್ಲಿ ಾಂ ತ್ತಾಂ ಸಮಾ ಆಸ್ತ ಲಿ ಯ್... ಆತಾಾಂ ಕಿತಾಂ ಹಾತಾಾಂ ಪಾಾಂಯ್ತಾಂಕ್ ಬ್ಲಾ ಾಂಡೇಜ್‍ ಭಾಾಂಧುನ್ ಕುಾಂಟ್ಕವ್ನ್ ಚಲಾ್ ಯ್? ಕಿತಾಂ ಎಕಿೆ ಡ್ಸಾಂಟ್ ಪುಣೋ ಜಾಲ್ಲಾಂಗ್ಳೋ? ಅನೆಾ ೋಕಿ : ನಾ ಸ್ವಯ್ತಬ ... ಪ್ರಲಿೋಸ್ತ

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾ ೋಶನಾಾಂತ್ರ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ಹಿಾಂಸವಿಶಿಾಂ ವಿವರ್ ಜಮ ಕರಾಂಕ್ ಗೆಲಿ ಾಂ... ತಿತಿ ಾಂಚ್...!?

ಜೆರಿ : ಮ್ಹ ಜಾಾ ಮಾಲ್ಲಾಾಂ...

ಡ್ಟಾ ಡಿನ್

ಮಾಾ

ಲರಿ : ಕಿತಾಾ ಖ್ಯತಿರ್? ******** ******* ***** ಹಿೋರ : ಮತಿಯ್ತಾಂಬರಿಾಂ ಪಜಾಳೆಯ ತ್ತಜೆ ದ್ಯಾಂತ್ರ ಪಳೆಯ್ತ್ ನಾ ಮಾಾ ಕಿತಾಂಗ್ಳೋ ಪಿಶೆಾಂ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿ ಪರಿಾಂ ಜಾತಾ ಪಳೆ... ಹಿೋರೋಯಿನ್ : ತ್ತಾ ಪಿಶೆಾಂ ಲಾಗ್ತಿ ಾ ರ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ತ್ತಜೆಕಡ್ಸ ಾಜಾರ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಕಶೆಾಂ? ಫಾಲಾಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಘರಾ ದ್ವನ್ಾ ಯ್ಲತಾಾಂ. ಹಿೋರ : ಕಿತಾಂ? ಹಿೋರೋಯಿನ್ : ತಾಂಚ್.. ಮ್ಹ ಜಾಾ ದ್ಯಾಂತಾಾಂಚೆಾಂ ಸಟ್. ***** ****** ***** *** ಲರಿ : ಕಿತಾಾ ಕ್ ರಡ್ಟಾ ಯ್ ರ ಜೆರಿ?

ಜೆರಿ : ಫೂಟ್ ರೂಲರಾಾಂತ್ರ ಮಾರ್ ಲಾಿ ಾ ಕ್.

ಮೂಸ್ತ

ಲರಿ : ಮೂಸ್ತ ಮಾರ್ ಲಾಿ ಾ ಕ್ ತ್ತಜಾಾ ಡ್ಟಾ ಡಿನ್ ಆಶೆಾಂಯ್ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮಾಲ್ಲಾಾಂ? ಜೆರಿ : ತೊ ಮೂಸ್ತ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಡ್ಟಾ ಡಿಚ್ಯಾ ನಾಾ ವಯ್್ ಬಸ್ತ ಲಿ ದಕುನ್. ********* ******** **** ಬ್ಲಯ್ಿ : ಹೆಾಂ ಕಿತಾಂ ತ್ತಜೆಾಂ ಸ್ಕಾ ಟರ್ ಕಿತಿ ಾಂ ಲಟ್ಕಿ ಾ ರಿೋ ಸ್ವಾ ಟ್ಾ ಜಾಯ್ತ್ .. ಮಾಾ ಪುರ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಾಂ. ಘೊವ್ನ : ಹೆಾಂ ತ್ತಜಾಾ ಡ್ಟಾ ಡಿನ್ ಮಾಾ ದೊೋತಿ ಬ್ಲಬ್ ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಾಂ ಸ್ಕಾ ಟರ್ ನಹ ಯ್ ವೇ? ತ್ತವೆಾಂಚ್ ಭೊಗ್ಳಜೆ... ತ್ತಜಾಾ ಗ್ ಹಚ್ಯರಾಕ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಕಿತಾಂ ಕರಿಜೆ?

------------------------------------------------------------------------------------------

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೊಚಾಾ ಕ್ ಚಾವಿ ದಿತ್ಯಲ್ಲ ಮಾಗ್ಳರ್ ಕಶೆಾಂ ಮೆಳೆೊ ಾಂ ತ್ತಾ?

(ರಸ್ವ್ ಾ ರ್ ಮೆಳ್ತ್್ ತ್ರ)

ಡಲಾಿ

ಆನಿ

ಚ್ಯಲಿಾ

ಡಲಾಿ : ಆಳೆರ ಚ್ಯಲ್ಲಾ, ನವೆಾಂ ಾಣ್ಯಘ ಲ್ಲಾಂಯ್ಲರ?

ವ್ಚೋಚ್

ಚ್ಯಲಿಾ : ಹಾಾ ವ್ಚಚ್ಯಚಿ ಗೊತಾ್ ಸ್ವಯ್ಲ ತ್ತಾ?

ಗಜಾಲ್ಪ

ಚ್ಯಲಿಾ : ಪ್ರೋಯ್್ ಮಾಚ್ಾ ಮ್ಹಿನಾಾ ಾಂತ್ರ... ತಾಂ ತಳೆಾಂ ನಿತಳ್‍ಲ ಕತಾಾತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಾ ಎಾಿ ಾ ನ್ ಖಬ್ಲರ್ ದಿಲಿ. ತಶೆಾಂ ತಾಾ ದಿಸ್ವ ತಳ್ತ್ಾ ಕಡ್ಸ ಪಾವ್ನ ಲಿ ಾಂ. ಉದ್ಯಕ್ ಖ್ಯಲಿ ಕತಾಾಾಂ ಕತಾಾಸ್ವ್ ನಾ ಏಕ್ ಚ್ಯ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಜಿಗ್ಗ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಲಾಗ್ಳಾಂ ವಚೊನ್ ಪಳೆತಾಾಂ ಡಲಾಿ ಕಿತಾಂ ಪಳೆಾಂವೆಯ ಾಂ? ಡಲಾಿ : ಕಿತಾಂ?

ಚ್ಯಲಿಾ : ಎಾ ವಸ್ವಾ ಆದಿಾಂ ಮಾನೆಾಮಿಚೆಾಂ "ಜಳಕ" ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಗೆಲಿ ಾಂರ... ಕಿತಾಂ ಲೋಕ್ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಯ್? ತಾಾ ಗಡ್ಸಾ ಾಂತ್ರ ಮ್ಹ ಜಚಯ್ತ ಹಾತಾಾಂತ್ರ ಆಸ್ತ ಲ್ಲಿ ಾಂ ವ್ಚೋಚ್ ಗಳ್ಳನ್ ಮ್ಮಾಾ ಯಿೋ ತಳ್ತ್ಾ ಾಂತ್ರ ಪಡ್ಸಿ ಾಂ... ಡಲಾಿ : ಎಾ ವಸ್ವಾ ಆದಿಾಂ ಮ್ಮಾಾ ಯ್ ತಳ್ತ್ಾ ಾಂತ್ರ ಪಡ್ ಲ್ಲಿ ಾಂ...?

ಚ್ಯಲಿಾ : ಮ್ಹ ಜೆಾಂಚ್ ವ್ಚೋಚ್... ಾಾಂಯ್ಯ ಪಾಡ್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ನಾ. ವಾಟರ್ ಫೂ್ ಪ್ ನೆಾಂ... ಪಡ್ಟ್ ನಾ ಕಶೆಾಂ ಆಸ್ತ ಲ್ಲಿ ಾಂ... ತಶೆಾಂಚ್ ಆಸ್ವ. ಡೇ, ಡೇಟ್, ಆನಿ ಟ್ಕಯ್ಾ ... ಕರಕ್ಾ (ಹಾತಾಾಂತಿ ಾಂ ವ್ಚೋಚ್ ದ್ಯಕಯ್ತ್ ) ಡಲಾಿ : ವಹ ಯ್ ರ ಚ್ಯಲ್ಲಾ... ತಾಾ ದಿೋಸ್ತ ತ್ತಜೆಾಂ ವ್ಚೋಚ್ ಾಣ್ಯಘ ವ್ನ್ ಶಿೋದ್ಯ ಗೆಲಿ ಯ್ ಮೂಾಂ? ಮಾಗ್ಳಚಿಾ ಗಜಾಲ್ಪ ಗೊತಾ್ ಸ್ವಯೇ ತ್ತಾ?

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚ್ಯಲಿಾ : ನಾ ಮಾಗ್ಳರ್ ಕಿತಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ?

ಮ್ಹ ಣಾ್ ಾಂ.

ಡಲಾಿ : ಎಾ ವಸ್ವಾ ಆದಿಾಂ... ಮ್ಹ ಜೊ ಚ್ಯಲಿಾ : ಕಿತಾಂ?... ಭಿತಲಾಾ ಾ ಮಾಟ್ಕಾ ಆಬ್ ಫುಲಾಾ ರ್ ಪೆಾಂಟೆಕ್ ವಚೊನ್ ಥವ್ನ್ ತ್ತಜೊ ಆಬ್ ಆಯೊಿ ? ಏಕ್ ಯ್ಲತಾಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಗೆಲಿ ... ಪಾಟಿಾಂ ವಸ್ತಾ ಥವ್ನ್ ತೊ ತಾಾ ಮಾಟ್ಕಾ ಾಂತ್ರ ಯೇಾಂವ್ನಾ ಚ್ ನಾ. ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಕಿತಾಂ ಕತಾಾಲ? ಸೊಧುನ್ ಪುರ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ಪ ಸೊಡ್್ ಸೊಡ್ ಲಿಿ . ಮಾಚ್ಯಾಾಂತ್ರ ಡಲಾಿ : ಕಚೆಾಾಂ ಕಿತಾಂ?... ಮಾಾಯಿೋ ಖಬ್ಲರ್ ಮೆಳ್‍ಲ ಲಿಿ ತಾಂ ತ್ತಜಾಾ ವ್ಚೋಚ್ಯಕ್ ಚ್ಯವಿ ದಿೋವ್ನ್ ಆಸ್ತ ತಳೆಾಂ ನಿತಳ್‍ಲ ಕತಾಾತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್. ತ್ತಾಂ ಲಿ ... ಗೆಲಾಿ ಾ ದಿಸ್ವ ಹಾಾಂವ್ನ ಯಿೋ ಥಂಯ್ ಆಸೊಿ ಾಂ. ಸಗೆೊ ಾಂ ಉದ್ಯಕ್ ಖ್ಯಲಿ ಜಾಲಾಾ ಚ್ಯಲಿಾ : ಹಾಾಂ...!!! ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ತಳ್ತ್ಾ ಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಿ ಾ ಮಾಟ್ಕಾ ಥವ್ನ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಆಬ್ ಭಾಯ್್ ಆಯೊಿ _ ಡ್ಚಲೆ ಮಂಗುಿ ರ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಪಾವ್ಸ್ ಪಾವ್ಸ್

ಶಿಾಂದಚಿ ಧುವ್ನ ನವಾಲಿ ಸಾಳಿಾಂಚ್ಯ ಆದೇಸ್ವಕ್ ಾಮಾಕ್ ವಹ ಚೊಾಂಕ್ ದ್ವಾಡ್ಟ್ ಲ್ಲಾಂ... ಅಪಾಣ ಾಂಕ್ ಟಿಪಿನ್

ಭಾವಾಾಂಕ್ ಟಿಪಿನ್ ಬ್ಲಬ್ಲಕ್ (ಬ್ಲಪಯ್ಾ ) ದ್ನಾ್ ರಾಾಂಕ್ ತಯ್ತರ್ ಕನ್ಾ ದ್ವನ್ಾ ವಹ ಚೊಾಂಕ್ ಆಸಿ ಾಂ. ಎಾ ಕುಶಿನ್. ಭಾಯ್್ ಪಾವಾೆ ಚೆಾಂ ಮೋಡ್ ದ್ಯಟ್ಕೆ ಲ್ಲಿ ಾಂ ಸಾಾರಾನ್ ದೊೋನ್ ದಿೋಸ್ತ ವಾರೆಾಂ ಝಡ್ ಪಾವ್ನೆ ಅಸ್ ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಯ್ಲಿ ಾಂಚ್ ಸ್ಕಚಿತ್ರ ಕೆಲ್ಲಿ ಾಂ ತರಿೋ ಾಮ್ ತಾಂ ಾಮ್ ಪ್ ಕೃತಿ ನಿಯಮಾಾಂ ಪ್ ಾರ್ ಹಯೇಾಾ ಾಳ್ತ್ಕ್ ಪಾವ್ನೆ ,ಗ್ಳೋಮ್, ಹಿಾಂವಾಳೆ ದಿೋಸ್ತ ಯ್ಲಾಂವೆಯ ಸಹಜ್‍

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬ್ಲಾ ಗ್ ಟಿಪಿನ್ ಖ್ಯಾಂದ್ಯಾ ರ್ ಘಾಲ್ಪ್ ಘಚೆಾಾಂ ಮೇಟ್ ಸಾಿ ದಾಂವಾ್ ನಾ ನವಾಲಿಕ್ ಎಕ್ ಥರ್ ಾವೆಾ ಣ ಭೊಗ್ಳಿ ಅಜ್‍ ಕಿತಾಂ ಅನಾಹುತ್ರ ಘಡ್ಟ್ ತಸಾಂ ಭೊಗೆಿ ಾಂ ಸದ್ಯಾಂಚ್ಯ ಸವೆಯ್ಲ ಪ್ ಾರ್ ಬಸ್ತೆ ಧನ್ಾ ರೈಲ್ಲಾ ೋ ಸಾ ೋಷನಾಾಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾಂ ಬದ್ಯಿ ಕ್ ಘರಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲಿ ಥವ್ನ್ ರಿಾಿ ಧಲಿಾ, ಅಾಂಧೇರಿ ಸಾ ೋಷನಾಾಂಕ್ ಥವ್ನ್ ಪರತ್ರ ಟೈನ್ ಧನ್ಾ ಚಚ್ಾ ಗೇಟ್ ವಹ ಚೊಾಂಕ್ ಆಸ್ವ ಎಾ ಕುಶಿನ್ ಸಾಳಿಾಂಚಿ ತಿ ಗಡಿೆ ಸ್ವಾಂಗ್ಳಯ ನಹ ಯ್ .. ಫೆಿ ಟ್ ಪ್ರಮಾಾರ್ ಉಬಾಂ ರಾವಾಿ ಾ ರ್ ಪುರ ಲಟುನ್ ಬ್ರತರ್ ವಹ ತಾಾತ್ರ ತಶೆಾಂಚ್ ಭಾಯ್್ ಸೊಡ್ಟ್ ತ್ರ . ಘಟ್ ಮುಟ್ ಆಸೊಿ ಯ್ ತರ್ ಜಿಕಿ ಯ್, ನಾ ತರ್ ಉಸ್ವಾ ಸ್ತ ಸೊಡುಾಂಕ್ ತಿಕೆಾ ಕಶ್ಾ "ಹಾಾಚ್ ಮುಣ್ಯಯ ಾಂ ಮುಾಂಬಯ್ ಸಗ್ಾ ಮ್ಹ ಣ್... ಸಗ್ಳೊ ಪಾತಾಾ ಾಂ ಹಾಾಂಗ್ತ ಭೊಗ್ತೆ ತಾತ್ರ " ನವಾಲಿಕ್ ಅಫಿಸ್ವಕ್ ಪಾವಾಜೆ ತರ್ ಉಣಾಾ ರ್ ಉಣೊ ದೇಡ್ ಘಂಟ್ ಲಾಗ್ತ್ , ಪಯ್ಲಿ ಾಂ ಪಾಾಂವೆಯ ನವಾಲಿನ್... ಾರಣ್ ಆಫಿೋಸ್ತ ಉಗೆ್ ಾಂ ಕಚೆಾ ಸ್ವಾಂಜೆರ್ ಧಾಾಂಪೆಯ ಥಲ್ಲಾಂ ಮಾಚೆಾ. ಾಮ್ ಬ್ಲಸ್ವನ್ ತಾಾ ಒಪುೆ ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಾಂ. ಎಾ ಭವಾಶಾಾ ನ್ ಆಫಿೋಸ್ತ ಉಗೆ್ ಾಂ ಕನ್ಾ ಾಾಂಯ್ ಚಡ್ ವೇಳ್‍ಲ ಜಾಾಂವ್ನಾ ನಾ ಮನ್ ಆಸೊಿ ಪಾವ್ನೆ ವ್ಚತ್ತಾಂಕ್ ಸುರ

ಜಾಲ. ಮಳ್ತ್ಬ್ ಾಳ್ತ್ಾ ವಣಾಾಕ್ ಬದ್ಯಲಿ ಾಂ ಧಪ್ ರಾಕ್ ಜಿ ಪಾವಿಿ ತಿ ವಾಾಂಚಿಿ ಉಲಿಾ ಅಧಾಾ ಾ ವಾಟೆರ್ ಶಿಾಾಲಿಿ ಾಂ.... ಹಾಾ ಶಿವಾಯ್ ವಾರೆಾಂ ಝಡ್ ಸುರ ಜಾಲ. ನವಾಲಿಚ್ಯ ಬ್ಲಸ್ವನ್ ತಾಕಿದ್ರ ದಿಲಿ ಆಪಿೋಸ್ವಾಂತ್ರ ರಾವಾ ಭಾಯ್್ ವೆಚಿ ಗಜ್‍ಾ ನಾ. ಮ್ಹ ಜಿ ಗ್ತಡಿ ಅಧಾಾ ಾರ್ ಸ್ವಾಂಪಡ್ಟಿ ಾ ನಾ ಪಾಟಿ ಮುಾರ್ ವೆಚೆ ಬರಿ ನಾ ಗ್ತಡಿಯ್ಲರ್ ಬಸೊನ್ ಲಾಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾ ಸ್ತ ಸೊಡಿಲಾಗೊಿ ದೊನಾ್ ರಾಚಿ ಎಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇತಾನಾ ಅಧೊಾ ಮುಾಂಬಯ್ ಉದ್ಯಾ ಾಂತ್ರ ಲಿಪ್ರಿ . ಟೆ್ ೋಯ್್ , ಬಸ್ವೆ ಾಂ ದುಖ್ಯನಾಾಂ ಇತರ್ ಸ್ವವಾಜನಿಕ್ ವಸು್ ಉದ್ಯಾ ಾಂತ್ರ ಉಪೆಾ ಾಂವ್ನಾ ಲಾಗ್ಳಿ ಾಂ. ಘಾಟ್ಕರಾಚೆಾಂ ಉದ್ಯಕ್ ಚ್ಯಲಿನಿ (ಘರಾಾಂನಿ) ರಿಗೆಿ . ಕದ್ಳ್‍ಲ ಉದ್ಯಕ್ ಮುನಾೆ ಾ ಜಿವಿತ್ರ ಅಸ್ ವಾ ಸ್ತ್ ಕರಾಂಕ್ ಲಾಗೆಿ ಾಂ. ಸಡನ್್ ನವಾಲಿನ್ (ಬ್ಲಪಯ್ಾ ) ಪ್ರನ್ ಕೆಲ.

ಬ್ಲಬ್ಲಕ್

ಾಲ್ಲಾಂ ಸ್ವಾಂಗೆಯ ಪುತಾ ಮುಾಂಬಯ್ ನೆ ಹಯೇಾಾ ವಸ್ವಾಾಂ ಹಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿ ಆಮಾಯ ಾ ತಸಲಾಾ ದುಬ್ಲೊ ಾ ಲಾಚಿ ಪಾವಾೆ ಾಂತ್ರ ಭಿಜೆಯ ಾಂ, ಗ್ಳಮಾಾಂತ್ರ ಥಪೆಯ ಾಂ , ಹಿಾಂವಾಾಂತ್ರ ಆಾಂಕುಡ್ಸಯ ಾಂ... ಲಾಚೆಾಂ ಟ್ಕಾ ಕ್ೆ ಖ್ಯವ್ನ್ ಮ್ಜಾ ತಾಂ ಕತಾಾತ್ರ ... ಸಜಾ ಅಮಿಾಂ ಭೊಗ್ಳಜೆ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


'ಬ್ಲಬ್ಲ ತ್ತಾಂ ಅಪರಷನ್ ಜಾಲಿ ಮ್ನಿಸ್ತ ಅಯ್ (ಅವಯ್) ಸೊಡ್್ ಗೆಲಾಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ತ್ತಾಂಚ್ ಅಮಾಾ ಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಯ್, ಕಶಾಾ ಾಂ ಸುಖ್ಯಾಂತ್ರ ವಾಡಯ್ಲಿ ಾಂಯ್... ಬರೆಾಂ ಶಿಾಪ್ ದಿಲ್ಲಾಂಯ್ , ಅತಾಾಂ ಚಡ್ ಖಂತ್ರ ಘವ್ನ್ ಜಿೋವ್ನ ರಿಸಾ ರ್ ಘಾಲಿನಾಾ. ಹಾಾಂವ್ನ ಹಾಾಂಗ್ತ ಆಫಿೋಸ್ವಾಂತ್ರ ಆಸ್ವ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ ಹೆರ್ ಸ್ವಾ ಪ್ ಆಸ್ವತ್ರ. ಚಡ್ ಉಣ್ಯಾಂ ಾಾಂಯ್ ಜಾಾಂವಾಯ ಾ ಪಯ್ಲಿ ತ್ತಮಿ ಅಾಂಟಿ (ಾಕಿ) ಕರ್ ವಹ ಚ್ಯ ಪಿೋರೆರಾ ವಾಡಿ ಥಂಯ್ ಕಿತೊಿ ಯ್ ಪಾವ್ನೆ ಅಯ್ತಿ ಾ ರಿ ಉದ್ಯಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಘರಾಾಂನಿ ರಿಗ್ತನಾ ಉಬ್ಲರಾಯೇಚಿ ತಿ ಸುವಾತ್ರ ತ್ತಾಂ ಅನಿ ಘಳ್ತ್ಯ್ ಕರಿನಾಾ ಸುದಿೋರಾಕ್ (ಭಾವಾಕ್) ಾಣ್ಯಘ ವ್ನ್ ವಹ ಚ್ ಘರಾಾಂಕ್ ಥಲ್ಲಾಂ ಮಾನ್ಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಹಾಾಂವ್ನ ತ್ತಾ ಕಲ್ಪ ಕತಾಾಾಂ' ಸ್ವಾಂಗೊನ್ ಬ್ಲಬ್ಲಕ್ ಸಮಾದ್ಯನ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ ಸ್ವಾಂಜ್‍ ಜಾವ್ನ್ ಯ್ಲತಾ ಯ್ಲತಾಾಂ ಪಾವ್ನೆ ರಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಾಾಂಯ್ ದಿಸ್ವನಾ ಉದ್ಯಾ ರಾಸ್ತ ಚ್ಯರಾಯ್ ಕುಶಿನ್ ದಿಸ್ವ್ ಲಿ , ಸಗೊೊ ಮುಾಂಬಯ್ ದ್ಯೊಾ ಜಸೊ ದಿಸ್ವ್ ಲ ಮಳ್ತ್ಬ್ ಾಳೆಾಂ ಾಳೆಾಂ ವಿದ್ರ್ ಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಾಂ ವಾಟೆರ್ ಶಿಾಾಲಿ ಅಾಾಂತಾನ್ ಬ್ರಡಿ ಖಂಚ್ಯ ಘಡಿಯ್ಲಾ ೋ ಕಿತಾಂ ಜಾಯ್್ ತಾಂ ಕಣಾಯ್ಾ ಸ್ವಾಂಗೊಾಂವ್ನಾ ಸ್ವದ್ರಾ ನಾತಿ ಾಂ ನವಾಲಿನ್ ಪರತ್ರ ಬ್ಲಬ್ಲಕ್ ಪ್ರೋನ್ ಕನ್ಾ ಖಬರ್ ಾಣ್ಯಘ ಲಿ. ಅಾಂಟಿ ಕರ್

ಅಸ್ವ ತಾಂ ಅಯೊಾ ನ್ ಲಾಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾ ಸ್ತ ಘತೊಿ . ರಾತ್ರ ಝೂನ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಯಿಿ ದೊನಾ್ ರಾಾಂ ಎಾ ಟಿಪಿನಾಾಂತ್ರ ಚ್ಯರ್ ಜಣಾಾಂ ಜೆವಿಿ ಾಂ. ಏಕಕ್ ಚಪಾತಿ ಎಕ್ ಗ್ತಿ ಸ್ತ ಉದ್ಯಕ್ ಪಿಯ್ಲವ್ನ್ ಅತಾಾಂ ರಾತಿಚಿ ಬ್ಲರಾ ಜಾವ್ನ್ ಅಯಿಿ ಪರತ್ರ ಪ್ರಟ್ ಭುಕೆನ್ ಅಾಿ ಸ್ತ ಮಾತಾಾಲ್ಲಾಂ. ಕಿತಾಂ ಕಚೆಾಾಂ ಪರಿಗತ್ರ. ಮ್ಹ ನಾೆ ಸ್ವಾಂಗ್ತತ್ರ ದಿೋನಾ ಜಶಿ. ಭೊಗ್ಳಿ ... ಪ್ ಕೃತಿ ಮ್ಹ ನಾೆ ಾ ಕ್ ಗ್ಳಳಾಂಕ್ ಯ್ಲತಾ ತಶಿ ಭೊಗ್ಳಿ . ಸಾಾರ್ ಘೊರ್ ನಿದಾಂತ್ರ ಘೊರೆತಾಲ. ಥೊಡಿ ಆಶಾಾ ಸ್ವನ್ ದಿೋವ್ನ್ ತಾಾಂಾ ಕಿತಾಂ ಫರಕ್ ಪಡ್ಟ್ , ತಾಂ ಶಾಬ್ರೋತ್ರ ಆಸ್ವತ್ರ. ಅಪಾಿ ಾ ಕುಟ್ಕಾ ಾಂ ಸಂಗ್ಳ ಲಾಚೊ ಟೆಾೆ ಚೊ ಪಯೊೆ ತಾಾಂಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಾಂ ಖಚ್ಾ ಕಯೇಾತ್ರ, ಪೂಣ್ ಟೆಕ್ೆ ಭಾಾಂದ್್ ಲ, ಕಶ್ಾ ಾಡ್್ ವಾಾಂವ್ನಾ ಚ್ಯರ್ ಾಸ್ತ ಜೊಡ್್ ಕುಟ್ಕಾ ಾಂಕ್ ಪ್ರಸುಾಂಕ್ ವದ್ಯಾ ಡ್ಟ್ ಲ ಸ್ವಮಾನ್ಾ ಲೋಕ್ ಉದ್ಯಾ ಮ್ಧಾಂ ಅಡ್ಟಯ ಲಿ ಾಂ. ಎಾ ಕುಶಿನ್ ದೇವ್ನ ಚ್ ನಾ ಮುಳೆೊ ಾಂ ಚಿಾಂತಪ್ ಗ್ತ್ ಸುಾಂಕ್ ಲಾಗೆಿ ಾಂ ಸಾಳಿ ಪಳೆೊ ಚೊ ಬ್ಲಾಂಗ್ ಜಾತಾನಾ ಸಟ್ಾ ಕನ್ಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ ಅಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್ವ ತಾಂ ಖ್ಯತಿ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಾಂಚ್ ಉಟ್ನ್ ಜನೆಲಾಾಂತಾಿ ಾ ನ್ ಭಾಯ್್ ತಿಳೆೊ ಾಂ , ಪಾವ್ನೆ ಹಳ್ತ್ಾ ರ್ ರಾವ್ಚಿ ತರಿೋ ಉದ್ಯಕ್ ಾಾಂಯ್ ದಾಂವ್ಚಕ್ ನಾತಿ ಾಂ.

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚ್ಯರ್ ಸುಕಿಣ ಾಂ ಮಳ್ತ್ಬ ರ್ ಉಬ್ಲ್ ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ ಾಂ ಕಿತಾಂಯ್ ದಿಸ್ವನಾತಿ ಾಂ ಸಗೆೊ ಾಂ ನಿಶೆ ಬ್ಾ ಜಸಾಂ ಭಗ್ತ್ ಲ್ಲಾಂ... ಅಾಂತಜಾಾಳಿ ಚಡ್ಟವತ್ರ ಸಿ ಗ್ಳತ್ರ ಜಾಲಿ ಾ . ಸ್ವವಾಜನಿಕ್ ಗ್ತಡಿಯೊ ಉದ್ಯಾ ಾಂತ್ರ ಉಪೆಾ ತಾಲಾ . ಹಾಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೊಿ ಸೊ ಲಕ್ ಅಪ್ರಿ ಾಂ ಮಲಾಧಿಕ್ ಜಿೋವ್ನ ಹೊಗ್ತೆ ಾಂವ್ನಾ ಪಾವಾಿ ... ಕಿತಿ ಾಂ ಲ್ಕಾೆ ಣ್ ಜಾಲಾಾಂ ಇತಾಾ ದಿ... ಖಚಿತ್ರ ಕರಾಂಕ್ ಉಣಾಾ ರ್ ಉಣ್ಯಾಂ ಎಕ್ ಮ್ಹಿನೊ ತರಿೋ ಗಜ್‍ಾ ಪಡ್ ಲ ನವಾಲಿಚ್ಯ ಆನಿ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾಾ ಚ್ಯ ಪ್ರಟ್ಕಾಂತ್ರ ಾಾಂಯ್ ನಾತಿ ಾಂ. ಆಸಿ ಾಂ ಉದ್ಯಕ್ ಪಿಯ್ಲವ್ನ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯಿಿ . ಾಾಂಯ್ ತರಿ ಪ್ರಟ್ಕಾಂಕ್ ಖ್ಯಯ್ತ ಮುಳ್ತ್ಾ ರ್ ಹೊಟ್ಕಿ ಾಂ ಬಂಧ್ ಆಸ್ಥಿ ಫುಟ್ ಪಾತಿರ್ ಆಸೊಿ ಾ ಹಾತ್ರ ಗ್ತಡಿಯೊ ಉದ್ಯಾ ಾಂತ್ರ ಬ್ರಡುಲಿ ಾ ... ಪೂಣ್ ತೊಾಂಡ್ಟರ್ ಹಳ್ತ್ಾ ಚೊ ಹಾಸೊ ಫಾಾಂಕಾಂವಿಯ ಎಕ್ ಖಬರ್ ಅಯೊಾ ಾಂಕ್ ಮೆಳಿೊ ಉದ್ಯಕ್ ದಾಂವ್ಚನ್ ದ್ಯ್ತಾಾಂ ಗಬ್ಲಾಕ್ ಸವಾಾತಾಲ್ಲಾಂ ಧಣ್ಾ ದಿಸೊಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಳಿ . ಸರಿಸುಮಾರ್ ವ್ಚರಾಾಂ ದ್ನಾ್ ರಾಾಂಚಿ ದೊೋನ್ ವಾಹ ಜಿಿ , ಘರಾ ಪ್ರೋನ್ ಕರಾಂಕ್ ಾಾಂಯ್ ಉಪಾವ್ನ ನಾತೊಿ ಾಂ ನೆಟ್ ವಕ್ಾ ಸಿ ಗ್ಳತ್ರ ಜಾಲ್ಲಿ ಾಂ

ಸ್ವದೊಿ ನವಾಲಿನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾಾ ನಿ ರೈಲ್ಲಾ ೋ ಸ್ ೋಷನಾಾಂಕ್ ಚಲನ್ ವೆಚೆಾಂ ಮ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ ಆಫಿೋಸ್ವಕ್ ಥಲ್ಲಾಂ ಮಾನ್ಾ ಪಂದ್ಯ್ ಮಿನುಟ್ಕಾಂನಿ ರೈಲ್ಲಾ ೋ ಸಾ ೋಷನಾಾಂಕ್ ಪಾವಿಿ ತರಿೋ ರೈಲೇ ಥವ್ನ್ ಕಸಲಿಾಂಚ್ ಪ್ ತಿಕಿ್ ಯ್ತ ನಾತಿಿ ಇಾಂಡಿಕಟರ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಸಿ ಾಂ ಪ್ರಲಿೋಸ್ತ ಆನಿ ಥೊಡ್ಸಾಂ ಕಮ್ಾಚ್ಯರಿ ರೈಲ್ಲಾ ೋ ಪಾಿ ಟ್್ ಮ್ಾ ನಿತಳ್‍ಲ ಕಚ್ಯಾ ಾಾಂತ್ರ ವಾ ಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ . ಪೂಣ್ ಹಾಾಂಗ್ತಯ್ ಪ್ರಟ್ಕಕ್ ಾಾಂಯ್ ತರಿೋ ಖ್ಯಾಂವಿಯ ವಿಲೇವಾರಿ ತಾತಾಾ ಲಿಕ್ ಥಂಡ್ ಪಡಿಿ ಸುಮಾರ್ ಸ್ವತ್ರ ಮರಾಾಂಕ್ ಚಚ್ಾ ಗೇಟ್ ಥವ್ನ್ ಟೆ್ ೋಯ್್ ಸುಟ್ಕ್ ಮುಳಿೊ ಖಬರ್ ನವಾಲಿಕ್ ಅಯೊಾ ಾಂಕ್ ಮೆಳಿೊ . ಸವಾಾಾಂಚೊ ಅತ್ ಗ್ ವಾಡಿ . ಎಕ್ ಪಾವಿಾ ಘರಾಾಂ ಪಾಾಂವಿಯ ಅತ್ತರಾಯ್ ವಾಡಿಿ , ಎಾ ಕುಶಿನ್ ತಾನ್ ಭುಕ್ ವಾಡ್ಟ್ ತ್ರ ವೆತಾಲಿ. ಸ್ವತ್ರ ವ್ಚರಾಾಂಕ್ ಮುಳೆೊ ಾಂ ಟೈನ್ ಆಟ್ ವ್ಚರಾಾಂಕ್. ಆಟ್ ವ್ಚರಾಾಂಕ್ ಸುಟೆಿ ಾಂ , ತರಿೋ ಹಾಲನ್ ಧಲನ್ ಅಾಂಧೇರಿ ಸ್ ಷನಾಾಂಕ್ ಪಾವಾ್ ನಾ ರಾತಿಚಿ. ಭತಿಾ ಧಾ ಜಾಲಿಿ ಾಂ.. ಪಾಟ್ಕ ಪಾಟ್ ಭಾಯ್್ ಯ್ಲತಚ್ ನವಾಲಿನ್ ಘರಾ ವೆಚಿ ರಿಾಿ ವಿಚ್ಯಲಿಾ. ಪನಾ್ ಸ್ತ ಜಾಾಂವೆಯ ಕಡ್ಸಾಂ ದಡ್ಸೆ ಾಂ ಮಾಗ್ತಲಾಗೆಿ ಾಂ. ದುಸ್ಥ್ ವಾಟ್ ನಾತಿಿ ಬ್ಲಬ್ಲಚೆಾಂ ಭಾವಾಚೆಾಂ ಅಾಂಟಿಚೆ ತೊಾಂಡ್ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಜಿೋವ್ನ ಉಡ್ಟೆ ತಾ್ ಲ

ಸ್ವಾಂಜ್‍ ಜಾವ್ನ್ ಯ್ಲತಾನಾ ಥೊಡ್ಟಾ ಗ್ತಡಿಯ್ತಚೊ ಆವಾಜ್‍ ಾನಾಾಂಕ್ 37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಚ್ಯಲಿಾಂತ್ರ ಸಗ್ಳೊ ಜಾಗ್ಳಚ್ ಆಸ್ಥಿ ಕಣ ನಿದೊಾಂವ್ನಾ ನಾತಿಿ ಾಂ. ಘರಾಾಂ ಬ್ರತರ್ ಕದ್ಳ್‍ಲ ಉದ್ಯಕ್ ಮ್ಡಿೆ ಭಾಯ್್ ಘಾಲಾಯ ಾ ಾಂತ್ರ ಮ್ಗ್್ ಜಾಲಿಿ ಾಂ. ಸವಾಾಾಂಚ್ಯ ತೊಾಂಡ್ಟರ್ ಪುರಾಸ್ವಣ್ ಉಟ್ನ್ ದಿಸ್ವ್ ಲಿ ದಕುನ್ ಹಯ್ಲಾಕ್ ವಸ್ವಾಾಂ ಹೆಾಂಚ್ ಕಮ್ಾ ಭಗುಾಂಕ್ ಆಸ್ವ್ ಲ್ಲಾಂ ಬ್ಲಬ್ಲ ಬ್ಲಬ್ಲ ಾಕಿಚ್ಯ ದ್ಯರಾರ್ ಉಬ್ಲ ರಾವ್ಚನ್ ಉಲ ದಿತಾನಾ ಘಡಿಯ್ತ ಬ್ರತರ್ ಬ್ಲಗ್ಳಲ್ಪ ಉಗೆ್ ಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ ತರಿ ವಿೋಜ್‍ ಸಕತ್ರ (ಕರೆಾಂಟ್) ನಾಸ್ವ್ ಾಂ ವಾತಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಬಸ್ಥಿ . 'ಅಯ್ಲಿ ಾಂಗ್ಳೋ ಬ್ಲಳ್ತ್' ಸವಾಾಾಂಚೊ ತಾಳ್ಳ ಎಾ ಫರಾ ಸ್ವದೊಿ ಹಾಾಂ !!! ವಹ ಯ್.. ಕಣ್ಯಾಂ ಕೆಲಾಿ ಾ ಪಾತಾಾ ಾಂಕ್ ಹಿ ಶಿಾಿ ಗ್ಳೋ ಯ್ತ ಪಾ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಹ ಾಯ್ ಕಳ್ತ್ನಾ . ಹಾಾಂವ್ನ ದೊೋನ್ ದಿೋಸ್ತ ಥವ್ನ್ ಜೆಾಂವ್ನಾ ನಾ ಾಾಂಯ್ ಆಸ್ವಿ ಾ ರ್ ದಿೋ ಾಕಿ, ನವಾಲಿ ಪರಾತಿ್ ಲಾಗೆಿ ಾಂ ಜೆಾಂವ್ನಾ ಾಲ್ಲಯ ಾಂಚ್ ಅಸ್ವ. ಆಮಿಾಂಯ್ ಕಣ ಸ್ವಕಿಾ ಜೆಾಂವ್ನಾ ನಾ ... ತ್ತಜಾಾ ಬ್ಲಬ್ಲಕ್ ಹಟ್ಕಾ ನ್ ಮುಳೆೊ ಾಂ ಬರಿ ಜೆಾಂವ್ನಾ ಲಾಯ್ಲಿ ಾಂ. ತ್ತಜಿಚ್ ಖಂತ್ರ ಉಚ್ಯತಾಾಲ. ತ್ತಾಂ ಾಲ್ಪ ಥವ್ನ್

ನಾಹ ಾಂವ್ನಾ ನಾಾಂಯ್, ಉದ್ಯಕ್ ಸಯ್್ ಯೇಾಂವ್ನಾ ನಾತಿ ಾಂ. ಉದ್ಯಕ್ ಪಿಯ್ಲಾಂವ್ನಾ ಇತರ್ ಗಜೆಾಕ್ ಜಾಯ್ ದಕುನ್ ಸ್ವಾಂಬ್ಲಳ್‍ಲ್ ದ್ವಲಾಾಾಂ ಪುತಾ...ವಹ ಚ್ ತ್ತಾಂ ಹಾತ್ರ ಪಾಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಯ್ಲ. ಆಸ್ತ ಲ್ಲಿ ಾಂ ಆಮಿ ವಾಾಂಟುನ್ ಜೆವಾಾ ಾಂ... ಉಲ್ಲಾಾಂ ಸಗೆೊ ಾಂ ಫಾಲ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ ತರ್ ಪಳೆವಾಾ ... ಾಕಿ ನವಾಲಿಕ್ ಸಮಾದ್ಯನ್ ಕರಿತ್ರ ರಾಾಂದ್ಯಯ ಕುಡ್ಟಾಂಕ್ ಕುಶಿಕ್ ಚಮಾಾ ಲಿ ಆನಿ ನವಾಲಿ ಮರಿಯ್ಲ ಕುಶಿಕ್.

ಅಡಾ ಚೊವ ಜೊನ್

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆದೊೆ ಉಗಾ ಸ್

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಿ ಳ್ ಗ್ಳಮೆ ದಿಸ್ವನಿಾಂ ಫಳ್‍ಲ ವಸು್ ಧಾರಾಳ್‍ಲ ಜಾತಾತ್ರ. ಆಾಂಬ, ಾಜು, ಜಾಾಂಬ್ಲೊ ಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಣೊಸ್ತ ಚಡ್ ಆಸ್ವ್ ತ್ರ. ಭುಗ್ತಾ ಾಾಂಕ್ ರಜೆಚೆ ದಿೋಸ್ತ ಮ್ಝೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಾಂಕ್ ಹೊಾ ಚ್ಯ ಫಳ್‍ಲ ವಸು್ ಾರಣ್ ಜಾತಾತ್ರ.

ಕಾಜು, ಆಾಂಬೆ, ಪಣೊಸ್, ಆನ ಭಿಕಾಣ ಾಂ...

ಜಾಾಂಬ್ಲೊ ರಾರ್ ಚಡನ್ ಫಾಾಂಟೆ ಹಾಲವ್ನ್ ಜಾಾಂಬ್ಲೊ ಾಂ ಾಡುಾಂಕ್ ಆಬ್ಲನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ಾಂ. ಜಾಾಂಬ್ರೊ ಚೊ ಫಾಾಂಟ್ ಹಾಲಯ್ತ್ ನಾ, ಘರಾಾಂತ್ರ ಅಸೊಿ ಾ ದೊೋನ್ ತಿೋನ್ ವ್ಚಲಿಾಂಕ್ ಗ್ತಾಂಟ್ ಘಾಲ್ಪ್ ಚ್ಯರ್ ಪಾಾಂಚ್ ಜಣಾಾಂ ಭುಗ್ತಾ ಾಾಂನಿ ರಾಚ್ಯಾ ಫಾಾಂಟ್ಕಾ ಪಂದ್ಯ ರಾವ್ಚನ್ ಜಾಾಂಬ್ಲೊ ಾಂ ವ್ಚೋಲಿಾಂತ್ರ ಜಮಂವಿಯ ಾಂ ಆನಿ ಕುವಾಾ ಾಾಂತ್ರ ಭಚೆಾಾಂ. ಭರ್ ಲ್ಲಿ ಾಂ ಕುವೆಾಾಂ ಆಬ್ ಸ್ವಾಂತಕ್ ವಹ ನ್ಾ ವೆತಚ್ಯ ದಗೆನ್ ಶಿಾಂಪಾೆ ಲಿಿ ಾಂ ಜಾಾಂಬ್ಲೊ ಾಂ ವಿಾಂಚುನ್ 39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಖ್ಯಾಂವಿಯ ಾಂ. ಆನಿ ಕಣಾಚಿ ಜಿೋಬ್ ಚಡ್ ರಂಗ್ತಳ್‍ಲ ಜಾಲಾಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶ್ ಜಾಾಂವೆಯ . ಮಾಾಂಾೆ ಬರಿ ಾಜುಚ್ಯಾ ರಾಕ್ ಚಡ್ಸಯ ಾಂ. ಾಜುಚೊಾ ಬ್ರಯೊ ವ್ಚಳ್ತ್ವ್ನ್ ಾಡ್್ ಬ್ಲಲಾೆ ಾಂತ್ರ ಭಚೆಾಾಂ. ಾಜುಚೆ ಮುಟೆಾ ಆಸ್ವಿ ಾ ರ್ ಬ್ರಯೊ ಬ್ಲಲಾೆ ಾಂತ್ರ. ಬ್ರಯೊ ಲಿಪವ್ನ್ ಹಾಡ್್ ಮಾಾಂಯ್ಾ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ. (ಬ್ಲ್ಾಾಂಚ್ಯಾ ಖಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹ ಣ್) ತಾಚ್ಯಕಿೋ ಪಯ್ಲಿ ಾಂ ಬ್ರಲಿಿ ಸ್ತ ಯ್ತ ದುಬ್ರಾನ್ ದ್ವನ್ಾ ಾಜುಚ್ಯಾ ಭಿಾಂಯ್ತಚೊ ಖೆಳ್‍ಲ ಚಲಾ್ . ಸ್ವತ್ರ ಆಟ್ ಭುಗೆಾ ಆಸ್ವಿ ಾ ರ್ ಬ್ರಲಿಿ ಸ್ವಾಂತ್ರ ಧಾದೊಶಿ ಬ್ರಯೊ ಮೆಳ್ತ್್ ತ್ರ. ಪಿಕೆ ಾಟ್ ಆಾಂಬ ಹಾಡ್ಟಿ ಾ ರ್ ತಾಾ ಮಿೋಟ್ ಮಿಸ್ವಾಾಂಗ್ ಘಾಲ್ಪ್ ಚ್ಯಕನ್ ಜೆಾಂವಿಯ ರೂಚ್ ತಿ ವಿಾಂಗಡ್ ಚ್. ಸಾಳಿಾಂ ಉಟ್ಕ್ ನಾಾಂಚ್ ಆಾಂಬ್ಲಾ ರೂಾ ಮುಳ್ತ್ಾಂತ್ರ ಆಾಂಬ ವಿಾಂಚುಾಂಕ್ ಭುಗ್ಳಾಾಂ ತಯ್ತರ್... ಆಾಂಬ್ಲಾ ಚೊಾ ಪಾರಿ ಚಿಾಂವ್ಚನ್ ಆಬ್ಲಕ್ ಸ್ಕಾಂಬ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಪಾರಿ ಪಾಟ್ಕಿ ಾ ನ್ ಧಾಡ್ಟಿ ಾ ರ್ ತಾಾ ದಿಸ್ವ ಮೆಡಲ್ಪ ಮೆಳೆೊ ತಿತೊಿ ಸಂತೊಸ್ತ. ಕಳ್ತ್ಕ್ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ಾಪ್ರ ಪ್ರಣೊಸ್ತ, ಜೂನ್ ಜಾವುನ್ ಯ್ಲತಾನಾ ರಾ ಥವ್ನ್ ವ್ಚೋಡ್್ ಘಾಲಯ . ಮಡ್ಟಾ ಾಂತ್ರ ಪ್ರಣೊಸ್ತ ಫಾಳ್‍ಲ್ , ಶೆಡ್ಟಾಂ ಕಚಿಾಾಂ. ಬರೆ ಗರೆ ವಿಾಂಗಡ್, ಭಿಾಣ ಾಂ ವಿಾಂಗಡ್, ಮಾವ್ನ, ಪ್ರಾಂಪಿಯ್ತಾಂ

ವಿವಿಾಂಗಡ್ ಕನ್ಾ ದ್ವಚಿಾಾಂ. ಚ್ಯಕಾಾಂಡ್ ರೆಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ ಖ್ಯಾಂವ್ನಾ . ಮಾರ್ ಜಾಲಿಿ ಾಂ ಭಿಾಣ ಾಂ, ದ್ಯಟ್ ಪ್ರಾಂಪಿಯ್ತಾಂ ಸಂಗ್ಳಾಂ ಮಾಸ್ವಳ್‍ಲ ಮಾವ್ನ ಘಾಲ್ಪ್ ಗುಜೊಾ ರಾಾಂದೊಯ . ಗುಜೊಾ ಕೆಲಾಿ ಾ ದಿಸ್ವ ಶಿತ್ರ ಕಣಾಯಿಾ ೋ ನಾಾ. ಎಕಕ್ ಬ್ಲಶಿಯ್ಲಾಂತ್ರ ಗುಜೊಾ ಖ್ಯಾಂವೆಯ ಾಂ ತ ದಿೋಸ್ತ ಆತಾಾಂ ನಿಯ್ತಳೆಯ ದಿೋಸ್ತ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಾ ತ್ರ. ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಗರೆ ಮಿಟ್ಕಕ್ ಘಾಲ್ಪ್ ವಾನಾಾಂತ್ರ ದ್ವನ್ಾ ತಾಚೆರ್ ಘಾಟ್ಣ ಜಡ್ಟಯ್ಲಕ್ ದ್ವನ್ಾ ಉಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್ ಏಕ್ ಹಪ್ರ್ ಧಾಾಂಬ್ರನ್, ಧಾಾಂಪುನ್ ದ್ವತಾಾತ್ರ. ತಾಚೆ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಬ್ರಯ್ತಾಂವಾಾಂನಿ ಗರೆ ಭನ್ಾ ದ್ವಚೆಾ. ಪಾವಿೆ ಲಾಾ ದಿಸ್ವಾಂನಿ ಕಳ್ತ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಗಯ್ತಾಾಂಚೆಾಂ ಸುಕೆಾಂ ನಿಸ್ ಾಂ ಖ್ಯತಾನಾ ಸಾಳಿಾಂಚಿ ಹುನೊನಿ ಪೇಜ್‍ ರಚಿಕ್ ಲಾಗ್ತ್ . ಭಿಾಣ ಾಂ ವ್ಚತಾಕ್ ಸುಕವ್ನ್ ಜಾತಚ್ಯ ಉಸಾ ಚೊ ಪಾಲ ಘಾಲ್ಪ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ತಿ ಪರಿಾಂ ಜಗವ್ನ್ ದ್ವು್ ನ್ ಪಾವಾೆ ಾಂತ್ರ ಮಗ್ತಾ ನಿಸ್ವ್ ಾ ಕ್ ಭಿಾಣ ಾಂ ಘಾಲ್ಪ್ ನಿಸ್ ಾಂ ಕೆಲ್ಲಿ ದಿೋಸ್ತ ಆದಿ . ಬರ ಪಾವ್ನೆ ಯ್ಲತಾನಾ, ಜಿವಾಕ್ ಹಿಾಂವ್ನ ಖ್ಯತಾನಾ, ಕೂಡ್ ಅಾಂಕುಡ್ಟ್ ನಾ ಭಿಾಣ ಾಂ ಕೆಾಂಡ್ಟ ಉಜಾಾ ಾಂತ್ರ ಭಾಜುನ್ ಖೆಲ್ಲಿ ತ ಆದಿ ದಿೋಸ್ತ ಫಕತ್ರ್ ನಿಯ್ತಳಿಜೆ ಮಾತ್ರ್ .

