Page 1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2.

Editorial

4.

Πρόσωπα Who is who ΣυνέντευξηΓ.Παπαθανασίου ΣυνέντευξηΓ.Κασιµμάτης ΣυνέντευξηΠ.Γιαννάκης

10

16

30

38

42

44

56

62

18. Business Οικονοµμία Internet Business

26. Agenda Μόδα Eυρώπη Πολιτιστικά Ιστορία Ταξίδι Ελλάδα

46. Good living Υγεία Διατροφή Παιδαγωγικά Σχολιάζοντας

54. ΝέαΣχολείου-ΣΑΛΑ Νέα-ΕκδηλώσειςΣχολείου ΕκδηλώσειςΣΑΛΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ:ΝΙΚΟΣΝΙΚΑΣ,ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΙΣ:ΕΒΙΤΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΕΥΓΕΝΙΑΑΡΒΑΝΙΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΧΡΥΣΑΝΘΗΣΟΛOΜΩΝΙΔΟΥ ΤοΔ.Σ.τουΣυλλόγουευχαριστείτηνΕυγενίαΑρβανίτη,απόφοιτη’97, γιατονσχεδιασµμότουπεριοδικού.


EDITORIAL                        & " ' ( $ % $ # !     % (  

ΗφωτογραφίατουεξωφύλλουείναιτηςΓεωργίαςΟικονόµμου

TοΔ.Σ.τουΣυλλόγουµμαςαπαρτίζεταιαπόταεξήςµμέλη:

Editorial

ΛιναρδάκηςΣτέλιος,Πρόεδρος Απόφοιτος1995,Επιχειρηµματίας,6944578498

Κάτιξεκινάει...

ΒενετσάνοςΙωάννης,Αντιπρόεδρος Απόφοιτος1995,Ιατρός,6944963849

Η συµμµμετοχή των αποφοίτων στο νέο τεύχος είναι µμεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Αυτό µμας χαροποιεί ιδιαίτερακαισαςευχαριστούµμεπολύ! Τα άρθρα που σας παρουσιάζουµμε είναι πολύ ενδιαφέροντα, ενώ οι συνεντεύξεις που πήραν συναπόφοιτοί µμας από διάφορες προσωπικότητες της δηµμόσιας ζωής του τόπου αποτελούν ένα ξεχωριστόπλεονέκτηµμαγιατοπεριοδικό. Στο τεύχος αυτό, λοιπόν, είναι τιµμή µμας να φιλοξενούµμε συνέντευξη τουΥπουργούΟικονοµμίαςκ.Παπαθανασίου,ηοποίαπαραχωρήθηκε στοναπόφοιτοΕρρίκοΑρώνες,καθώςκαιτουπροπονητήΠαναγιώτη ΓιαννάκηστηναπόφοιτοΠαντολέωνΕβίτα.Παράλληλα,µμεαφορµμή τις επικείµμενες Ευρωεκλογές η απόφοιτος Ναταλία Στενηµμαχίτη ήρθεσεεπικοινωνίαµμετοΔιευθυντήτουγραφείουτουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, κ. Γιώργο Κασιµμάτη, ο οποίος πρόθυµμααπάντησεστιςερωτήσειςτηςπροσφέρονταςµμαςχρήσιµμες πληροφορίες. Τονκορµμότουπεριοδικούεξακολουθούννααποτελούνταάρθρα τωναποφοίτωνµμαςγιαθέµματασχετικάµμετοαντικείµμενοστοοποίοο καθέναςδραστηριοποιείταιεπαγγελµματικά.Δενπαραλείψαµμεακόµμα νακάνουµμελόγογιατιςεπαγγελµματικέςδραστηριότητεςαποφοίτων, να αναφέρουµμε τα νέα από τις εκδηλώσεις που πραγµματοποιούνται σταεκπαιδευτήριαΝέαΓενιάΖηρίδηκαθώςκαιτιςδραστηριότητες του Συλλόγου µμας µμε κορυφαία, για την τρέχουσα περίοδο, αυτή του Επαγγελµματικού Προσανατολισµμού που πραγµματοποιήθηκε χάρη στη βοήθεια των αποφοίτων και των εταιρειών τους. Τέλος, σας προσφέρουµμε και µμια…νότα καλοκαιριού προτείνοντάς σας προορισµμούς για σύντοµμες αποδράσεις, αλλά και ένα ταξίδι εκτός συνόρων… Επίσηςαξίζεινααναφερθείότιησυµμµμετοχήσαςστην καταβολή της ετήσιας συνδροµμής ήταν η µμεγαλύτερη πουέγινεποτέστοΣύλλογο!Ωστόσο,τοποσοστόαυτόµμπορεί να αυξηθεί ακόµμη περισσότερο και για το λόγο αυτό εσωκλείουµμε πάλιτηνταχυπληρωµμήτωνΕΛΤΑ.Παρακαλούµμε να µμην την αγνοήσετε. Κλείνοντας, σας υπενθυµμίζουµμε ότι περιµμένουµμε τα νέα σας και άρθραπουθαπροβάλλουντιςδραστηριότητεςσας,καθώςεπίσηςτις παρατηρήσειςκαιτασχόλιασαςγιατηβελτίωσητουπεριοδικούµμας. Καλήανάγνωσηκαικαλόκαλοκαίρι! NίκοςΝίκας,απόφοιτος‘95

ΚαλλίαςΚωνσταντίνος,Γεν.Γραµμµματέας Απόφοιτος1995,Δικηγόρος,6948886371 ΗλιάδηςΗλίας,Ταµμίας Απόφοιτος1995,6948607949 ΑρώνεςΕρρίκος,Μέλος Απόφοιτος1997,Επιχειρηµματίας ΓιαννόπουλοςΠερικλής,Μέλος Απόφοιτος1995,Δικηγόρος,6932752900 ΚοµμµματάςΓεράσιµμος,Μέλος, Απόφοιτος1995,Δικηγόρος ΝίκαςΝικόλαος,Μέλος Απόφοιτος1995,Εκδότης,6932344737 ΠαντολέωνΕβίτα,Μέλος Απόφοιτος1996,6945559814 ΗΕξελεγκτικήΕπιτροπήαπαρτίζεταιαπότουςεξής: ΑθηναίοςΦίλης,Πρόεδρος Απόφοιτος1989 ΛύτραΝατάσα,Αντιπρόεδρος Απόφοιτος1990 ΓιώργοςΤόλιος,Μέλος Απόφοιτος1980

ΙδιοκτησίαΣΑΛΑ,Χριστούπολη19004,Σπάτα Εκτύπωση:ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΑ.Ε.

Όσοιαπόφοιτοιεπιθυµμούνναστείλουνάρθρα-ιδέες γιατοΑθήναζε,e-mail:pantoleone@gmail.com, τηλ.:6945559814,ΕβίταΠαντολέων

2

PINK.indd 1


ăþúĄċąøą

ĆúąćĀ÷ĄĂÿúąĂć

ćăĂąĆúĄüāøĆĂôûúĀôùø ú ą ć Ā ÷ Ą Ă ÿ ú ąĂć ø ü Ā ô ü ą ú ÿ ô Ā Ć ü ý ú PINK.indd 1

8/5/2009 12:09:57 ìì


ΠΡΟΣΩΠΑ

Who is Who

Αριστοµμένης(Άρις)Μ.Συγγρός

-Απόφοιτος‘77

Γεννήθηκετο1960καιαφούτελείωσετολύκειοστηνΑθήνα σπούδασεστηνΑµμερικήδηµμοσιογραφίακαιπολιτικέςεπιστήµμες αλλάκαιοικονοµμικάκαιδιοίκησηστηνΓερµμανία. Εργάσθηκε για πολλά χρόνια σε υψηλόβαθµμες διευθυντικές θέσειςτηςSIEMENSστουςτοµμείςοργάνωσηςκαιεσωτερικού ελέγχουσεπολλέςχώρεςτουκόσµμου(Γερµμανία,Πορτογαλία, Σουηδία,Ελλάδα)καιστησυνέχειαανέλαβετηΓενικήΔιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής της εταιρείας την Ουγγαρία (1995-1998) και τη Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών στο Βιετνάµμ (1998-2000). Από το 2000 εργάζεται ως σύµμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης και επικοινωνίας συµμµμετέχοντας σε σηµμαντικά και µμεγάλα Projects τόσο στην Ελλάδα (µμεταξύ άλλων συµμµμετείχε και στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυµμπιακών Αγώνων της Αθήνας ως διευθυντής στον τοµμέα τουλειτουργικούσχεδιασµμού)όσοκαιστοεξωτερικό(Ηνωµμένα ΑραβικάΕµμιράτα,Βουλγαρίακ.α.).Απότο2005διευθύνειτην ΜΚΟ«ΔιεθνήςΔιαφάνεια-Ελλάς». Ενεργός πολίτηςαπόνεαρήηλικίαέχειναεπιδείξεισηµμαντική δράση στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς συµμµμετέχει στην κοινωνία των πολιτών, ασχολήθηκε µμε τον αθλητισµμό και συµμµμετέχει ενεργά σε επαγγελµματικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και έχει τιµμηθεί κατ’ επανάληψη. Η µμακροχρόνια πολιτική δράση του άρχισε τα µμαθητικά του χρόνια.Μεταξύάλλωνδιετέλεσεµμέλοςστηνκεντρικήδιοίκηση τηςΟΝΝΕΔ,πρόεδροςτου«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥΦΟΡΟΥΜ»,ήταν συνιδρυτήςτουκόµμµματος«ΟΙΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ»καιυποψήφιος

4

για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πολιτική δράση συνεχίστηκε και τα χρόνια που έζησε στο εξωτερικό. Υπήρξε συνεργάτης πολιτικών και µμέλος ή συνεργάτης σε Ινστιτούτα πολιτικής σκέψης και ανάλυσης στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Γερµμανία. Επιπλέονείναιµμέλοςπολλώνεπαγγελµματικώνσυνδέσµμων. ΟΆριςήταναπόταπιοδραστήριαµμέλητουΣΑΛΑ,γιαπολλά χρόνιαµμέλοςτουΔιοικητικούΣυµμβουλίουκαιτέλοςδιετέλεσε και πρόεδρος του. Υπήρξε από τους εµμπνευστές και ο «νονός» του περιοδικού µμας και πρώτος αρχισυντάκτης του το 1990. Όταν το 2000 το περιοδικό µμας επανεκδόθηκε, ο Άρις δεν µμπορούσεπαράναείναικαιπάλιεκεί. Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά, Γερµμανικά και Γαλλικά . Έχει δύο κόρες την Αλεξάνδρα-Όλγα 13 χρονών και την Μάρα-Σοφία 11. Από το βιογραφικό σας προκύπτει ότι παρόλο που σπουδάσατεαλλάκαιέχετεπεράσειµμιαολόκληρηζωήστις παρυφέςτηςπολιτικήςποτέδενασχοληθήκατεαποκλειστικά µμεαυτή.Τιείναιγιασαςηπολιτική;; Η πολιτική ήταν και είναι αναπόσπαστο µμέρος της ζωής µμου. Ασχολήθηκα µμε αυτήν από τότε που κατάλαβα τον εαυτό µμου. Δεν συµμφωνώ ότι έζησα στις παρυφές της. Τολµμώ να πω ότι βίωσα τον πυρήνα της. Είχα την τύχη να είµμαι δίπλα σε πολύ σπουδαίους ανθρώπους και σε εξαιρετικά σηµμαντικές στιγµμές της ιστορίας, δεν ξέρω αν συνέβαλλα σε αυτές, αυτό είναι


ΠΡΟΣΩΠΑ

κάτιπουθατοκρίνειηιστορία,εγώόµμωςκέρδισαπολλά.Έγινακαλύτεροςκαιπιο ολοκληρωµμένοςωςάνθρωπος.Είχακαιέχωοράµματακαιστόχουςγιαένακαλύτερο κόσµμο και είναι χρέος να αγωνιστώ γι’ αυτά. Επέλεξα όµμως τον πολιτικό µμου δρόµμο µμεγνώµμονατηνπροσωπικήµμουελευθερίακαιτιςαξίεςπουεγώθεωρούσασωστές. Αυτόείχεωςαπαραίτητηπροϋπόθεσηηεπαγγελµματικήµμουκαριέραναχτιστείµμακριά από την πολιτική. Νοµμίζω ότι το κατάφερα. Απέφυγα την εξάρτηση από κόµμµματα και ιδεολογίες ακόµμα και όταν τα υπηρέτησα. Το τίµμηµμα ήταν απλό και γνωστό από την αρχή. Θεωρώ τη συµμµμετοχή στα κοινά υποχρέωση και ότι στην πολιτική πρέπει να δίνειςκαιόχιναπαίρνεις. Η επαγγελµματική σας διαδροµμή σας έφερε σε πολλές χώρες. Γιατί δεν µμείνατε στηνΕλλάδα;; Επιλογή ήταν. Δε θα ήθελα να περάσω όλη µμου τη ζωή σε ένα µμέρος. Θεωρώ ότι ο κόσµμοςήτανανοικτόςκαιθαέπρεπεναείναικαιελεύθερος.Δενήθελαναπεριοριστώ σεένατόπο,όσοκαλόςκαιναείναιαυτός.Αυτόπουκρατάειζωντανόένανάνθρωπο είναιηπρόκλησηκαιηαναζήτησητηςγνώσης.Ηγνώσηδενέχειόρια.Ηπρόκλησηγια καινούργιαπράγµματακαιδιαφορετικέςιδέεςδίνειζωή.Ακολούθησαχωρίςφόβοµμια διαδροµμή που µμου έδωσε τη δυνατότητα να δοκιµμάσω τα όρια µμου και να διευρύνω τουςορίζοντεςµμου.Γνώρισαανθρώπους,πολιτισµμούςκαιπροσπαθώναγνωρίσω καιτονεαυτόµμου.Ελπίζωνατακαταφέρω. Ζήσατε σε πολλές χώρες. Ποια σας έκανε µμεγαλύτερη εντύπωση και ποια είναι ηαγαπηµμένησας;; Χωρίς αµμφιβολία οι Ηνωµμένες Πολιτείες. Είναι κάτι διαφορετικό. Σου δίνει την δυνατότηταναµμετρήσειςτιςδυνάµμειςσου.Ξέρωότιακούγεταιπολύ«κλισέ».Ίσως καιναείναιαλλάέτσιαισθάνοµμαικάθεφοράπουβρίσκοµμαιεκείακόµμακαιωςαπλός επισκέπτης. Γιατοδεύτεροτώραηαπάντησηείναιπολύπιοδύσκολη.Ίσωςηεπόµμενη,δενξέρω! ΤιαντιπροσωπεύειοΣύλλογοςΑποφοίτωνγιασας;; Μέροςτηςζωήςµμου.Ευτύχησαναείµμαιµμέλοςµμιαςοµμάδαςπαιδιώνπουόλοιµμαζί προσπαθούσαµμεµμεαγάπηκαιµμεράκιναδώσουµμεζωήστοΣύλλογο.Ήµμαστανµμια πολύκαλήπαρέαπέρααπότοσύλλογο.Τοδιασκεδάζαµμεκαιελπίζωνακάναµμεέργο. Δεθααναφερθώξεχωριστάσεκανένανγιατίφοβάµμαιότιθαξεχάσωκάποιονκαιδε τοθέλω.Μουλείπουνµμερικέςφορέςεκείνεςοιµμέρες. Ήσασταν ο πρώτος Αρχισυντάκτης του «ΑΘΗΝΑΖΕ». Είναι σηµμαντικό το περιοδικόµμας;; Το περιοδικό του Συλλόγου αποτέλεσε το όραµμα µμιας ολόκληρης γενιάς των αποφοίτων των εκπαιδευτηρίων. Όταν το ξεκινήσαµμε, ήταν µμια µμαγική στιγµμή. Σήµμεραείναιδεδοµμένο,τότεήτανζητούµμενο.Τοπεριοδικότοπίστευα,τοθεωρούσα απαραίτητογιατοΣύλλογο.ΉτανκαιείναιτοοξυγόνοτουΣυλλόγου.Τοθεωρώ,όσο καιναακούγετεεγωιστικό,«παιδίµμου» Σαςευχαριστούµμεγιααυτήτηνσύντοµμησυζήτησηµμαζίσας.

5


ΠΡΟΣΩΠΑ

Who is Who

ΙωάνναΚωνσταντάκου

-Απόφοιτη‘86

ΗΙωάνναΚωνσταντάκουγεννήθηκετο1969καιαποφοίτησε από τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη Λύκειον η Αθήνα το 1986. Σπούδασε στην γειτονική Ιταλία Αγγλική και Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήµμιο Tuscia di Viterbo µμε καθηγητή το γνωστό Νεοελληνιστή Mario Vitti. Υπό την αιγίδα και την υποστήριξητουΜ.Vitti.συντάσσειαργότερακαιτηνδιατριβή τηςπάνωστηνπρόσληψητουποιητικούλογούτουT.S.Eliot στηνΕλλάδακαιτηνΙταλία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα κάνει στροφή 180 µμοιρών και αποφασίζει να απασχοληθεί στον επιχειρηµματικό τοµμέα των κατασκευώνδηµμοσίουκαιούσαµμιααπότουςβασικούςµμέτοχους της ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ Α.Τ.Ε. ενσωµματώνεται στην στελέχωση της εταιρείας.Τηναγάπητηςόµμωςγιατηνλογοτεχνίαδεντηναπαρνήθηκε ποτέ. Έτσι λίγα χρόνια αργότερα, το 2004, σε µμια δύσκολη εποχή για το διήγηµμα στην Ελλάδα, εκδόθηκε το πρώτο της λογοτεχνικό πόνηµμα, µμια σειρά σπονδυλωτών διηγηµμάτων µμε τίτλο«Ένταση»απότιςεκδόσειςΡοές. Πρόκειται για εννέα εκτεταµμένα διηγήµματα, ή καλυτέρα µμικρές νουβέλες, που θεωρήθηκαν από τους κριτικούς σαν το πρώτο δείγµμα γραφής µμιας νέας πεζογράφου µμε αξιοπρόσεκτες µμυθοπλαστικές ικανότητες, νευρώδες ύφος, στερεή δοµμή και σασπένς. Ο αναγνώστης θα συναντήσει στις σελίδες αυτού του βιβλίου καταστάσεις καθηµμερινές αλλά απροσδόκητες,

6

χαρακτήρες πειστικούς και αναγνωρίσιµμους. Η ιδιαιτερότητα των ιστοριών είναι ότι οι πρωταγωνιστές τους εκ περιτροπής οδηγούν τη ζωή τους ή οδηγούνται από αυτή κόντρα στα γεγονότακαιξαφνικάαντιδρούνκατάτονλιγότεροπροβλέψιµμο τρόποπροκαλώνταςµμικρέςήτεράστιεςανατροπές.Κατάκοινή οµμολογίαέναακόµμαχαρακτηριστικότουβιβλίουείναιότιόταντο ανοίξειςθατοδιαβάσειςαπνευστί,δενµμπορείςνατοαφήσεις. Τέσσεραχρόνιααργότεραεκδόθηκε,πάντααπότονοίκοΡοές, το πρώτο της µμυθιστόρηµμα µμε τίτλο «Έρωτας στο Κόκκινο». Σε αυτό το έργο, το αιώνιο και το πεπερασµμένο περιγράφονται µμε αιχµμηρή γραφίδα από τη νεαρή συγγραφέα. Πρόκειται φαινοµμενικάγιαµμιααπλήιστορίααγάπηςηόποιαόµμωςκαταλήγει κολασµμένηστηναπλότητατης,ακολουθούµμεµμιασυναρπαστική διαδροµμή χωρίς ανάσα σαν πολύστροφη µμονοκονδυλιά στον λαβύρινθο του ερώτα. Η δοµμή είναι κινηµματογραφική, οι καλοστηµμένεςσκηνέςεναλλάσσονταιµμεγρήγορουςρυθµμούς, η πλοκή εξελίσσεται ανήσυχη και νευρώδης. Ο αναγνώστης παρακολουθεί µμε αδυσώπητο ενδιαφέρον την πορεία µμιας σχέσηςµμέχριτηνκορύφωσητηςκαιαπόεκείµμέχριτηντελική έκβαση,τηνεξαγοράµμιαςεπόµμενηςζωήςµμετοακριβέςαντίτιµμο τηςαυτογνωσίας. Ανκαινέαστοχώροτηςπεζογραφίας,ηΙωάνναΚωνσταντάκου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αναγνωστών και αρκετών κριτικών από τους οποίους θεωρείται µμια πολλά υποσχόµμενη πένα.


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

üĠ ˜ S

Ιούνιος Μήνας   REUNION στο  Bar  Frame

8 reunion.indd

reunion.indd 2

12/5/2009 4:01:41 ìì


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

P¥Ž¨› ³38 28 ³ XbVii³e[³; ;

üĠĮĞěĠģ ˜ĐĞēģ SFVOJPO

P¥Ž¨› ³45 28³ XbVii³e[³:;

P¥Ž¨› ³ XbVii 52 28³ ³e[³8 ; ³ ³9; AhVcZ

t™¡£ž

³Gekd

]Z³=V

h³MZi ¥‹¨£© ¦ jVkhV ³3 ³z£Ÿ ƒ›Ÿ ³432 ­¡‹ž dj³ ³94365  ³ 8: ˆq³ €‚u {u„‚w ‚³432 2³ 9 reunion.indd 3

2009 4:01:41 ìì

12/5/2009 4:02:11 ìì


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΓιάννηςΠαπαθανασίου, ΥπουργόςΟικονοµμίαςκαιΟικονοµμικών ΣυνέντευξητουΥπουργούστονΕρρίκοΑρώνες,γιατοΑΘΗΝΑΖΕ


ΠΡΟΣΩΠΑ

Καταρχάς θέλουµμε να σας συγχαρούµμε αλλά και να ευχηθούµμε «καλή δύναµμη» που σε µμια τόσο δύσκολη οικονοµμικήσυγκυρίααναλάβατετηνιδιαίτεραευαίσθητηκαι νευραλγική θέση του Υπουργού Οικονοµμικών – µμία θέση την οποία πολλοί αποκαλούν «ηλεκτρική καρέκλα» στην περίοδο που διανύουµμε. Μπορείτε να µμας περιγράψετε την καθηµμερινότητάσας(στοβαθµμόβέβαιαπουηέννοιααυτή είναι δόκιµμη υπό τις παρούσες συνθήκες) ως Υπουργός Οικονοµμικών;; Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Σίγουρα σε µμια τέτοια εποχή, η ευθύνη για έναν υπουργό οικονοµμικών είναι τεράστια. Γιατί αντιµμετωπίζουµμε µμια πρωτόγνωρη κρίση και είναι πολλά αυτάπουκρίνονταιτώρακαιστουςεπόµμενουςµμήνες.Χρειάζεται πολλή δουλειά και κυρίως αποφάσεις, που µμπορεί να µμην είναι σε όλους αρεστές, αλλά είναι αναγκαίες για να βγούµμε από την καταιγίδα,µμετιςλιγότερεςδυνατέςαπώλειες.Παρ’όλααυτά,δε θεωρώ ότι βρίσκοµμαι σε «ηλεκτρική καρέκλα». Αυτό θα ίσχυε ίσωςγιακάποιονπουπροτιµμάναείναιευχάριστοςαπότοναείναι χρήσιµμος. Προσωπικά επιλέγω το δεύτερο και πιστεύω ότι το ίδιοθαέκανεοποιοσδήποτεήτανσήµμεραστηθέσηµμου.Όσογια την καθηµμερινότητα, οι ρυθµμοί είναι τόσο έντονοι, που σίγουρα δεθαθέλατενατουςπεριγράψω.Όµμωςσαςδιαβεβαιώότιαυτό και για µμένα και για τους συνεργάτες µμου, είναι το λιγότερο που µμαςπροβληµματίζει. Εξ’ όσων γνωρίζουµμε, προτού ασχοληθείτε µμε τα κοινά ήσαστανεπίµμακρόνστονχώροτωνεπιχειρήσεων.Μπορείτε ναµμαςπείτεδυολόγιαγιατηνεπαγγελµματικήσαςπορείαπριν τηνενεργόσαςανάµμειξηµμετηνπολιτικήζωήτηςχώρας;; Η «θητεία» µμου στην αγορά µμετριέται πράγµματι σε δεκαετίες - χωρίς αυτό να σηµμαίνει απαραίτητα κάτι για την ηλικία µμου! Απλώςξεκίνησααπόπολύνωρίς,απόµμαθητήςγιατηνακρίβεια, να βοηθάω στην οικογενειακή επιχείρηση που είχε ιδρύσει ο παππούς µμου το 1908. Έµμαθα τη δουλειά µμέσα από διάφορα καθήκοντα και στην πορεία ανέλαβα εξ ολοκλήρου την ευθύνη της εταιρείας, που ασχολείται µμε την εµμπορία τεχνολογικού εξοπλισµμούκτιρίων.ΠαραιτήθηκααπότηθέσητουΠροέδρου και Διευθύνοντος Συµμβούλου στη µμέση περίπου της πρώτης µμου κοινοβουλευτικής τετραετίας, όταν άρχισε να ισχύει το επαγγελµματικόασυµμβίβαστο.

Ως απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και µμε µμακροχρόνια εµμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων, προκύπτουνπολύλογικάταεξήςερωτήµματα:

1.Tιήταναυτόπουσαςτράβηξεστηνπολιτικήκαιτιείναι αυτό που σας κινητοποιεί µμέχρι σήµμερα;; Mε άλλα λόγια, τι σηµμαίνειγιαεσάςηπολιτική;; 2. Πώς θεωρείτε ότι οι δύο αυτές ιδιότητες σας έχουν βοηθήσειστηνδιαχείρισητηςθέσηςπουκατέχετετώρακαι στηνεξέλιξητηςπολιτικήςσαςκαριέρας;; Το κίνητρο για να ασχοληθώ µμε την πολιτική ήταν η πεποίθηση ότι για να αλλάξουµμε τα πράγµματα προς το καλύτερο, για να βελτιώσουµμε όσα µμας ενοχλούν ως επαγγελµματίες, ως καταναλωτές, ως πολίτες, χρειάζεται ενεργός συµμµμετοχή. Χρειάζονταιπροτάσειςκαιπράξεις.Όχιµμόνοκριτικήαπ’έξωκαι εκτουασφαλούς.Γιατονίδιολόγοάλλωστε,πολύπρινµμπω στοστίβοτηςπολιτικής,ασχολήθηκαενεργάµμετοΕµμπορικόκαι ΒιοµμηχανικόΕπιµμελητήριοτηςΑθήνας,στοοποίουπηρέτησαως ΓενικόςΓραµμµματέαςγια6χρόνιακαιγιαάλλα6ωςΠρόεδρος, µμέχριτηνεκλογήµμουστηΒουλή. Στο δεύτερο ερώτηµμά σας, θα πω ότι µμε βοηθούν εξίσου και οιδύοιδιότητες.Η«πρακτική»κατεύθυνσητωνσπουδώνστο Πολυτεχνείοµμεακολουθείµμέχρισήµμερα,µμετηνέννοιαότιαντί να συζητώ για δέκα θεωρητικές λύσεις, προτιµμώ να δουλεύω για ένα, αλλά χειροπιαστό αποτέλεσµμα. Από την ενασχόληση µμε τις επιχειρήσεις έµμαθα να βάζω στόχους και να µμη σταµματώ µμέχρι να τους πετύχω. Το πιο σηµμαντικό όµμως είναι, ότι απέκτησα προσωπική εµμπειρία για την καθηµμερινή λειτουργία µμιαςεπιχείρησης,γιαταπροβλήµματακαιτασηµμείαπου«πονάει» πραγµματικάηαγορά.Καιαυτόµμουέχειφανείεξαιρετικάχρήσιµμο στιςθέσειςπουυπηρέτησαµμέχρισήµμερα. Θα θέλαµμε εδώ να σας ρωτήσουµμε ποιος είναι ο κεντρικός σας στόχος ως Υπουργός Οικονοµμικών, δηλαδή τι θα θέλατε περισσότερο απ’ όλα να πραγµματοποιήσετε στη διάρκειατηςθητείαςσαςκαι-κατ’επέκταση-πώςβλέπετε τηµμελλοντικήπολιτικήσαςσταδιοδροµμία;; Αυτήτηστιγµμήέχωβάλειόλεςµμουτιςδυνάµμειςστηνπροσπάθεια γιατηνέξοδοτηςοικονοµμίαςµμαςαπότηνκρίσηµμετιςλιγότερες επιπτώσειςκαιγιατηµμετάβασηστηνεπόµμενηµμέραµμεκαλύτερες προϋποθέσεις. Είναι µμια µμάχη που ξέρω ότι µμπορούµμε να την κερδίσουµμε.Καιθαείµμαιπραγµματικάευτυχήςαν,απόαυτήτη θέση, βοηθήσω να την κερδίσουµμε µμια ώρα αρχίτερα. Όσο για τηµμελλοντικήµμουσταδιοδροµμία,αυτόπουξέρωείναιότιθέλω καιπιστεύωότιµμπορώναδώσωπολλάακόµμη.Τοντελικόλόγο όµμωςτονέχουνοισυµμπολίτεςµμου,µμετηνεπιλογήκαιτηνψήφο τους.

11


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠοιαθεωρείτεωςτηνµμεγαλύτερηπρόκλησηγιατηνΕλλάδα τουαύριο;;Τιθεωρείτεπωςθαπρέπειναµμπειστηνκορυφή τωνπροτεραιοτήτωντωνΕλλήνωνπολιτών,ώστεναείναι έτοιµμοι για τις µμελλοντικές προκλήσεις που ως έθνος καλούµμαστενααντιµμετωπίσουµμε;; Ηπαγκόσµμιακρίσηπουδιανύουµμεέφερεστηνεπιφάνειαπολλά πράγµματα για την Ελλάδα του σήµμερα. Ανέδειξε µμε επώδυνο τρόπο δοµμικές αδυναµμίες και προβλήµματα, που έπρεπε να έχουµμεαντιµμετωπίσειεδώκαιδεκαετίες,µμεβαθιέςδιαρθρωτικές αλλαγές. Δεν τολµμήσαµμε όµμως, γιατί αυτό που συνήθως επικρατούσεήτανηλογικήτηςήσσονοςπροσπάθειαςκαιτης µμετάθεσης των δύσκολων αποφάσεων στο µμέλλον. Σήµμερα δεν έχουµμε αυτή την πολυτέλεια. Πρέπει επιτέλους να δούµμε κατάµματατιςαδυναµμίεςµμαςκαιναπροχωρήσουµμεάµμεσαστις µμεταρρυθµμίσεις και τις τοµμές που χρειάζονται. Στην οικονοµμία, στηνπαιδεία,στηνπαραγωγή,στηναγορά,στηναπασχόληση, στη λειτουργία του κράτους. Αυτή η πρόκληση αφορά όλους µμας, τα κόµμµματα, τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και τους ίδιουςτουςπολίτες.Γιατί,ανθέλουµμεηΕλλάδατουαύριονα είναι πραγµματικά καλύτερη από την Ελλάδα του σήµμερα, δεν υπάρχειάλλοςδρόµμος.

Κατά το ξέσπασµμα της οικονοµμικής κρίσης σε διεθνές επίπεδο, όλοι µμας νιώσαµμε το µμέγεθος επιρροής που µμπορούν να έχουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας σε επενδυτές, καταναλωτές και πολίτες. Από την µμέχρι τώρα εµμπειρία σας σε κυβερνητικές θέσεις, αλλά και από την κρίση σας ως Έλληνας πολίτης που παρακολουθεί τα γεγονότα, πώς κρίνετε την κάλυψη των πολιτικών θεµμάτων απόταελληνικάΜΜΕ;; Είναι αλήθεια ότι το κλίµμα πανικού, που καλλιεργήθηκε από έναµμεγάλοµμέροςτωνδιεθνώνΜΜΕ,είχεωςαποτέλεσµμανα επιταχυνθούνκαιναοξυνθούνακόµμηπερισσότεροοισυνέπειες τηςκρίσης.Γιατίηκακήψυχολογίαεντείνειτηνανασφάλειατων πολιτών, βλάπτει την αγορά και οδηγεί συχνά σε βεβιασµμένες αποφάσεις, που δεν δικαιολογούνται από τις πραγµματικές συνθήκες. Δυστυχώς και στη χώρα µμας υπήρξε µμια µμερίδα των ΜΜΕ που υπέκυψε στην καταστροφολογία και την υπερβολή, όπως βέβαια υπήρξαν και πολλές περιπτώσεις νηφάλιας και σοβαρής ενηµμέρωσης. Σίγουρα ο ρόλος των ΜΜΕ είναι σηµμαντικός και ειδικά σε κρίσιµμες περιόδους αποκτά ακόµμη µμεγαλύτερη σηµμασία. Γι’ αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από αυξηµμένηυπευθυνότητα.

