Page 1

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 98

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

H Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ TÔ˘ AÓÙÒÓË K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 14

T· η‡ÛÈÌ· ÙÔ˘ οو ÎfiÛÌÔ˘ E¡∞ ƒ∂¶√ƒ∆A∑ ¶√À ∫∞I∂π TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

FASHIONWEEK H Ôχ¯ÚˆÌË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ìfi‰·˜ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 16 KÂÚÓ¿ˆ ·fi„ ÂÁÒ... O‰ËÁfi˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Tn˜ K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶·ÙÔ‡ÏÈ· ÛÂÏ. 38


2 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

EDITO

20 - 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2005 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘

∆Ô˘ ºø∆∏ °∂øƒ°∂§∂

o

£∂ª∞∆∞

09 AÓıÚˆÔÏÂÔ‰ÔÌ›· 10 TÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ B·Ú‰¿ÚË Î·È Ô ÙÚ·‚ÂÛÙ› ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜

TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË

TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

1 1 AÎfiÌ· ÈÔ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ 12 O Big Brother Ù˘ E˘ÚÒ˘ 14 H ̤ڷ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¤ÊÙ·Û 16 Fashion Week TÔ˘ A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË

TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

TÔ˘ AÓÙÒÓË K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘

18 I ∫∞À™πª∞ ∆√À ∫∞∆ø ∫√™ª√À

H ¶Ôχ¯ÚˆÌË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ Mfi‰·˜ T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

18

T· η‡ÛÈÌ· ÙÔ˘ οو ÎfiÛÌÔ˘ Y¿Ú¯ÂÈ Î·È Ï˘Ì¤ÓÔ ÂÙڤϷÈÔ TÔ˘ T¿ÛÔ˘ T¤ÏÏÔÁÏÔ˘

20 O‰ËÁfi˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÁÈ· AEA YIORGOS ELEFTHERIADES

(AÓÒٷ٘ EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Aη‰Ë̛˜) TÔ˘ £¿ÓÔ˘ K¿·

22 K·È Ù· Ì˘·Ï¿ ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ· H A.V. ¤˙ËÛ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ Adventure Park TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘

38

16 I FASHION WEEK

KÂÚÓ¿ˆ ·fi„ ÂÁÒ...

O‰ËÁfi˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· T˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¶·ÙÔ‡ÏÈ· ™∆∏§∂™ 06 TÈ Á˘Ú‡ˆ ‰Ò; Afi ÙË M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘ 08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ, ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 12 ∆˙ȯ¿ÓÙ: ∞fi ÙÔ˘˜ ÕÁÁ. ∆Û¤ÎÂÚË, °. ∫˘Ú›ÙÛË 23 ∆echie chan: ∞fi ÙÔÓ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓfi 24 0231: Afi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ 28 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; ∞fi ÙË ¡ÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ 40 Proud Voice: ∞fi ÙË ª·Ú›· Cyber 47 £¤·ÙÚÔ:Afi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ 48 ∆¤¯ÓË: ∞fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë 49 N¤Â˜ Ù·Èӛ˜: ∞fi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË 51YÁ›·: Afi ÙÔÓ E˘¿ÁÁÂÏÔ ZÔ˘Ì·Ó¤· 52µÈ‚Ï›Ô Afi ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈÚÌ›ÏË

25 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ «A.V.» ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

54 ªÔ˘ÛÈ΋:Afi ÙÔÓ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ Î·È ÙÔÓ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ 56 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 58 Sports: ∞fi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª¤ÓÂÁÔ Skateboarding: ∞fi ÙÔÓ Billy °Ú˘¿ÚË 61 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 62 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ˙ÂÛÙfi˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ È¿ÓÂÈ ÌÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ „‡¯Ú· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ı˘Ì›ÛÂÈ Ù· 504 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚fiÚÂÈ·. T· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ «HϤÎÙÚ·» ‚ϤÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·Ú¿‚È· ʇÁÔ˘Ó ·ÚÁ¿ ÁÈ· ÙÔ ÓfiÙÔ, ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. K›ÙÚÈÓ· ÊÒÙ· Î·È ˘ÁÚ·Û›·. ™ÙËÓ Ï·Ù›· AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ·È‰È¿ οÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ¿ÏÌ·Ù· Ì ۷ӛ‰Â˜ Î·È ·Ù›ÓÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ·ÁοÎÈ. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi οıÔÓÙ·È ÙÚ›· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ÁÂÏ¿ÓÂ, Ù· ¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ÛΤÈÙÂÚ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ı·̷ÙÈο ̤¯ÚÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÔÎÈÌ·Û›· ·fi ÙȘ ˆÚ·›Â˜. ¢›Ï· ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÙˆÓ Î·Ê¤, Î˘Ú›Â˜ ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È, Û˘˙ËÙ¿Ó ÁÈ· „ÒÓÈ· Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ›ÛÙ˜, ·ÚÈÔÈ Ì ÙË «M·Î‰ÔÓ›·» ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ï·Ù›·, K·ÁÈ¤Ó Î·È MÂÚÛ¤ÓÙ˜ ·ÚοÚÔ˘Ó ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ù· ·Ù›ÓÈ· οÓÔ˘Ó ÛÏ¿ÏÔÌ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, Ô ÍÂÚfi˜ ‹¯Ô˜ ·fi ÙȘ Û·Ó›‰Â˜ ÛÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ ‰¤ÓÂÈ ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜. Ÿ,ÙÈ Ó· ’Ó·È. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ӥ˜ ϤÍÂȘ, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ϤÍÂȘ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜. TÈ ·È‰› Â›Ó·È ·˘Ùfi; ŸÙÈ Ó· ’Ó·È. ŸÙ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Â¿Óˆ Ì·Á‡ÔÓÙ·È. MÈÏ¿ÓÂ Û·Ó ·ÏÈ¿ ÂÚÈÔ‰Èο – Ë ÂÚˆÙÈ΋ fiÏË, Ù· ηÊÂÓ›·, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ Â›Ó·È Û¤ÍÈ, ÙÔ Ê·ÁËÙfi, Ù· ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ AÁ·ËÙÔ‡, Ù· ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· ÙÔ˘ TÂÚÎÂÓÏ‹, ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. A˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ÏfiÁÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È «¿ÏÏË». ¢È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË Aı‹Ó·, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, ‰ÈÎfi Ù˘. E›Ó·È Ô ‚ÔÚÚ¿˜, Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÙË ¯ÚˆÌ¿ÙÈÛÂ, Ô ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ì˘Úˆ‰È¤˜, Á‡ÛÂȘ, ϤÍÂȘ, ÎÙ›ÚÈ·; ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÓÈÒıÂȘ Û·Ó Ó· ¤¯ÂȘ ¿ÂÈ Ù·Í›‰È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛÙÔ MÈÏ¿ÓÔ, ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË. OÈ ÓÙfiÈÔÈ Ê›ÏÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÓÈÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi, Â›Ó·È Ë fiÏË ÙÔ˘˜, Ì ÎÔÈÙ¿Ó η¯‡ÔÙ· fiÙ·Ó Ï¤ˆ fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙË̤Ó˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ŸÙÈ don’t tell mama, Ì·Ú¿ÎÈ, ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË MËÙÚÔfiψ˜ Ë fiÏË ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ. T· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·Ú¤Â˜. ™Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÌÈÏ¿Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÌÂÚ‰Â̤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜, ·Ï‚·ÓÈο, ÛÏ¿‚Èη. °ÂÈÙÔÓȤ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ·ÔÈΛ˙ÔÓÙ·È ·fi ͤÓÔ˘˜. K¿ÔÈÔÈ ¤ÎÏ„·Ó ÙËÓ ·Û›‰· ·fi ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ MÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘. OÈ ™ÎÔÈ·ÓÔ›, ϤÓÂ, ÁÂÏÒÓÙ·˜ – Ô XÚËÛÙ›‰Ë˜, ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi È¿ÙÔ ÛÙ· ηӿÏÈ· ÙÔ˘. T· ηÊÂÓ›· fiÏ· ÁÂÌ¿Ù·. ŸÙ·Ó ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂȘ ηʤ, ÛÔ˘ ʤÚÓÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi, ÔÙ‹ÚÈ·, ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó È¿Ù· Ì ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ·, Á·‚¿ı˜ Ì ΤÈÎ, ÎÚÔ˘·Û¿Ó, ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ·. TÔ ’¯Ô˘Ì ÌÂٷʤÚÂÈ ·fi Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·, ·˘ÙÔÛ·Úο˙ÔÓÙ·È, Ï‹Ú˜ ۤڂȘ, ÍËÚÔ› ηÚÔ›, ÊÚÔ‡Ù·, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·, ÌfiÓÔ ÔÈ Á·Ú‰¤ÓȘ Ï›Ô˘Ó. H fiÏË ÙÔ˘ ÊÚ·¤, fï˜, ͤÚÂÈ Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜, ͤÚÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Í˘ÓË – ÙÔ Úˆ› 9 Ì 10 Ù· ηʤ ¤¯Ô˘Ó happy hour, Ô Î·Ê¤˜ οÓÂÈ ÂÓ¿ÌÈÛÈ Â˘ÚÒ, ÁÈ·Ù› ÙfiÙÂ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ηʤ˜, Ô Î·Ê¤˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. T· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ú·ÓÙ‚ԇ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÔÓÙ·È ·fi ηʤ Û ηʤ, ·fi ÁˆÓ›· Û ÁˆÓ›·. ¶›Óˆ ηʤ‰Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÚÒˆ ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·. A˘Ù‹ Ë fiÏË ı· ’Ù·Ó Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÌÔ˘. ¶›Óˆ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰¤Î· ηʤ‰Â˜ ÙËÓ Ë̤ڷ. ŸÙ·Ó ¤¯ÂȘ Ê¿ÂÈ 15 ΤÈÎ Î·È ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ·, ÛÔ˘ ϤÓÂ, ¿Ì ӷ Ê¿Ì ÙÒÚ·; ™ÙÔ «OχÌÈÔÓ» ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Á›ÓÂÙ·È «Colonial». ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô, AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, Ë „˘¯‹ Ù˘ fiÏ˘ ‰ÔÓÂ›Ù·È Û ÌÈ· ›ÛÙ·, ÛÙ· ÊÒÙ· Ô˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó, ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ Ì·Ú, ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜, ÛÙ· ηʤ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ÛÙȘ ʷډȤ˜ ψÊfiÚÔ˘˜. ™Ô˘‚Ï¿ÎÈ-ÎÂÌ¿, ¤Íˆ ÌÈ· ºÂÚ¿ÚÈ ‚Ú˘¯¿Ù·È ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ·‰È¿ÊÔÚ· ‚ϤÌÌ·Ù·. H fiÏË Â›Ó·È Ó·ÓÈ΋, Â›Ó·È Ôχ¯ÚˆÌË, Â›Ó·È Û·Ó ÔÙ¿ÌÈ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÙË MËÙÚÔfiψ˜, ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙËÓ TÛÈÌÈÛ΋, ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋, ʇÁÂÈ ÚÔ˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË ÚÔ˜ Ù· «¤Íˆ». MÈ· fiÏË Ô˘ ÂÚ·ÙȤٷÈ, Ô˘ ÙË ˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘, ÙË ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ¯Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi, Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘-ÛÈÓÂÌ¿, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜, ¿ÓÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ™ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔØ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‚ÔÏÈÎfi Ó· ·ÔÛ¿˜ ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÎÔϷ·ÔÓÙ·˜ Ù· ÙÔÈÎÈÛÙÈο ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. A˘Ùfi˜ Ô Ì·Ó¿Ï ÙÔÈÎÈÛÌfi˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÓÂȘ ÙÔ Ô›ÌÓÈÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ „‡ÙÈ΢ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ Ì οÔÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi, Ì·ÎÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ –ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ– Â›Ó·È È· ·ÚÂÏıfiÓ, ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ô‡Ù ÁÈ· Ù· ¯Ô˘ÏÈÁηӿÎÈ·. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË Û ¤ÎÚËÍË, Ó·ÓÈ΋, Ì ÌÈ· Ï·˚ÎfiÙËÙ· ·ÎfiÌ· ÁÂÌ¿ÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ì ‰‡Ó·ÌË, ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË, ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋. TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÁÎÚÈÓÈ¿ÚË Û˘ÁÁÂÓ‹ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÌÂÈÔÓÂÍ›·˜. ŸÌˆ˜ Ë fiÏË ¿ÏÏÂÙ·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÂÎÚ·Á›. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi η̛· Û‡ÁÎÚÈÛË, ‰ÂÓ Ù˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÙÂÚÔηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi η̛· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ‰È΋ Ù˘, ÌÔÓ·‰È΋, ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ™ÙÔ Ù·Í› Ô Ù·ÍÈÙ˙‹˜ οÓÂÈ ÛÊ‹Ó˜ Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· Franz Ferdinand. ™ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ô ÂÚÈÙÂÚ¿˜ ͯÓÈ¤Ù·È Ì ÙÔÓ TÛÈÙÛfi, ·Ó·Ï‡Ô˘Ó ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ 88 ÌÈÛfi. AÓ¿ÌÂÛ· Û ηÓÔ‡˜, ÊÒÙ·, ÓÙÂÛÈÌ¤Ï, ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ «OχÌÈÔÓ», Ô master Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÎÂÚÓ¿ÂÈ ÛÊËÓ¿ÎÈ· Î·È ÚˆÙ¿ÂÈ: ·Ï‹ıÂÈ·, ¤¯ÂÈ ÚÂÙ¿ÚÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ edito Ù˘ ¶¤ÌÙ˘; A˘ÙÔΛÓËÙ· ʇÁÔ˘Ó Ù· ‚Ú¿‰È·, Û ÌÈ· ÒÚ· Â›Ó·È ›Ûˆ ·fi Ù· Èο, ·›˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ¤Ó· ÎÏ·Ì ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ù˘, ·fi fiϘ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Î¿Ùˆ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó, Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó, Ó· οÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙË X·ÏÎȉÈ΋. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ ‰›Ï· ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, ¯Ù›˙Ô˘Ó ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, Ù· ÂÏÏËÓÈο Á›ÓÔÓÙ·È Ë ÎÔÈÓ‹ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜. H ÂÚÈÔ¯‹ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÎÚËÎÙÈÎfi, ÏÔ‡ÛÈÔ ¯·ÚÌ¿ÓÈ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı· Â›Ó·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘. H £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ MËÙÚfiÔÏË. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÈ ·ÎfiÌ·. ∞ 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 3


voice

°ƒ∞ªª∞∆∞

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜

KPYA ™OY¶A ™Ô˘ÏÙ¿Ó·, ¤Ì·ı˜ Ù· Ó¤·; O ΢Ú-ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·ÛÙ‹ıËÎÂ! Ÿ¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È Í¤ÓÔ˜, ÓÙfiÈÔ˜ Â›Ó·È ‚Ú Û Ϥˆ! ¶·Ô‡ÙÛÈ ·’ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È Î¿ÚÁ· Ì·ÏˆÌ¤ÓÔ. AÓ·ÛÙ¿˜ ÂÎ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÛÔÊÔÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏfiÏËÎÙÔ˜! TÔÓ Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ›Ûˆ ÔÈ «ÔÈÔÙÈÎÔ›» ÎÈ ÂΛÓÔ ÙÔ «TÈ ÏËÚÒÓÂÙ ÁÈ· EPT, ¢‹ÌÔ Î.Ï.» Û˘Ó O¶A¶. ŒÙÛÈ ·ÔÏ·‡Û·Ì ÙËÓ ÎÚ‡· ÛÔ‡· Ù˘ 6˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. B¤‚·È·! A˘ÙÔ› Ô˘ Ϙ, ™Ô˘ÏÙ¿Ó· ÌÔ˘, ÛÊfi‰Ú· ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘˜ FameÛÙÔÚ›Ù˜ Î·È Ù· Number One Ù˘ E˘Úˆ‚›˙ÈÔÓ, ·Ó·ÛÎÔ˘ÌÒıËÎ·Ó Î·È Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ È¿ÙÔ Ì·˜ ÙÔ ·ÓËÁ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi! K·È ȉԇ! XÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÔ˘ ϤÂÈ Ù· ·ÁÓ¿ Ù· ˘ÏÈο, Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο Î·È ·fi ·˘Ù¿ Â¤ÏÂÍ·Ó Ù· ‰Ò‰Âη ηχÙÂÚ·. ¢ÒÛ ÚÔÛÔ¯‹: «Z·ÌfiÓ Ì ϛÁ· ÏÈ·Ú¿» (light ÂÏÏËÓÈÛÙ›), «B·‚¤Ï Ô˘ ¯Ù›˙ÂÙ·È Ì ·›Ì· Î·È È‰ÚÒÙ·» (fi¯È ¿ÏÏÔ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔÔÔÔ) Î·È ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ οو ·’ ÙȘ ÏÂÚ¤˙˜ . AÓÙÈÁڷʤ˜ ‹¯ˆÓ, ·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙ›¯ˆÓ, ͢fiÏ˘Ù˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ, Moby made in Greece, ıÔϤ˜ ʈӤ˜. ◊Úı ÎÈ ¤ÁÈÓ ÎfiÏ·ÛË Ë Ï·¯·ÓfiÛÔ˘·. M ÙfiÛË Î·È Ù¤ÙÔÈ· «ÔÈfiÙËÙ·» ‰ÂÓ Ì ›¯·Ó ÏÔ‡ÛÂÈ ÔÙ¤. AÓ·ÙÚ›¯È·Û·, ™Ô˘ÏÙ¿Ó· ÌÔ˘! «N¿ÈÏÔÓ ÓÙ¤ÊÈ· Î·È „fiÊÈ· ΤÊÈ·» (™˘ÚȉԇϷ 1982) AÎÔ‡ÛÙ ÙÔ Î·È ÂÓ ¤ÙË 2005. E›Î·ÈÚÔ!!! AÓ ·˘Ù¿ Ô˘ ›‰· ÛÙË NET Â›Ó·È Ë ÚfiÙ·Û‹ Û·˜, ·ÚÈÔÈ, ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Â! ÙfiÙ ӷ ÙÔ ÛÎÔÙÒÛÂÈ Ë ÂÈÚ·Ù›·, Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘ÌÂ. N· ·Óı‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÔÚfiÎ Û˘Óԉ›· ÌÚÈ˙fiÏ·˜ Î·È Ï¤ÏÔ˘‰ˆÓ. EÛ›˜, Ë ·ÚÂԇϷ ÙÔ˘ ˘ÂÚ¿Óˆ, ‚¿ÏÙ ÙË Ì·ÓȤڷ Î·È ÙËÓ „¢ÙÔÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÛÙÔ ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ Û·˜ Î·È ¿ÓÙ ӷ ·›ÍÂÙ Û ¿ÏÏË ·Ú·Ï›·. AÊ‹ÛÙ ÙȘ fiÚÙ˜ ·ÓÔȯ٤˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‹ Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ‹ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ fast food Û ӿÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›·. A˘Ùfi Ô˘ ÌÔ˘ ÚÔÙ›ӷÙ ̤ۈ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ (!) ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÚÔÛ¤‚·Ï ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÌÔ˘. -ŸÏÁ· ™ÙÂÚÁÈÔ‡‰Ë

