a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Nytt fra INC Gruppen

Nr. 1 - 2016 www.incgruppen.no

lass 820

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

ONS bygg 8, p

P.O. Box 6 – N-6901 Florø, Norway Phone: +47 57751800 Fax: +47 57751801


ADM. DIREKTØR GEIR JOHANNESSEN

Oljeprisen krever fleksibilitet og omstilling i industrien

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Mange av INC Gruppens bedrifter har i det siste året gjennomgått store omstillinger. Omstillingen har ført til større fleksibilitet og bedret konkurranseevne, og samlet gjorde Gruppen et tilfredsstillende år. En vedvarende lav oljepris gir fortsatt nedgang i investeringene innen oljesektoren, som igjen gir utfordringer for våre bedrifter. Derfor vil nye omstillinger i våre bedrifter bli nødvendige i årene som kommer. Vi utfordres av våre kunder både på pris og på kontraktinnhold, likevel er vi optimister. Snorre feltet er et av de felt i Nordsjøen med lengst horisont. Der skal det skal produsere til 2040. Dette vil gi mange muligheter for industrien og leverandører i Sogn og Fjordane. Forsyning til hele Snorre og Viksund feltene er særdeles viktig for Sogn og Fjordane, og spesielt for basen for å kunne beholde hele sitt tjenestespekter. At konsesjonsvedtakene blir liggende fast er overmåte viktig. Offentlig

infrastruktur og samferdsel med gode tjenester er også viktige element i denne sammenheng.

månedsskifte juli - august og vil bli et verdifullt tilskudd til vår aktivitet i Florø. Dette ser vi fram til.

Et skudd for baugen fikk vi i og med utsettelsen på oppstart av utbyggingen mot vest. Dette koster bedriftene penger og våre planer må endres. Ennå har vi ikke fått svar på om klagen som ble sendt fra Naturvernforbundet til fylkesmannen er ferdigbehandlet - og dens resultat. Hvor lenge kan vi vente før vi må treffe andre beslutninger og legge andre planer som vil få store konsekvenser for oljenæringen i Sogn og Fjordane?

En viktig del av verdikjeden i næringen er å få flytende borerigger til å operere med Fjord Base som forsyningsbase. Hittil i år har flere leteboringsoperasjoner blitt forsynt fra Florø.

For ytterligere å bedre vår posisjon innen næringen har vi lagt vår subsea-aktivitet inn i et eget selskap og skaffet oss topp moderne fasiliteter og utstyr. Dette ruster oss for framtiden. Vårt samarbeid med Lutelandet Offshore på Lutelandet gir oss nye og spennende muligheter. Oppstart for gruppens bedrifter blir i

Hele næringen må arbeide tett sammen for at denne aktiviteten kan vedvare og øke, med rigger som operer på hele Tampenområdet. Vi kan alle nå ta ferie vel vitende om at vi har gjort en god jobb, og komme tilbake godt uthvilt for å ta fatt på en ny og spennende høst. Da er det bare å ønske alle kolleger med familie, kunder, leverandører og innbyggere i Florø og Bremanger en riktig god sommer. Geir Johannessen Adm. direktør

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Geir Johannessen, Roald Førde og Roald Leivestad, INC Gruppen og Anita Øygard, A til Å Tekst og foto: Anita Øygard, A til Å · Grafisk utforming og design: Trond Sagen, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 7.000. Redaksjonen avsluttet 20. juni 2016. INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2

www.incgruppen.no


Område for landindustri Fullskala produksjon av laks

FORBEHOLD OM FEIL I KARTGRUNNLAGET

Område for oljeaktivitet

FE2 FA

FE1 #1 H350_1

o_H1

o_H2

o_H3

2950

3050

3100

3150

3200

3250

2550

2600

3300

3350

3400

3409.1

R=270.6 R=2243.9

1650

R=32674.9

R=114.6

R=141.7

R=116.8

R=294.4

350

R=48.1

150

2500

R=253.0 1900

1550

217.9 0

100

2450

2400

R=342.9

R=729.8

R=77.5

450

R=520.7

R=43.8

463

R=257.4

R=256.0

250

R=2268.1

464.2

R=926.9

450

R=220.2

2100

400

2650

2250

2300

2150

400

#5

2700

R=2396.1

300

2750

2350

350

2800

93 daa.

H310_1

o_V8

1950

200

I4

I17

0

o_FO8

2000

41 daa.

R=179.9

R=182.0

V19a

o_AVG

2050

R=293.2

o_V10

30.4

o_AVG

V19b

o_FO7

I10 28 daa. 1600

o_FS

2850

LNF5 LNF4

I2 47 daa.

3000

o_V9

150

200

I16 77 daa.

2900

I15 81 daa.

BV1 o_VA1

I6 377 daa.

R=34827.6

50

100

I9

I1

2200

o_NA1

o_HL2

R=164.2

0

H350_2

R=422.1

VE1

o_AVG

R=126.2

0 R=68.7

1750

50

R=211 1.5

0

R=121.1

R=115.0

200

1700

R=146.3

R=1720.1

300

R=1699.4

250

R=22.9

150

H350_3

1800

1500

100

R=346.9

1850

50

I11

R=69.8

H730_6

I13 56 daa.

R=125.6

R=70.0

0

R=40.9

1450 50

N1

F4 H310_2

1400

SPB1

R=54.0

P1

V17 1350

R=75.0

150

R=54.0 900

R=150.0 950

1000

1050

650 R=229.4

R=154.4

R=229.4

R=229.2 R=411.2

300

350

R=150.0

R=104.0

SB1

500

#2

450

400

R=121.4

36

1100

700

250

H310_1

0

1200

R=93.0

1150

750

600

550

o_NA1

VE5

1250

850

200

1300

F1 800

o_NA2

17 daa.

7 daa.

I5 69 daa.

100

47.6

o_AVG

BV1

V6

#4

H410_2

R=156.7

R=399.8

R=102.7

o_NA1

SH1

VE3

VE2 UNB1

#3

F2

K1

o_AVG

Tegnforklaring Reguleringsplan PBL 2008

Alternativ bruk av baseareal §12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg N1-N2

Næringsbebyggelse

I1-I20

Industri

H1-H3

HL1-HL2

GB1

Uthus/naust/badehus

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Fisk – olje – landindustri V1-V19

FO7-FO9

GS1-GS11 AVG

Havnelager

Parkeringsplasser

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag

VA1-VA2

UNB1

Kai

Golfbane

P1-P2a/b

SB1

Havn

LNF1-LNF5

K1

Vannforsyningsnett

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur NA1-NA3

Naturområde - grønnstruktur

LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag

F1-F4

Friluftsformål

SPB1

Spredt boligbebyggelse

LNF3

Vern av kulturmiljø eller kulturminne

Kjøreveg

Brann-/eksplosjonsfare

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

H350_1-H350_2

Krav vedrørende infrastruktur

H730_1-H730_6

FE1-FE3

Ferdsel

VE1-VE6

Vegetasjonsskjerm

FA

Farleder

Annen veggrunn - grøntareal

Nå er det på tide å tenke nytt, samtidig som vi skal ta vare på oljeaktiviteten i den skala som er realistisk. Satser på fisk Det vestligste arealet som skal planeres ut ved Gaddholmen, planlegger vi å NYTT FRA INC GRUPPEN

bruke til landbasert fiskeoppdrett. Vi skal satse videre på Havlandet Marin Yngel (HMY) sitt arbeid med lusespisere, og bygge det ut til en mer storskala drift. Det viktigste vi ser for oss på vestenden av basen er et fullskala landanlegg for laks. Null utslipp Det er store utfordringer med luseplager i dagens oppdrettsanlegg, og mange vil etterhvert satse på å utvide smoltperioden for å få bukt med dette. Oddgeir Igland sier at de vil satse på et fullskala anlegg på land, der en kjøper inn egg og har fisken gående gjennom hele syklusen fra egg til smolt og slaktemoden laks. – Det ideelle vil være å ha et slakteri rett ved siden av. Dette blir et anlegg med null utslipp, der en får full kontroll på fisken fra egg til voksen laks. 5000 tonn laks Vi er i gang med en konsesjonssøknad om 5000 tonn fullskala produksjon av laks på land. Beslutningen om utbygging mot vest er tatt. Nå venter vi bare på siste klarsignal for å starte utbygging av bro og nytt areal. I tillegg vil vi søke 3

RpBestemm

RpSikringGr

RpInfrastruk

RpBåndlegg

Byggegrens Byggelinje

Båndlegging etter lov om kulturminner

§12-7 - Bestemmelseområder sikre verneverdier i bygninger_ andre kulturminner og kulturmiljøer

Småbåthavn

Oddgeir Igland forteller at de ser klart for seg at oljeaktiviteten vil krympe over tid – både i Florø og resten av landet. Fjord Base har etterhvert store areal, som i framtiden bør nyttes til mer attraktive aktiviteter enn bare oljerelatert virksomhet. Denne omleggingen ser vi for oss i løpet av en 10-års tid. For å få en mest mulig effektiv utnytting av arealet planlegger vi å dele basen i tre. Den delen av rørlageret som nå ligger i øst på basen, ønsker vi å flytte til det nye området i vest – til det som i framtiden blir en del av det sentrale området for oljeaktivitet på basen. Da vil rørene komme nærmere kaiene og bedriftene som skiper dem inn og ut av basen. Østre enden av basen vil vi legge til rette for landindustri og en større regionhavn.

