__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jouons!

Let’s Play!

Драгана Самчовић Вил Јелена Илић

Хајде да се играмо!

Lass Uns Spielen!

Giochiamo!

ISBN 978-86-6231-041-5

9 788662 310415

Приручник за игре у настави страних језика


Приручник за игре у настави страних језика

Драгана Самчовић Вил | Јелена Илић

Хајде да се играмо! Let’s Play! Giochiamo! Lass Uns Spielen! Jouons!


Библиотека ШКОЛСКА КЊИГА Драгана Самчовић Вил / Јелена Илић ХАЈДЕ ДА СЕ ИГРАМО! Приручник за игре у настави станих језика I издање Издавач

ИЗДАВАЧКА КУЋА „АТОС“ www.atos.rs Крагујевац, Његошева 10 За издавача Хаџи Владимир Тодоровић, директор Лектор Татјана Б. Панић в Слог и прелом Агенција „Круг“ Тираж 500 примерака Штампа „Сквер”, Крагујевац 2018.


Приручник за игре у настави страних језика

Драгана Самчовић Вил | Јелена Илић

Хајде да се играмо!

Let’s Play! Giochiamo! Lass Uns Spielen! Jouons!


5

УВОД­НА РЕЧ

Да ли по­ла­зак у шко­лу зна­чи крај без­бри­жног де­тињ­ства и пре­ста­нак пе­ри­од­ а игре? Основ­на иде­ја за на­ста­нак овог при­руч­ни­ка, упра­во је те­жња ауто­ра да игра из дво­ри­шта, пар­ ко­ва и игра­ли­шта, пре­ђе у учи­о­ни­цу и по­ста­не део школ­ске прак­се; да кре­а­тив­но­шћу до­при­не­се сти­ца­њу но­вих зна­ња, ства­ра­њу при­ја­тељ­ста­ва и ја­ча­њу по­тен­ци­ја­ла уче­ни­ка. За­што не би­смо ис­ко­ри­сти­ли уро­ђе­ну људ­ску по­тре­бу за игром, и упо­тре­би­ли исту, као те­мељ на ко­ме гра­ди­мо ку­ћу зна­ња и ве­шти­на. Нај­пот­пу­ни­ју де­фи­ни­ци­ју чо­ве­ка раз­вио је Ф. Ши­лер: „Чо­век се игра са­мо та­мо где је у пу­ном сми­слу те ре­чи чо­век, и он је пот­пу­но чо­век са­мо та­мо где се игра“. Зна­чај игре је не­про­це­њив, а ли­ста раз­ло­га за им­пле­мен­та­ци­ју ига­ра у на­ста­ви бес­ко­нач­на. Игра: • је за­бав­на и мо­ти­ви­ше уче­ни­ке; • по­ма­же у ус­по­ста­вља­њу до­брих и при­ја­тељ­ ских од­но­са ме­ђу уче­ни­ци­ма; • ства­ра по­зи­тив­ну рад­ну ат­мос­фе­ру; • под­сти­че по­зи­тив­не емо­ци­он ­ ал­не ре­ак­ци­је (осе­ћа­ње сре­ће, уз­бу­ђе­ња…);


6

• осло­ба­ђа од сти­дљи­во­сти и стра­ха уче­ни­ке са сла­би­јим са­мо­по­уз­ да­њем (и да­је им шан­су да се опу­сте и по­ста­ну си­гур­ни­ји); • по­шту­је пра­ви­ла; • раз­ви­ја кри­тич­ко ми­шље­ње и кре­а­тив­ност; • раз­ви­ја тим­ски дух; • је сми­сле­но, ко­ри­сно и при­мен­љи­во зна­ње; • упу­ћу­је уче­ни­ке на не­по­сред­ну ме­ђу­соб­ну ко­ му­ни­ка­ци­ју, ја­ча са­рад­њу, за­јед­нич­ко пла­ни­ ра­ње; • по­ста­вља уче­ни­ке у пр­ви план, ко­ји кроз ак­ тив­но­сти раз­ви­ја­ју осе­ћа­ње од­го­вор­но­сти; • под­сти­че же­љу за так­ми­че­њем, успе­хом и на­ пре­до­ва­њем; • екс­пе­ри­мен­ти­ше, из­на­ла­зи но­ве мо­гућ­но­сти и флек­си­бил­ни­је при­ла­зи ре­ша­ва­њу за­да­та­ка. Та­ко­ђе, тре­ба до­да­ти да се игра ла­ко мо­же при­ ла­го­ди­ти уз­ра­сту, ин­те­ре­со­ва­њи­ма уче­ни­ка и ни­ воу зна­ња. На­ша ис­ку­ства, као про­фе­со­ра ен­гле­ског је­зи­ка, по­себ­но у ни­жим раз­ре­ди­ма основ­не шко­ле, ка­зу­ју зна­чај и при­мен­љи­вост ига­ра. Мо­гу се ко­ри­сти­ти у увод­ном де­лу ча­са, као при­прем­на ак­тив­ност, и у за­вр­шном де­лу ча­са, као до­дат­на ак­тив­ност. При­руч­ник оби­лу­је игра­ма раз­ли­чи­тог са­др­жа­ ја; од оних јед­но­став­них и крат­ких, до сло­же­ни­јих ди­дак­тич­ких ига­ра. У истом мо­же­те пре­по­зна­ти иде­је за углед­не и оглед­не ча­со­ве, те ор­га­ни­зо­ва­ти соп­стве­ни час у фор­ми ко­ре­ла­ци­је, са два или ви­ше пред­ме­та.


7

Игре из овог при­руч­ни­ка се мо­гу ор­га­ни­зо­ва­ ти сву­да. Осим у учи­о­ни­ци, за њи­хо­во спро­во­ђе­ ње по­год­не су би­ло ко­је школ­ске, али и ван­школ­ ске про­сто­ри­је: пар­ко­ви, игра­ли­шта, игра­о­ни­це… Пред­ло­же­не игре не под­ра­зу­ме­ва­ју ску­па на­став­на сред­ства, по­себ­ну опре­му ни­ти обим­ну при­пре­му на­став­ни­ка. Јед­но­став­не су за пла­ни­ра­ње и ор­га­ни­ за­ци­ју, а њи­ма се, по­ка­за­ло се, по­сти­жу из­у­зет­ни ефек­ти у уче­њу. При­руч­ник са­др­жи тра­ди­ци­о­нал­не срп­ске и ен­ гле­ске де­чи­је игре, ко­је мо­ди­фи­ко­ва­не од­ре­ђе­ним са­др­жа­ји­ма, по­ста­ју ва­ља­ни ди­дак­тич­ки ин­стру­ мен­ти за оства­ри­ва­ње ци­ље­ва на­ста­ве стра­них је­зи­ка. На­да­мо се да ће на­став­ни­ци као и уче­ни­ци, ужи­ва­ти у уче­њу кроз игру и на тај на­чин, ожи­ ве­ти де­те у се­би. Ауто­ри


САДРЖАЈ

УВОД­НА РЕЧ..........................................................5 Мо­то­рич­ке игре.............................................13 Ари­јач­ки­ње ба­ри­јач­ки­ње ..........................13 Ца­ре, ца­ре… ...............................................15 „Ко­ли­ко је са­ти, го­спо­ди­не Ву­че“ ............16 „Ла­нац љу­ди“ ..............................................17 Тр­чи и про­на­ђи ..........................................18 Вре­ла ла­ва ..................................................19 Вру­ће – хлад­но . .........................................20 Игре са коц­ком .........................................21 Ба­ци коц­ку и по­бе­ди .................................21 Ве­ће – ма­ње ................................................22 Игре са лоп­том .........................................23 Из­ме­ђу две ва­тре .......................................23 По­но­ви и ка­жи ...........................................24 Ухва­ти и ка­жи . ...........................................24 Игре са по­ве­зом .......................................25 По­ли­гон ......................................................25 По­го­ди, шта је ............................................27 По­ка­жи ми пут ...........................................28 Игре са флеш кар­ти­ца­ма .....................28 Да ли је то…? ..............................................29 Игра по­га­ђа­ња ............................................30 Игра по­ре­ђе­ња ...........................................31


Јед­на сли­ка – без­број ре­чи .......................31 Кар­ти­ца при­чи­ца .......................................32 Кар­ти­ца ре­че­ни­ца . ....................................33 Опи­ши кар­ти­цу ..........................................33 Игре са раз­ли­чи­тим ре­кви­зи­ти­ма ....34 Ба­ца­ње нов­чи­ћа .........................................34 Игра ро­бо­та ................................................35 Скри­ве­ни пред­ме­ти ...................................37 За­вр­ти фла­шу .............................................38 Игре за развијање језичких вештина ...........................................................39 Игре пи­са­ња ...............................................39 Што пре – што ви­ше ..................................39 Играј­мо се сло­ви­ма ...................................40 Кључ­на реч .................................................41 Пи­са­ње ди­ја­ло­га ........................................41 Пи­са­ње при­че . ...........................................42 Сло­ва на та­бли ...........................................43 Слу­шај и број . ............................................43 Игре слу­ша­ња ............................................44 Глу­ви те­ле­фо­ни ..........................................44 Слу­шај и цр­тај ............................................45 То сам ја ......................................................45 Игре говора .................................................47 Број – сло­во ................................................47 Чи­та­ње са уса­на .........................................48 Хај­мо у круг . ..............................................48 Игра упо­зна­ва­ња ........................................49 На сло­во на сло­во ......................................49 Пех . .............................................................50


Ла­нац ре­чи .................................................51 Ла­нац ре­че­ни­ца .........................................52 Пра­знич­не игре ............................................53 Бо­жић­на игра .............................................53 Ус­кр­шња игра ............................................54 За­вр­шна реч.....................................................55


13

Мо­то­рич­ке игре

За­сни­ва­ју се на по­кре­ту (ска­ка­ње, про­вла­че­ ње, пе­ња­ње…), и уса­вр­ша­ва­ју кре­та­ње. Раз­ви­ја­ју спрет­ност, за­па­жа­ње, ма­шту. Ан­га­жу­ју па­жњу и ми­шље­ње, те осло­ба­ђа­ју стра­ха и агре­си­је. Ево не­ко­ли­ко при­ме­ра мо­то­рич­ких ига­ра. Ари­јач­ки­ње ба­ри­јач­ки­ње Тра­ди­ци­он ­ ал­на ен­гле­ска игра “Red Rover“ у мно­го­ме под­се­ћа на срп­ску игру „Ар­јач­ки­ње Бар­ јач­ки­ње“, а до­пу­ње­на од­го­ва­ра­ју­ћим са­др­жа­ји­ма по­ста­је ва­ља­но на­став­но сред­ство. Пра­ви­ла игре: Уче­ни­ци су оку­пље­ни у два про­тив­нич­ка та­бо­ ра и др­же се чвр­сто за ру­ке. Уче­ни­ци пр­вог та­бо­ра уз­ви­ку­ју: “Red ro­ver, red ro­ver send (Pe­ter) right over!“ и уче­ник (Пе­тар) тр­че­ћи по­ку­ша­ва да „про­би­је жи­ви зид“ про­тив­нич­ког та­бо­ра. Уко­ли­ко успе, сти­че шан­су да од­го­во­ри на пи­та­ње ко­је на­став­ ник по­ста­вља. Ако тач­но од­го­во­ри би­ра уче­ни­ка и од­во­ди га у свој тим. Ако од­го­вор ни­је та­чан или ако не успе да „про­би­је жи­ви зид“, по­ста­је члан про­тив­нич­ке еки­пе. По­бед­нич­ка еки­па је Мо­то­рич­ке игре


14

она, ко­ја на­кон огра­ни­че­ног вре­ме­на има ви­ше чла­но­ва. Пи­та­ња ко­ја на­став­ник по­ста­вља мо­гу би­ти из раз­ли­чих је­зич­ких обла­сти, те игра по­ста­је при­ мен­љи­ва на све уз­ра­сте. Пи­та­ња ко­ја на­став­ник по­ста­вља не мо­ра­ју би­ти усме­на. На­став­ник пи­ та­ња мо­же от­ку­ца­ти или на­пи­са­ти на па­пи­ри­ма ко­је уче­ни­ци би­ра­ју. Ова игра је по­год­на за углед­ни час у ко­ре­ла­ ци­ји са пред­ме­ти­ма Фи­зич­ко вас­пи­та­ње или На­ род­на тра­ди­ци­ја. – Co­di­ce ros­so, co­di­ce ros­so! Spa­ra­te (Pe­ter) a più non pos­so! – Der Ka­i­ser schickt se­i­ne Sol­da­ten aus! – Déli-délo! Déli-délo!

Мо­то­рич­ке игре


15

Ца­ре, ца­ре… На­ше сли­ке де­тињ­ства про­же­те су се­ћа­њи­ма на тра­ди­ци­о­нал­не деч­је игре, а јед­на од нај­сли­ ко­ви­ти­јих је си­гур­но игра „Ца­ре, ца­ре, го­спо­да­ре, (го­ве­да­ре), ко­ли­ко има са­ти?“. Ова срп­ска игра има пан­дан у ен­гле­ској тра­ди­ци­о­нал­ној игри “Mot­her, may I ta­ke...?“. Пра­ви­ла игре: Уче­ни­ци – игра­чи сто­је на за­ми­шље­ној ли­ни­ ји на­спрам на­став­ни­ка, ко­јем по­ста­вља­ју пи­та­ња. При­мер: “Mot­her, may I ta­ke fo­ur small (big, gi­ant...) steps for­ward?“. На­став­ник од­го­ва­ра са “Yes“ или “No“. Уче­ник ко­ји пр­ви стиг­не до по­зи­ци­је на­став­ ни­ка је по­бед­ник. Уло­гу на­став­ни­ка мо­же има­ти и уче­ник, у за­ви­сно­сти од уз­ра­ста. Са­др­жај пи­та­ња мо­же би­ти и сло­же­ни­ји. Пре­по­ру­ка је да се ова игра из­во­ди ван учи­о­ ни­це, у игра­о­ни­ца­ма, фи­скул­тур­ним са­ла­ма или школ­ским двор­шти­ма. Мо­же би­ти до­бро идеј­но ре­ше­ње за углед­ни час у ко­ре­ла­ци­ји са пред­ме­том На­род­на тра­ди­ци­ја. – Mamma, posso fare quattro piccoli (grandi, enormi) passi avanti? – Mutter, kann Ich nimm vier kleine (große, riesige) Schritte vorwärts? – Maman, je peux avancer quatre petits (grands, géant) pas? Мо­то­рич­ке игре


16

„Ко­ли­ко је са­ти, го­спо­ди­не Ву­че“ Тра­ди­ци­о­на­ла­на ен­гле­ска игра “What’s the ti­me, Mr Wolf?“ пре­не­та у оквир на­ста­ве, мо­же би­ти до­бар на­чин за утвр­ђи­ва­ње во­ка­бу­ла­ра из обла­сти од­ре­ђи­ва­ња вре­ме­на и сва­ко­днев­них ак­ тив­но­сти. Пра­ви­ла игре: Је­дан уче­ник има уло­гу го­спо­ди­на Ву­ка (Mr Wolf). Оста­ли уче­ни­ци фор­ми­ра­ју вр­сту и сто­је на­су­прот го­спо­ди­на Ву­ка. Уче­ни­ци у вр­сти по­ ста­вља­ју пи­та­ња го­спо­ди­ну Ву­ку: “What’s the ti­me, Mr Wolf?“. Го­спо­дин Вук од­го­ва­ра на раз­ли­чи­те на­чи­не, на при­мер: “It’s ten o’clock, go to bed.“ или “It’s se­ven o’clock, ti­me for tra­i­ning.“ Уче­ни­ци ра­де оно што им Вук ка­же. Уко­ли­ко Вук ка­же: “It’s ti­me for lunch.“, то зна­чи да тре­ба да по­ју­ри тог уче­ни­ка да би га „по­јео“. Играч ког Вук стиг­не ис­па­да из игре. По­бед­ник је уче­ник, ко­ји по­след­њи оста­не у игри. Уче­ник ко­ји не раз­у­ме ко­ман­ду го­спо­ди­на Ву­ка та­ко­ђе на­пу­шта игру. Игра је на­ро­чи­то по­год­на за про­стор игра­о­ ни­це, фи­скул­тур­не са­ле или школ­ска дво­ри­шта. Мо­же се до­дат­но опле­ме­ни­ти ко­сти­ми­ма ву­ка и ова­ца. – Che ora sono? – Sono le dieci. Vai a letto. – Sette sono le ore. Vai all’allenamento. – E ora di pranzo. Мо­то­рич­ке игре


17

– Wie spät ist es? – Es is zehn Uhr. Geh ins Bett. – Es ist sieben Uhr. Zeit für Training. – Es ist Zeit für das Mittagessen. – Quelle heure est-il? – Il est dix heures. Va au lit. – Il est sept heures. Il est temps pour l’entraî­ nement. – Il est temps pour le déjeuner. „Ла­нац љу­ди“ Пра­ви­ла игре: У игри уче­ству­ју сви уче­ни­ци јед­ног оде­ље­ ња или пак гру­пе од де­се­так уче­ни­ка. На­став­ник по­зи­ва јед­ног по јед­ног уче­ни­ка, да се при­дру­жи ства­ра­њу „људ­ског лан­ца“ на сле­де­ћи на­чин: Пр­ви уче­ник у „лан­цу“ је основ­на ка­ри­ка и он сто­ји не­по­мич­но. Дру­ги уче­ник до­би­ја на­ред­бу од на­став­ни­ка: “To­uch his/her left arm with your left arm“. Уче­ник из­вр­ша­ва на­ред­бу и оста­је у том по­ло­жа­ју до кра­ја игре. За­тим, из­ла­зи тре­ћи уче­ ник и та­ко ре­дом. Сва­ки сле­де­ћи уче­ник до­би­ја на­ред­бу ко­ју мо­ра да из­вр­ши. Ка­да и по­след­њи уче­ник из­вр­ши на­ред­бу „ла­нац љу­ди“ је ком­пле­ тан и за­да­так је успе­шно оба­вљен. Овај тзв. „ла­нац“ је сим­бол лан­ца при­ја­тељ­ства ме­ђу уче­ни­ци­ма. Игра уна­пре­ђу­је по­зи­тив­не од­ но­се ме­ђу уче­ни­ци­ма у оде­ље­њу ко­ји су ва­жан Мо­то­рич­ке игре


18

пред­у­слов за ква­ли­тет­ну на­ста­ву. Ова­ква ак­тив­ ност је по­год­на за све про­сто­ре и мо­же се из­во­ ди­ти у учи­он ­ и­ци, али и ван ње. Не зах­те­ва ни­ка­ ква по­себ­на на­став­на сред­ства, а по­сти­же до­бре ре­зул­та­те.

– Tocca la sua mano sinistra con la tua mano sinistra. – Fass seinen/ihren linken Arm mit deinem linken Arm. – Touche sa main gauche (son bras) par ta main gauche (ton bras). Тр­чи и про­на­ђи Уко­ли­ко има­те пет ми­ну­та до кра­ја ча­са и уче­ ни­ци су већ при­лич­но умор­ни, ево при­ме­ра игри­ це ко­ја ће их раз­ве­се­ли­ти. На­ро­чи­то је по­год­на за уче­ни­ке пр­вог раз­ре­да ко­ји има­ју оску­дан во­ка­ бу­лар, а ко­ји во­ле мо­то­рич­ке игре. Пра­ви­ла игре: Игра је јед­но­став­на. Так­ми­че се два игра­ча. За­да­так је, да у огра­ни­че­ном вре­мен­ском пе­ри­ о­ду, про­на­ђу пет раз­ли­чи­тих пред­ме­та исте бо­је. По­бед­ник је онај уче­ник ко­ји пр­ви оба­ви за­да­так, Мо­то­рич­ке игре


53

Пра­знич­не игре

Вре­ме пра­зни­ка је иде­ал­на при­ли­ка да на­ста­ ва иза­ђе из уоби­ча­је­них окви­ра и по­ста­не кре­а­ тив­ни­ја и флек­си­бил­ни­ја. Уче­ње стра­ног је­зи­ка не мо­же се за­ми­сли­ти без упо­зна­ва­ња кул­ту­ре и тра­ди­ци­је на­ро­да чи­ји је­зик уче­ни­ци усва­ја­ју. По­себ­на па­жња мо­ра би­ти усме­ре­на на пра­зни­ ке и на­чин про­сла­вља­ња истих. Том при­ли­ком на­ста­ва се обо­га­ћу­је упо­тре­бом ор­на­ме­на­та, ор­ га­ни­зо­ва­њем ра­ди­о­ни­чар­ских ак­тив­но­сти, ко­је пра­ти од­го­ва­ра­ју­ћа му­зи­ка. Ево пред­ло­га: Бо­жић­на игра Пра­ви­ла игре: Игра се ор­га­ни­зу­је та­ко што на­став­ник об­ра­ђу­ је пој­мо­ве стра­ног је­зи­ка, ве­за­них за овај пра­зник (Бо­жић, ча­ра­пе, јел­ка, че­стит­ке, све­ћа, лам­пи­о­ ни...) На­став­ник уба­цу­је Бо­жић­не ре­кви­зи­те у укра­ сне Бо­жић­не ча­ра­пе. Пред­ме­ти ко­ји се из­вла­че из ча­ра­па, мо­гу би­ти и ра­до­ви уче­ни­ка, ко­је су са­ми на­пра­ви­ли на прет­ход­ним ча­со­ви­ма. За­тим уче­ ник опи­па­ва иза­бра­ни пред­мет из ча­ра­пе и исти име­ну­је, чи­ме оства­ру­је бод. Пра­знич­не игре


54

Игра мо­же би­ти ин­ди­ви­ду­ал­но так­ми­че­ње, али и так­ми­че­ње па­ро­ва или гру­па уче­ни­ка. Ус­кр­шња игра Пра­ви­ла игре: Игра је ве­ом ­ а по­пу­лар­на код уче­ни­ка, јер укљу­чу­је по­крет и ко­ри­шће­ње не­сва­ки­да­шњих пред­ме­та. За ор­га­ни­зо­ва­ње ове игре по­треб­но је не­ко­ли­ко пла­стич­них ја­ја, у ко­ји­ма се на­ла­зе па­ пи­ри­ћи са пи­та­њи­ма. Уче­ни­ци су по­де­ље­ни у две гру­пе. На­став­ник са­кри­ва ја­ја, а уче­ни­ци оба ти­ ма у огра­ни­че­ном вре­мен­ском ин­тер­ва­лу, тре­ба да про­на­ђу што ви­ше ја­ја. За­тим ја­ја отва­ра­ју и од­го­ва­ра­ју на пи­та­ња. По­бед­нич­ка еки­па, је еки­па ко­ја има ви­ше тач­ них од­го­во­ра.

Пра­знич­не игре


За­вр­шна реч

Без об­зи­ра што је де­ци у XXI ве­ку до­ступ­но мно­ штво ра­зно­вр­сних мо­дер­них ига­ра, на­ше ис­ку­ство ка­зу­је, да им је бли­жа тра­ди­ци­о­нал­на не­ка­да­шња пре­о­бли­ко­ва­на игра. Све мо­то­рич­ке, ор­то­граф­ске, аку­стич­не, ре­то­ рич­ке игре, са или без ре­кви­зи­та, не­из­о­став­не су за усва­ја­ње но­вих лин­гви­стич­ких пој­мо­ва, син­таг­ми, ре­че­ни­ца стра­них је­зи­ка. Игра – ма­што­ви­та, при­влач­на, да­је ма­гич­ну сна­гу, по­ста­је све­вре­ме­ни до­жи­вљај. Не­ка нам игра бу­де та­на­но пре­ди­во деч­је – људ­ске ду­ше! Хај­де да се игра­мо!


CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 371.3::811(035) САМЧОВИЋ Вил, Драгана, 1977Хајде да се играмо! = Let's Play! = Giochiamo! = Lass Uns Spielen! = Jouons! : приручник за игре у настави страних језика / Драгана Самчовић Вил, Јелена Илић. - Крагујевац : Атос, 2018 (Крагујевац : Сквер). - 54 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Библиотека Школска књига) Тираж 500. ISBN 978-86-6231-041-5 1. Up. stv. nasl. 2. Илић, Јелена, 1975- [аутор] a) Страни језици - Настава - Методика - Приручници COBISS.SR-ID 268546828


Jouons!

Let’s Play!

Драгана Самчовић Вил Јелена Илић

Хајде да се играмо!

Lass Uns Spielen!

Giochiamo!

ISBN 978-86-6231-041-5

9 788662 310415

Приручник за игре у настави страних језика

Profile for Dragan Kojovic

Хајде да се играмо  

Приручник за учење страних језика

Хајде да се играмо  

Приручник за учење страних језика

Profile for atosbook
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded