Page 1

Hengelsport rond de domstad M a g a z i n e v a n d e a l g e m e n e u t r e c h t s e h e n g e l a a r s v e r e n i g i n g € 2,95

nummer 173 Juni 2011 32e jaargang

Verslag algemene ledenvergadering Kabeljauw vanaf de kant

Met ‘Fishing on Wheels’ het water op!

Hengelsport rond de Domstad is een gezamenlijke uitgave van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging in samenwerking met uitgeverij Vipmedia te Breda.


Van de voorzitter

O COLOFON

De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging werd 5 april 1925 opgericht en bij Koninklijk Besluit goedgekeurd op 8 mei 1940. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. V ‑ 40476822. De AUHV is aangesloten bij Federatie Gooi & Eemland van “Sportvisserij Nederland”. 32e jaargang: Oplage: Omslagfoto:

nummer 172, maart 2011 Hengelsport rond de Domstad verschijnt in maart, juni en oktober. 8625. Zeelt: zomervis! (foto: Rudy van Duijnhoven)

Adreswijzigingen, opzeggingen etc. Uitsluitend schriftelijk, onder vermelding van uw lidnummer (zie adreswikkel of www.auhv.nl ) doorgeven via: e-mail info@auhv.nl, of schriftelijk naar AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede. Bestuur Voorzitter (waarnemend): E. Broekhuizen (Edward) Secretaris/ledenadm.: C.J. van de Burgt (Jim), 0343-410 446 (*), Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede. Penningmeester: H.G. Ederveen (Henny) Bestuursleden: O. Bogerd (Omar), L. Harmsen (Leo), G. Raaphorst (Gerard), F. van Schaik (Fred), W.F. (Wim) Huisen. (*) antwoordapparaat Internet: www.auhv.nl Info Vliegvisgroep “The Leader”: www.vliegvisgroep-the-leader.com Info AUHV Roofvisgroep: roofvisgroep@auhv.nl Uitgever:

AUHV, in samenwerking met: Vipmedia Publishing & Services, Takkebijsters 57a, 4817 BL Breda, tel. 076-530 1729 Directie: Jan Diepenbroek, Ed Bruijns Hoofdredacteur: Pierre Bronsgeest Redactie: Fred van Schaik, redactie@auhv.nl Advertenties: John Huussen, Alex Boom, 076-530 1725 Druk:

Em de Jong, Baarle Nassau

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van AUHV/uitgever. Opname in een leesportefeuille is niet toegestaan. De redactie werkt onafhankelijk van welke organisatie dan ook. De redactie en de uitgever zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Onge‑ vraagd aan ons toegezonden redactionele tekst en/of foto’s worden niet geretour‑ neerd. Plaatsing van die informatie is voorbehouden aan de redactie.

Inhoud Voorwoord-colofon

3

Van het bestuur

4

Fishing on Wheels

7

Snoeksensatie 8 AUHV Nieuws

10

Vissen met de waggler

12

Onderschat snoekwater

16

Korstvissen op de rivier

22

De affaire

26

Plezier in je achtertuin

29

Wachten of zoeken

30

Trotten voor goud

36

‘Keep it simple’

40

Welkom bij de AUHV

46

p 11 april jl. vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats ter behandeling van een overvolle agenda. Naast de bestuursleden waren ongeveer dertig geïnteresseerde leden aanwezig. Alvorens een aanvang te maken met de formele vergadering werd een boeiende lezing van ons medelid Paul Blokdijk over taken en bevoegdheden van het Waterschap voor het voetlicht gebracht. Duidelijk werd dat door de Europese Kaderrichtlijn Water de verantwoordelijkheden van het Waterschap zich aanmerkelijk hebben verbreed, wat voor ons sportvissers een zekere beperking van handelen impliceert, vooral op het terrein van het visstandbeheer. Waarvan akte! Wat de Algemene Ledenvergadering betreft, mag ik u kortheidshalve verwijzen naar het elders in dit blad opgenomen verslag. Een enkel agendapunt wil ik nader duiden. Dat is in de eerste plaats de benoeming van Danny Bok tot nieuw bestuurslid. Een heuglijk feit en een welkome verjonging van het bestuur en een versterking voor onze digitale media. Voorts is het bestuursvoorstel tot verhoging van de contributie met € 2.50 m.i.v. het jaar 2012 door de ALV goedgekeurd. Achter­liggende reden hiervan is de financiële aanpassing van de bijdrage per lid aan de nieuwe federatie MidWest Nederland. Ook een bredere inschakeling van ­Sportvisserij Nederland zal enige kosten met zich meebrengen. Overigens geldt de contributieverhoging niet voor de jeugdleden. Op 26 mei jl. is het definitieve besluit genomen tot samengaan van de federaties Gooi- en Eemland en Noordwest Nederland tot de nieuwe federatie MidWest Nederland. Een organisatie met ruim 130.000 aangesloten hengelsporters. Als bestuur verwachten wij veel goeds van de nieuwe federatie. Wat het nieuwe magazine betreft, heeft het bestuur overwegend positieve reacties binnen gekregen. Met name de combinatie van verenigingsnieuws en informatie met de professionele vistechnische artikelen werd gewaardeerd, met het kleurrijke beeldmateriaal als de finishing touch.

Edward Broekhuizen, waarnemend voorzitter

Hengelsport rond de Domstad 0611 3


Van het bestuur

Algemene ledenvergadering Beknopt verslag algemene ledenvergadering van maandag 11 april 2011 Opening Waarnemend voorzitter Edward Broekhuizen bedankt de aanwezigen voor hun komst en opent de vergadering. Presentatie We beginnen met een presentatie van Paul Blokdijk, AUHV-lid, vliegvisser en namens Water Natuurlijk actief in het waterschap. Op onderhoudende wijze schetst Paul het watersysteem in onze regio, de problematiek van het peilbeheer en de standpunten van Water Natuurlijk. Mededelingen Jeugd Bestuurslid Leo Harmsen laat weten dat naast de Nationale Hengeldag voor de jeugd op zaterdag 28 mei aan de Rietplas in Houten, hij dit jaar opnieuw vislessen op basisscholen gaat geven. Voor de nieuw op te richten federatie MidWest Nederland is Leo gevraagd om regiocoördinator van het jeugdbeleid te worden. De jeugd heeft de toekomst.

Visserijkundige Onderzoeken Op Plas Lage Weide is voor de tweede keer een visserijkundig onderzoek uitgevoerd. Tussen de resultaten van beide bemonsteringen kwamen opmerkelijke verschillen tot uiting. Aalscholvers hebben de laatste jaren een zware wissel op dit water getrokken, waardoor jongere jaarklassen van vis praktisch afwezig zijn. De AUHV beraadt zich op visserijkundige maatregelen, zoals het plaatsen van schuilkooien en de uitzetting van kruiskarper. Ook op Plas Veldhuizen is een onderzoek uitgevoerd, waarbij een goede vishabitat en een prima visbestand zijn aangetoond. Hengelsport rond de Domstad vernieuwd De eerste uitgave van het vernieuwde AUHV-magazine is in maart verschenen. Fred van Schaik legt uit waarom de AUHV tot samenwerking met Vipmedia besloten heeft, in eerste instantie voor een proefperiode van een jaar. Controles: resultaten Omar Bogerd heeft, al dan niet met de ondersteuning van werkstudenten, zo’n 50 controles voor de AUHV uitgevoerd. Een punt van zorg is de nachtvisserij: het nachtvisrecht hangt af van de correcte naleving van de gestelde regels. Plas Vechten In de vergadering van vorig jaar werd de vraag gesteld of er vis overgeplaatst kon worden, indien de AUHV het visrecht voor Plas Vechten zou verliezen door afloop van het contract met Staatsbosbeheer. Gelukkig hoeft dit niet te gebeuren, want het visrecht blijft in handen van de AUHV. Tenzij er excessen optreden, komt Plas Vechten in de AUHV-vergunning.

Nieuwe federatie MidWest Nederland Edward Broekhuizen gaat in op de voorgenomen fusie tussen de federaties Gooi- en Eemland en Noordwest-Nederland. Er is een principeakkoord om per 26 mei a.s. op te gaan in de nieuwe federatie Sportvisserij MidWest Nederland. De AUHV staat achter dit besluit omdat de nieuwe federatie de belangen van de sportvisserij beter kan behartigen, en omdat de AUHV als onderdeel van de nieuwe federatie nog professioneler kan opereren. VBC’s Leo Harmsen, Wim Huisen en Edward Broekhuizen doen kort verslag van de status van de werkzaamheden van VBC Amstel, Gooi en Vecht, VBC De Stichtse Rijnlanden en VBC Amsterdam-Rijnkanaal.

4 Hengelsport rond de Domstad 0611

Herzien AUHV-vergunningstelsel De bestaande dag- en gemeentevergunning (Houten, Utrecht en Nieuwegein, in samenwerking met De Vaart Poscar) wordt omgezet naar een weekvergunning, voor twee hengels, voor een prijs van € 5,-. Nieuw is de jeugdvergunning (t/m 14 jaar) voor een jaar, voor een gewone hengel, voor de prijs van € 5,-. Nachtvissen na 2012 Secretaris Jim van de Burgt laat weten dat het voornemen bestaat om het nachtvissen na 2012 vrij te geven, mits daarvoor toestemming wordt gegeven door de eigenaar. Indien dit voorstel door de Kamer komt, houdt de AUHV in eerste instantie het bestaande nachtviswater aan. Eventueel kan dit op termijn worden bijgesteld. Plas Laagraven De eigenaar weigert - ondanks herhaald aandringen door de AUHV - om de toestemming te ondertekenen die het vissen in


AUHV zoekt nieuwe voorzitter

Het AUHV-bestuur zoekt naar kandidaten voor de functie van voorzitter. De nieuwe AUHVvoorzitter leidt de bestuursvergaderingen, bepaalt samen met het bestuur het beleid en toekomst van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern.

deze plas mogelijk maakt. Helaas vinden de leden dit water dus niet meer terug in de AUHV-vergunning. Jaarverslag over 2010 Secretaris Jim van de Burgt licht gedeelten van het jaarverslag 2010 (zoals gepubliceerd in het AUHV-magazine 2011-1) toe, met name de oprichting van de VBC’s, de AUHV-webshop, de toestemming voor nachtvissen in het Inundatiekanaal te Tull en ’t Waal en de verdere professionalisering van de vereniging met behulp van het servicebureau van Sportvisserij Nederland. Ook wordt een revisie van de AUHV-website aangekondigd. Financiële zaken Verslag kascontrolecommissie Op 30 maart jl. hebben de leden van de kascontrolecommissie, Fred van Essenveld en Simon Dekker, de financiële stukken van de vereniging gecontroleerd. De ledenvergadering verleent het bestuur unaniem decharge over het gevoerde financiële beleid. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor de werkzaamheden. De commissie adviseert het bestuur om ‘slapende gelden’ van de vereniging voor langere tijd vast te zetten om zo van een hogere rente te profiteren. Het bestuur neemt dit advies mee.

Algemene functie-eisen - Heeft affiniteit met de recreatievisserij; - Is in staat bestuur, vrijwilligers (en leden) op de vastgestelde doelen te richten; - Is in staat de AUHV intern en extern te vertegenwoordigen; - Onderhoudt goede contacten met (overheids)instanties; - Heeft inzicht in bestuurlijke processen. Is deze functie niets voor u, maar kent u een geschikt persoon (hoeft geen lid te zijn), vraag deze dan contact op te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris, Jim van de Burgt, via secretaris@auhv.nl Het bestuur

Verkiezing bestuursleden Er bestaat nog steeds een vacature voor de functie van voorzitter. Bestuurslid Leo Harmsen is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt door de vergadering unaniem herkozen. Kandidaat bestuurslid Danny Bok stelt zichzelf voor aan de vergadering en wordt gekozen tot bestuurslid. Rondvraag Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar de resultaten van het visserijkundig onderzoek op de Kooikersplas te Houten. Het rapport ligt ter inzage op de vergadering. Tevens wordt een vraag gesteld over de schotten bij de ijsbaan te Houten. Dit schot staat open. Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering. Het voornemen bestaat om het nachtvissen na 2012 vrij te geven, mits daarvoor toestemming wordt gegeven door de eigenaar.

Financieel verslag 2010 Penningmeester Henny Ederveen geeft een toelichting op het financieel verslag. Het verslag over het jaar 2010 wordt unaniem goedgekeurd. Begroting over 2011 De penningmeester geeft een toelichting op de begrote inkomsten en uitgaven. De begroting 2011 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd. Contributieverhoging per 2012 In verband met de toetreding tot de nieuwe federatie, en de verdere professionalisering van de vereniging (waaronder de externe handling van de VISpas), stelt het bestuur een contributie­ verhoging voor van € 2,50, vanaf 2012. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord. Verkiezing leden kascontrolecommissie De leden Simon Dekker en Rob Kluvers stellen zich voor volgend jaar beschikbaar. Reserve: Fred van Esseveld.

Hengelsport rond de Domstad 0611 5


Word Rovers abonnee en maak kans op een Ipad2 Nu 8 nummers voor maar € 29,95 i.p.v. € 55,60 • 8 nummers per jaar • Gratis DVD bij iedere editie • De mooiste foto’s • De beste verhalen

Onder abonnees verloten we een ‘Customized’ iPad2 t.w.v. € 479,-.

Neem nu een jaarabonnement (8 nummers) op Rovers voor slechts € 29,95.

Zo neem of geef je een abonnement • Bel: 0800 0996606 • Surf naar: www.roversmagazine.nl/auhv • Stuur gratis de insert retour* Het aangeboden abonnement loopt 1 jaar en is tot wederopzegging. *De antwoordkaart is ingesloten bij dit magazine


Fishing on Wheels sleehW no gnihsiF Tekst & foto’s: Feiko Abda

Met Fishing on Wheels het water op Vissen op snoek of snoekbaars vanuit een boot spreekt tot de verbeelding, en wordt steeds populairder. Maar er zijn ook mensen waarvoor dit niet zomaar mogelijk is. Hiervoor is Stichting Fishing on Wheels opgericht.

I

n juli 2008 richt Feiko Abma, werkzaam als zelfstandig verpleegkundige, Stichting Fishing on Wheels op. Door zijn werk weet hij maar al te goed dat er mensen zijn die beperkt worden in hun doen en laten door een handicap. Met de speciaal gebouwde rolstoeltoegankelijke Marcraft ‘Commander’ is het voor minder­ valide vissers (en niet-vissers) mogelijk om eens te ervaren hoe het is om vanaf het water de snoekbaars achter de schubben te zitten. De rust en het gevoel van vrijheid zal een ieder zeker goed doen! Aan boord is er plek voor 1 of 2 rolstoelen en een extra begeleider. Voor al het materiaal wordt gezorgd, het enige wat meegenomen moet worden is eten en drinken. Kinderen met extra begeleidingsbehoefte De vistrips van Fishing on Wheels blijken ook erg geschikt voor kinderen met een extra begeleidingsbehoefte. Denk aan kinderen met ADHD of een aandoening uit het autistisch spectrum. Het vissen geeft rust en de regels aan boord bieden structuur, maar daarnaast is natuurlijk het belangrijkste dat er lekker gevist en ­gevangen wordt! Er kan in kleine groepjes van 2 of 3 kinderen gevist worden. Ook is het leuk om als ouder-kind activiteit mee te gaan met Fishing on Wheels. Simpel aan boord met heftafel en oprijplaat. Mooie snoekbaars op het Noordzeekanaal.

Een keertje mee? Als het je leuk lijkt om een keer mee te gaan het water op met Fishing on Wheels, dan kun je voor vragen en informatie terecht bij Feiko Abma via onderstaande gegevens. De AUHV ondersteunt dit initiatief. Tot ziens en welkom aan boord! Feiko Abda

Info: > Stichting Fishing on Wheels www.fishingonwheels.nl info@fishingonwheels.nl Telefoon 06-15047162

Hengelsport rond de Domstad 0611 7


Snoek keonS Tekst & foto’s Bart Debaes

Snoeksensatie en een vermaledijde brug Mijn laatste visdag voor de strenge vorstperiode van afgelopen winter startte prachtig. Tegen de middag negen snoeken van allerlei slag, de grootste een dikke zeventiger. Daarbij nog elf stuks die interesse toonden of er afschoten tijdens de dril, maakten dat ik een aangenaam drukke voormiddag had beleefd.

W

e visten met z’n drieën, Hans had op de streamer 5 snoeken uit tien acties, Kurt op de shad 8 stuks, maar ik had “slechts” 13 visacties gezien. Het blijft eigen aan jerkbaitvissen dat je meer missers hebt, maar je trekt ook meer vis op gang en dat houdt er de spanning in. Dubbelstrike! Na de middag trokken we naar een andere polder. Op de vierde worp kwam een dikke zeventiger die mijn hengel duidelijk uit mijn handen wilde rukken. Vijf worpen verder in een grote kom probeerde een kleinere soortgenoot hetzelfde en gaf op mijn jerkbaithengel eerst beste sport, tot hij plots stopte met zwemmen. Hij lag stil en ik zette wat meer kracht om hem weer aan het zwemmen te krijgen. Een kreet van verbazing galmde door de polder omdat ik mijn kameraden attent wou maken op wat er gebeurde. Een tweede snoek had de kop van mijn vijftiger gegrepen en beide koppen lagen boven water stil. Een hallucinant gezicht, wat nu? Ik schreeuwde of ze snel wilden komen om het gebeuren op gevoelige plaat vast te leggen. De gehaakte snoek wou echter niet op de foto, hij probeerde te springen en rukte zich zo uit de beet los. De vis schoot helemaal naar links, gevolgd door een grote boeggolf van zijn belager. In het ondiepe water dicht bij mij op de kant werd hij opnieuw gegrepen, nu in het staartstuk. Beide vissen lagen me aan te kijken. De aanvaller was er echter niet gerust op, liet los en zwom bedaard weg. Vis nummer één had in het drilspelletje ook geen zin meer en liet zich makkelijk Muurvast, kunstaasredder lukte niet, wel beide laarzen gevuld!

8 Hengelsport rond de Domstad 0611

pakken. Wat me opviel was dat er maar weinig bijtsporen op het snoekenlijf waren te zien. Vlug langs de maataanduiding van mijn hengel gehouden bleek de vis 54 cm. De aanvallende snoek was duidelijk een stuk groter geweest, maar zeker geen monster. Jerken Ik besloot om snel een gewone Buster Jerk te monteren om een grotere prooi te imiteren. Kurt deed ondertussen tevergeefs al een paar worpen met zijn shad. Ook mijn eerste worpen brachten niets op. Toen bedacht ik om met de Buster een wegvluchtende prooi te imiteren. Daarvoor moest ik korte harde slagen met de hengel uitvoeren, zodat de jerkbait fel en snel van links naar rechts zou slaan. Niet echt makkelijk vanwege de wat lichte hengel, maar het lukte. Halfweg de eerste worp kwam de vis er al op. Bij zijn eerste sprong zag ik onmiddellijk dat hij goed gehaakt was, heel de jerkbait was verdwenen, dus kon ik vol vertrouwen drillen. De vis bleek 84 cm te zijn, en dus eigenlijk niet krek veel groter dan de vis die hij net had aangevallen. Maar we zien wel vaker dat een vreemde manier van prooigedrag een snoek uit zijn tent lokt. Met de jerkbaits uit de Buster familie blijkt dit gedrag prima te imiteren. Volgelopen… Een half uur en één klein snoekje later, wierp ik mijn kunstaas diep onder een lage brug. Eerst was ik best tevreden dat ik dit zo diep had kunnen plaatsen, maar dat veranderde toen ik onder water compleet vast liep. De kunstaasredder kwam er aan te pas, maar mocht niet baten. In een laatste poging zou ik proberen onder de brug te kruipen. Lange jas, vliegvisvest en hoed af, lieslaarzen zo hoog mogelijk trekken en hopen dat de bodem hard genoeg was. Het was slechts 5° Celsius en een eerste scheut koud water in mijn linkerlaars deed me toch wat twijfelen, maar ik wou toch graag de rest van de visdag vol maken met mijn Buster. Nog maar een poging, maar de brug was eigenlijk maar 25 cm boven het wateroppervlak. Ik moest diep gebogen met mijn kin net boven het water schuiven om naar mijn draad te kunnen grijpen. IJskoud water gutste nu mijn rechterlaars in, ik veerde op en stootte mijn achterhoofd aan de brug, waardoor ik weer dieper boog en nu aan beide benen water naar beneden voelde stromen. Met de temperatuur van die dag leek me het absoluut geen pretje om de rest van de dag met volgelopen laarzen verder te vissen. Ik gaf dus op, maar deze zomer met warmer weer ga ik die brug onder in mijn zwembroek. Zeker weten. En waar is voor de drommel het adres ook weer waar ik die Busters besteld had, “want een nieuwe moest er komen”. Doe mij maar weer zo’n blauwe en een reserve of twee… Bart Debaes


Snel wisselen van aas werd bekroond.

Hengelsport rond de Domstad 0611 9


Nieuws swueiN Nieuw bestuur voor de roofvisgroep Onlangs is er een nieuw bestuur aangetreden bij de AUHV-roofvisgroep. Sinds april bestaat het uit Elian de Jonge, Louis Veldhuizen, Erwin Oostveen, Leon Niemans, Nico van Dee en ondergetekende. De laatste drie vormen het dagelijks bestuur. Dit enthousiaste team heeft de ambitie om de roofvisgroep gereed te maken voor de toekomst.

O

m te weten hoe binnen de roofvisgroep wordt gedacht over de toekomst is onder de leden een enquête uitgezet. Hierin worden de roofvissers bevraagd over hun wensen voor het nieuwe programma, maar ook over hun verwachtingen van de roofvisgroep. Roofvissers die nog niet hebben gereageerd kunnen nog reageren tot een week nadat je dit magazine hebt ontvangen. De resultaten van de enquête gaan ons helpen om de ontwikkelingen binnen de roofvisgroep richting te geven. Zo willen we de doelstellingen van de roofvisgroep tegen het licht houden en zullen we nog beter in staat zijn om het programma van het komende seizoen aan te laten sluiten bij de verwachtingen. Ook bestaan er ideeën over het inrichten van een website. Heb je zelf ook interesse om af en toe ook wat te doen (we zoeken bijvoorbeeld iemand om straks de content van de nieuwe website te beheren) of heb je gewoon zin om eens een keertje mee te gaan met de roofvisgroep? Meld je dan aan door een mail te sturen naar auhvroofvisgroep@gmail.com. Mark ten Tusscher

10 Hengelsport rond de Domstad 0611

Maak kennis met vliegvisgroep The Leader Leden van de AUHV die daar belangstelling voor hebben, kunnen dit najaar kennis komen maken met het vliegbinden binnen vliegvisgroep The Leader.

B

elangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 5 oktober 2011 op de locatie waar ook de clubavonden worden gehouden: het gebouw van de Petanquevereniging (jeu de boules) Nieuwegein, Galecopperzoom 1, 3437 PJ te Nieuwegein. U bent vanaf 19.30 uur welkom, het vliegbinden begint omstreeks 20.00 uur. Koffie en andere frisdranken - tot een pilsje toe - zijn te verkrijgen aan de bar van de Petanquevereniging. Dit is een mooie gelegenheid voor hen die nieuwsgierig zijn naar het vliegbinden en mogelijk interesse hebben in het vliegvissen. Er is ruime parkeergelegenheid ter plaatse.


Nieuws swueiN Tekst: Redactie foto: Omar Bogerd

Baggeren in hartje stad

Afgelopen winter werd er ook in de binnenstad van Utrecht gebaggerd. Een prima zaak! De foto’s werden gemaakt aan de Weerdsluis door onze controleur Omar Bogerd.

Visserijkundige onderzoeken Plas Veldhuizen en Put van Balk

In het afgelopen najaar zijn op verzoek van de AUHV door Sportvisserij Nederland een tweetal visserijkundige onderzoeken uitgevoerd, in Plas Veldhuizen in De Meern en in de Put van Balk op Lage Weide. Tijdens het onderzoek zijn de soortensamenstelling, de lengteopbouw van de verschillende vissoorten en de conditie van de gevangen vis vastgelegd.

D

e visstandbemonstering werd uitgevoerd met behulp van zegenen elektrovisserij. De onderzoeken dienen als basis voor eventuele maatregelen door de AUHV. Hieronder een beknopte samenvatting van de resultaten; kijk voor de complete rapportages op www.auhv.nl. Plas Veldhuizen Tijdens de bemonstering van deze plas zijn 14 vissoorten gevangen. De vangst bestond qua aantallen vooral uit brasem, op afstand gevolgd door baars en bittervoorn. Ook wat betreft gewicht bestond de vangst vooral uit brasem, gevolgd door karper en snoek. De snoek was de meest gevangen roofvissoort. Tevens is blankvoorn, kolblei, kleine modderkruiper, paling, pos, ruisvoorn, snoekbaars, vetje en zeelt aangetroffen. Het water van de plas is vrij troebel en het doorzicht bedraagt

in de zomerperiode circa 0,5 meter. Een baggerlaag is niet of nauwelijks aanwezig. De plas kan het best worden getypeerd als het blankvoorn-brasem ondiep viswatertype. Langs de oevers wordt veel oevervegetatie aangetroffen, voornamelijk riet en lisdodde. Put van Balk De vangst bestond qua aantallen vooral uit blankvoorn, op afstand gevolgd door brasem. Wat betreft gewicht bestond de vangst vooral uit brasem, gevolgd door zeelt. De snoek was de meest gevangen roofvissoort. Tevens is ook baars, ruisvoorn, paling, pos en spiegelkarper aangetroffen. Opvallend was de afwezigheid van een tussenklasse vis (tussen 15 en 45 cm.), wat wijst op een grote invloed van aalscholvers op de visstand. De plas is helder en het doorzicht bedraagt in de zomerperiode tussen 1 en 2 meter.

Er is een dunne baggerlaag aanwezig. De plas kan het best worden getypeerd als het baars-blankvoorn diep viswatertype. Langs de oevers groeit redelijk veel oevervegetatie, voornamelijk riet en soms gele lis. In de zuidwesthoek wordt gele plomp aangetroffen.

Deadline kopij ­volgende AUHVmagazine Wilt u een artikel, verhaal of foto insturen? Voor het komende blad dient de kopij uiterlijk 1 september 2011 bij de redactie binnen te zijn. Nog tijd genoeg dus om een bijdrage te leveren aan uw AUHV-magazine!

Hengelsport rond de Domstad 0611 11


Witvissen nessivtiW Tekst & foto’s Paul Garner

Vissen met de waggler op stilstaand water Het is voorjaar en dat betekent dat de waggler op de eerste plek komt bij de methodes die ik gebruik, of het nu gaat om zeelt op zwaar begroeid water, om karper in open water of om brasem op ondiepe platen. Wanneer je zoals ik, je wel eens afgevraagd hebt welk verschil de verschillende loodverdelingen nu echt maken, hoe je aas zich gedraagt tijdens het zakken en hoe de montage er onder water uit ziet, dan is nu het moment aangebroken om nader onderzoek te doen. Dankzij het superheldere water was het mogelijk om uitstekende opnamen te maken van de montage en het aas terwijl het door de verschillende waterlagen zakte, niet alleen wanneer het statisch op de bodem lag. Ook vissen als zeelt en karper, die we beschouwen als bodemazers, spenderen heel wat tijd op ruime afstand boven de bodem. Onderscheppen Regelmatig bijvoeren lokt ook deze vissen naar hogere waterlagen, waar ze elk voedseldeeltje zullen proberen te onderscheppen. Het vergde veel experimenteren om het aas met dezelfde snelheid te laten zakken als de losse particles. Slechts een minieme hoeveelheid loodhagels was noodzakelijk om de weerstand van de lijn te neutraliseren; veel minder in ieder geval dan ik verwacht had. Het patroon van de loodhagels op de lijn was erg belangrijk, het is essentieel van tevoren te bedenken hoe de montage zich onder water dient te gedragen. Een ding dat steeds weer opvalt, is dat een lijn die verticaal in het water hangt veel minder zichtbaar lijkt te zijn dan een die horizontaal ligt, vooral op half water. Het kan zijn dat het gaat om een op-

12 Hengelsport rond de Domstad 0611


tische illusie door het gebruik van camera-apparatuur, maar het is wel zo dat – zelfs wanneer je een vrijwel doorzichtige lijn gebruikt - er veel meer licht door de lijn gaat wanneer deze horizontaal ligt, waardoor ze goed zichtbaar is. Zelfs mijn onderlijntjes met een trekkracht van 2 lb leken wel op touw vanuit sommige hoeken! Aanpassingen Alles wat we bekeken in deze periode bewezen voor mij opnieuw waarom het zo belangrijk is om het vissen met de dobber goed te overdenken. Kleine aanpassingen aan de uitrusting en het aas veroorzaakten grote veranderingen bij wat er gebeurde onder water, het zou heel goed het verschil kunnen maken tussen wel en niet vangen. Een zaak die me altijd geïnteresseerd had, was hoe het plaatsen van de loodhagels het zakken van het aas in het water zou beïnvloeden. Om te beginnen besloot ik om het zakken van losse, in het water gedeponeerde maden te observeren. Op mijn ondiepe stek plaatste ik een handje vol maden en ik timede hoe lang het duurde voordat deze de bodem bereikten. Ik strooide de maden met de hand, zodat ze dichtbij elkaar in het water vielen. Op het 1,20 meter diepe water duurde het gemiddeld 25 seconden voordat de maden de bodem bereikt hadden. Die tijd varieerde nogal wat, echter de snelste maden waren in 21 seconden beneden, bij de langzaamste duurde het bijna 30 seconden. Geconcentreerd De maden verspreiden zich nauwelijks in het water, dit hoewel er wel wat onderstroming stond. Over het algemeen vielen ze recht naar beneden, iets om aan te denken wanneer je maden cupt of op zeer korte afstand van je in het water plaatst, omdat de maden nu op een zeer klein gebied geconcentreerd worden. Toen we het voeren met maden over grotere afstand probeerden, met behulp van een katapult, toen verspreide het aas zich uiteraard veel meer over het water. Zo veel in feite dat de maden onder water voor ons nauwelijks nog terug te vinden waren. Om deze reden besloten we om de meeste tests te beperken tot de stek onder de oever. Het aas dat op de bodem belandde, verspreidde zich ook nauwe-

> > > Hennep zonk ongeveer anderhalf keer sneller dan de maden, de voerpellets zonken bijna twee keer zo snel. < < <

Regelmatig bijvoeren lokt de vissen naar hogere waterlagen, waar ze elk voedseldeeltje zullen proberen te onderscheppen.

