Page 1

Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 – Trondheim 18. september 2012

Terje Moe Gustavsen Vegdirektør


Veginvesteringer 2002-2012 200230 000

2007, 2008 og 2009: Fylke 18 % Stat 82 %

2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 %

2010 og 2011: Fylke 45 % Stat 55 %

2012 Prognose: Fylke 43 % Stat 57 %

Tall i mill. 2012 kr

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0 2002

2003

Annen finansiering

2004

2005

2006

Bompenger

2007

2008

2009

Regnskap stat+fylke

2010

2011

2012

Sum investeringer


Omfang av bompengeprosjekter Innkreving pågår på 50 prosjekter 164 innkrevingspunkter og innkreving på 5 ferjesamband Stortinget har vedtatt 16 nye prosjekter eller utvidelser der innkrevingen ikke har startet opp VD i dialog med regioner på over 50 nye prosjekter Gjennomsnittlig blir 10 bompengeprosjekter vedtatt per år


Bruk av bompenger i by Bypakker By

Innkrevingsstart

Bergen

1986

Oslo

1990

Tromsø

1990

Trondheim

1991-2005/2010

Kristiansand

1997

Stavanger

2001

Namsos

2003

Tønsberg

2004

Haugesund

2008


Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014 - 2023


Byene  Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling  Konsentrert arealbruk  Kraftig satsing på • Buss • Bybane, trikk, metro • Jernbane • Vegnett for gående og syklende  Restriktive tiltak for biltrafikken  Bypakker i de største byene – forpliktende avtaler – 13 mrd. kr i 45 prosentrammen


Store prosjekter Planteknisk ramme: Prosjekter i NTP 20102019, men langt i fra alle +20 %: Mange prosjekter i NTP 2010-2019 pluss noe mer +45 %: Oppfølging av NTP 2010-2019, og mer sammen-hengende utbygging langs E6, E16, E18 og E39


Forslag til NTP 2014 - 2023

Ă˜konomiske prioriteringer riksveger 400 000

NTP 2014-2023; alternativer 350 000 Bompenger

Millioner 2012-kroner

300 000 250 000

Ferjer

200 000 Investeringer

150 000 100 000

Drift, vedlikehold m.m.

50 000 0

NTP 2010-2019

Ramme -20 %

Planteknisk ramme

Ramme +20 %

Ramme +45 %


Bompenger i Norge

Kjøpekraft Klart formül Sikker og effektiv innkreving God finansforvaltning


Bompenger Et stadig viktigere instrument Stor lokal vilje Kontinuerlig jobb med

rettferdighet – nytteprinsipp Må effektiviseres og utvikles –

Lavere innkrevingskostnader

Lavere driftskostnader

Mer trafikksikre og miljøvennlige løsninger


Effektivisering Regionale bompengeselskap Internasjonalisering, standardisering og interoperabilitet – Obligatorisk brikke for tunge kjøretøy – Forbedret innkrevingssystem – Utvikling av ny brikketeknologi Bedre og tettere oppfølging av bompengeselskapene Analysering av driftskostnader Tiltak for økt brikkebruk

Rapport fra Riksrevisjonen ventes i november/desember


Regionale bompengeselskap Rapport med anbefaling om regionale bompengeselskap oversendt SD i forrige uke:

Ikke mer enn ett selskap i hvert fylke og oppfordring om ĂĽ stifte selskap som hĂĽndterer innkreving i flere fylker Offentlig eide aksjeselskap Dagens selskap blir prosjekter og regnskapsmessig adskilt Krever forenkling av takst-, rabatt- og forskuddsordningene

Mer profesjonelle selskaper, økt effektivitet, enklere for trafikantene


Automatisk innkreving Automatisk innkreving i de fleste anlegg – 35 helautomatiske anlegg

– 4 anlegg med Autopass og myntbetaling – 4 anlegg med AutoPASS og betjening – 2 betjente anlegg uten AutoPASS – 5 ordninger med innkreving på ferjer

Billigere innkreving Bedre trafikkflyt, trafikksikkerhet og miljø Høy brikkeandel viktig Mer internasjonal trafikk skaper utfordringer Undersøkelse: Kostnadsdrivere i automatiske bomstasjoner


Eurovignettdirektivet –

gjelder innkreving av bompenger på TEN-T-vegnettet Innlemmet i EØS-avtalen 13. juli 2012 Iverksettes så snart forskriften er på plass    

Gjelder kjøretøy over 3,5 tonn Maksimal rabatt – 13 % Gjelder ikke bypakker Overgangsordninger for eksisterende prosjekter

 Unntak for nye prosjekter med mindre enn 5 % internasjonal godstrafikk (med noen geografiske begrensninger)

Dagens rabattordninger på eksisterende bompengeprosjekter kan i stor grad videreføres  Unntak for E6 i Østfold og E18 i Agder -> lavere grunntakst og maks 13 % rabatt fra og med 2015

Statens vegvesen legger til grunn samme rabattordning for lette og tunge kjøretøy


Obligatorisk brikke for tunge kjøretøy – for å sikre like konkurransevilkår i transportnæringen

Endring i Vegtrafikklovens § 13, 3. ledd Høringsrunden for lovforslaget ferdig – lovhjemmel i 2012 Forskrift ut på høring i løpet av høsten Forslag til virkeområde – tunge biler over 3,5 tonn (alle grupper?)

SVV og politi kontrollerer


Tiltak for bedre hündtering av utenlandske trafikanter Europeisk samarbeid EasyGO Skandinavisk samarbeid startet i 2007 Gir brukeren mulighet til ü kjøre i Norge, Danmark og Sverige med samme autopass-brikke


Tiltak for bedre håndtering av utenlandske trafikanter Europeisk samarbeid EasyGO EasyGO+ Innlemmer Østerrike i det eksisterende EasyGOsamarbeidet Starter opp våren 2013 Gjelder kun for tunge kjøretøy


Tiltak for bedre håndtering av utenlandske trafikanter Europeisk samarbeid EasyGO EasyGO+ EETS EU-direktiv – felles europeisk bompengetjeneste; hele Europa med én autopass-brikke Forutsetter europeiske forhandlinger - SVV på vegne av alle norske aktører

Åpner for tyske kjøretøy med EETS-brikke


AutoPASS Grindgut - Felles IKTløsning for bompengebetaling i Norge Prosjektets ambisjoner • Brukervennlig • Fleksibelt og utbyggbart • Kostnadseffektivt • Sikkert med god kvalitet • Inkludert drift og vedlikehold – 10 års levetid Ny konkurranse med prekvalifisering 7. september Utvikles i 2013 og 2014 Implementeres i 2014

Samarbeid mellom bompengeselskaper og Statens vegvesen


Ny brikketeknologi Dagens brikkeløsning evalueres Ny generasjon brikke vurderes Europeiske direktiver er førende Vi vil påvirke den Europeiske utviklingen Obligatorisk brikke for alle kjøretøy?


Nasjonal dugnad

   

Mer effektiv planlegging Raskere og mer helhetlig utbygging Samarbeid med bransjene – langsiktig oppbygging Forutsigbar finansiering


Norvegkonferansen_veien videre_T.M.Gustavsen  

veginvestering, bompenger, ntp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you