Page 1

HENGELSPORT ROND DE DOMSTAD M A G A Z I N E V A N D E A L G E M E N E U T R E C H T S E H E N G E L A A R S V E R E N I G I N G € 2,95

DE MEIJEPOLDER, EEN JONGENSDROOM OP BRASEM MET MATCH EN FEEDER DE ROOFVISGROEP IN LEIDSCHE RIJN VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

HENGELSPORT ROND DE DOMSTAD IS EEN GEZAMENLIJKE UITGAVE VAN DE ALGEMENE UTRECHTSE HENGELAARS VERENIGING IN SAMENWERKING MET UITGEVERIJ VIPMEDIA TE BREDA.

NUMMER 191 • JUNI 2017 • 38e JAARGANG


houten

N E M R O W N E N E D MA EDKOOP SUPER GO

0.5L

MADEN RBAKJE MADEN + BEWAA 100ST DENDROBENA 15-20ST DENDROBENA 0.25L CASTERS 0.25L MESTPIEREN 40-50ST MESTPIEREN

A27 AFSLAG 29

3.50 1.95 7.00

2.00 4.00 7.00

2.75 1.50 4.00 1.00 2.00 4.00 1.00

! t r o p s hengel 2.00

l n . e t t i w e fransd DEWITTE.NL |

| POST@FRANS 91 CE HOUTEN OOT 22B | 39 TE BV | DUWB FRANS DE WIT


Inhoud

JAARVERSLAG4 AUHV NIEUWS 6 COLUMN7 ROOFVISGROEP8 MET DE SLIDER OP BRASEM 12 MYTHISCHE MEERVAL 16 KARPERBROKKEN20 KANTSNOEKEN26 ZESTIGERS ZEELTMONSTERS 32 INTERVIEW BARBEELVISSEN 36 OP PAD MET DE PRO’S? 41 DE VLIEGVISGROEP 42 WELKOM BIJ DE AUHV 46

COLOFON

De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging werd 5 april 1925 opgericht en bij Koninklijk Besluit goedgekeurd op 8 mei 1940. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. V ‑ 40476822. De AUHV is aangesloten bij Federatie MidWest Nederland van ‘Sportvisserij Nederland’. 38e jaargang: Oplage: Omslagfoto:

nummer 191, juni 2017 Hengelsport rond de Domstad verschijnt in maart, juni en oktober. 10.500. Thomas Boelaars

Adreswijzigingen, opzeggingen etc. Uitsluitend schriftelijk, onder vermelding van uw lidnummer (zie adreswikkel of www.auhv.nl) doorgeven via: e-mail auhv@vispas.nl, of schriftelijk naar AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede. Bestuur Voorzitter: S. Dekker (Simon) Secretaris: C.J. van de Burgt (Jim), Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, e-mail: info@auhv.nl Penningmeester: H.G. Ederveen (Henny) Bestuursleden: E. Broekhuizen (Edward), L. Harmsen (Leo), G. Raaphorst (Gerard), F. van Schaik (Fred), W.F. Huisen (Wim), R. Blokhuijzen (Robin). Internet: www.auhv.nl Info Vliegvisgroep ‘The Leader’: www.vliegvisgroeptheleader.nl Info AUHV Roofvisgroep: roofvisgroep@auhv.nl Info Karpergroep: auhvkarper@hotmail.com Uitgever:

AUHV, in samenwerking met: Vipmedia Publishing & Services, Takkebijsters 57a, 4817 BL Breda, tel. 076-530 1729 Directie: Ed Bruijns Hoofdredacteur: Sjoerd Beljaars Redactie: Fred van Schaik, redactie@auhv.nl Advertenties: John Huussen, Alex Boom, 076-530 1725 Druk: Corelio Printing

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van AUHV/uitgever. Opname in een leesportefeuille is niet toegestaan. De redactie werkt onafhankelijk van welke organisatie dan ook. De redactie en de uitgever zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Onge‑ vraagd aan ons toegezonden redactionele tekst en/of foto’s worden niet geretour‑ neerd. Plaatsing van die informatie is voorbehouden aan de redactie.

Van de voorzitter

W

at is dat toch met de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de AUHV? Enig idee hoeveel leden van de 10.000 aanwezig zijn? Nee, natuurlijk niet, want je komt nooit. Doen we het dan zo goed dat er niets te mekkeren valt over ons beleid en ons viswater? Blijkbaar… Of wil je niets te maken hebben met de vereniging en ben je alleen lid om de VISpas? Ik denk het laatste, gewoon lekker vissen en geen gezeur. Toch wil je natuurlijk ook blijven vissen en misschien je kinderen en kleinkinderen later ook wel. De vraag is maar of dat over een aantal jaren nog wel zo kan als nu. Het besturen van een vereniging als de onze is de laatste jaren radicaal veranderd. Vroeger probeerden we zoveel mogelijk de visserijmogelijkheden uit te breiden, tegenwoordig mogen we al blij zijn als we dezelfde rechten weten te behouden. Degene die dit blad leest is daar wel van op de hoogte, maar wat nu als het blad net zo slecht gelezen wordt als de ALV bezocht wordt? We kunnen echt wel wat hulp gebruiken. Wanneer er iets op te merken valt over jouw water of over ons beleid, dan kun je dat in de ALV kenbaar maken, maar de vergadering kan je ook gebruiken om ons te helpen. Als je bijvoorbeeld met je hengeltje aan de oever bent, denk dan eens na over hoe dingen misschien beter kunnen. Tips voor controleurs, over vuilnis aan de oevers, het dichtgroeien van een water enz. Voorbeeld: veel verenigingen hebben een of meerdere karperwateren, veelal een stadswater met een hoge bezetting aan kleine karper. Eigenlijk horen wij er ook wel zo eentje te hebben. Ik weet zeker dat daar veel animo voor is. Toch horen we geen geluiden van onze achterban hierover. Dit soort dingen kunnen natuurlijk aangedragen worden in onze jaarlijkse vergadering! Circa twintig leden hadden de moeite genomen om naar de ALV te komen. Twintig van de 10.000. Ben jij er de volgende keer ook bij? Veel visplezier!Simon Dekker

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

3


VAN HET BESTUUR

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 1. Opening Voorzitter Simon Dekker bedankt de aanwezige 21 AUHV-leden voor hun komst en opent de vergadering, met allereerst een verklaring voor de afwezigheid van drie van de bestuursleden. Daarna zet hij Louis Veldhuizen in het zonnetje, die vanwege zijn langdurige inzet voor onze vereniging (meer dan twintig jaar) lid van verdienste wordt. Voor de Roofvisgroep was en is Louis belangrijk als gewaardeerd bestuurslid maar ook is hij - en dat weten de meeste mensen niet - een van de ‘aartsvaders’ en oprichters van die Roofvisgroep. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Mededelingen • Royement De voorzitter geeft aan dat het bestuur helaas een lid heeft moeten royeren vanwege de bedreiging van een bestuurslid.

• Viswaterbeheer en HDSR Martin Hoorweg, beoogd bestuurslid, stelt zich voor en geeft in hoofdlijnen aan waar de AUHV-viswaterbeheercommissie zich

Voorzitter Simon Dekker benoemt Louis Veldhuizen (links) tot AUHV-lid van verdienste.

4

Hengelsport rond de Domstad - 06 2017

voor inzet. Met betrekking tot karperuitzettingen maakt de AUHV onderdeel uit van een pilot binnen het VBC-gebied, waarbij het opgestelde ‘toetsingskader karper’ de basis vormt. De commissie is daarnaast bezig met een inventarisatie van de AUHV-wateren in factsheets, die moet dienen om meer inzicht te krijgen in de diverse wateren, in de verschillende vormen van visserijbeheer en de bijbehorende (inrichtings-)maatregelen. Met de VBC Stichtse Rijnlanden wordt onder meer gesproken over waterplantenbeheer, waarbij een pilot met de uitzet van graskarper dichterbij komt. • Visrechten Utrecht De voorzitter gaat in op de nieuwe huurovereenkomst met de gemeente Utrecht. Deze kende diverse restricties en verboden, o.a. het nachtvissen op de Haarrijnse Plas. De protestactie die leden van de AUHV Karpergroep daarop initieerden, maakte veel los en bracht wethouder Jansen ertoe de overeenkomst te heroverwegen. De onderhandelingen zijn nog lopende, maar er is nu meer begrip en het ziet er een stuk beter uit dan voorheen. De vergadering vraagt zich af waarom deze heroverweging nu wel kan. Er worden ons als hengelsportvereniging meer beperkingen opgelegd dan voorheen, en verlengingen van huurovereenkomsten op de oude voet zijn zeker niet meer vanzelfsprekend. Nachtvissen, het vissen met een derde hengel, visuitzettingen: het wordt er vaak niet eenvoudiger op. De inzet van het bestuur en zeker ook de professionele ondersteuning daarbij door Sportvisserij Nederland en de federatie is van groot belang. Ook de juiste promotionele ondersteuning helpt, zo blijkt uit het voorbeeld van de Haarrijnse Plas. En veel hangt ook af van het gedrag van de vissers aan de waterkant. Positief is in ieder geval het contact en de verbeterde samenwerking met de gemeente Utrecht. • Visrechten Houten

De situatie in Houten is vergelijkbaar met die in Utrecht. Ook hier ligt een voorstel voor een nieuwe huurovereenkomst, waarbij de belangen van de AUHV bij de Kamer voor de Binnenvisserij zijn bepleit. De Kamer besloot om de bestaande overeenkomst met 6 jaar te verlengen, waarop de gemeente Houten op het laatste moment bezwaar heeft aangetekend. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de overeenkomst wordt voortgezet. • Controle AUHV-BOA Ricor ten Have geeft een overzicht van de BOA-controles. Het afgelopen jaar zijn er door de drie AUHV-BOA’s 1413 controles uitgevoerd en werden 57 waarschuwingen en 53 processen-verbaal uitgeschreven. Er wordt samengewerkt met de (veld)politie en er wordt aansluiting gezocht bij het zogenaamde ‘Groene Convenant’. Ook is een convenant gesloten met HSV Esox om ook op hun wateren controles uit te voeren. Om meldingen van stroperij e.d. beter mogelijk te maken is de AUHV BOA-lijn ingesteld. Dit telefoonnummer wordt via de AUHV-media gecommuniceerd. Tenslotte meldt Ricor nog dat er 1 BOA in opleiding is.

• Waterbemonstering Fred van Esseveld geeft informatie over het werk van de AUHV waterbemonsteraars. De 7 leden werken met hun geavanceerde apparatuur gezamenlijk 26 meetpunten in de regio af, en letten met name op het zuurstofgehalte, nitraatgehalte, de zuurgraad en het doorzicht van het water. Dit in samenwerking met het Hoogheemraadschap, dat ook nog eens 30 meetpunten bemonstert. Het is nuttig en prettig werk, en je doet leuke contacten op. De groep is compleet, maar een aanwas van jeugdige vrijwilligers is welkom. • Blauwe Vogels Leo Harmsen geeft een overzicht wat er met de extra donaties van AUHV-leden voor de Blauwe Vogels is gedaan. Vooral


Tekst & foto’s Redactie

De Algemene Ledenvergadering van de AUHV bijeen.

een groot gedeelte van de huur van het zwembad is opgebracht door de AUHVdonateurs. Waarvoor namens de Blauwe Vogels hartelijk dank!

commissie uit Krijn Verweij en Fred van Esseveld.

4. Verslag van de vorige algemene ledenvergadering Het verslag van de vorige ledenvergadering (2016) geeft geen aanleiding tot vragen en wordt daarom door de vergadering goedgekeurd.

• Contributie 2018 Vanwege aangekondigde verhogingen van de afdracht aan de federatie in de jaren 2018 en 2019, stelt het bestuur voor om de contributie per 2018 met € 2,50 te verhogen. Dit voorstel wordt goedgekeurd, met 1 tegenstem.

De voorzitter memoreert tenslotte het goud voor AUHV-lid Ben van Eck tijdens het wereldkampioenschap feedervissen in Servië.

5. Jaarverslag over 2016 Secretaris Jim van de Burgt publiceerde het jaarverslag 2016 in AUHV-magazine 2017-1. Er zijn geen opmerkingen of vragen.

6. Financiële zaken • Financiële verantwoording over 2016 Penningmeester Henny Ederveen geeft een korte toelichting, onder meer op de BOA-kosten.

• Verslag bevindingen kascontrolecommissie Fred van Esseveld heeft de taken waargenomen en heeft met Marco de Vries de financiële stukken van de vereniging gecontroleerd. De penningmeester krijgt een compliment voor zijn werk. Namens de commissie verzoekt Fred van Esseveld de vergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2016. De ledenvergadering verleent het bestuur unaniem décharge. Volgend jaar bestaat de kascontrole-

• Begroting over 2017 De begroting 2017 wordt door Henny Ederveen toegelicht, waarbij wordt uitgegaan van een beperkt tekort. De begroting 2017 wordt door de vergadering goedgekeurd, met 1 onthouding van stemming.

7. Verkiezing leden kascontrolecommissie Voor de kascontrolecommissie hoeven geen nieuwe leden verkozen te worden.

8. Verkiezing bestuursleden Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wim Huisen en Danny Bok. Beiden worden door de voorzitter van harte bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Martin Hoorweg wordt als nieuw AUHVbestuurslid benoemd. Voorzitter Simon Dekker en bestuurslid Leo Harmsen worden door de vergadering herkozen.

10. Rondvraag Vanuit de vergadering worden diverse onderwerpen aangedragen, waaronder: Er is een verzoek om bij Plas Vechten een bord te plaatsen ‘Verboden in te rijden’ aan de zijde van Mereveldse weg. Het AUHVbestuur kan dat niet doen, maar zoekt contact met Staatsbosbeheer over handhaving. Welke vissoorten zet de vereniging eigenlijk uit? Martin Hoorweg geeft aan dat praktisch gezien alleen karper hiervoor in aanmerking komt. Bij de ‘inrichting’ van een nieuw water worden wel meerdere vissoorten uitgezet. De werkzaamheden en bevoegdheden van onze BOA’s worden nader uitgelegd. Zij kunnen alleen optreden bij visserijgerelateerde zaken, en daarom zijn randverschijnselen (zoals overlast) vaak lastig aan te pakken, tenzij met hulp van de politie. Gezamenlijke brede acties zijn daarom van belang. De leuning van de steiger aan de Kooikersplas is te hoog, onhandig en gevaarlijk voor kinderen. Het bestuur zal dit aankaarten bij de gemeente Houten. Leo Harmsen meldt de Nationale Hengeldag op zaterdag 27 mei, en doet een verzoek om vrijwilligers. 11. Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en sluit om 21.30 uur de vergadering.

Karper uit de Kromme Rijn In de nacht van 24 september ving Alexander van Lent uit Odijk twee mooie karpers in de Kromme Rijn. De eerste een mooie schubkarper, maar twee uur later de klapper van de nacht, een prachtige spiegelkarper. Om deze grote karper aan de kant te krijgen moest Alex flink zijn best doen!

Prachtige vis uit de Kromme Rijn.

9. Wat verder ter tafel komt In de Biesbosch wordt door beroepsvissers een enorme hoeveelheid vis gevangen. Er is op www.petitiestarter.nl een petitie hiertegen te tekenen. In het ‘Molenplasje’ in Houten is een steiger geplaatst. De vereniging is hier niet bij betrokken geweest.

Hengelsport rond de Domstad - 06 2017

5


VAN HET BESTUUR

TENTAMENSTRESS?

Nieuw kunstaas, een nieuw PR!

Niels is tweedejaars student en woont op kamers in Wageningen. Tijdens tentamenperiodes komt hij meestal thuis in Odijk om te leren. Onlangs klaagde hij dat hij zich niet goed kon concentreren. Sinds een half jaar is hij weer lid van de AUHV en vist hij regelmatig op roofvis. Het leek hem dan ook een goed idee om even te gaan vissen om zijn concentratie te kunnen verbeteren. Hij vroeg zijn vader om mee te gaan, maar die moest bijna naar zijn werk. Toch konden ze heel eventjes naar de Kromme Rijn voor een paar worpjes. Niels had zin om iets anders te proberen en koos voor totaal ander kunstaas dan dat ze anders gebruikten. Al na een minuut of vijf slaakte hij een schreeuw. Een flinke baars schoot los. De volgende worp was het wel raak, een hele dikke baars die voor een nieuw PR zorgde: 41 cm! Niels was door het dolle heen, wat een prachtvis…

Batterij opgeladen Na de foto`s wierp hij op dezelfde plek in. Meteen kromde de hengel door een nieuwe aanbeet. Nu was het een snoek die de keuze van Niels kunstaas wel kon waarderen. Toen de vis weer zwom gaf hij de hengel aan zijn vader. ‘Vang jij nu ook maar eens wat’. Zijn vader gooide in, weer op dezelfde plek, en ook hij kreeg beet maar verspeelde jammerlijk een fraaie snoekbaars. Toch kon dat ze niet zo veel meer schelen. Vol energie gingen de twee weer huiswaarts om zich weer op hun werk te kunnen storten…

Weg met die tentamenstress…

UTRECHTSE KARPER KAMPIOENSCHAPPEN 2017 De AUHV Karpergroep organiseert in 2017 drie wedstrijden, en als de wethouder van de gemeente Utrecht meewerkt dan verwachten wij ook dit jaar op de Haarrijnse Plassen te kunnen vissen. Ook in 2017 gaan we voor een geslaagd Utrechts Karper Kampioenschap!

Op het moment dat de resultaten van het gesprek binnen zijn, zal de Karpergroep de exacte locaties vaststellen per datum. Het is de bedoeling om Strijkviertel, de Haarrijnse Plassen en het Amsterdam-Rijnkanaal te bevissen. De inschrijving zal een week van te voren gecommuniceerd worden, zodat iedereen kans maakt om deel te nemen aan de UKK 2017. Het aantal koppels is vergroot van 9 koppels naar maximaal 16 koppels. De data zijn:  1e wedstrijd 23 juni t/m 25 juni 2017 2e wedstrijd 8 september t/m 10 september 2017 3e wedstrijd 13 oktober t/m 15 oktober 2017

U kunt zich ook voor een of twee wedstrijden opgeven, koppels die alle wedstrijden meedoen hebben voorrang. Het algemeen klassement kan alleen gewonnen bij deelname aan tenminste twee wedstrijden. Er mag een vaste invaller geregeld worden.

6

Hengelsport rond de Domstad - 06 2017


COLUMN

GLUREN BIJ DE BUREN W ij mensen zijn een nieuwsgierig soort. Het meekijken hoe het met en bij een ander gaat vinden we buitengewoon fascinerend, daar getuigen de vele, goed bekeken Tv-programma’s wel van. Of we nu meekijken met ‘Help, mijn man is klusser’, ‘Help, mijn man heeft een hobby’, ‘De rijdende rechter’, ‘Ik vertrek’ of andere programma’s waarin het onze soort maar niet lukt het leven op de rit te krijgen, we kijken massaal. Nu is het niet allemaal kommer en kwel; er zijn ook programma’s die het mooie van het leven laten zien, zoals kookprogramma’s, klusprogramma’s, vis-tv en documentaires. Vooral die laatste zijn ontzettend boeiend als het gaat over ons mooie landje en/of de natuur. Met de natuur en het beschermen en in beeld brengen daarvan zijn vele organisaties bezig. Zo ook bijvoorbeeld de Vogelbescherming, waar we hier thuis sinds kort lid van zijn. Ja, wees gerust, natuurlijk nadat alles wat met vissen te maken heeft eerst gesteund en gelidmaatschapt is.

Bij het lezen van het blad viel mij op dat ze hele leuke projecten hebben, waarbij je als natuurminnende Nederlander live kunt meegenieten met dingen in de natuur. Zo zijn voor het project ‘Beleef de lente’ webcams geplaatst op strategische plekken in Nederland, waardoor we mee kunnen kijken in het leven van vogels. En zeg nu zelf… wat is er nog mooier dan gluren bij de mensen-buren? Juist ja; gluren bij de buren in de natuur! De webcams laten een vogelsoap zien van roofvogels die ruzie hebben, knuffelende steenuilen en het familieleven van de ijsvogel.

❱ RELAXED VISJES KIJKEN

Hoe mooi is het niet om in natuur of visprogramma’s camerabeelden van boven maar vooral onder water te zien? Een rovende snoek, een school vissen in de oceaan, een azende karper; prachtig! Ik zeg altijd van onze vijver in de tuin, waar ‘s avonds de verlichting aan kan en je met lekker

weer heerlijk vertoeft, ‘dit is vele malen beter dan tv kijken’. Hoe heerlijk relaxed de vissen rondzwemmen, je wordt er vanzelf rustig van. Dat willen we op onze tv, tablet, telefoon, noem het maar… Dus ik dacht, waarom laten ze niet een camera afzinken in de karpervijver van de Efteling? Zetten ze niet op hotspots in sloten, vijvers, beekjes en rivieren camera’s onder water, zodat we mee kunnen kijken in de wondere wereld van de vissen en alles wat in ons waterrijke landje onder water gebeurt? Het blijkt dat dit al wel door vissers, onderzoekers en organisaties gedaan wordt, alleen die beelden zijn niet voor iedereen beschikbaar. Maar sinds kort is er een camera geplaatst bij een vispassage die door iedereen te volgen is. Dus als ik bij mijn vijver zit te relaxen zal ik aan jullie denken, meelevend met de vissensoap bij de vispassage op jullie tv, tablet of telefoon. Laten we hopen dat er vele van dit soort initiatieven gaan volgen!

De vrouw van…

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

7


ROOFVISGROEP

Daar ving Louis zijn eerste van vier snoeken van die dag.

OP PAD MET DE AUHV ROOFVISGROEP Nog geen twee weken geleden was de doodaas visdag in Utrecht in de sneeuw en vandaag stond er weer een dagje vissen in Utrecht gepland. Gelukkig was het warmer dan twee weken geleden, maar volgens buienradar zou er ’s ochtends nog een flinke bui vallen. Gelukkig zit buienradar er ook weleens naast, want op een paar spetters na is er geen bui gevallen vandaag. 8

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017


Tekst & foto’s Marco de Vries

W

e hadden net als twee weken geleden weer afgesproken bij de Shell en we zouden met zes man op pad gaan. Ook deze keer konden we een nieuw lid, Eric Bakhuisen, verwelkomen nadat we begin januari Sjors Hovelink al als nieuw lid erbij hebben gekregen. Sjors was er deze keer ook weer bij en dat kwam goed uit, want het water waar we gingen vissen is het thuiswater van Sjors. Hij heeft ons de hele dag de beste plekken van Leidsche Rijn en Terwijde laten zien. Naast Sjors en Eric, waren ook Louis, Bart, Henk en ondergetekende (Marco) van de partij.

❱ FLINKE ACTIE

We begonnen ergens tussen de huizen, waar een aantal slootjes liggen en wat groter water rondom een paar flats. Na een paar worpen had ik al flinke actie op mijn nieuwe twister met bucktail, maar dat kwam omdat ik ‘m hoog in de boom had gegooid. Na een minuut of vijf duwen en trekken brak er gelukkig

een tak af en had ik mijn nieuwe speeltje weer terug. Het begin van de ochtend was echter vrij taai en we besloten richting het Maximapark te lopen. Daar ving Louis zijn eerste van vier snoeken van die dag en kort daarna kon Bart er ook een landen. Ik besloot een slootje af te vissen, terwijl de anderen verder het park in liepen. Met een oude en vertrouwde groene Dull shad ving ik binnen 5 minuten twee snoeken van ongeveer 50 en 60 cm.

❱ TWIJFEL

De vorige twee keer dat ik heb gevist had ik niets gevangen en ook geen beet gehad; dan begin je toch een beetje aan jezelf te twijfelen. Gelukkig was het nu wel raak. Een dikke snoek tussen de 60 en 70 cm. Toen ik samen met Louis het Maximapark uitliep visten we nog in een paar ondiepe slootjes, waar Louis twee mooie snoekjes wist te verschalken op een zelfgemaakte bucktail met een Jelltex twister. Het blijft bijzonder dat in kleine ondiepe slootjes toch nog

Met een oude en vertrouwde groene Dull shad.

zoveel snoek zit. Tijdens onze wandeling rondom het Maximapark werden we nog muzikaal begeleid door een specht die bovenop een lantaarnpaal zijn tromgeroffel luid liet horen. Nadat we weer bij de auto’s terug waren om een broodje te eten zagen we Henk, die was achtergebleven in de wijk. Helaas had hij nog niets gevan-

Verder in het Maximapark had ook Eric zijn eerste snoek gevangen.

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

9


ROOFVISGROEP

gen. Tijdens de lunch vertelde Sjors dat sommige mensen alle vis eten die ze vangen en dat er overal een recept voor was. Zo ook voor brasem die het lekkerst schijnt te zijn in een biersaus. We waren het er allemaal over eens dat biersaus zonder brasem nog veel lekkerder is. ’s Middags verkasten we naar het station in Leidsche Rijn. Eric vertelde mij dat hij vroeger veel gevist heeft en daarna jarenlang niet. Enige tijd geleden heeft hij het roofvissen weer opgepakt en dan met name het vissen op baars in de rivier met kleine plugjes. Het vissen op baars vind ik zelf ook ontzettend leuk om te doen en ben blij dat De Hoge Vaart ook dit jaar weer in

het programma van de Roofvisgroep is opgenomen.

❱ WOONBOTEN

In Leidsche Rijn is er een wijk met een aantal woonboten op het water en Sjors vertelde dat je daar goed kon vissen. Met z’n vijven liepen we daar naartoe en Henk bleef achter om bij het station te blijven vissen. Tussen de woonboten was het gelijk raak voor Sjors en ving een snoek op een rood-witte Screaming Devil. Toch wel handig als je de juiste plekken weet te vinden! We vervolgden onze weg richting de waterzuivering en daar ving Bart in een ondiep watertje zijn tweede snoek

De zelfgemaakte bucktail met een Jelltex twister...

10

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

... waarmee Louis twee snoekjes wist te verschalken.

van de dag. Beide snoeken ving Bart op zijn veel gebruikte langzaam zinkende gesegmenteerde vriend.

❱ BRASEM

Voor de rest bleef het erg rustig in deze buurt. Hoewel, samen met Bart viste ik vanaf een brug en kreeg op een gegeven moment een flinke aanbeet. Ik kon echter al vrij snel voelen en zien dat dit geen gewone snoek was en het bleek uiteindelijk een flinke brasem te zijn die ik in zijn rug had gehaakt. Normaal gesproken heb je weinig actie met een brasem, maar deze was blijkbaar nogal geschrokken en ook nog eens verkeerd gehaakt, waardoor hij keer op keer met


ROOFVISGROEP

Sterke brasem!

een flinke run wegzwom. Bart bood aan om hem te scheppen en zo konden we een flinke brasem landen. Nu had ik van Sjors tijdens de lunch een lekker recept gekregen voor brasem, maar we hebben hem toch maar weer snel teruggegooid. Ik had trouwens ook geen biersaus bij me. De rest van de dag heeft Bart met een stinkend schepnet gelopen en bij deze mijn excuses. Ik zal het niet meer doen (hoop ik).

â?ą TOPDAG VOOR LOUIS

Louis appte dat hij tussen de huizen nog een vierde snoek had gevangen en daarmee was het voor hem een topdag geworden. Op weg terug naar de auto verspeelde ik nog twee snoeken, waarbij de eerste erg gretig was. In eerste instantie miste hij mijn shadje, waarop

hij direct een tweede poging deed. Deze keer zat ie eraan, maar liet helaas ook weer los. Het snoekje had het blijkbaar niet door, want hij bleef in het ondiepe water nog flink doorschudden met zijn kop en verdween uiteindelijk in het diepere gedeelte. Terug bij de auto kwamen we Henk weer tegen en hij had gelukkig ook een snoek weten te vangen. Achteraf gezien hebben we ontzettend veel mazzel gehad met het weer en heeft iedereen wat gevangen. In totaal zijn er 11 snoeken en een brasem gevangen en iedereen heeft het naar zijn zin gehad. Eric gaf dat later via de app ook nog door en het is leuk om te horen dat nieuwe leden het naar hun zin hebben gehad. Op naar de volgende visdag!

Tussen de woonboten was het gelijk raak voor Sjors.

Marco de Vries

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

11


WITVISSEN

MET DE MATCH EN DE FEEDER OP ZOEK NAAR BRASEM


Tekst & foto’s Adri van de Giessen

In het eerste kwartaal van 2017 waren de temperaturen lager dan het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Dit zorgde ervoor dat de brasemvisserij maar langzaam op gang kwam.

A

l vele jaren bezoeken Hans Altena, Willem Kersbergen en ikzelf de vele Utrechtese wateren en houd ik de vangsten nauwkeurig bij om een goed inzicht te krijgen waar en wanneer de kans op het vangen van brasem het grootst is. Op grond daarvan besloten we de Utrechtse Vecht en de Holendrecht bij Amsterdam te bezoeken in de hoop dat de brasem daar al actief zou zijn.

❱ MET DE FEEDER OP DE UTRECHTSE VECHT

Vanwege de koude oostelijke wind kozen we voor een plek aan de oostzijde van de Vecht. Het weer was zeer wisselvallig waarbij de zon plaats maakte voor regen die soms met bakken uit de hemel kwam. Het gebruik van een paraplu was daarom geen overbodige luxe. We kozen ervoor om met de feeder te vissen vanwege de sterke stroming. Aangezien de paaiperiode op

korte termijn plaats zal vinden, gingen we ervan uit dat de brasem goed zou azen. We voegden een handje maïs door het voer en vulden de korf regelmatig met casters, witte maden en een enkele mestpier. We kozen voor een lichte feeder of winkle picker en visten op circa 20 meter uit de oever. Na enkele worpen had Hans de voorn al snel op zijn stek. Het duurde echter ruim anderhalf uur voordat ook de eerste brasems zich bij Hans meldden. Hij viste met twee witte maden en één caster op de haak. Bij mij echter bleven de aanbeten uit. Hierdoor bleef ik met het haakaas varieëren om te zien hoe ik de vis aan de haak kon krijgen. Ik wist dat er vis moest zitten, want Hans ving wel vis en ik zag regelmatig dat er vis tegen de lijn aanzwom. Toen de echte aanbeet uitbleef besloot ik een ‘Trapper magic bait’ aan de bovenzijde van de haak te bevestigen met daaronder een witte made en een caster (zie foto). Dit bleek een goede keuze. De vis bleek deze rode kunstmade wel te kunnen waarderen en liet de hengel-

Willem haalt zijn eerste brasem binnen met de slider.

Deze brasem kon de rode Traper niet weerstaan.

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

13


WITVISSEN

Varieer met haakaas.

Tips

• Door het regelmatig varieëren met het aas op de haak vergroot je de kans op een aanbeet. • Pas ook eens een rode imitatie made toe, bijvoorbeeld de rode Traper Magic Bait. Je staat soms versteld welke resultaten dit kan opleveren. • Door het varieëren met de lengte van de onderlijn kan het verschil gemaakt worden wanneer de vis schuwer is en voorzichtig langs de randen van de voerstek aast. • Door een donkere caster, die blijft drijven, op een kleine haak (maat 12-16) te plaatsen kun je het gewicht opheffen van het haakje, waardoor de vis deze gemakkelijker naar binnen zuigt. • Het toepassen van kleine haken, maat 12, 14 of 16 kunnen het verschil maken tussen wel of geen aanbeet.

De rode Traper bewees zijn vangstkracht.

Witte maden en casters zijn prima vangers gebleken.

14

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

top flink doorbuigen met als resultaat een 3,5 kilo zware brasem. Dit was het begin waarna er nog diverse brasems zouden volgen. Ook het wisselen van een korte (circa 50 cm) naar een lange onderlijn (12/00) van ruim een meter resulteerde in mooie aanbeten. Na ruim 5 uur vissen konden we heel tevreden zijn met een goed gevuld weegnet van 18 kilo (Hans) en 13 kilo (Adri).

❱ MET DE ­MATCHHENGEL ­(SLIDER) OP DE ­HOLENDRECHT

Samen met Willem bezocht ik dit schilderachtige, door het landschap slingerende, water dat de verbinding vormt tussen het Abcoudermeer en de Amstel. Dit water is ca. 30 meter breed en in het midden ongeveer twee meter diep. Er stond een lichte stroming die variëerde in stroomrichting en sterkte. Een perfect water voor het vissen met de matchhengel. Vanwege de stroming gebruikten we een onverzwaarde slider van 8 gram, met 8 gram bulklood op de nylon hoofdlijn (16/00). De nylon onderlijn (14/00) van 45 centimeter was aan de hoofdlijn bevestigd met behulp van een kleine tonwartel, waardoor kinken van de onderlijn werd tegengegaan. Onderaan de onderlijn was een haakje maat 14 (Kamasan B 115) gemonteerd. We peilden het bulklood op de bodem af, zodat de lange onderlijn plat op de bodem kwam te liggen. Dit bulklood voorkwam dat de dobber met de stroom mee kon driften zodat we hier-

Een goed gevulde korf met aas lokt de brasem en kan deze op de stek houden.

Maden en casters op de haak leverde Hans een net vol brasem. door op één voerstek konden vissen. Na elke worp schoten we een cupje maden en casters op de stek, waardoor er een constant aanbod van aas naar de stek werd gebracht. Dit leverde enkele mooie voorns op. Vervolgens werden een zestal voerballen, voorzien van casters en mestpiertjes, op de stek geworpen om de brasem naar de stek te lokken én te houden. Een flinke opsteker waarbij de pen 20 cm omhoog kwam leverde Willem een mooie brasem op. Wanneer met het bulklood op de bodem wordt gevist, is dit de kenmerkende manier van de beetregistratie bij een brasem-aanbeet.

De haak voorzien van de rode Traper, een witte made en een caster.


WITVISSEN

Een schitterend begin van een mooie matchdag.

Bij mij bleek hoofdzakelijk de voorn actief en ook hier probeerde ik de rode ‘Trapper magic bait’ om de brasem te verleiden tot een aanbeet. Het duurde niet lang tot de slider rechtstandig omhoog kwam en een mooie dikke brasem het aas, met de rode kunstmade, van de bodem had gepakt. De dobber (slider) komt omhoog omdat de brasem bijna rechtstandig het aas van de bodem grijpt en vervolgens achteruit omhoog zwemt waardoor het bulklood van de bodem wordt getild. Deze 4100 gram zware brasem bood veel weerstand en de soepele matchhengel (Ultra Light Waggler 14 ft van Drennan) ving de stoten en rukken van de brasem prima op waardoor deze langzaam in het schepnet gleed. In totaal vingen we 6 brasems en 18 voorns wat liet zien dat de vis licht aast, maar nog niet echt los was.

❱ CONCLUSIE

De lage watertemperaturen bleken effect te hebben op het aasgedrag van de brasem. Naarmate de watertemperatuur opliep, nam het aasgedrag van de brasem ook toe. De vis was wel aanwezig (lijnzwemmers), maar aasden heel voorzichtig. Alle vissen werden in de bovenlip gehaakt. De brasems op de diepere Utrechtse Vecht aasden actiever dan de brasems op de ondiepere Holendrecht waar de vis de weg van het Abcouder meer naar de Amstel waarschijnlijk nog enkele weken uitstelt. De brasems die we vingen hadden nauwelijks paaipukkels, wat erop kan duiden dat de

paaiperiode dit jaar iets later kan zijn. Het toepassen van een rode imitatie made bleek voor mij de juiste keuze, toen de gangbare aassoorten weinig aanbeten opleverden.

❱ TOT SLOT

We gebruikten Brasem Killer als grondvoer, waaraan een bruine kleurstof was toegevoegd om het voer een donkerbruine kleur te geven, wat natuurlijker oogt dan het lichte grondvoer. Aan het voer voegden we casters, maden, maïs en mestpieren toe. Indien de omstandigheden het toelaten, kiezen we het liefst voor het gebruik van de matchhengel. Hiermee kunnen we scherp tegen, of vlak boven de bodem, maar ook met een sleep op de bodem vissen. Met een dobber vissen heeft het voordeel dat het aas op de

bodem wordt aangeboden en de voerballen boven de bodem uiteenvallen, waardoor het voer ‘op’ de bodem komt te liggen in tegenstelling tot de feeder, waarbij de korf met aas in de zachte modderige bodem wegzakt. Casters, witte maden of een mestpiertje bleken goede vangers te zijn.

Adri van de Giessen

Adri toont de 4 kilo brasem die de slider rechtstandig omhoog liet komen.


AVONTUUR

VID OR EO

NET.NL VIS

IJK • K VO

MYTHISCHE KRACHTEN

RO OP OF

Beestachtige Um enim fuga.vissen Rore esi

Na het onverwachte succes van onze eerste meervaltrip (Rovers 05-2016) zijn we hongerig geworden. Hongerig naar meer en grotere meerval, maar ook hongerig naar avontuur. Dus zijn Simon Torenbeek en ik nogmaals naar het zuiden afgezakt, maar ditmaal kwamen we beslagen ten ijs!

Middenin de nacht springen we uitzinnig van vreugde de rivier in!

E

16

erder vorig jaar kreeg ik de kans om een dagje samen met meervalspecialist Roy Vanstreels te vissen. Waar Simon en ik tijdens onze eerste trip eigenlijk geheel onbekend waren met de meervalvisserij, is dat nu, dankzij Roy toch anders. Tijdens die dag heb ik mijn ogen en oren goed opengehouden en alle verkregen informatie goed opgeslagen. Ik wil koste wat kost dat mythische wezen doorgronden. Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

â?ą RUSTIG

We beginnen, net als vorig jaar, te smijten met flinke stukken kunstaas. Spinners, ratelaars en grote shads komen een voor een aan onze spelden te hangen. Maar wat we ook in het water mikken, er volgt nul reactie. Klaarblijkelijk zijn de meervallen niet erg actief en moet het misschien wat rustiger, zo beredeneren we. Om die

reden gaan we aan de slag met kwakhout. We laten de rubberboot rustig op de stroming van de rivier mee driften en waar nodig corrigeert Simon de koers door bij te sturen met zijn elektromotor. Een hengel is opgetuigd met een flinke dobber en daaronder een aasvis. Deze laten we eveneens op de stroming meedrijven en dobbert een meter of 20 voor de boot uit. Daarnaast hebben we allebei een hen-


Tekst Stef Jansens foto’s Simon Torenbeek en Stef Jansens

Een pleister op de wond van die verspeelde vis!

gel in de hand met een aasvis en een schuivend lood. Deze vissen we recht onder de boot, zodat we als het goed is een eventuele aanbeet kunnen volgen op het scherm van de dieptemeter. Om de dertig meter kloppen we een keer met het kwakhout, in de hoop een dikke streep van de bodem los te zien komen op de dieptemeter natuurlijk. We driften over potentiële topstekken; diep uitgesleten buitenbochten,

Y-splitsingen, waterinlaten en met hout bezaaide rivieroevers, maar die vervloekte meerval geeft niet thuis.

❱ GEVIERDE VIS

Op een saai, monotoon recht stuk rivier liggen een aantal vrachtschepen aangemeerd aan de hoge kade. We verwachten hier niet veel van en smeren wat broodjes en maken ze soldaat. Hierdoor

wordt er een aantal minuten lang niet geklopt met het kwakhout. Precies naast de kajuit van de aangemeerde boot vertrekt de dobber. Met een hoorbaar plopje is de dobber, formaatje boei, onder water getrokken. Direct zet ik de haak, de weerstand aan de andere kant van de lijn kan maar een ding betekenen: meerval! Lome, trage runs worden afgewisseld met enorm harde beuken op de top en een enkele keer

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

17


AVONTUUR

de schemer begint de rivier plots te koken, zo lijkt het. Het water buldert gewoon van de visactiviteit. Schijnbaar vindt er een grote schranspartij plaats en de kopvoorns nemen het er overduidelijk van. De ene na de andere klapt uit het water, het vertrouwen stijgt. Plots gaat Simon zijn telefoon over. Het is zijn vriendin. “Hey El, ja alles gaat prima hier hoor!” Dan wordt plots de dobber met een noodgang ondergetrokken. Ik sla Simon op zijn schouder en wijs naar de plaats waar de dobber net nog lag. Met grote ogen kapt Simon het gesprek af “El ik ga ophangen, we hebben beet!”.

Midden op de dag aanpoten... Toch bleken de meervallen alleen in het duister actief te worden.

valt de lijn plots zelfs even slap, typisch voor meerval zo weten we nu. Na een paar korte uithalen kan ik mijn vuist om de onderkaak sluiten en is de eerste vis binnen. Met een lengte van ongeveer 120 cm is het nog geen gigant, maar daar maken wij ons allerminst druk om. We vieren deze meerval alsof het een nieuw PR is. We hebben de indruk op het juiste spoor te zitten nu!

❱ AFGEKNAPT

Die dag blijft het bij die ene meerval. Meermaals hebben we over de meest interessante spots gedrift, maar de vissen deden niets. Wel hebben we een aantal keer signalen op de bodem zien liggen waarvan wij denken dat het maar een vissoort kan zijn… Dus trekken wij de conclusie dat de vissen momenteel gewoon erg lui zijn. Om die reden besluiten we om na het avondeten de boot nogmaals in de rivier te gooien. Als die meervallen zich niet willen aanpassen aan ons, dan passen wij wel aan hen aan. Ruim voor de zon ondergaat dobberen we alweer op de rivier. In

❱ SLAAPGEBREK

Rustig zoekt Simon contact met de vis en slaat hard aan. Direct wordt de hengeltop richting het water getrokken en vertrekken er meters lijn van de molen. Het enige wat Simon kan doen is de boot in het midden van de rivier houden en druk op de vis houden. De krachten die deze vis tentoonstelt zijn op zijn zachtst gezegd indrukwekkend. De nodige kreunen en kreten verlaten Simon zijn mond, wat een oerkracht heeft deze vis! We zien het stuitje van de dobber al ter hoogte van de waterspiegel. Voor mij het teken om mijn hoofdlampje aan te klikken en eens te polsen wat er aan de andere kant van de lijn hangt. Vanuit de diepte komt een gemarmerd slangenlichaam richting het wateroppervlak. Mijn stem slaat over van enthousiasme en Simon begint ook in de gaten te krijgen dat dit echt een monster is! Op een enorm ondiepe binnenbocht leggen we de boot voor anker en springen in alle duisternis de rivier in. We nemen de tijd om de vis goed te bekijken en op te meten. Met zijn Tot diep in de

duistere nacht gaan we door. Slapen doen we later wel!

18

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017


In de avondschemer komt ook de kopvoorn los!

173 centimeter is het een ruim nieuw record voor Simon! We zijn dolgelukkig met deze beestachtige vis. Na die vis houden we het deze nacht voor gezien. De nachten zijn toch behoorlijk koel in kleddernatte kleding, zo merken we. Bij terugkomst op de camping zijn we het erover eens. De focus moet op de nacht komen te liggen. Dan maar wat minder slaap!

❱ MACHTELOOS

De volgende nacht herhaalt hetzelfde tafereel zich; in de schemer bruist de rivier van het leven en vertrekt er wederom een dobber. Als ik aansla is direct duidelijk dat het om een gigant gaat. Waar Simon gisteren weinig had in te brengen tijdens zijn dril, ben ik gewoon compleet machteloos. De gehaakte vis vlucht als de brandweer richting de met dood hout bezaaide

Kunstaas willen ze deze week helaas niet!

oeverzone. In zijn vluchtpoging draai ik de slip strakker en strakker, ondertussen trekt hij ons met boot en al mee richting die gevaarlijke oever. Daar voel ik de lijn schurend tot stilstand komen. Stress, paniek en onmacht nestelen zich in mijn hoofd. Plots is er niets meer… Geen druk, geen vis. Ik geef een flinke brul. Damn… Dit was hem! Deze had ik moeten hebben. Van ellende weet ik even niet wat ik moet. Ik pieker me dood terwijl Simon de hengel alweer in orde maakt. En hij heeft gelijk ook, we moeten door. Er valt meer te halen. En dat blijkt ook wel als we vroeg in de ochtend, met wallen tot aan onze knieën uitgeput aankomen op de camping. Drie meervallen hebben we deze nacht gevangen, een pleister op de wond van de verspeelde gigant.

Later die week blijken de nachtelijke uurtjes productief. We vangen iedere nacht op zijn minst een meerval, met een paar mooie uitschieters tot net voorbij de anderhalve meter. We hebben het idee dat we de visserij doorkrijgen en dat voelt erg lekker! Natuurlijk zwemt dat monster zijn rondjes in mijn brein, maar de volgende trip is alweer gepland… Wie weet wat die trip te brengen heeft! Stef Jansens

We hebben het idee dat we de visserij doorkrijgen en dat voelt lekker!

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

19


MEGAVANGST KARPER

Iedereen heeft zo zijn favoriete aas waar hij alle vertrouwen in heeft. Voor de meeste karpervissers is dat een bepaalde boilie, voor anderen blikmaïs, tijgernoten of (drijvende) hondenbrokken… De jeugdige Andy Massin zweert echter bij maïsbrokken/-pellets! Zowel om mee te voeren als om mee te vissen. Daarmee scoort hij vrijwel altijd. Een dressuurdoorbrekend (instant) aas?

BR OK K E N MAK EN Wat een machine! Echt een (maïs)brok geweld!


Tekst & foto’s Andy Massin

F

eitelijk is het gewoon maïs, maar dan geplet en geperst in een brok/pellet wat bedoelt is als veevoer. Eenmaal in het water valt zo’n maïsbrok behoorlijk snel uit elkaar (afhankelijk van de watertemperatuur en activiteit op de stek) en daar zit ‘m misschien ook wel de kracht in! Natuurlijk kun je het alleen als voer gebruiken, maar er ook daadwerkelijk mee vissen is misschien nog wel veel beter!

❱ VOORJAARSKRIEBELS Wanneer de eerste lentezon de gure kou van de winter doorbreekt, beginnen mijn handen al te jeuken om te gaan vissen. Wanneer je weer voor de eerste keer aan het water gaat zitten en als je die beetmelder en molen hoort aflopen, dan krijg je zo’n enorme

〉〉 Daar zit 'm de kracht misschien wel in! 〈〈

adrenalinestoot door je lichaam! Daarom besluit ik om op 28 februari een eerste, korte sessie van 4-6 uur te vissen. Met een schrale koude wind is het nog behoorlijk fris en dat merk je op het water: geen beweging van een karper of vis te bespeuren. Na een uurtje vissen loop ik even een rondje om

Op het water is geen enkele beweging te zien, maar toch vang ik vis!

het water. Maar op het moment dat ik terug wandel, begint mijn beetmelder rustig af te lopen. Het is De hengel op een ondiepe plek langs een rietkraag. Hangen! De allereerste karper van het jaar! De vis is een echte vechtjas, maar uiteindelijk krijg ik een mooie grote, brede rug te zien. De vis is moegestreden en ik kan het landingsnet perfect onder de spiegel schuiven. Yes! De eerste vis van het nieuwe visseizoen is binnen! Meteen al een mooie midtwintiger. Een prachtige vroege ‘voorjaarsvis’ op een klein watertje waar het gemiddelde gewicht zo rond de 6 tot 8 kg is. De eerste sessie met de maïsbrok is weer een bewijs waarom het mijn favoriete aas is!

❱ ZO VIS JE ERMEE!

Maar hoe vis je nu zo’n maïsbrok die snel oplost? Na 1 tot 1,5 uur begint het aardig uit elkaar te vallen… Doorboren en op de hair rijgen schiet niet op, voordat je het weet zit je zonder haakaas te vissen! Wat dan? Speciale (pellet)elastiekjes zijn de oplossing! Pak een elastiekje van 5-8 mm en bevestig die op de haak, in de bocht. Dan is het simpel een kwestie van een maïsbrok in het elastiek te bevestigen en klaar ben je. Op deze manier kun je de hengel met een gerust hart 1,5 tot maximaal 2 uur in

Brokken maken doe je... Met brokken!

De brokken lossen snel op en vragen dus om een speciale bevestiging aan de haak.

laten liggen. Handje voer erbij, meer is meestal niet nodig. Ik vis de maïsbrok meestal met een haakje 6 (voorzien van een line aligner om sneller in te haken) aan een onderlijn van 15-20 centimeter met een semi-schuivend loodsysteem met een 2 oz loodje (56 gram). Ik gebruik tube om een line aligner te creëren. Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

21


MEGAVANGST

❱ HET KAN NIET OP!

Ik vis mijn lood schuivend zodat de karper het gewicht niet kan gebruiken om de haak te lossen.

Het voorjaar verloopt zoals het voorjaar kan zijn: wisselend. Maar ik maak een paar prachtige dagen mee, waaronder een dag waarop ik maar liefst 10 karpers vang, waarvan 7 over de 10 kg gaan met een nieuw persoonlijk record erbij in de vorm van een prachtige, zwaarbeschubte spiegel van 26 pond! Meermaals lag de mat vol met maïsdrab… Een andere sessie. Ik begin de sessie al om half 7 in de ochtend. Tot mijn verbazing Zelfs voorafkrijg ik al om 7 uur gaand aan de een aanbeet op dieper paai vang ik water. Het is een mooi nog 5 vissen! spiegeltje van 8 kg. Mooie start van de dag! Amper 20 minuten later krijg ik alweer een aanbeet, dit keer op de ondiepe plek

De vissen zitten vol op het voer!

22

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

bij het riet. Het is werken dat weekend. In 2 dagsessies vang ik maar liefst 13 karpers! De vissen weten mijn brokken duidelijk te waarderen. Je ziet ze ook voortdurend azen op mijn stekken. Zelfs de dag voor de paai krijg ik nog 5 aanbeten en ik vang zelfs mijn eerste dertiger, ruim 15 kg! Wat een bak voor dit kleine campingwatertje. Iedereen staat bij mij te kijken wat voor machtige machine ik in mijn handen houd. Mijn (voor)jaar kan gewoon niet meer stuk!


MEGAVANGST

Een heuse dertiger! En dat zomaar van een campingwater.

❱ 81 OP DE TELLER…

De zomer begint, de drukste visperiode van het jaar is aangebroken. Ik vis meestal een paar nachtjes door met een vriend. Maar eind juni gooit een

〉〉 Iedereen komt naar mijn vangst kijken! 〈〈

val op mijn rug roet in het eten. Weg zomer. Ik moet noodgedwongen tot eind oktober wachten voordat ik eindelijk weer kan gaan vissen. Helaas brengt het najaar niet veel speciaals. De visjes blijven wel met regelmaat binnen komen, maar er komen geen

hele grote vissen meer uit. Uiteindelijk blijft de teller staan op 81 vissen. Stuk voor stuk gevangen op een maïsbrok als haakaas! Het is een raar en hectisch

jaar geweest, maar ook een jaar met veel mooie vissen en mijn eerste dertigplusser!

Andy Massin

Maïsbrokken zijn wel wat witvisgevoelig, maar persoonlijk vind ik dat helemaal niet erg!


… E E M M E E N N E E I T N A K A V P O A G › IK

T E S S I E R Y A L P & G U L P GRATIS ! S R E V O R BIJ BEET

De vakantie staat voor de deur en Nederland trekt er massaal op uit om in binnen- of buitenland heerlijk langs een riviertje, meer of de kust te bivakkeren. Speciaal hiervoor stelden wij de Albatros Plug & Play reisset samen, ofwel een compleet gebruiksklare visset voor jong en oud. Het mooie is dat de set weinig ruimte in neemt en dus makkelijk mee te nemen is. Nu GRATIS bij een abonnement op Beet-Rovers magazine!

ZOMERTIJD! DUS SAMEN A­ CTIEF AAN DE WATERKANT.


• Kunstaas • Dobber • Hakensteker • Loodjes • Haakjes

GR.VA. €T5I0S,T.W

› VAKANTIETIP:

Een jaar lang het dubbeldikke Beet-Rovers magazine lezen voor maar € 59,50 (12 nummers!) en daarbij ontvang je geheel GRATIS deze Albatros PLUG & PLAY REISSET t.w.v. € 50,-!

Rovers

NUMMER 7 ∙ JULI 2017

MAIL & WIN! EEN RADICAL SENSONIC BEETVERKLIKKERSET T.W.V. € 299,JULI 2017

|

Nr. 07 juli 2017 € 5,95

|

h e t

u l t i e m e

OLD SKOOL KARPER

Cit yfishing

Sportvis walhalla

r o o f v i s m a g a z i n e

RIVIERPOWER ALS ALLES KLOPT

KARPER OP SLIDER ZEEVISFEEST

WITVIS Megawinde op de vlok

GROTE DOORBRAAK PALING

MEGAVANGST Onvergetelijke zeeltsessie

GESPOT LANGS DE WATERKANT + RATELPLUGGEN

T N E M E N N O B A N E E E J set F is E e r E v G h u F a / t O e .n EEMte regelen: beet.mijntijdschrift 800 - 0996606 ZopOstapNmet Lezer kelijk ratis 0 STOERE KRIJGERS OP HET ONDIEPE

GERICHT OP MEERVAL

ZEEBAARSMANIE

MEGABAARS

ZEEBAARSMISSIE

DO’S & DON’TS

BEET MISSIE

nel en mak Sbarbeelspecialist

01707

BP 8 7 1 1 2 7 3 9 9 2 2 9 0

of bel g

Abonnementen zijn tot wederopzegging na genoemde periode (maandelijks opzegbaar). Indien je het abonnement cadeau geeft, stopt het automatisch.

• Telescoop werphengel •W  erpmolen ‘Guideliner’ 3000RD met vislijn • Doosje

Het jaarabonnement kost € 59,50 en je ontvangt gratis een cadeau naar keuze. Je betaalt eenmalig € 3,65 voor bijdrage in verzendkosten van de set.

DE ALBATROS PLUG & PLAY REISSET BESTAAT UIT:


DO’S & DON’TS Een gedurfde uitspraak, maar zijn we vanaf de kant zelfs niet in het voordeel?

KANTSNOEKEN

waadbroek, spiraal en dressuur In Nederland zijn we gezegend met veel mooi snoekwater en een boot is daarbij absoluut geen must. Vanaf de kant kun je namelijk prima je ding doen! Nick Landman van Savage Gear doet dat al jaren en kan zo de nodige do’s en don’ts voor deze visserij opsommen.

DO! Moeilijk kantje voor het landen van snoek, maar niet met een waadbroek.

WAADBROEK

Een absolute must bij het vissen vanaf de kant vind ik de mogelijkheid tot waden. Zo kun je letterlijk en figuurlijk net even een stapje extra zetten waardoor je de moeilijk bereikbare stekken toch nog mee kunt pakken. Nog een bijkomend voordeel is dat je tijdens het drillen van een snoek niet naar de perfecte plek hoeft te zoeken waar je deze kunt landen. Vertrouw je de kant niet helemaal of kun je er niet goed bij, dan ga je gewoon in het water staan of op je knieën zitten. En nee, mij zie je niet struinen met een zwaar neopreenpak of die maffe lieslaarzen. Ik gebruik hiervoor een speciale lichtgewicht, waterdichte broek van Savage Gear. Echt een uitkomst!


Tekst & foto’s Nick Landman

DON’T TEVEEL

MEENEMEN

Boven de Bleak Gilde Swimmer. In de box v.l.n.r. tweemaal de Freestyler, 4Play, tweema al Bleak Glide Swimmer en de Freestyler.

Ik ben mezelf tijdens het struinen al meerdere keren lelijk tegen het lijf gelopen door teveel spullen met me mee te sjouwen. Wanneer je een eind van de auto van daan bent en je begint pijn in je schouders te krijgen door de zware tas die om je nek hangt, dan zou je willen dat je dat hele stuk niet meer terug zou hoeven lopen. Zeker met het meenemen van kunstaas heb ben we nogal moeite te doseren. Toch, wee s streng voor jezelf en neem alleen mee waa r je vertrouwen in hebt.

ROUTE UITSTIPPELEN Wanneer ik een dag ga vissen dan zorg ik altijd dat ik weet waar ik naar toe wil, dit geeft mij een soort van geruststellend gevoel. Dit kun je natuurlijk op meerdere manieren doen, voor mij is één manier om een dag van tevoren een soort van route uit te stippelen, Google Maps is hiervoor een handige tool. Er zijn toch altijd dingen waar je rekening mee moet houden. Mocht het die dag bijvoorbeeld écht hard gaan waaien, dan ga ik niet op wijde vlaktes staan gooien, dan zoek ik wat meer de stekken in de luwte op. Ik heb op taaie dagen al vaak meegemaakt dat wanneer je geen plan hebt, de moed al snel in de schoenen zakt.

DO!

SCHADUWEN DON’T VAN STEK er Tijdens het vissen zijn altijd plekken waar je wat meer aandacht aan besteedt ten opzichte van de monotone rechte stukken. Jawel, de zogenaamde hotspots. Dit zijn dan ook meteen wel vaak de plekken waar over het algemeen veel gevist wordt en dressuur op de loer ligt. Zelf vind ik het in deze belangrijk om deze hotspots echt voorzichtig te benaderen. Je eigen schaduw kan daarbij al danig de boel verstoren. Zeker wanneer de zon laag staat en je donkere alter ego zich veel langer uitstrekt. Echt iets om rekening mee te houden!

Een regelrechte don’t bij het vissen op dressuurwater.

STEK EVEN LATEN RUSTEN Iedereen kent het gevoel wel van een aanbeet krijgen of missen. En iedereen zal vrijwel automatisch de neiging hebben om op de stek door te willen vissen. Twee worpen kunnen mijns inziens nog wel eens wat uithalen, maar meer vind ik verspeelde moeite. Ja, inderdaad, er zit snoek op de stek, maar die is op dat moment gealarmeerd en, indien de haken gevoeld, zal die zich op korte termijn niet nog een keer vergissen. Beter is het om de stek even met rust te laten en bijvoorbeeld een half uur later nog eens terug te keren. Goede kans dat de snoek je nu wel een tweede kans geeft.

DO!

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

27


DO’S & DON’TS

KOPPIG ZIJN

DON’T

Wanneer het op taaie dagen allemaal niet loopt zoals je dat graag zou willen, dan zijn er allerlei manieren om die taaiheid te doorbreken. Je zou de kleur van je kunstaas kunnen veranderen door met bruin in plaats van groen te gaan vissen, maar hier geloof ik zelf niet zo in. Wat ik zelf ondervonden heb is dat je manier van vissen wel verschil kan maken. Vis je deze dag bijvoorbeeld heel traag, probeer dan eens om je kunstaas wat agressiever (sneller, wilder) binnen te vissen. Twijfelachtige snoeken zullen zo uit frustratie toch interesse gaan tonen.

Verandering van spijs doet eten. Durf te wisselen en dan vooral wat betreft actie van het kunstaas.

DRUKKE WATEREN BEVISSEN Wanneer je bij een stek aankomt waar je wilt gaan vissen en je ziet dat hier al andere vissers bezig zijn of het er erg druk is. Ga hier dan niet vissen en sla deze lekker over. Over het algemeen is het zo dat de vis zich op zulke momenten wat gedeisd houdt. Zonde van je tijd! Eventueel kun je deze stek later op de dag nog een kans geven. Mijn voorkeur gaat uit naar een wat later tijdstip in de avond, wanneer de rust aan het water is teruggekeerd.

DON’T

Veilig kunstaasvissen met een spiraaltje.

SPIRAALTJE Tijdens een dag vissen wordt er natuurlijk geregeld van kunstaas gewisseld en jij als visser wilt dat dit zo snel en soepel mogelijk gebeurt. Niks mis met de spelden van menig onderlijn, toch kan het makkelijker wat mij betreft en al helemaal als het koud is en je met je stijve vingers nauwelijks die speld open kunt drukken. Zo ben ik daardoor spiraalvormige spelden gaan gebruiken, deze zijn wel wat duurder in aanschaf, maar gaan naar mijn idee ook veel langer mee. Je hoeft er geen kracht op te zetten en met één simpele beweging heb je een ander aasje aan de speld hangen en kun je door met vissen.

DO!


Kilometers maken, maar dat wel met een vooropgezet plan.

DO! DRESSUUR DOORBREKEN Wat snoekwateren betreft hebben wij Nederlanders weinig reden tot klagen. Er zijn allerlei soorten gebieden waar je uit de voeten kunt, één daarvan zijn de stadswateren. Met name deze wateren worden druk bevist en geloof maar dat de snoeken hier het klappen van de zweep kennen. Dressuur is en blijft een onderschat aspect bij het vissen op snoek, dat terwijl deze rovers op den duur zeker weten associaties gaan leggen bijvoorbeeld lawaai op de kant of bepaalde stukken kunstaas. Op stadswateren of sloten in een woonwijk ben ik daarom extra voorzichtig bij het benaderen van stekken.

TE WARM AANKLEDEN

DON’T

l in beweging Vissen vanaf de kant betekent vee eg om die ene stek te erw ond ers met zijn, soms ben je kilo ruikt je lichaam veel bereiken. Tijdens zo’n wandeling verb ontzettend warm kunt energie waardoor je het in korte tijd vergelijking, een dag op krijgen, tot aan zweten toe zelfs. Ter ers en dus ook de kleding. de boot vissen in de kou is heel and cipe, ofwel thermo Een mooi principe is het 3 lagen prin n een lichtgewicht windondergoed, fleecetrui en daaroverhee chte broek). en waterdicht jack (inclusief waterdi Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

29


ONTDEK KARPER MAGAZINE NIEUWE STIJL! Goed nieuws v oor karpervis sers: we hebben Kar per magazine g oed opgefrist fris nieuwe nu ! Het mmer 104 ligt nu in de winke l! Ontdek snel d e nieuwe stijl, die nog lekker der leest.


PROFITEER NU VAN EEN HER-INTRODUCTIE KORTING Karper magazine heeft niet alleen de vormgeving en cover onderhanden genomen, ook de leesbaarheid en bladritme zijn aangepast aan het ‘nieuwe lezen’. Het uiterlijk is meer ‘streetwise’ geworden en minder traditioneel. Inhoudelijk mag je nog steeds dezelfde kwaliteit verwachten: leerzame artikelen van de echte cracks die dag en nacht aan het water zitten en die als geen ander hun knowhow en skills overbrengen waren en blijven de basis. Idem dito voor wat betreft de echte belevenisverhalen. Nieuw zijn de exclusieve lezersacties, ofwel de sessies dat Karper op pad gaat met niet alleen de gerenommeerde karpervissers, maar ook met lezers erbij. Hoe vet is het voor lezers om met iconen als Piet Vogel, Alijn Danau, Saron Debets, Kevin Diederen of Eddy Sterckx een sessie te vissen? Niets is Karper te gek!

>> TIJDELIJK EXTRA VOORDELIG ABONNEMENT!

Via de AUHV ontvang je nu een speciale kennismakingskorting op de nieuwe Karper!

>> 6x Karper voor slechts € 29,95 = 44% korting

Je ontvangt dan een jaar lang elke twee maanden de nieuwste Karper als eerste op de deurmat.

surf snel naar: karper.mijntijdschrift.net/auhvkorting Of bel gratis 0800 – 0996606 (NL) - reageer voor 1 augustus!


ZEELT

Marcel Pomp is bloedjefanatiek! Een nat pak halen om die ene zeelt te kunnen landen is geen enkel probleem.

ZESTIGERS

Al Jaren staar ik me blind op de zestig centimeter zeelt. Een zeelt van 60 centimeter is als de 1 meter 20 vissen onder de snoeken. De 40 ponders onder de karpers. De 80 centimeter mastodonten onder de barbelen. Een zestig centimeter zeelt is de bom!

I

k ben ooit begonnen met het zeeltvissen als jongetje van een jaar of 12. Dat was in de jaren 80. Mijn ouders hadden namelijk een moestuin aan het Kanaal BZZ te EmmerCompascuum. Elke zaterdag moesten mijn broertje RenĂŠ en ik meehelpen in deze moestuin. Aardappels poten, aard-

32

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

appels rooien, tuinbonen en aardbeien plukken. En natuurlijk onkruid wieden. Rond de middagpauze mochten wij vissen aan het kanaal, terwijl mijn ouders verder werkten in de moestuin. Wij namen ons telescoophengeltje mee, een paar plakken brood en zo zaten wij aan de overkant van de weg aan het kanaal.

Die eerste verspeelde zeelt heeft de visser in mij aangewakkerd.

De uren die we nog over hadden staarden we naar het dobbertje. Zo werd menig voorn verschalkt.

â?ą LEGE HANDEN

We zitten nog steeds aan het water en plots zoeft de dobber onder. De drie


Tekst & foto’s Marcel Pomp

Zeelt wordt steeds populairder. Zo zijn wij op FB de groep Tincahunters gestart. Gijs Kok meter lange telescoophengel kromt, de nylon lijn klieft door het water en met knikkende knietjes probeer ik de vis te sturen, maar het lukt me niet. Onervaren als ik ben, probeer ik de vis naar de kant te dirigeren, maar een paar seconden later staat de telescoophengel omhoog en bungelt mijn lijntje zonder haakje naast de lange lat. Het gebeurt me diezelfde dag nog een keer en de dag komt ten einde zonder vis.

De zaterdag erna sta ik om 13:00 uur weer bij het water, gewoon met hetzelfde materiaal en de eerste voorns zijn weer binnen. Dan zie ik kleine belletjes rond de stek en krijg ik enorme kriebels in mijn buik. Zenuwachtig plaats ik mijn dobbertje met witbrood op de haak op de plek met de belletjes. Ik wacht…

staat snaarstrak en het gevecht begint. Ik ben geduldig, laat de vis het werk doen en mijn hengel buigt en buigt. Daar! In het oppervlak. De vis die mij al nachten door het hoofd spookt. “Het is een zeelt, het is een zeelt!”, roep ik naar René, die iets verderop staat te vissen. Maar vlak nadat de woorden mijn mond verlaten, schiet de top van de hengel de lucht in en is alles voor niets geweest. Weer sta ik met lege handen.

〉〉 De dobber zakt heel langzaam... 〈〈 ❱ ONDERBROEK

De dobber zakt heel langzaam weg en ik sla aan. De hengel kromt, mijn lijn

Het is de herinnering die me nog goed is bijgebleven. Ik was diep teleurgesteld, vond het onrechtvaardig. Dit had

Daar is hij dan, in vol ornaat! Een heuse 60+er!

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

33


ZEELT Iets zegt me dat die buffel vandaag langskomt.

ik toch niet verdiend na al die zaterdagen werken? Het is de ervaring die ontbrak. Had ik toen maar de kennis die ik nu bezit. Lijndikten en haakmaatjes waren bij ons nog helemaal niet in beeld en elastiek zat toen nog alleen in je onderbroek en niet in de top van je hengel. Al had ik mijn vader wel eens een zeelt zien vangen aan een plasje in Limburg, dit was mijn eerste persoonlijke ervaring met deze sterke vis. Bijna 30 jaar later en een vracht aan zeelten rijker, zit ik aan een plas. Het heeft net geonweerd en ik sta met mijn laarzen in de modder. Rechts in de hoek van de plas zie ik aasbellen en mijn vermoeden is dat daar een groepje zeelten aast. Ik heb twee hengels geplaatst die richting

Het vissen op zeelt is voor mij toch een kleine obsessie geworden Hans Lammers het hoekje wijzen. Een montage met maden en een boiliehengel. Zo gok ik op twee verschillende paarden en hoop mijn kansen te spreiden. Ik heb hier al mooie zeelten gevangen. Zeelten van ruim 3,5 kg en zelfs vissen van over de 4 kilogram. De topper is een vis van 58 cm en maar liefst 4,76 kg. Een monster van een

bo aden en eentje met Een hengeltje met m ! en wedd Nooit op een paard

ilies.

Tijdens de dril ragt ze door een hoop bossages.

34

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017


ZEELT

zeelt die zich vol in de paaistand had getransformeerd. In Engeland zouden ze een moord plegen voor een zeelt met dit gewicht. In Nederland kijken we naar de lengte van een vis. Vreemd eigenlijk, maar wij zijn natuurlijk ook een eigenwijs volkje.

〉〉 Ze tuft onder een struik door...〈〈

Ik sta perplex als ik zie dat deze zeelt 63 cm lang is!

Ik vertelde het al: een zestig centimeter zeelt is de topper onder de tinca’s, maar ik heb deze tot nu toe nog niet in mijn net weten te strikken. Iets zegt me dat het vandaag gaat gebeuren. Iets zegt me dat die buffel vandaag op mijn onthaakmat komt te liggen.

❱ RAGGEN

Ik dommel weg in mijn stoel, maar dan volgt er een enorme klap van de waker tegen de hengel. Een felle ‘Pieeeeeeeeep’ maakt me wakker. Ik hoor mijn baitrunner gieren en lijn wordt in rap tempo van de baitrunnermolen getrokken. Vlug pak ik de hengel en de dril begint. Ik voel gebonk aan de andere kant van de lijn en de vis is moeilijk te sturen. Ze

Met de method en een 9mm pineapple boilie heb ik het meeste succes. Niek Storms

Met een snelle beweging vouwt het net zich om de vis heen.

tuft onder een struik door en ik moet de punt van mijn hengel uit nood onder water houden om schade aan de lijn of zelfs lijnbreuk te voorkomen. Ze ragt nu door de struiken, Ik voel haperingen en ik ben zo ontzettend nerveus. Ik draai rustig binnen, de top nog steeds onder water en langzaam dirigeer ik haar mijn kant op. Plotseling schiet ze het open water op. Ik haal opgelucht adem, want ze is nu weg van de takken. Mijn molen begint nu lijn te winnen, de vis komt dichterbij, geeft zich bijna gewonnen. Ik houd mijn adem in. Met een laatste krachtsexplosie probeert ze nog een keer te

BNRZ Record

De Beet Nederlandse Recor dlijst Zoetwatervissen (BNRZ) Is de officiële recordlijst voor zo et­ watervissen in samenwerki ng met Sportvisserij Nederland . Voor België is er de BBRZ. Met deze gigant van 63 cm en 4,41 kilo neemt Marcel Pomp het vorige record over van Herm an Peters-Rit. Herman zijn rec ord­ zeelt mat 62 centimeter, he t record is dus met een centim eter verbroken! We zijn benieuw d hoe lang dit record stand zal ho uden… Ben je benieuwd naar de ov erige records? Ga dan naar WW W.B EET.NL en klik op ‘records’.

ontsnappen, maar met een snelle beweging vouwt het net zich dan toch om haar heen. Snel kijk ik in het schepnet. Een ongelofelijk lange zeelt ligt mij aan te staren, mijn hart slaat over van de spanning. Ik til het vrouwtje uit het water, leg haar op de mat en bevrijd haar van de haak. Dan haal ik de meetplank tevoorschijn. De vis leg ik rillend op het stuk gelakte hout. Al glibberend probeer ik haar stil te leggen. Het lukt en ik kijk opzij. Ze gaat voorbij de 40, de 50 en zelfs de 60 cm! Voor me ligt een tinca tinca vrouwtje van maar liefst 63 cm. Wat een vis! Vlug maak ik foto’s, laat de vis te water en vismaten worden gebeld. Zo eindigt mijn zeeltmissie met die gedroomde 60’er. De vis waar ik zo lang op heb gewacht. En de zeelten aan het BZZ kanaal? Ik heb er nooit een gevangen. Een volgende missie misschien? Marcel Pomp

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

35


KARPER

INTERVIEW

BARBEEL VOOR BEGINNERS Barbeel is een niet alledaagse vissoort. Wel is het een vissoort die tot de verbeelding spreekt. Met zijn aerodynamische uiterlijk en onuitputtelijke kracht is het een vissoort die hoog op de wensenlijst van veel vissers staat! Maar wat is nu echt belangrijk tijdens de barbeelvisserij, waar moet je op letten? Dat vroegen we barbeelfluisteraar Tim Janssen van Korum! 36

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017


Tekst & foto’s Redactie

❰ IN THE SPOTLIGHTS NAAM: Tim Janssen

GEBOORTEJAAR: 1985

WOONPLAATS: Dieren

FAVORIETE VISSERIJ: Trotten met een dobber

ANDERE HOBBY’S: Voetbal

"Dit is de kroon op mijn werk. Wat een fantastische buffel!"

lang voordat ik in gevecht raakte met mijn allereerste barbeel. Lang dacht ik met een karper van doen te hebben... Eind 2006 ging ik me meer verdiepen in deze krachtpatsers en al in 2007 ving ik op regelmatige basis Nederlandse barbelen langs de IJssel. Nu, ruim tien jaar later heb ik in 8 verschillende landen barbeel gevangen… Op meer dan 20 verschillende rivieren!

Hoe begon jouw barbeelexodus?

Inmiddels heeft Tim op meer dan twintig rivieren barbeel gevangen!

Hoe ben je besmet geraakt met het barbeelvirus?

In 2004 tijdens een familieweekend in de Ardennen aan de Ourthe liep ik tegen mijn eerste barbeel aan, ik viste met een wincklepicker met aan de haak een trosje maden. Er werd niet gericht op een vissoort gevist. Het duurde niet

Toen ik begon was er nog maar heel weinig te vinden op Internet. Wel was er een forum met een kleine groep fanatieke barbeelvissers die ook nog eens erg openlijk informatie met elkaar deelden. In de zomerperiode werd door vrijwel iedereen goed barbeel gevangen en dus ook door mij. Maar voornamelijk in het voorjaar en in de winter was het vallen en opstaan. Er was nog maar weinig bekend over de barbeel en zijn gedrag op de grote rivieren. Dat maakte de visserij juist

zo interessant voor mij. Nu ruim 10 jaar verder wordt er veel geschreven in magazines en gepubliceerd op internet, tegenwoordig zijn er meer dan genoeg informatiebronnen!

Wanneer kraakte jij de code min of meer?

Nadat ik op bezoek ben gegaan in Engeland aan de rivier de Severn bij visicoon Ade Kiddell. Daar heb ik in korte tijd enorm veel geleerd. Ade vist al meer dan 30 jaar gericht op barbeel. Hij leerde me vooral veel over het gedrag van de barbeel, denk hierbij aan

Een van mijn allereerste barbelen! Uit de Belgische Ardennen. Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

37


INTERVIEW

Vergeet niet te investeren in goede hengelsteunen! Je bent de eerste niet die zijn hengels kwijtraakt...

Stekken

Kribkoppen zijn per definitie interessante stekken!

zijn aasgedrag, zijn leefomgeving, stekken herkennen enzovoorts. Hij leerde me vooral dat je soms een groot uithoudingsvermogen nodig hebt en vertrouwen moet hebben in hetgeen waar je mee bezig bent. Tijdens deze 5 dagen leerde ik meer dan ooit tevoren. Nadat ik alles ben gaan vertalen naar onze rivieren heb ik enorme stappen gemaakt in mijn visserij.

Wat deed je fout in de periode daarvoor?

De fout die ik vooral in het begin maakte en nu nog steeds veel zie bij collega vissers is dat men niet vol in de stroom durft te vissen, maar vooral de stroomnaad opgezocht wordt. Een barbeel aast juist vol tegen de stroming in en pluist de bodem vakkundig uit naar voedsel.

Wat is de grootste fabel over barbeel?

Vind je zowel stroming als grind? Dan is het vaak kassa!

38

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

Op internet lees ik vaak berichten over barbelen van langer dan een meter, vissen met een gewicht van rond de tien kilo. Deze

berichten komen vooral uit Duitsland en Frankrijk en vind ik erg twijfelachtig. Ik weet dat een barbeel van 6 kilo en 85cm al tot de uitzonderingen behoort, laat staan een vis van een meter en ruim 10 kilo!

De Waal en Gelderse IJssel zijn gekende barbeelrivieren; wat zijn aanknopingspunten voor goede stekken?

Ik ga graag op zoek naar buitenbochten op de rivier. Hier is het direct onder de kant wat dieper door de afzwaaiende stroming. Daarnaast foerageren barbelen graag op kiezelbedden en dat is voor mij eigenlijk wel het belangrijkste kenmerk van een barbeelstek. De meeste barbeelvissers vissen vanaf kribben, maar onderschat damwanden langs rechte oevers zeker niet!

Welke hengel zou je de beginnend visser aanbevelen?

De tweedelige Korum 13ft is gemaakt voor het vissen op grote rivieren en het werpen van grote afstanden met zware gewichten tot ruim 200 gram. Ideaal voor de rivieren de IJssel en Waal. De lengte van 3,90 meter maakt


INTERVIEW

het wat makkelijker om met lange onderlijnen te werpen en de vis uit de basaltblokken te houden. Voor mij dé hengel voor de beginnende Barbeelvisser maar ook zeker voor de gevorderden! Deze hengel in combinatie met de Korum Neoteric 6000 molen zijn een genot om mee te werken.

200 gram!? Is dat niet erg zwaar?

Boven de Pellet O's die ik als haakaas gebruik. Op de rechterfoto rechts de Code Red boilies. Voeren doe ik met pellets in verschillende diameters.

Nee hoor, 150 grams korven zijn voor mij licht van gewicht! Het gewicht waar ik standaard mee begin weegt 180 gram. Dat heeft te maken met mijn manier van vissen. Ik wil dat mijn aas daar blijft liggen waar het neerkomt. Ook als er boten langskomen. Het moet in ieder geval niet non stop wegrollen.

Hoe ziet een standaardmontage?

Er zijn heel veel montages die je kunt gebruiken, maar voor mij is het allerbelangrijkst dat je een visveilig systeem gebruikt. Korum heeft hiervoor een ‘Runrig kit’ op de markt

gebracht. Hier zitten alle onderdelen in die je nodig hebt voor een vrijloop montage. Sinds dit product op de mark is ben ik hier grootverbruiker van. Mocht de lijn onverhoopt breken, dan blijft de vis nooit met een zwaar loodgewicht

In Engeland ging er een wereld voor mij open. De daar verkregen kennis kon ik hier op onze rivieren toepassen.

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

39


INTERVIEW

achter. Zo voorkom je onnodige schade aan vissen. Mijn onderlijnen maak ik van 12 lbs Korum ‘Barbel line’ met een haakje in maat 8. Ik knoop ze op een lengte van 1,2 tot 1,5 meter. De haak monteer ik middels een knotless knot en ik vis het aas dus aan een hair!

dag?

Wat voor voermix adviseer jij en hoeveel voer gebruik je op een

Ik maak een mix van verschillende diameters pellets. Hier voeg ik liefst nog een flavour aan toe. Mijn favoriet is de cheese en garlic van Sonubaits. Deze pellet mix bevochtig ik goed met water en laat het water zo’n 3 minuten intrekken voordat ik het overtollige water afgiet. Deze pellet mix druk ik zo hard mogelijk in mijn korf waardoor je een langdurig geur- en voerspoor creëert. Aan een halve kilo per dag heb je ruim genoeg. Aan de pellets zou je eventueel ook nog stukjes kaas en hennep kunnen toevoegen want ook daar is barbeel verzot op.

Wat is jouw favoriete haakaas?

Mijn favoriete pellets zijn de 14mm Sonubait Pellet O’s in de smaken Cheese & Garlic en Crab, maar eigenlijk begin ik altijd met een Code Red boillie in 15 mm. Het nadeel van pellets is dat ze in de zomer bij een hoge water temperatuur vrij snel van de haak zijn ver-

Dubio VRAGEN

En nog wat genadeloze dubiovragen voor Tim, waarbij geen motivatie gegeven mocht worden.

3 kg baars IJssel

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

Waal

Pelletmix

madenbombardement

Feedervissen Zon

trotten met dobber bewolkt

Veel vangen

één dikke vis

Hair rig

direct op de haak

Korte onderlijn

lange onderlijn

Zomer

herfst

Lange

korte sessies

Vissen in binnenOchtend

dwenen. Vandaar mijn voorkeur voor een Code Red boillie.

Zelf nog tips voor de beginnend barbeelvisser?

Zeker, wanneer je eenmaal een barbeel vangt, geef de barbeel pas de vrijheid

Laat de vissen goed bijkomen voordat je ze weer laat gaan!

40

8 kg barbeel

buitenland avond

als deze volledig hersteld is en sterk genoeg is om op eigen kracht weg te zwemmen. Blijft een barbeel op zijn rug liggen, dan is hij nog niet volledig hersteld. Herstellen gaat het snelst door de barbeel in het landingsnet in de volle stroming te houden. Houd er rekening mee dat het herstel in de zomer, bij een hogere watertemperatuur en daarmee samenhangend lager zuurstofgehalte van het water, langer duurt. Gebruik daarnaast uitsluitend sterke, stevige riviersteunen zoals de River Tripod van Korum. Geloof me, ik heb de laatste jaren al enorm veel hengels in de rivier zien verdwijnen na een harde aanbeet van een barbeel. Extra tip! Aan de Gelderse IJssel in het plaatsje De Steeg aan de rand van de Veluwe ligt pal aan de snelweg een mooi stuk rivier met kribben en veel kiezels met weinig obstakels. Een prachtig stuk IJssel waar je vrij eenvoudig aan het water kunt komen en waar een goed bestand aan barbeel huist. Hier ben ik met regelmaat te vinden! Wie weet tot daar! Redactie


Tekst & foto’s Redactie

WIL JIJ OOK ONOP PAD ZE TOP 5 MET PRO’S? LEZERSACTIES Al enige tijd organiseert Beet magazine exclusieve lezersactie, ofwel praktijkdagen, waarbij jij als lezer met een echte specialist op pad gaat. Inmiddels hebben we er tientallen achter de rug en (ook al was dat heel lastig) hebben we een top 5 gemaakt van de meest succesvolle lezersessies! Like de Facebookpagina Beet-Rovers, volg ons en meld je aan voor tal van deze spectaculaire visdagen!

1 MISSIE MEERVAL 2 BEET BATTLE

2 1

Beetlezer Ben Flaming gaat op pad met sportviscrack Roy Vanstreels. Dit met een behoorlijk uitdagende missie op zak, ‘vang een Beneluxmeerval!” Het wordt een ongekende superdag! Ze vangen 6 meervallen en stuk voor stuk prachtige exemplaren!

Een Beet Battle tussen Beetlezer Joost Vos en witviscrack Michiel de Kroon. Deze dag mag er gevist worden met de pellet waggler en de method feeder. Een lezer die een crack verslaat. Leuk is dat Michiel het net zo mooi vindt!

4

We trekken er op uit met snoekbaarsfluisteraar Herman Schuurman van Shimano en Beetlezer Michiel van Spankeren. “Vang 20 roofvissen!” Aldus de missie. Of dat lukt? Jazeker! Sterker nog, er worden maar liefst 26 rovers gevangen; stuk voor stuk maats overigens!

4 ROVERS MISSIE 5 BAARZEN MET WORM

5

De worm als aas voor baars raakt op de achtergrond. Niet als het aan specimenhunter Tim Janssen van Korum ligt. Samen met Beetlezer Hans van Haastrecht toog hij naar een haven met als mikpunt die echte bakken. Ze vingen 5 moddervette 40’ers; een feest van jewelste!

3 ZO VADER ZO ZOON

3

Onze speciale vaderdag-actie in deze Beet-editie. Beetlezer Duco Jansen wil dolgraag zijn vader Bernd besmetten met het visvirus. Witvisspecialist Arjan Klop van Cresta wordt ingeschakeld; de rest is geschiedenis! Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

41


VLIEGVISGROEP Staatsieportret.

DE MEIJEPOLDER: EEN JONGENSDROOM

Kees en ik zijn onderweg, zondagochtend iets voor negenen. De nacht blijkt stormachtig te zijn geweest, maar ik heb als een blok geslapen, dus heb er niets van gemerkt. We gaan samen even terug in de tijd; net als toen ik een jaar of 12 was, zit ik ook nu weer bij Kees in de auto richting de Meijepolder.

A

ls jong jochie leek deze reis een eeuwigheid te duren, zo veel zin hadden we in een lekkere, lange visdag in een polder die qua schoonheid tot de mooiste van het land behoort. Jeroen (de

42

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

andere vissende neef) en ik met twee blonde koppies achterin, terwijl Kees vertelde over de karpers, de snoeken en de ruisvoorns die gevangen of verspeeld waren in al die jaren. Natuurlijk zaten er grote snoeken bij en werden

er soms grote aantallen gevangen. Dat deed ons jongenshart alleen maar sneller kloppen en maakte ons nog ongeduldiger‌ Maar ineens was dan toch het moment daar, de boerderij van het oude boertje


Tekst & foto’s Simon Engwerda

(toen al op leeftijd) was in zicht en de wandeling door de weilanden kon beginnen. Jongens, nu heel rustig aan want de veengrond zorgt ervoor dat iedere stap gevoeld wordt in het water. En ja hoor, daar ging weer een grote boeggolf van een in zijn rust gestoorde karper uit de kant. Niet stil genoeg gedaan dus… De dag vloog altijd voorbij, de slootjes over stappend via de loopplanken, voerstekjes makend voor de karper die we belaagden met de pen en mais; de dag traditioneel beëindigen met het vangen van een snoek… En als het dan koud was, wist Kees ons altijd wel te motiveren door een kleine prijs in het leven te roepen voor de eerste snoek die gevangen zou worden.

❱ KENNISMAKEN MET DE POLDER

Het is 09.10 uur, zondag 11 december 2016; de boerderij is ook nu weer in zicht, de rit duurt al lang niet meer een eeuwigheid, net als toen slechts 25 minuten van huis en we bereiken het dorpje Meije. Inmiddels woon ik in de buurt en kom ik jaarlijks een keer of vier wel in deze polder. We stoppen even; de gordijnen van ‘onze’ boerderij zitten dicht, verder lijkt er weinig veranderd. We bellen nu maar niet aan, misschien kijken we vanmiddag wel hoe het hier is. De verzamelplaats is vandaag De Hollandse Boerderij, een minuut of vijf over de slingerweg verderop. We zijn niet de eersten, Lex en Jan staan zich al klaar te maken voor de visdag. Er zijn veel gegadigden, een man of 13 waarvan er een aantal, net als ik 23 jaar terug, kennis gaat maken met de polder. Langzaam maar zeker druppelt de parkeerplaats vol, de groep is nog niet compleet, maar het groepsportret wordt gemaakt, want we komen tenslotte om te vissen vandaag.

❱ VERLANDEN

De laatkomers vinden zelf hun weg in de polder, de locatie is bekend en

Een visdag in de Meijepolder: een jongensdroom die uitkomt. je ziet meteen waar de clubleden zijn. De eerste streamers worden al in de sloot naast de boerderij nat gemaakt, niet zo gek, want zo nu en dan wordt er daar nog wel een snoekje gevonden. Vandaag is dat echter niet het geval, mogelijk omdat er een dammetje in de sloot ligt en de vis dus niet tot de boerderij de sloot in kan trekken. De meeste sloten zijn inmiddels aardig aan het verlanden, de plankjes van 20 jaar terug zijn vervangen door dammen met een kleine pijp voor de afvoer van het water. Maar te klein om nog voor de vis interessant te zijn, er staat vaak maar 20 cm water en vervolgens ligt er een halve meter bagger in de sloot, helaas is de Meijepolder niet de enige polder waar dit gebeurt. Aangekomen bij de wetering is het Theo die bij het op lengte brengen van zijn lijn ineens een extra hengeldeel ‘cadeau’ krijgt. Uit het niets breekt zijn stok en daarmee ook zijn dagje vliegvissen… Gelukkig is hij zo slim geweest om een spinstok achter in de auto te leggen zodat hij niet voor niets deze trip heeft gemaakt. Hij zal de rest van de dag met een spinstok de snoek gaan belagen. Binnen vijf minuten is het Lex die de eerste snoek van de dag weet te vangen: rechts van de duiker midden in de brede wetering haakt hij een vis van 54 cm. Zo, dat belooft veel goed voor vandaag! Helemaal als Kees (van der Hulst) nog geen vijf minuten later een vis van hetzelfde formaat weet te vangen aan de andere kant van diezelfde duiker.

❱ POTENTIEEL SUCCESVOL Een half bewolkte dag, wind uit (noord)westelijke richting en een aangename 10 graden maken het een in potentie succesvolle visdag. Iedereen begint zich te verspreiden over de polder, ook de laatkomers (Carlo, Emile en Dirk) zijn inmiddels op plek van bestemming; helaas is de plank die de noordoostzijde van de polder bereikbaar moet maken uit de sloot gehaald en is iedereen genoodzaakt om de zuidwestzijde te bevissen. Iedereen? Ja iedereen, behalve één man. De man die we allemaal kennen van de paarse streamers, jawel Erik. Met zijn waadpak begint hij de sloot de trotseren, 20 cm water en een halve meter bagger maken dat we van een afstandje enkel zijn hoofd boven het maaiveld uit zien komen, maar de aanhouder wint en hij bereikt de voor de rest onbereikbare overzijde. Dit blijkt een goede keuze te zijn voor vandaag, want de vis is helemaal niet makkelijk los te krijgen. Erik weet echter voor de lunch wel een mooie snoek van 70 cm te vangen op de, uiteraard, paarse streamer.

❱ NIET WILD

De ochtend levert verder nog een tweetal onverzilverde aanbeten op voor Remco en Jan. De snoek kwam wel kijken, maar helaas bleven ze niet hangen. Hans heeft veel water afgezocht, Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

43


VLIEGVISGROEP

maar wist er niet een vis te verleiden. De spinvissers die hij tegenkwam hadden ook nog slechts een vis weten te haken. Dus het was echt niet wild. Ik had vandaag mijn zinnen gezet op de Meijevliet, een afwateringswetering die het overtollige polderwater afvoert naar de Oude Rijn en dus altijd op diepte is. Ik had wel vaker hier de eerste 100 meter bevist, maar altijd maar weinig vis gevonden. Ook nu leverde de eerste 100 meter opnieuw geen vis op, maar door stug door te vissen en netjes iedere meter een worp te maken kwamen er uiteindelijk toch vier snoeken kijken voor de lunch. Twee

bleven er hangen (67 en 68 cm), eentje loste en eentje schoot achter de streamer langs. Niet verkeerd voor een ochtend waarop de vis maar moeizaam wakker lijkt te worden.

â?ą LOOPPLANK

Als ik terugloop, kom ik tegelijkertijd met Hans aan bij het plankje over de sloot dat een aantal clubleden als onneembaar ervaren en dus de visrange voor hen aardig beperken. Jaap en Theo opperen al om de volgende keer iemand voor-

uit te sturen met wat bredere en stevigere planken zodat de hele polder voor iedereen bereikbaar is. Hans heeft zich echter niet laten weerhouden en als een jonge god snelt hij over de plank weer terug richting de uitgang om even van een lunch te genieten. Dirk, Theo en Jaap blijven in de polder achter en Carlo en Remco zijn ondertussen weer huiswaarts gegaan. Tijdens de lunch vertelt Kees (de huisarts) over de polders rond zijn woonplaats en dat hij hoopt in het voorjaar in de Meijepolder eens een ruisvoorn te kunnen vangen; we wisselen de vangsten van de ochtend uit waarna Kees, Jan en Hans het strijdtoneel laten voor wat het is en de rest nog even voor anderhalf uur de

Kees met een mooi exemplaar.

44

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017


VLIEGVISGROEP

Het groepsportret wordt vast gemaakt, we komen tenslotte om te vissen vandaag. polder in trekt. Erik zoekt de noordoostzijde weer op en weet daar zijn tweede snoek van de dag te vangen (67 cm). Dirk heeft de Meijevliet nu ook afgevist, maar nog een stuk verder dan dat ik de ochtend kwam. Onderweg ontmoet hij nog een kunstaasvisser die de Vliet in tegenovergestelde richting aan het bevissen is. Dirk wist nog een vis los te maken, maar

die bleef helaas ook niet hangen. Ik vond nog twee snoeken in de brede wetering; 50 en 74 cm op een oranje/geel/zwarte streamer die beiden ook geland werden. Wat is het toch een mooie sport op de vliegenlat. Ondertussen nadert het eind van de visdag. Dirk, Kees en ik wandelen samen terug en pikken onderweg Lex en Erik op. De altijd aanwezige torenvalk bege-

leidt ons terug naar de auto’s en daar aangekomen staan Theo, Jaap en Emile op ons te wachten. Iedereen ziet er voldaan uit na een dag vissen met veel wind en relatief weinig vis, maar ach‌ of de visserij nu goed, matig of slecht is: een visdag in de Meijepolder is en blijft altijd een jongensdroom die uitkomt.

Simon Engwerda

Niet verkeerd voor een ochtend waarop de vis maar moeizaam wakker lijkt te worden.

Hans snelt als een jonge god over de plank weer terug richting de uitgang.

De sfeervolle polder.

Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

45


DE VERENIGING

WELKOM BIJ DE AUHV! Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

Verkooppunten

De AUHV werd op 5 april 1925 in de stad Utrecht opgericht door enkele tientallen sport­ vissers en is nu uitgegroeid tot een regionale vereniging met ruim 10.000 leden met pacht­ contracten voor méér dan 3.000 hectare vis­ water in de regio Groot Utrecht. Al dit viswater is beschikbaar voor AUHV-leden, tegen één van de laagste contributies in Nederland.

❱ AAN HET AUHV LIDMAATSCHAP ZIJN VEEL VOORDELEN VERBONDEN:

• AUHV-vergunning met meer dan 125 aantrekkelijke ­wateren in de regio Utrecht, waaronder de Loosdrechtse en Breukeleveense Plassen. • Landelijke viswaterlijst voor nog meer viswater! • Drie maal per jaar het AUHV-magazine ‘Hengelsport rond de Domstad’. • Nachtvissen (alleen voor AUHV-leden) in 3000 hectare viswater. • Vissen met drie hengels (alleen voor AUHV-leden) in meerdere wateren. • Deelnemen aan de activiteiten van AUHV Vliegvisgroep ‘The Leader’, de AUHV Roofvisgroep, Wedstrijdgroep en Karpergroep.

❱ KOSTEN AUHV-LIDMAATSCHAP? VISpas met lidmaatschap 2017 Nieuw lidmaatschap 2017, incl. inschrijfkosten Lidmaatschap (continuering) Lidmaatschap zonder afdrachten Nieuw jeugdlidmaatschap 2017 incl. inschrijfkosten (tot 14 jaar) Jeugdlidmaatschap (tot 14 jaar, continuering)

46

U kunt lid worden via de website: WWW.AUHV.NL Ook kunt u terecht bij onze verkooppunten. Hengelsport rond de Domstad - 6 2017

€ 37,50 € 32,50 € 20,50

€ 12,25 € 8,75

Utrecht • Lahr Hengelsport Smaragdplein 241-243, 3523 EJ Tel. +31 (0)30-2148001 • Traditional Hengelsport Temming, Royaards van den Hamkade 95, 3552 CL. Tel. +31 (0)30-2433 696 • Hengelsport Utrecht, Oregond ­ reef 31, 3565 BE Tel. +31 (0)30-2612532 • De Ster, Weerdsingel W.Z. (tegenover 51), 3513 BE Tel. +31 (0)6 - 29897877 IJsselstein • De Witte Parkiet, Koningshof 3, 3401 DW Tel. +31 (0)30-6882243

Maarssen • Sander’s Hengelsport, Tuinbouwweg 23, 3602 AT Tel. +31 (0)346-287500 Doorn • Hengelsport Doorn, Kampweg 78, 3941 HK Tel. +31 (0)343 - 413819 Houten • Dierenspeciaalzaak. Speelberg, Het Wed 8, 3995 DV Tel. +31 (0)30-6375 655 • Welkoop, Standerdmolen 16, 3995 AA Tel. +31 (0)30-6371 271 • Laurens Visvrienden, Hoofdveste 26, 3992 DG Tel. +31 (0)6-45 75 88 80

❱ WIJZIGINGEN:

Geef wijzigingen zoals adreswijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens voor 1 oktober door aan de ledenadministratie bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358 (€0,35/min, tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00), zodat ze correct op de VISpas voor het volgende jaar komen.

❱ BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

U kunt uw lidmaatschap opzeggen tot 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar door dit schriftelijk of per e-mail door te geven aan de AUHV-ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, e-mail: ledenadministratie@vispas.nl. Zegt u pas na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar toch een acceptgiro en bent u alsnog contributie verschuldigd.


Of je nou de polder in trekt of het snelstromende water opzoekt, bij ons vind je alles wat je nodig hebt! Bij Rich Fly Fishing krijg je de persoonlijke aandacht die je verdient en dat altijd in een prettige en ontspannen sfeer. Kom ook eens langs op onze donderdag(inloop)avond. Tot ziens!

www.richflyfishing.com

Showroom: Staatsspoor 51 (op afspraak) 3994 VE Houten Tel: 06-517 00 907

- Twee forelvijvers - dobber-/vliegvissen - natuurlijk helder water - regenboogforellen - meerval en steur vanaf april - lekker eten en drinken - relaxen - diverse cursussen - bedrijven-/groepsuitje - BBQ voor groepen st. Anthoniedijk 120 - gratis parkeren op eigen terrein 3566 ME Utrecht - het hele jaar open Twee forelvijvers - natuu rlijk helder water - regenboogforellen - cla resse in de zomer - lekker eten en drinken - relaxen - diverse cursussen - bedrijven-/ groepsuitje - overnachti ngen mogelijk op de camping verderop - gevestigd in het hartje van het land - gratis parkeren op eigen terrein. Email: info@forelvijverde

ruigenhoek.nl | Tel: 030

www.forelvijverderuig

290 14 93

enMEhoUtrecht ek.nl st. Anthoniedijk 120, 3566 Email: info@forelvijverderuigenhoek.nl | Tel: 030 290 14 93

www.forelvijverderuigenhoek.nl

ividueel rd en ind unstaas a a d n ta gelijk s met SALMO k . r ogst mo ns de ho maar ĂŠĂŠn kee speciaal ze zijn e lg o v ft ld e e e o o k h h ik n e e Ontw tig getest. J hter te kom handma vissen om er ac te

Salmo_Fishing Salmo Branding Advert_185mm x 126mm_Dutch.indd 1

SalmoLures

www.salmo.com.pl 31/01/2017 10:24:12


Hhengelsport

3523 EJ Utrecht 3523 EJ Utrecht

Tel: 030-2148001 Tel: 030-2148001

Witvissen Witvissen

* * * * * * * * * *

Spro overload pole (carbon, oversteek) 5,6 en 7 mtr vanaf € 49,95 Spro overload pole (carbon, oversteek) 5,6 en 7 mtr vanaf € 49,95 Cresta Solith feeders 3,30 en 3,60 mtr vanaf € 64,95 Cresta Solith feeders 3,30 en 3,60 mtr vanaf € 64,95 Cresta carp controller (carbon, oversteek) 4, 5 en 6 mtr vanaf € 29,95 Cresta carp controller (carbon, oversteek) 4, 5 en 6 mtr vanaf € 29,95 Vaste stokken albatros, energizer 6 en 7 mtr vanaf €39,95 Vaste stokken albatros, energizer 6 en 7 mtr vanaf €39,95 Visplateau’s 800x600mm voor € 64,95 Visplateau’s 800x600mm voor € 64,95

Karpervissen Karpervissen

* * * * * * * * * * * * * * * *

Fox armapoint haken, 3 halen, 2 betalen Fox armapoint haken, 3 halen, 2 betalen Fox swingers,micro of Mk3, 3 halen, 2 betalen. Fox swingers,micro of Mk3, 3 halen, 2 betalen. Fox royale classics tent, 1 man of 2 man 20% korting Fox royale classics tent, 1 man of 2 man 20% korting Karperhengels shimano alivio, 2,5 lbs of 2 3/4 lbs € 44.95 p/st Karperhengels shimano alivio, 2,5 lbs of 2 3/4 lbs € 44.95 p/st Karperhengels Fox warrior S 2,75 lbs € 79,95 p/st Karperhengels Fox warrior S 2,75 lbs € 79,95 p/st Diverse end tackle met kortingen tot 50% (ACE, PB, Piet Vogel, Proline) Diverse end tackle met kortingen tot 50% (ACE, PB, Piet Vogel, Proline) Fox warrior lijn, klossen vanaf 1000 mtr voor € 10,Fox warrior lijn, klossen vanaf 1000 mtr voor € 10,Rodpod 3/hengels voor € 50,Rodpod 3/hengels voor € 50,-

Roofvissen Roofvissen

* Berkley cherrywood spinhengels vanaf € 22,95 * Berkley cherrywood spinhengels vanaf € 22,95 * ABU Garcia spinhengels vanaf € 34,95 * ABU Garcia spinhengels vanaf € 34,95 * Compleet set ABU Garcia (reel en hengel) vanaf € 99,95 * Compleet set ABU Garcia (reel en hengel) vanaf € 99,95 * Diverse kunstaas RAPALA, Storm en Shakespeare tot 20% * Diverse kunstaas RAPALA, Storm en Shakespeare tot 20% * “Streetfish” hengels van € 69,95 voor € 59,95 * “Streetfish” hengels van € 69,95 voor € 59,95

Overige Overige aanbiedingen aanbiedingen

* uitverkoop diverse molens vanaf € 10,-* uitverkoop diverse molens vanaf € 10,-* ivm nieuw collectie, diverse molens Shimano 20% korting * ivm nieuw collectie, diverse molens Shimano 20% korting * Mitchell molens nieuwe collectie vanaf € 14,95 * Mitchell molens nieuwe collectie vanaf € 14,95 OP = OP OP = OP * Tactical trout tele 3,60 mtr vanaf € 49,95 Geen punten op pas of inleveren * Tactical trout tele 3,60 mtr vanaf € 49,95 Geen punten op pas of inleveren Molens Molens

Bezoek Bezoek ook ook onze onze website website // facebook facebook

- Albatros Predox 2000 - Albatros Predox 2000

bijuitstek hengelsport uwhengelsport Lahr Lahr stek!! uiuitstek uittstek zzaak zaaaakkbij gelsporttzaak he henngelspor ngelsporrt,t,uw hhengelsport, heengelspo La Lahhrrhengelsport,

Lahr Hhengelsport

Smaragdplein Smaragdplein 241-243 241-243

Hengelsport rond de Domstad - juni 2017  

Hengelsport rond de Domstad - juni 2017

Hengelsport rond de Domstad - juni 2017  

Hengelsport rond de Domstad - juni 2017

Advertisement