Page 2

Leiaren har ordet Geir Henning Seljeseth er leiar i Flora Fiskarlag

Flora har i dag den mest moderne kvitfiskflåten i landet, og driv fiske i Nordsjøen, ved Shetland og nord til Barentshavet. Med fryseri om bord og større båtar strekker vi sesongen og har muligheit til å fiske lenger vekke enn tidlegare. Fiskeflåten i Flora er utelukkande familiereiarlag, der fleire generasjonar jobbar om bord og har eit godt internt samarbeid på fleire frontar. Dette er med på å gjere flåten robust, framoverlent og framtidsretta. Moderne flåte Å ha både små og store fiskefartøy gir rom for utvikling og rekruttering. Totalt har fiskeflåten minka. Å samle fleire fiskerettigheiter per fartøy har gjort det mogleg å bygge opp ein meir moderne flåte, som ungdommane ønskjer å jobbe på. Flåten har samla store rettigheiter på kvitfisk og pelagisk fisk, og kan ha opptil 6 rettigheiter

på ein sort. Det tilsvarar 6 fartøy for 20 år sidan. Skapar arbeid på land Dessverre finst det ikkje att fiskemottak i Flora som kan utnytte den fisken den lokale flåten fangar. Sjarkflåten leverer store deler av året i Kalvåg hos Brødrene Larsen - og skapar sysselsetting der. Den havgåande garnflåten leverer på fryselager i Måløy, og sel på auksjon der. Mesteparten av den fisken går til Møre og blir bearbeida til klippfisk. Lokal og nasjonal politikk Vi er glade for det auka fokuset politikarane har på fiskeflåten og arbeidsplassane fiskeria genererer. Lokalt bør ein legge til rette for lokal satsing på fiskeri både på land og sjø. Samtidig må ein vere klar over at nasjonalpolitikken kan få store konse-

kvensar for den lokale fiskeflåten. Den kommande Brexit vil avgjere viktig adgang for fiskeflåten til å fiske, men og framtidig sal av fiskeprodukt. Framtidas fiskarlag Flora Fiskarlag jobbar aktivt for å ta vare på dei lokale fiskarane sine rettar. Vi har mange saker i løpet av året med til dømes lokalisering av oppdrettsanlegg ved kjente fiskefelt. I tillegg har vi eit godt samarbeid med Flora Hamn for å skape framtidig vekst i hamna. Norges Fiskarlag er i endring - der lokallag og fylkeslag blir slått saman. I Sogn og Fjordane er det berre Flora Fiskarlag og Bremanger Fiskarlag som ikkje har slått seg saman med andre lokallag for å bli større. Kanskje er vi framtidas KINN FISKARLAG?

Lurer du på hva som skjer i fremtiden? Fiskeri og havbruk Deloittes nasjonale satsing på fiskeri og havbruk har ressurspersoner langs Vestlandet fra Haugesund til Trondheim. Deloitte kan tilby spisskompetanse eller tverrfaglige team av personer med erfaring og bakgrunn fra sjømatssektoren, og som ellers jobber innen våre fagavdelinger for jus, rådgivning, transaksjonsstøtte, og revisjon. Deloitte leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. www.deloitte.no Hans Jørgen Kirkeeide Florø Tlf: 958 19 044 hkirkeeide@deloitte.no

2

Rune Norstrand Olsen Florø Tlf: 952 48 004 ruolsen@deloitte.no

Anders M. Gjendemsjø Bergen Tlf. 95 70 60 20 agjendemsjo@deloitte.no

© 2018 Deloitte AS

F I S KE RI F LO R A