ХОЋУ ДА ЗНАМ ВИШЕ! МАТЕМАТИКА 2 РАДНА СВЕСКА ЗА ДОДАТНИ РАД СА РЕШЕЊИМА

Page 1Душан Липовац

ХОЋУ ДА ЗНАМ ВИШЕ!

МАТЕМАТИКА РАДНА СВЕСКА

ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

2САДРЖАЈ Писање и читање бројева до 100 5 Упоређивање бројева до 100 6 Римске цифре 7 Сабирање и одузимање двоцифрених бројева и десетица Сабирање и одузимање 28 + 2 38 – 8 9 Сабирање и одузимање 43 + 17 36 – 26 10 Сабирање и одузимање 37 + 45 54 – 38 11 Линије. Права. Полуправа 12 Дуж. Изломљена линија 13

8

I - Задаци за проверу знања 14 Упоређивање дужина 16 Замена места сабирака и здруживање сабирака 17 Зависност збира од промене сабирака 18 Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца 19 II - Задаци за проверу знања 20 Једначине: одређивање непознатог сабирка 22 Једначине: одређивање непознатог умањеника и умањиоца 23 Једначине са сабирањем и одузимањем 24 Решавање задатака помоћу једначина 25 Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем 26 III - Задаци за проверу знања 28 Сабирање и одузимање бројева до 100 30 (задаци за вежбање и понављање) Сабирање и одузимање (занимљиви задаци) 32 Задаци за понављање 33 Збирови једнаких сабирака. Множење и дељење 35 Множење и дељење са 10, 5 и 2 36 Множење броја 4. Дељење бројем 4 37 Множење броја 8. Дељење бројем 8 38 2 (4, 8) пута већи број. За 2 (4, 8) већи број 39 2 (4, 8) пута мањи број. За 2 (4, 8) мањи број 40 Множење броја 3. Дељење бројем 3 41 Множење броја 6. Дељење бројем 6 42 Нула и јединица као чиниоци. Нула као дељеник 43 Замена места чинилаца. Здруживање чинилаца 44 Множење и дељење збира 45 Множење и дељење разлике 46 Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем Множење броја 7. Дељење бројем 7 48 Множење броја 9. Дељење бројем 9 49 IV - Задаци за проверу знања 50 Редослед операција 52 Веза множења и дељења 53

47


садржај Задаци за понављање -- разноврсни задаци 54 Мерење времена 55 Симетричне фигуре 56 Подударност фигура 57 Правоугаоник и квадрат 58 Цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи Троугао 60 Цртање троугла 61 V - Задаци за проверу знања 62 Зависност производа од промене чинилаца. Зависност количника од промене дељеника и делиоца Непроменљивост производа и количника 65 Једначине са множењем и дељењем 66 Решавање једначина 67 Разломци 68

59

64

VI - Задаци за проверу знања 70 Научили смо таблицу множења и дељења Занимљиви задаци 73

72

VII - Задаци за проверу знања 76 Решења задатака за проверу знања 78 Упутство за рад У овој радној свесци се налази велики број задатака различитих нивоа тежине за вежбање и утврђивање знања математике у другом разреду основне школе. У њој је и седам Задатака за проверу знања. За сваки задатак за проверу знања дат је број бодова и уз помоћ табеле може да се оцени рад, а на крају радне свеске налазе се решења. Ознаке за задатке: Задаци које треба да реше сви ученици

* **

Задаци тежи за решавање Задаци тешки за решавање

ОСВОЈЕНО БОДОВА

Задаци који се због малог простора решавају у свесци Аутор ОЦЕНА

до 40

недовољан (1)

41 - 55

довољан (2)

56 - 70

добар (3)

71 - 85

врлодобар (4)

86 -100

одличан (5)


ПИСАЊЕ И ЧИТАЊЕ БРОЈЕВА ДО 100 1.

2.

3.

4.

5.

Напиши десетице до 100 бројећи унапред:

,

уназад: 100,

.

Допиши бројеве прве стотине бројећи по 5 унапред: 45, 50, 55,

,

уназад: 80, 75, 70,

.

Допиши бројеве четврте десетице бројећи уназад: 40,

,

седме десетице бројећи унапред: 61,

,

девете десетице бројећи уназад:

.

Напиши три узастопна броја која су мања од 31:

,

,

; мања од 80:

,

већа од 69:

,

,

; већа од 50:

,

, тридесети

, стоти

.

, тринаести

Прочитај и напиши речима редне бројеве: 2. 19.

7.

,

;

Напиши цифрама редне бројеве: осамнаести

6.

,

, 37.

.

, , 80.

.

а) У празна поља упиши бројеве тако да стрелица представља однос ЈЕ ПРВИ СЛЕДБЕНИК”. “

77 26 б) У празна поља упиши бројеве тако да стрелица представља однос ЈЕ ПРВИ ПРЕТХОДНИК”. “

42 84 8.

Које бројеве можеш да упишеш у празна поља да би добио тачну једнакост? а) 38 <

< 48. То су бројеви:

.

б) 70 <

< 81. То су бројеви:

.

в) 91 <

< 100. То су бројеви:

.

5


УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА ДО 100 Упореди дате бројеве користећи знакове >, < или =.

1.

> < =

*

2.

59 32 41 78 81

а) 48

84

43

34

35

69

69

24

75

55

78

37

73

56

?

б)

=

ЈЕ ВЕЋИ ОД”

44

45

62

92

44

45

62

92

47

46

72

82

47

46

72

82

Упореди дате бројеве користећи знакове >, < или =.

3.

4.

24

27

34

44

65

56

31

13

39

29

69

59

78

87

37

57

45

47

51

51

19

91

98

89

Спајај тачке означене бројевима по односу “ЈЕ ПРВИ ПРЕТХОДНИК” и добићеш слику једне животиње.

15

13 12

17 18

14

16

22

11 45

46

41

44

35

36

34

40 42

28

23 24 20

38 43

19 21

29 30

37

6

>

Користећи стрелицу успостави односе као што је урађено у првом примеру. ЈЕ МАЊИ ОД” “

**

<

47

31

27 25 26

39

32 33


РИМСКЕ ЦИФРЕ 1.

