Page 1

16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted 책 leve


Presentasjon av NAMDALSPROSJEKTET Bomring i Namsos av   Morten  Stene   Ordfører  

Førde 15. januar 2013

16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Fakta om Namsos Regionby/Senter for store deler av Namdalen Handelsby med høy andel detaljhandel pr. innbygger. Ca 100.000,- pr. innbygger. Ligger ved FV-17 som er en parallellveg til E6 mellom Steinkjer og Bodø 20 mil nord for Trondheim og 8 mil nord for Steinkjer. 13.000 innbyggere i hele kommunen – ca 9.000 i bykjernen 16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted 책 leve


Byggeperiode: 2002 – 2009 Totalkostnad: ca kr. 550 mill. hvorav 46 % av byggekostnadene forutsettes betalt gjennom bompenger. I tillegg har bomvegselskapet forskuttert en del av statsmidlene. Statens bidrag: 297 mill. Bompengebidrag: 253 mill. Bompengeløsningen: Totalt er det 4 automatiske bomstasjoner med innkreving av bompenger mandag til fredag mellom kl. 06.00 – 18.00. Resten av uka og døgnet er det fri passering. Det er også fri passering på alle høytidsdager og fritt antall passeringer innenfor 1 time. Bominnkreving i 19 år fra 2002 – 2021 16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Hva ble bygget i perioden 2002 – 2009 •  12,3 km veg •  13,2 km gang og sykkelveg •  2,5 km støyskjerm •  Ny tunnel gjennom Vika, lengde 600 m •  Ny bru over Namsen, lengde 360 m

16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Virkninger av prosjektet •  Reduksjon i antall personskade ulykker pr. år på 4 stk •  Reduksjon i antall personer som bor i boliger med utendørs støynivå over 55 dbA med 525 personer. •  Redusert utslipp av CO2 pr. år med 790 tonn •  Økte årlige vedlikeholdskostnader på mer veg kr. 600 tusen

16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Virkninger av prosjektet forts •  Verdi av spart tid og kjøretøykostnader kr. 417 mill. •  Sparte kostnader for næringslivet kr. 212 mill. • Denne type finansiering binder opp statsmidler i årene framover og sikrer ramme til området. • Bompenger har trolig økt rammene for øvrige riksveger til Nord-Trøndelag, men i perioder hvor staten har tilbakebetalt det Namsos har forskuttert, redusert utbygging av øvrige riksveger.

16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Fakta om bompengeinnkrevingen Årlige inntekter ca 19,5 mill 4 bomstasjoner – automatisk innkreving med brikke, kontanter eller kort i perioden 06.00 – 18.00 mandag – fredag inn mot sentrum. Ingen avgift ved kjøring ut av byen. Gjennomsnittakst kr. 11,64.- pr passering 8.500 betalende hver dag (max 8700 - min 6700) Administrasjonskostnader 5,5 mill. pr. år Forhåndsinnkreving – bygging av bommer før bygging av vei 16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Fakta om bompengeinnkrevingen Betalingsmåte Priser  og  raba+er  

Manuelt

Passeringspris Passeringspri Le+e  kjøretøy   s  Tunge   kjøretøy  

Raba+er

18.00

36.00

0 %  

LT: 500          TK:  1000  

12,60

25,20

30 %  

LT: 1500    TK:    3000  

10,80

21,60

40 %  

LT: 2500      TK:  5000  

9,00

18,00

50 %  

EGerskuddsbetalt

14,40

28,80

20 %  

Abonnement brikke  

•  Tak på antall passeringer pr mnd. pr. kjøretøy på 60 stk – årskostnad pr kjøretøy med max rabatt kr. 5400,•  Kun en belastning pr. kjøretøy pr. time •  Brikkeandel 87 % - økte mye da vi fikk autopass 16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Antall passeringer pr år Totalt antall  passeringer  

4.100.061

Passeringer mellom  18  –  06,  helg,  høyNdsdager   2.179.939   Betalende  passeringer  

1.920.122

Max rabaG  (50  %)    

   989.240    

Passeringer med  30  %  og  40  %  rabaG  

   549.926  

Siden oppstarten har 20.931.203 passert bommene i Namsos 16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Ny infrastruktur har skapt stor optimisme Positiv utvikling for næringslivet i Namsos og omegn - stor byggeaktivitet - nye kjøpesenter - flere nye kjeder etablert i Namsos - stor handelsvirksomhet - flere besøkende til byen Lokale entrepenører har vært med å bygge vegene - har betydd enorm mye for flere entrepenører 16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Planprosess over flere år Lokal utålmodighet fordi planene ble utsatt fra NVVP fra en 4prsperiode til neste noe som betydde lang realiseringstid av vegprosjekter rundt Namsos. I 1998 sa Samf.minister Odd EinarDørum at eneste løsning for å få til en etterlengtet bru over Namsen var egenfinansiering I 1999 ble det i Namsos Kommunestyre vedtatt at bompengefinansiering skulle utredes og i 2000 ble det vedtatt innføring av bompenger. Befolkningen ønsket ikke bompenger, underskriftkampanje med «7000» underskrifter, politisk ”jordskjelv” i Namsos 16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Diskuskjon om rettferdighet. •  Det å bo innenfor og utenfor bomringen skapter forskjeller •  De som bor innenfor ringen og bare er på tur utenfor sentrum i helgene, bidrar ingenting. •  Ekstrakostnader på barnefamilier som har mye kjøring på kveldstid.

Kompensasjoner •  Innkreving med lokal tilpasning •  Kommunal andel til opprusting av kommunale veger •  Høye rabattordninger

16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


1999 og  2003  en  bomveg-­‐valg   •  Nesten  fire  av  N  Namsos-­‐velgere  oppgir  at  Namdalsprosjektet  hadde   betydning  for  deres  stemmegivning  i  kommunevalget  i  2003.  Over   halvparten  av  SVs  velgere  svarer  det  samme.   •  Uheldig  å  starte  bygging  av  bommene  først  –  befolkningen  så  fort  hvilken   betydning  ny  infrastruktur  betydde  for  Namsos  og  holdningen  snudde   eGer  hvert  som  veiene  ble  ferdigbygget.   •  De  parNene  som  var  totalt  imot  bompengefinansiering  fikk  mange   stemmer  under  valgene  både  i  1999  og  i  2003.  De  som  var  pådrivere  Nl  å   delfinansiere  veiutbyggingen  ble  de  store  taperne.   •  AP  hadde  haG  ordføreren  i  80  år,  men  i  2003  fikk  SV  ordføreren  fordi  folk   hadde  Nllit  Nl  at  de  eGer  mange  utsagn  ville  ]erne  bommene.  Så  skjedde   ikke  og  i  2007  var  AP  igjen  det  største  parNet  med  28  %  og  i  2011  med  38   %.     16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Valgresultater i  Namsos  1991   -­‐2011  

16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Før

16.01.13

Etter

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted ĂĽ leve


Ny bru over Namsen åpnes

Siste parsell i Namdalsprosjektet ,«Mettedalen», åpnet av vegdirektøren 20.10.2009 og markerte samtidig slutten på byggingen av ny infrastruktur rundt og i Namsos 16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted å leve


Her passerer 1.100 biler i timen Og 13.000 biler passerer innfartsvegene til Namsos i døgnet. Det dominerende trafikkmønsteret er til og fra sentrum, enten for å arbeide eller for å handle. Næringslivet opplever ingen vesentlige omsetningsendringer pga bomringen, snarere tvert imot. I 2006 hadde vi en omsetning pr innbygger på ca kr. 85.000, men i 2010 hadde tilsvarende Omsetning økt til kr 106.000. Namsos et godt sted å leve 16.01.13 Namdalsprosjektet


Spillum Industripark 16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted 책 leve


16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted 책 leve


Takk for oppmerksomheten og lykke til !

16.01.13

Namdalsprosjektet

Namsos et godt sted 책 leve

Namdalsprosjektet på folkemøte 15. jan. 2013  

Ordføraren i Namdal orienterte på folkemøtet den 15.1. om erfaringane som dei har etter å ha nytta bompengar over fleire år. Kommunen har ei...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you