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫಾತೊಳ್ತ್ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ವ್ ದಿಸ್ವಕ್ ಪ್ರಣೊಸ್ತ ತಯ್ತರ್ ಆಸ್ವ್ . ರಸ್ವಳ್‍ಲ ಪ್ರಣೊಸ್ತ ... ಎಾ ವಾಟೆನ್ 'ಭುಳ್ತ್ಾ ' ಕನ್ಾ ಆವಾಜ್‍ ಕನ್ಾ ಗ್ಳಳೆಯ ಾಂ, ಪಾತೊಳ್ತ್ಾ ಾಂಕ್ ಗೊೋಡ್ ಆನಿ ನಾಲ್ಪಾ ಘಾಲ್ಪ್ ಸ್ವಗೊಣ್ಯಚೆಾ ಕಲಾಾ ಾಂತ್ರ ಖೊವಳ್‍ಲ್ ತೊಾಂದ್ಯ್ ಾಂತ್ರ ಉಕಡ್ಸಯ . ರಚಿನ್ ಖ್ಯಾಂವೆಯ ಾಂ ತ ದಿೋಸ್ತ ಆತಾಾಂಯಿೋ ತೊಾಂಡ್ಟಾಂತ್ರ ಲಾಹ ಳ್‍ಲ ಹಾಡಯ್ತ್ ತ್ರ. ಮಾಂತಿ ಫೆಸ್ವ್ ವೆಳ್ತ್ರ್ ಹಳಿಾ ಖೊಲಾಾ ಚೊಾ ಪಾತೊಳ್ಳಾ ಗೊಡ್ಟ ಚೂಣ್ ಘಾಲ್ಪ್ ಉಕಡ್್ ಖ್ಯಾಂವೆಯ ದಿೋಸ್ತ ಮಾಯ್ತಗ್ ಜಾಲಾಾ ತ್ರ.

ಆದಿ ದಿೋಸ್ತ ಆತಾಾಂ ಉಗ್ತೆ ಸ್ತ ಾಡುಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಾಂಗ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಾಂ ವಾಚುಾಂಕ್ ದಿಲಾಾಂ. ಸತ್ರ ಗಜಾಲ್ಪ ಆಯಿಯ ದುಸ್ಥ್ ಆಸ್ವ. ಕಣಾಯಿಾ ೋ ಪ್ರಣೊಸ್ತ ನಾಾ, ಜಾಾಂಬ್ಲೊ ಾಂ ನಾಾತ್ರ, ಾಜು ನಾಾತ್ರ... ಪ್ರಣೊಸ್ತ ಖ್ಯತಲಾಾ ಕ್ ಾಾ ನೆ ರ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್. ಜಾಾಂಬ್ಲೊ ಾಂ ಖೆಲಾಾ ರ್ ಸ್ವಕರ್ ನಿಯಂತ್ ಣಾಕ್ ಯ್ಲತಾ ಖಂಯ್. ಆತಾಾಂ ಎಾ ಗಯ್ತಾಕ್ ಧಾ ರಪಯ್. ಪ್ರಣಾೆ ಕ್ ಚ್ಯಶಿಾಾಂ ಆನಿ ಭಿಾಣ ಾಂಕ್ ಕಿಲಾಾ ಕ್ ಪಾಾಂಯಿೆ ರಪಯ್.

ಪಾವಿೆ ಲ್ಲ ಚ್ಯರ್ ಮ್ಹಿನೆ ಕಳ್ತ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಜಾಾಂಬ್ಲೊ ಾಂಕ್ ಕಿಲಾಾ ಕ್ ಚ್ಯಶಿಾಾಂ ಆಾಂಬ, ಮಿೋಟ್ಕ ಗರೆ, ಭಿಾಣ ಾಂ, ರಪಯ್. ಜಾಾಂಬ್ಲೊ ಚ್ಯಾ ಭಿಾಂಯ್ತಾಂಕ್ ಪಾತೊಳ್ಳಾ , ಆಮಾಾ ಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾಾ ರ್, ಪಾಾಂಯಿೆ ರಪಯ್. ಾಳೆಾಂ ಗೊೋಡ್ ಘಾಲ್ಪ್ ಾಲವ್ನ್ ದ್ವರ್ ಲಿ ಾ ಾಜು ಉಕಡ್್ , ಸೊಯ್ತಾಕ್ ದಿೋಸ್ತ ಅಜಾಪಾಾಂಚೆಾಂ. ಬ್ಲೋಟ್ ಬ್ರಡವ್ನ್ ಉಜೊ ಪೆಟವ್ನ್ ದ್ಯಕಂವೆಯ ಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಬ್ಲಚೆಾಂ. _ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಿ ಳ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅವ್ಸಿ ರ್ _ 9 ಸತ್ರ್ ಸ್ವಾಂಗ್ ಹೆಾಂ ಭಾಾಂಗ್ತರಾಚೆಾಂ ನಾಣ್ಯಾಂ ಆಮೆಗ ರ್ ಥವ್ನ್ ವೆಹ ಲಾಿ ಾ ಸರಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸಿ ಾಂ ಸರಾಾಂತ್ರ ಹಿಾಂ ಭಾಾಂಗ್ತರಾಚಿ ನಾಣಾಂ ತ್ತವೆಾಂ ಮೆಜಾಿ ಾಂಯ್ ತರ್ ತ್ತಜೆಕಡ್ಸ ಭಾಾಂಗ್ತ್ ಚಿ ರಾಸ್ತ ಚ್ ಆಸ್ವ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ.ಹಿಾಂ ನಾಣಾಂ ತ್ತಾ ಖಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಆಯಿಿ ಾಂ? ಮುಗ್ಾ ಮ್ನಾಚೊ ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲ ತಾಾ ಕಿತಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ವಾಂಗ್ ಲ? ತೊ ಎಾ ಬಪಾ್ ಬರಿ ಭಾವಾ ಯೂಸುಫಾ ಮುಾರ್ ಹಾತ್ರ ಭಾಾಂದುನ್ ರಾವ್ಚನ್ ತಾಾಚ್ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಪಡಿ . ವೆಗ್ಳಗ ಾಂ

ಸ್ವಾಂಗ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ಪ ಲಿಪವ್ನ್ ದ್ವರಾಂಕ್ ಪೆ್ ೋತನ್ ಕರಿನಾಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಾವಾನ್ ಧಾಂಕೆಣ ಾಂ ಘಾಲ್ಪ್ ವಿಚ್ಯಲ್ಲಾಾಂ. ದ್ಯಟ್ಾ ೋ ಹೆಾ ವಿಷ್ಾ ಾಂತ್ರ ಮ್ಹ ಜೆಕಡ್ಸ ತ್ತಾಂ ಕಿತಾಂಯ್ ವಿಚ್ಯರಿನಾಾ. ಕಸಲಿಾಂಯ್ ಸವಾಲಾಾಂ ಘಾಲಿನಾಾ. ಹಾಾಂವ್ನ ಕಿತಾಂಯ್ ಸ್ವಾಂಗೊಾಂಕ್ ಸಾನಾ. ದ್ಮ್ಾ ಯ್ತಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾತ್ರ ಜೊಡುನ್ ಸ್ವಾಂಗ್ತಲಾಗೊಿ . ಹೊ ಮಸ್ವ್ ಳಿ ಭಾವ್ನ ಆನಿ ಮುಾರ್ ಕಿತಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಭಾಯ್್ ಸಲಾಾಗ್ಳೋ? ಹಾಚೆಾ ಥವ್ನ್ ಕಿತಾಂ ಪೂರಾ ತೊಾಂದ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಗ್ಳೋ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಚಿಾಂತ್ತನ್ ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲ ಶೆಮೆಾಲ ಆನಿ ತಾಚೆಾಂ ತೊೋಾಂಡ್ ಘಾಮೆಾಂವ್ನಾ ಲಾಗೆಿ ಾಂ

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಂ ಕಿತಾಂ ಾಾಂಯ್ ವಿಚ್ಯರಿನಾಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ವಾಂಗ್ತ್ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಯೂಸುಫ್ ಭುಕೆಲಾಿ ಾ ವಾಗ್ತಬರಿ ಘೊಜೊಾಾಂಕ್ ಲಾಗೊಿ . ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್ ಹೆ ವವಿಾಾಂ ತ್ತಾಚ್ ಚಡ್ ತೊಾಂದ್ ಜಾತಲ್ಲ. ತ್ತಜಾಾ ಜಿವಾಕ್ ಸಯ್್ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್ ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲನ್ ಆಪಾಿ ಾ ಭಾವಾಕಡ್ಸಾಂ ಆಪ್ರಿ ಭಾವ್ನ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ೊ ಾ ಮ್ಯ್ತ್ ಸ್ವನ್ ಉಲಯೊಿ . ಕಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಯ್? ಮ್ಹ ಣ್ ದೊಳೆ ತಾಾಂಬೆ ಕರನ್ ಉಲಯ್ತಿ ಗೊಿ ಯೂಸುಫ್. ತ್ತಾಚ್ಯ ದ್ಯಟ್ಾ ... ತ್ತಾಚ್ಯ .... ತ್ತಜಾಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್ ಲ. ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಉತಾರ್ ಅಯ್ಾ ... ಮಾಾ ಪಾತಾ ... ಮ್ಹ ಣ್ ಮುಗ್ಾ ಭುಗ್ತಾ ಾಪರಿ ಉಲಯೊಿ ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲ. ಬಷ್ಾ ಾಂ ತರಿೋ ಕಿತಾಂ ಪೂರಾ ವಾದ್ರ ಮಾಾಂಡಿನಾಾ. ಮ್ಹ ಜಾಾ ದೊಳ್ತ್ಾ ಮುಾರ್ ಜಲಾಾ ಲಿ ಭುಗೊಾ ತ್ತಾಂ. ಕಿತಾಂ ಪೂರಾ ಫಟಿ ಮಾನ್ಾ ಮಾಾ ಫಸಂವ್ನಾ ಪಳೆನಾಾ. ಸ್ವಾಂಗ್... ತಿ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ಪ ಕಿತಾಂ ಮ್ಹ ಳಿೊ ಸ್ವಾಂಗ್. ಇತಿಿ ಾಂ ಭಾಾಂಗ್ತರಾಚಿಾಂ ನಾಣಾಂ ತ್ತವೆಾಂ ಖಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಚೊೋನ್ಾ ಹಾಡ್ಟಿ ಾ ಾಂಯ್? ಕಶಿಾಂ ಹಾಡ್ಟಿ ಾ ಾಂಯ್? ಮ್ಹ ಣ್ ಪತ್ತಾನ್ ವಿಚ್ಯರಿಲಾಗೊಿ . ಹಾಾಂತ್ತಾಂ ಕಿತಾಂ ಪುಣ

ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಮಿಸ್ ರ್ ಆಸ್ವ ಮ್ಹ ಣ್ ಯೂಸುಫ್ ಸಮಾಾ ಲ. ತೊ ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗೊಿ . ತಾಾ ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲನ್ ಭಾಾಂಗ್ತರ್ ಖಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಹಾಡ್ಸಿ ಾಂ... ತಾಾ ಹೆಾಂ ಭಾಾಂಗ್ತರ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳೆೊ ಾಂ... ಅಪುಣ್ ಸಯ್್ ತಾಾ ಜಾಗ್ತಾ ಕ್ ವಚೊನ್ ರಾಸ್ತ ಭರ್ ಭಾಾಂಗ್ತರ್ ಹಾಡಿಯ ತಾಚಿ ಆಲೋಚನ್. ಪುಣ್ ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲ ಮಾತ್ರ್ ಅಪಾಿ ಾ ಭಾವಾಕ್ ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ಪ ವಿಚ್ಯರಿನಾಾ ... ಮಾಾ ಒತಾ್ ಯ್ ಸಯ್್ ಕರಿನಾಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಾವಾಕಡ್ಸ ಪರಾತಿ್ ಲಾಗೊಿ . ಹೆಾ ವಿಶಿಾಂ ಸಬ್ಲರ್ ವೇಳ್‍ಲ ತಾಾಂಚೆಾ ಮ್ಧಾಂ ವಾದ್ರ ವಿವಾದ್ರ ಚಲಿ . ನಿೋಜ್‍ ಗಜಾಲ್ಪ ಸ್ವಾಂಗ್ತನಾಾಂಯ್ ತರ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಹಾಾಂಗ್ತ ಥವ್ನ್ ಬ್ರಲ್ಕಾ ಲ್ಪ ವೆಚೊನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಯೂಸುಫ್ ಹಟ್ ಧರಿಲಾಗೊಿ . ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲಕ್ ಆತಾಾಂ ಕಿತಾಂ ಕಚೆಾಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳೆೊ ಾಂನಾ. ತಾಚಿ ಸ್ಥ್ ತಿ ಾತ್ ಾಂತ್ರ ಸ್ವಾಂಪಾೆ ಲಾಿ ಾ ಉಾಂದ್ಯ್ ಬರಿ ಜಾಲಿ. ತೊ ನಿಸೆ ಹಾಯಕ್ ಜಾಲಿ . ನಿಮಾಣ್ಯಾಂ ತಾಣ್ಯಾಂ ಏಕ್ ನಿಧಾಾರ್ ಘವ್ನ್ ಭಾವಾಕಡ್ಸಾಂ ಆಶೆಾಂ ಸ್ವಾಂಗೆಿ ಾಂ. ತ್ತಾ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಕಿತಿಿ ಚತಾ್ ಯ್ ಜಾಗಾ ಣ್ ದಿಲಾಾ ರಿೋ ತ್ತವೆಾಂ ತಿ ಮ್ತಿಕ್ ವಹ ರಾಂಕ್ ನಾಾಂಯ್. ಆತಾಾಂ ತ್ತಾ ನಿೋಜ್‍ ಗಜಾಲ್ಪ ಸ್ವಾಂಗ್ತ್ ಾಂ. ಹಾಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜಾಾ ವಾಾ ರಾ ಖ್ಯತಿರ್ ವೆಚ್ಯಾ ರಾನಾಾಂತಿ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಭುಾಂಯ್ತರ್ ಆಸ್ವ. ತಾಾ ಭುಾಂಯ್ತಾಂರಾಾಂತ್ರ ಚ್ಯಳಿೋಸ್ತ ಜಣ್ ಚೊೋರ್ ವಸ್ಥ್ ಕತಾಾತ್ರ. ತಾಂ ಭುಾಂಯ್ತರ್

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಟ್ಕಾ ಾಂಗ್ ಚೊರಾಾಂಕ್ ಸವಾಾಲ್ಲಿ ಾಂ ಜಾವಾ್ ಸ್ವ. ತಾಣಾಂ ಖಂಯ್ ಪೂರಾ ವಚೊನ್ ಗೆ್ ೋಸ್ವ್ ಾಂಚೆಾಂ ಲ್ಕಟುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲಿ ಾಂ ಭಾಾಂಗ್ತರಂ, ವಜ್‍್ , ನಾಣಾಂ ಆನಿ ಕಿತಾಂ ಪೂರಾ ಹಾಡ್್ ಥಂಯೆ ರ್ ಭದ್್ ತನ್ ದ್ವಲಾಾಾಂ. ಅವ್ಸಿ ರ್ _ ೧೦. ಹೆಾಂ ಪೂರಾ ಪಾತಾ ಾಂವ್ನಾ ಜಾಯ್ತ್ ತಿಿ ಗಜಾಲ್ಪ. ಇತಿ ಾಂ ಭಾಾಂಗ್ತರ್ ಆನಿ ನಾಣಾಂ ತ ಭುಾಂಯ್ತರಾ ಭಿತರ್ ದ್ವತಿಾತ್ರ ಜಾಲಾಾ ರ್ ತವಿೆ ಲಾಾ ನ್ ವೆಚೆ ವಾಟುೆ ರಿ ಆನಿ ಲಾಗ್ಳೆ ಲ್ಲಿ ಹಳೆೊ ಚೆ ತಾಂ ದ್ಯಸ್ವ್ ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಾಂ ಭಾಾಂಗ್ತರ್_ ಶಿಾಂಗ್ತರ್ ಪೂರಾ ಚೊೋನ್ಾ ವಹ ತಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ಪ ಸಜಾಚ್ಯಾ ಾ ಸವಾಾಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ರ ಜಾತಿ. ತ್ತವೆಾಂ ಚಿಾಂತಯ ಾ ತಿತಿ ಾಂ ಸುಲಭಾಯ್ಲಚಿ ಗಜಾಲ್ಪ ನಹ ಯ್ ತಿ. ತಾಾ ಭುಾಂಯ್ತರಾ ಭಿತರ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಕಣಾಯಿಾ ೋ ಸ್ವಧ್ಾ ನಾ. ಾರಣ್ ತಾಾ ಭುಾಂಯ್ತರಾಚೆಾಂ ಬ್ಲಗ್ಳಲ್ಪ ಎಾ ವಹ ಡ್ ಖಡ್ಟ್ ಫಾತಾ್ ನ್ ಬಂಧ್ ಕನ್ಾ ದ್ವಲಾಾಾಂ. ತಾಂ ಕೆದ್ಯಳ್ತ್ಯ್ ಧಾಾಂಪುನ್ ಚ್ಯ ಆಸ್ವ್ . ತಶೆಾಂ ಜಾಲಾಾ ರ್ ತ್ತಾಂ ಕಸೊ ಭಿತರ್ ಗೆಲಯ್? ಮ್ಹ ಣ್ ಕಡಿ್ ಾಂತ್ರ ವಾದ್ರ ಕಚ್ಯಾ ಾ ವಕಿೋಲಾಪರಿಾಂ ಯೂಸುಫ್ ಆಪಾಿ ಾ ಭಾವಾ ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲ ಕಡ್ಸಾಂ ಉಳ್ತ್ಾ ಪಲಾಾ ಕನ್ಾ ತಾಚೆಾಂ ತೊೋಾಂಡ್ ಸೊಡಂವೆಯ ಾಂ ಪೆ್ ೋತನ್ ಕತಾಾಲ.

ತಾಾ ಭುಾಂಯ್ತರಾಚೆಾಂ ದ್ಯರ್ ಉಗೆ್ ಾಂ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಾ ದೊೋನ್ ಮಾಾಂತಿ್ ಕ್ ಸಬ್ಾ ಆಸ್ವತ್ರ. ಕಸಲಿಾಂ ತಿಾಂ ಮಂತಾ್ ಾಂ? ಮ್ಹ ಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಕುತೂಹಲಾನ್ ಸೊಾಂಸ್ವಾ ನ್ ಾನ್ ನಿೋಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪರಿಾಂ ಕರನ್ ಯೂಸುಫಾನ್ ಪತಾಾ ಾನ್ ಅನೆಾ ೋಕ್ ಸವಾಲ್ಪ ಘಾಲ್ಲಾಂ. ಹೆಾಂ ಸವಾಲ್ಪ ಆಯೊಾ ನ್ ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲ ಎಕಾ ಮ್ ಭಿಯ್ಲಲ ಆನಿ ಗ್ತಬ್ ಲ. ಹಿಾಂ ಮಂತಾ್ ಾಂ ತ್ತಾ ಕಿತಾಾ ಕ್ ಜಾಯ್? ಕಿತಾಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಾಾ ಭುಾಂಯ್ತರಾ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯೆ ರ್ ಆಸಯ ಾಂ ಧನ್ ದಿವೆಾಾಂ ಪೂರಾ ಸ್ವಗುೆ ನ್ ಹಾಾಂಗ್ತಸರ್ ಹಾಡಿಜೆ. ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲ ಭಾವಾಚೊ ಹೊ ಆತ್ತರಾಯ್ಲನ್ ಭಲಾ ಲ ನಿಧಾಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಾವೆಾ ಲ. ಮುಾರ್ ಘಡ್ಸಯ ಾಂ ಅನಾಹುತ್ರ ಚುಕಂವಾಯ ಾ ದೃಷ್ಾ ನ್ ಭಾವಾಕಡ್ಸ ಆಶೆಾಂ ಸ್ವಾಂಗ್ತಲಾಗೊಿ . ಭಾವಾ ಎಾದ್ವೆಳ್ತ್ ತ್ತಾಂ ತಾಾ ಭುಾಂಯ್ತರಾ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ ದ್ಯಳ್‍ಲ್ ದ್ವಲ್ಲಾಾಂ ಭಾಾಂಗ್ತರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತ್ತಜೆಾಂ ಮ್ನ್ ಸಗೆೊ ಾಂ ಪಿಸೊಾ ನ್, ತ್ತಾಂ ಸಯ್್ ಭಯ್್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಯ ರಾವಿೆ ತರ್, ತ್ತಾಂ ಖಂಡಿತ್ರ ಜಾವ್ನ್ ತಾಾ ಚೊರಾಾಂಚ್ಯಾ ಘಾದ್ಯಕ್ ಸ್ವಾಂಪಡ್ ಲಯ್. ಆನಿ ತ ತ್ತಾ

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲಗ್ತಡ್ ಾಡ್್ ತ್ತಜಿ ತಿ ಮೆಲಿಿ ಕೂಡ್ ರಾನಾಾಂತ್ರ ಉಡಯ್ಲ್ ಲ್ಲ ಆನಿ ಮ್ನಾಾ ತಿ ತ್ತಾ ಗ್ತ್ ಸ್ಥತಲಾ . ಇತಿ ಾಂ ಆಯ್ತಾ ಲ್ಲಾಂಚ್ ಯೂಸುಫ್ ಎಕಾ ಮ್ ಖುಬ್ಲಳ್ಳೊ . ಕಿತಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಾ ದೊಳ್ತ್ಾ ಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ಕಾಂಕ್ ಭಾಯ್್ ಸಲಾಾಯ್ ಗ್ಳೋ ಕಿತಾಂ ತ್ತಾಂ? ತ್ತಾಂ ಮಾಾ ಮೋಸ್ತ ಕರಾಂಕ್ ಪಳೆನಾಾ. ತ್ತಾಂ ತಾಾ ಭುಾಂಯ್ತರಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಾಯ್. ವಚೊನ್ ಮ್ಸು್ ಭಾಾಂಗ್ತರ್ ಹಾಡ್್ ಆಯ್ತಿ ಯ್. ತದ್ಯಳ್ತ್ ತ್ತಾ ತಾಣಾಂ ಧರಾಂಕ್ ನಾ. ತಶೆಾಂ ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಮಾಾ ತಾಣಾಂ ಕಶೆಾಂ ಧಚೆಾಾಂ? ತಾಂ ಕಿತಾಂಯ್ ಆಸೊಾಂ... ಮಾಾ ಮಂಕಡ್ ಕರಾಂಕ್ ಪಳೆನಾಾ. ಸ್ವಾಂಗ್ ನಿೋಜ್‍ ಗಜಾಲ್ಪ ಕಿತಾಂ ಮ್ಹ ಳಿೊ ತಿ ಸ್ವಾಂಗ್. ನಾ ತರ್ ... ದೊಳ್ತ್ಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ ಕಿಟ್ಕಳ್ತ್ಾಂ ಉಸ್ವಳೆಯ ಪರಿ ಧಾಂಕಣ ಘಾಲ್ಪ್ ಉಲಯೊಿ . ಭಾವಾಚೆ ಹೆ ಅವಾ್ ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲ ಭಿಯ್ಲಲ. ತಾಣ್ಯಾಂ ಭಾವಾಕಡ್ಸಾಂ ನಿೋಜ್‍ ಗಜಾಲ್ಪ ಸ್ವಾಂಗ್ಳಿ . ತ್ತಾಂ ತಾಾ ಭುಾಂಯಸರಾ ಮುಖ್ಯಿ ಾ ಬ್ಲಗ್ತಿ ಕಡ್ಸ ರಾವ್ಚನ್ "ಖುಲ್ಪ ಜಾ ಸ್ಥಮ್

ಸ್ಥಮ್" ಮ್ಹ ಣ್ ವಹ ಡ್ಟಿ ಾ ನ್ ಸ್ವಾಂಗ್ಳೆ ತರ್ ಬ್ಲಗ್ಳಲ್ಪ ಉಗೆ್ ಾಂ ಜಾತಲ್ಲಾಂ. "ಬಂಧ್ ಹೊೋ ಜಾ ಸ್ಥಮ್ ಸ್ಥಮ್" ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್ ಬ್ಲಗ್ಳಲ್ಪ ಬಂಧ್ ಜಾತಲ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ದುರಾಶೆನ್ ಸಗೆೊ ಾಂ ವಿಸೊ್ ನ್ ರಾವ್ಚಿ ಯ್ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ರ ಆಮಾಯ ಾ ದೊಗ್ತಾಂಯ್ತಯ ಾ ಜಿವಾಕ್ ಸಂಚಿಾರ್ ಚ್ಯ . ಮ್ಹ ಜೆಾ ವಿಶಾಾ ಾಂತ್ರ ತ್ತಾಂ ಾಾಂಯ್ ಚಿಾಂತಾ ಕರಿನಾಾ. ತಾಂ ಭುಾಂಯ್ತರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ತಾ ರ್ ಆಸ್ವ ತಾಂ ಮಾಾ ಕಳಯ್. ಮಾಗ್ಳಚೆಾಾಂ ಪೂರಾ ಹಾಾಂವ್ನ ಪಳೆವ್ನ್ ಾಣ್ಯಘ ತಾಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಲ ಯೂಸುಫ್. ಆಲಿಬ್ಲಬ್ಲನ್ ತಾಂ ಭುಾಂಯ್ತರ್ ಖಂಯೆ ರ್ ಆಸ್ವ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂ ಸಯ್್ ಸ್ವಕೆಾಾಂ ವಿವರನ್ ಸ್ವಾಂಗೆಿ ಾಂ. ಯೂಸುಫ್ ಇತಿಿ ಪೂರಾ ಮಾಹೆತ್ರ ಅಲಿಬ್ಲಬ್ಲ ಕಡಿಯ ಾಣ್ಯಘ ವ್ನ್ ಮ್ನಾಾಂ ಭಿತರ್ ರಾವೆೊ ರಾಾಂ ಬ್ಲಾಂದಿತ್ರ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶೆನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಚಿ . (ಮುಾಂದರಾಂಕ್ ಆಸಾ )

_ ಜೆ. ಎಫ್. ಡ್ತಸೀಜಾ, ಅತ್ಯಿ ವ್ರ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮನಯ ಕ್ ರಚೆೆ ಲಾ ರ್ದರ್ಕ್ ಆತ್ಯಾಂ ಖಂಡ್ತತ್ರ ಪಶಾಿ ತ್ಯಿ ಪ್ ಜಾತ್ಯ! ಮೂಳ್ ಬರಯಾಣ ರ್: ಆಗ್ ರ್ಲ್

ಶಾಮ್

ಕೊಾಂಕೆಣ ಕ್: ನವಿೀನ್ ಕುಲಯ ೀಕರ್ ಪಾಟ್ಕಿ ಾ ದಿಸ್ವಾಂನಿ ಹೆಾಂ ಲೇಖನ್ ಮಾಹ ಾ ವಾಚುಾಂಕ್ ಮೆಳೆೊ ಾಂ ಅಥಾಭರಿತ್ರ ಚಿಾಂತ್ತಾಂಕ್ ಕಚೆಾಾಂ ಹೆಾಂ ಲೇಖನ್ ಆಮಾಯ ವಾಚ್ಯ್ ಾ ಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಮ್ರಾಠ ಥವ್ನ್ ಕಾಂಕೆಣ ಾಂತ್ರ

ಉತಾ್ ಯ್ತಿ ಾಂ. ಹಾಾ ಲೇಖನಾ ವಯ್್ ತ್ತಮಿಯ ಅಭಿಪಾ್ ಯ್ ದಿೋಾಂವ್ನಾ ಪಾಟಿಾಂ ಕರಿನಾಾತ್ರ. ಹಿ ಪೃಥಿಾ ರಚ್ಯಿ ಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ದವಾನ್ ಮ್ನಾೆ ಕ್ ರಚೆಿ ಾಂ ಹೆಾಂ ಆಮಿ ಸವ್ನಾ ಜಾಣಾಾಂವ್ನ ಕಿತಾಾ ಕ್ ತಶೆಾಂ ಆಮಾಾ ಾಂ ಶಿಕಯ್ತಿ ಾಂ ಆನಿ ಸ್ವಾಂಗ್ತಿ ಾಂ. ದವಾನ್ ಮ್ನಾೆ ಕ್ ರಚ್ಯಿ ಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ತಾಾ ಖ್ಯಾಂವಿಯ ಜೆಾಂವಿಯ ಪಿಯ್ಲಾಂವಿಯ , ವಸು್ ರಾಾಂಚಿ ಾಮ್ ಕಚಿಾ ಗಜ್‍ಕಾಚ್ ನಾತಿಿ . ತಾಾ ವವಿಾಾಂ ತಾಾ ಾಳ್ತ್ಾಂತ್ರ ಮ್ನಾೆ ಾಂಕ್ ಮೂಲ್ಪಕಭೂತ್ರ ಸವಿ ತಚಿ ಗಜ್‍ಕಾಚ್ ನಾತಿಿ . ಲೋಕ್ ಭಲಾಯ್ಲಾ ಾಂತ್ರ

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸೊಿ . ಉಣಾಾ ರ್ ಉಣ್ಯ ಮ್ನಿಸ್ತ 100 ವಸ್ವಾಾಂ ಜಿಯ್ಲತಾಲ. ಾರಣ್ ತಾಾ ಾಳ್ತ್ರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಪಿಡ್ಟ ನಾತಿಿ . ಪಿಡ್ಟ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್ ಕಿತಾಂ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂಚ್ ಲಾಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ರ ನಾತಿ ಾಂ. ದವಾನ್ ಹೆಾಂ ಸಗೆೊ ಾಂ ಕರನ್ ನಿಶಿಯ ಾಂತ್ರ ಜಾಲ ಕಿೋ ಆತಾಾಂ ಸಂಸ್ವರಾಾಂತ್ರ ಸಗೆೊ ಾಂ ಬರೆಾಂಚ್ ಜಾತಲ್ಲಾಂ; ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಳ್ತ್ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ದವಾನ್ ವಿಚ್ಯರ್ ಕೆಲ ಕಿೋ ಪೃಥ್ವಾ ವಯ್್ ವಚೊನ್ ಮ್ನಿಸ್ತ ಕಿತಾಂ ಕತಾಾ ಕಸೊ ಜಿಯ್ಲತಾ ತಾಂ ಪಳೆವಾಾ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್. ವಿಚ್ಯರ್ ಕೆಲಾಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ದೇವ್ನ ಪೃಥ್ವಾ ಚೆರ್ ಆಯೊಿ , ಪುಣ್ ದವಾಚೊ ಭ್ ಮ್ ನಿರಾಸ್ತ ಜಾಲ ಆನಿ ತಾಾ ಚಕಿತ್ರ ಜಾಲ್ಲಾಂ ಕಿೋ ಪೃಥಿಾ ಚೆರ್ ಕಣ್ಾಂಚ್ ಸುಖಿ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್. ದವಾಕ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಾಂ ಕಿೋ ಮ್ನಾೆ ಚೊ ದಿೋಸ್ತಕಚ್ ಇರಾರಾಯ್ಲನ್ ಸುವಾಾತಾ್ . ಮ್ನಿಸ್ತ ಎಾಮೆಾ ಲಡ್ಟಯ್ ಕತಾಾಲ್ಲ. ಾರಣ್ ತಾಾಂಾಾಂ ಸಾ ತಾ:ಚ್ಯಚ್ ಸುಖ್ ದು:ಖ್ಯಚಿ ಖಂತ್ರ ಆಸ್ತಕಲಿಿ . ತಾಾ ವವಿಾಾಂ ಪ್ ತಿ ಎಕಿ ಮ್ನಿಸ್ತ ದುಸ್ವ್ ಾ ಕ್ ತಾ್ ಸ್ತ ದಿತಾಲ. ಹಾಾ ವವಿಾಾಂ ಮ್ನಾೆ ಚೆಾಂ ಜಿೋವನ್ಾಂಚ್ ಕಠಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಾಂ. ಮ್ಸು್ ಚಿಾಂತಾಿ ಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ದವಾಚ್ಯ ಮ್ನಾಾಂತ್ರ ಆಯ್ಲಿ ಾಂ ಕಿೋ, ಬಹುಷ್ ಮ್ನಿಸ್ತ ಎಾಮೆಾ ಥವ್ನ್ ಪಯ್ೆ ಪಯ್ೆ ರಾವಾ್ ಜಾಲಾಿ ಾ ನ್ ಆನಿ ತಾಾ ಾಮ್ಾಂಚ್ ನಾತಿ ಲಾಾ ನ್ ತೊ

ಆಪೆಿ ಸಿ ಕಿಾಂ ಝಗಡ್ಟ್ ಆಸಾ ತ್ರ. ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ದವಾನ್ ಚಿಾಂತಿ ಾಂ ಕಿೋ ಅಶೆಾಂ ಾಾಂಯ್ ತರಿೋ ಕರಿಜಯ್ ತಾಾ ವವಿಾಾಂ ತಾಾ ಾಮ್ ಕಚಿಾ ಗಜ್‍ಾ ಪಡ್ಸ್ ಲಿ. ಾಮ್ ಕೆಲಾಾ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ನಾೆ ಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ತ್ಶೆಾಂ ನಾ. ತಾಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಮ್ನಿಸ್ತ ಾಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಲಾಗೊಿ . ತಾಣ್ಯಾಂ ಸ್ವಗಾ ಳಿ ಕರಾಂಕ್ ಸುವಾಾತ್ರ ಕೆಲಿ. ಜೆಾಂವೆಯ ಖ್ಯತಿರ್ ಧಾನೆ ಉತ್ ನ್್ ಕರಾಂಕ್ ಲಾಗ್ತ್ ತ್ರ. ತಾಾ ಶಿವಾಯ್ ಥಂಡಿ, ಪಾವ್ನೆ ಆನಿ ಕಡಕ್ ವ್ಚತಾ ಥವ್ನ್ ಬಚ್ಯವ್ನ ಜಾಾಂವೆಯ ಖ್ಯತಿರ್ ಮ್ನಿಸ್ತ ಶಿಕಿ . ಪಾವ್ನೆ , ವ್ಚೋತ್ರ ಆನಿ ಥಂಡ್ಸಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಆದಿಮಾನವ್ನ ಘರ್ ಕರನ್ ರಾವ್ಚಾಂಕ್ ಲಾಗೊಿ . ಆಪೆಿ ಾಂ ಆಾಂಗ್ ಧಾಾಂಕೆಯ ಖ್ಯತಿರ್ ಾಪಾೆ ಥವ್ನ್ ವಸ್ವ್ ರಾಂ ತಯ್ತರ್ ಕರಾಂಕ್ ಶಿಕಿ . ತಶೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾಚೊಾ ಗಜೊಾ ವಾಡನ್ಾಂಚ್ ಗೆಲಾ . ತಾಾ ವವಿಾಾಂ ಎಕಿ ಚ್ ಮ್ನಿಸ್ತ ಸವ್ನಾ ಾಮಾಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಸಾನಾ. ತಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ತಾಾ ದುಸ್ವ್ ಾ ಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಘಾಂವ್ನಾ ಪಡಿಿ . ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ ಾಮ್ ಕೆಲಾಿ ಾ ನ್ ಎಾಮೆಾ ಎಕಾ ಟ್ ವಾಡಿ . ಹಾತರಾಾಂ ತಯ್ತರ್ ಕಚೆಾಾಂ, ಘರಾಾಂ ತಯ್ತರ್ ಕಚಿಾಾಂ, ಲಾಾಂಾೆ ಾಂ ಾತರಿಕಯ ಾಂ, ತಾಾಂದುಳ್‍ಲ ಗೊಾಂವ್ನ ಸುತ್ರ ಾಡ್ಸಯ ಾಂ ಆನಿ ವಸ್ವ್ ರಾಂ ತಯ್ತರ್ ಕಚಿಾಾಂ. ಹಿಾಂ ಸವ್ನಾ ಾಮಾಾಂ ಎಾಿ ಾ ದೊಗ್ತಾಂ ವವಿಾಾಂ ಜಾಾಂವಿಯ ಾಂಚ್ ನಹ ಯ್ ಹೆಾಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ನಾೆ ನ್

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಾಮಾಾಂ ವಾಾಂಟುನ್ ಘತಿಿ ಾಂ. ಜಾಲ್ಲಾಂ ಕಿತಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್ ಪಯ್ೆ ಪಯ್ೆ ಆಸ್ತಕಲಿ ಲೋಕ್ ಲಾಗ್ಳಾಂ ಆಯೊಿ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಮಾಜ್‍ ರತಾ ಜಾಲಿ. ಇತಿ ಾಂ ಸವ್ನಾ ಕನ್ಾ ದಿಲಾಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ದೇವ್ನ ನಿಶಿಯ ಾಂತ್ರ ಜಾಲ ಕಿೋ, ಆತಾಾಂ ಮ್ನಿಸ್ತ ಖಂಡಿತ್ರ ಸುಖಿ ಜಾತಲ. ಆತಾಾಂ ಮ್ನಾೆ ಚಿ ಸ್ಥಿ ತಿ ಕಶಿ ಆಸ್ವ ಹೆಾಂ ಪಳಂವೆಯ ಖ್ಯತಿರ್ ದೇವ್ನ ಪತ್ತಾನ್ ಪೃಥ್ವಾ ಚೆರ್ ಆಯೊಿ . ಪುಣ್ ತೊ ಕಿತಾಂ ಪಳೆತೊಲ? ತಾಾ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಾಂ ಕಿೋ ಮ್ನಾೆ ಚಿ ಸ್ಥಿ ತಿ ಪಯ್ಲಿ ಾಂಚ್ಯಾ ಕಿೋ ಚಡ್ ವಾಯ್ಾ ಆಸ್ವ ಮ್ಹ ಣ್. ದವಾಕ್ ಆತಾಾಂ ಮ್ನಾೆ ಕ್ ರಚ್ಕಲಿಿ ಆಪಿಿ ಚುಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಶಾಯ ತಾಪ್ ಜಾಲಾ. ಲೋಕ್ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ ಾಮ್ ಕತಾಾಲ್ಲ ತರ್ಕಯಿ ಎಕಾ ಟಿತ್ರ ನಾತ್ರಕಲ್ಲಿ . ತಾಾಂಣಾಂ ಲಾಹ ನ್ ಲಾಹ ನ್ ಪಂಗಡ್ ತಯ್ತರ್ ಕೆಲ್ಲ; ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ದುಸ್ವ್ ಾ ಪಂಗ್ತೆ ಚೆಾಂ ಾಮ್ ವ್ಚೋಡ್್ ಘಾಂವೆಯ ಾಂ ಪ್ ಯತನ್ ಕರಾಂಕ್ ಲಾಗೆಿ . ತ ಎಾಮೆಾಾಂಚ್ಯಾ ಾಮಾಾಂತ್ರ ಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದೊೋಶ್ ದ್ಯಕವ್ನ್ ಆಪಿಿ ಸಕತ್ರ ದ್ಯಖಂವಾಯ ಾಂತ್ರಕಚ್ ವೇಳ್‍ಲ ಹೊಗ್ತೆ ಾಂವ್ನಾ ಲಾಗೊಿ . ಸಗ್ತೊ ಾ ಾಂಚಿ ಸ್ಥಿ ತಿ ವಾಯ್ಾ ಆಸ್ತಕಲಿಿ . ತಾಾ ಭೊಗೆಿ ಾಂ ಕಿೋ ಹಿ ಸವಾ ಸ್ವಕಿಾ ನಾ. ತಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ದವಾನ್ ಅಸೊ ಉಪಾಯ್ ಕೆಲ, ಮ್ಣಾಾಚೆಾಂ ಭೆಾ ಾಂ

ಲಾಗೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಮ್ರಣ್ ಖಬ್ ವಿಣ್ಯಾಂ ಯ್ಲಾಂವೆಯ - ತಾಾ ಮ್ರಣ್ ಕೆದ್ಯಳ್ತ್ ಯ್ಲತಾ ತಾಂ ಕಳೆಯ ಾಂಚ್ ನಾ. ತಾಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ದವಾನ್ ಅಶೆಾಂ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ ಕಿೋ, ತ್ತಮಾಾ ಾಂ ಮ್ರಣ್ ಯ್ಲಾಂವ್ಚಯ ವೇಳ್‍ಲ ಚಿಾಂತ್ತಾಂಕ್ಕಚ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ ನಾ. ಚಿಲಿ ರ್ ಫಾಯ್ತಾ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಎಾಮೆಾ ಝಗೆೆ ಾಂ ಕಚೆಾ ನಾಾಂತ್ರ. ಪುಣ್ ಹಾಚೊಯಿ ಫಾಯೊಾ ಉಳ್ಳಾ ಚ್ ಜಾಲ. ಜಾಾ ವೆಳಿಾಂ ದೇವ್ನ ಮ್ನಾೆ ಚಿ ಸ್ಥಿ ತಿ ಕಶಿ ಆಸ್ವ ತಾಂ ಪಳಂವಾಯ ಖ್ಯತಿರ್ ಆಯೊಿ ತದ್ಯ್ ಮ್ನಾೆ ಚಿ ಸ್ಥಿ ತಿ ಆದ್ಯಿ ಾ ಚ್ಯಾ ಕಿೋ ಚಡ್ಕಚ್ ವಾಯ್ಾ ಜಾಲಿ ತಾಂ ಪಳವ್ನ್ ಬಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ, ಾರಣ್ ಜಾಾ ಮ್ನಾೆ ಾಂ ಮ್ಧಾಂ ಜೆ ಸಕೆ್ ವಂತ್ರ/ಬಳಿೋಷ್ಾ ಆಸ್ತಕಲ್ಲಿ ತಾಾಂಣಾಂ ಮ್ಣಾಾಚ್ಯ ಫಿಲಾಸ್ವಫಿಚೊ ಫಾಯೊಾ ಆಪಾಿ ಾ ಸ್ವಾ ಥಾ ಖ್ಯತಿರ್ ವಾಪರಾಂಕ್ ಸುವಾಾತ್ರ ಕೆಲಿಿ . ಆತಾಾಂ ದವಾಚ್ಯಾ ಮ್ಜತನ್ ಮ್ರಣ್ ಕೆದ್ಯಳ್ತ್ಯ್ ಯೇಾಂವ್ನಾ ಸಾ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಕೆ್ ವಂತ್ರ ಲಾಾಂನಿ ಸತಿ್ ಆನಿ ಅಬಲ್ಪ ಲಾಾಂಕ್ ಮಾರಕ್ ್ ಉಡವ್ನ್ ತಾಾಂಚೆಲಾಗ್ಳಾಂ ಆಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಾಂ ಹೊಗ್ತೆ ಾಂವ್ನಾ ಲಾಗೆಿ . ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಅಸೊ ಜಾಲ ಕಿೋ ಸಕೆ್ ವಂತ್ರ ಆಪೆಿ ಾಂ ಾಮ್ಾಂಚ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಲ. ತ ಸಾ ತಾ: ಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ವ್ ನಾ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಾವೆಿ ಪುಣ್ ತಿಾಂ ಾಮಾಾಂ ಅಶಕ್್ ಲಾಾಂ ಕನಾಾ ಕರವ್ನ್ ಹೆ ಸಕೆ್ ವಂತ್ರ ಲೋಕ್ ಗೆ್ ೋಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ. ಆಳಿೆಾಂ ಆನಿ ಬಾರ್ ಸ್ಥಿ ತಿ ಪಳವ್ನ್ ದೇವ್ನ ದು:ಖ್ ಭೊಗೆಿ ಾಂ. ಪುಣ್ ದುಬ್ಲೊ ಾ ಲಾಾಂಕ್ ಬಚ್ಯವಿ ನಾಸ್ಥಿ . ದುಬ್ಲೊ ಾ ಾಂನಿ ಚಡ್ ಾಮ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ಸಿ ಾಂ. ತಾಾಂಾಾಂ ದುಸ್ಥ್ ವಾಟ್ಕಚ್ ನಾತಿಿ . ದುಬ್ಲೊ ಾ ಾಂಕ್ ಸಾ ತಾ: ಖ್ಯತಿರ್ ಯ್ತ ಕುಟ್ಕಾ ಖ್ಯತಿರ್ ವೇಳ್‍ಲ ಮೆಳ್ತ್ನಾತೊಿ . ಹಾಾ ವವಿಾಾಂ ದೊನ್ಕಯಿ ಪಕ್ಷ್ ಎಾಮೆಾ ಭಿಯ್ಲವ್ನ್ ಆಸ್ವ್ ಲ್ಲ ಮ್ನಿಸ್ತ ಎಾಮೆಾ ದಾ ೋಶ್ ಕತಾಾಲ್ಲ. ಹೆಾಂ ಪಳವ್ನ್ ದವಾಕ್ ಖರಿಚ್ ಖಂತ್ರ ಜಾಲಿ. ಆತಾಾಂ ಮ್ನಾೆ ಾಂ ಥಂಯ್ ವಿವಿಧ್ ಪಿಡ್ಟ ಯೇಾಂವ್ನಾ ಲಾಗೊಿ ಾ . ಪ್ ತಿ ಎಾಿ ಾ ಕ್ ಖಂಚ್ಯ ನಾ ಖಂಚ್ಯ ಪಿಡ್ಸಕ್ ಫುಡ್ ಕರಾಂಕ್ ಪಡ್ಸಿ ಾಂ. ಮ್ನಿಸ್ತ ಶರಿೋರ್ ಆನಿ ಮ್ನಾನ್ ಲಾಚ್ಯರ್ ಜಾಲ. ದವಾನ್ ಪರತ್ರ ವಿಚ್ಯರ್ ಕೆಲ. ಜರ್ ಮ್ನಿಸ್ತ ಘಡ್ಸಾ ಘಡ್ಸಾ ಪಿಡ್ಸಾಂತ್ರ ಪಡಿ ತರ್ ತೊ ತನ್ಕಮ್ನಾನ್ ಅಸಾ ತ್ರ, ಲಾಚ್ಯರ್ ಜಾತಲ ಆನಿ ತದ್ಯಳ್ತ್ಚ್ ತಾಾ ಹೆರಾಾಂಕ್ ಜಾಾಂವಾಯ ತಾ್ ಸ್ವಾಂ ವಿಶಿಾಂ ಕಳ್ ಲ್ಲಾಂ. ತಾಾ ವೆಳ್ತ್ರ್ ಲಾಾಂಕ್ ಸಮಾ ನ್ ಯ್ಲತಲ್ಲಾಂ ಕಿೋ, ಜಾಾ ಲಾಾಂಚಿ ಪ್ ಕೃತಿ, ಘಟ್ ಆಸ್ವ, ತ ನಿರೋಗ್ಳ ಆಸ್ವತ್ರ ಅಸಲಾಾ ಲಾಾಂನಿ ಪಿಡ್ಸಸ್ವ್ ಾಂಚೆರ್ ದ್ಯ್ತ ದ್ಯಖಯ್ಲಾ , ತಾಾಂಚಿ ಜತನ್

ಘಜಯ್ ತಾಾಂಾಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್, ಅಶೆಾಂ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಜೆದ್ಯ್ ತ ಪಿಡ್ಸಾಂತ್ರ ಪಡಿ್ ತ್ರ, ತದ್ಯಳ್ತ್ ತಾಾಂಚ್ಯಯಿ ಸವೆಕ್ ಕುಮೆಾ ಕ್ ಲೋಕ್ ಧಾಾಂವ್ಚನ್ ಯ್ಲತಲ. ಹಾಾ ರಿತಿಚಿ ವಾ ವಸ್ವಿ ಾ ಕೆಲಾಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ದೇವ್ನ ಅಸಾ ಸ್ತಿ ಜಾಲ ಕಿೋ ಹಾಚೊ ಮ್ನಾೆ ಜಾತಿಕ್ ಖಂಡಿತ್ರ ಫಾಯೊಾ ಜಾತಲ. ಹಿ ಸವ್ನಾ ವಾ ವಸ್ವಿ ಕರನ್ ದೇವ್ನ ಪಾಟಿಾಂ ಆಪಾಿ ಾ ಸ್ವಿ ನಾಕ್ ಗೆಲ. ಸಬ್ಲರ್ ಾಳ್‍ಲ ಗೆಲಾಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಪರತ್ರ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ದೇವ್ನ ಪೃಥ್ವಾ ಕ್ ಆಯೊಿ . ತಾಣ್ಯಾಂ ನಿಮಾಾಣ್ ಕೆಲಿ ಮ್ನಿಸ್ತ, ಘರ್, ವಸ್ವ್ ರಾಂ, ಖ್ಯಣಾ ವಸು್ ಪಿಡ್ಟ ಆನಿ ಮ್ರಣ್ ಹಾಾ ವಾತಾವರಣಾಾಂತ್ರ ಕಶೆಾಂ ರಾವ್ ಲ್ಲಾಂ? ಆತಾಾಂ ತೊ ಸುಖಿ ಆಸ್ವ? ಯ್ತ ಆತಾಾಂಯಿ ತಾಾ ಸಮ್ಸ್ವಾ ಆಸ್ವತ್ರ? ಪೃಥ್ವಾ ರ್ ಆಯಿಲಾಿ ಾ ದವಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲಾಂ, ವೆವೆಗ್ತೊ ಾ ಪಿಡ್ಸ ವವಿಾಾಂ ಲೋಕ್ ಸಗೊೊ ತೃಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಲಾಾಂಚೆಾಂ ಸುಖ್ ಸಗೆೊ ಾಂ ಮಾಯ್ತಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಾಂ ಆನಿ ಮ್ನಿಸ್ತ ಪಯ್ಲಿ ಾಂಚ್ಯಾ ಕಿೋ ದು:ಖಿ ಜಾಲಿ . ದವಾನ್ ಪಿಡ್ಟ ನಿಮಾಾಣ್ ಕೆಲಿ ತಾಾ ವವಿಾಾಂ ತರಿೋ ಲೋಕ್ ಎಾಮೆಾಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘತಲ್ಲ; ಪುಣ್ ದವಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಾಂ ಕಿೋ ಮ್ನಿಸ್ತ ಪಿಡ್ಸಾಂತ್ರ ಪಡಿ ತರ್ ದುಬ್ಲೊ ಾ ಾಂ ಕನಾಾ ಆಪಿಿ ಸವಾ ಕರನ್ ಘತಾ. ದುಬ್ಲೊ ಕಣ್ಕಯಿ ಪಿಡ್ಸಾಂತ್ರ

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಡಿ ಜಾಲಾಾ ರ್ ಗೆ್ ೋಸ್ತ್ ಮ್ನಿಸ್ತ ದುಬ್ಲೊ ಾ ಾಂ ಥಂಯ್ ಚುಕನ್ಕಯಿ ಪಳೆನಾ. ದವಾಚ್ಯಾ ಹಾಾ ವಾ ವಸಿ ಚೊ, ಗೆ್ ೋಸ್ವ್ ಾಂ ಬದ್ಯಿ ದುಬ್ಲೊ ಾ ಾಂಕ್ಕಚ್ ಚಡ್ ಪಡಾ ಬಸ್ವ್ ಲ. ಹಾಾ ವವಿಾಾಂ ಶಕಿ್ ವಂತ್ರ ಆನಿ ಅಸಾ ತ್ರ ಲಾಾಂ ಮ್ಧೊಿ ಅಾಂತರ್ ವಾಡನ್ಾಂಚ್ ಗೆಲ. ದುಬ್ಲೊ ಾ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಲಾಾಂಕ್ ಗೆ್ ೋಸ್ವ್ ಾಂಚಿ ಇತಿಿ ಸವಾ ಕರಾಂಕ್ ಪಡ್ಟ್ ಲಿ ಕಿೋ ತಾಾಂಾಾಂ ತಾಾಂಚಿ ಯ್ತ ತಾಾಂಚ್ಯ ಕುಟ್ಕಾ ಚಿ ಜತನ್ ಘಾಂವ್ನಾ ಸಾನಾತಿ . ಹಾಾ ವಾ ವಸಿ ಚಿ ಸಗ್ತೊ ಾ ಾಂ ಪಯಿಾ ದು:ಖ್ಯಳ್‍ಲ ಕುಸ್ತ ಅಶಿ ಕಿೋ, ದುಬ್ಲೊ ಪಿಡ್ಸಸ್ತ್ ತಾಚೆ ತಾ್ ಸ್ತ ಪಳವ್ನ್ ಕಯಿ ಗೆ್ ೋಸ್ತ್ ಮ್ನಾೆ ಚಿ ಮ್ಜಾ ಉಣ ಜಾಯ್ತ್ ತಿಿ ಬದ್ಯಿ ವಾಡನ್ಾಂಚ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಆತಾಾಂ ಹಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ವೆಗ್ಳೊ ಚ್ ವಾ ವಸ್ವಿ ಕೆಲಿಿ . ದುಬ್ಲೊ ಾ ಪಿಡ್ಸಸ್ವ್ ಾಂಕ್ ವಿಾಂಗಡ್ ದ್ವತಾಾಲ್ಲ ಯ್ತ ಘರಾಾಂತ್ರಕಚ್ ಪಡನ್ ಆಸ್ವ್ ಲ್ಲ ಆನಿ ಮರಾಕ್ ಲ್ಲ ಸಯ್್ . ವಿಡಂಬನ್ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್, ದುಬ್ಲೊ ಾ ಪಿಡ್ಸಸ್ವ್ ಾಂಚೆ ಸಂಬಂಧ್ ಕುಟ್ಕಾ ಚೆ ಸದ್ಸ್ತಾ ಪಿಡ್ಸಸ್ವ್ ಸಶಿಾನ್ ಯೇಾಂವ್ನಾ ಸಾನಾತಿ . ತರ್, ನವಾ ರ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಲೋಕ್ ತಾಾಂಚ್ಯ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ ರಾವಾ್ ಲ್ಲ. ಹಾಾ ಲಾಾಂಕ್ ಪಿಡ್ಸಚ್ಯ ತಾ್ ಸ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಕಿೋ ಸಾ ತಾ:ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಂಬ್ಲಳ್ತ್ಚಿ ಚತಾ್ ಯ್ ಲಾಗ್ತ್ ಲಿ. ಹೊ ಲೋಕ್ ಫಕತ್ರ ದುಡು ಮೆಳ್ತ್ತ್ರ ಹಾಾ ಆಶೆನ್ ಪಿಡ್ಸಸ್ವ್ ಾಂಚಿ ಸವಾ ಕತಾಾಲ್ಲ.

ಪುಣ್ ತಾಾಂತ್ತ ಸಹಾನುಭುತಿಚೊ ಅಾಂಶ್ಕಯಿ ಆಸ್ವನಾತೊಿ . ಹಾಾ ಶಿವಾಯ್ ಜಾಯೊ್ ಲೋಕ್ ಪಿಡ್ಸಸ್ವ್ ಥವ್ನ್ ಪಯ್ೆ ರಾವ್ಚಾಂಕ್ ಪಳೆತಾಲ. ಾರಣ್ ತಾಾಂಾಾಂ ತಾಾ ಪಿಡ್ಸಸ್ವ್ಚೊ ರೋಗ್ ಬದ್ಯಿ ತ್ರ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂ ಭೆಾ ಾಂ ಲಾಗ್ತ್ ಲ್ಲಾಂ. ತಾಾ ವವಿಾಾಂ ದುಬ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಗೆ್ ೋಸ್ತ್ ಪಿಡ್ಸಸ್ವ್ಚಿ ಸವಾ ಕತಾಾಲ್ಲ; ಪುಣ್ ಆಪಾಣ ಾಂಕ್ ತಾಾಂಚಿ ಪಿಡ್ಟ ಲಾಗ್ತನಾಯ್ಲ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ತಾಾಂಚೆ ಥವ್ನ್ ಪಯ್ೆ ಪಯ್ೆ ರಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಪ್ ಯತನ್ ಕತಾಾಲ್ಲ. ದವಾನ್ ಕೆಲಿಿ ವಾ ವಸ್ವಿ ಮ್ನಾೆ ಚ್ಯ ಬರಾಕಾ ಪಣಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಲಾಗು ಕೆಲಿಿ ; ಪುಣ್ ಆತಾಾಂ ಲೋಕ್ ಆಪಾಣ ಚ್ಯಾ ಕಿೋ ಚಡ್ ದು:ಖಿ ಜಾಲ್ಲಿ . ದವಾನ್ ವಿಚ್ಯರ್ ಕೆಲ ಕಿೋ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಇತಿ ಉಪಾಯ್ ಕರನ್ ಲಾಾಂಕ್ ತಾಚೆಾಂ ಮ್ಹತ್ರಾ ಾಂಚ್ ಕಿೋ ಖರ ಸಂತೊಸ್ತ ಕಸೊ ಆಸ್ವ್ ? ಹಾಾ ವವಿಾಾಂ ತೊ ತಾಾಂಾಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಾ ಚ್ ಸ್ಥಿ ತರ್ ಸೊಡ್್ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂಚ್ ಬರೆಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಭೊಗ್ತ್ ಲ್ಲಾಂ. ಾರಣ್, ಚಡ್ ದು:ಖ್ ಸಹನ್ ಕೆಲಾಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ತರಿೋ ತಾಾಂಾಾಂ ಅಕಾ ಲ್ಪ ಯ್ಲಾಂವಿಾ . ಸಾ ತಾ:ಚ್ ತಯ್ತರ್ ಕೆಲಿಿ ವಾ ವಸ್ವಿ ಆನಿ ಮ್ನಾೆ ಾಂ ಥವ್ನ್ ದು:ಖಿ ಜಾವ್ನ್ ದೇವ್ನ ಆಯೊಿ ತಸೊಚ್ ಸೊಡ್್ ಗೆಲ. ಹಾಾ ರಿತಿರ್ ಮ್ನಿಸ್ತ ಎಕುೆ ರ ಪಡಿ ಆನಿ ಅಸಹಾಯ್ ಜಾಲ. ಬರಚ್ ಾಳ್‍ಲ ಅಶೆಾಂಚ್ ಚಲಾಿ ಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಮ್ನಾೆ ಕ್ ಕಳೆೊ ಾಂ ಕಿೋ, ಆಮಿ ಸುಖಿ ಜಾಯ್ಲಾ

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಶೆಾಂ ತ ಸಾ್ ತ್ರ.

ಸುಖ್ಯನ್

ರಾವ್ಚಾಂಕ್ಕಯಿ

ಖರೆಾಂ ಮ್ನಾೆ ಕ್ ಆತಾಾಂ ಕಳೆೊ ಾಂ ಕಿೋ, ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖ್ಯಚಿ ಜವಾಬ್ಲಾ ರಿ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಾ ತಾ:ಚೆರ್ಕಚ್ ಹೊಾಂದೊನ್ ಆಸ್ವ. ತಾಾಂಾಾಂ ವಾಾಂಚಂವ್ಚಯ ದುಸೊ್ ಕಣ್ಕಯಿ ನಾ. ಹಾಾ ವವಿಾಾಂ ಮ್ನಾೆ ಕ್ ತಾಚ್ಯ ಾಮಾಚೆಾಂ ಮ್ಹತ್ರಾ ಕಳ್ಳಾಂಕ್ ಲಾಗೆಿ ಾಂ.

ಅವಾಾ ಸ್ತ ಆಸ್ವ ತಾಚೊ ಸದುಪಯೊೋಗ್ ಕರನ್ ಎಾಮೆಾ ಮಾಯ್ತಮಗ್ತನ್ ಜಿಯ್ಲಜಯ್. ಮ್ನಿಸ್ತ ವಿಚ್ಯರ್ ಕರಾಂಕ್ ಲಾಗೊಿ ಕಿೋ, ಆಪಾಿ ಾ ಕ್ ಎಾ್ ರಾಚೆಾಂ ಮ್ಹತ್ರಾ ಕಳ್ತ್ಜೆ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ೊ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ಕಚ್ ಆಮಿ ಪಿಡ್ಸಾಂತ್ರ ಪಡ್ಟ್ ಾಂವ್ನ. ತಾಾ ವವಿಾಾಂ ದುಸ್ವ್ ಾ ಾಂಚೆಾಂ ದು:ಖ್, ಪಿಡ್ಟ ಆನಿ ತಾ್ ಸ್ತ ಹಾಾ ಾಳ್ತ್ಾಂತ್ರ ಎಾಮೆಾಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್.

ಹೆಾಂ ಮ್ನಾೆ ಚೆಾಂ ಕತಾವ್ನಾ ಜಾವಾ್ ಸ್ವ. ತಾಾಂಾಾಂ ಜಾಣಾಾ ಯ್ ಮೆಳಿೊ ಕಿೋ, 19ವಾಾ ಶತಮಾನಾಚೆ ರಶಿಯನ್ ಲೇಖಕ್ ಾಮಾಚ್ಯ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಮ್ನಾೆ ಕ್ ಮ್ಹಾನ್ ಲಿಯೊ ಟ್ಕಲ್ಪಕಸ್ವಾ ಯ್, ಲಾಹ ನ್ ಯ್ತ ವಹ ಡ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಲ್ಲಕಿನಾಯ್ಲ. ಹಾಣ್ಯಾಂ ‘ಝಜ್‍ ಆನಿ ಶಾಾಂತಿ’ಕ ಹಾಾ ಾಮ್ ಕತಾಲಾಾ ಮ್ನಾೆ ಕ್ ಸುಖ್ ವಿಶಯ್ತಚೆರ್ ಸಂಸ್ವರಾಾಂತ್ರಕಚ್ ಮೆಳ್ತ್ಜೆಚ್ ತಶೆಾಂಚ್ ಾಮ್ ಅಶೆಾಂ ಉಾಂಚೆಿ ಾಂ ಪುಸ್ ಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಾಂ. ತಾಣ್ಯಾಂ ಆಸ್ವಜಯ್ ಕಿೋ ಮ್ನಾೆ ಮ್ಧಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ಯಯ ಾಂ ಅಶೆಾಂ ಕಿೋ ಮ್ನಾೆ ನ್ ಎಾ್ ರಾಚಿಾಂ ಭಾವನಾ ವಾಡಜೆ. ಆತಾಾಂ ಸಂತೊಸ್ವಚೆ ಕ್ಷಣ್ ಸ್ವಾಂಬ್ಲಳನ್ ಮ್ನಾೆ ಕ್ ಸಮಾಾ ತಾಾಂ ಕಿೋ, ಜಿೋವನ್ ದ್ವನ್ಾ ಹೆರಾಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜಯ್, ಕ್ಷಣ್ಕಭರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ವ್ ಆನಿ ಆಪಾಣ ಾಂಕ್ ಯ್ತ ಸಂಸ್ವರಾಚೆಾಂ ಹೆಾಂಚ್ ಖರೆಾಂ ಸತ್ರ ಕೆದ್ಯಳ್ತ್ಯ್ ಮ್ರಣ್ ಯ್ಲವೆಾ ತಾ. ತಾಾ ಜಾವಾ್ ಸ್ವ ಉರಲ್ಲಿ ಾಂ ಸಗೆೊ ಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಆಮೆಯ ಕಡ್ಸ ಕಿತೊಿ ವೇಳ್‍ಲ ಆನಿ ಮೂಖ್ಕಾಪಣ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿಡಂಬನ್

ಸೆಂಸಾರಾೆಂತ ಲೆಂ ಚಡ್ ಕಷಾಟೆಂಚ ೆಂ ಕಾಮ್...?! _ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಿ ಳ್.

ನಾಾಕ್ ಆಕಿೆ ಜನ್ ದ್ವನ್ಾ ಆವ್ನಾ ಚಡ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾತಾ.

ಜರ್ ತರ್ ಆಮಿಾಂ ಆಯ್ತಯ ಾ ಸಂಸ್ವರಾಾಂತ್ರ ಕಿತಾಂ ಸಲಿೋಸ್ತ ಆನಿ ಕಿತಾಂ ಕಷ್ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯಲಾಾ ಾರ್ ಸಾಾ ಾಂನಿಾಂ ದಿಾಂವಿಯ ಏಕ್ ಚ್ ಜಾಪ್.... ಆಜ್‍ ಾಲ್ಪ ಖಂಚೆಾಂಯಿೋ ಸಲಿೋಸ್ತ ನಾ. ಪೂರಾ ಕಷ್ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್. ಜಿಯ್ಲಾಂವೆಯ ಾಂ ಯಿೋ ಕಷ್ಾ ಚೆಾಂ ಖಂಯ್... ಮರಾಂಕ್ ಯಿೋ ಆತಾಾಂ ಬ್ಲರಿೋ ಕಷ್ಾ ಖಂಯ್. ವಾಾಂಚವೆಾ ತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್

ಪಿಡ್ಟ ನಾತಾಿ ಾ ರಿೋ ಪಾಾಂಯ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಲಟ್ಕ ಥವ್ನ್ ಮಾತಾಾ ಚ್ಯಾ ಕೆಸ್ವಾಂ ಪಯ್ತಾಾಂತ್ರ ಕಂಪಿಿ ೋಟ್ ಚೆಕ್ ಅಫ್ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಮಾಗ್ಳರ್ ಸಾಳಿಾಂ ಸ್ವಾಂಜೆರ್ ಗುಳಿಯೊ ಮೆಜುನ್ ಖ್ಯಾಂವ್ನಾ . ಸಲಿೋಸ್ವಯ್ಲನ್ ಆಸ್ ತ್ ಕ್ ವಚುಾಂಕ್ ಜಾಯ್ "ಇನುೆ ರ್" ಬಗೆಿ ಕ್ ಆಸ್ವಜೆ. ಖೊಾಂಕಿಿ ಾಡ್ಟಿ ಾ ರ್, ಶೆಳ್‍ಲ ಜಾಲಾಾ ರ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆತಾಾಂ ಭೆಾ ಾಂ ಕೋವಿಡ್ ಯ್ತ ಕರನಾ ಪಿಡ್ಸಚೆಾಂ. ತಾಪ್ ಆಯ್ತಿ ಾ ರಿೋ ವಹ ಾತ್ರ ಮೆಳ್ತ್ನಾ ನಾ ತರ್ ದಿೋನಾಾಂತ್ರ?!... ಪರಿೋಾಿ ಕರಿಜೆಚ್ಯ ... ಹೆಾಂ ಪೂರಾ ಅಲಾ ಾಂದ್ಯ್ .

ಆಯ್ತಾ ತಾನಾ

ಜಿೋವ್ನ

ಆಜ್‍ ಾಲ್ಪ ಪಿಡ್ಸಕ್ ವಾ್ ಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಲಿೋಸ್ವಯ್ಲನ್ ಮೆಳ್ತ್್ ತ್ರ. ಭಲಾಯಿಾ ಸ್ವಾಂಬ್ಲಳಿಜೆ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿಾಂ... ತರ್ ಸಂಸ್ವರಾಾಂತ್ರ ಚಡ್ ಕಷ್ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಾಮ್ ಖಂಚೆ? ಪತ್ರ್ ಕತಾಪರಿಾಂ ಸವಾಲಾಾಂ ವಿಚ್ಯತಾಾನಾ ಎಕಿ ದ್ಯದೊಿ ಮ್ಹ ಣಾಲ... "ಭುಗ್ತಾ ಾಕ್ ಖ್ಯಾಂವ್ನಾ ಜೆಾಂವ್ನಾ , ಪ್ರೋಟ್ಕಕ್ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ...!" ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಮಾಾ ಆಜಾಪ್ ಭೊಗೆಿ ಾಂ. ಮಾಾ ಆದೊಿ ಉಗ್ತೆ ಸ್ತ ಆಯೊಿ ... ಆದಿಾಂ ಘರ್ ಭರ್ ದ್ಯದೊಶಿ ಭುಗ್ಳಾಾಂ. ಲಾಹ ನ್ ಭುಗ್ಳಾಾಂ ಖ್ಯಾಂವ್ನಾ ಆಶೆತಾಲಿಾಂ ಪುಣ್ ತಾಾಂಾಾಂ ಖ್ಯಾಂವ್ನಾ ಮೆಳ್ತ್ನಾತಿ ಾಂ. ದಕುನ್ ಸಗೊೊ ದಿೋಸ್ತ ತಾಣಾಂ ರಡ್ಸಯ ಾಂ. ಭುಗ್ತಾ ಾಾಂಚೆಾಂ ಪ್ರೋಟ್ ಭರಾಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಗ್ಳರ್ ಆವಯ್ ಭುಗ್ತಾ ಾಕ್ ಆಪಿಿ ಪೇಜ್‍ ದಿತಾಲಿ... ನಿೋಸ್ತ ಪಿಯ್ಲವ್ನ್ ಜಾಲಾಾ ರಿೋ ತಿ ಸಂತೊಸ್ತ ಪಾವಾ್ ಲಿ.

ಆಡ್ ಖ್ಯಣಾಾಂ ತದ್ಯಳ್ತ್ ನಾತಿಿ ಿ ಾಂ. ಭುಗ್ಳಾಾಂ ಗುಡ್ಟಾ ಕ್ ಗೆಲಾಾ ರ್ ಪ್ರಡಾ ಳ್ತ್ಾಂ ಖ್ಯತಾಲಿಾಂ. ಆಾಂಬ್ಲಾ ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ ಫಾತರ್ ಮಾನ್ಾ ಆಾಂಬ ಝಡಯ್ತ್ ಲಿಾಂ. ಾಜು ಖ್ಯವ್ನ್ ವಸು್ ರಾಚೆರ್ ಆಸಾ ರೋಲಿಯ್ತಚಿ ನಾಿ ಸೊಡಯ್ತ್ ಲಿಾಂ. ಕಣ್ಯರಾಾಂ ಖ್ಯವ್ನ್ ಉದ್ಯಕ್ ಪಿಯ್ಲತಾಲಿಾಂ. ಬಣಾೆ ಾಂ, ಜಾಾಂಬ್ಲೊ ಾಂ, ಅವಾಳೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ಟಾಂ, ಮೆಳ್ತ್ೊ ಾ ರ್ ಖುಶೆನ್ ನಾಚ್ಯ್ ಲಿಾಂ. ಜಾಾಂಬ್ಲೊ ಾಂ ಖ್ಯವ್ನ್ ಜಿೋಬ್ ದ್ಯಕಯ್ತ್ ಲಿಾಂ. ಬ್ರಾಂಬ್ರಿ ಾಂ ಖ್ಯವ್ನ್ ಆಾಂಗ್ ವ್ಚಳ್ತ್ಾಂವೆಯ ಾಂ ತಿ ಸೊಭಾಯ್... ಆಜ್‍ ಭುಗ್ತಾ ಾಾಂಚಿಾಂ ಗಜಾಲ್ಪ ಗ್ಳೋ? ಖ್ಯಾಂವ್ನಾ ಜೆಾಂವ್ನಾ ಸೊಡ್... ಶಿತಾಚಿ ಬ್ಲಶಿ ಪಳೆತಾನಾ ರಡಾಂಕ್ ಸುರ ಕತಾಾತ್ರ. ಮಾರ್, ಬಡಯ್, ಹಾತಾಾಂತ್ರ ಬ್ಲಡಿ ಾಣ್ಯಘ ಯ್ತ ಈರ್ ಘ... ಜಾಯ್ ತರ್ ತೊಾಂಡ್ಟಕ್ ಚೇಪ್... ಭಿತರ್ ವಹ ಚ್ಯನಾ. ತೊಾಂಡ್ಟಾಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಾಂ ಶಿತ್ರ ದಿಲಾಾ ರ್ ಗ್ತಲಾಾಂತ್ರ ರೆಡಿ ಸೊಾ ಕ್ ಕನ್ಾ ದ್ವತಾಾತ್ರ. ಕಿತಿ ಾಂಯ್ ಪುಸ್ವಿ ಯ್, ಕಿತಿ ಾಂಯ್ ಭೆಷ್ಾ ಯ್... ಗ್ತಲಾಾಂತಿ ಾಂ ಸೊಾ ಕ್ ಗಳ್ತ್ಾ ಾಂತ್ರ ದಾಂವಾನಾ. ಹೆಾಂ ಪೂರಾ ಭೆಷ್ಾ ವ್ನ್ ಖ್ಯವಂವ್ನಾ ಬ್ಲಪುಯ್ ಚ್ಯ ಜಾಯ್. ಆವಯ್ಲಯ ಾಂ ಬಷ್ಾ ವೆಣ ಾಂ.. "ಆಳೇ ವಾಗ್ ಯ್ಲತಾ" ಆವಯ್್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಯ ಾಂ. ವಾಗ್ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್ ಬ್ಲಪುಯ್.

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬ್ಲಪುಯ್ ಆಯೊಿ ... ರಾಗ್ತನ್ ಮಾತಾಾನಾ ಹಾಾ ಬ್ಲಳ್ತ್ಚೆಾಂ ಜೊಾ ೋರ್ ಪಿಲ್ಕಾಕ್ ವಾಹ ಜುಾಂಕ್ ಲಾಗ್ತ್ .

ಭುಗ್ತಾ ಾಕ್ ಫಿಜಾಾ ಆನಿ ಚಿಕನ್ ಫಾ್ ಯ್ ಆಸ್ವಿ ಾ ರ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಖ್ಯವ್ನ್ ಖ್ಯವ್ನ್ ಧಾ ಮೆಟ್ಕಾಂ ಾಡ್ಟ್ ನಾ ತೊ ಖಶೆಾತಾ.

ತದ್ಯಳ್ತ್ ಆವಯ್ ಯ್ಲತಾ...

ಲಾಹ ನ್ ಆಸ್ವ್ ನಾ ಖ್ಯಯ್ತ್ ತಿಿ ಾಂ ಭುಗ್ಳಾಾಂ ಪಾ್ ಯ್ಲನ್ ವಾಡ್ಟ್ ನಾ ಕಿತಾಂ ಬರೆಾಂ, ಕಿತಾಂ ಪಾಡ್ ಪಳೆನಾಸ್ವ್ ನಾ ಖ್ಯತಾತ್ರ.... ಹಿ ಭುಕೆಚಿ ದುಬ್ರೊ ಾಯ್.

ಬ್ಲಳ್ತ್ ಭಾಾಂಗ್ತರಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧನ್ಾ ರಡ್ಸಣ ಾಂ ಥಾಂಬಯ್ತ್ . ಆತಾಾಂ ಭುಗ್ತಾ ಾನ್ ಖ್ಯಯ್ಲಾ , ಜೆವಿಜೆ ನೆಾಂ... ಆತಾಾಂ ಆವಯ್ ಭುಗ್ತಾ ಾಕ್ ಟಿ. ವಿ. ದ್ಯಕಯ್ತ್ . ಟಿ. ವಿ. ರ್ ಮಾಾಂಕಡ್ ಉಡ್ಟ್ ನಾ ಹಾಾಂಗ್ತ ಏಕ್ ಉಾಂಡಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಟ್ಕಕ್ ವೆತಾ. ಮಾಗ್ಳರ್ ಮಬ್ಲಯ್ಿ ಮಾಾ ಜಿಕ್... ಕಿತಾಂಯ್ ದ್ಯಕಯ್.. ಕಿತಾಂಯ್ ದಿೋ... ಗ್ತಲಾಾಂತಿ ಾಂ ಶಿತ್ರ ಭೊಟ್ಕಚ್ಯಾ ಅಾಂಬಡ್ಟಾ ಪರಿಾಂ ಗ್ತಲಾಾಂತ್ರ ಪುಗೊನ್ ಆಸ್ವ್ . ಭುಗ್ಳಾಾಂ ವಾಡನ್ ಯ್ಲತಾನಾ, ಟಿ. ವಿ. ರ್ ದ್ಯಕಯ್ತ್ ನಾ ಲಾಹ ಳ್‍ಲ ಗಳಯ್ತ್ ತ್ರ... ಘರಾಾಂತ್ರ ಸದ್ಯಾಂ ಮಾಾ ಗ್ಳೋ ಆನಿ ಜೊಮೆಟ್ ತಾಾಂಬ್ರ ತಾಾಂಬ್ರ... ಭುಗ್ಳಾಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಮಾತ್ರ್ ಟ್ಮೆಟ್ ಭಾಶೆನ್ ತಾಾಂಬ್ರೆ ತಾಾಂಬ್ರೆ ... ಚ್ಯರ್ ಮೆಟ್ಕಾಂ ಾಡ್ಟ್ ನಾ ವ್ಚೋಳ್‍ಲ... ಹಾತಾಾಂ ಪಾಾಂಯ್ತಾಂಕ್ ನಾ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಬಳ್‍ಲ. ದ್ಯಕೆ್ ರ್ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಾಾ ಲಿೆ ಯಂ ಉಣ್ಯಾಂ.. ಕೆಳಿಾಂ, ಕುಳಿತ್ರ ಖ್ಯಯ್ತ... ಜಿವಾಾಂತ್ರ ಹಿಮೋಗೊಿ ೋಬ್ರನ್ ನಾ ರಾಾಂದ್ಾ ಯ್ ದಿಯ್ತ...

ತರಿೋ... ಧೊಸ್ವ್ ಸವಾಲ್ಪ ಸದ್ಯಾಂ ಮಾಾ... "ಆಜ್‍ ಜೆವಿನಾಾಂತ್ರ. ಫಾಲಾಾ ಾಂ..?" "ಖ್ಯಣ್ ಕಶೆಾಂ ಹಾಾಂಾಾಂ?"

ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ

ಗ್ತಯ್

ಆನಿ "ಲಿಕಿಾ ಡ್ ಫುಡ್" ತಯ್ತರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಟತ್ರ. ವಹ ಾತ್ರ ದಿಲ್ಲಿ ಪರಿಾಂ ವೆಳ್ತ್ ವೆಳ್ತ್ಕ್ ಭುಗ್ತಾ ಾಾಂಕ್ ಪಿಯ್ಲಾಂವ್ನಾ ಲಿಕಿಾ ಡ್ ಫುಡ್ ದಿಾಂವೆಯ ದಿೋಸ್ತ ಯೇಾಂವಿಾ ೋ ಪುರ..." ಆತಾಾಂಚ್ ದಿತಾತ್ರ ನೆಾಂ... ನೆಸಿ ಆನಿ ಕಸಿ ಾಂ ಕಸಿ ಾಂ...!

ಅಮುಲ್ಪ,

ದ್ಯದಿ ಮ್ಹ ಣಾ್ ತ್ರ "ಆತಾಾಂ ಸಲಿೋಸ್ವಯ್ಲಚೆ ಾಮ್ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್ ಭುಗ್ತಾ ಾಕ್ ಬ್ಲಳ್ತ್ಾಂತ್ರ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಖಂಯ್... ಕಷ್ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಾಮ್ ಭುಗ್ತಾ ಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಲಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಖಂಯ್.! _ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಿ ಳ್

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¨sÁgÀvÁAvï EAf¤AiÀÄjAUï ²PÁà xÀAAiÀiï DPÀµÀðuï GuÉ eÁªïß D¸Á ? ಮನುಮೆಾಂಟ್ೆ (ಸ್ವಾ ರಾಾಂ) ಕಿತಿ ಶಾಗ್ಳೋ ವಸ್ವಾಾಂ ಆದಿಾಂ ನಿಮಾಾಣ್ ಜಾಲಾಾ ಾಂತ್ರ. ವಿಶೇಷ್ ತಕಿಿ ವಾ ಜಾಾ ನ್ ತಾಾಂತ್ತಾಂ ವಾಪಾಲಾಾಾಂ.

ಜಿಣಯ್ಲಚ್ಯ ಹಯ್ಲಾಾ ಹಂತಾಾಂನಿ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ (ಇಜೆ್ ಗ್ಳಾಚೆಾಂ ವಾ ಯಂತ್ರ್ ವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯ್ತಚೆಾಂ ವಾ ವಸು್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಬಂದ್ಯಚೊ) ಪ್ ಸ್ವ್ ಪ್ ಯ್ಲತಾ ಆನಿ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಗಜೆಾಚೊ ಆಸ್ವ್ . ಮ್ನಾೆ ಜಿಣ್ಯ ಕೆದ್ಯ್ ಾಂ ಆಸ್ಥ್ ತಾಾ ಕ್ ಆಯ್ತಿ ಾಂ ತದ್ಯಳ್ತ್ ಥವ್ನ್ ಾಂಚ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ವಿಷಯ್ ಚ್ಯಲ್ಲ್ ಕ್ ಆಯ್ತಿ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ತ್ರ. ಪುರಾಣಾಾಂತಾಿ ಾ ಶಿ್ ೋ ರಾಮ್ಕಚಂದ್್ ಚ್ಯ ವಾವಾ್ ಾಂತ್ರ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ತಚೆಾಂ ಮೂಳ್‍ಲ ಆಸ್ವ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾಂ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂನಿ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂ ಪ್ ಾರ್ ಸುತಾರಿ ಸ್ವಾಂ ಜುಜೆ, ಜೆಜುಚೊ ಪ್ರಸೊಾ ಬ್ಲಪಯ್, ಎಕಿ ವತೊಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್. ಆಜ್‍ ಆಮಿ ಸಂಸ್ವರಾಾಂತಿಿ ಾಂ ಅದುಭ ತಾಾಂ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಾಂವ್ನ ತಸಲಿಾಂ ಭಾಾಂದ್ಯ್ ಾಂ ವಾ

ತಾಾ ಾಳ್ತ್ರ್ ಆಯ್ತಯ ಾ ಬರಿ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಾಪ್ ದಿಾಂವ್ಚಯ ಾ ಕಲಜೊಾ ವಾ ಸಂಸಿ ನಾತ್ರಕಲ್ಲಿ . ತರಿೋ ತದ್ಯಳ್ತ್ ವಾಪಾರ್ಕಲಿಿ ಜಾಣಾಾ ಯ್ ಆತಾಾಂ ಆಮಾಾ ಾಂ ವಿಸ್ಥಾ ತ್ರ ಕತಾಾ. ಆಶೆಾಂ ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ಹೊ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ವಿಷಯ್ ಆಜ್‍ ಾಲಯ ನಹಿಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸುಸ್ವ್ ತಾ.

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಾಂಬಯ್, ಹೈದ್ರಾಬ್ಲದ್ರ ಸಾಾರಾಾಂಖ್ಯಲ್ಪ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾವುಲಾಾ. ತಾಚೊ ಜಲಾಾ ದಿೋಸ್ತ ಸಪೆಾ ಾಂಬರ್ 15 ಭಾರತ್ರ, ಶಿ್ ೋಲಂಾ ಆನಿ ತಂಜಾನಿಯ್ತಾಂತ್ರ ತಾಚೊ ಜಲಾಾ ದಿೋಸ್ತ ಇಾಂಜಿನಿಯರಕೆ ್ ಡೇ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕತಾಾತ್ರ.

ಆಮಾಯ ಾ ಾಳ್ತ್ಚೊ ಶೆ್ ೋಷ್ಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಭಾರತ

ಸ್ಥವಿಲ್ಪ ರತ್

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಏಕ್ ಭೊೋವ್ನ ವಿಶಾಲ್ಪ ವಿಷಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಬರಪ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಾ್ ವಿಶಿಾಂ ಸ್ಥೋಮಿತ್ರ ಕತಾಾಾಂ. 2021-22ವಾಾ ಶಿಾ್ ಚ್ಯ ವಸ್ವಾ ಭಾರತಾಾಂತೊಿ ಾ 63 ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜೊಾ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಟ್ ತ್ರ ಮ್ಹ ಳಿೊ ಖಬ್ಲರ್ ಪಗಾಟ್ಕಿ ಾ . ಹಾಚೆರ್ ಲಗ್ಳ್ ಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಾಂತ್ರ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಾ್ ವಿಶಿಾಂ ಥೊಡ ಪ್ ಾಸ್ತ ಫಾಾಂಕಯ್ತ್ ಾಂ. ಭಾರತ್ಯಾಂತ್ರ ಶಿಕಾಪ್:

ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್

ಮ್ದ್ಯ್ ಸ್ತ ಸಂಸ್ವಿ ನಾಚ್ಯ ಗುಯಿಾಂಡಿಾಂತ್ರ 1794-ಾಂತ್ರ ಸ್ಕಾ ಲ್ಪ ಆಫ್ ಸವೇಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾ ಸಂಸ್ವಿ ಾ ಕ್ 1859-ಾಂತ್ರ ಮ್ದ್ಯ್ ಸ್ತ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ್ತಖ್ಯಲ್ಪ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜ್‍ ಕೆಲಿ.

ಮೋಕ್ಷಗುಾಂಡಂ ವಿಶೆಾ ೋಶಾ ರಯಾ (ಸಪೆಾ ಾಂಬರ್ 15, 1860 - ಎಪಿ್ ಲ್ಪ 14, 1962) ಮೈಸ್ಕರ್ ಸಂಸ್ವಿ ನಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ಪ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಆನಿ ವಡ್ಸಯರ್ ರಾಯ್ತಚೊ ದಿೋವಾನ್ (ದುಡ್ಟಾ ಆಡಳೆ್ ದ್ಯರ್) ಜಾವಾ್ ಸ್ತಕಲಿ .

ತಶೆಾಂ

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ

ಹಾಾ

ಸಂಸ್ವಿ ಾ ಕ್


ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ತಾ.

ಶಿಾ್ ಚಿ

ಬ್ರನಾಾ ದ್ರ

ಭಾರತಾಾಂತಿಿ ಾಂ ಪಯಿಿ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜ್‍ ಉತ್ ರಾಖ್ಯಾಂಡ್ಕಚ್ಯ (ಪಯ್ಲಿ ಾಂ ಉತ್ ರಪ್ ದೇಶ್. 2000 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ ರಚ್ಕಲಿ ರಾಜ್‍ಾ ) ರೂಕಿಾಾಂತ್ರ 1847-ಾಂತ್ರ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿಿ .

ಸ್ಥವಿಲ್ಪ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ತಾಾ ಕಲ್ಲಜಿಕ್ ಥಮ್ೆ ನ್ ಕಲ್ಲಜ್‍ ಆಫ್ ಸ್ಥವಿಲ್ಪ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವ್ಚಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಾಂ. 1948-ಾಂತ್ರ ಹಿ ಕಲ್ಲಜ್‍ ರೂಕಿಾ ಯುನಿವಸ್ಥಾಟಿ ಆನಿ 2001ವಾಾ ವಸ್ವಾ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಸ್ಥಾ ಟೂಾ ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ ೋಲಜಿ ಜಾಲಿ.

ಪೂನಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಾಿ ಸ್ತ ಎಾಂಡ್ ಮೆಾಾ ನಿಕಲ್ಪ ಸ್ಕಾ ಲ್ಪ 1854-ಾಂತ್ರ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. 1866-ಾಂತ್ರ ಮುಾಂಬಯ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ್ತಕ್ ಸಂಯೊೋಜಿತ್ರ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಪೂನಾ ಕಲ್ಲಜ್‍ ಆಫ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಜಾಲಿ.

ಕಲಾ ತಾ್ಚ್ಯ ರೈಟರಕೆ ್ ಬ್ರಲಿೆ ಗ್ತಾಂತ್ರ 1856-ಾಂತ್ರ ಕಲಾ ತಾ್ ಸ್ಥವಿಲ್ಪ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜ್‍ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. 1880ತ್ರ ಹಿ ಹೌರಾಚ್ಯ ಶಿಬ್ಕಪುರಾಕ್ ವಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲಿ.

1920 -ಾಂತ್ರ ಬಾಂಗ್ತಲ್ಪ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜ್‍ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ೊ ಾ ನಾಾಂವಾನ್ ವ್ಚಲಾಯಿಿ . 2014-ಾಂತ್ರ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಸ್ಥಾ ಟೂಾ ಟ್ ಆಫ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಸ್ವಯನ್ೆ ಏಾಂಡ್ ಟೆಕ್ ೋಲಜಿ ಕೆಲಿ.