14 Hengelsport rond de Domstad 0611

lijks. Zelfs maden, die toch behoorlijk actief waren in het warme water, vonden maar langzaam hun weg naar de openingen in het grind en de modder op de bodem. Na een goed half uur was de helft nog steeds goed zichtbaar en konden dus gemakkelijk door vissen opgepikt worden. In veel gevallen beperk ik me niet tot één soort aas, maar gebruik ik een mengsel om verschillende aassoorten te proberen en omdat sommige aassoorten sneller de bodem bereiken dan andere. Dit kan een goede tactiek zijn wanneer je te maken krijgt met een schooltje aasrovende kleine blankvoorn in de bovenste waterlagen. Het voeren met Dynamite Baits Source voerpellets, soft hooker pellets en hennep maakte duidelijk dat alle drie deze aassoorten aanzienlijk sneller zonken dan de maden.


Maden en hennep

Hennep zonk ongeveer anderhalf keer sneller dan de maden, de voerpellets zonken bijna twee keer zo snel. Geconcentreerd lood Als eerste nam ik een standaard waggler loodzetting. Ik gebruikte een medium formaat Drennan Insert Crystal Waggler met onderaan een verzwaring van 1 gram, deze dobber loodde ik verder uit met drie nr. 1 loodhagels op ongeveer halve waterdiepte, gevolgd door twee nr. 6 loodhagels en een nr. 8 verklikkerloodje op 15 cm van de maat 18 madenhaak. Voor een onderdeel van een seconde lag de dobber plat op het wateroppervlak, vervolgens werd de oppervlaktespanning doorbroken en het lood onderin de dobber maakte dat deze rechtop kwam te staan. Het hoofdbestanddeel van de loodverzwaring was op dat moment nog steeds aan het zakken. De drie nr. 1 loodhagels trokken de lijn snel omlaag en het duurde maar 2,4 seconden voordat deze de maximale diepte bereikt hadden en de dobber begon te zakken. Het aas bevond zich op dat moment nog boven het bulklood, maar de twee nr. 6 loodhagels lieten zich gelden en deze waren na nog een 3,8 seconden op diepte. De montage begon nu duidelijk langzamer te zakken, het verklikkerloodje bereikte haar diepte na nog eens 6,5 seconden. Het aas bereikte uiteindelijk na nog eens 11 seconden de bodem. Omgekeerde haken Het eerste dat me opviel was dat de haken omgekeerd naar beneden dwarrelden door de weerstand die de maden uitoefenden. Volgens mij is dit iets waar ik niet eerder bij stilgestaan had, maar het is wel logisch omdat de loodhagels op de lijn de haak met het bledje vooraan naar beneden trekken. Ten tweede, omdat ik de lijn strak getrokken had na de worp, zakte het aas schuin naar beneden. Dit zag er niet echt natuurlijk uit, maar dit is iets wat moeilijk te voorkomen is wanneer je met de waggler vist. Wanneer je wilt dat de montage recht naar beneden zakt, dan is de vaste hengel Als alles klopt en de waggler staat op scherp dan kun je een geweldige brasemvangst boeken.

Maden en soft pellets

Maden en voerpellets

een betere optie; daarover meer op een later tijdstip. Het gebruik van alleen een nr. 8 verklikkerloodje op 15 cm van de haak vertraagde het vallen van de haak al aanzienlijk, maar toch zakte het aas sneller dan het aas dat los bijgevoerd werd. Het was zelfs zo dat alleen een maatje 12 loodhageltje al voldoende was om de haak met twee maden net zo snel te laten zakken als de losse maden; het duurde dan ongeveer 29 seconden voordat de bodem bereikt werd. Zelfs het aantal maden op de haak had invloed op de snelheid van het zakken, hoewel niet in de wijze die je zou verwachten! Het plaatsen van meer maden op de haak vertraagde de snelheid van het zakken, het gaf een parachute-effect.

Paul Garner


Waterreview weiverretaW

Drontermeer onderschat snoekwater Tekst & fotoâ&#x20AC;&#x2122;s Bertus Rozemeijer illustraties Andy Steer

Als Nederlander kun je met recht soms zeggen dat het land waar je woont, zelf gemaakt is. De polders die we hebben, en veel van het land wat eigenlijk een ondiepe zee had moeten zijn, is door ons gemaakt of wordt zo onderhouden dat we droge voeten houden. Het Veluwe randmerengebied is hierop geen uitzondering. Het is volkomen kunstmatig tot stand gekomen uit wat eens de Zuiderzee was. Uiteindelijk is hier een geweldige bak water ontstaan waarin we als sportvissers alle kanten uit kunnen, met het Drontermeer als goed voorbeeld.

I

k heb het Drontermeer lang links laten liggen en dat was niet zo slim. Juist omdat veel snoekvissers toch naar het Veluwemeer trokken en trekken was en is de hengeldruk op het Drontermeer niet zo groot en dat merk je snel genoeg aan datgene wat je er vangt. Ik heb hier al verscheidene keren meerdere metersnoeken per dag gevangen. En die meters logen er niet om. Vaak genoeg was dat ruim boven de 110 cm. Niet eens zo lang geleden drilde ik een dergelijke snoek, wat overigens belangstellend gevolgd werd door een langsvarende watersporter. Een erg kromme hengel deed de beste man besluiten om te stoppen en even de vangst af te wachten. De vis bleek 112 cm lang, maar dat viel

16 Hengelsport rond de Domstad 0611

de bestuurder van het jachtje ietwat tegen. De eerste worp na het terugzetten kreeg ik meteen weer een enorme beuk op de hengel. Wat volgde was een lange run en een vis die enkele meters voor zijn boot volledig het water uitkwam en jaâ&#x20AC;Ś dat maakte wel indruk! Er werd nog een robbertje rond mijn boot geknokt voordat ik de vis kon landen; het werd een voor de zomermaanden supervis van 116 cm in een puike conditie. Dat was kennelijk goed genoeg, want zowaar begon de bootbezitter te klappen. Ongewoon? Mazzel? Ik denk het niet. Natuurlijk vang je lang niet altijd twee kasten van snoeken achter elkaar, maar op het Drontermeer is het iets waar je stiekem rekening mee kunt houden.... NATUUR Het Drontermeer is wat betreft bevisbaar oppervlak misschien het kleinste water van de Veluwe randmeren, maar vanaf de Roggebotsluis tot aan de brug bij Elburg is het water nog steeds dik negen kilometer lang en blijft er genoeg over. Wat betreft natuurbeleving is het Drontermeer misschien wel de mooiste van alle randmeren. Je komt er ontzettend veel vogels tegen en daarbij ook zeer bijzondere exemplaren; niet voor iedere visser interessant, maar als natuurliefhebber vind ik het prachtig. Veel snoekvissers Het Drontermeer heeft nog een laten het Drontermeer links liggen, vanwege het Veluwemeer; doe er je voordeel mee...


N307

Met name op de veelal ondiepe stukken kun je rekenen op indrukwekkende luchtacrobatiek.

Trailerhelling Parkeren Camping

N306

Hotel Hengelsportwinkel Jachthaven Restaurant

HEUVELACHTIG Ik ga liever de haven uit, waar je rond de brug een aantal diepere gaten treft. Rondom de brug is het vaak erg goed vissen. Werpen, slepend en vooral ook verticaal vissend op snoek kom je geregeld grote vis tegen. Maak gerust een rondje of drie rond de brug voor je verder gaat. Verder is in dit geval rechtsaf uit de haven. De eerste, drie, vier-

0-1,7 meter 1,7-2,7 meter 2,7 m. en dieper

N309

on ter m

ee r

N306

Dr

dikke plus. Omdat er flink veel begroeiing is, vis je hier op de betere stekken lekker beschut! Waait het te hard op het grote, open Veluwemeer, dan kun je hier nog prima terecht. Laten we maar beginnen met de boothelling. Die vind je in Elburg aan de Flevoweg, afhankelijk van de richting waar je vandaan komt, vlak voor of net over de brug die het Veluwemeer van het Drontermeer scheidt. Een prima helling, ook al is deze vrij steil en moet je dus met een zware boot flink aan de lier draaien, wil je het vaartuig er weer op krijgen. Het parkeren is wel een beetje een modderboel, maar ook daar kom je wel uit. Goede kans dat je hier al vissers treft en ben je hier nog niet eerder geweest dan zul je je waarschijnlijk verbazen over het grote aantal kantvissers. Laat ik er geen doekjes om winden, het barst hier van de snoek. Erg veel en erg groot, dikke ‘ééntwintigers’ worden hier vaak gevangen. Jammer genoeg wordt er te vaak niet altijd even netjes met de vis omgesprongen en lijkt het doel de middelen te heiligen. Ik maak wel eens een driftje door de haven, maar voel me hier niet echt thuis. Kun je niet anders dan vanaf de kant vissen en heb je er geen problemen mee om het water met (veel) anderen te delen, dan is het beslist de moeite waard om aan de slag te gaan. Zeker in de periode oktober tot februari (met ups & downs) kom je hier zeker aan je trekken. Juist omdat het je aan ruimte ontbeert, is het beter hier statisch met doodaas te vissen. Let er wel op dat er ook in de winter nogal wat boten langs komen die je dobber niet zien staan en/ of er niet omheen kunnen. Afgelopen najaar heb ik zo kunnen zien dat alle (vijf!) de hengels van een snoekvisser het water in werden getrokken door een forse zeilboot.

N309

Elburg

Oostendorp

Hengelsport rond de Domstad 0611 500m17 0


Waterreview weiverretaW Op het Drontermeer mag je stiekem hopen op meerdere kasten van snoeken op een dag.

honderd meter doet denken een aan brede vaart of een kanaal en is ook een beetje monotoon. Ook hier kun je trouwens erg goed vanaf de kant vissen. Al snel verbreedt het water zich en kom je op een heel goed stuk viswater, waar je op grote snoek kunt rekenen. Er is daar de afgelopen jaren flink aan kalkzandsteen gewonnen, waardoor een grote oppervlakte een diepte kent van vier, vijf meter. In het verleden moest de bodem na het winnen van kalkzandsteen geĂŤgaliseerd worden. Na aangeven vanuit de VBC (Visstandbeheercommissie) Veluwerandmeren, heeft Rijkswaterstaat ingezien dat dit een onnatuurlijk (en daarmee ongewenst) bodemprofiel tot gevolg heeft. Wie nu met een dieptemeter het Drontermeer verkent ziet een heuvelachtige bodem onder zich voorbij trekken. Op de toppen van die bergjes kunnen planten groeien en aan de schuine kanten vestigen driehoeksmosselen zich veel beter, wat ook weer interessant is voor de vele vogels. Dit wat ruige onderwaterlandschap biedt natuurlijk erg veel schuilplaatsen aan vis en uiteraard aan roofvis. Beide kunnen zich verspreid ophouden wat het niet altijd makkelijk maakt om de vis weer terug te vinden. Echter, wie zich een beetje inspant om het water te leren kennen, zal snel merken dat het niet zo moeilijk is om de rovers te lokaliseren. Vangen is nog altijd een ander verhaal. Langs de taluds van de zeer ondiepe kanten staan hier vrijwel altijd planten. Fonteinkruid groeit er bijvoorbeeld weelderig en juist langs de randen van die fonteinkruidbedden pluk je nogal eens een grote snoek weg. Staar je echter niet blind op deze ene mogelijkheid. Ook verder van de taluds gelegen ligt volop vis, waarbij grove snoekbaars geen zeldzaamheid is! PLANTEN Aan de andere kant van de plas ligt de provinciale weg van Elburg naar Kampen, de N306. Er gaat niet zoveel verkeer langs en dat is maar goed ook, want je vist er vlak langs. Binnen werpbereik van je boot tot tegen de kant heb je doorgaans ruim vier meter water onder de boot. De kant zelf is ondiep, maar loopt redelijk steil af, zodat je snel in dieper water vist. Onder de boot vind je behoorlijk wat structuur en in de ondiepere stukken ook de nodige planten. Met een beetje gunstige wind kun je hier

De prima helling bij Elburg, al is hij wat steil.

18 Hengelsport rond de Domstad 0611


Op veel plekken is er sprake van een ware onderwater jungle; daar zitten ze wel!

een fantastische drift maken. Alles werkt hier, dus leef je uit. Denk er wel aan dat vooral de eerste meters ondiep en vaak plantenrijk zijn. Spinners en streamers doen het hier daarom uitstekend. Wie liever slepend vist kan hier veel leren. Juist omdat dat relatief eenvoudig gaat met regelmatig succes op de koop toe, mag je deze mogelijkheid niet onbenut laten. Wees nu niet bang groot kunstaas te gebruiken. Een Bull Dawg of een grote shad heeft vaak genoeg tot succes geleid. Ook spinners, gesleept op zo’n vijftien meter achter de boot, doen het goed. Dit stuk water blijft eigenlijk het hele jaar door ‘productief’.

’s Winters zul je veel vissers aantreffen in de haven van Elburg.

SNOEKMEREN worden Heel het randmeren gebied moet eigenlijk noordelijk aan, Voor . delen de hillen opgedeeld in versc r. Na de en grenzend aan de IJssel ligt het Vossemee gevolgd eer, term Dron het in het lgt Roggebotsluis vervo d en erwij Wold het r door het Veluwemeer. Daar achte terDron het zijn ij Hierb uw. erna Nuld uiteindelijk het uw ononmeer, Veluwemeer, Wolderwijd en Nulderna liggen de derbroken met elkaar verbonden. Ietsje lager eer en Eemm auw, zuidelijke randmeren; het Nijkerkern merand e Veluw de op en kviss snoe het Gooimeer. Het eldruk), ren is boven gemiddeld goed (ook hoge heng oudig te maar door zijn grootte niet altijd even eenv bevissen. oppervlakten Van alle Veluwe randmeren zijn er grote cher wijs logis t die erg ondiep zijn en dit water warm nitraat en at fosfa veel erg er werd snel op. Daarbij waardoor de geloosd; een katalysator voor algengroei, sstand bewitvisstand explosief groeide. Om de witvi beroep met perkt te houden werd en wordt er door het lijk is er Tege n. okke onttr r wate het aan s de zegen witvi psnoe dat al n erg veel snoek uitgezet, die het tusse . heeft zin de goed prima naar

Hengelsport rond de Domstad 0611 19


Waterreview weiverretaW Met (grote) spinnerbaits ben je in het voordeel in de groentesoep van het Drontermeer.

RODE BOEI Na deze eerste flinke plas vernauwt het Drontermeer zich weer en passeer je een paar prachtige stekken. Het kan bijna overal raak zijn, maar het uitwerpen van de kanten is dikwijls het meest productief. Slepend ben je er zo voorbij en laat je zeker weten vis liggen. Dan verbreedt het water zich weer, maar schijn bedriegt hier wel. Veel van de oever, vanaf Elburg berekend is aan de rechterhand, is zeer ondiep. Het is echter wel een ongekend goede kant om ook hier weer werpend de plantenbedden uit te kammen. Een drift onder normale omstandigheden richting de Roggebotsluis houdt je lang genoeg bezig. Net achter de grote, vaste rode boei heb ik in redelijk ondiep water goed vis gevangen. Net voor de eilanden die je daar ziet staat nogal wat schedefonteinkruid. Daar is niet in te vissen, maar er even voor kunnen spinners en ook streamers goede zaken voor je doen. Na deze tweede verwijding blijft het links en rechts, tot aan de Roggebotsluis, behoorlijk ondiep. Echter, vlak langs het talud -waar je het best slepend te werk kunt gaan- kom je tot het einde toe regelmatig snoek tegen. Voor de sluis kan het weer echt goed raak zijn, maar bedenk wel dat er nogal wat scheepvaartverkeer vlak langs je passeert en dat kan het wel eens lastig maken om prettig te vissen. Denk hierbij ook aan de opstelling van je hengels. Is het erg druk en wordt er vlak langs je gevaren, wat soms ook niet anders kan, gebruik dan elk enkel één hengel. Daarmee kun je snel reageren en voorkom je een hoop ergernis. Op het ruimere water is het overigens ook beter om als stuurman met één hengel te vissen, om met die ene hengel al bijsturend de taluds zo krap mogelijk af te vissen. De tweede man in de boot, die toch al flink verder van het talud af vist, kan hier probleemloos twee hengels inzetten.

ALG EMENE IN FO Grootte: 476 ha. Vergunning: Het viswater van het Drontermeer mag in principe door iedereen, die in het bezit is van een Vispas in combinatie met de bijbehorende papieren, bevist worden. Voor het vissen in de haven van Elburg kijk voor bijzondere bepalingen op www.poepenkolk.nl. Trailerhelling: J.P. Broekhovenstraat 35-45, Elburg Hengelsportzaak: Raven Lelystad Tjalk 15-25, Lelystad www.raven.nl

20 Hengelsport rond de Domstad 0611


Wat betreft bevisbaar oppervlak misschien het kleinste van alle randmeren. Maar wees gerust, genoeg ruimte om je uit te leven.

RUISVOORN Ik heb al gezegd dat je hier en daar bedden met schedefonteinkruid tegen zult komen. Meer op het ondiepe, waar we toch niet komen staat het er vaak vol mee en dat spul geraakt maar wat

Makkelijk zijn snoekbaarzen er niet te vangen, maar vaak zijn het wel meteen mooie exemplaren!

makkelijk los. Vaak drijven er kleine veldjes met deze planten, wat het vissen erg hinderlijk kan maken. Nog hinderlijker zijn de losse slierten met schedefonteinkruid. Met een flinke loodstopper op een halve meter of wat meer voor het kunstaas probeer ik dit op te vangen. Zo houd ik het kunstaas tenminste enige tijd schoon. Blijft dat je het kunstaas noodgedwongen en met grote regelmaat moet checken op groen. Op de weg terug -varend langs de N 306- kom je langs fantastische plekken. Vaak is het zeker de moeite die eens goed uit te werpen, maar bedenk wel dat veel van dit ogenschijnlijk fraaie water heel erg ondiep en voor snoek niet zo interessant is; voor ruisvoorn wel. Je ziet veel stekken met lisdodde, ofwel onze bekende rietsigaren en ik weet ook dat ruisvoorn hier erg graag vertoeft. Ik heb me al jaren voorgenomen hier op bakken van gouden plakken te gaan vissen, maar dat terzijde. Op dit stuk kom je op verschillende plekken karpervissers tegen die vanaf de kant actief zijn. Houd daar rekening mee, want je hebt er in beide gevallen niets aan wanneer er vanaf de kant ineens van alles begint te piepen. Er zullen niet veel snoekvissers zijn die al dit besproken water in een dag af kunnen vissen. Het is gewoon teveel. Er zijn ontzettend veel aantrekkelijke stukken, die je misschien in eerste instantie gewoon uit wilt kammen en alleen dan al heb je kans dat je genoeg snoek zult tegenkomen. Het Drontermeer? Ach, het is bij lange na zo groot niet als het Veluwe meer, maar onderschat dit water niet, want je kunt er buitengewoon goede zaken doen.

Bertus Rozemer

Hengelsport rond de Domstad 0611 21


Winde edniW Tekst & foto’s Paul de Wal

Korstvissen op de rivier Voorjaarswinde Twijfelend staar ik naar het water. Dit moest wel de meest onlogische manier van vissen zijn, die ik ooit ging proberen. Met een sceptisch gevoel scheur ik een snee brood in stukjes en gooi het met moeite drie meter van de krib af. De hengel laat ik nog onopgetuigd op de stenen liggen, ik kon me niet voorstellen dat ik die vandaag nodig zou hebben. Terwijl ik de zak brood maar weer dichtknoop, hoor ik iets achter me. Het zal toch niet...? Vanuit mijn ooghoek zie ik nog net een klein kolkje verschijnen, tussen de inmiddels tegen de stenen aangedreven broodkorsten. Niet meer dan een paar seconden zijn er vervolgens nodig om mijn vertrouwen in deze visserij van 0 naar 100% te doen stijgen…

Z

o zag een jaar of twee geleden mijn eerste ‘korsten op winde’ poging eruit. Van een vismaat had ik gehoord dat het prima mogelijk was om bakken van windes te vangen aan een drijvend broodkorstje op de rivier. De eerste poging werd snel gepland en pakte dus direct goed uit. Toeval? Nee, zeker niet. De volgende Winde een echte sportvis!

22 Hengelsport rond de Domstad 0611

De winde is een van de favoriete riviervissen van Paul de Wal om aan de korst te vangen.


De hengel kromt zich in het avondlicht op een prachtige winde die even later wordt geland.

Hier kom je met plezier vroeg voor uit de veren.

pogingen gingen eigenlijk nog beter en ik kan niet anders stellen dan dat deze visserij zowel erg leuk als eenvoudig is. Het enige wat je moet doen is je huidige opvattingen aan de kant zetten en de stap durven wagen om op de rivier te gaan korstvissen. Stekkenkeuze Het korstvissen op winde heb ik eigenlijk uitsluitend gedaan op de rivier en de daarmee in verbinding staande wateren. Hoewel er op erg veel wateren winde voorkomt, denk ik dat er nergens zoveel en zo groot zwemmen als op de grote rivieren van ons land. En of je het dan over de Waal, de Lek of de Maas hebt; overal is het mogelijk en overal zwemt ook een goed bestand aan grote winde. Echter zijn al deze rivieren gigantische wateren en zijn er wel degelijk een paar dingen waar je rekening mee moet houden… want waar moet je immers beginnen? Zelf richt ik me voornamelijk op kribben. Deze hoeven niet aan veel voorwaarden te voldoen om een goede ‘windekrib’ te zijn, maar toch enkele. Allereerst is het belangrijk dat het kribvak over het algemeen ondiep is; gemiddeld zo’n een tot twee meter. Deze kribvakken liggen bijna altijd bij (erg) lange kribben. Deze lange kribben vind je eigenlijk in elke buitenbocht van alle eerder genoemde rivieren. Wanneer je Google Maps (of een waterkaart) erbij pakt, is het bijzonder eenvoudig om een dergelijke krib te vinden. Zie je een of meerdere lange kribben naast elkaar liggen en bevinden ze zich in de buitenbocht van de rivier? Dan zijn de bijbehorende kribvakken vrijwel zonder uitzondering erg ondiep en daarmee een uitstekende stek voor het korstvissen op winde! Eenvoud Het materiaal en de techniek van deze visserij is verrassend eenvoudig. Je hebt er echt niet veel voor nodig. Allereerst de

24 Hengelsport rond de Domstad 0611

hengel: het is vooral belangrijk dat deze niet te kort is. Alles vanaf 270 cm is in principe geschikt, maar de hengel mag gerust 300 tot 330 cm lang zijn. Denk aan een lichte penhengel of matchhengel. Hoe lichter de hengel, hoe beter. Hierop komt een molentje die past bij de hengel(lengte) met daarop 18 tot 20/00ste nylon. Het geheel wordt afgemaakt met een karperhaakje, rond, maat 6… eenvoudiger kan bijna niet, toch? Het enige wat ik verder meeneem is een rugzak met wat extra materiaal en één of twee broden, een landingsnet met een lange steel om over de stenen te kunnen komen en een onthaakmatje. In tegenstelling tot wat ik destijds verwachtte, is deze visserij eigenlijk net zo simpel als het materiaal. Wanneer je bij de krib aankomt, het liefst aan het begin van de avond, begin ik vaak halverwege. Je pakt twee sneden brood en scheurt ze in stukjes. Het liefst van gemiddeld formaat; je kunt zo’n acht tot tien mooie stukjes uit een snee brood halen. Deze gooi je vervolgens zo ver mogelijk van


de krib af. Niet dat je veel verder dan een meter of vier komt, maar dat is niet erg. Voer aan beide kanten van de krib en beaas je haak alvast met een broodkorst, zodat alles klaar is. Werpen Blijf goed naar het gevoerde brood kijken en laat je niet misleiden door de golven en de stroming. Je zult zien dat de stukken brood uit elkaar gaan drijven en dat het volgen ervan steeds lastiger wordt. Eigenlijk duurt het nooit lang voordat er een of meerdere windes beginnen te azen. Werp niet direct op het eerste kolkje of de eerste azende vis, maar wacht nog even. In tegenstelling tot karper, zijn windes vrij onvoorspelbaar in hun aasgedrag aan de oppervlakte. Al veel te vaak heb ik een worp gemaakt naar een azende vis, die nog voordat mijn aas in de buurt kwam alweer een

paar meter verderop zwom. Wanneer je ziet dat een of meerdere windes bij een aantal stukken brood blijven ‘hangen’, kun je je worp maken. Probeer je korst voor een seconde het water te laten raken zodat deze wat meer werpgewicht krijgt en werp hem vervolgens met beleid over de azende vissen heen. Gooi liever een paar meter te ver dan te dichtbij. Wanneer je ziet dat de vissen blijven azen, trek je voorzichtig je korst terug naar deze vissen. Doe dit zeer langzaam en rustig, zodat de korst goed op de haak blijft zitten en de vis niet schrikt. Zeer vaak is het dan binnen enkele seconden raak… de korst wordt naar binnen gewerkt, je wacht een seconde en zet dan rustig de haak. Wat volgt is een mooi gevecht met een grote rivierwinde! Tot slot Van origine ben ik eigenlijk een roofvisser, maar tussen 1 april en het laatste weekend van mei moet ik me noodgedwongen toch op andere visserijen richten. Vissen op winde is één van de leukste en mooiste manieren voor mij om de gesloten tijd door te komen. Op een zonnige dag of avond aan de rivier zitten is al prachtig, maar wanneer je tegelijkertijd op vrij eenvoudige wijze grote vissen kunt vangen, dan wordt het een heerlijke bezigheid. En ja, groot zijn ze. Op een of andere manier selecteer je met deze oppervlaktevisserij enkel de grote windes en zijn vissen van 50 of zelfs bijna 60 centimeter meer regel dan uitzondering. Hoewel stukjes brood in de grote rivier strooien de eerste keer echt onnozel voelt, is het de poging zeker waard!

Paul de Wal

De winde kun je 24 uur per dag bevissen, de ochtenduren, maar ook de prachtige avonduren zijn favoriet.

Hengelsport rond de Domstad 0611 25


Zeelt tleeZ Tekst & foto’s Kevin Diederen

De affaire Met een bak thee in mijn handen kijk ik uit over het water. Een laag mist hangt over het kleine pittoreske watertje. De nacht is erg rustig verlopen terwijl ik er toch flink vertrouwen in had. Enkele harde klappen van de springende karpers hielden me wakker, maar de enige aanbeet die ik kreeg was van een zeelt. Een mooie zeelt wel te verstaan… maar helaas geen karper.

L

ater die ochtend treuzel ik tijdens het opruimen van mijn spullen. Als ik eerlijk ben miste ik de afgelopen nacht niet alleen de karper maar ook het plezier in het vissen. Steeds vaker stompt het moderne statische karpervissen af en de laatste tijd grijp ik dan ook weer vooral naar de oude penhengel. Misschien moet ik voor de verandering ook maar weer eens achter een andere vissoort aan. Gericht Met zijn rode kraaloogjes, rubberachtige lippen, grote geronde vinnen en een zeer fijn schubbenkleed vind ik ze vaak mooier dan de gemiddelde karper. Maar serieus gericht vissen op zeelt is iets wat maar weinig mensen doen. Volgens zeeltfanaat Marcel gaat het om slechts een handje vol. Zelf voel ik me toch nog vooral een karpervisser, ondanks dat ik de laatste weken gericht achter de zeelt aan zit. Ik zie het als een affaire. Een nieuwe vlam waar ik Een blikje maïs en witte maden zijn mijn aassoorten om de Tinca tinca te verleiden.

nu even van wil genieten voordat de jarenlange passie mij weer richting de karperstokken sleurt. Ik geloof dat mijn vriendin ook wel vrede heeft met de jacht op zeelt. Voor de verandering vis ik nu weer eens wat meer dichter bij huis en heeft ze een partner die tegen haar aan kruipt als het bedtijd is. Het gros van de sessies zijn niet langer dan twee of drie uurtjes en daarmee vaak toch goed genoeg voor een stinkend en slijmerig net. Een avondje flirten Ik ben blij als ik uit de auto kan. Wellicht had ik in plaats van een vismobiel toch moeten kiezen voor een auto met enige luxe zoals een airco. Als ik een stukje langs de oever van het plasje loop blijf

26 Hengelsport rond de Domstad 0611


Een groen schubbenkleed rust in mijn handen, de rode oogjes zijn magisch, de visdag is nu al geslaagd.

ik maar doorzweten. De zomer begint al op gang te komen. Op een paar stekjes voer ik wat blikma誰s, pellets en stukjes van de inktvisknikkers die ik nog toevallig in de auto had liggen. Vanavond kom ik weer terug om een paar uurtjes te vissen met het pennetje. Een beetje flirten met mevrouw Tinca in de hoop op wat gestoei tussen de plompen. Na het eten pak ik nog een uurtje slaap op de bank mee alvorens ik richting het water ga. Ondertussen begint het al een beetje af te koelen en is het heerlijk om nog even naar buiten te kunnen. Met in mijn achterhoofd de gedachte dat het pas rond de schemering zal beginnen tuig ik vooral rustig de Richard Walker Avon op. Ondanks dat de vorige eigenaar de meest afschuwelijke oogjes op de hengel heeft gezet bevalt het stokje

me wel. Hij straalt iets van klassieke schoonheid uit en is niet zo schreeuwerig als veel van de strakkere moderne hengels. Al moeten de kitscherige goudgekleurde ogen echt vervangen worden door iets anders. Maar dat lijkt me meer iets voor het najaar en iemand die enige ervaring heeft met het bouwen van hengels. Tot die tijd beperk ik me wel tot het misbruiken ervan. Tegen de plomp! De eerste ronde langs de aangevoerde stekken levert me niet meer dan rust in mijn donder en een uur later op de klok van mijn telefoon op. Drie keer twintig minuten, nul tikjes. Ik neem een pauze en drink iets terwijl ik over het water kijk. Een rat huppelt over

Hengelsport rond de Domstad 0611 27


Zeelt, een bijzondere verschijning met een ongekende schoonheid.

De spanning neemt toe, de dobber beweegt. Het rode puntje aarzelt, maar dan is hij weg…

Je kunt zeelt op diverse manieren bevissen, ik geniet ervan om het met klassieke materialen uit te voeren.

de beschoeiing terwijl de zon langzaam zakt. Het is tijd voor nog een rondje. Hopelijk heeft het voer ondertussen al een beetje zijn werk kunnen doen. Net achter enkele kleine plompenbladen laat ik de maïskorrel zakken en zie ik hem richting de bodem dwarrelen. Het topje van het handgebouwde pennetje trek ik tegen de plomp aan. Zo blijft hij rustig staan in de fijne kabbel die door het aangename briesje worden veroorzaakt. Het contrast tussen het door Rob mooi gelakte balsa en de groene bladen is perfect. Als een vuurtoren is de antenne goed te zien en geeft zijn aanwezigheid me een gevoel van rust. Het doet me denken aan de tijd toen ik nog met mijn broer op voorn en baars viste. Ondanks dat er in de winkels toen de mooiste dobbertjes te vinden waren die je haarscherp uit kon loden was ik stiekem jaloers op een van de pennetjes van mijn broer. Het was een oud pennetje die hij ooit van iemand had gekregen. Van wie? Dat weet ik helaas niet meer. Wel herinner ik me dat het eigenlijk een echte doorsnee pen was. Een klein bolletje op een sateh-prikker. Geverfd met een zwarte onderantenne en lichaam, gevolgd door een witte antenne met een fel rode punt. Het punt van de aandacht en een puntje waar ik uren naar zou kunnen kijken in de hoop het kwijt te raken onder de waterspiegel. Toen waren de veroorzakers hiervan vooral gulzige baarsjes en kamikazevoorns die zich op het door ons klungelig aanboden trosje maden stortten. Brasems, karpers en zeelten kwamen later pas aan de orde. Dan is mijn rood puntje weg en loopt de lijn strak. Ik zat weer eens niet op te letten, maar ben gelukkig nog net op tijd om contact te

28 Hengelsport rond de Domstad 0611

maken. Gelijk neemt de vis een spurt richting de waterplanten en het kost me de nodige moeite om de vechter er van te overtuigen dat een retourtje landingsnet een beter idee is. Gelukkig blijk ik overtuigend genoeg te zijn en weet ik de strijd in mijn voordeel te beslissen. Een groen schubbenkleed rust in mijn handen terwijl de magisch rode oogjes me aanstaren. De avond is nog niet halverwege, maar nu al geslaagd. Het gebruikte materiaal: Vanwege mijn passie voor oud en klassiek materiaal grijp ik in het gros van de gevallen naar een hengel van splitcane of bijvoorbeeld een Hardy Richard Walker Avon, in combinatie met een centerpin reel. Het mooie van deze centerpin reels is het directe contact dat je met de vis hebt en het extra plezier dat ik op die manier van de dril heb. In de praktijk werkt een lichte penhengel, barbeelhengel of matchhengel in combinatie met een niet al te grote werpmolen zelfs beter. Het is maar waar je voor kiest: functionaliteit of beleving. In mijn geval is het vaak dat laatste. Zelf gebruik ik meestal een nylonlijn van 18 tot 22/00, aangezien ik vlak tegen de waterplanten vis. In het gros van de gevallen is deze lijn voorzien van een subtiel pennetje en een haakje maat 12, die ik mooi in een enkele maïskorrel kan verstoppen.

Kevin Diederen


keoh ed mO Om de hoek Tekst & foto’s Frans Nestor

Plezier in je achtertuin E

lke dag heb ik ermee te maken. Het kleine slootje dat langs mijn achtertuin loopt. Elke dag loop ik erlangs, kijk ik ernaar en ik kijk erin. Wat ik verrassend weinig doe met het slootje is bevissen. Waarom niet eigenlijk? Is dit slootje met zijn 1½ meter breedte en 40 cm diepte te min voor me? Ik denk dat dit heel herkenbaar is voor veel vissers maar ook voor niet vissers. Waarom dat slootje niet eens proberen dan? Het is een doorloop tussen een waterstelsel van slootjes, bredere sloten en meren waaronder het IJsselmeer en Ransdorper Die. Zoals gezegd 1½ meter breed en 40 cm diep. Vroeger dieper geweest, maar afgevallen bladeren en gestort tuinafval heeft de diepte behoorlijk veranderd. Gebaggerd wordt er uiteraard niet. Wel staan er in het hele waterstelsel diverse gemalen en die beïnvloeden de stroomrichting en stroomsnelheid behoorlijk en zorgen er tevens voor dat deze doorvoer naar de meren niet helemaal dichtslibt. Zo kan het slootje binnen het uur veranderen van een langzaam naar links stromend water tot nagenoeg stilstaand of volop naar rechts stromend water. Links betekent richting IJsselmeer en naar rechts richting het Amsterdamse slotenstelsel. Wanneer, en bij welke beweging van het water, de vissen het beste bijten is niet met zekerheid te zeggen, maar mijn voorkeur gaat uit naar de stroming richting het IJsselmeer. Zittend op een luxe tuinstoel en meer dan een 3 meter telescoophengel met een kant-en-klaar tuigje en een snee brood heb ik niet nodig. Geen luxe zitkoffer met meer dan voldoende benodigdheden. Geen dure vaste hengel, schepnet, leefnet enz. Gewoon héél simpel zoals we allemaal eens begonnen zijn als jochie en ergens in ons schuilt nog steeds datzelfde ventje dat het stiekem heel leuk vindt om gewoon even een hengeltje uit te gooien en leuke voorntjes te vangen. Dat die voorntjes gevangen kunnen worden in dit Achter het huis even een uurtje op brasem.

In Nederland beschikken veel mensen over een tuin die grenst aan verrassend viswater. slootje is een zekerheid. Tijdens een uurtje vissen worden er altijd wel een tiental leuke visjes gevangen. Genietend van een wijntje in de avondzon en goed gezelschap. Het enige nadeel is dat ik af en toe mijn hengeltje moet delen met mijn vrouw, die het ook heel leuk vindt om gewoon even een paar visjes te vangen. Nog leuker wordt het als de brasems zich aan gaan dienen; die zwemmen er ook en daarnaast ook karpers. In het voorjaar zijn deze volop aan het paaien in dit soort slootjes, om uiteindelijk weer te vertrekken naar één van de in de omgeving liggende meren. De brasems blijven ook hangen en komen en gaan. Het slootje is zo ondiep en redelijk helder dat je ze vaak ziet zwemmen of de kolken van hun staarten ziet. Een broodje tot zich nemen doen ze ook gewoon en regelmatig wordt er een brasem van een kilo of zo gevangen. Aan een licht telescoophengeltje een fantastische vangst natuurlijk. Met beleid de vis binnen proberen te halen. Geen schepnet bij de hand hebben natuurlijk, dus gewoon even met een been in de sloot gaan staan om vervolgens de brasem met de hand te landen en te onthaken. Geweldig leuk en zo gemakkelijk om even een uurtje een hengeltje uit te gooien in een slootje waar je gewoonlijk voor het vissen aan voorbij gaat. Sta er maar eens bij stil en geniet ervan, iets leukers is er bijna niet. Veel plezier in je achtertuin. Frans Nestor

Hengelsport rond de Domstad 0611 29


30 Hengelsport rond de Domstad 0611


repraKKarper Tekst & foto’s: Frans Dupon

Wachten of zoeken

struinen met pen en korst

Tegenwoordig vist het gros van de karpervissers op de voor iedereen welbekende methode; achter de piepers op een stoel of stretcher, wachtend op een aanbeet. Mede door de beperkingen van het penvissen en de weersafhankelijkheid van het korstvissen zijn deze twee technieken een beetje achterop geraakt bij het afstandvissen. En dat is een gemiste kans, want pen- en korstvissen kunnen je visserij aanzienlijk verrijken…

I

Struinend vissen met pen en korst kan je karpervisserij aanzienlijk verrijken… en is bovendien heel leuk om te doen!

k kan het me nog als de dag van gisteren herinneren dat ik 30 jaar geleden in de Zaanstreek op mijn hurken bij een oude man zat te kijken hoe hij met grote stukken aardappel aan het karpervissen was. De schuifpen waarmee hij viste had meer iets weg van een pingpongballen shashlick; mijn vader viste er mee op snoekbaars. Enkele seconden voordat de grote dobber hobbelend aan de wandel ging, zei hij tegen me: “Kijk, nu moet je goed opletten!” Na een paar tellen sloeg hij vervolgens behoedzaam aan. In de anderhalf uur dat ik ademloos bij de oude baas zat te kijken wist hij vier ranke boerenkarpers te verschalken. Hoe wist hij toch steeds vooraf dat hij beet zou krijgen? Ik had niets gezien. ”Dat zie ik aan de stand van de dobber, die staat namelijk tegen de wind in”, verklapte hij mij zijn geheim. Vol bewondering en onder de indruk fietste ik als elfjarig manneke naar huis. Ik wilde ook karpervisser worden! Verleidelijke wormcombi Als je nu met dezelfde dobber aan de waterkant verschijnt zul je zeer waar-

schijnlijk niet zo heel veel meer vangen en loop je het risico te worden uitgelachen. Tegenwoordig is alles anders, karpers worden op steeds meer wateren meer dan eens in een seizoen gevangen en zijn vaak verdomd lastig geworden. Daar waar je vroeger gemakkelijk een visje met de pen kon verschalken, moet je nu ultra gecamoufleerde onderlijn uitzwemmen anders wordt het zeuren. Toch is er nog van alles mogelijk met de pen. De grote schuifdobbers en lompe haken hebben plaatsgemaakt voor mooie, kleine pennetjes met gevoelige sprietjes en vlijmscherpe, kleine maar sterke haken. Laat je pennetje met een klein loodje en het gewicht van de haak langzaam afzinken, doe er een kattenbrok of een worm aan en er is nog genoeg te vangen. Een verticale lijn in het water maakt de vis soms achterdochtig, zeker op wateren waar druk gevist wordt. Je krijgt dan regelmatig paniek aanbeten waarop niet te slaan valt. Er zijn hier wel oplossingen voor te bedenken, door bijvoorbeeld je dobber zo af te stellen dat de laatste 50 cm plat over de bodem

Hengelsport rond de Domstad 0611 31


Karper repraK loopt, maar ik vind dat dit ten koste gaat van een goede beetregistratie. Als voer zijn er ten opzichte van vroeger tegenwoordig tal van keuzemogelijkheden en er kan dan ook naar hartenlust gecombineerd worden. Ik zelf mag graag vissen/voeren met maïs, pellets, wormen en kattenbrokken uit blik, vaak gooi ik het een en ander door elkaar en voer ik wat voor. Ook op de haak combineer ik graag. De zoete maïskorrel of juist het hartige, zachte, stukje vlees in combinatie met een kriebelende worm blijkt moeilijk te negeren. Dit is op de afstandshengels haast niet te doen, omdat je een zacht kattenbrokje er zeer snel af zult gooien en wormen (bijvoorbeeld aan een maggot clip) er door tal van andere vissen afgeslurpt kunnen worden. Om steeds na tien minuten in te moeten draaien om te kijken of je worm er nog aanhangt is geen optie. Jammer, want juist die zachte aassoorten werken erg goed bij het vissen op karper. Gelukkig maakt het vissen met de pen dit alles een stuk eenvoudiger. Beperkte inzetbaarheid Het grootste voordeel van het penvissen is toch wel de mobiliteit. Tent en stretcher

zorg er wel altijd voor dat de voerplekjes op loopafstand van elkaar liggen en als er één tussenuit springt blijf ik daar wat langer zitten. Zo vaak verkassen doe je natuurlijk niet met je afstandshengels, tenzij je het leuk vind om je een Een (extra) ongeluk te sjouwen! mestpiertje Penvissen doe je over doet vaak wonderen! het algemeen overdag en dan meestal ook voor een dagje of paar uurtjes in de wat minder diepe wateren. Geen al te grote verwachtingen maar even lekker simpel zonder gesleep de kop leegmaken in de poldersloot of het stadswater bij je om de hoek. Vooral voor de mensen met relatief weinig tijd kan penvissen een uitkomst zijn. Wie puur voor het resultaat naar de waterkant gaat en dan bedoel ik ‘veel en groot’ kan naar mijns inziens beter gaan afstandvissen. Er kleven nu eenmaal ook een aantal beperkingen aan het vissen met de dobber. Daarnaast vraagt deze visserij een behoorlijke concentratie van de

Even een paar uurtjes pennen in de polder om de hoek.

worden thuisgelaten. Een lange, zachte 1,5 lbs hengel om door het riet heen te prikken, een tas, schepnet en een onthaakmat waar je tevens op kunt zitten en dan ben je er eigenlijk al. Mede afhankelijk van het jaargetijde en de watertemperatuur kun je vooraf zo’n 2 tot 8 voerplekjes maken die je dan later stuk voor stuk afvist. Ik

32 Hengelsport rond de Domstad 0611

visser. Je zit immers lang naar je pennetje te turen, wachtend op een hobbeltje. Bij mezelf merk ik dat na vijf uurtjes vissen het beste er vaak af is en dat mijn concentratie minder wordt. Er wordt dan regelmatig misgeslagen of weggekeken, waardoor je die mooie opsteker net te laat vanuit je ooghoek waarneemt.

Nachtvissen met de pen is voor een paar uurtjes het overwegen waard, maar het vergt nog meer van je concentratie. Ik heb wel eens een nachtje met breekstaafjes doorgehaald. Na verloop van tijd begon ik scheel te zien van vermoeidheid en zag ik overal lichtpuntjes in het donker. Drijvende sensatie Het korstvissen heeft bij mij een speciaal plekje, omdat het in mijn beleving de meest visuele vorm van vissen is, wat bij mij het jachtinstinct maximaal naar boven brengt. Ik ken geen andere vorm van vissen die zoveel in me losmaakt, zeker wanneer je ziet dat de aangevoerde karper een zwaar gebouwde vis is of een apart schubbenpatroon heeft. Eigenlijk moet je korstvissen los zien van pen- en afstandvissen, omdat je met korstvissen de karpers aan de oppervlakte probeer te verleiden, daar waar de andere twee het op de bodem gemunt hebben. Het is in mijn ogen dan ook een heel andere tak van sport en vraagt een heel andere manier van benaderen. De karper reageert aan de oppervlakte meestal veel schuwer dan bij bodempresentaties (of althans zo lijkt het omdat we het nu heel goed kunnen waarnemen!). Het blijft een bodemvis en een karper aast bij het korstvissen op een manier die eigenlijk tegen zijn natuur in gaat, vanwege zijn naar beneden gerichte bek. Je ziet ze soms ook gewoon mishappen uit onhandigheid om vervolgens na drie pogingen je korst alsnog naar binnen te slurpen. Wat wel een overeenkomst is met het pen- en afstandvissen is dat je de karpers best stevig kunt aanvoeren om ze zo hun aanvankelijke schroom te laten verliezen. Vaak is het me gebeurd dat de karpers het beste aasden op de brokken of het brood wat al wat langer in het water lag. Laat


Dodelijke cocktail; een broodkorstworm combi. het voer maar een paar honderd meter afdrijven en kom met een uurtje nog eens terug. Een stuk of wat happende bekken hoeft dan geen uitzondering te zijn. Ook bij de drijvende visserij kun je van alles gebruiken: (droge) kattenbrokken, hondenbrokken, brood, drijvende pellets, spekkies, noem maar op. Eigenlijk alles wat goed drijft en wat goed aan haak of hair te bevestigen is. Net als bij het penvissen voer ik vaak van alles door elkaar zodat alles ook gepakt wordt en ze hun achter-

docht verliezen. Vissen zelf doe ik toch het liefste met brood, de laatste tijd vaak in combinatie met iets anders. Een broodkorst vind ik gewoon het meest gemakkelijk inzetbaar en kan ook snel vervangen worden. Maar net als bij het penvissen kan ook bij het korstvissen de kracht van de combinatie een groot verschil uitmaken, vooral de broodkorst/worm combinatie; de geur en smaak van het brood in combinatie met een kronkelende worm die wiebelend het wateroppervlak toucheert… onweerstaanbaar voor karper! Zeker wanneer de vis schuw reageert en maar moeilijk je haakaas wil pakken kan deze drijvende cocktail doorslaggevend werken! De korst heeft daarnaast genoeg drijfvermogen om de worm aan het wateroppervlak te houden.

Het is ook heel anders drillen dan bijvoorbeeld bij het afstandvissen. In de eerste plaats ligt er relatief weinig lijn in het water waardoor de karper enorm explosief kan reageren bij het zetten van de haak. Weinig lijn in het water is voor mij een absolute pré bij het korstvissen. Hoe meer lijn er op het wateroppervlak drijft, hoe schuwer ze er op reageren. Ten tweede haak je de karper meestal in de dikke, ‘rubberen’ bovenlip, wat een ander soort druk op de haak geeft dan bij het bodemvissen, waarbij de haak meestal in de onderlip of bekhoek komt te zitten. De druk komt nu op de ronde bocht van de haak i.p.v. op de punt van de haak te

Over de kop Voor het drijvend vissen gebruik ik meestal een kortere, ‘hardere’ stok van maximaal 3.30 meter. Dit omdat je de vis vaak tussen de lelies of waterplanten vandaan moet sleuren en dat vraagt gewoon wat meer power van de hengel.

Tussen de ­planten is het vaak sleuren geblazen ­waarbij de karper geen meter gegeven mag worden.

Het is en blijft reuzenspannend om een grote karper onder het aas te zien hangen.

staan, waardoor je veel meer druk op de karper zelf kunt zetten en deze daardoor ook veel beter te manoeuvreren is. Je tilt als het ware de kop richting het wateroppervlak, waardoor de karper minder geneigd is diep te gaan en zodoende ook minder vaart kan maken. Ik heb regelmatig een dolle karper tussen de lelies op twee vierkante meter open water afgedrild door hem steeds weer over de kop te trekken zonder dat hij op gang kon komen. Was de vis in de onderlip gehaakt, dan was deze waarschijnlijk al lang losgeschoten of de lelies in gedoken. Te kleine haakjes zijn bij deze directe visserij onder de hengeltop af te raden daar deze niet genoeg vlees (bovenlip) pakken! Een absolute aanrader in de warmere maanden tijdens het afstandvissen is een extra hengeltje, samen met wat korstjes

Hengelsport rond de Domstad 0611 33


Karper repraK en/of brokjes. Een handje brokjes tijdens het afstandvissen in het water gooien en gewoon maar wachten wat er gebeurt. Het is mij al meer dan eens gebeurd dat het de redding van de vissessie bleek te zijn. Daar waar de vissen soms moeilijk aan de boilie te krijgen waren, bleken ze wel open te staan voor een drijvend brokje of korstje. Het kan dus zeker lonen om op meer dan één paard te wedden, dat heeft mij al een hoop bonusvissen opgeleverd! Rennen en vliegen Net als bij het penvissen is ook bij het korstvissen de mobiliteit een van de grootste voordelen ten opzichte van de statische afstandvisserij. Een ander voordeel is dat je de vissen een totaal andere aasaanbieding voorschotelt dan ze gewend zijn. Al met al kleven er natuurlijk ook nog al wat nadelen aan deze visserij. Het drijvend vissen heeft natuurlijk als grootste nadeel dat je de vis eerst van de bodem moet zien

34 Hengelsport rond de Domstad 0611

los te krijgen en dat gaat lang niet altijd lukken. Het is daarom erg belangrijk dat je inspeelt op de situatie van dat moment, dan is er van alles mogelijk. Net als bij het penvissen is de afstand waarmee er met de korst gevist kan worden beperkt. Er zijn natuurlijk wel floater controllers waarmee er tot wel 50 meter afstand gevist kan worden maar ik zie toch het liefst de vis van dichtbij toehappen. Bovendien loop je het risico op deze afstand dat er een flink bocht in de lijn komt, waardoor je minder goed de haak kunt zetten. Zoals ik al zei, heb ik het liefst zo min mogelijk zichtbare en voelbare lijn in het water. Bij voorkeur vis ik de lijn onder de top of laat ik hem over een leliebed lopen zodat hij minder waarneembaar is. Het weer is een zeer belangrijke factor bij het vissen aan de oppervlakte; weinig wind en warme,

drukkende dagen zijn over het algemeen ideaal. Dat is tegelijkertijd een van de grootste beperkingen van het korstvissen omdat het verspreid over het jaar hooguit maar om een paar weken gaat. Toch kun je ook heus wel met wat motregen nog prima karpers in de oppervlakte aantrekken, zolang het water maar lekker op temperatuur is en er niet te veel wind staat. Niet ieder water leent zich voor het korstvissen. Kanalen bijvoorbeeld met veel scheepvaart of grote open wateren zijn over het algemeen niet de beste wateren om drijvend te bevissen. Ondiepere recreatieplassen of vijvers, poldersloten of stadswateren lenen zich hier veel beter voor. Het is een zeer onrustige manier van vissen waarbij je de hele tijd loopt te rennen en te vliegen. Dan komt er daar een bek boven en dan weer honderd meter verderop. Het is me meer

Struinen met de pen heeft als groot voordeel dat je snel allerlei ­interessante plekjes af kunt vissen en je dus heel mobiel bent.


Het formaat doet er bij deze visserij minder toe; mooie karpers kom je zeker tegen! dan één keer gebeurd dat ik de hele dag de karpers achterna liep te rennen zonder daadwerkelijk ook maar een lijn nat te maken. Het lukte me gewoonweg niet om ze op een plek vol vertrouwen aan het azen te krijgen. Gefrustreerd keer je na zo’n dag weer huiswaarts. Aangezien karper van nature een echte bodemvis is, kun je er vanuit gaan dat niet iedere karper van een bestand of water zich aan de oppervlakte zal laten zien, laat staan dat je ze aan het azen krijgt. Gericht targetvissen op de grotere vissen van een water is dus lastig. Hoewel uitzonderingen nooit uitgesloten zijn, zou je kunnen zeggen dat je bij het korstvissen blij moet zijn met wat er aan de oppervlakte verschijnt. Maar dat hoeft niets aan de intense beleving af te doen! Wachten en zoeken Wanneer ik mijn karpervisserij van de afgelopen jaren kritisch tegen het licht houd, dan moet ik vaststellen dat toch verreweg de meeste grote vissen met de statische afstandvisserij op de kant zijn gekomen. Op zich is dat ook niet zo gek natuurlijk, als je nagaat dat deze vorm eigenlijk alles in zich heeft om de karper daar te bevissen

waar hij zich ook daadwerkelijk ophoudt. Of dat nu op afstand, diepte of juist onder de eigen kant is, de vis haakt zichzelf en niets is te gek. Deze vorm van karpervissen heeft dan ook niet zo heel veel beperkingen, behalve dat het al heel snel tot een puur statische visserij evolueert. De grote beperking schuilt in ons vissers zelf en in de passieve manier van denken. Als ik na zes uurtjes instantvissen nog geen run heb gehad dan raak ik als eeuwige zoeker erg onrustig en was ik bij het penvissen allang gestopt om mijn geluk elders te beproeven. Wat ik zelf iedere keer weer als een groot nadeel ervaar als ik mijn schuur induik, is het gesleep. Daar waar ik bij het struinend vissen binnen vijf minuten alles gepakt of opgeruimd heb, ben ik als afstandvisser altijd meer dan een half uur bezig. Helemaal als het heeft geregend en mat, hengels, plu, foedraal eerst moeten opdrogen voordat ze weer keurig kunnen worden opgeborgen. Maar goed, alles voor het resultaat… De statische manier van vissen vergt meer tijd dan de twee andere vormen bij elkaar. Het is het verschil tussen wachten en zoeken. Hoewel naar mijns inziens het

afstandvissen qua karpermogelijkheden meer in huis heeft dan het pen- of het korstvissen en daarom logischerwijs zo populair is geworden, denk ik dat het voor jezelf belangrijk is dat je met een lekker gevoel aan de waterkant zit en dat je niet opbrandt. Ik kan je in dit artikel van alles vertellen over hoe ik het allemaal zie en je proberen over te halen om eens een korsthengel ter hand te nemen. Wanneer je daar geen zin in hebt, dan moet je het vooral ook niet doen. Zolang je maar plezier beleeft aan je hobby. Wel denk ik dat het voor jezelf van belang kan zijn dat je karperkaarsje niet langzaam uitwaait. Ik heb zelf ook wel eens een korte time-out genomen, omdat ik te veel tijd geïnvesteerd had in een water zonder er rendement uit te halen. In dat geval greep ik terug naar herinneringen aan vroeger, naar die oude man op zijn klapstoeltje met zijn grote dobber, pakte mijn pen- en korsthengel en ging weer gewoon lekker een paar uurtjes naar de waterkant.

Frans Dupon

Hengelsport rond de Domstad 0611 35


De Grensmaas saamsnerG eD Tekst, foto´s & illustraties Andy Steer

Trotten voor goud op

de Grensmaas

Succes op de Grensmaas, een bekroning om onder deze omstandigheden te kunnen vissen. Hopelijk herstelt de Grensmaas zich dit jaar.

‘Centerpin reel’ en ‘trotten’ zijn woorden waarbij je direct aan Engeland denkt. In gedachten zie je foto’s van mooie, groen omzoomde rivieren, stroomversnellingen en diepe poelen. Gevuld met kopvoorns en barbelen van recordformaat, met aan de oevers John Bailey and John Wilson. Niets is minder waar, dezelfde hengels en reels kun je ook in ons land goed gebruiken op onze prachtige Limburgse Grensmaas.

M

aar Andy...”, klinkt het door de telefoon, “sinds wij hier hebben gevist is er heel wat veranderd aan ‘onze’ Grensmaas,” zegt Gyan Hageman van Hengelsport d’n Öpper in Maastricht. “Het mooie karakter is verdwenen,” vervolgt

36 Hengelsport rond de Domstad 0611

Gyan, “Alle eilandjes, geultjes, stroompjes, neertjes ze zijn er niet meer. Weg! Glad! Kaal! Ohohoh, wat doen ze toch allemaal met ons mooie landje? De herinrichting is nog in volle gang. Hier en daar liggen stenen, die als rustplaats dienst moeten doen voor de


04-02-2011

15:42:44

Maaseik A2

Roosteren

N296

Grevenbicht

Born

Obbicht

Stokkem Berg aan de Maas

N294 Leut

M aas

ap_1.pdf

Urmond

Maasband

Stein

A76 A2

Meers

Kottem

Boorsem

Rekem Herbricht

N78 Itteren

Bunde

Ge

Meersen

ul A79

Borgharen

A2

0

1km

Maastricht

ANDY STEER ILLUSTRATIONS ILAAN 14,  5583XT  WAALRE,  THE NETHERLANDS.   T +31(0)40 2220908   F +31(0)40 2220897   E Andy.Steer@iae .nl

Als alles klopt. zoals hier bij Gyan, dan kniel je met Limburgs goud in je handen.

vis. De verwachte, gemiddelde diepte zal 70 tot 100 centimeter gaan bedragen.” Voerspoor Gyan is een van de ´trotters´ en neemt ons mee. Gyan vist hier al bijna dertig jaar en demonstreert deze actieve manier van vissen op barbeel en kopvoorn. Trotten is voor iedereen en iedereen kan het volgens hem! Eerst bepalen we onze visstek(ken). Bij het vissen op barbeel is het slim om een paar voerstekken te maken. Zoek een aantal diepe delen, dat zal nu, na de herinrichting, iets moeilijker worden op de Grensmaas, maar zoek naar oneffenheden, stenen plukjes

ANDY STEER ILLUSTRATIONS VERDILAAN 14,  5583XT  WAALRE,  THE NETHERLANDS.  T +31(0)40 2220908  F +31(0)40 2220897  E Andy.Steer@iae .nl

planten of iets dergelijks waar de barbeel of kopvoorn achter kan schuilen voor de stroming en zoek plaatsen waar voedsel kan samenkomen. “Gebruik een grondvoer met een kaasbasis, meer geef ik niet prijs”, zegt Gyan lachend! “Kies een stuk of drie stekken en voer ze aan. Dit doe je door regelmatig een handje vol maden en casters ‘little and often’ oftewel weinig, maar vaak, in het water te werpen! Neem, de tijd, laat de stek een half uurtje met rust. Vervolgens ga je op de eerste stek vissen.” Trotting Werp zachtjes de dobber in de stroomnaad, waardoor de dobber meegenomen wordt met de stroming. Laat de lijn van de centerpin

Hengelsport rond de Domstad 0611 37


silicone silicone tube tube Siliconen slang

Timm’s Trotti float 5 - 8 - 10 - 15 gram.

Timm’s Trotti float 5 - 8 - 10 15 gram

5 - 15g 5 - 15g

Stabiel en goed zichtbaar.

6lb mainline 6lb25/00 mainline 6lb

De ideale trottingset.

Olivette olivette olivette Buffer bead

buffer buffer beadbead

Quick change swivel

quickquick change change swivel swivel

Hopelijk kunnen we in het najaar dezelfde foto maken.

Anti tangle sleeve

anti tangle anti tangle sleeve sleeve

BB shot

BB shot BB shot

Haak Preston PR 24 size 10 Barbless

Barbless Barbless PR 24PR size 24 10 size 10

38 Hengelsport rond de Domstad 0611

reel afrollen. Rem de lijn af door af en toe je vinger op de spoel te zetten, zodat de met maden beaasde haak voor de dobber uitloopt. Nu ben je aan het trotten! De dobber stopt eventjes… komt omhoog en verdwijnt onderwater, even aantikken, yesss! Een explosie volgt op het ondiepe water. Een kromme, stuitende hengel, je voelt meteen de kracht! Nu rustig blijven en gecontroleerd lijn geven en proberen de barbeel uit de stroming naar het ondiepe te sturen. Nog een paar runs en dan het schepnet in stelling brengen om vervolgens voorzichtig de barbeel op de onthaakmat te brengen. De weerhaakloze haak is er gemakkelijk uit te halen. En dan samen stralen! Prachtig! Een super Grensmaas barbeel, blinkend goud in de zon. Even een paar foto’s maken en dan de barbeel op adem laten komen in de zachte stroming. Een beweging met de staart en weg is hij, terug naar de zuurstofrijke stroming. Rustgevend Super, zo rustgevend, werpen en driften op het tempo van de rivier. Het lijkt makkelijk, maar zo’n centerpin reel is heel wat anders dan je vertrouwde werpmolen, even niet opletten, de lijn loopt een tikje te snel van de reel af en je hebt bijna een pruik. De juiste visdiepte is daar waar je aas net boven de grindbodem zweeft. Zit je te diep dan haak je de bodem, zweeft het te ondiep dan vis je buiten de vangzone. Voor het vissen in de harde stroming heb je speciaal ontworpen stroomdobbers nodig, forse 5-15 grams exemplaren, voorzien van een dikke antenne, die goed zichtbaar zijn, zelfs bij een drift met een lengte van 25 meter. Gyan heeft, mede door zijn dagelijkse evaring aan de Grensmaas, een mooie uitgebalanOpnieuw weet Gyan een gouden vangst op de Grensmaas te verzilveren.


14’(4,26m) specialist float rod - Hardy Marksman Mainline Korda Kruiser ceerde rig ontwikkeld. Control (dedicated De dobber is voorzien van floater line) 6lb 25/00 een stukje siliconen slang, deze beschermt het dobberlichaam tegen het insnijden van de lijn bij harde stroming. Verder een 25-50 cm lange onderlijn met een dikte van 18/00 met een BB lood als beetverklikker en een PR 24 weerhaakloze haak, maat 10, beaasd met 3 maden. De PR 24 barbless is een dundradige haak, ideaal voor maden en heeft ook het voordeel dat hij buigt als je vast zit! Altijd opletten De Grensmaas was een prachtig stuk Nederland en hopelijk zal het er weer goed uit gaan zien, afwachten! De Grensmaas is heel wijds en de mogelijke visvangsten zijn naast barbeel: kopvoorn, brasem, winde, salmonide, sneep en blauwneus. Of deze ook in de toekomst weer allemaal aanwezig zijn zal komend jaar blijken. De Grensmaas is een echte regenrivier, waarvan de waterstand continu in beweging is, ieder uur, iedere dag anders. ‘s Zomers, kan het water helder en ondiep zijn met grindbanken, stroomversnellingen en poelen. In de winter een bruine kolkende watermasDe juiste rig zorgt ervoor dat de maden als eerste bij de vis komen, die stroomafwaarts zijn kansen afwacht.

Centerpin reel - 4,5” Hardy Conquest sa, meters hoger dan het zomerpeil. Je moet wel alert blijven, bij veel regenval in Frankrijk en de Ardennen kan het water snel een meter stijgen. Bij het wadend vissen is het dan lastig om de kant veilig en droog te bereiken. Dus wanneer je in de omgeving van Borgharen wil trotten is het wel belangrijk om www.rws.nl goed in de gaten te houden. Bedenk wel dat het water in een half uur met zo’n 50-80 cm omhoog kan komen. Ga dus niet zonder kennis midden in de Grensmaas staan. “Het bodemoppervlak is vrijwel geëgaliseerd. Dat vormt weer een uitdaging de verloren data van jaren weer te onderzoeken en in kaart te brengen. Ik ben van mening,” zegt Gyan, “dat de egalisatie ten goede komt aan de visserij. Trotten is toch op onderzoek gaan naar de vis. Tenslotte heet de sport ‘vissen’ en niet ‘vangen’.”

Andy Steer

Informatie Informatie, vergunningen en workshops trotten op de Grensmaas: Gyan Hageman Hengelsport d’n öpper Burg Cortenstraat 4a 3 6226 GV Maastricht Telefoon +31 (0)43 3627272 http://barbeel.pro/index.php/trotten http://www.hengelsport-maastricht.nl/ VVV Maastricht Kleine Staat 1 Maastricht-Centrum +31 (0)43-3252121

Hengelsport rond de Domstad 0611 39


Gul luG Tekst & foto’s Adri van de Giessen & Chris de Jong

‘Keep it

Kabeljauwvissen vanaf de kant

simple’ De kabeljauw is al decennia lang misschien wel de meest begeerde vissoort onder zeehengelaars. Wie ooit de `snokken' van de Noord-Atlantische Gadus Morhua aan de hengel gevoeld heeft, raakt niet snel meer verlost van deze verslaving. De liefde gaat zelfs zo ver dat sportvissers bereid zijn om een lange reis af te leggen naar Scandinavische landen als Noorwegen, Denemarken en IJsland, op jacht naar die ene kapitale kabeljauw.

Chris en Leo met mooie gullen van 5 tot 8 pond, gevangen in november aan de Papegaaienbek.

40 Hengelsport rond de Domstad 0611


D

at in de Noordzee de vangsten vanaf het midden van de jaren `80 dramatisch zijn teruggelopen, is alom bekend. Maar wie zich specifiek toelegt op deze geweldige sportvis, kan nog altijd verrassend goede vangsten boeken aan onze kust. Kabeljauw of gul Wie de literatuur er op na slaat, leert dat een kabeljauw tot 90 cm. de benaming `gul' toebedeeld krijgt. Deze lengte wordt pas na het 5e levensjaar bereikt, de leeftijd waarop een gul paairijp wordt en zich vanaf dat moment kabeljauw mag noemen. Althans zo was het. Inmiddels is een gul al vanaf zijn 3e levensjaar paairijp als gevolg van overbevissing. In de jaren '70 en begin jaren '80 konden er nog heuse kabeljauwen vanaf stranden en pieren gevangen worden van ruim boven de 5 kilo. Voor zover bekend is de grootste kabeljauw ooit vanaf de kant op 29 december 1976 gevangen vanaf het strand van Haamstede met het fenomenale gewicht van 18,5 kilo! Dit zijn vangsten waar we ons nu niets meer bij voor kunnen stellen. De gulletjes die anno 2011 de kustwateren bevolken, zijn over het algemeen de 1 tot 3-jarige vissen met een maximale lengte van zo'n 50 tot 55 cm. Het formaat is dus drastisch gedaald. Het enige lichtpuntje is dat de aantallen er zeker niet minder op geworden zijn. Het wordt dan ook meer en meer een kwestie van selectief vissen op de grotere exemplaren.

het hoge water heen wil er dan nog wel eens een volgende bijtperiode aanbreken. Vaak kon je er de klok op gelijkzetten. Toch moet ik bekennen dat deze regel door de jaren heen vele uitzonderingen heeft gekend. Op goede dagen begon het bal al zodra de vloedstroom ging lopen en was het op het hoge water even een uurtje stil waarna het vrolijk nog enkele uren doorging met afgaand tij. Dit waren dagen dat je zomaar een dozijn gullen vol kon vissen. Soms was het maar net even op het hoge water dat de gul massaal begon te azen en je er een paar kon vangen waarna het weer

Gul kan een flink brok aas pakken.

Wintergul Vanaf medio oktober komen de gulvangsten in het Europoortgebied langzaam op gang en ook worden er in die periode de nodige zeebaarzen van rond de kilo gevangen, gewoon aan zeepieren. November is in de regel de topmaand. In 2007 beleefden we samen een topavond met 22 gullen waarvan er 4 tussen de 63 en 70 cm en 5 tot 8 pond zwaar waren. Zowaar een aantal vissen die net een jaartje ouder waren dan het overgrote deel van de vangst. Over het algemeen vingen we elk najaar weer vissen van gemiddeld 48 tot 52 cm. Richting de kerstdagen lopen de vangsten meestal terug, de januari maand is over het algemeen erg mager, maar in februari begint het weer beter te lopen en zijn de inmiddels 3-jarige gullen al weer doorgegroeid tot vissen tussen de 53 en 58 cm en zo'n 3 tot 5 pond zwaar. Dit fenomeen herhaalde zich de afgelopen jaren keer op keer wat mijn vermoeden deed sterken dat de Rotterdamse havens een opgroeigebied vormen voor jonge gul die na hun 3e levensjaar massaal weer vertrekt naar open zee om zich voort te planten. Uit eigen ervaring kunnen we bevestigen dat de vangst van 4-jarige gullen boven de 60 cm eerder een toevalstreffer is en slechts enkele procenten van de totale vangst vertegenwoordigt. Twee uur voor hoog De vele vistrips van de laatste jaren hebben maar weer eens aangegeven hoe grillig het aasgedrag van de gul is. Als de uitzondering de regel bevestigt, dan is de regel dat de laatste 2 uur van de vloed de meest kansrijke periode is. En over

Hengelsport rond de Domstad 0611 41


Chris met een wintergul van 4 pond.

helemaal stil viel. Dan was het weer het laatste stuk van de ebstroom op het moment dat je net van plan was de hengels in te pakken. Het illustreert de wispelturigheid van de gul wat het des te interessanter maakt om dit te doorgronden en er op te anticiperen. Zorg in ieder geval dat je zo'n 3 uur voor hoog de eerste zeepieren naar de horizon lanceert. Dan breekt `prime time' aan en moet je geen tijd verdoen en tijdig je aas verversen. Onderschat ook het afgaande tij niet want ook het 2e deel van de ebstroom kan verrassend zijn, zeker als dit samenvalt met de opkomst van de maan en de invallende duisternis. Aan de stranden moet het vaak rond het lage water gebeuren omdat alleen dan het diepe water bereikt kan worden. Hier moet je het hebben van de donkere uurtjes zodra de gul achter de garnalen aantrekt naar ondieper water. In de diepe havens is dat een ander verhaal. Ik durf er geen uitspraak over te doen wat beter is. Zowel overdag als in het donker hebben we altijd uitstekend gul kunnen vangen. Nieuwe gronden nieuwe kansen Inmiddels hebben we nieuwe stekken verkend aan de Waterweg en het Calandkanaal. We zullen nog zeker met weemoed terugdenken aan het mooie strandje aan de Papegaaienbek, maar ook de nieuwe stekken leveren weer mooie gullen op. Alles draait er wel weer om dat je het steile talud van de vaargeul weet te bereiken. Op sommige plekken betekent dit een achteloze worp van 60 meter en op andere stekken moet je ruim 100 meter gooien om de gul te bereiken. En met wind tegen betekent dit volle bak smijten. Ik vis zelf bij voorkeur met een hengel van 4,50 meter. Met mijn 1 meter 90 heb ik nooit het voordeel ingezien van hengels in de lengte van 5 meter en meer. Mijn advies zal dan ook eerder zijn om je winst te halen in je werptechniek dan grote uitgaven te doen voor een desillusie dat langere hengels grotere afstanden opleveren. Belangrijker is

42 Hengelsport rond de Domstad 0611

dan eerder dat je een molen kiest met een grote conische spoel waardoor de lijn minder weerstand ondervindt bij het afwikkelen tijdens de worp. De juiste lijnkeuze De keuze voor een juiste lijn is zeer essentieel. Standaard kies ik voor een wat dikkere slijtvaste lijn om de nodige frustraties vanwege lijnbreuk en het verspelen van vis te voorkomen. In het Europoortgebied zijn de bodems vaak vuil en steenrijk en moeten de lijnen over steile taluds getrokken worden. De lijn moet dus over voldoende sterkte beschikken om het lostrekken mogelijk te maken en bovendien tegen een stootje kunnen als de lijn onderweg beschadigd raakt. Berkley Whiplash in de dikte 17/00 en een trekkracht van 21,7 kg. is voor mij al jaren de ideale lijn. Zolang ik het diepere water weet te bereiken en geen last ondervind van teveel stroming, zal ik dan ook niet snel een andere keuze maken. Daar waar grote afstanden overbrugd moeten worden in combinatie met een ongunstige wind, grijp ik nog wel eens terug naar 10/00 Whiplash met daarvoor een voorslag 17/00 Whiplash om de kracht van de worp op te kunnen vangen. Je zult simpelweg over de rand van het talud moeten werpen omdat anders de kans op gul drastisch terugloopt. In de regel aast de gul aan de rand van de vaargeul in het diepe water. In het Europoortgebied betekent dit al snel 10 tot 15 meter diepte. In de Waterweg kan het soms verschrikkelijk hard stromen. Bij harde stroming heeft een ronde gevlochten lijn de voorkeur omdat deze minder weerstand in het water heeft waardoor de onderlijn beter op zijn plek blijft. Onderlijnmontage Kabeljauwvissen vraagt om eenvoud als het gaat om de onderlijnmontage. Vis gewoon met een enkele haak in de maat 2/0 tot 5/0. Het vissen met 2 haken vergroot de kans op vastzitten. Hoe meer last van bijvangst in de vorm van wijting en steenbolk, hoe


“Jojo” montage voor de gulvisserij ILLUSTRatie: Adri van de Giessen

De ‘jojo’ onderlijn­montage Het vissen op kabeljauw in gebieden met veel obstakels vraagt om een eenvoudige montage waarmee de kans op vastraken zo veel als mogelijk beperkt blijft. Het vissen met een enkele haak voorkomt al veel onnodig vastzitten en verspelen van vis. Daarnaast is het zaak om de montage zo te maken dat de weerstand van de vis helpt om de onderlijn weg te houden van obstakels. De kabeljauw zal namelijk zo lang mogelijk langs de bodem tussen stenen door willen zwemmen om de dans te ontspringen. Op deze pagina beschrijven we het gebruik van de jojo-onderlijnmontage, die maximaal anticipeert op de aanwezigheid van obstakels en het gedrag van de kabeljauw.

De eens zo geliefde stek aan de westoever van het Beerkanaal. De Papegaaienbek is inmiddels vergane glorie.

De werking De gul trekt bij het aanhaken de lijn vanaf de kraal verder door de tonwartel tot aan het lood. Het lood zit nu boven de vis in het verlengde van de hoofdlijn! De gevlochten hoofdlijn (21,6 kg trekkracht) is bij deze onderlijn minder sterk dan de 70/00 nylon, omdat hier gekozen wordt voor een relatief dikke onderlijn die bij veel stenen en andere obstakels niet direct zal breken door beschadigingen.

De fabricage Aan de hoofdlijn (Whiplash 17/00) wordt een tonwartel geknoopt waaraan een circa 100 cm lange nylon lijn met een dikte van 70/00 wordt bevestigd, gevolgd door weer een tonwartel. Vervolgens wordt er 30 cm nylon van 70/00 middels een bloedknoop verbonden aan 70 cm nylon met een dikte van 50/00. Er wordt een kunststof kraal op het deel 70/00 nylon geschoven tot aan de bloedknoop, waarna de lijn door het onderste oog van de tonwartel geschoven en aangetrokken wordt tot aan de kraal. Vervolgens wordt er wederom een kraal geplaatst op het 30 cm lange deel 70/00 nylon, gevolgd door een speldwartel waar het lood naar keuze aan bevestigd kan worden. Het deel 50/00 nylon met een lengte van 70 cm vormt de wapperlijn. Hieraan wordt een haak in de maat 2/0 tot 5/0 gemonteerd. Hoe gerichter je vist op gul en de bijvangst van steenbolk, wijting en platvis wil minimaliseren, hoe groter je de haakmaat kiest.

Voor- en nadelen Het voordeel van deze montage is dat naast een goede aasaanbieding de nylon onderlijn door de gekozen dikte tegen een stootje kan bij het vastraken. Tevens is het een eenvoudige onderlijn, die aan de waterkant in enkele minuten te knopen is. Nadeel is dat bij lijnbreuk het materiaalverlies zich niet beperkt tot de wapperlijn maar dat ook het lood verloren gaat.

Hengelsport rond de Domstad 0611 43


Gul luG groter ik de haak kies. Dit om de kansen op gul te verhogen. Ook voor de onderlijn geldt dat de montage tegen een stootje moet kunnen zodat niet elke beschadiging lijnbreuk oplevert. Ik gebruik zelf 70/00 of zelfs 80/00 nylon voor de hoofdlijn. Zelf vis ik altijd met het zogenaamde jojo-systeem. Zodra de vis aanbijt, schuift het lood naar de hoofdlijn en komt in het verlengde van de lijn te hangen waardoor het niet snel vastraakt aan de bodem of tussen stenen. Mijn vismaat Leo vist steevast met een schuivende onderlijn op de hoofdlijn. Bij het zetten van de haak, schuift de zijlijn naar het lood waarmee hetzelfde effect bereikt wordt. Als lood is torpedolood van 175 gram doorgaans prima. Pas als de stroming te groot wordt kan ankerlood nodig zijn. Kies voor klapankers zodat bij het indraaien de ankers niet blijven aangrijpen aan de bodem. In de Waterweg kan het nog wel eens nodig zijn om 200 gram ankerlood te gebruiken. Aas Pieren hebben wat mij betreft de sterke voorkeur. Mocht de winkelier daartoe bereid zijn, vraag dan naar grote pieren. Wees niet te zuinig en schuif 3 of 4 pieren op de haak. Gebruik een aasnaald en rijg de pieren door tot boven de haak. Tijdens de worp zakken ze dan vanzelf weer terug tot op de haak en vliegen de pieren niet voor het bereiken van het wateroppervlak van de haak door de lucht. Ook mesheften worden veelal gebruikt, maar zelf heb ik daar niet zulke goede ervaringen mee als de traditionele pier. Dat zelfde geldt voor (kweek)zagers. Hou het dus gewoon bij Hollandse pieren. Met 50 grote pieren per hengel heb je vaak wel genoeg voor een vissessie. Als de krabben nog actief zijn of dat de pieren kleiner van formaat zijn, dan heb je al snel 75 pieren nodig. Ruim be-azen is wel een must want de gul is een veelvraat. Twee of drie dikke pieren is geen overbodige luxe. De aanhouder wint Voor het vissen op kabeljauw is een portie doorzettingsvermogen en vertrouwen nodig. Je materiaal moet altijd aanpast zijn aan de omstandigheden. Soms is het de keuze voor het lood. Of de juiste lijndikte. Een molen met een reservespoel maakt het mogelijk om een andere lijn te kiezen als de omstan-

Leo landt een van de vele gullen die hij de afgelopen jaren wist te verschalken.

44 Hengelsport rond de Domstad 0611

Een gul heeft toegeslagen en wordt uit de diepe vaargeul naar binnen gedrild.

digheden daar om vragen. Want je moet altijd de vaargeul bereiken om kans te maken op gul. Voor de onderlijnmontage geldt `keep it simple'. Start ruim voor het hoge water en zorg dat je de laatste 2 uur voor hoog geen tijd laat liggen, vervang tijdig je aas en probeer zo scherp mogelijk te vissen. En als de vistrip geen gul oplevert, ga het dan zo snel mogelijk weer eens proberen. Je zult zien dat het op de lange termijn steeds beter gaat lonen. Uiteindelijk vergeet je al die keren dat je er als Jan met de korte achternaam hebt gestaan en blijven de dagen tot in lengte van jaren in je geheugen gegrift dat je meerdere mooie gullen wist te vangen. Want geloof me, de aanbeet, het snokken van een flinke gul aan een zwaar doorbuigende strandhengelâ&#x20AC;Ś Hier worden gulvissers onrustig van zodra het najaar nadert en de wind op de kust staat. Ten tijde van het lezen van dit artikel kunnen we nog even genieten van de zeebaars, maar zorg zeker dat je vanaf medio oktober klaar staat voor het nieuwe gulseizoen! De visserijdruk neemt elk jaar verder af en een keer zullen we daar de vruchten van gaan plukken langs de kust. Blijf het proberen en `keep it simple'. Adri van de Giessen & Chris de Jong


Gratis Nashbait pelletpakket bij een abonnement op Beet. NASHBAIT pelletpakket t.w.v. € 60,Dit schitterende pelletpakket van NASH FISH FRENZY bestaat uit Strawberry en Tutti smaken met gewone boilies, Squidgees boilies, Squidgees pellets 6 en 8 mm, ruim 6kg method mix en 2 flessen juicer.

hét sportvissersmagazine van Nederland. Met een verassend luxe uitstraling en meer artikelen van eigen bodem het laatste nieuws op het gebied van hengelsport • stekkeninformatie ervaringen en belevenissen van amateursportvissers. succesvolle technieken • prachtige natuurfoto’s

Zo profiteert u:

• Bel 0800 - 0996606 • surf naar www.beet.nl/auhv • of stuur de bon in een ­ongefrankeerde omslag naar: BEET, antwoordnummer 338, 4800 WB Breda

JA, ik neem een jaarabonnement (12 nummers) op Beet voor slechts € 54,95 i.p.v. € 66,en krijg dit Nashbait pelletpakket cadeau*. Mijn gegevens: Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Datum:

E-mail: Handtekening:

Het abonnement loopt 1 jaar en tot wederopzegging, * uw bijdrage in de verzendkosten van het cadeau bedraagt € 3,65. Voor het welkomstgeschenk geldt zolang de voorraad strekt.

AUHV 07-2011


De vereniging

Welkom bij de AUHV!

Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

De AUHV werd op 5 april 1925 opgericht door enkele tientallen sportvissers in de stad Utrecht en is nu uitgegroeid tot een regionale vereniging met ruim 8.500 leden. We beschikken over pachtcontracten voor méér dan 3.000 hectare viswater, in de regio Groot Utrecht. Dit is beschikbaar voor leden tegen één van de laagste contributies in Nederland. Aan het voordelige AUHV lidmaatschap zijn veel voordelen verbonden: • AUHV vergunning met meer dan 125 aantrekkelijke wateren in de regio Utrecht, waaronder de Loosdrechtse Plassen. • Inclusief Lijst van Viswateren voor nog meer viswater! • Drie maal per jaar het AUHV-magazine ‘Hengelsport rond de Domstad’. En: • Nachtvissen (alleen voor AUHV-leden) in 3000 ha. viswater. • Uitbreiding van uw vismogelijkheden met de 3-hengelpas en de Plas Vechtenpas. • Deelnemen aan activiteiten van Vliegvisgroep ‘The Leader’, de Roofvisgroep en de Wedstrijdgroep. Kosten per jaar Vispapieren met lidmaatschap Nieuw lidmaatschap, incl. € 5 inschrijfkosten Lidmaatschap Nieuw jeugdlidmaatschap, incl. € 5 inschrijfkosten (tot 14 jaar) Jeugdlidmaatschap (tot 14 jaar) Bestaand AUHV lidmaatschap met lidmaatschap bij andere vereniging van Federatie Gooi & Eemland Bestaand AUHV lidmaatschap met lidmaatschap bij verenigingen van andere Federaties

€ 32,50 € 27,50 € 23 €18 € 13,50 € 18

U kunt lid worden via de website: www.auhv.nl Ook kunt u terecht bij onze verkooppunten. Hier betaalt u altijd de inschrijfkosten.

46 Hengelsport rond de Domstad 0611

Verkooppunten Utrecht Lahr Hengelsport, Smaragdplein 241-243, 3523 EJ. Tel. 030-2148001 Traditional Hengelsport Temming, Royaard van de Hamkade 95, 3552 CL. Tel. 030-2433 696 Houten Dierenspeciaalzaak Speelberg, Het Wed 8, 3995 DV. Tel. 030-6375 655 Welkoop, Standerdmolen 16, 3995 AA. Tel. 030-6371 271 Nieuwegein De Dikke Plat, Herenstraat 24, 3431 CV. Tel. 030-6039845 Maarssen Sanders Hengelsport Tuinbouwweg 23, 3602 AT. Tel. 0346-573 521 IJsselstein De Witte Parkiet, Koningshof 3, 3401 DW. Tel. 030-6882243 Zeist Faunaland, Slotlaan 306, 3701 GX. Tel. 030-6917001

Driebergen Pet's Place, Hoofdstraat 103, 3971 KE. Tel. 0343-512 838

Wijzigingen: Geef wijzigingen zoals adres­ wijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens vóór 1 oktober door aan de ledenadministratie, zodat ze correct op de VISpas voor het volgende jaar komen. Beëindiging lidmaatschap: U kunt uw lidmaatschap opzeggen tot 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar door dit schriftelijk of per e-mail door te geven aan de AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, e-mail: info@auhv.nl Zegt u pas ná 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar de ­acceptgiro en bent u alsnog de contributie verschuldigd.


Baambrugse Zuwe 196 3645 AM VINKEVEEN 0294-293473 / 06-52025555

Direct gelegen aan de Vinkeveense Plassen vindt u VVPverhuur. Vanuit de woonboot direct aan het open water, vanuit de chalets en appartementen in onze kleinschalige jachthaven. Hier kunt u direct in uw eigen boot stappen of een boot huren. Op de plassen zit een zeer goed bestand aan snoek en snoekbaars. En daarnaast zijn er ook tal van andere vismogelijkheden op de ­aangrenzende vaarten en kanalen.

BEET!

Kijk voor onze aantrekkelijke aanbiedingen op onze website. Heeft u geen internet, wij kunnen u de informatie ook toesturen.

Ierland en Vissen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En wat is er voor een visser dan leuker om naar Ierland te reizen per ferryschip? Dit alles met het comfort van uw eigen auto, die u zonder extra kosten kan vol laden met uw eigen vismateriaal!

Ook dagverhuur boten mogelijk

Voor informatie en reserveringen: Uw ANVR aangesloten reisbureau: World Wide Passage B.V., Generaal Agent Irish Ferries. Tel.: 010 – 4873917 www.worldwideferries.com IRISH FERRIES P&O FERRIES HULL

ROSSLARE ROTTERDAM DOVER

ZEEBRUGGE CALAIS

CHERBOU RG

E926

ROSCOFF

Karpervissers, roofvissers, witvissers en vliegvissers weten dat het niet alleen gaat om een prijs, maar zeker ook om het juiste advies Een miskoop is snel gemaakt en wij staan bij Traditional klaar met onze expertise om die miskoop te voorkomen en er voor te zorgen dat je met het juiste materiaal aan de waterkant komt, dat doen wij al jaren. Daar staan wij voor en dat mag je van ons verwachten, je kan je goede geld tenslotte maar één keer uitgeven, maar doe het dan aan het juiste materiaal. Kom eens langs of kijk eens op onze site www.traditional.nl

VOOR HETZELFDE GELD EEN BEKEND MERK DAIWA, SPRO, ABU, SHIMANO, SHAKESPEARE, MITCHELL, ENZ. LET OP ONZE SPECIALE SETS TEGEN SUPERSCHERPE PRIJS WINKLE PICKER, FEEDER, KARPER, ROOFVIS, VLIEGVISSEN

Royaards van den Hamkade 95 3552 CL Utrecht 030 243 36 96 info@traditional.nl - www.traditional.nl

Bert Goris met een hollandse schub


Lahr Hengelsport

Karperstoelen�vanaf € 25,Shakespeare�Polestar�Match�vaste�stok:�met�2�toppen 6�mtr�van € 79.- voor € 39.95 8�mtr�van € 99,- voor € 49.95

20%�korting op�alle Berkley,�spiderwire�en�whiplash gevlochten�lijnen JRC�specialist�plus�42’ karpernet,�2-delige�steel van € 49,- voor € 39.-

Lahr�Hengelsport�Smaragdplein�241-243�3523EJ�Utrecht

AUHV Rondom de Domstad 2011-2  
AUHV Rondom de Domstad 2011-2  

Rondom de Domstad, het magazine van de AUHV, wordt gemaakt in samenwerking met Vipmedia, uitgever van Beet-Rovers, Karper en Rovers.

Advertisement