__MAIN_TEXT__

Page 1

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Nytt fra INC Gruppen

God jul og godt nytt år

P.O. Box 6 – N-6901 Florø, Norway Phone: +47 57751800 Fax: +47 57751801

Nr. 2 - 2016 www.incgruppen.no


ADM. DIREKTØR GEIR JOHANNESSEN Oljeprisen er fortsatt en utfordring for vekst i oljenæringen. Alle våre aktivitetsområder merker kraftig nedgang i aktivitet. INC Gruppens selskaper med unntak av havbruk er berørt og vil fortsatt merke at aktiviteten vil avta i den nære framtid. Vi får håpe at de som tror på en endring våren 2018 vil få rett. Tid for omstilling I 2017 vil det ikke bli foretatt noen boringer fra annet en faste installasjoner, dette vil medføre en nedgang i aktivitet for Fjord Base AS og Saga Fjordbase AS. For de av selskapene som har skip som sitt arbeidsmarked ser det særdeles dårlig ut. Få nye kontraheringer ved norske verft vil gi nedgang i sysselsettingen og store omstillinger vil bli gjennomført i de av våre bedrifter som er berørt av dette. Satser på samarbeid NBN satser friskt og ser stadig nye muligheter. De har opprettet ny bedrift i Naustdal, NBN Naustdal. I samarbeid med NBN i Florø gjennomfører de ombygging og påbygging av Naustdal barne- og ungdomsskule. Året 2016 er et godt år for gruppens bedrifter. Forventer nye muligheter Funn på felt utenfor vår kyst er særdeles velkomment. Spesielt gledelig er det med funnet gjort på CARA, nordøst for Gjøa-feltet. Engie er operatør og har gjennomført boreoperasjonen med stor suksess. Saga Fjordbase har hatt og har et godt samarbeid med Engie og er en viktig part i arbeidet som er utført. Statoil har tatt et skritt nærmere en utbygging på Snorre, Snorre Extention. Her er det betydelige muligheter for bedrifter i fylket når en eventuell utbygging starter. En viktig milepel er når Statoil levere sin Plan for utbygging og Drift (PUD). Vi forventer at de velger basen og Florø, som fortsatt forsyningssted for feltet, og at også nødvendig boring forsynes fra Florø. BG ble til Shell i september i år og vi ser fram til et godt samarbeid også i de neste årene. Aktiviteten på Lutelandet gav bedriftene god aktivitet og vi ser fram til muligheten dette området kan gi oss i framtiden. Baseutviding I år kom også endelig et klarsignal fra det offentlige, om å kunne starte utvidelsen

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

av basen vestover. Fjord Base AS inngikk kontrakter med NCC og Helldal AS som entreprenører for å forestå utbyggingen. Arbeidet er godt i gang og skal etter planen ferdigstilles i oktober - november 2017. Endelig kan vi se fram til å optimalisere og effektivisere driften på basen, ved å fortette røraktiviteten. Det vil si å flytte større deler av røraktiviteten til den vestlige delen av basen. Fjord Base AS og Saga Fjordbase AS har startet planleggingsarbeidet for hvorledes de best kan effektivisere arealer og drift. Aktivitetsnedgang og effektivisering vil frigjøre arealer i øst, og Fjord Base AS og Saga Fjordbase AS arbeider med å finne alternativ bruk for dette området. Det vil være naturlig å tenke seg en flytting av containeraktiviteten fra sentrum til dette området. Hva med det grønne skifte En effektiv base med blant annet kortere kjøredistanser gir klare miljøgevinster. Her vil Lean and Green prosjektet fortelle oss om de muligheter vi kan skape. Fjord Base AS planlegger også forsyning av landstrøm fra 2 av sine kaier. Bedriften fikk innvilget et betydelig beløp fra Enova for denne utbyggingen. I tillegg var basen tidlig ute med å kunne levere LNG. Alt i alt gode miljøsatsinger. INC Gruppen har også igangsatt et prosjekt for å vurdere produksjon og levering av hydrogen. Prosjektet skal gi svar på de muligheter en slik produksjon kan gi for basen og Flora. Dette blir et meget spennende område. Her kan også biproduksjonen av oksygen bli utnyttet i satsingen på havbruk.

Matfisk på land I løpet av 2017 vil INC endelig ta stilling til produksjon av matfisk på land. En konsesjonssøknad for dette er under behandling i det offentlige. Et testanlegg for produksjon av matfisk på land er under planlegging i tilknytning til Havlandet Marine Yngel sitt eksisterende anlegg på basen. Resultatene fra et slikt anlegg kan gi grunnlag for om man skal videreutvikle dette i stor skala på Gaddholmen. Langsiktighet Lavere aktivitet og lav oljepris gir grunn til å tenke langsiktig, og å satse videre på alternative og komplementere aktiviteter som sikrer gruppens investeringer og tar vare på våre ansatte. Uten tro på framtiden vil man ikke kunne trygge arbeidsplasser og gi industrien vår de muligheter den trenger. Med dette vil jeg ønske kolleger med familie, beboere i Florø og Bremanger, kunder og leverandører en riktig god jul og godt nytt år. Geir Johannessen Adm. direktør

Ansvarlig utgiver: INC Gruppen i samarbeid med A til Å Grafisk Design og Media Redaksjon: Geir Johannessen, Roald Førde og Rune Bortne, INC Gruppen og Anita Øygard og Trond Sagen, A til Å Tekst og foto: Anita Øygard, A til Å · Grafisk utforming og design: Trond Sagen, A til Å Trykk: Natvik · Opplag: 7.000. Redaksjonen avsluttet 16. desember 2016. INC Gruppen · Postboks 6 · 6901 Florø · Tlf. 57 75 18 00 · www.incgruppen.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

2

www.incgruppen.no


PRØVEBORINGEN PÅ CARA-FELTET og samarbeidet mellom Saga Fjordbase og ENGIE er en suksesshistorie for oljemiljøet i Florø. F.v. Leif Stavøstrand og Mattis Brandsøy fra Saga Fjordbase, Anne Botne og Oddvar Aarberg fra ENGIE.

CARA samarbeid – suksess for Saga Fjordbase og ENGIE Cara ligger 6 kilometer nordøst for Gjøa-feltet og 60 kilometer fra fastlandet og Florø, og er med og skaper en forsiktig oljeoptimisme. Det er det første funnet Engie har gjort i Norge som operatør, og er den første letebrønnen i utvinningstillatelse PL636. Arbeidet ble koordinert og forsynt fra Florø, i tett samarbeid mellom det lokale ENGIE-kontoret og Saga Fjordbase. Det var den delvis nedsenkbare boreinnretningen «Transocean Arctic» som stod for prøveboringen. Om funnet i fremtiden blir utbygget vil det trolig bli knyttet til og produsert via Gjøaplattformen – som forsynes fra Florø. Det vil skape store ringvirkninger her. Suksess for Saga Fjordbase Leif Stavøstrand forteller at det er Saga Fjordbase som normalt står for lagerhold, lasting og lossing for Engie, og at alt arbeidet har foregått i tett samarbeid på basen. Samarbeidet har vært så tett at Mattis Brandsøy, som er vår materialkoordinator, har flyttet inn på kontorene til ENGIE i denne perioden. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra AGR og ENGIE, for arbeidet Mattis og de på lageret har gjort. Det er viktig at vi leverer tjenestene slik at selskapene fortsatt vil være her. Suksess for ENGIE – Cara er en suksesshistorie for oss, sier Anne Botne som er leder for feltutviklingen til Engie i Norge. Samarbeidet mellom Saga Fjordbase og ENGIE er en viktig del av denne suksessen. Oddvar Aarberg som leder arbeidet hos ENGIE i Florø er også full av lovord over samarbeidet og innsatsen til Mattis Brandsøy. At vi har vært samlokalisert i denne perioden har NYTT FRA INC GRUPPEN

vært avgjørende. Nærhet og kjennskap til arbeidet er viktig for at leveransene og logistikken skal fungere. Cara og Gjøa Anne Botne sier ENGIE er stolte og optimistiske over resultatene på CARA-feltet. Resultatet av prøveboringen var svært lovende og vi har som mål å bygge ut, men kan ikke love noe enda. Dersom det blir en realitet har vi selvsagt behov base- og logistikktjenester, smiler hun fornøyd. Området er interessant og det er naturlig å se det i sammenheng med Gjøa.

Nærhet og kjennskap til arbeidet er viktig for at leveransene og logistikken skal fungere

når 5000 tonn ekstra skal mellom basen og Nordsjøen i en periode på 4 måneder. Nøkkelen til suksess ligger først og fremst i at vi satt i same rom og jobbet sammen.

CARA Lisenspartnerne i PL 636: • ENGIE E&P Norge AS (30% og operatør) • Idemitsu Petroleum Norge AS (30%) • Tullow Oil Norge AS (20%) • Wellesley Petroleum AS (20%). •

Gått på skinner Mattis Brandsøy, som har spilt en viktig rolle i dette samarbeidet forteller at det har vært en veldig ryddig og god dialog i alle ledd. Arbeidet har rett og slett gått på skinner. ENGIE har en veldig god organisasjon i Florø, og det var alltid hjelp å få om noe skulle oppstå. Alt må fungere 3

• • •

Cara ligger 6 kilometer nordøst for Gjøa-feltet og cirka 60 kilometer fra Florø. ENGIE E&P Norge er operatør for letebrønnen PL 636 Cara. Feltet er prøveboret av den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Arctic. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2702 meter Leteboringen på Cara startet i juli 2016 Olje- og gassfunn i september

www.incgruppen.no


Går for grønt skifte Ser på mulighetene for hydrogenproduksjon Vi er i gang med et forprosjekt, for å finne ut om vi skal satse på hydrogen, forteller Rune Bortne og Svein Bjørkedal, som sammen med Helge Dale jobber med framtidens reine drivstoff. Bakgrunnen er at fylkeskommunen, kommunen, Brødrene Aa og Florø Skyssbåt har et prosjekt på gang med tanke på at framtidens skyssbåter i Florabassenget kan gå på hydrogen.

Fra diesel til hydrogen Her på basen har vi areal og kunnskap til å kunne bygge opp et anlegg for å lage og levere hydrogen, sier Svein Bjørkedal som er gasstekniker og har det daglige ansvaret for LNG-anlegget på basen. Det er mange som trykker på for å få på plass grønne løsninger, for å erstatte dagens konvensjonelle drivstoffer. Både maritim sektor og landtransporten kan i mange tilfeller bytte ut diesel med hydrogen. Etterhvert kan en se for seg at både trucker, busser, vogntog og båter går på hydrogen, og allerede i dag vet vi at handlingutstyret på flyplasser går på hydrogen, og at ASKO har bestilt 4 nye vogntog som er drevet av hydrogen. Midt i smørøye Fjord Base ligger geografisk midt i smørøyet, sier Rune Bortne og viser til at de også har en godt utbygd infrastruktur, NYTT FRA INC GRUPPEN

og dessuten får vi snart et landområde som egner seg godt for både produksjon og bunkring. For oss er det viktig å være i forkant av utviklingen av det grønne skiftet. Sett i sammenheng med satsingen på lakseoppdrett på land passer det som hånd i hanske. «Avfallsstoffet» fra produksjon av hydrogen er oksygen – og landbaserte anlegg for matfisk trenger nettopp oksygen. Grønt hydrogen Den mest vanlige metoden for å utvinne hydrogen er fra metan. For vår del er det snakk om å lage et grønt hydrogen der en spalter vann og hydrogen. Det betyr rett og slett at vi lager hydrogen av vann og når vi forutsetter å bruke vannkraft som energikilde, blir det nullutslipp fra produksjonen. Med denne produksjonsmetoden sitter vi igjen med hydrogen og oksygen. 4

INC ser på mulighetene Svein og Rune presiserer at det i første omgang er satt i gang et forprosjekt, der de skal utrede mulighetene. Her skal det leveres en rapport innen 28. februar i 2017, der følgende tema skal belyses: • Produksjon; anlegg, lagringsmetode, leveringsstandard • Innsatsfaktorer; vann, elkraft, kompetanse • Kunder; sjøfart, landtrafikk, utstyr på basen • Oppdrett; oksygen som innsatsfaktor På bakgrunn av denne rapporten blir det avgjort om vi går videre med satsing på hydrogen, sier Rune Bortne. Kanskje er dette starten på begynnelsen av noe nytt, avslutter de to som har stor tro på hydrogen som grønt drivstoff.

www.incgruppen.no


INC Gruppen bidrar i lokalsamfunnet INC Gruppen har lang tradisjon for å støtte opp om ulike gode formål i Flora og Bremanger. Stort sett er det kulturtiltak og idrett, med spesielt fokus på barn og ungdom, sier Roald Førde, som er konserndirektør økonomi i INC Invest. Vi vil gjerne bygge gode relasjoner til lokalsamfunnene og bidra til kultur og aktiviteter som vi føler passer inn i vår profil og tankegang. Vil nå bredden De tre siste årene har vi vært generalsponsor for Florø Fotball, nettopp fordi vi ser verdien av at klubben er lokalt forankra, og at de har prioritert å utvikle en stamme av spillere som er vokst opp i klubben. Vetenløpet i Bremanger og Eikefjord Idrettslag er eksempel på andre tiltak som har mottatt støtte siste året. INC har primært fokus på bruk av sponsor-

1 1.

Kinnaspelet har fått støtte fra Saga Petroleum og senere Saga Fjordbase siden oppstarten i 1986.

2.

Hornearkivet ved Elsa Horne er et prosjekt vi har støttet siste året. Dette gjelder digitalisering og registrering av gamle bilder fra Bremanger.

3.

Bremanger Idrettslag Fotball er en av de INC setter pris på å få støtte.

4.

Newton-rommet som er under planlegging i Florø har fått en betydelig pengestøtte fra BIS og HFL.

5.

Stiftelsen Svanøy Hus er et langsiktig prosjekt, som får støtte fra Fjord Base.

6.

Flora Fotballen har fått årlig støtte fra INC og WIS i flere år.

midler på breddeidrett, der vi ser at midlene når flest mulig. Lokalt musikkliv står også på listen over de som får støtte, spesielt hornmusikk har vært en viktig aktivitet å støtte opp om. Langsiktige og kortsiktige prosjekt Vi har en del tiltak som vi har vært involvert i en årrekke, herunder Kinnaspelet, Stiftelsen Svanøy Hus og Bremanger

2

3

4

5

6 NYTT FRA INC GRUPPEN

Idrettslag. Vi legger vekt på at vi på den måten er med på å opprettholde ulike tilbud til innbyggerne. Ellers har vi også støttet ulike prosjekter som bokutgivelser og lignende tiltak. Det er kanskje vårt bidrag som skal til for at et prosjekt kan realiseres, og passer det inn i vår tenkemåte så bidrar vi når vi kan.

FOTO: TRULS KLEIVEN

5

www.incgruppen.no


HAVLANDET HAVBRUK

Testanlegg for matfisk i startgropa - Det har aldri vært kommersiell produksjon av matfisk av laks på land i Norge, men vi meiner å ha både kunnskap og kompetanse til å gjennomføre det. Bjørn Lillelien leder arbeidet med INC sin satsing på lakseoppdrett på land, og forteller at de skal starte med et pilotprosjekt i mindre målestokk. Konsesjonssøknaden er under behandling, og vi regner med et endelig svar i løpet av januar 2017. Det er mange gode grunner for å satse på landbasert oppdrett, og vi vil starte med et testanlegg for å dokumentere at vi får det til, sier Lillelien. Han har som kjent et bankende hjerte for fisk og har vært sterkt involvert i INC sine satsinger på torsk og berggylte. Vi har lang erfaring og mye kompetanse i Havlandet Marine Yngel, Havlandet Havbruk og INC gruppen forøvrig – og den kompetansen er det viktig å ta vare på og bygge videre på.