1857-ಾಂತ್ರ ಮುಾಂಬಯ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ್ತಾಲ್ಪ ಇಾಂಜಿನಿಯ ರಿಾಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. 1886-ಾಂತ್ರ ಪಾಟ್ಕ್ ಾಂತ್ರ ಪಿಿ ೋಡರಕೆ ್ ಸವೇಾ ಟೆ್ ೈನಿಾಂಗ್ ಸ್ಕಾ ಲ್ಪ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ಹಿ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಬ್ರಹಾರ್ ಕಲ್ಲಜ್‍ ಆಫ್

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕೆಲಿ. 2004-ಾಂತ್ರ ಹಾಾ ನಾಾ ಷನಲ್ಪ ಇನ್ಕಸ್ಥಾ ಟೂಾ ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಾ್ ಲಜಿ ಸ್ವಿ ನ್ಕಮಾನ್ ಮೆಳೆೊ ಾಂ. ಹಿ ದೇಶಾಾಂತಿಿ ಸವಿ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜ್‍. ಹಾಚ್ಯ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಭಾರತಾಾಂತ್ರ ಜಾಯೊ್ ಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜೊಾ ಸ್ವಿ ಪನ್ ಜಾಲಾಾ ತ್ರ. ಆಸಲಾಾ ಅಧಿಕೃತ್ರ ಕಲ್ಲಜಿಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಲಾಗ್ಳಾಂ ಇಾ್ ಹಜಾರ್ ಜಾಲಾ. ಸಭಾರ್ ಬ್ಲರಾಕಾ ನ್ ಚಲನ್ ಆಸ್ವತ್ರ ತರ್ ಥೊಡಾ ಬಂಧ್ ಜಾಲಾಾ ತ್ರ. ಥೊಡಾ ಕುವಾಾತಾತ್ರ. ನಯಂತ್ ಕ್ ಸಂಸೊ - ಎಐಸ್ತಟ್ವಇ: ಅಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಾಂತೊಿ ಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜೊಾ ಆಲ್ಪ ಇಾಂಡಿಯ್ತ ಕನಿೆ ಲ್ಪ ಫಾರ್ ಟೆಕಿ್ ಕಲ್ಪ ಎಜುಕಶನ್ (ಎಕಐಸ್ಥಟಿಇ) ಮ್ಹ ಳ್ತ್ೊ ಾ ನಿಯಂತ್ ಣ್ ಸಂಸ್ವಿ ಾ ಖ್ಯಲ್ಪ ನೊೋಾಂದ್ಯಯಿತ್ರ ಕರಾಂಕ್ ಆಸ್ವತ್ರ. ಹಾಾ ಎಕಐಸ್ಥಟಿಇ ಖ್ಯಲ್ಪ ಮೆನೆಜ್‍ಕಮೆಾಂಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಸಿ ಯಿೋ ಯ್ಲತಾತ್ರ. ಹೊ ಶಾಸನಾತಾ ಕ್ ರಪಾರ್ ಸ್ವಿ ಪನ್ ಜಾಲಿ ಸಂಸೊಿ .

ಎಕಐಸ್ಥಟಿಇ ಕಾಂದ್ರ್ ಸಾಾರಾಚ್ಯ ಉಾಂಚ್ಯಿ ಾ ಶಿಾ್ ಖ್ಯತಾಾ ಖ್ಯಲ್ಪ ಆಸ್ವ. ಹೊ 1945 ನವೆಾಂಬರಾಾಂತ್ರ ಸಲಹಾ ರಪಾಚೊ ಸಂಸೊಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವಿ ಪನ್ ಜಾಲಿ . ಭಾರತಾಾಂತ್ರ ತಾಾಂತಿ್ ಕ್ ಶಿಾ್ ಸಂಸಿ ಚಡನ್ಾಂಚ್ ವೆತಾನಾ 1987 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ ಹಾಾ ಬ್ಲಬ್ರ್ ಚೆಾಂ ಮ್ಸ್ಕದ್ರ ಸಂಸತಾಾಂತ್ರ ಮಂಡನ್ ಕನ್ಾ ಹಾಾ ಶಾಸನಾತಾ ಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲಾಂ. ಭಾರತಾಾಂತಿ ತಾಾಂತಿ್ ಕ್ ಆನಿ ಮೆನೆಜ್‍ಕಮೆಾಂಟ್ ಶಿಾಪ್ ಯೊೋಗ್ಾ ಥರಾನ್ ಮಾಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್್ ಹಾಚಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಚಿಾ ಜವಾಬ್ಲಾ ರಿ ಹಾಾ ಸಂಸ್ವಿ ಾ ಚಿ ಜಾವಾ್ ಸ್ವ. ಎಕಐಸ್ಥಟಿಇಖ್ಯಲ್ಪ ಅಾಂಡರ್ಕಗ್ತ್ ಜುಾ ಯ್ಲಟ್ ಇಾಂಜಿನಿಯ ರಿಾಂಗ್ ಆನಿ ಟೆಕ್ ೋಲಜಿ, ಪ್ರೋಸ್ತಾ ಕಗ್ತ್ ಜುಾ ಯ್ಲಟ್ ಏಾಂಡ್ ರಿಸಚ್ಾ ಇನ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಎಾಂಡ್ ಟೆಕ್ ೋಲಜಿ, ಮೆನೆಜ್‍ಕಮೆಾಂಟ್ ಸಾ ಡಿೋಸ್ತ, ವೃತಿ್ ಪರ್ ಶಿಕಪ್, ತಾಾಂತಿ್ ಕ್ ಶಿಾಪ್, ಫಾಮಾಾಸ್ಕಾ ಟಿಕಲ್ಪ ಶಿಾಪ್, ಆಕಿಾಟೆಕಯ ರ್, ಹೊೋಟೆಲ್ಪ ಮೆನೆಜ್‍ಕಮೆಾಂಟ್ ಎಾಂಡ್ ಕೆಟರಿಾಂಗ್

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಟೆಕ್ ೋಲಜಿ, ಇನೊಫ ೋಮೇಾಶನ್ ಟೆಕ್ ೋಲಜಿ, ಟೌನ್ ಏಾಂಡ್ ಕಂಟಿ್ ಪಾಿ ಾ ನಿಾಂಗ್ ಆಸಲ್ಲ ಧಾ ಶಾಸನಾತಾ ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಯ ವಿಭಾಗ್ ಆಸ್ವತ್ರ.

ಎಕಐಸ್ಥಟಿಇ-ಚೆಾಂ ಮುಕೆಲ್ಪ ದ್ಫ್ ರ್ ಡ್ಸಲಿಿ ವಸಂತ್ರಕಕುಾಂಜಾಾಂತಾಿ ಾ ನೆಲೆ ನ್ ಮಂಡೇಲಾ ರಸ್ವ್ ಾ ರ್ ಆಸ್ವ. ಪಾ್ ದೇಶಿಕ್ ದ್ಫ್ ರಾಾಂ ಾನು್ ರ್, ಚಂದಿೋಘರ್, ಗುಗ್ತಾಾಂವ್ನ, ಮುಾಂಬಯ್, ಭೊೋಪಾಲ್ಪ, ವಡೋದ್ರ, ಕಲಾ ತಾ್ , ಗೌಹಾತಿ, ಬಾಂಗುೊ ರ್, ಹೈದ್ರಾಬ್ಲದ್ರ, ಚೆನೆ್ ೈ ಆನಿ ತಿರವನಂತಪುರ ಶೆರಾಾಂನಿ ಆಸ್ವತ್ರ. ಎಕಐಸ್ಥಟಿಇ-ಖ್ಯಲ್ಪ 2019-2020ವಾಾ ವಸ್ವಾ ಒಟುಾ ಕ್ 10989 ಸಂಸಿ ನೊೋಾಂದ್ಯಯಿತ್ರ ಜಾಲ್ಲಿ . ತಮಿಳ್‍ಲಕನಾಡ್ಟಾಂತ್ರ ಅತಾ ಧಿಕ್ ಚಡ್ ಸಂಸಿ ನೊೋಾಂದ್ಯಯಿತ್ರ ಜಾಲಾಾ ತ್ರ. ಉಪಾ್ ಾಂತಿಿ ಸ್ವಿ ನಾಾಂ ಮ್ಹಾರಾಷ್ಾ ರ, ಉತ್ ರ್ ಪ್ ದೇಶ್, ಆಾಂಧ್ ಪ್ ದೇಶ್, ಹರಿಯ್ತಣ ಆನಿ ಮ್ಧಾ ಪ್ ದೇಷ್ಾ ರಾಜಾಾ ಾಂಚಿ ಜಾವಾ್ ಸ್ವತ್ರ. ಕನಾಾಟಾಾಂತ್ರ ಲಾಗ್ಳಾಂ ಅಡ್ಸಯಿೆ ಾಂ ಕಲ್ಲಜೊಾ ಸಂಯೊೋಜಿತ್ರ ಜಾಲಾಾ ತ್ರ. ತಮಿಳ್ತ್್ ಡು ಮೆಷಿನರಿಾಂಚೊ, ಮೋಟರಾಾಂಚೊ, ಪಂಪಾಾಂಚೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ವಸು್ ಾಂಚೊ ಗ್ತಾಂವ್ನ. ಸಹಜ್‍ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಾಂಗ್ತ ಭಾರತಾಾಂತೊಿ ಾ ಅತಾ ಧಿಕ್ ಚಡ್

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್, ಪ್ರಲಿಟೆಕಿ್ ಕ್, ಐಟಿಐ ತಸಲ್ಲ ಸಂಸಿ ಅಸ್ವತ್ರ. 2009 - 10ವಾಾ ವಸ್ವಾಾಂನಿ ದ್ಕಿಿ ಣ ಕನ್ ಡ್ಟಾಂತ್ರ ಜಿಲಾಿ ಧಿಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯಿ್ ಾಂ ಬ್ಲರಿಾಂ ಯೊೋಜನಾಾಂ ಮಾಾಂಡುನ್ ಲಾಮಗ್ತಳ್‍ಲ ಜಾಲಿ ವಿ. ಪ್ರನು್ ರಾಜ್‍ ಮುಳ್ತ್ನ್ ತಮಿಳ್‍ಲಕನಾಡ್ಕಗ್ತರ್. ತೊ ಎಕಿ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಪದಾ ದ್ಯರ್. 2009ವಾಾ ನವೆಾಂಬರಾಾಂತ್ರ ಮಂಗುೊ ರಾಕಯ ಕೆನರಾ ಚೇಾಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಮ್ಸ್ತಾ ಎಾಂಡ್ ಇಾಂಡಸ್ಥಾ ರಕ್ ಉಲವಾ್ ಕ್ ಆಯಿಲಾಿ ಾ ವೆಳಿಾಂ ತಾಣ್ಯ ಸ್ವಾಂಗ್ಕಲ್ಲಿ ಾಂ 1990ವಾಾ ದ್ಶಾಾಂತ್ರ ಪ್ರನು್ ರಾಜಾನ್ ಕಯಮುತೂ್ ರಾಾಂತ್ರ ಮೆಾಾ ನಿಕಲ್ಪ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಪದಾ ಶಿಾಪ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಾಂ. ತಾಚ್ಯ ವೆಳ್ತ್ರ್ ಕಯಮುತೂ್ ರ್ ಜಿಲಾಿ ಾ ಾಂತ್ರ ಚ್ಯಳಿೋಸ್ವಾಂವಯ್್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜೊಾ ಆನಿ ಎಕಎಾ ಕಲ್ಲಜಿಕ್ ಪಾಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ೊ ಾ ಬರಿ ಪ್ರಲಿಟೆಕಿ್ ಾಾಂ ಆಸ್ತಕಲಿಿ ಾಂ ಖಂಯ್ ಆತಾಾಂಚೊ ಕನಾಾಟಾಚೊ ಮುಕಲ್ಪ ಮಂತಿ್ ಬಸವರಾಜ ಬ್ಲಮಾಾ ಯಿನ್ ವಿ. ಪ್ರನು್ ರಾಜಾಕ್ ಆಪ್ರಿ ಆಪ್್ ಾಯಾದ್ಶಿಾ ಕೆಲಾ. ಬ್ಲಮಾಾ ಯಿ

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕನಾಾಟಾಾಂತ್ರ ತಾಾಂತಿ್ ಕ್ ಶಿಾ್ ಉದಾ ೋಶಾಕ್ ವಿಶೆಾ ೋಶಾ ರಯಾ ತಾಾಂತಿ್ ಕ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ್ ಬಳ್ತ್ಗ ಾಂವಾಾಂತ್ರ ಆಸ್ವ.

ಎಕಿ ಮೆಾಾ ನಿಕಲ್ಪ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್. ತಾಣ್ಯ ಹುಬ್ರೊ ಚ್ಯ ಬ್ರ ವಿ ಭೂಮ್ರೆಡಿೆ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜಿಾಂತ್ರ 197882ವಾಾ ವಸ್ವಾಾಂನಿ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಾಪ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಾಂ. ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ಕೊಲಜೊಾ ವಿಶಿ ವಿದಾ ನಲಯಾಾಂಕ್ ಸಂಯ್ಚೀಜಿತ್ರ: ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜೊಾ ಆನಿ ಆಸಲ್ಲ ಸಂಸಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ್ತಾಂಕ್ ಸಂಯೊೋಜಿತ್ರ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ವತ್ರ. ಥೊಡ್ಟಾ ರಾಜಾಾ ಾಂನಿ ಆಸ್ತಕಲಾಿ ಾ ಚ್ ಜೆರಾಲ್ಪ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲ ಯ್ತಾಂಕ್ ಸಂಯೊೋಜಿತ್ರ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ವ್ ತ್ರ ತರ್ (ದ್ಯಖ್ಯಿ ಾ ಕ್ ಮುಾಂಬಯ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಾ ನಿ ಲಯ್) ಆನಿ ಥೊಡ್ಟಾ ರಾಜಾಾ ಾಂನಿ ತಾಾಂತಿ್ ಕ್ ಶಿಾ್ ಖ್ಯತಿರ್ಕಚ್ ವಿಾಂಗಡ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ್ ರಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಸ್ವ್ ತ್ರ.

1998 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ ಹೆಾಂ ರಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಾಂ. ಹಾಚ್ಯಖ್ಯಲ್ಪ 219 ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜೊಾ , 18 ಸ್ವಾ ಯತ್ರ್ ಕಲ್ಲಜೊಾ ತಶೆಾಂ ಹೆರ್ ಸಂಸಿ ಆಸ್ವತ್ರ. ಅವಿಭಜಿತ್ರ ಪರಿಗತ್ರ:

ದ್ಕಿಿ ಣ್

ಕನ್ ಡ್ಟಾಂತಿಿ

ಅವಿಭಜಿತ್ರ ದ್ಕಿಿ ಣ್ ಕನ್ ಡ ಜಿಲಾಿ ಾ ಾಂತ್ರ ಮ್ಣಪಾಲಾಾಂತ್ರ ಪೈ ಬ್ಲವಾಾಂಚಿ 1957 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿಿ ಮ್ಣಪಾಲ್ಪ ಇನ್ಕಸ್ಥಾ ಟೂಾ ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ ೋಲಜಿ (ಎಾಂಐಟಿ) ಆನಿ ಸುರತಾ ಲಾಾಂತ್ರ 1960 ಇಸಾ ಾಂತ್ರ ಸ್ವಿ ಪನ್ ಕೆಲಿಿ ಸಾಾರಾಚಿ ಕನಾಾಟಕ ರಿೋಜನಲ್ಪ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜ್‍ (ಕೆಆರ್ಕಇಸ್ಥ) ಆನಿ ಹೊಾ ದೊೋನ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜೊಾ ಆಸ್ತಕಲಿ ಾ . ಕೆಆರ್ಕಇಸ್ಥ ಕಾಂದ್ರ್ ಸಾಾರಾಖ್ಯಲ್ಪ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿಿ .

ತಿ ಆತಾಾಂ ನಾಾ ಷನಲ್ಪ ಇನ್ಕಸ್ಥಾ ಟೂಾ ಟ್ ಟೆಕ್ ೋಲಜಿ ಕನಾಾಟಕ (ಎನ್ಕಐಟಿಕೆ) ಜಾಲಾಾ . 60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾತಲ. ತಾಾ ಬ್ಲರ ಮಾನ್ಕಯಿೋ ಆಸ್ತಕಲಿ .

ಎಾಂಐಟಿ ಭಾರತಾಾಂತಾಿ ಾ ಪಯ್ತಿ ಾ ಖ್ಯಸ್ಥಗ ಕಲ್ಲಜಿಾಂಪಯಿಾ ಾಂ ಏಕ್. 1980ವಾಾ ದ್ಶಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಖ್ಯಸ್ಥಗ ಶೆತಾಾಂತ್ರ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜೊಾ ಉಗ್ತ್ ಾಂವ್ನಾ ಪ್ರ್ ೋತಾೆ ಹ್ ಮೆಳ್ಳೊ . 2000ವಾಾ ವಸ್ವಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಹೊ ಸಂಖೊ ಮ್ಸ್ತ್ ಚಡಿ . ಆತಾಾಂ ದ್ಕಿಿ ಣ್ ಕನ್ ಡ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಿ ಾ ಾಂನಿ ವಿಸ್ವಾಂವಯ್್ ಖ್ಯಸ್ಥಗ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜೊಾ ಆಸ್ವತ್ರ. ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ಪರಿಗತ್ರ:

ಶಿಕಾಾ ಚ

ಆಯ್ಚಿ

ಎಾ ವೆಳ್ತ್ರ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜೊಾ ಉಣೊಾ ಆಸ್ತಕಲಿ ಾ . ತದ್ಯ್ ಾಂ ಹಾಾ ಶಿಾ್ ಕ್ ಬ್ಲರ ಖ್ಯಯ್ೆ ಆಸ್ತಕಲಿ . ಬ್ರದ್ಾ ಾಂತಾಾ ಯ್ ಆನಿ ಹುಮೆದ್ರ ಆಸ್ತಕಲಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಸ್ವಾ ಲಾಭ್ ಲಿ. ಪ್ ವೇಶ್ ಪರಿೋಾಿ ಇತಾಾ ದಿ ಚಲವ್ನ್ ಬಸ್ವಾ ನಿಧಾಾರ್ ಜಾತಾಲಾ . ಆತಾಾಂ ಕಲ್ಲಜೊಾ ಚಡ್ಟಿ ಾ ತ್ರ. ಕನಿಷ್ಾ ಅಾಂಕ್ ಾಡ್್ ಪಾಸ್ತ ಜಾಲಾಿ ಾ ಾಂಕ್ಕಯಿೋ ಬಸ್ವಾ ಲಾಭಾ್ ತ್ರ. ಆದಿಾಂ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜಿಾಂತ್ರ ಬಸ್ವಾ ಜೊೋಡ್್ ಘಾಂವೆಯ ಾಂಚ್ ಏಕ್ ಸ್ವಹಸ್ತ ಆಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಾಂ. ಎಕಎಾ ಗ್ತಾಂವಾಾಂತ್ರ ವಾ ಹಳೆೊ ಾಂತ್ರ ಸಭಾರ್ ವಸ್ವಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಎಕಿ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್

ಆತಾಾಂ ತಶೆಾಂ ನಹ ಯ್. ಎಕಎಾ ರಸ್ವ್ ಾ ರ್ ಸೊಡ್ಟಾ ಾಂ, ಎಕಎಾ ಘರಾ ವಾ ಕುಟ್ಕಾ ಾಂತ್ರ ಎಕೆಿ - ದೊೋಗ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಆಸ್ವತ್ರ.

. ಬ್ರ.ಎಸ್ಥೆ ವಾ ಹೆರ್ ಜೆರಾಲ್ಪ ಡಿಗ್ಳ್ ಕಚ್ಯಾ ಬದ್ಯಿ ಕ್ ವೃತಿ್ ಪರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಂವಾಯ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಡಿಗ್ಳ್ ಕ್ ಭತಿಾ ಜಾತಾತ್ರ. ಜಾಯ್ಲ್ ಶಿಾಪ್ ಅಕರ್ ಕನ್ಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾತಾತ್ರ ತರ್ ಥೊಡ್ಸ ಪಯ್ತಿ ಾ ವಸ್ವಾಾಂತ್ರಕಚ್ ಖಸಾತಾತ್ರ. ಚ್ಯರ್ ವಸ್ವಾಾಂಚೆ ಶಿಾಪ್ ಆಟ್ ವಸ್ವಾಾಂನಿ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಕರಾಂಕ್ ಕಷ್ಾ ಾಂಚೇಯ್ ಆಸ್ವತ್ರ. ಆದಿಾಂ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಕಿ್ ಉಣ್ಯ ಆಸ್ವಯ ಾ ವೆಳ್ತ್ರ್ ತಾಾಂಾಾಂ ಆಪವ್ನ್ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ೊ ಾ ಬರಿ ಾಮಾಾಂ ಮ್ಳ್ ಲಿಾಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾಾಂ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಾ್ ಾ ಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಧಾರಾಳ್‍ಲ ಚಡ್ಕಲಾಿ ಾ ನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಾ ಾಂಕ್ ತೇಾಂಯ್ ಹಳ್ತ್್ ಚ್ಯ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜಿಾಂನಿ

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಕ್ಕಲಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ಾಮಾಾಂ ಕಷ್ಾ ಜಾತಾತ್ರ.

ಮೆಳ್ಳಾಂಕ್

ಜಾಲಾಾ ತ್ರ. 440 ಕಲ್ಲಜೊಾ ಕರಾಂಕ್ ಕಬ್ಲಿ ತ್ರ ವಿಚ್ಯಲಾಾ ಾ.

ಬಂಧ್

ಬೊರಾ ಇಾಂಜಿನಯರಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಿನತ್ಲೆ ಾಂ ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ಶೆತ್ರ:

ಆಸಲಾಾ ಾಂನಿ ಪ್ರಲಿಟೆಕಿ್ ಾಾಂತ್ರ ಡಿಪ್ರಿ ಮಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ವಾ ಐಟಿಐ-ಾಂತ್ರ ತಾಾಂತಿ್ ಕ್ ಕೋಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್ ತಾಾಂಾಾಂ ವೆಗ್ಳಾಂ ಆನಿ ಚಡಿತ್ರ ಸ್ವಾಂಭಾಳ್ತ್ಚಿಾಂ ಾಮಾಾಂ ಮೆಳಿ್ ಾಂ. ಆಯ್ತಯ ಾ ಾಳ್ತ್ರ್ ಆಸಲಾಾ ಾಮಾಾಂನಿ ಆವಾಾ ಸ್ತ ಅಸ್ವತ್ರ ಶಿವಾಯ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಪದಾ ಚ್ಯ ಾಮಾಾಂನಿ ನಹ ಯ್. ಆಸಲಿಾಂ ಾಮಾಾಂ ಮೆಳ್ತ್ೊ ಾ ರಿೋ ಸ್ವಾಂಭಾಳ್‍ಲ ಉಣೊ ಆಸ್ವ್ . ಜಾಯಿ್ ಾಂ ಶತಾಾಾಂ ಆಸ್ವ್ ತ್ರ. ಗಜಾಲ್ಪ ಆಶಿ ಜಾಲಾಿ ಾ ನ್ ಆತಾ’ತಾಾಂ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಾ್ ಥಂಯ್ ಆಕಷಾಣ್ ಉಣ್ಯ ಜಾಲಾಾಂ. ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜಿಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಕಪುತೊಾ ವಿದ್ಯಾ ಥಿಾಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಮೆಳ್ತ್ನಾ. ತಶೆಾಂ ಜಾಲಾಿ ಾ ನ್, ಥೊಡಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜೊಾ ಬಂಧ್ ಕಚಿಾ ಪರಿಗತ್ರ ಉಬ್ಲಾ ಲಾಾ . ಸುಮಾರ್ ಸ ವಸ್ವಾಾಂ ಆದಿಾಂ ಭಾರತಾಾಂತ್ರ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಾ್ ಚೊಾ ಬಸ್ವಾ 32 ಲಾಖ್ ಆಸ್ತಕಲಿ ಾ ತರ್ ಆತಾಾಂ ಸುಮಾರ್ 13 ಲಾಖ್ ಜಾಲಾಾ ತ್ರ. ಪಾಟ್ಕಿ ಾ ಧಾ ವಸ್ವಾಾಂನಿ ಸುಮಾರ್ 400 ಕಲ್ಲಜೊಾ ಬಂಧ್

ಭಾರತಾಾಂತಿ ತಾಾಂತಿ್ ಕ್ ಶಿಾಪ್ ಬ್ಲರಾಕಾ ಇಾಂಜಿನಿಯರಾಾಂಕ್ ತಯ್ತರ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂ ದುಸೊಾಣ್ಯ ಆಸ್ವ.

ಥೊಡ್ಟಾ ಚ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಾ್ ಸಂಸ್ವಿ ಾ ಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಟಿ ಾ ರ್ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ವಿ ಾ ಾಂನಿ ಮೆಳೆಯ ಾಂ ಶಿಾಪ್ ಅಯ್ತಯ ಾ ಾಳ್ತ್ಕ್ ಸಹಜ್‍ಕಲ್ಲಿ ಾಂ ನಹಿಾಂ ಮ್ಹ ಣಾ್ ತ್ರ. ಾಳ್ತ್ಕ್ ಜೊಕೆ್ ಾಂ ಶಿಾಪ್ ಮೆಳ್ತ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಪಾಠಕಕ್ ಮ್ ತದ್ಯಳ್ತ್ ತದ್ಯಳ್ತ್ ಬದ್ಯಿ ಜಾಯ್. ಶಿಾ್ ಾಂತ್ರ ನವೆಾಂಸ್ವಾಂವಾಾಂ ಯೇಜಾಯ್. ಮಂಗುೊ ರ್ ಕೆನರಾ ಚೇಾಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಮ್ಸ್ತಾ ಆನಿ ಇಾಂಡಸ್ಥಾ ರಕ್ ಉಲವಾ್ ಕ್ ಆಯಿಲಾಿ ಾ ಕೈಗ್ತರಿಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲಾಿ ಾ ಸಬ್ಲರ್ ಜಾಣಾ್ ಾ ಾಂನಿ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಉಲ್ಲಿ ೋಖ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಾ ಾರಣ್

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಲ್ಲಜಿಾಂನಿ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ ಶಿಕಪ್ ಾಳ್ತ್ಕ್ ಜೊಕೆ್ ಾಂ ನಾ. ತಾಂ ಬಳೆೆಲ್ಲಿ ಾಂ (ಆವ್ನಾ ಡೇಟೆಡ್) ಜಾಲಾಾಂ ಮ್ಹ ನಾ್ ತ್ರ. ಾಳ್ತ್ಕ್ ಜೊಕೆ್ ಾಂ ಶಿಾಪ್

ದಿಾಂವ್ನಾ ಸಾಜಾಯ್ ತರ್ ಪಾಠ ಕ್ ಮಾಾಂತ್ರ ಥೊಡ್ಟಾ ವಸ್ವಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ಪುಣೋ ಸ್ಥಲ್ಲಬಸ್ತ ಬದಿಿ ಕರಿಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ಸಭಾರ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ್ತಾಂನಿ ಪಾಠಕಕ್ ಮ್ ಬದಿಿ ಕರಿನಾಸ್ವ್ ನಾ ವಸ್ವಾಾಂಚ್ ಜಾಲಾಾ ಾಂತ್ರ ಮ್ಹ ಣಾ್ ತ್ರ. ಸಮಾ ಪಳೆಾಂವೆಯ ಾಂ ತರ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಾ್ ಕ್ ಬ್ಲರಿೋ ಬ್ರದ್ಾ ಾಂತಾಾ ಯ್ ಆನಿ ನವೆಾಂ ನವೆಾಂ ಆಪೆಿ ಾಂಸ್ ಕಿ ಶಿಕಿಯ ಸ್ವಮ್ಥಿಾ ಜಾಯ್. ಹೆಾಂ ನಾ ತರ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಶಿಾಪ್ ಸ್ವಕೆಾಾಂ ಜಾಯ್ತ್ . ಬ್ಲರ ಇಾಂಜಿನಿಯರ್ ರೂಪಿತ್ರ ಜಾಯ್ತ್ ಾಂತ್ರ. ಬ್ಲರಿೋ ಸಮಾಜ್‍ ಭಾಾಂದುನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ತರ್ ಬ್ಲರೆಾಂ ಆನಿ ಾಳ್ತ್ಕ್ ಜೊಕೆ್ ಾಂ ಶಿಕಪ್ ದಿಾಂವಿಯ ಯ್ ಗಜ್‍ಾ ಆಸ್ವ.

-JZï. Dgï. D¼Àé

------------------------------------------------------------------------------------------

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾವಿಸಾವೊ ಅಧಾ ಯ್:ನಸ್ ನ್ ವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ (The loosing of the Power) ಹಾಾಂವ್ನ ಮ್ತಿರ್ ಯ್ಲತಾನಾ ದಿೋಸ್ತ ಉಜಾಾ ಡ್ಕಲಿ . ಮ್ಹ ಜಾಾ ಲಾಗ್ತೆ ರ್ ಓರೋಸ್ತ ಉಭೊ ಆಸೊನ್ ತಾಣ್ಯಾಂ ಕಸಲ್ಲಾಂಗ್ಳೋ ವಾತ್ರ ಮ್ಹ ಜಾಾ ತೊಾಂಡ್ಟಾಂತ್ರ ವ್ಚತಿ ಾಂ. ತಾಚ್ಯ ಬಗೆಿ ಕ್ ಆಯೇಶಾ ಉಭಿ ಆಸುಲಿಿ . "ಉಲಯ್, ತೂಾಂ ಹಾಾಂಗ್ತ ಕಸೊ ಪಾವ್ಚಿ ಯ್? ಆನಿ ಮ್ಹ ಜೊ ರಾಯ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್ವ? ತೂಾಂವೆಾಂ ತಾಾ

ಖಂಯೆ ರ್ ಲಿಪಯ್ತಿ ಾಂಯ್? ಸ್ವಾಂಗ್?" "ಆಟೇನಾನ್ ತಾಾ ವೆಹ ಲಾಾಂ" "ಆನಿ ತ್ತಾ ಜಿವಂತ್ರ ಸೊಡ್ಟಿ ಾಂ?" "ಮಾಹ ಾ ದುಸ್ವಾನಾಾ. ಆಮಿ ಆಟೇನಾಚ್ಯ ಜಾಳ್ತ್ಾಂತ್ರ ಸ್ವಾಂಪಡ್ಟಿ ಾ ಾಂವ್ನ" ಆನಿ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಕಿತಾಂ

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿವಸ್ಥಾಲ್ಲಾಂ. ತಿ ಮೆಲಾಿ ಾ ತಿಚ್ಯ ಥೊಡ್ಟಾ ಸೊಜೆರಾಾಂಚ್ಯ ಕೂಡಿ ಸಶಿಾಾಂ ಗೆಲಿ. "ಹೆ ಮೆಲಾಾ ತ್ರ. ಭಿಮ್ಾತಿಕ್ ಕಸಲ್ಲಾಂ ಫಳ್‍ಲ ಆಸ್ವ ಹೊಲಿಿ ? ಹಾಾಂಚ್ಯ ಹಾತಿಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಾ ರಾಯ್ತಕ್ ಒಪಿೆ ಲಿ , ಪೂಣ್ ಹೆ ಸಲಾಾ ಲ್ಲ. ತಾಾ ಆಟೇನಾನ್ ಆಯೇಶಾಚೊ ಖೆಳ್‍ಲ ಖೆಳ್ತ್ೊ . ಕಿತಿ ಾಂ ಧೈರ್ ತಿಾ? ಲಿಯೊೋಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ನಾಮೂ ಹೊಲಿಿ ?" "ಚಡಿ್ ಕ್ ನಾ, ಬಹುಶಾಾ ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯ ತೊಾಂಡ್ಟ ಥವ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಾಂ ರಗ್ತತ್ರ ದಾಂವಾ್ ಲ್ಲಾಂ" "ತಾಚ್ಯಾ ಹಯ್ಲಾಾ ರಗ್ತ್ ಥ್ವಾಂಬ್ಲಾ ಕ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಶೆಾಂಭರ್ ಜಿೋವ್ನ ಘತಾಾಂ. ಹೆಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಉತಾರ್." ಮ್ಹ ಣೊನ್ ತಿ ಜೊರಾನ್ ರಡಿಿ . "ಮಾಹ ಾ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಾಂ ದುಸ್ ಾಂ ಾಮ್ ಆಸ್ವ ದಖುನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ವೆತಾಾಂ. ಓರೋಸ್ತ ಹೊಲಿಿ ಕ್ ಜೆವಾಣ್ ದಿೋ ಆನಿ ತಕೆಿ ಕ್ ಮುಲಾಮ್ ಸ್ವರಯ್" ಓರೋಸ್ವನ್ ಮುಲಾಮ್ ಸ್ವರಯ್ ಚ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಜೆವ್ಚಿ ಾಂ ಆನಿ ಮಸು್ ಪಿಯ್ಲಲಾಂ. ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಘೊಡ್ಟಾ ಾಂಚೆರ್ ಆಮೆಯ ಾಂ ಪಯ್ಣ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಥೊಡ್ಟಾ ವೆಳ್ತ್ನ್ ಆಮಾಾ ಾಂ ಆಟೇನಾಚೆ ಸೊಜೆರ್, ಸುಮಾರ್ ಪಾಾಂಚ್ ಹಜಾರ್

ಘೊಡ್ಟಾ ಾಂಚೆರ್ ದಿಸಿ . ಆಯೇಶಾನ್ ಮುಖೆಲಾಾ ಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಳಾಂ ಆಪಯ್ಲಿ ಾಂ. "ಹೆಸ್ವೆ ಚ್ಯ ಸವಾಾಂನೊೋ, ಪಕಿಾ,ಮ್ಹ ಜಾಾ ಲಾಗ್ಳಾಂ ಖರಾರ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜೊ ಸಯೊ್ ಲಿಯೊೋಕ್ ಮೋಸ್ತ ಕರನ್ ಏಾ ನಕಿಿ ಪೂಜಾರಿನ್ ತಾಾ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲಾಾಂ. ತಾಾ ಕಸಲಚ್ ಆಪಾಯ್ ಜಾಯ್ ಜೊ. ವೆಗ್ಳಾಂಚ್ ಆಮಿ ಪಾಟ್ಕಿ ವ್ನ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಂಯ್ ಉತೊ್ ನ್ ಆಟೇನಾಚ್ಯ ಫೌಜೆಚೆರ್ ಆಕ್ ಮ್ಣ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಆಜ್‍ ರಾತಿಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ ಖ್ಯಲೂನಾಚ್ಯ ಶರಾಾಂತ್ರಕಚ್ ನಿದ್ ಲಿಾಂ. ಓರೋಸ್ತ, ತೂಾಂ ಮ್ಹ ಜೊ ಪಾಟ್ಕಿ ವ್ನ ಕರ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲಾಾ ಾಂನೊೋ ತ್ತಮಿ ಪಾಟ್ಕಿ ಾ ನ್ ಯ್ಲಯ್ತ. ಝುಜಾ್ ನಾ ಜರ್ ಕಣೋ ಪಾಟಿಾಂ ಸತಾಾ, ತಾಾ ಮ್ರಣ್ ಮೆಳೆ್ ಲ್ಲಾಂ ಆನಿ ಧೈರಾನ್ ಝುಜೆ್ ಲಾಾ ಾಂಕ್ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ನ. ನಂಯ್ ಉತೊ್ ಾಂಕ್ ತ್ತಮಾಾ ಾಂ ಪವಾಣಗ ಆಸ್ವ." ವಹ ಡ್ಟ ತಾಳ್ತ್ಾ ನ್ ಮುಖೆಲಾಾ ಾಂನಿ ಜಯ್ತಾ ರ್ ಕೆಲ. ತಾಾಂಚ್ಯ ಪುವಾಜಾಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಝುಜ್‍ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರ್ ತಾಾಂಾಾಂ ಮಗ್ತಚೆಾಂ. ಸಲಾಾ ಲಾಿ ಾ ಗ್ತಾಂವಾಯ ಲೋಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಲ್ಕಟುಾಂಕ್ ಕಣಾಕ್ ನಾಾ? ತಾಾಂಾಾಂ ಹೇಸ್ಥಯ್ತ ದಿಸ್ವ್ ಲಿಚೆರ್ ಪಾತಾ ಣ ಆಸುಲಿಿ . ಏಾ ವರಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಆಮಿ ಉದ್ಯಾ ಾಂತ್ರ ಭಲ್ಲಾಲಾಾ ಜಾಗ್ತಾ ಕ್ ಪಾವಾಿ ಾ ಾಂವ್ನ ತರಿೋ ಪಯ್ಣ ಕಷ್ಾ ಾಂಚೆಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ ನಾ.

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉದ್ಯಕ್ ಸುಕುಲ್ಲಿ ಾಂ ಆನಿ ಧಣ್ಾ ದಿಸ್ವ್ ಲಿಬಗ್ತಾಲ್ಪ. ಪಯಿೆ ಲಾಾ ನ್ ಆಟೇನಾಚಿ ಫೌಜ್‍ ದಿಸ್ವ್ ಲಿ. ಆಯೇಶಾ ಘೊಡ್ಟಾ ಚೆರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ದಾಂವಿಿ . "ಹೊಲಿಿ ಸ್ವಾಂಗ್, ಹೆಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಸ್ವಹಸ್ತ ಪಿಶೆಾಂಪಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಾ್ ಯಿಗ ೋ? ತೂಾಂ ಭಿಯ್ಲಲಾಯೂಾ ?" "ತ್ತಜೆ ಹೆ ಮುಖೆಲಿ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ ಆಸ್ವ್ ನಾ ಭೆಾ ಾಂ ನಾ. ತರಿೋ ಆಟೇನಾಚಿ ಫೌಜ್‍__" "ಧುಾಂವಾ್ ಬರಿ ಕಗೊಾನ್ ವೆತಲಿ. ತ್ತಾ ಹಾಾಂವ್ನ ಸ್ವಾಂಗ್ತ್ ಾಂ, ಆಯ್ಾ ಹೊಲಿಿ . ಎದೊಳ್‍ಲ ಕಣ್ಯಾಂಚ್ ಪಳೆನಾತಿ ಲ್ಲಾಂ ತೂಾಂ ಪಳೆತೊಲಯ್. ಹಾಾಂವ್ನ ಮ್ಹ ಜೊ ಅಧಿಾರ್ ಸಡಿಳ್‍ಲ ಜಾತಾನಾ ಹೆಾಂ ತೂಾಂ ಉಗ್ತೆ ಸ್ತ ಕರ್. ಆಟೇನಾನ್ ಲಿಯೊಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಾಾ ರ್ ಕಿತಾಂ? ಓಹ್! ತಿಣ್ಯಾಂ ಧೈರ್ ಕೆಲಾಾ ರ್?" ತಿಚೊ ಕಸಲ ಅಧಿಾರ್ ಸಡಿಳ್‍ಲ ಜಾತೊಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಸಮಾಾ ಲಾಂ ನಾ. "ಭಿಯ್ಲನಾಾ, ಶಾಾಂತ್ರ ಜಾ." ಮ್ಹ ಳೆಾಂ.

ವವಿಾಾಂ ತಿಚೊ ಹೊ ಮ್ಹ ಜೆ ವಯೊಿ ರಾಗ್ ಆನಿ ಮಸೊರ್ ಚಡ್ ಲ. ತೂಾಂ ಜೇವ್ನ ಆನಿ ಪಿಯ್ಲ ಹೊಲಿಿ . ಖ್ಯಲೂನಾಚ್ಯ ದ್ಭಾಾರಾಾಂತ್ರ ಹಾಾಂವ್ನ ಬಸ್ವ್ ಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಸರ್ ಖ್ಯಣಾಕ್ ಹಾತ್ರ ಲಾಯ್ತ್ ." ಇತಿ ಾಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ತಿ ಮಳ್ತ್ಬ ಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಳಿ . ಸಾಳ್‍ಲ ತರಿೋ ಾಳಿಾಂ ಮಡ್ಟಾಂ ದಿಸ್ಥಿ ಾಂ. ಅಮಿ ಪಾಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಫೌಜೆ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ ಮುಖ್ಯರ್ ಚಲಾಿ ಾ ಾಂವ್ನ. ಮುಖ್ಯರ್ ವೆತಚ್ ಆದಿವಾಸ್ಥಾಂಚೊಾ ದೊೋನ್ ಫೌಜೆಚೊಾ ತ್ತಕೆ ಾ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಪಳೆಲಾ -ಉಜಾಾ ಾ ಕ್ ಆನಿ ದ್ಯವಾಾ ಕ್. ಆಮಾಯ ಸ್ವಮಾಾ ರ್ ಖ್ಯನಿಯ್ತಚಿ ಫೌಜ್‍ ಸಯ್್ ದಿಸ್ಥಿ ನಂಯ್ತಯ ತಡಿರ್. ತಿತಾಿ ಾ ರ್ ಬ್ಲಬ್ಲಟ್ ಮಾರಿೋತ್ರ್ ಆಮೆಯ ಸೊಜೆರ್ ಉದ್ಯಾ ಕೂಸ್ಥನ್ ಧಾಾಂವೆಿ . ಝುಜ್‍ ಸುರ ಜಾಲ್ಲಾಂಚ್. ಹೆಾಂ ಜಾತಾಸ್ವ್ ನಾ ಓರೋಸ್ವನ್ ಆಯ್ಲಶಾಕ್ ಏಕ್ ಖಬ್ಲರ್ ದಿಲಿ. ಲಿಯೊಕ್ ಭಾಾಂದುನ್ ಆಟೇನಾ, ಸ್ಥಾಂಬ್ರ್ ಆನಿ ಎಕಿ ರಾಕಾ ಲಿ ರಾತಿಾಂಚ್ ಖ್ಯಲೂನಾ ಖುಶಿಕ್ ಗೆಲಾಾ ತ್ರ ಮ್ಹ ಣ್ ತಿ ಖಬ್ಲರ್.

ಹಾಾಂವೆಾಂ "ಹಾಾಂವ್ನ ಜಾಣಾಾಂ" ತಿ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ.

" ಆಟೇನಾ ಬಹುಶಾಾ ತಾಚೊ ಮಸು್ ಮೋಗ್ ಕತಾಾ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪುರ" "ಪೂಣ್ ತೊ ತಾಾ ಇನಾಾ ರ್ ಕತೊಾಲ. ಹಾಾಂವ್ನ ಜಾಣಾಾಂ. ಹಾಾ

ತಿತಾಿ ಾ ರ್ ಆಮಾಯ ಸೊಜೆರಾಾಂನಿ ಆಟೇನಾಚ್ಯ ಮಸು್ ಶಿಪಾಯ್ತಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಾಂ ಮಾರಲ್ಲಿ ಾಂ. ತರಿೋ ತಿಚ್ಯ ದುಸ್ವ್ ಾ ಫೌಜೆನ್ ಆಮಾಯ ಾ ಾಂಕ್ ಪಾಟಿಾಂ

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಾಂಬ್ರಡ್ಸಿ ಾಂ. ಆಯೇಶಾಚಿ ಸೊಸ್ಥಣ ಾಯ್ ಉಣ ಜಾತಾಲಿ. "ತಾಾಂಾಾಂ ಏಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ನ ದಿತಾಾಂ ಹೊಲಿಿ ತೂಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ ಯೇ" ಹಾಾಂವೆಾಂ ತಿಚೊ ಪಾಟ್ಕಿ ಾ ವ್ನ ಕೆಲ. ಓರೋಸ್ತ ಹಳೂ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಾನಾಾಂತ್ರ ಪುಸು್ ಸ್ವಲಾಗೊಿ "ಹೇಸ್ಥಯ್ತಚಿ ಖುನಿ ಜಾತಲಿ" "ಆಮಿಾಂಚ್ ಕಲಾಸ್ತ ಜಾತಲಾಾ ಾಂವ್ನ" ಹಾಾಂವೆಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತೊ ಹಾಸೊಿ . ಆಯ್ಲಶಾನ್ ಹಾತ್ರ ವಯ್್ ಕೆಲ್ಲ ಆನಿ ಆಪಾಿ ಾ ಘೊಡ್ಟಾ ಕ್ ಕಿತಾಂಗ್ಳೋ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ. ಆದಿವಾಸ್ಥಾಂನಿ ಜೊರಾನ್ ಜಯ್ತಾ ರ್ ಕೆಲ. ಅಮೆಯ ಘೊಡ್ಸ ವೆಗ್ತನ್ ಉದ್ಯಾ ಕ್ ದಾಂವೆಿ ಆನಿ ತಾಾ ಚ್ ಘಡ್ಸಾ ದುಸ್ವ್ ಾ ಕೂಶಿನ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಭಾಲಿಯ್ತಾಂಚೊ ಪಾವ್ನೆ ಕಚ್ ಆಮೆಯ ರ್ ವ್ಚತೊಿ . ಉಜಾಾ ಾ ಕ್ ಆನಿ ದ್ಯವಾಾ ಕ್ ಆಮೆಯ ಸೊಜೆರ್ ಮರನ್ ಪಡ್ಸಿ . ಅಮಿ ಮುಖ್ಯರ್ ಗೆಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ಭಯಂಕರ್ ಝುಜ್‍ ಜಾಾಂವಾಯ ರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಾಂ. ದೊನಿೋ ಪಂಗ್ತೆ ಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಮೆಲ್ಲ. ತರಿೋ ಅಖೆ್ ೋಕ್ ಆಟೇನಾಚ್ಯ ಸೊಜೆರಾಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಜಾಲ. ನಾಾಂಚ್ ಜಾಲ. ಆಮಿ ಖ್ಯಲೂನಾ ದಿಶಿಾಂ ಚಲಾಿ ಾ ಾಂವ್ನಸುಮಾರ್ ತಿೋನ್ ಹಜಾರ್. ದ್ನಾ್ ರ್ ಜಾತಾನಾ ಖ್ಯಲೂನಾಕ್ ಲಾಗ್ಳಾಂ ಜಾಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ಆಯೇಶಾನ್ ವಿಾಂಚೆಿ ಲಿ ಹಿ

ವಾಟ್ ಆಮಿ ರಸೇನಾಚ್ಯ ಹಾತಿಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಪ್ರೋಳ್‍ಲ್ ಯ್ಲತಾನಾ ಆಯಿಲಿಿ ವಾಟ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ . ಹಿ ವಾಟ್ ಮ್ಟಿಾ . ಲಾಗ್ಳಾಂಚ್ ಉದ್ಯಕ್ ದಿಸಿ ಾಂ. ಘೊಡ್ಸ ಬರೆಚ್ ಪಿಯ್ಲಲ್ಲ. ಆಮಿ ಆನಿ ಸೊಜೆರ್ ಜೆವಾಿ ಾ ಾಂವ್ನ-ಸುಕೆಾಂ ಮಾಸ್ತ, ಬ್ಲಲಿಾಚಿ ಪೇಜ್‍. ಆಟೇನಾಚಿ ಫೌಜ್‍ ಶರಾಚೊ ಸ್ವಾಂಕವ್ನ ರಾಕನ್ ಆಸ್ವ ಆನಿ ಆಮಿಯ ಫೌಜ್‍ ತಿಚ್ಯಾ ಫೌಜೆ ಮುಖ್ಯರ್ ಕಿತಾಂಚ್ ನಹ ಾಂಯ್ ಮ್ಹ ಳಿೊ ಖಬ್ಲರ್ ಆಯಿಿ . ಆಯ್ಲಶಾನ್ ಪವಾಾ ಕೆಲಿ ನಾ. ಥಕೆಿ ಲಾಾ ಘೊಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ ಬದುಿ ಾಂಕ್ ತಿಣ್ಯಾಂ ಸ್ವಾಂಗೆಿ ಾಂ. ಆಮಿ ಮುಖ್ಯರ್ ಗೆಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ಚ್ಯರ್ ವರಾಾಂ ಮನ್ ಪಣ. ಸ್ವಾಂಜ್‍ ಜಾತಾಲಿ. ಆಮಾಾ ಾಂ ಆಟೇನಾಚಿ ವಹ ಡ್ ಫೌಜ್‍ ದಿಸ್ಥಿ . ತಿತಾಿ ಾ ರ್ ಆಟೇನಾಚೊ ಏಕ್ ದ್ರತ್ರ ಆಮಾಯ ಸ್ವಮಾಾ ರ್ ಆಯೊಿ . ತೊ ಧೈರಾನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಲ- "ಹೆಸ್ತ, ಆಯ್ತಾ ತ್ರ ತ್ತಜೊ ಮಗ್ತಚೊ, ಪಕಿಾ, ತ್ತಜೊ ಪೆ್ ೋಮಿ ಆಟೇನಾಚ್ಯ ರಾವೆೊ ರಾಾಂತ್ರ ಬಂಧಿತ್ರ ಆಸ್ವ. ತೂಾಂ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಯ್ತಿ ಾ ರ್ ಆಮಿ ತ್ತಜಾಾ ಫೌಜೆಕ್ ನಾಸ್ತ ಕತಾಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ಏಾದ್ವೆಳ್ತ್ ತೂಾಂ ಜಿಾಿ ಾ ರ್ ತ್ತಜೊ ಪೆ್ ೋಮಿ ಮತೊಾಲ. ತೂಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ತ್ತಜಾಾ ಪವಾತಾಕ್ ಚಲ್ಪ. ಖ್ಯನಿಯ್ತ ಶಾಾಂತಿಚೆಾಂ ಸಂಧಾನ್ ಕತಾಲಿ ಆನಿ ತ್ತಜಾಾ ಲಾಕ್ ವಾಾಂಚೊಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಲಿ. ತ್ತಜಿ ಜಾಪ್ ಕಸಲಿ?" ಆಯ್ಲಶಾನ್ ಓರೋಸ್ವಕ್ ಕಿತಾಂಗ್ಳೋ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ.