12

Τι θα συµμβουλεύατε έναν νέο ο οποίος ενδιαφέρεται να ασχοληθείµμετηνπολιτικήστηνΕλλάδα;; Κατ’ αρχήν εύχοµμαι και ελπίζω να υπάρχουν νέοι που θέλουν να ασχοληθούν µμε τα κοινά. Και όσο λιγότερη καθοδήγηση πάρουναπόεµμάς,τόσοτοκαλύτερο.Γιατίειδικάσήµμερα,αυτό πουέχουµμεανάγκηείναιναξεφύγουµμεαπότηνπερπατηµμένη. Χρειαζόµμαστε ανθρώπους µμε πραγµματικά καινούριες ιδέες, αντιλήψεις και στόχους, που θα µμπορέσουν να κάνουν τη διαφορά µμε το χθες. Το µμόνο που θα µμπορούσα να πω σε κάποιον που ξεκινά τη σταδιοδροµμία του, είναι να ορίσει τις βασικέςτουαρχές–όποιεςκιανείναιαυτές–καινατιςτηρήσει µμεσυνέπειαµμέχριτοτέλος.

Υπό το βάρος του ρόλου που έχετε αναλάβει, καταφέρνετε νααφιερώνετεχρόνοστηνοικογενειακήκαικοινωνικήσας ζωή;; Οχρόνοςπουκαταφέρνωνααφιερώσωστηνοικογένειάµμου και στους φίλους µμου είναι σίγουρα πολύ λιγότερος από όσο θαήθελα.Τουλάχιστονόµμωςπροσπαθώακόµμακιαυτότολίγο να είναι ποιοτικό, γιατί µμ’ αυτό τον τρόπο παίρνω ενέργεια και δύναµμηγιαόλεςτιςυπόλοιπεςώρεςτηςηµμέρας. Σαςευχαριστούµμεπολύ.


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕδώΒρυξέλλες! Ευρωεκλογές–7Ιουνίου2009 ΣυνέντευξητουΥπουργούστηΝαταλίαΣτενηµμαχίτη,γιατοΑΘΗΝΑΖΕ

Ο ερχόµμενος Ιούνιος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε µμήνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς είναι ο µμήνας διεξαγωγής των ευρωεκλογών. Στις εκλογές αυτές το σύνολο των πολιτών των κρατών-µμελών της Ε.Ε. µμε δικαίωµμα ψήφου θα επιλέξουν τους ευρωβουλευτέςπουθατουςεκπροσωπήσουνστοµμοναδικόάµμεσα εκλεγµμένο όργανο - όχι µμόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο-,τοΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο. Οι Ευρωεκλογές διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια και στην ψηφοφορία της 7ης Ιουνίου θα αναδειχθούν συνολικά 735 Ευρωβουλευτές, οι οποίοι εκπροσωπούν τους σχεδόν 500 εκατοµμµμύριαπολίτεςτων27κρατών-µμελώντηςΕ.Ε. Τα κράτη-µμέλη καθορίζουν ένα όριο (3%), το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί από µμια λίστα ή υποψήφιο, προκειµμένου να εκλεγεί στοΕ.Κ.(ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο). Η διαδικασία των ευρωεκλογών, εκτός από τις διατάξεις της εθνικής νοµμοθεσίας κάθε κράτους-µμέλους, διέπεται και από ορισµμένες κοινές ευρωπαϊκές αρχές, όπως ότι οι ευρωεκλογές πρέπειναδιεξάγονταιτηνίδιαεβδοµμάδασεόλατακράτη-µμέληκι ότιηκαταµμέτρησητωνψήφωνδενµμπορείναξεκινήσειπριντο κλείσιµμοτωνεκλογικώνκέντρωνσεόλεςτιςχώρες. Οι Ευρωβουλευτές εκφράζουν τη φωνή των πολιτών της Ευρώπηςκαιέχουναποφασιστικόρόλοστηδιαµμόρφωσητης ευρωπαϊκήςνοµμοθεσίας,ηοποίαενσυνεχείαυιοθετείταιαπότα κράτη-µμέλη.ΗζωήτωνΕυρωπαίωνεπηρεάζεταιάµμεσααπότα ψηφίσµματατωνευρωβουλευτών,δεδοµμένουότιηπλειονότητα τωννόµμωνπουτίθενταισεισχύστακράτη-µμέληείναιµμεταφορά ευρωπαϊκώναποφάσεωνπουέχουναυτοίψηφίσει. Οι Ευρωβουλευτές εκλέγονται µμε άµμεση καθολική και µμυστική ψηφοφορία, βάσει της αναλογικής εκπροσώπησης. Προκειµμένου να συµμµμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο ενός πολιτικού κόµμµματος πρέπειναδιαθέτουντηνυπηκοότηταενόςεκτωνκρατώνµμελών της Ε.Ε. και να έχουν συµμπληρώσει κατ’ ελάχιστο τα 25έτη. Για τη σηµμασία των επικείµμενων ευρωεκλογών µμας µμίλησε ο Διευθυντής του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, κ. Γιώργος Κασιµμάτης, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους γνώστες των ευρωπαϊκών θεµμάτων στην Ελλάδα. Κ.Κασιµμάτη,µμιλήστεµμαςγιατησηµμασίατωνΕυρωεκλογών ως διαδικασία ενίσχυσης του δηµμοκρατικού χαρακτήρα της Ένωσης. HΕυρωπαϊκήΈνωση(Ε.Ε.)τωνεκατοµμµμυρίωνµμεταναστώνκαιτων εσωτερικών κοινωνικών ανισοτήτων, χρειάζεται κοινές πολιτικές µμετανάστευσης για τον έλεγχο των συνόρων της αλλά και την ενσωµμάτωση των µμεταναστών. Η Ευρώπη των Δηµμοκρατικών

θεσµμώνκαιτωνανθρωπίνωνδικαιωµμάτωνχρειάζεταινέαπολιτική γιατηναντιµμετώπισητηςτροµμοκρατίας.ΗΕυρώπητηςΠαιδείας,του Πολιτισµμού, των µμεγάλων επιστηµμονικών ανακαλύψεων θέλει νέα ώθησηγιαναβρειξανάτονηγεµμονικόρόλοτης.Οιευρωεκλογές δεδίνουναµμέσωςαπαντήσειςσεεθνικάπροβλήµματα.Είναιόµμωςη µμόνη δυνατότητα του ευρωπαίου πολίτη να διαµμορφώσει πολιτικές πλειοψηφίες και µμειοψηφίες στο ευρωκοινοβούλιο που καθίσταται ολοένακαιπιοισχυρό.ΝαδώσειέναµμήνυµμαόχιγιατηνΕυρώπητων άλλωναλλάγιατηδικήτουΕυρώπη. Θαµμαςµμιλήσετεγιαταβασικάσηµμείατηςστρατηγικήςεπικοινωνίας τουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουγιατιςευρωεκλογές;; ΤοΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιοφέτοςγιαπρώτηφοράανέθεσετην

13


ΠΡΟΣΩΠΑ

καµμπάνια του σε µμια πολυεθνική εταιρεία, την Scholz & Friends. ΕποµμένωςθαέχουµμεµμιαενιαίακαµμπάνιαγιαολόκληρητηνΕυρώπη, η οποία όµμως θα επικεντρώνεται στα ενδιαφέροντα που έχουν οι πολίτες των κρατών-µμελών, γιατί, για παράδειγµμα, εµμείς στην Ελλάδα δεν έχουµμε τα ίδια ενδιαφέροντα και προβλήµματα µμε τους Ιρλανδούς ή τους Σουηδούς. Έχουµμε λοιπόν µμία πανευρωπαϊκή καµμπάνια,ηοποίασυντονίζεταιαπόαυτήτηνεταιρεία. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η καµμπάνια αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι µμία µμη κοµμµματική εκστρατεία, είναι µμια θεσµμική καµμπάνια και επικεντρώνεται σε θέµματα που έχουν αντίκτυπο στη ζωή µμας καιθέλουµμεναπροσεγγίσουµμετονπολίτηµμεθέµματαπου τοναπασχολούνκαιείναιµμέσαστηνκαθηµμερινότητάτου,όπωςείναι ηενέργεια,ταθέµματατηςοικονοµμίαςκαιτηςοικονοµμικήςκρίσης,της ασφάλειας, της εκπαίδευσης, της προστασίας του καταναλωτή,της µμετανάστευσηςκαιτηςπαράνοµμηςµμετανάστευσης,τηςτυποποίησης τωνπροϊόντων,τουπεριβάλλοντοςκαιτωνκλιµματικώναλλαγών. Τοσλόγκανκαιηεκστρατείαµμαςγενικότεραεπικεντρώνεταιστοότιο πολίτηςέχειτολόγοκαιδιαθέτειεπιλογέςκαιπρέπεινασυµμµμετάσχει, να πάει να ψηφίσει για να δείξει ότι είναι παρών και ότι στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το µμοναδικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο οι πολίτες µμπορούν να επιλέξουν τους εκπροσώπουςτους,γιατίανάµμεσαστα3όργαναη Επιτροπήθαλέγαµμεότιείναιοκινητήριοςµμοχλός-η κυβέρνηση,τοΣυµμβούλιοέχειωςεκπροσώπους τα κράτη-µμέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες. Άρα ο πολίτης, όντας παρώνκαισυµμµμετέχοντας,δυναµμώνειτηδικήτου φωνήστηνΕνωµμένηΕυρώπη. Το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα τι ενηµμερωτικές εκδηλώσεις προγραµμµματίζειενόψειτωνευρωεκλογών;; Από τα διάφορα θέµματα που σας ανέφερα, το κάθε κράτος µμέλος επέλεξε τέσσερα βασικά θέµματα. Εµμείς στην Ελλάδα επιλέξαµμε τα θέµματα που έχουν σχέση µμε την ασφάλεια, την αστυνόµμευση, δηλαδή πόση αστυνόµμευση θέλουµμε, εάν θέλουµμε τα προϊόντα µμαςναείναιτυποποιηµμέναήόχι,ανείµμαστευπέρτωνεναλλακτικών µμορφών ενέργειας, εάν θέλουµμε περισσότερη ασφάλεια, εάν θέλουµμεανοιχτάσύνοραήκλειστά. Αυτά όλα θα τυπωθούν σε µμεγάλες αφίσες τις οποίες θα βάλουµμε στακεντρικότερασηµμείατωνελληνικώνπόλεωνκαισετρισδιάστατες κατασκευέςπουθατοποθετηθούνσεκεντρικέςπλατείες.Επίσης, φέτος θα έχουµμε και ένα περίπτερο πολυµμέσων, εξοπλισµμένο µμε υπολογιστές, όπου θα µμπορεί να µμπαίνει µμέσα ο πολίτης και να επιλέγει το θέµμα που τον ενδιαφέρει και να βλέπει τι δηλώνουν σχετικάάλλοιπολίτες.Ακόµμα,θαµμπορείναλέειτηγνώµμητου,η οποίαθαείναιπροσβάσιµμητόσοαπόπολίτεςάλλωνκρατώνµμελών, όσοκαιαπόπολιτικέςοµμάδεςεντόςτουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου από τις οποίες θα µμπορεί να ζητεί να του απαντήσουν σε κάποιο ερώτηµμάτου. Παράλληλα, θα γίνει µμία τηλεοπτική εκστρατεία, όπου θα προβάλλονται φιλµμάκια µμε θεµματολογία που θα επικεντρώνεται στα θέµματα που σας προανέφερα, καθώς και σ’ άλλα θέµματα που

14

απασχολούντουςπολίτες.Επιπροσθέτως,θαγίνειµμιαραδιοφωνική καµμπάνια µμε σποτάκια, τα οποία θα συµμπληρώνουν την τηλεοπτική εκστρατεία µμε µμηνύµματα που θα καλούν τον πολίτη να πάει να ψηφίσει. Και βέβαια, τέλος, θα υπάρχουν και πολλά άλλα εργαλεία πουεπικεντρώνονταικυρίωςστουςνέουςψηφοφόρους,γιατίφέτος θα ψηφίσουν 36 εκατοµμµμύρια νέοι ψηφοφόροι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοια εργαλεία είναι τα viral videos, τα flash modules, τα banner ads, θα χρησιµμοποιήσουµμε το facebook, τηλεοπτικούς σταθµμούςπουαπευθύνονταιστουςνέουςκαιβέβαιαδιάφοραάλλα προϊόντα που θα ενηµμερώνουν τον πολίτη για τις ευρωεκλογές, όπως είναι στυλό και mp3. Επιπλέον θα κάνουµμε και πάρα πολλές εκδηλώσειςκαισυζητήσειςµμεθέµματιςευρωεκλογές. ΤηνηµμέρατηςΕυρώπης,στις9Μαΐου,θαοργανώσουµμεµμιαµμεγάλη εκδήλωσηστηνκεντρικήπλατείαΑριστοτέλουςστηΘεσσαλονίκηµμε θέµματιςδιάφορεςπολιτικέςτηςΈνωσης.Επίσης,σεσυνεργασίαµμε τοΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιοκαιτηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπήθακάνουµμε καιµμιαπροσοµμοίωσητουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουστοΕλληνικό Κοινοβούλιοστις8ΜαΐουµμεπαιδιάαπόόλητηνΕλλάδα.Τέλος, συµμµμετέχουµμεσεεκδηλώσειςπουοργανώνειηΤοπικήΑυτοδιοίκηση καιΜηΚυβερνητικοίΟργανισµμοίκαισεκάθεείδουςπρωτοβουλία πουέχεισχέσηµμετιςευρωεκλογές. Με ποια επιχειρήµματα θα παρακινούσατε κάποιον Έλληνα που δεν έχει γνώσεις για τηλειτουργίατουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου ναψηφίσειστιςΕυρωεκλογές;; Τα δικαιώµματα και τα συµμφέροντα των πολιτών τα υπερασπίζεται το Κοινοβούλιο. Όχι όµμως µμε ένα τρόπο που να υπακούει τυφλά στα αιτήµματα της οποιασδήποτε κατηγορίας ή της οποιασδήποτε οργάνωσης των πολιτών. Όπως οι καλές κυβερνήσεις καθοδηγούν τους πολίτες τους, έτσι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει µμε γνώµμονα το γενικό συµμφέρον των πολιτών, των εργαζοµμένων, των γυναικών, των καταναλωτών,τωνΕυρωπαίων. ΤοΚοινοβούλιολαµμβάνειθέσειςκαιαποφάσεις,χωρίςναυποκύπτει σεπιέσειςκαιναυπολογίζειτοπολιτικόκόστος.Αυτόσυµμβαίνει,γιατί οιθέσειςκαιοιαποφάσειςαυτέςδενπηγάζουναπόστενάκοµμµματικά κριτήρια.Είναισύνηθες,γιαπαράδειγµμα,ναλαµμβάνονταιαποφάσεις από τους µμισούς χριστιανοδηµμοκράτες βουλευτές και τους µμισούς σοσιαλιστές. Πώςεξηγείτετασυνεχώςφθίνονταποσοστάσυµμµμετοχής στιςΕυρωεκλογές;; Είναι ένα θέµμα που µμας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Παρόλο πουβλέπουµμεότιοιαρµμοδιότητεςτουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου αυξάνονταιµμετιςδιάφορεςΣυνθήκες,ταποσοστάσυµμµμετοχήςστις ευρωεκλογέςόντωςσυνεχώςφθίνουν.Αυτόσυµμβαίνειακόµμακαι στανέακράτη-µμέληπουθαήτανλογικόναυπάρχειενθουσιασµμός. Στιςπροηγούµμενεςευρωεκλογέςείχαµμεποσοστόσυµμµμετοχής45%, άρακαι55%αποχή. Έχωτηνεντύπωσηότιοιλόγοιείναιπάραπολλοί.Θαξεκινήσωαπότην ευθύνηπουέχουνταόργανατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης.Τοθέµματης


ΠΡΟΣΩΠΑ

ενηµμέρωσηςκαιπληροφόρησηςµμπήκεστολεξιλόγιοτωνοργάνων απότο2000καιµμετά.Δηλαδήηπρώτηφοράπουέγινεαναφορά στηνανάγκηενηµμέρωσηςτουπολίτηήτανστοΣυµμβούλιοΚορυφής τουΛάακεντο2000.Άραφταίµμεεµμείςκαταρχάςπουδενείχαµμε σκεφτεί νωρίτερα να αρχίσουµμε αυτή την πολιτική ενηµμέρωσης. ΑυτότοπλήρωσεπολύακριβάηΈνωσηµμετοόχιτωνΓάλλωνκαι των Ολλανδών στο δηµμοψήφισµμα για τη Συνταγµματική Συνθήκη το2005.Ηπροσπάθειαενηµμέρωσηςπουγίνεταιτώραβρίσκεται στα σπάργανα και δεν έχει δώσει τα αποτελέσµματα που θα έπρεπε να δώσει. Το θέµμα της ενηµμέρωσης και της πληροφόρησης για τα ευρωπαϊκάθέµματαπρέπειναξεκινάαπότοµμαθητήτουΔηµμοτικού, γιατί είναι θέµμα κουλτούρας και δεν αρκεί µμια απλή προσέγγιση. Αυτόςείναικαιολόγοςπουέχουµμεξεκινήσεισυνεργασίεςκαιµμετις πρώτεςβαθµμίδεςτουΔηµμοτικούκαιµμεΠανεπιστήµμιακαιπιστεύουµμε ότιαυτήηπροσπάθειαπουγίνεταιθαδώσειαποτελέσµματαµμετάαπό κάποιαχρόνια. Επίσης ένα µμεγάλο ποσοστό ευθύνης οφείλεται και στα κράτηµμέλη, στους πολιτικούς και στα ΜΜΕ, οι οποίοι, ο καθένας για δικούςτουλόγους,δεθέλουνναξέρειοπολίτηςότιπλέοντο70% τωναποφάσεωνπουαφορούντηνκαθηµμερινότητάτουλαµμβάνεται στιςΒρυξέλλες.Οιπολιτικοίθέλουννακρατήσουντηνπελατειακή σχέσηπουέχουνµμετονπολίτη.ΣυνήθωςταΜΜΕστιςπεριπτώσεις που κάτι θετικό προκύπτει από την ΕΕ δεν το αναφέρουν, µμα επικεντρώνονταικυρίωςστα«κακά»νέααπότηνΕυρώπη. ΕµμείςόµμωςεδώστηνΕλλάδαείµμαστεαισιόδοξοιγιαταποσοστά τωνερχόµμενωνευρωεκλογών.Πιστεύουµμεότιστιςεκλογέςτης7ης Ιουνίου,στοπλαίσιοόληςτηςκαµμπάνιαςπουθαπραγµματοποιηθείως τότε,τοποσοστόσυµμµμετοχήςθααγγίξειτο70%.Τηνπροηγούµμενη φοράείχαµμεπερίπουένα64%.Πιστεύουµμεότιαυτήτηφοράθα είµμαστε µμεταξύ 65-70%. Βέβαια πολλές φορές οι ευρωεκλογές χρησιµμοποιούνται για εσωτερική κατανάλωση και για την εξυπηρέτηση θεµμάτων εθνικού ενδιαφέροντος, κάτι που συµμβαίνει σε όλα τα κράτη. Πιστεύω όµμως ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές θα µμιλήσουµμεπερισσότερογιαΕυρώπηαπ’ότιστιςπροηγούµμενες. Θεωρείτεπιθανόναεπηρεάσειτοποσοστόσυµμµμετοχήςηαργία τηνεπόµμενηµμέρατωνευρωεκλογών;; Πιστεύω ότι είναι πιθανόν να έχουµμε µμικρότερη συµμµμετοχή από ψηφοφόρουςπουθαεπιλέξουνναφύγουνγιατοτριήµμερο.Όµμως για αυτούς που είναι ετεροδηµμότες και θέλουν να ψηφίσουν στον τόποκαταγωγήςτους,όπουδιατηρούνταεκλογικάτουςδικαιώµματα, θα υπάρχει µμεγαλύτερη ευχέρεια να πάνε να ψηφίσουν. Συνεπώς, ίσωςαφενόςταποσοστάναείναιµμικρότεραλόγωτηςαργίαςµμα αυτόµμπορείνααντισταθµμιστείµμεαυξηµμέναποσοστάετεροδηµμοτών πουθαπάνεναψηφίσουν.

Άραυπάρχειµμίαµμείωσητουαριθµμούτωνευρωβουλευτών.Γι’αυτό και οι Έλληνες τώρα θα εκλέξουν 22 ευρωβουλευτές. Η θητεία αυτών των ευρωβουλευτών θα διαρκέσει από το 2009 έως το 2014.ΈστωκαιαντεθείσεισχύηΣυνθήκητηςΛισαβόναςµμέσασ’ αυτό το διάστηµμα, ο αριθµμός των ευρωβουλευτών δε θα αλλάξει. Απλώςτο2014πουθαγίνουνξανάοιεκλογές,θαεπιλεγούν751 ευρωβουλευτέςσύµμφωναµμετηΣυνθήκητηςΛισαβόνας. Σχετικά µμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, πιστεύετε ότι θα επικυρωθείεντόςτου2009;; Οιπληροφορίεςλένεότιθαπραγµματοποιηθείένανέοδηµμοψήφισµμα στηνΙρλανδίατονΟκτώβριοτου2009ήτοαργότεροτοΝοέµμβριο. Τα γκάλοπ που γίνονται αυτή τη στιγµμή στην Ιρλανδία δίνουν ένα ποσοστό60%υπέρτουναι.Αναυτόδεναλλάξει,πιστεύωότιθα έχουµμετηνεπικύρωσηαπότηνΙρλανδίαµμέχριτοτέλοςτουχρόνου, δηλαδή µμέσα στο πρώτο εξάµμηνο του 2010 θα τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Ήδη σε κάποια σηµμεία της η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει αρχίσει να εφαρµμόζεται, όπως για παράδειγµμα η πρόβλεψηγιατηνενίσχυσητηςθέσηςτωνεθνικώνκοινοβουλίων. Συµμφωνείτε µμε την άποψη ότι το ποσοστό συµμµμετοχής στις φετινές Ευρωεκλογές θα έχει καθοριστικό ρόλο στη συζήτηση γιατοµμέλλοντηςΕυρώπης;; Πιστεύωότιείµμαστεσεκρίσιµμηκαµμπή.ΤοθέµματηςΕυρώπηςάπτεται σε µμεγάλο βαθµμό της καθηµμερινότητας του πολίτη. Όταν ο πολίτης βρίσκεται σε δυσκολίες, είναι πολύ φυσικό να εκφέρεται αρνητικά προςτοόλοσύστηµμαπουυπάρχει,άρακαιπροςτηνΕυρώπη,τις κυβερνήσεις. Αυτό συµμβαίνει και σε άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα, όπως δείχνει η πτώση της δηµμοτικότητας του Γάλλου προέδρου κ. Σαρκοζύ και η δυσαρέσκεια των Άγγλων πολιτών για τονκ.Μπράουν.Εγώπιστεύωότι,ανδενπεράσουµμετο50%της συµμµμετοχής,σίγουραδενθαυπάρξειηευφορίαπουυπήρχεπρινλίγα χρόνιαγιατοµμέλλοντηςΕνωµμένηςΕυρώπης,γιατίανλιγότεροιαπό τουςµμισούςπολίτεςεκφράσουντηνάποψήτους,τότεοιφωνέςτων ευρωσκεπτικιστών,αυτώνδηλαδήπουείναιεναντίοντηςΕνωµμένης Ευρώπης,ενισχύονται. Άρα,πιστεύωότιοιπολίτεςπουπιστεύουνότιηΕυρώπηείναιµμια Ευρώπηπουτηνχρειαζόµμαστεκαιπουόχιµμόνοέδωσεδύναµμηστα κράτη-µμέληαλλάκαιµμπορείναυψώσειτηφωνήτηςσεπαγκόσµμιο επίπεδο,αυτήτηνΕυρώπηπρέπεινατηνενισχύσουµμεκαιπρέπεινα συµμµμετάσχουµμεστιςεκλογές. ΚύριεΚασιµμάτη,σαςευχαριστώπολύγιατοχρόνοπουδιαθέσατε καιγιατιςπληροφορίεςπουµμαςπαρείχατε. Σαςευχαριστώκιεγώπολύ.

ΗΣυνθήκητηςΛισαβόναςπροβλέπειότιτοΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο θα πρέπει να απαρτίζεται από 751 Ευρωβουλευτές. Εάν µμεταξύ των ευρωεκλογών του 2009 και του 2014 κυρωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, θεωρείτε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόβληµμα στη λειτουργίατουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου;;

[Για περισσότερες πληροφορίες για τις ευρωεκλογές: http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default. htm?language=el]

Αυτή τη στιγµμή έχουµμε 785 ευρωβουλευτές. Με τη Συνθήκη της Νίκαιας θα µμειωθούν στους 735, δηλαδή οι εκλογές που θα πραγµματοποιηθούν στις 7 Ιουνίου, θα εκλέξουν 735 βουλευτές.

15


ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠαναγιώτηςΓιαννάκης ΣυνέντευξηστηνΕβίταΠαντολέων,γιατοΑθήναζε Παρόλο που πρωταγωνιστείτε στην αθλητική σκηνή της Ελλάδας (και όχι µμόνο) για περισσότερες από 2 δεκαετίες, αρχικά ως παίκτης και στη συνέχεια ως προπονητής, διατηρήσατε και διατηρείτε µμια εικόνα εξαιρετικά µμετρηµμένου και συνετού ανθρώπου και οικογενειάρχη. Ποιο είναιτοµμυστικό;; Στη ζωή δεν είναι θαύµμα να πετάς, αλλά να περπατάς και να πατάς στηγη. Η βία στους αθλητικούς χώρους είναι ένα φαινόµμενο που η Πολιτεία προσπαθεί µμε νόµμους να εξαλείψει. Με την µμεγάλη σας εµμπειρία από τη θητεία σας στις λαοφιλέστερες ελληνικέςοµμάδες,τιπιστεύετε ότι φταίει για την σηµμερινή κατάσταση;; Υπάρχει τρόπος ριζικής αντιµμετώπισης;; Τα πράγµματα είναι απλά. Αν πραγµματικά θέλουµμε να ακολουθήσουµμε τους κανόνες, τότε η Πολιτεία µμπορεί να βρει τους ελεγκτικούςµμηχανισµμούς, ειδικά όταν υπάρχει θέληση. Μπορείτε να εξηγήσετε για ποιο λόγο οι µμεσογειακές χώρες κυριαρχούνστοευρωπαϊκό µμπάσκετ, παρόλο που κατά κανόνα οι βόρειες χώρες«βγάζουν»ταπιο ψηλά παιδιά;; Μήπως είναιάθληµμαπουαπαιτεί πρωτίστως ταµμπεραµμέντο;;


ΠΡΟΣΩΠΑ

Το µμπάσκετ είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρειάζεται πνευµματική συµμµμετοχήγιαναµμπορέσειςναχρησιµμοποιήσειςτιςαθλητικές και σωµματικές σου ιδιότητες για να είσαι αποτελεσµματικός. Ο διαφορετικός τρόπος ζωής είναι κατά τη γνώµμη µμου ο λόγος πουσυµμβαίνειαυτό. Όταν πατάς την κορυφή ως παίκτης και στη συνέχεια την ξαναπατάςκαιωςπροπονητής,τιείναιαυτόπουσουδίνει κίνητρονασυνεχίσειςτιςπροσπάθειες;;Πιστεύετεότιυπάρχει εθισµμόςστηνίκη,ωςαντίβαροσεκάθεπιθανόκορεσµμό;; Ο αθλητισµμός σου δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψεις τον εαυτό σου όχι µμόνο σωµματικά αλλά συναισθηµματικά και πνευµματικά. Ο αθλητισµμός σου δίνει πάντα τη δυνατότητα να ανακαλύπτειςκαινούργιεςπτυχέςτουεαυτούσουκαινακάνεις πιοσυναρπαστικήτηζωήσου. Από την µμεγάλη σας θητεία στον χώρο του µμπάσκετ, µμπορείτεναθυµμηθείτεµμιαακραίαέκφρασηθαυµμασµμούπου δεχθήκατεποτέαπόφίλαθλο;;(ήµμιακωµμική/συγκινητική στιγµμήπουέχειχαραχθείστηµμνήµμησας) Δύο είναι οι στιγµμές. Η πρώτη ήταν όταν στο τελευταίο παιχνίδι του Μουντοµμπάσκετ της Αργεντινής είδα ανθρώπους που παρακολουθούσαν τη διοργάνωση και δούλευαν σ’ αυτή, που δεν είχαν καµμία σχέση µμε την Ελλάδα, να χειροκροτούν όρθιοι ότανέφευγααπότογήπεδο.ΗδεύτερηήτανστηνΑθήνα.Ήταν κατακαλόκαιρο, µμεσηµμέρι και είχε πολλή ζέστη. Περίµμενα για αρκετήώρα,περίπουµμιαώρα,γιαταξίστιςγραµμµμέςτηςΙεράς Οδού.Σταµμάτησεέναταξίκαιµμιαµμεγάλησεηλικίακυρίαπου ήτανεπιβάτηςµμερώτησεγιατοπούπήγαινα.Τηςαπάντησαότι σηµμασία έχει πού πάει αυτή και µμου είπε Πετρούπολη. Της είπα ότιπάωστηΝίκαιακαιδεβολεύειηδιαδροµμή,αλλάεπέµμενενα µμπω στο ταξί και να µμε πάει πρώτα στον προορισµμό µμου. Δε µμε άφησεκανναπληρώσωτηδιαδροµμήκαιµμουείπε:«Έχετεκάνει τόσαγιαµμας,αφήστενακάνωκιεγώκάτιγιασας».Ένιωσαπολύ αµμήχανααλλάκαιπολύόµμορφα.Θατοθυµμάµμαιγιαπάντα. Συγκρίνοντας τον πάλαι ποτέ αυτοκράτορα Άρη και οµμάδες που έφτασαν στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµματος (Euroleague) πού πιστεύετε ότι έγινε η υπέρβαση;; Είναι τελικά το µμπάσκετ άθληµμα των δώδεκα καλώνκαιόχιτωνπέντε–έξιπολύκαλών;; Όλοιοικαλοίχωράνε.Τοµμπάσκετέχειπροοδεύσειαλλάνοµμίζω ότι ο Άρης θα συνεχίσει να είναι ο Αυτοκράτορας σε κάποια κοµμµμάτια του αθλήµματος, γιατί ήταν η οµμάδα που κατάφερε να γίνειοµμάδατουµμεγαλύτερουµμέρουςτωνΕλλήνων. Αθήνα 1987, Ζάγκρεµμπ 1989, Τορίνο 1991, Τορόντο 1994, Παρίσι 1996, Ατλάντα 1996, Βελιγράδι 2005, Σαϊτάµμα 2006… Ποια στιγµμή σας έρχεται στο µμυαλό ως η κορυφαία µμιας λαµμπρής καριέρας και τι την κάνει τόσο ξεχωριστή από τις άλλες µμεγάλες στιγµμές που ζήσατε τόσο

