Page 1

Førdepakken

Trafikkutgreiing

2 SAMANDRAG Førde kommune har vedteke bruk av bompengar i samband med veg- og miljøtiltak i og omkring Førde sentrum. Pakken er definert som ein bypakke med parallellinnkrevjing av bompengar. Førdepakken skal mellom anna medverke til ei positiv sentrumsutvikling gjennom tiltak som utbygging av vegnettet, gang- og sykkelvegar og tiltak for å betre trafikktryggleiken. Førdepakken legg opp til investeringar til veg og gang/sykkel for ca. 1, 5 milliardar kroner. Det vert tilrådd ei bompengeordning basert på etablering av ein bompengering med einvegs innkrevjing i 6 punkt (der pkt. 6 kjem i samband med bygging av ny bru/veg som vist): Einvegs innkrevjing Alt.3_1 Bompengering, 6 stasjonar nye vegar vegutbetring g/s-vegar bomstasjon nytte uten å betale 2

6

4

1

5

3

Nytteprinsippet vert godt ivareteke ved at alle trafikantar som betalar har transportbehov til/frå eller gjennom Førde sentrum. Alle desse trafikantane vil ha nytte i form av eit meir fleksibelt vegnett med auka kapasitet / meir miljøvennleg transportfordeling - og dermed betre framkomst og ein meir stabil trafikkavvikling enn om Førdepakken ikkje vert realisert. Bompengesystemet gir ein «tett ring» utan lekkasje eller gratis omkøyringsvegar. Det er grunn til å tru at denne løysinga vil kunne opplevast som enkel og rettferdig blant brukarane av systemet. Gjennom enkle rabattordningar som tek omsyn til spesielle transportbehov, er det håp om at bompengeinnkrevjinga også vil kunne oppfattast som «usynleg» og utan stress i forhold praktisk køyring i det daglege. Det er òg grunnlag for å tru at ordninga ikkje vil vere ein vesentleg faktor i forhold til om ein er lokalisert innanfor eller utanfor bompengeringen. Bompengeopplegget kan karakteriserast som ei «dugnadsløysing», der alle er med og betalar på same nivå – enten ein er busett i Førde, skal på reise til Førde eller er gjennomgangstrafikk på E39 og Rv.5. I samråd med Statens vegvesen, Region vest er det tilrådd følgjande rabattordningar:

Førdepakken AS

3


Førdepakken

Trafikkutgreiing

1. Flat rabatt for abonnentar i Førdepakken på 10% 2. Timeregel (passering av fleire bomstasjonar innanfor ein time medfører berre ei betaling) 3. Tak på antall betalingar pr. månad i tråd med gjeldande retningsliner. Det er føreset maks betaling for 30 passeringar pr. månad. Framlegg til rabattsystem er forankra i gjeldande retningsliner og målsetjingar i Nasjonal transportplan 2014-23. Trafikkgrunnlaget for Førdepakken er kalkulert som følgjer: Trafikkgrunnlag (2012-nivå) Basistrafikk Effekt av tiltaka i pakken (+ 0,4%) Trafikkavvising (- 24%) Effekt av rabattsystem, passeringstak (+9%) Sum effekt (-14,6%) SUM trafikkgrunnlag

ÅDT (køyrety pr. døger) 18.440

-2.692 15.747

Av totaltrafikken i bomsnitta på ca. 15.800 ÅDT, er det ikkje rekna med inntekter for ca. 21 % av personbiltrafikken (16% gratispasseringar 30 +/ timeregel og 5% svinn). Finansieringskalkylane syner at med 40% offentleg delfinansiering kan Førdepakken finansierast over ein bompengeperiode på 10 år med eit takstnivå på 20 kr. (for dei som har brikke, lette bilar). Det er rekna på to alternativ for offentleg delfinansiering: Alternativ Andel offentleg finansiering Offentleg finansiering totalt (sum stat,fylkeskommune) Offentleg finansiering for kvar etat - totalt Offentleg finansiering for kvar etat pr. år. 2018-23 Bompengetakst, lette bilar m/ abonnement Førdepakken Bompengetakst, lette bilar, m/ andre brikkeabonnement Bompengetakst, lette bilar, enkeltbillett utan rabatter Nedbetalingstid

1 50 % 719 240 40 18,00 18,00 20,00 10 år

2 40 % 575 192 32 20,00 20,00 22,22 10 år

Med passeringstak på 30 betalingar pr. månad, vert maksimal betaling for trafikantane med abonnement i Førdepakken på 600 kr. pr. månad (lette bilar, alternativ 2). Dersom det vert lågare offentleg delfinansiering, vil takstane gå opp eller nedbetalingstida må aukast. Finansieringsplanen er robust for eventuelle endringar i kostnader eller inntekter. Det er lagt opp til følgjande prioritering av tiltak ved kostnadsauke / inntektsreduksjon: 1. Justering av takstnivå frå ca. 20 kr. til ca. 25 kr. (lette bilar m/ abonnement) 2. Forlenga nedbetalingstid opp mot 15 år 3. Kutt i dei lågast prioriterte tiltaka Det er grunnlag for å tru at Førdepakken vil ha langsiktige verknader som kan medverke til å styrkje Førde som det fremste vekstsenteret i fylket, og gje sentrum ein infrastruktur som legg til rette for vidare utvikling. Førde har i høve innbyggartal, uvanleg mange arbeidsplassar. Utbygginga vil gje ein mjukare, meir vekstkraftig og trivlegare by. Den vil samstundes gi ein by med meir robust og fleksibelt transportnett og unngå framtidig trafikk-kaos. Førdepakken AS

4

Førdepakken trafikkutgreiing samandrag  

Samandrag trafikkutgreiing (kap. 2) Sivilingeniør Helge Hopen AS