4 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 1944. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ A¶£ Î·È ‹Ú Ù˘¯›Ô AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ 1968. AÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÊÔ›ÙËÛ ÛÙËÓ E.U.P. ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ‹Ú Ù˘¯›Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ 1972. EÚÁ¿ÛÙËΠ۠·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ˆ˜ ÙÔ 1975. ¢ËÌÔÛ›Â˘Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «ANTI» (1975) Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÚÒÙ· ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi «BHMA», Ì ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ «Iˆ¿ÓÓÔ˘» (1976). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙÔ Û·ÙÈÚÈÎfi «¶ÔÓÙ›ÎÈ» ¤Î·Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÈÎ «√ TÚ›ÙÔ˜ ¢ÚfiÌÔ˜» (1982). ¢Ô‡Ï„ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ «¶ÚÒÙË» Î·È «K˘ÚȷοÙÈÎË EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·», Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ٷ ÂÚÈÔ‰Èο «T·¯˘‰ÚfiÌÔ˜» Î·È «™¯ÔÏÈ·ÛÙ‹˜», Ì ÎfiÌÈΘ fiˆ˜ «TÔ ı·‡Ì·», «O ∂˘Úˆ·›Ô˜» Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ·. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Âͤ‰ˆÛ ÔÏÏ¿ ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÛΛÙÛ· ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ 1990 ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «ŒıÓÔ˜». DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ «A.V.». ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ

ÚˆÙ¿Ó ·Ó ÙÛ·ÌԢηχÔÌ·È, ·Ó ¤¯ˆ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÛÔ˘˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÓÙ·‚·Ù˙ÈÏ›‰Èη ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó. TÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ıËη ·ÚÎÂÙ¿ (ÈÛÙ¤„Ù ÌÂ, ÔÙ¤ ÚÈÓ ‰ÂÓ Â›¯· ÓÈÒÛÂÈ ·fi ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÙË ‚ÚˆÌÂÚ‹ ·Ó¿Û· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜....). M ٷ ÔÏÏ¿, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ, ηχÙÂÚ·, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÌÔ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÙÔ˘˜ ‰Â›¯Óˆ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÎÈ Ô ÙÛ·ÌÔ˘Î¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙÈÏ «Î¿ÙÛÂ, Ì·ÁοÎÔ, Ó· ¿Úˆ 2 ÙËϤʈӷ, Ó· Û ÊÙȿ͈ ÂÁÒ ÂÛ¤Ó·» (Ì¿ÏÏÔÓ ÂÓÓÔÔ‡Û ı· Ì ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ì·ÎÏ·‚¿ ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÌÂψ̤ÓÔ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ ÁÏ˘Îfi). AÚ¯›˙ˆ Î·È ÍÂÓÂÚÒÓˆ ·ÚÎÂÙ¿ Ì ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ Ù· Ϥˆ ¯‡Ì· ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÚˆÓ‡ÔÌ·È ÁÈ· fiÛ· οÓÔ˘Ó Î·È Ï¤ÓÂ. MÔ˘ ʤÚÓÔ˘Ó ·ÙÚ¿ÓÙ·¯Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ÛÙÈÏ Â›Û·È ÌÈÎÚfi˜ –·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, Â›Ì·È 23– ¤ÙÛÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ Ì¿ÙÛÔÈ ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Î.¿. TÔ ÛÎËÓÈÎfi Ï‹ÁÂÈ ÂÊfiÛÔÓ Ù· Ï·ÁˆÓÈο ÙÔ˘˜ –¤ÙÂÚ· Ï·ÌfiÁÈ·, ‰ËÏ·‰‹– ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ Î·ı·Úfi ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘. EÁÒ ÙÔ˘˜ ÂÈÚˆÓ‡ÔÌ·È ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ (ÁÈ·Ù› ÂÓÙˆÌÂٷ͇ ÌÔ˘ ϤÓ ˆ˜ ÎÈ ·˘ÙÔ› ÛÔ˘‰¿Û·ÓÂØ Â‰Ò Á¤Ï·Û· ‰˘Ó·Ù¿, ‰ÂÓ Û·˜ ÙÔ ÎÚ‡‚ˆ...) Î·È ÙÔ˘˜ ʈӿ˙ˆ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ÓÙ·ËÏ›ÎÈ Ô˘ ÌÔ˘ Ô˘Ï‹Û·ÓÂ, ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÌÔ˘ ·Û΋۷ÓÂ, ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÌÔ˘... §¿ıÔ˜ ÌÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜. AÓ Û·˜ Ù‡¯ÂÈ, Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ Î·È ÛÂȘ. EÁÒ ÙÔ ¤Î·Ó· ÂÂȉ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ıËη. §¿ıÔ˜ ÌÔ˘ Â›Û˘ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÙÈÎÔ˘ ÁÈ· Ó· οӈ ηٷÁÁÂÏ›·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÙÈ ı· ΤډÈ˙·, ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ¤‰Âȯӷ fiÙÈ Í¤Úˆ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÌÔ˘ Î·È fiÙÈ Ù˘Èο ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙËÓ Ì·ÙÛÔÎÚ·Ù›·. -M›ÏÏ˘

∫∞§√π ª√À °∂π∆√¡∂™! ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÚıÚ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Û·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ

Eӈ̤ÓË E˘ÚÒË, ı¤Ïˆ Ó· οӈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο. ñ TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·˘Ù‹˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ AÛ›·. AÎfiÌ· Î·È Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó οÔÙ ÂÏÏËÓÈο ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È MÈÎÚ¿ AÛ›·. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÂÍ fiÛˆÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ·fi ÙË MÔÁÁÔÏ›·. ¶ÔÈ· Ë Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ E˘ÚÒË; ™Â Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ó· ÌÂÈ Î·È ÙÔ IÚ¿Ó Ì ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋. ñ MÈ· ¯ÒÚ· ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÒÓ (Î·È ¿Ú· ÔÏÏÒÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ, Ì¿ÏÈÛÙ·) Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ı› Û ÌÈ· ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ E˘ÚÒË; E›Ó·È Î·È ı¤Ì· ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ñ H E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È Û‡ÓÔÏÔ ÎÚ·ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È Ó‡̷. ¶ÔÈ· Ë Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜, Ô˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Î·Ù·ÎÙËÙÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÔÙ·Ìfi˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ·fi ÛÊ·Á¤˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, AÚÌÂÓ›ˆÓ, KÔ‡Ú‰ˆÓ Î.Ï.; -¶fiË ¶. AN£Pø¶OI ¢È·‚¿˙ˆ οı ¶¤ÌÙË ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜, Ë ÔÔ›· ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ٷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ¿ÚıÚ· Ù˘ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. M ÙËÓ Î˘Ú›· ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Û˘ÌʈÓÒ. TÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ fï˜ «¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ EÏÂËÌÔÛ‡Ó˘», ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ 96, ˘‹ÚÍ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÌÔÓ·‰ÈÎfi. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ı· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È «¿ÓıÚˆÔ˜», ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ fiÏÔÈ ÔÈ «¿ÓıÚˆÔÈ» ÁÈ·Ù› › ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. -KÔ˘ÏÔ‡ÚË º·Ó‹ (ÂÏ›˙ˆ ¿ÓıÚˆÔ˜)

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·» (¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤Ó·. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.)

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤Á΢ KÔ˘ÓÂÓ¿ÎË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∆˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, ÕÚ˘ ¢·‚·Ú¿Î˘, °Ú. µ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, AÓ‰Ú¤·˜ KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, N·Ù¿ÛÛ· TÚÈ‚È˙¿, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, M·ÚÈ·Ó›Ó· ¶¿ÙÛ·, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, µ¿Ï˘ µ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∆˙¤ÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∆Û¤ÎÂÚ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ƒ¿Ù˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, ª·Ú›· Cyber, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜ §ÂÓÈÒ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ª·Ú›· ¡Ô˘ÓÔ‡, ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜, °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¡ÂÚ›Ó· ∫ÈÔÛ¤ÔÁÏÔ˘ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, Action Images ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ŒÊË KÔ˘ÙÛÔÓÈÎÔÏ‹, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ª·ÏÏÈ¿ÚË, µ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Y‡ı˘ÓÔ˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: B·Û›Ï˘ MËÏ›ÙÛ˘, ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: °È¿ÓÓ˘ ™·Ô‡Ó˘ Y‡ı˘ÓÔ˜ M˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ «A.V.» ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ °È¿ÓÓË ™·Ô‡ÓË ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

voice

¢IKAIøMATA HÌÂÚÔÌËÓ›·: 8-10-2005. flÚ·: 5.20 .Ì. TfiÔ˜: OÌfiÓÔÈ·, ÛÙË Z‹ÓˆÓÔ˜, ÛÙȘ ·ÊÂÙËڛ˜ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ. ¶Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ÂχıÂÚÔ ÔÏ›ÙË Ô˘ ·Ï¿ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘; ™Ù·Ì·Ù¿ÂÈ ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ™ÈÙÚÔ¤Ó •·Ú¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ Î·È Ì ڈٿÓ ÙÈ Î¿Óˆ. ¢ÂÓ ··ÓÙÒ Î·È ÚˆÙÒ ÙÈ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ. O ·ÛÊ·Ï›Ù˘ Â›Ó·È Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙË-·Ó¤Ú·ÛÙË Ê¿ÙÛ· Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ÓÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÛÔ˘˜. MÔ˘ ϤÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï›Ù˘. TÔ˘ ˙ËÙÒ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ·fi‰ÂÈÍË ÌÔ˘ ‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÚÓ· (!!!!!). A˘Ùfi, fiˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ϤÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È ÙÔ˘ ÙÔ Ï¤ˆ. BÁ·›ÓÂÈ ¤Íˆ Ì ‡ÊÔ˜ 10 Ó·˘¿Ú¯ˆÓ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÊÈÏ·Ú¿ÎÔ ÙÔ˘ Ì ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ Î·È ÌÂ

∆√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

ATHENS

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË


20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 5


TI °Àƒ∂Àø E¢ø T˘ MAP°APITA™ MIXE§AKOY

(margaritamihelakou@yahoo.com)

¢EN MI§Aø ™TON ¶PøHN ™Y°KATOIKO A¶O TOTE ¶OY OMO§O°H™E OTI ™KOTø™E TO °KANEZAKI. E•I ¢O™EI™ XPø™TAEI ™THN ACTION AID. Six feet eight

E›·, Í›· Î·È ÙËÓ ·ÚfiÏ· ÌÔ˘ ÙËÓ Î·ÙÔ˘Ú¿ˆ. E›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‚Áˆ ¤Íˆ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ó· ˙ˆ ÛÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì·Ó ÙˆÓ KÔÚ·ÎÈÒÓ. AÓ Ì ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ ÙËϤʈÓÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰¤Î· ̤Ú˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ ÛËÎÒÛÂÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ˜ ÏfiÁÔ˜. ¶¿Ú ·Ù·Ù¿ÎÈ· ÎÈ ¿ÎÔ˘ ÙÒÚ·: ™ÙËÓ ·Ú¯‹ οı ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ¤Ó·˜ „ÔÊ¿ÂÈ, ÎÈ ·˘Ùfi ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, fi,ÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Ô KÔÓÙÔÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ ÛÙË «B¤Ú· ÛÙÔ ¢ÂÍ›». MÂÙ¿ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÂ-¤ÍÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÈÔ ÂÚˆÙÈ΋ Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Â›Ó·È ÙˆÓ ÁÎ¤È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÙÔ ÁÏÂÓÙ¿ÓÂ: E‰Ò fiÏÔÈ ÔÈ Ì¿ÙÛÔÈ Â›Ó·È ·‰ÂÚʤ˜ Î·È Ôχ ηϿ ·È‰È¿ (ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ÌÂÓ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ì·ÏÏ› ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÓÈÒıÔ˘Ó ÊÚÈÎÙ¤˜ Ù‡„ÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÛËÎÒÓÂÙ·È ÁÈ· ‰˘Ô-ÙÚ›· ÂÂÈÛfi‰È·), ˘-

¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÎÎÏËÛ›· fiÔ˘ Ë ÈÂÚ¤·˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤Ûٷٷ Ù˙È‚ÈÙ˙ÈÏÔ‡ Î·È Î¿ı K˘Úȷ΋ ÌÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÈ ÁÎ¤È Ì¿ÙÛÔÈ ¿Ó ·Ó¿ ‰‡Ô Î·È Û·‚Ô˘ÚÈ¿˙Ô˘Ó Ú¿ÛÈÓ˜ Û·Ï¿Ù˜ Ì ‚ÈÓÂÁÎÚ¤Ù, ÂÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ÚÔ¯·Ï›˙ÂÈ ÈÔ ¯·ÚÈو̤ӷ. MÂÙ¿ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ì¿Ó· Ô˘ Â›Ó·È Ë Î˘Ú›· ·fi ÙÔ American Gothic ÙÔ˘ °ÎÚ·ÓÙ °Ô˘ÓÙ ·ÏÏ¿ ηٿ Ù· ¿ÏÏ· οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÂÍ ·’ fiÏË ÙËÓ K·ÏÈÊfiÚÓÈ· Ì·˙› – Û˘Ó ÙÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ÌÂÁ¿ÏË ·‰ÂÚÊÔÌ¿Ó· ηıfiÙÈ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ÊÈϛ˜ Ì ÙËÓ ·ÓıÔÒÏ· ÌÔ˘ÛٷηÏÔ‡ Î·È fiÏÔ ·Ó·Ï‡Ô˘Ó Ù· ÁÎÔÌÂÓÈο ÙÔ˘˜ ÂÓfiÛˆ Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡Ó ÌÈÁÎfiÓȘ. Œ¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙË ·‰ÂÏÊ‹ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ·fi ¯·ÛÈۤϷÈÔ, Ôχ Ê›ÏË Ì·˜. E›Ó·È Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ KÔÚ¿ÎÈ Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ı· ÛÔ˘ Ê·Ó› fiÙÈ Â›Ó·È Ô Ù¤ÏÂÈÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ Î·È Ô Ù¤ÏÂÈÔ˜ ÁÎfiÌÂÓÔ˜ Î·È ı· ¯·Ï·ÛÙ›˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ Î·È ˙ÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ì·ı·›ÓÂȘ fiÙÈ

BETTER DEAD THAN SORRY

DEATH BECOMES HER 6 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

¤¯ÂÈ fiÁÎÔ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È fiÏ·, ˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ ÁÎfiÌÂÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ ÂÁÎÂÊ·ÏÔÁÚ¿ÊËÌ·. A˘Ùfi˜ ‚Á·›ÓÂÈ Ì ÌÈ· ÛηÙfi„˘¯Ë Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û’ ÙËÓ ·Ó·Ï‡Ûˆ Ôχ, ÙËÓ Í¤ÚÂȘ, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÁÎfiÌÂÓ· Ô˘ ÏfiÁˆ ÌÈ·˜ ·Ì˘‰Ú‹˜ Â͢Ó¿‰·˜ ·Ú·‚ϤÂÈ ÙËÓ ·ÓÔËÛ›· Ù˘, fiÏÔ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ ·˘ÙfiÓ Ì ÙÔÓ Î¿ÏÔ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ¤ÊÙÂÈ Ôχ, ·ÏÏ¿ ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ·Ó οÓÂÈ fiÙÈ ¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ ‚Ï·Ì̤ÓÔ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ ‚Ú‡Û˜ Î·È Ù· ·›ÚÓÂÈ fiÏ· ›Ûˆ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿. T· KÔÚ¿ÎÈ· ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÌÈÎÚ‹ ·‰ÂÚÊ‹ ¤Ó· ÌfiÁÁÔÏÔ Ô˘ fiÏË Ì¤Ú· ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Ì ÙÚfiÊÈÌÔ˘˜ ·fi fiÏ· Ù· „˘¯È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ÓÙÔ˘ÓÈ¿ ‹ ÙËÓ ¤ÊÙÂÈ Ì ÙÚfiÔ ÛÙÔÓ „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹ Ì ÙË ÌÈÎÚ·ÎÚ›·, ËıÈÎfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È Ì ٷ Ì¿ÙÈ· οو, ·ÏÏ¿ ÓÙÚ¿„Ô˘ ÙÔÓ ¤Ó·Ó, ÓÙÚ¿„Ô˘ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ·È‰› ·fi ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ. °ÂÓÈÎÒ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡Ì·Ó ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ηϿ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÔÈ Âı·Ì¤ÓÔÈ, Ô˘ ÙËÓ ÂÚÓ¿Ó ˙¿¯·ÚË, Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ¤¯ÂȘ ÂÍÔÈÎÂȈı› Ï‹Úˆ˜ Ì ÙË ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹ Î·È Ï˜ ÙÈ Ó· ¿ˆ ÛÙÔ Rock Ó· ÛÙÚÈ̈¯ÙÒ, ÙÈ Ó· ‰ÒÛˆ ¤Ó· ÊÔ‡ÓÙÔ Î·È Ó· ·›˙ˆ fiÎÂÚ Ì ÙÔÓ X¿ÚÔ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ Î·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙˆÓ KÔÚ·ÎÈÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÛÔ‡ÂÚ Ù‡Ô˜ Î·È ÙËÓ ›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·ÈÒÓ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ. K¿ÙÈ ÙÔ Six feet Under, οÙÈ ÙÔ Sudoku, ı· ‚ÁÂÈ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜, guys. AÎÔ‡ˆ ʈӤ˜ ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ·’ fi,ÙÈ ·ÎÔ‡ˆ Ú¤ÂÈ Ó· È·ÛÙ›˜ Ì·ÏÏ› Ì ̷ÏÏ› Ì ÙË ™Ù¿Ë ÁÈ· Ó· ‚ÚÂȘ ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ AÏ¿ÙÛÈ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ÙÔ Mommy ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÙËÓ ÚÒÙË NԤ̂ÚË, ÛÙÔ Rock ‰ÂÓ ¤ÊÙÂÈ Î·ÚÊ›ÙÛ· ʤÙÔ˜ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË MˆÚ¿ÎË, ÙÔ Batman ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ì ٛÔÙ· Ó· ÙÔ ‚Úˆ fiÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ, ÙÔ Dragoste ¿·Ï·, ÙÔ Wild Rose ‹Á KËÊÈÛÈ¿, ÛÙÔ Mo Better ı· ¿ˆ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. BϤÂȘ, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤Úˆ ÙÔ ÎÏ·Ì ÙÔ˘ ¶ÚÒËÓ ™˘ÁοÙÔÈÎÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÌÈÏ¿ˆ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÔÌÔÏfiÁËÛ fiÙÈ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔ °Î·ÓÂ˙¿ÎÈ (¤ÍÈ ‰fiÛÂȘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÙËÓ Action Aid). ÿ‰Ú˘Ì· «K¿Ó ÌÈ· ¢¯‹» M¤Û· Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ‹Ú ÌÈ· ηϋ ÎÔ¤Ï· ·fi ÙËÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹ Î·È ÌÔ˘ › fiÙÈ ‚Á‹Î· ÏfiÁˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ÙÈ ¤ÁÈÓÂ, ηÙÔ˘Ú‹ıËη ¿Óˆ ÌÔ˘, fiÏË Ì¤Ú· ˘¤ÁÚ·Ê· ÛÙ· ÚÔ˙ post it ÙˆÓ Cosmogirls «°È· ÙȘ fiÌÔÚʘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÂÚ¿Û·Ì ̷˙›, ·ÓÙÔÙÈÓ¿ ‰È΋ ÛÔ˘, B·ÏÂÚÈ¿Ó· º·Ï¿ÙÛÈ». ¶‹Ú· Î·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·, Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ Ë K·ıËÌÂÚÈÓ‹ Â›Ó·È fi,ÙÈ ÙÔ KfiÎÎÈÓÔ BÈ‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔÓ Ì¤ÛÔ KÈÓ¤˙Ô, ÔfiÙ ۯ‰fiÓ ÌÂ Û˘Á¯ÒÚÂÛ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛÙ·˘ÚÒÛÂÈ Á·ÌÚfi Â‰Ò Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· (and counting). ŸÌˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Í·Ó·‹ÚÂ Ë Î·Ï‹ ÎÔ¤Ï· Î·È Â› fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· ηϿ, Ó·È, ÌÂÓ ÌÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ·fi ÙËÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÂΛ Ù˘¯·›· ÎÈ ÂÁÒ Â›Ì·È Ì›· ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ˘Ô„‹ÊȘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÁηϿ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Life and Style. KÔ›Ù·, ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ‰ÂÓ Â›· Ù›ÔÙ·, ÙÔÓ ¤¯ˆ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÎÂÚÓ¿ÂÈ fiÏË ÙË M¿ÓË, ·ÏÏ¿ ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·ÂÚ›Û·ÛÙ˜ Ó· ˙ԇ̠ÂΛÓÔ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙÔÓ T˙fiÈ Î·È ÙÔ soap-opera award οÓÔÓÙ·˜ Úfi‚˜ Ò˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ûˆ Ì ¯¿ÚË ÙËÓ ŒÏÂÓ· AÎÚ›Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó· Âٿ͈ Ù· ÁÔ‚¿ÎÈ· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹Ø ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ı¤Ì·, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂÙÚ¿ÂÈ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ô Î·Ïfi˜. K·È ÙÒÚ· Û’ ·Ê‹Óˆ ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ Ó· ‚Áˆ ·ÊÈÛÔÎfiÏÏËÛË Ì ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, M·Ì¤Û·. ∞