ωςπαίκτηςόσοκαιωςπροπονητής;; Ηεπιτυχίατου’87άλλαξεπολλούςανθρώπους.Ό,τιγίνεταικαι αλλάζειπολλούςανθρώπουςείναισυγκλονιστικό.Χάρηκαπολύ ότανείδαότιαυτήηεπιτυχίαοδήγησεπολλούςανθρώπουςστη δικήτουςεπιτυχία.Ήτανοδηγόςγιαπολλούς... Τελικάποιαοµμάδαστηνκαριέρασας,είτεωςπαίκτηςείτε ωςπροπονητής,θεωρείτετηνκορυφαίαόλων;;Ανθέλετε, επιλέγετεκαικάποιαπουέχετεσυναντήσεισαναντίπαλο. Θα ήταν δύσκολο να συγκρίνουµμε οµμάδες διαφορετικών εποχώναλλάεγώθαήθελαοιεπόµμενεςοµμάδεςνααναδειχθούν απότηνοοτροπίαπουείχεηΕθνικήοµμάδατατελευταίαχρόνια. Αποδείχθηκε ότι κάποιοι µμπορεί να είναι σηµμαντικοί χωρίς να είναι πρωταγωνιστές. Αυτό το µμήνυµμα έδωσαν τα παιδιά και χαίροµμαιπουήµμουνκιεγώµμέροςαυτήςτηςπροσπάθειας. Πείτεµμαςποιοςαντίπαλοςσαςδυσκόλεψεπερισσότερο;; ΟΝτράζενΠέτροβιτςκαιοΝίκοςΓκάληςσταλίγαχρόνιαπου ήµμασταναντίπαλοι.ΟΝτράζενήτανεκπληκτικόςπαίκτης. Ποιουςθεωρείτετονκαλύτεροσυµμπαίκτηκαιτονκαλύτερο προπονητήπουείχατεστηνκαριέρασας;; Όλα τα παιδιά της Εθνικής του ’87 θα µμείνουν για πάντα χαραγµμέναστηµμνήµμη.Όσογιαπροπονητή,θασαςπωότικάνω ακόµμαπαρέαµμετονπρώτοµμουπροπονητή,αυτόνπουµμεέβαλε στοµμπάσκετ.ΤονΒύρωναΚρίθα. ΜπορείηΕλλάδαναβγάλειένανNBAsuperstarσαντον GasolκαιτονNowitchki;;Υπάρχεικανέναςδιεθνήςµμαςπου θα µμπορούσε να διαπρέψει στο NBA και για διάφορους λόγουςδεντοτόλµμησε;; Υπάρχουνπολλάπαιδιάπουµμπορούνκαισίγουραθαυπάρξουν πολλάκαιστοµμέλλον.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΩραίαταδάση!Αλλάπόσαείναι;; Όταν το 2007 κάηκε η Πάρνηθα, το κράτος δήλωσε µμε τυµμπανοκρουσίες ότι όλη η καµμένη Πάρνηθα θα κηρυχθεί αναδασωτέα προς αποφυγή των «γνωστών παράπλευρων απωλειών». Ουσιαστικά η κήρυξη αναδάσωσης από την κεντρική διοίκηση είναι ωµμή οµμολογία ότι το κράτος ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ το τι είναι δάσος. Έτσι, για να µμην καρπωθούν το δάσος «αµμαχητί» όσοι ειδικεύονται στις πυρκαγιές και στην ενθυλάκωση καµμµμένων εκτάσεων, το κράτος κηρύσσει αναδασωτέο το «δάσος». Τροµμάρα του… Μα εάν ξέραµμε το ποιο ακριβώς είναι το δάσος, σε ψηφιακούς χάρτες µμε γεωγραφικόπλάτοςκαιγεωγραφικόµμήκος,ηκεντρικήδιοίκηση δε θα είχε κανένα απολύτως λόγο να κηρύξει την καµμµμένη έκταση αναδασωτέα. Σκέψου να κηρύσσεις ανακατασκευάσιµμο κάθε οικοδόµμηµμα που καταστρέφεται από τη φωτιά για να εξασφαλισθείότιτοακίνητοδεθατο«βουτήξουν»οιεπιτήδειοι. Έτσι,κάθεφοράπουκαίγεταικάποιο«δάσος»γίνεταιτοκάτωθι: «… στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δηµμοσίευση στην ΕφηµμερίδατηςΚυβέρνησηςηαπόφαση3220τουπεριφερειάρχη Αττικής Χαράλαµμπου Μανιάτη, µμε την οποία κηρύσσεται αναδασωτέα καµμµμένη έκταση 36.158,942 στρεµμµμάτων της Πάρνηθας…» Πού οδηγεί αυτό;; Στη διαφθορά και στην αδιαφάνειαµμπαςκαιβρούµμεκάποιον«τρόπο»ναµμηνκηρυχθεί αναδασωτέα κάποια έκταση… Όπως ακριβώς φαίνεται ότι έγινε στηνΠάρνηθαµμεµμιαέκταση62,59στρέµμµματαδάσουςπου«… έχουν µμεν καεί από την πρόσφατη πυρκαγιά, αλλά δε δύναται να κριθούν αναδασωτέα, αφού µμε τον νόµμο 3139/2003 βρίσκονται σε νόµμιµμη αλλαγή χρήσης…» Ωραία είναι τα «δάση» καιωραίακαίγονται.Αλλάεµμείςδενξέρουµμεπόσαδάσηέχουµμε! Όµμως,πιάσαµμεδύσκοληκουβέντα…«Τιείναιδάσος;;»Ηεπιστήµμη δεν µμπορεί να απαντήσει σε αυτή τη µμεταφυσική ερώτηση… Την απάντηση την έδωσαν «σαφέστατα» οι πολιτικοί µμας στο «Σύνταγµμα της Ελλάδος». Στο άρθρο 24, στην Ερµμηνευτική δήλωση, αναφέρεται: «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµμα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών µμε ξυλώδη κορµμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µμαζί µμε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µμέσω της αµμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµμνώδης, είναι αραιά». Καταλάβατε τον ορισµμό;; Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης (470-399 π.χ.) είχε δώσει τη λύση στο πρόβληµμα µμας λέγοντας: « Η Έναρξη της Σοφίας είναι ο Ακριβής Καθορισµμός των Όρων». Όλες οι Ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 200 χρόνια δεν κατόρθωσανΠΟΤΕνασυντάξουνδασολόγιογιαναγνωρίζουµμε

18

όλοι τα δάση µμας και καταντήσαµμε να είµμαστε η µμόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει δασολόγιο. Για να µμην ξεχνιόµμαστε, ούτε κτηµματολόγιο δεν έχουµμε… Έτσι, για την επίλυση του προβλήµματος οι κυβερνώντες, «εισήγαγαν τον ορισµμότουδάσουςστοΣύνταγµμα…»Διαβάζονταςκαλύτερατο άρθρο 24 του Συντάγµματος, κάποιοι, περιέργως, µμπαίνουν σε κρυφές και περίεργες σκέψεις: «εάν δηλαδή βάλω φωτιά και κάψω κανά δυό φορές ένα ιδιωτικό δάσος και δεν κηρυχθεί ηέκτασηαναδασωτέα,πάπαλατοδάσος…».Αρκείβέβαιανα φροντίσω να «δώσω τα απαραίτητα στους κατάλληλους…» Αυτός είναι ο κύριος λόγος των πυρκαγιών και των καταπατήσεων:Τοάρθρο24τουΣυντάγµματοςκαιοορισµμόςτου «δάσους»!Δενχρειαζόµμαστεορισµμούς«γιατοτιείναιδάσος;;». Χρειάζεται να ορίσουµμε µμόνο «το ποιες ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕναΕΙΝΑΙΔΑΣΙΚΕΣ!».Δεθέλουµμετακριτήρια,που ταερµμηνεύειοκαθέναςόπωςθέλει.Θέλουµμετογεωγραφικό πλάτοςκαιµμήκοςόλωντωνδασώνπάνωσεψηφιακούςχάρτες! Βέβαια «ουδέν κακόν αµμιγές καλού». Το ότι δεν έχουµμε δασολόγιο βοηθά στην καταπολέµμηση της ανεργίας. Ξέρετε πόσαεπαγγέλµματαβρίσκουν«απασχόληση»στηνπροσπάθεια νακαρπωθούνκάποιοιτιςεκτάσειςάλλων;;Πολιτικοίµμηχανικοί, τοπογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, µμοναχοί, ιερείς, συµμβολαιογράφοι, πολιτικά στελέχη υπουργείων, πολιτικοί, µμάρτυρες στις δίκες, κλπ. Είναι γνωστό ότι «ο λύκος στην αναµμπουµμπούλα χαίρεται!». Ενδιαφέρον θα ήταν να µμπορούσαµμε µμε κάποιον τρόπο να µμάθουµμε πόσες δίκες γίνονται στην Ελλάδα που έχουν ως αντικείµμενο αµμφισβητούµμενες εκτάσεις. Πόσες αιτήσεις γίνονται για «χαρακτηρισµμό µμιας έκτασης ως δασικής» και κυρίως πόσες αιτήσειςγια«αποχαρακτηρισµμόµμιαςδασικήςέκτασης»γίνονται. Σε λίγο ξεκινά το καλοκαίρι και είναι σίγουρο ότι αν δεν αλλάξουµμε άµμεσα τις προτεραιότητες µμας και κυρίως τον τρόπο που σκεφτόµμαστε θα κλαίµμε όλοι µμαζί, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, δηµμοτικές αρχές, «κατεστραµμµμένοι νοικοκυραίοι», δηµμοσιογράφοι και πάλι πάνω στα αποκαΐδια, µμόνο που τότε θα πρέπει να έχουµμε στο µμυαλό µμας ότι δεν φταίνε µμόνο οι εµμπρηστές ή η κακή κρατική µμηχανή αλλά εµμείς, οι ενεργοί και σκεπτόµμενοι πολίτες, που έχουµμε επιτρέψει σε µμια µμειοψηφία να νοµμοθετεί µμε αυτό τον απαράδεκτο, αναχρονιστικόκαιτελικάεπικίνδυνογιατηνπατρίδαµμαςτρόπο. Αριστοµμένης(Άρις)Μ.Συγγρός,απόφοιτος‘77 Γενικός Διευθυντής της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» ΘεοφάνηςK.Γιώτης ΠρόεδροςΕλληνικούΙνστιτούτουΔιοίκησηςΈργων (PMIGREECE)


INTERNET

Twitter:Ηνέαπαγκόσµμια«µμόδα» Ζούµμε σε µμια εποχή επικοινωνίας και τεχνολογίας. Διαρκώς ξεπηδούννέαµμέσακαινέοιτρόποιέκφρασηςµμεκύριοόχηµματο διαδίκτυο.Ηµμόδατουsocialnetworkingσυνεχώςεξαπλώνεται και µμετά τα ήδη γνωστά στους περισσότερους Myspace, Facebook αλλά και παλαιότερα εργαλεία, όπως το Hi5, µμια νέα υπηρεσία, το Twitter, κερδίζει διαρκώςνέουςφίλουςκαιαποτελείτηνέαµμανία τωνεθισµμένωνµμετοδιαδίκτυο.

του χρόνου προστίθενται νέες εφαρµμογές στο Twitter, όπως είναιτοinstantmessagingαλλάκαιηχρήσητουκινητούγια τηναποστολήµμηνυµμάτων.

ΤίείναιτοTwitter;; Το Twitter είναι µμια υπηρεσία η οποία προσφέρει στους χρήστες της τη δυνατότητα να ενηµμερώνουν και να ενηµμερώνονται για τις καθηµμερινές δραστηριότητες των ανθρώπων πουτουςενδιαφέρουν,είτεαυτοίείναιφίλοιείτε κάποια διασηµμότητα της οποίας τα νέα θέλουν ναµμαθαίνουνπρώτοι.Δηµμιουργήθηκετο2006 από τον Jack Dorsey και ανήκει στην κατηγορία web 2.0 στην οποία ανήκουν επίσης τα blog αλλά και οι άλλες υπηρεσίες social networking. Αυτή τη στιγµμή είναι το τρίτο social networking siteπίσωαπόFacebookκαιMyspaceσεαριθµμό χρηστών. Το Νοέµμβριο του 2008 οι χρήστες του υπολογίζονταν σε 4 µμε 5 εκατοµμµμύρια, ενώ σύµμφωνα µμε έρευνα που διεξήχθη το Φεβρουάριο, οι επισκέπτες του ανά µμήνα ανέρχονταιστα6εκατοµμµμύρια,κάτιπουσηµμαίνειπωςσυνολικά δέχεται 55 εκατοµμµμύρια επισκέψεις το µμήνα. Παράλληλα, το ποσοστό ανάπτυξης του Twitter υπολογίζεται στο εκπληκτικό 1382%τηστιγµμήπουτοαντίστοιχοποσοστότουFacebookείναι 228%. Καταλαβαίνουµμε λοιπόν την προοπτική που έχει αυτή η τόσοαπλήστησύλληψηαλλάκαιστηλειτουργίαυπηρεσία.Ας πάµμε όµμως να γνωρίσουµμε πώς ακριβώς λειτουργεί και γιατί διαρκώςαυξάνονταιοιχρήστεςτου,καθιστώνταςτοωςένααπό ταπιοδιαδεδοµμέναµμέσαδιαδικτυακήςεπικοινωνίας.

ΤρόποςΛειτουργίας Μέσα από την υπηρεσία του Twitter ένας χρήστης µμπορεί να στείλει σύντοµμα µμηνύµματα µμέχρι και 140 χαρακτήρων τα οποία είναι ορατά σε όσους έχουν επιλέξει να τον «ακολουθούν». Τα µμηνύµματααυτάδεναπευθύνονταιµμόνοσεένανχρήστηάλλασε όσους βρίσκονται στο δίκτυο των φίλων του. Κατ’ αντιστοιχία ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει τις ανανεώσεις όσων χρηστών έχει επιλέξει να «ακολουθεί». Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα να αποστείλει µμήνυµμα το οποίο θα είναι ορατό µμόνο σ’ έναν χρήστη. Ο κάθε χρήστης, αφού εγγραφεί στη σελίδα, δηµμιουργεί το προσωπικό του προφίλ, στο οποίο αναγράφει κάποιες προσωπικές πληροφορίες, όπως είναι ο τόποςδιαµμονής,ηηλικία,ταενδιαφέροντακλπ.Μετηνπάροδο

«Ακολουθώντας»τουςδιασήµμους Έναστοιχείοτοοποίο«απογείωσε»τοTwitterείναιηεκτεταµμένη τουχρήσηαπότουςλεγόµμενους“celebrities”.Ειδικότεραστο εξωτερικό, πολλοί είναι οι επώνυµμοι οι οποίοι χρησιµμοποιούν το Twitter, µμε διαρκείς ανανεώσεις για την κατάσταση τους, µμε φωτογραφίεςτουςκλπ.Αυτόέχεισαναποτέλεσµμαπολλοίφαννα ακολουθούνταινδάλµματατουςµμέσωτουTwitter,προκειµμένου να µμαθαίνουν πρώτοι τα νέα των σταρ. Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει της µμόδας πρόσωπα της επικαιρότητας να δίνουν συνεντεύξεις µμέσω του Twitter, κάτι που έπραξε πρόσφατα και στηχώραµμαςηΥπουργόςΕξωτερικώνΝτόραΜπακογιάννη.Στη Ελλάδα το Twitter δεν έχει ακόµμα την απήχηση που βλέπουµμε στο εξωτερικό, ωστόσο ο δείκτης δηµμοφιλίας του διαρκώς ανεβαίνει και οι χρήστες του αυξάνονται. Το σίγουρο είναι ότι σελίγοκαιρόκαιµμετηνεξέλιξηπουπαρουσιάζειθαφτάσεικαι γιατίόχιναµμηνξεπεράσεικαιτηνδηµμοφιλίατου«βασιλιά»αυτή τηστιγµμήFacebook.

ΚωνσταντίνοςΑµμπατζής,απόφοιτoς‘04

19


BUSINESS

Εκθέσεις:Ευκαιρίαήµμιαδιαδικασίαµμευψηλόκόστος;; Στηχώραµμαςηεκθεσιακήδραστηριότηταµμετράπερίπουµμισό αιώνα εναργής παρουσίας και αποτελεί ένα σηµμαντικό κοµμµμάτι της οικονοµμικής δραστηριότητας πολλών επαγγελµματικών κλάδων. Ξεκινώντας από τη ΔΕΘ, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τη µμεγαλύτερηκαιπιοπολυδιάστατη(τόσοσεπεριεχόµμενο,όσοκαι σεπαράλληλεςεκδηλώσειςκαιδράσεις)εµμπορικήέκθεσηστην Ελλάδα, ο εκθεσιακός τοµμέας ακολουθεί µμια συνεχή ανοδική καιεξελικτικήπορείαστηχώραµμας.Σήµμεραπραγµματοποιούνται περίπου 300 εκθέσεις το χρόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια και όπως είναι προφανές, αποτελεί το αποκλειστικό αντικείµμενοεπαγγελµματικήςδραστηριότηταςπολλώνεταιρειών αλλάκαιαυτοαπασχολούµμενων. Οικονοµμικός παράγοντας της χώρας λοιπόν και οι εκθέσεις, δε θα µμπορούσαν να αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα «κάθε δράσηέχεικαιαντίδραση». Άρα, πού βρίσκεται η ευκαιρία για επαγγελµματίες-εκθέτες και διοργανωτές - αλλά και επισκέπτες πίσω από την επένδυση χρόνου, κόπου και σε πολλές περιπτώσεις και αρκετών χρηµμάτων;; Διανύονταςαυτούςτουςχαλεπούςκαιρούς,καλόείναικανείςνα γνωρίζει εκ των προτέρων τα υπέρ και τα κατά πριν αποφασίσει ναδαπανήσειταχρήµματααλλάκαιτονεξίσουπολύτιµμοχρόνο τουώστενασυµμµμετάσχειήέστωναεπισκεφθείµμιαέκθεση. Στοντοµμέατωνεκθέσεωνγιαεπαγγελµματίες(τιςλεγόµμενεςκαι «κλειστές») τα πράγµματα είναι σηµμαντικά πιο οριοθετηµμένα: ο υποψήφιος εκθέτης γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή µμε το µμεγαλύτερο ποσοστό των πελατών (υφισταµμένων και υποψηφίων) και στις περισσότερες των περιπτώσεων να εξασφαλίσει και το µμεγαλύτερο µμέρος του ετήσιου τζίρου του µμέσα σε λίγες µμέρες παρουσίας σε κάποια από τις εκθέσεις του κλάδου στον οποίο ανήκει. Στον αντίποδα, το κόστος της συµμµμετοχής (αγορά χώρου ανά m2

20

,κατασκευή/ στήσιµμο / διακόσµμηση /προσωπικό περιπτέρου) καθώςκαιτογεγονόςότιεκτίθεταισεαπόστασηαναπνοήςαπό τον ανταγωνιστή του, ίσως αποτελούν τα µμειονεκτήµματα. Αλλά καιεδώτο“valueformoney”είναιοκανόναςπουθακαθορίσει το τελικό αποτέλεσµμα: αν δηλαδή η επένδυση της συµμµμετοχής στηνέκθεσηήτανµμίαεπικερδήςκαισυµμφέρουσαεπιλογή. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι προτιµμότερο ο κάθε επαγγελµματίας ή εταιρεία που ενδιαφέρεται να συµμµμετάσχει σε µμία έκθεση να απευθύνεται στους κατάλληλους ανθρώπους, ο ιοποίοιµμπορούννατονδιαφωτίσουνκαινατονκαθοδηγήσουν. Δεδοµμένουότιγιακάθεεπαγγελµματικότοµμέαπραγµματοποιούνται περισσότερες από µμία εκθέσεις στην Ελλάδα και αρκετές αντίστοιχες στο εξωτερικό, µμία µμελέτη για την επιλογή της κατάλληλης διοργάνωσης, το στήσιµμο ενός ελκυστικού εκθεσιακού περιπτέρου και φυσικά την αποτελεσµματική επαφή µμε τους πελάτες και την εξασφάλιση παραγγελιών και συνεργασιών, κρίνεται απαραίτητη. Αυτή τη δύσκολη αλλά συνάµμα πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή αναλαµμβάνουν σε αρκετές περιπτώσεις οι διαφηµμιστικές εταιρείες, αλλά η ορθότερηεπιλογήείναινααπευθυνθείκανείςσεεπαγγελµματίες εξειδικευµμένους στο εκθεσιακό marketing, προκειµμένου ο βαθµμός του ρίσκου να περιορίζεται στο ελάχιστο ενώ τα αποτελέσµματαναείναιτακαλύτεραδυνατά. Το δεύτερο µμεγάλο κεφάλαιο στο χώρο των εκθέσεων είναι αναµμφισβήτητα οι εκθέσεις για το κοινό. Ναυαρχίδα των εκθέσεων αυτών είναι φυσικά το Σαλόνι Αυτοκινήτου, το οποίο διαχρονικά συγκεντρώνει τον µμεγαλύτερο αριθµμό επισκεπτών από κάθε άλλη διοργάνωση στην Ελλάδα. Και άλλες εκθέσεις όµμως τείνουν να γίνουν εξίσου δηµμοφιλείς, όπως το «Κυνήγι- Ψάρεµμα», οι εκθέσεις για το σπίτι, τα σκάφη, τογάµμοκαιγενικάό,τιάπτεταιτωνενδιαφερόντωνµμιαςµμεγάλης µμερίδαςτουπληθυσµμού.Παλαιότεραυπήρχεηπεποίθησηκαι σε πολλές περιπτώσεις ίσχυε, ότι αν αγοράσεις κάτι ή δώσεις µμια παραγγελία µμέσα στην έκθεση θα έχεις καλύτερη τιµμή ή θα πετύχειςευνοϊκότεροδιακανονισµμό.Σήµμεραταδεδοµμέναέχουν αλλάξει. Ειδικά στις εκθέσεις σπιτιού, προκειµμένου οι έµμποροι νακαλύψουντοκόστοςτηςσυµμµμετοχήςκαιναεξασφαλίσουν


BUSINESS

κάποιο κέρδος, διατηρούν τις τιµμές του καταστήµματος στοχεύοντας σε λιγότερες αλλά πιο επικερδείς πωλήσεις. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθµμός των εκθέσεων που αφορούν σε έπιπλα, είδη σπιτιού και διακόσµμησης και απευθύνονται στο καταναλωτικό κοινό είχαν αυξηθεί σε τέτοια βαθµμό,ώστεδενκατάφερνανναέχουνούτεκανµμιααξιοπρεπή επισκεψιµμότητα µμε αποτέλεσµμα αρκετές από αυτές να µμην ολοκληρώνονταιαλλάνασταµματούντην2ηή3ηµμέρα.Φυσικά µμια τέτοια εξέλιξη σε πολλές περιπτώσεις ήταν αναµμενόµμενη, δεδοµμένουότιηδιοργάνωσηµμιαςεπιτυχηµμένηςέκθεσηςείναι δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία και σίγουρα δεν αρκεί το να εξασφαλίσει κανείς έναν ελάχιστο αριθµμό εκθετών και στοιχειώδηπροβολή,αποσκοπώνταςσεµμεγάλακέρδηαπόµμία και µμόνη έκθεση. Όπως όµμως σε κάθε κλάδο που παρουσιάζει ανάπτυξη και κερδοφορία υπάρχουν οι επαγγελµματίες αλλά εµμφανίζονταικαιοι«αλεξιπτωτιστές»,έτσικαιταπροηγούµμενα χρόνια αποτέλεσαν µμία περίοδο κορεσµμού στον κλάδο των εκθέσεων. Παρόλο αυτά, οι εκθέσεις για το κοινό δεν παύουν να είναι πάνταµμιαπρώτηςτάξεωςευκαιρίαγιατουςεπισκέπτεςναβρουν συγκεντρωµμένα σ’ ένα χώρο και να ενηµμερωθούν για όλα τα

νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να ενηµμερωθούν για τις τάσεις της αγοράς και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες οµμιλίες και παρουσιάσεις, να λάβουν µμέρος σε διαγωνισµμούς και να κερδίσουν προσφορές και δώρα πληρώνοντας ένα λογικό εισιτήριοστιςπερισσότερεςαπόαυτές. Δεδοµμένουότικάθεκρίσηστηνοικονοµμία,εκτόςαπόδύσκολη περίοδο, αποτελεί πάντα και µμια ευκαιρία «εκκαθάρισης» στις αγορές, έτσι και για τις εκθέσεις τα πράγµματα γίνονται ξεκάθαρα: Όσες διοργανώσεις διέπονται από σοβαρότητα και επαγγελµματικήσυµμπεριφοράαπέναντισεεκθέτεςκαιεπισκέπτες θα εξακολουθήσουν να χαράζουν πορεία συνεχούς ανάπτυξης καικερδοφορίας. Συνοψίζοντας,είτεείστεεκθέτης,είτεείστειδιώτες,αναζητείστε, µμελετήστε και αξιολογήστε την έκθεση που σας ενδιαφέρει και αδράξτετηδικήσαςευκαιρία. ΑµμαράντουΣτέλλα,απόφοιτη‘97 DPS,partner,Υποστήριξηεπαγγελµματικώνεκδηλώσεων ΕκθεσιακόMarketing


BUSINESS

Ασφαλίζεται;;ΑκύρωσηΕκδηλώσεων Απογοήτευση...ΑκυρώθηκεησυναυλίατωνDepecheModeλόγωασθένειαςτουτραγουδιστή 12/05/0921:36 Αθήνα Μεγάλη απογοήτευση στους οπαδούς τωνDepecheModeπουέσπευσανστηΜαλακάσαγιατησυναυλίατουδιάσηµμου συγκροτήµματος.ΛόγωασθένειαςτουτραγουδιστήΝτέιβιντΓκάαν,ησυναυλίαακυρώθηκε. Αρχικά-περίπουστις7τοαπόγευµμα-στησκηνήεµμφανίστηκανοιPuressence,οιοποίοιέπαιξανκανονικά. Λίγοπριντις9τοβράδυταφώταχαµμήλωσανκαιόλαέδειχνανότιοιDepecheModeθαεµμφανίζοντανκανονικάστησκηνή. Ήδη,ηΜαλακάσαήτανκατάµμεστη... Ωστόσο,µμισήώρααργότεραεµμφανίστηκεοεκπρόσωποςτουσυγκροτήµματος,οοποίοςδήλωσεότιοτραγουδιστήςένιωσε αδιαθεσίακαιµμεεντολήιατρούθαµμεταφερθείστονοσοκοµμείο. Οίδιοςζήτησεσυγγνώµμηεκµμέρουςτουσυγκροτήµματος,τόνισεότιτοσκηνικόθαπαραµμείνειστηθέσητουκαικάλεσετους θεατέςνακρατήσουνταεισιτήριασεπερίπτωσηπουτελικάησυναυλίαγίνειτηνΤετάρτη. ΝεώτεραγιατοθέµματηςπραγµματοποίησηςήµμητηςσυναυλίαςθαγίνουνγνωστάαπόταΜέσαΕνηµμέρωσηςτηνΤετάρτη. Απότοin.gr

Οι εκδηλώσεις που συνδυάζουν µμεγάλη προσέλευση κοινού και έξοδα επικοινωνίας, εστίασης, φιλοξενίας, προβολής σε συγκεκριµμένο χρονικό διάστηµμα και γεωγραφικό χώρο, αντιµμετωπίζουνσυνήθωςκαιτεράστιουςκινδύνουςακύρωσης, από απρόβλεπτους λόγους. Μια ξαφνική ασθένεια ή ένα στραβοπάτηµμα του πρωταγωνιστή, ένα καλοκαιρινό µμπουρίνι, µμια απεργία µμέσω µμαζικής µμεταφοράς και πολλά άλλα. Αντίστοιχα,οδιοργανωτήςαναλαµμβάνειτηνευθύνηέναντιτων καλεσµμένωντουγιασωµματικέςβλάβες,όπωςαυτήαπορρέει από τον νόµμο, ακόµμη και για τρίτους προστεθέντες από αυτόν (πρωταγωνιστές, catering, συνεργεία κλπ), έχοντας έτσι µμία τεράστιαέκθεσησεµμελλοντικέςαπαιτήσεις.Γιααυτότολόγο ακριβώςεξελίχθηκεηασφάλισηακύρωσηςεκδηλώσεων.

Β) Αδυναµμία εµμφάνισης στο χώρο της εκδήλωσης κυρίων συντελεστώντηςεκδήλωσης: •Συναυλίες:Τραγουδιστές,Μουσικοί •Μπαλέτο:Χορευτές,χορογράφος •Συνέδρια:Οµμιλητές •ΑθλητικέςΕκδηλώσεις:Αθλητές,Διαιτητές Γ) Καιρικές Συνθήκες που δεν επιτρέπουν την πραγµματοποίηση τηςεκδήλωσης Συνήθωςδίδονταιδύοκαλύψειςακολούθως: Κακοκαιρία που µμπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους πρωταγωνιστέςήτοκοινό.

Τικαλύπτεταισυνήθωςµμέσααπόαυτότοσυµμβόλαιο;; Ακύρωσηεκδηλώσεων: Ασφαλίζονται τα έσοδα και τα έξοδα της εκδήλωσης, συµμπεριλαµμβανοµμένωνκαιτωνχορηγιών. Ειδοςεκδηλώσεωνπουασφαλίζονται: •Συναυλίες •Θεατρικέςπαραστάσεις,Όπερα,Μπαλέτο,Χορός •ΑθλητικάΓεγονότα(ποδόσφαιρο,καλαθοσφαίριση,αγώνες αυτοκινήτων,αγώνεςιστιοπλοΐας). •Εµμπορικέςήµμηεκθέσεις,Συνέδρια,ΚύκλοςΣεµμιναρίων •Εταιρικέςεκδηλώσεις(καµμπάνιες,λανσάρισµμανέων προϊόντων,βραβεύσειςστελεχώνκλπ) Ασφαλιζόµμενοικίνδυνοι: Α) Ακύρωση και Διακοπή για “οποιαδήποτε αιτία” πέραν του ελέγχουτουΔιοργανωτή(π.χ.σεισµμός,φωτιά,απεργίες,εθνικό πένθος,φυσική(υλική)ζηµμιά.