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ನಾ. ತ್ತಮಾಾ ಾಂ ವಾಾಂಚೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ವಚ್ಯ. ನಾಾಂ ತರ್ ಮ್ರಣ್ ತ್ತಮಾಾ ಾಂ ವೆಗ್ಳಾಂಚ್ ಖಂಡಿತ್ರ ಮೆಳೆ್ ಲ್ಲಾಂ." ಓರೋಸ್ವನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ದ್ರತ್ರ ಪಾಟಿಾಂ ಗೆಲ. ಆಯೇಶಾ ಮನ್ ಜಾಲಿ. ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ದ್ಯಾಂತ್ರ ಚ್ಯಬ್ಲನುಾಂಚ್ ತಿ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ: "ಹೊಲಿಿ , ಯಮಾ ಾಂಡ್ಟಚ್ಯ ತೊಾಂಡ್ಟಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ತಯ್ತರ್ ಜಾ. ತಾಾಂಾಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಬಚ್ಯವ್ನ ಕರಾಂಕ್ ಚಿಾಂತಿ ಲ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಾಳಿಜ್‍ ಆತಾಾಂ ಆಯ್ತಾ ನಾ. ಭಿಮ್ಾತ್ರ ನಾಾ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಗುಪ್್ ಬಳ್‍ಲ ವಾಪರಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಲಿಯೊಕ್ ಜಿವಂತ್ರ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಹೆಾಂ ಗಜೆಾಚೆಾಂ. ಹೊಲಿಿ , ಲಿಯೊೋಕ್ ತಿ ವೆಗ್ಳಗ ಾಂಚ್ ಮಾತಾಲಿ.’ಕತಿ ವಹ ಡ್ಟನ್ ರಡಿಿ . ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ: "ಮುಖೆಲಾಾ ಾಂನೊೋ, ಭಿಯ್ಲನಾಾತ್ರ. ತ್ತಮಯ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಜಾಲಾಾ ರಿೋ ಹಜಾರ್ ಫೌಜೆಚೆಾಂ ಬಳ್‍ಲ ತ್ತಮಾಯ ಥಂಯ್ ಆಸ್ವ. ತ್ತಮಿ ಹೇಸ್ಥಯ್ತಚೊ ಪಾಟಿ ವ್ನ ಕರಾ ಆನಿ ತ್ತಮಾಯ ಸೊಜೆರಾಾಂಕಿೋ ಸ್ವಾಂಗ್ತ". ಮುಖೆಲಿ ತಸಾಂಚ್ ಬ್ಲಬ್ಲಟ್ನ್ ಚಲ್ಲಿ . ಪೂಣ್ ವಿರೋಧಿ ಫೌಜೆನ್ ಆಮೆಯ ರ್ ಭಾಲಿಯೊ ಸೊಡ್್ ಆಕ್ ಮ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ತಾಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯ್ ವಹ ಡ್ ಆಸುಲಿ . ಆಮಿ ಸಲಾ ತಾಾಂವ್ನ ತಸಾಂ ಮಾಹ ಾ ಭಗೆಿ ಾಂ. ಆಯೇಶಾನ್ ಆಪಾಿ ಾ ತೊಾಂಡ್ಟ ವಯೊಿ ಸ್ವಾ ಫ್ ಾಡಿ ಆನಿ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಉಜಾಾ ಡ್ ಭಲಾ. ತಿಾ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಹಾಾ ರೂಪಾರ್ ಪಯ್ಲಿ ಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ನಾತ್ತಲ್ಲಿ ಾಂ.

ಮಳ್ತ್ಬ ರ್ ಥವ್ನ್ ಕಸಲಗ್ಳೋ ಸಂದೇಶ್ ಯ್ಲತೊಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಸವಾಾನಿ ಆಾಂದ್ಯಜ್‍ ಕೆಲ. ಮುಖ್ಯಿ ಾ ನ್ ಆಟೇನಾಚಿ ಬಳ್ತ್ಧಿೋಕ್ ಫೌಜ್‍ ಆಮೆಯ ದಿಶಿಾಂ ವೆಗ್ತನ್ ಯ್ಲತಾಲಿ. ಆಯೇಶಾನ್ ಆಪೆಿ ದೊನಿೋ ಹಾತ್ರ ವಯ್್ ಉಭಾಲ್ಲಾ ಆನಿ ವಿರೋಧಿಾಂಚ್ಯ ಫೌಜೆಚಿ ವಿೋದ್ರ ವಾವಿೊ ಕರಾಂಕ್ ಉಲ ದಿಲ. ವಾರೆಾಂ ಜೊರಾನ್ ವಾಳೆೊ ಾಂ. ಧಣಾ ವಯಿಿ ಧುಳ್‍ಲ ವಾರ್ಕಯ್ತರ್ ಉಭಿಿ . ಮಳ್ತ್ಬ ಥವ್ನ್ ಜಗ್ತೊ ಣ್ಯಾಂ ಮಾಲ್ಲಾಾಂ. ಆಟೇನಾಚ್ಯ ಫೌಜೆ ಥವ್ನ್ ಆಮಾಯ ದಿಶಿಾಂ ಭಾಲಿಯೊ ಆಯೊಿ ಾ ನಾಾಂತ್ರ. ಬದ್ಯಿ ಕ್ ತಾಾಂಚ್ಯ ಖುಶಿಾಂ ಥವ್ನ್ ಬ್ಲಬ್ಲಟ್ ಆನಿ ರಡ್ಸಣ ಾಂ ಆಯ್ತಾ ಲ್ಲಾಂ. ತಾಾಂಚೆ ಘೊಡ್ಸ ಧಣಾಕ್ ಆಪಾಾ ಲ್ಲ. ಸೊಜೆರ್ ಮರನ್ ಪಡ್ಸಿ . ಖ್ಯಲೂನಾಚ್ಯ ಗ್ತಾಂವ್ಚಯ ಾ ವಣದಿ ಪತಾಾಲಾ . ಘರಾಾಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊಿ . ಜೊರಾನ್ ಪಾವ್ನೆ ಸಯ್್ ವ್ಚತೊಿ . "ಹಾವೆಾಂ ತ್ತಾ ಸ್ವಾಂಗ್ ಲ್ಲಿ ಾಂ ಹೊಲಿಿ .ಆತಾಾಂ ತೂಾಂ ಪಾತಾ ತಾಯ್? ಸಂಸ್ವ್ ಾಂತ್ರ ಬ್ಲಾಂಧುನ್ ದ್ವಲ್ಲಾಲಾಾ ಸಕೆ್ ಕ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಸೊಡಯ್ಲಿ ಾಂ." ವಹ ಯ್. ಸಕಾ ಡ್ ಾಬ್ಲರ್! ಮಳ್ತ್ಬ್ ಶಾಾಂತ್ರ ಜಾಲ್ಲಿ ಾಂ. ಖ್ಯಲೂನಾಚೊ ಸ್ವಾಂಖೊವ್ನ ಖ್ಯಲಿ ಜಾಲಿ . ಆಟೇನಾಚೆಾಂ ಶಹರ್ ಲಾಸ್ವ್ ಲ್ಲಾಂ. ತರ್ ಆಟೇನಾಚಿ ಫೌಜ್‍ ಖಂಯ್ ಗೆಲಿ? ಪೂಣ್ ಆಮಾಯ ಘೊಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ ಯ್ತ ಸೊಜೆರಾಾಂಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಕಸಲಚ್ ಆಪಾಯ್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ನಾತ್ತಲಿ .

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಯೇಶಾಚ್ಯ ತೊಾಂಡ್ಟರ್ ಗವ್ನಾ ದಿಸೊಿ . ತಿತಾಿ ಾ ರ್ ತಿಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ಸೊಜೆರ್ ವಹ ಡ್ಟ ತಾಳ್ತ್ಾ ನ್ ಬ್ಲಬ್ಲಟೆಿ . "ದೇವಿ! ತಿಚೆಾಂ ಆರಾಧನ್ ಕರಾ!" ಸ್ವಾಂಜ್‍ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ಖ್ಯಲೂನ್ ಶಹರಾ ದಿಶಿಾಂ ಚಲಾಿ ಾ ಾಂವ್ನ. ಸಗ್ತೊ ಾ ನಿತಾಿ ಾ ನ್ ಮನ್. ಶಹರಾಾಂತ್ರ ಲಕ್ ಚ್ ದಿಸೊಿ ನಾ. ಆಮಿ ಸಭಾಾಂಗಣಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಾಾ ಾಂವ್ನಆಯೇಶಾ, ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ನ. ಥಂಯೆ ರ್ ಕಣ್ಾಂಚ್ ದಿಸಿ ನಾಾಂತ್ರ. ಸಕಾ ಡ್ ಧಾಾಂವಾಿ ಾ ತ್ರ ಯ್ತ ಮೆಲಾಾ ತ್ರ. ಆಮಿ ಮೆಟ್ಕಾಂ ಚಡನ್ ವಯ್್ ಗೆಲಾಾ ಾಂವ್ನ. ಸ್ಥಾಂಬ್ರ್ ಚ್ಯ ಕೂಡ್ಟ ಲಾಗ್ಳಾಂ ಪಾವಾ್ ನಾ ತಾಚೆಾಂ ದ್ಯರ್ ಬಂಧ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಾಂ. ಆಯ್ಲಶಾನ್ ಹಾತ್ರ ಉಭಾತಾಚ್ ದ್ಯರ್ ಆವಾಜ್‍ ಕರನ್ ಉಗೆ್ ಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಮುಖ್ಯತ್ರ ಕೂಡ್ಟಚ್ಯ ಮ್ಧಗ್ತತ್ರ ಲಿಯೊೋ ಕದಲಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲಿ . ತಾಾ ದೊರಿಯ್ತಾಂನಿ ಭಾಾಂಧುಲ್ಲಿ ಾಂ. ಸಶಿಾನ್ ಸ್ಥಾಂಬ್ರ್ ಹಾತಿಾಂ ತಲಾಾ ರ್ ಉಕಲ್ಪ್ ಲಿಯೊಕ್ ಮಾರಾಂಕ್ ತಯ್ತರ್ ಆಸುಲಿ . ಧಣಾರ್ ಆಟೇನಾ ಮ್ರನ್ ಪಡುಲಿಿ ! ಆಯ್ಲಶಾನ್ ಹಾತ್ರ ಉಭಾಲಾ ಆನಿ ಸ್ಥಾಂಬ್ರ್ ಚ್ಯ ಹಾತಿಾಂ ಥವ್ನ್ ತಲಾಾ ರ್ ಸಾಿ ಪಡಿಿ . ತಾಾ ಚ್ ತಲಾಾ ರಿನ್ ತಿಣ್ಯಾಂ ಲಿಯೊೋಕ್ ಭಾಾಂದಿ ಲಿ ದೊರಿ ಾತಲಿಾ ಆನಿ ತಿ ಲಾಗ್ಳೆ ಲಾಾ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸ್ಥಿ .

"ಸ್ವಾಾ ಾ ವೆಳ್ತ್ರ್ ತೂಾಂ ಪಾವಿಿ ಯ್ ಆಯೇಶಾ" ಲಿಯೊೋ ಮ್ಹ ಣಾಲ. ಇಲಿ ತಡವ್ನ ಜಾಲಿ ತರ್ ಹೊ ಖುನಿಗ್ತರ್ ಮಾಹ ಾ ಮಾಚ್ಯಾರ್ ಆಸುಲಿ . ಸ್ವಾಂಗ್ ಝುಜ್‍ ಕಸಾಂ ಚಲ್ಲಿ ಾಂ ಆನಿ ತೂಾಂ ತಾಾ ವಾದ್ಯಳ್ತ್ ಮ್ಧಾಂ ಹಾಾಂಗ್ತಸರ್ ಕಸ್ಥ ಪಾವಿಿ ಯ್? ಓಹೊೋ! ಹೊರಸ್ತ. ತ್ತಾ ತಾಣಾಂ ಮಾರಾಂಕ್ ನಾ?" "ಝುಜ್‍ ಇಲಿ ವೇಳ್‍ಲ ಆಮಾಾ ಾಂ ಪಾಡ್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪಾವೆಿ ಾಂ. ಹಾಾಂವ್ನ ವಾದ್ಯಳ್ತ್ಾಂತಾಿ ಾ ನ್ ಆಯಿಿ ಾಂ ನಾ. ವಾದ್ಯಳ್ತ್ಚ್ಯ ಲಾಹ ರಾಾಂತಾಿ ಾ ನ್. ಸ್ವಾಂಗ್ ತ್ತಜಾಾ ವಿಶಾಾ ಾಂತ್ರ ಕಿತಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ?" "ಮಾಹ ಾ ಬಂಧಿ ಕರನ್, ಭಾಾಂದುನ್ ಹಾಾಂಗ್ತಸರ್ ಹಾಡ್ಸಿ ಾಂ. ತೂಾಂವೆಾಂ ಪಾಟಿಾಂ ವಹ ಚ್ಯಜಾಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಜೆರ್ ಒತಾ್ ಯ್ ಘಾಲ. ಹಾಾಂವ್ನ ಆಯ್ತಾ ಲಾಂನಾ. ಆನಿ..." ತಾಣ್ಯಾಂ ಧಣಾರ್ ಪಡ್ಸಿ ಲಾಾ ಆಟೆನಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆಲಿ. "ಆನಿ ಕಿತಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ ಸ್ವಾಂಗ್" "ವಾದ್ಯಳ್‍ಲ, ಆವಾಜ್‍, ಜಗ್ತಿ ಣ್ಯಾಂ, ವಾರೆಾಂ, ಬ್ಲಬ್ಲಟ್ ಸಕಾ ಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯೊಾ ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಪಿಸ್ವಾಂತೂರ್ ಜಾಲಾಂ." "ತ ಸಕಾ ಡ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಧಾಡ್ಸಿ ಲ್ಲ ಸಂಕತ್ರ ಜಾವಾ್ ಸುಲ್ಲಿ , ತ್ತಾ ರಾಾಯ ಕ್"

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಆಟೇನಾನ್ ಮಾಹ ಾ ಮಸು್ ಸ್ವಾಂಗೆಿ ಾಂ ತರಿೋ ಹಾಾಂವ್ನ ಒಪಾಾ ಲಾಂ ನಾ. ಸಂಸ್ವರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ ಕಣಾಣ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಹ ಾ ಭಗೆಿ ಾಂ. ತಿ ರಾಗ್ಳಷ್ಾ ಜಾಲಿ. ಆಪಾಣ ಚಿ ಫೌಜ್‍ ನಾಸ್ತ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಯ್ಲಶಾಚ್ಯ ಪಾಡ್ ಕತ್ತಾಬ್ಲಾಂ ಮುಖ್ಯರ್ ಆಪುಣ್ ಸಲಾಾ ಲಿಾಂ ಮ್ಹ ಣಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಸುರಿ ಘವ್ನ್ ಮಾಹ ಾ ಜಿವೆಶಿಾಂ ಮಾತಾಾಾಂ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ದೊಳೆ ಧಾಾಂಪೆಿ . ಪೂಣ್ ತಿಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಕಪಾಲಾಚೆರ್ ಉಮ ದಿಲ ಆನಿ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ: "ನಾ, ಹಾಾಂವ್ನ ತಸಾಂ ಕರಿನಾ. ತ್ತಜೆಾಂ ಅಾಂತ್ರಾ ತೂಾಂ ಪಳೆ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ ಪಳೆತಾಾಂ. ಆದೇವ್ನೆ ತ್ತಾ" ಹಾಾಂವೆಾಂ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ಸಿ . ತಿ ಹಾತಿಾಂ ಏಕ್ ಗ್ತಿ ಸ್ತ ಾಣ್ಯಗ ವ್ನ್ ಉಭಿ ಅಸುಲಿಿ . ಅಳೆ ತೊ ಥಂಯೆ ರ್ ಪಡ್ಟಿ " ತಾಣ್ಯಾಂ ಬ್ಲೋಟ್ ದ್ಯಖಯ್ಲಿ ಾಂ. "ಹಾಾಂವ್ನ ಸಲಾಾ ಲಿಾಂ. ಆಯ್ಲಶಾಚಿ ಫೌಜ್‍ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಶರಾಚ್ಯ ರಸ್ವ್ ಾ ರ್ ಪಾವಾಿ ಾ . ತರಿೋ ಹಾಾಂವ್ನ ಜಿಾಿ ಾ ಾಂ. ತ್ತಜಿ ವಾಟ್ ತಯ್ತರ್ ಕರಾಂಕ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಪಯ್ಲಿ ಾಂ ವೆತಾಾಂ. ಪತ್ತಾನ್ ಮೆಳ್ತ್ಾ ಾಂ" ಮ್ಹ ಣಾತ್ರ್ ತಿ ಗ್ತಿ ಸ್ವಾಂತಿ ಾಂ ವಿೋಕ್ ಪಿಯ್ಲಲಿ ಆನಿ ಮರನ್ ಪಡಿಿ . ಹೊ ಮಾಹ ಾ ಜಿವೆಶಿಾಂ ಮಾಚ್ಯಾದಿಾಂಚ್ ತೂಾಂ ಪಾವಿಿ ಯ್. ತರಿೋ ತಾಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿೋ.

"ತೂಾಂ ಅಸಾ ತ್ರ ಆಸೊನ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಜಾಲಾಯ್. ಓರಸ್ತ ತ್ತಜೆಾಂ ವಾತ್ರ ಹಾಡ್, ವೆಗ್ಳಗ ಾಂ" ಓರೋಸ್ವನ್ ಆಪಾಿ ಾ ದ್ಗ್ತಿ ಾ ಚ್ಯ ಬ್ಲಲಾೆ ಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಸ್ಥಸ್ಥಿ ಾಡಿಿ . "ಧರ್ ಲಿಯೊೋ ಆನಿ ಭಲಾಯಿಾ ಬರಿ ಜಾತಲಿ"

ಪಿಯ್ಲ.

ತ್ತಜಿ

ಲಿಯೊೋ ಪಿಯ್ಲಲ ಆನಿ ಥೊಡ್ಟಾ ಚ್ ಮಿನುಟ್ಕಾಂನಿ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಪಜಾಳೆೊ ಆನಿ ಗ್ತಲಾನಿ ತಾಾಂಬ್ಲೆ ಣ್ ದಿಸ್ಥಿ . "ತ್ತಜೆಾಂ ವಾತ್ರ ಭಾರಿಚ್ ಬರೆಾಂ ಆಸ್ವ ಓರೋಸ್ತ. ಆಯೇಶಾ ತ್ತಾ ಸುರಕಿಿ ತ್ರ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಸಂತೊಸ್ತ ಜಾತಾ. ಾಲಾಯ ರಾತಿಾಂ ಥವ್ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಭುಕೆನ್ ಆಸ್ವಾಂ. ಅಳೆ ಥಾಂ ಖ್ಯಣ್ ಆಸ್ವ." "ತೂಾಂ ಖ್ಯ ತ್ತಮಿಾಂಯ್ ಮ್ಹ ಣಾಲಿ.

ಲಿಯೊೋ ಆನಿ ಹೊಲಿಿ ಖ್ಯಯ್ತ" ಆಯ್ಲಶಾ

ಆನಿ ಆಟೇನಾಚ್ಯ ಮರನ್ ಪಡ್ಸಿ ಲಾಾ ಕೂಡಿ ಸ್ವಮಾಾ ರ್ಕಚ್ ಆಮಿ ಜೆವಾಿ ಾ ಾಂವ್ನ. **************

ಆಟೇನಾಚೊ ತೊ ಮಸು್ ಮೋಗ್ ಕತಾಾಲ." (ಬಾವಿಸಾವೊ ಆಧಾ ಯ್ ಸಮಾಪ್ ಿ ) -----------------------------------------------------------------------------------------70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ – ಆಮ್ಚಿ ಮನಿಸ್

ಕ ೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾೊಂತ ಲೊಂ ಸಿಹಿಪಲ್ಯ –

ಶ್ರೀ ಕ . ಜಿ. ಮಲ್ಯ

*ಹೇಮಾಚಾಯಾವ ಹಾಲಿಾಂಚ್ ಆಪೆಿ ಾಂ 82 – ವಸ್ವಾಾಂಚೆಾಂ ಸ್ವಥಾಕ್ ಜಿವಿತ್ರ ಸ್ವರನ್ ದೇವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಮಾಾ ಲ್ಲಿ ಆಮೆಯ ಶಿ್ ೋ ಕಿನಿ್ ಗೊೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮ್ಲಾ ನಹಿಾಂಚ್ ಎಕ್ ಸ್ವಧ ಆನಿ ಸ್ವತಿಾ ಕ್ ಮ್ನಿಸ್ತ ಜಾವಾ್ ಶಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ತರ್ ಸಬ್ಲರಾಾಂಕ್ ತ ಆಸಿ ಎಕ್ ಮಾಗಾದ್ಶಾಕ್. ತ ಮೆಗೆಲ್ಲ ಗ್ತಾಂವ್ನವಾಲ್ಲ (ಕಿನಿ್ ಗೊೋಳಿ- ಚೆ) ಮ್ಹ ಣ್ ನಹಿಾಂ, ಆಮೆಗ ಲಾಾ ’ದ್ಯಯಿಾ ವಲ್ಪೆ ಾ’ಕ ಇಾಂಗ್ಳಿ ಶ್ ಮಾಾ ಗಜಿನಾಚೆ ಖ್ಯಯ್ತಮ್ ಬರವಿ್ ಆಸಿ ದಕುನ್ ನಹಿಾಂ, ಬಗ್ತರ್ ತ ಜಾವಾ್ ಶಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಖರೆ ಆನಿ ಬರೆ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಿ, ಸಲಹಾದ್ಯರ್. ಬ್ಲಾ ಾಂಕಿಾಂಗ್ ಕೆೆ ೋತಾ್ ಾಂತ್ರ ತೇಾಂಯ್ Investment

ಶಿ್ ೀ ಕೆ. ಜಿ. ಮಲಾ banking ಹಾತ್ರ.

ತ್ರ ತಾಾಂಗೆಲ ಉಕಲಿ ಲ

ಜೆದ್ಯ್ ಾಂ ಹಾಾಂವ್ನ ಗಲಾ್ ಥವ್ನ್ ರಜೆರ್ ಯ್ಲತಾಲಾಂ ತದ್ಯ್ ಾಂ ತಾಾಂಚೆಸಂಗ್ಳಾಂ ಭೈಸೊನ್ ತದ್ಯ್ ಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಲಾ ಾಂಕಿಾಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿ ತವಿಶಿಾಂ ಚಚ್ಯಾಕಚಿಾ ಆಮಿಯ ಎಕ್ ಪನಿಾ ಸವಯ್ ಆಸ್ಥಿ . ತಾಾ ದಿೋಸ್ವಾಂನಿ ತ

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಥಾಂಡಿಕಟ್ ಬ್ಲಾ ಾಂಾಚೆ ಡ್ಸಪುಟಿ ಜೆನರಲ್ಪ ಮೆನೆಜರ್ ಪದಾ ಥವ್ನ್ – ಎಾ ಬ್ ಹತ್ರ ಜವಾಬ್ಲಾ ರೆಥವ್ನ್ – ನಿವ್ ತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ , ಪುಣ್ ಜಿವಿತಾಾಂತ್ರ ಆಪಾಣ ಕ್ ನಿವ್ ತಿ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ತ ಸ್ವಾಂಗ್ತ್ ಆಶಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣಾಂ ನಿಜಾನ್ ಆಪಾಿ ಾ ಜಿವಿತಾಾಂತ್ರ ’ನಿವ್ ತಿ್ ’ಕ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ೊ ಾ ಉತಾ್ ಾಂಕ್ ಎಕ್ ನವ್ಚ ಆರ್ಥಾ ದಿಲ.

ಆಶಿಲ್ಲಿ ತಾಾಂಚೆ ಸ್ವಹಿತಿಕ್ ಗುರ. ಶಿ್ ೋ ಕ. ಆ. ಉಡುಪ ಜಶೆಾಂ ಆಮಿ ತಾಾಂಾಾಂ ವಳ್ಳಾ ಾಂಚೆ ಆಸಿ ಾಂ ತ ಆಶಿಲ್ಲಿ ಕನ್ ಡಿ ಭಾಶೆಾಂತಿ ದಿಗಗ ಜ್‍ ಸ್ವಹಿತಾ ಾರ್ಪತ್ ಾರ್. (ತಾಣಾಂ ಮಾಹ ಾಯ್ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಪ್ರಾಂಪಯ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಕಾ ಲಾಾಂತ್ರ ಕನ್ ಡ ಆನಿ ಹಿಾಂದಿ ಬ್ಲಸ್ತ ಶಿಕಯ್ತಿ ಾ .)

ಚ್ಯರ್ ವ ಚುಾಿ ಾ ರ್ ಪಾಾಂಚ್ ಘಂಟ್ಕಾ ಕ್ ತ ಆಪೆಿ ನಿದಾಂತ್ರ ಥವ್ನ್ ಉಟ್ಕ್ ಲ್ಲ, ಉಟ್ನ್ ಪೂಜಾ ಪರಿಪಾಟ್, ಯೊೋಗ್ತಧಾಾ ನ- ವಾಾ ಯ್ತಮ್ ಕರನ್, ಘರಾ ಪಾಟ್ಕಿ ಾ ಸಾ ಶಾನಾ ಪರಯ್ತಾಂತ್ರ ಚಲಿ ನ್ ವಚುನ್, ಪಾಟಿಾಂ ಯ್ಲವುನ್, ಸಾಳಿಾಂಚೊ ಸ್ವದೊ ಫಳ್ತ್ರ್ ಕರನ್ ಸ್ವಹಿತಾಾ ಚಿ ಕ್ ಶಿ ಕಚ್ಯಾ ಾಕ್ ಬರಂವ್ನಾ ಬಸ್ವ್ ಲ್ಲ. ತಾಾಂಚೆ ಲಿಕೆಣ ಕ್ ಸಬ್ಲರ್ ಧಾರಿ. ತ ಕಾಂಕೆಣ ಾಂತ್ರ ಉಣ್ಯಾಂ ಬರಿತಾ ಆಶಿಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಕನ್ ಡ್ ಆನಿ ಇಾಂಗ್ಳಿ ಶ್ ಬ್ಲಶೆಾಂತ್ರ ತಾಾಂಾ ವತೊಾ ಪ್ ಭುತ್ರಾ ಆನಿ ಅತ್ತರಾಯ್ ಆಶಿಲಿಿ . ಅಮೆಯ ಗ್ತಾಂವಾಾಂತ್ರ ’(ಕಿನಿ್ ಗೊೋಳಿ) ಥವ್ನ್ ಪ್ ಕಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ವಯ ಾ 74 ವಸ್ವಾಾಂಚ್ಯಾ ; ಯುಗಪುರಶ’ಕ ಮಾಸ್ಥಾಚೆರ್ ತಶೆಾಂಚ್ ಆಮಾಯ ಾ ’ದ್ಯಯಿಾ ವಲ್ಪೆ ಾ’ಕ ಇಾಂಗ್ಳಿ ಶ್ ಮಾಾ ಗಜಿನಾಚೆರ್ ತ ಖ್ಯಯ್ತಮ್ ಬರೈತಾ ಆಶಿಲ್ಲಿ . ’ಯುಗಪುರಶ’ಕ ಪತಾ್ ಾಂತ್ರ ತಾಣಾಂ ಬರಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಎಕ್ ಾರಣ್ ಅಸ್ವೆ . ತಾಾ ಪತಾ್ ಚೆ ಸ್ವಾ ಪಕ್ ದಿವಂಗತ್ರ ಕಡತೂ್ ರ್ ಅನಂತಪದ್ಾ ನಾಭ ಉಡುಪ

ಆಮಿ 2009–ಕ ಂಾಂತ್ರ ಜೆದ್ಯ್ ಾಂ ಇಾಂಗ್ಳಿ ಶ್ ಮಾಾ ಗಜಿನ್ ಪ್ ಕಟ್ ಕಚೊಾ ನಿಧಾಾರ್ ಘತೊಿ ತದ್ಯ್ ಾಂ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮ್ಲಾಾ ಮಾಮಾಲಾಗ್ಳಾಂ ’ಬ್ಲಾ ಾಂಕಿಾಂಗ್’ಚೆ ವಿಶಯ್ತಚೆರ್ ಲೇಖನಾಾಂ ಬರಂವಾಯ ಾ ಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. ತ ಮ್ಹ ಣಾಲ್ಲ – “ಪಳೆರೆ, ಹಾಾಂವ್ನ 25 ವಸ್ವಾಾಂ ಥಕುನ್ ಬ್ಲಾ ಾಂಕಿಾಂಗ್ ಕೆೆ ೋತಾ್ ಾಂತ್ತ ಾಮ್ ಕರನ್, ಬ್ಲಾ ಾಂಕಿಾಂಗ್ತ ವಿಶಾಾ ಾಂತ್ರ ಉಲವ್ನ್ , ಉಲವ್ನ್ , ಲಗ್-ಬಗ್ 30 ಪುಸ್ವ್ ಾಾಂ ಬ್ಲಾ ಾಂಕಿಾಂಗ್ ವಿಶಯ್ತಚೆರ್ ಬರವ್ನ್ ಖೂಬ್ ಥಾಿ ಾಂ. ಹಾಾಂವ್ನ ತ್ತಗೆಗ ಲಾಾ ಮಾಾ ಗಜಿನಾಾಂತ್ರ ಆದ್ಯಾ ತಿಾ ಕ್ ವಿಶಯ್ತವಯ್್ ಬರಯ್ತ್ ಾಂ, ಇತಾ್ ಾ ಹಾಾಂವ್ನ ಆರತಾಾಂ ಜಿಣಯ್ಲಾಂತ್ರ ರಿಟ್ಕಯಡ್ಾ ಮ್ನಿಸ್ತ ಆನಿ ವನಪ್ ಸ್ವಿ ಶ್ ಮ್ ಕರನ್ ಆಸ್ವೆ ಾಂ. ತಶಿೋಾಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಮ್ಲಾಾ ಮಾಮಾನ್ ಗೆಲಿಾಂತಾಾ 12 ವಸ್ವಾಾಂನಿ ಾಾಂಯ್ ಬರಿಾಂ ಆದ್ಯಾ ತಿಾ ಕ್ ಲಿಖಿತಾಾಂ, ಜಿಾಂ ಹಿಾಂದು ಸಂಸ್ ಾ ತಚೆರ್, ಪುರಾಣಾಾಂಚೆರ್ ಆಸೊಾ ದ್ಚೆಾ ತಸಲಿಾಂ, ಮ್ಠಾಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಧಾಾ ನಾ-ಶಾಳ್ತ್ಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಾಾಂತ್ರ, ಹಿಾಂದು

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಠಾಧಿಾರಿಾಂ ವಿಶಾಾ ಾಂತ್ರ ಬರಯಿಿ ಾಂ. ತಾಾಂಚೆ ಮ್ಧಾ ಸ್ಥಿ ಕೆಾಂತ್ರ ಮ್ಹ ಾಯ್ ಥೊಡ್ಟಾ ಗುರ-ಸ್ವಾ ಮಿಜಿಾಂಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಾಂಚೆಾಂ ಸಂಧಶಾನ್ ಕಚೊಾ ಯೊೋಗ್ ಪಾ್ ಪ್್ ಜಾಲ. ದ್ಯಖ್ಯಿ ಾ ಕ್ ಾಶಿ ಮ್ಠಾಧಿಪತಿ ಶಿ್ ೋ ಶಿ್ ೋ ಸುಧಿೋಾಂದ್್ ತಿೋಥಾ ಸ್ವಾ ಮಿಜಿ, ಾಶಿ ಮ್ಠಾಚೆ ಆರತಾಾಂಚೆ ವಹ ಡಿಲ್ಪ ಸ್ವಾ ಮಿಜಿ ಶಿ್ ೋಮ್ಧ್ ಸಂಮ್ಾ ಮಿಾಂದ್ಯ್ ತಿೋಥಾ ಸ್ವಾ ಮಿಜಿ, ಕಟಿೋಲ್ಪ ದುಗ್ತಾ ಪರಮೇಶಾ ರಿೋ ತಾಂಪಾಿ ಚೆ ವಂಶಾದಿಪತಿ ಪ್ ಧಾನ್ ಅಚಾಕ್, ಶಿ್ ೋ ಗೊೋಪಾಲ ಕ್ ಶಣ ಆಸ್ ಣಣ , ಗೊೋಕಣಾಾ ಮ್ಠಾಚೆ ಶಿ್ ೋ ಶಿ್ ೋ ವಿಧಾಾ ದಿತಿೋಥಾ ಸ್ವಾ ಮಿಜಿ, - ಹಾಾ ಸವಾಾಾಂಕ್ ಖ್ಯಸಗ ನ್ ಭೆಟ್ನ್ ಆಮಿ ಲೇಖನಾಾಂ ತಯ್ತರ್ ಕೆಲಿಿ ಾಂ ಆಸ್ವತ್ರ. (ಹಾಾ ಾಮಾಾಂತ್ರ ಕಾಂಕಿಣ ಸರಧಾರ್ ಶಿ್ ೋ ಬಸ್ಥ್ ವಾಮ್ನ್ ಶೆಣಯ್ ಮಾಮ್, ದಿವಂಗತ್ರ ರಘುನಾರ್ಥ ಶೇಟ್ ಹಾಣೋಾಂಯ್ ಆಮಾಾ ಾಂ ಖೂಬ್ ಸ್ವಾಂಗ್ತತ್ರ, ಸಲಾಹ , ಆನಿ ಮಾಗಾದ್ಶಾನ್ ದಿಲಾಾಂಚಿ.) ಮ್ಲಾ ಮಾಮಾನ್ ಆಪಾಿ ಾ ಸ್ವಹಿತಾ ಜಿೋವನಾಾಂತ್ರ ವಾಾ ಸ, ವೆಾಂಕು ಪಣಂಬ್ಲ್ರ್ ಗೆಲಿಿ ಕಥ, ಗೊೋವಧಾನ, ಆಮೇರಿಾದ್ಲಿಿ 40 ದಿನಗಳ, ಾಶಿ ಮ್ಠಾಚೆ ಶಿ್ ೋ ಶಿ್ ೋ ಸುಧಿೋಾಂದ್್ ತಿೋಥಾಾಂಚಿ ಜಿಣ್ಯಾ ಕಥ, ದವಾದಿನ್ ಟಿ.ಎ. ಪೈ ಹಾಾಂಚಿ ಜಿಣ್ಯಾ ಕಥ, ಆಶೆಾಂ ಚ್ಯಳಿೋಸ್ತ ಕ್ ತಿಯೊ ಬರಯ್ತಿ ಾ ಚಿ. ತಾಾ ಶಿವಾಯ್ ಬ್ಲಾ ಾಂಕಿಕ್ ವಿಶಯ್ತಚೆರ್ ಲಗಬ ಗ್ ೩೦ ಕ್ ತಿಯೊ ಬರವ್ನ್ ಸಾ ತ: ಪ್ ಕಟ್ ಕೆಲಾಿ ಾ ಚಿ.

’ಕರನಾಚ್ಯಾ ’ಕ ಲಕ್ ತಾಂಪಾರ್ ಪರಯ್ತಾಂತ್ರ ತ ಬೈಸಿ ನಾಾಂತ್ರ. ತಾಣೋಾಂ ’ಶಿ್ ೋ ದೇವಾಚಿ ಕಥ’ಕ ಕಾಂಕಣಾಂತ್ರ ಾಡಿಿ . (ಜಿ ’ಪಂಚಾ ಪ್ ಾಶನಾಧಾಾ ರಿಾಂ ವೆಗ್ಳಾಂಚ್ ಜಾಾಂವಾಯ ಾ ರ್ ಆಸ್ವೆ .)

ಡ್ಟವ್ನ್ ನುತಾ್ ರಾಮಾ ಬರವ್ನ್ ಧಾಯಿ’ಕ ಪ್ ಕಟ್

ಬ್ಲಾ ಾಂಕಿಾಂಗ್ ವಿಶಯ್ತಚೆರ್ ತಾಾಂಾ ವಹ ಡ್ ಅನೊಬ ೋಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಶಿಲಿ . ಜೆದ್ಯ್ ಾಂ ತದ್ಯ್ ಾಂಚೆ ಸ್ಥಾಂಡಿಕಟ್ ಬ್ಲಾ ಾಂಾಚೆ ಮಾಾ ನೆಜಿಾಂಗ್ ಡ್ಟಯ್ ಕಾ ರ್/ಚೆಯರ್-ಮೆನ್ ಸಾ ಗ್ಳೋಾಯ್ ಶಿ್ ೋ ಕೆ. ಕೆ. ಪೈ ಮಾಮಾಾಂನಿ ಬ್ಲಾ ಾಂಾಚೊ ಪಾಸ್ತ ಬ್ಲ್ಕ್ ಬಾಾಸ್ತ್ ಕಚ್ಯಾ ಾಕ್ ನಿಧಾಾರ್ ಘತೊಿ ಲ ತದ್ಯ್ ಾಂ ಮ್ಲಾಾ ಮಾಮಾನ್ ವಹ ಡ್ ಆವಾಜ್‍ ಕರನ್ ತೊ ನಿಧಾಾರ್ ಘೇನಾಶೆಾಂ ಪೈ ಮಾಮಾಾಂಚೆರ್ ಪ್ ಭಾವ್ನ ಘಾಲ. ಹಾಾ ವವಿಾಾಂ ಆಮಿ ಪಳೆತ್ರ ಆಸ್ವೆ ತಿ ಆತಾಾಂಯ್, ಬ್ಲಾ ಾಂಕಿಾಂಗ್ ಕೆೆ ೋತಾ್ ಾಂತ್ರ ಇತಿ ಾಂ ಡಿಜಿಟಲಾಯ್ಲಾ ಶನ್ ಜಾಲಾಾಂ ಖರೆಾಂ ಪುಣ್ ಬಾಂಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಗ್ತ್ ಹಾಕ್ ಪಾಸ್ತ ಬ್ಲ್ಾಚೆರ್ ವಿಶಾಾ ಸ್ತ ಆಸ್ವ. ಮ್ಲಾ ಮಾಮ್ ಕೆಧಾ್ ಾಂಯ್ ಪ್ ಶಸ್ಥ್ , ಪುರಸ್ವಾ ರ್ ಯ್ತ ತಸಲಾಾ ಕಸಲಾಾ ಯ್ ಸನಾಾ ನಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲಿ ನ್ಯ. ಪುಣ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಬಯ್ತಾ ಾಮಾಾಂ ವವಿಾಾಂ ಪುರಸ್ವಾ ರ್ ತಾಾಂಾಾಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಿ . ತಾಾಂಾಾಂ ದಿವಂಗತ್ರ ಶಿ್ ೋ ಕ.ಅ. ಉಡುಪ ಪ್ ಶಸ್ಥ್ ,

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದ್. ಕ. ಜಿಲಾಿ ಕನ್ ಡ ರಾಜೊಾ ೋತೆ ವ ಪ್ ಶಸ್ಥ್ , ಕಟಿಲ್ಪ ಕೆೆ ೋತಾ್ ಚೆ ಧಮಾಾದ್ಶಿಾ ಶಿ್ ೋ ಗೊಪಾಲಕ್ ಶಣ ಆಸ್ ಣಣ ಪ್ ಶಸ್ಥ್ ಆಶೆಾಂ ಸಬ್ಲರ್ ಪ್ ಶಸೊ್ ಾ , ಪುರಸ್ವಾ ರ್, ಪಲಕ್ ಲಾಬಿ ಲ್ಲ ಆಸ್ವಚಿ, ಪುಣ್ ತ ಪುರಸ್ವಾ ರ್ ತಾಣೋಾಂ ಆಪಾಿ ಾ ಘರಾಾಂತ್ರ ಉಗ್ತ್ ಾ ನ್ ಪ್ ಧಶಾನಾಕ್ ದ್ವರಿಲ್ಲಿ ಾಂ ನಾ. ಖರಿ ಪ್ ಶಸ್ಥ್ ಹಯ್ಲಾಕ್ ವಾ ಕಿ್ ಕ್ ತಾಾಂಚೆ ಜಿಣಯ್ಲಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣಾಾ ಘಡಿಯ್ಲ ಮೆಳ್ತ್್ - ಆಶೆಾಂ ತ ಸ್ವಾಂಗ್ತ್ ಆಶಿಲ್ಲಿ . ತಾಾಂಚೆ ಜಿೋವನಾಚೆ ನಿಮಾಣ್ಯ ಘಡಿಯ್ಲ ತಾಣಾಂ ಮಾಹ ಾ ಎಕ್ ವಹ ಡ್ ಋಣಾಾಂತ್ರ ಘಾಲಾಾಂ ತಾಂ ಹಾಾಂವೆ ಹಾಾಂಗ್ತ ಹಾಾ ಲಿಖಿತಾಾಂತ್ರ ಬರವಾಾ . ಹೆಾಂ ಋಣ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಹಾಾ ಜಿೋವನಾಾಂತ್ರ ತಾಾಂಾ ಪಾಟಿಾಂ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಸ್ವಧಾ ನಾ. ಜೆದ್ಯ್ ಾಂ ಕಿನಿ್ ಗೊೋಳಿೋಾಂತ್ರ ಮೆಗೆಲಾಾ ದವಾದಿನ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತೆ ಸ್ವಕ್ ಎಕ್ ಸಮಾಧಿ ರಚುನ್, ಆಮೆಗ ಲಾಾ ಚೆಡುಾವಾಾಂಕ್ ಅಮಾಲ್ಪ ವಸು್ ಾಂಥವ್ನ್ , ಡಿಪೆ್ ಶನಾಥವ್ನ್ ಪಾಟಿೋಾಂ ಬರ್ಕ’ಯ್ತ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪಾಟಿೋ ಹಾಡ್ಟಯ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಎಕ್ ’ಸವಾ ಧಮ್ಾ ಸಂಗಮ್’ಕ ನಾಾಂವಾಚೆಾಂ ಪಾಾಂವೆೆ ಶನ್ ಸುರ ಕಚ್ಯಾ ಾಕ್ ನಿಧಾಾರ್ ಘತೊಿ , ಹೊ ನಿದ್ಯಾರ್ ಮ್ಲಾಾ ಮಾಮಾಕ್ ವಹ ಡ್ ತ್ ಪಿ್ ದಿೋಾಂವ್ನಾ ಪಾವ್ಚಿ . 2019 ದ್ಶೆಾಂಬ್ಲರಾಾಂತ್ರ ಹಾಾ ಯೊೋಜನಾಕ್ ಚ್ಯಲನ್ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ ಆನಿ ದವಾಚೆಾಂ ಆಶಿವಾಾಧ್ ಘಾಂವಾಯ ಾ ಕ್

ಕಿನಿ್ ಗೊೋಳಿ ಕಯಿಲಾಾಂತ್ರ (ಹಾಾಂವ್ನ ಜನಾಾ ಲಾಿ ಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಾಂತ್ರ) ಎಕ್ ಲಾಹ ನ್ ಸಂಭ್ ಮ್ ಆಮಿ ಆಯೊಜಿತ್ರ ಕೆಲ. ಹಾಾ ಸವಾಾಾಂಚೆಾಂ ಮುಖೇಲ್ ಣ್ ಘತಿ ಾಂ ಮ್ಲಾಾ ಮಾಮಾನ್ ಆನಿ ’ಯುಗಪುರಶ’ಕ ಪತಾ್ ಚೆ ಸಂಪಾದ್ಕ್/ಮ್ಹ ಜೆ ಮಿತ್ರ್ ಭುವನಾಭಿರಾಮ್ ಉಡುಪ ಹಾಣಾಂ. ಸಾಳಿಾಂಚ್ಯಾ ಆಧೇಶಾಕ್ ಕಟಿೋಲ್ಪ ದವಾಳ್ತ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪ ಅಚಾಕ್ ಸುಬ್ ಹಾ ಣಾಾ ಹೆಬ್ಲಬ ರ್ ಹಾಣಾಂ ಪುಜಾಪರಿಪಾಟ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ. ಹಾಾ ಸಂಭ್ ಮಾಾಂತ್ರ ಮುಖ್ಯರ್ ರಾವ್ಚನ್ ’ಸಮ್ಪಾಣ್’ಕಸಮಾವಿಧಿ ತಾಣಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹಾಾಂವ್ನ ಖಂಡಿತ್ರ ವಿಸ್ವಾ ಸ್ತ ಕತಾಾ ಆಸ್ವೆ ಾಂ, ಮುಖ್ಯರ್ ಹಾಾ ಕಾಂದ್ಯ್ ಾಂತ್ರ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಆಸ್ವಯ ಾ ಕಸಲಾಾ ಯ್ ಾಮಾಾಂತ್ರ, ಾಯ್ತಾಾಂತ್ರ, ಸಂಭ್ ಮಾಾಂತ್ರ ಆಮಾಾ ಾಂ ಮ್ಲಾಿ ಾ ಮಾಮಾಚಿ ಗೈರ್ ಹಾಜಿ್ ಝಳ್ತ್ಾ ತಲಿ. ಹಾಾಂವ್ನ ಆರತಾಾಂ ಚಿಾಂತಾಾಂ - ಥೊಡ್ಟಾ ವಸ್ವಾಾಂ ಆದಿಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ರಪ್ರಾ ತೆ ವಾ ದಿೋಸ್ವ ಆಮಿ ತಾಾಂಾ ರಾಮ್ ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸ್ವಲಾಾಂತ್ರ ಆಪಿಿ ಪತಿ್ ಲಕಿೆ ಮಾಾಂಯ್ ಆನಿ ಚವಾಗ ಾಂ ಧವಾಾಂ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ ರಾವ್ಚನ್ ಕಿತಿ ಸಂತೊಸ್ವನ್ ಆನಿ ಸಂತಪಾತನ್ ಆಸಯ ೋಾಂ ಪಳೆಯ್ಲಿ ಾಂಚಿ. ಕಿತೊಿ

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂತೊಸ್ವನ್ ಆನಿ ಸ್ವಥಾಕತಚ್ಯ ಭಾವನೆನ್ ಆಸೊಿ . ತಾಾ ಉಲಾಿ ಸುಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ ಗೆಲಾಿ ಾ ವೆಳ್ತ್ರ್ ಮಾಹ ಾ, ಶಿ್ ೋ ಬಸ್ಥ್ ಮಾಮಾಕ್ ಆನಿ ಕುಡಿ್ ಜಗದಿೋಶ್ ಶೆಣಯ್ ಮಾಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್ವನ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ - ಆಜ್‍ ಮ್ಹ ಜಾಾ ಲಗ್ತ್ ಲ ದಿೋಸ್ತ ಉಗ್ತೆ ಸ್ತ ಯ್ಲತ್ ಆಸ್ವೆ .”

