Page 1

"Veien videre? Norske byer mot 2050" Einar Lillebye, Vegdirektoratet / UMB


Kongsberg , 20 – 21 oktober

Miljøvennlig bytransport – illusjon eller virkelighet? Gatens tålegrense - hvordan kan miljøvennlig bytransport bidra til å redusere miljøulemper i by?


N y  e      s  t  r  a  t  e  g  i  e  r  !    

U-ordring 1:  å  se  alle  transpor-ormene  i  sammenheng?    


U-ordring 2:    

VI  MÅ  

PRIORITERE

”Den raske befolkningsveksten i byområdene gjør det mulig å skape en mer konsentrert byutvikling og mer miljøvennlig transport. Dette er også helt nødvendig. Vi kan ikke bygge oss ut av kapasitetsutfordringene med flere og bredere veger. For å skape attraktive og funksjonelle byer som har god mobilitet må det utvikles et kollektivtilbud med stor kapasitet og høy kvalitet og gode løsninger for gående og syklende. Arealbruken må bygge opp under dette. I store byområder er det et mål at veksten i persontransport tas av kollektivtransport, gåing og sykling. Noen steder må dagens biltrafikk reduseres for å bedre lokal luftkvalitet. Alle disse utfordringene krever samordning på tvers av forvaltningsnivåene gjennom forpliktende avtaler med helhetlig virkemiddelbruk. I praksis må folks transportatferd i byene endres.” Ingress fra kap 3 «Byområder»


Transportplanens målsetning om at veksten i persontransport skal tas av kollektivtransport, gåing og sykling er ikke forenelig med å bygge ut bilvegnettet og øke bilkapasiteten


U-ordring 3:    

BYPAKKER   ER  BASERT  PÅ     FAGLIGE  OG  POLITISKE   KOMPROMISSER     Miljøpakkens  hovedmål  er     å  redusere  CO2  utslippene,  begrense  biltrafikken  og  forbedre  Mlbudet  for  fotgjengere,   syklister  og  kollekMvbrukere.   (Trondheim  kommune,  2008)  


K a  m  p  e  n      o  m      g  a  t  e  t  v  e  r  r  s  n  i  t  t  e  t      (Einar  Lillebye,  1990)  

Hvem

vinner

i

Innherredsvegen?


B y  e  r      e  r      f  o  r  m  e  t      u  t      f  r  a  :     1.  t  i  l      e  n  h  v  e  r      t  i  d      g  j  e  l  d  e  n  d  e      s  t  r  a  t  e  g  i      f  o  r      b  y  p  l  a  n  l  e  g  g  i  n  g   2.  t  i  l      e  n  h  v  e  r      t  i  d      g  j  e  l  d  e  n  d  e      s  t  r  a  t  e  g  i      f  o  r      b  y  r  o  m  s  u  t  f  o  r  m  i  n  g  

I byer  er  samordnet  areal-­‐  og  transportplanlegging   byplanlegging    

Bytransport genererer  byform!  


Endring i  strategi  1:  

Hovedpremiss  for  byplanlegging  fra  BIL  Ml  ALTERNATIVE  TRANSPORTFORMER  


Endring i  strategi  2:  

Hovedpremiss  for  u-orming  av  byrom  fra  SEGREGERING  Ml  INTEGRERING  av  transpor-ormer  

V  i    er  nå  inne  i  et  nyZ  faglig  paradigmeski[e  mht  planlegging  av  bytransport  og    

u-orming  av  byrom  med  utgangspunkt  i  begrepene  ”miljøvennlig  bytransport”      og  «levende  byer».


kilde: Ben  Hamilton-­‐Baillie  

V e  g  s  y  s  t  e  m  e  t                             R  e  g  u  l  e  r  t   U  p  e  r  s  o  n  l  i  g   T  o  d  i  m  e  n  s  j  o  n  a  l  t   E  n  s  i  d  I  g      f  u  n  k  s  j  o  n   S  t  a  t  I  s  k  

D e  t      o  f  f  e  n  t  l  i  g  e      r  o  m   K  u  l  t  u  r  e  l  t      d  e  f  i  n  e  r  t     P  e  r  s  o  n  l  i  g   T  r  e  d  i  m  e  n  s  j  o  n  a  l  t   M  u  l  t  i  f  u  n  k  s  j  o  n   K  o  n  s  t  a  n  t      i      e  n  d  r  i  n  g    

F o  r  u  t  s  i  g  b  a  r  t  

U f  o  r  u  t  s  i  g  b  a  r  t  

S y  s  t  e  m  a  t  i  s  k  

K o  n  t  e  k  s  t  u  e  l  l    

O f  f  e  n  t  l  i  g      k  o  n  t  r  o  l  l  e  r  t  

K u  l  t  u  r  e  l  t      /      s  o  s  i  a  l  e      r  e  g  l  e  r  

S k  i  l  t      o  g      o  p  p  m  e  r  k  i  n  g  

U f  o  r  m  e  l  l      k  o  m  m  u  n  i  k  a  s  j  o  n  


Søk på Google for «Urban Transport” ga 45 700 000 treff per 18.09.2012

B  o  g  o  t  á      ,      C  o  l  o  m  b  i  a      


E n  r  i  q  u  e      P  e  ñ  a  l  o  s  a,    b  o  r  g  e  r  m  e  s  t  e  r      i      B  o  g  o  t  a      1  9  9  8  –  2  0  0  1  ,        n  å  v  æ  r  e  n  d  e      p  r  e  s  i  d  e  n  t      i      I  n  s  t  i  t  u  t  e      f  o  r      T  r  a  n  s  p  o  r  t  a  t  i  o  n      a  n  d      D  e  v  e  l  o  p  m  e  n  t      P  o  l  i  c  y


The ‘mud  street’  -­‐  asfaltert  for  ikke-­‐motorisert  bruk  men  uasfaltert  for  biler!     Peñalosas  filosofi  innebar  at  hvis  ressursene  var  få,  skulle  det  investeres  i  fortau  og  ikke  i  veger.     ”I  only  had  three  years  as  mayor.  If  I  did  not  do  any  crasy  projects  like  this,  no  one  else  would  ever   do  it”…  (Enrique  Peñalosa)    


N Y  T  T       P  A  R  A  D  I  G  M  E  S  K  I  F  T  E    :       -­‐  KollekMvtransport  som   premiss  for  byplanlegging   (  T  O  D  )  

De 4  

ODene

-­‐ Gåing  som  premiss  for   byplanlegging   (  W  O  D  )   -­‐  Mennesket  som  premiss  for   byplanlegging   (  P  O  D  )   -­‐  Sykkel  som  premiss  for   byplanlegging   (  B  O  D  )  


TOD

«Knutepunktutvikling (TOD)  baserer  seg  på  stoppesteder  med  te]  arealbruk  for  ulike  formål  planlagt  for  op^mal   ^lgjengelighet    ^l  offentlig  transport,  og  med  funksjoner  som  funksjoner  som  oppmuntrer  ^l  slik  transportbruk.   (wikipedia.org)  


W O

D

Walking Oriented Development N  a  n  j  i  n  g      R  o  a  d  ,      S  h  a  n  g  h  a  i    


O p  e  r  a  e  n  ,      O  s  l  o


H i  g  h  l  i  n  e    1  9  3  6      ,    N  e  w      Y  o  r  k


H i  g  h  l  i  n  e        ,    N  e  w      Y  o  r  k


H i  g  h  l  i  n  e        ,    N  e  w      Y  o  r  k


H i  g  h  l  i  n  e        ,    N  e  w      Y  o  r  k


H i  g  h  l  i  n  e        ,    N  e  w      Y  o  r  k


H i  g  h  l  i  n  e        ,    N  e  w      Y  o  r  k


H i  g  h  l  i  n  e        ,    N  e  w      Y  o  r  k


H i  g  h  l  i  n  e        ,    N  e  w      Y  o  r  k


H i  g  h  l  i  n  e        ,    N  e  w      Y  o  r  k


P

O

D

People Orientated Development T  i  m  e      S  q  u  a  r  e    ,    N  e  w      Y  o  r  k  


B

O

D

Bike Orientated Development


Vi mü alminneliggjøre sykkelen!


Ingierstrand, Oslo


Forslag Ml   Nasjonal  sykkelstrategi  2014-­‐23   Hovedmål:   øke  sykkelbruken  fra  4%  Ml  8%  på   landsbasis   Delmål:     •    promotere  sykkeltransport   • 

 sykkeltrafikken  I  byer  og  teZsteder   skal  minst  dobles  

• 

 bedre  fremkommeloighet  og   trafikksikkerhet  for  syklister  

• 

 80%  av  alle  barn  og  ungdom  skal   gå  eller  sykle  Ml  skolen  


Statens vegvesens sektoransvar for helhetlige løsninger i by

TOD BOD WOD POD COD


Shared E  x  h  i  b  i  t  i  o  n      R  o  a  d  ,      L  o  n  d  o  n      

Space


-­‐ MålseCng  1:     Å  etablere  tryggere  transport     for  alle   -­‐  MålseCng  2:   Å  gjøre  kollekMvtransport,  gåing,   sykling,  kameratkjøring  og   bildeling  den  foretrukkede   transportmåten.   -­‐  MålseCng  3:   Å  forbedre  miljøet  og   livskvaliteten  i  San  Francisco  


Elementer i  den  strategiske  planen:   Visjon:     Hva  vi,  som  by,  ønsker  å  være  i  2018.   Misjon:       Hva  gjør  SFMTA?   Overordnet  mål:   VikMge  områder  som  etaten  bør   fokusere  innsatsen  på  for  å  oppnå     vår  visjon   Resultatmål:   Spesifisere  måter  hvordan  etaten  kan   oppnå  målene   Oppfølgingsindikatorer  /  detaljmål:   Hvordan  etaten  vil  følge  opp   implementeringen  av  den  strategiske   planen  


Gåing

Offentlig og  privat   kollekMvtransport  

Sykling

SykkelkollekMv

Forflytnings hemmede

Kameratkjøring

BilkollekMv

Taxi Parkering  

Bilkjøring Gods  

Innovasjonsoversikt

Etatstrategi

Transportstrategi


Kompostering og  gjenvinning  

Resirkulert biodrivstoff  

Elektrisk trikk  og  buss  

Grønnere drivstoff/  elektriske  taxier  

Etatstrategi

Fornybar energi  

Grønne konstruksjoner  

Eksempler i  etaten  egen  energieffekMvisering  


ERerspørselskontroll

Reisevalg

ERerspørsel-­‐prising

Smart arealbruk  

Infrastruktur

Smart kollekMvtransport   Transportstrategi  

Smarte gater  

Smarte biler  

To-­‐sidig strategi  for  transportsystemet  


M Å L S E T T I N G     1.  2.  3. 

Fremme en  minneverdig  by   Fremme  et  allsidig  byliv   Fremme  gode  arenaer  for     handel   4.  Fremme  god  arealer  for     befolkningen   5.  Fremme  en  sund  livss^l   6.  Fremme  trygghet   7.  Fremme  bekvemme  levevilkår   8.  Fremme  økologisk  bærekraj   9.  Fremme  god  ^lgjengelighet   10.  Fremme  omgivelser  som  er     a]rak^ve  og  inviterende  og     som  gir  befolkningen  følelsen     av  å  bli  godt  ta]  vare  på.  


San Jose  Avenue  /  Guerrero  Street  /  28th  Street,  San  Francisco,      juni  2009    (google  maps)  

San  Jose  Avenue  /  Guerrero  Street  /  28th  Street,  San  Francisco,      april  2011  (google  maps)      


C a  s  t  r  o  ,        S  a  n      F  r  a  n  c  i  s  c  o      


M e  n  n  e  s  k  e  t         i  g  j  e  n  e  r  o  b  r  e  r        g  a  t  a  !    


Metroen i  Moskva,  åpnet  i  1935,  er  verdens  tredje  mest   brukte  metro-­‐system,  bl  annet  e]er  Tokyo.    


Z ü  r  i  c  h      ,      S w i t z e r l a n d  


tyler br没l茅 etablerte Wallpaper 1994 Monocle 2006


Ordførerens kontor Trondheim kommune

Takk   for   meg!  

Rita Ottervik

18. september 2012 Kjære Trondheim-borgere! Jeg er glad for å presentere utkast til planen for «Trondheim verdens mest «livable city» i 2050”. Dette er en viktig milepæl for å etablere et systematisk, gjennomførbart program for å få realisert denne ambisiøse og fantastiske visjonen. Trondheim skal bli verdens mest attraktive og universelt tilgjengelige by. Den skal bli trygg, innbydende og bli en arena for et aktivt og inkluderende samfunnsliv i denne fantastiske byen vår der snillismen skal råde! Det vil være en stor utfordring for å sikre at de planlagte forbedringene av byen kan virkeliggjøres gjennom planen. Vi må etablere forpliktende avtaler og finansiering for å gjennomføre alle nødvendige tiltak. Forbedringene som planen legger opp til vil ikke skje over natten. De vil bety et krafttak over tid for oss alle, som til slutt vil resultere i en fantastisk by der sykling, gåing og sosialt liv skal prioriteres. Dette utkastet til plan for “Trondheim verdens mest «livable city» i 2050” er en utmerket begynnelse. Gå gjennom den og kom med kommentarer. I løpet av noen måneder vil administrasjonen innpasse innspillene og deretter få planen vedtatt. Vi håper å få full støtte gjennom hele prosessen når vi begynner å realisere alle prosjektene planen foreslår. Vi setter pris på løpende deltagelse fra alle i å hjelpe oss til å gjøre Trondheim til en by som alle verdens øyne rettes mot. Varmeste personlige hilsner, Rita Ottervik (sign.) ordfører Trondheim kommune, Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim Telefon dir 72 54 61 11

Veien videre_norske byer mot 2050  
Veien videre_norske byer mot 2050  

fordepakken, sykkelby, lilleby, 2050