22

Συγκεκριµμένες καιρικές συνθήκες Π.χ. 5 χιλιοστά κατά την περίοδο19.00-22.00κλπ.ήαέραςδυνατότερος των8Μποφόρ. Αστικήευθύνηδιοργανωτήεκδηλώσεων: Καλύπτεται και η Αστική Ευθύνη του Διοργανωτή των εκδηλώσεων,πουπεριλαµμβάνει: •Σωµματικέςβλάβεςτρίτων Σωµματικέςβλάβεςστουςσυντελεστέςτηςεκδήλωσης. •Υλικέςζηµμιέςστονχώροτηςεκδήλωσης ΚαλύπτονταιοιΥλικέςΖηµμιέςστονχώροτηςεκδήλωσης. Φιλοποίµμην(Φίλης)Αθηναίος,απόφοιτος‘89 Πρόεδρος&Διευθ.Σύµμβουλος filis.atheneos@atheneos.com


BUSINESS

24 NEWENENT.indd 2

19/5/2009 1:59:11 ìì


009 1:59:11 ìì


ΕΥΡΩΠΗ

Μαθητικάσυνέδριαπροσοµμοίωσης ΔιεθνώνκαιΕυρωπαικώνΟργανώσεων: ΜοντέλοΗνωµμένωνΕθνών,µμοντελοΕυρωκοινοβουλίου Μίααπότιςπολλές ευκαιρίεςπουδίνει ηΝέαΓενιάΖηρίδη στους µμαθητές του Λυκείου είναι η δυνατότητα συµμµμετοχής σε µμαθητικάσυνέδρια π ρ ο σ ο µμ ο ί ω σ η ς διεθνών και ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν οργανώσεων, όπως για παράδειγµμα το Μοντέλο Ηνωµμένων ΕθνώνστηΧάγη(TheHagueInternationalModelUnitedNations - THIMUN) και το Μοντέλο Ευρωκοινοβουλίου (Model European Parliament - MEP) σε χώρες όπως η Σλοβενία, η Λιθουανία και η Ιταλία. Ως απόφοιτος πλέον και έχοντας συµμµμετάσχει η ίδια σε πολλά από αυτά τα συνέδρια θα ήθελα να ευχαριστήσω το σχολείο που µμου παρείχε τη δυνατότητα να κερδίσω πολύτιµμες εµμπειρίες, να ταξιδέψω και να µμάθω περισσότερα σχετικά µμε τη λειτουργία των Ηνωµμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο µμάλλον εφόσον είναι το αντικείµμενο των τωρινών µμου σπουδών στο πανεπιστήµμιο και ίσως ο µμελλοντικός τοµμέας εργασίας µμου. Θα ήθελα επίσης να µμοιραστώ µμαζί σας τις εµμπειρίες που αποκόµμισα καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του THIMUN και του MEP, καθώς πιστεύω πως είναι εξαιρετικά σηµμαντικό να γνωρίσουν οι µμαθητές και οι απόφοιτοιπερισσότεροταπρογράµμµματααυτά. Και τα δύο αυτά συνέδρια που προανέφερα (THIMUN και MEP) οργανώνονται ετησίως υπό την αιγίδα των Ηνωµμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα προκειµμένου να αποκτήσουν οι µμαθητές 15-19 ετών οικειότητα µμε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες καθώς και µμε τη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων των οργανώσεων αυτών. Ο µμαθητήςγίνεταιαντιπρόσωπος(delegate)µμιαςχώρας(τηςδικής τουότανπρόκειταιγιατοΜοντέλοΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου, µμίας άλλης χώρας στο Μοντέλο Ηνωµμένων Εθνών) και µμέσα απόεντατικήκαιεκτεταµμένηέρευνακαιπροετοιµμασίαπροτου συνεδρίου αποκτά βαθιές γνώσεις σχετικά µμε ένα πρόβληµμα τοοποίοαντιµμετωπίζειηδιεθνήςήευρωπαϊκήκοινότητα,ενώ παράλληλα καλείται να το αντιµμετωπίσει λαµμβάνοντας υπόψη τα συµμφέροντα της χώρας της οποίας είναι αντιπρόσωπος, αλλάκαιπροσπαθώνταςταυτόχροναναδιατηρήσειατµμόσφαιρα συνεργασίαςµμεταξύτηςχώραςτουκαιτωνυπολοίπωνχωρών. Μέσα από τη δηµμιουργία ενός ψηφίσµματος (resolution), ο αντιπρόσωπος εκθέτει το πρόβληµμα, τις αιτίες και τις συνθήκες πουεπικρατούνγύρωαπόαυτό,κάνειδηλαδήµμιαανάλυσητου προβλήµματοςκαιπάνωσεαυτήτηνανάλυσηπαραθέτειτρόπους αντιµμετώπισης του, οι οποίοι οφείλουν να είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο αντιπρόσωπος παρουσιάζει και υπερασπίζεται το ψήφισµμα του στην επιτροπή

26

(committee) στην οποία ανήκει και αν η πλειοψηφία της επιτροπής ψηφίσει υπέρ τότε το ψήφισµμα συζητείται κατά τη διάρκειατωνδύοτελευταίωνηµμερώντουσυνεδρίουστηΓενική Ολοµμέλεια(GeneralAssembly).Ταψηφίσµματαπουεγκρίνονται απότηΓενικήΟλοµμέλειαστέλνονταιστοΓενικόΓραµμµματέατων ΗνωµμένωνΕθνώνκαιστηνΕυρωπαϊκήΈνωση(εξαρτάταιπάντα απότοανµμιλάµμεγιατοTHIMUNήγιατοMEP)σεµμορφήβιβλίου ,έτσι ώστε να δώσουν ιδέες σχετικά µμε την αντιµμετώπιση των προβληµμάτωναπότουςπροαναφερθέντεςΟργανισµμούς. Οιπαραπάνωδιαδικασίεςείναιπανοµμοιότυπεςµμετιςδιαδικασίες που ακολουθούνται στα Ηνωµμένα ‘Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,κάτιτοοποίοείναιανεκτίµμητο,εφόσονοιµμαθητέςέχουν την ευκαιρία να κάνουν debate στη Βουλή της χώρας όπου φιλοξενείται κάθε φορά το Συνέδριο και να ζήσουν στην ουσία την όλη πολιτική διαδικασία που λαµμβάνει χώρα στον Ο.Η.Ε. και στην Ε.Ε.. Οι επιτροπές στις οποίες ανήκουν οι µμαθητές κατάτηδιάρκειατουσυνεδρίουείναιπανοµμοιότυπεςµμεαυτές των προαναφερθέντων Οργανισµμών, όπως για παράδειγµμα το Συµμβούλιο Ασφαλείας και το Οικονοµμικό και Κοινωνικό ΣυµμβούλιοτωνΗνωµμένωνΕθνών(SecurityCouncil,Economic andSocialCouncil)καιτοΕυρωκοινοβούλιο.Θέµματαπουέχουν συζητηθείκατάκαιρούςείναιηπαροχήανθρωπιστικήςβοήθειας και η αναδόµμηση στις χώρες πληγείσες από το τσουνάµμι το 2004, η επιστροφή από χώρες, όπως η Γαλλία και η Αγγλία, πολιτιστικών τεχνουργηµμάτων στις χώρες από τις οποίες αφαιρέθηκαν ή εκλάπησαν, τα γυναικεία δικαιώµματα στη Μέση Ανατολή, η κοινωνική ενσωµμάτωση µμεταναστών στις χώρες τις ΕυρωπαϊκήςΈνωσης,ηεύρεσηκαιχρήσηνέωνανανεώσιµμων πηγώνενέργειας,οπόλεµμοςστοΙράκκ.α. Πέρα από τις γνώσεις που αποκοµμίζουν οι µμαθητές από την εµμπειρία αυτή, αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση τους και µμαθαίνουν να κάνουν debate µμπροστά σε µμεγάλο κοινό, ενώ εξασκούντηνκριτικήτουςσκέψηµμέσααπότηνέρευνακαιτη συµμµμετοχή στο debate. Ταυτόχρονα τους δίνεται η µμοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν µμαθητές από κυριολεκτικά ολόκληρο τον κόσµμο και να ανοίξουν τους ορίζοντές τους µμέσα από αυτή την επαφή και αλληλεπίδραση. Γενικά, τέτοια συνέδρια προσφέρουνπραγµματικάανεκτίµμητεςδυνατότητεςκαιπολύτιµμες εµμπειρίες. Είναι, κατά τη γνώµμη µμου, από τις καλύτερες εξωσχολικές δραστηριότητες που προσφέρει το σχολείο στους µμαθητές του, και θα πρότεινα ανεπιφύλακτα σε όλους τους µμαθητές του Λυκείου να λάβουν µμέρος σε κάποιο από αυτά τα προγράµμµματα,ιδίωςανενδιαφέρονταινα ακολουθήσουνκαριέραστηνΠολιτική. ΧριστίναΔηµμακουλέα,απόφοιτη‘08 ΦοιτήτριαΟικονοµμικών,Φιλοσοφίας καιΠολιτικώνΕπιστηµμών


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αθήνα,ηπόληµμας. Πολλοί λάτρεις της ΑΘΗΝΑΣ από τα παλιά χρόνια ως τα σηµμερινά αφιέρωσαν στην κοσµμοξάκουστη αυτή πολιτεία, που έχει για κορώνα της τον Παρθενώνα, ένα µμεγάλο αριθµμό από εγκωµμιαστικά επίθετα και τίτλους για τις οµμορφιές της. «Πόλις τουφωτός»ήτανέναςαπότουςτίτλουςτηςαυτούςκαιδεθατον πήρεµμονάχαγιατον«ΧρυσούνΑιώνα»της,ότανταγράµμµματα,οι τέχνεςκαιηαγάπητωναρχαίωνγιατο«Ωραίο»είχανφτάσειστις πιοµμεγάλεςτουςδόξες,αλλάκαιγιατολαµμπρόΑπολλώνιοφως της που πνίγει τους ίσκιους και χρυσάκτινες κάνει να λάµμπουν οι πέτρες της, για τον Αττικό ήλιο που ευλογεί την Αθήνα µμε τη θαλπωρήτου.«ΙοστεφέςΆστυ»ήτανάλλοέναταιριαστόεπίθετο πουτηςχάρισανοιποιητές.Στον«ΎµμνοτηςΑθηνάς»οΠαλαµμάς την αποκαλεί «Ζαφειρόπετρα, Χρυσοστέφανη, Βασίλισσα του Ωραίου,τηςιστορίαςπηγή».

Δύο «φλογεροί εραστές» της Αθήνας της αφιέρωσαν όλη την πνευµματική τους δηµμιουργία. Πρώτος ο Αθηναιογράφος Δηµμήτριος Καµμπούρογλου, µμε µμια µμεγάλη σειρά βιβλίων, και ο ΤίµμοςΜωραιτίνης,µμεταβιβλίατου,µμεστίχουςσετραγούδιακαι µμεταθεατρικάτουέργα.ΟιαξέχαστοιεκείνοιφίλοιτηςΑθήνας ήτανονοµμαστοίγιατοπνεύµματουςκαιτηλεπτήτουςσάτιρα.

Οι τροβαδούροι της Αθήνας στα τραγούδια που της αφιέρωσαν την λένε «γόησσα, ξελογιάστρα, µμαγεύτρα» δείχνοντας την αγάπητουςκαιυµμνούνταδροµμάκιαστιςπαλιέςγειτονιέςτηςκαι τιςόµμορφεςΑθηναίες.

ΕυάγγελοςΜαρουδής,απόφοιτος‘63

Ο κάθε ξένος και Αθηναίος, που αναγκάζεται να αφήσει την Αθήναγιαναξενιτευτεί,κυριεύεταιαπόµμιαβαθιάνοσταλγίακαι ορκίζεταιναξαναγυρίσειπάλι,όσοπιογρήγοραθαµμπορέσει,για ναχαρείτουπέροχοκλίµματης,τονκαταγάλανοουρανότης,τα δοξασµμένατηςµμάρµμαρα,τοµμεθυστικόάρωµματωνλουλουδιών στηνπιοωραίαγειτονιάτης-τηνΠλάκα-,τιςκαντάδες,τηχρυσή ρετσίνατηςκαιταµμαγευτικάτηςδειλινά…

27


MOΔΑ

Τοκλασικόαντρικόσακάκι: ίσωςτοπιοέξυπνοένδυµμα Είναι το µμοναδικό ένδυµμα που έχει µμείνει αναλλοίωτο ως προς τη βασική δοµμή και τρόπο κατασκευής από τις αρχές του 18ου αιώνα. Το µμόνο που αλλάζει από τότε µμέχρι σήµμερα είναι η γραµμµμή,τοµμάκρος,ταπέτακαιτοκούµμπωµμα,δηλαδήστιλιστικές προσταγέςτηςεκάστοτεµμόδας.Ηβάσηόµμωςπαραµμένειίδια. Ο λόγος της διαχρονικότητας και της επιτυχίας αυτού του ενδύµματοςείναιοσυνδυασµμός πρακτικότηταςκαιστυλ.Κανένα άλλο ένδυµμα δεν συνδυάζει αυτάταδύοχαρακτηριστικάστο βαθµμό που το καταφέρνει ένα σακάκι. Το σακάκι έχει την ικανότητα να δηµμιουργήσει «σώµμα» σε ένανάντρα,δηλαδήνακαλύψει ατέλειες και να αναδείξει σιλουέτα (βασική φιλοσοφία Αγγλικής σχολής) ή αντίθετα να ακολουθήσει το σώµμα και να παρέχει άνεση και ελαφριά αίσθηση(βασικήφιλοσοφίατης Ναπολιτάνικηςσχολής).Επίσης το σακάκι έχει τη εξαιρετική ιδιότητανα«ακολουθεί»θερµμοκρασίες. Είναι το µμοναδικό ένδυµμα που δεν χρειάζεται να βγάλουµμε όταν µμπαίνουµμε σε κλειστό χώρο. Ένα µμπουφάν δύσκολα θα το ανεχτούµμε στο κλειστό χώρο. Αυτό οφείλετε στα υλικά, που είναι όλα φυσικά (µμαλλί, βαµμβάκι, λινό ή µμετάξι). Εάν το σακάκι είναι και χειροποίητηςκατασκευήςτότεκαιταυλικάστοεσωτερικό είναι επίσης από φυσικά υλικά προσθέτοντας την ιδιότητα να αποβάλειτιςόποιεςοσµμέςεντός24ωρών.Αντίστοιχα,γιατους ίδιουςλόγουςαποβάλεικαιτατσαλακώµματα. Τιµμπορείναπεικανείςκαιγιατοθέµμα«τσέπες».Μπορείτενα έχετεπορτοφόλια,κλειδιά,στυλό,ατζέντα,κινητό,διαβατήριο και ότι άλλο καθηµμερινό αντικείµμενο χρειάζεστε, χωρίς την ανάγκητσάντας.Αρκείναταβάλετεστιςσωστέςτσέπες.Μόνο σε µμπουφάν µμπορείτε να κάνετε κάτι αντίστοιχο αλλά δεν θα απολαµμβάνετετηνίδιαστιγµμήταπαραπάνωπρονόµμια.Τέλοςµμε

28

ένασκάκιπάτεπλέονπαντούκαιδενείστεoverdressedούτε underdressed,τιθαφορέσετεαπόκάτωθακάνειτηδιαφορά. Πώςναεπιλέξετεένασακάκιήπώςνααξιολογήσετεένασακάκι είναι απλό. Ο ποιο ουσιαστικός κανόνας είναι να νοιώθετε εσείς καλά µμέσα σε αυτό. Τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη µμοίρα. Ποια είναι όµμως αυτά: Εφαρµμογή, Γραµμµμή, Ύφασµμα, Υλικά και Κατασκευή-Ραφή. Το καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πολύ σηµμαντικάγιαναδώσουνσεένα σακάκι«προσωπικότητα».Όταν αυτή ταιριάζει µμε τη δική σας το αποτέλεσµμα είναι µμοναδικό. Είναι πολύ σηµμαντικό όταν αγοράζετε σακάκι να γνωρίζετε λίγα στοιχεία περί κατασκευήςραφής, διότι αυτό το στοιχείο διαφοροποιεί δραµματικά το κόστοςαλλάκαιτηφιλοσοφία γύρω από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που προαναφέρουµμε. Τα σακάκια χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, µμε βάση την κατασκευή: Αυτοκόλλητη κατασκευή(τιµμέςαπό50ευρώ έως 1.000) και Χειροποίητη κατασκευή (τιµμές από 1.500 ευρώ και άνω). Η φιλοσοφία πίσωαπόκάθεείδοςκατασκευής είναι τελείως διαφορετική και συνήθως άνθρωποι που φορούν χειροποίητα ρούχα δεν µμπορούν να φορέσουν αυτοκόλλητα ακόµμη και αν έχουν καλύτερηγραµμµμήήσχέδιο. Στο Bespoke Athens µμε µμεγάλη µμας χαρά µμπορούµμε να σας ενηµμερώσουµμεγιαόλααυτάταχαρακτηριστικά. ΒασίληςΜπουρτσάλας,απόφοιτος‘89 BespokeAthens Αναγνωστοπούλου15-17 Κολώνακι,210-3645518


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΓεωργίαΟικονόµμου Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1985. Η φωτογραφία µμε είχε τραβήξει από µμικρή ηλικία και µμέσα από τη φοίτησή µμου στον Α.Κ.Τ.Ο. ανακάλυψα ότι είναι έκφραση, δηµμιουργία και ελευθερία. Έφυγα από τον Α.Κ.Τ.Ο. ολοκληρώνοντας τις σπουδές µμου, παίρνοντας το Diploma of Higher Education και το Β.Α. Εργάζοµμαι σε φωτογραφείο, καθώς σχεδιάζω τα επόµμενά µμου βήµματα, αλλά συνεχίζω να φωτογραφίζω και στονελεύθερόµμουχρόνο. ΓεωργίαΟικονόµμου,απόφοιτη‘02

30


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Μεταllαχιs/Άνθρωπος&µμύθοςτουανθρώπου” ΓεωργίαΟικονόµμου Θεωρώντας ότι ο άνθρωπος αποτελεί το συνδετικό κρίκο µμεταξύ ύλης & πνεύµματος,σύµμφωναµμετηθρησκείακαιτηµμεταφυσική,οάνθρωποςέχειπια αντιληφθείµμετηνβοήθειατηςεπιστήµμηςκαιτηςψυχολογίαςότικαιαυτόςκαι αλλάέµμβιαόνταείναιαποτέλεσµμαµμακράςδιαδικασίας...τηςεξέλιξης. Στην καθηµμερινότητα τους οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή, αντικρούονται ή και συντάσσονται µμέσα από διαφορετικές καταστάσεις και για διάφορους λόγους.Οικαταστάσειςαυτέςφέρνουνστοπροσκήνιοσυµμπεριφορέςενεργές ή παθητικές, που άλλοτε φαίνονται «δια γυµμνού οφθαλµμού» και άλλοτε είναι τόσοδυσδιάκριτες,ώστεσχεδόνδεγίνονταιαντιληπτές. Πολλέςφορέςεπηρεάζουµμεοέναςτονάλλοσετέτοιοβαθµμό,πουυπάρχουν στιγµμές που.., ακούµμε τον εαυτό µμας να µμιλάει όπως ο αγαπηµμένος µμας, ο πατέρας µμας ή ο φίλος µμας. Κοιτάζουµμε στον καθρέφτη και βλέπουµμε τη συνάδελφοήτησυµμµμαθήτριαµμαςνακοιτάζειµμέσααπόταδικάµμαςµμάτια. Μέσα από έρευνα και µμελέτη πάνω σ’ αυτό, κατέληξα στο συµμπέρασµμα ότι αυτά που µμας κάνουν να µμοιάζουµμε, είναι περισσότερα από αυτά που µμας διαφοροποιούν.Οιεπιρροέςαπόανθρώπουςτουπεριβάλλοντοςµμαςγίνονται σταδιακάµμέσααπόµμίαεξελικτικήπορείαστοχωροχρόνο.Έτσιπροέκυψανοι... «Μεταλλάξεις»,θέµμαπουµμεαπασχόλησειδιαίτερακαιµμουέδωσετοκίνητρο για την εκπόνηση αυτής της εργασίας. Οµμοιότητες και διαφορές ανθρώπων µμέσααπότησύγχρονηπραγµματικότητα. Στο τελικό στάδιο της εργασίας µμου παρουσιάζω 20 εικόνες. Κάθε εικόνα αποτελείται από δύο ξεχωριστά πορτραίτα, Ενθέτοντας το ένα πορτραίτο µμέσαστοάλλοκαιχρησιµμοποιώνταςφίλτραζωγραφικής,θέλησαναδείξωτη «µμετάλλαξη»τουανθρώπουστησηµμερινήεποχή,τηνεποχήπουητεχνολογία καθορίζειτηνκαθηµμερινότηταµμας.


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜιχάληςΚονιδάρης,Σκηνοθέτης

-Απόφοιτος‘01

32


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2001:ΘΕΑΤΡΙΚΟΣΟΜΙΛΟΣΣΥΓΧΡΟΝΟΥΘΕΑΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝΖΗΡΙΔΗ-Ηπρώτηπαράσταση. 2009:ΤΗΕLEESTRASBERGTHEATRE ANDFILMINSTITUTE–Ηπρώτηταινίαµμεγάλουµμήκους ΟΜιχαληςΚονιδαρηςγεννήθηκεστις19Αυγούστου1983στην Αθήνα.Ηµμητέρατουείναιιστορικόςτηςτέχνηςκαιοπατέραςτου γιατρόςχειρουργόςκαιαπόφοιτοςτηςΣχολήςµμας.Μετάτοτέλος τωνεγκυκλίωνσπουδώντουστηΣχολήΖηρίδηαποφοίτησεαπότη ΣχολήΚινηµματογράφου–Τηλεόρασης,ΛυκούργουΣταυράκου,και απότοΙνστιτούτοΣπουδώνΚινηµματογράφουτηςΠράγας–P.C.F.E. -Τµμήµματασκηνοθεσίας-Ειδικώνεφέ(specialefects). Συνεχίζει τιςσπουδέςτουστηνΑµμερικήαποφοιτώνταςαπότοLos AngelesFilmSchoolκαιαπότοLeeStrasbergTheatreandFilm Institute,όπουκαισκηνοθέτησετηνπρώτηµμεγάλουµμήκουςταινία του. Ας πάρουµμε τα πράγµματα από την αρχή. Σαν µμαθητής της Γ΄ Λυκείου σκηνοθετείς τους «Οικοδόµμους της Αυτοκρατορίας» στονΌµμιλοΣύγχρονουΘεάτρου,τουοποίουείσαικαιιδρυτικό µμέλος.Πώςήταναυτήηεµμπειρία;; Είπατε ιδρυτικό µμέλος. Πριν πούµμε για τα ιδρυτικά µμέλη θα πρέπει ναπούµμεγιατα«ιδρυτικάσυστατικά»,ταοποίαδενήτανάλλαπαρά η ανάγκη για έκφραση, για δηµμιουργία και φυσικά ο Θεατρικός Διαγωνισµμός του Υπουργείου Παιδείας που φάνταζε µμπροστά µμας σανµμιατεράστιαπρόκληση.Εκεί,σχολικοίΘεατρικοίΌµμιλοιαπό όλητηνΕλλάδααγωνίζοντανµμέσαστοπνεύµματηςευγενούςάµμιλλας για τη διάκριση. Οι απόψεις γι’ αυτόν τον διαγωνισµμό διίσταντο, αν καιεγώπιστεύωπωςδενείναικακόναεπιδιώκεικανείςτηδιάκριση και την αναγνώριση της δουλείας του δεδοµμένου ότι ο χώρος του θεάµματοςείναιτροµμαχτικάανταγωνιστικός. ΟΌµμιλοςθαέλεγαότιξεκίνησεσανµμιαπαρέαέξιπαιδιών.Αρχικά λειτουργούσε και αντιµμετωπιζόταν µμε πολλή επιφυλακτικότητα, καθώς κανείς δεν ήταν σίγουρος για το που θα φτάσει.΄Ετσι συνεχίσαµμε να προχωράµμε για ένα µμεγάλο διάστηµμα ως εκείνη τη µμαγική µμέρα όπου για πρώτη φορά παρουσιάσαµμε το σκηνικό της παράστασης. Ένα σκηνικό λιτό αλλά πλήρως λειτουργικό, τοοποίοµμαζίµμεταεφέήχουκαιφωτόςενεργοποιούσεόλεςτις αισθήσεις.Τααµμέτρητααναµμµμένακεριάπουβρίσκοντανµμέσαστην αίθουσατουΘεάτρουτοέκανανακόµμαπιοεπιβλητικό.Θυµμάµμαι ακόµμα πως περίµμενα να δω την αντίδραση των καθηγητών και φίλων καθώς µμπαίνοντας στο Θέατρο θα πρωτοαντιµμετώπιζαν αυτή την σκοτεινή αλλά και ροµμαντική ατµμόσφαιρα που είχαµμε δηµμιουργήσει. Ακολούθησε η πρώτη ανοιχτή πρόβα και από τότε ήταν όλοι σύµμµμαχοι. Ο κύριος Κόκλας, ο κύριος Κοσµμάς, το τότε δεκαπενταµμελέςκαιφυσικάηκυρίαΜερκούρηπουήτανοάγγελός µμας και η οποία παραµμένει υπεύθυνη του Οµμίλου ως τώρα. Το µμεγάλοµμάθηµμααπόαυτήτηνεµμπειρίαήτανότιέναςσκηνοθέτης πρέπειναεργαστείσκληράκαιεπίµμοναγιανακερδίσειπροπάντων τηνεµμπιστοσύνηόσωνπρόκειταιναδουλέψουνµμαζίτουκαιόσων πρόκειταιναστηρίξουντοόλοεγχείρηµμα.Ηεµμπιστοσύνηείναιτο απαραίτητο στοιχείο και για την διεκπεραίωση αλλά και για την επιτυχία.Ωστόσο εκείνη την πρώτη πρόκληση την αντιµμετώπισα

µμεταεφόδιαπουείχααπότηνµμαθητείαµμουδίπλαστουςδυο µμεγάλουςδασκάλουςτουθεάτρουΚυβέληΜυράτκαιΙορδάνη Μαρίνοόνταςκαιεγώαπόταγυµμνασιακάµμουχρόνιαµμέλοςτης ΘεατρικήςτουςΕταιρείαςστοΠαλαιόΦάληρο. Σχεδόν κανείς δεν φανταζόταν ότι θα φτάναµμε στο δεύτερο βραβείοτουΔιαγωνισµμού.Μάλιστατοβράδυτηςαπονοµμήςείχαµμε παράσταση και έτσι δεν ήταν εκεί κανείς µμας ενώ ταυτόχρονα η «Ηλέκτρα»τουΟµμίλουΚλασσικούΘεάτρουµμευπεύθυνοτονκύριο Μακαρόναέπαιρνετοπρώτοβραβείοστοναντίστοιχοδιαγωνισµμό Κλασσικού Θεάτρου. Το σχολείο µμας λοιπόν, που ανέκαθεν αφουγκραζόταν και στήριζε τα οράµματα των µμαθητών του, δίνει µμια σπουδαία ευκαιρία σε όσους όντας ακόµμα στη δευτεροβάθµμια εκπαίδευσηθέλουνναδοκιµμάσουντονεαυτότουςστιςτέχνες. Για µμένα η κορυφαία στιγµμή ήταν όταν ήρθαµμε πρόσωπο µμε πρόσωποµμετηνκριτικήεπιτροπήτουΔιαγωνισµμούκαιµμιλήσαµμεγια τηνπροσπάθειάµμαςµμεανθρώπουςτηςδουλειάς. Η µμεγαλύτερη όµμως επιτυχία εκείνου του θιάσου Οικοδόµμων της Αυτοκρατορίας ήταν ότι τρία από τα µμέλη του έκαναν αντίστοιχες σπουδές και συνεχίζουν να υπηρετούν την τέχνη. Η Κύνθια Πλαγιανού – απόφοιτος 2001 – η οποία σπούδασε στη Σχολή Θεάτρου της Νέλλης Καρά, η Αγνή Μακρή – απόφοιτος 2002 –ηοποίασπούδασεστηΣχολήΚινηµματογράφου-Τηλεόρασης ΛυκούργουΣταυράκουκαιεγώ. Ποια ήταν η συνέχεια;; Τι ακολούθησε µμετά από εκείνη την παράσταση;; Τηναµμέσωςεπόµμενηχρονιά,ότανεγώήµμουνπλέοναπόφοιτος, οι συµμµμετοχές και στους δύο Θεατρικούς Οµμίλους αυξήθηκαν εκπληκτικά. Η επιτυχία της «Ηλέκτρας» και των «Οικοδόµμων της Αυτοκρατορίας»ήλκησανπερισσότεραπαιδιάσ’αυτήντηνπεριπέτεια της πρώτης επαφής µμε το θέατρο. Όσο για µμένα τελειώνοντας το Λύκειο, βρίσκοµμαι στην Σχολή Σταυράκου που µμε την παράδοση της των εξήντα χρόνων µμε έµμαθε να βλέπω και να σκέπτοµμαι σαν σκηνοθέτης.Αργότερα,στιςΣχολέςτουεξωτερικούτοαναγνώρισα αυτόπάραπολλέςφορές.ΣτηνίδιαΣχολή,ηταινίαπουκάναµμε(η πρώτη µμου σκηνοθετική απόπειρα) συµμµμετείχε εκπροσωπώντας τηχώραµμαςσετρίαΔιεθνήΦεστιβάλ(σεΜόσχα,ΕλσίνκικαιΛος Άντζελες). Μετά την Αθήνα συνέχισα να σπουδάζω σκηνοθεσία στην Πράγα, όπου είχα και την πρώτη µμου επαφή µμε τον κόσµμο του animation καθώς και την εµμπειρία δουλειάς υπό βιοµμηχανικές συνθήκες στα Studios του Barrandov. Βρέθηκα αρκετές φορές στα γυρίσµματα τηςταινίας«TheOmen»καιαυτόήτανπραγµματικάέναπέρασµμα σεµμιαάλληπραγµματικότητα,καθώςκαταλάβαιναπωςείχααπέναντί µμου µμια βιοµμηχανία µμε τους δικούς της κανόνες και τους δικούς της κώδικες. Τα επόµμενα τρία χρόνια βρίσκοµμαι στο Los Angeles, θεωρώνταςεγώπροσωπικάπωςείναιηφυσικήαπόληξη,ανθέλει κανείςναολοκληρώσειτιςσπουδέςστησύγχρονηκινηµματογραφική τεχνολογίαστονχώροπουαυτήακµμάζει. ΗΣχολήστοLosAngelesήτανεξοπλισµμένηµμετηντελευταίαλέξη τηςτεχνολογίαςκαιεπανδρωµμένηµμεκαθηγητέςπουταυτόχρονα

33


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

τηνµμεγάληοθόνηήτανηκαταλληλότερηλύση.Γιαάλληµμιαφορά λοιπόν έπρεπε να πείσω πως «Οι Οικοδόµμοι της Αυτοκρατορίας» είναιαυτόπουψάχνουµμε.Μετάαπόµμιασειράπαρουσιάσεωντης πρότασήςµμου,όπουτοκύριουλικόήτανέναλεύκωµμαφωτογραφιών καθώςκαιτοvideoτηςπαράστασηςτουΘεατρικούµμαςΟµμίλουστο Θέατρο«Ελεύθερη΄Εκφραση»τοκαλοκαίριτου2001ηπρότασή µμου έγινε δεκτή. Ήµμουνα σίγουρος ότι είχα µμια κινηµματογραφική οπτικήπλέονσ’αυτότοέργοκαιότιµμπορούσανατοβγάλωαπό ταστενάπλαίσιατωντριώντοίχωνκαιναπωτηνιστορίαµμετελείως άλλαµμέσαέκφρασης. Τογεγονόςότιείχαδουλέψειστοπαρελθόνπάνωστοίδιοέργοείχε καθοριστικήσηµμασίακαιέτσιείχαγιαάλληµμιαφοράτοπράσινοφως γιατουςΟικοδόµμουςτηςΑυτοκρατορίας. Τισεελκύεισ’αυτότοέργο;;Πώςαντιδράτοκοινόσ’αυτήντην κατάστασηπουπαρουσιάζειοΜπόριςΒιάν;; Ανακάλυψα τυχαία µμια παλιά µμετάφραση των «Οικοδόµμων της Αυτοκρατορίας» στα Ελληνικά. Υπήρχαν πολλά υποψήφια έργα για την πρώτη παράσταση του Θεατρικού Οµμίλου στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη. Εγώ επέµμενα πάντα γι’ αυτό το έργο.΄Επρεπε όµμως, εκτόςαπότουπερβολικόµμαύροχιούµμορκαιτηνωµμήβίαπουτο διακρίνουν,νααναδείξουµμεκαιτοµμεγάλοβάθοςνοηµμάτωνκαιτον πολλαπλότρόποανάγνωσηςκαικατανόησήςτου.

