Page 1

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Nytt fra INC Gruppen

P.O. Box 6 – N-6901 Florø, Norway Phone: +47 57751800 Fax: +47 57751801

Nr. 2 - 2015 www.incgruppen.no


ADM. DIREKTØR GEIR JOHANNESSEN

Er det endringer i aktivitet å spore framover?

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Alle INC bedriftene har i 2015 vært preget av nedgangen i investeringer i industrien. Flere av våre bedrifter har måttet permittere personell på grunn av manglende oppdrag. Prispress fra eksisterende kunder og fra nye, gjør at bedriftene stadig må redusere krav til inntjening og effektivisere egen drift. Til tross for dette har INC gruppens bedrifter levert gode resultater. Fjord Base og Saga Fjordbase har inngått nye langsiktige kontrakter med Statoil. Kontraktene gir trygghet og muligheter i en lang framtid. Ved inngangen til året så det mørkt ut for flere av våre aktiviteter. Statoil besluttet å legge om seilingsmønsteret fra Florø og leteaktiviteten utenfor Sogn og Fjordane så ut til å stoppe opp. Saga Fjordbase varslet oppsigelser og fikk begrenset sin aktivitet mot Statoil. Bedriften har redusert sin arbeidstokk fra 128 til 64 personer. De fleste av de som ble overtallige har fått nytt arbeid. Ikke alle de negative utsikter som ble forespeilt har slått til.

Boreaktiviteten har vært noe bedre enn antatt, og ser ut til å kunne bli bra i 2016. Saga Fjordbase har klart omstillingen godt og får stadig nye kunder. Det arbeides mye for å sikre ny og økende aktivitet for framtiden. For Fjord Base er det endringer i kontraktsportefølgen som en følge av nedgangen i investeringene i oljeindustrien. For våre tekniske fag er det også store endringer. INC Engineering har sagt opp de fleste av sine medarbeidere grunnet lav aktivitet. Også for de andre bedriftene er det stor konkurranse om oppdragene og generell nedgang i sysselsettingen. I slike tider er det nødvendig å ta tilbake den posisjonen gruppens bedrifter hadde tidligere. Tettere samarbeid mellom gruppens bedrifter gir oss mulighet til å gjenvinne markeder vi ikke har vært i på flere år. Her er det mange muligheter for bedrifter med korte beslutningsveier og stor fleksibilitet. Denne styrken vil gi oss konkurransefortrinn. En spennende satsing i HMY er i gang. Bedriften produserer leppefisk til bruk i oppdrettsnæringen for å få bukt med luseproblemene.

Baseområdet må utvikle seg i takt med de krav som stilles av våre kunder. En beslutning å gå vestover med deler av virksomheten er tatt, i første omgang vil vi starte å bygge bro til våre nye landområder. Så vil krav til effektivitet og fortetting være styrende for den videre utvikling. I inngangen til 2016 ser vi mange muligheter. Det er opp til våre eiere og ansatte å gripe disse slik at man sikrer arbeidsplassene og skaper verdier som kan gi videre vekst. Jeg ser for meg et 2016 med god aktivitet og nødvendig inntjening for flere av våre bedrifter i året som kommer, det er nå bedriftene må vise sin berettigelse. På vegne av selskapene i INC Gruppen vil jeg takke våre ansatte for innsatsen i året som gikk. Vi ønsker alle ansatte med familie, våre forretningsforbindelser og innbyggerne i Flora og Bremanger en gledelig jul og et riktig godt nytt år. Geir Johannessen Adm. direktør

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Geir Johannessen, Roald Førde og Roald Leivestad, INC Gruppen og Anita Øygard, A til Å Tekst og foto: Anita Øygard, A til Å · Grafisk utforming og design: Trond Sagen, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 7.500. Redaksjonen avsluttet 20. november 2015. INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2

www.incgruppen.no


Stor lokal innsats sikret basen til byen Da statsråd Arne Rettedal åpnet Fjord Base 21. august 1985, lå det en stor innsats bak. Daværende ordfører og styreformann Dagfinn Hjertenes sa på åpningsdagen at det hadde vært kjempet en lang kamp for å få oljevirksomhet til Flora og Sogn og Fjordane. Når vi nå 30 år etter snakker med Jan Jeppesen og Per Gunnar Bjørkaas, som var avbildet på førstesidene i lokalavisene den gangen, er de samstemte i at det var en lang og intens kamp. - Det er 3 personer som virkelig stod på og kan takkes for at vi har basen her i Florø, sier Per Gunnar Bjørkaas; ordfører Dagfinn Hjertenes, varaordfører Jostein Bjørnset og fylkesmann Ingvald Ulveseth. De stod på natt og dag for å få dette på plass, og hadde mange reisedøgn sammen til Bergen, Stavanger og Oslo. Når folk på Stortinget så Hjertens sa de at her kommer ordføreren som forteller vitser. Han var utrolig flink med folk, og tok seg tid til å snakke med alle – uansett stilling og rang. Han og Jostein Bjørnset sitt utrettelige arbeid og deres joviale væremåte, er mye av grunnen til at de fikk gjennomslag og fikk basen på plass. De var så samstemte at folk i departementene som fikk besøk av Florøpolitikerne ikke skjønte hvem som tilhørte Høyre eller SV av de to.

Dagfinn Hjertnes og Jostein Bjørnset sitt utrettelige arbeid og deres joviale væremåte, er mye av grunnen til at de fikk gjennomslag og fikk basen på plass Firma Ing. Arne Bjørkaas ved Per Gunnar Bjørkaas var engasjert av Botnaneset Industriselskap for å arbeide med byggeledelse, prosjektledelse og teknisk planlegging helt i starten av 80-tallet, og fram til 1986. – Det var en utrolig spennende tid, med utrolig mye moro, humrer Bjørkaas. – Dagfinn Hjertenes var en raus og omtenksom oppdragsgiver, som krevde mye, og ikke minst av seg selv. Han var visjonær og forutså mye av utviklingen. Basen kom hit i akkurat rett tid. Utbyggingen som Fjord Base nå planlegger vestover er gammelt nytt, kan Bjørkaas fortelle. Den planla vi allerede i 1984 på oppdrag fra Dagfinn Hjertenes. NYTT FRA INC GRUPPEN

ARKIVFOTO FIRDAPOSTEN

Jan Jeppesen, som var forretningsfører for Botnaneset Industriselskap i 18 år, minnes også tiden med oppbyggingen som en travel og spennende tid. Det skjedde mye og det skjedde til tider fort. Han husker at han flere ganger på kort varsel måtte stille på møter både i Florø og andre steder i landet. Jeppesen trekker også fram trekløveret Hjertenes, Bjørnset og Ulveseth. Fylkesmannen var en viktig døråpner og jobbet mye i bakgrunnen inn mot departementene. Vi var avhengige av statsstøtte fram til vi fikk operative oljeselskap på plass. Jeppesen minnes utallige møter og forhandlinger med oljeselskap,

som til slutt førte til at Statoil, Norsk Hydro, Shell, ELF og Saga ble med på laget. De to bankene Vestlandsbanken og Sparebanken Flora-Bremanger spilte også viktige roller sammen med kommunen, fylkeskommunen og oljeselskapene i etableringsarbeidet. Lokalt i Flora og Sogn og Fjordane var det mye velvilje overalt. Det var enighet om at det var på sin plass at Sogn og Fjordane fikk sin del av oljekaka, men som Rettedal sa i sin åpningstale i 1985; «en får ikke noe uten å gjøre noe selv».

JAN JEPPESEN OG PER GUNNAR BJØRKAAS, som begge var aktive i oppstarten av Botnaneset Industriselskap og Fjord Base, forteller om en tid der folk stod på natt og dag for at Florø skulle bli baseby. 3

www.incgruppen.no


ADM. DIREKTØR I SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ARVID ANDENÆS

– Eg bøyer meg i hatten Det var vel slik ho sa det Heidi Weng då ho skulle rose Marit Bjørgen etter Tour de ski. Eg tek av meg hatten og bøyer meg i støvet av beundring og undring over Per og Oddgeir som no kan feire 30 år som høvdingar på oljebasen i Florø. Når desse to gründerane på desse åra har lukkast å bygge opp 19 bedrifter med over 350 tilsette og ein omsetnad på rundt 700 millionar kroner, fell ordet suksess lett i munnen. Ordet eventyr passar også godt på det INC-konsernet har oppnådd i Florø og Sogn og Fjordane. Fylket blir ofte skulda for å ha fått lite ut av oljeeventyret utanfor kysten vår. Dei to gründerane frå Bremanger knekte koden og har i mange år vore ein stor leverandør av varer og tenester til oljeselskapa både frå basen i Florø og i direkte oppdrag på sokkelen. Det står respekt av slikt.

Ordet eventyr passar også godt på det INC-konsernet har oppnådd i Florø og Sogn og Fjordane Flaks og lukketreff? Sjølvsagt kan vi seie at dei var heldige med alfa og omega i all business; timing. Norsk oljeindustri har hatt sin gullalder i desse 30 åra etter at INC vart etablert. Sjølvsagt kan vi seie at INC-gründerane var heldige som kom i posisjon då Botnaneset Industriselskap valde å konkurranseutsette drifta av Fjord Base AS i 1985. Sjølvsagt var det eit lukketreff at Statoil kom til Florø og valde å kjøpe tenester på Fjord Base. Men etter eit langt liv i bank og business, har eg lært at bak lukketreff og flaks ligg nesten alltid hardt arbeid, teft og strategisk tenking. Det same kan vi trygt seie om INC-gründerane Igland og Nødseth. Dei såg tidleg nok potensialet i oljeverksemda på kysten til å gripe sjansen, sikre seg areal, posisjon og ikkje minst kontaktar til å nå fram. Kan det vere jaktinstinktet? Likevel lurer eg i desse jubileumstider på om det er noko meir med INC-kulturen NYTT FRA INC GRUPPEN

som forklarar suksessen? Kan det vere jaktinstinktet? Både Igland og Nødseth er ivrige hjortejegerar og sikkert utstyrt med det som blir kalla «killerinstinkt» i businessverda. Kan det vere gambling og vilje til risiko? Heilt klart, ingen gründerar lukkast utan evne og vilje til å våge og ta risiko. Eg vågar likevel påstanden at ein hovudgrunn til INC-eventyret er tre nøkkelord: respekt, langsiktigheit og lojalitet. Gjensidig respekt Dei to gründerane er begge ingeniørar, men ulike av natur og ikkje alltid samde om strategiar og vegval. Dei har likevel gjensidig respekt for kvarandre og står alltid last og brast med vedtak som er fatta. Eit anna særtrekk med INC, meiner eg er langsiktig tenking. Mellom anna sikra selskapet seg areal og handlingsrom på basen til å vere i posisjon når nye sjansar og nye behov dukka opp. Når dei no har bestemt seg for å utvide baseområdet, trass i kraftig nedgang i oljeindustrien, ligg det heilt sikkert ein langsiktig tanke bak. Om det er utbygging av Snorre C, oppdrett til havs eller til lands eller noko heilt anna dei har i tankane, veit eg ikkje. Men at dei ser noko som andre ikkje ser, er eg trygg på. Eller som ein innovatør på Sunnmøre sa ein gong: «Når alle er samde med deg, då har du tapt. Då er du for seint ute.» 4

Verdifull lojalitet Eg har vore med på nokre av dei årvisse julesamlingane i INC på basen i Florø. Der samlast ikkje berre dei tilsette til ein hyggeleg lunsj og hyggeleg helsing frå leiinga. Der dukkar det opp pensjonistar som har jobba i INC, der ser eg politikarar, både noverande og tidlegare, der er kundar og leverandørar representerte, der stiller banken og andre viktige samarbeidspartnarar. Då slår det meg at kanskje den aller viktigaste grunnen til at gründerane i INC har lukkast med livsprosjektet sitt er det gode nettverket dei har skapt rundt seg og lojaliteten dei viser medarbeidarar og samarbeidspartnarar. Respekt og lojalitet er fine menneskelege verdiar. Per A. Nødseth og Oddgeir Igland viser oss at dei også er høgst verdifulle i forretningslivet. Gratulerer INC med 30 suksessfulle år. Arvid Andenæs

www.incgruppen.no


FYLKESORDFØRAR JENNY FØLLING

Fjord Base – 30 år som spydspiss for olje- og gassaktivitet i Sogn og Fjordane Fjord Base i Florø er Sogn og Fjordane sin forsyningsbase for oljeindustrien og ein effektiv hamneterminal for kystfart og utanriksfart. Basen vart opphavleg etablert for å yte tenester til Statoil og Saga Petroleum sin driftsorganisasjon på Snorre. Seinare har ei rekke andre selskap henta sine tenester på basen. Fjord Base har utvikla seg til ein allsidig og stabil leverandør av tenester til aktivitetane på sokkelen med eit baseområde utvida i takt med at oppdraga har auka. Basen er rasjonelt organisert med leigebygg, leigeareal, kaier og avanserte tekniske anlegg. Den har gode hamneforhold der nyleg utbetra innsegling har gitt nye mogelegheiter. Driftselskapet Saga Fjordbase AS har moderne og effektivt laste- og losseutstyr, og ikkje minst god service tilgjengeleg heile døgnet.

