Fiskeri Flora

Page 34

Hamnesjef Linda Mortensen Midtbø og leiar for Flora Fiskarlag Geir Henning Seljeseth er begge godt fornøgde med at den nye fiskerikaia i Hesteneset no er klar for bruk. Med god dialog skal vi klare å få den ferdigstilte kaia tilpassa den moderne fiskeflåten i byen, er dei to einige om.

DIALOG er det VIKTIGASTE VERKTØYET Hamnesjef Linda Mortensen Midtbø og Flora Hamn KF administrerer rundt 7500 skipsanløp årleg og er ansvarlege for vedlikehaldet av 16 rutekaier i kommunen. I tillegg kjem Alden Hamneområde, som er eit fellesprosjekt for 7 kommunar med hovudfokus på trygging av farvatn. Det nyaste tilskotet på stammen er den nye fiskerikaia i Hesteneset. Det er nok den største satsinga Flora Hamn har gjort i forhold til fiskerinæringa, fortel Linda. Den ferske hamnesjefen som starta karrieren sin som fiskarlærling er opptatt av å ha ein god dialog med næringa. Vi er glade for å ha fått på plass ei dedikert fiskerikai, som kan ta i mot dei nye fiskebåtane i Flora, supplerer leiaren i fiskarlaget Geir Henning Seljeseth. Utviklar fiskeribyen saman Fiskerikaia har fått ei sentral plassering i byen, og når vi har fått på plass ei permanent løysing med veg, straum, vatn og kloakk – så meiner hamnesjefen at dette må bli eit stort pluss for små og sto-

re fiskebåtar. Det blir enkelt å komme til og her er ingen ISPS-gjerder som hindrar tilkomsten. Båtane kan få gjort mindre serviceoppdrag ved kai og den eignar seg godt for å få varelevering om bord. Det viktigaste vi gjer i denne prosessen er å snakke med fiskarane - slik at vi saman kan planlegge for framtida. Slik kan vi bidra med å utvikle Florø som fiskeriby.

å følgje med, seier leiaren i det lokale fiskarlaget. Han er godt fornøgd med å ha fått på plass ein hamnesjef som tar brukarane på alvor. Utviklinga går mot større og færre båtar, som er meir på sjøen enn det som var vanleg før. Vi ror ikkje fiske lenger. Flora Hamn KF har forstått dette og derfor har vi snart ferdig ei kailøysing som er tilpassa eit moderne fiskeri.

Tilpassa framtida Det har skjedd ei rivande utvikling i fiskerinæringa dei siste tjue åra, slik at det kan vere vanskeleg for nokon og ein kvar

Dialog nord - sør Linda presiserer at Flora Hamn skal drive forretningsmessig, med ein nullvisjon – samtidig som vi skal halde oss innanfor

3 4 F I S KE RI F LO R A