ಹಾಾಂಗ್ತ ಪಾಸ್ವಯೊ ಮಾತಾಾ ಆಸೊ್ ಲ, ಕಿತಾಾ ಕ್ ಾಮಾ ಥವ್ನ್ ರಿಟ್ಕಯಡ್ಾ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ತಾಂವಾಾಂತ್ರ ರಾವಾಿ ಾ ಉಪರಾಾಂತ್ರ ಎಕ್’ಚ್ ಎಕ್ ದಿೋಸ್ತ ಮ್ಲಾಾ ಮಾಮಾನ್ ರಾಮ್ಮಂದಿರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿೋವ್ನ್ ದೇವಾಚೆಾಂ ಭೆಸ್ವಾಂವ್ನ ಘಾಂವಿಯ ಪ್ ವ್ ತಿ್ ಚುಕಯ್ಲಿ ಲಿ ನಾ. ತ ಪರಮ್ ಭಕ್್ ರಾಮ್ ದೇವಾಚೆ, ಕಠೋಣ್ ದೇವ್ನ ಭಕೆ್ಚೆ ಮ್ನಿಸ್ತ ದಕುನ್ ತ ಖಂಡಿತ್ರ ರಾಮ್ ದೇವಾಚೆ ಬಗೆಿ ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ ಆಶಿ ಮೆಗೆಲಿ ಶುಬಛಾ ಆನಿ ಸದ್ಯಭ ವನಾ.

ತಾಾ ಚ್ ರಾಮ್ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸ್ವಲಾಾಂತ್ರ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಣಾಾಚ್ಯಾ ತರಾವಾಾ ದಿೋಸ್ವ (ಜನವರಿ 24, 2021) ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಆತಾಾ ಾ ಕ್ ಶಾಾಂತಿ ಮೆಳ್ತ್ಯ ಾ ಕ್ ಮಾಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಸಿ ಲಾಾ ’ವೈಾಂಕುಟ ಓಾಂ ಶಾಾಂತಿ ಓಾಂ, ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಸಮಾರಾಧನೆ’ಕ ಂಾಂತ್ರ ಭಾಗ್ ಘತಿ ಲಾಾ ಆತಾಾ ಾ ಕ್. ಮಾಹ ಾ ಆಶೆಾಂ ಭಗೆಿ ಾಂ ಕಿೋ ಮಾಲಾಾ ಮಾಮ್ ಖಂಡಿತ್ರ ರಾಮ್ ಅಖೇಯ್್ ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಭಂವಾರಾಾಂತ್ರ ಥಂಯ್ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಹಡ ಲ ಭಕ್ತ್ ಕ ೀಣ್? ಎಾ ಗ್ತವಾಾಂತ್ರ ಏಕ್ ಶಿವಭಕ್್ ಆಸ್ತಕಲಿ . ಜಾಗ್ ಆಸ್ತಕಲಾಿ ಾ ಸಗ್ತೊ ಾ ವೆಳ್ತ್ರ್ ತೊ ದೊಳೆ ದ್ಯಾಂಪುನ್ ‘ಓಾಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ಕ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಶಿವಾಚಿ ಸು್ ತಿ ಕರಕ್ ್ ಆಸ್ ಲ. “ಇತಾಿ ಾ ಎಕಿೋನ್ ಣಾನ್ ತೊ ತ್ತಜಿ ಸು್ ತಿ ಕರಕ್ ್ ಆಸ್ವಿ ಾ ರಿೋ ತ್ತಾಂ ಕಿತಾಾ ಕ್ ತಾಾ ದ್ರಕೆನ್ ದಿೋನಾಯ್?”ಕ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಏಕ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ ನಾರದ್ಯನ್ ಶಿವಾಕ್ ಸವಾಲ್ಪ ಘಾಲ್ಲಾಂ. ಈಶಾ ರ್ (ಶಿವ) ಹಾಸೊಿ “ಹಾಾಂವೆಾಂ ಪ್ ಸನ್್ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಶೆ್ ೋಷ್ಾ ಭಾ್ ಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ”ಕ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾಣ್ಯ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತಶೆಾಂ ಜಾಲಾಾ ರ್ ದಿೋಸ್ತ ರಾತ್ರ ತ್ತಜಿ ಸು್ ತಿ ಕರಾಕಯ ಾ ಹಾಾ ಭಾ್ ಪಾ್ ಸ್ತ ಶೆ್ ೋಷ್ಾ ಭಕ್್ ಅನೆಾ ಕಿ ಆಸ್ವ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ’’ಕಪಾಟಿಾಂ ಉಪಯೊಿ ನಾರದ್ಯ. “ವಹ ಯ್ ಆಸ್ವ... ತಾಾ ತ್ತಾ ದ್ಯಕಯ್ತ್ ಾಂ. ಚಲ್ಪ.”ಕಮ್ಹ ಣುನ್ ಶಿವಾನ್ ನಾರದ್ಯಕ್ ಆಪಯ್ಲಿ ಾಂ. ಆಾಸ್ವರ್ ಥವ್ನ್ ಸಕಯ್ಿ ಬ್ಲಗೊಾ ನ್ ಬ್ಲೋಟ್ ದ್ಯಕವ್ನ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ ಈಶಾ ರ್ “ತೂಚ್ ಪಳೆ, ಮ್ಹ ಜೊ ಶೆ್ ೋಷ್ಾ ಭಕ್್ ’’ ತೊ ಎಕಿ ಸ್ವಗೊಳೆಗ್ತರ್ ರಯ್್ , ಗ್ತದ್ಯಾ ಾಂತ್ರ ಕಸುನ್ ಆಸ್ವ್ ನಾ ತಾಣ್ಯ ಗ್ತಾಂವಾಯ ಾ ಪ್ರದ್ಯಾಂನಿ ಆಪಾಿ ಾ ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಾನಾಾ ರಾಾಂಕ್

79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಖುಶಾಲ್ಪ ದ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದ್ಯಾಂನಿ ದವಾಚೊ ಉಡ್ಟಸ್ತ ಖಂಡಿತ್ರ ಜಾವ್ನ್ ನಾ. ಹೊ ಕಸೊ ಶೆ್ ೋಷ್ಾ ಭಕ್್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪಾವಾ್ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂ ಸವಾಲ್ಪ ನಾರದ್ಯಚ್ಯ ಮ್ತಿಾಂತ್ರಕಉದಲ್ಲಾಂ. ನಾರದ್ಯಲಾಗ್ಳಾಂ “ಅತಾಾಂ ಏಕ್ ವಿಜಿಾ ತ್ರ ಪಳೆ.”ಕ ಕ ಮ್ಹ ಣಾತ್ರ್ ಈಶಾ ರ್ ತಾಾ ರಯ್ತ್ಚ್ಯಾ ಗ್ತದ್ಯಾ ಾಂಲಾಗ್ಳಾಂ ಪ್ ತಾ ಕ್ಷ್ ಜಾತಾ.

ತ್ತಾ.?”ಕನಾರದ್ಯನ್ ತಾಾ ಸಮಾಾ ಯ್ಲಿ ಾಂ. “ತ್ತಾಂ ಈಶಾ ರಾಚ್ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಪುರ. ಪೂಣ್, ಹಾಾಂವ್ನ ಅತಾಾಂ ಗ್ತದ ಸೊಡ್್ ಯೇನಾ. ಕಿತಾಂ ಉಲಾಂವೆಯ ಾಂ ಆಸ್ವಿ ಾ ರಿೋ ಸ್ವಾಂಜೆರ್ ಾಮ್ ಸೊಾಂಪಾಿ ಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಪುರಕೆ ತನ್ ಉಲವಾಾ ಾಂ”ಕ ಮ್ಹ ಳೆಾಂ ರಯ್ತ್ ನ್. ಆಪಾಣ ಕ್ ಆನಿ ಥಂಯೆ ರ್ ಾಾಂಯ್ ಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಈಶಾ ರ್ ಮಾಯ್ತಕ್ ಜಾಲ.

“ಹಾಾಂಗ್ತ ಯ್ಲ ಇಷ್ಾ , ಥೊಡ ವೇಳ್‍ಲ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ವಾ ಾಂ.”ಕ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ರಯ್ತ್ ಕ್ ಶಿವಾನ್ ಲಾಗ್ಳಾಂ ಆಪಯ್ಲಿ ಾಂ.

“ಆಪೆಿ ಾಂ ಕರಕ್ ವ್ನಾ ವಿಸೊ್ ನ್ ದೇವ್ನಕಸು್ ತಾಂತ್ರ ಮ್ಗ್್ ಜಾಲಿ ಭಕ್್ ವಹ ಡಿ ಗ್ಳ ಯ್ತ ಗ್ತದ್ಯಾ ಾಂತ್ರ ಫಾಮ್ ಪಿೋಳ್‍ಲ್ ಾಮ್ ಕರಕಯ ಮ್ನಿಸ್ತ ವಹ ಡಿ ? ತ್ತಾಂಚ್ ಸ್ವಾಂಗ್.”ಕ ಮ್ಹ ಣಾತ್ರ್ ನಾರದ್ಯಚೆಾಂ ತೊೋಾಂಡ್ ಪಳಯ್ಲಿ ಾಂ ಈಶಾ ರಾನ್. ನಾರದ್ಯಕ್ ಆತಾಾಂ ಸಗೆೊ ಾಂ ಅರಕಿ ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ.

“ಮಾಹ ಾ ವೇಳ್‍ಲ ನಾ. ಆಜ್‍ ಸ್ವಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಹೆ ಗ್ತದ ಕಸಾ ಾಂ ಾಮ್ ತಿರಿಕೆ ಜಾಯಿಚ್. ಾಮಾ ವೆಳ್ತ್ರ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಖಂಯೆ ರ್ ಯೇನಾ. ಕಣಾಯ್ಕಲಾಗ್ಳಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ವನಾ.”ಕ ರಯ್ತ್ ನ್ ಖಡ್ಟಖಂಡಿತ್ರ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಂಗೆಿ ಾಂ.

ತಾಾ ರಾತಿಾಂ,ಕ “ಛೆ, ಆಜ್‍ ರಾತಿಾಂ ಪಾವ್ನೆ ಯೇನಾತಾಿ ಾ ರ್ ಮ್ಹ ಜೆ ಗ್ತದ ಸಗೆೊ ಸುಕನ್ ವೆತಾತ್ರ. ದವಾನ್ ದ್ಯ್ತ ದ್ಯಕಯ್ತಿ ಾ ರ್ ಬರಿ ಆಸ್ತಕಲಿಿ .”ಕಕ ಮ್ಹ ಣಾತ್ರ್ ರಯ್್ ಆಾಸ್ವಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಗುಣುಗ ಣೊಿ .

“ಅಳೆಯ್ತ, ತ್ತಾ ಪಳಂವ್ನಾ ಆಯಿಲಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ತಾ ಕಳಿತ್ರ ಆಸ್ವಗ್ಳ? ಸಾ ತಾಾಃ ಈಶಾ ರಾಚ್ ಆಯ್ತಿ ತ್ತಾ ಭೆಟ್ಾಂಕ್. ಥೊಡ ವೇಳ್‍ಲ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚೆಲಾಗ್ಳಾಂ ಉಲಾಂವ್ನಾ ನಹ ಜೊಗ್ಳ ಈಶಾ ರಾನ್ ದ್ರಬಸ್ತ್ ಪಾವ್ನೆ ಧಾಡಿ ------------------------------------------------------------------------------------------

ತುಮ್ಚ ೊಂ ಬರ್ಪೊಂ ಧಾಡೊಂಕ್ ವಳಾಸ್: veezkonkani@gmail.com or panchubantwal66@gmail.com 80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನೈಸರ್ಗಪಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ ೊಂ ದಾಯ್ಜ್ - 2

ಲೇಖಕ್: ವಿನ್ಸ ೆಂಟ್ ತಾಕೊಡೆ.

ಬಿ

ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ,

ಕೊರೊನ

ಕಾಳ್ಚ್ಾಂತ್ರ ಪಯ್ಲಿ ಾಂಕ ಕವಲ್ಪಕ ದೇಡ್ಕ ದಿೋಸ್ತ,ಕ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರಕಕರನಾಚೆರ್ಕಸಂಪೂಣ್ಾಕ

ಜಿೋಕ್ಕ ಜೊಡ್ಟಯ ಕ್ಕ ಎಕಿಾ ೋಸ್ತಕ ದಿೋಸ್ತ,ಕ ಆನಿಕ ಹಾಾ ಕಎಕಿಾ ೋಸ್ತಕದಿಸ್ವಾಂಕ್ಕಆನಿಕಎಕುಣಾ ೋಸ್ತಕ ದಿೋಸ್ತಕಜೊಡುನ್ಕಪುತಾಕಚ್ಯಳಿಸ್ತ,ಕಆತಾಾಂಕ ಇತಿ ಾಂಕಉಪಾ್ ಾಂತ್ರಕಗಜ್‍ಾಕಪಡ್ಟಿ ಾ ರ್ಕಆನಿಕ ತಿತಿ ಾಂಕ ಅಶೆಾಂಕ ಮ್ಹ ಣೊನ್ಕ ದುಸ್ ಾಂಕ ವರಸ್ತಕಯಿೋಕವೆಗ್ಳಾಂಚ್ಕಸಂಪೆ್ ಲ್ಲಾಂ.ಕಪಯೊಿ ಕ ಲಕ್ಕಡ್ಟವ್ನ್ ,ಕ ದುಸೊ್ ಕ ಲಕ್ಕಡ್ಟವ್ನ್ ,ಕ ಲಕ್ಕಡ್ಟವ್ನ್ ಕ ಇತಾಿ ಾ ಕ ದಿಸ್ವಾಂಕ್ಕ ಆನಿಕ ತಾಚೊಕ ವಿಸ್ವ್ ರ್ಕ ಇತಾಿ ಾ ದಿಸ್ವಾಂಕ್,ಕ ಹಾಾಂಗ್ತ,ಕಹಾಾಂಾಾಂಕಹೊಾ ಕನಿಯಮಾವಳಿಕ ಆನಿಕ ಥಂಯ್,ಕ ತಾಾಂಾಾಂಕ ತೊಾ ಕ ನಿಯಮಾವಳಿ,ಕ ಹಾಾಂಗ್ತಕ ಇತೊಿ ಕ ವೇಳ್‍ಲಕ ಆನಿಕರ್ಥಾಂಯ್ಕತಿತೊಿ ಕವೇಳ್‍ಲಕಮ್ಹ ಣ್ಕಆನಿಕ ಕಿತಿಿ ಾಂಕ ವಸ್ವಾಾಂಕ ಹೆಾಂಕ ಮುಾಸುಾನ್ಕ ವೆತಲ್ಲಾಂಕಮ್ಹ ಣ್ಕದೇವ್ನಕಚ್ಕಎಕಿ ಕಮಾತ್ರ್ ಕ ನಹ ಯ್,ಕಥೊಡ್ಸಕಮ್ನಿಸ್ತಕಯಿೋಕಜಾಣಾಾಂತ್ರ!ಕ ಖಂಯೆ ರ್ಕ ವಾಚುಾಂಕ್ಕ ಮೆಳ್ತ್್ ಕ ಕಿೋಕ ಹೆಾಂಕ ಏಕ್ಕ ಸಗೆೊ ಾಂಕ ಪಾಾಂಚ್ಕ ವಸ್ವಾಾಂಚೆಾಂಕ ಸುಯೊೋಜಿತ್ರಕ ಾಯಾಕ್ ಮ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್! ಪಯ್ಲಿ ಾಂಕ ಕವಲ್ಪಕ ಅಶೆಾಂಕ ಆನಿಕ ತಶೆಾಂಕ ಕೆಲಾಾ ರ್ಕಕರನಾಕಆಡ್ಟವೆಾ ತಾಕಮ್ಹ ಣ್ಕ ವಿವಿಧ್ಕ ಕನಾೆ ಾಂಕ ಥವ್ನ್ ಕ ವಿವಿಧ್ಕ ಸಲಹಾ.ಕ ಕರನಾಚ್ಯಕ ದುಸ್ವ್ ಕ ವಸ್ವಾಾಂತ್ರಕ ಏಕ್ಕ ಮಾಸ್ತಾ ಕ ಪಾವಾನಾಕ ದೊದೊೋನ್ಕ ಮಾಸ್ತಾ ಕ ಘಾಲಿಜಯ್ಕ

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಸ್ವಾ ಸ್ತಿ ಾ ಕ ಮಂತಿ್ ಚಿಚ್ಕ ಸಲಹಾ.ಕ ಸುವೆಾರ್ಕ "ಏಕ್ಕ ಗಜ್‍ಕ ಕಿೋಕ ದ್ರರಿೋ"ಕ ಆಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಾಂಕ"ದೊಕಗಜ್‍ಕಕಿೋಕದ್ರರಿೋಕಜರೂರಿ"ಕ ಜಾಲ್ಲಾಂ.ಕ ಎಾಕ ವಸ್ವಾನ್ಕ ಕರನಾಕ ವಾರಾಕಾ ರ್ಕ ಉಬ್ಲಾಂಕ್ಕ ಶಿಕೆಿ ಾಂಕ ದಕುನ್ಕ "ಅಬ್ಕ ದ್ಸ್ತಕ ಮಿೋಟರ್ಕ ಕಿೋಕ ದ್ರರಿೋಕ ಭಿಕ ಹೊೋಗ್ಳಕ ನಹಿೋಾಂಕ ಪೂರಿ"ಕ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ೊ ಾ ಕ ತಶೆಾಂಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಕ ಮಾಧಾ ಮಾಾಂನಿಕ ಸ್ವಾಂಗೆಯ ಕ ಆಮಾಯ ಕ ಾನಾಾಂಕ್ಕ ಪಡ್ಟಿ ಾಂಕ ಜಾವೆಾ ತ್ರ.ಕ ಪಿಡ್ಟಕ ತಪಾಸುಾಂಕ್ಕ ಸಾಾರಾಕ ಸಂಗ್ಳಾಂಕ ಮೆಳ್ಳನ್ಕ ವಯ್ತಾ ಾಂನಿಕ ಹಾಡ್ಸಿ ಾಂಕ RT-PCRಕ ಟೆಸ್ತಾ .ಕ ಥೊಡ್ಸಕ ಪ್ರಸ್ಥಟಿವ್ನಕ ತರ್ಕ ಆನಿಕ ಥೊಡ್ಸಕ ನೆಗೆಟಿವ್ನ.ಕ ಸುವೆಾರ್ಕ ರಗ್ತಚಿಾಂಕ ಾಾಂಯ್ಯ ಕಲಕ್ಷಣಾಾಂಕನಾತ್ರಕಲಾಿ ಾ ಾಂಕ್ಕಯಿೋಕ ಪ್ರಸ್ಥಟಿವ್ನಕ ದಕುನ್ಕ ಕವಿಡ್ಟಕ ಖ್ಯತಿರ್ಕ ನೇಮಿತ್ರಕ ಕೆಲಾಿ ಾ ಕ ಸ್ ಷಲ್ಪಕ ಆಸ್ ತಾ್ ಾ ಾಂನಿಕ ಭತಿಾಕ ಕರನ್ಕ ಲಾಖ್ಯಾಂನಿಕ ಬ್ರಲಾಿ ಾಂಕ ಜಾಲಿಾಂಕ ತರ್ಕಯಿೋ,ಕ ಆಸ್ ತೊ್ ಾ ಕ ತೊಾ ಕ ಭರನ್ಕ ವ್ಚಮಾ್ ತಾನಾಕ ಬದ್ಲಿಿ ಕ ಸಾಾರಾಚಿಕ ನಿೋತ್ರ.ಕ ಮಾಧಾ ಮಾಾಂನಿಕ ಉಬ್ಲಾ ಯಿಲಾಿ ಾ ಕ ಭಿಯ್ತಕ ವವಿಾಾಂಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂನಿಕ ಪರತ್ರಕ ಪರತ್ರಕ ಕರಯ್ಲಿ ಾಂಕ ಹೆಾಂಕ ಟೆಸ್ತಾ ;ಕ ಸಾಳಿಾಂಕ ಪ್ರಸ್ಥಟಿವ್ನಕ ತರ್ಕ ಸ್ವಾಂಜೆರ್ಕನೆಗೆಟಿವ್ನ;ಕಎಾಕದಿಸ್ವಕನೆಗೆಟಿವ್ನಕ ತರ್ಕ ದುಸ್ವ್ ಾ ಕ ದಿಸ್ವಕ ಾಾಂಯ್ಯ ಕ ಲಕ್ಷಣಾಾಂಕ ನಾಸ್ವ್ ನಾಾಂಚ್ಕಪ್ರಸ್ಥಟಿವ್ನ.ಕಎಾಕಪಾಾಾ ಕ ಪಂದ್ಯಕ ರಾಾಂವಿಯ ಾಂಕ ಬ್ಲಯ್ಿ ಕ ಪ್ರಸ್ಥಟಿವ್ನಕ ತರ್ಕ ಘೊವ್ನಕ ನೆಗೆಟಿವ್ನ;ಕ ಆಜೊ-ಆಜಿಕ ಪ್ರಸ್ಥಟಿವ್ನಕತರ್ಕನಾತಾ್ ಾಂಕನೆಗೆಟಿವ್ನ!ಕಹೆಾಂಕ ಸವ್ನಾಕ ಪ್ರಸ್ಥಟಿವ್ನ-ನೆಗೆಟಿವ್ನಕ ಪಳೆಯ್ತ್ ನಾಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂನಿಕ ಉಠ್ಯೊಿ ಕ ದುಬ್ಲವ್ನ;ಕ ಪೂಣ್ಕ ಸಾಾರಾಚ್ಯಾ ಕ ದ್ಬ್ಲವಾಕ ನಿಮಿ್ ಾಂಕ ಕಣಾಯ್ಲಯ ರ್ಕ ಚಡ್ಕ ಾಾಂಯ್ಕ ಜಾಾಂವ್ನಾ ಕ ನಾಕ ಪ್ ಭಾವ್ನ.ಕ ಟೆಸ್ತಾ ಕ

ಚಡ್ಸಿ ಕ ತಶೆಾಂಕ ಪಿಡ್ಟಕ ವಾಡಿಿ ;ಕ ಉಣ್ಯಾಂಕ ಜಾಲಾಿ ಾ ಕ ತಶೆಾಂಕ ಪಿಡ್ಟಯಿೋಕ ಇಲಿಿ ಕ ಪಯ್ೆ ಕ ಗೆಲಿ.ಕ ಅಶೆಾಂಕ ಸವ್ನಾಕ ಜಾತಾನಾಕ ಮ್ತಿಾಂತ್ರಕ ದುಬ್ಲವ್ನಕ ಬಳ್‍ಲಕ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂಕ ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕ್;ಕ ಪೂಣ್ಕ ಹಯ್ಲಾಾಕ್ಕ ಆಸ್ವಕ ಆಯ್ತಯ ಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಕಮಾಧಾ ಮಾಾಂಲಾಗ್ಳಕಏಕ್ಕತಕ್ಾ. ಪಯ್ಲಿ ಾಂಕ ಕವಲ್ಪಕ ಹೆಾಂಕ ವ್ಚಾತ್ರಕ ಇತಿ ಾಂಕ ಘತಾಿ ಾ ರ್ಕ ಕರನಾಕ ಗೂಣ್ಕ ಜಾತಾಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಸ್ವಾಂಗೊನ್ಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂನಿಕ ದೊೋನ್-ತಿೋನ್ಕ ದಿಸ್ವಾಂನಿಕ ತರ್ಕ ಆನಿಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂನಿಕ ದೊೋನ್-ತಿೋನ್ಕ ಹಪಾ್ ಾ ಾಂನಿಕ ಆಪ್ರಿ ಕ ಜಿೋವ್ನಕ ಹೊಗ್ತೆ ವ್ನ್ ಕ ಘತಾಿ ಕ ಜಾವೆಾ ತ್ರ.ಕ ಅಶೆಾಂಕ ಕಳ್ಳನ್ಕ ಯ್ಲತಾಕ ಕಿೋಕ ಥೊಡ್ಸಕ ಪಾವಿಾ ಾಂಕ ಸವಾಾ ಸ್ತಕ ಅನುಭವ್ನಕ ಜಾತಚ್ಕ ಯ್ಲಾಂವಾಯ ಕ ಹಾಾ ಕ ವ್ಚಾ್ ಾಂಚ್ಯಾ ಕ ದುಷ್ ರಿಣಾಮಾನಿಕ ಮ್ಹಿನಾಾ ಕ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರಕಯಿೋಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂನಿಕ ಆಪ್ರಿ ಕ ಅಾಂತಿಮ್ಕ ಶಾಾ ಸ್ತಕ ಘತಾಿ ಕ ಮ್ಹ ಣ್!ಕ ಏಕ್ಕ ದೊೋನ್ಕ ವ್ಚಾ್ ಾಂಕ ಪಾವಾನಾತ್ರಕಲಾಿ ಾ ಕ್ಕ ವ್ಚಾ್ ಾಂಚೆಾಂಕ ಏಾಕ ಕಕೆಾ ೋಲ್ಪಕಚ್ಕ ತಯ್ತರ್ಕ ಕೆಲಾಿ ಾ ಕ ವಯ್ತಾ ಾಂಚಿಕ ಪ್ ಶಂಸ್ವಕ ಇತಿಿ ಕ ಜಾಲಿಕ ಕಿೋಕ ತಾಂಕ ಕಕೆಾ ೋಲ್ಪಕಚ್ಕ ಕರನಾಾಂಚೆಾಂಕ ಅಾಂತ್ರಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಥೊಡಕ ಲೋಕ್ಕ ಸಮಾ ಾಂಕ್ಕ ಲಾಗೊಿ .ಕ ಹಾಾ ಕ ಸವ್ನಾಕ ಧಾರಣ್ಕ ಉಪಚ್ಯರಾಾಂನಿಕ ಕರನಾಕ ವವಿಾಾಂಕ ಮರಾಕಯ ಾಂಚೊಕಸಂಖೊಕಾಾಂಯ್ಕಉಣ್ಯಾಂಕ ಜಾಯ್ತ್ ತ್ರಕಲ್ಲಿ ಾಂಕ ದಿಸೊನ್ಕ ಯ್ಲತಾನಾಕ ವಾಾ ಕಿೆ ನ್ಕ ವೆಗ್ಳಾಂಚ್ಕ ಯ್ಲತಲ್ಲಾಂಕ ಆನಿಕ ಕರನಾಚೆಾಂಕ ನಿಮೂಾಲನ್ಕ ಜಾತಲ್ಲಾಂಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಮಾಧಾ ಮಾಾಂನಿಕ ಗ್ತಜಯ್ಲಿ ಾಂ. ವಾಾ ಕಿೆ ನ್ಕಆಯ್ಲಿ ಾಂಚ್!ಕಥೊಡ್ಸಕಸಂತೊಸಿ ಕ ಪೂಣ್ಕ ಥೊಡ್ಸಕ ದುಬ್ಲವೆಿ !ಕ ಜೆಕ

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂತೊಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಕ ವಾಾ ಕಿೆ ನ್ಕ ಘಾಂವ್ನಾ ಕ ಲಾಯಿ್ ರ್ಕ ಲಾಗೆಿ .ಕ ವಿವಿಧ್ಕ ಮಾಧಾ ಮಾಾಂನಿಕ ಮೆಳ್ತ್ಯ ಕ ಖಬ್ಲ್ ಾಂಕ ಪ್ ಮಾಣ್ಯಕಥೊಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ಕಬರೆಾಂಚ್ಕಮ್ಹ ಣ್ಕ ಭೊಗೆಿ ಾಂಕ ತರ್ಕ ಆನಿಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ಕ ಥೊಡ್ಸಕ ದಿೋಸ್ತಕಭರ್ಕ ವಹ ಡ್ಕಲಾನ್ಕ ದುಷ್ ರಿಣಾಮ್ಕ ಭೊಗ್ಳಜಯ್ಕ ಪಡ್ಸಿ ಕ ಆನಿಕ ಹಾಾ ಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂತಿ ಕ ಥೊಡ್ಸಕ ಕಠಣ್ಕ ದುಷ್ ರಿಣಾಮಾಾಂಕ ವವಿಾಾಂಕ ಸಂಸ್ವರಾಕ್ಕಕ ಆದೇವ್ನೆ ಕ ಮಾಗೊನ್ಕ ನಪಂಯ್ಯ ಕ ಜಾಲ್ಲ.ಕ ವಾಾ ಕಿೆ ನ್ಕ ಘವ್ನ್ ಕ ಾಾಂಯ್ಕ ಚಡ್ಕ ದುಷ್ ರಿಣಾಮ್ಕ ಭೊಗ್ಳನಾತ್ರಕಲ್ಲಿ ಕ ಥೊಡ್ಸಕ ಆಪಾಿ ಾ ಕ ಆಪಾ್ ಾಂಕ್ಕಯಿೋಕ ತಾಂಕ ಘಾಂವ್ನಾ ಕ ಎಾಕ ಥರಾನ್ಕ ವ್ಚತಾ್ ಯ್ಕ ಕರಿಲಾಗೆಿ ಕ ದಕುನ್ಕಸಾಾರಾಕ್ಕಜಾಯ್ಕತಿತಿ ಕಅಾಂಕೆಕ ಸಂಖೆಕ ಜರೂರ್ಕ ಲಾಬಿ .ಕ ಸಾಾರಾನ್ಕ ಥೊಡ್ಸಕ ಅಾಂಕೆಕ ಸಂಖೆಕ ಸ್ವಾಂಗ್ತಿ ಾ ತ್ರಕ ತರಿೋಕ ಥೊಡ್ಸಕ ಅಾಂಕೆಕ ಸಂಖೆಕ ಜರೂರ್ಕ ಲಿಪಯ್ಲಿ ,ಕ ಪ್ ತಾ ೋಕ್ಕಜಾವ್ನ್ ಕವಾಾ ಕಿೆ ನೇಶನಾಕವವಿಾಾಂಕ ಜಾಲಾಿ ಾ ಕ ದುಷ್ ರಿಣಾಾಂಕ ಆನಿಕ ಮ್ಣಾಾಾಂಕ ವಿಶಿಾಂ. ವಾಾ ಕಿೆ ನಾಚೆಕ ದೊೋನ್ಕ ಡೋಸ್ತ!ಕ ಪಯೊಿ ಕ ಡೋಸ್ತಕ ಜಾಲಾಿ ಾ ಾಂಕ್ಕ ದುಸೊ್ ಕ ಡೋಸ್ತಕ ಇತಾಿ ಾ ಕ ದಿಸ್ವಾಂನಿಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಲಾಯಿ್ ರ್ಕ ರಾವ್ನಕಲಿ ಕ ವಾಾ ಕಿೆ ನ್ಕ ಸೊಾ ೋಕ್ಕ ಉಪಲಬ್ಿ ಕ ನಾಕ ದಕುನ್ಕ ಘರಾಕ ಪಾಟಿಾಂ.ಕ ಪಯ್ತಿ ಾ ಕಡಸ್ವಕಉಪಾ್ ಾಂತ್ರಕದಿಸ್ವಾಂಚೊಕ ಅಾಂತರ್ಕ ಕಿತಿ ಶೆಕ ಪಾವಿಾ ಾಂಕ ಕಿತಾಾ ಕ್ಕ ಬದ್ಲಿ ಕ ಆನಿಕ ಹಾಚೆಕ ವವಿಾಾಂಯಿೋಕ ವಾಾ ಕಿೆ ನಾಕ ವಿಶಿಾಂಕ ದುಬ್ಲವೆ್ ಲಾಾ ಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂಚೊಕ ದುಬ್ಲವ್ನಕ ಆನಿಕ್ಕಯಿೋಕ ಬಳ್‍ಲಕ ಜಾಲ.ಕ ಖಬರ್ಕ ಅಶಿಯಿೋಕ ಆಯೊಾ ಾಂಕ್ಕ ಮೆಳಿೊ ಕ ಕಿೋಕ ಪಯೊಿ ಕ ಡೋಸ್ತಕ ಘತ್ರಕಲಿಿ ಾಂಕ ವಾಾ ಕಿೆ ನ್ಕ ಘನಾತ್ರಕಲಾಿ ಾ ಕ

ಇತರಾಾಂಕ್ಕಸಂಕ್ ಮಿತ್ರಕಕರಾಂಕ್ಕಸಾ್ ತ್ರಕ ಮ್ಹ ಣ್.ಕ ತರ್ಕ ಹಾಾಂಾಾಂಕ ಪಯ್ಲಿ ಾಂಕ ತಾಾಂಾಾಂಕ ಪಯ್ಲಿ ಾಂಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಕಿತಾಾ ಕ್ಕ ಸ್ವಾಂಗೆಿ ಾಂ?ಕ ಸ್ವಾಂಗೆ್ ಲಾಾ ಾಂಕ್ಕ ಹೆಾಂಕ ಕಿತಾಂಕ ವಿಸಲ್ಲಾಾಂಗ್ಳಕ ಎಾಕ ಘರಾಾಂತ್ರಕ ಎಾಚ್ಕ ಪಾ್ ಯ್ಲಚಿಾಂಕ ಮ್ನಾೆ ಾಂಕ ಆಸ್ವನಾಾಂತ್ರಕ ಮ್ಹ ಣ್! ಹೆಕ ಸವ್ನಾಕ ಎಾಕ ಕುಶಿನ್ಕ ಜಾಲಾಾ ರ್ಕ ಹೆರಾಾಂಕ ಕುಶಿನ್ಕಯಿೋಕ ಹಾಾ ಕ ಕರನಾಕ ಪಿಡ್ಸಕ ಖ್ಯತಿರ್ಕ ದುಸೊ್ ಕ ಾಾಂಯ್ಕ ಪರಿಹಾರ್ಕ ಆಸ್ವಗ್ಳೋಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಸೊದ್ಯ್ ಕ ಕರಾಂಕ್ಕ ಲಾಗೆಿ ;ಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂನಿಕ ಆಯುವೇಾದ್ಯಾಂತ್ರಕ ತರ್ಕ ಆನಿಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂನಿಕ ಹೊಮಿಯೊಪಥಿಕ ಆನಿಕ ನೈಸಗ್ಳಾಕ್ಕ ಉಪಚ್ಯರಾಾಂತ್ರ.ಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂನಿಕ ಗ್ತಯ್ತಯ ಕ ಮುತಾನ್ಕ ಆನಿಕ ಶೆಣಾನ್ಕ ಕರನಾಕ ಆಡ್ಟವೆಾ ತಾಕ ಯ್ತಕ ಗೂಣ್ಕ ಕಯ್ಲಾತಾಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಶೆಣಾಾಂತ್ರಕ ಬ್ರಡನ್ಕ ನಾಹ ಾಂವೆಯ ಕ ವಿಡಿಯೊಕ ಸಯ್್ ಕ ಅಾಂತಜಾಾಳಿರ್ಕ ಘಾಲ್ಲ.ಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂನಿಕ ಕರನಾಕ ಉಪಚ್ಯರಾಚೆಕ ವಹ ಡ್ಕ ವಹ ಡ್ಕ ಧಾವೆಕ ಕೆಲ್ಲಕ ತರ್ಕಯಿೋಕ ಕಸಲಚ್ಕ ನಿಧಿಾಷ್ಾ ಕ ಪರಿಣಾಮ್ಕ ದ್ಯಖಂವ್ನಾ ಕ ಅಸಫಲ್ಪಕ ಜಾಲ್ಲಕ ಆನಿಕ ಸಫಲ್ಪಕ ಜಾಲಾಿ ಾ ಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ಕ ತಾತಾಾ ಲಿಕ್ಕ ಪುಣೋಕ ಅಸಫಲ್ಪಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ದ್ಯಖವ್ನ್ ಕತಾಾಂಚಿಕಖೂಬ್ಕಠೋಾಕಕೆಲಿಯಿೋಕ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ತ್ರ.ಕ ಆಧುನಿಕ್ಕ ವ್ಚಾ್ ಾಂಚ್ಯಾ ಕ ಆಯ್ತಯ ಕ ಸಂಸ್ವರಾಾಂತ್ರಕ ಕಣ್ಕಯಿೋಕ ನೈಸಗ್ಳಾಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ್ಕ ಆಸ್ವಕ ಯ್ತಕ ದಿತಾಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಸ್ವಾಂಗ್ತಿ ಾ ರ್ಕ ಪಾತಾ ಾಂವೆಯ ಯಿೋಕ ಭಾರಿಚ್ಕ ಉಣ್ಯ.ಕ ಸಬ್ಲರ್ಕ ಹೆರ್ಕ ಪಿಡ್ಸಾಂಕ್ಕ ಆಧುನಿಕ್ಕ ವ್ಚಾ್ ಾಂಕ ಶಿವಾಯ್ಕ ಇತರ್ಕ ಪದ್ಿ ತಿಾಂನಿಕ ಉಪಚ್ಯರ್ಕ ಆಸ್ವಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಬ್ಲರ್ಕ ಮಾನಾ್ ತ್ರಕ ತರ್ಕಯಿೋಕ ಇತಿಿ ಕ ಭಯಂಕರ್ಕ ವಿಾಳ್‍ಲಕ ಆನಿಕ ಮ್ಹಾಮಾರಿಚ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ವಿವಿಧ್ಕ ಮಾಧಾಾ ಮಾಾಂನಿಕ ಪ್ ಸ್ವರ್ಕ ಕೆಲಾಿ ಾ ಕ ಹಾಾ ಕ ಪಿಡ್ಸಕ್ಕ ತಾಂಕ ಸವ್ನಾಕ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಮಾನುನ್ಕ ಘಾಂವ್ನಾ ಕ ಕಣಾಕ್ಕ ಧೈರ್ಕ ಪಾವಾತ್ರ?ಕ ಸಾಾರಾಚ್ಯಕ ಕಠಣ್ಕ ತಾಕಿದಕ ಮುಾರ್ಕ ತಸಲಕ ಧಾವ್ಚಕ ಕಣೋಕಕರಿತ್ರಕತರ್ಕಯಿೋಕಖಂಡಿತ್ರಕಜಾವ್ನ್ ಕ ತಾಾಕ ಜಯ್ತಿ ಚೊಕ ಹವ್ಚಕ ಖ್ಯಯಾ ಯ್ಕ ಪಡ್ಟತ್ರ! ಪೂಣ್ಕ ಆಶೆಾಂಯಿೋಕ ಆಯೊಾ ಾಂಕ್ಕ ಆನಿಕ ವಾಚುಾಂಕ್,ಕ ಆನಿಕ ಸಬ್ಲರ್ಕ ಪಾವಿಾ ಾಂಕ ಸಾಾರಾಕ ಥವ್ನ್ ಾಂಚ್,ಕ ಮೆಳ್ತ್ೊ ಾಂಕ ಕಿೋಕ ಕರನಾಕ ಪಿಡ್ಸಕ ಖ್ಯತಿರ್ಕ ಟೆಸ್ತಾ ಕ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಯ್ತಕ ಉಪಚ್ಯರ್ಕ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಐಚಿಿ ಕ್ಕ ಮ್ಹ ಣೊನ್.ಕ ಪೂಣ್ಕ ಜಮಿೋನಿಕ ಸಿ ರಾರ್ಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಕ ಅಧಿಾರಿಾಂಚೆಾಂಕ ಸ್ವಾಂಗೆಣ ಾಂಕ ಹಾಚ್ಯಕ ವಾ ತಿರಿಕ್್ ಕ ಆಸಯ ಾಂಯಿೋಕ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಕ ಮೆಳ್ತ್ೊ ಾಂ.ಕ ಸಾಾರಾಚಿಾಂಕ ಮೂಳ್‍ಲಕ ದ್ಸ್ವ್ ವೆಜಾಾಂಕ ಮಾಸ್ತಾ ,ಕ ವಾಾ ಕಿೆ ನೇಷನ್ಕ ಅನಿವಾಯ್ಾಕನಹ ಯ್ಕಮ್ಹ ಣ್ಕಸ್ವಾಂಗ್ತ್ ತ್ರಕ ತರಿೋಕಥೊಡಿಕಅಧಿಾರಿಕತಾಂಕಅನಿವಾಯ್ಾಕ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ೊ ಾ ಪರಿಾಂಕ ಲಾಕ್ಕ ಚಲಯ್ತ್ ತ್ರ. ಗಜಾಲ್ಪಕ ಕಿತಾಂಯ್ಕತಿಕ ಆಸೊಾಂ;ಕಮುಾಿ ಾ ಕ ದೊೋನ್ಕ ಸಂಗ್ಳ್ ಾಂಕ ವಿಶಾಾ ಾಂತ್ರಕ ಸವಾಾಾಂಚಿಕ ಅಭಿಪಾ್ ಯ್ಕ ಏಕ್ಕಚ್ಕ ಆನಿಕ ತಾಾ ಕ ವಿಶಾಾ ಾಂತ್ರಕಕಸಲೋಯ್ಕವಾದ್ರಕವಿವಾದ್ರಕ ನಾ. ಪಯ್ಲಿ ಾಂ:ಕಖಂಯಿಯ ೋಯ್ಕಪಿಡ್ಟಕಆಡ್ಟಾಂವ್ನಾ ಕ ಯ್ತಕ ತಿಕ ಗೂಣ್ಕ ಕರಾಂಕ್ಕ ಆಮಿಯ ಕ ರೋಗ್ಕಪ್ ತಿರೋಧಕ್ಕ ಸಕತ್ರಕ ಬ್ಲೋವ್ನಕ