Prosjektet er en miljøsatsing som er godkjent av Fiskeridirektoratet og Kystverket Testanlegg ved HMY Testanlegget som nå er i startgropen skal ha en årlig produksjon på 200 tonn laks, og alt skal skje innendørs. Det er planlagt et nytt bygg tett ved Havlandet Marine Yngel (HMY) sitt bygg – øst på basen. Prosjektet er en miljøsatsing som må godkjennes, og som er godkjent av Fiskeridirektoratet og Kystverket, forteller Lillelien. Testanlegget vil ligge 3 kilometer fra Slakteriet og 2 kilometer fra det planlagte anlegget til Nekst – og dermed må vannet som skal inn og ut av anlegget spesialbehandles. Ekstern kompetanse For å sikre oss teknisk spisskompetanse i prosjektet har vi knyttet til oss en viktig ekstern aktør, forteller Lillelien. Trondheimsfirmaet AquaOptima er spesialister innenfor resirkulasjonssystemer på sjøvann, og har en lang og internasjonal NYTT FRA INC GRUPPEN

referanseliste. Planen er å installere et såkalt RAS anlegg (Recirculating Aquaculture Systems) for resirkulasjon av sjøvann. Vannet vil komme via HMY, som henter det fra 85 meter under havflaten. Vi har også knyttet til oss en fôrprodusent for å utvikle et eget RAS-fôr, tilpasset den planlagte produksjonen. I tillegg har Havlandet Havbruk leid inn en erfaren oppdretter som konsulent i prosjektet. Han har lang erfaring med landbasert smoltproduksjon – og tilfører oss viktig kunnskap. Sub Aqua Tech i Askvoll står for miljøundersøkingene. Pluss for fiskehelse - Vi har sterk fokus på fiskehelse, og ser bare fordeler med å flytte dette opp på land og inn i hus. Luseplagen er den største utfordringen i dagens havbruk – og det vil bli eliminert eller redusert betydelig i vårt anlegg. Med konstant og styrt vanntemperatur og sirkulasjonshastighet vil fisken leve opp i et optimalt miljø. Kon6

trollert lys-styring vil redusere risikoen for kjønnsmodning, og et slikt anlegg vil i tillegg gi en sterkt redusert risiko for sår og sykdom på fisken. Bjørn Lillelien legger vekt på at de med sitt planlagte anlegg vil kontrollere og styre alle relevante vannparametere. Fôringen og tilveksten vil dessuten bli optimal i et slikt anlegg.

Vi har sterk fokus på fiskehelse, og ser bare fordeler med å flytte dette opp på land og inn i hus Miljøgevinst Miljø er det andre aspektet som er avgjørende for å flytte havbruk på land. Utslipp www.incgruppen.no


til sjø vil med dette anlegget bli redusert med hele 90–95 %. Slammet som produseres i oppdrettet kan biogassifiseres eller det kan renses til fullverdig gjødsel. Det skjer dessverre stadig fiskerømming fra sjøanlegg ved fiskehåndtering eller kollisjoner med båt, men dette er eliminert vekk på land. Med så god kontroll på fisken og miljøet blir bruken av antibiotika og kjemikalier redusert. Resirkulasjonssystemet vi skal bruke har et lavt energiforbruk, forteller Bjørn Lillelien, og sier at det er enklere å styre driftsparametre med resirkulert vann, enn med gjennomstrømmingsanlegg. HMY-personellet er avgjørende Bygget til testanlegget er beregnet til å bli 1000 m2 i tillegg til utvendige installasjoner som oksygentank og fôrsilo. Den viktigste faktoren er likevel de ansatte i HMY, som skal ha ansvaret for den daglige driften av anlegget. Det er en trofast og lojal gjeng som har entusiasme for arbeidet. De kan utrolig mye om landbasert oppdrett og bruk av sjøvann – og har vist en stor tålmodighet i arbeidet med både torsk og berggylte. Nå er tiden inne for å bruke deres kunnskaper og kompetanse til produksjon av matfisk av laks på land. Fra 200 til 10 000 tonn Målet med piloten er å vise at vi får til produksjon av slakteklar laks på land og slik trigge en større satsing vest på Gaddholmen. Vi er i startfasen med å søke en landbasert konsesjon på 10 000 tonn, inklusiv klekkeri og yngelanlegg. Bjørn Lillelien sin oppgave i denne sammenheng er å bidra til å få på plass konsesjonssøknadene for både testanlegget og på Gaddholmen, og å utvikle prosjektet videre. Det er mye papirarbeid forteller han, og mye som skal koordineres og organiseres før en er i mål.

BJØRN LILLELIEN leder arbeidet med INC sin satsing på lakseoppdrett på land. NYTT FRA INC GRUPPEN

NBN NAUSTDAL

Totalleverandør til Naustdal barneog ungdomsskule INC Gruppen har fått et nytt skudd på stammen, ved etableringen av NBN Naustdal, som en egen ening. Ole Erik Thingnes, som tidligere var ansatt hos NBN er kommet inn på eiersiden, og er daglig leder i elektrobedriften med adresse Naustdal. – Vi er 4 ansatte og tar på oss alle typer oppdrag, også større prosjekt, samtidig som vi driver med el- og brannkontroll.

NBN NAUSTDAL: Jan Eldar Vanberg Åsnes, Håvar Horstad (lærling), Ole Erik Thingnes (daglig leder/installatør) og Kristoffer Gjervik. Bildet er tatt av Daniel Flåm-Aaberg, utplasseringselev frå Mo og Øyrane VGS.

Ole Erik Thingnes er daglig leder og installatør i bedriften, og Anders Nødseth forteller han er drivende flink og viste vilje og lyst til å ta mer aktiv del i driften. Da var det naturlig at han kom inn på eiersiden også. Nå kan de drive mer selvstendig i sitt distrikt, samtidig som de kan benytte seg av NBN sin kompetanse. Naustdal BU-skule Det første store samarbeidet mellom NBN i Naustdal og Florø er ombyggingen og påbygget av Naustdal barne- og ungdomsskule. Dette er fullprosjektert av oss og er en stor jobb der vi er totalleverandør av elektro, automasjon, tele, data, brann, innbrudd og adgangskontroll. Ole Erik Thingnes forteller at de er akkurat ferdige med byggetrinn 2 og har startet på byggetrinn 3, den såkalte sørfløyen. Dette er et frittstående nybygg, som vil bli knyttet i hop med resten via gangbro. Her har vi jobb helt fram til sommerferien. 7

Elkontroll gir rabatt Her i Naustdal er vi to montører og en lærling i tillegg til meg, forteller Thingnes. Vi tar på oss servicejobber og installasjoner for private, og næringslivet - og jobber en god del innen landbruk. Et felt vi har satset mye på er el- og brannkontroll. Dette er viktig for sikkerheten til huseiere, og forsikringsselskapene premierer de som kan vise til en slik statusrapport. Dette tiltaket er mer forebyggende og gir mer rabatt enn brannvarslingssystem. Vi inngår avtale om elkontroller i hele fylket.

NBN NAUSTDAL • • • • • •

NBN 51 % av aksjene Ole Erik Thingnes (daglig leder) 49 % av aksjene 4 ansatte inkl. 1 lærling Store prosjekt i samarbeid med NBN i Florø Service- og installasjonsoppdrag El- og brannkontroll

www.incgruppen.no


Truckmesteren på basen HALVARD STANDAL VISER STOLT FRAM VANDREPOKALEN, som Saga Fjordbase tok først napp i under Floramesterskapet i truck-kjøring, pallejekk og stor kran. Halvard sine to førsteplasser med stor og liten truck var avgjørende for seieren. Pokalen skal vi selvsagt vinne igjen til neste år, sier en stolt mester.

Halvard Standal mener han har en topp jobb som truckfører på basen, og under Floramesterskapet 20. oktober gikk han til topps i klassene stor og liten truck. Bakgrunnen for konkurransen i truck-kjøring, pallejekk og stor kran er å bli mer bevisst på helse, miljø og sikkerhet (HMS) – men mest av alt var det en uhøytidelig kappestrid mellom Saga Fjordbase og Vestbase. Halvard får til daglig tildelt sine kjørejobber fra Logistikksenteret til Saga Fjordbase, og her har han jobbet i fire og et halvt år – og før det var han truckfører på verftet i 5 år. Oppdragene får jeg inn på paden og så er det ut å frakte på konteinere og rør internt på baseområdet. Jobben er variert og jeg sitter tørt og varmt inne i en truck, smiler en fornøyd truckmester. Feilfritt og raskt Floramesterskapet ble arrangert for første gang i år, men dette blir nok en årlig foreteelse forteller Halvard, og viser fram den gjeve vandrepokalen som Saga Fjordbase tok første napp i. Denne skal vi selvsagt ha til neste år også, ler han fornøyd. Halvard kjørte feilfritt gjennom ei trang løype der han skulle frakte en lastebærer - det vil si en konteiner på 3,7 ganger 1,8 meter - og plassere den opp på en annen konteiner. Stablepunktene skulle treffe og så var det å rygge ut via diverse kjegler og så inn igjen og hente tilbake lastebæreren. Med feilfri kjøring og best tid ble det NYTT FRA INC GRUPPEN

full uttelling for Halvard - med både liten og stor truck. Konkurranse skjerper oss Det var rundt 90 personer som deltok i konkurransen og det var en sosial og kjekk dag med sveler og kaffekos. Veldig bra at folk fra Saga Fjordbase og Vestbase kan møtes i en slik konkurranse. Vi kjenner hverandre godt og samarbeider til dagen – og dette er med og skjerper oss til å gjøre en enda bedre jobb. Flotte premier fikk vi også, sier Halvard som vant to gavekort på til sammen 3000 kroner. Vinneroppskriften På spørsmål om hva som er vinneroppskriften svarer mesteren at det først og fremst er erfaring. Det er tross alt noe jeg «trener» på hver dag – og så er det viktig å finne roen og ikke stresse, presiserer han. Nå er det bare å ligge i hardtrening smiler han lurt – og forteller at Saga Fjordbase ikke har planer om å gi slipp på vandrepokalen til neste år.

8

AKAN-utvalget i INC Gruppen har følgende medlemmer: •

Arne Stavøstrand tlf. 905 52 049 INC

Heidi Husetuft Flatjord tlf. 901 89 460 Helsetjenesten

Eysteinn Udberg tlf. 906 52 770 Flora Etterverngruppe

www.incgruppen.no


65 år 60 år 60 år 60 år 60 år 40 år 50 år 60 år 50 år 50 år

10.12.2016 13.12.2016 07.01.2017 24.02.2017 13.06.2017 04.12.2017 23.06.2017 20.04.2017 25.03.2017 25.03.2017

andre familier og barn. Mange av de har vært med på dette siden de var helt små til ungdomsalder, og ser frem til denne årlige tradisjonen.

NORWEGIAN MARINE AS Frode Tonheim 60 år

06.03.2017

Servering av julegrøt og loddsalg er også en del av denne tradisjonen, og engasjementet er stort hos både store og små. Til slutt kommer selveste nissen på besøk – og det er det ingen som er for store til.

INC VEDLIKEHOLD AS Vegard Larsen Næss

40 år

06.10.2017

SAGA FJORDBASE AS Frode Book Vidar Bergstrøm Svein Bjørkedal Ronny Bogen Geir Hatlem Terje Nordal Ivar Furevik

50 år 50 år 50 år 50 år 60 år 60 år 70 år

21.04.2017 01.06.2017 25.06.2017 31.07.2017 26.04.2017 17.10.2017 12.07.2017

NBN ELEKTRO AS Elfrid Nødseth Anders Nødseth Ole Jacob Endestad Tony Sundal Mathias Berg Nes Petter Kjerpeset Havikbotn Kim Andre Nygård Iselin Notø Tunheim Håvard Sandvik Haugland

70 år 40 år 40 år 20 år 20 år 20 år 20 år 20 år 20 år

28.01.2017 16.06.2017 09.07.2017 25.02.2017 26.03.2017 08.07.2017 14.10.2017 09.11.2017 23.12.2017

God juletradisjon på basen Juleverksted i INC kantina er en tradisjon fra Saga Petroleums tida, og ble arrangert første gang i 1992. Søndag 4. desember i år møttes 80 små og store til klipp og lim – og førjulskos. Det er en god tradisjon og en god måte å møtes utenom jobb. Her blir en litt mer kjent med hele familien til kollegene, og det er ekstra stas for barna. De får en tur innom foreldenes arbeidsplass – og knytter bokstavelig talt nye bånd med

JULEVERKSTEDET ER EN POPULÆR TRADISJON fra tidlig på 90-tallet. Kanskje noen kjenner seg igjen her? NYTT FRA INC GRUPPEN

WIS GRUPPEN Geir K. Johannessen Lars Louis Solheim Bjørn Atle Kvamme Norvald Raasholm Per Henrik Milde Vegard Sandal Terje Rosnes Dagfinn Yndestad Jerzy Klimkiewicz Wojciech Klimkiewicz

9

www.incgruppen.no


Samarbeidspartner on- og offshore WEST INDUSTRI SERVICE er en bedrift som gjennom høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere sikrer våre kunder produkt og tjenester som alltid tilfredsstiller deres krav og behov med hensyn til kvalitet, sikkerhet og leveringstid. WEST INDUSTRI SERVICE prosjekterer, prefabrikkerer og monterer komplette røranlegg, stålkonstruksjoner og mekaniske anlegg for landbasert industri, skip og offshoreindustrien. Våre stabile og dyktige medarbeidere er innstilt på å innfri våre kunders krav på et faglig høyt nivå. WEST INDUSTRI SERVICE er i samarbeid med INC Engineering AS i stand til å levere pakkeløsninger til våre kunder inneholdende konseptstudie, engineering, materialspesifikasjoner, dokumentasjon, innkjøp, prefabrikkering, montering, sluttest og igangkjøring.

Brandsøysundet 29, 6900 Florø Telefon: 57752700 E-post: wis@incgruppen.no www.incgruppen.no

Ressurser Verksted .......................................... 2.291 m2 Lager ................................................. 478 m2 Kontor og garderobe ............... 464 m2 Utvendig areal ............................. 1.650 m2 Traverskraner .............................. 10 t Platesaks ........................................ 16 mm Dorbøyemaskiner Laboratorium for NDT-kontroll Mobile kontor- og lagercontainere 350 medarbeidere i følgende kategorier: • Arbeidsledelse • Industrirørlegging • VVS-rørlegging • Sveising • Mekanikk • Platearbeid • Hydraulikk • Subsea Kvalitetssystem: NS ISO 9001-2008 Achilles JQS ID 25678

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto: Egil Aardal

· · · ·

Plastproduksjon Slipping Ombygging Prefabrikering kjøle-/fryscontainer

Vi griper muligheter og skaper verdier

Kvalvika 9, 6940 Eikefjord Telefon: 57749486 www.incgruppen.no

A til Å - www.atilaa.no

NYTT FRA INC GRUPPEN

10

www.incgruppen.no


NBN ELEKTRO

Totalleverandør til Vågsøy Ungdomsskole Per Hillersøy er prosjektleder for NBN Elektro på Vågsøy Ungdomsskole, der de leverer alt av elektro fra prosjektering til ferdig monterte utelys. Det er en splitter ny ungdomsskole på hele 4000 m2, som nå reiser seg i gate 5 i Måløy.

BJØRN JOHNSEN jobber med prosjekteringen og legger alle installasjonene over fra egne tegninger til 3D tegninger.

1. Hva er din jobb på basen? 2. Hvor lenge har du jobbet her? 3. Hva tror du om oljeframtida til basen og Florø?

EDVIN FØRDE Leder OCTG-avdelingen, Vestbase 1.

Jeg er leder for avdelingen som har med logistikken av rørlageret og Statoilkontrakten til Vestbase.

2.

Jeg begynte i Saga Petroleum i 1991, og var med på oppbyggingen av Saga Fjordbase fra 2000. Da Vestbase fikk Statoilkontrakten startet jeg der i 2015. Jeg har jobbet som materialkoordinator og koordinert fjernbase i Saga Petroleum. I Saga Fjordbase var jeg koordinator på rørlageret.

3.

2017 blir et knepent år, og vi må nok et godt stykke ut i 2018 før vi ser lysning. I mellomtiden må vi alle her på basen gjøre det vi kan for å bli bedre sammen. Det er en spennende tid med med Snorre C. Politikerne må gjøre sitt og vi vårt. Nøkkelen er samarbeid.

JARLE SOGNNES Regnskapskonsulent, INC Support I Måløy er det Aleksander Barstad (nr. 2 fra venstre) som er bas for NBN sitt arbeid. Han har med seg fra venstre Erling Karstensen, Aleksander Barstad, Håvard Haugland og Signe Kjelsnes

BIM samarbeid Det er Skanska som har totalentreprisen på bygget og vi samarbeider tett med de, forteller Hillersøy. Arbeidet og leveransen vår består av alt innen elektro, automasjon, tele, data, brann, innbrudd og adgangskontroll. Bjørn Johnsen som jobber med prosjekteringen legger alle installasjonene over fra egne tegninger til 3D tegninger som de samarbeider med Skanska og de andre leverandørene om - i et såkalt BIM-prosjekt. På den måten går arbeidet lettere og vi ser bedre hva som passer inn i forhold til det byggtekniske, rørleggerarbeid med mer.

gene Signe Kjelsnes og Håvard Haugland. Dette er en stor jobb for oss, forteller Pål Hillersøy. Vi startet opp nå i høst og skolen skal være ferdigstilt til jul 2017. Nå er de 4, men etterhvert vil vi ha 6 personer i arbeid der.

NYTT FRA INC GRUPPEN

Jeg jobber med regnskap og lønn for flere selskaper i INC konsernet.

2.

Jeg har vært her siden 1992 - først hos Saga Petroleum, så Saga Fjordbase og nå INC Support. Økonomi har vært arbeidsfeltet heile veien, og etterhvert har lønn også blitt en del av jobben.

3.

Jeg har tro på framtiden her. En må være optimist og tro at den negative trenden snart snur.

BIM = Bygnings Informasjons Modellering • • • • •

6 personer i arbeid I Måløy er det Aleksander Barstad som er bas for NBN sitt arbeid. Han har med seg Erling Karstensen og lærlin-

1.

en digital måte å bygge smartere simulere i 3D hvordan et bygg vil fungere kontrollerer at et bygg er byggbart samhandlingen i byggeprosessen mellom ulike fag alle endringer koordinert og alle involverte kan hente ut informasjonen reduserer byggekostnadene og unngår feilprosjektering.

11

GEIR JELLESTAD Logistikk-koordinator Saga Fjordbase 1.

På logistikksenteret har vi ansvar for lasting og lossing av båtene. Her er jeg med og koordinerer jobbene. Vi fordeler arbeidsoppgavene mellom de som jobber ute og har kontakt med kundene. Vi har døgnvakt hver 4. uke.

2.

1. februar har jeg vært her i 4 år. Jeg begynte som formann ute, og har vært på logistikksenteret de 2 siste åra.

3.

Jeg tror 2017 blir et skikkelig tøft år, og så vil det løsne igjen. Det ser slik ut. En må være optimist.

www.incgruppen.no


Utbygging følger Jim Haugland i Fjord Base forteller at utbyggingene på basen følger framdriftsplanen. Entreprenør Helldal AS startet arbeidet på Gaddholmen i august, og NCC startet grunnarbeidet til broen fra øst i midten av september. Begge utbyggingene er beregnet å være ferdigstilte i oktober / november 2017.

NYTT FRA INC GRUPPEN

NCC har sammen med underleverandør Audun Ramsdal AS fått fyllingen fram til det østre fundamentet på broa. Selve brospennet blir på 84 meter, og bærebjelkene til broen blir støpt på stedet. Det blir planert et større område ved innkjørselen til basen, for å skaffe fyllingsmasse fram til broa.

12

Helldal AS som har totalentreprisen på utbyggingen fra Gaddholmen og østover, er i full gang med å planere og har innen utgangen av året fylt stein i sjøen fram til vestenden av broa. Etter nyttår fortsetter utfyllingen av det nye industriarealet på vestsiden av broen, med stein fra Gaddholmen.

www.incgruppen.no


framdriftsplan

Landstrøm er framtidsretta miljøsatsing Fjord Base fikk innvilget 11,6 millioner til landstrømutbygging og har nå tildelt anbudet på jobben til Schneider Electric. Når arbeidet står ferdig i juni 2017 kan vi tilby landstrøm til supplybåtene på kai A og F. Dette er en del av det grønne skiftet, og selv om ikke alle båtene kan benytte seg av dette – så tror vi at etterspørselen vil stige framover. Fjord Base ligger i forkant når det gjelder energi og miljø, sier Haugland og viser til at de var tidlig ut og satset på LNG gass. Nå er NYTT FRA INC GRUPPEN

vi også i startgropen med å se på mulighetene for å satse på hydrogen.

strømteknologien er godt utviklet og miljøeffektene er store.

Scheiner Electric som skal stå for landstrømutbyggingen på Fjord Base skriver dette om landstrøm, på sin nettside: For hvert døgn et skip kobles til landstrøm reduseres utslipp tilsvarende luftforurensningen fra opp mot 4800 biler. Innbyggere blir i tillegg skånet for plagsomt støy og vibrasjoner fra skipene som ligger til kai. Land-

13

• • •

90% av utslippene fra skip vil kunne reduseres ved bruk av landstrøm 100% strømtilgjengelighet 100% grønn energi 95% reduksjon av dieselpartikler, svoveloksider og nitrogenoksider

www.incgruppen.no


Lean and Green

Best i klassen – kan bli bedre Norge står for mye mindre miljøpåvirkning i vår oljeproduksjon, enn de aller fleste andre land. Sammen med New Zealand er vi faktisk best i klassen, sier Leif Stavøstrand – og vi kan bli enda bedre. Her på basen skal vi gjøre vårt, og nå har vi gått sammen med flere av leverandørene på basen om et program vi kaller «lean and green». Å drive miljøvennlig, være effektive og ha god økonomistyring er tre sider av samme sak. Vi vil jobbe for å være konkurransedyktige, og det er viktig at mest mulig av verdens oljeutvinning skjer der det settes minst mulig CO2-fotspor. Dess mer effektive vi er, dess kortere lagringstid får vi, og dermed mindre utslipp og samtidig en mer økonomisk drift. Ser etter mulighetene Nå i høst har vi invitert alle bedriftene på basen til å være med i et «Lean and green» program – som skal gjøre oss mer effektive og hjelpe oss på veien mot en grønnere base. Prosjektet går ut på at vi skal bruk «lean» metodikken for å kartlegge flyten på basen, og dermed se muligheten for en bedre logistikk.

Å drive miljøvennlig, være effektive og ha god økonomistyring er tre sider av samme sak. Høye mål Vi har delt oss i to arbeidsgrupper, som NYTT FRA INC GRUPPEN

skal se på rørflyten og forsyningen. Målet vårt er at vi skal få en betydelig forbedring av rørlogistikken og å kunne redusere liggetiden på fartøy med opp til 50%. Det er høye mål, men vi tror at vi skal klare dette i løpet av få år. – Det krever et sterkt fokus, sier Stavøstrand.

Trolig er det første gang i Norge at et så stort tverrbaselig prosjekt blir satt i gang Konkrete tiltak Arbeidsgruppene som er satt ned skal komme med konkrete løsninger i sine rapporter i mai 2017. Kartleggingen skal munne ut i konkrete tiltak for forbedringer. Jeg tror det er betydelig potensiale for forbedringer, om dette blir gjennomført slik vi har tenkt. Alle leverandørene våre på basen har fått tilbud om å være med. Det er første gang vi går så brett ut og jobber på tvers av alle leverandører. Trolig er det første gang i Norge at et så stort tverrbaselig prosjekt blir satt i gang. 14

Starter med leankurs Det er Maritim Forening Sogn og Fjordane som er vår støttespiller og fasilitator i dette prosjektet. De vil ha den overordnede kontrollen og bidra med kompetanseheving for alle deltakende bedrifter. Alle får tilbud om LEAN kurs etter nyttår.

HVA er LEAN LEAN betyr slank eller veltrimmet Å jobbe ut i fra Lean prinsippene vil enkelt sagt medføre: • involvering og samspill med alle medarbeidere, • systematisk forbedringsarbeid med kundens behov i fokus. • vi leverer akkurat det kunden vil ha, når kunden vil ha det. • fokus på kontinuerlige forbedringer gjennom teamarbeid. • oppnår en økt kundetilfredshet, økt medarbeidertilfredshet, høyere tilstedeværelse og lavere skadefrekvens. Tenker vi oss tidslinjen fra en kunde bestiller en vare eller en tjeneste til vi får pengene i hånden, skal vi gjøre det som er mulig for å redusere denne tidslinjen. Det gjør vi ved å ta vekk ikkeverdiskapende arbeide, på Lean språket kaller vi det å fjerne sløsing.

www.incgruppen.no


Bedre plass og trivsel på kjøkkenet I kantina og på kantinekjøkkenet på Fjord Base har de ansatte fått en ny tilværelse denne høsten. Nå slipper vi unna de tunge løfta og har fått mye bedre system og plass i oppvasken, forteller Odny Bjerck. Sammen med Anne Kalland og Bettina Ramsdal sørger hun for at de ansatte på basen får velsmakende og variert mat. Her er det ikke mye kneip og svett brunost å se.

– Vi blir helt bortskjemte her i kantina – smiler folk fra Saga Fjordbase, Vestbase og Statoil som forsyner seg med varme og kalde fristende retter mellom klokka 11 og 13 hver dag. Vi prøver å variere maten gjennom uka – og det setter folk pris på, sier Odny og ruller sammen tortilla-lefser fylt med godsaker. Vi tror at folk setter pris på den nye oppvasktilværelsen også – som også har gitt bedre plass inne i kantina.

ner, bestikk, kopper og glass på en tralle inne i selve kantina. Med ombyggingen må folk gjøre en litt større innsats, men det ser ikke ut til å være et problem. Når de er ferdige å spise bærer de med seg alt til oppvaskluka og sorterer og stabler rett i oppvask-korger. Da er det for oss å dra korgene rett inn i oppvaskmaskina. Arbeidet blir mer rasjonelt, og vi unngår mange tunge løft – smiler de tre i «skrubben» fornøyd.