Напиши римским цифрама вредност кованица и новчаница.

2.

Напиши римским цифрама бројеве.

3.

4

74

35

97

44

72

58

25

91

63

46

19

Упиши у табелу десетице прве стотине. Арапским цифрама Римским цифрама

4.

Попуни празна поља бројећи по један: а) унапред XXV б) уназад

5.

6.

LIII

Бројеве написане римским цифрама напиши арапским цифрама. X

XXXIII

LV

LXXV

XIX

XLIV

LXIV

LXXXI

XXVI

XLVII

LXVIII

XCIX

Упиши на табле бројеве римским цифрама.

4. улаз улаз

Изграђено у 19. веку Изграђено у веку

12. ПАВИЉОН ПАВИЉОН

15. спрат

25. поглавље

спрат

поглавље 7


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА И ДЕСЕТИЦА 1.

2.

Одреди број који је за: а) 30 већи од 28

б) 20 мањи од 67

27 већи од 40

50 мањи од 93

45 већи од 50

60 мањи од 79

Попуни празна поља.

–30

–40

47 +27

–20

+50

+90 3.

Попуни празна места у табелама као што је започето. +

19

30

49

36

+

*

5.

40

38

60 4.

50

35

75

50

53

3

30

60

92

74

85

Израчунај. а) 55 + 20 =

б) 60 + 28 =

в) 83 – 50 =

г) 85 – 20 =

25 + 50 =

50 + 28 =

96 – 60 =

87 – 60 =

45 + 40 =

50 + 47 =

68 – 40 =

81 – 70 =

35 + 60 =

20 + 47 =

71 – 30 =

89 – 80 =

а) Од збира бројева 67 и 30 одузми број 50. б) Разлици бројева 98 и 70 додај број 50.

*

6.

а) За колико је број 50 већи од збира бројева 15 и 20? б) За колико је број 30 мањи од збира бројева 54 и 35?

*

7.

Израчунај, а затим провери, да ли се заменом места сабирака мења вредност збира. 60 + 25 =

25 + 60 = 40 + 12 =

*

8.

Изврши одузимање, а затим сабирањем провери тачност решења. 88 – 60 = 58 – 20 =

8

70 + 27 =

јер је

+ 60 = 88 68 – 50 =

40 52


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ 43 + 17 36 – 26 1.

Израчунај вредност датих збирова, а затим их редом упореди користећи један од знакова >, <, =. 20 + 4 34 + 6 6 + 34 34 + 16 26 + 34 53 + 27 27 + 43 34 + 20

2.

Користећи бројевну праву израчунај збир и разлику. а)

74 +16 +

74 +16 = (70 + 10) + (4 + 6)=

б)

= 75

80

85

90

80

85

90

95

100

99 – 19

99 – 19 = 99 – (10 + 9) = (99 – 10) – 9 = 3.

70

=

јер је

Рачунај као што је приказано у првом примеру и попуни празна поља. + 24 +18 58 76 32 100

+ 19 = 99 + 12

+4

+20

96 –16

46

**

4.

57

_

+

_

23

60

75

29

37

54 24

58

70

14

60

59

30

81

47

56

52

66

33

49

55

94

На градилишту је било 67 радника, затим је дошло још 23. Колико је после тога било радника на градилишту?

6.

40

Попуни празна места. +22

38 68 28 78 10

– 27

55 15 61

5.

– 41

Рачунај као што је започето и попуни празна поља.

+

*

81

_22 50 40 30 60


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ 37 + 45 54 – 38 1.

2.

Израчунај. а) 37 + 45 =

б) 55 + 36 =

в) 54 – 38 =

45 + 36 =

64 + 28 =

95 – 59 =

29 + 55 =

28 + 47 =

43 – 19 =

Одреди број који недостаје.

*

= 81

а) 42 +

3.

Настави попуњавање пратећи значење стрелица. _ 19

67

+ 16

83

48

+ 36 = 94 б)

– 35 = 48 62 –

4.

42

Израчунај збирове и разлике као што је започето. а) б) + 29 38 47 24 38 46 49 25 34

5.

= 19

53

-51 75 82 64 53 91

25

17 34

49

Израчунај па обележи линијом резултате на стубићима, као што је започето. Стубић са највећим резултатом обој плавом, а са најмањим резултатом црвеном бојом. 50 40 30 20 10 0

19 + 24

*

30 + 11

29 + 12

17 + 15

43 – 27

84 – 39

61 – 43

95 – 78

6.

На кошаркашкој утакмици је постигнуто 93 коша. Један тим је постигао 49 кошева. Колико кошева је постигао други тим?

7.

Раде је прочитао 39 страна књиге која има 68 страна. Колико му је остало непрочитаних страна?

11


I - ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА Оцена

Бодови могући освојени

100 1.

Пратећи стрелице рачунај и попуни празна поља.

88 +14

10

50

+17

+ 47

2.

Израчунај збир. а) 36 + 46 =

3.

4.

б) 19 + 47 =

81 + 19 =

66 + 7 =

24 + 36 =

15 + 76 =

3 3

Израчунај разлику. а) 97 – 36 =

б) 77 – 27 =

86 – 36 =

83 – 28 =

73 – 28 =

75 – 48 =

3 3

Ученици су у понедељак купили 23 свеске. У уторак су купили 8 више него у понедељак, а у среду 17 свезака мање него што су купили у претходна два дана заједно. Израчунај колико су купили свезака за ова три дана.

13

5.

а) Попуни као што је започето.

+ 21

27

54

36

--

48

14

57

28

19

0

76

57

14

58

46 17

б) Попуни као што је започето.

34

87

4 59

14


ЗАМЕНА МЕСТА САБИРАКА И ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА 1.

Израчунај збирове 17+ 55 и 55 + 17. Шта се дешава са збиром када сабирци замене места?

2.

Одреди непознати број. 23 + 14 = х + 23

х = 14 јер је 23 + 14 = 14 + 23

47 + 38 = 38 + х х + 42 = 42 + 29 57 + 28 = х + 57 44 + 39 = 39 + х

*

3.

Одреди непознати број, па одговори да ли и за одузимање важи замена места умањеника и умањиоца. 53 – 40 = 40 – х х = 27 јер је 53 – 40 = 40 – 27 х – 15 = 15 – 7 60 – х = 45 – 30 42 – 26 = х – 10 Допуни реченицу. За операцију

из горњих примера закључујем .

4.

На три аутобуске станице у аутобус се попело редом 14, 26, 24 путника. Број путника у аутобусу можеш одредити сабирањем. Према могућим редоследима улазака путника у аутобус, сабирање је могуће извршити на следећe начинe: а) 14 + 26 +

б) 26 + 14 +

в) 24 + 14 +

26 + 24 +

24 + 26 +

+

14 +

Која особина је примењена код образовања ових збирова?

*

*

5.

6.

Поред замене места сабирака за лакше одређивање збира примењује се здруживање сабирака. Здружи сабирке и лакше израчунај збирове бројева 14, 26 и 24. (14 + 24) +

=

14 + (

+ 26) =

(26 + 14) +

=

26 + (

+ 24) =

(24 + 26) +

=

24 + (

+ 14) =

Према приказу на бројевној прави одреди збир три сабирка на два начина. 40

45

50

+5

45 + (5+ =

) = (45+

55

75

80

85

90

+3

)+

=

78 + (2 +

) = (78 +

)+

=

=

17


ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ УМАЊЕНИКА И УМАЊИОЦА 1.

Израчунај разлику 54 – 28. Да би олакшао рачунање, послужи се особином непроменљивости разлике. ) – (28 + 2) =

54 – 28 = (54 +

– 30 =

Разлика се не мења ако се умањенику и умањиоцу исти број. Може и овако: ) = 50 –

54 – 28 = (54 – 4) – (28 –

=

Разлика се не мења ако се од умањеника и умањиоца 2.

3.

*

4.

исти број.

Користећи особину непроменљивости разлике израчунај: а) 49 – 26 =

б) 81 – 23 =

34 – 17 =

87 – 36 =

52 – 24 =

63 – 36 =

Израчунај тражене разлике тако што ћеш умањенику и умањиоцу додати, а затим од њих одузети исти број. 53 – 28 = 76 – 19 = (76 + 1) – (19 + 1) = 77 – 20 = 57 76 – 19 = (76 – 6) – (19 – 6) = 70 –13 = 57 74 – 17 =

74 – 35 =

61 – 17 =

61 – 35 =

53 – 17 =

53 – 35 =

74 – 28 =

61 – 28 =

Откриј правило попуњавања, па попуни празна места.

81

63

30 56

89

5.

Како ће се променити разлика два броја ако се: а) умањеник повећа за 6; б) умањилац смањи за 6;

52 15

**

47 17 54

в) умањеник смањи за 7; г ) умањилац повећа за 7; д ) умањеник и умањилац повећају за 9; ђ ) умањеник и умањилац смање за 4?

19


ЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ 1.

*

2.

б) х – 48 = 33

в) 99 – х = 78

Провера:

Провера:

Провера:

Реши једначине: (43 + х) – 24 = 36

(х – 45) – 55 = 0

(х – 40) + 16 = 56

х=

х=

х=

3.

Провери који од бројева: 15, 16, 17, 18, 19 је решење једначине: 35 – х = 16.

4.

Утврди тaчност и попуни табелу. х – 25 = 50 исто je што и х – 14 = 26 исто je што и 53 – х = 28 исто je што и 33 – х = 18 исто je што и

х=

Тачно

х = 50 + 25 х = 26 + 14 х = 53 – 28 х = 33 – 18

(78 – х) – 25 = 93 – 56

Нетачно

*

5.

Пољопривредно добро је купило 12 трактора тако да сада има 38. Колико трактора је пољопривредно добро имало пре куповине?

6. 6.

Марко има 28 динара мање од свог брата. Ако брат има 75 динара, колико динара има Марко?

7. 7.

Одреди решење једначине х + 74 = 91 и провери тачност решења.

8.

Маја је имала 85 динара. Колико је потрошила ако сада има 27 динара? Прецртај кованице и новчанице које је Маја потрошила.

9.

Драган је имао 92 динара. Колико је платио играчку ако му је остало 55 динара?

** 10.

24

Реши једначине. а) 63 + х = 85

Мали Јован каже: Имао сам 49 динара. Затим сам штедео недељу дана. У току недеље потро“ шио сам 23 динара. Сада имам 75 динара.” Колико је динара уштедео Јован?


РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ЈЕДНАЧИНА 1.

Који број увећан за 43 даје 81?

2.

Који број треба да се дода броју 48 да се добије 99?

3.

Ком броју треба додати 37 да се добије 84?

4.

Од ког броја треба одузети 25 да се добије 49?

5.

Који број треба одузети од броја 73 да се добије 36?

6.

У датим једначинама израчунај х. а) 60 – х = 32 б) х – 6 = 59

в) 49 + х = 83

г ) х + 56 = 80

Провера:

Провера:

Провера:

7.

Провера:

Реши једначину коју је замислио робот. 45 + х = 92 х= Провера:

8.

Реши једначине. 30 – х = 25

26 – а = 18

х + 37 = 48

х – 17 = 28

Провера:

Провера:

Провера:

Провера:

9.

Кошаркашки клуб је купио 15 нових лопти тако да сада има 31. Колико лопти је имао кошаркашки клуб пре куповине?

10.

Јелица је имала 25 динара. Колико је добила од мајке, ако сада има 53 динара?

11.

Колико је Никола имао динара, ако је платио играчку 35 динара, а остало му је 38 динара?

25


ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ 1.

Умањеник је за 5 већи од умањиоца. Ако је умањилац 27, колика је разлика, а колики умањеник?

2.

Један број је за 28 мањи од броја 65. Који је то број?

3.

Три друга су се такмичила ко ће да уштеди више новца. Први је уштедео 42 динара, други је уштедео 18 динара мање од првог, а трећи 9 динара више од другог. а) Колико динара је уштедео други? б) Колико динара је уштедео трећи? в) Колико динара су уштедели заједно?

4.

Књига кошта 55 динара. Торба је скупља од књиге 29 динара. Колико кошта торба? Заокружи новчанице и кованице потребне за плаћање торбе.

*

5.

У возу је било 78 путника. На станици у Батајници ушло је још неколико, тако да их је укупно било 97. Колико је путника ушло у Батајници?

*

6.

Марко је прочитао 18 листова занимљиве књиге, а Дејан каже да је прочитао 35 страница исте те књиге. Ко је прочитао више и за колико страница?

7.

Када је трафика ујутру отворена у њој је било 75 примерака новина. У подне су продавцу донели још 24 примерка. Тада су избројали укупно 62 примерка. Колико је примерака новина продато до поднева?

8.

Збир три броја је 98. Други број је за 18 већи од првог. Израчунај сабирке ако знаш да је први број 27.

9.

У кесици су биле 74 бомбоне. Нада их је поделила са другарицом. Другарици је дала 19 бомбона. Када их је увече пребројала имала је 23. Колико је бомбона појела Нада?

* ** ** 26


III - ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА Оцена

Бодови могући освојени

100 1.

Реши једначине. а) 53 + х = 81

б) а + 38 = 75

в) у – 33 = 0

х=

а=

у=

х= Провера:

а= Провера:

у= Провера:

4 4 4

2.

Састави и реши једначину. а) Израчунај умањилац ако је умањеник 80, а разлика 39.

5 б) Израчунај умањеник ако је умањилац 29, а разлика 54.

3.

4.

Наташа је од џепарца потрошила 56, а остало јој је 44 динара. Колико је динара имала Наташа?

5

5

Из кесице са 50 бомбона поједено је неколико, а остало је 17. Колико је бомбона поједено?

5

5.

Напиши: а) непарне бројеве друге десетице

2 б) парне бројеве четврте десетице

2 в) бројеве веће од 70, а мање од 78

2 г) бројеве треће десетице

2 д) парне бројеве друге десетице

2 ђ) непарне бројеве пете десетице

2 е) бројеве веће од 80, а мање од 85

28

2


САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 100 ( задаци за вежбање и понављање ) 1.

2.

Израчунај.

а сабирак

+

46 + 34 =

84 – 64 =

64 + 27 =

72 – 45 =

35 + 53 =

55 – 36 =

18 + 68 =

63 – 34 =

46 + 45 =

84 – 57 =

b сабирак

=

v збир

Упореди користећи знакове >, < или =.

3.

а) Дати су сабирци 56 и 18. Израчунај збир.

*

5.

20 + 77

23 + 34

43

б) 37 + 14 + 5

56

54 – 17 + 8

44

44 + 19 – 7

59

81 + 13 – 7

86

92 –16 – 36

39

70 –19 –12

49

48 + 24 + 9

81

Откриј правило, па настави да попуњаваш празна места.

**

6.

20 + 27

23

70

48

Попуни табелу. + 26 30 32 52 80 55 85 86 93 64

57

34 53

1 26

Настави попуњавање празних поља у квадрату као што је започето. 2

16

2

12

8

4

10

0

14

A

30

33 – 16

а) 65 – 13 – 9

19

8.

67 – 57

Користећи један од знакова >, <, =, упореди:

36

7.

97 – 47

100 – 13

б) Збир је 75, а први сабирак 28. Израчунај други сабирак.

4.

42 + 48

27 36

25 20 24

+

22 23 24 22 26 21

B

=

34 32

A+B

Денис има 23 бомбоне, а Власта 18 више. Колико бомбона имају заједно?


ЗАДАЦИ ЗА ПОНАВЉАЊЕ 1.

2.

а) Броју 43 додај број 39.

б) Број 67 умањи за 48.

в) За колико је 84 веће од 45?

г ) Збир бројева 46 и 37 умањи за њихову разлику.

Попуни табелe. а)

x

45

45

45

45

y

35

36

37

38

б)

x+ y

x

44

43

42

41

y

39

39

39

39

x+y

Шта можемо рећи о сабирцима у табелама: да ли се мењају и како? Табела а) Табела б) Шта можемо да закључимо о збиру у табелама? Табела а) Табела б) 3.

Попуни табелу као што је започето.

39

48

26

66

98 66

40

81 4.

Користећи збир 47 + 29 = 76, израчунај:

*

5.

Ако је а + b = 3, израчунај:

а) 47 + (29 + 17) =

а) (а + 25) + b =

б) 47 + (29 – 26) =

б) (а + 37) + b =

в) (47 – 36) + 29 = _

Ако је а – b = 37, израчунај:

Користећи разлику 56 – 18 = 38, израчунај:

а) ( а + 25) – b =

г) (56 + 29) – 18 =

б) ( а – 25) – b =

д) (56 – 18) – 18 =

33


2 (4, 8) ПУТА МАЊИ БРОЈ. ЗА 2 (4, 8) МАЊИ БРОЈ 1.

Аутомобила има:

Шољица има:

Авиончића има:

– Аутомобила има 2 пута мање од шољица јер је 6 : 2 = 3. – Аутомобила има за 3 мање од 6 јер је 6 – 3 = 3. – Аутомобила је 4 пута мање од авиончића јер је

: 4 = 3.

Успостави односе између броја шољица и авиончића. 2.

3.

Одреди број који је: а) 2 пута мањи од 4 _

б) за 2 мањи од 4 _

в) 4 пута мањи од 20 _

г ) за 4 мањи од 20 _

д) 8 пута мањи од 32 _

ђ) за 8 мањи од 32 _

Попуни табеле. а)

а 16 18 14 20 а:2

* 4. * 5. * 6. * 7. 40

8

б)

а 16 18 14 20 а –2

8

в)

а 36 32 24 16 40 а:4

г)

а 36 32 24 16 40 а –4

д)

а 64 48 32 56 72 а:8

ђ)

а 64 48 32 56 72 а –8

Вера је уштедела 64 динара, а Милан 8 пута мање. Душан је уштедео 8 динара мање од Вере. Колико је уштедео Милан, а колико Душан? Стеван је 4 пута млађи, а његова мајка за 4 године млађа од његовог оца. Колико година има Стеван, а колико мајка ако отац има 40 година? Делилац је 4 пута мањи од дељеника. Одреди делилац и количник ако је дељеник 8. Делилац је осам пута мањи од дељеника и једнак количнику. Одреди дељеник, делилац и количник.


МНОЖЕЊЕ БРОЈА 6. ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 6 1.

У кутијама су јаја. У свакој је по 6 јаја. Колико је јаја? број кутија

1

1t6= 6

2

2t6= 6+6

3

3t6= 6+6+6

4

4t6= 6+6+6+6

5

5t6= 6+6+6+6+6

6

6t6= 6+6+6+6+6+6

7 8

7t6= 6+6+6+6+6+6+6 8t6= 6+6+6+6+6+6+6+6

9

9t6= 6+6+6+6+6+6+6+6+6

10 2.

10 t 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6

4 8 5 9 7 3 6 0

3.

.2

Попуни празна поља као што је започето. а) б)

24

3 5 8 7 9 0 4

.6

.3

6

18

Израчунај. а) 18 : 6 =

б) 54 : 6 =

в) 36 : 6 =

6:6=

48 : 6 =

12 : 6 =

42 : 6 =

24 : 6 =

30 : 6 =

г)

:6 36 48 12

4.

а) Који број је 6 пута већи од броја 9?

*

5.

На полици је 60 књига спакованих по 6 у пакету. Колико је пакета књига?

*

6.

У продавници је у картонске кутије спаковано по 6 флаша уља. Било је 42 флаше уља, а колико је било кутија?

7.

Упореди користећи знакове >, < или =. а) 36 : 6 54 : 6

42

36 6

б) Колико пута се број 6 садржи у 48?

б) 24 : 6

24

в) 12 : 6

60 : 6

42 : 6

42

6:6

18 : 6

48 : 6

30 : 6


НУЛА И ЈЕДИНИЦА КАО ЧИНИОЦИ. НУЛА КАО ДЕЉЕНИК 1.

2.

3.

4.

Напиши збирове у облику производа. 1+1+1+1+1=

1+1+1+1+1+1+1+1=

0+0+0+0=

0+0+0+0+0+0+0=

Израчунај. 1t6=

7t0=

1t9=

10 t 0 =

0t5=

3t1=

0t4=

8t1=

Упореди користећи знакове >, < или =. 1t7

9t0

6t0

0t6

4t0

0 t 10

8t0

8t1

5t1

1t5

7t1

1t9

број 0 или 1.

Упиши у t1=1

t4=4

=0

5t

9t

t3=0

=9

2t

=2

5.

Израчунај производ ако је први чинилац нула, а други чинилац 8.

7.

Први чинилац је разлика бројева 28 и 23, а други чинилац нула. Израчунај производ.

8.

Израчунај. 0:3=

0:5= 9.

10.

6.

0:4=

Збир бројева 6 и 3 помножи бројем 1.

0:7=

0:2=

0 : 10 =

Упореди користећи знакове >, < или =. 0:5

5t0

10 : 1

0 : 10

4:1

0:4

9t1

0:9

7t0

0:7

6:6

0:6

1

14

Попуни табелу.

a a.1

2

6

29

35

43

100

a.0 0:a 43


МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ РАЗЛИКЕ 1.

*

2.

Помножи разлику на два начина. б) 5 t (7 – 4) а) 3 t (4 – 3)

в) 7 t (7 – 7)

г ) 8 t (10 – 2)

Мила је направила 5 букета са по 10 цветова у букету. Из сваког букета дала је Милици по 4 цвета. Колико је цветова остало Мили? Рачунај на оба начина. Подвуци који начин ти је лакши. 1. начин: 2. начин:

3.

У учионици има 3 реда са по 5 клупа. Из сваког реда однета је по једна клупа у другу учионицу. Колико је клупа остало? Израчунај на оба начина.

4.

Упореди користећи знакове >, < или =.

5.

6.

** ** **

а) 4 t (6 – 3)

4t6–4t3

б) 8 t (8 – 8)

9 t (8 – 5)

9t8–9t5

8 t (8 – 8)

8t8–8

10 t (8 – 5)

10 t 8 – 10 t 5

8 t (8 – 8)

8 t 8 –8–8

Реши на два начина. а) (35 – 15) : 5 =

б) (36 – 24) : 4 =

в) (48 – 18) : 6 =

Разлику бројева: а) 28 и 4 подели са 2

б) 54 и 18 подели са 6

в) 72 и 32 подели са 8

7.

Милан је имао 36 динара па је потрошио 18. Његов друг Јован сада има 2 пута мање од Милана. Колико динара има Јован?

8.

Бора је имао 24 бомбоне. Појео је 9. Његов друг Пера сада има 3 пута мање бомбона. Колико бомбона има Пера?

9.

Вељина баба сада има 60 година. Пре 6 година Веља је од ње био млађи 6 пута. Колико година је онда имао Веља?

10.

Поред тачне једнакости упиши T, а поред нетачне . а) (9 – 6) : 3 = 6 – 9 : 3

46

8t8–8t8

T

*

б) (36 – 6) : 6 = 30 : 6

(18 – 4) : 2 = 18 – 4 : 2

(55 – 25) : 5 = 30 : 5

(18 – 4) : 2 = 18 : 2 – 2

(55 – 25) : 5 = 55 – 25 : 5


МНОЖЕЊЕ БРОЈА 9. ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕМ 9 1.

У једној цвећари се ставља по 9 цветова у сваку вазу. Колико је цветова? број ваза

1

1t9= 9

2

2t9= 9+9

3

3t9= 9+9+9

4

4t9= 9+9+9+9

5

5t9= 9+9+9+9+9

6

6t9= 9+9+9+9+9+9

7

7t9= 9+9+9+9+9+9+9

8

8t9= 9+9+9+9+9+9+9+9

9

9t9= 9+9+9+9+9+9+9+9+9

10 2.

*

**

**

4.

10 t 9 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9

Настави започети низ бројева. а) 9, 18, 27,

81.

б) 81, 72, 63,

9.

Упореди користећи знакове >, < или =. 3t9

5t9

1t9

18

9t9

90

8t9

7t9

4t9

45

2t9

6t9

*

5.

3.

Број 8 увећај 9 пута.

Свеска кошта 9 динара. Колико ће коштати: а) 5 свезака, б) 3 свеске, в) 7 свезака, г ) 6 свезака?

6.

За 3 одела потребно је 9 m штофа. Колико штофа треба за 18 таквих одела?

7.

Израчунај.

8.

* 11.11.

б) 72 : 9 =

в) 63 : 9 =

36 : 9 =

90 : 9 =

45 : 9 =

54 : 9 =

81 : 9 =

27 : 9 =

Попуни празна поља. а)

:9

* 9.

а) 18 : 9 =

0

б)

27 72 54 2

4

t9

На деветоро деце треба поделити 63 ораха, тако да свако дете добије исти број ораха. Колико ће ораха добити свако дете? Колико пута се број 9 садржи у 45?

:3 :3

81

36

72

21 1

* 10. * 12.12.

5

У 9 редова треба засадити 54 воћке, тако да исти број воћки буде у сваком реду. Колико воћки ће бити у једном реду? Који број треба поделити бројем 9 да би количник био 8?

49


IV - ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА Оцена

Бодови могући освојени

100 1.

Израчунај.

2

2.

а) 6 t 2 =

б) 5 t 5 =

в) 18 : 2 =

г) 24 : 4 =

8t8=

6t5=

36 : 4 =

40 : 5 =

2

7t8=

7t4=

48 : 8 =

64 : 8 =

2 2

Одреди број који је: а) 4 пута већи од 6

б) за 4 већи од 6

8 пута већи од 5

за 8 већи од 5

3 3

3.

в) 3 пута мањи од 18

г ) за 2 мањи од 18

8 пута мањи од 56

за 8 мањи од 64

3

Попуни табеле. а)

a

3

5

7

2

9

3

6

4.a 8.a б)

a 32 36

4 : : : : :

4 4 4 4 4

= = = = =

b 7

a

в)

32 6 72

: : : : :

8 8 8 8 8

= = = = =

b 3

5 5

5 2

4.

Настави започето. а) 2, 4, 6, б) 4, 8, 12,

5.

,

, ,

, ,

, ,

, ,

, 20. ,

, 40.

в) 5, 10, 15,

,

,

,

,

,

, 50.

г ) 8, 16, 24,

,

,

,

,

,

, 80.

2 2 2 3

Упиши број тако да добијеш тачну једнакост.

3 а) (43 – 36) t

=0

б)

:4=0

в) (43 – 36) t

+5=5

г) (

: 8) + 5 = 5

3 3

50


РЕДОСЛЕД ОПЕРАЦИЈА 1.

Израчунај вредност израза поштујући редослед рачунских операција. а) 65 + 4 t 3 =

2.

* 3. * 4. * 5. *

*

6.

7.

=

б) 40 – 4 t 7 =

29 + 81 : 9 =

82 – 45 : 9 =

67 + 64 : 8 =

76 – 84 : 4 =

57 : 3 + 49 =

77 : 7 – 7 =

=

Израчунај вредност израза. а) (26 + 24) : 2 =

б) (74 – 44) : 3 =

(39 + 31) : 7 =

(66 : 6) – 11 =

49 : (21 : 3) =

(100 – 36) : 8 =

(37 + 26) : 9 =

36 : (92 – 86) =

Девојчица је добила од тате бомбоне. Од тог броја 12 је појела, а у 2 кесице је ставила по 9 бомбона. Колико бомбона је добила девојчица? Мајка је на 5 тањирића ставила по 8 колача, а остатак од 45 колача ставила на велики тањир. Колико је укупно било колача? Напиши изразе и израчунај. а) Један сабирак је 68, а други сабирак је количник бројева 36 и 9.

б) Један сабирак је количник бројева 72 и 6, а други сабирак је 59.

Израчунај. а) 5 t 10 : 2 =

б) 15 t 2 t 3 =

в) (64 : 8) : 4 =

г ) 64 : (8 : 4) =

д) (72 : 4) t 2 =

ђ) 72 : (4 t 2) =

Упореди користећи знакове >, < или =. 7 t (5 t 2) (14 t 4) : 2

52

+

(7 t 5) t 2 14 t (4 : 2)

(36 : 12) t 3

36 : (12 t 3)

(48 : 12) : 4

48 : (12 : 4)

8.

Збирка песама кошта 60 динара, а сликовница 3 пута мање. Колико је новца потребно за куповину збирке песама и сликовнице? Заокружи новчанице које ће бити употребљенe за плаћање рачуна.

9.

У корпи је 50 јабука. Бака је у 4 кесе спаковала по 8 јабука. Колико је јабука остало у корпи?


ВЕЗА МНОЖЕЊА И ДЕЉЕЊА 1.

У представи је учествовало

мађионичара. Ра-

споређени су у реда. У сваком реду је једнак број мађионичара. Колико је мађионичара у реду? 12 : 3 = Мађионичари су распоређени у 3 реда, а у сваком реду има 4 мађионичара. Колико укупно има мађионичара? 3.4= 12 мађионичара је распоређено по 4 у сваком реду. Колико има редова? 12 : 4 = 2.

3.

Реши и ове задатке. а) 3 t 2 =

б) 6 : 2 =

в) 6 : 3 =

г ) 45 : 5 =

д) 9 t 5 =

ђ) 45 : 9 =

е) 72 : 9 =

ж) 72 : 8 =

з) 8 t 9 =

Попуни празна поља. а)

6

.3

:3

б)

27

:9

.9

в)

35

:7

.7

г)

36

:4

.4

Множење: а . b = p, а и b су чиниоци, p је производ.

4.

Дељење: а : b = k, а је дељеник, b делилац, k је количник.

Користећи везу између множења и дељења извршићемо проверу дељења множењем и множења дељењем. 35 : 5 =

5.

Израчунај количнике и изврши проверу множењем. а) 81 : 3 =

6.

7t5=

б) 96 : 6 =

в) 51 : 3 =

г ) 58 : 2 =

д) 54 : 3 =

Израчунај производ и изврши проверу. а) 29 t 3 =

б) 32 t 2 =

в) 17 t 5 =

г ) 14 t 6 =

д) 14 t 4 =

53


МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА 1.

Израчунај. а) 17 часова +

часова = 1 дан

б) 37 часова =

дан и

часова

19 часова +

часова = 1 дан

78 часова =

дана и

часова

59 часова =

дана и

часова

9 часова + 2.

3.

Колико часова протекне: а) од 13 до 19 часова,

б) од 16 до 24 часа,

в ) од 7 до 17 часова,

г ) од 17 до 3 часа?

Израчунај и попуни празна места. 1ч + 15 мин =

мин

72 мин =

ч+

мин

1ч + 39 мин =

мин

40 мин + 25 мин =

ч+

мин

1ч – 11 мин =

мин

39 мин + 32 мин =

ч+

мин

56 мин + 28 мин =

ч+

мин

85 мин =

*

4.

часова = 1 дан

ч+

мин

Попуни табелу. Време одласка Време проведено на путу

13 ч 38 мин

8 ч 25 мин 17 ч 46 мин 10 ч 23 мин 47 мин

35 мин

14 мин

Упиши на линијама колико је сати и минута на овим часовницима. ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ

6.

Напиши називе месеци и колико дана траје сваки.

Месец

7.

Једна година траје

месеци.

Година се назива проста када фебруар траје дана, а траје

дана.

48 мин

9 ч 19 мин 20 ч 12 мин

Време доласка 5.

28 мин

када фебруар

Број дана

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 55


СИМЕТРИЧНЕ ФИГУРЕ

56

1.

Обој фигуре које су симетричне у односу на дату линију.

2.

Фигуре које нису симетричне у односу на дату линију прецртај.

3.

Нацртај на квадратној мрежи фигуру која је симетрична са нацртаном у односу на плаву линију.

4.

Доцртај део фигуре тако да буде симетричан са нацртаним делом у односу на зелену линију.


ПРАВОУГАОНИК И КВАДРАТ 1.

Правоугаоник и квадрат могу да се сложе помоћу палидрваца, као на овој слици. Сложене фигуре су означене словима.

A O

B C Квадрати су:

Правоугаоници су:

2.

а) Уклони два палидрвца да добијеш два квадрата.

3.

Које од датих фигура су квадрати, а које правоугаоници?

А

б) Уклони једно палидрвце да добијеш три квадрата и два правоугаоника.

В

Т

Квадрати су:

*

4.

Дате фигуре растави, и то: М на 3 квадрата и 1 правоугаоник, Т на 2 правоугаоника и 3 квадрата.

M

T

58

М

С

Правоугаоници су:

** 5.5.

Нацртај на папиру и изрежи дате фигуре. Затим резањем и померањем дела фигуре сложи их у квадрате (правоугаонике).


ЦРТАЊЕ ПРАВОУГАОНИКА И КВАДРАТА НА КВАДРАТНОЈ МРЕЖИ 1.

Нацртај квадрате и правоугаонике на квадратној мрежи.

2.

Нацртај на тачкастој мрежи правоугаонике и квадрате спајајући тачке исте боје.

. . . . . . . . .

*

*

3.

5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Нацртај на квадратној мрежи правоугаоник и 2 квадрата спајајући дате тачке.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

** 4.4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нацртај фигуру са слике на папиру. Изрежи како је означено, па од добијених делова састави квадрат.

Измери дужине страница квадрата и правоугаоника. Израчунај збир свих дужина страница:

квадрата

правоугаоника

59


ЦРТАЊЕ ТРОУГЛА 1.

Доврши цртање троуглова на квадратној мрежи спајајући дате линије и тачке исте боје.

. . 2.

.

Нацртај троуглове спајајући тачке исте боје.

. . . . . . . . 3.

.

. . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . .

На тачкастој мрежи нацртај три троугла.

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

4.

Допуни фигуре до троугла користећи исте боје.

5.

Нацртај троугао на тачкастој мрежи спајајући плаве тачке. Измери дужину сваке странице.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Збир свих дужина страница троугла износи

. . . . . . . .

.

61


НЕПРОМЕНЉИВОСТ ПРОИЗВОДА И КОЛИЧНИКА 1.

Попуни табеле. а) а b а.b

в)

*

2.

а.2

b : 2 (а . 2) . (b : 2)

б)

а

b

8

6

24

4

16

6

12

2

24

4

6

3

20

4

16

4

а

b

а

b

27

9

5

5

9

3

10

5

81

9

15

5

54

6

20

5

а:b

а:3

b : 3 (а : 3) : (b : 3)

г)

а:b

а.2

b . 2 (а . 2):(b . 2)

а.b

а:5

b . 5 (а : 5) . (b . 5)

а) Ана је првог дана убрала 48 јабука које треба да спакује у 6 кутија тако да у свакој буде исти број јабука. По колико ће јабука да стави у сваку кутију?

б) Другог дана је убрала два пута мање јабука и сложила их у два пута мање кутија. По колико је јавука ставила у сваку кутију?

*

3.

а) Израчунај производ бројева 12 и 8, а затим један чинилац увећај 4 пута, а други умањи 4 пута. После промене чинилаца поново израчунај производ. На крају, упореди ова два производа.

б) Одреди количник бројева 12 и 4, а затим дељеник и делилац увећај по 2 пута. Израчунај поново количник после промене дељеника и делиоца. На крају, упореди ова два количника.

в) Израчунај количник бројева 12 и 6, а затим дељеник и делилац смањи 6 пута. Израчунај поново количник после промене дељеника и делиоца. На крају, упореди ова два количника.

*

4.

Упореди користећи знакове >, < или =. а) а t b

(а t 10) t (b t 10)

б) а : b

(а : 10) : (b : 10)

аtb

(а t 10) t (b : 10)

а:b

(а t 10) : (b t 10)

аtb

(а : 10) t (b t 10)

а:b

(а t 10) : (b : 10)

65


РЕШАВАЊЕ ЈЕДНАЧИНА 1.

Реши једначине. а) (20 + 4) : х = 3

б) х t (80 – 74) = 18

в) (х t 7) + 15 = 50

Провера:

Провера:

Провера:

г) 5 t (20 – а) = 40

д) 40 : (5 t а) = 4

ђ) (20 : а) t 9 = 45

Провера:

Провера:

Провера:

е) (30 : а) t 10 = 60

ж) (а : 3) + 6 = 30

з) 9 t k = 49 + 32

Провера:

Провера:

Провера:

и) (k : 16) + 38 = 44

ј ) 59 + (27 : а) = 62

к) 30 : (х – 6) = 10

Провера:

Провера:

Провера:

:х=3 х= х=

20 – а = 20 – а = а=

30 : а = 60 : 30 : а = а =

*

2.

За 9 гумица је плаћено 45 динара. Колико се таквих гумица може купити за 25 динара?

4.

Састави једначину и нађи њено решење.

3.

Осам кликера коштају колико 24 жвакаће гуме. Цена жвакаће гуме је 3 динара. Израчунај цену једног кликера.

а) Којим бројем треба поделити 84 да се добије 4?

б) Који број треба поделити са 16 да се добије 3?

67


ЗАНИМЉИВИ ЗАДАЦИ “Магични квадрати”:

1.

9

5

7

5

7

9

7

9

5

9

7 5

9

7

5

7 9

5

Упиши у празне квадратиће бројеве, тако да збир у свим редовима, колонама и по обе дијагонале (из угла у угао) буде једнак 15. 8 7

5

2

2.

Да ли су дати квадрати “магични”? Заокружи да или не. 9

8

13

40

5

30

11

10

15

14

10

6

15

25

35

16

12

8

7

12

11

20

45

10

9

14

13

ДА 3.

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Празна поља попуни тако да образујеш “магичне квадрате”. 11

6

8

16

8 5

2 9

4

12

9

20 16

36

22

17 11

12

8

6

4

14

8

5

73


VII - ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА Оцена

Бодови могући освојени

100 1.

Израчунај. а) 39 + 27 =

б) 75 – 48 =

2

в) 7 t х = 56

г ) х t 5 = 30

2

х=

х=

х=

х=

3 3

2.

3.

Израчунај. а) 7 t 5 =

б) 35 : 5 =

9t3=

64 : 8 =

8t9=

49 : 7 =

6t3=

54 : 9 =

6 t 12 =

68 : 4 =

5 t 18 =

99 : 3 =

4 4

Јован има 8 година. Његов отац је пет пута старији од њега, док Јованова сестра има 7 година више од свог брата. а) Колико година има Јованов отац?

4

б) Колико година има Јованова сестра?

4

4.

2

На линијама напиши одговарајуће бројеве. дана

а) 4 седмице (недеље) = в) 74 cm =

dm

cm

б) 88 минута =

час

г ) 4 dm 5 cm =

cm

минута

2 2 2

5.

Ha квадратној мрежи нацртај: а) квадрат

б) правоугаоник

3 3

76


РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА I - ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА 1. 88

–24

64 +14

–38

50

+54

+17

+16

34

+31

81

+ 47

2. а) 82, 100, 60; б) 66, 73, 91. З. а) 61, 50, 45; б) 50, 55, 27. 4. 91. 5. а) + 27 54 36 48 17 21 48 75 57 69 38 46 73 100 82 94 63

6. Попуњавати с лева на десно, одозго на 17 44 71 53 65 34 доле >, >, <, <. 7. VI, XII, XXXVIII, LIX, б) -- 57 28 19 54 0 IV, XVII, XLIII, LXXXV. 8. На линије редом уписати бројеве: 1, 2, 5, 8, 9; 3, 4, 6, 7, 10; 76 19 48 57 22 76 1, 5; 2, 8, 9; 4, 6, 7; 3,10. 58 1 30 39 4 58 9. 10. На слици има 6 дужи. 87 30 59 68 33 87 То су дужи: АО, АВ, АЕ, ОВ, ОЕ, ВЕ. АО = 5 cm, АВ = 7 cm, АЕ = 8 cm, ОВ = 2 cm, ОЕ = 3 cm, ВЕ = 1 cm.

1. a) A в) C 2. a) E

II - ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА B б) M

О P

б) M H 3. a) 40 dm, 3 m, 9 m, 80 dm; б) 28 dm, 51 cm, 80 cm, 15 dm. 4. a) 7 m; б) 8 m; в) 8 m. 5. a) 51; б) 37. 6. a) сабирање; б) сабирци; в) збир; г) замена места сабирака; д) здруживање сабирака. 7. а) 77; б) Вредност збира се не мења ако се један сабирак повећа, а други смањи за исти број; в) Када се један сабирак смањи и збир се смањи за исти број. 8. а) одузимање; б) умањеник; в) разлика; г) умањилац; д) Разлика се не мења када се умањеник и умањилац повећају за исти број. 9. а) Када се умањеник смањи за неки број, разлика се смањи за исти број; б) Када се умањилац смањи за неки број, разлика се повећа за исти број. 86 10. 91 89 + 37 + 35 +32 +9 +20 63 74 54 + 26 + 18 +45 72 80 99 C

III - ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА 1. a) 28; б) 37; в) 33. 2. а) 41; б) 83. 3. 100. 4. 33. 5. а) 11, 13, 15, 17, 19; б) 32, 34, 36, 38, 40; в) 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77; г) 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; д) 12, 14, 16, 18, 20; ђ) 41, 43, 45, 47, 49; е) 81, 82, 83, 84. 6. а) M O N б) E С B 7. а) 55; б) 45; в) 37. 8. а) 75 – 8 + 3 = 70; б) 80 + 13 + 7 = 100. 9. а) 36; б) 25; в) 61; г) 100. 10. а) 26; б) 66; в) 26.

78


VII - ЗАДАЦИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА 1. а) 66; б) 27; в) 8; г ) 6. 2. а) 35, 27, 72, 18, 72, 90; б) 7, 8, 7, 6, 17, 33. 3. а) 40; б) 15. 4. а) 28; б) 1ч 28 мин; в) 7 dm 4 cm; г) 45 cm. 5. а) б) T

C

О

Р

A

B

М

N

6. а) 11; б) 12; в) 49; г) 14; д) 18; ђ) 64. 7. а) 17; б) 5 m. 8. а) 96, 3, 8, 66; б) <, =, <, =. 9. a) 52 дин; б) 26 kg. 10. a) AB = 4 cm; б) 10 m.