ಚಡ್ಕ

ಗಜೆಾಚಿ.ಕ

ದುಸ್ ಾಂ:ಕ ಮಾನಸ್ಥಕ್ಕ ದ್ಯಬ್ಲವ್ನಕ ಆಜ್‍ಕ ಾಲ್ಪಕ ಸವ್ನಾಕ ಪಿಡ್ಸಾಂಚೆಾಂಕ ಮೂಳ್‍ಲಕ ಾರಾಣ್ಕ ಆನಿಕ ಹಾಚೆಕ ವವಿಾಾಂಕ ರೋಗ್ಕಪ್ ತಿರೋಧಕ್ಕ ಸಕತ್ರಕ ಉಣ್ಯಾಂಕ ಜಾತಾ. ಕರನಾಕ ಆನಿಕ ತಾಂಕ ಆಡ್ಟಾಂವಾಯ ಕ ಖ್ಯತಿರ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಕೆಲಾಿ ಾ ಕ ಲಕ್ಕಡ್ಟವ್ನ್ ಕ ಆನಿಕ ಇತರ್ಕ ನಿಯಮಾವಳಿಾಂಕ ವವಿಾಾಂಕ ಕಿತಿ ಶಾಕ ಲಾಕ್ಕ ಾಮ್ಕ ನಾ,ಕ ಪಯ್ಲೆ ಕ ನಾಾಂತ್ರಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಖರೆಪಣಕ ಮಾನಸ್ಥಕ್ಕ ದ್ಬ್ಲವಾಕ್ಕ ವಳಗ್ಕ ಜಾಲಾಾ ಾಂತ್ರಕ ಆನಿಕ ಹಾಾ ಕ ಲಾಾಂಭ್ಕ ಲಾಾಂಭ್ಕ ಲಕ್ಕಡ್ಟವಾ್ ಾಂಕ ವವಿಾಾಂಕ ತಶೆಾಂಕ ಜಾತಚ್ಕ ಆಸ್ವತ್ರ.ಕ ತರ್ಕ ಲಕ್ಕಡ್ಟವ್ನ್ ಾಂಚ್ಕ ಸಂಕ್ ಮ್ಣ್ಕ ಚಡಾಂಕ್ಕ ಾರಾಣ್ಕ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ೊ ಾ ಪರಿಾಂಕ ಜಾಲ್ಲಾಂಕ ನಹ ಯ್ಕಗ್ಳೋ! ರೋಗ್ಕಪ್ ತಿರೋಧಕ್ಕ ಸಕತ್ರಕಚ್ಕ ಆಮೆಯ ಾಂಕ ಖರೆಾಂಕ ರಾಿ ಕವಚ್.ಕ ಜಲಾಾ ಕ ಥವ್ನ್ ಾಂಚ್ಕ ತಾಂಕ ಆಮಾಾ ಾಂಕ ಮೆಳೆಯ ಾಂಕ ದವಾಚೆಾಂಕ ಏಕ್ಕ ವತಾಾಂಕದಣ್ಯಾಂ.ಕತಾಂಕಕಣಾಕಥವ್ನ್ ಕವಿಕೆ್ ಾಂಕ ಘಾಂವ್ನಾ ಕ ಜಾಯ್ತ್ ಕ ಯ್ತಕ ತಾಂಕ ತಶೆಾಂಕ ಮೆಳ್ಳಾಂಕ್ಕ ಸ್ವಧ್ಯ್ಕಯಿೋಕ ನಾ. ವಿಜಾಾ ನಾಾಂನ್ಕ ಸ್ವಾಂಗ್ತಯ ಕ ಪ್ ಮಾಣ್ಯಕ ಮ್ನಿಸ್ತಕ ಜಲಾಾ ತಾನಾಕ ಶರಿೋರಾಚೆಾಂಕ ಆಲಾಾ ಲಾಯಿ್ ಟಿಕ ಯ್ತಕ pHಕ 7.365ಕ ವನಿಾಕ ಚಡ್ಕಚ್ಕ ಆಸ್ವ್ .ಕ ತಶೆಾಂಕ ಆಸ್ವ್ ನಾಕ ಆಮಿಯ ಕ ರೋಗ್ಕ ಪ್ ತಿರೋಧಕ್ಕ ಸಕತ್ರಕಯಿೋಕ ಊಾಂಚ್ಯಿ ಾ ಕ ಸಿ ರಾರ್ಕ ಆಸ್ವ್ .ಕ ಬರಾಕಾ ಕ ಭಲಾಯ್ಲಾ ಾಂತ್ರಕಆಸ್ವಯ ಕ್ಕಹೆಾಂಕpHಕ7ಕಯ್ತಕ ತಾಚೆಕ ವನಿಾಕ ಚಡ್ಕ ಆಸ್ವಯ ಪರಿಾಂಕ ಆಮಿಕ

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮಾಯ ಕ ಕುಡಿಚಿಕ ರಾಕಿಣ ಕ ಕರಿಜಯ್.ಕ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ಪಕ ಆಮಾಯ ಕ ಜಿೋವನ್ಕ ಶೈಲ್ಲಕ ಆನಿಕ ವಾತಾವರಣಾಕ ವವಿಾಾಂಕ ಹೆಾಂಕ ವೆಗ್ಳಾಂಚ್ಕ ದಾಂವಾ್ ಕ ಆನಿಕ ತಾಂಕ 7ಕ ವನಿಾಕ ಉಣ್ಯಾಂಕ ಜಾತಾನಾಕ ಆಮಿಕ ವಿವಿಧ್ಕ ಪಿಡ್ಸಾಂಚೆಕ ಶಿಖ್ಯರ್ಕ ಜಾತಾಾಂವ್ನ.ಕ ಜಿೋವನ್ಕ ಶೈಲ್ಲಾಂತ್ರಕ ಆಮಿಕ ಸುಧಾರ್ಕ ಕರಾಂವೆಾ ತಾಕ ಪೂಣ್ಕ ಭಾಯ್ತಿ ಾ ಕ ವಾತಾವರಣಾಚೆರ್ಕ ವಾ ಕಿ್ ಗತ್ರಕ ಥರಾನ್ಕ ಚಡ್ಕ ಾಾಂಯ್ಕ ಬದುಿ ಾಂಕ್ಕ ಅಸ್ವಧ್ಾ . ಪದ್ರಷಣ್ಕಆನಿಕರಡಿಯೇಷನ್ಕಚಡ್ಟಿ ಾಂಕ ಆನಿಕ ತಾಾ ಕ ವವಿಾಾಂಕ ಆಮಾಯ ಕ ಶರಿೋರಾಚೆರ್ಕ ಸ್ಥೋಧಾಕ ಪ್ ಭಾವ್ನಕ ಜಾ ಼ಾ ತಾಕ ದಕುನ್ಕ ಆಮಿಯ ಕ ರೋಗ್ಕ ಪ್ ತಿರೋಧಕ್ಕ ಸಕತ್ರಕ ಉಣ್ಯಾಂಕ ಜಾಲಾಾ ಕಆನಿಕತಾಾ ಕವವಿಾಾಂಕಆಮಿಕವಿವಿಧ್ಕ ಪಿಡ್ಸಾಂಕ್ಕ ಬಲಿಕ ಜಾಲಾಾ ಾಂವ್ನಕ ಆನಿಕ ತಾಾ ಕ ಪಿಡ್ಸಾಂಕ ಪಯಿಾ ಕ ಕರನಾಯಿೋಕ ಏಕ್. ಕರನಾಕ ಾಾಂಯ್ಕ ಏಕ್ಕ ನವೆಾಂಚ್ಕ ವೈರಸ್ತಕ ನಹ ಯ್;ಕ ಆದಿಾಂಯಿೋಕ ಆಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಾಂಕ ಆನಿಕಮುಾರ್ಕಯಿೋಕಆಸ್ ಲ್ಲಾಂ.ಕತಾಂಕತಾಚೆಾಂಕ ರೂಪ್ಕ ಬದ್ಲ್ಲ್ ಚ್ಕ (ಮುಾ ಟೇಷನ್)ಕ ಆಸ್ವ್ ಕ ಆನಿಕ ತಾಾಕ ಆಮಿಕ ವೇರಿಯ್ಲಾಂಟ್ಕ ಮ್ಹ ಣಾ್ ಾಂವ್ನ.ಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಕ ಮಾಧಾ ಮಾಾಂನಿಕ ನವೆಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಪ್ ಸ್ವರ್ಕ ಕಚೆಾಕ ತಕ ವೇರಿಯ್ಲಾಂಟ್ಕ ಕಿತಿ ಶೆಗ್ಳಕ ಪನೆಾಕ ಮ್ಹ ಳೆೊ ಾಂಕ ಥೊಡ್ಟಾ ಕ ವಿಶಾಾ ಸ್ಥಕ ಮೂಳ್ತ್ಾಂಕ ಥವ್ನ್ ಕ ಕಳ್ಳನ್ಕ ಯ್ಲತಾ.ಕ ಜರ್ಕ ಏಕ್ಕ ವಾಾ ಕಿೆ ನ್ಕ ಕವಲ್ಪಕ ಎಾಕ ವೇರಿಯ್ಲಾಂಟ್ಕಚೆರ್ಕ ಮಾತ್ರ್ ಕಪ್ ಭಾವಿಕತರ್ಕವಾಾ ಕಿೆ ನಾಕವವಿಾಾಂಕ ಕರನಾಕಆಡ್ಟಾಂವೆಯ ಾಂಕಅಸ್ವಧ್ಯ್ಕಚ್ಕ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ತ್ರಕ ಕಿತಾಾ ಕ್ಕ ಥಂಯ್ಕ ಹಾಾಂಗ್ತಕ ಅಸಲ್ಲಕ ವೇರಿಯ್ಲಾಂಟ್ಕ ಸ್ವಾಂಪಡ್ಸ್ ಕ ಆಸ್ವ್ ತ್ರಕ ಆನಿಕ ಹಯೇಾಕ್ಕ ವೇರಿಯ್ಲಾಂಟ್ಕಕ್ಕ

ಎಕಕ್ಕ ವಾಾ ಕಿೆ ನ್ಕ ಜಾಯ್್ ಕ ತರ್ಕ ಜಿೋಣ್ಕ ಭರ್ಕ ಲಾಯ್್ ಕ ರಾವಾಜಯ್ಕ ಪಡ್ಟತ್ರಕ ಮಾತ್ರ್ ಕ ನಹ ಯ್ಕ ಸುವಿಯೊಕ ಘವ್ನ್ ಕ ಆಾಂಗ್ತರ್ಕ ಸಗ್ತೊ ಾ ನಿತಾಿ ಾ ನ್ಕ ಬ್ರರಾಕ್ಕಚ್ಕ ದಿಸ್ಥ್ ತ್ರ.ಕ ಆನಿಕ ಅಶೆಾಂಕ ತರ್ಕ ಕರನಾಕ ಾಳ್‍ಲಕ ಕೆದಿಾಂಚ್ಕ ಅಕರ್ಕ ಜಾಾಂವ್ಚಯ ನಾ.ಕ ಜರ್ಕ ಹೆಾಂಕ ಸಮಾಾ ಲಾಿ ಾ ಾಂಕ್ಕ ರೋಗ್ಕಪ್ ತಿರೋಧಕ್ಕ ಸಕಿ್ಚೆಾಂಕ ಮ್ಹತ್ರಾ ಕ ಖಂಡಿತ್ರಕಸಮಾಾ ತಲ್ಲಾಂಕಆನಿಕತಿಕಊಜಿಾತ್ರಕ ಕರಾಂಕ್ಕ ಜಾಯ್ಕ ಆಸಯ ಕ ಉಪಾಯ್ಕ ಕಿತಾಂಯ್ಕ ತಾಂಕ ಜಾಾಂವ್ನಕ ಆಪಾಣ ಾಂವ್ನಾ ಕ ಸದ್ಯಾಂಚ್ಕ ತಯ್ತರ್ಕ ಜಾತಲಿಾಂ. (ವಿಶೇಸ್ತಕ ಸ್ಕಚನ್ಕ :ಕ ಮಗ್ತಳ್‍ಲಕ ವಾಚ್ಯ್ ಾ ಾಂನೊ,ಕ ಲೇಖನಾಾಂಚಿಕ ಹಿಕ ಶಿಾಂಖಳ್‍ಲಕ ಸವಾಾಾಂಕ್ಕ ನೈಸಗ್ಳಾಕ್ಕ ಭಲಾಯಿಾ ಕ ಆಪಾಣ ಾಂವಾಯ ಕ್ಕ ಾಾಂಯ್ಕ ಉಪಾಾ ರಾಕ್ಕ ಪಡ್ಸ್ ಲಿಾಂಕ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ೊ ಾ ಕ ಪಾತಾ ಣ್ಯಣ್ಕ ಬರಂವಿಯ ಾಂಕ ಶಿವಾಯ್ಕ ಕಣ್ಯಾಂಯ್ಕ ಹಾಾಂತಿ ಾಂಕ ಕಿತಾಂಯ್ಕ ವಾ ಕಿ್ ಗತ್ರಕ ಸಲಹಾಕ ಮ್ಹ ಣ್ಕ ಘಾಂವೆಯ ಾಂಕ ನಹ ಯ್ಕ ಯ್ತಕ ಕಣಾಯೊಯ ಕ ಪ್ ಚ್ಯರ್ಕ ಯ್ತಕ ಅಪಪ್ ಚ್ಯರ್ಕ ಕಚೊಾಕ ಉದಾ ೋಶ್ಕ ನಹ ಯ್.ಕ ಕವಲ್ಪಕ ನೈಸಗ್ಳಾಕ್ಕ ಭಲಾಯಿಾ ಕ ಮಾತ್ರ್ ಕ ಆಮಾಾ ಾಂಕ ಜಿವಿತಾಚೊಕ ಖರಕ ಅನುಭವ್ನಕಕರಾಂಕ್ಕದಿತಾಕಕಿತಾಾ ಕ್ಕಆಮಿಕ ತಾಾ ಚ್ಕ ನಿಸಗ್ತಾಾಂತ್ರಕ ಜಲ್ಪಾ ಕ ಘತಾಿ .ಕ ಪೂಣ್ಕ ಹಾಾ ಕ ಆಧುನಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ವರಾಾಂತ್ರ,ಕ ಸ್ಥಾ ರೋಯ್ೆ ೆ ,ಕ ಏಾಂಟಿಬಯೊೋಟಿಕ್ೆ ,ಕ ವಾಾ ಕಿೆ ನ್ಕ ಆನಿಕ ಇತರ್ಕ ವ್ಚಾ್ ಾಂಚ್ಯಕ ಇಸ್ಥ್ ಹಾರಾಾಂಕ ವವಿಾಾಂಕ ಸಬ್ಲರಾಾಂಕ್ಕ ನೈಸಗ್ಳಾಕ್ಕಉಪಚ್ಯರಾಾಂಚಿಕವಿಸರ್ಕಪಡಿಯ ಕ ಸಹಜ್‍;ಕ ಉಗ್ತೆ ಸ್ತಕ ಯ್ಲತಾಕ ತರ್ಕಯಿೋಕ ನೈಸಗ್ಳಾಕ್ಕ ಉಪಚ್ಯರ್ಕ ಏಕ್ಕ ಅಾಂತಿಮ್ಕ ವಿಕಲ್ಪ್ ಕಜಾವ್ನ್ ಕಮಾತ್ರ್ .ಕತಾಾ ಕದಕುನ್ಕಹಾಾ ಕ

85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಾಂಖೆೊ ಾಂತಿಿ ಾಂಕ ಲೇಖನಾಾಂಕ ಆಮಾಾ ಾಂಕ ಕವಲ್ಪಕಅನುಭವಾಚೆರ್ಕಮಾತ್ರ್ ಕನಹ ಯ್ಕ ಘುಸ್ ಡ್ಟಾಂವಾಯ ,ಕ ಆಮಿಯ ಕ ಮ್ತ್ರಕ ಆಸೊನ್ಕ ಅಾಂತಜಾಾಳಿರ್ಕ ನೈಸಗ್ಳಾಕ್ಕ ಉಪಚ್ಯರಾಕ ಥವ್ನ್ ಕ ಪಯ್ೆ ಕ ಉಪಲಬ್ಿ ಕ ಮಾಹೆತಚೆಯ್ಕಯಿೋಕ ವ್ಚಡ್ಟಯ ಕ ಆನಿಕ ಆಮಾಯ ಕ ನೈಸಗ್ಳಾಕ್ಕ ಆಧಾರಿತ್ರಕ ಜಾವ್ನ್ ಕ ಆಸ್ ಲಿಾಂ.ಕ ದೇವ್ನಕ ಭಲಾಯ್ಲಾ ಕ್ಕ ಅಡಾ ಳ್‍ಲಕ ಹಾಡ್ಟಯ ಕ ಸಂಗ್ಳ್ ಾಂಕ ಆಮಾಾ ಾಂಕ ಸವಾಾಾಂಕ್ಕ ಬರಾಕಾ ಕ ವಿಶಾಾ ಾಂತ್ರಕಯಿೋಕಆಸ್ ಲಿಾಂ.ಕಹಿಾಂಕಲೇಖನಾಾಂಕ ಭಲಾಯ್ಲಾ ಾಂತ್ರಕಸ್ವಾಂಬ್ಲಳಾಂ.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44. ಆರ ಧೊಂ ಆೊಂಗ್ಲಾಲಾಚ ೊಂ 'ಪ ಗ್ಲಾಸಾಸ್ " ಉಯ್ತಮಾಾ ...

"ಉ. ಮು. ಮ್. ನಾ ಬ್ಲಯ್ಲ ಹಾಾ ಪಾವಿಾ ಾಂ.

ತ್ತಾಂ ಆಯ್ಲಿ ಾಂಯ್ ಕೆನಾ್ ಾಂ..

ಆನಿ ಸು. ಮು. ಮ್. ಮಾತ್ರ್ ಖಂಯ್"

ಕಿತಾಂ ಜಾಲ್ಲಾಂ ಕಣಾಣ .. ಮ್ಕ್ಾ ಜಾತಾ ಮ್ನ್ ಮ್ಹ ಜೆಾಂ ಮ್ಕ್ಾ

"ಉ.

ಮು.

ಜಾತಾ ಮುನಾ್ ..."

ತಗ್ತಾಂಕ್

ಮ್.

ದಿಲಾಾ ರ್

ದಿೋಜೆಯ್ತ...

ದೊಗ್ತಾಂ ಆನಿ

ತಿ

ವಿರಾರಾಯ್ ನಾ. ಪೂರಾ ಮು. ಮ್. ಎಲ್ಲಾ ರಾಚೆಾಂ ಪದ್ರ ಮ್ಹ ಣಾತ್ರ್

ಆಾಂಗೆಿ ಾಂ

ಯ್ಲತಾನಾ

ಟ್ಮಿ

ಆಧಾಾಂ

ಎಕಿ ಮಾತ್ರ್ ... ತೊಚ್ಯ ಸು. ಮು. ಮ್."

ಆನಿ

ತಿಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ ದೊಗ್ಳೋ ಹಾಸ್ವಿ ಾ ಾಂವ್ನ.

ಹಾಾಂವ್ನ ಖುಶಾಲ್ಪ ಜಾಲಾಾ ಾಂವ್ನ. "ತಾಂ ಆಸೊಾಂ... ದುಸ್ಥ್ ಾಾಂಯ್ ಬರಿೋ 86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಖಬ್ಲರ್ ಸ್ವಾಂಗ್ ಟ್ಮಿ!"

"ಪಯ್ತೆ ಾ ಾಂಕ್ ಗ್ಳೋ?"

"ಟ್ಕಿೋಯೊಾಂತ್ರ ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ೆ ಖೆಳ್ತ್ಾಂತ್ರ

"ನಾ...

ಆಜಾಪಾಾಂ ಜಾತಾತ್ರ" ಟ್ಮಿ ಭೊೋವ್ನ

ಉಪೆಾ ಲಾಿ ಾ ಕ್..."

ಆತ್ತರಾಯ್ಲನ್

ಸ್ವಾಂಗ್ತ್ ನಾ

ಫಕತ್ರ್

ಉದ್ಯಾ ಾಂತ್ರ

ಮಾಾ

ಆಜಾಪ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಕೆದ್ಯಳ್ತ್ಯ್ ಬತಾಳ್ತ್

"ಉಪೆಾ ಲಾಾ ರ್

ಪರಿಾಂ ಸವಾಲಾಾಂ ವಿಚ್ಯನ್ಾ ತಕಿಿ ಪಾಡ್

ಯ್ತ?"

ಭಾಾಂಗ್ತರ್

ಮೆಳ್ತ್್ ಯೇ

ಕಚೊಾ ಆಜ್‍ ಆಜಾಪಾಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ಪ ಉಲಯ್ತ್ .

"ತ್ತಾಂ

ಖಂಯ್

ಆಸ್ವಯ್

ಬ್ಲಯ್ಲ....

ಾಾಂದೆ ಾಂತ್ರ ಗ್ತದ್ರ ಆಸ್ವ... 'ಈಸಬಕು... "ತ್ತಾಂ ಸ್ಥಾಂಧು ವಿಶಿಾಂ ಉಲಯ್ತ್ ಯ್?"

ಈಸ್ಥೋ ಜೈಸಬಕು'... ತಶೆಾಂ..."

ಹಾಾಂವ್ನ ವಿಚ್ಯರಿ. "ಹೊ "ನಾ..."

ತಾಚೆಕಡ್ಸ

ನಾಾಂತ್ರ!"

ಆಧಾಾಂ

ಬಹುಶಾ

ಪಯ್ಲೆ

ಆಾಂಗೆಿ ಾಂ

ಭಿತರ್

ವೆತಾನಾ ಪದ್ರ ಗುಣುಗ ಣೊನ್ ಚ್ಯ ಗೆಲ್ಲಾಂ. "ಹಾಕಿಾಂತ್ರ

ರಾಣ

ರಾಮ್

ಪಾಲಾನ್

ನವಾಲಾಾಂ ಕರನ್ ಸಮಿಫೈನಲಾಕ್ ರಿಗೆಿ

"ತಾಂ ಎಮಾಾ ನೆಾಂ... ತಾಚ್ಯಾ ಕಿೋ ಮ್ಹ ಜೊ

ವಿಶಿಾಂ?"

'ಎಸ್ವೆ '

ಆಸ್ವ.

ಗೊತಾ್ ಸ್ವಯ್ಲ "ನೊೋ..."

ತಾಚಿ

ಗಜಾಲ್ಪ

ತ್ತಾ?

ಖೆಳ್ತ್

ಮ್ಯ್ತಾ ನಾರ್ ಏಕ್ ಆದ್ಶ್ಾ... ಏಕ್

ದೇಖ್... ಏಕ್ ನವ್ಚ ಖೆಳ್ತ್ ಸ್ಥ್ ರಿತ್ರ.." "ಮಾಗ್ಳರ್

ಕೋಣ್

ಯ್ತ?"

ಆಧಾಾಂ

ಆಾಂಗೆಿ ಾಂ ಮುಸುಾ ಸಿ ಾಂ. "ಸಮಾ ಸ್ವಾಂಗ್...

"ವಾಹ ವ್ನ... ಹೆಾಂ ಬರೆಾಂ ಆಸ್ವ.. ಹಾಾಂಗ್ತ

ಪಿಟಿೋಲಾಬರಿ

ಚಡ್ಟವತ್ರ

ಉಲಯ್ತ್ ಾ.

ಕಿತಿಿ ಾಂ

ನಾಾಂವಾಾಂ ಆಸ್ವತ್ರ?"

ಆಸ್ವ್ ತ್ರ...

ಪಾಾಂಯ್ ಥಂಯ್

ವ್ಚೋಡ್್ ಕಿತಾಂ

ಚ್ಯ

ಅಜಾಪ್

ಘಡ್ಸಿ ಾಂ... ಸ್ವಾಂಗ್!" "ತಾಂ ಎಮಾಾ

ಮಾಕಿಯನ್ ಆಸ್ವನೇ...

ತಾಾ ಸ್ವತ್ರ ಭಾಾಂಗ್ತರಾಚಿಾಂ ಮೆಡಲಾಾಂ

"ಹೈ

ಜಂಪ್

ಖೆಳ್ತ್ಾಂತ್ರ

ಇಟೆಲಿಚೊ

ಮೆಳ್ತ್ೊ ಾ ಾಂತ್ರ"

ತಾಾಂಬರಿ ಆನಿ ಖಟ್ಕರ್ ಚೊ

ಎಸ್ವೆ

ಬ್ಲಶಿಾಮ್ ಫೈನಲಾಾಂತ್ರ ಎಕ್ ಚ್ಯ ಲೇಕ್ 87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹೈ ಜಂಪ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ. ತಿ_ತಿೋನ್ ಪಾವಿಾ ಾಂ

ಅನಿಕಿೋ ಬಸೊನ್ ಉಲಂವ್ನಾ

ದೊಗ್ಳೋ ಎಕ್ ಚ್ಯ ಉಭಾರಾಯ್ ಜಂಪ್

ಜಾಲಾಂ.

ಕರಾಂಕ್ ಸಲಾಾ ಲ್ಲ. ಚವ್ಚ್

ಅವಾಾ ಸ್ತ

ದಿತಾನಾ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ

ತಾಾಂಬರಿ ಚೊ

"ತ್ತಾ

ಪಾಾಂಯ್

ಚಡ್

ಟ್ಮಿ?" ಹಾಾಂವ್ನ ವಿಚ್ಯರಿ.

ದ್ರಖ್

ಆಯೊ್

ಜಾವ್ನ್

ಪೆಗ್ತಸೊಸ್ತ

ಗೊತಾ್ ಯೇ

ಉಡಾಂಕ್ ತೊ ತಯ್ತರ್ ನಾತೊಿ . ತದ್ಯಳ್ತ್

ತಾಣ್ಯಾಂ

ನಾಾಂವ್ನ

ಪಾಟಿಾಂ

ಾಡ್ಸಿ ಾಂ"

"ಹಾಚೆಾಂ

ಕಿತಾಂ

ಖಂಯ್?"

ಆಧಾಾಂ

ಆಾಂಗೆಿ ಾಂ ಹಾಾಂಕೆ್ ಲ್ಲಾಂ. "ಹೊ ರಾಾಂದುಾಂಕ್ ಟ್ಮೆಟ್ ಸ್ವಸ್ತ, ಸೊೋಯ್ತ ಸ್ವಸ್ತ,

"ತಾಂ ಕಿತಾಂ ವಹ ಡ್ಸಿ ಾಂ? ತಾಾ ರಪಾಾ ಳೆಾಂ

ಚಿಲಿಿ ಸ್ವಸ್ತ ಹಾಡ್ಟ್ ಲ. ಆತಾಾಂ ಪೆಗ್ಗ

ಪದ್ಕ್ ಮೆಳ್ತ್್ ... ತಿತಿ ಾಂಚ್..."

ಸ್ವಸ್ತ ಹಾಡ್್ ಆಯ್ತಿ ಗ್ಳೋ? ಗತ್ರ

"ನಾ... ಅಜಾಪಾಾಂ ಯ್ತ ಅಜಾಪಾಾಂ... ಖಟ್ಕರ್

ಚ್ಯಾ

"ಎಸ್ವೆ

ಪಾಡ್."

ತಿ

ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಿ

ರಡಾಂಕ್

ಆಯಿ್

ಜಾಲಿಚ್ಯ .

ಮುತಾಜ್‍

ಬ್ಲಶಿಾಮಾ"ನ್ ದೊಗ್ತಾಂಯಿಾ ೋ ಭಾಾಂಗ್ತ್

"ಅಳೇ ಬ್ಲಯೇ... ತಾಂ ಪೆಗ್ಗ ಸ್ವಸ್ತ ನಹ ಯ್

ಪದ್ಕ್ ದಿೋಾಂವ್ನಾ

ಬ್ಲಯ್ಲ... ಪೆಗ್ತಸ್ವಸ್ತ. ತಾಂ ವಿರೋಧ್

ಆವಾಾ ಸ್ತ ಆಸ್ವಗ್ಳೋ

ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚ್ಯತಾಾನಾ ಆಸ್ವ ಮ್ಹ ಳಿೊ

ಪಕೆಿ ಚ್ಯಾ

ಜಾಪ್

ಚೊೋನ್ಾ ಆಯೊಾ ಾಂಚಿಾಂ... ಸಫ ೋಯ್ತ್ ಾಂತ್ರ

ಮೆಳ್ಚ್ ಎಸ್ವೆ

ನ್

ನಾಾಂವ್ನ

ಮುಕೆಲಾಾ ಾಂಚಿಾಂ ವಿಶಿಾಂ

ಝಡ್ಸ್ ಕ್

ಪ್ರನಾಾಂ

ಪಾಟಿಾಂ ಾಡ್ಸಿ ಾಂ. ದೊಗ್ತಾಂಯಿಾ ೋ ಭಾಾಂಗ್ತ್

ಹಾಾ ಚ್

ದಿಲಾಾಂ

ಪದ್ಕ್ ಮೆಳೆೊ ಾಂ."

ಖಂಯ್... ಹಾಾಂಗ್ತ ಆಮಾಯ ಾ ನ್ ಸೊಡಿ್

ಘಾಲಾಾ ಖಂಯ್!" "ಹೊೋ... ವಂಡರ್

ಫುಲ್ಪಿ ..." ಟ್ಮಿ

ಹಾಾಂಕೆ್ ಲ. "ಹಾಾಂಗ್ತ ಪದ್ಕ್ ಸೊಡ್

"ರಾವ್ನ ರಾವ್ನ... ಆಮೆಯ ಾಂ ಪ್ರೋನ್ ಪುಣೋ

ಅಧಿಾರ್ ಉರಾಜೆ ತರ್ ಮಾಹ ತಾ ಚ್ಯಾ

ಹಾಣ್ಯಾಂ ಪೆಗ್ತಸ್ವಸ್ತ ಕೆಲಾಾಂಯೇ ಪಳೆವ್ನ್

ಪುತಾಚೆ ಪಾಾಂಯ್ ಧರಿಜೆ... ನಾ ತರ್

ಯ್ಲತಾಾಂ" ಮ್ಹ ಣಾತ್ರ್ ತಿ ಭಿತರ್ ಧಾಾಂವಿಿ .

'ಸೊೋ. ಗ್ತ' ಚೆ.

ಟ್ಮಿ

ಆಜಾಪಾನ್

ತಕಿಿ

ಹಾಲವ್ನ್

ವಿಚ್ಯರಿ. "ತ್ತಾಂ ಆಾಂಗೆಿ ಾಂ

ಆಯೊಿ ಯ್ ಕೆನಾ್ ಾಂ...." ಆಧಾಾಂ ಗ್ತಣಾಾಂ

ಗ್ತಾಂವ್ನಾ

ಲಾಗೆಿ ಾಂ.

"ಕಿತಾಂ ಬ್ಲಯ್ ಭಿತರ್ ಧಾಾಂವಿಿ ?"

ಮೂಡ್ ಬರೆಾಂ ಆಸ್ವ ದಕುನ್ ಹಾಾಂವ್ನ 88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ತಿಚ್ಯಾ

ಆದ್ಯಿ ಾ

ಬ್ಲಯ್ ಫೆ್ ಾಂಡ್ಟಕ್

ಆಧಾಾಂ ಆಾಂಗ್ತಿ ಾ ಕ್ 'ಪೆಗ್ತಸ್ವಸ್ತ ನಾ'

ಸದ್ಯಾಂಯ್ ಪ್ರೋನ್ ಕತಾಾನಾ ಆನಿ

ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳ್ತ್್ ನಾ ತಿ ಹಾಸೊನ್ ಭಾಯ್್

ಯ್ಲತಾನಾ, ಹಾಾಂವೆಾಂ ಾಾಂಯ್ ಪೆಗ್ಗ

ಆಯಿಿ .

ಘಾಲ್ಪ್

ಕಣಾಣ ...'ಮ್ಹ ಣಾತ್ರ್

ಪೆಗ್ತಸ್ವಸ್ತ

ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಗೆಲಾಾ

ಕೆಲಾಾಂ

ಮ್ಹ ಣ್

ಆಸ್ ಲಿ..." ಮ್ಹ ಣಾ್ ನಾ

'ಾಾಂಯ್

ಜಾಾಂವ್ನಾ

ನಾ

ಹಾಾಂವ್ನ

ರಾಾಂದ್ಯಯ ಾ ಕುಡ್ಟಕ್ ಧಾಾಂವ್ಚಿ ಾಂ.

ಟ್ಮಿ ವ್ಚಮೆ್ ಾಂ ಉದ್ಯರೆಾಂ ಪಡನ್ ಹಾಸೊಾಂಕ್ ಲಾಗೊಿ .

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಿ ಳ್.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ಚಿೊಂತಾಪ್

‘ಆನ್ಲ ೈನ್- ಆಫ್ಲ ೈನ್’ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಹಾಚ್ಯೆ ಮಧೊಂ “ಸಕಾಪರಿ ಇಸ್ಕಿ ಲ್’’

ಆಯ್ಚ್ಯ ಾ ದೀಸಾನಿ ಸಗ್ಳ್ಯ ಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ ್ ತಾೆಂಚ್ಯಾ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯೆಂಚೆಂ ಭವಿಷ್ಯಾ ಉಜ್ವ ಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಆಪಾೊ ಾ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯೆಂನಿ ಆೆಂಗ್ಲೊ ಮಾದಾ ಮಾೆಂತ್ ಶಿಕಾಜೆ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಎಕ್

ವಿಭಿನ್ನಕ ಸವ ರ್ಧಯತ್ಮ ಕ್ ರಿತಿಚಿ ಸಂಪರ ದಾಯ್ ಜಾವ್ನಕ ಗೆಲ್ಯಾ . ಆಪಾೊ ಾ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯೆಂನಿ ಆೆಂಗ್ಲೊ ಮಾದಾ ಮಾೆಂತ್ ಶಿಕಾಜೆ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ಯ ಆಸಾ ತಾೆಂಕಾೆಂ.

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


‘’ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸಾ್ ಲ್ಯೆಂತ್ ಮೆಳ್ಯ ೆಂ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಖೆಳ್- ಪಂದಾಾ ಟ್, ದುಸಾರ ಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ ಇಸಾ್ ಲ್ಯೆಂತ್ ಮೆಳ್ಕ ೆಂತ್. ಹ್ಯಾ ಇಸಾ್ ಲ್ಯೆಂತ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯೆಂಚೊ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ್ ದೇಶ್ ಚಲಂವಾಯ ಾ ಪರ ರ್ಧನ್ನ ಮಂತಿರ ಚ್ಯಾ ಕೀ ಉಣೊ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಾ್ ೆಂ ಪಳಯ್ಚ್ಾ ನಾ ಕಳ್ಾ .

ಮೌಲ್ಯಾ ೆಂ ಶಿಕೊೆಂಕ್ ಅವಾ್ ಸ್ ಆಸಾ ‘’ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸಾ್ ಲ್ಯೆಂತ್.

ಆತಾೆಂಚಾ ಆಮೆಯ ಾ ಸಮಾಜೆೆಂತ್ ಕೊೀವಿಡ್ 19 ಸಂದಗೆೆ ಚ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿ ಆಸ್ಲ್ಯೊ ಾ ನ್ನ ತುಮಾಯ ಾ ಭುಗ್ತಾ ಾಾಂಕ್ ತುಮೆಂ "ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸ್ಕ್ ಲ್ಯಕ್ ರ್ಧಡಿನಾತಾೊ ಾ ರಿೀ ಪವಾಯ ನಾ, ಜಾಲ್ಯಾ ರಿ ತುಮ ತಾಾ "ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸಾ್ ಲ್ಯೆಂ ವಿಶ್ವಾ ೆಂತ್ ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕ್ ರಿೀತಿನ್ನ ಉಲಯ್ಚ್. "ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸಾ್ ಲ್ಯೆಂತ್ ಭುರ್ಯೆಂ ಶಿಕಾೊ ಾ ರ್ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚಯ ದುಬಿಯ ಕಾಯ್ ತಾೆಂಚ ಸಗೆಯ ಕಷ್ಯ್ ಸಮ್ೆ ತಾತ್ ದುಸಾರ ಾ -ದುಸಾರ ಾ ವಿವಿಧ್ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯ ವೊಟ್ಟ್ ಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾೆಂಚಿ ಜಾಣ್ವವ ಯ್ಜಚಿ ಅಭಿವೃದಿ ಲ್ಯಹ ನ್ನ ಪಾರ ಯ್ಜ ಥಾವ್ಕ ೆಂಚ್ ಉೆಂಚ್ಯಯ್ಜಕ್ ಪಾವಾಾ , ಆನಿ ಜೀವನ್ನ

ಹಯ್ಜಯಕ್ ಪಾವಿ್ ೆಂ ‘’ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸ್ ಲ್ಯಚಿ ದುರುಸ್ಥಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಪರ ಸಾಾ ವ್ನ ಆಯ್್ ೆಂಕ್ ಮೆಳ್ಾ ತ್ರ. ಜಾಲ್ಯಾ ರಿ ತೆೆಂ ಕಾಯ್ಚ್ಯ ರೂಪೆಂ ಜಾಯ್ಚ್ಕ . ಸಕಾಯರಿ ಇಲ್ಯಖೆಚ್ಯಾ ದಾಕಾೊ ಾ ೆಂತ್ ಉಲ್ೊ ೀಖ್ ಆಸಾಾ . ಜಾಲ್ಯಾ ರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪ್ಲೊ ಖಾಸ್ಥಿ ಸಾವ ರ್ಥಯ ದಾಕವ್ನಕ ತೆ ಪಯ್ಜೆ ಭಿತ್ರ್ ಘಾಲ್ಯಾ ತ್. ‘’ಸಕಾಪರಿ ಇಸ್ಕಿ ಲ್’’ ಅಭಿವೃದೆ ಕರುೆಂಕ್ ಆಮಾಯ ಾ ಸಕಾಯರಾಕ್ ಇಚ್ಯಾ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ದಸಾಾ .

''ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ರ್ರ ಥಮ್ಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೊೀಡ'' ಕಾನಡಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಪೆಂತುರಾೆಂತ್ ‘’ಸರಕಾರಿ’’ ಇಸಾ್ ಲ್ಯ ವಿಶ್ವಾ ೆಂತ್ ಸಂಪೂಣ್ಯ ಮಾಹೆತ್ ಆಮಾ್ ೆಂ ಮೆಳ್ಾ ..

ಜಣ್ಾ ೆಂತ್ ಘೆಂವಿಿ ಯ್ಜೆಂವಿಯ ಸಾಮಾನ್ನಾ . ಆಮಾಯ ಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವಾ ವಸ್ಿ ೆಂತ್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಘೆಂವಿಿ ಹ್ಯಡ್ಲ್ೊ ೆಂ ವರಸ್

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹ ಳ್ಾ ರ್ 2020 ಇಸ್ಥವ . ಇಸಾ್ ಲ್ಯಕ್ ಯ್ಜತಾನಾ ಮೊಬೈಲ್ -ಫೀನ್ನ ಹ್ಯಡ್ನಕ ಕಾತ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ನ ಆಸಾೊ ಾ ೆಂನಿ ಮೊಬೈಲ್ -ಫೀನ್ನೆಂಚ್ ಇಸಾ್ ಲ್ಯಕ್ ಹ್ಯಡೆೊ ೆಂ. ಕೊೀವಿಡ್ -19 ವವಿಯೆಂ ಆಮಾಯ ಾ ರ್ಧವೆ ಕಾೊ ಸ್ಥಚ್ಯಾ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯೆಂನಿ ಮಾಚ್ಯಾ ಯೆಂತ್ ಬರಂವಿಯ ಪರಿೀಕಾಾ ಜೂನ್ನ ಮ್ಹಿನಾಾ ೆಂತ್ ಬರಯ್ಚೊ . ಆನ್ೊ ೈನ್ನ -ಆಫ್ ಲೈನ್ನ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯೆಂಕ್ ಏಕ್ ಥರಾಚಿ ಮಾನಸ್ಥಕ್ ಹಿೆಂಸಾ ಜಾಯ್ಚನಾಸಾಾ ನಾ ಶಿಕಾಪ್ ಪಯ್ಜೊ ಾ ೆಂಚ್ಯಾ ಪರಿೆಂ ಭೌತಿಕ್ ತ್ರಗತೆೆಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂದ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಭಾರ್ ವಹ ಡಿಲ್ಯೆಂಚಿ ಅಭಿಪಾರ ಯ್.

ಭುರ್ಗೆ ಪೊಂಚ್ಯೆ ವಷ್ೆ ೊಂತ್ ....

ಪಾಟ್ಲ್ೊ ಾ ವಸಾಯೆಂನಿ ಸ್ಥಾ ರೀ ಆನಿ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯೆಂಚ್ಯಾ ಬಜೆಟ್ ಅಭಿವೃದೆ ಕ್ ವಿಶೇಷ್ಯ ಗುಮಾನ್ನ ದಲ್ಯೆಂ. ಕನಾಯಟಕ್ ರಾಜಾಾ ಚ್ಯಾ ಇತಿಹ್ಯಸಾೆಂತ್ ಪಯ್ಚ್ೊ ಾ ಪಾವಿ್ ಕನಾಯಟಕ್ ಸಕಾಯರಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖಾ ಮಂತಿರ ಸನಾಮ ನ್ನಾ ಯಡಿಯೂರಪಪ ಹ್ಯಣ್ೆಂ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯೆಂಚಿ ಬಜೆಟ್ (ಆಯವಾ ಯ್) ಪತ್ರ ಮಂಡನ್ನ ಕನ್ನಯ ಫಾಮಾದ್ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ . (ಪಾರ ಥಮಕ್ -ಪ್ರರ ಡಶ್ವಲ್ ಆನಿ ಪದವ ಶಿಕಪ್ ಸಕಾಯರಿ ಇಸಾ್ ಲ್ಯೆಂತ್ ಶಿಕಾಪ ವಾ ವಸಾಾ ಆಸಾ).

‘’ಬಜೆಟ್’’ 91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶಿಕಪ್ ದೆಂವೆಯ ೆಂ ಕತೆೊ ೆಂ ವಹ ಡ್ ಮುಖ್ಾ ರ್ ತ್ಸ್ೆಂಚ್ ತಾಚಿ ಮೂಳ್ವಿ ಸೌಲಭಾಾ ಆನಿ ಉಪಯುಕ್ಾ ಮಾಹೆತ್ ಪಾವಿತ್ ಕಚಿಯ ಬಹು ಗಜೆಯಚಿ, ಶಿಕಾಪ ಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಲ್ೊ ೆಂ ಇಸಾ್ ಲ್ಯಚೆಂ ಬಾೆಂದಾಪ್, ಖೆಳ್ ಮೈದಾನ್ನ, ಪಯ್ಜೆಂವ್ನ್ ಉದಾ್ ಚಿ ವಾ ವಸಾಿ ಶಿಕ್ಷಕಾೆಂಚಿ ನೇಮ್ಕಾತಿ , ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜಯ ತಿೀರ್ಯೆಂಕ್ ನಿತ್ಳ್ ಶೌಚ್ಯಲಯ್ ವಾ ವಸಾಿ ತಾಾ ತಾಾ ಸಕಾಯರಾಚೆಂ ಅಧ್ಾ ಕತ್ಯವ್ನಾ . ಪಯ್ಚ್ೊ ಾ ನ್ನ ಪಯ್ಜೊ ‘’ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸಾ್ ಲ್ಯೆಂತ್ ಶಿಕಾಯ ಾ ಹಯ್ಜಯಕ್ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯಕ್ ಧಮಾಯರ್ಥಯ ಶಿಕ್ಷಣ್ , ಬೂಕ್, ಸಮ್ವಸ್ಾ ರ , ಪಯ್ಚ್ಾ ಕ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್ , ವಾಹನ್ನ ಸೌಕಯ್ಯ , ಜೆವಾಣ್, ಕೆಳ್ಳೆಂ, ತಾೆಂತಾಾ , ಆನಿ ಇತ್ರ್ ವಾ ವಸಾಿ ಆಸಾ, ಆನ್ೊ ೈನ್ನ ಆಫ್ ಲೈನ್ನ ಮ್ಹ ಣೊನ್ನ ಆರ್ಜ ಪರ ಚಲಿತ್ ವಿದಾ ಮಾನಾೆಂತ್ ‘’ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸಾ್ ಲ್ಯ ಕ್ ಖಾಸ್ಥಿ ಸಂಸಾಿ ೆಂನಿ ರ್ಳ್ಯ ೆಂ ಜವೆೆಂಚ್.

