Page 1

HENGELSPORT ROND DE DOMSTAD M A G A Z I N E V A N D E A L G E M E N E U T R E C H T S E H E N G E L A A R S V E R E N I G I N G € 2,95

MATCHVISSEN MET DE DOBBER KANTICALEN OP HET ARK VERSLAG LEDENVERGADERING

HENGELSPORT ROND DE DOMSTAD IS EEN GEZAMENLIJKE UITGAVE VAN DE ALGEMENE UTRECHTSE HENGELAARS VERENIGING IN SAMENWERKING MET UITGEVERIJ VIPMEDIA TE BREDA.

NUMMER 182 • JUNI 2014 • 35e JAARGANG


Technautic.nl

De krachten van de Minn Kota i-Pilot® en de Humminbird fishfinders/ kaartplotters samen gebracht in de Minn Kota i-Pilot® Link™.

Spot-Lock Leg je boot “voor anker” op je Terrova of PowerDrive V2 boegmotor en bewaar ze op je Humminbird.

Advanced AutoPilot en Cruise Control Houd de juiste koers en snelheid ondanks stroom, wind en golven.

i-Track Volg de op je Humminbird opgeslagen track.

GoTo Laat de i-Pilot® Link™ naar iedere Spot Lock, waypoint of i-Track, opgeslagen op Humminbird of i-Pilot® varen (binnen straal 500 meter).

Follow the Contour Volg nauwkeurig de dieptelijnen van je Humminbird Autochart.


VAN DE VOORZITTER

G

COLOFON

De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging werd 5 april 1925 opgericht en bij Koninklijk Besluit goedgekeurd op 8 mei 1940. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. V ‑ 40476822. De AUHV is aangesloten bij Federatie MidWest Nederland van ‘Sportvisserij Nederland’. 35e jaargang: Oplage: Omslagfoto:

nummer 182, juni 2014 Hengelsport rond de Domstad verschijnt in maart, juni en oktober. 9750. Op snoekbaars met de bellyboat. (foto: Sjoerd Beljaars)

Adreswijzigingen, opzeggingen etc. Uitsluitend schriftelijk, onder vermelding van uw lidnummer (zie adreswikkel of www.auhv.nl) doorgeven via: e-mail auhv@vispas.nl, of schriftelijk naar AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede. Bestuur Voorzitter: S. Dekker (Simon) Secretaris: C.J. van de Burgt (Jim), Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, e-mail: info@auhv.nl Penningmeester: H.G. Ederveen (Henny) Bestuursleden: E. Broekhuizen (Edward), L. Harmsen (Leo), G. Raaphorst (Gerard), F. van Schaik (Fred), W.F. Huisen (Wim), D. Bok (Danny), R. Blokhuijzen (Robin). Internet: www.auhv.nl Info Vliegvisgroep ‘The Leader’: www.vliegvisgroeptheleader.nl Info AUHV Roofvisgroep: roofvisgroep@auhv.nl Uitgever:

AUHV, in samenwerking met: Vipmedia Publishing & Services, Takkebijsters 57a, 4817 BL Breda, tel. 076-530 1729 Directie: Jan Diepenbroek, Ed Bruijns Hoofdredacteur: Pierre Bronsgeest Redactie: Fred van Schaik, redactie@auhv.nl Advertenties: John Huussen, Alex Boom, 076-530 1725 Druk: Drukkerij Misset, Roto Smeets

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van AUHV/uitgever. Opname in een leesportefeuille is niet toegestaan. De redactie werkt onafhankelijk van welke organisatie dan ook. De redactie en de uitgever zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Onge‑ vraagd aan ons toegezonden redactionele tekst en/of foto’s worden niet geretour‑ neerd. Plaatsing van die informatie is voorbehouden aan de redactie.

3 Hengelsport rond de Domstad 0614

INHOUD Voorwoord & colofon

3

Van het bestuur

4

AUHV nieuwtjes

6

Kanticalen8 Jeugdhengeldag12 Zomerse foreltechnieken

aat het dit jaar dan toch gebeuren? Gaan we het 10.000e AUHV-lid inschrijven? Rond 1 mei zitten we al bijna aan 9000 leden, dus er wordt al flink gewed binnen het bestuur. De hengelsport zit gelukkig goed in de lift. En het is niet alleen onze vereniging die groeit, want dit verschijnsel is in heel het land waarneembaar. Mocht 2014 daardoor een feestelijk jaar gaan worden, dan past de actie van de ‘Stichting Blauwe Vogel 74’ hier prima in. Zij hebben (het kan u bijna niet ontgaan zijn) een prachtige prijs beschikbaar gesteld, namelijk een driedaags arrangement in de Efteling t.w.v. € 550, - (volg de site!). Helaas is niet alles rozengeur en maneschijn. We zijn nog steeds in overleg met het waterschap voor het uitzetten van vis, en er is een nieuwe mogelijke bedreiging die de kop opsteekt. Dit is de quaggamossel, een exoot die hier eigenlijk niet thuishoort. Ze breiden zich erg snel uit, en hebben blijkbaar een grote invloed op de visstand. Van enkele wateren is al duidelijk dat er door deze mossel bijna geen vis meer aanwezig is. Op die wateren filteren de mosselen meerdere malen per dag het hele water, zodat ook het voedsel wordt onttrokken. Er zijn partijen die dit geweldig vinden, want dan wordt het water zo helder. Nou, geef mij dan maar wat troebeler water met een gezonde visstand! Veel visplezier!

14

Methodfeederen20 Dobberpraat24 Fly only

30

Slurpend succes

32

Spijkerharde brasemballen

36

AUHV Karpergroep

40

AUHV Witvisgroep

40

AUHV Wedstrijdgroep

41

AUHV Vliegvisgroep

41

Vissen met de matchhengel

42

Welkom bij de AUHV

46

SIMON DEKKER, VOORZITTER


Van het bestuur

Algemene ledenvergadering Verslag van maandag 28 april 2014 T EK S T & F OTO’ S HET BE S T UUR

OPENING

Voorzitter Simon Dekker bedankt de aanwezigen voor hun komst en opent om 20.00 uur de vergadering. Er zijn geen aanvullende agendapunten. M EDEDELINGEN

Actieplan 2014 – 2017 Edward Broekhuizen geeft een toelichting. Het actieplan is klaar en het bestuur heeft een prioritering aangebracht. Voor 2014 gaan we ons vooral richten op: wervingsplan om het ledental te vergroten, visserijkundige onderzoeken onder leiding van de visstandbeheerscommissie, jeugdviswedstrijden en het versterken van de structuur van de jeugdbegeleiding (protocol), en het

in kaart brengen van de visrechten op de wateren in de regio. Biezenvelden Simon Dekker geeft een toelichting op de stand van zaken. Er zijn talloze gesprekken geweest met het waterschap. Inmiddels hebben we de hulp ingeroepen van Sportvisserij Nederland. Er is nu een arbitragecommissie ingesteld om te bepalen hoeveel vis er uitgezet mag gaan worden. Deze uitspraak is voor beide partijen bindend. AUHV-Viswatercommissie Robin Blokhuizen is samen met de viswatercommissie hier mee bezig, het plan is bijna klaar. Er komen aanbevelingen over de geselecteerde wateren, we hebben een factsheet en we weten op welke wateren

we een visserijkundig onderzoek willen uitvoeren. Hydroventuri onderzoek Houten Gerard Raaphorst informeert de leden over de voortgang. Uit informatie van de gemeente blijkt dat er voor 99% zekerheid in dit voorjaar begonnen gaat worden met de 2e fase. Dit is tot aan de spoorlijn/centrum van Houten. Digitale communicatie Danny Bok geeft aan dat er vooral op het gebied van de sociale media een uitbreiding heeft plaatsgevonden. We zitten op Facebook, Twitter en hebben een vernieuwde site in gebruik genomen. Er komt meer communicatie over en weer. Jeugdactiviteiten Leo Harmsen geeft aan dat er ook dit jaar weer een jeughengeldag georganiseerd

4 Hengelsport rond de Domstad 0614


wordt, op plas Veldhuizen op 31 mei a.s. Ook zullen we dit jaar de scholen weer gaan bezoeken, er zijn nu al vier aanvragen binnen. Vorige ledenvergadering Het verslag van de vorige ledenvergadering (22 april 2013) geeft geen aanleiding tot vragen en wordt daarom door de vergadering goedgekeurd. Jaarverslag over 2013 Secretaris Jim van de Burgt geeft een korte samenvatting van het jaarverslag, zoals dat ook gepubliceerd werd in AUHV-magazine 2014-1. De rode draad is het feit dat we steeds vaker een beroep (moeten) doen op de federatie en Sportvisserij Nederland voor ondersteuning. FINA NCIËLE Z A K EN

Financieel verslag 2013 Penningmeester Henny Ederveen geeft een toelichting op het financieel verslag, waarbij wordt opgemerkt dat we voor 2014 9600 leden hadden. Het tekort in 2013 is ontstaan door het feit dat we de kosten voor de steiger in Houten betaald hebben uit de lopende middelen. Het verslag over het jaar 2013 wordt unaniem goedgekeurd. Verslag kascontrolecommissie De leden van de kascontrolecommissie, Gijs Boom en Krijn Verweij, hebben de financiële stukken van de vereniging gecontroleerd. De commissie verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2013. De ledenvergadering verleent het bestuur unaniem decharge. Begroting over 2014 De begroting 2014 wordt door de penningmeester toegelicht. Nadere toelichting volgt op de punten:

• Er wordt uitgegaan van 9500 leden. • De financiële vertaling van het actieplan is opgevoerd. • Gerben Koopmans vraagt de AUHV Karpergroep ook te vermelden bij de actieve groepen Met deze aanpassing wordt de begroting 2014 door de vergadering unaniem goedgekeurd. Contributie 2015 De contributie voor het volgende jaar blijft gelijk. Wel gaan leden die een acceptgiro gebruiken € 1,25 extra betalen. De korting bij automatische incasso vervalt. Verkiezing leden kascontrolecommissie De leden Krijn Verweij en Rob Kluvers stellen zich voor volgend jaar beschikbaar. Reserve lid is Fred van Essenveld. VERK IEZING BE S T UURS LEDEN

De bestuursleden Leo Harmsen en Wim Huisen worden door de vergadering herkozen.

beperkt gebaggerd worden. Van grootschalige baggerwerkzaamheden is bij het bestuur niets bekend. Toekomstige uitbreiding van viswater. Hiervoor is het bestuur in overleg met het waterschap. De inventarisatie is klaar, op termijn zal er water bij gaan komen. Er zal een geografische verdeling zijn, dus de HSV die in het gebied meer water heeft, krijgt de rechten. Wel is er een verplichting het water in te brengen in de landelijke lijst. Waarom zijn de nachtviszones op de Rietplas aangepast? Dit is gebeurd naar aanleiding van klachten bij en in overleg met de gemeente Houten. Er is een vraag over de onveilige situatie op plas Vechten (takken en bomen). Het gebied heeft een bijzonder ecologische bestemming, hierdoor kunnen we hier niets aan doen. Is het mogelijk om in overleg met de gemeente Houten een (proef)project op te starten met het uitzetten van graskarpers. Dit als tegenhanger van het Hydroventuriproject. Kan het bestuur bij de gemeente Houten onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het gebied rond het strandje bij de Kooikersplas in Houten met nieuw zand op te hogen. Het is daar erg nat en daardoor een groot deel van het jaar niet te bevissen.

RONDVR A AG

Vanuit de vergadering worden diverse onderwerpen aangedragen, waaronder: De vraag of wij actie kunnen ondernemen tegen het wegvangen van de paling door het beroep; de voorzitter geeft aan dat dit geen zaak van de AUHV is. Baggeren van de Kooikersplas in Houten. Daar waar de vlonder weggehaald is zal er

S LUITING

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering. Na afloop verzorgt Gerben Koopmans van de AUHV Karpergroep een boeiend verhaal over de stand van zaken bij deze net opgerichte actieve AUHV-groep. HET BESTUUR

Hengelsport rond de Domstad 0614 5


Nieuws

AUHV VISpas 2014 online verkrijgbaar S

inds afgelopen december is het mogelijk om de AUHV VISpas 2014 (en de JeugdVISpas) ook online te bestellen en er direct mee te vissen! Nieuwe leden - of gastvissers - kunnen via de website auhv.nl bestellen, veilig via Ideal of creditcard betalen en direct naar de waterkant met het geprinte Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap. De VISpas zelf wordt binnen drie weken thuisgestuurd. Uiteraard kan men ook nog gewoon terecht bij één van onze verkooppunten (zie blz. 46).

Brief De redactie ontving in februari het volgende berichtje van enthousiast AUHV-jeugdlid Sam uit Driebergen. Hallo, Ik ben Sam Staijen, woon in Driebergen en ben 10 jaar oud. Ik was met mijn vader (Ruud) vissen in de Kromme Rijn en had op die dag voor het eerst mijn eigen AUHV-vergunning. Ik viste met een werphengel met als aas een makreeltje (dood aas). Toen had ik beet!! Ik liet de vis drillen want hij was veel te sterk. We waren vergeten een schepnet mee te nemen, dus pakte mijn vader ‘haar’ bij het stalen onderlijntje (ik zeg haar omdat mijn vader me geleerd heeft dat grote snoeken altijd vrouwtjes zijn). Knap, zei het stalen onderlijntje, maar uiteindelijk hebben we haar wel te pakken gekregen. Ik ben er erg trots op en misschien is de foto leuk voor jullie visblad. Ook mijn spreekbeurt ga ik nu over de hengelsport houden. De snoek is 1 meter 11 cm en heel zwaar. Veel plezier met vissen en bedankt voor het visblad.

Meewerken aan het AUHV-magazine?

Wilt u zelf ook een artikel, verhaal of foto insturen? Dat kan! Voor het komende blad, dat in oktober 2014 verschijnt, dient alle kopij uiterlijk 15 augustus binnen te zijn bij de redactie. De redactie houdt zich het recht voor om teksten al dan niet te plaatsen en/of te redigeren. Ons mailadres: redactie@auhv.nl

6 Hengelsport rond de Domstad 0614


Beurs Utrecht 2014 28-30 november 16.500 sportvisliefhebbers kijken er alweer naar uit, de Hengelsport- en Botenbeurs 2014. Op www.hengelsportbeurzen.nl vindt u te zijner tijd meer informatie over het programma en aanbod. Ook de AUHV zal weer aanwezig zijn. Hengelsport- en Botenbeurs 2014 Waar: Jaarbeurs Utrecht Wanneer: vrijdag 28 november t/m zondag 30 november Openingstijden: dagelijks 10-17 uur.

Dat wordt zeevissen!

Nieuwste vaste stokken.

Veel belangstelling op de stand van onze AUHV. Navigeren wordt steeds leuker!

Wat een kunstaas.

Hengelsport rond de Domstad 0614 7


Kantvissen

Kanticalen aan het Amsterdam-Rijnkanaal Laagdrempelig, effectief en iedereen kan het Als je aan verticalen denkt, dan denk je al snel aan dikke boten met minimaal 30 of zelfs 100 pk erachter, twee fishfinders, een elektromotor met i-pilot erop en een bankstel in de boot. Midden op het water. En je bent zomaar € 30.000 lichter. In dit artikel vergeten we de boot, nemen we een complete uitrusting van nog geen 200 euro mee en vangen we een berg baars en snoekbaars. Vanaf de kant! T EK S T & F OTO’ S DA NNY BOK

W

e gaan kanticalen aan het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK). Vooral zomers, als de vis meer richting de kades trekt, een uitstekende methode en water om in korte tijd veel vis te vangen. Maar ook andere grotere kanalen en rivieren bergen veel hotspots. Het fijne van kanticalen is dat je met zeer weinig mate-

riaal, dus lekker mobiel, extreem effectief de kanten uit kunt peuteren. De volgende spullen zijn onmisbaar: een lichte verticaalhengel tussen de 1.80 – 2.40 meter (max. 30 gram), licht molentje (750 of 1000 serie) die is opgespoeld met een dunne (08/00 of 10/00) gevlochten lijn. Aan het eind van je hoofdlijn monteer je een speldje, zodat je

snel van kunstaas kunt wisselen. Verder is een schepnet met lange steel een absolute voorwaarde, evenals een goede onthaak-, kniptang en schaartje. Nog een handjevol verschillende kleuren en formaten shads en loodkoppen van 10 – 25 gram (afhankelijk van de stroming) en klaar is kees. Uiteraard vergeet je jouw AUHV-VISpas niet

Al kanticalend ben je lekker aan de wandel met weinig materiaal.

8 Hengelsport rond de Domstad 0614


met bijhorende lijsten van viswateren. Het mooie van het ARK is dat je écht meters kunt maken en dan is het prettig als je niet te veel mee moet slepen.

Snoekbaars uit het Amsterdam-Rijnkanaal.

KANTICALEN DOE JE ZO

Kanticalen, vanaf de kant een shadje over de bodem laten dansen, is zeer snel te leren. Laat de shad recht onder je hengeltop zakken, wacht totdat deze de bodem heeft bereikt en sluit dan de molenbeugel. Zorg dat je hengel iets schuin naar beneden wijst en dat de lijn strak staat. Vervolgens is het zaak om de shad steeds 10 tot 50 centimeter op te tikken en aan een strakke lijn weer langzaam tot op de bodem te laten zakken. Blijf niet steeds op dezelfde plek staan, maar ga aan de wandel. In principe doe je dit stapvoets en eventueel wat langzamer tegen de stroming in. Om snel te kunnen reageren op een aanbeet en de shad beter te controleren, is het bijzonder praktisch om je hengel in de ‘pistoolgreep’ beet te pakken. Houd je pols strak, zodat je bij het minste of geringste tikje op de hengeltop meteen een hengst naar boven kunt geven. VARIËREN

Kanticalen is min of meer een verzamelnaam voor verschillende technieken. Je

hoeft je uiteraard niet te beperken tot de kant, maar loop gerust eens een loopbrug, ponton, steiger of ander object over het water op. Kanticalen betekent ook niet per definitie een verticale actie. Sterker nog, voor een betere ‘glijvlucht’ van je shad is ‘diagonalen’ vaak juist beter. Je laat je shad op de bodem zakken, loopt met een open beugel een meter of 4 tot 5 door en gaat vervolgens met een schuine lijn weer aan de slag. Werpend vissen en langzaam diagonaal binnen vissen, verder uit de kant dus, wil ook nog wel eens extra vis

opleveren als de kant het laat afweten. Dat geldt ook voor het wisselen van shad. Denk aan een andere grootte, vorm, kleur of een zwaardere of juist lichtere loodkop. Een extra staartdreg kan in geval van die typische twijfelaanbeetjes en veel missers ook meer vis opleveren. Kanticalen kan ook prima met een dropshotsetje, waarbij je je (doorgaans kleinere) aasje boven de bodem laat dartelen en je loodje eronder langer op de bodem houdt. Met worm op de dropshot kun je bovendien ook in de gesloten tijd achter de rovers aan. Aan jou

Variatie levert vis op!

Hengelsport rond de Domstad 0614 9


Kantvissen

De pistoolgreep.

schreeuwen: ‘Kicke dit!’. Kanticalend maak je grote kans op baars, snoekbaars en een enkele snoek. Langs de kant kun je dikke vissen tegen komen op het AmsterdamRijnkanaal en je kunt er echt meters maken. Hotspots zijn kuilen en gaten, rondom aangemeerde boten en onderbrekingen in de rechte kade. Vis soms ook gerust een

zelfde stuk meerdere keren heen en weer af, eventueel met verschillende shads. En als je de tijd hebt: stop niet altijd als het gaat schemeren. Een uurtje het donker in vissen kan absoluut een mooie verrassing opleveren! DANNY BOK

Dikke baarzen op hotspots: bij een boot en (niet te dichtbij) een sluis.

uiteraard de keus of je dit ethisch verantwoord vind voor de (paaiende) vis. DIKKE VISSEN

De aanbeten volgen in veruit de meeste gevallen op het moment dat je de shad (langzaam) laat zakken. Dat kan een zeer klein tikje zijn of een zodanig harde beuk dat je hengel bijna je hand uit vliegt. En dat laatste zorgt voor een extreem verslavende kick. Marco Kraal zou het letterlijk uit-

Schepnet met lange steel: onmisbaar!

10 Hengelsport rond de Domstad 0614


Voordat je wegdroomt naar je ideale vakantiebestemming... kan je al je bind- en visspullen mooi eerst op orde brengen bij Rich Flyfishing!

Kom ook eens langs op onze donderdag(koop/bind)avond en schuif gerust aan als we aan het binden zijn. Tot ziens!

www.richflyfishing.com

Showroom: Staatsspoor 51 (op afspraak) 3994 VE Houten Tel: 06-517 00 907

DE STER

*** 7 DAGEN PER WEEK OPEN! ***

WATERSPORT & HENGELSPORTWINKEL WEERDSINGEL W.Z. TO NR. 51 UTRECHT ONDER DE MONICABRUG TEL: 06 29897877

AANBIEDING Op vertoon van deze advertentie 25% korting op alle werpmolens!

Kijk voor openingstijden op www.watersportwinkel-utrecht.nl

www.hengelsportwinkel-utrecht.nl • www.watersportwinkel-utrecht.nl


Jeugdhengeldag

Zonnige Jeugdhengeldag Plas Veldhuizen in Leidsche Rijn

Op zaterdag 31 mei organiseerde de AUHV de jaarlijkse Jeugdhengeldag, dit jaar voor het eerst op Plas Veldhuizen in Leidsche Rijn. Na het succes van de afgelopen jeugdhengeldagen in Houten, besloot het bestuur tot wat nieuws. De visrijke plas in Leidsche Rijn met zijn goede bereikbaarheid bleek een prima optie.

A

l vroeg waren de vrijwilligers van de AUHV aanwezig om de tenten op te zetten, het aquarium te vullen, aasbakjes en voer klaar te maken en de nieuwe telescoophengels op te tuigen, zodat iedereen die mee wilde doen gelijk aan de slag kon. Indien nodig met advies van de ervaren ‘vismeesters’ van de AUHV. Het weer werkte gelukkig goed mee en al snel werd het een vrolijke drukte. De

12 Hengelsport rond de Domstad 0614

wijken in Leidsche Rijn herbergen veel AUHV-(jeugd-)leden en veel kinderen en ouders kwamen een kijkje nemen en een hengeltje uitgooien. Niet zonder succes, want er werd goed gevangen. TREK PLEI S TER

Een aantal karpervissers van de AUHV Karpergroep was langs de oevers neer-

gestreken met al hun materiaal. Voor veel jonge vissers een echte trekpleister. Ook de vliegvisinstructie van de AUHV Vliegvisgroep The Leader trok veel belangstelling, net als de roofvissers met hun spinhengels en natuurlijk de ‘vislessen’ door onze eigen vismeester Leo Harmsen. Iedereen bedankt voor de komst en tot volgend jaar! Meer foto’s op onze website www.auhv.nl


Hengelsport rond de Domstad 0614 13


Forelvissen

Zomerse foreltechnieken Tijdens de zomermaanden is het aan de forelvijvers vaak een drukte van belang. Gezelligheid ten top, maar door de drukte en de hoge temperatuur kunnen forellen soms wispelturig gedrag vertonen. Voor een succesvol strijdplan tonen Lars Lindeman en Eusebio Bordetas Moran van TFT aan forelvijver Keijzersberg te Blitterswijck hun zomerse aanpak. T EK S T & F OTO’ S REDACTIE , ILLU S T R AT IE S A NDY S TEER

S

tel, je staat op een vroege zomerse ochtend met al je materiaal aan een forelvijver. Met welke techniek, aas, onderlijnsysteem en op welke diepte moet je vissen? Tijdens deze reportage laten Lars en Eusebio drie verschillende methoden zien. Het verschil tussen niet, weinig en veel vangen zit hem vaak in de details. Het is een combinatie van kleine

aspecten, die opgeteld, een groot verschil maken. Lars zet de drie meest gemaakte fouten op een rijtje. “Ten eerste dient de dobber secuur te worden uitgelood. Dit is tijdens het forelvissen net zo belangrijk als bij het witvissen. De weerstand na de aasopname moet minimaal zijn. Ten tweede is een forse haak, maat 4 tot 8, met een lange

Deze fraaie forel kon de wasmotlarven niet weerstaan.

Lekker weer en samen met je vismaat forellen vangen; wat wil een mens nog meer?

steel belangrijk. Dit lijkt erg groot, maar geloof me, dit is echt noodzakelijk als je bijvoorbeeld met wasmotlarven vist. De grote haakbocht zorgt ervoor dat de haak goed in de harde bek vast komt te zitten. Bovendien kun je met dit formaat haken het aas makkelijk in een L-vorm op de haak zetten. Een derde veelgemaakte fout is het gebruik van de verkeerde hengel. Deze is vaak te stug. Forel kan tijdens de dril fel vechten en uit

14 Hengelsport rond de Domstad 0614


het water springen. Vis je met een dunne onderlijn en een stugge hengel, dan kan de lijn nog wel eens breken. De visser grijpt logischerwijze naar een sterkere, dikkere lijn, maar krijgt vervolgens minder beet. Een speciale forelhengel, tremarella; lengte van 2.70 tot 3.90 meter, is soepel en geschikt voor het vissen met dunne lijnen.� DOBBERMONTAGE

Lars en Eusebio beginnen deze dag met een dobbermontage. De montage is

Veel heb je niet nodig voor een effectieve dobbermontage: dobber, glas/lood, rubber stuitje, wartel en een onderlijn.

simpel, maar effectief. Als we de montage bekijken zien we dat de nylon hoofdlijn door een dobber met centraal gat loopt. Met zo’n type dobber werp je de montage minder snel in de war. Vervolgens

zit het loodgewicht, rubber stuitje en de drietonswartel aan de lijn. Voor het werpgewicht kun je kiezen uit een lood of glasgewicht. Omdat de forel in de ochtendperiode fanatiek aast en nog niet heel

Hengelsport rond de Domstad 0614 15


Forelvissen

GLAS & LOOD

Lars start altijd met de dobber en wasmotlarven.

Wanneer forel later op de dag forel schuw begint te raken, dan is het vissen met een pauwenpen soms de sleutel tot succes!

Een goed uitgelode dobber is ook tijdens het forelvissen essentieel. Je kunt hiervoor lood- of glasgewichten gebruiken. Om de dobber goed uit te loden geldt bij glas ‘circa tweemaal het drijfvermogen van de dobber’. Dit heeft te maken met het soortelijk gewicht van glas. Dus een 4-grams dobber vis je met een 8 grams glasgewicht. Glas is minder zichtbaar en zinkt minder snel dan lood. Ideaal als je (langzaam) op half water of in de bovenste waterlaag vist. Bovendien heb je bij een 4 grams dobber tweemaal zoveel werpgewicht als bij lood, wat de werpafstand ten goede komt. Daarentegen zinkt lood sneller en is beter geschikt om nabij de bodem te vissen.

kieskeurig is kiezen ze voor het loodgewicht. Het glas houden Lars en Eusebio voor moeilijkere tijden als troef achter de hand. Het rubber stuitje heeft twee doelen. Ten eerste beschermt deze de knoop van de wartel. Ten tweede maakt bij het binnenvissen het lood of glas een tikkend geluid tegen het stuitje. Aan de drietonswartel komt een circa 60 centimeter lange onderlijn van 16/00 fluorocarbon. Bij deze diameter kan het aas soepel en natuurlijk roteren. Dat is niet het geval met een dikke lijn. Op de maat 6 Tubertini serie 22 haak worden twee wasmotlarven gezet. In het heldere water toont Lars hoe het aas door het water gaat. Als een spinnerblad tolt het haakaas door het water. Zonder een wartel zou je binnen de kortste keren de onderlijn kinken en in de war raken. Met een drietonswartel is dit velen malen minder. HEET MOM ENT

Naarmate de dag komt de zon steeds hoger te staan en ook het frisse briesje is weggevallen. Niet alleen de luchttemperatuur, maar ook de temperatuur van het water stijgt. Steeds meer forellen komen naar de oppervlakte. Door een gepolari-

16 Hengelsport rond de Domstad 0614


Maden

Meelworm Maden

elworm Meelworm + made Meelworm + made

Het haakaas dient te allen tijde onder water te roteren.

Meelworm Meelworm + made Meelworm + made Wasmotlarven

Wasmotlarven Wasmotlarven

Wasmotlarven Honey Worms

Honey Worms

Honey Worms Honey Worms PowerBait PowerBait Beukenootje Wokkel

PowerBait Wokkel

PowerBait Wokkel PowerBait PowerBait Beukenootje Lepel

PowerBait PowerBait Beukenootje Wokkel

TriggerX PowerBait deeg + Wasmotlarve Lepel

Power Pow BeukenL

TriggerX TriggerX d Salmon Eg + Wasmotl

ANDY STEER ANDY ILLUSTRATIONS STEER ILLUSTRATIONS VERDILAANVERDILAAN 14, 5583XT 14, WAALRE, 5583XTTHE WAALRE, NETHERLANDS. THE NETHERLANDS. T +31(0)40 T 2220908 +31(0)40 E Andy.Steer@ 2220908 E www.anglingknots.com www.anglingknots.com ANDY STEERANDY ILLUSTRATIONS STEER ILLUSTRATIONS VERDILAAN 14,VERDILAAN 5583XT WAALRE, 14, 5583XT THE WAALRE, NETHERLANDS. THE NETHERLANDS. T +31(0)40 2220908 T +31(0)40 E Andy.Steer@iae 2220908 E Andy.Steer@iae .nl .nl www.anglingknots.com www.anglingknots.com

ZO BEAAS JE DE HAAK

seerde bril is het verschil in gedrag goed te zien. Sommige vissen zoeken actief het wateroppervlak af naar insecten. Andere hangenMaden onder de oppervlakte en lijken Meelworm geen interesse in azen te hebben, enkel in zonnebaden. Tijd voor de tweede montage: de oppervlaktemontage. Met deze montage gaat Lars het in de bovenste waterlaag proberen. Op de hoofdlijn wordt een drijvende sbirolino en vervolgens een rubber stuitje geschoven. In de sbirolino bevinden zich kogeltjes waardoor deze een ratelend geluid geeft. Tot slot komt aan de wartel bijna een zelfde onderlijn als eerder beschreven, met het enige verschil dat deze tweemaal zo lang is. Net zoals bij de dobbermontage wordt deze montage middels de tremarella techniek binnengevist. Deze techniek kenmerkt zich door tijdens het binnenvissen de hengeltop te laten trillen. Hierdoor stuitert de sbirolino over het wateroppervlak. Vaak wordt gedacht dat deze techniek de actie van het haakaas beïnvloedt, maar dit is volgens Lars te verwaarlozen. Het is met name het stuiteren van de sbirolino of dobber, met of zonder ratels, die de aandacht van de forel trekt. Hier komen ze op af en vervolgens zien ze een roterend aas door het water gaan. Naarmate de dag worden de forellen

Het is erg belangrijk om (meel)wormen, maden of wasmotlarven in een L-vorm op de haak te zetten. Op deze wijze roteert het aas aantrekkelijk door het water. Ga naar www.beet.nl/films om te zien hoe je wasmotlarven in een L-vorm op de haak prikt of scan + demade QR-code om rechtstreeks Meelworm bij het filmpje te komen.

steeds schuwer. Op een drukke dag, zoals deze, belanden de montages honderden keren in het water. “Het (aas)gedrag van de forel wordt anders, als visser dien je dan jouw aanpak hier op af te stemmen. Waar eerder op de dag de tremarella techniek succes bracht, zo kan deze later op de dag ook averechts werken”, aldus Eusebio. GERUI S LOO S

De derde montage die Lars en Eusebio tonen is de pauwpenmontage. Met een pauwenpen verkrijg je een optimale beetregistratie. De opzet van de montage is vergelijkbaar met de eerder beschreven dobbermontage: pauwenpen, lood/glas, rubber stuitje, drietonswartel en onderlijn. De manier van binnenvissen is wel anders, het zogenaamd slepend vissen. Na de worp wordt de montage heel langzaam, bijna geruisloos binnengevist. Het aas wordt

Wasmotlarven

SCAN DE QR-CODE

vlak boven de bodem binnen gevist. We kijken over de schouders mee als we plots een lichte tik op de dobber zien. Eusebio laat direct de lijn vieren om de weerstand tijdens de aanbeet te minimaliseren. Het is nu zaak om op het juiste moment de haak te zetten. De pauwenpen komt omhoog uit het water en loopt daarna langzaam onder water weg. Wat een prachtig gezicht! Eusebio zet resoluut de haak. De hengel kromt zich en de slip begint te tikken. Na een spannende dril, waarbij de regenboogforel meerdere keren het water uitspringt, ligt de vis in het net. Tegelijkertijd blijkt bij Lars de overschakeling naar de pauwenpenmontage ook zijn vruchten af te werpen, ook hij weet een forel te landen. Als vismaten gaan ze er gezamenlijk mee op de foto. Een geslaagd resultaat van een gezellige visdag. REDACTIE

Hengelsport rond de Domstad 0614 17


De nieuwe CERTATE

Met de nieuwe CERTATE wordt de volgende stap genomen in DAIWA’s revolutionaire MAG SEAL-technologie. Tot nog toe werd het molenhuis tegen water, stof en zand beschermd door een MAG SEAL-behandeling. Bij de nieuwe CERTATE is deze afdichtmethode ook toegepast op het lijnrolmechanisme, dat met nanotechnologie 100% water- en vuildicht is gemaakt. De levensduur van de lijnrol is hierdoor aanzienlijk hoger, dan bij molens in een vergelijkbare prijsklasse.

MAG SEAL afgedichte lijnrol

www.daiwa.de


BEETSHOP SERVICE

beet

.nl

GRATIS RUILEN • GRATIS RETOUR STUREN • BETALEN MET IDEAL, MISTER CASH, CREDITCARD OF OVERSCHRIJVING

karper

BEET ZOMERACTIE!

rovers

PRIJS

MODEL P8413B

39,95

.nl

PRIJS

.nl

39,95

PRIJS

MODEL P8443B

8901K / 8901L

39,95

PRIJS

44,95 MODEL P7404B

POLAROID

LARIOD ZONNEBRILLEN! 20% EXTRA KORTING OP ALLE PO LEVEL ZONNEBRILLEN! 10% EXTRA KORTING OP ALLE EYE KUSSENS! 10% EXTRA KORTING OP ALLE VIS KORTINGSCODE = KP20JUNI

EYE LEVEL

EYE LEVEL PREDATOR

PRIJS

PRIJS

34,95

EYE LEVEL OVERBRIL

VISKUSSENS

PRIJS

24,95

PRIJS

24,95

24,95

EYE LEVEL ACCELERATE EYE LEVEL STRIKER

ZALM, 80 CM LANG

BRUINE FOREL, 60 CM LANG

BAARS, 50 CM LANG

P. ST.

REGENBOOG FOREL, 60 CM LANG

19,99

KARPER, 60 CM LANG

SNOEK, 80 CM LANG

DEZE VISKUSSENS ZIJN EEN IDEAAL GESCHENK, ZOWEL VOOR KINDEREN ALS DE FANATIEKE VISSER. DE KUSSENS VOELEN HEERLIJK ZACHT EN HEBBEN EEN MOOI DESIGN. NAAST GEWOON LEUK OM TE HEBBEN ZIJN DE KUSSENS COMFORTABEL EN HEEL REALISTISCH GEMAAKT. ER ZIJN 7 VERSCHILLENDE KUSSENS.

SNOEKBAARS, 80 CM LANG

ZO BESTEL JE: GA NAAR WWW.BEETSHOP.NL OF BEL VOOR NL: 076-5301720 OF BE 03-6455661

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.


Witvissen

Methodfeederen Dyneema versus nylon

Het vissen met de werphengel en methodkorf op sterke vissen zoals karper, grote zeelt en forse brasem neemt in populariteit toe. De keuze die iedere witvisser dient te maken: ga je voor een nylon of dyneema hoofdlijn? Rasvissers Arjan Klop en Thorsten Küsters zetten aan de hand van een praktijktest de voor- en nadelen van nylon en dyneema op een rijtje. T EK S T & F OTO’ S REDACTIE

H

et decor tijdens deze reportage is viswater De Sprong, gelegen tussen Boxmeer en Rijkevoort, een voormalige zandput ten behoeve van de aanleg van de nabijgelegen A73. Het water is de afgelopen jaren tot een mooi, visrijk viswater getransformeerd. Aan de oever nemen we de praktijktest door. Arjan en Thorsten gaan methodvissen, een paar uur met een nylon hoofdlijn en een paar uur met een dyneema hoofdlijn. Wat vist fijner en wat werkt beter? PROEF WORPEN

Net zoals Arjan start Thosten deze visdag met een gevlochten hoofdlijn. Op zijn conto staan onder meer de Duitse titel feedervisDyneema of nylon? Wat werkt beter en vist fijner?

sen en deelname aan het afgelopen WK Feeder te Zuid-Afrika. “Een heel bijzondere ervaring om daar te vissen. De volgende reis naar Zuid-Afrika staat alweer in de agenda!”. Middels een paar proefworpen maken beide vissers een inschatting van de diepte en het bodemverloop. Vrij dicht onder de kant begint het talud, op circa 15 meter uit de kant staat al ruim 4 meter water, daarna vlakt het talud iets af en loopt de bodem naar een meter of 5 diepte. Arjan probeert het eerst op circa 25 meter uit de kant. Thorsten vist op ongeveer 15 meter uit de kant. Het eerste kwartier blijft het, op lijnzwemmer na, stil met aanbeten. Het zou zomaar kunnen dat door het zonnige, warme weer de vis ondieper zit. Toch maar wat ondieper proberen? Dat blijkt Arjan Klop met een felle knokker. Met dyneema voel je elke beweging van de vis.

een gouden greep, want al snel komt er meer leven in de brouwerij! GEVA A RLIJ K E M IX

Op het moment dat je even niet oplet krijg je beet. Zo ook bij Arjan, die bij het grote publiek bekendheid geniet naar aanleiding van zijn tv-optreden voor Fish-O-Mania. De hengel vliegt bijna het water in. Wat een ongekend harde aanbeet met de dyneema hoofdlijn! De hengel kromt zich en iedere beweging van de vechtende vis wordt direct omgezet in heftig tikken van de hen-

20 Hengelsport rond de Domstad 0614


TOPTIP PIETJE PRECIES

geltop. Na een rustige dril ligt een spiegelkarpertje in het net. Als Thorsten even later ook een vis haakt spreekt de grimas op zijn gezicht boekdelen. “Met zo’n

Is dit nou een gaasof methodkorf?

rekloze dyneema drillen voelt niet fijn aan”, weet hij ons te verzekeren. Een zucht van opluchting klinkt bij Thorsten als een puntgaaf karpertje in het net ligt. Na nog een paar vissen is het tijd voor een boterham, pauze en een korte evaluatie. De dyneema hoofdlijn geeft de aanbeten heel direct door, maar het drillen van een sterke vis zoals karper voelt niet fijn aan. “Een veel gemaakte fout bij beginnende vissers is het gebruik van een dyneema hoofdlijn tijdens de methodvisserij.” Duidelijke taal van de sympathieke Brabander. Arjan ver-

Tijdens het (method)feederen wil je een compacte voerplek creëren. Dit bereikt Arjan in drie stappen. Let op, de derde stap wordt vaak vergeten! Plaats ten eerste de lijn achter de lijnclip, zo werp je iedere keer dezelfde afstand. Vervolgens kies je een richtpunt zodat de montage elke keer op dezelfde plek het wateroppervlak raakt. Vervolgens, heel belangrijk, houd je de hengeltop tijdens de afzinkfase van de korf exact op dezelfde plek. De eerste twee stappen worden tenietgedaan wanneer je tijdens de afzinkfase de hengeltop op een ander plek houdt. Hoe dieper het water of hoe langer de afzinkfase, des te groter de afwijking namelijk kan worden.


Witvissen

1

2

De Inline Cage Feeder blijkt in de praktijk goed te werken!

3

ZO GEBRUIK JE DE INLINE METHOD GAASKORF

Het probleem: met een m­ethod kun je nauwelijks los a­as (maden, mais, wormen, etc.) voeren. De oplossing zijn de Matrix Inline Cage Feeders. De montage van Arjan is simpel en erg effectief.

1

Alles wat je nodig hebt is een Inline Cage Feeder, rubber quick beads en kant-en-klare onderlijnen of zelfgemaakte onderlijnen met een lusje.

2

Lijn door de korf halen, quick bead bevestigen en de onderlijn in de bead hangen.

4

3 4

De korf vullen met voer en haakaas bevestigen.

Klaar is Kees! Het resultaat is een montage die vergelijkbaar is met een method, met het grote voordeel dat je los voer kunt gebruiken!

volgt zijn verhaal en zet enkele feitjes met betrekking tot de methodvisserij op een rijtje. “Over het algemeen vis je met zeer korte onderlijnen, soms slechts 10 centimeter lang. Daarnaast krijg je tijdens deze visserij te maken met harde aanbeten. Tot slot vis je op sterk vechtende vissen, zoals vandaag op kleine (kruis)karpertjes. Tel bij deze mix van ingrediënten het gebruik van een rekloze dyneema hoofdlijn en je komt gegarandeerd in de problemen. Ik ben het ook niet eens met het argument dat je met een parabolisch buigende, zachte hengel de klappen opvangt”. Kortom, dyneema en methodfeederen gaan niet goed samen. HY BRIDE VOERKORF

Na de lunch stappen Thorsten en Arjan over op een nylon hoofdlijn. In tegenstelling tot dyneema beschikt nylon over rek, waardoor het drillen fijner aanvoelt. Over de beetregistratie hoef je je tijdens het methodvissen met nylon geen zorgen te maken. Met deze methode vis je doorgaans niet verder dan 25 meter uit de kant. Hoewel veel vissers in levende lijven hebben ondervonden dat de method een


Thorsten met een puntgave vis die heerlijk soepel aan nylon werd gevangen.

super succesvolle methode is, kleeft er letterlijk en figuurlijk één groot nadeel aan de meest modellen methodkorven; los aas, zoals mais, maden en wormen zijn nauwelijks in een voertje om de methodkorf te kneden. Het voer komt voor of tijdens de worp los van de method. Arjan heeft de oplossing bij zich en tovert een nieuwe serie Matrix Inline Cage Feeders uit zijn viskist. Deze nieuwe korf combineert het beste van twee werelden: een kruising tussen een method- en een traditionele gaaskorf. Met deze korf kun je a la de methodstijl vissen en los aas zoals wormen en maden gebruiken! “Ik houd altijd alles zo simpel mogelijk, neem bijvoorbeeeld mijn montage. De korf schuif ik op de hoofdlijn, vervolgens knoop ik een rubber quick bead aan het uiteinde. Hier bevestig je de onderlijn aan. Simpeler kan eigenlijk niet”, zegt Arjan. Door de quick bead te vervangen door een wartel kun je vervolgens met een vastloodsysteem vissen. Arjan vist het liefst met een schuivend systeem, op deze wijze zie je door kleine tikjes op de hengeltop wanneer vissen ‘rommelen’ met het haakaas. Ook nu krijgt hij veel kleine tikjes, maar dit zet niet echt door in een overtuigende aanbeet. Arjan kort de onderlijn in naar 6 centimeter, dit ziet er misschien extreem uit, Nederlandse vissers zijn behoorlijk conservatief, maar het

werkt wel! De nodige (kruis)karpertjes, prachtig gekleurd en gaaf van stuk komen op de kant. Dat de grote brasems en

zeelten deze dag verstek laten gaan mag de pret niet drukken. REDACTIE

WATERINFO

De ongeveer 2 hectare grote visvijver De Sprong ligt tussen Boxmeer en Rijkevoort. Deze voormalige zandwinning kent een goed bestand aan vis. Van origine zwemmen er onder andere kapitale zeelt, grote brasem en ­dikke karpers. Daarnaast is er een partij schub-, spiegelen kruiskarper uitgezet. Sinds kort zijn er mooie steigers gemaakt waar men genoeg ruimte heeft om probleemloos te kunnen vissen. De vijver is elke dag geopend.

Meer info: www.desprong.wix.com/visvijverdesprong Adres: Sprongseweg 6a, 5447PK, Rijkevoort

Hengelsport rond de Domstad 0614 23


Dobberoverzicht

Dobberpraat Rode oortjes, klamme handjes, kreetjes van bewondering kunnen nauwelijks onderdrukt worden. Nieuwe kleurtjes, veelbelovende modelletjes, aanraken, strelen, even tasten mag. Je moet toch weten welk vlees je in de kuip hebt? Want er is wat in de aanbieding! Dobbers: slank, dik, lang, kort, olijf of bol, om over de blitse kleurencombinaties nog maar te zwijgen. Geen vaste stokpurist kan dit weerstaan. Natuurlijk ontbrak nou net dat ene modelletje nog in je verzameling… TEK S T EN FOTO’S RICHARD VAN DEN BROECK EN RUDY VAN DUIJNHOVEN

Z

elf dobbers bouwen is en blijft een leuke bezigheid, een hobby binnen die grote passie die hengelsport heet. Er zijn artiesten die met balsa, vlierhout (merg uit oude vlierstruik), kunststof (fijne structuur met hoog drijfvermogen) of een combinatie daarvan schitterende dobbers fabriceren, een lust voor het oog. Maar om te zeggen dat zelfbouwen pure noodzaak is, omdat je in de handel geen perfecte drijvers vindt, is de waarheid geweld aandoen. Ook de meeste fabrieksdobbers, uitzonderingen daargelaten, kunnen de toets van de kritiek weerstaan Kun jij de verleiding van al dit moois weerstaan?

24 Hengelsport rond de Domstad 0614

en worden door de meeste wedstrijdazen probleemloos te water gelaten. M ATERIA A L

Het drijflichaam bestaat meestal uit balsa, een zachte houtsoort met een erg hoog drijfvermogen. Het laat zich prima bewerken en is indien goed afgewerkt (poriënvuller, stevige laklaag die niet gaat barsten) best sterk en kan tegen een stootje. Het spreekt vanzelf dat een lang, dun drijflichaam fragieler is dan een korte peer of olijfvorm. Het ‘oogje’, meestal van fijn staaldraad, is ook een heikel punt, het nylon loopt er doorheen en krijgt bij een robbertje vechten met een kapitale bonusvis behoorlijk op zijn donder. Voor de echte ‘grofwild’ dobbertjes is een dobberoogje uit den boze. Over het ideale materiaal van boven- en/of onderantenne zijn ook al boekwerken gevuld. De persoonlijke voorkeur

speelt hier natuurlijk een grote rol. Hier toch een paar zekerheden! Je moet de dobberantenne goed kunnen waarnemen. Een dunne metalen antenne staat erg geraffineerd, maar kun je de antenne nog zien op de 13 meter afstand, tussen de golven met een hinderlijke zonneschittering? Niet iedereen is daar blij mee. Bij golfslag is een extra lange, nylon of fiber bovenantenne vaak een zegen. Ook de keuze van de onderantenne is vaak een oorzaak van stammentwisten. Bij diep water graag een lange onderantenne. Metaal? Is inderdaad erg stabiel, maar is het (te) dun, dan staat het in no time krom en je krijgt het nooit meer recht. En is er iets vervelender dan een kromme dobber, zelfs al is deze maar een beetje krom! Is het staaldraad dikker, dus ook steviger, dan zit je met een voorgelode dobber te vissen. Werp deze dobber los in een bak water en hij gaat vaak uit zich zelf al staan! Een carbon onderantenne is in de meeste gevallen zeker het overwegen waard. DIK , DUN , L A NG OF KORT ?

We stelden al: diep water, lange (stabiele) onderantenne. Het drijflichaam, zeker


Vang je tijdens een wedstrijd aan de lopende band vis, dan moet je op de robuustheid van de dobber kunnen vertrouwen.

bij stroming kan best, gedrongen, peer of olijfvorm zijn. Is er geen stroming van betekenis, dan kan een lang, slank, ‘geraffineerd’ drijflichaam hier ook zijn mannetje staan. Voor een snelle visserij in de oeverzone of haven moet de dobber zich snel scherp zetten, ze wachten daar beneden erg ongeduldig. Gebruik een vrij korte dobber met een korte, boven- en onderantenne, die onderantenne wel graag van niet te kwetsbaar staal. Voor op de steeds populairder wordende karpervijvers, een ‘licht’, maar stevig gedrongen drijvertje, met een korte, sterke onderantenne. Geen lijnoogje, maar met de lijn centraal door het dobberlichaam en stevig geklemd

met (voldoende) siliconen. Dobbers met verwisselbare bovenantenne lijken op de terugweg, het wisselgat is vaak een zwak punt. Dobbers gaan daar graag water zuigen of scheuren in, ook niet zelden is bij het fors zetten van de haak de antenne plots spoorloos… DOBBERTIP S

Houd bij de dobberkeuze ook rekening met het haakaas dat je meestal gebruikt. Een muggenlarve aan een stomp, antenneloos karperdobbertje is al even scheef als een maïskorrel aan een flinterdunne, metalen bovenantenne. Een watervaste

viltstift, tippex, potje vaseline (zelfs een droog hol grassprietje) kunnen soms probleemoplosser zijn. Jammer, maar ramsj dobbers zijn meestal van goed spul te onderscheiden als het te laat is, aan de waterkant dus. Als je bijvoorbeeld de dobber gaat verschuiven en je plots alleen de onderantenne vast houdt. Of als je na een twintigtal foute aanbeten eindelijk door hebt dat het kreng zoveel water zoop dat hij vanzelf ondergaat…

RICHARD VAN DEN BROECK EN RUDY VAN DUIJNHOVEN

Hengelsport rond de Domstad 0614 25


Dobberoverzicht

01 ALBATROS TOP LEVEL FAT WAGGLER

Deze dobber van Albatros is ideaal voor het vissen in commerciële wateren of op de wat bredere kanalen. Ze is uiteraard ook als karperdobber perfect te gebruiken. Het model heeft een dikke bovenkant, het dobberlichaam is vervaardigd uit balsa en ze is beschikbaar in verschillende gewichten. Het afschroefbare messing gewicht is onderling verwisselbaar. Beschikbare draagvermogens: 1,5 gram & 3 loodhagels nummer 6, 2,0 gram & 3 nummer 6, 2,5 gram & 3 nummer 6. Adviesprijs € 3,95. WEBSITE: www.albatroshengelsport. com

04 FOX MATRIX SERIES 4

De laatste jaren zijn langwerpige, penvormige dobbers steeds populairder geworden bij zowel de vissers op karper als op witvis. De drie modellen in de Matrix-range komen aan voorwaarden tegemoet. De Series 4 modellen hebben een dikkere antenne, voor gebruik met groter aas, de modellen 5 en 6 hebben juist dunnere, plastic antennes die eveneens goed uitgelood kunnen worden. De balsahouten dobber heeft een sterke carbon onderantenne en is beschikbaar in vijf uitvoeringen met een draagvermogen vanaf 0,10 gram tot 0,50 gram. Adviesprijs € 2,30. WEBSITE: www.fishmatrix.co.uk

Dobbers voor de vijvervisserij 02 ARCA MUNDIALE EZ

03 DAIWA DPF8

De Arca Mundiale EZ is een zeer gevoelige en snel reagerende dobber, ideaal voor het fijnere werk waarbij de twee lichtste uitvoeringen goed te gebruiken zijn voor het vissen vlak onder de kant. De bovenantenne is uitgevoerd in rood of geel, het drijflichaam is uit balsahout en de onderantenne uit metaal. Beschikbaar met een drijfvermogen vanaf 0,30 tot en met 1 gram. De dobber is al geruime tijd in het programma van Arca-Bifa te vinden, maar blijft toch in een topper in het segment. Winkeladviesprijs € 1,50. WEBSITE: www.arca-bifa.com

De hele serie Daiwa Pole Floats omvat acht verschillende modellen die elk ook weer in vier uitvoeringen, met verschillende draagvermogens, beschikbaar zijn. Bij het model DPF8 kan de lijn door het balsahouten drijflichaam gevoerd worden, dit voor extra stevigheid. De onderantenne is van carbon, de bovenantenne is twee millimeter dik en hol en bovendien zeer goed zichtbaar. De dobber is beschikbaar met een drijfvermogen vanaf 0,20 tot en met 0,80 gram. Adviesprijs € 2,50. WEBSITE: www. daiwa-cormoran.info

05 JVS ROSANNA

Een vijvervisserij is meestal gericht op vissoorten als brasem, met name karper en soms ook zeelt. Dat zijn sterke vissoorten waarvoor robuust materiaal nodig is. Een wat dikkere bovenantenne is noodzakelijk zodat er ook met grotere haakaassoorten als pellets en maïs gevist kan worden en de onderantenne moet zowat onbreekbaar zijn. De JVS Rosanna van Raven Hengelsport, met een bovenantenne van nylon, een drijflichaam van balsahout en een onderantenne van fiber, is perfect voor het vissen op deze wateren. Verkrijgbaar met een drijfvermogen vanaf 0,10 tot en met 1,50 gram, adviesprijs € 2,50. WEBSITE: www.raven.nl

06 PRESTON PB INTER 11

De PB Inter pennen van Preston Innovations zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Engelse international Des Ship. De PB Inter 11 heeft hetzelfde slanke dobberlichaam als de nummers 9 en 10, maar dan met een plastic antenne en een fiber onderantenne, in tegenstelling tot de metalen onderantennes van de andere twee modellen. Verkrijgbaar in elf uitvoeringen met een drijfvermogen van 0,10 tot en met 1,50 gram. Adviesprijs circa € 2,50. WEBSITES: www.prestoninnovations.com en www.primodistribution.nl

26 Hengelsport rond de Domstad 0614

07 SENSAS CRAZY POWER 2

Een goed zichtbare pen van Sensas voor de carpodromes en brasemvijvers met een fiber onderantenne en een holle, insert bovenantenne. Beschikbaar met een drijfvermogen vanaf 0,10 tot en met 1 gram, het witgekleurde drijflichaam is van balsahout. De lijn wordt door het drijflichaam gevoerd. Adviesprijs: € 2,95. WEBSITE: www.sensas.fr


Dobbers voor groter stilstaand water

08 ALBATROS TOP LEVEL CRYSTAL WAGGLER

Ideaal voor het vissen in commerciële wateren of op de wat bredere kanalen. Uiteraard ook als karperdobber perfect te gebruiken. Dit model komt in een glasheldere pvc-uitvoering, ideaal om mee te ‘stalken’. De relatief dikke antenne is zelfs op grote afstand goed zichtbaar. Het afschroefbare messing gewicht is onderling verwisselbaar. Beschikbaar in twee draagvermogens: 1,5 gram met 3 maat 4 loodhagels en 2,5 gram met 3 maat 4 loodhagels. Adviesprijs € 3,50. WEBSITE:

www.albatroshengelsport.com

09 ARCA MUNDIALE INLINE

10 DAIWA DPF2

Deze nieuwe brasemdobber uit het programma van Arca-Bifa is zeer stabiel en geeft een aanbeet snel door; het belooft een topper te worden. Het balsahouten drijflichaam kun je verplaatsen over de gehele lengte van de carbon onderantenne, zodat je de opslag onder water kunt trekken en zo nog gevoeliger kunt vissen. De goed zichtbare kunststof antenne is verkrijgbaar in rood of geel. Beschikbaar met een drijfvermogen vanaf 0,40 tot en met 1 gram, adviesprijs € 1,80 tot € 2,00. WEBSITE: www.arca-bifa.com

De onderantenne van de DFP2 van Daiwa bestaat uit metaal, de bovenantenne is hol en slechts 1 millimeter dik. De balsahouten dobber is beschikbaar met een draagvermogen vanaf 0,20 tot en met 0,60 gram. De hele serie Daiwa Pole Floats omvat acht verschillende modellen die elk ook weer in vier uitvoeringen, met verschillende draagvermogens, beschikbaar zijn. Adviesprijs € 2,50. WEBSITE: www.daiwa-cormoran.info

11 FOX MATRIX BIG

Bij de nieuwe Matrix Big dobber wordt de lijn door het dobberlichaam gevoerd om beschadigingen aan de dobber tijdens het drillen op de carpodromes en brasemvijvers te voorkomen. De dobber heeft een glasvezel onderantenne en een dikke, goed zichtbare bovenantenne die ook nog het nodige drijfvermogen heeft. Beschikbaar in vijf drijfvermogens vanaf 0,75 tot en met 3 gram. Adviesprijs € 2,30. WEBSITE: www.fishmatrix.co.uk

13 PRESTON PT SERIES 1

De PT Series aan dobbers van Preston Innovations omvat in totaal elf modellen met een matte finish, lange antennes, fraaie kleurstellingen en ook zwaardere uitvoeringen. De PT Series 1 is bedoeld voor het vissen op diep of langzaam stromend water, de vrij dikke plastic bovenantenne is duidelijk zichtbaar, de onderantenne is van carbon. Negen uitvoeringen met een draagvermogen vanaf 0,40 tot en met 4 gram. Adviesprijs rond de € 2,50. Ze worden ook kant-en-klaar op tuigenplankjes geleverd. WEBSITES: www.prestoninnovations.com en www.primodistribution.nl

12 JVS MABEL

Grotere stilstaande wateren zijn in onze ‘Lage Landen’ in overvloed. Het grootste probleem bij dit soort wateren is vaak waterbeweging/onderstroom ontstaan door de wind. Voor dit soort visserij zoek je een dobber die zo ‘allround’ mogelijk is. Zeker stabiel genoeg, maar toch ook wel gevoelig. De JVS Mabel van Raven Hengelsport is geknipt voor dit soort omstandigheden. Beschikbaar met een drijfvermogen vanaf 0,30 tot en met 8 gram, de bovenantenne is uit nylon, het dobberlichaam uit balsahout en de onderantenne uit fiber. Adviesprijs € 2,50. WEBSITE: www.raven.nl

14 SENSAS PADOVA 3

De Padova 3 beschikt naast een balsahouten drijflichaam over een onderantenne uit metaal en een bovenantenne uit plastic. De beschikbare drijfvermogens lopen van 0,20 tot en met 2 gram. In totaal zijn er vier Padova uitvoeringen van Sensas. Hoe kleiner het nummer, des te dunner is de antenne. De nummer 1 heeft een bovenantenne uit metaal wat uiterst gevoelig vist, de nummer 2 uit fiber, de nummer 3 uit kunststof en de nummer 4 uit hol, beter zichtbaar kunststof. Winkeladviesprijs € 2,95. WEBSITE: www.sensas.fr

Hengelsport rond de Domstad 0614 27


Dobberoverzicht

Dobbers voor stromend water

15 ALBATROS TOP ­LEVEL 1658

Extra zware, mooi gelakte, balsahouten wedstrijddobbers met carbon onderantenne en extreem goed zichtbare, uitneembare rode plastic bovenantenne. Geschikt voor (sterk) stromend water van rivieren en kanalen. Lichaam voorzien van centrale lijndoorvoer. De Top Level 1658 van groothandel Albatros is beschikbaar in draagvermogens van 3 en 4 gram. Winkeladviesprijs € 5,95 voor twee ­exemplaren. WEBSITE: www.albatroshengelsport.com

17 DAIWA DPF4 16 ARCA MUNDIALE S4

De Mundiale S4 van Arca-Bifa is een goed zichtbare dobber, met een rode of gele antenne, die elke aanbeet duidelijk weergeeft. Door de vorm van het balsahouten drijflichaam en de lange bovenantenne uit carbon kun je deze goed tegenhouden op stromend water. De onderantenne is eveneens uit carbon, de beschikbare drijfvermogens gaan van 0,75 tot en met 2 gram. Winkeladviesprijs € 1,80 tot € 2,00. WEBSITE: www.arca-bifa.com

De DFP4 dobber van Daiwa heeft een onderantenne van carbon en een holle, goed zichtbare, twee millimeter dikke bovenantenne. De dobber is beschikbaar met een draagvermogen vanaf vier loodhagels maat 10 tot en met vier loodhagels maat 16. De hele serie balsahouten Daiwa Pole Floats omvat acht verschillende modellen die elk ook weer in vier uitvoeringen, met verschillende draagvermogens, beschikbaar zijn. Adviesprijs € 2,50. WEBSITE: www.daiwa-cormoran.info

18 FOX MATRIX EURO CANAL

19 JVS JADE

De nieuwe Euro Canal dobber van Fox Matrix is een prima allround dobber voor langzaam stromende rivieren en brede kanalen. De balsahouten dobber is uitgevoerd met een glasvezel bovenantenne en een metalen onderantenne. Ook bij deze dobber wordt de lijn door het dobberlichaam gevoerd om beschadigingen te voorkomen. Beschikbaar in acht uitvoeringen met een drijfvermogen vanaf 0,75 gram tot en met 8 gram. Adviesprijs € 2,30. WEBSITE: www.fishmatrix.co.uk

Je kunt, wanneer je absoluut blokkerend wil vissen in sneller stromende wateren overwegen om een zogenaamde ‘vlagdobber’ te gebruiken. Voor alle verdere visserijen op stromend water is de JVS Jade van Raven Hengelsport de perfecte oplossing. De Jade heeft het perfecte model voor stromend water, een (vooral bij de zwaardere maten) iets dikkere bovenantenne van nylon zodat je ook op de bodem kunt vissen zonder dat de dobber constant onder water wordt getrokken, een stevige metalen onderantenne voor extra stabiliteit en bovendien zijn de Jade dobbers uitgevoerd met een opening in het balsahouten dobberlichaam, net onder het dobberoog, waardoorheen je het nylon kunt laten ‘lopen’ (dit voorkomt beschadiging van het dobberlichaam). Drijfvermogen vanaf 0,30 tot en met 15 gram, adviesprijs € 2,50. WEBSITE: www.raven.nl

20 PRESTON PT SERIES 2

21 SENSAS JEFF 4

De PT Series 2 van Preston Innovations is ontwikkeld voor het vissen op stromend water of onder moeilijke weersomstandigheden. Ook dit model heeft een duidelijk zichtbare, plastic bovenantenne en een goede kwaliteit carbon onderantenne. Zeven uitvoeringen met een draagvermogen vanaf 1 tot en met 6 gram. De adviesprijs ligt op ongeveer € 2,50. De PT Series aan dobbers van Preston Innovations omvat in totaal elf modellen met een matte finish, lange antennes, fraaie kleurstellingen en ook zwaardere uitvoeringen. Ze worden ook kant-en-klaar op tuigenplankjes geleverd. WEBSITES: www.prestoninnovations.com en www.primodistribution.nl

Ook hierbij zijn er in totaal vier Jeff uitvoeringen van Sensas, hoe kleiner het nummer, des te dunner is de antenne. De nummer 1 heeft een bovenantenne uit metaal wat uiterst gevoelig vist, de nummer 2 uit fiber, de nummer 3 uit kunststof en de nummer 4 uit hol, beter zichtbaar kunststof. De Jeff 4 is beschikbaar met een drijfvermogen vanaf 0,20 tot en met 6 gram. Adviesprijs € 2,95. WEBSITE: www.sensas.fr

28 Hengelsport rond de Domstad 0614


OVERZICHT DOBBERS VIJVERVISSERIJ Naam Albatros Top Level Fat Waggler Arca Mundiale EZ

Draagvermogens 3 no.6 - 1,5 gr tot 3 no. 6 - 2,5 gr 0,30 tot 1 gram

Materiaal bovenantenne N.V.T.

Materiaal Materiaal onderantenne dobberlichaam N.V.T. Balsahout

metaal

N.V.T.

Balsahout

Daiwa DFP8

0,20 tot 0,80 gram

Hol plastic

Carbon

Balsahout

Drennan AS2

0,10 tot 0,60 gram

Hol plastic

Metaal

Balsahout

Fox Matrix Series 4

0,10 tot 0,50 gram

Plastic

Carbon

Balsahout

Timm’s Jordy

0,30 tot 2 gram

Kunststof

Fiber

Balsahout

Preston PB Inter 11

0,10 tot 1,50 gram

Plastic

Fiber

Balsahout

JVS Rosanna

0,10 tot 1,50 gram

Nylon

Fiber

Balsahout

Sensas Crazy Power 2

0,10 tot 1 gram

Hol, insert

Fiber

Balsahout

Bijzonderheden Verwisselbare messig gewichten Gevoelig en snel reagerend Centrale lijndoorvoer

Adviesprijs € 3,95 € 1,50 € 2,50

Stabiel en antenne met drijfvermogen Dikkere antenne voor groter aas Ook geschikt voor grovere aassoorten In elf uitvoeringen

€ 2,25

Dikkere bovenantenne voor groter aas Lijn gaat door dobberlichaam

€ 2,50

€ 2,30 € 2,50 € 2,50

€ 2,95

Leverancier Groothandel Albatros www.albatroshengelsport.com Groothandel Arca-Bifa www.arca-bifa.com Daiwa-Cormoran www.daiwasports.co.uk Drennan www.drennantackle.com Fox Matrix www.fishmatrix.co.uk M & M Hengelsport www.menmhengelsport.nl Preston Innovations www.prestoninnovations.com Raven Hengelsport www.raven.nl Sensas www.sensas.fr

OVERZICHT DOBBERS GROTER STILSTAAND WATER Materiaal bovenantenne N.V.T.

Materiaal Materiaal onderantenne dobberlichaam N.V.T. Plastic (PVC)

Naam Albatros Top Level Crystal Waggler Arca Mundiale Inline

Draagvermogens 3 No.4 - 1.5 gr en 3 no.4 - 2,5 gr 0,40 tot 1 gram

Kunststof antenne

Carbon

Balsahout

Daiwa DFP2

0,20 tot 0,60 gram

Hol plastic

Metaal

Balsahout

Drennan G-Tip 3

0,20 tot 2 gram

Hol plastic

Carbon

Balsahout

Fox Matrix Big

0,75 tot 3 gram

Glasvezel

Glasvezel

Balsahout

Timmy’s Ruud

0,50 tot 5 gram

Kunststof

Metaal

Balsahout

Preston PT Series 1

0,40 tot 4 gram

Plastic

Carbon

Balsahout

JVS Mabel

0,30 tot 8 gram

Nylon

Fiber

Balsahout

Sensas Padova 3

0,20 tot 2 gram

Plastic

Metaal

Balsahout

Bijzonderheden Verwisselbare messing gewichten Drijflichaam verplaatsbaar, stabiel Acht modellen in deze serie Extra lange antenne, slank profiel Lijn gaat door het dobberlichaam Extreem stabiel, lijn loopt door lichaam In totaal elf modellen in deze serie Allround dobber, stabiel en gevoelig Vier uitvoeringen met versch. antennes

Adviesprijs € 3,50 € 1,80 2,00 € 2,50 € 2,25 € 2,30 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,95

Leverancier Groothandel Albatros www.albatroshengelsport.com Groothandel Arca-Bifa www.arca-bifa.com Daiwa-Cormoran www.daiwasports.co.uk Drennan www.drennantackle.com Fox Matrix www.fishmatrix.co.uk M & M Hengelsport www.menmhengelsport.nl Preston Innovations www.prestoninnovations.com Raven Hengelsport www.raven.nl Sensas www.sensas.fr

OVERZICHT DOBBERS STROMEND WATER Naam Albatros Top Level 1658 kanaal/rivier Arca Mundiale S4

Draagvermogens 3 en 4 gram 0,75 tot 2 gram

Materiaal bovenantenne Uitneembare plastic Antenne Carbon

Materiaal Materiaal onderantenne dobberlichaam Carbon Balsahout Carbon

Balsahout

Bijzonderheden Centrale lijndoorvoer door drijflichaam Goed te blokkeren

Daiwa DPF4

4 no. 10 tot 4 no. 16

Hol plastic

Carbon

Balsahout

Goed zichtbaar

Drennan G-Tip 2

0,25 tot 2 gram

Hol plastic

Carbon

Balsahout

Fox Matrix Euro Canal Timmy’s Bastiaan

0,75 tot 8 gram

Glasvezel

Metaal

Balsahout

Bijna rond profiel, lange antenne Allround dobber

0,50 tot 6 gram

Kunststof, hol

Metaal

Balsahout

Preston PT Series 2

1 tot 6 gram

Plastic

Carbon

Balsahout

JVS Jade

0,30 tot 15 gram

Nylon

Metaal

Balsahout

Sensas Jeff 4

0,20 tot 6 gram

Hol kunststof

Metaal

Balsahout

Stabiel, voor driftend vissen en blokken Matte finish, ook op tuigenplankjes Opening voor lijn in het dobberlichaam Vier uitvoeringen met versch. antennes

Adviesprijs

Leverancier Groothandel Albatros € 5,95 (2 dobbers) www.albatroshengelsport.com Groothandel Arca-Bifa € 1,80 2,00 www.arca-bifa.com Daiwa-Cormoran € 2,50 www.daiwasports.co.uk Drennan € 2,25 www.drennantackle.com Fox Matrix € 2,30 www.fishmatrix.co.uk M & M Hengelsport € 2,50 www.menmhengelsport.nl Preston Innovations € 2,50 www.prestoninnovations.com Raven Hengelsport € 2,50 www.raven.nl Sensas € 2,95 www.sensas.fr

Hengelsport rond de Domstad 0614 29


Fly Only

De volwassen schietmot Alle vliegvissers zijn ook een beetje amateur-entomoloog, want hoe meer je weet over het verborgen en minder verborgen leven van de gevleugelde schepseltjes, des te groter de kans is dat je op de juiste plaats op het juiste moment de juiste imitatie aan je leaderpunt knoopt. Dat laatste is waar, maar van dat eerste, de bewering dat alle vliegvissers ook amateurentomologen zijn, ben ik nog niet zo zeker. De praktijk ziet er namelijk heel anders uit. T EK S T & F OTO’ S PATRICK DA NIEL S

H

oewel er heel wat vliegvissers zijn die redelijk tot goed thuis zijn in het determineren van insecten en daaruit, wat de vliegenkeuze betreft, de juiste en nuttige conclusies trekken, stelt de entomologische kennis van de doorsnee vliegvisser niet echt veel voor. Vliegvissers die meer dan drie kokerjuffers met naam kunnen noemen, lopen echt niet dik. Het verschil kennen tussen een elzenvlieg en een schietmot is voor velen al een brug te ver. Voor ik verder ga, wil ik toegeven dat ik mezelf ook niet tot de experts reken en dat er in mijn kennis van de aquatische insecten ook serieuze gaten

De Welshman’s Button lijkt een lekkere hap, maar forellen zijn er niet echt wild van.

30 Hengelsport rond de Domstad 0614

zitten. Iedere vliegvisser, of het nu een riviervisser is of iemand die voornamelijk op stilstaand water vist, heeft minstens een handvol schietmotimitaties in z’n dozen zitten, maar slechts heel zelden worden ze echt gericht ingezet. Niet verwonderlijk, want het wereldje van de schietmotten is best wel gecompliceerd. Alleen al de wetenschap dat er in onze contreien meer dan 200 verschillende soorten voorkomen, maakt het ons niet gemakkelijk. De meeste van deze 200 soorten komen ofwel in hele kleine aantallen voor of hebben slechts een zeer beperkt verspreidingsgebied. Ook de zeldzame soorten zitten hier tussen. Uit het

voorgaande mogen we aannemen dat we dus enkel maar geïnteresseerd zijn in een voor de meeste vliegvissers hanteerbare taxonomie, vooral als we beseffen dat, wat schietmotten betreft, het vissenmenu voornamelijk bestaat uit larven (de kokerjuffers) en poppen. Voorwaar een hele uitdaging, maar we gaan het proberen. S TIL S TA A ND WATER

Voor de vliegvisser op stilstaand water zijn er maar twee echt interessante periodes in het seizoen dat de volwassen schietmot een rol van betekenis kan spelen. Een eer-


Een eendenkontsedge kun je in alle maten en kleuren binden. Licht- en donkergrijs en kaneelkleurige vliegen hebben we het vaakst nodig.

Een Red Arsed Elk Hair Caddis is een prima topdropper tijdens het lochstylen in de tweede helft van september en oktober.

Golden OLive Widow doet het prima tijdens de avondschemering.

ste periode ligt tussen medio mei en eind juni. Er komen tijdens deze periode wel meerdere soorten uit, ook overdag, maar zelden zijn deze hatches te vergelijken met de uitbundige hatches van de Brown Sedge (Anabolia nervosa) en de Cinnamon Sedge (Limnephilus lunatus). Deze schietmotten komen vooral ’s avonds, soms vrij laat massaal uit en kunnen een tot dan toe slappe visdag vaak nog goedmaken. Een imitatie die het in die gevallen voor mij altijd heel goed heeft gedaan, is een kleurvariant van mijn Black Widow. Het is dus bindtechnisch niet eens een klassieke sedgevorm. Het achterlijfje is van golden olive seal’s fur met twee of drie wikkelingen opgerekte pearl mylar er doorheen en een uitgekamde thorax van fiery brown seal’s fur. Tijdens de zomermaanden zijn er wel nog uitbundige hatches van Longhorns, maar dan is de bovenste waterlaag vaak te warm voor de vissen om er volgens ons voldoende aandacht aan te besteden. Tijdens de maanden september en oktober zijn de meeste uitbundige avondhatches voorbij, maar kunnen we overdag vaak mooie resultaten boeken met een Caperer (Halesus radiatus), een Large Cinnamon Sedge (Potamophylax latipennis) of een Great Red Sedge (Phryganea bipunctata).

Hiervoor gebruik ik meestal redelijk forse vliegen (haak 10 en 12) met een vleugel uit hertenhaar of elk. S TROM END WATER

Hier is het belangrijk dat we een onderscheid maken tussen veel voorkomende schietmotten en schietmotten die ook voor de vissen interessant zijn. Zo treffen we in het begin van het seizoen bijvoorbeeld vaak grote aantallen Grannoms (Brachycentrus subnubilus) aan, maar uiteindelijk worden de vissen er niet echt euforisch van. Hetzelfde kunnen we een maand later zeggen van bijvoorbeeld de Welshman’s Button (Seriscostoma personatum). Een schietmotimitatie die het tijdens die periode (juni tot augustus) wel goed doet en niet in het minst omdat het een soort is die overdag uitkomt, is de Grey Flag (Hydropshyche instabilis). Een imitatie met een fors lijfje (haak 14) en een grijze CdC-vleugel doet het dan wel. Tegelijk kan deze imitatie doorgaan voor een andere veel voorkomende sedge, de Marbled Sedge (Hydropsyche contubernalis). Een andere interessante sedge van mei tot begin juli is de Black Sedge (Silo nigricornis). Deze relatief kleine sedge

De Large Cinnamon Sedge komt zowel op stilstaand als op stromend water voor.

wordt best geïmiteerd met een lijfje van een opgedraaide grijze CdC-veer en een donkergrijs CdC-vleugeltje. Hoogzomer is er overdag zoveel anders te beleven en kun je je ’s avonds beperken tot de Sandfly (Rhyacophila dorsalis). Vlak voor het begint te schemeren, wanneer het water begint te koken en de forellen en vlagzalmen het niet van gestorven eendagsvliegjes, maar van schietmotten moeten hebben, doet een Rhyacophilapop het uitstekend (eentje met een lime green achterlijfje). Maar omdat we het hier over volwassen schietmotten hebben, blijft er voor mij maar één imitatie over, namelijk mijn Golden Olive Widow (zie hoger). Later in het seizoen (tot eind oktober) is dit insect ook nog actief, maar dan gebruik ik in de late namiddag een imitatie met een kaneelkleurige CdC-vleugel op haakje 14 of 16. PATRICK DANIELS

Hengelsport rond de Domstad 0614 31


Karpervissen

Slurpend succes Vissen op karper is geen visserij die je zo 1, 2, 3 eventjes oppakt, tenminste, als je de verhalen van de cracks moet geloven. Uren, dagen soms zelfs wekenlang zitten zij in hun tentje te wachten op die ene verlossende aanbeet. Hopende dat ze even later flink wat schubbenvlees in handen mogen houden. Als het vissen op karper bij jou ook dit beeld oproept, dan zal je het waarschijnlijk wel uit je hoofd laten om ’s avonds na het eten even een paar uurtjes op karper te gaan vissen, terwijl dit juist zo leuk kan zijn! T EK S T & F OTO’ S S TEF JA N S EN S & PHILIPP RUDOLPH

V

lug wordt de Mini ingepakt; twee penhengels, een schepnet en een onthaakmat, meer hebben we niet nodig. Op de automatische piloot stuurt Philipp richting de dichtstbijzijnde supermarkt waar we vier goedkope witte broden uit de schappen grissen. Het is eind maart, maar de kleding van de mensen op straat doet anders vermoeden. Het is drukkend warm, de afgelopen dagen is het

kwik meermaals boven de 20 graden uitgekomen. We zijn razend benieuwd hoe de karpers hierop reageren, stiekem hopen we zo vroeg in het jaar al karpers aan de oppervlakte te kunnen strikken! LOK ALI S EREN

Op de parkeerplaats maken we de montages in orde, we hebben er

Pal tussen de rietstengels omsloten twee rubberachtige lippen de korst van Philipp.

vandaag enorm veel vertrouwen in. Vaak zijn dagen als deze, bewolkt, maar wel warm en met weinig wind, enorm goed voor de oppervlaktevisserij. Behoedzaam sluipen we richting de beoogde sloot. Het slootje is smal en ondiep, maar als je alle duikers volgt vormt het geheel toch nog een behoorlijk stelsel. Wanneer we aan de oever staan zien we nog niets. We parkeren alle spullen tegen een boom

32 Hengelsport rond de Domstad 0614


Geen vlaggenschepen van karpers, maar wel plezier van de bovenste plank!

en lopen gewapend met een brood onder de arm langs de sloot. Om de 5 meter vliegt er een korst het water in, op deze manier wordt heel de sloot van korstjes voorzien. Het voordeel hiervan is dat je actieve karpers snel kunt lokaliseren, er zit echter ook een nadeel aan. De kans bestaat dat je teveel voert. Zeker op winderige dagen kan het voor komen dat alle korstjes in ĂŠĂŠn hoek van de sloot geblazen

MATERIAAL Ten onrechte wordt er vaak gedacht dat je voor het vissen op karper enorm veel materiaal nodig hebt. Voor de oppervlaktevisserij is dit helemaal niet het geval. Zelf vis ik met een 13 ft lange 1.5 lb testcurve penhengel en een werpmolen van het formaat 2500. Deze molen vul ik met 25/00 nylon, normaal gesproken is mijn montage tijdens het vissen met korstjes super simpel. Ik knoop namelijk alleen een haakje aan mijn lijn, aan dit haakje bevestig ik vervolgens een elastiekje en klaar! Vandaag bungelt er nog een pen aan mijn lijn, op anderhalve meter afstand van de haak. De pen zit tussen twee loodhagels vastgeklemd op mijn lijn. De reden hiervoor is dat ik op deze manier snel kan switchen tussen de oppervlaktevisserij en de penvisserij. Mochten de vissen het aan de oppervlakte af laten weten, dan kan ik altijd nog snel een zinkend vlokje monteren en kijken of de vissen het in iets dieper water wel willen doen. Naast hengel en werpmolen neem ik ook altijd een schepnet en onthaakmatje mee.

Hengelsport rond de Domstad 0614 33


Karpervissen Een langzaam zinkend vlokje wit deed het hem voor deze schub.

worden. Wanneer hier karpers op gaan azen is de kans dat hij het korstje met jouw haak pakt niet zo heel erg groot. Daarom kun je op winderige dagen beter iets minder voeren. Nadat we heel de sloot van korstjes

hebben voorzien, nemen Philipp en ik een strategische positie in zodat we heel de sloot kunnen overzien. Recht voor ons neus doet een schubje een halfbakken poging om een korstje naar binnen te zuigen, helaas voor ons blijft het bij die ene poging. DRIJ F V UIL

Niet alleen karpers eten brood. Soms kunnen vogels een ware plaag zijn, koop daarom liever iets teveel brood.

34 Hengelsport rond de Domstad 0614

Vlug struinen we naar het andere gedeelte van deze sloot, nog voor we gevoerd hebben zien we al een karper in het drijfvuil happen. Elzenkatjes, blaadjes en takjes hopen zich op tegen de jonge rietstengels langs de kanten van deze sloot. Twee lichtroze, rubberachtige lippen doorbreken het vuil, haast

onzichtbaar neemt de vis steeds een hapje van het drijfvuil. Heel rustig laat Philipp zijn korstje in het vuil zakken, hier ben je echt in het voordeel met een lange penhengel. Doordat zijn hengel 3.90 meter lang is kun je een behoorlijk eind van de vis vandaan blijven zonder dat hij je opmerkt. Het korstje ligt amper 10 seconden in het vuil wanneer er een welling onder ontstaat, de korst is opgemerkt! Niet veel later komt de karper terug, zonder enige aarzeling omsluit hij de korst met zijn lippen en laat zich naar iets dieper water zakken. Resoluut zet Philipp de haak. Als een kogel lanceert de vis zichzelf, zigzaggend door het riet probeert hij het Philipp moeilijk te maken. Gelukkig is zijn hengel voor dit werk gebouwd, de hengel staat enorm krom, maar geeft geen kick. Na deze eerste uitval lijkt de karper het te beseffen, er is geen weg terug. Vakkundig wordt de vis geschept en op het natte onthaakmatje gelegd. Ik blijf me erover verba-


IEK T S A L E & S D BAITBAN

jn elas tiekitbands . Dit zi ba de am na rij, ze zijn ideig zoge en tegenwoord n voor de opperv laktev is se stigen gaan op rk ve ls ke Veel visw in nt gebr uike and te beve der andere ku s in een baitb er vaak je s welke je on mee te vissen . Door kors tje ct op de haak pr ik t kun je re s di rm mee aals in aal om kors tje ee . Wanneer je een kors t baitband vaak iel zijn . Vaak n ee et m m er je ng ijl vr ij fr ag en , terw ze veel la goed mee gooi van baitbands vind ik dat ze al halver wege je vismaar één keer el ze de en na ek e t br Het enig n nieuwe moe kunt wer pen. dag zodat je ee kig is daar uk el beve stigen . G es voor ! Elas tiekj een oplossing at w t ne jn zi ar kt ui t de superm e baitbands , bo ht ec n da er ai r ta pe ko ed nog go vendien zijn ze ’n knoopje in zo n ee je ls A b ook! he , gt as tiekje le ak supermar ktel ha e D d. an baitb je een ideale t knoopje stehe or do je kun de elas tiekje op ’n ken en zo het Zo . en iv hu sc ak nd rug van de ha se as zelfs verr elas tiekje gaat lang mee!

zen hoe groot vissen kunnen worden in dergelijk kleine slootjes. DOUBLE TROUBLE

Na de vangst van Philipp zijn schub is dit stuk water verstoord, zo denken we. Om die reden lopen we naar een klein plasje dat in verbinding staat met het slootje. Vorige week zag Philipp hoe een van de aanwonende hele boterhammen in het water smeet, binnen luttele minuten hapten de karpers gulzig van het brood. We voeren vier boterhammen verspreid over het water. Ditmaal geen korstjes, maar hele boterhammen. Het plan is om na het voeren een stukje door te lopen op zoek naar actieve karpers; als we dan terugkomen hopen we dat er al karpers aan de boterhammen knabbelen. We krijgen de kans niet om op doortocht te gaan. De boterhammen liggen net een minuut in het water, maar er wordt nu al gulzig van gegeten, door twee karpers! Ik doop mijn korst in het water, gooi deze een meter of twee voorbij de azende vissen en trek het geheel langzaam tegen de doorweekte boterham aan. Direct duikt er een karper op mijn korst, heel eventjes wacht ik tot ik beweging in mijn lijn zie en dan zet ik de haak. Mijn vis zwemt er als een bezetene vandoor, ik loop een stukje met de vis mee en dril de vis een eind van de boterham vandaan. Tot mijn verbazing gaat de andere vis gewoon door met azen op de boterham. Philipp ziet zijn kans schoon en

Op wateren waar weinig gevist wordt kan de oppervlaktevisserij verrassend effectief zijn.

presenteert zijn korstje aan de almaar gulziger wordende vis. Dit kan haast niet fout gaan, zonder enige aarzeling werkt de karper Philipp zijn korst weg. Nu kan ook Philipp flink aan de bak! Even ben ik bang dat beide vissen elkaar kruisen en zo onze montages in de war helpen, maar gelukkig gebeurt dit niet. Al vlot kan ik het schepnet

onder mijn schubje steken en de vis op de onthaakmat leggen. Nu is het schepnet vrij voor Philipp, die ook zijn dril tot een succesvol einde brengt. Twee vissen tegelijk op de kant, hoe kicken is dat?!? STEF JANSENS & PHILIPP RUDOLPH

FILM Ben je door dit artikel benieuwd geworden naar de oppervlaktevisserij? Bekijk dan het bijbehorende filmpje! Scan de QR code met je smartphone of ga naar: www.beet.nl/films.

Hengelsport rond de Domstad 0614 35


Witvissen

De spijkerharde voerballen houden de vissen vier tot vijf uur bezig op je stek. Om ervoor te zorgen dat ze niet openbreken mixt Marco dode in plaats van levende maden door zijn grondvoer.

Spijkerharde brasemballen Tijdens het brasemvissen op stromende rivieren maakt Marco Beck een extreem vast voertje. Een voer dat zo stevig gebonden is dat het pas na enkele uren op de rivierbodem uit elkaar valt. Wij voelen Marco eens stevig aan de tand over zijn tactiek. T EK S T & F OTO’ S A NDRÉ PAW LITZK I

36 Hengelsport rond de Domstad 0614


Het duurt soms even, maar geduld brengt prachtige dikke brasem voor het net, in dit geval bij Robert Illner.

G

rote brasems zijn schuwe vissen die je door regelmatig te voeren kunt verjagen‌ Daarom voert Marco direct aan het begin van zijn sessie genoeg steenharde voerballen. Deze voerballen zullen gedurende de dag langzaam uiteen breken waardoor bijvoeren niet nodig is en de rust op de stek bewaart blijft. Om dit voer zo stevig te binden maakt Marco gebruik van een goed klevend, donker voertje. In zijn geval is dat Gigantix Black van Sensas. Dankzij het hoge aandeel zaden spreekt dit voer vooral de wat grotere vissen aan, bovendien heeft het enorm goede bindende eigenschappen, precies wat Marco wil. Het voorbereiden van dit voer vergt tijd, Marco bevochtigd zijn voer in drie stappen. Allereerst mengt Marco twee zakjes voer met een beetje water, dit doet hij met een boor waar een mixstuk aan bevestigd is. Als het voer gelijkmatig bevochtigd is laat hij het voer een minuut of tien staan zodat het water er goed in kan trekken. In die tien minuten maakt Marco de montage van zijn vaste hengel in orde. S TROOM LOLLY

In stromend water vist deze witvisexpert heel graag met lollyvormige dobbers. Dankzij het model van deze

dobber krijg je minder snel last van de stroming, dit komt je aaspresentatie ten goede. De dobber die 15 gram lood kan dragen wordt uitgelood met drie loodhagels van

Het voer, Gigantix Black van Sensas, wordt meermaals bevochtigd en met de boormachine gemixt. Twee zakken aarde zorgen voor een extra stevige binding.

drie gram. De resterende 6 gram lood wordt op de hoofdlijn verdeeld en dient als beetverklikker. Om ervoor te zorgen dat de verschillende loodjes niet met elkaar in de

Lollydobber en lood: Dankzij het afgeplatte drijflichaam van dit dobbermodel hoef je minder lood te gebruiken en kun je dus nauwkeuriger vissen.

De grote Dendrobena worm op een haak maatje 8 is een mooie hap voor brasems, voor kleine witvis is het vaak te groot.

Hengelsport rond de Domstad 0614 37


Witvissen knoop raken schuift Marco stukjes rubber tube tussen alle loodjes. Aan het einde van zijn hoofdlijn bevestigd Marco zijn onderlijn van 16/00 met een haak maatje 8. Omdat hij redelijk kort onder de kant vist is zijn montage niet langer dan vier hengeldelen. Als de montage klaar is bevochtigd hij het voer nogmaals, waarna hij het geheel weer goed mengt. Dan laat hij het voer wederom een kwartier staan en herhaalt het bevochtigen nogmaals. Omdat de ballen zo hard moeten worden dat kleine witvis er niet direct van kan eten voegt hij nog wat aarde aan de mix toe. Om het geheel wat op te spicen worden ook de nodige smaak, geur en kleurstoffen toegevoegd. Om ervoor te zorgen dat de voerballen niet door gewriemel van maden uit elkaar vallen voegt Marco een halve liter dode maden toe, tezamen met een handjevol pellets. Dan is het tijd om voerballen te maken. Marco vormt voerballen in de grootte van sinaasappels; of de consistentie van de voerballen juist is kun je eenvoudig testen door ze op een harde ondergrond te laten vallen. Als de voerballen dan niet op de bestrating uiteenvallen is het goed. Nadat alle voerballen te water zijn gelaten

Een van de mooie goudgele brasems die de beloning voor Marco vormden.

38 Hengelsport rond de Domstad 0614

De stroomdobber wordt geblokkeerd zodat het aas redelijk statisch gepresenteerd wordt, brasems houden hiervan!

begint het wachten. In eerste instantie zul je wat kleine vis vangen, maar als het goed is wordt die verdrongen door grotere exemplaren. GROOT A A S , GROTE VI S

Als aas voor grote brasem maakt Marco gebruik van een hele Dendrobena worm. Die wordt enkel met zijn kop aan de haak geregen. Omdat brasem een voorliefde heeft voor rustig zwevende aasdeeltjes, blokkeert Marco de dobber met zijn hengeltop. Na tien minuutjes dient de

eerste vis zich aan; een kleine kolblei heeft de worm verorberd. Nog enkele kolbleien volgen, maar dan hebben de grotere vissen zijn voerstek gevonden. Na een mooie aanbeet knalt het topelastiek uit Marco zijn hengel, een flinke, goudgele brasem is gehaakt. Niet veel later glijdt hij in het schepnet. Gedurende twee uur vangt Marco flink wat mooie brasems. Uiteindelijk sluit hij de dag af met 10 kilo vis, waaronder een aantal hele knappe brasems! ANDRÉ PAWLITZKI


KIES HET ABONNEMENT DAT BIJ JE PAST! NEEM EEN ABONNEMENT OF GEEF BEET CADEAU

Beet B eet NR. 06 · JUNI 2014 · 39e JAARGANG · € 5,95

Beet

Beet

MEI 2014

JUNI 2014

ZOMERSE FORELLENKOORTS

HET GROTE 2014 DOBBEROVERZICHT

WITVIS

Nylon versus Dyneema

WWW.BEET.NL

Beet NR. 05 ∙ MEI 2014 ∙ 39e JAARGANG ∙ € 5,95

DEZE MAAND ROVENDE ROOFBLEI Nylon versus

WITVIS

Dyneema

WWW.BEET.NL

WITVIS

Rovers NUMMER 5 ∙ MEI 2014

32

Nylon versus Dyneema

h e t

u l t i e m e

a g a z i n e r o o f v i s m

CAROLINA RIG BAARSMAGNEET

STREETFISHING NIEUWS, TIPS & TRICKS

PAGINA’S ROOFVIS

DRIJFJACHT OP STEKELS KINGSIZE GLASOOG

JONGE SNOEK

LAU LAU

• 15 PELLETTIPS

Zomerse forellenkoorts Pellet waggler nieuwe techniek

WITVIS

€ 510

MAIL & WIN

WITVIS

01405

Explosief karpers lokken

GLASOOG

Slurpend succes Alles over met de vlok de blankvoorn

8 711273 992290

KARPER

6 nummers 75 € 19,

9x Mitchell 300 werpmolens

TOTAALWAA RDE

KINGSIZE

ROOFBLEI IN HET DIEPE

MAIL & WIN

Rovers

Rovers

12 nummers 95 € 39,

Gouden ruisvoorns

01406

DE PERFECTE DOBBERMONTAGE

ALLES OVER DE BLANKVOORN

WITVIS

AAS & VOER

3 nummers 50 € 12,

10x Van den Eynde voerpakket

T.W.V.

€ 65,-

Het grote 2014 15 pellettips van dobberoverzicht Frans Vogels

8 711273 992290

NYLON VERSUS DYNEEMA

SLURPEND SUCCES MET DE VLOK

VIJVER

Zo neem of geef je een abonnement

• Stuur deze antwoordbon (of een kopie) op naar: BEET, antwoordnummer 338, 4800 WB Breda • Bel: 0800 0996606 • Surf naar: beet.mijntijdschrift.net

JA! Ik neem/geef *: 3 nummers Beet voor € 12,50 6 nummers Beet voor € 19,75 12 nummers Beet voor € 39,95

Mijn gegevens (altijd invullen):

Het cadeau-abonnement is bestemd voor:

Naam: Naam: m/v m/v Adres: Adres: Postcode/Woonplaats: Postcode/Woonplaats: Tel.: Geboortedatum:

Tel.: Geboortedatum:

E-mail: E-mail: Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgiro (€ 2,-administratiekosten) Ik machtig hierbij Vipmedia het abonnementsgeld af te schrijven van rekeningnummer: Ik heb links een cadeau naar keuze aangekruist. Stuur dit cadeau naar:

de ontvanger van het abonnement

*Je bijdrage in verzend- en administratiekosten van de cadeaus bedraagt € 3,65. Het abonnement loopt minstens een jaar en tot wederopzegging. Het cadeau-abonnement loopt na een jaar automatisch af. Een regulier abonnement op Beet kost € 54,95 per jaar.

AUHV 2014

*AUB uw keuze abonnement aankruisen.

mijzelf

Datum: Handtekening:


Nieuws

AUHV Karpergroep Voortgang AUHV Karpergroep

T

ijdens de ALV heeft Gerben Koopmans namens de AUHV Karpergroep een presentatie gehouden over de voortgang van de specialistengroep. Alle ingevulde enquêtes zijn meegenomen in een beleidsplan, dat u kunt vinden op de website www.auhv.nl en dat inmiddels is goedgekeurd door het bestuur. Uit de ingevulde enquêtes kunnen een aantal hoofdzaken gehaald worden: • Verhouding schubkarper-spiegelkarper is scheef gegroeid; • Meer controle gewenst door controleurs/ BOA’s om overlast aan te pakken; • Karperbestand op Amsterdam-Rijnkanaal verbeteren; • Vissterfte compenseren door uitzettingen; • Meer graskarper uitzetten vanwege grote hoeveelheid waterplanten; • Op Kooikersplas meer karper uitzetten. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet voor een karperuitzetting op het Amsterdam-Rijnkanaal en zal er toestemming gevraagd worden aan Rijkswaterstaat Utrecht namens het VBC Amsterdam-Rijnkanaal. Het is de bedoeling om eind 2014 de eerste gemonitorde karperuitzetting te verrichten. Op dit moment vindt er een arbitrage plaats tussen Sportvisserij Nederland en het waterschap m.b.t. karperuitzet op de Biezenvelden. De AUHV wacht met smart op een goede uitkomst. De Karpergroep gaat dit jaar de Utrechtse Karper Kampioenschappen organiseren. De wedstrijden worden gehouden op de Haarrijnse Plassen en op Strijkviertel. Nadere informatie vindt u op www.auhv.nl. En wilt u ook zelf een paar uur besteden aan de organisatie, dan hoor ik graag van u via karper@auhv.nl GERBEN KOOPMANS

AUHV-Roofvisgroep Het activiteitenprogramma van de AUHV Roofvisgroep voor de rest van het seizoen 2014 ziet er als volgt uit. Datum Bijzonderheden 12 juli Lek (boten + porta’s) 09 augustus Finten – Nieuwe Waterweg 06 september Linge (boten + porta’s) 04 oktober Hoge Vaart (boten + porta’s) 01 november Tull en ’t Waal / Schalkwijk 16 november Zondagactiviteit: dood-aas vissen (vanaf de kant) 28-30 november Visboten en Hengelsportbeurs Utrecht 27 december Stolwijk Meer informatie via www.auhvroofvisgroep.nl Aanmelden voor deelname: info@auhvroofvisgroep.nl

40 Hengelsport rond de Domstad 0614


AUHV Vliegvisgroep The Leader V

liegvisgroep The Leader is opgericht in april 1993 en biedt aan ­enthousiaste vliegvissers de mogelijkheid om met elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen binnen een eigen AUHV-afdeling. Als lid van de Vliegvisgroep The Leader kunnen we je het volgende bieden: • Vissen onder begeleiding van een ervaren vliegvisser. • Werpinstructie van een gecertificeerde werpinstructeur. • Gezellige bindavonden waar elke keer een nieuw thema centraal staat. • Lezingen van bekende en minder bekende vliegvissers. • Leuke gezamenlijke visuitjes. Lidmaatschap van The Leader staat alleen open voor leden van de AUHV. Kijk voor meer informatie op www.vliegvisgroeptheleader.nl

AUHV Wedstrijdgroep AUHV-competitie 2014 H

ierbij het resterende wedstrijdprogramma voor 2014. Heb je nog iemand in je omgeving die mee wilt doen aan deze gezellige ­competitie, geef hem/haar dan op.

Competitie 2014 6 wedstrijden vast + 6 wedstrijden vrije hengel Datum 05 juli 19 juli 02 augustus 16 augustus 30 augustus 06 september

Water Vecht AR-Kanaal Vecht Bongenaar. ond. Vecht Oude Rijn

Plaats Nieuwersluis Houten Nieuwersluis Nieuwegein Nederhorst Woerden

SRT Opmerking vast Uitloten André van Duin vrij Uitloten waterkant vrij Uitloten André van Duin vrij Uitloten fietsbrug vast Uitloten waterkant vast Uitloten waterkant

Verzamelen en uitloten om 7.30 uur, vissen van 8.30 tot 13.45 uur met 15 minuten pauze.

Extra wedstrijden: 27 september: Slotwedstrijd, koppel, in de ?? met aansluitend de prijsuitreiking van de competitie onder het genot van het ­gebruikelijke hapje en drankje. 20 september: Open wedstrijd met de Vaart-Poscar (Bongenaar/A.R-kanaal). Namens de wedstrijdcommissie, Rob Kluvers: 030-603 80 88 of 06-509 363 57, utkluvers@zonnet.nl

Hengelsport rond de Domstad 0614 41


Matchvissen

Dobbervissen met de matchhengel Het vissen met een zogenaamde matchhengel, waarbij met een werphengel en een dobber wordt gevist, is de laatste jaren toegenomen. Deze hengel biedt namelijk de mogelijkheid om op grotere afstanden te vissen, is eenvoudig te hanteren en grote zware vissen kunnen beter gedrild worden door de slipwerking van de molen, waardoor minder vis verspeeld wordt. T EK S T, ILLU S T R AT IE S & F OTO’ S A DRI VA N DE GIE S S EN

De slider registreert een aanbeet.

M

ede door de toenemende bekendheid van het matchvissen en het grote assortiment dat tegenwoordig in de hengelsportwinkels aanwezig is, wordt het voor velen interessant om deze wijze van witvissen te gaan hanteren. DE KEUZE VAN HET VISWATER

Bijna elk water in Nederland is geschikt voor het vissen met de matchhengel. Voor zowel stilstaand als langzaam stromend water tot een diepte van ca. 3 meter en afstanden tot ca. 20 meter is het vissen met een vaste dobbermontage een geschikte methode. Voorbeelden: de Vecht, de Linge, de Angstel, de Amstel, de Utrechtse fortgrachten etc. Hierbij is de dobber door middel van een dobberconnector op een vaste diepte op de hoofdlijn bevestigd. Bij stilstaande of

42 Hengelsport rond de Domstad 0614

langzaam stromende wateren met een waterdiepte van meer dan 3 meter en afstanden tot ca. 50 meter is het toepassen van een schuifdobber (slider) een goede keuze. Voorbeelden: diepe zandgaten, Amsterdam-Rijnkanaal, de Vecht nabij Nederhorst den Berg etc. Hierbij heeft de dobber de mogelijkheid omhoog te

schuiven tot een op de hoofdlijn aangebracht stuitje, zodat op elke gewenste diepte gevist kan worden. VISSEN MET DE VASTE MONTAGE

De matchhengel voor de vaste montage is opgebouwd uit een driedelige

Adri met een mooie zeelt.


afbeelding 1

afbeelding 2

Het vissen met de slider (schuifdobber) is nog eenvoudiger. Het inwerpen gebeurd op dezelfde wijze als bij de vaste montage. Nadat de lijn is afgeremd en de onderlijn zich heeft gestrekt, wordt de hengeltop onder het wateroppervlak gestoken en enkele molenslagen ingedraaid. Vervolgens wordt de beugel van de molen opengezet zodat de lijn ongehinderd van de molenspoel kan lopen tijdens het zakken van het bulklood. Hierbij zal eerst de slider, nadat de beugel is opengeklapt, omhoog komen Een mooi netje gevangen aan de match.

De eerste stap is het bepalen van de vis-/waterdiepte. Dit is de situatie in de illustratie waarop de lijn zwart is. Vervolgens haal de montage binnen en breng je de maat 12 haak tot circa 5 cm van de dobber (rode lijn) en plaats je een loodhagel (1) op het onderste punt van de lijn. Vervolgens leg je de haak tot circa 5 centimeter richting aangebrachte loodhagel (blauwe lijn) en plaats je een tweede loodhagel op de lijn (2). Tot slot herhaal je dit nogmaals (groene lijn) en plaats je de derde loodhagel (3).

zachte, soepele blank met een lengte van 3,90 – 4,25 meter en voorzien van een 13- tot 15-tal hoog afstaande geleide ogen. Hierop is een middelgrote molen geplaatst die voorzien is van een soepele nylon hoofdlijn van 12/00 tot 15/00. Op de hoofdlijn is een dobberconnector aangebracht waaraan de matchdobber (1 – 5 gram) alleen aan de onderzijde wordt bevestigd. Deze connector biedt de mogelijkheid eenvoudig en snel van dobber te wisselen tijdens het vissen. Tweederde van het loodgewicht wordt bij de dobber geplaatst en het resterende lood wordt verdeeld tussen dobber en haak (zie afbeelding 1). VISSEN MET DE SLIDER

De matchhengel voor de slider bestaat vaak uit een driedelige stevige soepele blank in een lengte van ca. 3,90 – 4,50 meter, eveneens met een 13- tot 15-tal hoog afstaande ogen. De middelgrote molen wordt voorzien van een nylon hoofdlijn van 15/00 tot 20/00. Op de hoofdlijn wordt een warteltje met een rubberen ventieltje aangebracht waaraan de slider (schuifdobber van 5 tot ca. 20 gram) bevestigd kan worden. Onderaan de hoofdlijn wordt bulklood geplaatst, ca. 1 gram minder dan op de dobber staat

vermeld. Voor het nauwkeurig afstellen van de dobber wordt ca. 1 gram aan loodhagel gebruikt die het bulklood opsluiten. Onder het bulklood wordt de onderlijn (dunner dan de hoofdlijn) bevestigd (zie afbeelding 2). DE BASISVAARDIGHEDEN

Het vissen met de matchhengel is niet moeilijk, in tegenstelling tot wat sommige sportvissers denken. Vooral het in de war raken van de lijn tijdens de worp is voor velen een reden om de matchhengel links te laten liggen. Het is echter niet moeilijk om te voorkomen dat de lijn in de war raakt wanneer je belangrijke basisregels in acht neemt. Hierbij speelt de loodzetting op de hoofdlijn een uiterst belangrijke rol, zie de uitleg bij de illustratie. Tijdens de (overhead) worp wordt vlak voordat de dobber het water raakt de lijn afgeremd door de vinger tegen de spoelrand te houden, waardoor de lijn zich strekt achter de dobber. Direct daarop wordt de hengeltop onder water gestoken, worden enkele molenslagen binnen gedraaid, zodat de lijn onder het wateroppervlak blijft en de wind hier geen vat op kan krijgen en de lijn in één rechte lijn de verbinding vormt tussen dobber en hengel.

tot het moment dat het lood zijn diepte bereikt heeft en de dobberantenne naar de uitgelode diepte zakt. VASTE MONTAGE EN SCHUIFDOBBER

Deze tijd van het jaar trekken de brasems massaal de ondiepere wateren op om te gaan paaien. Daarvoor moeten zij flink gaan eten om die zware tijd goed door te komen. Hans Altena en ik bezochten begin april een rustig stromend watertje van ca. 35 meter breed en gemiddeld 2 meter diep met een zachte veenachtige bodem waar we brasem en voorn konden verwachtten. Zonnig weer en een licht briesje vormden de ideale omstandigheden voor het vissen met de matchhengel. Vanwege de lichte stroming werd gekozen voor de vaste montage. Ook de

Hengelsport rond de Domstad 0614 43


Matchvissen

sliderhengel werd opgebouwd omdat op dit water de stroming snel in kracht kan toenemen. Alvorens we een voerstek zouden aanleggen gingen we eerst de diepte peilen en zochten we de teen van het talud, waarna we de afstand achter de lijnclip vastlegden. Vervolgens legden we de waterdiepte en afstand op de oever vast m.b.v. paaltjes (in mijn geval oude breipennen). De afstand namen

we drie molenslagen verder, zodat we na de worp drie molenslagen konden indraaien om de lijn onder het wateroppervlak te draaien en precies op de beoogde voerstek kwamen te liggen. Mocht de lijn tijdens het vissen breken dan is de afstand en waterdiepte snel hersteld. Nadat de lijn op de juiste diepte was afgesteld en de dobber goed was uitgelood, plaatsten we bij de top van de antenne een stuitje (bijv. nylon 14/00) op de hoofdlijn. Hierdoor werd het mogelijk de dobber dichter of verder van het stuitje te schuiven waardoor er zwaarder op de bodem of lichter boven de bodem gevist kon worden. VOERSTEK OPBOUWEN

De sliderhengels werden ook op de juiste diepte afgesteld. Dit kon heel eenvoudig door gebruik te maken van de twee breipennen die de waterdiepte aangaven. Het bulklood legde ik bij de eerste pen en ik stelde de schuifdobber zo af dat de top van de antenne de tweede breipen

raakt. Hierdoor kwam het bulklood op de bodem te liggen en zou het prima blijven liggen wanneer er meer stroming zou staan. Sanders Team Brasem Killer, aangevuld met maden, casters, maïs en wormen, werd als grondvoer gebruikt om de voerstek op te bouwen. Bij elke worp werd een aantal casters op de voerstek geschoten met een kleine katapult waardoor de voorn actief begon te azen. Als aas werden één witte made en twee casters op de haak geprikt. Nagenoeg elke worp leverde een aanbeet op en al snel volgde de ene maatvoorn (ca. 25 cm) na de andere. Na ruim een half uur vissen diende de eerste brasem zich aan. Een mooie gezonde brasem van ruim 1 kilogram. Het vervangen van het haakaas door een dikke worm leverde meteen een zware brasem van ruim 2 kilo op. Zoals verwacht trok de stroming aan en besloot ik over te gaan op de slider. De 8 grams slider met 8 gram aan bulklood bleef prima op de voerstek liggen en leverde veel aanbeten op waarbij de dobber rechtstandig omhoog kwam. Deze Ondanks de wind kun je goed matchen.

Hans met een gezonde brasem.

44 Hengelsport rond de Domstad 0614


Wat een sportvis, zo’n zeelt aan de match.

Ruim 26 kilo aan de weegschaal.

wijze van beetregistratie is kenmerkend voor de slider wanneer de brasem het aas gepakt heeft en daardoor het lood van de bodem trekt. Met een soepele doorgaande beweging werden de brasems gehaakt. In vijf uur tijd belandde ruim 26 kilo brasem en voorn in het leefnet. Een dergelijke topdag onder deze lenteachtige omstandigheden maken het vissen met de matchhengel tot een ware belevenis en voor mij de ultieme manier van witvissen. CONCLUSIE

Het toepassen van een matchhengel onder deze omstandigheden op het juiste type water waar brasem, zeelt en voorn verwacht mag worden, is een zeer attractieve en effectieve manier om witvis te kunnen vangen. Vooral de mogelijkheid om op verschillende waterdiepten

het aas te kunnen aanbieden, maar ook licht driftend over de bodem of stil op de bodem het aas te presenteren, maken deze wijze van witvissen zeer doeltreffend en een plezier om te doen! TIPS

Kies een vast punt aan de overzijde en leg de afstand vast op de lijnclip zodat telkens op de voerstek gevist kan worden. Rem altijd de lijn af vóórdat de dobber het wateroppervlak raakt. Hiermee voorkom je dat de lijn in de war raakt tijdens de worp. Schiet bij elke worp een aantal casters op de voerstek zodat de vis goed op de plek gehouden kan worden. ADRI VAN DE GIESSEN

Hengelsport rond de Domstad 0614 45


De vereniging

Welkom bij de AUHV! Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging De AUHV werd op 5 april 1925 in de stad Utrecht opgericht door enkele tientallen sportvissers en is nu uitgegroeid tot een regionale vereniging met ruim 9000 leden met pachtcontracten voor méér dan 3.000 hectare viswater in de regio Groot Utrecht. Al dit viswater is beschikbaar voor AUHVleden, tegen één van de laagste contributies in Nederland. Aan het voordelige AUHV lidmaatschap zijn veel voordelen verbonden: • AUHV-vergunning met meer dan 125 aantrekkelijke wateren in de regio Utrecht, waaronder de Loosdrechtse en Breukeleveense Plassen. • Landelijke viswaterlijst voor nog meer viswater! • Drie maal per jaar het AUHV-magazine ‘Hengelsport rond de Domstad’. En: • Nachtvissen (alleen voor AUHV-leden) in 3000 hectare viswater. • Vissen met drie hengels (alleen voor AUHV-leden) in meerdere wateren. • Deelnemen aan activiteiten van AUHV Vliegvisgroep ‘The Leader’, de AUHV Roofvisgroep en de wedstrijdgroep. Kosten AUHV-lidmaatschap? VISpas met lidmaatschap 2014 Nieuw lidmaatschap 2014, incl. inschrijfkosten  Lidmaatschap (continuering)  Lidmaatschap zonder afdrachten  Nieuw jeugdlidmaatschap 2013, incl. inschrijfkosten (tot 14 jaar)  Jeugdlidmaatschap (tot 14 jaar, continuering)  U kunt lid worden via de website: www.auhv.nl Ook kunt u terecht bij onze verkooppunten.

46 Hengelsport rond de Domstad 0614

€ 35,00 € 30,00 € 14,00 € 13,50 € 10,00

Verkooppunten Utrecht Lahr Hengelsport Smaragdplein 241-243, 3523 EJ Tel. +31 (0)30-2148001 Traditional Hengelsport Temming, Royaards van den Hamkade 95, 3552 CL. Tel. +31 (0)30-2433 696 Hengelsport Utrecht, Oregon­dreef 31, 3565 BE Tel. +31 (0)30-2612532 De Ster, Weerdsingel W.Z. (tegenover 51), 3513 BE Tel. +31 (0)6 - 29897877 Houten Dierenspeciaalzaak Speelberg, Het Wed 8, 3995 DV Tel. +31 (0)30-6375 655 Welkoop, Standerdmolen 16, 3995 AA Tel. +31 (0)30-6371 271 IJsselstein De Witte Parkiet, Koningshof 3, 3401 DW Tel. +31 (0)30-6882243 Jachthaven Marnemoende Noord IJsseldijk 107 B, 3402 PG Tel. +31 (0)30–6060663 Zeist Hengelsport Zeist, Dijnselburgerlaan 1-2, 3705 LP Tel. +31 (0)30-6919457

Wijzigingen: Geef wijzigingen zoals adres­wijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens vóór 1 oktober door aan de ledenadministratie via auhv@ vispas.nl, zodat ze correct op de VISpas voor het volgende jaar komen. Beëindiging lidmaatschap: U kunt uw lidmaatschap opzeggen tot 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar door dit schriftelijk of per e-mail door te geven aan de AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, e-mail: auhv@vispas.nl. Zegt u pas na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar toch een acceptgiro en bent u alsnog de contributie verschuldigd. www.auhv.nl


•D  e Xi5 modellen met ingebouwde trans­ducer zijn compatibel met vrijwel alle bekende Fishfinders/ dieptemeters.

NU VERKRIJGBAAR!

STUWKRACHT

• 45 inch (114 cm) • 48 inch (122 cm) • 54 inch (137 cm) • 60 inch (152 cm)

SONAR COMPATIBILITEIT

STAARTLENGTE

EW N

• 55 lbs. / 12V • 80 lbs. / 24V • 105 lbs. / 36V

WWW.MOTORGUIDE-MERCURY.EU.COM WWW.Q-FISHING.EU

The Carp Specialist is sinds 2004 uw betrouwbare reisbureau met focus op kwaliteit, persoonlijke service en informatievoorziening. Wilt u op karpervisvakantie in België, Frankrijk en Marokko? U bent bij ons aan het juiste adres! www.thecarpspecialist.nl

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG T/M DONDERDAG 9.00-17.30 UUR. VRIJDAG 9.00-19.30 UUR. ZATERDAG 9.00-16.00 UUR

DIJNSELBURGERLAAN 1-11 | 3705 LP ZEIST | 030-6919457

R A A N D S I U H R E V WIJ ZIJN 1 1 1 N A A L R E G R DIJNSELBU

WWW.HENGELSPORTZEIST.NL


Lahr Hengelsport

Smaragdplein 241-243 3523 EJ Utrecht

Tel: 030-2148001

Noteer in je agenda, zaterdag 28 juni Kortingsdag bij Lahr hengelsport !!

20 Kunstaas 15 Combi’s

Lahr Hengelsport

28-06-2014

Lahr Hengelsport

28-06-2014

Hengel & molen

10 Hengels 10 Molens

Knip je korting uit en neem deze mee !

Lahr Hengelsport

28-06-2014

Lahr Hengelsport

28-06-2014

Geen punten op je spaarpas

Bezoek ook onze website www.lahr.nl

Hengelsport rond de Domstad - juni 2014  

Hengelsport rond de Domstad is een officiële uitgave van de Algemene Utrechtse Hengelaarsvereniging AUHV. Het magazine is gratis voor onze l...

Hengelsport rond de Domstad - juni 2014  

Hengelsport rond de Domstad is een officiële uitgave van de Algemene Utrechtse Hengelaarsvereniging AUHV. Het magazine is gratis voor onze l...

Advertisement