Хајде да се играмо

Page 1

Jouons!

Let’s Play!

Драгана Самчовић Вил Јелена Илић

Хајде да се играмо!

Lass Uns Spielen!

Giochiamo!

ISBN 978-86-6231-041-5

9 788662 310415

Приручник за игре у настави страних језикаПриручник за игре у настави страних језика

Драгана Самчовић Вил | Јелена Илић

Хајде да се играмо! Let’s Play! Giochiamo! Lass Uns Spielen! Jouons!


Библиотека ШКОЛСКА КЊИГА Драгана Самчовић Вил / Јелена Илић ХАЈДЕ ДА СЕ ИГРАМО! Приручник за игре у настави станих језика I издање Издавач

ИЗДАВАЧКА КУЋА „АТОС“ www.atos.rs Крагујевац, Његошева 10 За издавача Хаџи Владимир Тодоровић, директор Лектор Татјана Б. Панић в Слог и прелом Агенција „Круг“ Тираж 500 примерака Штампа „Сквер”, Крагујевац 2018.


Приручник за игре у настави страних језика

Драгана Самчовић Вил | Јелена Илић

Хајде да се играмо!

Let’s Play! Giochiamo! Lass Uns Spielen! Jouons!5

УВОД­НА РЕЧ

Да ли по­ла­зак у шко­лу зна­чи крај без­бри­жног де­тињ­ства и пре­ста­нак пе­ри­од­ а игре? Основ­на иде­ја за на­ста­нак овог при­руч­ни­ка, упра­во је те­жња ауто­ра да игра из дво­ри­шта, пар­ ко­ва и игра­ли­шта, пре­ђе у учи­о­ни­цу и по­ста­не део школ­ске прак­се; да кре­а­тив­но­шћу до­при­не­се сти­ца­њу но­вих зна­ња, ства­ра­њу при­ја­тељ­ста­ва и ја­ча­њу по­тен­ци­ја­ла уче­ни­ка. За­што не би­смо ис­ко­ри­сти­ли уро­ђе­ну људ­ску по­тре­бу за игром, и упо­тре­би­ли исту, као те­мељ на ко­ме гра­ди­мо ку­ћу зна­ња и ве­шти­на. Нај­пот­пу­ни­ју де­фи­ни­ци­ју чо­ве­ка раз­вио је Ф. Ши­лер: „Чо­век се игра са­мо та­мо где је у пу­ном сми­слу те ре­чи чо­век, и он је пот­пу­но чо­век са­мо та­мо где се игра“. Зна­чај игре је не­про­це­њив, а ли­ста раз­ло­га за им­пле­мен­та­ци­ју ига­ра у на­ста­ви бес­ко­нач­на. Игра: • је за­бав­на и мо­ти­ви­ше уче­ни­ке; • по­ма­же у ус­по­ста­вља­њу до­брих и при­ја­тељ­ ских од­но­са ме­ђу уче­ни­ци­ма; • ства­ра по­зи­тив­ну рад­ну ат­мос­фе­ру; • под­сти­че по­зи­тив­не емо­ци­он ­ ал­не ре­ак­ци­је (осе­ћа­ње сре­ће, уз­бу­ђе­ња…);


6

• осло­ба­ђа од сти­дљи­во­сти и стра­ха уче­ни­ке са сла­би­јим са­мо­по­уз­ да­њем (и да­је им шан­су да се опу­сте и по­ста­ну си­гур­ни­ји); • по­шту­је пра­ви­ла; • раз­ви­ја кри­тич­ко ми­шље­ње и кре­а­тив­ност; • раз­ви­ја тим­ски дух; • је сми­сле­но, ко­ри­сно и при­мен­љи­во зна­ње; • упу­ћу­је уче­ни­ке на не­по­сред­ну ме­ђу­соб­ну ко­ му­ни­ка­ци­ју, ја­ча са­рад­њу, за­јед­нич­ко пла­ни­ ра­ње; • по­ста­вља уче­ни­ке у пр­ви план, ко­ји кроз ак­ тив­но­сти раз­ви­ја­ју осе­ћа­ње од­го­вор­но­сти; • под­сти­че же­љу за так­ми­че­њем, успе­хом и на­ пре­до­ва­њем; • екс­пе­ри­мен­ти­ше, из­на­ла­зи но­ве мо­гућ­но­сти и флек­си­бил­ни­је при­ла­зи ре­ша­ва­њу за­да­та­ка. Та­ко­ђе, тре­ба до­да­ти да се игра ла­ко мо­же при­ ла­го­ди­ти уз­ра­сту, ин­те­ре­со­ва­њи­ма уче­ни­ка и ни­ воу зна­ња. На­ша ис­ку­ства, као про­фе­со­ра ен­гле­ског је­зи­ка, по­себ­но у ни­жим раз­ре­ди­ма основ­не шко­ле, ка­зу­ју зна­чај и при­мен­љи­вост ига­ра. Мо­гу се ко­ри­сти­ти у увод­ном де­лу ча­са, као при­прем­на ак­тив­ност, и у за­вр­шном де­лу ча­са, као до­дат­на ак­тив­ност. При­руч­ник оби­лу­је игра­ма раз­ли­чи­тог са­др­жа­ ја; од оних јед­но­став­них и крат­ких, до сло­же­ни­јих ди­дак­тич­ких ига­ра. У истом мо­же­те пре­по­зна­ти иде­је за углед­не и оглед­не ча­со­ве, те ор­га­ни­зо­ва­ти соп­стве­ни час у фор­ми ко­ре­ла­ци­је, са два или ви­ше пред­ме­та.


7

Игре из овог при­руч­ни­ка се мо­гу ор­га­ни­зо­ва­ ти сву­да. Осим у учи­о­ни­ци, за њи­хо­во спро­во­ђе­ ње по­год­не су би­ло ко­је школ­ске, али и ван­школ­ ске про­сто­ри­је: пар­ко­ви, игра­ли­шта, игра­о­ни­це… Пред­ло­же­не игре не под­ра­зу­ме­ва­ју ску­па на­став­на сред­ства, по­себ­ну опре­му ни­ти обим­ну при­пре­му на­став­ни­ка. Јед­но­став­не су за пла­ни­ра­ње и ор­га­ни­ за­ци­ју, а њи­ма се, по­ка­за­ло се, по­сти­жу из­у­зет­ни ефек­ти у уче­њу. При­руч­ник са­др­жи тра­ди­ци­о­нал­не срп­ске и ен­ гле­ске де­чи­је игре, ко­је мо­ди­фи­ко­ва­не од­ре­ђе­ним са­др­жа­ји­ма, по­ста­ју ва­ља­ни ди­дак­тич­ки ин­стру­ мен­ти за оства­ри­ва­ње ци­ље­ва на­ста­ве стра­них је­зи­ка. На­да­мо се да ће на­став­ни­ци као и уче­ни­ци, ужи­ва­ти у уче­њу кроз игру и на тај на­чин, ожи­ ве­ти де­те у се­би. Ауто­риСАДРЖАЈ

УВОД­НА РЕЧ..........................................................5 Мо­то­рич­ке игре.............................................13 Ари­јач­ки­ње ба­ри­јач­ки­ње ..........................13 Ца­ре, ца­ре… ...............................................15 „Ко­ли­ко је са­ти, го­спо­ди­не Ву­че“ ............16 „Ла­нац љу­ди“ ..............................................17 Тр­чи и про­на­ђи ..........................................18 Вре­ла ла­ва ..................................................19 Вру­ће – хлад­но . .........................................20 Игре са коц­ком .........................................21 Ба­ци коц­ку и по­бе­ди .................................21 Ве­ће – ма­ње ................................................22 Игре са лоп­том .........................................23 Из­ме­ђу две ва­тре .......................................23 По­но­ви и ка­жи ...........................................24 Ухва­ти и ка­жи . ...........................................24 Игре са по­ве­зом .......................................25 По­ли­гон ......................................................25 По­го­ди, шта је ............................................27 По­ка­жи ми пут ...........................................28 Игре са флеш кар­ти­ца­ма .....................28 Да ли је то…? ..............................................29 Игра по­га­ђа­ња ............................................30 Игра по­ре­ђе­ња ...........................................31


Јед­на сли­ка – без­број ре­чи .......................31 Кар­ти­ца при­чи­ца .......................................32 Кар­ти­ца ре­че­ни­ца . ....................................33 Опи­ши кар­ти­цу ..........................................33 Игре са раз­ли­чи­тим ре­кви­зи­ти­ма ....34 Ба­ца­ње нов­чи­ћа .........................................34 Игра ро­бо­та ................................................35 Скри­ве­ни пред­ме­ти ...................................37 За­вр­ти фла­шу .............................................38 Игре за развијање језичких вештина ...........................................................39 Игре пи­са­ња ...............................................39 Што пре – што ви­ше ..................................39 Играј­мо се сло­ви­ма ...................................40 Кључ­на реч .................................................41 Пи­са­ње ди­ја­ло­га ........................................41 Пи­са­ње при­че . ...........................................42 Сло­ва на та­бли ...........................................43 Слу­шај и број . ............................................43 Игре слу­ша­ња ............................................44 Глу­ви те­ле­фо­ни ..........................................44 Слу­шај и цр­тај ............................................45 То сам ја ......................................................45 Игре говора .................................................47 Број – сло­во ................................................47 Чи­та­ње са уса­на .........................................48 Хај­мо у круг . ..............................................48 Игра упо­зна­ва­ња ........................................49 На сло­во на сло­во ......................................49 Пех . .............................................................50


Ла­нац ре­чи .................................................51 Ла­нац ре­че­ни­ца .........................................52 Пра­знич­не игре ............................................53 Бо­жић­на игра .............................................53 Ус­кр­шња игра ............................................54 За­вр­шна реч.....................................................5513

Мо­то­рич­ке игре

За­сни­ва­ју се на по­кре­ту (ска­ка­ње, про­вла­че­ ње, пе­ња­ње…), и уса­вр­ша­ва­ју кре­та­ње. Раз­ви­ја­ју спрет­ност, за­па­жа­ње, ма­шту. Ан­га­жу­ју па­жњу и ми­шље­ње, те осло­ба­ђа­ју стра­ха и агре­си­је. Ево не­ко­ли­ко при­ме­ра мо­то­рич­ких ига­ра. Ари­јач­ки­ње ба­ри­јач­ки­ње Тра­ди­ци­он ­ ал­на ен­гле­ска игра “Red Rover“ у мно­го­ме под­се­ћа на срп­ску игру „Ар­јач­ки­ње Бар­ јач­ки­ње“, а до­пу­ње­на од­го­ва­ра­ју­ћим са­др­жа­ји­ма по­ста­је ва­ља­но на­став­но сред­ство. Пра­ви­ла игре: Уче­ни­ци су оку­пље­ни у два про­тив­нич­ка та­бо­ ра и др­же се чвр­сто за ру­ке. Уче­ни­ци пр­вог та­бо­ра уз­ви­ку­ју: “Red ro­ver, red ro­ver send (Pe­ter) right over!“ и уче­ник (Пе­тар) тр­че­ћи по­ку­ша­ва да „про­би­је жи­ви зид“ про­тив­нич­ког та­бо­ра. Уко­ли­ко успе, сти­че шан­су да од­го­во­ри на пи­та­ње ко­је на­став­ ник по­ста­вља. Ако тач­но од­го­во­ри би­ра уче­ни­ка и од­во­ди га у свој тим. Ако од­го­вор ни­је та­чан или ако не успе да „про­би­је жи­ви зид“, по­ста­је члан про­тив­нич­ке еки­пе. По­бед­нич­ка еки­па је Мо­то­рич­ке игре


14

она, ко­ја на­кон огра­ни­че­ног вре­ме­на има ви­ше чла­но­ва. Пи­та­ња ко­ја на­став­ник по­ста­вља мо­гу би­ти из раз­ли­чих је­зич­ких обла­сти, те игра по­ста­је при­ мен­љи­ва на све уз­ра­сте. Пи­та­ња ко­ја на­став­ник по­ста­вља не мо­ра­ју би­ти усме­на. На­став­ник пи­ та­ња мо­же от­ку­ца­ти или на­пи­са­ти на па­пи­ри­ма ко­је уче­ни­ци би­ра­ју. Ова игра је по­год­на за углед­ни час у ко­ре­ла­ ци­ји са пред­ме­ти­ма Фи­зич­ко вас­пи­та­ње или На­ род­на тра­ди­ци­ја. – Co­di­ce ros­so, co­di­ce ros­so! Spa­ra­te (Pe­ter) a più non pos­so! – Der Ka­i­ser schickt se­i­ne Sol­da­ten aus! – Déli-délo! Déli-délo!

Мо­то­рич­ке игре


15

Ца­ре, ца­ре… На­ше сли­ке де­тињ­ства про­же­те су се­ћа­њи­ма на тра­ди­ци­о­нал­не деч­је игре, а јед­на од нај­сли­ ко­ви­ти­јих је си­гур­но игра „Ца­ре, ца­ре, го­спо­да­ре, (го­ве­да­ре), ко­ли­ко има са­ти?“. Ова срп­ска игра има пан­дан у ен­гле­ској тра­ди­ци­о­нал­ној игри “Mot­her, may I ta­ke...?“. Пра­ви­ла игре: Уче­ни­ци – игра­чи сто­је на за­ми­шље­ној ли­ни­ ји на­спрам на­став­ни­ка, ко­јем по­ста­вља­ју пи­та­ња. При­мер: “Mot­her, may I ta­ke fo­ur small (big, gi­ant...) steps for­ward?“. На­став­ник од­го­ва­ра са “Yes“ или “No“. Уче­ник ко­ји пр­ви стиг­не до по­зи­ци­је на­став­ ни­ка је по­бед­ник. Уло­гу на­став­ни­ка мо­же има­ти и уче­ник, у за­ви­сно­сти од уз­ра­ста. Са­др­жај пи­та­ња мо­же би­ти и сло­же­ни­ји. Пре­по­ру­ка је да се ова игра из­во­ди ван учи­о­ ни­це, у игра­о­ни­ца­ма, фи­скул­тур­ним са­ла­ма или школ­ским двор­шти­ма. Мо­же би­ти до­бро идеј­но ре­ше­ње за углед­ни час у ко­ре­ла­ци­ји са пред­ме­том На­род­на тра­ди­ци­ја. – Mamma, posso fare quattro piccoli (grandi, enormi) passi avanti? – Mutter, kann Ich nimm vier kleine (große, riesige) Schritte vorwärts? – Maman, je peux avancer quatre petits (grands, géant) pas? Мо­то­рич­ке игре


16

„Ко­ли­ко је са­ти, го­спо­ди­не Ву­че“ Тра­ди­ци­о­на­ла­на ен­гле­ска игра “What’s the ti­me, Mr Wolf?“ пре­не­та у оквир на­ста­ве, мо­же би­ти до­бар на­чин за утвр­ђи­ва­ње во­ка­бу­ла­ра из обла­сти од­ре­ђи­ва­ња вре­ме­на и сва­ко­днев­них ак­ тив­но­сти. Пра­ви­ла игре: Је­дан уче­ник има уло­гу го­спо­ди­на Ву­ка (Mr Wolf). Оста­ли уче­ни­ци фор­ми­ра­ју вр­сту и сто­је на­су­прот го­спо­ди­на Ву­ка. Уче­ни­ци у вр­сти по­ ста­вља­ју пи­та­ња го­спо­ди­ну Ву­ку: “What’s the ti­me, Mr Wolf?“. Го­спо­дин Вук од­го­ва­ра на раз­ли­чи­те на­чи­не, на при­мер: “It’s ten o’clock, go to bed.“ или “It’s se­ven o’clock, ti­me for tra­i­ning.“ Уче­ни­ци ра­де оно што им Вук ка­же. Уко­ли­ко Вук ка­же: “It’s ti­me for lunch.“, то зна­чи да тре­ба да по­ју­ри тог уче­ни­ка да би га „по­јео“. Играч ког Вук стиг­не ис­па­да из игре. По­бед­ник је уче­ник, ко­ји по­след­њи оста­не у игри. Уче­ник ко­ји не раз­у­ме ко­ман­ду го­спо­ди­на Ву­ка та­ко­ђе на­пу­шта игру. Игра је на­ро­чи­то по­год­на за про­стор игра­о­ ни­це, фи­скул­тур­не са­ле или школ­ска дво­ри­шта. Мо­же се до­дат­но опле­ме­ни­ти ко­сти­ми­ма ву­ка и ова­ца. – Che ora sono? – Sono le dieci. Vai a letto. – Sette sono le ore. Vai all’allenamento. – E ora di pranzo. Мо­то­рич­ке игре


17

– Wie spät ist es? – Es is zehn Uhr. Geh ins Bett. – Es ist sieben Uhr. Zeit für Training. – Es ist Zeit für das Mittagessen. – Quelle heure est-il? – Il est dix heures. Va au lit. – Il est sept heures. Il est temps pour l’entraî­ nement. – Il est temps pour le déjeuner. „Ла­нац љу­ди“ Пра­ви­ла игре: У игри уче­ству­ју сви уче­ни­ци јед­ног оде­ље­ ња или пак гру­пе од де­се­так уче­ни­ка. На­став­ник по­зи­ва јед­ног по јед­ног уче­ни­ка, да се при­дру­жи ства­ра­њу „људ­ског лан­ца“ на сле­де­ћи на­чин: Пр­ви уче­ник у „лан­цу“ је основ­на ка­ри­ка и он сто­ји не­по­мич­но. Дру­ги уче­ник до­би­ја на­ред­бу од на­став­ни­ка: “To­uch his/her left arm with your left arm“. Уче­ник из­вр­ша­ва на­ред­бу и оста­је у том по­ло­жа­ју до кра­ја игре. За­тим, из­ла­зи тре­ћи уче­ ник и та­ко ре­дом. Сва­ки сле­де­ћи уче­ник до­би­ја на­ред­бу ко­ју мо­ра да из­вр­ши. Ка­да и по­след­њи уче­ник из­вр­ши на­ред­бу „ла­нац љу­ди“ је ком­пле­ тан и за­да­так је успе­шно оба­вљен. Овај тзв. „ла­нац“ је сим­бол лан­ца при­ја­тељ­ства ме­ђу уче­ни­ци­ма. Игра уна­пре­ђу­је по­зи­тив­не од­ но­се ме­ђу уче­ни­ци­ма у оде­ље­њу ко­ји су ва­жан Мо­то­рич­ке игре


18

пред­у­слов за ква­ли­тет­ну на­ста­ву. Ова­ква ак­тив­ ност је по­год­на за све про­сто­ре и мо­же се из­во­ ди­ти у учи­он ­ и­ци, али и ван ње. Не зах­те­ва ни­ка­ ква по­себ­на на­став­на сред­ства, а по­сти­же до­бре ре­зул­та­те.

– Tocca la sua mano sinistra con la tua mano sinistra. – Fass seinen/ihren linken Arm mit deinem linken Arm. – Touche sa main gauche (son bras) par ta main gauche (ton bras). Тр­чи и про­на­ђи Уко­ли­ко има­те пет ми­ну­та до кра­ја ча­са и уче­ ни­ци су већ при­лич­но умор­ни, ево при­ме­ра игри­ це ко­ја ће их раз­ве­се­ли­ти. На­ро­чи­то је по­год­на за уче­ни­ке пр­вог раз­ре­да ко­ји има­ју оску­дан во­ка­ бу­лар, а ко­ји во­ле мо­то­рич­ке игре. Пра­ви­ла игре: Игра је јед­но­став­на. Так­ми­че се два игра­ча. За­да­так је, да у огра­ни­че­ном вре­мен­ском пе­ри­ о­ду, про­на­ђу пет раз­ли­чи­тих пред­ме­та исте бо­је. По­бед­ник је онај уче­ник ко­ји пр­ви оба­ви за­да­так, Мо­то­рич­ке игре


53

Пра­знич­не игре

Вре­ме пра­зни­ка је иде­ал­на при­ли­ка да на­ста­ ва иза­ђе из уоби­ча­је­них окви­ра и по­ста­не кре­а­ тив­ни­ја и флек­си­бил­ни­ја. Уче­ње стра­ног је­зи­ка не мо­же се за­ми­сли­ти без упо­зна­ва­ња кул­ту­ре и тра­ди­ци­је на­ро­да чи­ји је­зик уче­ни­ци усва­ја­ју. По­себ­на па­жња мо­ра би­ти усме­ре­на на пра­зни­ ке и на­чин про­сла­вља­ња истих. Том при­ли­ком на­ста­ва се обо­га­ћу­је упо­тре­бом ор­на­ме­на­та, ор­ га­ни­зо­ва­њем ра­ди­о­ни­чар­ских ак­тив­но­сти, ко­је пра­ти од­го­ва­ра­ју­ћа му­зи­ка. Ево пред­ло­га: Бо­жић­на игра Пра­ви­ла игре: Игра се ор­га­ни­зу­је та­ко што на­став­ник об­ра­ђу­ је пој­мо­ве стра­ног је­зи­ка, ве­за­них за овај пра­зник (Бо­жић, ча­ра­пе, јел­ка, че­стит­ке, све­ћа, лам­пи­о­ ни...) На­став­ник уба­цу­је Бо­жић­не ре­кви­зи­те у укра­ сне Бо­жић­не ча­ра­пе. Пред­ме­ти ко­ји се из­вла­че из ча­ра­па, мо­гу би­ти и ра­до­ви уче­ни­ка, ко­је су са­ми на­пра­ви­ли на прет­ход­ним ча­со­ви­ма. За­тим уче­ ник опи­па­ва иза­бра­ни пред­мет из ча­ра­пе и исти име­ну­је, чи­ме оства­ру­је бод. Пра­знич­не игре


54

Игра мо­же би­ти ин­ди­ви­ду­ал­но так­ми­че­ње, али и так­ми­че­ње па­ро­ва или гру­па уче­ни­ка. Ус­кр­шња игра Пра­ви­ла игре: Игра је ве­ом ­ а по­пу­лар­на код уче­ни­ка, јер укљу­чу­је по­крет и ко­ри­шће­ње не­сва­ки­да­шњих пред­ме­та. За ор­га­ни­зо­ва­ње ове игре по­треб­но је не­ко­ли­ко пла­стич­них ја­ја, у ко­ји­ма се на­ла­зе па­ пи­ри­ћи са пи­та­њи­ма. Уче­ни­ци су по­де­ље­ни у две гру­пе. На­став­ник са­кри­ва ја­ја, а уче­ни­ци оба ти­ ма у огра­ни­че­ном вре­мен­ском ин­тер­ва­лу, тре­ба да про­на­ђу што ви­ше ја­ја. За­тим ја­ја отва­ра­ју и од­го­ва­ра­ју на пи­та­ња. По­бед­нич­ка еки­па, је еки­па ко­ја има ви­ше тач­ них од­го­во­ра.

Пра­знич­не игре


За­вр­шна реч

Без об­зи­ра што је де­ци у XXI ве­ку до­ступ­но мно­ штво ра­зно­вр­сних мо­дер­них ига­ра, на­ше ис­ку­ство ка­зу­је, да им је бли­жа тра­ди­ци­о­нал­на не­ка­да­шња пре­о­бли­ко­ва­на игра. Све мо­то­рич­ке, ор­то­граф­ске, аку­стич­не, ре­то­ рич­ке игре, са или без ре­кви­зи­та, не­из­о­став­не су за усва­ја­ње но­вих лин­гви­стич­ких пој­мо­ва, син­таг­ми, ре­че­ни­ца стра­них је­зи­ка. Игра – ма­што­ви­та, при­влач­на, да­је ма­гич­ну сна­гу, по­ста­је све­вре­ме­ни до­жи­вљај. Не­ка нам игра бу­де та­на­но пре­ди­во деч­је – људ­ске ду­ше! Хај­де да се игра­мо!


CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 371.3::811(035) САМЧОВИЋ Вил, Драгана, 1977Хајде да се играмо! = Let's Play! = Giochiamo! = Lass Uns Spielen! = Jouons! : приручник за игре у настави страних језика / Драгана Самчовић Вил, Јелена Илић. - Крагујевац : Атос, 2018 (Крагујевац : Сквер). - 54 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Библиотека Школска књига) Тираж 500. ISBN 978-86-6231-041-5 1. Up. stv. nasl. 2. Илић, Јелена, 1975- [аутор] a) Страни језици - Настава - Методика - Приручници COBISS.SR-ID 268546828Jouons!

Let’s Play!

Драгана Самчовић Вил Јелена Илић

Хајде да се играмо!

Lass Uns Spielen!

Giochiamo!

ISBN 978-86-6231-041-5

9 788662 310415

Приручник за игре у настави страних језика


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.