20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 7


º∆π∞•∂ ª√À ∆∏ ª∂ƒ∞

AYTO¶TH™ MAPTYPA™

(◊Úı·Ó ÛÙÔ e-mail Ì·˜)

H ™OºIA ™TO ™XO§EIO T˘ ∞ƒ°Àƒø™ ª¶√∑ø¡∏

KÚ·Ù¿ÂÈ ÛÊȯٿ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Ì·Ì¿˜ Ù˘. TfiÛÔ ÛÊȯٿ, Ô˘ ÓÈÒıˆ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ÙËÓ ›ÂÛË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘. A˘Ùfi ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ Ȥ˙ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ï¿Ì˘ ÌÔ˘ Î·È Ì Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ. O ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ È·Ṳ̂ÓÔÈ ¯¤ÚÈ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ηٷÛ΋ӈÛ˘. KÚ·Ù¿ˆ ÛÊȯٿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·Ô‡ ÌÔ˘, ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È Ì ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. O Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ ¯¤ÚÈ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. TÔ ¯¤ÚÈ Ô˘ Ì ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙÔ Êfi‚Ô. TÔ ¯¤ÚÈ Ô˘ ÙËÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙË ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÛÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. TÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÏÒÚÈÔ. TÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÂÓ¿¯ˆÚÔ. TÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ. A·ÁÔ-

∫ÔÙÔÔ˘Ï¿‰ÈÎÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

Ú‡ÛÂȘ, ÂȉfiÛÂȘ, ηÓfiÓ˜, ÊÈϛ˜, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ·È¯Ó›‰È· Î·È Ì·Ù·ÈÒÛÂȘ, ‰‡ÛÎÔÏ· «ı¤Ïˆ», ÔÏÏ¿ «ÌÔÚ›». O ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, Î·È ÂΛÓË ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÂÈ Î¿ı Úˆ› ÙËÓ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ· ÛÙÔÓ ¿ÙÔ Ù˘ ÙÛ¿ÓÙ·˜ Ù˘. KÚ˘Ê¿. «™¯ÔÏÈ΋ ÊÔ‚›·» ÙÔ Ï¤Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›. ¶Ô˘ Û ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁÈ· ¿ÓÙ·. ŸÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂȘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂȘ Û›ÙÈ, fiÙ·Ó ¯¿ÓÂȘ ¤Ó· Ê›ÏÔ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÛ·È ÛÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›·, fiÙ·Ó Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÛ·È Ì ÙÔ˘˜ «·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜». H ™ÔÊ›· ÊÔ‚¿Ù·È ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÊÔ‚›˙ÂÈ, ÛÙÈÁÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ›. K·ı˘ÛÙÂÚ› οı Úˆ› ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÎÔÏÏË̤ÓË ÛÙË Ì·Ì¿ Ù˘, ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ù˘ ÎfiÛÌÔ. •·ÊÓÈο ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ›Ûˆ ·fi ¤Ó· ·‰¤ÛÔÙÔ ÎÔ˘Ù¿‚È, Ó· ·›ÍÂÈ Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ·, Ó· ÎϤ„ÂÈ Ï›ÁË ÒÚ·, ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ÙË ÏÂÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ÙË ¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ Ë ÎÔ‡ÎÏ· ‰ÂÓ ı· ’ÚıÂÈ Ì·˙› Ù˘ Û¯ÔÏ›Ô. ●

INFO-DIET ∆˘ ™∆∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πø∆∞∫∏

MAIL ART

¶E™ KATI ¶Â˜ οÙÈ – ÎÈ fi,ÙÈ Ï¤ÂÈ ı· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇԢÌÂ. M˘ÛÙÈÎfi ‹ fi¯È, οÙÈ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ͤÚÔ˘ÌÂ. MÈÎÚfi, Û‡ÓÙÔÌÔ, ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÌÈ· οÚÙ·. T·¯˘‰ÚfiÌËÛ¤ ÙËÓ ·ÓÔȯً Î·È ·ÓÒÓ˘Ì· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:

MAIL ART Athens Voice, X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 22, TK 10679, Aı‹Ó·

8 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

(+)

(-)

TO Y¶OYP°EIO ¶POEI¢O¶OIEI M ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÓfiÛÔ ÙˆÓ ÙËÓÒÓ Î·È ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·Ú·Î·ÏÒ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·¿ÎÈ (@) ·fi Ù· email Û·˜.

MAPIA IøANNI¢OY K·ÏÂṲ̂ÓË ÙÔ˘ X·Ú‰·‚¤Ï· Ì¿˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙËÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿ ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ˘ ºÚ¤ÓÙ˘. M›Ó ÛÙ· Ì·Ï¤Ù· ÛÔ˘, ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘, Î·È ·Ú·Î¿Ï· ÙÔÓ £Âfi Ó· ÛÂ Ï˘Ëı›!

KøN™TANTINO™ PH°O™ O ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ (Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¢ËÌ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘) ŒÏÏËÓ·˜ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ›¯Â Ó· Âȉ›ÍÂÈ ¤ÚÁÔ Î·È Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ XÔÚÔı¿ÙÚÔ˘ ÂÂȉ‹ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ K£BE, N. T۷ΛÚÔÁÏÔ˘ «¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔ ¯ÔÚfi‰Ú·Ì·»! ¶·Ú·Ï‹ı˘Ó·Ó, ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È, ÔÈ ‚ÈÔÏÈÙ˙‹‰Â˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ÎÈ fiÛÔ ÈÔ Ù·‚ÂÚÓ·Ú·›ÔÈ ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó ‹¯Ô ™ÙÚ·ÓÙÈ‚¿ÚÈÔ˘˜.

E§§A¢A EINAI MONO MIA: A§BANIA! BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ 49Ë ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û 159 ÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ KfiÛÙ· P›Î·, ÙËÓ IÔÚ‰·Ó›· Î·È ÙÔ K·Ù¿Ú (Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË «¢ÈÂıÓ‹˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·»). BÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ 33Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÕÙÏ·ÓÙ· EÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ T‡Ô˘ οو ·fi ÙË NfiÙÈ· AÊÚÈ΋ Î·È ÙÔ EÏ ™·Ï‚·‰fiÚ (Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ «PÂ-

BOMBAY SAPPHIRE Œ‚Á·Ï ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù· ÈÔ ÂÈηÛÙÈο ÛÔÙ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. M›ÏÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· «‰‹ıÂÓ».

TREDY E™TIATOPIA ¶›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·›Ì· (Î·È ÙÔ ¯Ú‹Ì·) ÙˆÓ ı·ÌÒÓˆÓ ÙÔ˘˜.

O T™AP§I KAI TO EP°O™TA™IO ™OKO§ATA™ ¶Ô›ËÛË Ì ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Î·È Ù· ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ. ŒÓ·˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi˜ TÈÌ M¿ÚÙÔÓ ·Ú¤· Ì ¤Ó·Ó Â͈ÊÚÂÓÈÎfi T˙fiÓÈ NÙÂ. MË ‰È·ÓÔËı›˜ Ó· ¯¿ÛÂȘ Ù¤ÙÔÈ· Ù·ÈÓ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌË Ì·Û¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ (Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ·‚¿Ó ÔÏÏ¿ ˙fiÚÈ· ÁÈ· Ó· ÍÈÓ›˙Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›·-ÛΤÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ) ¶¿Ú ·fi„ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È ‹Á·ÈÓ ӷ ÙË ‰ÂȘ. ™YN£HMA ™E TOIXO «O ÎfiÛÌÔ˜ ı· ηٷÛÙÚ·Ê› ·‡ÚÈÔ. ¶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË TÚ›ÙË!» E¶IKAIPH EPøTH™H TÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ù˘ ÁÚ›˘ ÙˆÓ Ô˘ÏÂÚÈÎÒÓ; ZøH & KOTA!

fiÚÙÂÚ˜ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ·»).

ANTøNH™ ™AMAPA™ «¢ÂÓ ‚È¿˙ÔÌ·È, ‰ÂÓ ·‰ËÌÔÓÒ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿Ûˆ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ», ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘. YÔ„È¿˙ÔÌ·È fiÙÈ Ë ‚Ú·‰‡ÙËÙ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô MËÙÛÔÙ¿Î˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÎÔÏÏ¿ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ¤ÓÛËÌ·. A£HNAIOI KO™MIKOI TfiÛÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ, ÙfiÛÔ ·ÂÁÓˆṲ̂ÓÔÈ, ÙfiÛÔ È‰Ú˘Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔÈ. °È·Ù› ‰ÂÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤Ó· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ‚Ú·¯ÈÔÏ¿ÎÈ; ¶PO™ MIXA§H §IA¶H ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì· «H ηٷÛ΢‹ Ù˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜ ˆ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ô‰fi˜ Î·È ˆ˜ ̤ÛÔÓ ·˘ÙÔıÂÚ·›·˜ Î·È ·˘ÙԉȇڢÓÛ˘» Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 2/11 ÒÚ· 19:30 ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô O‰Ô‰Â›ÎÙ˜. ●


™ËÌÂÈÒÛÂȘ ·fi ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi MÔ˘Û›Ô

∏ ∞µ∞™∆∞Ã∆∏ ∞¡π∞ ∆√À ∞ƒÃπºÀ§∞∫∞ TÔ˘ MIXA§H T™INT™INH ™ÙÔ Ù·Ì›Ô: «Seven euro, please». ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô: «Leave your bag, please». ™ÙËÓ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ·, Ó· ¿ÚÂȘ ÓÔ˘ÌÂÚ¿ÎÈ. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Í·Ó¿: – May I see your ticket, please? – B‚·›ˆ˜. OÚ›ÛÙÂ. – A··... ŒÏÏËÓ·˜ ›ÛÙÂ; – N·È. MË ÌÔ˘ ÙÔ ı˘Ì›˙ÂÙÂ... – X··¯... ™·˜ ÚˆÙ¿ˆ ÁÈ·Ù› ‚ϤÔ˘Ì ŒÏÏËÓ· οı ¤ÍÈ Ì‹Ó˜.

™’ ¤È·Û·, ÌÈÎÚ¤ ŒÏÁÈÓ! H ÔÌÔÏÔÁ›· Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ‰ÂÓ Û ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ·fi ÙËÓ «·Ú¯·ÈÔÏË˙›·». ™Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ÔÈ ·Ú¯·ÈÔʇϷΘ «ÏË˙¿ÚÔ˘Ó» ÌÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘: Don ‘t touch, please. No flash, please. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È Ó¤ÔÈ. ¢Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Â‰Ò Ì ۇ̂·ÛË, ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ› ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË. TÔ˘˜ ı¤ÏÂÈ fiÚıÈÔ˘˜ Î·È Î·¯‡ÔÙÔ˘˜. Afi ÙÔ ÎÔ¿‰È –‚ÂÚÌÔ‡‰·, Û·Ó‰¿ÏÈ, οÌÂÚ·– ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó’ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â›‰ÔÍÔ ‚¿Ó‰·ÏÔ. EÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ Ì’ ¤Ó· ‡ÊÔ˜ «ÂÁοډȷ˜ ηٷÛÙÔÏ‹˜». M ÙÔ ›‰ÈÔ ‚‚ȷṲ̂ÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ÕÏψÛÙÂ, ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊÈÏÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ¿ıÔ˜ Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ·Û‡ÛÙÔÏ·: – MÔ˘ ¤ÏÂÁ ¤Ó·˜ ·ÏÈfi˜ fiÙÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÌÈ· AÌÂÚÈοӷ ‹Á ÎÈ ·ÎÔ‡ÌËÛ ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘ ÛÙ· ÁÂÓÓËÙÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ¢›·. TËÓ ¤Ù·Í·Ó ¤Íˆ Ì ÙȘ ÎÏÔÙÛȤ˜. – T˜, Ù˜ ,Ù˜! º·ÏËÚ¿ÎÈ ÙÔ Î¿Ó·ÌÂ Â‰Ò Ì¤Û·... B¿Ú‰È· ÛÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· OÈ ÂÔ¯ÈÎÔ› ·Ú¯·ÈÔʇϷΘ ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÏ‹ ÂÚÁ·Û›·˜ (Ì·‡ÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ – ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ). OÈ ÌfiÓÈÌÔÈ... ·Ú·Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ ÁÈ· Ó· ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›·. X‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ηڤÎϘ ÙÔ˘˜ Î·È –Û·Ó «·ÏÈÔÛÂÈÚ¤˜» Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó ÒÚ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ– ‰È·‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó›· ÙÔ˘˜. X·ÛÌÔ˘ÚÈÔ‡ÓÙ·È, ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜, χÓÔ˘Ó ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ·. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô Ó¤Ô˜ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¿Á¯Ô˜: – ◊ÌÔ˘Ó Ù˘¯ÂÚ‹ ÁÈ·Ù› ›¯· ÌfiÓÔ ¤Ó· ÁÎÚÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. K¿ÙÈ Î·Ï¿ ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘

ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ. O‡Ù touch, Ô‡Ù flash. OÈ ¤ÌÂÈÚÔÈ, fï˜, ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È· fiÏ· Ù· fiÛÙ·. H ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ Ô˘ Ù¿¯ıËΘ Ó· Ê˘Ï¿ÍÂȘ: – ™‹ÌÂÚ· Â›Ì·È ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·. A‡ÚÈÔ ¿ˆ ·ÁÁ›·. EΛ Â›Ó·È ¯·Ï·Ú¿. ¢ÂÓ ·Ó‚·›ÓÂÈ Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ. – N·È, ‚Ú ·È‰› ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙfiÛ˜ ÒÚ˜ ̤۷ ÛÙ· ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊ·, ı· ÔÚÙÔηÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÔ˘. Now, that’s what I call a rhyton... O ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÈÛΤÙ˘ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ʇϷΘ. £· ÚÔÛËψı› ÛÙ· ÂÎı¤Ì·Ù·. °È· Ó· ηٷÙÔÈÛÙ›, ı· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ù· Û˘Óԉ¢ÙÈο ΛÌÂÓ·. OÈ ÏÂ˙¿ÓÙ˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈÁÚ·ÊÈΤ˜. ™’ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ÌÈ· Ï‹Î˘ıÔ, ¤Ó· Ú˘ÙfiÓ, ÌÈ· Ú·ÌÊfiÛÙÔÌË Úfi¯Ô˘Ó. AÓ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ÙÈ ‚ϤÂȘ, ÌËÓ ·ÔÁÔËÙ¢Ù›˜. Y¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Î·È Ë ·ÁÁÏÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· lekythos, ¤Ó· rhyton, Ì›· prochous... B¤‚·È·, ·˘Ù‹ Ë ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¿ÓÙ· Û·Ó ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ·Ó·Ûηʋ˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔÌ„fiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ìfi‰·˜. ¶fiÛÔ ¿ÎÔÌ„Ô ı· ‹Ù·Ó ·Ó ÌÂÙ·ÁψÙÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ «¯ÂÈÚ›‰Â˜» Î·È Ù· «ÂÓÒÙÈ·» ÌÈ·˜ M˘ÎËÓ·›·˜ Û ٷÂÈÓ¿ «Ì·Ó›ÎÈ·» Î·È «ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·»; TÈ ı· ›¯Â ‰È·Ûˆı› ·fi ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙˆÓ AÙÚÂȉÒÓ ·Ó ÙÔ «·ÎfiÛÌËÙÔ ÂÈÛÙ‹ıÈÔ» ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜ ˘Ô‚È‚·˙fiÙ·Ó Û «ÛΤÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ»; K·È Ê·ÏÏÈÎfi Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ øÛÙfiÛÔ, Ô ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. M·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ·. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ‚ÚÂı›˜ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔÓ 6.000 ÂÙÒÓ «™ÙÔ¯·ÛÙ‹» ·fi ÙËÓ K·Ú‰›ÙÛ·, ı· ÏËÚÔÊÔÚËı›˜ fiÙÈ «ÙÔ Èı˘Ê·ÏÏÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·». ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤¯ÂÈ Â˘ÓÔ˘¯›ÛÂÈ ÙÔ «ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·» ÙÔ˘ ÁÏ˘ÙÔ‡. ŸÌˆ˜, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ó·ËÚ›· ‰ÂÓ ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÂȘ: OÈ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ› –fiˆ˜ Î·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ– K·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˜ ›¯·Ó ‚·Ú‚¿ÙÔ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎfi ‚›Ô. §›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÙËÓ KÔ˘ÚÔÙÚfiÊÔ ·fi ÙÔ ™¤ÛÎÏÔ. ¢È·‚¿˙ÂȘ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· «Á˘Ó·›Î· ηıÈÛÙ‹ Û ÛηÌÓ›, Û ‡ÛÙ·ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ıËÏ·ÛÌfi». E‰Ò Ô ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎ¤Ú Ô˘ ÂÎÏËÛÙÂÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ¯·ÏÈ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·Á·ÏÌ·Ù›‰ÈÔ «·ÔÓ¤ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·». H Û˘ÌÏÔ΋ ÙfiÛˆÓ «·ÔÓ¢ÛÙÈÎÒÓ» ȉÈÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔηÏ› ¤Ó· ı·‡Ì·, ·ÊÔ‡ «‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì¿Ó·˜...» KÔ›Ù· Ó· ‰ÂȘ ™ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ËÁ·›ÓÂȘ Úˆ›, Ì ̿ÙÈ Î·ı·Úfi. °È· Ó· ÚÔÊÙ¿ÛÂȘ ÙÔÓ T˙fiÎÂ˚ ÙÔ˘ AÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ fiÙ·Ó ÔÚÌ¿ÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙÔ Êˆ˜. N· ÈÛÙ¤„ÂȘ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ ˘ÁÌ¿¯ÔÈ Ù˘ £‹Ú·˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÏfi˜ ÙÔ˘˜. N· Û˘ÌÌÂÚÈÛÙ›˜ ÙÔ ÌÂÈÏ›¯ÈÔ fiÓÔ ÛÙË Ì¿Ûη ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔÛÊ·Á̤ÓÔ˘ AÁ·Ì¤ÌÓÔÓ·. N· ˙ËϤ„ÂȘ ÙÔÓ Â˘Ï·‚‹ AÁ·ı‹ÌÂÚÔ Ô˘ ÁÏÂÓÙ¿ÂÈ Ì ıÂÔ‡˜ Î·È Ó‡Ìʘ. N· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÏÂÔÓÙÔΤʷÏÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ˜ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi, Ó·˙È¿ÚË AÚÔÎÚ¿ÙË. ™ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ì·›ÓÂȘ ¿ıÂÔ˜. MÂÙ¿ ·fi ÙfiÛË ÔÌÔÚÊÈ¿, ‚Á·›ÓÂȘ ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˘. ● 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 9


¶√§π∆π∫∏

§·˚΋˜ ¢ÂÍÈ¿˜, Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎ ‰ÂÍÈÒÓ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÂÎ ¶ÚÒÙ˘ ™ÂÚÚÒÓ. AÚ¯¤˜ 2005 Î·È Ô MÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË FYROM Ì ÙÔ fiÓÔÌ· «M·Î‰ÔÓ›·».

XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓ· ÙÔ˘ 1995. ™ÙÔ N˘ÌÊ·›Ô ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ¤ÊÙÂÈ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. O N›ÎÔ˜ M¤ÚÙ˙Ô˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙfiÙ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «EÏÏËÓÈÎfi˜ BÔÚÚ¿˜», ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, οıÂÙ·È ·Ó··˘ÙÈο ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÊÏÔοÙË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ù˙¿ÎÈ Ô˘ ÙÚÈ˙Ô‚ÔÏ¿. H ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Â›Ó·È ÛÙÚÈÊÓ‹. ™ÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÂÈ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ô˘ ηٷ‰ÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋.

VOICE-X

ŸÏ· ‹Ù·Ó ÙÂÏÂȈ̤ӷ. O °ÎÏÈÁÎfiÚÔÊ Â›¯Â ·ԉ¯ı› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. H ÙÔÈ΋ «Âϛٻ ›¯Â ·ԉ¯ı› ÙÔ fiÓÔÌ·. «Nfi‚· M·ÎÂÓÙfiÓÈ·» ÛÙ· ÛÏ·‚Èο. AÚÁfiÙÂÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍÂÏȯı› Û «N¤· M·Î‰ÔÓ›·», fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ù· ¿ıË ı· ›¯·Ó ηٷϷÁÈ¿ÛÂÈ. O N›ÎÔ˜ M¤ÚÙ˙Ô˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙÔ Ò˜ Ô MËÙÛÔ-

∆√ º∞¡∆∞™ª∞ ∆√À µ∞ƒ¢∞ƒ∏ ∫∞π √ ∆ƒ∞µ∂™∆π ∂£¡π∫π™ª√™ ∆Ô˘ ¡π∫√À °EøP°IA¢H Ù¿Î˘ ÙÔ‡ ·Ó¤ıÂÛ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÛÙÔÏ‹. O M¤ÚÙ˙Ô˜ Â›Ó·È BÏ¿¯Ô˜, ÌÈÏ¿ Ù· ‚Ï¿¯Èη, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ. TÔ ¯ˆÚÈfi οو ·fi ÙÔ N˘ÌÊ·›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È AÂÙfi˜. K·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ˜. O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ·˜ Î·È Ì·ÎÚÈÓfi˜ Í¿‰ÂÏÊÔ˜, ·fi ÌÈÎÙÔ‡˜ Á¿ÌÔ˘˜, ÙÔ˘ M¤ÚÙ˙Ô˘. TËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÛÙÔ ÁϤÓÙÈ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠÛÙÔ N˘ÌÊ·›Ô ¤Êı·Û ‚‚·›ˆ˜ Î·È «·ÔÛÙÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ AÂÙfi». ŸÏÔÈ, µÏ¿¯ÔÈ, ƒˆÌÈÔ› Î·È ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ˜ ·ÁηÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Â˘¯‹ıËηÓ. ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂΛ ¿Óˆ. O M¤ÚÙ˙Ô˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔÓ °ÎÏÈÁÎfiÚÔÊ ÛÙÔ ·ÏÈfi ΢ÓËÁÂÙÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ T›ÙÔ, ÛÙȘ fi¯ı˜ Ù˘ A¯Ú›‰·˜. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ °Ú˘ÏÏ¿Î˘ ›¯·Ó ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi„ÂȘ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙ· ™ÎfiÈ·. H «˘fiıÂÛË» ÙÚ¿‚ËÍ ηÈÚfi. O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Û˘ÁοÏÂÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ AÚ¯ËÁÒÓ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ AÓÙÚ¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÏfiÎ·Ú·Ó ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. O ™·Ì·Ú¿˜ ‹Ù·Ó ·Ó¤Ó‰ÔÙÔ˜ Î·È ÂÍËÁÔ‡Û Ò˜ ¤Ó·˜ ÂÁÁÔÓfi˜ Ù˘ ¶ËÓÂÏfi˘ ¢¤ÏÙ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÔÙ¤ Ó· ·ԉ¯ı› ÌÈ· ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ı· ÂÚÈ›¯Â Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· «M·Î‰ÔÓ›·». O ™·Ì·Ú¿˜ Â›Ó·È K·Ï·Ì·ÙÈ·Ófi˜, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ºÏÒÚÈÓ· ‹ 10 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

ÛÙËÓ K·ÛÙÔÚÈ¿ ‹ ÛÙÔ «•˘Ófi NÂÚfi». H ∫˘‚¤ÚÓËÛË MËÙÛÔÙ¿ÎË ¤ÊÙÂÈ ÙÔ 1993. H ˘fiıÂÛË «Nfi‚· M·ÎÂÓÙfiÓÈ·» ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔÓ Î¿Ï·ıÔ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜. O M¤ÚÙ˙Ô˜ ηÓ›˙ÂÈ ‹Û˘¯Ô˜ ÙËÓ ›· ÙÔ˘ Î·È ÛΤÙÂÙ·È ÊˆÓ·¯Ù¿. O °Ú˘ÏÏ¿Î˘ ηٷ˙ËÙÂ›Ù·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·fi ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î¿Ô˘ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ¶ÈÂÚ›·˜. H ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· E›Ó·È È· 1999-2000. TÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ¿ÏÈ. O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÔÙ‡ÂÈ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ¤ÎÚËÍË ÛÙËÓ ¶°¢M ÌÂٷ͇ ™Ï¿‚ˆÓ Î·È ∞Ï‚·ÓÒÓ, ™ÎfiÈ· Î·È Aı‹Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ·ÓÂ›ÛËÌ· Û ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÔÓÔÌ·Û›·. «°ÎfiÚÓ· M·ÎÂÓÙfiÓÈ·». H ϤÍË «°ÎfiÚÓ·» ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÕÓˆ ‹ OÚÂÈÓ‹. ¶ÔÏÈÙÈο ÛÙ¤ÎÂÈ ÙÔ «ÕÓˆ» Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÍÂοı·Ú· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È Î¿ÔÈ· «K¿Ùˆ M·Î‰ÔÓ›·». T· ™ÎfiÈ· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ӷ. H Aı‹Ó· Â›Û˘. °È· η΋ ÙÔ˘˜ Ù‡¯Ë ÍÂÛ¿ ÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ. TÔ T¤ÙÔ‚Ô ·›ÚÓÂÈ ÊˆÙÈ¿. H fiÏË ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ÔÏÈÔÚÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜. OÈ ÚÒÙ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ ·fi Ù· ·-

Ú¿ı˘Ú· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ. TÔ «°ÎfiÚÓ· M·ÎÂÓÙfiÓÈ·» ͯÓÈ¤Ù·È Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÛÙÔÓ Î¿Ï·ıÔ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜. E›Ó·È 2001-2002. E›Ó·È ϤÔÓ Ôχ ·ÚÁ¿ ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÌʈÓË̤ÓË Ï‡ÛË. O ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚˆÙÔÛÙ·Ù› ÛÙË ™˘Ìʈӛ· Ù˘ A¯Ú›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ∞Ï‚·ÓÒÓ Î·È ™Ï¿‚ˆÓ Ù˘ FYROM. T· ™ÎfiÈ· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·’ ÙÔ ‚Ú·¯Ó¿ ÂÓfi˜ ÔϤÌÔ˘. OÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î·È Ë ˘fiıÂÛË KfiÛÔ‚Ô ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ Ê¿ÛË. OÈ ™¤Ú‚ÔÈ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó, ÙÔ ·Ï‚·ÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ·Ó·‰‡ÂÙ·È. O ÛÏ·‚ÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜

TÔ B·ÙÂÚÏÒ ÙÔ˘ MÔÏ˘‚È¿ÙË ŸÙ·Ó Ô ¶¤ÙÚÔ˜ MÔÏ˘‚È¿Ù˘ ‹Ù·Ó ‰Èψ̿Ù˘ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›·, Ë Aı‹Ó· ›¯Â ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÔÚÈṲ̂ӷ ‰ÈÌÂÚ‹ ı¤Ì·Ù·. T· ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù· ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó Ë O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. æ˘¯Úfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ Á·Ú. O fiÏÂÌÔ˜ ÛÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙ›·˜ ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. O MËÙÛÔÙ¿Î˘ ›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ. O AÓÙÚ¤·˜ Â›Û˘, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ·Ó‹ÌÔÚÔ˜. O ™ËÌ›Ù˘ ÙÔ Â›¯Â ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ·. ™Â ¤Ó·Ó ÔÏ˘ÌÂÚ‹ È· ÎfiÛÌÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔχÏÔη, ‚Ϥ ‰‡ÛÎÔÏ·. O ¶¤ÙÚÔ˜ MÔÏ˘‚È¿Ù˘ Û˘Ì‚Ô‡Ï„ ÙÔÓ KÒÛÙ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ÚÔÛ‰Âı› ÛÙÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜. A˘Ùfi ‹ÍÂÚÂ, ·˘Ùfi ηٷϿ‚·ÈÓÂ, ·˘Ùfi ¤Î·ÓÂ. ¶›ÛÙ¢ ˆ˜ Ë O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ı· ·ÓÙ·Ì›„ÂÈ ÙËÓ Aı‹Ó·. O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‹Á ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ §Â˘Îfi O›ÎÔ. TËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ˙·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ. TË ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ·Ú‹ÁÁÂÈÏ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ‚·fiÚÈ·, ÚfiÛÊÂÚ ÛÙÔ È¿ÙÔ ÙËÓ KÚ‹ÙË Î·È ÙÔ AÈÁ·›Ô, Û˘ÌÊÒÓËÛ ¤ÛÙˆ Î·È ÓÔÂÚ¿ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ KÔÓÙÔÏ›˙· P¿È˜ ηٿ ÙˆÓ E˘Úˆ·›ˆÓ, ‰ÂÛ̇ıËÎÂ, ·˘ÙÔ·Áȉ‡ÙËÎÂ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÙȘ H¶A ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜. O ¶¤ÙÚÔ˜ MÔÏ˘‚È¿Ù˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ë Aı‹Ó· ‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ FYROM ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ Â·Ú¯›·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È M·Î‰ÔÓ›·. TÔ ·˙¿ÚÈ ‰ËÏ·‰‹ ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ «OÓÔÌ·Û›· ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘» Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ «VSOP» Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡. ™ÙÔ State Department χÓÂÈ Î·È ‰¤ÓÂÈ Ô BÔÛÙÔÓ¤˙Ô˜ N›ÎÔÏ·˜ MÂÚÓ˜. E›¯Â ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÓÙÂ̤ΠÂıÓÈ΋˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÈ·˜ Â› Ì·ÎÚfiÓ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÂۂ›· Â› Ù˘ B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜. O MÂÚÓ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÛÙË NÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ E˘ÚÒË. ¶·›˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ KÚÔ¿Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ AÏ‚·ÓÔ‡˜, Ȥ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ™¤Ú‚Ô˘˜, ·Ú·Î¿ÌÙÂÈ ÙËÓ Aı‹Ó·, ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ PÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜

√ ª¶∂ƒ¡™ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÈÏÔ ªÔÏ˘‚È¿ÙË ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Î¿ÙÛÂÈ ÊÚfiÓÈÌ· ı· ÙÔ˘ ‚¿ÏÂÈ ÌÔ˘ÚÏfiÙÔ ÛÙË FYROM ·Ó·‰ÈÏÒÓÂÙ·È Ì ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ. E›Ó·È È· IÔ‡ÓÈÔ˜ ÙÔ˘ 2003 Î·È Ô ™ËÌ›Ù˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. O ÂfiÌÂÓÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Â›Ó·È ‰¤ÛÌÈÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ AÚ¯ËÁÒÓ Ô˘ ›¯Â Û˘ÁηϤÛÂÈ Ô ı›Ԙ ÙÔ˘. O ¶¤ÙÚÔ˜ MÔÏ˘‚È¿Ù˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·ÏÒ‚ËÙÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ K·Ú·Ì·ÓÏ‹‰ˆÓ. O ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘

Î·È ÙË BÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÎÙ›˙ÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ, ηٷÛÙÚÒÓÂÈ Û¯¤‰È·. O ¶¤ÙÚÔ˜ MÔÏ˘‚È¿Ù˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÏÏ¿ ·fi ·fiÛÙ·ÛË. O æ˘¯Úfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·, Î·È Ô ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ ‰Èψ̿Ù˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛηÎȤڷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËı›. TÒÚ· È· Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰Èη›ˆ˜ ÙË FYROM Ì ÙÔ fiÓÔÌ· «M·Î‰ÔÓ›·».


TÔ «¢ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·» H K˘‚¤ÚÓËÛË K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ͤÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ. H ÚÒÙË ‰ÈÂÙ›· Ù˘ N¤·˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÛÙÈÊ¿‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÎÚÂÌ̇‰È·. H ˘fiıÂÛË «M·Î‰ÔÓÈÎfi» ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ê˘Á‹ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜. H EÎÎÏËÛ›· Î·È Ô K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ηڷ‰ÔÎÔ‡Ó Î·È Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Ô˘ ÙÚ¤ÊÂÈ ÙË Ï·˚΋ ÙÔ˘ ¢ÂÍÈ¿ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û˘Áηٷ‚·ÙÈο. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ˘ÔÛÙ› ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ §AO™ Ô˘ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÛÙË BfiÚÂÈ· EÏÏ¿‰·. H K˘‚¤ÚÓËÛË K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÂÈı˘Ì› Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ «M·Î‰ÔÓÈÎfi» ˆ˜ fiÏÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi. H ȉ¤·, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ οÔÈÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÂ›Ù·È ˆ˜ ‰¤ÏÂ·Ú ÒÛÙ ӷ ÛÙÚÈ̈¯Ù› ÙÔ ¶A™OK Î·È ÚÔÛˆÈο Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Î·È ÁÈ· Ó· ·Ó·¯·ÈÙÈÛÙ› Ë ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ K·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. MfiÓÔ Ô˘ Ë IÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ·Ù¤ÓÙ˜ Ô˘ ÂÊ¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ. O N›ÎÔÏ·˜ MÂÚÓ˜, ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÛÙ· B·ÏοÓÈ·, ¤ıÂÛ ‰ËÌfiÛÈ· ı¤Ì· ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. M›ÏËÛ ÁÈ· ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ˜ Î·È ‰Èη›ˆ˜, ÁÈ· TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ‰Èη›ˆ˜ (‰ÂÓ Ì›ÏËÛ fï˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÏ·‚fiʈÓÔ˘˜ ¶ÔÌ¿ÎÔ˘˜) Î·È ÁÈ· TÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ (‰Èη›ˆ˜) ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ·Ï‚·ÓÈ΋ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·, Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ TÛ¿ÌˉˆÓ ÛÙË £ÂÛÚˆÙ›·. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, Ô MÂÚÓ˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓfiÊÈÏÔ ¶¤ÙÚÔ MÔÏ˘‚È¿ÙË ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Î¿ÙÛÂÈ ÊÚfiÓÈÌ· ı· ÙÔ˘ ‚¿ÏÂÈ ÌÔ˘ÚÏfiÙÔ. O ¶¤ÙÚÔ˜ MÔÏ˘‚È¿Ù˘ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Ó· οıÂÙ·È ÊÚfiÓÈÌ·. OÈ BڢͤÏϘ ÙÔÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¢˘ÙÈο B·ÏοÓÈ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·˜ ͯ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚¤ÙÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ. TËÓ ›‰È· ÊfiÚÌÔ˘Ï· ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Î·È Ô §Â˘Îfi˜ O›ÎÔ˜. H ÂÏÏËÓÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÔÎÏ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ‰ÈfiÙÈ ·Ï¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ·›ÚÓÂÈ, Î·È ‚Ú˘¯¿Ù·È ÛÙ· ™ÎfiÈ· ÙˆÓ 2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ηÙԛΈÓ. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ Û΢ÏÈ¿. TÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÈ· ηÎÔÛÙË̤ÓË ÌÏfiÊ· ¯ˆÚ›˜ ÓfiËÌ· Î·È Ì ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ï·˚ÎÈÛÌfi Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙȘ ̇¯È˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. MfiÓÔ Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë BÔ˘ÏÁ·Ú›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ E˘ÚÒË, Ë TÔ˘ÚΛ· Û˘ÓÔÌÈÏ› Î·È ÔÈ ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ˜ Â›Ó·È Á›ÙÔÓ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ AÏ‚·ÓÔ› Ô˘ ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÁÈ·Ù› ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ› ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÌÈ· ¿ÏÏË EÏÏ¿‰·, ÂΛÓË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50, Ô˘ ¤ÙÚÂÌÂ Î·È Ê˘Ï·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ KÔÌÈÙ·Ù˙‹‰Â˜, ÙÔ˘˜ KÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ¶ÔÈËÙ¤˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ÊÔ‚fiÙ·Ó. ∞

∞∫√ª∞ ¶π√ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞ ™À¡∞™¶π™ª√™: ¶ƒ√∆∞™∏ °π∞ ∆π™ ¢∏ª√∆π∫∂™ TÔ˘ AXI§§EA ¶EK§APH

Ù·˜. TÔ Â› ·ÎfiÌ· ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Mȯ¿Ï˘: «O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Ù· ‚¿Ïˆ Â›Ó·È Ô AϤ͢». O AϤÎÔ˜ ͤÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. H ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙË «ÛÙÚÔÊ‹» ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô. ¶ÏËÓ ÙÔ˘ ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÓÔÌȷ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ¶A™OK ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ó·È ·Ï¿ «‰Â̤ÓÔÈ» ¿Óˆ Û ¤Ó· fi¯ËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁ› οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜. ¢ÂÓ ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó. ¶Ôχ ¿¯·ÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ô˘Û›· Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. EÁÎψ‚ÈÛÌfi˜. O AϤÎÔ˜ ÙÔ Í¤ÚÂÈ ·˘Ùfi, ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. O ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ʇÁÂÈ È· Â›Ó·È Ô Mȯ¿Ï˘. MÈÎÚfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. H ËÁÂÛ›· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ «Îϛ̷ÙÔ˜» Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ÚÒËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ N. M›ÛÙË, ÙË M. ¢·Ì·Ó¿ÎË Î·È ÙÔÓ M. AÓ‰ÚÔ˘Ï¿ÎË. ÕÚ·, Ô AϤÎÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ΛÓËÛË, ¤Ó· «·Ó·Áη›Ô ηÎfi», ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÙfiÈÛ˘ ÙÔ˘ ¿Ï·È ÔÙ¤ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ «Î·Ó¿ÏÈ» ÌÂٷ͇ Ù˘ KÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¶A™OK. K·È ·Ú¿ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÁÈ· «ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜», Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÏÔ‡. EÊfiÛÔÓ Ô ¶··ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ «Â΂ȿÛÂÈ» ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ηÙ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο fiÚÁ·Ó· ÁÈ· Ó· „ËÊÈÛÙ› ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ AÏ·‚¿ÓÔ˘, ı· Û˘ÛÂÈÚÒÛÂÈ ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ı· «ÛÙ‡„ÂÈ» ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎfiÌÌ·, ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¿ÛË. KÈ ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔ˘ AÏ·‚¿ÓÔ˘ ı· Û˘ÛÂÈÚˆıÔ‡Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ·˘Ùfi ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÂÈ ÔÏÈÙÈο, ı¤ÙÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ Ù˘ Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ¤Ï͢ ÙÔ˘ ¶A™OK.

O

AϤÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÂÏÂÛ›‰Èη Ó· ÛÙÚ›„ÂÈ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÚÔ˜ Ù· (·ÎfiÌ· ÈÔ)

AÚÈÛÙÂÚ¿. N· Ï·ÁÈÔÎÔ‹ÛÂÈ ÙÔ KKE. ™Ù·ıÂÚ‹ Î·È Û˘ÓÂ¤ÛÙ·ÙË Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÊ·ÓÒ˜ „ËÊ›ÛÙËΠÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™YPIZA. TÔ Ó· ÚÔ¤ÎÚÈÓÂ, ÏÔÈfiÓ, ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙÔÓ Mȯ¿ÏË, Û˘ÓÂ‹ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ «·ÓÙ›ıÂÙ˘ Ù¿Û˘» (Ù˘ ÈÔ ÎÂÓÙÚÒ·˜), ı· ‹Ù·Ó fi¯È ÌfiÓÔ «ÛÙÚ·‚ÔÙÈÌÔÓÈ¿», ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi.

TÈ Ì‹Ó˘Ì· ı· ¤ÛÙÂÏÓÂ; TÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· «˘Ô‰·‡ÏÈ˙» Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶A™OK Î·È ı· ¤Î·Ó «¿Û·» ÛÙÔÓ °A¶ ÁÈ· ̤وÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË N¢, Ì ÌÂÙˆ¿Ú¯Ë ÙÔÓ Mȯ¿ÏË. M ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ, ÎÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ fair play –«ÙÛ›·˜» (ͤÚÂÙÂ, Ô Mȯ¿Ï˘ ‹Ù·Ó Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ)– ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ. TÔ˘ ÙÔ Â› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÛÈ: «Mȯ¿ÏË, Ï˘¿Ì·È, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·». •Âοı·ÚÔ. K·È ÙfiÙ «Í‡ÓËÛ·Ó» fiÏÔÈ ÛÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ AϤÎÔ˘. O AϤ͢ TÛ›Ú·˜ ‹Ù·Ó, ·Ï¿, ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ¿ÏÏÔıÈ. ŒÓ· Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ, ÈηÓfi, Ôχ ‰ËÌÔÊÈϤ˜, Ì ηϋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È «ıÂÙÈ΋ ·‡Ú·» ̤۷ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ·ÏÂÍÈΤڷ˘ÓÔ: ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ù· ‚¿˙ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ AϤÎÔ˘ – ÎÈ ¤ÙÛÈ ·ÔʇÁÔÓÙ·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘, ¿Ú· Î·È Ë ÊıÔÚ¿ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙË-

EÓfi˜ ¶A™OK, Ô˘ Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÎÙ›Ó·˜. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹, fiÔ˘ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ KÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛËÌ· Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ Mȯ. ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË. ™ÙȘ ËÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘ I™TAME Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰È·Ú¤ÂÈ – ·Ó οÔÈÔ˜ ͤÓÔ˜ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ Ô‡ ·Ó‹ÎÂÈ, ı· Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó Ôχ ‡ÎÔÏ· fiÙÈ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓÂÔ··Ó‰ÚÂ˚ÎÔ‡ ¶A™OK. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙÔ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔÓ Mȯ. ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË ÁÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ù·ÎÙ. H ·Ú¯‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «‰ÂÓ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ì ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ». AÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ·˘Ùfi, fï˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ TÛ›Ú· (‹, ÈÔ ÛˆÛÙ¿, ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË), ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙÚ›‚ÂÈ ÚÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÎÂÓÙÚÈο Ô AÏ. AÏ·‚¿ÓÔ˜. KÈ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¿ÏÏË ÌÈ· Ú¿ÍˉÈÂÚÁ·Û›·, Ë ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ó·‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡. ∞ 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 11


∆∑πÃ∞¡∆ ∆ˆÓ ∞°°. ∆™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫Àƒπ∆™∏

∆ƒπ∞ ¶√À§∞∫π∞ ∫∞£√¡∆∞¡, ∆√ ∂¡∞ ∂πÃ∂ ™À¡∞Ãπ ∫Ù‡ËÛÂ Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë °Ú›Ë ÙˆÓ ¶Ô˘-

¢Â‰Ô̤ӷ ¶ÚÔÛˆÈ΋˜ «AÛÊ·Ï›·˜»

√ BIG BROTHER ∆∏™ ∂Àƒø¶∏™ TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA

ÏÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi Î·È Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. H ÁÚ›Ë Ï‹ÙÙÂÈ Ù· ÔÈÎfiÛÈÙ· ÙËÓ¿ Î·È fi¯È ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÎÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ÔÚÓÈıÔÙÚÔÊ›·, ηıÒ˜ Ù· ‰Â‡ÙÂÚ· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒ˜ Ì ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο Î·È ÓÙ›˙ÂÏ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. O Èfi˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÏȤ˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ ‰È¿ Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚ¿ ¤ÎıÂÛË Û ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛı› Â¿Ó Ë ÁÚ›Ë ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÛÙ· Ô˘ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈÎÒ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È Ôχ ηÏfi ‚Ú¿ÛÈÌÔ. T· Ô‰Èο ÙËÓ¿ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Ù· ·Ù‹ÛÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡.

°È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂȉËÌ›·˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤ÙÚ· fiˆ˜ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÍÂÌ¿ÙÈ·ÛÌ·, ÚÔÏËÙÈ΋ ı·Ó¿ÙˆÛË ÙËÓÒÓ Û ·ÎÙ›Ó· 50 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ οÌÂÚ˜. ™Â ¯ÒÚ˜ Ù˘ NA AÛ›·˜ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Â›Û˘ Ë ÚÔÏËÙÈ΋ ÂÍfiÓÙˆÛË Î·È ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. K˘ÓËÁÂÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ·Ô‰ËÌËÙÈÎÒÓ ÙËÓÒÓ Ì ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÊfiÛÔÓ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ FIR AıËÓÒÓ.

H ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ Ì „˘¯Ú·ÈÌ›·, Â¤‰Ú·Ì ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ÂÌ‚fiÏÈ· ÁÈ· ¿ÏϘ ·Ûı¤ÓÂȘ, Îڤ̘ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Í˘Ú·Ê¿ÎÈ·. ™ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ –·È‰È¿, ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ÙËÓÔ‚¿Ù˜, ÙËÏÂı·٤˜ – Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÛÂÌÓfiÙËÙ· Î·È Ù·ÂÈÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ Î·È Ë EÎÎÏËÛ›· ÙËÚ› ‰È·ÎÚÈÙÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÕÁÈÔÓ ¶Ó‡̷.

T¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈ΢ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ‹‰Ë ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi ÁÂÌÈÛÙ¤˜ ÛÔ˘Ȥ˜ AÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ●

12 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

¶¤Ú· ·fi Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı‡Ì·Ù· Î·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Êfi‚Ô˘ Ô˘ ÚÔηÏ›, Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë Ê·Ó·ÙÈ΋ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ «‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜» Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ Ù˘ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηÛ٤˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ, ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÔ‚·Úfi (·Ó fi¯È ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ) ÏfiÁÔ: ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Î·È Ó· ÂÚÈÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù· – Ô˘ Ì ÎfiÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÎÔÈӈӛ˜. H 11Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÒÚ· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÚfiÛˆfi Ù˘... KÈ ·Ó ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÊÚ›ÎË Ù· fiÛ· ÂȯÂÈÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ‰›Ô, Ì ÙË ‰È·Î‡‚¢ÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘, ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂχıÂÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ «ÊıËÓÒÓ» ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· (·ÚÂÈÌÙfiÓÙˆ˜, Ù· fiÔÈ· Ù¤ÙÔÈ· ̤ÙÚ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Î·Ó¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË), ÔÈ E˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ó·ÙÚȯȿ˙Ô˘Ó Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. 1. Afi 1/1/2006 ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ù· Ó¤· «‚ÈÔÌÂÙÚÈο» ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·, Ô˘ ı· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È È· ·fi ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ – ηْ ··›ÙËÛË Î·È Ù˘ O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, Ô˘ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ı· Ì·˜ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ‚›˙·˜. ™Â 18 Ì‹Ó˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó fiÏ· ÙËÓ „ËÊȷ΋ Ì·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È Û 36 Ì‹Ó˜ Ù· 2 ‰·ÎÙ˘ÏÈο Ì·˜ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· – fiÏ· Û ¤Ó· ÙÛÈ¿ÎÈ ÙˆÓ 64K. MÂÙ¤ˆÚÔ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘, ÌÈ· Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ ÛÙË Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·. H ÂıÓÈ΋ ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ Î·È Ô ÂıÓÈÎfi˜ ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi X›Ô˘ 8 – Î·È ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Â›Ó·È ˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ. £· ÌÔÚÔ‡Û ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·ԉ¯Ù› ηÓ›˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ «ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi» Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ – Ì ٷ¯‡ÙÂÚÔ È· ÙÚfiÔ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÌfi‰È· ÛÙȘ ·fiÂÈÚ˜ Ï·ÛÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘. 2. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÔÏÏ·Ó‰È΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ X¿Á˘» – Ô˘ οı ÙfiÛÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· Ó¤· ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ. OÈ ÂÈı¤ÛÂȘ Ù˘ 7˘ IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ

ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ «·ÛÙÚ·È·›·» ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ µÚÂÙ·ÓÒÓ ÁÈ· Ù‹ÚËÛË ·Ú¯Â›ˆÓ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍˆÓ, SMS Î·È e-mails (·ÎfiÌ· Î·È ÙˆÓ ·Ó·¿ÓÙËÙˆÓ ÎÏ‹ÛˆÓ!) ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. EÓÓÔÂ›Ù·È Î·È ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ – ‰ËÏ·‰‹ Ï‹Ú˘ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÒÓ. MÂÙ¿ ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙËÏÂʈӛ·˜ Î·È internet ÁÈ· ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË Ó· ÂÈÙÚ·› ·ÎfiÌ· Î·È Ë ÂÌÔÚÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ (!) – οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ›ٷÈ, ·ÊÔ‡ ı· ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂÈ ÛÙȘ AÚ¯¤˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ E˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. H BÚÂÙ·Ó›·, Ë °·ÏÏ›·, Ë ™Ô˘Ë‰›· Î·È Ë IÚÏ·Ó‰›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ – Î·È Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÚÔ‰ڛ· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ‰ÒÛÂÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ·˘ÛÙËÚ‹˜ Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘. TÔ ı¤Ì· Â‰Ò ‚‚·›ˆ˜ Â›Ó·È Ì ÔÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î¿ÔÈÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ‡ÔÙÔ˜ Î·È ·Ó Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ı· Â›Ó·È fiÛÔ ÂÓÂÚÁfi˜ Ú¤ÂÈ ‹ ı· ·Ú·Î¿ÌÙÂÙ·È. H °·ÏÏ›· ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ fiÛ˜ ¯ÒÚ˜ ı¤ÏÔ˘Ó, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· – οÙÈ Û·Ó «Â˘Úˆ˙ÒÓË» Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. K¿ÔÈÔÈ ‰È·‚ϤÔ˘Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÌÏÔÎ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘ ·Ó·Ù¤ÏÏÔÓÙÔ˜

·ÛÙ¤Ú· ÛÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ˘ NÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› (οÙÈ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Û ÔÏϤ˜ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Ú¤ÂÈ, ·ÓÙ› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ Â˘ÚˆÛ˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙÈ „ËÊ›˙Ô˘Ó). 3. TËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô E›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È EÏ¢ıÂÚ›·˜ (!) ºÚ¿ÓÎÔ ºÚ·Ù›ÓÈ, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ (ÈÔ ·ÓÂÁΤʷϷ ÊÈÏÔ·ÙÏ·ÓÙÈ΋) ΢‚¤ÚÓËÛË MÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË Î·È ·ÚfiÛÎÔÙË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÂٷ͇ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ – ¯ˆÚ›˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÓÔÌÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ›Û¯˘·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. K·È Â‰Ò ‰fiıËÎ·Ó ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ – ·Ó Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔ Ê·Î¤ÏˆÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· «¿ÂÈ Û‡ÓÓÂÊÔ». TÂÏÂ˘Ù·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ¿Ì˘Ó·˜ Â›Ó·È ÙÔ E˘Úˆ·˚Îfi KÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ı› Ó· «Û˘Ó·ÔÊ·Û›˙ÂÈ» ÁÈ· Ù¤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È – ÎÈ ¤ÙÛÈ Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·˜. H Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ‚‚·›ˆ˜, Â›Ó·È ÛÙȘ 25 ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙ˜ ÛÙÔ «ÊÈÏÔ·ÙÏ·ÓÙÈÎfi ¿ÍÔÓ·» ÌÂÙ¿ ÙË ‰È‡ڢÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Á·ÏÏÔ-ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡. TËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ T¿Í˘ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÂÈÙÚ·› ÓƠ̂̈˜ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· – ·Ú¿ ÙË ÚËÙ‹ ·ÓÙ›ÚÚËÛË Ù˘ AÚ¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ. K·È ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÚ·Ê›· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÂÓÙÔÓfiÙ·ÙË Ë Ê‹ÌË fiÙÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· Û٤ϯԘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ (ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ PÂÁÎÔ‡˙· Î·È ™·Ï·ÁÎÔ‡‰Ë) ı· ‚ÁÂÈ ÛÙË «Û¤ÓÙÚ·» ÙˆÓ ÚÈ¿ÏÈÙÈÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ... ∞

¢∂™ ∆√ ∞§§πø™

√π ∫√§§∏ª∂¡√π TÔ˘ AXI§§EA ¶EK§APH AÓ ‰ÂÓ Â›¯Â˜ οÔÈÔ «‰È·ÎÚÈÙÈÎfi» Ô˘ Ó· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ «Ë M·Î‰ÔÓ›· Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈ΋» (‹ÏÈÔ˜ BÂÚÁ›Ó·˜ Û pin, ÌÚÂÏfiÎ, t-shirt ‹ Ï·ÛÙÈÎfi ·Ó·Ù‹Ú·) ‹ÛÔ˘Ó ‡ÔÙÔ˜ Î·È Èı·Ófi˜ ÂıÓÈÎfi˜ ÌÂÈÔ‰fiÙ˘. OÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÛËÌ·ÈÔÛÙÔÏ›ÛÙËÎ·Ó Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. OÈ ·¿‰Â˜ ¤ÎÏ·ÈÁ·Ó ·fi ¿Ì‚ˆÓÔ˜ –Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘– fiÙÈ «Ì·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË M·Î‰ÔÓ›·». O ı›Ԙ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¤ÎÏ·ÈÁ ÎÈ ·˘Ùfi˜. M·Î‰fiÓ·˜ Á·Ú. ™ÂÎfiÓÙÔ Ï·ÎÚÈÌfi˙Ô ·fi ¶··ıÂÌÂÏ‹, ™·Ì·Ú¿ Î·È Û›·. M·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ. O AÓ‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (Î·È ÔÈ Ú·ÏÈÛÙ¤˜) ÛÙËÓ ˘Ú¿. EηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Û·Ó ·ÊÈÔÓÈṲ̂ÓÔÈ. Afi Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ ̤¯ÚÈ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Î·È ı›˜. T· Û¯ÔÏ›· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó, ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î‹Ú˘Í·Ó ËÌÈ·ÚÁ›·. ŸÏÔ ÙÔ ¶OIMNIO ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ

«ÁÈ· Ó· ÌË Ì·˜ ¿ÚÔ˘Ó ÙË M·Î‰ÔÓ›·». KԯϷÛÌfi˜ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡. YÛÙÂÚ›·. ™·Û̈‰ÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù‡Ô˘ ÂÌ¿ÚÁÎÔ. EıÓÈÎfi ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ï‚¿, ÙȘ ·ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜, ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. £· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó fiÓÔÌ·; EıÓÈÎfi˜ ⁄ÌÓÔ˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹. A‰È¤ÍÔ‰Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÚÔ˘ıÔηÌËÏÈÛÌÔ‡. ¶¤ÊÙÔ˘Ó Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ¶·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜. ◊ÌÔ˘Ó 17 ¯ÚÔÓÒÓ Ì·ıËÙ‹˜ ÙfiÙ (Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎÔ Úfi‚·ÙÔ ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘), ¤ÊÙ·Û· 32 Î·È ¿ÛÚÈÛ·. TÂÏÈο ¤ÁÈÓ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi: ¢Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi. E‰Ò ÂÌ›˜, ·ÎfiÌ· ÛÙ· ›‰È·. KÔÏÏË̤ÓÔÈ. M ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ¿ÏÈ, Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤Ú·Û ÌÈ· ̤ڷ. £· ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÓÔÌ· Ô ¯·Ï‚¿˜; Y.°.: TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ì·˜ Ï›ÂÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë (ÂfiÌÂÓË) ‰ÂÍÈ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ÙfiÙÂ, Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ «‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·» Î·È Ó· Ì·˜ Í·Ó·‚Á¿ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ÙȘ ÛËÌ·›Â˜. ¶Ô˘ ÙȘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Úfi¯ÂÈÚ˜ ·fi Ù· ‰‡Ô Â˘Úˆ·˚ο... ●


20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 13


√ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙȘ «‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜» Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘

∏ ª∂ƒ∞ ∆∏™ ∫ƒπ™∏™ ∂º∆∞™∂ TÔ˘ ∞¡∆ø¡∏ ∫∞º∂∆∑√¶√À§√À H ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹

Úˆı› Ë Ù·ÈÓ›·. ¢ÂÓ ·›˙ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÚfiÏÔ È·, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi. ◊ ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ fi¯È.

ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·. AÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ 10 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔ‡ Ê¿ÓËηÓ

H ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ÁÂÓÈο post production. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚·ÛÈο (Î·È Î˘Ú›ˆ˜), ÌÔÓÙ¿˙, ÌÔÓÙ¿˙ Î·È Ôχ ÌÔÓÙ¿˙, Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ‹¯ˆÓ, Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Î·È Ê˘ÛÈο Îfi„ÈÌÔ, Í·Ó·Îfi„ÈÌÔ Î·È ¿ÏÏÔ Îfi„ÈÌÔ. MÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·‰Èηۛ·. æ˘¯ÔÏÔÁÈο ‚‚·ÚË̤ÓË. H Iˆ¿ÓÓ· (™ËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, ÌÔÓÙ¤˙) ·¤‰ÂÈÍÂ, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙÔ NfiÌÔ ¯ˆÚ›˜ EÍ·›ÚÂÛË: ¿Ì· «Ù· ‚ÚÂȘ» Ì οÔÈÔÓ ¿Óˆ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ı· ÁÂÓÓËı› ÌÈ· ηϋ ÊÈÏ›·. H ¢¯¿ÚÈÛÙË ÏÂ˘Ú¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠfiÙ·Ó ‰ÈÔÚıÒÓ·Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ì ÙÔÓ HÏ›·, fiÙ·Ó Î¿Ó·Ì ٷ ÂȉÈο Âʤ ÛÙËÓ Big Shot. K·È ÈÔ Ôχ –Ë ·Á·Ë̤ÓË ÌÔ˘ ÒÚ·– fiÙ·Ó, ÌÂ

Û·Ó ¤Ó· Ì·ÎÚ‡, ¯·Ï·Úfi ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi ¿ÚÙÈ. TÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ófi Ô˘ ›¯Â ÛÙ‹ÛÂÈ Ô AÓÙÒÓ˘ (¢·ÁÎÏ›‰Ë˜, Ô ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜) ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ ÌÔ‡ ˘ÂÓı‡ÌÈ˙ fiÙÈ «Ë M¤Ú· Ù˘ KÚ›Û˘ ‰ÂÓ ŒÊÙ·Û AÎfiÌ·». EÁÒ, ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú·, ¤Û‚ËÓ· ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ›¯·Ì Á˘Ú›ÛÂÈ, ·fi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Û·Ó Ó· ¤Û‚ËÓ· ¤Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. M ÎÚ˘Ê‹ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ÂÚ› ÙÔ˘ ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÔ˘.

∏ π¢∂∞ ‹Ù·Ó Ó· Ù۷Λۈ, Ó· ¯Ï¢¿Ûˆ, Ó· ‰È·Ï‡Ûˆ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ «¶ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ŒÏÏËÓ· ÕÓÙÚ·». ÙÔÓ M·ÛÏ¿Ì «‚¿˙·Ì ¿Óˆ» ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ (Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÛÏ¿Ì ·›˙ÂÈ Ì¿ÛÔ Ì ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞ÁÁÂϿη – ∏ «°˘Ó·›Î·» Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ˆ˜ Û˘Óı¤ÙË ÁÈ· ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. ™˘Ìو̷ÙÈο, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚË Â›Û˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô cd Ì ٛÙÏÔ «√ °·ÚÁ·ÏËÛÙ‹˜» ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Ì ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ ·Ú·Ì‡ıÈ).

¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ÎÂÚ‰›˙·Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ÎÚ˘ÊÔÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚ϤÌÌ· Î·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ HÏ›· (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜), ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË (÷ڛÙÔ˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÈÓ›· ‚ÔËıfi˜), ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ (¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ˯ÔÏ‹Ù˘ Î·È ·ÏÈfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Î·È Ê›ÏÔ˜), ÌÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË, fiÙÈ «¿Ì ηϿ», ‰ÂÓ Â›Ó·È „¢‰·›ÛıËÛË. K·È ‹Á·Ì ηϿ. TÒÚ· ÙÔ Í¤Úˆ.

M

H ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘. M¿ÏÏÔÓ, fï˜, Â›Ó·È Ë ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË. EȉÈο Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiÔ˘, ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·, ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì·˜ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi. M ÙË «°˘Ó·›Î·» ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Â‰Ò Î·È 5 ¯ÚfiÓÈ·. H ȉ¤· ‹Ù·Ó Ó· Ù۷Λۈ, Ó· ¯Ï¢¿Ûˆ, Ó· ‰È·Ï‡Ûˆ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ «¶ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ŒÏÏËÓ· ÕÓÙÚ·». ™Î¤ÊÙËη fiÙÈ ¤Ó· ηÏfi ‰›ÔÏÔ ÁÈ· ÙË Ì¤Ú· 14 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

Ù˘ ÎÚ›Û˘ «TÔ˘» ı· ‹Ù·Ó: ·) Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙË Ì·Ì¿Î· ÙÔ˘, ‚) Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ·ÙÚfiÙËÙ·˜. TÔ˘ ›¯· ‰ÒÛÂÈ ÎÈ ¤Ó· fiÓÔÌ· ·ÓÙ¿ÍÈÔ Î·È Ù˘ Â˘ÚˆÂÏÏËÓ·Ú¿‰È΢ Ê·ÓÙ·Û›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘. §ÂÁfiÙ·Ó Î·È T˙fiÓÈ Î·È M·ÓÈ¿Ù˘. Afi ÎÂÈ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÙÔÓ AϤÍË (∫·Ú‰·-

Ú¿˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ [«∏ §ËÛÙ›·»] Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜), Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο η‚Á·‰¿ÎÈ· Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û‚ËṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ηٷϋͷÌ Û οÙÈ Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ηÏfi Î·È Ôχ Û‡ÓıÂÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. AÏÏ¿ Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ó· Âı¿ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏË-

K·È Ë ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹; H ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÙÒÚ·. ¶Ô˘ ÍÂ˙Ô˘ÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈο, ¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û ʛÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÛÂ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ÛÈÓÂÌ·Ù˙‹‰Â˜, Û ̤۷ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘, ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙÈ ı· ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi. TÈ Ì¤ÓÂÈ Ó· οÓÂȘ; ™¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ·. ÕÓÙ ӷ ¿ÚÂȘ ·Ú¤· ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ (ªˆÚÈ¿Ù˘, ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜) Î·È ÙË º·›Ë Î·È Ó· ¯ˆı›˜ Û·Ó ÎϤÊÙ˘, Û ‰Âο‰Â˜ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ›Ûˆ ÎÈ ·’ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÈÚ¿, Ó· οÙÛÂȘ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ fiÚıÈÔ˜, Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÛ·È ÙËÓ ·Ó¿Û· Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ «°˘Ó·›Î·˜»: º·›Ë ∫ÔÎÎÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, °ÈÒÙ· º¤ÛÙ·, ª¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∂ϤÓË ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ºÒÙ˘ £ˆÌ·˝‰Ë˜, ª¿Î˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ÃÂÈÏ¿Î˘ Î·È Ë Î. ∆˙¤ÓË ƒÔ˘ÛÛ¤·. ª·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Î·ÌÈ¿ ÂÈÎÔÛÈÂÓÙ·ÚÈ¿ ËıÔÔÈÔ›, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ıÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ù˘ÈΤ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È. ∞


20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 15


M ÌÈ· ̤ڷ ·ÎfiÌ·, ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ÂÚÈÛÙ‡ÏÈÔ Î·È ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ÓÙÂÊÈϤ, ÙÔ Z¿ÂÈÔ Í·Ó·Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ìfi‰·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∆˘ ¢∏ª∏∆ƒ∞™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À

H Ôχ¯ÚˆÌË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ìfi‰·˜

MO¢A

ÙÔÏÌËÚÔ‡˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. H ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ¯ÒÚÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘, fiˆ˜ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¢E™TE, ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, Ë Galerie de la Reine (BڢͤÏϘ) Î.·. MA™ EI¶AN ™Â Îϛ̷ ͤÊÚÂÓÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÈÛÈfi‰Ô͢ ÚÔÛÌÔÓ‹˜ ÂÙ‡¯·Ì ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È ÙÚ›· «‰˘Ó·Ù¿ ¯·ÚÙÈ¿» ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ design. N· ÙÈ Ì·˜ ›·Ó ÂÓ Ù¿¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ event. °ÈÒÚÁÔ˜ EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜: «¶ËÁ·›ÓÔ˘Ì ‰˘Ó·Ù¿

EÙ¿ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ë EÏÏËÓÈ΋ E‚‰ÔÌ¿‰· Mfi‰·˜ ‰›ÓÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ ·ÚÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™¯Â‰È·ÛÙÒÓ, ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ designers ÁÈ· ÙËÓ ÕÓÔÈÍË-K·ÏÔη›ÚÈ 2006. Afi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÛÙÔ Z¿ÂÈÔ M¤Á·ÚÔ ı· Ú›¯ÓÔ˘Ó ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ ¿Óˆ ÛÙȘ ·Û·Ú¤Ï˜. H ÂÁ¯ÒÚÈ· Ìfi‰· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì ٤ÙÔÈ· ‰‡Ó·ÌË, ÒÛÙ ٷ ÂÏÏËÓÈο défilés Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È (Î·È Ó· ›ӷÈ) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. Afi‰ÂÈÍË ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ìfi‰·˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛÙ¤ıËΠ̛· ÂÈÚfiÛıÂÙË Ë̤ڷ, ÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 33 (28 ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÊÔÚ¿), Ì ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· (¢ËÌ‹ÙÚ˘ NÙ¿ÛÈÔ˜, M·Ú›· M¿ÛÙÔÚË, ŒÏÂÓ· ™‡Ú·Î·). ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÂÈϤÔÓ ˘·›ıÚÈ·˜ ·›ıÔ˘Û·˜, Ë ÔÔ›· ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË «‰Ú¿ÛË» ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÔÚıfiÙÂÚË Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Z¿ÂÈÔ, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ·fi Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ media ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·ÚÔ˘Û›· (‹ ÌË) ¤¯ÂÈ ˘Ê¿ÓÂÈ «ÛÊȯٿ» ÙÔ ‰›¯Ù˘ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎo̤ӈÓ. N¤Â˜ Î·È ÈÔ ÚÔˆıË̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ ÙÔ Press Center ‹ Ù· TÌ‹Ì·Ù· Market Ô˘ ı· ʤÚÓÔ˘Ó Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È buyers Ì ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜. H ¤ÎıÂÛË «Fusion-Art meets Fashion» ÛÙÔ ÂÚÈÛÙ‡ÏÈÔ ··Û¯fiÏËÛ 23 ·fi ÙÔ˘˜ 35 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜. ø˜ ı¤Ì· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¤Ó16 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

‰˘Ì·-ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÙ‹ Ì ¤Ó·Ó ÂÈηÛÙÈÎfi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Î·È Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ AÓÙÒÓ˘ KÈԇη˜ (Q-Productions): «H Ìfi‰· Â›Ó·È Ù¤¯ÓË, ·Ú¿ÁÂÈ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ ·ÁοÏÈ·ÛÌ· ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ì·˙› Ù˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ‰ÂÛÌfi». OI ¶PøTA°øNI™TE™ OÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ collections ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÓÙÂÊÈϤ ÙÔ˘ Z·›Ԣ Â›Ó·È ÔÈ: K·ÙÂÚ›Ó· AÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË, ÕÓÙÚÈ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Mȯ¿Ï˘ AÛÏ¿Ó˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ MÚ·Ù‹˜, ™‡ÏÈ· ¢Ú·ÁÔ‡ÓË, X·Ú¿ §ÂÌ¤ÛË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ NÙ¿ÛÈÔ˜, Deux Hommes (°ÚËÁfiÚ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ & ¢ËÌ‹ÙÚ˘ AÏÂÍ¿Î˘), °ÈÒÚÁÔ˜ EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜, ŒÏÂÓ· ™‡Ú·Î·, Eϛӷ §ÂÌ¤ÛË, Kathy Heyndels, ¶·‡ÏÔ˜ K˘ÚȷΛ‰Ë˜, B¿Ûˆ KfiÓÛÔÏ·, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ª·Ú›· ª¿ÛÙÔÚË, XÚ‹ÛÙÔ˜ KˆÛÙ·Ú¤ÏÏÔ˜, XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ KÔÙ¤ÓÙÔ˜, §È¿Ó· K·Ì¿, §¤Ó· K·ÙÛ·Ó›‰Ô˘, §Ô˘Î›·, XÚ‹ÛÙÔ˜ M·˝Ï˘, NÈÎfiÏ·˜ M·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, MI-RO (¢ËÌ‹ÙÚ˘ M·ÛÙÚfiηÏÔ˜ & °È¿ÓÓ˘ P¿Ù˘), NÈÎfiÏ·˜, N›ÎÔ˜-T¿Î˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Úı¤Ó˘, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÈÌÂfiÓÈ, ™Ì·Ú·Á‰‹ XÂÚÂÏÂÙ˙¿ÎË, ¢¿ÊÓË B·Ï¤ÓÙÂ, M¿Î˘ TÛ¤ÏÈÔ˜, º·Ó‹ BÔ‡ÙÛÂÏ·, °È¿ÓÓÔ˜ •¤Ó˘, EÚÈʇÏÏË NÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È B·Û›ÏÂÈÔ˜ KˆÛÙ¤ÙÛÔ˜. THE NEWCOMERS TËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÊÔÚ¿ ›¯·Ó ÚÔ‚¿ÏÂÈ Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi show ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜. TÒÚ· ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô‡Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ (Î·È Ì›· ‰ÈÏ‹: Celia D. & Elena Syraka) K·ÙÂÚ›Ó· AÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË: H 29¯ÚÔÓË Û¯Â‰È¿-

ÛÙÚÈ· ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ˆ˜ ‚ÔËıfi˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙË Ìfi‰·˜ ÛÙ· ÂÚÈÔ‰Èο Nitro, Lipstick Î·È Downtown. «AÚÁfiÙÂÚ· ÂÛÙ›·Û· ÛÙË ‰È΋ ÌÔ˘ collection ηÈ, ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓË Ì ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο Î·È Û¯¤‰È·, ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ˆ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÌÔ˘». ™‡ÏÈ· ¢Ú·ÁÔ‡ÓË: AÊÔ‡ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÙÔ Bachelor Ù˘ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÛÙÔ Mix Media Art ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Ìfi‰·. MÂÙ¿ ÙÔ Master Ù˘ ÛÙÔ Parsons ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙË Sonia Rykiel, fiÔ˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ team ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ. MfiÏȘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ collection. X·Ú¿ §ÂÌ¤ÛË: ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔÓ 1Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi N˘ÊÈ΋˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ 2001, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙÔ 1Ô ‚Ú·‚›Ô. TÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2002, ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· London Designers Ltd 54th Fulham Road ·ÁfiÚ·Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ˆ˜ young urban talent. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ù˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÛÙË M‡ÎÔÓÔ. ™Ì·Ú·Á‰‹ XÂÚÂÏÂÙ˙¿ÎË: ºÔ›ÙËÛ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹ Volksschule Î·È ·fi ÂΛ ÍÂΛÓËÛÂ Ë «·ıÈ·Ṳ̂ÓË» Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ٷ ÏÂÎÙ¿, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÂÈ: «MÈ· ÎψÛÙ‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÁÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÔ˘ ‰È¿ıÂÛË Î·È ·fi ·˘Ù‹ Ó· ÁÂÓÓËı› ÔÏfiÎÏËÚË collection». EͤıÂÛ ۯ¤‰È· Û ‚ÈÙÚ›Ó˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ÂÓÒ highlight Ù˘ ηÚȤڷ˜ Ù˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔÓ Thierry Mugler. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ NÙ¿ÛÈÔ˜: AÛ¯ÔÏ‹ıËΠ·Ú¯Èο Ì ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÎfiÛÌËÌ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ˘ÏÈο (ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ, ‚ÂÏÔ‡‰Ô, ÌÂÙ¿ÍÈ) ‰ÔṲ̂ӷ ÌÂ

ÁÈ· ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ·! H ÊÂÙÈÓ‹ “version” ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÈÔ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹, ·ÊÔ‡ ·ÊÂÓfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ›ڷ, ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â·ÁÚ‡ÓËÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË (·fi ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ̤¯ÚÈ Ù· ÌÔÓ٤Ϸ) ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 2.000! TÔ Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ ÈÛ¯˘Ú¿ ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ show ÙÔ˘. TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È Ë media΋ Î¿Ï˘„Ë Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·Ó¤ÏÈÛÙË. £· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó fiÏÔ˘˜!» ¢ËÌ‹ÙÚ˘ AÏÂÍ¿Î˘ (Deux Hommes): «ºÚ¤Ûη ÔÓfiÌ·Ù·, fiˆ˜ Ë ™‡Ú·Î·, Ë ™Ì·Ú¿Á‰Ë Î·È Ô NÙ¿ÛÈÔ˜ Ì¿˜ ʤÚÓÔ˘Ó Ó¤· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ìfi‰·˜. E›Ì·ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, ÙÔ timing ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Â˘ÓÔ˚Îfi, ÙÔ budget ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘Í‹ıËÎÂ, ÂÓÒ Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ‰È·Ì¿¯Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ casting ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ ‹ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘. TÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ know-how Ù˘ ÚÒÙ˘ ÊÔÚ¿˜, ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ follow-up Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ· ÙfiÙ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ôχ!» °È¿ÓÓ˘ P¿Ù˘ (MI-RO): «¶ÈÔ “·Ó‚·Ṳ̂Ó˜” ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ collection Î·È ÈÔ Ì·ÂÛÙÚÈο ‰ÔÌË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ¶ÚÔÛˆÈο ÌÈÏÒÓÙ·˜, fï˜, Â›Ì·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜, ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÔÈÔÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÂÓÙ¤ÏÂÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÈ ÔÈfiÙËÙ·˜ ı· Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ buyers. OÈ Í¤ÓÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ “‰‡ÛÎÔÏÔÈ” ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ÚÔηÏ› ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. T· fashion weeks ‰ÈÔÚÁ·ÓÒ-


¶PO°PAMMA E¶I¢EI•EøN

ªπ∞ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞ ∆∏™ §π∞¡∞™ ∫∞ª¶∞ (∞ƒπ™∆∂ƒ∞). ™Ã∂¢π√ ∆ø¡ DEUX HOMMES (∂¶∞¡ø)

¶APA™KEYH 21 / 10 / 2005 18:30 / A›ı. B / MI-RO 19:30 / A›ı. C / ANGELOS BRATIS 20:00 / A›ı. B / DEUX HOMMES 20:30 / A›ı. A / LOUKIA

ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È fi¯È ÙfiÛÔ Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ‰ËÏ·‰‹ Ë Û‡˙¢ÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜. TÔ “Ì·Ï¿ÎÈ” ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ “¿ÓÙÚÂÌ·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÌfiÓÔ. H ‡·ÚÍË, ‚‚·›ˆ˜, ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ηٿÛÙ·Û˘ ‚ÔËı¿ÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜».