ತ್ರಗತೆೆಂತ್ ಮೊರ್ಾ ಭುರ್ಯೆಂ ಆಸ್ಕನ್ನ, ಸಕಾಳ್ಳೆಂ ಪಾರ ಥಯನಾ /ಮಾಗ್ಳ್ಾ ಾ ವಿಧಿ ಸಾೆಂರ್ಜ ಜಾತಾನಾ ಘಾೆಂಟೆಂಚೊ ಅವಾರ್ಜ! ಆರ್ಜ ತಾಾ ಘಾೆಂಟೆಂಚೊ ಸಬ್ದೆ ನಿಶ್ೆ ಬ್ದೆ ಜಾಲ್ಯ. ಏಕಾ ಕಾಳ್ರ್ ಆತಾೆಂಚಾ ಪರಿೆಂ ದ್ಲನಪ ರಾೆಂಚೊ ''ಬಿಸ್ಥಯೂಟ'' ನಾತಾೊ ಾ ರಿೀ ಘರಾ ಥಾವ್ನಕ ರಾೆಂದುನ್ನ ವೆಹ ಲ್ಯಾ ಪೇರ್ಜ, ಧಯ್ಚೆಂ ,ಲ್ಲಣ್ಯ ೆಂ, ಚಟಕ ಚ್ಯಾ ಜೆವಾಾ ಚಿೆಂ ಘಡಿತಾೆಂ ಆರ್ಜ ಚಿೆಂತಾನಾ ತೊೆಂಡ್ನಚ್ಯಾ ಜಬೆಂತ್ ಉದಕ್ ದೆಂವಾಾ . ಆರ್ಜ ಬರಾಾ ಹುದಾೆ ಾ ರ್ ಸ್ಕಭ್ಚಯ ದಾಕೆಾ ರ್, ಇೆಂಜೆೆ ರ್ . ವೈದ್ಾ , ನಾಾ ಯದೀಶ್, ರ್ಧಮಯಕ್ ಭಾವ್ನ ಬೈಣಿ, ರಾಜ್ಕೀಯ್ ಫುಡ್ನರಿ, ಪ್ಲಲಿೀಸ್, ದೇಶ್ ರಾಕೆಯ ಸ್ಕಜೆರ್ ಇತ್ರ್ ‘’ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸ್ ಲ್ಯೆಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲ್ೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮ ಉಡ್ನಸಾಕ್ ಹ್ಯಡಿಜೆ. ಎಕಾ ಕಾಳ್ರ್ ಏಕಾ ತ್ರಿಗತೆೆಂತ್ ಆಸ್ಥೊ ೆಂ ಭುರ್ಯೆಂ ಆತಾೆಂ ಏಕಾ ‘’ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸಾ್ ಲ್ಯೆಂತ್ ನಾೆಂತ್. ತಾಣಿೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ೊ ೆಂ ಇಸಾ್ ಲ್ ಹಳ್ ವಿದಾಾ ರ್ಥಯ ಸಂಘಚ್ಯೆಂನಿ ಮೆಳೊನ್ನ ಅಭಿವೃದಿ ಕರಿಜೆ ‘’ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸಾ್ ಲ್ ಉರಯ್ಚಜೆ ಸಭಾರ್ ರೂಕ್ -ಝಡ್ನೆಂ ಮ್ಧೆಂ ಮುಕಾೊ ಾ ದಸಾೆಂನಿ ಆಮೆಯ ೆಂ ‘’ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸಾ್ ಲ್ ಪಜ್ಯಳೊೆಂದ ಆನಿ ಖಾಸ್ಥಿ ಇಸಾ್ ಲ್ಯಕ್ ಪಾಟೆಂ ಘಾಲ್ಕ ‘’ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸಾ್ ಲ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊೆಂದ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಏಕ್ ಬಳ್ಧಿಕ್ ಆಶ್ವ ಜಾವ್ನಕ ಆಸಾ. ಹಳ್ಯ ಚ್ಯಾ ದುಬಾಯ ಾ ಯುವಕ್ /ಯುವತಿಯ್ಚ್ೆಂಕ್ ವಾಟ್ ಚುಕನಾಸಾಾ ನಾ ಮುಕಾರ್ ವಚೊೆಂಕ್, ಸವ ಯಂ ಉದ್ಲಾ ೀಗ್ಲ ಸೃಷ್ಟ್ ಕನ್ನಯ ಆಪೊ ಫುಡ್ನರಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳ್ವ್ನಕ

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಕ್ ‘’ಸಕಾಪರಿ’’ ಇಸಾ್ ಲ್ಯ ಮುಕಾೆಂತ್ರ ವೃತಿಾ ಜೀವನಾಕ್ ನವೆೆಂ ರೂಪ್ ಆನಿ ಅಯ್ಚ್ಮ್ ಮೆಳೊೆಂದ ಮ್ಹ ಳ್ಳಯ ಅಶ್ವಯ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ತ್ಸ್ಥವ ೀರೆೆಂತ್ ದಸ್ಕನ್ನ ಯ್ಜೆಂವೆಯ ೆಂ ಪೆಂತುರ್ ಮಾನ್ಸ್ಾ ‘’ರೊನಾಲ್ಿ ಕುಲ್ಯಸ್ಕೀ’’ಕ ಉದಾ ಮ, ಮಂಗುಯ ರ್ ಹ್ಯೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ಲೀಷಕಪ ಣ್ವೆಂತ್ ಬೆಂಗುಯ ರ್ ಶೆರಾ ಥಾವ್ನಕ ತಿೀಸ್ ಕಲ್ಲೀಮೀಟರ್ ಆಸಾಯ ಾ ನವರತ್ಕ ಅಗರ ಹ್ಯರ ಮ್ಹ ಳ್ಯ ಾ ಕಡೆನ್ನ ತಾಣಿೆಂ ಅಭಿವೃದಿ ಕೆಲ್ೊ ೆಂ ''ಸಕಾಪರಿ'' ಇಸಾ್ ಲ್...)

ಪಾಟ್ಲ್ೊ ಾ ದೇಡ್ ವಸಾಯ ಥಾವ್ನಕ ಖಂಚ್ಯಯ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಾಿ ೆಂತ್ ಭೌತಿಕ್ ತ್ರಗತಿ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯೆಂಕ್ ಚಲವಾಕ ಆನ್ೊ ೈನ್ನ ಆನಿ ಪೂವ್ನಯ ಯ್ೀಜತ್ ಚಿತಿರ ೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಾ ವಿಡಿಯ್ೀ ಕೊ ಪಪ ೆಂಗ್ಲ ಮುಕಾೆಂತ್ರ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯೆಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ಒದರ್ಸ ಲ್ಯೆಂ. ಭುಗ್ಳ್ಾ ಯೆಂಕ್ (ಪಾರ ಥಮಕ್ ,ಪ್ರರ ಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಉನಕ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್) ನ್ಟವ ಕ್ಯ ಸಹಿತ್ ಗ್ಳ್ರ ಮೀಣ್ ಮ್ಟ್ಲ್್ ಚ್ಯಾ ವಿದಾಾ ರ್ಥಯೆಂಕ್ ''ಆನ್ೊ ೈನ್ನ ಕಾೊ ಸ್ಥಚೊಾ '' ಸಭಾರ್ ಧೊಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತ್. 2021-22 ವಸಾಯಚೊಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಚಟ್ಟವಟಕೊ ಸ್ಪ್್ ೆಂಬರ್ಅಕೊ್ ೀಬರ್ ಮ್ಹಿನಾಾ ತ್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಜಾತಾತ್ ಹ್ಯಾ ದಶೆನ್ನ ಸಕಾಯರಾನ್ನ ವಿಶೇಷ್ಯ ಗುಮಾನ್ನ ದೆಂವೆಯ ೆಂ ಅತಿ ಅವಶ್ಾ ಜಾವಾಕ ಸಾ.

ಅನೀಶ್ ಕಲ ೀಡ್ ಮುದರಂಗಡಿ ------------------------------------------------------

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಂಕನಾಡಿ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಹ ೋಮಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆಸ್ಪತ ರಂತ್ ಒಪಿಡಿ ಸ ೋವಾ ಉದ್ಾಾಟನ್

ಭಲಾಯ್ಕೆ ಚತಾರಯ್ ಹರ್ ಏಕ್ಲಾಲಾಚಿ

ಜವಾಬ್ಾಾರಿ: ಫಾ| ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕುವ ಲ

ಭಲಾಯ್ಲಾ

ಚತಾ್ ಯ್ ಹರ್ ಏಾಿ ಾ ಚಿ

ಜವಾಬ್ಲಾ ರಿ

ಜಾಾಂವಾ್ ಸ್ವ.

ಹೊೋಮಿಯೊೋಪಥಿ

ಏಕ್

ಆನಿ ಸುರಕಿಿ ತ್ರ ಉರಾಸ್ವಕೆಾಾಂ ಕಯ್ಲಾತಾ. ಅಸಾಂ

ಕೆಲಾಿ ಾ ನ್

ಪಿಡ್ಟ

ಯ್ಲಾಂವಿಯ

ಪುರಾತನ್

ರಾವವೆಾ ತಾ ತಸಾಂಚ್ ಹೊೋಮಿಯೊೋಪಥಿ

ವಯ್ತಾ ಾಂಚಿ ಪದ್ಿ ತಿ ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊನ್ ಹಿ

ಭಲಾಯ್ಲಾ ಸುಧಾರಣ್ಯಕ್ ಕುಮ್ಕ್ ಕತಾಾ.

ನೈಸಗ್ಳಾಕ್

ಚಡಿೋತ್ರ

ಕ್ಷಮ್ತಾ

ಪಿಡ್ಸಸ್ವ್ ಕ್

ಊಸವ್ನ್ ,

ಗೂಣ್

ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ

ಏಾ

ಕಚ್ಯಾ ಾಾಂತ್ರ ಜಾಾಂವಾ್ ಸೊನ್

ಸ್ವಾಂಪ್ ದ್ಯಯಿಕ್

ಸ್ಥದ್ಯಿ ಾಂತ್ರ

ಹೊಾಂದೊನ್

ಆಸ್ವ.

ಹಿ

ಪಿಡ್ಸಸ್ವ್ ಾಂನಿ

ಮಾತ್ರ್

ಘನಾಸ್ವ್ ನಾ

ಭಲಾಯ್ಲಾ ವಂತಾಾಂನಿಾಂಯ್

ಫಕತ್ರ

ವಾಪು್ ನ್

ತಾಾಂಚಿ ಭಲಾಯಿಾ ಸುಖ್-ಸಂತೊೋಸ್ವಚಿ

ಪಯ್ಲೆ

ಖಚಿಾನಾಸ್ವ್ ಾಂ,

ಘತ್ರಕಲಾಿ ಾ ನ್

ಕಿತಾಂಚ್

ವಾಯ್ಾ

ಪರಿಣಾಮ್

ನಾಸ್ವ್ ಾಂ

ಆಸಯ ಾಂ

ಹೊೋಮಿಯೊೋಪಥಿ ಬರೆಾಂಚ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ ಚ್ಯಾ ರಿಟೆಬ್ಕಲ್ಪ

ಭಲಾಯ್ಲಾ ಕ್

ಉಪಾಾ ರಾಕ್

ಪಡ್ಟಾ

ಫಾ|

ಮುಲಿ ರ್ ಇನ್ೆ ಕಟಿಟೂಾ ಟ್

ಹಾಾಂಚೊ ನಿದೇಾಶಕ್ ಫಾ| ರಿಚ್ಯಡ್ಾ

94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೈದ್ಾ ಕಿೋಯ್

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್

ಡ್ಟ|

ಗ್ಳರಿಶ್

ನಾವಡ ಯು. ಕೆ. ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, ಎಫ್.ಎಮ್.ಎಚ್.ಎಮ್.ಸ್ಥ ಎಲೋಯಿೆ ಯಸ್ತ ಕುವೆಲ.

ಧರನ್

ನಿದೇಾಶಕ್

ನಿದೇಾಶಕ್

ಫಾ|

ರಿಚ್ಯಡ್ಾ

ಕುವೆಲ ಹೆಾಂ ಚಿಕಿತಾೆ ಲಯ್ ಮಾಗ್ತಣ ಾ ಕನಾಾಟಕ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ

ಆಸ್ ತ್ರ್

ಏಕ್

ಮಂಗುೊ ಚಿಾ

ಪುರಾತನ್

ತಸಾಂಚ್

ಬರಾಬರ್ ಆಶಿೋವಾದುನ್ ಉದ್ಯಘ ಟನ್

ಕನ್ಾ ಹೊೋಮಿಯೊೋಪಥಿಾಂತ್ರ ವಿಶೇಷ್

ಕಂಕನಾಡಿ ಮ್ಹ ಣೊನ್ಾಂಚ್ ಸವಾಾಾಂಕ್

ಚಿಕಿತಾೆ ಲಯ್

ಫಾಮಾದ್ರ

ವಿಶಾಾ ಾಂತ್ರ ಮ್ಟಿಾ ಮಾಹ ಹೆತ್ರ ದಿೋಲಾಗೊಿ .

ಜಾಲಿಿ

ಫಾ|

ಹೊೋಮಿಯೊೋಪಥಿಕ್

ಮುಲಿ ರ್

ಆಸ್ಥಯ

ಅವಶಾ ಕತಾ

ಮೆಡಿಕಲ್ಪ

ಾಲೇಜ್‍ ಆನಿ ಆಸ್ ತ್ ಾಂತ್ರ ಸುಾ್ ರಾ

ಆಸ್ ತ್ ಚೊ

ಸಾಳಿಾಂ

ರೋಶನ್ ಾ್ ಸ್ವ್ ನ್ ಸವಾಾಾಂಕ್ ಸ್ವಾ ಗತ್ರ

ವೈವಿಷ್ಾ ಾ

(ವಿಶೇಷ್

ಚಿಕಿತಾೆ ಲಯ್

ಕಿಿ ನಿಕ್)

ಪಿಡ್ಸಸ್ವ್ ಾಂಚೊ

ವಿಭಾಗ್

ಸುವಾಾತ್ತನ್

ಫಾ|

ಭಾಯ್ತಿ ಾ

ಕೆಲ.

ಆಡಳಿತಾಧಿಾರಿ

ರೋಜ್‍ಕಮೇರಿ ಸ್ವಾ ಮ್ ಆನಿ

ಸೇವಾ

ಪಂಗ್ತೆ ನ್

ಕುವೆಲ

ದೇವಾಚೆಾಂ

ಆಶಿೋವಾಾದ್ರ

ವೈದ್ಾ ಕಿೋತ್ರ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್

ಉಲಯ್ತ್ ಲ.

ಪಾ್ ಥಾನ್

ನಾವಡ್ಟನ್ ಹಾಾ ಹಾಾ

ಸಂಸ್ವಿ ಾ ಾಂಚೊ

ಆಡಳಿತಾಧಿಾರಿ

ಡ್ಟಯಸ್ತ,

ಫಾ|

ಫಾ|

ಹೊೋಮಿಯೊೋಪಥಿಕ್

ಫಾ|

ಗ್ಳೋತ್ರ

ಗ್ತವ್ನ್ ಮಾಗೆಿ ಾಂ.

ಡ್ಟ|

ಗ್ಳರಿಶ್

ಆಸ್ ತ್ ಾಂತ್ರ ದಿಾಂವಿಯ

ಸಹ

ವಿಶೇಷ್ ಸೌಲಭಾ ತ ವಿಶಾಾ ಾಂತ್ರ ವಿವರ್

ರೋಹನ್

ದಿಲ. ಆಸ್ ತ್ ಚಿ ಚಿಕಿತಾೆ ಸಮಿತಿ ಆನಿ

ಮುಲಿ ರ್

ಆಧಾಾ ತಿಾ ಕ್

ಸಮಿತಿಾಂನಿ

ಸ್ವಾಂಗ್ತತಾ

ಮೆಡಿಕಲ್ಪ

ಮಾಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಕಲ್ಲಿ ಾಂ ಾಯಾಕ್ ಮ್

ಾಲೇಜ್‍ ಪಾ್ ಾಂಶುಪಾಲ್ಪ ಡ್ಟ| ಇ. ಎಸ್ತ.

ಡ್ಟ| ಶಲಿಾನ್ ಪಾವ್ನಿ ಹಿಣ್ಯಾಂ ನಿರೂಪಣ್

ಜೆ. ಪ್ ಭು ಕಿರಣ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ವಿ ಾ ಾಂಚೊ

ಕೆಲ್ಲಾಂ.

95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

-ರೊನ್್ ಬಂಟ್ವಿ ಳ್.


ಭ ಂಡಾಂ ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟ್ಾಾನ್ ಭಾಜ ಚಂ ಾಯಿಿ ರ್ ಇಲ್ಲಿ ಾಂ ತೇಲ್ಪ ಘಾಲ್ಪ್ ಭೆಾಂಡ್ಟಾಂ ಾಳಿೆಾಂ ಜಾತಾಸರ್ ಬರಿೋಾಂ ಭಾಜ್‍. ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಇಲಿ ಮಿರಿಯ್ತ ಪಿಟ್ ಆನಿ ಮಿೋಟ್ ಘಾಲ್ಪ್ ಭಾಜೆ್ ೋ

ರಾವ್ನ. ಪೂರಾ ಭಾಜಾಿ ಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ರ ಭುಾಂಯ್ ದ್ವರ್ ಆನಿ ಹುನೊನಿ ಖ್ಯಾಂವ್ನಾ ದಿೋ.

ಕೆಳಿಾಂ ಸುಖಿಾಂ

1/2 ಕಿಲ ವ 1 ಕಿಲ ಭೆಾಂಡ್ಟಾಂ (ಧುಾಂವ್ನ್ , ಪುಸುನ್ ಉಭಿಾಂ ಭಾರಿೋಕ್ಕಶೆಾಂ ಕುಡ್ಸಾ ಕನ್ಾ ದ್ವರ್)

4-5 ನಿಸ್ವ್ ಾ ಚಿಾಂ ಕೆಳಿಾಂ (ಬ್ಲಾಂಗ್ತಳಿಾಂ) ಸ್ವಲ್ಪ ಾಡ್್ ಉಕಡ್್ ದ್ವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಾಂ ತೇಲ್ಪ ಹುನ್ ಕನ್ಾ ತಾಾ 96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1 ಟಿೋಸ್ಕ್ ನ್ ಸ್ವಸ್ವಾಂವ್ನ, 1 ಟಿೋಸ್ಕ್ ನ್ ಉಡ್ಟಾ ಚಿ ದ್ಯಳ್‍ಲ, 2-3 ಸುಖೊಾ ಮಿಸ್ವಾಾಂಗೊ, ಇಲಿ ಬವಾಚೊ ಪಾಲ, ಹಿಾಂಗ್, 2 ತನೊಾ ಾ ಮಿಸ್ವಾಾಂಗೊ, 1/2" ಆಲಾಾ ಚೊ ಕಚೊರ್ ಕನ್ಾ ಉಕಡ್ಸಿ ಲಿಾಂ ಕೆಳಿಾಂ, ಮಿೋಟ್, 1 ಲಿಾಂಬ್ಲಾ ಚೊ ರೋಸ್ತ ಘಾಲ್ಪ್

ಭಸುಾನ್ ಭುಾಂಯ್ ದ್ವರ್.

Chicken masala powder Ingredients for masala powder:

3) 1 tbsp cumin 4) 1 tsp mustard seeds 5) 1 tsp cloves 6) 3 pcs black cardamom 7) 2 inch cinnamon stick 8) 1 tbsp black pepper seeds 9) 2 tsp turmeric powder

Preparation : 1) 250 grams kashmiri chillies 2) 1 cup coriander seeds

- Heat a nonstick pan and dry roast on medium flame all above ingredients 97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


5) 2 pcs bay leaves 6) 1 spring curry leaves 7) 2 tbsp oil 8) salt as per taste 9) 2-3 tbsp above chicken masala powder except turmeric powder (roast chillies separately) - Don't burn the ingredients while roasting just fry till aroma comes (approx 2-3 minutes) - Keep aside to cool down completely

- In a mixture jar, make a fine powder of roasted ingredients and transfer into a bowl. Add turmeric powder, mix well and let it cool down completely - Once cooled down transfer into sealed jar preferably glass jar and can store for few months in the fridge.

Preparation of chicken masala Ingredients : 1) 1 kg chicken cut into small pieces 2) 1 medium tomato finely chopped 3) 1 medium onion finely sliced 4) 2-3 pcs garlic crushed

Recipe : - In a cooking vessel, heat oil - Once oil is hot, fry onion till golden brown - Add bay leaves and curry leaves and fry for a while

98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


coconut (roasted in a fry fan till light golden brown) after adding masala powder and cook again for 5 mins on low flame

- Add chicken, stir well and fry for 5 mins on high flame (until chicken pcs turn into golden colour) - Reduce the flame and add tomato and salt. Stir well, cover the lid and cook until chicken almost cooked (approx 7-8 mins on medium flame) - In between, open the lid and add 1 cup hot water - Add 2-3 tbsp masala powder, stir well and cook on low flame for 5 mins and switch off the flame and transfer into serving bowl

2) If you want to make chicken curry, pls add 1 cup thick coconut milk ( after adding masala powder) and 2 cups of hot water mix well and take a full boil. Enjoy chicken above chicken dishes with rice, Idli, panpole, rotti as per your choice

- Garnish with coriander leaves

Note : You can make 3 different varieties of chicken with above masala powder 1) If you want to make chicken sukka with cocunut, add 1 cup grated 99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


M JESSY DSOUZA

ONION PAKODA | PIYAVA BAJE NEERULLI BAJE | ERULLI BAJE

2 big sliced onion 1/2 cup gram flour 2 tbsp rice flour 1 - 2 fine chopped green chilli 1/4 tsp cumin seeds Pinch of ajwain Pinch of turmeric Pinch of hing 1 tsp crushed coriander seeds Chilli powder as required Few chopped curry leaves Few chopped coriander leaves Piece of chopped ginger Salt to taste Pinch of baking soda {optional} 1/2 tsp hot oil Oil for frying pakodas

Paves yeatha Barsha Barpundu. Becha becha crispy karu

METHOD:

kuru onion pakoda with chai

*Take sliced onion in big bowl. *Add all chopped ingredients, salt & powders mix well. *Add rice flour & gram flour as required and mix again very well without adding water.

BALE CHA PARKA INGREDIENTS:

100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


︎Once all bind together add hot oil and mix again. ︎Take kadai with oil and fry pakodas low to medium flame until crisp. No need any shape for these pakodas.

︎I have added hot oil & not included baking soda. Its your own choice.

TIPS: ︎Do not add water as onions will release its own moisture after adding salt. ︎Added extra water will make onions soggy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAC felicitates Activist & Thinker

Mr Vivekananda H K

St Aloysius College (Autonomous),

and

Mangaluru organised an interaction

Bengaluru based Activist & Thinker,

101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

felicitation

programme

to


Vivekananda

with

his

unique

mission planned to spread the word on Human Values. Therefore, on 1 November 2020, he launched his mission from Vanamarpalli village in Bidar

district.

He

reached

Mangaluru on 2 August, and after a few interactions with some of the educational institutions in town, and an interview for a TV Channel, he visited

St

Aloysius

College

(Autonomous), Mangaluru. 53-year-old Vivekananda H K for his Mission, trying to cover 12,000 kms on foot in order to inspire and bring awareness on the importance of HUMAN VALUES. The programme

was held on Tuesday, 3 August 2021.

state-wide foot march to restore the human values and to understand

A Postgraduate in History,

Dinesh

Nayak,

from

the

department of Kannada, introduced Mr Vivekananda which was followed by a felicitation to him. Addressing the audience, he stressed on the importance of Human Values. He

said,ಕ “Valuesಕ inಕ allಕ theಕ fieldsಕ areಕ deteriorating. Human beings are

Mr Vivekananda has taken this

the society from close quarters.

Dr

weighed in terms of money, power, and publicity. As we are living in a modern

technological

society,

things can be obtainedಕ onಕ one’sಕ

fingertips. There is a need for restoration of human values and to respect good people in the society. 102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


If our hearts, homes, and words

society. Let us take the words of

change within the next 15 years, we

wisdom spoken by Vivekananda H K

can restore human values in

very seriously and try to make a

society.”ಕ

difference within ourselves, and in theಕ College”,ಕ addedಕ Drಕ Praveenಕ

Rev Dr Praveen Martis SJ, having touched

and

Vivekananda’sಕ

inspired

by

whole-

So far, Mr Vivekananda has covered

complimented

20 districts and intends to cover the

Vivekananda for his inspiring and

remaining districts by December

motivating talk aiming to respect

2021. He usually covers between

Humanಕ values.ಕ “Whileಕ Mahatmaಕ

30-40 kms a day. He has given more

Gandhi and Mother Teresa are no

than 1000 lectures on the need to

more, who taught us human values,

live a life with values like our

we now have Swami Vivekananda in

forefathers.

the form of Vivekananda H K, who

Drಕ Alwynಕ D’Sa,ಕ Registrar/Controllerಕ

has been going around in his

of Examinations of the College

mission spreading the good word

compered the programme and

for Human Values, and convincing

delivered the vote of thanks.

heartedly

speech,ಕ

Martis, SJ.

people to make a difference in the ------------------------------------------------------------------------------------

103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


St. Agnes College (Autonomous) honours two of its faculties in recognition for their achievement.

On Saturday, Associate Professor Dr R. Nagesh, and Dr Hithakshi B, were honoured by Sr Dr Lydia A. C. Superior & Joint Secretary St Agnes Convent & Institutions. It can be recollected that in April this year, Dr R. Nagesh was conferred with the Red Diamond Achiever Award 2020-21 in recognition to his contribution in sport & literary contribution. Speaking during the felicitation, Dr. Nagesh the veteran Army officer who has also served 20-years in the army said that everyone must contribute for the betterment of institutionಕ andಕ society.ಕ “Weಕ mustಕ grow by changing our thoughts as per the changing times of the society. Else we will feel disconnectedಕfromಕsociety,”ಕheಕsaid.

Dr Hithakshi B who was CTO, NCC Airwing was recently commissioned as Flying Officer, is now the ANO. She thanked the management, family and her colleagues for encouraging and supporting her to attendಕ theಕ course.ಕ “Althoughಕ Iಕ hadಕ to face a lot of challenges in the beginning. I did not give up. Driven by the support that was shown to me, I was committed to the course andಕ completedಕ theಕ training,”ಕ sheಕ said. Congratulating the felicitated staff, Sr Dr Lydia A. C. said that Dr. Nagesh and Dr. Hithakshi were driven by their own commitment and society and country needs people like them. Dr Shailaja H. G. Associate Professor from Hindi Department introduced Dr. Nagesh and Lt Gayathri B K, ANO

104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


of Army Wing introduced Hithakshi, to the audience.

Dr.

session into prayer

Sr Dr Venissa A.C. Principal, Sr Assistant Professor, Amora Roopa Rodrigues, the Vice Principal, Monteiro compered the event and Sr Carmel Rita A.C. the Associate Professor Dr Adelaide Administrator, Mr Charles Pais, the Saldanha, and group invoked the Registrar were present at the occasion. ------------------------------------------------------------------------------------

SAFECHR invites ‘survivors’ on Northwest Indiana UN World Day

Against Trafficking in Persons

SAFE Coalition for Human Rights (CHR) President Dr. Kalyani Gopal invitedಕ Haroldಕ D’Souzaಕ survivorಕ ofಕ labor trafficking and debt bondage

to empower 200 delegates on July 29th, 2021, at Northwest Indiana United Nation World Day Against

Trafficking in Persons.

This auspicious event was hosted by SAFECHR

at

Indian

American

Cultural Center on July 29th, from 4

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


PM to 8 PM. The welcome was addressed by Dr. Kalyani Gopal. Mayor

Mark

Prince

sent

his

welcome speech.

Victims

and supporting them on

their road to rehabilitation. At

SAFECHR

Conference

six

Thisಕyear’sಕthemeಕforಕtheಕUNಕWorld

survivors shared their experience

Day Against Trafficking in Persons

andಕ expertise.ಕ Haroldಕ D’Souzaಕ wasಕ

highlights

the only male survivor at this event.

the

importance

of

listening to and learning from survivors

trafficking.

Haroldಕ D’Souzaಕ shared his journey

Survivors are key actors in the fight

from slavery to success stating, “Iಕ

against human trafficking. They play

am a common man, failure, and

a

establishing

sinner.ಕ Failedಕ onಕ 4ಕ P’s.ಕ Failedಕ asಕ aಕ

effective measures to prevent this

Parent, Provider, Protector and as a

crime, identifying, and rescuing

Person. Ashley House is one of the

crucial

of

human

role

in

106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


organization focused on prevention, education,

protection,

and

empowerment of victims, survivors, vulnerable

population,

and

community members. EOI has a goal to open operations in 50 countries. most unique shelter homes for women in USA. I am requesting Senators,

Prosecutors,

Law

Enforcement Agencies, Dr. Gopal, and Community Members to start a

“MaleಕShelterಕHome”.ಕIಕflippedಕtheಕ4ಕ P’sಕ into: Passion, Purpose, Power, and

Prayers.

Please

save

this

National Human Trafficking Hotline on your cell phones: 1-888-3737888”.

Many victims of human trafficking have

experienced ignorance

or

misunderstanding in their attempts to

get

help.

They

have

had

traumatic post-rescue experiences during identification interviews and legal proceedings. Some have faced revictimization and punishment for crimes they were forced to commit by their traffickers. Others have been subjected to stigmatization or

Invited speakers at the event were

received inadequate support.

Eddie D. Melton, Senator, State of Indiana, Chief Hector Rosario (East

Learningಕ fromಕ victims’ಕ experiencesಕ

Chicago), Representative Earl Harris

and turning their suggestions into

and

concrete actions will lead to a more

Robert

Cotton,

Prosecutor

Bernard Carter, and Gary Germann.

of

Eyes

and

effective

approach in combating human

TodayಕHaroldಕD’Souzaಕisಕthe President

victim-centered

Open

International (EOI) a non-profit

trafficking. ---------------------------------------

107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಜ್‍ ಬಹು ಭಾಷ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯಣ ರ್

ಹಾಣ್ಯ

ಶಾಲ್ಪ

ಡಲಿಫ ಾಸ್ಥೆ ಯ್ತ ಹಾಾ ಭೆಟ್ ಕರನ್

ಡಲಿಫ

ಾಸ್ಥೆ ಯ್ತಚಿ ಸವಾ ವಾಖಣಿ

ನಾಟಕ್ಕಭಂಡ್ಟರಾಚ್ಯ ಅನುಷ್್ ನವಿಶಿಾಂ

ಖಜಾಾಂಚಿ

ವಿಚ್ಯರ್ ವಿನಿಮ್ಯ ಕೆಲ.

ಾಸ್ಥೆ ಯ್ತಚೊ KNS ಆಡಳ್ತ್್ ಾ ಸ್ವಾಂದೊ ಜೊಸ್ಥೆ

ಹಾಾ ವೆಳ್ತ್ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷ ಲಿಸಾ ನ್ಕಡಿಸೊೋಜ

ಪಾಾಂಗೂ್ ನ್ಕ ಜೆರಿ

ಕಲ್ಲಕ್

ಕನೆೆ ಸೊ,

ಥಿಯೊೋದ್ರ್, PRO ರಮಂಡ್

ಡಿಕೂನಾ ಹಾಜರ್ ಅಸಿ

------------------------------------------------------------------------------------------

108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


(ಭಾಗ-2) ಏಕ ಗ್ತಾಂವು್ ಲಾಾ ನ ಆನೆ್ ೋಕ ಗ್ತಾಂವಾ ಬದ್ಲಿ ಜಾವಿಯ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರಿ ಏಕ ಜಾಗೆರಿ ಸಮ್ ಚಿಗುರಿಲ ಝಾಡ್ಟಕ ಮೂಳ ಸಮೇತ ನಿಾೊ ನು ಆನೆ್ ೋಕ ಕಡ್ಸನ ರಯಿಲಾಾ ವರಿೋಚಿ. ಪಣ ಕಸೆ ನೆ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಜಾತಾ್ ? ಸಾಾರಿ ನೌಕರಿ ಮ್ಹ ಳೆಕಿ ವ್ಚಚೆಯ ಾಂ ಪಡತಾ. ಶಿರಾಲಿ ಗ್ತಾಂವ ಸ್ವನು. ಮಾಸ್ ರಾಕ ಲೋಾಾಂಲ ಪರಿಚಯ ಜಾವಚ್ಯಾ ಕ ಜಾಸ್ಥ್ ದಿವಸ ಲಾಗ್ಳಲಾ್ . ಏಕ ಭಾಡ್ಸ ರೂಮ್ ಕೋನುಾ ರಾಬ್ಲಿ ತೊ. ಾಟೆಾ ಅಪು್ ಲ್ಲ ಖ್ಯನಾವಳಿಾಂತ್ತ ಜೇವಾ್ ಲ. ಾಟೆಾ ಆಪು್ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರಿ ಯಮುನಾಲ ಬ್ಲಪಾ್ . ಖ್ಯನಾವಳಿಾಂತ್ತ ಜೇವಣ ಬರೆಾಂ

ಮೆಳ್ ಸ್ಥಲ ದಿಕೂನು ಮಾಸ್ ರ ಾಯಮ್ ಚೊ ಗ್ಳರಾಯಿಕ ಜಾಲಿ . ಮಾಸ್ ರಾಲಿ ಾಟೆಾ ಆಪು್ ಲಿ ಜಾತಿ ಏಕಿಾ ೋಚಿ. ಪರಿಚಯ್ತಾಂತೂನ ವಿಶಾಾ ಸ ನಿಮಾಾಣ ಜಾಲ. ವಿಶಾಾ ಸ್ವಾಂತೂನ ಸಂಬಂಧ ನಿಮಾಾಣ ಜಾಲ. ಾಟೆಾ ಆಪೂ್ ನ ಯಮುನಾಲ ಲಗ್ ಮಾಸ್ ರಾ ಒಟುಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಾಂ. ಮಾಸ್ ರ ಾಟೆಾ ಆಪು್ ಲ ಜಾಾಂವಯಿ ಜಾಲಿ . ಕಿತಿ ಕಿ ವಷಾ ಪ್ ಯತ್ ಕನುಾಯಿ ಸೊಯರಿಕ ಜಮವಚ್ಯಾ ಕ ಜಾಲಿಲಾ್ ಸ್ಥಲ್ಲ. ಆತ್ ಾಂ ತಾಾ ಪ್ ಯತಾ್ ಕ ಫಲ ಮೆಳಿೊ ಲ್ಲ. ದುಸರೆ ಲಗ್ ಜಾವಚ್ಯಾ ದಿಕೂನು ಮಾಸ್ ರ ಕಸೆ ಲ್ಲ ಅಟಿ ಘಾಲಾ್ . ಪತಿ್ ಾ

109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೇಳ್ತ್ಮೇಳಿ ಭಿ ಪಳೈನಾ. ಪಯ್ಲಿ ಲಗ್ ಪತಿ್ ಾ ಪಳ್ಳೋನು ಕೆಲಿಿ ಲ್ಲಾಂ. ದೇವಾಲ ಪ್ ಸ್ವದ್ ಭಿ ಘತಿ್ ಲ. ತರಿ ಸುದ್ಯಾ ಾಂ ಜೆ ಘಡಚ್ಯಾ ನಾ ಆಸ್ಥೆ ಾಂಲ್ಲ ತೇಾಂಚಿ ಘಡಲ್ಲಾಂ. ಹಾಾ ದುಸರೆ ಲಗ್ತ್ ನಂತರ ವಷ್ಾ ಭಿತ್ ರಿ ಮಾಸ್ ರಾಲ ಘರಾಾಂತ್ತ ಪಾಳೆೊ ಾಂ ಹಾಲ್ಲಿ ಾಂ. ತಾಾಾ ಚೆಲಿ ಜಾಲಿ . ಖುಷೇನ ತಾಾಾ ಆನಂದ್ ಮಹ ೋಣು ನಾಾಂವ ದ್ವರಲ್ಲಾಂ. ಏಕ ಪಂತಾ ಗುಲಾಬ್ಲ ಝಾಡ್ಟಕ ಕಳ್ಳ ಆಯೊಿ ಮ್ಹ ಳೆಕಿ...ತೊ ಫೂಲಚ್ಯಾ ಕ ವೇಳ ಲಾಗ್ತ್ . ಏಕಕ ಪಾಕಳಿ ಫೂಲತ ವತಾ್ . ಚಡೂಾಾಂವಾಲಿ ವಾಢಿ ಭಿ ತಸ್ಥೆ ಾಂಚಿ. ತಾನಿ್ ಹೊೋಡ ಜಾಲಿಲ್ಲಾಂ ಕಳ್ತ್್ . ಆನಂದ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆ ಏಕಕ ವಗಾ ಪಾಸ ಜಾಯ್ ಗೆಲಿ . ತಾಣ್ಯ ಕಲೇಜಾ ವತ್ ನಾ ಮಾಸ್ ರ ರಿಟ್ಕಯರ ಜಾಲಿ . ರಿಟ್ಕಯರ ಜಾಲ್ಲಿ ನಂತರ ಚಡ ದಿವಸ ತೊ ವಾಾಂಚೂನ ಉರಿಲಾ್ ಾಂ. ತಾಾಾ ಡ್ಟಯಬ್ರಟಿಸ್ತ ಆಸ್ಥೆ ಲ್ಲಾಂ. ಬಿ ಡ್ ಪೆ್ ಶರ್ ಆಸ್ಥೆ ಲ್ಲಾಂ. ತೊ ತಾಜೆಾ ವಾಸಪೂಸ ಘೇನಾಸ್ಥಲ. ಜೆನಾ್ ಪಯ್ಲಿ ಹಾಟಾ ಏಟೇಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಾಂ ತನಾ್ ಖೂಬ ಉಶಿೋರ ಜಾಲಿಿ ಲ. ತಾಾಂತ್ತಲಾಾ ನ ತೊ ವಾಾಂಚಿಲ ನಾ. ಬ್ಲಪಾಯ್ ಮ್ತಾನಾ ಆನಂದ್ MSc ಫಾಯನಲಾಾಂತ್ತ ಆಸ್ಥೆ ಲ.

(ಭಾಗ-3) ಕ ಕ ಕಅನಂದ್ಯನಕMScಕಪಾಸಕಕೆಲ್ಲಿ ಾಂ.ಕತಾಾಾ ಕ ಜೂನಿಯರ್ಕ ಾಲೇಜಾಾಂತ್ತಕ ಲ್ಲಕಯ ರರಾಲಕ ಜೊೋಬಕಮೆಳೆೊ ಾಂ. ಕ ಕ ಕ ಯಮುನಾಕ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿತಿ ಕ ಬಗ್ಳಗ ಕ ಚೆಲಾಿ ಾ ಕಕ ಲಗ್ ಕ ಕಚ್ಯಾ ಾಕಕ ಖಟಪಟಕ ಕತಾಸ್ಥಲಿ.ಕಏಕಕಕಡ್ಸನಕಪತಿ್ ಾಕಬರಿಕಮೇಳ್ ಕ ಯ್ಲತ್ ಮಹ ೋಣುಕ ಚೆಲಿಿ ಕಕ ಪ್ರಳ್ಳೋಚಕ ಾಯಾಕ್ ಮ್ಕಠ್ರೈಲ. ಕ ಕ ಕ ಆನಂದ್ಯಕಕ ರೂಪಕ ಆವೈಲ್ಲಾಂಕ ಆಯಿಲ್ಲಾಂ.ಕ ಶರಿೋರಾನಕ ಘಟಾ ಮುಟಾ ಕ ಆಸ್ಥಲತಿಕಿಕ ಚಂದ್ಯಯಿಕ ನಾಸ್ಥಲಿ.ಕಕುರೂಪಕ ದಿಸ್ ಸ್ಥಲ.ಕ ಬ್ರದಿಿ ೋನಕ ಚುಕಾ,ನಿವಾ ಾಸನಿ.ಕ ತಾಕಾ ಕಪಳೈಲಿಕಚೆಲಿಿ ಕಸರೋಜಾಕರೂಪಾನಕ ಚಂದ್ಕ ದಿಸ್ ಸ್ಥಲಿ.ಕ ಕಣ್ಯಕ ತಿಗೆಲಕ ರೂಪಾಕಕ ಮೋಹಿತಕ ಜಾತ್ ಸ್ಥಲ್ಲ.ಕ ಭೂಲೋಾಾಂತ್ತಕ ಜನಾಾ ಕ ಆಯಿಲಕ ಅಪೆ ರಾಕ ತಿ.ಕ ಆಪು್ ಣಕ ರೂಪಾನಕ ಚಂದ್ಕ ಮಹ ೋಣುಕ ತಿಾಾ ಕ ಭಯಂಕರಕಗವಾಕಆಸ್ಥೆ ಲ್ಲಾಂ. ಕ ಕ ರೂಪಕ ಆನಿಕ ಗವಾಕ ಮ್ಹ ಳ್ತ್ಾ ರಿಕ ಸ್ವಡಿಕ ಆನಿಕ ಬ್ಲಿಜಾಚಿಕ ಮೆಚಿಾಂಗಕ ಆಸ್ಥೆ ಲಾಾ ವರಿೋಚಿ. ಕ ಕ ಕ ತಾಾ ಕ ಗವಾಾನಕ ಮಾಹ ಲಗ ಡ್ಟಾ ಾಂನಿಕ ಚವಕಶಿಕ ಕೋನುಾಕ ಅಡ್ಟಣ ಕ ಮಹ ೋಣುಕ ಠ್ರೈಲಕಚೆಲಾಾ ಕಕತಿೋಕನಪಾಸಕಕತಾಾ. ಕ ಕ ಕ "ರೂಪ,ಕ ತಾರಣಾ ಕ ಶಾಶಾ ತಕ ನಹ ಯಿಾಂ.ಕ ಆಜಕಆಸ್ವೆ ಕಫಾಲ್ಲಿ ಕತಾಂಕನಾಕಜಾತಾ್ .ಕಫಕ್ ಕ ರೂಪಕ ಪ್ರಳ್ಳನಕ ಲಗ್ ಕ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂಕ ಯೊೋಗಾ ಕನಹ ಯಿಾಂ.ಕಚ್ಯರಿತ್ ಾ ಕಆನಿಕವಿದಾ ೋಕಕ

110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಸ್ಥ್ ಕ ಮ್ಹತಾ ಕ ದಿೋವಾಾ ಕ "ಮಹ ೋಣುಕ ಮಾಹ ಲಗ ಡ್ಟಾ ಾಂನಿಕ ಕಿತಿ ಕ ಸಮ್ಝಾಯ್ಲಿ ತಿಕಿಕ ತಿೋಕಆಯಾ ನಾ. ಕ ಕ ಕ ಕೋಣಾಲಿಕ ಯೊೋಗಾ ತಾಕ ಸಮ್ಜೂನಕ ಘವಚ್ಯಾ ಕ,ಕ ಸಮ್ಜೂನಕ ಘತ್ ಲಾಾ ಕಕ ಭಿಕ ತಿತಿಿ ಕ ಯೊೋಗಾ ತಾಕ ಉಚಿಾಕ ಪಡತಾ.ಕ ಸರೋಜಾಲಕಆಾಂಗ್ತಾಂತ್ತಕತಿೋಕಯೊೋಗಾ ತಾಕ ನಾಸ್ಥಲಿ.ಕ ತಿೋಣ್ಯಕ ಆನಂದ್ಯಕಕ ನಪಾಸಕ ಕೆಲಿ . ಕ ಕ ಕ ಸರೋಜಾಕಕ ಪ್ರಳ್ಳನಕ ಆನಂದ್ಕ ಪ್ ಭಾವಿತಕಜಾಲಿಲ.ಕಾರಣಕಪಾ್ ಯೇರಿಕ ಸ್ವಧಾರಣಕ ಆಸ್ಥೆ ಲ್ಲಕ ರೂಪಾನಕ ಚಂದ್ಕ ದಿಸ್ವ್ ತಿ.ಕ ಆನಿಕ ಸುಾಂದ್ರಕ ಆಸ್ಥೆ ಲ್ಲಕ ಅತಿಕ ಸುಾಂದ್ರಕ ದಿಸ್ವ್ ತಿ.ಕ ಚ್ಯರಿಕ ದಿಸಕ ತೊಕ ಭಾವಿಕ ಜಿೋವನಾಚಕ ಸಪ್ ರಂಗ್ಳಕ ಸಾ ಪ್ ಕ ಪ್ರಳ್ಳಚ್ಯಾ ಾಂತ್ತಕದಂಗಕಜಾಲಿಲ.

ಸ್ವಖೆಾಕದುಸರೆಕದು:ಖಕನಾ. ಕ ಕ ಕ "ಏಕಕ ಚೆಲ್ಲಿ ಾ ೋನಕ ವಧು-ಪರಿೋಕೆಿ ೋಾಂತ್ತಕ ಚೆಲಾಾ ಕಕ ನಪಾಸಕ ಕೆಲಿ "ಕ ಹಿೋಕ ಖಬರಕ ಚ್ಯರಕ ಲೋಾಾಂಕಕ ಕಳ್ತ್್ .ಕ ಆಜುಕ ಬ್ಲಜುಕ ಗ್ತಾಂವಾಾಂತ್ತಕ ಹಿೋಕ ಬ್ಲತಿಾ ಕ ಪಸತಾಾ.ಕ ಅಸ್ಥೆ ಾಂಕ ಜಾವು್ ಕ ಆನಂದ್ಯಕಕ ಹೊಕ ಅಪಮಾನಕ ಸಹನಕ ಜಾಲಿಲಾ್ .ಕ ತೊಕ ಘರಾಾಂತ್ತಲಾಾ ನಕ ಭಾಯಿಾಕ ಪಣಾಕ ಜಾಲಿ .ಕ ಖ್ಯಡ-ಮಿೋಸಕ ವಾಢೋಚ್ಯಾ ಕ ಲಾಗೊಿ .ಕಬೈರಾಗ್ಳಕಸೊಕದಿಸಚ್ಯಾ ಕಲಾಗೊಿ .ಕ ತಾಾ ಕ ನಂತರಕ ಕಣೇಕ ಪತಿ್ ಾಕ ಘೇವು್ ಕ ಆಯ್ತಿ ಾ ರಿಕಆವೈಕಕಘೇವಾ್ ಾಕಮಹ ೋಣುಕ ತಾಣ್ಯಕ ಸ್ವಾಂಗೂನುಕ ದ್ವರಿಲ್ಲಾಂ.ಕ ಏಕಕ ದಿಸಕ ತಾಣ್ಯಕ ತಾಗೆಲಿಕ ಜನಾ ಕ ಪತಿ್ ಾಕ ಪಿಾಂದ್ರನಕ ಉಡೈಲಿ.ಕ ಆಪು್ ಣಕ ಲಗ್ ಕ ಜಾಯ್ತ್ ಕ ಮಹ ೋಣುಕತಾಣ್ಯಕಠ್ರೈಲ್ಲಾಂ."ಕಹಿೋಕನಿರಾಸಕಿ್ ಕ ಬರಿಕ ನಹ ಯಿಾಂಕ ಪುತಾ"ಕ ಮಹ ೋಣುಕ ಆವೈನಕ ಪೂನ:ಕ ಪೂನ:ಕ ಸಮ್ಜಾಯಿ ತಿಕಿೋಕ ತೊಕ ಸಮ್ಜೂನಕಘೇನಾಸ್ಥಲ.

ಕ ಕ ಕ ಮೇನಕೆಲಕರೂಪಾಕಕಪಿಸೊೆ ಕಜಾಲಿಲಕ ವಿಶಾಾ ಮಿತಾ್ ವರಿಕ ಆನಂದ್ಯಲಿಕ ಅವಸ್ವಿ ಕ ಜಾಲಿಲಿ.ಕತಿೋಣ್ಯಕಆಪಣಾಾ ಕಕನಪಾಸಕಕೆಲ್ಲಿ ಾಂಕ -ಪದೆ ನಭ ನಯಕ ಮ್ಹ ಳಿಲಕ ಕೋಳ್ ಕ ತೊಕ ನಿರಾಶೆನಕ ದು:ಖಿಕ (m) 9969267656 ಜಾಲಿ .ಕಹಾಾ ಕಜಗ್ತಾಂತ್ತಕಸಾ ಪ್ ಕಭಂಗ್ತಕ (continue) ------------------------------------------------------------------------------------------

111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


137 ವಿೀರ್ಜ ಕೊೆಂಕಣಿ


138 ವಿೀರ್ಜ ಕೊೆಂಕಣಿ


139 ವಿೀರ್ಜ ಕೊೆಂಕಣಿ


140 ವಿೀರ್ಜ ಕೊೆಂಕಣಿ


141 ವಿೀರ್ಜ ಕೊೆಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded