__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ ೆಂ

ಅೆಂಕ ೊ: 4 ಸೆಂಖ ೊ: 31

ಜುಲಾಯ್ 1, 2021

ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗಮಂಚಾ ವಯ್ಲೊ ಮೆಹಮೂದ್

ಬಾವ್ತಿ ಸ್ ಮೆೊಂಡೋನ್ಸಾ , ಕ್ಣರೊಂ 1 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಸಂಸಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ? ಸಂಸಾರಾರ್ ಕೊರೋನಾ ಯೇವ್ನ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸ್ ಜಿಂವ್ನ್ ಯ್ೊ ಿಂ ಆನಿ ಆತಿಂ ಅಸಿಂ ದಿಸಾಾ ಕೋ ಸಂಸಾರ್ ಪಾಟೋ ಪರ್ತ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಯ್ಿಂವ್ನಯ ಾ ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್. ಅಮೇರಿಕಿಂತ್ ಸಾಿಂಗ್ಯ ಿಂಚ್ ನಾಕ ಜೈಲಿಂತ್ ಪಿಛಾರ್ ಕೆಲೊ ಾ ಲೋಕಕ್ ಏಕಚ್ಛಾ ಣೆ ಸೊಡ್ಲಲೊ ಾ ಪರಿಿಂ ಸಂರ್ತಸಾನ್ ಉಚ್ಛಿಂಬಳ್ ಜಲ. ರ್ತೋಿಂಡಾರ್ ಮಾರ್ಸ್ ನಾಸಾಾ ನಾ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯ ಾ ನ್ ವೆತ ಆನಿ ಸಗ್ಯ ಿಂ ಪಯ್ೊ ಿಂಚ್ಯಾ ಪರಿಿಂಚ್ ಕರಿಂಕ್ ಸುರ ಜಲ. ಹಾ ಹಫ್ತ್ಾ ಾ ಖೇರಿಕ್ ಸಾಿಂಗ್ಯ ಿಂಚ್ ನಾಕ ಸವ್ನ್ಿಂಕ್ 3 ದಿವರ್ಸ ರಜ ಕತಾ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಆಯ್ತಾ ರಾ ಜುಲಯ್ 4 ತರಿೋಕ್ - ಅಮೇರಿಕಕ್ ಸಾಾ ತಂತ್್ ಮೆಳ್ಲಲೊ ವಹ ರ್ತ್ ದಿವರ್ಸ! ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳಯ ಆಪಾೊ ಾ ಕರಾಿಂನಿ, ವಿಮಾನಾಿಂನಿ ರೈಲರ್ ಹೆಣೆಿಂ-ತೆಣೆಿಂ ಭಿಂವಿಂಕ್ ಸುರ ಜಲ ಮಾತ್್ ನ್ಹ ಿಂಯ್ ಕೊರೋನಾಪಯ್ೊ ಿಂಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ತಣ ಿಂತ್ ಮಾಲ್ ಮ್ಹ ಣೆಾ ತ್. ದೇಡಾ ವಸಾ್ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಘರಾಚ್ಯ ಆಸೊನ್ ಭಿಂವಿಂಕ್ ಅವ್ನ್ ರ್ಸ ನಾಸೊ ಲಾ ಿಂಕ್ ಭಾಜ್‍ಲಲಲೊ ಮೆಳ್ಯಯ ಿಂ. ಕರಾಿಂನಿ ಪಯ್ಣ ಕತೆ್ಲಾ ಿಂಕ್ ಗ್ಳ್ಾ ಸಾಚ್ಯ (ಪೆಟ್್ ೋಲ್) ಪಯ್ೆ ವಿಪರಿೋತ್ ಚಡಾೊ ಾ ತ್ ತರಿೋ ಕತೆಿಂಚ್ ಗುಮಾನ್ ನಾ; ತಿಂಕಿಂ ಭಿಂವೆೆ ಮಾಲಾ ್ರ್ ಜಲಿಂ! ತಳಿಂ, ನಂಯ್ಲಿಂ, ದಯ್ತ್ ತಡಿಂನಿ ಲೋಕಚಿ ರಾರ್ಸಲಚ್ಯ ಪಡಾೊ ಾ ಗ್ಳೋಡಾಚ್ಯರ್ ಮೂಯ್ಲ ಪಡ್ಲಲೊ ಾ ಪರಿಿಂ. ಸನಾಾ ರಾ ಸಾಿಂಜೆರ್ ಚಡಾಾ ವ್ನ ವಹ ಡ್ ಶಹರಾಿಂನಿ

ಗನಾ್ಳಿಂಚೊ ನಾದ್ ಭಯಂಕರ್ ರಿೋತಿನ್ ಪಯ್ೊ ಿಂಚ್ಯಾ ಪರಿಿಂಚ್ ಪ್ ಸಾಲ್ ಆನಿ ಹೆಿಂ ಪಳಿಂವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಮಿಂವ್ನಚ್ಛಾ ಮೂಸಾಪರಿಿಂ ರಾರ್ಸ ಪಡಾೊ . ಹಾತಿಿಂ ಬಿಯರ್ ಆನಿ ಬಾಬಿ್ಕ್ಯಾ ಕೆಲೊ ಿಂ ಮಾರ್ಸ ಖಿಂವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ಯ ಮ್ಝಾ ಮಾತ್. ಕತಾ ತೆ ಸವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆನಿ ತಿಂಕಿಂ ಪಾಟ್ಲೊ ವ್ನ ಕಚ್ಯ್ ಹೆ ದೇಶಿಂ ಥಿಂವ್ನ್ ಆಯಿಲೊ ನಿವ್ನಸ ಆನಿ ಅನಿವ್ನಸಿ. ಖಂಯ್ ಪಳಲಾ ರಿೋ ಅಮೇರಿಕಚ್ಯ ಬಾವೆಾ ಉಭಾಾ ತ್. ಥಯ್ತಾ ನ್/ಚೈನಾಿಂತ್ ತಯ್ತರ್ ಕೆಲೊ ಾ ಬಾವ್ನಾ ಾ ಿಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಯ ಖಯ್್ . ಆಮೇರಿಕಿಂತ್ ತೆ ತಯ್ತರ್ ಕರನ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೋಲಕ್ ವಿಕಿಂಕ್ ಪುರ ಪಡಾನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸವ್ನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಥಯ್ತಾ ನ್ ವ ಚೈನಾ! ದಾರಯ್ ತಸಿಚ್ಯ - "ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಸೊೋಲ್ೆ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕ!!" ಯ್ಿಂವ್ನಯ ಾ ಮ್ಹಿನಾಾ ಿಂತ್ ಆಗ್ಳರ್ಸಾ 15 ತರಿೋಕೆರ್ ಹೊಚ್ಯ ಮೇಳ್ ಭಾರತಿಂತ್ ಚಲಿಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಮಾ್ ಿಂ ಸಾಾ ತಂತ್್ ಮೆಳ್ಯಯ ! ಕತಾ ಜಣ್ಯಿಂಕ್ ತಿಂಚಿಿಂ ಹಕ್ ಿಂ ಮೆಳ್ಯಯ ಾ ಿಂತ್ ತಿ ಮಾತ್್ ಖಬಾರ್ ನಾ. ರಾಜ್‍ಲ ಕರಣಿ ಮಾಿಂಕೊಡ್ ನಾಚ್ಛಾ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಮಿಂಯ್ ನಾಚ್ಛಾ ಿಂವ್ನ ಮಾಿಂಕೆ ಚ್ಛಾ ಶಿಮೆಾ ಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲಲೊ ಾ ಪರಿಿಂ!!

-ಆಸ್ಟಿ ನ್ ಪ್ರ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ

2 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


ಥೊಡೊಂ ಥೊಡೊಂ ನವೊಂ ನವೊಂ

ಬಾಮ್ಸಾ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗಮಂಚಾವಹ ಯ್ಲೊ ಮೆಹಮೂದ್

ಮ್ಹ ಜೊ ಎಕೊೊ ಈಶ್ಟಾ ಆಸೊೊ ಲ, ತಕ ಹಾಿಂವ್ನ ’ಬಾವಿಾ ರ್ಸ’ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಯ್ತಾ ಲಿಂ. ತಚಿಿಂ ವಹ ಡಲಿಂ, ತಚಿಿಂ ಬಾಿಂವ್ನೆ ಿಂ ತಶಿಂ ಲಗೆ ಲಿಂ ಸಯಿ್ ಿಂ-ಧಾಯಿ್ ಿಂ ತಕ ’ಬಾಬುಟ’ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಯ್ತಾ ಲಿಂ. ತಚಿ ಪತಿಣ್ ತಕ ಮಗ್ಳ್ನ್ ’ಬಾ’ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ಲ ಆನಿ ಕೊಿಂಕಣಿ ರಂಗಮಂಚ್ಛಚ್ಯರ್ ರ್ತ ’ಬಾಮ್ಸ್ ’ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ನಾಿಂವ್ನನ್ ಫ್ತ್ಮಾದ್ ಜಲೊ . *ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾ 3 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಯ್್ ಅಸ್ ತ್ ಯ್ ಆಸೊ ಲ - ಸೊಭಿತ್ ಚಲಯ್ಲ ಆನಿ ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾರ್ಸ!

"ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಮೆಿಂಡೊನಾ್ , ತಜ್‍ಲಲಮ್ಹಲ್" ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ಲಖ್ಣಣ ನಾಿಂವ್ನಖಲ್ ತಣೆ ಕೊಿಂಕಣಿ ಪತ್ ಿಂಚ್ಯರ್ ಸವ್ನಲಿಂ ವಿಚ್ಛರಾಲಯ ಾ ಮುಕಿಂತ್್ ಸಾಹಿತಾ ಕ್ ಪ್ ವೇಶ್ಟ ಕೆಲೊ . ನಾಿಂವ್ನಿಂ ಸಬಾರ್, ಪುಣ್ ವೆಕಾ ಎಕ ಅಪೂವ್ನ್ ಸಂಯ್ತಾ ಚಿ. ರಂಗಮಂಚ್ಛಚ್ಯರ್ ತಚ್ಯ ಹಾವ್ನ-ಬಾವ್ನ ಪಳಯಿಲೊ ಆನಿ ತಚ್ಯ ಸಂವ್ನದ್ ಆಯ್ತ್ ಲೊ ಪೆ್ ೋಕೆ ಕ್ ತಕ ಕೊಿಂಕಣಿಿಂರ್ತೊ ಮೆಹಮೂದ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಯ್ಲಲಗ್ೊ . ತಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯ್ಚ್ಛಾ ಹರ‍್ಲಾ ಕ್ ಕರಲಾ ಬಾಿಂತ್ ಸಾಾ ಯ್ೊ ಆಸಾಾ ಲ. ರ್ತ ಫಕತ್ ಜೊನಿ ವ್ನಕರ್ ಬ್ೊ ೋಕ್ ಲಬಲ್ ಸೊ್ ಚ್ ವಿಸಿ್ ಪಿಯ್ತಲ ಆನಿ ರಥಲಮ್ನ್್ ಸಿಗ್್ ಟ್‍ಲ್ ವಡಾಾ ಲ. ರಂಗಲರಂಗೋನ್ ಹವ್ನಯ್ ಟೋ-ಶರಾಲಾ ಿಂ ನ್ಹಹ ಸಾಾ ಲ ಆನಿ ಸಾಾ ರ್ ಹೊಟೆಲನಿಿಂಚ್ ರಾವ್ನಾ ಲ. ತಣೆಿಂಚ್ ಮ್ಹ ಜೆಲಗಿಂ ಸಾಿಂಗೊ ಲಾ ಪ್ ಕರ್ ತಕ ಸೊರಾಲಾ ಆನಿ ಸಿಗ್್ ಟಶಿವ್ನಯ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಸಂಗಾ ಿಂ

ದುಸಿ್ ಕೊ ರ್ಸ ಪರಯ್ತಿಂತ್ ಮಾತ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊ ಲ ತರ್’ಯಿ ಬಿಂಬಯ್ ಆಯ್ತೊ ಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ’ಪಯ್ತಣ ರಿ’ ದಫಾ ರಾಿಂತ್ ಪತ್ ಿಂ ದಡ್ಯ ಿಂ ಕಮ್ಸ ಕರಾಲಾ ನಾ, ಉತ್ ಿಂ ಜೊಡುನ್ ವ್ನಚಿಂಕ್, ಬರಂವ್ನ್ ಶಿಕೊೊ . ಸಬಾರ್ ಪತ್ ಿಂನಿ ತಣೆ ಕವಿತಿಂ ಬರಂವ್ನ್ ಸುರ ಕೆಲಿಂ. ತಚಿಿಂ ಬರಾಲಪ ಿಂ ಪರಲಗಟ್ಲಯ ಾ ಪಾಿಂವ್ನೆ ಾ ರ್ ನಾಿಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಂಪಾದಕಿಂನಿ ಇನಾ್ ರ್ ಕೆಲೊ ಾ ವಗ್ಳ್ಾ ಪಯ್ೆ ಪಾವಿೋತ್ ಕರನ್ ಜಯ್ತ್ ತರಪಾರ್ ಪರಲಗಟ್ೊ ಲೋಿಂಯ್ ಆಸಾತ್. ತಾ ಪಯಿ್ ತಚ್ಛಾ ಮಗ್ಳ್ಚ್ಯಿಂ ಕವನ್ ’ಪಾಪಾಚ್ಯ ದಳ - ದೆವ್ನಚ್ಯ ದಳ’ ಏಕ್. ತಾ ವೆಳ್ಯಚೊ ಪಾಪ್ಲಸಾಯ್ಾ ಪಾವ್ನೊ ಸವ್ನಾ ಚ್ಛಾ ದಳ್ಯಾ ಿಂಚ್ಯರ್ ಆಕರಿಲೆತ್ ಜವ್ನ್ ತಣೆ ವಯ್ತೊ ಾ ನಾಿಂವ್ನಚ್ಯಿಂ ಕವನ್ ಬರಯಿಲೊ ಿಂ ಆನಿ ’ರಾಕೊಣ ’ ಪತ್ ಕ್ ಧಾಡ್ೊ ಿಂ. ತಾ ವೆಳ್ಯಚ್ಛಾ ’ರಾಕೊಣ ’ ಸಂಪಾದಕಕ್ ತೆಿಂ ಕವನ್ ಪತ್ ಚ್ಛಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಾಿಂವ್ನೆ ಾ ಚ್ಯಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಗ್ೊ ಿಂನಾ ಜಯ್ೆ . ತೆಿಂ ಕವನ್ ತಿರಸಾ್ ರ್ ಜಲಿಂ. ಹೆಿಂ ಕಳತ್ ಜಲಲಾ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಏಕ್ ಬರ ಆಯಾ ಜ್‍ಲ ಡಾ್ ಫ್ಟಾ ಕರಲ್ ್ ’ರಾಕೊಣ ’ ದಫಾ ರಾಕ್ ಧಾಡ್್ ದಿಲ. ತಾ ಚ್ ಹಫ್ತ್ಾ ಾ ಚ್ಛಾ ’ರಾಕೊಣ ’ ಪತ್ ರ್ ಬಾಮಾ್ ಚ್ಯಿಂ ಕವನ್ ಪಾಪ್ಲಸಾಯ್ತಾ ಚ್ಯಾ

4 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲಕನಾಸಾಾ ನಾ ನಾಟ್ಕಿಂಚ್ಛಾ ಪ್ ದರಲೆನಾಿಂಖತಿೋರ್, ಪತ್ ಿಂಪುಸಾ ಕಿಂಚ್ಯಾ ಉದರಲಗತೆ ಖತಿೋರ್ ಖರಿಲಯ ಲ. ಸಬಾರಾಿಂನಿ ತಚ್ಛಾ ನಾಟ್ಕಿಂತಿೊ ಿಂ ಉತ್ ಿಂ ಅಶಿೊ ೋಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಠಿಕ ಕೆಲ, ರ್ತ ರಂಗಮಂಚ್ಛಚ್ಯರ್ ಸಕ್್ ಪ್ ದರಲೆನ್ ಕರಾಲಾ ಮ್ಹ ಳಿಂ, ತಚ್ಛಾ ನಾಟ್ಕಿಂನಿ ಸಾಹಿತಾ ಚಿ ಮೂರ್ ನಾ ಮ್ಹ ಳಿಂ. ಪುಣ್ ತಕ ಹಾಾ ಸರಾಲಾ ಿಂಚಿ ಪರಾಲಾ ನಾತೊ ಲ. ಆಜ್‍ಲ ಆಮಾಯ ಾ ನಾಟ್ಕಿಂನಿ ಜಲೊ ಬದಾೊ ವಣ್ ದೆಖಾ ನಾ ಮಾಹ ಕ ಭಗ್ಳ್ಾ , ಭೋವ್ನಲಶಾ ಬಾಮ್ಸ್ ವಿೋರ್ಸ ವರಾಲ್ ಿಂ ಮುಕರ್ ಆರ್ಸಲಲೊ .

ತಸಿಾ ರ‍್ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ಮುಕೊ ಾ ಪಾನಾರ್ ಪರಲಗಟ್‍ಲ್ ಜಲಿಂ ಪುಣ್ ಜಯ್ತ್ ತರಪಾರ್. ಬಹುಶ ’ರಾಕೊಣ ’ ಪತ್ ಚ್ಛಾ ಜಯ್ತ್ ತಿಂವಯ್್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಲಿಂ-ಮಾಪಾಿಂ ನಾತೆೊ ಲಿಂ ಜವೆಾ ತ್, ಆತಿಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಚಿಿಂತಿನಾ. ಹಾಿಂವೆಿಂ ಸಾಿಂಗ್ೊ ಿಂ ನ್ಹ ಯ್ - ಕೊಿಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾ ಿಂತ್ ತಚಿ ಏಕ್ ಸಾಾ ಯ್ೊ ಆರ್ಸಲಲೊ , ಮರಾಲಾ ಪರಾಲಾ ಿಂತ್. ಕಿಂಯ್ ಬರ‍್ ಕೊಿಂಕಣಿ ನಾಟ್ಕ್ ತಣೆ ಆಮಾಯ ಾ ಮಲಧಿಕ್ ಸಾಹಿತಾ ಕ್ ವರದಾನ್ ಜವ್ನ್ ದಿಲ. ಆಪೆೊ ಾ ಜೊಡಿಂರ್ತೊ ಕರ್ತೊ ಸೊ ದುಡು ಸುರಾತ್

ಕೊಿಂಕಣಿ ರಂಗಮಂಚ್ಛಚ್ಯರ್ ಆಪ್ಲೊ ಗುರ ದೆವ್ನಧಿನ್ ಸಾ ೋನಿ ತಿಯ್ತ ಪಿಿಂಟ್ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ರ್ತ ಒಪಾಾ ಲ ತರ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ರಂಗಮಂಚ್ಛಕ್ ಎಕ್ ಖರ‍್ಿಂ ರೂಪ್ ದಿಲೊ ಾ ಶಿ್ ೋ ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ .ದೆಕೊಸಾಾ ಚ್ಯರ್ ತಕ ವಹ ರಲಾ ಗವ್ ವ್ನ ಆರ್ಸಲಲೊ . ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ .ಚ್ಛಾ ಪಾಿಂವ್ನೆ ಾ ಚ್ಯ ನಾಟ್ಕ್ ಆಪೆಣ ಿಂ ಹೆಾ ಜಿಣಿಯ್ಿಂತ್ ಬರಂವ್ನ್ ಆನಿ ಖ್ಣಳಂವ್ನ್ ಸಾಧ್ಯಾ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಜೆಲಗಿಂ ಉಗ್ಳ್ಾ ಾ ನ್ ತಣೆ ಸಾಿಂಗೊ ಲಿಂ ಆಸಾ. ಆಪಾಣ ಕ್ ಆನಿ ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ .ಕ್ ರಾಜಿ ಕರಲ್ ್ ಘಾಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತಣೆ ಹರ‍್ಲಾ ಕ್ಲಪಾವಿಾ ಿಂ ರಜೆರ್ ಆಯೊ ಲಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಮ್ಹ ಜೆಲಗಿಂ ಪರಾತೆಯ ಿಂ ಆಸೊ ಿಂ. ಪುಣ್ ವೆಳ್ಯಕಳ್ಯಚ್ಛಾ ಪ್ ಹಾರಾಿಂತ್ ಲಗಲಬಗ ಪಾಿಂಚ್ ವರಾಲ್ ಿಂ ಅಶಿಿಂಚ್ ಪಾಶರ್ ಜಲಿಂ.

5 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲಗಲಬಗ ವಿೋರ್ಸ-ಪಂಚಿಾ ೋರ್ಸ ವರಾಲ್ ಿಂ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ .ಕ್ ಆಪಾೊ ಾ ಘರಾಚ್ಯ ದಾರಾರ್ ಪಳಯಿಲೊ ಾ ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛಾ ಮುಖಮ್ಳ್ಯಚ್ಯರ್ ಜಲೊ ಖುಶಿ, ಧಾದಸಾ್ ಯ್ ಅನಿ ವಿಜಿಿ ತ್ಲಗ್ಳ್ಯ್ ಪಳಿಂವ್ನ್ ಲಜಯ್ ಆಸಿೊ . ಎಕ ವರಾಲ್ ರ್ತ ಸುಯ್ಲೋಗ ಉದೆಲ. ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ .ಕ್ ತೆದಾ್ ಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಘರ್ ಆನಿ ಜಗ್ಳ ಘಿಂವ್ನ್ ಜಯ್ ಮ್ಹ ಳಯ ಆಶ ಉದೆಲ. ಕನಿ್ ಗ್ಳೋಳಕರಾಲಾ ಿಂತ್ ಬರ‍್ಬರ‍್ ಜಗ್ ಉಣ್ಯಾ ಮಲಕ್ ಮೆಳ್ಯಾ ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತಣೆ ಆಯ್ತ್ ಲೊ ಿಂ. ತಶಿಂ ದನ್’ಯ್ ಫಿರಲಗಜಿಂನಿ ವಿಕ್ ಪಾಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಯ್ ಲೊ ಾ ಥೊಡಾಾ ಜಗ್ಳ್ಾ ಿಂಕ್ ಆಮ ಭೆಟ್‍ಲ್ ದಿಲ. ತಾ ಪಯಿ್ ದಾಮ್ರಲ್ ್ಲಕಟೆಾ ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛಾ ಘರಾಲಗೆ ಲ ಏಕ್ ಜಗ್ಳ. ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ .ಕ್ ತೆಿಂ ಘರ್ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ೊ ಿಂನಾ. ದೆಕನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಿಂಕ್ ಘಿಂವ್ನಾ ನಾ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಮ್ಹ ಳಿಂ"ಬಾಮ್ಸ್ ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್ ಆಯ್ತೊ , ತುಕ ಮೆಳಿಂಕ್ ಜಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ಲ, ತಿಂಗ್ರ್ ವಚೊನ್ ಯ್ವ್ನಾ ಿಂಗ?" "ಯ್ತ" ಮ್ಹ ಣ್ಯಲ ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ . ಮಾಹ ಕ ವಹ ರ‍್ಲಾ ಿಂ ಕೌತುಕ್ ಜಲಿಂ. ಪಯ್ತಣ ರಿಮತ್ ಮ್ಧಾೊ ಾ ಕಚ್ಛಯ ಟ್ಲಉಪಾ್ ಿಂತ್ ತಿಂಚ್ಯಮ್ದೊ ಸಂಬಂಧ್ಯ ಬರ ನಾತ್ಲಲೊ . "ಬಾಮ್ಸ್ ಜೊ.ಸಾ. ಆಲಾ ರಿಸಾಚೊ ಚಮಾಯ " ಮ್ಹ ಣೆಯ ಿಂ ಆರ್ಸಲಲೊ ಿಂ ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ .ನ್.

ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಕಿಂಟ್‍ಲ್ಲಭರ್ ಉಲಂವ್ನ್ ಜಯ್, ಪುಣ್ ಎಕಮೆಕ ಮ್ದಾೊ ಾ ಭಿಗಡ್ೊ ಲಾ ಸಂಬಂಧಾವರಿಲಾ ಿಂ ಉಲಂವ್ನ್ ದಾಕೆೆ ಣ್. ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ . ಉಲಂವ್ನಯ ಾ ಿಂತ್ ಭೆಶ್ಟಾ ಸುರಾತಿ. ದಗ್ಳ್ಿಂ ಮ್ದಾೊ ಾ ಒತಾ ಡಾಕ್ ಹಾಿಂವೆ ಪಯ್್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ೊ ಿಂ. "ಆಯ್ತಯ ಾ ದಿಸಾ ಕೊಿಂಕೆಣ ಿಂತೆೊ ದೋಗ ಶ್ ೋಷ್ಟಾ ನಾಟ್ಕರ್ಸಾ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ಆಯ್ತೊ ಾ ತ್," ಮ್ಹ ಳಿಂ ಹಾಿಂವೆ.ಲ ಲ “ಆಮ ಸಂಭ್ ಮುಿಂಕ್ ಜಯ್ ಹಿ ಘಡ.” ಪುಣ್ ಸಂಭ್ ಮ್ಸ ಕಚೊ್ ಕಸೊ? ಬಾಮಾ್ ನ್ ಧಾಿಂವನ್ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಗ್ಳ್ೊ ರ್ಸ ಹಾಡ್ೊ ಆನಿ ಬ್ೊ ಕ್ಲಲೇಬಲ್ ವಿಸಿ್ ಹಾಡೊ . (ತಚೊ ಗ್ಳ್ೊ ರ್ಸ ಪಯ್ಲೊ ಚ್ ಭರಲೊ ಲ ಆರ್ಸಲಲೊ ). ಆಪುಣ್ ವಿಸಿ್ ಪಿಯ್ನಾ ಮ್ಹ ಣಲಗ್ಳೊ ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ . ವತಾ ಯ್ ಕೆಲಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಏಕ್ ಗ್ಳ್ೊ ರ್ಸ ಬಿಯರ್ ಪಿಯ್ತಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ಯಲ. ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಖುಶಿ ಜಲ. ತಚ್ಯ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಸುರ ಜಲ, ಕೊಿಂಕಣಿ

6 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಳ್ಯಾ ಿಂಆಡ್ ತಣೆ ಗ್ಳಬಾ್ ಚ್ಯಾ ಪಿರಿಯ್ಿಂತ್ ದಾಿಂಬಿೊ , ಚಿಡೆ ಲ ಆನಿ ಕತೆಿಂ ಕತೆಿಂ ಕೆಲ. ಸಿಗ್್ ಟ್‍ಲ್ ಪಾಲಾ ಿಂಕ್ಲಯ್ ಆಯ್ ಲನಾ. ಪುಣ್ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಸಾಿಂಗೊ ಲಾ ಪ್ ಕರ್ ತಿಂಚ್ಯಮ್ದೊ ಪಡೊೊ ಉಗ್ಳಾ ಜಲೊ .

ಪತ್ ಿಂ ಪುಸಾ ಕಿಂವಯ್್ ಖ್ಲಡ್. ಬಾಹೆ್ ೋನಾಿಂತ್ "ಉದೆವ್ನ" ಆಪುಣ್ ವಿಕ್ ಾ ಕ್ ಘಾಲಾ ಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಉತರ್ ದಿಲಿಂ. (ಹಾಲಿಂಚ್ ’ಉದೆವ್ನ’ ಉದೆಲೊ ಮಾತ್್ ) ಚ್ಛಫ್ತ್್ ಕ್ ಖುಶಿ ಜಲ. "ಆಜ್‍ಲ ಆಮಾಯ ಾ ಮ್ದೊ ಪಡೊೊ ಉಗ್ಳಾ ಜಲ," ಮ್ಹ ಣ್ಯಲಗ್ಳೊ ಬಾಮ್ಸ್ ಉದೆ್ ೋಕ್ ಜವ್ನ್ . ವಿಸಿ್ ಆನಿ ಸುಪ್ಾ ಭಗ್ಳ್ಣ ಿಂ, ದನಿೋ ಜಗ ಜಲೊ ಿಂ. "ತುಿಂವೆಿಂ ಏಕ್ ಸಿಗ್್ ಟ್‍ಲ್ ವಡುಿಂಕ್ಲ ಜಯ್," ಮ್ಹ ಣ್ಯಲಗ್ಳೊ ರ್ತ ಚ್ಛಫ್ತ್್ ಕ್ ವಡಾೆ ಯಿತ್. "ಹಾಿಂವ್ನ ಸಿಗ್್ ಟ್‍ಲ್ ವಡನಾ," "ಆಜ್‍ಲ ಏಕ್ ವಡಜೆಚ್," ಚ್ಛಫ್ತ್್ ದಾಕೆೆ ಣೆಕ್ ಪಡೊೊ . ಸಿಗ್್ ಟ್‍ಲ್ ಘತಿೊ , ಪೆಟ್ಯಿೊ . ಜಶಿಂ ಪಯ್ೊ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಅಕ್ಷರಾಿಂ ಬರಂವಯ ಲಹ ನ್ ಭುರಲಗ ಕಡೆ ಹಾತಿಂನಿ ಘತ, ತಾ ಪರಿಿಂ. ಇಲೊ ವಡ್ಾ ಚ್ ಪಾಲಾ ಲ, ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛಾ

ಕರ್ತೊ ಪಳಿಂವ್ನ್ ಸೊಬಿತ್ ತಿರ್ತೊ ಕಳ್ಯೆ ನ್ ದಾಧೊಶಿ ಬಾಮ್ಸ್ . ಘಡ್ಾ ನ್ ತಕ ರಾಗ ಯ್ತಲ ಆನಿ ತಿತೊ ಾ ಚ್ ವೆಗಗ ಿಂ ನಿತಳ್ಯಾ ಲ. "ಆಿಂಗ್ಳ್ಿಂತ್ ರಗ್ಳ್ತ್ ಹೂನ್ ಆಸಾಾ ನಾ ಹಾಿಂವೆ ಜಯ್ಲಾ ಾ ಹುತವಳ ಕೆಲಾ ತ್, ಆತಿಂ ಥೊಡ್ಪಾವಿಾ ಿಂ ಎಕ್ ರ ಜಲೊ ಾ ವೇಳ್ಯರ್ ಎಕೆಕಚ್ ಉಗ್ಳ್ೆ ಸಾಕ್ ಯ್ತತ್. ಥೊಡ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಆದಿೊ ಿಂ ಘಡತಿಂ ಚಿಿಂತುನ್ ನಿೋದ್ ಪಡಾನಾ," ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳಜ್‍ಲ ಉಗ್ಾ ಿಂ ಕನ್್ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ಲ. ತಕ ಖಂಚೊಯ್ ಘಟ್‍ಲ್ ಲಪವ್ನ್ ದವರಿಂಕ್ ಕಳತ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಿಂ. ಎಕ್ಲಚ್ ಪತಿಣಿಲಗಿಂ ಕಮಾ್ ರ್ ಜತಲ, ನಾ ತರ್ ಲಗಿಂ ಮೆಳಯ ಲಾ ಈಸಾಾ ಿಂಲಗಿಂ. ತಕ ಆಸೊ ಲಾ ಆನಿ ತಚ್ಯ ಘರಾ ಖವ್ನ್ ಗ್ಲೊ ಾ ಈಸಾಾ ಿಂಚ್ಯಿಂ ಲೇಖ್ ತಕ ಆನಿ ಪಾಲ್ಲೊ ಬಾಯ್ಕ್, ದಗ್ಳ್ಿಂಯಿ್ ನಾತೆೊ ಿಂ. ಕೊಿಂಕೆಣ ಚ್ಛ ನಾಿಂವ್ನನ್ ಆಯ್ೊ ಲ ಸಕ್ ಡ್ ತಚ್ಯ, ಕಳ್ಯೆ ಲಗೆ ಲ. ಆಪಿೊ ಚೂಕ್ ಮಾಿಂದುನ್ ಘಿಂವ್ನಯ ಾ ಿಂತ್ ಆನಿ ಬಗ್ಳ್್ ಣೆ ಮಾಗ್ಳ್ಯ ಾ ಿಂತ್ ತಕ ಲಗುಲೊ ಕಲಕರ್ ಹಾಿಂವೆ ಪಳಿಂವ್ನ್

7 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಲವ್ನ್ ಭಾಮಾ್ ಚ್ಛಾ ಉಗ್ಳ್ೆ ಸಾಕ್ ಎಕ್ ವಿಶೇರ್ಸ ಅಿಂಕೊ ಪ್ ಕಟ್ೊ . ಮುಖೊ ಾ ಫೊರಾಚ್ಯರ್ ದೆವ್ನದಿನ್ ವಿಲಪ ರ‍್ಬಿಿಂಬಸಾನ್ ಲಖ್ಣೊ ಲಿಂ ಎಕ್ ಗೋತ್ ’ಪಯ್ಣ ತುಜೆಿಂ ಸಾಸಾಣ ಚ್ಯಿಂ’ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಶ್ ಧಾೊ ಿಂಜಲ ಜವ್ನ್ ಭೆಟ್ಯೊ ಲಿಂ.

ನಾ. ತಾ ಖತಿರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ದಿೋಸಾಾ , ಮ್ಟಾ ಜಿಣಿ ಜಿಯ್ಲ ಪುಣ್ ಸೊಬಿತ್ ಥರಾನ್ ಆನಿ ವೈಭವ್ನನ್ ಜಿಯ್ಲ. 1988 ವ್ನಾ ವಸಾ್ ದಶಿಂಬ್ ಚ್ಯ 4 ತರ‍್ಲ್ ರ್, ಆಪಾೊ ಾ 47 ವಸಾ್ಿಂಚ್ಯ ತರಾಲ್ ಾ ಪಾ್ ಯ್ರ್ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಹಾಾ ಸಂಸಾರಾಕ್, ಆಪಾೊ ಾ ಮಗ್ಳ್ಚ್ಛಿಂಕ್ ಆನಿ ಆಪೆೊ ಿಂ ಸವ್ರ್ಸಾ ಸಮ್ಪಿ್ತ್ ಕೆಲೊ ಾ ಕೊಿಂಕಣ ರಂಗಮಂಚಿಯ್ಕ್ ಆಧೇವ್ನ್ ಮಾಗ್ಳೊ . ಬಾಮ್ಸ್ ದೇವ್ನದಿನ್ ಜವ್ನ್ ಎಕ ವಸಾ್ನ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ’ಉದೆವ್ನ’ ಪತ್ ಚ್ಛಾ ಸಿಲಾ ಸಾ ರ್ ಡ’ಸೊಜಲಗಿಂ

ಹಾಾ ವಿಶೇರ್ಸ ಅಿಂಕಾ ಿಂತ್ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಲಗ್ ಲಾ ನ್ ವಳ್ ಿಂಚ್ಛಾ ಸವ್ಶಿ್ ೋ ವಿಲಪ ರ‍್ಬಿಿಂಬರ್ಸ, ಪಿ. ಡ’ಸೊಜ, ಜೆರಿ ಕಲೆ ೋಕರ್, ಸಿಜೆಾ ರ್ಸ ತಕೊಡ್, ಗ್ೊ ೋಡರ್ಸ ರೇಗ್ಳ, ಮಕ್’ಮಾಾ ಕ್್ , ವಿಕಾ ರ್ ರಡ್ ಗರ್ಸ ಆಿಂಜೆಲರ್, ಪಿಡಾಾ ಜ್‍ಲ ಕಿಂದಾಪುರ್, ಲ್ಲವಿ ಪಿರೇರ್, ಲಾ ನಿ್ ಪಿಿಂಟ್ ನಾಯಕ್, ಎಮಯ್ತರ್ ಮುಿಂಬಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಿಿಂ ಬಪಾ್ಿಂ ಆಸಿೊ ಿಂ. ಹೆಿಂ ಲೇಖನ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಪುನ್ರ್ ಪ್ ಕಟ್ಲಯ ಾ ವಗ್ಳ್ಾ ವಹ ಯ್ತೊ ಾ ಪಂಕಾ ಿಂತೆೊ ನೋವ್ನ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಾ ಸಂಸಾರಾಥವ್ನ್ ವಹ ಯ್ತೊ ಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಶರ್ ಜಲಾ ತ್ ದೆಕನ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಬಾಮಾ್ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ತಿಂಚ್ಛಾ ಅತಿ ಾ ಿಂಕ್’ಯಿ ಸಾಸಾಣ ಚಿ ಶಿಂತಿ ಆನಿ ಸವಸಾ ಕಯ್ ಮಾಗ್ಳ್ಾ ಿಂ. ******* ಪ್ಪ್ಪಾ ಚೊ ಸ್ವಾ ಧಿಕ್ ಉಗ್ಡಾ ಸ್ *ಪ್ರರ ಸ್ಟಾ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ (ಪ್ರರ ೋಮಿ ಕ್ಣರೊಂ, ದೆವ್ನದಿೋನ್ ಬಾಮಾ್ ಚಿ ಮಾಲಘ ಡ ಧುವ್ನ) ಆಮಾ್ ಿಂ ಖಂಚ್ಛಾ ಕಜರಾ

8 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ತ ಕಠಿೋಣ್ ಅಸಾ ರ್ಸ್ ಆಸೊ ಲಾ ಘಡಯ್ ಮ್ಹ ಕ ಪಳಿಂವ್ನ್ ಜಯ್ ಮ್ಹ ಳಯ ೋ ಆಶ ತಣೆಿಂ ಜಹಿೋರ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಸಾವಿೊ ಥವ್ನ್ ತಕ ಪಳಿಂವ್ನ್ ಆಯಿೊ ಿಂ. ತಣೆಿಂ ನಿಮಾಣೊ ಉಸಾಾ ರ್ಸ ಸೊಡಾಯ ಾ ವಗ್ಳ್ಾ ಹಾಿಂವ್ನ ತಚ್ಯ ಭಗ್ೊ ನ್ ಆಸೊ ಲಿಂ. ಹೆಿಂಚ್ ಎಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮಾಹ ಕ.

ಸೊಭಾಣ್ಯಿಂನಿ ಕೊಣೆಿಂಯ್ ಪಳಯಿಲೊ ಾ ಿಂನಿ ಪಯಿಲೊ ಿಂ ವಿಚ್ಛಚ್ಯ್ಿಂ ಆಸಾ – “ತುಿಂ ಬಾಮಾ್ ಚಿ ಧುವ್ನ ನ್ಹಿಿಂವೆ? ರ್ತ ಎಕಧ ಮ್ಸ ಫೇಮ್ರ್ಸ ಆಸೊೊ .”ಲ ಹಾಾ ವವಿ್ಿಂ ಆಮಾ್ ಿಂ ಪಪಾಪ ಚ್ಛಾ ಸ ಭುಗ್ಳ್ಾ ್ಿಂಕ್’ಯಿ ವತಾ ್ ಸಂರ್ತಸಾನ್ ಸಾಿಂಗ್ಳಿಂಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ಳ್ಾ ಕೋ ಆಮಾಯ ಾ ಪಪಾಪ ವವಿ್ಿಂ ಆಮಾ್ ಿಂ ಅಜೂನ್ ಕೊಣ್ ತರ್’ಯಿ ವಳ್ಯ್ ತತ್ ಆನಿ ತಚೊ ಉಗ್ಳ್ೆ ರ್ಸ ಕೊಿಂಕಣ ಲಕಚ್ಛಾ ಕಳ್ಯೆ ಿಂನಿ ಅಜೂನ್ ಜಿವ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಕಳ್ಯೆ ಿಂತ್ ಹಾಾ ಲಗಾ ಿಂ ಎಕ್ ಅವಾ ಕ್ಾ ಧುಖ್ ಆಸಾ, ತಿ ಆಜ್‍ಲ ಮಾಹ ಕ ಹಾಾ ಮುಖಿಂತ್್ ವ್ನಿಂಟುನ್ ಘವೆಾ ತ್. ತಿ ಹಿ ಕೋ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಕೊಿಂಕೆಣ ಿಂತ್ ಬರಂವ್ನ್ ಜಯ್ ಆನಿ ಹಾಾ ಮುಖಿಂತರ್ ತಚ್ಯಿಂ ನಾಿಂವ್ನ (ತಚಿ Legacy) ಜಿವಿ ದವರಿಂಕ್ ಜಯ್ ಆಶಿಂ ತಕ ಆಶ ಆಸೊ ಲ. ಸಾವಿೊ ಆಸಯ ದಿೋಸಾಿಂನಿ ಮಾಹ ಕ ಕೊಿಂಕೆಣ ಿಂತ್ ಬರಂವ್ನ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಜಲಿಂ ನಾ, ಪುಣ್ ತಚ್ಯಲಗಿಂ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಸಾಿಂಗ್ೊ ಿಂ ನಾ.

ತಚ್ಛಾ ನಾಟ್ಕಿಂನಿ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಪಾತ್್ ಘತೊ , ಪ್ ತೆಾ ೋಕ್ ಜವ್ನ್ ಕರಾಿಂತ್ ಆನಿ ಮಂಗುಯ ರ್ ಟೌನ್ ಹೊಲಿಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ ಾ ’ತಿಸಿ್ ಭಾಯ್ೊ ’ ನಾಟ್ಕಿಂತ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಅಭಿನ್ಯನ್ ಕೆಲಿಂ, ಬಿಂಬಂಯ್ಾ ತಚ್ಯ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ಎಕ್ ವರ್ಸ್ ರಾವನ್ ಕೊಿಂಕೆಣ ಿಂತೊ ಾ ತಚ್ಛಾ ಸವ್ನ್ ಯ್ಲೋಜನಾಿಂನಿ ತಕ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ್ ದಿಲ, ಪುಣ್ ತಕ ದಿಲೊ ಎಕ್ ಭಾರ್ಸ, ಕೊಿಂಕೆಣ ಿಂತ್ ಬರಂವಿಯ ಹಾಿಂವೆಿಂ 1986 ವಸಾ್ ಉಪರಾಿಂತ್ ಜಗ ದವರಿಂಕ್ ಮಾಹ ಕ ಸಾಧ್ಯಾ ಜಿಂವ್ನ್ ನಾ. ತಣೆಿಂ ಮ್ಹ ಜಿಿಂ ಬಪಾ್ಿಂ ತಿದುಾ ಿಂಚಿಿಂ ಆಸಿೊ ಿಂ ಆನಿ ಗಜೆ್ಚ್ಯ ಹಿಶರ‍್ ದಿಿಂವೆಯ ಆಸೊ .ಲ“ತುಿಂ ಮ್ಹ ಜೊ ಮಾಲಘ ಡೊ ಪುತ್, ತುವೆಿಂ ಮ್ಹ ಜೆಿಂ ನಾಿಂವ್ನ ದವ್್ ಿಂಕ್ ಜಯ್,”ಲಆಶಿಂ ತಣೆಿಂ ಮ್ಹ ಣೆಯ ಿಂ ಆಸೊ ಿಂ. ಆತಿಂ ತಿತೊ ಾ ವಸಾ್ಿಂ ನಂತರ್ ಪಪಾಪ ಚ್ಯ ಖರ್ಸ ಈರ್ಸಾ ಜವ್ನ್ ಆಸೊ ಲ ಓಸಿಾ ನ್ ಆನಿ ಹೇಮಾಚ್ಛಯ್ ಅಿಂಕಲ್ – ಹಾಿಂಚ್ಯಾ ವಿನಂತೆಖಲ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಪಪಾಪ ಚೊ ಉಗ್ಳ್ೆ ರ್ಸ ಕಡೊಯ ಸುಯ್ಲೋಗ ಮಾಹ ಕ ಫ್ತ್ವ ಜಲ.

9 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಶಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಳಿಂಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ಳ್ಾ . ಖಂಡತ್ ಜವ್ನ್ ಎಕ್ ದಿೋರ್ಸ ಕೊಿಂಕೆಣ ಿಂತ್ ಬರಂವ್ನ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಪರತ್ ಪ್ ಯತ್್ ಕತೆ್ಲಿಂ. (ಬರಯ್ ಪ್ರರ ೋಮಿ, ಬರಯ್; ವ್ತೋಜ್ ತುಕಾ ಉಗ್ಡಿ ಾ ಹಾತೊಂನಿ ವೊಂಗೊಂಕ್ ರಾಕನ್ ರಾವ್ೊ ೊಂ! - ಸಂ.) ********

ಹಾೊಂವೊಂ ಬಾಮಾಾ ಕ್ ಪ್ಳೆಲ್ಲೊ ಹಾಿಂವ್ನ ತಿಂಚೊ ದಗ್ಳ್ಿಂಯ್ಲಯ ಕಟ್ಲಿ ತಪೆ್ನ್ ಉಪಾ್ ರ್ ಆಟ್ಯ್ತಾ ಿಂ. ಹಾಿಂವ್ನ ಆತಿಂ ಮುಿಂಬಯ್ತಿಂತ್ ಚ್ಛಕೊೋ್ಪ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ಜಗ್ಳ್ಾ ರ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಘೊವ್ನ ಆನಿ ಚವ್ನಗ ಿಂ ಭುಗ್ಳ್ಾ ್ಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ವಸಿಾ ಕರನ್ ಆಸಾಿಂ. ಮಾಹ ಕ ತೆವಿಯ ಿಂ ಜಲೊ ಾ ಸಂಧಬಾ್ರ್ ಪಪಾಪ ಚಿ ಲಗೆ ಲ ಇಶಿಾ ಣ್ /ಕೊಿಂಕಣ ಸಾಹಿತಿ ಗ್ೊ ೋಡರ್ಸ ರೇಗ್ಳ ಆಿಂಟನ್ ’ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛಾ ಕಟ್ಲಿ ಿಂತ್ ತೆವಿಯ ೋಿಂ’ ನಾಿಂವ್ನಚ್ಯಿಂ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲೊ ಿಂ. ತಾ ತೆವ್ನಯ ಾ ಿಂಕ್ ಆಯ್ೊ ವ್ನರ್ 21 ವಸಾ್ಿಂ ಭಲೋ್ಿಂ. ಹಾಿಂವ್ನ ಕಜರ್ ಜಲೊ ಾ ವಸಾ್ ಮ್ಹ ಜೆಥವ್ನ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಪಪಾಪ ನ್ ಎಕ್ ಭಾರ್ಸ ಘತೆೊ ಲ – ತಿ ಹಿ ಕೋ ಆಮ ಖಂಚ್ಛಾ ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಿಂತ್ ಆಸಾೊ ಾ ರ್’ಯಿ ಕೊಿಂಕಣ ಉಲಂವ್ನ್ ಜಯ್ ಆನಿ ಆಮೆಯ ಭುಗ್ಳ್ಾ ್ಿಂಕ್ ಕೊಿಂಕಣ ಶಿಕಂವ್ನ್ ಜಯ್ ಮ್ಹ ಳಯ ೋ. ತಿ ಭಾರ್ಸ ಆಮ ಜಾ ರಿ ಕೆಲಾ ,

-ಜೆರಿ, ಕುಲ್ಶ ೋಕರ್ ಕೊಿಂಕಣ ರಂಗಲಮಂಚ್ಛಚೊ ಏಕ್ ಖಿಂಬ ಪರಾಲಾ ಲ. ಕೊಿಂಕಣ ಕಲಕರ್ ಶಿ್ ೋ ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಮೆಿಂಡೊನಾ್ ದೆವ್ನಧಿನ್ ಜಲ. ಹಿ ಖಬಾರ್ ಮಾಹ ಕ ತಡ್ವ್ನ ಕನ್್ ಮೆಳ್ಯಾ ನಾ ನಿಜಯಿ್ ೋ ಹಾಿಂವ್ನ ಖೂಬ್ ದೂಖ್ ಪಾವೊ ಿಂ. ತಕ ಹಾಿಂವ್ನ ಲಗೆ ಲಾ ನ್ ವಳ್ಯ್ ನಾ ತರಿೋ, ಪಳವ್ನ್ ಜಣ್ಯ. ದಾಟ್ಲಾ ಮಟ್ಲಾ ಕಡಚ್ಛಾ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ತಿೋನ್ ವಸಾ್ಿಂ ಆದಿಿಂ ಪಳಲೊ ಉಡಾರ್ಸ. ಮ್ಹ ಜೆ ಥಂಯ್ ಜಿವ ಆಸಾ. ತಾ ಶಿವ್ನಯ್ ಕೊಿಂಕಣ ಪತ್ ಿಂನಿ ಸವ್ನಲಿಂ ವಳಿಂನಿ ಹರ‍್ಲಾ ಕ ಹಫ್ತ್ಾ ಾ ಿಂನಿ ತಚ್ಯಿಂ ನಾಿಂವ್ನ ವ್ನಚಿಂಕೋ ಮೆಳ್ಯಾ ಲಿಂ. 'ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಮೆಿಂಡೊೋನಾ್ ತಜ್‍ಲಲಮ್ಹಲ್' ಸವ್ನಲಿಂ ವಳಿಂನಿ ಕೊಿಂಕಣ

10 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಾಿಂಡಾವಳ್ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ದುಸೊ್ಣೆಿಂ ವ್ನಚ್ಛಾ ನಾ, ಥೊಡಾಾ ಿಂನಿ ತಚ್ಛಾ ನಾಟ್ಕಿಂಕ್ ಹೊಗ್ಳಳ್ ಲಿಂ. ತಚ್ಛಾ ಉಮೆಹ ದಿಕ್ ಪ್ಲ್ ೋತ್ ಹ್ ದಿಲ.

ಸಾಹಿತಾ ಿಂತ್ ಪ್ ವೇಶ್ಟ ಘತ್ಲಲೊ ಾ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಸವ್ನ್ ರ್ಸ ಲಹ ನ್ ಲಹ ನ್ ಲೇಖನಾಿಂ ಬರಯಿೊ ಿಂ. ಮ್ಹ ಜಾ ಚಿಿಂತಪ ಪ್ ಕರ್ ಶಿಕಪ ಿಂತ್ ಉಣೊಿಂ ಆರ್ಸಲಲೊ ಾ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಶಿ್ ೋಮಾನ್ ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ . ದೆ'ಕೊಸಾಾ ನ್ ತಚ್ಛ ಲಖಿತಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ . ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ರ್ತ ಸಾ ತಂತ್್ ಲಪಣಿ ಬರವ್ನ್ ವೆತನಾ ಕೊಿಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಿಂತ್ ರಂಗಲಮಂಚ್ಛರ್ ತಚ್ಯಿಂ ನಾಿಂವ್ನ ಗ್ಳ್ಜೊನ್ ಆಯ್ೊ ಿಂ. ಕೊಿಂಕಣ ರಂಗಮಂಚ್ಛರ್ ಪ್ ವೇಶ್ಟ ಘತ್ಲಲೊ ಾ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಸಬಾರ್ ನಾಟ್ಕ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಗೊ ಶ್ನ್ ದಿೋವ್ನ್ ಸಾ ತಹ ಖ್ಣಳಯ್ತೊ . ಹಾಿಂವೆಿಂ ಆಯ್ತ್ ಲೊ ಾ ಪ್ ಕರ್ ಹಾಾ ಕಲ ಖತಿರ್ ರಾತ್-ದಿೋರ್ಸ ವ್ನವ್ನ್್ ಸಾ ತಃ: ಬಂಡಾಾ ಳ್ ಘಾಲ್ಲನ್ ಹಾತ್ ಹುಲಪ ವ್ನ್ ಘತೆೊ . ತರಿೋ, ತಚ್ಛ ಕಲಚಿ ಉಬಾ್ ನಿವಿಂಕ್ ನಾತಿೊ . ಮ್ಹ ಣೆಯ ಿಂ ಪತ್ ಿಂನಿ ಹಾಿಂವೆಿಂ ವ್ನಚ್ಯೊ ಿಂ. ಪತ್ ಿಂನಿ ತಚ್ಛ ನಾಟ್ಕಚ್ಯ ವಿಮ್ಶ್ ಜತನಾ ತಾ ನಾಟ್ಕಿಂನಿ ಭುಶಾ ್ ಉತ್ ಿಂಚ್ಯ ವಿನೋದ್ , ನಾ ರಾಜಿಂವಿಕ್ ಸಂವ್ನದ್, ಶಿಸಾ ಕ್ ವಿರೋಧ್ಯ

ಕತೆಿಂಯ್ ಜಿಂವ್ನ, ಶಿ್ ೋ ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಮೆಿಂಡೊನಾ್ ಕೊಿಂಕಣ ರಂಗಮಂಚ್ಛರ್ ಖೂಬ್ ವ್ನವ್ರಾಲೊ . ಘಾಮ್ಸ ವ್ನಹ ಳಯ್ತೊ . ಕೊಿಂಕಣ ಕಲಿಂತ್, ಕೊಿಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾ ಿಂತ್ ನಾಿಂವ್ನ ಅಮ್ರ್ ಕೆಲಿಂ. ಶಿ್ ೋ ಬಾಮ್ಸ್ ಕೊಿಂಕಣ ಕಲ ಖತಿರ್, ಕೊಿಂಕಣ ಪತ್ ಿಂ ಖತಿರ್ ಭಪೂ್ರ್ ವ್ನವ್ರಾಲೊ . ನಿಜಯಿ್ ೋ ತಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಕೊಿಂಕಣ ಪತ್ ಿಂಚೊ ಪಾಟಚೊ ಖಣೊ ಘಟ್‍ಲ್ ನಾತ್ಲಲೊ . ಅಸಲಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಸಿ್ ತೆರ್ ಘಟ್ಲಯ್ ದಿೋವ್ನ್ ಪತ್ ಿಂಚ್ಛ ಏಳಗ ಖತಿರ್ ವ್ನವ್ನ್್ ನಿತ್ ಣಿ ಜಲೊ ಾ ಪತ್ ಿಂಕ್ ಜಯ್ತಾ ಾ ಥರಾಚೊ ವ್ನವ್ನ್ ಭೆಟ್ವ್ನ್ ಘಟ್‍ಲ್ಲಮೂಟ್‍ಲ್ ಕೆಲಾ ಿಂತ್. ಪುಣ್ ಇತಿೊ ಮಾತ್್ ಬ್ಜರಾಯ್ ಭಗ್ಳ್ಾ ಗ. ಹೆಿಂ ಖಂಚ್ಛಾ ಪತ್ ಿಂ ಖತಿರ್ ರ್ತ ವ್ನವ್ರಾಲೊ ಗೋ ತಾ ಪತ್ ಿಂನಿ ನಿಮಾಣೆಿಂ ತಕ ಯ್ಟ್ಲೊ ಿಂ!!! ಬಾಮಾ್ ನ್ ಕೊಿಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಖತಿರ್ ರಗ್ಳ್ಾ ಚೊ ಘಾಮ್ಸ ವ್ನಹ ಳಯ್ತೊ . ಮ್ಹ ಣೆೆ ಕೊಣಿೋ ವಿಸೊ್ ನ್ ವಚ್ಛಸೊನಾ. ತಚ್ಛ ಕಡಿಂತ್ ಸಳ್ ಳಿಂ ರಗ್ಳ್ತ್ ವ್ನಹ ಳ್ಯಾ ನಾ ಕಡಿಂತ್ ಸಕತ್ ಆಸಾಾ ನಾ ಪೆಟೆಿಂತ್ ಭಂಡಾಾ ಳ್ ಆಸಾಾ ನಾ ತಣಿಿಂ ಕೊಿಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಖತಿರ್ ಭಪೂ್ರ್ ಸಹಕರ್ ದಿಲ. ಪತ್ ಿಂಚ್ಛ ಏಳಗ ಖತಿರ್

11 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವ್ನವ್ಲ್. ಪುಣ್ ಶಿರ ಅಸ್ ತ್ ಜವ್ನ್ ಯ್ತನಾ ಭಲಯಿ್ ವಿಭಾಡಾಾ ನಾ ಭಂಡಾಾ ಳ್ ಖಗ್ಳ್್ತನಾ ಕೊಣೆಿಂ ತಚೊ ಉಡಾರ್ಸ ಕಡೊೊ ? ಖಂಚ್ಛಾ ಪತ್ ಗ್ಳ್ರಾಿಂನಿ ತಕ ಕಮೆ್ ಚೊ ಹಾತ್ ದಿಲ? ಕೊಣೆಿಂ ತಕ ಆಧಾಸಿ್ಲ? ಕೊಣೆಿಂಚ್ ನಾ... ಹೆಿಂ ಕೊಿಂಕಣ ಸಮಾಜೆಿಂತ್, ಕೊಿಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಿಂತ್, ಕೊಿಂಕಣ ಪತ್ ಿಂನಿ ಮಾತ್್ ನಾ.. ಜರ್ಲತರ್ ಹೆರ್ ಭಾಷಿಂತಿೊ ಸಾಹಿತಿ ವ ಸಮಾಜ್‍ಲ ಸೇವಕ್ ಪಿಡ್ಿಂತ್ ಪಡ್ೊ , ಕಷ್ಾ ಿಂಕ್ ಸಾಿಂಪಡ್ೊ , ಆಕಸಾಿ ತ್ ಮ್ರಣ್ ಪಾವನ್ ತಿಂಚ್ಛ ಕಟ್ಲಿ ಕ್ ಕಷ್ಾ ಿಂಕ್ ಘಾಲ್ಲನ್ ಗ್ಲ ತರ್, ತಾ ಭಾಷಿಂತಿೊ ಿಂ ಪತ್ ಿಂ ಭಾತಿಿ ಪ್ ಕಟ್ಲಾ ತ್, ತಿಂಚ್ಯ ವಿಷ್ಾ ಿಂತ್ ಖಬರ್ ಪ್ ಕಟ್ಲಾ ತ್. ಹಾಿಂಕಿಂ ಸಹಾಯ್ ದಿಿಂವೆಯ ಖತಿರ್ ವ್ನಚ್ಛಪ ಾ ಿಂಕ್ ಉಲ ದಿತತ್. ತಿಂಚ್ಛಾ ಕಷ್ಾ ಿಂಕ್ ಪಾವ್ನಾ ತ್. ತಿಂಚ್ಛ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವ್ನವ್ನ್ ಕ್ ತಿಂಚ್ಯಿಂ ನಾಿಂವ್ನ ಅಮ್ರ್ ದವರಾಲಾ ತ್. ಪುಣ್ ಆಮಾಯ ಾ ಪತ್ ಿಂನಿ ಯ್ದಳ್ ಅಸಲಿಂ ಮೇಟ್‍ಲ್ ಕಡ್ಲಲೊ ಆಸಾ? ಬಾಮಾ್ ವಿಷ್ಾ ಿಂತ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ನ್ ಹೇಮಾಚ್ಛಯ್ನ್ ಒತಾ ಯ್ ಕರಾಲಾ ನಾ ನಿಜಯಿ್ ೋ ತಚ್ಯ ವಿಷ್ಾ ಿಂತ್ ಖುದ್ೊ ಕತೆಿಂಯ್ ನ್ಹಣ್ಯಸಾೊ ರಿೋ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಜಣ್ಯಿಂ ಜಲೊ ಿಂ ಬರವ್ನಾ ಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ನ್ ಕೆಲಿಂ. ಕತಾ ಕ್, ಕೊಿಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಿಂತ್ ಹೆಿಂ ಪ್ ಥಮ್ಸ ಮೇಟ್‍ಲ್ ಹೇಮಾಚ್ಛಯ್ನ್ ಕಡ್ಯ ಿಂ. ನಿಜಯಿ್ ೋ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಆಧಾರಿಲ್ ಲೊ ಾ ಪತ್ ಿಂನಿ

ಕರಿಜಯ್ ಜಲೊ ಿಂ ಕಮ್ಸ ಹೊ ಲೇಖಕ್ ಕರಾಲಾ . ತೆಿಂ ದಾಧೊಸಾ್ ಯ್ಚ್ಯಿಂ. ಶಿ್ ೋಮಾನ್ ವಿಜೆಪಿ ಸಲೆ ಞನ್ ಪಯ್ತಣ ರಿ ಪತ್್ ಸೊಡಾಾ ನಾ ತೆಿಂ ಪತ್್ ವಿಶವ್ನಚ್ಛ ಪಟೆಾ ಿಂತ್ ಸವ್ನ್ತನಾ ಶಿ್ ೋಮಾನ್ ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ . ದೆ'ಕೊಸಾಾ ನ್ ಧಯ್ತ್ ನ್ ಮುಖರ್ ಸರನ್ ರದೆೊ ಚ್ಛಾ ಪಟೆಾ ಿಂತೊ ಾ ತಾ ಪತ್ ಕ್ ಸಾಾ ಧಿೋನ್ ಕರನ್ `ಪಯ್ತಣ ರಿ ಕಲಯ ರಲ್ ಸೊಸಾಯಿಾ ' ಹಾಾ ನಾಿಂವ್ನನ್ ಸಂಸೊ್ ಬಾಿಂಧುನ್ ಹಾಡಾಾ . ಉಮೆಹ ದಾ ಿಂತ್ ತನಾ್ಟ್ಲಾ ಿಂಕ್ ಹಾಾ ಸಂಸಾ್ ಾ ಖಲ್ ಹಾಡುನ್ ಪಯ್ತಣ ರಿ ಪತ್ ಚೊ ಬಾವಾ ಉಿಂಚ್ಛಯ್ಕ್ ಪಾವಯ್ಲೊ . ತಾ ಪತ್ ಕ್ ಜಿವ್ನಳ್ ಭರನ್ ಚ್ಛರ್ ಭಂವಾ ಣಿಿಂಚೊ ಸಂಪಕ್್ ಕರನ್ ಪತ್ ಚೊ ವಿಕೊ್ ಆನಿ ಪ್ ಸಾರ್ ಮುಲಾ ಮುಲಾ ಿಂಕ್ ಪಾವಯ್ಲೊ . ತಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಉಬ್್ರ್ಸಾ , ಪುಡುಪ ಡ ಕ್ಯಡಚೊ ರ್ತ ಕೊಿಂಕೆಣ ಚೊ ಉಸಾಾ ರ್ಸ ತಚ್ಛ ಶಿರಾ ಶಿರಾಿಂನಿ ಧಾಿಂವ್ನಾ ಲ. ಕೊಿಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಖತಿರ್ ತಚಿ ಲಖಿಣ ಝರಿ ಪರಿಿಂ ವ್ನಹ ಳ್ಯಾ ಲ. ಕೊಿಂಕೆಣ ಚ್ಛಾ ಉಲಾ ಖತಿರ್ ಜಿವ್ನಳ್ ಮುಲಾ ಚೊ ಈಟ್‍ಲ್ ರ್ತ ಘಾಲಾ ಲ. ಆನಿ ಅಸಲಾ ವೆಳ್ಯರ್ ತಣೆಿಂ ಬಿಂಬಯ್ತಿಂತೊ ಾ ತನಾ್ಟ್ಲಾ ಿಂಕ್ ಯ್ಕಾ ಿಂಯ್ ಕರನ್ ತಿಂಚ್ಛಾ ಶಿರಾ ಶಿರಾಿಂನಿ ಉಮೆಹ ದ್ ಭರನ್ 'ದೋತಿ ವಿರೋದ್ ಸಂಘ್' ಘಡೊನ್ ತಚೊ ಪ್ ಸಾರ್ ಪಯ್ತಣ ರಿ ಮುಕಿಂತ್್ ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನ ಪಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಿಂನಿ ಹಳಯ ಮುಲಾ ಿಂನಿ ಕೆಲ. ಹೊ ಆವ್ನಜ್‍ಲ

12 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಯ್ತ್ ಾ ಿಂಚ್ಛ ಬಸ್ ನ್ ಉಬ ಕೆಲೊ ಮಾಹ ಕಯ್ ಒತಾ ಯ್ಚ್ಯಿಂ ಆಪವೆಣ ಿಂ ಆರ್ಸಲಲೊ ಿಂ. ತಶಿಂ ಜಲೊ ಾ ನ್ ಮಾಹ ಕಯಿೋ ಆಶ ಆರ್ಸಲಲೊ . ಬಿಂಬಯ್ ಸಗ್ ಪಳಿಂವಯ , ಮ್ತಿಿಂತ್ ಧಾಮ್ಕ್ ಸರ‍್ಮ್ನಿಿಂತ್ ಪಾತ್್ ಘಿಂವಯ ಆನಿ ಆತಿಂ ತಿಸೊ್ ಅವ್ನ್ ರ್ಸ ದೋತಿ ವಿರೋಧ್ಯ ಸಂಘಾಚ್ಛ ವ್ನರ್ಷ್ಕೊೋತ್ ವ್ನಿಂತ್ ಪಾತ್್ ಘಿಂವಯ .

ಘಾಟ್ಲ ವಯ್ತೊ ಾ ಬಸಿ್ ಕಟೆಾ ಚ್ಛಾ ಮುಲಾ ಕ್ ಪಾವ್ನಾ ನಾ ಲಖಿಣ ಝರಿಂವ್ನಯ ಾ ಮ್ಹ ಜಾ ಕಳ್ಯೆ ಿಂತ್ ಯಿೋ ಜಿವ್ನಹ ಳ್ ಭಲ್. ಪಯಿೆ ಲಾ ಘಾಟ್ಲ ಥವ್ನ್ ತೆದಾ್ ಿಂ ಶುದ್ಧ ಆಿಂಕಾ ರಿ ಜವ್ನ್ ಸೊಯ ಿಂ ಹಾಿಂವ್ನಲಯಿೋ ಸದರ್ಸಾ ಜಲಿಂ. ಥೊಡಾಾ ತೆಿಂಪಾನ್ ಹಾಾ ಸಂಘಾಚೊ ಮೈಸೂರ್ ದೇಶಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜಲಿಂ. 1959 ಇಸಿಾ ಸಪೆಾ ಿಂಬರ್ ಮ್ಹಿನ 'ದೋತಿ ವಿರೋಧ್ಯ ಸಂಘ'ಚೊ ವ್ನರ್ಷ್ಕೊೋತ್ ವ್ನ ಸಿಂಟ್‍ಲ್ ಮೇರಿರ್ಸ ಹೊಲಿಂತ್ ಕಮಾಗ ರ್ ಫುಡಾರಿ ಮಾಜಿ ಕೈಗ್ಳ್ರಿಕ್ ಮಂತಿ್ ಶಿ್ ೋ ಜೊೋಜ್‍ಲ್ ಫೆನಾ್ಿಂಡಸಾಚ್ಛ ಮುಖೇಲ್

ಮ್ಹ ಜೊಾ ತಿೋನ್ಲಯಿೋ ಆಶ ಭಾಗಲಲೊ ಾ . ದೋತಿ ವಿರೋಧ್ಯ ಸಂಘಾಚ್ಛ ವ್ನರ್ಷ್ಕೊೋತ್ ವ್ನಿಂತ್ ಯುವಜಣ್ಯಿಂ ಹೊಲ್ಲಭರ್ ಭರ್ಲಲೊ ಾ ನ್ ವಹ ರ್ತ್ ಸಂರ್ತೋರ್ಸ ಮಾಹ ಕ ಜಲೊ . ತನಾ್ಟೆ ಮಾತ್್ ನ್ಹ ಯ್, ಅಿಂಕಾ ರ್ ಚಲಯ್ತಿಂಚೊ ಸಂಖ್ಲಯಿೋ ದರಬರ್ಸಾ ಆರ್ಸಲಲೊ . ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಮಾಹ ಕ ಎಕ ಮ್ಹ ಜೆಭರಿಚ್ ಕ್ಯಟ್ಲಿಂತ್ ಸವ್ಿಂಚೊ ಅವ್ನ್ ರ್ಸ ತಿೋನ್ ದಿೋರ್ಸ ಲಭೊ . ಆನಿ ಹಾಾ ತಿೋನ್ಲಯಿೋ ದಿಸಾಿಂನಿ ದೆವ್ನಧಿನ್ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಪಳಲೊ . ತಾ ವೆಳ್ಯರ್ `ಬಾಮ್ಸ್ ' ನಾಿಂವ್ನನ್ ತಕ ಕೊಣಿೋ ವಳ್ಯ್ ನಾತ್ಲಲೊ . 'ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಮೆಿಂಡೊನಾ್ ತಜ್‍ಲ ಮ್ಹಲ್' ಹಾಾ ನಾಿಂವ್ನನ್ ವಳ್ಯ್ ತಲ. ತಚ್ಛಾ ಕೋ ಥೊಡಾಾ ತೆಿಂಪಾದಿಿಂ ಪಯ್ತಣ ರಿ ಪತ್ ಮ್ದೆಿಂ ತಿಸ್ ಿಂ ಝುಜ್‍ಲ ಪಾ್ ರಂಭ್ ಜಲೊ ಿಂ. ಪಯ್ತಣ ರಿ ಆನಿ ಮತ್್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಯ ಾ ಕೋ ಜೊ. ಸಾ. ಆಲಾ ರಿರ್ಸ ಆನಿ ಚ್ಛ. ಫ್ತ್್ . ದೆಕೊೋಸಾಾ ಮ್ಧಿಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್^ಚ್ ಸಾಕೆ್ಿಂ.

13 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮತ್ ರ್ "ಸಂತನಾಮ್ಸ..." ಕಟಾ ತಲ ಜಲಾ ರ್ ಚ್ಛ. ಫ್ತ್್ . ತಚ್ಛಾ ವ್ನಕ್ ಧಾರಿಚ್ಛಾ ಲಖ್ಣಣ ನ್ ನ್ವ್ನಾ ನ್ವ್ನಾ ಸೊಭಿತ್ ಸಬಾೊ ಿಂನಿ ಕತು್ ನ್ ಬ್ಿಂಡಾಾ ಲ. ಹಾಾ ವೆಳ್ಯರ್ ವ್ನಚ್ಛಪ ಾ ಿಂಕ್ ಮ್ಜೆಧಾರ್ ಜತಲಿಂ. ಪಯ್ತಣ ರಿಚ್ಛಾ ಎಕ ಅಿಂಕಾ ಿಂತ್ ಚ್ಛಫ್ತ್್ ನ್ ಜಪ್ ದಿೋವ್ನ್ "ಮತ್ ಚ್ಛಾ ಸಂತನಾಮಾಿಂ, ಹಿಿಂ ಕಸಲಿಂ ಭುಶಿ್ಿಂ ಕಮಾಿಂ?" ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ಶಿರೋನಾಿಂವ್ನನ್ ಪತ್ ಚ್ಛಾ ಮುಕ್ ಪಾನಾರ್ ವಮಾ ಉದಾರ ಬೊ ಕ್ ಘಾಲ್ಲನ್ ಸಂತನಾಮಾಕ್ ಜಪ್ ದಿಲೊ . ಆನಿ ಹಿ ಜಪ್ ಖರ್ ಜವ್ನ್ ಜೊಾ ೋರ್ ಜಲ. ಶಿ್ ೋ ಆಲಾ ರಿರ್ಸ ಮಾನ್ ನ್ಷ್ಟಾ ದಾವ ಮಾಿಂಡುನ್ ಕೊೋಟ್ಲ್ಕ್ ಗ್ಲ. ಹಿ ಕೇಜ್‍ಲ ಚ್ಛಲ್ಲ ಆಸಾಾ ನಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ತಿೋನ್ ದಿಸಾಿಂಚ್ಛಾ ವ್ನದಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಯಿೋ ಕೊೋಟ್ಲ್ಕ್ ಪಾವೊ ಿಂ. ಮುನ್ಸ್ ಪ್ ದಾರಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ತಿೋಪ್್ ದಿತನಾ ಕೊೋಟ್ಲ್ಿಂತ್ ಆಸೊ ಪೂರಾಯಿೋ ಹಾಸಾಾ ನಾ ಹಾವೆಿಂಯಿೋ ದಾಿಂತ್ ಸೊಡುಲೊ . ಹಾಾ ಕೇಜಿ ವೆಳ್ಯರ್ ಬಾರಿಚ್ಯ ಮ್ಜೆದಾರ್ ಸಂಗಾ ಘಡಾಾ ಲಾ . ಆಲಾ ರಿಸಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್ ಏಕ್ ಗ್ಳ್ಾ ಿಂಗ ಜಲಾ ರ್, ಚ್ಛ. ಫ್ತ್್ ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್ ಏಕ್ ಕ್ಯಟ್‍ಲ್ ಆಸಾಾ ಲ. ಆಲಾ ರಿಸಾಕ್ ಘಟ್‍ಲ್ ಮುಟ್‍ಲ್ ಲಿಂಬ್ ಕಡಚೊ ಬಾಮ್ಸ್ ಧೈರಾಕ್ ಮುಕೇಲ್ ಜಲಾ ರ್, ಚ್ಛ. ಫ್ತ್್ . ಕ್ ಮುಕೊೊ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತಿ ಶಿ್ ೋ ಲಗ್ಳೋರ್ ಲೋಬ್ ಆಸೊೊ . ಹಾಾ ದನಿೋ ಪಾಡಾ

ಮ್ಧಿಂ ದರಬರ್ಸಾ ತನಾ್ಟೆ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ್ ದಿತಲ. ಜಯಿತೆಾ ೋ ಕಮಾಕ್ ಸುಟ ಘಾಲ್ಲನ್ ಯ್ತಲ. ರಾಜ್‍ಲ ರಸಾಾ ಾ ಚ್ಛಾ ತಾ ಕಶಿಲಾ ನ್ ಆಲಾ ರಿಸಾಚ್ಯಿಂ ಗ್ಳ್ಾ ಿಂಗ ಕೊೋಟ್ಲ್ಕ್ ವೆಚ್ಯ ಖತಿರ್ ವೆತಲ ಜಲಾ ರ್ ಹಾಾ ಕಶಿಲಾ ನ್ ಚ್ಛ. ಫ್ತ್್ . ಚೊ ಕ್ಯಟ್‍ಲ್ ಹೆಮಾಿ ಾ ನ್ ಚಮಾ್ ತಲ. ತಾ ಕಶಿಲಾ ನ್ ಧಾಟ್ಲಾ ಮಟ್ಲಾ ಕಡಚೊ, ಲಿಂಬ್ ದಿೋಗ ಮಾನಾಯ್ ರಂಗ್ಳ್ಳ್ ಪಾಾ ಿಂಟ್‍ಲ್, ವಹ ಡ್ ವಹ ಡ್ ಫುಲಿಂಚೊ ಬುಶ್ಟ ಕೊೋಟ್‍ಲ್ ಶಿಕ್ವ್ನ್ , ಗ್ಳಮಾಾ ಾ ಕ್ ತುವ್ನಲ ರ‍್ವ್ನೆ ವ್ನ್ ಬಾಮ್ಸ್ ದಾದಾ ಪರಿಿಂ ಮುಖೊ ಾ ನ್ ವೆತನಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್ ಆಲಾ ರಿರ್ಸ ಆನಿ ಪಿಡಾಾ ಜ್‍ಲ ತಿಂಚ್ಛ ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್ ತಿಂಚ್ಯ

14 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಮೆಹ ದಿಚ್ಯಿಂ ಗ್ಳ್ಾ ಿಂಗ. ಹಾಾ ಖುಶಿಲಾ ನ್ ಗ್ಳರಾಲಾ ಕತಿಚೊ ಕಡನ್ ಹಳ್ಾ ಮಟ್ಲಯ್ಚೊ ಧವ್ನಾ ಪಾಾ ಿಂಟ್‍ಲ್ ಶಟ್ಲ್ಚೊ ಹಾತಿಂತ್ ಡೈರಿ ಚಕಯ್ತ್ ರ್ತೊ ಲಗ್ಳೋರ್ ಲೋಬ್ ಮುಖೊ ಾ ನ್ ಹಿರೋಪರಿಿಂ ಚಲಾ ನಾ, ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್ ಚ್ಛ.ಫ್ತ್್ ಫೆಲಕ್್ ಡಸೊೋಜ ಆನಿ ತಿಂಚಿ ಪಾಟ್ ಹಾಸೊನ್ ವಿನೋದ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಹ ತಲ. ಹಾಾ ಮ್ಧಿಂ ಘಾಟ್ಲಗರ್ ಘಟ್‍ಲ್ ಕೊಚೊಿಂ, ಮ್ಟ್ಲಾ ಾ ಲಿಂಬಾಯ್ಚೊಿಂ ಹಾಿಂವ್ನಲಯಿೋ ತಿಂಚ್ಯ ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್ ಪಾಿಂಯ್ ಕಡೊನ್, ತೆವಿೆ ಲಾ ನ್ಹೆವಿೆ ಲಾ ಿಂನಿ ಹೆವಿೆ ಲಾ ಿಂಕ್ಹೆವಿೆ ಲಾ ಿಂನಿ ಎಕಮೆಕಕ್ ತುಕೊ ವ್ನ್ ನ್ಕೊ ಿಂ ಕರ‍್ಲಯ ಿಂ ಆಯ್ತ್ ತೆಲಾ ಮಾಹ ಕ ಮ್ಝಾ ಜತಲ. ಅಶಿಂ ತಿೋನ್ ದಿೋರ್ಸ ಹಾಾ ಮ್ಝೆದಾರ್ ಕ್ಯಟ್ಲಿಂತ್ ಹಾಿಂವ್ನಲಯಿೋ ಚಿಿಂತಿನಾಶಿಂ ಭಸಾ್ಲೊ ಾ ನ್ ಬಿಂಬಯ್ತಯ ಾ ಕದೆಲಿಂನಿ ಬಸೊಯ ಅವ್ನ್ ರ್ಸ ಮಾಹ ಕ ಮೆಳ್ಲಲೊ . ಕತಾ ಕ್ ಕೊೋಟ್ಲ್ಚ್ಛಾ ಹೊಲಿಂತ್ ಆಮ ಪಯ್ೊ ಆಮ ಮುಖರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಳ್ಾ ನಾ ತೆಣೆಿಂ ಬಾಮ್ಸ್ ತಿಂಚ್ಛ ಪಾಟ್ಚ್ಛಾ ಿಂಕ್ ತುತ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ಕೊೋಟ್ಲ್ಿಂತ್ ಖಲ ಆಸಾಯ ಾ ಕದೆಲಿಂನಿ ಬಸೊಿಂವ್ನ್ ಒತಾ ಯ್ ಕರಾಲಾ ನಾ, ಹೆಣೆಿಂ ಲಗ್ಳೋರ್ ಲೋಬ್ ಹಾಾ ಪಾಟ್ಿಂಚ್ಛಿಂಚ್ಛ ಹಾತಕ್ ಧರನ್ ಬಸಯ್ತಾ ಲ. ಆನಿ ಹಾಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಪಾಟಿಂ ಯ್ತನಾ ಎಕಮೆಕ ಉಲವ್ನ್ ತಮಾಸ ಕರ‍್ಲಯ ಿಂ ಆಸೊ ಿಂ. ತಿಸಾ್ ಾ ದಿಸಾ ತಿೋಪ್್ ದಿತನಾ

ದನಿೋ ಪಾಟ್ ಚಪ್ಪ ಜಲೊ ಾ . ಹೆಿಂಚ್ ಪಯ್ೊ ಿಂ ಆನಿ ಹೆಿಂಚ್ ನಿಮಾಣೆ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಪಳಲೊ . ಹಾಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಕೊಿಂಕಣ ೋ ಸುಪುತ್್ ಕಲಕರ್ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಹಾಿಂವ್ನ " ಅಮ್ರ್ ಜಿಂವ್ನ" ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಗ್ಳ್ಾ ಿಂ. _ಜೆರಿ ಕುಲ್ಶ ೋಕರ್. ----------------------------------------ಬಾಮಾಾ ಚೊಂ ಮುಖಮಳ್ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ದಿಸ್ವಿ ಏಕ್ ಕಲ್ ಆರ್ಸಲಲೊ , ತೆದಾ್ ಿಂ ಬಿಂಬಯ್ತಾ ೊ ಾ ಕೊಿಂಕಣ ಲಕಕ್, ಕೊಿಂಕಣ ನಾಟ್ಕ್ ವ ಕೊಿಂಕಣ ಪದಾಿಂಚಿ ಸಾಿಂಜ್‍ಲ ಮ್ಹ ಣೆಯ ತಸಲಿಂ ಮ್ನೋರಂಜನ್ ಕರಲಾ ಕ್ ಮ್ಸ ಪಳಿಂವ್ನ್ ಮೆಳಯ ಿಂ ಭೋವ್ನ ಅಪೂ್ ಪ್ ಜವ್ನ್ ರ್ಸಲಲೊ ಿಂ. ಗ್ಳಿಂಯ್ತ್ ರ್ ಭಾವ್ನಿಂಚ್ಯ ನಾಟ್ಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಜತಲ ಆನಿ ಶಹ ರಾಿಂತ್ ದೋನ್-ತಿೋನ್ ಪ್ ದಶ್ನಾಿಂ ತರಿೋ ಜತಲಿಂಚ್. ತಿಂಚ್ಛ ನಾಟ್ಕಿಂಕ್ ಕಲಾ ದೇವಿ ರಸಾಾ ಾ ರ್ ಆಸಯ ಿಂ ಬಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ಡ ರ್ಥಯ್ಟ್ರ್ ಪ್ ಥಮ್ಸ ಸ್ ಳ್ ಜವ್ನ್ ರ್ಸಲಲೊ ಿಂ. ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ಲಗ್ಳ್ರಾಿಂಚ್ಯ ನಾಟ್ಕ್ ಜಿಂವೆಯ ಭೋವ್ನಲಚ್ ಅಪೂ್ ಪ್ ಜವ್ನ್ ರ್ಸಲಲೊ . ಜಲಾ ರಿೋ ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ಲಗ್ಳ್ರಾಿಂಕ್ ನಾಟ್ಕಿಂಕ್ ಬಾಯ್ತ್ ಲಿಂತ್ ಆಸಯ ಿಂ ಗ್ಳೊ ೋರಿಯ್ತ ಇಗಜೆ್ಚ್ಛಾ ಇಸೊ್ ಲಚಿ ಎಿಂ ಅಿಂರ್ತೋನಿಯ್ಲ ಡಸೊೋಜ ಹೊಲ್ ಕೇಿಂದ್್ ಸ್ ಳ್ ಜವ್ನ್ ರ್ಸಲಲೊ ಿಂ. ತಾ

15 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿಸಾಿಂನಿ ಶಿ್ ೋ ಪೆರಿರ್ಸ ಮ್ಹ ಳಯ (ತಚ್ಯಿಂ ನಾಿಂವ್ನ ಆತಿಂ ಹಾಿಂವ್ನ ವಿಸರಾಲೊ ಿಂ) 'ಪಾಸಿಿಂಗ ಶ್ಟೋ' ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ನಾಿಂವ್ನನ್ ಪ್ ಖಾ ತ್ ಜಲೊ ಾ ಮ| ಡಸೊೋಜ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ಸಂಗ (ತಚ್ಯಿಂಯಿೋ ನಾಿಂವ್ನ ಆತಿಂ ಹಾಿಂವ್ನ ವಿಸರಾಲೊ ಿಂ) ನಾಟ್ಕ್ ಖ್ಣಳನ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಲ. ತಾ ದಿಸಾಿಂನಿ ದುಸ್ ಿಂ ವಹ ಡ್ೊ ಿಂ ಸಾಲ್ ಜವ್ನ್ ರ್ಸಲಲೊ ಿಂ ಡೊಬಿತಲವ್ನ ಆಸಯ ಿಂ ಸಾಿಂ. ಸಾವೆರ್ ಕೊಲಜಿಚ್ಯಿಂ ಹೊಲ್. ಕರಣ್ ತಾ ದಿಸಾಿಂನಿ ಆತಿಂಚ್ಯಬರಿ ಆನಿ ಆತಿಂಚ್ಯ ತಿರ್ತೊ ಮಂಗ್ಳಯ ರಿ ಕೊಿಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ಬಿಂಬಂಯ್ಾ ನಾತ್ಲಲೊ . ಆರ್ಸಲಲೊ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್ ಕೊಲಬಾ ಥವ್ನ್ ಬಾಯ್ತ್ ಲ, ಮಾಹಿಮ್ಸ, ಆನಿ ಬ್ಿಂಡಾ್ ವಟ್ಲರಾಿಂನಿ ಮಾತ್್ ಚಡ್ ಸಂಖಾ ನ್ ಆರ್ಸಲಲೊ ಜಲೊ ಾ ನ್ ನಾಟ್ಕ್ ಖ್ಣಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಾ ಲಾ ಿಂನಿ ಪೆ್ ೋಕ್ಷಕಿಂಚಿ ಯ್ಿಂವಿಯ - ವೆಚಿ ಸವೊ ತಯ್ ಗಮ್ನಾಿಂತ್ ದವನ್್ ನಾಟ್ಕಚೊ ದಿೋರ್ಸ ಆನಿ ಸ್ ಳ್ ಥರಾಯ್ತೆ ಯ್ ಆರ್ಸಲಲೊ ಿಂ. ನಾಟ್ಕಕ್ ಪೆ್ ೋಕ್ಷಕಿಂನಿ ಯ್ಜಯ್ ತರ್, ಮಂಗ್ಳಯ ರ್ಲಕರಾಿಂಚ್ಛ ಘರಾಿಂನಿ ವಚೊನ್ ಪುಸಾೊ ವ್ನ್ ಟಕೆಟಿಂಚೊ ವಿಕೊ್ ಕರಿಜಯ್ ಆರ್ಸಲಲೊ ಿಂ. ಹೆಿಂ ಸುಮಾರ್ 4045 ವರಾಲ್ ಿಂ ಆದಿಿಂ. ತಾ ದಿಸಾಿಂನಿ ಬಿಂಬಯ್ಾ ಮಂಗ್ಳಯ ರಾಿಂತ್ ಥವ್ನ್ ರಾಕೊಣ ಹಪಾಾ ಾ ಳಿಂ ಪತ್್ ಕೊಿಂಕಣ ಥೊಡಾಾ ಅಭಿಮಾನಿಿಂಕ್ ಯ್ತಲಿಂ ತರ್, ಥೊಡಾಾ ಠಿಕಣ್ಯಾ ಿಂನಿ ಮ್ಹ ಣೆೆ ಕೊಲಬಾಿಂತೊ ಾ ಅತ್ತಾ ರ್

ಸೊಾ ೋರಾಲ್ ಿಂತ್, ಕಥೆದಾ್ ಲ್ ಇಗಜೆ್ಚ್ಛಾ ಬುಕ್ಲಸೊಾ ೋಲಿಂತ್, ಬಾಯ್ತ್ ಲಿಂತೊ ಾ ಜೆಕ್-ಆಫ್ಟ-ಆಲ್ ದುಕನಾಿಂತ್ ಇತಾ ದಿ ವಿಕೆಾ ಿಂ ಮೆಳ್ಯಾ ಲಿಂ. ತೆಿಂ ಥೊಡ್ ಮಾತ್್ ಭಾಷ್ ಪೆ್ ೋಮ ಘವ್ನ್ ವ್ನಚ್ಛಾ ಲ. ತಿಂತುಿಂ ಬಿಂಬಂಯ್ಾ ಖ್ಣಳಂವ್ನಯ ಾ ನಾಟ್ಕ ವಿಶಿಿಂ ಇಸಿಾ ಹಾರಾಿಂ ವಿಶಿಿಂ ಪ್ ಕಟ್‍ಲ್ಲನಾತ್ಲಲೊ ಿಂ. ಕರಣ್ ತಾ ಕಲರ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಪ್ ಸಾರ್ ಮಾದಾ ಮ್ಸ ತಿತೆೊ ಿಂ ಪ್ ಬಲ್ ಜಿಂವ್ನ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಿಂ. ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾರ್ಸ `ಆಯ್ತ-ಬಯ್ತಿಂನಿ' ಉಲಂವಿಯ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಚಿಿಂತಪ್ ಇಿಂಗೊ ಷ್ಟ ಭಾರ್ಸ ಜಣ್ಯರಾಲಾ ಿಂಚ್ಯಿಂ ಜವ್ನ್ ರ್ಸಲಲೊ ಿಂ. ತಸಲಿಂ ಚಿಿಂತಪ್ ಬದಿೊ ಜಯ್, ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾಷಕ್ ಕೊನಾೆ ಿಂತ್ ಥವ್ನ್ ಮ್ನಾೆ ಿಂಕ್ ಹಾಡಜಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ಉದೆೊ ೋಶನ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಭಾಷ್ ಪೆ್ ೋಮ, ನಾಟ್ಕರ್ಸಾ ಆನಿ ಲೇಖಕ್ ಜವ್ನ್ ಸೊಯ ಮಾಲಘ ಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಶಿೋ ಜಿ.ಎಮ್ಸ.ಬಿ. ರಡಗ್ಳ್್ ನ್ ಬಿಂಬಂಯ್ಾ 'ಸುಖ್-ದುುಃಖ್' ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಪ್ ಥಮ್ಸ ಹಪಾಾ ಾ ಳಿಂ ಕೊಿಂಕಣ ಪತ್್ ಪಾ್ ರಂಭ್ ಕೆಲಿಂ. ತಚೊ ಪ್ ಸಾರ್ ಆನಿ ವಿಕೊ್ ಜಿಂವ್ನ್ ಆಮಯ ಲೋಕ್ ಯ್ಿಂವ್ನಯ ಾ ಮಾಕೆ್ಟ ಲಗಿಂ ಲಗುನ್ ಉಭೆಿಂ ರಾವಿಂಕ್ ಪಡ್ಲಲೊ ಿಂ ಖಂಯ್. ತೆಿಂ ಪತ್್ ಚಡ್ ಕಲ್ ಬಾಳಾ ಿಂಕ್ ಸಕೊಿಂಕ್ ತರಿೋ, ಮಂಗ್ಳಯ ರಿೋ ಕೊಿಂಕಣಿ ಲಕಿಂ ಮ್ಧಿಂ ತಾ ಪತ್ ನ್ ಜಗ ಉಟ್ಯ್ತೊ ಾ ಆನಿ ಚೇತನ್ ಉಸಾ್ ಯ್ತೊ ಿಂ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಸತ್ ಜವ್ನ್ ಸಾ.

16 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಚೊ ಪರಿಣ್ಯಮ್ಸ ಜವ್ನ್ ತಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಬಿಂಬಂಯ್ ಲಕಮ್ಧಿಂ ಕೊಿಂಕಣ ಭಾಷಚೊ ಮೋಗ ಉಬೆ ನ್ ಆಯ್ಲೊ . ಕೊಿಂಕಣ ಪತ್ ಿಂ ವ್ನಚ್ಯಾ ಲ ಚಡೊಿಂಕ್ ಲಗ್ೊ ಆನಿ ತರಣ್ಯಿಂ ಮ್ಧಿಂ ಆರ್ಸಲಲೊ ಿಂ ಬರಂವೆಯ ಿಂ ದೆಣೆಿಂ ವೃದಿಧ ಜಲ. ತಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ೧೯೫೦ ಇಸಾ ಿಂತ್ 'ಪಯ್ತಣ ರಿ' ಪತ್್ ಅಸಿಾ ತಾ ಕ್ ಆಯ್ೊ ಿಂ ಜಲೊ ಾ ನ್ ಪ್ ಸಾರಾ ಖತಿರ್ ಪತ್ ಚೊ ಮಾಧಾ ಮ್ಸ ಉಪಯ್ಲೋಗ ಜಿಂವ್ನ್ ಲಗ್ೊ ಿಂ. ನಾಟ್ಕ್ ಬರಯ್ತಣ ರ್ ಚಡ್ೊ . ನಾಟ್ಕ್ ಖ್ಣಳವ್ನ್ ದಾಕಂವಿಯ ಿಂ ಎಸೊೋಸಿಯೇಶನಾಿಂ ಉದೆಲಿಂ ಆನಿ ನಾಟ್ಕಿಂಚ್ಯಿಂ ಬ್ಳಿಂಯಿೋ ದರಬರ್ಸಾ ಪಿಕೆೊ ಿಂ. ಮ್ಜಗ ಿಂವೆಯ ಿಂ ಸಿಂಟ್‍ಲ್ ಮೇರಿರ್ಸ ಸಾಲ್ ಕೇಿಂದ್್ ಸ್ ಳ್ ಜಲಿಂ. ತಶಿಂ ನಾಟ್ಕ್ ಬರಯ್ತಣ ರಾಿಂ ಪಯಿ್ ಆನಿ ಎಸೊೋಸಿಯೇಶನ್ ಘಡಾಣ ರಾ ಪಯಿ್ ಿಂರ್ತೊ ಎಕೊೊ ಜವ್ನ್ ರ್ಸಲಲೊ ಕೊಿಂಕಣಿ ಕೆೆ ೋತ್ ಿಂತ್ 'ಬಾಮ್ಸ್ ' ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ನಾಿಂವ್ನನ್ ಪ್ ಖಾ ತ್ ಜಿಂವ್ನ್ ಪಾವ್ನಲಲೊ ಜುವ್ನಿಂವ್ನ ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಮೆಿಂದರ್ಸ ಯ್ತನ್ಹ ಜೆ. ಬಿ. ಮೆಿಂಡೊೋನಾ್ ತಣೆ ಕೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಪಿ. ನಾಿಂವ್ನಚೊ ಸಂಘ್ ಘಡ್್ , ತಾ ಸಂಘಾಚ್ಛ ನಾಿಂವ್ನರ್ ಮ್ರ್ಸಾ ನಾಟ್ಕ್ ಖ್ಣಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತೊ ಾ ತ್. ಕೊಿಂಕಣಿ ಮಾಯ್ ಭಾಷಚೊ ಮಗ ರ್ತ ಆನಿ ತಿಚೊೋ ಖರೋ ಪುತ್್ ಮ್ಹ ಣೆಾ ತ್. ಕತಾ ಕ್ ತಾ ಭಾಷಚ್ಛ ಅಭಿವೃದೆಧ

ಖತಿರ್ ತಣೆ ತಚ್ಯಿಂ ತನ್-ಮ್ನ್ ಆನಿ ಧನ್ ಅಪಿ್ಲಿಂ. ಚಡ್ ಶಿಕಪ ಆನಿ ದುಡಾಾ ಿಂದಾರ್ ರ್ತ ನ್ಹ ಯ್ ತರಿೋ, ಕೊಿಂಕಣಿ ಬರಯ್ತಣ ರಾಿಂಚ್ಛ ಪಂಗಾ ಿಂತ್ ಆಪಾೊ ಾ ಸಮೆ ಣೆದಾಯ್ಕ್ ಬರಾಲಪ ಿಂವವಿ್ಿಂ ಆನಿ ಕವಿತಿಂ ವವಿ್ಿಂ ತಣೆ ತಚ್ಯಿಂ ನಾಿಂವ್ನ ರ್ಥರಾಯ್ತೊ ಿಂ. ಕೊಿಂಕಣ ರಂಗಲಮಂಚ್ಛರ್ ಆಪೆೊ ಿಂಚ್ ಮ್ಹ ಣೆಯ ಿಂ ನ್ವೆಸಾಿಂವ್ನ ತಣೆ ಕನ್್ ದಾಕಯ್ೊ ಿಂ. ತಾ ಖತಿರ್ ತಣೆ ತಚ್ಯಿಂ ರಗ್ಳ್ತ್ ಆಟ್ಯ್ತೊ ಿಂ ಆನಿ ಲಭ್-ನ್ಷ್ಟಾ ಲಕನಾಸಾಾ ನಾ ಆಪ್ಲೊ ದುಡು ಪಿಟ್ ಕೆಲ... ನ್ಹ ಯ್, ಆಪಾಣ ಚ್ಛಾ ಸಮ್ಥೆ್ಕ್ ಅನ್ಸ್ ರಲ್ ನ್, ಬಗ್ಳ್ರ್ ಆಪಾೊ ಾ ತಿಂಕಕ್ ಮಕೊಾ ನ್ ಖಚ್್ ಕನ್್ ರ್ತ ಫೊಿಂಡಾಿಂತ್ ಪಡಾೊ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಿಂವೆಯ ಿಂನಾ. ಮ್ಹ ಜಿ ಆನಿ ತಚಿ ವಳಕ್ ಸಬಾರ್ ವರಾಲ್ ಿಂ ಪಯ್ೊ ಿಂಚಿ. ಪಯ್ತಣ ರಿ ಪತ್ ಮುಖಿಂತ್್ ಆಮಯ ವಹ ಳಕ್ ಜಲೊ . ಪಯ್ತಣ ರಿಿಂತ್ ಮ್ಹ ಜ ಸಂಪಾದಕ್ಲ ಪಣ್ಯಖಲ್ ಮ್ಸುಾ ವ್ನವ್ನ್ ತಣೆ ಕೆಲ. ಗಲಾ ಕ್ ಕಮಾಕ್ ಗ್ಲಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಪಯ್ತಣ ರಿ ಪತ್ ಚ್ಛ ಪ್ ಸಾರಾ ಆನಿ ವಿಕ್ ಾ ಖತಿರ್ ತಣೆ ಪ್ ಶಂಶನಿೋಯ್ ಸವ್ನ ಭೆಟ್ಯ್ತೊ ಾ . ಗಲ್ಾ ರಾಷ್ಾ ರಿಂನಿ ಆಸಾಯ ಾ ಕೊಿಂಕಣಿ ಪತ್ ಿಂಚೊ ಮೋಗ ಆನಿ ಪ್ ಸಾರ್ ಚಡಾೊ ತರ್ ಪ್ ಥಮ್ತ್ ತೆಿಂ ಬಾಮಾ್ ವವಿ್ಿಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಯ್ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಚಿಿಂತಿನಾ. ಕೊಿಂಕಣ ಭಾಷ ಖತಿರ್ ಆನಿ ಮುಖಾ ಜವ್ನ್ ನಾಟ್ಕ್ ಕಲ ಖತಿರ್ ವ್ನವ್್ ನ್

17 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವಿಪರಿೋತ್ ನ್ಷ್ಾ ಕ್ ಆನಿ ಕಷ್ಾ ಿಂಕ್ ಒಳಗ ಜಲೊ ಾ ಿಂ ಪಯಿ್ ಬಾಮ್ಸ್ ಲಯಿೋ ಎಕೊೊ ಜವ್ನ್ ಸಾ. ಅಸಲ ಎಕೊೊ ಭಾಷ್ ಪೆ್ ೋಮ ಆನಿ ಕೊಿಂಕಣಿ ಮಾತೆಚೊ ಸುಪುತ್್ ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ತೆಿಂಪಾರ್ ಅಕಲಕ್ ಮ್ರಣ್ಯಕ್ ಉಿಂಡ ಜಲೊ ಾ ನ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಮಾತೆಕ್ ಅಪಾರ್ ನ್ಷ್ಟಾ ಜಲ. ಕೊಿಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ಆನಿ ಕಲ ಕೆೆ ೋತ್ ಿಂತ್ ಏಕ್ ಉಬ್್ವಂತ್ ವ್ನವ್ನ್ ಡ ಉಣೊ ಜಲ ಆನಿ ತಚ್ಛಾ ಕಟ್ಲಿ ಕ್ ಅಪಾರ್ ದುುಃಖ್ ಭಗ್ಳ್ೊ ಿಂ. ಹಾಾ ದಾಾ ರಿಿಂ ಹಾಿಂವ್ನ ತಿಂಚ್ಛಾ ದುುಃಖಿಂತ್ ವ್ನಿಂಟೆಲ. ಜವ್ನ್ ತಿಂಕಿಂ ಭುಜವಣ್ ಪಾಠಯ್ತಾ ಿಂ. ತಚ್ಛ ಮ್ರಾಲಣ ವವಿ್ಿಂ ತಿಂಕಿಂ ಭಗ್ಯ ಿಂ ವೆಗ್ಳ್ಯ ಚ್ಛರಾಚ್ಯಿಂ ದುುಃಖ್ ಸೊಸುಿಂಕ್ ದೇವ್ನ ತಿಂಕ ಕಮ್ಕ್ ಕರಿಂದಿ ಆನಿ ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛ ಅತಿ ಾ ಕ್ ಸಾಸಾಣ ಚೊ ವಿಶವ್ನ ಲಭಂವಿೊ . ಬಾಮ್ಸ್ ಬಿಂಬಂಯ್ಾ ಆಸೊನ್ ನಾಟ್ಕ್ ಖ್ಣಳವ್ನ್ ದಾಕಂವ್ನಯ ಾ ದಿಸಾಿಂನಿ ಹೆರ್ಲಯಿೋ ಸಬಾರ್ ಪಂಗಡ್ ನಾಟ್ಕ್ ಪ್ ದಶಿ್ತಲ. ರ್ತ ಕಲ್ ಕೊಿಂಕಣ ರಂಗಮಂಚ್ಛರ್ ಭತೆ್ಚೊ ಜವ್ನ್ ರ್ಸಲಲೊ . ಕ್ ಮೇಣ್ ಎಕೆಕೊೊ ಚ್ ನಾಟ್ಕ್ ಬರಯ್ತಣ ರ್ ಆನಿ ಖ್ಣಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಣ ರ್ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಗಲ್ಾ ರಾಷ್ಾ ರಿಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಾ ನ್ ಬಿಂಬಂಯ್ಾ ಕೊಿಂಕಣಿ ನಾಟ್ಕ್ ರಂಗ್ಳ್ರ್ ಸುಕದಾಡ್ ಆಯಿೊ . ಮ್ಹಿನಾಾ ಿಂತ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ವ ಚಡ್

ನಾಟ್ಕ್ ಜಿಂವೆಯ ಕಡ್ನ್ ವಸಾ್ಿಂತ್ ದೋನ್ ನಾಟ್ಕ್ ಜಿಂವೆಯ ಿಂಯಿೋ ಆತಿಂ ಕಷ್ಾ ಿಂಚ್ಯಿಂ ಜಲಿಂ. ಕೊಿಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಾ ದರಬರ್ಸಾ ಚಡಾೊ ಿಂ ಆನಿ ವ್ನಚಿಪ - ಬರಯ್ತಣ ರ್ಲಯಿೋ ಚಡಾೊ ಾ ತ್ ಜಲಾ ರಿೋ ಕೊಿಂಕಣಿ ಕಲ ಕೆೆ ೋತ್ ಿಂತಿೊ ಉಮೆಹ ದ್ ನಿಿಂವನ್ ಆಯ್ತೊ ಾ . ಕೊಿಂಕಣಿ ನಾಟ್ಕ್ ಪಳಿಂವ್ನ್ ಯೇಿಂವ್ನ್ ಆಮಾಯ ಾ ಲಕಿಂಚ್ಯಿಂ ಮ್ನ್ ಉಣೆಿಂ ಜಲಿಂ. ಹಾಕ ದೋನ್ ಮುಖಾ ಕರಣ್ಯಿಂ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ೊ ಿಂ ಕರಣ್ ಜವ್ನ್ ಸಾ ಟ.ವಿ. ನಾಟ್ಕ್ ಖ್ಣಳಂವ್ನ್ ದಿೋರ್ಸ ಠರಾಯ್ತಾ ನಾ ಪೆ್ ೋಕ್ಷಕಿಂಚಿ ಅನ್ಕ್ ಲತ ಪಳಯ್ತೆ ಯ್. ಸನಾಾ ರ್ ಆನಿ ಆಯ್ತಾ ರ್ ಆಮಾಯ ಾ ಲಕಕ್ ಚಡ್ ಜವ್ನ್ ಅನ್ಕ್ ಲಚಿ. ತಾ ದಿಸಾಿಂನಿ ಸಾಿಂಜೆ ವೆಳ್ಯರ್ ಟ.ವಿ.ಚ್ಯರ್ ಮ್ರಾಠಿ ಆನಿ ಹಿಿಂದಿ ನಾಟ್ಕ್ ವ ಫಿಲಿ ಿಂ ದಾಕಯ್ತಾ ತ್. ಚಡಾವತ್ ಹರ‍್ಲಾ ಕ ಘರಾಿಂತ್ ಆತಿಂ ಟ.ವಿ. ಆಸೊನ್ ಘರಾಿಂತ್ ಬರ್ಸಲಲೊ ಕಡ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ ಖಚ್್ ನಾಸಾಾ ನಾ ಮ್ನೋರಂಜನ್ ಮೆಳ್ಯಾ ನಾ, ಪಯ್ೆ ಖಚ್ನ್ ಆನಿ ವ್ನಿಂವ್ನಾ ಕಡ್್ ನಾಟ್ಕಕ್ ವಚೊಿಂಕ್ ಆಮಾಯ ಾ ಲಕಕ್ ನಾಕ. ಮಾತ್್ ನ್ಹ ಯ್, ಆಮೆಯ ನಾಟ್ಕ್ ಠರಾವಿಕ್ ವೆಳ್ಯರ್ ಪಾ್ ರಂಭ್ ಜಯ್ತ್ ಿಂತ್ ಆನಿ ೯.೩೦ - ೧೦.೦೦ ವರಾಿಂ ರಾತ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಸರ್ ಅಖೇರ್ ಜಯ್ತ್ ಿಂತ್ ಜಲೊ ಾ ನ್ ಲೋಕ್ ನಾಟ್ಕಕ್. ವಚೊಿಂಕ್ ನ್ಗ್ಳ್್ತ. ತಶಿಂ ಜವ್ನ್ ಸಾಲಿಂ ಭರಾನಾಿಂತ್ ಆನಿ

18 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಲ್ಲಕ್ಷಣ್ಯಕ್ ಕರಣ್ ಜತ. ವಿಿಂಚ್ಛಣ ರ್ ಥೊಡಾಾ ಗ್ಳ್ಯಕಿಂಚಿಿಂ ಪದಾಿಂ ಆಸಾೊ ಾ ರ್ ಮಾತ್್ ಇಲೊ ಲೋಕ್ ಜಮಾಾ . _ಪಿ. ಡಿಸೋಜಾ, ಬೊಂಬಯ್. ----------------------------------------ಕಾಳ್ಯಜ ೊಂ ಭರಲೊ ಲ್ೊಂ ಗೋತ್ 1977 _ಂಿಂತ್ ಕೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಪಿ.ಚ್ಛಾ ಬಿಂದೆರಾಖಲ್ ಬಾಮಾ್ ಚೊ "ಅಿಂಕಾ ಯ್ತ್ಿಂಚೊ ಹಂಕರ್"' ನಾಟ್ಕ್ ಕರ‍್ಿಂ ಫಿಗ್ಜೆಚ್ಛಾ ವಠಾರಾಿಂತ್ ಆಮ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ . ಹಾಾ ನಾಟ್ಕಿಂತ್ ಏಕ್ ಪಾತ್್ ಲಧಾರಿ ಜವ್ನ್ ರ್ಸಲಲೊ (ಕರ‍್ಿಂ) ಪ್ಲಿಂಪೈ ಹೈಸೂ್ ಲಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧಾಾ ಪಕ್ ಶಿ್ ೋ ವಿನ್ಹ್ ಿಂಟ್‍ಲ್ ಸಿಕೆಾ ೋರಾ (ವಿನಿ್ ಮಾಸಾ ರ್). ಆಮೆಯ ಿಂ ಅಭಾಾ ರ್ಸ ಭರಾನ್ ಚಲಾ ಲಿಂ. ನಾಟ್ಕಚ್ಛಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಿಂ ಆದಿಿಂಚ್ ಪಿ್ ೋಮಯರ್ ಶ್ಟಹ ಯಶಸಿಾ ಥರಾನ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಸವ್ನ್ ಪಾತ್ ಧಾರಿಿಂನಿ ಆಪಾಪಾೊ ಾ ಪಾತ್ ಿಂನಿ ಜಿೋವ್ನ ಭರಾಲೊ ತೆಿಂ ದೆಖ್ಲನ್ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ವಹ ರ್ತ್ ಸಂರ್ತರ್ಸ ಜಲ. ಆರ್ಸಲಪಾಸಯ ನ್ವೆ ಕಲಕರ್ ನ್ಹ ಯ್ ಆಸಾಾ ಿಂ, ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛಾ ಉಲಾ ಕ್ ಪಾಳ ದಿೋವ್ನ್ ಶಿ್ ೋಮ್ತಿ ಮೇಬಲ್ ಕೆಿಂಟ್‍ಲ್, ಶಿ್ ೋಮ್ತಿ ಡೊೋಟ್‍ಲ್್ ಹಾಾ ನಾಟ್ಕಿಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್್ ನಿಭಂವ್ನಯ ಾ ಕ್ ಮಂಗುಯ ರ್ ಥವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಮಾ್ ಗ್ರ್ ವಸಿಾ ಕನ್್ ರಾವೆೊ ಲಿಂ. ಶಿ್ ೋ ವಿಲಾ ರ‍್ಬಿಿಂಬಸಾಚ್ಯಿಂ ಪದಾಿಂ - ಸಂಗೋತ್.

ಪಿ್ ೋಮಯರ್ ಶ್ಟೋ ಜಲೊ ಾ ದುಸಾ್ ಾ ಫ್ತ್ಿಂತಾ ರ್ ಬಾಮ್ಸ್ ಮ್ಹ ಜಾ ಘರಾ ಧಾಿಂವನ್ ಆಯ್ಲೊ . ತಚ್ಯಿಂ ಮುಖಮ್ಳ್ ಬಾವನ್ ಗ್ಲೊ ಿಂ. ಕೇರ್ಸ ಬಿಸುಡ್ ಜಲೊ . ಮಾಹ ಕ ದೆಖ್ಲನ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಲವಿನಿ್ ಸಲ್ ಯ್ತ...! ಮ್ಹ ಜಾ ತಕೆೊ ರ್ ನಾಲ್್ ಪಡೊೊ ಲ ಅನಭ ೋಗ ಜಲೊ . ಸತಾ ವಿರ್ಸ ವರಾಲ್ ಿಂಚೊ ವಿನಿ್ ಮಾಸಾ ರ್ ಸಲ್? ಬಾರಾ ವರಾಿಂ ಪರಾಲಾ ಿಂತ್ ಆಮೆಯ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ನಾಟ್ಕಚ್ಯಿಂ ಅಭಾಾ ರ್ಸ ಕರನ್ ಆಸೊೊ ಲ ತನ್ ಜಿೋವ್ನ ನ್ಪಂಯ್ಯ ಜಲ? ವಹ ಯ್, ಕೊಡುಹ ಸತ್ ಖರ‍್ಿಂ ಜಲೊ ಿಂ. ಕಳ್ಯೆ ಅಘಾತನ್ ವಿನಿ್ ಮಾಸಾ ರಾಚೊ ಜಿೋವ್ನ ಬಲ ಘರ್ತೊ . ಆತಿಂ ಕತೆಿಂ ಕರಿಂಯ್ತಿಂ? ಮ್ಹ ಳಿಂ ಹಾಿಂವೆಿಂ. ದೆವ್ನಚಿ ಖುಶಿ ಮ್ಹ ಣ್ಯಲ ಬಾಮ್ಸ್ . ಹಾಿಂವೆಿಂ ಫೆ್ ಿಂಕಕ್ (ಫೆ್ ಿಂಕ ಇಜಯ್) ವಿಲಾ ರ‍್ಬಿಿಂಬಸಾಗ್ರ್ ಧಾಡಾೊ . ವಿನಿ್ ಚ್ಛಾ ಉಗ್ಳ್ೆ ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಗೋತ್ ರಚನ್ ನಾಟ್ಕವೆಳಿಂ ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಯ ಾ ಕ್. ವೇಳ್ ಉಣೊ ಆಸೊೊ . ನ್ವೆಿಂ ಗೋತ್ ವಿಣಿಂಕ್ ಪುಸ್ತ್ ನಾ. ತಕೊ ಆಟ್ವ್ನ್ ಆಟ್ವ್ನ್ ವಿಲಾ ನ್ ಗ್ಳ್ಯ್ೊ ಲಿಂ ಹೆಿಂಚ್ ಗೋತ್ ಜೆಿಂ ಥೊಡಾಾ ತೆಿಂಪಾ ಅದಿಿಂ ವಿಲಾ ನ್ ಆಪಾೊ ಾ ಮತ್ ಚ್ಛ ಮೆಲಾ ನಾಚ್ಛಾ ಸಿ ೃತೆಿಂತ್ ಘಡ್ೊ ಲಿಂ "ಪಯ್ಣ ತುಜೆಿಂ ಸಾಸಾಣ ಚ್ಯಿಂ..."

19 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತೆಿಂ ಗೋತ್ ಆತಿಂ ಹಾಾ ಆಿಂಕಾ ರ್ ತಿಸಾ್ ಾ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಜಿೋವ್ನ ಘತ. ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛ ಉಗ್ಳ್ೆ ಸಾಕ್. ನಿಜಯಿ್ ೋ ಕಳ್ಯೆ ಿಂ ಭರ‍್ಲೊ ಲಿಂ ಗೋತ್ ಹೆಿಂ. -ಹೇಮಾಚಾರ್ಾ -------------------------------------ಬಾಮ್ಸಾ .... ಏಕ್ ಉಡಾಸ್ ವರಾಲ್ ಿಂಚ್ಛ ವರಾಲ್ ಿಂ ಥವ್ನ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛ ನಾಟ್ಕಿಂಚೊ ಪೆ್ ೋಕ್ಷಕ್, ಅಭಿಮಾನಿ. ಶಿ್ ೋ ಹೇಮಾಚ್ಛಯ್ ಮುಖಿಂತ್್ , "ತಿಸಿ್ ಬಾಯ್ೊ " ನಾಟ್ಕವೆಳಿಂ ಮ್ಹ ಜಿ ಆನಿ ಬಾಮಾ್ ಚಿ ಲಗ್ ಲಾ ನ್ ಈಷ್ಾ ಗತ್ ಜಲ. ಆನಿ ತಾ ಚ್ ನಾಟ್ಕಿಂತ್ ಹಾವೆಿಂಯ್ ಪಾತ್್ ಘರ್ತೊ ಲ. ತೆ ದಿೋರ್ಸ ಮ್ಹ ಝೆಚಿ ಆನಿ ಸಂರ್ತಸಾಚ್ಯ ಜವ್ನ್ ಸೊ . ದುುಃಖಚೊ ದಿೋರ್ಸ ಇತೊ ಾ ವೆಗಿಂ ಯೇತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾವೆಿಂ ಚಿಿಂತುಿಂಕ್ ನಾ. ರ್ತ ದೆವ್ನಧಿನ್ ಜಿಂವ್ನಯ ಾ ಪಾಿಂಚ್ ಮ್ಹಿನಾಾ ಿಂ ಆದಿಿಂ ಹಾಿಂವ್ನ ಆನಿ ಹೇಮಾಚ್ಛಯ್ ತಕ ಭೆಟ್ಿಂಕ್ ಗ್ಲೊ ಾ ಿಂವ್ನ ಆನಿ ತಾ ವೆಳಿಂ ಮುಖೊ ಾ ವರಾಲ್ ತಚೊ ನ್ವ ನಾಟ್ಕ್ ಖ್ಣಳಂವ್ನಯ ಾ ವಿಷ್ಾ ಿಂತ್ ಠರಾವ್ನ ಕೆಲೊ . ತಚ್ಛಾ ಆವಿಯ ತ್ ನಿಗ್ಮ್ನಾಚ್ಯಿಂ ದುುಃಖ್ ಮಾಹ ಕ ಕತೆೊ ಿಂಗೋ ತಿತೆೊ ಚ್ ಚಚ್ರ‍್. ಇತೊ ಾ ದೆಣ್ಯಾ ಿಂಭರಿತ್ ಕಲಕರಾಚ್ಯಿಂ ಅಿಂತ್ಾ ಇತೊ ಾ ವೆಗಿಂ ಜಲಿಂ ಮ್ಹ ಣ್. ಸಾಸಾಣ ಚಿ ಶಿಂತಿ ತಚ್ಛಾ ಮಾಗ್ಳ್ಾ ಿಂ.

ಅತಿ ಾ ಕ್

-ಶ್ರ ೋ ಹೆನಿರ ದೊಂತಿಸ್, ಯುನ್ಸಯ್ಡಾ ಡ್ ಫ್ರ ೊಂಡ್ಾ ನ್ಸಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಚೊ ನಿಮಾಾಪ್ಕ್ -------------------------------------ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವಹಿತಾ ಚೊ ಆರಾಧಕ್ ಬಾಮ್ಸಾ ಕೊಿಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಚೊ ಆರಾಧಕ್ ಜವ್ನ್ ಸೊ ಲಾ ಬಾಮಾ್ ಚ್ಯಿಂ ಆವಿಯ ತ್ಾ ಮ್ರಣ್ ಮಾಹ ಕ ದುುಃಖ್ ದಿೋಿಂವ್ನ್ ಪಾವೆೊ ಿಂ. ತರಿಲ್ ಖ್ಲಲ ಪಿಕಯ ಾ ಆದಿಿಂಚ್ ವ್ನರಾಲಾ ರ್ ಝಡೊನ್ ಗ್ಲೊ ಬ್ಜರಾಯ್ಚಿ ಸಂಗತ್. ಕೆ.ಎನ್.ಎನ್.ಪಿ.ಚ್ಛಾ ನಾಟ್ಕಿಂ ದಾಾ ರಿಿಂ ಹಜರಿಂ ಪೆ್ ೋಕ್ಷಕಿಂಕ್ ಕಸಾಳ್ಯಿಂ ದುುಃಖಸರ್ ತಣೆಿಂ ಹಾಸಯ್ತೊ ಿಂ ಚ್ಛರ್ ಕಲಕರಾಿಂಕ್ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ಹಾಡಯ ಶಾ ರ್ಥ ತಚ್ಯ ಥಂಯ್ ಆಸಿೊ . ಜಿಣೆಾ ತರಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ವ್ನದಾಳ್ಯಿಂಕ್ ಸಾಿಂಪಾೆ ಲಾ ರ್ಲಯಿೋ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡ್ಾ ಪರಾಲಾ ಿಂತ್ ಆಪಾೊ ಾ ಕೊಿಂಕಣ ಆವಯ್್ ಲ ರ್ತ ವಿಸಾ್ ಲನಾ. ತಚ್ಛಾ ಕಟ್ಲಿ ಕ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಖಲಾ ಭುಜವಣ್. - ಶ್ರ ೋ ಫ್ರ ಡ್ ಮೆೊಂಡಿಸ್, ತಕಡ (ಕವ್ತ, ಕಲಾಕರ್) -----------------------------------------ದುಃಖಾೊಂ ..ಕೊಿಂಕಣ ಕಲಚ್ಛಾ ಸಾಹಿತಾ ಚ್ಛ ವ್ನವ್ನ್ ಿಂತ್ ಉಮೆಹ ದ್ ಆಸೊ ಲಾ ಕಡ್ನ್ ದೆಣೆಿಂ ಆಸಾನಾ, ದೆಣೆಿಂ ಆಸೊ ಲಾ ಿಂಕ್

20 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಮೆಹ ದ್ ಆಸಾನಾ. ದನಿೋ ಆಸೊ ಲಾ ಕಡ್ನ್ ಪಯ್ೆ ಜಯ್ತ್ ಿಂತ್. ಆನಿ ಪಯ್ೆ ಆಸೊ ಲಾ ಕ್ ಕಲ ಸಾಹಿತ್ಾ ರಚ್ಛನಾ. ಹೊ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್್ ಮಸಾ ರ್. ದೆವ್ನಧಿನ್ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಏಕ್ ಫ್ತ್ಮೂ್ಲ ಸೊಧುನ್ ಕಡೊೊ ಲ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಆಶವ್ನದಿಕ್ ಉಮೆದ್! ಕೊಿಂಕಣ ಕಲಕರಾಿಂನಿ ತಚಿ ಉಮೆದ್ ಆನಿ ಆದಶ್ಟಲ್ಪಣ್ ಮಾಿಂದುಿಂಕ್ ಫ್ತ್ವ. ಉಮೆದ್ ಕಲಕರಾಚ್ಯಿಂ ದೆಣೆಿಂ ವೃದಿಧ ಕರಾಲಾ . ಬಾಮ್ಸ್ ಲಚ್ ಏಕ್ ದೃಷ್ಾ ಿಂತ್! ಅಸಲಾ ಉಮೆದ್ಲವಂತ್ ಕಲಕರಾಕ್ ಇತೆೊ ವೆಗಿಂ ಆಮ ಹೊಗ್ಳ್ೆ ವ್ನ್ ಘತೆೊ ಲಿಂ ಆಮೆಯ ಿಂ ನಿಭಾ್ಗಲಪಣ್. ಹಾಿಂವ್ನ ತಕ ಶ್ ದಾಧ ಿಂಜಲ ಭೆಟ್ಯ್ತಾ ಿಂ ಆನಿ ತಚ್ಛಾ ಶಿ್ ೋಮ್ತಿಚ್ಛಾ ಆನಿ ಕಟ್ಲಿ ಸಾಿಂದಾಾ ಿಂಚ್ಛ ದುುಃಖಿಂತ್ ವ್ನಿಂಟೆಲ ಜತಿಂ. -ಶ್ರ ೋ ಲಾಾ ನಿಾ ಪಿೊಂಟೊ ನ್ಸರ್ಕ್, ಕುಲ್ಶ ೋಕರ್ (ನ್ಸಟಕ್ ಬರವ್ತಾ ) -----------------------------------------ಸಂಸ್ವರ್ ತಚಸಂಗೊಂ ಹಾಸೊ ಸ್ಟಜೆಾ ಸ್, ತಕಡ ಬಾಮಾ್ ಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಇಷ್ಾ ಗತ್ ಸುಮಾರ್ ಪಂದಾ್ ವರಾಲ್ ಿಂಚಿ. ಶಿ್ ೋ ಲ್ಲವಿ ಪಿರೇರಾನ್ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕರನ್ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಪ್ ಕಟ್‍ಲ್ ಕೆಲೊ ಾ 'ಮಾಣ್ಯ್ ಿಂಮತಿಯ್ತಿಂ' ಕಥ ಸಂಗ್ ಹಾ ಖತಿರ್ ತಣೆ ಮ್ಹ ಜಿ ಏಕ್ ಕಥ ವಿಚ್ಛರ್ಲಲೊ . ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಆಮೆಯ ಇಷ್ಾ ಗತೆನ್ ಮಾಹ ಕ ಥಿಂಗ್ರ್ (ಬಾಮ್ಸ್ ಭವನ್ ಕರ‍್ಿಂ) ಸಬಾರ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಪಾವಯಿಲೊ .

ಶಿ್ ೋಮ್ತಿ ಪಾವಿೊ ನ್ ಮೆಿಂಡೊನಾ್ ಆನಿ ತಿಂಚಿಿಂ ಸ ಜಣ್ಯಿಂ ಭುಗ್ಿಂ ಬಹುಶ ಮ್ಹ ಜೆ ತಸಲಾ ಸಬಾರ್ ಲೇಖಕಿಂಕ್ ವಳ್ ಚಿಿಂ ಮಗ್ಳ್ಚಿಿಂ. ಕರ‍್ಿಂತ್ ಬಾಮಾ್ ಚೊ 'ಮಾಿಂವ್ನಡೊ' ನಾಟ್ಕ್ ಜತನಾ ವ್ನ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಛಾ ಯ್ ಕಯ್ತ್ಕ್ ಮಾಹ ಕ ವೈಯುಕಾ ಕ್ ಆಪವೆಣ ಿಂ ದಿೋಿಂವ್ನ್ ಬಾಮ್ಸ್ ವಿಸ್ ನಾತ್ಲಲೊ . ರ್ತ ಬಾಹೆ್ ೋನ್ ಪಾವ್ನೊ ಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ಲಯಿೋ ಆಮೆಯ ಮ್ಧಿಂ ಪತ್್ ಸಂಪಕ್್ ಆರ್ಸಲಲೊ . ತವಳ್ ಬಾಮಾ್ ನ್ 'ಉಲ ಆನಿ ಝಲ' 'ರವಿ ಆನಿ ಕವಿ' ಮ್ಹ ಳಯ ಕಥ ಕವಿತ ಸಂಗ್ ಹ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕರಿಲಯ ಜವ್ನಬಾೊ ರಿ ಮಾಹ ಕ ದಿಲ. ಹಾಾ ಪುಸಾ ಕ ದಾಾ ರಿ ತಣೆ ಸಭಾರ್ ನ್ವ್ನಾ ಬರವ್ನಪ ಾ ಿಂಕ್ ಕವಿಿಂಕ್ ಪ್ಲ್ ೋತ್ ಹ್ ದಿಲ. ಕೊಿಂಕಣಿ ರಂಗ ಮಾಿಂಚಿಯ್ಕ್ ಆನಿ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ವಿಶೇರ್ಸ ಸರಿಕ್. 'ಬಾಯ್ೊ ಚೊ ಗುಲಮ್ಸ, ಆಿಂಕಾ ರಾಲಾ ಿಂಚೊ ಹಂಕರ್, ದೋನ್ ತಕೊೊ ಾ ಚ್ಛಾ ರ್ ಸಾವಯ ಾ ಮಾಿಂವ್ನಡೊ, ಭಾಿಂಗ್ಳ್ರ್ ಪೂತ್' ತಚ್ಛ ನಾಟ್ಕಿಂ ಪಯಿ್ ಥೊಡ್. ಬಿಂಬಯ್ ಥವ್ನ್ ನಾಟ್ಕ್ ಅಭಾಾ ರ್ಸ ಚಲಾ ನಾ ಮ್ಹ ಜೆ ತಸಲಾ ಸಬಾರ್ ಮತ್ ಿಂಕ್ ಹೊ ಚಕನಾಸಾಾ ಿಂ ಆಪಯ್ತಾ ಲ. ಆನಿ ಹಾಿಂಗ್ಳ್ಸರ್ ಮಾಹ ಕ ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛ ನಾಟ್ಕ್ ಪಂಗ್ಳ್ೆ ಿಂತೊ ಾ ಜೊೋಜ್‍ಲ್ ಪಿಿಂಟ್, ಹೆರಿ ಮ್ಸ್ ರೇನ್ಹ ರ್ಸ (ಹೇಮಾಚ್ಛಯ್) ಆನಿ ಹೆರಾಿಂಕ್ ವಳಕ್ ಜಲೊ . ಕೊಿಂಕಣಿೋ ರಂಗ ಮಾಿಂಚಿಯ್ ಖತಿರ್ ಆಪಾಣ ಚ್ಯಿಂ ಸವ್ರ್ಸಾ ಭೆಟ್ಯಿಲೊ ಾ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಕಲನ್ಿಂಚ್

21 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಂಪೂಣ್್ ಖಲ ಕೆಲ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಳಿಂಕ್ ದುುಃಖ್ ಭಗ್ಳ್ಾ . ತಣೆ ಇಸಿಾ ಹಾರಾಿಂ ಜಮ್ವ್ನ್ ಆರ್ಥ್ಕ್ ಪಾಟಿಂಬ ದಿಲೊ ಾ ಕೊಿಂಕಣ್ ಪತ್ ಿಂಯಿೋ ತಕ ವಿಸಲ್ಿಂ ಮ್ಹ ಳಯ ಅನಿಕ್ಲಯಿೋ ಚಡ್ ಬ್ಜರಾಯ್ಚಿ ಗಜಲ್. ಮ್ಟ್ಲಾ ಾ ನ್ ಸಾಿಂಗ್ಯ ಿಂ ತರ್, ಬಾಮಾ್ ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಸಯ್ೊ ಿಂ. ಸಂಸಾರ್ ತಚ್ಯ ಸಂಗಿಂ ಹಾಸೊೊ . ಪುಣ್ ಬಾಮ್ಸ್ ರಡಾಾ ನಾ, ತಚ್ಯ ಸಂಗಿಂ ರಡೊಿಂಕ್ ಕೊಣ್ಲಯಿೋ ನಾತ್ಲಲೊ . ವಹ ಯ್, ಬಾಮ್ಸ್ ರಡೊೊ ... ಎಕೊೊ ಎಕ್ ರ ಜವ್ನ್ ಆತಿಂ ಬಾಮ್ಸ್ ಕೊಿಂಕಣಿ ಇತಿಹಾಸಾಚ್ಛ ಪಾನಾಿಂನಿ ಲಪ್ಲನ್ ಗ್ಲ. ಆನಿ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಬಾಮಾ್ ಚೊ ಉಗ್ಳ್ೆ ರ್ಸ ಆನಿ ಸಿಿಂತಿಮೆಿಂತಿಂ ಮಾತ್್ . _ಸ್ಟಜೆಾ ಸ್ ತಕಡ. -------------------------------------ಕವ್ತತ ಮೊಗ್ಡಳ್ ಮೆೊಂಡನ್ಸಾ

ಬರವ್ಾ ಾ ..

ಬಾವ್ತಿ ಸ್

ಪಳವ್ನ್ ನಾಟ್ಕ್ ವ್ನಚನ್ ಲೇಖನಾಿಂ, ಉಭೆ್ರ್ಸಾ ರ್ತ ತನಾ್ಟ್ ದಯ್ತಳ್. ಲಹ ನಾ ವಹ ಡಾಿಂಕ್ ಕಮೆ್ ಕ್ ಪಾಿಂವಯ ಮಗ್ಳ್ನ್ ಉಲಂವಯ ಸಾ ಭಾವ್ನ ತಚೊ.. ಹೆಿಂ ಆಯ್ತ್ ಲೊ ಿಂ ಹಾವೆಿಂ ತಚ್ಛ ವಿಶಿಂತ್ ಉಡಾರ್ಸ ಆಮ ತಚೊ ವಿಸೊ್ ಿಂ ಕಸೊ? ಬಾವಿಾ ಸಾ ವಿಷ್ಾ ಿಂತ್ ವಿಶೇರ್ಸ ಅಿಂಕ್ ಹೊಗಯ ಕ್ ಫ್ತ್ವ ಹೇಮಾಚ್ಛಯ್ತ್ಕ್, ಮೆಿಂಡೊನಾ್ ಚ್ಯಿಂ ನಾಿಂವ್ನ ಅಮ್ರ್ ಉರಿಂ, ಬರ‍್ಿಂ ಮಾಗ್ಳ್ಾ ಿಂ ತಚ್ಛ ಕಟ್ಲಿ ಕ್ ಅತಿ ಾ ಕ್ ತಚ್ಛ ಶಿಂತಿ ಮಾಗ್ಳ್ಾ ಿಂ ಆಮಾಯ ಾ ಮ್ಧಿಂ ರ್ತ ನಾ ಆತಿಂ, ಕೊಿಂಕಣ ವ್ನಚ್ಛಪ ಾ ಿಂಕ್ ಲ್ಲಕ್ ಣ್ ಜಲಿಂ ನಾಸಾಾ ಿಂ ಫುಡ್ಿಂ ತಚಿಿಂ ಬರಾಲಪ ಿಂ. ಧನಾಾ ದೆವ್ನ ಮಾಗ್ಳ್ಾ ಿಂವ್ನ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಕಟ್ಲಿ ಕ್ ತಚ್ಛ ಬ್ಸಾಿಂವ್ನ ತುಿಂ ದಿೋ ದುುಃಖಿಂತ್ ತಿಂಚ್ಛ ವ್ನಿಂಟೆಲ ಜವ್ನ್ ಅಪಿ್ತಿಂ ಮಗ್ಳ್ಚಿ ಕಣಿಕ್ ಹಿ!

_ಹಿಲರಿ ಕಾಡಾಜಾ, ಪ್ಪಲಡ್ಕ . -ಹಿಲರಿ ಕಾಡೋಾಜಾ, ಪ್ಪಲಡ್ಕ -------------------------------------ಬಾಮಾಾ ಚೊಂ ಮುಖಮಳ್ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ದಿಸ್ವಿ

ಎಕ ದಿಸಾ ಉದೆವ್ನ ಪತ್ ರ್ ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಮೆಿಂಡೊನಾ್ ಚಿ ಖಬರ್, ದೆವ್ನಧಿನ್ ರ್ತ ಜಲ ಮ್ಹ ಣೊನ್, ವ್ನಚನ್ ಜಲಿಂ ಬ್ಜರ್.

_ಪಿಡಾಾ ಜ್, ಕಂದಪುರ್. ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಏಕ್ ಬರಿಲಪ , ಆನಿ ಕಲಕರ್ ವ್ನಚ್ಛಪ ಾ ಿಂಕ್ ಜಲೊ ರ್ತ ಮಗ್ಳ್ಳ್...

ಲಕಮಗ್ಳ್ಳ್ ನಾಟ್ಕ್ ಬರಯ್ತಣ ರ್

22 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಕವಿ 'ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಮೆಿಂಡೊನಾ್ ' (ಬಾಮ್ಸ್ ) ಹಾಚ್ಛಾ ಅಕಲಕ್ ಮಣ್ಯ್ ವವಿ್ಿಂ ದುಖೇರ್ಸಾ ಜಲೊ ಾ ಸಭಾರ್ ಜಣ್ಯಿಂ ಪಯಿ್ ಹಾಿಂವ್ನಲಯಿೋ ಎಕೊೊ ಿಂ. ಸುಮಾರ್ 1958 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಬಿಂಬಿಂತ್ ಕಮಾರ್ ಆಸಾಾ ಿಂ ಮಾಹ ಕ ತಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಜಲೊ . ತಾ ವೆಳ್ಯರ್ ಹಾಿಂವ್ನ 'ಮತ್್ ' ಪತ್ ಚೊ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ಲಯಿೋ ಜವ್ನ್ ವ್ನವ್ರಾಲಾ ಲಿಂ. ಸವ್ನಲಿಂಕ್ ಜಪಿ ದಿಿಂವಯ ವಿಭಾಗ ಹಾಿಂವ್ನ ಪಳತಲಿಂ. 'ತಜ್‍ಲಲಮ್ಹಲ್ ಹಿೋರ 'ಇಿಂಗೊ ಷ್ಟ ಹಿೋರ' ಅಸಲಾ ಸಭಾರ್ ಫ್ತ್ಾ ನಿ್ ನಾಿಂವ್ನಿಂಖಲ್ ತಚ್ಛಾ ಸವ್ನಲಿಂಚಿ (ಚಡಾವತ್ ಮಗ್ಳ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ್ಯ ಜಲೊ ಿಂ) ರಾರ್ಸಲಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡಾಾ ಲ. ಹಯ್್ಕ 'ಮತ್್ ' ಅಿಂಕಾ ಿಂತ್ ತಚ್ಯಿಂ ಏಕ್ ಪುಣಿೋ ಸವ್ನಲ್ ಆಸಾಸಿಂ ಹಾಿಂವ್ನ ಪಳತಲಿಂ. ಕ್ ಮೇಣ್ ಆಮಯ ಮುಖಮುಖಿಿಂ ಪರಿಚಯ್ ಜಲ. ಹರ‍್ಲಾ ಕ ತಚ್ಛ ಉತ್ ಿಂತ್ 'ಹಾರ್ಸಾ ' ಚ್ಛಕಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾ ಲ. ರ್ತ ತಾ ವೆಳ್ಯರ್ ವಹ ಡಾೊ ಾ 'ತಜ್‍ಲಲಮ್ಹಾಲ್' ಹೊಟೆಲಿಂತ್ ಲಹ ನಾೆ ಕಮಾರ್ ಆಸೊೊ . ಮಾಹ ಕ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಾ ಶಿ್ ೋಮ್ತಿಕ್ 'ತಜ್‍ಲ' ಹೊಟೆಲ ಭಿತಲಾ ್ನ್ ಪಳಿಂವೆಯ ಿಂ, ತಿಂರ್ತೊ ಸಾಾ ಧಿೋಕ್ ಕಫಿ - ಫಳ್ಯಹ ರ್ ಚ್ಛಕೆಯ ಿಂ ಭಾಗ ಫ್ತ್ವ ಕೆಲೊ ಿಂಚ್ ಬಾಮಾ್ ನ್. ನಿಮಾಣಿ ಆಮಯ ಭೆಟ್‍ಲ್ 1982 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಮ್ಲಡಾಿಂತ್ ಜಲೊ . ತಚ್ಯಿಂ ಹಾರ್ಸಾ ಲಭರಿತ್ ಮುಖಮ್ಳ್ ಆತಿಂಯಿೋ ದಳ್ಯಾ ಿಂ ಮುಖರ್ ಆಸಾಸಿಂ ಭಗ್ಳ್ಾ . ಸಾಸಾಣ್ ಶಿಂತಿ ಮ್ಹ ಜಾ ಮತ್ ಚ್ಛಾ ಅತಿ ಾ ಕ್ ಲಭಯ್ ಸೊಮಾಾ ಮ್ಹ ಣೆಯ ಿಂ

ಮ್ಹ ಜೆಿಂ ಖಲಾ ಿಂ ಮಾಗ್ಣ ಿಂ. - ಪಿಡಾಾ ಜ್, ಕುೊಂದಪುರ್ --------------------------------------ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲ್ೊಂತ್ ಅಮರ್ ಜಾಲ್ಲೊ 'ಬಾಮ್ಸಾ ' -ವ್ತಕಿ ರ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್ (ಬಾಹೆರ ೋಯ್್ )

ಆೊಂಜೆಲ್ಲರ್

ದೆ| ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಮೆಿಂಡೊನಾ್ ಮ್ಹ ಣೆೆ ಬಾಮ್ಸ್ ಕೊಿಂಕಣ ಸಮಾಜೆಿಂರ್ತೊ ಏಕ್ ಅಮ್ರ್ ಕಲಕರ್. 'ಬಾಮ್ಸ್ ' ಕೊಿಂಕಣ ಶಹ ತಿಂತೆೊ ಿಂ ಏಕ್ ತಿಕ್. ಹಾಾ ರ್ಥಕಕ್ ಜಯಿತೆಾ ದಾಗ ರಂಗ ಪಡ್ಲಲೊ . ಸಬಾರ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಹಾಚ್ಯರ್ ಮೆಹ ಳಪ್ ಉಸಳ್ಯಯ ಿಂ. ಹಾಕ ಕರಣ್ಯಿಂಯಿೋ ಜಯಿತಿಾ ಿಂ ಆರ್ಸಲಲೊ ಿಂ. 'ಸಮಾಜ್‍ಲ - ಸಂಸಾರ್' ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಬರಾಲಾ -ವ್ನಯ್ತಾ ಿಂತ್ ಭಸೊ್ನ್ ಆರ್ಸಲಲೊ ಏಕ್ ರಂಗಲಮಂಚ್. ಖಂಚಿಚ್ ವರ್ಸಾ ಎಕ ಕಶಿಚಿ ಆಸಾನಾ. ದನಿೋ ಕಶಿಿಂನಿ ಸಂಪೂಣ್್ ಆಸಾಾ . ಆನಿ ಹೊಾ ದನಿೋ ಕಶಿ ದಾಕಂವೆಯ ಿಂ ಸಾಾ ಭಾವಿಕ್ ಜವ್ನ್ ಸಾಾ . ಬರ‍್ಿಂ ಮಾತ್್ ಪ್ ದಸಿ್ಜಯ್ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಚಿಿಂತಪ್ ಅಸಾಾ ಭಾವಿಕ್. ಹಾಕ ಅಥ್ ನಾ. ಬರ‍್ಿಂ ವ್ನಯ್ಾ ಸಮಾಸಮ್ಸ ಆಟ್ಲಪೆಯ ಿಂ ಲಖಪ್ ಜವ್ನ್ ಸಾಾ . ಸಂಪೂಣ್ತ ಆಟ್ಲಪೆಯ ಿಂ ಸಾಹಿತ್ಾ , ಪುಣ್ ಹಾಿಂತುಿಂಯಿೋ ಏಕ್ ಮ್ಟ್‍ಲ್ಾ ಆನಿ ರ‍್ಗ್ ಆಸಾ. ಆಮೆಯ ಥೊಡ್ ಬರಿಲಪ - ಕಲಕರ್ ಹಾಾ ವಿಶಿಿಂ ಜಣ್ಯಿಂತ್ ತರಿೋ ಬೋವ್ನ ಥೊಡ್ ಹಾಾ ರ‍್ಗ್್ ಆನಿ ಶಿಸಾ ಭಾಯ್್ ವೆತನಾ ಸಮಾಜ್‍ಲ ತಿಂಚಿ ಠಿೋಕ ಕರಾಲಾ .

23 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಗಡ್ ಮರಾಲಾ ತನಾ ಬಹಿಷ್್ ರ್ಲಯಿೋ ಘಾಲಾ . ಪರಿಣ್ಯಮ್ಸ ಜವ್ನ್ ತಸಲ ಬರಿಲಪ ಕಲಕರ್ ಸಮಾಜಿಚೊ ವೈರಿಯಿೋ ಜಿಂವ್ನ್ ಪಾವ್ನಾ ಆನಿ ಸಮಾಜ್‍ಲ ತಕ ಪಯ್್ ದವರಾಲಾ . ಬಾಮಾ್ ಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಪ್ ತಾ ಕ್ಷ್ ವಳಕ್ ಮಲಗತ್ ಜಲೊ 1974 ಇಸಾ ಿಂತ್ ಮಂಗುಯ ರಾಿಂತ್. ತಚ್ಛಾ `ಮಾಿಂವ್ನಡೊ' ನಾಟ್ಕಚ್ಯಿಂ ಮುಹೂತ್್ ಕಯ್್ಿಂ ಜಲೊ ಾ ವೆಳಿಂ ತಚಿಿಂ ಬರಾಲಪ ಿಂ ಹಾಿಂವ್ನ ತಾ ಆದಿಿಂಯಿೋ ವ್ನಚನ್ ಆರ್ಸಲಲೊ ಿಂ. 'ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಮೆಿಂಡೊನಾ್ ' ಭುರ‍್ಲೆ , ಪ್ಲಜೆೆ ಿಂ ಬರಂವಯ ಏಕ್ ಲೇಖಕ್ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಉಲವೆಣ ಿಂ ಅಯ್ಲ್ ಿಂಕ್ ಮೆಳನ್ ಆರ್ಸಲಲೊ ಕಳ್ ರ್ತ 'ಮಾಿಂವ್ನಡೊ' ನಾಟ್ಕಚ್ಛಾ ಮ್ಹೂತ್್ ಕರಾಲಾ ಚೊ ಅಧಾ ಕ್ಷ್ ಜವ್ನ್ ಮಾಹ ಕ ಬಸಾ್ ದಿಲೊ ಾ ತಾ ಕಯ್ತ್ ವೆಳಿಂ ನಾಟ್ಕಚಿ ಕಥ ವರ್ಸಾ ವ್ನಚನ್ ಪ್ ಥಮ್ಸ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಮ್ಹ ಜಿಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸೂಚನಾಿಂ ಹಾಿಂವೆಿಂ ತಕ ದಿಲೊ ಿಂ. 'ಪಯ್ತಣ ರಿ'ಚೊ ಮಾಜಿೋ ಸಂಪಾದಕ್ ಶಿ್ ೋಮಾನ್ ಪಿ. ಡಸೊೋಜ್‍ಲ ಹೊವಿೋ ಕರಾಲಾ ಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ಲ್ ಜವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆರ್ಸಲಲೊ . ತುಜಾ ಬರಾಲಪ ಿಂನಿ ಲಕನ್ ಭುರ‍್ಲೆ , ಗಲೋಜ್‍ಲ, ಪ್ಲಜೆೆ ಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ವಲವ್ನ್ ಕಿಂಠಾಳ್ಯಯ ಾ ತಸಲಾ ದಡಾಾ ಅಥ್ಭರಿತ್ ಉತ್ ಿಂಚ್ಯಿಂ ಬದಾೊ ವಣ್ ಕರಿಲೆ ತರ್ ತುಜಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಲಖ್ಣಣ ಕ್ ಅನಿ ನಾಿಂವ್ನಕ್ ಉಜಾ ಲ್ ಭವಿಶ್ಟಾ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಹಾಿಂವೆಿಂ. ಪುಣ್ ತಚಿ ಜಪ್. ಲಕನ್ ತೆಿಂ ಸಮೆ ನ್ ಘತೆೊ ಲಾ ಅಥ್ರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಲಕನ್ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ತಚ್ಛಾ ಜಿಣೆಾ ಚ್ಛಾ ಅಖ್ಣ್ ೋ ಪಯ್ತ್ಿಂತ್ ಕಸಲಾ ಅಥ್ರ್

ಸಮೆ ನ್ ಘತ್ಲಲೊ ಿಂ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಆಮೆಯ ವ್ನಚಿಪ ಪೆ್ ೋಕ್ಷಕ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ಯಿಂತ್. 'ಬಾಮ್ಸ್ 'ನ್ ಕೊಿಂಕಣ ಿಂತ್ ಭಪೂ್ರ್ ಕ್ ಿಂತಿ ಕೆಲಾ . ತಚಿಿಂ ಬರಾಲಪ ಿಂ ಸಬಾರಾಿಂಕ್ ದುಕಾ ಲಿಂ, ಜಯಿತಾ ಾ ಿಂಕ್ ರಚ್ಛಾ ಲಿಂ. ಬಾಮಾ್ ಚೊ ಏಕ್ ಸಾ ಭಾವ್ನ ರ್ತ ಠಿೋಕ ಸಿಾ ೋಕರ್ ಕರಿನಾರ್ತೊ . ಹೆಿಂ ಏಕ್ ದುರಾದೃಷ್ಟಾ ಜಿಂವ್ನ್ ಪಾವ್ನಲಲೊ ಿಂ. ಬಾಹೆ್ ೋನಾಿಂತ್ ಮಂಗುಯ ರ್ಲಗ್ಳ್ರಾಿಂಚ್ಯ ಕೊಿಂಕಣ ನಾಟ್ಕ್ ಖ್ಣಳವ್ನ್ ನಾಿಂವ್ನ ಜೊಡ್ೊ ಲ ಕೋತ್್ ಫಕತ್ಾ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಮಾತ್್ ಫ್ತ್ವ. ಕೊಿಂಕಣ ನಾಟ್ಕ್ ಕಲ ಖತಿರ್ ತಣೆ ಬಾಹೆ್ ನಾಿಂತಿೊ ಆಪಿೊ ನ್ವ್ ರಿ ಸಮೇತ್ ಹೊಗ್ಳ್ೆ ಯಿೊ ಸಂಗತ್ ಖರಿ ಜವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಪಾೊ ಾ ಕಮಾ ವಿರಾಮಾ ಭಲಯ್್ ಪಾ್ ರ್ಸ ಚಡ್ ರ್ತ ಕಲಚೊ ಮೋಗ ಕರಾಲಾ ಲ. ಸೊರ ಆನಿ ಸಿಗ್್ ಟ್‍ಲ್ ಹೆ ದೋಗ ತಚ್ಯ ಮತ್್ ತಚ್ಛಾ ಜಿೋವ್ನ ಕಲ ಪಾ್ ರ್ಸ ಚಡ್ ಮಗ್ಳ್ಚ್ಯ ಜವ್ನ್ ರ್ಸಲಲೊ . ಆನಿ ತಣಿಿಂಚ್ ತಕ ಬಲ ಘರ್ತೊ . ಬಾಹೆ್ ನಾಿಂತ್ ಆಪಾೊ ಾ ನಾಟ್ಕಿಂಚ್ಯಿಂ ಪೆ್ ೋಕಾ ೋರ್ಸ ಕರ‍್ಲಯ ವೆಳಿಂ ಕಲಕರಾಿಂಕ್ ಪ್ಲೋಟ್‍ಲ್ ಭರ್ ಖಣ್ ಪಿೋವನ್ ದಿೋವ್ನ್ ಧಾಧೊಶಿ ಕರಾಲಾ ಲ. ಹಾಾ ಪರಿಿಂ ಕಲಕರಾಿಂಕ್ ಖಂಚೊಚ್ ದಿಗೊ ಶ್ಕ್ ಕರಿಂಕ್ ಸಕ್ಲಲೊ ನಾ ಮ್ಹ ಳಯ ಏಕ್ ವ್ನದ್ ಸತ್ ಜವ್ನ್ ಸಾ. ಆಪಾೊ ಾ ನಾಿಂವ್ನ ಆನಿ ನಾಟ್ಕ ಖತಿರ್ ತಣೆಿಂ ಖಚ್ಿಂಚ್ಛಾ ದುಡಾಾ ಕ್ ಸುರಾತ್ಲಚ್ ನಾತ್ಲಲೊ . 'ಶಹಭಾರ್ಸ ಬಾಮ್ಸ್ ' ತುಜೆ ತಸಲ ಕಲಕರ್ಲಚ್ ನಾ. ಅಶಿಂ ವಯ್್ ದವರ‍್ಲೊ ಿಂ ತರ್ ಬಾಮ್ಸ್ ತಸಲಾ ಿಂಕ್ ಭಪೂ್ರ್ ಸಂರ್ತೋರ್ಸ ಭಗ್ಳ್ಾ ಲ. ಹಾಾ ಚ್ ಖತಿರ್ ಥೊಡ್

24 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಕ ಮಸೊ್ ಲವ್ನ್ ಫ್ತ್ಯ್ಲೊ ಜೊಡಾಾ ಲ. ಆನಿ ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್ ಗ್ಳ್ಳ ಸೊವ್ನಾ ಲ. ಅಸಲಾ ಮ್ನಾೆ ಿಂ ಥವ್ನ್ ಬಾಮ್ಸ್ ನ್ ಬರಚ್ ಮಾರ್ ಕೆಲ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಆಯ್ತ್ ಲಿಂ. ಸಾಹಿತ್ಾ ಕಲ ತಚ್ಛಾ ರಗ್ಳ್ಾ ಿಂತ್ ಮೆಳನ್ ಆರ್ಸಲಲೊ ಿಂ ಏಕ್ ದೆಣೆಿಂ ಹಾಾ ದೆಣ್ಯಾ ಚೊ ತಣೆಿಂ ದನಿೋ ವ್ನಿಂಟ್ಲಾ ಿಂನಿ ಪ್ ಯ್ಲೋಗ ಕೆಲ. ಬರಾಲಾ ರಿತಿರ್ ಆನಿ ಲಕಿಂನಿ ಥೊಡಾಾ ಕಿಂಠಾಳಯ ಾ ರಿತಿರ್ . ಹಾಾ ನಿಮಾ ಿಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ತಚ್ಛಾ ಜಿಣೆಾ ಚ್ಛಾ ಆವೆೊ ರ್ ಉಗ್ಳ್ಾ ಾ ರಂಗಮಂಚ್ಛರ್ ಆಪಾೊ ಾ ಕಲಕ್ ತಣೆಿಂ ಆದೇವ್ನ್ ಮಾಗ್ಳಿಂಕ್ ಸಯ್ಾ ಪಡ್ೊ ಿಂ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಆಯ್ಲ್ ಿಂಕ್ ಮೆಳಯ . ಎಕ ಬರಾಲಾ ಕಲಕರಾಕ್ ಅಸಲ ಮ್ಜೂಭ ರಿ ಯ್ಿಂವ್ನ್ ನ್ಜೊ ಆರ್ಸಲಲೊ . ತರಿೋ ತಣೆಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಲಖ್ಣಣ ವ್ನವ್ನ್ ಶವಟ್‍ಲ್ ಪರಾಲಾ ಿಂತ್ ರಾವಯ್ಲೊ ನಾ. ಬಾಮಾ್ ನ್ ಆಪಾೊ ಾ ನಾಟ್ಕಿಂನಿ ಉಪ್ಲಾ ೋಗ ಕಚ್ಛಾ ್ ದಡಾಾ ಅಥ್ಿಂಚ್ಛ ಉತ್ ಿಂ ವವಿ್ಿಂ ರ್ತ ಏಕ್ ವಿವ್ನದಾತಿ ಕ್ ಕಲಕರ್ ಜಿಂವ್ನ್ ಪಾವ್ನಲಲೊ . ಹಾಾ ಖತಿರ್ ಸಬಾರ್ ಪೆ್ ೋಕ್ಷಕಿಂನಿ ತಕ ಹಿಣಿ್ ಲೊ ಿಂಯ್ ಆಸಾ. ಥೊಡಾಾ ಿಂನಿ ರ್ತ ಸಾ್ ಿಂದಲ್ ದಿಿಂವಯ ನಾಟ್ಕರ್ಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಬರಯಿಲೊ ಿಂ ಆಸಾ. ಥೊಡಾಾ ಪಾವಿಾ ಿಂ ತಚ್ಛಾ ಕಣಿಯ್ತಿಂನಿ ಆಸಯ ಿಂ ಬರ‍್ಿಂ ವ್ನಯ್ಾ ವ್ನಚ್ಛಯ ಾ ಆದಿಿಂಚ್ ತಚ್ಯರ್ ಬಹಿಷ್್ ರ್ ಘಾಲೊ ಆಸಾ. ಹಾಾ ವವಿ್ಿಂ 'ಆಿಂಕಾ ರ್ ಬಾಪಯ್' ನಾಿಂವ್ನಚಿ ತಚಿ ಸಾಿಂಕಳ್ ಕಥ ಎಕ ಹಪಾಾ ಾ ಳ್ಯಾ ಚ್ಯರ್ ಅಧಾಾ ್ರ್ಲಚ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲಲೊ .

ಖಂಚೊಯಿೋ ಬರಿಲಪ ಆಪಾೊ ಾ ಬರಾಲಾ ಬರಾಲಪ ಿಂನಿ ಪ್ ಖಾ ತ್ ಜಲ ತರ್, ತಚ್ಛಾ ಬರಾಲಪ ಿಂ ಲಕ್ ಲೊ ಿಂ ವ್ನಯ್ಾ ಲಯಿೋ ಲಪ್ಲನ್ ವೆತ ಆನಿ ಲಕಚ್ಛಾ ಸಮೆ ಣೆಿಂತ್ ರ್ತ ಬರಚ್ ಉರಾಲಾ . ಪುಣ್ 'ವ್ನಯ್ಾ ಭುರ‍್ಲೆಿಂ' ಆಪಾೊ ಾ ಬರಾಲಪ ಿಂನಿ ಆಟ್ಲಪುನ್ ಪ್ ಸಿದ್ಧ ಜಲೊ ಾ ಬಪಾಾ ್ಿಂಚಿ ಕೃತಿಯಿೋ ಲಕಚ್ಛಾ ಸಮ್ೆ ಣೆಿಂತ್ ಭುರಿಲೆಚ್ ಜವ್ನ್ ಉರಾಲಾ . ಅಸಲಾ ಪರಿಸಿ್ ತೆಿಂತ್ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಸಮಾಜೆ ಥವ್ನ್ ಬರ‍್ಚ್ ಮಾರ್ ಖ್ಣಲಾ ತ್. ಬಾಮ್ಸ್ ಕೊಿಂಕೆಣ ಿಂರ್ತೊ ಏಕ್ ನಾಿಂವ್ನಡೊ ಕ್ ಲೇಖಕ್, ನಾಟ್ಕರ್ಸಾ ಆನಿ ದಿಗೊ ಶ್ಕ್. ಸಬಾರ್ ಕಲಕರಾಿಂಕ್ ತಣೆಿಂ ವಯ್್ ಹಾಡಾೊ ಿಂ, ಮ್ಜತ್ ಕೆಲಾ , ಆಧಾರಿಲ್ ಲಿಂ. ಸಬಾರಾಿಂಚ್ಯ ನಾಟ್ಕ್ ತಣೆಿಂ ಖ್ಣಳಯ್ತೊ ಾ ತ್. ದಿಗೊ ಶಿ್ಲಾ ತ್. ಕೊಿಂಕಣ ೋ ಪತ್ ಿಂನಿ ಬರಚ್ ವ್ನವ್ನ್ ತಣೆಿಂ ಕೆಲ. ಪುಣ್ ಆಮಾಯ ಾ ಥೊಡಾಾ ಕೊಿಂಕಣ ಪತ್ ಿಂನಿ ತಕ ಕತಾ ಕ್ ಪಯ್್ ಕೆಲ. ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಏಕ್ ಸಮ್ಸಾ ಿಂಚ್ ದುಖುಃಭರಿತ್ ಜವ್ನ್ ಸಾ. ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛಾ ಅಕಲಕ್ ಮ್ರಾಲಣ ನಿಮಾ ಿಂ ಥೊಡಾಾ ಕೊಿಂಕಣ ೋ ಪತ್ ಿಂನಿ ದೂುಃಖ್ ಪಾಚ್ಛರಾಲೊ ಿಂ ಆನಿ ತಚ್ಛಾ ಅತಿ ಾ ಕ್ ಶಿಂತಿ ಮಾಗ್ಳ್ೊ ಾ . ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ಪತ್ ಿಂ ತಕ ವಿಸಲಾ ್ತ್. ತೆಿಂ ತಿಂಚ್ಯಿಂ ದುರಾದೃಷ್ಟಾ . ಕೆದಾ್ ಿಂ ಪಯ್ತ್ಿಂತ್ ಗ್ಳ್ಯ್ ದೂದ್ ದಿತ ತವಳ್ ಪಯ್ತ್ಿಂತ್ ಮಾತ್್ ಧನಿ ತಿಕ ಪೆಿಂಡ್ ಘಾಲಾ . ಕೆದಾ್ ಿಂ ತಿ ದೂದಾ ವಿನ್ ಜಲ. ತೆದಾ್ ಿಂ ತಿಕ ವ್ನಗ ವಹ ರಿಂದಿ ಮ್ಹ ಳಯ ವ್ನದ್ ಮಾಿಂದುನ್ ಆರ್ಸಲಲೊ ಾ ಆಮಾಯ ಾ ಥೊಡಾಾ ಪತ್ ಿಂ ವಿಶಿಿಂ ಚಿಿಂತನಾ

25 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬ್ಜರಾಯ್ ಭಗ್ಳ್ಾ . ಕತೆಿಂಯಿೋ ಜಿಂವ್ನ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಕೊಿಂಕಣ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸವ್ನ ಕೆಲಾ . ತಚ್ಯಿಂ ನಾಿಂವ್ನ ಆಜ್‍ಲ ಕೊಿಂಕಣ ಜಣ್ಯ ಆಸಾಯ ಾ ಹರ್ ಮ್ನಾೆ ಚ್ಛಾ ಮ್ತಿಿಂತ್ ರಿಗ್ಳನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಬಾಮ್ಸ್ ಕಡನ್ ಮೆಲ ತರಿೋ, ನಾಿಂವ್ನನ್ ರ್ತ ಅಮ್ರ್ ಜಲ. ಕೊಿಂಕೆಣ ಿಂರ್ತೊ ಏಕ್ ಪ್ ಸಿದ್ಧ ಕಲಕರ್ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ನಾಟ್ಕರ್ಸಾ ಬಾಮ್ಸ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಛಾ ಬರಾಲಾ ವ್ನಯ್ತಾ ಥವ್ನ್ ಮೆಕೊಯ ಜವ್ನ್ ದೆವ್ನರಾಜಕ್ ಪಾವ್ನೊ . ಥಂಯ್ ತಚ್ಛ ಅತಿ ಾ ಕ್ ಶಿಂತಿ ಮೆಳಿಂದಿ. `ದುುಃಖ್' ತುಜ ಮಗ್ಳ್ಚಿ ಲಿಂಬಾಯ್ ರಿಂದಾಯ್ ಗುಿಂಡಾಯ್ - ಥಂಡಾಯ್ ಮೆಜುಿಂಕ್ ಸಕೊೊ ಿಂ. ತರ್ಲಯಿೋ... ಪಾಕ್ಿಂಕ್ ಶಿಕೊೊ ಿಂ ನಾ! ತುಜಾ ಉತ್ ಿಂಚಿ ಧಾರ್!!

ಆಯಿೆ . ವ್ನಟ್‍ಲ್ ದಾಖಯ್ಾ ಚ್ ಠಿಕಣ್ ಪರಾಲಾ ಿಂತ್ ಪಾಯಿಲೊ ಿಂ ಜಲಾ ರ್! ಸಕಳಿಂ ವ್ನಹ ಣ್ ಉಕಲೊ ಲ ಚಲ, ಸಾಿಂಜೆರ್ ತಾ ಚ್ ಹಿೋರ ಸಂಗಿಂ ಹೊಟೆಲಿಂತೊ ಾ ಫೆಮಲ ರೂಮಾಿಂತ್ ಐರ್ಸ ಕ್ ೋಮ್ಸ ಚಿಿಂವ್ನಾ ತರ್. (3-11-1969 ಇಸಾ ಚಾಾ `ಮಿತ್ರ ' ಪ್ತರ ರ್ 'ವ್ದ್ ವ್ತವ್ದ್' ವ್ತಭಾಗ್ಡೊಂತ್ ಬಾಮಾಾ ಚೊಂ ಏಕ್ ಸವ್ಲ್ ಆನಿ ತಕಾ ಲುವ್ತಚೊಂ ತಿೋರ್ಪಾ). -------------------------------------ಆತಿಮ ೋಯ್ ವಾ ಕ್ಣಿ ಬಾಮ್ಸಾ ' ಗ್ೊ ೋಡಿಸ್ ರೇಗೊ

_ವ್ತಕಿ ರ್ ರೊಡಿರ ಗಸ್, ಆೊಂಜೆಲ್ಲರ್. -------------------------------------ಇೊಂಗೊ ಷ್ ಹಿೋರೊ, ತಜ್ ಮಹಾಲ್ _ ಬಾಮ್ಸಾ ಸೊಂಪ್ಲ್: ಸವ್ನಲ್: ವ್ನಟ್‍ಲ್ ಚಕೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಚಲಯ್ಕ್ ವ್ನಟ್‍ಲ್ ದಾಖಯಿಲೊ ಾ ಕ್ ತಿಣೆಿಂ ವ್ನಹ ಣ್ ಉಕಲೊ . ಹಿ ಆತಿಂಚಿ ರಿವ್ನಜ್‍ಲಲವೇ? ಜವ್ನಬ್: ರಿವ್ನಜಿ ನಾಿಂವಿಿಂ ಮ್ತೊ ಬ್! ಬೋಟ್‍ಲ್ ದಿಲಾ ರ್ ಹಾತ್ ಗಳಯ ಸಂತತ್

ಕೊಿಂಕಣಿ ಸಮಾಜೆಿಂರ್ತೊ ಕಲಕರ್, ಬರಯ್ತಣ ರ್, ದಿಗೊ ಶ್ಕ್, ತಶಿಂಚ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ಸವ್ನಲ್ ಜವ್ನ್ ಜಿಯ್ಲೊ `ಬಾಮ್ಸ್ ' ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ನಾಿಂವ್ನನ್ ಲಕಮಗ್ಳ್ಳ್ ಜಲೊ . 'ಜೊೋನ್ ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಮೆಿಂದರ್ಸ' ಕೊಿಂಕಣಿ ರಂಗಮಂಚ್ಛರ್ ಆಪಾೊ ಾ ಚ್ಯ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ವಿಶೇರ್ಸ ಪ್ ತಿಭೆನ್ ಪಜ್ಳಯ ಲ ಬಾಮ್ಸ್ ಆಮೆಯ ಮ್ಧಿಂ ಆನಿ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಿಂತಾ ನಾ ಕಳಜ್‍ಲ ರಡಾಾ . ಮ್ನ್ ಕದಾ ಳ್ಯಾ . ದಳ್ಯಾ ಿಂನಿ ದುುಃಖಿಂ ಭರಾಲಾ ತ್. ತಣೆ ಬರಯಿಲೊ ಥೊಡ್ಚ್ಯ ನಾಟ್ಕ್ ತರಿೋ... ನಾಟ್ಕ್ ಪೆ್ ೋಮಿಂಚ್ಛ ಕಳ್ಯೆ ಿಂನಿ ಮಹ ರ್ ಧಾಿಂಬುನ್ ಸಾಾ ನ್ ರ್ಥರ್ ಕೆಲೊ ನಾಟ್ಕ್! ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛ ವಿಶಲ್ ಮ್ನೋಭಾವ್ನಚಿ ಸಾಕ್್ ಜವ್ನ್ ಸಾತ್. ವಾ ಕಾಚ್ಛ ಬರಾಲಪ ಿಂನಿ ತಚ್ಯಿಂ ಅಿಂತಃರಂಗ

26 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಥೊಡಾಾ ಮಾಫ್ತ್ನ್ ತರಿೋ ವ್ನಚಿಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಜತ. ಬಾಮ್ಸ್ ಜಿಯ್ವ್ನ್ ಆಸಾಾ ನಾಿಂಚ್ಯ ತಣಿಿಂ ಬರಂವ್ನಯ ಾ ಬರಾಲಪ ಿಂ ವಿಶಿಿಂ, ವಾ ಿಂಗಾ ದಡಾಾ ಅಥ್ಚ್ಛ ನಾಟ್ಕಿಂ ವಿಶಿಿಂ ಆನಿ ತಚ್ಯ ಖಸಿಗ ಜಿಣಿಯ್ ವಿಶಿಿಂಯಿೋ ವ್ನಚಿಪ , ಬರಯ್ತಣ ರಾಿಂ ಮ್ಧಿಂ, ತಿಂಚಿಿಂ ಚಿಿಂತ್ ಿಂ ಉಲಣ್ಯಾ ಚೊ ಏಕ್ ಕಥ ವರ್ಸಾ ಜವ್ನ್ ರ್ಸಲಲೊ ಬಾಮ್ಸ್ . ಬಾಮಾ್ ನ್, ಬರ‍್ಯಿಲೊ ಿಂ ಜಿವಿತಿಂ, ಕಣಿಯ್ಲ ಅನಿ ಲೇಖನಾಿಂಯಿೋ ತಾ ಚ್ಲಪರಿಿಂ ದಡಾಾ ಅಥ್ಚಿಿಂ, ಕಟ್ಲಿ ಆಸೊ . ಚೂಪ್ ಸಬ್ೊ ಕಳ್ಯೆ ಕ್ ರಿಂಬನ್ ರಾವ್ನಾ ಲ. ಆಮಯ ರಿ ಮ್ಟಾ ಿಂ ಕವಿತಿಂ ಆನಿ ಥೊಡಾಾ ಚ್ಯ ಸಬಾೊ ಿಂನಿ ಕಟ್‍ಲ್ ಬಾಿಂಧ್ಯಲಲೊ ಾ ಎಕ ವಿಸಾಾ ರ್ ಪಾಗ್ಳರಾ ಪರಿಿಂ ಜವ್ನ್ ಸಾಾ ಲಿಂ. ಥೊಡಾಾ ನಾಟ್ಕ್ ಪೆ್ ೋಮಕ್ ರ್ತ ಆರಾಧಾಕ್ ಜವ್ನ್ ಸೊೊ ತರ್, ಥೊಡಾಾ ಿಂಚ್ಛ ತಳ್ಯಾ ಕ್ ಆಪ್ಲಾ ಿಂಚೊ ಕಿಂಟ್. ತಣಿಿಂ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸವ್ನ ಕರಾಲಾ ನಾ, ಪ್ ಸಾರಾ ಖತಿರ್ ಚಡ್ ಗಮ್ನ್ ದಿತಲ. ತಾ ವವಿ್ಿಂ ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛ ಕಯ್ತ್ಿಂಕ್ ಖಚ್್ ಚಡ್. ಉಣೊ ಜಲೊ ದಾಖ್ಣೊ ಚ್ಯ ಚಡ್. ಹಾಿಂವ್ನ ಯ್ತ ಬಾಮ್ಸ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ನಾಿಂವ್ನಿಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ಪಂಚಿಾ ೋರ್ಸ ವಸಾ್ಿಂ ಥವ್ನ್ ವಳ್ಯ್ ತಿಂ ತರಿೋ, ಥೊಡಾಾ ವಸಾ್ಿಂ'ದಿ ತಣಿಿಂ ಪ್ ಗಟ್‍ಲ್ ಕೆಲೊ ಾ ರವಿ ಆನಿ ಕವಿ ಪುಸಾ ಕ ವೆಳ್ಯರ್ ಆಮಯ ವಹ ಳಕ್ ಜಲೊ ಮ್ಹ ಣೆಾ ತ್. ರ್ತ ಹಾಾ ಚ್ಯ ಬಾಬಿಾ ಿಂ ಕವೈಟ್‍ಲ್ ಪಾವೆೊ ಲಾ ತವಳ್ ಹಾಿಂವ್ನ ತಕ ವಾ ಕಾ ಗತ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲಲೊ ಿಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಫಿಲಿ ಿಂತೊ ಾ

ನಾಿಂವ್ನಡೊ ಕ್ ಹಿೋರಕ್ ವಾ ಕಾ ಗತ್ ಭೆಟ್ನ್ ತಚ್ಯಲಗಿಂ ಉಲಯಿಲೊ ಾ ತಿರ್ತೊ ಸಂರ್ತರ್ಸ ಮಾಹ ಕ ಭಗ್ಳೊ . ರ್ತಿಂಡಾರ್ ಸದಾಿಂ ಹಾಸೊ. ಅಪ್ಲಡ್ಟ್‍ಲ್ ನ್ಹಹ ಸಾಣ್, ನಾಟ್ಕೋಯ್ ಕವಿ, ಉಲಣ್ಯಾ ಿಂತ್ ತಶಿಂಚ್ಯ ಆಿಂವ್ ರಿ. ಪೆಲಾ ಿಂಕ್ ಖುಶಲ್ ಕಚೊ್ ಸಾ ಭಾವ್ನ. ಆಕಷ್್ಕ್ ವಾ ಕಾ ಜವ್ನ್ ಸೊೊ ಬಾಮ್ಸ್ . ೧೯೮೦-ಿಂತ್ ದುಸ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಭೆಟೊ ಿಂ ಹಾಿಂವ್ನ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಬಿಂಬಿಂತ್. ಎಕ ಗಜೆ್ನ್ ಎಡ್್ ರ್ಸ ಆರ್ಸಲಲೊ ಾ ನ್ ಠಿಕಣೊ ಸೊಧುನ್ ಕಡುಿಂಕ್ ತ್ ರ್ಸ ಜಲ ತಿಂಕಿಂ. ಪುಣ್ ವಳ್ ಭಾಯ್ತೊ ಾ ಮಾಹ ಕ ತಿಂಗ್ರ್ ಮೆಳಯ ಲ ಸಾಾ ಗತ್ ಸತ್ ರ್ ಮಾತ್್ ವಿಶೇರ್ಸ. ಗ್ೊ ೋಡರ್ಸ ರೇಗ್ಳ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಜಿ ವಹ ಳಕ್. ಆಪಾೊ ಾ ಆವಯ್-ಭಯಿಣ ಕ್ ಕರನ್ ದಿತಚ್ಯ ಹಾಿಂವ್ನ ತಿಂಚ್ಯಿಂ ಲಗ್ ಲಿಂ, ಭೋವ್ನ ಚಡ್ ಫ್ತ್ಯ್ತೊ ಾ ಚಿಿಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ತಿತಿೊ ಸಭಾ್ರಾಯಿೋ ಕೆಲ. ಮ್ಹ ಜಿ ಗಜ್‍ಲ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಬಿಂಬ ತಸಲಾ ಮ್ಹಾ ನ್ಗರಾಿಂತ್ ಹೇಮಾಚ್ಛಯ್ತ್ಚಿ ಭೆಟ್‍ಲ್ ಕಚಿ್. ಬಾಮ್ಸ್ ತಚೊ ಜಿಗ್ ದೋರ್ಸಾ ಜಲೊ ಾ ನ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಪಯ್ೊ ಿಂ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಭೆಟ್ಿಂಕ್ ಚಿಿಂತೆೊ ೊ ಿಂ. ದನಾಪ ರಾಿಂಚ್ಯಿಂ ಜೆವ್ನಣ್ ಜತಚ್ಯ ಬಕ್ ಸಾಾ ಟ್‍ಲ್್ ಕೆಲೊ ಿಂಚ್ಯ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಚಿಿಂತೆೊ ಿಂ. ಆತಿಂ ಹೊ ಬಕರ್ ವೆತ ಆನಿ ಮಾಹ ಕ ಟ್ಲಾ ಕ್ ಕರನ್ ಯ್ಿಂವ್ನ್ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ಆಸಾ ಲ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಿಂವ್ನ ದಾಕೆೆ ವ್ನ್ , ಥಂಯ್ಲಚ್ ಉಭಿಿಂ ಆಸಿೊ ಿಂ ದೆಕನ್ ಯೇ ಬರ್ಸ ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಲ.

27 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಎದ ವಹ ಡ್ ನಾಟ್ಕ್ ಬರಯ್ತಣ ರ್, ದಿಗೊ ಶ್ಕ್ ಕಲಕರ್, ಪ್ಲಪುಾ ಲರ್ ವಾ ಕಾ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ಸಾಿಂತಕ್ಯ್ ಜ್‍ಲ ಥವ್ನ್ ಮಾಹಿಮ್ಸ ಪಯ್ತ್ಿಂತ್ ಬಕರ್ ಲಗ್ ಲಾ ನ್ ಬಸೊನ್, ಗಜಲ ಮಾರನ್ ವೆಚೊ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್? ಅಸಲಿಂ ಭಾಗ ನಾಕ ಕೊಣ್ಯಕ್ ತಾ ಚ್ ವೆಳ್ಯರ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಪಾಕ್ಲ ಬಾಮಾ್ ಚೊ ಅನ್ಹಾ ೋಕ್ ಹವ್ನಾ ರ್ಸ. ಗಲಾ ಿಂತೊ ಾ ರಾಷ್ಾ ರಿಂನಿ ಕಷ್ಾ ಿಂನಿ ಘೊಳನ್, ಫಕತ್ಾ ಆಪಾೊ ಾ ಿಂಚ್ಛ ಆನಿ ಆಪಾೊ ಾ ಸಾ ತಃ ಮ್ಜೆ್ಕ್ ಆನಿ ಗಜೆ್ಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಖಚ್ನ್ ಆಡಂಬರಾಚ್ಯಿಂ ಜಿೋವನ್ ಸಾತೆ್ಲ/ಲಿಂ ಆಮೆಯ ಸಮಾಜೆಿಂತ್ ಜಯಿಾ ಿಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಪೆಣ ಿಂ ಘೊಳಯ ಲಾ ಿಂರ್ತೊ ಥೊಡೊ ವ್ನಿಂಟ್ ತರಿೋ ಸಮಾಜೆ ಖತಿರ್ ಆಪಾೊ ಾ ಮಾಯ್ ಭಾಸ ಖತಿರ್ ಖಚಿ್ತ ರ್ತ ಜವ್ನ್ ಸಾ ವಹ ರ್ತ್. ಇಗಜ್ಿಂಕ್, ಕನ್ಹಾ ಿಂಟ್ಲಕ್ ಆನಿ ವಪಾ್ನ್ಹಜಿಿಂಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಧಾಮ್ಕಿಂಚ್ಛ ಉಲಾ ಕ್ ಪಾಳ ದಿೋವ್ನ್ , ಮಾಬ್ಲ್ ಫ್ತ್ತ್ ಚ್ಯರ್ ನಾಿಂವ್ನ ಖಂಚಂವ್ನಯ ಾ ಿಂ ಆಶನ್, ಇಗಜ್‍ಲಲ್ಭರ್ ಲಕ ಮುಖರ್, ಮಾನಾಚಿ ವ್ನತ್ ಘಿಂವ್ನಯ ಆಬ್ೊ ಸಾನ್ ಕರ್ತೊ ಯಿ ದುಡು ಆಮ ದಾನ್ ದಿತಿಂವ್ನ, ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ತಣಿಿಂ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ ಾ ಚ್ ಇಸೊ್ ಲಿಂತ್ ತಿಂಚ್ಛಚ್ಯ ಭುಗ್ಳ್ಾ ್ಕ್ ಪ್ ವೇಶ್ಟ ಮೆಳ್ಯನಾತ್ಲಲೊ ಾ ವೆಳ್ಯರ್, ಧಾಮ್ಕಿಂ ವಿರೋಧ್ಯ ಝಗ್ಳೆ ಿಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯಾ ಜವ್ನ್ ರಡೊನ್ ಬಸಾಾ ತ್. ಗಲಾ ಿಂತ್ ಘೊಳಾ ಲಾ ನ್ ಸಾಹಿತಾ ಖತಿರ್ ಕತೆಿಂಯ್ ಬರ‍್ಿಂ ಯ್ಲೋಜನ್ ಕೆಲಿಂ ತರ್ ಗಲಾ ಚ್ಯ ಪಯ್ೆ

ಮ್ಹ ಣ್ ವಾ ಿಂಗಾ ಥರಾನ್ ಕೆಿಂಡುಿಂಕ್ ಆಮಾ್ ಿಂ ಉಣೆಿಂಪಣ್ ಭಗ್ಳ್ನಾ. ಬಾಮಾ್ ನ್ ಆಪಾೊ ಾ ಮಾಯ್ ಭಾಷಚ್ಛ ಪತ್ ಿಂ ಖತಿರ್ ರಂಗಮಂಚ್ಛ ಖತಿರ್, ನಾಟ್ಕ್ ಕಲ ಆನಿ ಪುಸಾ ಕಿಂ ಖತಿರ್, ಆಪೆಣ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಾ ಿಂತೆೊ ಜಯ್ಾ ಿಂ ಅಪ್ಣ್ ಕೆಲಿಂ. ಜಯ್ಾ ಿಂ ವ್ನಟ್ಲಯ್ತೊ ಿಂ. ತಚಿ ಹೊ ತಾ ಗ ಆನಿ ಉದಾರ್ ಪ್ ವೃತಿಾ ಜವ್ನ್ ಸಾ. ಪೆ್ ೋಮ, ಕರ‍್ಿಂ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ನಾಿಂವ್ನನ್ ಕೊಿಂಕಣ ಸಾಹಿತಾ ಿಂತ್ ವಳ್ ಚಿ ಪೆ್ ಸಿ ಮೆಿಂಡೊನಾ್ ಬಾಮಾ್ ಚಿ ಮಾಲಗ ಡ ಧುವ್ನ ಜವ್ನ್ ಸಾ. ಹಿಚಿ ಮ್ಹ ಜಿ ಭೆಟ್‍ಲ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಲಂಡ್ನಾಿಂತ್ ಜಲೊ ಬಾಮಾ್ ಚಿ ಭಲಯಿ್ ಬಿಗಡ್ೊ ಲಾ ವೆಳ್ಯರ್, ಸುಖ್-ದುುಃಖ್ ಉಲಯ್ತಾ ನಾ, ಕೆದಾ್ ಿಂಯ್ ವನಿ ಮ್ಹ ಣೆಯ ಿಂ ಆಸೊ ಿಂ. ಕೊಿಂಕಣಿ ಆಮಯ ಮಾಯ್ ಭಾಶ ಖತಿರ್ ಪಪಾಪ ನ್ ಜಯ್ಾ ಪಯ್ೆ ಹೊಗ್ಳ್ೆ ಯ್ತೊ ಾ ತ್ ತರಿೋ, ಆಮಾ್ ಿಂ ತಣೆಿಂ ಕಿಂಯ್ಲಚ್ ಉಣೆಿಂ ಕರಿಂಕ್ ನಾ. ಬರ‍್ಿಂ ಪಾಲನ್ ಪ್ಲೋಷ್ಣ್ ದಿೋವ್ನ್ , ಶಿಕಪ್ ದಿೋವ್ನ್ ಆಮಾಯ ಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ವ್ನಟ್‍ಲ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾ ತಸಲ ಬಾಪುಯ್ ಮೆಳ್ಲಲೊ ಆಮೆಯ ಿಂ ನ್ಶಿೋಬ್. ಕೆದಾಳ್ಯಯ್ ಆಮಯ ಪಪಾಪ ಕತ್ವ್ನಾ ಿಂತ್ ಬಾಪುಯ್ ಜವ್ನ್ , ಎಕ ಇಷ್ಾ ಪರಿಿಂ ಭುಗ್ಳ್ಾ ್ಿಂಕ್ ಮೋಗ ಆನಿ ಮಾಗ್ದಶ್ನ್ ದಿತ. ತಿರ್ತೊ ಯಿೋ ಅಭಿಮಾನ್ ತಚ್ಛ ಭುಗ್ಳ್ಾ ್ಿಂಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಯ ರ್. ಕತೆಿಂಯ್ ಜಿಂವ್ನ ಶಿ್ ೋ ಬಾವಿಾ ರ್ಸ ಮೆಿಂದನ್್ ಬಾಮ್ಸ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ನಾಿಂವ್ನರ್ ಮಾತೃಭಾಷ್ ಸಾಹಿತಾ ಿಂತ್, ಕೊಿಂಕಣ ಸಮಾಜೆಿಂತ್, ಆಪಾೊ ಾ

28 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಿವಿತಚ್ಛ ಮ್ಟ್ಲಾ ಾ ಆವೆೊ ಿಂತ್ ಏಕ್ ಅಧಾಾ ಯ್ ರಚನ್ ಅಮ್ರ್ ಜಲ. ಬಾಮ್ಸ್ ಆಸಾ ರ್ಸ್ ಜವ್ನ್ ಸಾಾ ಿಂಯಿೋ ಆಸಪ ತೆ್ ಚ್ಛಾ ಖಟೆಾ ರ್ ಥವಿ್ ೋ ತಚ್ಯ ಲಖ್ಣಣ ಥವ್ನ್ ಕವಿತಿಂ ವ್ನಳ್ಯಯ ಾ ಿಂತ್. ಶಿ್ ೋ ಬಾಮ್ಸ್ , ಚಡಾಾ ವ್ನ ಕಲಕರಾಿಂಕ್, ಬರಯ್ತಣ ರಾಿಂಕ್, ನಾಟ್ಕಸಾಾ ಿಂಕ್, ವಾ ಕಾ ಗತ್ ಭೆಟ್ನ್ ಸವ್ನ್ಿಂಚ್ಛ ವಳ್ ಚೊ ರ್ತ ಜವ್ನ್ ಸೊೊ . ಸಾಹಿತ್ಾ ಪೆ್ ೋಮಿಂಚ್ಛ, ವ್ನಚ್ಛಪ ಾ ಿಂಚ್ಛ, ನಾಟ್ಕಸಾಾ ಿಂಚ್ಛ, ತಶಿಂಚ್ ಪೆ್ ೋಕ್ಷಕಿಂಚ್ಛ ಕೊಿಂಕಣ ಸಮಾಜೆಚ್ಛ ಹೃದಯ್ತಿಂತ್ ಬಾಮ್ಸ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ನಾಿಂವ್ನಿಂಚಿ ಮರ್ ಸದಾಿಂಚ್ ಉತೆ್ಲ. ಉರಾಜಯ್ ಮ್ಹ ಳಯ ಚ್ಯ ಮ್ಹ ಜಿ ಅಪೇಕೆ . ಎಕ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಹಾಚ್ಯ ವತಿ್ ಶೃದಾಧ ಿಂಜಲ ದುಸಿ್ ಕತೆಿಂ ದಿಿಂವ್ನ್ ಸಕತ್? ಆಮಯ ಆಶಿೋರ್ ಮ್ನೋಭಾವ್ನಚಿ ದುಬಿಯ ಸಮಾಜ್‍ಲ. ಬಾಮಾ್ ಚ್ಯರ್ ಕೊಿಂಕಣ ವ್ನಚ್ಛಪ ಾ ಿಂಕ್ ಅರ್ಸ ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಸಾಿಂಗನಾ ತರ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಚಕದಾರ್ ಜವ್ನ್ ಸಾಿಂ. ಪಯ್ತಣ ರಿ ಮುಖಿಂತ್್ ಹಾಿಂವ್ನ ಪಿಡ್ರ್ಸಾ ಆಸಾಿಂ. ಮ್ಹ ಜೆ ಖತಿರ್ ಮಾಗ್ಳ್ಣ ಾ ಚಿ ಗಜ್‍ಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಉಲ ದಿಲೊ ಾ ತವಳ್ ಕವಯ್ತಾ ಿಂತ್ ಕತೆೊ ಶ ಜಣ್ಯಿಂನಿ ಬಹೂತ್ ಚಚ್ರಾಲಾ ಿಂನಿ, ದಳ್ಯಾ ಿಂನಿ ದುುಃಖಿಂ ಗಳವ್ನ್ ಪಶಯ ತಪ್ ಉಚ್ಛರ್ಲಲೊ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಖುದ್ೊ ಪಳಯ್ತೊ ಿಂ. ಕೊಿಂಕಣಿ ಸಮಾಜೆಿಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗೋತ್ ರ್, ನಾಟ್ಕರ್ಸಾ , ಬರಯ್ತಣ ರ್ ವಿವಿಧ್ಯ ಕೆೆ ೋತ್ ಿಂ ಥವ್ನ್ ಮಾಯ್ ಭಾಷಚಿ, ಕಲಚಿ, ಸಾಹಿತಾ ಚಿ ಸವ್ನ ಕರನ್ ಅಮ್ರ್ ಜಲಾ ತ್. ಜಿೋವಂತ್

ಆಸಾಾ ನಾ ಆಮ ತಿಂಚಿಿಂ ಪ್ ತಿಭಾ ವಳ್ಯ್ ನಾಿಂವ್ನ ತರಿೋ, ಮಣ್ಯ್ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಮೆಲೊ ಾ ಮಶಿಕ್ ಬಾರಾ ಕಟಾ ಿಂ ದೂದ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ಗ್ಳ್ದಿಪರಿಿಂ ಧುಿಂಪಯ್ತಾ ಿಂವ್ನ. ಹಾಿಂವೆಿಂ ಮ್ಹ ಣೆಯ ಿಂ ತರ್, ಹಯ್್ಕ ಕೆೆ ೋತ್ ಿಂತೊ ಪ್ ತಿಭಾವಂತ್ ವಾ ಕಾ ಿಂಕ್ ಜಿೋವಂತ್ ಆಸಾಾ ನಾಿಂಚ್ ತಿಂಕಿಂ ಫ್ತ್ವ ಆಸೊಯ ಪುರಸಾ್ ರ್ ಮೆಳಿಂಕ್ ಜಯ್. _ಗ್ೊ ೋಡಿಸ್ ರೇಗೊ. -------------------------------------ಜನ್ಮ ಆನಿ ಮರಣಾ ಮಧ್ೊ ೊಂ ಅೊಂತರ್.... ಜಿವ್ತತ್ _ಲುವ್ತ ಪಿರೇರ್. ಜನಾಿ ಲೊ ಾ ನಂತರ್ ಮರಾಸರ್ ವ್ನಿಂಚ್ಛಜಯ್ ಜಲೊ ಿಂ ಅನಿವ್ನಯ್್. ಸಂಸಾರಾಿಂತ್ ಹೊ ಜಿೋವ್ನ ಯ್ಿಂವಯ ಯಿೋ ಎಕ್ ರ; ಚಲಯ ಯಿೋ ಎಕ್ ರಚ್. ರಟ್ಲಾ ಾ ಮುಟ್ಲಾ ಾ ಿಂನಿ ರಗ್ಳ್ಾ ಸಂಚ್ಛರ್ ಆಸಾ ಸರ್. 'ಅಪುಣ್ಆಪೆೊ ಿಂ' ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಆಕಷ್್ಣ್. ಘಿಂವತಿ ಭಂವಿಾ ಲಾ ಿಂಚ್ಯಿಂ ಅನ್ಸಕರಣ್. ಎಕ ನಾ ಎಕ ದಿಸಾ ಕೊಣ್ಯಯಿ್ ೋ ತಿಳ್ ನಾಶಿಂ ಹಾಿಂಗ್ಳ್ಚ್ಯಿಂ ಹಾಿಂಗ್ಳ್ ಸಾಿಂಡತ್ಾ ಶಿೋದಾ ಚಲಾ ಚ್ ರಾಿಂವೆಯ ಿಂ ಜನಾಿ ರಹರ್ಸಾ . ಮಾಿಂ- ಬಾಪ್, ಭತ್ರ್, ಘರಾಲ್ ನ್್, ಭುಗ್ಿಂಬಾಳ್ಯಿಂ, ದಾಯಿೆ ಗ್ಳೋತ್ ಿಂ ಹಾಿಂಚ್ಯ ಭಿಂವ್ನರಿ ಭಂವ್ನಡೊ ಕಡತ್ಾ ಹಾಿಂಚೊ ಬಾಿಂಧ್ಯ ಸಂಬಂಧ್ಯ ವಡ್ ಸಳ್ಯವಳ್ ಭಾಸಾಯಿಲೊ ಾ ಆವೆೊ ಿಂತ್ ಜಿಣಿಯ್ಚ್ಛ ಸಂಧಾಿಂಕ್ ತೇಲ್ ಸೊಡ್ಲಲೊ ಬರಿ.

29 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮ್ನಾೆ ಚ್ಛ ಚಿಿಂತ್ ಿಂ ಆನಿ ಕನಾಾ ್ಿಂ ಮ್ಧಗ ತ್ ಏಕ್ ಖಂದಕ್ ಆಸಾಾ . ಹಾಾ ಖಂದಾ್ ಿಂತಿೊ ಗುಿಂಡಾಯ್ ತಚ್ಯ ಭಿತರಿಲೊ ಆತುರಾಯ್ ಮಾತ್್ ತಿಳಿಂಕ್ ಸಕತ್. ಮುಿಂಗಡ್ ಆಲೋಚನ್ ಜಗ್ ಣ್ ನಾಸಯ ಿಂ ಜಿೋವನ್ ಬೋರ್ ನಿಜ್ನ್ ಪದಾಾ ಸಮಾನ್. ಎಕೊೊ ಅನ್ಹಾ ಕೊ ಾ ಲಗಿಂ ಹಾತ್ ವಡಾೆ ಯ್ತಾ ನಾ ತಗ್ಳ್್ ತಿಂ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಮ್ನೋಭಾವ್ನ "ಆಪೆೊ ಿಂಚ್ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ..." ನಾತೆೊ ಲಾ ಕ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್‍ಲ ಗೌರವ್ನಚ್ಛ ದೃಷಾ ನ್ ಲಖಿನಾ. ಮ್ಹ ಣಾ ಚ್ ಖಂಡತ್ ಆಪೆಣ ಿಂಯಿೋ ಸಾಾ ಭಿಮಾನಿ ಜಯ್ತೆ ಯ್. ತಾ ಪ್ ಕರ್ ಸಾ ಿಂತ್ ಘರ್-ಖಶ ಫುಡಾರ್ - ರಗ್ಳ್ಾ ಚಿಿಂ ಫಳ್ಯಿಂ, ಚಿಿಂದಿಗ ಬದಿಕ್ ಜಯ್ ಜಲೊ ಾ ಸವೊ ರ್ತಾ ಎಕ ಉತ್ ನ್ ಎಕೊ ಾ ಸಾಕೆ್ಿಂ ವತ್ನ್! ಜಿಣಿಯ್ಚ್ಛ ಸಮೊ ರಾಿಂತ್ ಕೊಣ್ ತರ್ ನಿಭಾ್ಗಲಪಣಿಿಂ ವಂಚಿತ್ ಜಿಂವ್ನಯ ಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್ ಕತೆಿಂಯ್ ತರಿ ನಿಬಾಿಂ ಆಸಾಾ ತ್ಲಚ್! ಜಯ್ತಾಚ್ಛ ರಾಜಾ ಕ್ ಧರನ್ ಉಮಾ್ ಳಯ ಿಂ ಬಳ್ ಕಿಂಯ್ ಚಿಲೊ ರ್? ಪಿಸಾಯ್ಲಚ್ ಏಕ್ ಸಸಾಯ್ ವಯ್್ ಚಡಂವ್ನಯ ಾ ಕ್. ತಸಲಾ ತಾ ಸಹವ್ನಸಾಿಂತ್ ರ್ತ ಕಸಲಗ ಆವೇಗ... ರ್ತ ಕರ್ತೊ ಗೋ ಉನಾಿ ದ್... ಉತ್ ಹಾಚೊ ಫುಗ್ಳ ಪುಟ್ಲೊ ಾ ರ್ ಸಾ ಪಾಣ ಿಂಚ್ಯಿಂ ಭುಜ್‍ಲ್ ಕೊಸಾಳ್ಯಯ ಾ ರ್ ಕೆದ ಆಘಾತ್? ಕತಿೊ ಘೊೋರ್ ನಿರಾಶ? 'ಅಯ್ಲಾ ೋ! ಇತೆೊ ಿಂಚ್ಲಗೋ ಹೆಿಂ ಜಿೋವನ್..." ಮ್ಹ ಳಯ ಆಕೊ ಸಿ ಉದಾಗ ರ್... ಪುಣ್ ಸಹಜ್‍ಲಲಪಣ್ ಕತೆೊ ಿಂ ಮಾರ‍್ಕರ್? ಕೊಣ್

ಕೊಣ್ಯಯಿ್ ೋ ಅಥಲ್ಚ್ ಜಯ್ತ್ ಿಂತ್. ಮಸಾ ರಾಭರಿತ್ ಹುಮಣ್. ತುವೆಿಂ ಭರ‍್ಲಾ ತ್ ವ್ನ ಖಲ ಕರ‍್ಲಾ ತ್, ಹೆ `ಉಗ್ಳ್ೆ ರ್ಸ' ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಆಸಾತ್ ಪಳ. ಭಿಲ್ಲ್ ಲ್ ಮಾಜೊಾ ಿಂಕ್ಲಚ್ ಆಯ್ತ್ ನಾಿಂತ್. ಬಹುಶಃ ಉಗ್ಳ್ೆ ರ್ಸ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಬಳ್ಯಧಿಕ್ ತಲಾ ರ‍್ ಪಾ್ ರ್ಸ ಧೊಮ್ರ್ಸ! ವೆಳ್ಯಕಳ್ಯಚ್ಛ ಧಾಿಂವೆಣ ಿಂತ್ ಪಾದ್ ಸಾಬರಿ ಚರಕ್ ಆರ್ಸಲಲೊ ಾ ತಾ ವಾ ಕಾಚ್ಯಿಂ ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ಆವೆೊ ಚ್ಯಿಂ ದಸಾಾ ವೇಜ್‍ಲ ಉಸಿಾ ತನಾ... ಮ್ಹ ಜೆ ಆನಿ ಬಾಮಾ್ ಮ್ಧೊ ಾ ಪರಿಚಯ್ತಕ್ ಯ್ದಳ್ಲಚ್ ಚಡುಣೆ ಅಟ್ಲ್ ವರಾಲ್ ಿಂಚ್ಯಿಂ ತರಣ್ಲಪಣ್. ಆನಿ ಅನ್ಕ್ ಲಯ್. ಶಿ್ ೋ ಗಬುಾ ಚ್ಛಾ ರೂಪ್ಲರಾಗ ಸಂಸಾ್ ಾ ಮಾರಿಫ್ತ್ತ್. ತರಿ ಅಪ್ ತಾ ಕ್ಷ್ ಝಳಕ್ - ಆಪೆಣ ಿಂ ಕೊಿಂಕಣ ೋ ಪತ್ ಿಂ ವ್ನಚಿಂಕ್ ಶಿಕ್ಲಲೊ ಾ ಲಗ್ಳ್ಯ್ಾ ಇಿಂಗೊ ಷ್ಟ ಹಿೋರ 'ತಜ್‍ಲಲಮ್ಹಲ್' ಹಾಾ ನಾಿಂವ್ನಖಲ್. ಜಿ ವಳಕ್ ಸಳ್ಯವಳಿಂತ್ ರೂಪಾಿಂತರ್ ಜವ್ನ್ ನಿಮಾಣೆ ಮತ್ ತಾ ಿಂತ್ ಭಡಾ ಜೊಡ್ ಲೊ ಾ ಚೊ ಪರಿಣ್ಯಮ್ಸ - ಕಗ್ಳ್ೊ ಿಂ ಸಂಪಕ್್ ಆನಿ ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್ ಆಯಿಲೊ ಾ ತವಳ್ ಭೆಟ್‍ಲ್. ಅಸಲಾ ತಾ ಸಂದಭಾ್ಿಂನಿ ಸುಖ-ದುುಃಖಚಿ ಬಶಿ ಆದಿೊ ಬದಿೊ , ಕೊಿಂಕಣ ಪತಿ್ ಕಿಂ ಬಾಬಿಾ ಿಂ ಚಚ್ಛ್, ಪ್ಲಟೊ - ಬರವಿಪ ಆನಿ ಬರಾಲಪ ಿಂ ತಫೆ್ನ್ ಝಡಾ . ಅಸಿಂ ಆನಿ ತಶಿಂ ಅಖೇರ‍್ಕ್ ಆಪಾಣ ಿಂ ವಿಷ್ಾ ಿಂತಿೊ ಿಂ ವಿಶೇಷ್ಣ್ಯಿಂ, ಕಭಾ್ರಾಿಂ ವಗೈರ‍್ ವ ಗೈರ‍್... ವೇಳ್ ಪಾಶರ್ ಕರಿಂಕ್ ಈಷ್ಾ ಗತ್ ಏಕ್ ಸೂಕ್ಾ ಮಾಧಾ ಮ್ಸ.

30 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಉಲವ್ನಣ ಾ ಿಂತ್ ಬಾಮ್ಸ್ ಖುಶಲ. ಕಳ್ಯಚೊ ಬಾಿಂಕ್ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಚಡ್ ಹುನ್ ಕರಿಂಕ್ ನಾಸಾೊ ಾ ರ್ಲಯಿೋ ಆಪಾಣ ಯಿಲಾ ಅನಭ ೋಗ್ಳ್ಚೊಾ ಸನ್ದಾ ಎಕ ಗ್ರಾಲಾ ಕ್ ಮಕಾ ಲೊ ಾ . ಶಳಿ ಡ್ಾ ಧಣಿ್ಥವ್ನ್ ದಾವ್ನ ಉಠಯ್ತೆ ಯ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ಹಟ್ಲಾ ಹುಜಿ್ ಿಂ ತಕ ಭುಲಯಿಲೊ ಿಂ ಹಾತೆರ್ ಕೊಿಂಕಣ ಕೊಚ್ಛ್ ಪ್ ಆನಿ ಝರಾಪ್! ಎಕ ತೆಿಂಪಾರ್ ಫಕತ್ಾ ಸವ್ನಲಿಂ ಉಡೊವ್ನ್ ಆರ್ಸಲಲೊ ಬಾಮ್ಸ್ ಲೇಖನಾಿಂ, ಕಣಿಯ್ಲ, ಕವನಾಿಂ, ಕ್ ಮೇಣ್ ನಾಟ್ಕಿಂ ಬರಿಂವೆಯ ತಿತುಾ ನ್ ಪಾವೊ ಚ್. ನ್ಹ ಯ್ ಸಾ ತುಃ ದಿಗೊ ಸು್ನ್ ರಂಗಸ್ ಳಿಂ ಆಪಿೊ ನ್ಟ್ನಾ ಚಲಕೋ ದಾಖಂವ್ನ್ ಸಕೊೊ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಕಪಾಲರ್ ಮರಿಯ್ಲ ಹಾಡ್ಯ ಿಂಚ್ ಸ! ಆಿಂಬಾಾ ರ್ ಥವ್ನ್ ಕಿಂಬಾಾ ರ್ ಉಡಾಯ ಾ ವ್ನಿಂದಾ್ ಚ್ಯರ್ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಕತಾ ಕ್ಲಗೋ ಮೆಚೊಾ ಣ್! 'ಆಪೆೊ ಿಂಪಣ್' ಜಹಿೋರ್ ಕಚ್ಛಾ ್ ತಚ್ಛಾ ಶವಟ್ಲಿಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಚ್ ಪಂಗಡ್, ಆಪ್ಲೊ ಚ್ ನಾಟ್ಕ್, ಆಪೆೊ ಿಂಚ್ ದಿಗೊ ಶ್ನ್, ಆನಿ ಸಾ ಥಚೊಚ್ ಖಚ್್! ಇಡಾಾ ಿಂತ್ ಇಡಾಾ ಿಂತ್ ದುಸಾ್ ಾ ಿಂಚ್ಯಯಿೋ ನಾಟ್ಕ್ ಖ್ಣಳಯಿಲೊ ಿಂ ಆನಿ ದಿಗೊ ಶ್ನ್ ದಿಲೊ ಿಂ. ಪೂನ್ ತಚ್ಯಿಂ. ಪಾವ್ನನಾತೆೊ ಲಾ ಕ್ ಆಪಾಣ ಸವೆಿಂ ಹೆರಾಿಂಚೊಾ ಯಿ ಕಣಿಯ್ಲ ಪುಸಾ ಕಿಂತ್ ಛಾಪುನ್ ಆಪಾೊ ಾ ಖಚ್ಛ್ರ್ ಪಗ್ಟ್ಲಯಿಲೊ ವ್ನಿಂವ್ನಾ ತಚಿ! ರಂಗ ರಂಗ್ಳ್ಳ್ ವ್ನಕಾ ಿಂಚ್ಛ ಇಸಿಾ ಹಾರಾಿಂ ವ್ನವ್ನ್ ಿಂತ್ ಬಾಮಾ್ ನ್ ಕೊಿಂಕಣ ಪೆ್ ೋಕ್ಷಕಿಂಚ್ಯರ್ ಘಾಲೊ ಮೋಡ ಜದು ತಿ ತವಳಯ ಆತಿಂ ನಾ. ತಚ್ಛ ಚಡಾವತ್ ನಾಟ್ಕಿಂನಿ ಜಿಂವ್ನ,

ಕಣಿಯ್ತಿಂನಿ ದಡಾಾ ಾ ಉತ್ ಿಂಚಿ ಖ್ಲರಚ್, ಖ್ಲಪಿ್ತೆಲಾ ಕ್ ಖ್ಲಪು್ನ್ ಖ್ಲಪು್ನ್ ನಂಜಿ ಜಯ್ತ್ ತೆೊ ಿಂಚ್ ಅಜಾ ಪ್... ಲಿಂಗಕ್ ಸಮ್ಸಾಾ ಿಂಚೊ ವ್ನರ್ಸ ತಚ್ಛ ನಾಕ ಫುಡಾಿಂಕ್ ಲಗಿಂ ವೆಗಿಂ. ಕೊಿಂಕಣ ಪತ್ ಿಂ ಆನಿ ಕೊಿಂಕಣ ರಂಗಲಮಂಚ್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಬಾಮಾ್ ಕ್ ಬಹುಶ ಧಾಕಾ ಾ ಭುಗ್ಳ್ಾ ್ಕ್ `ಲಲಪ್ಲಪ್' ಚಿಿಂವಿಂಕ್ ದಿಲೊ ತಿತಿೊ ಆಪುಬಾ್ಯ್ ಕೊಿಂಡಾೆ ಟ್ೋ. ಹಾಾ ಪರಿಿಂ ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛ ಧಾಿಂವೆಯ ಚೊ ಗ್ಳಡೊ ಧಾಿಂವ್ನಾ ನಾ. ತಣೆಿಂ ಉಕಡ್ಿಂ ಬರ್ಸಲಲೊ ಾ ಕಡ್ ಥವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಿಂವನ್ ಪಳಯಿಲೊ ಿಂ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆಿಂ. ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛ ಎಕ ಪುಸಾ ಕಚಿ ಹಮದಾರಿ ಮ್ಹ ಜೆ ಭಾಯ್್ ಸೊಡ್್ ದಿಲೊ ಜಲಾ ರ್ಲಯಿೋ ತಚ್ಛ 'ಮಾಣ್ಯ್ ಿಂ ಮತಿಯ್ತಿಂ' ಪುಸಾ ಕಚ್ಯಿಂ ಸಂಪಾದಕಪ ಣ್ - ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಿಂತ್ ಜಿಂವ್ನಯ ಾ ನಾಟ್ಕಿಂಚೊ ವಿಮ್ಸೊ್ ಮತ್ ರ್ ತಚ್ಛಾ ಸವ್ನಲಿಂಕ್ ಜಪಿ - ಹೊ ಸುಯ್ಲೋಗ ಮ್ಹ ಜಾ ವ್ನಿಂಟ್ಲಾ ಕ್ ಪಾಲ್ ವಯ್ತೊ ಾ ಉದಾ್ ಬರಿ. ನ್ಟ್ನ್ ತಿೋನ್ ಘಂಟ್ಲಾ ಿಂಚ್ಯಿಂ. ಜಿಣೆಾ ಿಂತೆೊ ಿಂ ಅಭಿನ್ಯನ್ ವರಾಲ್ ಿಂ ವರಾಲ್ ಿಂಚ್ಯಿಂ. ಸಕೆ ಿಂಕ್ ಹಾಸಂವ್ನ್ ಪಳತಲ. 'ಜೊೋಕರ್' ಹರ‍್ಲಾ ಕೊ ಾ ಕ್ ಮೆಚೊಾ ಿಂಕ್ ಚಿಿಂತಾ ಲ ಸಯ್್ ಭಯ್್ ! ಮುಲಮ್ಸ (ಬಾಮ್ಸ) ದುುಃಖಿಚಿ. ಗ್ಳಡಾ್ ಣ್ (ಜಮ್ಸ) ರಚಿಚಿ. ಹಾಾ ದನಾಿಂಯ್ಯ ಿಂ ಸಮಿ ಶ್ ನ್ ಬಾಮ್ಸ್ ಲಚ್ಯರ್ ವಿಧಿನ್ ತಿತೊ ಾ ಆಮ್ ರಾನ್ ಮಣ್ಯ್ಚ್ಯಿಂ ಫಮಾ್ಣ್ ವ್ನಚನ್ 'ಜಾ ಮ್ಸ' ಕೆಲೊ ಿಂ - ಅಥ್ತ್

31 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಬಾಮಾ್ ಚ್ಛ ಹಿತೆದಾರಾಿಂಕ್ ಗುಪ್ಾ ನಿಶಿಿಂ ದುುಃಖಿಚೊ ಮುಮು್ರ. ಆನಿ ಆತಿಂ ಕೃತಥ್. ಬಾಮ್ಸ್ ಖತಿರ್, ಹಿ ಉತ್ ಿಂಚಿ ಖಿಂವಣ್ - ಏಕ್ ಮೂಟ್‍ಲ್ ಮಾತಿ! ಹೊ ಅಿಂತಿಮ್ಸ ವಿದಾಯ್ ಫೊಿಂಡಾವಯ್ಲೊ ರಿೋದ್!!

ಹೆಿಂ ಋಣ್ ಸಂದಾಯ್ ಮೋರ್ಸ!!!ಯಥಥ್ಕ್ ಬಾಮ್ಸ್ ಅಿಂತಿಮ್ಸ ವಿದಾಯ್: ಜಮ್ಸ ಬಾಮ್ಸ ಜಾ ಮ್ಸ

ಒಫಿರ್ಸ

-ಲುವ್ತ ಪಿರೇರ್. --------------------------------------

32 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


33 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


34 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮಟ್ವಾ ಕಾಣಿ

ದಟ್ಟಿ ಫೊರಿನ್ ಗ್ಲ್ಲೊ ... _ ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. ಹಾಾ

ಪಾವಿಾ ಿಂ ದಾಟುಾ ಚ್ಛಾ ಈಷ್ಾ ಚ್ಯಿಂ

ಪ್ಲೋನ್ ಆಯ್ತೊ ಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಮಾಿಂಯ್

ಮಾಿಂಯ್್ ದಾಟುಾ ಕ್ ಸಮ್ೆ ಯ್ೊ ಿಂ... ತರಿೋ ದಾಟುಾ ತಾ ವಿರ್ಷಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಚ್ಯ ನಾ.

ಆಕಿಂತನ್ ಭರ್ ಲೊ . ಆದಾೊ ಾ ಎಕ ಮ್ಹಿನಾಾ ಪಯ್ೊ ಿಂ ' ಹಾಾ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಹಾಿಂವ್ನ

ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್

ಹಪಾಾ ಾ ಿಂತ್

ದಾಟುಾ ಚ್ಛ

ಈಷ್ಾ ನ್ ಪ್ಲೋನ್ ಕರನ್ ಸಾಿಂಗ್ೊ ಿಂ.

ಯೇನಾ...

ಯ್ಿಂವ್ನಯ ಾ ವಸಾ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಿನಾಾ ಚಿ

"ಯ್ಿಂವ್ನಯ ಾ ಹಪಾಾ ಾ ಿಂತ್ ಪುತಕ್ ಘವ್ನ್

ರಜ

ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ಕ್

ಆಮಿಂ ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್ ಯ್ತಿಂವ್ನ. ಆಮಿಂ

ಮಾಿಂಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಲ ' ಜಯ್ಾ ಪುತ..

ತೇಗ ಜಣ್ ಆಸಾಿಂವ್ನ. ದೆಕನ್ ತುಮಿಂ

ಆದಾೊ ಾ ವಸಾ್ ಬಾಯ್ಚ್ಯಿಂ ಕಜರಾಕ್

ಮುಕರ್ ಯ್ಿಂವೆಯ ಿಂ ನಾಕ. ಆಮಿಂ

ಯೇವ್ನ್

ಪಯ್ೆ

ಕೆದಾಳ್ಯ ಯ್ತಿಂವ್ನ. ಮ್ಹ ಣ್ ಯ್ಿಂವ್ನಯ ಾ

ವಸಾ್

ಪಯ್ೊ ಿಂ ಪ್ಲೋನ್ ಕನ್್ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ಿಂವ್ನ"

ಕಡ್್

ಯ್ತಿಂ'

ತುಿಂವೆಿಂ

ಖಚಿ್ಲಾ ಯ್... ತುಜೆಿಂಯ್

ಯ್ಿಂವ್ನಯ ಾ ಕಜರ್

ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ಕ್ ದಾಟುಾ

ಕಯ್ತ್ಿಂ...'

"ಮಾಕ ಕಜರ್

ನಾಕ... ಹಾಿಂವ್ನ ಆಿಂಕಾ ರ್ ರಾವ್ನಾ ಿಂ.."

"ರ್ತ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ತಚ್ಯಿಂ ಪ್ಲೋನ್ ನಾ ಕತಾ ಕ್?"

35 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ರ್ತ

ದುಸಾ್ ಾ

ಕಮಾನ್

ಆನ್ಹಾ ೋಕ

ಭಲ್

ಮ್ಹ ಣ್

ಕಸಾಯ್

ಕನ್್

ಜಗ್ಳ್ಾ ಕ್ ಗ್ಲ. ಥಂಯ್ ತಕ ಪ್ಲೋನ್

ಪಿಯ್ತಲ. ಕ್ ಮೇಣ್ ತಿ ದೂಖ್ ಚಡ್

ಲಗ್ಳ್ನಾ..."

ಜವ್ನ್

ಹಧ್ಿಂ

ಹುಲಪ ಿಂಕ್

ಜಲೊ ಿಂ. ಮಾಿಂಯ್್ '"ನ್ಹ ಯ್

ಪ್ಲೋರ್

ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ಲ

ಮ್ಹಿನಾಾ

ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್

ಆದಿಿಂ

ಬಾಬಾಕ್

ಆಸಪ ತೆ್ ಕ್

ಯೇನಾ

ದಾಟುಾ ಕ್

ಖಬಾರ್

ಮ್ಹ ಣ್?"

ಸುರ

ಆನಿ ಬಾಯ್ನ್ ಭತಿ್ ದಿಲೊ .

ಕನ್್ ಶಿರಾಿಂನಿ

ರಗ್ಳ್ತ್ ಖಿಿಂಡ್ಲಿಂ, ಅಪರೇಶನ್ ಕರಿಜೆ

ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ನಾ ದಾಟುಾ ನ್ ಜಯ್ಾ ಮ್ಹ ಳಿಂ. ಈಷ್ಾ ನ್ ಪ್ಲೋನ್ ಬಂಧ್ಯ ಕೆಲೊ ಿಂ.

ಬಾಬಾಚ್ಯಿಂ

ಆಪರೇಶನ್

ಕೆಲಿಂ.

ಆಪರೇಶನ್ ಕತ್ನಾ ಕಿಂಯ್ ಬಾಬ್ ಈಷ್ಾ ಚ್ಯಿಂ

ಪ್ಲೋನ್

ಆಯಿಲೊ ಾ

ಭಿಿಂಯ್ಲೊ ಕೊಣ್ಯಣ ... ಬಾಬ್ ಕಳ್ಯೆ ಕ್

ಉಪಾ್ ಿಂತ್

ಮಾಿಂಯ್

ಸದಾಿಂಯ್

ಆಘಾತ್ ಜವ್ನ್ ಮೆಲ.

ದುಖಿಂ ಗಳಯ್ತಾ ಲ. ಬಾಬ್ ಸಲಾ ್ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಮಾಿಂಯ್ ****

***** **

ಆನಿ ಬಾಯ್ ಘರ್ ಪಳತಲಿಂ. ದಾಟುಾ ಖಚ್ಛ್ಕ್

ಧಾಡಾಾ ಲ.

ದಾಟುಾ ಆಮಾ್ ಿಂ ಸಕಾ ಿಂಕ್ ಮಗ್ಳ್ಚೊ.

ಸಕೊ ಿಂಗ್ಳ್ಿಂತ್

ಬಾಬ್ ,

ಪಗ್ಳ್್ಿಂವ್ನಿಂತ್

ಆನಿ

ಮಾಿಂಯ್, ದಾಟುಾ , ಬಾಯ್

ಹಾಿಂವ್ನ...

ಆಮೆಯ ಿಂ

ಕಟ್ಲಮ್ಸ. ದಾಟುಾ

ಲಹ ನ್ಹೆ ಿಂ

ಐ. ಟ. ಐ. ಶಿಕೊ ಾ

ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಪ್ಲರಿನ್ ಗ್ಲೊ . ಥಂಯ್

ತಕ

ಬರ‍್ಿಂ ಕಮ್ಸ ಮೆಳ್ ಲೊ ಿಂ.

ಹಯೇ್ಕ

ವಸಾ್

ರ್ತ

ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್

ಬಾಯ್

ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಿಂತ್

ತಶಿಂ

ಲಕಮಗ್ಳ್ಳ್

ಜಲೊ ಿಂ. ತೆಿಂ ಚಡಾವತ್ ತಭೆ್ತಿ ಖತಿರ್ ವೆತಲಿಂ. ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಫಿಟ್‍ಲ್ಾ ನ್ಹರ್ಸ್

ಸಾಿಂಬಾಳಿಂಕ್

ಕಸ್ ತ್

ಕತ್ಲಿಂ.

ದೆಕನ್ ದಾಟುಾ

ಕೆದಾಳ್ಯರಿೋ ಮಾಕ

ಮಾಿಂಯ್್ ಸಾಿಂಬಾಳಿಂಕ್ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ಲ.

ಯ್ತಲ. ಘರ್ ಸಾಿಂಬಾಳ್ಯಾ ಲ. ಆಚ್ಛನ್ಕ್ ಸ ವಸಾ್ಿಂ ಪಯ್ೊ ಿಂ ಬಾಬ್ ಹುಶರ್ ನಾ

ಸಕೊ ಿಂಗ್ಳ್ಚ್ಯಿಂ

ಮ್ಹ ಣ್

ವೆಗ್ಳ್ನ್

ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಯಾ ನಾ ದಾಟುಾ

ಉಟ್ಲಉಟಿಂ

ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್

ಆಯಿಲೊ .

ಮ್ಹ ಳಯ ಪರಿಿಂ

ಬಾಯ್

ಪಾ್ ಕಾ ೋರ್ಸ

ಕತ್ನಾ

ನಿಯಂತ್ ಣ್

ಚಕೊನ್

ಆಯಿಲೊ ಿಂ ಕರ್ ಬಾಯ್ಚ್ಛಾ ಸಕಲಕ್

ಬಾಬಾಕ್ ಹಧಾಾ ್ಿಂತ್ ದೂಖ್ ಪಡ್ ಲೊ .

ಆಪ್ಲಾ ನ್

ಪಯ್ೊ ಿಂ

ವಯ್್ ಪಾಶರ್ ಜಲಿಂ. ಬಾಯ್ಚ್ಛಾ

ಬಾಬ್

ಹಧಾಾ ್ಿಂತ್

ಗ್ಳ್ಾ ರ್ಸ

36 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಬಾಯ್ಚ್ಛಾ

ಪಾಿಂಯ್ತಿಂ


ಪಾಿಂಯ್ತಿಂಚಿ ಹಾಡಾಿಂ ಪಿಟ್ ಜಲೊ ಿಂ.

ಕೆಲೊ ಿಂ.

ಆಪರೇಶನ್ ಕತ್ನಾ ಬಾಯ್ಚ್ಯ ದನಿೋ ಪಾಿಂಯ್ ಪಾಿಂಯ್ತಿಂಚ್ಛಾ ಗ್ಳ್ಿಂಟಕಡ್ಿಂ

ಮಾಿಂಯ್್ ಕಿಂಕಣ ಿಂ, ನ್ಹಕೆೊ ರ್ಸ ದಾಟುಾ ನ್

ಕತು್ ಿಂಕ್ ಪಡ್ೊ . ಬಾಯ್ಚ್ಯಿಂ ಸಾ ಪಾಣ್

ದಿಲೊ ಿಂ ತರ್ ಮಾಕ ಸೂಟ್‍ಲ್ ಕೊೋಟ್‍ಲ್, ಆನಿ

ಭೆಸಾಿಂ ಜಲೊ ಿಂ.

' ರ‍್ಡೊ' ವ್ನಚ್ ಯಿೋ ದಿಲೊ ಿಂ.

ಉಪಾ್ ಿಂತ್

ತಭೆ್ತಿ

ದಿಿಂವ್ನಯ ಾ

ಕಜರಾ ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಪ್ಲರಿನ್ ಗ್ಲೊ ಾ

ಮಾಸಾ ರಾನ್ ತಕ ಬಿಂಬಯ್ ಎಕ

ದಾಟುಾ ಚಿಿಂ ಪ್ಲನಾಿಂ ಆಪೂ್ ಬ್ ಜಲಿಂ.

ನಾಿಂವ್ನಡೊ ಕ್

ರ್ತ

ಆಸಪ ತೆ್ ಿಂತ್

ವಹ ನ್್

ಆಪವ್ನ್

ಚಿಕತ್

ಪಾಿಂಯ್ತಿಂಚ್ಛಾ

ದಿೋವ್ನ್ ,

ಗ್ಳ್ಿಂಟ

ಸಕಯ್ೊ

ಕಮಾರ್

ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ಲ.

ಚಡ್

ಭಿಝಿ

ದಾಟುಾ ಚ್ಛ

ದಾಟುಾ ಚೊ

ಈಷ್ಟಾ

ಆಸಾ

ಬದಾೊ ಕ್

ಹಪಾಾ ಾ ಕ್

ಏಕ್

ಸಿಾ ೋಲಚ್ಯ ಪಾಿಂಯ್ ಬಸವ್ನ್ ಚಲಿಂಕ್

ಪಾವಿಾ ಿಂ ಫೊೋನ್ ಕನ್್ ಉಲಯ್ತಾ ಲ.

ಜಯ್ೆ ಿಂ ಕೆಲಿಂ.

ದಾಟುಾ ಚಿ ಖಬಾರ್ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ಲ. ದಾಟುಾ ಹಯ್್ಕ ಮ್ಹಿನಾಾ ಿಂತ್ ಘರಾ

ತಚ್ಯ

ಉಪಾ್ ಿಂತಿೋ

ಬಾಯ್

ಸಕೊ ಿಂಗ

ಖಚ್ಛ್ಕ್ ಪಯ್ೆ ಧಾಡಾಾ ಲ. "ಆಪುಣ್

ಪಾ್ ಕಾ ೋರ್ಸ ಕತ್ಲಿಂ. ಎಕಚ್ಯ ವಸಾ್

ಕಮಾನ್

ಭಿತರ್

ಥವ್ನ್

ಬಾಯ್ನ್

ಮ್ಟ್ಲಾ ರ್

ಅಿಂತರಾರ್ಷಾ ರೋಯ್

ಆಪಾಿಂಗ

ವಗ್ಳ್್ಿಂತ್

ಪಯ್್

ಆಸಾಿಂ.

ಥಂಯ್

ಫೊೋನ್ ಕರಿಂಕ್ ಜಯ್ತ್ "

ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ಲ.

ಚ್ಛಿಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಜಿಕೆೊ ಿಂ. ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್ ಆನಿ ದೇಶಕ್ ನಾಿಂವ್ನ ಹಾಡ್ೊ ಿಂ.

ಮಾಿಂಯ್

ಭಲಯ್್ ಆದಾೊ ಾ

ವಸಾ್ ಬಾಯ್ಚ್ಯಿಂ ಕಜರ್

ದಾಟುಾ ಚ್ಛಾ

ಖತಿರ್ ಸದಾಿಂ ಮಾಗ್ಳ್ಾ ಲ.

ದಾಟುಾ ಚ್ಯಿಂ ಕಜರ್ ಪಳಿಂವಿಯ

ಜಲೊ ಿಂ. ತಕ ಸಕೊ ಿಂಗ್ಳ್ಕ್ ಕೊೋಚ್

ಆರ್ಸ ಲೊ . ಪುಣ್ ದಾಟುಾ

ಆಸೊೊ ,

ನಿಬಾಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ಲ.

ಆನಿ

ವೆಳ್ಯರ್

ಬಾಯ್ಚ್ಛಾ

ಚಿಕತ್

ಅವಘ ಡಾ

ಆಶ

ಕೆದಾಳ್ಯರಿೋ

ದಿವಯಿಲೊ ಾ

ಮಾಸಾ ರಾ

ಲಗಿಂಚ್

ಬಾಯ್ಚ್ಯಿಂ

ಕಜರ್

ಜಲೊ ಿಂ.

ದಾಟುಾ ನ್

ಕಜರ್

ಗದೊ ಳ್ಯಯ್ನ್

ಬಾಯ್ಚ್ಯಿಂ

ಬಯ್ತ್

***

* **

* **

ಹಾಾ

ವಸಾ್

*

ಪಾವ್ನ್ ಿಂತ್

ಕೆಲೊ ಿಂ. ಭಾಿಂಗ್ಳ್ರ್, ಕಪಾೆ ಿಂ, ಆನಿ ಹರ್

ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್

ಎಕ ರಿೋತಿನ್ ಬಾಯ್ಚ್ಯಿಂ ಕಜರ್ ಗಡ್ೊ

ಕಮಾಚೊ ಭರ್ ಆಸಾ ದೆಕನ್ ಹಾಾ

37 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಯೇಜೆ

ಆಸೊೊ .

ದಾಟುಾ ಪುಣ್


ವಸಾ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್ ಯೇನಾ

ಮಾರ್ ಜಲೊ . ಆತಿಂ ಬರ ಆಸಾ.

ಮ್ಹ ಣ್ ದಾಟುಾ ನ್ ಮಾಿಂಯ್್ ಫೊೋನ್

ಸಕಾ ಿಂಬರಿಿಂಚ್ ಆಸಾ.. ಸಕ್ ಡ್ ಸಮಾ

ಕನ್್ ಸಾಿಂಗ ಲೊ ಿಂ.

ಆಸಾ.

ಫ್ತ್ಲಾ ಿಂ

ಆಮಿಂ

ಯೇವ್ನ್

ಪಾವ್ನಾ ಿಂವ್ನ ನ್ಹಿಂ... ತೆದಾಳ್ಯ ತುಕ ತುಜೊ ಪುಣ್ ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ದಿಸಾಿಂನಿಿಂ ದಾಟುಾ ಚ್ಛಾ

ಪುತ್ ಕಸೊ ಅಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಳತೆಲಯ್...

ಈಷ್ಾ ನ್

ರ್ತ ಬರ ಆಸಾ." ಮ್ಹ ಣ್ ಫೊೋನ್

ಫೊೋನ್ ಕೆಲಾ

ಮಾಿಂಯ್ ಇಲೊ

ಪುಣ್

ಸುಡು್ ಢಿತ್ ಜಲೊ .

ಮ್ಧಿಂ

ಉಚ್ಛತ್ಲ.

ಉಪಾ್ ಿಂತ್

ಮ್ಧಿಂ ಇಲೊ ಿಂ

ಬಂಧ್ಯ ಕೆಲಿಂ.

ಆತಂಕ್ ಭಿಿಂಯ್ಲೊ ಿಂ

ಭಾಶನ್ ಚಿಿಂತುನ್ ಚ್ ಆಸಾಾ ಲ.

ಮಾಿಂಯ್್ ರಡೊಿಂಕ್ ಚ್ಯ ಸುರ ಕೆಲೊ ಿಂ. ತಿಕ ಕಶಿಂ ಕಶಿಂ ಭುಜಯ್ತೊ ಾ ರಿೋ ತಿಚ್ಯಿಂ ದೂಖ್

* ** * * * * ****

ರಾವೆೊ ಿಂಚ್

ನಾ.

ವಹ ಡ್

ಗ್ಳಿಂದಳ್ ಚ್ಯ ಜಲೊ

ಘರಾಿಂತ್.

ಸಜಚಿ್ಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕಲ್

ನಂಯ್

ಪ್ಲೋರ್

ಮಾಿಂಯ್್

ಪತು್ನ್ ಫೊೋನ್ ಆಯ್ೊ ಿಂ. "ಫೊವ್ನ್ಿಂ

ಮಾಿಂಯ್

ಧೈರ್ ದಿಲಾ ರಿೋ

ರಡಾಾ ಲ.

ಹಾಿಂವಿೋ

ಬ್ಜರಾಯ್ನ್ ಭರನ್ ಗ್ಲೊ ಿಂ.

ಆಮಿಂ ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್ ಯ್ತಿಂವ್ನ. ತುಮಿಂ ಮುಕರ್ ಯ್ನಾಕತ್. ಮ್ಹ ಣ್ಯಸರ್

ಆಮಿಂ ಘರಾ

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ

ಆಸಾಿಂವ್ನ.

ಕಿಂಯ್ ಭಿಯ್ಿಂವಿಯ ಗಜ್‍ಲ್ ನಾ..."

ಸಗಯ

ರಾತ್ ನಿೋದ್ ನಾಸಾಾ ಿಂ ಮಾಿಂಯ್್

ಆನಿ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಪಾಶರ್ ಕೆಲ. ಆಮಿಂ ದಾಟುಾ ಚಿ

ವ್ನಟ್‍ಲ್

ರಾಕೊನ್

ರಾವ್ನೊ ಾ ಿಂವ್ನ.

"ಅಳೇ ಬಾ ಕಿಂಯ್ ಚಡುಣೆಿಂ ಜಿಂವ್ನ್ ನಾ

ಮೂಿಂ?"

ಮಾಿಂಯ್

ಪಾದೆೊ ವ್ನ್

ವಿಚ್ಛರಿ.

ಗ್ಳ್ಿಂವಿಯ ಿಂ ಆಯಿಲೊ

ಥೊಡಿಂ

ರ್ತಿಂಡಾಕ್

ಪರಿಿಂ ಉಲಯ್ತಾ ಲಿಂ. ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನ

ಭರ್ ದಾಟುಾ ಚಿಚ್ಯ ಖಬಾರ್... "ತಶಿಂ ಕಿಂಯ್ ನಾ ಮಾಿಂಯ್....ಇಲೊ ಭಲಯಿ್ ಬರಿ ನಾ."

ಮಾಿಂಯ್ ಮಾತ್್ ಥಂಡ್ ಗ್ಳ್ರ್ ಜಲೊ .

"ಕತೆಿಂ ಜಲಿಂ ತಕ?"

** ** ** ****

"ಬರ ಆಸಾ. ಕಮಾಕಡ್ಿಂ ಪಡೊನ್

ಧನಾಾ ರ್ ಜತನಾ ದಾಟುಾ ತಚ್ಛಾ

38 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಗ್ಳ್ಿಂ ಈಷ್ಾ ಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ಘರಾ

ಸಮಾಧಾನ್

ಪಾವೊ . ತಚ್ಛಾ

ಸವ್ನ್ ಸಾಯ್ನ್

ದಳ್ಯಾ

ಖಿಂಚಿಿಂನಿ

ದುಖಿಂ ವ್ನಹ ಳನ್ ಆಸಿೊ ಿಂ. ಕರಾರ್ ಥವ್ನ್

ದೆಿಂವ್ನಾ ನಾ

ಕೆಲಿಂ. ಸಗ್ಯ

ಆನಿ ವಿವರನ್

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಲಗ್ೊ .

ಮಾಿಂಯ್

ಧಾಿಂವನ್ ವಚೊನ್ ಪುತಕ್ ಆರಾವ್ನ್

"ಆದಾೊ ಾ ವಸಾ್ ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನ ಥವ್ನ್ ಪಾಟ

ಧರನ್ ರಡೊ .

ಗಲಾ ಕ್ ಯ್ತನಾ ತಚ್ಛಾ

ಈಷ್ಾ ಕ್

ದಿೋಿಂವ್ನ್ ಈಿಂದಾ ಪಿೋಟ್‍ಲ್ ದಿಲೊ ಿಂ. ತೆಿಂ

ದಾಟುಾ ಯಿೋ ವಿಚ್ಛರಿ

ರಡೊನ್

ಮಾಿಂಯ್್

"ಕಶಿ ಆಸಾಯ್ ಮಾಿಂಯ್?

ಬ್ಸಾಿಂವ್ನ ದಿೋ.."

ಪ್ಲಲಸಾಿಂನಿ ಮಾದಕ್

ತಜಿಾ ೋಜ್‍ಲ ವರ್ಸಾ

ಕತ್ನಾ

ಜವ್ನ್ ರ್ಸ

ಪ್ಲಲಸಾಿಂನಿ

ಕೈದಿ

ಕೆಲ.

ವಸಾ ಚ್ಛಾ

ಕಡಾಿಂತ್

ಲೊ .

ಮಾಗರ್ ತಚ್ಛಾ

ಮಾಿಂಯ್ ಬ್ಸಾಿಂವ್ನ ದಿೋಿಂವ್ನ್ ಹಾತ್

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತಾ ಿಂನಿ

ಉಕಲಾ ನಾ

ಬದಾೊ ಮ್ಸ ಘಾಲ್್ ಚೊರಿಯ್ತಿಂ ಮಾದಕ್

ಎಕಚ್ಛಪ ರಾ

ಮಾಿಂಯ್

ಹಾಚ್ಯರ್

ಭೆಷ್ಟಾ

ಕಿಂಕ್ ಟೊ . ತಕ್ಷಣ್ ತಿ ಮ್ತ್ ಚಕೊನ್

ವಸುಾ ವಿಕಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಿಂಗ್ಳನ್ ತಚ್ಛಾ

ಪಡೊ .

ಕಪಾಟ್ಲ

ಥವ್ನ್

ಮಾದಕ್

ವಸುಾ

ಧರಯ್ಲೊ ಾ .

ಥಂಯ್ತಯ ಾ

ಸವ್ನ್ಿಂನಿ ಮಾಿಂಯ್್ ಉಕಲ್್ ಘರಾ

ಫಮಾ್ಣೆಿಂ

ಚೊರಿಯ್ತಿಂ

ಹಾಡ್ೊ ಿಂ. ರ್ತಿಂಡಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಮಾನ್್

ವಸುಾ ವಿಕಯ ಾ ಕ್ ಹಿ ಶಿಕೆ ದಿಲ..."

ತಿಕ ಸನಿನ್ ಕೆಲಿಂ. ಮಾಿಂಯ್ ಮ್ತಿರ್

ಸಾಿಂಗ್ಳನ್ ಚ್ ವೆತಲ.

ಯೇವ್ನ್

ಸುಸಾ್ ತ್ಲ.

ದಾಟುಾ ಚ್ಛಾ

ದೋಗೋ

ಈಷ್ಾ ಿಂಕ್

ಹಾಲವ್ನ್

ಹಾಿಂವೆಿಂ

ಧೊಿಂಕಳ್್ ವಿಚ್ಛರಿ. ' "ಆಶಿಂ ಕಶಿಂ

ಪಳಲಿಂ.

ದಾಟುಾ ಕ್

ಕನ್ಕನಾ ಮಾದಕ್ ತೆ

ಲಗ್ ಲಾ ನ್

ಜಲಿಂ?" " ದಾಟುಾ ಚ್ಯ ದನಿೋ ಹಾತ್ ಕತರ್ ಲೊ ..." ತಣಿಿಂ ದಗ್ಳ್ಿಂಯಿ್ ೋ ಮಾಿಂಯ್್ _ ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾ ಳ್.

------------------------------------------------------------------------------------

39 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಫ್ರ ೊಂಡ್ಾ ರಿಕ್ವಾ ಸ್ಿ ಫೇರ್ಸಲಬುಕ್ ಹಾಾ

ಮ್ಹ ಣೆೆ

ವಿಶಲ್

ಮುಖ್ಲಪಾನ್ ಸಂಸಾರಾಿಂತ್

ನಾತ್ಲಲೊ ,ಖಂಚ್ಛಾ ಗೋ ಖಂಚ್ಛಾ ಗೋ

ದೇಶಿಂಚ್ಯ

ಗ್ಳ್ಿಂವೆಯ , ಅಪರಿಚಿತ್

ಶಿಿಂಪ್ಲೆ ನ್ ಆಸಾಯ ಇಶಾ ಿಂ ಮತ್ ಿಂಕ್

ಆಮಾಯ

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ಹಾಡಯ ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟಾ ವೇದಿ,

ಸರಾಲಾ ತ್. ಆನಿ ದಿಸೊಪ ಡ್ಾ ಿಂ ‘ಫೆ್ ಿಂಡ್

ಸತಿ್ ,

ರಿಕೆಾ ರ್ಸಾ ್ ’ ಯ್ತೇ ಆಸಾಾ ತ್. ಹಾಿಂವೆಿಂ

ಸಾತೆಿಂ

ಅಸಲಾ ಿಂ ಚಡಾವತ್ ಭುರಾಲಗ ಾ ಪಣ್ಯಲ ಕೊ ರ್ಸಲಮೇಟ್‍ಲ್,

ಮಾಟ್ವ್ನ.

ಮತ್ ಿಂ ಆಮೆಯ

ಇಶಾ ಿಂಚ್ಯ ಪಟೆಾ ರ್ ಭಿತರ್

ಮ್ದೆಿಂ

ಚಡಾವತ್

ವಳ್ ಚ್ಯ,

ಈರ್ಸಾ -ಮತ್್ ಆರ್ಸಲಲೊ ಾ ಿಂಕ್ ಮಾತ್್

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತಿ,

‘ಎಕೆ್ ಪ್ಾ ’ ಕರ‍್ಲಯ ಿಂ. ಮ್ಹ ಜ ಇಶಾ ಿಂ-

ಗ್ಳ್ೊ ರ್ಸಲಮೇಟ್‍ಲ್,

ಪಟೆಾ ರ್ ದೋನ್ ಹಜರಾಿಂವಯ್್

ರೂಮ್ಸಲಮೇಟ್‍ಲ್ ಇತಾ ದಿ ಆಸಾಾ ತ್.

ಪನಾ್ ರ್ಸ-ಶಿಂಬರ್

ನಾಿಂವ್ನಿಂ ಆಸಾತ್ ತರಿೋ ತಿಂತುಿಂ

ಥೊಡ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಆಮಾ್ ಿಂ ವಳಕ್

ಜಿವ್ನಳ್ ಆಸಯ

40 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಲಗಲಬಗ ಪನಾ್ ರ್ಸ----


ತಿಂತಿ್ ಕ್ ಸಮ್ಸಾಾ ವರಿಲಾ ಿಂ ಮ್ಹ ಜಿ ಸಗಯ

ವೆತಿಂ.”

ಫೆ್ ಿಂಡ್್ ಲರ್ಸಾ ‘ಡಲೋಟ್‍ಲ್’ ಜಲ. ಆಯ್ೊ ವ್ನರ್ ಥವ್ನ್

ಮಾಹ ಕ

‘ರ‍್ವೆರ‍್ಿಂಡ್

“ಮ್ಹ ಜೆ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ, ಸಿಸಾ ರ್.”

ಯುಕೆ ಸಿಸಾ ರ್

ಎಲಜಬ್ತ್’ ಹಿಚ್ಯ ಥವ್ನ್ ಫೆ್ ಿಂಡ್್ ರಿಕೆಾ ರ್ಸಾ ಆಯ್ೊ ಿಂ. ಸಿಸಾ ರಿಚಿ ಫೊಟ್

“ಖಂಡತ್ ಎದಳ್ಲಚ್

ಭಾಿಂಗ್ಳ್್ ಳ್ಯಾ

ಕೆಸಾಿಂಚಿ...!

ಫೆ್ ಿಂಡ್್ ರಿಕೆಾ ರ್ಸಾ ಕೆಲಿಂ.

“ಮಾಗ್ಣ ಿಂ ಸಂಪಾ ಚ್ ಮಸಾಕ್

ಎಲಜಬ್ತನ್

ವ್ನಹ ಟ್್ ಪ್

ನಂಬರ್

ವಿಚ್ಛರ‍್ಲೊ ಿಂ. ತಕೆ ಣ್ ದಿಲಿಂ ಹಾಿಂವೆಿಂ. “ಹಾಯ್” ವ್ನಹ ಟ್್ ಪಾರ್ ಸಿಸಾ ರ್ ಎಲಜಬ್ತನ್

ಚ್ಛಾ ಟಿಂಗ

ಸುರ

ಕೆಲಿಂ. “ಗುಡ್

ಹಾಜರ್ ಜತಿಂ. ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಥೊಡ್ಿಂ ಚ್ಛರಿಟಚ್ಯಿಂ ಕಮ್ಸ ಆಸಾ.”

ಹಾಿಂವೆಿಂ ಎಕೆ್ ಪ್ಾ

ಸಿಸಾ ರ್

ಮ್ಹ ಜೆಿಂ

ತಿಚ್ಯಿಂ

ಮಾಗ್ಳ್ಣ ಾ -

“ದೇವ್ನ ಬರ‍್ಿಂ ಕರಿಂ, ಸಿಸಾ ರ್.”

ಡಾಯನಾಪರಿಿಂ ಸೊಬಿತ್, ಆಕರಿಲೆಕ್ ದಳ್ಯಾ ಿಂಚಿ,

ಮ್ಹ ಜ

ತುಿಂ

ಪಟೆಾ ರ್ ಆಸಾಯ್.”

ಪಳಲ ಹಾಿಂವೆಿಂ. ಗ್ಳರಿ ಗ್ಳರಿ, ಲೇಡ ಮುಖಮ್ಳ್ಯಚಿ, ನಿಳ್ಯೆ

ಜವ್ನ್ ,

ಥೊಡಾಾ ಚ್

ಘಡಯ್ತಿಂನಿ

ಸಿಸಾ ರ್ ಎಲಜಬ್ತನ್ ವ್ನಹ ಟ್್ ಪಾರ್

ಏಕ್ ಲಿಂಬ್ ಮಾಗ್ಣ ಿಂ ಧಾಡ್ೊ ಿಂ: “ಲಮಗ್ಳ್ಳ್ಯ ಸೊಮಾಾ ,ತುವೆಿಂ ಮಾಹ ಕ ನ್ವ ದಿೋರ್ಸ ಫ್ತ್ವ ಕೆಲೊ ಾ ಖತಿರ್

ಹಾಿಂವ್ನ ತುಕ ಅರಾಲಗಿಂ

ದಿತಿಂ. ಸಂಸಾರ್ ತುವೆಿಂ ನ್ವಿೋಕೃತ್ ಮೋರಿಲ್ ಿಂಗ,

ಸಿಸಾ ರ್

ನ್ವಿೋಕೃತ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಕರ್ ಮ್ಹ ಣ್

ಎಲಜಬ್ತ್.”ಲ “ಲ ಗ್ಳೋಡ್ ಬ್ೊ ರ್ಸ ಯೂ, ಸಿರಿಲ್. ತುಿಂ ಕ್ ಸಾಾ ಿಂವ್ನ ಮ್ಹ ಣ್ ಚಿಿಂತಾ ಿಂ” “ವಹ ಯ್, ಸಿಸಾ ರ್.” “ಪೆ್ ೋಯ್ೆ ದ ಲೋರಲೆ ್!” “ಆಲೊ ಲೂಯ್ತ!” “ಲಹಾಿಂವ್ನ ಆತಿಂ ಮಾಗ್ಳ್ಣ ಾ ಕ್

ಆನಿ ನಿತಳ್ ಕೆಲೊ ಾ ಪರಿಿಂ ಮಾಹ ಕಯಿ ಮಾಗ್ಳ್ಾ ಿಂ. ಹಾಿಂವೆಿಂ ಕಲ್ ಕೆಲೊ ಾ ಚೂಕ

ಭಗು್ ನ್

ಲಗೆ ಲಾ ನ್

ಆಜ್‍ಲ

ತುಜೊ

ಭೋವ್ನ ಪಾಟ್ಲೊ ವ್ನ

ಕರಿಂಕ್ ತುಜೆಿಂ ಬ್ಸಾಿಂವ್ನ ದಿ. ಆಜ್‍ಲ ಹಾಿಂವ್ನ

ನ್ವೆಿಂ

ಕರಾಲಾ ಿಂ.

ಮ್ಹ ಜೊ

ಜಿವಿತ್

ಹಾತ್

ಆರಂಬ್

ಧರನ್

ಮಾಹ ಕ ಚಲಯ್ ಮ್ಹ ಜ ಸೊಮಾಾ , ಆಮೆನ್” 41 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಿಂಜೆರ್

ಸಿಸಾ ರ್

ಎಲಜಬ್ತ ಥವ್ನ್

ಆನಿ ಏಕ್

ಮೆಸ್ ೋಜ್‍ಲ ಆಯಿೊ : ಸುವ್ನರಾಲಾ

ಪ್ ಚ್ಛರಾಚ್ಛ ಕಮಾಕ್ ಗ್ಲೊ ಿಂ, ಆತಾ ಿಂ ಪಾಟಿಂ

ಆಯಿೊ ಿಂ

ಮಾತ್.” ಇಲೊ ಶಿಂ

ಡೊಲರ್

ಮೆಳ್ಯಾ ತ್.

ಅದು್ ಶಾ ನ್

ಮ್ಹ ಳಯ ಪರಿಿಂ ಹಾಾ ಪಟೆಾ ರ್ ತುಜೆಿಂಯಿ

“ಹಾಿಂವ್ನ ಕೊಿಂವೆಿಂತಕ್

ಸಾಿಂದಾಾ ಕ್ 60 ಹಜರ್ ಅಮೇರಿಕನ್

ಚ್ಛಟಿಂಗ ಕರಲಾ ಚ್

ಆಪಾಣ ಕ್ ಪಿಡ್ಸಾಾ ಿಂಚಿ ಜತನ್ ಕರಿಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಿಸಾ ರ್ ಎಲಜಬ್ತ್ ಗ್ಲ.

ನಾಿಂವ್ನ ಆಸಾ. ಕರಣ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ ಮ್ಹ ಜ ವ್ನಹ ಟ್್ ಪ್ ಪಟೆಾ ಿಂತೊ ಾ ಸರಲಾ ್ ಸಾಿಂದಾಾ ಿಂ ಪಾಸತ್, ಪ್ ತೆಾ ೋಕ್ ಜವ್ನ್ ತುಜೆ

ಪಾಸತ್

ಮಸುಾ

ಕೆಲಿಂ. ತುವೆಿಂ ಕೆಲೊ ಾ ಬರಾಲಾ ಕಮಾ ಖತಿರ್ ಜಿಂವ್ನ್ ಪುರ, ದೆವ್ನನ್ ತುಕ ಹೆಿಂ ಇನಾಮ್ಸ ಫ್ತ್ವ ಕೆಲಿಂ. 60

ಹಜರ್

ಅಮೇರಿಕನ್

ಡೊಲರಾಿಂಸಂಗಿಂ ಪರಾಲಾ ಾ ನ್

ಏಕ್

ಮೆಸ್ ೋಜ್‍ಲ

ಆಯಿೊ :

ಮಾಗ್ಣ ಿಂ

ವಸುಾ ಯಿ

ತುಕ

ಥೊಡೊಾ ಧಾಡ್್

ದಿತಿಂ.

ದೆವ್ನಚ್ಯಿಂ ಬ್ಸಾಿಂವ್ನ ತುಕ.

“ದುಬಾಯ ಾ ಿಂಚ್ಯ

ಸವೆ

ಥಂಯ್:

ದಯ್ತಕರಲ್ ್ ತುಜೆಿಂ ಪೂರಲಣ ್

ಆಮ ಥೊಡ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಯ್ತಜಕ್,

ನಾಿಂವ್ನ,

ದೆವ್ನಚ್ಯ ಸವಕ್, ತಚ್ಛ ಮೆಟ್ಲಿಂನಿ

ಮಬಾಯ್ೊ ನಂಬರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿ.”

ಚಲಿಂಕ್ ಹಾಾ

ಪ್ ಯತನ್

ಫೆಸಾಾ ಚ್ಛ

ಕರಾಲಾ ಿಂವ್ನ. ಸುವ್ನಳ್ಯಾ ರ್

ದುಬಾಯ ಾ ಿಂಕ್ ಆಮ ಕಿಂಯ್ ತರಿೋ ಕಮಕ್ ಕರಾಲಾ ಿಂವ್ನ ಆನಿ ತಿಂಚ್ಛ ಖಂತಿೋಶ್ಟಾ

ಮುಖಮ್ಳ್ಯರ್ ಥೊಡೊ

ಹಾಸೊ ಹಾಡೊಿಂವೆಯ ಿಂ ಪ್ ಯತನ್ ಕರಾಲಾ ಿಂವ್ನ.

ಬರಾಲಾ

ಕಮಾ

ಖತಿರ್ ಆಮಯ

ಆರಲಯ ್ಲಬಿರ್ಸಪ

ಆಸಿಾ ನ್

ಗ್ಳ್ರಿಲ್ ಯ್ತನ್

ಏಕ್

ಬಿಲಯನ್

ಅಮೇರಿಕನ್

ಡೊಲರ್

ದಿಲಾ ತ್.

ಆಮಾಯ

ಹಾಾ

ಪಂಗ್ಳ್ೆ ಿಂತೊ ಾ

ಹರ್ ಎಕ

ಘರಲಯ

ಎಡ್್ ರ್ಸ

ಆನಿ

ಹಾಿಂವೆಿಂ

ಸಿಸಾ ರ್

ಎಲಜಬ್ತಚೊ,

ಯ್ತಜಕಿಂಚೊ

ಆನಿ

ಜವ್ನ್

ವಿಶೇರ್ಸ

ಆರಲಯ ್ಲಬಿಸಾಪ ಚೊ

ಕಳ್ಯೆ

ತಾ ಥವ್ನ್

ಉಪಾ್ ರ್ ಬಾವ್ೆ ನ್ ಮೆಸ್ ೋಜ್‍ಲ ಧಾಡೊ . ಮ್ಹ ಜೊ

ಎಡ್್ ರ್ಸ,

ಮಬಾಯ್ೊ

ನಂಬರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿವರ್ ಧಾಡೊೊ .

