ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ 3

Page 1

3
CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

37.016:811.163.41(075.2)(076) 37.016:51(075.2)(076) 37.016:3/5(075.2)(076) ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, Марина, 1961Српски језик; Математика; Природа и друштво: задаци за вежбање: за трећи разред основне школе/ Марина Вићентијевић, Зора Милошевић, Весна Ерић; [илустратор Драган Грујић]. - 3. изд. - Крагујевац: Атос, 2018 (Лапово : Колор прес). - 49 стр. : илустр. ; 30 cm. - (Покажи шта знаш) (Библиотека Школска књига / [Атос]) Тираж 2.000. ISBN 978-86-83427-89-5 1. Вићентијевић, Марина: Математика 2. Вићентијевић, Марина: Природа и друштво. 3. Милошевић, Зора, 1960- [аутор] 4. Ерић, Весна [аутор], 1962COBISS.SR-ID 266601228