BorisVian,«ΟΙΟΙΚΟΔΟΜΟΙΤΗΣΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ»

είχαν τις πιο υπεύθυνες θέσεις στις µμεγαλύτερες παραγωγές του Hollywood.ΕίναιηστιγµμήπουκαταλαβαίνωπωςηπόρτατουHollywoodούτεανοίγει,ούτεσπάεικαιότισ’αυτήτηβιοµμηχανίαπερνάνε µμόνοοικαλύτεροι.Πώς;;Βρήκατηναπάντησηέναχρόνοµμετάτην αποφοίτησήµμουαπότοLosAngelesFilmSchoolκαιότανπλέον βρισκόµμουν στον τελευταίο µμου σπουδαστικό σταθµμό που ήταν το Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Η απάντηση έρχεται απότονLeeStrasbergκαιείναιηφράση-motoτηςΣχολής«It’s aboutthework». Και έρχεται η ώρα για την πρώτη σου ταινία µμεγάλου µμήκους. Γιατίξανά«ΟιΟικοδόµμοιτηςΑυτοκρατορίας»;; Είχανπροηγηθείκάποιεςσπουδαστικέςταινίεςµμικρούµμήκουςκαι αρκετάvideoclipsαλλάποτέδενείχαξεπεράσειτοχρονικόόριο των εικοσιπέντε λεπτών. Μας βολεύει να λέµμε πως σηµμασία δεν έχει η ποσότητα αλλά η ποιότητα. Η αλήθεια όµμως είναι ότι στη δουλειάµμαςταχρειαζόµμαστεκαιταδύο.ΣτοStrasbergInstitute υπήρχε από καιρό η ιδέα µμιας ταινίας µμεγάλου µμήκους, κάτι που οι Σχολές Κινηµματογράφου στην πλειοψηφία τους αποφεύγουν και αυτό συµμβαίνει για πολλούς λόγους. Το Strasberg Institute σε αντίθεση µμε τις άλλες σχολές απ’ όπου αποφοίτησα εστιάζει στο Θέατρο εποµμένως η ιδέα της διασκευής ενός θεατρικού έργου για

34

ΟΜπόριςΒιάνείχεπάνταένανκαταπληκτικότρόπονασυγκινείαλλά και να σοκάρει το κοινό του. Ο ίδιος, συγγραφέας, σκηνοθέτης, ηθοποιός,µμουσικοσυνθέτης,ήτανέναςπραγµματικάπολυδιάστατος καλλιτέχνης, ένα από τα πιο ανοιχτά πνεύµματα της εποχής του. Ανήκε σε κύκλους ανθρώπων που άφησαν το στίγµμα τους στον χώρο της τέχνης και ιδιαίτερα του θεάτρου (Jean Paul Sartre, SimondeBeauvoir),πουόµμωςδεδίσταζενατουςειρωνευτείόποτε ερχότανσεαντίθεσηµμετιςπολιτικέςτουςπεποιθήσεις.Όσοναφορά στο συγκεκριµμένο έργο, αν κάποιος δεν είχε ποτέ επαφή µμε το Θέατρο του Παραλόγου, δύσκολα ακολουθεί τον τρόπο σκέψης του συγγραφέα. Πιστεύω όµμως πως παρακολουθώντας το έργο το κοινό διακρίνει µμία κατάσταση γνώριµμη στον καθένα µμας. Μια κατάσταση στην οποία ο σηµμερινός άνθρωπος αντιδρά µμε τον ίδιο επιπόλαιο και ανεύθυνο τρόπο όπως οι ήρωες του έργου. Όλα βέβαια παρουσιάζονται µμέσα από συµμβολισµμούς, σχήµματα λόγου καιαλληγορίες. Συγκλονιστικόστοιχείοµμέσαστοέργοείναιηειρωνείατηςνέαςγενιάς προςτουςµμεγάλουςαπότουςοποίουςφαίνεταινακληρονοµμείέναν πλήρωςεκφυλισµμένοκόσµμο.Ταχαώδηγεγονότατουπερασµμένου Δεκεµμβρίουστηχώραµμαςκάνουντοέργοπιοεπίκαιροαπόποτέ. Σε αρκετά σηµμεία νοµμίζει κανείς πως διακρίνει αναρχικές τάσεις οι οποίες κατά την γνώµμη µμου δεν είναι παρά έκφραση πικρίας του προδοµμένου από τους θεσµμούς σύγχρονου ανθρώπου. Έτσι διακρίνουµμεαντιδράσειςάλλοτεπαθητικέςκαιάλλοτεακραίες,που οδηγούνσετραγικέςσυνέπειες. Παρατήρησαστιςµμέχριτώραπροβολέςµμας,ότιπαράτοχιούµμορπου διακρίνειµμεγάλοµμέροςτωνδιαλόγων,µμετάαπόένασηµμείοτογέλιο των θεατών κόβεται και µμάλιστα απότοµμα. Αυτό συµμβαίνει και στην καθηµμερινότητα.Τογέλιοκόβεταιαπότοµμακαθώςσυνειδητοποιούµμε πως αντιµμετωπίζουµμε το φόβο και την ανασφάλειά µμας µμε λάθος τρόπο.Ότανεντέλειαφήνουµμετοτιµμόνισταχέριατηςνεολαίας,τότε είναιπλέοναργά.Ηδεκαεφτάχρονηηρωίδατουέργουδιαπιστώνει


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

πως ο κόσµμος που την περιµμένει έξω δεν είναι παρά ένας κόσµμος σκοτεινός,µμυστηριώδηςκαιεπικίνδυνος. ΓυρίζειςλοιπόναυτήντηνταινίαστοΙνστιτούτοLeeStarsberg όπουφοιτάς.Αυτόςοχώροςείναιγνωστόςπαγκόσµμιαγιατην διδασκαλίααυτούπουλέγεται«µμέθοδοςυποκριτικής»-methodacting-.Αυτόπωςεπηρεάζειτηδουλειάσου;; Πιστεύω στη µμέθοδο. Ο Stanislavski δούλευε πενήντα χρόνια πάνω στη µμέθοδο και για άλλα εξήντα χρόνια ο Strasberg µμε ασκήσεις και πειραµματισµμούς άνοιγε καινούργιους δρόµμους στην υποκριτική. Πρέπει πράγµματι να τους εµμπιστευτούµμε. Σαν σκηνοθέτηςδεθαµμπορούσαποτέναεπιβάλωτηχρήσηκάποιας µμεθόδου. Δουλεύοντας όµμως µμε εκπαιδευµμένους στη µμέθοδο ηθοποιούς συνειδητοποίησα ότι για να έχουµμε κάτι αληθινό στη σκηνή του θεάτρου ή στο πανί, πρέπει να δουλεύουµμε µμε αληθινάυλικά.Οηθοποιόςπουθαείναιαληθινόςµμπροστάστην κάµμερα θα έχει δουλέψει περισσότερο µμε αναµμνήσεις και όχι µμε φαντασία.Ίσωςναµμηνακούγεταιβολικόαλλάέχειαποδειχτείµμε πειράµματα. Προσωπικά, προτιµμώ να πω στον ηθοποιό «θυµμήσου» και όχι «φαντάσου». Τον βοηθάω περισσότερο ωθώντας τον να βρειαληθινέςαναµμνήσειςπουθατονβοηθήσουνστηναπόδοσή του περισσότερο από κάθε αποκύηµμα φαντασίας που αποτελεί υποκατάστατοαναµμνήσεων.Αυτόβέβαιαπροϋποθέτειεκπαίδευση και από την πλευρά του σκηνοθέτη και από την πλευρά του ηθοποιού.Ιδίωςδεοηθοποιόςαπαιτείταιναείναιεκπαιδευµμένος στην χρήση όλων των ειδών µμνήµμης. Παρακαλώ, µμη βάλετε εισαγωγικά στα είδη µμνήµμης. Κάθε άνθρωπος διαθέτει τέσσερα είδηµμνήµμης.Σ’αυτότοσηµμείοπροσθέτωότιοStanislavskiκαιο Strasbergεπιβεβαιώνονταικαιαπότηναρχαίαελληνικήπαράδοση που,χιλιάδεςχρόνιαπριν,ήθελετηνµμνήµμηναείναιηµμητέραόλων τωνµμουσώνκαιόχιτηνφαντασία. Στην περίπτωση των Οικοδόµμων της Αυτοκρατορίας που τοποθετείταιστοΘέατροτουΠαραλόγου–ανκαικάποιοιδιαφωνούν – προηγείται η φάση της αναζήτησης της λογικής µμέσα στοπαράλογο.Υπάρχειπράγµματι λογική πίσω απ’ αυτούς τους διαλόγους. Και αν παραλειφθεί αυτήηφάσητηςαναζήτησηςτης λογικής,τότεδενυπάρχεικαµμιά εξέλιξηστοόλοεγχείρηµμα.

αρεστό, µμπορεί να είναι πράγµματι αποδεκτό από το κοινό, αλλά ως προς την υποκριτική δεν µμπορεί µμε κανέναν τρόπο να είναι σωστό.Τοσίγουροείναιότιδώσαµμετοµμήνυµμαπουθέλαµμεκαι αυτόµμαςοδήγησεστοβραβείο.΄Αλλωστεοσκοπόςµμιαςσχολικής παράστασηςδενµμπορείναείναιάλλοςαπότοπέρασµμακάποιου µμηνύµματος. Σε ότι αφορά την κινηµματογραφική προσέγγιση του ίδιου έργου, γίνανεκυρίωςλάθητεχνικήςφύσεως,ταοποίαόµμωςδιορθώθηκαν αργότερα.Οιπειραµματικέςταινίεςµμαςαναγκάζουνναεπιστρέψουµμε πολλέςφορέςστηδιαδικασίατηςµμεταπαραγωγής.Κάποιαστιγµμή όµμως,πρέπειναµμπαίνειµμιατελείακαθώςτοκαλύτεροείναιεχθρός του καλού. Πάντως προσωπικά απεχθάνοµμαι τις δικαιολογίες. Πιστεύω πως όποιο λάθος διακρίνουµμε στην σκηνή ή στην οθόνη είναιαποκλειστικάλάθοςτουσκηνοθέτη. Ποιαείναιησυνέχειαγι’αυτήντηνταινίακαιποιαησυνέχεια γιασένα;; Σε ότι αφορά την ταινία, έχοντας υποβληθεί σε πολλά φεστιβάλ κινηµματογράφου στην Ευρώπη και στην Αµμερική, θα ακολουθήσει τηνπορείατης,όποιακιανθαείναιαυτή. Ηεπόµμενηµμουταινίαθαείναικάτιτελείωςδιαφορετικό.Είµμαιγενικά αισιόδοξος. Καλό είναι όµμως να µμην χάνει κανείς την σεµμνότητά του.Οσκηνοθέτηςυπηρετεί,δενυπηρετείται.Ηδουλειάµμαςόµμως είναιπολλέςφορέςταυτισµμένηµμεµμιαεικόναπουδενείναιησωστή, δηλαδή κάποιου που φωνάζει και δίνει εντολές χωρίς πολλές φορέςναέχειτηναπαιτούµμενηκατάρτιση.Πρέπειναµμηνξεχνάµμε ότιαποστολήµμαςείναιναβοηθήσουµμεµμιαοµμάδαανθρώπωννα αποδώσει το καλύτερο. Δυστυχώς υπάρχει πολύ αλαζονεία στη δουλειάµμας.Εντέλειείµμαστεότιφαίνεταιστοπανί.Αυτόκαιτίποτε άλλο.Απόαυτόκρινόµμαστεκαιαπόαυτόκρίνεταιησυνέχειαγιατον καθέναµμας.

Θεωρείς ότι υπήρξαν λάθη σ’ αυτές τις δύο απόπειρες προσέγγισης των Οικοδόµμων τηςΑυτοκρατορίας;; Ναι. Και πιστεύω πως όλοι µμαθαίνουµμε απ’ τα λάθη µμας. Στην παράσταση του 2001 δουλεύαµμεπάνωσεχαρακτήρες πολύµμακριάαπότηνηλικίαµμας. Σεοικογενειακέςκαικοινωνικές καταστάσεις που δεν είχαµμε συναντήσει. Ξεκινήσαµμε λοιπόν από µμία διαφορετική αφετηρία. Σε τέτοιες περιπτώσεις το αποτέλεσµμα µμπορεί να είναι

35


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Harvey-ΌµμιλοςΣύγχρονουΘεάτρου2009-ΝέαΓενιάΖηρίδη “Mymotherusedtosaytome‘Inthisworld,Elwood,youmustbeoh,sosmartoroh,sopleasant.’ ForyearsIwassmart.Irecommendpleasant.”,(Harvey,πράξητρίτη)

ΟΈλγουντΝτάουντ,εύποροµμέλοςτηςαµμερικανικήςκοινωνίας, είναιέναςγενναιόδωρος,κοινωνικόςκαικαλόκαρδοςgentleman,πουτουαρέσειησυντροφιάτωνκυριών,ηνυχτερινή διασκέδασησταµμπαρκαιτοπόκερ.«Γνωρίζεται»µμε τον Χάρβεϊ, ένα τεράστιο λευκό κουνέλι, έναβράδυλίγοκαιρόµμετάτοθάνατο τηςµμητέραςτου.Καιαπότότε,είναι αχώριστοι φίλοι. Τον συστήνει σε όλη την υψηλή κοινωνία της πόλης. Μαζί τους όµμως µμένει η αδερφή του Έλγουντ, Βέρα, µμε την κόρη τηςΜυρτώ,πουντρέπονται για τον Έλγουντ. Εξάλλου, αυτή η ιδιότυπη «φιλία» διώχνει όλους τους καλούς γαµμπρούς. Η Βέρα, παρ’ ότι αγαπάει υπερβολικά τον αδερφό της και στενοχωριέταιγι’αυτόν,αποφάσισενατον κλείσει σε ψυχιατρική κλινική. Από λάθος διάγνωση, έκλεισαν εκείνη µμέσα για λίγο, αλλά µμετά συνειδητοποίησαν ποιος είχε το πρόβληµμα. Ο διευθυντής της κλινικής τώρα θέλειναεφαρµμόσειµμιαθεραπεία που θα διαλύσει τη φιλία του Έλγουντµμετοκουνέλι.Καιτοχειρότερο, θα τον µμετατρέψει σε έναν γκρινιάρη, τσιγκούνηκαιαπαιτητικότύπο.Μεδυο λόγια,δεθατοναναγνωρίζεικανείς. Εσείς τι θα κάνατε στη θέση της Βέρας;; Όταν το θέατρο «αντιδρά» πριν από την κοινωνία, διαβάζουµμε έργα σαν το Χάρβεϊ. Το έργο γράφτηκε στην Αµμερική το 1944 από την ιρλανδικής καταγωγής Μαίρη Τσέης. Η συγγραφέαςτουθέλησε,µμετάτατραύµματατουΒ’Παγκοσµμίου πολέµμου, να δηµμιουργήσει µμια διέξοδο, έναν άλλο κόσµμο πιο ευχάριστο και χαρούµμενο. Καταλυτική αφορµμή για την ολοκλήρωση του έργου στάθηκε µμια γειτόνισσά της, που έχασε την οικογένειά της στον πόλεµμο. Και δεν ήταν η µμόνη. Μετάτονπόνοκαιτηθλίψηλοιπόν,όλοιχρειάζοντανµμιανέα

36

πραγµματικότητα, που δε θα τους θύµμιζε σε τίποτα το οδυνηρό παρελθόν, µμια ανάσαγιανασυνεχίσουν.Αποζητούσαν τις συνθήκες εκείνες που θα τους βοηθούσαν να µμην παραιτηθούν από τηζωή.Όπωςσυµμβαίνει,δηλαδή,µμετά το τέλος κάθε µμεγάλης καταστροφής. Η Τσέης σκέφτηκε ότι το θέατρο θα µμπορούσε να καλύψει εν µμέρει αυτή τους τηνανάγκη. Ανεξάρτητα από τον πόλεµμο όµμως όλοι µμπορεί να περάσουµμε κάποια σοβαρή τραυµματική εµμπειρία κάποτε στη ζωή µμας και να αναζητήσουµμε την ίδια διέξοδο, να αντιδράσουµμε µμε τον ίδιο τρόπο. Να «φτιάξουµμε», δηλαδή, έναν κόσµμο καινούριο διαγράφοντας ό,τι θυµμίζει το παρελθόν, µμέχρι να ανακάµμψουµμε και να αντιµμετωπίσουµμε την πραγµματικότητα. Είναι το ένστικτο της επιβίωσης. Κάποιοι όµμως ίσως δεν καταφέρουµμε να κρατήσουµμε τις ισορροπίες και ίσως ωθηθούµμε στα άκρα, στην ψυχική διαταραχή. Από την άλλη,πολλοίδεγνωρίζουµμεκαντισηµμαίνειο όρος, ποιες είναι οι διάφορες µμορφές και τα συµμπτώµματα και ποιες δυνατότητες ένταξης στοκοινωνικόσύνολοµμπορείναέχουν οι ψυχικά ασθενείς. Με την άγνοια, ή και µμε την προκατάληψη, στιγµματίζουµμε συνανθρώπους µμας, ενίοτε µμε ιδιαίτερη ευκολία, τουςστέλνουµμεστοπεριθώριοκαι στρέφουµμε το βλέµμµμα µμας αλλού. Τηνίδιαστιγµμή,εκείνοιζουνδίπλαµμας και υποφέρουν διπλά, λόγω της ασθένειάς τους και λόγω του κοινωνικού αποκλεισµμού. Με την παράστασή µμαςδε φιλοδοξούµμε να προτείνουµμε λύσεις. Θεωρούµμε όµμως ότι δεν έχουµμε το περιθώριο να εθελοτυφλούµμε µμπροστά σε σοβαρά κοινωνικά προβλήµματα όπως αυτό που µμας παρουσιάζεται στο έργο, ιδίως µμετά τα πρόσφατα γεγονότα, που προβληµματίζουν και ανησυχούν την ελληνική κοινωνία. Όλοι είδαµμε τις συνέπειες που έχει στον


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ψυχισµμό των ανθρώπων η απόρριψη, η περιθωριοποίηση και ο αποκλεισµμός. Η Τέχνη είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να έχει καικοινωνικόπροσανατολισµμό,ανθέλουµμεναδιαπαιδαγωγεί όχι µμόνο φιλότεχνο αλλά και ευαισθητοποιηµμένο κοινό. Το θέατροέχειαποδειχθείήδηαπόταχρόνιατηςαρχαίαςΕλλάδας ότι µμπορεί να προπορεύεται της κοινωνίας που το γεννά και το φιλοξενεί, µμπορεί να δείχνει µμια άλλη πλευρά αυτής της κοινωνίας, δηµμοκρατικότερη, λειτουργικότερη και, κυρίως, αφυπνισµμένη.ΟΑριστοφάνηςστουςΒατράχουςέγραψε«Όπως οι µμαθητές έχουν τους δασκάλους, έτσι η κοινωνία έχει τους ποιητές». Με δυο λόγια, η Τέχνη παιδεύει όλη την κοινωνία και όχι µμόνο τους λίγους. Και αυτό της το ρόλο ας τον έχουµμε στονουµμαςήδηαπότοσχολείο,είτεείµμαστεεκπαιδευτικοίείτε γονείςείτεµμαθητές. Προς το παρόν λοιπόν, µμας αρκεί να καταφέρουµμε να βοηθήσουµμε τους θεατές να δουν για λίγο τον κόσµμο µμέσα από τα µμάτια του Έλγουντ. Στην προσπάθειά µμας αυτή, σας διαβεβαιώνουµμεότιησυνεισφοράκαισυµμπαράστασητουίδιου τουΧάρβεϊυπήρξεκάτιπερισσότεροαπόσηµμαντική. Στην παράσταση συµμµμετέχουν οι απόφοιτοι Άρτεµμις Σκύφα (2006), Γιώργος Βαγενάς (2006), Ιάσονας Γρηγορίου (2003) και Άννα Φαρδή (2000). Το σκίτσο, στο οποίο βασίζονται τα γραφιστικά του προγράµμµματος και της αφίσας, φιλοτέχνησε ο φιλόλογοςτουσχολείουΓιάννηςΚοσµμάς. Η παράσταση έχει προγραµμµματιστεί για την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009, στις 21:00, στο ανοιχτό θέατρο της Νέας Γενιάς Ζηρίδη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοιµμετηνπαρέασας.

ΟΌµμιλοςπροτείνει Να δείτε τις ταινίες: Ένας υπέροχος άνθρωπος του Ρον Χάουαρντ, Angel baby του Μάικλ Ράιµμερ, Σύλβια της Κριστίν Τζεφς, Ώρες του Στ. Ντάλντρι, Τ’ όνοµμά µμου είναι Σαµμ της Τζέσι Νέλσον, Ο πιανίστας του Ροµμάν Πολάνσκι, Η φλόγα που τρεµμοσβήνειτουΛουίΜαλ,Τοµμόνοντηςζωήςτουταξείδιοντου ΛάκηΠαπαστάθη,ΚαλύτεραδεγίνεταιτουΤζέιµμςΜπρουκς Ναδείτετιςπαραστάσεις:ΆµμλεττουΟυίλιαµμΣαίξπηρ,Ητρέλα τουβασιλιάΓεωργίουτουΓ’τουΆλανΜπένετ,Ηδολοφονίατου ΜαράτουΠίτερΒάις,ΟθάνατοςτουεµμποράκουτουΆρθουρ Μίλλερ,ΗυπόθεσηΣρέµμπερτηςΚάριλΤσέρτσιλ,4:48Ψύχωση τηςΣάραΚέιν Να διαβάσετε: Ο άγιος της µμοναξιάς της Ιωάννας Καρυστιάνη, Το ηµμερολόγιο ενός τρελού του Νικολάι Γκόγκολ, Κυρία Ντάλογουεϊ της Βιρτζίνια Γουλφ, Ο ξένος του Αλµμπέρ Καµμύ, Θάλαµμοςνούµμερο6τουΑντόνΤσέχωφ,Ιδανικοίαυτόχειρεςτου Κώστα Καρυωτάκη, Γράµμµμα στον ποιητή Καίσαρα Εµμµμανουήλ τουΝίκουΚαββαδία,ΣτοντιβάνιτουΊρβινΓιάλοµμ Ναακούσετε:DisorderκαιIsolationτωνJoyDivision,AForestτωνTheCure,FragileτουΣτινγκ,BallandchainτηςΤζάνις Τζόπλιν,ΓιατοκαλόµμουτουΓιάννηΜηλιώκα,ΟϊµμέτουΝικόλα Άσιµμου,Starry,starrynightτουΝτονΜακΛίν

Χρήσιµμεςιστοσελίδες Stress.gr,οon-lineβοηθόςσας:www.stress.gr ΕταιρείαΨυχοκοινωνικήςΥγείαςτουΠαιδιούκαιτουεφήβου: www.epsype.gr ΔιεθνήςΕταιρείαΥπηρεσιώνΨυχικήςΥγείας:www.deypsy.gr

ΝατάσαΜερκούρη ΥπεύθυνητουΟµμίλου nm_558@hotmail.com

37


ΙΣΤΟΡΙΑ

38


ΙΣΤΟΡΙΑ

Margaret Thatcher

Πρωταθλητής των ελεύθερων αγορών και του ελεύθερου πνεύµματος,βοήθησεναανατραπείτοκράτοςπρόνοιαςκαινα γίνειοκόσµμοςασφαλέστεροςγιατονκαπιταλισµμό. Ήτανοκαταλύτηςπουέθεσεσεκίνησηµμιασειράγεγονότωνπου έδωσανένανεπαναστατικόαέραστιςτελευταίεςδύοδεκαετίες του αιώνα και βοήθησε την ανθρωπότητα να φτάσει στο τέλος τηςχιλιετίαςµμεµμιανόταελπίδαςκαιεµμπιστοσύνης:οθρίαµμβος του καπιταλισµμού, η σχεδόν καθολική αποδοχή της αγοράς ως απαραίτητη για την ευηµμερία, η κατάρρευση του σοβιετικού ιµμπεριαλισµμού, η συρρίκνωση του κράτους σχεδόν σε κάθε ήπειροκαισχεδόνσεόλεςτιςχώρεςτουκόσµμου.ΗΜάργκαρετ Θάτσερ έπαιξε ένα ρόλο σε όλες αυτές τις µμεταµμορφώσεις και δεν είναι εύκολο να φανταστούµμε, πώς θα συνέβαινε κάτι από όλαταπαραπάνωχωρίςεκείνη. Η Margaret Hilda Roberts που γεννήθηκε το 1925, ήταν µμια πάρα πολύ εργατική κοπέλα. Κόρη του µμαγαζάτορα Grantham,σπούδασεµμευποτροφία,εργάστηκεενώσπούδαζεστην Οξφόρδη και πήρε δύο πτυχία, στη Χηµμεία και στο Δίκαιο. Η πολιτική την γοήτευε και αυτό την οδήγησε στο Κοινοβούλιο στην ηλικία των 34 ετών, όταν πάλεψε για την πορεία της σε µμιααπότιςκαλύτερεςθέσειςτωνΣυντηρητικώνστηχώρα,αυτή του Finchley, στο βόρειο Λονδίνο. Το γρήγορο µμυαλό της (και το ακόµμα ταχύτερο στόµμα της) την ανέβασε µμέσα από τις τάξεις τωνΣυντηρητικώνκαιστα44τηςεδραιώθηκεστουπουργικό συµμβούλιοωςΥπουργόςΠαιδείας,µμιαθέσηπουτότεέµμοιαζε µμε την κορυφή της σταδιοδροµμίας της. Η Thatcher, όµμως, ήταν, και είναι, διαβόητα τυχερή. Η υπόθεσή της είναι τροµμερή µμαρτυρία για το πόσο σηµμαντικό ρόλο παίζει η σύµμπτωση και η συγκυρίαστηνιστορία.Το1975προκάλεσετονEdwardHeath για την ηγεσία των Συντηρητικών, απλώς και µμόνο επειδή ο υποψήφιος του κόµμµματος της Δεξιάς εγκατέλειψε τις εκλογές τηντελευταίαστιγµμή.ΗThatcherαναγκάστηκεναπαραβείτους κανόνες.ΌτανπήγεστογραφείοτουHeathνατουανακοινώσει τηναπόφασήτης,αυτόςδενµμπήκεκανστονκόπονασηκώσει τοβλέµμµματουκαινατηνκοιτάξει.«Θαχάσετε»,είπε.«Καλήσας µμέρα».

39


ΙΣΤΟΡΙΑ

Αλλά, όπως το έχει θέσει ο Victor Hugo, τίποτα δεν είναι τόσο ισχυρό, όσο «µμια ιδέα που έχει έρθει η στιγµμή της.» Και ήδη απόταµμέσατου‘70,αρκετοίΣυντηρητικοίείχανβαρεθείµμετον Ηeath. Επέλεξε προσεκτικά τα ζητήµματά της - και, της προέκυψε, ευτυχώς. Οι νοµμικές µμονοµμαχίες που πήρε στις αρχές της θητείαςτηςωςπρωθυπουργός,θεµμελίωσανταθέµματαταοποία την έκαναν έναν ηγέτη µμε διάρκεια: ανοικτές αγορές, έντονη

καισθεναρήσυζήτησηκαιπιστέςκαιαφοσιωµμένεςσυµμµμαχίες. Ανάµμεσα στις πρώτες µμάχες της: η µμάχη κατά των εκτός ελέγχου βρετανικών συνδικάτων, τα οποία είχαν καταστρέψει τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις. Η Thatcher µμετέτρεψε το αντι-συνδικαλιστικό εθνικό συναίσθηµμα σε µμια γενναιόδωρη κοινοβουλευτικήπλειοψηφίακαιέδωσεεντολήναπεριοριστούν τα προνόµμια των ενώσεων µμε µμια σειρά νόµμων που ουσιαστικά έκλεισαν το πρόβληµμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Βρετανίας, µμια για πάντα. «Ποιος κυβερνά τη Βρετανία;;», ρώτησε, όπως είναι γνωστό, καθώς τα συνδικάτα αγωνίζονταν γιατηνεξουσία.Έωςτο1980,όλοιγνώριζαντηναπάντηση:Η Thatcherδιέπει.

40

Μόλιςηακρόπολητωνσυνδικάτωνείχεκαταληφθεί,ηThatcher γρήγορα ανακάλυψε ότι κάθε τοµμέας της οικονοµμίας ήταν ανοικτόςσεσυνετήµμεταρρύθµμιση.Ακόµμακαιότανστηνυπόλοιπη Ευρώπη έπαιζαν µμε το σοσιαλισµμό και την κρατική ιδιοκτησία, εκείνη ξεκίνησε την ιδιωτικοποίηση των κρατικοποιηµμένων βιοµμηχανιών, οι οποίες µμέχρι τότε ήταν απαραβίαστες, άσχετα µμε το πόσο αναποτελεσµματικές ήταν. Το σχέδιο αυτό δούλεψε. Η British Airways, ο εθνικός αεροµμεταφορέας που ήταν ανησυχητικάακατάστατοςκαιπολύσπάνιαπαρουσίαζεκέρδη, ιδιωτικοποιήθηκε και κατάφερε να µμετατραπεί σε µμία από τις καλύτερες, παγκοσµμίως, και πιο κερδοφόρες αεροπορικές εταιρείες. Η χαλυβουργία BritishSteel,ηοποίαέχασεπερισσότερο από ένα δισεκατοµμµμύριο λίρες στα τελευταία της χρόνια ως κρατική, έγινε η µμεγαλύτερη εταιρεία χάλυβα στην Ευρώπη. Μέχρι τα µμέσα της δεκαετίας του 1980, η ιδιωτικοποίηση ήταν ένας νέος όρος στην παγκόσµμια κυβέρνηση, και µμέχρι το τέλος της δεκαετίας, πάνω από 50 χώρες,σεόλεςσχεδόντιςηπείρους,είχαν κινήσειπρογράµμµματαιδιωτικοποιήσεων, κάνοντας τις ζηµμιογόνες δηµμόσιες επιχειρήσεις να επιπλεύσουν στο χρηµματιστήριο και, στις περισσότερες περιπτώσεις, να µμετατραπούν σε επιτυχηµμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ακόµμη και χώρες µμε αριστερό προσανατολισµμό, που περιφρονούσαν την έννοια της ιδιωτικοποίησης, άρχισαν να µμειώνουν το δηµμόσιο τοµμέα τους στα κρυφά. Οι κυβερνήσεις έστελναν διοικητικές και νοµμικές οµμάδες στη Βρετανία για να µμελετήσουν τον τρόπο µμε τον οποίο γινόταν όλο αυτό. Ήταν, ίσως, η συµμβολή της Βρετανίας η σπουδαιότερη στην πρακτική οικονοµμία παγκοσµμίως, µμετά τον «Keynesianism» του JM Keynes, ή ακόµμη και µμετά τη δηµμοσίευση του Πλούτου τωνΕθνών,απότονAdamSmith. ΑλλάηThatcherέγινεπαγκόσµμιαφιγούραγιακάτιπερισσότερο από την πολιτική της. Συνδύαζε µμια φλογώδη βούληση µμε εµμφανή θηλυκότητα. Προσέλκυσε καθολική προσοχή, ειδικά αφού οδήγησε τη Βρετανία σε µμια εκπληκτική στρατιωτική νίκη επί της Αργεντινής το 1982. Διαπίστωσε ότι οι πολιτικοί θα έπρεπε να δίνουν σαφείς εντολές στο στρατό σχετικά µμε τον σκοπό, και στη συνέχεια να τον αφήνουν να προχωρήσει µμε τα µμέσα. Ωστόσο, δεν µμπορούσε να αντέξει να χάσει άνδρες, πλοίαήαεροπλάνα.«Γι‘αυτότολόγοέχουµμεεπιπλέονπλοία


ΙΣΤΟΡΙΑ UNICEF

και αεροπλάνα;;», έπρεπε να της πουν οι ναύαρχοι, «για την αποκατάσταση των ζηµμιών;;». Η αφοσίωση, όπως το θάρρος, η πίστη και η επιµμονή, ήταν θεµμελιώδεις αρετές για εκείνη, τις οποίες κατείχε στο µμέγιστο βαθµμό. Άνθρωποι απ’ όλο τον κόσµμο,άρχισανναεξετάζουντιςµμεθόδουςκαιταεπιτεύγµματα τηςεκτουσύνεγγυς,καιναπροσπαθούνναταµμιµμηθούν. Ένας από τους πρώτους θαυµμαστές της ήταν ο Ronald Reagan,οοποίοςαπέκτησεεξουσία18µμήνεςέπειτααπόεκείνη. Και αυτός ενστερνίστηκε την απελευθέρωση των αγορών, τη µμείωση της φορολογίας και το άνοιγµμα της αγοράς σε ευρύτερεςδυνατότητεςγιατηνελεύθερηεπιχείρηση.ΟReagan ήθελε να ακούει τις διάφορες διαλέξεις της Thatcher σχετικά µμεταπλεονεκτήµματατηςαγοράςήτοελάχιστοκράτος.«Θατο θυµμάµμαιαυτό,Μάργκαρετ»,είπε.Εκείνη,άκουγεµμεπροσοχή τααστείατου,προσπαθούσενατακατανοήσεικαιγελούσεστα σωστάσηµμεία.

Οι ιστορικοί διαπληκτίζονται έντονα για τον ακριβή ρόλο που έπαιξανοιδιάφοροιπρωταγωνιστέςπουεπέφεραντοτέλοςτου σοβιετικούκοµμµμουνισµμού.Όµμως,είναιήδησαφέςότιηThatcherκατέχειµμιασηµμαντικήθέσησεαυτότοµμεγάλογεγονός. Οι δυο τους µμετέτρεψαν την αµμοιβαία τους συµμπάθεια σε µμια ισχυρή συνεργασία εξωτερικής πολιτικής. Με Ρίγκαν και Thatcherστηνεξουσία,ηεφαρµμογήτηςσυνετήςπίεσηςώστε να µμεταρρυθµμιστεί ή να καταργηθεί το Σοβιετικό κράτος, ή να αυτοκαταστραφεί, έγινε αποδεκτή πολιτική. Η Thatcher θερµμά ενθάρρυνετονΡίγκανναεπανεξοπλιστείκαι,έτσι,ναφέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγµματεύσεων. Συµμµμεριζόταν τηνάποψήτουότιηΜόσχακυβερνούσεµμια«αυτοκρατορίατου κακού», και όσο πιο σύντοµμα διαλυόταν, τόσο το καλύτερο. ΜαζίµμετονΡίγκαν,πίεσετονMikhailGorbachevνασυνεχίσει τηνπολιτικήτηςπερεστρόικαπροςταόριάτηςκαιέτσι,µμοιραία, ναυπονοµμεύσειτηνεµμπιστοσύνηπουείχεηΣοβιετικήελίτγια τονεαυτότης.

Ήτανηαρχήµμιαςνέαςιστορικήςεποχής.Όλεςοιδυνάµμειςπου είχανκάνειτον20οαιώναναείναιµμιατόσοβίαιηαπογοήτευση γιατουςιδεαλιστές–οολοκληρωτισµμός,τογιγαντιαίοκράτος, η θραύση της ατοµμικής επιλογής και πρωτοβουλίας- είχαν δηµμόσια και θεαµματικά ηττηθεί. Αντίθετα, σε άνοδο, ήταν οι αξίεςπουηThatcherείχευποστηρίξειστοπρόσωποτης,άλλοτε θεαµματικής αντιπολίτευσης: ελεύθερες αγορές και ελεύθερα µμυαλά. Ο κόσµμος µμπήκε στον 21ο αιώνα και την 3η χιλιετία συνετότεροςκιαυτόοφειλόταν,σετεράστιοβαθµμό,στηνκόρη ενός µμικρού µμαγαζάτορα, η οποία απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι πιοαποτελεσµματικόαπότηβούλησησεσυνδυασµμόµμεµμερικές σαφείς,απλέςκαιεφαρµμόσιµμεςιδέες.

41


ΤΑΞΙΔΙ

Παρίσι,ηπόλητουφωτός ΤοΠαρίσι,γνωστόκαιωςηΠόλητουΦωτός,είναιηπρωτεύουσα τηςΓαλλίαςκαιµμίααπότιςιστορικότερεςπόλειςτηςΕυρώπης.Το ΠαρίσιπεριλαµμβάνειτηνπόλητουΠαρισιούκαιταπερίχωρακαι οσυνολικόςπληθυσµμόςτουξεπερνάτα13.000.000,γεγονός που το καθιστά την πολιτιστική και οικονοµμική πρωτεύουσα της Γαλλίας αλλά και µμία από τις µμεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης καιτουκόσµμου. Το Παρίσι πήρε το όνοµμά του από τους πρώτους κάτοικους της πόλης, που θεωρείται ότι ήταν µμέλη της κέλτικης φυλής των Parisii, τα οποία εγκαταστάθηκαν στο Ιλ ντε λα Σιτέ τον 3ο αιώνα π.Χ. και ονόµμασαν την πόλη Λουτέτια, που σηµμαίνει «αποβάθρα του ποταµμού». Οι Ρωµμαίοι νίκησαν τους Parisii το 52π.Χ.,κατέστρεψαντηνπόλητουςκαιµμετάτηνανακατασκευή της ως διοικητικού κέντρου, ίδρυσαν τη δική τους πόλη στην αριστερήόχθη.Το360µμ.Χ.οΡωµμαίοςέπαρχοςανακηρύχθηκε αυτοκράτοραςκαιηΛουτέτιαµμετονοµμάστηκεσεΠαρίσιαπότο όνοµματωνπρώτωνκατοίκων. Το σηµμερινό Παρίσι σχεδιάστηκε, ρυµμοτοµμήθηκε και χτίστηκε µμετά τη Γαλλική Επανάσταση (1789), µμε στόχο να αποτελεί “µμαρτυρία της θέλησης των τέκνων της να µμεγαλουργούν και της εµμπιστοσύνης των ηγετών τους να οραµματίζονται”. Το 1851 ο Ναπολέοντας ο Γ’ ανέθεσε στον βαρώνο Οσµμάν να επιβλέψει τις πολυάριθµμες κατασκευές κτιρίων, να χαράξει

φαρδιέςλεωφόρους,καιπλατείες,µμετατρέπονταςτοΠαρίσισε γνωστόλίκνοτουπολιτισµμούπουέχειταυτίσειτοόνοµμάτουµμε τιςέννοιεςκοµμψότητακαιαισθητικήκαιπουαποτελείµμιααπότις λαµμπρότερεςπρωτεύουσεςτουκόσµμου. Το Παρίσι διαθέτει ορισµμένα από τα διασηµμότερα αξιοθέατα τουκόσµμου.ΣτονΚεραµμεικό,όπουπαλιάοιβασιλιάδεςέκτιζαν τα παλάτια τους, δεσπόζει το Μουσείο του Λούβρου που κάποτε ήταν το µμεγαλύτερο βασιλικό ανάκτορο της Γαλλίας. Περιµμένοντας στην ουρά µμπορείτε να θαυµμάσετε τη Γυάλινη ΠυραµμίδατουΠέι.Παράτιςµμεγάλεςαντιδράσειςπουξεσήκωσε τηνεποχήκατασκευήςτης(1989),έχειενσωµματωθείαρµμονικά στον περιβάλλοντα χώρο. Σίγουρα θα πρέπει να δείτε τη Μόνα Λίζακι άλλαπερίφηµμα έργατηςνεότερης ζωγραφικής, απότα αγάλµματαοπωσδήποτετα«ΆλογατουΜαρλί»καιφυσικάτην ΑφροδίτητηςΜήλου(οιµμισοίεπισκέπτεςµμπαίνουνστοµμουσείο γι’αυτή),αλλάκαιτηΝίκητηςΣαµμοθράκης. ΤοΜουσείοΟρσέ(έναςανακατασκευασµμένοςσιδηροδροµμικός σταθµμός),είναιέναιδιαίτεραεντυπωσιακόµμουσείοµμεεκπληκτικά εκθέµματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµμα καλλιτεχνικών ρευµμάτων από το 1848 έως το 1914. Τα εντυπωσιακά έργα των Βαν Γκογκ, Μονέ, Μανέ, Ντεγκά, Ρενουάρ, Γκογκέν, Ματίς,Τουλούζ-Λοτρέκ, τα γλυπτά του Ροντέν, αλλά και έργα τουΓκουστάβΚλιµμτ,τουΕδουάρδουΜουνχκαιτοπορτραίτο της µμητέρας του Τζέιµμς Γουίσλερ, αναδεικνύονται µμέσα σε έναν εξίσου εντυπωσιακό χώρο και κάνουν την επίσκεψη στο ΜουσείοΟρσέµμιαµμοναδικήεµμπειρία. Το Κέντρο Ζορζ Ποµμπιντού είναι η έδρα του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού. Από µμόνο του, το ιδιαίτερο αυτό κτίριο, αποτελεί ένα έκθεµμα και στεγάζει, εκτός του µμουσείου, κινηµματογραφικές αίθουσες, βιβλιοθήκες και χώρους παραστάσεων. Το εξωτερικό προαύλιό του αποτελεί δηµμοφιλές σηµμείο συνάντησης για του επισκέπτες αλλά και για τουςΠαρισιάνους. ΣτοΙλντελαΣιτέκάνειεπιβλητικήτηνπαρουσίατουοκαθεδρικός ΝαόςτηςΠαναγίαςτωνΠαρισίων(ΝοτρΝταµμ),ένααρχιτεκτονικό αριστούργηµμα γοτθικού ρυθµμού, ο οποίος φιλοξενεί και το µμεγαλύτερο εκκλησιαστικό όργανο της χώρας. Στο ίδιο νησί βρίσκεται και η Σαιντ Σαπέλ, ένα γοτθικό αριστούργηµμα που

42


ΤΑΞΙΔΙ

ξεκίνησενακατασκευάζεταιαπότονΛουδοβίκοΘ΄(οµμοναδικός βασιλιάςτηςΓαλλίαςπουανακηρύχθηκεάγιος)ωςλειψανοθήκη για τα κειµμήλια των Παθών του Χριστού. Θεωρείται από τις πιο όµμορφεςεκκλησίεςτουΠαρισιούγιαταυπέροχαβιτρόύψους 15µμέτρωνκαιγιατοναψιδωτόθόλοτης.Τηνπεριοχήαξίζεινα επισκεφτείτεκαικατάτιςβραδυνέςώρεςγιαν’ακούσετεεξαίσια ζωντανήµμουσικήµμπαρόκ. Κατά την επίσκεψή σας στο Παρίσι, δεν µμπορείτε παρά να επισκεφτείτε ένα από τα σύµμβολα της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ. Το σύνολο των 18000 µμεταλλικών δοκαριών που ενώνονται µμεταξύ τους µμε 2,5 εκατοµμµμύρια ειδικά καρφιά, υψώνονται στα 320 µμέτρα και αποτελούν το πιο επιβλητικό κτίριοτουΠαρισιού.Απότοτρίτοεπίπεδοστα276µμέτρα(αφού βέβαιαέχετεπεριµμένειπερίπουτρειςώρεςστηνουρά)µμπορείτε να θαυµμάσετε την καταπληκτική θέα, η οποία µμε καθαρή ατµμόσφαιραεκτείνεταιωςτα80χιλιόµμετρα. Ένα ακόµμα σύµμβολο της πόλης που σίγουρα πρέπει να επισκεφτείτεείναιηΑψίδατουΘριάµμβου.Ηναπολεόντιααυτή αψίδαόπουγιορτάζοντανοιπολεµμικέςνίκες,στέκεταιεπιβλητική στην κορυφή των Ηλύσιων Πεδίων. Η καλύτερη µμέρα για να την επισκεφτείτε είναι είναι στις 2 Δεκεµμβρίου (στην επέτειο της νίκηςτουΝαπολέονταστηµμάχητουΑουστερλιτςτο1805),την ώραπουοήλιοςβρίσκεταιστηνίδιαευθείαµμεταΗλύσιαΠεδία και την Αψίδα του Θριάµμβου, δηµμιουργώντας ένα εντυπωσιακό φωτοστέφανογύροαπότοκτίριο. ΈνααπόταπιοδηµμοφιλήσηµμείατηςπόληςτουΠαρισιού,είναι επίσηςηΣακρέΚερστηνΜονµμάρτη.Ανκαιτοεσωτερικότης είναι λιγότερο εντυπωσιακό σε σχέση µμε άλλες εκκλησίες της πόλης , το προαύλιο µμπροστά από αυτή τη βασιλική µμε τρούλο εκκλησία προσφέρει µμια φαντασµμαγορική θέα του Παρισιού

χαρίζονταςστουςεπισκέπτεςτηςέναµμοναδικόηλιοβασίλεµμα. Αξίζει ακόµμα να επισκεφτείτε τόσο το θαυµμάσιο Πάνθεον, έναν εκπληκτικότόπο,στονοποίοαναπαύονταιεπιφανείςιστορικές προσωπικότητεςτηςΓαλλίας,όπωςοΒολταίρος,οΒίκτωρας Ουγκό και ο Λουί Μπράιγ, όσο και το Μέγαρο των Αποµμάχων. Ο χρυσός τρούλος της εκκλησίας του Μεγάρου, ξεχωρίζει από όλες τις στέγες του Παρισιού και φιλοξενεί τη σωρό του ΝαπολέονταΒοναπάρτη. Όσο όµμως και αν προσπαθήσουµμε να σας περιγράψουµμε το Παρίσι, δε θα είναι δυνατόν να σας µμεταφέρουµμε, ούτε στο ελάχιστο, τα συναισθήµματα που αυτή η πόλη ξυπνάει στον επισκέπτη. Αν δεν το ζήσετε από κοντά, δεν θα µμπορέσετε να νιώσετε τη µμαγευτική αύρα του. Πρέπει να περπατήσετε στις µμποέµμικες πλατείες του και στις όχθες του Σηκουάνα, να ποζάρετε για κάποιον ευτυχισµμένο ζωγράφο και να δείτε από κοντάταπερίφηµμαγαλλικάρεστοράνγιαναπάρετεέστωκαιµμία γεύση από αυτή τη µμαγευτική πόλη, όπου η οµμορφιά κυριαρχεί παντού. Αυτή η αίσθηση διαχέεται στον αέρα που αναπνέετε, καλώντας σας να περιπλανηθείτε στους δρόµμους και τις γειτονιέςτου. Γιαπολλούς,τοΠαρίσι,ήτανκαιπαραµμένειηΠόλητουΦωτός. Γιαάλλουςείναιτοκέντροτηςπολιτικήςπρωτοπορίαςκαιτης ελεύθερηςέκφρασηςτωνιδεών.Καιγιαπολλούςάλλουςείναι µμια πόλη µμε καλαίσθητα κτίρια, πάρκα και πλατείες, που τη διασχίζειέναςήρεµμοςποταµμόςκαιγιατηνοποίαέχουνγράψει όλοιοισπουδαίοιµμετονπιονοσταλγικόθαυµμασµμό. Αυτή είναι η γαλλική πρωτεύουσα που όταν την επισκέφθηκε γιαπρώτηφοράοΧέµμινγουεϊ,έγραψε:«Ανδείτετονκόσµμοσαν πυραµμίδα,τότεσίγουραστηνκορυφήτηςβρίσκεταιτοΠαρίσι».

43


ΕΛΛΑΔΑ

Αποδάσειςστολεπτό! Μαρµμάρι Τοκαλοκαίριδενέχειµμπειακόµμαγιατακαλά,ηΑθήναείναιακόµμα γεµμάτη,αλλάµμαζίµμετηθερµμοκρασίαπουανεβαίνει,ανεβαίνει καιηδιάθεσηγιαεξορµμήσεις.Μήπωςήρθεηώραναξεκινήσετε τιςκοντινέςαποδράσειςµμέχριναέρθειηπολυπόθητηστιγµμήτων διακοπών;;Σαςδίνουµμειδέεςγιαminibreaksεντόςήεκτόςτων τειχών της πόλης: πολυτελή resorts στην Αττική, on the road weekendστηνΕύβοιαήταξιδάκιστανησιάτουΑργοσαρωνικού;; Ό,τικιανδιαλέξετε,τοµμόνοπουχρειάζεταιγιαναπεράσετεκαλά είναικαλήδιάθεση-ίσωςκιένααυτοκίνητο... ΑstirPalace

Εύβοιαontheroad ΜήπωςηΑττικήσάςακούγεταιπολύmainstreamκαιθέλετε κάτιπιοεναλλακτικό;;Ξεκινήστεγιαέναontheroadδιήµμερο στηνΕύβοια.

Η αναγέννηση της «αθηναϊκής Ριβιέρας» µμε πολυτελή resorts και η ανάπτυξη των ανατολικών ακτών µμάς προσκαλούν για µμονοήµμερεςαποδράσειςµμέσαστηνπόλη,γκουρµμέδείπναπάνω στο κύµμα ή spa & relax weekends. Κλασικές πιάτσες εξόδου ανανεώνουντοπροφίλτους,ενώνέεςγειτονιέςµμπαίνουνστο χώροτηςδιασκέδασης,αλλάζονταςτηνυχτερινήγεωγραφίατης πόλης-ταδυτικάπροάστιαέχουνήδηκαθιερωθείστοχώροτης γεύσηςµμεεστιατόριαµμοντέρναςελληνικήςκουζίνας.Ανανέωση καιστηνπεριοχήαπότοΣύνταγµμαωςτουΜακρυγιάννη,µμετο ΝέοΜουσείοτηςΑκρόποληςναδιανύειτοτελευταίο100άριτου και κλασικά ξενοδοχεία να επιστρέφουν ανακαινισµμένα. Η hot οδός Πειραιώς, το πολυσυλλεκτικό Γκάζι µμε το νέο σταθµμό του ΜετρόκαιτιςπεζοδροµμήσειςκαιτοανερχόµμενοΜεταξουργείο µμεπολλάopeningsαποτελούνβασικούςπροορισµμούςεξόδου. Απόταβραβευµμέναµμε«ΧρυσούςΣκούφους»εστιατόριαµμέχρι τα µμοντέρνα οινοµμαγειρεία κι από τα hot στέκια µμε έµμφαση στο κρέας ως τα εστιατόρια µμε τοπικές ελληνικές γεύσεις, η γαστρονοµμική κουλτούρα της πόλης εµμπλουτίζεται κάθε χρόνο. Τακαινούργιαcityhotelsέχουνόλοκαιπιοδυναµμικήπαρουσία: µμε ενδιαφέροντα εστιατόρια, cocktail bars και διάφορα special eventsβάζουντουςΑθηναίουςσεδιάθεσηhotellingκαιδίνουν αφορµμήγιαανεβασµμέναcitybreaksστουςεπισκέπτες.

44

Νότια Εύβοια: Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της Αθήνας,περάστεστηνΕύβοιαµμετοκαραβάκιαπότηΡαφήνα ή την Αγία Μαρίνα. Το νότιο τµμήµμα της Εύβοιας είναι και το πιο αυθεντικό,µμεπολύπράσινο,αιγαιοπελαγίτικεςπαραλίες,street πνεύµμα και άφθονο τοπικό χρώµμα που προσελκύει κυρίως νεολαία. Ξεκινώντας από το Μαρµμάρι, αξίζει να πάρετε το δρόµμοπουπερνάαπότηνΚάρυστοκαιφτάνειστονΠλατανιστό και στις νοτιοδυτικές ακτές της Εύβοιας, ακριβώς απέναντι από την Άνδρο. Σ’ αυτό το τµμήµμα του νησιού θα βρείτε ανόθευτες παραλίες µμε καθαρά πράσινα νερά και θα γράψετε χιλιόµμετρα µμέσαστοπράσινο. Kεντρική Εύβοια: Μόλις µμία ώρα από την Αθήνα, η Χαλκίδα σεβάζεικατευθείανσεmoodδιακοπών.Οιπαραλίεςγύρωαπό την πρωτεύουσα της Εύβοιας, όπως οι Αλυκές µμε το ουζερί «Μαϊστράλι» (22210 20693), είναι συµμπαθητικές επιλογές για µμπάνιο,ενώανθέλετεποιοτικάθαλασσινάεπιλέξτετησιγουριά τηςταβέρναςτα«ΤρελάΝερά»στηνπαλιάγέφυρατηςπόλης ήτου«Ζέφυρου»(2221043375)στηΝέαΑρτάκη.Γιαποτό θαπάτεστο«Stavendo»(2221077977)στηδεξιάάκρητης παραλίας, στο cafe-bar «Mostar» (22210 81213) και θα ξενυχτήσετεστοclub«Gaz»(2221081213).Αναποφασίσατε να διανυκτερεύσετε εντός της πόλης, εκτός από τα ξενοδοχεία της παραλίας, καλή επιλογή αποτελεί και το «Hotel Pelagos» (22210 99310-17, 22210 98705). Λίγο έξω από τη Χαλκίδα, η Νέα Λάµμψακος φηµμίζεται για τις ταβέρνες της µμε τα φρεσκότατα θαλασσινά. Στην ψαροταβέρνα του Βαγγέλη Μπιθικούκη (22210 52394, 6937373388) θα απολαύσετε εξαιρετικούςπετροσωλήνες,γαρίδες,µμύδιακαιχτένιασεωραίο περιβάλλον, ενώ στη Δάφνη, θα φάτε στο cafe-restaurant «Ελιά» (22280 31515), αφού κολυµμπήσετε στην παραλία της περιοχής, µμία από τις καθαρότερες της Εύβοιας και κλασικό προορισµμόγιατουςΑθηναίους.


ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια Εύβοια: Μετά τη γέφυρα της Χαλκίδας ξεκινούν οι δρόµμοιγιαΔίρφη,ΑιδηψόκαιΙστιαία.ΠερνώνταςαπόταΨαχνά και το Μαντούδι, επιλέξτε να κινηθείτε δυτικά, µμέσα από τις Ροβιές και τη Λίµμνη για να φτάσετε στην Αιδηψό. Σύµμβολο της περιοχής το «Thermae Sylla-Spa Wellness Hotel» (22260 60100), ένα ιστορικό ξενοδοχείο µμε το καλύτερο ιαµματικό κέντροτηςΕλλάδας.Διαθέτειανανεωµμένακαιεµμπλουτισµμένα τµμήµματα θαλασσοθεραπείας και οµμορφιάς, σύγχρονα και πλήρως εξοπλισµμένα δωµμάτια σε γήινα χρώµματα, πολυτέλεια καιάνεσηαλλάκαιδύοεστιατόριαµμεµμενούυγιεινήςδιατροφής. Συνεχίζοντας, ο δρόµμος περνά µμέσα από τους Ωραιούς, την Ιστιαία,τοΑρτεµμίσιοκαιφτάνειµμέχριτηνανατολικήπλευράτου νησιού στην παραλία της Αγίας ‘Αννας, όπου το συγκρότηµμα διακοπών «Agia Anna Summer Resort» (22270 97250) επέστρεψε φέτος ανανεωµμένο οργανώνοντας τα λεγόµμενα yurts, προγράµμµματα διαµμονής µμέσα στη φύση µμε «πράσινη» λογική. Κατεβαίνοντας νότια από την Αγία Άννα περάστε πάλι από το Μαντούδι και τα Ψαχνά και κάντε µμια βόλτα από τη Στενή για παϊδάκια και κοκορέτσι. Μέσα στα πλατάνια και πάνω από το ρυάκι της περιοχής ο «Πλάτανος» αποτελεί κλασικό πια προορισµμό για φαγητό. Άλλωστε, οι ψησταριές µμετοκοντοσούβλιπουβρίσκονταιακριβώςεπάνωστοδρόµμο µμάλλονθασαςτραβήξουναπότηµμύτη.

Τανησιάτηςδιπλανήςπόρτας Οι weekenders που προτιµμούν αποδράσεις µμε πλοίο, φτάνουν εύκολα και γρήγορα στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ύδρα, Σπέτσες και Αίγινα αποτελούν τις τρεις δηµμοφιλέστερες επιλογές,καθεµμίαµμετοδικότηςστιλ. Αίγινα: Αν θέλετε ένα νησί µμε πολλές εναλλακτικές, η Αίγινα είναι η επιλογή σας. Περάστε από την ψαραγορά στο λιµμάνι για ένα ουζάκι χαζεύοντας την περαντζάδα και ξεκινήστε για εξερεύνηση στο ναό της Αφαίας. Για τη διανυκτέρευσή σας επιλέξτε το συγκρότηµμα διαµμερισµμάτων «Ραστώνη» (22970 27039), µμόλις 200 µμ. από το λιµμάνι: προσεγµμένο και στην τελευταία του λεπτοµμέρεια έχει θέα στη θάλασσα και έθνικ ατµμόσφαιρα. Η Αίγινα διαθέτει πολλές επιλογές για µμπάνιο. Ξεκινώνταςαπότηνπόλη,ακολουθήστεβόρειατοδρόµμοπρος Σουβάλα και κάντε µμια πρώτη βουτιά στην Κυψέλη, το γραφικό ψαροχώρι. Μετά τη Σουβάλα, ο δρόµμος ανηφορίζει προς τον Μεσαγρόκιαπόεκεί,περνώνταςµμέσααπόµμιαδιαδροµμήφουλ

Αίγινα

τουπράσινου,φτάνειστηνΑγίαΜαρίνα,ίσωςτηνπιοτουριστική περιοχή της Αίγινας, όπου µμπορείτε να βρείτε πολλά µμαγαζιά, καλό φαγητό και αρκετές καφετέριες και µμπαρ για χαλάρωση µμετάτοµμπάνιοσας.Πολλέςεναλλακτικέςγιαφαγητόυπάρχουν επίσηςστολιµμάνικαιστηνΠέρδικα. Σπέτσες:ΚοσµμικότητακαιΣπέτσεςείναιδύολέξεις...συνώνυµμες. Έντονηζωή,συµμπαθητικέςπαραλίες,καλόφαγητόκαιυπέροχες προτάσειςγιαδιαµμονήείναιταχαρακτηριστικάτουνησιούπου προσελκύειεπισκέπτεςόλωντωνηλικιώναλλάκαιεπώνυµμους Έλληνεςκαιξένους.ΒουτήξτεστουςΑγίουςΑναργύρους,στην Αγία Παρασκευή, στην Ξυλοκέριζα και στις παραλίες Ζογεριά και Βρέλλο. Η διανυκτέρευση στο «Orloff Resort»» (22980 75444-5) θα σας ανταµμείψει για την επιλογή σας. Πρόκειται γιαέναιδιαίτερακαλαίσθητοξενοδοχείο,µμεαφαιρετικόντιζάιν, άνετα φωτεινά δωµμάτια µμε βεράντα και πλούσιο πρωινό µμε την εγγύησητουονόµματοςτουΧρήστουΟρλώφ,γνωστούαπότο οµμώνυµμοµμεζεδοπωλείοστοδρόµμοπροςτοπαλιόλιµμάνι.Αλλά και το «Μελίβοια Resort» (210 2752264) στην Κουνουπίτσα, µμε τις έξι νεόχτιστες µμεζονέτες και τις ιδιωτικές τους πισίνες, βρίσκεται σε απόσταση 10 λεπτών από την Ντάπια και προσφέρει ανέσεις ιδιωτικής κατοικίας. Μεσογειακές γεύσεις θααπολαύσετεστοεστιατόριο«Μαέστρο»στοπαλιόλιµμάνιτων Σπετσών, ενώ εξίσου καλό φαγητό θα βρείτε στην «Εξέδρα» (2298073497)καιστο«Λιοτρίβι»(2298072269)στοΠαλιό Λιµμάνι. Για φρέσκο ψάρι, πηγαίνετε χωρίς δεύτερη σκέψη στον «Πάτραλη»(2298072134)στηνΚουνουπίτσα. Ύδρα: Για το τέλος, κρατήσαµμε το πιο κουκλίστικο νησί του Αργοσαρωνικού µμε τα πέτρινα αρχοντικά και την ιδανική ροµμαντική και κοσµμική ατµμόσφαιρα. Η Ύδρα, µμε τις εικαστικές εκθέσεις και τα πολυτελή art shops, συνδυάζει γραφικότητα, χαλάρωσηµμεστιλ,καλόφαγητόκαιροµμαντζάδα.Δενφηµμίζεται για τις παραλίες της, αλλά τα νερά στο Βλυχό, στα βράχια έξω από το λιµμάνι και στο Καµμίνι είναι απόλαυση. Πολύ καλή λύση για άραγµμα στο λιµμάνι µμε καφέ, χειροποίητα σνακ ή απογευµματινό ποτό αποτελεί το cafe-bar «Ίσαλος» (22980 53845), αν πεινάσετε όµμως πολύ νόστιµμα ψητά θα βρείτε στο ψητοπωλείο «Και κρεµμµμύδι» (22980 53099) επίσης στο λιµμάνι. Μεσογειακή κουζίνα θα απολαύσετε στο «Ενάλιον» (22980 29680) στο Βλυχό και φρέσκο ψάρι στο εστιατόριο «Κονδυλένια» (22980 53520) στα Καµμίνια. Και µμην ξεχνάτε: στηνΎδραδενκυκλοφορούναυτοκίνητα!

Σπέτσες

Ύδρα


ΥΓΕΙΑ

Κάπνισµμα&Υγεία Οι επιπτώσειςτουκαπνίσµματοςστηνυγείααποτελούνίσωςτη µμεγαλύτερη επιδηµμία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Με αφορµμή την 31η Μαΐου, που έχει ορισθεί ως η «Παγκόσµμια Ηµμέρα κατά του Καπνίσµματος», αναφέρονται στοιχεία για την βλαπτικότηταστηνυγείααυτήςτηςχρόνιαςεξάρτησης. ΟκαπνόςανακαλύφθηκεαπότιςφυλέςτηςκεντρικήςΑµμερικής καιτον16οαιώναδιαδόθηκεπολύγρήγορακαιστηνΕυρώπη. Στη σηµμερινή εποχή κυκλοφορεί παγκοσµμίως και εκτιµμάται ότι τοένατρίτοτουπαγκόσµμιουπληθυσµμούείναικαπνιστές.Είναιη συχνότερη αιτία πρόωρης θνητότητας και ευθύνεται για το 1/3 τωνθανάτωνσταάτοµματηςπαραγωγικήςηλικίας.Στησυνέχεια αναλύονται οι σηµμαντικότερες παθήσεις που έχουν συσχετιστεί µμετοκάπνισµμα. Η χρόνια αποφρακτική πνευµμονοπάθεια (Χ.Α.Π) αποτελεί νόσο των αεραγωγών και χαρακτηρίζεται από περιορισµμό της ροής του αέρα. Μολονότι έχει διαπιστωθεί ένας αριθµμός από επιπρόσθετους ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για τη Χ.Α.Π, ο πιο σηµμαντικός µμέχρι τώρα είναι το κάπνισµμα. Ενδεικτικά, το 1991, η Χ.Α.Π ήταν η τέταρτη αιτία θανάτου στις Η.Π.Α (85.544 άτοµμα) και ήταν η πιο γρήγορα αυξανόµμενη αιτία θανάτου µμεταξύ του 1979 και του 1991 (αύξηση33%). Ηέκθεσηστονκαπνόαποτελείσηµμαντικόπαράγοντα κινδύνου και για το παιδικό άσθµμα. Επίσης, η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου στην ενδοµμήτρια ζωή και τους πρώτους µμήνες της ζωής φαίνεται να είναι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη άσθµματος. Έχει αναφερθεί ότι τα παιδιάτωνοποίωνοιγονείςκαπνίζουνέχουνπολύπερισσότερα προβλήµματαµμεσυριγµμό,λοιµμώξειςτωνκατώτερωναεραγωγών καιάσθµμα,σεσύγκρισηµμεπαιδιάγονέωνπουδενκαπνίζουν. Τοκάπνισµμαέχεισυσχετισθείµμετηνεµμφάνισητουκαρκίνουτου πνεύµμονα. Περίπου το 85% των περιπτώσεων του καρκίνου του πνεύµμονα αφορά σε καπνιστές ή πρώην καπνιστές. Ο κίνδυνοςεµμφάνισηςσχετίζεταιµμετοναριθµμότωντσιγάρωνπου έχεικαπνίσειτοάτοµμο,τηνηλικίαέναρξηςτουκαπνίσµματοςκαι τη χρονική διάρκεια της καπνιστικής συνήθειας. Η πιθανότητα ενός καπνιστή να εµμφανίσει καρκίνο του πνεύµμονα είναι 1015 φορές µμεγαλύτερη από την πιθανότητα κάποιου που δεν έχει καπνίσειποτέκαιοκίνδυνοςγίνεται20-25φορέςµμεγαλύτερος όταν η κατανάλωση ξεπερνά το ένα πακέτο την ηµμέρα. Επίσης απαιτούνται 15 χρόνια αποχής για να προσεγγίσει ο πρώην καπνιστήςτονκίνδυνοκάποιουπουδενέχεικαπνίσειποτέ. Τοκάπνισµμαπολλαπλασιάζειτονκίνδυνογιαστεφανιαίανόσο καιευθύνεταιπερίπουγιατο20%τωνκαρδιαγγειακώνθανάτων, ενώηδιακοπήτουπροκαλείσηµμαντικήµμείωσητηςνοσηρότητας και θνητότητας. Γενικά ο σχετικός κίνδυνος θανάτου από στεφανιαίανόσοστουςήπιουςκαιµμέτριουςκαπνιστέςείναι2-4 φορέςµμεγαλύτεροςαπ’ότιστουςµμηκαπνιστές,ενώφθάνειτις 6-15 φορές για τους βαρείς καπνιστές (περισσότερα από 25 τσιγάραηµμερησίως).ΣτηµμελέτηFramingham,ηκαρδιαγγειακή

46

θνητότητα αυξανόταν κατά 18% στους άνδρες και κατά 31% στις γυναίκες για κάθε 10 τσιγάρα που κάπνιζαν ηµμερησίως. Οι παθητικοίεπίσηςκαπνιστές,πουαποτελούνπερίπουτο40%του πληθυσµμού, δεν καταφέρνουν να γλιτώσουν από τις βλαπτικές επιδράσεις του καπνού καθώς 40.000 θάνατοι/έτος (ΗΠΑ) οφείλονται στο παθητικό κάπνισµμα. Οι πιθανοί µμηχανισµμοί πουενοχοποιούνταιγιατηναύξησητουκινδύνουστεφανιαίας νόσου στους καπνιστές, είναι η αύξηση της καρδιακής συχνότητας, η αύξηση της αρτηριακής πίεσης, η αύξηση των επιπέδων του µμονοξειδίου του άνθρακα στο αίµμα, η σηµμαντική µμείωση της HDL χοληστερόλης και η αύξηση του λόγου ολική χοληστερόλη/HDL.Τοκάπνισµμαεπίσηςαυξάνειτηθροµμβωτική τάση του αίµματος, αυξάνοντας τη συσσώρευση αιµμοπεταλίων. Παράλληλα έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί ενδοθηλιακή βλάβη αλλά και ενεργοποίηση των οξειδωτικών βλαβών των ιστών, προάγονταςέτσιτηναθηροσκλήρυνση. Όσον αφορά τσην αγγειακή εγκεφαλική νόσο, ο σχετικός κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου για τους καπνιστές ήταν 1,5 φορές, ιδίως σε άτοµμα ηλικίας µμικρότερης των 55 ετών.Καισεαυτήντηνπερίπτωσηηαύξησητουσχετικού κινδύνουείναιδοσοεξαρτώµμενη.Αυτήηαρνητικήεπίδραση τουκαπνίσµματοςισχύεικαιγιατιςτρειςµμορφέςεγκεφαλικού επεισοδίου, δηλαδή του θροµμβωτικού εγκεφαλικού επεισοδίου, του εµμβολικού και της υπαραχνοειδούς αιµμορραγίας (η πιο θανατηφόρος µμορφή). Απ’ όλες τις κατηγορίες και για τα δύο φύλα, µμεγαλύτεροςκίνδυνοςπαρατηρείταιγιατιςγυναίκες βαριές καπνίστριες και αφορά τα αιµμορραγικά επεισόδια πού εµμφανίζονται10φορέςσυχνότερα. Ηδιακοπήτουκαπνίσµματοςείναιπιθανόταταησηµμαντικότερη τροποποίηση παράγοντα κινδύνου για την πρόληψη των παραπάνω νόσων, ενώ η θνητότητα µμειώνεται κατά 35% περίπου σε εκείνους που διέκοψαν το κάπνισµμα. Οι τρόποι που έχουν µμέχρι στιγµμής δοκιµμασθεί για τη διακοπή του καπνίσµματος περιλαµμβάνουν ψυχολογικές µμεθόδους θεραπείας, όπως θεραπεία της συµμπεριφοράς και οµμαδικά προγράµμµματα ψυχολογικής ενίσχυσης και φαρµμακευτικές θεραπείες.Οιφαρµμακευτικοίτρόποιθεραπείαςείναιηθεραπεία υποκατάστασης της νικοτίνης µμε τη µμορφή αυτοκόλλητων ή τσίχλας και η χορήγηση ενός νέου φαρµμάκου, το οποίο δεν περιέχει νικοτίνη και η δράση του σχετίζεται µμε αναστολή των µμηχανισµμώνπουπροκαλούνεθισµμό,ενώοιέρευνεςδείχνουν ότι είναι δύο φορές πιο αποτελεσµματικό από τη θεραπεία υποκατάστασηςνικοτίνηςγιατηδιακοπήτουκαπνίσµματος.

