__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ:

4

ಸೆಂಖ ೊ: 32

ಜುಲಾಯ್

15, 2021

ಜಿವತ್ ಜೊಂವ್ನಾ ಸಾ ಏಕ್ ಕಲಾತ್ಮ ಕ್ ಪಯ್ಣ್

ಸಪ್ನಾ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮಂಗ್ಳು ರ್ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಫಾ| ಸಾಯ ಾ ನ್ಹಚೊ ಜಿೀವ್ ರ್ಕಡ್ಲೊ ! ಗೆಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ ಾ ಾಂತ್ ಜೈಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆ ಲ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಾಂಚೊ ಸಾಂತ್ ಫ್ತ| ಸಯ ಾ ನ್ ಸಾ ಮಿ, ಜೆ. ಸ., ಜೀವ್ ಉಬ್ಲೆ . ಕತಾಂಚ್ ಸರ್ಕಾಂ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ ಾಂ, ಜಾಯ್ ತಿ ಸಕ್ಸ್ ನಾಸ್ ಾಂ ಮೀಡಿ ಸಕಾಕರಾನ್ ಹಾಕಾ ಜೈಲ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ೆ ಾಂ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಯ ತಾಕಾ ಜಾಮಿೀನೆರ್ ಸೊಡಾಂಕ್ಸ ಮಾಗೆೆ ಾಂ ತರೀ ಸಂಪೂಣ್ಕ ಇನಾಾ ರ್ ರ್ಲ್ೆ ಾಂ. ಫಕತ್ ತೊ ಆದಿವಾಸಾಂಕ್ಸ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಹಕಾಾ ಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜಾಂಕ್ಸ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ, ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗಾಂ, ತಾಾಂಚ್ಯಾ ನಾಾಂವ್ಟಾಂ ತೊ ಝಗಡ್ಟಯ ತಾಂ ಮೀದಿಚ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಕರಾಕ್ಸ ಪಳಾಂವ್ಾ ಜಾಾಂವ್ಾ ನಾ. ಹಾಾ ರಾನಾಾಂನಿ ಜಯಾಂವಾಯ ಾ ಆದಿವಾಸಾಂಕ್ಸ ರಾನಾಾಂತ್ ತಾಾಂಚಾಂ ವಸ್ಲ್ ಘರಾಾಂ ಜಾಾಂವಾಾ ಸೆ ಾಂ ಮಾತ್್ ನ್ಹ ಾಂಯ್, ಆದಿವಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಕಾಾ ಾಂ ಪ್ ಕಾರ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ತಾಾ ಸುವಾತನಿಾಂ ಜಯಾಂವ್ಾ ಸಂಪೂಣ್ಕ ಹಕ್ಸಾ ಆಸ್ಲೆ ಾಂ. ಪುಣ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಕರಾಕ್ಸ ಹಾಂ ರಾನಾ ಉದ್ಾ ೀಗಾಂಕ್ಸ ದಿೀಾಂವ್ಾ ಥಂಯ್್ ರ್ ಆಸ್‍ಲಲೆ ಪಾಚಾ ಭಾಂಯ್ ಸಂಪೂಣ್ಕ ನಾಸ್‍ಲ ಕನ್ಕ ನ್ವ್ಟಾಂ ಉದಾ ಮಾಾಂ ಘಾಲಾಂಕ್ಸ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆ ಾಂ. ಹಾಾ ವ್ಟರೀಧ್ ಫ್ತ| ಸಯ ಾ ನ್ ಆದಿವಾಸಾಂಕ್ಸ ಆಪಿೆ ಕುಮಕ್ಸ ದಿೀಾಂವ್ಾ ಸಕಾಕರಾ ವ್ಟರೀಧ್ ತಾಾಂಚ್ಯಾ ಹಕಾಾ ಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡ ಾಂಕ್ಸ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾಲೊ. ಹಾಂ ಪಳಲ್ಯೆ ಾ ಮೀದಿ ಸಕಾಕರಾನ್ ತಾಕಾ ತೊ ಏಕ್ಸ ಮಾವೊವಾದಿ ಮಹ ಣ್ ವೊಲ್ಯವ್ಾ ತಾಣಾಂ ಮೀದಿಕ್ಸ ಲ್ಯಗಾಡ್ ಕಾಡಾಂಕ್ಸ ಪ್ ಯ್ತಾಾ ಾಂ ರ್ಲ್ಯಾ ಾಂತ್ ಮಹ ಳ್ಳೊ ಫಟ್ಕಾ ರ ಬದ್ಲೆ ಮ್ ಘಾಲ್ನಾ ಬಂದಿ ರ್ಲೊ ಆನಿ ರಾತಾಾಂ ರಾತಿಾಂ ಧರುನ್ ಜೈಲ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ಫ್ತ| ಸಯ ಾ ನಿಕ್ಸ ತನಾಾ ಾಂ 83 ವಸಕಾಂ ಪಾ್ ಯ್ ಮಾತ್್ ನ್ಹ ಾಂಯ್, ತಾಚ ಭಲ್ಯಯ್ಕಾ ಭಿಗ್ಡ ನ್ ಯತಾಲ. ತಾಕಾ ಆಲ್ನಾಯ್ಮಾ ಸ್‍ಲಕ ಪಿಡ್ಟ ಆಸೆ . ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಪಿಡೆಸ್‍ಲ್ ಯ್ಮಜಕಾಕ್ಸ ಕತಾಂಚ್ ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ ಾಂ ಫಟ್ಕಾ ರಾಾ ಫಿಯ್ಮಕದಿಾಂನಿ ರಾಂವಾಡ ಾಂವ್ಾ ಹಾಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಕರಾನ್ ಜೈಲ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ಜೈಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಲ್ಯಯಾ ಚ ಸಕಕ ತಪಾಸಣ್ ಕರನಾಸ್ ಾಂ, ಗಜೆಕಚಾಂ ವಕಾ್ ಾಂ ಸುಶ್ರ್ ಷಾ

ದಿೀನಾಸ್ ಾಂ ದಿೀಸ್‍ಲ ವೆತಾಾಂ ವೆತಾಾಂ ಫ್ತ| ಸಯ ಾ ನ್ ಲ್ಯಚ್ಯರ್ ಜಾಾಂವ್ಾ ಸುರು ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯ ದ್ೀನಿೀ ಹಾತ್ ಕಾಾಂಪಾ್ ಲ್, ಉದ್ಲಕ್ಸ ಪಿಯಾಂವ್ಾ ಲೊಟೊ ಹಾತಿಾಂ ಧರುಾಂಕ್ಸ ಜಾಯ್ಮಾ ಸ್ಲೆ ಾಂ. ಹಾಾ ವೆಳಾಂ ಫ್ತ| ಸಯ ಾ ನಾನ್ ಆಪಾಾ ಕ್ಸ ಲೊಟ್ಾ ಾಂತೆ ಾಂ ಉದ್ಲಕ್ಸ ಪಿಯಾಂವ್ಾ ಏಕ್ಸ ಉದ್ಲಾ ನ್ಳ ಜಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ವ್ಟಚ್ಯರ್ಲ್ಯೆ ಾ ಕ್ಸ ಕೀಡಿ್ ನ್ ತಾ ವ್ಟಶಾಂ ತನಿಿ ಸುವಾಕತುನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ಸ ನ್ಳ ದಿೀಾಂವ್ಾ 17 ದಿೀಸ್‍ಲ ಕಾಡೆೆ ! ಹಾಾ ಚ್ಯ ವೆಳಾರ್ ಉತ್ ರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಸುವಾತಾಂನಿ ಅನಾಾ ಡ್ಪ ಣಾಂ ಆಧಾರುನ್ ಜೈಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆ ಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ಸ ತಾಾಂಚ ಭಲ್ಯಯ್ಕಾ ಬರ ನಾ ಮಹ ಣ್ ಜಾಮಿೀನೆರ್ ಸೊಡ್ಲ್ೆ ಾಂ ಪುಣ್ ಫ್ತ| ಸಯ ಾ ನ್ ಮಾತ್್ ಕತಾಂಚ್ ಅಪಾ್ ಧ್ ಕರನಾಸ್ ಾಂ ಜೈಲ್ಯಾಂತ್ ಕುಸ್ ಲೊ. ಡೆಲೆ ಾಂತೊೆ ಕಾಂದ್ರ್ ಸಕಾಕರ್ ನಿದ್ನ್ ಪಡ್ಲೊೆ ಆನಿ ಫ್ತ| ಸಯ ಾ ನಾಕ್ಸ ಕತಾಂಚ್ ಕುಮಕ್ಸ ದಿಾಂವೆಯ ಾಂ ಗುಮಾನ್ಾಂಚ್ ತಾಾಂಕಾಾಂ ನಾಸ್ಲೆ ಾಂ. ಅಸ್ಲಾಂ ಕಷಾಯ ಲೊೆ ಫ್ತ| ಸಯ ಾ ನ್ ನಿಮಾಣಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಅಾಂತಿಮ್ ಶ್ವಾ ಸ್‍ಲ ಸೊಡ್ಾ ಹೊ ಸಂಸರ್ ಸಾಂಡನ್ ಗೆಲೊ. ಖರಾಂಚ್ ಸಾಂಗೆಯ ಾಂ ತರ್ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವೊಾಂಕ್ಸ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಕಾಂದ್ರ್ ಸಕಾಕರಾನ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಾ ಳಾವ್ಾ ತಾಚೊ ಜೀವ್ಚ್ಯ ಕಾಡ್ಲೆ !

-ಡಾ| ಆಸ್ಟಯ ನ್ ಪರ ಭು, ಚಿರ್ಕಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಜಿವತ್ ಜೊಂವ್ನಾ ಸಾ ಏಕ್ ಕಲಾತ್ಮ ಕ್ ಪಯ್ಣ್

ಸಪ್ನಾ ನೊರೊನ್ಹಾ

ಏಕ್ಸ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಪಾಂಯ್ಯ ರ್, ಕಲ್ಯ ಲೇಖಕ - ಸಪಾಾ ನೊರನಾಹ ಜಯತಾ ಆನಿ ವೃತ್ ರ್ ಆಸ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಶಯ ಮ್ ಕರಾವಳರ್ ಜ ಆಸ ಸೊಾಂಪಾಾ ಶಲ್ಯೆ ಾ ಆಬಿಕ ದರ್ಯಕ ಆನಿ ಬಳಷ್ಠ್ ಪಾಚಾ ಧತಿಕ ಜಾಾಂವ್ಾ ಭಾರತಾಾಂತಾೆ ಾ ಕನಾಕಟಕಾಚ್ಯಾ

ಮಂಗ್ಳು ರ್

ಪಶಯ ಮ್ ಘಾಟ್ಚ್ಯಾಂ ಪಾರ್ಾಂ ಜಾಾಂವ್ಾ ಮಂಗುೊ ಚಕ ಕುಾಂವನ್ಕ ಜಾಾಂವ್ಾ ಜಯವ್ಾ ಆಸ. ತಿಚ್ಯಾ ಲ್ಯಹ ನ್ಪ ಣರ್ ಥಾಂವ್ಾ ಾಂಚ್, ತಿಣಾಂ ಖಾತಿ್ ರ್ಲ್ೆ ಾಂ ಕೀ ಜರ್ ತುಾಂ ಕತಾಂಯ್ ಪಳತಾಯ್ ತರ್ ತಾಂ ತುಕಾ ರಚ್ಯಾ ತ್ ಮಹ ಣ್. ಅತಿೀ ತರುಣ್ ಪಾ್ ಯರ್ ತಿಣಾಂ ಸವಾಕಾಂಕ್ಸ ದ್ಲಖಯ್ಕೆ ಾಂ

3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕೀ ಏಕಾ ಹಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಾ ಕಲ್ಯಕಾರಾಚಾಂ ತಂತಾ್ ಾಂ ಆನಿ ಮುಖಾರುನ್ ವೆಹ ಲ ತಿಚ ವ್ಟದ್ಲಾ ರಚನಾತಾ ಕ್ಸ ಪಿಾಂತುರಾಾಂ ಸೊಡಂವ್ಟಯ ಫಕತ್ ಧಾ ವಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಾ್ ಯರ್ ದ್ಲಖವ್ಾ ಸಫಲತಾಯ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕ್ ಯ್ಮತಾ ಕ್ಸ ಪಾಶ್ವಾಂವಾಚ. ಆಪಾೆ ಾ ಚ್ಯ ಪ್್ ೀರಣಚ್ಯಾ ಪ್ಲಟ್್ ೀಟ್ಾಂನಿ ಸಪಾಾ ಪ್್ ೀಕ್ಷಕಾಾಂಚ್ಯಾ ದ್ಳಾಾ ಾಂ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡಾಂಕ್ಸ ಸಕಾ್ ಪ್ ಕೃತಚ ಸೊಭಾಯ್. ಬಾಯ್ಮೆ ಾಂಚ್ಯಾ ಸನಾಾ ನಾಾಂಚೊ ಪುರಸಾ ರ್ ಭಾರಚ್ಯ ಗೆ್ ೀಸ್‍ಲ್ ರೀತಿರ್ ಪ್ ಕಾಶತ್ ಕತಾಕ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಲ್ದ್ಲಾ ರಾಂ ಆಮಾಾ ಾಂ ಕಳಾಯ ಕೀ ತಿಚ

ಆಶ್ವ ಪಯ್ಮಾ ಚ, ಪ್ ಕೃತಚ ಆನಿ ಸಂಸಾ ೃತಚ. ಪ್ ಕೃತಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯ ಪ್ ಭಾವಾನ್ ಚತಿ್ ತ್ ರ್ಲೆ ಾಂ ತಿಚಾಂ ಚತಾ್ ಾಂ ಭಾರಚ್ಯ ಜೀವಾಳ್‍ಲ್ ದಿಸ್ ತ್, ತಿಚ್ಯಾ ಚ್ ಪ್ ಚಲತ್ ಚಾಂತಾಪ ಚಾಂ ಹಾಂ ಚತಾ್ ಾಂ ಪಳತಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ಸ ಪುಲಕತ್ ಕತಾಕತ್ ದ್ಲಖವ್ಾ ತಿಚ ಕಾವಾಾ ಳ್‍ಲ್ ಆನಿ ಚೈತನ್ಯ್ಮಯ್ ಕಲ್ಯ ಪಳತಲ್ಯಾ ಾಂಚ್ಯಾ ದ್ಳಾಾಂಕ್ಸ ಧಾದ್ಸಾ ಯ್ ದಿೀಾಂವ್ಾ . ತಿಚ ಸಾ ತಾಾಃಚ ಮೀಡ್ ಸಂತೊಸ್‍ಲ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಹಾಡ್ಟಯ ಪಳತಲ್ಯಾ ಾಂಕ್ಸ ತಿಚಾಂ ಚತಾ್ ಾಂ. ತಿಣಾಂ ವ್ಟಾಂಚ್ಯಯ ತ ರಂಗ್ ಚತಿ್ ತ್ ಕತಾಕನಾ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿಸ್ ತ್ ಕಸ್ಲಾಂ ಪಾವಾ್ ಧೊಣು (ಕಾಮನ್ ಬಿಲೆ ) ಆಕಾಸರ್ ಪಜಕಳಯ ಾ ಪರಾಂ. ರ್ನಾಾ ಯ್ ತಿ ಆಪಾೆ ಾ ಚತಾ್ ಾಂನಿ ನೈಜತಾ ಜಾತಾ ತಿತಿೆ ಹಾಡೆಯ ಾಂ ಪ್ ಯ್ತ್ಾ ಕತಾಕ ತಿಚ್ಯಾ ಖಳಾ ತ್ ನಾಸಯ ಾ ಕಲ್ಯ ದೆಣಾ ಾಂನಿ, ದಿಸ್ ತ್ ದ್ಳಾಾ ಾಂಕ್ಸ ಬರಪಣ್ ಆನಿ ಭಾವ್ ಬಾಾಂದವಪ ಣ್, ಹಾಾ ಚ್ಯ ಲ್ಯಗ್ನ್ ತಿಚಾಂ ಚತಾ್ ಾಂ ಸಂಸರ್ಭರ್ ಕಲ್ಯಪ್್ ೀಮಿಾಂನಿ ಆಪಿೆ ಾಂ ಕರುನ್ ಜಗಯ್ಮೆ ಾ ಾಂತ್. ಏಕ್ ಕಲಾರ್ಕರಾನ್ ಸಾೊಂಗ್ಚ್ಯ ಾ ಪರೊಂ....

"ಹಾಾಂವ್ ಏಕ್ಸ ಕಥಕಾನ್ಕ ಆನಿ ಹಾಾಂವ್ ಸಾ ಗತ್ ಮಾಗಾ್ ಾಂ ತುಮಾಾ ಾಂ ಸವಾಕಾಂಕ್ಸ ಮಹ ಜೆಾ ಸಂಗಾಂ ಮೆಳ್ಳನ್ ಹಾಾ ದಿಶ್ವಯ ವಾಾ ಪಯ್ಮಾ ರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಾಂವಾಯ ಾ ಕ್ಸ." ತಿಕಾ ಸದ್ಲಾಂಚ್ ಉಗಾಡ ಸ್‍ಲ ಆಸ್ಲಯ ಾ ಪರಾಂ ತಿ ಶ್ವಲ್ಯಾಂತ್ ಚತಾ್ ಾಂ ರಚುನ್ ಆಸೆ ಆನಿ ಥಂಯ್್ ರ್ ಆಸೊೆ ತಿಕಾ ಚತ್್ ಕಲ್ಚೊ ಮೀಗ್, ತಿ ಪಾತಾ ಲ ಕೀ ಏಕ್ಸ ದಿೀಸ್‍ಲ ತಿ ಖಂಡಿತ್ ಏಕ್ಸ ಕಲ್ಯಕಾನ್ಕ ಜಾತಲ ಮಹ ಣ್. ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಾಂತ್ ಕತಾಂಚ್ ಮಾಗ್ಕದರ್ಕನ್ ನಾಸ್ಲೆ ಾಂ ಆನಿ ಫಕತ್ ಆಸ್ಲೆ ಾಂ ಕೀ ಪದಿಾ ಜಡಿಯ ದಿೀಸನ್ ದಿೀಸ್‍ಲ ಕರಚ್ಯ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ೆ ಾಂ

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಏಕ್ಸ ಅತಾ ಗತ್ಾ ಕಾಮ್ ತಿಕಾ ತಾಾಂತುಾಂ ಕತಾಂಚ್ ಉಬಾಕ ವ ಹುರುಪ್ ನಾಸೊೆ . ತಿಣಾಂ ಚಾಂತೆ ಾಂ ಕೀ ಆಪಾಾ ಕ್ಸ ಡಿಗ್ ಮೆಳಾೊ ಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಭಿಲಾ ಲ್ನ ಮಾಸಯ ಸ್‍ಲಕ ಶಕಾಂಕ್ಸ ವೆಚಾಂ ನಾ ಮಹ ಣ್; ಬಗಾರ್ ಆಪ್ೆ ಾಂ ಜೀವನ್ ಸಂಪೂಣ್ಕ ವೆಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಚತ್್ ಕಲ್ಯ ಶಕಾಂಕ್ಸ ಅಪಿಕತಲಾಂ ಮಹ ಣ್. ಏಕಾ ಕಲ್ಯ ಪ್ ದರ್ಕನಾಕ್ಸ ಗೆಲ್ಯೆ ಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಕಾ ಖಚತ್ ಜಾಲ್ಾಂ ಕೀ ತಾಂ ಚತ್್ ಜಾಾಂವಾಾ ಸ್ಲೆ ಾಂ ಏಕಾ ಬ್ ಶ್ವಾ ನ್ ಸೊಡ್ಯ್ಕಲ್ೆ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಆನಿ ತಾಾ

ಚತಾ್ ನ್ ಪ್ ದರ್ಕಾಂಚ ತಿ ಇಮಾಜ್. ತಾ ಚ್ಯ ಪರಾಂ ತಿಣಾಂ ಚಾಂತೆ ಾಂ ಆಪ್ೆ ಾಂ ಚಾಂತಾಪ್ ಜಾಾ ರ ಕರುಾಂಕ್ಸ ತೊಚ್ಯ ಉಪಾಯ್ ಮಹ ಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ಏಕ್ಸ ಕಲ್ಯಕಾನ್ಕ ಜಾಾಂವ್ಾ ವಾವುನ್ಕ. ಅಸ್ಲಾಂಚ್ ತಿಣಾಂ, ಏಕ್ಸ ಚತ್್ ಕಲ್ಯಕಾನ್ಕ ಜಾಾಂವ್ಾ ಜಯಾಂವ್ಾ ಧೃಡ್ ರ್ಲ್ಾಂ. ಮಂಗುೊ ಚೊಕ ಫ್ತಮಾದ್ರ ಕಲ್ಯಕಾರ್ ಆನಿ ಕನಾಕಟಕ ರಾಜಾ ೀತ್ ವ ಪ್ ರ್ಸ್ ವ್ಟಜೇತ್ (2009) ಬಿ. ಜ. ಮೀಹನ್ದ್ಲಸ್‍ಲ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಕದರ್ಕನಾಖಾಲ್ನ ತಿಣಾಂ ಆಪಿೆ ಮಾಸಯ ಸ್‍ಲಕ ಡಿಗ್ ಫ್ತಯ್ಾ ಆರ್ಟ್್ ಕ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ಕಯ ಾಂಗಾಾಂತ್ ಕನಾಕಟಕ ಸ್ಲಯ ೀರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಯುನಿವಸಕಟ್ಕ ಥಾಂವ್ಾ ಜಡಿೆ .

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಪ್ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ಟಾ : ಮ್ಹ ಜಿಂ ಚಿತ್ರ ಿಂ ಸಿಂಗ್ತಾ ತ್ ಕಾಣಿಂಯೊ ಪ್ನರಂಪರ್ಯಾಚ್ಯೊ ....... ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಜಾಂವ್ನಾ ಸಾ ಏಕ್ ಸಮಾಕಾಲೀನ್ ಸುವ್ನತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿಯಾಂವ್ಕ್ . ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರ ಾಂತ್ ಭರ್ಲ್ಾ ಾತ್ ಮಾಡಾಂಚಿ ಕೃಷಿ, ಗಾರ ಮೀಣ್ ಜಿೀವನ್, ಸಂಸ್ ೃತಿ ಆನಿ ಚಡೀತ್, ಲೇಖಕಾಾಂನಿ, ಕವಾಂನಿ ಆನಿ ಕರ್ಲ್ಕಾರಾಂನಿ ಹಾ ವಶಾಂ ವರ್ಣಾರ್ಲ್ಾಂ. ಸಪ್ನಾ ಚಾಂ ಸುವಾಲಾಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಪ್ನಚಿಿ ಭುಮ, ಸಂಸ್ ೃತಿ ಆನಿ ಬೃಹತ್ ದಿಗಂತ್ನ್ ಸಪ್ನಾ ಕ್ ಪ್ರ ೀರಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ತಿಣಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಸರಳ್ ರಿೀತಿನ್ ಆಪ್ನಯ ಾ ಚಿತ್ರ ಾಂನಿ ಹಾ ಸವ್ನಾಾಂಚಾಂ ವವರಣ್ ದಿಲಾಂ. ಬಾಯ್ಯ ಾಂ ವಶ್ಾ ಾಂತಿಯ ಾಂ ಸಪ್ನಾ ಚಿಾಂ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಆಕ್ರರ ಲಕ್ ಆನಿ ಕಾಫಿ

ಭಸುಾನ್ ಕೆರ್ಲ್ಯ ಾ ದೃವ್ನಾಂತಿಯ ಾಂ ಘಾಲುನ್ ಭಾಾಂಗಾರ ಫೀಯ್ಲಯ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಆಪ್ನಯ ಾ ಚಿತ್ರ ಾಂಚ ಉಲಯ ೀಖ್. ಸಪ್ನಾ ಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರ ಾಂನಿ ನಹಾಂಚ್ ಕಾರ ಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘರ್ಷಾ ಬಗಾರ್ ಕಲ್ಪ ಣಾಂಚೊ ಅಭಿವಾ ಕ್್ ವಾ ಕ್್ ಜತ್. ತಿಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರ ಾಂನಿ ನಹಾಂಚ್ ಮಹತ್ಿ ಚೊ ಸಂಘರ್ಷಾ ತ್ಾ ಕಾಲೊರಾಂ ಮಧ್ಲಯ , ಬಗಾರ್ ದಿಸಾ್ ಕ್ರತ್ಾಂ ಸವ್ಕಾ ಕರುನ್ ಚಿತಿರ ತ್ ಕಯಾತ್ ಮಹ ಳ್ು ಾಂ ಏಕ್ ವಚಿತ್ರ ದರ್ಾನ್. ಸಪ್ನಾ ಏಕ್ ನಾಗರಿ ಕಲಾಕಾರ್ನಾ...... ಸಪ್ನಾ ಚಡಾ ವ್ಕ ಸಾಗೊರಕ್ ರ್ಲ್ಗಾಂಚ್ ಜಿಯಲಯ . ತಿ ಚಿಾಂತ್್ ಕ್ರೀ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಕರ್ಲ್ಕಾನ್ಾ ಜಾಂವ್ಕಾ ನೈತಿಕ್ ಸೊಭಾಯಚಿ ಏಕ್

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಯ್ಲಭಭಾರಿಣ್ ತಿಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಯ್ಲ ಮಹ ಣ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ಲ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಆಪ್ನಯ ಾ ಚಿತ್ರ ಾಂದಾಿ ರಿಾಂ. ತಿ ಚಡಾ ವ್ಕ ಭಾಯ್ಲರ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಸೊಡಯ್್ ದೊಳ್ಾ ಾಂ ಮುಖಾರ್ಭಚ್್ ಆಸ್ಚ್ ಸೊಭಾಯ್ಲ ಚಿತಿರ ತ್ ಕನ್ಾ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಭಾಂವ್ನರಿಾಂ ಕ್ರತ್ಾಂ ಆಸಾ ತ್ಾಂ ಮಹ ಳ್ು ಾಂ. ಹಾ ದಾಿ ರಿಾಂ ತಿಕಾ ಆಸ್‍ಭಲಯ ಾಂ ಸತ್ ಆಸಾ ತಸಾಂ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಮುಖಾಂ ಲೊೀಕಾಕ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಜತ್ ಮಹ ಣ್. ಧರುನ್ ಆಪ್ಯ ಾ ಮತಿಾಂ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ಲ ಆನಿ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಪಾಂಯ್ಲಾ ಆನಿ ಬರ ಶ್ಾ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಮತಿಾಂ ಧರ್ಭಲಯ ಾಂ ಚಿತ್ರ . ಹಾಂ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಪಳ್ವ್ಕಾ ಆಪುಣ್ ಸಂತೊಸಾ್ ಾಂ ತಸಾಂ ಹಾಂವ್ಕ ಸೊಡಯಿಲಯ ಾಂ ಚಿತ್ರ ಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಾಂ ಖಂಚಂವ್ಕಾ ಪಾಂಜಯ್್ ಮಹ ಣಾ ತಿ. ಹೊಚ್್ ತಿಚೊ ಪ್ನಶ್ಾಂವ್ಕ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ರ್ಹರಚಿಾಂ ಭೂದೃಶ್ಾ ಾಂ ಆನಿ ಹಾಂಚ್ ಜಾಂವ್ನಾ ಸಾ ತಿಚಾಂ ಮಸಾಾಂವ್ಕ. ಪುಣ್ ಆಮ್ ಾಂ ಭೂದೃಶ್ಾ ಾಂ ಬದಾಯ ತ್್ ಯತ್ತ್ ಮಹ ಣಾ ಸಪ್ನಾ . ಆಮ್ ಾಂ ವ್ನಡೊನ್ಾಂಚ್ ಯಾಂವ್ ಲೊೀಕಾ ಸಂತತಿ ಪರಿಸರ್ ಬದಿಯ ತ್. ಮಂಗ್ಳು ರ್ ನಗರ್ ವ್ನಡತ್್ ವೆತ್ ಆನಿ ಆಮಾ್ ಾ ಭೂದೃಶ್ಾ ಾಂಚಿ ಚರಿತ್ ಬದಾಯ ತೇ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಪುರುನ್ ವೆತ್ ಕಾಾಂಕ್ರರ ಟ್, ಕಟ್ಾ ೀಣಾಂ ಆನಿ ರಸಾ್ ಾ ಾಂಕ್ ಘಾರ್ಲ್್ ಾ ಡಮಾರ ಪಂದಾ. ತರ್ ಏಕ್ ಕರ್ಲ್ಕಾನ್ಾ ಜಾಂವ್ಕಾ , ಹಾಂವ್ಕ ನಹಾಂಚ್ ದಾಖಯ್್ ಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಯ ಾ ಲೊೀಕಾಕ್ ಮಂಗ್ಳು ಚ್ಯಾ ಾ ಭೂದೃಶ್ಾ ಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ಲ ಬಗಾರ್,

ಆಮಾ್ ಾ ಆದಾಯ ಾ ಸಾಾ ರಕಾಾಂ ಥಾಂವ್ಕಾ ಆತ್ಾಂಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಬಾಾಂದಾಪ ಾಂಚಿ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ಲ. ಏಕ್ ಆಪ್ನಯ ಾ ಆವೃತಿ್ ಚಿಾಂ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ಪರ್ಾಾಂ ಮಂಗ್ಳು ರ್, ಜಾಂ ಕಸಾಂ ಆಸಯ ಾಂ ಹಾಂವ್ಕ ರ್ಲ್ಹ ನ್ ಆಸಾ್ ನಾ ಆನಿ ಆತ್ಾಂ ತ್ಾಂ ಕಸಾಂ ಸವ್ಕಾ ಗೆರ್ಲ್ಾಂ ಮಹ ಳ್ು ಾಂ. ಹಾಂವೆ ಆತ್ಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಪಯ್ಲ್ ಪಯ್ಲ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಯ್ಲ ಚಿತಿರ ತ್ ಕರುಾಂಕ್ ತೇಾಂಯ್ಲ ನಪಂಯ್ಲ್ ಜಾಂವೆ್ ಾ ಪಯಯ ಾಂ ಮಹ ಣಲ ಸಪ್ನಾ . ಹಾ ವಶಾಂ ಆಪುಣ್ ಉಲ್ಯ್್ ಾಂ ಕ್ರತ್ಾಂ ತ್ಾಂ ಲೊೀಕಾಕ್ ಫಿಕ್ರರ್ ನಾ ಆಸಾ ತ್ ಜಾ ಕೊಣಕ್ ಹಾ ಸುವ್ನತ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕ್ರತ್ಾಂಚ್ ನಾ ತ್ಾಂಕಾಾಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂ ತಕ್ಷಣ್ ಕಳಿತ್ ಜತ್ ಜೊ ಲೊೀಕ್ ಹಾಂಗಾ ಜಿಯವ್ಕಾ ಆಸೊಯ ತೊ ಪರತ್ ಭೆಟ್ ದಿತ್ತ್ ತ್ನಾಾ ಾಂ, ತ್ಾಂಕಾಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರ ಾಂಚೊ ವವರಣ್ ಕಳ್ಾ , ಮಂಗ್ಳು ಚಿಾಾಂ ಆದಿಯ ಾಂ ದೃಶ್ಾ ಾಂ ಮನೀಪಟರ್ಲ್ರ್ ಉದೆತ್ನಾ. ತಿ ತಿಕಾ ಖಂಚಾಂ ಮತಿಕ್ ರುಚ್ಯ್ ತ್ಾಂ ಚಿತಿರ ತ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸಪ್ನಾ ಪಯ್ಲ್ ಪರ ಯ್ಣ್ ಕತ್ಾ ಕ್ರತ್ಾ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ತ್ಾಂ ಸವ್ಕಾ ಫುಡಯ ಾ ಜನಾಾಂಗಾಕ್ ಫಕತ್ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪಳ್ಾಂವೆ್ ಾಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳ್ಾ ಲಾಂ. ಹಾ ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಸುತ್ತ್ ರಚಿಾಂ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಸೊಭಾಯನ್ ರಾಂವ್ಡೊ ನ್ ಗೆರ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ ತಿಾಂ ಖಂಡತ್ ಜಾಂವ್ಕಾ ಲೊೀಕಾಕ್ ಆಕಷಿಾತ್ ಕತ್ಾತ್ ಮಹ ಣಲ ಸಪ್ನಾ . ಸಪ್ನಾ ಚಿಂ ಕಾೊ ನಾಾ ಸ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್ತಾ , ಚರಿತ್ರರ ಚಿಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕತ್ಾ ಆನಿ

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಮಾಜಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಟಾ .... ಆಸ್‍ಭಲಯ ಾಂ ಆಸಾ ತಸಾಂಚ್ ಸೊಡಂವ್ ಸಪ್ನಾ ಚಿ ಕರ್ಲ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕಲದಾಿ ರಿಾಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಗೃತಿ ಉಟಯ್್ ತ್ಾಂ ಎದೊಳ್ ಪಯ್ಾಾಂತ್ ತಿಣಾಂ ಸೊಡಯಿಲಯ ಾಂ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಹಕಾ ಸಾಕ್್ ಜಾಂವ್ನಾ ಸಾತ್. ಸಪ್ನಾ ಚಾಂ ಸಂಪಕ್ಾ ಕಚಿಾ ಕರ್ಲ್ ವದಾಾ , ಕೊರೀನಾ ವೈರಸ್‍ ಮಹಮಾರಿ ವೆಳ್ರ್, ಕೊಾಂಕ್ರ್ ಸಂಸ್ ೃತಿ, ಪಶ್ ಮ್ ಘಾಟಾಂಚಿ ಜಗೃತಿ, ಯಟ್ಟಾ ನಹೊಳ್ ಯೀಜನಾ ಪ್ನಟಯ ಾ ನ್ ಆಸ್‍ಭಲೊಯ ಫಟ್ಟ್ ರ ವ್ನದ್, ದಯ್ಾ ಜಿೀವಾಂಚಿ ರಕಿ ಣ್, ರಸಾ್ ಾ ರ್ ಭದರ ತಿ, ಏಕೆಾ ಚಲಯಚಿಾಂ ಹಕಾ್ ಾಂ, ನಿತಳ್ ಭಾರತ್, ಪ್ನರಂಪ್ನಯ್ಲಾ ಸಾಾಂಬಾಳಿ್ , ಸಾಾಂಬಾಳ್ ನೇತ್ರ ವತಿ ನಂಯ್ಲ, ಜಿೀವ್ಕಭೃಷ್ಟಾ ಚಿ ಪರಿಸ್ಚಿ ತಿ, ಸಿ ಳಿೀಯ್ಲ ಧಮಾಾಾಂಚಿ ಧಾಮಾಕತ್, ಶ್ಾಂತಿ ಆನಿ ಭಾವ್ಕ ಬಾಾಂದವಪ ಣಕ್ ಕರ್ಲ್, ಪರಿಸರ್ ಸಾಾಂಬಾಳಿ್ , ಎಮ್.ಆರ್.ಪ್.ಎಲ್. ವರೀಧ್ ಆಕೆಷ ೀಪ್ ಘೆವಪ್, ಇತ್ಾ ದಿ, ಇತ್ಾ ದಿ ಆನಿ ಮುಖಾರಿೀಾಂ ಯಾಂವ್ನ್ ಾ ರ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳು ರ್ ನಗರ್ ಬದ್ಲಯ ನ್ ಯಾಂವ್ನ್ ಾ ಪಯಯ ಾಂಚಿ ನಗರಚಿ ಸೊಭಾಯ್ಲ, ಭೂನಕಾಷ , ತಿಣಾಂ ಆಪ್ನಯ ಾ ಬರ ಶ್ಾ ಮುಖಾಂ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕಾಾಂ ಹುಜಿರ್ ದವರ್ಲ್ಾ ಾ. ಜೈವ್ಕಭವವಧತ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಾಂಚಾಂ ಜನಾಾಂಗ್ ಕಸೊ ಆಪ್ನಪ್ಲಯ ಪ್ನತ್ರ ಖೆಳ್ಾ ಆನಿ ತ್ಚೊ ಪರಿಣಮ್ ಪರಿಸರಚರ್ ಕಸೊ ಪರ ಭಾವ್ಕ ಫಾಂಖಾ್ ತ್ಾಂ ಸಪ್ನಾ ನ್ ಆಪ್ನಯ ಾ ಕರ್ಲ್ಚಿತ್ರ ಾಂ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ವಾ ಕ್್ ಕೆರ್ಲ್ಾಂ. ಕರ್ಲ್ಕಾರ್

ಆಪ್ಯ ಾ ಸಿ ಕ್ರಾಂ ಆಪ್ಯ ಾಂ ಚಿತ್ರ ಭಕರ್ಲ್ ಕಾಮ್ ಮುಖಾರುನ್ ವಹ ತ್ಾತ್ ತರಿೀ ತ್/ತಿಾಂ ಜಾಂವ್ನಾ ಸಾತ್ ಸಾಾಂದೆ ಹಾ ವಸಾ್ ರ್ ಸಮಾಜಚ ಆನಿ ತಿಾಂ ಖೆಳ್ಾ ತ್ ಮಹ ಪ್ನತ್ರ ಕೊಣಾಂಯ್ಲ ಚಿಾಂತ್್ ಾ ಪ್ನರ ಸ್‍ ಅಧಿಕ್ ರಿೀತಿನ್. ಸಪ್ನಾ ಆಪ್ಲಯ ಕರ್ಲ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕಾ ಪ್ನತ್ರ ಚಿಾಂತ್ಸಪ ದ್ ಜಾಂವ್ಕಾ ಖೆಳ್ಾ , ತಿ ಮಹ ಣಾ ಕ್ರೀ ತಿಚ್ಯಾ ಕರ್ಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಿ ಬರಿಚ್್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮನೀರಂಜನಾಕ್ ಕ್ರತ್ಾಂಚ್ ಮೀತ್ ನಾ ಮಹ ಣ್. ತಿಕಾ ಕೆನಾಾ ಾಂ ಮತಿಕ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಭಗಾ್ , ತ್ನಾಾ ಾಂ ತಿ ಆಪ್ಯ ಾ ಮತಿಚಿಾಂ ಭಗಾ್ ಾಂ ಕಾಾ ನಾಿ ಸಾರ್ ಕಲ ಮುಖಾಾಂತ್ ಫುಡಾಂ ಹಡಾ . ತಿ ಮಹ ಣಾ ಕ್ರೀ ತಿಕಾ ಏಕ್ ಪವ್ಕಭಾಸೂಚವ್ಕ್ ದಿವಪ ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಯ್ಲ ಮಹ ಣ್ ದಿೀಾಂವ್ಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್ ಆನಿ ಶ್ಾಂತಿ. ಹಾ ಚ್್ ರ್ಲ್ಗೊನ್ ತಿ ಆಪ್ನಯ ಾ ಸುತ್ತ್ ರಾಂತ್ಯ ಾಂ ರಜ್‍ಭಕಾರಣ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ ಆಪ್ಯ ಾ ಸಿ ಕ್ರಾಂ ಸಮ್ಜೊ ನ್ ಘೆತ್ ಹಾ ಫುಟ್ನ್ ಯಾಂವ್ನ್ ಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಆಪ್ನಯ ಾ ಚಿತ್ರ ಭಕಲ ಮುಖಾಾಂತ್ರ . ತಿ ಮಹ ಣಾ ತಿಚ್ಯಾ ಕಲ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ತಿ ದಿತ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ಯ ಾ ಜಿೀವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸ್‍, ಭವ್ನಾಸೊ, ಧೈರ್ ತ್ಾಂಚಿ ಉಭಾಾ ಉಕಲ್ಾ ಧರುಾಂಕ್. ಕರ್ಲ್ ಜಾಂವ್ನಾ ಸಾ ಲೊೀಕಾಕ್ ತ್ಾಂಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಾ ಾಂಚರ್ ಜೈತ್ ವಹ ರುಾಂಕ್ ಗಜಾಚಾಂ ಏಕ್ ಹತ್ರ್. ಹಾಂ ವೈಯಕ್ರ್ ಕ್ ತಸಾಂಚ್ ಸಾವಾತಿರ ಕ್. ಸಪ್ನಾ ಏಕ್ ಕ್ರರ ಯ್ಳ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಲದಾಿ ರಿಾಂ ಶೀದಾ

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಾಂಗ್ ಕರ್ಲ್ಕಾನ್ಾ ಜಾಂವ್ನಾ ಸಾ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಕಲಾಂತ್ ತಿಣಾಂ ಪಳಯಿರ್ಲ್ಯ ಾ ಚೊ ಉಗಾೊ ಸ್‍ ಚರನ್ ಯತ್ ತೊ ದಿಸಾ್ . ಸಮಾಜೆ ತ್ರವ್ಶ ಿಂ ಸಪ್ನಾ ಚಿ ಚಿತ್ರ ್‌ಕಲಾ ಶಾಥಿ..... ಆಪ್ಯ ಾ ಕಲ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಪ್ಾಂತ್ರ ಾಂವ್ಕಾ ಏಕ್ ಕರ್ಲ್ಕಾರ್ ಸಭಾರ್ ಪ್ನತ್ರ ಖೆಳ್ಾ ಹಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಹಡುನ್ ಸಮಾಜಕ್ ಏಕ್ ಗೌರವ್ಕ. ಹಾ ಚ್ಚ್ಭಪರಿಾಂ ಸಪ್ನಾ ನ್ ಮಜತ್ ದಿರ್ಲ್ಾ ಲೊೀಕಾಕ್ ತಸಾಂಚ್ ಸಮಾಜಾಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಳ್ಾ ಕ್ ಏಕ್ರೀನಪ ರ್ಣಾಂ ತಸಾಂಚ್ ಸಾಾಂಗಾತ್ ಹಡುನ್ ವವಧ್ ಯೀಜನಾದಾಿ ರಿಾಂ. ಕಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲಯ ಫುಡರ್ ಬಾಾಂದ್ಲಾಂಕ್ ಪಳ್ಾಂವ್ನ್ ಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತಿಣಾಂ ಕುಮಕ್ ದಿರ್ಲ್ಾ . ತಸಾಂಚ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸುಧಾರಣ್ ಯೀಜನಾಾಂಕ್ ಪಯಾ ಜಮಂವ್ಕ್ ಪ್ನಠ್‍ಭಶ್ರ್ಲ್ಾಂ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಜಗೃತಿ ಹಡಯ ಾ ಸಭಾರ್ ಪರ ದರ್ಾನಾಾಂನಿ. ಹಳ್ು ಾ ಾಂನಿ ಆದಿವ್ನಸ್ಚಾಂಚಿ ಪರ ತಿಭಾ ಫುಲಂವ್ಕ್ ಪಶ್ ಮ್ ಘಾಟಾಂತ್ಯ ಾ ರನಾಾಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕೆರ್ಲ್ಾ . ಸಪ್ನಾ ಚ್ತೊ ಚಿತ್ರ ಿಂಚಿಂ ಸಾ ತಂತ್ರ .... ತಿಕಾ ಸವ್ಕಾ ಲೊೀಕಾಕ್ ಏಕ್ ಯರ್ಸ್ಚಿ ೀ ಕರ್ಲ್ಕಾನ್ಾ ಜಾಂವ್ಕಾ ವಳಿ್ ಚ್ಯಾ ಚ್್ ವೀಕ್ಷಕಾಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಾಂಕ್ ಅವ್ನ್ ಸ್‍ ರ್ಲ್ಬಾಯ ಾ ತ್. ತಿಣಾಂ ಸೊಡಯಿಲಯ ಾಂ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಗ್ಳರ ಪ್ ಇಾಂಟರ್ಭನಾಾ ರ್ನರ್ಲ್

ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಲ್ ಪರ ದರ್ಾನಾಕ್ ದಾನುಬೆಗಾಂಜಸ್‍ ಬುಡಪ್ಸಾ್ ಾಂತ್, ನಿವ್ನಾಣ ಆಟ್ಾ ಫಾಂಡೇರ್ನ್ ಬೆಾಂಗ್ಳು ಚೊಾ ಸಂಸೊಿ ಆನಿ ರಝಾಲಯ್ ಗೊರ್ಝ್ಗಿ ಆಟ್ಾ ಕನ್ ಲಾ ಾಂಟ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಟ ಗಾಾ ಲೇರಿಯ್. ತಿಚಿಾಂ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಪರ ದರ್ಾನ್ ಕೆರ್ಲ್ಾ ಾಂತ್ ಗಾಾ ಲ್ರಿೀ ಆಕ್ರಾಡ್, ಮಂಗ್ಳು ರ್, ವೆಾಂಕಟಪಪ ಆಟ್ಾ ಗಾಾ ಲ್ರಿ ಬೆಾಂಗ್ಳು ರ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಭಾರ್ ಜಗಾಾ ಾಂನಿ ಜಿರ್ಲ್ಯ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಕನಾಾಟಕ ರಜಾ ಾಂತ್, ತಸಾಂಚ್ ತಿಚಿಾಂ ಎಕು್ ರಿಾಂ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಆನಿ ಬ್ಲಯ ವೇವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ ದರ್ಾನಾಕ್ ಪಡ್ಭಲಯ ಾಂ ಆಸಾತ್. ತ್ಚಿಾಂ ತಿೀನ್ ಚಿತ್ರ ಾಂ ದ್ಲಬಾಾಂಯ್ಲ್ ಜರ್ಲ್ಯ ಾ ಜಗತಿಕ್ ತ್ತಳು ಕರ್ಿ ನಾ ನಾವೆಳಿಾಂ ಪರ ದರ್ಾನಾಕ್ ಘಾಲಯ ಾಂ. ತಿಚಿಾಂ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಸಭಾರ್ ಖಾಸ್ಚಿ ಚಿತ್ರ ಾಂ ಜಮವೆ್ ಾಂತ್ ಪಳ್ಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಾ ತ್, ಮುಖಾ ಜಾಂವ್ಕಾ ಯು.ಎಸ್‍., ಕಾಾ ನಡ, ದ್ಲಬಾಯ್ಲ ತಸಾಂಚ್ ಭಾರತ್ಾಂತ್ಯ ಾ ಹರ್ ಕರ್ಲ್ ಜಮವೆ್ ಾಂತ್. ತಿಕಾ ಲೊೀಕಾಚೊ ಸಂಪಕ್ಾ ಕರುಾಂಕ್ ಬರಾಂ ರ್ಲ್ಗಾ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಲ ಮುಖಾಾಂತ್ರ . ಸ್ಚ್ ರೀಯ್ಾಂಚಿಾಂ ಕರ್ಲ್ ಕಾಯಾಕರ ಮಾಾಂ, ಪರ ದರ್ಾನಾಾಂ ಆನಿ ಕರ್ಲ್ ಶಭಿರಾಂ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ತಿಣಾಂ ಲೊೀಕಾ ಥಂಯ್ಲ ಕರ್ಲ್ ಜಗೃತಿ ಹಡಯ ಾ . ಕರವಳಿ ಪ್ನಟಾ ಾಂತ್ಯ ಾ ಸೊಸಾಯಿಾ ಒಫ್ ಆಟ್ಟಾಸ್‍ಾ ್ ಹಚಿ ತಿ ಸಾಾಂದೊ ಜಾಂವ್ನಾ ಸಾ ತಸಾಂಚ್ ಪಶ್ ಮ್ ಘಾಟಚೊ ಜಗೃತಿ ಪಂಗಡ್. ಜಿರ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂತ್ ತಸಾಂಚ್ ರಜಾ ಾಂತ್, ಕರ್ಲ್ ಸುವ್ನತ್ಾ ಾಂನಿ ಕರ್ಲ್ಕಾರಾಂ ಸಾಾಂಗಾತ್

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಿಣಾಂ ಆಪ್ಲಯ ವ್ನವ್ಕರ ಕೆರ್ಲ್, ಸೊಭಿೀತ್ ವಚ್ಯರ್ ವನಿಮಯ್ಲ ಕೆರ್ಲ್ಾ ತ್ ಕರ್ಲ್ಕಾರಾಂಕ್ ಗಜಾಚ. ಏಕ್ ಕರ್ಲ್ ಪ್ನತ್್ ದಾನ್ಾ ಜಾಂವ್ಕಾ , ತಿ ಕಾರ್ಣಾಂಯ್ಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತ್ ಆನಿ ತ್ಾ ವಶಾಂ ಪತ್ರ ಾಂನಿ, ನೇಮಾಳ್ಾ ಾಂನಿ, ಜನಾರ್ಲ್ಾಂನಿ ಆನಿ ಅಾಂತಜಾಳ್ರ್ ತಿ ವಮಸೊಾ ಬರಯ್್ ಜಾಂವ್ಕಾ ಏಕ್ ಕರ್ಲ್ ಲೇಖಕ್ರ. ಆಪ್ನಯ ಾ ಚ್್ ಕರ್ಲ್ ವೃತ್್ ವಶ್ಾ ಾಂತ್ ತಸಾಂ ಹರಾಂಚ್ಯಾ ಕಲ ವಶ್ಾ ಾಂತ್ ತಿಣಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಲಖೆ್ ಮುಖಾಾಂತ್ರ ಕರ್ಲ್ ತ್ಳೊ ಉಭಾರ್ಲ್ಾ. ಹೊ ಏಕ್ ಮಧುರ್ ಅವ್ನ್ ಸ್‍ ಮಹ ಣಾ ಸಪ್ನಾ ಜಗತಿಕ್ ಕರ್ಲ್ ಸಮಾಜರ್ಲ್ಗಾಂ ಸಂಪಕ್ಾ ದವ್ರ ಾಂಕ್. ಸಪ್ನಾ ರ್ನ ಚಿಿಂತ್ರಯ ೊ ಪರ ಕಾರ್.... ಏಕ್ ಕರ್ಲ್ಕಾನ್ಾ ಜಾಂವ್ಕಾ ವ್ನವ್ಚಾಾಂ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ಹರ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ ಾಂ ಸಾಾಂಗಾತ್ ಆಪ್ಯ ಅಭಿಪ್ನರ ಯ್ಲ ಭಾಗದಾರ್ ಕಚಿಾ. ತ್ತಾಂ ತ್ತಜಿ ಕರ್ಲ್ ತ್ತಜಾ ವೀಕ್ಷಕಾಾಂಕ್ ದಾಖಯ್್ ನಾ ಲೊೀಕ್ ತ್ತಕಾ ಬರಯ್್ , ಕಲ ವಶ್ಾ ಾಂತ್ ಉಲ್ಯ್್ ಆನಿ ಕಲವಶಾಂ ಚಚ್ಯಾ ಕತ್ಾ. ಸಪ್ನಾ ಮಹ ಣಾ , ಹಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ತ್ತಕಾ ನಾಕಾ, ಕಸ್ಚಯ ಯ್ಲ ಠೀಕಾ ಬರಿ ವ ವ್ನಯ್ಲಾ , ಉಗಾ್ ಾ ಮನಾನ್ ಸ್ಚಿ ೀಕಾರ್ ಕರ್. ತ್ತಜಾ ಕಲ ವಶ್ಾ ಾಂತ್ ವಶೇರ್ಷ ವವರಣ್ ದಿೀಾಂವ್ಕ್ ವಚ್ಯನಾಕಾ; ಅಸಾಂ ಕೆರ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ತ್ತಜಾ ಕಲಾಂತ್ ತ್ತಾಂವೆಾಂ ಲಪವ್ಕಾ ದವರ್ಭಲಯ ಗ್ಳಪ್ತ್್ ವಷಯ್ಲ ಉಗೆ್ ಪಡಾ ತ್. ತ್ಾಂತ್ಯ

ಮಸ್ ರ್ ಲೊೀಕ್ಭಚ್್ ಸಮ್ಜೊ ನ್ ಘೆಾಂವಿ . ಲೊೀಕಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ ಆನಿ ತಿ ಕ್ರತ್ಾಂ ಚಿಾಂತ್್ ತ್ ವ ಸಮ್ಜೊ ನ್ ಘೆತ್ತ್ ತ್ಾಂ ಘೆಾಂವಿ ತ್. ಲೊೀಕಾನ್ ವವಧ್ ಥರನ್ ತ್ತಜಿ ಕರ್ಲ್ ಪಳ್ಾಂವ್ಕ್ ತ್ತಜಾಂ ದಾರ್ ಸದಾಾಂಚ್ ಉಗೆ್ ಾಂ ದವರ್. ತ್ತಜಾ ವೀಕ್ಷಕಾಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜರ್ರ್ಲ್ಾಂ ಉಗ್ ಾಂ ದವರ್, ಅವ್ನ್ ಸ್‍ ದಿೀ, ಸಂದರ್ಭಾ ದಿೀ, ಹಾ ವವಾಾಂ ಮೆಳ್ಾ ತ್ತಕಾ ಸಾಿ ತಂತ್ರ ತ್ತಜಿ ಕರ್ಲ್ ಚಿತ್ರ ಾಂವ್ಕ್ ತಸಾಂಚ್ ಲೊೀಕಾರ್ಲ್ಗಾಂ ಮೆಳಂವ್ಕ್ . ಲೊೀಕಾಕ್ ಕ್ರತ್ಾಂ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಆಸಾ ತ್ಾಂ ತ್ತಾಂ ಜರ್ ಆಯ್್ ತ್ಯ್ಲ ತ್ನಾಾ ಾಂ ತ್ತಕಾಚ್್ ಅಜಪ್ ಭಗ್ಳಾಂಕ್ ಪುರ ತ್ಾಂಚ್ಯಾ ನಿೀಜ್‍ ಅಭಿಪ್ನರ ಯ್ಾಂಕ್ ಆಯ್ ನ್. ತಸಾಂಚ್ ತ್ತಕಾ ಅಜಪ್ ಭಗ್ಳಾಂಕ್ ಪುರ ತ್ರ್ಣಾಂ ಕ್ರತ್ಾಂ ಸವ್ಕಾ ಪಳ್ಲಾಂ ತ್ತಾಂವೆಾಂ ಚಿಾಂತ್ತಾಂಕ್ ಸಯ್ಲ್ ನಾಸಯ ಾಂ ತ್ತಜಾ ಚಿತ್ರ ಾಂನಿ. ಸಪ್ನಾ ನ್ ಸಾಾಂಗೆ್ ಾ ಪರ ಕಾರ್, ತ್ಾಂ ದೊೀನಿೀ ರಿೀತಿಾಂನಿ ಸಾಕೆಾಾಂ, ಕ್ರತ್ಾ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ತ್ಲಾಂತ್ ಏಕಾಯ ಾ ಕ್ ಶಕಂವ್ಕ್ ಜಯ್ಾ ಕ್ರತ್ಾ ಕಲ ವಶ್ಾ ಾಂತ್ ಏಕಾಯ ಾ ನ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ ಶಕೊಾಂಕ್ ಆಸಾತ್ ತ್ಕಾ ತ್ಚಾ ಥಂಯ್ಲ ಕಲಚಾಂ ತ್ಲಾಂತ್ ಆಸಾಗ ನಾ ತ್ಾಂ ಖಾತಿರ ಕಚಾ ಾ ಪಯಯ ಾಂ. ಖಂಡತ್ ಜಾಂವ್ಕಾ , ತ್ಲಾಂತ್ ಏಕಾಯ ಾ ಕ್ ಭದ್ರ ಕತ್ಾ ಆನಿ ಏಕಾಯ ಾ ನ್ ದಾಖಂವ್ನ್ ಾ ಕಲಾಂತ್ ಏಕ್ ವಶೇರ್ಷ ತಫವತ್ ಹಡಾ ಏಕ್ ವಶೇರ್ಷ ಕರ್ಲ್ಕೃತಿ ರಚ್ಯ್ ಾ ಕಾಮಾಾಂತ್. ತರಿಪುಣ್, ಕಲಚಿ ಗಜಾಚಿ ಮಾಹ ಹತ್ ನಾಸಾ್ ಾಂ ಏಕಾಯ ಾ ಕ್ ತ್ಲಾಂತ್ ಮೆಜುನ್

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘೆಾಂವೆ್ ಾಂ ಜಾಂವ್ನಾ ಸಾ ಕಲಚಿ ಮೌರ್ಲ್ಾ ಾಂ ನಾಸ್ಚ್ ಕರ್ಲ್ಕೃತಿ ರಚ್ಭರ್ಲ್ಯ ಾ ಪರಿಾಂ.

"ತ್ತಜಾಂ ನಶೀಬ್ ತ್ತಾಂ ತ್ತಜಾ ಜಿೀವನಾಕ್ ಕತ್ಾಯ್ಲ ಜಾಂಕ್ರತ್ಾಂ ತ್ತಕಾ ಪಸಂದ್ ತ್ಾಂ, ಮಾಹ ಕಾ ಹಾಂ ಅತಿೀ ಗಜಾಚಾಂ..." ಏಕಾ ಕರ್ಲ್ಕಾರನ್ ತ್ಕಾ ತ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಾಂತ್ ಬಂದ್ ಕರುಾಂಕ್ ಜಯ್ಲ, ತ್ಣಾಂ ಉತ್ರ ಾಂನಿ ತ್ಚಿ ಕರ್ಲ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಫಕತ್ ಚಿತ್ರ ಾಂನಿ. ಸಪ್ನಾ ಮಹ ಣಾ , ತಿಕಾ ಭಗಾ್ ಏಕ್ ಕರ್ಲ್ಕಾನ್ಾ ಜಾಂವ್ಕಾ ತಿಣಾಂ ಖೆಳೊ್ ಪ್ನತ್ರ ಏಕ್ ಪ್ರ ೀರಿತ್ ಕಚೊಾ, ಸಾಾಂಗಾತ್ ಹಡೊ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಾಂವ್ಡ್ . ಜರ್ ಕೊೀರ್ಣೀ ತಿಕಾ ತ್ತಾಂ ಕ್ರತ್ಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಹಾ ಸಂಸಾರಕ್ ಆಯಿಲಯ ಯಿಿ ಮಹ ಣ್, ಸಪ್ನಾ ಮಹ ಣಾ , ಹಾಂವ್ಕ, ಏಕ್ ಕರ್ಲ್ಕಾನ್ಾ ಹಾಂಗಾ ಜಿಯಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲಯ ಾಂ ವಹ ಡಯ ಾ ನ್ ಜಿೀವನ್ ಸಾಚ್ಯಾ ಾಕ್.

ಶೀದಾ ಸಾಾಂಗೆ್ ಾಂ ತರ್, ಕರ್ಲ್ ಜಾಂವ್ನಾ ಸಾ ಗಜಾಚಿ ವಸ್‍್ ಆಮಾ್ ಾ ಜಿೀವನಾಾಂತ್. ಕಲಚಿಾಂ ಮೌರ್ಲ್ಾ ಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸಾ್ ಾಂ ಕೊಣಕ್ರೀ ಏಕ್ ಕರ್ಲ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಾ ನಾ. ಮುಖಾರುನ್ ಸಪ್ನಾ ಮಹ ಣಾ , ನಶೀಬ್ ಕರ್ಲ್ಕಾರಕ್ ಊಾಂಚ್ಯಯಕ್ ಪ್ನವಯ್್ ಮಹ ಳ್ು ಾಂ ತ್ಾಂಚ್ಯಾ ರಚ್ ಥಾಂವ್ಕಾ ಭಾರಿಚ್್ ಪಯ್ಲ್ ವಹ ತ್ಾ ಆನಿ ತ್ಾಂ ತ್ಚ್ಯಾ ಜಿೀವನಾಾಂತ್ ಸಂಪ್ನ್ . ಹಾ ಚ್್ ಖಾತಿರ್ ಸಪ್ನಾ ಸಾಾಂಗಾ್ , "ತ್ತಜಾಂ ನಶೀಬ್ ಕ್ರತ್ಾ ತ್ತಾಂ ತ್ತಕಾ ಜಯ್ಲ ಜಲಯ ಾಂ ಕತ್ಾಯ್ಲ ತ್ತಜಾ ಜಿೀವನಾಾಂತ್. ಮಾಹ ಕಾ, ಸಾಾಂಗೆ್ ಾಂ ತರ್, ಹಾಂವೆ ಕರುಾಂಕ್ಭಚ್್ ಜಯ್ಲ.... ವ, ------------------------------------------------------------------------------------------

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಲಿಬಾಬಾ ಆನಿ ಚಾಳೀಸ್ ಜಣ್ ಚ ೀರ್

ತರ್ಜಾಮೊ : ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ, ಅತ್ಾ ವರ್. ಅವಸಾ ರ್ _ 1. "ಆಲಬಾಬಾ ಆನಿ ಚ್ಯಳಿೀಸ್‍ ಜಣ್ ಚೊೀರ್" ಮಹ ಳಿು ಕಾರ್ಣ ವಶ್ವಿ ವಖಾಾ ತ್ ಗರ ಾಂಥ್ ಚ್ ಮಹ ಣ್ ನಾಾಂವ್ನಡಯ ರ್ಲ್ಾ "ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್್ " ಹಾಂತ್ಯ ಾ ರೀಮಾಾಂಚಕ್ ಕಾರ್ಣಯ್ಾಂ ಪಯಿ್ ಏಕ್ ಮಹ ಣಾ ತ್. "ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್್ " ಹಾ ಗರ ಾಂಥಾಂತೊಯ ಾ ಕಾರ್ಣಯ ಸಕ್ ಡ್ ಎಕಾ ಚತ್ತರ್ ಸ್ಚ್ ರೀಯನ್ ಆಪ್ನಯ ಾ ಪತಿಕ್ ಸಾಾಂಗೆಯ ಲೊಾ ಜವ್ನಾ ಸಾತ್. ಆಶಾಂ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಸಯ್ಲ್ ಆಸಾತ್. ಹಚೊ ಪತಿ ಅಬಿಾ ಗಾಾಂವ್ಡ್ ಏಕ್ ಸುರ್ಲ್್ ನ್. ಆಪ್ಯ ಪರಿಗತ್ ಜಣಾಂ ಆಸೊನ್ ಆಪ್ನಯ ಾ ಮತಿಕ್ ಖಂತ್

ಬೆಜರಯ್ಲ ದಿಾಂವ್ನ್ ಾ ಆಪ್ಯ ಾ ಪಯಯ ಬಾಯಯ ವಯ್ಲರ ಮಾಾಂಡೊೊ ಹುನ್ ಕನ್ಾ, ರಗಾನ್ ತಿಕಾ ಜಿವೆಶಾಂ ಮಾರ್ ಲೊಯ ಗಾರ ಯ್ಲ್ ಹೊ ಸುರ್ಲ್್ ನ್. ಉಪ್ನರ ಾಂತ್ ಚಡಿ ಾಂ ವಶಾಂ ಹಚೊ ದೆಿ ೀಶ್ವ ಪರ ಬಲ್ ಜಲೊ. ಹಾ ದೆಿ ೀಶ್ ಧಮಾಾನ್ ಹಗೆಾಂ ತಿಸುಾಾಂಚಾ ಖಾತಿರ್ ಉಪ್ನರ ಾಂತ್ ಕಾಜರ್ ಜರ್ಲ್ಯ ಾ ಬಾಯ್ಯ ಾಂಕ್ ತೊ ಕಾಬಾರ್ ಕನ್ಾ ಚ್್ ಆಯಯ . "ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್್ " ಹಾಂತ್ತ ಯಾಂವ್ಡ್ ಾ ಕಾರ್ಣಯ ಹಾ ಸುರ್ಲ್್ ನಾಕ್ ಸಾಾಂಗ್ ಲಯ ಪತಿಣಕ್ ಸಯ್ಲ್ ಹಚ್ಯಾ ಸ್ಚ್ ರೀ ದೆಿ ೀಶ್ ವಶ್ಾ ಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಯ ಾಂ. ಕಾಜರಚ್ಯಾ ಸುವೆಾಚ್ಯಾ ರತಿಾಂ ಥವ್ಕಾ ಚ್್ ಹಾ ಸುರ್ಲ್್ ನಾಚಾಂ ಮನ್ ಪರಿವತಾನ್ ಕಚಾ ಖಾತಿರ್ ಹಯಾಕಾ

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರತಿಾಂ ಎಕೇಕ್ ಅದ್ಲು ತ್ ತಶಾಂ ರೀಚಕ್ ಕಾರ್ಣ ಸಾಾಂಗೊನ್ಾಂಚ್ ತಿ ಆಸಾ್ . ಹೊಾ ಕಾರ್ಣಯ ಆಯ್್ ಲೊಯ ಸುರ್ಲ್್ ನ್ ಪುತೊಾ ಬದಲೊಯ ಆನಿ ತಿಕಾ ಜಿವಾ ಾಂ ಮಾಚಾಾಂ ಕಾಮ್ ಎಕೇಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಮಹ ಳ್ು ಬರಿ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲಾಂ. ತ್ಚಾ ಹಾ ನವೆಾ ಬಾಯಯ ಕ್ ಆಪ್ನ್ ಸಾಾಂಗಾತ್ ನಿರಂತರ್ ಜವ್ಕಾ ರಭ‍ಾವ್ಡಾಂಕ್ ತ್ಣಾಂ ಪವಾರ್ಣಿ ದಿಲ. ಆಶಾಂ ಸಬಾರ್ ರತಿಾಂ ಪ್ನಶ್ರ್ ಜಲೊಾ . ಕಾರ್ಣಯ ಸಾಾಂಗೊ್ ಾ ತಿಣಾಂ ರವಯಯ ಾ ನಾಾಂತ್. ಸುರ್ಲ್್ ನ್ ಹಚೊಾ ಕಾರ್ಣಯ ಭಾರಿಚ್ ಪಸಂದ್ ಕತ್ಾಲೊ. "ಹಣ್ಣ್ ಒಲದರ ನಾರಿ" ಮಹ ಳ್ು ಾಂ ಚಿಾಂತಪ್ ತಿಣಾಂ ಸುರ್ಲ್್ ನಾಕ್ ಆಥ್ಾ ಜವ್ಕಾ ಮನಾಕ್ ನಾಟಿ ಶಾಂ ಕೆಲಾಂ.

ಪಡೊಯ . ತ್ಾ ಚೊರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಇಲೊಯ ಮುಕಾರ್ ಪ್ನವ್ ಚ್ ಥಂಯ್ ರ್ ಆಸಾ್ ಾ ಎಕಾ ರಹಸ್‍ಾ ಭುಾಂಯ್ರಾಂತ್ ತ್ರ್ಣಾಂ ಚೊರ್ ಲೊಯ ಾ ಮ್ಜರ್ಲ್ಧಿಕ್ ವಸು್ ದವತ್ಾಲ. ತ್ಾ ಭುಾಂಯ್ರಕ್ ಆಡ್ ಜವ್ಕಾ ಬಾಗಾಯ ರುಪ್ನರ್ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಜಯ್ಲ್ ಪ್ನಜಚೊ ಫತರ್ ಆಸ್‍ ಲೊಯ . ತೊ ಕೊಣಾಂಯ್ಲ ಕಾಡ್ ಬರಿ ನಾತ್ ಲೊಯ . ಪಂಗಾೊ ಚ್ಯಾ ಮುಕೆರ್ಲ್ಾ ಕ್ ಮಾತ್ರ ತ್ಾ ಬಾಗಾಯ ಚಾಂ ಕಾದ್ ಾ ವ ತಸಲಾಂ ಮಾಯ್ವ ಸಕೆ್ಚಾಂ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್್ ಸ್‍ ಲಯ ಾಂ. ತ್ಾಂ ಮಂತ್ರ ವಹ ಡಯ ಾ ನ್ ಸಾಾಂಗಾಯ ಾ ರ್ ತ್ಾ ಭುಾಂಯ್ರಚಾಂ ಬಾಗಲ್ ಅಪ್ನಪ್ಾಂಚ್ ಉಗೆ್ ಾಂ ಜತ್ಲಾಂ.

ನಿಮಾಣಾಂ ಸುರ್ಲ್್ ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮ್ಜಗಾಕ್ ಪ್ಸೊ ಜವ್ಕಾ ತಿಕಾ ಜಿವೆಶಾಂ ಮಾರಿನಾಸಾ್ ನಾ ತಿಕಾ ಆಪ್ಯ ಮ್ಜಗಾಚಿ ರರ್ಣ ಜವ್ಕಾ ಸ್ಚಿ ೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿವತ್ ಸಾರುಾಂಕ್ ರ್ಲ್ಗೊಯ .

ಬಾಗಾಿ ದ್... ಅರೇಬಿಯ್ಚಾಂ ಪರ ಮುಕ್ ವ್ನರ್ಣಜ್‍ಾ ಪರ ಧಾನ್ ನಗರ್. ಆಲಬಾಬಾನ್ ವಸ್ಚ್ ಕಚಾಾಂ ಹಾ ಚ್ ಬಾಗಾಿ ದ್ ಶಹ ರಾಂತ್. ತೊ ಏಕ್ ದ್ಲಬ್ಳು ಮನಿಸ್‍. ದ್ಲಬ್ಳು ಜರ್ಲ್ಾ ರಿೀ ಮಸ್‍್ ಮ್ಜವ್ನಳಿ. ಆಪ್ನ್ ಕ್ ದ್ಲಬಿು ಕಾಯ್ಲ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೀ, ದ್ಲಬಾು ಾ ಪಣನ್ ದಿೀಸ್‍ ಸಾರ್ಲ್ಾ ಾರಿೀ ಹರ್ ದ್ಲಬಾು ಾ ಾಂಕ್, ದಿೀನ್ ದಲತ್ಾಂಕ್ ಆಪ್ಯ ತ್ಾಂಕ್ರ ಪಮಾಾಣ ತೊ ಕುಮಕ್ ಕತ್ಾಲೊ.

ಕಾರ್ಣಯಚೊ ನಾಯಕ್ ಆಲಬಾಬಾ ಏಕ್ ದ್ಲಬ್ಳು ಮನಿಸ್‍. ಏಕ್ ಪ್ನವಾ ಾಂ ತೊ ವೆಪ್ನರ ಖಾತಿರ್ ಪಯಿಾ ರ್ಲ್ಯ ಾ ಗಾಾಂವ್ನಕ್ ಗೆಲೊಯ ತೊ ಪ್ನಟ್ಟಾಂ ಯತ್ನಾ ರನಾಾಂತ್ಯ ಾ ತ್ಾ ವ್ನಟೆರ್ ಚೊರಾಂಚ ವಹ ಡ್ ಪಂಗಡ್ ಪಳ್ವ್ಕಾ ಭಿಯಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ರವ್ಡನ್ ತ್ ಖಂಯ್ ರ್ ವೆತ್ತ್ ಕ್ರತ್ಾಂ ಕತ್ಾತ್ ಮಹ ಣ್ ವಜಿಾ ತ್್ ಯನ್ ಪಳ್ಾಂವ್ಕ್

ಅವಸಾ ರ್ _ 2.

ಆಲಬಾಬಾಚಾಂ ಬಾಯ್ಲಯ ಆಪ್ನಯ ಾ ಘೊವ್ನಚೊ ಮಸ್‍್ ಮ್ಜೀಗ್ ಕತ್ಾಲ. ಪುಣ್ ಆಪ್ನಯ ಾ ಪತಿಚಾಂ ತತ್ಿ " ಘರಕ್ ಮಾರ್, ಹರಾಂಕ್ ಉಪ್ನ್ ರ್" ಅಸಲಾಂ ಅತಿೀ ಉದಾರ್ ಪಣ್, ಉದಾರ್ ಗ್ಳಣ್

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಿಕಾ ತಿತ್ಯ ಪಸಂದ್ ನಾತ್ಯ . ಹಾಂ ತಿಕಾ ಸೊಸುಾಂಕ್ ಜಯ್ಾ ತ್ಯ ಾಂ. ಆಲಬಾಬಾಕ್ ಸಾಕೆಾ ವ್ನಟೆಕ್ ಹಡುಾಂಕ್ ತಿ ಮಸ್‍್ ಪ್ಚ್ಯಡ್ ಲ. ತ್ತಜಾ ಹಾ ಉದಾಪಾಣಚಾ ಬುದಿನ್ ಆಮ ಅನಿಕ್ರೀ ದ್ಲಬಿು ಾಂ ಜವ್ಕಾ ಉರ್ಲ್ಾ ಾಾಂವ್ಕ. ಹಾ ಚ್ ಕಾರಣಕ್ ರ್ಲ್ಗೊನ್ ಆಮ ಆನಿ ಮುಕಾರಿಾಂ ಸಯ್ಲ್ ಬರಿಾಂ ಜಾಂವ್ ಾಂನಾಾಂವ್ಕ. ಆಶಾಂಚ್ ಆತ್ಾಂ ಆಸಯ ಬರಿಚ್ ಆಸ್ ರ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ಕ. ತರ್ ಆಮ ಬರಾಂ ಜಾಂವೆ್ ಾಂ ಕೆದಾಳ್? ಆಮ ಎಕಾ ಬಯ್ಾ ಮನಾಾ ಬರಿ ಜಿಯಾಂವೆ್ ಾಂ ಕೆದಾಳ್? ಆಮಾ್ ಾಂ ಸಮಕಟ್ಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಖಾಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೀ ಹರಾಂಕ್ ದಾನ್ ಧಮ್ಾ ಕನ್ಾ ಭೆಶಾ ಾಂಚ್ ದ್ಲಬಾು ಾ ಪಣಕ್ ಶಕೊಾನ್ ಒದಾಿ ಡ್ ಾಂ ತ್ತಕಾ ಬರಾಂ ದಿಸಾ್ ಗೀ? ಹತ್ ಧರ್ ರ್ಲ್ಯ ಾ ಮಹ ಜೊ, ತ್ತಜಾ ಬಾಯಯ ಚೊ ಭೆಶಾ ಾಂತರಿ ಗೊೀಳ್ ಕಚೊಾ ಸಾಕೊಾ ಮಹ ಣ್ ಭಗಾ್ ಗ? ಹಾಂವ್ಕ ಹಾ ಕಶ್ಾ ಾಂತ್ ವಹ ಳಿ ಳ್್ ಾಂ. ಗಜಲ್ ಅಶಚ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆರ್ಲ್ಾ ರ್, ಆಮಾ್ ಾಂ ಆಸ್ ಾಂ ಪಕಾಟೆಾಂ ಘರ್ ಸಯ್ಲ್ ಹೊಗಾೊ ವ್ಕಾ ಭಿಕಾಯ್ಾಬರಿ ಗಲಯ ಾ ಗಲಯ ಾಂನಿ ಘಾಂವ್ಡನ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗೆ್ ದಿೀಸ್‍ ಸಯ್ಲ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಲ್ ನಾಾಂತ್. ಆಶಾಂ ತಶಾಂ ಮಹ ಣ್ ಆಪ್ನಯ ಾ ಪತಿಕ್ ಬ್ಲದ್ ಬಾಳ್ ಸಾಾಂಗೊನ್ ತ್ಕಾ ಸುದಾರ ಾಂವೆ್ ಾಂ ಪ್ರ ೀತನ್ ಕತ್ಾಲ. "ಜರ್ಲ್ಾ ಗ್ಳಣ್ ಹುರ್ಲ್ಪ ಯ್ಯ ಾ ರಿೀ ವಚ್ಯನಾ" ಮಹ ಳ್ು ಸಾಾಂಗೆ್ ಬರಿ ಆಪ್ನಯ ಾ

ಘೊವ್ನಚೊ ತೊ ದಾನ್ ಧಮ್ಾ ಕಚೊಾ ಗ್ಳಣ್ ಆನಿ ತ್ಚ ಥಂಯ್ಲ ಆಸ್ಚ್ ಮ್ಜವ್ನಳ್ಯ್ಲ ಬದೊಯ ಾಂಕ್ ತಿಕಾ ಜಲಾಂ ನಾ. ಆಲಬಾಬಾ ಆಪ್ಯ ಾ ಬಾಯಯ ಚ್ಯಾ ಉತ್ರ ಾಂಕ್ ತಿತ್ಯ ಾಂ ಗ್ಳಮಾನ್ ಕರಿನಾಸಾ್ ಾಂ ಆಪ್ನ್ ಚ್ಯಾ ತ್ಾಂಕ್ರ ಪಮಾಾಣ ದ್ಲಬೆು ಕೊರ್ಣೀ ಕಶ್ಾ ಾಂತ್ ಆಸಾ್ ನಾ ತ್ಾಂಕಾಾಂ ಫುಲ್ ನಹ ಯ್ಲ ತರ್ ಫುರ್ಲ್ಚಿ ಪ್ನಕ್ರು ಪುರ್ಣ ದಿೀವ್ಕಾ ತೊ ಕುಮಕ್ ಕತ್ಾಲೊ. ಲೊೀಕ್ ಸಯ್ಲ್ ಆಲಬಾಬಾಚಾಂ ಉದಾರಿ ಮನ್, ಗ್ಳಣ್ ಪಳ್ವ್ಕಾ ಹೊಗೊಳಿ್ ತ್ಲ. ಆಲಬಾಬಾ ಆನಿ ತ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲಯ ಹಾಂಚೊ ಸಿ ಬಾವ್ಕ ಎಕಾಮೆಕಾ ತದಿಿ ರುಧ್್ ಜವ್ಕಾ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೀ ಜಿರ್ಣಯಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಮ್ಜಗಾನ್ ಜಿಯತ್ಲಾಂ. ತಿಾಂ ಹೊಾಂದೊನ್ ಚರ್ಲ್್ ಲಾಂ. ತ್ಾಂಚಕಡ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಮನೀಭಾವ್ಕ ಆಸೊಯ . ತ್ರ್ಣಾಂ ರಾಂವೆ್ ಾಂ ಜಿಯಾಂವೆ್ ಾಂ ತ್ಾ ಮುಕೊಾಟ್ ಝೊಪ್ನೊ ಾ ಾಂತ್. ತಿಚ್ ಹಾಂಚಿ ಆಸ್‍್ . ತ್ಾಂಚಾಂ ಜಿೀವನ್ ಅಧಾಸುಾನ್ ವಹ ರುಾಂಕ್ ಏಕ್ ಗಾಡಾಂವ್ಕ ಸೊಡ್ಾ ಘರಾಂತ್ ಬಯಾ ವಸು್ ನಾಾಂತ್. ಜವಣ್_ ಖಾಣ್ ಪುರ ಭಾರಿಚ್ ಸರಳ್. ಪುಣ್ ಆಲಬಾಬಾಚೊ ವಹ ಡ್ ಭಾವ್ಕ ಕಾಸ್ಚೀಮ್ ತಸೊ ನಹ ಯ್ಲ. ತೊ ಏಕ್ ವಹ ಡ್ ಧನಿಕ್ ವೆಪ್ನರಿ. ಬಾಗಾಿ ದಾಾಂತ್ಯ ಾ ಗೆರ ೀಸ್‍್ ಮಟಾ ಚ್ಯಾ ಸಾವ್ನ್ ರಾಂ ಪಯಿ್ ಾಂ ತೊ ಸಯ್ಲ್ ಏಕ್ ನಾಾಂವ್ನಡಿ ಕ್ ಮನಿಸ್‍. ತೊ ರವೆು ರ ಸಾಕಾಾ ಾ ಬ್ಳಾಂಗಾಯ ಾ ಾಂತ್ ವಸ್ಚ್ ಕತ್ಾಲೊ. ತ್ಾ ಬ್ಳಾಂಗಾಯ ಾ ಾಂತ್ ಸಬಾರ್

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಸಾ್ ರ್ ಕುಡಾಂ ಆಸ್ಚಯ ಾಂ. ಕುಡಾಂನಿ ಮ್ಜರ್ಲ್ಧಿಕ್ ವಸು್ , ಧರ್ಣಾಕ್ ಜಮಾಾ ನಾಾಂ, ಸೊಭಿತ್ ಪದೆಾ, ಮೆಜಾಂ, ಕದೆರ್ಲ್ಾಂ, ಬಿರ ಆಶಾಂ ಮಸ್‍್ ಪ್ೀಠೀಪಕರಣಾಂನಿ ತೊ ಬ್ಳಾಂಗೊಯ ಸೊಬಾ್ ಲೊ. ಘರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಾಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಕಾಮಾಚಿಾಂ ಆಳ್ಾಂ ಸಯ್ಲ್ ಆಸ್‍ ಲಯ ಾಂ. ಬ್ಳಾಂಗಾಯ ಾ ಭಾಂವ್ನರಿಾಂ ಏಕ್ ಅಪವ್ಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಉದಾಾ ನ್, ತ್ಾ ಉದಾಾ ನಾಾಂತ್ ವವಧ್ ಜತಿಾಂಚಿಾಂ ಫುರ್ಲ್ಾಂ ಫಳ್ಾಂಚಿ, ರೂಕ್, ಝೂಡಾಂ, ಮಧಾಂ ಥೊಡೊಾ ಕಾರಂಜೊಾ .. ಹ ಸವ್ಕಾ ಗೆರ ೀಸ್‍್ ಕಾಯ್ಲ ಹಚಿ ಜವ್ನಾ ಸ್‍ ಲಯ . ಜವ್ನ್ ಕ್ ಸಬಾರ್ ನಮೂನಾಾ ಾಂಚಿಾಂ ಖಾಣಾಂ, ಫಳ್ ವಸು್ ಜವ್ನ್ ಸಾರ್ಲ್ಾಂತ್ಯ ಾ ಮೆಜರ್ ಮಾಾಂಡುನ್ ಆಸಾ್ ಲೊಾ . ಕಾಸ್ಚಮ್ ಹಚಾಂ ಬಾಯ್ಲಯ ಕಾಾಂಯ್ಲ ಚಿಲ್ಯ ರ್ ನಹ ಯ್ಲ. ತ್ಕಾ ಆಪ್ಯ ಾಂಚ್ ಮಝೆಚಾಂ ಜಿೀವನ್ ಜಯ್ಲ ಆಸಯ ಾಂ. ಆಮ ಮಾತ್ರ ಗೆರ ೀಸ್‍್ ಜವ್ಕಾ ಆಸಾಜ... ಆಲಬಾಬಾನಚ ಮಾತ್ರ ದ್ಲಬಾು ಾ ಪಣನ್ ದಿೀಸ್‍ ಸಾರಿಜ ಮಹ ಳಿು ಾಂ ತ್ಚಿಾಂ ಭಗಾ್ ಾಂ ಆಸ್ಚಯ ಯ ಾಂ. ತ್ಾಂಕಾಾಂ ಕ್ರೀಳ್ ಥರನ್ ಕ್ರೀಳ್ ಮನೀಭಾವ್ನನ್ ತ್ಾಂ ದೆಕಾ್ ಲಾಂ. ಆಪ್ನಯ ಾ ಪತಿ ಕಾಸ್ಚಮಾಕ್ ತ್ಾಂ ಆಪ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಭಿತರ್ ದವನ್ಾ ತ್ಕಾ ಜಯ್ಲ ಜರ್ಲ್ಯ ಾ ಪಮಾಾಣಾಂ ನಾಚಯ್್ ಲಾಂ. ತ್ಚಾ ಕಡ ಭಾಾಂಗಾರ್ ಶಾಂಗಾರ್ ಧಾರಳ್ ಆಸ್‍ ಲಯ ಾಂ. ಸದಾಾಂನಿೀತ್ ಮ್ಜರ್ಲ್ಧಿಕ್ ವಜರ ಾಂ,

ಮ್ಜತಿಯ್ಾಂ, ಭಾಾಂಗಾರಚಿಾಂ ನಗಾಾಂ ತ್ಾಂ ಘಾರ್ಲ್್ ಲಾಂ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರ ಮುಕಾರ್ ಕೊರ್ಣೀ ಪ್ನಪ್ನಚಿಾಂ ಮನಾಾ ಾಂ ಯೇವ್ಕಾ ರವ್ನನಾತಿಯ ಾಂ. ಆಯ್ಯ ಾ ರಿೀ ತ್ಾಂಕಾಾಂ ಭಿಕ್ ವ ದಾನ್ ಧಮ್ಾ ಮಹ ಣ್ ಕಾಾಂಯ್ಲ ಮೆಳ್ನಾತ್ಯ ಾಂ. ತಶಾಂ ಕೊರ್ಣೀ ಪುರ್ಣ ಚಡ್ ವೇಳ್ ರವ್ನತ್ ತರ್ ಕಾಸ್ಚಮಾಚಿ ಬಾಯ್ಲಯ ತಂಚ್ಯಾ ವಹ ಡ್ ಜಯ್ಲ್ ಪ್ಟಾ ಕ್ ಸೊಡ್ ಲಾಂ. ಏಕ್ ಕಾವ್ಡು ಸಯ್ಲ್ ತ್ಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಳಾಂಗಾಯ ಾ ವಯ್ಲರ ಯೇವ್ಕಾ ಬಸಾನಾತ್ ಲೊಯ . ಅವಸಾ ರ್ _ 3. ಆಲಬಾಬಾ ಏಕ್ ದ್ಲಬ್ಳು ಮನಿಸ್‍. ಗ್ಳಡು್ ರ್ಲ್ಾಂತ್ ಜಿಯಾಂವ್ಡ್ ಗಾರ ಯ್ಲ್ ಆಪ್ಯ ಾ ಾಂ ಜಿೀವನ್ ಸಾಚಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಆಪ್ನ್ ಕಡಾಂ ಆಸ್‍ ರ್ಲ್ಯ ಾ ಗಾಡಿ ವಯ್ಲರ ಸವ್ನಯಚೊಾ ವಸು್ ಘಾಲ್ಾ ಪಯಿಾ ರ್ಲ್ಯ ಾ ಜಗಾಾ ಾಂಕ್ ವೆಪ್ನರ್ ಕರುಾಂಕ್ ವೆತ್ಲೊ. ಪ್ನಟ್ಟಾಂ ಯತ್ನಾ ಥಂಯ್ ಾ ವಸು್ ಹಡುನ್ ತ್ಚ್ಯಾ ಗಾಾಂವ್ನಾಂತ್ ವಕುನ್ ಥೊಡೊ ರ್ಲ್ರ್ಭ ಕತ್ಾಲೊ. ಆಶಾಂ ಏಕ್ ಪ್ನವಾ ಾಂ ಆಪ್ಲಯ ವೆಪ್ನರ್ ಕನ್ಾ ಪ್ನಟ್ಟಾಂ ಯತ್ನಾ ತೊ ರನಾಾಂತ್ಯ ಾ ನ್ ಆಪ್ನಯ ಾ ಗಾಡಿ ಸಾಾಂಗಾತ್ ಯತ್ಲೊ. ತ್ದಾಳ್ಚ್ ಸಾಾಂಜ್‍ ಜವ್ಕಾ ಯತ್ಲ. ವೆಗಾಂ ಆಪ್ನಯ ಾ ಘರ ಪ್ನಾಂವ್ ಅತ್ತರಯ್ಲ, ತಶಾಂಚ್, ಸಬಾರ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ನರ ಾಂತ್ ಆಪ್ಯ ಾ ಬಾಯಯ ಚ್ಯಾ ತೊಾಂಡರ್ ದಿೀರ್ಷಾ ಘಾಲ್ ಆಶ್. ಆಶಾಂ ಘಚ್ಯಾ ಾ ವಶ್ಾ ಾಂತ್ ಥೊಡಾಂ ಸಿ ಪ್ನ್ ಾಂ ದೆಕಾತ್್ ಯೇವ್ಕಾ

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸಾ್ ನಾ, ಎಕಾಚ್ಯಾ ಣಾಂ ತ್ಕಾ ಪಯಿಾ ರ್ಲ್ಾ ನ್ ಥೊಡ ಘೊಡ ಯಾಂವ್ಡ್ ಆವ್ನಜ್‍ ಆಯ್್ ಲೊ. ಕಾನಾಾಂಕ್ ಹೊ ಸಬ್ಿ ಆಯ್ ಲೊಚ್ ತೊ ಇಲೊಯ ಕಾವೆೊ ಲೊ. ತ್ಚಾಂ ಆಾಂಗ್ ಬಾರಿೀಕ್ ಕಾಾಂಪ್ಯ ಾಂ. ಘೊಡಾ ಸವ್ನರಗಾರ್ ಕೊೀಣ್ ಗಾಯ್ಲ? ಖಂಯ್ಲ ವೆತ್ತ್ ಗಾಯ್ಲ? ಮಹ ಣ್ ಭಿಯ್ನ್ ಚ್್ ಪಳ್ಾಂವ್ಕ್ ಪಡೊಯ . ತಿತ್ಯ ಾ ನ್ ಘೊಡ ಧಾಾಂವ್ನ್ ನಾ ಧುಳ್ ಉಬೆ್ ಾಂ ದೃಶ್ವಾ ತ್ಣಾಂ ಪಳ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಕ್ರತ್ಾಂ ಘೊಡ ರ್ಲ್ಗಾಂಚ್ ಆಸಾತ್. ತೊ ಘಾಬಲೊಾ. ಗಾಡಿ ಕ್ ಎಕಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಅಡೊಸಾಕ್ ರವವ್ಕಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಗಜಲ್ ಕ್ರತ್ಾಂಗಾಯ್ಲ ಮಹ ಣ್ ಪಳ್ಾಂವ್ಕ್ ಪಡೊಯ . ಸಬಾರ್ ಘೊಡಾ ಸವ್ನರ್ ತ್ಾ ವ್ನಟೆನ್ ಯಾಂವೆ್ ಾಂ ತ್ಕಾ ದಿಸಯ ಾಂ. ರುಕಾಚ್ಯಾ ಫಾಂಟಾ ಾಂ ಮಧಾಂಗಾತ್ ಲಪ್ಲನ್ ರವ್ಕ ರ್ಲ್ಯ ಾ ತ್ಣಾಂ ತ್ಾ ಸವ್ನರಾಂಕ್ ಮೆಜಯ . ಬರಬರ್ ಚ್ಯಳಿೀಸ್‍ ಜಣ್ ತ್ ಆಸ್‍ ಲಯ . ತ್ಾಂಚ್ಯಾ ಹತ್ಾಂತ್ ಸುರಿ, ತರ್ಲ್ಿ ರಿ, ಭಚಿಾ, ಈಟ್ಟ ಆಶಾಂ ಥರವಳ್ ಆಯ್ಿ ಾಂ ಆಸ್‍ ಲಯ ಾಂ.

ತಶಾಂಚ್ ದಿಸಾ್ . ಭೆಾಂ ವಸ್ಚಾ ತ್್ ಯನ್ ಭರನ್ ತ್ಾಂಕಾಾಂಚ್ ಪಳ್ಾಂವ್ಕ್ ಪಡೊಯ . ಘೊಡಾ ಸವ್ನರಗಾರಾಂನಿ ಇಲಯ ಾಂ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ತ್ಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಾಂಗಾತ್ ತ್ರ್ಣಾಂ ಲೂಟ್ ಮಾನ್ಾ ಹಡ್ ಲೊಯ ಾ ಮ್ಜರ್ಲ್ಧಿಕ್ ವಸು್ ಾಂಚೊಾ ಪ್ಲಟ್ಯ ಾ ಘೊಡಾ ರ್ ಥವ್ಕಾ ಸಕಾಯ ದೆಾಂವಯಯ ಾ . ತ್ಯ್ಲ ಘೊಡಾ ರ್ ಥವ್ಕಾ ದೆಾಂವೆಯ ಆನಿ ತೊಾ ಪ್ಲಟ್ಯ ಾ ವ್ನಹ ವವ್ಕಾ ಘೆವ್ಕಾ ಎಕೆಾ ಪ್ನಜಚ್ಯಾ ಫತ್ರ ಮುಕಾರ್ ಜಮ್ಜ ಜಲ. ಚೊರಾಂಚೊ ಮುಕೆಲ ತಿತ್ಯ ಾ ರ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೊ ತ್ಾ ಫಜ ಫತ್ರ ಮುಕಾರ್ ರವ್ಡನ್ "ಖುಲ್ ಜ ಸ್ಚಮ್ ಸ್ಚಮ್" ಬಾಗಲ್ ಉಗೆ್ ಾಂ ಕರ್ ಮಹ ಣ್ ವಹ ಡಯ ಾ ನ್ ಬ್ಳಬ್ ಮಾರಿರ್ಲ್ಗೊಯ . ರುಕಾ ವಯ್ಲರ ಬಸೊನ್ ಪಳ್ತ್ರ್ಲ್ಾ ಅಲಬಾಬಾಕ್ ಹಾಂ ಕ್ರತ್ಾಂಚ್ ಅಥ್ಾ ಜವ್ನಾ . ತೊ ರುಕಾರ್ ಬಸ್‍ ರ್ಲ್ಯ ಾ ಕಡಾಂಚ್ ಬಾರಿೀಕ್ ಕಾಾಂಪ್ನ್ ಲೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕ್ರತ್ಾಂ ಜತ್ ಮಹ ಣ್ ಭಾರಿಚ್್ ಆತ್ತರಯನ್ ಪಳ್ವ್ಕಾ ಆಸಾ್ ಲೊ. ( ಮಿಂದರಿಂಕ್ ಆಸ...)

ಹ ಪರ ಡಕಾಯಿತ್_ ಚೊೀರ್ ಕ್ರತ್ಾ ಕ್ ಆಸೊಾಂಕ್ ನಜೊ? ಹಾಂಕಾಾಂ ಪಳ್ತ್ನಾ _ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ, ಅತ್ಾ ವರ್. -----------------------------------------------------------------------------------------

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ನೋದಿಕ್್‌ಮಿನಿ್‌ಕಾದಂಬರಿ-್‌7

ಆಬೆಲಾಚ್ತೊ ್‌ಮಿಸ್ತಾ ರಿಂಚ್ಯ್‌ನಿರ್ಯಳ್... ದಿೀಸ್‍ ಪ್ನಶ್ರ್ ಜಲ. ಏಕ್ ದಿೀಸ್‍ ತಿೀನ್ ಕುಟಾ ಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಳೀಲನ್ ಸಾಾಂಗಾತ್ ಮೆಳಯಯ ಾಂ. ಭುಗಾಾ ಾಕ್ ವ್ಡೀಲ್, ಜೊೀರ್ಲ್ ಆನಿ ರೀರ್ಲ್ಚಾಂ ಕಾಜರ್. ಸಕ್ ಡ್ ಸಾಾಂಗಾತ್ ಬಸೊನ್ ಗಜಲ ಕಾಾಂತ್ತನ್ ಆಸಾ್ ನಾ ಬ್ಳೀರ್ಲ್ಚೊ ವಷಯ್ಲ ಆಯಯ .

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. ಆಸಪ ತ್ರ ಥವ್ಕಾ ಬ್ಳೀಲ ಘರ ಆಯ್ಯ ಾ ಉಪ್ನರ ಾಂತ್ ಭರ್ಲ್ಯ್ ಾಂತ್ ಆವಯ್ಲ ಆನಿ ಭುಗೆಾಾಂ ಬರಿಾಂ ಆಸ್ಚಯ ಾಂ. ಬ್ಳೀಲಚಿ ಮಾಾಂಯ್ಲ ಲೀನಾಬಾಯ್ಲ ತ್ಾಂಚಿ ಸವ್ನ ಕತ್ಾಲ.

"ಬ್ಳೀರ್ಲ್ಚ ಮಸ್ ರ್ ಮುಗಾಿ ಲಚ್್ ನಾಾಂತ್... ರ್ಲ್ಹ ನ್ ಥವ್ಕಾ ಆಜ್‍ ಪಯ್ಾಾಂತಿೀ ತ್ಚ ಮಸ್ ರ್ ಮುಗಾಿ ನಾಾಂತ್... ಆನಿಕ್ರೀ ಮುಗಾಿ ನಾಾಂತ್..." "ತ್ಾಂ ಕಶಾಂ ವ್ಡನಿಯ?" ಫುಲುಯ ನ್ ಫಡ್ಾ ಘಾಲಾಂ.

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


" ಅಳೇ... ಹಾಂವ್ಕ ಆನಿ ಆಬೆಲ್ ಎಕಾಚ್್ ಪ್ನರ ಯಚ.ಆಮಾಂ ಪಯಯ ಕಾಯ ಸ್ಚ ಥವ್ಕಾ ಡಗರ ಮಹ ಣಸರ್ ಸಾಾಂಗಾತ್ಚ್್ ಶಕ್ ರ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂವ್ಕ. ಆಮಾ್ ಾಂ ಸಾಕ್ರಾ ಜವ್ನಬಾಿ ರಿ ಯತ್ ಮಹ ಣಸರ್ ಆಮೆ್ ದೊನಿೀ ಘರಾಂಕ್ ರಗ್. ಮುಾಂಗ್ಳಸ್‍ ಆನಿ ಸರಪ್ ಆಸಯ ಬರಿ. ಬ್ಳೀರ್ಲ್ ಕೆದಾಳ್ಯ್ಲ ರಗಾನ್ ಸುಾಂಯಿ್ ತ್ಲೊ... ತಶಾಂ ಜೊೀರ್ಲ್ ಆನಿ ರೀರ್ಲ್ ಪ್ನಪ್..."

"ತ್ಕಾ ಮಾತ್ರ ಹಯಾಕ್ ಮಸ್ ರ್... ಕಾಯ ಸ್ಚಾಂತ್ ತ್ಚ ತಿತಿಯ ಾಂ ಸವ್ನರ್ಲ್ಾಂ ಕೊರ್ಣೀ ವಚ್ಯರಿನಾತ್ಯ . ಲಕಾ್ ಾಂತ್ ತ್ಚ್ಯಾ ಚ್ ರಿೀತಿನ್ ಜಪ್ ಸೊಧುನ್ ಆಶಾಂ ನಹ ಯ್ಲ ತಶಾಂ ಮಹ ಣೊನ್ ನವಚ್ ಆಯಿರ್ಲ್ಯ ಾ ಮಸ್‍್ ಹಾಂಕಾಾಂ ಸತಯ್್ ಲೊ. ಆಮಾ್ ಾಂ ತ್ದಾಳ್ ಗಮಾ ತ್ ಜಾಂವೆ್ ಾಂ. ಮಾಗರ್ ಮಸ್‍್ ಕೆದಾಳ್ಯ್ಲ ಬ್ಳೀರ್ಲ್ಕ್ ವಚ್ಯನ್ಾ "ತ್ತಜಿ ಐಡಯ್ ಕ್ರತ್ಾಂ?" ಮಹ ಣ್ ವಚ್ಯರುಾಂಕ್ ಸುರು ಕನ್ಾ ಹಚಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಧಾಾಂಪಯಿಲಯ ಾಂ.."

"ಆತ್ಾಂ ಬರೀ ಪ್ನಪ್ ಆಸಾ..." "ಆಮೆ್ ಾಂ ದೊಗಾಾಂಯ್ ಾಂ ನಾಾಂವ್ಕ ಎಕ್ ಚ್್ ಲೇಕ್ ಆಸಾಯ ಾ ನ್ ಟ್ಟೀಚರಾಂನಿ ಕೆದಾಳ್ಯ್ಲ ವಚ್ಯಚಾಾಂ.... ತ್ತಮಾಂ ಜೊವು ಾಂ ಗೀ ಮಹ ಣ್. ಕೊಲಜಿಕ್ ಗೆರ್ಲ್ಾ ಉಪ್ನರ ಾಂತ್ ಆಮ್ಜ್ ನಿೀಜ್‍ ಸಿ ಭಾವ್ಕ ಭಾಯ್ಲರ ಪಡೊಯ . ಆಮಾಂ ದೊಗಾಾಂಯ್ಲ ಹಟಾ ಕ್ ಪಡಯ ಬರಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ ಧ್ಲಾ ದಿತ್ರ್ಲ್ಾ ಾಂವ್ಕ. ಶಕಾಪ ಾಂತ್ ತೊಯಿೀ ಹುಶ್ರ್, ಹಾಂವೀ ಹುಶ್ರ್. ಖೆಳ್ಾಂತ್ ತೊ ಹೀರ, ಹಾಂವ್ಕ ಹರೀಯಿನ್, ಧಾಾಂವ್ನ್ ಾ ಾಂತ್ ತೊ ಸುಫರ್... ತ್ಕಾ ಸಲ್ಿ ಯೊ ಮಹ ಣ್ ಹಾಂವ್ಕ ಯಿೀ ಧಾಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಶಕ್ರಯ ಾಂ. ತೊ ವ್ನಲಬಾರ್ಲ್ಾಂತ್ ಕಟ್ಾ ಮಾಚ್ಯಾ ಾಾಂತ್ ಹುಶ್ರ್, ಹಾಂವ್ಕ ಲಫ್ಾ ಕಚ್ಯಾ ಾಾಂತ್ ... ಆಮಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಬರಿಾಂ ಸ್ ಧಿಾಕಾಾಂ ಜವ್ನಾ ಸಾಯ ಾ ಾಂವ್ಕ." "ವ್ನಹ ಹ್ ... ಹಾಂ ಬರಾಂ ಆಸಾ..."

"ತ್ತಮ್ಜ್ ಮಾಗರ್ ಮ್ಜೀಗ್ ಕಸೊ ಸುರು ಜಲೊಯ ?" "ಕಾರ್ಣ ವಹ ಡ್ ಆಸಾ. ಆಮಾಂ ದೊಗಾಾಂಯ್ಲ ವ್ನಲಬಾಲ್ ಟ್ಟೀಮಾಾಂತ್ ಕಾಾ ಪಾ ನ್... ತೊ ಚಡಾ ಾಂಚ್ಯ ಟ್ಟೀಮಾಕ್, ಹಾಂವ್ಕ ಚಡಿ ಾಂಚ್ಯಾ ... ತೊ ಬರ ಆಲ್ ರಾಂಡರ್. ಸುಫರ್ ಫಸ್‍ಾ ... ಬರಾಂ ಕನ್ಾ ರ್ಟ್ ಲವೆರ್ಲ್ಚರ್ ಕಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಾ ಾರ್ ಪ್ಲಾಂಯ್ಲಾ ್ ತ್ಕಾಚ್್ . ಆಮಾ್ ಾಂ ನವ್ಡ ಕೊೀಚ್ ಆಯಿಲೊಯ . ತ್ಣಾಂ ಚಡಾ ಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಡಿ ಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗಾತ್ ಘಾಲ್ಾ ಶಕಯ್್ ಲೊ... ತ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀ ಪಯಯ ಾಂ ಏಕ್ ಘಡತ್ ಘಡಯ ಾಂ..." "ಹೊಾ ಕಾರ್ಣಯ ಬಯಾ ಆಸಾತ್..." ಫುಲುಯ ಚಿ ಮಾಾಂಯ್ಲ ಮಹ ಣಲ. "ಕೊಲಜಿಾಂತ್ ಆಸಾ್ ನಾ ಆಮಾಂ ರಜ್‍ಾ ಮಟಾ ರ್ ಟರ ಾ ಕ್ ಫಿೀರ್ಲ್ೊ ಾಂತ್ ಸ್ ಧ್ಲಾ ಕರುಾಂಕ್ ವಾಂಚೊನ್ ಆಯಿರ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂವ್ಕ.

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಮಾ್ ಾಂ ತ್ದಾಳ್ ಉಲೊಣಾಂ ನಾತ್ಯ ಾಂ. ಆಮಾಂ ದಾವಣಗೆರ ಗೆರ್ಲ್ಯ ಾ ಾಂವ್ಕ. ಥಂಯ್ಲ ವಹ ಡ್ ಮಯ್ಿ ನಾರ್ ಟರ ಾ ಕ್ ಘಾಲಯ ಾಂ. ಹಾಂವ್ಕ ಹಂಡರ ಡ್, ಟು ಹಂಡರ ಡ್ ಆನಿ ಥವ್ನೊ ಾಂಡ್ ಫೈವ್ಕ ಹಂಡರ ಡಾಂತ್ ಸ್ ಧಿಾ. ಸುವೆಾಕ್ ಸಕಾಳಿಾಂ ಲೊೀಾಂಗ್ ರೇಸ್‍ ಆಸೊಯ . ಬ್ಳೀರ್ಲ್ ತಿರ ೀ ಥವ್ನೊ ಾಂಡ್ ಧಾಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ತಯ್ರ್ ಜಲೊಯ . ತ್ದಾಳ್ ಹಾಂವ್ಕ ಥವ್ನೊ ಾಂಡ್ ಫೈವ್ಕ ಹಂಡರ ಡ್ ಧಾಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ತಯ್ರ್ ಜಲಯ ಾಂ." "ಮಾಗರ್?" "ಹಾಂವ್ಕ ಧಾಾಂವಯ ಾಂ... ಹಾಂವ್ಕ ಚ್ ಫಸ್‍ಾ ಾ ಆಸ್ಚಯ ಾಂ. ಸಾತ್ ರಾಂಡ್ ಜವ್ಕಾ ಹಾಂವ್ಕ ಜಿಕ್ರಯ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಹತ್ ವಯ್ಲರ ಘಾಲ್ಾ ಸಂಭರ ಮಾ್ ನಾ ಆಬೆಲ್ ಬ್ಳಬಾಟ್ಟ... "ಅಬ್ಳಲನ್ ಧಾಾಂವ್ಕ ... ಅನಿಕ್ರೀ ಹಂಡರ ಡ್ ಮೀಟರ್ ಆಸಾ... ಧಾಾಂವ್ಕ" ಮಹ ಣ್ ನಾ ಹಾಂವ್ಕ ಪರತ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಾಂವಯ ಾಂ ಆನಿ ಜಿಕ್ರಯ ಾಂ" "ವ್ನಹ ವ್ಕ... ಗೆರ ೀಟ್.." "ಹಾಂವ್ಕ ನಹ ಯ್ಲ ತೊ ಗೆರ ೀಟ್. ತೊ ಬ್ಳಬಾಟ್ಟನಾ ತರ್ ಮಾಕಾ ಸಲ್ಿ ಣ್.." "ತ್ದಾಳ್ ಲ್ವ್ಕ ಜಲೊ ದಿಸಾ್ ?" ಜೊೀರ್ಲ್ ಮುಕಾ್ ಲ್ ಉಡಯ್ಯ ಗೊಯ . "ನಾ... ಲ್ವ್ಕ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್

ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗೊಯ ... ಮಾಗರ್ ಲ್ವ್ಕ ಜಲಯ ಕಾರ್ಣ ಅನಿಕ್ರೀ ಬರಿ ಆಸಾ..." ಬ್ಳೀರ್ಲ್ ಸಕಾಾ ಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ತಯ್ರ್ ಕನ್ಾ ಹಡುನ್ ಬಸೊಯ . "ವಹ ಡೊಲ್ ಸಾಾಂಗೆಯ ಬರಿ ಆಮಾ್ ಾ ಕೊೀಚ್ಯನ್ ಚಡಾ ಚಡಿ ಾಂಕ್ ಸಾಾಂಗಾತ್ ಶಕಯ್್ ನಾ ಮಾಕಾ ಕೆದಾಳ್ಯ್ಲ ಬ್ಳೀರ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಟ್ಟೀಮಾಾಂತ್ ಖೆಳಂವೆ್ ಾಂ. ಹಾಂವ್ಕ ಆರಮಾಯನ್ ಬ್ಳಲ್ ಲಫ್ಾ ಕಾಣೆ ವ್ಕಾ ರ್ಟಾ ರ್ಲ್ಗಾಂ ದಿಾಂವೆ್ ಾಂ ಆನಿ ತ್ದಾಳ್ ಬ್ಳೀರ್ಲ್ ಯೇವ್ಕಾ ಕಟ್ಾ ಮಾತ್ಾಲೊ... ಸುಫರ್... ಏಕ್ ಪ್ನವಾ ಾಂ ಖೆಳ್್ ನಾ ತ್ಳ್ ಮೇಳ್ ಚುಕೊನ್ ಹಾಂವ್ಕ, ಬ್ಳೀರ್ಲ್ ಆನಿ ಅರ್ಾ ೀಕ್ ಬರ ಲಫಾ ರ್ ರ್ಟಾ ರ್ಲ್ಗಾಂ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡಯ ಾ ಾಂವ್ಕ. ಹಾಂವ್ಕ ಪಂದಾ... ಹೊ ಮಹ ಜ ವಯ್ಲರ ... ಹೊ ಘಡಾ ಘಡಾ ಮಾಕಾ ಸೊರಿೀ... ವೆರಿ ಸೊರಿೀ ಮಹ ಣ್ . ಹಾಂವೆಾಂ ಮಹ ಳ್ಾಂ "ಮಹ ಜರ್ ರಗ್ ಕರಿನಾಾಂಯ್ಲ ನೇ?" "ನಾ ನಾ.. ರಗ್ ನಾ.. ರಗ್ ನಾ " ಮಹ ಣ್ ಗಾಗೆತ್ಲೊ. ಮಾಕಾ ಪಡೊನ್ ಮಾರ್ ಜಲೊಯ ತ್ದಾಳ್ ಕಳೊಾಂಕ್ ನಾ. ದ್ಲಸರ ದಿಸಾ ತ್ಪ್ ಯತ್ನಾ ಗೊತ್ತ್ ..." "ಥಂಯ್ಲ ಥವ್ಕಾ ಸುರು ಲ್ವೇರಿಯ್..." ಬ್ಳೀರ್ಲ್ ಕ್ರಡ್ ಡೊನ್ ಹಸೊಯ . "ಕಾರ್ಣ ಬರಿ ಆಸಾ..." ಮಹ ಣ್ ನಾ ಸಕಾೊ ಾಂ ಹಸ್ಚಯ ಾಂ.

33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಮಾಗರ್ ಆಮಾಂ ಸಜರ ದ್ಲಸಾಾ ನ್... ಕೊಲಜಿಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಜಗಾನ್... ಆಮಾಂ ದೊಗಾಾಂಯ್ಲ ಭಾವ್ಕ ಭಯಿ್ ಭಾಶನ್ ಭೀವ್ಕ ರ್ಲ್ಗ್ ರ್ಲ್ಯ ಾ ನ್ ಉಲಂವೆ್ ಾಂ.... ವಹ ಯ್ಲ..." "ಶಾ ೀ... ಆತ್ಾಂ ಘೊವ್ಕ ಬಾಯ್ಲಯ ಜವ್ಕಾ ಚ್ಯಪ್ಪ ಗೀ?" "ನಾ.. ಆತ್ಾಂ ಪಯಯ ಾಂಚ್ಯಕ್ರೀ ಚಡ್. ಆತ್ಾಂ ತ್ಕಾ ರಗ್ ಯೇನಾ ರ್ಾಂ.. ರಗ್ ಕರುಾಂಕ್ ನಜೊ ಮಹ ಣ್ ತ್ಚ ಕಡ ಹವೆಾಂ ಫರ ಮಸ್‍ ಕಾಣೆ ರ್ಲ್ಾಂ..." ಬ್ಳೀಲ ಹಸಯ ಾಂ. "ಬಾಯ ಹಾ ಅಬೆರ್ಲ್ಚ ಮಸ್ ರ್ ಗೊತ್್ ಸಾತ್ ಗೀ ತ್ತಮಾ್ ಾಂ?... ಹಾಂವ್ಕ ನಿಯ್ಳ್ ಕನ್ಾ ಕನ್ಾ ಸಗಾಾಕ್ ಪ್ನವ್ನಯ ಾ ಾಂ."

ಮುಯಭಾಶನ್ ಜಲೊಯ . "ಕ್ರತ್ಾಂ ಬ್ಳೀಲ... ತ್ತಜಿಚ್ ಕಾರ್ಣ ಸಾಾಂಗಾ್ ಯಿಿ ೀ... ಕಾಜರ ವಷ್ಾ ಾಂತ್ ಉಲಂವೆ್ ಾಂ ನಾಕಾಯೇ?" ಬ್ಳೀರ್ಲ್ನ್ ವಚ್ಯತ್ಾನಾ ಜೊೀರ್ಲ್ ಆಯ್ ಜಲೊ. "ದಾಟುಾ ಚೊ ತ್ಾ ಗ್ ವಹ ತೊಾ... ದಾಟುಾ ಆನಿ ವ್ಡನಿ ಆಮಾ್ ಾಂ ದೇಕ್. ಮಸ್ ರ ವಯ್ಲರ ಮಸ್ ರ್ ಜರ್ಲ್ಾ ತ್. ಥೊಡ ಹಾಂವೀ ಸಾಾಂಗಾ್ ಾಂ." ಸಕಾೊ ಾಂ ಜೊೀರ್ಲ್ಕ್ ಪಳ್ಾಂವ್ಕ್ ಪಡಯ ಾಂ. "ಬಾಬ್ ಪ್ನಾಂಪ್ನಳ್ಾ ಥವ್ಕಾ ಸಕಾಯ ಪಡಯ ಾ ವೆಳ್ರ್, ರಗಾರ್ ಆಸಾಯ ಾ ರಿೀ ಬ್ಳೀಲಚ್ಯಾ ಬಾಬಾನ್ ದಿಲಯ ಸವ್ನ..." "ರಗ್ ಗೆಲೊ.... ಮ್ಜೀಗ್ ಬ್ಳೀರ್ಲ್ನ್ ಫಡ್ಾ ಘಾಲಾಂ.

ಜಲೊ"

"ಕಸಲ ಮಸ್ ರ್?" "ಆಮಾಂ ಸಜರಿ ರ್ಾಂ... ಪುಣ್ ಆಮ ದ್ಲಸಾಾ ನ್..." "ಬ್ಳೀರ್ಲ್ಚಿ ಮಾಾಂಯ್ಲ ಮ್ಜದೊನ್ಾ... "

ಮಹ ಜಿ

"ತಿಕಾ ಆಬ್ಳಲಾಂ ಫುರ್ಲ್ಾಂ ಜಿೀವ್ಕ... ಬ್ಳೀರ್ಲ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಬ್ಳಲನ್...ಹಹ ಹಹ ..." ಬ್ಳೀಲ ಕ್ರಡ್ ಡಯ ಾಂ. ಸಕಾೊ ಾಂ ಆಯ್ ನ್ ಹಸಾ್ ಲಾಂ. ಅಪ್ಲಲನ್ ಬಾಯಚೊ ಜಿೀವ್ಕ ಮಾತ್ರ

"ಹೊ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಪಯಯ ಮಸ್ ರ್...." ಬ್ಳೀಲ ಪರತ್ ಕ್ರಡ್ ಡಯ ಾಂ. "ದಾಟುಾ ಕ್ ಆನಿ ವ್ಡನಿಯಕ್ ಮ್ಜೀಗ್ ಆಸೊಯ ... ತ್ಾಂ ಸಕಾೊ ಾಂಕ್ ಗೊತ್್ ಸಯ ಾಂ. ತರಿೀ ದಾಟುಾ ನ್ ತ್ಾ ಗ್ ಕರುನ್ ಬ್ಳೀಲಕ್ ವದೇಶ್ಕ್ ಧಾಡ್ ಲಯ ಾಂ ವಹ ಡ್ ಅಜಪ್ನಾಂಚಿ ಗಜಲ್." "ಹೊ ಆನಂದಾಚೊ ಮಸ್ ರ್..." ಬ್ಳೀರ್ಲ್ ಸಾಾಂಗೊನ್ ಹಸೊಯ .

34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಬ್ಳೀಲ ವ್ಡನಿಯಚ್ಯಾ ಘರಕ್ ದೆವ್ನನ್ ಬೆಸಾಾಂವ್ಕ ಘಾಲಾಂ. ವ್ಡನಿಯಕ್ ಭಾವ್ಕ ನಾಸಾ್ ನಾ ತಿಕಾ ಭಾವ್ನಚೊ ಮ್ಜೀಗ್ ಮೆಳೊಾಂಕ್ ನಾ. ತ್ದಾಳ್ ಮ್ಜಾಂತ್ತ (ಮ್ಜಹಾಂತಿ) ಚಾಂ ಯಣಾಂ ಜಲಾಂ. ಕಷ್ಾ ಾಂಚಾಂ ದಿೀಸ್‍ ತ್ಾಂಚಾಂ ಸುಖಾಳ್ ಜಲ. ಜರ್ಲ್ಾ ರಿ ವ್ಡನಿಯಚ್ಯಾ ಮಾಾಂಯ್ಲ ಬಾಬಾನ್ ತ್ಾಂಚ ಆದೆಯ ಕರ್ಷಾ ವಸೊರ ಾಂಕ್ ನಾಾಂತ್. ಆತ್ಾಂಯ್ಲ ತಿಾಂ ಸಾದಿ ಜಿರ್ಣ ಜಿಯತ್ತ್. ವಹ ಡಪ ಣ್ ದಾಖಯ್ಾ ಾಂತ್. ತ್ಾಂಚ್ಯಾ ಸವೆಚ್ಯಾ ಸ್ಚಪ ರಿತ್ನ್ ಆಮ್ ಾಂ ಮಾಾಂಯ್ಲ ಬಾಬ್ ಬದಾಯ ಲಾಂ. ಬ್ಳೀಲಕ್ ಮಾಾಂಯ್ಲಾ ಧುವೆಚೊ ಮ್ಜೀಗ್ ದಿಲೊ."

"ಜೊೀರ್ಲ್ ತ್ತಾಂ ಕ್ರತ್ಾಂ ಪ್ನಟ್ಟಾಂ ಪ್ನಟ್ಟಾಂ ವೆತ್ಯ್ಲ? ತ್ತಾಂ ಭೆಷ್ಟಾ ಾಂ ನಾಟಕ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಕಾಜರ್ ಗಡ್ಿ ಜಯೊ ... ಆಮಾ್ ಾ ಕಾಜರಕ್ ದೊೀನ್ ಹಜರ್ ಲೊೀಕ್ ಆಸೊಯ . ತ್ತಮಾ್ ಾ ಕಾಜರಕ್ ಪ್ನಾಂಚ್ ಹಜರ್ ಲೊೀಕ್ ಪುರ್ಣೀ ಆಸಾಜ... ಖಚ್ಾ ಹಾಂವ್ಕ ಪಳ್ತ್ಾಂ..." "ಆಮಾ್ ಾ ಕಾಜರಕ್ ಆಮಾಂ ತಿೀನ್ ಕುಟಾ ಚಿಾಂ ಮಾತ್ರ ಪುರ ದಾಟುಾ ... ವ್ನಡಾ ಚ್ಯಾ ಗ್ಳಕಾಾರಕ್ ಏಕ್ ಸಾಾಂಗಾಾ ಾಂ... ಪುರ... ಮೆಜುನ್ ವೀಸ್‍ ಪಂಚಿಿ ೀಸ್‍ ಜಣ್ ಪುರ. "ರಸಪ ರ್ ಕೊೀಣ್ ಕತ್ಾ ಜೊೀರ್ಲ್?"

"ವಹ ಯ್ಲ... ಮಾಾಂಯ್ಲ ಮಹ ಜಿ ಮಾಾಂಯ್ಲ... ಬರಿ ಮಾಾಂಯ್ಲ..." ಬ್ಳೀಲ ಗದಿ ದೆಯ ಾಂ. "ವ್ನಹ ಹ್... ಹ ಉಜಿ ಡಚ ಮಸ್ ರ್..." ಬ್ಳೀರ್ಲ್ ತ್ಳಿಯ ಪ್ಟುನ್ ಮಹ ಣಲೊ. "ಆತ್ಾಂ ಆಮಾಂ ಕಾಜರ ವಶಾಂ ಉಲ್ವ್ನಾ ಾಂ... ಭುಕ್ ರ್ಲ್ಗಾ್ ಮಾಕಾ..." ಬ್ಳೀರ್ಲ್ನ್ ವಷಯ್ಲ ಘಾಂವ್ನೊ ಯಯ . "ದಾಟುಾ ಆನಿ ವ್ಡನಿಯ... ಆಮೆ್ ಾಂ ಕಾಜರ್ ಕಾಾಂಯ್ಲ ಗಡ್ಿ ನಾಕಾ. ಆಮಾಂ ರಿಜಿಸಾ್ ರರ್ ಕಾಜರ್ ಜತ್ಾಂವ್ಕ. ನಾ ತರ್ ಸಾಮೂಹಕ್ ಕಾಜರ್ ಜತ್ಾಂವ್ಕ. ವ್ಡೀಲ್ ಜಯ್ಲ ತರ್ ಗಮಾ ತ್ ಕಯ್ಾಾಂ..." ಜೊೀರ್ಲ್ನ್ ಸಾಾಂಗಾ್ ನಾ ಬ್ಳೀರ್ಲ್ ಗಡಬ ಡೊಯ .

"ಪ್ನದಾರ ಾ ಬ್ ಆಸಾ ರ್ಾಂ..." "ಹಾಂ ಸಮಾ ಜಯ್ಾ ಭಾವ್ನ.." ಬ್ಳೀರ್ಲ್ ಬೆಜರಯನ್ ಮಹ ಣಲೊ. "ತ್ತಮಾಂ ನವಾಂ ಸೈರಿಾಂ ಕ್ರತ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ತ್?" ಬ್ಳೀರ್ಲ್ನ್ ನವ್ನಾ ಸೈಯ್ಾಾಂಕ್ ಅವ್ನ್ ಸ್‍ ದಿಲೊ. "ಆಮಾ್ ಾಂ ಕಾಜರ್ ಗಮಾ ತ್ ಕರುಾಂಕ್ ಆಶ್. ಪುಣ್ ಜೊೀರ್ಲ್ ಆನಿ ರೀರ್ಲ್ ಸಗೆು ಬದರ್ಲ್ಯ ಾ ತ್. ಪುಲುಯ ಆನಿ ರೂಬಿಕ್ರೀ ಗಡ್ಿ ಕಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಷಿ ನಾ. ಮಾಗರ್ ತ್ಾಂಚಿ ಖುಶ..." ಫುಲುಯ ಚಿ ಮಾಾಂಯ್ಲ ಮಹ ಣಲ. ತ್ದಾಳ್ ಫುಲುಯ ಮಹ ಣಲಾಂ..."ದಾಟುಾ ಆನಿ ವ್ಡನಿ... ಬೆಜರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ...

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜೊೀರ್ಲ್ನ್ ಸಾಾಂಗೆ್ ಾಂ ಸಾಕೆಾಾಂ... ಕಾಜರ್ ಸ್ಚಾಂಪಲ್ ಕಯ್ಾಾಂ. ಆತ್ಾಂ ಆಮಾಂ ಭಾಂವ್ನರಿಾಂ ಪಳ್ತ್್ ಆಸಾಾಂವ್ಕ. ಮಾರಕಾರ್ ಪ್ಡ ಯೇವ್ಕಾ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಕಷ್ಾ ತ್ತ್. ತ್ಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಾ ಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳ್ರ್ ಆಮಾಂ ಗಮಾ ತ್ ಕಚಾಾಂ ಆಮಾಂ ದಿಾಂವ್ ದೇಕ್ ಗೀ?.. ಆಮಾಂಯಿೀ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಆಸಾಾಂವ್ಕ... ಲೊಕಾ ಸಾಾಂಗಾತ್ ಆಮಾಂಯಿೀ ಮೆಳ್ಾ ಾಂ. ಆಮೆ್ ವವಾಾಂ ಕ್ರತ್ಾಂ ಕರುಾಂಕ್ ಜತ್ ತ್ಾಂ ಕರುಾಂಯ್ಾಂ." ಆಪ್ಲಲನ್ ಬಾಯ್ಲ ಫುಲುಯ ಚ್ಯಾ ಉತ್ರ ಾಂಕ್ ಅಜಪ್ ಪ್ನವಯ . ಬ್ಳೀಲಚಿ ಆವಯ್ಲ ಲೀನಾ ಬಾಯ್ಲ ಯೇವ್ಕಾ ಫುಲುಯ ಕ್ ವೆಾಂಗ್ಳನ್ ಧರಿರ್ಲ್ಗಯ .

"ಹಾಂ... ಆಬ್ಳಲನಾಚಿಾಂ ಅಜಪ್ನಾಂ ಸಾಾಂಗೊಾಂಕ್ ಗೆರ್ಲ್ಾ ರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರವೆಾ ತ್..." ಅಪ್ಲಲನ್ ಬಾಯ್ಲ ಸಂತೊಸಾನ್ ಮಹ ಣಲ. "ಅಬೆರ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಮಸ್ ರಾಂಚೊ ನಿಯ್ಳ್ ಜಲೊ. ಆನಿ "ಆಬ್ಳಲನಾಚ್ಯಾ ಅಜಪ್ನಾಂ" ವಶಾಂ ಬ್ಲಕ್ ಬರವ್ನಾ ಾಂ..." ಜೊೀರ್ಲ್ ಸಾಾಂಗೊನ್ ಹಸೊಯ . "ಮಹ ಜ ಮಸ್ ರ್ ಅನಿಕ್ರೀ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಾಂತ್.." ಬ್ಳೀರ್ಲ್ನ್ ಸಾಾಂಗಾ್ ನಾ ಬ್ಳೀಲ ಹಸೊನ್ ಮಹ ಣಲಾಂ... "ಏಕ್ ಮಸ್ ರ್ ಬಾಕ್ರ ಆಸಾ...!"

"ತ್ತಾಂ ಹಾ ಘರಕ್ ಸಾಾಂಗ್ ಲಯ ಸುನ್..." "ಖಂಚೊ ತೊ?" ತ್ಳ್ಾ ನ್ ವಚ್ಯರಿ

ಸಕ್ ಡ್

ಎಕಾಚ್್

"ನಾ ಮಾಾಂಯ್ಲ.. ತ್ತಜಿ ಧುವ್ಕ ಆಮ್ ವ್ಡನಿ... ಅಬ್ಳಲನ್ ಏಕ್ ಅಜಪ್ನಾಂಚಿಾಂ ರರ್ಣ. ತಿಚಿ ಜಿರ್ಣ, ತಿಚಾಂ "ಆಬೆರ್ಲ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರರ ಕೆಟ್ ಟ್ಟೀಮಾಚೊ..." ಸಾದೆಾಂಪಣ್, ತಿಚೊ ಮ್ಜೀಗ್ ಆಮಾ್ ಾಂ ದೇಕ್.." ಫುಲುಯ ಸಾಾಂಗೊನ್ ಆಸಯ ಾಂ. ** ಸಮಾಪ್ತ ಾ *** -----------------------------------------------------------------------------------------

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


gÀhÄgÁ£Ávï¯Áè÷å ªÁmÁA¤ ZÀ¯ï¯ÉÆè zÉÆ. eÉÆÃ£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï C¸Àé¸ïÜPÁAiÉÄ£ï dįÉÊ 3, 2021 ªÉgï zɪÁ¢ü£ï eÁ¯ÉÆ. dįÉÊ 4ªÉgï ªÁªÀÄAdÆgï PÁªÉÄ° ¸ÁA dÄeÉZÁ EUÀeÉðAvï vÁZÁ ªÀÄuÁða jÃvï ZÀ°è.

d¯Áä xÁªïß zÀÄ©îPÁAiÉÄZÁ ¥ÀjzsÉAvï fAiÉįÉÆè, ºÁå PÁgÀuÁPï ¯ÁUÉÆ£ï ¯Á£ÀàuÁgï DªÁ̸ÁA xÁªïß ªÀAavï eÁ¯ÉÆè, UÁAªï, gÁeïå D¤ zÉñÁAZÉ UÀr GvÁæ¯ÉÆè, UÁAªÁÑ D¤ ¥ÀUÁðAªÁÑ vÁå-ºÁå ¸ÀAVÛPï ¸ÁAPÉƪï eÁ¯ÉÆè ªÀiÁ£Á¢üPï zÉÆvÉÆgï eÉÆÃ£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï xÉÆqÁå PÁ¼ÁZÁ

ªÀÄAUÀÄîgï ¢AiÉĸÉfZÁ ªÀÄAUÀ¼À eÉÆåÃw (¢AiÉĸÉfZÉA ¥À«vïæ ¥ÀĸÀÛPï, °vÀÄfð D¤ Qæ¸ÁÛAªï ²PÀëuï PÉÃAzïæ) ¸ÀA¸ÁÜ÷åZÉÆ ¥ÀAiÉÆè ¢gÉPÉÆÛgï, ªÀÄAUÀÄîgÁÑ eÉ¥ÀÄà ¸É«Ä£ÀjAvï ¥ÁæzÁå¥ÀPï eÁªïß AiÀiÁdPï eÁvɯÁåAPï zÉêï±Á¸ïÛç D¤ ºÉgï «µÀAiÀiï ²PÀ¬Ä¯ÉÆè ¥ÀAiÉÆè ¸ÉPÀÄå®gï AiÀiÁdPï, PÀxÉÆ°Pï AiÀiÁdPÁAZÁ gÁ¶ÖçÃAiÀiï ¸À«ÄvÉZÆ É ¥ÀAiÉÆè CzsÀåPïë, gÁ¶ÖçÃAiÀiï ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPï ¸ÀAWï (Dgï.J¸ï.J¸ï.) ºÁZÁ ¨sË¢ÝPï ªÀUÁðPï (ªÀĺÁ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁPï) GzÉÝøÀÄ£ï Qæ¸ÁÛAªï zsÀªÀiÁð «µÁAvï G®AªïÌ D¥ÀªÚA É ªÉļï¯ÉÆè PÀ¤µïÖ PÀ£ÁðlPÁAvÉÆè ¥ÀAiÉÆè AiÀiÁdPï D¤ EUÀeïð ªÀiÁvÉAvï ¸ÀévÀAvïæ «±ÀAiÀiÁ ¸ÀA§A¢ü

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¹édgï¯ÁåAqÁZÁ ºÀ§ðmïð ºÁUï ¥sËAqÉñÀ£Áa ¥Àæ±¹ À Û eÉÆqï¯ÉÆè ¥ÀAiÉÆè ¨sÁgÀwÃAiÀiï zÉêï±Á¹Ûç D±ÉA eÁ¬ÄÛA "¥ÀAiÀiÁè÷å" «±ÉõÀuÁAZÉÆ ¸ÀzsÁðgï eÁªÁ߸Á zÉÆ. eÉÆÃ£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï. ºÁå ²ªÁAiÀiï zÉÆ.eÉÆãï EUÀeïðªÀiÁvÉAvï PÁªÉįÁåAZÁ ºÀPÁÌA SÁwgï gÀhÄÄeï¯ÉÆè, ºÁå SÁwgï zsÀuÁðA §¸ï¯ÉÆè, ºÉƸÉàmï vÀ¸À¯Áå ¸ÀªÀèvÁAiÉÆ £Ávï¯Áè÷å UÁAªÁAvï gÁdQÃAiÀiï jwZÉA gÀhÄÄeï ZÀ®ªïß ¸ÀªÀèvÁAiÉÆ ªÉļÉÆAPï PÁgÀuï eÁ¯ÉÆè, ªÀÄAUÀÄîgï «±Àé«zÁ央AiÀiÁZÁ `ZÉAiÀÄgï E£ï Qæ²ÑAiÀiÁ¤n'ZÉÆ ¥ÉÆæ¥sɸg À ï D¤ ªÀÄÄPÉ° eÁªïß eÁ¬ÄÛA PÁ¬ÄðA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉÆè, ««zsï Qæ¸ÁÛAªï ¥ÀAUÁØAZÁ JPÀémÁZÉÆ gÀƪÁj, ««zsï zsÀªÀiÁðA ªÀÄzsÉA ªÀÄzsÀÄgï ¨sÁAzï D¸Á PÀgÀÄAPï ªÁªÀůÉð¯ÉÆ, ªÀiÁ£ÁêA ºÀPÁÌAZÉÆ gÀhÄeÁj, dªÀÄð¤ vÀ±A É ºÉgï gÁµÁÖçAZÁ D¤ ¨sÁgÀvÁ ¥À«vïæ ¸À¨sÁA ªÀÄzsÉA JPÁ £ÀªÀÄÆ£ÁåZÉÆ ¸ÁAPÉƪï±ÉA D¸ï¯ÉÆè, D¥Áè÷å f«vÁAvï ¸ÁzÁå¥ÀuÁ£ï fAiÉĪïß D¥ÀÄuï UɯÁè÷åPÀqÉ ºÁå «±ÁAvï

¯ÉÆPÁPï ²Qëvï PɯÉÆè, D¤ D¸À¯Áå ºÉgï ¸À¨sÁgï UÀÄuÁAZÉÆ ¥ÀÄAeÉÆ eÁªÁ߸ï¯ÉÆè.

¨Á¥ï eÉÆãÁZÉÆ UÁAªï GzÁåªÀgï vÀjà vÉÆ ¥ÁAUÁîAvï d¯Áä¯ÉÆè. (ºÁAªï¬Äà ¥ÁAUÁîAvï d¯Áä¯ÉÆèA D¤ ªÀÄíeÉÆ UÁAªï ¥ÁAUÁî). eÉÆ£ÁPï ¥ÁAUÁîAvï ¨Á¦Ûeïä ¢vÁ£Á ¥ÁvÉÆæ£ï ¸ÁA dĪÁAªï JªÁAeÉ°¸ÁÛZÁ ‘eÉÆãï' £ÁAªÁ£ï ªÉǯÁ¬Ä¯ÉÆè. ¥ÁAUÁîZÉgï ¨Á¥ï eÉÆ£ÁPï «±Éõï C©üªÀiÁ£ï D¸ï¯ÉÆè. ºÁAªï PÀxÉÆ°Pï AiÀÄĪÀ ¸ÀAZÁ®£ï PÉÃA¢æPï ¸À«ÄvÉAvï ºÀÄzÉÝzÁgï D¸ÁÛ£Á eÁAªï D¤ vÁZÁ ¥ÀAiÉÄèA D¤ G¥ÁæAvïAiÀiï zÉÆ. eÉÆ£Á£ï

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¸ÀA¥À£ÀÆä¼ï ªÀåQÛ eÁªïß ªÀiÁíPÁ / DªÀiÁÌA ¸ÀÄzsÁ¹ð¯ÁA.

1987 E¸ÉéAvï ºÁAªï ¥ÀAiÀiÁè÷å¥Á«ÖA ªÀÄAUÀÄîgï ¢AiÉĸÉfZÁ UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzÉZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁvÁ£Á ¸ÀàzÁs åðAvï vÉÆ D¸ï¯ÉÆè. zÉÆ. eÉÆ£ÁZÁ CPÉÃj ¥ÀAiÀiÁðAvï vÁZÉÆ - ªÀÄíeÉÆ ¸ÀA§Azsï ¨ÉÆgÁå£ï ZÀ¯ï¯ÉÆè. ºÁå ¥Ámï¨sÀÄAAiÉÄÑgï ºÉA ¯ÉÃR£ï.

d¯ïä, ¸ÀÄ«ð¯ÉA f«vï D¤ ²PÀ¥ï: ªÀiÁZïð 7, 1936 ªÉgï eÉÆãï d¯Áä¯ÉÆè. vÁZÉÆ ¨Á¥ÀAiÀiï eÉgÆ É ªÀiï ¥sÉ£ÁðAr¸ï D¤ DªÀAiÀiï DAeÉ°£ï ªÀÄZÁzÉÆ. zÉÆUÁAAiÀiï GzÁåªÀgï ¦üUÀðeïUÁgÁA.

eÉÆ£ÁZÉÆ ¨Á¥ÀAiÀiï ¦qÉAvï zɪÁ¢ü£ï eÁvÁ£Á vÁa DªÀAiÀiï eÉÆ£ÁPï ¸Ávï ªÀÄ»£ÁåAa UÀ¨sÉð¹Ûuï D¸ï°è. ¥ÁAUÁîAvï fAiÉĪïß D¸ï¯Áè÷å D¤ vÁå PÁ¼Ágï C£ÀÆ̯ï PÀļÁégï eÁªÁ߸ï¯Áè÷å CAeÉ°£ï ªÀÄZÁzÉÆa ªÀírè ¨sÀAiÀiïÚ PÉÆøɸï D¤ wZÉÆ ¥Àw gÉƸÁjAiÉÆ £ÉÆgÉÆ£Áí ºÁAZÁ WÀgÁ eÉÆ£ÁZÉÆ d¯ïä eÁ¯ÉÆè. d¯Áä¯ÉèA ¨sÀÄUÉðA

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¨sÉÆêï D¸ÀÌvï D¸ï¯ÉèA RAAiÀiï. ºÉA ªÁAZÁvïV ªÀÄí¼ÉÆî zÀĨsÁªï D¸ï¯Áè÷å£ï vÁZÁ §¥ÀÄà£ï (gÀÄeÁjAiÉÆ £ÉÆgÉÆ£Áí£ï) zÀĸÁæ÷å ¢¸Á vÁPÁ ¨Á¦Ûeïä ¢Ãªïß ¥ÁAUÁîZÁ ¥ÁvÉÆæ£ï ¸ÁAvÁZÉA £ÁAªï ¢¯ÉèA. ¨sÀÄUÉðA ªÁAZÉèA eÁ¯Áè÷å£ï zÀ¸ÀÄÛgÉ ¥ÀæPÁgï ZÁ½Ã¸ï ¢¸ÁA¤ ¥ÁAUÁî EUÀeÉðAvï vÉzÁ¼ÁZÉÆ «UÁgï ¨Á¥ï ¨Áf¯ï ¸Á®ézÉÆgï ¥Éj¸ï ºÁuÉ PÁAiÀiÁÝ÷å ¥ÀæPÁgï ¨Á¦Ûeïä ¢¯ÉÆè (¨Á¥ï ¥Éj¸ï G¥ÁæAvï ¨ÉAzÀÄZÉÆð «UÁgï eÁ¯ÉÆ. xÀAAiÀiï D¸ÁÛ£Á ªÀÄAUÀÄîgÆ É Ñ PÁfvÉÆgï ©¸ïà £ÉêÀÄPï eÁ¯ÉÆè. G¥ÁæAvï ªÀÄAUÀÄîgÉÆÑ ©¸ïà eÁ¯ÉÆè. ºÁåZï ©¸Áà£ï eÉÆ£ÁPï ªÀÄAUÀÄîgï ¸É«Ä£ÀjPï ¹éÃPÁgï PɯÉÆè).

¯Éw²AiÀiÁ ªÀÄZÁzÉÆ D¤ ®Æ¹

ªÀÄZÁzÉÆ »A eÉÆ£ÁaA ªÀíqï ¨sÀ¬ÄÚA. xÉÆqÁå vÉA¥Á£ï eÉÆ£Áa DªÀAiÀiï GzÁåªÀgÁAvï wZÁ ªÀír¯ÁAZÁ D¤ ¨sÁªï-¨sÀ¬ÄÚAZÁ WÀgÁA ¯ÁUÁìgïZï WÀgï PÀ£ïð fAiÉÄAªïÌ ¯ÁVè. GzÁåªÀgï ¦üUð À eÉ ©üvg À ï vÁAZÉA WÀgï D¸Áè÷åjà UÀrAZÁ WÀĸÀàqÉPï ¯ÁUÉÆ£ï ¸ÀÄ«ð°A xÉÆrA ªÀ¸ÁðA eÉÆ£ÁZÉA PÀÄlªÀiï GqÀĦ ¦üUÀðeÉPï ªÉļÉÆ£ï D¸ï¯ÉèA. DAeÉ°£ï ¨ÁAiÉÄ£ï D¥Áè÷å ¨sÀÄUÁåðA¸ÀªÉA ¨sÉÆêï PÀµÁÖA¤ f«vï ¸Á¯ÉðA. eÉÆ£ÁZÉA ¨Á¼ï¥ÀuÁZÉA f«vï ¨sÉÆêï PÀµÁÖAZÁ ¥ÀjUÀvÉAvï ZÀ¯ï¯Áè÷嫲A ¨Á¥ï eÉÆãï ft§gï GqÁ¸ï PÁqÁÛ¯ÉÆ. eÉÆ£ÁZÉA ¥Áæx« À ÄPï ²PÀ¥ï GzÁåªÀZÁð ¸ÉÊAmï ¥sÁæ¤ì¸ï PÉìëAiÀÄgï ºÉÊAiÀÄgï ¥ÉæöʪÀÄj E¸ÉÆ̯ÁAvï eÁ¯ÉA. ¸À²ð¯Áå PÀmÁàrAvï J¸ï.«.J¸ï. ºÉʸÀÆ̯ÁAvï vÁuÉ ºÉʸÀÆÌ¯ï ²PÀ¥ï PɯÉA. vÁå ªÀ¸ÁðA¤ vÁZÁ xÀAAiÀiï D¸ï¯Éè ªÀÄÄPÉîàuÁZÉ UÀÆuï GeÁéqÁPï D¬Ä¯Éè. ºÁåªÀ«ðA vÉÆ E¸ÉÆ̯ÁZÉÆ «zÁåyð ªÀÄÄPÉ° eÁ¯ÉÆè.

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¸É«Ä£ÀjAvï ²PÉÆ£ï D¸ï¯Áè÷å §æzÀgï eÉÆãÁPï ºÁå £ÀªÁå ¸É«Ä£ÀjPï ²PÁà SÁwgï zÁqÉÆè. ¥ÀÆ£ÁAvï KPï ªÀ¸ïð ¯Áån£ï, EAVèµï D¤ ©©èPÀ¯ï VæÃPï ¨sÁ¸ÉÆ D¤ wÃ£ï ªÀ¸ÁðA vÀvÀé±Á¸ïÛç D¤ KPï ªÀ¸ïð ªÀÄļÁªÉA zÉêï±Á¸ïÛç ²PÉÆè. ªÀÄÄPÁè÷å zÉêï±Á¸ïÛç ²PÁàPï vÁPÁ D¹ÖçÃAiÀiÁZÁ E£ïì§ÄæPï ¸É«Ä£ÀjPï zÁqÉÆè.

ºÉʸÀÆÌ¯ï ²PÁà G¥ÁæAvï ªÀÄAUÀÄîgï ¢AiÉĸÉfZÉÆ AiÀiÁdPï eÁAªÁÑ÷å G¨sÉð£ï eÉÆ£Á£ï ¸É«Ä£Àja ªÁmï zsÀ°ð. GzÁåªÀZÆ É ð vÁå ªÉ¼ÁZÉÆ «UÁgï ¨Á¥ï PÁ¹ägï qɸÁ D¤ GqÀĦ ¦üUð À eÉZÆ É «UÁgï ¨Á¥ï J.eÉ. ¹¯Áé ºÁAZÁA ²¥sÁgÀ¸£ É ï vÁå ªÉ¼ÁZÉÆ ªÀÄAUÀÄîgï ¢AiÉĸÉfZÉÆ ©¸ïà «vÉÆgï Dgï. ¥sÉ£ÁðAr¸ï D¤ PÁfvÉÆgï ©¸ïà ¨Áf¯ï ¸Á®ézÉÆgï ¥Éj¸Á£ï eÉÆ£ÁPï ¸É«Ä£ÀjPï WÉvÉÆè. 1955-Avï ¥ÀÆ£ÁAvï ¥Á¥Á¯ï ¸É«Ä£Àj DgÀA¨sï eÁ°è. ªÀÄAUÀÄîgï

xÀAAiÀiï wÃ£ï ªÀ¸ÁðA zÉÃªï ±Á¸ïÛç ²PÉÆè. ºÁåªÉ½A dªÀÄð¤a læAiÀÄgï - EgÉ£ï ¸ÉÊAmï ºÉ¯£ É Á ¦üUÀðeï vÁPÁ ¥ÉÆõÀPï eÁªÁ߸ï°è. ºÁå ¦üUÀðeÉAvï vÉÆ gÀeÉZÉ ¢Ã¸ï RaðvÁ¯ÉÆ. ¥sɧæªÀj 3, 1963 ªÉgï ¢AiÀiÁPÉÆ£ï NqïÝ ªÉĽî. vÁå ªÉ¼ÁZÉÆ ªÀÄAUÀÄîgÉÆÑ ©¸ïà gÁAiÀÄäAqï rªÉįÉÆè ªÁwPÁ£ï zÀĸÁæ÷å «±À鸨 À sÉPï gÉƪÀiÁPï D¬Ä¯ÉÆè

41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


D¸ï¯ÉÆè. vÁuÉ ªÀiÁZïð 30, 1963 ªÉgï §æ. eÉÆ£ÁPï læAiÀÄgï - EgÉ£ï ¦üUÀðeÉAvï NqïÝ ¢°.

¥ÁnA D¬Ä¯Áè÷å vÁuÉ £ÀªÉA§gï 28, 1963 ªÉgï GzÁåªÀgÁAvï D¥ÉèA ¥ÀAiÉÄèA «ÄÃ¸ï ¨sÉlAiÉÄèA. ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï eÁªïß: 1963-64 ªÁå DªÉÝAvï KPï ªÀ¸ïð§gï ªÀÄAUÀÄîgï EdAiÀiï ¦üUÀðeÉAvï D¤ vÁå G¥ÁæAvï gÀÄeÁAiÀiï PÁxÉzÁæ¯ÁAvï zÉÆÃ£ï ªÀ¸ÁðA ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï eÁªïß vÁuÉ ¸ÉªÁ ¢°.

D¤ ªÀiÁZïð 31, 1963 ªÉgï xÀAAiÀiïÑ ¥ÀAiÉÄèA «ÄÃ¸ï ¨ÉlAiÉÄèA. G¥ÁæAvï ¨sÁQ Ggï¯ÉèA ²PÀ¥ï PÀgÀÄAPï ¨Á¥ï eÉÆãï E£ïì§ÄæPï ¸É«Ä£ÀjPï ¥ÁnA UɯÉÆ. vÁåZï ªÀ¸ÁðZÁ £ÀªÉA§gÁAvï ¨sÁgÀvÁPï

ºÁå ªÉ½A AiÀÄAUï Qæ²ÑAiÀÄ£ï ªÀPÀð¸ïð (ªÉʹqÀ§Äè÷å) ¢AiÉĸÉfZÉÆ ZÁ¥ÉèöÊ£ï eÁªïß vÁPÁ £ÉêÀÄPï PɯÉÆ. ¥ÀÆ£ÁAvï D¤ E£ïì§ÄæPï

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¸É«Ä£ÀjAvï ²PÁÛ£Á vÁuÉ ªÉʹqÀ§Äè÷å ¸ÀAWÀl£Á«²A ZÀrvï eÁuÁéAiÀiï eÉÆqï°è. ²ªÁAiÀiï wA ªÀ¸ÁðA zÀĸÁæ÷å ªÁwPÁ£ï «±Àé ¸À¨Z sÉ Á ²PÀªÉÚ PÀIJ£ï ¥ÀjªÀvð À £ÁaA ªÀ¸ÁðA eÁªÁ߸ï°èA. vÁå ªÀ¸ÁðA¤ Qæ¹Ûà JPÀémÁ PÀIJ£ïAAiÀiï ªÁªïæ DgÀA¨sï eÁ¯ÉÆè. zÉêï±Á¸ÁÛçAvï qÉÆPÀÖgÉmï: D¥ÉÚA ¸É«Ä£ÀjZÉA ²PÀ¥ï PɯÁè÷å E£ïì§ÄæPï ¸É«Ä£ÀjAvï zÉêï±Á¸ÁÛçAvï JPÁ ªÀ¸ÁðZÉA ¯ÉʸÀ¤ìAiÉÄÃmï ²PÀ¥ï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï næAiÀÄgï «±Àé«zÁå®AiÀiÁ xÁªïß qÉÆPÀÖgÉmï ²PÀ¥ï PɯA É . ºÁåªÉ½A ¸ÉÆqÀéuÉZÉA zÉÃªï ±Á¸ïÛç D¤ °vÀÄfð «µÀAiÀiÁA¤ ZÀrvï eÁuÁéAiÀiï ¨Á¥ï eÉÆ£Á£ï eÉÆrè. zÀ¸ÉA§gï 16, 1970 ªÉgï ªÀÄAUÀÄîgÁPï ¥ÁnA DAiÉÆè. GªÁð - ¥ÀæAiÉÆÃUÁvÀäPï ¦üUÀðeï eÁªïß «Aaè: ªÀÄAUÀÄîgï ¢AiÉĸÉfAvï zÀĸÁæ÷å ªÁwPÁ£ï «±Àé¸À¨a sÉ ²PÀªïÚ eÁAiÉÄðPï GªÁð ¦üUð À eï KPï ªÀiÁzÀj ¦üUÀðeï eÁªïß «Aaè.

ºÁå ¦üUð À eÉAvï vÉÃUï AiÀiÁdPÁAPï £ÉêÀÄPï PɯÉ. ºÁAZÁ ¥À¬ÄÌA ¨Á¥ï eÉÆãï JPÉÆè. vÁPÁ «±À鸨 À sÉa ²PÀªïÚ eÁj PÀað D¤ °vÀÄfðAvï ªÁªïæ PÀað dªÁ¨ÁÝj ¢°è. xÉÆqÁå PÁgÀuÁA SÁwgï ºÉÆ ¥ÀæAiÉÆÃUï ¨ÉÆgÁå£ï ZÀ¯ÉÆ£ è Á. ªÀÄAUÀ¼À eÉÆåÃw ¢gÉPÉÆÛgï eÁªïß: eÉ¥ÀÄà M°ªÉmï ºË¸ÁAvï £ÀªÁå£ï DgÀA¨sï PɯÁè÷å ªÀÄAUÀÄîgï ¢AiÉĸÉfZÁ ¥À«vïæ ¥ÀĸÀÛPï, Qæ¸ÁÛAªï ²PÀëuï D¤ °vÀÄfð PÉÃAzïæ ªÀÄAUÀ¼À eÉÆåÃwZÉÆ ¸ÁÜ¥PÀ ï ¢gÉPÉÆÛgï eÁªïß ªÉÄà 16, 1973 ªÉgï £ÉêÀÄPï PÉ¯Æ É è. ¨sÀwð wÃ£ï ªÀ¸ÁðA ºÉÆ ºÀÄzÉÆÝ vÁuÉ ¸ÁA¨sÁ¼ÉÆî. PÁªÀiÁÎgÁA SÁwgï zsu À Á𠧸ï¯ÉÆè AiÀiÁdPï:

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¨Á¥ï eÉÆ£ÁPï D¥Áè÷å ¨sÀÄUÁåð¥ÀuÁ xÁªïß zÀÄ©îPÁAiÀiï D¤ ºÁå ªÀ«ðA eÁAªÁÑ ¸ÀªÀiÁeÉAvÁè÷å xÀgï¨sÉÃzÁAZÉÆ C£ÉÆãUï D¸ï¯ÉÆè. ¥ÀÆ£ÁAvï D¤ AiÉÄgÉÆÃ¥ÁAvï ²PÀ¥ï ZÀ®AiÀiÁÛ£Á vÉÆ ºÁå «²A ²Pï¯ÉÆè.

dįÉÊ 16 xÁªïß DUÉƸïÛ 4, 1973 ¥ÀAiÀiÁðAvï "zsÀªÀiïð D¤ C©üªÀÈ¢Þ" «µÀAiÀiÁgï ¨ÉAUÀÄîgÁÑ J£ï©¹J¯ïAvï ZÀ¯ï¯Áè÷å KµÁå ªÀÄmÁÖZÁ ¸É«Ä£ÁgÁAvï vÁuÉA ¨sÁUï WÉvï¯ÉÆè. ªÉʹqÀ§Äè÷å ZÁ¥ÉÊ£ï D¤ ¥sÀÄqÁj ªÀÄAUÀ¼ÀeÉÆåÃw ¸ÁAUÁvÁ ªÁªÀÅöæ£ï D¸ï¯Éè. eÉ¥ÀÄà ªÀPïð±ÉÆ¥ÁZÁ PÁªÉįÁåAa

ªÀiÁVÚA ¢AiÉĸÉfZÁ DqÀ¼ÁÛ÷å ºÀÄfgï zÀªÀgÁè÷åj vÁt PÁ£ï ºÁ®AªïÌ £Ávï¯Éè. ºÁå SÁwgï ¥Àæw¨sl À £ï eÁªïß eÉ¥ÀÄà ªÀPïð±ÉÆ¥ÁZÉ PÁªÉÄ°, vÁAaA PÀÄmÁäA, ªÉʹqÀ§Äè÷å ¸ÁAzÉ ¸À¥ÉÖA§gï 26, 1973 ªÉgï PÉÆrAiÀiÁ¯ï¨ÉÊ¯ï ©¸ÁàZÁ WÀgÁ zsÀuÁ𠧸ï¯Éè. ºÁAPÁA ¥ÁnA¨ÉÆ eÁªïß ªÉʹqÀ§Äè÷å ZÁ¥ÉèöÊ£ï ¨Á¥ï gÉÆçmïð ¹. ¯ÉÆèÉÆ, ¸ÁAUÁw AiÀiÁdPï ¨Á¥ï ªÀ¯A É mÉÊ£ï gÀÄeÁjAiÉÆ, ªÀÄAUÀ¼e À ÉÆåÃwZÉÆ ¸Àº¢ À gÉPÉÆÛgï ¨Á¥ï eÉÆãï r¸ÉÆÃeÁ D¤ ªÀÄAUÀ¼e À ÉÆåÃw ¢gÉPÉÆÛgï ¨Á¥ï eÉÆÃ£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ºÉÃAiÀiï zsÀuÁðAvï ¨sÁVzÁgï eÁ¯Éè. ªÀÄzsÁå£ï gÁwA ¥ÀAiÀiÁðAvï ZÀ¯ï°è » zsÀuÁð ZÀjvÉæAvï zÁR¯ï eÁ¯Áå. ºÉƸÉàmï ¦üUÀðeÉZÉÆ «UÁgï: ªÀÄAUÀÄîgÁ xÁªïß ¸ÀĪÀiÁgï ZÁ½Ã¸ï Q.«ÄÃ. CAvÀgÁgï D¹Ñ ªÀÄÆqï©¢æ ¯ÁVì¯Áå ºÉƸÉàmï ¦üUð À eÉPï CqÉìÄêA ªÀ¸ÁðA ªÀ¬Äè ZÀjvÁæ D¸Á. JPÁ ªÉ¼Ágï ºÁå ¦üUð À eÉPï ¸ÀĪÀiÁgï ZÁ²ðA ªÀÄÄqÉ UÉÃuï

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


AiÉÄvÁ°.

¥ÀÆuï » ºÀ½î gÀ¸ÉÛ, «Ãeï ¸ÀPÀvï, ºÉʸÀÆ̯ï, ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ PÉÃAzïæ £Á¸ÁÛ£Á D¸ï°è. D¸À¯Áå ¦üUð À eÉPï ¨Á¥ï eÉÆ£ÁPï ªÉÄà 16, 1976 ªÉgï «UÁgï eÁªïß zÁqÉÆè. ªÀír¯ÁAZÁ DzÉñÁPï SÁ°ÛªÀiÁ£ï UÁ¯ïß ¨Á¥ï eÉÆãï xÀAAiÀiï UɯÉÆ. xÀAAiÀiï D¸ï¯Áè÷å Dmï ªÀ¸ÁðA¤ ¦üUð À eï fªÁ¼Á¬Äè. AiÀÄĪÀduÁAPï JPÀénvï PɯÉA.

UÁæªÀÄ ¸À«Äw gÀaè. D±ÉA vÁPÁ ºÉƸÉàmï xÁªïß ªÀUïð eÁvÁ£Á ¨ÉÆgÉÆ gÀ¸ÉÆÛ eÁ¯ÉÆ. «Ãeï ¸ÀPÀvï D¬Ä°è. ¸ÀPÁðj ºÉʸÀÆÌ¯ï ¸ÁÜ¥À£ï eÁ¯ÉèA. ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ PÉÃAzïæ GzɯèA É . ¨sÀÄAAiÀiï £Ávï¯Áè÷åAPï ¨sÀÄAAiÀiï, WÀgÁA £Ávï¯Áè÷åAPï WÀgÁA G©üA eÁ°èA. PÀmÁàr D¤ ¨É¼Àäuï ¦üUÀðeÁAZÉÆ «UÁgï: PÀmÁàrAvï dįÉÊ 30, 1984 xÁªïß ªÉÄà 18, 1986 ¥ÀAiÀiÁðAvï ¥sÀPÀvï zÉÆÃ£ï ªÀ¸ÁðA D¸ï¯ÉÆè. ¨É¼ÀäuÁAvï Dmï ªÀ¸ÁðAa ¸ÉªÁ vÁa. (ªÉÄà 18, 1986 xÁªïß dÆ£ï 28, 1994). vÁZÁ PÁ¼Ágï ¨É¼ÀäuÁAvï ¦üUð À eÉZÆ É ±Àvª À ÀiÁ£ÉÆÃ

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¸É൯ À ï ¸ÀÆ̯ï DgÀA¨sï PɯèÉA.

vÀìªï CxÁð¨sÀjvï jwgï ZÀ¯ï¯ÉÆè. wÃ£ï ªÀ¸ÁðA D¢AZï PÀÄmÁäAa ¸À«ÄÃPÁë ZÀ®ªïß vÁAZÉÆå UÀeÉÆåð

¸ÉÆzsÀÄ£ï ¨sÀ¯Á¬ÄÌ, ªÀåªÀ¸ÁAiÀiï ZÀ¯ï¯ÉÆè.

PÁqï¯ÉÆè÷å. ²PÁ¥ï, WÀgÁA, GzÉÆåÃUï, D¤ ºÉgï ±ÉvÁA¤ ªÁªïæ ¨É¼äÀ uÁAvï ªÀiÁ£À«ÃPÀ

vÁå ªÉ¼Ágï PÀmÁàr D¤ ¨É¼äÀ uï ºÉÆå zÉƤà ¦üUð À eÉÆ ²ªÁðA ªÁgÁqÁå C¢üãï D¸ï¯ÉÆè÷å. 1980-Avï ªÀÄíeÁå CzsÀåPÀëvS É Á¯ï ²ªÁðA ªÁgÁqÉÆ AiÀÄĪÀduï ¸ÀAAiÉÆÃd£ï ¸À«Äw DgÀA¨sï eÁ°è. ºÁZÁ ªÁªÁæAvï ¨Á¥ï eÉÆ£ÁZÉÆ §¥ÀÆðgï DzsÁgï ¯Á¨sï¯ÉÆè.

ºÉƸÉàmï, PÀmÁàr D¤ ¨É¼äÀ uÁAvï D¸ÁÛ£Á ¨Á¥ï eÉÆ£Á£ï eÁvïªÀÄvï-zsÀªÀiïð ¨sÉÃzï £Á¸ÁÛ£Á ¯ÉÆPÁPï «±Áé¸ÁAvï WÉvï¯ÉèA. PÉÆAQÚ ¨sÁ¸ï, ¸ÀA¸ÀÌöÈw D¤ PÁAiÀiÁðAPï §¥sÀÆðgï DzsÁgï ¢¯ÉÆè.

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¸É«Ä£Àj ¥ÁæzÁå¥ÀPï eÁªïß: ¨É¼ÀäuÁAvï D¸ÁÛ£ÁAZï 1992-93 ªÁå DªÉÝAvï °vÀÄfð «µÀAiÀiÁAvï ¸É«Ä£ÀjAvï ²PÀAªïÌ ºÀ¥sÁÛ÷åPï zÉÆÃ£ï ¥Á«ÖA ¨Á¥ï eÉÆÃ£ï ªÉv¯ À ÉÆ. dÆ£ï 1, 1994 xÁªïß ¸É«Ä£ÀjPï ¥ÀÆuïð DªÉÝZÉÆ ¥ÁæzÁå¥ÀPï eÁ¯ÉÆ.

ºÉÆ ªÁªïæ vÁuÉ D¥Áè÷å 65 ªÀ¸ÁðA ¥ÀAiÀiÁðAvï ZÀ®AiÉÆè. vÁuÉ ²Pï¯Áè÷å ¸É«Ä£ÀjAvï ²PÀAªÉÇÑ ¸ÀÄAiÉÆÃUï vÁPÁ ¯Á¨sï¯ÉÆè. ªÀÄAUÀÄîgï «±Àé«zÁå®AiÀiÁZÁ Qæ¸ÁÛAªï PÀz¯ É ÁZÉÆ ¥ÉÆ楸 sÉ Àgï D¤ ªÀÄÄPÉ° eÁªïß: ¨sÁgÀvÁZÁ ZÀqÁªÀvï «±Àé«zÁå®AiÀiÁA¤ ««zsï ¸ÀA¸ÉÜ, zsÀªÀiïð ªÁ ºÉgï «µÀAiÀiÁAZÉgï ZÉAiÀÄgï (PÀzɯï) ªÀÄíuï D¥ÀAªÉÑ «¨sÁUï D¸Ávï. vÀ±A É ªÀÄAUÀÄîgï «±Àé«zÁå®AiÀiÁAvï ªÀÄAUÀÄîgï ¢AiÉĸÉf£ï dįÉÊ 3, 1987 ªÉgï ¸ÁÜ¥£ À ï PɯÉèA Qæ¸ÁÛAªï

PÀzɯï(ZÉAiÀÄgï E£ï Qæ²ÑAiÀiÁ¤n – Chair in Christianity ) D¸Á. ºÁZÉA ¸ÁÜ¥£ À ï eÁAªÁÑ÷å ªÉ¼Ágï D¸Á PɯÁè÷å ¸À«ÄvÉAvï ¨Á¥ï eÉÆãï¬Äà D¸ï¯ÉÆè. vÁPÁZï ºÁå PÀzɯÁZÉÆ ¥ÀAiÉÆè ¥ÉÆæ¥sɸÀgï D¤ ªÀÄÄPÉ° PÀvÁðvï ªÀÄíuï¬Äà vÁå ªÉ¼Ágï DAiÉÆÌ£ï AiÉÄvÀ¯ÉA. ¥ÀÆuï vÁå ªÉ¼Ágï vÀ±ÉA eÁ¯ÉA£Á. ¨Á¥ï eÉÆ£ÁPï ºÉÆ DªÁ̸ï DUÀ¸ïÖ 1, 2001 ªÉgï ¯Á¨sÉÆè. 2011 E¸Éé ¥ÀAiÀiÁðAvï ¨sÀwð zsÁ ªÀ¸ÁðA vÁuÉ ºÁå PÀzɯÁZÉÆ ªÁªïæ ZÀ®AiÉÆè. ¨Á¥ï eÉÆ£Á£ï ««zsï ¸ÀAWï¸ÀA¸ÁÜ÷åAPï D¤ ªÀÄÄPɯÁåAPï «±Áé¸ÁAvï Wɪïß D¥ÉÆè ªÁªïæ ZÀ®AiÉÆè.

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ºÁå SÁwgï vÀ¸À¯Áå ¸ÀA¸ÁÜ÷åA¤ ¸ÁAzÉÆ D¤ ºÀÄzÉÝzÁgï eÁªïß ªÁªïæ¬Äà PɯÁ. ºÁAvÉè ªÀÄÄPÉ¯ï ¸ÀA¸ÉÜ ºÉ eÁªÁ߸Ávï (DªÀgu À ÁAvï ºÀÄzÉÝzÁgï ªÁ ¸ÁAzÉÆ - vÉÆ «ªÀgï¬Äà D¸Á): zsÀªÀÄð ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ C©üAiÀiÁ£À (¸ÀºÀ-¸ÀAZÁ®Pï), zsÁ«ÄðPÀ ¸ËºÁzsð À ¸À«Äw, ¥Àj¸ÀgÁPÀÛ MPÀÆÌl (¸À«Äw ¸ÁAzÉÆ), ¸ÁªÀiÁfPï £ÁåAiÀiï ªÉâPÉ (¸ÀAZÁ®Pï), PÉÆêÀÄÄ ¸ËºÁzsð À ªÉâPÉ (G¥ÁzsåÀ Pïë), ¦AiÀÄĹJ¯ï (¸ÁAzÉÆ). ºÉgï xÉÆqÁåAZÉÆ ¸ÀºPÀ Ágï¬Äà vÁuÉ WÉvï¯ÉÆè. vÉ D±É D¸Ávï: E¸Áè«Ä »Azï, zÀ°vï ¥ÀAUÀqï, ªÀÄAUÀÄîgï «±Àé«zÁ央AiÀiÁZÉ ¥ÁæzÁå¥ÀPï ¥ÀævåÉ ÃPï eÁªïß gÁdQÃAiÀiï ±Á¸ïÛç D¤ ¸ÀªÀiÁeï ±Á¸ïÛç «¨sÁUÁAZÉA ¥ÁæzÁå¥ÀPï, gÀxÀ©Ã¢ UɼA É iÀÄgÀÄ, GqÀĦ, ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ, ªÀiÁAqï¸ÉƨsÁuï, PÉÆAQÚ ¨sÁµÁ ªÀÄAqÀ¼ï D¤ ºÉgï.

eÉ¥ÀÄà ¸É«Ä£Àj ¯ÁUÁìgï ±ÁAw PÉÃAzÀæ ¨sÁAzÁàAvï D¸ï¯ÉèA zÀ¥sÀÛgï §eÉÆÓÃrZÁ UÉÆ«îPï PÉAzïæ ªÀoÁgÁAvÁè÷å ±ÁAwQgÀuï ¨sÁAzÁàPï ºÁqÉèA. ¨ÉÆgÁå jwgï ¸Àd¬Ä¯ÉèA £ÀªÉA zsÀ¥ÀÛgï ªÉÄà 1, 2002 ªÉgï GUÁÛAiÉÄèA. PÀzɯÁZÉÆ ªÀÄÄPÉ° D¸ï¯Áè÷å zsÁ ªÀ¸ÁðA¤ 34 ¸É«Ä£ÁgÁA, ¸ÁªÀðd¤Pï ¸À¨sÁ, gÁå°, 18 ««zsï zsÀªÀiÁðAa ¥sɸÁÛA, ²PÀëPÁAPï, «zÁåyðAPï D¤ ºÉgÁAPï, ¸ÁªÀiÁfPï ªÁªÁæqÁåAPï D¤ ºÉgÁAPï 22 vÀ¨ð sÉ w PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA vÀ±A É ºÉgï eÁAiÉÆÛ ªÁªïæ ZÀ¯Áè. ZÀ®¬Ä°èA ªÁ ¨sÁUï WÉvï°èA ªÀírèA PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA:

d£Àªj À 24, 2001 GqÀĦ ZÀ¯ï°è PÀ£ÁðlPÀ ªÀ®AiÀiÁa Dgï.J¸ï.J¸ï. gÁå°Avï UËgÀªï ¸ÀAiÉÆæ D¤ xÀAAiÀiï

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Qæ¸ÁÛAªï zsÀªÀiÁðZÁ ¸ÉªÉ«²A G®ªïà, ªÀiÁZïð 13, 2002 ªÉgï AiÉÄ£À¥ÉÆÃAiÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÉƯÉfAvï §QæÃzï DZÀgÀuï, ªÀiÁZïð 30, 2003 ªÉgï NqïÝ ªÉļï¯Áè÷å ZÁ½¸ÁªÁå ªÁ¶ðPï ¢¸Á ±ÁAvÉ SÁwgï ¥ÁæxÀð£ï.

¤mÉÖ ²PÁà ¸ÀA¸ÁÜ÷åAZÉÆ ªÀÄÄPÉ° J£ï. «£ÀAiÀÄ ºÉUÉØ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï zÀ¸ÉA§gï 19, 1999 ªÉgï `¸ÁªÀiÁfPï ¸ÁªÀÄgÀ¸ÁåPï ²PÀëuï' «µÀAiÀiÁgï ¸ÀAZÁ®£ï D¸ÁPɯèÉA. ªÀÄAUÀÄîgï «±Àé«zÁå®AiÀiÁAvï Qæ¸ÁÛAªï PÀzɯÁZÉA C¹Ûvïé zÁPÀªïß ¢¯ÉèAZï ¨Á¥ï eÉÆ£Á£ï ªÀÄí¼Áågï ªÀÄíf ZÀÆPï eÁA«Ñ£Á.

¨sÁgÀvÁZÁ PÀxÉÆ°Pï AiÀiÁdPÁAZÉA ¸ÀAWÀl£ï: ¨Á¥ï eÉÆ£ÁPï ¸ÁAUÁw AiÀiÁdPÁAZÉgï ªÀĸïÛ ªÉÆÃUï D¸ï¯ÉÆè. ¨sÁgÀvÁAvÁè÷å ¸ÀªÀiÁ£ï ªÀÄ£ÁZÁ AiÀiÁdPÁA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï AiÀiÁdPÁA SÁwgï PÉxÉÆ°Pï ¦æøïÖ÷ì PÉÆ£Éág£ É ïì D¥sï EArAiÀiÁ (¹¦¹L) WÀqï¯ÉèA. ºÁZÉÆ ªÀĺÁ ¸ÀªÉÄäÃ¼ï ¨ÉAUÀÄîgÁAvï 1987 CPÉÆÖçgï 27, 28 ,29 vÁjPÉA¤ ZÀ¯ï¯ÉÆè.

¨Á¥ï eÉÆÃ£ï ºÁZÉÆ ¸ÁÜ¥ÀPï CzsåÀ Pïë eÁªÁ߸ï¯ÉÆè. AiÀiÁdPÁAZÁ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀiï ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁAvï¬Äà vÁuÉ ¨sÁUï WÉvï¯ÉÆè. ºÀ§ðmïð ºÁUï ¥Àæ±À¹Û: ºÁå ªÀAiÀiÁè÷å E£ÁªÀiï

49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

¸Àªïð

ªÁªÁæAPï ªÀÄí¼Áî÷å§j


¹édgï¯ÁåAqÁZÁ EUÀeïð ªÀiÁvÉAvï ¸ÁévÀAvÁæ÷å SÁwgï D¸ÁÑ÷å ºÀ§ðmïð ºÁUï ¥ËAqÉñÀ£Áa 2007 ªÁå ªÀ¸Áða ¥Àæ±À¹Û ¨Á¥ï eÉÆ£ÁPï ¥sÁªÉÇ eÁ°è. w vÁuÉ dÆ£ï 24, 2007 ªÉgï ¹édgï¯ÁåAqÁZÁ ®Ä¸É£ÁðAvï ¹éÃPÁgï PÉ°è. ftÂAiÉÄ ZÀjvÁæ - C£ï©Ãl£ï ¥Áxïì: ¨Á¥ï eÉÆ£ÁZÁ 80ªÁå d¯Á䢸ÁZÁ GqÁ¸ÁPï Unbeaten Paths – Theological Reflections on Times Transition vÁa ftÂAiÉÄ ZÀjvÁæ Indian

Knowledge (ISPCK) ¥ÀUÀðmÁÚgÁA¤ ¥ÀæPÁ²vï PÉ¯Æ É è.

Society for Promoting Christian

¸À¥ÉÖA§gï 22, 2016ªÉgï £ÀAvÀÆgï ¥ÀzÁé PÉƯÉeï ªÀÄAiÀiÁÝ£Ágï ªÀÄAUÀÄîgï «±Áé¸ï læ¸ÁÖa ¢gÉPÉÆÛgï eÁªÁ߸ï¯Áè÷å qÉÆ. M°AqÁ ¦gÉÃgÁ£ï GUÁÛªÀuï PÉ¯Æ É è. ¸ÀĪÀiÁgï 460 ¥Á£ÁA DmÁ¥ÉÑA ºÉA ¥ÀĸÀÛPï ¨Á¥ï eÉÆ£ÁZÉA f«vï

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


D¤ vÁuÉ ZÀ®¬Ä¯Áè÷å ªÁªÁæZÉÆ «ªÀgï DmÁ¥ÁÛ. ºÁå §¥ÁðAvÉÆè÷å ZÀqÁªÀvï UÀeÁ° D¤ xÉÆqÉ vÀ¹égÉÆå ºÁå ¥ÀĸÀÛPÁ xÁªïß PÁqÁè÷åvï.

ºÁAvÀÄA ¨sÁUï WÉvï¯Áè÷å PÀ£Éì¥ÁÖ£ï D¤ ºÁAªÉA KPï ¸ÀªÁ¯ï DªÀiÁÑ÷åEvÁè÷åPïZï «ZÁgï¯ÉèA – ‘¨Á¥ï eÉÆ£ÁPï EvÁè÷åªÉVA ¤ªÀÈvï PÀZÉðA QvÁåPï?'. DvÁA ¥ÀgÀvï ¸ÀªÁ¯ï G¨sÉA eÁ¯ÁA – ‘¨Á¥ï eÉÆãï EvÁè÷åªÉVA ¸ÀA¸ÁgÁ xÁªïß ¨sÁAiÀiïæ ¥ÀqÉÆè QvÁåPï?'. ¨Á¥ï eÉÆ£ÁPï ¸Á¸ÁÚZÆ É «±Éªï ªÀiÁUÁÛA.

D¥Áè÷å 80 ªÀ¸ÁðA ¥ÁæAiÉÄ ªÀÄíuÁ¸Àgï¬Äà ¨Á¥ï eÉÆãï vÀ£ÁðmÉÆZï ¢¸ÀÛ¯ÉÆ. vÁPÁ 75 ªÀ¸ÁðA ¨sÀgï¯Áè÷å ¸ÀAzÀ¨sÁðgï PÁAiÉÄðA UÉÆ«îPï PÉÃAzÁæAvï D¸Á PɯÉèA.

JZï. Dgï. D¼Àé ======================= 51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕರೊನ್ಹಫೀಬಿಯಾ

ಫೀಬಿಯ್ಮ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಭ್ಾ ಾಂ. ಭ್ಾ ಾಂ ಜಾಯ್ಮ್ ಾ ರತಿಚ್ಯಾಂ ಆಸ . ಹೈಡ್ಲ್ ೀಫೀಬಿಯ್ಮ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಉದ್ಲಾ ಚ್ಯಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ. ತಶಾಂಚ್ ಹಮೀಫೀಬಿಯ್ಮ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ರಗಾ್ ಚ್ಯಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ. ಅಶಾಂ ಜಾಯ್ಮ್ ಾ ರತಿಚ್ಯಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ ಆಸ. ಅತಾಾಂ ವ್ಟಜಾಾ ನಿನಿ ಏಕ್ಸ ನ್ವಾಾ ರತಿಚ್ಯಾಂ ಫೀಬಿಯ್ಮ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಟೆ ಾಂ ಆನಿ ತಾಂ ಜಾವಾಾ ಸ ಕರನಾಫೀಬಿಯ್ಮ. ಹಾಂ ಕಶಾಂ ಉಪಾಾ ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಂ ನಿವಕಹಣ್ ಕಚ್ಯಕಾಂ (ಸಾಂಬಾಳಯ ಾಂ) ಕಶಾಂ ಮಹ ಳೊ ಾಂ ಸಮಾ ನ್ ಘೆವಾಾ ಾಂ. ಕೀವ್ಟಡ್-19, ಹಾಾ ವ್ಟಶಾಂ ಚಾಂತಾ್ ಕರನಾತ್ ಲೆ ಾಂ ಬಹುಶ್ವ ಕಣ್ಾ ೀ ನಾಾಂತ್ ಕಣಾ .! ಹರ್ ಎಕೆ ಯ್ಕೀ ಆಪಾೆ ಾ ಕುಟ್ಾ ವ್ಟಶಾಂ, ಈಷ್ಠಯ ಮಂತಾ್ ಾಂವ್ಟಶಾಂ. ಕುಟ್ಾ ದ್ಲರಾವ್ಟಶಾಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಾ ಾಂವ್ಟಶಾಂ ಖಂತ್ ಕಾಡ್ಾ ಾಂಚ್ ಆಸ್ ತ್. ಜವ್ಟತಾಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಯ್ಕ ಕಷಾಯ ನ್ಷಾಯ ವ್ಟಶಾಂ ಖಂತ್ ಚುಕ್ಸ ಲೆ ಚ್ ನಾ. ಕೀವ್ಟಡ್-19, ಕವಲ್ನ ದ್ಲರ್್ ರಾಾಂನಿ ಆನಿ

ಸಕಾಕರಾನ್ ಮಾತ್್ ನಿರ್ಮಕಲ್ನ ಕಯಕತ್ ಮಹ ಣ್ ಚಾಂತಯ ಾಂ ಸರ್ಕಾಂ ನೈಾಂ. ಹ ಜವಾಬಾಾ ರ ಹರ್ ಏಕ್ಸ ನಾಗರಕಾಚ ಜಾವ್ಾ ಆಸ. ಹಾಾ ವ್ಟಶಾಂ ಆಮಯ ಆತಂಕ್ಸ ಆನಿ ಹತಾಶ್ವ ಹತೊೀಟ್ಕಕ್ಸ ಹಾಡ್ಟೆ ಾ ಶವಾಯ್ ಹಾಂ ಕಾಮ್ ಕರುಾಂಕ್ಸ ಸದ್ರಾ ನಾ. ತರ್ ಹಾಾ ಕರನಾ ವೈರಸವ್ಟಶಾಂ ಆಮಾಾ ಾಂ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ೆ ಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ ಪಯ್್ ಕಚ್ಯಕಾಂ ಕಶಾಂ? ಮನೊೀವ್ಟಜಾಾ ನಿನಿಾಂ ಅತಾಾಂ 'ಕರನಾಫೀಬಿಯ್ಮ' ಮಹ ಳ್ಳೊ ನ್ವೊ ಸಬ್ದಾ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಟೆ . ಕರನಾ ವೈರಸವ್ಟಶಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ, ಖಂಚ ಪಿಡ್ಟ ಆಯ್ಮೆ ಾ ರೀ ಕೀವ್ಟಡ್-19 ಮಹ ಣ್ ಚಾಂತಯ ಾಂ, ಲ್ಯಗಾ ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾಂ ಮರಣ್, ಕಾಮ್ ಹೊಗಡ ವ್ಾ ಘೆಾಂವೆಯ ಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ, ಕಣಕ್ಸ ಪಿಡ್ಟ ಆಯ್ಮೆ ಾ ರೀ 'ಮಹ ಜೆವವ್ಟಕಾಂಚ್ ಅಶಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಭಿಯಾಂವೆಯ ಾಂ', ಖಿನ್ಾ ತಾ, ಗಜೆಕಚ್ಯಕೀ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂಕ್ಸ ಪ್್ ೀತನ್ ಕಚ್ಯಕಾಂ, ಕಾಾಂಯ್ ಸಮಸಾ ನಾತಾೆ ಾ ರೀ, ಪತುಕನ್ ಪತುಕನ್ ಪರೀಕಾಾ ಕರಂವ್ಟಯ , ಹಾಂ ಸವ್ಕ ಕರನಾಫೀಬಿಯ್ಮಚಾಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಯ್ಮ ಸಕಾ ಮಹ ಣ್ ಮಹ ಣಾ ತ್. ಪಿಡೆವ್ಟಶಾಂ ಅನಿಶಯ ತ್ ಸಿ ತಿ, ಅವಾಸ್ ವ್ಟಕ್ಸ ಘಡಿತಾಾಂ, ಹಠಾತ್್ ಕನ್ಕ

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬದ್ಲೆ ಲೆ ಜವ್ಟತಾಚ ರೀತ್, ನ್ವೊಾ ನ್ವೊಾ ರತಿ ರವಾಜ, ಕಣಕ್ಸ ಜಾಲ್ಯಾ ರೀ ಬೆಷಾಯ ಾಂವ್ಾ ಸಕಾ್ ತ್. ಹಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ ವ್ಟಸ್ ರನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ರ್ ಪಿಡ್ಟಯ್ಕ ವ್ಟಸ್ ತಾಕ. ಹ ಪಿಡ್ಟ ಸಂಸರಾಕ್ಸ ನ್ವ್ಟಚ್ಯ . ಹಾಾ ವವ್ಟಕಾಂ ನಿಯ್ಮಮಾಾಂ ಕತಕಲ್ಯಾ ಾಂಕೀ ತಾಾ ವ್ಟಶಾಂ ಸಾ ಷ್ಯ ತಾ ನಾ . ನ್ವಾಾ ನ್ವಾಾ ಸಂಶೀಧನಾ ಪ್ ಕಾರ್ ಬದಲೊಯ ಾ ನ್ವೊಾ ನ್ವೊಾ ರತಿ ರವಾಜ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ಗುಸಪ ಡ್ ಗ್ಾಂದ್ಳ್‍ಲ್ ರಚ್ಯ್ ತ್. ಆಮೆಯ ಥವ್ಾ ಕತಾಂ ಗೀ ಲಪಯ್ಮ್ ತ್ ಮಹ ಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆನಿ ಭ್ಾ ಾಂ ಉಪಾಾ ಯ್ಮ್ ತ್. ವ್ಟಜಾಾ ನಾಾಂತ್ ಆನಿ ತಂತ್್ ಜಾಾ ನಾಾಂತ್ ಜಾಲೆ ಪ್ ಗತಿ ಪಳ್ವ್ಾ ವ್ಟಜಾಾ ನಿ ಕತಾಂಯ್ಕೀ ಕರುಾಂಕ್ಸ ಸಕಾ್ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಸಮಾನ್ಾ ಲೊೀಕ್ಸ ಚಾಂತಾ್ . ಸುವೆಕರ್ ಕೀಣ್ ಪುಣ್ ಹಾಾ ಪಿಡೆಕೀ ವೆಗಗ ಾಂ ವಕಾತ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಟ್ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಸವ್ಕ ಚಾಂತಾ್ ಲ್. ಬೇಜವಾಬಾಾ ರನ್ ಆಸ್ ಲ್. ಪೂಣ್ ವಹ ಡ್ಟೆ ಾ ವಡ್ಟೆ ಾ ಅದಿಕಾರಾಚ್ಯ ಸಿ ನಾರ್ ಆಸ್‍ಲ ಲ್ಯೆ ಾ ಾಂಕ್ಸ, ರಾಜಕಾರಣ್ಾಂಕ್ಸ ಆನಿ ಗೆ್ ೀಸ್ ಾಂಕ್ಸ ಹಾಾ ಪಿಡೆನ್ ಸಲಾ ತಾನಾ, ಲೊೀಕಾಚ್ಯಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ ಚಡ್ಲನ್ ಗೆಲ್ಾಂ. ಅನಿಯಂತಿ್ ತ್ ಮಾಹತಿಚೊ ವಾಹ ಳ್ಳ, ಅಪಾಯ್ಮಾಂ ಪೈಕ ಪ್ ಮುಖ್ ಜಾವಾಾ ಸ. ಬೇಜವಾಬಾಾ ರ ದ್ ಶ್ಯಾ ಮಾದಾ ಮಾಾಂ ಅನ್ಧಿಕ್ ತ್ ಮಾಹತಿಚೊ ವಾಹ ಳ್ಳ ವಾಹ ಳ್ಯ್ಮ್ ತ್. ಸುಲಬಾಯನ್

ಲ್ಯಬೆಯ ಾಂ ಅಾಂತಜಾಕಳ್‍ಲ್ ಕರನಾವ್ಟಶಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ ಚಡ್ವಾಯ ಾಂತ್ ಪ್ ಮುಖ್ ಪಾತ್್ ಘೆತಾತ್.

ಕಠಿಣ್ ವಾಸ್ ವ್ಟಕತಕ್ಸ ಫುಡ್ ಕತಾಕನಾ, ಆತಂಕ್ಸ ಚಡ್ಟ್ ಆನಿ ತಕ್ಸಕ ಸಡಿಳ್‍ಲ್ ಜಾತಾ. ಆಮಾಾ ಾಂಚ್ ಆಮಿ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಾ ಘೆಾಂವ್ಟಯ ಸಕತ್ ದುಬಕಲ್ನ ಜಾತಾ. ಹಾಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಗ್ ಭ್ಾ ಾಂ, ಒತ್ ಡ್, ಗುಸಪ ಡ್ ಗ್ಾಂದ್ಳ್‍ಲ್ ಆನಿ ದೂಖ್ ಮತಿಾಂತ್ ಚಡ್ಟ್ . ಅಸಲ್ಯಾ ಒತ್ ಡ್ಟಚ್ಯರ್ ಹತೊೀಟ್ಕ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಾ , ಪರಹಾರ್ ಸೊದೆಯ ಾಂ ಕಾಮ್ ಸುಲಬಾಯಚ್ಯಾಂ ನೈಾಂ ಹಾಂ ಸದ್ರಾ ಜಾಯ್್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪರಪಿಕಾಯಚ್ಯಾಂ ನಿದರ್ಕನ್ ಮಹ ಣಾ ತ್. ತಾಾ ಖಾತಿರ್ ಸಕಕ ವೈಜಾಾ ನಿಕ್ಸ ಮಾಹತ್ ದಿಾಂವಾಯ , ಧನಾತಾ ಕ್ಸ ಆಲೊೀಚನೆಚ್ಯಾ ಮನಾಾ ಾ ಾಂಸವೆಾಂ ಸಪ ಾಂದನ್ ಕಚ್ಯಕಾಂ ಅವಶ್ಯಾ ಜಾವಾಾ ಸ. ತಸಲ್ಯಾ ಾಂ ಸವೆಾಂ ಭಸೊಕನ್ ಜಯಾಂವೆಯ ಾಂ ,ಸಮತೊೀಲತ್ ಖಾಣ್ ಸ್ಲಾಂವೆಯ ಾಂ, ವಾಾ ಯ್ಮಮ್, ಪಾ್ ಣಯ್ಮಮ್, ಧಾಾ ನ್, ಧನಾತಾ ಕ್ಸ ಚಾಂತಾಪ್, ನಿೀದ್ರ, ಕುಟ್ಾ ಸವೆಾಂ ಮಗಾಭರತ್ ಜವ್ಟತ್, ಮಾದಕ್ಸ ವಸು್ ಾಂಥವ್ಾ ಪಯ್್ ರಾಾಂವೆಯ ೀಾಂ, ಆತಂಕ್ಸ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವೆಳಾರ್, ಮನೊೀವೈದ್ಲಾ ಾಂಕ್ಸ ಭ್ಟ್ಯ ಾಂ ಹಾಂ ಸವ್ಕ ಅತಿೀ ಗಜೆಕಚ್ಯಾಂ ಜಾವಾಾ ಸ. ಮೆಳ್‍ಲ್ ಲೆ ಸಕಾ ಡ್ ಮಾಹತ್ ಸಕಕ ಮಹ ಣ್ ಚಾಂತಯ ಾಂ ಸರ್ಕಾಂ ನೈಾಂ. ಸಕಕ ಮಾಹತ್ ಸಕಾಾ ಕ ವೆಳಾರ್ ಸಕಾಾ ಕ ಮನಾಾ ಾ ಾಂ ಥವ್ಾ ಯ್ಮ ಅಧಿಕ್ ತ್ ಮುಳಾಥವ್ಾ ಘೆಜಯ್. ಬೆಸಯ ಾಂವಾಯ , ಪ್ ಚ್ಯರಾಖಾತಿರ್ ಉಲೊಾಂವಾಯ ಾ ಮಾಧಾಾ ಮಾಾಂಥವ್ಾ ಪಯ್್ ರಾವಾಜಯ್. ಕಷಾಯ ಾಂಚ ಪರಗತ್ ಆದಿಾಂ ಕಶ ಫುಡ್ ರ್ಲೆ ಮಹ ಳೊ ಸಂದರ್ಭಕ ಮತಿಕ್ಸ ಹಾಡ್ಾ ನ್ವೊಾ ವಾಟೊ ರೂಪಿತ್ ಕರಜಯ್.

ನ್ಹ ಜ. ತಾಾಂಕಾಾಂ ಸಮಾ ಾಂಚ್ಯಪರಾಂ ಪರಗತ್ ವ್ಟವರುನ್ ಸಾಂಗಜಯ್. ತಾಾಂಕಾಾಂ ಭಜಾವಣ್, ಕುಮಕ್ಸ, ಆನಿ ವೇಳ್‍ಲ್ ದಿೀಜಯ್. ಹಾಂ ಸವಾಕಾಂನಿ ಎಕಾ ಟ್ನ್ ಆನಿ ಶಸ್ಲ್ ನ್ ಝುಜಾಜಯ್ ಜಾಲ್ೆ ಾಂ ಝುಜ್ ಜಾವಾಾ ಸ. ಆತಂಕಾಕ್ಸ ಬಲ ಜಾಯ್ಮಾ ಸ್ ನಾ ದೆವಾಚ್ಯರ್ ಪಾತಾ ವ್ಾ , ಭವಕಶ್ವನ್ ಮುಕಾರ್ ಸಲ್ಯಾ ಕರ್ ಜೀಕ್ಸ ಆಮಿಯ ಜಾತಲ.

ಆಮೆಯ ಾಂ ಭ್ಾ ಾಂ ಭಗಾಾ ಕಾಂಕ್ಸ ಭಾದಕ್ಸ ಹಾಡ್ಟಯ ಾ ತಸಲ್ಾಂ ಜಾಾಂವ್ಾ ಲಿಲಿೊ ಮಿರಾೊಂದಾ__ಜೆಪ್ಪು . -----------------------------------------------------------------------------------------

54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


39. ಭಾೊಂಗಾರಾಚೊ ಮೊಡು ಆಜ್ ಟೊಮಿಲ್ಯಗಾಂ ವ್ಟಚ್ಯರುಾಂಕ್ಸ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲ್ಯಾಂ ಆಸ್‍ಲ ಲೆ ಾಂ... ವಕೀಲ್ಯ ಬರ. ಮಹ ಜಾಕೀ ಪಯೆ ಾಂ ಅರ್ಕಾಂ ಆಾಂಗೆೆ ಾಂ ಟೊಮಿಲ್ಯಗಾಂ ಸಂವಾದ್ರ ಕರತ್್ ಆಸ್ಲೆ ಾಂ. ತಾಣ್ಾಂ ದ್ಗಾಾಂಯ್ಕಾ ೀ ಉಲಯ್ಮ್ ನಾ ಮಾಕಾ ಆರ್ಯಾ ಾಂಕ್ಸ ಹಸ್ ಚ್ಯ ಕಾನ್ ಜಾಯ್ ... ನಾ ತರ್ ಕಾನ್ ಬಂಧ್ ಕರುಾಂಕ್ಸ ಕಾಪುಸ್‍ಲ.

ಟೊಮಿ ಜಾ ೀತಿಷ್ಾ ಪರಾಂ ವ್ಟಚ್ಯರ. ಹಾಾಂವೆಾಂ ಚಾಂತೆ ಾಂ ಹಾತಾಚ್ಯಾಂ ಸಗೆೊ ಾಂ ಆತಾಾಂ ಭಾಾಂಡೆಾಂ ಭಾಯ್್ ಘಾಲ್ಯ್ ಮಹ ಣ್. "ಕಾಾಂಯ್ ಪಾ್ ನಾ್ ಥವ್ಾ ವ್ಟಮಾನಾಾಂ ಯತಿತ್ ಗೀ?"

ಝಜಾ

ಯ್ಮ..... "ಟೊಮಿ ಆಜ್ ಪಯಾ ಕಶ ಕಚ್ಯಕ?" ಮಹ ಳಾೊ ಾ ವ್ಟರ್ಯ್ಮಚ್ಯರ್ ವ್ಟವರ್ ಜಮಯ್ಮ್ ಲೊ ನಿಮಕಲಕಾಾ ಚೊ ಪಿ. ಎ. ಪರಾಂ. "ಸಗೊ ಮಾರ್ಕರ್ಟ್ ಪಡ್ಟೆ ಾ ... ಖಂಯಯ ಾಂ ಬಿಜೆಾ ಸ್‍ಲ ರ್ಲ್ಯಾ ರ್ ಜಾಯ್್ ?" ಅರ್ಕಾಂ ಆಾಂಗೆೆ ಾಂ ವ್ಟಚ್ಯರ "ಪಳಯ್ಮಾಂ.. ತುಜ ಹಾತ್ ಹಾಡ್..."

"ಬ್ಲಪ್ಲೀಸಕಚ್ಯಾಂ ಎ. ರ್.47 ಯೇತ್...?" ಹಾಾಂವ್ ತಕೆ ಖೊಪಿಕಲ್ಯಗ್ೆ ಾಂ ಮಾಹ ತಾ ಚ್ಯಾ ಪುತಾಬರ... ಮಾಹ ತಾಾ ರ್ ಕತೆ ಕಸ್‍ಲ ಆಸತ್ ಮಹ ಣ್ ಲೇಕ್ಸ ಕರುಾಂಕ್ಸ.... "ಎಕಾೆ ೆ ಾ ಕ್ಸ ಹಾತ್ ವಹ ಡ್ಟಡ ವ್ಾ ದಿಲೊೆ _ ಕಾಜಾರಾವೆಳಾರ್. ತಾಾ ದಿೀಸ್‍ಲ ಡೌನ್ ಜಾಲೊೆ ಹಾತ್ ಆಜ್ ಲ್ಯಕ್ಸ ಡೌನ್

55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಾಲ್ಯಾ ರೀ ವಯ್್ ಯೇಾಂವ್ಾ ನಾ..." ತಿ ಸಣ್್ ಣ್ೆ . "ಬಾಯ.. ತೊ ಸಕಯ್ೆ ಪಡ್ಲೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ವೆಗಾಂ ವಯ್್ ಯೇನಾ... ನೊೀ ಚ್ಯನ್್ ..." "ಮಾಕಾ ಸಮಾಾ ಲ್ಾಂನಾ..." "ತುಾಂ ಭ್ಷ್ಯ ಾಂ ರಡ್ಟನಾಕಾ... ಅಚ್ಯಛ ೀ ದಿನ್.. ಆಯ್ಮೆ ಾ ತ್.." "ಮಾಕಾ ತಶಾಂ ಬ್ಲೀಬ್ದ ಮಾನ್ಕ ತಾಳ್ಳ ಪಡ್ಟೆ .. " "ತುಕಾ ಆತಾಾಂ ಪಯಾ ಜಾಯ್ ನೆಾಂ..."

ಗ್ತಾ್ ಸಯೇ?" "ವಹ ಯ್.. ತೊ ಬೆಜಾರಾಯನ್ ರಡ್ಟ್ ನಾ ಉದ್ಲಾ ದೇವ್ಟ ಯತಾ.. ಆನಿ ಸುವೆಕಕ್ಸ ಭಾಾಂಗಾರಾಚೊ ಮಡ ಹಾಡ್ಟ್ . ಹೊ ದುಬ್ಲೊ ನ್ಹ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ನಾ ರುಪಾಾ ಳ್ಳ ಮಡ... ತೊವ್ಟೀ ನ್ಹ ಯ್ ಮಹ ಣ್ ನಾ ಹಾಚೊ ಒರಜನ್ಲ್ನ ಲೊಾಂಕಾಡ ಮಡ ದ್ಲಕಯ್ಮ್ ನಾ ತೊಚ್ಯ ಮಹ ಜ ಮಹ ಣ್ ಸತ್ ಸಾಂಗಾೆ ಾ ಕ್ಸ ದೇವ್ಟ ತಿೀನಿೀ ಮಡ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ಕ್ಸ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ಾ ದಿತಾ..." " ನ್ಹ ಯ್ ಯ್ಮ...ಆಶಾಂ ಕಾತು್ ಾಂಕ್ಸ ಖಂಚ್ಯಾ ರಾನಾಕ್ಸ ವೆಚ್ಯಾಂ?" ಬ್ಲೀಳ್‍ಲ್ ಬೆಪಪ ಪರಾಂ ತಿ ಗಳೊ ಚ್ಯ .

ಯ್ಮ ಬಿಜೆಾ ಸ್‍ಲ "ಆತಾಾಂ ಭಾಾಂಗಾರ್ ಪಿಕಾ್ ಬಾಯೇ.."

"ತುಾಂ ವೊೀಟ್ಕ್ಸ ರಾವೊನ್ ಜಕನ್ ಯೇ... ಭಾಾಂಗಾರಾಚೊ ಮಡ...."

"ಕತಾಂ?" "ಏಕ್ಸ ನ್ವ್ಟ ಆಸಪ ತ್್ ಕರ್ ಬಾಯ.... ನಾ ತರ್ ಆಕ್ ಜನ್ ತಯ್ಮರ್ ಕರ್... ವೆಾಂಟ್ಕಲೇಟರ್ ವ್ಟಕುಾಂಕ್ಸ ಎಜೆನಿ್ ಕಾಣೆ ... ತಾಾಂತುಾಂ ಭಾಾಂಗಾರ್ ಪಿಕಾ್ ."

"ವೊಟ್ಕ್ಸ ತಿತೊೆ ದುಡ... ಖಂಯ್ ಥವ್ಾ ಹಾಡಾಂ?" "ನಾ ಬಾಯ... ಜಕಾೆ ಾ ರ್ ರಪಪ ಉಡ್ಟಜೆ... ಕರೀಡ್ ಪತಿ ಬನ್ ಜಾವೊ..." "ತಶಾಂ ಜಾಯ್ಮಾ ಯ್ಮ..."

"ತುಾಂ ಮಾಕಾ ಗಂಗಾಗತಕ್ಸ ಪಾಯ್ಮ್ ಯ್? ತಾಚ್ಯಾ ಕೀ ಏಕ್ಸ ಮಚುಕವರ ರ್ಲ್ಯಾ ರ್ ಬರ..."

"ಆತಾಾಂ... ದುಬ್ಲೊ ಯ್ಕೀ ಗೆ್ ೀಸ್‍ಲ್ ಜಾತಾ ಬಾಯ... ತುಕಾ ರಾನಾಾಂತ್ ರೂಕ್ಸ ಕಾತಚ್ಯಾ ಕ ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ಚೊ ಮಡ ಬಾಾಂಯ್ಾ ಪಡ್ ಲೆ ಕಾಣ್

"ತಾಚ್ಯಕೀ ಮಡೆಾಂ ಹುಲ್ಯಪ ಾಂವೆಯ ಾಂ ಬರಾಂ" ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮತಿಾಂತ್ ಲೇಕ್ಸ ರ್ಲ್ಾಂ. "ಎಕಾ ಮಡ್ಟಾ ಥವ್ಾ ದ್ಡಿ್ ಜೀಡ್..."

56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ನೊೀ ಚ್ಯನ್್ ... ಭಾಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾಂ ತುಫಾಂ ತಯ್ಮರ್ ಜಾತ ಆಸ.." "ತುಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಧಾಾಂಪ್.. ಪಿಡ್ಟ ಉಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ . ಆಸಪ ತೊ್ ಾ ಖಾಲ ಖಾಲ.." "ವಹ ಯ್ ಖಾಲ ಖಾಲ ಲೊಕಾಾಂಚ ಬ್ಲಲ್ಯ್ ಾಂಯ್ಕೀ...." ಹಾಾಂವ್ ಮರ್ಾಂಚ್ ನಾಕ್ಸ ರಗಯೆ ಾಂ "ಅಳಯ್ಮ..." ಟೊಮಿ ಸುಡ್ಟಳ್‍ಲ್ ಜಾಲೊ. "ಅನಿಕೀ ದ್ೀನ್ ವಾಟೊ ಆಸತ್.. ಭಾಾಂಗಾರಾಚೊ ಮಡ ಭಾಯ್್ ಕಾಡಾಂಕ್ಸ.."

ಸಾಂಗ್ನ್ ಟೊಮಿ ವಹ ಡ್ಟ ಮಜೆಕನ್ ಭಾಯ್್ ಗೆಲೊ. ಹಾಾಂವ್ ಬ್ಲಬಾಟೊೆ ಾಂ... ಟೊಮಿ..."

"ರಾವ್

"ದುಸ್ ಕಾಾಂಯ್ ಐಡಿಯ್ಮ?" "ಕ್ರ್ ಡ್ ಆಯ್ಕಲ್ನ ಕಂಪ್ನಿ..."

ಎಕ್ಸ್

ಪ್ಲೀರ್ಟ್ಕ

ತಿ ತನಾಾ ಾಂ ಹಳೂ ಫಿಾಂಗಾಕಲ.. "ಅಾಂ.... ಅಾಂ.... ಅಾಂಬಾನಿ...

"ಕಶಾಂ?" ಹಾಾಂವ್ ಆನಿ ಅರ್ಕಾಂ ಆಾಂಗೆೆ ಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಾಂರ್್ ಲ್ಯಾ ಾಂವ್.

ಮಾಕಾ ದುಸ್ಲ್ ಾಂಚ್ ಆಯ್ಮಾ ಲ್ಾಂ "ಹಮ್ ಬನೇ... ತುಮ್ ಬನೇ... ಏಕ್ಸ ದೂಜೆ ಕಲಯೇ..."

"ಪಿಡ್ಟ ಉಣ್ ಜಾತಾನಾ... ವೊೀರ್ಟ್ ಯತಾ... ಭಾಾಂಗಾರ್ ಪಿಕಾ್ . "ತುಜೆಾಂ ಲ್ಯಗಾಂ ಕತಾಂ ಆಸ?" ತಿ ವ್ಟಚ್ಯರ. ಮಾಗರ್ ತಿಸ್ಲ್ ಾಂ ಲ್ಯಹ ರ್... ಡೆಲ್ಯಯ ಲ್ಯಹ ರ್... "ವಹ ಯ್ ವಹ ಯ್... ತಾಚ್ಯಲ್ಯಗಾಂ ಭಾಾಂಗಾರ್ ಮೆಳಾ್ ..." ಭಾಾಂಗಾರಾಚೊ ಮಡ ಆಸ..." ------------------------------------------------------------------------------------------

57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವನೊೀದ್

ಅೊಂರ್ಕಾ ರ್

ಆವಯ್ಣ _ವಜಯ್ಣ

"ಮಾಮಿಾ , ಡಮಿಾ ಚ್ಯಾ ಬಾಯಕ್ಸ ಸಜೇರಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಾಂ ಖಂಯ್." ನೊವೇ ಕಾೆ ಸಾಂತೊೆ ಜೆಮಾಾ , ಇಸೊಾ ಲ್ನ ಥವ್ಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಆಯ್ಕಲೊೆ ಆವಯ್ಕಡೆ ಮಹ ಣಲೊ. "ವಹ ಯ್ಕಗ ೀ? ಕಾಲ್ಾಂ ಭಗೆಕಾಂ?" ಪುತಾಕ್ಸ ಚ್ಯಹ ದಿತಾನಾ ಆವಯ್ಾ ವ್ಟಚ್ಯರೆ ಾಂ.

"ಕೀಣ್-ರ ಮಹ ಳಾಾ ರ್?"

ಪುತಾ

ತೊ

ಡಮಿಾ

"ತೊ... ಮಾ... ಮಹ ಜ ಕಾೆ ಸ್‍ಲಮೇರ್ಟ್, ಪಿಲಕುಮೇರಾಾಂತೊೆ ಡ್ಲಮಿನಿಕ್ಸ.., ಮಾಗರ್ ಕಾಲ್ಾಂ ಗಮಾ ತ್ ಜಾಲ್ಾಂ ಗ್ತಾ್ ಯ?" "ಗ್ತು್ ನಾ, ಕಾಲ್ಾಂ?"

"ಡಮಿಾ ಕ್ಸ ಗ್ತು್ ನಾ ಖಂಯ್. ತಾಚ್ಯಾಂ ಬಾಯ್ ಆಸಪ ತ್ ಾಂತ್ ಆಸ. ಕಾಲ್ನಚ್ಯ ಜಾಲ್ಾಂ ಖಂಯ್ ಸಜೇರಯ್ನ್. ತೊ ಪಳಾಂವ್ಾ ವಚೊನಾ ಖಂಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಮಾಾ ನಿೀ ತಾಕಾ ಕಾಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ನಾ ಖಂಯ್."

"ಡಮಿಾ ಚ್ಯಾ ಬಾಯಕ್ಸ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವಾಾ . ದ್ೀನ್ ಮಹನಾಾ ಾಂನಿ ಆಸ ಖಂಯ್!" "ಅಳ ಪುತಾ ಸಾಂಗಾ್ ಯ್

58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕಸಲ ಪ್ಲಟ್ಟಯ ಕಾಣ್ ತುಾಂ? ಕಾಜಾರ್


ಜಾಯ್ಮಾ ಸ್ ಾಂ ಕಣಯ್ಕಾ ೀ ಸಜೇರಯ್ನ್ ಜಾಯ್ಮಾ , ಕಳೊ ಾಂಯ?" "ಮಾಹ ಕಾ ಗ್ತು್ ನಾ ಮಾ. ಡಮಿಾ ನ್ ತಶಾಂ ಸಾಂಗೆೆ ಾಂ ಆನಿ ತೊ ಡಮಿಾ ಆಸ ಪಳ, ಇಲೊೆ ಪ್ದಾ ಗುಾಂಡ್. ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ೆ ಾಂ ಪೂರಾ ಸತ್..."

ಕಣಾಂಯ್ `ಸು' ಆಸ್‍ಲಲ್ೆ ಾಂ `ಸುಕು್ ಾಂಡೆ' ರ್ಲ್ಯಾಂ? ಸಸುಮಾಾಂಯ್ಾ ಜಾಯ್ ಾಂ ಚಾಂತುನ್ ಪಳಲ್ಾಂ ಆನಿ ಆಪ್ಾ ಾಂ ಕತಾಾ ಮಂಡೆಬೆಚಯ ಕರಜೆ, ಪೂತ್ಚ್ಯ ಪಳವ್ಾ ಘೆಾಂವ್ಟಾ ಮಹ ಣ್ ಠರಾವ್ಾ ಪುತಾಕ್ಸ ರಾಂಗ್ ರ್ಲ್ಾಂ:

"ತಾಂ ಕಾಲ್ಾಂಯ್ ಜಾಾಂವ್ಟಾ . ತುಾಂ ಮಾತ್್ ಕಣಯ್ಕಾ ೀ ಸಾಂಗ್ಾಂಕ್ಸ ವಚ್ಯನಾಕಾ. ಭ್ಷ್ಯ ಾಂ ತಾಾ ಡಮಿಾ ಚ್ಯಾ ಬಾಯಚ್ಯಾಂ ನಾಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್್ ..."

"ವಯ್ ಪುತಾ, ನೊೀವ್ ಮಹ ಯ್ಮಾ ಾ ಾಂ ಪಯೆ ಾಂ ತುಜೆಾಂ ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ೆ ವೆಳಾ ತುಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ರಲ್ಯೆ ಾ ತ್ ಪುಣ್ಾಂಗೀ?"

ಜೆಮಾಾ ನ್ ತಿ ಖಬರ್ ಸೊಡ್ಾ ಸೊಡಿೆ ಮಹ ಣಾ ಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯಯ ಾಂ ಕುತೂಹಲ್ನ ಮಾತ್್ ವಾಡ್ಲನ್ ಚ್ ಗೆಲ್ಾಂ ಆನಿ ತಿ ಗಜಾಲ್ನ ಆಪ್ೆ ಾ ಮಿತಿ್ ಣಕ್ಸ ಸಾಂಗಾ್ ಪಯ್ಮಕಾಂತ್ ತಿಕಾ ಶತ್ ರುಚ್ಯೆ ಾಂ ನಾ.

ಡೈರಕ್ಸಯ ಎಟ್ಾ ಕ್ಸ.

ಅಶಾಂ, ಡಮಿಾ ಚ್ಯಾ ಬಾಯಕ್ಸ ಕಾಜಾರಾಕ್ಸ ದ್ೀನ್ ಮಹ ಯಾ ಆಸ್ ನಾ ಸಜೇರಯ್ನ್ ಜಾಲೆ ಖಬರ್ ಕಾನಾ ಥವ್ಾ ಕಾನಾಕ್ಸ ಪಾವೊನ್ ಡಮಿಾ ಚ್ಯಾ ಬಾಯಚ್ಯಾ ಜಾಾಂವ್ಾ ಆಸಯ ಾ ಸಸುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಾಂಕ್ಸ ಪಡಿೆ . ತಿ ಮಾತ್ ಾಂ ಘಡ್ಬ ಡಿೆ . ತಿಚೊ ಪೂತ್ ರ್ನಿ ದುಬಾಯ್ ಥವ್ಾ ನೊೀವ್ ಮಹ ಯ್ಮಾ ಾ ಾಂ ಪಯೆ ಾಂ ಗಾಾಂವಾಕ್ಸ ಆಯ್ಕಲ್ೆ ತದ್ಲಾ ಾಂ ಡಮಿಾ ಚ್ಯಾಂ ಬಾಯ್, ಮೆಲಾ ನಾ ಕಡೆ ತಾಚ್ಯಾಂ ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ೆ ಾಂ. ತದ್ಲಳಾಚ್ಯ ಚ್ಯಕಾಾ ಕನ್ ಕಾಾಂಯ್ ಕತಾಫತ್ ರ್ಲ್ಯಾ ...? ಆತಾಾಂ, ಗಜಾಲ್ನ ಕಸಲ ಕಣಕಡೆ ವೆರಫ್ತಯ್ ಘೆಾಂವೆಯ ಾಂ?

ಮಹ ಣ್ ಕನ್ಕ

ಅರ ದೆವಾ, ಮಮಾಾ ಕ್ಸ ಕತಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂ!? ಪೂತ್ ಗಡ್ಬ ಡ್ಲೆ . "ಕಾಲ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಯ್ ಮಾಮಾಾ ... ಮಗಾಚೊ ಏಕ್ಸ ಉಮ ದಿೀಾಂವ್ಾ ಆಡ್ಟಾ ರೆ ಾಂ ತಾಾ ಚ್ಯಡ್ಟಾ ನ್. ಪುರಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಪಳಯ್ಮಾಂ ಮಹ ಣಲ್ಾಂ..." "ಮಾಗರ್, ಆತಾಾಂ ನೊೀವ್ ಮಹ ಯ್ಮಾ ಾ ಾಂ'ಪಾ್ ಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಜೇರಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಾಂ ಖಂಯ್ನೇ. ಸಗಾೊ ಾ ಗಾಾಂವಾರ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ... ಆತಾಾಂ, ಕಾಾಂಯ್ ಪುಣ್ೀ ಫರಾಮಸ್‍ಲ ಘಡ್ಟೆ ಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತುಾಂ ಕಾಾಂಯ್ ಘಡ್ಬ ಡ್ಟಾ ಕಾ. ರಸ್ಲಪ ರ್ ಆನಿ ವೊಲ್ನ ವೊಟ್ಟಯ ಕ್ಸ ಕರಾಾ ಾಂ. ಮಾಗರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ಯ್ಕೀ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂತ್ ನೆಹ ೀ..." "ಮಾ, ಆರ್ ಯು ಸೀರಯ್ಸ್‍ಲ, ಒರ್ ಜಸ್‍ಲಯ ಪುಲೆ ಾಂಗ್ ಮೈ ಲ್ಗ್?"

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಐ ಡ್ಲೀಾಂರ್ಟ್ ನೊ-ರ ಪುತಾ. ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವಹ ಯ್. ಮೆಲಾ ನಾಕ್ಸಚ್ ಕಲ್ನ ಕನ್ಕ ಕತಾಾ ವ್ಟಚ್ಯರಾಾ ಾಂಯ್...?" "ತುಕಾ ಸಜೇರಯ್ನ್ ಜಾಲೆ ಖಬರ್ ಗಾಾಂವಾ ಥವ್ಾ ಗಲ್ಯಾ ಕ್ಸ ಪಾವಾೆ ಾ . ಮಾಹ ಕಾ ಕತಾಾ ಸಾಂಗೆೆ ಾಂನಾಾಂಯ್?" ರ್ನಿನ್ ಮೆಲಾ ನಾಕ್ಸ ಫೀನ್ ರ್ಲ್ಾಂ. "ಖರಾರ್ ಜಾವ್ಾ ನೊೀವ್ ಮಹನಾಾ ಾಂನಿ ಸಜೇರಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಮಾಮಾಾ ಘಡ್ಬ ಡ್ಟೆ ಾ , ಆಮಿ ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ೆ ಾಂಚ್ ಹನಿರ್ಮನಾಕ್ಸ ಗೆಲ್ಯೆ ಾ ಾಂವ್ಟಗ ಮಹ ಣ್." "ಕತಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ?" ಮೆಲಾ ನಾ ಮಹ ಣಲ್ಾಂ. "ವೊೀಲ್ನ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕರಯ ಾಂ... ತುಮಾಾ ಾಂ ಲ್ಯಗಾೆ ಾ ತ್ ತಮಾಶ. ಹಾಾಂವ್ ಮರನ್ ವಾಾಂಚೆ ಾಂ." "ಹೊ ಪುನ್ರ್ ಜವಂತಪ ಣ್ಯ್ಕೀ ಜಾಲ್ಾಂಗೀ? ಮಾಹ ಕಾ ಕತಾಾ ಸಾಂಗೆೆ ಾಂನಾಾಂಯ್?"

ಆಸ್‍ಲಲ್ೆ ಾಂ ಎಪ್ಾಂಡಿಕ್ಸ್ ಕರುಾಂಕ್ಸ ಜಾಯ್ಮಾ ಮಹ ಣ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ತುಜಚ್ ಸಟ್ಕಕಫಿಕರ್ಟ್ ಪುರ... ಆತಾಾಂಚ್ ಜಾವ್ಾ ಗೆಲ್ೆ ಾಂ ಬರಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ. ಕಾಜಾರಾವೆಳಾಂ ಪುಣ್ೀ ಜಾಲ್ೆ ಾಂ ತರ್ ಹನಿರ್ಮನ್ ಪಾಟ್ಕಾಂ ಪಡೆ್ ಾಂ...!" "ಗೆರ್ಟ್ ಲೊಸ್‍ಲಯ ....!" ಮೆಲಾ ನಾನ್ ಸಂಪಕ್ಸಕ ತುಟವ್ಾ ಭಾವಾಕ್ಸ ಉಲೊ ಮಾಲೊಕ... "ವಯ್ ಬಾಳಾ, ಪ್ಲೀರ್ ತುವೆಾಂ ವ್ಟಚ್ಯರೆ ಾಂ, `ಬಾಯ, ತುಕಾ ಸಜೇರಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ಬೇಬಿ ಖಂಯ್ಮಸ' ಮಹ ಣ್? ತುವೆಾಂ ಕಣಯ್ಕಾ ೀ ತಶಾಂ ಸಾಂಗಾೆ ಾಂಯ್ಕಗ ೀ?" "ಮಹ ಜಾಾ ಕಾೆ ಸಾಂತಾೆ ಾ ಜೆಮಾಾ ಕ್ಸ. ಮಾಮಾಾ ನ್ ಮಹ ಳೊ ಾಂ. ತುಕಾ ಸಜೇರಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮಹ ಣ್?"

"ಇರ್ಟ್ ವೊಜ್ ಎನ್ ಎಮಜೆಕನಿ್ ... ಎಕ್ರಾ ರ್ಟ್ ಎಪ್ಾಂಡಿಸಯ್ಕಯ ಸ್‍ಲ."

"ತಶಾಂ ನ್ಹ ಯ್, ಬಾಳಾ" ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆವಯ್ ಮಹ ಣಲ.

"ಒಹ್, ಎಪ್ಾಂಡಿಕ್ಸ್ ಗ? ಸಜೇರಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮಹ ಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಹ ಣ್ ಮಾಮಾಾ ಮಹ ಣಲ."

"ಎಪ್ಾಂಡಿಕ್ಸ್ ಒಪ್್ ೀರ್ನ್ ಕಶಾಂ ಕರಾ್ ತ್ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಪ್ಲೀರ್ಟ್ ಚೀನ್ಕ ಮಹ ಣ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮಹ ಳೊ ಾಂ.... ಸಜೇರಯ್ನ್ ರ್ಲ್ೆ ಬರಚ್ ಮಹ ಣ್ ಹಾಣಾಂ ವ್ಟಚ್ಯರ್ಲ್ಯೆ ಾ ಕ್ಸ ವಹ ಯ್ ಮಹ ಳೊ ಾಂ. ಹಾಣಾಂ ವಚೊನ್ ಸಜೇರಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮಹ ಳೊ ಾಂಯ್ಕಸ್ ..."

"ಖರಾರ್ ಜಾವ್ಾ ತುಾಂ 'ತಿಾಂಗ' ವೆತಾನಾ 'ಹಾಾಂವ್' ಹಾಾಂಗಾ ದ್ರ ಉಡ್ಟೆ ಾ ಾಂ ಮಹ ಣ್ ಚಾಂತೆ ಾಂಯ್ಕಗ ೀ? ಡ್ಲಕಯ ರಾಚ ಸಟ್ಕಕಫಿರ್ರ್ಟ್ ಪ್ಲ್ ಡ್ಯಾ ಸ್‍ಲ ಕರುಾಂ?" "ಪಯಾ ಘಾಲ್ಯಾ ರ್ ಸಜೇರಯ್ನ್

ಬುದುಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾಂ ನೆಣ್ ಾಂಪಣ್ ಪಳವ್ಾ ಮೆಲಾ ನಾಕ್ಸ ಹಾಸ್ಲಯ ಾಂಗೀ ರಡೆಯ ಾಂ ಮಹ ಳೊ ಾಂ ಕಳೊ ಾಂ ನಾ. **********

60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಘಾಂವಾಡ ಯ್... ಚ್ಯಲಕ : ಕತಾಂ ಖಚ್ಯಕಕ್ಸ? ಹಾಾ ಮಹನಾಾ ಾಂತ್ ತುಕಾ ಘರಾ ಥವ್ಾ ಮನಿರ್ಯೀಡ್ಕರ್ ಯೇವಾಾ ಾಂತರೇ...?

_ಡ್ಲಲಾೊ , ಮಂಗ್ಳು ರ್

ಪ್ನರ್ಸಾಲ್ ಆಯ್ೊ ೊಂ (ಅಚ್ಯನ್ಕ್ಸ ಡ್ಲಲ್ಯೆ ಕ್ಸ ರಸ್ ಾ ರ್ ಚ್ಯಲಕ ಮೆಳಾ್ ) ಚ್ಯಲಕ : ಅರರರ... ಕೀಣ್ ಡ್ಲಲ್ಯೆ ಯರೇ...? ತುಕಾ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಕತಾಂರೇ...? ಇತೊೆ ಪುಡಾ ಡಿತ್್ ಆಸ್‍ಲ ಲೊೆ ಯ್ ತುಾಂ...? ತುಜೆಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಪಳರ... ಹೇ ಕಾಕಕಳ್ಛ ಯ್ಮ ಕಾಾಂಳಾಗ ಬರಾಂ ಆಸ್ಲೆ ಾಂ... ಆತಾಾಂ ತೊಕಾ ಟ್ಯ ಾ ಪಡ್ಾ ಳಾಾ ಬರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ... ತುಕಾ ಕತಾಂ ಹೊಸ್ಲಯ ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾ ಪ್ಲಟ್ಕ್ಸ ಘಾಲ್ಯಾ ಾಂತರೇ...? ಡ್ಲಲ್ಯೆ : ಪ್ಲಟ್ಕ್ಸ ಘಾಲ್ಯ್ ತ್ ರ್ಮ... ಚ್ಯಲಕ : ಮಾಗರ್ ಕಸೊರೇ ಇತೊೆ ಯ್ ಅಸಾ ತ್ ಜಾಲ್ಯಯ್? ಬಲ್ಯಯ ಟ್ಯ ಬರಾಂ... ಡ್ಲಲ್ಯೆ : ಖಚ್ಯಕಕ್ಸ ಪಯಾ ನಾಾಂತ್ ಚ್ಯಲ್ಕ... ಪಳಯ್ಮಾಂ ಆಸೆ ಾ ರ್ ಮಾಕಾ

ಡ್ಲಲ್ಯೆ : ಆಯ್ಕಲ್ೆ ತರ್ ತುಜೆಲ್ಯಗಾಂ ರೀಣ್ ವ್ಟಚ್ಯತೊಕಯೇ? ತಕೆ ಎಕಾ ಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಚ್ಯಲ್ಕ... ಮಯ್ಮಾ ನಾರ್ ಸಕಕಸ್‍ಲ ಆಯ್ಮೆ ಾಂ. ಕತಿೆ ಾಂ ಅಪುಬಾಕಯಚಾಂ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಚ್ಯಡ್ಟಾ ಾಂ ಆಸತ್ ಖಂಯ್. ಚ್ಯಲಕ : ಪ್ಲೀರ್ ನ್ಹ ಾಂಯರೇ ತುಕಾ ಹಾವೆಾಂ ಏಕ್ಸ ಬರ ಐಡಿಯ್ಮ ದಿಲೆ .... ಘರಾ ಬರಾಂ ಕನ್ಕ ಏಕ್ಸ ಕಾಗಾತ್ ಬರಯ್ ಮಹ ಣೊನ್. ತಾಾ ಚ್ ದಿಸ ಬರಯೆ ಾಂಯ್ ತರ್ ಯದ್ಳ್‍ಲ್ ಚ್ಯ ಮನಿರ್ಯೀಡ್ಕರ್ ಯೇವ್ಾ ಪಾವೆ್ ಾಂ ಆಸ್ಲೆ ಾಂ.. ಡ್ಲಲ್ಯೆ : ತುವೆಾಂ ದಿಲ್ಯೆ ಾ ಐಡಿಯ್ಮ ಪಮಾಕಣಾಂ ಕಾಗಾತ್ ಬರಯ್ಕಲ್ೆ ಾಂ ನೇ... ಚ್ಯಲಕ : ವಹ ಯೇ... ಕತಾಂ ಮಹ ಣೊನ್ ಬರಯ್ಕಲ್ೆ ಾಂಯ್? ಡ್ಲಲ್ಯೆ : ಪರೀಕಾಾ ಲ್ಯಗಾಂ ಆಯ್ಮೆ ಾ ...

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘಡಿಯ ಘಡಿಯ ರ್. ಇ. ಬಿ. ಚ್ಯ ಪವರ್ ಕರ್ಟ್ಯ ಕತಾಕತ್. ದೆಕುನ್ ಎಮಜೆಕನಿ್ ಲ್ಯಯ್ಯ ಕಾಣೆ ಾಂವ್ಾ ಪುಣ್ ಪಯಾ ಧಾಡ್ ಮಹ ಣೊನ್ ಬರಯ್ಕಲ್ೆ ಾಂ... ಚ್ಯಲಕ : ಮಾಗರ್ ಕತಾಂ? ಪಯಾ ಯೇವಾಾ ಾಂತರೇ ತುಕಾ? ಡ್ಲಲ್ಯೆ : ಪಯಾ ಯೇವಾಾ ಾಂತ್... ಏಕ್ಸ ಪಾಸ್ಲಕಲ್ನ ಆಯೆ ಾಂ...

ಎಮಜೆಕನಿ್ ಲ್ಯಯ್ಯ ಧಾಡ್ಲೆ ದಿಸ್ ... ಡ್ಲಲ್ಯೆ : ಎಮಜೆಕನಿ್ ಲ್ಯಯ್ಯ ... ತೊ ಧಾಡ್ ಲೊೆ ತರ್ ವ್ಟಕುನ್ ಪುಣ್ ಚ್ಯರ್ ಕಾಸ್‍ಲ ಕತೊಕಾಂ... ಚ್ಯಲಕ : ಆನಿ ಕತಾಂ ಧಾಡೆೆ ಾಂರೇ...? ಡ್ಲಲ್ಯೆ : ಚಮಿಾ ಧಾಡ್ಟೆ ಾ .. ಚ್ಯಲಕ : ಹಾಾಂ.....!

ಚ್ಯಲಕ : ಪಾಸ್ಲಕಲ್ನ... ಹೊೀ... ------------------------------------------------------------------------------------------------

ಮಾಹೆತ್:

ಖಾಣ್

ಜೆವ್ನ್ ಚ್ಯಾ

ರುಚಿಕ್ ಮಾತ್ರ

ನ್ಾ ೊಂಯ್ಣ ಭಲಾಯ್ೆ ಕೀ ಬೊರೊಂ ”ಲೊಣ್ಯ ೊಂ”

ಮಂಗುೊ ರ್ ಕಥೊಲಕ್ಸ ಕ್ ೀಸ್ ಾಂವ್ ಸಮುದ್ಲಯ್ಮಾಂತ್ ಮಾತ್್ ನ್ಹ ಾಂಯ್, ಶತ್, ಸಾಂಬಾರ್, ಧಂಯ್, ಚತಾ್ ನ್ಾ , ಭಾಜೆಾ ಚಾಂ ನಿಸ್ ಾಂ ಹಯಕಕ್ಸ ರಾಾಂದ್ಲಪ ಕ್ಸ ಚ್ಯಕಾಂಕ್ಸ ಲೊಣಯ ಾಂ ಉಪರ್ಯೀಗ್ ಕಚ್ಯಕಾಂ ಅಖಂಡ್ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ವಾಂತ್ ರೂಡಿರ್ ಜಾಾಂವ್ಾ ಗೆಲ್ಯಾಂ. ಖರಾರ್, ರಸಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ ಮಾಕ್ಸ ಗೆಲ್ಯಾ ರ್ ಕತಿೆ ಾಂ ನೊೀಮೆಾ ಚಾಂ ರುಚಕ್ಸ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಾ ಾಂ

ಆಸೆ ಾ ರೀ ಪಯೆ ಾಂ ವೆಚೊ ಪ್ೆ ೀಟ್ಕವೊರ್ಯೆ ಹಾತ್ ಲೊಣಯ ಾ ವಯ್್ . ಹಯಕಕ್ಸ ಕಾಯ್ಮಕಾಂತ್ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಾ ಚ ಅಸಾ ದ್ರ ಕರಜೆ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ''ಲೊಣಯ ಾಂ '' ಬಹು ಗರಾ ಕಚ್ಯ, ಅಸ್ಲಾಂ ಚ್ಯಕನ್ ಪ್ಲಳಯ್ಮೆ ಾ ಲೊಣಯ ಾ ಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ರತಿಾಂನಿ ಭಲ್ಯಯಾ ಕ್ಸ ಪ್ ರ್ಯೀಜನ್ ಆಸ . ಅಮಿ ಸೇವನ್ ಕಚ್ಯಕ ಲೊಣಯ ಾ ಚ್ಯರ್ ಆಾಂಟ್ಕ ಆಕ್ ಡೆಾಂರ್ಟ್ ಧಾರಾಳ್‍ಲ್ ಆಸೊನ್ ಜೀಣ್ಕ ಕ್ ೀಯ್ಮ ಸುಧಾರಣ್ ಕರುಾಂಕ್ಸ ಉಪಾಾ ತಾತಕ. ಥೊಡ್ಟಾ ಾಂಕ್ಸ ಅಾಂಟಂನ್ ಮುಳಾಾ ರ್ ಪಸಂದ್ರ ಜಾಯ್ಾ ತಸೆ ಾ ಾಂಕ್ಸ ಲೊಣಯ ಾಂ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಬಾರ ಪಯ್್ , ಪಸಂದ್ರ ಆಸ್‍ಲಲ್ಯೆ ಾ ಾಂಕ್ಸ ಲೊಣಯ ಾಂ

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಮೃತ್ ಆಸೆ ಾ ಪರಾಂ. ಲೊಣ್ಯ ಾಂ ಮಿೀಟ್ಚೊ ಅಾಂಶ್ಯ ಅಧಿಕ್ಸ ಪ್ ಮಾಣರ್ ಸಬಾರ್ ವ್ಟಧ್ ಆಸತ್ ಆಾಂಬಾಾ ಚ್ಯಾಂ ಆಸೆ ಾ ವವ್ಟಕಾಂ ಅಧಿಕ್ಸ ರಕ್ ವತಾ್ ಡ್ಟಕ್ಸ ,ಲಾಂಬಾಾ ಚ್ಯಾಂ , ಆವಾಳ, ಅಾಂಬಾಡೆ, ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಅಾಂಗಡ ಾಂನಿ ಮೆಳಯ ಾಂ ಪ್ಲಪಾಯ್, ತಾಂಡಿೆ ಾಂ, ಟೊಮಾಾ ಟೊ, ಲೊಣಯ ಾಂ ಅಧಿಕ್ಸ ಪ್ ಮಾಣರ್ ಆನಿ ಇತರ್ . ಮಸಲೊ, ತಲ್ನ ಆನಿ ಕೃತಕ್ಸ ಸಂಗ್ ಆಸ್ಲಾಂ ನಾನಾ ಥರಾಚಾಂ ಲೊಣ್ಯ ಾಂ ಹೊಾಂದ್ನ್ ಆಸಯ ಾ ತಫಕನ್ ಕುಡಿ ಉಪ್ಲಾ ೀಗಾರ್ ಆಸತ್. 'ಲೊಣಯ ಾಂ” ಭಿತಲ್ಯಾ ಕ ಸಮಸಾ ಾಂಕ್ಸ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ತಯ್ಮರಾಯ್ ಕಚಕ ಸಂಪ್ ದ್ಲಯ್ಕಕ್ಸ ಲೊಣಯ ಾಂ ಖಾಾಂವ್ಾ ಖುಷಿ ಆಸೆ ಾ ರ್ ರೀತ್ ಹಾಾ ಪರಾಂ ಆಸ. ಫಳ್‍ಲ್ ವಸು್ , ಘರಾಚ್ಯ ತಯ್ಮರ್ ರ್ಲ್ೆ ಾಂ, ಪ್ ಕತಿಕ್ಸ ತರಕಾರ, ಆನಿ ಮಾಸ್‍ಲ ಮಿರ್್ ಣ್, ಆಾಂಗ್ೆ ಮಿೀರ್ಟ್ ಆನಿ ಮಸಲ್ ಘಾಲ್ನಾ ತಯ್ಮರ್ ಭಾಶಾಂತ್ (ಫಮೆಕಾಂರ್ಟ್) ಹೊಾಂದುನ್ ರ್ಲ್ಯೆ ಾ ಲೊಣಯ ಾ ಚ ಗಜ್ಕ ತುಮಿಯ ಆಸ. ಹಾಾ ಲೊಣಯ ಾ ಾಂತ್ ಲ್ಯಾ ಕಯ ಕ್ಸ ಭಲ್ಯಾ ಯ್ಕಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂಕ್ಸ ಉಪಾಾ ತಾಕ . ಅಮೆ ಜನ್ಕ್ಸ, ಸಟ್ಕ್ ಕ್ಸ ಆಮೆ ಜನ್ಕ್ಸ, ಆನಿ ಹಾಾ ”ಆಧುನಿಕ್ಸ ಡಿಜಟಲ್ನ”” ಅಸ್ಲಟ್ಕಕ್ಸ ಆಮೆ ಜನ್ಕ್ಸ, ಉತಪ ದನ್ ಆಸ. ತಂತ್ ಜಾಾ ನಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಾಯ ಾ ಹೇ ಅಮೆ ಜನ್ಕ್ಸ ಆರೀಗಾ ಕರ್ ಮಾಹ ಲೆ ಡ್ಟಾ ಮನಾಾ ಾ ಾಂನಿ ಜೆವಾಾ ಚ್ಯಾ ಸೂಕಾಾ ಣು ಧೃಡ್ ಕನ್ಕ ರುಚಕ್ಸ ರ್ಲೆ ಲೊಣಯ ಾ ಚ ರೂಚ್ ಆರೀಗಾ ವಂತ್ ಕತಾಕ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ನ್ಪಂಯ್ಯ ಜಾಯ್ಮಾ ಸ್ ನಾ ಉರಾಂದಿ. ಸಾಂಪ್ ದ್ಲಯ್ಕಕ್ಸ ಜಾಾಂವ್ಾ ಫಮಕಾಂರ್ಟ್ (ಮಿರ್್ ಣ್) ರ್ಲೆ ಾಂ ಲೊಣ್ಯ ಾಂ ಸೇವನ್ ಕಚ್ಯಾ ಕ ಥವ್ಾ ಜೀಣ್ಕ ಬ್ಲರಾಾ ರತಿರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಕಲ್ಸಯ ಾಲ್ನ ಮರ್ಟ್ಯ ನಿಯಂತ್ ಣಕ್ಸ ಹಾಡ್ಟ್ . ಆಹಾರ್ ಸೇವನ್ ಪ್ ಮಾಣ್ ಚಡ್ ಕಚ್ಯಕ ಶವಾಯ್ ಜೆವಾಣ್ ರುಚಕರ್ ಆಸೆ ಾ ರೀ ಕಾಬ್ಲೀಕಹೈಡೆ್ ೀಡ್ಯ ್ , ಪ್ಲ್ ಟ್ಕೀನ್ಇತರ್ ಸಂಗ್ ಲ್ಯಗು ಜಾಲ್ೆ ಾ ವರಾ ಕಾಂ, ಲೊಣಯ ಾಂ ಅನುವಾದಿತ್ ಸಂಗ್ ಹತ್ ಲೇಖನ್ ತಯ್ಮರಾಯ್ ಕಚ್ಯಾ ಕ ಪ್ ತಿಕ್ ಯಾಂತ್ ಅನಿೀಶ್ಯ ಕಾೆ ಡ್ ಮುದರಂಗಡಿ ------------------------------------------------------------------------------------------

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಟ್ರರ ವೊ ಅಧ್ಯಾ ಯ್ಣ: ತಿಸ್ರರ ಭಂಗೊಸ್ರೊ ಳ್ ( The Third ordeal ) ದೇಡ್ ವರ್ ಮುಗಾಾ ಲ್ಾಂ. ಆಮಿ ನಿದೆೆ ಲ್ಯಾ ಾಂವ್ ತರೀ ಕಸಲೊಾಂಗೀ ಪ್ ಭಾವ್ ಆಮಾಾ ಾಂ ಸತಾಯ್ಮ್ ಲೊ. "ಆಯೇಶ್ವ ಕತಾಾ ಕ್ಸ ಆಯ್ಕೆ ನಾ? ಹಾಾಂವ್ ತಿಕಾ ಪತುಕನ್ ಪಳಾಂವ್ಾ ಆಶತಾಾಂ" ಲರ್ಯೀ ಮಹ ಣಲೊ. ’ಓರೀಸ್‍ಲ ಭಾಯ್್ ಆಸ. ವ್ಟಚ್ಯರ್" ಹಾಾಂವೆಾಂ ಮಹ ಳಾಂ. ಅಮಿ ವ್ಟಚ್ಯಲ್ಕಲ್ಯಾ ಕ್ಸ ತಿ

ಅನಿಕೀ ಥಂಯ್ಯ ಆಸ ಅನಿ ಆಪಾೆ ಾ ಕ್ರಡ್ಟಕ್ಸ ವಚೊಾಂಕ್ಸ ನಾ ಮಹ ಳೊ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊ . "ತರ್ ಆಮಿ ತಿಕಾ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ಳಾಂಕ್ಸ ಯ್ಮ " ಮಹ ಣ್ ಲರ್ಯನ್ ಸಾಂಗಾ್ ನಾ ಓರೀಸ್‍ಲ, ಆಪಾಾ ಕ್ಸ ಹಾಾಂಗಾಸರ್ ಚ್ ಆಸೊಾಂಕ್ಸ ತಾಕೀದ್ರ ಆಸ. ವಚ್ಯಾ ತ್ ಮಹ ಣ್ ಚ್ ಲರ್ಯೀ ಮಾಹ ಕಾ ವೊಡನುಾಂಚ್ ಗೆಲೊ.

64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿವೆ ಪಾಲ್ಯಾ ಲ್ೆ ಆನಿ ಅಮಿ ಸಸೊಪ ನುಾಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಾಂವ್. ದ್ಲರ್ ಬಂಧ್ ಆಸುಲ್ೆ ಾಂ ಪೂಣ್ ಲೊಟ್ ಚ್ ಉಗೆ್ ಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ. ಆಮಿ ಆಯೇಶ್ವ ಅಸ್ಲೆ ಲ್ಯಾ ಜಾಗಾಾ ಕ್ಸ ಪಾವಾ್ ನಾ ಕತಾಂಚ್ ದಿಸ್ಲೆ ಾಂ ನಾ. ಥಂಯ್್ ರ್ ಕೀಣ್ ಗೀ ಆಸ ಮಹ ಣ್ ಆಮಾಾ ಾಂ ಭಗೆೆ ಾಂ. ದ್ಲದೆೆ ಆನಿ ಸ್ ಾೀರ್ಯ - ತಾಾಂಚ್ಯಾಂ ನೆಹ ಸಣ್ ಆಮಾಾ ಾಂ ಲ್ಯಗೆೆ ಾಂ ತರೀ ಕನ್ಾಂಚ್ ದಿಸೊಾಂಕ್ಸ ನಾ.ಅಮ ಭಿಯಲ್ಯಾ ಾಂವ್. ಬಹುಶ್ವಾ ಆಮಿ ಸವೆೊ ಚ್ಯ ಸಭಾಾಂಗಣಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಕಣಾ ಮಹ ಣ್ ಚಾಂತೆ ಾಂ. ಅಖ್್ ೀಕ್ಸ ಪಯ್್ ಥವ್ಾ ಅಲ್ಯ್ ರ ಲ್ಯಗ್ ಲ್ಯಾ ಖಾಾಂಬಾಾ ಮ್ ಥವ್ಾ ದಿವೆ ದಿಸ್ಲೆ .ಅಮಿ ಮುಖಾರ್ ವೆತಚ್ ತಾಂ ಏಕ್ಸ ಕ್ರಡ್ ಮಹ ಣ್ ಕಳೆ ಾಂಆಯೇಶ್ವಚ್ಯಾಂ. ಮರ್ಾಂಗಾತ್ ಎಕಾ ಸಾಂಹಾಸನಾಚ್ಯರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲೆ . ತಿಚ್ಯ ದ್ಳಾಾ ಾಂ ಥವ್ಾ ಅಧಿಕಾರ್ ವಾಳಾ್ ಲೊ. ತರೀ ತಿ ಮಡ್ಟಾ ಬರ ಆಸಯ ರಾಣ್ ತಸ್ಲಾಂ ಆಮಾಾ ಾಂ ಭಗೆೆ ಾಂಮನಾಕಚ ರಾಣ್. ಮಸು್ ಸವೊೊ ಾ ಆಮಿ ಪಳಲೊಾ . ತೊಾ ತಿಕಾ ಬಾಗ್ಾ ನ್ ಪ್ ಣಮ್ ಕತಾಕಲೊಾ . ಸಪ ರತ್ ತಿಚ್ಯಾಂ ಆರಾಧನ್ ಕತಾಕತ್!. ಅಮಾಾ ಮ್ ಕತಾಂಚ್ ಅಯ್ಮಾ ಳಾಂ ನಾ . ಆಮಿ ಸೀದ್ಲ ಅಮಾಯ ಕ್ರಡ್ಟಕ್ಸ ವೆವೆಗಗ ಾಂ ಪಾವಾೆ ಾ ಾಂವ್. ಓರೀಸ್‍ಲ ಥಂಯ್ಯ ಆಸುಲೊೆ . ’ಕತಾಂ ತಿ? ಅಾಂಜ್ ಭಡ್ಲಾ ?" ಲರ್ಯೀ ಉದ್ಲಗ ಲೊಕ. "ತೊಾ ಸವೊೊ ಾ ಕಸಲೊಾ ?"

"ಆಾಂಜ್ ಭಡೆಾ ಸಭಾರ್ ರೂಪಾನಿ ದಿಸ್ ತ್. ಬಹುಶ್ವಾ ಬದ್ಲೆ ವಣ್ ಜಾಲ್ಯೆ ಾ ತಿಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರುಾಂಕ್ಸ ಆಯ್ಮೆ ಾ ತ್ ಪುರ. ಪೂಣ್ ಮಾಹ ಕಾ ಭಗಾ್ ತೊಾ ಸವೊೊ ಾ ಪೂಜಾರನಿಾಂಚ್ ವೇಸ್‍ಲ ಬದುೆ ನ್ ಕಸಂಲ್ಾಂಗೀ ಆರಾಧನ್ ಕಚ್ಯಕಾಂ ಮಹ ಣ್" ತಿತಾೆ ಾ ರ್ ಓರೀಸನ್ ಆಯೇಶ್ವ ಆಮಾಾ ಾಂ ಅಪಯ್ಮ್ ಮಹ ಣ್ ತಿಳ್ ಲ್ಾಂ. ಆಮಿ ವೆತಾಚ್ಯ ತಿ ಅನಿಕೀ ತಸ್ಲಾಂಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲೆ ಆನಿ ಲ್ಯಗಾಂಚ್ ಪಾಪವೇ ಉಭಿ ಆಸುಲೆ . ತಿಣಾಂ ಲರ್ಯೀಕ್ಸ ಲ್ಯಗಾಂ ಆಪಯೆ ಾಂ ಅನಿ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧಲೊಕ. " ಆಮಿ ತಗಾಾಂಚ್ ಜೆವಾಣ್ ಕಯ್ಮಕಾಂ. ಭ್ಾ ಾಂ ದೆಗೆಕ್ಸ ದವರುನ್ ಮರಣ್ ಆನಿ ಪಾತಾಕ್ಸ ನೆಣಸ್ಲೆ ಲ್ಯಾ ಭಗಾಾ ಕಾಂ ಭಾಷ್ನ್ ಸಂತೊಸನ್ ರಾವಾಾ ಮ್. ಓರೀಸ್‍ಲ ತುಾಂ ವಚ್ ಆನಿ ಪಾಪವೇ ತುಕಾ ಹಾಾಂವ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ವಸು್ ರ್ ಕಾಡಾಂಕ್ಸ ಮಾಗರ್ ಅಪಯ್ಮ್ ಾಂ" ತಿಚ್ಯಾಂ ಖೂಡ್ ಚಡ್ ವಡ್ ನಾತುಲ್ೆ ಾಂ. ಉಮಾಾ ಳಯ ದಿವೆ, ಪ್ಟ್್ ಲ್. ಸಜಾವರ್ಟ್ ಸಧಾರಣ್ ಮಟ್ಯ ಚ ಆನಿ ಸ್ ಾೀಯಚ್ಯ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾಂ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಕ್ರಡ್ಟಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ವಾಸಾಂನಿ ಸೊಭಿೀತ್ ಫುಲ್ಯಾಂ. "ಆನಿ ಹಾಾ ಚ್ ಕ್ರದ್ಲಾಂತ್ ಹಾಾಂವೆಮ್ ದ್ೀನ್ ಹಜಾರ್ ವಸಕಾಂ ಲರ್ಯೀಚ್ಯ ಯಣಾ ಕ್ಸ ರಾಕನ್ ಆಸುಲೆ ಾಂ." ತಿ ಉಟೊನ್ ಕಾಗ್ ಲ್ಯಾ ಸೊಫ್ತಚ್ಯರ್ ಬಸೆ .ಆಮಿ ತಿಚ್ಯ ಸಮಾಿ ರ್ ಬಸೆ ಾ ಾಂವ್. ಜೆವಾಣ್ಉಕಡೆೆ ಲಾಂ

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಾಾಂತಾಾ ಾಂ, ಪವಕತಾಚ್ಯ ಫಳ್‍ಲ್ ದೂದ್ರ ಆನಿ ಕಕ್ಸ. ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ ಲರ್ಯನ್ ಧಗ್ೆ ಕಾಡ್ಾ ಆನೆಾ ಕಾ ಕದೆಲ್ಯರ್ ದವಲೊಕ. "ಎದ್ಳಚ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಸಾಂಗಾೆ ಾಂ" ಲರ್ಯನ್ ಮಹ ಳಾಂ. " ಮಾಹ ಕಾ ತುಜ ಧಮ್ಕ ಆರ್ಥಕ ಜಾಯ್ಮಾ ಪೂಣ್ ಮಹ ಜ ಹಾಾಂವ್ ಬರಚ್ ಕರುನ್ ಜಾಣಾಂ.ತುಜಾಾ ಖಾತಿರ್ ಸಯ್್ ಹಾಾಂವ್ ತುಜಾಾ ಪೂಜಾ ವ್ಟಧಿನಿ ವಾಾಂಟ್ಲ ಜಾಯ್ಮಾ " ತಿ ಅರ್ಯಾ ನ್ ರಾಗಷ್ಠಯ ಜಾಲ ನಾ ಬದ್ಲೆ ಕ್ಸ ತಕೆ ಬಾಗಾವ್ಾ ಮಹ ಣಲ; "ತುಜ ನಿಧಾಕರ್ ಚ್ ಮಹ ಜೀಯ್ ಲರ್ಯೀ. ಪೂಣ್ ಕತಾಾ ಕ್ಸ ತೂಾಂ ವಾಾಂಟ್ಲ ಜಾಯ್ಮಾ ಾಂಯ್ ಮಹ ಣ್ ವವಸುಕಾಂಕ್ಸ ಕಷ್ಠಯ . ತುಜಾಾ ಭಾವಡ್ಟ್ ಾ ವ್ಟಶ್ವಾ ಾಂತ್ ತುಜೇಾಂ ಪೂಣ್ಕ ಹಕ್ಸಾ ಅಸ ಆನಿ ಮಾಹ ಕಾಯ್" "ಕಸ್ಲಾಂ?" "ಕತಾಾ ಕ್ಸ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಭಾವಾಡ್್ ಏಕ್ಸ ಚ್. ಲೊಕಾಚ್ಯ ಅನುಾ ಲ್ಯ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡಿ ಬದ್ಲೆ ವಣ್ ಅಸ. ಏಕ್ಸ ಚ್ ಸಕತ್ ಸಂಸ್ ಕ್ಸ ಚಲಯ್ಮ್ , ಜಲ್ನಾ ದಿತಾ ಆನಿ ಮರಣ್ ಹಾಡ್ಟ್ . ತಿ ಸಕತ್ ಸಂಸ್ ಚ ನ್ಹ ಯ್ ಬಗಾರ್ ಭಾಯ್ಕೆ . ಹಮ್ ತೂಮ್ ಒಪಾ್ ಯ್?" ’ಹಸ್‍ಲ ಯ್ಮ ಐಸಸ್‍ಲ ತುಜ ದೇವ್ಟ. ಹಮ್ ತೂಾಂವೆಾಂ ಆದಿಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾೆ ಾಂಯ್ ಆನಿ ಆಜುನ್ ತಿಕಾ ಮಾಗೆಾ ಾಂ ಕತಾಕಯ್. ಹ ಹಸ್‍ಲ ದೇವ್ಟ ಕೀಣ್?"

"ಜಾಣಾಂ ಜಾ ಲರ್ಯೀ. ಹಾಾಂವೆಾಂಚ್ ತಿಕಾ ಹಾಂ ನಾಾಂವ್ ದಿಲ್ೆ ಾಂ. ಪ್ ಕ್ ತಿಚೊ ಆತೊಾ , ದೈವ್ಟೀಕ್ಸ ಪಣ್ ನಾತಾೆ ಾ ರೀ, ಗುಪ್್ ಸಂಸರಾಚೊ ಸಪ ರತ್, ಸವಕತಿ್ ಕ್ಸ ಆವಯ್ಪ ಣ್, ತಿಚ್ಯ ಮಿಸ್ಲ್ ರಾನಿಾಂಚ್ ಸಗಾೊ ಾ ಸಂಸ್ ಚ್ಯಾಂ ಜವ್ಟತ್ ಆನಿ ಜಾಣಾ ಯ್ ಆಟ್ಪಾೆ ಾ " "ತರ್,ಹ ಕಾಕುಳಾಾ ಯಚ ಆವಯ್ ಮರಣ್ ಆನಿ ಫ್ತಯ್ಮ್ ಾ ಾಂಚೊ ಪಾಟ್ೆ ವ್ ಕತಾಕ?" "ತುಜಾಾ ಭಾವಡ್ಟ್ ಚ್ಯ ಧಮಾಕಾಂತ್ ದ್ೀನ್ ರೂಪಾಚ್ಯ ದೇವ್- ಬಯ್ಮಕ ಪಣಚ್ ದೇವ್ ಆನಿ ವಾಯ್ಮಯ ಾಂಚೊ ದೆವ್, ವಾಯ್ಮಯ ಾಂಚೊ ಭಾರಚ್ ಬಳಷ್ಠಯ ಆನಿ ಬಯ್ಮಕ ಪಣಚೊ ವೇಷ್ಠ ಘಾಲ್ನಾ ಯತಾ ವಹ ಯ್ಮಾ ? ಸಂಸರಾಾಂತಾೆ ಾ ಥೊಡ್ಟಾ ಆತಾಾ ಾ ನಿ ಆಪಾಾ ಕ್ಸಾಂಚ್ ವ್ಟಕುನ್ ವಾಯ್ಮಯ ಚ ವಾರ್ಟ್ ಧರುಾಂಕ್ಸ ನಾ?" "ಅನಿಷ್ಠಯ ಲೊೀಕ್ಸ ತಸ್ಲಾಂ ಕತಾಕ" "ತರ್ ಸೊಭಾಯಕ್ಸ, ಜಣಾ ಕ್ಸ, ಜಾಣಾ ಯಕ್ಸ ಆನಿ ಮಗಾಕ್ಸ ತಾನೆಾಂವ್ಟಯ ಎಕೆ ಸ್ ಾೀ ಕರುಾಂಕ್ಸ ಸಕಾನಾ?" "ಆನಿ ವಾಯ್ಮಯ ಚ್ಯ ದೆವಾಕ್ಸ ಆನಿ ತಾಚ್ಯ ಪಾಟ್ೆ ವಾಾ ರಾಾಂಕ್ಸ ವ್ಟಕಾ್ ? ಆಯೇಶ್ವ ತೂಾಂಚ್ ಗೀ ತಿ ಸ್ ಾೀ?" ಲರ್ಯೀಚೊ ತಾಳ್ಳ ಕಾಾಂಪಾ್ ಲೊ.

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್?" "ಆತಾಾಂಚ್ ಆಮಿ ವ್ಟಾಂಗಡ್ ಜಾಾಂವೆಯ ಾಂ ಬರಾಂ" "ಆಹಾ! ತರ್,ತೂಾಂ ಆಟ್ನಾ ಸಶಕಾಂ ಪಾಟ್ಕಾಂ ವೆತಾಯ್? ತೂಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಸೊಡ್ಾ ವಚೊಾಂಕ್ಸ ಜಾಯ್ಮಾ . ಮಹ ಜೆಲ್ಯಗಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ, ತುಕಾಚ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಏಕ್ಸ ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ ಜವೆಶಾಂ ಮಾಲ್ಯಕಾಂ , ಉಗಾಡ ಸ್‍ಲ ಕರ್- ಪೂಣ್ ಪತುಕನ್ ತೂಾಂವೆಾಂ ಮಚ್ಯಕಾಂ ಹಾಾಂವ್ ಪಳಾಂವ್ಾ ಆಶನಾ.ಮಹ ಜಾಾ ಸೊಭಾಯಕ್ಸ ಪಳ ಲರ್ಯೀ ಆನಿ ಲ್ಯಗಾಂ ಯೇ. ಪೂಣ್ ತುಕಾಚಾ ಚೊಾಂಕ್ಸ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ವಚ್, ವಚ್ ಮಹ ಜಾಾ ಮಗಾ. ಮಾಹ ಕಾ ಎಕು್ ರಾಂ ಆನಿ ಮಹ ಜಾಾ ಪಾತಾಾ ಾಂ ಸವೆಾಂ ಸೊಡ್ಾ ವಚ್. ಆಟೇನಾ ತುಕಾ ಥೊಡ್ಲ ತಾಂಪ್ ಪಳತಲ ಆನಿ ತೂಾಂ ತೂಾಂ ತುಜಾಾ ಗಾವಾಕ್ಸ ಪಾಟ್ಕಾಂ ವೆತೊಲೊಯ್.ಪಳ ಹಾಾಂವ್ ಪತುಕನ್ ಮಹ ಜೆಾಂ ತೊೀಾಂಡ್ ಧಾಾಂಪಾ್ ಾಂ" ಆನಿ ತಿಣಾಂ ತಸ್ಲಾಂಚ್ ರ್ಲ್ಾಂ "ತೂಾಂ ಹೊಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಲ್ಯ್ ರಚ್ಯ ಸಭಾಾಂಗಾಣಕ್ಸ ಮಾಹ ಕಾ ಸೊಧುನ್ ಯೇಾಂವ್ಾ ನಾಾಂಯ್?" "ಆಮಿ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳಾಂಕ್ಸ ಆಯೆ ಲ್ಯಾ ಾಂವ್. ಸಾಂಗ್. ತೂಾಂ ಸಾಂಹಾಸನಾಚ್ಯರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ ನಾ ಸವೊೊ ಾ ದಿಸೊೆ ಾ . ತುಕಾ ಪ್ ಣಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಯ ೀಾಂ ತಿಾಂ ರುಪಿಾ ಾಂ ಕೀಣ್?"

"ಹಾಾಂವೆಾಂ ವ್ಟವ್ಟಧ್ ರೂಪ್ ಧಾರಣ್ ರ್ಲ್ಯಾಂ ಲರ್ಯೀ. ಮಹ ಜೆ ಪುವಕಜ್ ಮಾಹ ಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಕರುಾಂಕ್ಸ ಆಯೆ ಲ್. ಜಾಣ ಜಾ ಲರ್ಯೀ.ಸಕಾ ಡ್ ಸತ್ ಏಕ್ಸ ಕಲಪ ನ್,ಪಾಟ್ೆ ಾಂ ಆನಿ ಮುಖ್ೆ ಾಂ ಮಹ ಳೊ ಾಂ ನಾ.ಕತಾಂ ಆಸಜಾಯ್ ತಾಂ ಎದ್ಳಚ್ ಆಸ, ಸಸಾ ಕ್ಸ. ಹಾಾಂವ್, ಆಯೇಶ್ವ ಎಕ್ಸ ಜಾದೂಗಾರ್, ನ್ಕೆ ಮಹ ಣ್ ತೂಾಂವೆಾಂ ಚಾಂತಾೆ ಾ ರ್ ತುಕಾ ಹಾಾಂವ್ ನ್ಕೆ ಾಂ ದಿಸ್ ಾಂ, ಅಸೆ , ಬರ ಮಹ ಣ್ ಚಾಂತಾೆ ಾ ರ್ ಬರಾಂಚ್. ಹಾಾಂವ್ ಏಕ್ಸ ಸಪ ರತ್, ಹಜಾರ್ ಕೀಣಕಾಂ ದಿಾಂವ್ಟಯ ಸಕತ್. ಸಾಂಹಾಸನಾಚ್ಯರ್ ಬಸ್ಲೆ ಲ ರಾಣ್ ಹಾಾಂವ್ಾಂಚ್. ಫ್ತತಾ್ ಾಂಚ್ಯ ವೊಣ್ಾ ಚ್ಯರ್ ನಾಗೆಡ ಾಂ ರುಪ್ಾ ಾಂ ಚೀಾಂತ್, ಹಾಾಂವ್ಾಂಚ್. ಆನಿ ಮಹ ಜ ಮೀಗ್ ಕನ್ಕ ಆರಾಧನ್ ರ್ಲ್ಯಾ ರ್ ಹಾಾಂವ್ಾಂಚ್ ತಿ. ತುಕಾ ಆತಾಾಂ ಸತ್ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಾಂ. ದೆಖುನ್ ತೂಾಂವೆಾಂಚ್, ಎಕಾೆ ಾ ನ್ಾಂಚ್ ನಿಧಾಕರ್ ಕರುಾಂಕ್ಸ ಜಾಯ್" ಲರ್ಯೀ ಪಾಸರ್ಯ ಮಾರಲ್ಯಗ್ೆ . ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ತಿಚ್ಯ ಲ್ಯಗಾಂ ವನ್ ವೆಚ್ಯಾಂ ಪಳಲ್ಯಾಂ ತರೀ ತುಕಾಚ್ ಆಶಲೊಾಂತುಜಾಂ ಅತಾಾಂಚಾಂ ರೂಪಾಾಂ ಮಹ ಜಾಾ ಚ್ ದ್ಳಾಾ ನಿ ಪಳವ್ಾ , ತೂಾಂ ಏಕ್ಸ ರಾಯ್ಮಳ್‍ಲ್ ಸ್ ಾೀ, ಸಪ ರತಾಾಂಚಾಂ, ಬರಾಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಮಯ ಾಂಚ-ಹಾಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಶತಾಾಂ.ತುಜಾಂ ಪಾತಾಾ ಾಂ ವಹ ಡ್ ಯ್ಮ ಲ್ಯಹ ನ್ ಮಹ ಜೆರ್ ಆಸೊಾಂ ಆನಿ ಕಸಲ ಶಕಾಾ ಮೆಳಾ್ ಗೀ ತಾಕಾ ಹಾಾಂವ್ ಒಪಾಾ ಾಂತಾಾಂ. ಹಾಾಂವ್ ನಿರಪರಾಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತುಜಾಾ ಖಾತಿರ್. ಹಾಾಂವ್

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ನಿರಪರಾಧಿ" ಚೊನ್ ಮಹ ಣಲೊ: "ಆಯೇಶ್ವ, ಹಾಾಂವೆಾಂ ತುಕಾ ಮಾಹ ತಾರ ಜಾವ್” ತಿ ಕತಾಂಚ್ ಮಹ ಣಲ ನಾ. ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಬಾಗ್ಾ ನ್ ಲರ್ಯಚ್ಯ ಪಾಯ್ಮಾಂಕ್ಸ ಪಡಿೆ ಆನಿ ಹುಸಾ ರುನ್ ರಡಿೆ . ಲರ್ಯ ಕಾಲಬುಲೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತಿಕಾ ಉಕಲ್ನಾ ತಿಕಾ ಸೊಫ್ತಚ್ಯರ್ ಬಸಯೆ ಾಂ. "ತುಜಾಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಾಂವೆಾಂ ಪಾತಕ್ಸ ಆಧಾಲ್ಕಾಂ,ತುಜಾಾ ವ್ಟರಧ್ ಪಾತಾಕ್ಸ ಆಧಾಲ್ಕಾಂ ಅನಿ ಆದಿಾಂ ಥವ್ಾ ಹಾಾಂವ್ ತುಕಾಚ್ ರಾಕನ್ ರಾವ್ಟೆ ಾಂ-ಎಕು್ ರಾಂ, ಎಕು್ ಪಾಕಣಾಂತ್, ದೂಖಿನ್. ಲರ್ಯೀ, ತುಜ ಕ್ರಡ್ ತಿೀನ್ ಅಘಾತಾಾಂಕ್ಸ ಸಲ್ಯಾ ವ್ಾ ಮಹ ಜಾಾ ಜಾಗಾಾ ಕ್ಸ ಯೇವ್ಾ ಪಾವಾೆ ಾ -ಮನಾಕಚ ಉಾಂಡಿ, ಪವಕತ್ ಆನಿ ನ್ಹ ಾಂಯ್. ತಿನಿೀ ತುಜಾಾ ಆತಾಾ ಾ ಕ್ಸ ಪರೀಕಾಾ ಕರುಾಂಕ್ಸ ರ್ಯೀಜತ್ ರ್ಲೆ ಾಂ ಆಘಾತಾಾಂ. ತೂಾಂ ಆಟೇನಾಚ್ಯ ಪಾಶ್ವವ್ಟ ಮಗಾ ಥವ್ಾ ಸಯ್್ ಜಕಾೆ ಯ್. ಆತಾಾಂ ಮಹ ಜಾಾ ಸಾಂಗಾತಾ ,ಮಹ ಜಾಾ ಸಪ ರತಾ ಸವೆಾಂ ಮೆಟ್ಾಂ ಕಾಡ್. ಆರ್ಥಕ ಜಾಲ್ಾಂಗೀ?"

ಪಾವ್ಟಯ ಾಂ ಜಾಲ್ಾಂ. ಪಯೆ ಾಂ ಆಟೇನಾ ವವ್ಟಕಾಂ. ಪೂಣ್ ತೂಾಂ ಪಾ್ ಮಾಣ್ಕ್ಸ ಮಹ ಜಾಾ ಖಾತಿರ್. ಆಜ್ ತೂಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಪತುಕನ್ ಇನಾಾ ರ್ ಕಚ್ಯಕಕ್ಸ ಚಾಂತೆ ಾಂಯ್-ಹಾಾಂವೆಾಂ ತುಕಾ ಮಹ ಜೆಾಂ ಕಾಳಾಂ ವಾಯ್ಯ ಪಾತಾಕ್ಸ ,ಮಹ ಜಾಾ ಆತಾಾ ಾ ಚ್ಯಾಂ ಪಾತಾಕ್ಸ ದ್ಲಖಯ್ಮ್ ನಾ. ಅನಿ ಹ ತಿಸ್ ತುಜೆರ್ ಜಾಲೆ ಪರಕಾಾ " ’ಅತಾಾಂ ಹಾಂ ಸಕಾ ಡ್ ಅಾಂತ್ಾ ಜಾಾಂವ್ಟಾ .ಸವ್ಕ ಸಮಸಾ ಾಂ ಪಯ್್ ಜಾಾಂವ್ಟಾ .ಆಖ್್ ೀಕ್ಸ ಆಮಾಾ ಾಂ ನಾಾ ಯ್ ಮೆಳ್ಳಾಂಕ್ಸ ಜಾಯ್.ಹಾಾಂವ್ ಕಾರಾಣ್ ನಾಸ್ ಾಂ ಮರಾಂಕ್ಸ ಆಶನಾ. ಸಾಂಗ್, ತೂಾಂ ಉಜಾಾ ಾಂತ್ ಕಸ ಬದ್ಲೆ ಲಯ್?" "ಉಜಾಾ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ಾ ಗೆಲೆ ಾಂ ಆನಿ ಉಜಾಾ ಾಂತ್ ಹಾಾಂವ್ ಪಾಟ್ಕಾಂ ಅಯ್ಮೆ ಾ ಾಂ" "ಆಮೆಯ ಾಂ ಕರಾರ್ ಜಾಲ್ಾಂ ಆನಿ ಮಹ ಜೆಲ್ಯಗಾಂ ತುಜೆಾಂ ಕಾಜಾರ್ ರ್ದ್ಲಳಾ?" "ತಾಕಾ ವೇಳ್‍ಲ್ ಯೇಾಂವ್ಾ ನಾ.ಥೊಡೆ ಮಹನೆ ಬಹುಶ್ವಾ ಏಕ್ಸ ವಸ್‍ಲಕ.ತದ್ಳ್‍ಲ್ ಮಹ ಣಸರ್ ತೂಾಂ ಮಾಹ ಕಾ ಇಷ್ಠಯ ಆನಿ ಪಿ್ ಯ್ಕರ್ ಜಾವ್ಾ ರಾವ್"

"ಸಕಾ ಡ್ ನ್ಹ ಯ್" "ತರ್ ಆಯ್ಾ . ಕಾಲ್ನ ತೂಾಂವೆಾಂ ಮಹ ಜೆಾಂ ನ್ಕೆ ರುಪ್ಾ ಾಂ ಪಳವ್ಾ ಮಾಹ ಕಾ ಇನಾಾ ರ್ ಕರುಾಂಕ್ಸ ಚಾಂತೆ ಾಂಯ -ತುಜ ಪಯೆ ಾಂಚ್ ತಾಳಾ -ಕ್ರಡಿಚ್ಯ ಭಂಗಸ್ ಳ್‍ಲ್- ದುಸ್ ಾ

"ಕತಾಾ ಕ್ಸ? ಹಾಾಂವ್ ತುಜೆ ಬರ ತನಾಕಟೊಚ್ ಜಾವ್ಾ ಉರನಾ.ಮಾಹ ಕಾ ತುಜ ಜಣ್ ದಿೀ ಆಯಶ್ವ" :ಖುಶೇನ್ ಘೆ. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯ ಪಯೆ ಾಂ

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತೂಾಂವೆಾಂ ಹಜಾರ್ ದೂಖಿ ಭೊಗುಾಂಕ್ಸ ಆಸತ್. ಜಾಣ ಜಾ- ಹೊ ಸಂಸರ್ ಯ್ಮಾ ಾಂಡ್. ಚೀಾಂತ್, ಅಮ ಕಚಕಾಂ ಪಾತಾಾ ಾಂ,ಆಮಯ ಾ ತಾಳ್ಳಾ ಾ , ಚಾಂತಾಪ ಾಂ, ಕಷ್ಠಯ ತರೀ ನಾಾ ಯ್ ಆಮಾಾ ಾಂ ಸತಯ್ಮ್ . ಚೀಾಂತ್,ಸವ್ಕ ಜಾಣಾ ಯ್ ಅಸೊನಿೀ ಕಷಾಯ ಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಲಡ ಾಂವೆಯ ಾಂ, ದುಡ ಆಸೆ ಾ ರೀ ಪಡೆಯ ಾಂ" ’ಅಸಲಚ್ ಜಣ ತೂಾಂ ಆಶಲೆ ಯ್" "ಭರಪ್ ಕಗಾಕತಾನಾ ಆಮಿ ಲಬಿಯ್ಮಕ್ಸ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಯ್ಾ ಕಯ್ಮಕಾಂ ಅನಿ ಥಂಯ್್ ರ್ ತೂಾಂ ಜವ್ಟತಾಚ್ಯ ಉದ್ಲಾ ಾಂತ್ ನಾತೊಲೊಯ್ ಅನಿ ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಅಮೆಯ ಾಂ ಕಾಜಾರ್"

ಭರಪ್ ಕಗ್ಕಾಂಕ್ಸ ಚ್ ಜಾಯ್" ’ಆರ್ಟ್ ಮಹನೆ ಮಹ ಳಾಾ ರ್ ಮುಖಾೆ ಾ ಎಪಿ್ ಲ್ನ ಮಹ ಣಸರ್. ಉಪಾ್ ಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಪಾವಾ್ ನಾ ದ್ೀನ್ ವಸಕಾಂ ಜಾತಲಾಂ. ಕತಾಾ ಕ್ಸ ತಿತೊೆ ತಾಂಪ್?" "ತಸ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ಾ ಯ್ ಚ್" ಮಹ ಣೊನ್ ತಿಣಾಂ ಆಮಾಾ ಾಂ ವೆಚ್ಯಕ್ಸ ಹಶ್ವರ ರ್ಲೊ. ಅಮಿ ಚಲ್ಯೆ ಾ ಾಂವ್. ಕ್ರಡ್ಟಕ್ಸ ಪಾವ್ ಚ್ ಲರ್ಯೀನ್ ವ್ಟಚ್ಯಲ್ಕಾಂ. "ತಿ ಕತಾಾ ಕ್ಸ ಆತಾಮ್ಯ ಮಹ ಜಾಾ ಲ್ಯಗಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಮಾ ?"

"ತೊ ಜಾಗ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಟೆ ಆಯೇಶ್ವ"

’ಕತಾಾ ಕ್ಸ ಮಹ ಳಾಾ ರ್, ತಿ ಭಿಯಲ್ಯಾ " ಹಾಾಂವೆಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲ. "ಮಾಹ ಕಾ ನ್ಹ ಯ್. ಫ್ತಲ್ಯಾ ಾಂ ತೂಾಂ ************** ಖಾಾಂಬ್ಲ ಆವಾಜಯ ಪಳತೊಲೊಯ್. (ಆಟ್ರರ ವೊ ಆಧ್ಯಾ ಯ್ಣ ಸಮಾಪ್ತ ೊ ) -----------------------------------------------------------------------------------------

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಪ್ನಲ್ಾ ನ್ಹತ್ಲೊ ಉಜೊ ಸುಟ್ಾ ನ್ ಉಬೆಯ ಾಂ ಸುರ್ಾ ಾಂ ಪಿಾಂಜಾ್ ಾ ಾಂತ್ಯ್ ಗಾಯ್್ ಲ್ಾಂ ಗತಾಾಂ ಸುಟ್ಾ ಚಾಂ

ವಾರಾಾ ನ್ ಜಕುನ್ ಧರಾೆ ವಾರಾಾ ಕ್ಸ ಕಗೆೊ ನ್ ಸಾ ಸ್‍ಲ ಭರಾೆ ವಾರಾಂ ಆತಾಾಂ ಕಗೆೊ ಗೀತ್ ಗಾವುನ್ ಕನಾಾ ಾ ನ್ ಕನೊ್ ಪಾವಾೆ ಾಂ ಸಗಾೊ ಾ ಸಂಸರಾಕ್ಸ

ನಿತಿವಂತಾ ಅತೊಾ ಚ್ಯರ್ ವೊಣ್್ ಾಂ ಭಿತರ್ ಫಿಚ್ಯರ್ ರ್ಲ್ಯಾ ರ್ ವೊಣ್್ ರಾಗಾನ್ ಪ್ಟ್ ಲೊಾ

ಸಗಾೊ ಾ ಸಂಸ್ ರ್ ಆತಾಾಂ ಗಾಯ್್ ತ್ ತಿಾಂಚ್ ಗತಾಾಂ ಕಗೆೊ ಚಾಂ ಗತಾಾಂ ಸುಟ್ಾ ಚಾಂ

ಪಿಾಂಜಾ್ ಾ ಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯೆ ಾ ಕಗೆೊ ಸಾ ರ್ ಜಕುನ್ ಧರ್ಲೆ ಾಂ ಕಾಳಾಾ ಾಂ ಗಾಯ್್ ತ್ ಸದ್ಲಾಂ ತಿಾಂಚ್ ಗತಾಾಂ ಸುಟ್ಾ ಚಾಂ ನಿರಾಪಾ್ ಧಿ ಹಾಡ್ಟಾಂ ಹುಲಪ ಯ್್ ನಾ ಉಟೆ ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಾ ಧುಾಂವಾ್ ಕ್ಸ ಫ್ತತಾ್ ವೊಣ್್ ಜಯ್ಮೆ ಚೊಾ ಆವಾ್ ಾಂತ್ ಗುಡೆ ಕಸಳ್ೊ ಲ್ಾ ಬರ ಧರಾ ಕ್ಸ ಶವಯ ಲ್ಯಾ ತ್ ಕಗುಳ್‍ಲ್ ಸುಟ್ಾ ಕ್ಸ ಉಬುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಕಗೆೊ ತಾಳ್ಳ

ಸೊಮಾಾ ಕ್ಸ ಉಲ್ಯೆ ಸತಲಾಂ ಪಿಟೊ ಜಾಲೆ ಾಂ ಹಾಡ್ಟಾಂ ನ್ವಾಾ ಜವಾನ್ ಭರೆ ಲಾಂ ಲ್ಯಹ ನಾಾಂ ತಶಾಂ ವಹ ಡ್ಟಾಂ ವೆಗಾಂಚ್ ಉಬಯ್್ ಲಾಂ ಖೊಟ್ಾ ಾಂ ಕಾಳಾಂ ಮಡ್ಟಾಂ ನಿತಿ ಪಾಸುನ್ ಝುಜುಾಂಕ್ಸ ಸಗೆೊ ಾಂ ವೊೀಡ್್ ಭರ್ ಲಾಂ ಬಳ್ಾ ಾಂತ್ ನ್ವ್ಟಾಂ ಝಡ್ಟಾಂ

- ಸ್ಟವ, ಲೊರಟ್ಟಯ 70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆದಿವ್ನಸ್ಟೊಂಚೊ ಸಾೊಂತ್ ತುಜೆ ಬಿತ್ರ್ಲಾ ರ್ಕರ ೊಂತೆನ್ ಖಣೊಂತ್ ಖತ್ೆ ತ್ಚ್ಯ ಾ ಧ್ಯತುೊಂಕ್

ಮಿವೊಾನ್ ಲಾಾ ನ್ಹೊಂಚ್ಯಾ ರ್ಕಳ್ಜ ೊಂನಿ ಪ್ನಳ್ೊಂ ರೊೊಂಬಯಾೊ ನ್ಹ "ತೆ" ವ್ನಡ್ಲೊ . ಧುಳಿ ಮಾತೆಾ ಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ೊಂಕ್ ಶಿಣೊಂಚೆ ಸುಸಾೆ ರ್ ವೊಂಗ್ಳನ್ ದೊರಗ್ ಹಾತ್ಚ್ೊಂಚೆ ವಣ್ೆ ಪಣ್ ಖೊಡ್ಲ ಲಿಪಯಾೊ ನ್ಹ ದಿಸಾಚಿ ಪೀಡ್ ಹುಮಿಯ ಲಾೊ ಾ ೊಂಚೆರ್ ರಾೊಂದಿ್ ಕಲಿತ್ ಯಿ ರಗಾತ್ ವೊೊಂಕ್ಲೊ ಹಾೊಂಚ್ಯಾ ಮಾತೆಾ ಚೆೊಂ ಅಸ್ಟಿ ತ್ಾ ತ್ಚ್ಣಿೊಂ ಲುಟ್ರೊ ೊಂ ತುಜೊ ತ್ಚ್ಳೊ ಗಾಜೊೊ . ಬೊಟ್ರೊಂ ಮಧ್ೊ ೊಂ ತಿೊಂತೆರ್ ಕಂಪ್ಯಾ ಟರಾ ಬಿಡ್ಲಾ ಚುನ್ಹಾ ಕುಡ್ಲೆ ಸಯಿೊ ರ್ಕರ ೊಂತೆ ಆಯಾದ ೊಂ ಜಲಿೊಂ. ಮನ್ಹಯ ಾ ಪಣ ಮೆಲಾೊಂತ್ ತ್ಲವೊನ್ ಫಟ್ಕೆ ಯಾಾ ಆರೊೀಪ್ನೊಂಕ್

ಖಾೊಂದಿ ಚಡವ್ಾ ಕೈದಿ ಜಲಾೊ ಾ ತುಜೆೊಂ ಝುಜ್ ಸಂಪ್ೊ ೊಂ ತ್ಚ್ೊಂಚ್ಯಾ ಅೊಂತ್ಸೆ ನ್ಹಾನಿೊಂ ಸುವ್ನಾತೆೊ ೊಂ. 71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

----- ಫೆಲಿಿ ಲೊೀಬೊ.


ಖುನಿ... ರಾಜ್ ಕಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಚ್ಣಿ ಮನ್ಹಯ ಾ ಪಣೊಂಕ್ ಜಯಾೊ ೊಂತ್ ಘಾರ್ಲೊಂ ಕಶಿಯ ರ್ಲೊಂ, ನಿಮಾಣ್ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡಾಲೊ... ಮೊಡ್ಲೊಂ ಪ್ಯನ್ಾ ಆನಿ ಕಣಚೆಚ್ ಉಪ್ನದ್ರ ನ್ಹೊಂತ್ ಮುಣೊನ್ ನ್ಹಚೆೊ ... ಪ್ನಟ್ಕೊಂ ಘೊಂವೊನ್ ಪಳೆತ್ಚ್ತ್ ತ್ರ್ ಸಂಸಾರ್ ಬರ್ ಲೊರ್ಕಚ್ಯ ದೊಳ್ಾ ೊಂಥಾವ್ಾ ಮನ್ಹಯ ಾ ಪಣ್ ಪೊಂವೊನ್ ದರ್ಯಾ ಜಲಾೊಂ... ...ನ್ವೀನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್ೆ ಲ್. 72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


(ಫಾ ರ್ಸಯ ೀನ್ ಸಾಾ ಮಿ ಹಾೊಂರ್ಕೊಂ ಶ್ರ ದಾದ ೊಂಜಲಿ ಜವ್ಾ )

ಗಝಲ್ ದಾರಾರ್ ತುಜಾ ಪ್ನವೊೊ ೊಂ ಹಾೊಂವ್, ಮಾಾ ರ್ಕ ತುೊಂ ಒಳೊೆ ೊಂಕ್ ನ್ಹೊಂಯ್ಣ ಇಷ್ಟಯ ದಿಸಾಳ್ಾ ರ್ ಮಾ ಜಿ ಖಬರ್ ಛಾಪ್ತ ಲಿೊ , ತುವೊಂ ತಿ ವ್ನಚುೊಂಕ್ ನ್ಹೊಂಯ್ಣ ಇಷ್ಟಯ ಗರ್ಯರ ಾ ಯಾದಿ ದೊಳ್ಾ ೊಂ ಹುಜಿರ , ಅತ್ಚ್ೊಂ ತುವೊಂ ವೊೀಕ್ೊ ಘಾಲಾೊಂಯ್ಣ ವ್ನಟೆರ್ ತುರ್ಕ ಹಾೊಂವ್ ಆದಾಳೊು ೊಂ, ತುವೊಂ ಮಾಾ ರ್ಕ ಪಳೆೊಂವ್ೆ ನ್ಹೊಂಯ್ಣ ಇಷ್ಟಯ ಘರಾೊಂತ್ ತುಜಾ ಆಸಾತ್ ಥೊಡ್ಲಾ , ವಸುೊ ಹಾೊಂವೊಂ ಮೊಗಾನ್ ದಿಲೊೊ ಾ ತ್ಚ್ೊಂತುನ್ ಹಾೊಂವ್ ಲಿಪನ್ ಆಸ್ ಲೊೊ ೊಂ, ತುವೊಂ ಉಗೊೊ ಾ ಕರುೊಂಕ್ ನ್ಹೊಂಯ್ಣ ಇಷ್ಟಯ ವಸಾಾೊಂ ಜಯಿೊ ೊಂ ಪ್ನಶಾರ್ ಜಲಿೊ ೊಂ, ಮಾ ಜಿ ತುಜಿ ಭೆಟ್ ನ್ಹಸಾೊ ೊಂ ಘಾೊಂಟ್ಕ ಮಾನ್ಾ ತುರ್ಕ ಜಗಯಿರ್ಲೊ ೊಂ, ತುವೊಂ ತೆೊಂ ಆರ್ಯೆ ೊಂಕ್ ನ್ಹೊಂಯ್ಣ ಇಷ್ಟಯ ಮೊೀಲ್ ತುರ್ಕ ಕಳಿತ್ ಜಲಾೊಂ, ವೇಳ್ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಲರ ನ್ ಗ್ಚ್ಲಾ ದೊನಿೀ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಖಚಿಾಲೊೊ ಾ , ತುೊಂ ತೆೊಂ ಸಮೊಜ ೊಂಕ್ ನ್ಹೊಂಯ್ಣ ಇಷ್ಟಯ -ರೊೀಶು, ಬಜೆು 73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುಜಾ ವಚ್ಯರಾೊಂನಿ _ ವಲ್ಿ ನ್, ಕನಿಾ ಗೊೀಳಿ ತುಜೆ ರ್ಕೊಂಪ್ರ ಹಾತ್ ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ನ್ಹಡ್ ಪ್ನಕುಾನ್ ಆಸಾತ್ ತುಜಾ ಉತ್ಚ್ರ o ಪ್ನಟ್ಕೊ ಗಾಗ್ ಆಜ್ ಪರ ಭುತ್ಚ್ಾ ಕ್ ಬೊಬ್ ಮಾರುನ್ ಆಸಾ ತುಜಾ ವಚ್ಯರಾoನಿ ಆಮಾಯ ಾ ಮತಿೊಂತ್ ರೊಯ್ೊ ರ್ಲೊಂ ಭಿo

ರೂಕ್ ಕಚಿಾ ಜವ್ನಬಾದ ರ ಮಾತ್ರ ಆಮಿಯ - ವಕ 74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆತ್ಚ್ೊಂಚ್ ಉಟ್ರ

ಮೆಲಾೊ ಾ ೊಂನೊ ಆತ್ಚ್ೊಂಚ್ ಉಟ್ರ ಜಿವಂತ್ು ಣಚೊ ದಿೀಸ್ ಆಯಾೊ ! ಕತ್ಚ್ಾ ಕ್, ಆಜ್

ಜಿೀವ್ ಆಸ್ ಲಾೊ ಾ ಕ್ ತುಮೆಯ ಮದೊಂ ಪ್ಪಲಾಾ!

- ಲೊಯ್ಣ್ ರೇಗೊ 75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತ್ಲ ಆನಿ ಆಮೊಯ ಪರ ಜಪರ ಭುತ್ಾ ರ್ಕೊಂಪ್ಯ ಹಾತ್ ಪಿಡ್ಲಸ್ ೊ ಜಿೀವ್ ಪ್ನಯಾೊಂಕ್ ಸಾೊಂಕಳ್ ತ್ಚ್ರ್ಕ ಪಳೆತ್ಚ್ನ್ಹ ಮಾರ್ಕ ಭಗ್ಚ್ೊ ೊಂ ತ್ಚ್ಚಿ ಗತ್ ಅಮಾಯ ಾ ಪರ ಜಪರ ಭುತ್ಾ ಚಿಚ್ ಮುಣ್. ಅಜ್ ತ್ಚ್ಚ್ಯ ನ್ಹರ್ಕಕ್ ರ್ಕಪ್ಪಸ್ ತ್ಲೊಂಡಾಕ್ ಲುಗಾಯ ಪಟ್ಕಯ .

ಫಾಲಾಾ ದಶಾಚ್ಯ ಪರ ಜ ಪರ ಭುತ್ಾ ಕೀ ತ್ಶೊಂ ಜೊಂವ್ೆ ಪ್ಪರೊ... ಅಮಿ ಅಮಾಯ ತ್ಲೊಂಡಾೊಂಚೊ ಪಟ್ಕಯ ರ್ಕರ್ಡನ್ಹೊಂವ್

ತ್ರ್ . -- ಜೊಸ್ಟಿ ಪಿೊಂಟ್ಟೀ 76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥಂಡಾಯ್ಣ ಚಿಲ್್ ಬಿಯ್ರ್ ಕೀಲ್್ ರ್ಡರ ೊಂಕ್ ಬೊೊಂಡ್ಲ,

ಸ್ರಡಾ ಶ್ಬಾತ್ ರಸಾಯ್ನ್ ನ್ವರತ್ಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಿೀವನ್ಹೊಂ ಕುರ್ಡಕ್ ಥಂಡಾಯ್ಣ ದಿತ್ಚ್ತ್ ಮಾ ಳಿು ಫಕತ್ ಭರ ಮಿದ್! ಘರಾೊಂತ್ ಬಾಯ್ಣೊ ಶಾೊಂತ್ ಆಸಾೊ ಾ ರ್ ತಿಚೆ ತಿತಿೊ

ಥಂಡಾಯ್ಣ

ದಿೊಂವಯ ವಸ್ ೊ ದುಸ್ಟರ ನ್ಹ

ಮಾ ಳಿು ಗಜಲ್ ನಿೀಜ್ ಆನಿ ಸತ್!

---ಸ್ಟಜೆಾ ಸ್ 79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗ್ಳೊಂಯ್ಣ ಗ್ಳೊಂಯ್ಣ ಜಳ್ರ -ಆನಿಿ ಪ್ನಲ್ಡಾೆ ಗ್ಳೊಂಯ್ಣ ಗ್ಳೊಂಯ್ಣ ಕಂತ್ಚ್ರ್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಧ್ಯರ್ಕಯ ಾ ಧ್ಯರ್ಕಯ ಾ ಜಳ್ರ ಆಮೆೆ ರ್ ಆಜ್ ಯೇನ್ಹರ್ಕಗೊ ಆಮೊರಚ್ಯಾ ವೇಳ್ರ ಬಾಬು ಆಮೊಯ ಮಾಗ್ಚ್್ ಮಾ ಣೊ ಸ್ರಭಿತ್ ಕಂತ್ಚ್ರ್ ಗಾಯಾೊ ತುೊಂ ಭಿತ್ರ್ ಆಯ್ೊ ಯ್ಣ ತ್ರ್ ಭಿೊಂಯಾನ್ ತುರ್ಕಚ್ ಚೊಯಾೊ ಕಂತ್ಚ್ರ್ ಮಾ ಣೊನ್ ಮಾಗ್ಚ್್ ಕ್ಲಲಾಾ ರ್ ಜೆಜು ದಿತ್ಚ್ ಬೆಸಾೊಂವ್ ಬಾಬು ವಗ್ೆ ೊಂ ವಾ ಡ್ಲೊ ಜತ್ಚ್ ಕರುನ್ ತ್ಚ್ಚೆೊಂ ಲಿಸಾೊಂವ್ ಗ್ಳೊಂಯ್ಣ ಗ್ಳೊಂಯ್ಣ ಕಂತ್ಚ್ರ್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ಧ್ಯರ್ಕಯ ಾ ಧ್ಯರ್ಕಯ ಾ ಜಳ್ರ ಆಮೆೆ ರ್ ಆಜ್ ಯೇನ್ಹರ್ಕಗೊ ಲಿಸಾೊಂವ್ ಕಚ್ಯಾ ಾ ವಳ್ರ ಬಾಬುಕ್ ಆಮಾಯ ಾ ಪರೀರ್ಕಾ ದಕುನ್ ಬಸಾೊ ಶಿಕೊಂಕ್ ತ್ಚ್ಚ್ಯಾ ಸಗಾು ಾ ರ್ಕೊ ಸ್ಟೊಂತ್ ಪಯ್ೊ ೊಂ ಸಾಿ ನ್ ಜಿಕೊಂಕ್ 80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಣದಿ ಘರ್ ತೆೊಂ ಜೊಂವ್ ರಾವು ರ್ ಜನೆಲಾೊಂ ಬಾಗಾೊ ೊಂ ಸಬಾರ್ ಪ್ಯಣ್ ಮೆಲಾಾ ೊಂತ್ ಭೊಗಾ್ ೊಂ ವ್ನರೊಂ ಉಜಾ ಡ್ ವ್ನಾ ಳ್ೊ ಧ್ಯರಾಳ್ ಮಾಪ್ನನ್ ಮತಿೊಂತ್ ನ್ಹ ಸಮಾಧ್ಯನ್ ಘರಾೊಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮನ್ಹಯ ೊಂ ಆವಯ್ಣ ಬಾಪಯ್ಣ ಭುಗ್ಾೊಂ ಎಕೇರ್ಕ ಕುಡಾೊಂತ್ ಬಂಧಿ ಮೊಬಾಯಾೊ ಭಿತ್ರ್ ಲಿಪವ್ಾ ತ್ಕೊ ಆಸು ತೆರ ಚ್ಯಾ ಗಜೆ್ ರ್ ನಿದಾೊ ಬಾವೊ್ ಚ್ಯರ್ ವಣದಿ ಭಿತ್ರ್ ಬಂಧಿ ಫಾಾ ನ್ ,ಇೊಂಜೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕೊ ೊಂ ಶಿವ್ನಯ್ಣ

ಸವ್ಾ ಥೊಂಸರ್ ಅಪರಚಿತ್ ರುದಾನ್ ಹಾಕ್ ಬೊೀಬ್ ಉಸಾಾ ಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸಕೆ ಡ್ ಆರ್ಯೆ ನ್ ಆಸಾತ್ ವಣದಿ ಮಣಾಚ್ಯ ಪ್ನಸಾೊಂತ್ ದಡಭ ಡ್ಲ ಪಳೆವ್ಾ ಆಸಾತ್ ವಣದಿ ಥೊಂಸರ್ ಚಲಾಯ ಾ ಆಟೆವಟ್ರಾ ೊಂಕ್ ಸಾಕ್ಿ ಜವ್ಾ ಸಗ್ಚ್ು ೊಂ ಸ್ರಸುನ್ ಮೌನ್ ಪಣಿ

-ಅಸುೊಂತ್ಚ್ ರ್ಡಸ್ರೀಜ 81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


*We killed an old man* Why the fury? Why so much ire? for someone who refused to retire He refused to stop his proactive plan that's why we killed this stupid old man! He refused to ignore like so many do he taught others to ask questions too To halt our progress, he thought he can

but our juggernaut will crush all such men! Our development express refuses to stop we will do everything to rise over and hop Weಭwillಭjumpಭoverಭeveryಭstakeholder’sಭplan we will break down resolve of such old men! He wanted to save people as if his own He taught them the right to voice and tone But we know how to halt his every fan by confining behind bars, their old man! Call them anti-national to dump in jail apply law that the Raj used to deny bail 82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Our gullible choir will join and raise cain as we stifle and defeat their old guy main! Our men seating in judgement seat are blind to whatಭliesಭatಭTruth’sಭfeet Mere accusation is enough to condemn

each and every one, young and old men! The younger lot has a lesson to learn By the way we prolong, twist and turn It is easy with a fake nationalist plan

History is full of felling of such old men! Now for the others we hold behind bars more voices may say that we went too far We may have to concede they are no fiends we tarnished them, like we did that old man! Watch the few that protest and cry ensure the emotions recede and dry Pull out the ones who together with him sang they may undo the death of that bloody old man!

- Pravin K. Sabnis, 5 July 2021 83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


_(Indian tribal rights activist Stan

denied the charges, saying he was

Swamy died of a cardiac arrest

being targeted for his work related

today. The 84 year old Jesuit priest,

to the caste and land struggles of

suffered from Parkinson's disease,

tribals in Jharkhand state. At the

was consistently denied bail &

time of arrest, his health was

moved to a private hospital in May

waning. But his bail appeal on

after he tested positive for Covid.

medical grounds was rejected &

The oldest person to be accused of

National Investigative Agency (NIA)

terrorism in India, he was arrested in

continued to oppose his release. In

October 2020, among 15 renowned

the eight months he spent in

activists, academics & lawyers, who

Mumbai's Tajola jail, his health

were charged under a draconian

declined)_

anti-terror law. Swamy repeatedly

---------------------------------------

“When್‌I್‌die”

video, it is recited by the voice actor Shane Morris.

“Whenಭ Iಭ die”ಭ isಭ aಭ famousಭ poemಭ byಭ Jalaladdin Mohammad Rumi (12071273). He was a Sunni Persian scholar and Sufi mystic, originally from the Greater Iran. He wrote mainly in Persian. But occasionally he used Turkish, Arabic, and Greek. Today he is recognized as one of the greatest poets who ever lived. His poems have been widely translated into many languages of the world. The English translation of his Persian lyrics,ಭofಭtheಭpoemಭ“WhenಭIಭdie”ಭareಭ quite relevant to the thoughts and life of late Fr. Stan Swamy, S.J. In the

When Jesus was carrying his cross fromಭ Pilate’sಭ palaceಭ toಭ Calvary,ಭ “Thereಭ followedಭ himಭ aಭ greatಭ multitude of the people and women who were mourning and lamenting for him. But turning to them Jesus said,ಭ ‘Daughtersಭ ofಭ Jerusalem,ಭ doಭ not weep for me, but weep for yourselvesಭ andಭ forಭ yourಭ children.’”ಭ (Gospel of Luke 23:27-28) Fr. Stan Swamy says something similar to what poet Jalaladdin Rumi and Jesus said. Probably he is telling us:

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


“Doಭnot shed tears because I was imprisoned without a trial, or denied bail several times, or at the early stage I was not given a straw to drink water or I was labelled as a partner of Maoists or I was allowed to die a slow painful death. Rather you weep for yourselves and for your and my country, because from democracy it is heading towards dictatorship; freedom of speech, human rights, non-violence, unity in diversity and other values enshrined in the Constitution have vanished; arrogance, corruption, nepotism, fanaticism, falsehood, unity in uniformity, the multiplication of Draculin laws is glorified; children of untruth and darkness have become powerful tyrants. The rulers and the citizens have forgotten Theಭholyಭprayerಭ“Asatoಭmā Sadgamaya” of the 8th century great sage Yajnavalkya, in his Brihadaranyaka Upanishad of Yajurveda “Fromಭignoranceಭleadಭmeಭtoಭtruth. From darkness, lead me to light. From death lead me to immortality Omಭpeace,ಭpeace,ಭpeace.” They have also conveniently forgotten or set aside RabindranathಭTagore’sಭwell-known prayer poem: “Whereಭtheಭmindಭisಭwithoutಭfearಭandಭtheಭheadಭisಭheldಭhigh… Into that heaven of freedom, my Father, letಭmyಭcountryಭawake.” Pray that our country arises once again with one voice for the Freedom Struggle from the neo-colonizers; 85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


once again to recite and to live the prayers of Yajnavalkya and Tagore. Pray to the King of kings That our country is saved of anarchy; the dream of Mahatma Gandhiji may rekindle once again every corner. Rise from your slumber to save the country. Be a voice of the voiceless 3 L (last, least, lost). Jai Bhārat. Pratap Naik, sj 07th July 2021 ------------------------------------------------------------------------------------

Roman Catholics & Orthodox Christians of Brahmavar New Star Brass Band, Brahmavar, Udupi district of Karnataka presents “AxirvadಭZôddlølo’ಭinಭ honourಭofಭ St.ಭ Roche Lopez Noronha (1847-1936). The trumpet solo is by Winston Suares, the troupe leader. Who is this St. Roche L. Noronha? To know him you must read the following brief historical note:

Konknnis (Konknni speakers) migrated from Goa to coastal Karnataka and Kerala from 13th

century onwards for various reasons. Catholic Konknnis migrated from Goa to Coastal Karnataka 1570 onwards. They were under the Goa Archdiocese and served by the clergy of Goa. Goa archdiocese was under the jurisdiction of Padroado, namely, the Portuguese King or queen appointed the bishop and supported the maintenance of the clergy.

86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Brahmavar is a small town located in the Udupi district in the State of Karnataka in India. The town is 13 kilometres away from Udupi. In the year 1678, a Roman Catholic Church dedicated to Our Lady of Milagres was established in Kalyanpur by the Padroado Missionaries who were under the authority of the Portuguese king or queen. The Church was destroyed by Tippu Sultan in 1784, but was reconstructed in 1806. In 19th century a few prominent Catholics residing in Mangaluru city wrote to Propaganda Fide of Vatican and complained that diocesan priests from Goa have neglected and not rendering their service to local Catholics who are inhabitants in Coastal Karnataka. Rome intervened and segregated the Coastal Karnataka areas from the jurisdiction of Padroado and brought them under the Propaganda Fide and began to appoint bishops and priests. Local Catholics who were used to the clergy from Goa, wanted to be

under the Padroado jurisdiction. But finally, most of the parishes accepted the jurisdiction of Propaganda Fide. The power struggle between Portuguese missionaries and Propaganda Communities had its effects on Brahmavar. The majority of the people supported the Portuguese Missionaries and the Padroado Community. They strongly opposed the Propaganda Fide and Pope. Those who supported the Propaganda Fide built Mount Rosary (1856) Church, which is only one kilometre away from the Milagres Church of Kalyanpur.

In 1886 a Concordat was signed between the Papacy and the Portuguese King by which the Milagres Church of Kalyanpur became part of the Propaganda Fide. Brahmavar Christians petitioned both the Pope and the Portuguese King to reconsider the decision, but Rome did not reply favourably. A number of Catholic

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


families who were in favour of Padroado jurisdiction felt that the response from Rome was not at all satisfactory and it was an insult to them. As a result, many families of the Milagres Church, under the leadership of Fr Roche Lopes Noronha, protested against the Roman Catholic hierarchy. Later, Fr. Roche too was disowned by the Archdiocese of Goa. Brahmavar Orthodox Church is a split faction from the Catholic Church formed under the leadership of Fr Antonio Francisco Xavier Alvares (1836-1923). Fr. Antonio Alvarez who was a Roman Catholic priest of Goa at the time, opposed the Vatican policies and interference of the Government in Church administration. His proIndependence periodicals which were also critical of the Roman Catholic Church were banned. He was excommunicated. He left the Church with some hundreds of Konknni speaking Catholic families from Goa, who were settled in the vicinity of Brahmavar, and joined the

Malankara Orthodox Church. He understood the situation in Brahmavar and organised the discontented believers. Fr. Antonio Alvares was ordained as the first Orthodox Metropolitan of Goa, Ceylon and Greater India in 1889 A. D. by Paulose Mar Athanasius and Geevargheese Mar Gregorios of Parumala at the Orthodox theological seminary, Kottayam in the state of Kerala. A new Church was built for the split group in Brahmavar. Fr Noronha was influenced by Fr Alvarez and he was very well attracted towards the teachings of the Orthodox Church. Fr. Noronha was given the leadership of the Brahmavar Orthodox Church, which had a membership of 4,000 families. In the year 1889 on Easter Day Fr. Noronha celebrated the Holy Mass in the newly built Orthodox Church. The split group of Brahmavar Konknni community has come into existence since then as a part of the Indian Orthodox Church. Presently, they are under the Brahmavar diocese.

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


During my boyhood they were labelled as schismatics by the local Roman Catholics. The little known Brahmavar Orthodox Community has a very special status in the history of the Malankara Orthodox Church. The Indian Church which for centuries had been confined within the boundaries of Kerala obtained a national outreach when the former Roman Catholic Priest, Antonio Alvarez from Goa and his community united with the Mother Orthodox Church and he received episcopal consecration as Metropolitan of the Diocese of Ceylon, Goa and India (Malabar excluded). Fr. Alvarez was the first person to reunite with the Orthodox Church from the Roman Catholic Latin Rite in India. He devoted most of life serving leprosy patients and poor sections of society but he also fought a brave war to protect the Orthodox faith irrespective of the opposition inflicted on him and his

followers by the Roman Catholic Church. Sadly, he died in reduced circumstances and was buried in Sant Inez, Panaji, cemetery, without receiving either an Orthodox Christian funeral or the traditional burial accorded to an Orthodox prelate. Today he is regarded as the hero of the Reunion Movement in India. Later his relics were recovered andಭ movedಭ toಭ Stಭ Mary’sಭ Orthodoxಭ Church at Ribandar, Panaji in 1979 under the direction of His Holiness Mar Thoma Matthews I, Catholicos of the East. Fr. Noronha was born in Goa in 1850. After completing basic education, he joined the Rachol Seminary in Goa, having been awarded a scholarship. After completing his seminary education, he was ordained a Roman Catholic priest on 12 March 1881 by Bishop Thomas De Almeda. He served as the assistant vicar of Salvador do Mundo Church. Later Fr. Noronha became the Vicar of Ribandar Church and finally reached Brahmavar, where he was united

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


with the Orthodox Church. Fr. Noronha was a multi-functional personality. He was a great educator, a spiritual father, writer, and social reformer. Joining the Orthodox Church gave Padre Noronha great trouble. He was always threatened by the Roman Catholic Church but he was very much loved by the Brahmavar residents. He was very particular and strict about the Orthodox faith, especially the prayers and sacraments. He encouraged many people to participate in prayers through house visits. On many occasions the Catholic Church tried to entice Brahmavar Orthodox Christians to join the Roman Catholic Church by offering them rosaries, pictures of saints and other valuable gifts, but Fr. Noronha successfully blocked all attempts and confirmed his flock in the Orthodox faith.

He showed great vision in establishing educational institutions, and founded a school

which was the first basic educational institution in Brahmavar. The school attracted many students irrespective of caste, creed or sex. Fr. Noronha provided great relief for many people who suffered from different kinds of diseases and treated many people, providing them with food and shelter. Hundreds found relief under his care. Towards the end of his life, he suffered from diabetes. The Roman Catholic community tried to force him to come back to the Roman Church. Two years before his death it is recorded that a cross appeared on his back and on 23 July 1936 Fr. Roche Noronha died. He was buried atಭStಭ Mary’sಭOrthodoxಭ Cathedralಭinಭ Brahmavar. It is reported that a large number of people, especially nonChristians, have received blessings by his intercession after his death and even today many still seek favours at his tomb. Fr. Alvares and Fr. Noronha who were both excommunicated by the

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Catholic Church in Goa, now have become the heroes and saints of the Malankara Orthodox Church and their feasts are celebrated!! Those who are considered as villains in one community, are recognised as heroes in their new community. History has many such examples. Saul who was an ardent Jew who hated and persecuted the Christians of the first century has become St. Paul and the great saint of the Christians. Brahmavar Orthodox Christians have a number of peculiar characteristics with regard to their culture, tradition, lifestyle and prayer habits. Along with the orthodox feasts (Perunnal), they also celebrate the memorial feast of Metropolitan Julius Alvarez (September 23) and Fr Noronha (July 23). All Orthodox prayers have been translated into Konknni and Kannada languages. There are two feasts which are celebrated as part of the Latin tradition, Memorial service of All Saints (1st November) and memorial service of All Souls

(2nd November). The person who sponsors a major feast is known by theಭ nameಭ ‘Sirginth’.ಭ Heಭ wearsಭ special dress and carries an artistic metallic stick during the procession. Due to marriage relationships many Malankara Orthodox Church members have returned to the Roman Catholic church. Today there are around 850 Orthodox Christian families surviving in Brahmavar diocese of the Malankara Orthodox church. Their religious services are conducted in Konknni and Kannada. They have married clergy. But they have to marry before their diaconate. However, the bishop is chosen from the celibate priests only. Due to historical and ego problems the Konknni Catholics of Brahmavar area got divided into Roman Catholics and Malankara Orthodox Christians!!!

Pratap Naik, sj 09 July 2021 ---------------------------------------

91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೂಳ ನ್ಕ್ಷತ್ರ (ಭಾಗ-10)

ಸವ್ಟತಿ್ ಹೇಚ ವ್ಟಷ್ಯ್ಮಚೇರ ತಾಗೆಲ್ಯಾ ಗ ಉಲೊವಚ್ಯಾ ಕ ಆಯ್ಕಲ. ಪಣ್ ಪ್ ಮೀದ್ಲನ್ ವ್ಟಚ್ಯರಲ ಆಯ್ಮಾ ನ್ ಗಡ್ಬಡ್ಲ್ಾಂ. ತಿಕಾಾ ಜವಾಬ ಕಸ್ ಲ ದಿವ್ಟಯ ಕಳಲನಾ. ಹಾತ ಪಾಯ್ ತಿಗೆಲ್ ಥರ ಥರಚ್ಯಾ ಲ್ಯಗಲ್. ಹಾತಾ್ ಾಂತುಲ ಕಳ್ಸೊ ನಿಸರೂನ್ ಬಡ್ಡ ನೆ ಸಕಾ ಲ ಪಳ್ಳೊ . ತಿಕಾಾ ಕಸ್ ನೆ ಕಚ್ಯಕಾಂ, ಕಸ್ ನೆ ಉಲೊಚ್ಯಾಂ ಕಳೊ ಲನಾ. ದುವ್ಟಧಾಾಂತು ಸಪಡ್ಲ್ಾಂ. ಆಯ್ಕಲವಾಟೇನ್ ಫಿಲ್ಕಾಂ.

ಭಿತ್ ರ

ವೊಚ್ಯಾ ಕ

ಜಾಲ್ಯಾ ರ ತ ದಿಸ ತೊ ವ್ಟಷ್ಯ್ ಪ್ ಮೀದ ಅಧಾಕರ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಕ

ಪ್ ಮೀದ ಅಧಾಕರ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಕ ತಯ್ಮರ ನಾಸಲೊ. ತಾಣ ತಿಕಾಾ ವ್ಟಚ್ಯಲ್ಕಾಂ, " ಸವ್ಟತಿ್ ತೂಾಂ ಮಾಕಾಾ ಲಗಾ ಜಾವಚ್ಯಾ ಕ ತಯ್ಮರ ಆಸ್ ?" "ಮೆಗೆಲ್ಾಂ...ರ್ಮ...ಳ್ ನ್ಕ್ಷತ್ ." ಸಾಂಗ್ ನಾ ತಿಗೆಲ ಒಾಂಟ ಥರಥರತಾಲ್. " ತಾಂ ಖಬರ ಆಸ್ ಮಾಕಾಾ . ತಸ್ ಲ ಅಾಂಧ ರ್್ ದೆ್ ೀರ ಮಾಕಾ ವ್ಟಶ್ವಾ ಸನಾ. ತಾಾ ಶ:ವಾಯ್ ತುಮಿಾ ವೈಷ್ಾ ವ , ಆಮಿಾ ಶೈವ. ತಾಂ ಭಿ ಹಾಾಂವ ಮಾನ್ನಾ." ಪ್ ಮೀದ್ಲನ್ ಸಪ ಷ್ಯ ಸಾಂಗೆೆ .

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತಾಗೆಲ

ವ್ಟಚ್ಯರ


ಸವ್ಟತಿ್ ಲೊ ಭಿ ಜನ್ಾ ಪತಿ್ ರ್ ವೈಲ ವ್ಟಶ್ವಾ ಸ ರ್ನ್ಾ ಾಂ ಕೀ.. ಉಡ್ಯನ್ ಗೆಲಲೊ. ಕತೆ ಪಂತಾ ಕತೆ ಜಾ ೀತಿಷಿ ತಿಗೆಲ ಜಾತಕ ದ್ಲಕೈಲ್ಾಂ. ವಷಾಕ ಭಿತ್ ರ ಜಮಾ್ ಮಹ ಣ್ತಸಲ್. ಕತೆ ವಷ್ಕ ಗೆಲೆ ಾಂತಿ ? ತಾನಿಾ ಸಾಂಗಲ್ಾಂ ಖರ ಜಾಲಲ್ ನಾ. ರ್ಮಳ್ ನ್ಕ್ಷತ್ ಆಸ್ ಲ ಚ್ಯಲೆ ಲಗಾ ಜಾವುಾ ಘರಾಾಂತು ಕಸ್ ಲ್ ಅನ್ಥಕ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ರ ತಿಕಾಾ ತಾಜ ದ್ೀರ್ ದಿತಾ್ ತಿ. ಮಾಾಂವ ಮತಾಕ ಮಹ ಣ್ತಾತಿ. ತಸ್ ಾಂ ಜಾವುಾ ಮಾಾಂವ ನಾಸಲ್ಾಂ ಘರ ತಿಗೆಲ ಖಾತಿ್ ರ ಸೊದೂಾ ಕಾಸಲ್ಾಂ. ಪ್ ಮೀದ್ಲಲ ಬಾಪಾಪ ಆರೀಗಾಾ ನ್ ಘಟಮುರ್ಟ್ ಆಸ್ ಲೊ. ತದಿಕ್ರನ್ ಕಸ್ ಲ ಜವಾಬ ದಿೀವಾಾ ತಿಕಾಾ ಸೂಚಲ್ಯಾ . ಏಕ ಏಕ ಪಾವುಲ ಮಾಕಾ ಸರತ ತಿೀ ಭಿತ್ ರ ಗೆಲೆ . ಘರಾಾಂತು ಆವಯ್ಕ, ಬಾಪಯ್ಕ ತಚ ವ್ಟಷ್ಯ್ಮಚೇರ ಉಲೈತಾಲ್. " ಚ್ಯಲೊೆ ಸಾ ಥಕ ಜಾಲ್ತಿಕೀ...ಸಾ ಟಕ ಆಸ್ ಲೊ" ಗಣೇರ್ ಕಾಮತ ಮಹ ಣ್ತಾ. " ಜೀಡಿ ಬರ ದಿಸ್ ಸಲ." ಸವ್ಟತಿ್ ಲ ಆವಯ್ಕ ಮಹ ಣ್ತಾ. ಹಾನಿಾ ವ್ಟಚ್ಯರ ಕತಕ ಉಲ್ಕ. ಪ್ ಮೀದ್ಲನ್ ಭಾಯ್ಕಕ ಸೊಚೊಕ ದಿವಸ ಆರ್ಯೆ . ಟ್ಕ್ ಘರಾ ಬಾಗಾೆ ಾಂತು ಯೇವುಾ ರಾಬಿೆ . ಸಮಾನ್ ಡಿಕಾ ಾಂತು ಘಾಲೊೆ . ಪ್ ಮೀದ್ಲನ್ ಗಣೇರ್ ಕಾಮಿ್ ಕ, ಕಾಮಿ್ ಲ ಬಾಯೆ ೀಕ ನ್ಮಸಾ ರ ರ್ಲೊೆ . ತಾಾಂಗೆಲ್ ದ್ಳ ಭೊೀನುಕ ಆಯ್ಕಲ್ಾಂ ಪಳೈಲ್ಾಂ.

" ಆಮೆಗ ಲ ಸವ್ಟತಿ್ ಲ ರ್ಮಳ್ ನ್ಕ್ಷತ್ . ನಾಜಾಲ್ಯಾ ರ ತುಕಾಾ ಆಮಿಾ ಜಾಾಂವಯ್ಕ ಕೀನುಕ ಘೆತ್ ಸಲ್. " ಕಾಮಿ್ ಲ ಬಾಯ್ೆ ಮಹ ಣ್ತಾ. " ಆಮೆಗ ಲ ಪ್ಲಟ್ಯ ಾಂತ ಜನಾಾ ಆಯ್ಕಲ ಚ್ಯಲೊೆ ದೂರ ಜಾಲೊೆ . ತೂಾಂ ಇತೆ ದಿಸ ಲ್ಯಗಗ ಉಚ್ಯಾ ಕದಿಕ್ರನ್ ಆಮಿಾ ತಾಗೆಲ ಯ್ಮದ ರ್ಲಲ್ಯಾ . ತೂಾಂ ವರ ಮೆಗೆಲ ಪುತಾ್ ವರ ಆಸಲೊ. ಆತ್ ಾಂ ತೂಾಂ ಭಿ ದೂರ ವಚತ ಆಸ್ . " ಹಾಂ ಸಾಂಗತ ಗಣೇರ್ ಕಾಮಿ್ ಲ ಉತಾ್ ಾಂ ಬಂದ ಜಾಲೆ ಾಂ. ಸವ್ಟತಿ್ ಪಯೆ ಗೇಟ್ಲ್ಯಾ ಗ ವೊಚೂನ್ ರಾಬಿಬ ಲ. ತಾಕಾಾ ಕಸ್ ನೆ ಸಾಂಗೆಯ ಾಂ ನಾಸಲ್. ತಿಗೆಲ ರ್ಮಕ ಅರ್್ ಭಾವನಾ ವಾ ಕ್ ಕತಕಸಲ್. ಹಾಾ ಸಂವಸರಾಾಂತು ಆಶ್ವಭಂಗ ಸಖ್ಕ ದು:ಖ ದುಸರ ನಾ. ಪ್ ಮೀದ್ಲನ್ ಟ್ಕ್ ಾಂತು ಬ್ಲಶಯ ಪೈಲ್ಾಂ ಸವ್ಟತಿ್ ಲ ಹಾತ ಹಾತಾ್ ಾಂತ ಧಲೊಕ.ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಪ ಷಾಕನ್ ಸಗಳ್ಳಾ ಭಾವನಾ ವಾ ಕ್ ಜಾಲೊಾ . ಉತರಾಾಂಚ ಗರಜ ನಾಸಲ. ಪೂಣ್ ತಾಣ ಸಾಂಗೆೆ ಾಂ, " ಹಾಾಂವ ತುಮೆಗ ಲ ಘರಾಾಂತು ರಾಬ್ಲೆ ಾಂ. ತೂಾಂ ಮೆಗೆಲ ಮನಾಾಂತು ಉಲಕ. I love you Savitri. ಏಕ ದಿಸ ಖಾತಿ್ ನ್ ತುಕಾಾ ಘೇವುಾ ವತ್ ಹಾಾಂವ. ತೊ ದಿವಸ ಜಾಲ್ೆ ತಿತೆ ಬೆಗಗ ಯವೊಾ ಮಹ ೀಣು ದೇವಾಲ್ಯಾ ಗ ಆಮಿಾ ಮಾಗೂಯ್ಮಾಂ."

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸವ್ಟತಿ್ ಲ ದ್ಳಾಂತುಲ್ಯಾ ನ್ ಅರ್್ ಗಳ್ತ ಆಶಾ ಲ್. ಪಣ್ ತ ವ್ಟರ್ಯೀಗಾಚ -ಪದಮ ನ್ಹಭ ನ್ಹಯ್ಕ ವೇದನೇಚ್ಯ ಕೀ...ದಿಲಲ ಭರವಸೇಚ (Continue) ಆನಂದ್ಲಚ್ಯ !! (m)9969267656 -----------------------------------------------------------------------------------------ಆನಿ ಎಸ.ಒ.ಟ್ಕ.ಪಿ ಶಬಿರ ಮೇ- ಜುಲೈ2021) ಶಬಿರಾಚ್ಯ ಉಗಾ್ ವಣ್ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 02-07-2021 ತಾರ್ಕರ ವಚುಕವಲ್ನ ಕಾಯ್ಕಕ್ ಮ ಅಾಂತಜಾಕಲಂತು ಜೂಮ್ ಮುಖಾಾಂತರ ಚಲ್ೆ ಾಂ.

ವಶ್ಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇೊಂದರ ’ಕ್ಷಮತ್ಚ್ ಅರ್ಕಡ್ಲಮಿ’ SOTP and GMCS ಶಿಬಿರ

ಮೇ-ಜುಲಾಯ್ಣ 2021 ಶಿಬಿರ ಉಗಾೊ ವಣ ಸಮಾರಂಭ

ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ವ್ಟದ್ಲಾ ರ್ಥಕವೇತನ್ ನಿಧಿ ಥವನ್ ತಾಾಂತಿ್ ಕ ಆನಿ ವೈದಾ ಕೀಯ್ ಉಚಛ ಶಕ್ಷಣಕ ವ್ಟದ್ಲಾ ರ್ಥಕವೇತನ್ ದಿಯ್ತ ಆಸ. ತಶೀಾಂಚ ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ವ್ಟದ್ಲಾ ರ್ಥಕವೇತನ್ ಘೆತಿ್ ಲ್ ವ್ಟದ್ಲಾ ರ್ಥಕಾಂಕ “ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ” ರ್ಯೀಜನೆರ ತರಬೇತಿ ಶಬಿರಯ್ ಮಾಾಂಡನ್ ಹಾಡ್ತಾ. “ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ” (ಜ.ಎಮ್.ಸ.ಎಸ್‍ಲ

ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ಕಾಂದ್ ಸಿ ಪಕ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಬಸ್ ವಾಮನ್ ಶಣೈ ವ್ಟದ್ಲಾ ರ್ಥಕಾಂಕ ಟ್ಕ.ವ್ಟ.ಎಮ್ವ್ಟಷ್ನ್ ಕಾಂಕಣ್ ರ್ಯೀಜನೆಚ್ಯ ರ್ಾ ೀಯ್ ಆನಿ ಉದೆಾ ೀರ್ ಸಥಕಕ ಕರಕಾ ಮಹ ಣು ಆಶೀವಕಚನ್ ದಿಲ್ಾಂ. ಕ್ಷಮತಾ ತರಬೇತಿ ಶಬಿರ ಸಂಚ್ಯಲಕ ಶ್ ೀ ಸ.ಎ. ಗರಧರ ಕಾಮತ ‘ಕ್ಷಮತಾ ವಚುಕವಲ್ನ’ ಕಾಯ್ಕಕ್ ಮಾಕ ಉಪಸಿ ತ ಆಶಲ್ ಸೊಯ್ರಾಾ ಾಂಕ ಶಬಿರಾರ್ಥಕಾಂಕ ಸಾ ಗತ ಕರನ್ ಶಬಿರ ಬದಾ ಲ ಮಾಹತಿ ದಿಲ್ಾಂ. ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ವ್ಟದ್ಲಾ ರ್ಥಕ ವೇತನ್ ನಿಧಿ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಶ್ ೀ ರಾಮದ್ಲಸ ಕಾಮತ್ ಯು ಹಾನಿಾ ಉಗಾ್ ವಣ್ ಭಾಷ್ಣ್ ಕರನು, ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ವ್ಟದ್ಲಾ ರ್ಥಕ ವೇತನ್ ಘೆತಿ್ ಲ್ ಕ್ಷಮತಾ ತರಬೇತಿ ಮುಖಾಾಂತರ ವೆವೆಗಳ ಚಟ್ಟವಟ್ಕರ್ಾಂತ ಕಾಯ್ಕ ನಿವಕಹಣ ಆನಿ ಸಂವಹನ್, ನೈಪುಣ್ಾ ವ್ಟಷ್ಯ್ಮರ ತರಬೇತಿ ದಿತ್ ಆಸ. ಅಶಾಂ ತರಬೇತಿ ಘೆತಿ್ ಲ್ ಶಬಿರಾರ್ಥಕಾಂ ಮುಖಾರ ಯೇವನು ಜೀವನಾಾಂತ ದ್ಡ್ಡ ಹೊಡ್ ಹೊಡ್ ಪದವ್ಟಕ ಪಾವಲ್ಯಾಂತಿ. ಅಶಾಂ ಶಬಿರ

94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತರಬೇತಿ ಸವಾಕಾಂಕ ನ್ವೆಾಂ ನ್ವೆಾಂ ವ್ಟಷ್ಯ್ ಬದಾ ಲ ಶಕಚ್ಯಕ ಮೆಳ್ತಾ ಅಶಾಂ ಶಬಿರಚ್ಯ ಮಹತಾ ವ್ಟವರಸಲ್ಾಂ. ಮಣ್ಪಾಲ ಗ್ೆ ೀಬಲ್ನ ಎಜುಕರ್ನ್ ಇನ್ಸಯ ಟ್ಯಾ ರ್ಟ್ ಚ್ಯಯ್ರ್ಮೆನ್ ಶ್ ೀ ಟ್ಕ. ವ್ಟ. ಮೀಹನ್ದ್ಲಸ ಪೈ ಶಬಿರಾರ್ಥಕಾಂಕ ಉದೆಾ ೀಶಸುನ್ ಬಿೀಜ ಭಾಷ್ಣ್ ರ್ಲ್ಾಂ. ಕಾಂಕಣ್ ಸಮಾಜಾಚ್ಯ ಸವಕ ಪಂಗಡ್ಟಚ್ಯ ಜನ್ ಒಟ್ಟಯ ಸ್ಲರವೊಕಾ. ವ್ಟದ್ಲಾ ರ್ಥಕ, ಯುವಜನಾನಿಾಂ ಮುಖಾರ ಯೇವನ್ ಕಾಂಕಣ್ ಭಾಷ್, ಸಂಸಾ ೃತಿ ಆನಿ ಸಮಾಜದ ವಯ್ರ ಗೌರವ ದವೊರಕಾ ಆನಿ ಮಹತಾ ದಿೀವಕಾ. ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ಕಾಂದ್ ಾಂತ ವರಸ ವರಸ ಕ್ಷಮತಾ ತರಬೇತಿ ಶಬಿರ ಚಲತ ಆಸ. ಶಕವಣ ಸಾಂಗಾತಾಕ ಕಾಂಕಣ್ ಭಾಸ, ಸಂಸಾ ೃತಿ, ಸಹತಾ ಮುಖಾರ ಯವಚ್ಯಕ ಪ್ ತಿ ಏಕ ವ್ಟದ್ಲಾ ರ್ಥಕನ್ ರ್್ ಮ ಘೆವಕಾ. ಕಾಯ್ಕ ನಿವಕಹಣ , ಸಂವಹನ್, ನೈಪುಣ್ಾ ವೆವೆಗಳ ವ್ಟಷ್ಯ್ಮರ ತಿಳವಳಕಾ ಘೆವನು ಏಕ ನಿಶಯ ತ ರ್ಾ ೀಯ್ ದವೊರುನು ಶಬಿರಾಚ್ಯ ಉಪರ್ಯೀಗ ಘೆವನು ಜೀವನಾಾಂತ ಸಥಕಕ ಕರಕಾ ಅಶಾಂ ರ್ಭ ಸಾಂಗಲ್ಾಂ. ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ವ್ಟದ್ಲಾ ರ್ಥಕವೇತನ್ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ಕದಶಕ ಶ್ ೀ ಪ್ ದಿೀಪ ಜ. ಪೈ, ಉಲೊೀವನ್ ಕ್ಷಮತಾ ಶಬಿರಾಾಂತ ನಿಸಾ ಥಕ ಜಾವನ್ ಸೇವಾ ದಿೀವನ್ ತರಬೇತಿ ದಿತ್ ಆಸಚ. ಶಬಿರಾಚ್ಯ ಪ್ ರ್ಯೀಜನ್ ಸವಕ ಶಬಿರಾರ್ಥಕಾಂನಿ ಘೆವನು ಮುಖಾರ ಯವನು ಸವಕ ರೀತಿನಿ ಸಮಾಜಾಕ ಬರೇಾಂ ನಾಾಂವ ಘೆವಕಾ ಅಶಾಂ ರ್ಭ ಸಾಂಗಲ್ಾಂ.

ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ಕಾಂದ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾಯ್ಕದಶಕ ಆನಿ ವ್ಟದ್ಲಾ ಕಲಪ ಕ ರ್ಯೀಜನೆ ರೂವಾರ ಶ್ ೀ ಸ.ಎ. ನಂದಗ್ೀಪಾಲ ಶಣೈ ಶಬಿರಾರ್ಥಕಾಂಕ ಉದೆಾ ೀಶಸುನ್ ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ಕಾಂದ್ ತರಪನ್ ಕಾಂಕಣ್ ಸಂಸಾ ೃತಿ, ಭಾಷ್, ಸಹತಾಾ ಕ ದಿವಚ್ಯ ಮಹತಾ , ವ್ಟದ್ಲಾ ರ್ಥಕ ವೇತನ್ಯ್ ಸಕಡ್ ದಿವನು ಕ್ಷಮತಾ ತರಬೇತಿ ಶಬಿರಯ್ ಮಾಾಂಡನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹಾಜೆ ಪ್ ರ್ಯೀಜನ್ ಹರ ಏಕ ವ್ಟದ್ಲಾ ರ್ಥಕಾಂನಿ ಘೆವಕಾ ಆನಿ ಮುಕಾರ ನಿಶಯ ತ ರ್ಾ ೀಯ್ ದವರೂನು ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ಕಾಂದ್ಲ್ ಕ ಕೀತಿಕ ಹಾಡ್ಕಾ ಅಶಾಂ ರ್ಭ ಸಾಂಗಲ್ಾಂ. ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ಕಾಂದ್ ಕೀಶ್ವಧಿಕಾರ ಶ್ ೀ ಬಿ. ಆರ್. ಭರ್ಟ್ ಉಲೊೀವನು ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ಅಲಾ ಮಿನಿ ಸಂಘ ತರಬೇತಿ ಶಬಿರಾಾಂತ ಭಾಗ ಜಾವನ್ ಮಸ್ ಉಪಯುಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ ವಾವರ ಕರೀತ ಆಸ ಅಶಾಂ ಶ್ವೆ ಘನ್ ರ್ಲ್ಾಂ. ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ‘ಪ್್ ೀರಣ’ ಕಾಯ್ಕಕ್ ಮಚ್ಯ ಮುಖೇಲ ಶ್ ೀ ಸಂದಿೀಪ ಎಸ್‍ಲ. ಶಣೈ ಮುಾಂಬಯ್ಕ, ಶಬಿರದ ಸಂಘಟಕ ಶ್ ೀ ಎಮ್. ಎನ್. ಪೈ, ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ಭಾಷಾ ಸಂಸಿ ನ್ ನಿದೇಕರ್ಕ ಶ್ ೀ ಗುರುದತ್ ಬಂಟ್ಾ ಳ್ಕಾರ ಉಪಸಿ ತ ಆಶಲಾಂಚ. ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ಅಲಾ ಮಿಾ ಶಬಿರಾರ್ಥಕಾಂನಿ ಭಾಗ ಘೆವನು ತಾಾಂಗೆಲ್ ಅಭಿಪಾ್ ಯ್ ತಿಳಸಲ್ಾಂ. ವ್ಟನಾಯ್ಕ ಶಣೈ ಪಾ್ ಥಕನ್ ರ್ಲ್ಾಂ. ಶ್ವ್ ವಾಾ ಮಲಾ ಆನಿ ಶ್ ೀನಿಧಿ ಭರ್ಟ್ ಹಾನಿಾ ಕಾಯ್ಕಕ್ ಮ ನಿರೂಪಣ್ ರ್ಲ್ಾಂ. ವ್ಟರ್ಾ ಕಾಂಕಣ್ ಅಲಾ ಮಿಾ ಸಂಘ

95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಧಾ ರ್ಾ ಸ್ಲಾ ೀಹಾ ವ್ಟ ಶಣೈ ನ್ ಧನ್ಾ ವಾದ ಸಮಪಕಣ್ ರ್ಲ್ಾಂ. ವೆವೆಗಳ ಪ್ ದೇಶ್ವ ಥವನ್ ಶಬಿರಾರ್ಥಕಾಂನಿ ‘ಕ್ಷಮತಾ

ಅಕಾಡೆಮಿ’ 2021 ವಚುಕವಲ್ನ ಶಬಿರಾಾಂತ ಭಾಗ ಜಾಲಲಾಂಚ.

M JESSY DSOUZA

traditional, authentic, flavoursome, mouth watering dish Kube Mutli.| Marwai Pundi.

KUBE

MUTLIM

|

CLAMS WITH RICE

---------------------------------------

IMPORTANT PART:

KUBE

CLEANING

DUMPLINGS

Namma Kudla Delicacy | Mangy Traditional. Every ones favourite, Mangy

1 kg Kube, soaked in clean water to remove sand & salt from them, while they breath in clean water all sand, salt pushes out. This is very very important part. Throw away

96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


that water and boil these kube in clean unsalted water few minutes, until kube shells open up. Once done off and cool, seperate and discard of empty shell. Keep only one part which contain meat. Retain kube cooked water, but strain out and keep top clean water only which you can add for the gravey. INGREDIENTS: FOR MASALA:

C: SEASONING: 2 tbsp Ghee or as required. 1 tsp coconut oil 1 big or 2 small, sliced onion. Few curry leaves. METHOD: Add all above dry roasted and oil roasted ingredients in grinder, add 1/2 tsp turmeric, small ball tamarind and 1 tomato. Make very fine paste.

A: DRY ROAST: 4 bayadgi | kumti chilli 4 short red chilli 2 tbsp coriander seeds 1 tsp pepper corns 1 tsp jeera Pinch of mustard 1/2 tsp fennel seeds 4 - 5 {methi is bitter} 2 sprig curry leaves B: ROAST IN OIL: 2 big sliced onion 5 - 6 garlic cloves 1.5 cup coconut or as required 2 - 3 tsp coconut oil

Take big kadai, heat oil & ghee, add one sliced onion, curry leaves fry until onion golden brown, add ground paste fry until oil seperates. Add kube cooked clean water & if needed exta plain water keep medium to thick consistency, add salt as per taste. Simmer. Now add prepared mutli to it, if they are small balls you can add full and if they are big cut into pcs and cook some time, now add cooked, 1 shell kube which contained meat. Simmer well until gravey well coat to mutlies. Take it off from gas. 97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


multis soak well and absorbed in the awesome kube flavour gravey then serve. Next day its taste is super delicious....truly Divine. ---------------------------------------

Mutli | Rice Dumplings INGREDIENTS:

•YourಭYummy Kube Mutli is ready to eat. Keep few hours closed, so

2 cup boiled brown|red rice {Ukdo Tandu}

98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1/4 cup dosa rice {optional} Soak overnight.

Take it out, cool. DONE.

Next day grind this into fine paste with salt and little water.

Add these to the gravey as mentioned above. TIPS:

In idli steamer boil water. In a steel plate or bowl or banana leaf pour this paste and steam for some time { peet ubaek laveche}. Once it little colour change and semi cooked, take it out mix very well and start making small ball shape mutils or make big multi later you can make pcs, which ever you like. Once done steam these mutlis until fully cooked.

You can prepare quick mutli with rice flour as well. Boil water, salt as per taste and 1 tsp oil. Add rice flour stirr very well until its dry like upma. Cool and prepare mutli. Adjust all ingredients as per your taste and spice control. You can skip, increase, or decrease any ingredients as per your choice.

Delicious Chicken cutlets: 99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


18) salt as per taste

Ingredients: 1) 1/2 kg boneless chicken or mince (keema) 2) 1 cup Chana dal 3) 2 medium onions, finely chopped 4) 3 green chillies, finely chopped 5) 1 tsp each ginger and garlic paste or can use fresh ginger & garlic 6) 1 tsp red chilli powder 7) 1 tsp coriander powder 8) 1/2 tsp cumin powder 9) 1 tsp pepper corns 10) 1/2 tsp garam masala powder 11) 1/4 tsp turmeric powder 12) 1 bunch coriander leaves, finely chopped 14) 1 bunch mint leaves, finely chopped 14) 1 tbsp lemon juice 15) bread crumbs to coat cutlets 16) 2 beaten eggs to dip the cutlets 17) oil to fry

Recipe: - Cut boneless chicken into small pieces, wash and keep aside to drain water - Wash Chana dal nicely and soak for 4 hours - In a pressure cooker, add chicken pieces/keema, Chana dal, chilli powder, coriander powder, cumin powder, garam masala powder, turmeric powder, ginger garlic paste, pepper corns, salt and add 1.5 cup water and cook until 4 whistles, then switch off the flame and let it cool down - Once pressure releases, open the lid cover of cooker and check if the mixture is dried. If not dried, switch on the flame and keep until dries completely. Ensure not to burn - Transfer the mixture from cooker to a bowl and let it cool down completely - Once the mixture cools down, take a small mixer jar and grind to a semi smooth paste in batches - Transfer the mixture to a bowl and add chopped onions, chopped green chillies, chopped mint and coriander leaves, lemon juice and mix well

100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


- Make a lemon size ball and then platten it, coat with bread crumbs and then dip in the beaten egg and shallow fry both the sides on low flame until fried well - Each side minimum 5 mins you can fry or until cutlets look golden brown colour Serve hot with rice and dal or any vegetable curry

101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


WHOSE FAMILIES ARE THEY ANYWAY?

# chhotebhai This piece has been inspired by two recent events. This morning (4th July), I read thatಭ “niceಭ guy”ಭ Amirಭ Khan was divorcing Kiran Rao, his second wife, of over a decade. The previous day I had read a Vatican News report by Devin Watkins that Pope Francis was convening the 10th edition of the World Meeting of Families (WMF) in Rome from 22 nd to 26th June 2022. Why do I co-relate these two events? Because both concern the family. Amir Khan, through his sociallyಭ relevantಭ moviesಭ likeಭ “3ಭ

Idiots”ಭwasಭcountedಭamongಭtheಭniceಭ guys of the otherwise brash Bollywood Brigade. His announcement of splitsville came as a shock to me. Last month we had also read how the philanthropic couple that the world loved, Bill and Melinda Gates, were also headed for an acrimonious splitsville. How could they, many wondered? Coincidentally, the previous night I came across a You Tube video of the marriage of Prince Charles and Diana, all of 40 years ago. The pomp and pageantry of that wedding was probably the greatest in modern times. A pompous wedding and a disastrous marriage; ending in tragedy in a car crash in France. Truth is stranger than fiction. The glamour world outside is often so different from the stark reality inside. Yet, so many of us run after glamour, externals and fairy tale weddings, completely missing the meaning and goals of marriage

102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


and family life. Would that we could learn the bitter lessons of history.

largely at the instance of the Indian Catholic Forum (ICF).

Watkins’ಭ reportಭ fromಭ theಭ Vaticanಭ states that Pope Francis says that Rome would be the focus of WMF22. He admits that the previous nine WMFs were “unknownಭ toಭ theಭ majorityಭ ofಭ families”.ಭ ಭ Henceಭ thisಭ timeಭ aroundಭ thereಭ wouldಭ beಭ moreಭ ofಭ people’sಭ participation for which he requests the bishops to immediately begin preparations. This sounds excellent on paper. But this top-to-down pyramidical approach of the hierarchy has been found wanting in the past.

The real betrayal was the Lineamenta (guidelines) of 46 questions prepared by the bishops. Aಭ fewಭ samplesಭ willಭ sufficeಭ “Whatಭ analytical tools are currently being used in these times of anthropological and cultural changes; and what are the more significant positive or negative results?ಭ(Q2).ಭ ಭ“VaticanಭII,ಭreturningಭ to an ancient ecclesial tradition, expressed an appreciation for natural marriage. To what extent does diocesan pastoral activity acknowledge the value of this popular wisdom as fundamental in cultureಭandಭsociety”ಭ(Q19).ಭYouಭ areಭ not the only one scratching your head in disbelief at these abstract questions.

Take the example of the Family Synod of 2014. The delegates that went from India were never heard of beforeಭthatಭandಭhaven’tಭbeenಭheardಭ of since! When a year for St Joseph (as at present) is announced prayer cards are printed for use in all parishes. No such attempt was made for the Year of the Family that preceded the Synod. To my knowledge independent surveys were conducted only in Pune, Mumbai, Chennai and Kanpur,

It would be appropriate to revert to Vatican II to comprehend this last question. The Dogmatic Constitution of the Church refers to theಭfamilyಭasಭ“theಭdomesticಭChurch”ಭ (LG 11). This is a categorical statement. It does not say that the church is present in the family, but calls the family itself a form of

103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


actually being Church. It further elaboratesಭ “Forಭ allಭ theirಭ works,ಭ prayers and apostolic endeavours, their ordinary married and family life, their daily labour, their mental and physical relaxation, carried out in the Spirit, and even the hardships of life, if patiently borne – all these become spiritual sacrifices acceptableಭ toಭ God”ಭ (LGಭ 34).ಭ ಭ Andಭ again,ಭ “Theಭ Christianಭ familyಭ loudlyಭ proclaims both the present virtues of the kingdom of God and the hope of a blessed lifeಭtoಭcome”ಭ(LGಭ 34). From these solemn statements we see both existential and eschatological virtues of true Christian family life. Another document describes the family as the foundation of society (GSಭ52).ಭಭAndಭagain,ಭ“Theಭcreatorಭofಭ all things has established the conjugal partnership as the beginning and basis of human society ... The family has received from God its mission to be the first andಭvitalಭcellಭofಭsociety”ಭ(AAಭ11).ಭTheಭ church is here affirming the divine originಭ ofಭ theಭ family.ಭ ಭ Itಭ doesn’tಭ call theಭhierarchyಭorಭtheಭclergyಭtheಭ“firstಭ andಭ vitalಭ cellಭ ofಭ society”.ಭ ಭ Theಭ question that therefore goes

abeggingಭ is,ಭ “Howಭ muchಭ time,ಭ energy and money does the hierarchical church expend on what is its primary and vital cell – the family?ಭಭBishop’sಭconferences spend days and hours on building or protecting institutions of brick and mortar; but spend little time on the real flesh and blood building blocks of the church – the family. Let me now take the readers (and leaders) back to the Indian equivalent of Vatican II – the Church in India Seminar of 1969 that was organized in the first flush of Vatican II (1962-65). It was held from 15th to 25th May in Bangalore. Just three days after it concluded my father obtained a receipt for Rs15/- from the CBCI for the 600 page book with its findings. I will quote not just some of the findings pertaining to the family, but also the methodology followed by the Seminar. It was preceded by exactly 100 consultations that covered diverse groups like Regions, Dioceses, seminaries and special interest groups like the Conference of Religious of India, the Bombay Jesuits, and lay organizations like the Newman Associations,

104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Sodalities and Catholic Students Union. There were 2321 participants in the regional seminars, of which 1273 (55%) were laity. The diocesan seminars had 6843 participants of whom 4202 (61%) were laity. The tribal dominated diocese of Raigarh – Ambikapur had the maximum number of 912 participants, of whom 741 (81%) were laity. If such a mammoth exercise could be organized in 1969 when there were no computers, mobile phones, email, digital ticket booking, etc, one wonders why the CBCI has not organized a similar exercise since! The seminar itself was divided into 16 workshops – Spirituality, Catechesis, Liturgy, Evangelization, Dialogue with other religions, Education, Socio-economic activities, Civic & Political life, Social Communications and Media, Leadership, Family, Labour, Ecumenism, Personnel & Resources, Health & Social Services, and Pastoral Life. An expansive landscape. I shall here limit myself to some of the observations on the Family. The first issue addressed by

the Workshop on Family was Family Planning or Birth Control. This was inಭtheಭshadowಭofಭPopeಭPaulಭVI’sಭveryಭ controversial encyclical of 1967 “Humanaeಭ Vitae”ಭ ಭ thatಭ ಭ consideredಭ the then Rhythm Method (RM) as the only morally acceptable option available to Catholic couples for birth control. Interestingly, even back in 1969, the Workshop did not endorse the encyclical. It very boldly statedಭ “Thereಭ isಭ pressureಭ from the Government on one side, and the teaching of the Church on the other side. No practical solution isಭ offered”.ಭ ಭ Itಭ wentಭ onಭ toಭ sayಭ thatಭ “thereಭareಭCatholicsಭwhoಭfeelಭaಭgreatಭ concern and anguish as medical opinion is that RM is not effective in a large number of cases ... the question should be reviewed. It said thatಭ “thereಭ isಭ aಭ needಭ ofಭ sympathyಭ with those who cannot follow the Pope’sಭencyclical”. It addressed several other issues pertaining to the family. For mixed marriagesಭ itಭ saidಭ “Theಭ Churchಭ should adopt a more understanding attitude towards mixed marriages, especially with other Christians. Each case should be valued individually (sic). Mixed marriages

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


should be treated with sympathy and understanding that implies a specialಭpreparationಭforಭthem”. Regarding education it advocated thatಭ “Concessionsಭ shouldಭ beಭ madeಭ for Catholic children in schools so that they can all go to Catholic schools”. Its most farsighted observation was regarding the status of Divorced and Remarried Catholics (DARCs). It saysಭthatಭ“Divorceಭisಭnotಭfrequentಭinಭ India but ... sympathetic consideration is to be given to these people by the Church and more efforts should be made to find a really workable solution if the second union has proved with time to verify better the spirituality of marriage”.ಭಭNowಭinಭ2021ಭdivorceಭandಭ separation are far more rampant thanಭ inಭ 1969.ಭ ಭ Andಭ everybodyಭ isn’tಭ as influential as Prime Minister Boris Johnson, or as lucky as the Chilean flight attendants to have their marriage solemnized mid-air by Pope Francis himself! It makes one wonder. Has the hierarchical church in India deliberately, by acts of omission more than of commission, sabotaged the teachings of Vatican

II, the findings of the Seminar of 1969 and many other pronouncements related to the family? I fear so. Now that the WMF22 has been announced by Pope Francis the CBCI will go through the regular motions of having some consultations with those who are their favourites and willing to tow the line. There will also be the chosen delegates as happened with the Family Synod of 2014. So what should the laity do? Should it remain a mute spectator? In 2014 we took the initiative under the banner of the ICF, to organize our own seminar. The bishop in charge of the CCBI (Latin Rite) Family Commission attended it. We had submitted our findings to him for onward submission to Rome. In 2019ಭweಭhadಭorganizedಭ“Weಭtooಭareಭ Church”ಭ inಭ Kolkata.ಭ ಭ Theಭ secondಭ edition of the same was scheduled for February 2020 in Kerala, but had to be abandoned because of the Corona pandemic. As convenor of the ICF I propose that some time later in the year,

106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


when physical gatherings are safe, that we organize our own Seminar on the Family as our contribution to WMF22. Those interested in participating, or making constructive suggestions may please contact me at 9415130822 or noronha.kp@gmail.com

*The writer was earlier the Resource Person for the CCBI Family Commission. He has expounded these thoughts in greater detail in his recent book The Jerusalem Code. July 2021

107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


131 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


132 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


133 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


134 ವ್ಟೀಜ್ ಕಾಂಕಣ್


135 ವ್ಟೀಜ್ ಕಾಂಕಣ್


136 ವ್ಟೀಜ್ ಕಾಂಕಣ್


137 ವ್ಟೀಜ್ ಕಾಂಕಣ್


138 ವ್ಟೀಜ್ ಕಾಂಕಣ್


139 ವ್ಟೀಜ್ ಕಾಂಕಣ್


140 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded