Page 1

Fredag 07.06.

Klar for nye rekordar Sport SIDE 14

www.firda.no

Enivest gir deg det raskaste fibernettet og dei beste TV-opplevingane

NR. 127 - VEKE 23 - 2013 LAUSSAL KR. 25,00 96. ÅRGANG

HENGER VED VERFTET ▶ Ved verftet i Førde førebur fire parkour-utøvarar og ein regissør seg til eit særs spenstig Sommarfest-show.

BOM: Slik svarar folk

NYHENDE SIDE 4–5

RIGGAR FOR NY STORM ▶ Telenor tredoblar nødstraumkapasiteten på 250 mobil-sendarar i fylket. – Dagmar vart ein vekkar, seier informasjonssjef Per Aril Meling i Telenor.

NYHENDE SIDE 2–3

NHO STØR HANDEL ▶ Handelslekkasjen ut av fylket er eit kjempeproblem, og eg er overtydd om at ein handelspark i Førde vil redusere den, seier NHO-direktør Jan Atle Stang.

NYHENDE SIDE 8

▶ Dei fleste seier nei til bomstasjonar i Førde, og meiner vi betaler nok allereie. Andre ser det likevel som positivt for miljøet, og naudsynt for å få fortgang i vegprosjekta. NYHENDE SIDE 6–7


6

BOM

NØGD MED BOMPLANANE?

MARIANNE AASE SÆLE, SANDE – Eg synest vi betalar så mykje i skatt og andre avgifter at det burde vere nok. Vi vil jo ha betre vegar, men eg syns det er merkeleg at det må bommar til for å finansiere det. Sjølv om det er fornuftig med tanke på betre vegar, er det ei kjedeleg ekstrautgift.

ALF KÅRE DAHL, KJØRSLEMØBAKKANE I FØRDE – Det er skikkeleg trasig. Eg køyrer gjennom sentrum totre gongar dagleg. Dei fleste har jo to bilar, då blir det jo veldig dyrt. Eg trur mange kjem til å merke ekstrautgifta. Men vi kjem nok til å planlegge slik at det blir mindre bilkøyring, så sånn sett er det jo eit godt tiltak.

ROALD JUKLESTAD, VASSENDEN – Eg synest ikkje prisen er høg samanlikna med andre stader. Eg trur folk flest har råd til å betale for dette. Det er jo på denne måten det blir bygd nye vegar her. Om det ikkje hadde komme bomstasjonar hadde vi nok måtte vente i hundre år på betre vegar.

MARIT ASKELAND SKJÆRLI, DOVRE/ VEVRING – Eg brukar vegane her mykje. Eg meiner det må vere uakseptabelt med bomring rundt Førde. Uavhengig av pris – det burde ikkje vere bomring i det heile tatt. Det kjem vel med at det er val til hausten. FrP kjem til å gjere det stort.

SYKLIST: – Har du punktert nokre gonger, så lærer du å halde deg i vegbana, seier Johan Magerøy.

Foto: Ole Johannes Øvretveit

Skyr forsøpla sykkelstiar FØRDE: Folkemøtet om bompengeringen i Førde var fort unnagjort. Få brydde seg.

FØRDEPAKKEN OLE JOHANNES ØVRETVEIT ole.johannes.ovretveit@firda.no

– Før de brukar fleirfaldige millionar på sykkelstiar, bør de undersøke om det faktisk er nokon som brukar dei. Eg køyrer dagleg langs Brulandsvellene, og dei syklistane eg ser, syklar i riksvegen, sa Håkon Råheim. – Og eg kan fortelje kvifor, reiste Johan Magerøy seg og sa:

Bos og glasskår – Eg syklar sjølv, og på sykkelstiane er det så mykje bos, og knust glas og slikt, at når du har punktert nokre gonger, så lærer du å halde deg i vegbana. Skal det investerast i sykkelstiar, så må ein og setje av pengar til eit vedlikehaldsprogram. Det må børstast jamleg, slik at dei faktisk blir brukande til å sykle på, sa Magerøy. Elles var det få innvendingar

Parkeringsavgift er ikkje eit alternativ til bompengar. Det blir for smått OLVE GROTLE ORDFØRAR I FØRDE

mot planane om å dra inn 6– 7000 kroner årleg frå daglege bilbrukarar. Leif Bell og Joar Indrebø reiste spørsmål om det var lovleg å krevje inn bompengar av gjennomgangstrafikk på E39, når mykje av pengane går til å bygge sidevegar i Førde sentrum.

FÅ PROTESTAR: Korkje frå John Helge Lunde eller ein heller glissen sal. – Dette var oppe i førre bystyreperiode, og då var oppfatninga den at det var ikkje tema. Slik eg tolkar bystyret no, så er den oppfatninga framleis gjeldande, sa ordførar Olve Grotle, som åtvara mot å tru at P- avgift kunne vere eit alternativ til bompengar:

Spreier trafikken

P-avgift småpengar

– Trafikken på E39 vil ha nytte av Førdepakken, fordi trafikken som no belastar E39 og RV 5 vil fordele seg på andre vegar, og desse trafikantane dermed kjem lettare fram, sa Helge Hopen, som har greidd ut prosjektet. Leif Bell ville også vite korleis stoda var politisk kva gjaldt å innføre parkeringsavgift i Førde.

– I Sogndal har dei parkeringsavgift. Det dei opplever der, er at etter vedlikehald og utvikling av nye parkeringsplassar, så sit dei att med eit par millionar i året, og i denne samanheng er det så godt som ingen ting, sa Grotle. John Helge Lunde, som representerer næringslivet i styret i Førdepakken, sa at han stort sett

var nøgd med prosjektet slik det såg ut, men at han kunne ønskje seg at ein time vart gjort noko lenger:

Sekstimarsdag – Det ligg inne ei ordning der ein køyrer gratis i ein time etter at ein har passert ein bomstasjon. Eg kunne tenke meg ein sekstimarsdag, så tilreisande fekk tid til å bruke litt tid på butikkane, sa Lunde. – Det har eg lite tru på at vi får gjennom. Statens vegvesen tillet ikkje særordningar i rabattordningane. trenden er at desse skal standardiserast over heile landet, sa Helge Hopen til det.


7 NØGD MED BOMPLANANE?

BRITT ELIN BUTTEDAL BREDE, VIE – Eg køyrer og hentar ungar fire gongar om dagen, og synest bomstasjonane er heilt på trynet. Kvifor betalar vi vegavgift eigentleg? Eg trudde slikt denne skulle gå til. Eg synest vi betaler nok frå før, og at dette burde løysast på ein anna måte.

INGER HUSTVEIT SUND, VIEBØEN SVIR MED BOM: Unni Kriken har sjølv tre born å frakte frå og til fritidsaktivitetar, og seier familien er avhengig av to bilar for å få alt til å Foto: Eline Kirkebø klaffe. Ho er uroa for at bompengeavgift vil gjere situasjonen vanskeleg, særleg for unge foreldre med små born.

– Rammar dei ressurssvake FØRDE: Unni Kriken fryktar bompengar vil tvinge folk til å kutte ferieturar eller fritidsaktivitetar for borna.

BOMPENGAR ELINE KIRKEBØ eline.kirkebo@firda.no 41350350

– For mange småbornsfamiliar er dei heilt naudsynt å ha to bilar, og då blir det ei ekstrautgift i året på 13 000 kroner. Særleg unge og ressurssvake vil då måtte velje vekk ferietur eller ein bil, seier Unni Kriken som er busett på Ytre Hafstad. Ho meiner at å kutte ut ein bil for mange vil bety at ein må kutte ut fritidsaktivitetar for borna. Sjølv har ho tre ungar å køyre til ulike aktivitetar kvar dag, og meiner dei fleste som bur sentrumsnært kjem til å måtte betalte 6480 kroner i året i bompengar.

Fort 30 passeringar – For mange vil det ikkje bety noko, men for nokre vil denne

SAKA

▶ Førde bystyre ønskjer bompengeinnkrevjing for å finansiere nye trafikkårer og skape ein meir miljøvennleg by. ▶ Forslaget som no er lagt fram inneber fem bomstasjonar, 20 kroner i bompengar og ti års nedbetalingstid. ▶ Etter 30 passeringar køyrer ein gratis. Det betyr maks 540 kroner for ein bil per månad. ▶ Til saman vil det då koste 6480 kroner i året for ein bil.

ekstra utgifta bety mykje, seier ho. Kriken uttalte i april 2012 at den førespegla bomordninga ville ramme barnefamiliane hardt. Med ordninga som no er lagt fram, med fem bomstasjonar og 20 kroner per passering, trur ho framleis at dette er tilfelle.

– Ein burde få til ei gunstigare ordning for småbornsfamiliar som er avhengige av to bilar, seier ho.

Tilleggsskatt Taket på maksimalt 540 kroner i månaden trekk ho likevel fram som positivt. – Ein kjem fort over 30 passeringar i månaden. Ser ein til Bergen og bomringen der kan folk komme seg til både legesenter, handling og fritidsaktivitetar utan å passere bom. Her blir det heilt noko anna. På grunn av dei små avstandane mellom bommane må ein gjerne gjennom to bommar for å reise på besøk. Ein kan knapt drikke kaffi om ein skal komme seg gjennom bommane att innan ein time er gått, seier ho. – Ein må kalle ein spade for ein spade – dette blir ein tilleggsskatt for innbyggarane i Førde, slår ho fast.

– Må vere likt Kriken meiner bommane må plasserast slik at det blir likt for alle. – Bomstasjonane må plasserast slik at ikkje blir gunstigare

for nokre delar av Førde. Alle må vere med å finansiere si del av kaka. Ikkje fordi eg ikkje unner dei å sleppe unna bom, men for at ein i fellesskap skal få betalt ned så fort som mogleg, seier ho. Kriken legg til at ho har forståing for at noko må gjerast for å få midlar til å betre vegane, men at det er litt surt å måtte betale 20 kroner ekstra for å handle.

– Om det kan stimulere til at fleire som har moglegheit til å sykle gjer det, er det eit godt tiltak. Det er alt for mange som køyrer som kunne ha sykla. Det er viktig å tenke på miljøet oppi dette. For meg er dette det eg treng for å byrje å sykle meir.

FRANK JØRGENSEN, EIKEFJORD – Vi betalar jo allereie vegavgift, og så skal vi plutseleg måtte betale dette i tillegg? Eg er heilt ueinig i at dette er rett. Vi betalar nok allereie. Eg meiner staten må bidra med meir midlar til betre vegar. At vi bilistar skal betale meir er eg fryktelege ueinig i.

FRODE ØSTERVOLD, FLORØ

Ein må kalle ein spade for ein spade. Dette blir ein tilleggsskatt for innbyggarane i Førde UNNI KRIKEN

– No må vi betale for å køyre gjennom om vi skal til Bergen. Det blir nok eit irritasjonsmoment for folk. I tillegg trur eg det kan verke inn på handelen i Førde, og at folk vel andre alternativ. I utgangspunkt burde stat og kommune betale, men bom er jo med å få fortgang i prosessane.

Firda 7. juni 2013  

BOM: slik svarar folket

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you