Page 26

Planlegging og gjennomføring av

GENERASJONSSKIFTE Overføring av eigarskap - her under korleis familiebedrifta heilt eller delvis skal overførast til neste generasjon - krev langsiktig planlegging av både skatt, økonomi, styring og drift av verksemda vidare - og korleis arvingane skal samarbeide. I tillegg til alle dei praktiske forholda ein må få på plass er det kompliserte skattemessige, avgiftsmessige, og arve- og skifterettslege reglar ein skal manøvrere seg innanfor.

Før 1.1.2014 var fokuset ved generasjonsskifte retta inn mot å minimalisere arveavgifta. Denne har nå falle vekk, men det er fortsatt risiko for at det kan oppstå situasjonar der samla proveny (skatt og avgift) til staten blir større ved arveovergang i dag, enn tilfellet var med arveavgift. Generasjonsskifte handlar i første omgang om å vidareføre verdiar og ta vare på menneskelege relasjonar. Det er viktig at arvingane er involverte og at prosessen er open og rettferdig, slik at familierelasjonar ikkje blir skada. Ikkje legg hovudvekt på skatt og avgift, men ha ei forståing av samla proveny ved ulike modellar.

• •

• Forhold som Deloitte meiner er viktige for å gjennomføre eit vellykka generasjonsskifte: • Start i tide og lag en plan. Generasjonsskifte kan ta fleire år å gjennomføre. • Involver eksterne rådgjevarar, med finansiell og juridisk kompetanse. • Bruk tid på å forstå situasjonen, utfor-

Hans Jørgen Kirkeeide Partner | Audit & Assurance Deloitte AS

walcon.no

WALCON AS www.walcon.no N-6909 FLORØ

• • • • •

EVEN WIIK even.wiik@walcon.no Tel. +47 917 20 347

Installasjon av mekaniske anlegg Fabrikasjon av stål Stålutrustning Utleie av fagarbeidere Fabrikasjon av rør

A til Å - www.atilaa.no

Walcon leverer tjenester til verftsindustrien, on- og offshore, landbasert industri, riggvedlikehold og havbruk. Detalj engineering Innkjøp av materiell og utstyr Installasjon av rørsystem inkl. – Trykkprøving – Flushing – Igangkjøring / oppstart

Generasjonsskifte består av svært komplekse og samansette problemstillingar. Alle generasjonsskifte er unike og det er ikkje muleg å setje opp ein fasit for korleis dette bør gjennomførast. Vårt grunnleggande råd er derfor å starte opp i god tid og søke bistand i ein tidlig fase.

HAVNEBUKSERING SLEPEOPPDRAG ASSISTANSE - BERGING

Stålutrustning – Hydraulikk Mekanikere – Rørlggere – Sveisere • • •

dringane og problema som må løysast. Overfør verdiar når det er naturleg i forhold til eigen alder og helse. Ved overføring av bedrifter, avklar kva som er best for bedrifta, kven er best eigna til å vidareføre bedrifta, eventuelt vurder om arvingar er dei rette – eller om ein bør selje. Avklar verdien, fordeling av verdiar og at etterfølgande verdiutvikling av overførte verdiar er kvar enkelt arving sitt ansvar og risiko. Skil framtidig eigarskap så langt som muleg, evt. sett av midlar til vedlikehald eller forvaltning av felles eigendelar (eigedom / holdingselskap). Lag klare avtaler.

Stadt Sjøtransport AS Duty 24/7: +47 99542444 Office: +47 57 74 49 50 www.tugs.no

BJØRN TORE LØKKEBØ bjorn.tore.lokkebo@walcon.no Tel. +47 917 20 346

2 6 F I S KE RI F LO R A