ದುಸಾ್ ಾ

ದಿಸಾ

ಸಿಸಾ ರ್

ಎಲಜಬ್ತಚಿ ಮೆಸ್ ೋಜ್‍ಲ ಆಯಿೊ : “ ಮಗ್ಳ್ಚ್ಛ ಇಶಾ ,

42 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುವೆಿಂ ದಿಲೊ ಾ ಎಡ್್ ಸಾಕ್ ಹಾಿಂವೆಿಂ

ಅರಾಲಗಿಂ ದಿತಿಂ. ತುಿಂಯಿ ಇಗರಿಲೆ ಕ್

ತುಕ ಹೊಾ ವಸುಾ ಧಾಡಾೊ ಾ ತ್: ಏಕ್

ವೆತಲಯ್

ಭಾಿಂಗ್ಳ್ರಾಚ್ಯಿಂ

ಹಾಿಂವ್ನ

ರಿರ್ಸಾ

ಭಾಿಂಗ್ಳ್ರಾಚ್ಛ ಸಂಪೂರಲಣ ್

ವೋಚ್ಾ ,

ನ್ಗ್ಳ್ಿಂಚ್ಯಿಂ

ಸಟ್‍ಲ್ಾ ,

ಐಫೊೋನ್

ಭಾಿಂಗ್ಳ್ರಾಚ್ಯಿಂ ವ್ನಪರ‍್ಲಯ

ಲಕಟ್.

ಲಕಟ್ಲಾ ಿಂತ್

ಆಮೆಯ ಿಂ ಮಸಾಿಂವ್ನ ಕಮ್ಸ ಆಮ

ತಾ

ಹಾಿಂವೆಿಂ

ತುಕ

ಮಗ್ಳ್ಚಿ ಕಣಿಕ್ ಜವ್ನ್ 60 ಹಜರ್ ಅಮೇರಿಕನ್

ಡೊಲರ್

ಘಾಲಾ ತ್.

ಪಾರ‍್ಲ್ ಲ್

ಹಾತಕ್

ಮೆಳಾಚ್

ಲಕಟ್

ಉಗ್ಳಾ ಕರಲ್ ್ ಪಳ. 60

ಹಜರ್

ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಾರ‍್ಲ್ ಲ್

ಪಾವಾ ಲಿಂ.

ವಿದೇಶಿ

ಕೊ ಯರ್

ಪಾರ‍್ಲ್ ಲ್

ಕರಿಂಕ್

ಆಸಾ.

ತುವೆಿಂ ಫಕತ್ ಕಸಾ ಮ್ಸ್ ಕೊ ಯರ‍್ನಾ್ ಚ್ಯ ಪಯ್ೆ ಭರಾಲೊ ಾ ರ್ ಪುರ” ಹಾಿಂವೆಿಂ ಎಲಜಬ್ತಚೊ

ಸಿಸಾ ರ್ ಉಪಾ್ ರ್

ಆಟ್ವ್ನ್ ಮೆಸ್ ೋಜ್‍ಲ ಪಾಟ್ಯಿೊ . “ಲ ಆಜ್‍ಲ

“ಲ ಭೋವ್ನ ಹಾಿಂವ್ನಲಯಿ

ಆಯ್ತಾ ರ್,

ಆತಿಂ ಇಗರಿಲೆ ಕ್ ವಚೊನ್ ದೆವ್ನಕ್

ತುಜ

“ಫ್ತ್ಲಾ ಿಂ

ಚಿಿಂತಪ್, ಮಸಾಿಂವ್ನ

ತುಜೆಿಂ

ಪಾವಾ ಲಿಂ.

ಆನಿ

ಪಾರ‍್ಲ್ ಲ್ ಕ್ಯರಿಯರ್

ಆಫಿಸಾಥವ್ನ್ ತುಕ ಸಂಪರಲ್ ್ ಕರಲಾ ಲ

”. “ದೇವ್ನ

ಬರ‍್ಿಂ

ಕರಿಂ,

ಸಿಸಾ ರ್

ಎಲಜಬ್ತ್.” “ಆಜ್‍ಲ ಹಾಿಂವ್ನ ಮಾಗ್ಣ ಿಂ ಕರಲಾ ಲಿಂ ಆನಿ ಉಪಾಾ ರ್ಸ ಧರಲಾ ಲಿಂ. ಮಾಹ ಕ

ಆಜ್‍ಲ

ಅನಾಥ

ಭುರಾಲಗ ಾ ಿಂಕ್

ಆಶ್ ಮಾಿಂತೊ ಾ

ಮೆಳಿಂಕ್

ಜಲೊ ಾ ನ್

ತಿಕೆ್

ಕ್ಯರಿಯರ್

ಆಫಿಸಾಥವ್ನ್

ಆಸಾ

ಬಿಝಿ ಆಸಾ ಲಿಂ.

ಫೊೋನ್

ಆಯ್ತೊ ಾ ರ್

ಮೆಸ್ ೋಜ್‍ಲ

ಧಾಡ್,

ತುಕ ಮಾಹ ಕ

ಓಕೆ?

ತಣಿಿಂ

ಸಾಿಂಗಲಲೊ ಾ ಪರಾಲಿ ಣೆಿಂ ಕರ್. ಕತಾ ಕ್ ಕಸಲಾ ಚ್

ಹಾಿಂವ್ನ

ಬರ‍್ಿಂ

ವ್ನವ್ನ್ ಿಂತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾ ಿಂ.”

ಇಿಂಡಯ್ತಕ್

ಜಲೊ ಾ ನ್ ತೆಿಂ ಕಸಾ ಮ್ಸ್ ಅಧಿಕರಿಿಂ

ಥವ್ನ್

ಇಿಂಡಯ್ತಿಂತ್ಲಯಿ ಸುರ ಕರಾಲಾ ಿಂ.”

ಡೊಲರ್

ಆಸಾ ಲ. ಬೋವ್ನಲಶ ಸೊಮಾರಾ ದಿೋರ್ಸ ಹೆಿಂ

ವಿಶೇರ್ಸ

12,

ತಸಲಿಂ

ವಿ.ಸೂ.

ಪಾಸತ್

ಥರಾನ್ ಮಾಗ್ಳ್ಾ ಿಂ. ಸಾದ್ಾ ಜಲಾ ರ್

ಓಲವ್ನ ತೇಲ್, ಪವಿತ್್ ಬಬಲ್, ಆನಿ ಏಕ್

ತುಜೆ

ಭರಲಾ ಸಾಾ ಿಂ.

ಏಕ್

ಕೊೋಿಂತ್,

ಮಾಗ್ಳ್ಣ ಾ ವೆಳಿಂ

ಮ್ಹ ಣ್

ಆಡ್್ ಳವಿಣೆಿಂ

ಹಾಿಂವೆಿಂ ಭಾಿಂಗ್ಳ್ರಾಚೊಾ

43 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ತುಕ

ಧಾಡ್ಲಲೊ ಾ ವಸುಾ

ಆನಿ

60


ಹಜರ್

ಅಮೇರಿಕನ್

ಡೊಲರ್

ಪಾವಿತ್ ಜಯೆ ಯ್.” ತೆ

ನಾ, ಶಿವ್ನಯ್ ಸಿಸಾ ರ್ ಎಲಜಬ್ತನ್ ದಿಲೊ ಾ

ರಾತಿಿಂ

ಸಿಸಾ ರ್

ಸಂಪರಲ್ ್ ಕೆಲ ನಾ.

ಎಲಜಬ್ತಚಿ ಮೆಸ್ ೋಜ್‍ಲ ಆಯಿೊ : “ಲ

ಕ್ಯರಿಯರ್

ದುಸಾ್ ಾ

ಕಂಪೆನಿಥವ್ನ್

ತುಕ ತಣಿಿಂ ಫೊೋನ್ ಕೆಲಿಂ ಖಂಯ್, ಉಕೊಲೊ ಿಂ ಖಂಯ್...” ಆಜ್‍ಲ

ಸಿಸಾ ರ್

ಹಾಿಂವ್ನ

ಆರ್ಸಲಲೊ ಿಂ.

ಮಾಹ ಕ

“ಲ

ತುವೆಿಂ

ಮಾಹ ಕ

ಘಾತ್

ಕೆಲಯ್. ಹಾಿಂವ್ನ ತುಕ ಪಾತೆಾ ವ್ನ್ ಎಲಜಬ್ತ್, ಮೋಟಿಂಗ್ಳ್ರ್

ತಶಿಂ

ಆಮಾಯ

ಪುರ.”ಲ ಹಾಿಂವೆಿಂ

ತಿಕ

ಪಾಟಿಂ ಮೆಸ್ ೋಜ್‍ಲ ಧಾಡೊ . “ಪಾರ‍್ಲ್ ಲಿಂತ್

ರಾಗ್ಳ್ನ್

ಸಿಸಾ ರ್

ಮೆಸ್ ೋಜ್‍ಲ ಧಾಡೊ :

ಫಟ್ಾ ನ್

ಪಡೊ ಿಂ.

ದೇವ್ನ

ತುಕ

ಭಗು್ ಿಂಚೊ ನಾ. ಹಾಿಂವ್ನಲಯಿ ತುಕ ಮಾಫ್ಟ ಕರಿಲಯ ಿಂ ನಾ!”

ರಿಸಪೆ ನಿಶಾ ನ್ ಫೊೋನ್ ಊಕೊಲೊ ಿಂ ಜಿಂವ್ನ್

ದಿಸಾ

ಎಲಜಬ್ತನ್

ಕೊಣೆಿಂಗೋ ಎಕೆ ಚಲಯ್ನ್ ಫೊೋನ್ “ವಹ ಯ್

ಮಬಾಯ್ೊ ನಂಬಾ್ ಕ್ಲಯಿ

“ಲ ಸೊರಿ್ ಸಿಸಾ ರ್ ಎಲಜಬ್ತ್, ಹಾಿಂವ್ನ ಆಫಿಸಾಚ್ಛ ಕಮಾಿಂತ್ ತಿಕೆ್ ವಾ ರ್ಸಾ ಆರ್ಸಲಲೊ ಿಂ.”

ಭಾಿಂಗ್ಳ್ರಾಚ್ಯ

“ತುಿಂ ಫಟ್ ರಿಿಂ ನಿಬಾಿಂ ದಿೋನಾಕ.

ನ್ಗ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕರ‍್ನಿ್ ಆಸಾ,

ಕಸಾ ಮ್ಸ್

ಆನಿ

ಪಾರ‍್ಲ್ ಲ್ ಸೊಡೊಿಂವ್ನ್ ಗರಲೆ ್ ಆಸಯ

ತುಿಂ

ಕಿಂಯ್

ಪಡೊನ್

ಆಫಿಸಾಥವ್ನ್

ವಚೊಿಂಕ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಪರಿಿಂ ಕರಾಲಾ ಯ್...

ಪಯ್ೆ

ಹಾಿಂವ್ನ

ಎಕಿಂವ್ನಾ ಕ್ ಧಾಡ್ ಆನಿ ತುಜೆಿಂ

ತುಕ

ಕ್ಯರಿಯರ್

ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಿಂ ಮಬಾಯ್ೊ ದಿತಿಂ.

ತಿಂಕಿಂ

ನಂಬರ್

ಸಂಪರಲ್ ್

“ಲ

ಖಂಡತ್

ಜವ್ನ್ ,

“ಲ ಪಾರ‍್ಲ್ ಲ್

ಸಿಸಾ ರ್

ಹಾತಿಿಂ

ಫ್ತ್ರಿಕ್ ಕರಲಾ ಲಿಂ...”

“ನಿಕಳ್ ಕೊಣ್ಯಯ್

ಮ್ಹ ಜ

ಮೆಳಾಚ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಕಸಾ ಮಾ್ ಚ್ಯ ಪಯ್ೆ

ಎಲಜಬ್ತ್...” ಹಾಿಂವೆಿಂ

ಬಾಾ ಿಂಕ್

ಪಾರ‍್ಲ್ ಲ್ ಸೊಡ್ಯ್”

ಕರಲ್ ್

ತುಜೆಿಂ ಪಾರ‍್ಲ್ ಲ್ ಸೊಡ್ಯ್...”

ತಿಂಚ್ಛ

ತುಜೆಿಂ

ಥವ್ನ್

ಆಯಿಲೊ ಿಂ ಫೊೋನ್ ಸಿಾ ೋಕರ್ ಕೆಲಿಂ

ತುಿಂ

ಮ್ಹ ಜ

ವ್ನಹ ಟ್್ ಪಾಿಂರ್ತೊ . ಮಾಹ ಕ ತುಜೊ ಕಠಿೋಣ್ ರಾಗ ಆಯ್ತೊ . ಮ್ಹ ಜೊ

44 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಅಸಲಾ

ವೆವೆಗ್ಳಾ

ಬಂಡ್ಲ್

ಕಣಿಯ್ಲ ಆಯ್ತ್ ಲಾ ತ್. ಬಿಲಯನ್ ಅಮೇರಿಕನ್

ಡೊಲರ್

ಭಾರತಿಂತೊ ಾ

ಬಾಾ ಿಂಕಕ್

ಟ್ಲ್ ನ್್ ಲಫರ್ ಕರಿಂಕ್ ಜಯ್. ತುಕ 40% ಕಮೋಶನ್ ದಿತಿಂ. ಭಾರತಿಂತ್

ಶಿರಾಪ್ ತುಜೆರ್ ಪಡ್ಾ ಲ... ಬಾಯ್!” “ಲ ಸಿಸಾ ರ್

ಎಲಜಬ್ತ್,

ತುಿಂ ನೈಜಿೋರಿಯ್ತಚೊಗೋ ಆನಿ ಖಂಚ್ಛ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ ಹಾಿಂವ್ನ ನ್ಹಣ್ಯಿಂ.

ಅಶಿಂ ದೆವ್ನಚ್ಛ ನಾಿಂವ್ನನ್ ಲಕಕ್ ಫಟ್ಾ ನ್ ಪ್ಲೋಟ್‍ಲ್ ಭರಾಲಯ ಬದಾೊ ಕ್ ಮಾರಾಲಗದೆಗ್ರ್

ಬಸೊನ್

ಭಿಕ್

ಮಾಗ್ಳನ್ ಪ್ಲೋಟ್‍ಲ್ ಭರ‍್ಲಯ ಿಂ ಬರ‍್ಿಂ. ಬಾಯ್...!” ಹೊ

ಬಿಸ್ ರ್ಸ ಪಾರಲಾ ್ಲನ್ರ್ ಕರಾಲಾ ಿಂ...!

ತುಿಂ

ಸಿಸಾ ರ್ ನ್ಹ ಿಂಯ್, ಢೋಿಂಗ ದಾದೊ . ಗ್ಳ್ಿಂವಯ

ಬಿಸ್ ರ್ಸ ಸುರ ಕರಾಲಾ ಿಂ ಆನಿ ತುಕ ಆಯ್ೊ ವ್ನರ್ ಪತ್ ಿಂನಿ ವ್ನಚಿಂಕ್ ಅಸಲಾ

ಅಸಲಾ ಮೆಳ್ಯಾ ತ್.

ಪಯ್ಲೊ

ಅನಭ ೋಗ ನ್ಹ ಿಂಯ್. ಹಾಚ್ಛ ಆದಿಿಂ

ಖಬ್ ಥೊಡಾಾ ಿಂನಿ

ಚೊರಾಿಂಕ್

ಲಖಿಂನಿ ಪಯ್ೆ

ಪಾತೆಾ ವ್ನ್

ಹೊಗ್ಳ್ೆ ಯ್ತೊ ಾ ತ್.

ಲಟ್ ಉಟ್ಲೊ ಾ , ಇನಾಮ್ಸ ಫ್ತ್ವ ಜಲಿಂ, ಮುಿಂಗಡ್ ಪಯ್ೆ

ಧಾಡಾ

ಮ್ಹ ಣ್ ಆಯಿಲೊ ಿಂ ಇಮೇಯ್ೊ ಮೆಸ್ ೋಜ್‍ಲ ಪಾತೆಾ ವ್ನ್

ಮಾಹ ಕ

ದಿಸಾಳ್ಯಾ

ತುಮ ಪಯ್ೆ

ಧಾಡಾೊ ಾ ರ್ ತುಮಾ್ ಿಂ ಮೆಳಯ

ತಿೋನ್

ನಾಮ್ಸ ಮಾತ್್ !

------------------------------------------------------------------------------------

45 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರ್ತೋಿಂಡಾಕ್ ದವರ್... ಬಾರಿ ಬರ‍್ಿಂ

ವೋನ್ಾ

ಆಸಾ

(ಚ್ಛಲ್

ವ್ನಟೆರ್

ವೆತನಾ

ಡೊಲೊ

ಚ್ಯಿಂಬು

ಘವ್ನ್

ಪ್ ವೇಶ್ಟ) ಚ್ಛಲ್

ತುಿಂ ಹಾಿಂಗ್ಳ್ ಆಸಾಯ್ ಗೋ? ಹಾಿಂವ್ನ ಸೊಧುನ್

ಚ್ಛಲ್ :

ವಹ ಯ್ ರೇ ಡೊಲೊ ...

ವೋನ್್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ವೋನ್್... ಫರ್ಸಾ ಕೊ ರ್ಸ ಆಸಾ... ಆಜ್‍ಲ ಕತೆಿಂರ‍್ ತುಮೆಗ ರ್

ಡೊಲೊ : ತುಕ

(ಕಣೆಘ ವ್ನ್ ಪಿಯ್ತ)

ತುಜಾ

ಘರಾ

ವಿಶೇರ್ಸ? ಡೊಲೊ

: ಆಜ್‍ಲ ಮ್ಹ ಜೊ ಜಲೊ

ಗ್ಲೊ ಿಂ... ತುಜಾ ಘರಾ ಬಿೋಗ.

ದಿೋರ್ಸ...

ಚ್ಛಲ್ : ವಹ ಯೇ?... ತೆಿಂ ಕತೆಿಂ ಮಾಕ

ಚ್ಛಲ್ : ದೆಕನ್ ವೋನ್್ ಕೆಲೊ ಿಂಗೋ?

ಸೊದುನ್ ಆಯ್ಲೊ ಯ್?

ಡೊಲೊ : ವಹ ಯ್... ಹಾಾ ವೋನಾ್ಚಿ

ಡೊಲೊ : ಹಾಿಂವ್ನ ತುಕ ವೋನ್್ ಹಾಡ್್ ಆಯ್ತೊ ಿಂ... ತುಕ

ವೋನ್್

ಕಣಿ

ಗ್ಳತಾ ಯ್?

ಮಾಮಿ ನ್,

ಮ್ಹ ಜ

ಆಜ್‍ಲ ತುಜೊ ಜಲೊ

ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಬಾರಿೋ ನ್ಹಿಂ...

ದಿೋರ್ಸ ನ್ಹಿಂ ಪುತ ವೋನ್್ ಕತ್ಿಂ

ಚ್ಛಲ್ : ವಹ ಯ್ ರೇ ಡೊಲೊ ...

ಎಕೊ ಮ್ಸ

ಮ್ಹ ಣ್ಯಲ.

ವೋನ್್

ಜತಚ್

ಹುನ್

...

ಆಸಾೊ ಾ ನ್

ಮಾಕ ವೋನ್್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಬಾರಿೋ...

ರ್ತಪಾೊ ಾ ಿಂತ್ ನಿಿಂವಿಂಕ್ ದವನ್್

ಡೊಲೊ : ಧರ್ ಕಣೆಘ ... ಚ್ಯಿಂಬು ಚ್

ಪಳಿಂವ್ನ್

ಆಮ ಮಾಧಾೊ ಾ

46 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕಡಾಿಂತ್ ಟ. ವಿ.

ಬಸಾೊ ಾ ಿಂವ್ನ.

ಥೊಡಾಾ


ವೆಳ್ಯನ್ ಭಿತರ್ ರಾಿಂದಾಯ ಾ ಕಡಾಿಂತ್

ಚ್ಛಲ್ : (ರಾಗ್ಳ್ನ್) ಕತೆಿಂ ಪೆಟ್ಲಾ ಚ್ಯಿಂ

"ಡ್ಮ್ಸಿ "

ಉಷಾ ಿಂ

ಮ್ಹ ಳಯ

ಕಸಲಗೋ

ಮ್ಹ ಜೆ

ಕನಾ್

ಅವ್ನಜ್‍ಲ ಜಲರ‍್.... ಭಿತರ್ ವಚೊನ್

ಖವಯ್ೊ ಿಂಯ್... ಭೆಕಪಾ... (ಚ್ಯಿಂಬು

ಪಳತಿಂವ್ನ ಜಲಾ ರ್ ಚ್ಛಲ್ ಕತೆಿಂ

ಉಡ್ಯ್ತಾ ನಾ, ಡೊಲೊ ಅನಿಕೋ ರಡಾಾ )

ಪಳಿಂವೆಯ ಿಂ?...

ಆತಿಂ

ರಡಾಾ ಯ್

ಕತಾ ಕ್?...

ಪಡ್ಪ ಶಾ .... ಚ್ಛಲ್ : ಕತೆಿಂ ಜಲಿಂ? ಡೊಲೊ ಡೊಲೊ : ಪಾಟ್ಲೊ ಾ

ಬಾಗ್ಳ್ೊ ಥವ್ನ್

ಆಮಯ ರಕ ಪೆಟ್ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ರ್ತಪಾೊ ಾ ಕ್

ರ್ತೋಿಂಡ್

: ಅನಿ ರಡಾನಾಸಾಾ ನಾ..?

ತುವೆಿಂ

ಚ್ಯಿಂಬು

ಕತಾ ಕ್

ಉಡ್ಯ್ಲೊ ಯ್?

ಘಾಲ್್

ವೋನ್್ ಖತ. ನ್ಹ ಯ್ ಚ್ಛಲ್... ದಳ್ಯಾ ಿಂನಿ

ಪಳಲೊ ಾ

ಉಪಾ್ ಿಂತ್

ಆಮಾ್ ಿಂ

ವೋನ್್

ಖಿಂವ್ನ್

ಜತಯೇ? ತಕ್ಷಣ್ ತುಜೊ ಉಗ್ಳ್ೆ ರ್ಸ

ಚ್ಛಲ್ : ಆನಿ ಉಡ್ಯ್ತ್ ಸಾಾ ನಾ... ಡೊಲೊ

: ರ್ತ ಆಮಾಯ ಾ

ಕಕ್ ಕ್

ವಹ ಚೊ್ ಚ್ಯಿಂಬು...

ಅಯ್ಲೊ ... ತುಕ ವೋನ್್ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಬಾರಿೋ ನ್ಹಿಂ... ದೆಕನ್

ಉಡಂವೆಯ

ಚ್ಛಲ್ : ಹಾಿಂ......😃😃😃

ಬದಾೊ ಕ್ ತುಕ ಹಾಡ್ೊ ಿಂ... ------------------------------------------------------------------------------------

47 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸತರ ವ ಅಧ್ಯಾ ಯ್: ಕರಾರ್ (The Betrothal) ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ಆಮ ಮುಖರ್ ವೆತನಾ

ಪಾವಾ ಚ್

ಮೆಟ್ಲಿಂ ದಿಸಿೊ ಿಂ ಆನಿ ದೆಿಂವನ್ ವೆತೆಚ್

ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಿಂಗ್ಳನ್ ಆದೇವ್ನ್ ಮಾಗ್ಳೊ .

ಪ್ ಧಾನ್ ಪೂಜರಿಚ್ಛ ಘರಾ ಲಗಿಂ

ಓರೋಸಾನ್ ಆಮಾ್ ಿಂ ಏಕ ಸೊಭಿೋತ್

ಪಾವ್ನೊ ಾ ಿಂವ್ನ.

ಕ್ಯಡಾಕ್ ವೆಲಿಂ.

ಥಂಯ್ ರ್ ಏಕ್ ಸಭಾಿಂಗಣ್. ಥಂಯ್

"ಮ್ಹ ಜಿ ತಕೊ ಘಿಂವ್ನಾ ಆನಿ ಮಾಹ ಕ

48 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅಪಾಣ ಕ್

ಸುಸಿಾ

ಜಲಾ


ನಿದಿಂಕ್ ಜಯ್" ಲಯ್ಲನ್ ಮ್ಹ ಳಿಂ.

ತ್ತಿಂ ಒಪಾಾ ಯಿಗ ೋ? ಆಮ ಪಳಲೊ ಿಂ ತೆಿಂ

ಆಮಾ್ ಿಂ ಜಗ ಜತನಾ ದನಾಪ ರ್.

ಮಸಾ ರಾಚ್ಯಿಂ ರಪೆಣ ಿಂ ಆಮಾ್ ಮ್ತಿಚ್ಯಿಂ ಪಿಿಂತುರ್ ಜಿಂವ್ನ್ ಪುರ. ಬಹುಶಾ

ಅಮ ನಾವ್ನ್ ಶತಿಂತ್

ಲಗ್ ಲಾ

ಫುಲಿಂಚ್ಛ

ಚಲಿಂಕ್

ಆಮ ಕೊೋರಾಿಂತ್ ಪಳಲೊ ದುಸಿ್ ಚ್"

ಗ್ಲಾ ಿಂವ್ನ.

ಆಗ್ಳಸಾಾ ಚೊ ಮ್ಹಿನ ಆನಿ ವ್ನರ‍್ಿಂ

"ಬಹುಶಾ . ಆಮಾ್ ಿಂ ಗ್ಳತುಾ ನಾ. ಗ್ಳತುಾ

ಆನಿ ಹವ ಬರಚ್ ಆಸುಲೊ . ಆಮ

ಜಿಂವೆಯ ಯ್ . ಹೆಿಂ ಸಕ್ ಡ್ ಭಯ್ತನ್ಕ್.

ಏಕ ಬಾಿಂಕರ್ ಬಸಾೊ ಾ ಿಂವ್ನ.

ಹಾಿಂವ್ನ ತಿಕ ಆಕಶಿ್ತ್ ಜಲಿಂ,ತಿಚಿ ದಿೋಷ್ಟಾ ಮ್ಹ ಜೆಿಂ ರಗ್ಳ್ತ್ ಹುನ್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ

"ತ್ತಿಂ ಕತೆಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ಯ್ ಹೊರೇರ್ಸ?"

ಮ್ಹ ಜಿ ಮ್ತ್ ಪಿಶಿ ಜಲ. ಆನಿ ಹೊರೇರ್ಸ, ತಿ ಆಟೆನಾಕ್ ಭಿಯ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ ಮಾಹ ಕ

"ಸಕ್ ಡ್ ಅದುಭ ತ್ ರಿತಿನ್ ಜಲಿಂ. ಅಮ

ಭಗ್ಳ್ಾ . ತಿಕ ತಿಣೆಿಂ ಜಿವೆಶಿಿಂ ಮಾಲ್ಿಂ

ಸಾ ಪೆಣ ಲೊ ಿಂ ನಿೋಜ್‍ಲ ಜಲಿಂ ಆನಿ ಕಡ್ೊ ಲ

ನಾ"

ಕಷ್ಟಾ ವಾ ಥ್ ಜಲ ನಾಿಂತ್. ತ್ತಮ್ಸ ಭಾಗ ಆನಿ ಸಂರ್ತರ್ಸ ಪಾವ್ನ"

’ಬಹುಶಾ

ಆಯೇಶ ಚಡ್ ಮವ್ನಳ್

ಜಲಾ ಸಾ ಲ ಆಮೆಯ ಬರಿ" ರ್ತ ಮಾಹ ಕ ಪಕಾ ್ ಬರಿ ಪಳಲಗ್ಳೊ . " ವಹ ಯ್, ತಿ ಮಗ್ಳ್ಳ್ ಪೂಣ್ ತಿ ಅನಿಕೋ

"ಜಿಂವ್ನ್

ಇಲೊ

ಚಡ್

ಮಾಹ ಕ

ಮ್ನಿರ್ಸ

ಜಯೆ ಯ್.

ಕೊೋರಾಿಂತ್

ಪಳಯಿಲೊ

ಆಯೇಶ

ಜಯ್.

ಪಳಯಿಲೊ ಾ ಿಂತ್, ಮಾರ್ಸ ಚಿಿಂತಾ ಿಂ.

ಆನಿ

ತಿಚ್ಛ

ರಗ್ಳ್ತ್

ಮಾಹ ಕ

ಆತಿಂ ಕ್ಯಡಿಂತ್ ನಾ

ಮ್ಹ ಣ್

ತಿಣೆಿಂ

ಉಮ

ಪುರ.

ತಿ

ಚಡ್

ದೈವಿೋಕಪ ಣ್ಯನ್

ಭಲಾ ್.

ಪೂಣ್

ಹಾಿಂವ್ನ

ಕಸಲ

ಘೊವ್ನ

ತಿಕ

ಜರ್ತಲಿಂ? ಜರ್ ಹಾಿಂವ್ನ ತಿತುಾ ನ್ ಪಾವ್ನೊ ಾ ರ್" "ತಿತುಾ ನ್ ಪಾವ್ನೊ ಾ ರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕತಾ ಕ್

ದಿತನಾ, ಉಮ ಮ್ಹ ಣ್ ಆಪಯ್ತೊ ಾ ರ್,

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ಯ್?"

ಮಾಹ ಕ ಭಗ್ಳೊ ನಾ.ಏಕ ವರಾನ್ ತಿ ಕಸಿ

ವಿಚ್ಛಲ್ಿಂ

ಹಾಿಂವೆಿಂ

ರಾಗ್ಳ್ನ್

ಬದಾೊ ಲ? ಮಾರ್ಸ ಆನಿ ರಗ್ಳ್ತ್ ಉಜಾ ವವಿ್ಿಂ ಜಲಿ ನಾ ಹೊರೇರ್ಸ"

"ಮಾಹ ಕ ಗ್ಳತುಾ ನಾ.ಆಟೇನಾನ್ ಕತೆಿಂ ಸಾಿಂಗ್ೊ ಲಿಂ ಉಗ್ಳ್ೆ ರ್ಸ ಕರ್-ದಾದೊ ಆನಿ

"ತ್ತಿಂ ಪತು್ನ್ ಜಲಿ ಲಾ ಮ್ಹ ಣ್

ಏಕ್ ಸಿಪ ರಿತ್ ಮೋಗ ಕರಿಂಕ್ 49 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಕನಾಿಂತ್ ಕೊಣ್ಯಣ ’

ಉತ್ ಹಿತ್ ಜಲ ಆನಿ ಖನಿಯ್ತ ಹಾಜರ್

"ಸಕನಾಿಂತ್ ಕೊಣ್ಯಣ

ಮ್ಹ ಣ್ ತಿಣೆಿಂ

ಆಸಾಾ ಗೋ

ಮ್ಹ ಣ್

ವಿಚ್ಛರಿಲಗ್ಳೊ .

ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ. ಆತಿಂ ತಕೊ ವಿರಾರ್ ಕರಿನಾಕ. ಚಿೋಿಂತ್.

ಸಂಸಾ್ ಚ್ಛ

ತ್ತಿಂವೆಿಂ

ಅದುಭ ತ್

ಆಪಾಣ ಯ್ತೊ ಿಂಯ್.

ಚರಿತೆ್ ಿಂತ್

ಪಳಲಿಂಯ್

ದೆವ್ನನಿ

,

ದಿಿಂವೆಯ ಿಂ

"ನಾ. ತಿ ಎದಳಚ್ ಆಪಾೊ ಾ ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗ್ಲಾ - ಹಗ್ಿಂ ತಿಸಿ್ತಿಂ ಆನಿ ಝುಜ್‍ಲ ಕತ್ಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಿಂಗ್ಳನ್"

ಆಪಾಣ ಯ್-ನಾಿಂವ್ನ,ಮೋಗ,ಆನಿ ಅಧಿಕರ್"

ಆಮ ಒರೋಸಾಚೊ ಪಾಟ್ಲೊ ವ್ನ ಕೆಲ. ಮುಖಾ ೊ ನ್

ತಿತೊ ಾ ರ್

ಓರೋರ್ಸ

ಆಯ್ಲೊ

ಓರೋರ್ಸ,

ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್

ಆನಿ

ಲಯ್ಲೋ

ಆನಿ

ತಚ್ಛ

ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್

ಆಯೇಶ ಆಮಾ್ ಿಂ ಮೆಳಿಂಕ್ ಆಶತ

ಹಾಿಂವ್ನ

ಆನಿ

ಆಮಾಯ

ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್

ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಿಂಗ್ಳನ್ ಆಮಾ್ ಿಂ ಅಮಾಯ

ಪೂಜರಿಿಂಚೊ ಪುಶ್ಿಂವ್ನ. ಖಿಂಬಾಾ ಿಂ

ಕ್ಯದಾಕ್

ಮ್ಹ ಣ್ಯಲ.

ಥವ್ನ್ ಉಜಾ ಡ್ ಬರಚ್ ದಿಸಾಾ ಲ.

ಥಂಯ್ ವೆತನಾ ಪೂಜರಿ ಅಸುಲೊ .

ಮಂದಿರಾಿಂತ್ ಕಸಲಗೋ ಪೂಜ ವಿಧಿ

ನಾಕ

ಚಲಯ

ಯ್ಯ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ಯಯ ದಿಿಂಚ್

ತಣೆಿಂ

ಆಮ

ಪಳಲ.

ಲಯ್ಲೋಚ್ಯಿಂ ಖಡ್ ಆನಿ ಕೇರ್ಸ ಕತು್ ನ್

ದನಾೆ ಾ ಿಂ

ಸೊಭಿೋತ್

ಕೆಲ.

ನ್ಹಹ ಸೊನ್ ಆಪಾಒಲಾ ಜಗ್ಳ್ಾ ರ್ ಉಭೆ

ಮ್ಹ ಳಿಂ.

ಬಾಿಂಗ್ಳ್್ ಚ್ಛ

ವ್ನಣೊ

ಹಾಿಂವೆಿಂ

ಲಯ್ಲೋಕ್

ರಂಗ್ಳ್ಚೊ ದಿಲಾ

ಸೊಭಿೋತ್, ಸಜಯಿಲೊ ದಗ್ಳೊ

ನ್ಹ ಸಯ್ಲೊ .

ನಾಕಚ್

ಅಸುಲೊ .ಆನಿ

ವಯ್್

ಥಂಯ್ ರ್

ಲೋಕ್

ತಿಂಚ್ಛ

ಧವೆ

ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್

ಆನಿ

ಪೂಜರಿ ಆನಿ ತಿಂಚ್ಛ ಪಾಟ್ಲೊ ಾ ನ್

ಧವ ಏಕ್

ಪೂಜನಿ್ಿಂಚೊ ಜಮ. ಮ್ಧಿಂಗ್ಳ್ತ್

ತಕೆೊ ರ್

ಏಕ್

ವಹ ಡ್ ದೋನ್ ಕದೆಲಿಂ ಸಿಿಂಹಾಸನಾ

ಮುಖುಟ್‍ಲ್. ಮಾಹ ಕತ್ ಏಕ್ ದಗ್ಳೊ ಆನಿ

ಬರಿ ಆನಿ ತಿಿಂ ಚಡೊಿಂಕ್ ಮೆಟ್ಲಿಂ.

ವ್ನಹ ಣೊ ಪೂಣ್ ಲಯ್ಲೋ ಬರಿ ನ್ಹ ಯ್.

ಏಕಚ್ಯರ್ ಆಯೇಶ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲೊ .

ಏಕ್ ರಪಾಾ ಚ್ಯಿಂ ಬೇತ್ ಲಯ್ಲೋಕ್ ಆನಿ

ತಿಚ್ಯಿಂ

ಮಾಹ ಕ ರೂಕಚ್ಯಿಂ. ಕಸಲಿಂ ಕಯ್್ಿಂ

ಉಗ್ಾ ಿಂ ಆಸೊನ್ ಆಮಾ್ ಿಂ ಪಳಿಂವೆಯ ಿಂ

ಮ್ಹ ಣ್

ಭಾಗ ಲಬ್ೊ ಿಂ. ತಿ ಆಕಶಿ್ತ್ ದಿಸಾಾ ಲ.

ವಿಚ್ಛತ್ನಾ

ಸಾಿಂಗ್ಳಿಂಕ್ ಲಯ್ಲೋನ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಲ-

ಒಪ್ಲೊ ಹಟ್‍ಲ್

ಓರೋರ್ಸ ನಾ.

ಕೆಲೊ ಾ ನ್

"ಕರಾರ್"

ಪೂಣ್ ರ್ತ ಲಯ್ಲ

ತಿಣೆಿಂ

ರ್ತೋಿಂಡ್

ಘಾಲೊ ಾ

ಧಾಿಂಪಿನಾಸಾಾ ನಾ

ನ್ಹ ಸಾಣ ಚ್ಯರ್

ಪೂಜನಿ್ ನ್ಹ ಯ್ ಏಕ ರಾಣೆಾ

ತಿ ಬರಿ

ಸೊಭಾಾ ಲ. ಫುಲಿಂ ಆನಿ ಆಭರಾಣ್ಯನಿ

50 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತಿಕ ಸಜಯಿಲೊ ಿಂ ಆನಿ ತಿಣೆ ದಗ್ಳ್ೊ ಾ

ಸಾಮಾ್ ರ್

ಉಭಿಿಂ

ಭಿತರ್ ಘಾಲೊ ಿಂ ಸಿಲ್ ಚ್ಯಿಂ ಪಾತಳ್

ಸೊಭಾಯ್

ತುಮ

ನ್ಹಹ ಸಾಣ್ ಕೊೋರಾಿಂತ್ ಆಮ ಪಳಲೊ

ಮ್ನಿರ್ಸ ಕರಾನ್. ಹೊ ಆಪಾೊ ಾ ಇಷ್ಾ

ಬರಿಚ್ ದಿಸೊ ಿಂ.ತಿಚ್ಛ ಉಜಾ ಾ ಹಾತಿಂತ್

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ

ಮತಿಯ್ತನಿ ಸಜಯಿಲೊ ಿಂ ಎಕ್ ಬೇತ್.

ಆಮಾಹ

ಕಸಲ ಸೊಭಾತ್! ತಿಚ್ಛ ಸೊಭಾಯ್ಕ್

ಹೊ ಪಕ್ ನ್ಹ ಯ್ ಬದಾೊ ಕ್ ಮ್ಹ ಜೊ

ಆಧಾಾ ತಿಿ ಕ್

ರಾಯ್ , ಪತು್ನ್ ಮ್ಹ ಜೊ ಮೋಗ

ರಂಗ

ಆಸುಲೊ .

ತಿಕ

ಪಕಾ ್

ಆಪಾಣ ಿಂವ್ನ್

ನಾ.

ಕಲೊ ಕೆ್ ೋಟ್ರ್ಸ?"

ಯೇವ್ನ್ ರ್

ಕರಿಂಕ್

ಮ್ಹ ಜಿ

ಪಳಿಂವ್ನ್ ಬರಿ

ಹೊ

ಭಂವನ್

ಮಂದಿರಾಕ್ ಪಾವೊ . ಆಯ್ತ್ .

ಸೊಡ್್ ಹೆರ್ ಕತೆಿಂಚ್ ಆಮ ಪಳಲಿಂ ಆಮಾ್ ಿಂ

ಆಸಾಿಂ.

ಅಯ್ತೊ .

ವಹ ಯೂಿ

ಮಾಗಣ ಿಂ ಆನಿ ಮಂತ್ ಿಂ ಥಂಯ್ ರ್ ಆವ್ನಜಿೊ ಿಂ. ಅಮಾ್ ಿಂ

"ವಹ ಯ್" ತಿಚ್ಛ

ಮುಖರ್

ವೆಚ್ಛಕ್

’ತುಮಿಂಚ್

ಸಾಿಂಗ್ಳ್. ಮ್ಹ ಜೊ

ಹಾಿಂವೆಮ್ಸ

ಓರೋಸಾನ್ ಹಿಶರ ದಿಲ ಆನಿ ರ್ತ

ಏಕೊ ಾ ಕ್

ರಾಯ್

ಪಾಟಿಂ ಸಲ್. ವೆತೆಚ್ ತಿಣೆಿಂ ಬೇತ್

ವಿಿಂಚಿಜಯ್, ವಹ ಯೂಿ ?"

ಜವ್ನ್

ಉಭಾಲ್ಿಂ ಅನಿ ಸಕ್ ಡ್ ಸಾ ಬ್ೊ ಜಲಿಂ. ತಿ ಉಟೊ

ಆನಿ ಮೆಟ್ಲಿಂ ದೆವನ್ ಸಕೊ

"ತಸಿಂಚ್ ವಹ ಯ್ , ಓ ಹೆರ್ಸ" ಏಕಚ್

ಆಯಿೊ .

ತಿಣೆಣ್

ತಳ್ಯಾ ನ್

ಲಯ್ಲೋಕ್

ಹಳೂ

ಜಪ್

ಆಯಿೊ .

ಆಯೇಶ

ಆಪಡ್ೊ ಿಂ ಆನಿ ವಹ ಡ್ ಪೂಣ್ ರಚಿೋಕ್

ತಿೋನ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಬಾಗ್ಳ್ಾ ಲ ಆನಿ ಲಯ್ಲೋ

ತಳ್ಯಾ ನ್

ಮುಖರ್ ದಿಿಂಬಿ ಘಾಲ.

ಮ್ಹ ಳಿಂ-

"ಪಳಯ್ತ,

ಹೇಸಿಯ್ತಚಿ ವಿಿಂಚವ್ನಣ !" ಜಮೆೊ ಲಾ ನಿ ಜಪ್ ದಿಲ- " ಹೇಸಿಯ್ತನ್ ವಿಿಂಚ್ಯೊ ಲಾ

"ಸಾಿಂಗ"

ತುಕ

ಉಲಯಿೊ .

ಸಾಾ ಗತ್!"

ತಿಣೆಿಂ

ಲಯ್ಲೋಕ್

,

ಲಯ್ಲೋಕ್ "

ಹಾಿಂಕಿಂ

ಪಳತ್ಾ

ತಿ

ಸವ್ನ್ಿಂಕ್

ಲಗಿಂ ವಡ್ೊ ಿಂ ಆನಿ ಮಾಹ ಕ ಬಗ್ೊ ಕ್

ಸಾಿಂಗ ಆನಿ ಹಾಿಂಗ್ಳ್ ನಾತೆೊ ಲಾ ಿಂಕೋ

ರಾವಿಂಕ್ ಹಿಶರ ಕೆಲ.

ಕಳಿಂದಿ, ತ್ತಿಂ ಪತು್ನ್ ಮಾಹ ಕ ಹೊಕಲ್

"ಹೆಸಾ್ ಚ್ಯ

ಪೂಜರಿ

ಪೂಜನಿ್ನೋ, ನ್ವ್ನ್ ರಾನೋ, ಪಯ್ೊ ಿಂ

ಪಾವಿಾ ಿಂ

ಆನಿ

ಜವ್ನ್

ಆಪಾಣ ಯ್ತಾ ಯ್

ಮ್ಹ ಣ್"

ಆವಯ್ತಯ ಮಾಹ ಕ ಹಾಿಂವ್ನ

ಆಯ್ತ್ . ತುಮ್ಸಯ

’ವಹ ಯ್ ಸಿಾ ರೋಯೇ", ಗಂಭಿೋರ್ ತರಿ ಕಿಂಪಾಯ ತಳ್ಯಾ ನ್ ಲಯ್ಲೋನ್ ಜಪ್

51 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ದಿಲ. "ಆತಿಂ ಆನಿ ಸವ್ದಾಿಂ"

ಆಯ್ಲ್ ನ್

ಜಮೆೊ ಲಾ

ಥೊಡಾಾ ಿಂಕ್

ಆಜಪ್ ಜಲಿಂ ಆನಿ ಗುಣಗ ಣೊಿಂಕ್ ತಿ ಉಭಿ ಜಲ ಆನಿ ಬೇತ್ ಸಕೊ ಘಾಲ್ಣ

ಲಗ್ೊ .

ಆಪೆೊ ದನಿೋ ಹಾತ್ ಮುಖರ್ ಕರನ್

ಆವ್ನಜೊೊ -"

ರಾವಿೊ . ಲಯ್ಲೋ ಲಗಿಂ ಜಲ ಆನಿ

ಆವಯ್ತಯ

ತಿಚ್ಛ

ರಾವ್ನ!"

ವೆಿಂಗ್ಿಂತ್

ಗ್ಲ,

ಪೂಣ್

ಮ್ಧಾೊ ಾ ನ್

ಏಕ್

ತ್ತಿಂ ರಾಗ್ಳ್

ಹೆಿಂ

ತಳ

ವಿಿಂಚ್ಯೊ ಲಾ

ಥವ್ನ್

ಜಗ್ಳ್ ತ್

ಆಯ್ಲ್ ನ್

ಆಯೇಶ

ಹಾಿಂವೆಮ್ಸ ಪಳಲಿಂ , ತಚ್ಯಿಂ ರ್ತೋಿಂಡ್

ಭಿಯ್ಲ ತರಿೋ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಲ-

ಧವೆ್ ಲೊ ಿಂ-ಭಪಾ್ ಬರಿ ಆನಿ ತಚ್ಯ ಕೇರ್ಸ

"ತಿತೆೊ ಿಂ

ಬಾಿಂಗ್ಳ್್ ರಂಗ್ಳ್ಕ್ ಬದಾೊ ಲ ಆನಿ ರ್ತ

ರಾಯ್ತ,ತುಜೆಿಂ

ಕಿಂಪಾಾ ಲ,

ಕರಾರಾಚ್ಯಿಂ ಗ್ಳ್ಯನ್ ಪುರ.ಚಡಾ ಕ್

ಪಡಾಯ

ಬರಿ

ದಿಸೊೊ .

ಆಯ್ಶನಿ ಹೆಿಂ ಪಳಲಿಂ ಆನಿ ತಿಣೆ ತಕ

ಪುರ.

ಮಾಹ ಕ

,ಮ್ಹ ಜಾ

ಆರಾಧನ್

ಆನಿ

ನಾಕ"

ಸಾಿಂಬಾಳಯ ಿಂ ಆನಿ ಗಟ್‍ಲ್ಾ ಧರನ್ ಉಮ ದಿಲ. ಓರೋಸಾನ್ ತಿಚ್ಯಿಂ ಬೇತ್ ತಿಕ

ಲಯ್ಲೋ ಮೆಟ್ಲಿಂ ಚಡೊನ್ ಕದೆಲಚ್ಯರ್

ಪಾಟಿಂ ದಿಲಿಂ.

ಬಸೊೊ .

ರಾಯ್ತಳ್ ದಿಸಾಾ ಲ ಆನಿ

ಆಕರ್ಷ್ಕ್

ಸಯ್ಾ .ತರಿೋ

"ಓ ರಾಯ್ತ, ತುಕ ತಯ್ತರ್ ಕಲೊ

ಪಿಡೇರ್ಸಾ

ಜಗ್ಳ ತ್ತಿಂ ಘ ಆನಿ ತ್ತಿಂ ಸದಾಿಂಚ್

ಆನಿ ಗ್ಳ್ಯನ್ ಸುರ ಜಲಿಂ. ಆಮಾ್ ಿಂ

ಮ್ಹ ಜ ಬಗ್ೊ ಕ್

ಚಡಾ ಕ್

ಚಡ್

ತುಜೆಿಂ

ಜಮೆೊ ಲಾ ಿಂಚ್ಯಿಂ

ಚ್

ಅಸೊಾ ಲಯ್.

ಸಿಿಂಹಾಸನ್ ಆರಾಧನ್

ದಿಸೊೊ .ಮಂತ್ ಿಂ,

ಇಲೊ ಸೊ

ಆಥ್

ಜಲಿಂ

ಮಾಗಣ ಿಂ ನಾ

ತರಿೋ

ಆನಿ

ಆಯ್ಲ್ ಿಂಕ್ ಬರ‍್ಿಂಚ್ ಲಗ್ೊ ಿಂ. ಪಯ್ೊ ಿಂ

ಸಿಾ ೋಕರ್

ಸಿಾ ರೋಯ್ತನಿ ಹಳೂ ತಳ್ಯಾ ನ್, ಉಪಾ್ ಿಂತ್

ಕರ್"

ವಹ ಡ್

ತಳ್ಯಾ ನ್

ದಾದೆೊ

ಸಂರ್ತಸಾನ್ ಆನಿ ಇಲೊ ಾ

ಇಲೊ ಾ ರಡಾಣ ಾ ಿಂ

"ನಾ." ಲಯ್ಲೋನ್ ಜಪ್ ದಿಲ."ಆತಿಂ

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ಮೆಳನ್ ಗ್ಳ್ಯ್ೊ ಿಂ. ಅಖ್ಣ್ ೋಕ್

ಆನಿ ಹಾಿಂಗ್ಳ್ಚ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ಿಂ.

ದಭಾಜೊ,ಸಂರ್ತರ್ಸ ಆನಿ ಸಂಭ್ ಮಾನ್

ಹಾಿಂವ್ನ ಏಕ್ ದಾದೊ -ಮಾಹ ಕ ವಿಚಿತ್್

ಭಲ್ಲ

ದೆವ್ನಿಂ ವಿಶಾ ಿಂತ್ ಗ್ಳತುಾ ನಾ-ತಿಂಚ್ಯಿಂ

ಸುಮಾರ್ ವೇಳ್ ಚಲೊ ಿಂ.

ತಳ.ಹೆಿಂ

ಗ್ಳ್ಯ್ತನ್

ಸಾಕ್ ಫಿರ್ಸ ಆನಿ ಆಚರಣ್ ಸಯ್ಾ ಕಳತ್ ನಾ. ತುಮ ಕೊಿಂಣ್ಿಂಚ್ ಮಾಹ ಕ ತಕೊ

ಆಯೇಶ ಉಭಿ ಜವ್ನ್ ಆಪೆೊ ಿಂ ಬೇತ್

ಬಾಗ್ಳ್ಯ್ತ್ ಯ್.

ಆಯೇಶ,ಹಾಿಂವ್ನ

ವಯ್್ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಜಮೆೊ ಲಾ ನಿ ತಿೋನ್

ತುಕ ಮಾತ್್ ತಕೊ ಬಾಗ್ಳ್ಯ್ತಾ ಿಂ" ಹೆಿಂ

ಪಾವಿಾ ಿಂ ತಕೊ ಬಾಗ್ಳ್ವ್ನ್ ಹಳೂ ತಳ್ಯಾ ನ್

52 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಕ್ ಮೇಣ್

ಗ್ಳ್ಯನ್

ರಾವಯ್ೊ ಿಂ.

ಜರಿ ಜಲಾ .ಅರೇ,ಹಾಿಂವ್ನ ತುಜೆಲಗಿಂ

ತಿಂಕಿಂ ವಚೊಿಂಕ್ ತಿಣೆಿಂ ಹಿಶರ

ಆಭಿ್ಿಂತ್

ಉಲಯ್ತಾ ಿಂ.

ದಿಲೊ ಚ್ ಸವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಗ್ಲ

ವಿಸೊ್ ಿಂಕ್ ನಾಿಂಯೂಿ ?"

ತ್ತಿಂ

ತಿ

ಆನಿ ದಾರ್ ಧಾಿಂಪೆೊ ಿಂ. ಆಮ ದೋಗ, ಪಾಪವೆ

ಆನಿ

ಓರೋರ್ಸ

ಮಾತ್್

"ನಾ"

ಉಲಾ ್ಿಂವ್ನ. "ತರ್

"ತುಮ

ಆಯ್ತ್ ಲೊ ಿಂ

ಕಜರಾಚ್ಯಿಂ

ಗೋತ್,

ಓರಿಸಿೋರ್ಸ

ಖತಿರ್

ಇಜಿಪಾಾ ಚ್ಛ

ಗ್ಳ್ಯನ್ ಐಸಿರ್ಸ

ಆನಿ

ಗ್ಳ್ಯ್ೊ ಲಿಂ-

ಬ್ಹಬಿಟ್ಲಿಂತ್.

ಸಂಗೋತ್

ಬರ‍್ಿಂ ಹೊಲೊ . ತ್ತಿಂ ಮ್ಹ ಜಾ ರಾಯ್ತ, ಸಾಿಂಗ,ತುಕ

ಖಂಚ್ಛ

ಆಮ

ಆಭಿ್ಿಂತ್

ಉಲವ್ನಾ ಿಂ.ಆತಿಂ ಇಲೊ

ತ್ತಿಂ

ವೇಳ್

ಸೊಡಾ.ಹಾಿಂವ್ನ

ಚ್

ಮಾಹ ಕ ಎಕ್ ರ‍್ಿಂಚ್

ತೆಿಂಚ್

ಆಶತಿಂ.

ಹಾಿಂವೆಿಂ ಥೊಡಾಾ ಿಂಕ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ ದಿೋಿಂವ್ನ್ ಆಸಾ"

ನಾಿಂವ್ನನ್

ಹಾಿಂವ್ನ ಆಪಂವ್ನ? ಕಲೊ ಕೆ್ ೋಟ್ರ್ಸ-"

ಆಮ

ಮಾಿಂದುನ್

ತಂಯ್

ಥವ್ನ್

ಗ್ಲಾ ಿಂವ್ನ. ತಿಚ್ಯಿಂ ಕರಾರ್ ಜಲೊ ಾ ಕ್ ’ಮಾಹ ಕ

ಲಯ್ಲೋ

ಮ್ಹ ಣ್

ಆಪಯ್

ಆಯೇಶ-ಹೆಿಂಚ್ ಮ್ಹ ಜೆಿಂ ನಾಿಂವ್ನ.ಹೊ

ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಂವ್ನ್ ಪವ್ತಚ್ಛ

ಕಲೊ ಕೆ್ ೋಟ್ರ್ಸ ಏಕ್ ನಿಭಾ್ಗ ಮ್ನಿರ್ಸ"

ಆದಿವ್ನಸಿಚ್ಯ

"ಜಯ್ಾ

ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳಯ ಿಂ.

ಲಯ್ಲೋ.ಅಮ

ಮ್ಹ ಜಾ ಅತಿಂ

ರಾಯ್ತ ವಹ ಭವ್ನಚ್ಛ

ನ್ಹಹ ಸಾಣ ರ್ ಸೊಭಾಾ ಿಂವ್ನ ಆನಿ ಆಮಯ ಆಶ

**************

(ಸತರ ವ ಆಧ್ಯಾ ಯ್ ಸಮಾರ್ಪ ಿ )

53 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಮುಖ್ಣಲ

ಆಯ್ತೊ ಾ ತ್


ವ್ತನೋದಿಕ್ಲಮಿನಿಲಕಾದಂಬರಿ- 6

ಆಬೆಲಾಚ ದಕ್ಣಚ ಮಿಸಿ ರ್ ಜೊೋಲಚೊ

ಆನಿ ಪುಲ್ಲೊ ಚೊ ಲವ್ನ

ಉಸಿಾ ಲ. "ಬೋಲ

ಘರಾ

ಪಾವ್ನಾ ನಾ

ತುಕ

ಪ್ಲಟ್ಲಿಂತ್ ದೂಕ್, ವ್ನಯ್, ಗ್ಳ್ಿಂಟ ದೂಕ್...

ಕತೆಿಂ ಮಾಾ ಜಿಕ್ ಆಸಪ ತೆ್ ಚಿ? ಕಿಂಯ್

ಆಸಪ ತೆ್ ಿಂತ್ ವೇಳ್ ಪಾಶರ್ ಕರಿಂಕ್ ಬೋಲಕ್ ಬಾರಿೋ ಕಷ್ಟಾ ಜಲ. ಬೋಲ ನಾಸಾಾ ನಾ

ತಕ

ವಿರಾರ್

ಜತಲಿಂ. ಬೋಲಕ್ ಗುೊ ಕೊೋರ್ಸ ದಿೋವ್ನ್ ಜಲೊ .

ಆನಿ

ಆಸಪ ತೆ್ ಕ್

ಆಯಿಲೊ ಿಂಚ್ ತುಿಂ ಬಿಿಂದಾರ್ಸ ಆಸಾಾ ಯ್.

_ ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್.

ಹುಶರ್

ಹಾಿಂಗ್ಳ್ಿಂ

ದಾಕೆಾ ನ್್

ಯೇವ್ನ್

ಸಾ್ ಾ ನಿಿಂಗ ಪಳವ್ನ್ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ಮ್ಹ ಳಯ ಿಂ. ಇಲೊ ಖುಶಲಯ್ ಉಲವ್ನ್ ಬೋಲಕ್

ಪುಲ್ಲೊ ನ್ ಗಜಲ ಕಿಂತುಿಂಕ್ ಆಪಂವ್ನ್ ನಾಮೂ?" "ಪುಲ್ಲೊ ಲಗಿಂ ತಕ

ಗಜಲ

ಹಾಿಂಗ್ಳ್

ಕತಾ ಕ್

ಕಿಂತುಿಂಕ್ ಘರಾಚ್ಯ

ಆಪವೆಾ ತ್. ತಿತೆೊ ಿಂ ತೆಿಂ ಆತಿಂ ಘಚ್ಯ್ಿಂ ಮ್ನಿರ್ಸ ಜಲಿಂ.."

ಖುಶ್ಟ ದವಯ್ತ್ಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಬೋಲನ್ 54 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಕಜರ್ ಜಿಂವ್ನಯ ಾ

ಪಯ್ೊ ಿಂಚ್ ಗೋ?

"ದಾಕೆಾ ರ್ ದಾದೊ ಜಲಾ ರ್?"

ಹೆಿಂ ಬರ‍್ಿಂ ಆಸಾ. ಸಾಿಂಗ ಮಾಕ... ಜೊೋಲಚೊ ಆನಿ ಪುಲ್ಲೊ ಚೊ ಲವ್ನಾ ಕಸೊ

ಸುರ

ಜಲೊ ?"

ಪುಲ್ಲೊ ವಗ್ಚ್ ರಾವೆೊ ಿಂ.

ಬೋಲ

ವಿಚ್ಛತ್ನಾ ಬೋಲ ಪ್ಲಟ್ಲಕ್ ಹಾತ್

"ವ್ನಡ್್ ಬಯ್ ಜಯ್ ಜಲಾ ರ್?"

ದಿೋವ್ನ್ ಹಾಸಾಾ ಲಿಂ. ತೆಿಂ ಹಳೂ ಹಾಸೊನ್ ಭಿತರ್ ಗ್ಲಿಂ.

"ಅಳೇಬಾ... ಹಾಿಂಗ್ಳ್

ಬಾಳ್ಯಚ್ಛಾ ಯ್ತನಾ

ಬಾಿಂಳಾ ರಾಕ್ ಪುಲ್ಲೊ

ನೈಟ್‍ಲ್

ಡ್ಯಾ ಟೆರ್ ಆಸೊ ಿಂ. ಮಾಿಂಯ್

ಮಾಕ

ಕಿಂಯ್ ಪಿಯ್ಿಂವ್ನ್ ಹಾಡಾಾ ಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಹೊಟೇಲಕ್ ಗ್ಲೊ . ಆಮಯ ತಚ್ಯಿಂ

ಕಮ್ಸ

ಜವ್ನ್

ಮುಕರ್

ಆಸಪ ತೆ್ ಕ್ ಪುಲ್ಲೊ

ತಿಚೊ ಘೊವ್ನ ಗೋ?" "ನಾ... ಘೊವ್ನಚೊ ಭಾವ್ನ... ದೇರ್"

ಜೊೋಲ ಪಾಟಿಂ

ಯ್ತನಾ ಮಾಕ ಪಳಿಂವ್ನ್ ಹಾಿಂಗ್ಳ್

ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚ್ಛರಿ... "ತುಿಂ

ಮ್ಹ ಣ್

ಅಯಿಲೊ . ಮೆಳಯ ಿಂ.

ತಿ ರ್ತಿಂಡಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಸಿೊ .

ಮಾಕ

"ಹಾಸಾಾ ಯ್

ಕತಾ ಕ್?

ರ್ತಿಂಡಾರ್

ಮಾಿಂಕೊಡ್ ನಾಚ್ಛಾ ಯೇ?"

ಪಳಿಂವ್ನ್ ಜಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚ್ಛತ್ನಾ ಪುಲ್ಲೊ ನ್

ಜಯ್ತ್

ಮ್ಹ ಳಿಂ. ತೆದಾಳ್ಯ

"ತುಿಂಚ್ ಮಾಿಂಕೊಡ್... " ತೆಿಂ ಕಟ್ ಟೆೊ ಿಂ.

ಜೊೋಲನ್ ಮ್ಹ ಳಿಂ "ಆತಿಂ ವಿಸಿಟಿಂಗ

"ಕೋರಾಕ್

ಮೋಗ

ಪೆರಾಚೊ,

ಟೈಮ್ಸ... ಜೆವ್ನಣ ಚೊ ವೇಳ್.."

ವನಿಯ್ಕ್ ಮೋಗ ದೆರಾಚೊ... ಪಿೊ ೋಜ್‍ಲ

ಯೇ... ದೋನ್ ಮನ್ಸಟ್ಲಿಂ ಮಾತ್್ ." "ರ್ತ

ವೇಳ್

ಹಾಿಂಗ್ಳ್

ನಾ...

ಭಿತರ್

ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ನಾ ಜೊೋಲ ಕೊ ೋನ್ ಬೋಲ್ೆ

ವಚೊಿಂಕ್ ಜಯ್ತ್ ..""ಹಾಿಂವೆಿಂ ವಿಸಿಟ್‍ಲ್

ಜಲ. ಮಾಿಂಯ್ ಸದಾಿಂ ಆಸಾಾ ಲ.

ಕೆಲೊ ಾ ಿಂತ್ ತುಕ ಕಿಂಯ್ ಫೊ್ ಬ್ೊ ಮ್ಸ

ಜೊೋಲ

ಆಸಾ?"

ಯ್ತಲ...

ಪುಲ್ಲೊ ಕ್ ಮಾಕ

ಪಳಿಂವ್ನ್ ಪಳಿಂವ್ನ್

ನ್ಹ ಯ್.." ಹಾಸೊ ಿಂ ಬೋಲ. "ವ್ನಟ್‍ಲ್ ಯೂ ಮೋನ್? ಹೆಿಂ ಮೆಟ್ನಿ್ಟ ವ್ನಡ್್...

ಹಾಿಂಗ್ಳ್ಿಂ

ದಾದಾೊ ಾ ಿಂಕ್

"ವ್ನಹ ವ್ನ... ಏಕ್ ಬರ‍್ಿಂ ಫಿಲ್ಿ ಕಡ್ಾ ತ್..."

ಪ್ ವೇಶ್ಟ ನಾ... ಸಿಾ ರೋಯ್ತಿಂಕ್ ಮಾತ್್ .." 55 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಆತಿಂ ಖರಾರ್ ಜಲಿಂ ನೇ... ಆನಿ

ಆಪಯ್ತಾ ಲಯ್

ನ್ವೆಿಂಚ್ ಫಿಲ್ಿ "ಜೊೋಲಚ್ಯಿಂ ಫಿಲ್ಲ"

ಎಕಚೊಯ್ ಆಥ್ ಗ್ಳತುಾ ನಾ.."

ಹಾಿಂ...

ತಚ್ಯ

ಉಪಾ್ ಿಂತ್

...

ಮಾಕ

ಫುಲ್ಲೊ

ಮ್ಹ ಜೆಲಗಿಂ ಚಡ್ ಉಲಯ್ತಾ ಲಿಂ. ಬರಿ

"ಸತ್ಾ ... ಹಾಿಂವ್ನ

ಸವ್ನ

ಮಗ್ಳ್ನ್

ಆಮಾ್ ಿಂ

ಸಾಿಂಬಾಳ್ಯಾ ಲಿಂ.

ಬಾಳ್ಯಕ್

ಸವಯ್.

ಹಾಸಯ್ತಾ ಲಿಂ...

ಬಾಳ್ಯನ್

ದಿಿಂವಯ ... ಅಳೇ ಆಯ್ಲ್ ನ್, ಮಾಗರ್

ದಿತಲಿಂ...

ಅಜಪಾಿಂಚ್ ಕೆಲಿಂ. ತಾ

ಉಪಾ್ ಿಂತ್

ಆಜ್‍ಲ ಪಯ್ತ್ಿಂತ್ ಜೊೋಲಕ್ ಆಸಪ ತೆ್ ಕ್ ಭೆಟ್‍ಲ್

ದಿೋಿಂವ್ನ್

ಆಸಪ ತೆ್ ಚ್ಛಾ

ಡ್ಯಾ ಟ.

ಖುಿಂದಾಾ ಕೋ

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ಿಂ ಆಯ್್ ...

ಖುಶಲಯ್ ಉತ್ ಿಂ

ತುಕ ಹಾಸೊನ್

ಉಲವ್ನ್

ಉತ್ ಿಂಕ್

ಹಾಸೊನ್

ರಂಗ

ಪ್ಲಟ್ಲ

ದೂಕ್ ಯೇಿಂವ್ನ್ ಆಸಾ.."

ಆತಿಂ

ಜೊೋಲಚಿ

"ತುವೆಿಂ ಕವಿ ಜಯ್ೆ ಆಸೊೊ "

ವಹ ಳಕ್ ಆಸಾ. "ಹಾಿಂವ್ನ ಕಪಿನೇ... ಶಿಮಾ ಮಾತ್್ ...." ಬೋಲ ಆನಿ ಬೋಲ ಜೊೋಲಚ್ಛಾ ಕಣಿಯ್ಕ್ ಪುರ ಜತ ಪಯ್ತ್ಿಂತ್

"ಶಿೆ ೋ... ತುಕ ಮ್ಕ್ ರ್ ಚ್ಯ ..."

ಹಾಸಿೊ ಿಂ. "ತುಿಂ ದಿಸಾಕ್ ಎಕೇಕ ಭಾಶಿಂತ್ ಎಕೇಕ್ "ತುಿಂ ಪಳ ಕಜರಾ ಪಯ್ೊ ಿಂ ಕತೆಿಂ ಕತೆಿಂ

ಉಲಯ್ತಾ ಲಯ್..

ಆಡ್ ನಾಿಂವ್ನಿಂ ದವನ್್ ಆಪಯ್ತಾ ಯ್

ಮಾಕ...

ಪಳ

ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ಲಯ್.

ತಶಿಂಚ್

ಜೊೋಲಯಿೋ

ಆಡ್

ಹೆಿಂ

"ಸಮೋಸಾ...

ಸಾಿಂಗ ಸಮೋಸಾ"

ನಾಿಂವ್ನಿಂನಿ ಮ್ಕ್ ರ್ ಕತ್. ನ್ಹ ಯ್ ತುಮಿಂ ಮಾಿಂಯ್

ಘರಾ

ಸಕ್ ಡ್

ಆಬಲಾ

ಬಿಿಂದಾರ್ಸ...

"ಸಮೋಸಾ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್...

ರ್ತೋಟ್ಲಿಂತ್,

ಡಾಡಾ ಮಾಡಯ್ ಮುಳ್ಯಿಂತ್, ತುಿಂ,

"ಸಕ್ ಡ್ ಮಗ್ಳ್ನ್ ಸಾಿಂಗ ಬಾ..."

ಜೊೋಲ, ರೋಲ ಸಕ್ ಡ್ ತುಮಾಯ ಾ ತುಮಾಯ ಾ ಕಮಾರ್... ಬಾರಿೋ ವಿಶೇರ್ಸ...

"ಹಹ .. ಹಹ ... ಹಾಹ ...

"ಬೋಲ

ಹಾಿಂವ್ನ ತುಜೊ "ಸೊರ" ನ್ಹಿಂ ಬಾ

ತುಮಾ್ ಿಂ

ಹಿಿಂ

ಆಡ್

ನಾಿಂವ್ನಿಂ ಕಶಿಿಂ ಮೆಳ್ಯಾ ತ್? ತುಿಂ ಮಾಕ ಇತೊ ಾ

ಆಡ್

ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ಲಯ್?

ನಾಿಂವ್ನನ್ 56 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ವಹ ಯ್... ಹಾಿಂವ್ನ ತುಜೊ "ಸೊಭಿತ್

"ಹೇಯ್ ಬೋಲ... ತುಕ ಪುಗ್ಳ್ನ್್

ರೋಮಯ್ಲ" ಮ್ಹ ಣ್.

ಮ್ಹ ಣೆಯ ಿಂ

ತೆಿಂ

ಉತರ್...

ಬಪಪ ರ್

ನ್ಹ ಯ್.." "ಕೆದಾಳ್ಯ

ಪಳಲಾ ರಿೋ

ಹತುಾ

ಹಾತುಮಕ

ಮುಖ

ಮ್ಹ ಣೊನ್

"ನಾ ತುಿಂ ಬಪಪ ರ್ ಉಲಯ್ತಾ ಲಯ್..!"

ಗುಣಗ ಣ್ಯಾ ಲಯ್..." "ಮಮ"

"ಸೊಡ್ವ್ನ್

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ೊ ಾ ರ್

ಘಚ್ಛಾ ್ಿಂಕ್

ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್

ಮವ್ನಳ್

ಮಗ್ಳ್ಳ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಅಥ್..."

ಕಳ್ಯಾ ನ್ಹಿಂ ಬಾ.. ದೆಕನ್ ಹಾತುಮಕ ಮ್ಹ ಣೆಯ ಿಂ"

"ಪ್ಲಕ್ ಖಂಚೊ..!" ಬೋಲ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಲಿಂ.

"ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್?"

ತಿತೊ ಾ ರ್ ಬೋಲಚಿ ದಾಕೆಾ ನ್್ ಆಯಿೊ . ಬೋಲಚಿ

ಪರಿೋಕೆ

ಕರನ್

"ಹಾಿಂವ್ನ ತುಜೊ ಮೋಗ ಕತ್ಿಂ"

ಮ್ಹ ಜೆಲಗಿಂ ವಿಚ್ಛರಿ...

"ವ್ನಹ ವ್ನ.. ಮಾಕ ಆಜ್‍ಲ ಚ್ಯ

ಕಳಯ ಿಂ..

"ತುಮ ತಿಚ್ಯ ಹಸಾ ಿಂಡ್ ಗೋ?"

ಮಾಗರ್

ಮ್ಹ ಣ್

ರಾಜ,

ಬೋಜ

ನಾಿಂವ್ನಿಂ ಆಪಯ್ತಾ ಲಯ್?" "ರಾಜ

ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್

ರಾತ್

ತಿ

"ವಹ ಯ್ .." ಮ್ಹ ಳಿಂ ಹಾಿಂವೆಿಂ. ಜಲಬಾ

"ಮಾಕ ತುಜೆಕಡ್ ಇಲೊ ಿಂ ಉಲಂವ್ನ್

ಮ್ಹ ಣ್... ಬೋಜ ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್ ಬೋರ್

ಆಸಾ. ಪಂದಾ್ ಮನ್ಸಟ್ಲಿಂನಿ ಮ್ಹ ಜಾ

ಜತ ಮ್ಹ ಣ್"

ಕೆಬಿನಾಕ್ ಯೇ" ಮ್ಹ ಣ್ಯತ್ಾ ತಿ ಮುಕರ್ ಗ್ಲ.

"ತುಿಂ ಮಾಕ ಜಯ್ ಜಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಘಡ್ಾ

ಘಡ್ಾ

ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ಲಯ್...

"ಮಮ" ಲಜ್‍ಲ

ನಾರ್ತೊ

ತಿತೊ ಾ ರ್

ಬೋಲಚ್ಛಾ

ಭಾವ್ನಚ್ಯಿಂ

(ಬಸಾಚ್ಯಿಂ) ಪ್ಲೋನ್ ಆಯ್ೊ ಿಂ. ಆಸಪ ತ್್ ,

ಖಂಚೊ..." ಬೋಲ ಲಜೆವ್ನ್ ತಿಂಬ್ೆ ಿಂ

ಜೊೋಲಚ್ಛಾ

ಕಜರಾ ವಿಶಿಿಂ, ಉಲವ್ನ್

ಜಲಿಂ.

ಬೋಲನ್ ವಲಕ್ ಆಪವೆಣ ಿಂ ದಿಲಿಂ. "ಅನಿಕೋ ದಿೋರ್ಸ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಿಂ.. ಭಲಯಿ್ 57 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಸಾಿಂಬಾಳ್

"

ಮ್ಹ ಣೊನ್

ಬೋಲಲಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ .

ಖಂಚೊಗೋ ತಪ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೌಶಿ ಸಲ್. ಮಿಂತುಕ್ ಎಕ ಗ್್ ೋರ್ಸಾ

ಮ್ನಾೆ ಾ ನ್

ಪಾದಾ್ ಾ ಬ್ ಆನಿ ಮಾಿಂಯ್ ಬಾಬಾಚ್ಛಾ "ಆಯ್ತಾ ರಾ ತುಕ ಆಪವ್ನ್ ಏರ್ ಪ್ಲೋಟ್ಲ್ಕ್ ಮಾಗರ್

ವಹ ರಿಂಕ್

ಹಾಿಂವ್ನಯ ಯ್ತಿಂ.

ಕಶಿಂ

ಜತ

ಪಳವ್ನಾ ಿಂ

ಪವ್ಣೆಗ ನ್ ಆಸಾ್ ಾ

ವಹ ನ್್ ಗ್ಲ. ಆನಿ

ತಕ

ಮಹಾಿಂತಿ

ತಣೆಿಂ

ನಾಿಂವ್ನ

ಮ್ನ್ ಆಸಾತರ್ ತುಕ ಸೊಡ್ ಲೊ

ವಿದೇಶಿಂತ್

ವಿಶಯ್. ಟೆನ್ೆ ನ್

ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್

ಆಸಾ."

ಮ್ಹ ಣ್ಯತ್ಾ

ತಣೆಿಂ

ಪ್ಲೋನ್

ದವಲ್ಿಂ.

ಪ್ಲಸೊ್

ಜವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್

ಭಾವಜೆ... ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಿಂಕ್ ಕರಿನಾಕ.. ದೇವ್ನ

ಥವ್ನ್

ದಿಲಿಂ.

ರ್ತ

ಬಿಜೆ್ ರ್ಸ

ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ನಿರ್ಸ

ಕತ್ಲ. ಯ್ತನಾ

ಮಿಂತು(ಮಹಾಿಂತಿ)ಕ್

ಆಮೆಗ ರ್

ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡಾಾ ಲ. ಆಮಾ್ ಿಂ ತಣೆಿಂ ಕಮ್ಕ್ ದಿೋವ್ನ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲಿಂ. ಆಶಿಂ

ಬೋಲ

ತಚ್ಛಾ

ವಿಶಿಿಂ

ಆಮಿಂ ಸಮಾಜೆಿಂತ್ ಆಸಾಿಂವ್ನ ಮ್ಹ ಣ್

ಪುಣ್

ಕಳಯ ಿಂ. ಮಿಂತುಕ್ ಬರ‍್ಿಂ ಶಿಕಪ್ ದಿೋವ್ನ್

ಬೋಲಕ್ ದೂಕ್ ಆಯಿಲೊ ಾ ನ್ ರ್ತ

ಬಿಜೆ್ ರ್ಸ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ. ಆಶಿಂ ಹಾಿಂವ್ನ

ವಿಶಯ್ ಪ್ ಸಾಾ ವ್ನ ಕರಿಂಕ್ ಜಲೊ ಿಂನಾ.

ವಿದೇಶಕ್ ಗ್ಲಿಂ. ಹೊ ಗುಟ್‍ಲ್ ಆಮಿಂ

ದೆಕನ್ ಬೋಲ ಲಗಿಂ ವಿಚ್ಛರಿ.

ಹೆರಾಿಂ ಥವ್ನ್

ವಿಚ್ಛರಿಂಕ್

ಬಸಾ

ಆಶತಲ.

ಲಪವ್ನ್

ದವಲ್.

ಅಳೇ ತುಕ ಮಾತ್್ ತೇಿಂಯಿೋ ಗಜೆ್ "ಮಾಕ ಬಸಾಚಿ ನಿೋಜ್‍ಲ ಕಣಿ ಸಾಿಂಗ"

ಖತಿರ್ ಮಾತ್್ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಜೆ ಪಡ್ೊ ಿಂ. ನಾ ತರ್ ರ್ತ ತುಕ ಆನಿ ಮಾಕ ಬರ್ಸ ಚ್ಯ

"ತುಕ ಗ್ಳತುಾ

ಆಸಯ

ಕಟ್ಲಮ್ಸ

ದುಬ್ಯ ಿಂ

ಬಸಾಚ್ಯಿಂ ಮಿಂತು.

ಪರಿಿಂ ಆಮೆಯ ಿಂ ಕಟ್ಲಮ್ಸ.

ಜಲಿ ಚ್ಯಿಂ ರ್ತ

ನಾಿಂವ್ನ

ಭುಗ್ಳ್

ಆಸಾಾ ನಾ

ತಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಸಲ್. ಮೌಶಿ ಹಾಕ ಘವ್ನ್

ಜವ್ನ್ ಸೊಾ ."

ಮ್ಹ ಜಿ

ಆಮೆಗ ರ್ ಆಯಿೊ .

ಬಸಾಚಿ ಕಣಿ ಆಯ್ಲ್ ನ್ ಬೋಲ ಪಿಗಳಯ .

ತೆದಾಳ್ಯಚ್ಯ ಫಿಲ್ಲ ಯೇವ್ನ್

ಪಾವೆೊ ಿಂ ಆನಿ ದಾಕೆಾ ನಿ್ನ್ ಆಪಯಿಲೊ ಉಗ್ಳ್ೆ ರ್ಸ ಕೆಲ.

ತೆದಾಳ್ಯ ಅಸಾ್ ಾ ಿಂತ್ ಆಸೊೊ ಪಾದಾ್ ಾ ಬ್ ಆಮಾಯ ಾ ಮೌಶಚ್ಯ

ಇಗಜೆ್ಕ್ ಕಷ್ಟಾ

ಪಾದಾ್ ಾ ಬಾನ್

ಪಳವ್ನ್ ಅಸಾ್ ಾ ಕ್

ಆಯಿಲೊ .

ಬೋಲ ದಾಕೆಾ ನಿ್ ಸಶಿ್ಿಂ ಗ್ಲ.

ಮಿಂತುಕ್ ವೆಲ. 58 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಕಿಂಯ್

ಗಡ್ಾ ಡ್

ರಿಗ್ಳ್ಾ ನಾಿಂಚ್

ನಾ..."

ದಾಕೆಾ ನ್್

ಭಿತರ್

ಮ್ಹ ಣ್ಯಲ.

ಜಲಾ ರ್ ಬೋಲಕ್ ಪಳಿಂವ್ನ್ ಕೊೋಣ್ ಆಸಾ?"

"ಬರ್ಸ" ಕಶಿಂ ಆಡ್ ನಿೋಟ್‍ಲ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲಾ ರಿೋ "ತುಜಾ ಪತಿಣಿಚ್ಯಿಂ

ಸಾ್ ಾ ನಿಿಂಗ ಕೆಲೊ ಿಂ

ಆಬ್ಲಚ್ಯಿಂ ಲೇಕ್

ಚಕಾ ಲಿಂ. ಏಕ್

ಪಳಲಿಂ ಹಾಿಂವೆಿಂ. ಸಗ್ಯ ಿಂ ಸಾಕೆ್ಿಂ ಆಸಾ.

ಧೈರ್ ತಕ ಆಸೊ ಿಂ. ವಚೊನ್ ಗಜೆ್ಚೊಾ

ತಿಕ ಘಡ್ಾ ಘಡ್ಾ

ದಸ್ ತ್ ಕರನ್ ಊಟ್ಲಉಟಿಂ ಪಾಟಿಂ

ಪ್ಲಟ್ಲಿಂತ್ ದೂಕ್

ಕತಾ ಕ್ ಯ್ತ ಮ್ಹ ಣ್ ಪಳತನಾ...."

ಯ್ಿಂವೆಯ ಿಂ ಮ್ಹ ಣ್.

"ಕತೆಿಂ ಜಲಿಂ?" ಬೋಲ ಅಮ್್ ಲ್.

ಆಬ್ಲಚಿ

ತಕೊ

ಸಗಯ

ಸಣ್ ಣ್ಯಾ ಲ.

"ಖಂಚ್ಛಯಿ್ ೋ ದೇವ್ನ ಆಸಾ" ಮ್ಹ ಣ್ಯತ್ಾ "ರಿಪ್ಲೋಟ್‍ಲ್್ ಸಮಾ ಆಸಾ... ಪುಣ್ ಗಭಾ್

ಬೋಲ

ನ್ಳಯ್ಿಂತ್ ಲಹ ನ್ ಪ್ಲ್ ಬೊ ಮ್ಸ ಆಸಾ.

ನಿದೆಿಂತ್ ಆಸೊ ಿಂ.ಪರತ್ ಇಲೊ ಿಂ ಚಿಿಂತಪ್

ಗಭಾ್ಿಂತೊ ಾ

ಕಿಂಯ್

ಆಟ್ಯ್ತಾ ನಾ

ಕಿಂಯ್

ಮ್ತಿಕ್. ಶಿೋದಾ ದಾಕೆಾ ನಿ್ಚ್ಛಾ ಕೆಬಿನಾಕ್

ಬಾದಕ್

ಭುಗ್ಳ್ಾ ್ಕ್ ನಾ...

ಅಪಾಯ್ ನಾ...

ಜಿವ್ನಕೋ

ಪುಣ್ ದೂಖ್ ಪರತ್

ಸಶಿ್ಿಂ

ಯ್ತನಾ

ಕತೆಿಂಗೋ

ಬೋಲ

ಝಳ್ಯ್ ಲಿಂ

ಗ್ಲ.

ಯೇಿಂವ್ನ್ ಛಾನ್್ ಆಸಾ. ತಿಕ ರ‍್ಸಾಾ ಚಿ ಗಜ್‍ಲ್

ಆಸಾ.

ತುಜೆಲಗಿಂ ಕೊಣ್ಯಯಿ್ ೋ

ಆನಿ

ಹಿ

ಮಾತ್್

ಗಜಲ್ ಆಸೊಿಂದಿ.

ಸಾಿಂಗ್ಯ

"ಡೊಕಾ ರ್...

ಹಾಿಂವ್ನ

ಪ್ಲವ್ನ್ಿಂ

ವಿದೇಶಕ್ ವೆತಿಂ ಮ್ಹ ಜಾ

ಬಿಜೆ್ ಸಾ

ನಾಕ.

ಖತಿರ್. ಹಾಿಂಗ್ಳ್ ಸಾಿಂಬಾಳಯ ಿಂ ಘಚಿ್ಿಂ

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ೊ ಾ ರ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ತಿಕ ಪಾವ್ನಾ . ತಿ

ಮ್ನಾೆ ಿಂ ಆಸಾತ್. ಜಲಾ ರಿೋ ಮಾಕ

ಕಿಂಯ್

ಚಡತ್

ಭಿಿಂಯ್ತ್.

ಸಕ್ ಡ್

ಸಮಾ

ಜತೆಲಿಂ..."

ಮಾಹೆತಿ ಖತಿರ್ ತುಮೆಯ ಿಂ

ಪ್ಲೋನ್ ನಂಬರ್ ದಿಲೊ ಿಂ ತರ್

ಬರ‍್ಿಂ

ಆಸೊ ಿಂ.

ಚಡ್

ಹಾಿಂವ್ನ

ತುಮಾ್ ಿಂ

ಆಬ್ಲಚ್ಯ ದುಕಚ್ಯ ಮಸಾ ರ್ ಸುರ ಜಲ.

ಉಪಾದ್್ ದಿೋನಾ.

ರ್ತ ಕಷ್ಾ ಿಂಕ್ ಸಾಿಂಪಡೊೊ . ಬೋಲಕ್

ಮಾತ್್ ಕೊಲ್ ಕತ್ಿಂ."

ಸೊಡ್್ ಬೋಲಚ್ಛಾ

ವಚೊಿಂಕೋ

ಗಜ್‍ಲ್ ಪಡಾೊ ಾ ರ್

ನ್ಹ ಯ್,...

ಭಾವ್ನಸಶಿ್ಿಂ

ದಾಕೆಾ ನಿ್ನ್

ನಂಬರ್

ವಹ ಚ್ಛನಾಸಾಾ ಿಂ ರಾವಿಂಕೋ ನ್ಹ ಯ್. ಸತ್

ಮ್ಹ ಣ್ಯಲ...

"

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ೊ ಾ ರ್ ಬೋಲಕ್ ಕಳ್ಯಾ . ಗ್ಲಿಂ

ದವಲ್.

59 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಆಜ್‍ಲ

ಆಜ್‍ಲ

ದಿಲಿಂ

ಆನಿ

ಗ್ಳೊ ಕೊೋರ್ಸ

ಸಾಿಂಜೆರ್

ತಿಕ


ಡಸಾಯ ಜ್‍ಲ್ ಕಯ್್ತ್. ಘರಾಚ್ಯ ರಾವ್ನ. ನಿತಳ್ಯಯ್

ಸಾಿಂಬಾಳ್ಯ.

ಲಕಿಂನಿ

ಬೋಲಕ್

ಸಾಿಂಜೆರ್ ಘರಾ

ಆಪವ್ನ್

ಭೆಟ್‍ಲ್ ಕಚಿ್ ನಾಕ. ಹಾಿಂವ್ನ ವಹ ಕತ್

ವೆಹ ಲಿಂ. ಘಚ್ಛಾ ್ಿಂಕ್ ಸಕೆ ಿಂಕ್ ಧಯ್್

ದಿತಿಂ.

ದಿೋವ್ನ್ ಚತ್ ಯ್ ಕರಿಂಕ್ ಸಾಿಂಗ್ಳನ್

ಏಕ್

ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್

ಆಸಾ.

ಘರಾಲಗಿಂ ಕೊಣಿೋ ನ್ಸಾ್ಿಂ ಆಸಾಾ ರ್

ಪಾಟಿಂ

ವಿದೇಶಕ್

ವೆಚ್ಛಾ ಕ್

ಆಪವ್ನ್ ದಿಯ್ತ. ಪಂದಾ್ ದಿಸಾಿಂಕ್ ಏಕ್

ತಯ್ತರಾಯ್ ಕರಿಂಕ್ ಲಗ್ಳೊ .

ಇಿಂಜೆಕ್ಷನ್. ಕೊಣಿೋ ವಹ ಳ್ ಚಿಿಂ ನ್ಸಾ್ಿಂ

ಆಸಾತ್ ಗೋ?"

ಆಯ್ತಾ ರ್ ಉದೆಲ... ಬೋಲ ಭಾಯ್್ ಸಲ್...

ಬೋಲಕ್

ಪುಲ್ಲೊ ಚೊ

ಉಗ್ಳ್ೆ ರ್ಸ

ಆಯ್ಲೊ . ದಾಕೆಾ ರಾನ್ ದಿಲೊ ಚಿೋಟ್‍ಲ್ ಘವ್ನ್

ಬೋಲಕ್

ಆರಾವ್ನ್

ಬ್ಜಲ ಂ ರಾಯ್ನ್ ಬೋಲ ಮೆಟ್ಲಿಂ

ಕಸ್ ಸಾಾ ಲ. ತಕ ದೂಕ್ ಆಟ್ಲಪುಿಂಕ್

ಕಡಲಗ್ಳೊ . ಬೋಲ ಆತಿಂ ಜಗ್ಿಂಚ್

ಜಲಿಂ ನಾ. ಆವಯ್್ ಧಯ್್ ದಿಲಿಂ.

ಆಸೊ ಿಂ.

ಬೋಲ

ಸಗ್ಳಯ

ರ್ತಿಂಡಾರ್ "ಕತೆಿಂ

ಘಾಮೆಲಯ್?

ತಪ್

ಧನ್್

ಭಾವನ್ ಹಾಸೊ

ರ್ತ

ಗ್ಲೊ .

ಮಾಯ್ತಗ

ಜಲೊ ಾ ...

ಯ್ತಗೋ?" ಬೋಲಚ್ಯ "ವಹ ಯ್ ಬಾ.... ಮಗ್ಳ್ಚೊ ತಪ್..."

ದುಕಚ್ಛಾ

ಮಸಾ ರಾಚೊ

ಪಯ್ಲೊ ಕಣ್ ಸುರ ಜಲೊ .

ಬೋಲ ಹಾಸೊೊ ."ಬಾರಿೋ ಟೆನ್ೆ ನಾರ್

ಆಸಾಯ್..."

** *** ** ** **

"ನಾ ಬಾ ತಶಿಂ ಕಿಂಯ್ ನಾ... ಆಜ್‍ಲ

ಬೋಲಕ್

ಸಾಿಂಜೆರ್ ತುಕ ಡಸಾಯ ಜ್‍ಲ್ ಕತ್ಿಂ

ಮಹಾಿಂತಿ) ಭಾವಜಿನ್ ಆಪವ್ನ್ ಬರಿ

ಮ್ಹ ಳ್ಯಿಂ. ಇಿಂಜೆಕ್ಷನಾಿಂ ಬರವ್ನ್

ದಿತ

ಸಬ್ರಾಯ್ ಕೆಲ.

ಖಂಯ್.

ಏಕ್

ಪಂದಾ್

ದಿಸಾಕ್

ಮಿಂತು

(ಬರ್ಸ

ಕಣೆಘ ಿಂವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪುಲ್ಲೊ ಕ್ ಆಜ್‍ಲ ಚ್ಯ

"ಬೋಲ... ತುಜೆ ಭಾಿಂದಾಪ ರ್ಸ ಮಾಕ

ಸಾಿಂಗ್ಳನ್

ಕಳ್ಯಾ ತ್. ಬಾಯ್ ಸಶಿ್ಿಂ ತುವೆಿಂ ಆಸಾಜೆ.

ಪುಲ್ಲೊ

ದವರ್" ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ನಾಿಂಚ್

ಆಯ್ೊ ಿಂ.

ತಕ

ವಿಶಯ್

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ನಾ ತೆಿಂ ಖುಶನ್ ಒಪಾಾ ಲಿಂ.

ಭಲಯಿ್

ಗಜ್‍ಲ್. ಫ್ತ್ಲಾ ಿಂಚ್ ತುಕ

ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಛಾ ಕ್ ಟಕೇಟ್‍ಲ್ 60 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಕೊ ಯರ್


ಆಸಾ.

ಆಜ್‍ಲ

ಆಡಟ್ಲಚ್ಯಿಂ

ಕಮ್ಸ

ಜತಚ್ಯ ತುಿಂ ಫಿ್ ೋ ಜತಯ್. ಉಲ್ಿಂ

ಬೋಲಕ್ ಪರತ್ ಅಘಾತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸೊೊ .

ಪೂರಾ ಹಾಿಂವ್ನ ಸಾಿಂಬಾಳ್ಯಾ ಿಂ. ಹಾಿಂ... ಸಾಿಂಗ್ೊ ಬರಿ ಇಿಂಡಯ್ತಿಂತ್ ಸೊೋಲರ್

ಬೋಲ

ಬಿಜೆ್ ರ್ಸ

ಜಲೊ ಿಂ.

ಕಚ್ಛಾ ್ಕ್

ತುಕ

ತಯ್ತರ್ ಆಸಾ. ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್ ಬಿಜೆ್ ರ್ಸ

ವಿಸಾಾಚ್ಯ್

ಲಸನ್್

ಪರತ್

ಆಸಪ ತೆ್ ಕ್

ಆಡಿ ಟ್‍ಲ್

ವಚೊನ್

ಪರಿಿಂ

ಕರ್."

ಬೋಲ ಸಗ್ಳಯ ಗಳಯ .

ಮ್ಹ ಣ್ಯತ್ಾ ಪಯ್ತಣ ಟಕೇಟ್‍ಲ್ ದಿಲ. (ಅನಿಕ್ಣೋ ಆಸ್ವ) "ಫ್ತ್ಲಾ ಿಂಚ್

ಗ್ಳ್ಿಂವ್ನಕ್

ಯ್ತಿಂ"

ಮ್ಹ ಣ್ ಬೋಲಕ್ ಪ್ಲೋನ್ ಕತ್ನಾ

_ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ಬಜಾರಿ ಪೊಂಜಿಕರಣ್ ಆನೊಂ ಕಂಫ್ಣೆ ಚ್ಯ ೊಂ ಮೀಲೊಂಕಣ್ ಹಿಂವಿಂ ವಿವರಿಲಿಂ. ಚೀತ್ ದೀರ್ವ್ ವಾಚ್ಲೆ ಲಾ ಕ್ ಜಾಯಿತಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಲಳ್ಳ್ಳ ಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹ ಜಿ ಪಾತಯೆಣಿ. ಹಾ ಅವಸವ ರಿಂತ್, ಹೆರ್ ಅನೆಾ ೀಕಾ ಪರ ಮಾಣಾ ವಿಷಿಂ ವಿವರ್ ದತಿಂ. Market Capitalization, ಮಟ್ವ್ಯ ಯ ನ್ Market Cap, ಕೊಂಕ್ೆ ೊಂತ್ ಬಜಾರಿ ಪೊಂಜಿಕರಣ್ ಮಹ ಳ್ಯಯ ರ್ ಕಿತೊಂ? (ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್) ಹಿಶ್ಯಾ ಬಜಾರಿ ಪಟ್ಟ ಿಂತ್ ನೆಮ್ಲೆ ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣ ಿಂತ್ ನಿವೇಷ್ ಕರಿಂಕ್ ಕಸಲ್ಯಿಂ ಸರ್ವ್ ಹೀಮ್ ವಕ್್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಿಂ ಆದ್ಲೆ ಾ ಿಂ ತೀನ್ ಅವಸವ ರಿಂನಿಿಂ

ದ್ಲಕ್ಲೆ 1: ಅಮಾಯ ಾ ದೇಸಿಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ವಹ ಡ್ ಕಂಪ್ಣಣ ರಿಲಯೆನ್್ ಇಿಂಡಸ್ಟಟ ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RIL). ಹಿ ಖಾಸ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ ಮುಕೇಶ್ ಅಿಂಬಾನಿಚ್ಯಾ ಕಂಟ್ರರ ಲರ್ ಆಸ. ಹೆಾ ಕಂಪ್ಣ ಚ್ಲಾ ಿಂ ಬಜಾರಿ ಪಿಂಜಿಕರಣ್ ಕತ್ೆ ಿಂ? RIL ಚ್ಲಾ ಜುಮಾೆ

61 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆಸ. ಆಮಾಯ ಾ ದೇಸಚ್ಯಾ 138 ಕರಡ್ ನಗ್ರರ ಕಾಿಂನಿಿಂ ಹರ್ಯ್ಕಾೆ ಾ ನ್ 200 ರಪೈ ವರ್್ಣಿ ದೀರ್ವ್ ಏಕ್ ಪಿಂಜಿ ಜಮ ಕೆಲಿ ತರ್, ರಿಲೇಕ್ಲ್ ಫುಟ್‍ವೇರ್ ಮೀಲಕ್ ಘೆವಾ ತ್! ಅಸಲಾ ಿಂ ಕಂಪ್ಣ ಿಂಕ್ Mid Cap ಪಂಗ್ರಿ ರ್ ಘಾಲಿ ತ್. ಹಿಶೆ 676,20,68,814. ಜುಲೈ ಏಕ್ ತರಿಕೆರ್ ಹಿಂರ್ವ ಹೆಿಂ ಬರಯ್ತಿ ನಿಂ, RIL ಚೊ ಏಕ್ ಹಿಸೊ 2100 ರಪೈ ಮೀಲಕ್ ಹತ್ ಬದೆ ಜಾಲ. ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್, RIL ಚ್ಲಾ ಿಂ ಬಜಾರಿ ಪಿಂಜಿಕರಣ್ ಚವಾಾ ಲಕ್ ಕರೀಡ್ ರಪ್ಣಯ್ತಿಂಕ್ ಮಿಕವ ತ. ಆಮಾಯ ಾ ದೇಸಚ್ಯಾ 138 ಕರೀಡ್ ನಗ್ರರ ಕಾಿಂನಿಿಂ ಹರ್ಯ್ಕಾೆ ಾ ನ್ 10,300 ರಪೈ ವರ್್ಣಿ ದೀರ್ವ್ ಏಕ್ ಪಿಂಜಿ ಜಮ ಕೆಲಿ ತರ್, RIL ಮೀಲಕ್ ಘೆವಾ ತ್! ಭಾರಿಚ್ ಸವಾಯ್ ನಿಂ?! ದೆಕುನ್, ಅಸಲಾ ಿಂ ಕಂಪ್ಣ ಿಂಕ್ Large Cap ಪಂಗ್ರಿ ರ್ ಘಾಲಿ ತ್. ದ್ಲಕ್ಲೆ 2: ಏದೊಳ್‍ಚ್ ಉಲ್ಯೆ ೀಕ್ ಕೆಲಿೆ ವಾಣಾಾ ಿಂಚ್ಯಾ ಬಿಜೆ್ ಸಿಂತ್ ಆಸ್ಟಯ ರಿಲೇಕ್ಲ್ ಫುಟ್‍ವೇರ್ ಕಂಪ್ಣಣ . ಹಿ ಖಾಸ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ ದುವಾ ಭಾ-ಭಾವಂಚ್ಯಾ ಕಂಟ್ರರ ಲರ್ ಆಸ. ಅಿಂಬಾನಿಚ್ಲಾ ಿಂ ನಿಂರ್ವ ಸಕಾಟ ಿಂನಿಿಂ ಆಯ್ಕ ಲಿಂ, ಪಣ್ ದುವಾಚ್ಲಾ ಿಂ? ನಿಂ; ಚಡ್ತಿ ರ್ವ ಜಣಾಿಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಿಂ. ಕತಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್, ರಿಲ್ಯಕ್ಲ್ ಚ್ಲಾ ಿಂ ಜುಮ್ೆ ಹಿಶೆ 24,84,42,101 ಮಾತ್ರ . (RIL ಚ್ಲಾ 3.67%). ಹೆಿಂ ಹಿಂರ್ವ ಬರಯ್ಿ ನಿಂ, ಏಕ್ ಹಿಸೊ 1139 ರಪೈ ಮೀಲಕ್ ಹತ್ ಬದೆ ಜಾಲ. ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್, ರಿಲೇಕ್ಲ್ ಚ್ಲಾ ಿಂ ಬಜಾರಿ ಪಿಂಜಿಕರಣ್ ಲರ್ಬ ಗ್ 28 ಹಜಾರ್ ಕರೀಡ್ ರಪ್ಣಯ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪಾಸ್

ದ್ಲಕ್ಲೆ 3: ಕಲ್‍ಪ್ಸ್ಟ ಇಿಂಡಿಯ್ತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Kilpest) ಮ್ಹ ಳಿಳ ಏಕ್ ಕಂಪ್ಣಣ ಕರ ಮಿನಶಕ್ ಬಿಜೆ್ ಸಿಂತ್ ಆಸ. ರ. ಕ. ದುಬೇ ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಳ ಾ ನ್ ಸುರ ಕೆಲಿೆ ಆನಿಿಂ ಆತಿಂ ಆಪಾೆ ಾ ಿಂ ದೊೀಗಿಂ ಪತಿಂ ಸಿಂರ್ತ ತೊ ಚಲಯ್ತಿ . ಹೆಾ ಕಂಪ್ಣ ಚ್ಲಾ ಜುಮಾೆ ಹಿಶೆ ಕೇವಲ್‍ 75,08,100. ಹೆಿಂ ಹಿಂರ್ವ ಬರಯ್ಿ ನಿಂ, ಧಾ ರಪ್ಣಯ್ತಚೊ ಏಕ್ ಹಿಸೊ ಲರ್ಬ ಗ್ 650 ರಪೈ ಮೀಲಕ್ ಹತ್ ಬದೆ ಜಾಲ. ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್, ಕಲ್‍ಪ್ಸ್ಟ ಕಂಪ್ಣ ಚ್ಲಾ ಿಂ ಬಜಾರಿ ಪಿಂಜಿಕರಣ್ ಲರ್ಬ ಗ್ 480 ಕರೀಡ್ ರಪ್ಣಯ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಆಸ. ಆಮಾಯ ಾ ದೇಸಚ್ಯಾ 138 ಕರೀಡ್ ನಗ್ರರ ಕಾಿಂನಿಿಂ ಹರ್ಯ್ಕಾೆ ಾ ನ್ ಸಡೆ-ತೀನ್ ರಪೈ ವರ್್ಣಿ ದೀರ್ವ್ ಏಕ್ ಪಿಂಜಿ ಜಮ ಕೆಲಿ ತರ್, ಕಲ್‍ಪ್ಸ್ಟ ಮೀಲಕ್ ಘೆವಾ ತ್! ಅಸಲಾ ಿಂ ಕಂಪ್ಣ ಿಂಕ್ Small Cap ಪಂಗ್ರಿ ರ್ ಘಾಲಿ ತ್. ಅಶೆಿಂ ಖಂಯಿಯ ಯ್ ಏಕ್ ಕಂಪ್ಣಣ ಬಜಾರಿಂತ್ ವಿಕಾರ ಾ ಕ್ ದವಲಿ್ ತರ್, ತ ಕತೆ ಾ ಮೀಲಕ್ ಹತ್ ಬದೆ ಕರಿಯೆತ್ ಮ್ಹ ಳ್ಳ ಿಂ ಪರ ಮಾಣ್ ಜಾರ್ವ್ ಆಸ, ಬಜಾರಿ ಪಿಂಜಿಕರಣ್, ಇಿಂಗ್ರೆ ಶ್ಯಿಂತ್ ಮ್ಟ್ವ್ವ ಾ ನ್ M- Cap.

62 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ರಿಲಯೆನ್್ ತಸೊೆ ಾ Large Cap ಕಂಪ್ಣಣ ಾ ಿಂ ನಮ್ಲಣ ಚೊಾ , ಜಾಯಿತಿ ಾ ಿಂ ವಹ ಸ್ಿಂ ಥಾರ್ವ್ ಬಿಜೆಸಿಂತ್ ಆಸೊನ್ ವಹ ಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ೆ ಾ ಆನಿಿಂ ಹಿಶ್ಯಾ ಬಜಾರಿಂತ್ ನಿವಷಿಂಕ್ ಮೀಗಚೊಾ . ಅಸಲ್ಲ್ಾ ಕಂಪ್ಣಣ ಾ ಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಬುಡ್ತನಿಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನಿವೇಷ ಗಜಯ್ತಿ ತ್. ಹಿಂಕಾಿಂ ಪರ ಸುಿ ತ್ ಕಾಳ್ಳ್ಚೊಾ Blue Chip ಮ್ಹ ಣ್ ವೊಲಯ್ತೆ ಿಂ. ಅಸಲಾ ಿಂ Large Cap Blue Chip ಕಂಪ್ಣ ಿಂಚ್ಲಾ ಹಿಶೆ ಘೆತೆ ಾ ರ್, ತಿಂತು ರಿಸ್ಕ ಉಣಿ ವ average ಮ್ಹ ಣ್ ನಿವೇಷಿಂಚ್ಲಾ ಿಂ ಚಿಂತಪ್. ಉಣಿಿಂ ರಿಸ್ಕ ಆಸೆ ಾ ರ್, ತಿಂತು ಜೀಡ್ (ಆದ್ಲಯ್) average. ಪೂಣ್, ಉಡ್ತಸ್ ದವಚ್ಲಾ ್ಿಂ ಸರ್ವ್ Large Cap ಕಂಪ್ಣಣ ಾ ಿಂ Blue Chip ನಹಿಿಂ. ಹಾ ಬಾಬಿಿ ನ್, ಮುಕಾೆ ಾ ಿಂ ಅವಸವ ರಿಂತ್ ವಿವರಿಂತ್. ಅಸಲ್ಲ್ಾ ಕಂಪ್ಣಣ ಾ ಿಂ, ಚುಕಾನಸಿ ನಿಂ, ಡಿವಿಡೆಿಂಡ್ ದತತ್. ದೆಕುನ್ ಲಭಾಿಂಶ್ ಪಾವಿಿ ಆಸ. ದ್ಲಕಾೆ ಾ ಕ್, ರಿಲಯೆನ್್ ಕಂಪ್ಣ ಿಂನ್ ಪಾಟ್ವ್ೆ ಾ ಿಂ ಪಾಿಂಚ್ ವಹ ಸ್ಿಂನಿಿಂ, ಉಣಾಾ ರ್ 60% ಚಡ್್ 110%, average 74% ಡಿವಿಡೆಿಂಡ್ ದಲ. ಇತ್ೆ ಿಂಚ್ ನಹಿಿಂ, ಚ್ಯಾ ರ್ ವಹ ಸ್ಿಂ ಆದಿಂ, ಬೀನಸ್ ದಲ, ಹಯೆ್ಕಾ ಏಕಾ ಹಿಶ್ಯಾ ಕ್ ಅನೆಾ ೀಕ್ ಹಿಸೊ ಫುಕಟ್ವ್ಕ್. ಆನಿಿಂ, 2020 ಜೂನ್ ಮ್ಹಿನಾ ಿಂತ್, Rights Issue ಮ್ಹ ಣ್ ಹರ್ಯ್ಕಾ 15 ಹಿಸಾ ಿಂಕ್ 1 ಹಿಸೊ 1,257 ರಪೈಯ್ತಿಂಕ್ ದಲ. ಜರ್ 1-07-2016 ವಾ ರ್, ಪಾಿಂಚ್ ವಹ ಸ್ಿಂ ಆದಿಂ, ರಿಲಯೆನ್ ಚೊ ಏಕ್

ಹಿಸೊ 480 ರಪೈ ಮೀಲ್‍ ದೀರ್ವ್ ಘೆತೊೆ ತರ್, 2017 ಇಸ್ವ ಿಂತ್ ಬನಸ ಉಪಾರ ಿಂತ್, ದೊೀನ್ ಹಿಶೆ ಜಾಲ್ಯ, ದೆಕುನ್ ಏಕ ಮೂಳ್‍ ಹಿಶ್ಯಾ ಚ್ಲಾ ಿಂ ಮೀಲ್‍ 240 ರಪೈ ಜಾಲ್ಯಿಂ. Rights Issue ಲೇಕಾಕ್ ಧರಿನತೆ ಾ ರ್-ಯಿೀ, 240 ರಪೈ ಮೀಲ್‍ ಪಡೆ ಲ್ಲ್ ಏಕ್ ಹಿಸೊ ಆಜ್ ಪಾಿಂಚ್ ವಹ ಸ್ಿಂನಿಿಂ, 2100 ರಪೈ ಜಾಲ. ಮ್ಹ ಳ್ಳ್ಾ ರ್, 175% ವಾಹ ರ್ಶ್ಕ್ ವಾಡ್ತವಳ್‍. ಹೆಿಂ ಲೇಕ್ ಪಳ್ಲಾ ರ್, ಆಮಾಕ ಿಂ ಸಮ್ಜ ತ ಕತಾ ಕ್ ಮುಕೇಶ್ ಅಿಂಬಾನಿ ನಿವೇಷಿಂಚೊ ಮಾಹ -ರಯ್ ವ ಸಮಾರ ಟ್‍ ಮ್ಹ ಣ್. ಅಸಲಿ ಚಾ ರಿತರ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್್ , ಏಕ ನಿವೇಷನ್ Large Cap , Mid Cap ಆನಿಿಂ Small Cap ಕಂಪ್ಣ ಿಂಚಿಂ ಲೇಕಾಿಂ ಕರಿಜೆ. ಆನಿಿಂ ಹಾ ಿಂ ತೀನ್ ವಗ್ಿಂಚ್ಯಾ ಿಂ ಕಂಪ್ಣ ಿಂ ಮ್ಧಿಂ ಆಪ್ಣೆ ನಿವೇಷ್ ಪಿಂಜಿ ಘಾಲಿಜೆ. ಆಯಿಯ Mid Cap ಕಂಪ್ಣಣ ಫಾಲಾ ಿಂಚ Blue Chip ಜಾಿಂರ್ವಕ ಸಧ್ಯಾ ಆಸ. ಹೆಿಂ ಹಿಂದೊವ ನ್ ಆಸ, ಮ್ಲನೆಜ್ಮ್ಲಿಂಟ್‍ ಗೂಣಾಿಂಚ್ಲಾ ರ್. ತಶೆಿಂಚ್, ಆಯಿಯ Small Cap ಕಂಪ್ಣಣ ಫಾಲಾ ಿಂಚ Mid Cap ಜಾಿಂರ್ವಕ ಸಧ್ಯಾ . ಹೆಿಂ ಹಿಂದೊವ ನ್ ಆಸ, ಬಿಜೆ್ ಸ್ ಕಸ್ೆ ಿಂ ಆನಿಿಂ ತಾ ಬಿಜೆ್ ಸಿಂತ್ ಪರ ವತ್ಕಾಿಂಕ್ ಕತೆ ಆಸಕ್ಿ ಆಸ ಮ್ಹ ಣ್. ವಯ್ರ ಹಿಂವಿಂ, ತೀನ್ ಕಂಪ್ಣ ಿಂಚೊ ದ್ಲಕ್ಲೆ ಘೆತೆ ಕತಾ ಕ್ ಬಹುಮ್ತ್ನ್ ನಿವೇಷ ಹಾ ಪರ ವತ್ಕಾಿಂ ವಿಷಿಂ ಬರಿಂ ಚಿಂತ. ಹೆ ಪರ ವತ್ಕ್ fly by night ಚೊೀರ್ ನಹಿಿಂ ಬಗರ್ ಶ್ಯೆ ರ್ನಿೀಯ್ Vision, Mission, Values (VMV) ಗೂಣಾಿಂ ಪರ ಮಾಣಿಂ ಕಂಪ್ಣ ಚ್ಲಾ ಬಿಜೆ್ ಸ್ ಚಲರ್ವ್

63 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ವತ್ತ್. ಹ ಭಾರಿಚ್ ಮ್ಹತವ ಚೊ ವಿಷಯ್, ದೆಕುನ್ ಮುಕಾೆ ಾ ಅವಸವ ರಿಂತ್.

ಆಕೆರ ಕ್, ಹರ್ಯ್ಕಾ ನಿವೇಷನ್ ಆಪ್ೆ ಿಂ ಹೀಮ್ ವಕ್್ ಖುದ್ದಾ ಕರಿಜೆ. 100% ಚುಕ ಜಾಯ್ತ್ ಿಂತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ನಿಂ, ಪೂಣ್ ಚೂಕ ಜಾಿಂವಯ ಾ ಿಂ ಚ್ಯನ್್ ಉಣಿಂ ಜಾತ. ------------------------------------------------------------------------------------------

duÁ¸ÀASÁåAvï zÀĸÁæ÷å ¸ÁÜ£ÁZÉA gÁµïÖç M°A¦PÁìAvï ¥Àdð¼ÁÛ? «µÁAvï LN¹-Pï vÁZÉAZï ªÀÄí¼ÉîA ZÁlðgï D¸Á. ºÀAiÉÄðPÁ ZÁgï ªÀ¸ÁðAPï KPï ¥Á«ÖA ¸ÀA¸ÁgÁZÉÆ Cwà ªÀíqï VªÀiÁ¼ÉÆ SɼÁPÀÆmï M°A¦Pïì ZÀ¯ÁÛ. ºÁAvÀÄA ¸ÀĪÀiÁgï gÁµÁÖçA D¤ ¸ÀĪÀiÁgï ¸Àà¢üðPï ¨sÁUï WÉvÁvï.

M°A¦PÁa DqÀ¼ÁÛ÷å ¸À«Äw eÁªÁß¹Ñ LN¹ ¸ÀàzsÉð ZÀ®ªïß ªÀvÁð.

¨ÁågÉÆ£ï ¦AiÉÄgÉ zÉ P˧nð£ï ºÁuÉ 1894 E¸ÉéAvï EAlgï£ÁåµÀ£À¯ï M°A¦Pï PÀ«Än (LN¹) ¸ÁÜ¥À£ï PÉ°. ºÁå ªÀÄÄPÁAvïæ VæøÁZÁ CxÉ£ÁìAvï ¥ÀAiÉÆè ¸ÀàzsÉÆð ZÀ¯ÉÆè. ¸ÀàzsÁåðA 64 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


1940-Avï mÉÆÃQAiÉÆAvï M°A¦Pïì ZÀ¯ÁeÁAiÀiï D¸ï¯ÉÆè vÀjà zÀĸÁæ÷å ªÀĺÁgÀhÄÄeÁPï ¯ÁUÉÆ£ï ºÉÆ ¸ÀàzsÉÆð ZÀ¯ÉÆè£Á. ¥ÀÆuï dªÀÄð¤Avï zÀĸÁæ÷åZï £ÀªÀÄÆ£Áågï ¸ÀàzsÉð ZÀ¯ï¯Éè.

dgï 2020 E¸ÉéAvï PÉÆgÉÆ£ÁZÉ gÀUÉî £Ávï¯Éè vÀgï mÉÆÃQAiÉÆAvï dįÉÊ 24 xÁªïß 9 DUÀ¸ïÖ 2020Avï M°A¦Pïì ZÀ¯ÁeÁAiÀiï D¸ï¯ÉèA. vÀ±ÉA eÁ¯ÉèA vÀgï M°A¦Pïì JzÉƼïZï ZÀ¯ÉÆ£ï PÉÆuÁPï QwèA ¥ÀzÀPÁA ªÉĽîA vÉA ¯ÉÃSï eÁvÉA. PÉÆgÉÆ£ÁPï ¯ÁUÉÆ£ï ºÉA JPÁªÀ¸ÁðPï ¥ÁnA ¥ÀqÉèA. ºÉ Sɼï ZÀ®ªïß ªÀgÉÆAPï d¥Á£ï ¥ÁnA ¥Àqï¯ÉèA £Á. DvÁA 2021 dįÉÊ 23 xÁªïß 8 DUÀ¸ïÖ ¥ÀAiÀiÁðAvï d¥Á£ï ºÉ ¸ÀàzsÉð ZÀ®AªïÌ ¸Àªïð DAiÉÄÛA eÁ¯ÁA.

DvÁA¬Äà d¥Á£Á ©üvÀgï D¤ ¨sÁAiÀiïæ PÉÆgÉÆ£ÁZÁ DvÁAPÁA ªÀÄzsÉA ºÉ ¸ÀàzsÉð ZÀ®AªÁÑ «gÉÆÃzsï vÉuÉ ºÉuÉ DAiÉÆÌ£ï AiÉÄvÁ. d¥Á£ÁAvï ºÁZÁ «gÉÆÃzsï ZÀ¼Àé¼ï ZÀ¯ï°è¬Äà D¸Á. vÀjà ºÉ ¸ÀàzsÉð ZÀ®AªÁÑ÷åPï d¥Á£ï PÀªÀÄgï ¨sÁAzÀÄ£ï DAiÉÄÛA eÁ¯ÁA. xÉÆqÉ DgÀA©üPï ¸ÀàzsÉð GzÁÏl£Á D¢AZï ZÀ¯ÉÛ¯É ªÀÄíuï PÀ¼ÉÆ£ï AiÉÄvÁ. 2021-Avï ZÀ¯ÁÛ vÀjà ºÉA 2020 ªÀ¸ÁðZÉA M°A¦Pïì eÁªïß D¸ÉÛ¯ÉA. ºÁZÉA GzÁÏl£ï dįÉÊ 23 ¸ÁAeÉgï (mÉÆÃQAiÉÆ ªÉüï) ZÀ¯ÉÛ¯ÉA. ºÉA ¯ÉÃR£ï M°A¦PÁìAvï ¨sÁgÀvÁZÁ ¸ÁzsÀ£Á «²A D¸Á. ¥ÀÆuï RAAiÀiÁÑ M°A¦PÁìAvï ¨sÁgÀvÁZÁ QvÁè÷å ¸Àà¢üðA¤ ¨sÁUï WÉvÉÆè D¤ QwèA ¥ÀzÀPÁA eÉÆrèA ªÀÄí¼Áî÷嫲A £ÀíAiÀiï. vÀjà xÉÆqÉ «ªÀgï DmÁ¥ÁÛ. §zÁèPï ¨sÁgÀvÁAvï SɼÁAUÁÚAvï QvÉA ZÀ¯ÁÛ D¤ QvÉA PÀAiÉÄðvÁ ªÀÄí¼Áè÷嫲A ºÁAvÀÄA xÉÆqÉA ¸ÁAUÁèA. M°A¦PÁìAvï ¨sÁgÀvï: 1900 E¸ÉéAvï ¥Áåj¸ÁAvï ZÀ¯ï¯Áè÷å M°A¦PÁìAvï ¨sÁgÀvÁZÉÆ JPÉÆèZï ¸Àà¢üð eÁªÁ߸ï¯Áè÷å £ÉÆêÀÄð£ï ¦æmïZÁqïð ºÁuÉ zÁzÁè÷åAZÁ 200 «ÄÃlgï zsÁAªÉÚAvï D¤ 200 «ÄÃlgï ºÀqÀð¯ïì ¸ÀàzsÁåðA¤ gÀÄ¥Áå½A ¥ÀzÀPÁA

65 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


eÉÆqï°èA. 1928 xÁªïß 1980 ¥ÀAiÀiÁðAvï ZÀ¯ï¯Áè÷å VªÀiÁ¼Áå M°A¦PÁìA¤ ¨sÁgÀvÁZÁ ºÉÆQÌ nªÀiÁA¤ 11 ¥ÀzÀPÁA eÉÆqÁè÷åAvï. vÁå DªÉÝAvï ¨sÁgÀvÁZÉA ºÉÆQ nêÀiï M°A¦PÁìAvï SÁåvï eÁªÁ߸ï¯ÉèA. 2016 M°A¦Pïì ¨Éæf¯ÁZÁ jAiÉÆ r d£ÉÊgÉÆAvï ZÀ¯ï¯ÉèA. ¨sÁgÀvÁZÁ 118 SɼÁÎqÁåA¤ ¨sÁUï WÉvï¯ÉÆè. 1992-Avï ¨Á¸Éð¯ÉÆ£ÁAvï ZÀ¯ï¯Áè÷å M°A¦PÁì xÁªïß ¨sÁgÀvÁPï ¥ÀzÀPÁA £Ávï°èA.

¥ÀÆuï ¦. «. ¹AzsÀÄ D¤ ¸ÁQì ªÀÄ°Pï ºÁå ¨sÁgÀvÁZÁ zÉÆUÁA ¹ÛçÃAiÀiÁA¤ ¨sÁgÀvÁa ªÀÄAiÀiÁðzï gÁPï°è. ºÉgï xÉÆqÉ SɼÁÎr vÁAZÁ vÁAZÁ SɼÁA¤

¸É«Ä¥sÉÊ£À¯ï ªÁ PÁélðgï ¥sÉÊ£À¯ÁPï ¥Áªï¯Éè vÀjà vÁAPÁA ¥ÀzÀPÁA eÉÆqÀÄAPï ¸Ázsïå eÁAªïÌ £Á. DAiÉÄèªÁZÁð ªÀ¸ÁðA¤ ¨sÁgÀvÁZÁ SɼÁÎqÁåZÉA ªÀíqÉèA nêÀiï M°A¦PÁìA¤ ¨sÁUï WÉvÁ. ¥ÀÆuï ¥ÀzÀPÁA eÉÆqï°èA GtÂA. CvÉènPÁìAvï £ÁAZï ªÀÄíuÉåvï.

2008ªÁå ©ÃfAUï M°A¦PÁìAvï zÁzÁè÷åAZÁ 10 «ÄÃlgï Kgï gÉÊ¥sÀ¯ï ¸ÀàzsÁåðAAiÀiï C©ü£Àªï ©AzÁæ£ï ¨sÁAUÁgÁZÉA ¥ÀzÀPï eÉÆqÉèA. ºÉAZï JPÁè÷å£ï ªÉÊAiÀÄQÛPï eÁªïß eÉÆqÉè¯ÉA ¨sÁAUÁgÁZÉA ¥ÀzÀPï eÁªÁ߸Á. «eÉÃAzÀgï ¹AUÁ£ï ¨ÁQìAUÁAvï «ÄqïèªÉAiÀiïÖ «¨sÁUÁAvï PÁ±ÁåZÉA ¥ÀzÀPï eÉÆqï¯ÉèA.

66 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¨sÁgÀvÁPï ¸ÁéAvÀAvïæ÷å ªÉļï¯Áè÷å G¥ÁæAvï ZÀ¯ï¯Áè÷å M°A¦PÁìA¤ ¨sÁgÀvÁ£ï GuÉ ªÀÄí¼Áåjà 50 duÁA SɼÁÎqÁåAPï zÁqÁèA.

1948-Avï ¨sÁgÀvÁZÁ ºÉÆQÌ nêÀiÁ£ï ©æl£ÁPï ¸À®Äé£ï ¸ÀévÀAvÁæ G¥ÁæAvï ¥ÀAiÀiÁè÷å ¥Á«ÖA ¨sÁAUÁgÁZÉA ¥ÀzÀPï eÉÆqï¯ÉèA. 1960 M°A¦PÁìAvï ¨sÁgÀvÁPï gÀÄ¥ÁåZÉA ¥ÀzÀPï ¯Á¨sÉèA vÀjà 1964-Avï ¨sÁAUÁgÁZÉA ¥ÀzÀPï ¯Á¨sï¯ÉèA. G¥ÁæAvÁè÷å zÉÆãï M°A¦PÁìA¤ PÁ±ÁåaA ¥ÀzÀPÁA ªÉļï°èA. ¥ÀÆuï 1976ªÁå ªÀ¸ÁðZÁ M°A¦PÁìAvï ¥ÀzÀPï £Á¸ÁÛ£ÁAZï ¥ÁnA DAiÉÄèA. 1924 G¥ÁæAvï D±ÉA eÁAªÉÑA ¥ÀAiÀiÁè÷å ¥Á«ÖA eÁªÁ߸Á.

vÁå D¢A zÀĸÁæ÷å RAAiÀiÁÑ ¸ÀàzsÁåðA¤ ¥ÀzÀPÁA ªÉļÁ£ÁvÁè÷åjà ºÉÆQÌAvï vÀj

¨sÁgÀvÁPï ¥ÀzÀPï ¯Á¨sÁÛ¯ÉA.

1996ªÁå M°A¦PÁìAvï mɤ¸ï SɼÁÎr °AiÀiÁAqÀgï ¥ÉøÁ£ï PÁ±ÁåZÉA ¥ÀzÀPï eÉÆqï¯ÉèA. ºÉA 16 ªÀ¸ÁðA M°A¦PÁìAvï JQà ¥ÀzÀPï £Á ªÀÄí¼Áî÷åPï C¥ÀªÁzï vÀ±ÉAZï 1952 G¥ÁæAvï ¥ÀAiÉÄèA ªÉÊAiÀÄQÛPï ¥ÀzÀPï eÁ¯ÉA. ªÉAiÀiïÖ°¦üÖAUï, ±ÀÆnAUï, Kgï gÉÊ¥sÀ¯ï, ¨ÁQìAUï, ¨ÁåräAl£ï D¤ D¸À¯Áå ºÉgï SɼÁA¤ ¨sÁgÀvÁ£ï ¸ÁzsÀ£ï PɯÁA vÀjà CvÉènPÁìAvï ¨sÁgÀvÁZÉA ¸ÁzsÀ£ï £ÁAZï ªÀÄíuÉåvï.

dÆ£ï 18, 2021ªÉgï zɪÁ¢ü£ï eÁ¯ÉÆè G¨sÉÆÑ ¹Sï ªÀÄíuïAZï SÁåw eÉÆqï¯Áè÷å «Ä¯ÁÍ ¹AUÁ£ï CvÉènPÁìAvï ªÀíqï ¸ÁzsÀ£ï PɯÉèA. KµÁåqï D¤ PÁªÀÄ£Éé¯ïÛ SɼÁA¤ 400 «ÄÃ. zsÁAªÉÚAvï

67 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¨sÁAUÁgÁaA ¥ÀzÀPÁA vÁuÉ eÉÆqÁè÷åAvï. ¥ÀÆuï ªÉÄ®â£ïð (1956), gÉÆêÀiï (1960) D¤ mÉÆÃQAiÉÆà (1964) M°A¦PÁìA¤ «Ä¯ÁÍ ¹AUÁ£ï ¨sÁUï WÉvï¯ÉÆè. ¥ÀÆuï vÁPÁ ¥ÀzÀPÁA ªÉļÉÆAPï £ÁAvï. gÉÆêÀiï M°A¦PÁìAvï PɸÁ wvÁè÷å CAvÀgÁgï vÁPÁ ¥ÀzÀPï ZÀÄPï¯ÉèA. 400 «ÄÃlgï zsÁAªÉÚAvï ¥ÀAiÀiÁè÷å 200 «ÄÃlgÁA ¥ÀAiÀiÁðAvï vÉÆ ¥ÀAiÀiÁè÷å ¸ÁÜ£ÁgïZï D¸ï¯ÉÆè. G¥ÁæAvï vÁuÉ ¥ÁnA WÀÄAªÉÇ£ï D¥Áè÷å ¥Àæw¸Àà¢üðA PÀIJ£ï ¥À¼À¬Ä¯ÉèAZï ZÀÆPï eÁ°. vÁå ¸ÀàzsÁåðAvï vÁPÁ ZÀªÉÛA ¸ÁÜ£ï (45.73 ¸ÉPÉAqïì) ¯Á¨sÉèA. M°A¦Pïì vÀ¸À¯Áå SɼÁA¤ CvÉènPÁìAvï ¨sÁgÀvï QvÁåPï ¥ÁnA?: duÁ¸ÀASÁåAvï aãÁ G¥ÁæAvï ¨sÁgÀvï zÀĸÁæ÷å ¸ÁÜ£Ágï D¸Á. 2011ªÁå SÁ¤¸ïªÀiÁj ¥ÀæPÁgï ¨sÁgÀvÁZÉÆ duÁ¸ÀASÉÆ 121 PÀgÉÆqï D¸ï¯ÉÆè. vÉÆ GvÁæ¯Áè÷å zsÁ ªÀ¸ÁðA¤ (DvÁAZÉÆ duÁ¸ÀASÉÆ) 138 PÀgÉÆqï eÁ¯Á ªÀÄí¼ÉÆî CAzÁeï D¸Á. EvÁè÷å duÁ¸ÀASÁåªÀÄzsÉA¬Äà M°A¦PÁìAvï CvÉènPÁìAvï KPï vÀjà ¨sÁAUÁgÁZÉA ¸ÉÆqÁåA, PÁ±ÁåZÉA ¥ÀzÀPï ºÁqÀÄAPï JPÉÆèÃAiÀiï ¸ÀPÁ£Á ªÀÄí¼ÉîA «avïæ ¢¸ÁÛ.

PÁgÀuÁAAiÀiï D¸Ávï. ¨sÁgÀvÁAvï SɼÁPï vÁAvÀÄA£ïAAiÀiï CvÉènPÁìPï ¥ÉÆæÃvÁìºï GuÉÆ. DzÁè÷å ªÀ¸ÁðA¤ ¨sÀÄUÁåðAPï E¸ÉÆ̯ÁA¤ SɼÁPï RqÁØAiÀiï D¸ï°è. E¸ÉÆ̯ÁAPï SɼÁªÀÄAiÀiÁÝ£ÁA UÀeïð ªÀÄí½îA ¤AiÀĪÀiÁA D¸ï°èA. DvÁA vÀ¸À°A ¤AiÀĪÀiÁA £ÁAvï. E¸ÉÆÌ¯ï ªÀÄí¼Áågï ¥sÀPÀvï ¨sÁAzÁ¥ï D¸Áè÷ågï eÁ¯ÉA. SɼÁ PÀIJ£ï ºÀĪÉÄzï £Á. ¥sÀPÀvï ªÀiÁPïìð PÁqÀÄAPï MvÀÛqï ¥ÀqÁÛ. WÀgÁ xÁªïß D¤ DqÀ¼ÉÛA ZÀ®AiÉÄÛ¯ÁåA xÁªïß »Zï UÀeÁ¯ï. CvÉènPÁìPï eÁAªï ªÁ ºÉgï SɼÁAPï eÁAªï ¯ÁA¨ï PÁ¼ÁZÁ C¨sÁå¸Áa UÀeïð D¸Á. ºÁå ªÉ¼Ágï SɼÁÎqÁåA¤ R¼Á£Á¸ÁÛ£Á C¨sÁå¸ï PÀjeÁAiÀiï. WÀmï-ªÀÄÄmï GZÁðPï ¨ÉÆgÉA SÁuï SÁAiÀiÁÓAiÀiï. ¨sÁgÀvÁAvï ¸Ázsïå D¸ï¯Áè÷åAZÁ PÀÄmÁäA¤ SɼÁÎr G¨ÁÓ£ÁAvï. PÉÆuÁPï SɼÁAvï ºÀĪÉÄzï D¸Á D¤ vÁt ¸ÁzsÀ£ï PɯÁågï ¨ÉÆgÉà SɼÁÎr eÁªÉåvï vÀ¸À¯ÁåAPï DzsÁgï ªÉļÁ£Á. vÁt ªÁªïæ PɯÁågï ªÀiÁvïæ vÁAPÁA ¥ÉÆmÁPï D¸Á ªÀÄí½î UÀvï. DªÀiÁÑ÷å gÁdQÃAiÀiï ªÀåªÀ¸ÉÜAvï vÁAPÁA vÁAPÁA DzsÁgï ¢AªÉÇÑ D¤ vÁAPÁA GPÀ¯ïß zsÀZÉÆð ªÁªïæ ZÀ¯Á£Á. eÁAiÀiÁÛ÷å¥Á«ÖA

68 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


«AZÀªÉÚA¤ gÁdQÃAiÀiï ZÀ¯ÁÛ. ªÀÄAiÀiÁÝ£Á ªÀAiÀiÁè÷å SɼÁªÀ¤ðA gÁdQÃAiÀiï SɼïZï ¥ÀæªÀÄÄSï eÁvÁ. ºÁåªÀ«ðA AiÉÆÃUïå C¨sÀåyðAa «AZÀªïÚ eÁAiÀiÁß. D±ÉA WÀqÉÑA gÁµÁÛçZÁ »vÀzÀȵÉÖ£ï ªÀiÁgÉPÁgï eÁªÁ߸Á.

SɼÁÎqÁåAPï vÁAZÁ C¨sÁå¸Á ªÉ¼Ágï ¨ÉÆgÉÆ ¥ÉÆæÃvÁìºï ¯Á¨sÁeÁAiÀiï. ¸ÀPÁðgÁZÁ ªÁ ªÀíqï ªÀíqï ¸ÀA¸ÁÜ÷åA¤ vÁAPÁA £ÁAªÁvÉQzï (UËgÀªï¥ÀÆuïð) PÁªÀiï ¢ÃeÁAiÀiï. vÁAZÉÆA ¸ÀUÉÆî ªÉüï C¨sÁå¸ÁPï ªÉļÁ±ÉA PÀjeÁAiÀiï. ºÁå C¨sÁå¸Á SÁwgï vÁAPÁA DzsÀĤPï jwZÉ SɼÁ ¸ÀªÀèvÁAiÉÆ D¤ SɼÁ ¥Àj¸Àgï eÉÆÃqïß ¢ÃeÁAiÀiï. vÁAZÉA SɼÁ f«vï ªÀÄÄUÁݯÁå G¥ÁæAvï vÁAPÁA ¨ÉÆgÁå

jw£ï ¥À¼ÀAiÀiÁÓAiÀiï. DªÀiÁÑ÷å zÉñÁAvï KPï ¥Á«ÖA duÁ¥Àæw¤¢ü (¥Á°ðªÉÄAmï ¸ÁAzÉÆ ªÁ gÁeÁåA¤ «zsÁ£ï ¸À¨sÉZÉÆ / «zsÁ£ï ¥ÀjµÀvÁZÉÆ ¸ÁAzÉÆ D¤ ºÉgï) ºÀÄzÉÝ WÉvï¯Áè÷åAPï vÁAZÁ ¸ÀUÁî÷å f«vÁ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÀiÁ±Á¸À£ï D¤ ºÉgï ¨ÉÆgÉÆå ¸ÀªÀèvÁAiÉÆ ªÉļÁÛvï. ¥ÀÆuï SɼÁÎ÷åqÁåAPï vÁAZÁA ¸ÁzsÀ£Á ªÉ¼Ágï ¥ÀÄPÁvÁðvï D¤ PÁAAiÀiï E¯ÉèA zsÀ£ï ¢vÁvï ²ªÁAiÀiï ºÉgÁªÉ¼Ágï vÉ PÉÆÃuï, DvÁA PÀ±É D¸Ávï ºÁ嫲A ¥ÀqÉÆ£ï UɯÉèAZï £Á. ºÁå ¨Á©Û£ï DAiÉÄèªÁgï ªÀiÁzsÀåªÀiÁA¤ ¢¶ÖPï ¥Àqï¯ÉèA KPï GzÁºÀgÀuï ¢vÁA. » qɺÁæqÀÆ£ï (GvÀÛgÁRAqï gÁeïå) xÁªïß ¥sÁAiÀiïì eÁ°è ªÀ¢ð. ¢¯ïgÁeï PËgï ªÀÄ»¼Á ¥ÁågÁ ±ÀÆlgï. wPÁ DvÁA 34 ªÀ¸ÁðA ¥ÁæAiÀiï. ¨sÁgÀvÁZÁ ¥ÀAiÀiÁè÷å xÉÆqÁå CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀiï ªÀÄ»¼Á ¥ÁgÁ ±ÀÆlgÁA ¥À¬ÄÌA w JQè. 2004 E¸ÉéAvï xÁªïß 2015 E¸Éé ¥ÀAiÀiÁðAvï wuÉ gÁ¶ÖçÃAiÀiï D¤ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀiï ªÀÄmÁÖgï 28 ¨sÁAUÁgÁaA, 8 gÀÄ¥ÁåaA D¤ ¥ÀzÀPÁA eÉÆqÁè÷åAvï. PËgï wuÉ D¥Áè÷å f«vÁ SÁwgï PÁAAiÀiï vÀjà ªÀåªÀ¸ÁÜ PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁðgÁ¯ÁVA D¤ ¸ÀA§A¢üvï

69 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


E¯ÁSÁåA¯ÁVA ªÀÄ£ÀªÁåAªÀAiÀiïæ ªÀÄ£ÉÆé÷å PɯÁåjà wPÁ PÁ£ï ºÁ®¬Ä¯Éè £ÁAvï. ¥ÁvÉåvÁvï vÀgï ¥ÁvÉåAiÀiÁ –

PËgï DvÁA qɺÁæqÀÆ£ïZÁ UÁA¢ü ¥ÁPÁðZÁ JPÁ ¯Áí£ï ¸ÉÆÖïÁAvï D¥Áè÷å DªÀAiÀiï ¸ÁAUÁvÁ a¥ïì D¤ ©¹ÌmÁA «PÀÄ£ï ¢Ã¸ï ¸ÁvÁð. ªÀiÁzsÀåªÀiÁA¯ÁVA G®ªïß wuÉ ¸ÁAUï¯ÉèA `eÁAiÀiÁÛ÷å gÁ¶ÖçÃAiÀiï D¤ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀiï QæÃqÁPÀÆmÁA¤ ºÁAªÉA ¨sÁUï WÉvÁè. gÁeïå D¤ zÉñÁ SÁwgï eÁ¬ÄÛA ¥ÀzÀPÁAAiÀiï fPÁè÷åAvï. ¥ÀÆuï ªÀÄíeÁå UÀeÉðPï PÉÆuïAAiÀiï ¥Á«è£ÁAvï. GvÀÛgÀRAqï ¸ÀPÁðgÁ xÁªïß PÀ¸À°ÃAiÀiï PÀĪÀÄPï ªÉĽî£Á. QæÃqÁ ±ÉvÁAvÁè÷å ¸ÁzsÀ£ÁZÉgï ºÉÆAzÉÆé£ï QæÃqÁ PÉÆÃmÁAvï KPï PÁªÀiï «ZÁ£ïð CeÉÆåð UÁ¯ïß ¸À¯ÉÆé£ï UÉ°A.

ºÀAiÉÄðPï ¥Á«ÖA ªÀÄíeÉÆå CeÉÆåð wgÀ¸ÀÌöÈvï eÁvÁvï'. vÀ±ÉA eÁ¯Áè÷å£ï w DvÁA a¥ïì D¤ ©¹Ìmï «PÁæ÷åPï zÉAªÁè÷å. ¨sÁgÀvÁAvï zÉÊ»Pï ¸ÁªÀÄyð £Á D¸ÉÆAPï PÁgÀuï: PÁeÁgï eÁ°èA eÉÆrA QvÁè÷å ¥ÀAiÀiÁì¥À¬Äì°A D¸ÁÛvï D¤ ««zsï ¥ÀæzÉñÁAa, eÁw-zsÀªÀiÁðAa D¸ÁÛvï, QvÉÆè÷å PÀĽAiÉÆ ««AUÀqï D¸ÁÛvï wwè ªÀÄÄQè ¦½Î WÀmï-ªÀÄÄmï D¸ÁÛ ªÀÄíuÁÛvï ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÁA. ¨sÁgÀvÁAwèA PÁeÁgÁA eÁw-zsÀªÀiÁðA ©üvÀgï, ¸ÀA§AzsÁ ©üvÀgï ZÀ¯ÁÛvï. D±ÉA D¸ÁÛA d¯ÉÆäAa ¨sÀÄVðA SɼÁ ¥ÀAzÁåmÁAPï zÉÊ»Pï ¸ÁªÀÄxÉðªÀAvï eÁAªÉÑA ¸ÉÆqÁåA, eÁ¬ÄÛA ¨sÀÄVðA DAUï-¥ÁAUï Huï D¸ÉÆ£ï d¯ÁävÁvï. ªÀÄwZÉÆ Huï ºÁåªÀ«ðA¬Äà AiÉÄêÉåvÁ ªÀÄíuÁÛvï. SɼÁÎqÁåAPï ¸ÉÆzsÀÄ£ï vÁAPÁA ¥ÉÆæÃvÁì»vï PÀjeÁAiÀiï: ¨sÁgÀvÁAvï SɼÁAvï ºÀĪÉÄzï D¸ï¯Áè÷åAPï ¥ÉÆæÃvÁì»vï PÀZÉðA GuÉA. ºÁå ªÁmÉ£ï ¸ÀPÁðgï ZÀqï UÀªÀÄ£ï ¢Ã£Á. Gzɪïß AiÉÄAªÁÑ÷å SɼÁÎqÁåAPï vÀ¨sÉðvÉZÉ DªÁ̸ï, vÁAPÁA WÀmÁAiÉÄZÉA SÁuï-eɪÁuï ¢Ãªïß vÁt SɼÁPï ZÀrvï UÀªÀÄ£ï ¢Ã±ÉA

70 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


PÀað UÀeÁ¯ïZï £Á. xÉÆqÁå ªÀiÁ¥sÁ£ï D¸À¯É DªÁ̸ï D¸ï¯Áè÷åPÀqÉÃAiÀiï ¥Àæ¨sÁªï (E£ï¥ÀÄèAiÉÄ£ïì) gÁeï PÀZÉðA WÀÄmÁa UÀeÁ¯ï £À»A. ºÁå ªÁmÉ£ï ¥ÀæAiÀÄvÁßA £ÁAZï ªÀÄíuÉÆ£ï £ÀíAiÀiï. ªÀÄíeÁå UÀªÀÄ£ÁAvï D¸ÉÆÑ KPï «µÀAiÀiï ¸ÁAUÁÛA.

1985 G¥ÁæAvï gÁfêï UÁA¢üZÁ PÉÃAzïæ ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ¯ÁAvï D«ÄÑZï ªÀÄAUÀÄîgÁΣïð ªÀiÁUÀðgÉmï D¼Àé AiÀÄĪÀduï D¤ SɼÁ SÁvÁåa ªÀÄAwæ eÁªÁ߸ï°è. wZÉÆ ªÀiÁAªï eÉÆÃQA D¼Àé D¤ G¥ÁæAvï wuÉAAiÀiï PÁªÁðgï ¯ÉÆÃPï¸À¨sÁ PÉëÃvïæ ¥Àæw¤¢üvïé PɯÁA. GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯Áè÷åAvÁè÷å AiÉįÁè¥ÀÄgÁAvï ¹¢Þ ¯ÉÆÃPï D¸Á. eÁAiÉÆÛ »AzÀÄ, Qæ¸ÁÛAªï D¤ ªÀÄĹèªÀiï¬Äà D¸Ávï. ºÁå d£ÁAUÁZÉÆ xÉÆqÉÆ ¯ÉÆÃPï D¦üæPÁ ªÀÄļÁZÉÆ. ¨ÉÆgÉÆà ¸ÀPÉÛªÀAvï

D¤ zÉÊ»Pï ¸ÁªÀÄxÉðªÀAvï ¯ÉÆÃPï. ºÁAUÁZÁ ¨sÀÄVðA D¤ AiÀÄĪÀduÁA¥À¬ÄÌA SɼÁa ¸ÁªÀÄyð D¤ ºÀĪÉÄzï D¸ï¯Áè÷åAPï SɼÁ ºÉƸÉÖ¯ÁA vÀ¸À¯É DªÁ̸ï gÀZÀÄAPï, vÁAvÁè÷å ¤ªÁ¹APï ¨ÉÆgÉA SÁuïeɪÁuï D¤ SɼÁa vÀ¨Éðw ¢AªÁÑ÷å vÀ¸À¯Áå ªÀiÁAqÁªÀ½ZÉA AiÉÆÃd£ï ²æêÀÄw D¼Àé£ï ªÀiÁAqï¯ÉèA. wa D«Ý eÁvÁZï ºÁå AiÉÆÃd£ÁPï QvÉA eÁ¯ÉA vÉA ºÁAªï £ÉuÁ. D¸À¯ÁåZï ±ÁåvÉZÉÆ ¯ÉÆÃPï D¤ ¨sÀÄVðA-AiÀÄĪÀduÁA ¨sÁgÀvÁZÁ ºÉgÉPÀqÉÃAiÀiï D¸Ávï. MmÁÖgÉ vÁAPÁA

71 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁreÁAiÀiï. ¸ÀªÀèvÁAiÉÆ ¢ÃeÁAiÀiï. ¥ÉÆæÃvÁì»vï PÀjeÁAiÀiï. vÉzÁ¼Á ªÀiÁvïæ ¨sÁgÀvÁPï M°A¦PÁìAvï ¥ÀzÀPÁA ºÁqïß ¢AªÉÑ ¥ÀÆvï D¤ zsÀĪÉÇ ªÉļÉÆAPï ¸Ázsïå D¸Á. SɼÁÎqÁåAZÁªÀ¤ðA ZÀqï C¢üPÁj ªÀUÁðPï ¸ÀªÀèvÁAiÉÆ ªÉļÁÛvï. gÁ¶ÖçÃAiÀiï D¤ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀiï SɼÁ PÀÆmï eÁvÁ£Á D¸À¯ÁåAZÉA gÁeï ZÀ¯ÁÛ. QæÃqÁPÀÆmÁAPï ªÀZÉÆAPï D¸À¯É KPï ªÉÄÃmï ªÀÄÄPÁgï. SɼÁÎqÁåAªÀ¤ðA ZÀqï ¸ÀªÀèvÁAiÉÆ ºÁAPÁA ªÉļÁÛvï. ºÁå

«µÁAvï DPÉëÃ¥ï £Á. ¥ÀÆuï ºÁAZÁA ¥Áæ¸ï ZÀqï SɼÁÎqÁåAPï UÀªÀÄ£ï D¤ ¸ÀªÀèvÁAiÉÆ ªÉļÁeÁAiÀiï. » D¬ÄÑ UÀeïð eÁªÁ߸Á.

- JZï. Dgï. D¼Àé

-----------------------------------------------------------------

38. ಗಜಲ

ಜಲಿಂ.

"ಸದಾಿಂಯ್ ಖುಶಲಯ್ ಉಲಂವ್ನ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಯಾ ?" ಆಜ್‍ಲ ಅಧ್ಿಂ ಆಿಂಗ್ೊ ಿಂ ವಹ ಡಾ ಮಗ್ಳ್ನ್ ಟ್ಮಕಡ್ ಉಲಯ್ತಾ ನಾ ಮಾಕ ಬ್ಜರ್

"ಕಜರ್ ಜವ್ನ್ ಬಾತಿಾ ೋರ್ಸ ವಸಾ್ಿಂ ಜಲಾ ರಿೋ ಬಾತಿಾ ೋರ್ಸ ದಾಿಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಹಾರ್ಸ ಲೊ ಿಂ ಹಾವೆಿಂ ಪಳಿಂವ್ನ್ ನಾ" ಹಾಿಂವ್ನ ಲೋವ್ನ ಗುಣಗ ಣೊೊ ಿಂ.

72 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭಾಯ್್ ಮೈಕಚ್ಯರ್ ಬಬಾಟ್‍ಲ್ ಜಲ

"ಸಲಾ ಲಯ್..." ತಿ ಹಾಸಿೊ . "ತುಿಂ ಮಾಕ ಖಲ ಥೊಡ್ ಕ್ಯೊ ದಿೋ... ಹಾಿಂವ್ನ ರಪಾಪ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಾ ಿಂ.. ಕೊೋಣ್ ಬನೇಗ್ಳ್ ಕರೋಡ್ ಪತಿಿಂತ್ ಚ್ಛರ್ ಆಪೆ ನ್ ನಾಿಂತ್ ಯೇ?"

"ತುಜೊಾ ಹಾಸೊ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಿಂವ್ನ ಪಿಸೊಿಂ ಜಲಿಂ" ಹಾಿಂವೆಿಂ ಹೆವಿೆ ನ್ ತೆವಿೆ ನ್ ಪಳಲಿಂ. ಕೊಣಿೋ ನಾ. ಟ್ಮ ಗಜಲಿಂಚ್ಯರ್ ತಲೊ ೋನ್. ರ್ತ ವಿಚ್ಛರಿ... "ಬಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಿಂತ್ ಸತ್ ಸಾಿಂಗ್ಳಯ ಮ್ನಿರ್ಸ ಆಸಾಗೋ?..."

"ಜಯ್ಾ ... ಸಾಕ್ ಜಪ್ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ಜೆ... ತರ್ ಆಯ್್ ..." "ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಿರಾಮ್ಸ ದಿೋ ಬಾಯ್... ಟ. ವಿ. ರ್ ಇಸಿಾ ಹಾರಾಕ್ ವೇಳ್ ದಿಲೊ ಪರಿಿಂ....

"ಆಸಾ.." ತಿಣೆಿಂ ಮಬಾಯ್ತೊ ಚ್ಯರ್ ತಿಳಯ ಿಂ. ಪನ್ಹ್ಿಂ ಪದ್... "ಅಜರೇ...ಆಜರೇ ವ ಮೆರಿ ದಿಲ್ ಭರ್ ಆಜರೇ... ದಿಲ್ ಕೋ ಪಾಾ ರ್ಸ ಭುಜನೇ ಆಜರೇ..."

"ಕೊೋಣ್?" "ಎಮ್ಸ. ಜಿ." "ಶಿೆ ೋ.. ಎಮ್ಸ. ಜಿ. ತಮಳ್ಯ್ ಡುಚೊ ಮ್ಕೇಲ್ ಮಂತಿ್ ... ಆದಿಿಂ ಫಿಲಿ ಿಂತ್... ಮಾಗರ್..."

"ಕೊೋಣ್ ಆಣ್ಯಣ ಅಜರ‍್ಗೋ?... ಬಾಬಾ ... ರಾಮಾ... ದೆವ್ನಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾಗೋ?"

"ರ್ತ ನ್ಹ ಯ್ ಯ್ತ ಎಮ್ಸ. ಜಿ." "ಧಾಿಂಪ್ ರ್ತೋಿಂಡ್..." "ಹಾಿಂ... ಮ್ಹಾತಿ ಗ್ಳ್ಿಂಧಿ ಜಯ್ೆ ... ರ್ತ ಸತ್ ಉಲಯ್ತಾ ಲ ಖಂಯ್..." "ಆಳಯ್ತ... ಉಲಂವ್ನಯ ಯ ಾ ಿಂನಿೋ ಸಕೆ ಿಂನಿ ಸತ್ ಚ್ ಉಲಂವೆಯ ಿಂ... ರ್ತ ನ್ಹ ಯ್...!" "ಮಾಗರ್ ಕೊೋಣ್ ಹಾಬಾ?"

"ತರ್ ಕೇಜಿ್ ಕ್..." "ತುಿಂ ವಗ್ ರಾವ್ನ ಪಿ. ಹೆಚ್. ಡ..." "ನ್ರಸಿಿಂಹ್ ರಾವ್ನ ಆನಿ ಶಿೋಲ ತಿಂಚ್ಯಿಂ ಪೂರಾ ಜಲಿಂ....." ತಿಣೆಿಂ ಮಬಲ್ ಕಶಿಕ್ ದವಲ್ಿಂ.

73 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಎಮ್ಸ. ಜಿ. ಚ್ಛರ್ ಆಪೆ ನ್ ಸಾಿಂಗ ಬಾಯ್...!"

"ಯುರೇಕ.... ಯುರೇಕ..." "ಕತೆಿಂ?"

ಏಕ್: ಬರ‍್ ದಿೋರ್ಸ....

"ಕೊಿಂಕೆಣ ಿಂತ್ ಬಗ್ಳಳ್ ಟ್ಮ..."

"ಆತಿಂ ತಿೋನ್ ವ್ನಿಂಟೆ ಚಡ್ ಜಲಾ ತ್ ಖಂಯ್... ಆನ್ಹಾ ೋಕ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಾ ತ್ ಬಾಯ್.... ಹಾಾ ಪಾವಿಾ ಿಂ ಎಕಿಂವ್ನಾ ಕ್ ಪನಾ್ ರ್ಸ ಲಕ್.... ವ್ನಹ ... ವ್ನಹ ..."

"ಬೌ... ಬೌ..."

"ಧಾಿಂಪ್ ರ್ತೋಿಂಡ್..."

"ಧಾಿಂಪ್ ರ್ತೋಿಂಡ್..."

ಹಾಿಂವ್ನ ಹಳೂ ಭಾಯ್್ ಆಯ್ಲೊ ಿಂ.

ದುಸ್ ಿಂ: ಅಧಾರ್ ಗಜ್‍ಲ್ ನಾ....

"ಚವೆಾ ಿಂ: ಹಾಿಂವ್ನ ಖಿಂವಯ ನಾ... ಖಿಂವ್ನ್ ದಿಿಂವಯ ಿಂ ನಾ..."

ಟ್ಮ ಬಬಾಟ್ೊ : ಆಯ್ಿಂಗೇ ಆಯ್ಿಂಗೇ...

"ಪುಣ್ ಅಧಾರ್ ಕಡ್್ ಗಜ್‍ಲ್ ಆಸಾ ನ್ಹಿಂ ಆತಿಂ..." "ತುಕ ಗಜ್‍ಲ್ ನಾ... ಗ್ಳಟ್ಲಾ ಿಂತಿೊ ಾ ದೇವಿ ಗ್ಳ್ಯ್ ಆಸಾ... ತಿಕ ಜಯ್..."

"ಆತಿಂ ಸಾಿಂಗ ಎಮ್ಸ. ಜಿ. ಕೊೋಣ್?" ಟ್ಮ ಧಾಿಂವೊ ಚ್... ಹಾಿಂವೆಿಂ ಟ್ಮಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಯ್ೊ ಿಂ..

"ತುಿಂ ವಪಾರಿ ಉಲಯ್ತಾ ಯ್..." "ಖಂಯ್?"

"ಕತೆಿಂ? ತುಕ ಗ್ಳತುಾ ನಾಿಂಗೋ ... ಎಮ್ಸ. ಜಿ..."

"ತುಿಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಸಾಯ್... ಘರಾಕ್ ಗ್ಳಟ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ಯ್.."?

"ಜಿ ಪ್ಲರ್ ಗುಜರಾತ್... ತುಕ ಏಕ್ ಹಿಿಂಟ್‍ಲ್..." ಹಾಿಂವ್ನ ಹಾಸೊೊ ಿಂ.

"ಅಯ್ಲಾ .... ಹಾಿಂ... ತಿಸ್ ಿಂ... ಸಿಾ ಜ್‍ಲ ಬಾಾ ಿಂಕಿಂತ್ ಆ......" ಆಕೇರ್ ಕಚ್ಛಾ ್ ಪಯ್ೊ ಿಂ ಟ್ಮ ಘೊಿಂಕೊೊ ...

"ಎಮ್ಸ. ಜಿ. ಗೋ... ಮ್ಹ ಳ್ಯಾ ರ್....." "ಕತೆಿಂ?...."

74 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


"ಮ್ಹ ಜಿ ಗತ್..." _ಪಂಚು, ಬಂಟ್ವಾ ಳ್. ------------------------------------------------------------------------------------

Flat No 403 ಮ್ಹ ಜೆಿಂ ಮುಕೆೊ ಿಂ ಕೊಿಂಕಣ ಸಿೋರಿಯಲ್ . ಚಿತಿ್ ೋಕರಣ್ ಅಖೇರ್ ಜಲೊ ಿಂಚ್ ಹಶ್ಿಂಚ್ಛ ಭರಿಚ್ ದಾಯಿೆ ವಲ್ೆ ್ ಟವಿಚ್ಯರ್ ಹಫ್ತ್ಾ ಾ ಮ್ಧಿಂ ಹೆಿಂ ಸಿೋರಿಯಲ್ ಪ್ ಸಾರ್ ಜತೆಲಿಂ. ಹಾಾ ಆದಿಿಂ Mrs. Meena ಅನಿ Godfather ಸಿೋರಿಯಲಿಂತ್ ಹಾಿಂವೆ ಕಲಕರಾಿಂಚಿ ವಿಶೇರ್ಸ ಬದಾೊ ವಣ್ ಕರಿಂಕ್ ನಾತ್ ಲೊ . ಪುಣ್ ಹಾಾ ಪಾವಿಾ ಿಂ Flat No 403 ಸಿೋರಿಯಲಖತಿರ್ ಸಂಪೂಣ್್ ಥರಾನ್ ನ್ವ್ನಾ ಕಲಕರಾಿಂಚಿ ವಿಿಂಚವ್ನಣ ಕೆಲಾ . ಹಾಾ ಖತಿರ್ ದೋನ್ ಆಡಶನಾ ದವರ್ ಲೊ ಿಂ ಅನಿ ನ್ಟ್ನಾಿಂತ್ ಆಸಕ್ಾ ಅರ್ಸ ಲೊ ಾ ಲಗಭ ಗ ತಿನಾೆ ಾ ಿಂ ವಯ್್ ಅಭಾ ರ್ಥ್ಿಂಚ್ಯ ಸಿ್ ರೋನ್ ಟೆರ್ಸಾ ಕೆಲೊ ಿಂ. ಹಾಾ ಪಯಿ್ ಿಂ

ಜಯ್ತಾ ಾ ನಿಿಂ ’ಆಮಾ್ ಿಂ ನ್ಟ್ನಾಿಂತ್ ವಿಶೇರ್ಸ ಆಸಕ್ಾ ಅಸಾ . ಪುಣ್ ತುಮ ನ್ಟ್ನಾಿಂರ್ತೊ ಅನಭ ೋಗ ವಿಚ್ಛತ್ತ್. ಆಮಾ್ ಿಂ ಆವ್ನ್ ರ್ಸ ಚ್ಯ ಮೆಳ್ಯ್ ತರ್ ಅನಭ ೋಗ ಜೊಡೊಯ ಕಸೊ ಮ್ಹ ಣ್’ ಶಿಣ್ ಉಚ್ಛರಲೊ ಅಸಾ. ತಿಂತೊ ಾ ಎಕೊ ಾ ನ್ " ಆದಿಿಂ ಇಗಜ್ನಿಿಂ, ಸಂಘ್ ಸಂಸಾ್ ಾ ಿಂಚ್ಛ ವ್ನಶಿ್ಕ್ ದಿಸಾನಿಿಂ ಫಿಗ್ಜ್‍ಲ ಗ್ಳ್ರ್ ಯ್ತ ಸಂಘ್ ಸಂಸಾ್ ಾ ಚ್ಯ ಸಾಿಂದೆಚ್ ನಾಟ್ಕ್ ಖ್ಣಳ್ಯವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಲ. ತಿಂಚ್ಯ ಮ್ಧಚ್ ಎಕೊೊ ನಾಟ್ಕ್ ಬರಯ್ತಣ ರ್ ಅಸಾಾ ಲ.ಥೊಡ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ನಾಿಂವ್ನಡೊ ಕ್ ಬರಯ್ತಣ ರಾಚ್ಯ ಫೊೊ ೋಟ್‍ಲ್ ವಿಚ್ಛನ್್ ಹಾಡಾಾ ಲ. ಸ್ ಳೋಯ್ ಜವ್ನ್ ಎಕೊೊ ನಿದೇ್ಶಕ್ , ಏಕ್ ಹಿೋರ-ಹಿೋರೋಯಿನ್, ಹಾರ್ಸಾ ನ್ಟ್‍ಲ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಅಸಾಾ ಲ. ಆಸಕ್ಾ ಅಸಾಯ ಾ ನ್ವ್ನಾ ಿಂಕ್ ಸಹ-ಕಲಕರ್ ಜವ್ನ್

75 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಜಬಾ ರ್ ಅವ್ನ್ ರ್ಸ ಮೆಳ್ಯಾ ಲ. ಪುಣ್ ಆಮ ಇಲೊ ಿಂ ವಹ ಡ್ ಜವ್ನ್ ಅಶಿಂಚ್ ನ್ಟ್ನ್ ಕರಿಜಯ್, ನಾಟ್ಕ್ ಬರಯ್ತೆ ಯ್, ನಿದೇ್ಶನ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ನಾ ಆಮೆಯ ಮ್ಧೊ ನಾಟ್ಕ್ ರಾವೆೊ . ಅಭಾಾ ರ್ಸ, ತಯ್ತರಾಯ್, ಖಚ್ಛ್ಚ್ಯ ವ್ನಿಂದೆ, ಭಾಯ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಕಡಾ್ ಜೆ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಆಮಾಯ ಾ ಫಿಗ್ಜೆಚ್ಛ ಆಡ್ಳ್ಯಾ ಾ ದಾರಾನಿಿಂ, ಸಂಘ ಸಂಸಾ್ ಾ ನಿಿಂ ಭಾಡಾಾ ಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಿಂಚ್ಛ ನಾಟ್ಕ್ ಪಂಗ್ಳ್ೆ ಿಂಕ್ ಹಾಡಾಯ್ೊ ಿಂ. ಇಗಜೆ್ ಭಾಯ್್ ಕೊ ಬ್, ಅಸೊೋಸಿಯೇಶನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ತಣಿಿಂಯ್ ಹಾಡ್ಯ ಭಾಡಾಾ ಚ್ಯ ನಾಟ್ಕ್ ಚ್ಯ . ಅಶಿಂ ವೆದಿಚ್ ಮೆಳ್ಯ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಜಲಾ ರ್ ಅನಭ ೋಗ ಖಂಯ್ ಥವ್ನ್ ಹಾಡೊಯ ಸರ್?" ಮ್ಹ ಣ್ ವಿಚ್ಛರ್ ಲೊ ಿಂ ಮ್ಹ ಕ ಅಜೂನ್ ಧೊಸಾ ಅಸಾ. ಚಿಿಂತುಿಂಕ್ ಲಿಂವೆಯ ತಸಲಿಂ ಸವ್ನಲ್ ತಚ್ಯಿಂ. ಹಾಚ್ಛ ಭಾಯ್್ ಅಪೂ್ ಪ್ ಅನಭ ೋಗ ಅಸೊ ಲಾ ಥೊಡಾಾ ಿಂಕ್ ತರ್ ಮ್ಟ್ಲಾ ಾ ಆವೆೊ ಕ್ ಮಾತ್್ ಶೂಟಿಂಗ್ಳ್ಕ್ ಯ್ಿಂವ್ನ್ ಜತ, ಶೂಟಿಂಗ ಅನಿ ಡ್ಬಿಾ ಿಂಗ ಮ್ಹ ಣೊನ್ ದದೋನ್ ಪಾವಿಾ ಿಂ ತ್ ರ್ಸ ಜತತ್, ಅಶಿಂ-ತಶಿಂ ಮ್ಹ ಣ್ ವಿವಿಧ್ಯ ಕರಣ್ಯಿಂ. ರಟ್ಲವಳಾ , ವೇಳ್, ಅನಿ ಸಿೋರಿಯಲ್ ಜಲೊ ಾ ನ್ ಲಿಂಬ್ ಆವೆೊ ಚ್ಯಿಂ ಚಿತಿ್ ೋಕರಣ್ ಮ್ಹ ಣ್ಯಾ ನಾ ತಿಂಚ್ಯ ರಾಜಿಂವ್ನ ಚೂಕ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಿಂಗ್ಳಿಂಕ್ ಜಯ್ತ್ . ಆಸಕ್ಾ ಆಸಾೊ ಾ ರಿೋ ತ್ ರ್ಸ ಚಿಿಂತನಾ ಅವ್ನ್ ರ್ಸ ಹೊಗ್ಳ್ೆ ವ್ನ್ ಘಿಂವಿಯ ಪರಿಗತ್ ತಿಂಚಿ. ಕಶಿಂ ಪುಣಿೋ ಕನ್್ ನ್ವ್ನಾ ರ್ತಿಂಡಾಿಂಕ್

ಅವ್ನ್ ರ್ಸ ದಿೋಜೆ ಮ್ಹ ಳ್ಯಯ ಾ ಚಿಿಂತಪ ಖಲ್ ವರವ್ನಣ /ತುಕನ್/ಮೆಜುನ್ ಮ್ಹ ಳಯ ಬರಿ ಸುನಿಲ್ ಬಜಲ್, ವಿಯ್ಲೋಲ ರ್ತಕೊ್ ಟುಾ , ಸಲೋಮ ಬೋಿಂದೆಲ್, ಮೆಕೊ ೋನ್ ಪಡೋಲ್, ವಿೋನ್ರ್ಸ ಲರ‍್ಟ್ಾ ಹಾಿಂಕ Flat No 403 ಚ್ಛ ಅಿಂತಿಮ್ಸ ಪಟೆಾ ಿಂತ್ ಅವ್ನ್ ರ್ಸ ದಿಲ. ಹಾಾ ಪಯಿ್ ಿಂ ಸುನಿಲ್ ಅನಿ ಸಲೋಮ ಬಿಂದೆಲ್ ಹಾಣಿಿಂ ಕೆಮ್ರಾ ಮುಕರ್ ನ್ಟ್ನ್ ಕೆಲಿಂ. ವಿಯ್ಲೋಲ, ಮೆಕೊ ೋನ್ ಅನಿ ವಿೋನ್ರ್ಸ ಸಿೋರಿಯಲ್/ಸಿನ್ಹಮಾ ಶತಕ್ ನ್ವಿಿಂಚ್.. ನ್ವಿಿಂ ಕಲಕರಾಿಂ, ನ್ವಿ ಕಣಿ, ಮ್ಹ ಣೊನ್ Flat No 403 ರ್ತೊ ಾ ಗಜಲಾ /ಘಡತಿಂ ತುಮೆಯ ಮುಕರ್ ಯೇಿಂವ್ನ್ ಅನಿ ಚಡ್ ದಿೋರ್ಸ ನಾಿಂತ್. ಬಾಾ ಕ್ ಡೊ್ ೋಪ್ ಬ್ನ್್ ಅನಿ ತಚ್ಛ ಕಟ್ಲಿ ಿಂತ್ ಜಿಂವಿಯ ಚ್ಛಲಾ ಿಂ, ಅನಿ ಸಾಾ ರರ್ಸಾ ಕರ್ ಘಡತಿಂ Sitcom ಪ್ ಕರಾಚ್ಯರ್ ಸಿೋರಿಯಲ್ ಜವ್ನ್ ಪ್ ಸಾರ್ ಜತಲಿಂ. ಸವ್ನ್ಿಂಚ್ಯ ಬರ‍್ಿಂ ಜಿಂವ್ನ.....

-ಸ್ವಿ ಾ ನಿ ಬೇಳ್ಯ

76 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Chicken green Masala 3) 1 bunch of mint leaves 4) 2-inch ginger 5) 7-8 big size cloves garlic 6) 5-6 green chillies (adjust as per

spice) 7) 1 tsp black pepper corns 8) 1 tsp cumin seeds 9) 1/4 tsp turmeric powder Ingredients:

10) 3-4 cloves

1) 1 kg fresh chicken (with bones),

12) 2 tbsp yoghurt

11) 1/2-inch cinnamon stick

cut into small pieces 2) 1 full bunch of coriander leaves

13) 4 big onions, finely sliced 14) 1 tbsp lemon juice 15) 4 tbsp oil

77 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


16) salt as per taste

gravy dries up completely. Keep

Method:

the gravy thick

- Cut chicken into medium pieces

- Once chicken is cooked, add

and wash well and keep aside to

lemon juice, stir well, and cook for

drain water

another 5 mins on low flame

- Make a fine paste of ingredients

Switch off the flame and serve hot

2) to 12) and add the masala paste

with chapatis, Naan or kuboos

to chicken and marinate for 1 hour - In a kadai, heat oil - Once oil is hot, fry onions till golden brown - Add chicken and fry on high flame for 5 mins

- Reduce the flame to medium, add salt and stir well - Cover the lid and cook on medium flame for 10 mins or until chicken cooked well - In between, open the lid cover and keep stirring. Add hot water if 78 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಮೆಥಿ ಪ್ಪಲ್ಲ ಆನಿ ಮೂಗ್ಡಚಿ

ದಳ್ ಸುಕ್ಣ

1/2 ಕಪ್ ಮೂಗ್ಳ್ಚಿ ದಾಳ್ (ಮೋಟ್‍ಲ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್್ ಉಕಡ್) 2 ಮವಯ ಾ ಮೆರ್ಥ ಭಾಜಿ (ಭಾರಿೋಕ್ ಶಿಿಂದುನ್ ದವರ್)

ತೇಲ್ ತಪವ್ನ್ ಸಾಸಾಿಂವ್ನ, ಪಿಯ್ತವ್ನ, 2-3 ತನಾ ್ ಮಸಾ್ಿಂಗ್ಳ,

2

ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಮೆರ್ಥ ಭಾಜಿ ಘಾಲ್್ ಭಶಿ್. ಉಪಾ್ ಿಂತ್ ಚಿಮಾ ಭರ್ ಹಳೊ ಪಿಟ್, 1

79 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಟೋಸೂಪ ನ್ ಹಳೊ ಪಿಟ್, 1 ಟೋಸೂಪ ನ್ ಜಿರಾಲಾ ಪಿಟ್ ಘಾಲ್್ ಉಕಡ್ೊ ಲ ದಾಳ್ ಘಾಲ್್ ಮೋಟ್‍ಲ್ ಚ್ಛಕೊನ್ ಭಸು್ನ್ ಭುಿಂಯ್ ದವರ್. ---------------------------------------

ಮೆಥಿ ಪ್ಪಲ್ಲ ಆನಿ ಗಲ್ ಸುಕ್ವ

1 ಕಪ್ ಗುಲ (ಭಿಜತ್ ಘಾಲ್್ ದವರ್) ದುಸ್ ಾ ದಿಸಾ ಮೋಟ್‍ಲ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್್ ಉಕೆ ಿಂಕ್ ದವರ್. 1 ಬಟ್ಲಟ್ (ಭಾರಿೋಕ್ ಶಿಿಂದುನ್ ದವರ್) 1-2 ಮವಿಯ ಮೆರ್ಥ ಭಾಜಿ ತೇಲ್ ಹುನ್ ಕನ್್ 1 ಪಿಯ್ತವ್ನ, 1 ಟೋಸೂಪ ನ್ ಆಲಿಂ, ಲಸುಣೆಚೊ ಪೇರ್ಸಾ ಘಾಲ್್ ಭಾಜ್‍ಲ. 2 ಟ್ಮೆಟ್ ಘಾಲ್್ 1 ಟೋಸೂಪ ನ್ ಕಣಿಪ ರ‍್ ಪಿಟ್, 23 ತನಾ ್ ಮಸಾ್ಿಂಗ್ಳ, ಚಿಮಾ ಭರ್ ಹಳದ್ ಘಾಲ್್ ಭಾಜ್‍ಲ. ಆತಿಂ ಉಕಡ್ೊ ಲ ಗುಲ, ಬಟ್ಲಟೆ ಘಾಲ್್ ಮೆರ್ಥ ಪಾಲ ಭಸು್ನ್ ಉಕಡ್ಾ ಚ್ ಇಲೊ ಕಣಿಪ ರ್ ಭಾಜಿ ಶಿಿಂಪಾೆ ಿಂವ್ನ್ ಭುಿಂಯ್ ದವರ್. ---------------------------------------

80 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Transforming a vision into reality

St Agnes College (Autonomous),

Veronica

Mangaluru, India, is a premier

transplantedಲ atಲ Stಲ Ann’sಲ Convent,ಲ

catholic

Mangaluru, India in the year 1870.

educational

institution

which

was

then

founded on 2 July 1921 by a great visionary Mother Mary Aloysia, the

The Apostolic Carmel Congregation

Second Superior General of the

isಲtheಲpioneerಲinಲwomen’sಲeducationಲ

Apostolic Carmel Congregation. The

in South India that established

Congregation was founded in 1868

educational institutions to educate

in France by Venerable Mother

young girls and women in the 19th

81 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


then Superior General, Mother Mary Aloysia discerned the urgent need for a Catholic college for women. It was proud moment in institutional history when in 1920 the first intermediate class comprising six studentsಲ wasಲ startedಲ atಲ Stಲ Ann’sಲ inಲ theಲ‘GardenಲHouse’ಲandಲtransferredಲ to the present premises, St Agnes, Bendore in 1921. In the same year, affiliation

to

the

University

of

Madras was obtained for St Agnes College as a second grade college. Itಲ isಲ theಲ Firstಲ Women’sಲ Collegeಲ onಲ Century. It is the Parent Educational Society, having under its wings, more than a thousand educational, technical, health and social service institutions catering to the needs of varied students all over the world. With

an

intention

to

provide

education for girls, the sisters of the Apostolic

Carmel

Congregation

successfullyಲbuiltಲStಲAnn’s,ಲStಲMary’sಲ and Ladyhill schools. When the Apostolic

Carmel

Congregation

celebrated its golden jubilee, the

the West Coast of India and the first privateಲ women’sಲ collegeಲ in the whole country. Though a minority institution, it has opened the doors of

opportunities

to

individuals

irrespective of caste, creed, religion or

economic

status,

giving

importance to the cause of the disadvantaged

and

the

Apostolic

Carmel

underprivileged. While

the

Congregation is celebrating the sesquicentennial

year

of

its

existence in India, St Agnes College,

82 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


its finest gift to the society, has

human rights. It is because of the

marched towards 100 glorious years

unfailing

of service in the field of higher

magnanimity

education.

Sisters that St Agnes College was

It is said that a journey of a

able to scale this height of success.

love, of

dedication the

and

founding

thousand miles begins with a single step

and it is this journey that

THE CALENDER OF HISTORICAL

began in 1921, culminated in the

EVENTS

Centenary Celebration throughout

The college came into being under

2020-21.

theಲnameಲofಲStಲAnn’sಲCollegeಲinಲtheಲ

(Reference: Pic3)

year 1921. It later attained the status of First Grade College and changed its name to St Agnes College in the year 1924. The College celebrated its Silver Jubilee in the year 1946.

100ಲ Gloriousಲ Years…ಲ Aಲ timeಲ toಲ appreciate the past, celebrate the present and inspire the future. Through the corridors of time, St Agnes College with its long and luminous history has been hailed as a hallowed place which has served both God and the Community by splendidly

offering

access

to

wholesome and quality education and by imbibing in its students the values of service, tolerance and

As a memorial of its Golden Jubilee celebrations in the year 1971 St Agnes

Special

School

for

the

differently abled was established and in the same year NSS wing was introduced in the college. St Agnes College was affiliated to Mangalore University in the year 1980. Another grand celebration followed soon after when the college celebrated it Diamond Jubilee in the year 1982. The year 1995 was indeed a blessed one with the visit of Blessed Mother

83 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Teresa to mark its Platinum Jubilee

the certificate of appreciation by

celebrations. The year 2001 was an

Father

eventful year where PU and Degree

Hospital

College was bifurcated.

Donation Programme.

St. Agnes College was the first

The year 2017 was an eventful year

college to submit itself to the

for the college where it secured A+

National

and

grade from NAAC with CGPA 3.65

accreditation (NAAC) process and

out of 4 in the cycle 4. The same

had the honour of being awarded a

yearಲcollegeಲ wasಲawardedಲtheಲ ‘Starಲ

‘Fiveಲ Star’ಲ gradeಲ inಲ 1999.Thereafterಲ

Collegeಲ Status’ಲ byಲ theಲ Ministryಲ ofಲ

the

Science

Assessment

college

went

for

re-

Muller

Medical

College

for

continuous

Blood

and

Technology, Biotechnology,

accreditation every 5 years in 2005,

Department

of

2012,ಲandಲtheಲcollegeಲearnedಲanಲ‘A’ಲ

government

of

grade with CGPA 3.53.

outstanding progress made by the

In 2006 the college was recognized

college in the field of basic sciences.

as the college with Potential for

Another feather to the cap was

Excellence by the University Grant

when the NSS unit secured National

Commission (UGC). In 2007 the

Young

college received the Autonomous

Mangalore University.

Status

The college is also recognized under

from

UGC

and

the

Leaders

India

for

Award

the

from

Government of Karnataka.

Unnath Bharath Abhiya, a flagship

The college has been the recipient

programme by the Ministry of

ofಲ theಲ ‘Jimmyಲ andಲ Roselynಲ Carterಲ

Human Resource Development for

Foundation’ಲ

partnershipಲ

community development and as a

International Award for its path

Mentoring Institution under the

breaking work in the field of

Paramrsh scheme for monitoring

watershed management in the year

NAAC

2006. The college has been awarded

Intuitions and thereby promoting

84 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

Accreditation

Aspirant


the Ideal quality assurance in higher

many fests and events in the years

education.

gone by. A bank and ATM facility available in the College campus

THE CASTLE OF DREAMS

caters to the monetary needs of the

St Agnes College has been standing

students.

strong for a glorious hundred years.

The canteen of St Agnes College

The classrooms are a unique blend

offers a variety of dishes and mid-

of the ancient architecture with a

day meals, both vegetarian and

modern touch; they are spacious,

non-vegetarian, at a reasonable

comfortable and well furnished.

price.

The laboratories are well-equipped

The College provides hostel facilities

with functional and contemporary

to accommodate students from

instruments.

distant places.

internet

Computer

labs

computers

have

installed.

and

the St

best Agnes

College also has language labs and a beautiful museum of its own - The Agnesium.

The

College

houses

conference halls and audio-visual rooms for educational purposes as well as for hosting state, national and International conferences. The College campus comprises a library, health care centre, Carmel Counseling

centre,

playground,

gymnasium, food court, studio and much more. The open-air stage of the College has been witness to

The highlight of the College is the Mother Mary Aloysia block, which was built to commemorate 100 successful

years

of

educational

service. It comprises a massive auditorium with high tech facilities. This block also houses a huge state of the art library, which is a delight

85 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


to all booklovers.

rendered by the final year students

“Serviceಲtoಲaಲjustಲcauseಲrewardsಲtheಲ worker with more real happiness and satisfaction than any other venturesಲ inಲ life.”ಲ Stಲ Agnesಲ Collegeಲ has a rich tradition of reaching out to the

poor and marginalized

sections of the society. The service 86 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


The college promotes sound social and family values that help in the Institution’sಲ internalಲ upಲ gradation,ಲ “AgnesಲTowardsಲCommunity”ಲ(ATC)ಲ

especially in the areas of teaching

is worth a mention here. Kudos to

and

the

worked

publication, faculty improvement

relentlessly and with dedication,

and extension activities. Add-On

during the Covid 19 pandemic, to

courses, Certificate Courses and

help people in need.

Minor Research Projects keep the

students,

who

87 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

learning,

research

and


staff ever alert to the contemporary

courses related to Arts, Science and

need of the society and demands of

Commerce. It also hosts a number

the job market.

of

co-curricular,

extracurricular

activities and coaching classes to A CHRONICLE OF COURSES

the students to showcase their

St Agnes College has played a

hidden talents and bloom into

motivational

confident

role

in

uplifting

young

women.

women’sಲ holisticಲ education.ಲ St.ಲ Agnes College offers a plethora of courses

in

Commerce

Arts, with

Science a

variety

and of

combinations to choose from. The Arts stream comprises History, Economics,

Political

Psychology, Practice,

English,

Office

Science, Secretarial

Practice

and

Management, Journalism and NCC. The

Science

stream

comprises

Physics, Chemistry, Mathematics, Statistics, Economics,

Computer

Science,

Botany,

Zoology,

Microbiology and Psychology.

The Placement Cell of the college

The Commerce courses include

has successfully conducts training

B.Com Regular, B.Com with ACCA,

programmes

B.Com Professional and B.Com BPS.

recruitment drives with a number of

St Agnes PU College has students

companies and recruiters; some of

from

them are

all

communities

and

denominations. It offers various

Odessa,

88 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

and

Campus

Bolt, Wipro, Toyota, TCS,

Lykora,

Infosys,


Mickinsy, Decathlon, McDonalds,

Psychology, English, Commerce and

EY, IBM, TTK, Amazon, Concentrix,

Chemistry.

KMPG etc. St

Agnes

College

also

offers

OUT OF THE BOX...

Bachelor of Business Administration (BBA) and Bachelors of Computer Applications (BCA). The

College

Placement

incorporates training,

placement

Pre-

Campus assessment,

standardized internships, coaching for

Bank

and

Civil

Service

examinations. Language being an integral part of education, the students can opt for Kannada,

Hindi,

French

and

Malayalam as the second language. St Agnes Centre for Post Graduate Studies and Research offers M.A. in English Literature, M.Com. M.Sc. in Psychology,

Clinical

Psychology,

M.Sc. in Chemistry and Big Data Analytics and Ph.D. programmes in

89 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


To develop the personality of the students and to help them evolve as competent men and women, the college

hosts

a

number

of

programmes, workshops, seminars and webinars related to different useful subjects. Various interesting and rare courses like mushroom culture,

tailoring,

management,

trends

event in

stock

market and much more are offered to

the

students

to

fuel

their

interests. The

college

also

has

various

associations namely the Nature club,

Language

associations,

Women's cell, Psychology forum, Apart from helping students excel in

Commerce

academics,

College

forum, Science forum, Red Cross,

organises a number of co-curricular

etc. which keeps the students

activities to provide an effective

engaged with interesting activities.

platform to the students to exhibit

The NSS and NCC units zealously

their talents. Numerous fun-filled

spread the message of service and

events like Freshers day, Students

selflessness among students.

day, Traditional day, Youth Day keep

St. Agnes College not only focuses

the campus buzzing. The annual fest

on academic performance but pays

named Agnofest is an absolute treat

keen interest in providing ample

to all those who witness it.

opportunities to the students to

St.

Agnes

90 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

forum,

Management


showcase their talents and develop their personalities. Whenಲtheಲheartಲspeaksಲout… St

Agnes

providing

College quality

has

been

education

to

students for the past 100 years, and has played a vital role in turning young, jovial students into mature men and women of substance. The students leave the portals of St Agnes College with their heads held high and achieve their dreams with flying colours. The success of the college is measured by the success in life of the outgoing students.

Preethi P S St Agnes College definitely has been providing a learning experience to me in many ways. The lecturers are always willing to lend a helping hand in all matters concerning

Here is what students have to say about their Alma Mater. St Agnes College, for me, is not just an educational institution, but a place which caters to thousands of dreams and helps them turn into reality. It not only focuses on academic excellence but transforms a student into an all-rounder, and that is what every student aspires

education and life skills. The happy

for.

moments that I have spent with my 91 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


classmates and friends has been

College has transformed me from a

very enriching. Each day in our

clueless teenager to a responsible

College is an amazing experience

adult. I will forever be grateful to St

and the joy is doubled with the

Agnes College for being a part of

centenary

and

my journey. Wherever life takes me,

preparations in tow. The newly built

I will be proud to say that I'm an

infrastructure makes learning fun.

Agnesian.

programmes

- Larissa Carol Pereira III BBA

- Narmada III BA

The years that I have spent in St. Agnes College have given me

St Agnes College gave me an

beautiful memories that I'll treasure

opportunity to build my confidence

throughout

my

life.

St

Agnes

College has provided me with many

and

self-esteem.

This

beautiful

campus made me feel safe and welcoming. Even though I had come opportunities to develop my skills

from a different environment, I

and to grow as an individual. The

never felt like an outsider. The

92 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


college gave me a purpose, a

pivotal

role

in

making

me

a

dream, a purposeful life and great

confident person and I have seen

happiness.

myself grow as a student as well as an individual. I'm proud to call

- Maria Mendonca

myself an Agnesian.

III BCA - Kripa Maria Rasquinha St Agnes College is a wonderful

II B.Sc

place to be in. The College has motivated me to excel not only in

Reviews of the Alumni “Stಲ Agnesಲ instituteಲ hasಲ playedಲ anಲ important role in my life. Boosting my

confidence

and

especially

encouraging me as a woman in society.

The

memories

we

as

students have made in the college as well as the bond created with our

academics but also in co-curricular activities. I have been given several opportunities to showcase and build my talents and leadership abilities. The College has played a

professorsಲwillಲlastಲforever.”

93 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Sanchia Nazareth

intercollegiate competitions that we

2006

attended helped me immensely to build my confidence and gave me

St Agnes has been my second home

the experience of dealing with

for 3 years. My college experience was fantastic as it has a big role in moulding me into the person that I am today. The atmosphere in our college was homely, our teachers wherever so generous and would take care of our well being at all times. The campus was so positive with beautiful trees and cleanliness around. We had all the modern facilities that would enrich, educate, and enlighten us regarding the possibilities that our future held for us. I used to go to our chapel where I would find peace when I ever had a moment of nervousness just before a presentation or an exam. I miss the gallery classrooms which made it easier for all of us to learn effectively. I discovered my hidden leadership

qualities

that

was

recognised by my lecturers and went on to become Aids Awareness Organisation

Secretary.

The

pressure

calmly

and

to

acknowledge failure and success as a part of life. Thank you St Agnes, I am forever grateful. Divya Reches – 2006 St Agnes has been my life I can say since I entered its portals at the age of 16 as a PUC student & stepped out at the age of 60 as one of its retired Professors. The long years I spent here were richly rewarding and fulfilling. I gratefully remember all the opportunities offered by the

94 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


college

for

my

personal

&

of St Agnes. The sheltered convent

professional growth. Ever cherish

school

years

notwithstanding,

the values imbibed & professional

college life was a totally different

etiquettes learned from my Alma

scenario and vibrant experience. St

Mater. Reminisce the happy &

Agnes

exposed

us

to

good

education and ample opportunities to explore our inherent talents in sports,

music

and

other

co-

curricular activities. The massive campus

and

diverse

student

community was a world in itself and interaction

was

a

experience.

Decades

priceless later,

I

remember the college assemblies in the auditorium, the girlie sessions enchanting moments spent in the

under the landmark copper pod

company

friends,

tree, the cacophony and youthful

I

was

banter in the basement refectory

privileged to be a part of its

during mealtimes at the hostel. Who

centennial celebrations. Proud to be

can

an Agnesian always! Hail St Agnes!

fashionable parade of girls on our

of

colleagues

&

students, Alumni.

forget

majestic

the

colourful

driveway

or

and the

Saramma EP

surreptitious scurrying away on

1980

spotting our Principal, faculty or wardens, when we knew we were up

Empowerment for a journey called

to no good! The discipline, values,

life happened in the five years at

orderliness,

campus as a hosteller and student

experience I received has made me

95 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

education

and


what I am today. Co-exist, cooperate, interact, and enrich each other, share, and care, give and receive, have respect for schedules and time, respect each other's space and privacy were a few of the lessons I

learnt especially as a

hosteller. Lasting friendships were forged whilst on campus that is enduring to this day. That Life is beautiful,

and

experience

is

a an

challenging attitude

that

crystallised in those beautiful years

Lastly, A Centenary evokes life-

at St Agnes.

giving memories. It is a time to rejoice! As we review the rich legacy of 100 years, we have enough reasons to thank God for all the blessings St Agnes College has received over the years. May God continue to bless and lead us to greater heights of learning and service.ಲ “Everyಲ Seedಲ isಲ aಲ Potentialಲ Forest”.ಲ Whatಲ itಲ becomesಲ dependsಲ on when it finds its soil, in whose hands it falls and the timing when it

Nirmala Lobo Mahajan

is found.

1982 (CBZ)

************************* ************ 96 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


TOWARDS INDIAN CHRISTIAN DAY: 3 July 2021

in 72AD; 3 July commemorates his martyrdom.

*Fr. Cedric Prakash SJ

Since several years, 3 July has been a significant day for the Christians of India. It is the Feast of St Thomas the Apostle - one of the twelve disciples of Jesus. He came to India after the Resurrection of Jesus, around 52 AD. It is historically accepted that St Thomas was martyred near Chennai

This year has added significance: for the first time Christians from all Churches in India (and also Indian Christians who live in other parts of the world) will come together to celebrateಲ ‘Indianಲ Christianಲ Day’ಲ (Yeshu Bhakti Divas). A Declaration prepared by a small group of initiators of the Day (representing various Churches) states,

“Thisಲ declarationಲ ofಲ 3ಲ Julyಲ 2021ಲ asಲ Indian Christian Day (Yeshu Bhakti Divas) as an annual day of remembrance, is for followers of the Lord Jesus Christ, of Indian origin, to celebrate the person and message of JESUS CHRIST which was brought

97 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


98 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


99 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


100 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


to India in 52 AD by one of His twelve disciples, St. Thomas the Apostle. This day, historically observed as St. Thomas Day, commemorates the martyrdom of the Apostle in 72 AD near Chennai. In marking it in 2021 and every year henceforth, we as followers of the Lord Jesus, also preserve our identity within the Indian cultural heritage, while uniting with all who wish to celebrate, irrespective of language, custom, creed, region or religion. The celebration of Indian Christian Day (Yeshu Bhakti Divas) on 3 July 2021, will launch the Decade of Celebration (2021-2030) to honour the 2000th anniversary of the earthly ministry of the Lord Jesus Christ whose teaching and life principles have helped to shape and transform Indiaಲandಲtheಲworld”. Indian Christian Day (ICD) is important on several counts; among them are the fact that it is a grassroot initiative; mooted by a group of lay persons; it is non-political and seeks no political patronage and above all, it brings together Christians from various Churches in India to love, to serve and to

celebrate. The Vision Statement of Indian Christian Day (Yeshu Bhakti Divas) states, “toಲ celebrateಲ theಲ

person and message of Lord Jesus Christ which was brought to India in AD 52 by one of His twelve disciples, St. Thomas the Apostle, while preserving our identity within the Indian cultural heritage and promoting unity in India”.ಲ Theಲ dayಲ itself is meant to be the launch of an annual day of remembrance for the followers of the Lord Jesus Christ who are of Indian origin and all who wish to celebrate the person & message of Jesus the Lord. The initiators of this day are also unequivocal in their invitation to all women and men of goodwill who would like to join in the celebration of the person and message of Jesus. As one of them states, “inಲ theseಲ

challenging and difficult times: the world needs more than ever the compassion, the mercy and the courage to stand up for the least, the lost and the last which Jesus radiated all through his life on earth”ಲ

Indian Christian Day this year will herald the launch of a Decade of Celebration: the ten years (2021-

101 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


2030) would lead to honour the 2000th anniversary of the public ministry of Lord Jesus Christ whose teaching and life principles have helped to shape and transform India and the rest of the world. The successಲ ofಲ thisಲ movement’sಲ impactಲ will be the incremental progress of wide-spread acceptance, appreciation and recognition of the historic presence and influence of the person and teachings of Jesus among Indians. The day itself will see a plethora of events: locally (in Churches, organizations, areas, districts and evenಲinಲone’sಲfamily);ಲState- wise, a national event and a Global event. Because of the pandemic and the fact that numbers are restricted – most of the events planned this year will be (where physical events are planned) with very small numbers or virtually. A website www.indianchristianday.com has been constructed which provides one the possibility of accessing important information, PDF downloads and the opportunities for involvement in the Indian Christian Day.

Since the time of St Thomas, Indian Christians have contributed significantly to the country in every possible sphere. Christians have been an integral part of the freedom struggle and also members of the Constituent Assembly; they have been Ministers in the Central and State Governments, Governors of States, members of the Judiciary and of other Constitutional bodies of the nation. The contribution of Christians to the field of education and medicare is legendary. Some of the educational institutions of excellence are managed by the Christians (as is evident from the leading surveys in the country recently). Be it in academics or research; in literature or in sports; in the promotion of local cultures or the development of languages; in media and the arts, the Christian presence has always been invaluable. This presence is also seen from the white revolution to the green revolution; from botany to architecture; from social forestry to the care of the environment. Christians have worked selflessly for the upliftment of the poor and the marginalized, the excluded and the exploited, the tribals and the Dalits,

102 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


women and children. In their loyalty to the Constitution, they have been visible and vocal in their stand for human rights of all. Christians have contributed significantly, objectively and with excellence in every field of human endeavour to this great nation! There is certainly much to be celebrated! The significant contribution of the Christians to nation-building has come in for praise and appreciation from every quarter: there is no doubt about that. In 1964, the Indian Postal Department issued a commemorative Postage Stamp on St Thomas on the occasion of the visit of St Pope Paul VI to India; in 1973, another commemorative stamp was issued on the occasion of the 19th centenary of the death of St Thomas. Apart from these, Christians have been honoured by the nation through the whole range of National recognitions from the Bharat Ratna downwards for their selfless contribution to the nation! However, what also is a painful fact is that in recent years there has been increased misinformation about the

historicity of the message of Jesus in India; besides from certain quarters there are efforts to discredit the Christians with falsehoods and halftruths. The Christian faith and practice existed in India centuries before European colonization. What is wrongly promoted is the narrative that Christ was introduced to India by European colonialists and to conclude that Christ is against the Indian cultural ethos and people. Indian Christian Day also aims at celebrating the coming of the message of Jesus Christ with ApostleಲThomas’ಲarrivalಲinಲIndiaಲandಲ to counteract attempts of promoting a revisionist history with solidarity and hope. Besides, given the circumstances today, it is necessary to establish the historicity of Christ in India, to highlight the impact of the person and message of the Lord Jesus Christ on India and to showcase the ongoing contribution of the followers of Jesus to the development and nation building of India. Onಲ4ಲDecemberಲ2020,ಲtheಲ‘Pontificalಲ Council for Promoting Christian Unity’ಲ ofಲ theಲ Vatican,ಲ gaveಲ toಲ theಲ Church a path breaking document

103 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


“TheಲBishopಲand Christian Unity: An Ecumenicalಲ Vademecum.”.ಲ Theಲ document spells out various dimensions(dialogues) by which a genuine Ecumenical Spirit can be fostered and ultimately move towards the prayer of Jesus, “thatಲallಲ mayಲ beಲ one”.ಲ The Vademecum emphatically states,ಲ “The Dialogue

of Life includes the opportunities for encounter and collaboration with other Christians in pastoral care, in mission to the world and through culture. These forms of ecumenism are here distinguished for clarity of explanation, but it should always be borne in mind that they are interconnected and mutually enriching aspects of the same reality. Much ecumenical activity will engage a number of these dimensions simultaneously. For the purposes of this document distinctions are made in order to help the bishop in his discernment. (#15). Further adding, “Ut unum sint teachesಲthatಲ“Thereಲisಲnoಲimportantಲ or significant event which does not benefit from Christians coming togetherಲ andಲ praying”ಲ Christiansಲ from different traditions will share a concern for the local community in which they live and the particular

challenges that it faces. Christians can demonstrate their care by marking together significant events or anniversaries in the life of the community, and by praying together for its particular needs. Global realities such as warfare, poverty, the plight of migrants, injustice and the persecution of Christians and other religious groups also demand the attention of Christians who can join together in prayer for peace and for the most vulnerable.” (#19) There was certainly no connection between the Vademecum and those who initiated the idea of Indian Christian Day. Strangely enough the movement towards this day began early in 2021, a little after the Vademecum was promulgated in the Catholic Church; interestingly enough, the spirit and the thoughts (in a very primary way) of the vademecum began to be actualized in India. Since early February monthlyಲvirtualಲ‘ConceptಲandಲVisionಲ Meetings’ಲ haveಲ beenಲ heldಲ whichಲ have brought in several eminent speakers from the different Churches besides hundreds of participants from everywhere.

104 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Among the speakers from the Catholic Church were Mr. John Dayal, Bishop Thomas Dabre of Pune, Archbishop Thomas Macwan of Gandhinagar, Archbishop Anil Couto of Delhi, Bishop Agnelo Gracias of Jalandhar and Archbishop Peter Machado of Bangalore. The underlying message in these preparatory meetings were clear: Christians of India need to come together to celebrate the person and message of Jesus Christ and in doing so ensure that the Constitutional values – which are also in the Gospel of Jesus- of justice, liberty, equality and fraternity become an intrinsic and non-negotiable dimension for all Indians – so that in the years to come peace, joy, harmony and pluralism reign in our land! The conclusion of the Ecumenical Vademecum has a meaningful but apt prayer for Indian Christian Day: “Father Paul Couturier (1881–1953),

a Catholic pioneer in the ecumenical movement and particularly of spiritual ecumenism, called upon the grace of Christ’sಲ victoryಲ overಲ division in his prayer for unity which continues to inspire Christians of

many different traditions. With his prayer we conclude this Vademecum: Lord Jesus, on the night before you died for us, you prayed that all your disciples may be perfectly one, as you are in your Father and your Father is in you. Make us painfully aware of our lack of faith in not being united. Give us the faithfulness to acknowledge, and the courage to reject, our hidden indifference, distrust and even enmity towards one another. Grant that we all may meet one another in you, so that from our souls and our lips there may ever arise your prayer for the unity of Christians as you will it and by the means that you desire. In you, who are perfect Love, grant us to find the way that leads to unity, in obedience to your loveಲandಲyourಲtruth.ಲAmen”.ಲ Come 3 July 2021, Indian Christians are called in a very special way to celebrate in unity (one in heart and one in mind), their faith: to love and serve others; to give and not to count the cost; to be a witness to justice and truth -just as Jesus would have done and expects his

105 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


disciples to do likewise today! Let us NOT shy in doing so! 28 June 2021

human rights, reconciliation, and peace

activist/writer.

Contact:

cedricprakash@gmail.com )

*(Fr Cedric Prakash (GUJ) is a -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEAPONIZING COMMUNION – DEMONIZING PEOPLE (Aಲ sequelಲ toಲ “Helloಲ ...ಲ Canಲ youಲ hearಲme?”)

# chhotebhai A middle-aged man with a shock of dishevelled straw-yellow hair approached the altar of the cathedral in London, in wedding attire. He had been born a Catholic and subsequently joined the Anglican Church. He had been twice married and divorced, and now had a child from his current partner. Could such a person get married in

a Catholic sacrament of Matrimony? The average Catholic would say an emphaticಲ“No”. As in my last article, this one also has a Trans Atlantic saga. An old man who had been through much personal suffering, including the death of his son and first wife, was a regular Sunday Mass goer. He always carried a rosary in his pocket and often spoke of his Catholic moral beliefs. Yet he was denied Holy Communion, and the American bishops were conspiring to ensure that he did not get to receive the same; because of his support for pro-choicers; those who believed that it was a woman, and she alone, who had the right to decide about her own body. Was this fair? Again, a majority of Catholicsಲwouldಲprobablyಲsayಲ“No”.

106 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Yet the Catholic Church in England saidಲ “Yes”ಲ toಲ theಲ man whose hair looked like a straw hat; and the Americanಲbishopsಲtooಲsaidಲ“Yes”ಲtoಲ deny Communion to the old man. By now you would have guessed who these two are – Boris Johnson, the Prime Minister of the UK, and Joseph Biden, the President of the USA. How did this happen? First the facts. Johnson got married this 28th May in Westminster Cathedral. How did the Church allow it, when lesser mortals in a similar situation have been vehemently denied such a facility or even the admission to Communion? They are the Divorced and Remarried Catholics (DARCs). Johnson was very much in that category.

first Eucharistic celebration. He describes the recipients as “unworthy”.ಲ Oneಲ wasಲ aಲ traitor,ಲ another in denial, and the rest were cowards.ಲ Theಲ oneಲ “recipient”ಲ whoಲ did stand by the cross did nothing toಲ alleviateಲ Jesus’ಲ painಲ orಲ toಲ pleadಲ on his behalf. So who then is worthy? In my previous piece I had already described the Jansenist heresyಲonಲ“holiness”ಲandಲVaticanಲII’sಲ dogmaticಲ teachingಲ onಲ “embracingಲ sinnersಲinಲitsಲbosom”.ಲ

Nine days later (6th June) was the Feast of Corpus Christi. Rev Sean Hall, a former professor of theology and now a priest in the Catholic diocese of Hexham and Newcastle, had this to say in his sermon that Sunday, as reported by La Croix International on 11/6/2021.

Hall must have been confronted by his parishioners and some DARCs onಲ theಲ church’sಲ doubleಲ standards.ಲ Heಲlamentsಲ“thatಲthereಲwouldಲseemಲ to be one law for the rich and powerful and another for the rest ... The distress caused to these people isಲ incalculable”.ಲ Heಲ addsಲ thatಲ “Theಲ church has lost some excellent people because of its rigidity and coldness of heart towards those who are hurting, and in need of healing, not the wagging finger and judgment of Church law ... its rules and regulations regarding admittance to the sacraments now lookಲludicrousಲandಲunstoppable”.

Hall referred to the Last Supper, the

Across the Atlantic, the antics of the

107 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


US Conference of Catholic Bishops (USCCB) seem even more ludicrous. On 21/6/2021 Giulia Heyward reported on it in the New York Times. She said that on 18/6/21 they votedಲ toಲ “beginಲ draftingಲ newಲ guidance (sic) that could deny President Biden and other prochoice public officials Communion, due to their support of abortion rights”.ಲ Thisಲ moveಲ isಲ spearheadedಲ by the conservative Abp Jose Gomez of Los Angeles, the USCCB President. After three days of virtual debate (many bishops were not tech savvy enough to even mute or unmute their mikes) 75% voted in favour of preparing the document, while 24% opposed the move. One may safely presume that most of the US bishops now in office are appointees of either Popes John Paul II or Benedict XVI, both arch conservatives. Heyward states that though the proposed document will not specifically name Biden (it dare not) “theಲ debateಲ hasಲ beenಲ heavilyಲ focussedಲ onಲ theಲ nation’sಲ secondಲ Catholic President, making it clear that he is the motivating factor behindಲtheಲproposedಲdraft”.

Democratic Representative from California, Ted Lieu, called the bishopsಲ “partisanಲ hypocrites”.ಲ Sixtyಲ Catholic Democrat lawmakers have releasedಲ aಲ statementಲ “urgingಲ theಲ USCCB to not formalize the practice of withholding the Eucharist based on political beliefs”.ಲ Isಲ theಲ USCCBಲ stirring up another political storm, probably egged on by Donald Trump, who could hardly be described as being on a higher moral ground than Biden? The lawmakers described the USCCBಲactionಲasಲ“theಲweaponizationಲ of the Eucharist to Democratic lawmakers for their support of a woman’sಲ safeಲ andಲ legalಲ accessಲ toಲ abortion, as contradictory. No elected officials have been threatened with being denied the Eucharist as they support and have supported policies contrary to the church’sಲteachings”.ಲOne could also ask the USCCB what action it has taken against drug lords, war mongers, human traffickers, pornographers, paedophile clergy and the ruthless mafia, who could possibly be major donors to church coffers!

108 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Heyward says that Catholic bishops opposed to this document have said thatಲ itಲ hasಲ “theಲ potentialಲ toಲ createಲ more division and exclusion within the faith community. Bp Robert McElroy of San Diego warned that “weಲ willಲ inviteಲ allಲ theಲ politicalಲ animosities that so tragically divide our nation into the very heart of the Eucharistic celebration ... That sacrament that seeks to make us one will become for millions of Catholics,ಲaಲsignಲofಲdivision”.ಲಲಲಲ Interestingly, 61% of Catholics over the age of 18 said that abortion should be kept legal. Again, 67% said that Biden should be allowed to receive Communion. Among Democrats the figure was higher at 87% and lower at 44% among Republicans, according to a survey by the Pew Research Centre. Is all this much ado about nothing? For now, the USCCB has only voted on preparing the document. In November it will review the “proposedಲ document”.ಲ Evenಲ afterಲ that it will only be in the nature of a guideline, and the final decision will beಲ“leftಲtoಲtheಲdiscretionಲofಲtheಲlocalಲ

bishopಲorಲtheಲpope”!ಲOneಲthereforeಲ wonders if this is just a diversionary tactic,ಲtoಲdetractಲfromಲone’sಲfailuresಲ on other fronts? Yet, what is happening in the USA now is nothing new. It happened 125 years ago with the advent of Americanism – an undefined term. If the USCCB has now taken a sharp turn to the conservative right, the last time it had a spat with the Vatican was for leaning too far to the liberal left! This is found in the encyclicalಲ “Testemಲ Benevolentiaeಲ Nostrae”ಲissuedಲbyಲPopeಲLeoಲXIIIಲonಲ 22/1/1899, addressed to Cardinal James Gibbon, of Baltimore. The then pope was concerned about the new opinions being expressedಲ thatಲ “theಲ churchಲ shouldಲ shape her teachings more in accord with the spirit of the age and relax some of her ancient severity and make some concessions to new opinions. Many think that these concessions should be made not only in regard to ways of living, but even in regard to doctrines which belongಲtoಲtheಲdepositಲofಲfaith”.ಲTheಲ encyclical is uncompromising on what it considers matters of faith

109 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


butಲacknowledgesಲthatಲ“inಲregard to ways of living she has been accustomed to so yield that, the divine principles of morals being kept intact, she has never neglected to accommodate herself to the character and genius of the nations whichಲsheಲembraces”. We need to remember that this encyclical was written years before the far-reaching changes in ecclesiology of Vatican II. It ends by sayingಲ “Weಲ areಲ notಲ ableಲ toಲ giveಲ approval to those views that, in their collective sense, are called by some as Americanism ... For it would give rise to the suspicion that there are some among you who conceive and would have the church in America to be different from what it is in the restಲofಲtheಲworld”. This seems like a comedy of errors, with a complete role reversal. The USCCB today seems to be talking the language of Pope Leo in 1899, and the Vatican today seems more in keeping with the liberal thinking of the condemned Americanism! It is for this reason that Cardinal Luis Ladaria sent a letter on behalf of

Pope Francis, to the USCCB in May, warning thatಲ theirಲ voteಲ “couldಲ become a source of discord rather than unity within the episcopate and the larger church in the United States”.ಲ Let us objectively look at Vatican II teachings, Canon Law and the Catechism of the Catholic Church (CCC) vis-à-vis the Eucharist, especially of its unifying effect. The Eucharist manifests the unity of the Body of Christ (LG 11). It brings about the unity of the church (UR 2). It is the source of perfecting the church (AG 39). It is the hope and strengthಲ forಲ life’sಲ journey (GS 38). Community building must originate in the Eucharist (PO 6). Bishops should live the paschal mystery more deeply through the Eucharist and thus become a firmly united bodyಲinಲtheಲsolidarityಲofಲChrist’sಲloveಲ (CD 15). Canon Law asserts that any baptised person who is not forbidden by law may and must be admitted to Holy Communion (Can 912), as it is an action of Christ himself, and of the church (Can 899).

110 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


The Catechism describes it as the centre of Christian life (CCC1343). It has been there from the beginning of Christian devotion (CCC 1342 & 2178, cf Acts 2:42-46 & 1 Cor 11:17). It therefore encourages the faithful to receive the Eucharist, even daily (CCC 1389). I really wonder if the USCCB has botheredಲ toಲ referಲ toಲ theಲ Church’sಲ own teachings before embarking on its present highly motivated and suspect action against Joe Biden and his ilk? Finally, there is the abiding example of Jesus himself, who said that the Sabbath was made for man, and not the other way around (cf Mk 2:27). He did not condemn sinners but shared the table with them (cf Lk 15:2). He did not condemn the woman caught in adultery (cf Jn 8:4), or the Samaritan woman who had been through five husbands (cf Jn 4:18). Can we be more sacrosanct than Jesus? Remember how Pope Francis blessed the marriage of a live in Chilean couple that were flight

attendants on one of his journeys in 2018. He was touching hearts, not flouting or flaunting rules. He is indeed a pastor with his oft repeatedಲ“smellಲofಲtheಲsheep”.ಲAndಲ sheep do not smell of eau de cologne! He believes in the pastoral, not dogmatic approach, to situations. Theಲ dogmatistಲ wouldಲ sayಲ “Don’tಲ jump into the water, it is dangerous”.ಲSeeingಲa man drowning heಲsaysಲ“Iಲwarnedಲyou,ಲnowಲyouಲfaceಲ theಲ consequences”.ಲ Theಲ pastor,ಲ onಲ theಲ otherಲ hand,ಲ says,ಲ “Thatಲ manಲ isಲ drowning. I must save him, even at the cost of my own life or reputation”.ಲ I will conclude with some examples of what moral theologians call “situationalಲ ethics”.ಲ Firstly,ಲ Jesusಲ said that Moses allowed divorce because of the hardness of their hearts (Mat 19:8). Today it may be permissible because of the complexities and uncertainties of modern life. If I correctly recall, Pope Francis’ಲ sister in Argentina is a divorcee, so he understands their pain.

111 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


My wife had both her confinements in Catholic hospitals. Both were caesareans. After the second one, while my wife was still on the operation table, a Catholic nun came out of the theatre asking me to sign for a tubectomy, while her abdomen was still open, so as not to endanger her life. As a conscientious Catholic I was in a dilemma. My mother-in-law, sensing my confusion, told me to sign. I did. Another very different example. Yogi Adityanath, the Chief Minister of U.P. is a sadhu who does not even eat onion or garlic. Yet he encourages the sale of liquor because the Govt desperately needs the money, more so in these corona times. Then there is St Thomas

Aquinas’ಲ theoryಲ ofಲ “doubleಲ effect”,ಲ used to justify killing in war. Protecting people is the prime motive but killing others in the processಲ isಲ theಲ unintendedಲ “doubleಲ effect”ಲ (CCCಲ 2263).ಲ Generalsಲ todayಲ refer to it as collateral damage. My parting shot; as per Canon Law, only the Pope has the right to judge Heads of State (Can 1405:1)! Perhaps that is why he permitted Johnson’sಲ marriageಲ andಲ mayಲ notಲ permit the USCCB to get away with their antics of Weaponizing Communion and Demonizing People. • The writer is the Convenor of the Indian Catholic Forum JUNE 2021 --------------------------------------

50 Years of My Journey in the Society of Jesus I joined the Society of Jesus (the members are called Jesuits) on Monday 28th June 1971, after completing B.Sc. I joined, then called the Goa - Pune Jesuit Province and now I belong to the Goaಲ Province.ಲ Byಲ God’sಲ grace

coincidentally on Monday 28th June 2021, I completed 50 years as a Jesuit. Abraham Lincoln has rightly said,ಲ“Inಲtheಲendಲitಲisಲnotಲtheಲyearsಲinಲ your life that count. It is the life in yourಲyears.”ಲOrಲinಲtheಲwordsಲofಲRalphಲ WaldoಲEmersonಲ “Itಲisಲnotಲlengthಲ of

112 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


life,ಲ butಲ depthಲ ofಲ life.”ಲ Iಲ firmlyಲ believeಲ theಲ sayingಲ “Aಲ lifeಲ spentಲ worthily should be measured by deeds,ಲnotಲbyಲyears.”ಲHence,ಲmyಲlifeಲ as a Jesuit should be counted and measured not merely on the basis of 50 years in the Society of Jesus (SJ) but based on my quality of life, my contribution to the Society of Jesus, and to others. I always believed whatಲAlbertಲEinsteinಲsaid,ಲ“Onlyಲaಲlifeಲ livedಲforಲothersಲisಲaಲlifeಲworthwhile.”ಲ I am a man of a few talents. With these limited talents I must honestly admit that I have contributed to the best of my ability and continue to contribute, especially in the field of Konknni for which I was chosen, encouraged, trained and supported by the SJ. I was first moulded in positive values by my family, later on by the SJ and through my own consistent and dedicated hard work. Iಲ don’tಲ wantಲ toಲ listಲ hereಲ myಲ contributions and their importance. Let others enumerate and evaluate them. However, in all humility I must accept and say that a vast majority of people consider me as the authority in Konknni language, its grammar, Konknni linguistics and consult me for their questions and doubts. My contribution goes far

beyond Konknni linguistics and extends to ecology, eco-spirituality, horticulture, promotion of Konknni language and culture through mass media and social media, care for domestic and wild animals including reptiles which most of the people are scared and avoid, guiding and encouraging people to grow in positive values, sharing of my thoughts, quotations, videos of music, dance, and short movies through social media, and reaching out 3L namely, the least, last, lost students and their poor families irrespective of religion, region, language, and culture. Throughout my life before joining the SJ and afterwards I was guided by the teachings of the Bible. Besides this, I was influenced by the thoughts of great thinkers and teachers of different religions. “Associateಲ yourselfಲ withಲ menಲ ofಲ good quality if you esteem your own reputation; for it is better to be alone than in bad company.”ಲ saidಲ George Washington. His sound advice I have followed till date. Till I reached tenth standard, I had never thought of becoming a priest.

113 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


I wanted to be a teacher, because I was helping my siblings and others in their studies while studying. While I had my own plan for my life, God had a master plan for me. That is how I joined the SJ. First, I opted for the Darjeeling region and later within a year seeing the greater need, I joined the Goa-Pune Province to work in the Kannada region. When I finished my philosophy studies and a year of regency, my superiors and fellow Jesuits thought that I must be set aside for Konknni work. With the little initial reluctance, finally I accepted the challenge and never looked back. I proposed the concept of establishing Thomas Stephens Konknni Kendr (TSKK) and worked with the late Fr. Matthew Almeida for all the aspects connected with TSKK and its campus, including constructing the aesthetic building. For me life is not what I want, but what God decrees. Hence, Iಲacceptedಲtheಲsaying,ಲ“Whenಲ lifeಲisn’tಲtheಲwayಲyouಲlike,ಲlikeಲitಲtheಲ wayಲ itಲ is.”ಲ Lifeಲ inಲ theಲ SJಲ gaveಲ meಲ ample opportunities to bloom and spread the fragrance. There were moments of jubilant sense of reaching the Mount Everest peak

and at times thrown down to the frightening and descending unknown abyss of the ocean. During these moments I reminded myself the sound words of Gautama Buddha,ಲ “Doಲ notಲ dwellಲ inಲ theಲ past,ಲ do not dream of the future, concentrate the mind on the presentಲ moment.”ಲ Livingಲ inಲ theಲ present moment and swimming against the powerful current of worldly culture and standard was a great challenge for me. From my childhood I had an independent mind of my own and never pleased others including the elders and superiors to receive favours. I always preferred to take the path less travelled or dare to go off the beaten path by others. I liked to be a trend setter than a trend follower. To follow this way of thinking and living was not easy. Here I was reminded of the words of the American writer Henry Wheeler Shaw who wrote with the pen name Joshಲ Billingsಲ “Lifeಲ consistsಲ notಲ inಲ holding good cards but in playing thoseಲ youಲ hold.”ಲ Iಲ alwaysಲ playedಲ cards which I got and believed not to defeat others but to create as far asಲ possibleಲ “win-winಲ situation”,ಲ

114 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


without counting consequences.

the

cost

or

As far as I am concerned, completing 50 years in the SJ is not an achievement or an occasion for jubilation or celebration, but an excellent occasion for selfintrospection, thanksgiving, and gratitude to God. I always avoided my celebrations. I never celebrated or encouraged others to celebrate my birthdays. Since I wanted my ordination in Konknni, I joined with my theology companions, Denzil Loboಲ andಲ Francisಲ D’Souzaಲ forಲ theಲ ordination on Thursday 21st April 1983 at St. Aloysius College, Mangaluru. After the ordination in the evening everybody was served a piece of cake, a batatawada, a little chuda and a cup of tea in ceramic cups by the Jesuit Community. I spent Rs. 500/- for printing the invitation card, postage, and for the travel. When I presented the bill to the Province Treasurer he was really surprised and took time to believe it. My parents spent 900 rupees to hire a bus for the transport of family members and friends. After the ordination there were no other celebrations anywhere. No first

mass or kissing of hands, etc. I told the parents to spend the amount which they had budgeted for the celebration for the cause of the needy. In the same line of thinking, I requested the Provincial and my local Jesuit community not to have any celebration for the Golden Jubilee, rather to spend the amount for the needs of poor students. Keeping in mind the teaching of Jesus with the help of friends of 3L, I arranged meals for eight families of 3L on 28th June. They prepared the food of their choice and taste. Since I am a firm believer in spirituality and not in ritualism, I spent 27th and 28th June 2021, in prayer, reflection, and silence of solitude to thank God for his grace, mercy, and love towards me. If God extends my lifespan and health, I want to complete Amčhi Bhas Xikat: Konknni Basic Course (In modified Roman Orthography) in 2022ಲ andಲ Learner’sಲ Englishಲ – Konknni Dictionary of 50,000 plus entries based on modern lexicography methods by 2030. This is my dream. With dreams begins the responsibility. So, I must constantly remind myself of the

115 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


proverb,ಲ “Ifಲ youಲ wantಲ yourಲ dreamsಲ toಲ comeಲ true,ಲ don’tಲ sleep.”ಲ Atಲ theಲ same time, I must keep in mind the saying of the American writer Robertಲ Jamesಲ Waller,ಲ “Lifeಲ isಲ neverಲ easy forಲthoseಲwhoಲdream.” Let me conclude with the words of American humourist writer Erma Bombeckಲ“WhenಲIಲstandಲbeforeಲGodಲ at the end of my life, I would hope that I would not have a single bit of talentಲ left,ಲ andಲ couldಲ say,ಲ ‘Iಲ usedಲ everythingಲyouಲgaveಲme.’”

Latinಲhymnಲ“TeಲDeumಲLaudamus”ಲ(Oಲ God, We Praise Thee) sung with the Gregorian chant. Here below I have sharedಲ aಲ videoಲ ofಲ “Teಲ Deumಲ Laudamus”ಲ sungಲ byಲ theಲ Cistercianಲ monks of Stift Heiligenkreuz, Austria.

Thank you for becoming a fellow pilgrim in my life journey. Your presence, absence or even the shadow has contributed for my growth. There is no better thanksgiving hymn for me, other than the traditionally ascribed fourth century

Pratap Naik, sj 28th June 2021 --------------------------------------

School of Social Work, Roshni Nilaya invites Harold D’Souza as a key note speaker on Global Vision for Academic Excellence Dr. Juliet C. J., Principal, School of Social Work, Roshni Nilaya, Mangaluru has organized a seven days International Virtual Faculty Development Programme on

‘Globalಲ Visionಲ forಲ Academic Excellence’ಲ fromಲ Julyಲ 5thಲ toಲ Julyಲ 11th, 2021. HaroldಲD’SouzaಲCo-Founder of Eyes

116 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Open International and former Member on Board, U.S. Advisory Council on Human Trafficking, appointed by President Obama and re-appointed by President Trump will address globally on July 10th, from 4:30 pm to 5:30 pm IST. College to Community: Extension ServicesಲisಲtheಲtopicಲHaroldಲD’Souzaಲ President of EOI a native of Bajpe, Mangaluru will address internationally. School of Social Work, Roshni Nilaya, managed by the Institute of Social Service, Mangaluru, was established in 1960 by the Society of

the Daughters of the Heart of Mary. The Institution has created as an ecosystem to develop a global vision for academic excellence and human development. Centre for International Academic Network (CIAN), Centre for Research and Publications, Extension Service Centres such as Family Service Agency, Family Counselling Centre, CHILD LINE, Centre for Leadership and Social Development, Centre for Sustainable Development and Centres for Urban and Rural

117 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


acting for the purpose driven life is inspiring”.

Community Development are actively engaged in accelerating the capacity of the Faculty and the students to become knowledge factories, skills towers and value oriented professionals in contributing to building a just, sustainable and inclusive Society. The Government of Karnataka has conferred the college the status of ‘Autonomousಲ College’ಲ inಲ theಲ yearಲ 2007-2008 and in 2010, the UGC has recognizedಲ itಲ asಲ “Collegeಲ withಲ Potentialಲ forಲ Excellence”.ಲ Theಲ College has been re-accredited by NAAC with anಲ‘A’ಲGradeಲ(3rdಲCycle)ಲ in 2016. About the IFDP The International Faculty Development Programme. Dr. Jenis Mary - Vice Principal, School of Social Work, Roshni Nilayaಲ shared;ಲ “Mayಲ theಲ graciousಲ Lord bless Harold with healthy, happy, and harmonious life! Harold your way of thinking, writing, and

The International Faculty Development Programme (IFDP) aims to improve faculty members' personal and professional skills in higher education. It would allow the individual to understand and realize their full potential, as well as optimize their contribution to the Institute and its stakeholders to lead a successful professional life. This intensive faculty development programme is offered also to keep abreast with knowledge and skills development from a local to a global perspective. We have speakers from different continents who have wide experience in academics and practicum addressing the key thrust areas of higher education. School of Social Work, Roshni Nilaya, invites administrators and faculty to participate in the IFDP to foster institutional development and benefit the nation. Society of the Daughters of the Heartಲ ofಲ Maryಲ Mottoಲ isಲ “Loveಲ isಲ Made Fruitful in Service"

118 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Day 1: 5th July 2021, 4:30pm to 5:30 pm (IST) Theme: Dynamic and Participatory Leadership Speaker: Mr.ಲ Donaldಲ D’Souzaಲ (Unitedಲ Kingdom) Director HR – (EMEA) Oracle Corporation Day 2: 6th July 2021, 4:00pm to 5:30 pm (IST) Theme: Student Wellness and Integral Development Speaker: Dr. Nelsonಲ D’Souzaಲ (Australia) Leadership and Talent Development Professional Day 3: 7th July 2021, 4:30pm to 5:30 pm (IST) Theme: College Campus Spirituality Speaker: Sr. Anita Baird (United States of America) Member of the Religious Congregation of The Society of the Daughters of the Heart of Mary Day 4: 8th July 2021, 4:30pm to 5:30 pm (IST) Theme: Globalization and Academic Diplomacy: Future of Partnerships Speaker: Prof. Prakash Goossens (Belgium) International representative at Fracarita International Day 5: 9th July 2021, 4:30pm to 5:30 pm (IST) Theme: Academic & Human Excellence Speaker: Dr. L. N Seshagiri (India) Associate Professor

in English and Expert in Soft skills, Teacher skills, Counseling and Quality in Higher Education Day 6: 10th July 2021, 4:30pm to 5:30 pm (IST) Theme: College to Community: Extension Services Speaker:ಲ Mr.ಲ Haroldಲ D’ಲ Souzaಲ (United States of America) Cofounder Eyes Open International Day 7: 11th July 2021, 4:30 pm to 5:30 pm (IST) Theme: Alma mater Alumni Engagement for Institutional Eminence Speaker: Mr. Jagadish Shekhar Naik (India) CoFounder & CEO, TalentFree India, Bengaluru. Dr. Jenis Mary an advocate on human rights spoke to the press; “ForಲmeಲHaroldಲyourಲpastಲhasಲbeenಲ history, your future will be fulfilling and satisfactory! I just want to tell you from the depth of my heart that right now you are living in a state of grace! Harold you are a happy person, healthy person, successful person, loving person, generous person, positive person, open person! Person of good will, will flourish and cherish life forever. Continue to weld the universe with

119 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


your positive force! Give time for members too for you are wonderful! yourself and for your family. ------------------------------------------------------------------------------------

ಬಿಡಾರ್ ಮಾತೆಾ ಚ್ಛ ವಣಿಾ ಿಂನಿ ಸುಟ್ೊ ಲಾ ಇಡಾಾ ಿಂನಿ ವ್ನರಾಲಾ ಚೊಾ ಶಿಳಣೊಾ ಕೊಲಾ ಚ್ಯಿಂ ಪಾಕೆಿಂ ಪ್ಲಿಂವಾ ನಾ ಥೆಿಂಬ್ ಥೆಿಂಬ್ ಆರಾಿಂವ್ನಯ ರ್ತಪಾೊ ಾ ಚೊಾ ಪಿಿಂಗ್ವಣ ಾ ಮಳ್ಯಾ ಕ್ ಬುರಾಕ್ ಜಲೊ ಾ ಬರಿ ವ್ನರಾಲಾ ಕ್ ಹಾಿಂಡ ಧನ್್ ವ್ನಹ ಳ ವ್ನಹ ಳ ವತಯ ಆಟ ಸೊಣ್ಯ ಪಾವ್ನ್ ಚೊಾ ಭುಲವಣ ಾ ಘರಾ ಭಾಯ್್ ಪಾವ್ನ್ ಚ್ಛ ಪಾವ್ನಯ ಾ ಿಂನಿ ಭರನ್ ವಮುಾ ಿಂಚ್ಛ ಸಿದೆಾ ಕೊಳ್ಯೆ ಿಂಚೊ ಆಮು್ ಕೊ ಹಾಸೊ ವೋಲ್ ಪಾಿಂಗು್ ನ್ ಬಸಾೊ ಾ ರ್ ರಾಿಂದಿಣ ಕಡ್ ಉಜಾ ನ್ ದಿಿಂವಿಯ ಊಬ್ ವರಾಲ್ ವರಾಲ್ ನ್ವೆಿಂ ಕಪಾಡ್ ಮೆಳಯ ಲಾ ಬರಿ ಪಾಕಾ ಕ್ ನ್ವ ಕೊಲ್ಲ ಶಿಿಂವೆಯ ಿಂ ಭಾಗ ಕತೆೊ ಿಂ ಪ್ಲಿಂವ್ನೊ ಾ ರಿ ತೆಿಂ ಮಾಹ ಕ ಮಗ್ಳ್ಚ್ಯಿಂ ಮ್ಹ ಜೆಿಂ ಘರ್ ಹಾಾ ಭುಮರ್ ಮ್ಹ ಜೆಿಂ ರಾವೆಯ ರ್ ಎಕೆಕ್ಲಚ್ಯ ಕಡ್ಾ ನ್ ಬಾಿಂಧ್ಯಲಲೊ ಘೊಿಂಟೆರ್ ವ್ನದಳ್ಯಕ್ ಬಲ ಜತನಾ ಸುಕಣ ಾ ನ್ ಭಗ್ಳಯ ವಿಶವ್ನ ನಾರ್ತೊ ಆಕಿಂತ್......... -ಸ್ಟವ್ತ, ಲ್ಲರಟೊಿ 120 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಭುಗ್ಾೊಂ ನ್ಹಣಾ ಲಿಂ ಭುಗ್್ಿಂ ಸವ್ನ್ಿಂಕ್ ಮಗ್ಳ್ಚ್ಯಿಂ ಹಾಸಾ ಿಂ ತಚ್ಯಿಂ ಮುಖಮ್ಳ್ ಫುಲಯ್ತಾ ಆಮಯ ಿಂ ಕಳ್ಯೆ ಬುಲ್ ಬುಲ್ ವ್ನಹ ಜಯಿಲಾ ಬರಿಿಂ ಕಣಿ್ ಣ್ಯಿಂ ಆಪುಬಾ್ಯ್ಚಿಿಂ ಭಾವನಾಿಂ ವೇಳ್ ಗ್ಲೊ ಚ್ಯ ಕಳ್ಯನಾ ಸಕೆ ಿಂ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ಖ್ಣಳ್ಯಾ ತ್ ಮಗ್ಳ್ನ್ ತಕ ವೆಿಂಗ್ಳ್ಾ ತ್ ಮುತೆೊ ಿಂ ಜಲಾ ರ್ ಹಾಕ್ ಬೋಬ್ ಅಳಿಂ ಮುತೆೊ ಿಂ ವೆಗಗ ಿಂ ವಹ ರ್ ಪಳ ಹಾಗ್ೊ ಿಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ ಭುಗ್ಳ್ಾ ್ಕ್ ಥಿಂಚ್ ಸೊಡ್್ ಧಾಿಂವ್ನ ಮಾರ್ ತೆದಾ್ ಮಾತ್್ ಜಯ್ ಆವಯ್ ಭುಗ್ಳ್ಾ ್ಕ್ ಕತ್ ನಿತಳ್ ಸಾಫ್ಟ ಪತಾ ್ನ್ ಆಯಿೊ ಿಂ ಖ್ಣಳಿಂಕ್ ಉಫ್ಟ ಝಡ್ ನ್ಹ ಿಂಯ್ ವ್ನಲಕ್ ಫಳ್ ಝಡ್ ಜಯ್ತ್ ಆವಯ್್ ಬಾಳ್ ( 121 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಅಸುೊಂತ ಡಿಸೋಜಾ )


ಮಾಣ್ಕ ೊಂ - 51

ವವಧ್ ಮಾಡ್ ಆಮ್ಲಿ ರ್ ಆಸತ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತರ್ ಚಡ್ ದ್ಲಟೆ ಮಟೆ ಗೀಡ್ ಗೀಡ್ ಬಿಂಡೆ ಕಾಡ್ ಆಮ್ಲಿ ರ್ ಆಸತ್ ಮಾಡ್ಯಾ ಮಾಡೆಾ ಆಿಂಗರಿ ಸದ್ಲಿಂ ನೇಟ್ವ್ನ್ ಫುಲ್ಲ್ನ್ ರವಾಿ ತ್ ಸೊಭಿತ್ ಭಿಿಂಗರಿ ಆಮ್ಲಿ ರ್ ಆಸತ್ ಈಿಂದ್ದ ಈಿಂದ್ಲರ್ ಬಿಂದೆರ್ ಬಿಂದೆರ್ ಸೊವೊನ್್ ಸುರ್ ಕಾಡಿ ಸ್ಜ್ರ ರಿಂದೆರ್ ಆಮ್ಲಿ ರ್ ಆಸತ್ ತಳ್ಟ ತಳ್ಳ್ಟ ಾ ರ್ ಇವೊ್ಳ್‍ ಇವೊ್ಳ್‍ ಕಾಡುನ್ ಸಿಂತ್ಿಂತ್ ವಿಕುನ್ ಜಮ್ಯ್ ಭಂಡ್ತವ ಳ್‍ ಪಳ್ಯ್ತೆ ಾ ಯಿಿ ೀ ಖಾಜುರ್ ತೇಯಿೀ ಜಾತತ್ ಮಾಡ್ತರ್ ರ್ಲ್‍್ ದೇಶ್ಯ ಸುಖಾಾ ರಿಂವರ್ ಮಾಡ್ತ ಸಕಾಾ ್ ರಕಾರ್ -ಆನಿ ಪಾಲಡ್ಕಕ 122 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ತುೊಂ ಯ್ಡತಯ್ ಮಹ ಣೊನ್ .... ಮಜ ಸಪಾಣ ಿಂನಿ ಸದಾಿಂ ತ್ತಿಂಚ್ ದೆಕನ್ ಸಕಳ್ ಜಿಂವಿಯ ನಾಕ ಮುಣೊನ್ ಧಾಿಂಪಾೊ ಾ ೦ತ್ ಹಾಿಂವೆ ಜನ್ಹಲಿಂ.

ಸದಾಿಂ ಮಾಗ್ಳ್ಣ ಾ ಿಂತ್ ತುಜೆಿಂಚ್ ಧಾಾ ನ್ ದೆಕನ್ ಘರಾಿಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯ ನಿತೊ ಾ ನ್ಲಉಮಾ್ ಳ್ಯಯ್ತೊ ಿಂತ್ ತುಜಿಿಂಚ್ ಫ್ತ್ಯ್್ ಲಿಂ.

ಕಳ್ಯೆ ಕ್ ರ್ತಪಾೊ ಾ ಮಗ್ಳ್ ಭಾಲ ವ್ನಹ ಳ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಾ ವ್ನಳ

ಖರಚ್ ಮಗ್ಳ್ಿಂತ್ ಘಾಯ್ಲಿಂ.

ತ್ತಿಂ ಯ್ತಯ್ ಮುಣ್ ಘರಾಕ್ ಕೆಲ ಸುಿಂಗ್ಳ್್ರ್

ವಸಾ್ಿಂ ಕತಿೊ ಿಂ ಜಲಿಂ ಪಾಶರ್ ಕೊಣೆ ಲೇಕ್ ಕೆಲಿಂ ? --ಜೊಸ್ಟಾ ಪಿೊಂಟೊೋ, ಕ್ಣನಿ್ ಗೊೋಳಿ. 123 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಘುಟ್... ಎಕ ಘಡಾಿಂತ್ ದೋನ್ ಕಿಂಕೆ ಿಂ ಜಿಯ್ತಲಿಂ... ಏಕಕ್ ಉಜೊಾ ೋ ದಳ ದಿಸಾನಾ ಅನ್ಹಾ ೋಕಕ್ ದಾವ... ಎಕಮೆಕ ಮುಕಮುಕರ್ ಮೆಳ್ಯಾ ನಾ ಸಕ್ ಡ್ ಸಮಾ ಆಸುಲೊ ಿಂ

ಕಸಲ ಮೋಗ ಕಸಲ ಸೊಡ್ ದಡ್ ಪುಣ್ ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತ ಚಲಾ ನಾ ಗುಸೊಪ ಡ್ ಗ್ಳಿಂದಳ್ ಏಕಕ್ ದಾವ್ನಾ ಕಶಿಚ್ಯಿಂ ಬರ‍್ಿಂ ಲಗ್ಳ್ೊ ಾ ರ್ ಅನ್ಹಾ ೋಕಕ್ ಉಜಾ ಾ ಕಶಿಚ್ಯಿಂ...

ಗಲಟ್ಚ್ ಗಲಟ್... ಅಪಾಪ್ಲೊ ಘಟ್‍ಲ್ ಸೊಡ್್ ದಿೋಿಂವ್ನ್ ದನಿೋ ಕಿಂಕೆ ಿಂ ತಯ್ತರ್ ನಾಿಂತ್... ತಾ ಎಕ ದಿಸಾ ಧನಿ ಆಯ್ಲೊ ,

ದಾವ ದಳ ದಿಸಾನಾತುಲಾ ಕಿಂಕೆ ಾ ಚ್ಛಾ ಗ್ಳೋಮೆಾ ಕ್ ದಾವ್ನಾ ಕಶಿನ್ ಸುರಿ ದಲ್

124 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


ಆನಿ ಕತೆಿಂ ಗ್ಳೋಮಾ ಲ್ಲವಿಂಕ್ ಬಾಕ ತರಿೋ ನಿಲ್ಪ್ಾ ಅಸುಲೊ ಾ ತಚ್ಛ ಉಜಾ ಾ ದಳ್ಯಾ ಕ್ ಪಳತನಾಿಂಚ್ ಅನ್ಹಾ ೋಕ ಕಿಂಕೆ ಕ್ ಸವ್ನ್ ಅಥ್ ಜಲೊ ಿಂ... ' ಛೆ ಹಾಿಂವೆ ಇರ್ತೊ ಥೆಿಂಪ್ ಝಗ್ೆ o ಕೆಲೊ ಿಂ ಮುಜೇಬರಿಿಂಚ್ ಏಕ್ ದಳ ದಿಸಾನಾತು ಲೊ ಾ ಲಗಗ ಿಂ...' ...ನವ್ತೋನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತಕ ಲ್ -----------------------------------------------------------------------------------

ಮೂಳ ನಕ್ಷತ್ರ (ಭಾಗ-9)

ಮ್ನಾೆ ಿಂನ್

ಅನ್ಪೇಕೆ ತ

ಪ್ ಸಂಗ್ಳ್ಕ ರ್ತಿಂಡ್ ದಿವಚ್ಛಾ ಕ ಸದಾ ತಯ್ತರ

ಉಕ್.

ಹಿೋ

ವಿದಾಾ

ಪ್ ಮೋದಾಲ ಆಿಂಗ್ಳ್ಿಂತು ಆಸಿ್ ಲ.

ತಣೆ ಕಳಸೊ ಸಕ್ ಲ ದವೋನ್ಸ್ ಸಾವಿತಿ್ ದಿಕನ್ ರ್ತಿಂಡ್ ಫಿರೈಲಿಂ.

ನ್ಜರ‍್ ನ್ಜರ ಭಿಡ್ಲ. ಪಣ ಸಾವಿತಿ್ ನ್ ಲಗೇಚ ಕಳಸೊ ಉಕ್ ಳ. ತಿೋ ಉದಾಕ ಹಾಡ್ಚ್ಛಾ ಕ

125 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ

ಗ್ಲ.

ಉದಾಕ


ಬಾಲದಿಿಂತು ಒತಿಾ ತನಾ ತಾ

ಉದಕ

"ಶೆ ...ಶೆ ತುಮಾ್ ಿಂ ಕಸಿ್ ಿಂ ಸೊೋಣ

ಬಶಿ್ ತಿಗೇಲ ದು:ಖ ಅಶು್ ಭಿ

ವಚ್ಛಾ

ಬಾಲದಿಿಂತು

ಲಗಗ ಚಿ ಜಲಾ ಿಂತಿ ಕೋ... ಆತಾ ಿಂ ದೂರ

ಗಳ್ಯಾ ಲ.

ಪ್ ಮೋದಾಲ

ಹೆಿಂ

ದ್ ಶಾ

ನ್ಜರ‍್ಿಂತುಲಾ ನ್

ಸುಟಲ್ .

ಜತಾ

?

ತುಮಿ

ಇತೊ

ಕೊಚ್ಯ್ಿಂ ಶಕಾ ನಾ. ಹಿೋ ಜಲ ಏಕ ಬಾಜು.

ಆತಾ ಿಂ

ದುಸರಿ

ಬಾಜು

ಆಯೂ್ ನ್ ಘ. ಆಮಾ್ ಿಂ ಪ್ ಮೋಶನ್ ತಣೆ ಮ್ಹ ಳಿಂ, " ಸಾವಿತಿ್ ...ತುಗ್ಲ ದಳಿಂತು ಅಶು್ ?"

ಮೆಳ್ಯಾ

ತೆನಾ್

ದವನಾ್ಿಂತಿ. ದುಸರ‍್ ಕಡ್ನ್ ವಗ್ ಕತ್ತಿ.

ಸಾವಿತಿ್ ನ್

ಶಖೇಿಂತು

ಸರಗ್ಳ್ನ್

ರ್ತಿಂಡ್

ಆತಾ ಿಂ

ಹಾವೆಿಂ

ವಚ್ಯಯ

ಪಡ್ತ. ವತ್ ಜಲಾ ರಿ ಪ್ ಮೋಶನ್

ಧಾಿಂಪೂನ್ ಘತೆೊ ಿಂ. ತಿೋ ಬಳ ಬಳ

ರದೊ

ರಡಾಾ ಲ.

ಸಮ್ಜೂನ್ ಘಗ್ಳ. ಪಿೊ ೋಸ , ಮಾಕ್

ಪ್ ಮೋದಾಕ

ಕೊೋಕ್ ಕಳ್ಯ್

ಜಲೊ

. ರ್ತ ಥಂಚ್ಯ

ಉಿಂಬಳಯ

ಫ್ತ್ತ್ ರಾರಿ

ಉಲ್.

ತೆನಾ್

ಸಾಿಂಭಾಳತ

ಕಸ್ ನ್ಹ

ಜತಾ .

ಸಾಿಂಗ , ಹಾವೆಿಂ ತುಕ್

ಬಸೂನ್

ಸಾಿಂಗ್ಳ್ತಿ

ಸಾವಿತಿ್ ನ್

ಘಾಲಾ ರಿ

ಸಾವಕಶ

ಸಾನ್

ಸಾವಿತಿ್

ತ್ತಿಂ ಜಿೋವನ್

ಮಹ ೋಣ

ಮಾಗಣಿ

ತ್ತಿಂ

ತಯ್ತರ

,

ಜತಾ ಲಮುಗ್ಳ?"

ಅವ್ನಜಿಂತು ಪ್ ಮೋದಾಕ ಪಳೈತ ಸಾಿಂಗಲಿಂ , " ತ್ತಿಂ ಆಮಾ್ ಿಂ ಸೊೋಣ ವತಾ

ಖಯಿಿಂ

ಸಾಿಂಗತನಾ

ನ್ಹ ಯಿಿಂ

ತಿಗ್ಲ

?"

-ಪ್ದ್ಮ ನ್ಸಭ ನ್ಸರ್ಕ

ಹೆಿಂ

(continued)

ಮ್ನಾಿಂತುಲ

(m) 9969267656

ದು:ಖಚಿ ತಿೋವ್ತ ಜಣವತಲ. -----------------------------------------------------------------------------------

126 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Indian Catholic Youth Movement(ICYM) Central Council, Diocese of Mangalore in collaboration with Fr Muller Medical College Hospital Kankanady and Fr Muller Hospital, Thumbay initiated

Covid-19 vaccination drive with the aim to increase the vaccination rate and also to support the youth who are less privileged. There are dedicated counters setup to ensure the entire vaccination process goes on smoothly. ICYM Members were

127 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


booking slots for vaccines and so on. Similarly other ICYM units all over the diocese have taken up such initiatives and have helped in getting people vaccinated.

present at the venue to guide the people. Under this initiative ICYM Episcopal city deanery started vaccine registration helpline which mainly focuses on creating awareness regarding vaccine registration,

ICYM Mangalore diocese is also offering free doses to the front-line volunteers of Mission Share and Care, who have served from past 50 days to distribute essential food kits and food packets to the needy people of Mangalore. In addition, Free vaccination is also being offered to those who are in urgent need of vaccination but, are unable to afford it. This initiative is running smoothly with the help and support of Rev Fr Richard Aloysius Coelho - Director

128 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Father Muller Charitable Institutions Errol Samuel and our well wishers. and with the cooperation of Rev Fr Ajith Menezes - Administrator of Ms. Minol Mrinaline Braggs, PRO Father Muller Medical College, Rev ICYM Mangalore Diocese, is the Fr Vincent Sylvester Lobooverall coordinator of this drive. Administrator Father Muller Director Fr Ashwin Cardoza, Thumbay, the medical staff, ICYM President - Leon Loyd Saldanha and Volunteers and because of the Secretary- Veena Vas are heading generous contribution of Mr John the team -----------------------------------------------------------------------------------

Jesus the Real Vine Anybody care for a glass of real wine, TurnಲtoಲJesus’ಲblood,ಲmakeಲitಲthine, This wine comes from the vineyard so pure, Any malady it is certain to cure. For the winemaker chose the fruit from which to make, This drink of life, which goes well with cake, As the fruit He gave His only son, That we may be made with Christ one. With care and love He grew the plant, That it may one day all sin supplant, Paying careful attention to the climatic condition, That would nuture this grapevine until its transition, To the blood of Jesus, from sin our liberator; That we may reach his Father, he served as an escalator. For the soil to bear this vine, He chose a lady so divine, The seed of which in her womb He sowed, That forever she will be by mankind implored. 129 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


In her entrails this vine grew, Blossoming into life new, She bore the son of God, to him she gave birth, For him to carryಲoutಲhisಲFather’sಲmissionಲonಲearth. This vine it continued to blossom and bloom, TheಲfruitಲofಲourಲMother’sಲloom, Thisಲisಲwhatಲisಲreferredಲtoಲasಲ“theಲwordಲbecomingಲflesh” Humanity was given a chance to start afresh, With hope of someday getting a share inಲGod’sಲvineyard, Jesus making this for us to achieve, a feat not so hard. We were called to be branches of the vine, To show His love for us He sent many a sign, Promising us a fertile season without wilt, Providedಲweಲremainಲfreeಲofಲtreason’sಲguilt. We are lucky that we are chosen by this winemaker, To be of His fine wine the ultimate taker, He has gone to lengths to assure it is the best, Drinking which at peace we may rest -Vanessa Pinto, Bengaluru

130 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


St Agnes College, Mangalore leaps into Post Centenary Era

2 July 2021 is a red letter day in the history of St Agnes College as it was founded by the great visionary

Mother Mary Aloysia A.C., the Second Superior General of the Apostolic Carmel on this date 100 years ago in a small dry land called

131 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


hullu mulli, in Mangalore with just

whether it was advisable for girls to

ventureಲoutಲofಲtheಲ‘secureಲprecincts’ಲ of their homes.

24 students, in an era when educating girls was unheard of and the society wondered about

Today, the college has progressed by leaps and bounds to be one of the premier institutions of higher education in the country. While education of the girl child and women empowerment are recognized as a national priority at present, St Agnes College has been serving this noble cause for the past 100 years, and its alumni scattered all over the world, are witness to this fact. This institution has trained young women to be leaders,

132 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


pioneers and people for others, working shoulder to shoulder with men to shape a newfound nation. The year 2021 is very significant to St Agnes College as it has completed the 100 remarkable years of empowering women by providing value based, socially relevant and globally competitive education. In the last hundred years, St Agnes College has witnessed several milestones. The college took the initiative of submitting itself to the accreditation process conducted by the NAAC (National Assessment & Accreditation Council) in 1999 and had the honourಲ ofಲ receivingಲ aಲ ‘Fiveಲ Star’ಲ grade. In the successive reaccreditation process by the NAAC in 2005 and 2012, the College earnedಲanಲ‘A’ಲgrade.ಲTheಲyearಲ2017ಲ turned into a milestone for the college as the it secured an A+ Grade from the NAAC with a CGPA of 3.65/4, and also has been conferredಲ theಲ titleಲ ofಲ ‘Collegeಲ ofಲ Excellence’ಲbyಲtheಲUGC,ಲNewಲDelhi.ಲ St. Agnes College is the first college under Mangalore University to

receive this recognition. The college wasಲgrantedಲtheಲ“StarಲStatus”ಲbyಲtheಲ Department of Bio Technology (DBT) of the Ministry of Science & Technology (MST), Government of India in 2017, for promoting basic sciences among students of the region. Apart from national recognition, the college has also been the recipient ofಲ theಲ ‘Jimmyಲ andಲ Rosalynnಲ Carterಲ Foundation’ಲ Partnershipಲ International Award for its pathbreaking work in the field of watershed management in 2006. This is the only one of its kind recognition in India. In 2007, St Agnes College was conferred the status of Autonomy by the UGC making it possible to start Post Graduate Programmes, St Agnes Research Centre for both men and women. Reposing faith in the motto of the collegeಲ“DeusಲFortitudoಲMea”- God is my Strength, the institution has not kept any stone unturned to empower women and excel them in their career as educators, scientists, chartered accountants,

133 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


management professionals and efficient homemakers. These many years of glory of St Agnes College would not have been achievable if not for the strong foundation laid by Mother Mary Aloysia against all odds. St Agnes College will always remain inಲ theಲ historyಲ asಲ theಲ firstಲ women’sಲ college on the west coast of India as wellಲ asಲ theಲ firstಲ Catholicಲ women’sಲ college in the country and the first women’sಲ collegeಲ inಲ theಲ regionಲ which has witnessed its Centennial Jubilee. Today, i.e. on 2 July 2021, as we celebrate the 101st birthday of this great institution, all the agnesians spread across the world would look back with gratitude to St Agnes, the patroness of the college, Mother Mary Aloysia, the founder, the management, a long line of Principals, scores of members of staff, students, alumni, parents, benefactors, well-wishers and donors whose unwavering faith, relentless endeavour and benevolence for making this institution what it is today.

To mark the significance of this red letter day down the memory lane, a sapling was planted by Sr M. Carmel Rita A.C., the administrator of the college, Sr Dr M. Venissa A.C, the principal of degree college, Sr M. NorineಲD’SouzaಲA.C.,ಲtheಲprincipalಲofಲ PU college, Sr Dr M. Vinora A.C., Sr M. Roopa Rodrigues A.C., the vice principal of degree college, members of staff, support staff and the president of the student council. This sapling symbolises the inner beauty and resilience of the students of this prestigious institution. Like the branches of the tree, though the students leave the portals of this college, they will always get connected with their roots, the alma mater. At this juncture, St Agnes College History Vault was buried underground containing the book on the history of the college, the centenary badges, and the college emblem (crest) to bring back the nostalgic memories of this pioneering institution in the years to come. Sr M. Carmel Rita A.C., invoked the blessings of God and reminisce the contributions of all stakeholders of

134 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


the college to its growth and paid befitting tribute to all of them. Sr Dr NEP. M. Venissa A.C., recalled the The sapling plantation ceremony obstacles experienced by the staff & was conducted at 10.30am in the students due to the unprecedented close vicinity of Mother Mary covid-19 pandemic during the Aloysia Centenary Auditorium on 2 centenary year and threw light on July 2021 and the program was the need for the introduction of compered by Dr Devi Prabha Alva, New Education Policy (NEP) from Associate Professor of Commerce, the current academic year. She also St Agnes College (Autonomous), pointed out the preparations Mangaluru required to update the calibre to fulfil the challenges of accepting Dr Devi Prabha Alva ------------------------------------------------------------------------------------

135 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


136 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


137 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


138 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


139 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


140 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


141 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


142 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


143 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


144 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


145 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


146 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


147 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


148 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


149 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


150 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


151 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


152 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


153 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


154 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


155 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


156 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


157 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


158 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


Kiran Stephan John D’Silva (48) Dubai UAE

Kiran Stephan John D’ Silva, 48 years old, unemployed in Dubai for the past one year collapsed in the washroom on May 12, 2021 and was rushed to the hospital in Dubai. The doctor advised after his CT scan that he should be operated immediately for brain haemorrhage. He has not gained consciousness and is still in ICU in the critical condition. The paramedics decided to bring him to the private hospital. The expenses in the hospital are beyond the reach of his wife. The doctor advised to keep him in ICU for another two weeks, but the estimated cost would be around AED 500,000. His wife has pleaded to consider her request for generous donations for his treatment on humanitarian grounds. Please send your kind remittances to one of the following two bank accounts: In India: Bank Account No. 0882101052004 Name of the Account Holder: Anisha Sunitha Tellies Bank: Canara Bank, Tumkur Road branch, Yeshwanthpur, Bank IFSC Code: CNRB0000882 In the Gulf: Bank Account No. 10517074214001 IBAN: AE410030010517074214001 Name of the Account Holder: Anisha Sunitha Tellies Bank: ADCB Mob:- 971 528757893

159 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


160 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


161 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


162 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


163 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


164 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


165 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


166 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


167 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


168 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


169 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


170 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


171 ವೀಜ್ ಕ ೊಂಕಣಿ


172 ವಿೀಜ್ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ


173 ವಿೀಜ್ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ


174 ವಿೀಜ್ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ


175 ವಿೀಜ್ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ


176 ವಿೀಜ್ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ


177 ವಿೀಜ್ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ


178 ವಿೀಜ್ ಕ್ಲಿಂಕಣಿ


179 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


180 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


181 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ


182 ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ

Profile for Austin Prabhu

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script.  

Veez Konkani Global Illustrated Konkani Weekly e-Magazine in 4 Scripts - Kannada Script. Published from Chicago, USA. Edited & Published...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded