__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 34

ಜುಲಾಯ್ 22, 2021

ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚೊ ಆದ್ಲೊ ಲಯನ್ಸ್ ಗವರ್ೊರ್

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೀಮ್ಸ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಇಗರ್ಜ್ ನಾಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ಡೆಲ್ಲಯ ಸರ್ಕ್ರಾಕ್ ಧಿರ್ಕಾ ರ್! ಜುಲ್ಲ್ಯ್ 12 ವೆರ್ ಬುಲ್ಯ ್‌ಡೋಜರಾಾಂ ಹಾಡುನ್ ಡೆಲ್ಲಯ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮಾಂಟ್ ಆಥೋರಿಟಿನ್ ಲ್ಲಟ್್‌ಲ್ ಫ್ಯ ವರ್ ಸೋರೋ ಮಲಬಾರ್ ಕಥಲ್ಲಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಜಿ ಲ್ಲ್ಡ ಸರಾಯ್್‌ಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್‌ಲ್ಲಯ ತಿ ಕೊಸ್ಳ ಾಂವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ.

ಅಜಾಪ ಜಾಲ್ಾಂ ಮಹ ಣ್. ಗೌಹಾತಿಚೊ ಆರ್್‌್ಬಿಸ್‍ಲ್ ಜಾನ್ ಮೂಲಚಿರಾ, ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ನಾರ್ಥ್ ಈಸ್‍ಲ್ ರಿೋಜನ್ಲ್ ಬಿಶಪ್ ಕೌನಿ್ ಲ್ ಹಾಣೆಾಂಯ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಶೊರ್ಕಚಿ ಆನಿ ದುಃಖಾಭರಿತ್ ಮಹ ಣ್ ಸ್ಾಂಗಾಯ ಾಂ.

ಆರ್್‌್ಬಿಸ್‍ಲ್ ಭರಣಿಕುಲಂಗರಾನ್ ಸ್ಾಂಗ್ಯ ಾಂ ಕೋ 2006 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಾಂದ್‍ಲ್‌ಲಯ ಜಾಗೊ ಮೊಲ್ಲ್ಕ್ ಘೆತ್್‌ಲಯ ಆನಿ ಲ್ಲಟ್್‌ಲ್ ಫ್ಯ ವರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಉಭಿ ಕೆಲ್ಲಯ . ತಸ್ಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ 12 ವಸ್್ಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಲೋಕ್ ಮಿಸ್ಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲ.

ಶ್ಚಾಂತಿಯುತ್ ಕಾ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ಯಾಂಚಿ ಸಸಗಾ್ಯ್ ಘೆಾಂವ್ನ್ ಥಡೆ ಜಾತಿೋವ್ಯದ ಆನಿ ಕಾ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ನ ವಿರೋಧ್ ವಾ ಕತ ಕಾ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ಯಾಂ ಅನಾಾ ಯ್, ಅರ್ಕಮ ನ್ ಕನ್್ಾಂರ್ ಆಸ್ತ್. ಆನ್ಾ ೋಕ್ ಕತಾಂಗಿ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಆಮಾ ಥಡೆ ಕಾ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ನ ಮುಖೆಲ್ಲ ಜಾಾಂವ್ನ ತ ರಾರ್ಜ್‌ಕೋಯ್ ವ ಧಾಮಿ್ಕ್ ವ ಲ್ಲ್ಯಿೋಕ್ ಆಪಿಯ ಶಿಮಿ್ ಪಂದ್ಲ ಘಾಲ್್ ತಕಯ ಬಾಗಾವ್ನ್ ವೊಗ್ರ್ಾ ಬಸ್‍ಲ್‌ಲ್ಯ ಆಸ್ತ್ ಪ್ಲೋಟ್ಲ್ಕ್ ಖಾಯಾ್ ತಾಯ ಾ ಸುಣ್ಯಾ ಪರಿಾಂ! ತಾಾಂರ್ಕಾಂ ಕತರ್ ಪಡನ್ ಗ್ಲ್ಯ ಾಂ ನಾ ಕಸ್ಾಂ ದಸ್ತ !

ಜುಲ್ಲ್ಯ್ 9 ವೆರ್ ತಾಣಿಾಂ ಇಗರ್ಜ್ಚೊ ದೊರ ಅನಾಾ ಯಾನ್ ಬಾಾಂದ್ಲಯ ತೊ ಇಗರ್ಜ್ಚೊ ಜಾಗೊ ನ್ಹ ಾಂಯ್ ಮಹ ಣ್. ಏರ್ಕಚ್ಛಾ ಣೆ ಕತಾಂರ್ ಚತಾಾ ಯ್ ದೋನಾಸ್ತ ಾಂ ವ್ಯಾ ರ್ಜ ಕೊೋಡ್ತ ಾಂತ್ ಆಸ್ಲಯ ತರಿೋ ಡೆಲ್ಲಯ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮಾಂಟ್ ಒಥೋರಿಟಿನ್ ಯಾಂವ್ನ್ ಇಗರ್ಜ್ ನಾಶ್ ಕೆಲ್ಲ. ಆರ್ಜ ಹಾಾ ಫಿಗ್ರ್ಜಚ್ಛಾ 450 ಕುಟ್ಲ್ಮ ಾಂತಾಯ ಾ 1,500 ಭಕತ ವಂತಾಾಂಕ್ ಪವಿತ್ಾ ಬಲ್ಲದ್ಲನ್ ಭೆಟಂವ್ನಾ ಇಗರ್ಜ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಾ . ಹಾಚಿ ತುಥ್ನ್ ತನಿಿ ಕನ್್ ಹಾಾ ಲೋರ್ಕಕ್ ನಿೋತ್ ದೋಾಂವ್ನಾ ಜಾಯ್ ತಸ್ಾಂರ್ ನ್ವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಾಂದಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ಆನಿ ದಡು ದೋಾಂವ್ನಾ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ಆರ್್‌್ಬಿಸ್‍ಲ್ ಭರಣಿಕುಲಂಗರಾನ್ ಭಾರತಾಚ್ಛಾ ಪಾ ದ್ಲನ್ ಮಂತಿಾ ನ್ರಾಂದ್ಾ ಮೊೋಡ್ಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಾ . ಏರ್ಕ ಧರ್ಮ್ತಿೋತ್ ರಾಷ್ಟ್ ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯ ಾಂ ಹಾಂ ಘಡ್ತ್ ಭಕತ ಾಂಚ್ಛಾ ಧರ್ಮ್ ಸ್ವ ತಂತಾಾ ಕ್ ವಿರೋಧ್ ಗ್ಲ್ಲ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಪಶ್ಚಾ ತಾತ ಪ ಉಚ್ಛಲ್ಲ್್ಾಂ. ಹಾಾ ವಿರೋಧ್ ಕೇರಳಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತಿಾ ಪಿನ್ರಯಿ ವಿಜಯನಾನ್ ಆಪ್ಲಯ ತಾಳೊ ಮಳಯಾಯ ಆಪಾಾ ಕ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕಾ ನ್

ಆರ್ಮಾ ಾ ಲೋರ್ಕನ್ ರ್ಜಜುನ್ ಸ್ಾಂಗಾಯ ಾಂ ಏರ್ಕಯ ಾ ನ್ ಏರ್ಕ ಪ್ಲಲ್ಲ್ಾ ಕ್ ವ್ಯಹ ಜಯಾಯ ಾ ರ್ ದಸ್ಲಾ ಯ್ ದ್ಲಖಯಾ ಮಹ ಣ್ ವೊಗ್ ಬಸ್ಯ ಾ ರ್ ವೆಗಿಾಂರ್ ಅಸಲ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಆತವ್ಣ್ಯಾಂ ಭಾರತಾಾಂತ್ ಚಡನ್ಾಂರ್ ಯೆತಲ್ಲಾಂ ಮಹ ಳಾಳ ಾ ಕ್ ಕತಾಂರ್ ದಬಾವ್ನ ನಾ. ಇಗರ್ಜ್ ನಾಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ಡೆಲ್ಲಯ ಸರ್ಕ್ರಾಕ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಉಗಾತ ಾ ನ್ ಧಿರ್ಕಾ ರ್ ಮಹ ಣ್ಯ್ ಾಂ ಆನಿ ತುಥ್ನ್ ನಿೋತ್ ಫಾವೊ ಕರಾಂಕ್ ಸವ್ನ್ ಮುಖೆಲ್ಲ್ಾ ಾಂಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಆಡೊ ಸ್‍ಲ ರ್ಮಗಾತ ಾಂ!

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಿ ನ್ಸ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಮಂಗ್ಳು ರ್ಚೊ ಆದ್ಲೊ ಲಯನ್ಸ್ ಗವರ್ೊರ್

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೀಮ್ಸ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್

ತಾಚ್ಯಾ ಮಿತಾರ ಾಂನಿ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ನ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಪಂವ್ಚ ಾಂ ರೊನಿ ಗೀಮ್ಸ್ ಮ್ಹ ಣ್. ಏಕಾ ಮ್ಧ್ಾ ಮ್ಸ ವಗಾಗಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ಲ್ಲೊ ರೊನಿ ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಗಾಜ್್ೊ ಾಂ ನಾಂವ್. ತೊ ಸಭಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ ಾ ಾಂನಿ ಆಸ್ಥ ಮಾತ್ರ ನ್ಹ ಾಂಯ್ ಪಾಟ್ಮೊ ಾ ವಸ್ಥಗಾಂನಿ ತೊ ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ ಲಯನ್್ ಕ್ೊ ಬ್ಬಾ ಚೊ ಏಕ್ ಗವನ್ಗರ್ ಜಾಂವ್್ ಸರ್ಗಾಂಕ್ ವಳ್ಕೆ ಚೊ ಜಲ್ಮ.

ರೊನಿಚಾಂ ಜನ್ನ್ ಜ್ೊ ಾಂ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಮಾನಚ ಾ ಗೀಮ್ಸ್ ಕುಟ್ಮಾ ಾಂತ್, ದೇರ್ಧೀನ್ ಲಿಲಿೊ ಆನಿ ದೇರ್ಧೀನ್ ನಿಖೊಲಸ್ ಗೀಮ್ಸ್ ಹಾಂಚೊ ಮಾಹ ಲಘ ಡೊ ಪೂತ್ ಜಾಂವ್್ ತೊ ಬಂಟ್ಮಾ ಳಾಂತಾೊ ಾ ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ಲ್ಲ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ರೂಕಾವಿಶಾಂ ಸ್ಥಾಂಗ್ಚ ಾಂ ತರ್ - ತಾಚ್ಯಾ ಆಜಾ ಚೊ ಬ್ಬಪಯ್ ಬನಗರ್ಡಗ ಗೀಮ್ಸ್ ಆನಿ ಆಜೊ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


With Pappa & Mummy in Saudi Arabia 1961 ಆಬೆಲ್ ಗೀಮ್ಸ್ , ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಹಂಪನ್ಕ್ಟ್ಮಟ ವಯ್ಲ್ೊ ಾ ಇನಸ್ಥಮಾಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಮೊ ಲ್ಮಗ್ಶಿ ್. ತಾಾಂಕಾಾಂ ಘೊಡ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೊ ಆಸ್ಲ್ೊ ಾ , ದವ್ರ ಾಂಕ್ ಜಗ ಆಸ್ಲ್ೊ ಇನಸ್ಥಮಾಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಮೊ ವಿರುಧ್ ಜಗಾಾ ರ್. ಉಪಾರ ಾಂತ್ 1820 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್, ಕಾರಣಾಂತರ್ ಗೀಮ್ಸ್ ಕುಟ್ಮಾ ಾಂತ್ೊ ಾಂ 10 ಜಣಾಂ ಹಂಪನ್ಕ್ಟ್ಮಟ ಥಾಂವ್್ ಕೃಷಿ ಗಾಾಂರ್ಕ್ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಒಫ್ ಲ್ಲರೆಟ್ಟ , ಬಂಟ್ಮಾ ಳ್ ಹಚ್ಯಾ ಸಮಾ ವಿರೊೀಧ್ ಜಗಾಾ ರ್ ಸ್ ಳಾಂತರ್ ಜಲಿಾಂ. ಕುಟ್ಮಮ್ಸ ರ್ಡ್ಯತ್್ ಆಯ್ೊ ಾಂ ತ್ಯಾ ಚ್ಪರಾಂ ಸದಾಂ ಜೀವನಕ್ ಗಜಗಚೊಾ ಸಂಗ್ಶ್ . ಸ್ ಳೀಯ್ ಜಾಂವ್್ ತಾಣಾಂ ರಾಂದಾ ಯ್ ಕೆಲಿ, ಕಾಜಾಂಚಿ ಕೃಷಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಾಂ. ತಾಾ ಚ್ಚ

Saudi Arabia 1987 ವ್ಳರ್ 1932 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್, ತರ್ನಗ ಚಕೆಗ ತಾಾ ಸುತ್ತ್ ರಾಂತ್ಯೊ ಆನಿ ರೊನಿಚೊ ಬ್ಬಪಯ್ ಬಾಂಬಯ್ ಭಾಯ್ರ ಸ್ಗ - ಕತಾಾ ಮ್ಹ ಳಾ ರ್ ತ್ಯನ್ ಾಂ ಬಾಂಬಯ್ ವ್ಚಾಂ ಮ್ಹ ಳಾ ರ್ ಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ಸಗಾಗಕ್ ಗ್ಲ್ಮೊ ಾ ತ್ತೊೊ ಚ್ಚ ಸಂತೊಸ್ ಕಾಮಾಾಂಖಾತ್ರ್. ಹಾ ಚ್ಚ ವ್ಳರ್ ಸಭಾರ್ ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಾಂತಾೊ ಾ ಲ್ಲೀಕಾಕ್ ನ್ವಿ ದಿಶಾ ದಿಸ್ಲೊ ಆನಿ ನ್ವಿ ಆಶಾ ಖಂಚಿೊ 1940 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್, ಸಗ್ು ಾಂ ಸುತ್ತ್ ರ್ ಏಕ್ ಮಿನಿ ದುಬ್ಬಯ್ ಕ್ಸ್ಾಂ ಬದ್ೊ ಾಂ! ಸವ್ಗ ತನಗಟೆ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಹೈಯರ್ ಸ್ಕೆಾಂಡರ ಮ್ಟ್ಮಟ ಚಾಂ ಶಕಾಪ್ ಸಂಪಂವ್್ ಬಾಂಬಯ್ ಗ್್ ಆನಿ ರತ್ಾಂ ಶಾಲ್ಮಾಂನಿ ಶಕೊನ್ ಕ್ಷ್ಟ ಾಂನಿ ವಯ್ರ ಆಯ್ೊ . ರೊನಿಚೊ ಬ್ಬಪಯ್, ಅಾಂಕ್ಲ್ ಸ್ಬ್ಬಸ್ಲಟ ಯನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಥಾಂವ್್ ಬಾಂಬಂಯ್್ ಏರ್ ಫೀಸ್ಥಗಕ್ ಭತ್ಗ ಜ್. ಸರ್ಗಾಂನಿ ತಾಾಂಚಾಂ ಜೀವನ್ ನಂದನ್ ಕೆ್ಾಂ ಬರೆಾಂ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


St.್‌Joseph’s್‌Seminary,್‌Mangalore

St. Agnes Institutions, Mangalore ಕಾಮ್ಸ ಬರಾ ಕಂಪಾ್ ಾ ಾಂನಿ - ಶಾ ರ್್ೊ ೀಸ್, ಆರೆ ಮಿಲ್ೆ ಕಾಲನಿ, ಸ್ಲೀ ಗ್ಶರ ೀನ್ ಹೊಟೆಲ್, ಇತಾಾ ದಿ ಮೆರೀನ್ ಡ್ರ ೈವ್ ಆನಿ ಹೆರ್. 1945 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್, ಏರ್ ಫೀಸ್ಥಗಾಂತ್ ಮಾತ್್ ಥಾಂಬ್ಣ್ ಆಯಿಲ್ಮೊ ಾ ವ್ಳರ್, ರೊನಿಚೊ ಬ್ಬಪಯ್ ನಿಖೊಲಸ್ ಗೀಮಾ್ ಕ್ ಏಕ್ ಅರ್ೆ ಸ್ ಲ್ಮಬೊ ಅರೇಬ್ಣಯನ್ ಅಮೇರಕ್ನ್ ಓಯ್ೊ ಕಂಪ್ನಿಾಂತ್ (ARAMCO) ಸ್ಥವಿಿ ಅರೇಬ್ಣಯ್ಲ್ಾಂತ್ ಕಾಮ್ಸ ಕ್ಚೊಗ. ತಾಾ ದಿೀಸ್ಥಾಂನಿ, ಬಾಂಬಯ್ ವ್ಚಾಂ ಮ್ಹ ಳಾ ರ್ಚ್ಚ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸ್ಥಹಸ್ ಆನಿ ವಿದೇಶಾಕ್ ವ್ಚಾಂ ಮ್ಹ ಳಾ ರ್ ಚಂದರ ಕ್ ಗ್ಲ್ಮೊ ಾ ಪರಾಂ!! ತೊ ಬಹುಷ ದಕಿ ಣ್ ಕ್ನ್್ ಡ ಜಲ್ಮೊ ಾ ಥಾಂವ್್

Big Bags, Pvt Ltd., Ganjimutt ಶಾಕ್ ಉಬನ್ ಗ್ಲ್ಮೊ ಾ ಾಂ ಪಯಿೆ ಆಪೂರ ಪ್ ಏಕೊೊ , ಖಂಡಿತ್ ಜಾಂವ್್ ಪರ ಪರ ಥಮ್ಸ ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಥಾಂವ್್ . 1953 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್, ತೊ ಲಿಲಿೊ ಪಾಂಟ್ಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ಲಗಾ್ ಾಂತ್ ಎಕ್ಾ ಟ್ೊ , ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಇಗಜಗ ಸುತ್ತ್ ರಾಂತ್ೊ ಏಕ್ ಚಲಿ. ಹಾಂಗಾಚಿಾಂ ಮಾಹ ಲಘ ಡಿಾಂ ಆಜೂನ್ ಉಗಾಾ ಸ್ ಕಾಡ್ಯಟ ತ್ ತಾಣಾಂ ಪದೇಗಶಾ ಥಾಂವ್್ ಯ್ಾಂವ್ಚ ಾಂ, ಲ್ಮಾಂಬ್ ದಿೀಗ್ ದಡಂಗ್ ಕೂರ್ಡ, ಸುಾಂದರ್ ಹಸ್ಲ್ ಆನಿ ಭಾಾಂಗಾರ ಳ್ಕ ದಾಂತ್ ದಖವ್್ . 1954 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್, ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಬಜೆ

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Cochin International Airport

ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಮಿ ನ ಥಾಂವ್್ (ಜಾಂ ಉಗಾ್ ವಣ್ ಜ್ೊ ಾಂ 1951 ನ್ತಾಲ್ಮಾಂ ದಿಸ್ಥ) ಬಾಂಬಯ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾಂವ್್ ತ್ TWA ವಿಮಾನರ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬ್ಣಯ್ಲ್ ಉಬನ್ ಗ್ಲಿೊ . ತ್ಣಾಂ ಬಜೆ ಾ ಾಂ ಥಾಂವ್್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಲ್ಮಯ್ಲ್್ ್ ರ್ ಬಜೆ ಾ ಾಂ ಥಾಂವ್್ ಗ್್ೊ ಾಂ ತ್ಯಾಂ ಆಯ್ಲ್್ ರಚ್ಯಾ ಮಿೀಸ್ಥವ್ಳಾಂ ತ್ಯನ್ ಾಂಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ| ಜರಲ್ಾ ಮಿರಾಂದನ್ ಲ್ಲೀಕಾಕ್ ಪಗಗಟ್ ಕೆ್ೊ ಾಂ! ತ್ ಥಂಯ್ ರ್ ದೀನ್ ವಸ್ಥಗಾಂ ರವಿೊ ಆನಿ 1956 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ತಾರ್ಗರ್ ಪಾಟಾಂ ಗಾಾಂರ್ಕ್ ಆಯಿೊ , ತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್್ ಕ್ 9 ದಿೀಸ್ ಲ್ಮಗ್ೊ ಬಾಂಬಯ್ ಸ್ಲೀ ಪೀಟ್ಮಗಕ್ ಲ್ಮಗಾಂಕ್.

ಎಪರ ಲ್ 1957 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ರೊನಲ್ಾ ಐಜಕ್ ಗೀಮ್ಸ್ ಹಚಾಂ ಜನ್ನ್ ಜ್ಾಂ. ಆಜೊ ಆಬೆಲ್ ಗೀಮಾ್ ಕ್ ಜಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಅತಾ ಧಕ್. ತಾಣಾಂ ಹಾ ಬ್ಬಳಚಾಂ ಜನ್ನ್ ಗವ್ೆ ನ್ ಸಂಭರ ಮ್ಸ ಕೆ್ಾಂ, ಕತಾಾ ಮ್ಹ ಳಾ ರ್ ಗೀಮ್ಸ್ ಕುಟ್ಮಾ ಾಂತ್ ಪರ ಪರ ಥಮ್ಸ ಜಲ್ಮಾ ್ೊ ಾಂ ಬ್ಬಳ್ ಹೆಾಂ. 1958 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ರೊನಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್್ ಆಪಾೊ ಾ ಬ್ಬಳಕ್ ರೊನಿಕ್ ಘಾಂವ್್ ಸೌದಿ ಅರೇಬ್ಣಯ್ಲ್ಚಾಂ ಪಯ್್ ಧ್್ಗಾಂ. 4 ವಸ್ಥಗಾಂ ತ್ಾಂ ಥಂಯ್ ರ್ ರವಿೊ ಾಂ ಆನಿ 1962 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ರೊನಿಕ್ ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಾಂತಾೊ ಾ ಪ್ರ ೈಮ್ರ ಶಾಲ್ಮಕ್ ಭತ್ಗ ಕೆಲ್ಲ. ಕುಟ್ಮಮ್ಸ ರ್ಡ್ಯತ್್ ಆಯ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಾಂತ್ ತ್ಯಗ್ಶ ಭಯಿ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಭಯ್್ ಅಸ್ಾಂ ಪಾಾಂಚ್ ಭುಗ್ಶಗಾಂ ಜಲಿಾಂ.

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Nihal Tauro Felicitated

Victory Celebration as Vice Governor

District Cabinet Installation 2019

2 Past District Governors from Chicago at his Cabinet Installation

Nihal Tauro, Sony TV fame rendering prayer song at my 317D Cabinet Installation

Lions Eid Celebration in Mangalore.

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Lions Cultural Program with Lions Int'l President Dr Jung-Yul Choi in Chicago, USA

Lions Drama Festival by Neenasam

Lions Int'l First Vice President Brian Sheehan from USA and his wife Lori

Lions Deepavali Celebrations

With III Lions Int'l Vice President Patti Hill from Canada

Lions Christmas Celebrations

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


As District Governor entering the hall

Lions Cultural Program

At Bappanadu Doll – largest one!

Shining Stars on Lioins District Magazine as District Governor and First Lady.

Fearless Ms. Faye D'Souza, Former Exc. Editor, TV Mirror Now (18.11.2018)

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Ronald Gomes in Konkani-Tullu Movie

With First Ever Past International Director of Lions Clubs from Pakistan & Past Federal Minister Madam Neelofir Bakhtiar

Art by Ronald Gomes

Rachana Awards in Mangalore 10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


With Angel and Dr. Austin Prabhu Family - Anita, Rohit, Roanne, Ronnie

Rachana

Awards

Ceremony

With his lovely wife Anita

Dad and Son Rony

Art of Indira Gandhi by Ronald Gomes 11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Art of St. Mother Teresa by Rony

Rony’s್‌art್‌published್‌on್‌Times್‌of್‌India.್‌

Art of Mohammed Ali the Boxer

In Paris with his family of 3 Roses 12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Angel, Terry, Atina, Steve & Ron...2019 With್‌India’s್‌great್‌sprinter್‌P.್‌T.್‌Usha

Rachana Awards Ceremony

With Indian Olympian Poovamma

Rachana MUO with Ivan Fernandes

Dialysis Center in Hassan

In Bhutan wearing local costumes 13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Tower of Pisa in Italy

Rachana Logo

In Switzerland – local costumes

Rachana Awards Celebrations Mangalore for achievers 14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

in


With Anil and Steve Dsouza, Chicago

With Mangalore Bishop Dr. Peter Paul Saldanha

Governor & First Lady – Rony & Anita Vajradehi Swamy

With Usha Uttup

Mutt

Rajashekarananda

In Milan Italy with all District Governors and their spouses. 15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


With Gulzar Saab

At

Mand

Sobhan,

Shaktinagar

Temple,

Odissa

Ron in Saudi Arabia, a young boy

Konark

In Hawaaii attending Lions Clubs International Parade

With Banker K. V. Kamath

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


At Great Wall of China

Mangalore Shet Rony with Anita With Mishael D'Costa IRS (GST DC, Mumbai)

At

Mand

Sobhann,

Shaktinagar

In Turkey, touring the world on vacation. In front of an ancient structure

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Rachana Awards Ceremony

On TV DaijiWorld 24X7 with Anchor Jude Noronha

In Turkey

In Venice with entire family – wife and kids having fun on a gandola, enjoying the waters and buildings on the waters.

With 2 Chicago Past District Governors Terry & Austin at their home.

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


At Niagara Falls USA side.

Rachana Awards Ceremony ನ್ವಂಬರ್ 26 ವ್ರ್ ರೊನಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್್ ಏಕಾ ಚಡ್ಯಾ ಭುಗಾಾ ಗಕ್ ಜಲ್ಾ ದಿಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ . ಆನಿ ನ್ವಂಬರ್ 30ವ್ರ್, 1968 ಕಾಾಂಯ್ ಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ರತಾಚ ಾ 9:30 ವರರ್, ಬಂಟ್ಮಾ ಳ್ ನ್ಗರಚಿ ಜನಧ್ಗನ್ ಶೆಟಟ ಆನಿ ಹೆರ್ ಏಕ್ ಟೆಲಿಗಾರ ಮ್ಸ ಘಾಂವ್್ ಘರ ಆಯ್ೊ , ಕುಟ್ಮಾ ಚರ್ ಏಕ್ ಕಂಠಕ್ ಆಯಿ್ೊ ಾಂ ತಾಾಂಚೊ ಬ್ಬಪಯ್ ನಿಖೊಲಸ್ ಗೀಮ್ಸ್ ನ್ವಂಬರ್ 30, 1968 ವ್ರ್ ಅರೇಬ್ಣಯ್ಲ್ಾಂತ್! ರೊನಿಕ್ ತ್ಯನ್ ಾಂ ಫಕ್ತ್ 12 ವಸ್ಥಗಾಂ ಪಾರ ಯ್, ತೊ 7 ರ್ಾ ಕಾೊ ಸ್ಲಾಂತ್ ಶಕಾ್ ಲ್ಲ. ಅರಮೊೆ ಕಂಪ್್ ನ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಾಂ ಕೀ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಮೊ ಾ ಚಿ ಕೂರ್ಡ ವಕಾ್ ಾಂ

ಘಾಲ್್ , ಮ್ಣಗ ಪೇಟ್ ಬಾಂಬಯ್ ವಿಮಾನರ್ ಉಬಯ್್ ್ ಆನಿ ತಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಬಾಂಬಯ್ ಥಾಂವ್್ ರೈಲ್ಮರ್ ಮಂಗ್ಳು ರಕ್ ಧಾಡ್ಟ ್ ಮ್ಹ ಣ್. ದಸ್ಾಂಬರ್ 12, 1968 ವ್ರ್ ದನಾ ರಾಂ ಇತಾೊ ಾ ಕ್ ತಾಚಿ ಕೂರ್ಡ ಯಾಂವ್್ ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಪಾವಿೊ . ಅಖಾಾ ಬಂಟ್ಮಾ ಳ್ ತಾಲೂಕಾಾಂತೊೊ ಲ್ಲೀಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಜೀಗವ್ ಕೂಡಿಚರ್ ನಿಮಾಣ ದಿೀಷ್ಟ ಘಾಲಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ , ತಾಚಿ ಕೂರ್ಡ ಏಕೆಾ ಝಾಂಕ್ ಉಗಾ್ ಾ ಪೇಟೆಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ಜ 13 ದಿೀಸ್ಥಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಯಾಂವ್್ ಪಾವ್ಲಿೊ . ಆಯ್ೊ ರ್ಚಾ ಗ ಚರತ್ಯರ ಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ದಿಯ್ಸ್ಜಚೊ ಬ್ಣಸ್ೆ ಮಾ| ಬೇಜಲ್ ಎಸ್. ಟ. ಪ್ರಸ್ ಹಚಿ ಕೂರ್ಡ ರೊೀಮಾ ಥಾಂವ್್ ಎಪರ ಲ್ 28, 1958 ವ್ರ್ ಮಂಗ್ಳು ರಕ್ ಹರ್ಡಲಿೊ . ಹಿ ಪೇಟ್ ಧಾಾಂಪ್ಲಿೊ ಆಸ್ಲ್ನ್ ಲ್ಲೀಕಾಕ್ ತಾಚಾ ರ್ ದಿೀಷ್ಟ ಘಾಲಾಂಕ್ ಅರ್ೆ ಸ್ ನಸ್ಲ್ೊ . ಸ್ಥಾಂಜರ್ ತಾಾ ಚ್ಚ ದಿಸ್ಥ ತಾಚಿ ಅಾಂತ್ಮ್ಸ ವಿಧ ಚಲಯಿೊ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಒಫ್ ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಫಿಗಗಜ್ ಪಾದಿರ ಆಲ್ಲಾ ನ್್ ಡಿಕುನಹ ನ್ ಆನಿ ಇಗಜಗ ಭಿತರ್ ನಿಕೆಪಲಿ. ಅಸ್ಾಂ ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಚೊ ಏಕ್ ವಿೀರ್ ಜೊ ಆಜೂನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉದಪಗಣಕ್ ಖಾಾ ತ್ ಜೊರ್ಡಲ್ಲೊ , ದುಬಗಳಾ ಾಂಚೊ ಆನಿ ಸ್ಜರಾ ಾಂಚೊ ಮಿತ್ರ ಅಮ್ರ್ ಜಲ್ಲೊ . ರೊನಿಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ನ್ವೊ ಅಧಾಾ ಯ್ ಪಾರ ರಂಬ್ ಜಲ್ಲೊ 1968 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್. ಸಂಪೂಣ್ಗ ನ್ವೊ ಪಾರ ರಂಬ್,

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನ್ವ್ಾಂ ಜೀವನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತರುಣ್ ಆವಯ್ೆ ಆನಿ ಪಾಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುಗಾಾ ಗಾಂಕ್ ಮಾಹ ಲಘ ಡೊ ಫಕ್ತ್ 12 ವಸ್ಥಗಾಂ ಆನಿ 4 ದಿಸ್ಥಾಂಚೊ. ಅಸ್ಾಂ ತಾಣಾಂ ಸುರ್ಗತ್್ಾಂ ಲ್ಮಾಂಬ್ಬಯ್ಚಾಂ ಪಯ್್ ಜಚಾ ಸುರ್ಗತ್ಯಾಂತ್ ಕತ್ಯಾಂಚ್ ನಸ್ೊ ಾಂ ಕೊೀಣ್ಾಂಚ್ ನಸ್ಲೊ ಾಂ ತಾಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘಾಂವ್ೆ , ಫಕ್ತ್ ಆಜೊ-ಆಜ (ಆವಯಿಚ ಾಂ ದತಾರಾಂ) ಜಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಘರ ಲ್ಮಗ್ಶಾಂಚ್ ಜಯ್ತಾಲಿಾಂ. ಪುಣ್ ಕ್ಸ್ಾಂ ತರೀ ಅರಮೊೆ ಥಾಂವ್್ ನಿಮಾಣ ಕ್ಬ್ಬೊ ತ್ ಜಾಂವ್್ ಮೆಳ್ಲ್ಮೊ ಾ ಪಯ್ಲ್ಿ ಾ ಾಂನಿ ತಾಾಂಚಾ ಆವಯ್್ ಕ್ಷ್ಟ ಾಂತಾರ ಸ್ಥಾಂನಿ ಸವ್ಗ ಭುಗಾಾ ಗಾಂಕ್ ಬರೆಾಂ ಶಕಾಪ್ ದಿ್ಾಂ, ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಗ ಘತೊೊ ಆನಿ ಏಕ್ ವಹ ರ್ಡ ಘರ್ ಬ್ಬಾಂದ್ೊ ಾಂ. ರೊನಿನ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಗಾರ ಜಾ ವೇಶನ್ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜ ಥಾಂವ್್ ಬಂಟ್ಮಾ ಳಾಂತ್ 1979 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ಸಂಪಯ್ೊ ಾಂ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಚೊ ಕ್ಝನ್ ರೊಕ ಲವಿಸ್ಥನ್ (ಪಾಟ್ಮೊ ಾ ವಸ್ಥಗಾಂನಿ ತಯ್ಲ್ರ್ ಕೆಲ್ಮೊ ಾ ಪಾಂತ್ತರಾಂಚೊ ನಿಮಾಗಪಕ್ ’ನಗರಹೊಳ್ಕ’ ಆನಿ ’ಪುಟ್ಮಣ ಏಜಂಟ್ 1-2-3) ತಾಕಾ ಚಿಕ್ಮ್ಗಳೂರಕ್ ಆಪಂವ್್ ವ್ಹ ್ಾಂ. ಥಂಯ್ ರ್ ರೊನಿನ್ ಪುಟ್ಮಣ ಏಜಂಟ್ 1-2-3 ಫಿಲ್ಾ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಬ್ಯಾ ಶನ್ ದಫ್ ರಾಂತ್ ಬೆಾಂಗ್ಳು ರ್ ಕಾಮ್ಸ ಕಾಮ್ಸ ಕೆ್ಾಂ. ರೊನಿಚ್ಯಾ ನ್ಶೀಬ್ಬಾಂತ್ ಆಸ್ೊ ಾಂ ಆಸ್ಾ ತ್, ತಾಚಾಂ ಲ್ಮಹ ನ್ೆ ಣ್ಾಂ ಘರ್ ಸೌದಿ

ಅರೇಬ್ಣಯ್ಲ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲ್ೊ ಗ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ತೊ ಅರಮೊೆ ಾಂತ್ ಸ್ರ್ಗಲ್ಲ, ಆಡಳ್ ಾ ವಿಭಾಗಾಾಂತ್ ಥಾಂವ್್ ಏಕ್ ಆಮಂತರ ಣ್ ಪತ್ರ ಆಯ್ೊ ಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಸ್ವೊಗಾಂಕ್ ಕತಾಾ ತಾಚೊ ಬ್ಬಪಯ್ ಆರಮೊೆ ಾಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಥ್ ಾಂಚ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಗಾರ ಜಾ ಯ್ಟ್ ಜಲ್ಲೊ . 1981 ಸಪ್ ಾಂಬರ್ 22 ವ್ರ್, ರೊನಿ ಪರತ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬ್ಣಯ್ಲ್ ಪಾವೊೊ ಆನಿ ಅರಮೊೆ ಕಂಪ್್ ಕ್ ಸ್ರ್ಗಲ್ಲ., ಸಂಸ್ಥರಾಂತ್ೊ ಫಾಮಾದ್ ತೇಲ್ಮ ಕಂಪ್ . ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಗಾು ಾ ಕುಟ್ಮಾ ಕ್ ಬರಾ ನ್ ಶಾಾ ಸ್ ಸ್ಲ್ಡಾಂಕ್ ಸ್ಥಧ್ಾ ಜ್ೊ ಾಂ ಕತಾಾ ಮ್ಹ ಳಾ ರ್ ತಾಾ ವ್ಳರ್ ರೊನಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಲ್ೊ ಗ್ಶಾಂ ಆಸ್್ೊ ಪಯ್ಿ ಯ್ ಖಾಲಿ ಜಾಂರ್್ ಯಿ್ೊ . ರೊನಿಚ್ಯಾ ಧಾಕಾಟ ಾ ಭಯಿ್ ಚಾಂ - ಜನಿಫರ್ - ಲಗ್್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಫಿಗಗಜಚ್ಯಾ ಆಾಂಬರ ಸ್ ಗೀಮಾ್ ಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ಜ್ಾಂ. ಹೆರ್ ಭಾಾಂರ್ಾ ಾಂ - ಪರ ಕಾಶ್, ವಿೀರ, ನೀರ ಕಾಲೇಜಾಂತ್ ಶಕಾ್ ಲಿಾಂ. ದೇರ್ಚಾ ವಿಶಷ್್ ದಯ್ನ್, ದಿೀಸ್ ಬರಾ ನ್ ಸ್ಗ. 1989 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ಇಜಂಯ್್ ೊ ಾಂ ಅನಿತಾ (ದೇರ್ಧೀನ್ ಪರ | ಬೆರ್ನಟ್ ಪಾಂಟ್ಚಿ ಕ್ಝನ್) ಹಿಚಾ ಸಂಗ್ಶಾಂ ರೊನಿಚಾಂ ಲಗ್್ ಜ್ಾಂ. 1991 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ತಾಾಂಚಾಂ ಪರ ಥಮ್ಸ ಬ್ಬಳ್ ಜಲ್ಮಾ ್ಾಂ ರೊಆನ್್ ಆನಿ 1994 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ದುಸ್ಲರ ಧುವ್ ರೊಜನ್್ . ರೊಜನ್್ ಜಲ್ಮಾ ತಾನ ರೊನಿ

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅನಿತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾಚ್ಚ ಆಸ್ಲ್ೊ ಭಾರತಾಾಂತ್. ತಾಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ರೊನಿ ಪಾಟಾಂ ಸೌದಿ ಅರೇಬ್ಣಯ್ಲ್ ಪಾವೊೊ , ಅರಮೊೆ ಹೆಲ್್ ಸ್ಾಂಟರಚ್ಯಾ ಖಾಲಿದ್ ನಸ್್ ರಕ್ ತಾಣಾಂ ಆಪೊ ಕಾಮಾಕ್ ರಜ ದಿಲಿ. ಮೆಡಿಕ್ಲ್ ಡಿಪಾಟ್ಗಮೆಾಂಟ್ಮನ್ ತಾಚಿ ರಜ ಘಾಂವ್ೆ ಇನೆ ರ್ ಕೆ್ಾಂ ತರೀ ತಾಣಾಂ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಖಡ್ಯಖರ್ಡ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಾಂ ಕೀ ತಾಚೊ ಥಂಯೊಚ ಕಾಮಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ದಿೀಸ್ ಎಪರ ಲ್ 30, 1994 ಮ್ಹ ಣ್. ತ್ಯಾ ಚ್ಚ ಪರಾಂ, ಆಪುಣ್ ಸ್ಥಡ್ಬ್ಬರ ವಸ್ಥಗಾಂ ಕಾಮ್ಸ ಕ್ತಗಚ್, ಬಂಟ್ಮಾ ಳ್ ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಕ್ ರೊನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಾಂ ಯಾಂವ್್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಬರಬರ್ ಜಯ್ಲ್ಮಗೊ . ರೊನಿಚ್ಯಾ ಜೀವನಾೊಂತ್ ರ್ವೊಂ ಪಾನ್ಸ ಪ್ರ್ತೊಲೊಂ ಎಪ್ರರ ಲ್ಡ 1994 ಥೊಂವ್ನ್ . ಭಾರತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಮೊ ಾ ಕ್ಷಣ್, ಸಾ ಯಂ ಸೇವಕ್ ಜಾಂವ್್ ಬಂಟ್ಮಾ ಳ್ ಲಯನ್್ ಕ್ೊ ಬ್ಬಾ ಕ್ ಸ್ರ್ಗಲ್ಲ. 1995 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ತಾಕಾ ತ್ಯನ್ ಾಂಚೊ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ ಗವನ್ಗರ್ ಡ್ಯ| ಶಾಾಂತರಮ್ಸ ಶೆಟಟ ನ್ - ತೊ ಏಕ್ ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತೊೊ ಖಾಾ ತ್ ಹಡ್ಯಾಂಚೊ ದಖ್ತ್ ರ್ - ಅಧಕೃತ್ ಜಾಂವ್್ ಕ್ೊ ಬ್ಬಾ ಚೊ ಸ್ಥಾಂದ ಕೆಲ್ಲ. 1996 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ರೊನಿನ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಘರ್ ಲ್ಲರೆಟ್ಟ ಥಾಂವ್್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಇಜಯ್ೆ ಬದಿೊ ್ಾಂ ತಸ್ಾಂಚ್ ಬಂಟ್ಮಾ ಲ್ ಲಯನ್್ ಕ್ೊ ಬ್ಬಾ ಥಾಂವ್್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಸ್ಥಾಂದ್ಪಣ್ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಗ ಮಂಗಳದೇವಿ ಲಯನ್್

ಕ್ೊ ಬ್ಬಾ ಕ್ ವಗಾಗಾಂತರ್ ಕೆ್ಾಂ. ಲಯನಿಸ್ಟಿ ಕ್ ವಾವ್ನರ : ರೊನಿಕ್ ಸವ್ಗ ಲಯನ್್ ಗೀಮ್ಸ್ ಮ್ಹ ಳು ಾ ನಾಂರ್ರ್ವ್ಾ ವಳೆ ತಾತ್ ಲಯನ್್ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ 317-D ಆನಿ ಮ್ಲಿಟ ಪ್ಲ್ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ 317 ಜ ಆಸ್ಥ ಕ್ನಗಟಕ್ ಆನಿ ಗೀರ್ಾಂತ್. ಜ ಕೊೀಣ್ ಧ್ಯ್ಲ್ರ ನ್ ಮುಖಾರ್ ಸತಾಗತ್, ತಾಾಂಕಾಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಂವ್್ ಜೀಕ್ ಮೆಳಟ . ಅಸ್ಾಂ ಆದಿಾಂ ಥಾಂವ್್ ಸ್ಥಾಂಗನ್ ಆಯ್ಲ್ೊ ಾ ತ್, ಕೆನ್ ಾಂ ಕೆನ್ ಾಂ ತ್ಯಾಂ ರೊನಿಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಖರೆಾಂ ಜಲ್ಮಾಂ. ಅಸಲ್ಲ ಏಕ್ ಅಪರ ತ್ಮ್ಸ ವಾ ಕ್ ರೊನಿ ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತಾೊ ಾ ಸಭಾರ್ ವಸ್ಥಗಾಂಚ್ಯಾ ತಸ್ಾಂಚ್ ಬಳಷ್ಟ ಲಯನ್್ ಕ್ೊ ಬ್ ಜಾಂರ್್ ಸ್ಥಚ ಾ ಮಂಗಳದೇವಿ ಲಯನ್್ ಕ್ೊ ಬ್, ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ 317-D ಹಚೊ ಪಾಟ್ಮೊ ಾ 25 ವಸ್ಥಗಾಂ ಥಾಂವ್್ ಏಕ್ ಕರ ಯ್ಲ್ಳ್ ಸ್ಥಾಂದ ಜಾಂರ್್ ಸ್ಥ. ಥೊಡ್ ಜಲ್ಮಾ ಥಾಂವ್್ ಾಂಚ್ ಖಾಾ ತ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್್ ಜಲ್ಮಾ ತಾತ್, ಥೊಡ್ ಕ್ಷ್ಟ ಾಂನಿ ಖಾಾ ತ್ ಜತಾತ್, ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತ್ ಖಾಾ ತ್ ಕೊೀಣ್ ತರೀ ಥಪಾ್ ತ್. ರೊನಲ್ಾ ಗೀಮ್ಸ್ , ಚಡ್ಯವತ್ ಜಾಂವ್್ ಹಾ ತ್ೀನಾಂ ಪಯಿೆ ಾಂತಾೊ ಾ ಮ್ಧಾೊ ಾ ವಗಾಗಚೊ. ತಾಕಾ ಕೊಣಾಂಚ್ ಖಾಾ ತ್ ಏಕ್ ಭಾಾಂಗಾರಚ್ಯಾ ಬಶೆಾ ಾಂತ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಲಿೊ ನ. ತರಪುಣ್, ತಾಣಾಂ ಶೃದ್ೆ ನ್ ಕೆಲ್ಮೊ ಾ

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಾಂವಿಟ ನ್ ತ್ಯಾಂ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಕೆಲ್ಮಾಂ. ತಾಣಾಂ ಕ್ಚೊಗ ರ್ವ್ರ , ತಾಚ ಮುಖೇಲೆ ಣಚ ಗೂಣ್ ಹಾ ಸರ್ಗಾಂಕ್ ಮಾನ್ಾ ತಾ ಲ್ಮಬ್ಬೊ ಾ , ಅಸ್ಾಂ ತಾಣಾಂ ಆಪಾೊ ಾ ಲಯನ್್ ಕ್ೊ ಬ್ಬಾ ಾಂತ್ ಸವ್ಗ ವಹ ರ್ಡ ಹುದ್ಿ ಆಪ್ೊ ಕೆಲ್ಮಾ ತ್, ಜಲ್ಮೊ ಆನಿ ಮ್ಲಿಟ ಪ್ಲ್ ಜಲ್ಮೊ ಮ್ಟ್ಮಟ ರ್ಯಿೀ. ಏಕ್ ಖೂಬ್ ತಾಸ್ಥಾಂಚೊ ವಾ ಕ್ ವಿವಿಧ್ ಕೆಿ ೀತಾರ ಾಂನಿ ರ್ವ್ಲ್ಲಗಲ್ಲ ತಾಚರ್ ಸಭಾರ್ ಆಪೊ ಪಾತ್ಯಾ ಣ ಥಿರ್ ಕೆಲ್ಮಾ . ರೊನಲ್ಾ ಗೀಮ್ಸ್ , ಚಡ್ಯವತ್ ಜಾಂವ್್ ಕ್ೊ ಬ್ಬಾ ಾಂತ್ ಕಾಯಗದಶಗ, ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್, ರ್ತಾಗಪತ್ರ ಸಂಪಾದಕ್, ಝೀನ್ ಚೇರ್, ಜಲ್ಮೊ ಸಂಪಕಾಗಧಕಾರ, ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ ಗವನ್ಗರಚೊ ಸಂಯೊೀಜಕ್, ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ ದಿರೆಕೊ್ ರ ಸಂಪಾದಕ್, ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ ಕಾಾ ಬ್ಣರ್ನಟ್ ಸಂಯೊೀಜಕ್, ಗೊ ೀಬಲ್ ಮೆಾಂಬರ್ಶಪ್ ಚೇರ್ಮಾಾ ನ್, ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ ಕಾಾ ಬ್ಣರ್ನಟ್ ಖಜನಿ ರ್.... ಇತಾಾ ದಿ, ಇತಾಾ ದಿ ಜಾಂವ್್ ತಾಚೊ ರ್ವ್ರ ದಿಲ್ಮ. ಹಚಿ ಪಟಟ ಬಹುತ್ ಲ್ಮಾಂಬ್ ಆಸ್ಥ! ತಾಣಾಂ 1988 ಆನಿ 1998 ಲಯನ್್ ಇಾಂಟರ್ನಾ ಶನ್ಲ್ ಪರೇಡಿಾಂತ್ ಹಾಂಗ್-ಕಾಾಂಗ್ ಆನಿ ಹೊನಲಲ ಹರ್ಾಂಯ್್ ಪಾತ್ರ ಘತಾೊ . ಪರ ಥಮ್ಸ ಉಪಾಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಡ್ಯ| ನ್ರೇಶ್ ಅಗಗ ರ್ಗಲ್ ಚುನವ್ಕ್ ದ್ಾಂವ್ಲ್ಮೊ ಾ ತ್ಯನ್ ಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗಾಾ ಚೊ ತೊ ಏಕ್ ಸ್ಥಾಂದ ಜಾಂವ್್ 2015 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ರ್ವ್ಲ್ಮಗ.

ಲಯನ್್ ಜಲ್ಮೊ ಗವನ್ಗರ್ ಜಾಂವ್್ ಕೆಲಿೊ ಾಂ ಕಾಭಾಗರಾಂ: 2016-2017 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್, ತೊ ಲಯನ್್ ಸಹಗವನ್ಗರ್ ಹುದಿ ಾ ಕ್ ಚುನವ್ಕ್ ರವೊೊ ಆನಿ ಎಪರ ಲ್ 9, 2017 ವ್ರ್ ತೊ ಜಕೊನ್ ಆಯೊೊ . (ಹಾಂಗಾ ಸರ್ಗಾಂನಿ ಉಗಾಾ ಸ್ ದವಚಗಾಂ - ಮಂಗ್ಳು ರಾಂತ್ ಏಕಾೊ ಾ ಕರ ೀಸ್ಥ್ ಾಂರ್ನ್ ಲಯನ್್ ಗವನ್ಗರ್ ಜಾಂವ್ಚ ಾಂ ಮ್ಹ ಳಾ ರ್ ತ್ತ್ಯೊ ಾಂ ಸಲಿೀಸ್ ನ್ಹ ಾಂಯ್. ಹಚಾ ಆದಿಾಂ ಏಕೊೊ ಕರ ೀಸ್ಥ್ ಾಂವ್ ಮಾತ್ರ - ಅನಿಲ್ ಪತಾರ ವೊ ಲಯನ್್ ಗವನ್ಗರ್ ಜಲ್ಮ. ರೊನಿ ದುಸ್ಲ್ರ ಕರ ೀಸ್ಥ್ ಾಂವ್ ಗವನ್ಗರ್ ಆನಿ ವ್ಗ್ಶಾಂಚ್ ತ್ಸ್ಲ್ರ ಆನಿ 2 ವಸ್ಥಗಾಂನಿ ಜಾಂರ್ಚ ಾ ರ್ ಆಸ್ಥ ಡ್ಯ| ಮೆಲಿಾ ನ್ ಡಿಸ್ಲ್ೀಜ -ಸಂ) 2019-2020 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್, ತಾಣಾಂ ಲಯನ್್ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ ಗವನ್ಗರ್ ಜಾಂವ್್ 102ರ್ಾ ಅಾಂತರಗಷಿಟ ಿೀಯ್ ಮ್ಹಮೇಳ ವ್ಳರ್ ಇಟೆಲಿಾಂತಾೊ ಾ ಮಿಲನಾಂತ್ ಪರ ತ್ಜಾ ಸ್ಲಾ ೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ತಾಾ ಚ್ಚ ವಸ್ಥಗ ತೊ 317 ಮ್ಲಿಟ ಪ್ಲ್ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕಾಟ ಚೊ ಖಜನಿ ರ್ ಜಾಂವ್್ ಚುನಯಿತ್ ಜಲ್ಲ. ಏಕ್ ಡಿಸ್ಟಿ ರ ಕ್ಿ ಗವರ್ೊರ್ ಜೊಂವ್ನ್ : ತಾಚಾಂ ಕಾಾ ಬ್ಣರ್ನಟ್ ಪರ ದಶಗನ್ ಆಗಸ್್ 3, 2019 ವ್ರ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಮಿಲ್ಮಗ್ಶರ ಸ್ ಹೊಲ್ಮಾಂತ್ ಚ್ೊ ಾಂ. ನ್ವೊಚ್ಚ ಜಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳು ಚೊಗ ಬ್ಣಸ್ೆ ಡ್ಯ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ೊ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಲ್ಮಾ ಞಾ ಗೌರವ್ ಸೈರೊ ಜಾಂರ್್ ಯಿಲ್ಲೊ . ಲಯನ್್ ಇಾಂಟರ್ನಾ ಶನ್ಲ್ ಮಾತೃ ಜಲ್ಮೊ ಾ ಥಾಂವ್್ ಥಂಯ್ಚ ಮಾಜ ಗವನ್ಗರ್ ಡ್ಯ| ಆಸ್ಲಟ ನ್ ಪರ ಭು ಆನಿ ಟೆರ ಪರ ಭುಯ್ ಹಜರ್ ಆಸ್ಲೊ ಾಂ. ಹಾ ಕಾಯ್ಲ್ಗಕ್ ಜಲ್ಮೊ ಾ ಥಾಂವ್್ 1,200 ಲಯನ್್ ಸ್ಥಾಂದ್ ದಕಿ ಣ್ ಕ್ನ್್ ಡ, ಕೊಡಗ್ಳ, ಹಸನ್ ಆನಿ ಚಿಕ್ಮ್ಗೂು ರ್ ಥಾಂವ್್ ಹಜರ್ ಜಲಿೊ ಾಂ. ಅಸ್ಾಂ ರೊನಿನ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಬಳಧಕ್ ಪಯ್್ ಲಯನ್್ ಗವನ್ಗರ್ ಜಾಂವ್್ ಪಾರ ರಂಭ್ ಕೆ್ಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮೊ ಾ ಾಂತ್ ತ್ಯನ್ ಾಂ 4,000 ಸ್ಥದ್ ಆಸ್ೊ . ಹರ್ ಕ್ೊ ಬ್ಬಾ ಾಂ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ತಾಾಂಕಪುತೊಗ ಲಯನ್್ ರ್ವ್ರ ಹತ್ಾಂ ಧ್ನ್ಗ ಸಮಾಜಕ್ ಉದಗಗತ್ಯಚಿಾಂ ಕಾಮಾ ಕ್ನ್ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಲೊ ಾಂ. ದಖಾೊ ಾ ಕ್ ಈದ್, ದಿೀಪಾವಳ, ನ್ತಾಲ್, ದೀನ್ ದಿಸ್ಥಾಂಚಾಂ ನಟಕ್ ಪರ ದಶಗನ್ - ನಿೀನಸಂ ಪಂಗಾಾ ಥಾಂವ್್ , ಲಯನ್್ ರಂಗ ವೈಭವ, ಕ್ರವಳ ಕ್ಲ್ಮ ಸ್ಥಾಂಸೆ ೃತ್ಕ್ ಪರ ದಶಗನ್, ಕ್ಲ್ಮ ಶರ, ಸ್ಲ್ ಿೀಯ್ಲ್ಾಂಚಾಂ ಮುಖೇಲೆ ಣ್, ಖ್ತಳ್-ಪಂದಾ ಟ್, ಲಯನ್್ ಜಲ್ಮೊ ಬ್ಬಾ ರ್ಡಮಿಾಂಟರ್ ಸೆ ರ್ಧಗ, ಜನ್ಪದ ಸಂಭರ ಮ್, ಲಯನ್್ ಗಾಯನ್ ಸೆ ರ್ಧಗ ಅರ್ನಾ ೀಶಣ, ಸ್ಥಧ್ಕಾಾಂಚೊ ದಿವಸ್, ಪದಾ ಶರ ೀ ಹರೆಕ್ಳ ಹಜಬ್ಬಾ ಆನಿ ಗ್ಶರೀಶ್ ಭಾರದಾ ಜ್ ಹಾಂಕಾಾಂ ಸನಾ ನ್ ಆನಿ ಇತರ್.

ರು. 5 ಕೊರೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಕೊಾ ನ್ ಸಭಾರ್ ಲಯನ್್ ಯೊೀಜನಾಂ ರೊನಿ ಗವನ್ಗರ್ ಜಾಂರ್್ ಸ್ಥ್ ಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮೊ ಾ ಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ಾಂತ್ ಲಯನ್್ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ ಆನಿ ಲಯನ್್ ಕ್ೊ ಬ್ಬಾ ಾಂ ಥಾಂವ್್ . ಬೃಹತ್ ಯೊೀಜನಾಂ, ಸೇರ್ ಚಟುವಟಕೊ ಆನಿ ದನ್ ಜಮ್ಯ್ಲ್ೊ ಾಂ ಅಕ್ಷಯ್ಲ್ ಪಾತರ ಕ್ ರು.7.75 ಲ್ಮಖ್, ಹಸನ್ ಡಯ್ಲ್ಲಿಸ್ಲಸ್ ಕಾಂದರ ಕ್ ರು. 3 ಲ್ಮಖ್, ಜಲ್ಮಯ್ಲ್ಾಂತ್ ಹಸನಾಂತ್ ಆರ್ರ ಕ್ ಬಲಿ ಜಲ್ಮೊ ಾ ಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ರ್ಾಂಟ್ಮಪ್, ದಕಿ ಣ್ ಕ್ನ್್ ಡ, ಶೃಾಂಗೇರ, ಕೂಗ್ಗ ರು. 7.5 ಲ್ಮಖ್, ಜೂನ್ 2019 ಕೊೀವಿರ್ಡ ವ್ಳರ್ ದಕಿ ಣ್ ಕ್ನ್್ ಡ ಜಲ್ಮೊ ಉಸು್ ರ್ರ ಮಂತ್ರ ಕೊೀಟ ಶರ ೀನಿರ್ಸ ಪೂಜರ ಥಾಂವ್್ ಅನ್ಸ್್ ೀಸ್ಲಯ್ಲ್ ಐಸ್ಲಯು ವ್ಾಂಟಲೇಶನ್ ಆನಿ ರ್ಾ ಪರೈಝರ್ ಮಿಶನಾಂ ಜಲ್ಮೊ ವ್ನ್ಲ್ಮಕ್ ಆಸೆ ತ್ಯರ ಕ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ರು. 9 ಲ್ಮಖ್, ಎಪರ ಲ್ ಥಾಂವ್್ ಜೂನ್ 2020 ವ್ಳರ್ ಕೊೀವಿರ್ಡ ಮ್ಹಮಾರಕ್ ವಳಗ್ ಜಲ್ಮೊ ಾ ಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್್ ಗರ ೀಸರ ಕಟ್್ , ಅಸ್ಾಂ ಹಾ ಕೊೀವಿರ್ಡ ಮ್ಹಮಾರ ವ್ಳರ್ ಗವನ್ಗರ್ ರೊನಿಚಾಂ ವಸ್ಗ ಏಕ್ ಯಶಸ್ಲಾ ೀ ಜಯ್ಲ್್ಚಾಂ ಜ್ೊ ಾಂ. ಲಯನ್್ ಸ್ಲದೆ ಾಂತ್ "ಆಮಿಾಂ ಸೇರ್ ಕ್ತಾಗಾಂವ್" ಆನಿ ತಾಚಾಂ ಗವನ್ಗರ್ ಸ್ಲದೆ ಾಂತ್ "ಮೊೀಗಾನ್ ಸೇರ್ ಕ್ರ" ಪರ ಕಾರ್ ತಾಣಾಂ ಕೆ್ೊ ಾಂ ಕಾಮ್ಸ ಯಶಸ್ಲಾ ೀ ಥರನ್ ಚಲ್ಮೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಣಟ ರೊನಿ.

ಲಯನ್ಸ್ ಜಲ್ಲೊ ಯೀಜನಾೊಂ:

ಪಾಟ್ಮಪಾಟ್ ದುಸ್ಥರ ಾ ವಸ್ಥಗ 202023 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2021, ಪರ ತಾ ಕ್ಷ್ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ ಗವನ್ಗರ್ ಜಾಂವ್್ , ತೊ ಮ್ಲಿಟ ಪ್ಲ್ ಕೌನಿ್ ಲ್ಮಚೊ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮಾಾ ನ್ ಜಲ್ಲ. ತಸ್ಾಂಚ್ ದ ಲಯನ್ ಪತಾರ ಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಲ್ಲ. ಹೆಾಂ ಪತ್ರ ಭಾರತಾದಾ ಾಂತಾೊ ಾ ಲಯನ್್ ಕ್ೊ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಂದಾ ಾಂಕ್ ಮೆಳಟ ಜಚ ಸ್ಥಾಂದ್ ಆಸ್ಥತ್ 2.5 ಲ್ಮಖ್. ಅಸ್ಾಂ ಭಾಗ್ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಚ್ಚ ಪಾಟ್ಮೊ ಾ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ ಗವನ್ಗರಾಂಕ್ ಮೆಳ್್ೊ ಾಂ ನ ಕ್ನಗಟಕಾಾಂತ್ ತಸ್ಾಂಚ್ ಗಾಂಯ್ಲ್ಾಂ ರಜಾ ಾಂನಿ. ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರ ಶಸ್ತ್ಯ ಾ : "ಏಯ್ಾ ್ ಜಗೃತ್" ಆಸ್ಥ ಕೆಲ್ಮೊ ಾ ಕ್ ಅಾಂತರಗಷಿಟ ಿೀಯ್ ಲಯನ್್ ಅಧ್ಾ ಕಾಿ ಥಾಂವ್್ ಪರ ಶಸ್ಲ್ ಪತ್ರ , ಆಸ್ಥ ಕೆಲ್ಮೊ ಾ ಡೊೀಕುಾ ಮೆಾಂಟರ ಫಿಲ್ಮಾ ಕ್, ಬೆಸ್ಟ ಝೀನ್ ಚೇರ್ಪಸಗನ್, ಗೀಲಾ ನ್ ಸುಪರ ೀಮ್ಸ ಎಕ್್ ್ನ್್ , ಮೊೀಸ್ಟ ಮೆಟಕುಾ ಲಸ್ ಲಯನ್, ಬೆಸ್ಟ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ ಗವನ್ಗಸ್ಗ ಕೊೀ-ಓಡಿಗನೇಟರ್ ಮ್ಲಿಟ ಪ್ಲ್ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ 324-D, ಇಾಂಟರ್ನಾ ಶನ್ಲ್ ಪ್ರ ಸ್ಲಡ್ಾಂಟ್್ ಲಿೀಡಶಗಪ್ ಮೆಡಲ್, ಇಾಂಟರ್ನಾ ಶನ್ಲ್ ಪ್ರ ಸ್ಲಡ್ಾಂಟ್್ ಪನ್ ಆನಿ ಕ್ಮೇಾಂಡೇಶನ್ ಸಟಗಫಿಕಟ್, ಲಯನ್್ ಬೆಸ್ಟ ಟ್ಮಾ ್ಾಂಟ್, ಬೆಸ್ಟ ಆಲ್ರಾಂರ್ಡ ಪಫೀಗಮೆಗನ್್ , ಬೆಸ್ಟ ಕಾಾ ಬ್ಣರ್ನಟ್ ಟೆರ ಜರರ್ 2010-2011 ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ 324-D, ಗೀಲಾ ನ್ ಇವ್ಾಂಟ್ ಎರ್ರ್ಡಗ - ಕೆರಯರ್ ಗಾಯ್ಾ ನ್್ , ಬೆಸ್ಟ ಟ್ಮಾ ್ಾಂಟರ್ಡ ಎಡಿಟರ್, ಬೆಸ್ಟ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ

ಕೊೀಓಡಿಗನೇಟರ್ ಮ್ಲಿಟ ಪ್ಲ್ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಕ್ಟ 317, ಡ್ಯಯಾ ಾಂರ್ಡ ಸುಪರ ೀಮ್ಸ ಎಕ್್ ್ನ್್ ಎರ್ರ್ಡಗ ಆನಿ ಮೊೀಸ್ಟ ಡಿಪ್ಾಂಡೇಬ್ಲ್ ಲಯನ್. ಉದ್ಲಾ ೀಗ್ ವೃತ್ಯ ೊಂತ್: ಸೌದಿ ಅರಮೊೆ ಾಂತಾೊ ಾ ಏಕಾ ವಿಶಾಾ ಸ್ಲ ಮಿತಾರ ನ್ ದಿಲ್ಮೊ ಾ ಉಲ್ಮಾ ಕ್ ಜೊ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಾಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ , 1996 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಉದಾ ೀಗ್ ಪಾರ ರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲ - ಆಥಿಗಕ್, ಫಾಮಾಗಸ್ಯಾ ಟಕ್ಲ್ ಡಿಸ್ಲಟ ಿಬ್ಯಾ ಶನ್, ಡ್ರ ೈವಿಾಂಗ್ ಸ್ಯೆ ಲ್ ಆನಿ ಸ್ಲ್ಲ್ಮರ್ ರ್ಟರ್ ಹಿೀಟರ್ ತಯ್ಲ್ರ್ ಕ್ನ್ಗ ರ್ಾಂಟ್ಮಪ್. ಉಪಾರ ಾಂತಾೊ ಾ 1999 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್, ತೊ ರ್ಾಂಟ್ಮಾ ಚೊ ಉದಾ ೀಗ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲ. ಕತ್ಯಾಂ ತರೀ ನ್ವ್ಾಂಚ್ ಕ್ರಜಯ್ ಮ್ಹ ಳು ಶೃದೆ ಆಸ್ಲ್ಮೊ ಾ ರೊನಿನ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಇಜಂಯ್ರ ್ ಏಕ್ ದಫ್ ರ್ ಆಸ್ಥ ಕೆ್ಾಂ ಆನಿ ಸ್ಲ್ಲ್ಮರ್ ಉದಾ ೀಗ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹ ಲ್ಲ. ಹಾ ಉದಾ ೀಗಾಕ್ ಸನ್ರೇ ಸ್ಲ್ೀಲ್ಮರ್ ಸ್ಲಸಟ ಮ್ಸ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವೊಲ್ಮಯ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ಆಜ್ ಹೊ ರೊನಿಚೊ ಉದಾ ೀಗ್ ಸವ್ಗ ಸ್ಲ್ೀಲ್ಮರ್ ಉದಾ ೀಗಾಾಂ ಪಯಿೆ ಉಟ್ನ್ ದಿಸ್ಥ್ . ತಾಣಾಂ ಸ್ಲ್ಧುನ್ ಕಾಡೊೊ ಏಕ್ ಉದಾ ೀಗ್ ಜಂಯ್ ರ್ ಆಾಂಜಾಂಕೀ ಲ್ಮಗಾ್ ಭಿರಾಂತ್ - ಸ್ಲ್ಲ್ಮರ್ ಎನ್ಜಗ ಸ್ಕ್ಟ ರ್ ತ್ಯನ್ ಾಂ ಸ್ಥವಗಜನಿಕಾಾಂಕ್ ಹಾ ವಿಶಾಂ ಕತ್ಯಾಂ ಮಾಹ ಹೆತ್ ನಸ್ಲೊ ಸಗಾು ಾ

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಕಿ ಣ್ ಕ್ನ್್ ಡ ಜಲ್ಮೊ ಾ ಾಂತ್ ತಸ್ಾಂ ಉಡಪಾಂತ್ ಅಸ್ಾಂ ಏಕಾ ಕರ ೀಸ್ಥ್ ಾಂವ್ ಉದಾ ೀಗಸ್ಥ್ ಚೊ ಪರ ಥಮ್ಸ ಉದಾ ೀಗ್ ಜಲ್ಲ. ಆಜ್ ಸನ್ರೀ ಸ್ಲ್ೀಲ್ಮರ್ ಏಕ್ ಪಾರ ಯ್ಾ ೀಟ್ ಲಿಮಿಟೆರ್ಡ ಕಂಪ್ ಜಾಂವ್್ ಸನ್ರೇ ಪಾರ ಡಕ್ಟ ್ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆರ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಜಲ್ಮಾ ಆಸ್ಲ್ನ್ ಇಜಂಯ್್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ಪರ ಧಾನ್ ದಫ್ ರ್ ಆನಿ ಆಸ್ಲ್ನ್ ಶಾಖ್ತ ಬೆಾಂಗ್ಳು ರ್, ಹುಬ್ಣು , ಕೊಚಿಚ ಆನಿ ಗೀರ್. ತಾಣಾಂ 3 MW ಪಾರ ಸ್ ಅಧಕ್ ಸ್ಲ್ೀಲ್ಮರ್ ರೂಫ್ ಟ್ಮಪ್ ಪವರ್ ಪಾರ ಜಕ್ಟ ್ ಹತ್ಾಂ ಧ್ಲ್ಮಾ ಗಾಂತ್ ಕ್ನಗಟಕ್, ಗೀರ್ ಆನಿ ಉತ್ ರ್ ಕರಳ ಸುರ್ತಾಾ ಾಂನಿ - ಹಾಂತ್ತಾಂ ಅತ್ೀ ಮುಖ್ಾ ಯೊೀಜನಾಂ ಜಾಂರ್್ ಸ್ಥತ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಆನಿ ಬೆಾಂಗ್ಳು ಚಿಗಾಂ ಆಪಸ್ ಲಿಕ್ ಕಾಮೆಗಲ್ ಸಂಸ್್ , ಝುಜ ರ್ಸ್ ಘರ್, ಜಪುೆ ಆನಿ ಕೊಚಿಚ ಾಂತಾೊ ಾ ಇಾಂಟರ್ನಾ ಶನ್ಲ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಮಿ ಣಚಾಂ 100 MW ಪಾೊ ಾ ಾಂಟ್ಮಚಾಂ ಒಪರೇಶನ್ ಆನಿ ಮೇಾಂಯಟ ರ್ನನ್್ ತಸ್ಾಂ THDC ಸ್ಲ್ೀಲ್ಮರ್ ಪವರ್ ಪಾೊ ಾ ಾಂಟ್ ಕಾಸಗೀಗರ್ಡ, ಕರಳಾಂತ್. ಇತರ್ ಸಾಮಾಜಕ್ ವಾವ್ನರ : ರೊನಿ "ರಚನ - ಕಾಾ ಥಲಿಕ್ ಛಾಂಬರ್ ಒಫ್ ಕಾಮ್ಸ್ಗ ಎಾಂರ್ಡ ಇಾಂಡಸ್ಲಟ ಿೀ" ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಹಚೊ ಆದೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ದೀನ್ ವೇಳವ್ಿ ಾಂಚೊ - 2009 ಆನಿ 2010. ತಾಾ ವ್ಳರ್ ರಚನ ದಫ್ ರ್ ಸಂಪೂಣ್ಗ ಕಂಪೂಾ ಟರನಿೀಕೃತ್ ಕೆ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ರಚನ ಲ್ಲೀಗ ಲ್ಮಾಂಛನ್

ಕೆಲ್ಲೊ . ಕಾಾ ನ್ರ ಆಾಂಟರ್ಪ್ರ ನ್ಯಾ ಸ್ಗ ಆನಿ ದುಬ್ಬಯ್ಲ್ಚ ಾ ಐವನ್ ಫೆನಗಾಂಡಿಸ್ಥಚಾಂ ಆನಿ ರಚನನ್ Memorandum of Understanding (MOU) ಕ್ ಸಹಿ ಕೆಲಿೊ ರೊನಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷತ್ಯಖಾಲ್. ರೊನಲ್ಾ ಗೀಮ್ಸ್ ಬೀರ್ಡಗ ಒಫ್ ಸಟ ಡಿೀಸ್ ಇನ್ ಇಕೊನಮಿಕ್್ , ಸ್ಥಾಂತ್ ಆಗ್್ ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಹಚೊ ದೀನ್ ವಸ್ಥಗಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಂದ ಜಾಂರ್್ ಸ್ಲ್ೊ . ಪಾಟ್ಮೊ ಾ ಚ್ಯಾ ರ್ ವಸ್ಥಗಾಂನಿ, ತೊ ಬೀರ್ಡಗ ಒಫ್ ಸಟ ಡಿೀಸ್ ಒಫ್ ಪೀಸ್ಟ ಗಾರ ಜಾ ಯ್ಟ್ ಡಿಪೊ ಮಾ ಇನ್ ಬ್ಣಸ್್ ಸ್ ಮಾಾ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್, ಸ್ಥಾಂತ್ ಎಲ್ಲೀಯಿ್ ಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಚೊ ಸ್ಥಾಂದ ಆಸ್ಲ್ೊ . ಪಾಟ್ಮೊ ಾ 6 ವಸ್ಥಗಾಂ, ತೊ ಇಾಂಜನಿಯರಾಂಗ್ ಎಾಂರ್ಡ ಗಾರ ಜಾ ಯ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಾ ಾಂಪಸ್ ಸ್ಲ್ಕ್ಿ ನ್ ಟೀಮ್ಸ ಒಫ್ ವಲ್ಾ ಗ ರನಾಂವ್ಾ ಸ್ಥಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ - ಒನಾ ೀಸ್ಲಸ್ ಹಚೊ ಸ್ಥಾಂದ ಆಸ್ಲ್ೊ . ರೊನಿ ಮಾಾಂರ್ಡ ಸ್ಲ್ಭಾಣ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಲ್ಾ ್ ಗ ಪರ ೀಮಿಯರ್ ಕೊಾಂಕ್ಣ ಕ್ಲಚ ರಲ್ ಒಗಗನೈಜೇಶನ್, ಶಕ್ ನ್ಗರ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಹಚ್ಯಾ ಕಾಯಗಕಾರ ಸಮಿತ್ಚೊ ಸ್ಥಾಂದ ಆನಿ ಖಜನಿ ರ್ ಜಾಂರ್್ ಸ್ಥ.

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರ ಸು್ ತ್ ರೊನಿ, ಇಾಂಟರ್ ರಲಿೀಜಯೊಸ್ ಡ್ಯಯಲ್ಮಗ್ ಕ್ಮಿಶನ್ ಒಫ್ ಡ್ಯಯಸ್ಲೀಸ್ ಒಫ್ ಮಾಾ ಾಂಗಳೊೀರ್ ಬ್ಣಸ್ಥೆ ಚ್ಯಾ ಅಧಕಾರಖಾಲ್ ಹಚೊ ಸ್ಥಾಂದ ಜಾಂರ್್ ಸ್ಥ. ರೊನಿ ಏಕ್ ನಿಪುಣ್ ರ್ಯೊಲಿನ್ ಖ್ತಳಘ ಡಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾರ ಥಗಮಿಕ್ ಶಾಲ್ಮ ವ್ಳರ್ ತಸ್ಾಂ ಏಕ್ ನಿಪುಣ್ ಪ್ನಿ್ ಲ್ ಆನಿ ಕಾಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ ಜಾಂರ್್ ಸ್ಲ್ೊ . ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕ್ಲ್ಮಕೃತ್ ಜಾಂರ್್ ಸ್ಥ ಅಾಂತರಗಷಿಟ ಿೀಯ್ ಬ್ಬಕ್್ ರ್ ಮ್ಹಮ್ಾ ದ್ ಆಲಿ ಜ ಕ್ಲ್ಮ ಟ್ಮಯ್ಾ ್ ಒಫ್ ಇಾಂಡಿಯ್ಲ್ಾಂತ್ ಪರ ಕ್ಟ್ ಜಲಿೊ ಆಸ್ಥ. ತೊ ಸದಾಂಚ್ ಬ್ಬಾ ರ್ಡಮಿಾಂಟನ್ ಖ್ತಳಟ .

ಶಟ್ಲ್

ತಾಣಾಂ ವಿದೇಶಾಾಂಕ್ ಆಪ್ೊ ಾಂ ವಿಸ್ಥ್ ರ್ ಪಯ್್ ಕೆಲ್ಮಾಂ, ಮುಖ್ಾ ಜಾಂವ್್ ಮಿರ್ಡಲ್ ಈಸ್ಟ , ಫಾರ್ ಈಸ್ಟ , ಯೂರೊೀಪ್, ಚೈನ, ಭೂತಾನ್, ಟಕಗ ಆನಿ ಯುಎಸ್ಎ.

"ಅಸ್ಾಂ ಜ್ಾಂ ಕ್ಸ್ಾಂ?" ವ "ಇಾಂಚ ಆಾಂರ್ಡ ಎಾಂಚ?". ತಾಚಿ ಪತ್ಣ್ ಅನಿತಾ ಗೀಮ್ಸ್ , ಏಕ್ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಮಾಾ ನೇಜರ್ ಜಾಂವ್್ ರ್ವ್ರ ಕ್ತಾಗಲಿ ತ್ಣಾಂ ಆತಾಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ರಜ ದಿಲ್ಮಾ . ತಾಾಂಕಾಾಂ ಸವೇಗಸಾ ರನ್ ದೀನ್ ಭುಗ್ಶಗಾಂ ದಿೀಾಂವ್್ ಬೆಸ್ಥಾಂವ್ ಘಾಲ್ಮಾಂ - ವಹ ಡ್ೊ ಾಂ ರೊಆನ್್ ಏಕ್ ಕಂಪೂಾ ಟರ್ ಇಾಂಜನಿಯರ್ ITC -ಂಾಂತ್ ಕಾಮ್ಸ ಕ್ತಾಗ ಇನಾ ೀಟೆಕ್ ಬೆಾಂಗ್ಳು ರ್ ಆನಿ ಆಯ್ೊ ರ್ರ್ ತಾಚಾಂ ಲಗ್್ ತ್ಯಾ ಚ್ಚ ಕಂಪ್್ ಾಂತ್ ಕಾಮ್ಸ ಕ್ರುನ್ ಆಸ್ಥಚ ಾ ರೊೀಹಿತಾಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ಜಲ್ಮಾಂ. ದುಸ್ರ ಾಂ ಧುವ್ ರೊಜನ್್ ಬ್ಣಎಮ್ಸಎಸ್ ಇಾಂಜನಿಯರಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಾಂಗ್ಳು ರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಣಾಂ B. Arch. ಪದಿಾ ಜೊಡ್ಯೊ ಾ ಆನಿ ತ್ಯಾಂ ಆಸ್ಟ ಿೀಲಿಯ್ಲ್ಚ್ಯಾ RMIT ಯೂನಿವಸ್ಲಗಟಾಂತ್ ಸಸ್ಟ ೀಯ್್ ೀಬ್ಣಲಿಟ ಇಾಂಜನಿಯರಾಂಗ್ ಕೆಲ್ಮಾಂ. ಪರ ಸು್ ತ್ ತ್ಯಾಂ Stantec ಕಂಪ್್ ಾಂತ್ ಆಪೊ ರ್ವ್ರ ಕ್ರುನ್ ಆಸ್ಥ ಜಾಂವ್್ ಸಸ್ಟ ೀಯ್್ ೀಬ್ಣಲಿಟ ಇಾಂಜನಿಯರ್.

ಪಯ್ೊ ಾಂಚ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ಲ್ಮೊ ಾ ನುಸ್ಥರ್ ತಾಕಾ ಬರಚ್ಚ ಆಶಾ ಆಸ್ಥ ನ್ಟನ್ ಆನಿ ರೊನಲ್ಾ ಗೀಮ್ಸ್ ಏಕ್ ಸಾ ತಾಾಃ ರಂಗ್ಭುಾಂಯ್. ತಾಣಾಂ ದೀನ್ ಆಪಾೊ ಾ ಚ್ಚ ಪಾಾಂಯ್ಲ್ರ್ ಉಭೊ ಪಾಂತ್ತರಾಂನಿ ಪಾತ್ರ ಘತಾೊ - ಕ್ನ್್ ಡ ರವ್ಲ್ಲೊ ವಾ ಕ್ , ಪುಣ್ ಜಲ್ಮಾ ಪಾಂತ್ತರ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಆನಿ ಥಾಂವ್್ ಾಂಚ್ ಮುಖೇಲೆ ಣಾಂತ್ ಆನಿ ಆರ್ನಾ ೀಕ್ ಕೊಾಂಕ್ -ತ್ತಳು ಪಾಂತ್ತರ್ ಉದಾ ೀಗಾಾಂತ್ ನಿಭಿೀಗತ್ ಜಲ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ವಾ ಕ್ . -----------------------------------------------------------------------------------------26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಕಾಳೊಂಚಿ ಭೆಟವಿ

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್ ಸಕಾಳಾಂ ಪುಡ್ಾಂ ರಾಂದಚ ಾ ಕುಡ್ಯಕ್ ವ್ತಾನ ಕಾಮಾಚೊ ಚಡೊ ರಡ್ಯ್ ಲ್ಲ. ಸಕಾಳಾಂ ಉಟ್ಮ್ ನ ಹಸ್ಲ್ನ್ ಹಸ್ಲ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ .... ಚಡೊ ಆತಾಾಂ ಕತಾಾ ಕ್ ರಡ್ಯ್ ಗಾಯ್? ಕಾಾಂಯ್ ಬ್ಬಯ್ೊ ನ್ ಪುಣ ಗವಿೆ ಕೆಲ್ಮಾಂ ಕೊಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ತನ್ ವಿಚ್ಯ ್ಗಾಂ. "ಕತ್ಯಾಂ ದಳಾ ಾಂತ್ ತ್ತಜ ದುಖಾಾಂ?" "ಮಾಕಾ ರಡೊಾಂಕ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ...!" "ಕತಾಾ ಕ್ ಬ್ಬ?" "ಹಾಂವ್ಾಂ ಆತಾ್ ಾಂ ದುಕಾರ ಮಾಸ್ಥಕ್ ಪಯ್ಲ್ವ್ ಸುಟ ಕೆಲ್ಲ. ಮಾಕಾ ದುಖಾಾಂ ಆಯಿೊ ಾಂ.."

"ಆಳೇ ಬ್ಬ... ತ್ತಾಂವ್ಾಂ ನ್ಹ ಯ್ ಹಾಂವ್ ರಡ್ಯಜ ಆಸ್ೊ ಾಂ... ಪಯ್ಲ್ರ್ಕ್ ಚ್ಯಳೀಸ್ ರುಪಯ್ ಆನಿ ಗಾಾಂರ್ಚ ಾ ದುಕಾರ ಮಾಸ್ಥಕ್ ತ್ನಿಿ ಾಂ ರುಪಯ್ ಜಲ್ಮಾ ತ್. ಪಯ್ಿ ದಿತಾನ ಮಾಕಾ ದುಖಾಾಂ ದ್ಾಂರ್ಜ ಆಸ್ೊ ಾಂ" ಮ್ಹ ಣ್ ನ ಚಡೊ ಇಲ್ಲೊ ಹಸ್ಲ್ೊ . ತ್ತಾೊ ಾ ರ್ ಬ್ಬಯ್ೊ ದವಗಡ್ಯಾ ನ್ ಧಾಾಂವೊನ್ ಆಯಿೊ . ಹಾಂವ್ ಸ್ಥರೊಣ್ ಕಾಣಘ ವ್್ ರಾಂದ್ಚ ಾಂ ಕೂರ್ಡ ಝಾಡ್ಯ್ ಲ್ಲಾಂ. "ಅಳೇ ಬ್ಬ... ಪಾಳ್ ಾ ಾಂತ್ ಬ್ಬಳ್ಕಿಾಂ (ಭುಗ್ಗಾಂ) ರಡ್ಯ್ ... ಕತ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಳ್ಕ ... ವಹ ಚ್ ಆಜಗಾಂಟ್... ವಹ ಚ್ ಬ್ಬ..." "ಕತ್ಯಾಂ ಜತಾ ಬ್ಬಳಿ ಾ ಕ್?"

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಗತ್ತ್ ನ.."

"ಮಾಕಾ ತ್ಯಗಾಾಂ ಜಲ್ಮಾ ಾಂತ್.."

"ತಾಕಾ ವ್ರ್ಡ ವರ್ಡ್ ಗ ದಿೀ ಸ್ಥಯಿಾ ಣ... ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಝಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಥಾಂ. ತ್ತಕಾ ಕತ್ಯಾಂ ಆಜಗಾಂಟ್?"

ಮ್ಹ ಣ್ ನ ಚಕೊಗ ಪಾವೊನ್ ಜಲ್ಲೊ .

ಮಾಕಾ ಪಾಟಾಂ ಜಪ್ ದಿಾಂವ್ಚ ಪುಡ್ಾಂಚ್ ತ್ ಧಾಾಂವಿೊ . ರ್ಶ್ ರೂಮಾಚಾಂ ಬ್ಬಗ್ಶಲ್ "ಲಟ್ಟ " ಕ್ನ್ಗ ಕಾರ್ಡ್ ಸಟ್ಟ ಕ್ನ್ಗ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲೊ . ಆನಿ "ಫಟ್ಟ " ಕ್ನ್ಗ ಬ್ಬಗ್ಶಲ್ ಘಾಲ್ಮ್ ನ ಬ್ಬಳ್ಕಿಾಂ ಇ್ೊ ಾಂ ಭಿಾಂಯ್ಲ್ನ್ ಕಾಾಂಪ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ ಹಸ್ಲ್ಾಂಕ್ ಲ್ಮಗ್ೊ ಾಂ. ಮಾಕಾ ಆಜಪ್ ಜ್ಾಂ. ಭುಗಾಾ ಗಚ್ಯಾ ಪ್ಾಂಕಾಟ ಕ್ ಭಾಾಂದ್ ್ೊ ಾಂ "ಪಾಾ ಾಂಪರ್" ಸ್ಲ್ಡಯ್ಲ್್ ನ ಕ್ಳ್ಕು ಾಂ "ಪಾಾ ಾಂಪರ್ ಮುಖಾೊ ಾ ನಿೀ ಭಿಜೊ ಾಂ ಆನಿ ಪಾಟ್ಮೊ ಾ ನಿೀ ಭಿಜೊ ಾಂ." ಪಾಾ ಾಂಪರ್ ನಿಸ್ಥರ ವ್್ ರ್ಶ್ ರೂಮಾಚ್ಯಾ ಬ್ಬಗಾೊ ರ್ ರಕೊನ್ ರವೊೊ ಾಂ... ಬ್ಬಯ್ೊ ಭಾಯ್ರ ಯ್ತಾ ಮ್ಹ ಣಸರ್. ಬ್ಬಳ್ಕಿಾಂ ರಡ್ಯನಸ್ಥ್ ಾಂ ರವ್ ಲ್ಮೊ ಾ ನ್ ಹಾಂವ್ ಬಚ್ಯವ್. ತ್ತಾೊ ಾ ರ್ ವಹ ಡೊೊ ಪುತ್ ಧಾಾಂವೊನ್ ಆಯೊೊ ಆನಿ ಮ್ಹ ಣಲ್ಲ... "ಡ್ಯಡ್ಯ... ಡ್ಯಡ್ಯ ಆಮಾಚ ಾ ದಗಾಾಂ ಜಲ್ಮಾ ಾಂತ್..."

ಡೊಗ್ಶಕ್

"ವಹ ಯ್ ಗ್ಶೀ... ತರ್ ಡೊಗ್ಶಚ್ಯಕೀ ಹಾಂವ್ ಚ್ ಹುಶಾರ್.." "ಕ್ಶೆಾಂ ಡ್ಯಡ್ಯ..?"

ಡೊಗ್ಶ

ಸಶಗಾಂ

"ತ್ತಕಾ ಭುಗಾಾ ಗಾಂ ಮುಕಾರ್ ಕ್ಶೆಾಂ ಉಲಂವ್ಚ ಾಂ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ಾಂಚ್ ಕ್ಳನ" ಸಟ್ಟ ಕ್ನ್ಗ ರ್ಶ್ ರೂಮಾಚಾಂ ಬ್ಬಗ್ಶಲ್ ಉಗ್್ ಾಂ ಕ್ನ್ಗ ಭಾಯ್ರ ಯ್ತಾನ ಬಬ್ಬಟೊ . ಹಾಂವ್ ಬ್ಬಳಿ ಾ ಕ್ ಕಾಣಘ ವ್್ ಭಿತರ್ ರಗೊ ಾಂ. ತಾಕಾ ಧುವ್್ ಪಾಟಾಂ ಪಾಳ್ ಾ ಾಂತ್ ದವನ್ಗ, ತೊಾಂಡ್ಯಕ್ ದುದಚಿ ಬೀತ್ೊ ದಿಲಿ. ಪಾಳ್ ಾ ವಯ್ರ "ಜಾಂಗಲ್ ಬೆಲ್" ಪದ್ ಮ್ಹ ಣಚ ಾಂ ಕ್ಲರ್ ಜೂಮ್ರ್ ಉಮಾೆ ಳಯ್ೊ ಾಂ. "ಆಜ್ ಸಕಾಳಾಂಚಾಂ ಮಾಗ್್ ಾಂ ಮ್ಹ ಣೊಾಂಕ್ ನ" ಮ್ಹ ಳೊು ಉಗಾಾ ಸ್ ಆಯೊೊ . ಎಕಾ ರ್ಟೆನ್ ಹಸ್ಲ್ಾಂಕ್ ಆಯ್ೊ ಾಂ. ಹಾ ಮಾಗಾ್ ಾ ಕೀ ಚ್ಯರ್ ನ್ಮೂನಾ ಚೊ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲ್ೊ . ಲ್ಮಹ ನ್ ಭುಗಗ ಆಸ್ಥ್ ನ ಮಾಾಂಯ್ಲ್ಚ ಾ "ಭಿಾಂಯ್ಲ್ನ್" ಮಾಗ್್ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಲ್ಲಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕೊ್ಜಕ್ ವ್ತಾನ ಮಾಾಂಯ್ ಮಾಗ್್ ಾಂ ಮ್ಹ ಣೊಾಂಕ್ ಮಾಕಾ ಝಾಂಕುಳ್್ ಉಟಂವ್ೆ ಯ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜೊೀರ್ ನಿದ್ಾಂತ್ ಆಸ್ೊ ಬರ ಕೂಸ್ ಪತ್ತಗನ್ ನಿದ್ ಲ್ಲಾಂ. ಮಾಾಂಯ್ ಮ್ಣ ಮ್ಣ ಕ್ನ್ಗ ಸಕಾಳಾಂಚಿ ಮಾಗ್ಶ್ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಲಿ. ತ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಂ "ಆಳ್ ಯ್ಚಾಂ" ಮಾಗ್್ ಾಂ ಜ್ೊ ಾಂ... ಮಾಗ್ಶರ್ ಕಾಜರ್ ಜ್ಾಂ. ತ್ಯದಳ ಬ್ಬಯ್ೊ ಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ದಕೆಿ ಣಕ್ " ಪಡೊನ್ ಮಾಗ್್ ಮ್ಹ ಣಚ ಾಂ ಪಡ್ೊ ಾಂ. ಅತಾಾಂ ಭುಗ್ಶಗಾಂ ಜಲ್ಮಾ ಾಂತ್.... ತಾಾಂಕಾಾಂ ದ್ರ್ಸೆ ಣ್ ಶಕಂವಿಚ "ಜರ್ಬ್ಬಿ ರೆ"ಚಾಂ ಮಾಗ್್ ಾಂ ಆತಾಾಂ ಸದಾಂಯ್ ಮ್ಹ ಣಜ ಪಡ್ೊ ಾಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಭುಗ್ಶಗಾಂ ಮಾಗಾ್ ಾ ಕ್ ರೆಡಿ ಆಸ್ಥತ್. ಹಾಂವ್ ಬ್ಣಝ ಜಲ್ಲೊ ಾಂ. ಪರತ್ ಸ್ಥರೊಣ್ ಕಾಣಘ ವ್್ ಜಾಂವ್ಚ ಾಂ ಕೂರ್ಡ ಝಾಡಾಂಕ್ ವ್ತಾನ, ಮ್ಹ ಜ ತನಿಗ ತನಿಗ ಮೊನಿಗ ಬ್ಬಯ್ೊ ಆಶಾಾ ಗ ಮುಕಾರ್ ರವೊನ್ ಧ್ವ್ ಕಸ್ ವಿಾಂಚ್ಯ್ ಲಿ ಆನಿ ದಾಂತೊಣಾಂತ್ ಕಸ್ ಉಗಯ್ಲ್್ ಲಿ. ದಾಂತೊಣಾಂತ್ ಕಾಳ್ಕ ಕಸ್ ಭರೊನ್ ಗ್್ೊ ... ಧ್ವ್ ಕಸ್ ಮಾಹ ತಾಾ ರ್ ಉರ್ ್ೊ . ಹೆಾಂ ಪಳ್ಕವ್್ ಬ್ಬಯ್ೊ ತಕೊ ಘುಾಂವೊನ್ ಪಡ್ಯನತ್ಯೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಜಾಂ ಭಾಗ್.

"ಶೆಿ ೀ..." ತ್ ಬೆಜರ್ ಜಲಿ. "ಆಳೇ ಬ್ಬ... ತ್ತಾಂ ಸ್ಥಾಂತ್ ಅಾಂತೊನಿಚಾಂ ನವ್ನ್ ಕ್ತಾಗ್ಾಂಯ್ ರ್ನಾಂ!" "ವಹ ಯ್..." "ಬಹುಶಾಾ ಕಾಾಂಯ್ ಚರ್ಿ ವ್ಾಂ ಅಜಪ್ ಜಲ್ಮಾಂ ಕೊಣ್ ..." "ಕ್ಮಾಗಾಂ ತ್ತಜಾಂ... ತ್ತಜ ಖುಶಾಲ್ಮಯ್ ಚರ್ಡ ಜತಾ ಜಯ್್ ...!" "ಆಳೇ ಬ್ಬ ಮಾಕಾ ನಿಸ್ಥ್ ಾ ಕ್ ಕತ್ಯಾಂ ಕೆಲ್ಮಾಂಯ್?" "ದುಕಾರ ಮಾಸ್..."

"ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಬ್ಯಾ ಟ ಪಾಲಗರಕ್ ವ್ತಾಾಂ..." "ಕಸ್ ಕಾಡಾಂಕ್ ಗ್ಶೀ?" "ನ್ಹ ಯ್... ಕಸ್ ಕಾಡಂವ್ೆ ... ತ್ತಕಾ ಮ್ಕ್ೆ ರ್... ಧ್ವ್ ಜ್ೊ ಕಸ್ ಕಾಳ್ಕ ಕ್ರಜ. ಮಾಹ ತಾಾ ಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಘಾಲಿಜ... ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹ ಜ ಕಸ್ ಝಡ್ಯ್ ತ್..." ತ್ ಆಪೊ ಬೆಜರಯ್ ಸ್ಥಾಂಗನ್ ಚ್ ವ್ತಾಲಿ. ಭೆಷ್ಟ ಾಂ ಹಾಂವ್ ತ್ಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡ್ಯಕ್ ಬೀಟ್ ಘಾ್ಾಂ... "ಪಕ ಖೊಲಿ ಝಡ್ಯ್ ನ, ತನಿಗ ಖೊಲಿ ಹಸ್ಥ್ ಲಿ ಖಂಯ್... ಪುಣ್ ತ್ತಜಾಂ ಉಳ್ಕಟ ಾಂ ಜಲ್ಮಾಂನೇ? ತ್ತಜ ಧ್ವ್ ಕಸ್ ಮಾತಾಾ ರ್, ಕಾಳ್ಕ ಕಸ್ ಪೂರ ದಾಂತೊಣಕ್ ಜ್ಮೂ?"

"ಮಾಕಾ ನಂಜಚಾಂ ಜಯ್ಲ್್ ರ್ನಾಂ... ದುಕಾರ ಮಾಸ್, ಬ್ಬಾಂಗ್ಾ , ಸ್ಥಾಂಕೆಟ ರ್, ರ್ಾಂಯ್ಗ ಾಂ, ತಾಾಂಬೆಾ ಾಂ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ಲ್್ ರ್ನ?" "ತ್ಯಾಂಚ್ ಕ್ಳ್ ಮಾಕಾ... ತ್ತಾಂ ನಂಜ ಉಲಯ್ಲ್್ ನ... ತ್ತಕಾ ನಂಜಚಾಂ ಖ್ತ್ೊ ಾಂ ಚರ್ಡ ಜಲ್ಮಾಂ. ಆಜ್ ಲ್ಲಣಚ ಾ ಾಂತ್ ಜೇವ್.." ತ್ತಾೊ ಾ ರ್ ಕಾಮಾಚೊ ಚಡೊ ಯವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕತ್ಯಾಂಗ್ಶೀ ಸ್ಥಾಂಗಾಲ್ಮಗೊ . ಮ್ಹ ಜಾಂ ದುಸ್ರ ಾಂ ಭುಗ್ಗಾಂ ಧುವ್ ಹೊಲ್ಮಾಂತ್ ಟ. ವಿ. ಪಳ್ಕತಾ್ಾಂ. ಚಡ್ಯಾ ನ್ ಸ್ಥಾಂಗಾ್ ನ ಬ್ಬಯ್ೊ ಚಾಂ ತೊೀಾಂರ್ಡ ಪಜಗಳ್ಕು ಾಂ.

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಘರ್ ಘರ್ ಕೀ ಕ್ಹನಿ..." ಸ್ಲೀರಯಲ್ಮ ಮ್ರ್ಧಾಂ ತ್ೀನ್ ಮಿನುಟ್ಮಾಂಚಾಂ ಜಹಿೀರತ್. ಸದಾಂಯ್ ಬ್ಬಯ್ೊ ತ್ಯಾಂ ಸ್ಲೀರಯಲ್ ಪಳ್ಕತಾ್ಾಂ ಆಜ್ ಧ್ರ್ಾ ಕೆಸ್ಥಾಂನಿ ಉಪಾದ್ರ ಕೆ್ೊ . ದ್ಕುನ್ ಧುವ್ನ್ ಸ್ಲೀರಯಲ್ ಟ. ವಿ. ಚರ್ ಚ್ ರಕೊೀಡಿಗಾಂಗ್ ಕೆ್ೊ ಾಂ. ಚಡ್ಯಾ ನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ್ೊ ಾಂ ಜಹಿೀರತ್ ಪಳ್ಕಾಂವ್ೆ ತ್ಣಾಂ ಪರತ್ ರೆಕೊಡಿಗಾಂಗ್ ರರ್ಾಂಯ್ಾ ಕೆ್ಾಂ. "ರ್ಹ ವ್... ಸುಫರ್ ಆಸ್ಥ" ತ್ ಸಂತೊಸ್ಥನ್ ನಚ್ಯಲ್ಮಗ್ಶೊ . " ಕಾನಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಲಚ ಭಾಾಂಗಾರಚೊ ಜೂಮ್ರ್" "ಅಳೇ ಬ್ಬ... ಹಾಂಗಾ ಪಳ್ಕಗ್ಶೀ ಬ್ಬ... ಕಾನಚ ಜೂಮ್ರ್ ಪಳ್ಕ... ಕ್ರೀನಚ್ಯಾ ಕಾನರ್ ಕ್ಶೆ ಪಜಗಳ್ ತ್ ಪಳ್ಕ.." "ಮ್ಹ ಜ ಲ್ಮಖಾಾಂನಿ ಉಸ್ಥಳ್ ತ್." ಹಾಂವ್ಾಂ ಮ್ತ್ಾಂತ್ ಚಿಾಂತ್ತನ್ ಮ್ನಭಿತರ್ ಗ್ಳಣ್ಗಗ ಣೊೊ ಾಂ. ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ಯಾ ಕ್ ಆಪವ್್ ಕೊೀಲ್ಮ ಪಯ್ಲ್ಮೊ ಾ ಭಾಶೆನ್ "ಥಮ್ಸ್ " ತೊಾಂಡ್ಯರ್ ದಕ್ವ್್ ಶೆಾಂಬರ್ ರುಪಯ್ ವಡ್ಯಾ ಯ್ೊ ಆನಿ ಬ್ಬಯ್ೊ ಕ್ಡ್ ಸ್ಥಾಂಗಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ ಧಾಡ್ೊ ಾಂ.."ಅಳೇ ವಹ ಚ್ ತಾಾ ಡೊಗ್ಶಕ್ ಹುನ್ ಉದೆ ಾಂತ್ ಧು..."

ತೊೀಾಂರ್ಡ ಬ್ಬವೊನ್, ರಮೊೀಟ್ ಧುವ್ಕ್ ದಿೀವ್್ ರಾಂದಚ ಾ ಕುಡ್ಯಕ್ ಗ್ಲಿ. ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ಯಾ ನ್ ಶೆಾಂಬರ್ ರುಪಯ್ ಬಲ್ಮ್ ಾಂತ್ ದವತಾಗನ ಧುವ್ನ್ ಪಳ್ಕ್ಾಂ. ತಾಕಾ ಪೂರ ನಟಕ್ ಕ್ಳೊು . ತ್ಯಾಂ ಟ. ವಿ. ಮುಕಾರ್ ಚ್ ಬಬ್ಬಟೆೊ ಾಂ , " ಡ್ಯಡ್ಯ... ಮಾಮಿಾ ಕ್ಡ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ಪಾಟಾಂ ಯ್ತಾನ ಮಾಕಾ ಗರ್ಡ ಬರ್ಡ ಐಸ್ ಕರ ೀಮ್ಸ ಹಡಾಂಕ್.." ಹಾಂವ್ಾಂ ತಕೊ ಹಲಯಿೊ . ಬ್ಬಯ್ೊ ರಾಂದಚ ಾ ಕುಡ್ಯ ಥವ್್ ಆರಬ್ಬಯ್ ದಿತಾಲಿ... " ಹಾಂಗಾ ರಾಂದಿ್ ರ್ ಶತ್ ದವರ್ ್ೊ ಾಂ ವಚೊನ್ ಪೇಜ್ ಜಲ್ಮಾ ..." ತ್ ಚರ ಪರ ಕ್ನ್ಗ ಚ್ಚ ಆಸ್ಲೊ . ಕಾಮಾಚೊ ಚಡೊ "ಡೊಗ್ಶ"ಕ್ ಹುನ್ ಉದೆ ಾಂತ್ ನಹ ಣಯ್ಲ್್ ಲ್ಲ. ಬ್ಬಯ್ೊ ಶತಾಚ ಮೊಡ್ೆ ಕ್ ಶೆಳ್ಕಾಂ ಉದಕ್ ವೊತಾ್ ಲಿ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮೊೀಪ್ ಆನಿ ಉದೆ ನ್ ಧ್ಣ್ಗ ಘಷಿಟ ತಾಲ್ಲಾಂ. ಮ್ಹ ಜ ಸಕಾಳಾಂಚಿ ಭೆಟವಿ್ ಮುಗಾಿ ಲಿಚ್ಚ ನ. ಸ್ಥಾಂತಾ ಖುಸ್ಥಗಚ ಕುವ್ಗನ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕ್ಪಾಲ್ಮರ್ ಬಟ್ಮ ಬದೊ ಕ್ ಹತಾಾಂತ್ ಕ್ಪಾಲ್ಮಚೊ ಘಾಮ್ಸ ಪುಸ್ಲ್ೊ .

ತೊ ಆರಮಾಯ್ನ್ ಬ್ಬಯ್ೊ ಲ್ಮಗ್ಶಾಂ "ತ್ಯಾಂ ಒರಜನ್ಲ್ ನ್ಹ ಯ್ ಬ್ಬಯ್... ತ್ಯಾಂ ಭೆಷ್ಟ ಾಂ ಶೀ ಖಾತ್ರ್" ಮ್ಹ ಣ್ ನ ತ್ _ಪಂಚು, ಬಂಟ್ಮಾ ಳ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಟ್ಟಿ ಕೆರೊಂತ್ ಉಪ್ಾ ೊಂವಾಾ ಸಪ ರ್ಧಾ ೊೊಂಚ್ಯ

ಸಂಚ್ಯಲಕಪ ಣಾಚಿೊಂ ವಸಾೊೊಂ ಕ್ನಗಟಕಾಚ್ಯ ಕ್ರವಳರ್ ಜೂನ್ ಥವ್್ ಸಪ್ಟ ಾಂಬರ್ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಪಾವಿಿ ್ ಮ್ಹಿರ್ನ. ಜೂನಾಂತ್ ಪಾವ್್ ಸುರು ಜತಾ. ಬ್ಬಾಂಯೊಾಂ, ತಳಾಂ ಬರೊನ್ ಯ್ತಾತ್. ಜಲ್ಮಯ್ - ಆಗಸ್ಥ್ ಾಂತ್ ಪಾವ್್ ಜೊೀರ್ ಆಸ್ಥ್ . ಸಗಾು ಾ ನಿತಾೊ ಾ ನ್ ಉದಕ್ ಬರೊನ್ ವೊಮಾ್ ತಾ. ಸಪ್ಟ ಾಂಬರಾಂತ್ ಪಾವ್್ ಉಣೊ ಜವ್್ ಯ್ತಾ.

ಪಾವಿಿ ಲ್ಮಾ ದಿಸ್ಥಾಂನಿ ಹಳ್ಕು ಾಂತಾೊ ಾ ಆನಿ ಶೆರಾಂತಾೊ ಾ ಜವಿತಾಕ್ ತಫಾವತ್ ಆಸ್ಥ:

ಆತಾಾಂ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಶೆರಾಂತ್ ರರ್್ ಾಂ. ಮ್ಹ ಜಾ ಸುಮಾರ್ ೪೦ ವಸ್ಥಗಾಂ ಪಾರ ಯ್ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಗಾಾಂವ್ ಪಾಾಂಗಾು ಾಂತ್ ಚರ್ಡ ಆಸ್ ಲ್ಲಾಂ. ಹಳ್ಕು ಾಂತಾೊ ಾ ಆನಿ ಶೆರಾಂತಾೊ ಾ ಜವಿತಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ತಫಾವತ್ ಆಸ್ಥ. ತಾಾಂತ್ತಾಂನ್ಯಿೀ ಪಾವಿಿ ಲ್ಮಾ ದಿಸ್ಥಾಂಚ್ಯ ಜವಿತಾಕ್ ಮ್ಸ್್ ತಪಾವತ್ ಕ್ಳ್ . ಶೆರಾಂನಿ ಪಾವ್್ ವೊತಾ್ ನ ರಸ್ಥ್ ಾ ಾಂನಿ ಉದಕ್ ರ್ಳ್ . ಚಡ್ಯವತ್ ವಹ ರ್ಡ ಕಾಯಿಗಾಂ ಜಯ್ಲ್್ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ಾಂ ಸ್ಲ್ಡ್ಯೊ ಾ ರ್ ಹೆರ್ ವಿಶೇಷ್ ಫರಕ್ ನ. ಪೂಣ್ ಹಳು ಾ ಾಂನಿ ಪಾವ್್ ವೊತೊಾಂಕ್ ಲ್ಮಗೊ ಮ್ಹ ಣ್ ನ ಗ್ಶಮಾಾಂತ್ ಸುಕೊನ್ ಗ್್ೊ ಲ್ಮಹ ನ್ ತೊೀರ್ಡ, ರ್ಳ್ ಫರತ್ ಜೀವ್ ಜತಾತ್ ಆನಿ ತಾಾಂತಾೊ ಾ ನ್ ಉದಕ್ ರ್ಳೊಾಂಕ್ ಲ್ಮಗಾ್ . ಬ್ಬಾಂಯೊಾಂ, ತಳಾಂ ಭರೊನ್ ವೊಮಾ್ ತಾತ್. ಬೆಸ್ಥಯ್ಲ್ಚೊ ಆನಿ ಕುಮೆರ ಕೃಷ್ಚೊ ರ್ವ್ರ ಆರಂಭ್ ಜತಾ. ಒಟ್ಮಟ ರೆ ಪಾರ್್ ಾಂತ್ ಹಳ್ಕು ಾಂನಿ ಜವಿತ್ ಆರ್ನಾ ೀಕಾ ರುಪಾರ್ ಭರನ್ ಚಲ್ಮ್ .

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಡ್ಯಾಂವ್ಚ ಾಂ’ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ಾಂ ನಾಂವ್. ಪಾರ್್ ಳಾ ಾಂತ್ ಹಳ್ಕು ಾಂನಿ ಆರ್ನಾ ೀಕಾ ನ್ಮೂನಾ ಚಿ ಚಟುವಟಕಾ ಆರಂಭ್ ಜತಾ. ತ್ ಉಪ್ಾ ಾಂವಿಚ . ಚರ್ಡ ಗೂಾಂರ್ಡ ನತ್ಲ್ಲೊ ಾ ವಹ ರ್ಡ ಬ್ಬಾಂಯೊಾಂ, ತಳಾಂ, ವಹ ರ್ಡ ವೊಳ್ ಇತಾಾ ದಿಾಂನಿ ಉಪ್ಾ ಾಂವಿಚ ಪಸ್ಥಯ್ ಜಯ್ಲ್್ ಾ ಾಂಕ್ ಆಸ್ಥ್ . ಆಸ್ಾಂ ಕತ್ಯಾಂಯಿೀ ನ ತರ್ ಚಿರೆ ರ್ ಮುರೆ ಫಾತರ್ ಕಾರ್ಡ್ೊ ಕ್ಲ್ಮೆ ಾಂಡ್ಾಂಯ್ ಜತಾತ್. ತಾಾಂತ್ತಾಂಚ್ ಉಪ್ಾಂವ್ಚ ಾಂಯ್ ಆಸ್ಥತ್.

ಹಾ ಚ್ ಪಾರ್್ ಳಾ ಚ್ಯ ಚಡಣ ಆರಂಭಾರ್ ತೊೀರ್ಡ, ರ್ಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಉದಕ್ ಜಮಾಚ ಾ ಜಗಾಾ ಾಂನಿ ಜಯಿ್ ಮಾಸ್ಲು ಮೆಳ್ . ಥಂಯ್ ಹಿ ಖಂಯ್ ಥವ್್ ಜಮೊ ಜತಾ ತ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ರ್ನಣಾಂ. ಪೂಣ್ ಮಾಡೊಾಂಜೊಾ , ತ್ಗ್ಳರ್, ಕುಲ್ಲಾ ಗ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪರ ಕಾರಾಂಚಿ ಮಾಸ್ಲು ಜಯಿ್ ಆಸ್ಥ್ . ಪಾವಿಿ ಲ್ಮಾ ದಿಸ್ಥಾಂಚ್ಯ ಸುವ್ಗರ್ ಸುಮಾರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಮೊ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ರ್ ರತ್ಕ್ ಗಾಾ ಸ್ ಲೈಟ್, ವಹ ರ್ಡ ಬ್ಬಾ ಟ್ರ ರ್ ಹೆರ್ ನ್ಮೂನಾ ಚೊ ಉಜಾ ರ್ಡ ವನ್ಗ ಧ್ರುಾಂಕ್ ವ್ತಾತ್. ಹಕಾ ‘ಉಭಾರ್

ಹಳ್ಳು ಾ ೊಂನಿ ಆಸಾಯ ತ್:

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಚಡಾವತ್

ತಳೊಂ


ಹಳು ಾ ಾಂನಿ ಆಸ್ಥಚ ಚಡ್ಯವತ್ ದಿರ್ು ಾಂಕ್ ತಳಾಂ ಆಸ್ಥ್ ತ್. ಶರ್ಯ್ ಗಾಾಂರ್ಾಂತ್ ತ್ಯಣ ಹೆಣ ತಳಾಂ ತಾಚ್ಯ ಇತಾೊ ಾ ಕ್ ರೂಪತ್ ಜಲಿೊ ಾಂ ರ್ ನಿಮಾಗಣ್ ಕೆಲಿೊ ಾಂ ಆಸ್ಥ್ ತ್. ಆಮಾಚ ಾ ಪಾಾಂಗಾು ಗಾಾಂರ್ಾಂತ್ ದಿರ್ು ಕ್ ತಳ್ಕಾಂ ನತ್್ೊ ಾಂ ತರೀ ತ್ಯಣ ಹೆಣ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಾಂ ತಳಾಂ ಆಸ್ಲಿೊ ಾಂ. ದೃಷ್ಟ ಾಂತಾಕ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ಚ ಾಂ ತರ್ ಕ್ಟಟ ಕೆರೆ, ತ್ತಾಂಬ್ಬಾ ತಳ್ಕಾಂ, ಸದಡಿ ಸ್ಲ್ಜಗ್್ಾಂ, ಲ್ಮದರ ನ್ಜರ ಚಿ ಬ್ಬಾಂಯ್ ಆನಿ ಆಸಲಿಾಂ ಹೆರ್ ಜಯಿ್ ಾಂ ಲ್ಮಹ ನ್-ವಹ ರ್ಡ ತಳಾಂ. ಹಾ ಪಯಿೆ ಾಂ, ಹಾಂವ್ಾಂ ಹಾಂವ್ಾಂ ಘಾಂವೊಚ ವಿಷಯ್ ಫಕ್ತ್ ಕ್ಟಟ ಕೆರೆಚೊ. ಹಾಂತ್ತಾಂನ್ಯಿೀ ೧೯೮೦ರ್ಾ ದಶಕಾಾಂತ್ ಆಮಿ ಚಲಯಿಲ್ಮೊ ಾ ಉಪ್ಾ ಾಂರ್ಚ ಾ ಸೆ ಧಾಾ ಗಾಂಚೊ ವಿಷಯ್ ಹಾಂವ್ ಘತಾಾಂ. ಹೆ ಸೆ ರ್ಧಗ ಸ್ ಳೀಯ್ ಮ್ಟ್ಮಟ ರ್ ಆರಂಭ್ ಜವ್್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಕ್ನಗಟಕ್ ರಜ್ಾ (ಗಾರ ಮಿೀಣ್) ಮ್ಟ್ಮಟ ರ್ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ವಿಸ್ಥ್ ರಯಿ್ೊ .

ಕಟ್ಟಿ ಕೆರ ತಳೊಂ: ರಜ್ಾ -ರಸ್ಲ್್ 66 (ಆದಿಾಂ 17)ವ್ರ್

ಕ್ಟ್ಮೆ ಡಿ ಆನಿ ಕಾಪು ಮ್ಧಾೊ ಾ ಪಾಾಂಗಾಳಾಂತ್ ಹೆಾಂ ರಸ್ಥ್ ಾ ಕ್ ಲ್ಮಗನ್ ಮ್ಹ ಳು ಾ ಬರ ಹೆಾಂ ತಳ್ಕಾಂ ಆಸ್ಥ. ಹೆಾಂ ಪಾಾಂಗಾಳ ಪ್ಾಂಟೆಕ್ ಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ಆಸ್ಥ ತರೀ ಹೆಾಂ ಆಸ್ಲ್ಚ ಗಾರ ಮ್ ಮೂಡಬೆಟುಟ . ಹಾ ಪಂಚ್ಯಯತಾಕ್ ಆನಿ ಕ್ಟಪಾಡಿ ಪಂಚ್ಯಯತಾಕ್ ಎಕ್ಚ್ ದಫ್ ರ್. ದ್ಕುನ್ ಹಾ ತಳಾ ಚಾಂ ನಾಂವ್ ಕ್ಟಟ ಕೆರೆ, ಮೂಡಬೆಟುಟ -ಕ್ಟಪಾಡಿ. ಹೆಾಂ ಕೊಣಾಂ ನಿಮಾಗಣ್ ಕೆ್ೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಳು ಾ ಕ್ ಸ್ಥಕೆಗ ದಖ್ತೊ ನಾಂತ್. ಭೊೀವ್ ಪುರತನ್ ತಳ್ಕಾಂ ಹೆಾಂ. ದಿರ್ು ಾಂನಿ ಆಸ್ಥಚ ಾ ತಳಾ ಾಂಬರ ಚಿರೆ (ಮುರೆ) ಫಾತಾರ ಾಂನಿ ಭೊೀವ್ ಲ್ಮಹ ಯ್ಕ್ ರತ್ರ್ ಭಾಾಂದುನ್ ಹಡ್ಯೊ ಾಂ. ೨೫ ಮಿೀಟರ್ ಲ್ಮಾಂಬ್ ಆನಿ ೧೫ ಮಿೀಟರ್ ರೂಾಂದ್ ಆಸ್ಥ ಕೊಣ್ . ಹಾ ತಳಾ ಚ್ಯ ಲ್ಮಗಾ್ ರ್ ಏಕ್ ‘ಗರಡಿ’ (ದೈಹಿಕ್ ರ್ಾ ಯ್ಲ್ಮ್ಸ, ಕುಸ್ಲ್ ಇತಾಾ ದಿಾಂಕ್ ರ್ಪಾಚೊಗ ಜಗ) ಆಸ್ಥ. ಕೊೀಟ - ಚನ್್ ಯ ಸಯ್್ ಹಾ ಗರಡಿಕ್ ಯ್ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕೊಣ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ಾಂ ಆಯ್ಲ್ೆ ಲ್ಮಾಂ. ಜಣರಾ ಾಂಚ್ಯ ಸ್ಥಾಂಗ್್ ಾಂ ಪರ ಕಾರ್ ಪಾಾಂಗಾಳಾಂತ್ ತ್ೀನ್ ಚ್ಯರ್ ಶತಮಾನಾಂ ಆದಿಾಂ ಸ್ ಳೀಯ್ ಮ್ಟ್ಮಟ ಚ ರಯ್ ಆಸ್್ೊ ಖಹ ಾಂಯ್. ಪಾಾಂಗಾಳಚ್ಯ ಜನದಗನ್ ದಿರ್ು ಕ್ಯಿೀ ಸಭಾರ್ ಶತಮಾನಾಂಚಿ ಚರತಾರ ಆಸ್ಥ. ಶರ್ಯ್ ಪಾಾಂಗಾಳಾಂತ್ ಆತಾಾಂ ಜೈನ್ ಧ್ಮಿಗಕ್ ವಹ ರ್ಡ ಸಂಖಾಾ ನ್ ನಾಂತ್ ತರೀ ಎಕಾ ವ್ಳರ್ ಪಾಾಂಗಾಳಾಂತ್ ತಾಾಂಚೊ ವಹ ರ್ಡ

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪರ ಭಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ವಹ ರ್ಡ - ವಹ ರ್ಡ ಜಮಿೀನಿ ರ್ ತ್ಯ ಆಸ್್ೊ . ಹಾಂಚ್ಯ ಪಯಿೆ ಾಂ ಕೊಣ ತರೀ ರ್ ಬ್ಣರ ಟಷ್ ಆಡಳ್ ಾ ಖಾಲ್ ಹೆಾಂ ತಳ್ಕಾಂ ನಿಮಾಗಣ್ ಕೆ್ೊ ಾಂ ಜರ್್ ಸ್ಥ. ಹಾ ತಳಾ ಾಂತ್ ಉಪ್ಾ ಾಂವ್ಚ ಾಂ ಮಾತ್ರ ನ್ಹ ಯ್, ಹಚ್ಯ ಪರ ಭಾರ್ನ್ ಭಹ ಾಂವಿ್ ಲ್ಮಾ ಸಭಾರ್ ಎಕಾರ ಾ ಾಂಚಿ ಕೃಷಿ ಭುಾಂಯ್ೆ ಉದೆ ಚ್ಯ ಶೆಳನ್ ಆಸ್ಲ್ಾಂಕ್ ಸ್ಥಧ್ಾ ಜತಾ್ಾಂ ತ್ಯಾಂ ಮಾತ್ರ ಸತ್ ಗಜಲ್. ಗ್ಶಮಾಾಂತ್ ಹೆಾಂ ತಳ್ಕಾಂ ಸುಕ್್ ್ಾಂ ತರೀ ಪಾವ್್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚ್ ಹಕಾ ಜೀವ್ ಭತಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಥಧಾಣ್ಗ ಜಲ್ಮಯ್ - ಆಗಸ್ಥ್ ಾಂತ್ ಹಚಾಂ ಉದಕ್ ಪಯ್ಲ್ೊ ಾ ಮೆಟ್ಮ ಮ್ಹ ಣಸರ್ ಯ್ತ್ಾಂ. ಪಾಾಂಗಾಳಾಂತ್ ತ್ಯದ್ ಾಂಚ್ಯ ಸ್ಲಾಂಡಿಕಟ್ ಬ್ಬಾ ಾಂಕ್ ಆಶರ ಯ್ಲ್ಚ್ಯ ಸ್ಲಾಂಡಿಕಟ್ ಕೃಷಿ ಪರ ತ್ಷ್್ ನಖಾಲ್ ‘ಕೃಷಿ ವಿಚ್ಯರ ವಿನಿಮ್ಯ ಕಾಂದರ ’ ಆಸ್್ೊ ಾಂ (ಹಾಂವ್ಾಂಯ್ ಹಚ್ಯ ಚಟುವಟಕಾಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘತ್ಲ್ಲೊ ). ಹಚೊ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್ ಮ್ಹ ಳು ಾ ಬರ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ‘ಭಾವಿೀ ಕೃಷಿಕ್ರ ಸಂಘ (ಫುಡ್ಯೊ ಾ ಕೃಷಿಕಾಾಂಚೊ ಸಂಘ್) ಮೂಡಬೆಟುಟ ಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ .

ಜಯ್್ ಯುವಜಣ್ ಹಚ ಸ್ಥಾಂದ್ ಜರ್್ ಸ್್ೊ . ಹೆ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಹೆರ್ಯಿೀ ಕ್ಟಟ ಕೆರೆಾಂತ್ ಉಪ್ಾ ತಾ್. ಪರಸರಾಂತ್ಯೊ ಯುವಜಣ್ ಹಯ್ಗಕಾ ಪಾರ್್ ಾಂತ್ ಹೆಾಂ ತಳ್ಕಾಂ ಭರೊನ್

ಆಯಿಲ್ಮೊ ಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾಂತ್ಯೊ ಾಂ ಝಡ್ಯಾಂ, ತಣ್ ಇತಾಾ ದಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಳ್ಕಾಂ ನಿತಳ್ ಕ್ತಗ್. ಹಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಹಾ ತಳಾ ಾಂತ್ ಉಪ್ಾ ತಾ್. 1978 ಥವ್್ ಭಾವಿೀ ಕೃಷಿಕ್ರ ಸಂಘ ಕ್ಟಟ ಕೆರೆಾಂತ್ ಸ್ ಳೀಯ್ ಮ್ಟ್ಮಟ ರ್ ಉಪ್ಾ ಾಂವ್ಚ ಾಂ ಸೆ ರ್ಧಗ ಆಸ್ಥ ಕ್ತಗ್.

ಸ್ಲಾಂಡಿಕಟ್ ಕೃಷಿ ಪರ ತ್ಷ್್ ನಚೊಯ್ ಕಾಯಗದಶಗ ಜರ್್ ಸ್ಲ್ಲೊ ಇನ್್ ಾಂಜ

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಶರ ೀ ವಿಷ್ಣ್ ಮೂತ್ಗ ಹಯವದನ್ ಹೈಸ್ಯೆ ಲ್ಮಾಂತ್ (ಹಾಂವ್ಾಂ ಶಕ್್ೊ ಾಂ ಇಸ್ಲ್ೆ ಲ್) ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ಲ್ ಿ ಜವ್್ (ಮ್ಹ ಜೊೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ಲ್ ಿ) ಪಾಾಂಗಾಳ ವಿಠಲ್ ಶೆಣೈ ಸಂಘಾಚೊ ದಿರೆಕೊ್ ರ್ ಜರ್್ ಸ್ಲ್ಲೊ (ತೊ ಸೇರ್ ನಿವೃತ್ ಜಲ್ಮಾ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ೧೯೮೧೧೯೮೭ ಪಯ್ಲ್ಗಾಂತ್ ಶಂಕ್ರಪುರಚ್ಯ ಸೈಾಂಟ್ ಜೊೀನ್್ ಹೈಸ್ಯೆ ಲ್ಮಚೊ ಸ್ಥ್ ಪಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ಲ್ ಿ ಜರ್್ ಸ್ಲ್ಲೊ ). ತಾಚ್ಯ ಮಿನ್ತ್ಯನ್ ಆನಿ ಪರಸರಾಂತ್ ನಾಂರ್ಡಿಿ ಕ್ ಜರ್್ ಸ್ಲ್ಲೊ ಯುವಜಣ್ ಮುಕೆಲಿ, ಮೊಗಾರ ಾ ಾಂ-ಕ್ಳಾ ಾಂ ಸ್ಥರ್ೆ ರ್ (ಹೊೀ ಭಾವಿೀ ಕೃಷಿಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಜರ್್ ಸ್ಲ್ಲೊ )

ಸತಾ ವಿೀರ ಸ್ಲ್ಲ್ಲಮ್ನ್ ಸ್ಲ್ೀನ್್ (ಎಸ್. ಎಸ್. ಸ್ಲ್ೀನ್್ ) ಹಣ ಮಾಹ ಕಾ ತಾಾಂಚ್ಯ ಚಟುವಟಕಾಾಂನಿ ಮೆತ್ಯರ್ ಜಾಂವ್ೆ ಆಪಯೊೊ . ಆಮಿ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ‘ಕ್ಟಟ ಕೆರೆ ಜಲಕರ ೀಡ್ಯಭಿವೃದಿೆ ಮಂಡಳ’ ಘಡಿೊ . ಹಚ ಹುದ್ಿ ದರ್ ಹೆ ಜರ್್ ಸ್್ೊ : ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ - ಪ. ವಿಠಲ್ ಶೆಣೈ, ಉಪಾಧ್ಾ ಕ್ಷ್ - ಪ. ನರಯಣ ರವ್ (ವಿದಾ ವಧ್ಗಕ್ ಹೈಸ್ಯೆ ಲ್ಮಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ಲ್ ಿ), ಕಾಯಗದಶಗ - ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳಾ , ಖಜನಿ ರ್ - ಹರೀಶಚ ಾಂದರ ನನ್ಯ (ನನ್ಯರ ಗರಡಿ), ಸಂಯೊೀಜಕ್ - ಎಸ್. ಎಸ್. ಸ್ಲ್ೀನ್್ , ಕಾಯಗಕಾರ ಸಮಿತ್ ಸ್ಥಾಂದ್ - ಭಾಸೆ ರ ಕೊೀಟ್ಮಾ ನ್ ಆನಿ ಡೇವಿರ್ಡ ಪಾಂಟ್. ಜಲ್ಲೊ ಆನಿ ರಾಜ್ಾ ಉಪ್ಾ ೊಂವಾ ೊಂ ಸಪ ರ್ಧೊ:

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಹಂರ್ತರ್


ಚ್ಯರತ್ರ ಕ್ ಮ್ಹತ್ಾ ಆಸ್ಥಚ ಾ ಕ್ಟಟ ಕೆರೆ ತಳಾ ಚ ಫಾತೊರ್ ಇತಾಾ ದಿ ಪರ್ನಗ ಜವ್್ ಝರ್ಡ್ೊ ಯ್ ಆಸ್್ೊ . ತಳಾ ಚೊ ಜೀಣೊೀಗದಿ ರ್ ಕ್ಚೊಗ ಆಮೊಚ ಉದ್ಿ ೀಶ್ ಜರ್್ ಸ್ಲ್ಲೊ . ಹಾ ಖಾತ್ರ್ ಗಾಾಂರ್ಚ ಾ ಮುಕೆಲ್ ಮ್ನಿ ಾ ಾಂಚೊ ಆಮಿ ಸಂಪಕ್ಗ ಕೆಲ್ಲ. ಪಾಾಂಗಾು ಜನದಗನ್ ದಿರ್ು ಾಂತ್ ಹಾ ಬ್ಬಬ್ಣ್ ನ್ ಜಮ್ತೊಾ ೀಯ್ ಆಸ್ಥ ಕೆ್. ಗಾಾಂರ್ಚ ಾ ಲ್ಲಕಾಚಿಾಂ ಸಲಹ - ಸ್ಯಚನಾಂ ಘತ್ೊ ಾಂ. ಸಕಾಗರಚಾಂ ಅನುದನ್ ಮೆಳೊತ್ ತರ್ ಕ್ಟಟ ಕೆರೆ ತಳ್ಕಾಂ ಭೊೀವ್ ಲ್ಮಯ್ಕ್ ರತ್ರ್ ನ್ವಿೀಕ್ರಣ್ ಕ್ಯ್ಗತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಸುಸ್ಥ್ ್ಾಂ. ಹಾ ರ್ಟೆನ್ ಲ್ಲಕಾಚಾಂ, ಮಾಧ್ಾ ಮಾಾಂಚಾಂ ಆನಿ ಸಕಾಗರಚಾಂ ಗ್ಳಮಾನ್ ವೊಡಾಂಕ್ ಉಪ್ಾ ಾಂವ್ಚ ಾಂ ಸೆ ರ್ಧಗ ಸ್ ಳೀಯ್ ಮ್ಟ್ಮಟ ಥವ್್ ಜಲ್ಮೊ ಮ್ಟ್ಮಟ ಕ್ ವಿಸ್ಥ್ ರಾಂವ್ೆ ಯೊೀಜನ್ ಮಾಾಂಡ್ೊ ಾಂ.

ಹಾ ರ್ಟೆನ್ ಉಡಪ ಕೆಿ ೀತಾರ ಚೊ ಸಂಸತ್ ಸ್ಥಾಂದ ಓಸೆ ರ್ ಫೆನಗಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಕಾಪು ಕೆಿ ೀತಾರ ಚೊ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸ್ಥಾಂದ ವಸಂತ ವಿ. ಸ್ಥಲಿಯ್ಲ್ನ್

ಆಮಾಚ ಾ ಕುಮೆೆ ಕ್ ಆಯ್ೊ . ಹಣ ಆಮಾೆ ಾಂ ಪರ ೀತಾ್ ಹ್ ದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನ್ಹ ಯ್, ಸೆ ಧಾಾ ಗಾಂಚ್ಯ ಖಚ್ಯಗ ಬ್ಬಬ್ಣ್ ನ್ ದನಿಾಂ ಥವ್್ ಸ್ಲ್ೆ ೀನ್್ ರ್ಶಪ್ ಜೊೀರ್ಡ್ ದಿ್ಾಂ. ಕ್ಟಟ ಕೆರೆ ಸಮಿತ್ಯಖಾಲ್ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಆಮಿ 1983 ಥವ್್ ವಾ ವಸ್ಲ್ ತ್ ಥರನ್ ದಕಿ ಣ ಕ್ನ್್ ಡ ಜಲ್ಮೊ ಮ್ಟ್ಮಟ ರ್ ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಲ್ಲಕಾಕ್ ಉಪ್ಾ ಾಂವ್ಚ ಾಂ ಸೆ ರ್ಧಗ ಮಾಾಂಡನ್ ಹಡ್ೊ . 1983 ಇಸ್ಾ ಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ಗಾಾಂಧ ಸಾ ರಣರ್ಥಗ, 1984-ಾಂತ್ ಸುಧಾಕ್ರ ಸ್ಥಲಿಯ್ಲ್ನ್ ಸಾ ರಣರ್ಥಗ, 1985-ಾಂತ್ ಇಾಂದಿರ ಗಾಾಂಧ ಸಾ ರಣರ್ಥಗ ಆಶೆ ಸೆ ರ್ಧಗ ಆಮಿ ಚಲಯ್ೊ . ಹಾ ತ್ನಿೀ ವಸ್ಥಗಾಂನಿ ಓಸೆ ರ್ ಫೆನಗಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಸಂತ ಸ್ಥಲಿಯ್ಲ್ನನ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಸ್ಲ್ೆ ೀನ್್ ರ್ಶಪ್ ಹರ್ಡ್ ದಿ್ೊ ಾಂ. ಸಪ ರ್ಧಾ ೊೊಂಚಿ ಮಾೊಂಡಾವಳ್:

ಸುಮಾರ್ ಆಗಸ್ಟ - ಸಪ್ಟ ಾಂಬರಾಂತ್ ಹೆ ಸೆ ರ್ಧಗ ಚಲಂವ್ಚ ಆಸ್್ೊ . ಸೆ ಧಾಾ ಗಾಂತ್ ದದೊ ಾ ಾಂಚ್ಯ ವಿಭಾಗಾಾಂತ್ 11 ವಸ್ಥಗಾಂ ಪಯ್ಲ್ಗಾಂತ್ ಸಬ್ಜೂನಿಯರ್, 12-16 ವಸ್ಥಗಾಂ ಪಯ್ಲ್ಗಾಂತ್ ಜೂನಿಯರ್, `1725 ವಸ್ಥಗಾಂ ಪಯ್ಲ್ಗಾಂತ್ ಸ್ಲೀನಿಯರ್ ಆನಿ 26 ವಸ್ಥಗಾಂ ವಯ್ರ ಮುಕ್್ (ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್) ಆಶೆ ವಿಭಾಗ್ ಆಸ್ ್. ಚಲಿಯ್ಲ್ಾಂಕ್ 11 ವಸ್ಥಗಾಂ ಪಯ್ಲ್ಗಾಂತ್ ಸಬ್ಜೂನಿಯರ್ ಆನಿ 12 ಥವ್್ 13 ಪಯ್ಲ್ಗಾಂತ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ದೀನ್ ವಿಭಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ ್.

ಹಯ್ಗಕಾ ವಿಭಾಗಾಾಂತ್ ಫಿರ ೀ ಸ್ಟ ೈಲ್, ಬ್ಬಾ ಕ್ ಸ್ಲ್ಟ ಿೀಕ್ ಆನಿ ಬೆರ ಸ್ಟ ಸ್ಲ್ಟ ಿೀಕ್ ವಿಧಾನಾಂಚಿ ಉಪ್ಾ ವಿ್ ಆಸ್್ ಲಿ. ಹಯ್ಗಕಾ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯ ಹಯ್ಗಕಾ ವಿಧಾನಾಂತ್ ಪಯ್ೊ ಾಂ, ದುಸ್ರ ಾಂ ಆನಿ ತ್ಸ್ರ ಾಂ - ಆಶೆಾಂ ತ್ೀನ್ ವೈಯಕ್ ಕ್ ಇನಮಾಾಂ ಆಸ್ ಲಿಾಂ. ಹಯ್ಗಕಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಎಕಕ್ ಚ್ಯಾಂಪಯನ್ಶಪ್ ಟ್ರ ೀಪ ಆಸ್ಲಿೊ . ಸಗಾು ಾ ಸೆ ಿಧಾಾ ಗಾಂನಿ ಅತ್ೀ ಚರ್ಡ ಅಾಂಕ್ ಜೊರ್ಡಲ್ಮೊ ಾ ಸೆ ಧಗಕ್(ಎಕಾೊ ಾ ಕ್) ಭಾಾಂಗಾರಚಾಂ ಪದಕ್ ಮೆಳ್ ್ಾಂ. ಭಾಗ್ ಘತ್ಲ್ಮೊ ಾ ಹಯ್ಗಕಾ ಸೆ ಧಗಕ್ ಭಾಗ್ ಘತ್ಲಿೊ ಸಟಗಫಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ ಲಿ. ಸೆ ಧಾಾ ಗಕ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಿನ ಆಸ್ಥ್ ನ ಸೆ ಧಾಾ ಗಚಿ ಖಬ್ಬರ್ ಜಲ್ಮೊ ಾ ಾಂತಾೊ ಾ ದಿಸ್ಥಳಾ ಆನಿ ರ್ನಮಾಳಾ ಪತಾರ ಾಂನಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಆಕಾಶ್ರ್ಣ ಥವ್್ ಪರ ಸ್ಥರ್ ದಿಾಂವಿಚ ಮಾಾಂಡ್ಯವಳ್ ಕ್ತ್ಯಗಲ್ಮಾ ಾಂವ್. ಹಾ ಖಬೆರ ವವಿಗಾಂ ಸೆ ಧಾಾ ಗಕ್ ಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ಆನಿ ಪಯ್್ ಥವ್್ ಪರ ವೇಶ್ ಯ್ತ್. ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಸೆ ರ್ಧಗ ತರೀ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶೆರಾಂ ಥವ್್ ಸೆ ಧಗ ಆಸ್ ್. ಸೆ ರ್ಧಗ ಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ಯ್ತಾನ ಪಲಿಸ್, ಫಯರ್ ಬ್ಣರ ಗೇರ್ಡ ಆನಿ ಸಂಬಂಧತ್ ಹೆರ್ ಡಿಪಾಟ್ಗಮೆಾಂಟ್ಮಾಂಚಿಾಂ ಪಮಿಗಶನಾಂ, ಪರ ಮುಖ್ ಆನಿ ಸಹ ತ್ೀಪ್ಗದರಾಂಚಾಂ ನೇಮ್ಕ್ೆ ಣ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಾ ವಸ್ಥ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಆಸ್ ಲಿ. ಎಾಂಪ, ಎಾಂಎ್ೊ ಎ ಆಮಾಚ ಾ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಮೊ ಾ ನ್

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಮಿಗಷನಾಂಕ್ ಕ್ಸಲೇಯ್ ಕ್ಷ್ಟ ಜಯ್ಲ್್ ತ್್ೊ . ಶಾಮಿಯ್ಲ್ನ, ಮೈಕ್ಸ್ಟ್ ಇತಾಾ ದಿಾಂಕ್ ವಸಗರ್ರ್ ತ್ಯಚ್ ಜಣ್ ಆಸ್ ್. ಹೆ ಫುಾಂಕಾಾ ಕ್ ರ್ ಭೊೀವ್ ಉಣಾ ದರರ್ ಆಪೊ ಸ್ರ್ ದಿತ್. ಪರ ಮುಖ್ ತ್ೀಪ್ಗದರ್ ಜವ್್ ಮ್ಣಪಾಲ್ ಕೆಎಾಂಸ್ಲ-ಚೊ ಶಾರೀರಕ್ ಶಕ್ಷಣಚೊ ದಿರೆಕೊ್ ರ್ ಕೆಾಂಪರಜ್, ಕೆನ್ರ ಬ್ಬಾ ಾಂಕಾಾಂತ್ ರ್ವ್ನ್ಗ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಉಡಪ ಬಜರಂಗಬಲಿ ರ್ಾ ಯ್ಲ್ಮ್ ಶಾಲ್ಮಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಬ್ಣ. ರಮಾನಂದ ಪೈ ಹಣ ಆಮಾೆ ಾಂ ಚಡಣ ಸಗಾು ಾ ವಸ್ಥಗಾಂನಿ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ . ಸಹ ತ್ೀಪ್ಗದರ್ ಜವ್್ ಭಂವ್ ಣಚ್ಯ ಇಸ್ಲ್ೆ ಲ್ಮಾಂಚ್ಯ ಶಾರೀರಕ್ ಶಕ್ಷಣ್ ಶಕ್ಷಕಾಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘತ್ಯಲ್ಮಾ ಾಂವ್. ಸೆ ಧಾಾ ಗ ದಿಸ್ಥ ಭಾಗ್ ಘಾಂರ್ಚ ಾ ಹಯ್ಗಕಾ ಸೆ ಧಗಚಿ ವೈದಾ ಕೀಯ್ ತಪಾಸ್ಲ್ ಆಸ್ ಲಿ. ಹಾ ರ್ರ್ರ ಾಂತ್ ಡೊ.

ಎ. ರವಿೀಾಂದರ ನರ್ಥ ಶೆಟಟ (ಕ್ಟ್ಮೆ ಡಿ), ಡೊ. ಪ. ರವಿೀಾಂದರ ನರ್ಥ ಶೆಟಟ (ಶಂಕ್ರಪುರ), ಡೊ. ಎಡಾ ರ್ಡಗ ಲ್ಲೀಬ (ಶಂಕ್ರಪುರ), ಡೊ. ಕೆ.ಆರ್,

ವ್ಾಂಕ್ಟ್ಕೃಷ್ (ಶರ್ಗಾಂ), ಡೊ. ಗಣೇಶ್ ಕಾಮ್ತ್, ಪಾಾಂಗಾಳ - ಹಣ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ .

ಕ್ಟಟ ಕೆರೆ ಜಲಕರ ೀಡ್ಯಭಿವೃದಿೆ ಮಂಡಳಚೊ ರ್ವ್ರ ಪಳಯಿಲ್ಮೊ ಾ ರೊೀಟರ ಕ್ೊ ಬ್ ಶಂಕ್ರಪುರ ಆನಿ ರೊೀಟರ ಕ್ೊ ಬ್ ಶರ್ಗಾಂ ಹಣ ಆಮಾೆ ಾಂ ತಾಾಂಚೊಾಂ ಆಧಾರ್ ಭಾಸ್ಥಯೊೊ . ರೊೀಟರ ಫಾಂಡೇಶನ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಕ್ಟಟ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಕ್ಚಿಗ ಹುಮೆದ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಆಸ್ಲಿೊ . 1986 ರ್ಾ ವಸ್ಥಗಚ್ಯ ಉಪ್ಾ ಾಂರ್ಚ ಾ ಸೆ ಧಾಾ ಗಾಂಕ್ ಹಾ ದೀನ್ ಕ್ೊ ಬ್ಬಾ ಾಂಚೊ ಆನಿ ತಾಾಂಚ್ಯ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ತಾಾಂಚ ಸಹಸಂಸ್್ ರೊೀಟರಾ ಕ್ಟ ಕ್ೊ ಬ್, ಶಂಕ್ರಪುರ ಆನಿ ರೊೀಟರಾ ಕ್ಟ ಕ್ೊ ಬ್, ಶರ್ಗಾಂ ಹಣಾಂಯ್ ತಾಾಂಚೊ ಸಹಯೊೀಗ್ ದಿಲ್ಲ. ಸಪ ರ್ಧಾ ೊೊಂನಿ ಸಮ ರಣ್:

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪೀಷಕಾಾಂಚ್ಯ ಆಶಯ್ಲ್ಖಾಲ್ ಹಯ್ಗಕಾ ವಸ್ಥಗಚೊ ಸೆ ರ್ಧಗ ತಾಣ ಸುಚ್ಯಾಂರ್ಚ ಾ ವಾ ಕ್ ಾಂಚ್ಯ ಉಡ್ಯಸ್ಥಕ್ ಸಮ್ಪಗತ್ ಕ್ತ್ಯಗಲ್ಮಾ ಾಂವ್. ತಶೆಾಂ ೧೯೮೩ ಥವ್್ ಸೆ ರ್ಧಗ ಹಾಂಚ್ಯ ಮಾನಕ್ ಆಪಗ್ೊ : ರ್ಹನ್ ಅವಘ ಡ್ಯಾಂತ್ ದ್ರ್ಧನ್ ಜಲ್ಲೊ ಎಾಂಎ್ೊ ಎ ವಸಂತ ವಿ. ಸ್ಥಲಿಯ್ಲ್ನಚೊ ಭಾವ್ ಸುಧಾಕ್ರ್ ವಿ. ಸ್ಥಲಿಯ್ಲ್ನ್, ಸಂಜಯ್ ಗಾಾಂಧ, ಇಾಂದಿರ ಗಾಾಂಧ, ಜವಹರಲ್ಮಲ್ ರ್ನಹರು ಜನ್ಾ ಶತಾಬ್ಣಿ . ಮುಾಂಬಯಿಾಂತ್ ಉದಾ ಮಿ ಜರ್್ ಸ್ಲ್ಲೊ ಗಾಾಂರ್ೆ ರ್ ಸದನಂದ ಶೆಟಟ ಹಣಾಂಯ್ ಥೊಡಿಾಂ ವಸ್ಥಗಾಂ ಆಮಾೆ ಾಂ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ . ತಾಚೊ ಬ್ಬಪುಯ್ ಕ್ನಾ ನ್ ರಜ ಶೆಟಟ ಹಚ್ಯ ಸಾ ರಣರ್ಥಗಯಿೀ ಸೆ ರ್ಧಗ ಮಾಾಂಡನ್ ಹರ್ಡಲ್ಲೊ . ಸಪ ರ್ಧಾ ೊೊಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ರ ೀರ್ತ್ ಹಿತ್ ಕೆಲೊ ಗಣ್ಾ ವಾ ಕ್ತಯ : ಹಯ್ಗಕಾ ಸೆ ಧಾಾ ಗಕ್ ಎಕೊೊ ಉದಘ ಟಕ್, ಎಕೊೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಆನಿ ಎಕೆೊ ದೀಗ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ಲ್ರ ಾ ಾಂಕ್ ಆಪಯ್್ ಲ್ಮಾ ಾಂವ್. ಪಾಲಿಗಮೆಾಂಟ್ ಸ್ಥಾಂದ ಓಸೆ ರ್ ಫೆನಗಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಎಾಂಎ್ೊ ವಸಂತ ವಿ. ಸ್ಥಲಿಯ್ಲ್ನ್ ಆಮಾಚ ಾ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ ್. ಆಶೆಾಂ ಯವ್್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಪರ ೀತಾ್ ಹಿತ್ ಕೆ್ೊ ಮ್ಹಮಾರ್ನಸ್್ ಹೆ ಜರ್್ ಸ್ಥತ್: ಎಲ್.ಟ. ಪೂಣಗಚಂದರ , ಪೀಲಿಸ್

ಸಕ್ಗಲ್ ಇನ್್ ಪ್ಕ್ಟ ರ್ ಪೂಣಗಚಂದರ ,

ಎಲ್.ಟ.

ಮುಾಂಗಾರು ಪತಾರ ಚೊ ಸ್ಥ್ ಪಕ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್, ನಾ ಮೆ್ ಚೊ ಪತರ ಕ್ತ್ಗ ವಡಾ ಸ್ಗ ರಘುರಮ್ಸ ಶೆಟಟ , 6 ಕ್ನಗಟಕ್ ನೇವಲ್ ಯುನಿಟ್, ಎನ್.ಸ್ಲ.ಸ್ಲ. ಉಡಪ ಹಚೊ ಕ್ಮಾಾಂಡಿಾಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ ್ಫಿಟ ರ್ನಾಂಟ್ ಕ್ಮಾಾಂಡರ್ ಯೊೀಗ್ಶೀಾಂದರ ಸ್ಲಾಂಘ್, ಅಕಾಡ್ಮಿ ಆಫ್ ಜನ್ರಲ್ ಎಜಾ ಕಶನ್, ಮ್ಣಪಾಲ್ ಹಚೊ ಆಡಳತಾಧಕಾರ, ನಾಂರ್ಡಿಿ ಕ್ ರೊಟೇರಯನ್ ಡೊ. ಶಾಾಂತಾರಮ್ಸ, ನಾಂರ್ಡಿಿ ಕ್ ಉದಾ ಮಿ, ಬಪೆ ನಡ ಶರ ೀ ದುಗಾಗ ಪರಮೇಶಾ ರ ದಿರ್ು ಚೊ ಧ್ಮ್ಗದಶಗ ಹರಕೃಷ್ ಪುನ್ರೂರು, ಓಸೆ ರ್ ಫೆನಗಾಂಡಿಸ್ಥಚೊ

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಪ್್ ಕಾಯಗದಶಗ ಮಂಜನರ್ಥ ಉದಾ ವರ್, ಮ್್ೆ ಮಂಡಲ ಪರ ಧಾನ್ ಮ್ಹಬಲ ಕುಾಂದರ್, ಕ್ಟ್ಮೆ ಡಿಚೊ ನಾಂರ್ಡಿಿ ಕ್ ವೈಜ್ಾ ಡೊ. ಕೃಷ್ ರವ್ ಕೊರಡೆ ಲ್, ಪಾಾಂಗಾು ಸ್ಥಾಂ ಜರ್ಾಂವ್ ರ್ಾಂಜಲಿಸ್್ ಫಿಗಗಜಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬ್ಬಪ್ ಜ.ಪ. ತಾವೊರ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ಗಣ್ಾ ವಾ ಕ್ ಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘತ್ಲ್ಲೊ .

ಖಬ್ಬರ್ ತಸ್ಲಾ ರೆಸವ್ಾಂ ಫಾಯ್್ ಕ್ತಗಲಿಾಂ. ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಆಕಾಶ್ರ್ಣಚ ಅಧಕಾರ ಆನಿ ಸ್ಲಬಾ ಾಂದಿ ಸೆ ಧಾಾ ಗ ಜಗಾಾ ರ್ ಹಜರ್ ಆಸ್ಲ್ನ್, ಸಗ್ಶು ಾಂ ಘಟನಾಂ ಆನಿ ಕಾಯಗಕ್ರ ಮ್ಸ ಧ್ಾ ನಿಮುದಿರ ತ್ ಕ್ನ್ಗ ತಾಾ ಚ್ ರತ್ಾಂ ರ್ ದುಸ್ಥರ ಾ ದಿಸ್ಥ ಪರ ಸ್ಥರ್ ಕ್ತಗ್. ಆಶೆಾಂ ಕ್ಟಟ ಕೆರೆಚೊ ವಿಷಯ್ ರಜ್ಾ ಹಂತಾ ಪಯ್ಲ್ಗಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ . ಹಕಾ ಸಮಾ ಜವ್್ , ಫುಡ್ಯೊ ಾ ವಸ್ಥಗಾಂನಿ ಆಮಿಾಂಯಿೀ ಹೆ ಸೆ ರ್ಧಗ ರಜ್ಾ ಹಂತಾಾಂಕ್ ವಿಸ್ಥ್ ರಯಿ್ೊ . ಹಾ ಬ್ಬಬ್ಣ್ ನ್ 1990 ರ್ಾ ವಸ್ಥಗಚೊ ಸೆ ರ್ಧಗ ಆಪಾೊ ಾ ಬ್ಬಪಾಯ್ಲ್ಚ ಾ ಕ್ನಾ ನ್ ರಜ ಶೆಟಟ ಚ್ಯ ಸಾ ರಣರ್ಥಗ ಚಲಂವ್ೆ ಮುಾಂಬಯ್ ಉದಾ ಮಿ ಸದನಂದ ಶೆಟಟ ಚಾಂ ಪೀಷಕ್ಪಣ್ಾಂಯ್ ಲ್ಮಭ್್ೊ ಾಂ. ಪಯ್ೊ ಾಂ 1990 ಸಪ್ಟ ಾಂಬರ್ 25 ವ್ರ್ ಹೊ ಸೆ ರ್ಧಗ ಚಲಂವೊಚ ಮ್ಹ ಣ್ ನಿಧಾಗರ್ ಕೆಲ್ಲೊ . ಸಗ್ು ವ್ವಸ್ಥ್ ಆನಿ ಮಾಾಂಡ್ಯವಳ ಜ್ೊ . ವಿಜೇತಾಾಂಕ್ ದಿಾಂವಿಚ ಾಂ ಕ್ಪಾೆ ಾಂ, ಟ್ರ ೀಫಿ ಹರ್ಡ್ ದವಿರ ್ೊ . ಸಟಗಫಿಕೆಟ ಛಾಪು್ೊ .

ತಾಾ ವ್ಳರ್ ಪರ ಸ್ಥರರ್ ಆಸ್ಲಿೊ ಾಂ ದಿಸ್ಥಳಾಂ ಪತಾರ ಾಂ ಸೆ ಧಾಾ ಗಚ್ಯ ಆದಿಾಂ ಸೆ ಧಾಾ ಗಚಿ ಕ್ಳವಿ್ ದಿತಲಿಾಂ. ಸೆ ಧಾಾ ಗಚಿ

ತಾಾ ವ್ಳರ್ ರಜಾ ಾಂತ್ ಧ್ಮಾಗಚ್ಯ ವಿಷಯ್ಲ್ರ್ ರಜಕೀಯ್ ಆರಂಭ್ ಜ್ಾಂ. ತಶೆಾಂಚ್ ದಕಿ ಣ ಕ್ನ್್ ಡ ಜಲ್ಮೊ ಾ ಾಂತ್ ಪರಸರಕ್ ನಸ್ ಹಡಾಂಕ್ ಸಕಾಚ ಾ ಕೈಗಾರಕೊ ಸ್ಥ್ ಪನ ಬ್ಬಬ್ಣ್ ನ್ ಚಳಾ ಳೊಾ ಚಲ್ಲನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಾ . ಹಚೊ ಪರಣಮ್ಸ ಸೆ ಧಾಾ ಗಚರ್ಯ್ ಪರ್ಡಲ್ಲೊ . ಸೆ ರ್ಧಗ ಅಕೊಟ ೀಬರ್ 11ವ್ರ್ ಮುಕಾರ್.

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥೊಡ್ಯಾ ರಗಾು ಾ ಾಂಕ್ ಲ್ಮಗನ್ ತಾಾ ದಿಸ್ಥಯ್ ಸೆ ರ್ಧಗ ಚಲಂವ್ೆ ಜ್ನಾಂತ್. ಪಾರ್್ ಥವ್್ ಮ್ಸ್್ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ತಳಾ ಚಾಂ ಉದಕ್ ಉಣ ಆನಿ ದಟ್ ಜತಾ ಜಲ್ಮೊ ಾ ನ್ ಸೆ ರ್ಧಗ ಚಲಂವ್ೆ ಜಯ್ಲ್್ ಾಂತ್. ತಾಾ ವಸ್ಥಗ ತಶೆಾಂಚ್ ಜ್ಾಂ. ಸೆ ರ್ಧಗ ಚಲಂವ್ೆ ಜ್ಚ್ ನಾಂತ್. ಕೈಗಾರಕ್ರಣಕ್ ಲ್ಮಗನ್ ಆರಂಭ್ ಜಲ್ಲೊ ಾ ಚಳಾ ಳೊಾ ಸಂಪೊ ಾ ತರೀ ಧಾಮಿಗಕ್ ಬಣಚಾಂ ರಜಕೀಯ್ ಉಪಾರ ಾಂತಾೊ ಾ ವಸ್ಥಗಾಂನಿ ಚಡೊನ್ಾಂಚ್ ಗ್್ಾಂ. (ಹಚೊ ಫಳ್ ಜವ್್ 1992ರ್ಾ ವಸ್ಥಗಾಂತ್ ಅಯೊೀರ್ಧಾ ಾಂತ್ ಬ್ಬಬ್ಣರ ಮ್ಸ್ಲೀದ್ ಕೊಸ್ಥು ಯಿಲಿೊ ). ಆಶೆಾಂ ಕ್ಟಟ ಕೆರೆಾಂತ್ಯೊ ಉಪ್ಾ ಾಂವ್ಚ ಾಂ ಸೆ ರ್ಧಗ ರವ್ೊ ತ್ಯ ರವೊನ್ಾಂಚ್ ಗ್್. ಪರತ್ ಆರಂಭ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಜ್ಾಂಚ್ ನ.

ಆಮಾೆ ಾಂ ಮ್ಹ ಳಾ ರ್ ಭಾವಿೀ ಕೃಷಿಕ್ ಮಂಡಳ, ಕ್ಟಟ ಕೆರೆ ಜಲಕರ ೀಡ್ಯಭಿವೃದಿೆ ಮಂಡಳ ಮುಕಾಾಂತ್ರ ಆಮಾೆ ಾಂ ಸ್ಥಧ್ಾ ಜ್ಾಂ ನ ತರೀ ಶಂಕ್ರಪುರ ಆನಿ ಶರ್ಗಾಂ ರೊೀಟರ ಕ್ೊ ಬ್ಬಾ ಾಂನಿ ಉಪಾರ ಾಂತಾೊ ಾ ವಸ್ಥಗಾಂನಿ ರ್ವ್ರ ಚಲಯೊೊ . ಕಾಯಿಗಾಂ ಮಾಾಂಡಿೊ ಾಂ. ಪೂಣ್ 2010ರ್ಾ ದಶಕಾಾಂತ್ ರಷಿಟ ಿೀಯ್ ರಸ್ಲ್್ 66 (ಆದಿಾಂ 17) ವಿಸ್ ರಣ್ ಜತಾನ ತಳಾ ಚೊ ಥೊಡೊ ರ್ಾಂಟ್ ಹಾ ವಿಸ್ ರಣ್ ಉದ್ಿ ೀಶಾಕ್ ಗ್ಲ್ಲ. ಆತಾಾಂ ಹೆಾಂ ತಳ್ಕಾಂ ಉಣೊ ಜಲ್ಮೊ ಾ ಗಾತಾರ ರ್ ಆನಿ ಪಾರ್ಡ ಪರ್ಡಲ್ಮೊ ಾ ಸ್ಲ್ ತ್ಯರ್ ಆಪೊ ‘ಗತಕಾಲಚೊ (ಆದೊ ಾ ಕಾಳಚೊ) ವೈಭವ್’ ಪಾಚ್ಯನ್ಗ ಆಸ್ಥ.

ಬೊರಾಾ ಕಾಮಾೊಂಕ್ ಅೊಂತ್ಾ ಆಸಾ: ಎದಳ್ಚ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ಲ್ಮೊ ಾ ಪರ ಕಾರ್ ಆಮೊಚ ಉದ್ಿ ೀಶ್ ಕ್ಟಟ ಕೆರೆ ತಳ್ಕಾಂ ಜೀಣೊೀಗದೆ ರ್ ಕ್ಚೊಗ ಆಸ್ಲ್ಲೊ . ಹೊ ಉದ್ಿ ೀಶ್ ಸುಫಳ್ ಕ್ರುಾಂಕ್

- ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ಾ ------------------------------------------------------------------------------------------

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅವಸಾ ರ್_ 6. ನಿಮಾಣಾಂ ಥೊಡ್ಾಂ ಭಾಾಂಗಾರ್, ಭಾಾಂಗಾರಚಿಾಂ ನಣಾಂ, ಗಣಯ್ಾಂತ್ ಭನ್ಗ ಗಾಡ್ಯಾ ವಯ್ರ ದವನ್ಗ ಸ್ಥಗ್ಳ್ ಾಂಚಿ ಮಾಾಂಡಿ್ ತಾಣಾಂ ಕೆಲಿ. ಮ್ಹ ಜಾಂಬ್ಬಯ್ೊ ಕೆದಳಯ್ ಆಪಾ್ ರ್ಾ ಗರೀಬ್ ಪಣವಿಶಾಂ ಆಪಾ್ ಚಿ ನಿಾಂದ ಕ್ನ್ಗ ಬೆಪರ್ಗ ಕ್ತಾಗ್ಾಂ. ದುಬ್ಬು ಾ ಾಂಕ್ ಗರೀಬ್ ಪಣಾಂತ್ ಬುರ್ಡ ಲ್ಮಾ ಾಂಕ್ ಥೊಡಿ ಪುಣ ಕುಮ್ಕ್ ಕ್ಯ್ಲ್ಗಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಳ್ಕಯ್ಲ್್ ನ, ಅಸಹಯಕ್ತ್ಯನ್ ತ್ಯಾಂ ಆಡ್ಯಯ್ಲ್್ ್ಾಂ. ಪುಣ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಗಜಲ್ ಮಾತ್ರ ವಿಾಂಗರ್ಡ ಜತ್ಯಲಿ. ಹೆಾಂ ಇತ್ಯೊ ಾಂ ಭಾಾಂಗಾರ್, ಧ್ನ್,ದಿವ್ಗಾಂ ವ್ಹ ್ಾಂ ತರ್ ತಾಚಾಂ

ಅಣೆ ಣಾಂ ಬಂಧ್ ಜತ್ಯ್ಾಂ. ತ್ಯಾಂ ಆಪಾ್ ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಅಣೊೆ ಾಂಚಾಂ ನ, ನಿಾಂದ ಕ್ಚಗಾಂ ನ, ಹೆಾಂ ಕತ್ಯಾಂಗ್ಶೀ ದ್ರ್ನ್ ದಿ್ೊ ಭಾಗ್ ಆಮಾೆ ಾಂ. ಆಮಿಾಂ ಸಯ್್ ಎಕಾ ಮ್ನಿ ಾ ಬರ ಜಯ್ೆ ಮ್ಹ ಣ್ ಕೊಣ್ ದ್ರ್ನ್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಹೆಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಮಾಂ. ಆಶೆಾಂ ಚಿಾಂತ್ಲ್ಮಗೊ ಆಲಿಬ್ಬಬ್ಬ. ಚೊರಾಂನಿ ಚೊರ್ ್ೊ ಾಂ ಹೆಾಂ ಧ್ನ್ ದಿವ್ಗಾಂ ಕೊಣ ಕೊಣಚಾಂ. ಹಾಂತೊೊ ಥೊಡೊ ರ್ಾಂಟ್ ಚೊಲ್ಮಾ ಗರ್ ಹಾ ಚೊರಾಂಕ್ ಕಾಾಂಯ್ ನ್ಷ್ಟ ಜಾಂವೊಚ ನ. ಹಾಂತೊೊ ಏಕ್ ರ್ಾಂಟ್ ಆಪ್್ ಾಂ ವಹ ನ್ಗ, ಥೊಡ್ಾಂ ಆಪ್್ ಾಂ ಖಚ್ಗ ಕ್ನ್ಗ

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥೊಡ್ಾಂ ದುಬ್ಬು ಾ ಾಂಕ್ ದನ್ ಕೆಲ್ಮೊ ಾ ನ್ ಕತ್ಯಾಂಗ್ಶೀ ಹಚೊ ಸದುಪಯೊೀಗ್ ಕೆ್ೊ ಬರ ಜಯ್್ . ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತ್ತನ್ ತಾಣಾಂ ಮುಕೊೊ ನಿಧಾಗರ್ ಘತೊೊ . ಆಲಿಬ್ಬಬ್ಬಕ್ ಚರ್ಡ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ ರ್ ರವೊಾಂಕ್ ಮ್ನ್ ಜ್ಾಂ ನ. ತಾಕಾ ಘರ ಪಾಟಾಂ ವ್ಚಿ ಉಬ್ಬಗ ದ್ಕುನ್ ಬ್ಬಗಾೊ ತ್ಯವಿಿ ನ್ ಘುಾಂವೊನ್ "ಖುಲ್ಮೆ ಸ್ಲಮ್ಸ ಸ್ಲಮ್ಸ" ಮ್ಹ ಣ್ ವಹ ಡ್ಯೊ ಾ ನ್ ಸ್ಥಾಂಗಾಲ್ಮಗೊ . ವಹ ಡ್ಯೊ ಾ ಅರ್ಜ ಸವ್ಾಂ ಭುಾಂಯ್ಲ್ರಚಾಂ ಬ್ಬಗ್ಶಲ್ ಉಗ್್ ಾಂ ಜ್ಾಂ. ಆತಾಾಂ ತಾಚಾ ಥಂಯ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಚ್ ಥರಚಾಂ ಭೆಾ ಾಂ ನತ್ಯೊ ಾಂ. ದುಡ ಭಾಾಂಗಾರ್ ಪಳ್ಕವ್್ ತೊ ಎಕ್ಿ ಮ್ಸ ಸುಡ್ ಡಿತ್ ಜಲ್ಲ. ವ್ವ್ಗ್ಶಾಂ ಭುಾಂಯ್ಲ್ರಾಂತೊೊ ಭಾಯ್ರ ಯವ್್ ತಾಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಅಡೊಸ್ಥಕ್ ಭಾಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಮೊ ಾ ಗಾಡ್ಯಾ ಕ್ ತಾಣಾಂ ಭುಾಂಯ್ಲ್ರಾಂ ಭಿತರ್ ಆಾಂಬುರ್ಡ್ ವ್ಹ ್ಾಂ. ಭಿತರ್ ಗ್್ೊ ಾಂಚ್ ತಾಣಾಂ ಬ್ಬಗಾೊ ಕ್ "ಬಂಧ್ ಹೊ ಜ ಸ್ಲಮ್ಸ ಸ್ಲಮ್ಸ" ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಥಾಂಗನ್ ಬ್ಬಗ್ಶಲ್ ಬಂಧ್ ಕ್ರಯ್ೊ ಾಂ. ಆತಾಾಂ ಭುಾಂಯ್ಲ್ರ ಭೊಾಂರ್ರಾಂ ತಾಣಾಂ ತಾಚಿ ದಿೀಷ್ಟ ಘುಾಂರ್ಾ ಯಿೊ . ಎಕಾಕ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಗಣಯೊ ದಳ್್ ದವ್ಗಲ್ಲಾ ತಾಣಾಂ ಪಳ್ಕ್ಾಂ. ಹಾಂತೊೊ ಾ ಚ್ಯರ್ ಗಣಯೊ ಕಾಡನ್ ತಾಾಂತ್ತಾಂ ಜಯ್ ತ್ತೊೊ ದುಡ,

ಭಾಾಂಗಾರ್, ವಜರ ಾಂ, ಮೊತ್ಯ್ಲ್ಾಂ ಭನ್ಗ ಗಾಡ್ಯಾ ಚ ಪಾಟರ್ ಘಾಲ್್ ಬ್ಬಗಾೊ ಕ್ಡ್ ಯ್ತಾನ ತೊ ಬ್ಬರೀಕ್ ಕಾಾಂಪೊ . ಭಿಯ್ಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಘಾಮ್ಸ ಸುಟ್ೊ . ತೊ ಘಾಬೆರ ಲ್ಲ ಆನಿ ಚಿಾಂತ್ತಾಂಕ್ ಪಡೊೊ . ಆತಾಾಂ ಎಕಾದವ್ಳ ತಾಾ ಚೊರಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಮಾ ನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ಶಚ ಾಂ ತ್ಾಂ ಮಂತಾರ ಾಂ ವಿಸ್ಲ್ರ ನ್ ಗ್ಲ್ಮಾ ರ್ ಗತ್ ಕತ್ಯಾಂ? ನ ತರ್ ತ್ಯಾಂ ಮಂತ್ರ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಾಂ ತರೀ ಬ್ಬಗ್ಶಲ್ ಉಗ್್ ಾಂ ಜಯ್ಲ್್ ತರ್? ತ್ತಾೊ ಾ ರ್ ತ್ಯ ಚೊೀರ್ ಪತಾಾ ಗನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯ್ತ್ತ್ ತರ್? ಮಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ತ್ಯ ಲಗಾರ್ಡ ಕಾಡ್್ ್. ಆಶೆಾಂ ನಕಾ ಜಲಿೊ ಾಂ ಚಿಾಂತಾ್ ಾಂ ತಾಚಾ ಮ್ತ್ಾಂತ್ ರ್ಧಸುಾಂಕ್ ಲ್ಮಗ್ಶೊ ಾಂ. ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಅಲ್ಮೊ ಹ್ ತ್ತವ್ಾಂಚ್ ಮಾಕಾ ರಕಾಜ ಮ್ಹ ಣ್ ದ್ರ್ಚೊ ಉಡ್ಯಸ್ ಕಾಡಿಲ್ಮಗೊ . ಆತಾಾಂ ಧ್ಯ್ಲ್ರ ನ್ ಭುಾಂಯ್ಲ್ರಚ್ಯಾ ಬ್ಬಗಾೊ ಮುಕಾರ್ ರವೊನ್ ಜ್ೊ ಾಂ ಜತಾ ಮ್ಹ ಣ್ ವಹ ಡ್ಯೊ ಾ ನ್ "ಖುಲ್ ಜ ಸ್ಲಮ್ಸ ಸ್ಲಮ್ಸ" ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಯಾಂ ಜದೂ ಮಂತ್ರ ಸ್ಥಾಂಗಾಲ್ಮಗೊ . ಘಾಬೆರ ನ್ ಆನಿ ಆತ್ತರಯ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಮೊ ಾ ಆಲಿಬ್ಬಬ್ಬಕ್ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಾ ಕ್ಸಲಿಚ್ ಪರ ತ್ಕರ ಯ್ಲ್ ದಿಸ್ಲೊ ನ. ಆತಾಾಂ ಭಿಾಂಯ್ಲ್ನ್ ತೊ ಥಥಗಲ್ಲಗ. ತ್ತಾೊ ಾ ರ್ ಬಡ ಬಡ ಕ್ನ್ಗ ಅರ್ಜ್ ಕ್ರತ್್ ಬ್ಬಗ್ಶಲ್ ಉಗ್್ ಾಂ ಜ್ಾಂ. ಕೂಡ್ೊ ತಾಣಾಂ ಗಾಡ್ಯಾ ಕ್ ಭಾಯ್ರ ಹರ್ಡ್ ಬ್ಬಗ್ಶಲ್ ಬಂಧ್ ಜಾಂವ್ೆ ಮಂತ್ರ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಾಂ. ಬ್ಬಗಾೊ ನ್ ತಾಚಾಂ ಕಾಮ್ಸ ಕೆ್ಾಂ.

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಲಿಬ್ಬಬ್ಬ ಕ್ಸ್ಲ್ಯ್ ತಾಾ ಕಾಳೊಕಾಾಂತಾೊ ಾ ನ್ ಗಾಡ್ಯಾ ಚಾ ಪಾಟರ್ ಘಾಲ್ಮೊ ಾ ತಾಾ ಮೊಲ್ಮಧಕ್ ವಸು್ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಬ್ಬಗಾಿ ದಕ್ ಯವ್್ ಪಾವೊೊ ಆನಿ ವ್ವ್ಗ್ಶಾಂ ಆಪಾೊ ಾ ಘರ ತ್ಯವಿಿ ಾಂ ಗ್ಲ್ಲ.

ಭುಾಂಯ್ಲ್ರಕ್ ರಗನ್ ಭಾಾಂಗಾರ್ ಶಾಂಗಾರ್ ಹಡ್ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್. ತಶೆಾಂ ಬ್ಬಯ್ೊ ಕ್ ತಾಣಾಂ ವೇಳ್ ಕ್ನ್ಗ ಆಯಿ್ೊ ಾಂ ಖಾತ್ರ್ ರಗ್ ಆಯೊೊ . ಪುಣ್ ಅರ್ನಾ ೀಕ್ ರ್ಟೆನ್ ವೇಳ್ ಜಲ್ಮಾ ರೀ ಸುರಕಿ ತ್ ಜವ್್ ಪಾವೊೊ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ಾಂ ಏಕ್ ಸಮಾದನ್ ಸಯ್್ ತ್ಕಾ ಭೊಗ್ೊ ಾಂ.

ಆಲಿಬ್ಬಬ್ಬಚಿ ಬ್ಬಯ್ೆ ರತ್ ಜಲ್ಮಾ ರೀ ಹಚ್ಯಾ ಯ್ಣಾ ಕ್ ಅತ್ತರಯ್ನ್ ಪುಣ್ ಗಾಡ್ಯಾ ಚಾ ಪಾಟರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಾ ರಕೊನ್ ರವ್ ಲಿೊ . ತಾಾ ದಿೀಸ್ ತಾಣಾಂ ವಹ ಡಚ ರ್ರ್ ಗಣಯೊ ಪಳ್ಕವ್್ ಹೆಾಂ ವ್ಗ್ಶಾಂ ಯ್ತಾಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕ್ಳಯಿ್ೊ ಾಂ. ಕ್ಸ್ಾಂ ಇತ್ಯೊ ಾಂ ವಹ ಡ್ೊ ಾಂ ವೊಜಾಂ ಹಡ್ಯೊ ಪುಣ್ ಮ್ಸು್ ವೇಳ್ ಜಲ್ಲೊ . ಬ್ಬಯ್ೊ ಕ್ ಹಬ್ಬ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ ಭೊೀವ್ ಕತ್ಯಾಂ ಕ್ಳತ್ ಆಲಿಬ್ಬಬ್ಬ ಚೊರಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ತರಯ್ನ್ ಭಲಿಗ. ------------------------------------------------------------------------------------------

ಆದ್ಲೊ ತೊ ಉಗ್ಡ್ ಸ್ ಕಾಡುನ್ಸ... "...ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಚಾ ರಡಾಾ ೊಂಚೆರ್..."

_ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. ಪಾವ್್ ಯ್ತಚ್ಚ ಎಣಲ್ಮಚಿ ಪುಡಿ ನೇಜ್ ಲ್ಮಾಂವ್ೆ ಆಸ್ಥ್ . ಪಾವ್್ ಚರ್ಡ ಆಸ್ಥ್ ದ್ಕುನ್ ಎಣಲ್ಮಕ್ ವೊಾಂಪುಾಂಕ್

ಜಯ್ಲ್್ . ಪುಡಿಕ್ ಕೊಸ್ ಲ್ಮೊ ಾ ಗಾದಾ ಾಂತ್ ಉದೆ ಕ್ ಕೊಸುಾಂಕ್ ಯಿೀ ಇ್ೊ ಕ್ಷ್ಟ ಜತಾತ್.

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಥಗಾ ಳ ಸುರು ಜತಾನ ಬರೀ ಉಮೆದ್ ಆಸ್ಥ್ . ಮಾಗ್ಶರ್ ವೊಳ್ ನ ರಗ್ ಯ್ತಾ, ಬೆಜರ್ ಜತಾ. ವಹ ರ್ಡ ವಹ ರ್ಡ ಗಾದ್ ಲ್ಮಯ್ಲ್್ ನ ಆಳಾಂ ಚರ್ಡ ಆಸ್ಥ್ ತ್. ತ್ಯದಳ ಇ್ೊ ನ್ಕೆರ , ಪಾಡ್ಯಿ ನ, ಓ ಬೇ್, ಹಚಿ ಶಾಂಕ್ಳ್ ಆಸ್ಥ್ . ಸಕಾಳಾಂಚಾಂ ಜೊೀತ್ ಅಾಂಬುಡೊಚ 'ಉರಲ್' ಮ್ಹ ಳಾ ರ್ ಗಾಣಾಂ ರೂಪಾರ್ ರೆಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ ತಾಳೊ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಸ್ಥ್ . ವೊಳ್ ನ ಬಡಿಯ್ನ್ ರೆಡ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಪಾಟರ್ ಖ್ತಳಯ್ಲ್್ . ಆಳಾಂಕೀ ತಶೆಾಂಚ್... ಧ್ನಾ ರಾಂ ಸ್ಥಾಂಗಾಜ... ಸಗು ಗಾದ ಲ್ಮಯ್ಲ್ೊ ಾ ರ್ ಸ್ಥಾಂಜರ್ ಆಧಗ ಲಿೀಟರ್ ಸುರ್ ದಿತಾಾಂ ಮ್ಹ ಣ್. ಏಕ್ ದಿೀಸ್ ದಿೀವ್್ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಮಾ ರ್ ಮಾಗ್ಶರ್ ಸದಾಂಯ್ ಸುರ್ ದಿೀಜ ಪಡ್ಯ್ . ಸುರ್ ದಿೀನತಾೊ ಾ ರ್ ಕಾಮ್ಸ ಯಿೀ ಸ್ಥಗಾ್ ನ. ಕೊಸ್್ ಲ್ಮಾ ಕ್ ಸಕಾಳಾಂಚಾಂ ಜರ್ಣ್ ದಿತಾನ ಘಚಗ ಕೊಣೀ ಇಸ್ಲ್ೆ ಲ್ಮಕ್ ವ್ಚ್ಯಾ ಭುಗಾಾ ಗಕ್ ಜೊೀತ್ ಧ್ರುಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ಚ ಾಂ. ತ್ಯದಳ ಭುಗಾಾ ಗಾಂಕ್ ರಗ್ ಯ್ತಾ. ಘಚಿಗಾಂ ಸ್ಲ್ರ್್ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಿಾಂಯ್ಲ್ನ್ ಕೊಸುಾಂಕ್ ವ್ಚಾಂ. ಘಚೊಗ ಸಗು ರಗ್ ರೆಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಬಡಿಯ್ನ್ ಮಾನ್ಗ ಫಾರಕ್ ಕ್ಚಗಾಂ... ತ್ಯದಳ ಆವಯ್ ಮಾತಾಗ..."ರೆಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಮಾತಾಗಯ್ ರೇ?"

ಬೀಬ್ ಕತಾಾ ಕ್

ಥೊಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಜರ್ಿ ಳಚಾಂ ಭೆಾ ಾಂ ಆಸ್ಥ್ ... ಬ್ಬಯ್ೊ ಮ್ನಿ ಾ ಾಂಕ್ ಇಲಿೊ ಚರ್ಡ. ತಸಲ್ಮಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಆಾಂಗಾರ್ ಚುಡ್ತ್ ಉಡವ್್ ಭೆಷ್ಟ ಯ್ಲ್್ ನ ಆನಿ ತ್ಾಂ ಭಿಾಂಯ್ಲ್ನ್ ಬೀಬ್ ಮಾತಾಗನ ಉಲ್ಮಾ ಗಾಂಕ್ ಮ್ಝಾಗ್ಶೀ ಮ್ಝಾ ಜತಾ. ಕೊಸುಾಂಕ್ ಚರ್ಡ ಆಸ್ಥೊ ಾ ರ್ ಕೊಸ್್ ಲ್ಮಾ ಕ್ ಅಧಗ ಲಿೀಟರ್ ಸುರ್ ದಿೀಜ. ತ್ಯದಳ ತೊ ಎಕಾ ವೊರ ಪಯ್ಲ್ಗಾಂತ್ ಕೊಸ್ಥ್ . ನ ತರ್ ಸ್ಥಡ್ ಇಕಾರ ಾಂಕ್ ಜೊೀತ್ ಸ್ಲ್ಡ್ಯ್ . ಲ್ಮಾಂರ್ಚ ಾ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಗಾದಾ ಕ್ ಪಳ್ಕಾಂ ಘಾಲ್ಮ್ ನ ಪಳಾ ರ್ ಬಸ್ಲ್ನ್ ವ್ಚಿ ಸ್ಲ್ಭಾಯ್ ಗಮ್ಾ ತಾಯ್ಚಿ. ಎಣಲ್ ಆನಿ ಸುಗ್ಗ ಚ್ಯಾ ಮ್ಧಾಗ ತ್ ಆಟಚ್ಯಾ ಆಮಾಸ್ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಪಟೀಲ್ ಯ್ಲ್ ಪಟೊ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಸ್ಥಗಾ ಳ ಕ್ತಾಗತ್. ಸುಗ್ಗ ಚ್ಯಾ ವ್ಳರ್ ಗಾದಾ ಾಂನಿ ಕಾಾಂಬಳ್ ಆಸ್ಥ್ ದ್ಕುನ್ ಕಾಾಂಬ್ಬು ಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಪಾಾಂಯ್ ಸುಡ್ಯಳ್ ಜಾಂರ್ಚ ಾ ಕ್ ಪಟೊ ಚ್ಯಾ ಗಾದಾ ಾಂತ್ ಕೊಸುಾಂಕ್ ವಹ ತಾಗತ್. ಕಾಾಂಬ್ಬು ಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಧಾಾಂವೊನ್ ಮಾತ್ರ ಸವಯ್. ಬಡಿ ಯ್ಲ್ ಬೇತ್ ಉಬ್ಬತಾಗನ ರೆಡ್ ಧಾಾಂವೊಾಂಕ್ ಲ್ಮಗಾ್ ತ್. ತ್ಯದಳ ಕೊಸ್್ ಲ್ಮಾ ಚ ಹಲ್ ಪಳ್ಕಾಂವ್ೆ ಖುಶ ಜತಾ. ರೆಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಶಾಂಗಾರ್,

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಧುತಾನ ತೊಾಂಡ್ಯರ್

ರೆಡ್ಯಾ ಾಂಚ್ಯಾ ಚ್ಯಬೆ ರ್


ಮೂಸ್ ಬಸ್ಥ್ ತ್. ತ್ಯ ಮೂಸ್ ರೆಡ್ಯಾ ಚ್ಯಾ ಧ್ನಿಯ್ಲ್ಕ್ ಬೆಜರ್ ಜವ್್ ಧಾಾಂರ್ಾ ಾಂವ್ೆ ರೆಡ್ ತಕೊ ಹಲವ್್ ಯ್ಲ್ ತೊ ಮ್ಹ ಣ್ .. "ತೊೀಾಂರ್ಡ ಯ್ನತಾೊ ಾ ಕಾನ್ ಪಾಫುರ್ಡ್ ಚ್ ಆಸ್ಥ್ ತ್. ಚಿಕೆೆ ರೆಡ್ಯಾ ಕ್ ದರ ಭಾಾಂದುನ್ ರೆಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ ದುಖಾ್ ನ ತಕೆೊ ನ್ ಹಾಂರ್ಡ ಮಾಚ್ಯಾ ಗಕೀ ದರ ಸುಟವ್್ ಮಾರ್ ್ೊ ಭಾಶೆನ್ ತಕೊ ಫಾಪುಡ್ಯ್ ತ್. ತ್ಯದಳ ನೇ." ಕಾಮಾಗಾರ್ ಸಗು ದಿೀಸ್ ಮಾಗ್ಶರ್ ಕಾಾಂಯ್ ಧುತ್ಯಲ್ಮಾ ಕ್ ಶಾಂಗ್ ಲ್ಮಗ್ೊ ಾಂ, ಬಡಾ ಡೊನ್ ಚ್ ಆಸ್ಥ್ . ತಾಕಾ ರಗ್ ಮ್ಸ್ ಕಾಕ್ ಚಡ್ಯ್ . ರೆಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಧುವ್್ ಆಾಂಬುರ್ಡ್ ಹರ್ಡ್ ಆಶೆಾಂ ಸಕಾಟ ಾಂನಿ ತಾಾಂಚೊ ರಗ್ ಕಾಡೊಚ ಗಟ್ಮಾ ಾಂತ್ ಭಾಾಂದುನ್ ಮಾಗ್ಶರ್ ರೆಡ್ಯಾ ಚರ್ ಮಾತ್ರ . ತಾಚ್ಯಾ ಆಾಂಗಾರ್ ಭುತ್ ಯ್ತಾ. ಹತ್ಾಂ ಬೇತ್ ಕಾಣಘ ವ್್ ರೆಡ್ಯಾ ಾಂಕ್ ಮಾತಾಗನ _ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. ------------------------------------------------------------------------------------------

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎಕ್ವಾ ಣಿಸಾವೊ ಅರ್ಧಾ ಯ್: ಲಿಯೀ ಆನಿ ಚಿರ್ತಳ್ (Leo and the leopard ) ಮುಖ್ತೊ ಥೊಡ್ ಹಫೆ್ ಆಸ್ಾಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜ್. ಆಮಿ ಆಯಶಾ ಕ್ಸ್ಲ ಹಾ ರೂಪಾಕ್ ಬದೊ ಲಿ-ಹೆಸ್,ಪಯ್ೊ ಾಂಚಿ ಆಯಶಾ,ನಗ್ಾ ಾಂ ರುಪ್್ ಾಂ,ಹಡ್ಯಾಂಚಾಂ ರುಪ್್ ಾಂ,ಉಜಾ ಾಂತ್ ಲ್ಮಸುನ್ ಪತ್ತಗನ್ ತಾಾ ಚ್ ಉಜಾ ಥವ್್ ಸ್ಲ್ಭಿೀತ್

ಆಯಶಾ ಜವ್್ ಯ್ಾಂವ್ಚ ಾಂ-ಇತಾಾ ದಿ ಚಿಾಂತ್ತಾಂಕ್ ಲ್ಮಗಾೊ ಾ ಾಂವ್.ಹೆಾಂ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಆಯಶಾಚಿ ಸಕ್ತ್ ಅಸ್ಥಾ ಭಿಕ್.ಆಪಾೊ ಾ ಲ್ಲಕಾಾಂಚರ್ ತ್ಚೊ ಅಧಕಾರ್ ಸಂಪೂಣ್ಗ ಥರಚೊ ಆನಿ ತೊ ತ್ಕಾ ದೇವಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಾಂದುನ್

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪೂಜ ಕ್ತಾಗ ಅನಿ ತ್ಣಾಂ ಮೊೀಗ್ ಕ್ಚೊಗ ದದೊ -ತ್ೀನ್ ಪಾವಿಟ ಾಂ ಜಕೆೊ ಲ್ಲ-ಏಕ್, ರಯ್ಲ್ಳ್ ಆನಿ ಸ್ಲ್ಭಿೀತ್ ಪೂಣ್ ಅಶಸ್್ ಆಟೆನಕ್ ಇನೆ ರ್, ದುಸ್ರ ಾಂ,ಆಯ್ಶಾಕ್ ಪಾತ್ಯಾ ವ್್ ರಾಂವ್ಚ ಾಂ ಆನಿ ತ್ೀನ್,ತ್ಚಾಂ ಖರೆಾಂಪಣ್ ಜಣ ಜವಿ್ ೀ ಕಾಜರ್ ಜತಾಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ದಿ್ೊ ಾಂ ಉತರ್,ಲಿಯೊೀ. ತರೀ ಹಾಂವ್ಾಂ ಚಿಾಂತ್ಯೊ ಾಂ-ತ್ ಆಟೆನಚರ್ ಜಳ್ ಆನಿ ತ್ಚರ್ ಮೊಸ್ಲ್ರ್ ಆಸ್ಥ ಯ್ಲ್ ಭೆಾ ಾಂ? ವ್ಗ್ಶಾಂಚ್ ಆಯ್ಶಾ ಆನಿ ಆಟೆನ ಪತ್ತಗನ್ ಭೆಟ್ಮ್ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭಗ್ೊ ಾಂ. ಪೂಣ್ ಹಾ ಸವಗಾಂಚ್ಯಕೀ ಆಯಶಾಚಾಂ ಭೆಾ ಾಂ ದುಸ್ರ ಾಂಚ್-ಲಿಯೊೀ. ಫಕ್ತ್್ ಉಮೊ ಮಾತ್ರ ದಿಲ್ಲ ಶರ್ಯ್ ದೈಹಿಕ್ ಸಂಪಕ್ಗ ಯ್ಲ್ ಸಂಬಂಧ್ ನ . ಆನಿ ದೀನ್ ವಸ್ಥಗಾಂ ರಕಾಜಯ್.ಹಾ ದ್ಖುನ್ಾಂಚ್ ಕೊಣ್ ಲಿಯೊೀಕ್ ಖಾಣ್ ರುಚ್ಯನ, ನಿೀದ್ ಯ್ನ ಆನಿ ತೊ ಅಸೆ ತ್ ಜತಾಲ್ಲ. ಸ್ಾಂ ಕತಾಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಂವ್ಾಂ ಏಕಾೆ ವಿಟ ಾಂ ಎಕು್ ರೊ ಆಸ್ಥ್ ನ ತ್ಚಾಂಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ವಿಚ್ಯ್ಗಾಂ. ಲಿಯೊೀ ಮ್ನಿಸ್ ಆನಿ ಕೆದಳಯ್ ಮೊಚೊಗ ವಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಣಮ್ಸ ಜಪ್ ದಿಲಿೊ . ಲಿಯೊೀಚಿ ಕೂರ್ಡ ಜವಿತಾಚ್ಯ ಉಜಾ ಾಂತ್ ನಲ್ಮೊ ಾ ಶರ್ಯ್ ತೊ ತ್ಚೊ ಘೊವ್ ಜಾಂವ್ೆ ಜಯ್ಲ್್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ತ್ಣಾಂ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಾಂ. "ತರೀ ಆಯ್ಶಾ" ಹಾಂವ್ಾಂ ರಗಾನ್ ಮ್ಹ ಳ್ಕಾಂ. "ಹಿಾಂ ತ್ತಜಾಂ ವಿವಿಧ್ ರೂಪಾಾಂ

ದಖವ್್ ಆಮಾೆ ಾಂ ಪಶೆಾಂ ಕ್ರನಕಾ.ತಾಂ ಸ್ಲೆ ರತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಥಾಂಗ್" "ಆಮಿ ಸವ್ಗ ಸ್ಲೆ ರತ್ ಹೊಲಿೊ .ಹಾಂವ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಕೀ ಚರ್ಡ ಮ್ಹ ಣಾ ತ್.ಕೊಣಕ್ ಗತ್ತ್ ?" "ತಾಂ ಲಿಯೊೀಕ್ ಸುವೇಗರ್ ಕೊೀಣ್ ಜರ್್ ಸುಲಿೊ ಯ್ ಆನಿ ತೊ ತ್ತಕಾ ಕತ್ಯಾಂ ಜರ್್ ಸುಲ್ಲೊ ?" ತ್ ಮಾಹ ಕಾಚ್ ಪಳ್ಕಲ್ಮಗ್ಶೊ ಆನಿ ಉಪಾರ ಾಂತ್ ಮ್ಹ ಣಲಿ"ಹಿೀಬ್ಯರ ಕಾನುನಚ್ಯ ಬ್ಯಕಾಾಂತ್ ಬರಯ್ಲ್ೊ ಾಂಸಗ್ಶಗಾಂಚ ದದ್ೊ ಸಂಸ್ಥರ ಚ್ಯ ಸ್ಲ್ ೀಯ್ಲ್ಾಂ ಖಾತ್ರ್ ಆಯ್ೊ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ಾಂ ತಾಂವ್ಾಂ ರ್ಚುಾಂಕ್ ನಹ ಾಂಯ್?" "ವಹ ಯ್,ತಸ್ಾಂ ಬರಯ್ಲ್ೊ ಾಂ" "ತರ್ ಸಗ್ಶಗಾಂ ಥವ್್ ಏಕ್ ಸ್ಲ್ ಿೀ ಸಂಸ್ಥರ ಕ್ ಯವ್್ ಎಕಾ ದದೊ ಾ ಚೊ ಮೊೀಗ್ ಕೆಲ್ಲ ತರ್? ಹಿ ಸ್ಲ್ ಿೀ ಏಕ್ ಸಕಾೊ ಪಡ್ೊ ಲಿ ಆಾಂಜ್ ಭಡೊಾ ಜವ್್ ಅಪಾೊ ಾ ದದೊ ಾ ಚ್ಯ ಮೊಗಾ ಖಾತ್ರ್ ಕ್ಷ್ಟಟ ನ್,ತರೀ ದೈವಿೀಕ್ಪಣನ್ ಆಪಾ್ ಕ್ ಚ್ ಬಚ್ಯವಿ ಘಾಂವ್ೆ ಜಯ್ಲ್್ ? ಮಾಹ ಕಾ ಸರ್ಲ್ ಕ್ರನಕ್ ಹೊಲಿೊ . ತ್ತಕಾ ಗ್ಳಸ್ಥೆ ಡ್ಯಾಂವ್ೆ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಾಂ ಕ್ರನ.ಆಟೇನನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಸ್ಲೆ ರತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಾಂದೊ ಾಂ-ದದೊ ಆನಿ ಸ್ಲೆ ರತಾಕ್ ಮೊೀಗ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಜಯ್ಲ್್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಚಿ ಉತಾರ ಉಗಾಾ ಸ್ ಕ್ರ್.ತರೀ ಮ್ಹ ಜಾ ಲಿಯೊೀಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ಕಾಜರ್

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಂವ್ೆ ಸದಿ ಾ ಕ್ ಜಯ್ಲ್್ ತ್ಯಾಂ ದೂಖಿನ್ ಹಾಂವ್ಾಂ ಒಪಾಾ ಜಯ್" ಇತ್ಯೊ ಾಂ ಸ್ಥಾಂಗನ್ ತ್ ಮೌನ್ ಜಲಿ. ತ್ಣಾಂ ಸತ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯಾ ಲ್ಲಾಂ ನ. ಸ್ಥಾಂಗಾೊ ಾ ರೀ ಪುತ್ಯಗಾಂ ನ್ಹ ಯ್. ತ್ಚಿಾಂ ಉತಾರ ಾಂ ಮಿಸ್್ ರಚಿಾಂ ಆನಿ ಒಪಾರಚಿಾಂ.ರ್ಧಕುನ್ ಇತ್ಯೊ ಾಂ ಜಲ್ಮಾ ರೀ ತ್ ಏಕ್ ಸ್ಲ್ ಿೀಗ್ಶೀ ಯ್ಲ್ ಸ್ಲೆ ರತ್ ಗ್ಶೀ ಮ್ಹ ಣ್ ಸ್ಥಾಂಗಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾನ. ಬಹುಶಾಾ ದನಿೀ. ತ್ಕಾ ಲಿಯೊೀಚರ್ ಆಸ್ಲ್ಚ ಮೊೀಗ್ ಖರೊ ಯ್ಲ್ ತ್ಚ್ಯ ತಕೆೊ ಾಂತ್ ರಚೊ ಲ್ಲ ಮಾಯ್ಲ್ವಿ ಪಾಶಾಾಂವ್ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ಾಂಯ್ ಸ್ಥಾಂಗಾಂಕ್ ಕ್ಷ್ಟ ಚಾಂ. ತ್ಚ್ಯ ಮೊಗಾ ಪಾಟ್ಮೊ ಾ ನ್ ಕ್ಸಲ್ಲಗ್ಶೀ ಗ್ಳಪ್್ ಇರದ ಅಸ್ಲ್ಮ್ಸೆ ಪುರೊ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭಗ್ೊ ಾಂ.ತ್ಕಾ ಆಮಿ ಪವಗತಾಚರ್ ಪಯ್ೊ ಮ್ಸ ಪಾವಿಟ ಾಂ ಪಳ್ಕತಾನ ಮಾಹ ತಾರ ಜರ್್ ಸುಲಿೊ ಗ್ಶೀ ಯ್ಲ್ ಲಿಯೊೀಕ್ ಪರಕಾಿ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವೇಸ್? ಯ್ಲ್ ಹೆಸ್ಥ್ ಚ್ಯ ಮೆಲ್ಮೊ ಾ ಕೂಡಿಾಂತ್ ರಗೊ ಲ್ಲ ಸ್ಲೆ ರತ್? ಯ್ಲ್ ಕೊೀರಚ್ಯ ಭುಾಂಯರಾಂ ಥವ್್ ತ್ಚೊ ಆತೊಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯೊೊ ಜಯೆ ಯ್. ಮಾಹ ಕಾ ಕತ್ಯಾಂಚ್ ಕ್ಳತ್ ಜ್ಾಂ ನ. ತರೀ ಸಂಸ್ಥರ ಚ್ಯ ಅದುು ತ್ ಮಿಸ್್ ರನಿ ಆಮಿ ಶಕಾಗಲ್ಮಾ ಾಂವ್ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ಾಂ ಸತ್ಆಯ್ಶಾ ಏಕಾ ಗ್ಳಪ್್ ಜಣಾ ಕ್ ಆಧೀನ್ ಕ್ರುನ್,ಹಕಾ ಸ್ಥಕ್ಷ್ ನ,ಕ್ಸಲ್ಮಾ ಗ್ಶೀ ಉದೆ ಾಂತ್ ನವ್್ ,ಸ್ಥಸ್ಥ್ ಚಿ ಜಣ ಆಪಾ್ ವ್್ ಜಯ್ತಾ ಮ್ಹ ಳೊು ಮಿಸ್್ ರನ್

ಭ್ಗ್ಾಂ ಸತ್. ತರೀ ಹಾಂವ್ ಬಹುಶಾಾ ಆಟೇನಚ್ಯ ಕುಮೆೆ ನ್ ವ್ಗ್ಶಾಂಚ್ ಹೊ ಮಿಸ್್ ರ್ ಉಗಾ ಾಂಕ್ ಸಕೊ್ ಲ್ಲಾಂ.ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನ್ಹ ಯ್. ಉತರ್ ದಿಲ್ಮೊ ಾ ಬರ ತ್ಣಾಂ ಲಿಯೊೀಕ್ ಕ್ಸಲ್ಮಾ ಚ್ ಧಾಮಿಗಕ್ ವಿಧನಿ ಮೆತ್ಯರ್ ಕ್್ಾಂ ನ. ತ್ಚಾಂ ಆರಧ್ನ್ ಇಜಪಾ್ ಚ್ಯ ಓರಸ್ಲೀಸ್ ಆನಿ ಐಸ್ಲಸ್ಥಚ್ಯ ಆರಧ್ನಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಯ್ ್ಾಂ.ಲಿಯೊೀಕ್ ಆಯಶಾ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾಚ್ ಉರೊಾಂಕ್ ಮ್ನ್ ಆನಿ ಆಶಾ.ಸ್ಥಾಂಜರ್ ಆಮಿ ದಗ್ಶೀ ತ್ಚ್ಯ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಸ್್ ಲ್ಮಾ ಾಂವ್.ಲಿಯೊೀಕ್ ಕತ್ಯಾಂಚ್ ಜಯ್ಲ್್ ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಚಿ ಆಶಾ.ತಾಕಾ ಕತ್ಯಾಂ ತರೀ ಜಯ್್ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಕಾ ಭೆಾ ಾಂ.ತೊ ಶಕಾರಕ್ ವ್ತಾನ ತಾಕಾ ರಕ್ಾ ಲಿ ಜವಿ ಏಕ್ ಅದಿರ್ಸ್ಲ ಮುಖ್ತಲಿ ಆನಿ ತಾಚ ಪಾಾಂಚ್ ಜಣ್ ದದ್ೊ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಸ್ಥ್ ್. ಮ್ಹ ಜೊ ಬ್ಬವೊು ಅನಿಕೀ ದುಖ್ತ್ ಲ್ಮಾ ನ್ ಹಾಂವ್ ಶಕಾರೆ ಥವ್್ ಪಯ್್ ಉತಾಗಲ್ಲಾಂ. ಅನ್ ಎಕಾ ದಿಸ್ಥ ತೊ ಕ್ಷ್ಟ ಾಂತ್ ಸ್ಥಾಂಪಾಾ ಲ್ಲಚ್.ತ್ಚಾಂ ಭೆಾ ಾಂ ಸತ್ ಜ್ಾಂ. ಹಾಂವ್ ಅನಿ ಆಯಶಾ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ಲ್ನ್ ಆಸ್ೊ ಲ್ಮಾ ಾಂವ್. ಲ್ಲಯೊೀ ಸದಾಂಚ ಬರ ಆಪೊ ಶಕಾರ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಗ್ಲ್ಲೊ . ಆಮಿ ಹೆಾಂ ತ್ಯಮ್ಸ ಮ್ಹ ಣ್ ಗಜಲಿ ಮಾರುನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕ್ರುನ್ ಆಸ್ಥ್ ನ ಎಕಾಚ್ ಫರ ಆಯಶಾ ಚಡೆ ಡಿೊ ಅನಿ ಬಬ್ಬಟೊ ; "ಪಳ್ಕ!" ತ್ಣಾಂ ಬೀಟ್

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೊಕೆೊ ಲ್ಮಾ ದಿಶಾಂ ಪಳ್ಕ್ಾಂ. ಭರಪ್ ಸ್ಲ್ರ್ಡ್ ಮಾೆ ಕಾ ಕತ್ಯಾಂಚ್ ದಿಸ್ೊ ಾಂ ನ.

"ತ್ತಕಾ ಕ್ಸ್ಾಂ ವಿಚ್ಯ್ಗಾಂ.

ಕ್ಳ್ಕು ಾಂ?"

ಲಿಯೊೀನ್

"ತ್ತಕಾ ಮ್ಹ ಜೊ ರಯ್ ಕ್ಷ್ಟ ಾಂತ್ ಸ್ಥಾಂಪಾಡ್ಯೊ ತ್ಯಮ್ಸ ದಿಸ್ಥನ? ಓಹೊ! ತ್ತಕಾ ಮ್ಹ ಜ ಬರ ಪಳ್ಕಾಂವಿಚ ಸಕ್ತ್ ನ.ಧ್ರ್ ಹಾಂವ್ ತ್ತಕಾ ಆತಾಮ್ಸ ದಿತಾಾಂ. ಪಳ್ಕ" ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ಣಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಆಪಡ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ಕ್ಸಲ್ಲಗ್ಶೀ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ್ ಮಾಹ ಕಾ ಜಲ್ಲ ಮ್ಹ ಜ ದಿೀಷ್ಟ ಪಜಗಳು . ಆನಿ ಹಾಂವ್ಾಂ ಪಳ್ಕ್ಾಂ. ಲಿಯೊೀ ಎಕಾ ಭರಪ್ ಚಿತಾು ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಝಗಾಾ ತಾಲ್ಲ. ತಾಚ ರಕ್ಾ ಲಿ ಭಂವಿ್ ಾಂ ಆಸ್ಲ್ನ್ ಚಿತಾು ಕ್ ಜವ್ಶಾಂ ಮಾಚಗಾಂ ಪರ ಯತನ್ ಕ್ತಾಗ್. ಆಯ್ಶಾ ರಗಾನ್ ಕಾಾಂಪೊ . ತ್ತಾೊ ಾ ರ್ ಲಿಯೊೀ ಚಿತಾು ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಭಪಾಗಚರ್ ಲ್ಲಳೊನ್ ಗ್ಲ್ಲ ಆನಿ ಆಪೊ ಸುರಯ್ನ್ ತಾಚ್ಯ ಪಟ್ಮಕ್ ಚಿ್ಗಾಂ. ಚಿತಾಳ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್ೊ ಾಂ. ತಕ್ಷಣ್ ಏಕಾ ದದೊ ಾ ನ್ ಲಿಯೊೀಚಿ ಮುಲ್ಮಮ್ಸ ಸ್ಥರುನ್ ಚಿಕತಾ್ ಕೆಲಿ. ’ಹೆಾಂ ಅನಹುತ್ ಸಂಪ್ೊ ಾಂ" ತ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಬ್ಬರ್ು ಾ ರ್ ತಕೊ ದವರುನ್ ಉದಗ ಲಿಗ. "ಪೂಣ್ ಆನಿ ಕತ್ಯೊ ಅನಹುತ್ ತಾಕಾ ರಕೊನ್ ಆಸ್ಥತ್ಗ ? ಆಯೊಾ ೧ ಕತೊೊ ತೇಾಂಪ್ ಹಾ ಕಾಳೆ ನ್ ಸ್ಲ್ಸ್ಲಜಯ್" ಚ್ಯರ್ ವರಾಂ ಉಪಾರ ್ ಾಂತ್ ಲಿಯೊ ಪಾಟಾಂ ಅಯೊೊ . ತಾಚ್ಯ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಚಿತಾು ಚಾಂ ಚ್ಯಮೆಾ ಾಂ ಆನಿ ಶಕಾರ ಕ್ರುನ್ ಮಾ್ಗಲ್ಲಾ ಬಕೊಾ ಾ . ತ್ ತಾಚ್ಯ ಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ವಚೊನ್ ಕತ್ಯಾಂಗ್ಶೀ ಮ್ಹ ಣಲಿ.

"ಹಾಂವ್ಾಂ ಪಳ್ಕ್ಾಂ ತ್ತಕಾ ರ್ಧಾಂಪಾರ ವಯ್ರ ಚರ್ಡ ಘಾಯ್ ಜಲ್ಮ. ಬ್ಬಾ ಾಂಡೇಜ್ ಬ್ಬಾಂದೊ ಾಂಯೂಾ ?" "ತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಥವ್್ ಭಾಯ್ರ ವಚ್ಯನಸ್ಥ್ ನ ತ್ತಕಾ ಥಾಂ ಭಪಾಗಾಂತ್ ಕತ್ಯಾಂ ಜ್ಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಕ್ಸ್ಾಂ ಕ್ಳ್ಕು ಾಂ?" "ಹಾಂವ್ಾಂ ಮಾತ್ರ ನ್ಹ ಯ್, ಹೊಲಿೊ ನ್ ಸಯ್್ ಪಳ್ಕಲ್ಮಾಂ." "ಹಾಂವ್ ಹಾ ಸವ್ಗ ಜದೂ ವವಿಗಾಂ ವಿರರ್ ಜಲ್ಮಾಂ. ಪರ್್ ಗತಾಚ್ಯ ಏಕಾ ಚಿತಾು ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಇ್ೊ ಾಂ ಸ್ಥಹಸ್ ಕ್ರುಾಂಕೀ ಮಾಹ ಕಾ ಸ್ಲ್ಡಾಂಕ್ ಜಯ್ಲ್್ ? ಆನಿ ತ್ಯ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಆಸು್ೊ ದದ್ೊ ....." ತ್ತಾೊ ಾ ರ್ ಓರೊೀಸ್ ಆಯೊೊ ಆನಿ ತ್ಚ್ಯ ಕಾನಾಂತ್ ಕತ್ಯಾಂಗ್ಶೀ ಪುಸುೆ ಸ್ಲ್ೊ . ’ತಾಾಂಚಿ ಖಬ್ಬರ್ ಹಾಂವ್ ಘತಾಾಂ" ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ ಆನಿ ಓರೊೀಸ್ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಚಲಿೊ ಾಂ. ’ತ್ ಖಾಂ ಗ್ಲಿ ಹೊರೇಸ್? ಪೂಜ ಕ್ರುಾಂಕ್?" ಹಾಂವ್ಾಂ ಗತ್ತ್ ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಗಮಿಟ ಹಲಯಿೊ . ಆಮಿ ತ್ಚೊ ಪಾಟ್ಮೊ ವ್ ಕೆಲ್ಲ. ಸಭಾಾಂಗಾಣಾಂತ್ ಕ್ಸ್ಾಂಗ್ಶೀ ಕಾಯ್ಗಾಂ ಚಲ್ಮ್ ್ಾಂ. ಆಯ್ಶಾ ಏಕಾ ಇಮಾಜ ಸ್ಥಮಾೆ ರ್ ಬಸ್ಲ್ನ್ ಆಸುಲಿೊ .ತ್ಚ್ಯ ಸ್ಥಮಾಾ ರ್

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿಾಂಬ್ಣ ಘಾಲ್್ ಮುಖ್ತಲಿ ಆನಿ ತಾಚ ಪಾಾಂಚ್ ದದ್ೊ ಆಸು್ೊ . ತಾಾಂಚ್ಯ ಲ್ಮಗ್ಶಾಂ ಅಜೂನಿ ಶಕಾರಚೊಾ ಭಾಲಿಯೊ ಆಸುಲ್ಲೊ ಾ . ತ್ಯ ಸಕ್ೆ ರ್ಡ ಬ್ಣು ಯ್ಲ್ನ್ ಕಾಾಂಪಾ್ ್. ಆಮಿ ಏಕಾ ದ್ಗ್ಕ್ ರರ್ೊ ಾ ಾಂವ್. ಏಕಾ ಖುಶನ್ ಮಂದಿರಚ ರಕಾಾ ಲಿ, ಬ್ಬರ ಜಣ್ ಹತ್ಾಂ ತಲ್ಮಾ ರ ಘವ್್ ಉಭೆ ಆಸು್ೊ . ಕ್ಸ್ಾಂ ಚಿತಾು ನ್ ಲಿಯೊಚರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ತ್ ತನಿಾ ಕ್ತಾಗಲಿ ಆನಿ ಜಪ್ ಜವ್್ ಮುಖ್ತಲಿ ವಿವರಣ್ ದಿತಾಲ್ಲ. ಚಿತಾು ಕ್ ದೀನ್ ಫಾತಾರ ಾಂ ಮ್ರ್ಧಾಂ ತಾಣಾಂ ಪಳ್ಕ್ಾಂ ಆನಿ ಏಕಾ ದದೊ ಾ ನ್ ತಾಕಾ ಮಾರೆಚ ಗಾಂ ಪರ ಯತನ್ ಕೆ್ಾಂ ಆನಿ ಘಾಯ್ ಸಯ್್ ಕೆಲ್ಲ. ಪೂಣ್ ಚಿತಾು ನ್ ತಾಕಾ ಸಕಾೊ ಘಾ್ಾಂ. ತಾಕಾ ಘಾಯ್ ಸಯ್್ ಕೆಲ್ಲ. ತ್ತಾೊ ಾ ರ್ ಲಿಯೊೀ ಸ್ಥಯ್ಲ್ಾ ನ್ ಚಿತಾು ಚಿ ಶಕಾರ ಕ್ರುಾಂಕ್ ವ್ತಾನ ತಾಕಾಯ್ ಘಾಯ್ ಜಲ್ಲ ಆನಿ ಭಪಾಗಾಂತ್ ಲ್ಲಳೊನ್ ವ್ಲ್ಲ. ಪೂಣ್ ರಯ್ಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಜವ್ಶಾಂ ಮಾ್ಗಾಂ. "ನ, ತಸ್ಾಂ ನ್ಹ ಯ್. ತ್ತಮಾೆ ಾಂಚ್ ಬಚ್ಯವಿ ಕ್ರುಾಂಕ್ ತ್ತಮಿ ಲಿಯೊೀಕ್ ಎಕಾೊ ಾ ಕ್ ಚ್ ಚಿತಾು ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ತ್ತಮಿ ಸ್ಲ್ಡ್ೊ ಾಂ. ಹಾಂಕಾಾಂ ಪವಗತಾ ಥವ್್ ಧಾಾಂರ್ಾ ಯ್ಲ್. ಭಪಾಗಾಂ ಮ್ರ್ಧಾಂ ಆನಿ ಮ್ನೆ ತ್ಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾಂವಿಿ ತ್" ಕ್ಸಲಿಚ್ ಜಪ್ ದಿೀನಸ್ಥ್ ನ ಮುಖ್ತಲಿ ಆನಿ ಪಾಾಂಚ್ ಪಾಟ್ಮೊ ವ್ ದರ್ ವಚೊಾಂಕ್ ಉಟೆೊ . ತ್ಯ ಆನಿ ಕತ್ಯಾಂ ಥಾಂ

ಥವ್್ ಚಲ್ಮ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನ ಲಿಯೊೀನ್ ತಾಾಂಕಾ ಆಡ್ಯಯ್ೊ ಾಂ. "ರರ್. ಮಾಹ ಕಾಯ್ ಯಾಂವ್ೆ ಆಸ್ಥ. ಮಾಹ ಕಾ ಚಲ್ಲಾಂಕ್ ಇಲಿೊ ಶ ಕುಮ್ಕ್ ಕ್ರ" "ಕ್ಸ್ಾಂ ಹೆಾಂ ವಿಚ್ಯ್ಗಾಂ.

ಪಶೆಾಂಪಣ್?"

ತ್ಣಾಂ

"ಹಾಂವ್ ಪಸ್ಲ್ಾಂಗ್ಶೀ ತ್ಯಾಂ ರ್ನಣಾಂ. ಪೂಣ್ ತಾಂ ಘಾತ್ೆ ಆನಿ ಅನಾ ಯ್ ಕ್ಚಿಗ. ಪಳ್ಕ ತಾಾಂಕಾಾಂ-ಧೈರಧೀಕ್ ಶಕಾರೆಗಾರ್.ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಳ್ಕ. ಮಾಹ ಕಾ ರಕಾಚ ಖಾತ್ರ್ ತೊ ಚಿತಾು ಚರ್ ಉಡಲ್ಲೊ ಆನಿ ಘಾಯ್ಲ್ಲ. ಹಾಂವ್ಾಂಚ್ ಶಕಾರ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಲ್ಮಾ ನ್ ಹೆಾಂ ಸಕ್ೆ ರ್ಡ ಜ್ಾಂ. ತಾಂವ್ಮ್ಸ ಸಕ್ೆ ರ್ಡ ಪಳ್ಕಲ್ಮಾಂಯ್ ತರ್ ಹೆಾಂಯಿೀ ಪಳ್ಕಲ್ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಾಂತಾ್ ಾಂ- ಚಿತಾಳ್ ಮ್ಹ ಜರ್ ಉಡ್ೊ ಾಂ ಆನಿ ಹೆ ಸಕ್ೆ ರ್ಡ ರವೊನ್ ತಾಕಾ ಮಾರುಾಂಕ್ ಪರ ಯತನ್ ಕ್ತಾಗ್. ಪೂಣ್ ತಸ್ಾಂ ಕೆಲ್ಮಾ ರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಆಪಾಯ್ ಆಸ್ಥ ಮ್ಹ ಣ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ಕ್ಳೊನ್ ತ್ಯ ಅರ್ೆ ಸ್ಥಕ್ ರಕಾ್ ್. ತ್ತಾೊ ಾ ರ್ ಚಿತಾು ನ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭಪಾಗಚರ್ ವೊೀರ್ಡ್ ವ್್ಾಂ. ತರೀ ಹಣಾಂ ಆಪಾೊ ಾ ಖಾಲಿ ಹತಾನಿ ಚಿತಾು ಚ್ ಂರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ ಆನಿ ತಾಕಾ ಘಾಯ್ ಜಲ್ಲ. ಪವಗತಾಚ್ಂರ್ ಹಾಂಕಾಾಂ ಮೊರೊಾಂಕ್ ತಾಂ ಫಮಾಗಣ್ ದಿತಾಯ್ ತರ್, ಹಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಲ್ಮೊ ಾ ಹಾಂವ್ಾಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಮೊರಜಯ್"

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಕೊಣೀ ಉಲಂವ್ೆ ನ. ತ್ಚ್ ಉಲಯಿೊ . "ಲಿಯೊೀ, ಮಾಹ ಕಾ ಸಕ್ೆ ರ್ಡ ಗತಾ್ ಸ್ಥ. ತಾಂವ್ಾಂ ಮಾೆ ಕಾ ಘಾತ್ೆ ಆನಿ ಆನಾ ತ್ ಆಧಾಚಿಗ ಮ್ಹ ಳ್ಕಾಂಯ್. ಬರೆಾಂ. ಹಾಂವ್ಾಂ ಜಾ ಾಂ ಪಳ್ಕ್ೊ ಾಂ ತ್ಯಾಂ ಹಾಂಚ್ಯಚ್ ತೊೀಾಂಡ್ಯ ಥವ್್ ಾಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ೆ ್ಾಂ. ಮ್ಹ ಜಾ ರಯ್ಲ್ನ್ ತ್ತಮಿಚ ವಕಾಲತ್ ಕೆಲ್ಮಾ ದ್ಖುನ್ ತ್ತಮಾೆ ಾಂ ಹಾಂವ್ ಭೊಗ್ಶ್ ತಾಾಂ. ಪೂಣ್ ಪತ್ತಗನ್ ಆಸ್ಾಂ ಜಯ್ಲ್್ ಯ್". ತ್ಯ ಸಕ್ೆ ರ್ಡ ಗ್್. ತಾಾಂಚ್ಯ ದಳಾ ನಿ ಲಿಯೊೀಕ್ ಅಭಾರ ಮ್ಹ ಣ್ ಸೆ ಷ್ಟ ದಿಸ್ಥ್ ್ಾಂ. ಲಿಯೊೀಚ ಘಾಯ್ ಧುವ್್ ಶುಷ್ಣರ ಚ್ಯ ಕ್ರುಾಂಕ್ ವಹ ಯ್ಲ್ೆ ಕಾಡಾಂಕ್ ಓರೊೀಸ್ಥಕ್ ತ್ಣಾಂ ಸ್ಥಾಂಗ್ೊ ಾಂ ಪೂಣ್ ಲಿಯೊೀನ್ ಇನೆ ರ್ ಕೆ್ಾಂ. ಅಪುಣ್ಾಂ ಚ್ ಕ್ತಾಗಾಂ ಮ್ಹ ಳು ಾ ಕೀ ತಾಣಾಂ ಇನೆ ರ್ ಕೆ್ಾಂ ತೊ ರಗ್ಶಷ್ಟ ಜಲ್ಲ ಆನಿ ಗವಿೆ ಕೆ್ಾಂ- 1. ಜದೂ ರ್ಪಾರುನ್ ಆಪಾ್ ಚರ್ ದಳೊ ದವರುನ್ ಆಸ್ಥಯ್, 2. ಆಪಾ್ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಶಕಾರ ಕ್ಚ್ಯಗ, ತಾಚೊ ಇಷ್ಟ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ದದೊ ಾ ಾಂಚರ್ ಸ್ಥಕ್ಷ್ ನಸ್ಥ್ ನ ರಗಾನ್ ಮ್ಣಗಚಿ ಶಕಾಿ ದಿಾಂವ್ೆ ಕೆ್ೊ ಾಂ ಚಿಾಂತಾಪ್, 3. ಆಪಾ್ ಕ್ ಏಕಾೊ ಾ ಚ್ ಚ್ ಸ್ಲ್ಡಿನಸ್ಥ್ ನ ಲ್ಮಹ ನ್ ಬುಗಾಾ ಗ ಬರ ತಾಾಂಚ್ಯ ಅಧೀನ್ ಕೆ್ೊ ಾಂ, ಆನಿ ಆಪಾ್ ಕ್ ಕ್ಸಲ್ಲಚ್ ಆಪಾಯ್ ಜಲ್ಮಾ ರ್ ತ್ಯ ಜರ್ಬ್ಬಿ ರ ಮ್ಹ ಣಚ ಾಂ, ಇತಾಾ ದಿ ಉಲವ್್ ತೊ ಮೌನ್ ಜಲ್ಲ.

ಆಯಶಾ ಎಕಾ ಸ್ಲ್ ಿೀಯ್ ಬರ ಸಕ್ೆ ರ್ಡ ಆಯೊೆ ಾಂಕ್ ಲ್ಮಗ್ಶೊ . ಹೆರನಿ ಜರ್ ತಸ್ಾಂ ಉಲಯ್ೊ ಾಂ ತರ್ ತಾಾಂಕಾಮ್ಸ ಕತ್ಯಾಂ ಜತ್ಯಾಂಗ್ಶೀ?ತ್ಕಾ ರಗ್ ಆಉಲ್ಲಾ ನ. ಬಗಾರ್ ಮೊರ್ಳ್ ಸ್ಲ್ ಿೀಯ್ನ್ ಕ್ಚ್ಯಗ ಬರ ಹುಸ್ಥೆ ರುನ್ ರಡ್ಯಲ್ಮಗ್ಶೊ . ಹೆಾಂ ಪಳ್ಕವ್್ ಲಿಯೊೀ ಕ್ಗಾಗಲ್ಲ. ಚೂಕ್ ಜಲಿ ಮ್ಹ ಣಲ್ಲ.ತ್ಚೊ ಹತ್ ಘತೊೊ . "ಹೆರ್ ಮ್ಹ ಜರ್ ಹಾ ಪರಾಂ ಉಲಂವಿಿ ತ್.ಪೂಣ್ ತಾಂ ನ್ಹ ಯ್ ಲಿಯೊ.ಮಾಹ ಕಾ ಗವಿೆ ಸ್ಲ್ಸುಾಂಕ್ ಜಯ್ಲ್್ .ಹಾಂವ್ಾಂ ತ್ತಕಾ ಕ್ಸ್ಾಂ ದುಖಯ್ೊ ಾಂ? ಮ್ಹ ಜೊ ಸ್ಲೆ ರತ್ ತ್ತಜರ್ ಫಾರೊ ಕ್ಚಗಾಂ,ಹೆಾಂ ತಾಂ ಜಣಯ್ ಆನಿ ಹೆಾಂ ಜವಿತಾಚ್ಯ ಜಗಾಾ ರ್ ಥವ್್ ವ್ಗ್ು ಜಲ್ಮಾ ತ್ಯದ್ ಮ್ಸ ಥವ್್ ಜಕಾ್ . ತ್ತಕಾ ಆಪಾಯ್ಲ್ಾಂತ್ ಪಡ್ಚ ಾಂ ಪಳ್ಕಾಂವ್ೆ ಮ್ಹ ಜಾ ನ್ ಜಯ್ಲ್್ . ಸ ಜಣಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ಾಂ ತ್ತಕಾ ರಕೊಾಂಕ್ ಧಾಡ್ೊ ಾಂ ತರೀ ಆಸ್ಾಂ ಜ್ಾಂ. ಹಚ್ಯಕೀ ಚರ್ಡ ಆಪಾಯ್ಲ್ಾಂತ್ ತಾಂ ಸ್ಥಾಂಪಾ ನ್ ತ್ತಜಾ ಮೊಣಗಕ್ ತ್ಯ ಕಾರಣ್ ಜತ್ತ್ ತರ್?" "ಆಯ್ೆ ಮೊಜ ಮೊಗಾ" ಲಿಯೊೀ ಮ್ಹ ಣಲ್ಲ. "ಮ್ಹ ಜರ್ ತ್ತಕಾ ಹುಸ್ಲ್ೆ ಆಸ್ಥಚ ಬರ ಮ್ಹ ಕಾಯ್ ತಾಾಂಚೊ ಹುಸ್ಲ್ೆ ಅಸ್ಥ. ಮ್ಹ ಜಾ ಮೊಗಾನ್ ತಾಂವ್ಾಂ ಹೆರಾಂಚರ್ ರಗಾನ್ ವತಗನ್ ಕ್ರನಯ್. ತ್ತಕಾ ಮ್ಹ ಜರ್ ಭೆಾ ಾಂ ಅಸ್ಥ ತರ್, ಮಾಹ ಕಾ ತ್ತಜ ಸ್ಲ್ಸ್ಲ್ ಕಾಯ್ಚಾಂ,ಅಮ್ರತಾಾ ಚಾಂ

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜವಿತ್ ದಿೀ. ಹೆಾಂ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಮ್ಹ ಜೊ ತ್ತಕಾ ಹಾಂವ್ ಮೊನಗಚ್ಯ ರ್ಟೆರ್ ಭಾವರ್ಡ್ ಒಪಾಾ ನ ತರೀ ತ್ತಜಾ ಖಾತ್ರ್ ಚಲಂವ್ೆ ಅಶೆನ. ತಾಂವ್ಾಂ ಹಾಂವ್ ತಯ್ಲ್ರ್ ಆಸ್ಥಾಂ. ಜರ್ ಆಮಿ ಅಯೊೆ ಾಂಕ್ ನಾಂಯ್- ಮೊೀಗ್ ತೊ ಏಕಾ ಮೆಕಾ ಖಾತ್ರ್ ಜಯ್ತಾಾಂವ್ ನಿನಗಮ್ಸ ಕ್ಚೊಗ, ವಿೀಕಾಚಚ ಾಂ ಕೊೀಪ್ ಜಲ್ಮಾ ರ್ ಆಮಿ ಕಾಜರ್ ಜರ್ಾ ಾಂ. ಪಯ್ಾಂವೊಚ ?’್‌ ಇತ್ಯೊ ಾಂ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ತ್ ಹರ್ ಮ್ನಿ ಾ ನ್ ಮೊರಜಯಿಚ್. ತ್ತತಾಗನ್ ಚಲಿೊ . ಪೂಣ್ ಮೊಚ್ಯಗ ಪಯ್ೊ ಾಂ ಹಾಂವ್ ತ್ತಜಾ ಸ್ಥಾಂಗಾತಾ ಸಂತೊಸ್ಥನ್ ************** ಆಸ್ಲ್ಾಂಕ್ ಅಶೆತಾಾಂ. (ಎಕ್ವಾ ಣಿಸಾವೊ ಆರ್ಧಾ ಯ್ “ಹಾಂವ್ಾಂ ಧೈರ್ ಕೆಲ್ಮಾ ರ್? ಓಹ್! ಸಮಾಪ್ತ ಯ ) ಲಿಯೊೀ ಮಾಹ ಕಾ ಒತಾ್ ಯ್ ಕ್ರನಕಾ. -----------------------------------------------------------------------------------------

ನವೆಂ ಟೀಮ್ "ಸದ್ಲಾಂ ಹಸನ್ಮಮ ಖಿ ಆಸ್ಲಯ ಆಮೊಾ , ತಾರ್ಕ ಟಿೋರ್ಮಾಂತೊಯ ರ್ಕಡಯ " ಹಾಾಂವ್ನ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಚ್ಛತ ನಾ ರ್ಕನ್ ದೋವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾ ಾಂಚ್ಛಾ ಟೊಮಿಕ್ ಸ್ಾಂಗ್ಯ ಾಂ. " ಛೇ... ಆತಾಾಂ ಕನಾ್ಟರ್ಕಚೆ ಕೊಣಿಾ ೋ ನಾಾಂತ್ ಗಿೋ?"

"ನಾ ಟೊಮಿ, ಎರ್ಕಯ ಾ ಕ್ ರ್ಕಡೆಯ ಾಂ ಆನಿ ಚ್ಛರ್ ಜಣ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡೆಯ ಾಂ..." "ಶ್ಶ ೋ... ಕೆ. ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ಲ್ಕ್ ರ್ಕಡುಾಂಕ್ ನ್ಜೊ ಆಸ್ಯ ಾಂ. ತೊ ಸದ್ಲಾಂ ಹಸನ್ಮಮ ಖಿ, ಓಪನ್ರ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೋಪರ್, ಬರ ಫಿೋಲಡ ರ್..." "ತುಾಂ ರ್ಕಲ್ಾಂಯಾಾಂ?"

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಕತಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ?" "ಕೆ. ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಟಿೋರ್ಮಚೊ... ತೊ ನ್ಹ ಯ್..."

"ತಿ ಆರ್ಜ ಇಲ್ಲಯ ಬಿಝಿ ಆಸ್.. ತುರ್ಮಾ ಾಂ ಕತಾಂ ಜಾಯೆೆ ?" ಕಾ ಕೆಟ್ "ಆಮಾ ಾಂ ಆರ್ಜ ಜೂರ್ಮ ಮಿೋಟಿಾಂಗಾ ವಿಶಿಾಂ ಉಲಂವ್ನಾ ಆಸ್ಯ ಾಂ.. ರ್ಮರ್ಕ ಜುರ್ಮಮ ಜಾಲ್ಾಂ.

"ತುಾಂ ಕೊೋಣ್ ಮಹ ಣ್ಯತ ಯ್?" "ಸದ್ಲಾಂ ಆನಂದ್ಲಚ್ಛಾ ಮಿಸ್ತ ರಾಾಂಚೊ ರಾಯ್... ಆಮೊಾ ಗೌಡ ಭಾಯ್ಾ ..." "ತುಾಂ ಸರ್ಮ ನಾಾಂಯ್. ತಾಂ ಟಿೋರ್ಮ ಇಾಂಡ್ಯಾ ನ್ಹ ಯ್.. ತಾಂ....ರ್ಕಾ ... ಬಿ... ನ್ಟ್" ತೊ ಪಿ. ಹರ್. ಡ್. ಶೈಲ್ರ್ ಉಲಯ್ಕಯ . "ತುಜಿ ರ್ಮಲ್ಲ್ ಶ್ಾಂಡ್.." ಹಾವೆಾಂ ಇಲಯ ರಾಗ್ ದ್ಲಕಯ್ಕಯ .

"ವಿಷಯ್?" "ತುರ್ಮಾ ಾಂ ಗೊತುತ ನಾಾಂಗಿೋ? ಆಮಿಾ ಸ್ಲೋಬಾಣ ಸ್ಲೋಬಕಾ ಮಂತಿಾ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ನೇ! ಅರ್ಮಾ ಾ 'ನ್ಮೊೋ' ನ್ ಸತ ರೋಯಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ದಲ್ಲ್. ಸ್ಲೋಬರ್ಕಾ ಕ್ ಉಲ್ಲ್ಯ ಸುಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮಿೋಟಿಾಂಗ್ ಹಾಾಂಗಾ.. ಫಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂ ಜೂರ್ಮ ಮಿೋಟಿಾಂಗ್ ಸರ್ಕ್ ಾಂಕ್..." ಟೊಮಿಕ್ ಸಗೊಳ ವಿಷಯ್ ಕಳೊಳ .

"ತುರ್ಕ ಸದ್ಲಾಂ ಮುರ್ಕಾ ಲ್ ಆನಿ ಮಕಾ ರ್ ರ್ಮತ್ಾ ..." ತಿತಾಯ ಾ ರ್ ಭಾಯ್ಾ ಗುಜುು ಜೊ ಆಯ್ಕಾ ಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊಯ . ಟೊಮಿಚೆ ರ್ಕನ್ ನಿೋಟ್ ಜಾಲ್.ಪಾಟ್ಲ್ಪಾಟ್ ಚ್ಛರ್ ಪಾಾಂರ್ ಬಾಯ್ಯ ಮನಾಶ ಾ ಾಂ ಘರಾ ಯೆಾಂವಿಾ ಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಟೊಮಿ ವಿಚ್ಛರಾಂಕ್ ಲ್ಲ್ಗೊಯ ."ತುಮಿಾಂ ಹಾಾಂಗಾ ಕತಾಾ ಕ್?" ತಾಾಂರ್ಕಾಂ ಟೊಮಿಚಿ ಭಾಸ್‍ಲ ಖಂಯ್ ಆರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಹಾಾಂವೆಾಂರ್ ವಿಚ್ಛಲ್್ಾಂ...

"ಅಳೆಯಾ.. ವೊೋಟ್ಲ್ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಯಾಂವ್ನಾ ವೇಳ್ ನಾ ತಿರ್ಕ.. ಆತಾಾಂ ರ್ಕಾ ಬಿನ್ಟ್..." ಮಹ ಣ್ಯತ ನಾ ಆರ್್ಾಂ ಆಾಂಗ್ಯ ಾಂ ಆಯೆಯ ಾಂ. ಟೊಮಿ ಶಿಮಿ್ ಕೊವೊಳ ನ್ ವೊಗ್ರ್ಾ ಬಸ್ಲಯ . "ಟೊಮಿ ಪಯೆಯ ಾಂ ಕನಾ್ಟರ್ಕಚೆ ಪೂರಾ ರಯ್ಯ ಮಂತಿಾ ... ಟಿ. ಎ. ಪೈ, ಜಾಫ್ರ್ ಶರಿೋಫ್, ಆಮೊಾ ಜೊೋರ್ಜ್ ಫೆನಾ್ಾಂಡ್ಸ್‍ಲ,..." "ಆತಾಾಂ?" "ರಯ್ಯ ಸ್ಲಡೆಾ ..."

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಆಳೆಯಾ..." ಆರ್್ ಆಾಂಗ್ಯ ಾಂ ನಿೋಟ್ ಜಾಲ್ಲ. "ಆತಾಾಂ ಸತ ರೋಯಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ದಲ್ಲ್ಾಂ. ಯುವ ನಾಯಕೋ ಸ್ಲೋಬಾಕಾ ಸರ್ಮರ್ಜಚ್ಛಾ ಚಲ್ಲಯಾಾಂಕ್, ಸತ ರೋಯಾಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭವ್ಸ್ಲ. ಪಳೆಯಾ... ಆನಿ ಜಾತಾತ್ ಅಜಾಪಾಾಂ..." ತಿ ಸ್ಾಂಗೊನ್ ವೆತಾಲ್ಲ. ಆಯಾಾ ತಾ ಕೊೋಣ್?..

ತದ್ಲಳಾ ಟೊಮಿ ಯವ್ನ್ ಮಹ ಜಾ ರ್ಕನಾಾಂತ್ ಮಹ ಣ್ಯಲ..."ಆನಿ ಯಡ್ಡ ಚೆ ದೋಸ್‍ಲ ಜಾಲ್...!" "ತಾಂ ಕಶ್ಾಂ?" "ಸದ್ಲಾಂ ಆನಂದ್ಲಚೊ ರಾಯ್ ಗೌಡ ಆಯ್ಕಯ ನೇ...! ತೊ ಆನಿ ಕನಾ್ಟರ್ಕಚೊ ಟಿೋರ್ಮ ರ್ಕಾ ಪ್ ನ್.."

"ಯುವನಾಯಕ ಖಂಯ್.. ಆರ್ಜ ಫಾಲ್ಲ್ಾ ಾಂ ಸೋನಿಯರ್ ಸಟಿಜನ್ ಜಾತಾ." ಹಾಾಂವ್ನ ಗುಣ್ಗು ಣ್ಯತ ನಾ ಟೊಮಿ ಹಾಸ್ಲಯ "ಹಾಾಂ...." ಹಾಾಂವ್ನ ಎರ್ಕಚ್ಛಾ ಣೆಾಂ ಜೊನಿ ಲ್ಲೋವರಾ ಬರಿ. ಹಾಾಂಕೆಾ ವ್ನ್ ಥಂಯ್ಾ ಗಳೊಳ ಾಂ. ------------------------------------------------------------------------------------------

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜವಾಚೆೊಂ ಮೀಲ್ಡ ಜವಾಕ್ ಕಸಲೊಂ ಮೀಲ್ಡ ದೆವಾ...! ಚಿೊಂತುನ್ಸ ಚಿೊಂತುನ್ಸ ತಕ್ತೊ ವರಾಾ ರ್... ಬಾಜರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಘರಾಾ ರ್ ಪ್ಡ್ಚನ್ಸ ಮೆಲ್ಲ ರಸಾಯ ಾ ರ್ ಕಣಾ ಎಕಾೊ ಾ ಚ್ಯಾ ಮಸ್ತಯ ಕ್ ಅೊಂತಲ್ಲೊ ಕ್ವಟ್ವಮ ರ್ಚ ಪ್ಸಾಿ ರ್ ಉಸಾಾ ಸ್ ಘೊಂವ್ನಾ ವೊದ್ದಾ ಟ್ ನಾ ಹಾತೊಂ ಪ್ಯ್ಶ ೊಂರ್ಚ ಕಾಟ್ ರಗ್ಡತ್ ನಾತ್ೊ ಲ್ಲಾ ದ್ಲಳ್ಳಾ ೊಂನಿ ದ್ದಕಯ್ಲೊ ಮರಾಿ ವಾಟ್ ಶಿರಾೊಂ ಶಿರಾೊಂನಿ ರ್ಧೊಂವಾಯ ವೀಕ್ ಚಲಿ ಜವ್ನ್ ಜಲ್ಲೊ ಮ ಲಿೊ ಕಣಾಚಿ ಚೂಕ್ ಅಬ್ಲೊ ಶಿ ದ್ದವಾೊ ಾ ನಿೊಂ ಪಾಪ್ರ್ ಲೊಂ ಥೊಂಬವ್ನ್ ವಶ್ವಾ ಾ ೊಂಚಿ ಭುಕ್ ಗಿರೇಸ್ ಯ ಮಾರಾಯ ಮಜ ಘವ್ನ್ ಕಾನೂನಾಚಿ ರಜ 56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದುಬೊಳ್ಳಾ ಚೆೊಂ ಪ್ಸ್ತಿ ೊಂ ರಿತ್ೊಂ ಜಲ್ಲೊಂ ಕಸಲ್ಲಾ ಕ್ ಹಿ ಸಜ ಭಲ್ಲಯ್ಕಾ ಚೆೊಂ ನಿೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ವಶ್ವಾ ಕಾಡಾೊ ಾ ತ್ ಕಾಪುನ್ಸ ರಾಕಾ ಲಿ ಜಲ್ಲಾ ತ್ ಮರಾಿ ದೂತ್ ನಿರ್ಭೊಗಿ ಜವಾಕ್ ಬಲಿ ಘವ್ನ್ ಗರ್ಭೊೊಂತ್ ರೊಯ್ಕೊ ಲೊಂ ಫಳ್ ಸಂಸಾರ್ ದೆಕಾಜಯ್ ಜಲೊ ೊಂ ಬಾಳ್ ಸುಣಾಾ ತೊೊಂಡಾೊಂತ್ ಖಾಣ್ ಜರ್ತ ಪ್ರೊಂಪಾರ ಾ ರ್ಚ ಅಸ್ತ್ಯ್ ಗೀಳ್ ಫಾತರ್ ಜಲ್ಲೊಂ ಕಾಳಜ್ ದ್ದಡ್ಡ್ ವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಕಶ್ವಡ್ದಾ ಅಸಲ್ಲಾ ಘಡ್ಡಾ ... ಸಾೊಂಗ್ ಮಾಾ ಕಾ... ಜವಾಕ್ ಕಸಲೊಂ ಮೀಲ್ಡ ದೆವಾ...! ಚಿೊಂತುನ್ಸ ಚಿೊಂತುನ್ಸ ತಕ್ತೊ ವರಾಾ ರ್...

ಲವ, ಗಂಜಮಠ 57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪಾವ್ಸಾ ದಿಸೆಂನಿ ಪಾವ್ಶಿ ಲ್ಯಾ ದಿಸೆಂನಿ ಶಿರೆಂಧಾರಿ ಪಾವ್ಸಾ ವೊತ್ತಾ ನಾ ಮೊಗಾ ತುಜ್ಯಾ ಗೊಪಾೆಂತ್ ಖೆಳ್ಳ ಲೊ ಉಗಾಾ ಸ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಧೊಸಾ ರೇ ಘಡ್ಗ ಡ್ಯಾ ಜಗಾಾ ಣ್ಯಾ ಕ್ ಭೆಂಯಾನ್ ಹೆಂವ್ಸ ಕಾೆಂಪಾಾ ನಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಘೆವ್ಸ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ತುೆಂವೆಂ ಧೈರ್ ದಿಲೊಾ ಲೆಂ ಯೀರೇ ತುೆಂ ಯೀರೇ ಮೊಗಾ ಪಾವ್ಸಾ ದಿಸೆಂನಿ ಪಾವ್ಸಾ ಕ್ ಭಜೊನ್ ಹೆಂವ್ಸ ಹೆಂವ್ಸನ್ ಹೆಂವ್ಸ ಕಾೆಂಪಾಾ ನಾ ಪೊಟ್ಲಾ ನ್ ಮ್ಹಾ ಕಾ ಧರುನ್ ಭರ್ವಸೊ ತುೆಂವ ಭಲೊವಲೇ ಯೀರೇ ತುೆಂ ಯೀರೇ ಮೊಗಾ ಪಾವ್ಸಾ ದಿಸೆಂನಿ ಮೊಗಾ ಸವಳ ರಿ ಕಿತ್ಲಾ ಶಿೆಂ ಚೆಂತ್ತ್ ೆಂ ಧೊಸಾ ತ್ ಎಕ್ಸಾ ರಿೆಂ ಹೆಂವ್ಸ ಆಸಾ ನಾ 58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೊಾ ೀರನ್ ವ್ಸಾ ಳ್ಚ್ಯ ಾ ಪಾವ್ಸಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ಬರಿೆಂ ಚೆಂತ್ತ್ ೆಂ ಮ್ಾ ಜೆಂ ಧಾೆಂವ್ಸಾ ತ್ ಪಾಟೆಂ ಯೀರೇ ಮೊಗಾ ಯೀರೇ ಮೊಗಾ ಪಾವ್ಸಾ ದಿಸೆಂನಿ ಪಾವ್ಸಾ ವಳ್ಚ್ರಿ ಹೆಂವ್ಸ ಖೆಳ್ಚ್ಾ ೆಂ ಉದ್ಕಾ ಭಂವ್ಸರಿೆಂ ದುಕಾೆಂ ಮ್ಾ ಜೆಂ ವ್ಸಾ ಳೊನ್ ಗಲೆಂ ಕ್ಸಡಿಕ್ ಆಪಾಾ ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಯೀರೇ ತುೆಂ ಯೀರೇ ಮೊಗಾ

-ಅಸೆಂತ್ತ ಡಿಸೊೀಜ್ಯ, ಬಜ್ಯಲ್

ಪಾವ್ಸಾ ದಿಸೆಂನಿ

ದುಬ್ಯವ್ಸ ಹೆಂವ್ಸ ಅಶಿೆಂ ನಾತ್ಲಾ ೆಂ ಅಶಿೆಂ ಕಿತ್ತಾ ಕ್ ಜ್ಯಲೆಂ... ಕಶೆಂ ಆಸ್ ಲಾ ೆಂ ಕಶಿೆಂ ಜ್ಯೆಂವ್ಸಾ ಪಾವ್ಶಾ ೆಂ... ಕೊಣ್ಯಚ ತ್ಲ ದಿೀಷ್ಟಾ ಜ್ಯಲ ಕೊಣೆಂಗಿ ಲೆಂಬೊ ಪಿಳ್ಚ್ಳ ಕಿತ್ತಾ ಕ್ ಹೆಂ ವ್ಸದ್ಕಳ್ಚ್ೆಂ ಕೊೀಣ್ ತೊಪಾಾ ಗಿ ಭಾಲ? ಹೆಂವ ಕಿತೆಂ ಯೀ ವ್ಸಯ್ಟಾ ಕೆಲ್ಯೆಂ?.. ಖಂಚೆಯೀ ಕಾಮ್ 59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಧುರೆಂ ಉಲ್ಯವೆಂ... ಕೊಣ್ಯಯಾ ೀ ಕಿತೆಂಯ್ಟ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯೆಂ... ಕಿತ್ತಾ ಕ್ ಅಶೆಂ ಜ್ಯಲ್ಯೆಂ?

_ ಜೆನೆಟ್ ವ್ಸಸ್ -----------------------------------------------------------------------------------------------

ಪ್ತಣ್ ಆಯ್ೊ ೊಂ ರ್ತಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಾ ಸಾೊಂಡುನ್ಸ, ರ್ಭವ್ನ ಭಯ್ಿ , ಕ್ವಟ್ವಮ ದ್ದರಾೊಂಕ್ ಸಾೊಂಡುನ್ಸ, ಆಯ್ೊ ೊಂ ತುಜೊಂ ಜಣ್ಯಾ ಸಾೊಂಗ್ಡತಣ್ ಜವ್ನ್ , ಮಾನುನ್ಸ ಘ ತುಜ ಪ್ತಣ್ ಮಣೊನ್ಸ... ವಾಡ್ಚ, ಫಿಗೊಜಾ ರಾೊಂ ಆನಿ ಸೈಯ್ೊದೈಯ್ೊೊಂ ಮುಖಾರ್ ಜವ್ನ್ ಖರಾರ್, ರ್ಭಸ್ ದೀವ್ನ್ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ಜಲ್ಲಯ್ ತುೊಂ ಕಾಜರ್... ಆಯ್ೊ ೊಂ ತ್ೊಂ ತುಕಾ ಪಾತ್ಾ ವ್ನ್ ರಿರ್ತಾ ಹಾರ್ತನ್ಸ, ಉಬ್ಲೊಂ ತುಜಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಡೊ ರ್, ದುಖೈನಾಕಾ ರ್ತಚ್ಯಾ ಭಗ್ಡಿ ೊಂಕ್, ದ್ದಖೈನಾಕಾ ತುಜೊಂಚ್ ದಬಾೊರ್... ಭುಗ್ಡಾ ೊೊಂರ್ಚ ಪ್ೀಸ್ ಆನಿ ರಾಕಣ್ ಕಚಿೊ, 60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘರ್ಚೊ ಹಾರ್ ರ್ಭರ್ ಸಾೊಂಬಾಳ್್ ವಚಿೊ, ಸುಖಾ ದುಖಾೊಂತ್ ವಾೊಂಟೆಲಿ ಜೊಂವಾ , ನೊಂಗಿೀ ತ ಪ್ತಣ್ ತುಜ ...? ಬ್ಲಬಾಾ ಾ ಘೊವಾಕ್, ಮಾರ್ತಯ್ೊ ಮಾೊಂಯ್ ಮಾೊಂವಾಕ್, ನೆಣ್ತಯ ಲ್ಲಾ ಭುಗ್ಡಾ ೊೊಂಕ್ ಸಾೊಂಬಾಳುನ್ಸ ಕ್ವಟ್ವಮ ರ್ತಾ ಗ್ ಕನ್ಸೊ ಕ್ವಟ್ವಮ ಚೆೊಂ ಬರೊಂಪ್ಣ್ ಆಶ್ವವಾ ತ ನೊಂಗಿ ಪ್ತಣ್ ತುಜ ..? ಘರಾೊಂತ್ ಕ್ತತ್ೊ ಕಷ್ಟಿ ಆಯ್ೊ ಾ ರಿ, ಮುಖಾಮುಳ್ಳರ್ ಹಾಸ್ತ್ ದ್ದಖವ್ನ್ , ಅಪ್ೊ ಹಯ್ಕೊಕ್ ಕಷ್ಟಿ ವರ್ಚರ ನ್ಸ, ವಾೊಂಟೆಲಿ ಜರ್ತ ಘರ್ಚೊ ದವೊ ಜವ್ನ್ ... ಮಗ್ಡ ಸಾಗರಾಚಿ ರಾಸ್ ತ, ಚಲಯ್ಯ ಕ್ವಟ್ವಮ ಸಂಸಾರ್.. ತರ್ ತುಕಾ ಪ್ತಣ್ ಕ್ತರ್ತಾ ಕ್ ಸಸಾರ್ ? ವಾಗಯ್ ತಕಾ ಅಪುಟ್ ಮಗ್ಡನ್ಸ.. ಚುಕ್ತ ತದ್ಲಾ ನ್ಸ, ದುಬಾವ್ನ, ದುಸ್ತ್ೊಣ್ಯೊಂ ಸಾೊಂಡುನ್ಸ.. ಮಾನುನ್ಸ ಘ ತುಜ ಜಣ್ಯಾ ಸಾೊಂಗ್ಡತಣ್ ಜವ್ನ್ .. ಸಾೊಂಗಿಿ ಆಸಾ, ಕಾಜರಾೊಂ ಘಡಿಾ ೊಂ ಸಗ್ಡೊ ರಾಜರ್ ! ಸದ್ದೊಂಚ್ ತ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಯ ಲಿ ತುಜಾ ಕಷ್ಿ ೊಂ ವಳ್ಳರ್ !! 👉ವಲರ ರ ಡ್ದ ಆಲಾ , ಬೊಳಯ್ಕ 61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬದ್ದೊ ವಣ್

ಸಾದ್ದಾ ಮನಾಶ ಾ ಕ್

ಪ್ದೆಾ ದ್ದರಾೊಂಚೆ ಗಡ್ಾ ಡ್ಡ ಆನಿ

ಫಟ್ ಕಪ್ಟ್ ಪ್ಳ್ಯ ಲೊಂ

ಜಗ್ಡೊ ಣ್ಯೊಂ

ದುಬಾು ಾ ಹಾತೊಂ ತ್ಲ್ಡ ಜಳ್ಯ ಲೊಂ

ರಾವಾೊ ಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್

ರ್ಭೊಂಗ್ಡರ್ ಉಜಳ್ಯ ಲೊಂ

ಸಾದ್ದಾ ಮನಾಶ ಾ ೊಂರ್ಚ ಪಾವ್ನ್

ತವಳ್

ಭುೊಂಯ್ ಭಿಜಯಯ ಲ್ಲ

ತ್ಲ್ಲ ಮಲ್ಡ ದೆೊಂವಯ ಲೊಂ

ತವಳ್ ಮನಾಶ ಾ ಪ್ಣಾಚೆೊಂ

ಮನಾಶ ಾ ಮಲ್ಡ ಚಡ್ಯ ಲೊಂ

ಪ್ಡಾಾ ಾ ಪಾಟ್ವೊ ಾ ನ್ಸ ಘಡ್ಡಾ ೊಂ ಸವ್ನೊ ಕಳ್ಯ ಲೊಂ

ಬೊಂ ಕ್ತರೊ ತಲೊಂ

-ಸ್ಟವ, ಲ್ಲರಟ್ಟಿ -------------------------------

ಸಮಾಸಮ್ಸಪ್ಣಾಚಿೊಂ ಝಡಾೊಂ ವಾಾ ಡ್ಯ ಲಿೊಂ ಸರ್ತ ನಿತ ಶ್ವೊಂತಚಿೊಂ

ದೆವ್ಸಕಿೀ ಕಿತ್ತಾ ಕ್

ಫುಲ್ಲೊಂ ಫಳ್ಳೊಂ ದಣ್್ ತಲ್ಲಾ ಕಾಳ್ಳಜ ೊಂಕ್

ಅಮೊಾ ರ್?

ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡ್ಯ ಲಿೊಂ

ತನಿವೆಂ ತನಿವೆಂ

ಪ್ದೆಾ ದ್ದರಾೊಂಚ್ಯ ದುಡಾಾ ಬಳ್ಳನ್ಸ

ಅೆಂಕಿಿ ಚ್ಚಯ ಖೆಂಟ್ತಾ

ಒೊಂಪ್ೊ ಲ್ಲಾ ವಕಾಕ್ ಸಲ್ವಾ ನ್ಸ

ದೆವ್ಸಕ್ ಕಿತ್ತಾ ಕ್

ಬರಾಾ ಮನಾಶ ಾ ೊಂಚಿ ಸಾದ ಸ್ತವಾ

ಅಸೊಯ್ಟ ರಗ್

ಲ್ಲಕಾ ಕಾಳ್ಳಜ ೊಂ ಜಕಯ ಲಿ

ಪಿಕಾಯ ಾ ಪಯ್ಾ ೆಂಚ್ಚಯ ಲೆಂವ್ಸಾ .

ಪ್ದೆಾ ದ್ದರಾೊಂಚ್ಯ ಪ್ದೆಾ ಬಳ್ಳನ್ಸ ರ್ತೊಂಚೆ ಹಾತ್ ತ್ಲ್ಲನ್ಸ ಬುಡಾೊ ಾ ತ್ ಮಳ್ಳಾ ಕ್ ಚಡುನ್ಸ ಮಲ್ಲೊಂ ವಾಾ ಡಾೊ ಾ ೊಂತ್

.....ಜಯೀ ಅಗಾಿ ರ್

ವಗಿೊಂಚ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಯ್ಕತಲ್ಲ 62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸೊಭತ್ ದೊಳೆ ರಚ್ಚ ಲ್ಯಾ ಾ ದೆವ್ಸ ತ್ತೆಂಚೆ ಭತರ್ ಮಿಟ್ತಾ ಣಚೆಂ ದುಖೆಂ ಕಿತ್ತಾ ಕ್ ಲಪಯಾ ೆಂಯ್ಟ...

ವ್ಸಳ್ಚ್ಯ ವ್ಸಯಾವೆಂತ್ ತುಜೊ ಪಮ್ವಳ್ ಅಸೊಾ ಅೆಂಬ್ಯಾ ಮೊಳ್ಚ್ಾ ೆಂನಿ ತುಜೊಚ್ಚ ತ್ತಳೊ ಗಾಜೊಾ

ರೂಕ್ ರೂಕ್ ಆೆಂಗಾರ್,ಅಮಿಯ ೆಂ ನಾೆಂವ್ಸೆಂ ನೆಸಾ ತ್

…….ಲವ್ಶ ಗಂಜಮ್ಠ ---------------------------------ಮೊಗಾ ತುಕಾ ವ್ಶಸೊಿ ೆಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಪೂರ ಕೆಲೆಂ ಪುಣ್ ಸಗಾಳ ನಿತ್ತಾ ನ್

ಖೊಲ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾ ೆಂನಿ ಆಮ್ಚಯ

ಘಟ್ ಲಪಾಾ ಾ ತ್ 'ವ್ಸಲ ವ್ಸಲ ತೆಂ ಖಂಯ್ಟ' ಮುಣ್ ವ್ಶಚಾತ್ತವತ್ ದುಖೆಂ ಪೊಲ್ಯಾ ರ್ ಜರೊನ್ ರಡ್ಯನಾಕಾ ಮುಣ್ಯಾ ತ್

ತುಜ್ಯ ಉಗಾಾ ಸನ್ ಚ್ಚ ಧೊಸ್ಾ ೆಂ ಪುಲಾ ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಿ ಾ ೆಂನಿ ತುಜೊಚ್ಚ ಹಸೊ ದಿಸೊಾ

ಪುಲ್ಯೆಂತ್ತಾ ಮೊವ್ಸೆಂತ್ ತುಜ್ಯ -- ಜೊಸ್ಸಾ ಪಿೆಂಟೀ

ವೊೆಂಟ್ತ ಯಾದ್ ಘುಸೊಾ 63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕಲ್ಲಾ ರ್ಚ ಉಪಾಯ್ - ಟ್ಟನಿ ಮೆೊಂಡ್ಚನಾ್ , ನಿಡ್ಚ್ ೀಡಿ (ದುಬಾಯ್) ಕಾವೊು ಏಕ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ರುಕಾ ಫಾೊಂಟ್ವಾ ರ್ ಬಸ್ತ್ೊ ; ತೊೊಂಡಾೊಂತ್ ಮಾಸಾ ಕ್ವಡ್ಚಾ ಘೇವ್ನ್ ಖಾೊಂವಾಾ ಾ ೊಂತ್ ಮಗ್್ ಆಸ್ತ್ೊ .

ಘುಡಾೊಂತೊೊ ಆಸ್ತ್ೊ... _ರ್ವೀನ್ಸ ಪ್ರರೇರಾ, ಸುರತಾ ಲ್ಡ. ಎಕಾ ಪ್ಟ್ವಾ ಚ್ಯ ಘುಡಾೊಂತ್ ಎಕ್ ಆಸ್ತ್ೊ ಆಸುಲ್ಲೊ ತೊ ಪ್ಟ್ಟ ರ್ತಾ ಆಶ್ವಾ ೊೊಂತ್ ಸದ್ದೊಂಯ್ ಆಪ್ೊ ೊಂ ತೊೀೊಂಡ್ದ ಪ್ಳ್ಯ್ಯ ಲ್ಲ...

ರಾನ್ಸ ಕಲ್ಲಾ ಕ್ ಹೊಂ ಪ್ಳವ್ನ್ ತೊೊಂಡಾೊಂತ್ ಉದ್ದಕ್ ಆಯ್ಕೊ ೊಂ, ಆಶ್ವವ್ನ್ ಖಾೊಂವಾಾ ಾ ಕ್ ಲ್ಲಲವ್ನ್ ಕಾವಾು ಾ ಕ್ ಹೊಗಳು್ ೊಂಕ್ ಲ್ಲಗೆೊ ೊಂ. “ತುೊಂವೊಂ ಗ್ಡೊಂವೊಾ ರ್ತಳೊ ಕ್ತತೊೊ ಬರೊ, ರಂಗಿೀನ್ಸ ಸ್ತ್ೀಭಿತ್ ವಾಾ ಳ್ಳಯ ವಾಾ ಳೊ; ಪ್ರಶ್ವಾ ರ್ ಘಾಲ್ಲಯ ಖರೊ, ಆಯಾ ೊಂಕ್ ಆಯ್ೊ ೊಂ ಜವ್ನ್ ಹಾೊಂವ್ನ ಭೆರೊ”. ಕಲ್ಲಾ ಚಿ ಹೊಗಿು ಕ್ ಆಯ್ಕಾ ನ್ಸ, ಕಾವೊು ಫುಗ್ಡಾ ಪ್ರಿೊಂ ಫುಗೊ , ಕಾ ಕಾ ಗ್ಡಯ್ನ್ಸ ಕರುನ್ಸ ತೊೊಂಡ್ದ ಉಗ್ಡಯ ವ್ನ್ ಕೆೊಂಕಾರಿಲ್ಲಗೊ . ತಕ್ಷಣ್ ಕಲ್ಲ ಸಕಾೊ ಪ್ಡ್ಚೊ ಲ್ಲ ಮಾಸಾ ಕ್ವಡ್ಚಾ ಖಾೊಂವ್ನಾ ಲ್ಲಗೊ ; ಘಾತಾ ಉಪಾಯ್ ಪ್ಲ್ಲ್ ಲ್ಲಗೊ , ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲ್ಲವ್ನ್ ರಾನಾೊಂ ಕ್ವಶಿೊಂ ರ್ಧೊಂವೊೊ !

ಪ್ಕಾಾ ೊಚೆೊಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕಾ ನ್ಸ ಪಾತ್ಾ ಣಿ ಹೊಗ್ಡ್ ೊಂವಾ ರ್ಾ ಯ್ ವಶ್ವಾ ಸ್, ರಿೀತ್ ನಿೀತ್ ಶಿಕ್ವನ್ಸ ಸಲಾ ಣಿ ಆಪಾಿ ೊಂವಾ ರ್ಾ ಯ್! ------------------------------------------

ಸ್ತಜಚೆೊ ತೀನ್ಸ ಚ್ಯರ್ ಪ್ಟೆ ಘುಡಾ ಭಂವೊಯ ಣಿ ಜಮನ್ಸ ಸದ್ದೊಂಯ್ ಹಾಾ ಪ್ಟ್ವಾ ಕ್ ಭೆಶ್ವಿ ಯ್ಯ ಲ... ಏಕ್ ದೀಸ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಲ್ಲಗನ್ಸ ಆಸ್ತ್ೊ ಸಕಯ್ೊ ಪ್ಡ್ಚೊ , ಫುಟ್ಟೊ ... ಪ್ಟ್ವಾ ಕ್ ಆರ್ತೊಂ ರ್ತಾ ಆಶ್ವಾ ೊೊಂತ್ ಆಪ್ರೊ ೊಂ ಸಬಾರ್ ರುಪ್ರಿ ೊಂ ದಸ್ಟೊ ೊಂ... ಪ್ಟ್ಟ ಆರ್ತೊಂ ಆಶ್ವೊಂ ಚಿೊಂತಲ್ಲಗೊ ... ಇತೊೊ ತೊಂಪ್ತ ಹೊ ಆಸ್ತ್ೊ ಫುಟ್ವಯ್್ ತುಲ್ಲೊ ೊಂ ಹಾೊಂವ್ನ ನಿಜಯ್ಲಾ ೀ ಪ್ರಸ್ತ್... ರ್ತಾ ದಸಾ ಉಪಾರ ೊಂತ್ ಹಾಾ ಪ್ಟ್ವಾ ಚ್ಯ ಘಜೊವಿ ಕ್ ಸುತುಯ ರಾೊಂತೊ ೊಂ ಸುಣಿೊಂ ಲ್ಲಗಿಾ ೊಂ ಯ್ಕನಾೊಂತ್...

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೊಣೆಂ ಚೆಂತುಲಾ ೆಂ..

ಕ್ಸವ್ಸಳೊ

ರ್ಾ ಡ್ ಜ್ಯಲ್ಯಾ ಾ ಉಪಾಿ ೆಂತ್ ಆವ್ಸಳೆ ಆನಿ ಕ್ಸವ್ಸಳ್ಚ್ಾ

ಸ್ಜ್ಯರ್ಚವ ಚಲೊ

ಪಾಟ್ತಾ ಾ ನ್...

ಕ್ಸವ್ಸಳ್ಚ್ಾ ಚಾ ಆಶನ್ ಪಡ್ಲಾ ವ್ಸಲರ್ ದ್ಕೆಂಟನ್...

ಆವ್ಸಳ್ಚ್ಾ ಚಾಾ ರುಕಾರ್ ಕ್ಸವ್ಸಳೊ

ವ್ಸಲನ್ ಪಾೆಂಯ್ಟ ಸೊಡ್ಲಾ ಚ್ಚ ನಾ ಆತ್ತೆಂ ಚಲ್ಯಾ ಪಳೆ ಕ್ಸೆಂಟ್ತವ್ಸ್ ...

ಕ್ಸವ್ಸಳೆ ಪೊಳ್ಯಾಾ ನಾೆಂಚ್ಚ ಕಾೆಂಪ್ ಬ್ಯವ್ಸಾ ಾ ಕ್...

ಪರತ್, ಕ್ಸವ್ಸಳ್ಚ್ಾ ಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಯ ನಾ.

ಕ್ಸವ್ಸಳ್ಚ್ಾ ವ್ಸಲಚೆರ್ ಉಮ್ಹಾ ಳ್ಚ್ಾ ತ್ ಆವ್ಸಳೆ...

ಆನಿ ಮುಖರ್ ಕಿತೆಂ

ದೇವ್ಸ ಚ್ಚಯ ಜ್ಯಣ್ಯೆಂ. _ವ್ಶಲರ ಿ ಡ್ ಆಲವ , ಬೊಳಿಯ್. -----------------------------------------ಮೊಗಾ ಝರ್ ತುಜ್ಯ ಮೊಗಾ ಝರಿನ್ ಮುಜ ಬ್ಯೆಂಯ್ಟ ಭಲ್ಯಾ ವ ಕಾಳ್ಚ್ಾ ಕೊಳೊಾ ವ್ಶಚಾತವ ಆಸ

ರೇಖ ಸ್ಸಕೆವ ೀರ, ಬ್ಯಹ್ಿ ೀಯ್ಟ್

ಗಳ್ಚ್ಾ ಕ್ ದೊರಿ ಆೆಂದಿವತ್ತಯ್ಟ

ಮುಗ್್ ಮುಖಮ್ಳ್

ಯಾ ಬುಡ್ವ್ಸ್ ಸೊಡ್ಯಾ ಯ್ಟ..?

ಕಿತ್ಲಾ ೆಂ ಮುಗ್್ ಮುಖಮ್ಳ್ಚ್ೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಸೆಂದರ್್‌...

_ನವ್ಶೀನ್ ಪಿರೇರ, ಸರತಾ ಲ್.* 65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬೆಂತ್ಲಣ್ ಹಿ ಕಥ ಸುರ ಜಾಲ್ಲಯ ರ್ಜದ್ಲ್ ರ್ಮಹ ರ್ಕ ಧಾ ವಸ್್ಾಂ ಜಾಲ್ಲಯ ಾಂ ರ್ಮಯ್್ ಗಳಾಾ ಾಂತ್ ಬಾಂತಿಣ್ ಶಿರ್ಕ್ಯಿಲ್ಲಯ ವೊಾಂಟ್ಲ್ಾಂ ಉರ್ಮಾ ಾಂ ಸಂಗಿಾಂ ದೊಳಾಾ ಾಂ ರ್ಕಳೊರ್ಕಾಂತ್ ಭವ್ಶ್ಚಾ ಕರಣ್ ಫಾಾಂಕಯಿಲ್ಲಯ ಸ್ಯಿಿ ಣಿಚಿ ಭಕ್ತ ಮತಿಾಂತ್ ಖಂಚಯಿಲ್ಲಯ ಬಾಂತಿಣ್ ಹಿ ವಹ ಡಾ ಭವ್ಶ್ಚಾ ಚಿ ರ್ಕಳೊರ್ಕಾಂತ್ ಧಯ್ಾ ದಾಂವಿಾ ಉಜಾವ ಡಾಾಂತ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಾ ಗೊೋಡ್ ಚೊರನ್ ಖಾತಾನಾ ವೊಾಂಟ್ಲ್ ಗೊಡಾ್ ಣ್ ಚ್ಛರ್ಕತ ರ್ಕರ್ಮ ಜಾಲ್ಯ ಾಂರ್ ಹದ್ಲಾ ್ರ್ ಲ್ಲಪಾತ ಪರಿೋರ್ಕಾ ಬರಂವ್ಯಾ ಾ ಪಯೆಯ ಾಂ ಉಗಾಡ ಸ್‍ಲ ಉರಾಂಕ್ ತಕೆಯ ಕ್ ಪ್ಲಶ್ತಾ ಬರವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯ ಾಂರ್ ವಿಸರ್ ಪಡಾತ ಮೂಟ್ ರ್ಮರಾ ವಿಶಿಾಂ ತನ್ಿ ಕ್ ಮಸತ ರನ್ ಆಪಯಾತ ನಾ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಚಿಡುಾ ನ್ ರಾವ್ಯತ ಕುಡಾಥವ್ನ್ ಸುಟ್ ಲ್ಯ ಾಂರ್ ಮುಟಿ ಥವ್ನ್ ಸುಟ್ಲ್ತ ಚೆಡಾವ ವೆಾಂಗ್ಾಂತ್ ಪಪಾ್ ಚ್ಛಾ ನ್ದ್ರಾ ಕ್ ಸ್ಾಂಪಡಾತ ನಾ

ಜಿಬ್ಬಿ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಹದ್ಲಾ ್ಕ್ ಚಿಡುಾ ನ್ ರಾವ್ಯತ ಪಪಾ್ ಗ್ಲಯ ರ್ ಅಸ್‍ಲತ ವಾ ಸ್‍ಲತ ಪಡಾತ ಖೆಳಾಂಕ್ ಖೆಳಾಾಂಗಾಾ ಕ್ ವೆತಾನಾ ಬಂಜನಾ ಥವ್ನ್ ಅಪಾಲ್ಲಪಾ ಖೆಳಾತ ಖೆಳ್ ಜಾಲಯ ರ್ ಖೆಳೆಾ ಾಂ ಜಾತಾ ನ್ವಾ ರೆ ಸಂದ್ಶ್ನಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಧಾ ನ್ರ್ಮನ್ ಮರಿ ಆಯಾಾ ತಾ ವಿಾಂಚವ್ನ್ ಖಾತಿಾ ಜಾಲ್ಯ ಾಂರ್ ವಿಸ್ಾ ಪಾಚ್ಛಾ ನ್ವಾ ರಿಕ್ ಲ್ಲ್ಗಾತ ಸಯಿಾ ಕ್ ಘಟ್ ಕತಾ್ನಾ ವಿಶ್ಚವ ಸ್ ಲಗಿನ್ ಸ್ ಶ್ಚ್ ಸಂಗಿಾಂ ಕರಯಾತ ಲಗ್್ ಜಾಲ್ಯ ಾಂರ್ ಸ್ ಶ್ಚ್ ವಿಚೆಾ ೋದ್ನ್ ಜಾತಾ ವೊಸ್ಲ ಕುಡ್ಕ್ ವೆಾಂಗಾತ ನಾ ಅಖ್ಖಿ ವೇಳ್ ಕುಡ್ಕ್ ವೆಾಂಗುನ್ ಆಸ್ತ ಪಿಡಾ ಧಾಾಂವ್ಯತ ನಾ ವೈರಸ್‍ಲ ಕಶ್ಾಂ ಆಸ್ ರಶ್ಾ ಜಾತಾ ಭೆಾ ಾಂ ದಸ್ತ ನಾ ಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ರಾವ್ಯತ ಭೆಾ ಾಂ ಧಾಾಂವ್ಯತ ನಾ ವೆಗಿಾಂ ಧಾಾಂವ್ಯತ ಮಣ್ಯ್ ಭೆಾ ಾಂ ದಸ್ತ ನಾ ಅತಾಮ ಾ ಕ್ ಚಿಡುಾ ನ್ ರಾವ್ಯತ ಮರಣ್ ಪಾವ್ನ ಲ್ಯ ಾಂರ್ ಪೆಟಾಂತ್ ಚಿಡುಾ ನ್ ಖಂಚ್ಛತ ಸ್ಸ್ಾ ಕ್ ಚಿಾಂತಾ್ ಝುಜಾ ಥವ್ನ್ ಸುಟ್ಲ್ಾ ಜೊಡಾತ -ಕಿಿ ಸೊಾ ಫರ್ ರೊೀಶನ್ ಲೊೀಬೊ, ಬ್ಯಹ್ಿ ಯ್ಟ್

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಗ್ಡಚ್ಯಾ ನೊಂ, ST.Aloysius (Autonomus) College ಕೊಾಂಕ್ ವಿಭಾಗ್ ಕೊಾಂಕ್ ಪ್ರ ೀಮಿ ಆನಿಾಂ ಮೊಗ್ಶಾಂಕ್ ವಂದನ್ ಪಾಠಯ್ಲ್್ . Int’l Konkani Bhaas & culture 2020ವ್ರ್ ಕೊೀವಿರ್ಡ ಕಾಳರ್ ಉಬೆ ಲ್ಲೊ ನ್ವೊ ದಿಶಾಟ ವೊ ಆನಿಾಂ ಹೊ ದಿಶಾಟ ವೊ ಪಾಂತಾಕ್ ಪಾವೊಾಂವ್ೆ ಸಂಸ್ಥರ್ ಭರ್ ಆಸ್ಲ್ಮೊ ಾ ಕೊಾಂಕಾ್ ಾ ನಿಾಂ ಸಹಕ್ಸ್ಲಗ್ೊ ಾಂ ಅವಿಸಾ ರಣೀಯ್. 43 ಜಣಾಂಕ್ ಘವ್್ E-Konkani ಪೈ್ ಬ್ಬಾ ಚ್ ವಹ ಡ್ಯ ಘನನ್ ಜೂನ್ 11ವ್ರ್ ಸಂಪವ್್ ಆತಾಾಂ ಪರತ್ ಜಲೈ 16ವ್ರ್ ದುಸ್ಥರ ಾ ವೊಸ್ಥಗಕ್ ಪಾಾಂಯ್ ತ್ಯಾಂಕಾ್ ನ, ಕೊಾಂಕ್ ಜಣಯ್ಲ್ಗಾಂಕ್ ಆನಿಾಂ ಕೊಾಂಕ್ ಭಾಶೆ ವಯ್ರ ಅಭಿಮಾನ್ ದವೊನ್ಗ ಮುಕಾೊ ಾ ಪಳ್ಕಗಕ್ ಹತಾಾಂತರ್ ಕ್ರುಾಂಕ್ ಜಯ್ ‘ಅಮಿಚ ಭಾಸ್’ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಮ್ೆ ವ್್ ನಿಧಾಗರ್ ಘತ್ಲ್ಮೊ ಾ ಸವ್ಗ ಕೊಾಂಕ್ ಮ್ನಿ ಾ ಾಂಕ್ ಹಾ ಕೊೀಸ್ಥಗಕ್ ಭತ್ಗ ಜಾಂವ್ೆ ಮೊಗಾಚಾಂ ಅಪವ್್ ಾಂ. ಹೊ

ಕೊೀಸ್ಗ ವಿೀಜ಼್್ ಕೊಾಂಕ್ಣಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರನ್ ಚಲ್ಮ್ ಜಲ್ಮೊ ಾ ನ್, ಕವಲ್ ಪರ ವೇಶ್ ಶುಲ್ೆ Rs.500/(ಪಾಾಂಯಿಿ ) ಮಾತ್ರ ಆಸ್್ ್ಾಂ. ಹಾ EKonkani certificate courseಚೊ ಬರ್ಫಗರ್ ಫಾಯೊಿ ಜೊಡಾಂಕ್ ಅಪವ್್ ಾಂ ದಿತಾಾಂವ್. ಫಕ್ತ್್ , ONLINE ರ್ ಚಲ್ಲಚ ಹೊ ಕೊೀಸ್ಗ ಕಾೊ ಸ್, ಪರೀಕ್ಷ, ಉಗಾ್ ವಣ್ ಸಮಾರೊೀಪ್, ಸಟಗಫಿೀಕೆಟ್ ಸಕ್ೆ ರ್ಡ ಆಟ್ಮಪಾ್ . ಆನಿಾಂ ಪರ ತ್ಷಿ್ ತ್ ವಿದಾ ಸಂಸ್ಥ್ ಾ ಚ ವಿದಾ ಥಿಗ ಮ್ಹ ಳ್ಕು ಾಂ ಗೌರವಕ್ ಯಿೀ ಪಾತ್ರ ಜತಾತ್ ONLINE ರ್. ಹಾಾ ಕೊೋಸ್್ಚೆಾಂ ಉದ್ಲಾ ಟನ್ ಹಾಾ ರ್ಾ ಜುಲ್ಲ್ಯ್ 16 ವೆರ್ ಮಂಗುಳ ರಾಾಂತ್ ಝೂರ್ಮಚೆರ್ ಚಲ್ಯ ಾಂ. ದೇಶ್-ವಿದೇಶ್ಚಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥ್ ತಸ್ಾಂರ್ ಶಿಕ್ಷರ್ಕಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸಯ ಾಂ. ಸ್ಾಂರ್ಜಚ್ಛಾ 6:00 ವರಾರ್ ವಿೋರ್ಜ ಕೊಾಂಕಣಿ ಹಫಾತ ಾ ಳಾಾ ಚ್ಛಾ ಸಂಪಾದ್ಕ್ ಡಾ| ಆಸ್ ನ್ ಪಾ ಭುನ್ ಚಿರ್ಕಗೊ ಥಾಂವ್ನ್ ಹಾಾ ಕೊೋಸ್್ಚೆಾಂ

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ವಿೋರ್ಜ ಕೊಾಂಕಣಿ ಹಫಾತ ಾ ಳೆಾಂ ಪತ್ಾ ಸ್ಾಂಗಾತಾ ಮಳೊನ್ ಹೊ ದಸ್ಲಾ ಇಕೊಾಂಕಣಿ ಸಟಿ್ಫಿಕೇಟ್ ಕೊೋಸ್‍ಲ್ ರ್ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಾ್ ತ್. ಹಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಾಂವ್ಯಾ ಾ ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥ್ನಿಾಂ ವೇಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷರ್ಕಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಜಾಣ್ಯವ ಯ್ ಜೊಡ್ಾ ವ ಕೊಣ್ಯಕೋ ಖಂಚ್ಛಾ ಯ್ ವಿಷಯಾರ್ ಚಡ್ೋತ್ ಜಾಣ್ಯವ ಯ್ ಆಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತಿ ವ್ಯಾಂಟುನ್ ಘೆಾಂವಿಾ ಮಹ ಣ್ಯಲ. ಹಾಾ ಕೊೋಸ್್ಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ವ್ಯಾ ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥ್ಾಂಕ್ ಹಾಾ ಪಾ ತಿಷ್ಟ್ ತ್ ಸ್ಾಂ ಲುವಿಸ್‍ಲ ರ್ಕಲೇಜಿಚೆ ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥ್ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ನಾಾಂವ್ನ್‌ಯಿೋ ಮಳಾ್ ಮಹ ಳೆಾಂ.

ಉದ್ಲಾ ಟನ್ ಕೆಲ್ಾಂ. ತಾಣೆಾಂ ಸ್ಾಂಗ್ಯ ಾಂ ಕೋ ಶಿರ್ಕಾ ಾ ಕ್ ಕತಾಂರ್ ಬಂದ್ಡ್ ನಾ, ಶಿಕ್್‌ಲ್ಲ್ಯ ಾ ತಿತೊಯ ಚಡ್ೋತ್ ಅವ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ಆರ್ಮಾ ಾಂ ಮಳಾ್ ಆನಿ ಕೊಾಂಕೆಾ ಾಂತ್ ಜಾಣ್ಯವ ಯ್ ಜೊಡುಾಂಕ್ ಮಂಗುಳ ಚಿ್ ಸ್ಾಂತ್ ಲುವಿಸ್‍ಲ ರ್ಕಲೇರ್ಜ (ಸ್ವ ಯತ್ತ )

ಸಂಯ್ಕೋಜಕ ಫ್ಯ ೋರಾ ರ್ಕಾ ಸ್ತ ಲ್ಲನೊ, ಉಪನಾಾ ಸಕ ಸವ್ಯ್ಾಂಕ್ ಸ್ವ ಗತ್ ರ್ಮಗಾಲ್ಲ್ಗಿಯ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸವ್ಯ್ಾಂಕ್ ದೊೋದೊೋನ್ ಉತಾಾ ಾಂ ಉಲಂವ್ನಾ ಅವ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ದೋಲ್ಲ್ಗಿಯ . ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಪಯೆಯ ಾಂಚಿ ರ್ಕಯ ಸ್‍ಲ ಜಾಾಂವ್ನ್ ಡಾ| ಆಲ್ಲವ ನ್ ಡ್ಸ್್ ನ್ ಕೊಾಂಕೆಾ ಾಂತಯ ಉಚ್ಛಾ ರ್, ಅಕ್ಷರಾಾಂ, ವಾ ಾಂಜನಾಾಂ ವಿಶ್ಚಾ ಾಂತ್ ರ್ಮಹ ಹತ್ ದಲ್ಲ. ಹಿ ದೊೋನ್ ವರಾಾಂಚಿ ರ್ಕಯ ಸ್‍ಲ ಸಂಪತ ರ್ ಸವ್ನ್ ವಿದ್ಲಾ ರ್ಥ್ಾಂಕ್ ಸವ್ಯಲ್ಲ್ಾಂ ವಿಚ್ಛರಾಂಕ್ ಅವ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ದಲ ಆನಿ ಅಡೇರ್ಜ ಘಂಟ್ಲ್ಾ ಾಂ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ರ್ಕಯ ಸ್‍ಲ ಸಂಪಯಿಯ . ಆಯಿಾ ರ್ಕಯ ಸ್‍ಲ ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸಯ 50 ವರಾಾಂಚ್ಛಾ ಜುರ್ಮಯ ರ್ಕಯ ಸಾಂ ಪಯಿಾ ಾಂತಿಯ ಪಾ ಥರ್ಮ. ಹಯೆ್ರ್ಕ ಸುರ್ಕಾ ರಾ 6:00 (ಮಂಗುಳ ಚೊ್ ವೇಳ್) ವರಾರ್ ಹೊಾ

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ಕಯ ಸ ಪಾ ಸುತ ತ್ ಜಾತಲಾ . ಹಾ ಕೊೀಸವಕ್ ಭತ್ಲವ ಜ್ಯೆಂವ್ಸಾ ಆಜೂನ್ ಅವ್ಸಾ ಸ್ ಆಸೊಾ ಲೊ.:

ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹ ತಿಕ್ ಸೊಂಪಕ್್ ಕರಾ: Flora Castelino 7829652470 ( Programme co –ordinator) Sannu Monis 00971557100065 ------------------------------------ವ್ಶಶವ ಕೊೆಂಕಣಿ ಕೆಂದಿ

ಭಾರತ ಸವ ತಂತಿ ಾ ಚೆ ಅಮೃತೊೀತಾ ರ್ ಸಂಧಭಾವರ ಕೊೆಂಕಣಿೆಂತ ಪಿ ಬಂಧ ಸಪ ಧೊವ

ಭಾಷಾಂತ ಮುಕತ ಅವರ್ಕಶ ಪಾ ಬಂಧ ಸ್ ರ್ಧ್ ರ್ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಳಾಳ .್‌ ‘ಭಾರತ ಸ್ವ ತಂತಾ ಾ ಸಂಗಾಾ ಮಕೆಾ ಕೊಾಂಕಣಿಗರ ಕೊಡುಗ್’್‌ವಿಷಯಾ ವಯರ ದೇವನಾಗರಿ ಯಾ ಕನ್್ ಡ ಲ್ಲಪಿಾಂತ ಆನಿ ‘ಭಾರತ ಸ್ವ ತಂತಾ ಾ ಸಂಗಾಾ ಮಕೆಾ ಕನಾ್ಟಕದ್ ಪಶಿಾ ಮ ಕರಾವಳಿಗರ ಕೊಡುಗ್’್‌ವಿಷಯಾ ವಯರ ಕನ್್ ಡ ಭಾಷಾಂತ 1೦೦೦ ಶಬೊ ಮಿೋರವನಾಶಿ ಪಾ ಬಂಧ ಘರಾಾಂತೂಚಿ ಬರವನ್ಮ ಹಸತ ಪಾ ತಿ ಯಾ ಕಂಪೂಾ ಟರ್ ಮುದಾ ತ ಪಾ ತಿ ಡಾಡುನ್ ದೋವರ್ಕ. ಇನಾಮ ಆಸುಚೆ ಹಾಾ ಪಾ ಬಂಧ ಜಿ.ಎಸ್‍ಲ.ಬಿ ಸೇವ್ಯ ಸಂಘ, ಕುದ್ಮ ಲ್ ರಂಗರಾವ ರಸ್ತ , ಕದಾ , ಮಂಗಳೂರ 575003- ಹಾಾ ವಿಳಾಸ್ಕ ತುಮಗ್ಲ್ ನಾಾಂವ ಆನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆಾ ಬರೋವನ್ಮ 09/08/2021ರ ತಾರಿಕೆ ಪಯಲ್ ಪಾವೊವರ್ಕ ಅಶಿಾಂ ವಿಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದ್ಾ ಪತಿಾ ರ್ಕ ಪಾ ಕಟಣ ಕಳಯತಾ. ಅಗತಾ ರ್ಮಹಿತಿಕ (gsbsevasangh@gmail.com) ಇ-ಮೈಲ್ ಯಾ (ಮೊ: 9845083135) ಕರಯೆತ.

ಮಂಗಳೂರ: ವಿಶವ ಕೊಾಂಕಣಿ ಕೇಾಂದ್ಾ ಆನಿ ಜಿ.ಎಸ್‍ಲ.ಬಿ ಸೇವ್ಯಸಂಘಚೆ ಜಂಟಿ ಆಶಾ ಯಾರ ಭಾರತ ಸ್ವ ತಂತಾ ಾ ಚೆ ಅಮೃತೊೋತ್ ವ ಸಂಧಭಾ್ರ ಕೊಾಂಕಣಿ ------------------------------------------------------------------------------------------

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Coastal Vibes is at Coastal Vibes. July 16 at 11:07 AM · Udupi, India · Special Episode with @ricky.pond joining us live all the way from USA ..He is a great Instagram content creator also called as Dancing Dad .. Day and Time : 21st Wednesday @ 9 AM (IST) and 20th Tuesday 8 : 30 PM (PST) … Don’t Miss this ! @aral.dsza and @ashwin_decosta will be hosting the live ! #support #love #follow #like #instagram #share #instagood #community #likeforlikes #followforfollowback #covid #motivation #art #help #life #comment #music #photography #family #mentalhealth #supportsmallbusiness #likes #india #happy #instadaily #health #fashion #charity #trending #bhfyp

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ ಭಾಯ್ಾ ಸಲ್. ರಾಯಾನ್ ತಾರ್ಕ ತಿೋನ್ ಲ್ಲ್ಖ್ ವರಹ ದೋವ್ನ್ ಆನಿ ಮುರ್ಕರ್ ಮಹ ರ್ಜಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಯವ್ನ್ ಪಯೆ್ ವಿಚ್ಛರಿನಾರ್ಕ ಮಹ ಣ್ ತಾಕದ್‍ಲ ದಲ್ಲ.

ಸನಾಾ ಸ್ಸನ್ ಸೆಂಗ್್‌ಲಾ ೆಂ

ತ್ಲೀನ್ ಉತ್ತಿ ೆಂ

-ಲಲಾ ಮಿರೆಂದ್ಕ, ಜೆಪುಪ ಕೊಾಂಗಾಡ್ ರಾಜಾಾ ಚ್ಛ ರಾಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಪುತಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ದ್ರ್ಕ್ ಾ ಚುಕಕ್ ವಿಶೇಷ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಕಯ . ಪಾಟಿಾಂ ಫುಡೆಾಂ ಚಿಾಂತಿನಾಸ್ತ ನಾ ತಾಣೆಾಂ ರಾಯ್ ಕುವರಾಕ್ ಆಪ್ಲಯ ರಾರ್ಜಾ ಸ್ಲಡ್್ ವಚೊಾಂಕ್ ಫ್ರ್ಮ್ಯೆಯ ಾಂ. ರಾಯ್ ಕುವರ್ ಕತಾಂರ್ ವಿರೋದ್್ ಣ್ ದ್ಲಕೈನಾಸ್ತ ನಾ ನ್ಸ್‍ಲ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ವಸುತ ರಾರ್

ರಾಯ್ ಕುವರ್ ಪಯಾ್ ಾಂಚಿ ಥೈಲ್ಲ ಘೆವ್ನ್ ರಾರ್ಜಾ ಸ್ಲಡ್್ ಘೆಲ. ರ್ಮಗಾ್ಮದ್ರಾಂ ತಾರ್ಕ ಏಕ್ ರಾನ್ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ. ಎರ್ಕ ರರ್ಕಪಂದ್ಲ ಏಕ್ ಖಾಡಾಾ ಳೊ ಸನಾಾ ಸ ಬಸ್‍ಲ ಲಯ .ತೊವಿಚಿತ್ಾ ರಿತಿರ್ ಬ್ಬೋಬ್ ರ್ಮತಾ್ಲ." ಮಹ ರ್ಜಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಅಮೂಲ್ಾ ಏಕ್ ಬುದಚೆಾಂ ಉತಾರ್ ಆಸ್.ಏಕ್ ಲ್ಲ್ಖ್ ವರಹ ದಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತಾಂ ಸ್ಾಂಗಾತ ಾಂ" ರಾಯ್ ಕುವರ್ ಏಕ್ ಮಿನ್ಮಟ್ ಚಿಾಂತುನ್ ರಾವೊಯ . ಆಪೆಯ ಾಂ ಅದಾ ಷ್್ ಕಶ್ಾಂ ಆಸ್ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂಗಾ ಕತಾಾ ಕ್ ಪಾಕು್ಾಂಕ್ ಮಹ ಜೊ.....ತೊ ಸನಾಾ ಸಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಗ್ಲ. ತಾರ್ಕ ಏಕ್ ಲ್ಲ್ಖ್ ವರಹ ದೋವ್ನ್ ಬುದಚೆಾಂ ಉತಾರ್ ಸ್ಾಂಗ್ ಮಹ ಣ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲ. ಸನಾಾ ಸ ತಾಚ್ಛ ರ್ಕನಾಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಪುಸ್‍ಲ್ ಸ್ಲಯ . ತುಾಂ ದಸ್ಾ ಾ ಕಡೆನ್ ನಿದೊಾ ಸಂದ್ಭ್ರಾ ಆಯಿ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ವೆಳಾರ್ ರ್ಮಾಂದಾ ಏಕ್ ಪಾವಿ್ ಾಂ ಪಾಫ್ ಡ್್ ಪಳೆ. ರ್ಕಾಂಯ್ ಧುಭಾವ್ಯಸ್ ದ್‍ಲ ನಾ ಮಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತಾಾ ರ್ಮಾಂದ್ರಾ ರ್ ನಿದ್ರ.": ಸನಾಾ ಸ ಚೆಾಂ ಉತಾರ್ ರಾಯ್ ಕುವರಾಕ್ ಮಚ್ಛವ ಲ್ಾಂ. ತೊ ಸನಾಾ ಸ ಕ್ ವಂದನ್ ಮುರ್ಕರ್ ವಹ ಚೊಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಾ ಸಲ್. ತವಳ್ ಸನಾಾ ಸನ್ ತಾರ್ಕ ಆಡಾವ್ನ್ " ಮಹ ರ್ಜಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಆನಿ ದೊೋನ್ ಬುದಚಿಾಂ

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉತಾಾ ಾಂ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ದೊೋನ್ ಲ್ಲ್ಖ್ ವರಾಹ ದಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತುರ್ಕ ತಿಾಂ ಸ್ಾಂಗಾತ ಂಾಂ." ಮಹ ಳೆಾಂ. ರಾಯ್ ಕುವರಾಕ್ ತಾಚ್ಛ ಉತಾಾ ಾಂನಿಾಂ ಪಾತಾ ಣಿ ಉಪಾೆ ಲ್ಲ ಆಪಾಾ ಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಆಸ್ಯ ಯ ಅನಿಕೋ ದೊೋನ್ ಲ್ಲ್ಖ್ ವರಹ ದೋವ್ನ್ " ದ್ಯಕನ್್ ಆನಿ ದೊೋನ್ ಬುದಚಿಾಂ ಉತಾಾ ಾಂ ಸ್ಾಂಗ್" ಮಹ ಣ್ ರಾಯ್ ಕುವರಾನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲ. ವಳೊಕ್ ಪಾಳೊಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂಚ್ಛ ಘರಾ ರ್ಜಾಂವ್ಯಾ ಪಯೆಯ ಾಂ ಪಯಿಯ ಉಾಂಡ್ ಸುರ್ಕಾ ಾ ಾಂಸ್ವ್ಯೆ ಾಂಕ್ ಘಾಲ್್ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಜೇವ್ನ." ಮಹ ಳೆಾಂ ಸನಾಾ ಸ ನ್. ತಿಸ್ಾ ಾಂ ಉತಾರ್ ಬ್ಬೋವ್ನ ನಾಜೂಕ್. ತುರ್ಜಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಪಯೆ್ ಆಸ್ಯ ಾ ರ್ ರ್ಮತ್ಾ ಇಷ್್ ಮಂತ್ಾ ತುರ್ಕ ಗೌರವ್ನ ದತಾತ್.ಸನಾಮ ನ್ ಕತಾ್ತ್. ತುಾಂ ದಬ್ಬಳ ಮಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ಕೊಣಿಾ ೋ ಲ್ಖಿನಾಾಂತ್." ರಾಯ್ ಕುವರ್ ಸನಾಾ ಸಕ್ ನ್ಮಸ್ಾ ರ್ ಕನ್್ ಮುರ್ಕರ್ ಗ್ಲ.ಅತಾಾಂ ತಾಚೆಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಕತಾಂರ್ ಪಯೆ್ ನಾತ್ ಲ್ಯ . ನಿಗ್ತಿರ್ಕಪರಿಾಂ ಚಲನ್ ಆಸ್ತ ನಾ ವ್ಯಟರ್ ಎಕಯ ರ್ಮಹ ತಾರಿ ಮಳಿಳ . ಪುರಾಸ್ಣೆನ್ ಭರ್ ಲ್ಯ ಾಂ ತಾಚೆಾಂ ತೊೋಾಂಡ್ ಪಳವ್ನ್ "ಆರ್ಮಾ ಗುಡು್ ಲ್ಲ್ಕ್ ತ ಯೆ. ಥಂಯ್ ತುರ್ಕ ವಿಶ್ವ್ನ ಘೆಾಂವ್ನಾ ವೆವಸ್ತ ಕತಾ್ಾಂ" ಮಹ ಣ್ಯಲ್ಲ. ರಾಯ್ ಕುವರ್ ಏಕ್ ಗೊಬ್ಬಳ ಉದ್ಲಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ರ್ಮಾಂದ್ರಾ ವ ಯ್ಾ

ನಿದೊಾಂಕ್ ಗ್ಲ. ತಾಚೆರ್ ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್ ವಸುತ ರ್ ಹಾಾಂತುಾಂತ್ ಲ್ಯ ಾಂ. ರಾಯ್ ಕುವರಾಕ್ ಸನಾಾ ಸಚೆಾಂ ಪಯೆಯ ಾಂ ಉತಾರ್ ಉಡಾಸ್ಕ್ ಆಯೆಯ ಾಂ.ತಾಣೆಾಂ ರ್ಮಾಂದಾ ಪಾಪುಡ್ಯ . ಕತಾಂ ಅಚ ಯೆಾ ಾಂ!... ತಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ರ್ಮತ್ಾ ಸ್ಲಭಿತ್ ಭಿಚ್ಛಣ್ಯಾ ಪರಿಾಂ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಯ ಾಂ. ತಾಚ್ಛ ಪಂದ್ಲ ಏಕ್ ಗುಾಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಲಯ . ಎರ್ಕದ್ಲವೆಳಾರ್ ರಾಯ್ ಕುವರ್ ತಾಚೆರ್ ನಿದ್‍ಲ ಲಯ ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್ ತೊ ಗುಾಂಡೆಾ ಾಂತ್ ಪಡತ .ರಾಯ್ ಕುವರಾನ್ ಮನಾಾಂತ್ ರ್ ಸನಾಾ ಸಕ್ ವಂದಲ್ಾಂ. ತಾಚ್ಛ ಬುದಚ್ಛ ಉತಾಾ ನ್ ತಾಚೊ ಜಿೋವ್ನ ಉರಲಯ . ತೊ ಆವ್ಯಹ ರ್ಜ ಕರಿನಾಸ್ತ ನಾ ಭಾಯ್ಾ ಆಯ್ಕಯ . ಮಹ ತಾರಿ ರಾಾಂದಾ ಮುರ್ಕರ್ ಬಸ್ಲನ್ ತೊ ಗುಾಂಡೆಾ ಾಂತ್ ಪಡಾಂಕ್ ರಾರ್ಕತ ಲ್ಲ. ತಿ ಖಯಾ್ನ್ ಮಹ ತಾರೆ ವೇಸ್ಚಿ ರಾಕಾ ಣ್ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್‍ಲ ಲ್ಲಯ . ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಗ್ಲ್ಲ್ಯ ಾ ರಾಯ್ ಕುವರಾನ್ ತಲ್ಲ್ವ ರಿನ್ ತಿಚಿ ಗೊಮಿ್ ರ್ಕತಲ್ಲ್. ರಾಯ್ ಕುವರಾಕ್ ತಿಣೆಾಂ ಗುಡು್ ಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಲ್ಲಪವ್ನ್ ದ್ವರ್ ಲ್ಲಯ ಾಂ ವಜಾಾ ಾಂ ಮೊತಾಾ ಾಂ ಲ್ಲ್ಬಿಯ ಾಂ. ರಾಯ್ ಕುವರ್ ಮುರ್ಕರ್ ಭಾಯ್ಾ ಸಲ್. ತಾರ್ಕ ಜೊೋರ್ ಭುಕ್ ಲ್ಲ್ಗ್ ಲ್ಲಯ . ವ್ಯಟರ್ ಏಕ್ ಗುಡು್ ಲ್ ದಸ್ಯ ಾಂ. ತಾಣೆಾಂ ತಾಾ ಗುಡು್ ಲ್ಲ್ಚೆಾಂ ಬಾಗಿಲ್ ಥಪುಡೆಯ ಾಂ. ಏಕ್ ಸ್ಲಭಿತ್ ಚೆಡಾವ ನ್ ಬಾಗಿಲ್ ರ್ಕಡೆಯ ಾಂ. " ಜೊೋರ್ ಭುಕ್ ಲ್ಲ್ಗಾತ . ಕತಾಂ ಪುಣಿ ಖಾಾಂವ್ನಾ ದೋ" ಮಹ ಳೆಾಂ ಯಾಯ್ ಕುವರಾನ್ ಚಲ್ಾ ನ್

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕತಾಂರ್ ಜಾಪ ದೋನಾಸ್ತ ನಾ ರಾಾಂದ್ಲಾ ಾ ಕುಡಾಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಮಹ ತಾರೆಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ತಾರ್ಕ ಆಪವ್ನ್ ವೆಹ ಲ್ಾಂ. ಚಲ್ಾ ಚ್ಛ ತೊಾಂಡಾರ್ ಭೆಾ ಾಂ ನಿಶ್ತಾಲ್ಾಂ. ಮಹ ತಾರೆನ್ ಸಂಭಾ ರ್ಮನ್ ತಾಚೊ ಸ್ವ ಗತ್ ಕೆಲ. ಶಿರತಿ ಘಾಲ್್ ತಿೋನ್ ಚ್ಛರ್ ಬಾಕೊಾ ಾ ತಾಚೆರ್ ವ್ಯಡಯ ಾ . ರಾಯ್ ಕುವರ್ ಗಬಗಬ ಕನ್್ ಖಾಾಂವ್ನಾ ಆಶ್ಲ ಪೂಣ್ ತಾರ್ಕ ತಾಾ ಸನಾಾ ಸಚಿಾಂ ಉತಾಾ ಾಂ ಉಡಾಸ್ಕ್ ಆಯಿಯ ಾಂ. ತಾಣೆಾಂ ಏಕ್ ಕುಡಾ ಬಾಕಾ ಭಾಯ್ಾ ಹಾಡ್್ ಬಾಗಾಯ ಮುರ್ಕರ್ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ರಾರ್ಕ್ ಕಸ್ತಚ್ಛ ಪೆಟ್ಲ್ಾ ಮುರ್ಕರ್ ಘಾಲ್ಲ. ಬಾಕಾ ಖೆಲ್ಲಯ ರ್ ಪೆಟೊ ದ್ಡಿ ಡನ್ ಮಲ ಮಹ ತಾರೆನ್ ಬಾಕೆಾ ಾಂತ್ ವಿೋಕ್ ಘಾಲ್ಯ ಾಂ ತಾರ್ಕ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ದಸ್ಾ ಪಾವಿ್ ಾಂ ತಾಚೊ ಜಿೋವ್ನ ಉರಲಯ . ತಾಣೆಾಂ ಮತಿಾಂತ್ ರ್ ಸನಾಾ ಸಕ್ ವಂದಲ್ಾಂ. ತಲ್ಲ್ವ ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಹ ತಾರೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ವಹ ಚೊನ್ ತಾಣೆಾಂ ತಿಚಿ ಗೊಮಿ್ ರ್ಕತಲ್ಲ್. ಹಾಂ ಪಳವ್ನ್ ಚಲ್ಾ ಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲ. ಚಲ್ಾ ನ್ ಖುಶ್ನ್ ಮಹ ಳೆಾಂ " ಹಾಾಂವ್ನ ಲವಂಗ ದೇಶ್ಚಚಿ ರಾಯ್ ಕುವನ್್. ಮಹ ರ್ಜಾಂ ನಾಾಂವ್ನ ಲವಂಗಿ. ಹಾಾಂವ್ನ ಆರ್ಮಾ ಫುಲ್ಲ್ಾಂ ತೊಟ್ಲ್ಾಂತ್ ಆಸ್ತ ನಾ ಹಾಾ ರ್ಮಯಾವಿ ಮಹ ತಾರೆನ್ ರ್ಮಹ ರ್ಕ ಅಪಹಸು್ನ್ ಹಾಡೆಯ ಾಂ. ಸಬಾರ್ ಮೈನಾಾ ಾಂ ಥವ್ನ್ ಹಿಚಿ ಸ್ವ್ಯ ಕನ್್ ಭಿಯಾನ್ ದೋಸ್‍ಲ ಸ್ತಾ್ಾಂ. ಭಾಯ್ಾ ಮೊರನ್ ಪಡಯ ಲ ಪೆಟೊ ಹಿಚೊ ಸ್ವಕ್. ಪೆಟ್ಲ್ಾ ರಪಾರ್ ಮಹ ಜಿ

ಪಾರತ್ ಕತಾ್ಲ. ಆರ್ಜ ತುಜಾಾ ಕುಪೆ್ನ್ ಹಾಾಂವ್ನ ಸವ ತಂತ್ಾ ಜಾಲ್ಲಾಂ." ರಾಯ್ ಕುವರ್ ಲವಂಗಿಕ್ ಸ್ಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಲವಂಗ ದೇಶ್ಚಕ್ ಗ್ಲ... ತವಳ್ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಯ . ಗಾಾಂವ್ಯ ಭಾಯ್ಾ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಶಿವ್ಯ ದೇವ್ಯಲಯಾಾಂತ್ ದೊಗಾಾಂಯಿ್ ರಾತ್ ಫಾಲ್ಾಂ ಕೆಲ್ಲ. ತಾಾ ರ್ ಶಹರಾಾಂತ್ ರಾಯ್ ಕುವರಾಚಿ ರ್ಮಲಾ ಡ್ ಭಯ್ಾ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಲಯ . ತಿಚೊ ನೊವೊಾ ಏಕ್ ವಜಾಾ ಾಂಚೊ ವ್ಯಾ ಪಾರಿ ಜಾವ್ಯ್ ಸ್‍ಲ ಲಯ . ಗ್ಾ ೋಸ್‍ಲತ ರ್ಕಯೆನ್ ಪಿಕೊನ್ ಗ್ಲಯ . ರಾಯ್ ಕುವರಾಕ್ ಸನಾಾ ಸನ್ ಸ್ಾಂಗ್ ಲ್ಯ ಾಂ ತಿಸ್ಾ ಾಂ ಬುದಚೆಾಂ ಉತಾರ್ ಉಡಾಸ್ಕ್ ಆಯೆಯ ಾಂ ಪರಿರ್ಕಾ ಕನ್್ ಪಳೆಯಾಾಂ ಮಹ ಣ್ ಭೊಗ್ಯ ಾಂ. ದೋಸ್‍ಲ ಉಜಾವ ಡತ ರ್ ದೊಗಾಾಂಯಿ ತಾಚ್ಛ ಭಯಿಾ ಗ್ರ್ ಗ್ಲ್ಲಾಂ. ರಾಯ್ ಕುವರಾಚ್ಛ ಭಯಿಾ ನ್ ನಿಗ್ತಿರ್ಕಾಂಪರಿಾಂ ಆಪಾಾ ಸಮೊರ್ ರಾವ್ನ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ತಾಾಂರ್ಕ ದೊಗಾಾಂಯಿಾ ಪಳೆಲ್ಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ಬಾಪಾಯ್್ ರಾಯ್ ಕುವರಾಕ್ ರಾವೆಳ ರಾ ಥವ್ನ್ ದ್ಲಾಂವ್ಯಡ ಯಿಲ್ಲಯ ಗಜಾಲ್ ತಿರ್ಕ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಲಯ . ಅನಾರ್ಥ ಭಾವ್ಯಚೊ ಸ್ವ ಗತ್ ಕರಾಂಕ್ ತಿರ್ಕ ಮನ್ ನಾತ್ ಲ್ಯ ಾಂ. ತಿಣೆಾಂ ತಾಚೊ ಅರ್ಕಮ ನ್ ಕೆಲ. ತೊ ಬಾಪಾಯ್ಾ ಸ್ಕೊ್ ಪೂತ್ ನಾಂ ಮಹ ಣ್ ಹಿಣಿ್ ಲ್ಾಂ. ಆಪಾಾ ಚ್ಛ ಘರಾ ತಾರ್ಕ ರಿೋಗ್ ನಾ ಮಹ ಣ್ ನಿಷ್ಟ್ ರ್ ರಿತಿರ್ ಸ್ಾಂಗ್ಯ ಾಂ.

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಾಯ್ ಕುವರಾಕ್ ಸನಾಾ ಸಚ್ಛ ಉತಾಾ ಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್‍ಲ ಆಯ್ಕಯ . ಹಾತಾಾಂತ್ ಪಯೆ್ ನಾತಾಯ ಾ ರ್ ಇಷ್್ ಮಂತ್ಾ ಭಾವ್ನ ಭಾಾಂದ್ವ್ನ ಕಸ್ಾಂ ಚಲ್ಲ್ತ ತ್ ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ ತಾಚ್ಛ ಅನೊಭ ೋಗಾಕ್ ಆಯೆಯ ಾಂ. ಏಕ್ ಸಬ್ೊ ರ್ಕಡ್ನಾಸ್ತ ನಾ ತೊ ಲವಂಗಿಚ್ಛ ಬಾಪಾಯಾಯ ಗಿಾಂ ಗ್ಲ. ರಾಯಾಕ್ ಆಪಾಯ ಾ ಧುವೆಕ್ ತಾಣೆಾಂ ಒಪಿ್ ಲ್ಾಂ.

ರಾಯಾಕ್ ಪಾಾ ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಹಾಾ ರಾಯ್ ಕುವರಾಕ್ ರ್ ತಾಣೆಾಂ ಆಪಾಯ ಾ ರಾಜಾಾ ಚೊ ರಾಯ್ ಕೆಲ. ರಾಯ್ ಕುವರಾನ್ ಸೈನಿರ್ಕಾಂಕ್ ದ್ಲಡ್್ ಮಹ ತಾರೆಚ್ಛ ಗುಡು್ ಲ್ಲ್ಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಲಯ ಾಂ ವಜಾಾ ಾಂ ಮೊತಾಾ ಾಂ ಹಾಡ ಯಿಯ ಾಂ

ಆಪಾಯ ಾ ಬಾಪಾಯ್ಾ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ತೊ ಪತಿಣೆಸವೆಾಂ ಭಾಯ್ಾ ಸಲ್. ರಾಯಾಕ್ ಆಪಿಯ ಚೂಕ್ ಸರ್ಮೆ ಲ್ಲಯ . ಆಪಾಾ ಕ್ ತಾಾ ರ್ಮಯಾವಿಣಿ ಪಶ್ಚಾ ತಾತ ಪಾನ್ ತೊ ಭರ್ ಲಯ . ಆಪಾಯ ಾ ರಾಕಾ ಣೆ ಥವ್ನ್ ರಾಯ್ ಕುವರಾನ್ ಕಶ್ಾಂ ಪುತಾಕ್ ತಾಣೆಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಪ್ಲಟುಯ ನ್ ರಾಕೆಯ ಾಂಗಿ ಮಹ ಣ್ ಲವಂಗನ್ ಬಾಪಾಯ್ಾ ಧಲ್. ಥಂಯ್ ರ್ ರ್ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಲ್ಯ ಾ ಸ್ಾಂಗ್ಯ ಾಂ. ರಾಯಾಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲ. ತಾಚ್ಛ ಭಯಿಾ ನ್ ಆಪಾಯ ಾ ಭಾವ್ಯಕ್ ತಾಣೆಾಂ ವೈಭವ್ಯನ್ ಆಪಾಯ ಾ ಧುವೆಚೆಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯ ಾ ಅರ್ಕಮ ನಾ ಖಾತಿರ್ ಲರ್ಜನ್ ತಕಯ ರ್ಕಜಾರ್ ರಾಯ್ ಕುವರಾಲ್ಲ್ಗಿಾಂ ಕೆಲ್ಾಂ ಪಂದ್ಲ ಜಾಲ್ಲ. ------------------------------------------------------------------------------------------

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ಹಹ್ತ್:

‘’ಅಮ್ರ್ ಜ್ಯೆಂವ್ಸ್ ಉರೊೆಂದಿ ಇತ್ಲಹಸ್ ಪಿ ಸ್ಸದ್್ ಭವ್ಸಾ ಸಾ ರಕ್ ‘’ಶಟಾ ಹಳಿಳ ’’್‌್‌ಫಿಗವಜ್

ಕರಾವಳ್ ದ್ಯಾ್ ಸುವ್ಯತ್ ಮಂಗುಳ ರ್

ಸುವ್ಯತಚೆ ಸಮಸ್ಾ ಸಭಾರ್, ರಾನ್, ಕೃಷ್ಟ

ಶ್ಹರಾ ಥವ್ನ್ ಪಾವೆಾ

ಭುಾಂಯ್, ಭುಾಂಯ್ ಸುವ್ಯತ್,

ಚ್ಛರ್ ವೊರಾಾಂ

ಬುಡೆಾ

ಪಯ್ಾ ಸಂಪಯಾಯ ಾ ಉಪಾಾ ಾಂತ್ ಮಳೊಾ

ಸಂಭವ್ನ ಆಸ್ಯ ಾ ರ್ ಲರ್ಕಾಂಕ್ ಏರ್ಕ

ಏಕ್ ಭಾಗ್ವಂತ್ ಜಾಗೊ /ಪಾ ವ್ಯಸ ತಾನ್

ಜಾಗಾಾ

ಮಹ ಣ್ ಸ್ಾಂಗ್ಾ ತ್ ''ಶ್ಟಿ್ ಹಳಿಳ ಫಿಗ್ರ್ಜ''

ಸಥ ಳಾಾಂತರ್

ರಜರ್ ರ್ಮಯೆಕ್ ಸಮಪಿ್ಲ್ಯ ಾಂ ದೇವ್ನ

ಯೆಾಂವ್ಯಾ ಾ

ತಾಂಪಯ .

ಕತಾಂ

ಉದ್ಲಾ ಕ್ ವಿಚ್ಛರ್ ಥಾಂವ್ನ್

ಬೃಹತ್

ಸ್ಾಂಖಾಾ ಥಾಂವ್ನ್

ಅನ್ಮಕೂಲ್ ಏಕಡೆ

ಜಾಾಂವೊಾ

ಜಾಲ್ಲ್ಾ ರ್,

ಬುಡನ್

ತಾಚ್ಛಾ

ಯೆಾಂವ್ಯಾ ಾ

ಥಾಂವ್ನ್

ದಸ್ಾ ಾ

ಜಾಗಾಾ ಕ್

ಕಯೆ್ತ್,

ಬುಡನ್

ಐತಿಹಾಸಕ್

ಸ್ಮ ರರ್ಕಕ್

ಕಯ್ತ್

ಮಹ ಳೆಳ ಾಂ

ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್

ಅಸಯ

ಸವ್ಯಲ್!

ಪರಿಸಥ ತಿ

ಆರ್ಮಾ ಾಂ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಮಳಾ್ . ಹಿ ಫಿಗ್ರ್ಜ ಗೊೋರೂರ ಹೇರ್ಮವತಿ ನಂಯ್ಾ

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸ್ಾಂಖ್ಖ ಬಾಾಂದ್ಲಾ ಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ಾ

ವೆಳಾರ್, ತಾಚ್ಛಾ

ಉದ್ಲಾ ಾಂತ್

ಸಭಾರ್

ತಿೋಸ್‍ಲ

ತವಳ್ ತವಳ್ ಭೆಟ್ ದೋಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ಯ . 1960 ಇಸ್ವ ಾಂತ್ ಹಾಾ

ಫಿಗ್ರ್ಜಚೆಾಂ ಸ್ಥ ಪನ್

ವಸ್್ಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಬುಡನ್ ಯಾಂವ್ನ್

ಜಾಲ್ಾಂ.

ಹಯೆ್ರ್ಕ ವಸ್್ಾಂ ಶಿರ್ಥಲ್ ಜಾಾಂವ್ನ್

ಫೆಾ ಾಂರ್

ಆಪೆಯ ಅಾಂತಿರ್ಮ ದವಸ್‍ಲ ಮಜುನ್ ಆಸ್!

ಹೊಾಂದೊವ ನ್ ಆಸಾ

ಶೈಲ್ಚಿ ಮೈಸೂರಾಾಂತ್ ಕರನ್

ಧರ್ಮ್

ಆಸ್‍ಲ್‌ಲಯ

ಏಕ್

ಪಾ ಚ್ಛರ್ ಫೆಾ ಾಂರ್

ಗೊೋರ್ಥಕ್, ಜಮ್ನ್ ಆನಿ ವ್ಯಸುತ ಶಿಲ್್

ಇಗರ್ಜ್

ಅಾಂಶ್

ಹಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್

ತಾಣಿಾಂ

ಥಂಯ್ ರ್

ಬಾಾಂದಯ . ಹಾಾ ಇಗರ್ಜ್ ಭಿತರ್ ಹಿಾಂದ ಆಾಂಗಣ್

ಥಡೆ

ಕರ್ಮನ್

ಆನಿ

ಪಾದ್ಲಾ ಾ ಬ್ ಅಬುದ್ಲಹಿ ಮುಲ್ಲ್ಾ ಣಿ 1960

ದೈತಾ ರ್ಕರಾಚೆ ಖಾಾಂಬ ಆಸ್ತ್ ತ ಹಾಾ

ಇಸ್ವ ಾಂತ್

ಇಗರ್ಜ್ಚಿ

ಥಡಾಾ

ಕಾ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ನ

ವಿಶೇಷತಾ

ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸ್.

ಸಮುದ್ಲಯಾ ಸವೆಾಂ ಕನಾ್ಟರ್ಕಚ್ಛಾ

ರ್ಮತಿ ಆನಿ ಚೂನೊ, ಕೊಾಂಬಿಯೆಚ್ಛಾ

ಹಾಸನ್

ತಾಾಂತಾಾ ಾಂಚಿ ಕಲ್ಲ್್ಾಂ ಉಪ್ಲಾ ೋಗ್ ಕನ್್

ಜಿಲ್ಲ್ಯ ಾ ಕ್

ಯಾಂವ್ನ್

"ಶ್ಟಿ್ ಹಳಿಳ " ಆನಿ ತಾಾ ಲ್ಲ್ಗಿಶ ಲ ಲೋಕ್

ಇಟ

ಕಾ ೋಸ್ತ ಾಂವ್ನ ಧರ್ಮ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯ ವಿ ಜಾಲ್.

ಮುಖಾಾಂತ್ಾ

ಫೆಾ ಾಂರ್

ಸಂಪೂಣ್್ ರಿೋತಿರ್ ಬಾಾಂದ್ಲಯ ಾಂ.

ಮಿಶೊನ್ರಿ

ಹಾಾ

ಗಾಾ ರ್ಮಕ್

77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆನಿ

ಸಮಾಂಟಿಚ್ಛಾ ಹಾಂ

ಸ್ರನ್ ಬಾಾಂದ್ಲಪ


78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದೊೋನ್ ಘಾಾಂಟಿಚೊಾ ತೊೋರಿ ಆಸ್ಲನ್

ಇತರ್ ದೃಶ್ಾ ರ್ಮಧಾ ರ್ಮ ಹಾಾ ಪವಿತ್ಾ

ಹಾಚೆಾ

ಜಾಗಾಾ ರ್ ಫ್ಟೊ ರ್ಕಡ್್‌ಲ್ಯ

ಆರ್ಮಾ ಾಂ

ಸಭಾರ್ ಪಯ್್ ಪಯಾ್ಾಂತ್ ಆಯಾಾ ತಾ

ಅಾಂತಜಾ್ಳಾರ್

ತಸ್ಾಂರ್

ಮಹ ಣ್

ಇತಿಹಾಸ್ಾಂತ್ ಪಳೆಾಂವ್ನಾ ಮಳಾ್ ರ್.

ಥಾಂವ್ನ್

ಯೆಾಂವೊಾ

ಸ್ಾಂಗಾತ ತ್.

ನಿನಾದ್‍ಲ

ಆಶ್ಚಾ ್ಾಂಚೊ

ಉಜಾವ ಡ್, ಆಕಷ್ಕ್ ರಿೋತಿಚೊಾ ಇರ್ಮಜಿ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ತ್ ಮಹ ಣ್ ಕಳೊನ್

ಕನಾ್ಟಕ

ಯೆತಾ.

ಪುರಾತತ್ವ ಇಲ್ಲ್ಖಾಾ

ವಸ್್ ವಣದರ್

ದ್ಲವ್ಾಂತ್

ವ್ಯಲ್ಲ

ತಸ್ಯ

ಮಹ ಣ್

ಸರ್ಕ್ರಾಚ್ಛಾ

ಹಾಾ

ಕೊರಡ್

ಆಲಂರ್ಕರಾನ್ ಚಿತಾತ ಕಷ್ಕ್ ದಸ್ತ ತ್.

ಮಂಜೂರ್

ಆತಾಾಂಯ್

ದಸ್ತ

ವೆಗಿಾಂರ್

ವೇದ.

ಖಬಾರ್ ಮಳ್್‌ಲ್ಲಯ .

ಪಳೆಾಂವ್ನಾ

ಸಭಾಾಂಗಣ್ಯಚಿ ವಿಶಿಷ್್

ಜಾಲ್ಲಯ

ಥಾಂವ್ನ್ ಆದ್ಲಯ ಾ

ಇಗರ್ಜ್ಚ್ಛಾ

12.5

ಜಾಾಂವ್ನ್

ನ್ವಿೋಕೃತ್

ದರಸ್ಥ ಕ್ ರಪಯ್

ಹಿ

ಇಗರ್ಜ್

ಜಾತಾ

ಮಹ ಣ್

ಅಸ್ಾಂ ಕೆಲ್ಾಂ ತರ್

ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಯ

ಇಗರ್ಜ್ ಬರ್್‌ಯಾ

ಆದ್ರಯ

ರಿೋತಿರ್

ಹಾಚೊ

ವಿನಾಾ ಸ್‍ಲ

ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾತಲ್ಲ ಮಹ ಳಿಳ "ಶ್ಟಿ್ ಹಳಿಳ "

ಅವಶೇಷ್

ದೇವ್ನ ಪರ್ಜ್ಚಿ ಆಶ್ಚ ಆನಿ ಏಕ್ ಸವ ಪಾಣ್

ಆಸ್.

ಬಹುತ್ ಸುಾಂದ್ರ್ ತಾಂ ಆದ್ರಯ ಪಳೆತಾನಾ ಆರ್ಮಾ ಾಂ ಕಳಾ್ .

ಸಭಾರ್

ಸ್ಮ ರಕ್

ಅಧಿೋನ್

ಜಾಾಂವ್ಯ್ ಸ್.

ಚಲನ್್‌ಚಿತಾಾ ಾಂ, ವಿೋಡ್ಯ್ಕ, ತಸವ ೋರ್‌ಾ , 79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅಮರ್

ಜಾಾಂವ್ನ್


(ಥೊಡ್ಯಾ ರ್ಸವೆಂ ಆದಿೆಂ ಅಸ್ಸ ಆಸ್ಸಾ ತ್ಲ ಇಗಜ್ವ) ತಜವತ್ ಸಂಗಿ ಹತ್ ಲೇಖನ್: ಅನಿೀಶ್ ಕಾಾ ಡ್, ಮುದರಂಗಡಿ.

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


107 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕ್ಣ


108 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕ್ಣ


109 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕ್ಣ


110 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕ್ಣ


111 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕ್ಣ


112 ವಿೀಜ್ ಕೊಾಂಕ್ಣ


113 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded