Page 1

3 7 8 4 = ? / ( . / ; 7 5 > 0= . @ 7 ( 6 4 ( 8 0 ( , * - " ' . # / - 0'$ + ' G G GH I J # K ' L % " # ' $ M ' # H " N O

/A(1

B < 8 . 7 ( C (0 - 7 D =7 ( 1 E E F

!"#$%&#'( ϼϣΎϋ ΓήϴΧϷ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϲϓ ΓήΠϬϟ΍ ΓήϫΎχ ΖΤΒλ΃ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕϻϮΤΘϟ΍ ϢϬϔϟ ΎϤγΎΣ ΔϠλ΄ΘϤϟ΍ ήϘϔϟ΍ ϞϛΎθϣ ΐΒδΑϭ .ΎϨϤϟΎϋ ϲϓ ΔϴΟϮϟϮϳΪϳϹ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϘτϨϤϟ΍ ΕΪϬη ˬΔϴϘϳήϓϹ΍ ϝϭΪϟ΍ ΎϬϴϧΎόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϡ΍Ϊόϧ΍ϭ ϢΘΤϳ Ύϣ ˬήϴΒϛ ϞϜθΑ ϱϭήΠϬϟ΍ ϖϓΪϟ΍ ΪϋΎμΗ ΔϴτγϮΘϣϭέϭϷ΍ ΎόϴϤΟ ΎϨϴϨόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ϥ· .ϩήϴΑΪΗ ϲϓ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋ· Γέϭήο ϝϮλϭ Ϧϋ ΔϤΟΎϨϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ ΎϫίήΑ΃ ΔϔϠΘΨϣ έΆΑ Ϧϣ ϥϮϜΘΗ ϖϴΒτΗ ωϭήθϣϭ ϥΎπΘΣϻ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϰϟ· ΓήϴΒϛ Ω΍Ϊϋ΄Α ϦϳήΟΎϬϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϰϠϋ ΓΪϋΎδϤϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ· ϭ΃ ΝΎϣΪϧϼϟ ϲϋΎϤΟ ΝΫϮϤϧ .ΔϴϠλϷ΍ ϝϭΪϟ΍ ϲϓ ΓάΨΘϤϟ΍ ϲΟέΎΨϟ΍ ΪόΒϟ΍" ϞϴϠΤΘϟ ΎλΎΧ ΎϔϠϣ ΩΪόϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϥΎϤΗ΁ ΕΩήϓ΃ϭ ΔϴϧΎΒγϹ΍ ΔϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ ήϴΗήϜγ Ϧϣ ϡΎϬγΈΑ "ΓήΠϬϠϟ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ΓήΠϬϟ΍ ΔϴϟΎϜη· ΢ϴΗΎϔϣ ϒθϜϳ ϱάϟ΍ ϥϮϴϟ ϮϨϳΩέΎϧήϴΑ ΔϠϠΤϣϭ ΔϴΗΎϤϏ΍ήΑ Δϳ΅έ

P(!/.!4

!"#$%&'(%&)#(*+,-.),*)#/%#0-#1)&2%,.*3) %&#")/#4".*()/#-5)/#%&#6&#$-1.),#1,61*-" 7-,-#1)(7,%&3%,#"-/#.,-&/$),(-1*)&%/#/)1*)8 %1)&'(*1-/9#16".6,-"%/#%#*3%)"'+*1-/#3%#&6%/.,) (6&3):#;%<*3)#-#")/#7,)<"%(-/#%&3=(*1)/#3% 7)<,%>-#?#$-".-#3%#3%/-,,)"")#@6%#/6$,%&#")/#7-A/%/ -$,*1-&)/9#%"#B,%-#%6,)8(%3*.%,,B&%-#0-#2*/.) *&1,%(%&.-,#%"#$"6C)#(*+,-.),*)#3%#(-&%,-#*&+%&.%9 ")#@6%#0-1%#*(7,%/1*&3*<"%#6&#,%7"-&.%-(*%&.) 3%#/6#+%/.*'&: D)/#7,)<"%(-/#3%,*2-3)/#3%#"-#""%+-3-#(-/*2-#3% *&(*+,-&.%/#-#")/#7-A/%/#,%1%7.),%/9#%"#7,)?%1.) 3%#*(7"-&.-,#6&#()3%")#3%#*&.%+,-1*'&#1)(6&*.-,*)9 )#"-/#(%3*3-/#3%#-?63-#-"#3%/-,,)"")::: !"#$%#&'()#(*'(+,-./0(1((

)*+'&#% %!$>"&$*+' +,-./0(1

*&>B)C+" J-"%/.*&-K#")#*&.)"%,-<"%# +,-./0(Q

!"##$%&'%#(%)$*+ D-#3*(%&/*'&#%I.%,*), 3%#"-#*&(*+,-1*'&: L&*1*-.*2-/#,%1*%&.%/# +,-./0(2

%=>&%?$#>* M%,1%3%/#H-<,%,-# +,-./0(:

*&>B)C+" D-/#,%"-1*)&%/#L+"%/*-8!/.-3) %&#")/#7-*/%/#3%()1,B.*1)/ 3%#(-?),A-#1,*/.*-&-# (+,-./0(RR

&%("&>*D% H-(7-(%&.)#L&.%,16".6,-" N.(-&#OPPQ# (+,-./0(RQ

*E%=!*')C+>C&*+' +,-./0(RS

!"##$%&'%#(%)$*+

+,'-./012.31'04506.76 -0'8,'.1/.96,:.31; $1.:.,5.<,2'60:.01502

%=>&%?$#>*

@06:0-02'),A606, ;</60!.9/(0=>0/

345/056./7(849/

D-#*&(*+,-1*'&#/%#0-#/*.6-3)#7),#3%,%10)#7,)7*) %&#%"#7,*(%,#7"-&)#3%#"-/#7,%)167-1*)&%/#3%#"/)1*%3-3#%/7-5)"-:#D)#@6%#%&#6&#7,*&1*7*)#/% 7,%/%&.-<-#1)()#6&#$%&'(%&)#3%#1-,B1.%, %/%&1*-"(%&.%#/)1*)%1)&'(*1)9#/%#0-#1)&2%,.*3) -3%(B/9#7),#-16(6"-1*'&#?#/)<,%#.)3)9#7),#"-/ 3,-(B.*1-/#1*,16&/.-&1*-/#@6%#,)3%-&#(610-/ 2%1%/#"-#*&(*+,-1*'&#*"%+-"9#%&#6&-#1)&.,)2%,.*316%/.*'&#7)"A.*1-:#!&#7)1)#(B/#3%#6&-#3=1-3?#(%3*-9#!/7-5-#0-#-/*/.*3)#-#6&-#%I7")/*'& (*+,-.),*-#3%#"-#@6%#%/#3*$A1*"#0-""-,#7,%1%3%&.%/ %&#")/#7-A/%/#3%#&6%/.,)#%&.),&)9#&)#.-&.)#7), %"#2)"6(%&#3%#7)<"-1*'&#%I.,-&C%,-#16-&.)#7), "-#-1%"%,-1*'&#3%"#$%&'(%&):

!"#$%#&'()#(*'(+,-./0(2((

E:::D-#D%?#F,+B&*1-#3%#!361-1*'&9#,%1*%&.%(%&.% 7,)(6"+-3-9#*&1"6?%#%&.,%#")/#$*&%/#@6%#0-&#3% ),*%&.-,#%"#/*/.%(-#%361-.*2)#%/7-5)"#"-#$),(-1*'& %&#%"#,%/7%.)#?#%"#,%1)&)1*(*%&.)#3%#"-#7"6,-"*3-3 "*&+GA/.*1-#?#16".6,-"#3%#!/7-5-9#?#3%#"*&.%,16".6,-"*3-3#1)()#6&#%"%(%&.)#%&,*@6%1%3), 3%#"-#/)1*%3-3:#D-#3*2%,/*3-3#%/#0)?#%&#3A-#6& $-1.),#%/%&1*-"#%&#&6%/.,-#,%-"*3-3#%/1)"-,9#1)() ")#%/#.-(<*=&#%/#.-(<*=&#%&#&6%/.,)#%&.),&) /)1*-":#H)&2*2*,#%&#"-#3*2%,/*3-39#1)&#-1.*.63%/ 3%#,%/7%.)#?#/*&#0-1%,#6/)#3%#"-#*(7)/*1*'&9#%/ -7,%&3%,#-#2*2*,#%&#3%()1,-1*-:::E:

!"#$%#&'()#(*'(+,-./0(:((

+,-./0

1


A * ) B . C % + $ % D * E F &. $ G * + H B + ) & + " # $ % & ' ( ) $ *&+ , & $ %2+/

3 3 34 5 6 7 8 9 : ; < 7 9 = > 9 7 4 < ? @

' ( ) $ * + , +& # * - .* + / 0 0 1

!"#$%&#'( !"#$%&"'()*+#$,)&-.+,"#$,)$(+$(()/+,+ *+#-.+$,)$-0*-/&+01)#$+$("#$%+2#)# &)3)%1"&)#4$)($%&"5)31"$,)$-*%(+01+&$60 *",)("$,)$-01)/&+3-70$3"*60-1+&-"4$"$(+#$*),-,+# ,)$+56,+$+($,)#+&&"(("$+,"%1+,+#$)0$("#$%+2#)#$,) "&-/)04$3"0#1-165)0$,-8)&)01)#$8"3"#$,)$60+$36)#1-70 96)$0"#$+8)31+$+$1","#:

ϼϣΎϋ ΓήϴΧϷ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϲϓ ΓήΠϬϟ΍ ΓήϫΎχ ΖΤΒλ΃ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕϻϮΤΘϟ΍ ϢϬϔϟ ΎϤγΎΣ ήϘϔϟ΍ ϞϛΎθϣ ΐΒδΑϭ .ΎϨϤϟΎϋ ϲϓ ΔϴΟϮϟϮϳΪϳϹ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϘτϨϤϟ΍ ΕΪϬη ˬΔϴϘϳήϓϹ΍ ϝϭΪϟ΍ ΎϬϴϧΎόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϡ΍Ϊόϧ΍ϭ ΔϠλ΄ΘϤϟ΍ ϢΘΤϳ Ύϣ ˬήϴΒϛ ϞϜθΑ ϱϭήΠϬϟ΍ ϖϓΪϟ΍ ΪϋΎμΗ ΔϴτγϮΘϣϭέϭϷ΍ ϥϮϜΘΗ ΎόϴϤΟ ΎϨϴϨόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ϥ· .ϩήϴΑΪΗ ϲϓ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋ· Γέϭήο ϦϳήΟΎϬϤϟ΍ ϝϮλϭ Ϧϋ ΔϤΟΎϨϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ ΎϫίήΑ΃ ΔϔϠΘΨϣ έΆΑ Ϧϣ ϲϋΎϤΟ ΝΫϮϤϧ ϖϴΒτΗ ωϭήθϣϭ ϥΎπΘΣϻ΍ ϥ΍ΪϠΑ ϰϟ· ΓήϴΒϛ Ω΍Ϊϋ΄Α ϝϭΪϟ΍ ϲϓ ΓάΨΘϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϰϠϋ ΓΪϋΎδϤϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ· ϭ΃ ΝΎϣΪϧϼϟ .ΔϴϠλϷ΍

;1*+0$,),-3+$)0$)#1)$0<*)&"$60$,"##-)&$)#%)3-+( +($+0=(-#-#$,)$>!+$,-*)0#-70$)?1)&-"&$,)$(+ -0*-/&+3-70@4$3"01+0,"$3"0$(+$3"(+'"&+3-70$,) A)&0+&,-0"$!)70:$B($C)3&)1+&-"$,)$B#1+,"$,)( D-0-#1)&-"$,)$;#601"#$B?1)&-"&)#$,)($E"'-)&0" )#%+F"($,)#)01&+F+$(+#$3(+.)#$,)$(+$%&"'()*=1-3+ *-/&+1"&-+$,)#,)$60+$7%1-3+$%&+/*=1-3+$5$&)#"(61-.+:

ϲΟέΎΨϟ΍ ΪόΒϟ΍" ϞϴϠΤΘϟ ΎλΎΧ ΎϔϠϣ ΩΪόϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϥΎϤΗ΁ ΕΩήϓ΃ϭ ΔϴϧΎΒγϹ΍ ΔϴΟέΎΨϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ ήϴΗήϜγ Ϧϣ ϡΎϬγΈΑ "ΓήΠϬϠϟ Δϳ΅έ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ΓήΠϬϟ΍ ΔϴϟΎϜη· ΢ϴΗΎϔϣ ϒθϜϳ ϱάϟ΍ ϥϮϴϟ ϮϨϳΩέΎϧήϴΑ .ΔϠϠΤϣϭ ΔϴΗΎϤϏ΍ήΑ Ύπϳ΃ ϡΪϘϧ ˬΔϴϓΎϘΜϟ΍ ΔϳΩΪόΘϟ΍ϭ ΔϨσ΍ϮϤϟ΍ Ρϭέ ϰϠϋ ΔϴΑήΘϟΎΑ ΎϨϣ Ύϣ΍ΰΘϟ΍ϭ ΓήϳίϮϟ΍ ,΍ήϳήΑΎϛ βϳΪϴΛήϣ ϊϣ ΔϠΑΎϘϣ ΎϨΘϠΠϣ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ΩΪόϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϞΒγ ϝϮΣ Γέ΍ΩϹ΍ Ε΍έϮμΗ Ϊλέ ϑΪϬΑ ˬϡϮϠόϟ΍ϭ ΔϴΑήΘϠϟ ΔϴϧΎΒγϹ΍ ΔϐϟΎΑ ϊϴο΍Ϯϣ ΔϠΑΎϘϤϟ΍ ϞϤθΗϭ .ΎϬϴϠϋ ΔΣϭήτϤϟ΍ ΕΎϳΪΤΘϟ΍ ΔΑέΎϘϣ ϲϓ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ Ν΍έΩ· ϞπϔΑ ΔΣΎΘϤϟ΍ ΕΎϧΎϜϣϹ΍ ϞΜϣ ΔϴϤϫϷ΍ Δϴγ΍έΪϟ΍ ιϮμϨϟ΍ ΕΎϳϮΘΤϣ ΔόΟ΍ήϣ Γέϭήοϭ Δϴγ΍έΪϟ΍ ϡΎδϗϷ΍ .Ϫϳΰϧϭ ϱΩΎϘΘϧ΍ ϞϜθΑ

G"*%&"*)1-,"#$3"0$06)#1&"$-01)&H#$%"&$(+$),63+3-70 32.-3+$)$-01)&36(16&+(4$)0$)#1)$#)/60,"$0<*)&"$,) 06)#1&"$'"()120$"8&)3)*"#$1+*'-H0$60+$)01&).-#1+ 3"0$D)&3),)#$G+'&)&+4$D-0-#1&+$,)$B,63+3-70$5 G-)03-+$,)$B#%+F+4$+$8-0$,)$,)1)31+&$,)#,)$96H )08"96)$)03+&+$(+$;,*-0-#1&+3-70$("#$&)1"#$96) 1-)0)$%(+01)+,"#:$!+$)01&).-#1+$+'"&,+$1)*+#$1+0 -*%"&1+01)#$37*"$(+#$%"#-'-(-,+,)#$96)$#)$+'&)0 3"0$(+$-03"&%"&+3-70$,)$(+#$I6).+#$J)30"("/2+#$)0 (+#$+6(+#$"$(+$0)3)#-,+,$,)$&).-#+&$3&21-3+$5 K"0)#1+*)01)$("#$3"01)0-,"#$,)$("#$(-'&"#$,)$1)?1": L)0,-)01)$,)$(+$*=#$)#1&-31+$+316+(-,+,4$;1*+0 0"$K+$96)&-,"$,)M+&$%+#+&$,)$(+,"$(+$3&-#-# ,)#)03+,)0+,+$)0$E+N+$1&+#$)($#)36)#1&"$,)( #"(,+,"$-#&+)(2$CK+(-1:$B($%"(-17("/"$8&+03H#$C+*I+O&$)?+*-0+$(+$%"(H*-3+$&)+33-70$,)($B#1+,"$,) P#&+)(4$3"01)?16+(-N+0,"$#6$&)8()?-70$3"0$60$)?+*)0 /)0)&+($,)($)#1+,"$,)($3"08(-31"$-#&+)("Q%+()#1-0": R-0+(*)01)4$8-)($+$06)#1&+$%)&#%)31-.+$%(6&+(4 %&)#)01+*"#$60$)#3(+&)3),"&$)#16,-"$#"'&)$(+# &)(+3-"0)#$P/()#-+QB#1+,"$)0$("#$%+2#)#$,)*"3&=1-3"# ,)$*+5"&2+$3&-#1-+0+4$,)$*+0"$,)($L"&1+."N$,)$(+ G"*-#-70$,)$;#601"#$B?1)&-"&)#$,)($L+&1-,"$L"%6(+& )0$B#%+F+4$E6#1+."$,)$;&2#1)/6-: ;%&".)3K+*"#$)#1+$"3+#-70$%+&+$"8&)3)&$+,)*=# 60$'&).)$-08"&*)$,)($P$G+*%+*)01"$P01)&36(16&+( ;1*+0:$G)()'&+,"$)01&)$)($S$5$)($ST$,)$M6(-"$)0 !+$;,&+,+$UV.-(+W4$&)60-7$+$XY$M7.)0)#$+,"()#3)01)# 16&3"#$5$XY$)#%+F"()#$,)$),+,)#$3"*%&)0,-,+# )01&)$("#$SZ$5$("#$S[$+F"#$,)$),+,4$96-)0)# -01)&3+*'-+&"0$)?%)&-)03-+#$3"0.-.-)0,"$)0$60+ ,-.)&#-,+,$)0&-96)3),"&+: !+$+/)0,+$,)$).)01"#$0+3-"0+()#$)$-01)&0+3-"0+()# 3-)&&+$)($0<*)&"4$K+3-)0,"$)#%)3-+($K-03+%-H$)0 ("#$36&#"#$,)$.)&+0"$96)$%&"%"0)0$,-.)&#+# 60-.)&#-,+,)#$)$-0#1-163-"0)#$,)$%&)#1-/-"4$)0$1"&0" +$+#601"#$-01)&36(16&+()#4$&)(-/-"#"#$5$,) -01)/&+3-70$#"3-+(:

ϲϓ ΔόϟΪϨϤϟ΍ ΔϣίϷ΍ ϥΎϤΗ΁ ΖϟϭΎϨΗ ˬΔϴϟΎΤϟ΍ Ε΍ΪΠΘδϤϠϟ ΎϬΘΒϛ΍Ϯϣ ϲϓϭ ϞϠΤϳ ΩΪμϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ .ΖϴϟΎη ϲϠϴ΋΍ήγϹ΍ ϱΪϨΠϟ΍ ϑΎτΘΧ΍ ήΛ· ΓΰϏ ήϴΜϤϟ΍ ϲϠϴ΋΍ήγϹ΍ Ωήϟ΍ ήϳΎϧ ϲϣΎγ ϲδϧήϔϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϥϭΆθϟ΍ ήϴΒΧ -ϲϠϴ΋΍ήγϹ΍ ω΍ΰϨϠϟ ϡΎϋ Ϊλέ ϕΎϴγ ϲϓ ϪϠϣ΄Η ΎΟέΪϣ ˬϝΪΠϠϟ .ϲϨϴτδϠϔϟ΍

!"#$%& R60,+3-70$;1*+0 I]$Z$M6(-"Q+/"#1"$ZYY[ '(!)#"!*$!& R+&#K+,$^+0,+#,!'(!)#"!*$%-!.!,/$#+%& J)&)#+$;&+0,+ ,00("#*%"0(%-"!-!"/,%,#1*-2-30(4%,#1*& E)&*+-0)$G6#1)&# ,00("#*%"0(%-"!-!*,/!*$(0)-2-"!5%$!)& A=&'+&+$D+0&-96)$,)$!+&+ ,00("#*%"0(-"!-#*+!)$#6%,#1*-2-'/57#,%,#0*!)& _"#H$;0,&H#$R)&0=0,)N

ΕΎϗϼϋ ϝϮΣ Δγ΍έΩ ϡΪϘϧ ˬΔϳΩΪόΘϟ΍ Δϳ΅ήϠϟ ΎϨϣ ˯Ύϓϭϭ ˬήϴΧϷ΍ ϲϓϭ ϢϠϘΑ ˬΔϴΤϴδϤϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ Ε΍Ϋ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϲϓ ΔϟϭΪϟΎΑ ΔδϴϨϜϟ΍ ϲϓ ϲϧΎΒγϹ΍ ϲΒόθϟ΍ ΏΰΤϟ΍ ϢγΎΑ ϖσΎϨϟ΍ ˬϲϐϴΘδϳέ΃ ϱΩ ϮΑΎΘγϮϏ .ΔϴΟέΎΨϟ΍ ϥϭΆθϟ΍ ΔϨΠϟ ϢϴΨϤϟ ϰϟϭϷ΍ ΓέϭΪϟ΍ ϝϮΣ ΰΟϮϣ ήϳήϘΗ ϢϳΪϘΘϟ Δλήϔϟ΍ ϩάϫ ϢϨΘϐϧ ΎϤϛ ϲϓ (ίϮϤΗ) ϮϴϟϮϳ 15ϭ 1 ϦϴΑ Ύϣ ΎϬϤϴψϨΗ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϓΎϘΜϟ΍ ΩΪόΘϣ ϥΎϤΗ΁ ΎϴϧΎΒγ· Ϧϣ 30ϭ ΎϴϛήΗ Ϧϣ ΎϘϫ΍ήϣ 30 ΔϛέΎθϤΑ (ϼϴΑ΁) ΍Ω΍έΩ΁ ϻ ΓΪϠΑ ϲϓ ϢϬΑέΎΠΗ ϝΩΎΒΘΑ ΍ϮϣΎϗ ΚϴΣ ˬΔϨγ 16ϭ 12 ϦϴΑ Ύϣ ϢϫέΎϤϋ΃ Ρϭ΍ήΘΗ .ΔϳήΜϣ ΔϳΩΪόΗ Ϟχ ΰϴϛήΘϟ΍ ϊϣ ΔϴϟϭΪϟ΍ϭ ΔϴϨσϮϟ΍ Ι΍ΪΣϸϟ ϲϨϣί ϝϭΪΠΑ ΩΪόϟ΍ ΍άϫ ϲϬϨϧϭ ϒϠΘΨϣ ΎϬΣήΘϘΗ ϲΘϟ΍ Δϴϔϴμϟ΍ Δϴγ΍έΪϟ΍ Ε΍έϭΪϟ΍ ϰϠϋ ιΎΧ ϞϜθΑ ϥΎϳΩϷ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ΩΪόΘϟ΍ ΎϳΎπϗ ϝϮΣ ΓίέΎΒϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ΕΎόϣΎΠϟ΍ .ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΝΎϣΪϧϻ΍ϭ

"#)!80-2-(!%7#9%,#1*& ),63+!-0) PCCI`$Saa[QTbaa 3/*"%,#1*-%$4%* :;-+<=>?@A<?-BCD-EF-G?@H ICJJB-4KLMGL J)(8`$cXb$dSbZ[ZYSa R+?`$cXb$dSTeab[XX -08"f860,+3-"0+1*+0:"&/ ggg:860,+3-"0+1*+0:"&/

>!+$R60,+3-70$;1*+0$%+&+$)($\-=("/"$)01&) G-.-(-N+3-"0)#$)#$60+$860,+3-70$%&-.+,+$) -0,)%)0,-)01)$365+$1+&)+$)#$8"*)01+&$)( 3"0"3-*-)01"$*616"$)01&)$(+#$,-8)&)01)#$36(16&+#: !+$R60,+3-70$;1*+0$0"$3"*%+&1) 0)3)#+&-+*)01)$(+#$"%-0-"0)#$5$+8-&*+3-"0)# 8-&*+,"#$%"&$#6#$3"(+'"&+,"&)#@:

!"#$%&

!


I : 9 J < K % ) $ % L : + ( &< $ M : ) N J ) 9 & ) " # $ % & ' ( ) $ *&+ , & $ %@)=

A A AB C D 2 E , F 1 4 2 , 0 G , 2 B 4 5 H

7 8 9 $ : ) ; )& # : ' <: ) = > > ?

'&($)%&*+ 9%'+*&6'(5)#*+#9(+05(%/#P)"='(5%/#+0#"% G0(M+&/(*%*#*+#P%&=/#cEE#4#P&)2+/)&#(0M('%*) *+#"%#G0(M+&/(*%*#9%&")/#EEE#*+#d%*&(*7#^(&(1(: 5)0#R($)0+#*+#e+%-M)(&@#"%#&+M(/'%#!"#$%"&'# ()*"+,"##+0#")/#%B)/#YfI]f7#!?,+&')#+0#'+$%/ $(1&%')&()/@#2-+#0)$.&%*)#,)&#+"#,&($+& $(0(/'&)#2&%05F/@#N()0+"#g)/,(0@#*+"+1%*) (0'+&$(0(/'+&(%"#,%&%#+"#9)*+/%&&)"")#4#"%/ d(1&%5()0+/#E0'+&0%5()0%"+/7#O%#/(*) !-&)*(,-'%*)#4#$(+$.&)#'('-"%&#*+#"%#9)$(/(:0 *+#L/-0')/#!?'&%03+&)/#*+#")/#^+&+5;)/#*+#"%/ P+&/)0%/@#*+#"%#R+1-&(*%*#9)$A0#4#*+#"% P)"='(5%#*+#^+2+0/%@#%/=#5)$)#,&+/(*+0'+#*+

!"#$%&'(

!,-./012,3)-4)1204-.5,6-. '&($)%&*+ !"#$%&'(&()#*+"#,-+.")#,%"+/'(0)#/+ ,&)")01%#(0*+2(0(*%$+0'+#.%3)#0-+/'&)/ )3)/#4#+0#-0%#(0*(2+&+05(%#*+#")#$6/ +/5%0*%")/%7#89:$)#;+$)/#""+1%*)#;%/'%#%<-=> 89:$)#+?,"(5%&#<-+#!-&),%@#"%#A0(5%#,)'+05(%#+0 +/'+#5)02"(5')#<-+#,)*&=%#'+0+&#-0%#,)/(5(:0#3-/'%@ /+#5%""+#'%0#5).%&*+$+0'+#4#*+3+#<-+#"%#$-+&'+ /+#%.%'%#0)5;+#4#*=%#/).&+#"%/#$-3+&+/#4#")/#0(B)/ ,%"+/'(0)/>#C#+/#<-+#"%#&+%"(*%*#+/#+/'%D#E/&%+"@ -0%#*+#"%/#,)'+05(%/#$("('%&+/#$6/#'+&&)&=2(5%/#*+ +/'+#/(1")#.)$.%&*+%#%#-0#,-+.")#4%#0)#/:")#,)&<-+ F/'+#/+#&+/(/'%#%#/-#*)$(0%5(:0@#/(0)#,)&<-+#+/ ,%"+/'(0)7#G0#1&-,)#*+#,%"+/'(0)/@#$6/#)#$+0)/ $%0(,-"%*)#,)&#0)#/+#/%.+#<-(+0@#;%#*+5(*(*) ')$%&#5)$)#&+;F0#%#-0#/)"*%*)#(/&%+"=@#+?(1(+0*) 5)$)#(0'+&5%$.()#,%&%#/-#"(.+&%5(:0#"%#*+#")/ ,&(/()0+&)/#,%"+/'(0)/@#$-3+&+/#4#0(B)/@#<-+#/+ 5)0'%&=%0#,)&#$6/#*+#$("7#!"#1).(+&0)#(/&%+"=@#2&-') *+#"%#%"(%0H%#5)0'&%I0%'-&%#+0'&+#")/#"%.)&(/'%/#4 +"#.")<-+#*+#J%*($%#*(&(1(*)#,)&#+"#,&($+&#$(0(/'&) K"$+&'@#&+/,)0*+#5)0#+"#%'%<-+#(0*(/5&($(0%*) 5)0'&%#')*)/#")/#,%"+/'(0)/7#L,"(5%#%/=#+"#,&(05(,() *+#&+/,)0/%.("(*%*#5)"+5'(M%7#8G0#5+&5%0)#;% 5)$+'(*)#-0#/+5-+/'&)>#9%/'(1%&+$)/#%#')*%#M-+/'&% 2%$("(%@#M-+/'&%#5(-*%*@#M-+/'&)#,-+.")7#G0%#'+&&(."+ '&%$,%#/+#;%#5+&0(*)#/).&+#+"#,-+.")#,%"+/'(0)7 N)/#!/'%*)/#6&%.+/#")#;%0#%.%0*)0%*)#*+/*+#;%5+ '(+$,)7#L0'+/#,&+2(+&+0#5)$,"%5+&#%#!/'%*)/ G0(*)/7#C#+/')/#%#/-#M+H#.)/'+H%0#4#,&)M++0#*+ %&$%/#%#E/&%+"7#K@#$+3)&#*(5;)@#!/'%*)/#G0(*)/ -'("(H%#%#E/&%+"#5)$)#,+:0#+0#/-#+/'&%'+1(%#*+ *)$(0%5(:0#$-0*(%"7#!"#1).(+&0)#(/&%+"=@#,)&#/,%&'+@#/+#2&)'%#"%/#$%0)/#*+/*+#<-+#O%$6/#1%0: "%/#+"+55()0+/@#4%#<-+#O%$6/@#5-4%#5&+%5(:0#2-+

2%M)&+5(*%#,)&#E/&%+"#+0#")/#%B)/#)5;+0'%#%#2(0#*+ *+.("('%&#%#"%#"%(5%#KNP@#+/#(/"%$(/'%@#4#,-+*+#;%5+& 5&++&#<-+#+"#5)02"(5')#(/&%+")I,%"+/'(0)#0)#+/#*+ 0%'-&%"+H%#,)"='(5%@#/(0)#&+"(1()/%7#Q)*%#M+H#<-+#+" $-0*)#+0'+&)#+/'6#$)M("(H%*)#5)0'&%#+"#(/"%$(/$)@ "%#),(0(:0#,A."(5%#*+.+&6#%5+,'%&#"%#1-+&&% /%01&(+0'%#5)0'&%#')*)/#")/#,%"+/'(0)/@#*+/*+#%;)&% %/($("%*)/#%#")/#(/"%$(/'%/7#N%#$%0(,-"%5(:0#+/ 1&)/+&%@#,+&)#,-+*+#2-05()0%&7 N%#*+/'&-55(:0#*+#")/#%5-+&*)/#*+#K/")#,)&#,%&'+ *+#R;%&)0@#.(+0#+/#5(+&')#<-+#%4-*%*)#,)&#"% +/'&%'+1(%#*+#$(&%/#5)&'%/#*+#L&%2%'S#+"#&+/,%"*) (05)0*(5()0%"#4#,+&$%0+0'+#*+#!/'%*)/#G0(*)/#% "%#,)"='(5%#*+#.)$.%&*+)/#4#%/+/(0%')/#,+&,+'&%*)/ ,)&#+"#+3+&5(')#(/&%+"=S#+"#%&&(05)0%$(+0')#*+#"% ;)3%#*+#&-'%#4#+"#/("+05()#5-",%."+#*+#")/#$(+$.&)/ *+"#5-%&'+')@#;%0#'&%0/2)&$%*)#+/'+#5)02"(5')#+0 -0%#'&%1+*(%#$)&'%"7#!"#,-+.")#,%"+/'(0)@#%"#<-+ /+#"+#;%0#($,-+/')#5)+&5()0+/#+?5+,5()0%"+/#,%&% <-+#5)0'(0A+#&+5(.(+0*)#%4-*%#(0'+&0%5()0%"@#+/'6 +?;%-/')@#4#4%#0)#/%.+#<-F#;%5+&#,%&%#/%"(&#*+" %1-3+&)#+0#+"#<-+#+/'6#;-0*(*)7#!0#0)$.&+#*+" T5%/'(1)U#5)"+5'(M)#<-+#(02"(1+#%#")/#,%"+/'(0)/@#+" 1).(+&0)#(/&%+"=#;%#,&);(.(*)#"%#+0'&%*%#*+#M=M+&+/@ *+#$+*(5%$+0')/@#*+#$%'+&(%"#*+#&++$,"%H)#,%&% ")/#;)/,('%"+/7#N%#5)")0(H%5(:0#5)0'(0A%7#Q)*)/ ")/#*=%/#/+#*+/'&-4+0#5%/%/@#/+#%0+?()0%0#'(+&&%/7 N%/#-0(M+&/(*%*+/@#")/#(0/'('-')/#4#"%/#+/5-+"%/ ,&65'(5%$+0'+#4%#0)#2-05()0%0@#4#;%5+#/+$%0%/ <-+#+/')#*-&%7#O%$6/@#M+05+*)&#*+$)5&6'(5)#*+ "%/#+"+55()0+/@#+/'6#+0#5-%&+0'+0%#%0'+#"% T5)$-0(*%*#(0'+&0%5()0%"U7#!-&),%#&+*-5+#/%4-*%#4#+?(1+#%#O%$6/#<-+#&+0-05(+#%#"%#M()"+05(%

"%#^+"+1%5(:0#,%&%#"%/#b+"%5()0+/#5)0#")/ ,%=/+/#*+"#d%/;&+h#4#")/#!/'%*)/#*+"#i)"2)7 !0/%4(/'%#;%.('-%"#,%&%#*(%&()/#5)$)#-.$/01# )#!"$(),*"@#;%#,-."(5%*)#+0'&+#)'&)/#"(.&)/D !0$2,&23+0425,$"6'.240*0$0$&2$7280@#9,0$72#:)+20 ;<"$,)$040=0#)$-.$2&'"+2)$>+",:"$0$.0$*2?"+#2*0* *".$&<,*)7#R-#A"'($%#).&%#+/D#@$?",*+A,B !0#$&23+042),"#$",$:2"&')#$7)#:2."# _e&)05+@#jffX`7

4#&+5)0)H5%#%#E/&%+"7#8P)&#<-F#!-&),%#0)#+?(1+#% E/&%+"#<-+#%/($(/$)#&+0-05(+#%"#'+&&)&#*+#!/'%*) 4#&+5)0)H5%#-0#!/'%*)#,%"+/'(0)#+0#+"#$%&5)#*+ ")/#'+&&(')&()/#)5-,%*)/#*+/*+#VWXY>#L0'+#'%" ;(,)5&+/=%#+/'%""%0#")/#%5')/#*+#)*()#4#M()"+05(%7 8Z-F#,-+.")#+-&),+)#%5+,'%&=%#;)4#"%#/-+&'+ (02"(1(*%#%#")/#,%"+/'(0)/>#8Z-F#%-')&(*%*#,)"='(5% %/($("%."+#%#"%#L-')&(*%*#P%"+/'(0%#/),)&'%&=%@ 5)$)#;%5+#+/'%@#M+&/+#.)$.%&*+%*%#*=%#4#0)5;+ 4#+/'%&#2)&H%*%#%#0+1)5(%&#+0#5)0*(5(:0#*+#M+&*-1)> 89-60*)#/+#5)$,&+0*+&6#<-+#"%#A0(5%#$%0+&%#*+ ;%5+&#&+'&)5+*+&#+"#)*()@#+"#2%0%'(/$)@#")/#/+5-+/'&)/ 4#")/#;)&&(."+/#%'+0'%*)/#5)0'&%#5(M("+/#(/&%+"=+/@ +/#)2&+5(+0*)#3-/'(5(%#4#,%H#%#")/#,%"+/'(0)/>#[-05% *+/*+#VW\]@#2+5;%#*+#"%#5&+%5(:0#*+"#!/'%*)#*+ E/&%+"@#"%#/('-%5(:0#;%.=%#/(*)#'%0#,+"(1&)/%#,%&% ")/#*)/#,-+.")/@#<-+#,-+*+0#4#*+.+0#M(M(&#+0 .-+0%#%&$)0=%7#^-&%0'+#$+*()#/(1")@#"%#G0(:0 R)M(F'(5%#4#!/'%*)/#G0(*)/#-'("(H%&)0#+/'+#5)02"(5') ,%&%#/-/#,&),()/#(0'+&+/+/7#O)4#*=%@#!/'%*)/#G0(*)/ $%0(,-"%#F"#/)")#+/'%#'&%1+*(%7 8C#<-F#;%5+#!-&),%#+0#')*)#+/')>#!/'6#,%&%"(H%*%7 ^+.(*)#%#/-#%-/+05(%#*+#,&)4+5')#4#/-/#2-+&'+/ *(M(/()0+/#(0'+&0%/@#/-#/-$(/(:0#4%#+/#+/'&-5'-&%" %#!/'%*)/#G0(*)/7#C#+/#<-+#0)#;%4#<-+#+01%B%&/+D M(/'%#"%#&+"%5(:0#*+#2-+&H%/#+?(/'+0'+#;)4#*=%#+0#+" /+0)#*+"#9)0/+3)#+-&),+)@#+0'&+#<-(+0+/#<-(+&+0 -0%#!-&),%#(0*+,+0*(+0'+#_'%0#/:")#*)/#)#'&+/ ,%=/+/`#4#<-(+0+/#"%#<-(+&+0#'&%/#"%#+/'+"%#*+ a%/;(01')0@#!-&),%#+/'%#5)0*+0%*%#%#"%#($,)'+05(%7 b+/-"'%#-0%#*+5+,5(:0#,)"='(5%#,%&%#")/#,-+.")/ <-+#M+0#+0#+""%#-0%#-0(:0#,)"='(5%#,)&'%*)&%#*+ 3-/'(5(%#4#*+#&+/,+')#%"#*+&+5;)7#9&+=%$)/#<-+#(.% %#&+;%5+&#+"#$-0*)@#,+&)#0)#;%5+#/(0)#&)H%&#")/ $-&)/7#C#%/(/'+@#/(0#&+5;(/'%&@#%#"%#$%/%5&+ *+#(0)5+0'+/7

!"#$%&

!


3 7 8 4 = ? / ( . / ; 7 5 > 0= . @ 7 ( 6 4 ( 8 0 ( , * - " ' . # / - 0'$ + ' G G GH I J # K ' L % " # ' $ M ' # H " N O

/A(1

B < 8 . 7 ( C (0 - 7 D =7 ( 1 E E F

345/056./7 849/(-57DD R%1,%.-,*)#3%#!/.-3)#3%#N/6&.)/#!I.%,*),%/ ?#7-,-#L<%,)-(=,*1-#3%"#S)<*%,&)#%/7-5)": D*1%&1*-3)#%&#;%,%10)9#1)&#%/.63*)/#3% 7)/+,-3)#%&#T*&+U/#H)""%+%9#D)&3)&#R10))" )$#!1)&)(*1/#%&#D)&3,%/#?#D-#R),<)&-9 J-,A/:#;*7")(-#3%"#H%&.,)#3%#!/.63*)/ L&.%,&-1*)&-"%/#3%#"-#V&*2%,/*3-3#3% W-,1%")&-:#L&+,%/'#%&#"-#1-,,%,3*7")(B.*1-#%&#C6&*)#3%#XYYP: Z-#%/.-3)#3%/.*&-3)#%&#"-/ ,%7,%/%&.-1*)&%/#3*7")(B.*1-/#%/7-5)"-/ %&#D*<%,*-9#N,+%"*-9#S,%1*-#?#%&#"[%7,%/%&.-1*'&#J%,(-&%&.%#3%#!/7-5-&.%#"-#V&*'&#!6,)7%-:#Z-#/*3)#;*,%1.), 3%"#S-<*&%.%#3%"#J,%/*3%&.%#3%#"-#R)1*%3-3 !/.-.-"#3%"#\#H%&.%&-,*)#?#H)&/%C%,)#7-,%"#%&2*-3)#%/7%1*-"#3%#"-#V&*'&#!6,)7%%&#F,*%&.%#M%3*): ;%/3%#OPPX#%/#3*,%1.),#3%#"-#]6&3-1*'& 0*/7-&)8(-,,)@6A#^,%/#H6".6,-/#3%" M%3*.%,,B&%):#Z-#%/1,*.)#?#.,-361*3) 3*/.*&.-/#)<,-/#?#-,.A16")/#,%"-1*)&-3)/ 1)&#%"#1)&$"*1.)#3%#F,*%&.%#J,'I*()9 M-,,6%1)/9#"-#.)"%,-&1*-#?#%"#3*B")+) 3%#1*2*"*>-1*)&%/:

!"##$%&'%#(%)$*+

8'(K%M)#T%U#()V$)N%"N K)(*'(%#M%ON'L%U# .#%L%'$%W'T(N)L%)#$)T

345/056./7(849/(-57DD D-#*&(*+,-1*'&#/%#0-#/*.6-3)#7),#3%,%10) 7,)7*)#%&#%"#7,*(%,#7"-&)#3%#"-/ 7,%)167-1*)&%/#3%#"-#/)1*%3-3#%/7-5)"-: D)#@6%#%&#6&#7,*&1*7*)#/%#7,%/%&.-<-#1)()#6& $%&'(%&)#3%#1-,B1.%,#%/%&1*-"(%&.% /)1*)%1)&'(*1)9#/%#0-#1)&2%,.*3)#-3%(B/9#7), -16(6"-1*'&#?#/)<,%#.)3)9#7),#"-/#3,-(B.*1-/ 1*,16&/.-&1*-/#@6%#,)3%-&#(610-/#2%1%/#"*&(*+,-1*'&#*"%+-"9#%&#6&-#1)&.,)2%,.*3-#16%/.*'& 7)"A.*1-:#!&#7)1)#(B/#3%#6&-#3=1-3-#?#(%3*-9 !/7-5-#0-#-/*/.*3)#-#6&-#%I7")/*'&#(*+,-.),*-#3% "-#@6%#%/#3*$A1*"#0-""-,#7,%1%3%&.%/#%&#")/#7-A/%/ 3%#&6%/.,)#%&.),&)9#&)#.-&.)#7),#%"#2)"6(%&#3% 7)<"-1*'&#%I.,-&C%,-#16-&.)#7),#"-#-1%"%,-1*'&#3%"

$%&'(%&):#Z)?#%I*/.%&#-",%3%3),#3%#_:PPP:PPP 3%#*&(*+,-&.%/#16-&3)#%&#XYYQ#")/#,%/*3%&.%/ %I.,-&C%,)/9#*&1"6*3)/#")/#1)(6&*.-,*)/9#-7%&-/ /67%,-<-&#%"#(%3*)#(*""'&#3%#7%,/)&-/:#;%#-0A @6%#6&-#3%#"-/#+,-&3%/#7,%)167-1*)&%/#3%" +)<*%,&)#0-?-#/*3)#"-#3%#%/.-<"%1%,#6&#()3%") %/.-<"%#?#%$*1->#@6%#+%/.*)&%#%"#1)(7"%C)#$%&'(%&) 3%#"-#*&(*+,-1*'&#1)&#/%,*%3-3#?#/)"2%&1*-9 3%/-,,)""-&3)#6&-#7)"A.*1-#*&.%+,-"#@6%#1)(7,%&3% .,%/#%"%(%&.)/#<B/*1)/K#%"#,%$),>-(*%&.)#3%#")/ *&/.,6(%&.)/#3%#"610-#1)&.,-#"-#*&(*+,-1*'&#*"%+-"9 "-#2*&16"-1*'&#3%#")/#$"6C)/#-#"-#,%-"*3-3#3%" (%,1-3)#"-<),-"#?#"-#*&.%+,-1*'&#/)1*-"#3% ")/#*&(*+,-&.%/:

!"")#%I*+%#7)&%,#%&#C6%+)#.)3)/#")/#,%16,/)/#3%" !/.-3)#7-,-#,%+6"-,#?#1)&.,)"-,#")/#$"6C)/#(*+,-.),*)/: N#7%/-,#3%#@6%#"-#*&(*+,-1*'&#.*%&%#6&-#1"-,-#? $6%,.%#3*(%&/*'&#3%#7)"A.*1-#*&.%,*),9#7)/%% *&363-<"%(%&.%#6&#*(7),.-&.%#1)(7)&%&.%#%I.%,*), @6%#/%#(-.%,*-"*>-#%&#"-#-1.6-1*'&#3%"#M*&*/.%,*) 3%#N/6&.)/#!I.%,*),%/#-#.,-2=/#3%#-11*)&%/#% *&/.,6(%&.)/#1)()#"-#-(7"*-1*'&#3%#"-#-11*'& 1)&/6"-,9#"-#1)&1"6/*'&#3%#N16%,3)/#3%#]"6C)/ M*+,-.),*)/#`1)()#")/#@6%#?-#%I*/.%&9#7-,-#%&1-6>-, "-#3%(-&3-#3%#(-&)#3%#)<,-#%I.,-&C%,-9#1)& M-,,6%1)/9#[%74<"*1-#;)(*&*1-&-9#H)")(<*-9 !16-3),9#J)")&*-9#W6"+-,*-#?#[6(-&*-a9 1)(7"%.-3)/#1)&#6&-#/%,*%#3%#*&*1*-.*2-/#-#&*2%" (6".*"-.%,-"9#%6,)7%)#)#<*"-.%,-"#3*,*+*3-/#-#(%C),-, &)#/'")#"-#+%/.*'&#3%#"-#(*+,-1*'&9#/*&)#.-(<*=& %"#&*2%"#3%#3%/-,,)"")#3%#")/#7-A/%/#%(*/),%/: N3%(B/#3%#%/.)/#*&/.,6(%&.)/#3*+-()/ b.,-3*1*)&-"%/c#@6*/*%,-#,%$%,*,(%#-#3)/#*&*1*-.*2-/ ,%1*%&.%/#"*3%,-3-/#7),#%"#M*&*/.%,*)#3%#N/6&.)/ !I.%,*),%/#?#@6%#1)&/.*.6?%&9#-#(*#C6*1*)9#6&-/ *&&)2-3),-/#$),(-/#3%#%&$,%&.-,&)/#-"#7,)<"%(-K "-#H)&$%,%&1*-#[%+*)&-"#!6,)-$,*1-&-#/)<,% M*+,-1*'&#?#;%/-,,)"")#1%"%<,-3-#%&#[-<-.#")/ 7-/-3)/#XP#?#XX#3%#C6"*)9#?#%"#bJ"-&#d$,*1-c#@6% /%#0-#7,%/%&.-3)#%"#OQ#3%#%/%#(*/()#(%/:

+,-./0

2


A * ) B . C % + $ % D * E F &. $ G * + H B + ) & + " # $ % & ' ( ) $ *&+ , & $ %2+/

!"#$%&'(!)*+,-,*./0 ",1/)*02'#3-)0+-/.0*0'4)5-, %/1-0./6*'7'&,40--)22)8 !"#$%&'()(&*+"#,(-+%&".#/0)%"')+*"&"#1(#,"2"3 (&#*04%#%)+-(&5#6)(6")"*+7&#4#1(8"))%..%#/86"9" :"#3(&+1%#;<0&3%#"#="))0(*%8#4#"#>)"&*+"?#0& 1(83"*"1%#6)%3"-%&+8@%#:"#8()A+1%#6")"#1+8(9") (.#6)+@()#6")3(&")+"1%#(&3)(#/0)%6"#4#B')+*"#(& @"3()+"#1(#@+-)"*+7&C#D08#)(80.3"1%8#8(#:"& 3)"10*+1%#(&#0&"#E(*.")"*+7&#F%.G3+*"#4#(&#0&#F."& 1(#H**+7&#I0(#*%&3+(&(#0&"8#8(8(&3"#@(1+1"8 *%&*)(3"8#4#I0(#8(#+&86+)"#(&#.%8#6)+&*+6+%85 (J60(83%8#6%)#/86"9"5#1(#-.%2".+1"15 *%))(86%&8"2+.+1"15#@0.3+."3()".+8@%#('+*"K#4 %6()"3+A+1"1L#(8#1(*+)5#0&"#)(860(83"#-.%2".#I0( +&3(-)(#."8#@"&+'(83"*+%&(8#4#."8#*"08"8#1(#."8 @+-)"*+%&(8#(&3)(#B')+*"#4#/0)%6"5#*%%)1+&"1"#*%& %3)"8#6%.G3+*"85#*%&#6")3+*+6"*+7&#1(#."#M&+7& /0)%6("#4#1(#."8#N)-"&+K"*+%&(8#1(#+&3(-)"*+7& )(-+%&".#4#1%3"1"#1(#."8#*"6"*+1"1(8#&(*(8")+"8 6")"#..(A")."#"#*"2%C /86"9"#I0+()(#"6%4")#(.#*+3"1%#F."&#1(#H**+7& *%&#1(*+8+7&5#1(83+&"&1%#".#@(&%8#OP#@+..%&(8 1(#(0)%8#"#)(6")3+)#(&3)(#0&#>%&1%#6")"#6)%4(*3%8 (&#.%8#Q@2+3%8#1(.#3)"&86%)3(5#*%@0&+*"*+%&(85 (&()-G"#4#"-0"#4#6)%4(*3%8#1+)+-+1%8#".#1(8"))%..% :0@"&%#8%83(&+2.(C#H#(83"#*0"&3G"#8(#"9"1(&#RP @+..%&(8#@Q8#1+)+-+1%8#"#)(."&K")#.%8#>%&1%8 1(#=+*)%*)S1+3%8C !"#$%&'()(&*+"#1(#,"2"3#:"#*0@6.+1% 8%2)"1"@(&3(#.%8#%2<(3+A%8#I0(#8(#6."&3("2"#(. T%2+()&%#(86"9%.#".#"80@+)#."#+&+*+"3+A" *%&<0&3"@(&3(#*%&#(.#T%2+()&%#@"))%I0GC#F)+@()%5 6%)#(.#&%3"2.(#&+A(.#1(#6")3+*+6"*+7&#;UV#6"G8(85 1(#.%8#*0".(8#WU#)(6)(8(&3"1%8#"#&+A(.#@+&+83()+".5 4#OX#%28()A"1%)(8?C#D(-0&1%5#6%)#(.#&+A(.#1( *%@6)%@+8%#1(#3%1%8#.%8#6")3+*+6"&3(8#*%&#.%8 %2<(3+A%8#1(#."#$%&'()(&*+"C#Y#3()*()%5#6%)#(. )(*%&%*+@+(&3%#6)Q*3+*"@(&3(#0&Q&+@(#1(. .+1()"K-%#(86"9%.#4#@"))%I0G#(&#."#2Z8I0(1"#1( 0&#&0(A%#@%1(.%#1(#1+Q.%-%#8%2)(#@+-)"*+%&(8 (&3)(#B')+*"#4#/0)%6"C

920*':+-/.0 /.#F."&#B')+*"#*%&83+304(#0&"#Z3+.#:())"@+(&3"#6")" ..(A")#"#."#6)Q*3+*"#(.#*%@6)%@+8%#"80@+1%#6%)#(. T%2+()&%#(86"9%.5#:"*(#":%)"#1%8#"9%85#1(#+&+*+") 0&"#&0(A"#(3"6"5#@0*:%#@Q8#+&3(-)".#(#+&3(&8"5 1(#)(."*+%&(8#*%&#."#)(-+7&#8028":")+"&"C#M& *%@6)%@+8%#I0(#%2(1(*(#"#0&#8(&3+@+(&3%#1( 8%.+1")+1"1#:"*+"#0&#*%&3+&(&3(#(&')(&3"1%#" -)"&1(8#6)%2.(@"8#4#)(3%85#6()%#3"@2+S&#1( *%:()(&*+"#*%&#(.#6"6(.#I0(#/86"9"#60(1(#4#1(2( 1(8(@6(9")#(&#."#(8*(&"#+&3()&"*+%&".#4#"#." *%&*+(&*+"#1(#I0(#(&#(.#@0&1%#"*30".#&%

3 3 34 5 6 7 8 9 : ; < 7 9 = > 9 7 4 < ? @

60(1(#:"2()#6"K#4#6)%86()+1"1#10)"1()"8#8+#S83"8 &%#8%&#*%@6")3+1"8C /.#F."&#(83Q#(83)0*30)"1%#(&#3%)&%#"#8+(3(#-)"&1(8 %2<(3+A%85#I0(#8(#6)%4(*3"&5#6")"#80#)(".+K"*+7&5 (&#%3)"8#3"&3"8#.G&("8#1(#"**+7&_ /.#"'+"&K"@+(&3%#1(#."#1(@%*)"*+"5#.%8#1()(*:%8 :0@"&%85#."#6"K#4#."#8(-0)+1"15#8+(@6)(#". "@6")%#1(#."8#a"*+%&(8#M&+1"8#4#1(#."#.(-".+1"1 +&3()&"*+%&".#4#@(1+"&3(#0&"#@"4%)#+@6.+*"*+7& (&#."#)(8%.0*+7&#1(#*%&'.+*3%8#*%@%#.%8#1( E")'0)#%#."#,(6Z2.+*"#E(@%*)Q3+*"#1(.#$%&-%5 1%&1(#(&#(83%8#@%@(&3%8#8(#(&*0(&3)"& 1(86.(-"1%8#RXP#8%.1"1%8#(86"9%.(8#(&#0&" @+8+7&#(0)%6("#*%&#(.#*%@(3+1%#1(#"401")#" -")"&3+K")#."#8(-0)+1"1#1(.#6"G8#10)"&3(#(. 6)%*(8%#(.(*3%)".C !"#.0*:"#*%&3)"#."#6%2)(K"#4#."#*%&3)+20*+7&#" ."#"-(&1"#1(#1(8"))%..%#(&#B')+*"5#*%&#0&" 6")3+*0.")#"3(&*+7&#"#."8#6%.G3+*"8#1(#8".01#4 1(#*%@2"3(#*%&3)"#6"&1(@+"8#*%@%#(.#D^EH#% ."#@".")+"C#/&#3"&#87.%#1%8#"9%8#."#H401"#N'+*+". ".#E(8"))%..%#1(#/86"9"#1(83+&"1"#"#B')+*" D028":")+"&"5#."#)(-+7&#@Q8#6%2)(#1(.#6."&(3"5 8(#:"#3)+6.+*"1%#:"83"#".*"&K")#.%8#WUP#@+..%&(8 1(#(0)%8#(&#OPP[C#/86"9"#:"#"80@+1%#"8+@+8@% 0&#6"6(.#1(#.+1()"K-%#(&#+&+*+"3+A"8#1(#*"&<( 1(#1(01"#6%)#6)%-)"@"8#1(#1(8"))%..%5#(10*"*+7& 6")"#3%1%8#%#A"*0&"*+7&C !"#)(-0."*+7&#1(#.%8#'.0<%8#@+-)"3%)+%8#1(81( 0&#(&'%I0(#-.%2".#2"8"1%#(&#." *%))(86%&8"2+.+1"1#1(#3%1%8#.%8#6"G8(8 *%&*()&+1%8#(&#(.#I0(5#".#3+(@6%#I0(#8( *%@2"3(#(.#3)Q'+*%#+.(-".#1(#8()(8#:0@"&%85#8( (83"2.(*(&#*"0*(8#6")"#."#@+-)"*+7&#.(-".#4#8( +@60.8"&#"**+%&(8#1(#*%1(8"))%..%C#/83(#(8 6)(*+8"@(&3(#(.#(86G)+30#I0(#:"#6)(8+1+1%#." $%&'()(&*+"#/0)%"')+*"&"#8%2)(#=+-)"*+7&#4 E(8"))%..%#*(.(2)"1"#)(*+(&3(@(&3(#(&#,"2"3 6%)#+&+*+"3+A"#1(#/86"9"#4#="))0(*%8C !"#6")3+*+6"*+7&#@Q8#"*3+A"#1(#/86"9"#(&#."8 6%.G3+*"8#(0)%6("8#1+)+-+1"8#"#B')+*"5#3"&3%#(& (.#3())(&%#1(.#1+Q.%-%#4#."#*%&*()3"*+7&#6%.G3+*"5 *%&#(.#%2<(3+A%#1(#."#*(.(2)"*+7&#1(#0&"#8(-0&1" $0@2)(#M&+7&#/0)%6("bB')+*"#(.#6)7J+@%#"9%5 *%@%#(&#(.#1(#."#*%%6()"*+7&5#(&#6")3+*0.")#" 3)"AS8#1(.#*"0*(#1(.#c#>%&1%#/0)%6(%#1( E(8"))%..%5#(&#(.#I0(#/86"9"#:"#+&*)(@(&3"1% 80#*%&3)+20*+7&#:"83"#(.#dCVUeC

' ( ) $ * + , +& # * - .* + / 0 0 1

.%8#+&3()*"@2+%8#(&3)(#."8#8%*+(1"1(8#*+A+.(8 1(#/86"9"5#/0)%6"#4#B')+*"5#'0&1"@(&3".@(&3( -)"*+"8#"#."#$"8"#B')+*"5#*04"#"*3"#1( *%&83+30*+7&#:"#8+1%#)(*+(&3(@(&3(#'+)@"1" 6%)#(.#T%2+()&%#*%&<0&3"@(&3(#*%&#."8 "03%)+1"1(8#"03%&7@+*"8#4#.%*".(8#*"&")+"8#4 I0(#8()Q#+&"0-0)"1"#"&3(8#1(.#'+&".#1(#OPP[C F%)#Z.3+@%5#"0&I0(#&%#@(&%8#+@6%)3"&3(5#(. )('0()K%#1(#."#6)%4(**+7&#4#1(#."#6)(8(&*+" +&83+30*+%&".#1(#/86"9"#(&#B')+*"#8028":")+"&"5 @(1+"&3(#0&#)(1(86.+(-0(#1+6.%@Q3+*%#I0( +@6.+*")Q#."#"6()30)"5#(&#0&"#6)+@()"#(3"6"5 1(#&0(A"8#/@2"<"1"8#(&#D01Q&5#=".G#4#$"2% \()1(#4#(.#(&AG%#1(#'0&*+%&")+%8#1+6.%@Q3+*%8 ".#)(83%#1(#.%8#6)+&*+6".(8#6"G8(8#1(#."#)(-+7& %**+1(&3".5#."#@Q8#*()*"&"#"#/86"9"C !"#6)(6")"*+7&#4#6)(8(&3"*+7&#1(#(83"8#1%8 +&+*+"3+A"8#:"&#*%&80@+1%#.%8#(8'0()K%8 1+6.%@Q3+*%8#(&#."#)(-+7&#"')+*"&"#10)"&3(#OPP[5 4#."8#-+)"8#I0(#(.#=+&+83)%#1(#H80&3%8#/J3()+%)(8 4#4%#@+8@%#:(@%8#)(".+K"1%#6%)#&0@()%8%8#6"G8(8 1(.#B')+*"#D028":")+"&"C#]0&3%#"#(..%5#(.#'.0<% +&+&3())0@6+1%#1(#+&@+-)"&3(8#+))(-0.")(8#8%2)( ."8#^8."8#$"&")+"8#:"#6."&3("1%#0&#6)%2.(@"#1( 1(.+*"1"#-(83+7&5#4#8(#:"#"A"&K"1%#@0*:%#(&#.%8 Z.3+@%8#@(8(8#(&#."#*%."2%)"*+7&#I0(#&%8#6)(83"& .%8#I0(#8%&#.%8#3)(8#6"G8(8#*."A(_#="))0(*%85 ="0)+3"&+"#4#D(&(-".5#1+)(*3"@(&3(#+@6.+*"1%85 *%@%#6"G8(8#1(#%)+-(&#%#1(#3)"&8+3%5#(&#."#-)"& @"4%)G"#1(#.%8#'.0<%8#1(#+&@+-)"&3(8#+))(-0.")(8 8%2)(#3())+3%)+%#(86"9%.#(&#.%8#Z.3+@%8#@(8(8C !"8#@+-)"*+%&(8#8(#:"&#*%&A()3+1%#(&#0&#1(8"'G% 6%.G3+*%#*%@Z&5#I0(#".*"&K"#.%8#Q@2+3%8#:0@"&%5 (*%&7@+*%#4#*0.30)".C#/86"9"5#*%@%#60()3"#80) 1(#/0)%6"5#&%#60(1(#(&')(&3")8(#(&#8%.+3")+%#"#0& '(&7@(&%#1(#3".#(&A()-"10)"5#6%)#.%#I0(#:"#1(*+1+1% 4#:"#"80@+1%#0&#1(83"*"1%#6"6(.#6)%3"-%&+83"#(& ."8#1+'()(&3(8#+&83"&*+"8#+&3()&"*+%&".(8#(&#."8 I0(#8(#1(2"3(#(83"#*0(83+7&5#"86+)"&1%#"#0& .+1()"K-%#(&#."#@"3()+"C#D(#3)"3"#1(#0&#6)%4(*3% I0(#(8#6.(&"@(&3(#*%:()(&3(#*%&#.%8#%2<(3+A%8#1( &0(83)"#6%.G3+*"#(J3()+%)#(&#6")3+*0.")#*%&#." +&3(-)"*+7&#(&3)(#"@2"8#%)+.."8#1(.#=(1+3())Q&(%5 (.#F)%*(8%#1(#`")*(.%&"#4#."#H.+"&K" 1(#$+A+.+K"*+%&(8C

/.#'%@(&3%#4#."#1+A()8+'+*"*+7&#1(#.%8 +&3()*"@2+%8#(*%&7@+*%8#4#1(#."8#+&A()8+%&(8 6)%10*3+A"85#1(#'%)@"#*%:()(&3(#*%&#.%8 6)+&*+6+%8#I0(#"&+@"&#(.#6)%-)"@"#a/FHEC /.#+@60.8%#"#."#*%%6()"*+7&#*0.30)".#4#"#." 6)%@%*+7&#1(.#(86"9%.#(&#B')+*"5#"8G#*%@%#"

!"#$%&

!


3 7 8 4 = ? / ( . / ; 7 5 > 0= . @ 7 ( 6 4 ( 8 0 ( , * - " ' . # / - 0'$ + ' /A(1

G G GH I J # K ' L % " # ' $ M ' # H " N O

B < 8 . 7 ( C (0 - 7 D =7 ( 1 E E F

΃ιΏΡΕ ΍ϝϩΝέΓ ΕΡΕϝ ωϥ ΝΩ΍έΓ ϡϙ΍ϥ ΍ϝιΩ΍έΓ ϑϱ ΍ϥεύ΍ϝ΍Ε ΍ϝϡΝΕϡω ΍ϝ·αΏ΍ϥϱ. ϭ·ϥ ϙ΍ϥ ϱΕϡ ΕϕΩϱϡϩ΍ ϑϱ ΍ϝΏΩ΍ϱΓ ωϝϯ ΃ϥϩ΍ υ΍ϩέΓ Ϋ΍Ε ρ΍Ώω ΍ΝΕϡ΍ωϱ ΍ϕΕι΍Ωϱ ϡΡνˬ ΃νΡΕ ϑνϝ΍ ωϥ Ϋϝϙ ϭΏαΏΏ ΍ϝΕέ΍ϙϡ ϭϝ΍αϱϡ΍ ΏαΏΏ ΍ϝυέϭϑ ΍ϝϡ΃α΍ϭϱΓ ΍ϝϡΡϱρΓ ύ΍ϝΏ΍ Ώ΍ϝϩΝέΓ ΍ϝαέϱΓˬ ΕϡΙϝ ϕνϱΓ αϱ΍αϱΓ ϡΙϱέΓ ϝϝΝΩϝ. ϑΥϝ΍ϝ ϡ΍ ϱίϱΩ ϕϝϱϝ΍ ωϥ ωϕΩ ϭϥιϑ ϡϥ ΍ϝίϡϥˬ εϩΩΕ ·αΏ΍ϥϱ΍ ϑϭέ΍ϥ΍ ϝϝϩΝέΓ ϱιωΏ ΍ϝωΙϭέ ωϝϯ αϭ΍Ώϕ ϝϩ ϑϱ ΏϝΩ΍ϥ ϡΡϱρϥ΍, ϭΫϝϙ ϝϱα ΏαΏΏ ωΩΩ ΍ϝα΍ϙϥΓ ΍ϝ΃ΝϥΏϱΓ ΏϕΩέ ϡ΍ ϩϭ ΏαΏΏ Εα΍έω ϭΕϱέΓ ΍ϝυ΍ϩέΓ. ϭϱΕϭ΍ΝΩ Ρ΍ϝϱ΍ ϕέ΍ΏΓ 3 ϡϝ΍ϱϱϥ ϡϩ΍Νέ Ώϱϥϡ΍ ϙ΍ϥ ωΩΩ ΍ϝϡϕϱϡϱϥ ΍ϝ΃Ν΍ϥΏ Ώϡϥ ϑϱϩϡ ϡϭ΍ρϥϭ ΍ϝ΍ΕΡ΍Ω ΍ϝ΃ϭέϭΏϱ ϝ΍ ϱΕΝ΍ϭί ϑϱ αϥΓ 1996 ϥιϑ ϡϝϱϭϥ εΥι. ϭΕΏω΍ ϝΫϝϙ ϑ·ϥ ·ΡΩϯ ΍ϝ΍ϥεύ΍ϝ΍Ε ΍ϝϙΏέϯ ϝϝΡϙϭϡΓ ΍ϥιΏΕ ωϝϯ ϭνω ϥϡϭΫΝ ϕ΍έ ϭϥ΍Νω ϙϑϱϝ ΏΕΩΏϱέ ΝΩϱ ϭϑω΍ϝ ϝυ΍ϩέΓ ΍ϝϩΝέΓ ΍ϝϡΕε΍ΏϙΓˬ ωΏέ ΕρΏϱϕ αϱ΍αΓ ϡΕϙ΍ϡϝΓ Εεϡϝ Ιϝ΍ΙΓ ωϥ΍ιέ ΃α΍αϱΓ: Εωίϱί ΁ϝϱ΍Ε ϡϙ΍ϑΡΓ ΍ϝϩΝέΓ ΍ϝαέϱΓˬ έΏρ Ωϑϕ ΍ϝϩΝέΓ Ώϭ΍ϕω αϭϕ ΍ϝωϡϝ, ϭ·Ωϡ΍Ν ΍ϝϡϩ΍Νέϱϥ ΍ΝΕϡ΍ωϱ΍. ϭϱΕρϝΏ Ϋϝϙ έιΩ Νϡϱω ϡϭ΍έΩ ΍ϝΩϭϝΓ ϝΕϥυϱϡ Ωϑϕ ΍ϝϩΝέΓ ϭνΏρϩ. ϭέύϡ ΃ϥ ΍ϝϩΝέΓ ΕϙΕαϱ ΏωΩ΍ αϱ΍αϱ΍ Ω΍Υϝϱ΍ Νϝϱ΍ˬ ϑ·ϥϩ΍ ΕΡϡϝ Ώϝ΍ εϙ ω΍ϡϝ΍ Υ΍έΝϱ΍ ϱΕΝαΩ ϑϱ ωϡϝ ϭί΍έΓ ΍ϝε΅ϭϥ ΍ϝΥ΍έΝϱΓ ωΏέ ΕΡέϙ΍Ε ϭ΁ϝϱ΍Ε ϡΙϝ Εϭαϱω ΍ϝωϡϝ ΍ϝϕϥιϝϱ ϭ·Ώέ΍ϡ ΍Εϑ΍ϕ΍Ε Ρϭϝ Ωϑϕ ΍ϝϩΝέΓ (ϡΙϝ ΍ϝα΍έϱΓ Ρ΍ϝϱ΍ ϡω ΍ϝϡύέΏ ϭΝϡϩϭέϱΓ ΍ϝΩϭϡϱϥϱϙ΍ϥ ϭϙϭϝϭϡΏϱ΍ ϭ΍ϝ·ϙϭ΍Ωϭέ ϭΏϭϝϭϥϱ΍ ϭΏϝύ΍έϱ΍ ϭέϭϡ΍ϥϱ΍ ϡϥ ΃Νϝ Εϥυϱϡ ΍ϝρϝΏ ωϝϯ ΍ϝϱΩ ΍ϝω΍ϡϝΓ ΍ϝ΃ΝϥΏϱΓ) Ϊϴόμϟ΍ ϰϠϋ Ε΍έΩΎΒϣ ΕΎϗΎϔΗϻ΍ ϩάϫ Ϟ˷ϤϜΗϭ ϡΕωΩΩ ΍ϝ΃ρέ΍ϑ ϭ΍ϝ΃ϭέϭΏϱ ϭ΍ϝΙϥ΍Ήϱ ΕϩΩϑ Νϡϱωϩ΍ ·ϝϯ ΕΡαϱϥ ϝϱα ϑϕρ ΕΩΏϱέ ΍ϝϩΝέΓ Ώϝ ΃ϱν΍ ϡαΕϭϯ ΕϥϡϱΓ ΍ϝΏϝΩ΍ϥ ΍ϝϡιΩέΓ ϝϩ΍. ·ν΍ϑΓ ·ϝϯ ϩΫϩ ΍ϝ΁ϝϱ΍Ε "΍ϝΕϕϝϱΩϱΓ" ·Ϋ΍ Ν΍ί ΍ϝΕωΏϱέˬ ΃ϭΩ ΃ϥ ΃εϱέ ·ϝϯ ϡΏ΍ΩέΕϱϥ ϡΕΥΫΕϱϥ ϡ΅Υέ΍ ΕϕϭΩϩϡ΍ ϭί΍έΓ ΍ϝε΅ϭϥ ΍ϝΥ΍έΝϱΓ ϭΕϡΙϝ΍ϥ ϑϱ ϥυέϱ ιϱύΕϱϥ ϡαΕΝΩΕϱϥ ϑϱ ΕιΩϱϥ΍ ϝϝϡεϙϝΓ: ΍ϝϡ΅Εϡέ ΍ϝ·ϕϝϱϡϱ ΍ϝ΃ϭέϭΏϱ-΍ϝ·ϑέϱϕϱ Ρϭϝ ΍ϝϩΝέΓ ϭ΍ϝΕϥϡϱΓ ΍ϝϡϥωϕΩ ϑϱ ΍ϝέΏ΍ρ ϱϭϡϱ 10 ϭ11 ϱϭϝϱϭ (Εϡϭί) ϭΥρΓ ·ϑέϱϕϱ΍ ΍ϝΕϱ ΃ωϝϥΕ ϑϱ 26 ϡϥ ΍ϝεϩέ Ϋ΍Εϩ.

΍ϝϡ΅Εϡέ ΍ϝ·ϕϝϱϡϱ ΍ϝ΃ϭέϭΏϱ΍ϝ·ϑέϱϕϱ Ρϭϝ ΍ϝϩΝέΓ ϭ΍ϝΕϥϡϱΓ (ϙέϱ΍ϡΩ) ϱάϟ΍ϭ ρΎΑήϟ΍ ϲϓ ΪϘόϨϤϟ΍ ϲϘϳήϓϹ΍-ϲΑϭέϭϷ΍ ϲϤϴϠϗϹ΍ ήϤΗΆϤϟ΍ ϥ· Ϫϟ ΐϴΗήΘϟ΍ ϲϓ ήϓ΍ϭ ςδϘΑ (Ύδϧήϓϭ ΏήϐϤϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ·) ΎϴϧΎΒγ· ΖϤϬγ΃ ΎΑϭέϭ΃ ϦϴΑ ϰϟϭϷ΍ Δϛ΍ήθϟ΍ ΔϏΎϴλ ϲϓ ϒόγ΃ ˬϩήϳϮτΗϭ ϩΩ΍Ϊϋ·ϭ ΔτΧϭ ϲγΎϴγ ϥϼϋ· ϲϓ ϪΠ΋ΎΘϧ ΖϤΟήΗϭ .ΓήΠϬϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΎϴϘϳήϓ·ϭ ϲΘϟ΍ ˯ϯΩΎΒϤϟ΍ ϲΣϮΘδΗ ΎγϮϤϠϣ ˯΍ήΟ· ϦϴΘγ ˯Ύϫί ϞϤθΗ ϞϤϋ ΔϳΩΪόΗϭ ΔϤγΎϘΘϤϟ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ϭ ΔϤϟϮόϟ΍ ϥ΄θΑ ΎϴϧΎΒγ· ΎϬΘοήϋ ήϫΎψϣ ΔϓΎϛ ΞϣΪϳ ϞϣΎη Ωέ ϢϳΪϘΗ ϱ΃ ˭Δϴ΋΍ήΟϹ΍ϭ ΔϟΎόϔϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍ ϊϣ ϪϘϴδϨΗ ϢΘϳ ΎΑϭέϭ΃ϭ ΎϴϘϳήϓ· ϦϴΑ ΓήΠϬϟ΍ ΕΎϛήΣ ΏΎΒγ΃ϭ ΓήΠϬϟ΍ ϲϤϴϠϗϹ΍ ϞϣΎϜΘϟ΍ ΕΎϤψϨϣϭ ϲΑϭέϭϷ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ΔϛέΎθϤΑ ϯήΧ΃ ΕΎγΎϴγ .ϩάϴϔϨΘϟ Δϣίϼϟ΍ ΕΎϧΎϜϣϹΎΑ ϩΪϳϭΰΗϭ ΕΪλέ Ϊϗϭ ˬΓέϮϛάϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔτΧ ϡΰΤΑ ϢϋΪΗ ϥ΃ ΪϳήΗ ΎϴϧΎΒγ· ϥ· ϲϓ ϊϳέΎθϤϟ ϕϭΪϨλ ϦϴΑ ΎϬόϳίϮΘϟ ϭέϭ΃ ϥϮϴϠϣ 20 Ϧϋ ϞϘϳ ϻ Ύϣ Ϛϟάϟ ΔϴϤϨΘϠϟ ΔϬΟϮϣ ϊϳέΎθϣϭ ϩΎϴϤϟ΍ϭ ΔϗΎτϟ΍ϭ ΕϻΎμΗϻ΍ϭ ˬϞϘϨϟ΍ ϝΎΠϣ ΔϬΟϮϣ ϯήΧ΃ Ϧϴϳϼϣ 10 ώϠΒϤϟ΍ ΍άϫ ϰϟ· ϑΎπΗϭ .ΔϤϳΪΘδϤϟ΍ ΔϳήθΒϟ΍ .ϯήϐμϟ΍ νϭήϘϟ΍ ϖϳΩΎϨλ ϞϴόϔΘϟ

!"##$%&'%#(%)$*+

.ΓήΠϬϠϟ ϲΟέΎΨϟ΍ ΪόΒϟ΍ ΔΜϳΪΣ Ε΍έΩΎΒϣ αϭήϏ ϥϮϴϟ ϮϨϳΩέΎϧήϴΑ

ΔϣϮϜΤϟ΍ ΎϬϴϟ· Ζό˷ϠτΗ ϲΘϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ρΎΑήϟ΍ ήϤΗΆϣ ϕ˷ϮϔΗ Ϊϗϭ ϻϭ΃ .ΔϴΑήϐϤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϊϣ ΔϔλΎϨϣ ΓέΩΎΒϤϟ΍ ΖϨΒΗ ΎϣΪϨϋ ΔϴϧΎΒγϹ΍ ˬϱέ΍ίϭ Ϊϴόλ ϰϠϋ ΔϠΜϤϣ ΎϬϨϣ 45 ˬΔϟϭΩ 58) ΔϛέΎθϤϟ΍ ϢΠΤϟ ΍ήψϧ

+,-./0

!


3 7 8 4 = ? / ( . / ; 7 5 > 0= . @ 7 ( 6 4 ( 8 0 ( , * - " ' . # / - 0'$ + ' /A(1

G G GH I J # K ' L % " # ' $ M ' # H " N O

ΔϴΒϟΎϐΑ ˬέϮΒϋ ϥ΍ΪϠΑ ϭ΃ ΔϴϠλ΃ ϝϭΪϛ ˯΍Ϯγ ήηΎΒϣ ϞϜθΑ ΔϴϨόϤϟ΍ έϮϬθϟ΍ ϲϓ ΔϴϧΎΒγϹ΍ ϲο΍έϷ΍ ϰϠϋ Ϧϴϳήδϟ΍ ϦϳήΟΎϬϤϟ΍ ϖϓΪΗ ΕΎϛήΣ ΓήϴΧϷ΍ ϰϟ· Ϟμϳ ˬΎϛήΘθϣ ΎϴγΎϴγ ΎϳΪΤΗ ϞΜϤΗ ΓήΠϬϟ΍ ΕΎϛήΣ ΖΤΒλ΃ ΔΑ΍ϮΒϛ ΎϴϧΎΒγ· έϭΪϘϤΑ βϴϟϭ .ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ Ϛϟάϟϭ ˬϢΠΤϟ΍ ΍άϫ ϞΜϤΑ ΓήϫΎψϟ ΎϫΩήϔϤΑ ϯΪμΘΗ ϥ΃ ΎΑϭέϭϷ ΔϴΑϮϨΟ ΎϬϴϓ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϞϓΎΤϤϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ΍ίέΎΑ Ύδϴ΋έ ΍έϭΩ ΖϟϮΗ ΪϘϓ .ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΓΩΎϳήϟ΍ έϭΩ ϰϟ· ΢ϤτΗ ΖΤΒλ΃ϭ ˬΔϴπϘϟ΍ ϩάϫ εΎϘϧ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΎϬΘγΎϴγ ϑ΍Ϊϫ΃ ϊϣ ΎϣΎϤΗ ϢΠδϨϣ ωϭήθϤΑ ήϣϷ΍ ϖϠόΘϳϭ έΎδϣ Ϧϣ Ϟϛ ϊϣϭ ςγϮΘϤϟ΍ ϲΘϔο ϦϴΑ ϞϣΎϜΘϟ΍ ϊϣ ΎλϮμΧϭ .Ε΍έΎπΤϟ΍ ϒϟΎΤΗϭ ΔϧϮϠηήΑ

B < 8 . 7 ( C (0 - 7 D =7 ( 1 E E F

ϑ΍Ϊϫ΄Α ϦϴϛέΎθϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϡ΍ΰΘϟ΍ ΔΟέΪϟ ΍ήψϧ ΎϴϧΎΛ .(ΎΒϗ΍ήϣ 23ϭ ΔϴϧΎΒγϹ΍ ΓΩΎϳήϟΎΑ ϞϣΎϛ ϪΒη ωΎϤΟΈΑ ϑ΍ήΘϋϼϟ ΍ήψϧ ΎΜϟΎΛϭ .ήϤΗΆϤϟ΍ ΓήΠϬϟ΍ ΕΎϛήΣ ϝϮΣ έ΍ϮΤϠϟ ΪϳΪΟ ΝΫϮϤϧ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήϐϤϟ΍ϭ .ΎΑϭέϭ΃ϭ ΎϴϘϳήϓ· ϦϴΑ

ΎϴϘϳήϓ· ΔτΧ ΎϬϘΗΎϋ ϰϠϋ ϪΗάΧ΃ ϱάϟ΍ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϖϴΒτΗ ϲϓ ΓΪϴϔϣ Γ΍Ω΃ ΎϴϘϳήϓ· ΔτΧ ϞΜϤΗ ΔϓΎΜϛϭ ϼϣΎϜΗ ήΜϛ΃ ΓΪϳΪΟ ΔϠΣήϣ ˯ΪΒΑ ˬϦϴΘϨγ ϞΒϗ ˬΔϴϧΎΒγϹ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ϧϣ ϊΒϨϳ ϡ΍ΰΘϟ΍ Ϯϫϭ .ϯήΒϜϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ ΏϮϨΟ ΔϘτϨϣ ϊϣ ΕΎϗϼόϟ΍ ϲϓ Ϧϣ Ύπϳ΃ϭ ˬϯήΒϛ ΕΎϳΪΤΗϭ ϞϛΎθϣ ϪΟ΍ϮΗ ΓέΎϗ ˯΍ί· ϦϣΎπΘϟ΍ ήϋΎθϣ ϲϓ ϪΑ ϡΎϴϘϟ΍ ΎϬϴϠϋ ΐΠϳϭ ΎϴϧΎΒγϹ ϦϜϤϳ ϱάϟ΍ έϭΪϟ΍ ϊϣ ϡΎΠδϧϻ΍ ϡϼδϟ΍ ϩΩϮδϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ΎϴϟΎΣ ϢϟΎόϟ΍ ϥ΄Α ϲϋϮϟ΍ Ϧϣϭ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΔΣΎδϟ΍ .ϊϴϤΠϟ΍ ϦϴΑ ϦϴϤγΎϘΘϣ ΎϧϮϜϳ Ϣϟ ΍Ϋ· ϦϴϤ΋΍Ϊϟ΍ έΎϫΩίϻ΍ϭ ϞΟ΃ Ϧϣ ΎϬοήϋ ϢΗ ϯήΒϛ ϑ΍Ϊϫ΃ ΔόΒγ ήΒϋ ΔτΨϟ΍ ΔϠϜϴϫ ΖϤΗϭ :ϞϤϋ ρϮτΧ ΔόΒγ Δτγ΍ϮΑ ΎϫάϴϔϨΗ ΎѧѧϣϭΩ ϚѧϟΫϭ ˬϦѧѧϣϷ΍ϭ ϢϠѧδϟ΍ϭ ϥΎѧѧδϧϹ΍ ϕϮѧϘΣϭ Δѧѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΰѧϳΰόΗ ϲѧѧϓ ήѧΒϛ΃ ρ΍ήѧѧΨϧ΍ ήѧΒϋϭ ΔѧѧϴϟϭΪϟ΍ Δϴϋήѧθϟ΍ϭ ΓΪѧѧΤΘϤϟ΍ ϢѧϣϷ΍ ΔѧѧϠψϣ ΖѧΤΗ ˬΔѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϮѧϐϧϮϜϟ΍ ΔѧϳέϮϬϤΟ ϭ΃ έϮϓέ΍Ω ω΍ΰϧ ϞΜϣ ΕΎϋ΍ΰϧ ΔϳϮδΗ ΎѧѧϬΘϤϬϣ ΔѧѧϴΑϭέϭ΃ ΔѧѧΜόΑ έΎѧѧσ· ϲѧѧϓ ΎϴϧΎΒѧѧγ· ΎϳΪѧѧϨΟ 130 ΎѧѧϴϟΎΣ ΪѧѧΟϮϳ ΚѧѧϴΣ .ϲΑΎΨΘϧϻ΍ έΎδϤϟ΍ ϝϼΧ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ϦϣϷ΍ ϥΎϤο ˯ϼѧѧϳ· ϊѧѧϣ ˬΎѧѧϴϘϳήϓ· ϲѧѧϓ ΔѧѧϴϤϨΘϟ΍ ΓΪѧѧϨΟ΃ ϲѧѧϓ ϡΎϬѧѧγϹ΍ϭ ήѧѧϘϔϟ΍ ΔѧѧΤϓΎϜϣ ΍Ϊϴѧѧδϟ΍ ϞѧѧΜϣ ΔѧѧϣΎόϟ΍ ΔѧѧΌΑϭϷ΍ ΔѧѧΤϓΎϜϣϭ ΔΤѧѧμϟ΍ ΕΎѧѧγΎϴδΑ ιΎѧѧΧ ϡΎѧѧϤΘϫ΍ ϢѧΠΣ Ϧѧϣ ΎϴϧΎΒѧγ· Ζѧόϓέ ςϘϓ ϦϴΘϨγ ϥϮπϏ ϲϓϭ ,ΎϳέϼϤϟ΍ ϭ΃ (ίΪϳϹ΍) ΏϮѧѧϨΟ Δѧѧόϗ΍Ϯϟ΍ ΎѧѧϴϘϳήϓ· ϥ΍ΪѧѧϠΒϟ ΔѧѧϬΟϮϤϟ΍ ΔѧѧϴϤϨΘϠϟ ΔϴϤѧѧγήϟ΍ ΎϬΗ΍ΪϋΎѧѧδϣ ΔϨѧγ ϲѧϓ ϭέϭ΃ ϥϮѧϴϠϣ 450 ώѧϠΒΘϟ ϑΎόѧο΃ ΔΛϼΛ ϰϟ· ϯήΒϜϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ ϥϮϳΪѧϟ΍ ϞѧϳϮΤΗ Ε΍έΩΎѧΒϣ ϲѧϓ ΓΩΎѧϳήϟ΍ έϭΩ Ύѧπϳ΃ ΎϴϧΎΒγ· ΖϟϮΗϭ .2006 .΢ϴϘϠΘϟ΍ ϭ΃ ΔϴΑήΘϟ΍ ϢϴϤόΗ ϭ΃ ΔϳϮϤϨΗ ϊϳέΎθϣ ϰϟ· ϢѧѧγΎϘΗ ϰѧѧϠϋ Ϣ΋Ύѧѧϗ ϲϟϮϤѧѧη έϮѧѧμΗ Ϧѧѧϣ Ύѧѧϗϼτϧ΍ ΓήѧѧΠϬϟ΍ ϖѧѧϓΩ ϢϴѧѧψϨΗ ΐѧѧϳήϬΘϠϟ ϱΪѧѧμΘϟ΍ ϩΎѧѧπΘϘϤΑ ϢΘѧѧϳ ˬΔѧѧϴϨόϤϟ΍ ϝϭΪѧѧϟ΍ ϊѧѧϴϤΟ ϦϴѧѧΑ ΔϴϟϭΆѧѧδϤϟ΍ ϊϓΪѧϟ΍ϭ ΔѧϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΓήѧΠϬϠϟ Ε΍ϮѧϨϗ ϊѧοϭ ϊѧϣ Γ΍ί΍Ϯѧϣ ήθΒϠϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ήϴϏ ϲѧѧΘϟ΍ Ρϭήѧѧϟ΍ ςΒѧѧπϟΎΑ ΪѧѧδΠϳ ϚѧѧϟΫϭ .ΔϛήΘѧѧθϤϟ΍ ΔѧѧϴϤϨΘϟ΍ ϊϳέΎѧѧθϤΑ ΎϣΪѧѧϗ ΪѧѧϘόϨϤϟ΍ ΔѧѧϴϤϨΘϟ΍ϭ ΓήѧѧΠϬϟ΍ ϝϮѧѧΣ ϲѧѧϘϳήϓϹ΍ ϲѧѧΑϭέϭϷ΍ ήϤΗΆѧѧϤϟ΍ ΕΩΎѧѧγ .ΏήϐϤϟ΍ϭ ΎϴϧΎΒγ· ΓέΩΎΒϣ ϞπϔΑ ρΎΑήϟ΍ ϲϓ ΍ήΧΆϣ ΔѧϬΟϮϤϟ΍ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎγΎϴδϟ΍ ϲϓ ΎϴϧΎΒγ· ΔϛέΎθϣ ϞϴόϔΗ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ΪѧѧϘϋ ϑΪѧѧϬΑ ϲѧѧγΎϴδϟ΍ ϖϴѧѧδϨΘϟ΍ϭ έ΍ϮѧѧΤϟ΍ ϝΎѧѧΠϣ ϲѧѧϓ ˯΍Ϯѧѧγ ˬΎѧѧϴϘϳήϓ· ϰѧѧϟ· ϲѧѧϓ ϭ΃ ˬΔѧѧϣΩΎϘϟ΍ ΔϨѧѧδϟ΍ ϲѧѧϓ ΎѧѧϴϘϳήϓ·ϭ ϲѧѧΑϭέϭϷ΍ ΩΎѧѧΤΗϻ΍ ϦϴѧΑ ϥΎѧѧΛ ήϤΗΆѧϣ ϱάѧѧϟ΍ ΔѧѧϴϤϨΘϠϟ ϲѧѧΑϭέϭϷ΍ ϕϭΪϨѧѧμϟ΍ ΓΎѧѧϨϗ ήѧѧΒϋ ΎϤϴѧѧγϻϭ ϥϭΎѧѧόΘϟ΍ ϝΎѧѧΠϣ .% 7.85 ΩϭΪΣ ϰϟ· Ϫϴϓ ΎϬϣΎϬγ· ΎϴϧΎΒγ· Ζόϓέ ϞϜѧθΑ ΔΠΘϨϤϟ΍ Ε΍έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΕϻΩΎΒϤϟ΍ ϊϳϮϨΗϭ ϊϴΠθΗ .(ΩΎΒϴϧ) ΞϣΎϧήΑ ΎϬϘϓϭ ήϴδϳ ϲΘϟ΍ ˯ϱΩΎΒϤϟ΍ ϊϣ ϢΠδϨϣ Ύπϳ΃ϭ ˬΎϴϘϳήϓ· ϲϓ ΔϴϧΎΒγϹ΍ ΔϐϠϟ ΞϳϭήΘϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ ϊϴΠθΗ ϚѧϟΫϭ ˬΎѧϴϘϳήϓ·ϭ ΎѧΑϭέϭ΃ϭ ΎϴϧΎΒѧγ· ϲѧϓ ΔѧϴϧΪϤϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϦϴΑ ΕϻΩΎΒϤϟ΍ ϦϴѧѧΑ ΍ήΧΆѧѧϣ ΎϬѧѧδϴγ΄Η ϕΎѧѧΜϴϣ ϊѧѧϴϗϮΗ ϢѧѧΗ ϲѧѧΘϟ΍ ΎѧѧϴϘϳήϓ· έ΍Ω ϞѧѧπϔΑ ΎѧѧγΎγ΃ ϢΘϴѧγ ϲѧΘϟ΍ϭ ϱέΎѧϨϜϟ΍ έΰѧΟ ϲѧϓ ΔѧϴϠΤϤϟ΍ϭ ΔѧϳϮϬΠϟ΍ ΕΎτϠѧδϟ΍ϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ .2006 ΔϳΎϬϧ ϞΒϗ ΎϬϨϴηΪΗ ϲѧѧδγΆϤϟ΍ έϮѧѧπΤϟ΍ ΰѧѧϳΰόΗ ˬΔѧѧϴϤϫ΃ ϞѧѧϘϳ ϻ ϥΎѧѧϛ ϥ·ϭ ήѧѧϴΧϷ΍ ϲѧѧϓϭ ϲѧѧγΎϣϮϠΑΩ έΎѧѧθΘϧ΍ ΓΩΎѧѧϋ· ήѧ Βϋ ˯΍ήΤѧѧμϟ΍ ΏϮѧѧϨΟ ΎѧѧϴϘϳήϓ· ϲѧѧϓ ΎϴϧΎΒѧѧγϹ α΃ήѧϟ΍ϭ ϲϟΎѧϣϭ ϥ΍ΩϮѧδϟ΍ ϲѧϓ Ε΍έΎϔѧγ ΢Θѧϓ ϰѧϟϭ΃ ΔѧϠΣήϣ ϲѧϓ ϦϤπΘϴγ ϲѧϓ Δѧδϴ΋ήϟ΍ ϥ΍ΪѧϠΒϟ΍ ϲϗΎѧΑ ϰѧϟ· ϦϴϴѧγΎϣϮϠΑΩ ϦϴϔχϮѧϣ ϝΎγέ·ϭ ˬήπΧϷ΍ .ΎϴϧΎΒγ· ϰϟ· ΏήϗϷ΍ ˬΔϴΑήϐϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ Ϧϣ ΍ήϓ΍ϭ Ύτδϗ ϻΎϧ ΎϤϬΑ ϒϳήόΘϟ΍ϭ ϦϴΗέΩΎΒϤϟ΍ ϦϴΗΎϬϟ ήϴπΤΘϟ΍ ϥ· ΕϻϮΠϟ΍ϭ 2006 ΔϨγ ϝϼΧ ΔϴϘϳήϓϹ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ΔϴγΎϣϮϠΑΪϟ΍ ΩϮϬΠϟ΍ ϥ΍ΪϠΑ ΓΪϋ ϲϓ ΎϴμΨη Ύϧ΃ϭ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ϥϭΆθϟ΍ ήϳίϭ Ύϫ΍ήΟ΃ ϲΘϟ΍ ήϴϏ ϖϓΪΘϟ΍ Ρήσ ϚϟΫ ΐϧΎΟ ϰϟ· .ϯήΒϜϟ΍ ˯΍ήΤμϟ΍ ΏϮϨΟ ΔϴϘϳήϓ· ˬήϴΑΪΘϟ΍ ΔϜ΋Ύη ΔϠϜθϣ ϱέΎϨϜϟ΍ έΰΟ ϰϠϋ Ϧϴϳήδϟ΍ ϦϳήΟΎϬϤϠϟ ϊτϘϨϤϟ΍ ΎϨϟ ϪϣΪϘΗ ϱάϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ ϲϓ ΓήϴΧϷ΍ έϮϬθϟ΍ ϝϼΧ ήϴΒϛ ϡΪϘΗ ί΍ήΣ· ϢΗϭ ˬϝΎϐϨδϟ΍ϭ ΎϴϧΎΘϳέϮϣϭ ΏήϐϤϟ΍ :ΔϴΣΎΘϔϣ ήΒΘόΗ ϲΘϟ΍ ΙϼΜϟ΍ ϝϭΪϟ΍

+,-./0

3


C I 1 ? G S % - $ % D I @ ' &G $ T I - A ? - 1 & - " # $ % & ' ( ) $ *&+ , & $ %N-K

O O OP Q 2 8 + / * 7 6 8 / 4 R / 8 P 6 ) >

H E 1 $ I - J -& # I B GI - K L L M

!"#$!%&'#(

'()*(+(,-./0)()/

1/,-*2342)/,-(5632*768/89-,(-(84)(*)2:/89 ,(-/+/;4/8<-78*32,6-,(-(=478>2(8DE%A&.$F%-&G'&% H%*#%3$('1(&,?43()*(1'(I*/(J&2<#"-'()* +),-'-".#(/('(1'(&*K3&?'()*(1'(I*/()* =#">*&$")')*$@(H%?'#(*#%&*>"$%'('(1' '-%,'1(!"#"$%&'()*(+),-'-".#(/(0"*#-"'(5'&' -3#$%'%'&(-,'1*$($3#(1'$(?*)")'$(/('-%,'-"3#*$ L,*(L,"*&*()*$'&&311'&(*1(!"#"$%*&"37 !"#$%&'()*+,%+,-+*'%./-('01'*%2)0%('%0#+&' ',.30'1#*'%,)4*+%56#2'2.70%-'*'%('%8.#6'6'09'%: ;+*+2<),%=#/'0),>%501+06.+06)%?#+%(),%&'()*+, ?#+%<':%?#+%./-('01'*%<'0%6+%,+*%#0.&+*,'(+,@%!0) 2*++%0+2+,'*.)%?#+%+,1'%6.,2.-(.0'%-#6.+,+ ./-('01'*,+%+0%1)6),%(),%-'9,+,@%.02(#:+06)%+( /#06)%A*'4+@%2)0%#0'%+,1*#21#*'%:%#0 /+0,'B+%2)/C0>

'?@.?A?B-.&C@?@& !"#"$%&'()*(+),-'-".#(/(0"*#-"'()*1 234"*&#3(*$5'6317(83-%3&'(*#(0"*#-"'$ 931:%"-'$(/(;3-"3132:'(/(0'%*)&<%"-'()*(1' =#">*&$")')(03?51,%*#$*()*(!')&")@ !*&-*)*$(0'4&*&'(A'(*$%')3(1"2')'('1 ?,#)3('-')B?"-3()*$)*(13$('63$($*%*#%'7 +$5*-"'1"$%'(*#(C"$%3&"'(931:%"-'(/ ?3>"?"*#%3$(;3-"'1*$(*#(+$5'6'@(A' 5,41"-')3@(*#%&*(3%&'$(34&'$@(!"#$"%&'(") "(%*#)"#+*,-(."#/*$01)23"4#5&,"(26"32'(*7 8#*7%&"%*,2"#9:;<:=:;<>?@#+2,)'#AAB@#:;C<@ 8#D)#$'.*&#.*#)'7#*E$&*7"&2'74#F')G%23"#8 *3'('EG"#*(#)"#D7$"H"#3'(%*E$'&I(*" 9:CJK=LMMM?@(D',&,$@(!')&")@(EFFE7 D&'$(5&*$")"&(1'(03?"$".#()*(+),-'-".# )*1(03#2&*$3()*(13$(8"5,%')3$@(3-,5'(1' -'&%*&'()*(+),-'-".#()*$)*('4&"1()*(EFFG7

03#(1'('$"2#'%,&'()*(+),-'-".#(5'&'(1' 0",)')'#:'(/(13$(8*&*-A3$(C,?'#3$(5&*%*#)*?3$ K3?*#%'&(13$(>'13&*$(-3#%*#")3$(*#(1'(03#$%"%,-".# *$5'631'@(1'(8*-1'&'-".#(=#">*&$'1()*(8*&*-A3$ C,?'#3$(/(3%&'$()*-1'&'-"3#*$(/(-3#>*#-"3#*$ "#%*&#'-"3#'1*$7(+1(5&"#-"5'1(34M*%">3()*(*$%' '$"2#'%,&'($*(5,*)*(&*$,?"&(*#(,#(*#,#-"')3 &*1'%">'?*#%*($"?51*N(K3&?'&(-",)')'#3$()"$5,*$%3$ '('$,?"&($,$()*4*&*$(/(&*$53#$'4"1")')*$@(' 5'&%"-"5'&('-%">'?*#%*(*#(1'(>")'(531:%"-'(/ -",)')'#'(/('()*$'&&311'&('-%"%,)*$(L,*(-3#%&"4,/'# '(1'(-3#$%&,--".#()*(,#'($3-"*)')(?<$(M,$%'7 O,"*&3("#$"$%"&(*#(L,*(#3($*(%&'%'()*(,#'("#"-"'%">' '"$1')'()*1(234"*&#3(*$5'6317(I'(03#K*&*#-"' !,#)"'1()*(8*&*-A3$(C,?'#3$(-*1*4&')'(*# P"*#'(*#(M,#"3()*(QRRS($31"-"%.('(%3)3$(13$(+$%')3$ *("#$%"%,-"3#*$(L,*("#-1,/*$*#(13$()*&*-A3$ A,?'#3$@(*1()*&*-A3(A,?'#"%'&"3@(1'()*?3-&'-"' /(*1("?5*&"3()*(1'(1*/(-3?3(%*?'$()*(13$(5&32&'?'$ )*(*$%,)"3()*(%3)'$(1'$("#$%"%,-"3#*$()*(*#$*6'#T' '-')B?"-'(/(#3('-')B?"-'7(93&(3%&'(5'&%*@(1' =#".#(+,&35*'(/(*1(03#$*M3()*(+,&35'(A'# &*-3?*#)')3('(13$(5':$*$(*,&35*3$(1' "#-3&53&'-".#()*(1'(*),-'-".#(5'&'(1'(-",)')'#:' )*?3-&<%"-'('1(-,&&:-,13()*(1'(*#$*6'#T'(5&"?'&"' /($*-,#)'&"'7(8*(A*-A3@(*1(03#$*M3()*(+,&35' )*-1'&.(*1('63(EFFU(-3?3(VH63(*,&35*3()*(1' -",)')'#:'('(%&'>B$()*(1'(*),-'-".#W7(+#(1' '-%,'1")')@(%3)3$(13$(5':$*$(L,*("#%*2&'#(1'(=#".#

+,&35*'(A'#("#-3&53&')3(1'(*),-'-".#(5'&'(1' -",)')'#:'()*?3-&<%"-'('($,($"$%*?'(*),-'%">3@ /()"*-"$B"$(13(A'#(A*-A3(*#(K3&?'()*(,#' '$"2#'%,&'(*$5*-:K"-'7(93&(13(%'#%3@(*#(*$%* 5&3/*-%3@(-3?3(*#(%'#%3$(3%&3$(5&3/*-%3$ *),-'%">3$@(>"'M'?3$(M,#%3(-3#(#,*$%&3$ $3-"3$(*,&35*3$7 +#()*K"#"%">'@($*&:'()*$*'41*(L,*(*1(-3#3-"?"*#%3 )*(13$(5&"#-"5"3$()*?3-&<%"-3$(-3#%*#")3$(*#(#,*$%&' 03#$%"%,-".#(/(*#(1'$()*-1'&'-"3#*$()*(13$()*&*-A3$ A,?'#3$(-3#$%"%,/*&'#(,#'(&*K*&*#-"'(5'&'(%3)3$ 13$(-",)')'#3$7(X3(-&*3(L,*(#')"*(5,*)'(353#*&$* '(*$%'('$5"&'-".#7(+#(-,'1L,"*&(-'$3@(*1(Y34"*&#3 L,"*&*(-3#%&"4,"&('(132&'&(*$%*(34M*%">3('(%&'>B$()* 1'(#,*>'('$"2#'%,&'()*(+),-'-".#(5'&'(1'(0",)')'#:' /(13$(8*&*-A3$(C,?'#3$7 !8#A(%2*++%?#+%+,%('%/+B)*%D)*/'%6+%.02)*-)*'*%+0 ('%+,2#+('%:%+0%('%#0.&+*,.6'6%('%'21#'(%*+'(.6'6 ,)2.'(%/#(1.2#(1#*'(>%E%+0%+,1+%,+01.6)%!?#$%-'-+( 2*++%?#+%-)6*9'%2#/-(.*%#0'%+6#2'2.70%0)%D)*/'( +%.01+*2#(1#*'(@%2)/)%2'/-'/+01),%6+%&+*'0)@ '21.&.6'6+,%+F1*'+,2)('*+,@%',)2.'2.)0.,/) B#&+0.(@%+12G> I'(I*/(J&2<#"-'()*(+),-'-".#@(&*-"*#%*?*#%* 5&3?,12')'@("#-1,/*(*#%&*(13$(K"#*$(L,*(A'#()* 3&"*#%'&(*1($"$%*?'(*),-'%">3(*$5'631(1'(K3&?'-".# *#(*1(&*$5*%3(/(*1(&*-3#3-"?"*#%3()*(1'(51,&'1")') 1"#2Z:$%"-'(/(-,1%,&'1()*(+$5'6'@(/()*(1' "#%*&-,1%,&'1")')(-3?3(,#(*1*?*#%3(*#&"L,*-*)3& )*(1'($3-"*)')7(I'()">*&$")')(*$(A3/(*#():'(,# K'-%3&(*$*#-"'1(*#(#,*$%&'(&*'1")')(*$-31'&@(-3?3 13(*$(%'?4"B#(*#(#,*$%&3(*#%3&#3($3-"'17(03#>">"& *#(1'()">*&$")')@(-3#('-%"%,)*$()*(&*$5*%3(/($"# A'-*&(,$3()*(1'("?53$"-".#@(*$('5&*#)*&('(>">"& *#()*?3-&'-"'7 C*?3$()*('>'#T'&(*#(*1(&*-3#3-"?"*#%3()*(*$%' &*'1")')(?,1%"-,1%,&'1@("#-,1-'&(*#(#,*$%&3$('1,?#3$ *1(&*$5*%3('(1'$()">*&$'$(-,1%,&'$(L,*(-3#>">*#(*# #,*$%&3(5':$7(9'&'(*113(*$(#*-*$'&"3(5'&%"&()*(1' -3#>"--".#()*(L,*(%3)'(-,1%,&'([1'(#,*$%&'@(1'()*1 3%&3\(*$(*1(K&,%3@('($,(>*T@()*1(?*$%"T'M*(-3#(3%&'$ -,1%,&'$(5&*>"'$7(I'$(-,1%,&'$(*>31,-"3#'#@($*

!"#$%&

!


3 7 8 4 = ? / ( . / ; 7 5 > 0= . @ 7 ( 6 4 ( 8 0 ( , * - " ' . # / - 0'$ + ' /A(1

G G GH I J # K ' L % " # ' $ M ' # H " N O

B < 8 . 7 ( C (0 - 7 D =7 ( 1 E E F

%&.,%1,6>-&9#/%#-3-7.-&e#*&1"6/)#/%#%I.*&+6%&K#&) %I*/.%#&*&+6&-#16".6,-#@6%#/%#0-?-#(-&.%&*3) 76,-9#*&.-1.-9#-#")#"-,+)#3%"#.*%(7):::

&-3-#&6%2)#@6%#*&2%&.-,:#!361-,#7-,-#"-#2*3-#%& "-/#/)1*%3-3%/#-1.6-"%/#*(7"*1-#%361-,#7-,-#1)&2*2*, %&#%"#,%/7%.)#-#"-#3*2%,/*3-3#16".6,-":

"-#3*$6/*'&#?#1,%-1*'&#3%#&6%2)/#,%16,/)/#3*3B1.*1)/ @6%#$-2),%>1-&#"-#7,B1.*1-#%361-.*2-#3%/3%#6&'7.*1-#*&.%,16".6,-":

J-,-#*(76"/-,#"-#$),(-1*'&#%&#%"#,%/7%.)#-#"3*2%,/*3-3#16".6,-"#%/.-()/#3%/-,,)""-&3)#3*2%,/-/ (%3*3-/:#!&.,%#%""-/9#"-#$),(-1*'&#3%"#7,)$%/),-3) %&#%/.%#B(<*.)#?#%"#3*/%5)#3%#&6%2-/#%/.,-.%+*-/ ?#.=1&*1-/#(%.)3)"'+*1-/#@6%#7%,(*.-&#$),(-,#")/#C'2%&%/#7-,-#-3@6*,*,#1)(7%.%&1*-/#%& 1)(6&*1-1*'&#*&.%,16".6,-"9#,%/)"2%,#7-1A$*1-(%&.% ")/#1)&$"*1.)/#)#.,-<-C-,#1))7%,-.*2-(%&.%:

86&9+306&)*+035*&264)*+2:06,5&0')('0&,)&%0 2315(+06'20&,)&%5*&%2.(5*&,)&+);+5&)6&%0&)6*)<06=0 ,)&5+(0*&'#%+#(0*>&8*+)&)*+#,25&*)&)*+$&()0%2=06,5 )6&6#)4)&10/*)*&,)&%0&'#)6'0&3),2+)(($6)0&65(+) ?&*#(>&!@5&'())&#*+),&-#)&*)(/0&26+)()*06+)&231#%*0( #60&()42*2A6&B56)*+0&C&'(/+2'0&,)&%5*&%2.(5*&,)&+);+5 C&*#30(65*&0&%0&262'20+240&,)&D(06'20&C&9%)30620 ,)&'5310(+2(&#60&EF2*+5(20&"53G6H7

F)35*&42*+5&-#)&)6&8*10<0&+5,04/0&%0&2:%)*20 '0+A%2'0&+2)6)&3#'B5&-#)&,)'2(>&!@5&%)&10()')&0 #*+),&-#)&)%&)*10'25&,),2'0,5&0&%0&0*2:60+#(0&,) ()%2:2A6&*)(/0&3#'B5&3$*&G+2%&,),2'0(%5&0&%0 )6*)<06=0&,)%&'565'232)6+5&*5.()&%0&EF2*+5(20&,) %0*&()%2:256)*HI&+(0+0,0&,)&306)(0&65&'56J)*2560% 1)(5&()*1)+#5*0&'56&+5,0*&%0*&*)6*2.2%2,0,)*7&K)*,) 9+306&)6+)6,)35*&-#)&)*)&'565'232)6+5&,).)(/0 *)(&+(0+0,5&'535&'#0%-#2)(&5+(0&0*2:60+#(0&'#((2'#%0(>

D-#%361-1*'&#&)#$),(-"9#%&#"-/#()3-"*3-3%/#@6% -76&.-<-#/6#7,%+6&.-9#.-(<*=&#76%3%#1)&.,*<6*, %$*1->(%&.%#-#")+,-,#%/)/#)<C%.*2)/9#?#-#3%/-,,)""-, 2-"),%/#.-"%/#1)()#%"#3*B")+)9#"-#2-"),-1*'&#7)/*.*23%#"-/#3*$%,%&1*-/#)#"-#/)"*3-,*3-3:#J),#.-&.)9 %&.*%&3)#@6%#.)3-#*&*1*-.*2-#3%#%361-1*'&#&) $),(-"#@6%##-76%/.%#7),#"-#7%,/7%1.*2-#*&.%,16".6,-" ,%7,%/%&.-#6&#*(7),.-&.%#*&/.,6(%&.)#*&.%+,-3), ?#3%#1)0%/*'&#/)1*-"9#/*%(7,%#@6%#/6/#)<C%.*2)/ +*,%&#%&#.),&)#-"#7,*&1*7*)#3%#*&1"6/*'&#%&#/6#(B/ -(7"*)#/%&.*3):

g6*%,)#$%"*1*.-,"%/#/*&1%,-(%&.%#7),#"*&*1*-.*2-#@6%#0-&#%(7,%&3*3):#!&#3*/.*&.-/ )1-/*)&%/#/%#0-&#,%-"*>-3)#%/.63*)/#3%#")/#16,,A16")/ *<=,*1)/#%#*<%,)-(%,*1-&)/#?#%/.63*)/#1)(7-,-.*2)/ 3%#")/#16,,A16")/#%6,)7%)/9#7%,)#-4&#&)#/%#0.,-<-C-3)#/6$*1*%&.%(%&.%#%&#%"#B,%-#(%3*.%,,B&%-:

!"#$%&'())&#*+),&-#)&,).)(/0&*)(&)%&101)%&,)% *2*+)30&),#'0+245&10(0&-#)&)%&0%#360,5&01()6,0 0&'564242(&'56&5+(0*&()0%2,0,)*&'#%+#(0%)*7 H)()#/%#3%/7,%&3%#3%#")#@6%#-1-<)#3%#3%1*,9 %"#7-7%"#3%"#/*/.%(-#%361-.*2)#%/#1,61*-"K#"-#%/16%"%/#%"#1,*/)"#%&#%"#@6%#&6%/.,)/#C'2%&%/#-7,%&3%& -#1)&2*2*,#1)&#).,-/#,%-"*3-3%/#16".6,-"%/9#3%<*3) -#"-#1,%1*%&.%#*&1),7),-1*'&#3%#-"6(&)/#3%#),A+%&%/ 3*2%,/)/:#N7,%&3%&#7),#1)&.-1.)9#7),#*(*.-1*'&9 7),#2A-/#@6%#7)3,A-()/#3%&)(*&-,#&-.6,-"%/: f6%/.,-#.-,%-#1)&/*/.%#%&#1-&-"*>-,9#),*%&.-,#? 3%$*&*,#%361-.*2-(%&.%#")/#)<C%.*2)/#3%#"1)&2*2%&1*-#%&#"-/#-6"-/:#D-#DF!#,%1)&)1%#%/.&6%2-#,%-"*3-3#(6".*16".6,-"#3%#"-#/)1*%3-3 %/7-5)"-9#?#"-#-1%7.-#1)()#6&#$%&'(%&)#3*&B(*1) ?#%&,*@6%1%3),:#R)?#1)&/1*%&.%9#&)#)</.-&.%9#3% @6%#"-#1)&2*2%&1*-#.-(<*=&#,%@6*%,%#6&#*(7),.-&.% %/$6%,>)#3%#-3-7.-1*'&:#N(=&#3%#"-/#(%3*3-/#@6% ?-#0%#(%&1*)&-3)9#1)()#"-#$),(-1*'&#3%" 7,)$%/),-3)#)#%"#3*/%5)#3%#&6%2-/#%/.,-.%+*-/ (%.)3)"'+*1-/9#1,%)#@6%#"-#-/*+&-.6,-#3%#"!361-1*'&#7-,-#"-#H*63-3-&A-#?#")/#;%,%10)/ Z6(-&)/#3%/%(7%5-,B#6&-#*(7),.-&.%#$6&1*'& %&#%"#,%1)&)1*(*%&.)#3%#"-#3*2%,/*3-3#16".6,-": Z-?#6&-#7%,/7%1.*2-#@6%#&6&1-#3%<%,A-()/#7%,3%, 16-&3)#-<),3-()/#%/.-/#16%/.*)&%/K#"-#%/16%"%/#6&#%/7-1*)#3%/.*&-3)#-#"-#$),(-1*'&#3%" 1*63-3-&)9#3%#%361-1*'&#*&.%+,-"#7-,-#"-#2*3-:#J), %/)#%/#$6&1*'&#3%#"-#%/16%"-#1)&/%+6*,#@6%#")/ -"6(&)/#-7,%&3-&#-#1)&2*2*,#1)&#).,-/#,%-"*3-3%/ 16".6,-"%/9#.-&.)#%&#")/#0),-,*)/#"%1.*2)/9#1)() $6%,-#3%#")/#(*/()/e#36,-&.%#/6#%.-7-#%/1)"-,9#? 16-&3)#%/.-#1)&1"6?-:#!&#%/%#/%&.*3)9#&)#0-?

;%&.,)#3%#%/.%#%/7A,*.6#3%#,%$"%I*'&#7%,(-&%&.% /)<,%#"-/#&6%2-/#&%1%/*3-3%/#3%"#/*/.%(-#%361-.*2) %&#6&-#/)1*%3-3#%&#1)&.*&6)#1-(<*)9#1)&/*3%,) *(7),.-&.%#.)3-#"-<),#3%#*&2%/.*+-1*'&#?#%/.63*) @6%#/%#,%-"*1%#-"#,%/7%1.):#!/.)?#1)&2%&1*3-#3% @6%#")/#,%/6".-3)/#3%#/6#*&*1*-.*2-#/%,B&#3%#+,-& *&.%,=/#7-,-#%"#3%/-,,)"")#3%#6&-#%361-1*'& *&.%,16".6,-":#!/#*(7),.-&.%#-<),3-,#,%2*/*)&%/ /%,*-/#?#7,)$6&3-/#/)<,%#")/#1)&.%&*3)/#@6%#/% .,-&/(*.%&#%&#")/#"*<,)/#3%#.%I.)#?#%&#")/#(-.%,*-"%/ 3*3B1.*1)/9#1)&#%"#$*&#3%#+%&%,-,#&6%2-/ 0%,,-(*%&.-/#@6%#,%/7)&3-&#-#"-/ &6%2-/#3%(-&3-/:

(8'('T%O#'$JN'(K)(*' 4KJL'L%U#(X'N'(*' !%JK'K'#Y'(Z(*"T 6)N)L["T(\JM'#"T K)T)MX)]'N^(J#' %MX"N$'#$)(IJ#L%U#()# )*(N)L"#"L%M%)#$"(K)(*' K%W)NT%K'K(LJ*$JN'*( H)&#,%"-1*'&#-#%/.%#-/6&.)9#@6*%,)#/%5-"-,#@6%#%" H%&.,)#3%#L&2%/.*+-1*'&#?#;)16(%&.-1*'&#!361-.*23%"#M!H#2*%&%#*(76"/-&3)9#3%/3%#")/#-5)/#&)2%&.-9 6&-##"A&%-#3%#*&2%/.*+-1*'&#/)<,%#"-#%361-1*'& *&.%,16".6,-"#@6%#?-#0-#7,)361*3)#(B/#3%#1*&16%&..,-<-C)/#,*+6,)/)/9#(610)/#3%#%"")/#76<"*1-3)/: !&#%"#(%/#3%#(-?)#3%#OPPh#1)(%&>-()/#-#.,-<-C-, %&#"-#1,%-1*'&#3%"#H%&.,)#3%#[%16,/)/#7-,-#"N.%&1*'&#-#"-#;*2%,/*3-3#H6".6,-"#%&#"-#!361-1*'& `H[!N;!a9#@6%#7,%/%&.-,%()/#74<"*1-(%&.%#%" 7,'I*()#(%/#3%#)1.6<,%:#!&.,%#/6/#)<C%.*2)/#$*+6,-

H)()#0%#76%/.)#3%#(-&*$*%/.)#%&#(B/#3% 6&-#)1-/*'&9#"-#7,)76%/.-#/)<,%#"-#%&/%5-&>-#3% "-/#,%"*+*)&%/#@6%#,%1)+%#"-#DF!#%/#,%/7%.6)/-#1)& ")/#1)(7,)(*/)/#*&.%,&-1*)&-"%/#3%"#!/.-3)#%/7-5)" ?#1)&#")/#1)&.,-A3)/#1)&#"-/#3*/.*&.-/ 1)&$%/*)&%/#,%"*+*)/-/: N"#(*/()#.*%(7)9#"-#DF!#+-,-&.*>-#%"#3%,%10)#3% ")/#7-3,%/#-#@6%#/6/#0*C)/#,%1*<-&#"-#$),(-1*'& ,%"*+*)/-#?#(),-"#-1),3%#1)&#/6/#7,)7*-/ 1)&2*11*)&%/9#-/A#1)()#%"#3%#")/#7-3,%/#@6%#&) @6*%,%&#@6%#/6/#0*C)/#,%1*<-&#$),(-1*'&#,%"*+*)/%&#"-#%/16%"-: V&-#2%>#+-,-&.*>-3)/#%/.)/#1)(7,)(*/)/#? 3%,%10)/9#1,%%()/#1)&2%&*%&.%#@6%#.)3)/#")/ -"6(&)/#1)&)>1-&#-@6%"")/#,-/+)/#7,*&1*7-"%/#3% "-#0*/.),*-#3%#"-/#,%"*+*)&%/#@6%#0-&#*&$"6*3)#i? /*+6%&#*&$"6?%&3)8#%&#"-#16".6,-9#%&#%"#-,.%#)#%& 3*$%,%&.%/#-/7%1.)/#/)1*-"%/9#7)"A.*1)/#?#3%#"1)&2*2%&1*-#%&.,%#")/#76%<")/:#J),#%"")9#-"#7,%7-,-, "-/#%&/%5-&>-/#(A&*(-/#@6%#1),,%/7)&3%&#-" M*&*/.%,*)#3%#!361-1*'&#?#H*%&1*-9#%/.-()/ %/.63*-&3)#"-#*&1"6/*'&#3%#")/#-/7%1.)/#(B/ 3%/.-1-3)/#3%#"-#0*/.),*-#3%#"-/#,%"*+*)&%/9#3% ()3)#@6%#/%-&#-<),3-3)/#7),#.)3)/#")/#-"6(&)/: L0*06,5&0&%0*&B)((032)6+0*&3$*&0,)'#0,0*&10(0 +(06*32+2(&%5*&,2*+26+5*&'56+)62,5*&0&2310(+2(I !+2)6)&1()42*+5&)%&M5.2)(65&231#%*0(&,)*,)&*# '0(+)(0&%0&26'5(15(0'2A6&3$*&:)6)(0%&,)&N6+)(6)+ C&%0*&6#)40*&+)'65%5:/0*&)6&%0*&0#%0*7 !"#S)<*%,&)9#%&#6&-#-11*'&#1)&C6&.-#%&.,% %"#M*&*/.%,*)#3%#!361-1*'&#?#H*%&1*-9#%"#M*&*/.%,*) 3%#L&36/.,*-9#^6,*/()#?#H)(%,1*)#?#"-#!&.*3-3 J4<"*1-#!(7,%/-,*-"#[%3:%/9#0-#"-&>-3)#%"#H)&2%&*) M-,1)#bL&.%,&%.#%&#%"#N6"-c#7-,-#-1%"%,-,#"*&.%+,-1*'&#3%#"-/#^%1&)")+A-/#3%#"-#L&$),(-1*'& ?#"-#H)(6&*1-1*'&#%&#%"#B(<*.)#3%#"-#%361-1*'& ?#"-#$),(-1*'&:#!&#%/.%#%/$6%,>)#1))7%,-& %/.,%10-(%&.%#"-#N3(*&*/.,-1*'&#S%&%,-"#3%" !/.-3)#?#"-/#3*/.*&.-/#H)(6&*3-3%/#N6.'&)(-/: D-/#*&2%,/*)&%/#%/.B&#3%/.*&-3-/#-#1%&.,)/#3% %&/%5-&>-#$*&-&1*-3)/#1)&#$)&3)/#74<"*1)/#3% ,=+*(%&#+%&%,-"#&)#6&*2%,/*.-,*)#?#3%#,=+*(%&

+,-./0

4


3 7 8 4 = ? / ( . / ; 7 5 > 0= . @ 7 ( 6 4 ( 8 0 ( , * - " ' . # / - 0'$ + ' /A(1

%/7%1*-"9#-/A#1)()#-#1%&.,)/#3%#$),(-1*'&#3%" 7,)$%/),-3):##!"#7,%/676%/.)#.).-"9#3%#jh_#(*"")&%/ 3%#%6,)/#7-,-#%"#7%,*)3)#OPPh8OPPk9#/%#3*/.,*<6?% %&.,%#"-/#H)(6&*3-3%/#N6.'&)(-/#3%#(-&%,7,)7),1*)&-"#-"#&4(%,)#.).-"#3%#-"6(&)/ (-.,*16"-3)/#%&#1%&.,)/#$*&-&1*-3)/#1)&#$)&3)/ 74<"*1)/#3%#%&/%5-&>-#3%#,=+*(%&#+%&%,-"#&) 6&*2%,/*.-,*)#?#3%#,=+*(%&#%/7%1*-"#%&#1-3H)(6&*3-3#%&#%"#16,/)#%/1)"-,#OPP_8OPPj: !"#,%7%,.),*)#3%#-1.6-1*)&%/#1)&/*/.%#%&#/%,2*1*)/ 3%#/)7),.%#.=1&*1)#?#(-&.%&*(*%&.)#7-,-#"*&$,-%/.,61.6,-#.%1&)"'+*1-#3%#")/#1%&.,)/ %361-.*2)/e#-7)?)#(%.)3)"'+*1)#-#"-#1)(6&*3-3 %361-.*2-e#/%+6*(*%&.)#?#%2-"6-1*'&#3%#"*(7"-&.-1*'&#3%#"-#R)1*%3-3#3%#"-#L&$),(-1*'&#%& ")/#1%&.,)/#%361-.*2)/e#%"-<),-1*'&9#3*$6/*'&#? 6.*"*>-1*'&#3%#(-.%,*-"%/#3*3B1.*1)/#3*+*.-"%/e $),(-1*'&#3%"#7,)$%/),-3)e#3).-1*'&#3% *&$,-%/.,61.6,-#.%1&)"'+*1-#7-,-#"-#*&$),(-.*>-1*'& 3%#"-/#-6"-/#?#(%3*3-/#7-,-#$)(%&.-,#%"#6/)#3% ,%16,/)/#*&$),(B.*1)/#%&#%"#B(<*.)#%361-.*2): N3%(B/9#%/.-()/#%(7%>-&3)#-#""%2-,#-#1-<)#"*&*1*-.*2-#b]-(*"*-/#1)&%1.-3-/c9#),*%&.-3-#*(76"/-,#"-#7-,.*1*7-1*'&#3%#"-/#$-(*"*-/#%&#%" 7,)1%/)#%361-.*2)#-#.,-2=/#3%#"-/#&6%2-/ .%1&)")+A-/:#!/.-#(%3*3-#1)&/*/.*,B#<B/*1-(%&.% %&#"-#*&/.-"-1*'&#3%#.%"%1%&.,)/#%&#")/#1%&.,)/ %361-.*2)/9#@6%#%/.-,B&#-#3*/7)/*1*'&#3%#"-/ $-(*"*-/#3%#")/#-"6(&)/9#?#%&#"-#76%/.-#%&#(-,103%#7"-&%/#@6%#*(76"/%&#?#7,)(6%2-&#"-#-3@6*/*1*'& 3%#%@6*7-(*%&.)#*&$),(B.*1)#?#"-#1)&%1.*2*3-3#7), 7-,.%#3%#"-/#$-(*"*-/:

(8'()TLJ)*'()T()* LN%T"*()#()*(_J) #J)T$N"T(`UW)#)T 'XN)#K)#('(L"#W%W%N L"#("$N'T(N)'*%K'K)T LJ*$JN'*)T( K)*,)&*#&26'5(15(0'2A6&0%&O262*+)(25&*)&B0 ,)+)'+0,5&-#)&#60&,)&*#*&30C5()*&1()5'#10'256)* )*&)%&J53)6+5&,)&%0&P624)(*2,0,&)*10<5%0>&!Q#R 3),2,0*&'56*2,)(0&#*+),&-#)&B0C&-#)&156)(&)6 30('B0&,)&306)(0&26326)6+)7 N@6%""-/#@6%#7,)7),1*)&%&#-#&6%/.,-/ 6&*2%,/*3-3%/#$"%I*<*"*3-3#/6$*1*%&.%#7-,-#3-, ,%/76%/.-#-3%16-3-#-#"-/#(4".*7"%/#3%(-&3-/#@6% 0)?#7"-&.%-#"-#/)1*%3-3:#;%#0%10)9#(%#0%#,%$%,*3) -#"-/#6&*2%,/*3-3%/9#%&#7"6,-"9#7),@6%#@6*>B#0)? %&#3A-#&)#.%&+-#(610)#/%&.*3)#0-<"-,#3%#b"-c V&*2%,/*3-3#!/7-5)"-#1)()#/*#/%#.,-.-,-#3%#6&

G G GH I J # K ' L % " # ' $ M ' # H " N O

16%,7)#6&*$),(%:#D)#7,*(%,)#@6%#6&)#76%3% 1)&/.-.-,#-"#)</%,2-,#%"#7-&),-(-#6&*2%,/*.-,*) %/7-5)"#i-"#*+6-"#@6%#)16,,%#%&#"-#(-?),A-#3% &6%/.,)/#/)1*)/#%6,)7%)/8#%/#"-#2-,*%3-3:#^%&%()/ (610)/#.*7)/#3%#6&*2%,/*3-3%/K#7,*2-3-/#)#74<"*1-/9 +,-&3%/#)#7%@6%5-/9#%/7%1*-"*>-3-/#%&#-"+4& B(<*.)#3%#"-#.=1&*1-#?#3%"#1)&)1*(*%&.)#)#-<*%,.-/ -#.)3-/#"-/#,-(-/#3%"#/-<%,9#2)"1-3-/#%&#/6#%&.),&) (B/#1%,1-&)#)#1)&#(-?),#2)1-1*'&#*&.%,&-1*)&-"9 1)&#1-(76/#1)&1%&.,-3)/#%&#6&-#/)"-#1*63-3#) 3*/7%,/)/#7),#6&#-(7"*)#.%,,*.),*)::: !/.-#2-,*%3-3#%/#6&#-1.*2)9#6&#2-"),#@6%#3%<%()/ ,%/7%.-,#%#*&1"6/)#7,)()2%,9#76%/#,%7,%/%&.-#",%/76%/.-#3%#6&#/*/.%(-#6&*2%,/*.-,*)#3*&B(*1)#"-/#3%(-&3-/9#1-3-#2%>#(B/#7"6,-"%/9#3%#6&/)1*%3-3#-<*%,.-#?#%&#7%,(-&%&.%#7,)1%/)#3% .,-&/$),(-1*'&:#D-/#,%$),(-/#@6%#7,)7)&%()/#%& "-#D%?#F,+B&*1-#3%#V&*2%,/*3-3%/9#@6%#?-#0-&#/*3) 7,%/%&.-3-/#%&#%"#H)&/%C)#3%#M*&*/.,)/#?#%&#<,%2% ""%+-,B&#-#"-/#H),.%/9#).),+-&#6&#(-?),#(-,+%& 3%#(-&*)<,-#-#"-/#6&*2%,/*3-3%/#7-,-#3%$*&*,#/6 7,)7*)#()3%")#3%#),+-&*>-1*'&#)#7-,-#3*/%5-,#"-/ .*.6"-1*)&%/#@6%#@6*%,-&#*(7-,.*,9#1)&#%"#$*&#3% 1)&$*+6,-,#6&#/*/.%(-#6&*2%,/*.-,*)#1-3-#2%> (B/#$"%I*<"%:

B < 8 . 7 ( C (0 - 7 D =7 ( 1 E E F

@6%#*(7"*1-,B#i%&.,%#).,-/#1)/-/8#"-#,%&)2-1*'& 3%#/6#)$%,.-#3%#.A.6")/:#^-(<*=&#%&#%/.%#B(<*.)9 3%/3%#%"#M*&*/.%,*)#3%#!361-1*'&9#@6%,%()/#@6% 16%&.%&#1)&#6&#-(7"*)#(-,+%&#3%#-11*'&9#?#",%$),(-#3%#DFV#$-1*"*.-#%"#1-(*&)#7-,-#@6%#"-/ 6&*2%,/*3-3%/#).),+6%&#/6#7,)7*)#7%,$*"#-#"-/ .*.6"-1*)&%/#@6%#*(7-,.-&: !&#3%$*&*.*2-9#.-&.)#"-#,%$),(-#3%#"-#DFV#1)() "-/#7)"A.*1-/#7,%2*/.-/#7-,-#"-#1)&2%,+%&1*-#%&#%" !/7-1*)#!6,)7%)#3%#!361-1*'&#R67%,*),#.*%&3%& -#).),+-,#6&#(-?),#(-,+%&#3%#-6.)&)(A-#-#"-/ 6&*2%,/*3-3%/:#!/.%#,=+*(%&#3%#-6.)&)(A-#?#"*<%,.-3 3%#-11*'&#3%<%#*(7"*1-,#&%1%/-,*-(%&.%#(-?), ,%/7)&/-<*"*3-3#?#6&-#%$%1.*2-#,%&3*1*'&#3%#16%&.-/ -&.%#"-#/)1*%3-3K#"-/#6&*2%,/*3-3%/#.*%&%&#@6%#/%, 1-7-1%/#3%#(%C),-,#"-#1-"*3-3#3%#/6#)$%,.-9#?#"-/ -3(*&*/.,-1*)&%/#74<"*1-/#3%<%&#2%"-,#7),#@6%#-/A /%-:#J),#%/.-#,->'&9#%"#M*&*/.%,*)#3%#!361-1*'&#? H*%&1*-#@6*%,%#*(76"/-,#"-/#-11*)&%/#3*,*+*3-/#%2-"6-,#"-#1-"*3-3#3%#&6%/.,-/#6&*2%,/*3-3%/:

!&#%/.-#,%2*/*'&#3%#"-#DFV#.-(<*=&#@6%,%()/#3-, 6&#&6%2)#*(76"/)#-#"-#*&2%/.*+-1*'&#6&*2%,/*.-,*?9#/)<,%#.)3)9#7,)16,-,#@6%#"-#*&2%/.*+-1*'&#@6% /%#,%-"*>-#%&#"-/#6&*2%,/*3-3%/#,%2*%,.-#%&#<%&%$*1*) 3%#.)3-#"-#1*63-3-&A-9#%&#%"#1)&2%&1*(*%&.)#3% @6%#/*#*&2%/.*+-,#%/#6&#3%,%10)#?#6&#3%<%,#3%#"-/ 6&*2%,/*3-3%/9#.,-&/$%,*,#")/#,%/6".-3)/#3%#"*&2%/.*+-1*'&#-#"-#/)1*%3-3#.-(<*=&#3%<%#/%,"): J),#).,-#7-,.%9#"-#,%$),(-#-76%/.-#7),#6&-#(-?), 1)),3*&-1*'&#%&.,%#"-/#-3(*&*/.,-1*)&%/#@6%#.*%&%& -.,*<6*3-/#"-/#1)(7%.%&1*-/#6&*2%,/*.-,*-/9#?#1)& %/.%#$*&#%/.-<"%1%#"-#H)&$%,%&1*-#S%&%,-"#3% V&*2%,/*3-3%/9#6&#$),)#@6%#,%6&*,B#-"#M*&*/.%,*) 3%#!361-1*'&#?#H*%&1*-#?#-#"-/ H)(6&*3-3%/#N6.'&)(-/: N3%(B/#3%#"-#,%$),(-#3%#"-#D%?#F,+B&*1-#3% V&*2%,/*3-3%/9#"-#).,-#+,-&#7,*),*3-3#3%#%/.% S)<*%,&)#%&#%"#B(<*.)#3%#"-#7)"A.*1-#6&*2%,/*.-,*%/#"-#1)&/.,611*'&#3%"#!/7-1*)#!6,)7%)#3%#!361-1*'& R67%,*),:#l6&.)#1)&#%"#&6%/.,)9#).,)/#16-,%&.-#? 1*&1)#7-A/%/#7-,.*1*7-&#%&#%"#""-(-3)#J,)1%/)#3% W)")&*-9#16?)#)<C%.*2)#$*&-"#%/#1,%-,#6&#/*/.%(6&*2%,/*.-,*)#%6,)7%)9#@6%#7%,(*.-#%"#(BI*()#+,-3) 7)/*<"%#3%#()2*"*3-3#%&.,%#&6%/.,)/#%/.63*-&.%/9 &6%/.,)/#7,)$%/),%/#)#&6%/.,)/#*&2%/.*+-3),%/:#V& /*/.%(-#6&*2%,/*.-,*)#%6,)7%)#@6%9#-"#*+6-"#@6% )16,,%#?-#1)&#")/#/*/.%(-/#6&*2%,/*.-,*)/#3%#1-36&)#3%#")/#7-,.*1*7-&.%/#%&#%/.%#!"#$%&#'(%')#*#+,-9 /%#1-,-1.%,*>-,B#7),#/6#3*2%,/*3-3: D-#1)&/.,611*'&#3%"#!/7-1*)#!6,)7%)#3%#!361-1*'& R67%,*),#,%7,%/%&.-#6&#,%.)#7-,-#&6%/.,-/ 6&*2%,/*3-3%/K#0-<,B&#3%#,%-"*>-,#6&#+,-&#%/$6%,>)9

+,-./0

15


3 7 8 4 = ? / ( . / ; 7 5 > 0= . @ 7 ( 6 4 ( 8 0 ( , * - " ' . # / - 0'$ + ' /A(1

G G GH I J # K ' L % " # ' $ M ' # H " N O

B < 8 . 7 ( C (0 - 7 D =7 ( 1 E E F

*&>B)C+" 8'T(N)*'L%"#)T(.O*)T%'C4T$'K" )#(*"T(X'YT)T(K)M"LN^$%L"T K)(M'Z"NY'(LN%T$%'#' -<D=0@7(64(05?D=4-<.(a(D0/(57>,/

-<D=0@7 64(05?D=4-<. a(D0/(57>,/ D*1%&1*-3)#%&#;%,%10)#`LHN;!a9#%/ $6&1*)&-,*)#3%#"-#H-,,%,-#;*7")(B.*13%/3%#XYkY:#]6%#R%1,%.-,*)#3%#!(<-C-33%/.*&-3)#%&#%"#M*&*/.%,*)#3%#N/6&.)/ !I.%,*),%/#`XYkY8XYYXa:#F167'#"-#R%+6&3l%$-.6,-#%&#"-#!(<-C-3-#3%#!/7-5-#%& ^,A7)"*#`D*<*-a#%&.,%#XYYX8XYY_#?#"R%+6&3-#l%$-.6,-#%&#"-#!(<-C-3-#3% !/7-5-#%&#N((B&#`l),3-&*-a#%&.,%#XYY_8 XYYQ:#;6,-&.%#%"#+)<*%,&)#3%"#JJ#$6% ;*,%1.),#S%&%,-"#3%"#S-<*&%.%#3%"#M*&*/.,) 3%"#L&.%,*),#`XYYQ8OPPPa:#Z-#/*3)#(*%(<,) 3%#"-#H)(*/*'&#f-1*)&-"#3%#D*<%,.-3 [%"*+*)/-#%&.,%#XYYm#?#OPP_#1)() b%I7%,.)#3%#,%1)&)1*3-#1)(7%.%&1*-c#%& %"#*/"-(:#N1.6-"(%&.%#)167-#%/1-5)#1)() 3*76.-3)#%&#%"#H)&+,%/)#3%#")/#;*76.-3)/ ?#%/#J),.-2)>#3%"#JJ#%&#"-#H)(*/*'&#3% N/6&.)/#!I.%,*),%/: J,)$%/),#3%"#MB/.%,#3%#[%"-1*)&%/ L&.%,&-1*)&-"%/#3%#"-#V&*2%,/*3-3#R-& J-<")#H!V9#,%1*%&.%(%&.%#0-#76<"*1-3) E!"#*/"-(*/()#1)&.,-#%"#*/"-(E#`!3*1*)&%/ W9#OPPja#?#bD-#n*0-3#%&#!/7-5-E `D-#!/$%,-9#OPPha:

\-?-&#7),#3%"-&.%#-"+6&-/#7,%1*/*)&%/ 7,%2*-/:#;%#-16%,3)#1)&#%"#.A.6") 7,)76%/.)9#%"#,%$%,*,&)/#-#"-#.%,(*&)")+AE,%"-1*)&%/#L+"%/*-8!/.-3)E#&)#%/#1-%,#%&#6& %.&)1%&.,*/()#76%/.)#@6%#")/#7-A/%/#3%()1,B.*1)/ 1)&#(-?),A-#1,*/.*-&-#/)&9#%&#+,-&#&4(%,)9 )11*3%&.-"%/:#!&#).,)/#1)&.%I.)/#0-<,A-#@6% ,%$%,*,/%#-#"-/#,%"-1*)&%/#%&.,%#"-#.//-#)#"1)(6&*3-3#C63A-9#%.1=.%,-9#?#%"#!/.-3):#J%,)#%& F11*3%&.%#"-/#3*2%,/-/#L+"%/*-/#1,*/.*-&-/#/)&#"-/ ,%7,%/%&.-&.%/#*&/.*.61*)&-"%/#7),#%I1%"%&1*-#3% 1-,-#-"#B(<*.)#"-*1)#3%#),+-&*>-1*'&#3%#"-#/)1*%3-3K %"#!/.-3): F.,-#-1"-,-1*'&#7%,.*&%&.%#%/#@6%9#,%$%,*,/%#-#"-/ 3%()1,-1*-/#3%#(-?),A-#1,*/.*-&-#%/#6&+%&%,-"*3-3#@6%#7,%1*/-#3%#(610)/#(-.*1%/:#N" *+6-"#@6%#&)#/%#76%3%#-$*,(-,#@6%#/%-#")#(*/() %"#*/"-(#@6%#%"#*/"-(*/()9#6&#7-A/#3%()1,B.*1) 1)&#(-?),A-#(6/6"(-&-#`^4&%>9#M-"-/*-9 ^6,@6A-oa#@6%#6&-#,%74<"*1-#*/"B(*1-#*&.%+,*/.`L,B&a9#.-(7)1)#/%#76%3%#0-<"-,#/*&#(B/#3%#6& <")@6%#()&)"A.*1)#%&#"-/#3%()1,-1*-/#3%#(-?),A1,*/.*-&-9#-"#(%&)/#%&#")#@6%#/%#,%$*%,%#-#"-/ ,%"-1*)&%/#L+"%/*-8!/.-3): !&#"-#(*/(-#!6,)7-#.%&%()/#!/.-3)/#)$*1*-"(%&.% "-*1)/#1)()#],-&1*-#)#L.-"*-#C6&.)#1)&#!/.-3)/ 1)&$%/*)&-"%/#1)()#;*&-(-,1-#)#7-A/%/9#1)() %"#[%*&)#V&*3)9#3)&3%#"-#H),)&-#%/9#-/*(*/()9 "-#1-<%>-#3%#"-#L+"%/*-#3%#L&+"-.%,,-:#!I*/.%& 7-A/%/9#1)()#L,"-&3-9#@6%#1*.-&#"-#R-&.A/*(.,*&*3-3#%&#/6#H)&/.*.61*'&#)#&-1*)&%/#1)() N"%(-&*-#)#J)")&*-9#%&#16?-/#H-,.-/#M-+&-/#/% 1*.-#-#;*)/#1)()#%"%(%&.)#1)&/.*.6.*2)#3%"#),3%& /)1*-":#!I*/.%&#1-/)/#*&.%,(%3*)/9#1)()#%"#%/7-5)"9 3)&3%#"-#H)&/.*.61*'&#3%$*&%#-"#!/.-3)#1)() -1)&$%/*)&-"#7%,)#,%1)&)1%#"-#*(7),.-&1*-#3%#"(-?),A-#1-.'"*1-#3%"#7-A/:#!&#$*&9#1)()#/%#76%3% 1)(7,)<-,9#"-#1-/6A/.*1-#3%&.,)#3%"#\*%C) H)&.*&%&.%#%/#-(7"*-#?#3*2%,/-:

J%,)#%/#@6%9#-3%(B/#/*#&)/#.,-/"-3-()/#-#).,-/ B,%-/#+%)+,B$*1-/9#1)()#%/#%"#1-/)#3%"#1)&.*&%&.% -(%,*1-&)9#&)/#%&1)&.,-()/#1)&#6&-#3*/7-,*3-3 -4&#(-?),:#!/#2%,3-3#@6%#%&#L<%,)-(=,*1-#%"#7%/) 3%#"-/#L+"%/*-/#%&#%"#1)&C6&.)#3%#"-#2*3-#/)1*-"#%/ (6?#*(7),.-&.%#?#%&),(%(%&.%#*&$"6?%&.%9#7%,) ")#%/#3%#()3)#.).-"(%&.%#3*$%,%&.%#-#1)()#)16,,% %&#!!:VV:9#3)&3%#"-#/%7-,-1*'&#L+"%/*-8!/.-3) %/.B#1)&/-+,-3-#/%16"-,(%&.%#7),#"-#H)&/.*.61*'& ?#3)&3%9#"-#7,)7*-#16".6,-#?#.,-3*1*'&#0*/.',*1-#3%" 76%<")#&),.%-(%,*1-&)#-76&.-"-#%I@6*/*.-(%&.% %/.-#%/.,*1.-#/%7-,-1*'&#3%#B(<*.)/9#/*&#@6%#%"") *(7*3-#6&#7%/)#%/7%1A$*1)#&).-<"%#3%"#0%10) ,%"*+*)/)#%&#"-#2*3-#74<"*1-:

(\'b*'N(K)(*'T N)*'L%"#)T(.O*)T%'C 4T$'K"()#(*"T(X'YT)T K)M"LN^$%L"T(K) M'Z"NY'(LN%T$%'#'()T J#'($'N)'()VXJ)T$'(' O)#)N'*%c'L%"#)T( n9#?%&3)#(B/#"%C)/9#7)3,A-()/#0-<"-,#3%#6& 7-,-"%"*/()#-(%,*1-&)#1)&#%"#1-/)#$,-&1=/#%& !6,)7-K#M=I*1):#N#7%/-,#3%#"-#-<,6(-3),-#(-?),A1-.'"*1-#3%"#7-A/9#%"#!/.-3)#0-#/*3)#<%"*+%,-&.%(%&.% "-*1*/.-#,%/6".-&3)#6&-#7-,-3)C-#7-,%1*3-#-#"$,-&1%/-9#-6&@6%#1)&#),A+%&%/#0*/.',*1)/#3*$%,%&.%/: !&#3%$*&*.*2-9#@6%#0-<"-,#3%#"-/#,%"-1*)&%/#L+"%/*-8 !/.-3)#%&#")/#7-A/%/#3%()1,B.*1)/#3%#(-?),A1,*/.*-&-#%/#6&-#.-,%-#%I76%/.-#-#+%&%,-"*>-1*)&%/ 1)()#1,%)#0-<%,#()/.,-3):#!&#.)3)#1-/)9#")#@6% /%#76%3%#*&.%&.-,#%/#%I.,-%,#-"+4&#3%&)(*&-3),

+,-./0

11


3 7 8 4 = ? / ( . / ; 7 5 > 0= . @ 7 ( 6 4 ( 8 0 ( , * - " ' . # / - 0'$ + ' /A(1

1)(4&#@6%9#1)()#@6%3-#-32%,.*3)9#,%@6*%,%#"7,63%&1*-#3%#-.%&%,/%#-#1-3-#1-/): !/#*(7),.-&.%#0-1%,#6&#<,%2%#,%1),,*3)#7),#"0*/.),*-#16".6,-"#3%#F11*3%&.%#%&#")#,%"-.*2)#-"#.%(@6%#&)/#)167-:#N#7-,.*,#3%#"-#%,-#1)&/.-&.*&*-&-9 %"#L(7%,*)#[)(-&)#-<-&3)&-#"-#H*63-3#!.%,&1)()#1-7*.-"#3%"#(*/()#?#@6%3-#"-#V,<%#1)() %/7-1*)#3%#-6.)&)(A-#3%"#7-7-3):#H)&#"-#/%7-,-1*'& $A/*1-9#@6%3-&#7%,$%1.-(%&.%#3*$%,%&1*-3)/#")/#3)/ B(<*.)/#3%#7)3%,K#!"#!(7%,-3),#?#%"#J)&.*$*1-3): !/#%&#%/.%#0*.)#3)&3%#/%#/*%&.-&#"-/#<-/%/#3%#6&3%#"-/#1-,-1.%,A/.*1-/#@6%#*3%&.*$*1-&#"-#),+-&*>-1*'& 7)"A.*1-#3%#F11*3%&.%: J)/.%,*),(%&.%9#R:#N+6/.A&9#%&#%"#/*+")#\9#.%),*>-,B %/.-#/%7-,-1*'&#%&#/6#(-+&-#)<,-#0%'1,2,3-3%'0%, 3)&3%#1)&/-+,-#"-#/%7-,-1*'&#%&.,%#"-#1*63-3 .%,,%&-#?#"-#1%"%/.%#?#3)&3%#/*%&.-#"-/#<-/%/#3%" -+6/.*&*/()#7)"A.*1)#@6%#*(7,%+&'#"-#!3-3#M%3*%6,)7%-#1)&#"-#1)&1%71*'&#3%#"-#/67%3*.-1*'&#3% ")#7)"A.*1)#-#")#,%"*+*)/)#?#-#")/#$*&%/#/-"2A$*1)/ 3%#"-#L+"%/*-: !/.-#3*$%,%&1*-1*'&#%/#6&-#1)&/.-&.%#-#")#"-,+) 3%"#(%3*)%2)#?#%"#!(7%,-3),#?#%"#J-7-#/% 1)&/.*.6?%&#%&#3)/#*&/.-&1*-/#7%,$%1.-(%&.% 3*$%,%&1*-3-/#1)&#/6/#,%/7%1.*2-/#1)(7%.%&1*-/9 -6&@6%#-#2%1%/#/%#/)"-7-,-&:#!C%(7")#3%#%"")#/)& %"#R-1,6(#L(7%,*6(#H-,)"*&+*)9#%"#%7*/)3*)#3% !&,*@6%#L\#%&#H-&)/-#-&.%#%"#J-7-9#%"#%(7%,-3), H-,")/#\#?#%"#/-@6%)#3%#[)(-9#)#%"#7)3%,#.%(7),-" 3%#")/#!/.-3)/#J)&.*$*1*)/:

(8'(N)*'L%U#()#$N)(*" N)*%O%"T"(Z(*"(X"*Y$%L"()# 4JN"X'd()#$N)(*'(.O*)T%' Z()*(4T$'K"d('&# TJTL%$'(X'T%"#)T(Z X*'#$)'M%)#$"T )#L"#$N'K"T( R%+4&9#p:#J-&&%&<%,+#8-$-(-3)#.%'")+)#"6.%,-&)8 $6%,)&#"-/#3%2-/.-3),-/#+6%,,-/#3%#,%"*+*'&#3%" /*+")#q\L9#.%),A-#1)(7-,.*3-#7),#).,)/#(610)/9#%" 0%10)#@6%#%/.B#%&#%"#),*+%&#3%#"-#/%16"-,*>-1*'& 3%#")/#%/.-3)/:#N"#3%C-,#3%#/%,#"-#,%"*+*'&#1,*/.*-&6&#$-1.),#3%#6&*3-39#7->#?#1)0%/*'&#87),#"-/#"610-/ %&.,%#"-/#3*2%,/-/#1)&$%/*)&%/8#/%#7,)361%#6& -"%C-(*%&.)#3%"#),3%&#7)"A.*1)#?#/)1*-"#3%#")/ $6&3-(%&.)/#,%"*+*)/)/#0-1*-#).,)/#3%#),3%& *&(-&%&.%#?#/%16"-,:#!&#%"#),3%&#*&.%,&-1*)&-"9 %/.)#)16,,%#%&#"-#J->#3%#p%/.$-"*-#`XQjka#3)&3% /%#1-(<*-#"-#*&/7*,-1*'&#3%#"-#7)"A.*1-#*&.%,&-1*)&-" 3%#1,*.%,*)/#,%"*+*)/)/#-#"-#b,->'&#3%#!/.-3)c:

G G GH I J # K ' L % " # ' $ M ' # H " N O

!/#?-#%&#7"%&-#()3%,&*3-3#3)&3%#-7-,%1%&#")/ 3*2%,/)/#()3%")/#-&.,)7)"'+*1)/#@6%#/6/.%&.-&#"-/ 3*2%,/-/#.%),A-/#/)<,%#%"#7-1.)#/)1*-":#Z)<<%/9#1)& /6#7%/*(*/()#-&.,)7)"'+*1)9#3%$*%&3%#"-#/)1*%3-3 ),+-&*>-3-#%&#.),&)#-#6&-#7)3%,)/-#-6.),*3-3#@6% "*(*.%#")/#%$%1.)/#3%#"-#"610-#3%#.)3)/#1)&.,-#.)3)/: D)1r%#,%*2*&3*1-#%"#!/.-3)#7-,-#/-"2-+6-,3-,9 4&*1-(%&.%9#"-#"*<%,.-3#?#"-#7,)7*%3-3#7,*2-3-#`? =/.%#?-#&)#.*%&%#1)()#$*&#"-#/-"2-1*'&#3%"#-"(/*&)#<6/1-,#"-#7,)/7%,*3-3#(-.%,*-"a:#[)6//%-69 7"-&.%-#%"#b(*.)#3%"#<6%&#/-"2-C%c#?#6&-#/)1*%3-3 (A&*(-#7-,-#&)#3-5-,#"-#<)&3-3#&-.6,-"#3%"#/%, 06(-&)#%&#6&-#%/7%1*%#3%#),+-&*>-1*'&#-&-,@6*/.?#6.'7*1-:#!&#.)3)/#%/.)/#1-/)/9#")#,%"*+*)/)#7-/-#6&#/%+6&3)#7"-&)#?#"-/#L+"%/*-/#?-#&)#/)&#6& 1)(7)&%&.%#3%1*/*2)#%&#"-#),+-&*>-1*'&#3%"#!/.-3)9 76%/.)#@6%#1)()#)16,,*,B#-#7-,.*,#3%#"-#L"6/.,-1*'&9 "-/#1,%%&1*-/#,%"*+*)/-/#/)&#,%"%+-3-/#-#"-#7,*2-1*3-3 ?#%I1"6*3-/#1)()#1,*.%,*)#7)"A.*1): !&#%/.%#/%&.*3)9#"-#[%2)"61*'&#$,-&1%/-#%/#6&#0*.) 3%1*/*2):#J,%1%3*3-#3%#"-#%"-<),-1*'&#*&.%"%1.6-" 3%#")/#45,*#&#45%&9#"-#L"6/.,-1*'&#,%10->-#16-"@6*%, 1)&$%/*'&#,%"*+*)/-9#16-"@6*%,#1,%3)#7)/*.*2)#? 3%$*%&3%#b"-#,%"*+*'&#3%&.,)#3%#")/#"A(*.%/#3%#",->'&c9#7-,-$,-/%-&3)#-#T-&.:#s&*1-(%&.%#/% -3(*.%#6&#2-+)#1,%3)#3%A/.-:#;%#-0A#@6%9#%"#7)/.%,*), ?#0%,%3%,)#7)/*.*2*/()9#7,%.%&3*%,-#%"*(*&-,#3%" B(<*.)#%/.-.-"#16-"@6*%,#7,%/%&1*-#74<"*1-#3%#") ,%"*+*)/)#%&3*)/-&3)#%&#f).,%#;-(%#-#"3*)/-#b,->'&c: N#%/.%#()2*(*%&.)9#,%/7)&3*'#3%#()3)#7%&36"-, "-#[%/.-6,-1*'&9#,%%3*.-&3)#"-#-"*-&>-#%&.,%#%" ^,)&)#?#%"#N".-,:#;%/3%#%"#$,-1-/)#3%#%/.%#7%,*)3) 0-/.-#&6%/.,)/#3A-/#/%#0-&#*3)#*(7)&*%&3)#3% (-&%,-#1)&$"*1.*2-#?#3*-"=1.*1-#()3%")/#(6? 3*2%,/)/#3%#1)&2*2%&1*-#L+"%/*-8!/.-3)9#/%+4&#"-/ 3*2%,/-/#/%&/*<*"*3-3%/#16".6,-"%/#?#&-1*)&-"%/: ;%/3%#%"#"-*1*/()#C-1)<*&)#$,-&1=/9#7-/-&3)#7), "-#L.-"*-#"-*1-#`/6,+*3-#3%#"-#$*")/)$A-#3%"#()2*(*%&.) 3%#6&*$*1-1*'&#3%#S-,*<-"3*a9#7),#%"#-.%A/()#3%#")/ 7-A/%/#%I1)(6&*/.-/#?#0)?#2*+%&.%#%&#6&#7-A/#1)() H6<-9#7),#%C%(7")9#0-/.-#""%+-,#-#7)/.6,-/ *&.%,(%3*-/#1)()#"-/#1)&/.*.61*)&%/#%/7-5)"-#) %/.-3)6&*3%&/%#`@6%#-3(*.%&#"-#*(7),.-&1*-#3%#",%"*+*'&#7%,)#3%/3%#"-#-1)&$%/*)&-"*3-3#?#"/%7-,-1*'&#%&.,%#-(<-/#%/$%,-/a9#7)3%()/ %&1)&.,-,&)/#1)&#1-/)/#1)()#"-#1)&$%/*)&-"*3-3 3%#7-A/%/#1)()#;*&-(-,1-#)#"-#C%$-.6,-#3%#"L+"%/*-#N&+"*1-&-#3%"#[%*&)#V&*3)#7),#7-,.%#3%#"H),)&-#*&+"%/-: !&#3%$*&*.*2-9#@6%#%"#,%1),,*3)#0*/.',*1)#7,%1%3%&.% &)/#3-#"6>#/)<,%#"-#3*2%,/*3-3#3%#7)/.6,-/#%I*/.%&.%9 @6%#06&3%&#/6/#,-A1%/#%&#%"#7-/-3)#@6%#0% %I76%/.)9#?#&)/#-?63-#-#/*.6-,&)/#%&#1-31*,16&/.-&1*-#7-,.*16"-,#3%#")/#7-A/%/#3%()1,B.*1)/ 3%#(-?),A-#1,*/.*-&-:#V&-#<6%&-#(6%/.,-#3%#@6% ")/#3*$%,%&.%/#7"-&.%-(*%&.)/#-"63*3)/#/*+6%& 2*+%&.%/#0-#/*3)#%"#$-""*3)#^,-.-3)#7-,-#6&-

B < 8 . 7 ( C (0 - 7 D =7 ( 1 E E F

H)&/.*.61*'&#3%#!6,)7-:#H)()#%/#/-<*3)9#"*&1"6/*'&#3%#"-#(%&1*'&#3%#"-/#,-A1%/#1,*/.*-&-/ %6,)7%-/#%&#%"#7,%B(<6")#3%"#^,-.-3)#0-#,%-2*2-3) "-#7)"=(*1-#%&.,%#"-/#3*2%,/-/#1)&1%71*)&%/: D-#(-?),A-#3%#")/#7-A/%/#"-#-7)?-<-&9#1)()#6& 0%10)#16".6,-"#?#,%"*+*)/)#%#*&&%+-<"%9#7%,)#")/ (B/#"-*1*/.-/#/%#&%+-<-&#-#-3(*.*,")#7), 1)&/*3%,-,")#6&-#*&.,)(*/*'&#3%#")#,%"*+*)/)#%& %"#B(<*.)#3%#")#74<"*1):#;-3-#"-#&%+-.*2-#3% ],-&1*-#?#W="+*1-#?9#,%@6%,*,/%#6&-&*(*3-39#$6% *(7)/*<"%#"-#*&1"6/*'&#3%#3*10-#,%$%,%&1*-:#!" 0%10)#3%(6%/.,-#@6%#"-#,%"-1*'&#%&.,%#")#,%"*+*)/) ?#")#7)"A.*1)#%&#!6,)7-9#%&.,%#"-#L+"%/*-#?#%" !/.-3)9#-4&#/6/1*.-#7-/*)&%/#?#7"-&.%-(*%&.)/ %&1)&.,-3)/:#R*&#%(<-,+)9#%/.)#&)#@6*%,%#3%1*, @6%#%&#")/#7-A/%/#3%()1,B.*1)/#(-?),(%&.% 1,*/.*-&)/#"-#/%7-,-1*'&#%&.,%#-(<)/#B(<*.)/#&) /%-#?-#6&#-/6&.)#8-#7%/-,#3%#"-/#.%&/*)&%/8#?(6?#/67%,-3)#7),#.)3)/:

(>%(X"T$JN'd()T(*'(K) *'(XNJK)#L%' 'N%T$"$e*%L'f(g*'(W%N$JK )T$^()#()*(XJ#$" M)K%"hi()T(K)L%Nd(#% *'%L%TM"(#%(%#$)ON%TM"d T%MX*)M)#$)f(*'%L%K'KH( ;%#0%10)9#%/#6&#-/6&.)#7"%&-(%&.%#-/6(*3)#1)& &-.6,-"*3-3##7),#.)3)/9#1,%?%&.%/#?#&)#1,%?%&.%/: D-#7,)7*-#L+"%/*-#H-.'"*1-9#%&#%"#H)&1*"*)#\-.*1-&) LL9#/6<,-?'#%/.-#*3%-#-3(*.*%&3)#"-#.).-"#-6.)&)(A3%#"-/#,%-"*3-3%/#.%(7),-"%/#?9#7),#.-&.)9#3%#"/%7-,-1*'&#%&.,%#%"#1-(7)#3%#")#7)"A.*1)#?#3%#") ,%"*+*)/):#!/.)#(*/()#)16,,*'#%&#"-/#*+"%/*-/ ,%$),(-3-/:#N0),-#<*%&9#6&-#-/*+&-.6,-#7%&3*%&.% %/#"-#,%$"%I*'&#-#$)&3)#/)<,%#@6=#7-7%"#3%<% C6+-,#"-#$%#,%"*+*)/-#%&#F11*3%&.%#?#%&#/6/ 3%()1,-1*-/9#&)#.-&.)#1)()#7)3%,#$B1.*1)#/*&) 1)()#%"%(%&.)#*(7),.-&.%#3%#"-#1)&/.,611*'& /)1*-":#f6%/.,-#16".6,-#8.-&.)#3%()1,B.*1-#1)() "*<%,-"8#06&3%#/6/#,-A1%/#%&#"-#1)/()2*/*'& 1,*/.*-&-#?9#-6&@6%#"-/#L+"%/*-/#?-#&)#.%&+-& &*&+4&#7)3%,#7)"A.*1)9#3%<%&#C6+-,#6&#7-7%" *(7),.-&.%#%&#%"#3%/-,,)"")#?#-2-&1%9#=.*1)#? %/7*,*.6-"9#3%#&6%/.,-/#&-1*)&%/:#D)#@6%#@6%37),#,%$"%I*)&-,#%/#1'()#0-1%,")#7-,-#@6%#/%#%2*.%& ")/#$-&.-/(-/#3%"#7-/-3)#?#/%#,%%3*.%&#2*%C)/ %&$,%&.-(*%&.)/#%&.,%#"-*1*/.-/#?#3%$%&/),%/#3% "-#7-,.*1*7-1*'&#/)1*)7)"A.*1-#3%#"-/#,%"*+*)&%/: M*#7)/.6,-9#@6%#-0),-#&)#76%3)#?-#%I7)&%,#1)& 3%.-""%#3-3-#"-#%I.%&/*'&#3%"#%/1,*.)9#%/#"-#3%#"7,63%&1*-#-,*/.).="*1-K#b"-#2*,.63#%/.B#%&#%"#76&.) (%3*)ce#%/#3%1*,9#&*#"-*1*/()#&*#*&.%+,*/()9 /*(7"%(%&.%K#"-*1*3-3:

+,-./0

16


3 7 8 4 = ? / ( . / ; 7 5 > 0= . @ 7 ( 6 4 ( 8 0 ( , * - " ' . # / - 0'$ + ' /A(1

G G GH I J # K ' L % " # ' $ M ' # H " N O

B < 8 . 7 ( C (0 - 7 D =7 ( 1 E E F

D)/#7-,.*1*7-&.%/#()/.,-,)&#6&-#+,-&#$-1*"*3-3 7-,-#-/6(*,#,%/7)&/-<*"*3-3%/#?#3%/-,,)""-,#/6 1,%-.*2*3-39#/*&.*=&3)/%#7"%&-(%&.%#%&26%".)/#%& %"#7,)+,-(-:#D-#7-,.*1*7-1*'&#-1.*2-#3%#/6/ 1)(7-5%,)/#$6%#(6?#<6%&-: ;6,-&.%#%"#.,-&/16,/)#3%"#H-(7-(%&.)#(-&%C-()/ 2-"),%/#?#1)&1%7.)/#1)()K#C6/.*1*-#/)1*-"9#3%,%10)/ 06(-&)/9#/)"*3-,*3-39#%@6*3-3#3%#+=&%,)9#(%3*) -(<*%&.%9#%.1:9#-&.%#.)3)#%&#%"#.-""%,#3%#.,-<-C) 3*-,*)K#bH)&/.,6?%&3)#6&#(6&3)#*&.%,16".6,-"c: ^,-.-()/#%/.)/#2-"),%/#3%#3*/.*&.-/#(-&%,-/9#.,-2=/#3%#C6%+)/9#,)"%#7"-?/9#3%<-.%/9#%.1:#!"#.-""%, $6&1*)&-<-#%/7%1*-"(%&.%#<*%&#%&#")/#1-/)/#%& @6%#")/#C'2%&%/#7)/%A-&#6&#7-7%"#*(7),.-&.%#%& "-#-1.*2*3-3:#J),#%C%(7")9#%&#%"#.-""%,#/)<,%#bL/"-( ?#H,*/.*-&*/()c9#")/#C'2%&%/#.62*%,)&#"-#)7),.6&*3-3 3%#%I7"*1-,#-#/6/#1)(7-5%,)/#"-/#1-,-1.%,A/.*1-/ 3%#/6#,%"*+*'&#1)&#"-#-?63-#3%#3*<6C)/#?#$).)/:#V& -/7%1.)#*(7),.-&.%#3%#")/#.-""%,%/#1)&/*/.A-#%& 1)&/*3%,-,#/*%(7,%#"-#-7"*1-1*'&#3%#")#-7,%&3*3) %&#"-#2*3-#3*-,*-K#%&#%"#1)"%+*)9#%&#%"#+,67)#3% -(*+)/9#%&#"-#$-(*"*-9#%&#%"#<-,,*)9#%.1:

&%("&>*D%

!'MX'M)#$"(.#$)NLJ*$JN'* 0$M'#(1EEFf(J#(ON'#(eV%$" ;</60!.9/(0=>0/ !"#7,*(%,#H-(7-(%&.)#L&.%,16".6,-" N.(-&#/%#0-#,%2%"-3)#1)()#6&-#$),(6"%I*.)/-#7-,-#7,)()2%,#%"#%&.%&3*(*%&.) ?#1)&)1*(*%&.)#(6.6)#%&.,%#C'2%&%/#3%#3*/.*&.-/ 16".6,-/:#;%/3%#X#-"#Xh#3%#C6"*)9#_P#C'2%&%/#.6,1)/ ?#_P#%/7-5)"%/#0-&#7-,.*1*7-3)#C6&.)/#%&#6& H-(7-(%&.)#3%#2%,-&)#/*.6-3)#%&#%"#\-""%#3%" ^*=.-,9#-#6&)/#XPP#r*"'(%.,)/#-"#)%/.%#3%#M-3,*3: !"#H-(7-(%&.)#0-#/*3)#%"#7,*(%,#7,)?%1.) %361-.*2)#3%#-7"*1-1*'&#3%"#M=.)3)#3%#!361-1*'& ?#]),(-1*'&#L&.%,16".6,-"#3%#"-#]6&3-1*'&#N.(-&9 3%/-,,)""-3)#%&#1)"-<),-1*'&#1)&#%I7%,.)/#3%#"V&*2%,/*3-3#3%#W-,1%")&-: D-/#7,%(*/-/#<B/*1-/#3%"#M=.)3)#N.(-&#3% !361-1*'&#?#]),(-1*'&#L&.%,16".6,-"#/)&K N/6(*,#"-#3*2%,/*3-3#16".6,-"#1)()#,*@6%>-#? -7,%&3%,#-#2*2*,#%&#3*2%,/*3-3:#H)() 0%,,-(*%&.-#*(7,%/1*&3*<"%#/%#7)/.6"-#"7,)()1*'&#3%#"-/#0-<*"*3-3%/#3% 1)(6&*1-1*'&#*&.%,16".6,-":

!/7%1*-"(%&.%#%I*.)/)#$6%,)&#")/#.-""%,%/#3% -&*(-1*'&#"*&+GA/.*1-9#@6%#/%#,%-"*>-,)&#1-/*#.)3)/ ")/#3A-/:#R%#1)&2*,.*%,)&#%&#6&-#<6%&-#(-&%,-#3% -7,%&3%,#/)<,%#"-/#3*/.*&.-/#16".6,-/:#^)3)/#")/ C'2%&%/#7-,.*1*7-,)&#(6?#-1.*2-(%&.%#%&#%/.% .-""%,#?#/%#")#7-/-,)&#(6?#<*%&: N"#$*&-"#3%#1-3-#3A-#/%#1%"%<,-,)&#-/-(<"%-/#3% H-(7-(%&.):#H)&/.*.6A-&#6&-#<6%&-#$),(-#3% 1-"*<,-,#"-#/-.*/$-11*'&#3%#")/#7-,.*1*7-&.%/#,%/7%1.) -"#7,)+,-(-9#4.*"#1-,-#-#,%1)+%,#"-/#/6+%,%&1*-/#% *3%-/#3%#.)3)/:#;%#%/.-#(-&%,-#$)(%&.-()/#"7-,.*1*7-1*'&9#%"#/%&.*3)#3%#,%/7)&/-<*"*3-3#?#"*3%-#3%#@6%#b.%&%()/#@6%#7-,.*1*7-,#/*#@6%,%()/ 0-1%,#3%#%/.-#%I7%,*%&1*-#6&#=I*.)c:

J,%7-,-,#-#")/#C'2%&%/#7-,-#"-#7-,.*1*7-1*'& -1.*2-#%&#%"#7,)?%1.)#3%#1)&/.,6*,#6&1)(6&*3-39#")#@6%#/*+&*$*1-#3%/-,,)""-,#%" /%&.*3)#3%#7%,.%&%&1*-#-#6&-#1)(6&*3-3#?#%" 3%#"-#7-,.*1*7-1*'&#?#0-<*"*3-3%/#1A2*1-/: N7-,.%#3%#%/.-/#7,%(*/-/9#%"#M=.)3)#N.(-& 7,)7),1*)&-#"-/#.=1&*1-/#?#%/.,-.%+*-/#7-,-#.,-&/(*.*, ")/#2-"),%/#%361-.*2)/#$6&3-(%&.-"%/#7-,-#7,)()2%, %"#3*-")+)#?#%"#%&.%&3*(*%&.)K#,%/7%.)#(6.6)#? ,%/7%.)#-#")/#3%,%10)/#06(-&)/9#/)"*3-,*3-39#C6/.*1*/)1*-"9#&%1%/-,*-#3*2%,/*3-39#%@6*3-3#3%#+=&%,)9 ,%/7%.)#-"#(%3*)#-(<*%&.%#?#16".6,-#3%#7->: !"#7,*(%,#H-(7-(%&.)#L&.%,16".6,-"#N.(-&#0/*3)#6&#=I*.):#D)/#7-,.*1*7-&.%/#.6,1)/#?#%/7-5)"%/ /%#0-&#1)(6&*1-3)#%#*&.%+,-3)#%&.,%#/A#3%/3%#")/ 7,*(%,)/#()(%&.)/: D-#*&2)"61,-1*'&#-1.*2-#3%#")/#7-,.*1*7-&.%/#%&#%" 3*/%5)#?#"-#7,%7-,-1*'&#3%#"-/##-1.*2*3-3%/#03%()/.,-3)#/%,#6&#()3)#3%#.,-<-C-,#%I*.)/):

+,-./0

17


3 7 8 4 = ? / ( . / ; 7 5 > 0= . @ 7 ( 6 4 ( 8 0 ( , * - " ' . # / - 0'$ + ' /A(1

H)()#1)(7"%(%&.)#-#")/#.-""%,%/#*&.%,16".6,-"%/9 36,-&.%#%"#H-(7-(%&.)#/%#),+-&*>-,)&#6&#7-,#3% %I16,/*)&%/#-#^)"%3)#?#M-3,*3:#!&#%""-/#")/#C'2%&%/ .62*%,)&#"-#)7),.6&*3-3#3%#3*/$,6.-,#3%"#,*1) 7-.,*()&*)#16".6,-"#?#3%#(%/.*>-C%#3%#%/.-/#1*63-3%/: !/.)/#/)&#-"+6&)/#3%#")/#1)(%&.-,*)/#@6% %I7,%/-,)&#")/#C'2%&%/#36,-&.%#%"#H-(7-(%&.): b]6%#6&-#%I7%,*%&1*-#*&)"2*3-<"%#.%&%,#"7)/*<*"*3-3#3%#-1%,1-,(%#-#).,-#16".6,-9 -7,%&3%,#1)()#)7*&-&#/)<,%#&)/).,)/#? -"#,%2=/:c bN@6A#0%#-7,%&3*3)#/)<,%#1))7%,-1*'&9 7-,.*1*7-1*'&9#1)(7-5%,*/()#?#-(*/.-3oc b!"#H-(7-(%&.)#.%,(*&-#7%,)#&6%/.,-/ -(*/.-3%/#1)&.*&6-,B&#7-,-#/*%(7,%:c b!/.)#7)3,A-#/%,#%"#7,*&1*7*)#3%#6&-#-"*-&>3%#1*2*"*>-1*)&%/c bZ%#1)&)1*3)#(610)/#-(*+)/#%&#%/.-/#3)/ /%(-&-/:#Z%#-7,%&3*3)#-"+)#3%#%/7-5)"9#?#(% 0%#3-3)#16%&.-#3%#@6%#")/#%/7-5)"%/#?#.6,1)/ /)()/#(6?#/*(*"-,%/:c bZ%#-7,%&3*3)#(610-/#1)/-/#/)<,%#"-#2*3-: Z%#1)&)1*3)#+%&.%#&6%2-#?#-7,%&3*3)#/)<,% /6/#16".6,-/:c

G G GH I J # K ' L % " # ' $ M ' # H " N O

B < 8 . 7 ( C (0 - 7 D =7 ( 1 E E F

bZ%#-7,%&3*3)#@6%#1)&)1%,#).,-#16".6,-#&)#%/ 3*$A1*":#n#0%#0%10)#6&-/#-(*/.-3%/#2%,3-3%,-/9 0%#1)(7-,.*3)#.)3)#1)&#(*/#-(*+)/:c !"#3A-#3%/76=/#3%#"-#$*&-"*>-1*'&#3%"#H-(7-(%&.) L&.%,16".6,-"#N.(-&#/%#-<,*'#%"#$),)#3%"#H-(7-(%&.) %&#"-#t%<#3%#"-#]6&3-1*'& `ttt:$6&3-1*)&-.(-&:),+a9#3)&3%#.)3)/#")/ 7-,.*1*7-&.%/#?#()&*.),%/#76%3-&#%&.,-,#1)&#/6 7,)7*)#1'3*+)#3%#6/6-,*):#!"#)<C%.*2)#%/#@6%#")/ C'2%&%/#76%3%&#/%+6*,#%&#1)&.-1.)9#*&.%,1-(<*-, $).)/#?#(%&/-C%/9#?#(-&.%&%,#"-/#-(*/.-3%/#@6% /6,+*%,)&#36,-&.%#%"#H-(7-(%&.): !"#)<C%.*2)#$*&-"#3%"#7,)?%1.)#%/#1,%-,#6&-#,%3#3% C'2%&%/#@6%#0-&#3*/$,6.-3)#3%#6&-#%361-1*'& *&.%,16".6,-"9#1)(7,)(%.*3-#1)&#%"#$)(%&.)#3% 0-<*"*3-3%/#1A2*1-/#?#3%#")/#2-"),%/#N.(-&:#D)/ 7-,.*1*7-&.%/#3%#")/#H-(7-(%&.)/#N.(-&#/% 1)&2%,.*,B&#-/A#%&#")/#b%(<-C-3),%/c#3%#%/.)/ 2-"),%/9#?#1)&$*-()/#%&#@6%#C6%+6%&#6&#,)" *(7),.-&.%#%&#/6/#1)(6&*3-3%/9#<-,,*)/9#1)"%+*)/ ?#+,67)/#3%#-(*+)/:#^-(<*=&#-&*(-()/#-#")/ 1)"%+*)/#3%#")/#7-,.*1*7-&.%/#-#@6%#*&.%,1-(<*%& *&$),(-1*'&9#(-.%,*-"%/#?#7,)?%1.)/9#7-,-#@6%#")/ 2-"),%/#N.(-&#/%#3*$6&3-&9#&)#/)"-(%&.%#%&.,% ")/#7-,.*1*7-&.%/#3%#")/#1-(7-(%&.)/9#/*&)#.-(<*=& %&.,%#/6/#-(*+)/#?#1)(7-5%,)/#3%#1)"%+*):

+,-./0

12


3 7 8 4 = ? / ( . / ; 7 5 > 0= . @ 7 ( 6 4 ( 8 0 ( , * - " ' . # / - 0'$ + ' /A(1

*E%=!*')C+>C&*+

G G GH I J # K ' L % " # ' $ M ' # H " N O

)$>*#'=*)$"=*+%# %'$=>%&=*)$"=*+%#

;6,-&.%#3)/#3A-/9#3*/.*&+6*3)/#(*%(<,)/#3%"#H"6<#3% M-3,*39#.)3)/#%"")/#%I#C%$%/#3%#!/.-3)#?#3%#S)<*%,&)9 3*/16.*,B&#"-#&%1%/*3-3#3%#7,)()2%,#%"#3*B")+)#*&.%,16".6,-" ?#")/#2-"),%/#3%()1,B.*1)/#C6&.)#1)&#-1-3=(*1)/#?#%I7%,.)/ 3%#7,%/.*+*)#*&.%,&-1*)&-":#!"#%&16%&.,)#,%"-1*)&-,B#%/.-/ 16%/.*)&%/#1)&#"-#*&*1*-.*2-#3%#"-#N"*-&>-#3%#H*2*"*>-1*)&%/9 *&*1*-3-#7),#%"#S)<*%,&)#%/7-5)"#%&#OPPj#?#3%/-,,)""-3%&#"-#-1.6-"*3-3#<-C)#")/#-6/7*1*)/#3%#f-1*)&%/#V&*3-/ ?#%"#7-.,)1*&*)#1)&C6&.)#0*/7-&)8.6,1):

HGHF'!%'DC+$"'!%'KIIL

FGHI'!%'#%(>$%@J&%'!%'KIIL

$'),/Q,/0157'$1506:M85M6,8'*5/,1 !"#$%&'286:,+'98':;,54L+',;,)*'!)'B4C;8*)= !)'$9,)9)='C,+756-5)'98'M75*)N .%#$/01$203/&'?;69)-5@6'$:L)6

$?'%2:M08,'-0'"6.015'@MNO5,6'@,.P'D761,-,2'.1506:M85M6,802 Q,6,'R3<0102'M1.<062.5,6.72',2.S5.:72'T'02Q,U7802 !"#$%&'()**+,-) .%#$/01$203/&'2)4)'$45)

!"#L#H-(7-(%&.)#L&.%,16".6,-"#/67)&%#"-#7,*(%,-#-7"*1-1*'& 3*,%1.-#3%"#M=.)3)#N.(-&#3%#!361-1*'&#?#]),(-1*'& L&.%,16".6,-":#!&#%"#7-,.*1*7-&#_P#C'2%&%/#.6,1)/#?#_P %/7-5)"%/9#7)&*%&3)#%&#7,B1.*1-#6&#*&.%,1-(<*)#,%-"#3% %I7%,*%&1*-/#?#1)&)1*(*%&.)/:

l),&-3-/#3%#%/.63*)#?#3%<-.%#*&.%,16".6,-"#%&.,%#C'2%&%/ -/*B.*1)/#?#%/7-5)"%/:#D-#!/16%"-#3%#F,*%&.#M6r0.-, $)(%&.-#%"#3%/-,,)"")#3%"#/6C%.)#(6".*16".6,-"#3%"#/*+") qqL:#!&#"-/#C),&-3-/#/%#-".%,&-&#/%/*)&%/#3%#.,-<-C)#%& +,67)#?#3%<-.%9#1)&#-1.*2*3-3%/#"43*1-/#)#3%#.*%(7)#"*<,%K 2*/*.-/#16".6,-"%/9#%I16,/*)&%/#7),#"-#*/"-9#.-""%,%/#3% .%(-/#3*2%,/)/9#%.1:

L'!%'DC+$"'!%'KIIL )60,:.31'-0'8,'),2,'_6,A0'T'-08'$125.5M57'$15061,:.71,8'-0 %25M-.72'_6,A02'T'-08'@M1-7'@M2M8/S1 !"#$%&'O)*)-5+'98'>)6:)'2,;PN'O*)P)'98'*) O,+756-5)'Q='()9,59'REFNFF'S+,)4T .%#$/01$203/&'(54:8,5+'98'$4;6:+4'BI:8,5+,84 D-#1,%-1*'&#3%#"-#H-/-#d,-<%#?#3%#/6#L&/.*.6.)#L&.%,&-1*)&-" 3%#!/.63*)/#d,-<%/#?#3%"#M6&3)#M6/6"(B&#%/#6&#7,)?%1.) *(76"/-3)#7),#%"#M*&*/.%,*)#3%#N/6&.)/#!I.%,*),%/#?#3% H))7%,-1*'&9#%&#%"#@6%#/%#<6/1-#"-#7-,.*1*7-1*'&#3% ).,-/#-3(*&*/.,-1*)&%/#74<"*1-/#?9#%&#7-,.*16"-,9#3%#"-/ 1)(6&*3-3%/#-6.'&)(-/#3%#M-3,*3#?#3%#N&3-"61A-#?#3% ")/#N?6&.-(*%&.)/#3%#M-3,*3#?#3%#H',3)<-:

Hb'c'HF'!%'#%(>$%@J&%'!%'KIIL "69,1.^,:.31'-08'!.S8797'-0',857'1.<08'27A60'8,'/.96,:.31 .15061,:.71,8'T'08'-02,667887 !"#$%&'>898'98'*)4'/)-5+684'"659)4= /;87)'U+,V='B4:)9+4'"659+4 .%#$/01$203/&'/)-5+684'"659)4 R%#%I-(*&-,B#%"#.%(-#+%&%,-"#3%#")/#-/7%1.)/ (6".*3*(%&/*)&-"%/#3%#"-#(*+,-1*'&#*&.%,&-1*)&-"#?#%" 3%/-,,)"")9#-#$*&#3%#3%.%,(*&-,#")/#(%3*)/#-3%16-3)/ 7-,-#-7,)2%10-,#-"#(BI*()#"-/#2%&.-C-/#3%#")/#()2*(*%&.)/ (*+,-.),*)/#1-,-#-"#3%/-,,)"")#?#,%361*,#-"#(A&*()#/6/ %$%1.)/#&%+-.*2)/:

)C&#"#'C=$?%&#$>*&$"#'!%'?%&*=" HdGKH'!%'DC+$"'KIIL

HHGHF'!%'#%(>$%@J&%'!%'KIIL DM-,V2/7W')6.25.,1.2/7'0'$28,/P'5602'608.9.7102'01'-.S8797 !"#$%&'"6578,459)9'06:8,6)-5+6)*'98'$69)*;-<)='>875**) .%#$/01$203/&'?;69)-5@6'A,84'2;*:;,)4 !"#16,/)#/%#-7,)I*(-#-#"-/#.,%/#,%"*+*)&%/#()&).%A/.-/ `0*/.),*-9#.%I.)/9#.,-3*1*)&%/a#@6%#0-&#%C%,1*3)#6&-#,%"%2-&.% *&$"6%&1*-#%&#"-#0*/.),*-#3%#!/7-5-9#7,%$%,%&.%(%&.%#%& "-#1)&$),(-1*'&#3%#/6#7%&/-(*%&.)9#/6#16".6,-9#/6/ *&/.*.61*)&%/#7)"A.*1-/#?#/6#2*3-#,%"*+*)/-:#R%#.,-.-#3% 7)/*<*"*.-,#%/7-1*)/#3%#3*B")+)#%&.,%#"-/#.,%/#,%"*+*)&%/9 @6%#1)&.,*<6?-&#-#"-#1,%-1*'&#3%#6&-#/)1*%3-3 (6".*,,%"*+*)/-#?#(6".*16".6,-"#%&#6&#1"*(-#3%#,%/7%.)#"-#"*<%,.-3#3%#1)&1*%&1*-#?#-"#7"6,-"*/()#,%"*+*)/):

+%)>C&*# #T8<,.1')TQ08

%1560'/M672;'+,'27:.0-,-'.26,08V'01'<V,'/M065, #)*)I5)'#;:86J8,K='H),-8*+6)='EFFG

!&#%"#7,%/%&.%#%&/-?)#/%#%I-(*&-#"-#"-,+-#0*/.),*-#3% 1)&$"*1.)/#3%/3%#"-#1,%-1*'&#3%"#!/.-3)#3%#L/,-%":#R?"2-*& H?7%"9#,%3-1.),#C%$%#3%#6%'7#+(%9#,%.,-.-#"-#/)1*%3-3 */,-%"A#1)&.%(7),B&%-#/*&#3%C-,#3%#0-1%,#,%$%,%&1*-#-#/6 b).,)c#*&%"63*<"%K#%"#76%<")#7-"%/.*&):#H)(<*&-&3)#-&B"*/*/9 %&.,%2*/.-/#?#.%/.*()&*)/#7%,/)&-"%/9#%"#-6.),#1)&/*3%,@6%#")/#3%/.*&)/#3%#-(<-/#/)1*%3-3%/#E%/.B&#2*&16"-3)/ 3%#$),(-#*&3*/)"6<"%E9#?#1*$,-#%&#"-#1-,%&1*-#3%#-6.)1,A.*1%"#%/1)"")#7,*&1*7-"#@6%#*(7*3%#,%/)"2%,#")/#1)&$"*1.)/:

?.0R,2'T'1M0<,2'27:.0-,-02'-0'.1/.96,:.31'01'%M67Q,; Y78,1-,'T'%2Q,U,':7/7'0R0/Q872 !"#$%&'>)6'!+,86P+'98'B*'B4-+,5)* .%#$/01$203/&'064:5:;:+'/88,*)69W4'()9,59

X;')O0:,'T'"8/72W'_;'*6R71W'D;');')O0:,'"8/72

!"#16,/)#%I-(*&-,B#%/7%1*-"(%&.%#"-#%I7%,*%&1*-#3% Z)"-&3-#?#!/7-5-9#7-A/%/#-".-(%&.%#,%7,%/%&.-.*2)/#3% "-/#2*%C-/#?#"-/#&6%2-/#/)1*%3-3%/#3%#*&(*+,-1*'& %&#!6,)7-:

V&#%@6*7)#3%#%I7%,.)/#%&#(*+,-1*)&%/9#1)),3*&-3)#7), %"#D-<),-.),*)#3%#N&.,)7)")+A-#R)1*-"#?#H6".6,-"#3%#"V&*2%,/*3-3#3%#N"(%,A-9#0-#%/.63*-3)#%"#$%&'(%&) (*+,-.),*)#%&#(%&),%/#?#C'2%&%/9#-&-"*>-&3)#"-/#1-6/-/ ?#,%7%,16/*)&%/#3%#/6#/*.6-1*'&:#H)&1*%&1*B&3)&)/#/)<,% %/.-#&6%2-#,%-"*3-3#/)1*-"9#")/#-6.),%/#&)/#%I7)&%&#%" 1)(7"*1-3)#7%,*7")#3%#6&#1)"%1.*2)#@6%#-/7*,-#-#6& .,-.-(*%&.)#*+6-"*.-,*)#%&#"-/#"%?%/9#%&#"-#%/16%"-9#%&#")/ 1%&.,)/#3%#/-"63#?#%&#"-#1-""%:#!"#,%.)#-"#@6%#/%#%&$,%&.-& .-&.)#")/#7-A/%/#,%1%7.),%/#1)()#")/#3%#),*+%&#&)#76%3% 3%C-,#3%#-<),3-,#%/.-#-7,%(*-&.%#16%/.*'&:

KH'c'KK'!%'*E"#>"'!%'KIIL !0/7:6,:.,'T'!.S8797P'"::.-0150'T'08'@M1-7'_6,A0 !"#$%&'"6578,459)9'06:8,6)-5+6)* (86W698P'O8*)X+='>)6:)698, .%#$/01$203/&'?,598

@017602'56,2'8,2'`671506,2; "56,'.1/.96,:.31'aM0',9M,6-, 0-),5)='H),-8*+6)='EFFG

B < 8 . 7 ( C (0 - 7 D =7 ( 1 E E F

!,1.08'$1106,6.5T

%8'1M0<7'02Q,:.7'QMA8.:7

B4C)4)D2)*C8='()9,59='EFFG !/.%#"*<,)#-&-"*>-#%"#1)&1%7.)#3%#%/7-1*)#74<"*1)#?#7"-&.%@6=#76%3%#/*+&*$*1-,#0)?#6&-#16".6,-#74<"*1-#1)(4&: ;-&*%"#L&&%,-,*.?#1)&/*3%,-#&%1%/-,*)#$),C-,#6&#1)&1%7.) &),(-.*2)#3%#")#74<"*1)#1-7->#3%#*&.,)361*,#b7,)1%3*(*%&.)/ 3%#,%$"%I*'&c#&6%2)/#%&#"-#2*3-#7)"A.*1-:#R6#%&/-?)#1)&/.*.6?% 6&#*&.%&.)#3%#2)"2%,#-#7%&/-,#1'()#7)3%()/#-C6/.-,#&6%/.,) *3%-"#3%#3%()1,-1*-#-#"-/#1)&3*1*)&%/#-1.6-"%/#3%#+)<*%,&) ?#$6&1*)&-(*%&.)#3%#"-#/)1*%3-39#%I-(*&-3)#-/*(*/()#",%7%,16/*'&#-1.6-"#3%#")/#(%3*)/#3%#1)(6&*1-1*'&: D72:ON,'X.2:O06

%8'6057617'-0'8,'O.2576.,

B4C)4)D2)*C8='()9,59='EFFG ^,-/#"-#.%/*/#3%"#$*&#3%#"-#0*/.),*-#7,)1"-(-3-#1)&#"-#1-A33%"#(6,)#3%#W%,"A&9#l)/10r-#]*/10%,#/)/.*%&%#%&#%/.-#)<,1'()#")/#-1)&.%1*(*%&.)/#-1-%1*3)/#3%/3%#%"#XX8R /67)&%&#%"#b,%.),&)#3%#"-#0*/.),*-c:#!"#-&.*+6)#(*&*/.,) -"%(B&#3%#!I.%,*),%/#,%$"%I*)&-#%&#.),&)#-#"-#3)<"%#%/1*/*'& *3%)"'+*1-#%&#"-#@6%#%/.B&#*&(%,/)/#.-&.)#%"#(6&3) )11*3%&.-"#1)()#%"#(6/6"(B&:#R6#"*<,)#&)/#,%16%,3-#"*(7),.-&1*-#3%#.%&%,#7,%/%&.%/#"-/#"%11*)&%/#@6%#&)/#3"-#Z*/.),*-:#J%,)#-3%(B/#,%1)+%#6&-#7,)+,-(B.*1-#7)"A.*17-,-#%"#$6.6,)#@6%9#1%&.,-3-#%&#!6,)7-9#7-/%#7),#",%&)2-1*'&#3%#"-/#*&/.*.61*)&%/#?-#%I*/.%&.%/: Y,12'ZM19

%8'$28,/

A,+::)='()9,59='EFFG bf)#0-<,B#7->#%&.,%#"-/#&-1*)&%/#/*&#7->#%&.,%#"-/ ,%"*+*)&%/:#f)#0-<,B#7->#%&.,%#"-/#,%"*+*)&%/#/*&#3*B")+) %&.,%#"-/#,%"*+*)&%/:#f)#0-<,B#3*B")+)#%&.,%#"-/#,%"*+*)&%/ /*#&)#/%#*&2%/.*+-&#")/#$6&3-(%&.)/#3%#"-/#,%"*+*)&%/E: !/.%#"%(-#7,%/*3%#"-#.,*")+A-#3%3*1-3-#-#"-/#,%"*+*)&%/ -<,-0B(*1-/#3%"#.%'")+)#1,*/.*-&)#Z-&/#T6&+9#@6%#-0),1)(7"%.-#1)&#%/.%#2)"6(%&:#R6#-&B"*/*/#/)<,%#%"#*/"-( 7,%.%&3%#1)&.,*<6*,#-"#)<C%.*2)#3%#1-7-1*.-,#-#"-/#7%,/)&-/ 7-,-#%"#3*B")+)#3%/3%#6&-#7,%/%&.-1*'&#3%#/6#0*/.),*-#? 3%#/6#,%-"*3-3#-1.6-"#@6%#0-+-#C6/.*1*-#-#%/.-#,%"*+*'&: D72['*1571.7'@,6.1,

*Q601-06',':71<.<.6

$,58*='H),-8*+6)='EFFG l)/=#N&.)&*)#M-,*&-#&)/#7,%/%&.-#%&#/6#&6%2)#"*<,)#"-/ 1"-2%/#7-,-#-7,%&3%,#-#1)&2*2*,#?#,%/)"2%,#&6%/.,)/ 1)&$"*1.)/9#3%/3%#.,%/#7"-&)/K#1)&2*2%&1*-#1)&#6&)#(*/()e 1)&2*2%&1*-#1)&#")/#1%,1-&)/#`7-,%C-9#$-(*"*-9#-(*+)/9 1)(7-5%,)/#3%#.,-<-C)ae#?#1)&2*2%&1*-#1)&#%"#,%/.)#3%#")/ 1*63-3-&)/9#"-#1)&2*2%&1*-#7)"A.*1-:#;%/3%#6&-#7%,/7%1.*21%&.,-3-#%&#"-#%361-1*'&9#%"#-6.),#1)&/*3%,-#@6%#"7%3-+)+A-#*&$-&.*"#%/#/'")#7-,.%#3%#6&-#b7%3-+)+A-#+%&%,-" 7-,-#")/#06(-&)/c9#%I.%&/*<"%#-#")/#-36".)/: D0,1'\.09806

%8'./Q06.7'-0'8,'<069]01^, A);,;4='()9,59='EFFG

l%-&#u*%+"%,9#7)&%&.%#%/7%1*-"#3%#"-/#f-1*)&%/#V&*3-/ 7-,-#%"#3%,%10)#-#"-#-"*(%&.-1*'&9#&)/#(6%/.,-#%&#%/.)<,-#%"#/%&/*<"%#-6(%&.)#3%#7)3%,#@6%#0-&#%I7%,*(%&.-3) "-/#+,-&3%/#(6".*&-1*)&-"%/#3%/3%#*&*1*)/#3%"#(*"%&*):#N .,-2=/#3%#"-#3%63-#?#%"#0-(<,%9#-/A#1)()#3%"#3%/7,%1*) -"#;%,%10)#L&.%,&-1*)&-"9#")/#b1)/('1,-.-/c9#<%&%$*1*-3)/ 3%#6&#/*/.%(-#3%#%1)&)(A-#3%#+6%,,-#+")<-"9#/%#-7)3%,-& %&#%I1"6/*2-#3%#")/#,%16,/)/#&%1%/-,*)/#7-,-#%"#<*%&%/.-, 3%#"-#06(-&*3-3:#],%&.%#-"#*(7%,*)#3%#"-#2%,+G%&>*&/.-6,-3)9#l%-&#u*%+"%,#-7%"-#%&#/6#"*<,)#-#"-#*&/6,,%11*'& 3%#"-/#1)&1*%&1*-/9#"-#*&/6,,%11*'&#3%"#0-(<,%:

+,-./0

18

Boletin Atman 2  

Boletin Atman 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you