RpFormålGr

Regulert sen

Punktsymboler

#1-#6 SH1

RpGrense

RpFareGren

H350_H350_1

Badeplass/-område

Linjesymbol

Frisikt Ras- og skredfare

BA1

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift

Badeområde

H310_1-H310_2

Fortau Gang-/sykkelveg

Friluftsområde

BO1

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone BV1

FS

BO1

§12-6 - Hensynssoner

om en FOU konsesjon knytt til HMY, for å vinne erfaring før det store anlegget er på plass. Fullskalaproduksjon på land er nybrottsarbeid, og regelverket for dette er ikke helt på plass ennå. Vi regner med å være klare med et godt egnet areal og søknad i løpet av forholdsvis kort tid. Vi tenker todelt Det meste ligger til rette for å satse på fisk, sier Igland, som har satset i oljebransjen de siste 30 årene. – Nå er det på tide å tenke nytt, samtidig som vi skal ta vare på oljeaktiviteten i den skala som er realistisk. Vi tenker todelt, sier Igland. - Vi skal ha en mest mulig effektiv base, samtidig som vi vil bruke arealet til noe som kan skape aktivitet og arbeidsplasser inn i framtiden. Vi satser ikke på å drive oppdrettet selv, presiserer Igland. Nå jobber vi med å knytte til oss folk og interessenter som kan faget og som har de finansielle musklene som skal til for å kunne løfte en slik investering. *****

www.incgruppen.no

Tunnelåpnin Avkjørsel

Avkjørsel - k


Fjord Base AS & Det grønne skifte

Full pott til landstrøm På kai A, som er et av kaiene som ligger lengst vest på Fjord Base, blir det fra sommeren 2017 mulighet for å koble seg til landstrøm. Basesjef Jim Haugland (bildet), forteller at de søkte Enova sitt støtteprogram for landstrøm i norske havner, og fikk innvilget inntil overveldende 11,6 millioner kroner til prosjektet. Det grønne skiftet Vi fikk innvilget hele beløpet vi søkte om, forteller Jim Haugland. Nå er vi i full gang med lage forespørsel til leverandører av utstyr. Det er en trend i tiden og en del av det grønne skiftet, så her er det bare å sette i gang, smiler

en fornøyd basesjef. Anlegget skal etter planen være ferdigstilt til juni 2017. Kutt i klimagass ved land Enova lyste ut hele 82 millioner kroner, og Fjord Base har stukket av med et av de høyeste enkeltbeløpene. 7% av klimagassutslippene fra skip skjer ved landligge, så her er det mye å hente. – Vi legger vekt på støttebehovet og potensialet for bruk av anlegget. Slik får vi hjulpet i gang de beste og mest kostnadseffektive prosjektene først, sa Enovas markedssjef for transport Petter Hersleth da konkurransen ble utlyst.

Engie prøveborer rett vest for Florø Oljedirektoratet melder i en pressemelding at ENGIE E&P Norge har fått boreløyve rett utenfor Florø. Brønn 36/7-4 ligger ca. 55 kilometer sørvest for Florø og rundt 10 kilometer nordøst for Gjøa-feltet. Boreprogrammet for brønnen gjelder boring av en undersøkelsesbrønn1). Dette er den første brønnen som blir bora innenfor utvinningstillatelsen2) PL636 (Cara) sitt areal. Boreinnretningen Transocean Arctic skal stå for boringen. I følge Engie E&P sine nettsider består PL636 av én fast brønn, og partnerskapet har besluttet å bore Cara prospektet sommeren 2016. Operasjonen skal utføres med den halvt nedsenkbare riggen Transocean Arctic. Dersom det viser seg at Cara er et kommersielt funn, vil det bli vurdert tilknyttet Gjøaplattformen, som ENGIE E&P Norge er operatør for. Lisenspartnere i PL 636: • ENGIE E&P Norge AS (30% og operatør) • Idemitsu Petroleum Norge AS (30%) • Tullow Oil Norge AS (20%) • Wellesley Petroleum AS (20%).

1) Undersøkelsesbrønn: Letebrønn som bores for å undersøke om det finnes petroleum i en mulig forekomst. 2) Utvinningstillatelse: Tillatelsen gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor tillatelsens angitte geografiske område. Rettighetshaverne blir eiere av den petroleum som produseres. En utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker og regulerer de deltakende selskapers rettigheter og plikter i forhold til staten. Dokumentet utfyller bestemmelsene i petroleumsloven og gir detaljerte vilkår for de enkelte tillatelsene. Leteperiode: Utvinningstillatelsen gis i første omgang for en initiell periode (leteperiode) som kan vare i inntil 10 år. I denne perioden plikter rettighetshaverne å utføre bestemte oppgaver, som seismisk kartlegging og/eller leteboring. Er arbeidsforpliktelsen fullført innenfor leteperioden, kan rettighetshaverne som hovedregel kreve å beholde inntil halvparten av det området tillatelsen omfatter i inntil 30 år.

NYTT FRA INC GRUPPEN

4

www.incgruppen.no


Fra BG til Shell

På bygget som tidligere hadde BG Group sin logo på veggen er det nå Shell sitt flagg som pryder flaggstanga. Shell har overtatt det britiske oljeselskapet BG Group, som åpnet oljekranen på Knarrfeltet fra lokalene i Florø for et år siden. Shell er Europas største oljeselskap med 94.000 ansatte i 70 land.

SFE overtar Trolleskjæret

INC Invest har solgt næringsbygget på Trolleskjæret til Sogn og Fjordane Energi. Energiselskapet har planer om å flytte og samle montørbasen og lageret sitt i bygget i Gunhildvågen. INC Invest setter pris på at et solid selskap som SFE overtar næringsbygget fra 1. september.

1. Hva er din jobb på basen? 2. Hvor lenge har du jobbet her? 3. Hva tror du om oljeframtida til basen og Florø?

ANN-KARIN FOLGERØ Regnskapsmedarbeider INC Support 1.

Jeg jobber med økonomi og regnskap i selskapet INC support.

2.

Jeg har jobbet her siden 2006, og synes dette er en veldig trivelig arbeidsplass.

3.

Jeg vet ikke helt, og må bare innrømme at jeg har blandede følelser for framtiden. Vi ser at det er synkende aktivitet, men må bare håpe på det beste.

KNUT SKORPEN Daglig leder, Petroleum Services AS 1.

Jeg er daglig leder i Petroleum Services. Vi er en del av Sumitomo Corporation, som har kontrakt med Statoil på levering av foringsrør primært til Norsk sokkel. I den forbindelse drifter vi et stort rørlager på basen og forsyner Statoil med de rør og koblinger de måtte trenge.

2.

Jeg har jobbet på basen siden 1990, og i Petroleum Services siden 2003. Flott arbeidsplass med mange gode medarbeidere.

3.

Jeg er positiv. Det har vært en litt dyster stemning i bransjen de siste årene, men svingninger har vi sett før. Det blir nok en opptur igjen som basen i Florø forhåpentligvis får nyte godt av.

WIS Gruppen Jan Tore Butz Stig Atle Naustdal Lars Louis Solheim Kamil Bogdan Zelazny Andrzej Kazmierruk Jan Kristensen Svein Nygård

50 år 40 år 60 år 40 år 50 år 50 år 60 år

06.11.2016 11.12.2016 13.12.2016 16.07.2016 30.11.2016 30.10.2016 01.10.2016

NBN Elektro AS Brit Eikevoll Kristian Hovland

60 år 30 år

25.08.2016 27.11.1986

NBN Naustdal AS Ole Erik Thingnes

40 år

19.09.1976

Saga Fjordbase AS Kåre Bernt Liset Andre Bjørnseth Therese Fanøy Robert Strømmen

50 år 40 år 40 år 50 år

27.06.2016 16.08.2016 24.09.2016 30.10.2016

INC gruppen ønsker velkommen til bygg

8 plass 820 på ONS

Årets oljemesse i Stavanger – ONS 2016 – går av stabelen 29. august til 1. september. Dette er en viktig møteplass og arena for INC Gruppen, og vi stiller i lag med resten av næringen fra Sogn og Fjordane. Vi blir å finne i bygg 8 på plass 820. Det blir telt og hyggelig samlingsplass i Vågen i Stavanger – der Bistro To Kokker stiller med lokal mat som tidligere år. Veteranbåten Atløy blir ikke med til oljehovedstaden i år. INC Gruppen inviterer kunder og samarbeidsparter både til standen i bygg 8 og til Florøpaviljongen i Vågen. NYTT FRA INC GRUPPEN

AKAN-utvalget i INC Gruppen har følgende medlemmer: WENCHE ROGNALDSEN Baseformann, Halliburton 1.

Halliburton er et oljeserviceselskap, og min jobb går ut på å planlegge arbeidet vårt. Jeg har oversikt over hvem som gjør hva og når det blir gjort. Det er viktig å ha dialog med Statoil og passe på at vi har de rette kjemikaliene på plass.

2.

Jeg startet hos Halliburton i 2007, men har vært på basen siden 1999. Jeg begynte i resepsjonen til Saga Fjordbase, og har vært innom både SAR og Statoil før jeg enda her.

3.

Jeg tror vi har en bra framtid i oljebase, men vi kommer nok aldri opp igjen der vi har vært. Jeg er ganske sikker på at vi får en ny oppsving i forhold til dagens aktivitet.

5

Arne Stavøstrand tlf. 905 52 049 INC

Heidi Husetuft Flatjord tlf. 901 89 460 Helsetjenesten

Eysteinn Udberg tlf. 906 52 770 Flora Etterverngruppe

www.incgruppen.no


Saga Fjordbase er logistikkoperatør på Lute

Saga Fjordbase har inngått avtale med Lutelandet Offshore om drift av Lutelandet, etter noenlunde samme modell som vi drifter på Fjord Base, forteller prosjektansvarlig Asle Hammerseth. West Industri Service og NBN Elektro er også viktige parter i dette samarbeidet. Infrastrukturen på Lutelandet er ikke ferdig enda, og akkurat nå blir det jobbet med å klargjøre området slik at en kan ta på land rigger og andre installasjoner og prosjekter. Lutelandet har mange gode kvaliteter, sier Olav Terøy som er utøvende prosjektleder og vil være stedlige representant i Fjaler. Det er en unik steinstruktur på området som gjør at man kan ta imot svært tunge gjenstander. Tilkomsten fra sjø er veldig bra og landarealet er stort. Det første store prosjektet vil bli demolering av plattformen YME, men det er mange ting som må klargjøres før vi kan starte opp prosjektet. I tillegg til YME-prosjektet er rigganløp for vedlikehold, samt satsing mot nye prosjektrelaterte jobber noe av det vi ser for oss på Lutelandet. NYTT FRA INC GRUPPEN

YME vil skape enorm aktivitet og vil være et utstillingsvindu for framtidige jobber 3 parts samarbeid og tunge løft Vi har ansvar for alle underleverandører som skal utføre arbeid på Lutelandet. Saga Fjordbase har også nylig 6

inngått et 3 part samarbeid med det nederlandske firmaet Mammoet i lag med Lutelandet Offshore, forteller Asle Hammerseth. Mammoet er eksperter på tungløft og transport av tunge gjenstander. Utstillingsvindu YME vil skape enorm aktivitet og vil være et utstillingsvindu for framtidige jobber. Vi regner med at alles øyne vil være rettet mot prosjektet – både i innog utland. – Riggen skal tas på land, rives, plukkes fra hverandre og det skal ryddes skikkelig opp. www.incgruppen.no


ILLUSTRASJONER: LUTELANDET OFFSHORE

elandet

ASLE HAMMERSETH er prosjektansvarlig for Saga Fjordbase sin drift av Lutelandet. Olav Terøy er stedlig representant og den utøvende prosjektlederen av det gigantiske riggarbeidet som er i startgropen på Lutelandet.

Nye markedssegment Asle Hammerseth ser for seg at Lutelandet på sikt kan utvikle seg til å bli en stor prosjektbase, og det jobbes aktivt med å få inn andre prosjekter. Lutelandets unike steinstruktur bør være attraktiv i forbindelse med lagring, montering, og demontering av blant annet subsearelatert utstyr av større dimensjoner. Å kunne sammenstille moduler på land istedenfor offshore, og skipe dem ut i større dimensjoner vil være kostnadsreduserende for markedet. Sammen med Lutelandet Offshore og løftegiganten Mammoet er vi på utkikk etter nye markedssegment, og har stor tro på framtiden.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Forprosjekt av dimensjoner For tiden er vi inne i en forprosjektfase, der vi skal klargjøre den gigantiske lekteren «Iron Lady» på 200 x 57 meter, som skal frakte YME fra All Seas sitt skip «Pioneering Spirit» og inn til basen på Lutelandet. Det vil komme ca. 60 konteinere med utstyr som skal losses for så å bli montert på lekteren. Skiddesystemet for YME er ferdig montert, og fungerer som en slags slis som går innover land. Det er enormt store dimensjoner vi snakker om, forteller

7

Olav Terøy. «Pioneering Spirit» som skal frakte YME inn fra oljefeltet er 382 meter lang og 124 meter bred. Hvor mange arbeidsplasser det vil bli for Saga Fjordbase på sikt er usikkert, sier Hammerseth. Det kommer mye an på hvor mange prosjekter en klarer å dra i land på Lutelandet. Alle prosjektforespørsler går via Saga Fjordbase. Lutelandet Offshore tar seg av infrastrukturen og leietakere, mens Saga Fjordbase er den utøvende logistikkpartneren.

www.incgruppen.no


Entreprenørene er klare

Vi har skrevet kontrakt med utbyggere av baseutvidingen ved Gaddholmen og bygging av broen, med forbehold om godkjenning fra Miljødirektoratet – etter at det dukket opp en klagesak, forteller Jim Haugland i Fjord Base AS. Det er det lokale firmaet NCC som skal stå for brobyggingen. Kontrakten om sanering av Gaddholmen og utfylling i sjøen er med entreprenørfirmaet Helldal fra Os. Første fase lagerplass Begge prosjektene har en beregnet byggetid på 12–13 måneder. Det vil si at vi i teorien skal være ferdig med utbyggingen september 2017. Arealet blir grovplanert og grusa og blir i første omgang en lagerplass. Mer teknisk utbygging med strøm og vann vil komme i en senere fase.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Utbyggingen vår vil være et godt tiltak for å utvikle havna til viktige aktiviteter rettet mot ulike markeder både on- og offshore. Store steinmasser Det er allerede dumpet store mengder stein i sjøen i forbindelse med utvi8

delsen av innseilingen til Flora Hamn. I tillegg til planering av Gaddholmen skal vi skyte en del ved innkjørselen til basen, og dermed vil vi vinne ca. 9 nye dekar i det området. Jim Haugland sier det er litt vanskelig å eksakt slå fast hvor stort arealet på utviding i vest blir, fordi en ikke har helt oversikt over steinmassene. Etter planen blir arealet rundt 120 dekar. Gir utvikling av havna Haugland forteller at de på sikt planlegger å flytte rørlageret i østenden av basen til det nye arealet i vest. Da kommer rørlageret nærmere kaiene for utwww.incgruppen.no


ILLUSTRASJONER: iVEST CONSULT, FLORØ

NCC - Brobyggeren på basen

TORE ÅRBERG I NCC SOGN OG FJORDANE kan stolt vise fram at de er tildelt oppgaven med å bygge den nye broa mot vest på basen.

Tore Årberg i NCC er godt fornøyd med at de har fått jobben med bygginga av broen i forbindelse med baseutvidinga vestover. Dette vil gi et års arbeid til 8 mann og i tillegg vil vi benytte lokale underleverandører til materialer og tjenester. I disse tider er det bra å få på plass en såpass stor jobb, smiler lederen for NCC sin Sogn og Fjordaneavdeling.

skiping og rørfirmaene på basen. Det frigjorte område i øst kan da brukes til for eksempel konteinerlager. Dette må en se i sammenheng med det pågående prosjektet som Florø Hamn, K. Jansen og Saga Fjordbase jobber med – for å flytte gods fra vei til sjø. Utbyggingen vår vil være et godt tiltak for å utvikle havna til viktige aktiviteter rettet mot ulike markeder både on- og offshore.

*****

NYTT FRA INC GRUPPEN

Positiv arbeidssituasjon Etter at vi ferdigstilte ferjekaianlegget i Lavik har det vært litt labert, men nå har vi to nye jobber på plass, sier Tore. I tillegg til broen på basen har NCC et tilsvarende prosjekt i Svelgen, med rehabilitering av kraftverket der. Begge jobbene er beregnet å ta rundt 1 år, og er avgjørende for driften vår. Vi har merket stor konkurranse fra utenlandske bedrifter på store anlegg de siste årene, og i tillegg kjenner vi på litt usikre tider. Nå ser vi lyst på det. 35 aktive år i Florø Tore Årberg og bedriften han jobber i har vært på basen helt siden de første steinene ble sprengt i 1981 – da het selskapet Høgenæs. Midt på 80-tallet ble de oppkjøpt av Eeg Henriksen, som igjen ble en del av NCC på tampen av 90-tallet. I starten hadde vi to brakker som vi flyttet rundt med her inne, etterhvert har fasilitetene blitt betydelig bedre – og NCC sitt fylkes-

9

kontor har holdt stand her i 35 år. Det er kjekt å se at vi har betydd noe for regionen her. Skaper arbeidsplasser Tore Årberg og NCC kan vise til en imponerende merittliste, med for eksempel Ewos siloene, Nordalsfjordbrua, Flora Hamn, alle kaiene på basen, dokken på Westcon, Gaddevågbrua og diverse damanlegg på Møre. – Vi jobber for det meste med anlegg i vårt distrikt, selv om vi har egen byggeavdeling i NCC. Det vil si tuneller, kaier og broer – og vi har rundt 25 timelønte medarbeidere rundt om i fylket. Her på kontoret, som er avdelingskontor underlagt Bergen, er vi 3 ansatte. Vi skaper ikke arbeid selv, men når vi vinner et anbud betyr det som regel at det drypper på flere lokale leverandører i distriktet. Den nye broen på basen vil gi viktig arbeid til to lokale selskap, forteller Årberg.

www.incgruppen.no


Samarbeidspartner on- og offshore WEST INDUSTRI SERVICE er en bedrift som gjennom høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere sikrer våre kunder produkt og tjenester som alltid tilfredsstiller deres krav og behov med hensyn til kvalitet, sikkerhet og leveringstid. WEST INDUSTRI SERVICE prosjekterer, prefabrikkerer og monterer komplette røranlegg, stålkonstruksjoner og mekaniske anlegg for landbasert industri, skip og offshoreindustrien. Våre stabile og dyktige medarbeidere er innstilt på å innfri våre kunders krav på et faglig høyt nivå. WEST INDUSTRI SERVICE er i samarbeid med INC Engineering AS i stand til å levere pakkeløsninger til våre kunder inneholdende konseptstudie, engineering, materialspesifikasjoner, dokumentasjon, innkjøp, prefabrikkering, montering, sluttest og igangkjøring.

Brandsøysundet 29, 6900 Florø Telefon: 57752700 E-post: wis@incgruppen.no www.incgruppen.no

Ressurser Verksted .......................................... 2.291 m2 Lager ................................................. 478 m2 Kontor og garderobe ............... 464 m2 Utvendig areal ............................. 1.650 m2 Traverskraner .............................. 10 t Platesaks ........................................ 16 mm Dorbøyemaskiner Laboratorium for NDT-kontroll Mobile kontor- og lagercontainere 350 medarbeidere i følgende kategorier: • Arbeidsledelse • Industrirørlegging • VVS-rørlegging • Sveising • Mekanikk • Platearbeid • Hydraulikk • Subsea Kvalitetssystem: NS ISO 9001-2008 Achilles JQS ID 25678

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto: Egil Aardal

· · · ·

Plastproduksjon Slipping Ombygging Prefabrikering kjøle-/fryscontainer

Vi griper muligheter og skaper verdier

Kvalvika 9, 6940 Eikefjord Telefon: 57749486 www.incgruppen.no

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

10

www.incgruppen.no


baseprofilen NANCY BRUÅS

Ja, jeg har vel stort sett god kapasitet, sier Nancy Bruås.

Bla

om

Ho jobber for tiden 100% som materialforvalter for Saga Fjordbase og er 50% student. I tillegg er Nancy mor til 3 barn fra 5 til 16 år. Det blir ikke tid til så mye mer enn arbeid, familie, hus og heim, ler en optimistisk logistikkarbeider, som stortrives i jobben sin og ved bakerovnen hjemme.


baseprofilen

PÅ LOGISTIKKSENTERET jobber de tett sammen, og Nancy Bruås trives i jobben som materialforvalter på en hektisk arbeidsplass - der ho stort sett jobber sammen med mannfolk.

Vi skal holde alle ressurser i bruk gjennom hele dagen, og å serve kundene på en god måte Vi jobber 4 personer her på kontoret i tillegg til sjefen, forklarer Nancy. Selv om vi sitter tett sammen, så har vi delt oppgavene i to. – Jeg og min kollega Kenneth Strømsøy har ansvaret for å administrere folk og maskiner til ulike oppdrag på basen. De to andre på logistikksenteret har hovedansvar for kai og båtplasser med mer. Vi skal sørge NYTT FRA INC GRUPPEN

for å til en hver tid ha en god timeplan og oversikt over lastebærere og kranoperasjoner, slik at arbeidet blir utført etter kundene sine ønsker og så rasjonelt som mulig. Kort fortalt skal vi holde alle ressurser i bruk gjennom hele dagen, og å serve kundene på en god måte. Omstrukturert hit Nancy er ikke en av veteranene på basen, og er glad for at ho fortsatt har jobb. - Jeg starta for tre og et halvt år siden på cargo manifest hos Statoil, der jeg jobba med varemottak for Saga Fjordbase. Da det skulle skjæres ned og omstruktureres ble jeg flytta hit, forteller Florøjenta, og ser seg rundt på et heller lite og hektisk kontor – med kollegene tett på. Alle på kontoret skifter også på å ha basevakt. Da har vi en uke der vi må ta ansvar for alle oppgavene 12

på kontoret, om det for eksempel blir båtlossing på kvelds- eller nattestid. Student på si På spørsmål om hvilken bakgrunn ho har for jobben, kommer det fram at vi har med en arbeidsom og ambisiøs dame å gjøre. Jeg begynte med å ta faget Petroleumslogistikk via Folkeuniversitetet, og etter å ha gjennomført 2 av faga fikk jeg tilbud om jobb. Siden har jeg fullført det faget, og bygd på med motivasjonspsykologi. For tiden er jeg 50 % student ved siden av jobben, og holder på med en grunnutdannelse i ledelse. Det svinger - Selv om vi merker at det til tider er litt laber aktivitet, er det også svært travelt her i perioder. Spesielt når det kommer rørbåter som skal lastes eller losses. www.incgruppen.no


baseprofilen - Selv om vi merker at det til tider er litt laber aktivitet, er det også svært travelt her i perioder. Spesielt når det kommer rørbåter som skal lastes eller losses. Da er det godt å ha et fleksibelt team å spille på lag med.

Da er det godt å ha et fleksibelt team å spille på lag med. Vi er samlokalisert med FTA (Florølandets Transportarbeiderlag), som har rett på laste- og losseoperasjonene. De blir også brukt til mye annet. Det er våre maskiner og FTA sine folk som må stille «mannsterke» ved rørbåthåndtering. Vi har et godt arbeidsmiljø her, og så lenge folk er flinke og fleksible har vi det trivelig i lag, i både opp og nedturer. Fleksibel logistikk - Den viktigste egenskapen, sier Nancy, er å være fleksibel når en skal jobbe med logistikk på basen. Det gjelder både oss som skal ha oversikten på kontoret, og de som utfører arbeidet på kaiene og veiene. Vi kunne aldri ansatt folk til å gjøre jobben slik FTA gjør. De har et utrolig fleksibelt opplegg, og stiller med mye folk på kort varsel. En annen viktig egenskap en må inneha er å like å jobbe tett på andre folk. Nancy jobber utvilsomt i et sterkt mannsdominert miljø, men synes det går veldig greit.

Vi har et godt arbeidsmiljø her, og så lenge folk er flinke og fleksible har vi det trivelig i lag, i både opp og nedturer

NYTT FRA INC GRUPPEN

En god tone med alle Det skjer mye over telefon og andre samband, og til tider går det varmt for seg. Vi utfører oppdrag for veldig mange firma her på basen, og det er viktig å ha en god tone med alle, mener Nancy. De er tross alt våre kunder og kolleger. Kraneoppdragene blir ofte hektiske og da er det viktig å beholde roen og være nøyaktig, med alt som skal planlegges, dokumenteres og gjennomføres på en effektiv og trygg måte. Elektronisk kommunikasjon Jeg er imponert over at de klarte seg her før vi fikk det elektroniske systemet vi har i dag. Nå legger vi alle bestillinger inn på datasystemet, og så får sjåførene det opp på sine padder i maskinene. Det gjør jobben rasjonell. Kundene bestiller elektronisk hos oss, og vi legger det som taxioppdrag online, slik at sjåførene kan plukke opp ting underveis når de likevel er ute på transportoppdrag. Denne arbeidsmåten gjør timeplasseringen og ressursplanleggingen mye mer effektiv, enn om alt skulle gå per papir og telefon som tidligere. Baking er en praktisk hobby Også på hjemmebane kan det være hektisk og logistikkoppgavene kan til tider stå i kø der også. Løsningen er den samme. En må holde på humøret og beholde roen. Noe av det jeg liker aller best å gjøre på fritiden er å lage mat og å bake, forteller Nancy. Det er veldig praktisk, for det kan best gjøres hjemme i huset i kombinasjon med å være med barna, smiler ho. Denne interessen for baking blir også satt pris på av 13

mannfolkene ho jobber sammen med. Det er aldri feil å stille på jobb med nybakt kake. Ellers blir det noen turer i ny og ne, men med full jobb, studier og barn i huset begrenser fritidsaktivitetene seg.

- Den viktigste egenskapen, er å være fleksibel når en skal jobbe med logistikk på basen. Må være optimist På spørsmål om framtidsutsiktene sier Nancy at ho har tenkt mye på jobbutsiktene siste året. - Vi er inne i spennende, utfordrende og litt usikre tider, men en kan ikke tenke for mye på det. Ingen kan kjenne seg helt trygge, mener Nancy. - Vi har tross alt komt bra fra det her i Florø. Vi er heldige som har rørlageret til Statoil, men det er vanskelig å vite hvor mye aktivitet som må til for at folk skal beholde jobbene sine. Framtiden kommer an på så mye; Hvordan går for eksempel leteboringene. Får vi færre eller flere båter her hos oss. Jeg velger å være positiv og håper på det beste.

www.incgruppen.no


NY STYRELEDER I INC INVEST KNUD LORENTZEN

En må være konkurransedyktig

En brunbarket, trygg og rolig bergenser, som ikke ser ut til å snakke i store bokstaver, møter meg i styrerommet til INC. Og det er nettopp i dette rommet denne karen skal regjere. Knud Lorentzen er ny styreleder i INC invest, men er langt fra fersk på basen i Florø. – Jeg har jobbet tett med INC i over 20 år, og kjenner både selskapet, Florø og folkene her godt. Som jurist og partner i selskapet Wikborg Rein sitt Bergens-kontor har Lorentzen bistått baseselskapet i små og store saker. – Jeg har gjennom tidene bidratt med alt fra store kontrakter til ansettelser og mindre enkeltspørsmål. Jeg kjenner miljøet forholdsvis godt, men nå er jeg på plass her for å bli enda bedre kjent med driften av basen, smiler mannen som har stor tro på Florø og oljeframtiden. – Jeg er ydmyk overfor hva eierne har fått til og deres evne og vilje til å skape business.

Jeg håper å sette mine fotavtrykk i arbeidet Vil være bidragsyter -Den viktigeste rollen min nå blir ikke som jurist, men som medspiller i et styre. Min bakgrunn er ideell for styreverv, og det har jeg også lang erfaring med. Lorentzen sitter i styrene til både Saga Fjordbase og Fjord Base og har erfaring fra en rekke styreverv herunder i GC Rieber i Bergen og kontrollkomitéen i Nordea Liv. - Kombinasjonen av min faglig kunnskap og ikke minst et glødende engasjement for kommersiell drift, kan være et godt bidrag til INC. Jeg håper å sette mine fotavtrykk i arbeidet, men selskapet har flinke og sterke eiere med gode ledere - så jeg vil først og fremst være en bidragsyter uten å ha noen dominerende rolle i styret. Konkurransedyktig Knud Lorentzen sier han er dypt imponert over hva som er skapt på oljebasen i Florø. – Det er et formidabelt svært anlegg, som sysselsetter mange i byen. Det er innebærer også et stort samfunnsansvar, noe som er viktig å ha med seg i styrerommet. Vi lever i et sterkt konkurransesamfunn, og konkurransen mellom basene er ikke ubetydelig. Lorentzen mener det viktigeste er å være en konkurransedyktig gruppe. Kravet til effektivitet på den ene siden og ansvaret for å beholde og skape NYTT FRA INC GRUPPEN

DEN NYE STYRELEDEREN I INC INVEST ser lyst på framtidsutsiktene til basen og Florøsamfunnet – men en må være konkurransedyktig, sier Knud Lorentzen.

arbeidsplasser på den andre, er en viktig balansegang. Alternative virksomheter INC gruppens sitt motto er å gripe mulighetene og skape verdier, og dette mener Lorentzen blir mer og mer viktig i framtiden. – Jeg tror at olje og gass vil ha sin plass i Florøsamfunnet i uoverskuelig framtid, men samtidig må vi se på alternative virksomheter. Det gjør INC allerede i dag med dyktige fagfolk innen laboratoriedrift og oppdrett. Den marine sektoren er voksende, og Florøsamfunnet har mange muligheter å gripe. Styrelederen mener at fiskeri, oppdrett og turistindustri er de viktigste satsingsområdene i kystkommunen. - Igjen er det viktig å være konkurransedyktig, presiserer Lorentzen som har restrukturering og kapitalinnhenting som et av sine hovedarbeidsfelt i Wikborg Rein. Han er rådgiver for mange bedrifter innen shipping og offshore, og er opptatt av at næringslivet må tenke langsiktig, og samarbeide med det politiske miljøet. Friluftsmann og Florøpatriot Knud Lorentzen, som har jobbet med INC i over 20 år er begeistret for både basen 14

og naturen i Florø. Jeg har gjennom årene fått med meg Kinnaspelet og turer til Stabben, Svanøy og Bremanger. Det er mye flott turterreng i nærområdet her, smiler den nye styrelederen og skuer vest i havet. - Selv har jeg og familien et landsted utenfor Bergen, og setter stor pris på friluftsliv og turer på både sjø og fjell. Jeg liker å holde meg i form, og turer på ski er den absolutte favoritten. – Og så har jeg en hund som krever sitt, smiler en ny og sprek Florøpatriot, som gjerne vil ta mer av kystbyen i bruk i framtiden – både i jobb og fritid.

Knud Lorentzen (62) •

Partner og styremedlem i Wikborg Reins Bergens-kontor.

Er tilknyttet firmaets fagområde for shipping offshore, corporate, restrukturering og konkurs.

Generell kompetanse innen de fleste forretningsjuridiske områder samt styreerfaring og er således særskilt kvalifisert til å bistå bedrifter i juridiske omstillingsprosesser hvor flere juridiske fagfelt er involvert.

Wikborg Rein er et partnerskap med 70 partnere, og et av Norges største selskaper innen juridisk rådgiving.

Familiemann fra Bergen, gift og 3 barn.

www.incgruppen.no


INC GRUPPEN OG FLORA RØDE KORS

Ny sponsoravtale Ny sponsoravtale mellom INC Gruppen og Flora Røde Kors ble signert 11. april. Arnt Harry Hellevang i Florø Røde Kors forteller at støtte fra næringslivet er avgjørende for driften av lokallaget. Midlene går inn i totaldrifta, og blir brukt til blant annet utstyr og materiell som trengs for å drive slik vi skal og bør. Giverne får skiltreklame på bygget vårt forteller Hellevang. Vi har seks tilsvarende avtaler som med INC og har veggplass til 12 reklameskilt, smiler Røde Kors lederen. Florø Røde Kors er delt i to eininger; Hjelpekorpset som står for søk, redning og førstehjelpskurs. Den andre delen som går under kategorien omsorg tar seg av institusjonsbesøk, tar folk med på ulike aktiviteter og integreringsarbeid er en viktig del av denne innsatsen. FOTO: ROALD LEIVESTAD

NY SPONSORAVTALE mellom INC Gruppen og Flora Røde Kors ble signert 11. april av konserndirektør økonomi Roald Førde og leder for Florø Røde Kors Arnt Harry Hellevang.

Vi har lang erfaring med prosjektering og utførelse av alle typer installasjoner, elektro, UPS, nødstrømsaggregat, tele/data, brannalarm, nødlys, adgangskontroll, innbruddsalarm, IPS-anlegg, antenneanlegg, SD-anlegg og automasjon. Vi leverer og utfører service på varmepumper og ventilasjon.

Tar ansvar for din sikkerhet NBN Elektro holder til i eget bygg på Evja i Florø, og har et stort lager og et rikt utstyrt verksted som gjør oss i stand til å håndtere de fleste situasjoner på kort varsel. På Hauge i ytre Bremanger har vi butikk med salg av hvite- og brunevarer og et lager med installasjonsmateriell. Vi har kontor på Fjord Base for å kunne tilby høyest mulig servicenivå til oljeindustrien.

Markegata 63A, Postboks 3, 6901 Florø Telefon: 57752800 E-post: anders.nodseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

NBN har i dag 50 ansatte og en omsetning på nærmere 50 millioner. Dette gjør oss til en av fylkets største installasjonsbedrifter.

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Oskar Andersen, Roger Anzjøn

NYTT FRA INC GRUPPEN

15

www.incgruppen.no


Snorre Expansion Project – hva nå Florø? Hva som skjer med Snorre Expansion Project (Snorre 2040) er helt avgjørende for framtiden til oljebyen Florø og for hele fylket, sier administrerende direktør i INC Invest Geir Johannessen. Vi har sammen med Maritim Forening Sogn og Fjordane dratt i gang et mobiliseringsprosjekt for den petroleumsretta leveranseindustrien i fylket. Det klare målet vårt er at vi skal realisere 3 milliarder kroner for bedriftene i Sogn og Fjordane, og sysselsette bortimot 1100 personer i utbyggingsperioden.

ILLUSTRASJON © STATOIL

FOTO: ROALD LEIVESTAD

NYTT FRA INC GRUPPEN

16

www.incgruppen.no


Dette er det største som har skjedd for Florø i nyere tid, og det er avgjørende for framtiden til oljebyen at vi får ta del i utbyggingen, bore- og driftsfasen.

Snorre er et av Norges største oljefelt og ligger i ca. 150 kilometer vest av Florø. Feltet kom i produksjon i 1992 med Snorre A og fra 2001 var Snorre B i drift. Ressursene i feltet har vist seg å være mye større enn først antatt. Videreutvikling av prosjektet «Snorre 2040» med tradisjonell plattformutbygging har vært prissatt til 40 milliarder, og Statoil har sammen med sine partnere utsatt dette i over ti år. Myndighetene derimot har presset på for å få opp de rundt 200 millionene med ekstra fat, som ligger uutnyttet. Et skritt i riktig retning Statoil har satt seg som mål å spare 30 % på investeringer og drift og samtidig øke utvinningen med 20 %. Etter flere utsettelser har Snorre Expansion Project nå tatt et skritt i riktig retning, sier Geir Johannessen. Eierne går for at det skal bygges ut, og at mest mulig gass og olje skal dreneres ut med en subsealøsning. Dette blir den desidert største subseasatsingen i Nordsjøen noensinne. Den endelige fristen for offentlig beslutning om teknologisk løsning er satt til 4. kvartal 2016. Investeringsbeslutningen kommer i 2017, og da vil en stor subseakontrakt komme på markedet. Kampen står nå Snorre-feltet med Snorre A og B i tillegg til Visund er de eneste Staoilopererte feltene Fjord Base forsyner i dag, presiserer Johannessen. Basen vil ikke være komplett om vi misser Snorre. Derfor vil kampen stå nå, fram til endelig beslutning ved årsskifte. Selskapene satser på produksjon fra 2021, og som navnet tilsier regner en med å ta ut viktige ressurser fram til 2040. - Det er avgjørende for oljeframtiden til basen og fylket at vi får ta del i dette. Avgjørende for framtiden I følge Johannessen har Fjord Base mange fortrinn i denne konkurransen. Vi er kostnadseffektive og attraktive som forsyningsbase, og har god kompetanse på

NYTT FRA INC GRUPPEN

vedlikeholdstjenester til subsea. I installasjonsfasen har vi god kapasitet på grunn av det store anlegget vi er involvert i på Lutelandet. - Dette er det største som har skjedd for Florø i nyere tid, og det er avgjørende for framtiden til oljebyen at vi får ta del i utbyggingen, bore- og driftsfasen, sier Geir Johannessen. Krevende ombyggingsfase Snorre Expansion Project vil kreve store ombygginger av Snorre A, når de store subseainstallasjonene skal kobles til plattformen. Vi ser for oss at dette vil skape stor aktivitet, med store forflytninger av materiell ut fra Florø. Vi har god erfaring med slike oppdrag og både Fjord Base og Lutelandet ligger gunstig til, og har god kapasitet. Posisjonering Det viktigste vi kan gjøre nå er å posisjonere oss. Statoil har flyttet mye til Mongstad tidligere, og vi må stå på for at dette ikke skal skje igjen. Det er avgjørende å sikre at konsesjonsvilkårene står ved lag, helt fram til 2040. Det vil sikre mange arbeidsplasser i lang tid. Det finnes ingen andre felt med så lang levetid utenfor Florø, og det vil gi store samfunnsøkonomiske konsekvenser hvor forsyningen blir plassert. ONS en viktig arena - Vi i INC sammen med Maritim Forening og deres medlemmer vil mellom annet promotere Fjord Base og fylket på oljemessen ONS i Stavanger, som er en viktig arena for oss. Geir Johannessen fortelle at de legger mye arbeid i å promotere basen og fylket overfor eierne og det politiske systemet. Før rettighetshaverne på norsk sokkel skal bygge ut et funn, må en plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) godkjennes av myndighetene. PUD-en skal inneholde opplysninger om hvordan rettighetshavere vil bygge ut og drive feltet, og her håper vi at vår plassering og kvaliteter vil spille en rolle.

17

Fakta SNORRE •

Snorre omfatter blokkene 34/4 og 34/7 i Tampen-området og har produsert olje og gass siden august 1992. Feltet består av plattformene Snorre A og Snorre B.

Snorre A •

Stålplattformen Snorre A er en integrert bore-, produksjons- og boligplattform som er forankret til havbunnen med strekkstag. Delvis stabilisert olje og gass fra Snorre A transporteres i rørledning til Statfjord A-plattformen for endelig prosessering. Oljen føres om bord i tankskip, mens gassen sendes videre til kontinentet via rørsystemet Statpipe og til St Fergus, Skottland gjennom rørsystemet Tampen Link

Snorre B • •

• •

Snorre B-plattformen ble satt i produksjon i juni 2001. Den halvt nedsenkbare bore-, produksjons- og boligplattformen ligger rundt sju kilometer nord for A-plattformen. Olje fra Snorre B sendes gjennom en 45 kilometer lang rørledning til Statfjord B for lagring og utskiping. En del av gassen injiseres i reservoaret, resten transporteres i rørledning via Snorre A til Statpipesystemet og til St Fergus, Skottland gjennom rørsystemet Tampen Link

Snorre Expansion Project / Snorre 2014 •

• • •

• •

Forlenge levetiden for eksisterende plattformer Snorre A og Snorre B helt frem til 2040. Dette bidrar til å en betydelig økning i utvinningen fra Snorre-feltet. Import av gass fra nærliggende felt til injeksjon i reservoaret for ytterligere økning av utvinningen. Økning av borekapasiteten og dermed utvinningen på feltet. Rettighetshaverne i Snorrelisensen er Statoil, Petoro, ExxonMobil, Idemitsu, RWE Dea og Core Energy. 24 subseaslotter skal kobles opp mot Snorre A Krever store ombygginger av Snorre A, og gir stor aktivitet ved modifisering av plattformen

www.incgruppen.no


minneord

VIGDIS GUDDAL

snakket mye om arbeidet de gjorde der og drømmene de hadde for stedet. Morsomme historier om hva som var funnet i vegger og gulv – kjeller og loft hørte med. En flott plass som Vigdis har satt sitt preg på.

Det er med stor sorg vi mottok budskapet om at vår gode samarbeidspartner og tidligere kollega Vigdis måtte gi tapt for kreften og døde den 18. juni.2016. I desember fikk vi vite om hennes sykdom, en sykdom som dessverre ikke hadde gode prognoser. Vi var alle enig om at dersom det var noen som kunne klare det, så var det Vigdis. Slik gikk det altså ikke.

Vigdis kom til Saga Fjordbase AS i juni 2013 fra Ewos. Vigdis ble ansatt som prosessleder Materialflyt og hadde ansvaret for 25 ansatte i selskapet. Fra første dag var hun meget godt likt av alle, både sine ansatte, ledelsen og kunder. Vigdis var flink, ryddig, effektiv og alltid på i jobben sin. Hun hadde stor vilje til å finne gode løsninger på de utfordringene hun sto overfor. Første halvdel av 2015 var Saga Fjordbase AS gjennom en større omstilling som Vigdis var en viktig bidragsyter i. Hun var med på å finne

gode løsninger både for bedriften og de ansatte. Våren 2015 takket Vigdis ja til å gå over til Vestbase avd. Florø som leder. Vi holdt kontakten videre og tonen mellom oss var alltid like god, både i møter og til lunsj. Familien, spesielt sønnene Åsmund og Sindre, var veldig viktig for Vigdis. I senere tid kom prosjektet Grønenga til. Et prosjekt Vigdis og Tore sammen med familien gikk på med krum hals. Hun

Det er så uendelig trist at vår gode Vigdis er borte. Vi tenker på familien og de etterlatte, og ønsker å meddele vår dypeste medfølelse i sorgen. Du vil alltid være med oss. Hvil i fred. På vegne av alle tidligere kollega i INC Anne Kari H. Hereid HR Leder

NORSK AKKREDITERING TEST 184

Nå enda raskere på labben! Havlandet Forsknings Laboratorium tilbyr våtkjemiske og mikrobiologiske analyser og har alt fra private husholdninger til oppdrettere og oljeplattformer som våre kunder. HFL tilbyr kurs- og konsulenttjenester til de samme næringene. Vi er kjent for kort leveringstid. Kvalitetssikre rapporter.

Besøk HFL sine nettsider

www.havlandetfl.no Vi griper muligheter og skaper verdier Postboks 6, 6901 Florø Telefon: 90618071 E-post: hfl.lab@incgruppen.no www.havlandetfl.no A til Å - www.atilaa.no - Foto: Egil Aardal, Oskar Andersen

NYTT FRA INC GRUPPEN

18

www.incgruppen.no


Nye sjefer – ny avtale – samme Kinnaspelet Stolt sponsor Det var god stemning da Leif Stavøstrand i Saga Fjordbase inviterte Kinnaspelkomitéen med nyvalgt leder Gustav Johan Nydal og sokneprest Knut Magne Nesse til lunsj hos INC. Både Nydal og Stavøstrand er nye ledere. Tonen var god og den nye administrerende direktøren i Saga Fjordbase understreka at for basen er det viktig å videreføre det de har vært med på i «alle år». – Klarer Kinnaspelet å utvikle seg videre er det fint. Kinnaspelet er en sterk merkevare for Florø og det vil vi være med å ta vare på, understreker Stavøstrand. Samfunnsansvar Saga Fjordbase er den sponsoren som har vært med lengst. - Vi kan ikke arrangere et spel uten sponsororer, sier Nydal som understreker betydningen av at et selskap som Saga Fjordbase tar samfunnsansvar. Vi kan ikke bare basere oss på billettinntekter. Vi har store utgifter til skyss med mer og

da trenger vi langsiktighet. For oss i Saga Fjordbase er det viktig å vise det vakre området rundt Florø, repliserer Stavøstrand. Ny epoke – nye folk Før var det Odd Stubhaug og Agnar Strømsnes som fikk til samarbeidet. Nå er det nye folk med Gustav Johan Nydal og Leif Stavøstrand som tar stafettpinnen videre. Kinnaspelet går inn i en ny epoke. Det viktige er at Kinnsaspelet

setter Florø på kartet, og det er vi stolte av, sier Stavøstrand. Målet må være å få flere Florøværinger til å se det historiske spelet på Kinn. I fjor var det over 2700 på fire forestillinger. – Ja det betyr et godt år skyter Nesse inn. Været er en avgjørende faktor for fremmøte sier han. - Det er mange som stiller opp i ukesvis, for at vi skal klare å gjennomføre Kinnaspelet. Ja, det er mange vi har god grunn til å takke, avslutter Nydal.

Minus 87,2 kilo på 147 dager – 5 om dagen er det enkle svaret, flirer Kenneth Strømsøy og vifter med en banan på arbeidsplassen sin på Logistikksenteret til Saga Fjordbase. Men ingen tror at det er en kvikk fiks å kvitte seg med 17,1 kilo på 147 dager. – Nei, fullt så enkelt er det nok ikke, sier Kenneth. Det første var at jeg bestemte meg for å gjøre noe med det gamle flesket, ler han. Jeg har selvsagt gjort noen grep med maten, og det viktigste er at jeg nå bare spiser hjemmemat, og har kuttet alt av bortemat.

Felles veiing En viktig motivasjonsfaktor er «vektklubben» og konkurransen vi har hatt her på NYTT FRA INC GRUPPEN

basen. Det var Jan Ove Grindheim som dro det hele i gang, og i starten var vi 10 velvoksne menn med på prosjektet – som etter en stund ble redusert til 8. Vi har ikke hatt annet felles enn felles veiing hver eller annenhver tirsdag, forteller Grindheim. Der har vi hatt det veldig moro, og både mobbet og motivert hverandre. Det hele startet rett etter juleferien den 5. januar, og ble avsluttet med glans den 31. mai. Eget opplegg Til sammen har vi 8 mennene kvittet oss med 87,2 kilo, forteller Jan Ove. Selv tok han av 6,3 kilo, og er strålende fornøyd. Vi hadde nok litt ulikt utgangspunkt, og han som gjorde det aller best kvitta seg med imponerende 29,4 i løpet av årets 5 første måneder. To andre tok av 18 og 17 kilo. Hver og en av oss har tatt fatt i dette på vår egen måte. Noen har nok trimmet litt i lag, men ellers har det vært et uforpliktende prosjekt, og konkurranse er nok ingen ulempe. Hekta på trening - Det har gått litt over styr, ler Kenneth 19

Strømsøy, og forteller at det har tatt litt av når det gjelder trening. Han har ikke en eneste inaktiv ettermiddag lenger. Det går stort sett i sykkel- eller joggeturer, gjerne opp og ned Storeåsen eller en annen motbakke i nærområdet. Uførefjellet, Eikefjordstølen og Hafstadkleiva i Førde er i flittig bruk. Dessuten er hyttebygging og mye jobbing god trening. På spørsmål om han klarer å holde det ved like er han ikke i tvil. – En blir jo hekta! www.incgruppen.no


FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Et samarbeid på tvers vil også bety markedsføring på tvers, og i første omgang er det planlagt en film som skal vise mulighetene vi ser så langt. Den skal markedsføres på Oljemessen i Stavanger i høst.