Rasjonelt i skrubben Tidligere måtte folk sette brukte tallerke-

Varelevering strake veien Samtidig er vareleveringen også blitt mye

VI HAR FÅTT EN NY HVERDAG, med færre tunge løft, sier fra venstre Odny Bjerck, Bettina Ramsdal og Anne Kalland.

NYTT FRA INC GRUPPEN

KLART VI SKAL RYDDE etter oss, smiler Rose Nygård (Statoil) fornøyd. - Det nye systemet er blitt mye mer ryddig og oversiktlig.

15

bedre. Tidligere fikk vi varene inn hovedinngangen og gjennom flere dører. Nå har vi fått eget varemottak, der bilene kan kjøre helt fram til en rampe på baksiden av kjøkkenet – og så er det en dør rett inn til lageret vårt. Livet på kjøkkenet er på alle måter blitt mye mer rasjonelt og kjekt. ***

VI HAR IKKE FÅTT MER PLASS i selve kjøkkenet, men en mer rasjonell drift, sier Odny Bjerck, som styrer grytene i det nyrenoverte kjøkkenet.

www.incgruppen.no


VESTBASESJEFEN ASGEIR ØVREBOTTEN

Vi er avhengige av hverandre

Vestbase, som er eid av Norsea Group hører opprinnelig til i Kristiansund. Gruppen etablerte en underavdeling i Florø da de vant Statoilkontrakten i 2015. Norsea overtok kontraktene på varehus og rørhåndtering på alle basene, fra Stavanger til Hammerfest, og i Florø startet det som en avdeling under Kristiansund. I dag kan den nye Vestbasesjefen - Asgeir Øvrebotten - slå fast at de har etablert en egen avdeling i Florø.

FOTO: ROALD LEIVESTAD VI FIKK EN 6-ÅRS KONTRAKT MED OPSJONER + 2 + 2 KONTRAKT MED STATOIL I 2015 – og vil stå på og levere kvalitet og HMS, for at vi fortsatt skal være her etter den tid, sier Asgeir Øvrebotten, som er fersk sjef for den nye Vestbaseavdelingen.

Fra 1. oktober i år rapporterer vi ikke lenger til logistikk-enheten, men direkte til den administrerende direktøren i selskapet. Det betyr også at vi må lage egne budsjetter og rapporter, fortelle Øvrebotten, som kom på plass i sjefsstolen 1. oktober. Han har lang fartstid fra logistikkarbeid – og ser positivt på framtida i heimbyen.

Vi jobber tett sammen med Saga Fjordbase og Statoil, framtida vår er avhengig av at oljeselskapene har bruk for våre tjenester Samarbeid i Florø Vi må hele tiden ha i bakhodet at vi er avNYTT FRA INC GRUPPEN

hengige av andre. Vi jobber tett sammen med Saga Fjordbase og Statoil, framtida vår er avhengig av at oljeselskapene har bruk for våre tjenester – så enkelt er det. Alle vil drive større butikk, men det betinger at vi forvalter det vi allerede har på en utsøkt måte. Så får vi bruke det for å jobbe fremover sier Asgeir og viser til at alle venter på avklaring av Snorre C utbyggingen. Ansetter nye folk Asgeir forteller at de for tiden er inne i en prosess med å ansette nye folk på Vestbase i Florø. Det skyldes en del naturlig avgang, og at noen av våre ansatte kom hit med Vestbase fra Kristiansund. Vi har fått mange søkere og flere er til de grader kvalifiserte. Florø har vært en god læreplass for folk som vil jobbe med logistikk, og her har folk gått gradene via Florølandets Transportarbeiderlag (FTA) og Saga Fjordbase. Med våre 40 ansatte er vi en 16

vesentlig arbeidsplass i Florø, og vi ønsker å slippe ungdommene til. Samtidig er det viktig å ta vare på kunnskapen som de godt voksne hos oss har. Kvalitet og HMS Det aller viktigste er at vi leverer kvalitet. Florø og basen her er kjente for å levere kvalitet, og HMS sitter i ryggmargen på alle som jobber her, skryter Vestbasesjefen. Det er mye kunnskap samlet på området her, i alle selskap. Det tror jeg er avgjørende for at oljeselskapene vil satse på oss i framtida. Vi har kontrakt med Statoil fram til 2021 – og vil stå på og samarbeide med Saga Fjordbase og Statoil, for at vi skal fortsette å være her etter den tid. Vi er en fleksibel samarbeidspart, med hovedfokus på kvalitet og HMS – derfor kan vi notere oss svært få hendelser, avslutter den nye sjefen i den nye Vestbaseavdelingen.

www.incgruppen.no


Forslag til program for konsekvensutredning Desember 2016

LEDERBLOGG FRA ASGEIR ØVREBOTTEN Som en del av sin nye jobb må Asgeir Øvrebotten skrive lederblogg. Vi har fått lov til å sette den ferske Vestbaselederen sitt første blogginnlegg på trykk her: Jeg startet i Vestbase avdeling Florø 1. oktober.

Klippfisk vs sild Det er ikke bare opprykk i fotball våre to byer har til felles, hvis det i fremtiden skulle dukke opp et felles julebord kan det bli mye god dialog om hva som smaker best - klippfisk eller sild? Klippfiskproduksjonen var tidligere stor i Kristiansund, og den har også fått sin egen operaforestilling med «Donna Bacalao» som ble satt opp første gang i 2008. I Florø har vi hatt verdens lengste sildebord som har mettet tusener av mennesker i 24 år på rad. Å bruke fortiden til å skape kultur i nåtiden og lykkes, er bare fantastisk. Hoppe etter Wirkola En ferdighetskonkurranse med et seriøst innhold i bunn, supplert med sveler en fergestrekning verdig, gjør det årlige truckmesterskapet til en solid bidragsyter til den kulturen vi ønsker å bli identifisert med. Det var en mektig opplevelse å være med på VM i truck for første gang i Kristiansund og se et så velsmurt maskineri, kunnskap og entusiasme. Ærefrykten var stor da vi skulle arrangere truckmesterskap for første gang i Florø, men frykten var ubegrunnet. Ikke bare hoppet vi like langt som Wirkola, vi satte nedslag også! Skipsbygging og basevirksomhet Etter fisken ble skipsbygging hovednæringen for våre to byer. I Florø ved Ankerløkken Verft AS, som ga arbeid til 600, og i Kristiansund var det hele tre skipsverft, med Sterkoder som det største med 500 ansatte. Deretter ble det basebygging, og begge basene ble største arbeidsgiver i de respektive kommuner. Tar vi med stor utflagging av statlige arbeidsplasser, gammel fogderistrid og en intens sykehuskamp, har vi mange fellesnevnere. Selvfølgelig må vi også ta med den store kjærligheten vi deler for våre naboer for å få bildet komplett. (Les Førde og Molde) Hvorfor alt dette? Jo, fordi summen av alt dette utgjør essensen i de som jobber på basen. Bestefar eller bestemor har lempet sildetønner og stablet fisk, far eller mor har sittet i en dobbeltbunn inne i et skrog på en båt og sveiset. Sønn eller datter er her samen med oss i dag. Dette bygger fantastiske gener og basene ville ikke sett slik ut i dag, hadde det ikke vært for disse menneskene. Store sko å fylle Nå går man ikke lenger i fotsporene til sine foreldre og de håpefulle ser etter «mer spennende» arbeid. Vi skal gi dem det. Vi har en felles arv med store sko å fylle. Forvalter vi den riktig og fortsetter å bygge vår kultur, skal vi drive logistikk til den siste olje og enda lenger! Historien er felles men som mennesker er vi forskjellige. Ta vare på enkeltmennesket, det er kollegaen din. Tilslutt skal jeg prøve å fortrenge at regjeringen la Politiets lønns- og regnskapsenhet til Kristiansund istedenfor til Florø. NYTT FRA INC GRUPPEN

Gigantutvidelsen av Snorre er ett steg nærmere hvor det er høyest potensiale for gjenværende ressurser. Det planlegges 11 produksjonsbrønner og 11 injeksjonsbrønner. Statoil har ikke oppdatert kostnadsanslaget for utbyggingen. Dette ligger foreløpig på mellom 24 og 28 milliarder kroner. – Det er jobbet godt i prosjektet og sammen med partnerne for å få til gode løsninger og redusere kostnadene. Målsetningen er å ytterligere forbedre prosjektet frem mot en eventuell investeringsbeslutning i 2017.

Statoil og partnerne har godkjent at Snorre Expansion Prosjektet videreføres (DG2) og jobber videre mot en investeringsbeslutning (DG3) i slutten av 2017. FM_160456

Lørdag 15. oktober kunne Florø feire opprykk til Obosligaen og 23. oktober ble KBK klar for tippeligaen. Nå kan en sikkert diskutere tilfeldighetene i hendelsesprosessen og si at alt er resultat av hard jobbing, en langsiktig strategi med god økonomisk styring og annet, men jeg bare nevner det.

Ett av tre gigantprosjekter Dette er ett av Statoils kommende gigantprosjekter på norsk sokkel. De to andre er Johan Castberg og Johan Sverdrup fase 2. – Snorre-utvidelsen er et viktig prosjekt og skal gjennom å ta ut ressurser det er vanskelig å nå fra Snorre A og B, øke verdiskapningen og styrke levetiden til Snorre, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil til Sysla Offshore.

Ombygging av Snorre A Planlagt utvinningsgrad i dag er 47 prosent og det er forventet at denne vil øke til 51 prosent på Snorre-feltet som følge av et eventuelt vedtak om å gjennomføre Snorre Expansion. – Produksjonen vil bli tatt opp ombord på Snorre A-plattformen.

24-28 milliarder kroner Det er aktuelt å bygge ut feltet med seks havbunnsrammer, hver med 4 brønnslisser. Rammene vil settes over lokasjonene

Kilde: Sysla.no

Vekst i Vest 2016 95 % av kostnadene våre kommer fra leverandørkjøp innen logistikk og beredskap på Norsk sokkel, sa Statoil sin forsyningssjef Gunnar Owe Gundersen (bildet) under Vekst i Vest. Basen i Florø forsyner Visund og Snorre A og B, og det blir levert veldig godt både med omsyn til økonomi og HMS. Her er gode leverandører og vi ser at Vestbase og Saga Fjordbase samarbeider godt. Ressursutnytting og konkurransekraft er viktig og vi opplever at operatørene samarbeider godt, og finner gode løsninger sammen når det gjelder logistikk, fartøy og helikopter i Florø.

Gundersen sa at de planlegger at leveringen til Snorre Expansion Project (Snorre C) skal skje fra Florø. Nå er det PUD-en*) som avgjør omfanget for basen i Florø. Norsk sokkel koordineres fra Florø Gundersen sa videre at all rørhåndteringen til Statoil skal skje fra Florø i framtiden. Florø skal bli Statoil sitt nasjonale senter for OCTG. Det betyr at Norsk sokkel skal koordineres fra Florø. * PUD = før rettshaverne kan bygge ut et funn, må en plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) godkjennes av styresmaktene.

STATOIL SIN FORSYNINGSSJEF Gunnar Owe Gundersen sa under Vekst i Vest at Florø leverer svært godt på økonomi og HMS.

17

www.incgruppen.no


Vi utfører service og reparasjoner på anleggs- og landbruksmaskiner Ta kontakt med Rune Hammerseth på telefon 57751806 eller på e-post rune.hammerseth@incgruppen.no

Fjord Base, Botnaneset, 6900 Florø Telefon: 57751806 E-post: rune.hammerseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Roald Leivestad, M.H Torvanger

NORSK AKKREDITERING TEST 184

Nå enda raskere på labben! Havlandet Forsknings Laboratorium tilbyr våtkjemiske og mikrobiologiske analyser og har alt fra private husholdninger til oppdrettere og oljeplattformer som våre kunder. HFL tilbyr kurs- og konsulenttjenester til de samme næringene. Vi er kjent for kort leveringstid. Kvalitetssikre rapporter.

Besøk HFL sine nettsider

www.havlandetfl.no Vi griper muligheter og skaper verdier Postboks 6, 6901 Florø Telefon: 90618071 E-post: hfl.lab@incgruppen.no www.havlandetfl.no A til Å - www.atilaa.no - Foto: Egil Aardal, Oskar Andersen

NYTT FRA INC GRUPPEN

18

www.incgruppen.no


baseprofilen QUYNH LE

19

Bla

NYTT FRA INC GRUPPEN www.incgruppen.no

om

Quynh Le jobber som daglig leder på Havlandet Forskningslaboratorium (HFL), samtidig som hun reiser rundt i hele landet som kvalifisert person (QP) for produksjon av medisinfôr. Quynh er utdanna cand.pharm, det vil si at hun har en mastergrad i farmasi og har en fot i flere leirer. Det er en travel og stillferdig dame som styrer skuta på Trolleskjæret, samtidig som hun er leid ut til landets fôrfabrikker og underviser kommende farmasøyter i medisinproduksjon.


baseprofilen

UTENOM HAVBRUK TAR VI OSS AV VANNPRØVER og sikrer mellom annet at båtene som er innom basen har sikkert vann om bord og at de som jobber offshore har trygt vann på riggene. En annen viktig lokal kunde er badeanlegget Havhesten, hvor vi sjekker vannkvaliteten med jevne mellomrom, sier Quynh Le.

hos Ewos i samarbeid med HFL, men det var samtidig mye nytt.

FOTO: HARALD M. VALDERHAUG

Jeg legger vekt på at vi skal være best på leveringstid, og at vi gjør alt selv for å sikre kvaliteten. Jeg kom til Florø i 2004, da jeg overtok som leder av Vitusapotek etter Karen Sindre. Etter 10 år som apoteker skiftet jeg beite, fra medisiner og legemidler for mennesker – til liv og helse for fisker og dyr i havet. Da jeg startet som daglig leder på Havlandet Forskningslaboratorium hadde jeg en viss kjennskap til arbeidet, via konsulentoppdrag NYTT FRA INC GRUPPEN

Liker nye utfordringer Jeg liker å utfordre meg selv, og synes det er spennende å prøve nye ting, sier Quynh – men innrømmer at det ikke var et helt enkelt valg. Jeg gikk inn i et helt nytt fagområde, men jeg liker tanken på at jeg da må heve min egen kompetanse. Det er sunt med forandringer, smiler Quynh, som sammen med mannen sin har flyttet fra hjembyen Moss i Østfold til Vestlandsbyen Florø. – Jeg setter stor pris på Vestlandsnaturen, og hele familien trives her med sjø og fjell rundt oss. Delt rolle på HFL På spørsmål om hva Quynh jobber med på forskningslaboratoriet på Trolleskjæret er svaret; – veldig mye. Hun 20

har en delt rolle som daglig leder og som QP (kvalifisert person) i forhold til produksjon av medisiner. I tillegg er hun universitetslektor, og den spreke 38-åringen underviser på Universitet i Bergen i faget galenisk farmasi – som er læren om produksjon av legemidler fra virkestoff og hjelpestoff fram til ønsket legemiddelform. Quynh er ei stillferdig og hardtarbeidende dame, som innrømmer at hun til tider bruker i overkant mye tid på jobb. Med tre små barn på hjemmefronten, kan det i perioder bli litt for travelt. Vi som er farmasøyter har nok rykte på oss å være veldig pirkete, og det stemmer nok til en viss grad. Det kan få katastrofale følger om vi ikke har oversikt og ikke er nøye nok. En må ha full kontroll på det en driver med, ellers kan liv gå tapt. I mitt arbeid kan det gjelde tonnevis med fisk.

www.incgruppen.no


baseprofilen Vi er spesialister på havbruk, og har Vestlandet som vårt viktigste arbeidsområde – men tar også på oss oppdrag andre steder i landet. Faglig ansvarlig og QP Det er rikelig å henge fingrene i, men jeg har en fantastisk flink stab med meg. For tiden er vi 11 ansatte i tillegg til 3 lærlinger, og hovedarbeidet er medisinanalyse av fôr. Vi har satset på å lære opp nye folk, og vi merker stor pågang etter læreplasser. For oss er det et tegn på at vi lykkes. Quynh er den eneste aktive i landet som er kvalifisert person (QP) for medisinfôrproduksjon, og er utleid som farmasøytisk faglig ansvarlig (FFA) hos de ulike fiskefôrfabrikkene. En må forholde seg til Statens Legemiddelverk og deres godkjenninger. I starten var jeg QP for Ewos, men nå reiser jeg store deler av landet til de ulike fôrfabrikkene. - Det er spesifikke krav for å bli QP, og vi trenger flere til denne profesjonen, forteller en travelt opptatt farmasøyt. Havbruksnæring i endring Det har skjedd store forandringer i havbruksbransjen, sier Quynh. Selv om det er strengere krav til medisinbruk, og det blir brukt forholdsvis mindre medisiner i oppdrett, så blir det produsert vesentlig mer fisk enn tidligere. Så totalt ser vi en økning i produksjonen av medisinfôr. Lakselus er for tiden den største utfordringen i oppdrettsnæringen, og det er heldigvis sterkt fokus på alternative metoder for å bli kvitt den. – Men enn så lenge er vi avhengige av en del medisinfôr for å få bukt med problemet. Et bredt arbeidsfelt Fra september til november er det høysesong på Havlandet Forskningslaboratorium, på grunn av temperaturene i vannet, som igjen gir høysesong for lus. Men vi driver med mye mer enn

NYTT FRA INC GRUPPEN

bare medisinfôr, presiserer Quynh. Kjerneaktiviteten er våtkjemisk og mikrobiologiske analyser. De kjemiske analysene utføres hovedsakelig på ferdig fiskefôr, legemiddel og råvarer som inngår i fiskefôr, samt laks og ørret. Det blir også utført fysiske analyser på fiskefôr og råvarer. De mikrobiologiske analysene utføres på fôr, råvarer, fisk, næringsmidler, vann og miljøprøver. I tillegg til fôrproduksjon kommer prøvene fra slakteri, oppdrettere, fiskemottak, oljeplattformer, supplybåter og private husholdninger. De tilbyr også konsulenttjenester og prosjektdeltagelse innen hygiene, prosessanalyser, produktkvalitet og rapportdesign/statistikk. Utfordrende logistikk Quynh forteller at hun leder en personalgruppe som jobber godt sammen. Vi tilbyr en bred kompetanse som utfyller hverandre, sier hun og ramser opp kvalifikasjoner som fiskehelsebiolog, bioingeniører, næringsmiddeltekniker, reseptfarmasøyt, kjemiker, kjemiingeniør, sivilingeniør og laboratorieassistent i tillegg til lærlinger. Vi er spesialister på havbruk, og har Vestlandet som vårt viktigste arbeidsområde – men tar også på oss oppdrag andre steder i landet. – Posten og Widerøe står forresten ikke høyt i kurs her hos oss, sier Quynh, og refererer til alle prøver som skal sendes til og fra laboratoriet. Slagordet vårt er at vi er raske på labben, men med dagens logistikktilbud må vi og kundene finne alternative løsninger. Raske på labben Jeg legger vekt på at vi skal være best på leveringstid, og at vi gjør alt selv for

21

å sikre kvaliteten. En del andre kjeder som vi konkurrerer med sender mye til utlandet. Vi har satset på å bygge opp egne kvalifikasjoner og vi har bevist at vi kan det vi driver med – og at vi er raske, presiserer den daglige lederen. Utenom havbruk tar vi oss av vannprøver og sikrer mellom annet at båtene som er innom basen har sikkert vann om bord og at de som jobber offshore har trygt vann på riggene. En annen viktig lokal kunde er badeanlegget Havhesten, hvor vi sjekker vannkvaliteten med jevne mellomrom. Familievennlig fritid Tidligere drev jeg mye med fridykking og padling. Med tre barn på 7, 5 og 3 år blir det mindre tid til den slags friluftsliv. Vi hadde også båt i begynnelsen her i Florø, men den kvittet vi oss med - rett og slett fordi den ble for lite brukt. – Men det er mange muligheter til friluftsliv uten båt, smiler trebarnsmoren. Familien er mye ute, og vi bruker turterrenget i nærområdet. Siden vi begge er fra Østlandet går de fleste ferier østover, eller til Sande i Sunnfjord der jeg har en storesøster. Utenom jobb står familien i fokus, for farmasøyten som liker å ha full kontroll.

En må ha full kontroll på det en driver med, ellers kan liv gå tapt. I mitt arbeid kan det gjelde tonnevis med fisk.

www.incgruppen.no


På sjø og land for NBN Elektro i 25 år Etter 25 år i tjeneste for NBN Elektro mottok Terje Eikeset gullklokke tidligere i høst. Jeg liker meg veldig godt i jobben, ler en fornøyd jubilant – ellers hadde jeg vel funnet meg noe annet å gjøre på. Terje hadde læretida si hos Nebb i Bergen, etter det ble det 1 år hos Rysjedal Elektro og 1 år hos Harvest Elektro, før han vendte nesen heim igjen til Bremanger for godt. Jeg overtok familiegården på Eikeset, men nå kan jeg ikke kalle meg noe annet enn sofabonde. Terje forteller at han fått reise mye i jobben som elektriker, og har jobbet både på båt og plattform gjennom de første 25 åra som elektriker. Nordsjøen Den store drømmen for mange på 90-tallet var å jobbe offshore, og jeg var godt fornøyd med å bli sendt rett i Nordsjøen NYTT FRA INC GRUPPEN

da jeg startet hos NBN Elektro i 1991. Da jeg tok læretida mi hos Nebb i Bergen var jeg med på å bygge plattformen Gullfaks B, og det var ekstra artig å få reise ut og jobbe som elektriker der. Han kan fortelle om arbeid både på Gullfaks B, Veslefrikk, Gjøa og Oseberg. På en del av disse turene var Terje utleid til blant andre Siemens og IKM. Fra Bremanger til Rio Elektrikeren i Bremanger har også vært utleid til båter, og har hatt arbeidsdager både i Måløy, Ulsteinvik og hos Brødrene Aa i Hyen. Der fikk han blant annet oppleve å være med til Rio de Janeiro. De se22

neste årene har jeg stort sett jobbet her i Bremanger, men så har det dukket opp noen reiseoppdrag inn i mellom. Det er bra med litt avveksling, mener jubilanten. Farter rundt Jeg er stort sett alene i Bremanger om installasjoner og serviceoppdrag i privathus og for næringslivet. Når det er større oppdrag får jeg med folk fra Florø, og noen ganger reiser jeg til Florø for å jobbe. Vi har mellom annet tatt oss av oppgraderinger på Kolseth Oppvekst, Davik skule og Hauge skule, så jeg blir godt kjent i heimkommunen, smiler han fornøyd. www.incgruppen.no


God Jul og Godt Nytt År

Vi har lang erfaring med prosjektering og utførelse av alle typer installasjoner, elektro, UPS, nødstrømsaggregat, tele/data, brannalarm, nødlys, adgangskontroll, innbruddsalarm, IPS-anlegg, antenneanlegg, SD-anlegg og automasjon. Vi leverer og utfører service på varmepumper og ventilasjon.

Tar ansvar for din sikkerhet NBN Elektro holder til i eget bygg på Evja i Florø, og har et stort lager og et rikt utstyrt verksted som gjør oss i stand til å håndtere de fleste situasjoner på kort varsel. På Hauge i ytre Bremanger har vi butikk med salg av hvite- og brunevarer og et lager med installasjonsmateriell. Vi har kontor på Fjord Base for å kunne tilby høyest mulig servicenivå til oljeindustrien.

Markegata 63A, Postboks 3, 6901 Florø Telefon: 57752800 E-post: anders.nodseth@incgruppen.no www.incgruppen.no

NBN har i dag 50 ansatte og en omsetning på nærmere 50 millioner. Dette gjør oss til en av fylkets største installasjonsbedrifter.

Vi griper muligheter og skaper verdier

A til Å - www.atilaa.no - Foto Oskar Andersen, Roger Anzjøn

NYTT FRA INC GRUPPEN

23

www.incgruppen.no


Photo: Harald M. Valderhaug, Egil Aardal, Oskar Andersen

incgruppen.no

VI GRIPER MULIGHETER OG SKAPER VERDIER

Olje og gass Saga Fjordbase Tekniske tjenester NBN Elektro Norsk Contracting Partner Norwegian Marine WIS Gruppen

Lokal drivkraft INC Gruppen er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Selskapene våre har utviklet seg til en stor gruppe og er en viktig del av næringslivet i Flora kommune. INC Gruppen har aktiviteter innen olje og gass, tekniske tjenester, eiendomsutvikling, akvakultur, subsea og industrielt vedlikehold.

Eiendom Fjord Base Havbruk Havlandet Havbruk Havlandet Forskningslaboratorium Havlandet Marin Yngel Subsea INC Vedlikehold

INC Gruppen · NO-6900 Florø · Norway · Tel. +47 5775 1800 · kontakt@incgruppen.no · www.incgruppen.no

A til Å - www. atilaa.no

Morselskap INC Invest

Profile for A til Å Grafisk Design og Media

INC Nytt desember 2016  

Nytt fra INC Gruppen

INC Nytt desember 2016  

Nytt fra INC Gruppen

Profile for atilaa