Føremålet med oljenæringa som distriktspolitisk verkemiddel er å utvikle ei fornuftig regional fordeling av aktiviteten på land Eit av hovudmåla med den norske petroleumspolitikken har vore å auka velferda for innbyggarane. Olje- og gassressursane våre skal utnyttast best mogleg og medverke til å sikre velferd og sysselsetjing. Det har vore ei målsetting å nytte oljeaktiviteten og tilhøyrande verksemder frå denne næringa som eit viktig element i fordelinga av arbeidsplassar i landet. NYTT FRA INC GRUPPEN

FOTO: OSKAR ANDERSEN/SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

Føremålet med oljenæringa som distriktspolitisk verkemiddel er å utvikle ei fornuftig regional fordeling av aktiviteten på land. Det er viktig å bruke lokalt næringsliv, utvikle leverandørindustrien og utvikle teknologiske og industrielle kompetansemiljø i heile landet. Aktivitetane og kompetansemiljøa i Florø er eit godt døme på at det gjev gode resultat. Vi har arbeidd for at ein større del av aktivitetane i oljenæringa skal lokaliserast til Sogn og Fjordane. Oljeaktiviteten i Florø har i mange år vore ein motor i fylket vårt. Florø har høg kompetanse og er konkurransedyktig. Den korte avstandane frå Florø til dei rike oljeførekomstane like utanfor kysten vår er vårt viktigaste fortrinn. Det gjeld både personelltransport med 5

helikopter og transport av forsyningar med båt. Florø har dokumentert at dei vil og kan levere høg kvalitet. Dette er argument som må telje tungt for å satse på Florø når vi no er inne i ein periode med lågare prisar og redusert aktivitet. Då er den beste, kortaste og mest kostnadseffektive løysinga basen i Florø. Difor har Fjord Base i Florø ei framtid. Eg gratulere med dei 30 første åra og ønskjer lukke til med vidare satsing på Fjord Base! Jenny Følling Fylkesordførar

www.incgruppen.no


Fjord Base Vest FASE 1

Fjord Base AS fikk i 2014 godkjenning for reguleringsplanen, som gir muligheten for en utvidelse på inntil 300 dekar vestover. Nå griper vi mulighetene for å skape nye verdier for framtiden. De som tør å satse i nedgangstider er også de som er best rustet når de gode tidene kommer tilbake. Første byggesteg er å bygge broen som binder dagens areal til de nye landområdene våre i vest. ILLUSTRASJONER/3D-BILDER: IVEST CONSULT, FLORØ

NYTT FRA INC GRUPPEN

6

www.incgruppen.no


baseprofilen ROGER VARTDAL

ROGER VARTDAL HAR VÆRT PÅ BASEN FRA 1986, og har lært seg å gripe mulighetene sammen med et dyktig team som tar seg av utbygging, forvaltning og vedlikehold.

- Det har vært enormt store utbygginger her siden jeg begynte i 1986, forteller Roger Vartdal. Fra sitt kontor har han utsikt vestover mot rørlager, kaier og Florøs skjærgård. Han har hatt en finger med i det meste som har skjedd av utbygging på basen, og kan se tilbake på en til tider bratt læringskurve.

om 7

Bla

NYTT FRA INC GRUPPEN www.incgruppen.no

- Jeg kan lite om mye, men ikke så mye om lite, ler han.


baseprofilen

- VI HAR FÅTT BRUKE BÅDE DET VI KAN OG DET VI IKKE KAN, humrer Roger Vartdal og viser fram kart over basen som har vokst fra 80 til 730 dekar siden han begynte å jobbe der i 1986.

Selv om jeg bare har hatt tre arbeidsgivere etter endt utdanning, har jeg alltid hatt et variert arbeid Sunnmøringen som kom til Florø og Ankerløkken som nyutdanna maskiningeniør i 1973, kan fortelle om en mangslungen arbeidsdag. - Selv om jeg bare har hatt tre arbeidsgivere etter endt utdanning, har jeg alltid hatt et variert arbeid. Vartdal vokste opp med skipsverft på hvert nes på Møre, og søkte seg litt tilfeldig til tegnekontoret NYTT FRA INC GRUPPEN

hos Ankerløkken. – Det var sett på som et godt verft, så jeg var meget fornøyd da jeg etter en uke fikk tilslag på jobben. Den nyutdanna 24-åringen flytta sørover til Florø - og har vært her siden. Fra 80 til 730 på 30 år Da han kom til basen på nyåret i 1986 var den fremdeles i startgropa, med 80 dekar planert og utbygd areal. I dag er basen på 730 dekar. Roger fikk jobb i INC-instrumentering, og tok på seg konsulentoppdrag både internt i bedriften og noe til eksterne kunder. - Det har vært rimelig hektisk hele tiden. - Jeg prøver å være både inne på kontoret og ute for å snakke med kundene. Det er viktig å være ute og snakke med folk da får vi ordna fort opp i ting. Mangslungen arbeidsdag Fra sommeren 1987 og fram til dags 8

dato har Roger Vartdal vært ansatt i Fjord Base AS, med utbygging, forvaltning og drift som arbeidsområde. På spørsmål om hva en typisk arbeidsdag består av sier han at det er nesten umulig å svare på. Arbeidet mitt er mangslungent og det er aldri to dager som er like. - Det har alltid gått i bølgedaler her, men det har naturlig nok vært ekstra hektisk ved utbygginger.

Det er viktig å være ute og snakke med folk – da får vi ordna fort opp i ting www.incgruppen.no


baseprofilen Her er mange oppgaver å ta fatt i og jeg tror de fremdeles kan ha bruk for erfaringene til oss som ikke er helt nyutdanna

Grip mulighetene Da vi starta her midt på 80-tallet var det ingen som hadde fasiten på hvordan ting skulle være eller gjøres. - Vi som starta her fikk stor tillitt. Vartdal presiserer at samarbeid alltid har vært et viktig stikkord. Det har vært en sammensveisa gjeng som har jobba godt sammen - og har funnet de beste løsningene sammen. Vi har fått bruke både det vi kan og det vi ikke kan, humrer han. Slagordet til INC om å gripe mulighetene passer godt inn i arbeidet vårt. - Her har vi lært oss å takle de utfordringene som dukker opp, og gjøre det beste ut av det. Vil være med videre Den røslige karen på 66 år er langt fra klar for pensjonisttilværelsen, men både helse og arbeidsgiver har et ord med i laget, presiserer han. - Her er mange oppgaver å ta fatt i og jeg tror de fremdeles kan ha bruk for erfaringene til oss som ikke er helt nyutdanna. Det er spesielt de stor etableringene og utbyggingene, som har gjort denne arbeidsplassen så spennende. Det har vært travelt, men nå er vi heldigvis flere om jobben. Den første store oppgaven var da Saga Petroleum etablerte seg og vi bygde ut «Sagatun» fra 1988 til 1992. Senere kom etableringene av GDF / Engie og BG. Det er viktig for basen og Florasamfunnet at vi nå har 3 sokkeloperatører. - Nå håper vi at flere sokkeloperatører etablerer seg her på Fjord Base. Arealkrevende Krav til utstyr og leveranser øker år for

år, og bransjen er enormt arealkrevende. Å ha rørhavna her er avgjørende for aktiviteten, og da må vi sørge for å ha nok areal - både for lagring og en mest mulig strømlinjeformet logistikk, med kaier og veier. Den ene veggen på kontoret er dekket av et stort kart, som viser basen og logistikkløsningene både over og under bakken. Baseområdet og arbeidet til Roger Vartdal er mye mer enn det vi ser med det blotte øye. De tekniske anleggene under og over bakkenivå er svært omfattende og komplekse. Forvaltning En annen viktig del av jobben til Roger Vartdal og Fjord Base er forvaltning. Vi må ha på plass kontrakter med leietakerne og ikke minst for vedlikehold av område og bygninger. Selve driften ble overtatt av Saga Fjordbase i år 2000. – I dag er vi 8 personer som jobber med utbygging og forvaltning, og strukturen er en helt annen. De siste årene er det ansatt folk med mer relevant og spesialisert utdanning . Før tok vi oss av alt, og det var nok ikke alt vi hadde like god greie på. Modellbåtbyggeren Borte i ene hjørnet på kontoret henger det tegninger og bilder lag på lag på veggen. Det viser seg å være bilder av gamle båter og diverse smijernsarbeid. Maskiningeniøren kan mer enn å planlegge utbygging av oljebasen. Roger forteller at han for 15 år siden startet opp med å bygge modellbåter. Det er gamle fjord- og kystbåter som gjennom møysommelig tålmodighetsarbeid

gjenoppstår som de reneste smykker. - Dette er ikke kunst, presiserer båtkonstruktøren - men det er en kunst å få det til. Ved å studere bilder, deler og skipsregister har han mellom anna rekonstruert D/S «Stavenes» og D/S «Rauma». Alle båtmodellene har han donert vekk. Vartdal Fiskerimuseum har fått 4 båter og et stort smijernsskilt i gave fra den utflytta båtbyggeren. D/S «Rauma» er donert til Molde Bymuseum, og sønnene til Roger har fått hver sin modellbåt. Smeden fra Møre Det er kjekt å ha noe helt annet å gjøre på i fritida, forteller den nevenyttige ingeniøren, og viser fram bilder av skilt og lamper smidd i egen smie. Jeg lærte smedarbeid på yrkesskolen på Møre, og nå er det blitt en trivelig hobby. - Det er kjekke arbeidsgivere jeg har, smiler Roger fornøyd, og forteller at han for seks år siden fikk satt opp en smie på basen. Her bruker jeg og noen kompiser mye tid, sier han, og viser fram imponerende bilder av forseggjorte smijernsskilt og lamper. Selv om Roger Vartdal har kjekke hobbyer og mye å henge fingrene i på fritida, er han beredt til å stå på videre for Fjord Base. Det er tøft i oljebransjen nå, sier han - og det kan bli verre. - Men vi må ikke tro at oljealderen er forbi. Det er nå vi må satse for framtida, avslutter maskiningeniøren, som snart har 30 år bak seg i bransjen. Han ønsker å bidra med sin kompetanse.


ORDFØRAR I FLORA KOMMUEN OLA TEIGEN

Ønsker lykke til med de neste 30 år! Ordfører Ola Teigen er stolt av å være ordfører i fylkets oljeby. Basen og INC har vist en imponerende aktivitet og vilje til utvikling i 30 år. - Det har gitt store ringvirkninger for Flora kommune og hele fylket. På basen ser de framover og er klare for nye 30 år. Vi som kommune vil være med og legge til rette for videre vekst og utvikling i en næring med et lang framtidsperspektiv.

OLA TEIGEN forteller at det er utrolig kjekt å møte ledelsen på basen, som etter 30 år er mye mer opptatt av å se framover enn bakover.

- Basen er hjørnesteinen i Florasamfunnet, sier ordfører Ola Teigen. - Det er ikke en stor, men mange ulike arbeidsgivere med til sammen over 500 ansatte. De har siden 1985 skapt viktige arbeidsplasser for både Florafolk og folk fra nabokommunene. Basen skiller seg fra andre hjørnesteinsbedrifter, ved at den er sammensatt av over 50 ulike bedrifter - noe som gjør den mindre sårbar. Om det går litt nedoverbakke for en bedrift så kan det like gjerne være oppsving for en annen. Teigen mener at det gjør oss til et mindre sårbart samfunn. Her i kommunen har vi gjennom historia fått oppleve hvor fort det kan svinge, og hvor viktig det er med stabile arbeidsplasser. Et eventyr - Gjennom sine 30 år har basen vært et NYTT FRA INC GRUPPEN

eventyr, sier Ola Teigen og minnes sin første klassetur til Botnastranda i 1981–82. Da var det ingen tegn til industriaktivitet i området, og ingen kunne den gangen forstille seg den utbyggingen vi har vært vitne til i ettertid. De siste årene har utbyggingene eksplodert, og jeg synes det er fantastisk at en nå ønsker å fortsette utbyggingen og satse for framtida i nedgangstider. Et lokomotiv for næringslivet Med den nye baseutvidingen mot vest tar eierne grep og satser for å være konkurransedyktige og klare til nye oppgangstider i oljenæringa. Det er viktig og tøft å satse i nedgangstider. En slik optimistisk satsing vil i først omgang gi et større areal og legge grunnlaget for at flere bedrifter kan etablere seg her. Det vil gjøre basen 10

mye mer konkurransedyktig og rustet for framtidig vekst. Jeg tenker at basen i Flora vil være et stort og sterkt lokomotiv for næringslivet i framtida. For oss som kommune er det viktig å legge til rette for at næringslivet skal blomstre og være konkurransedyktige. Det har vi gjort med planarbeidet vi har lagt ned i forbindelse med Florelandet Nord. 30 nye oljeår 30 år kan høres lenge ut, og med tanke på perspektivet en hadde i 1985 så skulle oljereservene omtrent være tomme nå, sier ordføreren. - I dag er ambisjonsnivået helt annerledes - og vi har minst 30 nye oljeår framfor oss med aktivitet og vekst. Det ser lyst ut for norsk sokkel og basen i Flora. At basen og næringen får utvikle seg er avgjørende for Flora og resten av fylket. www.incgruppen.no


Jeg lover at dersom et nytt oljeselskap etablerer seg i løpet av neste år så skal sittende ordfører gjenta Dagfinn Hjertenes sitt stunt med å hoppe i havet – i ren glede!

Lokale bedrifter i hele Sogn og Fjordane har vist at de er konkurransedyktige og viktige leverandører til petroleumsindustrien. Oljenæringen har gitt oss enorme muligheter, som INC og bedriftene på basen har evnet å gripe. Lokalt eierskap Ola Teigen mener at det faktum at basen er lokaleid, av personer som bor og skatter til kommunen, er viktig for ringvirkningene det har gitt. - En ting er det at kapitalen og nyinvesteringene blir værende i kommunen. For oss som vertskommune og for arbeidsplassene er det avgjørende at eierne er lokale og opptatt av kommunen de bygger og bor i. De er selv en del av det lokale kulturlivet og en betydelig bidragsyter til kulturlivet. Det skille oss frå andre tilsvarende basebyer. Ser framover - Eierne har også vist en imponerende risikovilje. De har tort å satse og investere i næringer som ligger litt på siden av kjernevirksomheten på basen. De har satset og investert i både alternative næringer, så vel som i eiendomsutviking i sentrum. Ola Teigen forteller at det er utrolig kjekt å møte ledelsen på basen, som etter 30 år er mye mer opptatt av å se framover enn bakover. - På basen er de opptatt av utvikling, og mer enn noen gang opptatt av å tiltrekke seg nye selskaper og samarbeidspartnere. Det blir lagt ned betydelige ressurser på å markedsføre basen for å få nye selskap til å etablere seg i oljebyen Flora. Hopper for nytt oljeselskap Ordfører Ola Teigen vil til slutt ønske basen og INC hjertelig til lykke med de første 30 årene i kystbyen. - Jeg har god tro på 30 nye år på basen. INC og miljøet på basen står på for stadig ny aktivitet. - Jeg lover at dersom et nytt oljeselskap etablerer seg i løpet av neste år så skal sittende ordfører gjenta Dagfinn Hjertenes sitt stunt med å hoppe i havet - i ren glede! NYTT FRA INC GRUPPEN

ARKIVFOTO FIRDAPOSTEN

Bak fra venstre: Fra Saga Florø Agnar Strømsnes, driftsdirektør Saga Petroleum Arild Unneberg, rådmann i Flora kommune Fredrik W. Gulbranson, oljekonsulent i fylkeskommunen Roald Leivestad, fra Sunnfjord Vask og Rens Leif Belsvik, fra Florø Renhold Ester Belsvik, Fylkesmann Ingvald Ulveseth, fylkesrådmann Svein Lundevall og journalist i Firdaposten Ingeborg Kristvik. Framme fra venstre: Informasjonsdirektør i Saga Bjørn Schibevaag, assisterende fylkesrådmann Knut Henning Grepstad, fylkesordfører Sjur Hopperstad, næringssjef i fylket Magne Skaar, Flora-ordfører Kolbjørn Dyrli, Stortingsrepresentantene Dagfinn Hjertenes (H), Leif Blakset (Sp), Lars Gunnar Lie (KrF) og Reidar Sandal (Ap).

Presentasjonstur til Snorre mars 1993 Bildet er tatt i anledning Saga Petroleum sin presentasjonstur til Snorre-feltet i mars 1993. På «jomfrutur» til Snorre-feltet var overskriften i Firdaposten. Timingen var svært god, for dagen før turen hadde Saga fått klarsignal om at Florø skulle bli helikopterbase for trafikken til Nordsjøen. Stortingsbenken, fylkeskommunen, Flora kommune og næringslivet la ned mye arbeid for å få på plass driftsorganisasjonen for Snorre. En firemannsgruppe bestående av Ulveseth, Hjertenes, Gulbranson og Grepstad - jobbet mye med prosjektet og var i kontakt med mange for å lykkes. Stortingsrepresentant Lars Gunnar Lie (KrF) fra Førde, som tidligere hadde vært Samferdselsminister uttalte at dette var en god test på hvordan flygingen fra Florø til feltet ville fungere. Pågangsmotet og optimismen i lokalsamfunnet var viktige grunner til at fylke og stat ga støtten som måtte til for å få på plass helikoptertrafikken.

11

www.incgruppen.no


NYTT FRA INC GRUPPEN

12

www.incgruppen.no


NYTT FRA INC GRUPPEN

13

www.incgruppen.no


NYTT FRA INC GRUPPEN

14

www.incgruppen.no


1. Hva er din jobb på basen? 2. Hvor lenge har du jobbet her? 3. Hva tror du om oljeframtida til basen og Florø?

FOTO: JAN JEPPESEN

MARIT J. HELMERS Materialkoordinator OCTG/Nye prosjekter

EN VIKTIG MILEPÆL I HISTORIEN TIL FJORD BASE. Operatøravtalene blir underskrevet av fra venstre Jacob Rivertz fra Saga Petroleum sammen med Oddgeir Igland og Per Nødseth.

Viktige årstall

1.

Jobben min innebærer blant annet kontakt med kunder, koordinering av varemottak, lagerstyring, klargjøring og utlevering / forsendelse av materiell. Jeg er også involvert i ulike prosjektaktiviteter.

2.

Jeg begynte å jobbe i Saga Fjordbase 1. oktober 2008.

3.

Jeg er optimist. Nå er trenden litt negativ, og det blir nok slik en stund til før det svinger oppover igjen og blir bedre.

i Florøs oljehistorie

1979: Oljealderen starter i Florø. Fugleskjærsterminalen blir forsyningsbase for Gulf og Amoco i samband med leiteboring utenfor Sogn og Fjordane. Saga Petroleum etablerer seg i Florø i 1981. 1984: Per Nødseth og Oddgeir Igland danner INC-gruppen – som i dag er den største lokalt eide industrigruppa i Sogn og Fjordane. 1985: Statoil etablerer seg i Florø. Oljebasen Fjord Base på Botnaneset åpner, etter ei utbygging i regi av Botnaneset Industriselskap AS (etablert 1981). 1988: Brødrene Aa i Hyen etablerer ei avdeling av båtbyggeriet sitt i Eikefjord. Anlegget er i dag båtverksted under navnet Norwegian Marine (INCselskap). 1992: Saga Petroleum starter produksjonen på Snorrefeltet. Driftsorganisasjonen for Snorre er delt mellom Florø og Stavanger.

1996: Statoil legger sentralhavna si for rør i Europa til Fjord Base. 2007-2012: Store utvidinger av Fjord Base både mot vest og mot øst (Botnastranda). 2008: GDF SUEZ etablerer seg på Fjord Base som operatør for Gjøa-feltet. Gjøa-plattformen starter produksjonen i 2010. 2012: BG Norge etablerer seg på Fjord Base som operatør for Knarr-feltet. 2014: Fjord Base får godkjent reguleringsplan for en utbygging vestover, som vil gi et nytt areal på inntil 300 dekar. 2015: Olje- og gassfeltet Knarr ble åpnet fra BG sine lokaler i Florø. Plattformskipet «Petrojarl Knarr» startet oljeproduksjonen.

STYRET FOR BOTNANESET INDUSTRISELSKAP: F.v. Norvald Nydal fra Sparebanken Flora-Bremanger, forretningsfører Jan Jeppesen, Jostein Midtbø, Jostein Bjørnset og Dagfinn Hjertnes representerer Flora kommune, Per Ytrehus fra fylkeskommunen, Jacob Rivertz representerer Saga Petroleum, Sverre Hoddevik og Helge Myklebust fra Vestlandsbanken.

NYTT FRA INC GRUPPEN

15

RONALD REKSTEN Prosessansvarlig, Subsea Saga Fjordbase 1.

Sammen med staben her har jeg ansvar for mobilisering, demobilisering, vedlikehold og reparasjon av subseautstyr.

2.

Jeg starta her på basen i 1991, og har hatt forskjellige oppgaver her. På subsea-avdelingen har jeg vært siden 2003.

3.

Vi er inne i en tøff tid i bransjen, samtidig som vi har veldig høy aktivitet innen subsea. Det er stor aktivitet utenfor Florø, så det er all grunn til å se optimistisk på framtiden. Snorre C løsningen vil spille en viktig rolle for aktiviteten her.

JAN OVE GRINDHEIM Logistikk leiterigger, Saga Fjordbase 1.

Jeg jobber med leiteriggene, og med å koordinere og styre lasting og lossing av båtene som kommer inn og går ut her. Det handler stort sett om konteinere og sending og mottak av varer. Her er veldig stor aktivitet med 1-2 båter som går i skytteltrafikk mellom leiteriggene og Fjord Base.

2.

Jeg har vært her på basen siden sommeren 1996, og jobbet med leiteriggene de siste 5-6 årene.

3.

Jeg tror det kommer til å ordne seg. Nå finner en olje ute og nye oppsvinger er på vei. Det er stor aktivitet med leiteriggene og det lover godt for basen og oljeframtida.

www.incgruppen.no


DET ER AVGJØRENDE Å FÅ SE HVORDAN TING VIRKER I PRAKSIS, mener Quynh Le i HFL, som er opptatt av å pirre de unges nysgjerrighet for realfag og teknisk utdanning.

HFL satser på jenter og realfag 250 jenter fra 5. til 7. klasse fra skolene i Flora var samla på samfunnshuset mandag 28. september. Grunnen var enkel; jentene skal fatte interesse for de viktige realfaga. - Det er viktig å pirre nysgjerrigheten for fagene tidlig, mener Quynh Le som er daglig leder av INC bedriften Havlandet Forskningslaboratorium (HFL). - Det er et hav av muligheter for de som vil satse på realfag og teknisk utdanning. Flora kommune har fått status som realfagskommune, og arrangementet var et samarbeid mellom kommunen, NCE Subsea og Maritim Forening Sogn og Fjordane. Målet er å få flere jenter til å søke disse viktige framtidsfaga.

- Det er et hav av muligheter for de som vil satse på realfag og teknisk utdanning Quynh Le mener det er avgjørende å få se hvordan ting virker i praksis. Alle de 250 jentene var delt i grupper og var innom mange ulike stander der de fikk et innblikk i de ulike yrkesgruppene. - Selv om de er NYTT FRA INC GRUPPEN

SVEISING VAR KANSKJE ET UKJENT FELT FOR DE FLESTE. På utsiden av samfunnshus fikk alle gruppene et innblikk i sveisekunsten av jenter som går på TIP på Flora VGS. 16

www.incgruppen.no


veldig unge så var de svært interesserte og kom med relevante spørsmål. HFL hadde med seg utstyr og viste fram noen kjemiske prosesser og hvordan de kan dyrke bakterier og sjekke ut matvarer med mer. Engasjement for rekruttering For oss er det naturlig å engasjere seg i rekruttering til faget, og vi stiller gjerne opp på yrkesdager på ungdomskolen og videregående skole. Mange forbinder gjerne laboratorium med det de møter på legesenteret, men det kan være så mye mer. Det er viktig å vise fram de arbeidsplassene som er her i Florø, og dessuten vise at mulighetene er utrolig mange med ”vår” utdanning. Sammensatt arbeidsplass Her på huset har vi mange forskjellige yrkesbakgrunner, og vi kunne jobbet mange forskjellige plasser. Vi er sammensatt av fiskehelsebiolog, bioingeniører, sivilingeniør i bioteknologi, farmasøyt, kjemikere og næringsmiddeltekniker. Samtidig er vi nok den arbeidsplassen i INC gruppen med størst kvinneandel.

KRANFØRER ALETTE KARSTENSEN hadde rigga seg til med krane og konkurranse i presisjonsløft, noe som skapte stort engasjement.

Marin sektor satsingsområde Regjeringa har hav og marin sektor som viktige satsingsområder, og det er verdt å merke seg at Universitet i Bergen har hav, liv og samfunn som tittel på sin nye strategi. Denne strategien framhever forskning på klima og energiomstilling, marin forskning og globale utfordringer. - Marin sektor har klart behov for rekruttering, og næringslivet må engasjere seg, sier Le. HFL jobber tett med oppdrettsnæringen og har mellom annet vært engasjert i berggyltesatsingen til Havlandet Marine Yngel. Vi har spesialkompetanse innen fiskehelse og dette er et spennende samarbeidsprosjekt som er viktig for næringen. Viktig å koble næringsliv og skole - Vi har for tiden 2 TAF elever under utdanning her hos oss, og det har vi også hatt stor suksess med tidligere. Den forrige TAF eleven som hadde læretiden sin her er gått videre til NTNU i Trondheim. - Vi hadde nylig en jente fra videregående utplassert her som fattet stor interesse for faget, og som en direkte følge av det nå satser i den retning. - Jeg er overbevisst om at den tiden vi bruker på å engasjere oss i ungdom og rekruttering får vi og samfunnet igjen for.

PÅ TEKNOLOGIDAGEN FIKK JENTENE TESTE UT FYSISKE LOVER I PRAKSIS, under mottoet jenter er smarte, kan og vil.

Teknologidag for jenter: • • •

• •

NYTT FRA INC GRUPPEN

Samarbeid mellom Flora kommune, NCE Subsea og Maritim Forening Sogn og Fjordane Samla 250 jenter fra 5. - 7. klasse til praktisk teknologidag. Mye av den framtidige verdiskapingen blir knyttet opp mot utvikling og ny bruk av havrommet, både teknisk og biologisk. Norge og Florø trenger dyktige personer til å utvikle næringslivet og forvalte verdiene. Målet er å rekruttere jenter til utdanning innen realfag og teknisk utdanning.

17

Disse yrkesgruppene ble presentert: • boredekksarbeider • byggingeniør • driftsleder havbruk • elektroinstallatør • elkraftingeniør • fysikklærer • kjemiingeniør • kranfører • farmasøyt • rørlegger • subseaingeniør • sveiser

www.incgruppen.no


NEWTON-ROM med fokus på havrommet i Florø Quynh Le i INC-bedriften Havlandet Forskningslaboratorium er opptatt av rekruttering og at vi får opp interessen blant ungdom for marin sektor og realfag. Det er viktig å vise ungdommen at satsingen på disse fagene er framtidsretta og vil gi de - bokstavlig talt - et hav av muligheter. Vi i HFL har store forventninger til at Flora får på plass et såkalt Newton-rom. Newton-rom er et praktisk, spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale. Målet er å gi flest mulig barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi. En eller flere Newton-lærere blir ansatt, og tilbyr læreplanbasert undervisning til skolene som er tilknyttet Newton-rommet. I Flora er en søknad inne for å få det på plass via Fram Flora og Petro Flora. - Vi i Havlandet Forskningslaboratorium sammen med andre bedrifter har sagt ossvillige til å bidra både økonomisk og faglig. Planen er at Newton-rommet i Flora

skal ha energi og havbruk som satsingsområde, og det passer inn med det lokale ressursgrunnlaget og næringslivet. - Vi har havrommet og mulighetene rett framfor oss, og det må vi formidle til ungdommen.

næringsliv. I dag er over 20 Newton-rom i drift i Norge. - Det er viktig at vi i Florø er på banen og får ungdommen engasjert, slik at vi sikrer oss rett kompetanse for framtida, avslutter Quynh Le.

Newton-rommene i Norge eies og driftes lokalt, av kommuner, fylkeskommuner og

Vi utfører service og reparasjoner på anleggs- og landbruksmaskiner Ta kontakt med Rune Hammerseth på telefon 57751806 eller på e-post rune.hammerseth@incgruppen.no

Fjord Base, Botnaneset, 6900 Florø Telefon: 57751806 E-post: rune.hammerseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Roald Leivestad, M.H Torvanger

NYTT FRA INC GRUPPEN

18

www.incgruppen.no


Naturens eget lusevåpen fra INC 13. oktober var en historisk dag på basen. De aller første 100.000 berggyltene fra Havlandet Marine Yngel ble levert til eierne av Sunnfjord Rensefisk. De små berggyltene med en snittvekt på 36 gram er naturens eget lusevåpen, og er regnet som en av de

mest hardføre og effektive luseknekkerne. HMY har leid ut lokalene, arbeidskraften og kompetansen til 7 oppdrettere som har dannet selskapet Sunnfjord Rensefisk. Oppdrett av den særegne fisken, som er særdeles kresen i matveien, er basert på

et systematisk og grundig arbeid av HMY. Berggyltene blir klare for lusebeiting i løpet av et år etter klekking, og da er målet at de skal bidra til en bærekraftig lusekamp i merdene i fylket.

1

2

3

4

1. Berggyltene blir ausa opp med håv og lagt på vekta i en bøtte med vann før de går videre til transportkaret og båten. Daglig leder på HMY Halvard Hovland og Kent Arne Hopland sørger for at alt blir nøye kontrollert, veid og dokumentert. 2. Snittvekta på de 100.000 berggyltene som ble levert 13. oktober var 36 gram. 3. Framtidas biologiske luseknekkere er utklekka på Havlandet Marine Yngel (HMY) sitt anlegg på Fjord Base. Røkter Kent Arne Hopland flytter berggyltene forsiktig over i transportkaret. 4. Daglig leder for Sunnfjord Rensefisk Nils Tore Karstensen kan konstatere at de første berggyltene er klar for lusekamp.

Environmentally safe corrosion treatment, UHP washing and preservation NCP has an environmentally safe blasting and painting hall of 600m2 and in addition a washing hall of 240m2. All located on Fjord Base in Florø. NCP has a skilled and experienced staff with certificates of apprenticeship and FROSIO-NS 476 Inspector Level III Certificates. NCP performs all kind of anticorrosion treatment work in way of sandblasting and painting of on- and offshore structures, as well as UHP cleaning, inspection and preservation of risers for the different platforms served by Saga Fjordbase. All in accordance with NORSOK M-501 requirements. NCP is holding a NS-EN ISO 9001:2008 Certificate issued by Dovre Sertifisering and a Certificate of Qualification within Achilles JQS ID-NO 23783.

P.O. Box 323 N-6902 FLORØ, Norway Phone: +47 5775 1800 Manager Arne Stavøstrand - e-mail: arne.stavostrand@incgruppen.no Internet: www.incgruppen.no

Seeking opportunities, adding value A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

19

www.incgruppen.no


Samarbeidspartner on- og offshore WEST INDUSTRI SERVICE er en bedrift som gjennom høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere sikrer våre kunder produkt og tjenester som alltid tilfredsstiller deres krav og behov med hensyn til kvalitet, sikkerhet og leveringstid. WEST INDUSTRI SERVICE prosjekterer, prefabrikkerer og monterer komplette røranlegg, stålkonstruksjoner og mekaniske anlegg for landbasert industri, skip og offshoreindustrien. Våre stabile og dyktige medarbeidere er innstilt på å innfri våre kunders krav på et faglig høyt nivå. WEST INDUSTRI SERVICE er i samarbeid med INC Engineering AS i stand til å levere pakkeløsninger til våre kunder inneholdende konseptstudie, engineering, materialspesifikasjoner, dokumentasjon, innkjøp, prefabrikkering, montering, sluttest og igangkjøring.

Brandsøysundet 29, 6900 Florø Telefon: 57752700 E-post: wis@incgruppen.no www.incgruppen.no

Ressurser Verksted .......................................... 2.291 m2 Lager ................................................. 478 m2 Kontor og garderobe ............... 464 m2 Utvendig areal ............................. 1.650 m2 Traverskraner .............................. 10 t Platesaks ........................................ 16 mm Dorbøyemaskiner Laboratorium for NDT-kontroll Mobile kontor- og lagercontainere 350 medarbeidere i følgende kategorier: • Arbeidsledelse • Industrirørlegging • VVS-rørlegging • Sveising • Mekanikk • Platearbeid • Hydraulikk • Subsea Kvalitetssystem: NS ISO 9001-2008 Achilles JQS ID 25678

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto: Egil Aardal

· · · ·

Plastproduksjon Slipping Ombygging Prefabrikering kjøle-/fryscontainer

Vi griper muligheter og skaper verdier

Kvalvika 9, 6940 Eikefjord Telefon: 57749486 www.incgruppen.no

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

20

www.incgruppen.no


OCEANEERING ASSET INTEGRITY, FLORØ

En travel hverdag med inspeksjon og reparasjon I bygg 54 på Fjord Base finner du en gjeng som er travelt opptatt, og som har fullt opp å gjøre med å inspisere, teste og reparere løfteutstyr, kraner og diverse subseautstyr. - Vi starta med fire personer da vi etablerte oss her som AGR i 2008. Etter det har vi flytta i nytt hus og huset er påbygd, slik at vi pr dags dato er 15 personer stasjonert her, forteller Roger Lien som er seksjonsleder i Oceaneering Asset Integrity Florø. I tillegg har de en verkstedhall på 310 kvm. På utsiden av verkstedet er det egen oppvarmet og strålebeskyttet konteiner for utførelse av RT Røntgen.

VERKSMESTER HELENE NØTTINGNES OG SEKSJONSLEDER ROGER LIEN i Oceaneering Asset Integrity Florø, viser fram en bedrift med god fagkompetanse og rikelig med arbeid.

Mekanisk verksted Helene Nøttingnes som er leder for verkstedet forteller at de stort sett er mellom 3 og 5 personer som jobber der. - Her foretar vi reparasjoner og inspeksjoner på taljer, lifter, lastebilkraner, personlig verneutstyr og annet løst løfteutstyr. Vi utføre også vedlikehold og mindre reparasjoner på subsea enheter som tilhører ulike bedrifter på basen i Florø, og også på enheter som kommer fra andre baser rundt om i landet. Når vi finner feil eller skader på løfteutstyr så tar vi på oss reparasjon og re-sertifisering, forteller Nøttingnes som selv har fagbrev som industrimekaniker. Røntgen av stålkonstruksjoner Sikkerhet står i høysete i offshorebransjen, og det kan få fatale konsekvenser om utstyret svikter. - Vi er en sakkyndig bedrift, som tilbyr inspeksjonstjenester innenfor kran, løft og NDT (Non Destructive Testing), forteller Roger Lien. - Vi bruker mange ulike metoder for å inspisere stålkonstruksjoner, og er de eneste på basen som tilbyr røntgen av konstruksjoner og sveiser.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Rammeavtaler med Statoil og GDF Suez - Vi etablerte oss i Florø i 2008 på grunn av en rammeavtale med Statoil. Våren 2013 fikk Oceaneering Asset Integrity AS tildelt rammeavtale med GDF Suez. Denne kontrakten har en langsiktig varighet, og omhandler periodisk kontroll og innkjøp av kraner og løfteutstyr on- og offshore. Denne rammeavtalen blir i sin helhet styrt fra Florø kontoret. Lien forteller at de er aktive i markedet og jobber hele tiden for å få nye avtaler på plass. Feltarbeid - Vi betjener i dag flere større og mindre kunder både lokalt og ved våre andre avdelinger, fra Stavanger i sør til Kristiansund i nord. De ansatte hos Oceaneering Asset Integrity i Florø har derfor en travel hverdag, med mye reising til lokasjoner offshore og onshore. Vi er mobile og reiser ut til kunder lokalt i fylket, for både NDT oppdrag og løftetekniske tjenester som inspeksjon av blant annet kraner. Fra Florø, betjener vi hovedsakelig Statoil lokasjonene med helikopter ut fra Florø, forteller Lien.

21

Dokumentasjon I bygg 54 på Fjord Base har de ansatte hvert sitt kontor, der de dokumenterer alt arbeid de utfører. Det er strenge krav til sikkerhet og alle kontroller og arbeid som blir utført må dokumenters og oppbevares i 10 år. - Med så mye folk og arbeid er vi veldig fornøyde med at vi fikk påbygd lokalene våre i 2013, avslutter Lien og presiserer at det er et veldig godt arbeidsmiljø i bedriften - og at de har flere ansatte som pendler fra indre deler av Sunnfjord til oljebyen i vest.

Oceaneering Asset Integrity, Florø • En del av Oceaneering med 1500 ansatte i Norge og 14000 world wide • 15 ansatte i Florø • Løftetekniske tjenester • NDT (Non Destructive Testing) tjenester med røntgen, ultralyd, virvelstrøm, visuell, magnet og væske • Tekniske og mekaniske tjenester / reparasjoner • Sjøfart og on- / offshoreinspeksjoner • Engineering med tegning, styrkeberegning, design og verifisering • Produksjon og montering av utstyr • Formidling av kraner og løfteutstyr

www.incgruppen.no


NCP-SJEFEN HAR PENSJONERT SEG

Kortvarig engasjement ble til 19 år Knut Hagen, mangeårig leder av NCP - Norsk Contracting Partner - har valgt å gå av med pensjon fra 1. oktober 2015. - Jeg vil takke for det gode samarbeidet jeg har hatt med kunder og kolleger i alle disse årene og vil ønske alle lykke til videre. NCP fortsetter under ledelse av INC veteranen Arne Stavøstrand. - Jeg kom til Florø i 1996 for et kortere engasjement, fortelle Knut Hagen på telefon fra Bergen. - Det ble et langt og interessant opphold på hele 19 år. Nå er jeg snart 71 år og da er det på tide å legge inn årene. Han ser tilbake på en tid der det har skjedd mye. Akkurat nå har situasjonsbildet endra seg i oljebransjen, men vi får håpe på bedre tider. - Nå har jeg flytta hjem igjen til Bergen, og har nok ikke helt klart for meg hva pensjonisttilværelsen skal fylles med. Knut forteller at han er i planleggingsfasen, og regner med at det blir en del reisevirksomhet. - Jeg har tidligere bodd mange

plasser i inn- og utland og håper å kunne ta en del besøk til tidligere steder og gam-

le venner. Jeg er fri og frank og så lenge helsa holder er det interessant å reise.

NORSK AKKREDITERING TEST 184

Nå enda raskere på labben! Havlandet Forsknings Laboratorium tilbyr våtkjemiske og mikrobiologiske analyser og har alt fra private husholdninger til oppdrettere og oljeplattformer som våre kunder. HFL tilbyr kurs- og konsulenttjenester til de samme næringene. Vi er kjent for kort leveringstid. Kvalitetssikre rapporter.

Besøk HFL sine nettsider

www.havlandetfl.no Vi griper muligheter og skaper verdier Postboks 6, 6901 Florø Telefon: 90618071 E-post: hfl.lab@incgruppen.no www.havlandetfl.no A til Å - www.atilaa.no - Foto: Egil Aardal, Oskar Andersen

NYTT FRA INC GRUPPEN

22

www.incgruppen.no


God Jul og Godt Nytt År

Vi har lang erfaring med prosjektering og utførelse av alle typer installasjoner, elektro, UPS, nødstrømsaggregat, tele/data, brannalarm, nødlys, adgangskontroll, innbruddsalarm, IPS-anlegg, antenneanlegg, SD-anlegg og automasjon. Vi leverer og utfører service på varmepumper og ventilasjon.

Tar ansvar for din sikkerhet NBN Elektro holder til i eget bygg på Evja i Florø, og har et stort lager og et rikt utstyrt verksted som gjør oss i stand til å håndtere de fleste situasjoner på kort varsel. På Hauge i ytre Bremanger har vi butikk med salg av hvite- og brunevarer og et lager med installasjonsmateriell. Vi har kontor på Fjord Base for å kunne tilby høyest mulig servicenivå til oljeindustrien.

Markegata 63A, Postboks 3, 6901 Florø Telefon: 57752800 E-post: anders.nodseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

NBN har i dag 50 ansatte og en omsetning på nærmere 50 millioner. Dette gjør oss til en av fylkets største installasjonsbedrifter.

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Oskar Andersen, Roger Anzjøn

NYTT FRA INC GRUPPEN

23

www.incgruppen.no


Photo: Harald M. Valderhaug, Egil Aardal, Oskar Andersen

incgruppen.no

VI GRIPER MULIGHETER OG SKAPER VERDIER

Olje og gass Saga Fjordbase Tekniske tenester NBN Elektro Norsk Contracting Partner Norwegian Marine WIS Gruppen WIS VVS Miljø

Lokal drivkraft INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe med 621 ansatte, og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune. INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur og industrielt vedlikehold.

Eigedom Fjord Base Havbruk Havlandet Havbruk Havlandet Forskningslaboratorium Havlandet Marin Yngel Vedlikehald INC Vedlikehold

INC Gruppen · NO-6900 Florø · Norway · Tel. +47 5775 1800 · kontakt@incgruppen.no · www.incgruppen.no

A til Å - www. atilaa.no

Morselskap INC Invest

INC NYTT  

November 2015

INC NYTT  

November 2015