NYTT FRA INC GRUPPEN

20

www.incgruppen.no


Havnesamarbeid realiserer knutepunktet Florø Dette er et prosjekt som vil effektivisere terminalene og arbeidet på havnene i Florø, sier prosjektansvarlig i Saga Fjordbase Asle Hammerseth. Prosjektet er delvis statlig finansiert og er et samhandlingsprosjekt mellom Flora Hamn, spedisjonsfirmaet K. Jansen og Saga Fjordbase. Prosjektleder Marit J. Helmers (bildet) i Saga Fjordbase forteller at et av hovedmålene er å legge til rette for realisering av Florø som et transportknutepunkt og kompetansesentrum i Sogn og Fjordane. Et annet hovedmål er å flytte mer gods fra land til sjø. Dette har betydning for både miljø og effektivisering. Vi ønsker også å se på muligheter for å effektivisere terminaltjenestene og gjøre kaianleggene i kommunen mer konkurransedyktige – for dermed å trekke til seg mer aktivitet. Mer aktivitet vil igjen avle flere arbeidsplasser, samtidig som det er en klar miljøgevinst å flytte gods fra bil og vei til båt og sjø. Logistikk-knutepunkt Et samarbeid på tvers vil også bety markedsføring på tvers, og i første omgang er det planlagt en film som skal vise mulighetene vi ser så langt. Den skal markedsføres på Oljemessen i Stavanger i høst. Det er stor konkurranse langs kysten med havneanleggene fra Trondheim til Bergen som våre største konkurrenter. Asle Hammerseth forteller at de ønsker å være et

logistikk-knutepunkt for regionen der inngående og utgående gods skal gå over kaianleggene i kystbyen. Bedre ressursutnytting Rent konkret kan et effektivt samarbeid bety felles datasystem og og en del felles

utnytting av personell, sier Marit J. Helmers. - Skal vi være rasjonelle og konkurransedyktige tror jeg det er avgjørende å ha en felles logistikkplatform for alle de tre samarbeidspartene. På den måten kan vi klare å bli markedsledende i regionen.

Maritim Forening koordinerer arbeidet Stein Kvalsund (bildet) i Maritim Forening har ført søknaden som har gått til Kystverket i pennen, og har en koordinerende rolle i prosessen om havnesamarbeid. Prosjektet har fått en støtte på kr 650.000 og startet opp i februar 2016. Konklusjonen skal være klar i løpet av november dette året. Utfordrende samarbeid Kvalsund legger vekt på at det er utfordrende å samle ulike aktører for å effektivisere og samarbeide om tjenestene. Samtidig som vi skal se på styrkingen av sjøtransport framfor biltransport må vi sørge for å få en behovsrettet utvikling. Det er viktig at de private aktørene som er avhengig av disse tjenestene får et forbedret tilbud. Derfor må en legge vekt på NYTT FRA INC GRUPPEN

grunnlaget for å planlegge infrastruktur og eventuelt nye bygg. Den største utfordringen for de tre aktørene i prosjektet er etablere allianser og avklare hva den enkelte skal ta seg av samtidig som arbeidet skal gi økt vekst for sjøtransport. FOTO: PHOTOEVENT

å vise hvilke muligheter det gir å gå fra bil til båt. Spesialisering Kanskje kan det og være en mulighet for å spesialisere seg innen for eksempel industri, fiskeri og offshore. Prosjektdeltakerne må se på om de skal dele de enkelte feltene mellom seg eller dele på alt. De må også få muligheten til å legge 21

Nasjonal satsing – regional løsning Kvalsund sin jobb er koordinere arbeidet, stille de rette spørsmålene og drive prosjektet framover. - Det er aktørene selv som må finne løsningene, sier han. Mye av tiden må brukes til å få oversikt over behovet for transport hos hovedsakelig næringslivet i regionen. Det er en nasjonal satsing at mer gods skal over fra land til sjø. Løsningen må vi finne selv – for vår del regionalt.

www.incgruppen.no


Med kvalitetssystemet i lomma Ingvild Hovland jobbar i INC Support, som KS koordinator. Det vil si at ho skal ha oversikt over alt som har med kvalitetssikring og styringssystemet å gjøre. Bedriftene i INC Gruppen har strenge krav til kvalitet, sikkerhet og dokumentasjon, både fra myndigheter og kunder. Vi valgte å investere i et helt nytt system, da det gamle styringssystemet vårt måtte oppgraderes. Nå har vi dokumentasjon og avvik i samme program. Det har gjort hverdagen lettere for alle parter.

Det web baserte systemet INPUT er nå skreddersydd til våre bedrifter, og er lett for oss å bruke, sier Hovland. - I praksis betyr det mellom annet at de som er ute på oppdrag har systemet med seg på en app på telefonen. Det er lett tilgjengelig, og de kan finne prosedyrer og nødvendig dokument underveis. Ved avvik er det bare å ta mobilen opp av lomma, knipse et bilde og legge det rett inn i systemet. Jobbe smartere Poenget med dette er selvsagt å forbedre oss, og å jobbe smartere. Vi startet arbeidet med å implementere det nye systemet høsten 2014, og ser effekt av det. Det er alltid en del utfordringer med å innføre nye system. Vi ser likevel at det tross alt er godt mottatt, nettopp fordi det gir lettere tilgang til informasjon og prosedyrer. Bedriftene blir stadig kikka i korta av ulike revisjonsorgan, og tilbakemeldingene er gode i den sammenheng. Kan alltid bli bedre Antall avvik i forhold til revisjon er redusert etter at det nye systemet ble innført, og vi får gode skussmål fra myndigheter og kunder. En del av effekten kommer selvsagt av at vi har ekstra stort fokus ved innføring av nye systemer. De ansatte blir NYTT FRA INC GRUPPEN

INGVILD HOVLAND i INC Support, er KS koordinator og har oversikt over alt som har med kvalitetssikring og HMS arbeid å gjøre i INC Gruppen.

involvert og dermed får vi inn gode holdninger som igjen gir forbedringer. Slikt arbeid er en kontinuerlig prosess, sier Ingvild, som koordinerer det hele. Vi kan aldri avslutte og si at nå er det godt nok – vi kan alltid bli bedre. Alle må ha eierskap Jobben med å implementere systemet har vi gjort ved allmøter, i diverse fora og mindre grupper - og en del «en til en» opplæring forteller Ingvild. – I noen av 22

bedriftene er det utført grundige kartlegginger av prosesser og system underveis. – Vi har også hatt inne eksterne folk i prosesskartleggingen, som har inspirert oss i arbeidet. For at dette skal fungere er vi avhengige av at alle, fra bunn til topp, har eierskap til systemet. Selv leder Ingvild faggruppen, som jobber med systemet på tvers av de ulike INC bedriftene. – Her tar vi opp felles utfordringer, og er stadig på leit etter forbedringer

www.incgruppen.no


FOTO: TONE GARMAGER

VAKRE GROTLESANDEN i Bremanger er klar for sommer og sol.

Vi tilbyr: • Servicerørlegging til privatmarkedet, bedriftsmarkedet og det offentlige markedet • Rehabilitering av røranlegg på eksisterende bygg • Røropplegg i større og mindre bygg • Salg av sanitærutstyr, rørdeler, beredere, baderomsmøbler osv.

Vi er på jakt etter BARSKE folk ...

Er du BARSK nok?

• Salg av varmepumper: Luft til luft, luft til vann, vann til vann • Salg, kontroll, sertifisering, og service av pulverapparat, skumapparat, CO2-apparat og brannslanger. Besøk våre internettsider:

www.wisvvs.no Brandsøysundet 29, 6900 Florø Telefon: 57751886 E-post: wis.vvs@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

23

www.incgruppen.no


Photo: Harald M. Valderhaug, Egil Aardal, Oskar Andersen

incgruppen.no

VI GRIPER MULIGHETER OG SKAPER VERDIER

Olje og gass Saga Fjordbase Tekniske tenester NBN Elektro Norsk Contracting Partner Norwegian Marine WIS Gruppen WIS VVS Miljø

Lokal drivkraft INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe med 621 ansatte, og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune. INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur og industrielt vedlikehold.

Eigedom Fjord Base Havbruk Havlandet Havbruk Havlandet Forskningslaboratorium Havlandet Marin Yngel Vedlikehald INC Vedlikehold

INC Gruppen · NO-6900 Florø · Norway · Tel. +47 5775 1800 · kontakt@incgruppen.no · www.incgruppen.no

A til Å - www. atilaa.no

Morselskap INC Invest

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

INC Gruppen  

Nytt fra INC Gruppen juni 2016. God sommer fra alle oss i INC Gruppen.

INC Gruppen  

Nytt fra INC Gruppen juni 2016. God sommer fra alle oss i INC Gruppen.

Profile for atilaa