Page 1

HENGELSPORT ROND DE DOMSTAD M A G A Z I N E V A N D E A L G E M E N E U T R E C H T S E H E N G E L A A R S V E R E N I G I N G € 2,95

HART VOOR DE JEUGD SNOEK IN KLEINE SLOOTJES LEDENVERGADERING: MAANDAG 23 APRIL OP VOORN IN DE HAVEN

HENGELSPORT ROND DE DOMSTAD IS EEN GEZAMENLIJKE UITGAVE VAN DE ALGEMENE UTRECHTSE HENGELAARS VERENIGING IN SAMENWERKING MET UITGEVERIJ VIPMEDIA TE BREDA.

NUMMER 193 • MAART 2018 • 39e JAARGANG


n e p o g n a e d hzoonut N E M R O W N E N E MAD KOOP SUPER GOED

0.5L MADEN RBAKJE MADEN + BEWAA 100ST DENDROBENA 15-20ST DENDROBENA 0.25L CASTERS 0.25L MESTPIEREN 40-50ST MESTPIEREN

A27 AFSLAG 29

3.50 1.95 7.00

2.00 4.00 7.00

2.75 1.50 4.00 1.00 2.00 4.00 1.00

! t r o p s l henge 2.00

T R O P S L E G N E H CAMPING & EK OPEN PER WE N E G A D 7 N J I WIJ Z gratis parkeren! ar en u kunt

ba Makkelijk bereik

l n . e t t i w fransde DEWITTE.NL |

| POST@FRANS 91 CE HOUTEN OOT 22B | 39 TE BV | DUWB FRANS DE WIT


Inhoud

VAN HET BESTUUR 4 AUHV NIEUWS 6 VLIEGVISSEN OP SLOOTJESSNOEKEN 8 DE ROOFVISGROEP IN STOLWIJK 12 VERSLAG BEURS UTRECHT 16 VISRIJKE UTRECHTSE VECHT 22 ALLES OVER ROOFVISHENGELS 30 MAISBROKKEN & KARPER 36 AUHV KARPERGROEP 40 AUHV WEDSTRIJDGROEP 41 WINTERVOORN IN ELBURG  42 WELKOM BIJ DE AUHV 46

COLOFON

De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging werd 5 april 1925 opgericht en bij Koninklijk Besluit goedgekeurd op 8 mei 1940. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. V ‑ 40476822. De AUHV is aangesloten bij Federatie MidWest Nederland van ‘Sportvisserij Nederland’. 39e jaargang: Oplage: Omslagfoto:

nummer 193, maart 2018 Hengelsport rond de Domstad verschijnt in maart, juni en oktober. 10.500. Thomas Boelaars.

Adreswijzigingen, opzeggingen etc. Uitsluitend schriftelijk, onder vermelding van uw lidnummer (zie adreswikkel of www.auhv.nl) doorgeven via: e-mail auhv@vispas.nl, of schriftelijk naar AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede. Bestuur Voorzitter: S. Dekker (Simon) Secretaris: C.J. van de Burgt (Jim), Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, e-mail: info@auhv.nl Penningmeester: H.G. Ederveen (Henny) Bestuursleden: E. Broekhuizen (Edward), L. Harmsen (Leo), G. Raaphorst (Gerard), F. van Schaik (Fred), M. Hoorweg (Martin), R. Blokhuijzen (Robin). Website: www.auhv.nl Info AUHV Vliegvisgroep ‘The Leader’: www.vliegvisgroeptheleader.nl Info AUHV Roofvisgroep: roofvisgroep@auhv.nl Info AUHV Karpergroep: karper@auhv.nl Uitgever:

AUHV, in samenwerking met: Vipmedia Publishing & Services, Takkebijsters 57a, 4817 BL Breda, tel. 076-530 1729 Directie: Ed Bruijns Hoofdredacteur: Sjoerd Beljaars Redactie: Fred van Schaik, redactie@auhv.nl Advertenties: John Huussen, Alex Boom, 076-530 1725 Druk: Corelio Printing

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van AUHV/uitgever. Opname in een leesportefeuille is niet toegestaan. De redactie werkt onafhankelijk van welke organisatie dan ook. De redactie en de uitgever zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Onge‑ vraagd aan ons toegezonden redactionele tekst en/of foto’s worden niet geretour‑ neerd. Plaatsing van die informatie is voorbehouden aan de redactie.

Van de voorzitter

V

oor mijn gevoel is 2017 voor de AUHV een rustig jaar geweest. Maar als ik het jaarverslag doorlees (zie verderop in dit blad) is er toch veel gebeurd. In het begin van het jaar hadden we veel commotie over de Haarrijnse Plas. Onze karpervissers kwamen in opstand tegen de nieuwe regelgeving, en hebben samen met het bestuur ervoor kunnen zorgen dat wethouder Jansen nog eens aandachtig naar onze argumenten luisterde en ons tegemoet kon komen. Het vissen is, onder voorwaarden, weer mogelijk. We zijn door dit voorval zichtbaarder geworden voor de gemeente en kunnen hier in de toekomst verder op bouwen. Dat komt goed uit, want de politiek heeft de laatste jaren steeds meer invloed op de hengelsport. Het blijft van belang om regelmatig aan te schuiven wanneer er op regionaal en lokaal niveau beslissingen worden genomen die van invloed zijn op onze hobby. Met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben we regelmatig contact. We hebben betere afspraken kunnen maken over het maaibeleid en hebben een akkoord bereikt over een proef met graskarpers tegen overmatige plantengroei. De viswatercommissie heeft een doordacht meerjarenplan opgesteld. Alle wateren zijn hierin beschreven en in de komende jaren gaan we aan de knelpunten werken. De controles in ons gebied gaan steeds beter, het team van vier Boa`s hebben we kunnen behouden. We hebben afscheid genomen van een Boa, maar daar hebben we een nieuwe voor terug. De voorzitters van de tien grootste hengelsportverenigingen van Nederland hebben een gesprek gehad met de nieuwe voorzitter van Sportvisserij Nederland. Voor ons aanleiding om ook eens apart met de grotere verenigingen te praten om wellicht elkaar te helpen. Onze eigen specialistengroepen opereren steeds zelfstandiger en zo hoort het ook, kunnen wij ook weer eens wat vaker vissen! Veel visplezier…  Simon Dekker Hengelsport rond de Domstad - 3 2018

3


VAN HET BESTUUR

AUHV JAARVERSLAG 2017 Bestuur Het bestuur bestond aan het begin van 2017 uit voorzitter S. (Simon) Dekker, secretaris C.J. (Jim) van de Burgt, penningmeester H.G. (Henny) Ederveen en de bestuursleden E. (Edward) Broekhuizen, L.J. (Leo) Harmsen, G. (Gerard) Raaphorst, F.J.P. (Fred) van Schaik, R. (Robin) Blokhuijzen, W.F. (Wim) Huisen en D.A.W. (Danny) Bok.

Leden Het ledenaantal van de vereniging is in 2017 uitgekomen op 9808 leden. Dat is iets minder dan in 2016, maar volgt wel de landelijke dalende trend.

Visserijland • De AUHV heeft verkennende besprekingen gedaan met de grootste hengelsportverenigingen en de nieuwe voorzitter van Sportvisserij Nederland over de bestuursstructuren. • De eind 2016 afgesloten huurovereenkomst met de Gemeente Utrecht werd na actie door de AUHV Karpergroep aangepast v.w.b. de stekken aan de Haarrijnse Plas. • De huurovereenkomst met de Gemeente Houten werd met hulp van onze jurist verlengd.

Viswaterbeheer • Dit jaar werd door de AUHV viswatercommissie, na uitgebreide inventarisatie, het meerjarenplan gemaakt. • Met het waterschap De Stichtse Rijnlanden zijn met de AUHV het maaibeleid, een graskarperproef en plannen besproken op bestuurlijk niveau.

Waterkwaliteitbemonstering De groep van zeven watermonsternemers onder leiding van Fred van Esseveld heeft ook afgelopen jaar weer de viswaterkwaliteit van 26 belangrijke viswateren gemonitord in wateren

4

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

waar het waterschap niet controleert. De metingen verschaffen informatie over kwaliteit zoals onder andere zuurstofgehalte, Ph (zuur)graad en doorzicht.

Controle • In totaal zijn er door de twee AUHV Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) 1.400 controles uitgevoerd, waarbij er 73 waarschuwingen zijn gegeven en 79 processen verbaal zijn uitgeschreven en naar het CJIB gestuurd. • Dit jaar zijn 2 Boa’s (her)beëdigd in domein 2 (milieu), hiermee hebben zij uitgebreidere opsporingsbevoegdheden. In november is Lawrence Taylor beëdigd als nieuwe Boa voor de AUHV. • De AUHV is dit jaar aangesloten bij het Convenant “Optreden op elkaars grondgebied voor Boa’s domein II, provincie Utrecht”. • Met het federatiebestuur zijn gesprekken gevoerd over o.a. de Boainzet bij de AUHV. Promotie • Ook afgelopen jaar was de AUHV present op de succesvolle hengelsportbeurs in Utrecht. Hier sprak de standbemanning van de AUHV Roofvis- & Vliegvisgroep en bestuur met leden en belangstellenden. Ook deed de AUHV weer mee aan het Stekkie parcours, wat veel bezoek van jeugd genereerde. • Het contract met VIPmedia voor de productie en verzending van ons clubmagazine “Hengelsport rond de Domstad”, werd voor 3 jaar verlengd.

AUHV groepen • De AUHV Roofvisgroep had maandelijks wisselende roofvisactiviteiten, die goed bezocht werden. • De AUHV vliegvisgroep The Leader houdt hun maandelijkse bindavonden

bij forellenvijver Ruigenhoek. • De AUHV Karpergroep organiseerde de karperwedstrijden en de organisatie voor de nachtvisproef in 2018 op de Nedereindse Plas. • De AUHV wedstrijdgroep organiseerde de AUHV clubcompetitie voor een beperkte groep wedstrijdvissers.

Streetfishing Op 14 oktober werd de jaarlijkse ‘Streetfishing’ wedstrijd in Utrecht georganiseerd door de Dutch Streetfishing Association. De AUHV heeft hieraan haar medewerking verleend door vergunningen beschikbaar te stellen en een aantal scheidsrechters.

Blauwe Vogels De donaties die u gaf voor de Blauwe Vogels bedroegen dit jaar ca. € 6.000! Dit bedrag is overgemaakt naar de Stichting, die hiervan o.a. een deel van de zwembadhuur betaalt. Bedankt hiervoor namens het stichtingsbestuur.

Vrijwilligers • Op 24 juni werd de jaarlijkse AUHVvrijwilligersdag georganiseerd. Deze vond dit jaar plaats bij visvijver Tom’s Creek. Hier kon worden gevist op forel, steur en meerval. De dag werd besloten met een barbecue. • Maandagavond 27 november werd voor alle AUHV-vrijwilligers een gezellige avond georganiseerd met een uitgebreide borrel met aansluitend een buffet en gezellig samenzijn. • Voor 2018 gaan we vrijwilligers zoeken die jeugd- en beursactiviteiten willen en kunnen organiseren. • Veel van de zaken die in dit jaarverslag staan kunt u ook uitgebreider nalezen in de nieuwsberichten op onze website en op Facebook.

Jim van de Burgt, secretaris


VAN HET BESTUUR

Zonder vrijwilligers geen vereniging!

LEDENVERGADERING MAANDAG 23 APRIL 2018 IN HOUTEN

Het bestuur van de AUHV - Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging - nodigt u uit voor de ledenvergadering, die op maandag 23 april aanstaande zal worden gehouden in Restaurant “De Engel”, Burgemeester Wallerweg 2 in Houten (routebeschrijving zie www.auhv.nl). De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur. Toegang uitsluitend op vertoon van uw AUHV-bewijs van lidmaatschap (VISpas) 2018.

AGENDA 1 Welkom en opening 2 Ingekomen stukken Verzoeken waarover een besluit moet worden genomen in de ledenvergadering moeten uiterlijk 4 weken voor de ledenvergadering ontvangen zijn bij de secretaris. 3 Mededelingen: • Viswaterbeheer • Visrechten Utrecht • Visrechten Houten • BOA’s & controles 4 Verslag vorige ledenvergadering Het verslag van de ledenvergadering van 24 april 2017 is gepubliceerd in Hengelsport rond de Domstad nr. 2017-2. 5 Jaarverslag 2017 Zie elders in dit blad. 6 Financiële zaken • Financiële verantwoording over 2017. • Verslag kascontrolecommissie. • Décharge door kascontrolecommissie van het bestuur voor het gevoerde beleid.

• Begroting 2018; vaststelling contributie 2019. • De financiële verantwoording en de begroting zijn vanaf 4 weken voor de vergadering opvraagbaar via de penningmeester en zullen op de vergadering ter inzage liggen. 7 Verkiezing leden kascontrolecommissie 8 Verkiezing bestuursleden Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk aanmelden, voorzien van motivatie, ervaring en kennis bij het secretariaat. Volgens het rooster zijn aftredend:

Ook in 2017 viel er genoeg te doen. Penningmeester Henny Ederveen, en de bestuursleden Fred van Schaik en Gerard Raaphorst. Allen zijn herkiesbaar. 9 Wat verder ter tafel komt Behandeling van schriftelijk ingediende vragen. 10 Rondvraag 11 Sluiting Napraten met een drankje en hapje.

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

5


AUHV NIEUWS

De Film geeft een sfeerimpressie

van de AUHV roofvisgroep!

Nieuwe film AUHV Roofvisgroep online

De nieuwe film over de AUHV Roofvisgroep is eind vorig jaar op de Hengelsportbeurs ‘in première’ gegaan. De film is niet bedoeld als ‘wervingsinstrument’, maar geeft aan alle belangstellenden een indruk waar de Roofvisgroep voor staat, van de sfeer binnen de groep, de diverse activiteiten en hoe dit door de leden ervaren wordt. De film is te bekijken via de AUHV website, via de knop video’s onder Roofvissen, of direct op het YouTube kanaal van de Roofvisgroep. Met hartelijke dank aan Bart de Boer voor de productie.

Interesse in vliegvissen? Vliegvisgroep The Leader! De AUHV-vliegvisgroep The Leader is opgericht in 1993 door de AUHV en telt inmiddels circa 150 leden. Deze afdeling biedt aan gelijkgestemde AUHV-leden de mogelijkheid om elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen op de maandelijkse vliegbindavonden. Daarnaast worden jaarlijks diverse andere activiteiten georganiseerd zoals lezingen door bekende en minder bekende vliegvissers, binnenen soms buitenlandse visexcursies en werpinstructie. Je betaalt voor lidmaatschap aan deze afdeling een (kleine) jaarlijkse bijdrage. Kijk op de website van de AUHV of direct op www.vliegvisgroeptheleader.nl voor meer informatie en de agenda.

Vliegvisgroep The Leader organiseert onder andere werpinstructies!

6

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018


AUHV NIEUWS

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS MET HART VOOR DE JEUGD

Het bestuur van de AUHV wil graag meer aandacht besteden aan de eigen AUHV-jeugdleden. Daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een aantal keren per jaar in te zetten zijn voor de organisatie en ondersteuning van diverse activiteiten. Denk aan een jeugddag, een basiscursus sportvissen, het schrijven van jeugdpagina in ons magazine en op de website of aan deelname aan de jaarlijkse hengelsportbeurs. We zoeken naar AUHV-leden die deze jeugdcommissie vanaf de grond willen opstarten en uitbouwen. Uiteraard met ondersteuning vanuit het bestuur. Een VOG-verklaring is verplicht als je bij de AUHV (jeugd)vrijwilligerswerk doet, maar deze kan via de vereniging worden aangevraagd.

Wil jij je inzetten voor onze jeugd­ leden? Meld je dan nu aan!

WIL JIJ ER DE SCHOUDERS ONDER ZETTEN? Meld je dan via een kort berichtje met motivatie aan via info@auhv.nl en we nemen contact met je op. Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

7


AUHV VLIEGVISGROEP

IN KLEINE SLOOTJES OP ZOEK NAAR SNOEK

Er valt volop te beleven in kleine slootjes.

Je kent ze wel, die kleine slootjes waarvan je verwacht dat er amper een druppel water in staat, maar die bij nadere inspectie toch minimaal een halve meter diep blijken te zijn. Als je dan ook nog op een zonnige dag een schooltje met ruisvoorns treft weet je het bijna zeker; hier moet snoek zitten!

D

an kan je natuurlijk je trouwe aftma 8 uit de kast halen, maar dat voelt ook alsof je met een kanon op een mug schiet. Sinds dit najaar ben ik deze slootjes eens gaan bevissen met een #5, daarbij een doosje met een aantal lichte (vrij dunne) streamers die toch goed weg te zetten zijn (wel met lengte, maar weinig materiaal op een lichte haak).

❱ KLEINE WATERTJES

Je maakt in het algemeen korte worpjes van max. een meter of 10 en vist gewoon een drijvende lijn met een korte leader en een klein staaldraadje. Deze voorliefde voor kleine watertjes zal ik niet van een vreemde geërfd hebben. Kees heeft me voor het eerst meegenomen naar deze watertjes en sindsdien kammen we ze graag samen uit! En trouwens, met klein bedoel ik ook echt klein; variërend van 3 – 6 meter breed en maximaal 70 cm diep, met bij voorkeur een duiker ergens in de sloot waarmee er verbinding is met

andere watergangen (en waar vaak ook wel een snoek ligt omdat het er meestal iets dieper is). Let er bij deze visserij trouwens wel even op dat de slootjes niet direct in verbinding staan met relatief groot water (zoals de scheisloten van een polderstelsel die uitkomen op een brede wetering), de verrassing kan dan ineens groter zijn dan je lief is en om nou een snoek van over de 80 cm

Een duiker is altijd prima.

8

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

op een #5 te drillen lijkt me ook weer wat teveel van het goede.

❱ GEEN DRESSUUR

De eerste keer dat ik dit deed met de ‘lichte’ vliegenlat was ergens eind september 2017; een aantal slootjes in Houten-Zuid. Na een worp of tien knalde het eerste snoekje vol overgave


Tekst & foto’s Simon Engwerda

op het kunstaas. Een spektakel van jewelste, vooral vanwege het relatief ondiepe water en de jeugdige sprongen die de snoek maakt omdat ze geen flauw idee heeft wat haar (of hem) is overkomen. Deze slootjes worden altijd overgeslagen, van dressuur is hier absoluut geen sprake!

〉〉 Het is een spektakel van jewelste. 〈〈

De vissen die je er treft zijn doorgaans rond de halve meter met af en toe eens een aangename verrassing van een vis van bijna 70 cm. Halverwege het slootje tref ik de tweede snoek. Nou ja snoek, het beestje is net een jaar oud met 34 cm, maar de lol is er niet minder om. Aan het eind van het slootje, ik heb zo’n 100 meter gevist, besluit ik om te draaien en van streamer te wisselen (van wit naar paars) en de sloot ook terug te vissen. Het verbaast me dat ik er vervolgens nog eens drie weet te vangen! De grootste is een heus monster van wel 56 cm. Een volgend slootje levert op dezelfde wijze nog een paar vissen op. Al met al heb ik nog geen 200 meter water ( gemiddeld net 4 meter breed) in ongeveer anderhalf uur tijd afgevist en daarin zeven snoekjes weten te vangen.

de snoek schiet los en laat zich niet meer zien. Als ik het slootje aan de overzijde van fietspad doorvis zijn er nog een aantal snoekjes geïnteresseerd in de roze streamer, maar dit zijn duidelijk nog jonge snoekjes (grootste ongeveer 35 cm). Het schot is nog niet accuraat en met veel geweld (nou ja, in verhouding tot het formaat van de vis dan) knallen er meerdere het water uit maar langs mijn streamer. De laatste blijft wel hangen, maar wurmt zich weer los vlak onder de kant. Vermoedelijk zal je wat meer vis missen op deze wijze omdat een #5 nu eenmaal minder body heeft dan een #8 en je dus soms meer moeite zal hebben om een haak in de harde bek

te zetten. Maar ach, het zien van de aanbeet is altijd dusdanig spectaculair dat een visje meer of minder ook niets uit maakt. En zien doe je de aanbeten altijd. Er staat namelijk amper water…

❱ MISSIE

Leuk is het ook om een nietsvermoedende (en ook je voor gek verklarende) vismaat te introduceren in de spanning van het vissen in kleine slootjes. Theo en ik hebben het plan om alle polders (nou ja, alle...) in Nederland samen te bevissen (www.snoekenindepolder.nl). De bewuste dag is polder Het Grootslag

Op de kruising.

❱ NIET ALTIJD ZO SUCCESVOL

Dat deze dagen niet altijd zo succesvol zijn, blijkt wel een maand of twee later; ik bevis een slootje ergens in Lunetten waar ik met Randy eerder eens langs fietste en een paar mooie schooltjes met ruisvoorn spotte (en ook hier weer een mooie duiker aan het eind van de sloot). Er blijkt aan het begin van het watertje maar zo’n 30 cm. water te staan, wel een paar mooie schuilplekken met afstervende rieten en lelies maar dit levert geen vis op. Aan het eind van het slootje zit een wat dieper gat met zo’n 70 cm. Zoals eigenlijk niet kan missen, hier schiet er een snoek uit de kant die de knalroze killer van Ruud niet kan weerstaan. Ik zet de haak, maar niet goed genoeg; Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

9


AUHV VLIEGVISGROEP

Van der Valk hotel in Houten. Normaal gesproken bevist men het water direct voor het hotel en wordt het slootje dat wij visten genegeerd. Het water is er glashelder en ligt vol met planten; in de zomer dus ook niet te bevissen, maar nu in het najaar de planten zijn afgestorven is er ineens van alles mogelijk. Kees begint bij de dam en heeft meteen een eerste volger die echter zijn streamer niet pakt. Binnen 30 meter vindt hij zo nog een vis die zijn streamer met enige interesse volgt maar vervolgens verder met rust laat. Ik ben ondertussen iets verderop aan het vissen en spot voor het eerst een vuurgoudhaantje, de kleinste vogel van Europa. Mijn dag kan niet meer stuk! Echter de snoek laat het bij mij vooralsnog afweten. Kees treft vervolgens nog een derde snoek die ook niet wil bijten (maar zich dankzij het heldere ondiepe water wel laat zien).

Genoeg te beleven op nog geen 100 meter water.

❱ AANGENAME VERRASSINGEN Voorliefde voor een paarse streamer.

in Noord-Holland het toneel van deze missie. Hier vinden we een prachtige grote wetering waar we naar hartenlust verre worpen kunnen maken. Op een gegeven moment bevissen we deze wetering op een stuk waar deze ernstig aan het verlanden is; er staat nog geen 30 cm. water, waarop ik besluit het slootje 40 m verderop te gaan bevissen. Een meter of 6 breed, met her en der dwarssloten waarbij er mooie driesprongen uit te gooien zijn. Theo kijkt me aan en denkt, jaja dat zal wel. Maar ziet mij de streamer wegzetten en bedenkt dat zijn spinner ook maar te water moet, want tsja, als je er dan toch staat... Maar veel fiducie heeft hij er niet in. De eerste driesprong levert niets op, maar de tweede is wel raak. Theo haakt met de eerste worp op die stek een mooie snoek van ruim 60 cm en gelooft zijn ogen niet. Vanaf dat moment vissen

10

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

we de sloot in zijn geheel netjes af (en vangen verder niets meer) en zal Theo voortaan anders naar de kleine onooglijke slootjes kijken…

❱ VERLOREN UURTJE

Vaak zijn de slootjes in je woonplaats ideale locaties om deze visserij eens uit te proberen. Even een verloren uurtje op stap en ontdekken maar! Travel light en zoek eens naar die slootjes die je anders voorbij rijdt. Zo visten Kees en ik laatst nog een slootje vlakbij het

Genoeg te beleven dus op nog geen 100 meter water. Terwijl ik mijn streamer strak voor het eigen kantje vis schiet er een snoek tussen de waterplanten vandaan. En felle tik en ik zet de haak… maar de snoek schiet los. Aan het eind van de sloot vind ik nog een volger die ook niet tot bijten te verleiden is en zo eindigen we het uurtje visloos, maar hebben we wel een snoek of vijf gezien die we een volgende keer mogelijk wel weten te verleiden. Binnen anderhalf uur zijn we weer thuis en hebben weer veel lol gehad in die kleine, prachtige slootjes die zomaar voor wat aangename verrassingen kunnen zorgen… Dus laat de volgende keer je #8 eens thuis en kijk wat je met een 5-je kunt beleven!

Simon Engwerda


• K - TYPE GUIDES • 100% HIGH GRADE CORK HANDLES • HIGH DENSITY CARBON BLANKS

• K - TYPE GUIDES • 100% HIGH CARBON HANDLES • HIGH DENSITY CARBON BLANKS

T O P

TA C K L E

SERIES

SERIES

S Y S T E M

Sänger Rollenlager GmbH & Co. KG www.saenger-tts.de

Informatie winkeliers: Sander Schipper Info@sander-s-trading.nl


AUHV ROOFVISGROEP

JUBILEUM VAN DE AUHV ROOFVISGROEP VERSLAG VAN EEN VISDAG

Op 28 oktober 2017 was het zover. Onze traditionele afsluiting van het seizoen in Stolwijk vond twee maanden eerder plaats. Waarom zegt u? Nou, de AUHV Roofvisgroep bestond in oktober precies 20 jaar!

T

wintig jaar geleden was Louis Veldhuizen een van de oprichters van de Roofvisgroep en na ik weet niet hoeveel visdagen verder zit hij nog steeds in het bestuur. Bij deze gaat mijn dank dan ook uit naar Louis voor het mede-oprichten

van de Roofvisgroep en het organiseren van vele visdagen. Zelf zit ik inmiddels ook een aantal jaren in het bestuur en het blijft mooi om te zien dat er gemiddeld rond de 15 personen zoveel plezier beleven aan een dagje vissen. Het thuisfront snapt hier vaak niets van als

de wekker voor zessen afgaat, maar u en ik weten wel beter.

❱ WEKKER

Zaterdag de 28e was het dus wéér zover. Er was om 7.30 uur afgesproken

Visgids Johan kent de mooiste plekken in Stolwijk.

12

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018


Tekst & foto’s Marco de Vries

Klein maar fijn! Stolwijk, internationaal vermaard.

Het thuisfront snapt hier vaak niets van.

en had weer voor iedereen een plattegrond gemaakt. Het was voor mij de eerste keer dat ik met hem meeging en ik heb heel veel nieuwe plekken gezien.

❱ DE PRACHTIGE POLDER

in het dorpscafé van Stolwijk en de wekker ging bij mij om 5.30 uur af, want ik zou Louis ’s ochtends ophalen. In de auto hebben we het uiteraard vaak over het weer, want het is altijd afwachten wat de dag gaat brengen en of het weer van invloed is op de vangsten. Gelukkig is het de hele dag droog gebleven en waren de vangsten zeer goed te noemen. Op het afgesproken tijdstip druppelden de deelnemers binnen in het café en begonnen we met een lekker bakkie koffie. Afgezien van de notoire telaatkomers stuurde Eric een berichtje dat hij zich had verslapen en sloot later aan. In Stolwijk maken we altijd gebruik van visgids Johan, hij is opgegroeid in de omgeving. Hij kent de mooiste visplekken in Stolwijk en ook de plekken, waar niet zoveel ‘toeristen’ komen. Hij weet bij welke boeren je kunt parkeren

We waren deze keer met 12 man en verdeelden ons in drie groepen. Ik ging samen met Johan en Louis op pad en Eric sloot later aan. Na geparkeerd te hebben op het erf bij een boer liepen we de polder in en ik wist gelijk weer waarom ik het vissen in de polder zo mooi vind. De zon die net opkomt, de poldersloten met verschillende bruggetjes en de loslopende koeien. Bij de eerste wetering was het al vrij

Rover uit de boerensloot.

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

13


AUHV ROOFVISGROEP

Ook ik kon er eentje verschalken.

snoek te vangen op een zelfgemaakt stukje kunstaas dat gebaseerd is op een Leen Toetje.

Vol erop! snel raak voor Johan en ving hij de eerste snoek van de dag. Even later gooide hij zijn plugje naar de overkant in het gras en zat vast. Hierdoor moest hij een stuk omlopen om zijn plugje te redden, maar dat lukte gelukkig. Daarna was het raak voor Louis, hij wist een mooie

Moedig baarsje.

14

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

â?ą UITSTEKEND BEGIN

Even later mocht ik mijn eerste snoek van de dag vangen. Na een eerste aanbeet gemist te hebben pakte de snoek een tweede keer mijn shadje en kon ik ‘m op de kant halen. Ondertussen had

Rob ving een mooie snoek, maar had daarna meer oog voor de zilverreigers.

Eric zich aangesloten bij ons en ik zag hem in de verte ook zijn eerste snoek binnenhalen. De dag was uitstekend begonnen, want iedereen van onze groep had inmiddels wat gevangen. Dit ging nog even door, want Louis ving er in een kort tijdsbestek twee bij en ik kon er ook nog een verschalken. Op een gegeven moment stonden Louis en ik aan het einde van een sloot en we hadden het erover dat je in de polder

Louis wist er in korte tijd twee te vangen.


AUHV ROOFVISGROEP

zelden een metersnoek vangt. Hij had al een paar keer gegooid op een plek waar snoek zou moeten zitten, maar er was geen beweging in het water te zien. Toen besloot ik mijn shadje die kant op te gooien en zag meteen een flinke kolk in het water. Na nog drie keer een kolk was het raak. Na een dril van zeker 5 minuten kon ik een mooie dame van 95 cm landen. Zelden zo’n grote snoek in de polder gevangen. Voordat we teruggingen om te gaan lunchen, wist Johan nog een andere visstek. Ook hier betrof het weer een mooie poldersloot en ik ving in een ondiep slootje twee kleine snoeken en had daarnaast nog twee aanbeten over een lengte van minder dan 50 meter. Johan, Louis en Eric vingen hier ook hun snoeken en we konden met een goed gevoel gaan lunchen.

Peter, want die houdt er niet van. Hij bestelde een uitsmijter die er erg lekker uitzag. Na de lunch gingen we weer met zijn allen op pad en op een gegeven moment waren we allemaal in de buurt van de ijsbaan. Ook hier werd weer een aantal snoeken gevangen, maar het ging niet echt los. Op aanraden van Johan verkasten we naar een andere plek en daar werd er door iedereen weer goed gevangen. Robbert Jan ving een mooie snoek bij een bruggetje, waar al zeker vier man het had geprobeerd. Zo zie je maar weer, dat je niet altijd als eerste op een plek hoeft te zijn. Aan het einde van de dag vingen Louis en ik gelijktijdig een mooie snoek op nog geen 10 meter van elkaar.

In het altijd gezellige Wapen van Stolwijk was al een aantal deelnemers aanwezig voor de lunch. Over het algemeen was er goed gevangen in de ochtend. Daarna gingen we met zijn allen aan de erwtensoep met brood, behalve

Terug in het Wapen van Stolwijk kon de balans worden opgemaakt. Door iedereen werd snoek gevangen, in totaal 68 stuks en al met al dus een geslaagd jubileum! Na nog geborreld te hebben ging ieder-

❱ ERWTENSOEP OF UITSMIJTER

❱ 68 SNOEKEN!

een weer huiswaarts en hadden we genoten van een fantastische visdag. Bart Boer maakte tijdens deze visdag overigens opnames voor de promotiefilm van de Roofvisgroep. Kijk op de website voor het resultaat!

Marco de Vries

Inschrijfgeld

Soms vragen men se wat we doen met n weleens aan ons de standaard € 3,50 die betaal d moet worden voor een visdag . Ter ere van het 20 -jarig jubileum heeft het bestuu r van de Roofvisg roep besloten om de traditionele lu nc met brood, te be h, erwtensoep talen inclusief 5 consumpties. Ver de bijdragen betaal r worden er ook d voor bijvoorbee ld het huren van vi sbot booteigenaren ee en en krijgen n vergoeding al s zij hun eigen boot meenemen. Op deze manier vloeit he t in terug naar de de schrijfgeld weer elnemers.

Erwtensoep of uitsmijter?

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

15


SPEKTAKELBEURS

SPEKTAKELBEURS Afgelopen december was het weer tijd voor dé allround hengelsportbeurs van het jaar: de hengelsport- en botenbeurs in Utrecht! Het was ook dit jaar weer een heus hengelsportfeest. Alle dagen werden gezellig druk en er was meer dan genoeg te zien én te doen op de beurs, bekijk hier het overzicht!

D

e beurs werd afgetrapt door niemand minder dan cabaretier en hengelsportliefhebber Klaas van der Eerden; het gezicht van het programma Big Fish Klaas. Met beatboxen en een enorme dosis zelfspot werd de eerste beursdag voor geopend verklaard. Ondertussen nam Klaas sommige naar binnen stormende bezoekers nog een kort interviewtje af waardoor de toon voor de rest van het weekend meteen werd gezet.

❱ BEST NEW PRODUCT

Op vrijdag en zaterdag konden beursbezoekers stemmen op de ‘Best New Product’ stand. Alle groothandels konden in vier categorieën hun beste nieuwe product insturen. Zo stonden er producten uitgestald voor de categorieën: zeevissen, karpervissen,

16

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

De runner up roofvissen en witvissen. in de categorie Bezoekers konden op zeevissen: de hun gemakje rondwanconflict II van delen op de stand, een Penn. Echt een unieke mogelijkheid om pareltje! feitelijk in één oogopslag al het nieuws voor 2018 te bewonderen. En niks geen geheimzinnig gedoe achter gesloten vritrines, maar de producten mochten gewoon opgepakt worden om ze goed te kunnen jury die de lakens uitdeelt, maar niets beoordelen. Vervolgens minder dan de doelgroep zelf, sportvismocht de bezoeker een keuze maken, sers dus. Dat maakt de awards tot ware ofwel in elke categorie zijn of haar publieksprijzen. Kers op de taart was het favoriete product kiezen. feit dat niemand minder dan Marco Kraal Uiteindelijk werden zaterdagavond van Sportvisserij Nederland en VisTV tijdens een officiële prijsuitreiking de de presentatie voor zijn rekening nam. winnaars bekend gemaakt. Voor de Overtuigend winnaar van de avond werd groothandels een heuse prestige kwestie. In deze award show geen dubieuze Zebco met maar liefst 4 prijzen!


Tekst & foto’s Redactie SPEKTAKELBEURS

Westin levert vakwerk met ky Ric the Roach.

In vier categorieën staan alle producten uitgestald...

Innovatief! Uitwisselbare gewichten vo o feedermonta r ges.

Een publieksprijs pur sang!

...Klaar om door iedereen aan de tand gevoeld te worden.

Categorie Witvissen In de categorie witvissen kon de vaste hengel van Browning op veel waardering van het publiek rekenen. De Browning Sphere Zero-G Power Perfection ging er glorieus met de eindzege vandoor in deze categorie. Deze hengel is gemaakt voor wedstrijden waar met hengels tot 11,5 meter gevist mag worden en gemaakt uit het allerbeste Japanse carbon. Dit maakt de hengel ultra licht en ultra sterk. Met interne versterkingen op cruciale plekken en omwikkelde bussen zou deze hengel ook hoge ogen gooien in de categorie ‘hufter proof’, maar helaas is die er niet. Dit is misschien wel de perfecte allrounder voor alle type visserijen! Met dit prachtproduct sleepte Zebco ook de award Best New Product Overall naar binnen!

De tweede prijs werd vergeven aan Guru, hun X-change Distance feedersysteem is lovenswaardig. Waar je normaal gesproken de hele korf moet wisselen om met een ander gewicht te kunnen vissen, kun je met dit systeem heel makkelijk het gewicht veranderen zonder in te boeten op werpafstand! Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

17


SPEKTAKELBEURS

Enorm leerzame workshops van echte cracks op de stand van Beet-Rovers!

Klaas van der Eerden beatboxt er lustig op los.

Terwijl een eindeloze rij bezoekers eindelijk naar binnen mag.

Categorie Roofvissen

Categorie Overall

Opvallend om te zien; zowel de winnaar als de runner up in de overall categorie komen uit visdisciplines die de laatste jaren wat ondergesneeuwd lijken te zijn, namelijk zeevissen en witvissen. Nota bene een vaste stok die er met de absolute hoofdprijs vandoor gaat. Heeft dat te maken met de opkomst van commerciële visvijvers, ofwel het elastiek vissen op karper? Wij vinden het in ieder geval een mooie ontwikkeling. Al met al blijven alle takken binnen de hengelsport bewonderingswaardig en is innovatie en efficiëntie op het gebied van materialen een belangrijk gegeven. Award Best New Product Overall: Browning Sphere Zero-G Power Perfection. Runner Up Award Best New Product Overall: Fin-Nor Offshore Spinning 105. 18

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

Spro lanceert dit jaar hun nieuwe Freestyle range die met name gericht is op de vele streetvissers die ons land rijk is. Hoe kun je zo’n range nu beter lanceren dan direct een publieksprijs winnen met een van de nieuwe producten? Dat is exact wat er is gebeurd. De Spro Freestyle Skillz Dropshot holder gaat er met de award in de roofvis categorie vandoor! Dropshotmontages zijn geliefd, maar worden vaak ook gehaat. Transport is met een volledig gebruiksklare dropshotmontage een kleine ramp. Wel… Nu niet meer dus! Dankzij deze simpele clip die je zo op je hengel kunt klemmen is het echt een fluitje van een cent geworden om een kant-en-klare dropshotmontage mee te nemen. De holder is te gebruiken voor loodjes tot ongeveer 21 gram! Een betere launch kan bijna niet!

De runner up is Westins Ricky The Roach geworden. Een swimbait uit de Westinfamilie staat garant voor natuurgetrouwe zwembewegingen én looks! Ricky The Roach is zinkend en suspending verkrijgbaar en is dan 15 cm lang en 35, of 40 gram zwaar.


SPEKTAKELBEURS

Het was gezellig druk op de beurs, maar er was genoeg tijd om dingen te vragen!

Categorie Karpervissen Hugo van Gelder van Fox komt trots als een aap de publieksprijs voor het beste nieuwe product in de categorie karpervissen ophalen, en terecht! Fox zet met hun nieuwe RX+ De créme de la beetmelderset een nieuwe créme onder de standaard als het om beetbeetmelders! melding gaat. De set barst van de opties en is inzetbaar in iedere situatie. Wat er dan allemaal zo speciaal is? Heb je even? Onder andere: waterproof gesealde behuizing, digitale elektronica, verbruikt weinig stroom, extern te bedienen, dubbele multi colour LED’s, hoge kwaliteit cone speaker, te gebruiken met een bivvylicht, betere afstandsprestaties en nog betere afregeling van de gevoeligheid.

Radical gaat er in deze categorie met de runner up prijs vandoor met hun Rastafari boilies. De spectaculaire verpakking van deze boilies verraadt al een klein beetje dat het hier niet om zomaar de eerste de beste boilies gaat. De boilie is geflavourd met een scopex flavour, maar bevat daarnaast onder andere gemalen hennep en boterzuur, twee ingrediënten die bekend staan als echte karpermagneten. De boilies zijn in 16, 20 en 24 mm verkrijgbaar en wat ze écht uniek maakt: ze zijn ook in de vorm van kussentjes te krijgen.

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

19


SPEKTAKELBEURS

Marco Kraal praat de prijsuitreiking aan elkaar als geen ander.

Alle hengels zijn op volledige lengte uitgestald!

Vaste stokken show

Wie het witvissen een warm hart toedraagt kan in de jaarbeurs zijn lol op! Wa ar anders krijg je ooit de kans om zo ongeveer all e gerenommeerde vaste hengels in de hand te neme n om ze te ervaren? Hier kan het! Op de vaste stokk en show ligt een indrukwekkende verzameling vaste hengels op volledige lengte uitgestald om door bezoekers gevoeld te worden. Een clinic over visboten van niemand minder dan Bertus Rozemeijer... In een visboot!

Categorie Zeevissen Op zoek naar een powertool voor het betere takelwerk? Dan is de winnaar van de categorie zeevissen, de Fin-Nor Offshore Spinning 105 misschien wel wat je zoekt! Het is zeker geen onbekende verschijning voor wie bekend is met het zwaardere sleurwerk. Ook meervalvissers gebruiken deze molen erg graag. Niks nieuws onder de zon? Natuurlijk wel, anders was de inzending voor Best New Products ongeldig! Sinds dit jaar is deze molen in de 105 maat verkrijgbaar. Nu zegt dat getalletje, 105 misschien niet zoveel maar geloof maar dat dat enorm is! Een krachtpatser met een lijncapaciteit van maar liefst 700 meter 45/00. Hiermee heeft Zebco ook Zoek je een powertool? de Runner Up Award Overall Kijk dan niet verder. ontvangen. Penn wint in deze categorie de runner up award met hun Conflict II 5000. Deze nieuwe versie van de Conflict is de lichtste molen die de Amerikaanse molenfabrikant ooit gemaakt heeft. Het 5000 model weegt slechts 408 gram en op de spoel is ruimte voor 205 meter 36/00 lijn. Finesse ĂŠn brute kracht in een prachtig jasje, dat is de Conflict II.

20

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018


NEW

World Class DESIGNED TO COVER ALL OF YOUR FEEDER FISHING NEEDS AND MORE!

World Champion Team Feeder Luggage Available in 4 Rod Holdall, 6 Rod Holdall, Tip Tube, Tip & Butt Protector, Bait Bag, Medium Accessory Bag, Large Accessory Bag, Long Accessory Bag, Tray and Net Bag

prestoninnovations.com


DE TIJD TIKT

Luciën blijkt een diesel te zijn; het duurt eventjes voor de stek op gang komt. Maar dan...!

VISRIJKE UTRECHTSE VECHT De Utrechtse Vecht, niet te verwarren met de Vecht in Overijssel, staat bekend als een water met enorme potentie! Dit kleine riviertje bevat eigenlijk alle in Nederland voorkomende vissoorten. Voor iedere discipline kun je hier dus eigenlijk wel terecht. Wij zijn benieuwd hoe een topper als Luciën de Rade van Matrix zo’n water nu aanpakt. We verliezen hem geen moment uit het oog aan de oevers van de Vecht… De tijd tikt! 22

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018


Tekst & foto’s Gijs Nederlof

EXCLUSIEVE VIDEO VIND JE OP

WWW. BEET.NL

(KLIK OP VIDEO IN DE MENUBALK)

De gekozen dobbers lijken misschien wat zwaar, maar vergeet niet dat we hier met stroming te maken hebben.

uitpakken. De kant is er ter plaatse een meter of vijf breed en dat is altijd prettig als je met de vaste stok aan de slag gaat. Als eerste komt de Matrix Superbox S36 uit de auto. Het valt zo half in het donker nog niet mee om de zitkist zo dicht mogelijk aan de Vecht op te stellen. Als deze staat is het tijd om de vaste stok er eens bij te pakken. Luciën gaat aan de slag met de Matrix Nemesis van 13 meter. De verwachting is dat er vandaag veel voorn gevangen gaat worden en dan komt deze hengel goed van pas. De speciale coating van deze hengel zorgt ervoor dat hij makkelijk door je handen glijdt bij het afsteken.

topsets. Een beetje wedstrijdvisser heeft vaak een complete voorraad tuigjes bij zich, zo ook Luciën. Voor elke situatie zijn er verschillende tuigen voorhanden. Op vijf meter gaat hij aan de slag met de Exner Juno van 1,5 gram. Voor het geval de vis vandaag wat voorzichti-

Van den Eynde G5 vormt de basis van Luciëns voer.

Luciën gaat op twee afstanden vissen: op 11 en op 5 meter. Er staat wat stroming en dat is meestal een goed teken. Voor beide afstanden worden er drie topsets gereedgemaakt. De diepte op beide afstanden bedraagt ongeveer vier delen en dat betekent dat er gewerkt gaat worden met vijf-delige

08:20

Het begint net licht te worden. Luciën heeft voor een stek gekozen net buiten Oud-Zuilen, daar waar de Dorpsstraat overgaat in de Oostwaard. In het schijnsel van de verlichting van de huizen die aan de overkant staan, is Luciën al aan het

08:00

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

23


DE TIJD TIKT

De aanpak van LuciĂŤn is heus geen raketwetenschap, zoals je ziet.

ger aast wordt er ook een tuigje met een Colmic Jolly van 1 gram uit de kist gehaald. Hoewel het gewicht van de dobber ogenschijnlijk wat zwaar lijkt, heb je deze wel nodig als je kijkt naar de stroming en de diepte van het water. Op elf meter gaat hij

Turbo Black, G5 en wat rivierklei om het te verzwaren.

voor een Carpa Gloucester van 1,5 en 3 gram. Als vislijn gebruikt hij de Power Micron met een dikte van 12/00 en een haak in maatje 18. Als de keuze voor de tuigen gemaakt zijn, kunnen we met het lokvoer aan de slag.

De verwachting is dat er vandaag flink voorn en brasem gevangen kan gaan worden. LuciĂŤn gaat voor een combinatie van een kilo Van den Eynde Turbo Black en een kilo Van Den Eynde G5. Turbo Black is een multifunctioneel en

08:45

Vecht vergunning

m van De Vecht begint in het centru pt in Utrecht (Weerdsluis) en loo iden, Mu noordelijke richting tot r waar dit riviertje het IJmee mt instroomt. Onderweg stroo Oudals en ats de Vecht langs pla n, ele uk Zuilen, Maarssen, Bre s een Loenen en Weesp. Behouden rg, waar stuk bij Nederhorst Den Be mag je je sowieso niet mag vissen ! sen vis s overal met een VISpa

24

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

Langer wachten met aantikken resulteert in bijna geen missers meer.


DE TIJD TIKT

allround lokaas dat zowel gebruikt kan worden bij het vissen op voorn als brasem. G5 van Van Den Eynde is ontwikkeld in samenwerking met vijfvoudig wereldkampioen Alan Scotthorne speciaal voor de visserij op voorn. Voor wat extra zwaarte aan het lokvoer voegt Luciën er nog een halve kilo Riverclay van Van Den Eynde aan toe. Goed mengen en dan met wat water aanmaken. Vergeet niet om het voer tijdens het aanmaken twee keer door een zeef te drukken. Op die manier voorkom je dat er allerlei klonten in je voer blijft zitten. Het uitloden kan gaan beginnen. Nauwkeurig peilt Luciën de 11-metergrens af. De verwachting is dat de voorn en brasem zich tegen de bodem ophouden. De bodem is goed vlak en schoon; dat scheelt een hoop tijd. De tuigen worden zo uitgepeild dat de haak een paar centimeter op de bodem ligt. Een centimeter of tien boven de haak zit het valloodje dat functioneert als beetverklikker, een centimeter of 15 daarboven de rest van de loodjes, het zogenaamde bulklood. Op de 5-meterlijn is de wijze van benaderen precies dezelfde.

09:15

Luciën begint met het maken van voerballen voor de 11-meterlijn. Bij het gereedstaande lokvoer voegt hij een handje casters en wat dode maden, goed mengen en vijf ballen draaien. De rest van het lokvoer blijft in de emmer. De voerballen op 11 meter worden gecupt, op die manier bouw je een geconcentreerde voerplek op. Zeker in deze tijd van het jaar is het belangrijk om je voerplek zo compact mogelijk te houden. Nadat de vijf voerballen op zijn gebracht gaat de aandacht uit naar het opbouwen van de 5-metervoerplek. Omdat er

09:30

Met de cup wordt een nauwkeurig plekje aangemaakt!

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018 Beet

25


DE TIJD TIKT

Een stukje pier als stopper voor de caster, brasem is er dol op!

op deze afstand veel voorn verwacht wordt, brengt Luciën geen lokvoer maar uitsluitend hennep en casters. Hij vult de voercup voor 80% met hennep en 20% casters. Drie keer cuppen moet het gaan doen vandaag. Lucien begint op vijf meter. Een caster en een dode made aan de haak moeten het gaan doen. Vol verwachting gaan we van start en dan blijft het stil... Geen stootje te zien, door de lichte stroming die in de Vecht staat beweegt de dobber wel, maar niet in de goede richting. De caster en dode made worden vervangen door twee casters en/of twee dode maden. Piertje erop, piertje eraf, caster er weer bij; nog steeds geen stootje. Luciën laat de stek op 5 meter met rust en begint op 11-meter te vissen met hetzelfde resultaat, geen stootje te zien.

10:00

Er komt leven in de brouwerij op de 11 meter stek; de dobber verdwijnt langzaam onder water en even later is Lucien van

11:00

26

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

Moeilijk doen is hier niet nodig!

de nul af. De eerste voorn is binnen en kan samen met Lucien op de foto. Twee casters aan de haak en in no-time komt er een leuke baars naar boven. Lucien wijst mij op de vele bubbels die er op zijn 11-meter voerplek omhoogkomen. De vis is er wel, maar aast gewoon niet echt. Volgens Lucien is dit een bekend verschijnsel in deze periode van het jaar. De aanwezige vis aast niet constant en lijkt regelmatige periodes te hebben waarop ze aan het azen slaan. Hij schakelt regelmatig over op de 5-meterlijn, om te kijken of er daar al wat te vangen valt. Geen stootje, onbegrijpelijk eigenlijk. De Vecht staat bekend om haar voornbestand en op vijf meter gebeurt er niets. Zo’n voerplek met veel hennep en casters staat normaal gesproken garant voor het vangen van veel voorn. Twaalf uur en het is lunchtijd. Als ik de meegebrachte lunch opduik, blijken

12:00

wij niet de enige te zijn die er zo overdenken. Luciën vangt de eerste brasem; een prachtexemplaar van een kilo of twee kan de aangeboden twee casters niet weerstaan en na een korte dril ligt de eerste echte ‘Vechtplatte’ in het schepnet. Nu is het een kwestie van schakelen, de casters worden vervangen door een klein stukje worm en een caster. De vis aast erg voorzichtig en als je een te grote worm gebruikt sla je te vaak mis. Lucien gebruikt vanaf de kop een centimeter of twee worm en fixeert deze met een caster. Onder water heeft er blijkbaar een lunchbel geklonken, de nieuw beaasde haak ligt nog niet op de bodem of er kan al weer gedrild worden. Ook dit exemplaar weegt een kilo of twee. De vis gaat nog voorzichtiger azen. Luciën wacht langer met slaan als de dobber ondergaat. De vis pakt vaak eerst het aas voor in de bek. Als je te snel slaat, dan sla je een gat in de lucht. De consequentie van zo’n misser is vaak dat

13:00


DE TIJD TIKT

de aanwezige vis op de vlucht slaat en je weer een kwartier verder bent voor je weer beet krijgt. Door wat langer te wachten voor je aanslaat, twee seconden, mis je veel minder vis en kun je gewoon door blijven vissen en vangen. Ik zie ondertussen de ene na de andere brasem voor-

bijkomen. De 5-meterstek levert gek genoeg weinig of geen vis op. Rond een uur of twee is het mooi geweest en pakt Luciën de boel in. Een stuk of twintig brasems heeft hij gevangen, maar waarom de

14:00

voorn het vandaag zo liet afweten blijft een raadsel. Behalve de voorn-afwezigheid kunnen we concluderen dat de Vecht een topwater is waar je een schitterende visdag kunt beleven. De manier van vissen is niet al te ingewikkeld zodat bijna iedereen hier al snel een leuk netje vis bij elkaar kan hengelen.

LUCIEN DE RADE

Luciën was dit jaar lid van het U25 team dat deelnam aan het WK Jeugd in Ierland en heeft al een indrukwekkende erelijst op zijn naam staan. Naast topwedstrijdvisser is Luciën werkzaam bij het in Raamsdonkveer gevestigde Fauna Hengelsport en is hij consultant voor Matrix.

Om de een of andere reden laten de voorns het afweten, maar als zulke brasems het wel doen is dat helemaal niet erg natuurlijk!

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

27


R O O V S R E V O -R T E E B P O T N E M E N N O B A N E E U N M E NE ! U A E D A C S I T A R G E J S E I K N E 0 ,5 SLECHTS € 59 K EU Z E 1

› PROLINE NG SQUID PAKKET

met emmer t.w.v. € 57,75

K EU Z E 2

› FAITH CARRYALL WEEKENDTAS

van 70 liter t.w.v. € 39,99

K EU Z E 3

› IRON CLAW ECON CAST REEL t.w.v. € 59,95


Met een abonnement op Beet-Rovers haal je elke maand feitelijk twee magazines in huis. Beet staat garant voor spetterend nieuws over de allround sportvisserij. In Rovers word je verwend met exclusieve roofvisverhalen. Neem nu een abonnement en kies uit één van de drie cadeaus.

PROLINE NG SQUID PAKKET MET EMMER T.W.V. € 57,75

K EU Z E 1

Nieuw voor 2018: de Pro Line NG Squid range! De NG Squid is een echte vismeelboilie en bevat een hoog percentage squidmeel, squidflavour en green lipped mussel. In de mix is extra hoogwaardig vismeel (64% proteïne) en egg compound verwerkt waardoor deze ‘big fish boilie’ een proteïnegehalte heeft van maar liefst 32,8 %! Het NG Squid pakket bestaat uit: 1kg NG Squid 15mm, 1kg NG Squid 20mm, Bait Steam NG Squid 500ml, Bait Booster NG Squid 500ml, Pop Ups NG Squid 15mm, Pro Line emmer

GRATIS bij een jaarabonnement op Beet-Rovers voor € 59,50

FAITH CARRYALL WEEKENDTAS VAN 70 LITER T.W.V. € 39,99

K EU Z E 2

GRATIS bij een jaarabonnement op Beet-Rovers voor € 59,50

IRON CLAW ECON CAST REEL T.W.V. € 59,95

K EU Z E 3

De Iron Claw Econ Cast Reel is een topper, spoelt goed op dankzij een ceramisch gevoerde lijngeleider en is perfect voorkunstaas van 15 tot 80 gram. Een ideale reel voor stadssingels en poldervaarten. En met 3+1 kogellagers werpt hijsoepel en makkelijk. Lijncapaciteit 150 meter 28/oo inhaalratio 6,3:1 gewicht 216 gram.

GRATIS bij een jaarabonnement op Beet-Rovers voor € 59,50

› TIP:

Verras een vriend of je familie met een abonnement en bepaal of je het cadeau zelf houdt of ook cadeau geeft!

Rovers

MAIL&WIN! 1 VAN DE 2 SAVAGE GEAR HIGH RIDER 150 BELLYBOTEN T.W.V. € 449 APRIL 2018 HET VERBORGEN GEBIT AVONTUUR GUYANA BARTS BELGIE ZEEVISSEN IN DE EUROPOORT MET DE WORM OP KARPER VOORJAARSTIPS

|

Nr.4 april 2018 € 5,95

NUMMER 4 ∙ APRIL 2018

|

JE AAS IN TOPCONDITIE

Wetenschap

Onzichtbaar gebit

DE LANGE OPSLAG Met legende Alan Scotthorne

H E T

U L T I E M E

R O O F V I S M A G A Z I N E

SUBTIEL DOOD AAS VERFIJNDE AANPAK

SILENT KILLERS SPAANSE MISÈRE

ZEEVISSEN Stekken in de Europoort KARPER Worm op de hair

MEGAVANGST!

Abonnementen zijn tot wederopzegging na genoemde periode (maandelijks opzegbaar). Je betaalt eenmalig € 3,65 voor bijdrage in verzendkosten van een cadeau. Indien je het abonnement cadeau geeft, stopt het automatisch.

Deze Faith Carryall weekendtas is een musthave voor elke visser. Ruim genoeg voor alle belangrijke accessoires die je nodig hebt tijdens je vissessie. De tas heeft een groot 70 liter hoofdvak voor tackleboxen en kleding en 5 verschillende zijvakken voor al je accessoires. De sterke ritsen zijn voorzien van een handig trekkoord. Een comfortabele schouderband maakt de tas compleet.

XXL BAARS

BAARSPARADIJS

T N E M E N N O B A N E E E J F E E G F O M E E N O Z ALLES OVER REELS

BLOOPERSTORY

PAAISNOEKBAARS

EINDELIJK VOORJAAR:

Tips voor zeelt

Vsquid hrift.net/AUH sc jd ti n ij m t. e e tas naar: b UHVweekend A akket, ga dan P t/ e id .n u ft q S ri h G N sc e ijntijd et Prolin et/AUHVreel n naar: beet.m a .n d Kies je voor h ft a ri g h s, sc ta jd d ti n e n et.mij ll week 06! a dan naar: be e Faith Carrya g d l, r e e o o R v st s: 0800 09966 je a ti s C ra n ie g K l co e E b w f O la C e Iron Kies je voor d 01804

BP 8 7 1 1 2 7 3 9 9 2 2 9 0

document7179283246760135687.indd 1

28.02.18 13:18


MATERIAAL

ROOFVISHENGELS KARAKTERSTOKKEN

Wie naar hengels kijkt wordt om de oren geslagen met begrippen als toray blank, split grip, dura-fiber, nano-technologie, IM12 carbon… En dan hebben we het nog niet eens gehad over begrippen als actie, snelheid en andere karaktereigenschappen van hengels… Door de bomen het bos niet meer zien, noemen ze dat. Tijd voor helderheid!

D

e technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en dat is ook te zien aan de hengels die in de winkels liggen en de benamingen die je om de oren vliegen. Voor sommige specifieke technieken betekenen de nieuwste ontwikkelingen en materialen in hengelbouw echter wel een grote stap voorwaarts. De laatste jaren is dit duidelijk te zien door het feit dat firma’s hengels ontwerpen met een specifieke techniek als doel. Dat maakt de keuze voor een hengel een stuk makkelijker; een blik op de lettertjes op de blank zegt ons waar deze voor ontworpen is. Maar dan ben je er nog niet, want iedereen is vrij om op die hengel te zetten wat hij wil.

❱ DE PERFECTE HENGEL

Aan de ‘perfecte hengel’ hangt vaak wel een prijskaartje. Neem bijvoorbeeld een kanthengel voor

e Essentieel bij het jiggen: een gevoelig t. voel tik re iede je e top waarme

30

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

het vissen met softbaits. Even geheel fictief een wensenlijst: een beetje lengte is wel fijn, bijvoorbeeld 270 cm. Ideaal is een gevoelige top, maar zeker ook een strak eerste deel om goed te kunnen werpen. Soms wordt de blank zo gemaakt dat in verschillende delen van de blank een ander type carbonvezels wordt verwerkt. De ogen moeten licht zijn om de hengel zo gevoelig mogelijk te houden, het liefst van een titanium frame. Als je toch duur bezig bent wordt er kwaliteitskurk opgezet (dat de laatste jaren sterk in prijs is gestegen) of speciaal ontworpen minimalistische reelhouders die de hengel licht en gevoelig houden. Aan dit alles hangt natuurlijk een prijskaartje… De materialen van de hengelonderdelen zijn dus voor een groot deel bepalend voor de eindprijs van een hengel, maar ook voor het karakter. Een voorbeeld: wij waren ooit eens op de koffie bij de inmiddels gepensioneerde hengelbouwer Cor Spinhoven. Van een ultra light spinhengel had hij twee nagenoeg identieke hengels staan. De ene afgewerkt met de toen heersende ogen, de ander met evenveel ogen maar dan van titanium, op dat moment een noviteit. De rest van de afbouw was 100% hetzelfde. Deze laatst genoemde ogen waren lichter, hoewel we het slechts hebben over de gewichtsafname in de

orde van grammen. Het verschil wat betreft het karakter van de hengel was echter ongekend! De conventionele set-up voelde in vergelijking met de titanium stok als een spaghettisliert aan. De vernieuwde hengel was veel strakker, gevoeliger en wierp ook veel zuiverder. Een sprong vooruit wanneer je in woonwijken en polders een spinner strak tegen bruggetje wilt werpen.

❱ PERSOONLIJK

Welke hengel is voor welke techniek geschikt? De meningen lopen hier sterk uiteen, een stuk persoonlijke voorkeur speelt hierbij ook een grote rol. Zeker als we het over details hebben als kurk of foam handgreep, of een zwarte blank en sobere afbouw of juist een fancy kleur en veel blingbling... Maar ook over het karakter van de hengel. Neem bijvoorbeeld een dropshothengel: we hebben auteurs die zweren bij een strakke, snelle hengel waarbij het gevoel in de top zit en die qua buiging als een ‘topactie’ hengel omschreven wordt. Daarentegen zijn er ook vissers die de voorkeur geven aan een parabolisch buigende hengel met enorm veel demping en die verre van een snelle actie hebben. Wat is de beste keuze? Beide groepen vangen hun vissen en hebben zo hun voorkeur…


Tekst & foto’s redactie, Michel Rijnberg, Hendrik-JanMATERIAAL Verheij

Vanaf de kant heeft een lange hengel zijn voordelen, vanuit de boot zit het je vaak in de weg.

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

31


MATERIAAL

JERKBAITHENGEL

VERTICAALHENGEL

Essentieel tijdens het verticalen is controle over het kunstaas en je wilt voelen wat het aas doet. Je moet kunnen voelen dat je het kunstaas op de bodem zet; een gevoelige top is belangrijk. Deze buigt in de regel makkelijk, waarbij het achterdeel van de hengel strak is. In vergelijking met een dropshothengel is de top wel strakker. Omdat je bijna recht onder je (belly)boot vist zijn werpafstanden minder van belang. De hengel is kort, tot 2 meter. Dat drilt en schept ook fijner dan een lange hengel.

Bij het jerkbaitvissen tik je middels de hengeltop de actie in het kunstaas. De top moet dus allesbehalve slap zijn, anders krijg je nooit de gewenste actie in de kunstaas. Jerkbaits zijn er in veel gewichten en maten, de hengel stem je hierop af. Met een 120 grams jerkbait aan een 60 grams werpvermogen hengel ga je namelijk niet makkelijk actie in de jerkbait krijgen. Bovendien heb je met zo’n zwaar kunstaas nog extra ruimte over om de haak te moeten zetten. Ondanks dat deze hengels strak en snel zijn, ook wel ‘bezemstelen’ door sommigen genoemd, zal bij maximale belasting de hengel parabolische tot aan het handvat doorbuigen.

DOODAASHENGEL

Je hebt vrijwel altijd te maken met zware aasvissen en dan is een stevige stok om deze te werpen en vooral ook om de haak te zetten wel zo fijn. Vanaf de kant worden hier veelal karperhengels voor gebruikt. Vanuit de boot kun je ook goed uit de voeten met een 2.7 meter lange hengel. Met een parabolisch buigende hengel kun je gecontroleerd de haak zetten. Ook gooi je de aasvis minder snel van de haak.

ROOFBLEIHENGEL

Omdat dit veelal een visserij is waar we plugjes en pilkertjes werpend vissen, is een hengel van tussen de 2,4 en 3 meter ideaal. Dat werpt wat makkelijker afstanden dan met een korte hengel. Omdat je relatief snel vist en soms veel weerstand van het kunstaas ondervindt, is een stevige hengeltop een pré. De top is strak genoeg om kunstaas met behoorlijk wat weerstand in stroming te kunnen vissen, maar de top moet ook niet te strak zijn. Een parabolische buigende hengel, die dus gelijkmatig buigt en daardoor veel demping geeft is de beste keuze. De demping is met name handig tijdens een harde aanbeet; met een keiharde top in combinatie met de relatief zachte bek gaat je dit anders teveel lossers opleveren.

32

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018


MATERIAAL

BIJHENGEL

Deze hengel, specifiek voor een bootvisserij, staat altijd in de steun. Bij een aanbeet wil je dat de vis zo min mogelijk weerstand voelt, dat geeft je namelijk extra tijd om de hengel te kunnen pakken. Daarom moet het topdeel zacht zijn en makkelijk buigen. Van alle soorten roofvishengels is deze wellicht het minst strak. In het achterdeel moet wel nog reservekracht zetten zodat je nog wel de haak goed kunt zetten.

ALLROUNDHENGEL

Een allround hengel moet een beetje van alles kunnen: een shad met enige gevoeligheid binnen vissen, maar een plug of jerkbait moet deze ook nog binnen kunnen vissen. In vergelijking met de overige ‘specialistenhengels’ is het een compromis. Dat zie je ook terug in de buiging van de hengel, het zit ergens tussen een verticaalhengel en een jerkbaithengel in: de buiging zit met name in het topdeel van de hengel, er blijft in het achterdeel reserve over.

SHADHENGEL

Werpend vissen op snoekbaars, baars en zeebaars is mateloos populair. Je wilt hierbij lengte (vanaf 2.4 meter, om makkelijk afstand te kunnen werpen) en gevoeligheid, controle over de softbait. Met een buigzame top en een strak achterdeel verkrijg je gevoeligheid en heb je tevens reserve om op grote afstand de haak nog te kunnen zetten.

DROPSHOTHENGEL

De top van de dropshothengel is zeer gevoelig en afgestemd op het loodgewicht. Je moet goed voelen wat het aas doet. In de regel is de rest van de hengel hard en stug; echt een hengel wat vissers met een ‘topactie’ definiëren. Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

33


Neem een 2-jarig abonnement op Karper-magazine en kies jouw cadeau! keuze 1 PROLOGIC CRUZADE SLEEPING BAG

GRATIS bij 12 nummers Karper voor € 98,50

keuze 2 SET VAN 3 FAITH MOLENS

CADEAU met € 11,50 bijbetaling bij 12 nummers Karper voor € 98,50

keuze 3

FAITH WICKED BAIT ALARM SET

CADEAU met € 11,50 bijbetaling bij 12 nummers Karper voor € 98,50


Met een abonnement op Karper haal je elke twee maanden het beste karpernieuws in huis om ontspannen te lezen; vol informatieve artikelen, avonturen in binnen-en buitenland, tips & tricks van specialisten, de nieuwste producten op aas & tackle gebied, (betaal)water reviews en natuurlijk prachtige, inspirerende foto’s!

KIES UIT ÉÉN VAN DE DRIE CADEAUS: Cruzade Slaapzak t.w.v € 89,95 keuze 1 Prologic Deze slaapzak is ideaal voor de meest voorkomende vissituaties van maart tot november. Zachte

en lichte synthetische vulling en weerbestendige buitenstof met polyester binnenvoering helpen de optimale isolatie te behouden en het totale gewicht te verminderen.

GRATIS bij 12 nummers Karper voor € 98,50

keuze 2

Set van 3 Faith molens t.w.v. € 150,00

De Faith Runner LS6000 is een serieuze karpermolen. Uitgevoerd met een vrijloopslip en oversized metalen spoel. Hierdoor komt je lijn veel makkelijker van je spoel en zul je verder kunnen werpen. Je ontvangt een set van 3 molens.

CADEAU met € 11,50 bijbetaling bij 12 nummers Karper voor € 98,50

keuze 3

Faith Wicked Bait alarmset t.w.v. € 130,00

De Faith Wicked Baitalarm Set (3+1) is 100% spatwaterdicht. Inclusief afneembare snag ears. Voorzien van alle belangrijke functies zoals, toonhoogte, volume, gevoeligheid, trilfunctie en nachtfunctie. De ontvanger heeft een bereikt tot 100m. Werkt op 3 AAA batterijen.

CADEAU met € 11,50 bijbetaling bij 12 nummers Karper voor € 98,50

Kies je voor de slaapzak, ga dan naar: karper.mijntijdschrift.net/AUHVslaapzak Kies je voor de set van 3 molens, ga dan naar: karper.mijntijdschrift.net/AUHVmolens

KARPER 110 | MAART - APRIL 2018 | WWW.KARPER-MAGAZINE.NL

>> ZO NEEM OF GEEF JE EEN ABONNEMENT

110

KARPER

MAART - APRIL 2018

€ 8,99

ernesto kamminga

weerspiegelingen

frank warwick

aasverslaving deel 1

Kies je voor de alarmset, ga dan naar: karper.mijntijdschrift.net/AUHValarmset Of bel gratis: 0800 0996606!

› TIP

Verras een vriend of je familie met een abonnement en bepaal of je het cadeau zelf houdt of ook cadeau geeft! Abonnementen zijn tot wederopzegging na genoemde periode (maandelijks opzegbaar). Je betaalt eenmalig € 3,65 voor bijdrage in verzendkosten van een cadeau. Indien je het abonnement cadeau geeft, stopt het automatisch.

MAATJESPROJECT extreem spanje andy macgregor

koudwater zigs mark bartlett

kronkels rolf bouman


MEGAVANGST KARPER

Iedereen heeft zo zijn favoriete aas waar hij alle vertrouwen in heeft. Voor de meeste karpervissers is dat een bepaalde boilie, voor anderen blikmais, tijgernoten of (drijvende) hondenbrokken‌ De jeugdige Andy Massin zweert echter bij maisbrokken/-pellets! Zowel om mee te voeren als om mee te vissen. Daarmee scoort hij vrijwel altijd. Een dressuurdoorbrekend (instant) aas?

BR OK K E N MAK EN Wat een machine! Echt een (mais)brok geweld!

36

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018


Tekst & foto’s Andy Massin

F

eitelijk is het gewoon mais, maar dan geplet en geperst in een brok/pellet wat bedoelt is als veevoer. Eenmaal in het water valt zo’n maisbrok behoorlijk snel uit elkaar (afhankelijk van de watertemperatuur en activiteit op de stek) en daar zit ‘m misschien ook wel de kracht in! Natuurlijk kun je het alleen als voer gebruiken, maar er ook daadwerkelijk mee vissen is misschien nog wel veel beter!

❱ VOORJAARSKRIEBELS Wanneer de eerste lentezon de gure kou van de winter doorbreekt, beginnen mijn handen al te jeuken om te gaan vissen. Wanneer je weer voor de eerste keer aan het water gaat zitten en als je die beetmelder en molen hoort aflopen, dan krijg je zo’n enorme

〉〉 Daar zit 'm de kracht misschien wel in! 〈〈

adrenalinestoot door je lichaam! Daarom besluit ik om op 28 februari een eerste, korte sessie van 4-6 uur te vissen. Met een schrale koude wind is het nog behoorlijk fris en dat merk je op het water: geen beweging van een karper of vis te bespeuren. Na een uurtje vissen loop ik even een rondje om

Op het water is geen enkele beweging te zien, maar toch vang ik vis!

het water. Maar op het moment dat ik terug wandel, begint mijn beetmelder rustig af te lopen. Het is De hengel op een ondiepe plek langs een rietkraag. Hangen! De allereerste karper van het jaar! De vis is een echte vechtjas, maar uiteindelijk krijg ik een mooie grote, brede rug te zien. De vis is moegestreden en ik kan het landingsnet perfect onder de spiegel schuiven. Yes! De eerste vis van het nieuwe visseizoen is binnen! Meteen al een mooie midtwintiger. Een prachtige vroege ‘voorjaarsvis’ op een klein watertje waar het gemiddelde gewicht zo rond de 6 tot 8 kg is. De eerste sessie met de maisbrok is weer een bewijs waarom het mijn favoriete aas is!

❱ ZO VIS JE ERMEE!

Maar hoe vis je nu zo’n maisbrok die snel oplost? Na 1 tot 1,5 uur begint het aardig uit elkaar te vallen… Doorboren en op de hair rijgen schiet niet op, voordat je het weet zit je zonder haakaas te vissen! Wat dan? Speciale (pellet)elastiekjes zijn de oplossing! Pak een elastiekje van 5-8 mm en bevestig die op de haak, in de bocht. Dan is het simpel een kwestie van een maisbrok in het elastiek te bevestigen en klaar ben je. Op deze manier kun je de hengel met een gerust hart 1,5 tot maximaal 2 uur in

Brokken maken doe je... Met brokken!

De brokken lossen snel op en vragen dus om een speciale bevestiging aan de haak.

laten liggen. Handje voer erbij, meer is meestal niet nodig. Ik vis de maisbrok meestal met een haakje 6 (voorzien van een line aligner om sneller in te haken) aan een onderlijn van 15-20 centimeter met een semi-schuivend loodsysteem met een 2 oz loodje (56 gram). Ik gebruik tube om een line aligner te creëren. Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

37


MEGAVANGST

â?ą HET KAN NIET OP!

Ik vis mijn lood schuivend zodat de karper het gewicht niet kan gebruiken om de haak te lossen.

Het voorjaar verloopt zoals het voorjaar kan zijn: wisselend. Maar ik maak een paar prachtige dagen mee, waaronder een dag waarop ik maar liefst 10 karpers vang, waarvan 7 over de 10 kg gaan met een nieuw persoonlijk record erbij in de vorm van een prachtige, zwaarbeschubte spiegel van 26 pond! Meermaals lag de mat vol met maisdrab‌ Een andere sessie. Ik begin de sessie al om half 7 in de ochtend. Tot mijn verbazing Zelfs voorafkrijg ik al om 7 uur gaand aan de een aanbeet op dieper paai vang ik water. Het is een mooi nog 5 vissen! spiegeltje van 8 kg. Mooie start van de dag! Amper 20 minuten later krijg ik alweer een aanbeet, dit keer op de ondiepe plek

De vissen zitten vol op het voer!

38

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

bij het riet. Het is werken dat weekend. In 2 dagsessies vang ik maar liefst 13 karpers! De vissen weten mijn brokken duidelijk te waarderen. Je ziet ze ook voortdurend azen op mijn stekken. Zelfs de dag voor de paai krijg ik nog 5 aanbeten en ik vang zelfs mijn eerste dertiger, ruim 15 kg! Wat een bak voor dit kleine campingwatertje. Iedereen staat bij mij te kijken wat voor machtige machine ik in mijn handen houd. Mijn (voor)jaar kan gewoon niet meer stuk!


MEGAVANGST

Een heuse dertiger! En dat zomaar van een campingwater.

❱ 81 OP DE TELLER…

De zomer begint, de drukste visperiode van het jaar is aangebroken. Ik vis meestal een paar nachtjes door met een vriend. Maar eind juni gooit een

〉〉 Iedereen komt naar mijn vangst kijken! 〈〈

hele grote vissen meer uit. Uiteindelijk blijft de teller staan op 81 vissen. Stuk voor stuk gevangen op een maisbrok als haakaas! Het is een raar en hectisch

jaar geweest, maar ook een jaar met veel mooie vissen en mijn eerste dertigplusser!

Andy Massin

Maisbrokken zijn wel wat witvisgevoelig, maar persoonlijk vind ik dat helemaal niet erg!

val op mijn rug roet in het eten. Weg zomer. Ik moet noodgedwongen tot eind oktober wachten voordat ik eindelijk weer kan gaan vissen. Helaas brengt het najaar niet veel speciaals. De visjes blijven wel met regelmaat binnen komen, maar er komen geen

39


AUHV KARPERGROEP

NIEUWS VAN DE AUHV KARPERGROEP Sinds eind 2017 hebben een vijftal jongens de handen ineen geslagen om de Karpergroep nieuw leven in te blazen. Wij willen ons gaan inzetten voor het behoud en uitbreiding van (nacht)viswateren, en met de visstandbeheercommisie meedenken over het uitzettingsbeleid. Ook organiseren wij komend jaar de AUHV karperwedstrijden weer.

❱ NEDEREINDSE PLAS

Zoals je wellicht heeft vernomen hebben de AUHV en het recreatieschap een overeenstemming bereikt en is er een pilot gestart op de Nedereindse Plas. In overleg met het recreatieschap zijn er 50 nachtvistoestemmingen uitgegeven. Dit is gedaan middels inschrijving, en de toestemmingen zijn inmiddels allen verdeeld. Als deze pilot van een jaar slaagt, zal deze verlengd worden. Wellicht zijn er dan ook mogelijkheden voor andere wateren. Omdat op dit moment de nachtvistoestemming ver-

Pilot met nachtvistoestemmingen op de Nedereindse Plas.

Werken aan het wedstrijdparcours.

Deelnemers aan een van de eerdere wedstrijden van de Karpergroep. deeld zijn, hanteren wij een wachtlijst. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website van de AUHV. Kies op de homepage “Karpervissen” en vervolgens “Nachtvistoestemming Nedereindse Plas”.

❱ WEDSTRIJDEN

Ook organiseert de AUHV Karpergroep komend jaar weer drie koppelwedstrijden. Deze worden gevist op de volgende data en locatie:

40

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

- 11/13 mei op de Haarrijnse Plassen te Utrecht - 31aug/2 september bij de Arval / Rondweg te Houten - 12/14 oktober op Plas Strijkviertel te De Meern De inschrijving is opengesteld vanaf 1 maart. Meer informatie op de website. Met vriendelijke groeten, AUHV Karpergroep (Dennis, Jasper, Franklin, Martijn en Raymond)


AUHV WEDSTRIJDGROEP

Bericht van de wedstrijdgroep Zoals ik in het vorige nummer aangaf, ‘dat het met nog twee wedstrijden te gaan nog zeker niet beslist was’, bleek niet helemaal te kloppen. Alleen Huib Tas kon zijn positie in de kop niet handhaven, maar de eerste twee verdedigden hun positie met verve. Ondergetekende kon helaas de laatste wedstrijd niet meevissen waardoor hij kansloos was. Hiervan maakte een van de medevissers (die de hele competitie nog geen deuk in een pakje boter kon vissen) gebruik door met een knappe zeelt een eerste plaats in zijn vak te vissen. Nee, we noemen geen namen Dick. De traditionele koppelwedstrijd voorafgaand aan de prijsuitreiking schreven Nico Westphal en Anton Kamp op hun naam.

❱ UITSLAG COMPETITIE 2017

Donald Janssen, 19 pnt - 27.030 kg; Bertus Schoonhoven, 20 pnt - 23.390 kg; Nico Westphal, 23 pnt - 36.800 kg. Al met al wederom een gezellige en geslaagde competitie!

De AUHV wedstrijdgroep in actie aan de waterkant.

De winnaars van de senioren viscompetitie 2017; links Charles, in het midden Donald en rechts Bertus.

Uitslag Seniorencompetitie 2017 De gezelligste viscompetitie van Nederland is weer ten einde. Na 25 wedstrijden verlangden de meesten wel naar het slot van de competitie, want het is toch iedere keer, weer of geen weer, een wedstrijd op maandag. Je wilt toch geen wedstrijd missen, want dat gaat je gelijk punten kosten. Bij sommigen werd de concentratie wat minder, wat terug was te zien in de einduitslag. Donald Janssen zag zijn voorsprong teruglopen, maar wist toch de concurrentie van de gebroeders Pouw van zich af te houden en de competitie winnend af te sluiten. De afsluitende koppelwedstrijd in Harmelen viel helaas tegen. Alleen Bertus Pouw wist 3600 gr. vis in het netje te krijgen, waar de meesten het moesten doen met 8 a 900 gram. Het vermoeden is toch dat in het naseizoen Harmelen niet de beste keus is! Tijdens de competitie is mede-visser Jelle Schrijver ziek geworden. Wij wensen hem allen van harte beterschap.

❱ EINDSTAND 2017 Donald Janssen, Charles Pouw, Bertus Pouw, Hans Kramer,

83 punten; 93 punten; 98 punten; 99 punten.

Winnaar Koppelwedstrijd Bertus Pouw/Bart Merks, 4030 gr; Charles Pouw/Wim Vink, 1120 gr.

Meeste vis: Donald Janssen, 58.230 gr.

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

41


AUHV VLIEGVISGROEP

WINTERVISSEN IN DE HAVEN OP VOORN

De vis hield zich vooral op nabij de aanlegpalen.

Wanneer de wintermaanden zijn aangebroken en de temperatuur onder het vriespunt is gedaald, begint voor vele witvissers en roofvissers een mooie periode in de Nederlandse binnenhavens. Nog een laatste terugblik op de eerste dagen van 2018.

D

e voorn trekt in de winter massaal de havens in om beschutting te zoeken onder de vele bootjes. De trek van voorn naar de haven zorgt ervoor dat we veel grote snoek, snoekbaars en baars in de havens tegenkomen. We hebben de afgelopen jaren al diverse havens aan het randmeer bezocht, zoals Huizen, Amersfoort en Spakenburg, en wilden het dit jaar in Elburg proberen.

42

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

Het was op een woensdag in de eerste week van het nieuwe jaar, dat Hans Altena en ik met onze visspullen richting Elburg reden op zoek naar mooie grote staalblauwe voorn.

â?ą DE HAVEN VAN ELBURG

Het was acht uur en nog donker toen we in de haven van Elburg aankwamen.

Er stond een matige, maar ijskoude wind vanuit het westen die zorgde voor een gevoelstemperatuur van -5 graden, hoewel de temperatuur enkele graden boven nul was. We vonden twee visplekken tussen de boten waarbij we de wind in de rug hadden. De visspullen werden uit de auto gehaald en we parkeerden deze op de grote parkeerplaats, die op loopafstand van de haven ligt. Hoewel de haven de mogelijkheid


Tekst & foto’s Adri van de Giessen

biedt om met alle windrichtingen te kunnen vissen, was het even zoeken naar een geschikte plek omdat er dit jaar veel boten in het water lagen. Vanuit de ringgracht om de oude vesting Elburg wordt het overtollige water de haven ingepompt wat ervoor zorgt dat er, bij de uitstroomopening aan de zuidoostzijde, een stevige stroming ontstaat. De waterbreedte is ca. 40 meter met een waterdiepte die varieert tussen de 2,00 en 2,50 meter. Prima geschikt voor het vissen met de vaste stok of de matchhengel. Een vaste stok heeft het voordeel dat gemakkelijk tussen de boten gevist kan worden terwijl voor de match werpruimte benodigd is.

❱ HET VISSEN MET DE MATCHHENGEL

Wij kozen vandaag voor de matchhengel om de volgende redenen: de waterdiepte is prima geschikt om te vissen met een vaste montage (met de dobber op een vaste afstand tot de haak). De lege ligplaats biedt voldoende ruimte om de dobber goed in te kunnen werpen. De afstand waarop gevist kan worden is variabel. Bij het aanslaan van een grote vis tenslotte kan er lijn worden afgegeven tijdens de dril zodat de kans op het verspelen van grote vis afneemt. Bij het vissen op voorn in de win-

Tips

• Om in de haven van Elburg te mogen vissen dien je in het bezit te zijn van een visvergunning van de plaatselijke visvereniging HSV de Poepenkolk. • Door continu casters, ma ïs, hennepkorrels en maden op de visstek te werpen kun je groter e vis naar de visplek lokken én ho uden. Het gebruik van grond voer leverde mij in het verleden te vaak veel kleine ondermaatse vis op. • Kant en klare onderlijntjes van gelijke lengte zijn handig en snel verwisselbaar waardoor je niet opnieuw de waterdiepte ho eft te peilen. • Bij het vissen met zonnig weer levert een matchhengel ge en schaduwen boven het water waardoor grotere vis mind er snel afgeschrikt wordt, dit in teg enstelling tot de vaste stok.

Het aasplateau met casters, witte maden, hennepkorrels en maïs.

Handige kant en klare onderlijntjes zijn snel te verwisselen.

Een mooie staalblauwe voorn.

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

43


AUHV VLIEGVISGROEP

termaanden maakt ik nooit gebruik van grondvoer. Het schieten na elke inworp van kleine hoeveelheden aas (een 6-tal), zoals casters, maden, hennepzaad of maïs op de voerstek, zorgt ervoor dat er een constante aanvoer is die vis naar de visstek trekt. Nadat we onze plateaus hadden opgebouwd konden we met vissen beginnen. We kozen een vast punt aan de overzijde en legden de werpafstand op ongeveer 15 meter vast achter de lijnclip op de molenspoel. Vlak voordat de dobber het wateroppervlak raakte remde ik de lijn af met een vinger op de molenspoel waardoor de lijn met het aas zich strekte achter de dobber en niet in de knoop kwam. Door de hengeltop onder water te steken en een aantal molenslagen in te draaien werd het lijn vervolgens onder het wateroppervlak

getrokken tot zo’n 8 meter afstand, ter hoogte van de afmeerpalen. Hierdoor bleef de lijn onder het wateroppervlak en had de wind daar geen invloed op. Tijdens het binnendraaien en geleidelijk dalen van het aas werd deze regelmatig door een winde gepakt. Op deze wijze werden meer dan 90 windes van 20 cm of groter door Hans en mij gevangen. Wanneer wel de bodem werd bereikt was het de voorn die het aas greep. Mooie grote staalblauwe winter-

Adri met een netje blankvoorn.

voorns van 25 tot 35 cm. belandden regelmatig in het ruime leefnet. Als aas gebruikte ik twee casters en één witte made. Maar ook het gebruik van één maïskorrel met een made leverde mooie vissen op van een respectabel formaat.

❱ ONVERWACHTE VERRASSING

Hiervoor kwam Hans naar Elburg.

44

Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

Halverwege de ochtend leek de voorn helemaal verdwenen te zijn van de visstek. Ik zag geen enkele aanbeet meer op de plek waar steeds de dobber onder water verdween. In de hoop dat de voorn zich richting de botter had verplaatst, wierp ik de dobber vlak langs de boot. Toen de dobber richting de wand van het schip dreef en zelfs raakte, gleed de antenne langzaam onder het wateroppervlak. Met een korte zijwaartse beweging had ik een voorn gehaakt. Dit voelde als een mooie vis van zo’n 25 centimeter. Op het moment dat ik de vis binnen wilde trekken boog plotseling de hengel helemaal krom waarbij de top onder het wateroppervlak werd getrokken. Het leek erop dat de vis niet van de bodem was te krijgen waarbij de dobber langzaam onder de botter dreigde te verdwijnen. Mijn adrena-


AUHV VLIEGVISGROEP

linegehalte begon te stijgen. Hoe lang zou mijn 14/00 nylon hoofdlijn met de 12/00 nylon onderlijn het houden voordat het zou breken? Wat kon dit in hemelsnaam zijn? Een snoekbaars, een enorme baars of een grote snoek? Zolang ik de vis niet richting de oppervlakte kreeg zou ik het waarschijnlijk nooit weten...

❱ ONGELOOFLIJK!

De top van de hengel boog weer diep door, bewoog richting de boot rechts van mij en stak wel 10 centimeter onder water. Ik moest alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat de dobber onder de boot zou verdwijnen en ik geen enkele invloed meer kon uitoefenen op de bewegingen van de vis. Het lukte om de vis tussen de boten te houden maar niet om deze iets van de bodem te krijgen. Het duurde zeker 15 minuten voordat het mij lukte de vis richting oppervlak te bewegen. Grote kolken ontstonden vlak onder het wateroppervlak waarbij de vis nog steeds niet zichtbaar was en weer richting bodem verdween. Bij de derde grote kolk kwam een grote vin boven water en werd de brede rug van een mooie snoek zichtbaar. Hij was prachtig gehaakt aan de bovenzijde van de lip zodat hij de lijn niet stuk kon bijten. De volgende uitdaging was, om zo’n grote snoek in het te kleine schepnet te krijgen dat voor brasem en voorn bedoeld is. Gelukkig was Hans hier aar-

Dit was het gangbare formaat die we deze ochtend vingen. dig bedreven in omdat hij dit al vaker had meegemaakt. Handig liet hij de kop van de snoek in het schepnet drijven waarna hij met een handige beweging de snoek liet krommen en in het net kon laten glijden. Ongelofelijk! Ik kon het niet geloven dat ik deze mooie snoek van 95 centimeter en ruim 6,7 kilo zwaar, niet heb verspeeld aan een 12/00 nylon onderlijntje. Ik denk zeker dat de soepele matchhengel (de Ultra light 14ft van Drennan) hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. Deze snoek was de bekroning op een prachtige, zonnige dag in de haven van Elburg die met

ruim 27 kilo voorn en winde compleet was.

❱ CONCLUSIE

Indien de omstandigheden het toelaten, zoals stroming en werpruimte, kan de keus voor een matchhengel van doorslaggevenede betekenis zijn. Hierdoor heb ik een prachtige snoek kunnen vangen, wat met een vaste stok heel moeilijk zou zijn geweest. Het over de visstek heen werpen en snel naar de visstek draaien van de dobber leverde veel windes op van 20-35 centimeter.

Adri van de Giessen

De bonusvis van de dag! De snoek probeert onder de botter te komen. Hengelsport rond de Domstad - 03 2018

45


DE VERENIGING

WELKOM BIJ DE AUHV! Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

Verkooppunten

De AUHV werd op 5 april 1925 in de stad Utrecht opgericht door enkele tientallen sport­ vissers en is nu uitgegroeid tot een regionale vereniging met ruim 10.000 leden met pacht­ contracten voor méér dan 3.000 hectare vis­ water in de regio Groot Utrecht. Al dit viswater is beschikbaar voor AUHV-leden, tegen één van de laagste contributies in Nederland.

❱ AAN HET AUHV LIDMAATSCHAP ZIJN VEEL VOORDELEN VERBONDEN:

• AUHV-vergunning met meer dan 125 aantrekkelijke ­wateren in de regio Utrecht, waaronder de Loosdrechtse en Breukeleveense Plassen. • Landelijke viswaterlijst voor nog meer viswater! • Drie maal per jaar het AUHV-magazine ‘Hengelsport rond de Domstad’. • Nachtvissen (alleen voor AUHV-leden) in 3000 hectare viswater. • Vissen met drie hengels (alleen voor AUHV-leden) in meerdere wateren. • Deelnemen aan de activiteiten van AUHV Vliegvisgroep ‘The Leader’, de AUHV Roofvisgroep, Wedstrijdgroep en Karpergroep.

❱ KOSTEN AUHV-LIDMAATSCHAP? VISpas met lidmaatschap 2018 Nieuw lidmaatschap 2018, incl. inschrijfkosten Lidmaatschap (continuering) Lidmaatschap zonder afdrachten Nieuw jeugdlidmaatschap 2018 Incl. inschrijfkosten (tot 14 jaar) Jeugdlidmaatschap (tot 14 jaar, continuering)

46

U kunt lid worden via de website: WWW.AUHV.NL Ook kunt u terecht bij onze verkooppunten. Hengelsport rond de Domstad - 3 2018

€ 40,00 € 35,00 € 22,50 € 15,00 € 10,00

Utrecht • Lahr Hengelsport Smaragdplein 241-243, 3523 EJ Tel. +31 (0)30-2148001 • Traditional Hengelsport Temming, Royaards van den Hamkade 95, 3552 CL. Tel. +31 (0)30-2433 696 • Hengelsport Utrecht, Oregond ­ reef 31, 3565 BE Tel. +31 (0)30-2612532 • De Ster, Weerdsingel W.Z. (tegenover 51), 3513 BE Tel. +31 (0)6 - 29897877

IJsselstein • De Witte Parkiet, Koningshof 3, 3401 DW Tel. +31 (0)30-6882243 Maarssen • Sander’s Hengelsport, Tuinbouwweg 23, 3602 AT Tel. +31 (0)346-287500 Doorn • Hengelsport Doorn, Kampweg 78, 3941 HK Tel. +31 (0)343 - 413819 Houten • Welkoop, Standerdmolen 16, 3995 AA Tel. +31 (0)30-6371 271

❱ WIJZIGINGEN:

Geef wijzigingen zoals adreswijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens voor 1 oktober door aan de ledenadministratie bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358 (€0,35/min, tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00), zodat ze correct op de VISpas voor het volgende jaar komen.

❱ BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

U kunt uw lidmaatschap opzeggen tot 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar door dit schriftelijk of per e-mail door te geven aan de AUHV-ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, e-mail: ledenadministratie@vispas.nl. Zegt u pas na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar toch een acceptgiro en bent u alsnog contributie verschuldigd.


NIEUW

LUID DE ETENSBEL

DE NIEUWE BELL FEEDERS, VOER MEER, VOER SNELLER. ‘DUAL MOULD’VOOR EEN ULTRAAERODYNAMISCHE VORM, SOEPEL BINNENDRAAIEN EN PERFECTE VOERAFGIFTE GEWICHT VOORIN VOOR EXTRA VERRE EN ZEER NAUWKEURIGE WORPEN VERKRIJGBAAR IN 4 MATEN: SMALL 17GR & 24GR, MEDIUM 30GR & 40GR matrix_fishing

www.fishmatrix.co.uk www.youtube.com/user/ifishmatrix

www.facebook.com/FishMatrix


SIMPLY SUPERIOR NIEUW RealVision™ 3D sonar en AXIOM multifunctie displays Onze superieure RealVision 3D sonar toont vis en onderwaterstructuren ongelooflijk gedetailleerd en realistisch. Door de gyrostabilisatie compenseert RealVision 3D de bewegingen van de boot, zodat onder alle omstandigheden een optimaal beeld wordt getoond.

Afbeeldingen dienen enkel ter illustratie

™

Hengelsport rond de Domstad - maart 2018  

Hengelsport rond de Domstad - maart 2018

Hengelsport rond de Domstad - maart 2018  

Hengelsport rond de Domstad - maart 2018

Advertisement