Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 36

ಆಗ ೊಸ್ತ್ 5, 2021

¤gÀAvÀgï ¥ÀæAiÀÄvÀ£ï, GAZÉèA ¸ÁzsÀ£ï, PɦJ¸ï¹ ¸ÁAzÉ¥Àuï eÉÆqï¯ÉÆè zÉÆ| gÉÆ£Á¯ïØ C¤¯ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, PÉÆqÉð¯ï 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಕೀವಡ್ - 19 ಆನಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯ ಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯ ಾ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಡೆಲ್ಟಟ ವೇರಿಯಂಟ್ ವೈರಸ್ ಗಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಯ ಭಾರತಾಂತ್ 2020 ಒಕ್ಟ ೀಬರಾಂತ್. ತಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರರ್ ವ್ಸಾಾ ರೊನ್ ಸಂಸಾರಾಂತಯ ಾ 100 ವಯ್ರ ದೇಶಾಂನಿ ಲ್ಲೀಕಾಕ್ ಬಲಿ ಘೆವ್ನ ಾಂಚ್ ಆಸಾ.

ನಶಿೀಬನ್ ತಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಡೇಲ್ಟಟ ವೇರಿಯಂಟ್ ವ್ಶೇಷ್ ರಿೀತಿರ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯಾಯ ಾ ತ್ ಆನಿ ಗೆಲ್ಟಾ ಬ್ರ ೀಸಾಾ ರ ವರ್ಧಾ ಕಲ್ಟಯ ಾ ಪರ ಕಾರ್ ತ್ಯಾ ಜಾಾಂವಾನ ಸಾತ್ 41,383 ನವೊಾ ಕೇಸ ಆನಿ 507 ನವ್ಾಂ ಮಣಾಾಾಂ, ಭಾರತಚ್ಯಾ ಭಲ್ಟಯ್ಲ್ಿ ಖ್ಯತಾ ನ್ ಸಾಾಂಗ್ಲ್ಟಯ ಾ ಪರ ಕಾರ್.

ಗೆಲ್ಟಾ ವಸಾಾ ಒಕ್ಟ ೀಬರ್ ನವಾಂಬರ್ ಮಹಿನಾಾ ಾಂತ್ ಯುಕಾಂತ್ ಆಲ್ಟಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಮನಾಕ್ ಆಯಿಲಿಯ , ಹಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಮೇರಿಕಾಾಂತ್ ವ್ಸಾಾ ರಾಂಕ್ ಲ್ಟಗ್ಲಯ .

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಡೆಲ್ಟಟ ಆಯಿಲ್ಟಯ ಾ ಾಂಚೊ ಸಂಖೊ, ಸಾತ್ ದಿಸಾಾಂಚೊ ಸರಸರಿ 38, 548 ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ 3% ದಾಂವ್ಿ ದಖಯಾಾ . ಪಾಟಾಯ ಾ 7 ದಿೀಸಾಾಂಚಿ ಸರಸರಿ 223% ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ 112% ಇಟೆಲಿಾಂತ್, 50% ಜಮಾನಿಾಂತ್ ಆನಿ 58% ಅಮೇರಿಕಾಾಂತ್. ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂಚ್ಯಾ 7 ದಿಸಾಾಂಚ್ಯಾ ಕೀ ಚಡಿೀತ್ ಥರನ್ ವಾಡ್ಲ್ಯ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್.

ಪರ ಸ್ತಾ ತ್ ಮಹಾಮಾರಿಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ಾಂ ಪಯಿಿ 83% ಲ್ಲೀಕಾಕ್ ಡೆಲ್ಟಟ ವೇರಿಯಂಟಾನ್ ಬಲಿ ಘೆತಯ ಾಂ ಮಹ ಣಾಲಿ ರೊಶೆಲ್ ವಾಲೆನಿಕ ಿ ಗೆಲ್ಟಾ ಮಂಗ್ಳ್ಯ ರ ತಸಾಂ ಜುಲ್ಟಯ್ 3 ಹಫ್ತಾ ಾ ಾಂತ್ ಹಾಚೊ ಸಂಖೊ 50% ಕ್ ಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಟ. ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲ್ಟಯ್ಲ್ಿ ಸಂಸಾಯ ಾ ನ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಯ ಾಂ ಕೀ ಜುಲ್ಟಯ್ 20 ಇತಯ ಾ ಕ್ ಡೆಲ್ಟಟ ಪಾಟಾಯ ಾ ಚ್ಯಾ ರ್ ಹಫ್ತಾ ಾ ಾಂನಿ 75% ವಾಡ್ಲ್ಯ ಾ ಸಂಸಾರಾಂತಯ ಾ ಸಭಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ, ಆಸಟ ರೀಲಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಳ್ಯ ದೇಶ್, ಬೊಟಾಕ ವಾನ , ಚೈನಾ, ಡೆನಾಾ ಕ್ಾ, ಇಾಂಡಿಯಾ, ಇಾಂಡೊನೇಶಿಯಾ, ಇಸಾರ ಯ್ಲ್ಲ್, ಪೀರ್ಚಾಗಲ್, ರಷ್ಯಾ , ಸಾಂಗ್ಳ್ಪುರ್, ದಕಿ ಣ್ ಆಫ್ರರ ಕಾ ಆನಿ ಯು ಕ. ಭಾರತಾಂತ್ ಗೆಲ್ಟಾ ವಸಾಾ ಒಕ್ಟ ೀಬರಾಂತ್ ಡೆಲ್ಟಟ ವೇರಿಯಂತ್ ಆಯಿಲೆಯ ಾಂ ತರಿೀ ಥಂಯಿಿ ಪರಿಸಯ ತಿ ಆನಿಕೀ ಪಾಡ್‍ಚಚ್ಿ ಆಸಾ, ಸದಾಂನಿೀತ್ 400,000 ಪಾರ ಸ್ ಚಡಿೀತ್ ಲ್ಲೀಕ್ ಹಾಾ ಡೆಲ್ಟಟ ಕ್ ಬಲಿ ಜಾತ. ಭಾರತನ್ 414,188 ಲ್ಲೀಕಾಕ್ ಡೆಲ್ಟಟ ಆಯಿಲೆಯ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಯ ಾ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಮರಣ್ ಪಾವಾಯ ಾ ತ್.

ಗಜಾಲ್ ಅಸ ಆಸಾಾ ಾಂ ಸಭಾರ್ ಲ್ಲೀಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವ ಃ ಕಾರಣಾಕ್ ಲ್ಟಗೊನ್ ವಾಾ ಕಕ ನ್ ಘೆನಾಸಾಾ ಾಂಚ್ ರವಾಯ ಆನಿ ಹಾಾಂಕಾಾಂ ಪಾಡ್‍ಚ ಖಬರ್ ಕತಾಂಗ್ಲ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಡೆಲ್ಟಟ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಸಲ್ಟಾ ಾಂಕ್ ವಾಾ ಕಕ ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಟಯ ಾ ಾಂ ಪಾರ ಸ್ ವಗ್ಲಾಂಚ್ ಲ್ಟಗ್ಳ್ಾ . ದಖುನ್ಾಂಚ್ ಕ್ಣ್ಯಾಂ ಹೆ ಕ್ೀವ್ಡ್‍ಚ-19 ವ್ರೊೀಧ್ ವಾಾ ಕಕ ನ್ ಘೆಾಂವ್ಿ ನಾ, ತಣಾಂ ಆತಾಂ ತರಿೀ ಜಾಗೆಾಂ ಜಾಾಂವಿ ಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚ್ಿ ಭಲ್ಟಯ್ಲ್ಿ ಚ್ಯಾ ಬರಾ ಕ್ ತುರ್ಥಾನ್ ವಾಾ ಕಕ ನ್ ಘೆಾಂವಿ ಾಂ.

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಾ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


¤gÀAvÀgï ¥ÀæAiÀÄvÀ£ï, GAZÉèA ¸ÁzsÀ£ï, PɦJ¸ï¹ ¸ÁAzÉ¥Àuï eÉÆqï¯ÉÆè zÉÆ| gÉÆ£Á¯ïØ C¤¯ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, PÉÆqÉð¯ï

ಹಾಾಂವ್ ‘ace pilot’ಜಾತಾಂ! “ತುಾಂ ವಹ ಡ್‍ಚ ಜಾಲ್ಟಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕತಾಂ ಜಾತಯ್?’ ಹೆಾಂ ಸವಾಲ್ ದಕ್ಟಟ ಲ್ಟಾ ರೊನಿಕ್ ವ್ಚ್ಯತಾನಾ ತಚಿ ಥಟ್ ಕನ್ಾ ಜಾಪ್ ‘ace pilot’. ಸಾಧೊ ಭೊಳೊ ಭುಗೊಾ ಪುಣ್ ಉಾಂಚೊಯ ಧ್ಾ ೀಯ್ ಪಳವ್ನ ಸಕಾಡ ಾಂಯ್ ಅಜಾಪ್ ಪಾವಾಾ ಲಿಾಂ. ಆಪಾಿ ಚಿ ದಿೀಷ್ಟ ಕದಳ್ಯಯ್ ಅಾಂತರ ಳ್ಯಚ್ಯಾ ನೆಕತರ ಾಂ

ವಯ್ರ ದವನ್ಾ ತ್ಯ ಸಪ್ಣಿ ತಲ್ಲ. ಹಾಾ ಚ್ ದಿಶೆನ್ ತಣ್ಯ ಪರ ಯತನ್ ಕಲೆಾಂ ತರಿೀ ಸಲ್ವ ಣ.. ಇಾಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೀಸಾಾಾಂತ್ ಭತಿಾ ಜಾಾಂವ್ಿ ಏಕ್, ದೀನ್ ವ ತಿೀನ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ನಹ ಯ್ ಬರಬರ್ ಇಕಾರ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ನಿರಂತರ್ ಪರ ಯತನ್ ಕಲ್ಟಾ ರಿೀ ನಿರಶ! ಪಿಯುಸ ಜಾತಚ್ ಚ್ಯರ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಎನ್ಡಿಎ (National Defence Academy) ಪರಿೀಕಾಿ , ಬಿಎಸ್ಸ ಜಾತಚ್ 4 ಸಡಿಎಸ್ (Combined Defence Service)) ಪರಿೀಕಾಿ , ತಿೀನ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಎನ್ಸಸ ಕಡೆಟಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಟಯ ಾ ಸ ಸರ್ಟಾಫ್ರಕರ್ಟಚ್ಯಾ ಆಧಾರರ್ ಶಿೀದ ಪರ ವೇಶ್ ಪರಿೀಕಾಿ , ತಾ ಚ್ ಬರಬರ್ ಡೆಹರಡೂನಾಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಟಯ ಾ ಪಿಎಬಿರ್ಟ (Pilot Aptitude Battery Test) ಹಿ ಕಯ ಯರ್ ಕಲ್ಟಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಡೆಹರಡೂನಾಾಂತ್ ತಿೀನ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಸವ್ಾಸ್ ಸಲೆಕ್ಷನ್ ಬೊೀಡ್ಲ್ಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಾನಾಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಯ . ಪುಣ್ ಕತಾಂ ಕಲ್ಟಾ ರಿೀ ಸೂಪರ್ ಪೈಲ್ಟ್ ಜಾಾಂವಿ ಾಂ ತಚಾಂ ಸಪಣ್ ಖರಾಂ ಜಾಲೆಾಂನಾ. ತರಿೀ ತಚಿ ದಿೀಷ್ಟ ಆಕಾಸಾ ವಯಾಯ ಾ ನೆಕತರ ಾಂಚರ್ಚ್ ಆಸ್ಲಿಯ ಆನಿ ಹಾಾ ಚ್ ಮನೀಭಾವಾ ವವ್ಾಾಂ ಜಿಣ್ಯಾ ಪಯಾಿ ರ್ ಉಾಂಚ್ಯಯ ಾ ಹಂತಕ್

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Family Picnic

ಪಾವ್ಲ್ಲಯ ಮಹ ಜೊ ಮಿತ್ರ ದ| ರೊನಾಲ್ಡ ಅನಿಲ್ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಜಯಾಾಚಿ ಕರ್ಥ.. ವಾವ್ರರ ಮೆಳ್ಳೊ ಪುಣ್ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ..

Bishop fete for KPSC appointnment ಸಾಾಂ ಲುವ್ಸ್ ಕಾಲೆಜಿಾಂತ್ ಆಪಾಿ ಚಾಂ ಬಿಎಸ್ಸ ಪದವ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪಯಾ ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಯೂನಿವರಿಕ ರ್ಟಾಂತ್ Mass Communication and Journalism (MCJ) ಸಾನ ತಕ್ೀತಾ ರ್ ಪದಿವ ಆಪಾಿ ಯಿಯ . ತಚಾಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಯ್ಲ್ಾಂವಿ ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂಚ್

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Sarojini Naidu National Award 5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Sadhana Award District Rajyotsava Award

Media Academy State Award

PhD Award

Rajyotsava Award

Saojini Naidu National Award

With Archbishop Bernard Moras immediately after taking Oath. 6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Chief Minister Siddaramaiah presenting State Award

Glider Training in NCC ‘ಧ್ವ Ni’

NCC Air Wing Cadet 7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


On a Fighter Plane Stimularo

PMI visit to the Prison In Tawang, Arunachal Pradesh China border

With Home Minister Amit Shah 8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Guest at Nursing Graduation In Australia

In Arunchal Pradesh with Soldiers

Journalists’ Get together

Train at Shiradi Ghat PMI 20th Anniversary

PMI

Meet

&

Tour

to

Ladakh

Felicitating Students

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


With Freedom Doraiswamy

Fighter

H.

S.

His Book Release and fete to Professor KVN

PMI Jail Program

With Honorary Governor Vajubhai Wala KPSC

Red Cross 1

With Mrs. Kiran Bedi - Lt Governor of Pondicherry 10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Freedom fighter H S Doraiswamy honouring Dr. Ronald Fernandes

Son Ruben Fancy Dress

Paper presentation at Don Bosco university, Assam Taking Oath as KPSC Member

Daughter Ruth’s Fancy Dress

With Family 11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


As Red Cross Vice Chairman Reunion with X Class after 30 years. Family on a picnnic

With Family

With classmates from X Std. 30 years ago. ರ್ಾಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಾರ ಧಾಾ ಪಕಾಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಆವಾಿ ಸ್ ದಿಾಂವೊಿ ತಚೊ ಉದಧ ೀಶ್ ಜಾವಾನ ಸ್ಲಯ . ತಾಂ ಪತ್ರ ಆಜೂನ್ ಪಯಾಾಾಂತ್ ಚಲ್ಟತ್ ಆಸಾ ತಾಂ ಪಳಂವ್ಿ ಆಪಾಿ ಕ್ ಸಂತ್ಯಸ್ ಭಗ್ಳ್ಾ

ಮಹ ಣ್ ತ್ಯ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ . ಆಯ್ಲ್ಯ ವಾರ್ ಹಾಾ ಪತರ ನ್ ಆಪಯ ರಪಾಾ ಳೊ ಜುಬ್ಯ ವ್ ಆಚರಣ್ ಕಲ್ಲ. ಹಾಾ ಪತರ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ತಕಾ 1996 ವಾಾ ಪತಿರ ಕ್ೀದಾ ಮ್ ವ್ಭಾಗ್ಳ್ಚೊ ಉಗ್ಳ್ಡ ಸ್ ಜಿೀವಾಳ್ ಕತಾ ಮಹ ಣಾಾ ತ್ಯ. ಸ್ತವ್ಾಲೆ ಥೊಡೆ ಅಾಂಕ

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಚ ಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ದಯ್್ ತಶೆಾಂ ಜಗವ್ನ ದವಲ್ಟಾ ಾತ್ ತಚ್ಯಾ ಯುವಪಾರ ಯ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಧ್ನಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಳ್ಡ ಸಾಕ್. ಫಕತ್ ಏಕ್ ವಸ್ಾ ತ್ಯ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೀ ತಚ ಸಬರ್ ವ್ದಾ ರ್ಾ ಆಜೂನ್ ತಚ ಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ಸಂಪಕಾಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಸಂತ್ಯಸಭ ರಿತ್ ಫುಡ್ಲ್ರಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಮೇ 1997ಂಾಂತ್ ತ್ಯ ಮದರ ಸ್ (ಚನೆನ ೈ) ಉದಯಾ ರ್ಟವ್ಾಂತ್ ರಿಪೀರ್ಾರ್ ಜಾವ್ನ ರ್ಟವ್ ಜನಾಲಿಸಮ್ ಆರಂಭ್ ಕಲೆಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ನವಾಂಬರ ಾಂತ್ ತ್ಯ ಬ್ಾಂಗ್ಳಯ ರ್ ಇಾಂಗ್ಲಯ ಷ್ ದಿಸಾಳಾಂ ‘ಡೆಕಿ ನ್ ಹೆರಲ್ಡ ’ ಸವಾಾಲ್ಲ. ಹಾಾ ವಳ್ಯ ‘ಡೆಕಿ ನ್ ಹೆರಲ್ಡ ’ ನವಾಾ ತಂತ್ರ ಗ್ಳ್ರಿಕಕ್ ಬದಯ ಾಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಾ ಾಂ ಜಾತಲೆಾಂ. ಹಾಾ ವವ್ಾಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯ ಾ ಶಿಬಂಧ್ಕ್ ತಬ್ಾತಿ ಆಸಯ . ತಚ ಸಹವಾವಾರ ಡಿ ಪಾನ್ ವ್ನಾಾ ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾ ರ್ರಚ್ಯಾ ತಾ ಜಯ್ಾ ಪದಾ ಾ ಮುಕಾರ್ ಅಜಾಪನ್ ಪಳವ್ನ ಹಿ ನವ್ ಪರ ಕರ ಯಾ ಸಮ್್ ಾಂಕ್ ಕಷ್ಯಟ ತನಾ, ದ| ರೊನಾಲ್ಡ ಆಪ್ಣಿ ಕ್ಲೆಜಿಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲ್ಟಯ ಾ ಕಂಪ್ಯಾ ರ್ರಚಿ ಜಾಣಾವ ಯ್ ವಾಪಾರನ ್ ಯರ್ಸವ ಜಾಲ್ಲ. ತಚ ಸಹವಾವಾರ ಡಿ ಪಾನ್ ವ್ನಾಾ ಸಾ ಖ್ಯತಿರ್ ತಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗ್ಳ್ಾ ನಾ ತ್ಯ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಟಮ್ಕಿ ಕ್ ಆಯ್ಲಯ . ತಚ ಸೀನಿಯರ್ ಸಹವಾವಾರ ಡಿ ತಕಾ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಚ್ ಮೈನಾಾ ಭಿತರ್ ವದಾ ರೂಮಾಾಂತ್ಯಯ ಏಕ್ ವತಾಾಂ ದಯ್್ ತಶೆಾಂ ಮಾನಾಂಕ್ ಲ್ಟಗೆಯ . ನಿವ್ಕ ಪೇಪರ್ ಸಂಸಾಯ ಾ ಾಂತ್ ನವ್ ದಿಶ ವಗ್ಳ್ನ್ ವಾಳ್ಳಯ . ಹಾಚ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ಾ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸಾಕ್ ಪಾರ್ಟಾಂ ಪಳಂವ್ಿ ಗರ್ಜಾ ಪಡಿಯ ನಾ. ತಚ್ಯಾ ಮನ್ಪಸಂದಚೊ ವಾವ್ರ ತಕಾ ಲ್ಟಭ್ಲ್ಲಯ . ತ್ಯ ತಚ್ಯಾ ವಾವಾರ ಚಾ ನಿಸಿ ರ್ ಉತುಾ ಾಂಗ್ಳ್ಕ್ ಚಡೊನ್ ಯಾಂವ್ಿ ಲ್ಟಗೊಯ . ಜನವರಿ 2004

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇಸವ ಾಂತ್ ತಕಾ ತಚ್ಯಚ್ ಮಾಾಂಯಾಾ ವಾಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಂತ್ ಏಕ್ ನಿವ್ಕ ಬ್ಯಾ ರೊ ಆರಂಭ್ ಕರಾಂಕ್ ಡೆಕಿ ನ್ ಹೆರಲ್ಡ ಆಡಳ್ಯಾ ಾ ನ್ ನೆಮ್ಕಯ ಾಂ. ಮಾಯ್ಗ ೊಂವಾೊಂತ್ ಪ್ರ ಗತಿ-ಪ್ರ ಶಸ್ಟಿ ಡೆಕಿ ನ್ ಹೆರಲ್್ ಪತಿರ ಕಾಂತ್ ಜಾಯ್ಲ್ಾ ಾಂ ನವಸಾಾಂವ್ ಹಾಡಾಂಕ್ ತ್ಯ ಸಕ್ಯ . ಹಾಾ ಚ್ ವಳ್ಯ ಡೆಕಿ ನ್ ಹೆರಲ್ಟಡ ಚಿಾಂ ಸಹ ಪರ ಕರ್ನಾಾಂಕನನ ಡ ದಿಸಾಳಾಂ ‘ಪರ ಜಾವಾಣ’, ಕನನ ಡ ಹಫ್ತಾ ಾ ಳಾಂ ‘ಸ್ತಧಾ’, ತಶೆಾಂ ಮೈನಾಾ ಳಾಂ ‘ಮಯೂರ’ ಲ್ಲಕಾಮ್ಗ್ಳ್ಳ್ ಜಾಲಿಯ ಾಂ. ಮಾಧ್ಾ ಮಾಚೊ ವಾ ಕಾ ಜಾವ್ನ ದ| ರೊನಿ ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಂತ್ ವಗ್ಲಾಂಚ್ ಫ್ತಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ. ತಚ್ಯಾ ಲ್ಲಕ್ಪಿರ ಯತಚ್ಯಾ ತ್ಯಪಿಯ್ಲ್ಕ್ ಪಾಕ್ ಬಸಯಿಲೆಯ ಬರಿ ಪತಿರ ಕ್ೀದಾ ಮಾಾಂತ್ ತಚಾಂ ಸಾಧ್ನ್ ಮಾನೂನ್ ಘೆವ್ನ ತಕಾ ಸರೊೀಜಿನಿ ನಾಯುಡ ರಷ್ಟಟ ರೀಯ್ ಪುರಸಾಿ ರ್ ಲ್ಟಭೊಯ . 2009 ಒಕ್ಟ ೀಬರ್ 2 ವರ್ ತವಳೊಿ ಕೇಾಂದ್ರ ಮಂತಿರ ರ್ಶಿ ತರೂರನ್ ಹಿ ಪರ ರ್ಸಾ ಹತಾಂತರ್ ಕಲಿ. ದಕಿ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜಿಲ್ಟಯ ಹಂತರ್ ರಜೊಾ ೀತಕ ವ್ ಪರ ರ್ಸಾ ಾ , ಭಾರತಿೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪ್ಣರ ಸ್ ಎಸ್ಲೀಸಯರ್ನ್ ಡೆಲಿಯ ಹಾಾಂಚ ರ್ಥವ್ನ ಫ್ತ. ಲುವ್ಸ್ ಕರನಹ ಪರ ರ್ಸಾ , 2017 ಇಸವ ಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತಿರ ಸದದ ರಮಯಾ ರ್ಥವ್ನ ಕನಾಾರ್ಕ ‘ಮಿೀಡಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ರ್ಸಾ 2016’ ಸವ ೀಕಾರ್ ಕಲಿ.

ತಚ್ಯಾ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಾಪಣಾರ್ ರ್ಥವ್ನ ತಣ್ಯ ಆಪಾಿ ಯಿಲಿಯ ಏಕ್ ಶಿಸ್ಾ ಕತಾಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕಠೀಣ್ ಪರಿರ್ರ ಮ್ ಆನಿ ಆಪಾಿ ಕ್ ದಿಲಿಯ ಜವಾಬದ ರಿ ಪುತಾ ಾ ಮಾಪಾನ್ ಆನಿ ವಳ್ಯ ಭಿತರ್ ಕಾರಾ ಗತ್ ಕಚಿಾ. ತಶೆಾಂ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ನ್ ಆಫ್ರಸಾಾಂತ್ ಕಾಮಾಚೊ ಭೊರ್ ಆಸಾಾ ನಾಾಂಯ್ ತಕಾ ಪುರಸಾಣ್ ಭೊಗ್ಳ್ನಾತಿಯ ತಿತಯ ಾಂಚ್ ನಹ ಯ್ ತಚ್ಯಾ ಹಾತಖ್ಯಲ್ ಆಸಾಿ ಾ ಜೂನಿಯರಾಂ ರ್ಥವ್ನ ಉತಾ ಮ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಆಪಾಿ ಾಂವ್ಿ ಯ್ ಶರ್ ತಕಾ ಆಸ್ಲಿಯ . ತಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ವಾವಾರ ಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಂತ್ ‘ಡೆಕಿ ನ್ ಹೆರಲ್ಟಡ ’ಚಾಂ ಸಕ್ಟಾಲೇರ್ನ್ ವಗ್ಲಾಂಚ್ ವಾಡೆಯ ಾಂ. ‘ಡೆಕಿ ನ್ ಹೆರಲ್ಟಡ ’ಚಾಂ ಸಪಿಯ ಮ್ಕಾಂಟ್ ‘ಸರ್ಟ ಹೆರಲ್ಡ ’ ತಚ್ಯಾ ಚಿಾಂತಾ ಚಾಂ ಬಳ್. ತಚ್ಯಾ ೨೩ ವಸಾಾಾಂಚ್ಯಾ ಪತಿರ ಕ್ೀದಾ ಮಾಚ್ಯಾ ವಾವಾರ ರ ಾಂತ್ 14 ವಸಾಾಾಂ ದಕಿ ಣ್ ಕನನ ಡ, ಉಡಪಿ, ಕ್ಡಗ್ಳ, ಚಿಕ್ಮಂಗ್ಳಯ ರ್, ಆನಿ ಕೇರಳ್ಯಚ್ಯಾ ಕಾಸರ್ಗೊೀಡ್‍ಚ ಜಿಲೆಯ ಆಟಾಪಾಿ ಾ ಡೆಕಿ ನ್ ಹೆರಲ್ಡ ನಿವ್ಕ ಬ್ಯಾ ರೊಚೊ ಮುಖಾ ಸ್ಯ ಜಾವ್ನ ಆಸ್ಲ್ಲಯ . ಹಾಾ ವಳ್ಯ ಹರಾ ಕಾ ಪರ ಮುಖ್ ವ್ಷಯಾಾಂಚರ್ ತಣ್ಯ ಗಮನ್ ದಿಲ್ಟಾಂ. ಜಾಾಂವ್ಿ ಪುರೊ ತಾಂ ಬಜಾಾ ಾ ವ್ಮಾನ್ ದುರಂತ್, ಬುಡೆಿ ಾಂ ತರಾಂ ಡೆನ್ ಡೆನ್, ಬಜಾಾ ಾ ಾಂ ಏರ್ಪಟಾಾಾಂತ್ ದುಸ್ಲರ ರನ್ವೇ, ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಬ್ಾಂಗ್ಳಯ ರ್ ರೈಲ್ ಸವ್ಾಸ್ ಆರಂಭ್, ದ.ಕ ಆನಿ ಕಾಸರ್ಗೊೀಡ್‍ಚ ಎಾಂಡೊ ಸಲ್ಾ ನ್ ವ್ಕಟ ಮ್ಕ , ರಜಕೀಯ್

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಪರಿಸರ ವ್ಷ್ಟಾಂ. ಇತಾ ದಿ.

ಪುನರ್ವಸತಿ. ಅಶೆಾಂ ಆಪಿಯ ಸಾಥಾಕ್ಪಣ ಖಚಿಾತ.

ಜಿಣ ತ್ಯ

ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಆಪಾಯ ಾ ವಾವಾರ ಮಧ್ಾಂಯ್ ಸಮಾರ್ಜ ಸವಾಂತ್ ತ್ಯ ಮ್ಕತರ್ ಜಾತ. ಆಪಾಿ ಕ್ ಆಸ್ಲಿಯ ಜಾಣಾವ ಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಾಂತಿರ ರ ಕತ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬರಪಣಾಕ್ ಉಪಯ್ಲೀಗ್ ಕತಾ. ಕಷ್ಯಟ ಾಂತ್ ಸಾಾಂಪಡೆಯ ಲ್ಟಾ ಾಂಕ್ ಕ್ಟಮಕ್ ಕರಾಂಕ್ ತ್ಯ ಸದಾಂ ತಯಾರ್, ಬರಾ ಸಾಮಾರಿಯಾಗ್ಳ್ರಬರಿ ತ್ಯ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಾಾಂಕ್ ಪಾವಾಾ . ಆಪಾಿ ಚೊ ವೇಳ್ ತ್ಯ ಭಿಲುಿ ಲ್ ಪಾಡ್‍ಚ ಜಾಾಂವ್ಿ ಸ್ಲಡಿನಾ. ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ ಕತ್ಾ ವ ಮಿೀಡಿಯಾ ವಾ ಕಾ ಜಾವ್ನ ಉರೊಾಂಕ್ ತಣ್ಯ ಖುಶಿ ವಲಿನಾ. ಆಪಾಿ ಚ್ಯಾ ವಾವಾರ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತ್ಯ ಸಮಾರ್ಜ ಸವಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ನಾಾಂನಿ ಆಪಿಯ ಸವಾ ದಿತ. ತಾ ಪಯಿಿ ಭಾರತಿೀಯ್ ರಡ್‍ಚ ಕಾರ ಸ್ ಸ್ಲಸಾಯಿಟ (ಹಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾವಾನ ಸ್ಲಯ ) ದಕಿ ಣ ಕನನ ಡ ಭಾರತಿೀಯ್ ರಡ್‍ಚ ಕಾರ ಸ್ ಸ್ಲಸಾಯಿಟ ಬಯ ಡ್‍ಚ ಬಾ ಾಂಕ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್, ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಪ್ಣರ ಸ್ ಕಯ ಬ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್, ಪಿರ ಸನ್ ಮಿನಿಸಟ ರ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ (ಪಿಎಮ್ಐ) ಹಾಾಂತುಾಂ ಕನಾಾರ್ಕಾ ಘರ್ಕಾಚೊ ಸವ ಯಂ ಸವಕ್ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಚೊ ಖಜಾಾಂಚಿ ಜಾವ್ನ ಸವಾ ದಿಲ್ಟಾ . ಪಿಎಮ್ಐ ಹಾಚೊ ಮುಳ್ಯವೊ ಇರದ ಕಯಾದ ಾ ಾಂಚಾಂ ಪರಿವತಾನ್, ತಾಂಚಿ ಸ್ತಟಾಿ , ಆನಿ

ಡೆಕಿ ನ್ ಹೆರಲ್ಡ ಪತರ ಾಂತ್ ವಾವ್ರ ಕನ್ಾ ಆಸಾಾ ನಾಾಂ ತಶೆಾಂ 14 ವಸಾಾಾಂ ಬ್ಯಾ ರೊ ಚಿೀಫ್ ಜಾವ್ನ ವಾವುತಾನಾಾಂಯ್ ತಣ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವೃತಾ ಥಂಯ್ ಆಪಿಯ ಅಭಿರೂಚ್ ದವರಿಯ ಆನಿ ಡಿಗ್ಲರ ಆನಿ ಸಾನ ತಕ್ೀತಾ ರ್ ಪತಿರ ಕ್ೀದಾ ಮ್ ವ್ಭಾಗ್ಳ್ಾಂತ್ ಪಾಟ್ಾ ಟಾಯ್ಾ ವ ಸಯ್ಲರ ಪಾರ ಧಾಾ ಪಕ್ ಜಾವ್ನ ಮ್ಕಳ್ಲಿಯ ಾಂ ಆಪವ್ಿ ಸವ ೀಕಾರ್ ಕಲಿಾಂ. ತಕಾ ಸಬರ್ ಕ್ಲೆಜಿಾಂನಿ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಬೊೀಡ್ಲ್ಾಚೊ (Board of Studies) ಸಾಾಂದ ಜಾವ್ನ ನೇಮಕ್ ಕಲೆಯ ಾಂ ಆಸಾ. ತಾ ಪಯಿಿ ಸಾಾಂ ಲುವ್ಸ್ ಕ್ಲೆರ್ಜ, ಸಾಾಂ ಆಗೆನ ಸ್ ಕ್ಲೆರ್ಜ, ನಿಟೆಟ ಇನಿಕ ಟ ಟ್ಯಾ ಟ್ ಆಫ್ ಕಮುಾ ನಿಕೇರ್ನ್, ಆಳ್ಯವ ಸ್ ಕ್ಲೆರ್ಜ ಮೂಡ್‍ಚಬಿದಿರ ಆನಿ ಮಣಪಾಲ್ ಯೂನಿವರಿಕ ರ್ಟ. ತಶೆಾಂಚ್ ಮಣಪಾಲ್ ಯೂನಿವರಿಕ ರ್ಟ, ಪತಿರ ಕ್ೀದಾ ಮ್ ವ್ಭಾಗ್ಳ್ಾಂತ್ ಎಕಕ ರ್ನಾಲ್ ಎಕಾಕ ಮಿನರ್ ಆನಿ ತಗ್ಳ್ಾಂ ಪಿಎಚ್ಡಿ ವ್ದಾ ರ್ಾಾಂಕ್ ಡೊಕ್ಟ ರಲ್ ಎಸಸ್ಮ್ಕಾಂಟ್ ಕಮಿರ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ . ಸಕಾಾರಿ ವಾವಾರ ಕುಶೊಂ ಮೆಟೊಂಕೆಪ್ತಎಸಸ್ಟ ಸೊಂದೊ ನವ ಆವಾಿ ಸ್ ದರ ಬಗ್ಳ್ಯ ರ್ ಉಬ್ ಜಾತನಾ ತ ಆಪಾಿ ಾಂವಾಿ ಾ ವಗ್ಳ್ಾಚೊ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ದ| ರೊನಿಕ್ ಪರತ್ ನವೊ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ತಯ್ಲೀಗ್ ಉದಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಾ ಮಾಾಂತ್ ಬರಾಂ ನಾಾಂವ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜಾಮಾತಚ್ಯಾ ವಹ ಡಿಲ್ಟಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ಲಿ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ತಕಾ ಉಾಂಚ್ಯಯ ಾ ಪಾಾಂವಾಡ ಾ ಕ್ ಪಾವೊಾಂವ್ಿ ಸಕ್ಯ . ಜುಲ್ಟಯ್ 11, 2018 ವರ್ ಕನಾಾರ್ಕ್ ಪಬಿಯ ಕ್ ಸವ್ಾಸ್ ಕಮಿರ್ನ್ (ಕಪಿಎಸ್ಸ) ಹಾಚೊ ಸಾಾಂದ ಜಾವ್ನ ಕನಾಾರ್ಕಾಚೊ ಗವರನ ರ್ ವಾಜೂಬಯ್ ವಾಲ್ಟನ್ ತಕಾ ನೇಮಕ್ ಕಲ್ಲ. ಹೊ ಆಪಾಿ ಚ್ಯಾ ಜಿವ್ತಚೊ ಪರ ಮುಖ್ ಮೈಲ್ಟಫ್ತತರ್ ಮಹ ಣ್ ತ್ಯ ಸಂತ್ಯಸ್ ಪಾವಾಾ . ಸಂವ್ಧಾನಿಕ್ ಹುದದ ಾ ಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಸವಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ರ್ಚರಕ್ ಆನಿ ತಚಿ ಸಕತ್ ಬರಾ ನ್ ವಾಪಾರಾಂಕ್ ತ್ಯ ವಾವುರಾ . ತಚ್ಯಾ ಹುದದ ಾ ಚ್ಯಾ ಶಿಸಾ ಾಂತ್ ಆನಿ ವಾವಾರ ಚ್ಯಾ ಮ್ಕಳ್ಳಾಂತ್ ತಚ್ಯಾ ವಹ ಡಿಲ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಕಚವ ಣ್ಯಕ್ ತ್ಯ ಎದಳ್ಚ್ ಪಾತ್ರ ಜಾಲ್ಟ. ಹಾಾ ಹುದದ ಾ ಾಂತ್ ತ್ಯ ಅತಾ ಾಂತ್ ಲ್ಟಹ ನ್ ಪಾರ ಯ್ಲ್ಚೊ ಸಾಾಂದ. ಹಾಾ ತಚ್ಯಾ ಹುದದ ಾ ಮಾರಿಫ್ತತ್ ಕನಾಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಲ್ಲಕಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಪರ ತಾ ಕ್ ಜಾವ್ನ ವೃತಿಾ ಆನಿ ಪರ ಗತಾಂತ್ ಆವಾಿ ಸ್ ಮ್ಕಳ್ಯನಾತ್ಲ್ಟಯ ಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಗ್ಳ್ಾಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ವಾವುರ ಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಆವಾಿ ಸ್ ಮಹ ಣ್ ತ್ಯ ಲೆಕಾಾ . ಸರಳ್ ಜಿವ್ತ್ ತಚಾಂ ಮಂತ್ರ . ಆಪಾಿ ಕ್ ಹುದದ ಾ ಹಕಾಿ ನ್ ಮ್ಕಳ್ಯಿ ಾ ಸವಯ ತಾ ವ್ಣ್ಯಾಂ ಜಿಯ್ಲ್ಾಂವ್ಿ ತ್ಯ ಖುಶಿ ವತಾ. ದಯಾಳ್ ಕಾಳ್ಯ್ ಚೊ ಆನಿ

ಸಕಾಟ ಾಂ ಸಂಗ್ಲಾಂ ಭಸ್ಲಾನ್ ವಾವ್ರ ಕಚೊಾ ತಚೊ ಶೆಗ್ಳಣ್ ಸಕಿ ಡ್‍ಚ ಮ್ಕಚ್ಯವ ತತ್. ತಾ ಮಾರಿಫ್ತತ್ ವಾವಾರ ಥಳ್ಯರ್ ತಚ್ಯಾ ಸಹವಾವಾರ ಡ್ಲ್ಾ ಾಂ ಥಂಯ್ ತ್ಯ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ದವತಾ. ತಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗತಾ ಣಾಾಂತ್ ಸವಾಾಾಂಕ್ ಸಂತ್ಯಸ್ ಲ್ಟಭಾಾ . ಬಾಳ್ಪ ಣ್ ಆನಿ ಕುಟಾ ಜಿವತ್ ಜೂನ್ 11 ತಕಾರ್ 1974 ಇಸವ ಾಂತ್ ಜಲ್ಾ . ತಚಾಂ ಬಳಾ ಣ್ ಒಮನಾಾಂತ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಥಂಯ್ ತಚೊ ಬಪಯ್ ಮಾನೆಸ್ಾ ಪಾಸಿ ಲ್ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸ್ (ಆತಾಂ ದವಾರ್ಧೀನ್) ಎಕಾಂಟೆಾಂಟ್ ಜಾವ್ನ ವಾವುತಾಲ್ಲ. ತ್ಯ ತಿೀನ್ ಮೈನಾಾ ಾಂಚೊ ಆಸಾಾ ನಾ ತಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ ಶಿರ ೀಮತಿ ವ್ನಿನ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸ್ ಹಿಣ್ಯ ತಕಾ ಥಂಯ್ ಆಪವ್ನ ವಲ್ಲಯ . ಪಾಾಂಚ್ ವಸಾಾಾಂ ಪರಾ ಾಂತ್ ತ್ಯ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಯ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಶಿವಾಾಾಂ ವಸಾ . ಥಂಯ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಲಿ ಇಸ್ಲಿ ಲ್ಟಾಂತ್ ಭತಿಾ. ದೀನ್ ವಸಾಾಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ಯ್ ತಿಸಾರ ಾ ಕಾಯ ಸಕ್ ತ್ಯ ಬಂಟಾವ ಳ್ ಕ್ಟರಿಯಾಳ್ಯಿ ಾ ಸಕಾಾರಿ ಇಸ್ಲಿ ಲ್ಟಕ್ ಭತಿಾ ಜಾಲ್ಲ. ಸದಾಂ ರನಾಾಂತಯ ಾ ನ್ 2 ಕಮಿ ಚಲ್ಲನ್ ತಣ್ಯ ಇಸ್ಲಿ ಲ್ಟಕ್ ವಚ್ಯಜಾಯ್ ಆಸಯ ಾಂ. ಸವ ಕಾಯ ಸಕ್ ತ್ಯ ಸಾಾಂ. ಲುವ್ಸ್ ಇಸ್ಲಿ ಲ್ಟಕ್ ಭತಿಾ ಜಾಲ್ಲ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕ್ಲೆರ್ಜ ಪಯಾಾಾಂತ್ ತಾ ಚ್ ಕಾಾ ಾಂಪಸಾ ಭಿತರ್ ಉಲ್ಲಾ.

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2007ವಾಾ ಇಸವ ಾಂತ್ ಪತಿರ ಕ್ೀದಾ ಮಾಾಂತ್ ತಣ್ಯ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಜೊಡಿಯ . ತಾ ವಳ್ಯರ್ ಪತಿರ ಕ್ೀದಾ ಮಾಾಂತ್ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಜೊಡ್‍ಚಲ್ಲಯ ತ್ಯ ಎಕ್ಯ ಮಾತ್ರ . 1996 ಂಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಯೂನಿವರಿಕ ರ್ಟಚ್ಯಾ ಪತಿರ ಕ್ೀದಾ ಮ್ ವ್ಭಾಗ್ಳ್ಾಂತ್ ತಣ್ಯ ಎಕಾಯ ಾ ನ್ ಮಾತ್ರ NET ಪರಿೀಕಾಿ ಕಯ ಯರ್ ಕಲಿಯ . ಹೈಸೂಿ ಲ್ಟಾಂತ್ ಶಿಕಾಾ ನಾ ಸಎಲ್ಸ ಸಾಾಂದ ತಶೆಾಂ ಕ್ಲೆಜಿಾಂತ್ ಎನ್ಸಸ ಕಡೆಟ್ ಜಾವಾನ ಸ್ಲ್ಲಯ .

ದಿಲ್ಟಾ . ಹವಾಾ ಸ

ದ| ರೊನಿಚಿ ಭಯ್ಿ ಲಿನೆಟ್ ಪರ ಸ್ತಾ ತ್ ಆಸಟ ರೀಲಿಯಾಾಂತ್ ಆಪಾಯ ಾ ಕ್ಟಟಾಾ ಬರಬರ್ ವಸಾ ಕತಾ. ದುಸ್ಲರ ಭಾವ್ ನರಾ ನ್ ಆಪಾಯ ಾ ಕ್ಟಟಾಾ ಆನಿ ಆವಯ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಕ್ಟಲೆೆ ಕರಾಂತ್ ವಸಾ . ದ| ರೊನಿ ಆಪಿಯ ಯ ಪತಿಣ್ ರೊೀಹಿಣ ಆನಿ ಭುಗ್ಲಾಾಂ ರೂತ್ ಆನ್ ಆನಿ ರೂಬನ್ ಅಮನ್ ಸಂಗ್ಲಾಂ ಪರ ಸ್ತಾ ತ್ ಬ್ಾಂಗ್ಳಯ ರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಪತಿಣ್ ಶಿರ ೀಮತಿ ರೊೀಹಿಣ ಕನಾಾರ್ಕ ಸಕಾಾರ್ ವಾತಾ ಇಲ್ಟಖೆ ಹಾಾಂತುಾಂ ಸೀನಿಯರ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಾರ್ಕ ಜಾವ್ನ ವಾವುತಾ.

ವಾಲಿಬಲ್ ಖೆಳಿ ಾಂ ಆನಿ ಮಾರ್ಾಲ್ ಆಟ್ಕ ಾ ತಚ ಹವಾಾ ಸ್. ಇನ್ಲ್ಟಾ ಾಂಡ್‍ಚ ಲೆರ್ರಚರ್ ಆಪಾಯ ಾ ಮಿತರ ಾಂಕ್ ಪತರ ಾಂ ಬರಂವ್ಿ ಾಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ತಕಾ ವತ್ಯಾ ಸಂತ್ಯಸ್. ಪತ್ರ ಬರಂವ್ಿ ಸ್ತರ ಕಲೆಯ ಘಡೆಾ ರ್ಥವ್ನ ತಾಂ ಲ್ಟಗ್ಲೆ ಲ್ಟಾ ಪೀಸ್ಟ ಬೊಕಾಕ ಾಂತ್ ಘಾಲ್ಟಾ ವರೇಗ್ ಭೊಗೊಿ ತ್ಯ ಆನಂದ್ ವ ರ್ರ ಲ್ ತಾಂ ವರ್ಾಾಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಾ , ತ್ಯ ಏಕ್ ಸಂತ್ಯಸ್ಭರಿತ್ ಅನಭ ೀಗ್ ಮಹ ಣ್ ತ್ಯ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ . ತಚ್ಯಾ ಸಾಧಾಾ ಸವ ಭಾವಾ ತಕದ್ ತಕಾ ಜಾಯ್ಲ್ಾ ಮಿತ್ರ ಆಸ್ಲೆಯ . ಚಡ್ಲ್ಾ ವ್ ತಚ್ಯಾ ಕೀ ವಹ ಡ್‍ಚ ತಾ ಪಯಿಿ ತಚ್ಯಾ ಬಪಾಯ್ಲ್ಿ ವ ಆಬಚ ಮಿತ್ರ ಯಿೀ ತಚ ಮಿತ್ರ ಜಾವಾನ ಸ್ಲೆಯ . ಆನಿ ಚಡ್ಲ್ಾ ವ್ ತಕಾ ಪಾರ್ಟಾಂ ಜಾಪ್ ಬರಯಾಾ ಲೆ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಬಯ್ಯ ಆನಿ ಇಾಂರ್ರ್ನೆಟ್ ಯುಗ್ಳ್ಾಂತ್ ಅಸಲ್ಲ ಅಪ್ಯವ್ಾ ಅನಭ ೀಗ್ ಮ್ಕಳ್ಯನಾ ಮಹ ಣ್ ತ್ಯ ರ್ಚರ್ಚಾತ!

ಫಿಗಾಜೊಂತ್

ಪ್ರ ಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ ೊಂ ಪುಸಿ ಕಾೊಂ

ಕ್ಡೆಾಲ್ ಫ್ರಗಾಜೆಚ್ಯಾ ಆಲ್ಟಾ ರ್ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಾಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಲಡೆಲಿರ್ಟಾಂತ್ ಸಾಾಂದ, ಆಯಾಾ ರಚ್ಯಾ ದತ್ಯನಿಾ ಚೊ ಶಿಕ್ಷಕ್, ತಶೆಾಂ ಫ್ರಗಾರ್ಜ ಗೊವ್ಯ ಕ್ ಪರಿಷದಚೊ ಸಾಾಂದ ಜಾವ್ನ ಸವಾ

ದ| ರೊನಿನ್ ಆಪಾಯ ಾ ಪಿಎಚ್ಡಿ ರ್ಸಸಾಕ್ ಮಂಡನ್ ಕಲ್ಲಯ ಪರ ಬಂಧ್ 2010 ಇಸವ ಾಂತ್ ‘TV tolls for teens’ ನಾಾಂವಾರ್ ಬುಕಾ ರೂಪಾರ್ ಪರ ಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ. ತಸಾಂಚ್ ತಚ್ಯಾ ಲಿಖೆಿ ರ್ಥವ್ನ

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉದಲ್ಟಯ ಾ ಲೇಖನಾಾಂಚೊ ಪುಾಂಜೊ 2013 ಇಸವ ಾಂತ್ ‘Mangalore Matters’ ಆನಿ ‘Uncovering the Urban Mask’ ನಾಾಂವಾರ್ ಪರ ಕಟಾಯ ಾ ತ್. ಸಕಾಾರಿ ಸೆವೊಂತ್ ಪಂತಹ್ವಾ ನಾ ಪಾಟಾಯ ಾ ತಿೀನ್ ವಸಾಾಾಂ ರ್ಥವ್ನ ಕಪಿಎಸ್ಸ ಸಾಾಂದ ಜಾವ್ನ ಸವಾ ದಿೀವ್ನ ಆಸ್ಲಿ ದ| ರೊನಾಲ್ಡ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸ್ ದುಬಯ ಾ ಪುಣ್ ಕಾಮಾಚಿ ಸವ್ಾ ಅಹಾತ ಆಸಾಿ ಾ ಾಂಕ್ ನಿೀತ್ ಮ್ಕಳ್ಯಶೆಾಂ ಕಚಿಾ ಏಕ್ ವಹ ಡ್‍ಚ ಪಂತಹಾವ ನ್ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ . ಏಕ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ತಾಂಕಾಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥಾ ತಕದ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಕಳೊಿ ಭವಾಸ್ಲ ಮ್ಕಳ್ಯಯ ಾ ರ್, ತಾಂಚಿ ಸಾಮರ್ಾ ಪುತಾ ಾ ಮಾಪಾನ್ ಸಮ್್ ಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾಂ ಸವ ಪಾಣ್ ಖರಾಂ ಜಾಾಂವಿ ಸವಾಂ ಸಕಾಾರಿ ಸವಕ್ ಜಾವ್ನ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆಪಿಯ ದಣಾ ದಿೀಾಂವ್ಿ ಸಾಧ್ಾ ಜಾತ ಮಹ ಣ್ ತಚಿ ಅಭಿಪಾರ ಯ್. ಅಶೆಾಂ ಕಲೆಯ ವವ್ಾಾಂ ಸವಾಾಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಆವಾಿ ಸ್ ಲ್ಟಭಾಾ ನಾ ತರ್ ದುಬಿಯ ಕಾಯ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಾಂತ್ಚ್ ತ ಉತಾಲೆ. ಕಪಿಎಸ್ಸ ಸಾಾಂದ ಜಾಲ್ಟಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್, ತಕಾ ಏಕ್ ತೃಪಿಾ ಕತಾಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಸಂದರ್ಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಟಯ ಾ ಾಂಚ ಕಾನೂನಾತಾ ಕ್ ನಿಧಾಾರ್ ಕರಾಂಕ್ ತಕಾ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಆನಿ ಅರ್ಧಕಾರ್. ತಚ್ಯಾ ಸಮತ್ಯೀಲಿತ್ ಮನೀಭಾವಾ ವವ್ಾಾಂ, ಸಾಮಾಜಿಕ್

ಸಯ ರ ವವ್ಾಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಅಹಾತ ಹಕಾಿ ಾಂ ರ್ಥವ್ನ ವಂಚಿತ್ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ಸಬರಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಹಾತ ತಕದ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಕಳೊನ್ ತಾಂಕಾಾಂ ಸಕಾ ವಂತ್ ಜಾಯ್ಲ್ೆ ಾಂ ಕಲ್ಟಾಂ. ಹಾಾ ತಚ್ಯಾ ಜವಾಬದ ರ ವವ್ಾಾಂ ದ| ರೊನಾಲ್ಟಡ ಕ್ ಆಪಾಯ ಾ ಜಿವ್ತಚೊ ಅರ್ಥಾ ಆನಿ ಶೆವಟ್ ಸಮ್್ ಾಂಕ್ ಪ್ಣರ ೀರಣ್ ಜಾಲ್ಟಾಂ. ಪಾರ ಧಾಾ ಪಕ್, ಸಬ್ ರಜಿಸಾಾ ರರ್, ಪಲಿಸ್ ಆಫ್ರಸರ್ ಆನಿ ಸಹ ಆಯುಕಾಾ ಾಂಕ್ ತಶೆಾಂ ಇತರ್ ಉಾಂಚ್ಯಯ ಾ ಸಕಾಾರಿ ಸವಾಂತ್ ಗಜೆಾವಂತ್ ಆನಿ ಅಹಾತ ಆಸಯ ಲ್ಟಾ ಾಂಕ್ ಸಂದರ್ಾನಾ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಪಾರ ಮಾಣಕಾ ಣ ವ್ಾಂರ್ಚನ್ ಕಾಡ್‍ಚನ ತಾಂಕಾಾಂ ಫುಡ್ಲ್ರ್ ದಿಲಿಯ ತೃಪಿಾ ಆಪಾಿ ಕ್ ಆಸಾ ಮಣ್ ತ್ಯ ಖ್ಯಲೆಾ ಪಣ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ . ಕೆಪ್ತಎಸಸ್ಟ ಭೊಗ್ಣ ೊಂ:

ಸೊಂದೊ

ಜಾವ್ರ್

ದ| ರೊನಾಲ್ಡ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸಾಕ್ ಆಪಿಯ ಾಂಚ್ ಭೊಗ್ಳ್ಿ ಆಸಾತ್. ತಿಾಂ ತ್ಯ ಹಾಾಂಗ್ಳ್ಸರ್ ಉಚ್ಯರಾ . ಗ್ಳಮಾಸ್ಾ ದರಾ ಾಂ ಡೆಪ್ಯಾ ರ್ಟ ಸ್ತಪರಿಾಂಟೆಾಂಡೆಾಂಟ್ ಆಫ್ ಪಲಿಸ್, ಎಸಸಟ ಾಂಟ್ ಸ್ತಪರಿಾಂಟೆಾಂಡೆಾಂಟ್ ಆಫ್ ಪಲಿಸ್ ವ ಎಸಸಟ ಾಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್, ದಕಾ ರ್ ವ ಹೆರ್ ಹುದದ ಭತಿಾ ಕಚಾ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಕಪಿಎಸ್ಸ ವ್ವ್ಧ್ ಪರಿೀಕಾಿ ಆಸಾ ಕತಾ. ತಶೆಾಂಚ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್‍ಚ ಪರ ಬ್ರ್ನರಕ ್ ಪರಿೀಕಾಿ ವ ಕಎಎಸ್ ಪರಿೀಕಾಿ ಆಸಾಾ . ಗೆಲೆತಾ ವಸಾಾ ಅಸಲ್ಟಾ ಕಎಎಸ್

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರಿೀಕಿ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ೪೨೮ ಆಫ್ರಸರಾಂಕ್ ವ್ಾಂರ್ಚನ್ ಕಾಡೆಯ ಾಂ. ಹಾಚಿ ಸ್ತವ್ಾಲಿ ಪರಿೀಕಾಿ 2017ಂಾಂತ್ ಜಾಲಿಯ , 2018ಂಾಂತ್ ಪರ ಧಾನ್ ಪರಿೀಕಾಿ , 2019ಂಾಂತ್ ಸಂದರ್ಾನ್ ಆನಿ 2020ಂಾಂತ್ ಆಫ್ರಸರಾಂಚಿ ವ್ಾಂಚವ್ಿ ಜಾಲಿ. ಪಯಾಯ ಾ ಹಂತರ್ ಚ್ಯರ್ ಲ್ಟಕ್ ಅಭಾ ರ್ಾನಿ ಅಜಿಾ ಘಾಲಿಯ ತಾಂಚ ಪಯಿಿ ದೀನ್ ಲ್ಟಕಾಾಂನಿ ಪರಿೀಕಾಿ ಬರಯಿಯ . ತಾಂತಯ ಾ 8000 ಅಭಾ ರ್ಾಾಂಕ್ ಪರ ಧಾನ್ ಪರಿೀಕಿ ಕ್ ವ್ಾಂರ್ಚನ್ ಕಾಡೆಯ ಾಂ. ತಾಂತಯ 2,123 ಸಂದರ್ಾನಾಕ್ ವ್ಾಂರ್ಚನ್ ಆಯ್ಲ್ಯ . ನಿಮಾಣ್ಯ 428 ಜಣ್ ಸಹಾಯಕ್ ಕಮಿಷನರ್, ಡೆಪ್ಯಾ ರ್ಟ ಸ್ತಪರಿಾಂಟೆಾಂಡೆಾಂಟ್ ಆಫ್ ಪಲಿಸ್, ತಹಶಿೀಲ್ಟದ ರ್, ಕಮಷ್ಟಾಯಲ್ ಟಾಾ ಕ್ಕ ಆಫ್ರಸರ್, ತಲೂಕ್ ಎಕಕ ಕ್ಯಾ ರ್ಟವ್ ಆಫ್ರಸರ್, ಲೇಬರ್ ಆಫ್ರಸರ್, ಕ್ಆಪರೇರ್ಟವ್ ಆಫ್ರಸರ್, ಎಾಂಪಯ ಯ್ಮ್ಕಾಂಟ್ ಆಫ್ರಸರ್ ತಶೆಾಂ ಇತರ್ ಹುದದ ಾ ಾಂಕ್ ವ್ಾಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯ . ಆತಾಂ ವ್ಷಯ್ ಕತಾಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಸಂದರ್ಾನಾಕ್ ವ್ಾಂರ್ಚನ್ ಆಯಿಲ್ಟಯ ಾ 2,123 ಅಭಾ ರ್ಾಾಂ ಪಯಿಿ ಕರವಳ್ಳ ವ್ಭಾಗ್ಳ್ಚ (ದಕಿ ಣ ಕನನ ಡ ಆನಿ ಉಡಪಿ) ಫಕತ್ 7 ಜಣ್ ಮಾತ್ರ ಆನಿ ಹಾಾಂಚ ಪಯಿಿ ಉಡಪಿಚೊ ಎಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹುದದ ಾ ಕ್ ವ್ಾಂರ್ಚನ್ ಆಯ್ಲಯ . ಆತಾಂ ಸವಾಲ್- ಅಶೆಾಂ ಕತಾ ಕ್? ಕರವಳ್ಳಾಂತ್ ಅಸಲ್ಟಾ ಸಕಾಾರಿ ಹುದದ ಾ ಕ್ ವ್ಾಂರ್ಚಣ್ ಯ್ಲ್ಾಂವ್ಿ ಅಹಾತ ಆಸ್ಲೆಯ ಕ್ಣೀ ನಾಾಂತ್ಗ್ಲ?

ಕಾರಣ್ ಕತಾಂ? ಹರಾ ಕಾ ವಸಾಾ ಕಪಿಎಸ್ಸ ವ್ವ್ಧ್ ಹುದದ ಾ ಾಂಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಅಭಾ ರ್ಾಾಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಕತಾ. ವಯ್ರ ಸಾಾಂಗ್ಲೆಯ ಹುದದ ನಹ ಯ್ ಆಸಾಾ ಾಂ ಹೆರ್ ಹುದದ SDA, FDA, CDPO, ACF (ಸಹಾಯಕ್ ಅರಣಾಾ ರ್ಧಕಾರಿ) ಶಿಕ್ಷಕ್, ಹೊರ್ಟಾಕಲ್ಿ ರ್ ಆಫ್ರಸರ್, ಹೆಡ್‍ಚಮಾಸಟ ರ್, ಪಿರ ನಿಕ ಪಾಲ್, ವಾರಡ ನ್, ಸ್ತಪರ್ವೈಸರ್ ಇತಾ ದಿ. ಪ್ಯಣ್ ಆಮಾಿ ಾ ಕರವಳ್ಳ ಭಾಗ್ಳ್ ರ್ಥವ್ನ ಅಸಲ್ಟಾ ಪರಿೀಕಿ ಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಾಂವಿ ವ್ರಳ್. ಹಾಕಾ ಸಬರ್ ಕಾರಣಾ ಆಸ್ಲಾಂಕ್ ಪುರೊ.. ಹೆರ್ ವ್ಭಾಗ್ಳ್ಾಂನಿ ಮ್ಕಳ್ಯಿ ಾ ಕೀ ತಿೀನ್ ಚ್ಯರ್ ವಾಾಂಟಾಾ ಾಂನಿ ಚಡ್‍ಚ ಸಾಾಂಬಳ್ ಮ್ಕಳೊಿ ಐರ್ಟ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ , ವ ಗಲ್ಾ ಗ್ಳ್ಾಂವಾಾಂನಿ ಕಾಮಾಾಂಚೊ ಆವಾಿ ಸ್.. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಶೆಾಂ ನಾ.. ಕಪಿಎಸ್ಸ ಪರಿೀಕಾಿ ಸಕ್ಿ ಡ್‍ಚಯಿೀ ಏಕ್ಚ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಕಯ ಯರ್ ಕರಿನಾಾಂತ್. ಆಮಾಿ ಾ ಕರವಳ್ಳಚ್ಯಾ ಅಭಾ ರ್ಾಾಂಚಾಂ ಏಕ್ ಉಣ್ಯಪಣ್ ಕತಾಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಏಕ್ ವ ದೀನ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಪರ ಯತನ್ ಕನ್ಾ ಸ್ಲಡ್ಲ್ಾ ತ್. ಹಾಾ ದೃಷ್ಟಟ ನ್ ಉತಾ ರ ಕನಾಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ವ್ದಾ ರ್ಾಾಂಚಾಂ ಸಾಧ್ನ್ ಮ್ಕಚ್ಯವ ಜಾಯ್. ತಾಂಚ ಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ವ್ಚ್ಯಲ್ಟಾ ಾರ್ ಚಡ್ಲ್ಾ ವ್ ಜಣ್ ಉಣಾಾ ರ್ ಉಣ್ಯಾಂ ಅಧ್ಾಾಂ ಡಜನ್ ಭರ್ ಪರ ಯತನ್ ಕತಾತ್ ಆನಿ ತ ಪಾಸ್ ಜಾತ ಪಯಾಾಾಂತ್ ವ ಪಾರ ಯ್ಲ್ಚಿ ಗಡ್‍ಚ ಸಂಪಾಾ

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಯಾಾಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಪರ ಯತನ್ ಕತಾತ್. ಕರವಳ್ಳಚ್ಯಾ ಾಂಕ್ ದೀನ್ ವ ತಿೀನ್ ಪರ ಯತನ ಾಂನಿ ಸಲ್ವ ಣ ಮ್ಕಳ್ಯಯ ಾ ರ್ ತ್ಯ ಏಕ್ ಅವಾಾ ನ್ ಪುಣ್ ಉತಾ ರ ಕನನ ಡ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಾಂಕ್ ತಾಂ ಏಕ್ ಸಾಧ್ನ್.. ಆಮಾಿ ಾ ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಂತ್ ಉಾಂಚ್ಯಯ ಾ ಹುದದ ಾ ರ್ ಆಸಿ ಕ್ಣ್? ಥೊಡ್ಯಾ ಸಲಹ್ವ ದ| ರೊನಾಲ್ಡ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸ್ ಆಮಾಿ ಾ ಯುವಕಾಾಂಕ್ ಥೊಡೊಾ ಸಲ್ಹಾ ದಿೀಾಂವ್ಿ ಆಪೇಕಿ ತ. ಹಾಾ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಆಮಾಿ ಾ ಯುವಜಣಾಾಂಕ್ ಪ್ಣರ ೀರಣ್ ಮ್ಕಳೊಾಂದಿ. ಸದಾಂ ವಾತಾಪತರ ಾಂ ವಾಚಿಿ ಸವಯ್ ಕರ. ಜಾಯಾಾ ಾ ಆಭಾ ರ್ಾಾಂನಿ ವಾತಾಪತರ ಾಂ ವಾರ್ಚನ್ಾಂಚ್ ಸಾ ಧಾಾತಾ ಕ್ ಪರಿೀಕಾಿ ಪಾಸ್ ಕಲ್ಟಾ ತ್ ಆನಿ ರಾ ಾಂಕಾಾಂಯಿೀ ಜೊಡ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್. ಆಪಾಿ ಭಂವಾರಿಾಂ, ಸಜಾರ, ರಜಾಾ ಾಂತ್, ದೇಶಾಂತ್ ಆನಿ ವ್ದೇಶಾಂತ್ ಕತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಾ ತಾ ವ್ಶಿಾಂ ಜಾಣಾವ ಯ್ ಗಜೆಾಚಿ. ಏಕ್ ವ ದೀನ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಸಲ್ಟವ ಲ್ಟಾ ರ್ ನಿರಶಿ ಜಾಯಾನ ಕಾತ್. ಸತತ್ ಪರ ಯತನ್ ಮುಕಾರನ್ ವರ, ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ತುಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಯ್ಾ ಜೊಡೆಾ ಲ್ಟಾ ತ್. ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಂತ್ಚ್ ಕಾಮ್ ಮ್ಕಳೊಾಂಕ್

ಆಶೆನಾಕಾತ್. ಸ್ತವ್ಾಲ್ಟಾ ಹಂತರ್ ಗ್ಳ್ಾಂವ್ ಸ್ಲಡ್‍ಚನ ಭಾಯ್ರ ವಾವ್ರ ಕಲ್ಟಾ ರ್ ಚಡಿತ್ ಬರಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರಕ್ ಯ್ಲ್ವಾ ತ. ಹೆರ್ ಗ್ಳ್ಾಂವಾಾಂನಿ ವಾವ್ರ ಕತಾನಾ ಚಡಿತ್ ಅನಭ ೀಗ್ ಮ್ಕಳ್ಯಾ . ಅಸಲ್ಲ ಅನಭ ೀಗ್ ಸವ ಾಂತ್ ಗ್ಳ್ಾಂವಾಾಂತ್ ಮ್ಕಳ್ಯನಾ. ಆಸಕ್ಾ ನಾತ್ಲ್ಲಯ ಕಸಲ್ಲಯ್ ಕ್ೀಸ್ಾ ಘೆನಾಕಾತ್. ಖಂಚ್ಯಯಿೀ ಕಾಮಾಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವಾ. ರವ್ಲೆಯ ಕಡೆಚ್ ರವಾನಾಕಾತ್ ನವೊಾ ಆಲ್ಲಚನಾ , ನವ ಜಾಗೆ ಸ್ಲದಿತ್ ರವಾ. ನಿಮಾಣ್ಯ ಸದಾಂ ಏಕ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊಿ ವ ವಾಕಾಂಗ್ ವಚಾಂ. ಬರಿ ಭಲ್ಟಯಿಿ ವತಾಾಂ ದಯ್್ ತಾಂ ಸಾಾಂಬಳ್ಯ. ಸಕಾಾರಿ ನವಿ ರಿ ಮ್ಕಳ್ಳಯ ತರ್ ಮುಕಯ ಾಂ 3035 ವಸಾಾಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಲ್ಲಯ್ ಹಾಾ ವ್ಷ್ಟಾಂ ಚಿಾಂತುನ್ ಪಳ. ಎಕಾ ಆಫ್ರಸಾರಚಿ ಸಕತ್ ಆಫ್ರಸರ್ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಯಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಆಫ್ರಸರ್ ಆಪಯ ಅರ್ಧಕಾರ್ ಸಾಕಾಾ ಾ ರಿತಿನ್ ವಾಪಾತಾನಾ ಖಂಡಿತ್ ಬರಿ ಸಮಾರ್ಜ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡೆಾ ತ. ನಿಮಾಣೊಂ ಏಕ್ ನಿದಶಾನ್: ದ| ರೊನಾಲ್ಡ ಏಕ್ ನಿದರ್ಾನ್ ಆಮ್ಕಿ ಮುಕಾರ್ ದವರಾಂಕ್ ಆಶೆತ. ಚಡ್ಲ್ಾ ವ್ ಜಾವ್ನ ಐಎಎಸ್ ಪರಿಕಿ ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಟಯ ಾ ಾಂ

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಯಿಿ ಫಕತ್ 0.004 ಠಕಿ ಮಾತ್ರ ಉತಿಾ ೀಣ್ಾ ಜಾತತ್. ಪುಣ್ ಉತಾ ರ್ ಪರ ದೇಶಚ್ಯಾ ಜಾನ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಟಯ ಾ ಚಿ ಮಧೊೀಪರ್ಟಟ ಹಳ್ಳಯ . ಹಾಾಂಗ್ಳ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಾ ರಸ್ಲಾ ನಾ ತಶೆಾಂ ವ್ೀರ್ಜ ಸಕತ್ ತಾ ಹಳಯ ಕ್ ಎದಳ್ಳೀ ಪಾವೊಾಂಕ್ ನಾ. ಹಾಾಂಗ್ಳ್ 75 ಕ್ಟಟಾಾ ಾಂ ವಸಾ ಕತಾತ್. ಹಾಾ 75 ಕ್ಟಟಾಾ ಾಂನಿ 47 ಐಎಎಸ್ ಆಫ್ರಸರ್ ಆಸಾತ್! ತರ್ ಅಧ್ಾಾಂ ಡಜನ್ಭರ್ ಮ್ಕಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆಜಿ, ಪಾಾಂಚ್ ಯುನಿವಸಾರ್ಟ, ಸಬರ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕ್ಲೆಜಿ, ವ್ಶಿಷ್ಟ ಕ್ೀಸ್ಾ ಆಸ್ಲಿ ಾ ಕ್ಲೆಜಿ ಆನಿ ಸವ್ಾ ಸೌಲ್ತಾ ಆಸಾಿ ಾ ದಕಿ ಣ ಕನನ ಡ ರ್ಥವ್ನ ಥೊಡೆ ತರಿೀ ಐಎಎಸ್/ ಐಪಿಎಸ್ ವ ಕಎಎಸ್ ಆಫ್ರಸರ್ ಕತಾ ಆಪೇಕ್ಟಕ ಾಂಕ್ ನಜೊ?

ಉಾಂಚ್ ಧ್ಾ ೀಯ್ ದವನ್ಾ ತ್ಯ ಜೊಡ್ಲ್ಾ ಪಯಾಾಾಂತ್ ವ್ರಮ್ ಘೆನಾಸಾಾ ಾಂ ಫುಡೆಾಂ ಚಮ್ಿ ನ್ ಪರ ಸ್ತಾ ತ್ ಕಪಿಎಸ್ಸಾಂತ್ ಆಪಯ ಪಾರ ಮಾಣಕ್ ವಾವ್ರ ಕಚೊಾ ದ|ರೊನಾಲ್ಡ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸ್ ಆಮಾಿ ಾ ಯುವಕಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್ಫಂಕ್ಾ . ವ್ೀರ್ಜ ಇ ಕ್ಾಂಕಣ ಪತ್ರ ದ| ರೊನಾಲ್ಡ ಫೆನಾಾಾಂಡಿಸಾ ಥಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವಾಾ , ತಕಾ ಉಲ್ಟಯ ಸತ ಆನಿ ತಚ್ಯಾ ಜಿವ್ತಕ್ ಸವ್ಾ ಬರಾಂ ಆಶೆತ.

ಸವ್ರಾ ಬರೊಂ ಜಾೊಂವ್ರ: ಆಪಾಯ ಾ ನಿರಂತರ್ ರ್ರ ಮಾನ್ ತಶೆಾಂ ಪಾರ ಮಾಣಕ್ ವಾವಾರ ನ್ ಜಿಣ್ಯಾ ಾಂತ್ ಏಕ್

-ರಿಚಡ್ಾ ಅಲ್ಟಾ ರಿಸ (ಸಹಕಾರ್: ಶಿರ ೀ ರಮ್ ಬಬು)

-----------------------------------------

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಸಿ ರಣ್ ಆನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾತೆಚ್ ಗೆಲ್ಲ ೊಂ ಮಂಗ್ಳೊ ರ್ ಶ್ಹೆ ರ್ ಕನಾಾರ್ಕಾಚ್ಯ ಗೆಲ್ಟಯ ಾ ಾಂನಿ ಕಲ್ಟಾ .

ಕರವಳ್ಳ

ಭಾಯ್ರ

ವಾಾ ಪ್ಾ

ವ್ಶಲ್

ಹಾಚಿ

ಕನಾಾರ್ಕ

ಭಾಯ್ರ

ಆನಿ

ವ್ದೇಶಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಆನಿ ಉಡಪಿ ದಿಯ್ಲ್ಸಜಿಾಂಚ

ವಾಾ ಪಿಾ ಚೊ

ಲ್ಲೀಕ್

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ಗ್ಳ್ರ್ ಜಾವ್ನ ಾಂಚ್ ವಳ್ಯಿ ತ. ಜಾಾಂವ್ದ

ತ್ಯ

ಬಾಂದೂರ್ಗ್ಳ್ರ್,

ಪಂಜಾಗ್ಳ್ರ್,

ಬ್ಾಂದೂರ್ಗ್ಳ್ರ್

ವಾ

ಪಾಾಂಗ್ಳ್ಯ ಗ್ಳ್ರ್

ವಾ

ಅತ್ತಾ ರ್ಗ್ಳ್ರ್

ವಾ

ಪುತ್ತಾ ರ್ಗ್ಳ್ರ್ ಆಪಿಯ ವಹ ಳಕ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ ನಾ

“ಪರ ಣಾಮ್ ತುಕಾ ಕತಾಾಂ, ಸ್ಲಬಿತ್ ಮಹ ಜಾ ಶೆಹ ರ ಉಲ್ಲ ತುಕಾ ಮಾತಾಾಂ, ಮ್ಗ್ಳ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಯ ರ

ಮಹ ಜಾಾ

ಕತ್ಯಯ ಾಂ ಸಂತುಷ್ಟ ಹಾಾಂವ್, ಹೊ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಮಹ ಜೊ ಗ್ಳ್ಾಂವ್ ತುಜಾಾ ಚ್ ಗಬಾಾಂತ್ ಜಲ್ಟಾ ಲೆಯ ಾಂ ತಾಂ ಅದುರ ಶ್ಟ ಮಹ ಜೆಾಂ ಜಾಾಂವ್” ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಶೆಹ ರಾಂವ್ಶಿಾಂ

ಕ್ಾಂಕಣ್

ಕ್ಗ್ಳಳ್ ವ್ಲಿಾ ರಬಿಾಂಬಸಾನ್ ದರ್ಕಾಾಂ ಆದಿಾಂ ಘಡ್‍ಚನ ಗ್ಳ್ಯ್ಲ್ಯ ಲೆಾಂ ಪದ್ ಹೆಾಂ.

ಮಹ ಣಾಾ ತ್ ‘ಆಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ಗ್ಳ್ರ್’. ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಜಾಲೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ವ್ಚ್ಯರಯ ಾ ರ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ ತ್ –

ವಾ

ಉಪಿಾ ನಂಗಡಿಾಂತ್. ಆಶೆಾಂ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ಚಿ ವಾಾ ಪ್ಾ ವ್ಶಲ್ ತರಿೀ ಹಾಾಂವ್ ಹಾಾ ಲೇಖನಾಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಮಹ ಳೊಯ ಸಬ್ದ ಶೆಹ ರ್ ವಾಾ ಪಿಾ ಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಕತಾಾಂ. ಮಂಗ್ಳಯ ರಕ್

ವ್ವ್ಧ್

ನಾಾಂವಾಾಂನಿ

ವಹ ಳ್ಯಿ ತತ್:

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ದಕಿ ಣ್

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಸಬ್ದ ಶೆಹ ರಕ್ ಸೀಮಿತ್ ತರಿೀ

ಕ್ಟಾಂದಪುರಾಂತ್

ಕನಾಾರ್ಕ್

ಕನನ ಡ

ರಜಾಾ ಚ್ಯ

ಜಿಲ್ಟಯ ಾ ಾಂತಿಯ

ಏಕ್

ತಲೂಕ್ಯಿೀ ವಹ ಯ್ ಆನಿ ಜಿಲ್ಟಯ ಾ ಚಾಂ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೇಾಂದ್ರ ಯಿೀ ವಹ ಯ್. ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಶೆಹ ರ್

ಗವನಾಾರಚ್ಯ ಅರ್ಧೀನ್ ಆಸ್ಲನ್ ತಕಾ

ಹಾಾ

ಕ್ಟಮಕ್ ಕರಾಂಕ್ ತಗ್ಳ್ಾಂ ಕನಿಕ ಲ್ರಾಂಚಿ

ತಲೂಕಾಚಾಂ ತಶೆಾಂ ಜಿಲ್ಟಯ ಾ ಚಾಂ

ಕೇಾಂದ್ರ ಯಿೀ ಜಾವಾನ ಸಾ. ಹಾಾ ಜೆರಲ್

ಜಾವ್ನ

ಶೆರಕ್

‘ಮಂಗಳೂರ’,

ಏಕ್

ಸಮಿತಿ

1800ವರ್ ಎಕಾ ರವ್ನೂಾ

‘ಮಂಗಲ್ಲೀರ್’, ‘ಮಂಗಳ್ಯಪುರ’ ಮಹ ಣ್

ವಯುಕ ನ್

ಆಪಯಾಾ ತ್. ವ್ವ್ಧ್ ಭಾಸಾಾಂನಿ ವ್ವ್ಧ್

ನೇಮಕಾ ಣ್

ನಾಾಂವಾಾಂಯ್ ಹಾಾ

ಮಂಡಳ್ಳಚ್ಯ

ತುಳಾಂತ್

ಶೆಹ ರಕ್ ಆಸಾತ್.

‘ಕ್ಟಡಯ ’,

ಕ್ಾಂಕಿ ಾಂತ್

‘ಕ್ಡಿಯಾಳ್’,

ಬಾ ರಿ

‘ಮೈಕಾಲ್’,

ಮಲ್ಯಾಳಮಾಾಂತ್

‘ಮಂಗಲ್ಟಪುರ’

ಭಾಶೆಾಂತ್

ಮಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ

ನಾಾಂವಾಾಂ

ಚ್ಯಲೆಾ ರ್ ಆಸಾತ್.

ಆಸ್ಲಿಯ . ದಿಲೆಾಂ.

ನಿಯಮಾಾಂ

ರಜಾಾ ಾಂತ್

ಬ್ಾಂಗ್ಳಯ ರ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ದುಸರ ಾಂ ವಹ ಡ್‍ಚ ಶೆಹ ರ್.

ರೈಲೆವ ೀ

ನಿಲ್ಟದ ಣ್,

ಕಲೆಕಟ ರಚಾಂ ರವ್ನೂಾ

ನಿದೇಾರ್ನಾಖ್ಯಲ್

ರಚನ್

ಕಚಿಾ,

ತಿವೊಾ

ವಸೂಲ್ ಕಚೊಾ ಅರ್ಧಕಾರ್ ಕಲೆಕಟ ರಕ್ ದಿಲ್ಲ.

ಹೊ

ಕಲೆಕಟ ರ್

ನಾಾ ಯಾರ್ಧೀಶ್ಯಿೀ ಪೀಲಿಸ್

ಕನಾಾರ್ಕ

8,

ಮಂಡಳಕ್

ಜಾಲೆಾಂ.

ಪನಾನ ಸ್

ಜಿಲ್ಟಯ

ಜಾವಾನ ಸ್ಲ್ಲಯ .

ವಾ ವಸಯ ವಯ್ರ

ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಫೆಬರ ವರಿ

ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ. ವಸಾಾಾಂ

ತಕಾ ಸ್ತಮಾರ್

ಪಯಾಾಾಂತ್

ಪೀಲಿಸ್ ರೂಲ್ ಚಲ್ಟಾ ಲಿ.

ವ್ಮಾನ್

ನಿಲ್ಟದ ಣ್ ಆನಿ ಸವಾಋತು ಬಂದರ್ ಆಸಿ ಾಂ ಕನಾಾರ್ಕಾಾಂತಯ ಾಂ ಏಕ್ಮಾತ್ರ ಶೆಹ ರ್.

1859-ಾಂತ್ ಕಂದಯ್ ಆನಿ ಪಲಿಸ್ ಇಲ್ಟಖ್ಯಾ ಾಂಕ್ ವ್ಾಂಗಡ್‍ಚ ಕಲೆಾಂ. 1820 1799

ಇಸವ

ಆದಿಾಂ

ರಯಾಾಂಚ್ಯ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ. ಅರ್ಧೀನ್

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ರಜವ ಡ್ಲ್ಿ ಯ್ಲ್ಖ್ಯಲ್

ಉಪಾರ ಾಂತ್

ಬಿರ ರ್ಟಷ್ಯಾಂಚ್ಯ

ಯವ್ನ

ಮದರ ಸ್

ಪ್ಣರ ಸಡೆನಿಕ ಖ್ಯಲ್

ಜಾಲೆಾಂ.

ಆಡಳಾ ಾಂ

ರ್ಥವ್ನ 1898 ಪಯಾಾಾಂತ್ ಶೆಹ ರಾಂತ್

ಸಬ್ಕ್ೀಟ್ಾ, ಕ್ೀಟ್ಾ, ಜಿಲ್ಟಯ

ಜಿಲ್ಟಯ

ಜಿಲ್ಟಯ

ರಜಿಸಾಟ ರರ್

ಮುನಿಕ ಫ್

ಪಲಿಸ್ ಕಚೇರಿ,

ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಟಯ

ನಾಾ ಯಾಲ್ಯ್, ಜಿಲ್ಟಯ ರ್ಧಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಟ ೀರ್ನರಿ ಸಬ್ ಮಾಾ ಜಿಸಟ ರೀಟ್ ಕಚೇರಿ,

ದಕಿ ಣ ಕನನ ಡ ಜಿಲ್ಟಯ ಾ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್,

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ತಲೂಕ್ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಟಯ

ಕಾಸರ್ಗೊೀಡ್‍ಚ, ಉಡಪಿ, ಕ್ಟಾಂದಪುರ್

ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಧಕಾರಿ

ಆನಿ

ಕಚೇರಿ

ಆನಿ

ಹೆರ್

ದಫಾ ರಾಂಚಾಂ ಸಾಯ ಪನ್ ಜಾಲೆಾಂ.

ಉಪಿಾ ನಂಗಡಿ

ಆಸ್ಲ್ಲಯ ಾ .

ಸಗ್ಳ್ಯ ಾ

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ವ್ವ್ಧ್ ಕಾಯಾದ ಾ ಾಂಖ್ಯಲ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್:

ತಲೂಕ್

ಎಕ್

ಜಿಲ್ಟಯ ಾ ಾಂತ್

ಮಾತ್ರ

ಪುರಸಭಾ

ಜಾವಾನ ಸ್ಲಿಯ .

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಶೆಹ ರ್ 1865 ಚ್ಯ ಪೌರಡಳ್ಳತ್

ಕಾಯಾದ ಾ ಪರ ಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯ ಾಂ.

ಮಂಗ್ಳಯ ರಕ್

ಭಾಯಾಯ ಾ

ಲ್ಲಕಾಚಾಂ

ಯ್ಲ್ಣ್ಯ: 1900 ಇತಯ ಾ ಕ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರಿ ಾಂ ಬಂದರ್ (ಆತಾಂ

ಪನೆಾಾಂ

ಬಂದರ್

ಮಹ ಣ್

ಆಪಯಾಾ ತ್ ತಾಂ) ಶೆಹ ರಚಾಂ ಪರ ಮುಖ್ ಕಾಂದ್ರ ಜಾವಾನ ಸ್ಲೆಯ ಾಂ. 1871-ಾಂತ್

ಜಾರಿ

ಸಯ ಳ್ಳೀಯ್

ನಿರ್ಧ

ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ಕಾಯಾದ ಾ

ಚವಾಾ ಾ ಪರ ಕಾರ್

‘ಸಯ ಳ್ಳೀಯ್ ನಿರ್ಧ ಮಂಡಳ್ಳ’ (ಲ್ಲೀಕಲ್ ಬೊೀಡ್‍ಚಾ) ಸಾಯ ಪನ್ ಜಾಲೆ. ೧೮೮೪ಚ್ಯ ಸಯ ಳ್ಳೀಯ್ ಮಂಡಳ್ಳಾಂಚ್ಯ ಆರ್ಧನಿಯಮಾ ಪರ ಕಾರ್ ಸಯ ಳ್ಳೀಯ್ ನಿರ್ಧ ಕಾಯ್ಲದ 1871

ರದ್ದ ಜಾಲ್ಲ ಆನಿ ಸಯ ಳ್ಳೀಯ್ ಸಂಸಯ ಸಂಪ್ಯಣ್ಾ ಅರ್ಧೀನ್

ರಿತಿರ್

ಆಯ್ಲ್ಯ .

ಆದಯ

ಸಕಾಾರಚ್ಯ ಕಂದಯ್

ಮಂಡಳೊಾ

ವ್ಸಜಾನ್

ಜಾಲ್ಲಾ .

ಹಯ್ಲ್ಾಕಾ

ಕಂದಯ್

ಜಿಲ್ಟಯ ಾ ಕ್

ಎಕಾಲೆಕಾರ್

ಜಿಲ್ಟಯ

ಮಂಡಳ್ಳ

ಆಸಾ ತವ ಕ್ ಆಯ್ಲಯ ಾ . ಹಾಾ ಮಂಡಳಾಂನಿ ಎಕ್ಯ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕನಿಷ್ಟ 24 ಸಾಾಂದ ಆಸಾ ಲೆ. ತಾ ವಳ್ಯರ್ ಸ್ತಮಾರ್ 1895-ಾಂ ತ್ ಜಿಲ್ಟಯ

ಮಂಡಳ್ಳಖ್ಯಲ್ ಆಸ್ಲ್ಟಯ ಾ

ಉಪಾರ ಾಂತಯ ಾ ಬಡ್ಲ್ಾ ಕ್

ವಸಾಾಾಂನಿ ಉದಾಂತಿಕ್,

ಆನಿ

ತನಾಿ ಕ್

ಶೆಹ ರಚಿ

ವಾಡ್ಲ್ವಳ್ ಜಾತಚ್ ಗೆಲಿ. ಹೆಾಂ ಲ್ಟಹ ನ್ ಶೆಹ ರ್ ತರಿೀ ಹಾಾ ಶೆಹ ರನ್ ಅಾಂತರ್ ಜಿಲ್ಟಯ , ದೇಶಿೀಯ್

ಆನಿ

ಲ್ಲಕಾಚಾಂ ವಾಾ ಪಾರ್

ಪರ ಚ್ಯರ್ ಲ್ಟಗೊನ್

ಗ್ಳಮಾನ್ -

ಆನಿ ಹಾಾ

ವ್ದೇಶಾಂತಯ ಾ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅಾಂತರಷ್ಟಟ ೀಯ್ ವೊಡ್‍ಚಲೆಯ ಾಂ.

ಉದಾ ೀಗ್,

ಹೆರ್

ಧ್ಮ್ಾ

ಕಾರಣಾಾಂಕ್

ಶೆಹ ರಕ್

ದೇಶ್-

ಲ್ಲಕಾಚಾಂ

ಯ್ಲ್ಣ್ಯಾಂ


ಜಾಲೆಾಂ. 1800 ಇತಯ ಾ ಕ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಮುನಿಕ ಪಾಲಿರ್ಟ ಜಾವ್ನ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್:

ಶೆಹ ರಚೊ

1864-ಾಂತ್

ಜಣಾಸಂಖೊ

ವ್ೀಸ್

ಮದರ ಸ್

ಹಜಾರಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ ತ್ಯ 1901

ಇಾಂಪ್ಯರ ವ್ಮ್ಕಾಂಟ್

ಇಸವ ಾಂತ್

ಆಯ್ಲ್ಯ ಾಂ.

44108

ಜಾಲ್ಲಯ

ಹಾಕಾ

ನಿದರ್ಾನ್ ಜಾವಾನ ಸಾ.

ಹಾಾ

ಟೌನ್

ಏಕ್ಟ

ಜಾಯ್ಲ್ಾಕ್

ಪರ ಕಾರ್

ಮೇ

೧೮೬೬ವರ್

೨೩,

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಮುನಿಕ ಪಾಲಿರ್ಟಚಾಂ ರಚನ್ ಜಾಲೆಾಂ. ತಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಯ , ಕಾಖ್ಯಾನಾ ಆನಿ ಹೆರ್

ವಳ್ಯಚೊ ಜಿಲ್ಟಯ ಾ ಚೊ ಕಲೆಕಟ ರ್ ಡಬುಯ ಾ .

ಸವಯ ತಯ್ಲ

ಎಾಂ.

ಆರಂಭ್

ಜಾಲ್ಲಾ .

ಸ್ತವಾರ್ ಕ್ಲ್ಟವ ಚಿ(ತಣಾಚಿಾಂ) ಘರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಟಯ ಾ ಆಯ್ಲ್ಯ .

ಮುನಿಕ ಪಾಲಿರ್ಟಚೊ

ಪಯ್ಲಯ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲಯ .

ಜಾಗ್ಳ್ಾ ರ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ನಳ ಮಂಗ್ಳಯ ರಿ

ನೇತರ ವತಿ,

ಭೊಾಂವಾರಿಾಂ

ವಸಾಾಾಂ ಪಾಶರ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ

ಗ್ಳಪುಾರ್

ನಹ ಾಂಯ್ಲ

ಮುನಿಕ ಪಾಲಿರ್ಟ

ರಸಾಾ ಾ

ಸಂಚ್ಯರ್

ಜಾತಚ್

ಆಸ್ಲ್ಟಯ ಾ ನ್ ಅಭಿವೃದಿದ

ಕ್ಡೆಲ್ಲಹ

ಜಾಾಂವ್ಿ ನಾತ್ಲ್ಟಯ ಾ

ತಾ

ಪರ ದೇಶ್

ವ್ಸಾ ರಣ್

ಗೆಲ್ಲ.

ಮುನಿಕ ಪಾಲಿರ್ಟಚಾಂ

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ದಫಾ ರ್

ಕಾಳ್ಯರ್ ಸಂಚ್ಯರ್ ದಣ, ಭೊರ್ಟಾಂ

ಕಲೆಕಟ ರ್

ದಫಾ ರಾಂತ್ಚ್

ಮಾರಿಫ್ತತ್ ಚಲ್ಟಾ ಲ್ಲ. ಹಾಾ ಚ್ ರಿತಿರ್

ಫೆಬರ ವರಿ

22,

ವೊವ್ಾ ಸಾಗ್ಲಕ ತಲೆ.

ಪರ ದೇಶಕ್

ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ.

1909ವರ್

ಬಂದರ್

ವಗ್ಳ್ಾವಣ್

ಜಾಲೆಾಂ.

1913-ಾಂತ್ 50,000 ವಯ್ರ ಜಣಾಸಂಖೊ ಆಸ್ಲ್ಟಯ ಾ

ಶೆಹ ರಾಂಕ್

ಮಹ ಣ್

ನಗರ್

ನಾಮಕರಣ್

(ಸರ್ಟ) ಕಲೆಾಂ.

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ಯಿೀ ನಗರ್ ಜಾಲೆಾಂ. 1921ಂಾಂತ್

ಮದರ ಸ್

ಪ್ಣರ ಸಡೆನಿಕ ಚ್ಯ

ವಾಾ ಪಿಾ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಧಾವಾಂ ವಹ ಡೆಯ ಾಂ ನಗರ್

ಜಾವಾನ ಸ್ಲೆಯ ಾಂ.

ಹಾಾ ಕಾರಣಾನ್ಾಂಚ್ ನಳ್ಯಾ ಕಾಖ್ಯಾನೆ

ಮಂಗ್ಳಯ ರೊಿ

ನಹ ಾಂಯ್

ಜಾವಾನ ಸ್ಲ್ಲಯ .

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ತಡಿರ್

ಆರಂಭ್

ಜಾಲೆಯ .

ಶೆಹ ರ್

ಮಿಲಿರ್ರಿ

ಕೇಾಂದ್ರ

ಜಣಾಸಂಖೊ

ಜಾವ್ನ ಾಂಯಿೀ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ. ಹೆಾಂ ಕೇಾಂದ್ರ

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಬಂದರ

ಸಕತ್ ನಾತ್ಲಿಯ . ಚಿಮ್ಕಿ

ರ್ಥವ್ನ

ಮಹ ಣಾಸರ್ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ.

ಹಂಪನ್ಕಾಟಾಾ

ಶೆಹ ರಾಂತ್

ಆದಿಾಂ

ತದನ ಾಂ 53877

ವ್ೀರ್ಜ

ತಲ್ಟಚ ದಿವ

ಪ್ಣರ್ಯಾಾ ಲೆ. ಜುಲೈ 6, 1933ವರ್ ವ್ೀರ್ಜ 25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಫಾ ರಚಾಂ ಉಗ್ಳ್ಾ ವಣ್ ಕಲೆಾಂ. 1936-37

ಕ್ಟಾಂಜತಾ ಬಲ್,

ಇಸವ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಮುನಿಕ ಪಾಲಿರ್ಟಕ್

ಜೆಪಿಾ ನಮ್ಗರ, ಪಚಿ ನಾಡಿ, ಮರಕಡ,

ಅತಾ ವರ್, ಕಸಬ ಬಜಾರ್, ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಮರೊೀಳ್ಳ ಗ್ಳ್ರ ಮಾಾಂಕ್ ಸವ್ಾಲೆಾಂ. ಹಾಾ

ತ್ಯೀರ್,

ಕದಿರ ,

ಮುಕಾಾಂತ್ರ

ಜೂನ್

ಆನಿ ಬೊೀಳೂರ್

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ನಗರ್ಸಭಾ

ಕ್ಡಿಯಾಲ್ಬಲ್,

ಕಂಕನಾಡಿ, ಜೆಪುಾ ಗ್ಳ್ರ ಮಾಾಂಕ್

ಸಶಿಾಲೆಾಂ.

ತದಳ್ಯ

ಕ್ಯಳೂರ್,

23,

1980ವರ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕ (ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಸರ್ಟ

ಮುನಿಕ ಪಾಲಿರ್ಟ ಪರ ದೇಶಚೊ ವ್ಸಾಾ ರ್

ಕ್ೀರೊಾ ರೇರ್ನ್) ಜಾವ್ನ

523 ಚದರ್ ಮೈಲ್ ಆನಿ ಜಣಾಸಂಖೊ

ಜಾಲಿ. ೧೯೮೩ವರ್ ಪದವುಕ್ ಸವ್ಾಲೆಾಂ.

66,756

ಜಾಲ್ಲ.

ಏಕ್

ತದನ ಾಂ ವ್ಸಾ ೀಣಾಾಯ್ 73.60 ಚದರ

ಚದರ

ಕಲ್ಲೀಮಿೀರ್ರ್

ವ್ಸಾ ೀಣ್ಾ

ಕಲ್ಲೀ ಮಿೀರ್ರ್ ಜಾಲಿ. ಜಣಾಸಂಖೊ

ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಶೆಹ ರ್ 1950-ಾಂತ್

2,52,775 ಜಾಲ್ಲ. ದಸಾಂಬರ್ 4, 1984

1732 ಚದರ ಕಲ್ಲೀಮಿೀರ್ರ್ ಜಾಲೆಯ ಾಂ.

ವರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಕ್ ಪಯಾಯ ಾ

1860-ಾಂತ್

ಪರಿವತಿಾತ್

ಪಾವ್ಟ ಾಂ ರ್ಚನಾವ್ ಚಲ್ಯ್ಲಯ . ತದಳ್ಯ 38 ವಾಡ್‍ಚಾ ಆಸ್ಲೆಯ . ಕ್ಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಾಡ್‍ಚಾ ಅರ್ಧಕಾರಕ್ ಆಯಿಲಿಯ . ಎಾಂ. ಸದಶಿವ ಭಂಡ್ಲ್ರಿ ಪಯ್ಲಯ ಮೇಯರ್ ಜಾಲ್ಲಯ . ಶಿರ ೀಮತಿ ಯೂನಿಸ್ ಬಿರ ಟ್ಟಟ

ಪಯಿಯ

ಉಪಮೇಯರ್ ಜಾಲಿ. 1966-ಾಂತ್

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಮುನಿಕ ಪಾಲಿರ್ಟಚೊ ವಸಾಾಾಂಚೊ ಕತಾನಾ ಜಾಲಿಯ .

ಶೆಾಂಬರ್

ಜುಬ್ಯ ವ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ತದನ ಾಂಚೊ

ಆಚರಣ್ ನಗರ್ಸಭಾ ಜಣಾಸಂಖೊ

1,60,830.

ಹೊಸಬ್ಟ್ಟಟ ,

ಸ್ತರತಿ ಲ್,

ಕಾರ್ಟಪಳಯ ,

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಭಂವಾ ಣ ಆಸ್ಲೆಯ

ಶೆಹ ರಚ್ಯ

ಅಳಪ್ಣ, ಕಾವೂರ್,

ಕ್ಟಳ್ಯಯ್,

ಮೂಲಿಿ

ಹೆ

ಪರ ದೇಶ್ ಕ್ಟಡಿಕ ಲೆ. ಪ್ಯಣ್ 1997-ಾಂತ್ ಮುಲಿಿ ಪರ ದೇಶ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ

ರ್ಥವ್ನ

ಎಪಿರ ಲ್

10,

ಕಣ್ಣಿ ರ,

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಜಾವ್ನ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್: 1980-ಾಂತ್

1995-ಾಂತ್

ಭಾಯ್ರ

ಕಾಡೊಯ .

2002ವರ್

ಬಜಾಲ್,

ತಿರವೈಲ್,

ಕ್ಟಡಪು

ಪಂಚ್ಯಯತ್ ಪರ ದೇಶ್ ಸವ್ಾಲೆ. ಆಶೆಾಂ ಆತಾಂಚಿ ವ್ಸಾ ಣಾಾಯ್ 170 ಚದರ ಕಲ್ಲೀಮಿೀರ್ರ್.

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

2012

ರ್ಥವ್ನ

60


ವಾಡ್‍ಚಾ

ಆಸಾತ್.

ಜಣಾಸಂಖೊ

ಬಿಜೆಪಿ ಅರ್ಧಕಾರ್ ಚಲ್ಯಾಾ .

ಲ್ಟಖ್ಯಾಂವಯ್ರ ಜಾಲ್ಟ.

ಪ್ಣರ ೀಮಾನಂದ ಶೆರ್ಟಟ ಶಿರ ೀಮತಿ

ಮೇಯರ್ ಆನಿ

ಸ್ತಮಂಗಲ್ಟ

ರವ್

ಅರ್ಧಕಾರರ್ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ನಗರಸಭಾ ಜಾವಾನ ಸಾಾ ನಾ ತಚಾಂ

ಕಾರಾ ಲ್ಯ್

ಪರ ದೇಶಾಂತ್

ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ.

ಪಾಲಿಕಾ

ಜಾಲ್ಟಯ ಾ

ಬಂದರ್ ಮಹಾನಗರ್

ಉಪಾರ ಾಂತ್

ಲ್ಟಲ್ಭಾಗ್ಳ್ಾಂತಯ ಾ

ಬೃಹತ್

ಕಟ್ಟಟ ೀಣಾಕ್ ಆಯಾಯ ಾಂ. ಇಜಯ್ಲಿ ಇಜಯ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂಯ್

ಲ್ಟಾ ನ್ಕ ಲ್ಲಟ್ ಕಿ ೀತರ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ

ರ್ಥವ್ನ

ಪಿಾಂಟ್ಟ ಸಾತ್

ರ್ಚನಾವಾಾಂನಿ

ಜಿಕಾಯ . ಹೊ ಏಕ್ ದಖೊಯ ಜಾವಾನ ಸಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಉಪಮೇಯರ್ ಜಾಲ್ಟ. ಸ ಎದಳ್ ಸಾತ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಚೊ ಪಾವ್ಟ ಾಂ

ರ್ಚನಾವ್

ಕ್ಾಂಗೆರ ಸ್,

ಜಾಲ್ಟ.

ಏಕ್

ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಜಿಕಯ ಲ್ಲ ಹರಿನಾರ್ಥ ಮರಕಡ

4

ಪಾವ್ಟ ಾಂ

ಕ್ಾಂಗೆರ ಸ್ ಆನಿ ಜನತದಳ್, ದೀನ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಬಿಜೆಪಿ ಅರ್ಧಕಾರಕ್ ಆಯಾಯ ಾ .

2019-ಾಂತ್

ಜಾಲ್ಟಯ ಾ

ರ್ಚನಾವಾಾಂತ್

ಬಿಜೆಪಿ-ಕ್ 44, ಕ್ಾಂಗೆರ ಸಾಕ್ 14 ಆನಿ ಎಸ್ಡಿಪಿ-ಕ್ ದೀನ್ ಬಸಾಿ ಲ್ಟಭಾಯ ಾ ತ್. 27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಥವ್ನ

ಜಿಕ್ಲ್ಲಯ

ತರ್ ತಚೊೀಯ್

ದಖೊಯ ಜಾತ್ಯ.

ಆಯಿಲ್ಟಯ ಾ

ಕರನ ರ್ಕಾಚ್ಯ

ಸಾತ್

ನಗರಾಂಪಯಿಿ ಾಂ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ಯಿೀ ಏಕ್ ಜಾವಾನ ಸಾ. sಸ್ತಮಾರ್ ದೀನ್ ಹಜಾರ್

ದರಬಲ್ ತನಾಿ ರ್ಥವ್ನ ಎಾಂ. ರ್ಶಿಧ್ರ್

ಕರೊಡ್‍ಚ

ಹೆಗೆಡ (ಏಕ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಮೇಯರ್ ಜಾಲ್ಟ)

ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಂತ್

ಆನಿ ಶಿರ ೀಮತಿ ಜೆಸಾಂತ ವ್ಜಯ ಆಲೆಾ ರಡ್‍ಚ

ಯ್ಲೀಜನಾಾಂ ಮಾಾಂಡ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್. ಹಾಾಂತುಾಂ

(ಏಕ್

ಪಾವ್ಟ ಾಂ

ರಪಾಾ ಾಂಚ್ಯ

ಖರಿ ರ್

ಅಭಿವೃದಧ ಚಿಾಂ

ಮೇಯರ್

ಜಾಲ್ಟಾ )

ಥೊಡಿಾಂ ಎದಳ್ಚ್ ಮುಗ್ಳ್ದ ಲ್ಟಾ ಾಂತ್.

ಫಳ್ಳನ ೀರ ರ್ಥವ್ನ ಪಾಾಂಚ್ಯವ ಾ

ಪಾವ್ಟ ಾಂ

ಥೊಡ್ಲ್ಾ

ಜಿಕ್ನ್ ಆಯಾಯ ಾ ಾಂತ್.

ಯ್ಲೀಜನಾಾಂಚೊ

ವಾವ್ರ

ಚಲ್ಲನ್ ಆಸಾ.

ಆದಯ ಾ ಫಾಂಡ್ಲ್ಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಟಯ ಾ ಅಶಿೀರ್ ಸಾ ರೀ

ಕ್ರೊಾ ರೇರ್ರಾಂ

ಪಯಿಿ ಾಂ

ಪಾಾಂಚ್ಯವ ಾ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಜಿಕ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಯ ಶಿರ ೀಮತಿ

ಜೆಸಾಂತ

ದಖೊಯ

ಆಲೆಾ ರಡ್ಲ್ಚೊಯಿೀ

ಜಾಲ್ಟ.

ಹರಿನಾರ್ಥ,

ಹೆಗೆಡ

ರಸಾಾ ಾ ಾಂಚ್ಯ

ಜಾತಚ್ ಆಸಾತ್.

ಆಲೆಾ ರಡ್‍ಚ

ಚವಾಾ ಾಂಯ್ ಕ್ಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಾಡಿಾ ಾಂಚಿಾಂ. ಸಾಾ ರಟ ್ ಸರ್ಟ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್:

ಕೇಾಂದ್ರ

ಸರಿ ರಚ್ಯ

ಯ್ಲೀಜನಾಖ್ಯಲ್

ಸಾಾ ರಟ ್

ರೂಾಂದ್

ಕ್ಾಂಕರ ಟ್ ರಸಾ ನಿರಾ ಣ್ ಜಾಲ್ಟಾ ತ್ ವಾ

ಲ್ಟಾ ನ್ಕ ಲ್ಲಟ್, ಆನಿ

ಜಾಗ್ಳ್ಾ ರ್

ಸರ್ಟ

ವ್ಾಂಚೊನ್ 28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥೊಡೆ ಚ್ಯರ್ ಲೇನ್ ತರ್ ಸ ಲೇನಾಾಂಚಾಂ ಯ್ಲೀಜನ್ಾಂಯಿೀ ಆಸಾ.

ಎದಳ್ಚ್

ಮಂಗ್ಳಯ ರ್

ಶೆಹ ರ್

ಸ್ಲಭೊನ್ ಆಸಾ. ಸಗ್ಲಯ ಾಂ ಯ್ಲೀಜನಾಾಂ ಜಾತನಾ ಆನಿಕ್ಯಿೀ ಸ್ಲಭ್ತಾ ಲೆಾಂ ಆನಿ

ಲ್ಲಕಾಕ್ ಜಾಯ್ಲಾ ಾ ಸವಯ ತಯ್ಲ ಮ್ಕಳಾ ಲ್ಲಾ .

ರಸಾಾ ಾ

ದಗ್ಳ್ಾಂನಿ ಬೊರೇ ಫೂಟ್ಪಾರ್ಥ

ರಚ್ಯಯ ಾ ತ್. ಪಾವಾಕ ಚಾಂ ಉದಕ್ ಸರಗ್ ವಾಳೊನ್ ವಚಿ ವವಸಾಯ ಕಲ್ಟಾ . ರಸಾಾ ಾ ಾಂ ಮಧ್ಗ್ಳ್ತ್ ಆಕರಿ ಕ್ ವ್ೀರ್ಜ ದಿವ ಖ್ಯಾಂಬ್ ಉಬ್ ಕಲ್ಟಾ ತ್. ಸಗೆಯ ವ್ೀರ್ಜ ದಿವ ಎಲ್ಇಡಿ ಕರಿ ಾಂ ಯ್ಲೀಜನ್ ಆಸಾ.

-ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳವ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿನೋದ್:

ಹಾಾಂವ್ ಏಕ್ ಪಾನಾಾಂ ಭತಿಾ ಕಣಾಾರ್. ಅಧ್ಾಾಂ ಪಾನಾಕ್ ಲ್ಟಹ ನ್ ರ್ಚಟ್ಟಕ್, ಚಿಕಿ ಕರ್ಥ, ವ್ನೀದ್, ಸಕ್ಕ ಪೀಟ್ಟ, ವ್ಚಿತ್ರ ಘಡಿತಾಂ ದುಸಾರ ಾ ಪೇಪರಾಂತಿಯ ಾಂ ಚೊೀನ್ಾ ನೆರವ್ನ , ಬರವ್ನ ದಿಾಂವಿ ಾಂ ಕಾಮ್ ಮಹ ಜೆಾಂ. ನವಾಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತನಾ ತಿಕಾಯಿೀ ಖುಶಿ ಆಪಾಯ ಾ ಪತಿಚಿ ಬಪಾಾಾಂ ವಾರ್ಚಾಂಕ್.. ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ಮಹ ಣಾಲಿ "ತುಾಂ ಕವ್ತ ಬಯ್ಲಾ ಬರಯಾಾ ಯ್ .. ಮಾಕಾ ಶಿಕಯ್.." _ಪಂರ್ಚ ಬಂಟಾವ ಳ್. ನವೊಚ್ಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಾಂ ಮಾತ್ರ . ನವ್ ಹೊಕಾಲ್ ಘರ. ಹಾಾಂವ್ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಗೆಲ್ಲಯ ಜಾರ ಪಾರ್ಟಾಂ ಸಾಾಂಜೆರ್ ಘರ. ನವಾಂಚ್ ಪತ್ರ , ನವೊ ಸಂಪಾದಕ್,

"ತಾಂತುಾಂ ಕತಾಂ ಆಸಾ ಮ್ಗ್ಳ್.. ಖಂಚಿಯ್ ಏಕ್ ವಸ್ಾ ವ್ೀಾಂಚ್.. ತಚರ್ ಚ್ಯರ್ ಸಬ್ದ ಬರಯ್ .. ತಿ ರ್ಚಟ್ಟಕ್ ಜಾತ. ಚ್ಯರ ವಯ್ರ ಆನಿ ಇಲೆಯ ಾಂ ಬರಯ್ ತದಳ್ಯ ಕವ್ತ ಜಾತ."

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಆಕೇರಿಕ್ ಇಲೆಯ ಾಂ ಆಸಾಜೆ ಖಂಯ್?"

ತ್ಯ ಅಾಂಬಾ ಚಾಂ ಕಾಪ್

"ತಾಂ ಕ್ಣಾಯಿಿ ೀ ಆರ್ಥಾ ಜಾಯಾನ ತಯ ಾಂ ಬರಯ್.. ತುಕಾಯ್ ಆರ್ಥಾ ಜಾಾಂವ್ಿ ನಜೊ. ತಚೊ ಆರ್ಥಾ ವ್ಮಸ್ಲಾ ಕತಾನಾ ಕಳ್ಯಜೆ..."

ಹಾಾಂವ್ ತಚಿ ಬಯ್ಯ ತಕಾ ತಪ್ ಲಿಯ ಕಾಯ್ಯ

"ತರ್... ಆತಾಂ ಮಾಕಾ ಕವ್ತ ಶಿಕಯ್" ತಿಣ್ಯಾಂ ತಕಯ ಆಡ್‍ಚ ಘಾಲಿ.

ತ್ಯ ಮಹ ಜೊ ಘೊವ್ ಮಹ ಜಾಾ ವಾಾಂಟಾಾ ಕ್ ಪಿಯಾವ್ ಆಮ್ಕಿ ಾಂ ರಾಂದಿಿ ರ್ ಶಿಜಾನಾ ಮಧ್ಾಂ ಉಜೊ ವಹ ಚ್ಯನಾ"

"ವ್ಷಯ್ ದಿೀ.." ಮಹ ಜಿ ಪಿಾಂಟ್ ಫ್ರವಾಾಲಿ. "ಆಾಂಬೊ" "ಹಾಾಂ... ಬರಾಂ ಆಸಾ... ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲಯ ಮಸಾಲ್ಟ ಕ್ಟಡಿಕ ಜೆ. ಹಾಾಂವ್ ವಯಾಯ ಾ ಬರ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ ಾಂ ತುಾಂ ಬರಯ್.. ಮಾಗ್ಲರ್ ತುಜೆಾಂ ಮಸಾಲ್ಟ ಕ್ಟಡಿಕ ... ಜಾಯಾನ ಯ?" "ಜಾಯ್ಾ " "ಹಾಾಂವ್ ಪಾಪ್... ತ್ಯ ಆಾಂಬಾ ಚಾಂ ಕಾಪ್.." ಅಶೆಾಂಚ್ ಚ್ಯರ್ ಗ್ಲೀಟ್ ಬರಯ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಪಿಾಂಟ್ ಆರಯಾಯ ಗೊಯ ಾಂ. ತಣ್ಯಾಂ ಬರಂವ್ಿ ಸ್ತರ ಕಲೆಾಂ. ಪಿಾಂಟ್ ಕಾಬರ್ ಜಾತನಾ ತಿ ಮ್ಗ್ಳ್ನ್ ಆಪಯಾಯ ಗ್ಲಯ . "ಹಾಾಂವಾಂ ಬರಯಾಯ ಾಂ. ಸ್ತರ ಪುಗ್ಳ್ರನ್ ಮಾಗ್ಲರ್ ಎಾಂಡಿಾಂಗ್ ಸಸಾ ನ್ಕ ಜಾಯ್ ನೆಾಂ.. ದಕ್ಟನ್..."

ದಿೀಸ್ ಪಾಶರ್ ಜಾಲೆ. ಹೊಕಾಲ್ ವಚೊನ್ ತಿ ಬಯ್ಯ ಜಾಲಿ. ಹಾಾಂವ್ ಪಿಾಂಟ್ ವಚೊನ್ ರ್ಟಾಂಟ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಕವ್ತಚ್ಯಕೀ ಬರಿ ಭಾಸ್... ಬಯ್ಯ ದಕ್ಟನ್ ತಿಕಾ ಮ್ಬಯ್ಯ ದಿಲೆಾಂ. ಮಹ ಜಿ ಸಾಕಾ ಜಿೀಬ್ ಪತಾನಾ ದಕ್ಟನ್. ಮ್ಬಯ್ಯ ಯ್ಲ್ತಚ್ಿ ನವ್ಾಂ ಫೆರ ಾಂಡ್ಲ್ಾಂ ಉದಲಿಾಂ. ಹಿಕಾ ದೂರಾಂ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಬರಾಂ ಜಾಲೆಾಂ. ಮಧ್ಾಂ ಮಧ್ಾಂ ಉಲಂವಿ ಾಂ ಆಯಾಿ ತನಾ ಉಸ್ತಾ ರಾಂ ವತ. "ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲೆಾಂಯ?" ಹಿ ವ್ಚ್ಯರಿ.. ಜಾಪ್ ಮಾಕಾ ಆಯಾಿ ತಯ?

"ವಹ ಡ್‍ಚ ನಾ.. ವಾಚ್ ವಾಚ್..."

"ತುಕಾ ಕತಾಂ ನಿಸಾ ಾಂ...?" .........

"ಹಾಾಂವ್ ಪಾಪ್...

"ಹಾಾಂವ್ ಹಾಾಂಗ್ಳ್ ಪಾರಿ ಚಿಾಂವಾಾ ಾಂ..." 31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


........... "ತುಕಾ ಪಿಶೆಾಂಗೊೀ... ನಿಸಾಾ ಾ ಕ್ ಆಾಂಬೊ ಚಿಡಿಡ ಲ್ಲಯ . ಆತಾಂ ಪಾರಿ ಚಿಾಂವೊಿ ಾ .." ........... ನಹ ಯ್ ಗೊೀ... ಘೊವಾನ್ ಆನಿ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಾಾಂನಿಾಂ ಕಾಪಾಾಂಚ್ ಖೆಲಿಾಂ. ಆತಾಂ ಉಲ್ಟಾ ಾತ್ ಪಾರಿ ಮಾತ್ರ ... ತ್ಯಾ ಹಾಾಂವ್ ಚಿಾಂವಾ ಆಸಾಾಂ" ಮಹ ಣಾಾ ನಾ ಮ್ಬಯ್ಯ ತಣ್ಯಾಂ ಕ್ಟಾಂಯ್ ಕ್ಟಾಂಯ್ ಆವಾರ್ಜ ದಿೀವ್ನ ಬಂಧ್ ಪಡೆಯ ಾಂ.

ಆಯ್ಲಿ ನ್ ತಣ್ಯಾಂ ಪೀನ್ ಬಂಧ್. ಸಾಾಂಜೆರ್ ಜೆವಾಣ್ ಸಜಾನಿಾಚಾಂ ಪೀನ್. ಜಾಲೆಾಂಯ?"

ಜಾಲೆಯ ಾಂಚ್ !ಜೆವಾಣ್

"ವಹ ಯ್... ತ್ಯ ಜೇವ್ನ ಆತಾಂ ನಿದಯ ... ಘೊರತ..."

ಮ್ಬಯಾಯ ಕ್ ಅನೆಾ ೀಕ್ ಪೀನ್.... " ಕತಾಂ ಕರನ್ ಆಸಾಯ್?" ಹಾಣ್ಯಾಂ ಮ್ಬಯ್ಯ ಸಕಾಟ ಾಂಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಾಂಚ ಪರಿಾಂ ದವಲ್ಟಾಾಂ.

"ಹೊೀ... ತರ್ ಆರ್ಜ ಘಟ್ಟ ಘಾಲ್ನ ಆಯಾಯ ದಿಸಾಾ ." "ನಾ ಹಾಬ... ತ್ಯ ಖಂಯ್ ಪಿಯ್ಲ್ತ. ತ್ಯ ಎ. ಎ. ಕ್ ಗೆಲ್ಟಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆತಾಂ ಪಿಯ್ಲ್ನಾ ನೆಾಂ..."

"ಹಾಾಂವ್ ನಿದಯ ಾ ಾಂಗೊೀ" "ಆತಾಂ ಪಿರಯ್ ಜಾಲಿ ವೊಮ್ಕಾ ಾಂಚ್ ನಿದಾ ಯ್ ದಿಸಾಾ ?"

ತಚಾಂ ಪೀಟ್ ವಹ ಡ್‍ಚ ನೆಾಂ... ದಕ್ಟನ್ ತಾಂ ಲ್ಟಹ ನ್ ಕರಾಂಕ್ ವೊಮ್ಕಾ ಾಂ ನಿದನ್ ಸವಯ್ ಕಲ್ಟಾ . ಆತಾಂ ತಕಾ ವೊಮ್ಕಾ ಾಂ ನಿದಯ ಾ ರ್ ಮಾತ್ರ ನಿೀದ್ ಯ್ಲ್ತ... ಉದರಾಂ ನಿದಯ ಾ ರ್ ಜಾಯಾನ ತಕಾ..."

ನೆಾಂ...

"ನಾ... ಹಾಾಂವಾಂ ಉದರಾಂಚ್ ನಿದಿ ಾಂ... ತ್ಯ ವೊಮ್ಾ ನಿದಾ ..." "ಹಾಾಂ.. ತುಮ್ಿ ಹೊಭೊಾಸ್ ಆನಿಕೀ ಸ್ತಟ್ಟಾಂಕ್ ನಾ ನೆಾಂ?" "ಶಿೀ... ತುಾಂ ಕತಾಂ ಉಲ್ಯಾಾ ಯ್ ಯಾ?"

"ತುಾಂ ಕತಾಂ ಉಲ್ಯಾಾ ಯ್ ಯಾ... ತ್ಯ ಸದಾಂಯ್ ಘಟ್ಟ ಪಿಯ್ಲ್ತ ಮಹ ಣ್ ತಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ ಲೆಾಂ... ಗ್ಳ್ಾಂವಾರ್ ಯಿೀ ತಿಚ್ಿ ಖಬರ್..." ತಿ ಸಾಾಂಗೊನ್ ಆಸಯ . "ಅಳಯಾ... ತಕಾ ಭಾಸ್ ನಾ. ತ್ಯ ಮಹ ಜೊ ಘೊವ್... ಮಾಕಾ ಗೊತಾ ಸಾ... ತಿಕಾ ಕತಾಂ ಗೊತಾ ಸಾ... ತ್ಯ ಕತಾಂ ತಚೊ ಘೊವ್ ಗ್ಲೀ" ಹೆಾಂ ರಗ್ಳ್ನ್ ಸಣಕ ಣ್ಯಯ ಾಂ.

"ತಾಂಚ್ ವೊಮ್ಕಾ ಾಂ ಉದರಾಂ..." "ತುಕಾ ಪಿಶೆಾಂ... ತಾಂ ತಶೆಾಂ ನಹ ಯ್...

"ನಹ ಯ್ ಯಾ... ತಕಾ ತುವಾಂ ಸದಾಂಯ್ ಇಲೆಯ ಾಂ ಇಲೆಯ ಾಂ ದಿೀಜೆ..." 32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಕತಾ ಕ್?"

ಬಂಧ್ ಕಲೆಾಂ. ಮಾಕಾ ಜಾಗ್ ಆಸಯ .

"ನಾ ತರ್ ತುಕಾ ಉಪಾದ್ರ ಜಾತಿತ್. ಪಿಯ್ಲ್ನಾ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ತುಕಾ ನಿದಾಂಕ್ ಸ್ಲಡಿಸ್ಲನಾ..."

ಘೊರಾಂವಾಿ ಾ ಭಾಶೆನ್ ನಾಕಾಾಂತ್ ಉಸಾವ ಸ್ ಸ್ಲಡೊಯ . ಬಯ್ಯ ಆರಮಾಯ್ಲ್ನ್ ಉದರಾಂ ನಿದಯ ಾಂ.

ಬಯ್ಲ್ಯ ನ್ ರಗ್ಳ್ನ್ ಮ್ಬಯ್ಯ _ಪಂಚು ಬಂಟಾ ಳ್. -----------------------------------------------------------------------------------------

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನೈಸರ್ಗಾಕ್ ಭಲ್ಟಯ್ಕಿ ಆಮೆಚ ೊಂ ದಾಯ್ಜ್ - 1

ಲೇಖಕ್: ವ್ನೆಕ ಾಂಟ್ ತಕ್ಡೆ.

ಬಿ

ಡಿಮ್ಕಲ್ಲಯ ,

ಬರ‍್ಾ ಭಲ್ಟಯ್ಕಿ ಚಿೊಂ ಲಕ್ಷಣೊಂ ಆರ್ಜಕಾಲ್ ಚಡ್ಲ್ವತ್ ಮನಾೆ ಾಂಕ್ ಆಪಾಿ ಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ಪಿಡ್ಲ್ ಆಸಾಗ್ಲೀ ಯಾ ನಾ ಮಹ ಳ್ಳಯ ಏಕ್ಚ್ ಖಂತ್? ಬೊಾಂವ್ಾ ಾಂಚಾಂ ವಾತವರಣ್ಯಿೀ ತಾಂಚ್. ಭಲ್ಟಯ್ಲ್ಿ ಚೊ ವ್ಷಯ್

ಮಹ ಣಾಾ ನಾ ಚಡ್ಲ್ವತ್ ಜಾವ್ನ ಹರಾ ಕಾಯ ಾ ನ್ ಉಲ್ಲಾಂವಿ ಾಂ ತಾ ಚ್ ತಪಾಸಿ ಾಂ ವ್ಶಾ ಾಂತ್ : ತಾಂ ಆನಿ ಹೆಾಂ ಟೆಸ್ಟ , ತ್ಯ ಆನಿ ಹೊ ಲ್ಟಾ ಬ್ ಟೆಸ್ಟ , ಎಕ್ಸ್ರೇ ಟೆಸ್ಟ , ಬಯ ಡ್‍ಚ ಟೆಸ್ಟ , ಸ.ರ್ಟ.ಸಾಿ ಾ ನ್, ಎಮ್.ಆರ್.ಐ, ಇತಾ ದಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪರ ಮಾಣ್ಯ ಭಲ್ಟಯಿಿ ಬರಿ ಯಾ ವಾಯ್ಟ ಮ್ ಳಯ ಾಂ ಕೇವಲ್ ಅಸಲ್ಟಾ ಟೆಸಾಟ ಾಂಚ್ಯಾ ರಿಪೀಟಾಾಾಂಚರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಧಾಾರಿತ್ ಜಾತ. ಕರಯಾಾ ನಾ ಕತಯ ಶೊ ತಪಾಸ್ಲಿ ಾ ಏಕ್ಚ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಕರಯಾಾ ತ್. ಖಂಯಾಿ ಯ್ ಎಕಾ ರಿಪಟಾಾಾಂಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಇಲೆಯ ಶೆಾಂ ಚಡಣ್ಯಾಂ ಮಹ ಣ್ ದಿಸಾಯ ಾ ರ್ ಸ್ತರ ಜಾಲಿ ಜಾಾಂವ್ಿ ತಕಯ ಹುನ್. ತಕಯ ಹುನ್ ಭ್ತಷ್ಟಟ ಾಂಚ್ಯಿೀ ಕಾಾಂಯ್ ನಹ ಯ್. ಸವ್ಾ ರಿಪಟ್ಾ ಪರಿಶಿೀಲ್ನ್ ಕರನ್ ಸಾಾಂಗೊಿ ವಯ್ರ್ಜಯಿೀ ಹೆಾಂ ಚಡಣ್ಯ ಇಲೆಯ ಾಂ ಉಕಲ್ನ ಧ್ನ್ಾ, ಹೆಾಂ ತಶೆಾಂ ಆನಿ ಹೆಾಂ ಅಶೆಾಂ, ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಅಸ್ಲ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ತಸ್ಲ ಮಹ ಣ್ ಸಮ್ ಯಾಾ ನಾ ತಕಯ ಹುನ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ಇಲಿಯ ಕಾವ್ ಣ ಜಾಾಂವ್ಿ ಸಹರ್ಜಚ್ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್. ಆರ್ಜಕಾಲ್ ಅಸಲ್ಲಾ ಸವ್ಾ ತಪಾಸಿ

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಯಾನ ಸಾಾ ಾಂ ವೊಕಾಾ ಾಂ ದಿೀಾಂವ್ಕ್ಯಿೀ ಚಡ್ಲ್ವತ್ ವಯ್್ ತಯಾರ್ ನಾಾಂತ್. ಟೆಸ್ಟ ಕಚಾಾಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಏಕ್ ಸಸಟ ಮಾಚೊ ಅಾಂಗ್ ಜಾಲ್ಟ ಮಹ ಣ್ಯಿ ಾಂಗ್ಲೀ ಯಾ ಸಾಟ ಯ್ಯ ? ಸಬರ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಅಶೆಾಂಯಿೀ ಪಳಾಂವ್ಿ ಮ್ಕಳ್ಯಾ ಕೀ ಡಜನ್ ಭರ್ ಟೆಸ್ಟ ಜಾಲ್ಟಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ಯಿೀ ವಯ್್ ತಚಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ಸಲ್ಹೆ ಖ್ಯತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಟಯ ಾ ತಾ ಮನಾೆ ಕ್ ಖಚಿತ್ ಥರನ್ ವೊಕಾತ್ ದಿೀಾಂವ್ಿ ಸಕಾನಾ ಯಾ ದಿೀನಾ. ತತಿ ಲಿಕ್ ಕತಾಂಯ್ ಪುಣೀ ದಿೀವ್ನ , ಮುಕಾಯ ಾ ಎಡ್ಲ್ವ ನ್ಸ್ಡ್‍ಚ ಟೆಸಾಟ ಕ್ ಮಹ ಣ್ ಆನಿಕ್ಯಿೀ ವಹ ಡ್ಲ್ಯ ಾ ದುಸಾರ ಾ ಲ್ಟಾ ಬಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಾ ತ್. ಹಾಾಂಗ್ಳ್ಸರ್ ಸವಾಲ್ ಏಕ್ ಉದತ - ಕತಾಂ ಪಿಡೆಸಾಾ ಕ್ ವೊಕಾತ್ ದಿಾಂವಾಿ ಕ್ ವಯಾ್ ಕ್ ಇತಯ ಾಂಯ್ ಯಾಾಂತಿರ ಕ್ ಟೆಸಾಟ ಾಂಚರ್ ನಿಭಾರ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ಗರ್ಜಾಗ್ಲೀ? ತಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಟಾಂಭ್ ಆವದ ಚಾಂ ತಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ಹಾಾಂಗ್ಳ್ ಕಾಾಂಯ್ಿ ಪರ ಯ್ಲೀಜನಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ನಾಾಂಗ್ಲೀ? ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಕೀ ಇತಯ ಟೆಸ್ಟ ಜಾಲ್ಟಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ಯಿೀ ಮನಾೆ ರ್ರಿೀರ ಭಿತರ್ ಕತಾಂ ಜಾತ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ವಯಾ್ ಾಂಕ್ ಸಾಕಾಾಂ ಕಳ್ಯನಾ!? ಚ್ಯಳ್ಳೀಸ್-ಪನಾನ ಸ್ ವಸಾಾಾಂ ಆದಿಾಂ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಚರ್ ಹೊಾಂದನ್ ವಯ್್ ಸ್ತಶ್ರರ ಷ್ಯ ನಿಧಾಾರಿತ್ ಕತಾಲ್ಲ ತರ್ ಆತಾಂ ಕತಾ ಕ್ ಜಾಯಾನ ? ಹಾಚೊ ಅರ್ಥಾ ಕೇವಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾತ್ರ

ಕಾಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಪುರೊ ಆನಿ ಇತರ್ ತಪಾಸಿ ಾಂಚಿ ಗರ್ಜಾಚ್ ನಾ ಮಹ ಣ್ಯಿೀ ನಹ ಯ್. ಕೇವಲ್ ಕ್ಟಡಿಚ್ಯ ಸಾಧಾಾ ತಪಾಸಿ ನ್ ವೊಕಾಾ ಾಂ ದಿತಲ್ಟಾ ವಯಾ್ ಾಂಕ್ ಆರ್ಜ ಮ್ೀಲ್ ನಾ; ತಾಂ ಕಶೆಾಂ ತಶೆಾಂ ತಣ್ಯಾಂ ವೊಕಾತ್ ದಿಾಂವಿ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಏರ್ಟಿ ಾಂಯಿೀ ಆಸಾತ್. ಪಿಡೆಸಾಾ ಾಂಕ್ ಫ್ತವೊತಾ ವಳ್ಯರ್ ಸಾಕಾಾಂ ವೊಕಾತ್ ಮ್ಕಳ್ಯನಾತ್ಲ್ಟಯ ಾ ವವ್ಾಾಂ ಸಬರ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಪರಿಸಯ ತಿ ಗಂಭಿೀರ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ಯಿೀ ಆಸಾಾ ! ತರ್, ಹೆ ಆಧುನಿಕ್ ತಪಾಸಿ ಮಾತ್ರ ಭಲ್ಟಯಿಿ ತಪಾಸಿ ಚ ಉಪಾಯ್ಗ್ಲೀ? ದನಿೆ ಾಂ-ತಿನಿೆ ಾಂ ವಸಾಾಾಂ ಆದಿಾಂ ಬರಿ ಭಲ್ಟಯಿಿ ಕಶೆಾಂ ನಿಧಾಾರಿತ್ ಕತಾಲೆ? ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ಉಪಚ್ಯರಚ್ಯಾ ಪುಸಾ ಕಾಾಂನಿ ಸ್ಲದಾ ನಾ ಹಿ ಜಾಣಾವ ಯ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ಮ್ಕಳ್ಯಾ . ಆನಿ ಅಸಲಿ ಜಾಣಾವ ಯ್ ಸಂಸಿ ೃತ್ ಭಾಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾ ದಕ್ಟನ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ತಿ ಲ್ಟಬನಾ ಯಾ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೆಯ ಆಮಾಿ ಾಂ ಕ್ೀಣ್ಯಿೀ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ನಾಾಂತ್ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ನಾ. ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಾಂತಾ ಪರ ಮಾಣ್ಯಾಂ ಹೆಾಂ ಸವ್ಾ ಪನೆಾಾಂ! ಪ್ಯಣ್ ಬೊೀವ್ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ಚ್ ಕಳ್ಳತ್ ಆಸಾ ಕೀ ಕತಯ ಶಾ ಆಧುನಿಕ್ ವೊಕಾಾ ಾಂಚಿ ಬುನಾಾ ದ್ ಹಾಾ ಚ್ ಸಂಸಿ ೃತ್ ಪುಸಾ ಕಾಾಂಚರ್ ಹೊಾಂದನ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್. ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ಉಪಚ್ಯರಚ್ಯಾ ಎಕಾ

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪುಸಾ ಕಾಾಂಕ್ ಬರಿ ಭಲ್ಟಯಿಿ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕತಾಂ ಮಹ ಣ್ ಅಶೆಾಂ ವ್ವರ್ ಮ್ಕಳ್ಯಾ "ದೇಹೆ ಸವಾತರ ಛ ಉಸನ ಸಾ ಸಮತ; ಲ್ಟಘವಮ್ ಸ್ತಖಂ; ಶುತ ತಿೀಕ್ಷಿ ಗಧ್ ನಿದರ ; ಛ ಮನಕ ೀ ಆಪಿ ಪರ ಸನನ ತ; ರ್ರಿೀರ ಕಮಾಸಮಥಾ ಾಮ್; ಅನಾಲ್ಸಾ ಛ ಕಮಾಸ್ತ; ಸವ ತ ಸವ ೀದ ಗಮ್ ಕಲೆ; ಸಾವ ಸಯ ಾ ಲ್ಕ್ಷಣಾತಿ ಹಿ". ಹಾಾಂತುಾಂ ಸವ ತ: ಆಪಾಯ ಾ ಪಿಡೆಚಿ ತಿೀವರ ತ ಜಾಣಾ ಜಾಾಂವಾಿ ಕ್ ಆಠ್ ತಪಾಸಿ ಆಟಾಪಾಯ ಾ ತ್ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥಾ ಹಾಾ ಪರಿಾಂ ಆಸಾ: ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂ: ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಉಠೊನ್ ಪಾಯಾಾ ನಾಾ ಕ್ ವತನಾ ಪೀಟ್ ಸಗೆಯ ಾಂ ಖ್ಯಾಂಯ್ಿ ಚಡಿತ್ ಒತಾ ಡ್‍ಚ ಘಾಲಿನಾಸಾಾ ಾಂ ಕಸಲೆಾಂಯ್ ಚೂಣ್ಾ ಯಾ ವೊಕಾಾ ಾಂ ಯಾ ಲ್ಟಾ ಕಕ ರ್ಟವ್ಕ ಘೆಾಂವ್ಿ ಗರ್ಜಾ ನಾಸಾಾ ಾಂ ಎಕದ ಾಂ ಸಾಫ್ ಜಾಯ್ ಯ್. ಖೆಲೆಯ ಾಂ ಖ್ಯಣ್ ತಾಂ ಜಿೀವಾಣ್ ಜಾಲ್ಟಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಉತಾ ನ್ನ ಜಾಾಂವೊಿ ತ್ಯ ತಾ ರ್ಜಾ , ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಪುಣೀ, ಸಗೊಯ ಭಾಯ್ರ ವಚ್ಯಜಾಯ್ಚ್; ಜಮಾವಣ್ ಜಾಲೆಾಂ ತರ್ ತ್ಯ ಏಕ್ ಟ್ಟೀಕಕ ನ್ ಯಾ ವ್ಕಾಳ್ ಪದರ್ಥಾ ವತ್ಯಾವಾಾ . ಚಡ್ಲ್ವತ್ ಜಾವ್ನ ಮಲ್ಬದಧ ತಚ್ ಸಬರ್ ಪಿಡೆಾಂಚಾಂ ಏಕ್ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವಾನ ಸಾಾ . ಹಿ ಕರ ಯಾ ಬೊೀವ್ ಉತಾ ಮ್ ರಿೀತಿರ್ ಜಾತ ತರ್ ಬರಾ ಭಲ್ಟಯ್ಲ್ಿ ತವ್ೆ ನ್ ಹೆಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂ ಮೇಟ್. ದುಸರ ಾಂ: ಆಪಾಿ ಚಿ ಮ್ಟಾಯ್

ಸಾಾಂಭಾಳ್ಳಿ . ಲೆಕಾವತ್ಾ ಮ್ಟಾಯ್ಯಿೀ ಜಾತ ಪಿಡೆಾಂಕ್ ಕಾರಣ್. ಹಾಾ ವ್ಶಿಾಂ ಸವಾಾಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಳ್ಳತ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ಮಲ್ಮೂತ್ರ ವ್ಸಜಾನ್ ಸಾಕಾಾಂ ಜಾತ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ ಮ್ಟಾಯ್ಯಿೀ ಹದದ ಭಾಯ್ರ ವಚಿ ಸಾಧ್ಾ ತ ಬರಿಚ್ ಉಣ್ಯಾಂ. ತಿಸರ ಾಂ: ಕಾತಿಚಿ ನಿತಳ್ಯಯ್ ಬರಾ ಭಲ್ಟಯ್ಲ್ಿ ಚೊ ಆಸ್ಲಾ. ಕ್ಟಡಿಚರ್ ತಣ್ಯ ಹೆಣ್ಯ ಖತಾಂ, ತ್ಯಾಂಡ್ಲ್ಚರ್ ಮುಾಂಬರ ಾಂ, ಖೊರರ್ಜ ,ಇತಾ ದಿ ಖಂಯ್ ತರ್ಯಿೀ ತಿ ಜಾಾಂವ್ಿ ದಖವ್ನ ದಿತ ಕೀ ಭಿತರ್ ಕತಾಂ ಪುಣೀ ಘಡಬ ಡ್‍ಚ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್. ಸಗ್ಳ್ಯ ಾ ರ್ರಿೀರಚರ್ ಆಸಿ ಕಾತ್ಚ್ ಜರ್ ಮ್ಕಹ ಳ್ಳ ತರ್, ಭಿತಲ್ಟಾ ಾ ಇತರ್ ಅಾಂಗ್ಳ್ಾಂನಿಯಿೀ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಕಹ ಳಾಂ ಆಸಾ ಲೆಾಂಚ್ ಆನಿ ತಾಂ ಸಾವ ಭಾವ್ಕ್. ಚೊವಾ ಾಂ: ಸಗೊಯ ದಿೀಸ್ ಘಟಾಯ್ ಆನಿ ರ್ಚರಕಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಭೊಗ್ಳ್ಾ ತರ್ ಭಲ್ಟಯಿಿ ಬರಿ ಆಸಾ ಮಹ ಣಾಿ ಕ್ ದುಬವ್ ನಾ. ಪರ ಕೃತನ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ಇತಿಯ ಊಜಾಾ ದಿೀವ್ನ ಜಲ್ಾ ದಿಲ್ಟ ಕೀ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ರ್ಥವ್ನ ಸಾಾಂಜೆರ್ ಪಯಾರ ಾಾಂತ್, ಆಟ್ಚ್ ನಹ ಯ್ ಬರ ವರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಪಯಾಾಾಂತ್ಯಿೀ, ವ್ಶರ ಮ್ ಘೆನಾಸಾಾ ಾಂ, ಕಾಾಂಯ್ಿ ಚದ್ ಪುರಸಣ್ ನಾಸಾಾ ಾಂ ಕಾಮ್ ಕರಾಂಕ್ ಸಕಾಿ ತಿತಿಯ ! ಪ್ಯಣ್ ಆರ್ಜಕಾಲ್ ಚಡ್ಲ್ವತ್ ಜಣಾಾಂಕ್ ಹೊ ಅನಭವ್ ಮ್ಕಳ್ಯನಾ ಯಾ ಅನಭವ್

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರಾಂಕ್ ಸಕಾನಾಾಂತ್. ಕಾಮಾ ಮಧ್ಾಂ ಆಮಾಿ ಾಂ ಇಲ್ಲಯ ವ್ಶರ ಮ್ ಕರಿಜಯ್ ಮಹ ಣ್ ಭೊಗ್ಳ್ಾ . ಭಲ್ಟಯಿಿ ಎಕದ ಾಂ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಟಯ ಾ ಮನಾೆ ಕ್ ಅಸಲ್ಟಾ ವ್ರಮಾಚಿ ಗರ್ಜಾ ನಾ; ಭಲ್ಟಯ್ಲ್ಿ ವಂತ್ ಮನಾೆ ಭಿತರ್ ಪರ ಕೃತನ್ ದಿಲಿಯ ಹಿ ಊಜಾಾ ಬಪ್ಯಾರ್ ಆಸಾಾ . ಪಾಾಂಚವ ಾಂ: ಜಬರ್ ಭುಕ್! ಭುಕ್ ತಿ ತಿೀವ್ರ ಲ್ಟಗ್ಳ್ಜಯ್. ಪ್ಯಣ್ ಚಡ್ಲ್ವತ್ ಜಾವ್ನ ಆಮಾಿ ಾಂ ಅಸಲ್ಟಾ ಭುಕಚೊ ಆನಭವ್ ಜಾಯಾನ . ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವಾನ ಸಾ ಆಮಿ ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂ ಖೆಲೆಯ ಾಂ ಖ್ಯಣ್ಾಂಚ್ ಸಾಕಾಾಂ ಜಿೀವಾಣ್ ಜಾಯಾನ ಸಾಾ ಾಂ ಆಸಿ ಾಂ. ಜರ್ ಜಿೀವಾಣ್ ಬರಿ ಆಸಾ ತರ್ ಬರಿೀ ಭುಕ್ ಲ್ಟಗ್ಳ್ಾ . ವಳ್ಯರ್ ಖ್ಯಯ್ ಯ್, ಜೆವ್ಜಯ್, ಪಿಯ್ಲ್ಜಯ್; ಚಡ್‍ಚ ವೇಳ್ ರ್ಚಕ್ನ್ ಯಾ ಲೆಕಾವತ್ಾಯಿೀ ನಹ ಯ್. ಸವಾಂ: ಕ್ಟಡಿಚ್ಯ ವ್ವ್ಧ್ ಭಾಗ್ಳ್ಾಂನಿ ದೂಖ್ ನಾ ಆಸಿ ಾಂ - ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಪಾರ್ಟಾಂತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಪಟಾಾಂತ್, ಕಾನಾಾಂತ್, ಹಾತಾಂತ್, ಪಾಯಾಾಂತ್; ಹೆಾಂ ದೂಖ್ ತಾಂ ದೂಖ್. ಖಂಯಕ ರ್ಯಿೀ ಕ್ಟಡಿಾಂತ್ ದೂಖ್ ಆಸಿ ಾಂ ಭಲ್ಟಯ್ಲ್ಿ ಚಾಂ ಲ್ಕ್ಷಣ್ ನಹ ಯ್. ಕದನ ಾಂ ಕ್ಟಡಿಚ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಿ ಾಂ ಜಾಾ ನ್ ತಾಂಚ ಥಂಯ್ ವೊಡಿನಾಾಂತ್ಗ್ಲೀ ತದನ ಆಮಿ ಬರಾ ಭಲ್ಟಯ್ಲ್ಿ ಾಂತ್ ಆಸಾಾ ಾಂವ್. ಸಾತವ ಾಂ: ಗ್ಳ್ಡ್‍ಚ ನಿೀದ್ - ಗ್ಳ್ಡ್‍ಚ ನಿೀದ್

ಕತಾಂ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ಲ್ಟಹ ನ್ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಾಾಂ ರ್ಥವ್ನ ಶಿಕಾಜಯ್; ಸ್ಲಪಾಾ ಚರ್ ನಿದ್ಲ್ಟಯ ಾ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಾಕ್ ಉಕಲ್ನ ಖಟಾಯ ಾ ರ್ ತಕಾ ತಚ್ಯ ಜಾಗ್ಳ್ಾ ರ್ ದವರ್ಲೆಯ ಾಂ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಉಠಾಚ್ ತಕಾ ಕಳ್ಳತ್. ದುರ್ದಾವಾನ್ ಚಡ್ಲ್ವತಾಂಕ್ ಹೊ ಅನಭವ್ ಜಾಯಾನ . ಆಮಿಿ ನಿೀದ್ ಇತಿಯ ಪುಣೀ ಗ್ಳ್ಡ್‍ಚ ಆಸಾಜಯ್ ಕೀ ರತಿಕ್ ಪಾಾಂಕ್ ಯಾ ಎ.ಸ. ಬಂದ್ ಪಡ್ಲ್ತ್ ತರ್ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಯಜಯ್. ಆಟೆವ ಾಂ: ಬರಾಂ ಚಿಾಂತಪ್ ಅನಭವ್ ಕಚಾಾಂ ಜಾವಾನ ಸಾ ಬರಾ ಭಲ್ಟಯ್ಲ್ಿ ಚಾಂ ಏಕ್ ಲ್ಕ್ಷಣ್. ಭಾಯಾಯ ಾ ನ್ ಕತಾಂಯ್ ವ್ರ್ಮತ ಆಸ್ಲಾಂ ಮತಿಾಂತ್ ಬರ ವ್ಚ್ಯರ್ ಉಬ್ ಜಯ್. ಭಾಯಾಯ ಾ ನ್ ಕಸಲಿಯ್ ಅಶಾಂತತ ಆಸ್ಲಾಂ, ಭಿತಲ್ಟಾ ಾನ್ ಶಾಂತತಚೊ ಅನಭವ್ ಜಾಯ್ ಯ್. ಬರ ವ್ಚ್ಯರ್ ಬರಾ ಭಲ್ಯ್ಲ್ಿ ಚಾಂ ಏಕ್ ವತಾಾಂ ಲ್ಕ್ಷಣ್. ಜಶೆಾಂ ಖ್ಯಣ್ ತಶೆಾಂ ಮನ್. ಜರ್ ಖ್ಯಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಸಾಕಾಾಂ ನಾ ತರ್ ಮನಾ ಭಿತರ್ ಬರಾಂ ಚಿಾಂತಪ್ ಕಶೆಾಂ ಉಬೊ್ ಾಂಚ? ಜರ್ ಹೆ ಆಠ್ ತಪಾಸಿ ಆಮಿ ಸವ ತ: ಕರನ್ ಪಳಯಾಾ ನಾ ಸವ್ಾ ಸಾಕಾಾಂ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ಬೊಗ್ಳ್ಾ ತರ್ ಹೆರ್ ತಪಾಸಿ ಾಂಚಿ ಗರ್ಜಾ ತರ್ಯಿೀ ಕತಾಂ? ಜರ್ ತರ್ ತಸಲಿ ತಪಾಸಿ ಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ಇಲೆಯ ಾಂ ಚಡಣ್ಯಾಂ ದಿಸ್ಲನ್ ಯ್ಲ್ತ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ಯಿೀ ತಾಂ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ಉಪಚ್ಯರಾಂನಿ ಸಾಕಾಾಂ ಕರನ್

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘೆವಾ ತ್; ರಸಾಯನಿಕ್ ವ್ದನಾಾಂನಿ ಮಾತ್ರ . ದವಾನ್ ಪರ ಕೃತಾಂತ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ತಯಾರ್ ಕಲ್ಟಯ ಾ ವೊಕಾಾ ಾಂಚರ್ ಆಮಿಿ ಭಲ್ಟಯಿಿ ಸಾಾಂಬಳ್ಯಿ ಕಾತಿರ್ ಅವಲುಾಂಬುನ್ ರಾಂವ್ಿ ಗರ್ಜಾ ಕತಾಂ? ದಿಲ್ಟಯ ಾ ಸವ್ಾ ಜಾಣಾವ ಯ್ಲ್ಚೊ, ಸವ್ಾ ಮನಾೆ ರ್ರಿೀರ್ ಬದಯ ಾಂಕ್ ನಾ ಯಾ ವಸ್ತಾ ಾಂಚೊ ಆಮಿ ಉಪಯ್ಲಗ್ ತಚೊಾ ಗಜೊಾಯಿೀ ಬದಯ ಾಂಕ್ ನಾ; ಕಯಾಾಾಂ ಆನಿ ಭಲ್ಟಯ್ಲ್ಿ ಭರಿತ್ ಬದಯ ಲ್ಟ ತರ್ ತಚೊ ಮನೀಭಾವ್ ಜಾವಾಾ ಾಂ. ಆನಿ ತಣ್ಯಾಂ ಆಸಿ ಾಂ ತಾಂ ವಾತವರಣ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಯ್ಿ ಾ ಚೊ ಮಾರ್ -ವಜಯ್ಜ ಸಾಬ (ಮುಳ್ಯನ್ ಸಬ್ಸಟ ಯನ್, ಬೊಸಾಾ ಾ ಾಂವ್, ಬೊಸ್ತಾ ... ತಾಂ ತಚ್ಯಾ ಹೊಕಯ ಕ್ ಬರಾಂ ಲ್ಟಗೆಯ ಾಂ ನಾ ದಕ್ಟನ್ ಕಾಜಾರಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾರ್ ಮ್ೀಗ್ ಬಾಂಯ್ಾ ಲ್ಟಾ ಝರಿಬರಿ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಸಾಾ ನಾ ತಿಣ್ಯಾಂ ತಕಾ ಸಾಬ ಮಹ ಳಯ ಾಂ.ತಾಂ ಕಾಯಾಮ್ ಜಾಲೆಾಂ.) ತಾ ಎಕಾ ಆಯಾಾ ರ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ದುಸರ ಾಂ

ಮಿೀಸ್ ಜಾವ್ನ ಯವ್ನ ನಾಸ್ಲಟ ತಿಸ್ತಾನ್ ಸ್ಲಪಾಾ 'ಲ್ಟಾ ಕದಲ್ಟರ್ ಪಾಾಂಯಾರ್ ಪಾಾಂಯ್ ಘಾಲ್ನ ಬಸ್ಲನ್ ತಾ ದಿಸಾಚಾಂ ಕಾನಡಿ ಖಬ್ರ ಪತ್ರ ವಾರ್ಚಾಂಕ್ ಲ್ಟಗೊಯ ಮಹ ಣಾಾ ನಾ ಆಯ್ಲ್ಯ ಾಂ ಬಯ್ಲ್ಯ ಚಾಂ ಫಮಾಾಣ್. "ಅಳಯಾ, ರಾಂದಿ ಕ್ಟಡ್ಲ್ ಭಾಯ್ಲಯ ರಕಾಚೊ ಫ್ತಾಂಟ್ಟ ಜನೆಲ್ಟಾಂತಯ ಾ ನ್

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಿತರ್ ಯಾಂವ್ಿ ಪಳತ ಆನಿ ದುಕಾರ ಮಾಸ್ ಸ್ತರ್ಟ ಕರಾ ನಾ ಕಾವೊಯ ಏಕ್ ತಚರ್ ಬಸ್ಲನ್ ಕಾಕಾಯಾಾ ಖಂಯ್ ಉಡ್ಲ್ಸ್ ನಾಸಾಾ ನಾ ಜನೆಲ್ ಆಡ್‍ಚ ಕರನ ಶೆಾಂ ಭಾಯ್ರ ಗೆಲ್ಟಾ ರ್ ತುಜೊ ದುಕ್ರ್ ಕಾವೊಯ ಜಾವ್ನ ಬದಯ ಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂಚ್ ತ್ಯ ಕಾತುರ ನ್ ಸ್ಲಡ್‍ಚ...!" ಇತಯ ಾಂ ಮಹ ಣೊನ್ ತಿ ಕ್ಯ್ಲಾ ಘೆವ್ನ ತಚ ಮುಕಾರ್ ಪರ ತಾ ಕ್ಷ್ ಜಾಲಿಚ್. ಬಯ್ಲ್ಯ ಚೊ ಜಿನಸ್ ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ಯಯ ಕ್ಯ್ಲಾ ಪಳವ್ನ ಸಾಬ ಸಮಾ್ ಲ್ಲ ಕ ಹಾಾಂಗ್ಳ್ಸರ್ ಆಕಿ ೀಪ್ ಉಚ್ಯರಾಂಕ್ ಯಾ ಮಾಗ್ಲರ್ ಕಾತರಾ ಾಂ ಮಹ ಣೊಾಂಕ್ ಅವಾಿ ಸ್ ನಾ. ಹಾತಾಂತಯ ಾಂ ಖಬ್ರ ಪತ್ರ ಉಡವ್ನ ಕ್ಯ್ಲಾ ಸವ ೀಕಾರ್ ಕರನ್ ಗಪ್ಚಿಪ್ ಕ್ಟಜಾನ ಪಾಟಾಯ ಾ ನ್ ಗೆಲ್ಲ. ಕಸ್ಲ ರಕಾಕಡೆ ಪಾವೊಯ ಆನಿ ಕತಾಂ ಜಾಲೆಾಂ ಕ್ಣ್ ಜಾಣಾಾಂ ತಣ್ಯಾಂ ಮಾರಯ ಲ್ಟಾ ಕಾಂಕಾರ ಟೆಕ್ ರೂಕ್ಚ್ ಹುಮ್ಟ ನ್ ವಚ್ಯಜೆ ಆಸ್ಲ್ಲಯ . ಪತಿಚ್ಯಾ ಕಾಂಕಾರ ಟೆಕ್ ಪತಿಣ್ಯಚ ಕಾನ್ ಫುಟಾಾ ನಾ ತಿಣ್ಯಾಂ ತಕಯ ಉಕಲಿಯ . ಪತಿರಯ್ ದವೊ ಹಾತ್ ಉಜಾವ ಾ ಾಂತ್ ಧ್ರನ್ ಚಡಾ ಡೆಿ ಾಂ ದಿಸಯ ಾಂ. ಉಜಾವ ಾ ಹಾತಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಾಂ ಮಧಾಯ ಾ ನ್ ವಾಹ ಳಿ ಾಂ ತಾಂಬ್ಡ ಾಂ ತಾಂಬ್ಡ ಾಂ ರಗತ್ಯಿೀ ದಿಸಯ ಾಂ. ಕ್ಟಾಂಕಾಡ ಚಿ ಗೊಮಿಟ ಲುಾಂವ್ಲೆಯ ತವಳ್ ವಾಹ ಳ್ಯಾ ತಶೆಾಂ ವಾಹ ಳ್ಯಾ ಲೆಾಂ. ಬಯ್ಲ್ಯ ಚಿ ತಕಯ ಗ್ಲಗ್ಲಾರಿಯ . ದಿವಾಳಚ್ಯಾ ನೆಲ್ಚಕರ ಬರಿ. ಆಪಾಿ ಕ್ಚ್ ಸಾಾಂಬಳ್ನ ತಿ ಪತಿಚ್ಯಾ ಆದರಕ್ ರವ್ಯ .

ಸಾಬಚ್ಯಾ ಹಾತಕ್ ಬರೊಚ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಯ . ಹಿಮಾಲ್ಯಾಚಾಂ ಬರಫ್ ಕಡೊನ್ ದಾಂವೊನ್ ಯ್ಲ್ಾಂವಾಿ ಾ ಉದಿ ಭಾಶೆನ್ ರಗತ್ ವಾಹ ಳ್ಯಾ ಲೆಾಂ. ಬಯ್ಲ್ಯ ನ್ ಕತಾಂ ಜಾಲೆಾಂ ಮಹ ಳ್ಳಯ ತನಿಾ ಕಲಿನಾ. ಪಾರ್ಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳನಾಸಾಾ ನಾ ನಾಯಿಟ ಭಿತರ್ ನೆಹ ಸಯ ಲ್ಲ ಗ್ಳ್ಗೊರ ಸ್ತರ್ವ್ನ ನಿಸಾರ ಯ್ಲಯ ಆನಿ ಬಳ್ಯನ್ ಪಿಾಂಜುನ್ ತಚಿ ಏಕ್ ಫ್ತಳ್ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಘಾಯ್ಲ್ಲ್ಟಯ ಾ ಹಾತಕ್ ಅನಾನ್ ರವಾಡ ಯಿಯ ಆನಿ ತಚೊ ಹಾತ್ ಉಬನ್ಾ ಧ್ರನ್ ತಕಾ ಜಾಹ ಲ್ಟಕ್ ವಹ ನ್ಾ ಭಿತರಯ ಾಂ ಏಕ್ ಕದಲ್ ಹಾಡ್‍ಚನ ತಕಾ ಜಾಲ್ಟಾಂತ್ ಚ್ ಬಸಯ್ಲಯ . ಭಿತರ್ ಬಸಯಾಯ ಾ ರ್ ರಗತ್ ಪಡೊನ್ ಟೈಲ್ಕ ಪಾಡ್‍ಚ ಜಾತಿತ್ ತರ್...? ಪುಣ್ ಕತಾಂ ಸಕಾಸ್ ಕಲ್ಟಾ ರ್ಯಿ ರಗ್ಳ್ಾ ಚೊ ವಾಹ ಳೊ ರ್ಥಾಂಬೊಯ ನಾ. ಸಾಬ ನಿತರ ಣ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ಸ್ತರ ಜಾಲ್ಲ. ಬಯ್ಲ್ಯ ನ್ ತಕಯ ರ್ಥರಾ ರ್ ದವರಿಯ . ಹಿತಯ ಭಾಯಾಯ ಾ ರಸಾಾ ಾ ರ್ ಧಾಾಂವ್ಿ ಏಕ್ ರಿಕಾಿ ಹಾಡವ್ನ ಘೊವಾಕ್ ತಿಣ್ಯಾಂ ಲ್ಟಗ್ಲೆ ಲ್ಟಾ ಎಕಾ ಆಸಾ ತರ ಕ್ ವಹ ಲ್ಲ. ಆಸಾ ತರ ಗ್ಳ್ರಾಂನಿ ತಕಾ ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ದವಲೆಾಾಂ. ಘಾಯ್ ಶಿಾಂವೊಯ ಆನಿ ಲೆಕಾವಹ ರಾ ಾಂ ರಗತ್ ಗೆಲೆಲ್ಟಾ ನ್ ತಚಿ ಕಾಳ್ಯ್ ಉಡಿ ನಿದನ್ ಜಾಲೆಲಿ. ದಕ್ಟನ್ ತಕಾ ರಗತ್ ದಿಾಂವಿ ಾಂ ಪಡೆಯ ಾಂ. ದುಸರ ದಿಸಾ ತ್ಯ ಸ್ತಧಾಲ್ಲಾ ಮಹ ಣೊನ್ ತಚ್ಯಾ ಹಾತಕ್ 'ಸಯ ಾಂಗ್' ಘಾಲ್ನ ತಕಾ ಘರ ಧಾಡೆಯ ಾಂ.

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪತಿಕ್ ಘರ ಆಪವ್ನ ಹಾಡ್ಲ್ಯ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪತಿಣ್ ತಕಾ ಆರವ್ನ ಧ್ರನ್ ಗಳಾಳ್ಯಾ ಾಂ ರಡಿಯ . "ಮಾಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ವೇಳ್ ಘಡೆಾ ತುಕಾ'ವಾಂ ಫ್ತಾಂಟ್ಟ ಕಾತುರ ಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗೆಯ ಾಂ..." ಮಹ ಣೊನ್ ರ್ಚರ್ಚಾರಿಯ . ಕಾಲ್ಟಿ ಾ ದಿಸಾ ಸಾಬಚಾಂ ರಗತ್ ವಾಹ ಳಯ ಲ್ಟಾ ಮಾಪಾನ್ ಆರ್ಜ ತಚಿಾಂ ದುಃಖ್ಯಾಂ ವಾಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ. ಘೊವಾಚೊ ಖಂತಿತ್ ತಿಕಾ ಮ್ಗ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ . ಸಾಬನ್ ಸಮಾ ಆಸಯ ಲ್ಟಾ ಆಪಾಯ ಾ ಹಾತನ್ ಮ್ಗ್ಳ್ಳ್ ಬಯ್ಲ್ಯ ಚಿ ಪಾಟ್ ಪಶೆವ್ನ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕಲೆಾಂ. ಆನಿ ಎಕಾಮ್ಕಕಾಚ್ಯಾ ಜಳ್ಯಾ ಾ ಮ್ಗ್ಳ್ ಉಮಾಳ್ಯಾ ಾಂತ್ ತಿಾಂ ಘಾಯ್ಲ್ಲ್ಟಯ ಾ ಹಾತಚಿ ಚತರ ಯ್ ಕನ್ಾ ದಿಸಾ ಉಜಾವ ಡ್ಲ್ಕ್ಚ್ ಉಪ್ಣಾ ಲಿಾಂ... ಸರಿಸ್ತಮಾರ್ ಮಹಿನಾಾ ನ್ ಸಾಬಚ್ಯಾ ಘಾಯ್ಲ್ಲ್ಟಯ ಾ ಹಾತಚಾಂ ಚಲ್ನ್ವಲ್ನ್ ಬಹುತೇಕ್ ನೀಮಾಲ್ಟಕ್ ಪಾರ್ಟಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯ ಾಂ ಮಹ ಣಾಾ ನಾ ತದಳ್ ಪಯಾಾಾಂತ್ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ ರೊವಾಣ್ಯಚ್ಯಾ ಕ್ಾಂಬಿಯ್ಲ್ಪರಿಾಂ ಘರಚ್ ಬಸ್ಲನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ ತ್ಯ ಪಾರ್ಟಾಂ ನವಿ ರಕ್ ಲ್ಟಗೊಯ . ಪಯಾಯ ಾ ದಿಸಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಯ ತ್ಯ ಸಾಾಂಜೆರ್ ಘರ ಪಾರ್ಟಾಂ ಯ್ಲ್ತಸಾಾ ನಾ ತಚ ಬಯ್ಲ್ಯ ನ್ ತ್ಯ ಬರೊಚ್ ಖುಶಲ್ಟಿ ಯ್ಲ್ಾಂತ್ ಆಸಾ ತಸ್ಲ ದಿಸ್ಲಯ . ಪಾರ್ಟಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲ್ಟಗ್ಲೆಯ ನಿಮಿಾ ಾಂ ರೊವಣ ಸ್ತರ್ಟಯ ಮಹ ಣ್ ಬಯ್ಲ್ಯ ನ್ ಲೆಕಯ ಾಂ. ಪತಿ ವಾವಾರ ಕ್ ಗೆಲ್ಲಯ ಘರ

ಪಾರ್ಟಾಂ ಪಾವಾಾ ನಾ ತಕಾ ಏಕ್ ವಲ್ಕಮ್ ಕಸ್ ದಿಾಂವ್ಿ ದಸ್ತಾ ರ್ ತಿಣ್ಯಾಂ ರತ ಕನ್ಾ ದವರಯ ಲಿ. ತಶೆಾಂ ಆರ್ಜ ತಕಾ ಹೊ ಉಮ್ ದಿೀಾಂವ್ಿ ಮಹ ಣ್ ಸಶಿಾನ್ ಗೆಲಿ ತದನ , ತಿಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಸ್ ಆದಳೊಯ . ವಾಸ್ ಆದಳೊಯ ತರ್ಯಿೀ ತಿ ಪವಾಾ ಕರಿಾ ನಾ, ಪುಣ್ ಹೊ ವಾಸ್ ನಾಕಾ ಫುಡ್ಲ್ಾಂನಿ ರಿಗ್ಳ್ಾ ನಾ ತಿಚೊ ಜಿೀವ್ ಕಾಣಕ ಲ್ಲಾ. ಉಮಾಾ ಕ್ ಒಡ್ಲ್ಡ ಯಿಲೆಯ ವೊೀಾಂಠ್ ಪಾರ್ಟಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯ . "ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ಲ್ಟಯ್ ತುಾಂ?" ತಿಣ್ಯಾಂ ಖಡಕ್ಿ ವ್ಚ್ಯನ್ಾ ಸ್ಲಡೆಯ ಾಂ. "ಸ್ಲರಾ ರ್ಥವ್ನ ಮಯಾಯ ಾಂ ಪಯ್ಕ ಧಾಾಂವೊಿ ತುಾಂ ಆರ್ಜ ಕತಾಂ ಜಾಲೆಾಂ?" "ಮಾಹ ಕಾಚ್ ಗೊತುಾ ನಾ ಮಾ. ಹಾಾಂವ್ ಕಸ್ಲ ಬರಕ್ ಗೆಲ್ಲಾಂ, ಕತಯ ಾಂ ಪಿಯ್ಲ್ಲ್ಲಾಂ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ಉಡ್ಲ್ಸಾಾಂತ್ ನಾ. ಪಿಯ್ಲ್ಲ್ಟಯ್ ಮಹ ಣ್ ತುಾಂ ಆತಾಂ ವ್ಚ್ಯತಾನಾಾಂಚ್ ಉಡ್ಲ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ." "ಅಳಮಾ, ಫ್ತಲ್ಟಾ ಾಂ ರ್ಥವ್ನ ಪಿಯ್ಲ್ನಾಕಾ. ಪಿಯ್ಲ್ತಯ್ ತರ್, ಮಾಹ ಕಾಯ್ ಹಾಡ್‍ಚ. ದಗ್ಳ್ಾಂಯ್ ಪಿಯ್ಲ್ವ್ನ ಮ್ರಾ ಾಂ ತಿಶಿನ್." "ನಾ ಮಾ, ತುಜಾಾ ಹಧಾಾ ರ್ ಹಾತ್ ದವನ್ಾ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ಯಿೀ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ ಾಂ, ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಪಿಯ್ಲ್ನಾಶೆಾಂ ಚತರ ಯ್ ಘೆತಾಂ." ದುಸರ ದಿಸಾಯ್ ತಿಚ್ ಕರ್ಥ. ಪುಣ್ ಪಿಯ್ಲ್ವ್ನ ಆಯಾಯ ಾ ರ್ ಚೊರ ಕಾಾಂಯ್

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಾಾಂತ್. ಜೊಲಿಯ ಗ್ಳಡ್‍ಚ ಫೆಲ್ಲ. ಜೊೀಕ್ಕ ಕನ್ಾ ಬಯ್ಲ್ಯ ಕ್ ಹಾಸಯಾಾ ಲ್ಲ. ಹಾಸಯಾಾ ನಾ ಬಯ್ಲ್ಯ ಕ್ ಬರಾಂ ಜಾತಲೆಾಂ. ಪುಣ್ ತಾ ಬರಬರ್ ಖಂತ್ಯಿೀ ಜಾಲಿ. ಪಿಯ್ಲಣಾಾ ಚಿ ಸವಯ್ ಲ್ಟಗೆಯ ಲೆ ಖಂಯ್ ವರ್ಚನ್ ಪಾವಾಾ ತ್ ತಾಂ ತಿ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ. ದಖ್ಯಯ ಾ ಕ್ ಆಪಯ ಚ್ ಬಪುಯ್ ಲಿವರ್ ಫುಟ್ಟನ್ ಮ್ಕಲೆಯ ತವಳ್ ಹಿಾಂದು ರಿತಿರಿವಾಜಿ ಪರ ಕಾರ್ ಮ್ಡೆಾಂ ಹುಲ್ಟಾ ಾಂವಿ ಾಂ ಜಾಲೆಯ ಾಂ ತರ್ ಲ್ಟಾಂಕಾಡ ಚಿ ಗರ್ಜಾ ನಾತ್ಲಿಯ . ಕಾಡಿ ಪ್ಣರ್ವ್ನ ಮ್ಡ್ಲ್ಾ ಕ್ ಧ್ರ್ಲಿಯ ತರ್ ಮ್ಡೆಾಂ ಆಪುಬಾಯ್ಲ್ನ್ ಜಳಾ ಾಂ. ತಿತ್ಯಯ ಸ್ಲರೊ ತಚ್ಯಾ ಆಾಂಗ್ಳ್ಾಂತ್. ಆತಾಂ ಬಪಾಯಾಿ ಾ ಪರ ಕರಣಾಚಾಂ ಪುನರವತಾನ್ ಜಾಾಂವಿ ಾಂ ನಾಕಾ ಮಹ ಣ್ ಸಾಬಚ ಬಯ್ಲ್ಯ ನ್ ಹೆಾ ವ್ಶಿಾಂ ಕ್ಣಾಕಡೆ ಪುಣೀ ಉಲ್ಯ್ಲ್್ ಮಹ ಣ್ ಆಸಾಾ ನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚಾಂ ಫನ್ ಆಯ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಭಾವೊಜಿಕ್ ಸಯ ತಿಗತ್ ವ್ಚ್ಯನ್ಾ, ಅನಿ ತವಳ್ ಭಾವೊಜಿಚಾಂ ಪರ ಬ್ಯ ಮ್ ತಿಣ್ಯಾಂ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಾಂಗೆಯ ಾಂ. ಚತುರ್ ವಕಲ್ ತ್ಯ. ಮತ್ ಕ್ಯಡೆಯ ವಾವುರ ಾಂಕ್ ಲ್ಟಗ್ಲಯ . ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ ಸ್ಲರೊ ಭೊರಯಾಯ ಾ ರ್ಯಿೀ ತ್ಯ ತಸ್ಲಚ್ ಪಾರ್ಟಾಂ ವೊಾಂಕ್ಿ ಆಪಯ ''ಅಕಿ ನ ಗಂಡ' ಆಸಾ ತರ ಕ್ ವರ್ಚನ್ ಆಯಾಯ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪಿಯ್ಲ್ಾಂವ್ಿ ಲ್ಟಗ್ಳ್ಯ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್...! ವೊಟ್ ವುಡ್‍ಚ ಹೇವ್ ಹೆಪಾ ಾಂಡ್‍ಚಡ ?

ವಕಲ್ಟಚಿ ವಾಾಂಕಡ ಮತ್ ವಾವಾರ ಕ್ ಲ್ಟಗ್ಲಯ . ತ್ಯ ಭಯಿಿ ಗೆರ್ ಯವ್ನ ಬವೊಜಿಚ್ಯಾ ಚಿಕತಕ ಚ್ಯಾ ಸವ್ಾ ದಖ್ಯಯ ಾ ಾಂಚಿ ತಸವ ೀರ್ ಆಪಾಯ ಾ ಮ್ಬಯಾಯ ರ್ ಕಾಡ್‍ಚನ ವನ್ಾ ಗೆಲ್ಲ. ಆನಿ ಸಾಬಕ್ ದಿಲ್ಟಯ ಾ ವಕಾಾ ಾಂಚಾಂ ಆಡ್‍ಚ ಪರಿಣಾಮ್ ಕತಾಂ ಆಸಾತ್ ತ ಗೂಗಲ್ಟಚ್ಯಾ ಆದರನ್ ತಣ್ಯಾಂ ವರವ್ನ ಪಳಲೆಾಂ. ಪ್ಯಣ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿೀವನಾಕ್ ಪರ ಚೊೀದನ್ ದಿೀಾಂವ್ಿ ಸಕಾ ತ್ ತಸಲೆ ಅಾಂಶ್ ಕಾಾಂಯ್ ಝಳಿ ಲೆನಾಾಂತ್. ಆತಾಂ ಉಟೆಯ ಾಂ ಬಯ ಡ್‍ಚ ಟಾರ ನ್ಕ ಫೂಾ ಜನ್. ರಗತ್ ದಿಲೆಯ ನಿಮಿಾ ಾಂ ತಾಂ ಘೆತಯ ಲ್ಟಾ ಥಂಯ್ ಸ್ಲರಾ ಚಿ ವೊೀಡ್‍ಚ ರಚಿತ್ ಜಾಯ್ಾ ಗ್ಲೀ? ಹಾಾ ವ್ಷಯಾಾಂತ್ ಗೂಗಲ್ ತಚಾ ಮಜತಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯ ಾಂನಾ. ಸಾಬಚಾಂ ಮ್ಕಡಿಕಲ್ ರಕ್ಡ್‍ಚಕ ಾ ಘೆವ್ನ ವಕೀಲ್ ಸಾಯ್ಬ ಭಾವೊಜಿಕ್ ಚಿಕತಕ ದಿಲ್ಟಯ ಾ ಆಸಾ ತರ ಚ್ಯಾ ಡೈರಕಟ ರಕ್ ವರ್ಚನ್ ಮ್ಕಳೊಯ . ವಕಲ್ಟನ್ ಸಾಾಂಗೆಯ ಲೆಾಂ ಆಯುಿ ನ್ ಡೈರಕಟ ರ್ ಶೆಮ್ಕಾಲ್ಲ. ಮ್ಕಡಿಕಲ್ ಚರಿತರ ಾಂತ್ ಹೆಾಂ ನವಾಂಚ್. ಹೊ ವಕೀಲ್ಚ್ ಕಾಾಂಯ್ ಪಿಯ್ಲ್ವ್ನ ಯವಾನ ಮೂ? ಪ್ಯಣ್ ವಕೀಲ್ ಮಹ ಣಾಾ ನಾ ಡೈರಕಟ ರ್ ಎಲ್ಟ್ಾ ಜಾಲ್ಲ. ಚತರ ಯ್ಲ್ನ್ ಉತರ ಾಂ ವ್ಾಂರ್ಚನ್ ಉಲಂವ್ಿ ಲ್ಟಗೊಯ . ಸೂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಸೂಳಮಗ ಮಹ ಳಾಂಚ್ ಮಹ ಣ್ ವಾದ್ ಮಾಾಂಡೆಿ ಯಿತಯ ಚಲ್ಟಕ್ ಆಸಾಾ ತ್ ವಕೀಲ್.

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಹೆಾಂ ಪರ ಕರಣ್ ಕಯ ಯರ್ ಕರಿ ತುಮ್ಿ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಯ್"

ಖ್ಯತಿರ್

ವಕೀಲ್ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. 'ಇತಿಯ ಾಂ ವರಕ ಾಂ ಪಿಯ್ಲ್ನಾತ್ಯಯ ಮಹ ಜೊ ಭಾವೊಜಿ ಆತಾಂ ಪಿಯ್ಲ್ತ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ತಕಾ ಕ್ಯಾಾ ಾ ಚೊ ಮಾರ್ ಕಾರಣ್ಗ್ಲೀ, ಹಾಾಂಗ್ಳ್ಚಾಂ ರ್ಟರ ೀಟ್ಮ್ಕಾಂಟ್ಗ್ಲೀ ಮಹ ಳಯ ಕಯ ಯರ್ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ವಕಾಾ ಾಂಚೊ ಆಡ್‍ಚ ಪರಿಣಾಮ್ ನಹ ಯ್ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ಹಾಾಂವಾಂ ಸಟ ಡಿ ಕನ್ಾ ಜಾಲ್ಟಾಂ. ಆತಾಂ ಕ್ಯಾಾ ಾ ಚ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಭಾವೊಜಿಚಾಂ ಮ್ಸ್ಾ ರಗ್ಳ್ತ್ ವಾಹ ಳೊನ್ ವಚೊನ್ ತ್ಯ ನಿತರ ಣ್ ಜಾಲ್ಲಯ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂಗ್ಳ್ ತಕಾ ತಿೀನ್ ಚ್ಯಾ ರ್ ಬೊತಿಯ ರಗತ್ ದಿಲ್ಟಾಂ. ಕಾಾಂಯ್ ತಾಂ ರಗತ್ ಎಕಾ ಕ್ಟಡೆಿ ಲ್ಟಚಾಂ ಜಾವ್ನ ಆಸಾ ತ್ಗ್ಲೀ?" ಡೈರಕಟ ರಕ್ ಉಸ್ತಾ ರಾಂ ಗೆಲೆಾಂ. ಆರ್ಜ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಹಾಾಂವ್ ಖಟಾಯ ಾ ಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಕ್ಟಶಿನ್ ದಾಂವ್ಲ್ಲಯ ಾಂಗ್ಳ್ಯ್? ನಾ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ನವಾಲ್ಟ ವಯ್ರ ನವಾಲ್ ಆಯುಿ ಾಂಕ್ ಮ್ಕಳ್ಯಾ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್? "ಪೇಶಂಟಾಕ್ ದಿಲ್ಟಯ ಾ ರಗ್ಳ್ಾಚೊ ಥೊಡೊ ಗಜೆಾಚೊ ವ್ವರ್ ಮ್ಕಳ್ಯಯ ಾ ರ್ ಬರಾಂ. ಕಸಲಿಯ್ ಫರಮಸ್ ಘಡೊನಾ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ನಿಘಂಟ್ ಕರಿ ಪಾಸತ್. ಕಶೆಾಂ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ಯಿೀ ತುಮಾಿ ಾ ಆಸಾ ತರ ಚ್ಯಾ ನಾಾಂವಾಕ್ ಕಸಲ್ಲಯ್ ತಿಬೊ ಲ್ಟಗ್ಳ್ನಾಯ್ಲ್. ಆನಿ ಬಯ ಡ್‍ಚ ಬಾಂಕ್ ಆಸಿ ಾಂ ಪಬಿಯ ಕಾಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಮಹ ಣಾಾ ನಾ ತಚೊ ಥೊಡೊ ವ್ವರ್ ಗರ್ಜಾ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ಪಬಿಯ ಕಾಾಂಕ್ ದಿಲ್ಟಯ ಾ ಾಂತ್ ಕಾಾಂಯ್

ಪರ ಬ್ಯ ಮ್ ಆಸ್ಲಾಂಕ್ ಫ್ತವೊ ಮಹ ಳ್ಳಯ ಮಹ ಜಿ ಪಾತಾ ಣ..."

ನಾ

ಡೈರಕಟ ರಚಾಂ ಕ್ಟತ್ತಹಲ್ ಚ್ಯಳ್ಯವ ಲೆಯ ಾಂ. ಕ್ಟಡೆಿ ಲ್ಟಚಾಂ ರಗತ್ ಕಾಡ್‍ಚನ ಜಮ್ ಕನ್ಾ ದವುರ ಾಂಕ್ ನಾ ತಾಂ ತ್ಯ ಜಾಣಾ. ತಾ ರಗ್ಳ್ಾ ನಿಮಿಾ ಾಂ ತಾಂ ಘೆತಯ ಲ್ಟಾ ಾಂಕ್ ಲುಕಾಕ ಣ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್ ನಯ್, ಪುಣ್... ಪುಣ್ ತಾಂ ದಿತಲ್ಟಾ ಕ್ ಲುಕಾಕ ಣ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್ ನಹ ಯ್. ಪುಣ್ ತಾಂ ಘೆತಲ್ಟಾ ಕ್ ಲುಕಾಕ ಣ್ ಜಾಾಂವೊಿ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ತ್. ತಣ್ಯಾಂ ಪಾದದ ನಾಸಾಾ ನಾ ಬಯ ಡ್‍ಚ ಬ್ಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಟಾ ಕ್ ಫನ್ ಕಲೆಾಂ ಆನಿ ವಕಲ್ಟಕ್ ತಚಶಿಾಂ ಧಾಡೆಯ ಾಂ. ವಕೀಲ್ಟನ್ ಸಾಬಕ್ ದಿಲ್ಟಯ ಾ ರಗ್ಳ್ಾ ವಗ್ಳ್ಾಚ್ಯಾ ದನಿಾಂಚಿ ಪರ್ಟಟ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ವ್ಳ್ಯಸ್ ಬಯ ಡ್‍ಚ ಬ್ಾಂಕಾಾಂತ್ಯಯ ಸಾವ ರ್ಧನ್ ಕನ್ಾ ಘೆತ್ಯಯ . ಎಬಿ ನೆಗೆರ್ಟವ್. ಹೊ ರಗ್ಳ್ಾ ವಗ್ಾ ಅಪ್ಯರ ಪಾಯ್ಲ್ಚೊ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ನ್ ದನಿಾಂಚಿ ಪರ್ಟಟ ಮರ್ಟವ ಆಸ್ಲಿಯ . ತೇಗ್ ಪುರಷ್ ಆನಿ ದಗ್ಲ ಸಾ ರೀಯ್ಲ. ಸಾ ರೀಯ್ಲ ಚಡ್ಲ್ವತ್ ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ನಾಾಂತ್ ದಕ್ಟನ್ ವಕಲ್ಟನ್ ತಾಂಚಿಾಂ ನಾಾಂವಾಾಂ ದಗೆಕ್ ವೊಾಂದಯಿಯ ಾಂ. ಆನಿ ಪುರಷ್ಯಾಂ ಪಾಟಾಯ ಾ ನ್ ಲ್ಟಗೊಯ . ದೀಗ್ ಜಣ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಚ್ ಘಡಿಯ್ಲ್ ರಗ್ಳ್ಾ ದನಾಕ್ ಉಲ್ಲ ಯತ್ ದಕ್ಟನ್ ತ ಚಡ್ಲ್ವತ್ ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ನಾತ್ಲೆಯ . ಪುಣ್ ತಿಸ್ಲರ ಮಾತ್ರ ದಿಸಾಚಾಂ ಚೊವ್ೀಸ್ ವೊರಾಂಯ್ ಕ್ಟಡೆಿ ಲ್ಟ ಜಾವಾನ ಸ್ಲ್ಲಯ . ಮಹ ಳಯ ಾಂ ವಕಲ್ಟನ್ ಸ್ಲಧುನ್ ಕಾಡೆಯ ಾಂ. ತ್ಯ ಪಯ್ಲ್ೆ ನಾತ್ಲ್ಟಯ ಾ ವಳ್ಯ ರಗತ್ ವ್ಕ್ಟನ್ ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ತಲ್ಲ. ತ್ಯ ಚಡ್ಲ್ವತ್ ರಗ್ಳ್ಾ ದನಿ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ನ್

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರಿಕಾಿ ಕರಿನಾಸಾಾ ನಾ ತಚಾಂ ರಗತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಾ ಲೆ. ಆಪುಣ್ ಪಿಯ್ಲ್ಲ್ಟಾಂ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ರಗತ್ ಕಾಡೆಾ ಲ್ಟಾ ಾಂಕ್ ಕಳ್ಯನಾಶೆಾಂ ತ್ಯ ಆಪಾಿ ಕ್ಚ್ ಕಸ್ಲ ಸಾಾಂಬಳ್ಯಾ ಲ್ಲ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ಏಕ್ ಮಿಸಾ ರ್ ಜಾವಾನ ಸ್ಲ್ಲಯ . ವಕಲ್ಟನ್ ಆಪಿಯ ಾಂ ಸ್ಲಧಾನ ಾಂ ಆಸಾ ತರ ಚ್ಯಾ ಡೈರಕಟ ರ ಮುಕಾರ್ ದವರಿಯ ಾಂ. ಡೈರಕಟ ರ್ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ "ತುಜಾಾ ಸ್ಲಧಾನ ಅನಸಾರ್ ಆಮಾಿ ಾ ಬಯ ಡ್‍ಚ ಬ್ಾಂಕಾಾಂತ್ ಊಣ್ ಆಸಾತ್ ಮಹ ಣ್ ಮಾನನ್ ಘೆವಾ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಾ ಾಂ, ಪುಣ್ ಕ್ಟಡೆಿ ಲ್ಟಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಾ ನಿಮಿಾ ಾಂ ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ನಾತ್ ಲ್ಲಯ ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ಾಂವ್ಿ ಲ್ಟಗ್ಳ್ಯ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ಕಶೆಾಂ ರಜು ಕರಾ ಯ್?" "ಅಳ, ಆರೊೀಪ್ ಆಮಾಿ ಾ ಲೆಕಾಚೊ. ತಾಂತುಾಂ ಸತ್ ನಾ ಮಹ ಣ್ ರಜು ಕರಿ ಾಂ ಕಾಮ್ ತುಮಾಿ ಾ ವಾಾಂಟಾಾ ಚಾಂ." ವಕೀಲ್ ಖಡ್ಲ್ಖಡ್‍ಚ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. "ನಾ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ಮಹ ಜೊ ಭಾವೊಜಿ ಮ್ರಾ ವರೇಗ್ ಕತ್ಯಯ ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ತಲ್ಲ ತಚೊ ಖಚ್ಾ ಸಗೊಯ ತುಮಿ ಪಳಜಯ್. ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ವ್ನ ತ್ಯ ಪಿಡೆಾಂತ್ ಪಡೊಯ ತರ್ ತಚಿ ಚಿಕತಕ ತುಮಾಿ ಾ ಲೆಕಾರ್. ಆನಿ ಸ್ಲರಾ ನಿಮಿಾ ಾಂ ತಚಾಂ ಆವ್ಿ ಸಂಪ್ಣಯ ಾಂ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ಫ್ತವೊತ್ಯ ಪರಾ ರ್ ತಚ್ಯಾ ಕ್ಟಟಾಾ ಕ್ ಮ್ಕಳೊಾಂಕ್ ಜಾಯ್."

ಭಷ್ಯಟ ಲೆಾಂ ರಗತ್ ಕಾಡ್‍ಚನ ನವಾಂಚ್ ರಗತ್ ಭರಾ ಾಂ. ಆಮಾಿ ಾ ಲೆಕಾರ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಕಂಡಿರ್ನ್. ರಗತ್ ಪುರಾ ಾಂ ಬದಿಯ ಕಲ್ಟಾ ನಂತರ್ಯಿೀ ತುಜೊ ಭಾವೊಜಿ ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ತ್ ಗೆಲ್ಲ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ತವಳ್ ತಚಾಂ ರಗತ್ ಬದುಯ ಾಂಚ್ಯಾ ತಾ ಪರ ಕರ ಯ್ಲ್ಕ್ ಲ್ಟಗಯ ಲ್ಲ ಖಚ್ಾ ತುಮಿ ದಿಾಂವೊಿ ." ವಕಲ್ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ "ತಾಂ ಜಾಯಾನ . ಆಮಿ ಕ್ಟಾಾಾಂತ್ ಪಳಾಂವಿ ಾಂ ಬರಾಂ." "ಅನೆಾ ೀಕ್ ಉಪಾವ್ ಆಸಾ." ಡೈರಕಟ ರ್ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. "ತುಜಾಾ ಭಾವೊಜಿಕ್ ತಸ್ಲಚ್ ಸ್ಲಡೊಯ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ತಾಂಪಾನ್ ತಕಾ ಆತಾಂ ದಿಲ್ಟಾಂ ತಾಂ ರಗತ್ ಅಳೊವ ನ್ ವಚೊನ್ ತಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಳ್ಾ ರ್ ಆಪ್ಣಯ ಾಂಚ್ ರಗತ್ ಉಬ್ ತಲೆಾಂ. ಕ್ಟಡೆಿ ಲ್ಟಚಾಂ ರಗತ್ ಆಾಂಗ್ಳ್ಾಂತ್ ನಾ ಜಾತನಾ ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ಾಂವಿ ಾಂ ರವಾ ಲೆಾಂ. ತದಳ್ ಪಯಾಾಾಂತ್ ತಣ್ಯಾಂ ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ನಾಶೆಾಂ ಪಳಯಾ." "ಸಾಯಾಬ ದಿರಕ್ಾ ರ, ತುಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾಯ್? ಹಾಾಂಗ್ಳ್ಸರ್ ಸವಾಲ್ ಸ್ಲರಾ ಚ್ಯಾ ಅಮಾಲ್ಟಚಾಂ, ಅಮಾಲ್ಟಚೊ ಅನಭ ಗ್ ಭೊಗೆಯ ಲೆ ಕತಯ ಜಣ್ ಸ್ಲರೊ ಸ್ಲಡೆಯ ಲೆ ಆಸಾತ್? ಎ.ಎ.'ಕ್ ಜೊಯ್ನ ಜಾಲೆಯ ಪರಾ ಾಂತ್ ಪಾರ್ಟಾಂ ಪರಾ ತತ್."

"ತುಾಂ ಜೊೀಕ್ ಕರಾ ಯ್..." "ನೆವರ್ ಮ್ೀರ್. ಸೀರಿಯಸ್..." "ಆಮಿ ಅಶೆಾಂ ಕರಾ ಾಂ. ಭಾವೊಜಿಚ್ಯಾ ಆಾಂಗ್ಳ್ಾಂತಯ ಾಂ

ತುಜಾಾ ಸಗೆಯ ಾಂ

"ಜಾಯ್ಾ ತರ್, ತುಜಾಾ ಭಾವೊಜಿಚಾಂ ರಗತ್ ಆತಾಂಚ್ ಬದಿಯ ಕನ್ಾ ಪಳವಾಾ ಾಂ.. ವಕಲ್ ಒಪಯ ಆನಿ ತಶೆಾಂ ಸಾಬಚಾಂ ರಗತ್ ಬದುಯ ನ್ ಸ್ಲಡೆಯ ಾಂ. ಪನೆಾಾಂ ರಗತ್ ಕಾಡ್‍ಚನ ನವಾಂ

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭರಯ ಲ್ಟಾ ಚೊ ಆಡ್‍ಚ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಾಾಂಯ್ ಜಾಯಾನ ಖ್ಯತಿರ ಕರಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ದಿೀಸ್ ತಕಾ ಆಸಾ ತರ ಾಂತ್ ದವನ್ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಘರ ಧಾಡೊಯ . ಘರ ಥೊಡೆ ದಿೀಸ್ ರಸ್ಟ ಕರಾಂಕ್ ಫರಾ ಯ್ಲ್ಯ ಾಂ... ತಾ ನಂತರ್ ಎಕಾ ಸಾಾಂಜೆರ್ ವಕೀಲ್ ಭಾವೊಜಿಚಿ ಭ್ತಟ್ ಕರಾಂಕ್ ಆಯ್ಲಯ . ಭಾವೊಜಿ ನಮಾಲ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ ತಚ ಮುಕಾರ್ ಬಸ್ತನ್ ಉಲ್ಯಾಾ ಉಲ್ಯಾಾ ಾಂ ತಣ್ಯಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಪ್ಣಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಟಕ ಾಂತಯ ಾಂ ಏಕ್ ಪಾಾಂಯ್ಟ ಕಾಡ್‍ಚನ ರ್ಟಪಾಯ್ಲ್ಿ ರ್ ದವರಯ ಾಂ. ಸಾಬನ್ ಪಾಾಂಯಾಟ ಚರ್ ನಿರಸಕಾಚಿ ದಿೀಷ್ಟ ಘಾಲಿಯ ಪಳವ್ನ ವಕೀಲ್ ಪುಳಕತ್ ಜಾಲ್ಲ. ರಗತ್ ಬದಿಯ ಲೆಯ ಾಂ ಸಾಥಾಕ್ ಜಾಲೆಾಂ..." "ಹೆಾಂ ಕಾ'ಲೆಾಂ?" ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಸಾಬ. "ತುಾಂ ಬರೊ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ಕ್ ಚಿಯಸ್ಾ ಕರಾ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಏಕ್ ಕಾವ ರ್ಾರ್ ವ್ಸಿ ಕಾಡಿಯ ..." "ಛೆಕ್ಿ ! ತುಾಂ ಏಕ್ ಕಾಲೆಾಂಯಾ. ತುಕಾ ಗೊತುಾ ನಾಾಂಗ್ಲೀ ಹಾಾಂವ್ ಪಿಯ್ಲ್ನಾ ಮಹ ಣ್?" ತದಳ್ಯಚ್ ಸಾಬಚಿ ಏವ್ ಉದಲಿ."ಏ ತುಜಾಾ ಬಕಾಾತ!" ತಿಣ್ಯಾಂ ತಳೊ ಕಾಡೊಯ . "ಹಾಚೊ ಸ್ಲರೊ ಸ್ತರ್ಯ್ಲ್್ ಮಹ ಣ್ ಇತಯ ಾಂ ಪ್ಯರ ಸಕಾಸ್ ಕನ್ಾ ಆತಾಂ ತುಾಂಚ್ ಸ್ಲರೊ ಹಾಡ್ಲ್ನ ಯಾಯ ಯ್ಲ್ರ ? ತಾಂ ಪಾಾಂಯ್ಟ ಕಾಡ್‍ಚನ ತುಜಾಾ ಮಂಡ್ಲ್ಡ ಾ ರ್ ವೊತುಾಂಕ್

ಆಸಾಾಂ...!" ವಕೀಲ್ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ "ತಿಕಿ ಸಾಾಂಬಳ್ಗೊ ಬಯ್ಲ್. ಕಲ್ಲಯ ಸಕಾಸ್ ಸಕಕ ಸ್ಗ್ಲೀ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವಾಂ ಟೆಸ್ಟ ಕಲೆಾಂ. ಭಾವೊಜಿ ಪಾಸ್. ಚಿಯಸ್ಾ" ವಕಲ್ಟನ್ ಪಾಾಂಯ್ಟ ಉಗೊಾ ಕಲ್ಲ ಆನಿ ತಾಂತಯ ಾಂ ಘರ್ಘರ್ ಕರನ್ ಎಕಾ ಘೊಟಾನ್ ಪಿಯ್ಲ್ವ್ನ ಸ್ಲಡೆಯ ಾಂ. ಬಯ್ಲ್ಚಾಂ ತ್ಯೀಾಂಡ್‍ಚ ಬಿಳ್ಯಬರಿ ಉಗೆಾ ಾಂ ಜಾಲೆಾಂ.

ರೊಳ್ಳನ ಚ್ಯಾ

"ಹೊ ಕದಳ್ಯ ರ್ಥವ್ನ ಪಿಯ್ಲ್ತ ಹಾಬ?"

ಅಶೆಾಂಯ್

"ಅಗೊೀ ಬಯ್ಲ್, ಸಾಾಂಬಳ್ ಸಾಾಂಬಳ್. ಹಾಟ್ಾ ಎಟೆಕ್ ಜಾಯ್ಾ . ಭಾವೊಜಿಚಿ ಪರಿಕಾಿ ಕರಾಂಕ್ ಮಹ ಣ್ ವ್ಸಿ ಬಟೆಯ ಾಂತ್ ರ್ಬಾತ್ ಹಾಡ್‍ಚಲೆಯ ಾಂ ಹಾಾಂವಾಂ. ಆನಿ ಭಾವೊಜಿಕ್ ಸ್ಲರೊ ಭೊರಂವ್ಿ ಮಾಹ ಕಾ ಕತಾಂ ಪಿಶೆಾಂಗ್ಲೀ?" "ದವಾಕ್ ಅಗ್ಳ್ಾಾಂ!" ಬಯ್ಲ್ನ್ ಪುಸ್ಕ ಕನ್ಾ ಶವ ಸ್ ಸ್ಲಡೊಯ . "ಸ್ಲರಾ ಚಿ ಗ್ಲರಾಂತ್ ತರಿೀ ಸ್ತರ್ಟಯ ಮೂ. ಆತಾಂ ನವ್ಚ್ ಗ್ಲರಾಂತ್ ಉಬ್ ಲ್ಟಾ . ಉಲಂವ್ಿ ಸ್ತರ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ಬ್ಜೆ ಬ್ಜೆ ಕನ್ಾ ಬಯ್ಯ ಮನಾೆ ಾಂಬರಿ ಉಲ್ವ್ನ ಚ್ ಆಸಾಾ . ತುಾಂ ಜಾಣಾಾಂಯ್ ಹಾಾ ಘರಾಂತ್ ಎದಳ್ ಮಹ ಜೊಚ್ ಆವಾರ್ಜ ಆಸಾಾ ಲ್ಲ. ಹೊ ಥಂಡ್‍ಚ...!" "ತಾಂ ಆಮ್ಕಾ ರ್ಯಿೀ ತಶೆಾಂಚ್. ಮಾಕಾಯ್

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಕ್ ಬಯ್ಯ ಆಸಾ ಪಳ." "ಹಾಾಂವಾಂ ತ್ಯೀಾಂಡ್‍ಚ ಉಗೆಾ ಾಂ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ಹೊ ಆಪ್ಣಯ ಾಂ ಪ್ಣಾಂಪಾರಾಂ ಸ್ತರ ಕರಾ , ಮಾಗ್ಲರ್ ತಕಾ ವೊಡೊಿ ಚ್ ನಾ. ಮಾಹ ಕಾ ಉಲ್ಯಾನ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ಪಿಶಾ ಾಂ ಬರಿಚ್ ಜಾತ." "ಅಳ ಬಯ್ಲ್, ಭಾವೊಜಿಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂ ಕ್ಟಡೆಿ ಲ್ಟಚಾಂ ರಗತ್ ಮ್ಕಳಯ ಾಂ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವುನ್ ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ಾಂವ್ಿ ಲ್ಟಗೊಯ . ಆತಾಂ ಬಹುಶ ತಕಾ ಬಯ್ಯ ಮನಾೆ ಾಂಚಾಂ ರಗತ್ ದಿಲ್ಟಾಂ ಆಸಾ ಲೆಾಂ. ಚಡ್ಲ್ವತ್ ಬಯ್ಯ ಮನಾೆ ಾಂ ಸ್ಲರೊ ಪಿಯ್ಲ್ನಾಾಂತ್ ಪಳ... ಆತಾಂ ತುಾಂ

ಕಾಾಂಯ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಥೊಡ್ಲ್ಾ ತಾಂಪಾನ್ ಪರನ ಾಂ ಜಾಲೆಯ ಾಂ ಆತಾಂಚಾಂ ರಗತ್ ಮಾಜೊವ ನ್ ವರ್ಚನ್ ತಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಳ್ಾ ರ್ ನವಾಂ ರಗತ್ ಉಬ್ ತನಾ ಭಾವೊಜಿಚಾಂ ತ್ಯೀಾಂಡ್‍ಚ ಬಂಧ್ ಉತಾಲೆಾಂ. ಆನಿ ತುಜೆಾಂ ಉಗೆಾ ಾಂ ಉರಾ ಲೆಾಂ...!" "ಸ್ತಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಬ ಣ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಸ್ತಟಾಿ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ಪುರೊ...!" ಬಯ್ಲ್ನ್ ಸ್ತಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಬ ಣಚ್ಯಾ ರಪಾಿ ಾ ಕ್ ಹಾತ್ ಜೊಡೆಯ . _ ವಜಯ್ಜ.

ಲೀಕಲ್‍ುಡಾರ್ ಪ್ಳೆಯ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ ಪಾವಾ. ಸಪ್ಿ ೊಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಥೊಂವ್ರ್ ! 46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ವಹ ಳಕ್ ಪಾಳೊಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಬಯಾಾನ್ ವಳ್ಯಿ ತಾಂ ಹಾಾಂವ್" ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ಪ್ಣದುರ . *** *** *** ಲ್ಲಸ್ತಾ ಆನಿ ತಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಿಲಿಯ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಮ್ಕಳನ್ ಉಣೊ ಖಚ್ಾ ಕಚಾ ವ್ಶಿಾಂ ಚಚ್ಯಾ ಕರನ್ ಆಸಯ ಾಂ. ತದಳ್ಯ ಜಿಲಿಯ ಮಹ ಣಾಲೆಾಂ "ಅಳಯಾ... ತುವಾಂ ಆಸಾನೇ... ಬಿಯರ್ ಪಿಯ್ಲ್ಾಂವ್ಿ ಸ್ಲಡಿಜೆ..." "ತಶೆಾಂ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ತುವಾಂ ಮೇಕಪ್ ಕಚಾಾಂ ಸ್ಲಡಾಂಕ್ ನಜೊಗ್ಲೀ ಜಿಲಿಯ ?" "ಹಾಾಂವಾಂ ನಾಕಾಗ್ಲೀ?"

_ ಜಫಿರ , ಜಪುಪ . " ಪಳಬ... ಮುಕಾಯ ಾ ಘರ ಭಾಡ್ಲ್ಾ ಕ್ ಆಯಾಯ ಾ ಾಂತ್ ಪಳ... ತಚಿ ಪತಿಣ್ ಬರಿೀ ಬರಿ ಮನಿಸ್." ಮಹ ಣಾಲೆಾಂ ಪ್ಣದುರ ಚಿ ಬಯ್ಯ . "ಥೊಡ್ಲ್ಾ ವಳ್ಯನ್ ತುಾಂಚ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ ಯ್ ತಿ ಪಾಡ್‍ಚ ಮಹ ಣೊನ್" "ತಾಂ ಕಶೆಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ ಯ್ ತುಾಂ? ತುಕಾ ತಿಚಿ ವಹ ಳಕ್ ಆಸಾಗ್ಲೀ?"

ಸ್ಲಭಿತ್

ದಿಸಿ ಾಂ

"ದಕ್ಟನ್ ಚ್ಿ ನಹ ಯ್ ವೇ ಹಾಾಂವಾಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯ್ಲ್ಾಂವ್ಿ ..." ಜಾಪ್ ಲ್ಲಸ್ತಾಚಿ. *** *** *** ಬೊಸ್ : ಲ್ಲಸ್ತಾ, ತಾ ಸಲೆಕ್ಟ ಕಲೆಯ ಾಂ ಕ್ಣ್ಯಾಂ?

ಟೈಪಿಸಾಟ ಕ್

ಲ್ಲಸ್ತಾ : ಹಾಾಂವಾಂಚ್ ಬೊಸ್. ಕತಾ ಕ್? ಕಾಲೆಾಂ ಜಾಲೆಾಂ ಸರ್?

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೊಸ್ : ಟೈಪ್ ಕಲ್ಟಯ ಾ ಾಂತ್ ಮಸ್ತಾ ರ್ಚಕ ಆಸಾತ್. ಹಾಾಂವಾಂ ತುಕಾ ಸಾಾಂಗ್ ಲೆಯ ಾಂ ಕತಾಂ? ಗ್ಳ್ರ ಮರ್ ಪಳವ್ನ ಕಾಣ್ಯೆ ಮಹ ಣ್... ನಹ ಯ್ ವೇ?

ಹಾಾ ಶಾಂಪ್ಯಚ್ಯಾ ಬೊತಿಯ ರ್ ಕತಾಂ ಬರಯಾಯ ಾಂ ಪಳ. ವಾಚ್... ಹೆಡ್‍ಚ ಎಾಂಡ್‍ಚ ಶೊೀಲ್ಡ ರ್, ವಹ ಯ್ ಮೂ? ತಣಾಂ ಸಾಾಂಗೆಯ ಪರಿಾಂಚ್ ಕಲ್ಟಾಂ ಹಾಾಂವಾಂ..."

ಲ್ಲಸ್ತಾ : ಎಕ್ಕ ಕ್ಯಾ ರ್ಜ ಮಿ ಸರ್. ತುವಾಂ ಗ್ಳ್ರ ಮರ್ ಮಹ ಳಯ ಾಂಯ್ ಗ್ಲೀ? ಮಾಕಾ 'ಗ್ಳ್ಯ ಮರ್' ಮಹ ಣ್ ಆಯ್ಲಿ ನ್ ಹಾಾಂವಾಂ ಹಾಚಾಂ ಸಲೆಕ್ಷನ್ ಕಲೆಾಂ.

** *** ****

** ** **** ಲ್ಲಸ್ತಾಚಿ ಬಯ್ಯ ಮಾಕಾರ್ಟಕ್ ವಚೊನ್ ಘರ ಪಾರ್ಟಾಂ ಯ್ಲ್ತನಾ, ಲ್ಲಸ್ತಾ ತಕಯ ಕ್ ತಶೆಾಂ ಭುಜಾಾಂಕ್ ಶಾಂಪ್ಯ ಸಾರವ್ನ ಬಸ್ ಲೆಯ ಾಂ ಪಳತ.

"ನಹ ಯ್ ಪ್ಣದುರ ' ತುಾಂ ತುಜಾಾ ಬಯ್ಲ್ಯ ಕ್ ಡ್ಲ್ಲಿಾಾಂಗ್, ಸವ ೀರ್ಟ, ಸವ ೀಟ್ ಹಾಟ್ಾ ಆಶೆಾಂ ಪ್ಯರ ಆಪಯಾಾ ಯ್ ಮೂ? ತುಕಾ ತುಜೆಾ ಬಯ್ಲ್ಯ ವಯ್ರ ತಿತ್ಯಯ ಯ್ ಮ್ೀಗ್ ಗ್ಲೀ?" ವ್ಚ್ಯಲೆಾಾಂ ಲ್ಲಸ್ತಾನ್.

"ಮ್ೀಗ್ ಆನಿ ಮಾತಿಾ ಗೊಬೊರ್.. ತಶೆಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ನಾ... ಧಾ ವಸಾಾಾಂ ಆದಿಾಂಚ್ ತಚಾಂ ನಾಾಂವ್ ವ್ಸಲ್ಟಾಾಂ, "ಹೊ ಕತಾಂ ವೇಸ್ ಭಂಗೊವ್ನ ಕಳ್ಯಯ ಾ ರ್ ಗಲ್ಟಟ್ಟ ಕರಿತ್. ದಕ್ಟನ್ ಬಸಾಯ ಯ್. ಬ್ಯದ್ ನಾಾಂಗ್ಲೀ ತುಕಾ?" ತಶೆಾಂ ಆಪಂವಿ ಾಂ.. ತುಾಂ ಪುಣೀ ತಚಕಡೆ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ "ಬ್ಯದ್ ನಾ ಮಾಕಾ ನಹ ಯ್, ತುಕಾ... ವಚ್ಯನಾಕಾ..." -----------------------------------------------------------------------------------

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಡೊಲ್ಟಯ : ಆಯ್ಿ ... ಪೀರ್ ಚ್ಯರ್ ತಕಾರ್

ರತಿಾಂ

ಬ್ಾಂಗ್ಳಯ ರ್

ಭಾಯ್ರ

ಉಟಾಉರ್ಟಾಂ ಸಲ್ಲಾಾಂ...

ಗಮಾ ತ್ ಆಯ್ಿ ... ಬಸಾಕ ಚಾಂ ನಂಬರ್ ಕತಯ ಾಂ ಜಾಣಾಾಂಯ? ಬಸ್ ನಂಬರ್ ಫೀರ್_ ಫೀರ್_ ಫೀರ್. ಬಸಾಕ ರ್

ಫೀರ್.... ಫೀರ್...

ಚಡೊನ್ ಸರ್ಟರ್ ಬಸಾಯ ಾಂ. ಸೀರ್ಟಚಾಂ

ಫೀರ್...

ಡೆರ ೈವರನ್ ಬಸ್ಕ ಧಾಾಂವಾಡ ಯ್ಲ್ಯ ಾಂರೇ...

(ವಾಟೆರ್

ಬಸ್ಕ ಬ್ಾಂಗ್ಳಯ ರ್ ಪಾವಾಾ ನಾ ವಹ ರಾಂ

ಚ್ಯಲಿಾಕ್

ಡೊಲ್ಟಯ

ಮುಖ್ಯಮುಖಿ ಮ್ಕಳ್ಯಾ )

ರೇ ತುಾಂ? ದಿಸಾನಾತ್ಯಯ ಯ್... :

ಥೊಡ್ಲ್ಾ

ಅಜಾಾಂಟ್

ಕಾಮಾನ್ ಬ್ಾಂಗ್ಳಯ ರ್ ಗೆಲ್ಲಯ ಾಂ ನೇ ಚ್ಯಲೆಾ...

ಬ್ಾಂಗ್ಳಯ ಚಿಾ

ಸಕಾಳ್ಳಾಂಚಿ ಫೀರ್.. ಚ್ಯಲಿಾ :

ಚ್ಯಲಿಾ : ಆರರ.. ಡೊಲ್ಟಯ , ಖಂಯ್

ಡೊಲ್ಟಯ

ನಂಬರ್ ಫೀರ್. ಗಮಾ ತ್ ಆಯ್ಿ ..

ಗಜಾಲ್

ಗೊತಾ ಸಾಯ? ಗಮಾ ತ್ ಆಯ್ಿ ... ಚ್ಯಲಿಾ : ಗಮಾ ತ್? ಕಸಲೆಾಂ ಗಮಾ ತ್?

ವಹ ಯ್ ಗ್ಲೀ ಕತಾಂ?

ಹಾಾ

ನಮೂನಾಾ ರ್ ಬಸ್ಕ ಧಾಾಂವಾಡ ಾಂವ್ನ ... ಕತಾಂ ವತ ಖಂಯ್ ಗ್ಲೀ ಫೆಸಾಾ ಕ್...? ಡೊಲ್ಟಯ

:

ತಾಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್, ತ್ಯ

ಡೆರ ೈವರ್ ನವೊಚ್ ಕಾಜಾರಿ ಖಂಯ್. ತಣ್ಯಾಂ ಬಯ್ಲ್ಯ ಕ್ ಫ್ತಾಂತಾ ರ್ ವಗ್ಲಾ ಾಂ ಯ್ಲ್ತಾಂ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ಖಂಯ್.

ಚ್ಯಲಿಾ : ಹೊೀ... ತಶೆಾಂಗ್ಲೀ? ಡೊಲ್ಟಯ : ಗಮಾ ತ್ ಆಯ್ಿ ಚ್ಯಲೆಾ...

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಸಾಕ ರ್ ರ್ಥವ್ನ ದಾಂವೊನ್ ರಿಕಾಿ

ಡೊಲ್ಟಯ : 44 ರಪಿೀಸ್. ಆರ್ಜ ಮಾಕಾ

ಕನ್ಾ

ಬರಾಂ ಲ್ಕ್ಿ

ಶಿೀದ

ರರ್ಜ

ಮಹಲ್

ಆಸಾ... ಮಾಲಿಾ ಶೆಾಂಡಿ

ಹೊಟೇಲ್ಟಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯಕ ರ್

ಮಹ ಳಾಂ... ಶಿೀದ ರೇಸ್ ಕ್ೀಸಾಾಕ್

ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಕಲೆಾಂ... ರೂಮಾಚಾಂ

ಗೆಲ್ಲಾಂ...

ನಂಬರ್

ಕತಯ ಾಂ

ಜಾಣಾಾಂಯ?

ಫೀರ್ಥಾ ಪಯ ೀರ್... ನಂಬರ್ 444.

ಚ್ಯಲಿಾ :

ರೇಸ್ ಕ್ೀಸ್ಾ? ರೇಸ್

ಕ್ೀಸಾಾಕ್ ಕತಾ ಕ್ ರೇ? ಚ್ಯಲಿಾ : ವಹ ಯ್ ರೇ ಡೊಲ್ಟಯ ... ತುಕಾ ಕತಾಂರೇ ವಯ್ರ ವಯ್ರ ಫೀರ್ ಚ್

ಡೊಲ್ಟಯ : ಗಮಾ ತ್ ಆಯ್ಿ ... ಫೀರ್

ಲ್ಟಗ್ಳ್ಾ ...?

ನಂಬರ ಚ್ಯಾ

ಘೊಡ್ಲ್ಾ ಚರ್ ಫೀರ್

ಥವಾ್ ಾಂಡ್‍ಚ, ಡೊಲ್ಟಯ

:

ತಾಂಚ್ ನೇ ಗಮಾ ತ್

ಆಯ್ಿ ... ತುವಾಂ ಚಿಾಂತಯ ಾ

ಬರಿಚ್ ಚ್ಯಲಿಾ

ಮಹ ಜಾಾ

ರ್ಹಬಬ ಸ್...

ಚ್

ಹಂಡೆರ ಡ್‍ಚ,

ಫರ್ಟಾ ಫೀರ್ ರಪಿೀಸ್ ಭಾಾಂದಯ ...

ಹಾಾಂವಾಂಯಿೀ... ಹೆಾಂ ಚ್ಯರ್ ನಂಬರ್ ಪಾರ್ಟಕ್

ಫೀರ್

ಕತಾ ಕ್

:

ವಹ ಯಿಾ ೀ ಘೊಡೊ

ಕತಾಂ? ಫಸ್ಟ ಾ

ಲ್ಟಗ್ಳ್ಾ ಗ್ಲೀ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಯ ಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್

ಅಯ್ಲಯ ದಿಸಾಾ ... ನಶಿೀಬ್ ರೇ ಡೊಲ್ಟಯ

ಶಿೀದ ಉಡಪಿ ಹೊಟೆಲ್ಟಕ್ ಗೆಲ್ಲಾಂ.

ತುಜೆಾಂ...

ಥಂಯಕ ರ್ ಚ್ಯಯ್ಲ್ಚಾಂ

ಜಾಣಾಾಂಯ?

ಚ್ಯ

ಪಿಯ್ಲ್ಲ್ಲಾಂ. ಬಿಲ್ಯ

ಕತಯ ಾಂ

ಡೊಲ್ಟಯ : ನಶಿೀಬ್ ಆನಿ ಮಾತಿಾ ರೇ

ಚ್ಯಲಿಾ... ಘೊಡೊಯಿೀ ಫೀರ್ಥಾ ಆಯ್ಲಯ .

ಚ್ಯಲಿಾ : ಕತಯ ? ಚ್ಯಲಿಾ : ಹಾಾಂ... -----------------------------------------------------------------------------------

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅರ್ಜ

ಜಾಗ್

ಜಾತನಾ

ಉತರಲಿಯ ಾಂ. ಚಡ್ಲ್ವ ಚ್ಯಾ

ವರಾಂ

ರೂಮಾಾಂತ್

ಪಳವ್ನ

ಧೊಶಿನಾಶೆಾಂ

ಕಾಾಂಯ್

ಇಗಜೆಾಕ್ ಗೆಲ್ಟಾಂ'ಸಾ ಲೆಾಂ.

ಲ್ಟಯ್ಟ ಜಳ್ಯಾ ಲ್ಲ. ಸಕಾಳ್ಳಾಂಚಿ ಸಾಾಂತ ಖುರ ಕಾಡ್‍ಚನ

ಚ್ಿ

ಮಾಾಂದಿರ

ದಡ್‍ಚನ

“ಮಾಮಿಾ , ಬಯ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯ್ಲ್ಾಂವ್ಿ

ಬಿತರ್ ವತಾನಾ ಚಡ್ಲ್ವ ಚ್ಯಾ ರೂಮಾಕ್

ನಾ

ಮುಣ್

ಎಕ್ ಪಾವ್ಟ ತಿಳಯ ಾಂ. ಚಡಾಂ ದಿಸಾಲ್ಟನ .

ಪಾದರ ಾ ಬ್

"ಚಡಾಂ ಕತಾಂ ದಿಸಾನಾ.."

ಮಿಸಾಕ್

ಸಸಾಟ ರಾಂನಿ

ಸಾಾಂಗೆಯ .

ಯಿೀ

ಮುಣಾಲ್ಲ

ನಾತಯ ಾಂ”

ಮುಣ್

ಅರ್ಜ

ಪಾರ್ಟಾಂ

ಧಾಾಂವಾತ್ಾ ಆಯಿಲೆಯ ಾಂ ಚಡಾಂ ಎಕಾ ವರಾಂ

ಆಟ್

ಜಾಲಿಾಂ...

ನೀವ್

ಉತಲಿಾಾಂ. ಚಡ್ಲ್ವ ಚೊ ಪಾತ್ಯಾ

ನಾ.

ಘಚ್ಯಾ ಾ ಸವಾಾಾಂಕ್ ಅಟೆವ್ಟೆ. ಚಡಾಂ

ಉಸಾವ ಸಾನ್

ಕಾಾಂಯ್

ಹಾಾಂವ್

ನಿದಾಂತ್

ಆವಯ್ಿ

ದಳ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಯಿಲ್ಟಯ ಾ ಪರಿ ಭಗೆಯ ಾಂ.

ತಶೆಾಂ ಲೇಟ್ ಕರಿನಾ. ಸಾಾಂಗ್ಳ್ನಾಶೆಾಂ ಕದಳ್ಯಯ್ ಭಾಯ್ರ ವಚ್ಯನಾ. ಅರ್ಜ

ಮುಣಾಾ ನಾ

******

ಅಸಯ ಾಂ 51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸದಾಂಚ ಪರಿ ದಿೀಸ್ ಬುಡೊಯ .

ತಯಾರಯ್ ಕರಾಂಕ್ ಬಸಯ ಾಂ. ಆವಯ್ ರಾಂದಿ ಾ

ಕ್ಟಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಆಪಯ

ವಾವ್ರ

ಹೊನಾನ ಪುರ್ ಎಕ್ ಲ್ಟಹ ನ್ ಸ್ಲಬಿತ್ಾ

ಸಂಪವ್ನ

ಹೊಲ್ಟಾಂತ್

ಮಾಾಂದಿರ

ಹಳ್ಳಯ . ರ್ಹರ ರ್ಥವ್ನ 30 ಕಮಿೀ ಪಯ್ಕ

ಸ್ಲಡಯಾಾ

ಮುಣಾಸರ್

ಕ್ನಾೆ ಾಂತ್

ತರಿೀ ಗಜೆಾಚೊಾ

ಬಸ್ಲನ್ ಕ್ಟವೊಾಚಿಾಂ ವೊಡಿಯ ಮಾಾಂಯ್

ಗ್ಳ್ಾಂವಾಾಂತ್

ಸವ್ಾ ಸಂಗ್ಲಾ ಮ್ಕಳ್ಯಾ ಲ್ಲಾ .

ಹಾಾ

ಇಗರ್ಜಾ,

ಅನಿ

ದಗ್ಳ್ಾಂ

ಲ್ಟಹ ನ್

ಭಾಾಂವಾಡ ಾಂ

ಇಸ್ಲಿ ಲ್ ಅನಿ ಲ್ಟಹ ನ್ ಲ್ಟಹ ನ್ ಆಾಂಗ್ಲಡ

ತ'ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿದ ಸಂಸಾರಕ್ ವಚೊನ್

ಆಸ್ಲನ್ ಲ್ಲೀಕ್ ಕೃಷ್ಟ ಕನ್ಾ ಜಿೀವನ್

ಜಾಲಿಯ ಾಂ. ಬಪಯ್ ಪಾಾಂಚ್ ವಸಾಾಾಂ

ಸಾತಾಲ್ಲ. ಲ್ಗಬ ಗ್ ವ್ೀಸ್ ಹಜಾರ್

ಅದಿಾಂ

ಜನ್ ಸಂಖೊ ಅಸಾಿ ಾ ಹೊನಾನ ಪುರಕ್

ಅತಾಂ ಸಗ್ಲಯ ಜವಾಬದ ರಿ ಅವಯ್ ಚ್ಿ

ಬಸ್ಕ ವಾ ವಸಾಾ ಅನಿ ಆಸಾ ತ್ರ ಸಕಾಾರನ್

ಸಾಾಂಬಳ್ಯಾ ಲಿ.

ಕಾಳ್ಯ್ ಘಾತನ್

ಅಾಂತಲ್ಲಯ ಾ.

ಫ್ತವೊ ಕಲಿಯ . ಚಡ್ಲ್ವ ಚ್ಯಾ

ಕ್ಟಡ್ಲ್ಾಂತ್

ಲ್ಟಯ್ಟ

ಹಾಾ ಹಳಯ ಾಂತ್ ಶಿಕಯ ಲಿಾಂ ಭುಗ್ಲಾಾಂ ಪಯ್ಕ

ಜಳ್ಯಾ ಲ್ಲ. ಲಿಸಾಾಂವ್ ಕತಾ ಅಸಾ ಲೆಾಂ,

ಅನಿ ಪಗ್ಳ್ಾಾಂವಾಾಂತಿೀ ವಾವ್ರ

ಧೊಸಿ ಾಂ ಸಾಕಾಾಂ ನಯ್ ಮುಣೊನ್

ಹೊನಾನ ಪುರ್

ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರ ಳೊ

ಕನ್ಾ ಗ್ಳ್ಾಂವ್

ಜಾಲ್ಟ... ಆಯ್ಲ್ಯ ವಾರ್ ರೈಲೆವ ಚೊ ರಸ್ಲಾ

ಹೊಲ್ಟಚೊ

ದಿವೊ

ಪಾಲ್ಲವ ವ್ನ

ಅವಯ್ ಮಾಾಂದರ ರ್ ಆಡ್‍ಚ ಪಡಿಯ .

ಹಾಾ ಗ್ಳ್ಾಂವಾಚ್ಯಾ ಲ್ಟಗ್ಲೆ ಲ್ಟಾ ನ್ ಪಾಶರ್ ಜಾವ್ನ

ಸಬರ್

ರಯಾಯ ಾಂ

ಹಾಾಂಗ್ಳ್

ಸ್ಲಟ ಪ್

ದಿೀವ್ನ

ರ್ಹರಕ್

ಭೊೀವ್

****

ಸಲಿೀಸಾಯ್ಲ್ಚೊ ಸಂಪಕ್ಾ ದಿೀಾಂವ್ಿ ಸಕ್

ದವಾನ್ ದಿಲ್ಟಯ ಾ ತಗ್ಳ್ಾಂ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಾ ಪಯಿಿ

ಲ್ಲಯ .

ಮಾಲ್ೆ ಡೆಾಂ ಶಿಕಾಾ ಾಂತ್ ಹುಶರ್, ಖೆಳ್, ಸಾ ರ್ಥಾ ಾಾಂನಿ

ತಾ

ಸಾಾಂಜೆಚಾಂ

ದನ್

ಮಾಗೆಿ ಾಂ

ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಅಪುಣ್ ಕ್ವಾಂತಕ್ ಭತಿಾ

ಜಾತಚ್ಿ , ವಡಿಲ್ಟಾಂಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ಬ್ಸಾಾಂವ್

ಜಾತ ಮುಣ್ ಹಟ್ಟ ಕನ್ಾ ಬಸ್ತಲೆಯ ಾಂ.

ಮಾಗೊನ್, ಸಗ್ಳ್ಯ ಾ

ಬಪಯ್

ಪಕಯ

ಘರ,

ಚತುರ್.ಎಕ್

ಸಂಗ್ಲ ಹಾಸ್ಲನ್

ಪಕಾಣಾಾಂ ಸ್ಲಡಿತ್ಾ , ರತಿ

ಅಾಂತಲ್ಟಾ ಾ

ಘಚ್ಯಾ ಾಾಂಕ್

ಕ್ಣ್ಯ

ಉಪಾರ ಾಂತ್

ತರಿೀ

ಅಧಾರ್

ಜೆವಾಣ್ ಕನ್ಾ ಅಪಾಯ ಾ ಬ್ಡ್‍ಚ ರಮಾಕ್

ಜಾಯ್ಲ್್ ಮುಣ್ ಅವಯ್ನ ಅಪಿಯ ಕಬಯ ತ್

ಗೆಲೆಯ ಾಂ ಚಡಾಂ, ಹಪಾಾ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸ್ತರ

ದಿೀಾಂವ್ಿ ನಾತಿಯ ಯ . ವ್ಶೆಸ್ ಸ್ಲಬಯ್

ಜಾಾಂವಾಿ ಾ

ತಿಕಾ

ಪಿ.

ಯು.

ಪರಿೀಕಿ ಕ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಫ್ತವೊ

ಜಾಲಿಯ

ಅನಿ

ಗ್ಳಣ್ಯಸ್ಾ


ಚಡಾಂ ಫ್ರಗಾರ್ಜ, ಇಸ್ಲಿ ಲ್ ಅನಿ ಅತಾಂ ಕಾಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮ್ಕತರ್

ಹರ್

ಚಟ್ಟವರ್ಟಕಾಾಂನಿ

ಜಾತಲೆಾಂ.

ಮ್ಬಯಾಯ ಚೊ

ದಿತಲೆಾಂ.

ಅಯ್ಲ್ಯ ವಾರ್

ಸಹವಾಸ್

ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ನ್ ತಚ ಉಲ್ವಿ

ಚಡ್‍ಚ

ಘರಾಂತ್

ಕಾಾಂಯ್

ಮಿೀಸಾಕ್

ತಿಕಾಚ್ಿ

ತಿಣ್ಯಾಂ

ಮ್ಬಯ್ಯ

ಸಮಾದನ್

ಮ್ಕಜಾರ್

ಉಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಮ್ಕಳ್ಯಾ ನಾ

ಕಾಾಂಯ್

ಹಾಸ್ಲವ್ನ ,

ಹೆರಾಂಕ್

ಧೊಸ್ತನ್

ಯ್ಲ್ತಲೆಾಂ. ಅಪಿಯ

ಸ್ತಡಕ ಡಿತ್ಾ

ಅಸಾಾ .

ತಚಿಾಂ

ಭಾಾಂವಾಡ ಾಂಯಿೀ ವಡ್ಲ್ಯ ಾ ಭಯಿಿ ಚಿ ದೇಖ್

ಗೆಲ್ಟಾಂ'ಸಾ ಲೆಾಂ.

ಪಂದರ

ಬಸ್ಲನ್

ಕಲೆಾಂ.

ಅಸಾ.

ಅನಿ

ಮಿನಟಾಾಂನಿ

ಅವಯ್ ಕ್ನಾೆ ಾಂತ್

ದಿಲಿಯ

ಸಕಾಳ್ಳಾಂಚಿ

ಚ್ಯ

ಪಿಯ್ಲ್ವ್ನ ..

ಘೆವ್ನ ಎಕಾಮ್ಕಕಾ ಮ್ಗ್ಳ್ನ್ ಜಿಯ್ಲ್ಾಂವಿ ಅಪುಬಾಯ್ಲ್ಚ ಕ್ಟಟಾಮ್.

"ಚಡಾಂ ಕತಾಂಗೊ ದಿಸಾನಾ.."

****

ಧಾಕಾಟ ಾ

ಭುಗ್ಳ್ಾ ಾಾಂಕ್

ಉರ್ಯ್ಾ ,

ಜೊಾಂಕ್ಟಳ್ನ

“ಕಾಾಂಯ್

ಮಿಸಾಕ್

ಫ್ತಾಂತಾ ರ್ ಪಾಾಂಚ್ಯಕ್ ಉರ್ಟಿ ಾಂ ಅನಿ

ಗೆಲ್ಟಾಂ'ಸಾ ಲೆಾಂ. ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ, ಅತಾ ಾಂ

ಸಕಾಳ್ಳಾಂಚಿ

ಯ್ಲ್ತಲೆಾಂ” ಮಹ ಣಾತ್ಾ ಅಪಾಯ ಾ ಕಾಮಾಕ್

ಸಬಾರಯ್

ಕಚ್ಯಾ ಾ

ಅವಯ್ಿ ಅರ್ಜ ಜಾಗ್ ಜಾತನಾ ವರಾಂ

ಲ್ಟಗ್ಲಯ .

ಸ ಉತಲಿಯ ಾಾಂ. ಚಡ್ಲ್ವ ಚ್ಯಾ ರೂಮಾಾಂತ್ ಲ್ಟಯ್ಟ ಜಳ್ಯಾ ಲ್ಲ. ಸಕಾಳ್ಳಾಂಚಿ ಸಾಾಂತ

ವರಾಂ

ಖುರ ಕಾಡ್‍ಚನ

ಉತಲಿಾಾಂ. ಚಡ್ಲ್ವ ಚೊ ಪಾತ್ಯಾ

ಚ್ಿ

ಮಾಾಂದಿರ

ದಡ್‍ಚನ

ಆಟ್

ಜಾಲಿಾಂ,

ನೀವ್ ನಾ.

ಬಿತರ್ ವತಾನಾ ಚಡ್ಲ್ವ ಚ್ಯಾ ರೂಮಾಕ್

ಘಚ್ಯಾ ಾ ಸವಾಾಾಂಕ್ ಅಟೆವ್ಟೆ. ಚಡಾಂ

ಎಕ್ ಪಾವ್ಟ

ತಶೆಾಂ ಲೇಟ್ ಕರಿನಾ. ಸಾಾಂಗ್ಳ್ನಾಶೆಾಂ

ತಾಂ

ತಿಳಯ ಾಂ. ಚಡಾಂ ದಿಸಾನಾ.

ಕಾಾಂಯ್

ವಾಶ್

ರೂಮಾಕ್

ಕದಳ್ಯಯ್ ಭಾಯ್ರ ವಚ್ಯನಾ. ಅರ್ಜ

ಗೆಲ್ಟಾಂ'ಸಾ ಲೆಾಂ ಮುಣ್ ಅಪಾಯ ಾ ವಾವಾರ ಕ್

ಕಾಾಂಯ್

ಲ್ಟಗ್ಲಯ . ಘಂಟ್ಟ ಎಕ್ ಉತಲ್ಟಾ ಾರಿೀ

ಪಳವ್ನ

ಚಡಾಂ ಭಾಯ್ರ ಅಯಿಲ್ಲಯ

ಇಗಜೆಾಕ್ ಗೆಲ್ಟಾಂ'ಸಾ ಲೆಾಂ.

ಅವಾರ್ಜ

ಹಾಾಂವ್

ನಿದಾಂತ್

ಧೊಶಿನಾಶೆಾಂ

ಅಸಯ ಾಂ

ಕಾಾಂಯ್

ನಾ. ಹೆರಾಂ ದಿಸಾಾಂನಿ ಎಕ್ ದನ್ ಪಾಸಾಯ್ಲ

ರಾಂದಿ ಾ

ಕ್ಟಡ್ಲ್ಕ್

ಅವಯ್ನ ಧಾಕಾಟ ಾ ಚಡ್ಲ್ವ ಕ್ ಅಪವ್ನ "

ಮಾನ್ಾ, ಅವಯ್ಿ ಇಲೆಯ ಾಂ ತುಕಾಯ ವ್ನ

ಅಳ ಪತ ಬಯ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲೆಯ ಾಂ

ಲ್ಟನ್ ಲ್ಟನ್ ಕಾಮಾಾಂಕ್ ಹಾತ್

ಅನಿಕೀ 53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಯಾಂವ್ಿ

ನಾ.

ಎಕ್

ಘಡಿ


ಇಗಜೆಾಕಡೆ ವಚೊನ್ ಯ್ಲ್. ಮಾಕಾ ಹೆರ್

ಲ್ಗ್ಳ್ಮ್

ಕಾಮಾಾಂ

ಕರಿಲ್ಟಗ್ಲಯ . ಸಜಾರಾಂ, ಚಡ್ಲ್ವ ಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟ ,

ಅಸಾತ್,

ವೇಳ್

ಜಾತ"

ಮಹ ಣಾಲಿ.

ನಾತಯ ಯ ಾ

ಪರಿ

ಸ್ಲದನ

ಮಿತರ ಾಂಕ್, ವಳ್ಳಿ ಚ್ಯಾ ಾಂಕ್, ಸಗ್ಳ್ಯ ಾ ಾಂನಿ ಪನಾಾಂ ಗೆಲಿಾಂ ಪುಣ್ ಕ್ಣಾ ರ್ಥವ್ನ

ಇಗರ್ಜಾ

ಕಾಾಂಯ್

ಪಾಾಂಚ್

ಯಿೀ ಚಡ್ಲ್ವ ವ್ಶಿಾಂ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಕಳ್ಳಯ ನಾಾಂ.

ಮಿನಟಾಾಂ ಚಲ್ಲನ್ ಪಾವಾ ತ್ ತಿತಿಯ ಚ್ಿ

ನೆಸಾಯ ಾ ಕಾಪಾಡ ರ್ ಅವಯ್ ಪಾದರ ಾ ಬ

ಪಯ್ಕ . ಚಡಾಂ ಅವಯಾಿ ಾ

ಕಡೆ

ಉಲ್ಟಾ ಕ್

ಪಾಳೊ ದಿೀವ್ನ ಧಾಾಂವಯ ಾಂ.

ಧಾಾಂವ್ಯ .

ಗ್ಳಕಾಾರ್

ಘರ

ಅಯಿಲ್ಲಯ ತಿಚ್ಯಾ ಬರಬರ್ ಇಗಜೆಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ.

“ಮಾಮಿಾ , ಬಯ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯ್ಲ್ಾಂವ್ಿ ನಾ

ಮುಣ್

ಸಸಾಟ ರಾಂನಿ

ಸಾಾಂಗೆಯ .

ಪಾದರ ಾ ಬ್ ಯಿೀ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ "ಅರ್ಜ ಮಿಸಾಕ್

ನಾತಯ ಾಂ”

ಮಹ ಣ್

ಲ್ಲಕ್

ಖಬರ್

ಅಯ್ಲಿ ನ್

ಘರ

ಯ್ಲ್ಾಂವ್ಿ ಸ್ತರ ಜಾಲ್ಲ.

ಪಾರ್ಟಾಂ

ಧಾಾಂವಾತ್ಾ ಅಯಿಲೆಯ ಾಂ ಚಡಾಂ ಎಕಾ

ಎಕಕಾಯ ಾ ನ್

ಉಸಾವ ಸಾನ್

ಸ್ತರ ಕಲೆಾಂ. ಬಯಾಯ ಾಂ ತರಿೀ ಚಲೆಾ ಚಿ

ಮುಣಾಾ ನಾ

ಅವಯ್ಿ

ದಳ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಅಯಿಲ್ಟಯ ಾ ಪರಿ

ಸಗ್ಲಯ

ಭಗೆಯ ಾಂ.

ಮಹ ಳ್ಯಾ

ಎಕಕ್

ಕಾಣ ಉಲಂವ್ಿ

ದಿನ್ ಚರಿ ಬಯಾಾ ಟ್ ಅಸಾ ಪರಿ

ಉತರ ಾಂಕ್

ಉತರ್

ಗ್ಳಾಂತುನ್ ಗೆಲಿಾಂ. ಭುಗ್ಲಾಾಂ ಕಂಗ್ಳ್ಲ್ ಅಪಾಿ ಕ್

ಚ್ಿ

ಸಾಾಂಬಳ್ನ

ಪಾವ್ಟ ಾಂ

ಚಡ್ಲ್ವ ಕ್

ಸಬರ್

ಉಲ್ಲ

ದಿಲ್ಲ.

ಜಾಲಿಯ ಾಂ.

ವಡಿಯ ಮಾಾಂಯ್

ಕ್ನಾೆ ಾಂತ್

ಬಸ್ಲನ್ ಹುಸಾಿ ನ್ಾ ರಡ್ಲ್ಾ ಲಿ.

ಕಾಾಂಯ್ ಜಾಪ್ ನಾ. ರೂಮಾಾಂತ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ತಪಾಸಣ್ ಕಲಿ. ಮ್ಬಯ್ಯ

ಪಾದರ ಾ ಬನ್

ಮ್ಕಜಾರ್ ಅಸಾ. ಸ್ಲಡಯ್ಲಯ ಲೆ ಬ್ಯಕ್

ಉತಾನಿಾಂ ತಿಕಾ ಭುಜಯ್ಲ್ಯ ಾಂ. ವರಾಂ

ಉಗೆಾ ಚ್ಿ

ಎದಳ್

ಅಸಾತ್. ವಸ್ತಾ ರಾಂ, ಪಸ್ಾ,

ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರ್ ಸಗೆಯ ಅಸಾ.

ಅವಯ್

ತಾ

ತಾ

ಅನಿ

ಜಾಗ್ಳ್ಾ ರ್

ಭುಗ್ಳ್ಾ ಾಾಂಕ್

ಝ್ಹ ಾಂಟ್ ಉಡ್ಲ್ಯ ಾ ಪರಿ ಭೊಗೆಯ ಾಂ.

ಆಪಾಯ ಾ

ಚ್ಿ

ಪಾದರ ಾ ಬನ್

ಸ್ಲಾಂಪಾಾ

ಬರ

ಉತಲಿಾಾಂ.

“ಆಮಿಾಂ

ಪಲಿೀಸ್

ಸಟ ರ್ನಾಾಂತ್ ಖಬರ್ ದಕಲ್ ಕಚಿಾ ಬರಿ”

ಮುಳಯ ಾಂ

ಗ್ಳಕಾಾರಕ್

ಸ್ತಚನ್

ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ

ದಿಲೆಯ ಾಂ. ವಚೊಾಂಕ್

ಅವಯ್ ಸಗ್ಲಯ ಕಾಮಾಾಂ ಸ್ಲಡ್‍ಚನ ಲ್ಟಗ್ಲೆ ಲಿ

ಸಾಾಂಗೊನ್ ತಿಕಾ ಎಕ್ ಸಾದಾ ರಿೀತಿನ್

ಬಾಂಯ್, ತಳಾಂ ವಾಹ ಳ್ ಮುಣ್

ಅಜಿಾ ಬರವ್ನ ದಿೀವ್ನ , ಬ್ಸಾಾಂವ್ 54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿೀಲ್ಟಗೊಯ . **** ಘರ ವಚೊನ್ ಅಾಂಗ್ಳ್ರ್ ಎಕ್ ಸಾದ ಕಾಪಾಡ್‍ಚ ನೆಸ್ಲನ್ ಗ್ಳಕಾಾರ ಬರಬರ್

ದಿೀಸ್ ಬುಡೊಯ , ಚಡ್ಲ್ವ ಚೊ ಪಾತ್ಯಾ ನಾ.

ತಿ ಪಲಿೀಸ್ ಸಟ ರ್ನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ ಸಲಿಾ.

ಹಪಾ ಸಂಪಕ್ ಲ್ಟಗೊಯ . ಆವಯ್ ಆನಿ

ಜಾಲ್ಟಾಂತ್

ಧಾ-ಪಂದರ

ಭುಗ್ಲಾಾಂ ಕಂಗ್ಳ್ಲ್ ಜಾಲಿಯ ಾಂ. ಕಾಾಂಯ್ ಧಾ

ಕ್ಣಾಕೀ

_ ವ್ೀಸ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಪಲಿೀಸಾಾಂನಿ ಭ್ತಟ್

ಕಸಲಿೀಯ್ ಜಾಪ್ ದಿಾಂವಾಿ ಾ ಸಯ ತರ್ ತಿ

ಅನಿ ಗಜೆಾ ಪುತಿಾ ಮಾಹೆತ್ ಜಮ್ ಕಲಿಯ

ನಾತಿಯ

ಸ್ಲಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಚಡ್ಲ್ವ ವ್ಶಾ ಾಂತ್ ಕಾಾಂಯ್

ಜಣಾಾಂ

ಕಾಾಂಯ್

ಜಮ್

ಅಸಯ ಾಂ...

ಖಬರ್ ಲ್ಟಬಿಯ ನಾ. ಲ್ಲಕಾನಿ ಮಾಗೆಯ ಾಂ. ಪಲಿೀಸ್

ಸಟ ೀರ್ನ್

ಅನಬ ಗ್.

ಪಯ್ಲಯ

ಗ್ಳಕಾಾರನ್

ಮುಖೆಲ್ಾ ಣ್ ಸಬರ್

ತಿಕಾ

ಘೆತಯ ಾಂ.

ಸೂಕ್ಕ ಾ

ಪರ ಯ್ಲಜನಾಕ್ ಪಡೆಯ ನಾ.

ಸಗೆಯ ಾಂ

ಚಡ್ಲ್ವ

ಮಾಹೆತ್,

ವ್ಶಿಾಂ

ದೀನ್ ತಿೀನ್ ಪಾವ್ಟ ಅವಯ್ನ ಅಪಯ

ತಚಿ

ಜಿೀವ್ ಹೊಗ್ಳ್ಡ ಾಂವ್ಿ ಲ್ಟಗ್ಲೆ ಲ್ಟಾ ಬಾಂಯ್

ಫಟ್ಟ ಅನಿ ಕಾಲ್ ಜಾಲಿಯ ಾಂ ಸವ್ಾ

ಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ವಚೊನ್,

ಘಡಿತಾಂ ದಕಲ್ ಕನ್ಾ ಪಲಿೀಸಾಾಂನಿ

ಅವಯ್

ತಿಕಾ ಘರ ವಚೊಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗೆಯ .

ಭುಗ್ಳ್ಾ ಾಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಪಾರ್ಟಾಂ ಅಯಿಲಿಯ ಅಸಾ.

ಭಾಯ್ರ ಚೌಕಾಂತ್ ಚಡ್ಲ್ವ ಚ್ಯಾ ವ್ಶಿಾಂ.

ತಕಾ

ಅಸಾಯ ಯ ಾ

ನಡ್ಲ್ಾ ಾ

ಸಂಬಂದ

ಅನಿ

ಉಲಂವ್ಿ

ಪಾರ ಯ್ಲ್ಸ್ಾ

ದಗ್ಳ್ಾಂ

ಅಪಿಯ

ನಪಂಯ್ಿ

ಅಪಿಯ

ಸತರ

ಜಾಲಿಯ

ನೆರ್ಾ ಲ್ಟಾ ವಸಾಾಾಂಚಿ

ಚಲಿ,

ಲ್ಲಕಾನ್

ಅವಾ ಯಾಾದಚಿಾಂ ಉತರ ಾಂ,

ವ್ಶಿಾಂ, ತಚ ಕಾಲೆಜಿಾಂತ್ ಜಾಾಂವಾಿ ಾ

ತಿಾಂ

ಹೆರ್

ಕಾಾಂಯ್ ನಾಕಾ ತಶೆಾಂ ಎಕಾಡ್ಲ್ಿ ಾ ನ್

ಚಡೆ

ದಳ್ಯಾ

ಮುಖ್ಯರ್

ಎತನಾ

ಚಡ್ಲ್ವ ಾಂ

ವ್ಶಾ ಾಂತ್ಯಯ ಾ ೀ

ಗಜಾಲಿ

ಚಲಿಯ್ಲ್ಚ್ಯಾ

ಮಾತಾ ರ್

ಭೊಗ್ಳ್ಾ , ಅವಯ್ ಅನಿ ಭುಗ್ಲಾ ದುಸಾಾ ರಾ

ರ್ಥಪಿ ಾ

ನಾಕಾ

ಮುಳ್ಯಾ ರಿೀ

ವಾಟೆನ್ ನಿಧಾಾರಕ್ ಆಡ್‍ಚ ರವಾಯ ಾ ನ್

ಅವಯ್ನ

ಅಯಾಿ ಜೆ

ಕ್ಟಡಿಾಂತ್

ಎಕ

ನಾಕಾ

ಪಡೆಯ ಾಂ.

ನಮುನಾಾ ಚಿ

ತಿಕಾ ಕಾಾಂಪ್

ಮನ್

ನಾತಯ ಾ

ನಿತರ ಣ್

ಚಿಾಂತಿ ನಿ

ಸಗೆಯ ಾಂ ಸ್ಲಸ್ತನ್ ಅಸಾ ಹಿ ಅವಯ್.

ಸ್ತರ ಜಾಲಿಯ . ಸವಾಿ ಸ್ ಮ್ಕಟಾಾಂ ಘರ ತವ್ೆ ನ್

ಕಾಡ್ಲ್ಾ ನಾ,

ಹಾತ್

ಗ್ಳಕಾಾರಮಾಚೊ ಬವುಡ ಾಂಕ್ ತಿ ವ್ಸಲಿಾನಾ.

ಜೊಡ್‍ಚನ ಉಪಾಿ ರ್

ತಾ

ಮಧ್ಾಂ ಪಲಿಸಾಾಂನಿ ಚಡ್ಲ್ವ ಚಾಂ

ಪನ್

ಸಟ ಷನಾಕ್

ತಚ್ಯಾ

ಕಾಯ ಸ್ ಮ್ಕಟ್, ಫೆರ ಾಂಡ್‍ಚಕ ಆನಿ

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ವನ್ಾ

ಸಬರ್


ಕ್ಟಟಾಾ ಚ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಎನಾಿ ವ ಯರಿ

ಸಟ ಷನಾಕ್

ಅಪವ್ನ

ಕನ್ಾ ಲ್ಲಕಾಕ್

ಹಾಾ

ಹಾಡಾಂಕ್ ಇನಾಿ ರ್ ಕಲ್ಟಾಂ ಖಂಯ್..' ಮಹ ಣ್ ಖಬರ್ ಉಲ್ಯಾಾ ಲೆ.

ಕ್ಟಟಾಾ ವ್ಶಿಾಂ ಕರಿಕರಿ ಜಾಲೆಾಂ. ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಚಲ್ಟಾ ಾಂಕ್

ದುಬವಾನ್

ರತಿಾಂ

ಥೊಡಿ

ಕ್ಟಟಾಾ ದರಾಂ

ಚಡ್ಲ್ವ ಕ್

ಸಟ ಷನಾಾಂತ್ ದವನ್ಾ ಹೊ ಎಕ್ ಉಗೊಾ

ಕ್ವಾಂತಕ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಮನ್ ಅಸಯ ಾಂ.

ಜಾಯಾನ ತ್ಯಯ

ಘಚ್ಯಾ ಾಾಂನಿ ಸ್ಲಡಾಂಕ್ ನಾ. ದಖುನ್

ವತಾಂ

ಮಿಸಾ ರ್

ಸಂಕೀಣ್ಾ

ದಿೀಸ್

ವತ

ಜಾವ್ನ

ತಕಯ

ಫಡ್ಲ್ಫಡಿಚೊ ಜಾಲ್ಲಯ .

ತಾಂ

ಪಯ್ಕ

ಕ್ವಾಂತಕ್ ಗೆಲ್ಟಾಂ ಮಹ ಣಾಾ ಲಿಾಂ.

ಹೊನಾನ ಪುರಾಂತ್

ಆತಾಂ

ದೀನ್

ತಿೀನ್

ಬಲಿಷ್ಟ

ಜಾವ್ನ

ಗಜಾಲಿ

ಸಾಾಂಗ್ಳ್ನಾಸಾಾ ಾಂ

ಅಯ್ಲಿ ಾಂಕ್ ಮ್ಕಳ್ಯಾ ಲ್ಲಾ .

ಅವಯ್ಲ್ಿ

ಕಾಳ್ಳರ್ಜ

ಹೆ

ಖಂಚಯ್

ಮಾಾಂದುನ್ ಘೆಾಂವ್ಿ ತಯಾರ್ ನಾತಯ ಾಂ. ಹಯ್ಲ್ಾಕ್ ಗಜಾಲಿ ಸತ್ ತಶೆಾಂ ದಿಸಾಯ ಾ ರಿೀ ಆಪಾಯ ಾ

ಚಡ್ಲ್ವ

ವಯ್ರ ತಿಕಾ ಬರಿಚ್ಿ

ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂ, 'ತಕಾ ಪಯಿೆ ಲ್ಟಾ ಕೇರಳ್ಯಾಂತ್

ಅಭಿಮಾನ್ ಅನಿ ಭವಾಸ್ಲ. ಎಕೇಕ್

ಲ್ವ್ ಜಿಹಾದನ್ ಕನವ ಡಾ ರ್ ಕಲ್ಟಾಂ

ವಾಯ್ಟ ಚಿಾಂತಪ್ ಅಪ್ಣಯ

ತಶೆಾಂ ಪಲಿಸಾಾಂಕೀ ಸ್ಲಧುಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ .

ಹಾಲ್ಯಾಾ ಲೆಾಂ.

ಚಡಾಂ ಖಂಯ್,

ಭುಖ್ಯಾ

ಘಾಲ್ನ

ಗ್ಳ್ಾಂವಾಿ ಾ

ಅಸಾ ತ್ವ ಚ್ಿ

ಬೊಾಂವಾಾ

ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್

*****

ಪಳಾಂವ್ಿ ಮ್ಕಳ್ಯಯ ಾಂ ಖಂಯ್' ಎದಳ್ ಸಗ್ಳ್ಯ ಾ

ದುಸ್ಲರ ,

'ಚಡ್ಲ್ವ ಕ್

ಬೊಾಂಬಯ್

ಅಾಂಗೊಣ್ ಘಾಲ್ನ , ವಾತಿ ಪ್ಣಟ್ಟವ್ನ ,

ವರನ್ ಪಾಡ್‍ಚ ಕಾಮಾಕ್ ಕಮರ್ಟಪುರ್

ನವನಾ

ವ್ಕಾಯ ಾಂ ಖಂಯ್'. ಅದಯ ಾ

ರಾಂವಿ ಾಂಚ್ಿ

ಹಪಾಾ ಾ ಾಂತ್

ಸಾಾಂತ ಭಕಾಾ ಾಂಕ್

ಧ್ನ್ಾ

ಹಾಾ

ನಾಕಾ.

ಹೊ

ಸ್ಲಡ್‍ಚನ

ಪನ್ ಕನ್ಾ ಹಾಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಪಾಕಾಾಂ

ಕ್ನಾೆ ಾಂತ್ ಅಸಯ

ಫುಟ್ಟನ್ ಹಾಾಂಗ್ಳ್ ಘರ್ ಘರಾಂನಿ ತಿಚ್ಿ

ಭುಗ್ಲಾಾಂ , ತಾಂಚಾಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಿಕಾ ಪರತ್

ಖಬರ್.

ಪಾರ್ಟಾಂ ವೊಡ್‍ಚನ ಧ್ರಿಲ್ಟಗೆಯ ಾಂ. ಗೂರ ಪ್...

'ತಾಂ

ದಯಾಾಕ್

****

ಉಡ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಮ್ಡೆಾಂ ಮ್ಕಳ್ಯಯ ಾಂ. ಘಚ್ಯಾ ಾನಿಾಂ 56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಯಾ

ಗ್ಳ್ಾಂವ್

ಗ್ಳ್ಾಂವೊಿ ಕ್ೀಣಾ ೀ ಬೊಾಂಬಯ್ ರ್ಥವ್ನ

ತಿಸ್ಲರ

ಪಯ್ಕ

ಪರಿಸಯ ತಾಂತ್ ಮುಣಾಾ ನಾ,

ಅವಯ್, ಲ್ಟಹ ನ್


ಸಬರ್ ದಿೀಸ್

ರ್ಥವ್ನ ಹೊ ವ್ರ್ಯ್

ಉಲ್ಲವ್ನ ಉಲ್ಲವ್ನ ಲ್ಲಕಾಕ ಪುರೊ

ಖಬರ್ ಅಸಯ ಯ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ನ್ ಹಾಾ ವಳ್ಯರ್ ತಾಂಚಾಂಯಿೀ ಯ್ಲ್ಣ್ಯಾಂ ಜಾಲೆಯ ಾಂ.

ಜಾಲೆಯ ಾಂ. ಅಯಿಲಿಯ ತ್ಯ

ದಿೀಸ್

ಸ್ತಕಾರ ರ್.

ವೇಳ್. ಪಯಿೆ ಲ್ಟಾ ಎಕ್

ಪನ್

ನಾಖುಶೆನ್

ಧ್ನಾಾ ರಚೊ

ಗೊಾಂಯಾ ರ್ಥವ್ನ ಆಯ್ಲ್ಯ ಾಂ.

ಫನ್

ಅವಯ್

ಕಾಣ್ಯೆ ಲ್ಟಗ್ಲಯ .

ಸಸಟ ರ್ ಅನಿ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತಿಣ್,

ತಣಾಂ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕನ್ಾ ದಿಲಿ, ಎಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್

ಪುನವಾಸತಿ

ಕೇಾಂದ್ಾ

ಚಲ್ಲಾಂವಾಿ ಾ ಸಂಸಾಯ ಾ ಚಿ ವಹ ಡಿಲ್ನ ಅನಿ

ಸಮಾಲ್ಲೀಚಕ ತಿ ಜಾವ್ನ ಅಸ್ ಲಿಯ .

ಸಮಾ್ ನಾತಿಯ ಮ್ೀಡಿ ಕ್ಾಂಕಿ ಭಾಸ್ ತರಿ ತಿಚಾಂ ನಾಾಂವ್, ಅನಿ ಆಪಾಯ ಾ ಸಾಾಂಡನ್

ವ್ಗ್ಳ್ರಕ್ ಅನಿ ಘಚ್ಯಾ ಾಾಂಕ್ ಹಕೀಗತ್

ಗೆಲ್ಟಯ ಾ

ವ್ವರಿಲ್ಟಗ್ಲಯ .

ಚಡ್ಲ್ವ ಚಾಂ ನಾಾಂವ್ ಉಲೆಯ ೀಖ್

ಕತಾನಾ ತಿ ಎಕ್ ದಮ್ಾ ನಿೀಟ್ ಜಾಲಿ. ಘಡೆಾ

ಭಿತರ್ ತಿ ಇಗಜೆಾಕ್ ಪಾವ್ಯ .

ಗ್ಳ್ಗೆಲ್ಟಯ ಾ

ಉತರ ಾಂನಿಾಂ

ವ್ಗ್ಳ್ರಕ್

ವ್ಷಯ್ ತಿಳ್ಳಕ ಲ್ಟಗ್ಲಯ .

“ತುಮ್ಕಿ ಾಂ ಚಡಾಂ ಲ್ಗಬ ಕ್ ಸ ಮಹಿನಾಾ ಅದಿಾಂ ಎಕಾ ಸಕಾಾರಿ ಅಸಾ ತರ ಾಂತ್ ರ್ಥವ್ನ ಆಮಾಿ ಾಂ

ಹಸಾಾ ಾಂತರ್

ಜಾಲೆಯ ಾಂ.

ತಾ

ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಿಚಿ ಜತನ್ ಘೆವ್ನ ಆತಾಂ ವ್ಗ್ಳ್ರನ್

ಅಯಿಲ್ಟಯ ಾ

ನಂಬರ ಕ್

ಪಾರ್ಟಾಂ ಫನ್ ಘಾಂವಾಡ ಯ್ಲ್ಯ .

ತಾಂ ಸಂಪ್ಯಣ್ಾ ಬರಾಂ ಜಾಲ್ಟಾಂ. ತಿಚಿ ಉಗ್ಳ್ಡ ಸಾಚಿ ಸಕತ್ ಪಂದರ ದಿಸಾ'ದಿಾಂ ತಿಕಾ ಪಾರ್ಟ ಲ್ಟಬಿಯ . ತಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಿಣ್ಯ

***

ತಿಚೊ ವ್ಳ್ಯಸ್ ತಿಳ್ಳಕ ಲ್ಲ.” ತಿ ಸಾಾಂಗೊನ್

ಚ್ಿ ಗೆಲಿ. ಚಡ್ಲ್ವ ಕ್ ಅರ್ಜ ಅಪವ್ನ ಹಾಡ್ಲ್ಯ ಾಂ. ತಿಚಾ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಎಕ್ ಸಸಟ ರ್ ಅನಿ ಎಕ್

ತಾ ರತಿಾಂ ನಿದ್ ಲ್ಟಯ ಾ ಚಡ್ಲ್ವ ಕ್, ಸಾಕಾ

ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತಿಣ್ ಅಸಯ . ಚಡ್ಲ್ವ ಚೊ ಸಗೊಯ

ನಿೀದ್ ಪಡಿಯ ಯ . ತಿಕಾ ನಿದಾಂತ್ ಚಲಿಿ

ಜಿನಸ್, ಸ್ಲಬಯ್ ಪುತಿಾ ಬದಲ್ಟಯ ಾ .

ಪಿಡ್ಲ್ ಅಸಯ ಯ . ತಾ

ಅಪಾಯ ಾ

ಪಯ್ಲ್ಯ

ಅವಯ್ಿ

ಪಳಲೆಾಂಚ್ಿ

ರತಿಾಂ ನಿದಾಂತ್

ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಘರ ಭಾಯ್ರ ಚಲೆಯ ಾಂ.

ಧಾಾಂವೊನ್ ಯವ್ನ ಚಡಾಂ ಪಟ್ಟಯ ನ್

ಚಲೆಾ ಗೆಲೆಯ ಾಂ ಚಡಾಂ ಲ್ಟಗ್ಳ್ಕ ರ್ ಅಸಾಿ ಾ

ಧ್ತಾ.

ರಯಾಯ ರ್ ಚಡ್ಲ್ಾ . ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಘಡಿಯಾಾಂನಿ ತಕಾ ರಯ್ಯ ಧಾಾಂವಾಾ

ವ್ಗ್ಳ್ರಕೀ ತಿಾಂ ಅರ್ಜ ಯ್ಲ್ತತ್ ಮುಣ್

ತಾಂ ಕಳ್ ಲೆಯ ಾಂಚ್ಿ

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಸಗೆಯ ಾಂ ಭಿಯಾನ್


ಕಾಾಂಪಾಾ .

ಪುಡೆಾಂ

ಯ್ಲ್ಾಂವಾಿ ಾ

ಸಟ ರ್ನಾಾಂತ್ ದಾಂವೊನ್ ಪಾರ್ಟಾಂ ವಚ್ಯಾ ದಿಶಿಾಂ

ಚಿಾಂತಸ್ಾ

ಜಾತ.

ತಿಕಾ ಭತಿಾ ಕರಿಜೆ ಪಡೆಯ ಾಂ.“ ಸಸಟ ರ್ ಸಾಾಂಗೊನ್ ಚ್ಿ ಗೆಲಿ.

ಮಧಾಾ ನ್

ಉತರ ಲಿಯ . ಸಟ ರ್ನಾ ಭಾಯ್ರ ಕ್ಣಾಚಿ

“ಮಾಾಂ, ಜರ್ ತುಾಂ ಮಾಕಾ ಬ್ಸಾಾಂವ್

ತರಿೀ ಮಜತ್ ವ್ಚ್ಯಯಾಾಾಂ ಮಹ ಣ್

ದಿತಯ್ ತರ್ ಹಾಾ ಸಸಾಟ ರಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ

ರಸ್ಲಾ

ಹೆರಾಂಚಿ

ಉತಚ್ಯಾ ಾ

ಕ್ಣಾಚಾಂಗ್ಲೀ

ವಗ್ಳ್ಾ

ಚಲಿಯ್ಲ್ಕ್

ವಾಹನ್

ಮಾನ್ಾ

ಕತಾಾಂ.

ಜಾತನಾ ಸಬರ್

ಮಾಮಾಾ "

ಘಡೊನ್

ಗೆಲ್ಲಯ ಾ . ಅಪಾಯ ಾ

ಉಗ್ಳ್ಡ ಸಾಚಿ ಸಕತ್

ಹೊಗ್ಳ್ಡ ಯ್ಲ್ಯ ಲ್ಟಾ

ಚಡ್ಲ್ವ ಕ್

ಜಿವ್ತ್

ಕರಾಂಕ್

ಹಾಾಂವ್

ವತಾಂ ಅನಿ ನವ್ ಎಕ್ ಜಿಣ ಸ್ತರ

ವತಾಂ. ಚಡಾಂ ತಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಸನಿನ್ ಸಂಗ್ಲಾ

ಸವಾ

ಮಕಾ

ಬ್ಸಾಾಂವ್

ಚಡಾಂ ಅವಯಾಿ ಾ ಬ್ಸಾಾಂವಾಕ್ ಹಾತ್

ಮ್ಕಲ್ಟಯ ಾ ಮನಾೆ ಪರಿ ಜಾಲೆಯ ಾಂ.

ಜೊಡ್‍ಚನ ಉಭ್ತಾಂ ಜಾಲೆಾಂ.

“ಅಸಾ ತರ ಾಂತ್ ತಿೀನ್ ಮಹಿನೆ ಭರ್ ಚಿಕತಕ

ಆವಯ್ ಥಂಯ್ಿ ಕದಲ್ಟರ್ ಗಳ್ಳಯ .

ಘೆವ್ನ

ತಿಚೊ

ಜಾಯಾನ ತಯ ಾ ನ್

ಪಾತ್ಯಾ ಅಮಾಿ ಾ

ದಿೀ

ಕಳ್ಳತ್ ಸಂಸಾಯ ಕ್

ಜಿಯೊ ಅಗ್ರ ರ್

------------------------------------------------------------------------------------------

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮನಾೆ ವಗ್ಾ (ಹೊಮ್ೀಸಪಿಯನ್) ಹೊ ಹಾಾ ಪರ ರ್ವ ವಯ್ಲಯ ಆರ್ಜ ಪಯಾಾಾಂತ್ಯಯ ಯರ್ಸವ ೀ ಜಿೀವ್ ಅಶೆಾಂ ಸಮಾ್ ತತ್.

ರನ್ ಮನಾ್ ತಿಾಂಚಿ ಶಿಕಾರಿ ತಸಾಂಚ್ ವನಸಾ ತಿ ಹಾಾ ವಯ್ರ ಜಿೀವನ್ ಚಲಂವೊಿ ಆದಿಮಾನವ್ ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ಖ್ಯಣಾ ಸಾಾಂಕಯ ಾಂತ್ ಶಿಕಾರ್ ಆನಿ ಶಿಕಾರಿ ಅಶಿ ದಡಿ ಭೂಮಿಕಾ ಚಲ್ವ್ನ ಆಸ್ಲಯ . ಮನಾೆ ಕ್ ಸವಾಾಾಂಚ್ಯಾ ಕೀ ಚಡ್‍ಚ ಯರ್ಸವ ಜಿೀವ್ ಮಹ ಣ್ ಸಮಾ್ ತತ್. ದುಸಾರ ಾ ಜಿವಾಾಂಚ್ಯಾ ತುಲ್ನಾಾಂತ್

ಮನಾೆ ಕಡೆ ಕಸಲಿಚ್ ವ್ಶೇಸ್ ಶರಿರಿಕ್ ಕ್ಷಮತ ನಾ ಆಸ್ಲನ್ಯಿೀ ಫಕತ್ ಬುದವ ಾಂತಿ ಯ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಬಳ್ಯಚರ್ ಉತ್ಕಾರ ಾಂತಿಚ್ಯಾ ಪರ ವಾಸಾಾಂತ್ ತಕಾ ಅತಿೀ ಪರ ಗತಚೊ ಮ್ಕಾಂದು ಆನಿ ಬುದವ ಾಂತಿ ಯ್ ಹಿಾಂ ದೀನ್ ಪರ sವ್ೀ ಆಯಾದ ಾಂ ಪಾರ ಪ್ಾ ಜಾಲಿಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೊಶಚರ್ ಆಪಿ ಕಾ ಖಂಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಉತಾ ನ್ನ ಜಾವ್ನ ಮುಕಾಯ ಾ ಏಕ್ ಲ್ಟಖ್ ವಸಾಾಾಂನಿ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಆಪ್ಣಯ ಾಂ ಘರ್ ಉಬ್ಾಂ ಕಲ್ಟಯ ಾ ಮನಾೆ ನ್ ಆಪ್ಣಯ ಾಂ ಜಿೀವನ್ ಅದಿಕ್ ಸ್ತಲ್ಭ್ ಆನಿ ಸಮೃದ್ಧ ಕಚಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಆಪಾಯ ಾ ಭವಾ ಣಚ್ಯಾ ನೈಸಾಗ್ಲಕ್ ವಸ್ತಾ ಾಂಚೊ ಪ್ಯಣ್ಾಪಣ ಉಪಯ್ಲೀಗ್ ಕನ್ಾ

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಾಣ್ಯೆ ಲ್ಲ. ಬೌದಿಧ ಕ್ ಪರ ಗತಿಚ್ಯಾ ಜೊಶಚರ್ ತ್ಯ ಅನ್ಾ ಸಜಿೀವ್ಾಂ ಸಂಗ್ಲಾಂ ಪರ ತಾ ಕ್ಷ್ ವ ಅಪರ ತಾ ಕ್ಷ್ ಸಾ ಷ್ಾ ಕನ್ಾ ಗೆಲ್ಲ. ಆನಿ ಖ್ಯಣಾ ಸಾಾಂಕಯ ಾಂತ್ಯಯ ವಯ್ರ ಪಡೊಯ . ಆಸಯ ತವ ಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಸಂಘಷ್ಯಾಾಂತ್ ಸಹಜಿವ್ಾಂಚ್ಯಾ ಆನೆಾ ಕ್ ಪರ ಜಾತಿಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ನಿಯ್ಲ್ಾಂಡರ್ರ್ಥಲ್, ಡೆನಿಸ್ಲವಾನ್ ಅಶೆ ತಚ ಖರ ಜಾತಿಚ ಭಾವ್ ಪಯಾಾಾಂತ್ ನಾಾಂಚ್ ಜಾಲೆ. ತರಿೀಪುಣ್ ತವಳ್ಯಿ ಾ ಮನಾೆ ರ್ಥವ್ನ ನಿಸಗ್ಳ್ಾಚಾಂ ನಕಾಕ ಣ್ ಅಲ್ಾ ಪರ ಮಾಣಾಚಾಂ ಜಾವಾನ ಸಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್. ಕಾರಣ್ ಶೆತಾಂಚೊ ಶೊೀಧ್ನ್ ಆನಿ ಔದಾ ೀಗ್ಲಕರಣಾಚಿ ಸ್ತವಾಾತ್ ಹಾಾ ಮಾನವ್ ತತ್ಕಾರ ಾಂತಿಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಾಂತಯ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತಯ ಾ ಕಾಳ್ಯಾಂತ್ ಘಡೆಯ ಲ್ಟಾ ದೀನ್ ಘಡಿತಾಂನಿ ನಿಸಗ್ಳ್ಾಚ್ಯಾ ನಾಸಾಚಿ ಸ್ತವಾಾತ್ ಜಾಲಿ. ಸ್ತಮಾರ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ವಸಾಾಾಂ ಪುವ್ಾಾಂ ಮನಾೆ ಕ್ ಕೃಷ್ಟಚಾಂ ತಂತ್ರ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯ ಾಂ ಅಶೆಾಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ .

ಸ್ತವಾಾತಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮನಾೆ ಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಬೊೀವ್ ಉಣೊ ಆಸ್ಲಯ . ತಕಾ ಖ್ಯಣಾ-

ವಸ್ತಾ ಾಂಚಿ ಗರ್ಜಾ ಉಣ ಆಸಯ . ಪುಣ್ ಕೃಷ್ಟ ವವ್ಾಾಂ ಖ್ಯಣ್ ಉತಾ ನ್ನ ಜಾಾಂವ್ಿ ಲ್ಟಗೆಯ ಾಂ ಮಹ ಣಾಾ ನಾ ಮನಿಸ್ ತಾ ಚ್ ಜಾಗ್ಳ್ಾ ರ್ ಸಯ ರ್ ಜಾಲ್ಲ ವ ಜಾಯ್ಲ್್ ಪಡೆಯ ಾಂ. ಶಿಕಾರಿ ಕತಾನಾ ರ್ಚಕ್ನ್ ಮಹ ಳಯ ಪರಿ ಹಾತಕ್ ಸಾಾಂಪಡೆಯ ಲ್ಟಾ ಮನಾ್ ತಿಾಂಚ್ಯಾ ಸವ ರೂಪಾಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಆನಿ ದೂದ್ ಹಾಾಂಚೊ ಶಸವ ತ್ ಸ್ಲಾ ರೀತ್ ಮ್ಕಳ್ಲ್ಟಯ ಾ ನ್ ಪಶುಪಾಲ್ನ್ ವಾ ವಸಾಯ್ಲ್ಚೊ ಜಲ್ಾ ಜಾಲ್ಲ. ಹಾಾ ವವ್ಾಾಂ ಮನೆ ಚಾಂ ಜಿೀವನ್ ಸಾ ರ್ ವಾಡ್ಲ್ತ್ ಆಯ್ಲ್ಯ ಾಂ. ವಾಡ್ಲ್ಿ ಾ ಲ್ಲೀಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಚಾಂ ಪಟ್ ಭರಿ ಖ್ಯತಿರ್ ಗಣ್ ರನಾಾಂ, ದಾಂಗರ್, ತಣಾಚ ತಪಿ ರ್ಟ ಪರ ದೇಶ್, ವಾಹ ಳ್ಯಾಂ ಇತಾ ದಿ ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ಸಂಪನೂಾ ಳ್ಯಾಂ ವಯ್ರ ಆಕರ ಮಣ್ ಜಾಲೆಾಂ ಆನಿ ಗ್ಳ್ದಾ ಾಂಚಿ ಭುಾಂಯ್ ನಿಮಾಾಣ್ ಜಾಲಿ. ತಾ ಜಾಗ್ಳ್ಾ ಾಂ ವಯಿಯ ವನಸಾ ತಿ ನಾಸ್ ಜಾಲಿ. ಮನಾ್ ತಿ ಪಳನ್ ಗೆಲ್ಲಾ . ಸ್ತಕಿ ಾಂ ಸಾವಾ್ ಾಂ ಆಪಾಿ ಾಂಕ್ ಆಸ್ಲರ ಸ್ಲಧುನ್ ಪಯ್ಕ ಗೆಲಿಾಂ. ಕೃಷ್ಟಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖ್ಯತಿರ್ ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ಉದಿ ವಾಹ ಳ, ನಂಯ್ಲಾಂ, ತಳ್ಳಾಂ ತಶೆಾಂ ಆಖೆರ ೀಕ್ ಭುಾಂಯಾಿ ಾ ಗಭಾಾ ರ್ಥವ್ನ ಉದಕ್ ವಯ್ರ ಕಾಡಾಂಕ್ ಲ್ಟಗೆಯ . ಆನಿ ತಚೊ ಅನಿಭಾಾಂದ್ ವಾಾ ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲ. ಆರ್ಜ ಅಶಿ ಪರಿಗತ್ ಆಸಾಕೀ ಆಮಿ ಆಮಾಿ ಾಂ ಲ್ಟಬ್ಯ ಲ್ಟಾ

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭುಾಂಯಾಿ ಾ ಉದಿ ಚ 70% ಉದಕ್ ವಾಪಾರನ್ ಸಂಪಯಾಯ ಾಂ. ಚಡ್‍ಚ ಆನಿ ಚಡ್‍ಚ ಉದಕ್ ಕೃಷ್ಟಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಾಪರಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಉದಿ ತಜ್ಞ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ ತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳ್ಯರ್: ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳ್ಯರ್ ಕೃಷ್ಟಚ್ಯಾ ಪಿಕಾಾಂಚಿ ವಾಡ್ಲ್ವಳ್ ವೇಗ್ಳ್ನ್ ಜಾಾಂವಿ ಖ್ಯತಿರ್ ಆನಿ ತಕಾ ಲ್ಟಗ್ಳ್ಿ ಾ ಕೀಟಾಾಂಕ್ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಕಚಾ ಖ್ಯತಿರ್ ವಾಪರಿಿ ಾಂ ರಸಯನಿಕಾಾಂ ಆನಿ ಕೃತಕ್ ಸಾರಾಂ ಆನಿ ಕರ ಮಿನಾರ್ಕ್ ಹಾಾಂಚೊ ವಾಯ್ಟ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಯಾಾವರಣಾಚರ್ ಜಾಲ್ಟ. ರಸಾಯನಿಕ್ ಸಾರಾ ವವ್ಾಾಂ ಆನಿ ಕರ ಮಿನಾರ್ಕಾಾಂ ವವ್ಾಾಂ ಭುಾಂಯ್ಾಂತಯ ಪೀಷಕ್ ಸತ್ವ ನಷ್ಟ ಜಾಲ್ಟಾ ತ್. ಮಾತಿಯ್ಲ್ಾಂತ್ಯಯ ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ಈಟ್ ವಚೊನ್ ಮಾತಿ ಚ್ಯಪ್ಣಾ ಜಾಲ್ಟಾ . ಕೃಷ್ಟ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ತಕಾ ಕೃತಕ್ ಈಟ್ ಗ್ಳ್ಲಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲ್ಾ . ರಸಯನಿಕ್ ಕರ ಮಿನಾರ್ಕಾಾಂ ವವ್ಾಾಂ ಪಿಕಾಾಂ ವಯಿಯ ಕೀಡ್‍ಚ ಮ್ತಾ ಪುಣ್ ಹಾಾ ಕಡಿಾಂ ವಯ್ರ ಆಪ್ಣಯ ಾಂ ಜಿೀವನ್ ಸಾರಿ ಮಾಣ್ಯಿ , ಶಿರಯ , ಆನಿ ಸ್ತಕಿ ಾಂ ಹಾಾಂಚ ವಯ್ರ ಕಷ್ಟ ಯ್ಲ್ತತ್. ಥೊಡೆ

ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಕರ ಮಿನಾರ್ಕಾಾಂ ವವ್ಾಾಂ ಕೀಡ್‍ಚ ಮ್ರನಾ ತರ್ ತಿ ಸಗೆಯ ಾಂ ಪಿೀಕ್ಚ್ ಪಾಡ್‍ಚ ಕತಾ. ಮಾಣ್ಯಿ ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ಕೀಡ್‍ಚ ನಿಯಂತರ ಕ್ ಆಸ್ಲನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವ ರೂಪಾಾಂತ್ ಜಿವಾದ ಳ್ ಆನಿ ಸ್ತಕಿ ಾಂ ಹೆರ್ ಜಿವಾಾಂಕ್ ಖ್ಯಣ್ ಪಾರ ಪ್ ಜಾತ. ಪುಣ್ ಹಾಾ ಪಾರ ಣಾಂಚ್ಯಾ ದಾಂವೊನ್ ಯ್ಲ್ಾಂವಾಿ ಾ ಸಂಖ್ಯಾ ವವ್ಾಾಂ ಏಕ್ ಪರಿಸಂಸ್ಲಯ ಚ್ ಕ್ಸ್ಲಯ ನ್ ಪಡ್ಲ್ಿ ಾ ಸಯ ತರ್ ಆಸಾ. ಪಿಕಾಾಂ ವಯ್ರ ಆಸ್ಲೆಯ ಾಂ ಕರ ಮಿನಾರ್ಕ್ ಖ್ಯಣಾ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಮನಾೆ ಚ್ಯಾ ಕ್ಟಡಿಾಂತ್ ವತ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ ಪರಿಣಾಮ್ ದಕಯಾಾ . ಭುಮಿಾಂತ್ ಯಾ ಮಾತಾ ಾಂತ್ ಪಡ್‍ಚಲೆಯ ಾಂ ಕರ ಮಿನಾರ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಉದಿ ಕ್ ಮ್ಕಳ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಂ ಉದಕ್ ಪರ ದೂಷ್ಟತ್ ಜಾವ್ನ ಮನಾೆ ಕ್, ಮನಾ್ ತಿಾಂಕ್ ಆನಿ ರೂಕ್ ಝಡ್ಲ್ಾಂಕ್ ಮ್ಕಳೊನ್ ತಾಂಚರ್ಯಿೀ ವಾಯ್ಟ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತ. ಥಂಡ್‍ಚ ಪಿೀವನಾಾಂನಿ ಆನಿ ಆವಯಾಿ ಾ ದೂದಾಂತ್ಯಿೀ ಸಾಾಂಪಡ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಅಟಾರ ವಾಾ ರ್ತಮಾನಾಾಂತ್ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ವ್ಗ್ಳ್ಾ ನ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನಾಚ್ಯಾ ಪರ ಗತ ವವ್ಾಾಂ ಕಾಖ್ಯಾನಾಾ ಾಂಚಿ ಸ್ತವಾಾತ್ ಜಾಲಿ. ಮನಾ ಜಿೀವನ್ ಸ್ತಲ್ಭ್ ಕಚಾ ಖ್ಯತಿರ್ ವಸ್ತಾ ರಚ್ಯ ನಿಮಾಾಣಾಚ ಕಾಖ್ಯಾನೆ ಉಬರಿ ಖ್ಯತಿರ್

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ಭುಾಂಯ್ ಪರ ದೇಶಚೊ ಉಪಯ್ಲೀಗ್ ಕಲ್ಟಯ ಾ ನ್ ಪರಿಸಂಸ್ಲಯ ಉಗ್ಳ್ಾ ಡ್‍ಚ ಜಾಲ್ಲ. ಕಾಖ್ಯಾನಾಾ ಾಂನಿ ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ಜಾಗ್ಳ್ಾ ಾಂ ರ್ಥವ್ನ ಉದಕ್ ಘೆತ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಮ್ಕಳಾಂ ಉದಕ್ ನಿತಳ್ ಉದಿ ಕ್ ಮ್ಕಳೊನ್ ಉದಕ್ ಪರ ದೂಷ್ಟತ್ ಜಾಲೆಾಂ. ಸವಾಿ ಸ್ ಕಾಬಾನ್ಡ್ಲ್ಯ್ಲಕಕ ೈಡ್‍ಚ, ಕಾಬಾನ್ ಮ್ನಕಕ ೈಡ್‍ಚ ಸಲ್ಾ ರ್ ಡ್ಲ್ಯ್ಲಕಕ ೈ ಡ್‍ಚ ಅಸಲೆಾಂ ವ್ಕಾಳ್ ವಾರಾಂ ಕಾಖ್ಯಾನಾಾ ಾಂ ರ್ಥವ್ನ ಭಾಯ್ರ ಯವ್ನ ಬರಾಂ ವಾರಾಂ ವ್ಕಾಳ್ ಕಲೆಾಂ. ಧ್ಣಾ ಪಂದ ರ್ಥವ್ನ ಇಾಂಗೆಯ ಧಾತುಾಂಚಾಂ ಖನಿರ್ಜ, ವಜಾರ ಾಂ ಖ್ಯತಿರ್ ಜಾಾಂವಾಿ ಾ ಖೊಾಂಡ್ಲ್ಿ ಾ ಕಾಮಾ ವವ್ಾಾಂ ರನಾಾಂ ಮ್ಡಿಯ ಾಂ. ದಾಂಗರ್ ಪವಾತ್ ಫುಟೆಯ . ನಂಯಾಾಂನಿ ಕ್ಸಾಳಯ ಲಿ ಭುಾಂಯಿಿ ಮಾತಿ ವಚೊನ್ ಗ್ಳ್ಾಂವಾನ್ ಗ್ಳ್ಾಂವ್ ಬುಡೆಯ . ವ್ಸಾವಾಾ ರ್ತಮಾನಾ ರ್ಥವ್ನ ಉದಲ್ಟಯ ಾ ಇಲೆಕ್ಟ ರೀನಿಕ್ ಆನಿ ಕಂಪ್ಯಾ ರ್ರ್ ಯುಗವವ್ಾಾಂ ಇಕಚ್ಯರ ಾ ಚಿ ರಸ್ ಆರ್ಜ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಟಾ . ಹೆಾಂ ಸಕಿ ಡ್‍ಚ ಉಣ್ಯಾಂ ಜಾತ ಕ್ಣಾಿ ಮಹ ಳಯ ಬರಿ ವಾಡ್ಲ್ಿ ಾ ರ್ಹರಾಂನಿ ತಾಂತುಾಂ ಆನಿಕೀ ಭರ್ ಘಾಲ್ಲ. ಘರಾಂ ಬಾಂದಿ ಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ರೇಾಂವ್, ಇಟೆ, ಸಮ್ಕಾಂಟ್, ರಕಾಡ್‍ಚ, ಹಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ನಂಯ್ಲ್ಿ ಪಂದಿಯ ಧ್ನ್ಾ,

ನಂಯ್ಚೊ ಕಾಟ್ ದಾಂಗರ್, ರೂಕ್ ಕಾತಲೆಾ. ಅಶೆಾಂ ಪಾಚ್ಯವ ಾ ಸೃಷ್ಟಟ ಅಕರ ಮಿ ಥರನ್ ಆಪಾಿ ವ್ನ ರನವ ಟ್ ಭುಾಂಯ್ ಬಂಜರ್ ಕಲಿ. ಮನಾೆ ವಸಾ ರ್ಥವ್ನ ಭಾಯ್ರ ಆಯಿಲೆಯ ಾಂ ಮ್ಕಳಾಂ ಉದಕ್ ಪರತ್ ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ಉದಿ ಕ್ ಮ್ಕಳಯ ಾಂ. ರ್ಹರಾಂನಿ ರಸ್ ಪಡ್ಲ್ಿ ಾ ಕ್ಯಾರ ಸಂಗ್ಲಾಂ ಪಾಯ ಸಟ ಕ್ ಥೈಲ್ಲಾ , ಪಾಯ ಸ ಕ್ ಕಚೊರ ಸಗೊಯ ಗಟಾರಾಂನಿ, ನಾಲ್ಟಾ ಾಂನಿ, ಆನಿ ಡಂಪಿಾಂಗ್ ಗ್ಳ್ರ ಾಂವಾಡ ಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ. ದಯಾಾ ತಡಿರ್ ಪಾಯ ಸಟ ಕ್ ಉದಿ ಬಟ್ಟಯ ಾ ಆನಿ ಥೈಲ್ಲಾ ಮಯಾಯ ಾಂಚ್ಯಾ ಮಯಾಯ ಲ್ಟಾಂಬಯ್ಲ್ ಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾಾ ತ್. ಉದಿ ಾಂತ್ಯಯ ಾ ಥೊಡೊಾ ಜಿೀವ್ ವ ಮಾಸಾಯ ಾ ಾಂನಿ ಖ್ಯಣ್ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ ತಾಂ ಖ್ಯವ್ನ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಳ್ಯಾ ಾಂನಿ ಸಕ್ಾನ್ ಸಾವ ಸ್ ಬಂದ್ ಜಾವ್ನ ಮ್ಕಲ್ಲಯ ಾ ಆಸಾತ್. ರಸಾ ನವ ಕತಾನಾ ವ ರಾಂದಯಾಾ ನಾ ದಗ್ಳ್ಾಂನಿ ಆಸ್ಲೆಯ ರೂಕ್ ಕಾತರಯ ಾ ತ್ ಆನಿ ಕಾತನ್ಾಾಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಾ ವವ್ಾಾಂ ಸ್ತಕಿ ಾಂ ಸಾವಾ್ ಾಂ ಆಪ್ಣಯ ಾಂ ಬಿಡ್ಲ್ರ್ ಬಾಂದುಾಂಕ್ ಸಕಾನಾಾಂತ್. ಖ್ಯಣ್ ಜಾವ್ನ ಮ್ಕಳೊಿ ಾ ಫಳ್ ವಸ್ತಾ ಯಿೀ ತಾ ರೂಕಾಾಂ ಝಡ್ಲ್ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ನಪಂಯ್ಿ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ನ್ ಬಿಮಾತ್

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತ್ಯಾ ೀ ಪಾರ ಣ ಖಂಯ್ ಪಾವಾಯ ಾ ತ್ ವ ಮ್ರೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯ ಾ ತ್ ಕ್ಣಾಿ . ರೂಕ್ ಝಡ್ಲ್ಾಂ ಕಾತನ್ಾ ಸಾಪಾಟ್ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ಜಾಗ್ಳ್ಾ ಾಂ ರ್ಥವ್ನ ಆತಾಂ ಗಮಿಾ ಭಾಯ್ರ ಸತಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ‘ಅಬಾನ್ ಹಿೀಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯ ಾಂಡ್‍ಚ ಇಫೆಕ್ಟ ’ ಮಹ ಣಾಾ ತ್. ಅಶೆಾಂ ತಪ್ಮಾನ್ ಚಡೊನ್ಾಂಚ್ ಆಸಾ. ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ರೊದಾಂತ್ ಜಿವ್ಾಂಚೊ ಮಹತವ ಚೊ ಭಾಗ್ ಆಸಾಾ . ಎಕಾಮ್ಕಕಾ ಅವಲಂಬುನ್ ಜಿಯ್ಲ್ಾಂವಿ ವವ್ಾಾಂ ಪರ ರ್ಥವ ವಯ್ಲ್ಯ ಸಜಿೀವ್ ನಿಜಿಾವ್ ವಾ ವಸಾಯ ಧ್ರನ್ ಆಸಾತ್. ಮನಾೆ ಾಂನಿ ರನಾ ಕಾತುರ ನ್ ಮನಾ್ ತಿಾಂಚ ಹಕಾಿ ಚ ನಿವಾಸ್ ನಾಸ್ ಕಲ್ಟಾ ತ್. ತಾ ಚ್ ಬರಬರ್ ಆಪಾಯ ಾ ಮಜೆಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಶಿಕಾರಿ ಕರನ್ ತಾಂಚಾಂ ಆಸಯ ತ್ವ ಚ್ ನಾಸ್ ಕಲೆಾಂ. 2018 ಇಸವ ಾಂತ್ ಕಲ್ಟಯ ಾ ಎಕಾ ಅಧ್ಾ ಯಾನಾಾಂತ್ ಧ್ಖೊ ದಿಾಂವ್ಿ ಸಂಗತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಾಯ ಾ . ಮನಾೆ ಪಾರ ಣ ಸಂಸಾರಾಂತಯ ಾ ಜಿೀವ್ ಸೃಷ್ಟಟ ಚೊ ಫಕತ್ 0.01 ಠಕಿ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ ಇತಯ ಾ ಲ್ಟಹ ನ್ ಪಂಗ್ಳ್ಡ ನ್ ಪರ ರ್ಥವ ಚರ್ ಕಲ್ಲಯ ಅತಾ ಚ್ಯರ್ ಭಿರಾಂಕ್ಯಳ್. ಪಾಟಾಯ ಾ ಪಾಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ವಸಾಾಾಂನಿ ಪರ ರ್ಥವ ವಯ್ಲ್ಯ 83% ಸಸಯ ನಿ

ಆನಿ 50 ಠಕಿ ರೂಕ್ ಝಡ್ಲ್ಾಂ ನಪಂಯ್ಿ ಜಾಲ್ಟಾ ಾಂತ್. ಆರ್ಜ ಸಸಯ ನಿ ಪಯಿಿ ಗ್ಳ್ಯ್, ಮ್ಶಿ, ಬಕ್ಡ ಾ , ಬಕರ ಅಸಲ್ಲಾ ಘರ ಪಸ್ಲಿ ಾ ಮನಾ್ ತಿ 60% ತರ್, ರನ್ ಮನಾ್ ತಿ ಕೇವಲ್ 40% ಜಾಲ್ಟಾ ತ್. ಸ್ತಕಾಿ ಾ ಾಂ ಪಯಿಿ ಕ್ಾಂಬಿಯ್ಲ, ಬದಿ ಾಂ 70% ತರ್ 30% ಸ್ತಕಿ ರನಾಕ್ ಗೆಲ್ಟಾ ಾಂತ್. ಗೆಲೆಾಂತಾ 400 ವಸಾಾಾಂತ್ ಸ್ತಮಾರ್ 800 ಪರ ಬಧ್ ನಾಾಂವ್ ನಾಸಾಾ ನಾ ಗೆಲ್ಟಾ ತ್. ಆನಿ ಹರಾ ಕಾ ದಿಸಾ ಸ್ತಮಾರ್ 150 ಪರ ಬಧ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಸ್ತಮಾರ್ ಧಾ ಲ್ಟಕ್ ಜಾತಿ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಾಂವೊಿ ಾ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮನಿಸ್. ಹಿ ವದಿಾ ‘ಎಕವ ರ್ಟತ್ ರಷ್ಯಟ ರಾಂಚಾಂ ಬಯ್ಲೀಲ್ಲ ಜಿಕಲ್ ಡೈವಸಾರ್ಟ ಸಮ್ಕಾ ೀಳನ್’ ದಿತ. ತಾ ಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲ್ಟಗೊನ್ ಆತಾಂ ಮನಾ್ ತಿ ನಾಡ್ಲ್ಕ್ ಯವ್ನ ಲ್ಲಕಾಾಂಚರ್ ಹಲ್ಲಯ ಕತಾತ್. ವಾಗ್, ಹಸಾ ವ ಇತರ್ ರನವ ಟ್ ಮನಾ್ ತಿ ಮನಾೆ ಾಂಚರ್ ಹಲ್ಲಯ ಕತಾತ್. ಥೊಡೊಾ ಮನಾ್ ತಿ ಖ್ಯಣಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಮನಾೆ ವಸಾ ಚರ್ ರಿಗ್ಳ್ಾ ತ್, ಶೆತ ಭಾಟಾಾಂನಿ ರಿಗೊನ್ ಬ್ಳಾಂ ನಾಸ್ ಕತಾತ್. ಸ್ತಕಿ ಾಂ, ಪಾಕ, ವಾಗ್ಳಳ್ ಯವ್ನ ಫಳ್ ವಸ್ತಾ ನಾಸ್ ಕತಾತ್. ಮನಾ್ ತಿ ಪಂಗಡ್‍ಚ ಪಂಗಡ್‍ಚ ಕನ್ಾ ಮನಾೆ ಮುಕಾರ್ ರವಾಾ ನಾ ಮನಿಸ್ ಕಂಗ್ಳ್ಲ್ ಜಾತ.

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮನಾೆ ನ್ ನಿಸಗ್ಳ್ಾಕ್ ಇತಯ ಾಂ ನಕಾಕ ಣ್ ಕಲ್ಟಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಚ ಗಂಭಿೀರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ದಿಸಾನಾತಯ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ನವಲ್ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತಾಂ. ಪರ ತಿೀಕಾರ್ ಕಚಾ ಖ್ಯತಿರ್ ನಿಸಗ್ಳ್ಾ ಕಡೆ ಜಾಯಿಾ ಾಂ ಹಾತರಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ನಿಸಗ್ಾ ತಿಾಂ ಆಯಾದ ಾಂ ಜಾಯ್ಲ್ಾ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಪರ ಯ್ಲೀಗ್ಳ್ಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಾ . ಮನಾೆ ನ್ ಪರ ದೂಷ್ಟತ್ ಕರನ್ ನಿಮಾಾಣ್ ಕಲೆಯ ಾಂ ಅತಿರಿಕ್ ಕಾಬಾನ್ಡ್ಲ್ಯ್ಲಕಕ ೈಡ್‍ಚ, ಮಿಥೇನ್ ಸಾಕಾಾಂ ಪಾಚವ ಾಂ ಘರ್ ಪರಿಣಾಮ್, ಸ್ತಯಾಾಚಿ ಗಮಿಾ, ವಾತವರಣಾಾಂ ತ್ ಧ್ರನ್ ದವತಾತ್ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ತಪ್ಮಾನ್ ವಾಡೊಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತತ್. ತಾ ವವ್ಾಾಂ ದನಿೀ ಧುರ ವಾಾಂ ವಯ್ಲ್ಯ ಾಂ ಬರಫ್ ಕಗೊಾನ್ ಯ್ಲ್ತ. ಹಾಾ ವವ್ಾಾಂ ದಯಾಾಚಿ ವ್ಸಾ ರಯ್ ವಾಡೊನ್ ಸಬರ್ ಭುಾಂಯ್ ಪರ ದೇಶ್ ಆಪಾಯ ಾ ಪಟಾಾಂತ್ ವೊಡಿಿ ಸಾಧ್ಾ ತ ಆಸಾ. ಉದಿ ಚೊ ತಪ್ಮಾನ್ ವಾಡೆಯ ಲೆ ವವ್ಾಾಂ ದಯಾಾಾಂತಿಯ ಜಿೀವ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತ. ತಪ್ಮಾನ್ ವಾಡ್‍ಚಲೆಯ ವವ್ಾಾಂ ರನಾಾಂಕ್ ಲ್ಟಗೊಿ ಉಜೊ, ಅಚ್ಯನಕ್ ಆಯಿಲ್ಟಯ ಾ ಪಾವಾಕ ವವ್ಾಾಂ ಯ್ಲ್ಾಂವ್ಿ ಾಂ ಆವಾರ ಾಂ ಕಾಳ್ಯಾಂತರ್ ಪಡೊಿ ದುಕ್ಳ್ ತಶೆಾಂ ದಯಾಾಾಂತ್ ಉಬೊ್ ಾಂಚಿ ತುಫ್ತನಾಾಂ

ವಾದಳ್ಯಾಂಚಾಂ ಪರ ಮಾಣ್ ಚಡ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಸಬರ್ ಠಕಾಣಾಾ ಾಂನಿ ಉದಿ ಚ ತರ ಸ್ ವಾಡ್ಲ್ಯ ಾ ತ್. ಇಸ್ಲರ ಆನಿ ಸಾ ೀಸ್ ಆಪಿಯ ಕೇರ್ನ್ ಸಾಂರ್ರ್ ಹಾಣಾಂ 2019 ವಸಾಾಾಂತ್ ಕಲ್ಟಯ ಾ ಎಕಾ ಅಧ್ಾ ಯನಾ ಪರ ಕಾರ್ ಆಮಾಿ ಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸ್ತಕದಡ್‍ಚ ಯವ್ನ ಆಸಾ. ಹಾಾಂತುಾಂ ರಜಸಾಯ ನ್ ಪಯಾಯ ಾ ಸಾಯ ನಾರ್ ಆಸ್ಲನ್ ಮಹಾರಷಟ ರ ದುಸಾರ ಾ ಸಾಯ ನಾರ್ ಸ್ಲಭಾಾ ! ಮಹಾರಷ್ಯಟ ರಚ್ಯಾ 44.93% ಭುಾಂಯ್ ಪರ ದೇಶಚರ್ ಸ್ತಕದಡ್‍ಚ ಚ್ಯಲು ಆಸಾ. ಆದಿಾಂ ಚ್ಯರ್ ಮೈನೆಭರ್ ಪಾವ್ಕ ಪಡ್ಲ್ಾ ಲ್ಲ ಆತಾಂ ಎಕಾಚ್ ಮೈನಾಾ ಾಂತ್ ವಹ ಡ್ಲ್ ಆವಾಜಾನ್ ಮ್ಟ್ಟ ಪಾವ್ಕ ಯವ್ನ ಪಡೊನ್ ಶೆತಾಂ ಬಟಾಾಂ ತಶೆಾಂ ನಾಗರಿ ನಿವಾಸಾಾಂಚಾಂ ನಕಾಕ ಣ್ ಜಾತ. ಪರ ದೂಷ್ಟತ್ ವಾರಾಂ ಆನಿ ಉದಿ ವವ್ಾಾಂ ಪಿಡೆಾಂಚಾಂ ಪರ ಮಾಣ್ ವಾಡ್ಲ್ಯ ಾಂ. 1970ಚ್ಯಾ ದರ್ಕಾಾಂತ್ ರಫ್ರರ ಜರೇರ್ರ ರ್ಥವ್ನ ಭಾಯ್ರ ಸಚ್ಯಾ ವ್ಕಾಳ್ ವಾರಾ ವವ್ಾಾಂ ತಶೆಾಂ ಇತರ್ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಕಾರಣಾಾಂನಿ ವಾತವರಣಾಾಂ ತಯ ಾ ಓಝೀನ್ ಪದರಕ್ ದಾಂಪ್ಣಯ ಪಡೆಯ . ತಾ ವವ್ಾಾಂ ಹಾಾ ಭಾಗ್ಳ್ಚ್ಯಾ ಸಕಯಾಯ ಾ ಪರ ದೇಶಾಂ ವಯ್ರ

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ತಯಾಾಚಿಾಂ ನಿಳ್ಳೆಾಂ ಕಣಾಾಾಂ ಶಿೀದ ವಚೊನ್ ಮನಾೆ ಾಂಸವಾಂ ಸಬರ್ ಸಜಿೀವ್ಾಂಕ್ ಕಾತಿಚಾಂ ಕಾಾ ನಕ ರ್ ಸಾಕ್ಾ ಾ ಜಿೀವ್ ಕಾಡೊಿ ಾ ಪಿಡ್ಲ್ ಯಾಂವ್ಿ ಲ್ಟಗ್ಳ್ಯ ಾ ತ್. ನಿಸಗ್ಳ್ಾಚ್ಯಾ ಹಾಾ ಪರ ಕರಣಾವವ್ಾಾಂ ಆರ್ಜ ಪಯಾಾಾಂತ್ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ನಕಾಕ ಣಾಾಂಚಿ ಪರ್ಟಟ ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ ತರ್ ಲ್ಟಾಂಬವಾ ತ್. ತರ್ ಆತಾಂ ಹಾಾ ಸಮಸಾಾ ಾಂಕ್ ಉಪಾಯ್ ಕತಾಂ? ಅಸಲೆಾಂ ಸವಾಲ್ ಕ್ಣಾಯಿಿ ಯ್ಲ್ವಾ ತ್. ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಅಸ ಕೀ ಕಾಳ್ಯಚಾಂ ಚಕ್ರ ಉಳಟ ಾಂ ಗ್ಳಾಂವಾಡ ಾಂವ್ಿ ಜಾಯಾನ ತಯ ವವ್ಾಾಂ ಎದಳ್ ಜಾಲೆಯ ಾಂ ನಕಾಕ ಣ್ ಪ್ಯಣ್ಾಪಣ ಭತಿಾ ಕರಾಂಕ್ ಜಾಯಾನ . ತರಿಪುಣ್ ಆಮಾಿ ಾ ವತಾಮಾನಾಾಂತಿಯ ಜಿೀವನ್ ಶೈಲಿ ಬದುಯ ನ್ ನಿಸಗ್ಳ್ಾ ವ್ಷ್ಯಾ ಾಂತ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ಆಸಿ ಾಂ ನಕಾಕ ಣ್ ತರಿೀ ಆಡ್ಲ್ವಾ ತ್. ತಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ವೈಯಕಾ ಕ್ ದನಿ ಸಯ ರಾಂಚರ್ ಪರ ಯತನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡಾ ಲೆಾಂ. ಥೊಡಿಾಂ ಮ್ಕಟಾಾಂ: * ಪರ ಥಮ್ ಆಮ್ಕಿ ಾಂ ಮುಖಾ ಕಾಮ್ ವ್ೀರ್ಜ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತಾ ಾಂ ರ್ಥವ್ನ

ಘೆಾಂವ್ಿ ಸಕತ್ ಉಣ ವಾಪಿರ ಜಾಯ್. ಆಮಾಿ ಾ ಘರಾಂತ್ ಜಾಾ ಕ್ಟಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಸಾಾಂವ್ ತಾ ಕ್ಟಡ್ಲ್ಚೊ ದಿವೊ ಮಾತ್ರ ಪ್ಣಟ್ಟನ್ ಆಸಾಜಾಯ್. ಗರ್ಜಾ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ತಾ ನ್ ಚ್ಯಲು ಕರಿಜಾಯ್. ಪ್ಯಣ್ಾ ಥರನ್ ಚ್ಯರ್ಜಾ ಜಾಲಿಯ ಾಂ ಇಲೆಕ್ಟ ರೀನಿಕ್ ಉಪಕರಣಾಾಂ ಚ್ಯಜಾರ್ ಲ್ಟವ್ನ ದವರಿನಾಯ್ಲ್. ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಲ್ಟಬ ಾಂಚ್ಯಕೀ 80% ವ್ೀರ್ಜ ಉಣ ಕಾಪ್ಣಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ ವಾಪಾರಿಜಾಯ್. ಸಾಧ್ಾ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ಘರ ಖ್ಯತಿರ್ ಸ್ಲಲ್ಟರ್ ವ್ೀರ್ಜ ವಾಪಿರ ಜಾಯ್. ಸಾಧ್ಾ ಆಸ್ಲೆಯ ಕಡೆ ಲಿಫ್ತಟ ಬದಯ ಮ್ಕಟಾಾಂ ಚಡೊನ್ ವಚಿ ಸವಯ್ ತನಾಾಟಾಾ ಾಂನಿ ಕರಿಜಾಯ್. ಅಶೆಾಂ ಕರನ್ ವ್ೀರ್ಜ ಉರವಾ ತ್. * ಉದಿ ಚೊ ವಾಪರ್ ಉಣೊ ಕರಾಂಕ್ ತ್ಯಾಂಡ್‍ಚ ಹಾತ್ ಧುತನಾ, ಖ್ಯಡ್‍ಚ ಕಾಡ್ಲ್ಾ ನಾ ನಳ್ ಕಾರಣಾವ್ಣ್ಯ ಚ್ಯಲು ದವರಾಂಕ್ ನಜೊ. ತಾ ಚ್ ಪರಿಾಂ ಉದಿ ನಳ್ ಖಂಯ್ ತರಿೀ ಲಿೀಕ್ ಜಾತ ತರ್ ತ್ಯ ತಕ್ಷಣಾ ದುರಸಯ ಕರಿಜಾಯ್. ಜಂಯ್ ಸಾಧ್ಾ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ಕಾಕಾಕ ಾಂನಿ ವಾಾ ಕ್ಯಾ ಮ್ ವಾಶ್ ಟಾಾ ಾಂಕ್ ಬಸಯಾ್ ಯ್. ರ್ವರ್ ನಾಹ ಾಂವಾಿ ಾ ಬದಯ ಕ್ ಬಲೆದ ಾಂತ್ ಉದಕ್ ಘೆವ್ನ ನಾಹ ಲ್ಟಾ ರ್ ಬರಾಂ. ಗ್ಳ್ದಾ ಾಂಕ್

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಲಡೆಿ ಾಂ ಉದಕ್ಯಿೀ ವಾಹ ಳ್ಯನಾಶೆಾಂ ಪಳಜಾಯ್. * ಜೆವಣ್ ಖ್ಯಣ್ ಸವಾಾ ನಾ ಆಪಾಿ ಕ್ ಕತಯ ಾಂ ಜಾಯ್ ತಿತಯ ಾಂ ಮಾತ್ರ ಘೆಜಾಯ್ ವ ರಾಂದಿಜಾಯ್. ಮ್ಲ್ಟಕ್ ಹಾಡೆಿ ಾಂ ತರ್ ಕತಯ ಾಂ ಜಾಯ್ ತಿತಯ ಾಂ ಮಾತ್ರ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ಖ್ಯಣಾ ಜೆವಾಿ ಚೊ ವ್ಭಾಡ್‍ಚ ಏಕ್ ಪಾತಕ್ಚ್ ಸಯ್. ಸಬರ್ ಲ್ಲೀಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಜೆವಣ್ ಮ್ಕಳ್ಯನ ಸಾಾ ಾಂಯಿೀ ಖ್ಯಲಿ ಪಟಾರ್ ನಿದಾಂಕ್ ವತ, ತಾ ಭಾಯ್ರ ಹಾಚೊ ವ್ಭಾಡ್‍ಚ ನೈಸಗ್ಲಾಕ್ ಸಂಪನೂಾ ಲ್ಟಾಂಚರ್ ಆಮಿ ಕಚೊಾ ಅನಾನ ಾ ಯ್. ಹೆಾಂ ತಯಾರ್ ಕತಾನಾ ಉದಿ ಚಿೀಯ್ ಗರ್ಜಾ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್ ಆಮಿ ಸಮಾ್ ಜಾಯ್. * ಚಡ್‍ಚ ಮೈಲೇರ್ಜ ದಿಾಂವ್ಿ ಾಂ ವಾಹನಾ ಘೆತಯ ಾ ರ್ ಖನಿರ್ಜ ತಲ್ಟಾಂಚಾಂ ರಕಣ್ ಕರಾ ತ್. ಸಾಧ್ಾ ಆಸ್ಲೆಯ ಕಡೆ ಖ್ಯಸಾ ವಾಹನಾಾಂ ಬದಯ ಕ್ ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಬಸಾಕ ಾಂಚಿ ಸವಾ ಘೆವಾ ತ್. ವಾಹನಾಾಂಚ್ಯಾ ರೊದಾಂನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಾರಾ ಚೊ ದಬವ್ ತಪಾಸಣ್ ಕಚಿಾ ಗರ್ಜಾ ಆಸಾ. ಕಾರ್ ಆನಿ ಮ್ೀಟಾರ್ ರೇಸಾಂಗ್ಳ್ಾಂನಿ ಖನಿರ್ಜ ತಲ್ಟಚೊ ಚಡ್‍ಚ ವಾಪಾರ್ ಜಾತ. ಅಸಲೆ ಸಾ ಧ್ಾ ಉಣ್ಯ ಕಲ್ಟಾ ರ್ ಬರ.

* ಪರ ವಾಸಾಕ್ ವತನಾ ವಹ ಲ್ಟಯ ಾ ಖ್ಯಣಾ ಜೆವಾಿ ಚ್ಯಾ ಪಾಾ ಕರ್ಟಾಂಚಿ ಸಾಕಾ ವ್ಲೆವಾರಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾ ಪರ ವಾಸ ಠಾಣಾಾ ಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯ ಾ ನ್ ಘಾಲುನ್ ಪರಿಸರ್ ಪಾಡ್‍ಚ ಕರಾಂಕ್ ನಜೊ. ಘರಾಂನಿ ಕಚೊರ ಸ್ತಕ್ ಆನಿ ವೊಲೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ವ್ಾಂಗಡ್‍ಚ ಕರಿಜಾಯ್. ನಗರ್ ಪಾಲಿಕನ್ ದಿಲಿಯ ಾಂ ನಿಯಮಾಾಂ ಸಾಕಾಾಂ ಪಾಳ್ಳಜಾಯ್. ಲ್ಟಹ ನ್ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಾಾಂಕ್ ಹಾಾ ವ್ಷ್ಟಾಂ ಸಾಕಾ ಮಾಹೆತ್ ಘರಾಂನಿ ಮ್ಕಳ್ಯಜಾಯ್. * ಸಾಧ್ಾ ಆಸ್ಲ್ಟಯ ಾ ಾಂನಿ ಅಪಾಯ ಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಫುಲ್ಟಾಂ-ಝಡ್ಲ್ಾಂ/ ಫಳ್ ದಿಾಂವಿ ರೂಕ್ ಲ್ಟವ್ನ ಪರಿಸರ್ ರಕಣ್ ಕಯ್ಲ್ಾತ್. ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಳ್ಾ ಾಂನಿ ಸಕಾಾರನ್ ವ ಸಂಘರ್ನಾಾಂನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರನ್ ಆಸಾ ಕರಾ ತ್. ಹಾಾ ವವ್ಾಾಂ ಸ್ತಕಿ ಾಂ ಸಾವಾ್ ಾಂಕ್ ಬರಪಣ್ ಲ್ಟಭಾಾ ಸವಾಂ ಆಮಿಿ ಪರ ಕೃತಿ ನಿತಳ್ ಉರತ್. ಸಕಾಾರಿ ಯ್ಲೀಜನಾಾಂ ಜಾಾ ರಿ ಜಾಾಂವಿ ಬರಿ ತಾ ತಾ ಪರಿಸರಚ್ಯಾ ಲ್ಲಕಾಾಂನಿ ಜವಾಬದ ರಿ ಘೆಜಾಯ್. ಜಾಯಿಾ ಾಂ ರನಾ ವನಾಾಂ ನಾಸ್ ಜಾತನಾ ಆಮಿ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಯ್ ಯ್. ಸಬರ್ ಚಳವಳ್ಳ ಹಾಾ ದಿಶೆನ್ ಜಾಲ್ಟಾ ತ್ ತರಿೀ ಆಮಿಿ ಾಂ ಪಶಿಿ ಮ್ ಘಾಟಾ ವಯಿಯ ಾಂ ರನಾಾಂ ಖ್ಯಲಿ ಜಾವ್ನ

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಯ್ಲ್ತತ್. ವನಮಹೊೀತಕ ವಾ ವಳ್ಯ ಲ್ಟಯಿಲ್ಟಯ ಾ ಾಂ ಝಡ್ಲ್ಾಂಚಾಂ ಪೀಷಣ್ ಕರಾಂಕ್ ಉಗ್ಳ್ಡ ಸ್ ದವರಿಜಾಯ್. * ಕಾಖ್ಯಾನಾಾ ಾಂಚೊ ಧುಾಂವರ್ ಶಿೀದ ವಾರಾ ಾಂತ್ ಭಸ್ತಾನ್ ವಾರಾಂ ವ್ಕಾಳ್ ಕತಾ. ಹಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಧುಾಂವರ್ ನಳ್ಳ ಕತಯ ಾ ಉಬರಯ್ಲ್ರ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ನಿಯಮ್ ಸಾಕಾಾ ಾ ರಿತಿನ್ ಪಾಳಿ ಬರಿ ಕಾನೂನ್ ಕರ ಮ್ ಘೆಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಚಡ್ಲ್ಾ ವ್ ಜಾವ್ನ ವೊೀಾಂಯ್ಚ್ ಬ್ಳಾಂ ಖ್ಯತ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಾಂವಿ ಾಂ ಕ್ಣ್ಯ? * ಗ್ಳ್ದಾ ಮ್ಕರಾಂನಿ ಜಾಯ್ಲ್ಾ ಾಂ ಉದಕ್ ಪಾಡ್‍ಚ ಜಾತ. ಗ್ಳ್ದಾ ಬಗೆಯ ನ್ ರೂಕ್ ಲ್ಟಯ್ಲ್ಯ ತರ್ ಹೆಾಂ ಉದಕ್ ಬರಾ ಕ್ ವಾಪಾರ್ ಜಾವ್ನ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಕೃಷ್ಟ ಜಾತನಾ ದುಸಾರ ಾ ವಾಟೆನ್ ರೂಕ್ ಝಡ್ಲ್ಾಂ ಆಸ್ಲನ್ ಪರ ರ್ವ ಪಾಚ್ಯವ ಾ ಕಾಪಾಡ ನ್ ನೆಹ ಸ್ಲಿಯ ಪಳಂವ್ಿ ಸ್ಲಭಾಯ್! ದೇಶಿೀ ರೂಕ್ ಝಡ್ಲ್ಾಂ ಲ್ಟಾಂವ್ನ ಪರ ತಕ ಹಿತ್ ಕರಿಜಾಯ್. ರೂಕ್ ಝಡ್ಲ್ಾಂ ಗ್ಳ್ದಾ ಾಂ ಭೊಾಂವಾರಿಾಂ ಲ್ಟಾಂವ್ಿ ನಜೊ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ಚೂಕ್ ಚಿಾಂತಪ್ ರೈತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಾಂತಯ ಾಂ ಕಾಡಿಜಾಯ್. * ಗ್ಳ್ಾಂವಾಾಂನಿ ಆನಿ ರ್ಹರಾಂನಿ ಜಮ್

ಜಾಾಂವೊಿ ಕಚೊರ ಡಂಪಿಾಂಗ್ ಮೈದನಾರ್ ರಸ್ ಪಡೊನ್ ಆರ್ಜ ವಹ ಡೊಯ ಸಮಸ್ಲಕ ಜಾಲ್ಟ. ಥಂಯ್ ತಾ ಕಚ್ಯರ ಾ ಕ್ ಜಳಯಾಾ ತ್ ಆನಿ ತಚೊ ಧುಾಂವರ್ ವಾರಾ ರ್ ಸಗ್ಳ್ಯ ಾ ನ್ ಪರ ಸಾರಾ ಆನಿ ವ್ಕಾಳ್ ವಾರಾ ಾಂ ವವ್ಾಾಂ ಭಂವ್ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತ. ಹುಲ್ಟಾ ಯಾನ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ಕ್ಟಸ್ಲನ್ ತಚಿ ಘಾಣ್ ಭೊಾಂವ್ಾ ಚ್ಯಾ ಲ್ಲಕಾಕ್ ತಕಯ ಫಡ್ಲ್ಫಡಿಚಿ ಜಾತ. ತಾಂತಯ ಾಂ ಮ್ಕಹ ಳಾಂ ಉದಕ್ ಧ್ಣಾ ಪಂದ ವಚೊನ್ ಅಾಂತರ್ಜಲ್ ಪಾಡ್‍ಚ ಕತಾ, ಭೊಾಂವ್ಾ ಾಂ ಬಾಂಯ್ಲ ಆಸಾಯ ಾ ರ್ ತಾಂ ಉದಕ್ ಪಾಡ್‍ಚ ಜಾತ. ಹಾಾ ಖ್ಯತಿರ್ ಸಕಾಾರನ್ ಪುನರ್ನವ್ೀಕರಣ್ ಮ್ಕಟಾಾಂ, ಪರಾ ಯ್ ವ್ಧಾನಾಾಂ ಸ್ಲಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಚನ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸ್ಲರ್ಧಜಾಯ್. * ಬಂಗೆಯ , ಅಪಾಟ್ಾಮ್ಕಾಂಟ್, ಹಾವ್್ ಾಂಗ್ ಸ್ಲಸಾಯಿಟ ಇತಾ ದಿ ಹಾಾಂತುಾಂ ರವಾ ಲ್ಟಾ ಸವಾಾಾಂನಿ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಯವ್ನ ಪಾವಾಕ ಉದಿ ಜಿರವ್ಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಧ್ಣಾ ಪಂದಯ ಾ ಉದಿ ಚೊಾ ಝರಿ ವಾಡಂವ್ಿ ವತಿಾ ಗರ್ಜಾ ಆಸಾ * ರನಾ ಸಗ್ಲಯ ಾಂ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಮನಾ್ ತಿ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಟಾ ತ್

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತರ್ ಆನೆಾ ಕಾ ವಾಟೆನ್ ಚೊರಾ ಾಂ ಶಿಕಾರಿ ಕನ್ಾ ರನ್ ಮನಾ್ ತಿಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಜಾತ. ಹೆಾಂ ಆಡ್ಲ್ಾಂವ್ಿ ಜಾಯ್. ಅಶೆಾಂ ವಾ ಕಾ ಗತ್, ಸಾಮುದಯಿಕ್ ಆನಿ ಸಕಾಾರಿ ಸಯ ರಚರ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಯವ್ನ ಆಮ್ಕಿ ಾಂ ಸವಾಾಾಂಚಾಂ ವಸಾ ಘರ್ ಹಿ ಭುಮಿ ಹಾಚಿ ಆಮಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕಚಿಾ ಗರ್ಜಾ ಆಸಾ. ತವಳ್ ನಿಸಗ್ಳ್ಾಚಿ ನಿಸ್ಲರ ನ್ ಗೆಲಿಯ ಗ್ಳ್ಡಿ ಪಾಟಾಾ ಾಂಚರ್ ಯವ್ನ ಫುಡೆಾಂ ವತಲಿ. ಆಮಾಿ ಾ ಪುವಾಜಾಾಂನಿ ಆಮಾಿ ಾಂ ದಿಲೆಯ ಬರಿ ಆಮಿ ಆಮಾಿ ಾ ಮುಕಾಯ ಾ ಪಿಳಾಕ್ ಹಿ ಭುಾಂಯ್ ಕಾಾಂಯ್ ತರಿೀ ಇಲಿಯ ಬರಿ ಕರನ್ ದಿೀಜಾಯ್ ಆನಿ ಹೆಾಂ ಆಮ್ಕಿ ಾಂ ಕತಾವ್ಾ .

ಜಿಯ್ಲ್ತಾಂವ್, ಅಶೆಾಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ವಚ್ಯತ್ ತರ್ ಮುಕಾಯ ಾ ಥೊಡ್ಲ್ಾ ಚ್ ವಸಾಾಾಂ ಭಿತರ್ ಸವೊ ಮಹಾ ಸಾವಾತಿರ ಕ್ ವ್ನಾಶ್ ಯವ್ನ ಆಮಾಿ ಾಂ ಕಂಗ್ಳ್ಲ್ ಕತಾಲ್ಲ.. ತರ್ ಆಮಿಿ ಹಿ ಪರ ರ್ವ , ದವಾನ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ದಿಲೆಯ ಾಂ ಹೆಾಂ ಸ್ಲಭಿತ್ ಘರ್ ರಕ್ನ್ ವರೊಾಂಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಆಮಿ ಮ್ಕಟಾಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಾ ಾಂಗ್ಲೀ? ಹರಾ ಕಾಯ ಾ ನ್ ಆಪಾಪಯ ಪಾತ್ರ , ಜಾಾಂವ್ ಲ್ಟಹ ನ್ ವ ವಹ ಡ್‍ಚ, ಖೆಳ್ಯಯ ಾ ರ್ ಹಿ ಪರ ರ್ವ ಆಮ್ಕಿ ಾಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕತಾಲಿ ನಾಾಂ ತರ್???? ಮೂಳ್ ಲೇಖನ್ (ಮರಠಾಂತ್): ಡ್ಲ್. ಹಷಾದ್ ದಿವಕರ್

ಪರ ರ್ವ ಆಮಾಿ ಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಿಶರ ದಿೀವ್ನ ಾಂಚ್ ಆಸಾ, ಚರಿತರ ಾಂತ್ ಎದಳ್ ವರೇಗ್ ಪಾಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಸಾವಾತಿರ ಕ್ ವ್ನಾಶ್ ಜಾವ್ನ ಗೆಲ್ಟ. ತರಿೀ ಆಮಿ ಆಮಾಿ ಾ ಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕೆಣ ಕ್: ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶ ೀಕರ್ ------------------------------------------------------------------------------------

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎಕಿ ೀಸಾವೊ ಅಧಾಾ ಯ್:ಆಟೇನಾಚಿ ಭವ್ಷ್ಾ ವಾಣ (The Prophesy of Aetna) ದುಸಾರ ಾ ದಿಸಾ ಸಾಕಾಳ್ಳಾಂ ಆಲ್ಟಾ ರಿಚರ್ ಹಾಾ ಲ್ಲಾಂಕಾಡ ಕ್ ಬಾಂಗ್ಳ್ರ್ ಜಾವ್ನ ಬದಯ ಲ್ಟಯ ಾ ಖುಶೆನ್ ಪ್ಯಜಾ ವ್ರ್ಧ ಆಸಾ ಕಲಿಯ . "ಝುಜಾಕ್ ಸಮಪಾಣ್" ಮಹ ಣ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ತಿಳ್ಳಕ ಲೆಾಂ.ತಾ ರತಿಾಂ

ಅಮಿ ಜೆವಾಿ ಕ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಆಸಾಾ ನಾ ಆಯಶ ಸಂತುಷ್ಟಟ ನಾತುಲಿಯ . "ಪವಾತಚ ಥೊಡೆ ಮೂಖ್ಹ ಾ ಝುರ್ಜ ಕಸಾಂ ಚಲ್ಟಜಾಯ್,ಕ್ಣ್ಯ ಮ್ರಜಾಯ್ ಆನಿ ಜಿೀಕ್ ಕಸ ಜಾತಲಿ ಮಹ ಣ್ ಹೆಸಯಾಗ್ಲಾಂ ವ್ಚ್ಯರಾಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯ .ಹಾಾಂವಾಂ ತಾಂಕಾಾಂ ಕತಾಂಚ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ನಾ.

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಝುರ್ಜ ಕಸಾಂ ಚಲೆಾ ಲೆಾಂ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವ್ ಬಯಾಾನ್ ಜಾಣಾಾಂ.ಹಾಾಂವ್ಾಂಚ್ ಝುಜಾಕ್ ಸಾಾಂಬಳಾ ಲಿಾಂ. ಪ್ಯಣ್ ಭವ್ಷ್ಾ ಆಹಾ! ತಾಂ ಹಾಾಂವ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಸಕಾನಾ.ಮಾಹ ಕಾ ಆದಯ ಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂಚಾಂ ಬರಾಂಚ್ ಕಳ್ಳತ್ ಆಸಾ. ಪ್ಯಣ್ ಮುಖೆಯ ಾಂ ನಹ ಯ್. ಲಿಯ್ಲೀ ತ್ತಾಂ ಶಿಕಾರಕ್ ವಚ್ಯಕ್ ಆಶೆತಯ್? ಜಾಯ್ ತರ್ ಹಾಾಂವ್ಾಂಯ್ ತುಜಾಾ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಯ್ಲ್ತಾಂ. ಹಾಾ ಲ್ಟಹ ನಾೆ ಾ ಝುಜಾಕ್ ಓರೊೀಸ್, ಹೊಲಿಯ ಆನಿ ಆದಿವಾಸ ಸಾಾಂಬಳಾ ಲೆ." "ನಾ" ಲಿಯ್ಲೀ ರಗ್ಳ್ನ್ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ. ಮಾಹ ಕಾ ಝುಜಾಕ್ ಧಾಡೆಿ ಾಂ ತಕಾ ಬಿಲುಿ ಲ್ ಪಸಂದ್ ನಾತುಲೆಯ ಾಂ. " ಹಾಾಂವ್ ಶಿಕಾರಕ್ ವಚ್ಯನಾ ಆಯಶ. ಮಾಹ ಕಾ ತ್ತಾಂ ಹಾಾಂಗ್ಳ್ಸರ್ ಎಕ್ಟಕ ಯಾಾಕ್ ಸ್ಲಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಹಾಾಂವ್ ಪವಾತ ಮಧ್ಾಂ ವಾಟ್ ಸ್ಲಧುನ್ ಝುಜಾಕ್ ಯ್ಲ್ತ್ಯಲ್ಲಾಂ" "ತರ್ ತ್ತಾಂಯ್ ಯ. ತುಜಿ ತಕಯ ಮಹ ಜೆರ್ ಆಸ್ಲಾಂದಿ"

ಇತಯ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಯ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಿ ಭುಗ್ಳ್ಾ ಾ ಬರಿ ಜಾಲಿ. ಹಾಸ್ಲಾಂಕ್ ಲ್ಟಗ್ಲಯ . ತಿಣ್ಯಾಂ ತಸಾಂ ಹಾಸಿ ಾಂ ತದಳ್

ಮಹ ಣಾಸರ್ ಹಾಾಂವಾಂ ಪಳಾಂವ್ಿ ನಾ. ತಿಣ್ಯಾಂ ಆಮಾಿ ಾಂ ಸಭಾರ್ ಧೂಖ್ಯಚೊಾ ಕಾಣಯ್ಲ ಸಾಾಂಗೊಯ ಾ . ಹಜಾರ್ ವಸಾಾಾಂ ಆದಯ ಾ . ಮ್ಗ್ಳ್ ಆನಿ ದವ ಹ ೀಷ್ಯ ವ್ಶಾ ಾಂತ್, ಬಳ್ ಆನಿ ಆಸಿ ತಿ ಯ್ಲ್ ವ್ಶಾ ಾಂತ್ ವಾ ಾಂಗ್ ಆನಿ ವ್ನೀದಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಾಂಗೆಯ ಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಿಚಾಂ ಉಲ್ವಿ ಾಂ ಗ್ಾಂಭಿೀರ್ ವ್ಷಯಾಾಂಚರ್ ಚಲೆಯ ಾಂತಿಚ್ಯಾ ವೈಯಕಾ ಕ್ ಅನಭವಾ ವ್ಶಾ ಾಂತ್.ಸತಕ್ ಸ್ಲದಿ ಾಂ ತಿಚಾಂ ಪರ ಯತನ್, ಬುಧಾವ ಾಂತಿ ಯ್ ಆಪಾಿ ಾಂವ್ಿ ತಿಣ್ಯಾಂ ಕಸಾಂ ಸಭಾರ್ ಧ್ಮಾಾಾಂಕ್ ಇನಾಿ ರ್ ಕಲೆಯ ಾಂ, ಜೆರಸಲೆಮಾಾಂತ್ ತಿಚೊ ಶೆಮಾಾಾಂವ್ ಆನಿ ಕಾನೂನ್ ಶಿಕಯ ಲ್ಟಾ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ತಿಚಿ ಚಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಣಾಂ ತಿಚರ್ ಫ್ತತ್ಯರ್ ಮಾಹ ರಲೆಯ , ಆರಬಿಯಾಾಂತ್ ತಿಚಾಂ ಪಯ್ಿ , ಆಪಾಯ ಾ ಚ್ ಲ್ಲಕಾ ರ್ಥವ್ನ ಆಪಾಿ ಚಾಂ ನವಸಾಾಂವ್ ಆನಿ ಸ್ತಧಾರಣ್ಯಚಾಂ ಇನಾಿ ರ್,ಇಜಿಪಾಾ ಕ್ ಕಲಿಯ ಭ್ತಟ್ ಆನ ಫೆರೊಚ್ಯ ಕ್ಡಿಾ ಾಂತ್ ತಿಣ್ಯಾಂ ಶಿಕಯ ಲೆಾಂ ಲಿಸಾಾಂವ್ ಇತಾ ದಿ ಸಕಿ ಡ್‍ಚ ಉಲ್ಯಿಯ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಿ ಇಜಿಪಾಾಚ್ಯ ಕ್ೀರ ವ್ಶಾ ಾಂತ್ ಉಲ್ಯಿಯ . ಲಿಯ್ಲೀಚಾಂ ತಿಚ್ಯ ಹಾತಿಾಂ ಜಾಲೆಯ ೀಾಂ ಮರಣ್ಸಕಿ ಡ್‍ಚ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಲ್ಟಗ್ಲಯ . ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ ಆನಿ ಲಿಯ್ಲೀ ತಿಕಾ ಥಂಯಕ ರ್ ಮ್ಕಳೊನ್,ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೆವಾಣ್ ಕಲೆಯ ಾಂ, ಅಮ್ಕನಾಾಟಾಸಾಚಿ ಭ್ತಟ್,ಸಕಿ ಡ್‍ಚ. ತಿತಯ ಾ ರ್ ಓರೊಸ್ ಆಯ್ಲಯ .

ತುಕಾ ತುಜಾಾ ಚ್ ಹಾತಿಾಂ ರ್ಥವ್ನ ಬಲಿ ಘೆತಲಿ-ಖ್ಯಲೂನಾಚಾಂ ರಗ್ಳ್ತ್ ತುಜೆರ್!

"ಆತಾಂ ಕತಾಂ?"

ಆಟೇನಾ,

"ಖ್ಯನಿಯಾ ಆಟೇನಾ ರ್ಥವ್ನ ಪತ್ರ ಆಯಾಯ ಾಂ"

ಏಕ್

ಖ್ಯಲೂನಾಚಿ ಖ್ಯನಿಯಾ" ಆಯ್ಲ್ಶನ್ ಮೌನ್ ಪಣ ಆಯಾಿ ಲೆಾಂ.

"ಉಗೆಾ ಾಂ ಕರನ್ ವಾಚ್" "ಆಯ್ಲ್ಶ ನಾಾಂವಾಚ್ಯ ಪವಾತಚ್ಯ ಹೇಸಯಾಕ್, ಪರ ಣಾಮ್. ಓ ಆಯಶ,ತುಕಾ ಮ್ಸ್ತಾ ಪಾರ ಯ್ ಜಾಲ್ಟಾ . ಸಂಸಾರಚ್ಯ ಭುದವ ಾಂತಿ ಯ್ಲ್ ನ್ ಆನಿ ಹಜಾರೊೀಾಂ ವಸಾಾಾಂಚ್ಯ ಅನಭವಾನ್ ತ್ತಾಂವಾಂ ಲ್ಲೀಕಾಕ್ ಮಾಾಂಕ್ಡ್‍ಚ ಕಲ್ಟಾಂಯ್.ತರಿೀ ತುಕಾ ಮುಖ್ಯರ್ ಜಾಾಂವಾಿ ಸಂಗ್ಲಾ ಾಂ ವ್ಶಾ ಾಂತ್ ಕಳ್ಳತ್ ನಾ. ಹೆಾಂ ಸತ್. ಆಯ್ಿ . ಹಾಾಂವಾಂ ಆನಿ ಮಹ ಜಾಾ ಅಾಂಕಲ್ ಸಾಂಬಿರ ನ್ ಸಗ್ಳ್ಾಚ ಬ್ಯಕ್ ವಾರ್ಚನ್ ಹಾಾ ಝುಜಾ ವ್ಶಾ ಾಂತ್ ಕತಮ್ ಜಾತಲೆಾಂ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ಸಮ್್ ನ್ ಘೆತಯ ಾಂ.

ಥಂಯಕ ರ್ ಆಸಾಂ ಬರಯಾಯ ಾಂಮಾಹ ಕಾ ಮರಣ್. ಹಾಾಂವ್ ಹಾಾ ವ್ಶಾ ಾಂತ್ ಸಂತ್ಯಸಾಾ ಾಂ. ಏಕ್ ಭಾಲಿ

"ಬರಾಂ. ಆಟೇನಾಚ್ಯ ಪರ ನ್ ಹಾಾಂವ್ ದಿತಾಂ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್" ಓರೊೀಸ್ ಚಲ್ಲಯ . ತಿನಿರ್ಧಕ್ ಸಾಾಂಗ್. ಮಾಹ ಕಾ ಕಾಗ್ಳ್ತ್ ಪಾವಾಯ ಾಂ ಆನಿ ಜಾಪ್ ತಿಚ್ಯಚ್ ದಭಾಾರಕ್ ಯವ್ನ ತಿ ಮುಖ್ಯರ್ ಉಲ್ಯಿಯ . "ಅಮ್ಕನಾಾಟಾಸಾನ್ ತದನ ಾಂ ಸಾಾಂಗೆಯ ಲೆಾಂ ಬರಿ ಆರ್ಜ ಆಟೇನಾನ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಯ ಾಂ-ಕತಾ ಕ್ ದಗ್ಳ್ಾಂಯ್ ಏಕ್ ಚ್. ಭಾಲಿ ಪಡ್ಲ್ಯ ಾ ರ್ ಪಡೊೀಾಂದಿ.ಪ್ಯಣ್ ಅಖೆರ ೀಕ್ ಜಿೀತ್ ಮಹ ಜಿಚ್.ಬಹುಶಾ ಆಟೇನಾ ಮಾಹ ಕಾ ಬ್ಷ್ಯಟ ಾಂವಿ ಾಂ ಪರ ಯತನ್ ಕರನ್ ಆಸಾ. ತರಿೀ ತುಮಿ ಆಯಾಿ - ಆಮಾಿ ಜಿಣ್ಯಾ ಾಂತ್ ಕತಾಂ ಜಾಯ್ ಯ್ ತಾಂ ಜಾತಲೆಾಂಚ್.ಆಯ್ಿ ಲಿಯ್ಲೀ, ಹಾಾ ಸಕಿ ಡ್‍ಚ ಗೊಾಂದಳ್ಯ ಮಧ್ಾಂ ಆಮಾಿ ಜಿಣ್ಯಾ ಚಾಂ ಆನಿ ಮಣಾಾಚಾಂ ಲೇಖ್ ಅನಿಕೀ ಯಾಂವ್ಿ ಆಸಾ. ಕ್ಯರ ರತ

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾಟಾಯ ಾ ನ್ ಕಾಕ್ಟಳ್ಳಾಚ ದಳ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹಾಾ ಕರ್ಟನಾಯ್ಲ್ಚ್ಯ ಸಂಸಾರ ಾಂತ್ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೀ ಅಖೆರ ೀಕ್ ಸಾಸಾಿ ಚೊ ನಾಾ ಯ್ ಮ್ಕಳ್ಯಾ . ಆತಾಂ ತ್ತಾಂ ವಚೊನ್ ನಿದ. ಆಮಿ ಸಾಕಾಳ್ಳಾಂ ವಚೊಾಂಕ್ ಆಸಾ." ದುಸಾರ ಾ ದಿಸಾ ದನಾಾ ರಾಂ ಆಮಿ ಭಿರಂಕ್ಟಳ್ ದಿಸಾಿ ಆದಿವಾಸಚ್ಯ ಸ್ಲಜೆರಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಪವಾತ್ ದವೊಾಂಕ್ ಸ್ತರ ಕಲೆಾಂ. ಝುಜಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕಲ್ಟಯ ಾ ಬರಿ ಸ್ಲಜೆರಾಂಕ್ ಏಕಕಾ ಸೇನಾರ್ಧಪತಿಚ್ಯ ಮುಖೆಲ್ಟಾ ಣಾರ್ ವ್ಾಂಗಡ್‍ಚ ಕಲೆಯ ಾಂ. ಮಧ್ಾಂಗ್ಳ್ತ್ ಆಯಶ ಘೊಡ್ಲ್ಾ ಚರ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಹಾಾಂವ್ ಆನಿ ಲಿಯ್ಲೀ. ಲಿಯ್ಲೀ ಖ್ಯನಾಚ್ಯ ಕಾಳ್ಯಾ ಘೊಡ್ಲ್ಾ ಚರ್ ಸ್ಲಭಾಾ ಲ್ಲ. ಆಮಾಿ ಭಂವ್ಾ ಾಂ ಸ್ಲಜೆರ್. ಹೆ0 ಸಕಿ ಡ್‍ಚ ಪಳವ್ನ ಆಮಿ ಸಂತ್ಯಸಾಯ ಾ ಾಂವ್. ಸಭಾ ರ್ ದಿಸಾಾಂ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವಾಂ ಲಿಯ್ಲಕ್ ಸಂತ್ಯಸಾನ್ ಆಸ್ಿ ಪಳಲೆಾಂ. "ಪ್ಯಜಾರಿ, ಕ್ಯರ ರ್ ಆದಿವಾಸ, ಬ್ಜಾರಯ್ಲ್ನ್ ಯಾ ಆಸಯ ಲ್ಟಾ ಮಾಹ ಕಾ ಆತಾಂ ಪವಾತ ರ್ಥವ್ನ ಭಾಯ್ರ ಯವ್ನ ಸಂಸಾರ ಚೊ ಅನಭವ್ ಕಚ್ಯಾಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾತ. ಭರಪ್ ಕತಯ ಾಂ ಸ್ಲಭಿೀತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಪವಾತಚಿ ಅದುಭ ತ್

ಸ್ಲಭಾಯ್, ಸ್ತಖ್ ದಿಾಂವೊಿ ಸ್ತಯ್ಲಾ,ಪಮಾಳ್ಳಕ್ ವಾರಾಂ, ಸಕಿ ಡ್‍ಚ ಸಗ್ಾ.ಲಿಯ್ಲೀ , ವ್ೀಸ್ ರ್ತಮಾನಾಾಂ ಅದಿಾಂ ಹಾಾಂವ್ ಅಬಿಾಾಂಚ್ಯ ಸ್ತಡ್ಲ್ಾ ಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಮಹ ಜಾಾ ಬಪಯ್ ವ್ಶಾ ಾಂತ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಘೊಡ್ಲ್ಾ ರ್ ವತಲಿಾಂ. ಹಾಾಂವ್ ತಕಾ ಮ್ಗ್ಳ್ಚಿಾಂ ಜಾವಾನ ಸ್ತಲಿಯ ಾಂ. ತಚೊ ಉಗ್ಳ್ಡ ಸ್ ಮಹ ಜಾಾ ಕಾಳ್ಯ್ ಾಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯ ಆಮಾಿ ಾಂ ಮ್ಕಳೊಾಂಕ್ ವಾಟ್ ಪಳವ್ನ ಆಸಾ" ’ಅಳ, ಥಂಯ್ಿ ತುಮಾಿ 0 ದಗ್ಳ್ಾಂಯಿಿ ೀ ಜಿವಶಿಮ್ ಮಾರಾಂಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲಯ ಮಾಜಾರ ಚೊ ಜಾಗೊ. ಹಾಾ ಪವಾತಾಂಚೊ ಲ್ಲೀಕ್ ಮಾಜಾರ ಾಂಚಿ ಪ್ಯಜಾ ಕತಾತ್. ಬಹುಶಾ ಪಯಾಯ ಾ ರಸೇನ್, ಜನರಲ್ ಅಲೆಗ್ಳ್ಕ ಾಂಡ್ಲ್ರ ನ್ ಹಿ ರಿವಾರ್ಜ ಇಜಿಪಾಾ ರ್ಥವ್ನ ಹಾಡೆಯ ಲಿ ಜಾಾಂವ್ಿ ಪುರೊ. ತ್ಯ ಮಹ ಜಾಾ ಕಾಳ್ಯಚೊ. ಉಜಾಾ ಚಮ್ ಆರಧ್ನ್ ಸಯ್ಾ ತಣ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ತರ ಕಲೆಯ ಮ್ ಆನಿ ಹಾಾಂಗ್ಳ್ಚ್ಯ ದಿವಾಯ ಾಂತ್ ಹೆಸ್ ಯಾ ಐಸಸ್ ಯಾ ದಗ್ಳ್ಾಂಯಿಿ ೀ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಅಲ್ಟಾ ರಿಚರ್ ಪ್ಯಜಾ ಆನಿ ಆರಧ್ನ್ ಕಲೆಯ ಾಂ. ಹಾಾಂವ್ಾಂಚ್ ಹಾಾ ದಿವಾಯ ಚಿ ಪಯ್ಲ್ಯ ಚಿಾಂ ಹೇಸಯಾ ಆನಿ ಅಲೆಗ್ಳ್ಕ ಾಂಡ್‍ಚರ ಮಹ ಜೊ ಪಯಿಕ ಲ್ಲ ಸಂಬಂರ್ಧ"

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮಿ ದಗ್ಳ್ಯಿನ ೀ ಪಳಲೆಾಂ. ಹಾಾಂವ್ ಪ್ಯಣ್ ತಿ ಉಲ್ಯಿಯ .

ಏಕಾಮ್ಕಕಾಕ್ ದಬವೊಯ ಾಂ.

"ದುಬವಾನ ಕಾ ಹಾಲಿಯ ಆನಿ ಸಬದ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಖೆಳ್ ನಾಕಾ. ಮ್ಕಸಡೊೀನಿಯಾಚೊ ಅಲೆಗ್ಳ್ಕ ಾಂಡರ್ ಮಹ ಜಾಾ ಕೀ ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂಚ್ ಜಿಯ್ಲ್ವ್ನ ಆಸ್ತಲ್ಲಯ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್, ಮಹ ಜಾಾ ಆತಾಂಚ್ಯ ಜಿಣ್ಯಾ ಚ್ಯಕೀ ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಆಮಿ ದಗ್ಳ್ಾಂಯ್ ಏಕಾಚ್ ಗ್ಲಮಾಳ್ಯಾ ಾಂತ್ ಜಲ್ಟಾ ಲ್ಟಯ ಾ ಾಂವ್. ಚಡ್ಲ್ವತ್ ಜಾವ್ನ ಆಪಾಯ ಾ ಝುಜಾ ವ್ಶಾ ಾಂತ್ ತ್ಯ ಮಹ ಜಾಾ ಲ್ಟಗ್ಲಾಂಚ್ ಚಚ್ಯಾ ಕತಾಲ್ಲ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಗಡ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂವ್ ಆನಿ ವ್ಾಂಗಡ್‍ಚ ಜಾಲ್ಟಾ ಾಂವ್." "ಪವಾತಚ್ಯ ಆದಿವಾಸಾಂಕ್ ಆನಿ ಖ್ಯಲೂನಾಚ್ಯ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಆದಿಾಂ ರ್ಥವ್ನ ದುಸಾಾ ನಾಿ ಯ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಜಾಾಂವಾಿ ಝುಜಾ ವವ್ಾಾಂ ನವ್ ಚರಿತರ ಬರಂವ್ಿ ಪಡೆಾ ಲಿ. ತುಮಿ ಆಟೇನಾ ಆನಿ ರಸನಾ ರ್ಥವ್ನ ಬಚ್ಯವ್ ಜಾವ್ನ ಪವಾತಕ್ ಪಾವಾಾ ನಾ ಹಾಾಂವಾಂ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಮ್ಡೆಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಪ್ಣಿ ಾಂ ಆಪಾಿ ವ್ನ ತುಮಾಿ ಾಂ ಭ್ತಟ್ ಕಲಿಯ .ಹಾಾಂವ್ ನಂಯ್ಾ ತುಜಾಾ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತಚ್ ಆಸ್ತಲಿಯ ಾಂ ಆನಿ ತುಮಾಿ ಾಂ ಅಪಾಯಾ

ರ್ಥವ್ನ ರಕಯ ಾಂ." ತಿ ಉಲ್ವ್ನ ಅಸಾಾ ನಾಾಂಚ್ ಪಯ್ಕ ರ್ಥವ್ನ ಬೊಬಟ್ಟಿ ಆವಾರ್ಜ ಆಯಾಿ ಲ್ಲ ಆನಿ ಘೊಡ್ಲ್ಾ ಚರ್ ದದಯ ಆಯ್ಲ್ಯ ಖ್ಯಲೂನಾ ರ್ಥವ್ನ ಖಬರ್ ಹಾಡ್‍ಚನ . ಖ್ಯನಿಯಾ ಆಮಾಿ ಾಂ ಪವಾತಚರ್ ಮ್ಕಳೊಾಂಕ್ ಯ್ಲ್ನಾ ಬದಯ ಕ್ ಝುರ್ಜ ನಂಯಾಿ ಂಚ್ರ ಹಾಡ್ಲ್ಾಂ ಡಿರ್ ಜಾತಲೆಾಂ. ಆಮಿ ತಸಾಂ ಕರಾಂಕ್ ಉದಿ ಕ್ ಉತ್ಯರ ನ್ ವಚ್ಯಜಾಯ್.ತಿಚಿ ಯ್ಲ್ವ್ ಣ್ ಬರಿಚ್ ಆಸ್ತಲಿಯ . ತಾ ದಿಸಾ ಝುರ್ಜ ಜಾಲೆಾಂ ನಾ. ದನಾಾ ರ್ ಮಹ ಣಾಸರ್ ಆಮಿ ಪವಾತ ರ್ಥವ್ನ ಖ್ಯಲೂನಾ ದಿಶಿಾಂ ಸಕಾಯ ಚಲ್ಲನ್ ಗೆಲ್ಟಾ ಾಂವ್. ಸಾಾಂರ್ಜ ಜಾತಸಾಾ ನಾ ಆಮಿ ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂಚ್ ನಿಧಾಾರ್ ಕಲ್ಟಯ ಾ ಜಾಗ್ಳ್ಾ ಚರ್ ತಂಬು ಘಾಲ್ಲ ಹಾಡ್ಲ್ಾಂಚ್ಯ ಸಮಿಸಾ ರ ಲ್ಟಗ್ಳ್ಕ ರ್. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಆಮಿ ಜೆವಾಣ್ ಕಲೆಾಂ.ಕತಾ ಗ್ಲೀ ಆಯಶ ಗೊಾಂದವ ಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸಿ ದಿಸಯ . "ತುಮಿ ನಿದ ಬರಾಂಚ್ ಕರನ್ ನಿದ. ಪ್ಯಣ್ ಮಹ ಜಾಾ ಲಿಯ್ಲೀ ಜರ್ ಹಾಾಂವ್ ತುಮಾಿ ಾಂ ದಗ್ಳ್ಾಂಕ್ ಮಧಾಾ ನೆ ರತಿಾಂ ಆಪಯಾಯ ಾ ರ್ ಬ್ಜಾರ್ ಜಾಯಾನ ಕಾತ್. ನೆಕತರ ಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ ಾಂಚ್ ಆಮಿ ನಿದಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಟಾ ಾಂವ್.

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಕ್ ಚ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಅನಿಕೀ ರತ್. ಓರೊೀಸಾನ್ ಧಾಡೊಯ ಲ್ಲ ಏಕ್ ಶಿಪಾಯ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಯ . "ಓರೊೀಸ್ ಮಹ ಜಾಾ ಧ್ನಾಾ ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಧಾಡ್ಲ್ಯ ಾಂ.ಹೇಸಯಾ ತುಮಾಿ ಾಂ ದಗ್ಳ್ಾಂಯಿಿ ೀ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಮ್ಕಳೊಾಂಕ್ ಆಶೆತ,ಆತಾಂಚ್ ಆನಿ ತುಮಿಿ ಾಂ ಆಯಾದ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಘೆಯಾ" ಆಮಿ ತಚ್ಯ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಗೆಲ್ಟಾ ಾಂವ್. ಮ್ಸ್ತಾ ಮೇಟಾಾಂ ದವೊನ್ ಚಲ್ಟಯ ಾ ಾಂವ್.ಇಲ್ಟಯ ಾ ವಳ್ಯನ್ ಏಕಾಚ್ ಫರ ಕತಾಂಗ್ಲೀ ಧ್ವಾಂಚ್ ರಪ್ಣಿ ಾಂ ತ್ಯಾಂಡ್ಲ್ಕ್ ಲುಗ್ಳ್ಟ್ ಬಾಂಧುನ್ ವವಗ್ಲಾ ಾಂ ಚಲ್ಲನ್ ಪಾಶರ್ ಜಾಾಂವಿ ಾಂ ಆಮಿ ಪಳಲೆಾಂ. ಮಾಹ ಕಾ ಕಳಯ ಾಂ, ಆಯಶ. ರಕವ ಲಿ ಬೊಬಟೆಯ "ಹೆಸ್! ಹೆಸ್!" ರಪಾಿ ಾ ನ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ಪಾರ್ಯ ವ್ ಕರಾಂಕ್ ಹಿಶರೊ ಕಲ್ಲ. ಥೊಡ್ಲ್ಾ ವಳ್ಯನ್ ಆಮಿ ಏಕಾ ಜಾಗ್ಳ್ಾ ಕ್ ಪಾವಾಯ ಾ ಾಂವ್. ಭಂವ್ಾ ಾಂ ಧ್ವ್ಾಂಚ್ ಹಾಡ್ಲ್ಾಂ. ಬಹುಶಾ ಆದಿಾಂ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ಝುಜಾಾಂತ್ ಮ್ಕಲ್ಟಯ ಾ ಸ್ಲಜೆರಾಂಚಿಾಂ ಹಾಡ್ಲ್ಾಂ. ರಕವ ಲಿ ಆನಿ ಪ್ಯಜಾರಿ ಆಮಾಿ ಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಸ್ಲಡ್‍ಚನ ಪಯ್ಕ ಗೆಲೆ. "ತ್ತಾಂ ರತಿಾಂ ಕತಾ ಕ್ ಅಸಲೆಾಂ

ರಪ್ಣಿ ಾಂ ಆಪಾಿ ವ್ನ ಚಲ್ಟಾ ಯ್?" ಲಿಯ್ಲೀನ್ ವ್ಚ್ಯಲೆಾಾಂ. ತಿಣ್ಯಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.ಬದಯ ಕ್ ವ್ಚಿತ್ರ ಥರಚೊ ಆವಾರ್ಜ ಆಮಿ ಆಯಾಿ ಲ್ಲ. ತಿಣ್ಯಾಂ ಹಾತ್ ಉಭಾರನ್ ದನಿೀ ಖುಶಿಾಂಕ್ ದಖಯ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಆಮಿ ಪಳಲೆಾಂ. ಮ್ಡಿಾಂ ರಾಂವ ರ್ಥವ್ನ ಉರ್ಟಯ ಾಂ-ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಿಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯ ಹಾತಿಾಂ ಭಾಲಿಯ್ಲ! ಆಯಶಚ್ಯ ಮಾಯಾವ್ ಪರ ಭಾವಾಚಾಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವಾಂ ಚಿಾಂತಯ ಾಂ. ಲ್ ಹಾಾಂವ್ ಭಿಯ್ಲ್ಲ್ಲಾಂ. ಮಾಹ ಕಾ ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್, ಕ್ಣಾಯಿಿ ೀ ಮ್ಡ್ಲ್ಾಂ ಮಧ್ಾಂ ಆಸಾಾ ನಾ ಆನಿ ತಿಾಂ ಜಿವಂತ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ಪಳಲ್ಟಾ ರ್ ಭ್ತಾ ಾಂ ಜಾಯ್ ಯಿಚ್. ಆನಿ ತಿತಯ ಾ ರ್ ರಪ್ಣಿ ಾಂ ಲಿಯ್ಲೀ ಖುಶಿನ್ ಬೊೀಟ್ ಜೊಕ್ಟನ್ ಉಲ್ಯ್ಲ್ಯ ಾಂ. "ತಕಾ ಧ್ರ. ಪ್ಯಣ್ ಕಸಲ್ಲಚ್ ಆಪಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾತ್" ಮಾಹ ಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಕಳಯ ಾಂ.ತ್ಯ ಆಯಶಚೊ ತಳೊ ನಹ ಯ್! ಬಗ್ಳ್ರ್ ಆಟೇನಾಚೊ! ಆಮಿ ಜಾಳ್ಯಾಂಟ್ ಶಿಕಾಾಲ್ಟಯ ಾ ಾಂವ್. ತಿತಯ ಾ ರ್ ಮಹ ಜಾಾ ತಕಯ ಚರ್ ಏಕಾ ಮ್ಡ್ಲ್ಾ ನ್ ಮಾಲೆಾಾಂ ಆನಿ ಲಿಯ್ಲೀ ಆನೆಾ ಕಾ ಮ್ಡ್ಲ್ಾ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಝುಜೆಿ ಾಂ ಹಾಾಂವಾಂ ಪಳಲೆಾಂ. ತಚ್ಯ ತ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ರ್ಥವ್ನ ರಗ್ಳ್ತ್ ಭಾಯ್ರ ಆಯ್ಲ್ಯ ಾಂ. ಹಾಾಂವ್ ಮತಿಹಿೀನ್ ಜಾಲ್ಲಾಂ. *********

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಲಿಾ. "ತುಾಂ ತಾಂ ಪದ್ ಕತಾ ಕ್ ಮಹ ಣಾಾ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಮಾಕಾ ಗೊತಾ ಸಾ.." ತ್ಯ ನಿೀಟ್ ಬಸ್ಲಯ .

43. ಸುಕಾ ಗಜಾಲ್.

"ಸಾಾಂಗ್ ಮ್ಗ್ಳ್ಳ್ ಟ್ಟಮಿ... ಆಯಾಿ ತ ತುಜಿ ಬಯ್..."

"ಯ ಯ ಯ ಯ ಬೊಾಂಬಯ್ ಕಾಳ್ಯ್ ಚಿ ಆಶ ಆಮಿಿ ರ್ಥಾಂಬಯ್.. ಯ ಯ ಯ ಯ ಬೊಾಂಬಯ್" ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಉಟಾಾ ನಾಾಂಚ್ ಲ್ಲಕಾಮ್ಗ್ಳ್ಳ್ ಪದ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಆಧ್ಾಾಂ ಆಾಂಗೆಯ ಾಂ ಭಾಯ್ರ ಯ್ಲ್ತನಾ ಹಾಾಂವ್ ರಾಂದಿ ಾ ಕ್ಟಡ್ಲ್ಾಂತ್ ಬಯಾಯ ನಾಚೊಾಂಕ್ ಸ್ತರ ಕಲೆಾಂ. ಆತತಾಂ ಸದಾಂ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ ಉಟಾಾ ನಾ ಆಧ್ಾಾಂ ಆಾಂಗೆಯ ಾಂ ಏಕ್ ನಹ ಯ್ ತರ್ ಆನೆಾ ೀಕ್ ಪದ್ ಮಹ ಣಾತ್ಾ ಯ್ಲ್ತ.

"ತಾಂ ಬೊಾಂಬಯ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ನಜೊ ಆಸಯ ಾಂ.. ಬೊಮಾಾ ಯ್ ಜಾಯ್ಲ್್ ..."

"ಹಾವ್ ನೈಸ್... ಕರಕ್ಟ ಸಾಾಂಗೆಯ ಾಂಯ್... ಆತಾಂ ಆಮಾಿ ಾಂ ನವೊ ಮು. ಮಂ. ಬೊಮಾ ...ಹಾಯ್ ಹಾಯ್" "ಬೊಮಾ ಎಟೆಾ ಲ್ಟಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾ ಾಂತ್ ಯ್ಲ್ತ. ಹೊ ಬೊಮಾಾ ಯ್. ತುಕಾ ಗಜಾಲ್ ಗೊತಾ ಸಾಯ?" "ಕತಾಂ?"

ಟ್ಟಮಿನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪದಕ್ ಬ್ರ ೀಕ್ 75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಆತಾಂಚೊ ಸ. ಎಮ್. ಹಾಚೊ ಬಬ್ ಯಿೀ ಸ. ಎಮ್. ಜಾವಾನ ಸ್ ಲ್ಲಯ ..."

ಮಾಕಾ ಭಾರ್ಜ ಲೆಯ ಾಂ ಮ್ಕಳಯ ಾಂ ಹಾಾಂವಾಂ ಮಧ್ಾಂಚ್ ಪಟಾಕ ಪುರ್ಯಿಯ . "ತಶೆಾಂ ತಾಂಬೊಡ ಕಷಿ ಘರ್ ಮಂತಿರ ಆಸ್ಲಯ . ತ್ಯ ಆತಾಂ ಘರಚ್ಿ ಆಸಾ...!" ಮಹ ಣಾತ್ಾ ಹಾಾಂವ್ ರಾಂದಿ ಾ ಕ್ಟಡ್ಲ್ಕ್ ಧಾಾಂವೊಯ ಾಂ. ತದಳ್ಯ ಟ್ಟಮಿ ಮಾಕಾ ಆಯ್ಲಿ ಾಂಕ್ ನಜೊ ಮಹ ಣ್ ಹಳೂ ಸಾಾಂಗ್ಲಲ್ಟಗೊಯ .

"ಕರಕ್ಟ ... ಬಪಯ್ ಜಾತಚ್ಿ ಪುತಕ್ ಹಕ್ಿ .."

"ತರ್ ಯಡಿಡ ಚೊ ಪುತ್ ಕತಾ ಕ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ನಾ" ಹಾಾಂವ್ ಮಧ್ಾಂಚ್ ಘಸ್ಲಯ ಾಂ. ಟ್ಟಮಿ ಕಡಿಿ ಡೊನ್ ಹಾಸ್ಲಯ ಆನಿ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ.... ರ. ಗ್ಳ್. ಕತಾ ಕ್ ಜಾಾಂವ್ಿ ನಾ?" ತಿತಯ ಾ ರ್ ಆಧ್ಾಾಂ ಆಾಂಗೆಯ ಾಂ ಒನಕೇ ಓಬವವ ಪರಿಾಂ ಪ್ಣಾಂಕಾಟ ಕ್ ಹಾತ್ ದಿೀವ್ನ ರವಯ ಾಂ. "ಆಳಯಾ... ಆಮಿಾಂ ಹಾಾಂಗ್ಳ್ ಸ. ಎಮ್ಾ ಬದಿಯ ಲ್ಲ, ಫ್ತಲ್ಟಾ ಾಂ ಆಮಿಾಂ ವಯ್ರ ಯಿೀ ದುಸಾರ ಾ ಕ್ ಹಾಡ್‍ಚನ ಬಸಯಾಾ ಾಂವ್. ತುಮಾಿ ಾಂ ಏಕ್ ಚ್ ರ. ಗ್ಳ್, ಸ್ಲೀ.ಗ್ಳ್... ದುಸರ ಕ್ಣೀ ನಾಾಂತ್ ಯ?" ಹಾಾಂವ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಆಲ್ಿ ಾಂದಯ ಾಂ. ಹಾಾ ಉಸಾಳ್ಯಿ ಾ ಖತಿ ತಾ ಕ್ ಭಿಾಂಯ್ಲ್ವ್ನ ರಾಂದಿ ಾ ಕ್ಟಡ್ಲ್ಕ್ ವತಾಂ ಮಹ ಣಾಾ ನಾ ತಿ ಮಹ ಣಾಲಿ. "ಅಳೇ, ತ್ಯ ಗೃಹಮಂತಿರ ... ಮುಕ್ಯ ಅವಾಿ ಸ್ ಕದಳ್ಯಯ್ ತಕಾಚ್ಿ ".

"ಆತಾಂಚೊ ಸ. ಎಮ್. ಹಾಚೊ ಬಪುಯ್ ಆಸಾ ಪಳ ಆದಿಾಂ ಜನತ ಪಕಿ ಾಂತ್ ಆಸ್ಲಯ . ತದಳ್ಯ ರಮ್ ಕಷಿ ಹೆಗೆಡ ಮಹಾಭಾರತಾಂತ್ ಲ್ಲಕಾಮ್ಗ್ಳ್ಳ್. ' ನಮಾ ಆಡಳ್ಳತ ಡೆಲಿಯ ಯಿಾಂದ ಆಲ್ಯ ... ಹಳ್ಳಯ ಯಿಾಂದ....' ತಚೊ ಶಿಸ್ ತ್ಯ ಜಾವಾನ ಸ್ ಲ್ಲಯ ಹಿಾಂ..." "ಕನಾಾರ್ಕದ ಆಡಳ್ಳತ ಕನಾಾರ್ಕದಿಾಂದಲೇ..." ಮಹ ಣ್ ಆವಾರ್ಜ ಉರ್ಯ್ಲಯ ಕಾಲ್ ತ್ಯ. ಪುಣ್ ಬಯ್ಲ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಬ್ಜಾರ್ ಜಾತ...." "ಕತಾಂ?"

"ಹೊ ನವೊ ಸ. ಎಮ್. ಮಾತಾ ಚ್ಯ ಪುತಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಾಾಂತ್ಯಯ .. ಸಾಾಂಗ್ ಬಯ್ಲ್... ಇತಯ ಾ ಕಷ್ಯಟ ಾಂನಿ ಆಮಿಿ

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾಡ್‍ಚಾ ಭಾಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಕ್ ಸ. ಎಮ್. ಕರಾಂಕ್ ಜಾವಾನ ಾಂಗ್ಲೀ?"

ಮಹ ಣಾತ್ಾ ಮ್ಬಯ್ಯ ಆರಾಂವ್ಿ ಧಾಾಂವ್ಯ . --------------------------------------

"ತಾಂ ಪ್ಯರ ಹೈಕಮಾಾಂಡ್ಲ್ಚೊ ನಿಧಾಾರ್... ತುಾಂ ರ್ಚಪ್ ಜಾ..." "ಆತಾಂ ನವ ಮಂತಿರ ಜಾಾಂವಿ ಕ್ೀಣ್ ಆಸಾತ್ ಬಯ್ಲ್?" "ಕ್ಣಾಯಿಿ ೀ ಸಾಾಂಗ್ಲನಾಕಾ... ಸಾಾಂಗ್ ಮಾಕಾ ತಾ ಮಾಲ್ೆ ಡ್ಲ್ಾ ಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ ದವುರ ಾಂಕ್ ಜಾತಯ? ಮಾಗ್ಲರ್ ಎಕಾ ಜಿಲ್ಟಯ ಾ ರ್ಥವ್ನ ಎಕಾಯ ಾ ಕ್ ವ್ಾಂಚಿನಾಕಾಯ...? ತದಳ್ಯ ಕಾಾ ಬಿನೆಟ್ ಫುಲ್ಯ ಭತಾ.." "ಕರವಳ್ಳಾಂತ್ ಕತಾಂ ಜಾಯ್ಾ ?" "ಪಾವ್ಕ ಯ್ಲ್ತ ನೆಾಂ ಆವ್ರ ಯತ್" "ಆವ್ರ ವಯ್ರ ಉತಾ ರ ಕನನ ಡ್ಲ್ಕ್ ಖಂಯ್?" "ಸ.ಎಮ್ ಜಾಲ್ಟನೇ... ಪರಿಹಾರ್ ದಿತಲ್ಲ." "ಡಿ. ಸ. ಎಮ್. ಕ್ೀಣ್ ಜಾಯ್ಾ ?"

"ರವ್... ಬೊಾಂಬಯ್ಲ್ಿ ಾಂ (ಬೊಮಾಾ ಯ್ಲ್ಿ ಾಂ) ಬೊಲೆಾ ಾಂ ಪಳವ್ನ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಾ ಾಂ" ಮಹ ಣಾತ್ಾ ಪದ್ 77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಲ ಆನಿ ಸ್ಟಸರ್

Courteset: Deviantart ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಟಯ ಾ ಎಕಾ ಜಾಾಂಬಯ ಾಂಚ್ಯಾ ರಕಾರ್ ಏಕ್ ಮಾಾಂಕ್ಡ್‍ಚ ರವಾಾ ಲ್ಲ. ಸಗೊಯ ದಿೀಸ್ ತಕಾ ರೊಸಾಳ್ ಜಾಾಂಬಯ ಾಂ ಖ್ಯಾಂವ್ಿ ಮ್ಕಳ್ಯಾ ಲಿಾಂ. ತಾ ನಂಯ್ಾ ಏಕ್ ದದಯ ಸಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ . ಮಾಾಂಕ್ಡ್‍ಚ ರೊಸಾಳ್ ಜಾಾಂಬಯ ಾಂ ಖ್ಯತನಾ, ತ್ಯ ತಕಾ ಪಳತಲ್ಲ

ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ತಣ್ಯಾಂ ಮಾಾಂಕಾಡ ಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ವ್ಚ್ಯರಯ ಾಂ - “ಇಷ್ಯಟ , ಹಾಾಂವಾಂ ತಾ ಜಾಾಂಬಯ ಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಪಳವಾ ತಿಾ ೀ??” ಮಾಾಂಕಾಡ ನ್ ಥೊಡಿಾಂ ಜಾಾಂಬಯ ಸಸರ ಕ್ ಕಾಡ್‍ಚನ ಉಡಯಿಯ ಾಂ. ಸಸರ ನ್ ಆತುರಯ್ಲ್ನ್ ತಿಾಂ ಖೆಲಿಾಂ. ತಿತಯ ಾ ಆಪುರಬ ಯ್ಲ್ಚಾಂ ಖ್ಯಣ್ ತಣ್ಯ ತದಳ್ ಪರಾ ಾಂತ್ ಖ್ಯಾಂವ್ಿ ಚ್ ನಾತ್ಲೆಯ ಾಂ. ಮಾಾಂಕಾಡ ನ್ ಉದರಾ ಣ ತಕಾ ಅನಿಕೀ ಥೊಡಿಾಂ ಜಾಾಂಬಯ ಾಂ ಕಾಡ್‍ಚನ ದಿಲಿಾಂ. ಸಸರ್ ತಿಾಂ ಜಾಾಂಬಯ ಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಬಯ್ಲ್ಯ ಕ್ ಮಹ ಣ್ ಘರ ವಹ ರನ ್ ಗೆಲ್ಲ. ತಿಕಾ ತಿಾಂ ಭಾರಿ ರಚಿಯ ಾಂ. ತಾ ಸಸರ್ ಬಯ್ಲ್ಯ ಕ್ ಜಾಾಂಬಯ ಾಂ ಖ್ಯತಾಂ ಖ್ಯತಾಂ ದುಸರ ಚ್ ಆಲ್ಲೀಚನ್ ಆಯಿಯ . ಘಾತಿಿ ಮನಾಚ್ಯಾ ತಿಣ್ಯ ಮತಿಾಂತ್ ದುಸರ ಾಂಚ್ ಚಿಾಂತಯ ಾಂ.

78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


“ಹೊ ಮಾಾಂಕ್ಡ್‍ಚ ಸದಾಂ ಇತಿಯ ಾಂ ರಚಿಕ್ ಜಾಾಂಬಯ ಾಂ ಖ್ಯತ. ತಿಾಂ ಜಾಾಂಬಯ ಾಂ ಖ್ಯವ್ನ ಖ್ಯವ್ನ ತಚಾಂ ಕಾಳ್ಳರ್ಜ ಕತಯ ಾಂ ಗೊೀಡ್‍ಚ ಜಾಲ್ಟಾಂ ಆಸಾ ಲೆಾಂ, ತಚಾಂ ಕಾಳ್ಳರ್ಜ ಭಾರಿ ಗೊೀಡ್‍ಚ ಆನಿ ರಚಿಕ್ ಆಸ್ಲಾಂಕ್ ಪುರೊ ಮಾಹ ಕಾ ತಚಿ ರೂಚ್ ಚ್ಯಕಜಯ್.” ಅಶೆಾಂ ತಿ ಚಿಾಂತಿ ಾ ರ್ ಪಡಿಯ . ಪ್ಯಣ್ ಘೊವ್ ಸಸರ್ ಮಾಾಂಕಾಡ ಚೊ ಬರೊ ಇಷ್ಟ ಜಾಲ್ಲಯ . ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ತಿಣ್ಯ ಆಪಾಯ ಾ ಘೊವಾಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ಆಪಿಯ ಖರಿ ಆಲ್ಲಚನ್ ಲಿಪವ್ನ ಅಶೆಾಂ ಮಹ ಳಾಂ - “ಮಾಹ ಕಾ ಮ್ಸ್ತಾ ಅಪಿ ತಿ ಯ್ ಆನಿ ಪುರಸಾಣ್ ಭೊಗ್ಳ್ಾ . ದಕಾ ರನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಎಕಾ ಮಾಾಂಕಾಡ ಚಾಂ ಕಾಳ್ಳರ್ಜ ಖೆಲ್ಟಾ ರ್ ಹಿ ಪಿಡ್ಲ್ ಗೂಣ್ ಜಾತ ಮಹ ಣ್ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ಯ ಾಂ.” ಸಸರ ಕ್ ಹೆಾಂ ಆಯ್ಲಿ ನ್ ಎಕದ ಮ್ ಧ್ಖೊ ಲ್ಟಗೊಯ . ಆಪಾಯ ಾ ಇಷ್ಯಟ ಕ್ ಘಾತ್ ಕರಾಂಕ್ ತ್ಯ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲಯ , ತಶೆಾಂ ಮಹ ರ್ನ್ ಆಪಾಯ ಾ ಬಯ್ಲ್ಯ ಚಾಂ ದೂಕ್ ಪಳಂವ್ಿ ತಕಾ ತಾಂಕಯ ಾಂನಾ. ತಣ್ಯಾಂ ಕತಾಂ ಪುಣ ಕರನ ್ ಮಾಾಂಕಾಡ ಚಾಂ ಕಾಳ್ಳರ್ಜ ಹಾಡ್‍ಚನ ಬಯ್ಲ್ಯ ಕ್ ದಿೀಾಂವ್ಿ ಚಿಾಂತಯ ಾಂ. ದುಸಾರ ಾ ದಿಸಾ ಸಸರ್ ಜಾಾಂಬಯ ಚ್ಯಾ ರಕಾಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ಉಪ್ಣಾ ವ್ನ ಗೆಲ್ಲ. ಆಪಾಯ ಾ ಇಷ್ಯಟ ಮಾಾಂಕಾಡ ಕ್ ಪಳವ್ನ

ತಣ್ಯ ಉಪಾಯಾಾಂನಿ ಮಹ ಳಾಂ, “ಮಹ ಜಾಾ ಬಯ್ಲ್ಯ ನ್ ತುಕಾ ಜೆವಾಿ ಕ್ ಆಪಯಾಯ ಾಂ. ಹಾಾಂವ್ ತುಕಾ ಮಹ ಜಾಾ ಪಾರ್ಟರ್ ಬಸ್ಲವ್ನ ಆಮಾ ರ್ ಆಪವ್ನ ವಹ ರಾ ಾಂ ಆಮಾಿ ಾ ಇಷ್ಯಟ ಗತಚಾಂ ಗಮಾ ತ್ ಕರಾ ಾಂ” ಮಾಾಂಕ್ಡ್‍ಚ ಆಪಾಯ ಾ ಇಷ್ಯಟ ಕ್ ಪಾತಾ ಲ್ಲ, ತಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟರ್ ಬಸ್ಲನ್ ತಾಂಗೆರ್ ವಹ ಚೊಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ. ಮಾಾಂಕಾಡ ಕ್ ಪಾರ್ಟರ್ ಘೆವ್ನ ಸಸರ್ ಉಪ್ಣಾ ಾಂವ್ಿ ಲ್ಟಗೊಯ . ಪ್ಯಣ್ ನಂಯಾಿ ಾ ಮಧ್ಗ್ಳ್ತ್ ಪಾವ್ಲೆಯ ಾಂಚ್ ತ್ಯ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ, “ಪಳ, ಹಾಾಂವ್ ತುಕಾ ಘರ ಕತಾ ಕ್ ಆಪವ್ನ ವಹ ರಾ ಾಂಗ್ಲ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್, ಮಹ ಜಾಾ ಬಯ್ಲ್ಯ ಕ್ ತುಜೆಾಂ ಕಾಳ್ಳರ್ಜ ಖ್ಯಯ್ಲ್್ ಖಂಯ್, ತಿಚಿ ಪಿಡ್ಲ್ ಗೂಣ್ ಜಾಯ್ಲ್್ ತರ್, ತಿಣ್ಯಾಂ ಮಾಾಂಕಾಡ ಚಾಂ ಕಾಳ್ಳರ್ಜ ಖ್ಯಯ್ಲ್್ ಮಹ ಳ್ಯಾಂ ಖಂಯ್ ದಕಾ ರನ್. ಮಾಾಂಕಾಡ ಕ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಯ ಾಂ ದುರದೃಷ್ಟ ಚಿಾಂತುನ್ ಭ್ತಾ ಾಂ ಉಟೆಯ ಾಂ, ಪ್ಯಣ್ ಮಾಾಂಕ್ಡ್‍ಚ ಏಕದ ಮ್ ಬುಧ್ವ ಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಯ . ತಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟ ಾಂ ಹೆಾಂ ಆಯ್ಲಿ ನ್ ಶೊಕ್ ಜಾಲ್ಲ ಜಾಲ್ಟಾ ರಿೀ ತಣ್ಯಾಂ ಆಪಾಿ ಕ್ಚ್ ಸಾಾಂಬಳ್ನ ಕಾಣ್ಯಾ ಲೆಾಂ. ತಣ್ಯ ಉಪಾಯ್ ಚಿಾಂತುನ್ ಏಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ಓ, ತುವಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಹಾಾ

79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ಶಿಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂಚ್ ಕತಾ ಕ್ ಸಾಾಂಗೆಯ ಾಂ ಚಡೊಯ , ಆನಿ ಬೊಬರ್ಟಲ್ಟಗೊಯ - “ಏ ನಾಾಂಯ್? ಹಾಾಂವ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ಕಾಳ್ಳರ್ಜ ಪಿಶಾ , ಕ್ಣ್ಯಾಂ ಕಾಳ್ಳರ್ಜ ನಾಸಾಾ ನಾ ಕದಳ್ಯರಿೀ ತಾ ರಕಾರ್ ಜಿಯ್ಲ್ಾಂವ್ಿ ಸಾಧ್ಾ ನಾ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ತುಕಾ ಉಮಾಿ ಳ್ಯಯಾಾ ಾಂ. ಅತಾಂ ಆಮಿಾಂ ಕಳ್ಳತ್ ನಾಾಂಗ್ಲ? ಕತಾಂ ಜಾಾಂವ್ ತುಜಾಾ ಪಾರ್ಟಾಂ ಯಾ ಹಾಾಂವ್ ತಾಂ ಹಾಡ್‍ಚನ ಬಯ್ಲ್ಯ ಚ್ಯಾ ಕಪಟ್ಪಣಾಕ್ ತುವಾಂ ತುಕಾ ದಿತಾಂ’ ಮಹ ಣಾಲ್ಲ ತ್ಯ. ಪಾರ್ಟಾಂಬೊ ದಿೀವ್ನ ತುಾಂವಾಂ ಎಕಾ ಮಾಾಂಕಾಡ ಚಾಂ ಸತ್ ಪಾತಾ ಲ್ಲಯ ಬಡಡ ಬರಾ ಇಷ್ಯಟ ಕ್ ಹೊಗ್ಳ್ಡ ಯ್ಲಯ ಯ್!” ಸಸರ್ ಪಾರ್ಟಾಂ ಪರಾ ಲ್ಲ. ತ ಪಾರ್ಟಾಂ ತಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಚ್ ರಕಾಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯ . ರಕಾಲ್ಟಗ್ಲಾಂ ಮ್ನಾ್ ತಿಾಂಕ್ ಜಾಾಂಬಯ ಾಂ ದಿೀವ್ನ ಪಾವ್ಲೆಯ ಾಂಚ್, ಮಾಾಂಕ್ಡ್‍ಚ ಸಸರ ಚ್ಯ ಉಪಾಿ ರ್ ಕರಿ ಾ ರಟಾವಳ್ಳಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟರ್ ರ್ಥವ್ನ ಉಡೊನ್ ರಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲನಾ. -----------------------------------------------------------------------------------

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅವಸಾ ರ್ _ 8. ಮಾಜಿಾಯಾನಾ ಸಂತ್ಯಸಾನ್ ತ್ಯ ಮ್ಕಜೊಿ ಸರ್ ಹಾಡ್‍ಚನ ಆಯಿಲೆಯ ಾಂ ಪಳವ್ನ ಆಲಿಬಬ ಆನಿ ತಚಾ ಪತಿಣ್ಯಕ್ ಭಾರಿಚ್ಿ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನ ನಾಚಿಯ ಾಂ. ಆಲಿಬಬಚಿ ಪತಿಣ್ ಮಾಜಿಾಯಾನಾಕಡೆಾಂ ಆಸ್ ಲ್ಲಯ ಸರ ವೊೀಡ್‍ಚನ ಘೆವ್ನ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರ್ ಮ್ಕಜುಾಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಾ ಾಂ ಜಾಲೆಾಂ. ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರ್ ಮ್ಕಜಾಿ ಾ ಆತುರಯ್ಲ್ನ್ ಸರಚ್ಯಾ ಥಳ್ಯಕ್ ಗ್ಲರ ೀಸ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲಯ ತಚ್ಯಾ ಗ್ಳಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಾಂ ನಾ. ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರ್ ವಗ್ಲಾ ಾಂ ವಗ್ಲಾ ಾಂ ಸರಾಂತ್ ಮ್ಕಜುನ್ ಚಿಲ್ಟಾಂತ್ ಭಲೆಾಾಂ. ಭರ್ ಲಿಯ ಾಂ ಚಿಲ್ಟಾಂ

ಘಚ್ಯಾ ಾ ಮುಲ್ಟಾ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಫಾಂಡ್‍ಚ ಕಾಡ್‍ಚನ ಪ್ಯನ್ಾ ದವಲಿಾಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಚಾಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಯ ಾಂಚ್ ಸರ್ ಆಲಿಬಬಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಯೂಸ್ತಫ್ತಚ್ಯಾ ಘರ ಪಾರ್ಟಾಂ ಧಾಡ್‍ಚನ ದಿಲ್ಲ. ತಣ್ಯಾಂ ಯೂಸ್ತಫ್ ಆನಿ ತಚಿ ಪತಿಣ್ ಸರ್ ವಹ ರನ್ ಗೆಲೆಯ ಾಂ ಮಾಜಿಾಯಾನಾ ಕದಳ್ಯ ಪಾರ್ಟಾಂ ಯ್ಲ್ತ ಮಹ ಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಆತುರಯ್ಲ್ನ್ ಗೊಮಿಟ ಲ್ಟಾಂಬ್ ಕರನ್ ರಕ್ನ್ ಆಸಯ ಾಂ. ಮಾಜಿಾಯಾನಾ ಯವ್ನ ಭಿತರ್ ಪಾಾಂವಿ ಭಿತರ್ ಯೂಸ್ತಫ್ತಚಿ ಬಯ್ಯ ಆಮ್ಕ ರನ್ ಯವ್ನ

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಜಿಾನಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಯಯ ಸರ್ ವೊೀಡ್‍ಚನ ಕಾಣ್ಯೆ ವ್ನ ತಾ ಸರಚ್ಯಾ ಥಳ್ಯರ್ ಕತಾಂ ಶಿಕಾಾಲ್ಟಾಂ ಮಹ ಣ್ ಪಳಾಂವ್ಿ ಭಿತರ್ ಧಾಾಂವಯ ಾಂ. ಮಾಜಿಾಯಾನಾ ಪಾರ್ಟಾಂ ಆಲಿಬಬಗೆರ್ ಗೆಲೆಾಂ. ಯೂಸ್ತಫ್ತಚಾ ಬಯ್ಲ್ಯ ನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಸರಚ್ಯಾ ಥಳ್ಯಾಂತ್ ಕತಾಂ ಸಾಾಂಪಡ್ಲ್ಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಪಳತನಾ ಏಕ್ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರಚಾಂ ನಾಹ ಣ್ಯಾಂ ಚಿಡ್ಲ್ಿ ಲೆಯ ಾಂ ಪಳವ್ನ ತಾಂ ವ್ಸಾ ತ್ ಜಾಲೆಾಂ. ತಿಾಂ ಗೆರ ೀಸ್ಾ ಜಾವ್ನ ತಾಂಗೆರ್ ಮಸ್ತಾ ಪಯ್ಲ್ೆ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೀ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರಚಾಂ ಏಕ್ ಯಿೀ ನಾಹ ಣ್ಯಾಂ ನಾತಯ ಾಂ. ಆತಾಂ ಅಸಲೆಾಂ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರಚಾಂ ನಾಹ ಣ್ಯಾಂ ಹಾಣ್ಯಾಂ ಸರನ್ ಮ್ಕಜೆಿ ಾಂ ತರ್ ಹಾಾಂಚಕಡೆ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರಚ್ಯಾ ನಾಣಾಾ ಾಂಚಿ ವಹ ಡ್‍ಚ ರಸ್ ಚ್ ಆಸಾ ಮಹ ಣ್ ಜಾಲಿ. ತರ್ ಇತಿಯ ಾಂಚಭಾಾಂಗ್ಳ್ರಚಿಾಂಂ್ನಾಣಾಂ ಖಂಯ್ ರ್ಥವ್ನ ಆಯಿಯ ಾಂಗ್ಳ್ಯ್ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ಸವಾಲ್ ತಚ್ಯಾ ಮನಾಾಂತ್ ಉಟೆಯ ಾಂ. ಕ್ಯಡೆಯ ತಣ್ಯಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಪತಿಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕ್ಟಡ್ಲ್ಕ್ ವಹ ಡ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಬೊೀಬ್ ಮಾನ್ಾ ಆಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂ. ವಗ್ಲಾ ಾಂ ಹಾಾಂಗ್ಳ್ ಯ... ಪಳ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕತಾಂಗ್ಲೀ ಮಹ ಣೊನ್ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಚಡಾ ಡೆಯ ಾಂ. ಯೂಸ್ತಫ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲಯ ಯ ಲೆಕಾಚೊ ಬ್ಯಕ್ ಥಂಯ್ಿ ದವನ್ಾ

ಕತಾಂ ಗಜಾಲ್ ಗ್ಳ್ಯ್ , ಕತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯ ಾಂಗ್ಳ್ಯ್ ಮಹ ಣ್ ಆತುರಯ್ಲ್ನ್ ಬಯ್ಲ್ಯ ಚ್ಯಾ ಕ್ಟಡ್ಲ್ಕ್ ಆಯ್ಲಯ . ಬಯ್ಲ್ಯ ನ್ ತಾಂ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರಚಾಂ ಬಣ್ಯಾಂ ದಕವ್ನ ಗಜಾಲ್ ತಕಾ ವ್ವಸಾಲಿ. ಯೂಸ್ತಫ್ ಸಯ್ಾ ವ್ಸಾ ತ್ ಜಾವ್ನ ಸರ ಪಂದಕ್ ಚಿಡ್ಲ್ಿ ಲೆಯ ಾಂ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರಚಾಂ ನಾಣ್ಯಾಂ ಆತುರಯ್ಲ್ನ್ ಪಳಾಂವ್ಿ ಪಡೊಯ . ಪಳಲೆಾಂಯೂಾ ...? ಹಾಕಾ ಘರ ಜೆಾಂವ್ಿ ಖ್ಯಾಂವ್ಿ ಕಾಾಂಯ್ ನಾ. ತರಿೀ ತಿಾಂ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರ ಚಿಾಂ ನಾಣಾಂ... ತೇಾಂಯಿೀ ಸರನ್ ಮ್ಕಜೆಿ ಾಂ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಖಂಯ್ ರ್ಥವ್ನ ಆಯಿಯ ಾಂ? ಹಾಾಂತುಾಂ ಕತಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಏಕ್ ವಹ ಡ್‍ಚ ಘರ್ಾ ಳ್ ಆಸಾಜೆ. ಆಲಿಬಬನ್ ಖಂಯ್ ರ್ಥವ್ನ ಗ್ಲೀ ವಸ್ತಾ , ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯ ಾಂ ಜಾಾಂವ್ಿ ಪುರೊ. ದಕ್ಟನ್ ತಣ್ಯಾಂ ಆಮ್ಿ ಸರ್, ಹೆಾಂ ಮ್ಕಳ್ ಲೆಯ ಾಂ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರ್ ಮ್ಕಜುಾಂಕ್ ವ್ಚ್ಯರ್ ಲ್ಲಯ ಜಾಾಂವ್ಿ ಪುರೊ. ಆಶೆಾಂ ಕತಾಂ ಪ್ಯರ ಆಲ್ಲೀಚನಾ ತಿಚಾ ಮತಿಕ್ ಝಳ್ಯಿ ಲ್ಲಾ . ಖಂಯ್ ರ್ಥವ್ನ ಇತಯ ಾಂ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರ್ ಹಾಡೆಯ ಾಂ ಹಾಬ? ಕಶೆಾಂ ಹಾಡೆಯ ಾಂಗ್ಳ್ಯ್? ಆಶೆಾಂ ಎಕಾಚ್ಿ ಧ್ಮಾಾ ನ್ ಸಬರ್ ಸವಾಲ್ಟಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಪತಿ ಮುಕಾರ್ ಸಾಾಂಗೊನ್ ಉಸ್ಲಾ ಡಿಯ . ಯೂಸ್ತಫ್ತಚಾ ಬಯ್ಲ್ಯ ಚ ಅವಾಾ ರ್

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಳವ್ನ ತಚ ಮತಿಾಂತ್ ಸಯ್ಾ ಕತಾಂಗ್ಲ ವ್ಚಿತ್ರ ರಿೀತಿಚಿಾಂ ಭೊಗ್ಳ್ಿ ಾಂ ಯಾಂವ್ಿ ಲ್ಟಗ್ಲಯ ಾಂ. ಸರಚ್ಯಾ ಥಳ್ಯಕ್ ಆಾಂಟಾಲೆಯ ಾಂ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರಚಾಂ ನಾಣ್ಯಾಂ ಕಾಡ್‍ಚನ ಹೆಣ್ಯಾಂ ತಣ್ಯಾಂ ಘಾಂವಾಡ ವ್ನ ತಾಂ ಪರಿೀಕಾಿ ಕಚ್ಯಾ ಾರ್ ಪಡೊಯ . ಕತಾಂ... ಕತಾಂ ಜಾಲೆಾಂ ತುಕಾ? ತಶೆಾಂ ಕತಾಂ ಚಿಾಂತುನ್ ರವೊನ್ ಚಿಾಂತಯ್? ತುಾಂ ಸಟ್ಟ ಕನ್ಾ ತಚ್ಯಾ ಘರ ವಚೊನ್ ಗಜಾಲ್ ಕತಾಂ ಮಹ ಳ್ಳಯ ಸಮ್್ ನ್ ಯ. ರಸ್ ಭರ್ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರಚಿಾಂ ನಾಣಾಂ ಮ್ಕಳ್ಯಯ ಾ ಾಂತ್ ತರ್ ತ್ಯ ಆಮ್ಕಿ ವನಿಾಾಂ ವಹ ಡ್‍ಚ ಗೆರ ೀಸ್ಾ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೆಯ ಬರಿಚ್ಿ . ವಚ್ ವಗ್ಲಾ ಾಂ ವಹ ಚ್.. ಘಳ್ಯಯ್ ಕರಿನಾಕಾ ಮಹ ಣ್ ಆತುರಯ್ಲ್ನ್ ಚಡಾ ಡಿಯ . ಯೂಸ್ತಫ್ ತಚಾ ಬಯ್ಲ್ಯ ಚಾಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಲಿ ನ್, ತಾಂ ನಾಣ್ಯಾಂ ಹಾತಾಂತ್ ಧ್ರಿತ್ಾ ಆಲಿಬಬಚ್ಯಾ ಘರ ತವ್ೆ ಾಂ ಧಾಾಂವಾತ್ಾ ಗೆಲ್ಲ. ತಚ್ಯಾ ಘರ ಮುಕಾರ್ ರವೊನ್ ಖಶೆಾವ್ನ ಚ್ 'ಆಲಿಬಬ' ಮಹ ಣ್ ವಹ ಡ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಆಪಯಾಯ ಗೊಯ . ಬಗ್ಳ್ಯ ಭಾಯ್ರ ರವೊನ್ ಆಪಾಿ ಚೊ ಭಾವ್ ಕತಾ ಕ್ ಹಾಬ ಇತ್ಯಯ ವಹ ಡ್‍ಚ ತಳೊ ಪಕ್ನ್ಾ ಮಾಕಾ ಆಪಯಾಾ ಮಹ ಣ್ ಭತರ್ ಆಸ್ಲಯ ಆಲಿಬಬ

ಗಡಭ ಡೊಯ . ತಣ್ಯಾಂ ಯವ್ನ ಬಗ್ಳ್ಯ ಚಿ ಖಿಳ್ ಕಾಡ್‍ಚನ , ಹೊ ಕತಾಂ ಇತಯ ದಿೀಸ್ ಆಮಾಿ ಾ ಘರ ತವ್ೆ ನ್ ಪಾಾಂಯ್ ದವರಿನಾತ್ಯಯ ಗ್ಳ್ರ ಯ್ಿ ಆರ್ಜ ಕತಾಂ ಅನಿರಿೀಕಿ ತ್ ಜಾವುನ್ ಆಯಾಯ ಆನಿ ಕತಾ ಕ್ ಶೆಮ್ಕಾವ್ನ ಆಶೆಾಂ ಬೊಬಟಾಾ ಮಹ ಣ್ ಚಿಾಂತುನ್ ಆಪಾಯ ಾ ಭಾವಾ ಮುಕಾರ್ ಉಭೊ ಜಾಲ್ಲ. ಆಲಿಬಬಕ್ ದಳ ವಾರ್ನಿ ಾ ಪಳಯಿತ್ಾ , ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಯ ಾಂ ತಾಂ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರಚಾಂ ನಾಣ್ಯಾಂ ತಕಾ ದಕಯ್ಾ ವಹ ಡ್‍ಚ ತಳ್ಯಾ ನ್ "ತುಕಾ ಹಿಾಂ ಭಾಾಂಗ್ಳ್ರಚಿಾಂ ನಾಣಾಂ ಖಂಯಕ ರ್ ಮ್ಕಳ್ಳಯ ಾಂ?" ಮಹ ಣ್ ಸವಾಲ್ಟಾಂ ವಯ್ರ ಸವಾಲ್ಟಾಂ ಕರಿಲ್ಟಗೊಯ . ಭಾವಾಚಿಾಂ ಸವಾಲ್ಟಾಂ ಆಯ್ಲಿ ನ್ ಆಲಿಬಬ ಥಟಾಕ್ಯ . ಹಾಾ ಸವಾಲ್ಟಾಂಕ್ ಕತಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಾಂವ್ಿ ಮಹ ಣ್ ತಕಾ ಕಳಯ ಾಂನಾ. ತಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ರ್ಥವ್ನ ಉತರ ಾಂಚ್ ಸ್ತರ್ಟಯ ನಾಾಂತ್. ಮಹ ಜಾಾ ಭಾವಾಕ್ ಹಗಜಾಲ್ ಕಶಿ ಕಳ್ಳಯ ಗ್ಳ್ಯ್? ಹೆಾಂ ಪ್ಯರ ಕಶೆಾಂ ಘಡೆಯ ಾಂಗ್ಳ್ಯ್? ಮಹ ಳ್ಳಯ ಾಂ ಸವಾಲ್ಟಾಂ ಉಗೆಾ ಾಂ ಕರಾಂಕ್ ವತನಾ ತಕಾ ಭಿಯಾನ್ ಕತಾಂ ಉಲಂವಿ ಾಂ ಮಹ ಳಯ ಾಂಚ್ ಕಳ್ಯನಾಸಾಾ ನಾ ಪುತ್ಯಾ ಗ್ಳ್ಬ್ರ ವ್ನ ತಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಚ್ ಪಳಾಂವ್ಿ ಪಡೊಯ . *********

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಹೆತ್

ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದ್ಧರ್

ಆನಿ ಆರ್ಥಾಕ್ ಪ್ರಿಸ್ಟಿ ತಿ

ತಿ ಏಕ್ ಸ್ತಸಜಿ್ ತ್ ವಾ ವಸಾಯ ಹೊಾಂದನ್ ಆಸಿ ಚಿತರ ಮಂದಿರ್. ರ್ಟವ್, ಲ್ಟಾ ಪಾಟ ಪ್, ಕಂಪ್ಯಾ ರ್ರ್, ಮ್ಬಲ್ ಉಪಯ್ಲೀಗ್ ನಾತಯ ಾ ಪಾಟಾಯ ಾ ಸಭಾರ್ ದರ್ಕಾ ರ್ಥವ್ನ ಹಯ್ಲ್ಾಕ್ ನಗರ್ ಪರ ದೇಶ್ ಹಳಯ -ಹಳಯ ಾಂನಿ ''ಚಿತ್ರ ಮಂದ್ಧರ‍್ಚೊಂ'’ ದಬಾರ್ ಜಾವ್ನ ಆಸಯ ಾಂ. ಟೆಾಂಟ್ ಆನಿ ಟ್ಯರಿಾಂಗ್ ಟಾಕೀಸಾಚಾಂ ಕಾಬಾರ್.

ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಖ್ಯಣ್ ಜೆವಾಣ್ ,ಕಾಫ್ರ ಫಳ್ಯರ್ ಪರಿಾಂ, ಆರ್ಜ ಪಿಾಂತುರ್ ''ಚಿತ್ರ ಮಂದ್ಧರ‍್ಕ್'’ ಆಯ್ಲ್ಯ ಾಂ, ಕತಯ ಾಂ ಸಾಹಸ ದರ ಶ್ಾ ,ಪದಾಂ, ತಿರ ಲ್ಯ ರ್, ಹೊರರ್, ಸಸಾ ನ್ಕ , ರೊಮಾಾ ನ್ಕ , ನಾಯಕ್, ನರ್ಟ, ವ್ಲ್ನ್, ಕ್ೀಣ್ ಆನಿ ಪಿಾಂತುರಚಿಾಂ ದರ ಶಾ ಾಂ ಕಸಾಂ ಅಸಾಾ ತ್ ಮಹ ಳ್ಳಯ ಆತುರಯ್ ಹಯ್ಲ್ಾಕ್ ಸ್ತಕಾರ ರ ದಿೀಸಾ ಆಸಾಾ ಲಿ. ಏಕ್ ಮನೀರಂಜನಾಚಾಂ ಸಾಧ್ನ್ ಜಾವ್ನ ಆಸಯ ಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಪೌರಣಕ್, ಆನಿ ಐತಿಹಾಸಕ್, ಹಾಸ್ಾ ಮಿಶಿರ ತ್ ಸಂಸಾರಿಕ್ ಪಿಾಂತುರ್ ಪದಾ ಾರ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ಪಳಾಂವ್ಿ ಮ್ಕಳ್ಯಾ ಲೆಾಂ. ಪಧಾಾ ಾ ವಯ್ರ ದಿಸ್ಲನ್ ಯ್ಲ್ಾಂವಾಿ ಾ ಹಯ್ಲ್ಾಕಾ ದರ ಶಾ ಾಂತ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ಆಮಿಾಂಚ್ ಪಳಾಂವಾಿ ಾ ಪರಿಾಂ ಕಚಿಾ ಚಮತಿ ರಿ ಸಕತ್ ಹಾಾ ''ಚಿತರ ಮಂದ್ಧರ‍್ಕ್'’ ಆಸಾ. ಏಕಾ ಕಾಳ್ಯರ್ ಸನಾವ ರ್ - ಐತರ್ ಯ್ಲ್ತನಾ ಆಪಾಯ ಾ ಕ್ಟಟಾಾ ಈಷ್ಟ ಮಂತರ ಾಂ, ಸಜಾರಾ ಾಂ ಸಾಾಂಗ್ಳ್ತ ಪಿಾಂತುರ್ ಪಳಾಂವ್ಿ ವತನಾ ''ಚಿತರ ಮಂದ್ಧರ್'’ ಭೊರೊನ್ ವೊಮಾಾ ತಲೆಾಂ, ಆರ್ಜ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಟಾ ರಿ

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


''ದರ್ ಆನಿ ಬಿೀಗ್'' ಪಳಾಂವ್ಿ ಮ್ಕಳ್ಯಾ . ''ಚಿತರ ಮಂದ್ಧರ್'’ ಏಕ್ ಮನೀರಂಜನ್ ಕೇಾಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಜಾವಾನ ಸಾಾ ನಾ ತಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಾಂಬೊ ಆಸಾಿ ಾ ಆಾಂಗ್ಲಡ , ಖ್ಯಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಅಶೆಾಂ ಸಯ ಳ್ಳೀಯ್ ಆರ್ಾಕತಚ್ಯಾ ವಾ ವಹಾರ್ ದರ ಷ್ಟಟ ಕ್ ಏಕ್ ಪರ ಧಾನ್ ಪೀಷಕ್ ಜಾವ್ನ ಆಸಾ. ಹಾಾ ದಿಶೆನ್ ಚಿತರ ಮಂದ್ಧರ್ ಉರೊಾಂದಿ ಮಹ ಳಯ ಾಂ ಏಕ್ ಗ್ಳಾಂಡ್ಲ್ಯ್ಲ್ಚಾಂ ಚಿಾಂತಪ್. 1985 ವಸಾಾಚ್ಯ ಸಂದಬಾರ್ ಕನಾಾರ್ಕ್ ರಜಾಾ ಾಂತ್ 1200 ''ಚಿತರ ಮಂದ್ಧರ‍್ೊಂ'’ ಅಸಯ ಾಂ. ತಿಾಂ ಆತಾಂ 630 ಸಂಖ್ಯಾ ಕ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯಾಯ ಾ ಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾಿ ಾಂ ಹಾಾ ದಿಸಾಾಂನಿ ವಾರ್ಚಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಲಿ ಾಂಕ್ ಮ್ಕಳ್ಯಾ . ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಶೆರಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಪಯಾಾಂತ್ 6 ರ್ಥವ್ನ 8 ಸಾಂಗಲ್ ಸಿ ರೀನ್ (ಏಕ್ ಪದಾ ಾಚಿಾಂ) ತಶೆಾಂಚ್ ಆನಿ ತಿೀನ್ ಮಲಿಟ ಫೆಯ ಕ್ಕ ''ಚಿತರ ಮಂದ್ಧರ‍್ೊಂ'’ ಅಪಿಯ ಸವಾ ದಿೀಾಂವ್ನ ಆಸಾತ್. ಕ್ೀಸಟ ಲ್ವುಡ್‍ಚ ಮಹ ಣ್ಯ್ (ಪಾರ ದೇಶಿಕ್ ಕ್ಾಂಕಣ -ತುಳ -ಕ್ಡವ -ಬಾ ರಿ ಇತರ್ ಭಾಶೆಾಂಕ್ ನಾಾಂವಾಡೆಯ ಲೆಾಂ) ಆಮಾಿ ಾ ಪಾರ ದೇಶಿಕ್ ತುಳ ಚಲ್ನಚಿತರ ಾಂಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ಶೆರಾಂತ್ 2016 ಇಸವ ಾಂತ್ ''ಚಾಲ್ಪೀಲ್ಲು'' ಮಹ ಳಯ ಾಂ ಪಿಾಂತುರ್ 504 ದಿೀಸ್ ಪರ ದಶಿಾತ್ ಜಾಲ್ಟಾಂ .ಕನನ ಡ್ಲ್ಾಂತ್ 2007 ಇಸವ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ಚ್ಯಾ ಾ ಸಾಂರ್ರ ಲ್ ಸಾಂಗಲ್ ಸಿ ರೀನ್ (ಏಕ್ ಪಧಾಾ ಾಚಾಂ ಚಿತರ ಮಂದಿರ್) ''ಮೊಂಗ್ರುಮಳೆ'' 225 ದಿೀಸ್

ಪರ ದಶಿಾತ್ ಜಾಲೆಯ ಾಂ, ’’ಮೊಂಗ್ರುಮಳೆ’’ ಅಖ್ಯಾ ಕನಾಾರ್ಕ್ ರಜಾಾ ಾಂತ್ ಪಿಾಂತುರ್ ಮ್ಕಯ ಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಹಾಾ ಜುಲೈ 28 ತರಿೀಕಕ್ 15 ವಸಾಾಾಂ ಸಂಪಾಾ ತ್. ಡ್ಲ್| ರಿಚಡ್‍ಚಾ ಕಾಾ ಸಟ ಲಿನೀ ಹಾಾಂಚ್ಯ ನಿದೇಾರ್ನಾಚ 1993 ಇಸವ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ - ಜೊಾ ೀತಿ ಚಿತರ ಮಂದಿರಾಂತ್ 105 ದಿೀಸಾಚಾಂ ಪರ ದರ್ಾನ್ ಜಾಾಂವ್ನ ''ಬಂಗ್ಳ್ರ್ ಪಟೆಯ ೀರ್'' ಮಹ ಳಯ ಾಂ ಪಿಾಂತುರ ಇತಿಹಾಸಾಾಂತ್ ದಕ್ಯ ರಚ್ಲ್ಲಯ ಆಮಾಿ ಾಂ ಕಳ್ಳತ್ ಆಸಾ. ವ್ಜಯಕ್ಟಮಾರ್ ಕ್ೀಡಿಯಾಲ್ಬಲ್ ಹಾಾಂಚಾಂ ‘’ಒಯಾದರಿ ಅಸಲ್’’ ಪಿಾಂತುರ್ 2011 ಇಸವ ಾಂತ್ 175 ದಿೀಸ್ ಪರ ದಶಿಾತ್ ಜಾಲೆಯ ಾಂ (ಮಂಗ್ಳಯ ರಿ ಕಥೊೀಲಿಕ್ ಕರ ಸಾಾ ಾಂವ್ ಸಮುದಯ್ಲ್ಚಾಂ ಸ್ಲೀದರ್ ಭಾಶೆಚಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂ ತುಳ ಪಿಾಂತುರ್ 150 ದಿೀಸಾಾಂವನಿಾ ಅರ್ಧಕ್ ಪರ ದಶಿಾತ್ ಜಾಲೆಯ ಾಂ. (ಅಸಾಂ ನಹ ಾಂಯ್ ಆಸಾಾ ಾಂ ಆಮ್ಕಿ ಾಂ ಮಾತೃ ಭಾಷ್ಟಚಾಂ ''ಪಾದಿರ ''

ಪಿಾಂತುರ್ ಬರಾ ರಿತಿನ್ ಏಕ್ ಪಧಾಾ ಾಚ್ಯಾ ಚಿತರ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಪರ ದಶಿಾತ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಲ್ಲಕಾಮ್ಗ್ಳ್ಳ್

85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲೆಯ ಾಂ 2005ವಾಾ ವಸಾಾ. ಉಡಪಿ ಜಿಲ್ಟಾ ಾಂತ್ - 4 ರ್ಥಾಂವ್ನ 7 (ಬಾಂದೂರ್ -ಉಡಪಿ-ಕ್ಟಾಂದಪುರ್ಕಾಕಾಳ್) ಏಕಾ ಪದಾ ಾಚಿಾಂ ‘’ಚಿತರ ಮಂದಿರಾಂ’ ಆಸಾತ್. ಮಣಪಾಲ್ 2 ಆನಿ ಕ್ಟಾಂದಪುರ್ ಏಕ್ ಹವಾನಿಯಂತಿರ ತ್ ಚಿತರ ಮಂದಿರ್ ಲ್ಲೀಕಾಚ್ಯ ಸೇವಕ್ ಆಯ್ಲ್ಾ ಾಂ ಜಾಲ್ಟಾಂ. ಅಪಿಯ ನಿಸಾವ ರ್ಾ ಸೇವಾ ದಿೀಾಂವ್ನ ಲ್ಲೀಕಾಮ್ಗ್ಳ್ಳ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಇತಿಹಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಾಂನಿ ಅಮರ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಉರಲಿಯ ಏಕಾ ಪದಾ ಾಚಿ ಚಿತರ ಮಂದಿರಾಂ.

ಪುತ್ತಾ ರ್ -ಮಯೂರ , ಬಿಸರೊೀಡ್‍ಚ ನಕ್ಷತರ ಆನಿ ವ್ನಾಯಕ ,ಪಡಬಿದಿರ -

ಗ್ಳರದೇವ, ಕಾಪು-ಮಹಾವ್ೀರ, ಉಡಪಿ-ಗ್ಲೀತಾಂಜಲಿ, ಕ್ಟಾಂದಪುರ ಪ್ಯಣಾಮಾ ಆನಿ ಗ್ಲೀತಾಂಜಲಿ, ಕಾಕಾಳಜೈಹಿಾಂದ್, ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ ನಗರಾಂತ್ ಪಾಯ ರ್ಟನಂ, ನೂಾ ಚಿತರ , ಸಾಂರ್ರ ಲ್, ಅಮೃತ್, ಕಡಬ -ಜಾನಕ ನ್, ಬರ ಹಾ ವಾರ್ಜೈ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಇತರ್. ನರ್ರಜ ಸ್ತರತಿ ಲ್ , ರರ್ಧಕಾ -ಕಾಕಾಳ ,ಬಾಂದೂರ್ -ಶಂಕರ್ ,ಆನಿ ಪುತ್ತಾ ರ್ಅರಣಾ ಆರ್ಾಕ್ ಪರಿಸಯ ತಕ್ ಹೊಾಂದನ್ ದಿಸಾಕ್ ಚ್ಯರ್ ಖೆಳ್ ದಖವೊಿ ಾ ಉಣೊಾ ಾಂ ಕನ್ಾ ಏಕ್ ದೀನ್ ಪಿಾಂತುರಾಂಚಾಂ ಪರ ದರ್ಾನ ದಿೀಾಂವ್ನ ಆಸಾತ್. ಏಕಾ ಪದಾ ಾಚ್ಯಾ ‘’ಚಿತರ ಮಂದಿರಾಂ’’ಚ ಪಿಾಂತುರಾಂಚ ಖೆಳ್ಯ ವೇಳ್ ಹಾಾ ಪರಿಾಂ ಆಸಾಾ ಲೆ ಸಕಾಳ್ಳಾಂ 10ವೊರಾಂಕ್ ದನಾಾ ರಾಂ 1ವೊರಕ್, ಸಾಾಂಜೆರ್ 4ವೊರಕ್ ಆನಿ ರತಿಚ್ಯಾ 7.30ವೊರಕ್ ಪರ ದಶಿಾತ್ ಜಾತಲಿ . ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿೀಸಾಾಂನಿ ‘’ಚಿತರ ಮಂದಿರ್’’ ಧ್ವ ಾಂಸ್ ಕನ್ಾ ಶಪಿಾಂಗ್ ಮಾಲ್, ವಾಣರ್ಜಾ ಸಂಕೀಣ್ಾ, ಚಡ್ಲ್ವಾತ್ ಕಡೆನ್ ಜಾಲ್ಟಾಂ. ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ‘’ಚಿತರ ಮಂದಿರ್’’ ತಿತ್ಯಯ ವಹ ಡ್‍ಚ ಲ್ಟಬ್ ಹಾಡೆಿ ಾಂ ಉದಾ ಮ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಉರೊಾಂವಾನ . ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ೀವ್ಡ್‍ಚ -19 ಪರಿಸಯ ತಾಂತ್ ಚಿತರ ಮಂದಿರಾಂಕ್ ಮ್ಸ್ತಾ ದಶಿ ಜಾಾಂವ್ನ ಆಸಾತ್. ಸನೆಮಾ ಪೈರಸ,

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಮ್ಕಝಾನ್ ಪ್ಣರ ೈಮ್ ,ನೆಟ್ಪಿಯ ೀಕ್ಕ , ವಬ್ ಸರಿಯಲ್ಕ , ಹೊೀಮ್ ರ್ಯರ್ರ್, ಓರ್ಟರ್ಟ ಪಾಯ ಟಾಾ ಮ್ಾ, ಆನೆಯ ೈನ್ ಆಪ್ಕ , ರ್ಟವ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ‘’ಚಿತರ ಮಂದಿರಾಂಚಿ‘’ ಪರಿಸಯ ತಿ ಪಯ್ಲ್ಯ ಾಂಚಾ ಪರಿಾಂ ನಾ. ಕ್ರೊೀನಾಚೊಾ ಧೊಶಿ ಉಣೊಾ ಾಂ ಜಾಲ್ಟಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಪರತ್ ಲ್ಲೀಕ್ ಚಿತರ ಮಂದಿರಾಂಕ್ ಯ್ಲ್ತಲ್ಲ ಮಹ ಳ್ಳಯ ಏಕ್ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಆಸಾ.

ಕ್ೀವ್ಡ್‍ಚ 19 ವವ್ಾಾಂ ''ಚಿತರ ಮಂದಿರ್''

ಬಂದ್ ಪಡ್‍ಚಲಿಯ ಾಂ, ಆತಾಂ ಪರತ್ ಉಗ್ಲಾ ಜಾಯಿಜೆ ಜಾಲ್ಟಾ ರ್ ಮುಳ್ಯವೊಾ ಸೌಕಯ್ಲೀಾ ಜಾಾಂವಾನ ಸಾಿ ಾ ನಿಗದಿತ್ ವ್ದುಾ ತ್ ಬಿಲ್, ಉದಿ ಚ್ಯಾ ಪಯಾೆ ಾ ಾಂಕ್ ವ್ನಾಯಿತಿ ದಿೀಯಾ ಮಹ ಣ್ ಸಕಾಾರಕ್ ಮನವ್ ದಿಲಿಯ ಆತಾಂ ಸಕಾಾರನ್ ಜಾಗ್ಳ್ಾ ಚ್ಯ ಶುಲ್ಟಿ ಕ್ ಅನಮತಿ ದಿೀಲ್ಟಾ .

ಕನಾಾರ್ಕ್ ಸಕಾಾರ ರ್ಥವ್ನ ''ಚಲ್ನಚಿತ್ರ '' ರಂಗ್ಳ್ಕ್ ಫ್ತವೊ ಜಾಲಿಯ ಸಹಾಯ್ಧ್ನ್ ತಿೀನ್ ಹಜಾರ್ ರಪಯ್ ಮಾತ್ರ . ಏಕ್ ಚಿತರ ಮಂದಿರಕ್ ಹೊಾಂದನ್ ಸಭಾರ್ ಗ್ಳಡ್ಲ್ ಆಾಂಗ್ಲಡ , ವಾಾ ಪಾರ್ ಸಂಸಯ ಆಸಾಾ ತ್, ದಿಸ್ಲಾ ಡ್ಲ್ಾ ಾ

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸವಾಾಾಂನಿ ಜಿಯ್ಲ್ಾಂವಿ ಾಂ ಏಕ್ ''ಚಿತರ ಮಂದಿರ್'' ರ್ಥಾಂವ್ನ ಾಂಚ್. ಹಾಕಾ ಆದಯ್ ಉತಾ ತಿಾ ಜಾಾಂವ್ಿ ಸಯ ಳ್ಳೀಯ್ ಜಾಾಂವ್ನ ಮಾತ್ರ . ಅಸಾಂ ಆಸಾಾ ನಾ ಸಕಾಾರ ರ್ಥಾಂವ್ನ ಆದಿಾಂ ರ್ಥಾಂವ್ನ ಆಸ್ಾಂಲಿಯ ಏಕ್ ಪದಾ ಾಚಿಾಂ ''ಚಿತರ ಮಂದಿರಾಂ'' ಉರಂವ್ಿ ವ್ಶೇಷ್ ಗ್ಳಮಾನ್ ದಿೀಜೆ ಮಹ ಳ್ಳಯ ಮಹ ಜಿ ಏಕ್ ಅಭಿಪಾರ ಯ್.

ಗ್ಳ್ರ ಸಾಚ್ಯ ಆಧಾರಕ್ ಜಾಾಂವ್ನ , ದಿೀಸ್ ಕ್ಯಲಿಚ ಕಾಮ್ಕಲಿ ವಾವುತಾತ್ ಹಾಣಾಂ -ಅನಿೀಶ್ ಕ್ಯ ೀಡ್‍ಚ ಮುದರಂಗಡಿ -----------------------------------------------------------------------------------------

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲ್ಗ್ಳ್ನ ಾಂಚ ಪಾರ ಯ ಜಾಲಿಲ್ ಚಲಿಯ ಯಾಾಂಕ ರೂಪ ರಂಗ ನಾ ಜಾಲ್ಟಾ ರಿ ಸ್ಲಯರಿಕ ಜಮ್ಚ್ಯಾ ಕ ತರ ಸ ಜಾತಾ . "ಕತಯ ತರ ಸ ಜಾತಾ ?" ಹೆಾಂ ತಾಂಕಾ ಜನಾಾ ಘಾಲಿಲೆ ಸಾಾಂಗಚ್ಯಾ ರ್ಕಾಾ ತಿ. ತಾಂತು ಗರಿೀಬ ಘರಣ್ಯ ಆಸಲ್ಟಾ ರಿ ವ್ಚ್ಯಚಾ ನಾಕಾಿ . ಆಜಕಾಲಿ ಸ್ಲಯರಿಕ ಜಮೈತನಾ ಆರೊೀಗಾ , ಶಿಕ್ಷಣ, ಸವ ಭಾವ ...ಇತಾ ದಿ ವ್ಷಯಾಕ ಮಹತವ ದಿೀನಾಾಂತಿ. ಮಹತವ ದಿತಾ ತಿ ರೂಪ ರಂಗ್ಳ್ಕ, ವರದಕಿ ಣೇಕ, ನೌಕರಿಕ. ಕಾಟೆಟ ಆಪುಾ ಲಿ ಯಮುನಾ ರೂಪಾನ ಸ್ತಾಂದರ ನಹ ಯಿಾಂ. ಪಣ ರ್ರಿೀರನ ಘರ್ಟ -ಮುರ್ಟ ಆಸಕ ಲಿ.

ರಂಗ್ಳ್ನ ಜರ ಕಾಳ್ಳ. ಘರಚಿ ಪರಿಸಯ ತಿ ಖ್ಯವುನ ಪಿೀವುನ ಸ್ತಖಿ. ಭರಪ್ಯರ ಖಚೂಾನ ಲ್ಗನ ಕ್ಚಾ ತಸಕ ಾಂ ನಾ ಆಸಕ ಲ್ ದಿಕ್ಯನ , ಪರ ಯತನ ಕ್ನಾಯಿ ಮಾಹ ಲ್ಾ ಡ್ಲ್ಾ ಾಂಕ ತಿಗೆಲ್ ಸ್ಲಯರಿಕ ಜಮ್ಚ್ಯಾ ಕ ಜಾಲಿಲ್ನಾ. ಶಿರಲಿ ಗ್ಳ್ಾಂವಾಾಂತು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಲೇಚೊ ಏಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಬದಲಿ ಜಾವುನ ಆಯ್ಲಯ . ತಗೆಲ್ ಪಂದರ -ವ್ೀಸ ವಷಾ ಸವ್ಾಸ ಜಾಲಿಲೆ. ನೌಕರಿ ನಿಮಿತಾ ತ್ಯ ಚ್ಯರ ಗ್ಳ್ಾಂವ ಫ್ರರಿಲ್ಲ. ತಾ ತಾ ಗ್ಳ್ಾಂವಾಾಂತು ಸಂಸಾರ ಕ್ೀನಾ ತ್ಯ ರಬಿಬ ಲ್ಲ.

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮುಾಂಡಗೊೀಡ ತಲೂಕಾಾ ಾಂತುಲೆ ಆದಿವಾಸ ವಸಾ ಾಂತು ತಿೀನ ವಷಾ ಸತತ ತಣ್ಯ ಮಾಸಾ ರಿಕ ಕಲಿಯ . ತ್ಯ ಗ್ಳ್ಾಂವ ಮಹ ಳ್ಯಾ ರಿ ಪ್ಯರ ರನ. ವೊಚ್ಯಾ ಕ ಯ್ಲ್ವಚ್ಯಾ ಕ ವಾಹನಾಾಂಚಿ ಸ್ತವ್ಧಾ ನಾ. ಗ್ಳ್ಾಂವಾಾಂತು ಬರಾಂ ಏಕ ದುಕಾನ ನಾ. ದವಾಖ್ಯನ ನಾ. ಶಿಕಿ ಲ್ ವಾಚಿಲೆ ಲ್ಲೀಕ ಅಗ್ಲದ ಕಮಿಾ . ಅಶಿಕಿ ತ ಚಡ ಆಸಕ ಲೆ. ಪಾವಾಕ ಡಿಾಂತುಲಿ ಹಾಲ್ ಸೂಣ್ಯ ದಿಲ್ಟಾ ರಿ ನಾಕಾಿ .ಪಾವುಕ ಪಡಚ್ಯಾ ಕ ಸ್ತರ ಜಾಲ್ಟಯ ಾ ರಿ ಆಟಾಟ ರ್ ದಿಸ ಜಿರಿ ಜಿರಿ ಪಡತ ಉತಾಸಲ್ಲ. ಘರಾಂತು ಕಾಾಂಬಳ್ಳ ಪಾಾಂಗೂನಾ ಬೊಸಿ ಪಡಾ ಸಲೆಾಂ. ಲ್ಲೀಕ ಟಾಯ್ ಫ್ತಯಾಡ ನ , ಮಲೇರಿಯಾನ ಮತಾಸಲೆ. ಜಾಲ್ಟಾ ರಿ ಅಾಂಧ್ ರ್ರ ದಧ ೀನ ಭೂತ ಬಧಾ ಮ್ಹ ೀರ್ ದೇವಾಕ ಹಕಾ ಸಾಾಂಗತ ಉತಾಸಲೆ. ಮುಾಂಡಗೊೀಡ ದಿಕಾನ ಆಸಾ ನಾ ತಗೆಲಿ ಬಯಯ ತಪ ಆಯಿಲ್ ನೆವಾನಾನ ಅಾಂತಲಿಾ. ಗ್ಳ್ಾಂವಾಾಂತು ಡ್ಲ್ಕಟ ರ ನಾಸಲೆ. ಗ್ಳ್ಾಂವರ್ಟ ಔಷಧ್ ಕಲೆಯ ಾಂ. ತಾಂ ಕಾಮಾ ಪಡಿಲ್ಟನ . ಸರಿಯಸ್ ಜಾಲಿಲ್ ತನಾನ ರ್ಹರಾಂತು

ಘೇವುನ ವೊಚ್ಯಾ ಕ ವಾಹನ ಮ್ಕಳ್ಳಲ್ಟನ . ಹಿಗೆಲ್ಟಾ ವರಿ ತಾ ಗ್ಳ್ಾಂವಾಾಂತುಲೆ ಆನಿಕ ಪಾಾಂಚ-ಸ ಲ್ಲೀಕಾಾಂಕ ಅಸಕ ಾಂಚಿ ಮರ ತುಾ ಆಯಿಲ್ಲ. ತನಾನ ಸರಕಾರಿ ಅರ್ಧಕಾರಿ ಜಾಗ್ಲ ಜಾಲೆಯ . ಜಿಲ್ಟಯ ಆಸಾ ತರ ೀಾಂತುಲ್ಟಾ ನ ಆರೊೀಗ್ಳ್ಾ ರ್ಧಕಾರಿ ಆಯ್ಲಯ . ಮಲೇರಿಯಾ ಲ್ಟಗಣ ಜಾಲ್ಟಾ ಮ್ಹ ೀರ್ ತಣ್ಯ ಖಬರ ದಿಲಿಯ . ಪಣ ಮ್ಕಡಿಕಲ್ ಸಾಟ ಫ ಥಯಿಾಂ ರಬಚ್ಯಾ ಕ ತಯಾರನಾಸಲೆ. ಲ್ಗನ ಜಾವುನ 3-4 ವಷಾ ಜಾಲಿಲಿ ತಿಕ ಮಾಸಾ ರಕ ಚಡೂಾಾಂ ಜಾಲಿಲ್ಟನ ಸಲೆಾಂ. ಆತಾ ಾಂ ಬಯಯ ಅಾಂತಲಿಾ. ತ್ಯ ದು:ಖಿ ಜಾಲಿಯ ಲ್ಲ. ದು:ಖ ವ್ಸ್ಲೀರಚ್ಯಾ ಕ ಶಲೆಾಂತುಲ್ ಚಡೂಾವಾಾಂಕ ತ್ಯ ಮಾಯನ ಮಮತೇನ ಪಳೈತಸಲ್ಲ. ಅತಾ ಾಂತ ಆಸಕಾೀನ ತಾಂಕಾ ಶಿಕೈತಸಲ್ಲ. ದುಸರ ಲ್ಗ್ಳ್ನ ಾಂಚೊ ವ್ಚ್ಯರ ತಣ್ಯ ಕಲಿಲ್ನಾ. ಅಸಕ ಾಂ ಆಸಾ ನಾ ತಕಾಿ ಶಿರಲಿ ಗ್ಳ್ಾಂವಾಾಂತು ಟಾರ ನಕ ಫರ ಜಾಲೆಯ ಾಂ.

-ಪ್ದಾ ನಾಭ ನಾಯಕ (m) 9969267656 (continue) -----------------------------------------------------------------------------------

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ಯ್ಜಣ ಕಿತೆೊಂ ಘೆವ್ರ್ ಆಯೊಲ ಯ್ಜ ಸಂಸರ‍್ಕ್, ಫಕತ್ ದೆವಾನ್ ದ್ಧಲಲ ಉಸಾ ಸ

ತವಳ್ ತುಕಾ ನಾೊಂವ್ರ ನಾತೆಲ ಲ ೊಂ... ಸೊಂಡುನ್ ಕಿತೆೊಂ ವತಲಯ್ಜ ಸಂಸರ‍್ೊಂತ್ ಫಕತ್ ತುಜೊಂ ನಾೊಂವ್ರ ದೆವಾನ್ ದ್ಧಲಲ ಉಸಾ ಸ ಯ್ಕೀ ತುಕಾ ಸೊಂಗ್ತ್ ದ್ಧೊಂವ್ಚಚ ನಾ... ಜಿೀವನ್ ಏಕ್ ಪ್ಯ್ಜಣ .... ಉಸಾ ಸ ಅನಿ ನಾೊಂವಾ ಮದೆಲ ೊಂ ... ಪ್ರ ಯತ್್ ಅಸೊಂದ್ಧ ತೆೊಂ ಪ್ಯ್ಜಣ ರಂಗ್ಳ್ ಜಾೊಂವಾಚ ಾ ಕ್... _ ಪ್ತೊಂತಾಮ್ ತಾಕಡೆ ------------------------------------------------------------------------------------

ಜಿವತ್ ಜಿವತ್ ರ ಮನಾಶ ಾ , ದಾಕ ಸಕೆಾೊಂ ಥೊಡೆ ಗೊೀಡ್, ಥೊಡೆ ಅೊಂಬೊಟ್

ಆಪಾಣ ಯ್್ ಯ್ಜ ತರ್ ಉಡಿ ಮಾರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಜ

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುೊಂ ರ ಮನಾಶ ಾ ಕಲ್ಟಾ ಸಕಾ ಗೊೀಡ್ ದಾಕಾಾ ೊಂಕ್ ಗಳ್ವ್ರ್ ಲ್ಟಳ್ ಹ್ವತಾಕ್ ಮೆಳ್್ ೊಂತ್ ತರ್ ಧೊಂವಾನಾಕಾ ಪೀಳ್್ ಗೊೀಡ್, ಕಡು, ತಿಕೆಶ ೊಂ, ಅೊಂಬ್ಶ ೊಂ ಜಿವತಾೊಂತ್ ತೆೊಂ ಸದಾೊಂಚೊಂ ಸಲಾ ಣ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಜಿೀಕ್ ಯ್ಕತಾ ಸಸುನ್ ರ‍್ವ್ರ ತುೊಂ ಮಾತೆಸ ೊಂ -ಪ್ರ ಮೀಳ್ ಫ್ಲಲ ವಯ್ ರೊಂಜಾಳ್. ------------------------------------------------------------------------------------

ರಂಗ್...ಗೊೀ.. ಹೀಲ್ಚೊ ರಂಗ್ ಗೊೀ... ನವ್ರ ರ‍್ತಿರ ಚಿೊಂ ಉಡಾಿ ಣೊಂ...

_ಮಾತೆಸ ೊಂ ಉಗ್ಾ ಸಕ್ ಹ್ವಡ್ ಗೊೀ.. ಹ್ವತಿೊಂ ಧರಿ ಪ್ತಚರಂರ್ಗೀ ಮತಿೊಂ ಭರಿೀ ತುೊಂ.. ರಂರ್ಗೀ ಹೀಲ್ ಹೀಲ್ ಖೆಳ್ಾ ೊಂ ಸಂರ್ಗೊಂ ಮೊಗ್ ಜಿಕಲ ಜಿತೊಲ ವರ್ಗೊಂ _ಮಾತೆಸ ೊಂ ಉಗ್ಾ ಸಕ್ ಹ್ವಡ್ ಗೊೀ.. ಹೀಲ್ ಹೀಲ್ ರಂಗ್ ಸರಯ್ಿ ನಾ 92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೀಲ್ ಜೀಲ್ ಮನಿೊಂ ಆರ‍್ಯ್ಿ ನಾ ನವ್ರ ರ‍್ತಿೊಂ ಧಡಾಿ ಣೊಂ ಕಾಳ್್ ೊಂತ್ ಮಾತ್ ಹೊಂ ಉಡಾಿ ಣೊಂ _ಮಾತೆಸ ಉಗ್ಾ ಸಕ್ ಹ್ವಡ್ ಗೊೀ.. ಡಕ್ ಡಕ್... ಥಕ್ ಥಕ್ ಬೊಡಿಯ್ೊಂನಿ ನಾಚ್ ಗೊೀ... ಕಾಳ್್ ೊಂತ್ ಬಸ ಗೊೀ _ಪಂಚು ಬಂಟಾ ಳ್ ------------------------------------------------------------------------------------

ರಂಗ್ ನಿೀಳ್ ಗಗನಾರ್ ಸಭ್ತಿ ಯ್ಜ ತುೊಂ ಸತ್ ರಂಗ್ಚೊ ಮೊಳ್ಾ ಧೊಣು... ಪಾವಾಸ ಳ್ ದ್ಧಸೊಂನಿ ಆಸ್ಟಿ ತ್ಾ ತುಜಿ, ದೆಕುೊಂಕ್ ತುಕಾ ಆತುರ‍್ಯ್ಜ ಮೆ ಜಿ. ಥೊಡಾಾ ಚ್ ವಳ್ನ್ ತುೊಂ ನಪಂಯ್ಜಚ ಕಶ್ಹೊಂ? ಸತ್ ವೇಸ ತುಜ ಮೆಜು ಕಶ್ಹೊಂ? 93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಇತೆಲ ವಣ್ಾ ತುಕಾ ವಾವಯ್ಿ ಯ್ಜ ಕಶ್ಹೊಂ? ಲ್ಟರ್ಗೊಂ ಯೇವ್ರ್ ತುಜಾಾ ಆಪ್ಡೆಚ ೊಂ ಪ್ತಶ್ಹೊಂ. ವರ್ಷಾ ಋತುಕ್ ಆೊಂವಾ ವ್ರ್ ಆಸ ಘೆುನ್ ತುಜ ಸತ್ ಯ್ಕೀ ರಂಗ್ ಮೆಳ್ಳೊಂಕ್ ತುೊಂ ಯ್ಕ ಪಾವಾಸ ಧೊಣು.

_ರೇಖಾ ಸ್ಟಕೆಾ ೀರ‍್, ಬಾಹೆರ ೀಯ್ಜ್

-----------------------------------------------------------------------------------------

ವ್ಚಡಾಿ ೊಂತ್.... ಆಮಾಚ ಾ ವ್ಚಡಾಿ ೊಂತ್ ಫುಲ್ಟಾ ೊಂ ಮೆ ಣಿ ಯ್ಜ! ತೊಟ ಮಾಲ್ಕ್

ಪುರೊ ಜಾಲ್ಟೊಂ... ಸದಾೊಂ ಪ್ಳೆವ್ರ್ ಆಮಚ ೊಂ ಸಭ್ತಯ್ಜ! ವಾಯ್ಾಕ್ ಹ್ವೊಂವೊಂ ಗ್ಳಟನ್ ಸೊಂಗ್ಲ ೊಂ... "ವೊಂಗ್ಳನ್ ಮಾೆ ಕಾ

ಥಂಯಸ ರ್ ಪಾವಯ್ಜ"! ತಾಚಾಯ್ಜ ವ್ಚಡಾಿ ೊಂತ್ 94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸದಾೊಂ ಫುಲನ್... ಹ್ವಲನ್ ಧಲನ್ ದ್ಧತಾ ಸಭ್ತಯ್ಜ.

_ ಸಲೀಮ, ಮಯ್ಪ್ದು.

------------------------------------------------------------------------------------------

ತುೊಂ ತೊಂಚ್ ಮಣೊನ್ ಮೊಗ್ಚ ಘಾಯ್ಜ ಯ್ಕತಾೊಂ ಸುಕನ್ ಕಾಳ್್ ೊಂತೆಲ ೊಂ ಯ್ದ್ ಯ್ಕತಾೊಂ ಮಾಜಾ ನ್ ದೊಳ್ಾ ೊಂ ಹುಜಿರ್ ಉಬ್ೊಂ ಕಣ್ ಜಾಯೊ ಮಾಳುನ್ ಮನ್ ಮೆ ಜೊಂ ಫಟಯ್ಿ ಮಾಕಾಚ್ ತೆೊಂ ತುೊಂಚ್ ತುೊಂಚ್ ಮಣೊನ್. ಮೊಳ್ಾ ಕುಶೊಂ ರ‍್ವಲ ೊಂಯ್ಜ ತುೊಂ ಕೇಸ ಪಾಟಿರ್ ಸಡುನ್ ದ್ಧಗಂತಾಚರ್ ತುಜಾ ಕೆಸೊಂ ಕಾಳ್ಾ ಣ್

ಮಾೊಂಡಿಲ ಕಾಳ್ಳೊಂ ಮೊಡಾೊಂ ಜಾುನ್ ಎಕಾ ಮೊಗ್ ದ್ಧಶಾ ಕ್ ತುಜಾ ರ‍್ವ್ಚಲ ೊಂ ಹ್ವೊಂವ್ರ ರ‍್ಕನ್ ದೊಳ್ಾ ೊಂ ಪುಡೆೊಂಚ್ ನಪಂಯ್ಜಚ ಜಾಲ್ೊಂಯ್ಜ ಜಶ್ಹೊಂ ಎಕ್ ಸಪ್ಣ್. ಅೊಂಗ್ಣ ೊಂತ್ ಜಾಯೊ ಪುಲ್ಟಿ ೊಂ ಉಗ್ಾ ಸ ತುಜ ಯ್ಕತಾ ತುಜಾ ಕೆಸೊಂ ರ‍್ಶೊಂತ್ ಮೆ ಜೊಂ ಸಪ್ಣ್ ಪುರುನ್ ವತಾ ಜಾಯೊ ಕೇಸರ್ ಚೊಯ್ಿ ೊಂ ಅಪ್ರರ ಪ್ ಮನ್ ಮೆ ಜೊಂ ಫಟಯ್ಿ ಮಾಕಾಚ್

ತೆೊಂ ತುೊಂಚ್ ತುೊಂಚ್ ಮಣೊನ್. --ಜಸ್ಟಸ ಪ್ತೊಂಟೀ.

95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೊೀಗ್ ಎಕ್ ಸರ‍್ಾ ಚಿ ಬೊತ್ಲ ಮಜಾ ಮೊಗ್ರ್ ಪ್ಡಿಲ ಹ್ವೊಂವ ನೆಗ್ರಲ ೊಂ

ತಿಣ ಆತಾ ಹತಾಿ ಾ ಕೆಲ್... ಚುಚುಾಲಾೊಂ... ಅನೆಾ ಕ್ ಸರ‍್ಾ ಚಿ ಬೊೀತ್ಲ ಮಜಾ ಮೊಗ್ರ್ ಪ್ಡಿಲ ಒಪಲ ೊಂ...

ಆಮೆಚ ೊಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ೊಂ. ಅತಾೊಂ... ದಾಕೆಿ ರ‍್ ಮಖಾೊಂತ್ರ ಡಾಯಾ ಸಾ ನೊಟಿಸ ದಾಡಾಲ ೊಂ... ಮೊಗ್ಕ್

ಪಾತೆಾ ೊಂವ್ರಿ ಚ್ ನಜ...

_ನವೀನ್ ಪ್ತರೇರ‍್, ಸುರತಿ ಲ್‍.

------------------------------------------------------------------------------------------

ಚಂದೆರ ಮಾನ್ ಶಕಯ್ಕಲ್ಲ ೊಂ ಮಾಕಾ.... ಲ್ಪನ್ ರ‍್ವ್ಚೊಂಕ್ ಚಂದೆರ ಮಾನ್ ಶಕಯ್ಕಲ್ಲ ೊಂ ಮಾೆ ಕಾ... ಸಪ್ಣ್ ರಂಗಂವ್ರಿ ಚಂದೆರ ಮಾನ್ ನಿಮಾಲ್ಲ ೊಂ ಮಾೆ ಕಾ... 96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗೊಪಾೊಂತ್ ಧೊಂವ್ಚೊಂಕ್ ಚಂದೆರ ಮಾನ್ ನಾಡಾಯ್ಕಲ್ಲ ೊಂ ಮಾೆ ಕಾ... ಒಪುನ್ ದ್ಧೀೊಂವ್ರಿ ಚಂದೆರ ಮಾನ್ ಸೊಂಗ್ ಲ್ಲ ೊಂ ಮಾೆ ಕಾ... ಚಪುನ್ ದ್ಧೀೊಂವ್ರಿ

ಚಂದೆರ ಮಾನ್ ಭುಲಯ್ಕಲ್ಲ ೊಂ ಮಾೆ ಕಾ... ಲ್ೊಂವ್ಚನ್ ಘೆೊಂವ್ರಿ ಚಂದೆರ ಮಾನ್ ಹಬೊಾಸಯ್ಕಲ್ಲ ೊಂ ಮಾೆ ಕಾ... ಮಾಪುನ್ ದ್ಧೀೊಂವ್ರಿ ಚಂದೆರ ಮಾನ್ ಶಕಂವ್ರಿ ನಾತ್ ಲ್ಲ ೊಂ ಮಾೆ ಕಾ... ಆತಾೊಂ ಆಮಾಸ ಮಾೆ ಕಾ ಹೆಡಾವ್ರ್ ಆಸ... —-ಕಿರ ಸಾ ಫರ್ ರೊೀಶನ್ ಲೀಬೊ, ಬಾಹೆರ ೀಯ್ಜ್ ------------------------------------------------------------------------------------------

ಮೊೀಗ್ ಮೆ ಳ್ಾ ರ್ ಕಿತೆೊಂ? ಗಭ್ತಾೊಂತ್ ಆಪಾಲ ಾ

ಬಾಳ್ಕ್

ವಾೆ ವಯ್ಕಲ್ಟಾ ಆವಯ್ಜ ಲ್ಟರ್ಗೊಂ ವಚಾರ್ ಕಳ್ತ್ ಮೊೀಗ್ ಕಸ ಉದೆಲ

ಫುಲ್ಟೊಂ ಭಂವಾರಿೊಂ ಭಂವಾಚ ಾ ಭರ ಮರ‍್ಲ್ಟರ್ಗೊಂ ವಚಾರ್ ಕಳ್ತ್ ಮೊೀಗ್ ಕಸ ಉದೆಲ 97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾವಾಸ ಥೊಂಬಾಾ ಕ್ ರ‍್ಕನ್ ರ‍್ವಲ ಲ್ಟಾ ಭುಮಕ್ ವಚಾರ್ ಕಳ್ತ್ ಮೊೀಗ್ ಕಸ ಉದೆಲ ಸುಯ್ಾಚಾ ಕಿಣಾೊಂಕ್ ರ‍್ಕನ್ ರ‍್ವಾಲ ಾ ಸಳ್ಿ ಕ್ ವಚಾರ್ ಕಳ್ತ್ ಮೊೀಗ್ ಕಸ ಉದೆಲ ರುಕಾರ್ ಫುಲ್ಟಚ ಾ ಫುಲ್ಟೊಂಕ್ ರ‍್ಕನ್ ರ‍್ವಾಲ ಾ ಕಗ್ಳಳೆ ಲ್ಟರ್ಗೊಂ ವಚಾರ್ ಕಳ್ತ್ ಮೊೀಗ್ ಕಸ ಉದೆಲ ವಣುಾೊಂಕ್ ಜಾಯ್್ ತಾಲ ಾ ನಿಬಾೊಂ ನಾತ್ ಲ್ಟಾ ಮೊಗ್ ಲ್ಟರ್ಗೊಂ ವಚಾರ್ ಕಳ್ತ್ ಮೊೀಗ್ ಕಸ ಉದೆಲ -ಅಸುೊಂತಾ ಡಿಸೀಜಾ, ಬಜಾಲ್‍ ------------------------------------------------------------------------------------

ಮಾೆ ಕಾ ತುಕಾ ಕಿತೆೊಂ ಜಾಯ್ಜ? - ಟನಿ ಮೆೊಂಡ್ಯನಾಸ , ನಿಡ್ಯಾ ೀಡಿ (ದುಬಾಯ್ಜ) ಬಾಳ್ಶ ಾ ಪಾಳ್ಣ ಾ ಥವ್ರ್ ತೆೊಂ ರಡೆಣ ೊಂ ಧೊಂವಾಿ , ಧೊಂಪಾಿ ಪ್ಯ್ಾೊಂತ್ ಪೆಟೆ ಧೊಂಕೆಣ ೊಂ ಹ್ವೊಂವೊಂ ತುೊಂವೊಂ ಕಿತೆಲ ೊಂ ಜಡೆಲ ೊಂ?

ಹ್ವೊಂವೊಂ ತುೊಂವೊಂ ಕಿತೆಲ ೊಂ ಮೊಡೆಲ ೊಂ? ಹ್ವೊಂವೊಂ ತುೊಂವೊಂ ಕಿತೆಲ ೊಂ ಪುೊಂಜಾಯ್ಕಲ ೊಂ? ಹ್ವೊಂವೊಂ ತುೊಂವೊಂ ಕಿತೆಲ ೊಂ ಸಜಯ್ಕಲ ೊಂ? 98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹ್ವೊಂವೊಂ ತುೊಂವೊಂ ಕಣಚೊಂ ಪಕಲ್ಾೊಂ? ಹ್ವೊಂವೊಂ ತುೊಂವೊಂ ಕಣಚೊಂ ಬೊಕಲ್ಾೊಂ? ಆಖೆರ ೀಕ್... ಹ್ವಯ್ಜ ದೆವಾ ಆಮಾಚ ಾ ಗತಿ...! ಹೆೊಂ ಪ್ರರ‍್ ರಿತೆೊಂ ರಿತೆೊಂ, ವೆ ಯ್ಜ, ಪುಣ್ ಕಿತೆೊಂ? ಕಣೊಂಯ್ಜ ಧಯ್ರ ನ್ ವಲ್ೊಂ? ಕಣಯ್ಕಿ ಸಗ್ಾಕ್ ವರುೊಂಕ್ ಜಾಲ್ೊಂ? ಕಾಳ್್ ಉಡಾಿ ಣೊಂ ಸಂಪಾಿ ನಾ ನಿಮಾಣೊ ಉಸಾ ಸ ಕಾೊಂಪಾಿ ನಾ ಮನಾಶ , ನಾ ಕಿತೆೊಂಚ್ ಇಡೆೊಂ, ಮನಿಸ ಜಾತಾ ಫಕತ್ “ಮೊಡೆೊಂ” ಹ್ವತ್ಪಾೊಂಯ್ಜ ಉದಾರ ಉರ‍್ಿ ತ್ ಘಾಣಚ ಾ ಪ್ಯ್ಕಲ ೊಂ ಮೊಡೆೊಂ ಪುರ‍್ಿ ತ್. ಆವಯ್ಜಸ ಗೇ... ಮೆ ಜಾಾ !! ಮೆಲ್ಟಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಫಕತ್ ಉರ‍್ಿ , ಬರ‍್ಾ ಗ್ಳಣೊಂ ಉತಾರ ೊಂಚೊ ಸಾ ದ್ ಬರ‍್ಾ ಕತುಾಬ್ ಕನಾಾ ಾೊಂಚೊ ನಾದ್ ಸವಾಾೊಂಚಾಾ ಮೆಚಾ ಣಚೊ ಸದ್. ಮನಾಶ ಾ ನ್ ಹೆೊಂ ಚಿೊಂತುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಜ

ನಾೊಂವ್ರ ಸಡುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಜ ಮನಾಶ ಾ ನ್ ಹೆೊಂ ವಳುಿ ೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಜ ರಿೀಣ್ ಋಣ್ ಭರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಜ ಮನಾಶ ಾ ಕ್ ಪುರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಜ ಯ್ದ್ ಸಸಣ ಕ್ ಉರುೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಜ.

******************************************************************************** 99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


M JESSY DSOUZA

Tamarind paste as required 4 - 6 fresh bay leaves

PORK SORPOTEL | DUKRACHI

Cloves & Cinnamon ground

KALIZ ANKITI | RAKTI

powder Salt to taste.

Mangalore Special.

Vinegar as required 4 pkts dry pork blood

METHOD: ▪︎Clean the intestine with salt & 3 4 fresh bay leaves very well. If required use a wooden skewer to INGREDIENTS:

turn the intenstine inside out &

wash well. 2 kg pork offal {kidney, liver,

▪︎Wash liver, heart & other parts

intestine, heart, tongue etc}

very well.

5 Tbsp bafat powder or as required 8 large onions chopped into cubes

8 green chillies 5 pod peeled & sliced garlic 4" ginger chopped 100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


▪︎Take big vessel with little water & boil all cleaned parts for 5 - 8 mins. Cool & cut into small pieces. ▪︎Discard boiled water or use little if

required while cooking. ▪︎ Add bafat powder, bay leaves, tamarind paste & salt to taste to cut pieces, mix very well. Keep aside for 30 mins. ▪︎Cover & cook for one steam. Now add ginger, garlic, green chilli & cook until half done. pork blood & cook till done. Keep ▪︎Add onion, cloves & cinnamon

stirring in intervals until its semi

powder. Add little vinegar, washed

dry. Check on salt & adjust accordingly. Take it off.

101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


▪︎Serve with Sanna or Pav.

Recipe Credit to:

▪︎Sorpotel is much tastier when its

My dear SIL Lilly Dsouza

gets older, after 3 - 4 days.

Delicious Kane

1) 6 nos kane fish, preferably big size cut into 2 pieces (head and tail)

(Ladyfish) curry

Ingredients:

2) 1 cup full grated coconut 3) 4-5 pcs kashmiri chillies

102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


4) 1 tsp black pepper corns

15) 2 tbsp cooking oil Recipe: - Clean Lady (kane) fish and drain the water well - In a frying pan, add 1 tsp oil and fry kashmir chillies, coriander seeds, cumin seeds, mustard seeds, methi

5) 1 tbsp coriander seeds

seeds and black pepper seeds. Fry for a minute and keep aside to cool

6) 1 tsp cumin seeds

- Fry grated coconut with 1/4 tsp turmeric powder and keep aside to

7) 1 tsp mustard seeds

cool

8) ¼ tsp methi (fenugreek) seeds 9) 2 medium onions, finely sliced

12) 2 tsp tamarind pulp (adjust as

14) Salt to taste

- In a mixer grinder, add all above fried ingredients, fried onion garlic,

and grind to a fine paste.

11) 1/4 tsp turmeric powder

13) 1 sprig curry leaves

and 2 garlic cloves

fried coconut and tamarind pulp

10) 2 cloves garlic crushed

per taste)

- Shallow fry one medium onion

- In a wide open kadai, heat 2 tbsp oil - Once oil is hot, add one onion

and curry leaves and fry until onion is half brown

103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- Reduce the flame and add masala

boil again on medium flame

paste. Stir well and fry for 5 mins on very low flame

Switch off the flame and serve with boiled rice

- Add salt and mix well - Add water to the masala paste as per the consistency of curry - Take a full boil of curry on medium flame - Add fish, mix well and take full

-MKCA---------------------------------------------------------------------------------

MKCA, USA picnic was held on 7-31-2021 at Bussee Woods, Rolling Medows. Due to Delta Variance scare the crowd was very small 104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Random Reflections on a Soap Tips for Spiritual Growth

Introduction Even a small thing like soap can teach us many things. Soap is something ordinary and commonly used in daily life without much thought to it. It is used for washing, cleaning and bathing. Its use has increased manifold due to frequent handwashing recommended during the pandemic.

When a used soap becomes small and difficult to hold in hand, it is usually thrown away by many people. But I for one, try to fix it to a cake of new soap so that it is not wasted. It does not easily get moulded to the new soap. Both pieces need to be fairly soft being moistened with water and after several attempts they get glued to each other, and become inseparable. Then we can use the two pieces put together as one soap until it becomes small and is moulded to a new or bigger piece again. Avoiding a Culture of Waste The first thing that we learn from this is to avoid the culture of waste or throw away culture which Pope Francis often talks about. It is not a sign of miserliness but of not wasting or throwing away what can still be used. So many things are wasted or thrown away by people, especially in affluent societies: food,

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


water, clothes, shoes, paper, pens etc. etc., while millions of poor people are deprived of even basic necessities of life. In his Encyclical, Laudato Si on Integral Ecology, Pope Francis says that “approximately a third of all food produced is discarded and whenever food is thrown out it is as if it were stolen from the table of the poor.” (L.S.50) Pope Francis appeals for a real change in life style such as “avoiding the use of plastic and paper, reducing water consumption, separating refuse, cooking only what can reasonably be consumed, showing care for other living beings, using public transport or carpooling, planting trees, turning off unnecessary lights, or any number of other practices.” (L.S.211) Union of God and soul in Prayer: The Cure´ of Ars, St. John Mary Vianney, used the example of wax to explain the effect of prayer. From his own experience, Vianney, the Patron of Priests wrote: “Prayer is nothing else than union with God. When the heart is pure and united with God it is consoled and filled with sweetness; it is dazzled by a marvellous light. In this intimate

union God and the soul are like two pieces of wax moulded into one; they cannot any more be separated. It is a very wonderful thing, this union of God with this insignificant creature, a happiness passing all understanding.” Similarly, two pieces of soap when moistened with water (only wet soaps can be moulded together) and once properly joined are inseparable. This example also explains our union with God. A holy person who is united with God in prayer remains constantly in touch with him. The bond of intimacy only grows and they become inseparable. Two pieces of wax are moulded together with the application of heat. Two pieces of soap are moulded together with the use of water or moisture. God and soul are united in an inseparable bond by the grace of God and human cooperation. Need of Purification and Cleansing Soap has the quality of cleansing. Therefore, we use soap to wash hands, clothes or to bathe. The second lesson we learn from the soap is that in our spiritual life we

106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


need constant purification from sin. God’s forgiving grace cleanses and purifies us and reconciles us with him. Fidelity or faithfulness is essential to remain closely united with God. Regular washing away of sins brings us closer to God and we experience his love, compassion and mercy. Abiding in Jesus A small or thin slice of soap in itself would not be of much use, and difficult to use. Whereas if it is moulded to a bigger piece it can be used until it is fully finished. So also, in our spiritual life we should have the humility to work with others who are more efficient, more capable, more experienced or more advanced in holiness than ourselves. Such cooperation can bring more results than trying to work on our own. We learn from Spiritual Directors or Saintly people. Jesus uses the parable of Vine and the branches to help us understand the need to remain in him in order to bear fruit. “I am the Vine, you are the branches; whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing” (Jn. 15:5). The third lesson

that we learn from the soap is that we need to be humble and remain united with holier and saintly people but above all with Jesus. Only then can we bear spiritual fruits, fruits in abundance, and fruits that last. Humility and Meekness Two dry and hard cakes of soap cannot be moulded together. They both need to be made a bit soft being moistened with water. Similarly, our relationship with God. God is always gentle and meek as Jesus has revealed him in himself: “Take my yoke upon you and learn from me for I am gentle and lowly in heart” (Mt.11:29). The next lesson we learn is that only a person who is meek, gentle and humble will be able to be truly united with God. A proud and haughty person cannot enjoy that intimacy and union with God. Humility is the hallmark of a saint or holy person. St. Peter exhorts us to put on humility: “Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for God opposes the proud but gives grace to the humble” (1 Pet.5:5). Perseverance and Patience In our attempt to mould two pieces of soap together, we need patience.

107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


We will not succeed in the first attempt. The two pieces will fall apart a few times, even many times, but eventually will be so joined or moulded together that they will be inseparable thereafter. Another lesson we learn from the soap, therefore, is that perseverance and patience are required in our attempt to experience intimacy and communion with God. It does not happen overnight. Long hours of prayer over many years may be required before we are able to experience such intimacy or union with God. Regular, daily and faithful prayer, spending quality time will bear fruit. Pope Francis tells us in his Apostolic Exhortation Gaudete et Exsultate that perseverance, patience and meekness are signs of holiness. (cf. G.E. 112 - 121) Sacrifice and Emptying Oneself Again, if you put two big pieces of soap and try to mould them together you will not succeed. One has to be small, thin slice already used and reduced in size. The lesson is: We need to become small, humble, be ready to suffer, sacrifice, and give ourselves up for others in order to come closer to God. The

bigger piece represents God and the smaller, thinner one represents human being. After using this two-in-one soap for few or ore days you will notice that the smaller piece attached to the bigger piece disappears. There will then be only bigger soap until that becomes small by daily use. Another important lesson: In our striving to be holy we need to empty ourselves (Kenosis) and spend ourselves sacrificing ourselves completely for others, like Fr. Stan Swamy, to mention a very recent example of a person who dedicated himself totally for the cause of Adivasis and Dalits, and then finally offered himself to God. A candle burns itself and gives light to others. Similarly, the soap is consumed and fully exhausted, spending itself to make people clean. In other words, sacrificing itself for others. It is also required of a true Christian that he/she sacrifices his/her life for others. Joy of Holiness One final reflection: Most of the soaps have a pleasant odour or scent. It adds to the person’s happiness, freshness, and pleasing

108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


smell after a bath. Our good qualities, smiles, pleasant manners, willingness to help others etc. should make the world a better place. Others should experience joy and happiness because of our presence, pleasing personalities and work. A holy person radiates joy and happiness around. Joy and a sense of humour are also signs of holiness according to Pope Francis. (cf. G.E. 122 -128)

These are some random reflections on an ordinary and common thing as soap. Hopefully, these simple reflections will be of some help in our spiritual pursuit to come closer to God, enjoying his intimacy and finally be united fully with Him. Hence, like two pieces of soap or wax remain moulded with God inseparably through prayer and Sacraments. + Gerald John Mathias Bishop of Lucknow

Conclusion

-----------------------------------------------------------------------------------

Happy and humbled

to be a Jesuit!

*Fr Cedric Prakash SJ A thirteen- fourteen-year-old has many dreams! That’ s an impressionable age; at the cusp of

finishing school. It is also a time when one tastes a different kind of ‘freedom’: to go for camps with boys of your own age (not with one’s family). Such camps and outings were always enjoyed to the hilt. The ones however, which still remain etched in my memory are the ‘mission camps’ to the Jesuit missions in Maharashtra and

109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Gujarat. Being a ‘Bombay Boy’, a trip to the rural areas was a very special experience: the silence and simplicity of the villages were a marked difference from the hustle and bustle of a big city; on the other hand, the warmth and hospitality of the locals despite their abject poverty always meant much. Then there were the Jesuits (several Spaniards among them) who had given up every comfort which could have been theirs, to live a life identifying with the local people: sharing their joys and sorrows, building bridges, educating them to a more dignified and equitable life. Can’t help looking back and say that today, I am happy and humbled to be a Jesuit! Then there were the College years: it was a joy and pride to be a Xavierite, particularly as it entered its Centenary Year. St. Xavier’s College, Bombay has always been special, most alumni will vouch for that! Four memorable years: the classroom was just one arena for education but there were many more: a whole range of co-curricular activities that helped one to grow. Then there were the Jesuits of the

college – all stalwarts in their own right. In the College Social Service League – one was provided with ample opportunity to reach out to the slum-dwellers in Dharavi or the Adivasis of Talasari. There was the influx of refugees into West Bengal in the wake of the war of liberation in East Pakistan and of course, the Xavierites went all the way to Salt Lake City to serve the displaced. I will never forget that Spanish Jesuit who after tough class hours would go to be with the street urchins in VT or Churchgate or Bombay Central Railway Stations-, encouraging some of them to find some security and safety in the ‘Snehasadan’ Home in Andheri. These were great human beings – who transcended narrow confines, that is why I am happy and humbled to be a Jesuit! The years in the AICUF (All India Catholic University Federation) were also special: first as a member and then for a year as a full-timer in Madras. AICUF, a student movement has shaped several National leaders – both women and men committed to the task of nation-building and serving the

110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


poor and underprivileged, the exploited and the excluded of the country. The intellectual, spiritual and social formation one received in the AICUF was tremendous. The Directors, Advisers, Chaplains at that time, were mostly Jesuits: they mentored and guided, challenged and guided the young students who looked up to them. Those were the years when we had the watershed moments: first in Poonamallee and then in Goa. In both places as youth, we had the hunger and thirst to see a new India. Our basic pledge was “We were born in an unjust society

and we are determined not to leave it as we have found it” We launched ‘Project Know India’ encouraging youth like us, to spend at least a year among the less privileged in the villages and slums of India. Some did so; it was a transformative experience for them. All thanks to the vision and the commitment of the Jesuits; that is why I say without hesitation that I am happy and humbled to be a Jesuit! The defining programmes at that time were the ones on social awareness. These opened our eyes and hearts to what was happening

around us. We had opportunities to do social analysis: to see and understand in an objective and studied manner the painful realities that gripped so many in society. Many questions: why are only some children able to access quality education? Why are there so many child labourers in the country? Why do the poor, become poorer and the rich, richer? Why are there no adequate health care facilities in the remote tribal areas? Why do people have to leave their villages to eke out an existence in the cities? Why are the Adivasis deprived of their natural habitat: jal, jungle aur jameen? Who profits from their impoverishment? Above all, what would Jesus do if he were around today? Such questions and many more relevant ones, challenged us: made us look at our own lives in comparison to the vast majority. Deprivation and injustice were their lot; we had to conscientize ourselves and others to be the change we want to see. Many of these programmes were conducted at the Jesuit Indian Social Institute in Bangalore. The ability ‘to see’ things differently and to have the motivation to do something about

111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


it were certainly because of the Jesuits and that is why I am happy and humbled to be a Jesuit! From the early sixties, the Church has been responding in a contextual and meaningful way to the women and men of our times. The Second Vatican Council had a fundamental question what does it mean to be

the Church of God in the modern world?” The path-breaking Pastoral Constitution on the Church in the modern world ‘Gaudium et Spes’, was an apt response to what St. Pope John XXIII envisaged as the sum and substance of a historic intervention. Earlier, in his Encyclical ‘Pacem in Terris’ he underlined the inviolability of human rights and the four nonnegotiables of Truth, Justice, Charity and Liberty, which are prerequisites for sustainable peace; with that profound statement “There is a

saying of St. Augustine which has particular relevance in this context: "Take away justice, and what are kingdoms but mighty bands of robbers.” Fifty years ago in 1971, the Synod of Bishops declared, "even though it is not for us to elaborate a very profound analysis of the

situation of the world, we have nevertheless been able to perceive the serious injustices which are building around the world of men a network of domination, oppression and abuses which stifle freedom and which keep the greater part of humanity from sharing in the building up of a more just and more fraternal world." I entered the Society of Jesus in 1974, just before the pathbreaking 32nd General Congregation of the Jesuits which unequivocally stated that “the

mission of the Society of Jesus today is the service of faith, of which the promotion of justice is an absolute requirement. For reconciliation with God demands the reconciliation of people with one another”; that is why I am happy and humbled to be a Jesuit! Since the earliest days of my formation, in keeping with the faithjustice mandate of the Jesuits, and together with my companions, I was exposed to the grim realities which ordinary people experience all the time. These included being with displaced slumdwellers and helping in their rehabilitation in the construction of low-cost houses;

112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


manual work in watershed programmes in the Adivasi heartland; working as an ordinary labourer with Adivasis, in the preliminary work on the Narmada Dam (the Adivasis were exploited by powerful contractors and given a pittance for their hard work). Such engagements continued all through my life as a Jesuit, because the person and message of Jesus, the teachings of the Church and the directives of the Jesuits were clear and unambiguous: to take sides with the poor and the oppressed, the marginalised and the minorities, the excluded and the exploited, all who are vulnerable and suffering. It has always been a stand for human rights, justice, reconciliation and peace; a stand for the values enshrined in our Constitution and the democratic rights of every single citizen. It has certainly meant being on the wrong side of the powerful, vested interests, of the lustful lobbies (sometimes even those whom you regard as ‘friends’) who have no qualms of conscience of keeping the poor impoverished, even as they amass huge fortunes. It has meant taking on those who have kept people divided in the

name of religion, through divisive policies, hate speeches and nefarious communal misdeeds. It has meant standing up to those who want to destroy the sacred pluralistic fabric of the country and sell the nation for their own profiteering. The journey has not been easy -but I am happy and humbled to be a Jesuit! In 1986, The Mission, a powerful British drama film was released. The film is about the experiences of a Jesuit missionary in 18th-century South America. It is about the stand which the Spanish Jesuits take to protect the identity of a remote South American tribe (the Guarani Indian people, an indigenous people of the Amazon). It is intertwined in the political pressures of a colonial power, the predatory racism of European settlers who are basically pro-slavery and the pragmatic needs of the Jesuits (and Church) of that time. The Mission is based on historical facts surrounding the 1750 Treaty of Madrid in which Spain ceded part of its territories in Paraguay to Portugal, mainly the areas where the Jesuits had their missions. There is

113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


an important subtext to the movie: the impending suppression of the Society of Jesus in most parts of Western Europe (beginning in 1759, formalised in 1773 and which ended only in 1814). The film portrays the resilience of the Guarani people despite all odds and the efforts of the Jesuits to accompany them in order to protect their rights, their customs and above all from being swallowed in the lucrative slavemarket of that time. The film deals with bureaucratic hassles, political and religious machinations, intrigue, greed for power and profits among other human frailties; however, at the same time it also focuses on the challenges and hostilities that one must face when one attempts to take on the system, the powers (vested interests). Above all, it is a film about “mission”, what it entails when disciples of Jesus actually demonstrate that unflinching prophetic courage to go forth to the peripheries. The film truly makes me happy and humbled to be a Jesuit!

when his legs were shattered by a cannonball on 20 May 152, as he defended the citadel of Pamplona from the French. Announcing the Ignatian Year, the Jesuit Superior General Fr Arturo Sosa writes, “the

It is an Ignatian Year: the 500th anniversary of the conversion of St Ignatius following the painful event

When a shoddy article written by a so-called ‘alumnus’, replete with falsehood and half-truths, divisive

Universal Apostolic Preferences (2019-2029) have confirmed the call to our personal, community and institutional conversion, which is necessary for our greater spiritual and apostolic freedom and adaptability. Let us take this opportunity to let God transform our life-mission according to his will”. He adds “the Ignatian year 2021-2022 will therefore be for us a privileged occasion to hear the cry of the poor, the excluded, and those whose dignity has not been respected, in all the diverse social and cultural circumstances in which we live and work. It is a listening which moves our hearts and compels us to draw closer to the poor, to walk with them in seeking justice and reconciliation”. Reason enough for me to be happy and humbled to be a Jesuit today

114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


and manipulative in nature, is brought to my notice, I really do not wonder! In an India, where ‘godified’ media rules the roost, where crony capitalists spinelessly toe the line of a fascist regime, where justice and truth are conveniently sacrificed at the altar of injustice and ‘feku-isms’, where the poor are at the receiving end of a rotten and inhuman system – such trash is on expected lines. Labelling a Jesuit, a Marxist??? Marx must be smirking! Almost like saying that if you use a plane, you become American or if you sit in a train in India, you becoming a British! Fr Stan Swamy gave his life for the Adivasis in their struggle for a more humane, just and dignified life; denigrating in any way, this Prophet and Martyr, is just pathetic -the handiwork of someone who is unable to digest the plain truth! Above all, playing one against the other of the same family is an ageold trick. (“Father, you were so nice, not like the Jesuits of today!”). Jesuits do not easily fall prey to such gimmicks; inspite of differences, we know there is a strong bond among

us: a union of hearts and minds based on the vision of Ignatius of Loyola and entrusted with a mission today! We also have a Jesuit in Pope Francis who in his Encyclical ‘Fratelli Tutti’ emphasises that, “the Church

is a home with open doors, because she is a mother. And in imitation of Mary, the mother of Jesus, we want to be a Church that serves, that leaves home and goes forth from its places of worship, goes forth from its sacristies, in order to accompany life, to sustain hope, to be the sign of unity… to build bridges, to break down walls, to sow seeds of reconciliation.” Need we say more? As we celebrate St Ignatius Loyola: the fire that lit other fires- I say from the very depth of my being, that: I am really happy and humbled to be a Jesuit! 31 July 2021 * (Fr Cedric Prakash SJ is a human

rights, reconciliation and peace activist/writer

Contact: cedricprakash@gmail.com)

-----------------------------------------------------------------------------------115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


CUSTODIANS OF WHAT TRADITION?

# chhotebhai The magician was dressed in .flowing robes. He had his back to the audience. He claimed to be an alchemist that could change lead into gold – transubstantiation. In between his secret mumbo-jumbo he would suddenly turn around to face his audience, raise his arms, with his index fingers touching the thumbs, as in a yogic posture. “Abracadabra” he said. “So be it”, said the audience, in awe struck admiration. With a flash of his fingers, a la Sai Baba, he brandished a shiny gold object. Nobody dared question the magician’s claim of transubstantiation! I was just seven years of age when I was packed off to a prestigious

boarding school in the hills. Since my voice was a tad better than that of a croaking frog, I was never in the choir; so I was often assigned to be an altar boy, a role that I cherished. As such, I was really up close to the school chaplain, a hoary old Italian Capuchin. There he was in his flowing robes, with his back to all of us. He would occasionally whirl around to say a hurried “Dominus Vobiscum”, to which we altar boys would dutifully reply, “Et cum spiritu tuo”. We did learn a few more Latin responses that have now faded from memory. Then came the finale – the transubstantiation; bread and wine becoming the body and blood of Christ. Amen (so be it). These thoughts came to me as I read the vociferous objections of retired Cardinal Zen of Hong Kong and American Cardinal Burke, to the latest Motu Proprio (of his own accord/volition) by Pope Francis, having the Latin title “Traditionis Custodes” (Custodians of Tradition). What is the hullabaloo all about?

116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Pope Francis issued this on 16th July, imposing restrictions on what has been incorrectly referred to as the Latin Mass. This is a gross distortion of truth. The restriction is not on celebrating the Mass in Latin. He probably does so everyday in Rome. It is on the version known as the Missale Romanum that had been edited (revised) by Pope John XXIII in 1962 (MR62). This was possibly at the beginning of the Second Vatican Council (1962-65). Post Vatican II, Popes Paul VI and John Paul II had revised the liturgical books in conformity with Vatican II teachings, coming into effect in 1970. These venerable popes had banned the use of MR62 and had to face stiff opposition from the likes of arch conservatives Abp Marcel Lefebvre and his Pius X Society. Opposition to change is intrinsic to human behaviour, and the Catholic Church is no exception. Jesus himself had forewarned that his words and actions would result in division/ polarisation (cf Lk 12:51). Unfortunately, as in several other spheres, the Eurocentric previous

Pope Benedict XVI chose to turn the clock back. In 2007 he had issued a document “Summorum Pontificum” that snatched away the authority of bishops/ parish priests, stating that they were obliged to comply with requests from the laity for the celebration of MR62. This resulted in arch conservative and wellheeled parishioners in the USA, France etc demanding the celebration of MR62; and even the establishment of separate parishes for the same. This was not just a piquant, but a potentially dangerous, situation. Pope Francis has merely sought to restore parity consequent of the blunder committed by his predecessor. He has not “banned” the MR62, as is loosely being reported in the Catholic and mainstream media. He has merely imposed reasonable restrictions on the same. In the Vatican II spirit of collegiality with bishops, he has delegated this authority to the diocesan bishops, to be exercised at their discretion. So what are the likes of Zen and

117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Burke grumbling about? Do they have some other sinister agenda? Pope Francis states that consequent to Benedict’s document, the Congregation for the Doctrine of the Faith sent out a questionnaire seeking a feedback on the celebration of MR62. The present Motu Proprio is a result of those findings. Besides delegating authority to the diocesan bishops, Francis specifies that even where MR62 is permitted, the scripture readings should be in the vernacular, not in Latin. Can any sensible person find fault with that? Let us also remember that Jesus himself, at the Last Supper, spoke the language of the people. He would not even have known how to speak in Latin! Francis also warns bishops to not allow any more groups or parishes for celebrating MR62. Pope Francis, as also earlier Popes Paul VI and John Paul II, had discontinued MR62 as it was not in consonance with the ecclesiology and liturgical reforms of Vatican II. I contacted a senior theologian, but he expressed his ignorance on the

subject. I then contacted a senior liturgist. Unfortunately, he neither responded to my email or phone calls. As a layman I am therefore unable to enlighten my readers further, nor can I fathom the opposition to this act of Pope Francis. But we get a hint of it from a learned writer in the journal La Croix International, published from Rome. Rev Jean-Francois Chiron, professor of theology at the Catholic University of Lyon, France, in his article “The church is not an archipelago” on 22/7/21 says that “There is nothing more bitter than liturgical controversies … With just the slightest bit of irrationality things can go to extremes”. In layman’s language this means going off on a tangent. For a space scientist it would be like a space craft losing its elliptical orbit, and going off into outer space! Chiron says that “by changing the rules of the game, Francis intends to limit the proliferation of celebrations that do not comply with the post-Vatican II liturgical reform”. It seeks to curb those

118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


people who “are in a militant, if not proselytizing frame of mind”. Francis is unequivocally stating that the “Vatican Council II is not optional”. Benedict tried to indicate that “an entire part of the work of an ecumenical council could be optional”. In contrast, Francis asserts “that attachment to the unreformed rite is a challenge to Vatican II”. Chiron further says that in his native France proponents of MR62 “often include hymns from the 1880s such as – Catholics and French Forever”; a form of militant French Catholic nationalism. This echoes Donald Trump in the USA, and the BJP in India. It is right wing nationalism garbed in religion. It is an open secret that several cardinals, bishops and priests in the USA are dyed in the wool Trump supporters who are inimical to Joe Biden, despite him being a devout practicing Catholic. (This issue merits a separate article). The MR62 is often referred to as the Tridentine Mass, deriving its name from the Council of Trent (1545-63). This Council was in response to Martin Luther’s Protestant

Reformation in 1517. This 18 year long Council spanned the terms of three popes – Paul III, Julius III and Paul IV. Paul III convened the Council of Trent in modern day Austria. Notably, none of the three popes actually attended the Council. Worse still, Cardinal Fernesse, aged 66, who took the name of Paul III, had an illicit family of five children, the product of concubinage in his early years! In his recently published 900 page tome “Seven Baskets Full” on the evolution of the Holy Eucharist, Dr Subhash Anand, professor emeritus of the Papal Seminary, Pune, makes some pertinent observations on the Council of Trent. He says that in its thirteenth session held on 11/10/1551, the Council discussed the Eucharist and transubstantiation. He writes that “the Council claims that its teaching on transubstantiation has ever been a firm belief in the Church of God”. However, “It will be almost impossible for historians to critically substantiate this claim of Trent”. He compares it to looking for a needle in a haystack.

119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Anand goes on to say that there were hardly sixty signatories on important legislation. Two thirds of those present were Italian, and the rest were mostly Spanish. He therefore avers that “Given this poor attendance, there are very serious reasons to question its teaching authority in matters doctrinal”. He claims that Trent was “not an ecumenical council … but a provincial council of the Latin Catholic church”. He goes on to say that “provincial councils do not have the competence of defining dogmatic truths. This is the prerogative only of ecumenical councils”. Most church historians are of the view that Vatican II was probably the first true ecumenical council of the universal (catholic) church. Perhaps this will help us better understand why Pope Francis has clamped down on the Tridentine Mass MR62, and is pushing ahead for the reforms of Vatican II. All those who profess to be “Catholic” should support this wisdom and action of Pope Francis who is only

following in the footsteps of his predecessors, Popes Paul VI and John Paul II. This includes Cardinal Oswald Gracias, the CBCI President and a member of Pope Francis’ charmed inner circle. Let us too, in turn, be the proponents of truth and not blind adherents to infructuous traditions. The liturgy, after all, is not a magic show, but a reflection of our life and faith in Jesus who celebrated the Last Supper, sitting (not standing), facing his disciples, his betrayer included, after having humbly washed their feet. Coming to think of it, if the Eucharist is not preceded by the washing of the feet (humble, unconditional service) then it gets reduced to the magical mumbo jumbo of the alchemist. How can the bread and wine be transubstantiated if we are not simultaneously transformed? • The writer is the Convenor of

the Indian Catholic Forum

JULY 2021

-----------------------------------------------------------------------------------120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Rosalyn Mujya Mogachem – The Love Song -Vanessa Castellino, Bengaluru

I have heard many love songs, but feel a special sense of awe when I recall the Konkani song “Rosalyn mojya mogachein”. This sense springs from the fact that it was composed by my great-grandfather Albert Pinto for his wife Rosalie (called Rosalyn fondly) somewhere in the 1930’s. I used to love to hear my grandmother Nora Coelho (their

eldest daughter) sing it aloud, with her golden voice which had timbre in it. This song composed by Albert for his wife Rosalie soon spread far and wide across the Mangalorean community and became a hit song at parties and gatherings. I heard from my grand Uncle Jim Pinto (Albert’s seventh child), that when

121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


his Dad Albert sang this song, his eyes used to sparkle and his voice sounded even more vibrant than usual. Rosalie used to always blush when this song was sung at gatherings or parties. Their incredible love story goes like this. He spotted her at a social gathering in Puttur where Rosalie was from. It was love at first sight. His parents were opposed to the match as marriages were “arranged” in those days, and this was out of the normal. Also, Rosalie had an unmarried elder sister, who would be considered as an “old maid” if the younger sibling got married first. But Albert couldn’t get his thoughts off her and wanted only her for his bride. So he took the lead of arranging for her older sister to be married, and immediately after their wedding he brought up the issue of marrying Rosalie. They were wed shortly after. A petite, demure, 16 year-old girl married a 30 yearold lawyer. Decades later, after Albert had already passed into history, Rosalie was asked whether she had also

been in love. Her response, “I didn’t know anything about love at that time. All I knew was that here was a dashing young man who was clearly in love with me. So, as they say in love stories, he simply swept me off my feet.” Albert Pinto being a very good singer, was actively encouraged by friends and relatives to make a record with HMV, the company that produced gramophone records at that time. So he went to Bombay (now Mumbai) from Bangalore (now Bengaluru) where they lived to be auditioned. He started with an English pop song; they told him he sounded like an Indian. So then he sang a Hindi song; they told him he sounded like an Englishman. That’s when he went off to write a song in the community dialect: Konkani. HMV recorded the song. Someone told me that Albert was paid the princely sum of 50 Rupees for it (which was quite a reward for those days). There was no royalty agreement, and no one really knows how many records were actually sold. We just know that everyone in the community seemed to have a

122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


gramophone and copies of the record. Eventually Albert wrote and sang about 10-15 songs, his own Konkani compositions. I suppose some might have considered him a “pop star” at that time. I heard from my grand Uncle Jim Pinto that a lady he knew told him, “You know, sometimes when your father sang I got goosebumps!” …ooOOOOoo… The song goes like this… Chorus: Rozalin Mujya Mogache, Sobith Bhangryalya Kesanche Solthana Distha Soglens The Kirnaal Suryache Maanik Apur Baayeche, Rupaan Aanj Sarkyache Devaan Maka Neirmilele Chedu Mogache Verse 1 Don Teen Vorsa Zali Maka, Yevn Khushi Kazaraachi, Pai Maink Kityaa Songonaka, He Khobar Mogachi Dees Raat Kai Puni Sukh Maka Naa,

Needh Sarki Podana Sopnanth Zau, Zagnyanth Zau, Yeta Moje Mothik Repeat Chorus Verse 2 Ek Dees Sanjechya Velari, Ghevn Gello Hau Rozlin Motor Caarari, Bhovlo Soglo Ghaavn Paati Ghara Yetana, Maain Maka Choile Seth Sangle, Maaf Magle, Ani Chedvak Dakoile Repeat Chorus Verse 3 Yek Dees Paadri Vigari, Sangthalo Khobhar Hi Pai Maai Zali Mun kazari, Podun Mogari Aatha Havn Kithe Ragari, Mog Korun Virari Yenktai Zaavn Besaav Deevn Kerya Konthari. Repeat Chorus English Translation Chorus Rosalyn my dearest Love Decked with beautiful, gorgeous hair She looks like a beam of light Her visage is wondrous

123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


A diamond, cherished with great love With the look of a beautiful angel God has destined for me This girl I love. Verse 1 Two, three years have now passed by Since I’ve had the wish to get married I did not tell my Dad and Mom This news of my love. Day or night I have no joy Nor do I get any sleep. Whether I’m asleep or wake Only one thing comes to my mind. Repeat Chorus

I went out for a spin With Rosalyn in my motor car We wandered round the town When we finally returned home My father saw me I told the truth, asked pardon And introduced my girl Repeat Chorus Verse 3 One day the priest, our vicar Was telling us the story That my Dad and Mum got married After falling in love. Now why be upset No need to worry Let’s rejoice, give blessings And sing our song

Verse 2 Repeat Chorus One day in the evening time The song goes like this. ------------------------------------------------------------------------------------

124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


134 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


135 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


137 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


139 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


140 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


147 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


149 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


150 ವ್ೀರ್ಜ ಕ್ಾಂಕಣ


151 ವ್ೀರ್ಜ ಕ್ಾಂಕಣ


152 ವ್ೀರ್ಜ ಕ್ಾಂಕಣ


153 ವ್ೀರ್ಜ ಕ್ಾಂಕಣ


154 ವ್ೀರ್ಜ ಕ್ಾಂಕಣ


155 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


156 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


157 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


158 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded