Αυτοκίνητο του 2021

Page 1

GCOTY_2021_1.pdf

1

18/12/2020

00:25

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


GCOTY_2021_2.pdf

1

18/12/2020

00:28

Πως προκύπτει το «Αυτοκίνητο του 2021»; To «Αυτοκίν ητο του 2021» πρ οκύπτει από ψ ηφ οφ ορ ία των 27 δηµ οσ ι ογρ άφ ων - µελών τ ου θεσ µ ού και µ εταξύ των 10 αυτοκι ν ήτωνφ ι ν αλίσ τ. Τα οποία µ ε τη σ ει ρ ά τους έχ ουν επι λεγεί µ εταξύ των 22 σ υν ολι κά καινούργιων µ ον τέλων που παρ ουσ ι άσ τηκαν σ την ελλη νική αγορ ά τους τελευταίους 12 µ ήν ες. Η ψ ηφ οφ ορ ία είν αι αν οι χτή και ο κάθε εκλέκτορ ας έχει σ τη δι άθεσ ή του σ υ νολικά 1 0 0 β αθµ ούς, τους οποίους πρ έπει ν α κατ ανεί µει σ τα 10 αυτοκίν ητα της τελι κής ψ ηφ οφορί ας . Η ελάχι σ τη β αθµ ολογία είν αι 5 β αθµ οί και η µ έγι σ τη 20, εν ώ ο µ εγαλύτερ ος αρ ι θµός βαθµών δίν εται σ ε έν α και µ όν ο αυτοκίν ητο. Από κει και πέρ α επι τρ έπον ται οι ι σ οβ αθµ ίες. Η καταµ έτρ ησ η γίν εται από εφ ορ ευτική επι τρ οπή και τον επίζηλο τίτλο κατακτ ά τ ο αυτοκίν ητο που θα σ υγκεν τρ ώσ ει τη µεγαλύτ ερη β αθµ ολογία.

Ν ι κητ ές των προ ηγούµενων ετών

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

2

ΑΥΤΟΚΙΝ ΗΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝ ΙΑΣ 2021

SEAT LEON MAZDA 2 HONDA JAZZ SKODA YETI VOLVO S60 LANCIA YPSILON VOLVO V40 RENAULT CLIO OPEL CORSA JEEP RENEGADE CITROEN C3 FORD FIESTA SKODA KAROQ PEUGEOT 208 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Editorial

Α

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ Πρόεδρος ΔΣ «Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα»

ν µετα φερθ ο ύ µε νο ερά στη ν π ρώτη βρά βευ σ η το υ « Αυ το κινήτο υ τη ς Χρο νι άς για τη ν Ε λλά δ α» ελά χιστο ι θ α µπ ο ρο ύσ α ν να π ρο βλέψο υν π ως το 2020, στη ν 15 η κατά σ ειρά εκδ ήλωσ η το υ θ εσµο ύ µας θ α κ υρ ι αρ χ ούσ α ν σ τις υ π ο ψη φιό τη τες τα SUV - τζιπ τ α λέ γ αµ ε τό τε. Α κ όµ α πιο λί γο ι, σε µια επ ο χή π ο υ τα κυβικά ε κ ατ οστ ά ήτα ν ο ρυθ µισ τής των π ά ντων, π ως θ α δίνοντ αν, σ τη ν Ε υ ρώπ η γενικά και στη χώρα µας ε ιδικ ά, οικο νο µικά κί νη τρα. Και µά λιστα ση µαντικά γ ια τ ην αγο ρά ενό ς η λεκτρικο ύ αυτο κινήτο υ , αλ λ ά κ αι ηλε κ τ ρικών π ο δ η λά των και σκο ύ τερ, καθ ώς κα ι τ ου απαρ αί τη το υ εξο π λισ µο ύ φό ρτισ η ς - των αυτ οκ ι νή τ ων. Φυσικ ά κ αν εί ς δ εν θ α µπ ο ρο ύσ ε να δ ιανο η θ εί π ως ε ν έ τ ε ι 20 20 η α νθ ρωπ ό τη τα θ α αντιµετώπ ιζε µ ι α πανδηµ ία π ο υ θ α µας ανά γκα ζε να αλλά ξο υ µε τη ν κ οινω νι κ ή µας συµπ εριφο ρά , να κρατά µε αποστ άσε ις , να κυκλο φο ρο ύ µε µε µά σκα κα ι να παρ ακ ολουθ ο ύµε εκδ η λώσ εις ό π ως και αυτή τη ς ψ ηφ οφ ορ ίας κα ι τη ς βρά βευ σ η ς το υ « Αυ το κινήτ ο υ τ ου 2021» σε µια ο θ ό νη . Α υτ ό που θ α µπ ο ρο ύσ ε ό µως να π ρο βλέψει κα νεί ς πρ ιν από 1 5 χρό νια εί να ι ό τι και αυτή η ψ ηφ οφ ορ ία για τη ν α νά δ ειξη το υ « Αυ το κινήτο υ τ ου 2021» εί να ι δ ύ σ κο λη για το υ ς συνο λικά 27 ε κ λέ κ τ ορ ες . Οι ο π ο ί ο ι π ρέπ ει να λά βο υν υπ ό ψη τ ους πολλές π αραµέτρο υ ς π ρο κειµένο υ να αξ ιολογ ή σο υν το κα θ ένα απ ό τα 10 π ο λύ κα λά αυτ οκ ίνητα π ο υ έφτασ α ν σ το ν τελικό κα ι π ο υ είν α ι ε ξ ορ ισµ ού τα π λέο ν κατά λλη λα για τις σ υνθ ήκες κ αι τ α δε δο µένα τη ς χώρας µας . Επίσης µ π ο ρο ύµε τώρα να π ο ύ µε π ως και η ε πόµ ε νη, η 16η κα τά σ ειρά ψη φο φο ρί α, θ α εί να ι ε ξ ίσου δύσκο λη , ευχό µενο ι να έχει π ρο η γη θ εί και η ε πιστ ρ οφή µα ς στη ν κα νο νικό τη τα .

Α Υ Τ ΟΚ Ι ΝΗ Τ Ο Τ Η Σ ΧΡΟ ΝΙ ΑΣ 2 0 2 1

3


GCOTY_2021_3.pdf

1

18/12/2020

00:29

Τ Α ΜΕΛΗ Τ ΟΥ ΑΥΤ ΟΚ Ι Ν Η Τ Ο Υ Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ

Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Αεροσκαφών και έχει πτυχίο Πιλότου Υπερελαφρών Αεροσκαφών ΥΠΑΜ. Φέτος κλείνει 38 χρόνια στο χώρο των περιοδικών αυτοκινήτου. Από το 1989 εργάζεται ως επαγγελµατίας και είναι τακτικό µέλος της ΕΣΠΤ και της Διεθνούς Οµοσπονδίας Δηµοσιογράφων. Ασχολήθηκε µε τους αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτου από το 2000 και έτρεξε για 12 χρόνια (1983-1995) στο Ελληνικό Πρωτάθληµα Enduro. Έχει εργαστεί στα περιοδικά 4 Τροχοί (1982-1986), Car & Driver (1989-1993), Auto Motor und Sport (1993-1994), Auto Τρίτη (1993-1995), Bestever (1998-2014), One Passion (2007-2009, 2018), και σήµερα είναι υπεύθυνος AUTO-MOTO της εφηµερίδας Πρωταθλητής και της έκδοσης IΝΜΟΤΙΟΝ by Gazzetta.gr.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ

Ξεκίνησε να εργάζεται στο Auto Moto Βόρειας Ελλάδας το 1997 και µέχρι το 2012. Ήταν υπεύθυνος δηµοσιογραφικής έρευνας και κειµένων στο τηλεοπτικό ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ από το 2001 µέχρι και το 2009. Είναι παραγωγός της ραδιοφωνικής εκποµπής «ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ» που ξεκίνησε το 2007 στον 102 Fm της ΕΡΤ 3 και πλέον µεταδίδεται καθηµερινά µέσα από τη συχνότητα του FOCUS 103.6 της Θεσσαλονίκης. Είναι ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας www.enkinisi.gr. C

M

Y

ΘΩΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

CM

Ξεκίνησε την επαγγελµατική του πορεία το 1986. Έχει εργαστεί κατά σειρά στα έντυπα PIT για 1 χρόνο, «Ταχυδρόµος» (4 χρόνια), 4ΤΡΟΧΟΙ (4 χρόνια), CAR&DRIVER (10 χρόνια), ΤΟP GEAR (3 χρόνια), DRIVERS only (5 χρόνια), ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (2 χρόνια), TRACTION magazine (4 χρόνια), motori (2 χρόνια) και ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (4 χρόνια). Στην TV, «ΤΡΟΧΟΙ & ΔΡΟΜΟΙ» (MEGA-3 χρόνια), «WRC show» (MAGIC-1 χρόνος), και TRACTION (MEGA-4 χρόνια, SKAI-3 χρόνια, STAR 3 χρόνια-έως σήµερα). Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Γραφείων Τύπου Ράλλυ Ακρόπολις, Ράλλυ Χαλκιδικής και Texaco Greek Petroleum.

MY

CY

CMY

K

ΓΙΑΝΝΗΣ KΑΝΟΥΠΑΚΗΣ

Απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, σπούδασε Νοµικά και ξεκίνησε να δηµοσιογραφεί το 1983. Τακτικό Μέλος της ΕΣΗΕΑ, έχει καλύψει, παράλληλα µε τον τοµέα του Αυτοκινήτου, σχεδόν όλα τα ρεπορτάζ του πολιτικού-οικονοµικού φάσµατος, σε ηµερήσιες εφηµερίδες (Βραδυνή, Ακρόπολις, Επικαιρότητα, Ελεύθερος, Εξπρές, Ναυτεµπορική) και την τηλεόραση (ΕΤ2), ενώ, έχει διατελέσει, κατά περιόδους, επικεφαλής των υπηρεσιών ενηµέρωσης στα υπουργεία Γεωργίας, Άµυνας και Ανάπτυξης. Σήµερα, εργάζεται για τα ενηµερωτικά µέσα naftemporiki.gr, motori.gr/motori mag, businessenergy.gr/ businessenergy mag, orthoslogos.news και ως σύµβουλος επικοινωνίας της ΔΕΠΑ Υποδοµών (DEPA Networks).

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Επαγγελµατίας δηµοσιογράφος από το 1994, είναι απόφοιτος του ΕΚΠΑ και µέλος της ΕΣΠΗΤ, της IFJ και της ΕΣΑ. Έως το 1999 εργάστηκε στο MEGA Channel και συνεργάστηκε µε τα περιοδικά ΝΕΜΕΣΙΣ, Active & Car και την εφηµερίδα ΕΞΟΥΣΙΑ.To 2000 εντάχθηκε στον Δ.Ο.Λ. ως επικεφαλής του τµήµατος Αυτοκινήτου στο in.gr και στην εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, στα περιοδικά της και στο site tovima.gr ενώ από το 2015 είναι επικεφαλής και του µηνιαίου ενθέτου Autohub. Έχει διατελέσει από το 2005 έως το 2012 σχολιαστής του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου MOTORS TV στην Ελλάδα. Αρθρογραφεί στην εφηµερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, είναι παραγωγός ραδιοφωνικών εκποµπών στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 και Creative Producer- Παρουσιαστής της τηλεοπτικής εκποµπής Autohub στο MEGA.

4

Α Υ ΤΟΚ ΙΝΗ ΤΟ ΤΗ Σ ΧΡ ΟΝΙΑ Σ 2021


GCOTY_2021_liveris.pdf

1

18/12/2020

15:15

ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Ξεκίνησε την δηµοσιογραφική του καριέρα το 1993 από τη Θεσσαλονίκη, έχοντας σπουδάσει σε ιδιωτική σχολή δηµοσιογραφίας (ΕΚΕΣ COLLEGE) την περίοδο 1990 – 1993. Ανέλαβε ως υπεύθυνος για τη στήλη και τα ένθετα Αυτοκινήτου στον Αγγελιοφόρο το 1996 και παρέµεινε συντάκτης στο συγκεκριµένο µέσο έως το 2010. Από το 2004 είναι συντάκτης στο ένθετο αυτοκινήτου στην εφηµερίδα ΤΑΝΕΑ, το AUTONEA, στο οποίο εργάζεται έως και σήµερα, ως υπεύθυνος έκδοσης του ειδικού ενθέτου. Έχει υπάρξει συνεργάτης στις εφηµερίδες ΑΞΙΑ, ΓΑΥΡΟΣ κ.α. Από το 2000 και έως το 2010 συµµετείχε ως δηµοσιογράφος – ρεπόρτερ σε εκποµπές Αυτοκινήτου, τη ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην ΕΡΤ κ.α.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΙΒΕΡΗΣ

Τακτικό µέλος ΕΣΗΕΑ και ΠΣΑΤ. Ιδρυτής και διαχειριστής του http://www.autoliveris.gr και συνεργάτης, του τηλεοπτικού σταθµού ATTICA TV και του ραδιοφωνικού Κανάλι Ένα 90.4. Ξεκίνησε το 1980 ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση. Σπούδασε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας. Πρώτη εφηµερίδα η Βραδυνή και µετά ο Ελεύθερος Τύπος. Επόµενος σταθµός, η εφηµερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. Από το 2016 εργάζεται στην Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ. Αθλητής του Παναθηναϊκού Α.Ο. Ολυµπιακοί 2004: Συµµετέχει µε την εθνική οµάδα Σκοποβολής. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ

Μηχανολόγος µηχανικός. Υπεύθυνος της στήλης αυτοκινήτου στην ιστοσελίδα Liberal.gr. Αρθρογραφεί επίσης στο tvxs.gr (ρεπορτάζ αυτοκινήτου) και στο περιοδικό “Meat News” (επαγγελµατικό αυτοκίνητο). Ξεκίνησε την καριέρα του ως δηµοσιογράφος του ειδικού τύπου από τούς 4 Τροχούς, το 1989, και συνέχισε στο Auto Motor und Sport και στην τηλεοπτική εκποµπή “In Motion” (Star και Σκαϊ). Αρχισυντάκτης του “Drive” (1996-2000), αρχισυντάκτης του «Οδηγώντας», διευθυντής σύνταξης του “Car & Driver” (2002-2004), συνεργάτης της «Ηµερησίας» και σύµβουλος έκδοσης στο περιοδικό «Αυτοκίνητο» της Καθηµερινής (2008-2010). Έχει ασχοληθεί επίσης µε το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ (εφηµερίδα «Έθνος», περιοδικό “Passport”)

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Απόφοιτος της Σχολής Δηµοσιογραφίας και Μαζικών Μέσων Ενηµέρωσης, είναι µέλος της ΕΣΠΤ. Διετέλεσε διευθυντής περιοδικών αυτοκινήτου, ανταποκριτής ξένων µέσων ενηµέρωσης, ενώ ασχολήθηκε για 25 συνεχή χρόνια µε την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Σαν δηµοσιογράφος ή διευθυντικό στέλεχος έχει συνεργαστεί µε τις εφηµερίδες Θεσσαλονίκη, Απογευµατινή, Έθνος, 24 Ώρες, Καθηµερινή, Αγγελιοφόρος, Μακεδονία και µε τα περιοδικά World of Rallying, Auto Moto, Car & Driver, Auto Motor und Sport, Auto Τρίτη. Επί 38 συνεχή χρόνια ασχολείται και µε την οδική ασφάλεια. Έχει παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια οδικής ασφάλειας στα κέντρα δοκιµών και crash test της Γερµανικής DEKRA και είναι πιστοποιηµένος για τα θέµατα αυτά από τη DEKRA. Το 2009 και 2011 πραγµατοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγµατικά Crash tests αυτοκινήτων.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός TE. Το 1998 ξεκίνησε την δηµοσιογραφική του πορεία από το περιοδικό Car&Driver. Το 2001 συνέχισε στον ΔΟΛ (in.gr/auto, AutoNEA) στα περιοδικά τεχνολογίας RAM & HI-TECH. Από το 2005 ήταν υπεύθυνος της στήλης αυτοκινήτου στις εφηµερίδες City Press / Free Sunday και αρχισυντάκτης στο πρώτο free-press περιοδικό αυτοκινήτου, το CAM. Ενδιάµεσα είχε συνεργασία µε το newsauto.gr/ Πρώτο Θέµα και συµµετοχή στο ένθετο Big Fish. Αρθρογραφεί στα αφιερώµατα για το αυτοκίνητου στο “Κ” της Καθηµερινής. Επιµελείται το έντυπο Auto Free Sunday και την στήλη στην Free Sunday. Συνεργάζεται µε το bankingnews.gr. Έχει µόνιµη συνεργασία µε το Car&Driver και τo site caranddriver.gr. Είναι ο ιδρυτής του caroto.gr, του µοναδικού site στην Ελλάδα που εστιάζει και στην τεχνολογία για το αυτοκίνητο.

ΑΥΤ Ο Κ Ι ΝΗ Τ Ο Τ Η Σ ΧΡΟ ΝΙ ΑΣ 2 0 2 1

5


GCOTY_2021_5.pdf

1

18/12/2020

00:35

Τ Α ΜΕΛΗ Τ ΟΥ ΑΥΤ ΟΚΙΝ Η Τ Ο Υ Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΖΑΒΑΣ

Πτυχιούχος ηλεκτρονικός, µέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, της Διεθνούς Οµοσπονδίας Δηµοσιογράφων και της Ένωσης Συντακτών Αυτοκινήτου & Μοτοσυκλέτας. Ξεκίνησε τη δηµοσιογραφία το 1987 και έχει εργαστεί σε ΑΝΤΕΝΝΑ TV & Radio, ALTER, ET-1, NET, SBC TV, Αθήνα 9.84, στις εφηµερίδες Βραδυνή, Καρφί, Sportday, Αθλητική Ηχώ, Φλόγα των Σπορ, 7 ήµερο του Basketball και, µεταξύ άλλων, στα περιοδικά Αγορά Αυτοκινήτου, Car & Driver, IX Αυτοκίνητο, Αγορά Επαγγελµατικών Αυτοκινήτων, Auto Emporio, Sportive, Basketball, Music Life και TVplus. Είναι διευθυντής σύνταξης στην εφηµερίδα GO News και στο gonews.gr, ιδρυτής του AutowebTV.gr, υπεύθυνος των ενοτήτων αυτοκινήτου στον 92.9 Kiss και συνεργάτης, σε θέµατα αυτοκινήτου, στο περιοδικό Δούρειος Ίππος και στο doureios.com.

ΠΑΝΟΣ ΝΤΑΝΟΣ

Δηµοσιογραφεί από το 1993 και το περιοδικό «Auto Τρίτη». Υπήρξε -µεταξύ άλλων- συντάκτης των περιοδικών «Car & Driver» και «Auto Motor und Sport», καθώς και του ένθετου «Autoweekend», αρχισυντάκτης και διευθυντής σύνταξης των περιοδικών «Active» και «No Limits», αντίστοιχα, και συνιδρυτής του «carzine.gr». Είναι συντάκτης των περιοδικών «Blindspot» και «Quattroruote» και των ιστοσελίδων «popcars.gr» και «eleftherostypos.gr». Σπούδασε δηµοσιογραφία και πολιτική επικοινωνία, πραγµατοποιεί σπουδές στον ευρωπαϊκό πολιτισµό και είναι τακτικό µέλος της Ε.Σ.Π.Η.Τ. C

ΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

M

Y

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Σχολή Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας. Ξεκίνησε τη δηµοσιογραφική του διαδροµή από την εφηµερίδα «Νοκ Άουτ» το 1995, η «Αθλητική Ηχώ» (1996-2001) και η «Goal News» (2002-2017). Eργάσθηκε στον περιοδικό Τύπο, αλλά και στον «Sentra FM». Από τις σηµαντικότερες στιγµές της επαγγελµατικής ζωής του ήταν η διετία 2013-14, όταν ως Venue Media Manager στο Καλλιµάρµαρο, έζησε από κοντά την τεράστια εµπειρία των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας. Από το 2011 ανήκει στο δυναµικό της Cosmote TV, περιγράφοντας αγώνες Formula 1, ενώ είναι αρχισυντάκτης της εκποµπής «Grand Prix». Αρθρογραφεί στο ελληνικό «Car&Driver» και είναι µέλος της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και του Πανελληνίου Συνδέσµου Αθλητικού Τύπου.

CM

MY

CY

CMY

K

ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΤΣΙΝΗΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Γερµανικής Σχολής Αθηνών, σπούδασε Μηχανολογία στο Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Ντάρµσταντ στη Γερµανία και είναι διαπιστευµένος µεταφραστής και ορκωτός διερµηνέας της γερµανικής γλώσσας. Εργάζεται ως δηµοσιογράφος του Ειδικού Τύπου από το 1985 έως τα τέλη του 1992 στη Γερµανία και στη συνέχεια έως σήµερα στην Ελλάδα. Διετέλεσε µεταξύ άλλων επί 21 χρόνια Διευθυντής του ενθέτου Auto NEA της εφηµερίδας τα ΝΕΑ και τώρα είναι Διευθυντής του τµήµατος Αυτοκινήτου στον ψηφιακό όµιλο Liquid Media µε τους ιστότοπους www.gazzetta.gr, www.insider.gr , www.reader.gr και το µηνιαίο ψηφιακό περιοδικό inMotion by gazzetta.gr. Είναι παντρεµένος και πατέρας µίας κόρης και ενός γιου, ενώ τα χόµπι του είναι το διάβασµα και ο αθλητισµός.

ΤΑΚΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Ξεκίνησε το 1989 στην τηλεόραση µε ειδίκευση στο µηχανοκίνητο αθλητισµό. Από το 1996 έως το 2015 µετέδιδε αγώνες F1 (ΕΡΤ, Alpha, ANT1). Από το 2005 έχει επικεντρωθεί στην οδική ασφάλεια, παρουσιάζοντας ηµερίδες σε συνεργασία µε Δήµους, Περιφέρειες, πολιτικά κόµµατα, αθλητικά σωµατεία, την Πολεµική Αεροπορία και άλλους. Είναι συν – διαµορφωτής και παρουσιαστής του προγράµµατος οδικής ασφάλειας «Προσέχω» της Νέας Δηµοκρατίας. Έχει εργαστεί σε περιοδικά, εφηµερίδες, sites και τηλεοπτικές εκποµπές, ως αρχισυντάκτης. Διατηρεί εδώ και 20 χρόνια καθηµερινή ραδιοφωνική εκποµπή, σήµερα στον Alpha 989. Είναι καθηγητής δηµοσιογραφίας στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Επιµελείται τη στήλη αυτοκινήτου στο ενηµερωτικό οικονοµικό portal, mononews.gr. Είναι πρόεδρος της Oργανωτικής Επιτροπής Μηχανοκίνητου Αθλητισµού. 6

Α Υ Τ Ο ΚΙΝ Η Τ Ο Τ Η Σ ΧΡΟ ΝΙΑΣ 2 0 2 1


GCOTY_2021_6.pdf

1

18/12/2020

00:35

ΦΩΤΗΣ ΡΑΪΣΗΣ

Μέλος της ΕΣΗΕΑ από το 2003. Αρθρογραφεί για αυτοκίνητα και µοτοσυκλέτες, από το 1990. Έχει συνεργαστεί µε τις εφηµερίδες, «Εξουσία/Sportime/Επενδυτής» καθώς και µε τα περιοδικά, «Auto Εξπρές/Car/Top Gear/Car & Driver». Δηµοσιεύει άρθρα στο διαδίκτυο από το 2000, µε τακτικές στήλες σε διάφορα sites. Ιδρυτής του ιστότοπου «popcars.gr», διατηρεί επίσης τη στήλη αυτοκινήτου στην εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και είναι διευθυντής της ελληνικής έκδοσης του περιοδικού «Quattroruote».

ΣΠΥΡΟΣ ΡΕΚΚΑΣ Τακτικό µέλος ΕΣΗΕΑ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Ξεκίνησε την καριέρα του στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία. Το 1983 ανέλαβε το τµήµα Aυτοκινήτου, στις εφηµερίδες Ελευθεροτυπία, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και στο περιοδικό Eψιλον. 1990 – 2000 στα περιοδικά Γυναίκα, Κλίκ, Men. 1994 – σήµερα στο ρ/σ Galaxy 92. 2000 – σήµερα στο περιοδικό Madame Figaro. 2006 – σήµερα στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 2011- σήµερα στην εφηµερίδα Realnews. 2013-σήµερα στο site Euro2day / In2life. Δηµιούργει ειδικές εκδόσεις και ένθετα για το αυτοκίνητο και την τεχνολογία. Διαθέτει την παλαιότερη και πιο δηµοφιλή εκποµπή Αυτοκινήτου στο ελληνικό ραδιόφωνο. Το 2005, µαζί µε άλλους τρεις συνάδελφους του, δηµιούργησε τον θεσµό ‘’Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα’’. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Διπλωµατούχος Χηµικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και δηµοσιογράφος, έχει διατελέσει τα τελευταία 28 χρόνια αρχισυντάκτης, διευθυντής σύνταξης και διευθυντής στα µεγαλύτερα ελληνικά περιοδικά αυτοκινήτου (TopGear, car, 4 Τροχοί, Auto Motor und Sport), καθώς και στο site carzine.gr, το οποίο έχει ιδρύσει από το 2007. Παράλληλα έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται µε µεγάλα ειδησεογραφικά site (cnn.gr, newsbomb.gr, iefimerida.gr, news247.gr, oneman.gr), εφηµερίδες και τηλεοπτικές εκποµπές.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μέλος της ΕΣΗΕΑ, ξεκίνησε την δηµοσιογραφική του καριέρα το 1986 στο ραδιοφωνικό σταθµό super FM. Εργάσθηκε ως συντάκτης στα περιοδικά αυτοκινήτου Car & Driver, 4Τροχοί, Drive, Οδηγώντας, Drivers Only. Υπεύθυνος της στήλης αυτοκινήτου στις εφηµερίδες Αδέσµευτος Τύπος, Μetro, Αξία και στα περιοδικά Votre Beaute και Ticket. Συµµετείχε στη δηµοσιογραφική οµάδα εκποµπών για το αυτοκίνητο στους τηλεοπτικούς σταθµούς Star, Σκάϊ, Alter. Ίδρυσε τους ιστότοπους motori.gr, businessenergy.gr. Εκδότης του περιοδικού motori mag. Είναι πρωταθλητής συνοδηγός Ελλάδος στα ράλι, συνεργάτης του κέντρου ασφαλούς οδήγησης Navak της Σερβίας και ο Έλληνας εκπρόσωπος του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού δηµοσιογραφικού οργανισµού AutoBest που αριθµεί 31 µέλη, ένα από κάθε ευρωπαϊκό κράτος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ξεκίνησε την δηµοσιογραφική του καριέρα το 1991 στο περιοδικό Auto Motor und Sport. Στην συνέχεια εργάστηκε στην ελληνική έκδοση του Quattroruote και το 2011 ανέλαβε την διεύθυνση του περιοδικού Auto Τρίτη και του ιστότοπου autotriti.gr. Το διάστηµα 2013 µέχρι το 2017 ήταν υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού Αγορά Αυτοκινήτου και του ιστότοπου autoagora.gr. Από τον Μάιο του 2018 είναι Σύµβουλος Έκδοσης στην Αγορά/Auto Bild.

ΑΥΤ Ο Κ Ι Ν ΗΤ Ο Τ ΗΣ Χ Ρ Ο Ν Ι ΑΣ 2021

7


GCOTY_2021_8.pdf

1

18/12/2020

00:37

ΤΑ ΜΕΛΗ Τ ΟΥ ΑΥΤ ΟΚΙΝ Η Τ Ο Υ Τ Η Σ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΔΑΡΗΣ

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός και εργάζεται από το 1983 σαν δηµοσιογράφος στον χώρο της Αυτοκίνησης, ενώ από το 1994 ασχολήθηκε ενεργά µε την Ασφαλή & Οικολογική Οδήγηση. Από το 1978 συµµετέχει ανελλιπώς σε αγώνες αυτοκινήτου, έχοντας κατακτήσει πολλούς τίτλους, τελευταίος των οποίων το 2019. Έχει εργαστεί σε περιοδικά αυτοκινήτου, ηµερήσιες εφηµερίδες, ηλεκτρονικές σελίδες, καθώς και σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές. Το συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει τρία δοκίµια («Η Ασφαλής Οδήγηση», «Η Σπορ Οδήγηση», «Φρένα, η τελευταία άµυνα του Οδηγού») που έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις «Σ. Γαλαίος». Από το 2010 διευθύνει το «Κέντρο Οδικής Ασφάλειας Driven», ενώ από το 2018 είναι Πρόεδρος του «Ελληνικού Συνδέσµου Συντακτών Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας-ΕΣΣΑΜ».

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ

Ξεκίνησε το 1996 ως συντάκτης στο περιοδικό Auto Τρίτη. Το 2000 εργάστηκε για ένα µικρό διάστηµα στην ελληνική έκδοση του Autocar, ενώ από τα τέλη του 2000 αποτελεί µέλος της συντακτικής οµάδας του περιοδικού 4ΤΡΟΧΟΙ, αλλά και του ιστότοπου 4troxoi.gr. C

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

M

Y

Σπούδασε δηµοσιογραφία σε εγκεκριµένες σχολές της πρωτεύουσας. Το 1993 εργάζεται στην εφηµερίδα «ΤΑ NEA», στο ένθετο αυτοκινήτου «AUTONEA» έως και το 1995. Από το 1995 έως το 2007 διετέλεσε συντάκτης και κατόπιν Υπεύθυνος Δοκιµών στο µηνιαίο περιοδικό «CAR AND DRIVER» του εκδοτικού οµίλου Μπόµπολα. Από τo 2008 έως και το 2010, εργάστηκε ως Υπεύθυνος ύλης στο µηνιαίο περιοδικό «Αυτοκίνητο» της εφηµερίδας «Η Καθηµερινή». Από το 2010 έως το καλοκαίρι του 2016 εργάστηκε στην εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και στην ιστοσελίδα της, ανελλιπώς στο ρεπορτάζ αυτοκινήτου. Από το 2016 µέχρι σήµερα εργάζεται στην εφηµερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» και στις ιστοσελίδες protothema.gr, newsauto.gr καθώς και στο µηνιαίο περιοδικό “CAR”. Παράλληλα, συνεργάζεται ακόµη µε τις ιστοσελίδες auto-internet.gr και tourismtoday.gr, όπως επίσης και µε το περιοδικό “Gala”.

CM

MY

CY

CMY

K

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΑΚΑΤΣΕΛΗΣ Ξεκίνησε να εργάζεται ως συντάκτης αυτοκινήτου το 1994 στο περιοδικό Car & Driver. To 2001 αναλαµβάνει αρχισυντάκτης στο τµήµα αυτοκινήτου του flash.gr. Έχει συνεργαστεί µε τις εφηµερίδες Κέρδος, Ηµερησία, Έθνος, Επενδυτής, Real News και Ελευθεροτυπία καλύπτοντας το ρεπορτάζ του αυτοκινήτου. Είναι συντάκτης στο περιοδικό Blindspot, στην ελληνική έκδοση του Quattroruote και στην ιστοσελίδα popcars.gr.

ΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μέλος Ε.Σ.Π.Η.Τ., µηχανολόγος µηχανικός και µηχανικός κινητήρων εσωτερικής καύσης. 1981-1996: στο περιοδικό «4Tροχοί», αρχικά ως τεχνικός συντάκτης και µετά ως σύµβουλος σύνταξης και διευθυντής σύνταξης. 1992-1993: Δηµοσιογραφική επιµέλεια τηλεοπτικής εκποµπής «Tροχοί & Δρόµοι» (Mega). 1994-1995 Αρχισυντάκτης και παρουσιαστής τηλεοπτικής εκποµπής «In Motion» (Star, Σκάι). 1996-1998: διευθυντής περιοδικού Drive. 1999-2000: υπεύθυνος αυτοκινήτου στο in.gr. 2000-2001: διευθυντής περιοδικού «Oδηγώντας». 2003-2007: σύµβουλος έκδοσης στα περιοδικά «Auto Τύπος» και «EVO». 2008-2010: διευθυντής περιοδικού «Αυτοκίνητο της Καθηµερινής». Ιδρυτής και διευθυντής του παλαιότερου ελληνικού site για το αυτοκίνητο auto-internet.gr (2001-σήµερα) και του ηλεκτρονικού περιοδικού auto7.

8

ΑΥ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Τ Η Σ ΧΡΟ ΝΙΑΣ 2 0 2 1


GCOTY_2021_7.pdf

1

18/12/2020

00:38

ΠΕΡΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ Τακτικό µέλος ΕΣΗΕΑ. Μέλος του ΕΣΣΑΜ. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο της Grenoble. Ξεκίνησε το 1976 ως ρεπόρτερ στην εφηµερίδα «Ακρόπολις» . Στη συνέχεια στην εφηµερίδα «Απογευµατινή» και την ΕΡΤ. Το 1991 ανέλαβε την αρχισυνταξία ειδήσεων στο Mega Channel. Το 1996 έγινε διευθυντής σύνταξης στον τηλεοπτικό σταθµό Star Channel. Το 2001 ανέλαβε αν. Διευθυντής Ειδήσεων και Ενηµέρωσης στον τηλεοπτικό σταθµό Alter Channel . Σήµερα συνεργάζεται ειδικά για θέµατα αυτοκινήτου µε τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες now24, pronews , thepressroom και µε το περιοδικό Motori.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Απόφοιτος Σχολής Γραφιστικής και Marketing. Μέλος της Ένωσης Δηµοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου και της Διεθνούς Δηµοσιογραφικής Ενώσεως “FIPP”. Από το 2002 εκδότης του µοναδικού αυτοκινητικού free press εντύπου από την Β. Ελλάδα µε τίτλο «GO news» και ιδιοκτήτης του ιστότοπου gonews.gr. Παράλληλα είναι υπεύθυνος στήλης αυτοκινήτου στον ιστότοπο www.voria.gr. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεργαστεί µε τηλεοπτικές εκποµπές, έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα (TV Mακεδονία, Flash 99.4, Primus, Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα, εκποµπή Auto Moto Show, free press «Parking» και «Συνοδηγός») C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΠΑΝΟΣ ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΣ

ΕΠ Ι Τ Ι ΜΑ ΜΕ ΛΗ

Μέλος της INTERNATIONAL RACING ASSOCIATION (IRPA) από το 1978.Μέλος του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΜΡΡ από το 1980.Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Γερµανία (1969-1974).Συνεργάτης στα περιοδικά: «4 ΤΡΟΧΟΙ» (1975-1982) και «ΟΜΑΔΑ» (ΔΟΛ 1983-1986).Ιδρυτικό µέλος και συντάκτης αυτοκινήτου του περιοδικού «STATUS» των Εκδόσεων Λυµπέρη. Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004 και «Special Olympics» 2011. Συντάκτης αυτοκινήτου στα περιοδικά: «ΕΥ ΖΗΝ», «ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ», «MEN’S HEALTH», «7 ΜΕΡΕΣ TV» και «GOLF & LEISURE». Μέλος της educartoon.gr (Κυκλοφοριακή Αγωγή στα Σχολεία).

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

Μέλος ΠΟΕΣΥ/ΕΣΗΕΑ, Νοµική Αθηνών. Επιτροπή σύνταξης ΚΟΚ. Οικ. Ταχυδρόµος, Αuto ΕΞΠΡΕΣ, Νέο Αυτοκίνητο, Auto-Μoto, www.motor-in.gr. Mε Δ. Χατζηδηµητρίου και Κ. Καβαθά ιδρύει τους 4 ΤΡΟΧΟΥΣ. Στο Α-Ε ξεκινάει το πρώτο στην Ελλάδα 8/16σέλιδο µοτό µε ειδήσεις, δοκιµές, ρεπορτάζ αγώνων. Εφηµερίδες: Ακρόπολις-Απογευµατινή, Ε. Κόσµος, Ελ. Τύπος 24 Ώρες: σελίδα αυτοκινήτου και ρεπορτάζ υπουργείων Μεταφορών – Επικοινωνιών, Δ. ΄Εργων, Περιβάλλοντος και Διεθνείς ειδήσεις. Το ίδιο και στον flash96.fm/flash.gr. Στην ΕΡΤ: σύνταξη πρωϊνού ραδιοδελτίου ειδήσεων, παρουσιαστής Φόρµουλας 1, WRC, Γκραν Πρι µοτοσυκλετών. Με Α. Σταθάκη στήνει το πρώτο ένθετο περιοδικό αυτοκινήτου σε εφηµερίδα (Απογευµατινή), το «Τροχοί & Δρόµοι». Αρχισυντάκτης Car & Driver, διευθυντής Auto ΤΥΠΟΣ.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΟΥΛΦΑΣ Αρχισυντάκτης του περιοδικού Auto Moto, παραγωγός της εκποµπής «Εν κινήσει» στον 102 FM της ΕΤ 3 και υπεύθυνος αυτοκινήτου στην Μακεδονία. Μετά τις σπουδές του πέρασε στον χώρο της δηµοσιογραφίας (1980), όπου και παραµένει µέχρι σήµερα. Μετέχει σε οργανωµένο πρόγραµµα επισκέψεων σε σχολεία και στρατιωτικές µονάδες για διαλέξεις περί οδικής ασφάλειας.

ΑΥΤ Ο Κ Ι Ν ΗΤ Ο Τ ΗΣ Χ Ρ Ο Ν Ι ΑΣ 2021

9


GCOTY_2021_10.pdf

1

18/12/2020

15:26

Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙO Τ ΗΤ Α

C

C

M

M

FORD

Y

Y

PUMA

CM

MY

CY

CMY

K

CM

MY

CY

CMY

K

Το ν έ ο Fo r d P u m a , σ χ ε δ ιασ µ έ ν ο απ ό λ ευ κ ή κ ό λλα χ αρ τ ί, ε ν σ ω µ ατ ώ ν ε ι τ ε χ νο λ ο γ ίες γ ια π ιο κ αθ αρά υ β ρ ι δ ικ ά ο χ ή µ ατ α, µ ε τη ν αυ τ ο φ ο ρτ ιζ ό µ ε ν η ή π ι α υ β ρ ι δ ικ ή επ ιλ ο γ ή σ τη ν ο π ο ία π ρο σ φ έ ρ ε τ αι. Ο κ ι ν η τ ή ρ ας το υ Puma, ο Ec o B o o st 1 0 0 0 κ . ε κ . ε ίν αι έ ξ ι φ ο ρές νικ η τής τ ο υ β ρ αβ ε ίο υ « Δ ι ε θ ν ή ς Κ ι ν η τ ήρας τη ς Χ ρο ν ιά ς» ε ίν αι δ ιαθ έ σ ιµ ο ς µ ε 125 κ αι 155 ίπ π ο υ ς κ αι ή π ι α υ β ρ ι δ ικ ή υ π ο βο ήθ η σ η γ ια ο ικ ο ν ο µ ία κ αυ σ ίµ ο υ κ αι χ αµ η λότερες εκ π ο µπ ές CO 2 . Το ν έ ο Fo r d P u m a ε ίν αι ό µο ρφ ο , αλ λ ά κ αι έ ξ υ π ν ο . Α π ό µ ι α σ ε ι ρά απ ό έ ξ υπ να χ αρ ακ τ η ρ ι σ τ ικ ά κ αι π ρω τ ο π ο ριακ ά τεχνο λ ο γ ικ ά σ υ σ τ ή µ ατ α, π ρο σ φ έ ρ ε ι ε ν τ υ π ωσ ιακ ή κ ύ λ ισ η κ αι ο ικ ο ν ο µ ι κ ή ο δ ή γ η σ η σ τ η ν π ό λη , το ν αυ τ ο κ ι ν η τ ό δ ρο µ ο ή τ ο ε π αρ χ ιακ ό δ ίκ τυ ο . Απ ό τ ο ν ψ η φ ιακ ό π ίν ακ α ο ργ ά ν ω ν τ ων 12, 3 ιντσ ών κ αι τ η ν π ρο η γ µ έ ν η ο θ ό ν η αφ ή ς των 8 ιντσ ών έ ω ς έ ν α π λή θ ο ς π ρό σ θ ε τ ω ν υ π η ρεσ ιών κ αι λε ιτ ο υ ρ γιώ ν π ο υ ε ίν αι δ ιαθ έ σ ιµες µέσ ω το υ σ υ σ τ ή µ ατ ο ς ψ υ χ αγ ω γίας S Y NC 3 κ αι το υ ε ν σ ω µ ατ ω µ έ ν ο υ µ ό ν τ ε µ Fo r d P a ss Co n n e ct, ξ ε χ ω ρ ίζ ε ι κ αι σ τ ο ν τ ο µ έ α τ η ς δ ιασ ύ νδ εσ η ς. Η γ κ ά µ α τ ο υ π ε ριλαµ βά ν ε ι ε κ δ ό σεις π ετρελ αίο υ αλλά κ αι αυ τ ό µ ατ ε ς, κ αθ ώ ς κ αι τη ν κ ο ρυ φ αία σπορ ST.

10

Α Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟ ΝΙ Α Σ 2 021


GCOTY_2021_11.pdf 1 18/12/2020 12:52 FORD PUMA AS ATX 2020.pdf 1 18/12/2020

10:58

CC

MM

YY

CM CM

MY MY

CY CY

CMY CMY

KK

Ford Puma ÑÕÓÎÏÎÑÈÀÊ» ÀÍÔÑÕÏÎÊÄÍÓÑÈÊ» Ò×ÄüÀÒÇ ÏÎØ ÄÍÓØÏÕÒÈ ÙÄÈ ¥Î ͺΠ)RUG 3XPD ÃÄÍ Ä¼ÍÀÈ Ì½ÍÎ ½ÌÎÑÅÎ ÀËË ÊÀÈ ºÉØÏÍÎ ¢È ÄÏÈËÄƽÌÄÍÄÖ ËÄÈÓÎØÑƼÄÖ ÎûÆÇÒÇÖ ÊÀÈ ÓÎ Ò¿ÒÓÇÌÀ )RUG &R 3LORW ÒØÍÄÑÆ ÙÎÍÓÀÈ ÆÈÀ ÍÀ ÒØÌÁ ËÎØÍ ÒÓÇ ÃÈÀ×ļÑÈÒÇ ÓÇÖ ÄÏÈÓ ×ØÍÒÇÖ ÓÇÖ ÏºÃÇÒÇÖ ÀʽÌÀ ÊÀÈ ÓÇÖ ÎûÆÇÒÇÖ ¥Ä×ÍÎËÎÆÈÊ ÄÉÎÏËÈÒ̺ÍÎ ÌÄ ÓÎ ÀØÓÎÑÑØÔÌÈÙ½ÌÄÍÎ Ò¿ÒÓÇÌÀ Ä˺Æ×ÎØ ÓÀ׿ÓÇÓÀÖ $&& ÓÎ Ò¿ÒÓÇÌÀ 3UH &ROOLVLRQ $VVLVW ÊÀÈ ÓÎ Ò¿ÒÓÇÌÀ (YDVLYH 6WHHULQJ $VVLVW ÀÍÈ×ÍÄ¿ÎØÍ ÓÎ ÃѽÌÎ ÌÏÑÎÒÓ ÒÀÖ ÊÀÈ ÒÀÖ ÏÑÎÄÈÃÎÏÎÈÎ¿Í ÆÈÀ ÏÈÔÀÍÎ¿Ö ÊÈÍÿÍÎØÖ Å»ÒÓÄ ÓÎØÖ ÍºÎØÖ ÊÀÈÍÎÓ½ÌÎØÖ ÊÀÈ ÏÑÎÇÆ̺ÍÎØÖ ØÁÑÈÃÈÊÎ¿Ö ÁÄÍÙÈÍÎÊÈÍÇÓ»ÑÄÖ (FR%RRVW ÍÀ ÒÀÖ ÏÑÎÒźÑÎØÍ ÄÉÀÈÑÄÓÈ漅 ÄÏÈýÒÄÈÖ ÄÍÓØÏÕÒÈÀÊ» ÎÈÊÎÍÎ̼À ÊÀØÒ¼ÌÎØ ÊÀÈ ÀÈÒÔÇÓ ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÄÖ ÄÊÏÎÌ켅 &2 ÒÄ Ò¿ÆÊÑÈÒÇ ÌÄ ËËÎØÖ ÒØÌÁÀÓÈÊÎ¿Ö ÌÇ ØÁÑÈÃÈÊÎ¿Ö ÊÈÍÇÓ»ÑÄÖ ÊÀÈ ÀÏÎËÀ¿ÒÓÄ ÌÈÀ ÀÉÄϺÑÀÒÓÇ ÄÌÏÄÈѼÀ ÎûÆÇÒÇÖ Ä ½ËÀ ÓÀ ÏÀÑÀÏ ÍÕ ÒØÍØÏÎËÎƼÒÓÄ ½ÓÈ ÃÈÀÔºÓÄÈ ÊÀÈ ÓÎÍ ÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎ ÃØÍÀÓ½ ϼÒÕ ×ÐÑΠŽÑÓÕÒÇÖ ÒÓÇÍ ÊÀÓÇÆÎѼÀ ÓÎØ )RUG (FR%RRVW ¼ÏÏÕÍ P+(9 ÄÍÙ¼ÍÇÖ &2 J NP ÊÀÓ 1('& J NP ÊÀÓ :/73


GCOTY_2021_12.pdf

1

18/12/2020

15:27

ΥΠ Ο Ψ Η Φ Ι O ΤΗΤ Α

C

M

Y

CM

MY

HYUNDAI

CY

i20

CMY

K

Δυναµικό και ξεχω ρ ι στό όσο ποτέ άλ λ οτε, τ ο H y u n d ai i20 θέτε ι νέα πρ ότυ πα α σφάλ ει α ς κ α ι συ ν δ ε σ ιµ ό τ η τ ας στην κατηγορί α – τα υ τόχρ ον α εί ν α ι το πρ ώτ ο µ ο ν τ έ λο της Hyundai στην Ε υ ρ ώ πη που υ ι οθετεί τη ν έ α σχε διαστική γλ ώ σσα , Se ns u ou s S p ort i ne s s. Κ ο µ ψ ό κ αι εντυπωσιακό, το ν έ ο i 20 ή ρ θε ν α τα ρ άξ ει τ α ν ε ρά τ η ς κατηγορί ας µε µι α δυ ν α µι κ ή , σπορ σχεδί α σ η . Π ι ο κ ο µ ψ ό και πιο δυναµι κ ό α πό τον πρ οκ άτοχό του δ ι αθ έ τ ε ι high-tec h χαρα κ τηρ ι στι κ ά, όπω ς α σύ ρ µα τη σ ύ ν δ ε σ η s martphone κ α ι λ ει του ρ γ ί α δι α ι ρ ού µεν ης ο θ ό ν η ς σ ε δύο οπτικά συν δεδεµέ ν ες µεγ άλ ες οθόν ες 1 0 , 2 5 ” . Κ αι φυσ ικά µε ε πιλογ έ ς µετα ξ ύ 2 κ ι ν ητή ρ ω ν , 3 ε π ι π έ δ ω ν ιπποδύναµης κ α ι 3 εκ δόσεω ν κ ι β ω τί ω ν . Οι ε π ιλο γέ ς ξεκινούν από τον β εν ζ ι ν οκ ι ν ητή ρ α 1. 2L M P i µ ε 8 4 ί ππους ενώ κο ρ υ φα ί α επι λ ογ ή εί ν α ι , ο t u rb o βε νζινοκινητήρα ς 1. 0 T - G D i µε ι σχύ 100 ή 1 2 0 ίπ π ο υ ς καθώς µπορεί ν α συ ν δυ α στεί µε 6- τάχυ το µ η χ αν ι κ ό κιβώτιο, 6-τάχυ το ν έ ο i MT κ ι β ώ τι ο ή 7- τάχ υ τ ο αυ τ ό µ ατ ο κιβώτιο διπλ ού συ µπλ έ κ τη. Η έ κ δοση Hy bri d χρησιµοποιεί υ β ρ ι δι κ ή τεχν ολ ογ ί α 48V κ α ι σ υ ν δ υ ά ζ ε τ αι µε turbo βενζι ν οκ ι ν ητή ρ α , πρ οα ι ρ ετι κ ά στο υ ς 1 0 0 ί ππους ή σ τάν τα ρ στου ς 120 ί ππου ς .

12

ΑΥΤΟΚΙΝ Η ΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝ ΙΑΣ 2021


GCOTY_2021_13.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

18/12/2020

12:54


GCOTY_2021_14.pdf

1

18/12/2020

15:28

Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙO Τ ΗΤ Α

NISSAN

JUKE C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Μ ε γαλύ τ ε ρ ο κ αι π ιο « ώ ρ ι µ ο » αλλά δ ίχως να χά νει τ ο ν τ ο λµ η ρό χ αρ ακ τ ή ρα τ ο υ , µ ε έ ν το να χ αρ ακ τ η ρ ι σ τ ικ ά , ε π ιθ ε τ ι κ ά φ ώ τ α, ζ ά ντες 17 ή 19 ίν τ σ ώ ν κ αι µ ε µ ι α χ αρ ακ τ η ρ ι σ τ ικ ή «αιωρο ύ µενη » ο ρο φ ή τ ο Ni ssan J u k e ξ ε χ ω ρ ίζ ε ι σ τη ν κ ατη γ ο ρία π ο υ ε κ ε ίν ο ξ ε κ ίν η σ ε . Έ ν ας µ ο ν τ έ ρ ν ο ς 3κ ύ λ ινδ ρο ς, t u r b o κ ι ν η τ ή ρ ας µ ε 9 9 9 κ . ε κ . κ αι ά µεσ ο ψ εκ ασ µό βε ν ζ ίν η ς, π ρο σ φ έ ρ ε ι 1 1 7 ίπ π ο υ ς κ αι 180 Ν m ρο π ής, π ο υ σ ε σ υ ν δ υ ασ µ ό µ ε µ ια σ ο φ ά σ χ εδ ιασ µένη αε ρ ο δ υ ν αµ ι κ ή , τ ο υ π ρ ο σ φ έ ρε ι µ ι α αξεπ έρασ τη κ ύ λισ η , µ ε π ο λύ µ ε γά λη απ ο δ ο τ ι κ ό τη τα σ τη ν ο ικ ο ν ο µ ία κ αυ σ ίµ ο υ . Β ε βαίω ς υ π ά ρ χει κ αι η επ ιλ ο γ ή κ ιβω τ ίο υ τ αχ υ τ ή τ ω ν , αν ά µ ε σ α σ ε έ να χειρο κ ίνη το 6 ά ρι κ αι ε ν ό ς µ ο ν τ έ ρν ο υ αυ τ ό µ ατ ο υ , δ ιπ λ ο ύ σ υ µ π λέ κ τ η , ε π τ ά σ χ έ σ ε ω ν . Στ ο ε σ ω τερικ ό ξεχωρίζει τ ο ν έ ο ε ν σ ω µ ατ ω µ έ ν ο σ ύ σ τ η µ α π λο ήγ η σ η ς N issan Co n n e c t κ αι φ υ σ ικ ά υ π ά ρ χ ε ι η δ υ ν α τό τη τα π ρό σ βασ η ς σ τ ις Υπ η ρε σ ίε ς Ni ssan Co n n e ct S e r v ic e s, αλλά κ αι σ τ ις γ ν ω σ τ έ ς ε φ αρµο γ ές Apple Car P l a y , Α n d r o id A u t o κ αι Go o g l e Ho me . Σ το ε σ ω τ ε ρικ ό δ ιακ ρίν ο υ µ ε έ ν αν σ π ά ν ι ο « αέρα» π ο ιό τ η τ ας µ ε τ η ν ακ ο υ σ τ ι κ ή ε µ π ε ιρία 360° χά ρις τα η χ ε ία B o se U l t r aNe ar fie l d π ο υ βρίσ κ ο νται ε ν σ ω µ ατ ω µ έ ν α σ τ α π ρ ο σ κ έ φ αλα τ ων εµπ ρό ς κ αθ ισ µ ά τ ω ν -αν ά λο γ α µ ε τ η ν έ κ δ ο ση . Υπ ά ρχο υ ν 3 ε κ δ ό σ ε ις En e r gy , A c e n t a , N-Co n n e cta ώσ τε να µ π ο ρ ε ί κ αν ε ίς ν α ε π ιλέ ξ ε ι αυ τ ή π ο υ το υ ταιριά ζει.

14 14

ΑΑΥΤΟΚΙΝ Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΝΙ ΙΑΣ ΑΣ 22021 018 ΗΤΟ ΤΗΣ ΤΗ ΣΧΡΟ ΧΡΟΝ


GCOTY_2021_15.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

18/12/2020

12:57


GCOTY_2021_16.pdf

1

18/12/2020

15:29

ΥΠ Ο Ψ Η Φ Ι O ΤΗΤ Α

OPEL

CORSA C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

H 6η γε νιά το υ πετυ χηµέ ν ου s u p e rm i ni τη ς O pe l , διατί θε ται σ ε τρ ί α επί πεδα εξ οπλ ι σµού , E d it i o n , Eleganc e και G S Li ne . Α πό τη β α σι κ ή έ κ δο σ η ο σ τάνταρ εξοπ λ ι σµός περ ι λ α µβ άν ει πί σω α ε ρο τ ο µ ή , front c ollis ion wa rni ng , l a ne k e e p a s s i s t κ αι spe e d s ign rec ognit i on, εν ώ τα πρ οα ι ρ ετι κ ά φώ τ α τεχνολογί ας Int e l l i Lu x LE D m a t ri x εί ν α ι γ ι α π ρώ τ η φορά διαθέσ ιµα σε α υ τοκ ί ν ητο της κ α τηγ ο ρίας. Στ ο θέµα της σ υνδεσι µότητα ς κ α ι του i nf ot a i n m ain t υπάρχουν διαθέ σι µες επι λ ογ έ ς , α ν άµεσα σ τ ο M u l t im e dia Navi Pro µε οθόν η 10" κ α ι στο M u l t i me d ia Na v i µε οθόνη 7" µ ε A p p l e C a rPl a y κ α ι A ndroi d A u t ο αλλά και φωνητικό έ λ εγ χο. Η γ κ άµα τω ν κ ι ν ητή ρ ω ν ξ ε κ ι ν ά µε το βασικό τω ν 1, 2 λ ί τρ ω ν µε 75 ί ππου ς π ο υ σ υνδυάζεται µ ε χει ρ οκ ί ν ητο κ ι β ώ τι ο πέ ν τε σ χ έ σ ε ω ν . Ο 3κύλ ινδρος 1. 2 T u rbo µε 100 ί ππου ς πρ οσ φ έ ρ ε ι τ η ν ε πιλογή χειρο κ ί ν ητου κ ι β ω τί ου έ ξ ι σχέ σεων ή αυτόµατου οκ τώ σχέ σεω ν εν ώ ο ι σχυ ρ ότε ρο ς 1 . 2 Turbo µε 130 P S συ ν δυ άζ ετα ι α ποκ λ ει στι κ ά µ ε τ ο αυτόµατο κιβώτι ο κ α ι την κ ορ υ φα ί α έ κ δοσ η ε ξοπλ ισµού GS Li ne . Βεβ α ί ω ς , υ πάρ χει κ α ι ο πετρελ αιοκινητή ρ α ς 1, 5 λ ί τρ ω ν µε 102 ί π π ο υ ς κ αι η πλ ήρως ηλε κτρ ι κ ή έ κ δοσση C ors a - e µε 13 6 . 16

ΑΥΤΟΚΙΝ Η ΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝ ΙΑΣ 2021

PR13320_CORS


GCOTY_2021_17.pdf

1

18/12/2020

13:06

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PR13320_CORSA_e_studio_ATHENSVOICE_SP_250x320+3_NP240_X3_GR_v07.indd 1

4/11/20 11:58


GCOTY_2021_18.pdf

1

18/12/2020

15:30

ΥΠ Ο Ψ Η Φ Ι O ΤΗΤ Α

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PEUGEOT

2008

To 2 0 0 8 χ ρη σ ιµ ο π ο ι ε ί τ η ν π λατ φ ό ρ µα CMP ( Co mmo n M o d u l a r P l at fo r m ) τ η ς P S A , η ο π οία µπ ο ρεί να υ π ο σ τ η ρ ίξ ε ι κ ιν η τ ή ρ ε ς ε σ ω τ ε ρικ ή ς κ αύσ η ς ή π λ ήρη η λε κ τ ρο κ ίν η σ η µ π ατ αρ ίας (B EV ) κ α ι δ ιατίθ εται σ ε 4 ε κ δ ό σ ε ις, A c t iv e , A l l u r e , GT L in e και G T. Π ρ ο σ φ έ ρε τ αι µ ε τ ο ν 3 κ ύ λι ν δ ρο 1 . 2 turb o βενζίνη ς, σ ε ε κ δ ό σ ε ι ς 1 0 0 ίπ π ω ν (µ ε χ ε ιρο κ ίνη το κ ιβώτιο ) , 1 3 1 ίπ π ω ν (χ ε ιρο κ ίν η τ ο ή αυ τ ό µ ατ ο ) κ αι 156 ίπ π ων (µ ό ν ο αυ τ ό µ ατ ο ) αλλά κ αι σ ε η λε κ τ ρο κ ίνη τη έκ δ ο σ η τ ω ν 1 3 6 ίπ π ω ν . Β ε β αίω ς υ π ά ρχ ε ι κ αι έκ δ ο σ η ντίζελ 1 . 5 λίτ ρω ν B l u e H Di µ ε 1 0 0 ίπ π ο υ ς. Σ το εσ ωτερικ ό τ ις ε ν τ υ π ώ σ ε ι ς κ ε ρ δ ίζ ε ι τ ο i-Co c kpit 3D µε ψ η φ ιακ ό π ίν ακ α ο ργ ά ν ω ν 1 0 ι ν τ σ ώ ν κ ε ν τ ρ ι κ ή ο θ ό νη αφ ής 7& 1 0 ιν τ σ ώ ν ε ν ώ αν ά λο γ α µ ε τ η ν έ κ δο σ η , δ ιαθ έτει κ αι ε π ι λο γέ α π ρο γ ρ αµ µ ά τ ω ν Ec o , No r mal κ αι Spo rt.

18

ΑΥΤΟΚΙΝ Η ΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝ ΙΑΣ 2021

ΕΠ

ΚΑΛ ΜΟ ΒΟΓ ΑΥΤ - AU -Η COR ΑΓΙΟ


GCOTY_2021_19.pdf

1

18/12/2020

13:08

peugeot.gr

NEO PEUGEOT e-2008 DRIVE 100% ELECTRIC

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 320km ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 0g/km ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 136hp - 100kW 3D ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ i-COCKPIT 8 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ή 160.000km ΜΗ∆ΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΟ ∆ΙΚΤΥΟ PEUGEOT: ΑΤΤΙΚΗ / AUTO ΜΠΕΣΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΓΚΑΛΛΟ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ & ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - AUTOONE ΜΑΡΟΥΣΙ - AVENUE

ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΓΛΥΦΑ∆Α & ΑΛΙΜΟΣ - ΚΟΥΤΛΑΣ CARS ΜΟΣΧΑΤΟ - RIVIERE ΧΑΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ - ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - TRADE CAR ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ & ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ∆ΡΑΜΑ - ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙ∆Η ΚΑΒΑΛΑ - ΚΑΡΑΤΣΟΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ / AUTO ΚΥΡΚΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ - ΛΟΥΜΙΤΗΣ ΠΥΡΓΟΣ - ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΓΟΣ - ΣΤΕΡΕΑ / ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ 1ο ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - AUTOKAR ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΛΑΜΙΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ / ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΟΥ ΒΟΛΟΣ - ΘΕΜΕΛΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ - ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑ - ΣΙΩΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ / CITY CARS ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΧΡΙΣΤΟΦΙ∆ΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΙΓΑΙΟ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΡΟ∆ΟΣ - ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΑΜΟΣ - ΙΟΝΙΟ / CORFU GENESIS ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΣΤΡΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΡΗΤΗ / ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ - BEST CARS ΤΖΕ∆ΑΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΘΡΑΚΗ / ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΓΙΑΚΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΗΤΣΟΛΙ∆ΗΣ & ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α


GCOTY_2021_20.pdf

1

18/12/2020

11:46

ΥΠ Ο Ψ Η Φ ΙO Τ ΗΤ Α

C

M

Y

CM

MY

CY

RENAULT

CAPTUR

CMY

K

Το νέο Renau l t C A PT UR µε την κ ορ υ φα ί α τε χνολογί α, τη δυ ν α µι κ ή α ι σθητι κ ή κ α ι το pr e m i u m εσωτερικό, αν α µέ ν ετα ι ν α συ ν εχί σει την ε π ι τ υ χ ία του προκατόχου του , που α πό το 2013 εί ν αι τ ο νούµε ρο 1 της ευ ρ ω πα ϊ κ ή ς α γ ορ άς στην κ ατ η γ ο ρ ία B-SUV, της ο ποί α ς , εν πολ λ οί ς , υ πή ρ ξ ε κ α ι ο εµπνε υστής της . Με µεγ α λ ύ τερ ο α µάξ ω µα σ ε µ ή κ ο ς κατά 11 ε κατ οστά ( 4, 23µ. ) κ α ι α υ ξ ηµέ ν ο µ ε τ αξ ό ν ι ο κατά 2 εκατοστά ( 2, 63µ. ) , οι δι ευ ρ υ µέ ν ες διαστάσ εις σ υ ν θέ του ν µι α πι ο κ υ ρ ι α ρ χι κ ή π αρο υ σ ία στο δρόµο, Η σχεδί α ση “ Sm a rt C ock p i t ” πε ριλαµβάνει ψηφι α κ ό πί ν α κ α ορ γ άν ω ν απ ό 7 έ ω ς και 10,25 ί ν τσες α ν άλ ογ α µε την έ κ δοση , ο θ ό ν η πολ υµέσων έ ω ς 9, 3 ι ν τσώ ν µε τη µεγ α λ ύτ ε ρ η επιφάνε ια θέα σης στην κ α τηγ ορ ί α . Το A l l -n e w Renault CA PT UR δι α θέ τει την πι ο πλ ού σι α γκ ά µ α εκδόσε ων της κ α τηγ ορ ί α ς µε επι λ ογ έ ς κ ι ν η τ ή ρ ω ν στα 1000, 1300 κ α ι 1500 κ . εκ . σε εκ δόσ ε ις βε νζί νης , die s e l , δι πλ ού κ α υ σί µου ( β εν ζ ί ν η ς / L P G), µε ιπποδυνάµει ς α πό 95 έ ω ς 155 ί που ς , ε ν ώ η plug-in υβριδι κ ή υ β ρ ι δι κ ή του έ κ δοση E - TECH Plug-in, θα ε ί ν α ι δι α θέ σι µη α πό τι ς α ρ χέ ς τ ο υ 2021.

20

ΑΥΤΟΚΙΝ ΗΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021


GCOTY_2021_21.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

18/12/2020

02:09


GCOTY_2021_22.pdf

1

18/12/2020

16:18

Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙO Τ ΗΤ Α

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SEAT

LEON

Το νέο Leon ήρ θε µε σκ οπό ν α εν ι σχύ σει πε ραιτέρω τον β ηµα τι σµό που έ χει β ρ εί πλε όν ξανά η Ι σπα ν ι κ ή αυτοκινητοβιοµηχα ν ί α . Άλ λ ω στε τα πε ρισ σότε ρα από 1, 1 δι σεκ α τοµµύ ρ ι α ευρώ που ε πέν δυ σε η S e a t πρ οκ ει µέ ν ου να εξελ ί ξει και ν α κ α τα σκ ευ άσει το ν έ ο της µοντέλο, δ εί χν ει το πόσο σηµα ν τι κ ό εί ναι γι’αυτή. Η τέ τα ρ τη γ εν ι ά του σχε διάστηκε και α ν α πτύ χθηκ ε δί ν ον τα ς έµφαση σ τη σ υ ν δεσι µότητα , την αποδοτικότητα , το δυ ν α µι σµό κ α ι την ασ φάλ εια. Στα θετι κ ά του χα ρ α κ τηρ ι στι κ ά συγκαταλέγεται η πλ ηθώ ρ α τω ν µηχα ν ι κ ώ ν συνόλ ων, καθώς δι α τί θετα ι µε κ ι ν ητή ρ ες βε νζί νης (T SI), di e s e l ( T D I ) , συ µπι εσµέ ν ο φυσ ικό αέριο (C N G ) , m i l d hy bri d ( e T SI ) κ α ι plug -in hybrid ( e Hy bri d) .

22

ΑΥΤΟΚΙΝ ΗΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021


GCOTY_2021_23.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

18/12/2020

02:10


GCOTY_2021_24.pdf

1

18/12/2020

11:47

ΥΠ Ο Ψ Η Φ ΙO Τ ΗΤ Α

C

C

M

M

Y

Y

CM

CM

MY

MY

CY

CY

CMY

CMY

K

K

SKODA

KAMIQ

Μ ε τ ο K a m iq, η S k o d a µ π ή κ ε γ ι α π ρώτη φ ο ρά σ τη ν τ αχ έ ω ς αν απ τ υ σ σ ό µ ε ν η κ ατ η γο ρία των co mpact S U V , ό ν τ ας π αρ ά λλη λα τ ο τ ρίτ ο µ οντέλ ο σ τη γ κ ά µα τ ω ν S U V τ η ς Τσ έ χ ι κ η ς ε τ αι ρίας. Το K amiq σ υ ν δ υ ά ζ ε ι τ α κ λασ ι κ ά π λε ο ν ε κ τ ή µ α τα τη ς σ υ γ κ ε κ ριµ έ ν η ς κ ατ η γο ρίας, ό π ω ς τ η ν αυ ξη µένη απ ό σ τ ασ η απ ό τ ο έ δ αφ ο ς κ αι τ ις υπ ερυ ψ ωµένες θ έ σ ε ις, µ ε τ η ν ε υ ε λι ξ ία ε ν ό ς µ ι κ ρο ύ σ ε δ ιασ τά σ εις µ ο ν τ έ λο υ κ αι τ η χ αρ ακ τ η ρ ι σ τ ικ ή σ χ εδ ίασ η τη ς µ ά ρκ ας. Ω ς γν ή σ ι ο S k o d a, ο ι ε σ ω τ ε ρικ ές το υ δ ι ασ τ ά σ ε ι ς ε ίν αι µ ε γ αλύ τ ε ρε ς απ ό αυτές π ο υ δ ίνει η ε ξ ω τ ε ρικ ή ε ικ ό ν α τ ο υ . Το K am i q είναι δ ιαθ έσ ιµο µ ε κ ι ν η τ ή ρ ε ς βε ν ζ ίν η ς, π ε τ ρ ε λαίο υ αλ λ ά κ αι φ υ σ ι κ ο ύ αε ρίο υ , έ χ ο ν τ ας έ τ σ ι µ ι α π λ ήρη γ κ ά µα.

24

ΑΥΤΟΚΙΝ ΗΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021


KAMIQ_PRINT_AD_21x28.pdf 1 17/12/2020 GCOTY_2021_25.pdf 1 18/12/2020 02:12

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

14:18


GCOTY_2021_26.pdf

1

18/12/2020

11:48

Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙO Τ ΗΤ Α

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TOYOTA

YARIS H νέα γενιά του Toy ot a Y a ri s έ χει σχεδι ασ τ ε ί απ ό λε υκό χαρτί , δί ν ον τα ς ι δι α ί τερ η έ µφα ση σ τ η ν αισθητική και στο δυ ν α µι σµό. Το κ λ ει δί γ ι ’αυ τ ό ε ίν αι η νέα πλ ατφό ρ µα G A - B που δί ν ει τη δυ ν α τ ό τ η τ α γ ι α χαµηλό κέντρ ο β άρ ου ς κ α ι µεγ α λ ύ τερ η α κ αµ ψ ία. , ε νώ έχε ι ε πιτ ρ έ ψει στου ς σχεδι α στέ ς ν α δηµιουργήσου ν έ ν α α υ τοκ ί ν ητο µε πι ο έ ν τ ο ν η προσωπικότητ α . Το ν έ ο µον τέ λ ο επω φελ είτ αι απ ό την εξελ ιγµέν η τέ τα ρ τη γ εν ι ά της υ β ρ ι δι κ ή ς τεχνολογί ας Toy ot a , που πρ οσφέ ρ ει µι κ ρ ή κατανάλωσ η, χα µηλ ότερ ου ς ρ ύ που ς κ α ι αναβαθµισµέν η λ ει του ρ γ ί α στο πρ όγ ρ α µµα ηλ εκτροκί νησης µε υ ψηλ ότερ ες τα χύ τητες κ αι µε γαλ ύτε ρη αυ τον οµί α . Πολ ύ σηµα ν τι κ ή κ α ι η γ κ ά µ α σ υστηµάτων εν ερ γ ητι κ ή ς α σφάλ ει α ς που περιλαµβάνει πρ οηγ µέ ν α συ στή µα τα υ ποβ ο ή θ η σ η ς του οδηγού, όπω ς τα La ne Tra ce A s s i s t , Emergenc y St e e ri ng A s s i s t κ α ι I nt e rs e c t io n T u r n A s s is tanc e. 26

ΑΥΤΟΚΙΝ ΗΤΟ ΤΗ Σ ΧΡΟΝ ΙΑΣ 2021


GCOTY_2021_27.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

18/12/2020

02:14


GCOTY_2021_28.pdf

1

18/12/2020

16:20

Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙOΤ ΗΤ Α

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VOLKSWAGEN

ID.3

Το I D. 3 ξ ε κ ιν ά έ ν α ν έ ο κ ε φ ά λαι ο σ τ η ν ισ το ρία τη ς Vo l k sw age n κ αι τ η ς αυ τ ο κ ίν η σ η ς. Όπ ως τα Be e tle κ αι Go l f έ τ σ ι κ αι τ ο η λε κ τ ρικ ό c o m pact µο ντέλ ο αν τ ι π ρο σ ω π ε ύ ε ι τ η ν ο υ σ ι ασ τ ικ ή αρ χ ή µιας νέας ε π ο χ ή ς γ ι α τ η µ ά ρ κ α αλλά κ αι γ ι α τ ο ν ό µιλ ο τη ς Vo l k sw age n . Ο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ς σ χ ε δ ιασ µό ς το υ αυ τ ο κ ιν ή τ ο υ ε ίν αι απ αλό ς κ αι ρέ ε ι , ενώ ταυτό χρο να ε ίν αι σ τ ιβαρό ς κ αι σ υ µ π υ κ ν ω µ έ ν ο ς, ενώ το ε σ ω τ ε ρ ι κ ό τ ο υ I D. 3 ακ ο λο υ θ ε ί φ ι λοσ ο φ ία ανο ιχτο ύ χ ώ ρο υ µ ε τ ο ν ο δ η γό κ αι τ ο υ ς ε π ιβά τες να κ ά θ ο νται ψ η λά κ αι ά ν ε τ α. Το I D. 3 ε ίν αι ή δ η διαθ έσ ιµο σ τις ε κ δ ό σ ε ι ς I D. 3 P r o P e r fo r m an c e κ αι ID .3 Pro S, µε αυ τ ο ν ο µ ία 4 2 6 κ αι 5 4 9 χ ιλι ό µ ε τ ρα αντίσ το ιχα (W L T P ), ε ν ώ σ τ η ν π ο ρε ία θ α ακ ο λο υ θήσ ο υ ν κ αι ά λλε ς ε κ δ ο χ έ ς τ ο υ .

28

Α Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟ Ν Ι Α Σ 2 021


GCOTY_2021_29.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

18/12/2020

02:15


GCOTY_2021_30.pdf

1

18/12/2020

02:16

Η Ε Κ Δ Η ΛΩ ΣΗ “A Y T OK INHT O T OY 2020”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Memories

K

Η τελετή βράβευσης του «Αυτοκινήτου του 2020» ήταν µια από τις πιο glamorous στην ιστορία του θεσµού. Ας τη θυµηθούµε και ας ευχηθούµε να επιστρέψουµε γρήγορα στους κανονικούς ρυθµούς που τόσο µας έχουν λείψει εξαιτίας της πανδηµίας.

30

Α Υ ΤΟ ΚΙ ΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟ ΝΙ Α Σ 2021


GCOTY_2021_31.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

18/12/2020

02:16Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.