ΜπάουΚατερίνα,απόφοιτος‘98 Ιατρός,υποψήφιαδιδάκτωρ ΠανεπιστηµμίουΑθηνών


ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σωστήπαιδικήδιατροφή Δώστετοκαλόπαράδειγµμα ΗΏρατουΦαγητού–ΠεδίοΜάχης;; “Καθάρισετοπιάτοσου” “Δεθαφαςγλυκόανδεφαςταλαχανικάσου” “Ανείσαικαλόπαιδίθαφαςγλυκό” Γιατουςπερισσότερουςγονείςοιπαραπάνωφράσειςείναιπολύ γνώριµμες.Παρ’όλααυτάτοφαγητόθαπρέπειναχρησιµμοποιείται ωςµμέσοθρέψηςκαιόχιωςβραβείοήτιµμωρία.Μακροπρόθεσµμα, οι δωροδοκίες σε σχέση µμε το φαγητό δηµμιουργούν πολύ µμεγαλύτεραπροβλήµματααπ’ότιλύνουν. Τα µμικρά παιδιά είναι πολύ έξυπνα για να τα ξεγελάµμε µμε τη φράση:“Κάνεαυτόπουλέωκαιόχιαυτόπουκάνω”.Ταπαιδιά µμαθαίνουναντιγράφονταςαυτάπουβλέπουν.Οιενήλικεςπου έχουνκακέςδιατροφικέςσυνήθειεςδενµμπορούννααπαιτούν τα παιδιά τους να τρώνε σωστά. Δώστε το καλό παράδειγµμα τρώγοντας τα γεύµματά σας βάση προγράµμµματος και κάνοντας υγιεινέςκαινόστιµμεςδιατροφικέςεπιλογές. Οιγονείςείναιεκείνοιπουελέγχουνποιατρόφιµμαµμπαίνουνστο σπίτι.Ότανυπάρχουνπολλάυγιεινάτρόφιµμαστοσπίτι,ταπαιδιά αντιλαµμβάνονταιότιαυτέςοιδιατροφικέςεπιλογέςείναιτρόπος ζωής.Οιώρεςτωνγευµμάτωνείναιχρόνοςγιατηνοικογένεια.Τα παιδιάσαςµμαθαίνουνπολλάπράγµματαόταντρώτεµμαζίτους.Οι ευχάριστεςκοινωνικέςσυνευρέσειςγύρωαπότοτραπέζιχτίζουν σωστέςδιατροφικέςσυνήθειες. ΌλγαΚουνάρηM.S.,R.D. RegisteredDietitian/NutritionTherapist ΣύµμβουλοςΔιατροφής«ΝέαςΓενιάςΖηρίδη» Ενώοιγονείςείναιοικαλύτεροικριτέςγιατοτιπρέπεινατρώνε ταπαιδιάτουςκαιπότε,ταπαιδιάείναιοικαλύτεροικριτέςγιατο πόσοπρέπεινατρώνε. Παρακάτω ακολουθούν πέντε βασικά διατροφικά καθήκοντα γιατουςγονείς. 1.Προσφέρετεκαθηµμερινάποικιλίαυγιεινώνκαινόστιµμων φαγητών. 2.Σερβίρετεταγεύµματακαιτασνακβάσηπρογράµμµματος. 3.Φροντίστεηατµμόσφαιρατηνώρατουφαγητούναείναι ευχάριστη. 4.Διδάξτετρόπουςκαλήςσυµμπεριφοράςστοτραπέζι. 5.Δώστετοκαλόπαράδειγµμα. Οι ευχάριστες εµμπειρίες µμε το φαγητό σε οποιαδήποτε ηλικία βοηθούν να δηµμιουργηθεί µμια βάση σωστών διατροφικών συνηθειών για ολόκληρη τη ζωή. Η θετική αντιµμετώπιση καταστάσεων που σχετίζονται µμε τα τρόφιµμα και τη διατροφή ενθαρρύνειυγιεινέςδιατροφικέςεπιλογές.


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Ηθεωρίατωνπολλαπλώντύπων νοηµμοσύνης Τα τελευταία δύο χρόνια ένα τηλεπαιχνίδι καταφέρνει να καθηλώνει µμια µμεγάλη µμερίδα τηλεθεατών στους δέκτες. Ο λόγος για το «Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο;;». Οι περισσότεροιαπόεµμάςσίγουραθατοέχουνπαρακολουθήσει, έστω και για µμια φορά. Αν όχι, σίγουρα θα έχουν ακούσει γι’ αυτό.Ποιοςείναιοσκοπόςτου;;Νααποδειχθείµμέσααπόµμια σειρά ερωτήσεων ότι οι ενήλικοι δεν είναι τόσο έξυπνοι, δε διαθέτουνδηλαδήτοίδιοΙQ,µμετουςµμαθητέςτουΔηµμοτικού. Τα αρχικά Ι.Q. παραπέµμπουν στον όρο intelligence quotient (πηλίκονοηµμοσύνης),γιατηµμέτρησητουοποίουοιψυχολόγοι χρησιµμοποιούνσταθµμισµμένατεστ.Προβαίνονταςστηνενέργεια αυτήφιλοδοξούννααποκαλύψουντιςικανότητεςνοηµμοσύνης ενός ατόµμου. Η καθιερωµμένη αυτή τακτική µμέτρησης θεµμελιώνεταιστηνπαραδοσιακήαντίληψηότιηνοηµμοσύνηείναι µμιαανώτερηπνευµματικήλειτουργία,ηοποίαούσακληρονοµμική και αµμετάβλητη στο πέρασµμα του χρόνου καθιστά το άτοµμο ικανόναµμαθαίνεικαιναπροσαρµμόζεταιστοπεριβάλλοντου. Γρήγορα όµμως οι επιστήµμονες συνειδητοποίησαν ότι αυτός ο ορισµμός της νοηµμοσύνης ήταν πολύ περιοριστικός, καθώς δε λάµμβανε υπόψη τη µμεγάλη ποικιλία περιβαλλοντικών, κοινωνικοποιητικών και πολιτισµμικών παραγόντων που επηρεάζουν άµμεσα ή έµμµμεσα την ανάπτυξη των πνευµματικών ικανοτήτωντουατόµμου. Ανάµμεσα σε όσους αµμφισβήτησαν την επικρατούσα στους κόλπους των παιδαγωγών και ψυχολόγων παραδοσιακή αντίληψηπερίνοηµμοσύνηςήτανκαιοH.Gardner.Γιαεκείνονη νοηµμοσύνηδενήτανένακαθορισµμένοκαιστατικόφαινόµμενο.Δε θεωρούσε,δηλαδή,ότιείναιέναµμονοδιάστατοχαρακτηριστικό που φέρει ο άνθρωπος από τη γέννησή του και το οποίο παραµμένειαναλλοίωτοωςτοτέλοςτηςζωήςτου.Αντιθέτως, υποστήριξεµμεσθένοςότιηνοηµμοσύνηείναιένααµμάλγαµμααπό νοητικέςικανότητες,οιοποίες,ανκαιείναιανεξάρτητες,δρουν συµμπληρωµματικά και µμόνο έτσι καθιστούν το άτοµμο ικανό να γνωρίζει το περιβάλλον του, να αντιλαµμβάνεται τα ερεθίσµματα, να επεξεργάζεται πληροφορίες, να µμαθαίνει και να επιλύει προβλήµματα.Γιαναπεριγράψειαυτότοσύνολοδυνατοτήτων εισήγαγε και καθιέρωσε τον όρο «πολλαπλές ευφυΐες» ή, όπωςαλλιώςαποδίδεταιστηβιβλιογραφία,«πολλαπλοίτύποι νοηµμοσύνης». Τις νεωτερικές του αυτές θέσεις και τα πορίσµματα των ερευνών του τα παρουσίαζε διεξοδικά στις διαλέξεις του προς τους φοιτητές του Πανεπιστηµμίου Harvard και στη συνέχειατακατέθεσεκαιγραπτάστηνεπιστηµμονικήκοινότητα παραδίδοντας µμέσα σε διάστηµμα δέκα χρόνων δύο µμελέτες («Framesofmind»-1983,«Multipleintelligences-thetheory inpractice»-1993).

48

Ο Gardner καταλήγει, λοιπόν, στο συµμπέρασµμα ότι κάθε άνθρωπος έχει το πλεονέκτηµμα να φέρει εγγενώς οκτώ διαφορετικούςτύπουςνοηµμοσύνης.Δεχρησιµμοποιούνταιόµμως όλοιτοίδιοαποτελεσµματικά.Συνήθωςέναςήδύοτύποιείναιοι «κυρίαρχοι» που αναπτύσσονται επαρκώς και ενεργοποιούνται στον ύψιστο βαθµμό. Οι υπόλοιποι µμένουν αναξιοποίητοι. Αυτό όµμως δεν είναι µμια µμη αναστρέψιµμη κατάσταση. Είναι στο χέρι µμας να απελευθερώσουµμε τον εαυτό µμας, να τον γνωρίσουµμε καλύτερα και να ενεργοποιήσουµμε όλες µμας τις ευφυΐες για να µμη µμένουµμε έξω από έναν τεράστιο κόσµμο αισθήσεων, συναισθηµμάτων και γνώσεων. Και για να πετύχουµμε αυτό αρκεί να υποβάλλουµμε τον εαυτό µμας σ’ ένα περιβάλλον µμε πλούσια ερεθίσµματακαιναδοκιµμάζουµμενέεςεµμπειρίες. Παρακάτωπαρουσιάζουµμεσεαδρέςγραµμµμέςτουςοκτώτύπους νοηµμοσύνης. Άραγε ποιος ή ποιοι από αυτούς είναι η κυρίαρχη δύναµμη σε καθέναν από εµμάς;; Σε ποια «οµμάδα» ανήκουν τα παιδιά µμας;; (το τελευταίο ερώτηµμα είναι αρκετά σηµμαντικό, γιατί µμας βοηθά όλους, γονείς και εκπαιδευτικούς, αφενός να αποδεχθούµμε τη µμοναδικότητα κάθε παιδιού κι αφετέρου να καταλάβουµμε και να σεβαστούµμε τον τρόπο µμε τον οποίο µμαθαίνει).

1)Γλωσσικήνοηµμοσύνη -Ο όρος συνοψίζει την ικανότητα να σκεφτόµμαστε και να εκφραζόµμαστεµμελέξεις,νααποµμνηµμονεύουµμε,νααφηγούµμαστε, να εξηγούµμε, να ανακαλούµμε πληροφορίες, να µμοιραζόµμαστε γραπτάήπροφορικάτιςσκέψειςµμαςµμετουςάλλους. -Είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµμένη στους συγγραφείς και στους ποιητές, στους δικηγόρους, στους δηµμοσιογράφους, στους εκπαιδευτικούς, στους πολιτικούς και σε άλλες παρεµμφερείς επαγγελµματικέςοµμάδες. -Τα παιδιά µμε κυρίαρχη τη γλωσσική νοηµμοσύνη έχουν µμια έφεσησταθεωρητικάµμαθήµματακαιστιςξένεςγλώσσες.Τους αρέσειναδιαβάζουν,ναγράφουν,νααφηγούνταιιστορίες,να συµμµμετέχουνσεσυζητήσειςήσελεκτικάπαιχνίδια.Μαθαίνουν είτε µμε τον παραδοσιακό τρόπο (διαβάζοντας το βιβλίο) είτε ακούγονταςµμαγνητοφωνηµμένεςτιςπληροφορίεςκαιδιαθέτουν πολύκαλήµμνήµμη.

2)Λογικοµμαθηµματικήνοηµμοσύνη -Είναιηικανότηταπουδιαθέτουµμεγιαεπίλυσηπροβληµμάτων, για λογική ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµμένων, για επίλυσηλογαριασµμών,γιαχειρισµμόυποθέσεωνκαιαφηρηµμένων µμορφώνσκέψης. - Αποτελεί το «δυνατό σηµμείο» για επιστήµμονες θετικών επιστηµμών, για λογιστές και οικονοµμολόγους, για προγραµμµματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, για όσους ασχολούνταιµμετηστατιστικήκαιγιαόσουςγενικότεραανήκουν


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

σεπαρόµμοιουςεπαγγελµματικούςχώρους.Εµμφανίζεταιόµμωςκαι σε δικηγόρους (αποδεικνύεται αυτό που προαναφέρθηκε περί συνύπαρξης τύπων νοηµμοσύνης), καθώς κι αυτοί βασίζονται στηδύναµμητηςλογικής. -Ταπαιδιάµμεανεπτυγµμένοαυτότοντύπονοηµμοσύνηςέχουν υψηλή επίδοση στη Φυσική, στα Μαθηµματικά, στη Βιολογία, στη Χηµμεία και στα τεχνολογικά µμαθήµματα. Τους αρέσει να παίζουνπαζλκαιπαιχνίδιαστρατηγικήςκαιναασχολούνταιµμε τουςυπολογιστές.Επίσηςαρέσκονταιστοναπαρακολουθούν στατιστικές αναλύσεις, να ταξινοµμούν και να κατηγοριοποιούν διάφορα πράγµματα µμε βάση κάποιο κριτήριο και να αναλύουν τα στοιχεία των προβληµμάτων που έχουν κάθε φορά να αντιµμετωπίσουν. Η αποτελεσµματική µμάθηση γι’ αυτούς περνά µμεταξύ άλλων µμέσα από συλλογισµμούς, από διατύπωση και τεκµμηρίωσηυποθέσεων,απόαιτιολογήσειςκαιγενικεύσεις,από αριθµμητικέςπράξειςκαιστατιστικούςυπολογισµμούς.

3)Χωρική/οπτικήνοηµμοσύνη -OGardnerµμετοντύποαυτόαποδίδειτηνικανότητατουατόµμου νααντιλαµμβάνεταιµμεακρίβειατονοπτικόκόσµμοκαιναεπιδίδεται στηδηµμιουργίαεικόνωνκαιστηνκαλλιτεχνικήδηµμιουργία. - Τα άτοµμα που διαθέτουν ανεπτυγµμένη αυτή τη µμορφή, χαρακτηρίζονται από πλούσια φαντασία και είναι σε θέση να ζωγραφίζουν, να σχεδιάζουν στο χαρτί διάφορα αντικείµμενα καιστησυνέχειανατακατασκευάζουν,ναδιαβάζουνέναχάρτη και να προσανατολίζονται στο χώρο. Με βάση αυτά τα στοιχεία µμπορούµμε εύκολα να καταλάβουµμε ότι ο τύπος αυτός αποτελεί «σήµμα κατατεθέν» για τους ζωγράφους, τους φωτογράφους, τους σχεδιαστές, τους διακοσµμητές, τους αρχιτέκτονες, τους µμηχανικούς,τουςπιλότουςκαιτουςναυτικούς. -Ταπαιδιάµμεκυρίαρχοαυτότοντύποευχαριστιούνταιτοµμάθηµμα της Αισθητικής Αγωγής και διαµμορφώνουν ένα τρόπο µμελέτης, ο οποίος στηρίζεται σε φωτογραφίες, χάρτες, ζωγραφιές, γραφικέςπαραστάσεις,video,slidesκαισχεδιαγράµμµματα.

4)Κιναισθητικήνοηµμοσύνη-Μετονόροαυτόδηλώνεταικατάκύριολόγοηικανότητατου ατόµμου να χρησιµμοποιεί το σώµμα του για να εκφράσει ιδέες και συναισθήµματα. Παράλληλα, ο όρος καλύπτει και την ικανότητα νακατασκευάζειτοάτοµμοδιάφορααντικείµμενα. - Οι επαγγελµματίες που φαίνεται να διαθέτουν κιναισθητική νοηµμοσύνηείναιοιχορευτές,οιαθλητές,οιµμίµμοικαιοιηθοποιοί, οι ξυλουργοί, οι γραφίστες, οι αγγειοπλάστες, οι γλύπτες και οι µμηχανικοί.(Ητελευταίαοµμάδααποτελείάλλοέναπαράδειγµμα συνύπαρξης τύπων νοηµμοσύνης, καθώς είδαµμε ότι διαθέτουν καιοπτικήνοηµμοσύνη). - Τα παιδιά, που ανήκουν στην οµμάδα ατόµμων µμε ανεπτυγµμένη αυτή τη µμορφή ευφυΐας, ανυποµμονούν για την ώρα των Καλλιτεχνικών,τηςΦυσικήςΑγωγήςκαιτηςΘεατρικήςΑγωγής. Μαθαίνουν αποτελεσµματικά όταν το γνωστικό αντικείµμενο µμπορείνασυνδυαστείµμεδραµματοποίησηκαικίνησηκιόταντους δίνεταιηδυνατότητανακατασκευάσουνκάτιαντίναγράψουν.

5)Μουσικήνοηµμοσύνη - Είναι προφανές ότι αυτός ο τύπος συνδέεται µμε τη µμουσική, τη µμελωδία, τους ρυθµμούς και τις νότες, µμε τα µμουσικά όργανα γενικότερα.Αποδίδειτηνικανότητατουατόµμουναεκφράζεται µμέσα από τη σύνθεση µμουσικής, να παίζει και να αναγνωρίζει µμουσικάόργανα. -Αναµμφισβήτητααποτελείτο«δυνατόσηµμείο»τωνσυνθετών, τωνµμαέστρων,τωνµμουσικώνπαραγωγών,τωντραγουδιστών, τωνοργανοπαιχτώνκαιτωνκριτικώνµμουσικής. - Η ώρα της Μουσικής είναι ο «παράδεισος» για όσα παιδιά έχουν ανεπτυγµμένο αυτό τον τύπο ευφυΐας. Η διαδικασία µμάθησης διευκολύνεται γι’ αυτά, όταν µμπορεί να συνδυαστεί µμε ρυθµμούς και µμελωδίες (π.χ. να γράψουν στίχους για κάποιο θέµμα/κεφάλαιο και να τους «ντύσουν» µμε µμια µμελωδία). Είναι επίσηςσύνηθεςναδιαβάζουνακούγονταςµμουσική.

6)Ενδοπροσωπικήνοηµμοσύνη - Με τον όρο αυτό ο Gardner «φωτογραφίζει» τη δυνατότητα τουατόµμουνακάνειέναβήµμαπίσωκαιναπαρατηρείτονεαυτό του, όπως θα έκανε ένας εξωτερικός παρατηρητής. Μέσα από τη διαδικασία αυτή αναµμένεται να διαµμορφώσει µμια ακριβή εικόνα για τον εαυτό του, να γνωρίσει τις δυνατότητές του, να θέσει στόχους, να συνειδητοποιήσει τα συναισθήµματα που γεννιούνταιµμέσασεδιάφορεςκαταστάσειςκαιναείναισεθέση ναταελέγχει. -Ανεπτυγµμένη ενδοπροσωπική νοηµμοσύνη αναµμένεται να έχουν κατά κύριο λόγο οι ποιητές και οι καλλιτέχνες (άλλο έναδείγµμασυνύπαρξηςτύπωννοηµμοσύνης),οιψυχολόγοι,οι ψυχοθεραπευτέςκαιοισύµμβουλοι.

ΗθεωρίατουGardner.Οιεπτάπρώτοιτύποινοηµμοσύνης.

49


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

- Τα παιδιά που διαθέτουν αυτό τον τύπο σε υψηλά επίπεδα, νιώθουνπλήρητηνώρατωνΘρησκευτικών,τηςΦιλοσοφίας, της Ψυχολογίας ή όταν παρακολουθούν κύκλους µμαθηµμάτων ειδικών ενδιαφερόντων. Μαθαίνουν αποτελεσµματικά, όταν µμελετούν µμόνα τους και παράλληλα εµμφανίζουν µμια διάθεση διαρκούςαυτοαξιολόγησης.

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα αρέσκονται στο ναεπισκέπτονταιζωολογικούςκαιβοτανικούςκήπους,µμουσεία φυσικήςιστορίαςκαθώςκαιτοΠλανητάριο.Όσοναφοράστον τρόποαποτελεσµματικήςµμάθησης,αυτήεπιτυγχάνεταιµμέσααπό τη διενέργεια πειραµμάτων, από τη συστηµματική παρατήρηση κάποιωνφαινοµμένων,απότησυλλογήκιαπότηνταξινόµμηση αντικειµμένων.

7)Διαπροσωπικήνοηµμοσύνη - Αυτός ο τύπος νοηµμοσύνης θέτει στο επίκεντρο το άτοµμο και την οµμάδα. Συνδέεται άρρηκτα µμε την επικοινωνία µμε τα άλλα άτοµμα και νοείται ως η ικανότητα να επικοινωνούµμε αποτελεσµματικά µμε τους άλλους, να συνεργαζόµμαστε χωρίς τριβέςκαινααντιλαµμβανόµμαστετασυναισθήµματακαιτιςσκέψειςτους. - Οι εκπαιδευτικοί, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι πωλητές,οιξεναγοί,οιπολιτικοί,οισύµμβουλοικαιταδιευθυντικά στελέχη είναι ορισµμένες µμόνο από τις επαγγελµματικές οµμάδες πουστηρίζονταισ’αυτόντοντύπονοηµμοσύνης. - Τα παιδιά µμε κυρίαρχη αυτή τη µμορφή νοηµμοσύνης νιώθουν απελευθερωµμέναστοµμάθηµματηςΚοινωνικήςΑγωγήςκιόταν καλούνται να συµμµμετάσχουν σε οµμίλους, µμαθητικά συµμβούλια καιπρογράµμµματαοµμαδοσυνεργατικήςδιδασκαλίας.Τοτελευταίο αποτελεί και µμέθοδο αποτελεσµματικής µμάθησης. Η συνύπαρξη µμε την οµμάδα, η ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία για ένα σκοπό είναι γι’ αυτά ο καταλληλότερος τρόπος για να εµμπεδώσουντιςνέεςγνώσεις.

8) Φυσιογνωστική/οικολογική/νατουραλιστική νοηµμοσύνη - Αυτός ο τύπος δε βρίσκεται τυχαία στη τελευταία θέση αυτής της σύντοµμης παρουσίασης. Αρχικά ο Gardner είχε κάνει λόγο γιαεπτάτύπουςνοηµμοσύνηςκαιστησυνέχειαπροχώρησεστην πρόταση για τον όγδοο τύπο αντιµμετωπίζοντας τη διχογνωµμία των άλλων επιστηµμόνων για το αν θα έπρεπε να θεωρηθεί διακριτόςτύποςνοηµμοσύνης. Μετηνπρότασήτουαυτήθέλησεναεντάξεισεέναπλαίσιοτην ικανότητα του ατόµμου να παρατηρεί τα φυσικά φαινόµμενα, να αντιλαµμβάνεται το γεωφυσικό χώρο, να διακρίνει τα διάφορα είδηχλωρίδαςκαιπανίδαςκαιναείναισεθέσηναπροχωράσε ταξινοµμήσειςειδών. - Από τη στιγµμή που αυτός ο τύπος νοηµμοσύνης είναι συνυφασµμένος µμε τη φύση, είναι λογικό να τον διαθέτουν σε υψηλό βαθµμό όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελµματικά γύρω απόαυτή.Ολόγοςγίνεταιγιατουςγεωργούς,τουςκηπουρούς, τους βοτανολόγους, τους γεωλόγους, τους ανθοκόµμους, τους µμετεωρολόγους, τους ζωολόγους, τους αρχαιολόγους, τους φυσικούςκαιτουςαστρονόµμους. - Τα παιδιά που διαθέτουν ανεπτυγµμένο αυτό τον τύπο παρακολουθούν ευχάριστα το µμάθηµμα της Βιολογίας, της Γεωγραφίας και της Αστρονοµμίας καθώς και το πρόγραµμµμα

50

Ολοκληρώνοντας τη σύντοµμη αυτή παρουσίαση θεωρούµμε πως όλοι µμας αναγνωρίσαµμε τον εαυτό µμας σε κάποιο σηµμείο. Μήπως εντοπίσαµμε δικά µμας στοιχεία στο γλωσσικό τύπο νοηµμοσύνης;; Μήπως νιώθουµμε ότι τα χαρακτηριστικά της ενδοπροσωπικής νοηµμοσύνης αγγίζουν κάποιες πτυχές του εαυτού µμας;; Μήπως η µμουσική νοηµμοσύνη κυλάει στο αίµμα µμας;; Ίσως πάλι να διαπιστώσαµμε ότι έχουµμε χαρακτηριστικά από κάθε τύπο νοηµμοσύνης. Κι αυτό είναι τελικά το νόηµμα της θεωρίαςτουGardner!!! Η θεωρία του µμας καλεί να αναθεωρήσουµμε τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί νοηµμοσύνης. Να διαγράψουµμε την έννοια της νοηµμοσύνης ως κάτι περιορισµμένο και µμονοδιάστατο και να δεχθούµμε ότι πρόκειται για ένα «µμωσαϊκό» διαφορετικών ικανοτήτωνπουηκαθεµμίαµμόνητηςκαιόλεςµμαζίβοηθούντον άνθρωπο να επεξεργάζεται τα ερεθίσµματα του περιβάλλοντός τουκαινααναπτύσσεται. ΣτοχώροτηςεκπαίδευσηςηθεωρίατουGardnerέφερεεπίσης έναν αέρα ανανέωσης. Άφησε στην άκρη τις αντιλήψεις του παρελθόντοςκαιέθεσεστοεπίκεντροτοµμαθητήωςξεχωριστή και µμοναδική οντότητα που έχει ικανότητες, δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα. Το σχολείο θα πρέπει να βοηθήσει στην εξωτερίκευση όλων αυτών και στη συνέχεια να προχωρήσει στην αξιοποίησή τους για να επιτευχθούν δύο πολύ σηµμαντικοί στόχοι: η τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίµμησης τουπαιδιούκαιηαποτελεσµματικήµμάθησηµμέσααπόδιαφορετικά µμονοπάτιαγιατονκαθένα,ταοποίαθαφέρουντοπαιδίκοντά στηγνώσηκαιδεθατοαποµμακρύνουνµμεχρήσηπαλαιωµμένων στρατηγικών.

Χρυσάνθη Σολοµμωνίδου, απόφοιτος ’00,κάτοχοςMΑ,εκπαιδευτικόςΝέας ΓενιάςΖηρίδη.

*ΗΝέαΓενιάΖηρίδη,πάνταπρωτοπόρα,έχειυιοθετήσεικαιέχειεντάξει σταεκπαιδευτικάτηςπρογράµμµματατηθεωρίατουGardner.


ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ

Τιµμαςέλειψε… Ένα άρθρο γι’ αυτούς που κάποιες φορές νοσταλγούν τον τρόπο που ζούσαµμε πριν λίγα (ή όχι τόσο λίγα) χρόνια. Λίγα µμας φαίνονταιότανσκεφτόµμαστεπόσογρήγοραάλλαξανταπράγµματα.Αλλάόταναναλογιζόµμαστεπόσοπολύάλλαξαν,αυτότο παρελθόνµμαςφαίνεταιλίγοπιοµμακρινό. Τότε που δεν είχαµμε κινητά τηλέφωνα. Παίρναµμε τηλέφωνοστοσπίτικαιµμιλούσαµμεµμετιςώρεςκαι φώναζε η µμαµμά: «Κλείσ’ το! Περιµμένει τηλέφωνο ο πατέραςσου!» • Οι φίλοι µμας ήταν αληθινοί. Όταν αγόραζαν καινούρια παπούτσια έρχονταν για να τους τα πατήσουµμε. Τώρα το βάζουµμεσανstatusστοfacebook.Thanasisisinlovewithhis new shoes. • Όταν µμας άρεσε ένα κορίτσι, της ζητούσαµμε το τηλέφωνό της. Τώρα τη ρωτάµμεανέχειmsn. •ΜαζευόµμασταντιςΚυριακέςµμετηνοικογένειακαιτρώγαµμε.Οι άντρεςµμιλούσανγιαταπολιτικάκαισφάζοντανενώοιγυναίκες αντάλλαζανσυνταγές. • Ακούγαµμε Δήµμητρα Γαλάνη και Λουκιανό Κηλαηδόνη. Τώρα σιγοψιθυρίζουµμε «εγώ σου τα ΄πα, φέρθηκες σκάρτα για άλλη µμιαφοράσουβγάζωκόκκινηκάρτα». •Πηγαίναµμεγιαχορό.Απλάκαιαβίαστα. Δενυπήρχε«πόρτα».Τώρα«πόρτα»έχουν ακόµμα και οι καφετέριες στο Κολωνάκι. Αγόρια που δεν συνοδεύουν κορίτσια απαγορεύονται.Αθλητικάαπαγορεύονται. Χαµμόγελα απογορεύονται. Θα µμπεις µμόνο αν παίξεις µμε τους δικούςτουςκανόνεςκαι«ψαρώσεις»τονπορτιέρηπερισσότερο απ’όσοθασε«ψαρώσει»αυτός. •Αντύχαινεναδούµμεαποκαλυπτικήήγυµμνή φωτογράφιση, για τις επόµμενες δέκα µμέρες τη βλέπαµμε στον ύπνο µμας. Τώρα αν δούµμε σε περιοδικό ντυµμένη γυναίκα αυτοµμάτως συµμπεραίνουµμε ότι ή είναι µμουσουλµμάνα, ή είναιηΜαρίαΦαραντούρηήείναιβουλευτής. • Βλέπαµμε αγώνες και θαυµμάζαµμε τους αθλητές. Δεν τους υποψιαζόµμαστανόλουςότιπαίρνουνντόπα. •Ψωνίζαµμεφρούτα,λαχανικάκαικρέαςχωρίςφόβοκαιπάθος γιαταχηµμικάκαιτιςδιοξίνες.Τώραότανψωνίζουµμετρόφιµμα, τρέµμουµμεσαννααποσυνδέουµμεωρολογιακήβόµμβα. • Τα Χριστούγεννα πηγαίναµμε για κάλαντα και χαιρόµμασταν όταν µμας κερνούσαν µμελοµμακάρονα και κουραµμπιέδες. Τώρα ζήτηµμα είναι αν θα έρθει ένα παιδάκι να µμας τα πει και αυτό µμε τοζόρι.Αντουδώσειςµμελοµμακάρονοκαιόχιχρήµματα,θασε κοιτάξει µμε ύφος απλανές που θα φωνάζει σιωπηρά «τσάµμπα τραγούδησα;;».

52 Παίζαµμε ποδόσφαιρο, τένις, µμπάσκετ και πινκ πονκ. Τώρα παίζουµμε ποδόσφαιρο µμε τοpro-evolutionsoccerστοPlaystation3. Όταν είχαµμε προβλήµματα τα µμοιραζόµμασταν µμε τους φίλους µμας και την οικογένειά µμας. Τώρα παίρνουµμε τηλέφωνο σε εκποµμπές και τα προσφέρουµμε απλόχερα στην παρουσιάστρια καιτουπέροχοπάνελτης. • Γυµμναστική σήµμαινε να βγούµμε έξω µμε φόρµμες και να εκτονωθούµμε, ενώ τώρα προσπαθούµμε να ισορροπήσουµμε πάνωστηνπλατφόρµματουWii-Fitκοιτάζονταςµμιαοθόνη. •ΒλέπαµμεκινούµμενασχέδιατηςDisneyκαιτηςWarnerBros. Και ήταν δισδιάστατα. Τώρα βλέπουµμε µμόνο τρισδιάστατα της Pixar µμε 3-D animation και ζωντανά γραφικά. Και ερωτώ: γιατί προσπαθούµμε να φέρουµμε φανταστικούς ήρωες σε πραγµματικές διαστάσεις;; Εγώ νόµμιζαότιηµμαγείατωνκινουµμένωνσχεδίωνείναιακριβώςαυτή: ναµμηνυπάγονταιστουςδικούςµμαςνόµμουςκαικανόνες. • Διαβάζαµμε το «Ζητείται Ελπίς» του Αντώνη Σαµμαράκη, αλλά και τον «Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου» της Άλκης Ζέη. Ενώ τώρα έχουµμε χωρίσει τη λογοτεχνία σε δύο στρατόπεδα, το γυναικείο και το αντρικό σκάβοντας ακόµμα πιο βαθιά το λάκο που πάντα εµμπόδιζε τα δυο φύλαναέρθουνκοντά.Ηγυναίκααναγνώστρια έχει στα χέρια της το «Ψωνίζω, άρα υπάρχω» και το «Μύκονος Μπλουζ», και στην άλλη όχθη οι άντρες σνοµμπάρουν τη λογοτεχνία περιορίζοντας το ενδιαφέρον µμας σε βιβλία τύπου «Πώςναγίνειςοπιοπλούσιοςκαιεπιτυχηµμένοςµμάνατζερτου κόσµμουσε15δευτερόλεπτα». •Γράφαµμεγράµμµματασεφίλουςκαιταστέλναµμεκαιπεριµμέναµμε µμεαγωνίατηναπάντηση.Τώραγράφουµμεµμηνύµματαστοκινητό µμεµμανία,στέλνουµμεµμαζικάsmsγιαχρόνιαπολλάκαιευχές,και µμιλάµμε στο internet µμε ανθρώπους που δεν έχουµμε δει ποτέ το πρόσωπότους. •ΤραγουδούσαµμεµμετηνΆνναΒίσσητο«ΜεθυσµμένηΠολιτεία» και όχι το «Μπορείς απόψε να βγεις µμε όλεςτιςτσού_εςτηςγης»… ΔηµμήτρηςΦαλλιέρος,απόφοιτος’00 d.fallieros@gmail.com


/01+/2/341-135-6758541%5 

 

    

 

      

 

   

 ! "#$%$&'()*$+,"$ ) -. 

 :&+*+);

/'01#2324 5'6  / 7632'86/'9'6  324633 0 7/6  

'()" " '*+,-+$.  !" "#$"#% &

7").$ 

53


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

Εβδοµμάδα Αρχαίου Δράµματος

54


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

Με πολύ µμεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Εβδοµμάδα Αρχαίου Δράµματος που πραγµματοποιήθηκε στη ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗαπότις30Μαρτίουέωςτις8Απριλίου2009. Πρόκειται για µμια διοργάνωση, η οποία έγινε µμε πρωτοβουλία τουΦιλολογικούΚλάδουσεσυνεργασίαµμετοΚέντροΈρευνας και Πρακτικών Εφαρµμογών Αρχαίου Δράµματος (ΚΕΠΕΑΕΔ) «Δεσµμοί» και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθµμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Ένα θεσµμό µμε υψηλές επιστηµμονικές και πολιτισµμικέςαξιώσειςκαθώςκαιπαιδαγωγικήευαισθησία. Στόχοςτουθεσµμούείναιναεπιµμορφώσειτουςκαθηγητέςπου εµμπλέκονταιστηδιδασκαλίατηςδιονυσιακήςτέχνηςστηµμέση εκπαίδευση είτε ως θεωρητικό µμάθηµμα είτε ως παραστασιακό γεγονός.Παράλληλα,επιδιώκεινααποτελέσειβήµμαδιαλόγου ανάµμεσα στους φορείς που υπηρετούν το αρχαίο δράµμα στη νεοελληνικήπραγµματικότητα. Η1ηΕβδοµμάδαΑρχαίουΔράµματοςχωρίστηκεσετρειςθεµματικές ζώνες:α)εισηγήσειςµμεκοινήθεµματική«οδόλοςστηναρχαία τραγωδία» β) βιωµματικά εργαστήρια υποκριτικής, χορογραφίας, µμουσικής, προσωπείου γ) παραστάσεις από θεατρικές οµμάδες σχολείωντηςΑττικής. Από το panel των εισηγήσεων πέρασαν διακεκριµμένοι επιστήµμονεςκαιπανεπιατηµμιακοίδάσκαλοι,όπωςοικ.κ.Φ.Ι. Κακριδής, Μ. Χριστόπουλος, Α. Στέφος, Μ. Θωµμαδάκη, Χ. Αλεξοπούλου, Α. Γεωργιάδου ο Υποδιευθυντής του Λυκείου, φιλόλογος κ. Ν. Μακαρόνας, και οι καθηγητές της ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ Ν. Μερκούρη, Μ. Μπουφίδου, Γ. Μπασλής.

55


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

Open Day Οµμολογουµμένως ήταν µμια ξεχωριστή ηµμέρα για τους 300 προσκεκληµμένους (γονείς µμε παιδιά ηλικίας 3-8 ετών) που έλαβαν µμέρος στο Open Day που διοργάνωσε η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗτηνΚυριακή5Απριλίου,τοπρωί. Τα θέµματα που παρουσιάστηκαν στους γονείς ήταν η Θεωρία των Πολλαπλών Ευφυϊών, η µμοναδικότητα που κάθε παιδί έχει καιπώςαυτήµμπορείνααναδειχθεί.

Η ηµμέρα ξεκίνησε µμε τις οµμιλίες των: κ.κ Κ. Ζηρίδη, Πρόεδρου τηςΝέαςΓενιάςΖηρίδη,Α.Σταρίδα,ΔιευθύντριαςΔηµμοτικού,Χ. Τσατσαρέλη,ΔιευθυντήΔηµμοτικού,Ν.Κυπουργού,Συνθέτηκαι ΚαλλιτεχνικούΔιευθυντήτηςΝέαςΓενιάςΖηρίδηκαιτηςκαςΑ. Παπαδαµμάκη,Χορογράφου. Συνεχίστηκε µμε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι κατάτηδιάρκειατωνworkshopsπουέγινανµμέσαστιςτάξεις,στα εργαστήρια,στοβοτανικόκήποαλλάκαιστηφάρµμα,ανέλαβαν να δείξουν στους γονείς πως εφαρµμόζεται στην πράξη αυτή η θεωρία,κατάτηδιάρκειατουµμαθήµματος. Φυσικά, οι µμικροί µμας φίλοι δεν έµμειναν παραπονεµμένοι. Αναµμφισβήτητα είχαν µμια άκρως δηµμιουργική ηµμέρα καθώς κατά τη διάρκεια του πρωινού κατασκεύασαν ανεµμόµμυλους, δηµμιούργησαν πασχαλινές κάρτες, ζωγράφισαν µμε τεχνική αερογράφου,έπαιξανµμουσικήµμεαυτοσχέδιαόργανακ.ο.κ.


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΙΟΥΝΙΟΣ09

ΠΕ4.6.09

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΕΚΔΗΛΩΣΗΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ «ΠΑΙΔΙ–ΕΚΦΡΑΣΗ–ΤΕΧΝΗ»

ΑΝΟΙΧΤΟΘΕΑΤΡΟ

20.30

ΑΝΟΙΧΤΟΘΕΑΤΡΟ

20.30

ΕΓΚΑΙΝΙΑΕΚΘΕΣΗΣΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΠΑΙΔΙΚΗΣΧΟΡΩΔΙΑΣ& ΟΡΧΗΣΤΡΑΣΜΑΘΗΤΩΝΩΔΕΙΟΥ ΖΗΡΙΔΗ

ΑΙΘΟΥΣΑΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

19:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΕΚΔΗΛΩΣΗ Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΟΤΑΝΟΙΤΕΧΝΕΣΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝΜΕ ΤΙΣ4ΕΠΟΧΕΣ»

ΑΝΟΙΧΤΟΘΕΑΤΡΟ

20.30

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΕΚΔΗΛΩΣΗ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΒΟΥΤΙΕΣΣΤΑΧΡΩΜΑΤΑ»

ΑΝΟΙΧΤΟΘΕΑΤΡΟ

20.30

ΕΓΚΑΙΝΙΑΕΚΘΕΣΗΣΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΜΑΘΗΤΩΝΩΔΕΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΘΕΑΤΡΟ

ΑΙΘΟΥΣΑΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

19:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΕΚΔΗΛΩΣΗ Β΄&Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΒΟΥΤΙΕΣΣΤΑΧΡΩΜΑΤΑ» ΤΡ9.6.09

ΤΕ10.6.09

ΠΕ11.6.09

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΕ18.6.09

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΕΝΑΣΑΙΩΝΑΣ…..ΣΕΜΙΑΗΜΕΡΑ!»

ΑΝΟΙΧΤΟΘΕΑΤΡΟ

20.30

ΔΕ22.06.09

ΛΥΚΕΙΟ–IB

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΛΥΚΕΙΟΥΚΑΙ INTERNATIONALBACCALAUREATE

ΑΝΟΙΧΤΟΘΕΑΤΡΟ

21:00

ΤΕ24.6.09

ΟΜΙΛΟΣΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗΠΑΡΑΣΤΑΣΗ«ΧΑΡΒΕΪ»

ΑΝΟΙΧΤΟΘΕΑΤΡΟ

21:00

ΤΡ30.6.09

ΟΜΙΛΟΣΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗΠΑΡΑΣΤΑΣΗΑΙΣΧΥΛΟΥ «ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ»

ΑΝΟΙΧΤΟΘΕΑΤΡΟ

21:00

KAΛΟΚΑΙΡΙΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 16.6.–30.6.09 30.6–14.7.09

ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

SUMMERCAMPPALMARIVA ΓΙΑΠΑΙΔΙΑ6–15ΕΤΩΝ

ΕΡΕΤΡΙΑΕΥΒΟΙΑΣ

16.6.–29.6.09 30.6–13.7.09

ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ,ΑΘΛΗΣΗ,ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑΠΑΙΔΙΑ4–12ΕΤΩΝ

ΝΕΑΓΕΝΙΑΖΗΡΙΔΗ

5.7–14.7.09

ΚΕΝΤΡΟΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

SUMMERSCHOOLΣΤΗΝΑΓΓΛΙΑ

“UNIVERSITYOFESSEX” COLCHESTER

57


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

Γίνεκαι‘συεθελοντήςαιµμοδότης Τιείναιεθελοντικήαιµμοδοσία;; Δενείναιτίποταάλλοπαράηµμηαµμειβόµμενηπροσφοράαίµματος. Μηφανταστείτεβέβαιαότιυπάρχεικαιαµμειβόµμενη.Τοαίµμαδεν αποτελεί εµμπορεύσιµμο αγαθό και αυτό κατοχυρώνεται από το νόµμο. Ο αγώνας για την επικράτηση του θεσµμού της εθελοντικής αιµμοδοσίας άρχισε το 1952. Το 1979, πλέον, κλείνουν και οι τελευταίες ιδιωτικές τράπεζες αίµματος και από τότε το αίµμα διατίθεταιδωρεάνσεόποιοντοέχειανάγκη. Γιατίναδώσωκαιεγώαίµμα;; Γιατίπολύαπλάείναιαδύνατηηπαρασκευήτουστοεργαστήριο, οπότε η µμόνη λύση είναι η εθελοντική αιµμοδοσία. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο χρειαζόµμαστε 600.000 µμονάδες αίµματος από τις οποίεςµμόλιςτο40%καλύπτεταιαπότουςεθελοντέςαιµμοδότες, το 50% από το συγγενικό περιβάλλον και ένα 5% από τις ένοπλεςδυνάµμεις. Επιπλέον: Σεκάθενοσοκοµμείο2/10ασθενείςκατάµμέσοόροχρειάζονται µμετάγγιση.Ηχορήγησηαίµματοςείναιαναγκαία: 1.Στουςχιλιάδεςτραυµματίεςτωντροχαίωνατυχηµμάτων. 2.ΣταάτοµμαπουπάσχουναπόΜεσογειακήΑναιµμία, στηνπλειοψηφίατουςπαιδιά. 3.Σεασθενείςµμεογκολογικάπροβλήµματα(π.χ.λευχαιµμία), ιδιαίτεραότανυφίστανταιχηµμειοθεραπείες. 4.Όσοιπάσχουναπόδιάφορεςαιµματολογικέςασθένειες (π.χ.Αιµμορροφιλία). 5.Ότανυπολογίζεταιαξιόλογηαπώλειααίµματος κατάτηδιάρκειαχειρουργικήςεπέµμβασης. 6.Σεορισµμένεςεγκύουςπουπαρουσιάζουνπροβλήµματα κατάτοντοκετό. Θέλωναδώσωαίµμα!Μπορώ;; Ναι, αν είσαι πάνω από 18 ετών. Όµμως, διάφορα προβλήµματα υγείας µμπορούν να σε εµμποδίσουν, πρόσκαιρα ή οριστικά, να γίνεις εθελοντής αιµμοδότης. Αυτό βέβαια διασφαλίζει την υγείασουωςδότηαλλάκαιτηνποιότητατουαίµματοςπουθα µμεταγγιστείστολήπτη. Αίµμαδενµμπορούνναδώσουν: 1.ΑσθενείςµμεΑΙDSκαιφορείςτουιούHIV,καθώςκαιάτοµμα αυξηµμένουκινδύνουγιατηλοίµμωξηαυτή. 2.ΌσοιπάσχουναπόΗπατίτιδαΒκαιC. 3.Άτοµμαπουπέρασανήπάσχουναπόελονοσία. 4.Άτοµμαπουπάσχουναπόχρόνιανοσήµματα,όπωςείναιοι διάφορεςκαρδιακέςπαθήσεις,οσακχαρώδηςδιαβήτης, ηυπέρταση,ηχρόνιανεφροπάθεια,ηηπατοπάθεια,οι διάφορεςαναιµμίεςήάλλοσοβαρόνόσηµμα. 5.Άτοµμαπουκάνουνχρήσηναρκωτικώνήείναιαλκοολικοί. 6.Άτοµμαµμεσοβαρέςαλλεργίες 7.Γυναίκεςκατάτηδιάρκειατηςεγκυµμοσύνηςκαι6µμήνεςµμετά τοντοκετό.

58

Μπορείςναδώσειςαίµμααν: •ΕίσαιετερόζυγοςφορέαςΜεσογειακήςήΔρεπανοκυτταρικής Αναιµμίας •ΈχειςελαφριέςδιαταραχέςτουενζύµμουG-6PDτων ερυθροκυττάρων,αρκείτοεπίπεδοτηςαιµμοσφαιρίνηςσουνα είναιάνωτων12gr/dl. Ησυµμβουλήτουγιατρούτηςαιµμοδοσίαςείναιαπαραίτητη αν: 1.Παίρνειςφάρµμακα 2.Έχειςεµμβολιαστείπρόσφατα 3.Έχειςπεράσειςκάποιαπρόσφατηλοίµμωξη 4.Υποπτεύεσαισυµμπτώµματαήέχειςνοσήσειαπόκάποιο αφροδίσιονόσηµμα. Χρειάζεταικάποιαπροετοιµμασία;; Ηαιµμοδοσίαδεναπαιτείκάποιαιδιαίτερηπροετοιµμασία.Έτσι: •Αίµμαµμπορείςναδώσειςοποιαδήποτεώρατηςηµμέραςαπό τις8π.µμ.–8µμ.µμ. •Θαπρέπειναείσαιξεκούραστος,ναέχειςκοιµμηθείκαλάτο προηγούµμενοβράδυκαιναµμηνέχειςκαταναλώσειµμεγάλη ποσότητααλκοόλ. •Καλόείναιπριντηναιµμοληψίαναέχειςπάρειέναελαφρύ γεύµμα,όπωςέναελαφρύπρωινό. Μπορείναπάθωκάτι;; Ηδιαδικασίαείναιανώδυνηκαιασφαλής.Οπόνοςτηςβελόνας διαρκείόσοδιαρκείτοτσίµμπηµμα,µμόνοµμιαστιγµμή!Τηνυπόλοιπη ώρα απλώς ανοιγοκλείνεις τη γροθιά σου προκειµμένου να διευκολυνθεί η φλεβική επάνοδος του αίµματος. Εξάλλου, τα ιατρικά υλικά που χρησιµμοποιούνται κατά τη διάρκεια της αιµμοδοσίας είναι αποστειρωµμένα, µμίας χρήσης και ανοίγονται µμπροστά σου, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς µμήπως µμολυνθείςαπόµμικρόβιακαιιούς. Έφτασα!Καιτώρατι;; Ο γιατρός της αιµμοδοσίας παίρνει ένα σύντοµμο ιστορικό και συµμπληρώνειτοειδικόερωτηµματολόγιοπάνταµμετηδικήσου συνεργασία!Μεµμιασύντοµμηκλινικήεξέτασηεκτιµμάτηγενική κατάσταση της υγείας σου και κυρίως του καρδιαγγειακού συστήµματος (έλεγχος σφύξεων και αρτηριακής πίεσης). Τέλος, προσδιορίζεται ο αιµματοκρίτης και η αιµμοσφαιρίνη σου και αν όλα είναι εντάξει ακολουθεί η λήψη του αίµματος, η οποία διαρκείπερίπου10λεπτά.Ηδιαδικασίααυτήείναιαπαραίτητη καιεξασφαλίζειτηνυγείατόσοτουδότηόσοκαιδέκτη. Αναπληρώνεταιτοαίµμαπουδίνω;; Ο όγκος του αίµματος που χαρίζεις είναι µμόνο το 1/10 του συνολικούόγκουαίµματοςτουοργανισµμούσου,περίπου450ml. Η αναπλήρωση του χαµμένου όγκου γίνεται σε 10 λεπτά, ενώ ο όγκοςτουπλάσµματοςαποκαθίσταταισε12ώρεςκαιταερυθρά αιµμοσφαίρια σε 30 µμέρες περίπου. Εξάλλου, η αιµμοδοσία είναι ωφέλιµμηγιατονοργανισµμόσουαφούκινητοποιείταιοΜυελός τωνΟστώνγιατηνπαραγωγήνέωνκυττάρωναίµματος.


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κάθεπότεµμπορώναδίνωαίµμα;;

ΗαιµμοδοσίαστηΝέαΓενιάΖηρίδη

Οιάνδρεςµμπορούνναδίνουναίµμα3µμε4φορές,ενώοι γυναίκες2µμε3φορέςτοχρόνο.

Εδώ και έξι χρόνια στη Νέα Γενιά Ζηρίδη λειτουργεί Τράπεζα Αίµματος. Οι αιµμοληψίες πραγµματοποιούνται στο χώρο του σχολείουδύοφορέςτοχρόνο(Οκτώβριο–Μάιο).

Τιγίνεταιτοαίµμαπουδίνω;; •Τοαίµμαελέγχεταιγιατυχόνµμολυσµματικούςπαράγοντες. Σεπερίπτωσηθετικούαποτελέσµματοςτοαίµμααχρηστεύεταικαιο δότηςενηµμερώνεταιαπότοναρµμόδιογιατρότηςαιµμοδοσίας. •Υπεύθυνεςγιατηδιακίνησητουαίµματοςείναιοιµμονάδες αιµμοδοσίαςτωννοσοκοµμείων. Μετάτηναιµμοληψία: •Πιεςτηνπορτοκαλάδαπουσουπροσφέρεταικαιφάεκάτι ελαφρύ. •Μηναποχωρήσειςαπότοσηµμείοτηςαιµμοληψίαςπρινσου τοεπιτρέψειτουπεύθυνοπροσωπικό. •Καλόείναινααποφύγειςτοκάπνισµμακαιτηνοδήγηση για1ώρα. •Συνιστάταιτοεπόµμενογεύµμαναείναικαλό. •Ηλήψηπολλώνυγρών,όχιόµμωςκαιτουαλκοόλείναι απαραίτητηγιατηναναπλήρωσητουχαµμένουόγκου. •Σεπερίπτωσηαιµμορραγίαςαπότοσηµμείοτηςφλεβοκέντησης σήκωσετοχέρισουψηλάκαιεφάρµμοσεπίεση. •Συνίσταταιεπίσηςηαποφυγήέντονωνδραστηριοτήτωντη µμέρατηςαιµμοδοσίας. Τοαίµμαούτεπαράγεται,ούτεαντικαθίσταται… Τοαίµμαδεναγοράζεται,ούτεπωλείται.Μόνοπροσφέρεται… Γίνε και ΄συ εθελοντής αιµμοδότης! Μη διστάζεις… Μην αφήνειςκάτιτόσοσηµμαντικόγιααύριοενώµμπορείςνατοκάνει σήµμερα…Οιάνθρωποιπουχρειάζονταιτοαίµμαδενµμπορούννα περιµμένουν…

Στα έξι χρόνια λειτουργίας της, η Τράπεζα Αίµματος φάνηκε πραγµματικάχρήσιµμησεπολλούςγονείςκαιεργαζόµμενουςτου σχολείου. Η Νέα Γενιά Ζηρίδη, συνεργάζεται µμε το νοσοκοµμείο Αµμαλία Φλέµμιγκγιατηδιατήρησητηςτράπεζαςκαιµμπορείκάποιοςνα αιµμοδοτήσειστοχώροτουσχολείουκατάτιςπρογραµμµματισµμένες αιµμοδοσίες ή αν το επιθυµμεί στο Νοσοκοµμείο Α. Φλέµμιγκ, στα Μελίσσια,υπέρτηςΤράπεζαςΑίµματος«ΝέαΓενιάΖηρίδη». Κάθε εθελοντής εφοδιάζεται µμε ειδική ταυτότητα την οποία πρέπειναέχειµμαζίτουσεκάθεαιµμοδοσία. ΥπεύθυνοςτηςΤράπεζαςΑίµματοςείναιοκ.ΓεώργιοςΑνδρίκος (ΥποδιευθυντήςΔηµμοτικού).Τηλέφωναεπικοινωνίας:21066 85802,2106685815,6936582019 Στηνεπόµμενηαιµμοδοσίαµμαςσαςπεριµμένουµμεόλους.Θυµμηθείτε πως για να διατηρηθεί βιώσιµμη η τράπεζά µμας, έχει ανάγκη τη στήριξηόλωνµμας.

…Ανσκέφτεσαιότι: στηνοικογένειάσουδενυπήρξεποτέανάγκηγιααίµμααρκείνα θυµμηθείςότι: •Υποψήφιοςαιµμοδότηςείναικάθευγιήςάνθρωπος, ενώυποψήφιοιδέκτεςείµμαστεόλοι! •Σύµμφωναµμεδιεθνείςστατιστικές,60%τουπληθυσµμούθα χρειαστείµμετάγγισηολικούαίµματοςήενόςαπόταστοιχεία τουσεκάποιαστιγµμήτηςζωήςτου! Δίνοντας1µμονάδααίµμα…. Προσφέρειςανεκτίµμητηβοήθειαστοσυνάνθρωπόσουπουτο έχειανάγκηκαιαυτήείναιηκυριότερηανταµμοιβήσου. Επίσηςδικαιούσαι: •Αίµμασεώραπροσωπικήςήοικογενειακήςανάγκης •Δωρεάναιµματολογικέςεξετάσειςσεπερίπτωσηπροσωπικής σουασθένειας. Μένειλοιπόν...ναακολουθήσουµμεπιστάτησυµμβουλή:

ΔΩΣΤΕΑΙΜΑ-ΣΩΣΤΕΜΙΑΖΩΗ (πηγή:www.aima.grκαιwww.med.uoa.gr/aimopetalio)

59


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ziridis wellness day 1ηηµμερίδαυγείας&άσκησης «Ανοίξτετουτηνόρεξηγιαζωή» Η ηλιόλουστη ηµμέρα, η ανάγκη των γονέων για ενηµμέρωση, αλλά και των παιδιών για παιχνίδι και άθληση ήταν τα βασικά συστατικάτηςεπιτυχίαςτης1ηςΗµμερίδαςΥγείαςκαιΆσκησης µμεθέµμα«Ανοίξτετουτηνόρεξηγιαζωή»,πουδιοργάνωσετο ΤµμήµμαΦυσικήςΑγωγήςτηςΝΕΑΣΓΕΝΙΑΣΖΗΡΙΔΗτηνΚυριακή, 15Μαρτίου,2009.

Συνεχίστηκε µμε το σεµμινάριο πρώτων βοηθειών που πραγµματοποιήθηκε από µμια ειδικά εκπαιδευµμένη οµμάδα. Συγκεκριµμένα, ο κ. Δηµμήτρης Νικολάου, Εκπαιδευτής του E.C.S.I (Emergency Care & Safety Institute) για την Ελλάδα, έδωσε πολύτιµμες αλλά και ταυτόχρονααπλέςοδηγίεςγιατουςτρόπους αντιµμετώπισης έκτακτων περιστατικών, όπως πνιγµμόςαπόξένοσώµμα,τροφικέςκαιχηµμικές δηλητηριάσεις,τραύµματακαιαιµμορραγίες.

Η ηµμερίδα ξεκίνησε µμε τις οµμιλίες των διακεκριµμένων επιστηµμόνων: κου Γιάννη Μανιού (Επίκουρου Καθηγητή Χαροκοπείου Πανεπιστηµμίου), κας Ελεάνας Φαρµμάκη (Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Ίδρυµμα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ) και της κας Όλγας Κουνάρη (Κλινική Διαιτολόγος / Registered Dietician και Σύµμβουλος της Νέας Γενιάς Ζηρίδη. Οι οµμιλίες περιελάµμβαναν, εκτός από στοιχεία πρόσφατων επιστηµμονικών ερευνών, συµμβουλές για τη βελτίωσητηςποιότηταςδιατροφήςτωνπαιδιών.

60


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στη διάρκεια που οι ενήλικες ενηµμερώνονταν από τους ειδικούς, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής της ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ κρατούσαν αµμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών µμε ένα πλήρεςπρόγραµμµμααθλητικώνδραστηριοτήτων που είχαν σχεδιάσει (extreme sports, µμπάσκετ, τένις,ποδήλατοκ.α). Όµμως στο τελευταίο µμέρος της ηµμερίδας οι ρόλοι αντιστράφηκαν! Είδαµμε τα παιδιά να µμαθαίνουνµμεευχάριστοτρόποτιςβασικέςαρχές της ισορροπηµμένης διατροφής, της ασφάλειας τροφίµμων και της σωµματικής δραστηριότητας συµμµμετέχοντας στο διαδραστικό παιχνίδι του ΙδρύµματοςΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,ενώ τους γονείς να συµμµμετέχουν µμε πολλή όρεξη… στις δραστηριότητες που είχαν οργανωθεί γι’ αυτούς(τοξοβολία,yoga,pilates,aerobicκ.α.).

Η Ηµμερίδα πραγµματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Δήµμου Σπάτων µμε την ευγενική χορηγία του NOYNOY της εταιρείαςFriesland,τουFlamigel της εταιρείας Olvos Science, αλλά και τη συµμµμετοχή του Ιδρύµματος ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ και του Zed Club. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το Kid’s FunκαιoGalaxyFm.

61


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

Career forum Career Forum για µμαθητές Γυµμνασίου και Λυκείου όλης της Αττικής,διοργανώθηκεστιςεγκαταστάσειςτηςΝΕΑΣΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ την Παρασκευή, 3 Απριλίου από τις 17:30 ως τις 19:30. Κατά τη διάρκεια του forum µμε θέµμα «Μοναδικότητα της επιλογής. Ποιότητα της Προετοιµμασίας. Επαγγελµματική Προοπτική», διακεκριµμένοι οµμιλητές έκαναν εισηγήσεις επίκαιρου χαρακτήρα σχετικά µμε την αγορά εργασίας και την προοπτικήτης. Συγκεκριµμένατοπαρόνέδωσανοι: •κ.ΓιαννάκουΜαριέττα,πρώηνΥπουργόςΕθνικής ΠαιδείαςκαιΘρησκευµμάτων •κ.ΚανέλληΛιάνα,Βουλευτής–Δηµμοσιογράφος •κ.ΓιαννακουδάκηςΕµμµμανουήλ,ΚαθηγητήςΠανεπιστηµμίου •κ.ΓιάγκοςΙωάννης,ΑρχηγόςΠολεµμικήςΑεροπορίας •κ.ΤζάτζαςΑθανάσιος,ΑντισµμήναρχοςΠολεµμικής Αεροπορίας •κ.ΦουντουλάκηΕύα,M.Sc.Coun.Psych.-Διευθύντρια ComputerAcademy, •κ.ΣτεργίουΧρυσούλα,ΣύµμβουλοςΣ.Ε.Π.–Υπεύθυνη Κ.Ε.Σ.Υ.Π.Κορωπίουκαι •κ.ΓκόλιοςΓιώργος,Φιλόλογος–ΥπεύθυνοςΣ.Ε.Π. «ΝΕΑΣΓΕΝΙΑΣΖΗΡΙΔΗ» Χαιρετισµμό απηύθυνε ο Νοµμάρχης Ανατολικής Αττικής, κ. Λεωνίδας Κουρής, καθώς η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Νοµμαρχίας Ανατολικής Αττικής, ο Αρχηγός Γενικού ΕπιτελείουΑεροπορίας,κ.ΙωάννηςΓιάγκοςκαιοΑντιπρόεδρος του Σ.Α.Λ.Α κ. Γιάννης Βενετσάνος. Συντονιστής του πάνελ ήτανοδηµμοσιογράφοςΣπύροςΦρεµμεντίτης. Σηµμειώνεται ότι το Career Forum πραγµματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδοµμάδας Επαγγελµματικού Προσανατολισµμού που διοργάνωσε και φέτος η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ για τους µμαθητέςτηςσεσυνεργασίαµμετονΣ.Α.Λ.Α.Μιαεβδοµμάδα,η οποίαξεκίνησεµμεεπισκέψειςτωνµμαθητώνσεεπαγγελµματικούς καιπανεπιστηµμιακούςχώρουςανάλογαµμετοεπάγγελµμαπου έχουν επιλέξει ή έχουν οραµματιστεί να ασκήσουν. Συνεχίστηκε µμε τη συµμπλήρωση ενός ειδικού τεστ επαγγελµματικού προσανατολισµμού και ολοκληρώθηκε µμε τη συµμµμετοχή των µμαθητών σε workshops, αλλά και µμε την ενηµμέρωσή τους για τιςσυνθήκεςκαιτηναγοράεργασίαςµμέσωτωνστελεχώνπου βρίσκονταν στα περίπτερα εταιριών και οργανισµμών που είχαν στηθείστοχώρο.

62


ΝΕΑΣΧΟΛΕΙΟΥ

O σύλλογος µμας για δεύτερη συνεχόµμενη χρονιά συν - διοργάνωσε µμαζί µμε το σχολείο τον επαγγελµματικό προσανατολισµμό για τους µμαθητές της Τρίτης Γυµμνασίου και Πρώτης Λυκείου. Έχοντας την εµμπειρία της προηγούµμενης χρονιάς, φέτος η όλη διοργάνωση κύλησε πολύ πιο εύκολα, παρότι ο αριθµμός των µμαθητών ήταν µμεγαλύτερος και οι προορισµμοίεπαγγελµμάτωνπερισσότεροι.Θαήθελανατονίσω ότι η περσινή δυσπιστία αρκετών αποφοίτων στο να δεχτούν µμαθητές στο χώρο εργασίας τους έγινε φέτος ευχαρίστηση µμπορώ να πω και προσµμονή από ορισµμένους για το πότε θα τους επισκεφτούν οι εκκολαπτόµμενοι επαγγελµματίες του αύριο. Μάλλον γίναµμε όλοι παιδιά για λίγο ερχόµμενοι ξανά στη θέση πού ήµμασταν πριν αρκετά χρόνια, όταν προσπαθούσαµμε να διαλέξουµμετιθαγίνουµμεότανµμεγαλώσουµμε...Οεπαγγελµματικός προσανατολισµμόςθεωρώότιείναιένααπόταπιοσηµμαντικάέργα τουσυλλόγουγιατίέχουµμεπραγµματικήπροσφοράσταπαιδιάκαι ερχόµμαστε πιο κοντά ο ένας µμε τον άλλο σαν επαγγελµματίες, αλλά και µμε το σχολείο µμας καθώς τα παιδιά είναι ένας πολύ όµμορφοςκρίκοςσύνδεσηςµμεαυτό.Θαήθελαναευχαριστήσω τα µμέλη του ΔΣ του συλλόγου για την όλη τους βοήθεια στη φετινή διοργάνωση, τους συναπόφοιτους που δέχτηκαν τα παιδιά µμε τόση θέρµμη και απάντησαν σε όλα τα ερωτήµματα τουςαλλάκαιαυτούςπουπροθυµμοποιήθηκαννασυµμµμετέχουν στο πρόγραµμµμα του επαγγελµματικού προσανατολισµμού αλλά τελευταία στιγµμή οι µμαθητές άλλαξαν γνώµμη για το επάγγελµμα που θέλουν να ακολουθήσουν τους ζητώ συγγνώµμη για την αναστάτωση...Τινακάνουµμε...Παιδιάείναι.... Καιτουχρόνου ΓιάννηςΒενετσάνος,αντιπρόεδροςΣΑΛΑ

63


DUCARomania,www.greekartoon.gr

athinaze_24_25  
athinaze_24_25  
Advertisement