Fiskeri Flora

Page 14

«På Fanøyvåg tar vi inn lærlingar, og vi ser at det etterkvart har fått høgare status mellom ungdommar i Florø å vere fiskar»

NY GENERASJON på drifts- og eigarsida Geir Henning Seljeseth og faren Johnny Seljeseth har begge ei lidenskapeleg interesse for fiskeri, og har begge vakse opp med fiskeslog mellom fingrane. Med den nye garnbåten Fanøyvåg, som var klar for sjøen i 2016, har dei tatt eit viktig steg for å skape fleire arbeidsplassar - og ikkje minst for å få ungdommen med på ein viktig yrkesveg. Det er eit generasjonsskifte undervegs på alle dei tre garnbåtane i Flora, der reiarsønene er aktive med i drifta. Dette er nødvendig for å halde engasjementet og framtidstrua oppe, meiner Geir Henning Seljeseth. Sjølv er han 35 år og har vore fiskar på heiltid dei siste 17 åra. Han har fagbrev i fiske og fangst i tillegg til å ha papira som fiskeskippar i orden. To generasjonar på eigarsida Då familien Seljeseth i Batalden starta planane om ny båt i 2013, var det Geir Henning som var drivkrafta. Det er sjølvsagt ekstra inspirerande når eg er med og eig i båten. Geir Henning har 49 % av aksjane

Eg trur fiskeflåten i Flora er større enn folk flest er klar over, og det er viktig for oss å skape forståing for kva utfordringar vi har

i reiarlaget, medan far Johnny har majoriteten med 51 %. Far og son skiftar på å vere skippar om bord, og er på sjøen 3 ve-

ker i slengen. Båten er i drift i Nordsjøen og nordafor heile året, og er berre i land for å levere fangsten og å skifte mannskap. Gode forhold for mannskap Med fast turnus på 3 veker har mannskapet ryddige forhold, med god oversikt over jobbe- og friperiodar. Om nokon må hoppe over ein tur, så er det heller ikkje så vanskeleg å få tak i vikarar, fortel skipparen. Under dekk på den velutstyrte garnbåten finn ein fiskefabrikken, som består av renner, bingar, mellomlagringstankar, hauekappemaskin og fryseri. Her står mannskapet godt avskjerma frå vind og vêr når dei greier fisken ut av garna og

MS Fanøyvåg • • • • • • •

Kjennemerke SF 25 F Garnbåt 27,97 meter lang og 8,5 meter brei 6 lugarar og 11 køyeplassar Bruttotonnasje 392 tonn Lastekapasitet fordelt på to fryserom 244 kubikk Frysekapasitet 14 tonn i døgnet

KVOTER (FISKERIDIREKTORATET): • Hyse nord for 62. breiddegrad 226,38 tonn • Sei nord for 62. breiddegrad 182,62 tonn • Sei sør for 62. breiddegrad 800 tonn • Torsk nord for 62. breiddegrad 235,97 tonn • Torsk Nordsjøen 617,63 tonn • Fritt fiske etter lange pga. at båten er under 28 meter 1 4 F I S KE RI F LO R A