™ABBATO 22 / 10 / 2005 16:30 / A›ı. C / DIMITRIS DASSIOS 17:00 / A›ı. A / SIMEONI 17:30 / A›ı. B / YIANNOS XENIS 18:00 / A›ı. C / CHARA LEBESSI 18:30 / A›ı. A / VASSILIOS KOSTETSOS 19:30 / A›ı. B / LIANA CAMBA 20:00 / A›ı. C / SMARAGDI 20:30 / A›ı. A / MAKIS TSELIOS 21:00 / A›ı. B / CHRISTOS MAILIS 21:30 / A›ı. C / CHRISTOS COSTARELLOS 22:00 / A›ı. A / YIORGOS ELEFTHERIADES

ÓÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ʤÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ·ÚÔ˘Û›· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ Î·È ÛÔ‚·ÚÒÓ Ô›ÎˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ». AÓÙÒÓ˘ KÈԇη˜ (Y‡ı˘ÓÔ˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Fashion Week): «TÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÂÁη›Úˆ˜ (¤Ó· ¯ÚfiÓÔ

ÚÈÓ) ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ı· Ï·ÓÛ¿ÚÔ˘Ó. A˘Ùfi ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÈÔ ·‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÙË Ì·ÙÈ¿ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ designers ·fi ÙȘ Â͈ÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÊÔ‡ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ìfi‰·˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ï‹ÍÂÈ. ŒÙÛÈ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ìfi‰· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·Ù’ Ô˘Û›·Ó Î·È Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ prêt-à-porter. °È· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·-

¢EYTEPA 24 / 10 / 2005 18:00 / A›ı. C / KATERINALEXANDRAKI 18:30 / A›ı. A / NIKOS-TAKIS 19:30 / A›ı. B / NIKOLAS 20:00 / A›ı. C / FANNY VOUTSELA 20:30 / A›ı. A / KATHY HEYNDELS 21:00 / A›ı. B / ERIFILLI NIKOLOPOULOU 21:30 / A›ı. C / ANDRIA

KYPIAKH 23 / 10 / 2005 16:30 / A›ı. C / LENA KATSANIDOU 17:00 / A›ı. A / DAPHNE VALENTE 17:30 / A›ı. B / PARTHENIS 18:00 / A›ı. C / CELIA D. & ELENA SYRAKA 18:30 / A›ı. B / KONSTANTINOS 19:30 / A›ı. B / OIKOS KOSTA MAVROPOULOU NIKOLAS MAVROPOULOS 20:00 / A›ı. C / ELINA LEBESSI 20:30 / A›ı. A / ASLANIS 21:00 / A›ı. B / PAVLOS KYRIAKIDIS 21:30 / A›ı. C / VASSO CONSOLA 22:00 / A›ı. A / CHRISTOFOROS KOTENTOS

3 ¶PA°MATA ¶OY ¢EN °NøPIZEI™ °IA TH ¢IOP°ANø™H : ñ TÔ˘˜ 30.000 ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ M¿ÚÙÈÔ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ìfi‰·˜. ñ √È Í¤ÓÔÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜: IÙ·ÏÈ΋ Vogue, Harper’s Bazaar, WWD, Fashion TV, RAI, CNN, Book Moda Î·È Collezioni. ñ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ A. KÈԇη, Ô›ÎÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó «ÏÔοÌÈ·» ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜: Galleries Lafayette, Fashion, Corso Delli Effetti. TO SUPPORT ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ì ÙËÓ πª∞∫√ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ À. ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È À. ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. E›ÛËÌÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ Â›Ó·È Ë Î¿ÚÙ· Diners Club International Ù˘ Citybank. XÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi In Style, ·ÚÈÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ Ë TIM Î·È ¯ÔÚËÁÔ› ÔÈ: Bombay Sapphire, Schwartzkopf, Kalliga Touch, Smart. YÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÔÈ: MAC, Georgios Doudessis Hair, Hilton Athens, Attica, Aria °Â‡ÛˆÓ, Goody’s Î·È Mega Security. TËÏÂÔÙÈÎfi˜ XÔÚËÁfi˜ EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: Alpha TËÏÂfiÚ·ÛË. ∞ 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 17


Y¿Ú¯ÂÈ Î·È Ï˘Ì¤ÓÔ ÂÙڤϷÈÔ

TA KAY™IMA TOY

KATø KO™MOY

TÔ˘ TA™OY TE§§O°§OY EÈ̤ÏÂÈ·: AÚÁ˘ÚÒ MÔ˙ÒÓË

AÌÂÚÈοÓÈÎÔ... ŸÓÂÈÚÔ

H ψÊfiÚÔ˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔÓ AÛÚfi˘ÚÁÔ Ï¤ÁÂÙ·È §ÂˆÊfiÚÔ˜ NATO.

E›Ó·È Ô ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ¢ÊËÌÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiÓÔÌ· ‰ÚfiÌÔ˘, ÂȉÈο ·Ó ÛÙ·ı›˜ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂȘ, ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ó‡¯Ù·, Ù· «Ï˘ÓÙ‹ÚÈ·» ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÊÔ˘Ï, ›Ûˆ ·fi Û·Ṳ̂Ó˜ Ì¿ÓÙÚ˜ Î·È ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂Ó˜ ηÁÎÂÏfiÔÚÙ˜. E‰Ò ÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ ÌÈ·˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ Ô˘Ï¿ÂÈ 9,99 ÙÔ Ï›ÙÚÔ ÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë. A¤Ó·ÓÙ› Ì·˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· οÔÈÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› Û 18 ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÁÈ· Ï·ıÚÂÌÔÚ›· Ô˘Ï¿ÂÈ Ì 9,39. PˆÙ¿ˆ ÙÔÓ «·ÎÚÈ‚fi» Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô Ò˜ Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿; «M·, ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ˘ K.™.» B¿˙Ô˘Ì ٷ Á¤ÏÈ·. 18 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005


ƒ∂¶√ƒ∆∞∑

ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘. EÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÂΛ, Û‡¯Ó·˙·Ó Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ›. ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÙÔÓ ¤È·Û·Ó Ó· «Ì·ÓÈÔ˘Ï¿ÚÂÈ» οÔ˘ ÛÙÔ AÈÁ¿Ïˆ ÙȘ ·ÓÙϛ˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜. M·˙› ÙÔ˘ ¤È·Û·Ó ¿ÏÏÔ˘˜ 21 Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜. H EÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ 8.500 Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì 10Ï¿ÛÈÔ ÏËı˘ÛÌfi Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. K·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó. ™ÙË ÏˆÊfiÚÔ NATO Û 500 ̤ÙÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 5 Ú·Ù‹ÚÈ·. AÓ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó «Î·ı·Ú¿», Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó «‚ÚÒÌÈη» ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ¶›Ûˆ ·fi ·˘Ù¿ Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì¿ÓÙÚ˜ Ì ÊÔÚÙËÁ¿ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂȘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜, ÙÚ¿ÎÙÔÚ˜ ‹ ¿ÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ, «Î·ÓÈ‚·ÏÈṲ̂ӷ» Ï¿ÛÙȯ·, Ì˯·Ó¤˜, ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ Î·È Î·ÚfiÙÛ˜ Ì ÓÙÂfi˙ÈÙ· Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ÂÙڤϷÈÔ. «™ÙÚ›‚Â, ʛϻ, ϤÂÈ ¤Ó·˜ ʇϷη˜, «ÂÌ›˜ Â‰Ò Â›Ì·ÛÙ ·Ú·‚¿Ù˜, ÂÁÎÏË̷ٛ˜. TÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ· Â›Ó·È ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ™ÙÚ›‚Â Î·È ¿Û ̷˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ. EÌ›˜ Â‰Ò Â›Ì·ÛÙÂ Ô Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜».

O

·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙ· ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ӷ ÏÔ›· ÛÙË Ì·Ú›Ó· ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È. E›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÒÚ· ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· Î·È ÙËÓ AÙÙÈ΋, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ٷ «ÛϤÈ·», Ù· ·ÓÂÊԉȷÛÙÈο, Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ı· ‚ÁÂÈ ·fi ÙȘ ÎÔÈÏȤ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÁÈ· Ó· Ô˘ÏËı› ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ·. A˘Ùfi Â›Ó·È Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ÂÙڤϷÈÔ, Ôχ ÊıËÓfiÙÂÚÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. OÈ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙˆÓ «ÛÏÂÈÒÓ» ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ï‹„ÂˆÓ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÁÈ· «ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·fi ÙÔ 2002 ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ÏÂÔ‡ÌÂÓ·. O ÚÒËÓ ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™¢OE, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M·Ù˙ÂÏ‹˜, ÙÔ˘˜ Ù· ›¯Â ¿ÚÂÈ Î·È Ù· ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi, ηıÒ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ›. ™¯Â‰fiÓ Ï¿È ÛÙ· ·ÏÈ¿ «ÛϤÈ·» ˘¿Ú¯Ô˘Ó

«™ÙÚ›ˇÂ, ʛϻ, ϤÂÈ ¤Ó·˜ ʇϷη˜, «ÂÌ›˜ Â‰Ò Â›Ì·ÛÙ ·Ú·‚¿Ù˜, ÂÁÎÏË̷ٛ˜. TÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ· Â›Ó·È ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ™ÙÚ›‚Â Î·È ¿Û ̷˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ. EÌ›˜ Â‰Ò Â›Ì·ÛÙÂ Ô Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜».

™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì Îˉ›˜ K·ıÒ˜ Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔfiÓÙÈˆÓ ÎÏÔÙÛ¿Ó ÙËÓ Ì¿Ï· οو ·fi ÙȘ ÎÔÏfiÓ˜ ˘„ËÏ‹˜ Ù¿Û˘ Û ¤Ó· ÁË‰¿ÎÈ 5x5 Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Û›ÙÈ ı¿‚Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ ÙڿηÚ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÂȉ‹ ›¯Â ·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ «¯¿È· Î·È ÔÏÏ‹ ‚fiÙη», Ô °.¶. Ì¿˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· Ù· ‚·Û·Ó¿ ÙÔ˘: ¶Ò˜ ÙÔÓ ÚÔ˘ÊÈ¿Ó„ ¤Ó·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÂÂȉ‹ ˉԇÛ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ò˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÙˆÛ ·fi ÂΉ›ÎËÛË ¤Ó· ÊfiÓÔ, ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ‰È·ÎÈÓËÙ‹ Ï·ıÚ·›Ô˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙÔ˘ K.£. Ô˘ ¤ı·Ó Ì ÔÏϤ˜ ÛÊ·›Ú˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÙÚÔ¯fiÛÈÙfi ÙÔ˘. K·Ì›· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ Â›¯Â Ì ·˘Ù¿, Ì·˜ ϤÂÈ, Ô‡Ù Ì ÙȘ ‚fî˜ Ô˘ ¤ÛÎ·Û·Ó ÛÙ· ÏÔ›· ÙÔ˘ °.¢. ÙÔ 1997, fiÙ·Ó Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·ıÚ·›Ô ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ì‹Ó, ηıÒ˜ ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÛÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· «Î·È fiÏÔÈ ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔ20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 19

£· Û ‰ˆ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË To Ú·ÓÙ‚ԇ Â›Ó·È ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÛοϷ ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜, ÂΛ fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÚˆÈÓ¿ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ì‹ˆ˜ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· ˉ‹ÍÔ˘Ó ÛÙȘ Ï¿ÓÙ˙˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ÏÔ›· ÁÈ· ηӤӷ ÌÂÚÔο̷ÙÔ. AÏÏ¿ Ô °.¢., 52 ÂÙÒÓ –ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜– Êı¿ÓÂÈ Ì ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. O ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ È·ÛÙ› Ó· οÓÂÈ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ·fi ÙfiÙÂ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ «Îfi„ÂÈ» ‰‡Ô ·fi Ù· ÙÚ›· ÏÔ›· Ô˘ ¤¯ÂÈØ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜. Afi ÙfiÙÂ, ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ¤Î·Ó fi,ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ: ¯ÒÚÈÛ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ù˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ù· ÏÔ›·, Î·È Â›Ó·È ÌÏÂÁ̤ÓÔ˜ Û ¤Ó·Ó ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÌÔÚ›·˜. ™ÙÔÓ °.¢. Ì ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ï·ıÚ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ› ˙Ô˘Ó Û ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË Û˘Ì‚›ˆÛË, Ôχ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi fi,ÙÈ ÔÔÈÔȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔÈ ‰ÈÒÎÙ˜ Î·È ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. TÔ Û‡ÓËı˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÒÎÙ˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÚÔο̷Ùfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘˜, ·Ó Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÂΛÓÔÓ Ô˘ «¤È·Û ÛÙ· Ú¿Û·» ÙÔÓ °.¢. E›Ó·È ¶·Ú·Û΢‹ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· È¿ÛÂÈ ÌfiÚ·. ™Â Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Ú›¯ÓÂÈ ÓÂÚfi Ì ÙÔ Î·ÓÙ¿ÚÈ, ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙÔ›

ı·Ï·ÌËÁÔ› Î·È ÈÛÙÈÔÊfiÚ·, ÙÔ ¶¤Ú·Ì· fi¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÙÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ. «ÕÎÔ˘, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, ÛÙË ˙ˆ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔÈ: E›Ù ı· Ì›ÓÂȘ ÛÙÔ ¶¤Ú·Ì· Î·È ı· Á›ÓÂȘ Ô ÚÒÙÔ˜ ›Ù ı· ÂȘ ÂÁÒ ÙÔ ¶¤Ú·Ì· ÙÔ Î·Ù¤ÎÙËÛ·, ¿ˆ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿...» ÂÍËÁ› Ô ¿ÓıÚˆfi˜ Ì·˜. AÏÏ¿ ÙÔ ¶¤Ú·Ì·, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿Ø ÂΛ, Û ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·Ê›ˆÓ οıÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ «ÌÚÔÛÙÈÓÔ›», fi¯È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ οıÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ AÛÚfi˘ÚÁÔ˘ Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È «™˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ» Î·È «NÂfiÎÙÈÛÙ·», Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ E§¶E ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÏÈfi ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. EΛ ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ·ÏÏ¿ Û¿ÓÈ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ Ï·ıÚ¤ÌÔÚÔÈ Â›Ó·È „‡Ù˜ Î·È ¯¤ÛÙ˜. °È’ ·˘Ùfi Û¿ÓÈ· οÓÔ˘Ó Î·ÚȤڷ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜. «¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ’Û·È ÊÙˆ¯fi˜ Î·È Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· Á›ÓÂȘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÏÔ‡ÛÈÔ˜», ÂÍËÁ› Ô 49¯ÚÔÓÔ˜ °.¶. «¶Ú¤ÂÈ Ó· ’¯ÂȘ Ì˘·Ïfi, Ó· ÚÈÛοÚÂȘ Î·È Ó· Ì·ı·›ÓÂȘ. Ÿ,ÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Î·È ÛÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ...» O °.¶. Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ™˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ, ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ AÛÚfi˘ÚÁÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜, ÍÂÎÔÈÏÈ·Ṳ̂ӷ ÊÔÚÙËÁ¿ ̤۷ Û ̿ÓÙÚ˜ ÙȘ Ôԛ˜ Ê˘Ï¿Ó ÓÙfiÌÂÚÌ·Ó ‹ Ì¿ÛÙ·Ú‰· –«·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ Û·ÏÔÈ Â›Ó·È Â‰Ò Ì¿ÛÙ·Ú‰ÔÈ»– Î·È AÏ‚·ÓÔ› Ì ÏÔÛÙÔ‡˜ Î·È Î·Ó¤Ó· «TfiηÚÂÊ», «¤Ó· ‚·Ú‡ ÈÛÙfiÏÈ Ô˘ ·Ó ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛˆÛÙ¿ ¿ÓÙ· ÛÎÔÙÒÓÂÈ». OÈ ·ÓÙϛ˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘Û·Ì¿‰Â˜, «·ÛÚ›˙ÔÓÙ·˜» ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ı›Ԣ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· Ì ÏËÁ̤Ó˜ ¿‰ÂȘ ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û «Î·‚¿ÓÙ˙˜» ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ K·‚¿Ï·˜, ÛÙËÓ AÁ›·˜ AÓÓ˘, ÛÙÔ M·ÚÎfiÓÈ ‹ Â‰Ò ÛÙÔ £ÚÈ¿ÛÈÔ Û ˘fiÁÂÈ· ÂÁηٷÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÁËÚÔÎÔÌ›ˆÓ, ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ‹, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË, ÛÙȘ ÎÔÈÏȤ˜ ·ÏÈÒÓ «ÛÏÂÈÒÓ».


ƒ∂¶√ƒ∆∞∑

ÓÙ·Ó ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·ÁÔÚ¿˜ ‰һ. A˘Ùfi˜, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ï·ıÚ·›ÔÈ, ¤‚Á·˙·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÛÙË «Ó‡¯Ù·», Û ̷Á·˙È¿ Ì ÂÚ›ÂÚÁ· ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÛÙËÓ ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË, ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì ÎfiÎÎÈÓ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· «¢Âη¤ÓÙ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ». ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ηÏfi ·È‰›, ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È, Î·È ¤‚Á·Ï ÏÂÊÙ¿ Ì ÙÔ Ï·ıÚ·›Ô –¿ÏψÛÙÂ, «fiÏË Ë EÏÏ¿‰· ‚Á¿˙ÂÈ»–, ·ÏÏ¿ ÊfiÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ. M ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. AÓ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù· ı¤Ì·Ù· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. TÔ ›‰ÈÔ Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ŸÙÈ ·›ÏËÛ ӷ ÙÔÓ «ÙÛÈÌÂÓÙÒÛÂÈ» ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ. ŸÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi οı ›‰Ô˘˜ Ï·ıÚ·›· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. O ηٷÁÁ¤ÏÏˆÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ··ÁˆÁ¤˜, ·Ó·ÙÈÓ¿ÍÂȘ ÏÔ›ˆÓ, ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û Û›ÙÈ·

«ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜» ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. K·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡˜. ŸÙ·Ó Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ ÙÂψÓ›ˆÓ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÊÈÛٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ, ·˘Ù¤˜ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Ê·Í ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ, Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ›¯Â ηÙËÁÔÚËı› ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÁÈ· Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·ÏÏ¿ ›¯Â ·ıˆˆı›. OÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÌÔÚ›·˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔÓ «fiÏÂÌÔ», Ë Shell Î·È Ë BP ¤¯Ô˘Ó ¿„ÂÈ Ó· ˆÏÔ‡Ó Î·‡ÛÈÌ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ ÌÂÚÈΤ˜ ¿ÏϘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiˆ˜ Ë E§INO´§ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÙË «ÊfiÚ·» fiÛÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÓÔıÂ‡Ô˘Ó Î·‡ÛÈÌ· ‹ Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÈÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ ÂıÓÈÎfi ÛÔÚ. AÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ –˘¿Ú¯Ô˘Ó 30 ηÈ

√È ·ÓÙϛ˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘Û·Ì¿‰Â˜, «·ÛÚ›˙ÔÓÙ·˜» ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ı›Ԣ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· Ì ÏËÁ̤Ó˜ ¿‰ÂȘ ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û «Î·‚¿ÓÙ˙˜»...

ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·Û¤Ù˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ˘ÔÎÏÔÒÓ, ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ›, Â΂ȷÛÌÔ›, ‰ˆÚÔ‰ˆÎ›Â˜ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ. ™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Û ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ·ÛÙ¤Ú˜ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ Ô˘ Ô˘‰¤ÔÙ «¤·ÈÍ·Ó», ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ›, ·ÂÈϤ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· «Ì·‡Ú· ÔÛ¿» Û ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈÎËÁÔÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ AıËÓÒÓ. «ŸÏ· ı· Â›Ó·È ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘», ϤÂÈ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ Ô Î·Ù·ÁÁ¤ÏψÓ, ÂÓÒ ÚÔ˘Ê¿ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ηʤ ÙÔ˘ Û ÌÈ· Ù·Ú¿ÙÛ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ E§¶E, ÛÙ· NÂfiÎÙÈÛÙ· AÛÚÔ‡ÚÁÔ˘. ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ... Úԛη Ÿ¯È Ì·ÎÚÈ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÂÓfi˜ Ï·ıÚÂÌfiÚÔ˘ Ô˘ ›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› ÙÔ 1994 Û 18 ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘, ÁÈ· ÂÈÎÔÓÈÎÔ‡˜ ÂÊԉȷÛÌÔ‡˜ ÏÔ›ˆÓ. ™Â ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë 19¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ, ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ‰›ˆÍ˘ ÍÂχ̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ 1,2 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ. H ¤Ú¢ӷ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, ηıÒ˜ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Úˆ› ÛÙ· Ú·‰Èfiʈӷ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· Ù˘ 20 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

ÌfiÓÔ 12 Â›Ó·È ÛÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ– ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ «ÚÔ·ÙÔÚÈÎfi ·Ì¿ÚÙËÌ·», Ô‡ÙÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó Î·Ó ÙÔ Û‹Ì· fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ È¿ÓÔ˘Ó «ÛÙ· Ú¿Û·». O ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ‚ϤÂÙÂ. TÔ 1994 ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÁÈ· Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ, ÂÈÎÔÓÈÎÔ‡˜ ÂÊԉȷÛÌÔ‡˜ ÏÔ›ˆÓ. Afi ÙfiÙ ÔÈ Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ›ÛÔÈ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. A˘ÙÔ›, ÂÓÒ Ù˘Èο Ê˘ÁÔ‰ÈÎÔ‡Ó, ÌÔÚ›˜ Ó· ÈÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ηʤ ÛÙÔÓ KÔÚ˘‰·ÏÏfi, ÛÙÔ ¶¤Ú·Ì·, ÛÙËÓ EÏÂ˘Û›Ó· ‹ ÛÙÔÓ AÛÚfi˘ÚÁÔ. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ, Ô˘ ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÔÓ TÛ °Î‚¿Ú·, ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ οÓÂÈ Ì›˙Ó˜ ÛÙ· B·ÏοÓÈ·, ¤Ó·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηıÒ˜ Ë Î·Ù·‰›ÎË Î·Ù¤ÛÙÚ„ ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘. E›Ó·È ÙfiÛÔ ‰˘ÙÈο, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ϤÁÂÙ·È º·Ú √˘¤ÛÙ. AÏÒ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· Ô˘ Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô ˘ÚÂÙfi˜ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ∞

O¢∏°√™ À¶√æ∏ºπ√À °π∞ AEA* * (AÓÒٷ٘ EÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Aη‰Ë̛˜) ∆Ô˘ £∞¡√À ∫∞¶¶∞ (thanoskappas@yahoo.com) Âȉ‹ ıˆÚԇ̠˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ·ÓˆÙ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÈÂÚ·ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ Î·È ·„˘¯ÔÏfiÁËÙË ÙË ÛÙ¿ÛË Ó·ÚÔ‡ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ N.¢. Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ˆ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· Ù˘ÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÙȘ Ôԛ˜ Î·È Û˘ÏϤͷÌÂ Ù˘¯·›· ·fi ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi think tank Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÛÎȤ˜ ‹ ÓÂÊÂÏÒÌ·Ù·.

E

OÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Â›Ù ·ÓÔȯÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ›Ù ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ (closed) Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ó¿Ù˘ÍË ı¤Ì·ÙÔ˜ «¤ÎıÂÛ˘ ȉÂÒÓ» Ô˘ ·Ó·Ù¤ÌÓÂÈ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘, ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘ ÊÚfiÓËÌ· Î·È ÙËÓ ÚÔۋψۋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ȉÂ҉˜. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤Ó· ·Û·Ê¤˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ‚›ˆÌ· ‹ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ÂÍÂÙ·˙Ô̤ÓÔ˘ ·ÔÎÙ¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ηٿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‚¤‚·È·, Ë Û˘ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¢∂π°ª∞ ∂ƒø∆∏™∂ø¡ ¶ÔÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÛÂ Û˘ÁÎÈÓ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ñ H ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·. ñ H ÌÂÏfiÓÙÈη ñ H ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋ ·Ó‰Ô˘Ú›˜. M‹ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È È‰ÈˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜: KÏ¿ÈÓ Ì¿ÈÓ, ÁÎ¿Ô˘-Ì›Ô˘, Ù˙¿Û Ú ̷Ϥ·;

¶ÚfiÛÂ͘ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‰ÈÛÎÔı‹ÎË ÙÔ ‰›ÛÎÔ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ «Aphrodite’s Child, 666»; M‹ˆ˜ ¤¯ÂȘ ηÙ‚¿ÛÂÈ ÚÈÓÁÎÙfiÔ˘Ó Ì ÙË ÌÂψ‰›· «ÏÈÎ Ì¿È Ô‡ÛÈ ÂÓÙ Ì¿È Ì·Î» Ù˘ Ì·‡Ú˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓȉԘ §fiÚÓ·; Œ¯ÂȘ ÌfiÓÈÌË Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜ οÚÙ· Ì ¯ÚÔÓÔ¯Ú¤ˆÛË; £· Û ÂӉȤÊÂÚ ÌÈ· ÊÙËÓfiÙÂÚË Û‡Ó‰ÂÛË ·fi ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ÚÔ˜ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÈÛÙÔÙfiÔ˘˜; (ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË) XÙ˘¿˜ Ù· ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ· ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙË Ó‡¯Ù·; K¿ÓÂȘ ÛÔ‡˙˜; •ÂÓ˘¯Ù¿˜ Â› Ì·Ù·›ˆ; °ÓˆÚ›˙ÂȘ ÔÈ· Ë̤ڷ Î·È ÒÚ· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ «T· ·È‰È¿ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜»; °ÓˆÚ›˙ÂȘ ·Ó οÔÈÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÛÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ™YN; °ÓˆÚ›˙ÂȘ Û ÔÈÔÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ë ÛÔÊ‹ Ú‹ÛË «O ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ· ¤ÌÊ˘ÙËØ ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÙ¤ ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ· Ô ›ıËÎÔ˜;» ñ ™ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ K·ÏÏ›ÓÈÎÔ ñ ™ÙÔÓ AÏ‚·Ó›·˜ AÓ·ÛÙ¿ÛÈÔ ñ ™ÙÔÓ BÚÂÙ·Ó›·˜ ¢·Ú‚›ÓÔ Œ¯ÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÔ˘; ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ıˆÚ›˜ ·Ó·Áη›· ‹ fi¯È ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ‚¤ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË;

MÈÏ¿˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ‹ Έ‰ÈÎÔÔÈË̤ӷ; °ÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÈ

ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ: Ù˙·ÛÏfi˜, Ϸη̿˜, ÙÛ·Ì·Ú›·, Ì¿ÊÔ˜, ·Ú·Ì‡ı·;

TÈ ÈÛÙ‡ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ̤ÙÔ¯Ô; °È· ÙË ÌÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ OTE;

¶ÚfiÛÂ͘ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÔ˘ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: «M·ÚÎËÛ›Ô˘ NÙ ™·ÓÙ, 120 Ë̤Ú˜ ÛÙ· ™fi‰ÔÌ·», «ºÚ. N›ÙÛÂ, T¿‰Â ¤ÊË Z·Ú·ÙÔ‡ÛÙÚ·», «O ™·ÚÙÚ ÁÈ· ·Ú¯·Ú›Ô˘˜, Ì ÂÈÎfiÓ˜», «BÏ·ÓÙÈÌ›Ú ÿÏÈÙ˜ §¤ÓÈÓ, ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Â·Ó¿ÛÙ·ÛË», «T˙›ÌË ¶·ÓÔ‡ÛË, Ô‡ÛÙÂ˘Â Î·È ÌË ÂÚ‡ӷ»

Eȯ›ÚËÛ˜ ÔÙ¤ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿Ô‰· ÙÔ thrash metal Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Slayer ÒÛÙ ӷ ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· Û·Ù·ÓÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÌËӇ̷ٷ; °È·Ù› ÙÔ ¤Î·Ó˜ ·˘Ùfi; ŒÓȈÛ˜ οÔÈ· ¢¯·Ú›ÛÙËÛË;

¶ÔÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ Û ÍÂÛËÎÒÓÂÈ; ñ To ¯È ¯Ô ñ TÔ ÚÔÎ ÂÓ ÚÔÏ ñ O ˘ÚÚ›¯ÈÔ˜ EÛ‡ ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÛÔ˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÙ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ô‡ÙÛÈ· Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ΋ ÛfiÏ· Ô˘ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÛÙ·˘ÚÔ‡˜; ¢¤¯ÂÛ·È ‹ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂȘ hot video clips Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘;

M‹ˆ˜ ¤ÏÎÂÛ·È ·fi ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ fiˆ˜ «¶ÔȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ ÛÙÂÁÓÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ÎÂÊ¿ÏÈ» ‹ «ÙÔ ·ÔÏÈıˆÌ¤ÓÔ Êˆ˜ ı· Û ÏÔÁ¯›ÛÂÈ» ÙÔ˘ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË °. AÁÁÂϿη; ¶ÈÛÙ‡ÂȘ ÛÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ; (¶ÚÈÓ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÛÔ˘) Œ¯ÂȘ ÙËÓ Î·Ï‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘ Û Âȉ›ÍÂȘ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ù˘ ÔÏÂ-


ÌÈ΋˜ Ì·˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ fiˆ˜ Ë ÚfiÛÊ·ÙË Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· «AÚ¯¿ÁÁÂÏÔ˜»; ¶Ò˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙfiÙÂÚÔ Ó· ÚÔÛʈÓÂ›Ù·È Ô AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜; ñ ¶·Ó·ÁÈfiÙ·ÙÔ˜ ñ ™Ô˘ÂÚ¿ÁÈÔ˜ ñ YÂÚÚ‡Ù·Ó˘ K·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘, ·Ó οÔÈÔ˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÈ‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È ÙËÓ ÔÚıÔ‰ÔÍ›· Ì·˜, Ú¤ÂÈ: ñ N· ÙÔ˘ ÍÂÚ·ı› ÙÔ ¯¤ÚÈ ñ N· ÙÔ˘ Ì·Ú·ı› ÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ ñ N· ÙÔ˘ ·˘ÍËı› Ë Ì˘ˆ›· Œ¯ÂȘ ÚÔÛ¤ÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÎı‹Ï˘ÓÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛÔ˘; M‹ˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂȘ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÂÈÎÔÓÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ (chat rooms), ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ tripsomouritsa, tzenoulini, zargana; ™˘ÌÌÂÚ›˙ÂÛ·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ˆ˜ ÌfiÓË ıÂÚ·›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ÁψÛÛÈ΋ ·›Û¯Ó·ÓÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ; °ÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÈ Â›Ó·È Ë ·›Û¯Ó·ÓÛË; M‹ˆ˜ ÔÈ ÒÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ¤ÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ; Œ¯ÂȘ ÙËÓ Î·Ï‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÎÔÈÌËı›˜, Ó· ·Ó·Î·Ï›˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÛÔ˘ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· fiˆ˜ Ë Ì¿¯Ë ÙÔ˘ M·Ù˙ÈΤÚÙ, ‰ÈÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ‹ÙÙ·˜;

Ûˆ˜, ηٷÚڿΈÛȘ ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜, ηٷÎÚ‹ÌÓÈÛȘ ÂÈ ÌË Î·È Î·Ù‰¿ÊÈÛȘ Ù˘ ȉ¤·˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. H ÂÚËÌÈ¿ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiψÓ, Ë ·ÔͤӈÛȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ë ÂÍ·¯Ú›ˆÛȘ ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ, ÔÈ ‰È·ÚΛ˜ ÂÈÛˉ‹ÛÂȘ ÈÂÚ·Ú¯ÒÓ ·fi ÂÓÔÚ›· ÂȘ ÂÓÔÚ›·Ó, ηıÒ˜ Î·È Ë ··Í›ˆÛȘ ÙˆÓ Î·Ù˯ËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔχÙÈÌË ·ÚˆÁ‹ Î·È Â˘‰ÔΛÌËÛË, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ËıÈÎfi ‚Ô‡ÚÎÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÂÔÏ·›·. Õ¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â, fiÛÔÈ ÂÍ ËÌÒÓ ÂÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÂȘ ÙËÓ Ï·›Ï·· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ‡‚ÚÂȘ, Ú·›ÛÌ·Ù· Î·È ÏÔȉˆÚ›Â˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ï··Ù·Á‹˜ Î·È ÎÔ˘ÚÓÈ·¯ÙÔ‡ Ô˘ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÌˉÂÓÈÛÙÒÓ. E’ ÂÛ¯¿ÙÔȘ Â¯ÂÈÚ‹ıË Ó· Û˘ÎÔÊ·ÓÙËı› Î·È Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ – Â˘Ù˘¯Ò˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛȘ ËϤÁ¯ıË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒ˜ ‰È¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔηı·ÚÌÔ‡ Î·È ÔÈ ÌˉÂÓÈÛÙ·› ÂÛÈÒËÛ·Ó.

M‹ˆ˜ ÙË ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÂÏÏËÓÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ÛÔ˘ ÛÎÈ¿˙Ô˘Ó ÍÂÓÈο ÂÈʈӋ̷ٷ fiˆ˜ Yeap!, Nope! Î·È Oops! ·ÓÙ› ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ˆ, ‚·‚·›, ··›, Ô›ÌÔÈ, ʇ; E›Û·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ Ì ¢ÎÔÏ›· ÙÔ Î‹Ú˘ÁÌ· ·fi ¿Ì‚ˆÓÔ˜; K·Ù·ÓÔ›˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ϤÍÂˆÓ fiˆ˜ ÁÚ·È·ÏÔ˜, ΛӷȉԘ, ÎÔ˘ÛÔ‡ÚÈ; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¤ÎÊÚ·ÛË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ·fi ¤Ó·Ó ÈÂÚ¿Ú¯Ë; ñ ŒÏ· fiˆ˜ Â›Û·È ñ ŒÏ· ÛÙÔÓ ·Ô‡ ñ ŒÏ·-ÂÏ¿ Œ¯ÂȘ ÙËÓ „˘¯ˆÊÂÏ‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ͯ‡ÓÂÛ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂıÓÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, fiˆ˜ ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ Ù˘ °ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ Î·È ÙÔ˘ E˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ, Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ˜ Ì ÙË Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÂÎÛÙ·ÙÈο ÙÔ «EÏÏ¿˜ ÔϤ- ÔϤ / ‰Â

M‹ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È È‰ÈˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜:

KÏ¿ÈÓ Ì¿ÈÓ, ÁÎ¿Ô˘-Ì›Ô˘, Ù˙¿Û Ú ̷Ϥ·; ÛÙ·Ì·ÙÒ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ÔÙ¤ / Ô¤ - Ô¤»; °ÓˆÚ›˙ÂȘ ÔÈÔÓ Á¤ÚÔÓÙ· ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ô §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜; Œ¯ÂȘ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ·; ¶ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·;

∂∫£∂™π™ I¢∂ø¡ E›Ó·È ·ÓıÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÓ, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¿˜ Ù˘ N¤·˜ T¿Íˆ˜ ¶Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÚ›ÛȘ ·ÍÈÒÓ, ‰È·Ú΋˜ ·Ô¯·Ï›ÓˆÛȘ ÙˆÓ ·ıÒÓ, ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ù˘ Û¿Úη˜ Â› ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, ηٷ‚·Ú¿ıÚˆÛȘ Ù˘ ˘„ËÏÔÊÚfiÓÔ˘ Û˘ÓÂȉ‹-

M ‚¿ÛË ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÙ ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: ñ E›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ¤ÓˆÛȘ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ; ñ HÌÔÚԇ̠ÔÙ¤ Ó· ‰Â¯ıԇ̠ۇÓıÂÙË ÔÓÔÌ·Û›· ‹ ·Ú¿ÁˆÁo; ñ HÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â¯ıԇ̠ÙÔ ·ÚÌfiÓÈÔ ÂȘ ÙËÓ £Â›·Ó §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó; N· ÚÔÙ›ÓÂÙ Èı·ÓÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓËÓ ÎÚ›ÛÈÓ. ∞

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 21


H A.V. ¤˙ËÛ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔ ADVENTURE PARK

™TA

KAI TA MYA§A ¢ENTPA... TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY

ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ¶Â˜ ÌÔ˘ ÙÔ ˙ÒÔ ÛÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÔ˘... ¶ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi: Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 10-15 ·ÙfiÌˆÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛÙ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÂÛÙ Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ì·›ÓÂÙ ÛÙÔ Îϛ̷ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ¯·ÌË-

Qu’est-ce que c’est Adventure Park? K·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó! T· ıÂÌ·ÙÈο ¿Úη „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ıÂÛÌfi ÛÙËÓ E˘ÚÒË Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ̤ӷÌ ÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ÛÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜, ÛÙ· Û˘Ì‚·ÙÈο ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ Î·È ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ÂΉÚÔÌ‹ – 2 ÒÚ˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ù·‚¤ÚÓ· Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ «ÌË Ì·˜ È¿ÛÂÈ Ë Î›ÓËÛË». TÔ Adventure Park ÛοÂÈ Ì Á·ÏÏÈÎfi ·¤Ú·, fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ KÚÈÛÙfiÊ BÈ‚È¤Ó Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘, IÌ¤Ú OÓÙ, ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó

Á›·˜ Ô˘ ¯·Ú›˙ÂÈ Ë Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË. °È· Ù· Ôχ ÌÈÎÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜, fiÔ˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο Ó·

Ù· ÂȂϤÔ˘Ó. OÈ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ «¿ÚÚˆÛÙÔ˘˜» Ô˘ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛηÚʿψ-

Ïfi ‰Â›ÎÙË ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. H Ͽη ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ, Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· Â›Ó·È ·Ó˘fiÌÔÓ· Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÈÔ „ËÏ¿, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ‹‰Ë ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· «ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ» ÚÒÙÔ˜ ‹ ÔÈÔ˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ˘˜ «·ÂÙÔ‡˜». OÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ›· Â›‰· ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 80 Ï·ÙÊfiÚ̘ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ˙Ò· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ: ™ÎÈÔ˘Ú¿ÎÈ· (minikid – ÁÈ· ·È‰È¿ 2-7 ÂÙÒÓ), AÏÂÔ‡‰Â˜ (1 & INFO 2) ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ (‡„Ô˘˜ ¶Ô‡; M·Ï·Î¿Û· AÙÙÈ1,25 Î·È ¿Î‹˜, EıÓÈ΋ O‰fi˜ AıËÓÒÓ-§·Ì›·˜ M ·˘ÙÔΛÓËÙÔ: ¤ÍÔ‰Ô˜ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ(ÚÔ˜ §·Ì›·), ¤ÍÔ‰Ô˜ M·Ï·Î¿Û· (ÚÔ˜ Aı‹Ó·) M ÙÚ¤ÓÔ: ·fi ÛÙ·ıÌfi §·Ú›Û˘, ÛÙ·ıÌfi˜ ™ÊÂÓ‰¿ÏË (·Ó·Ï˘ÙÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙÔ www.adventure-park.gr ) M KTE§: ·fi ÛÙ·ıÌfi KËÊÈÛÔ‡ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ ¿ÚÎÔ.

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 70 ·ÚfiÌÔȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. °·ÏÏÈÎfi ÚÔÊ›Ï ¤¯ÂÈ Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô˜ ÛÙÔ projectØ ŒÏÏËÓ· ZÂÚ¿Ú NÙÂ·ÚÓÙȤ ‰ÂÓ ·ÔηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ËıÔÔÈfi ÕÎË ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘; TÔ ¿ÚÎÔ ÍÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙȘ 22 AÚÈÏ›Ô˘ ηÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ word of mouth, ÂÍÂÏ›ÛÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ·Ô‰Ú¿ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ fiÏË. H ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÎÈ ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ô Î·ı¤Ó·˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘. T· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¢ÎfiÊ˘ÙË Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙÔ Î·›Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο. «K¿ÓÔ˘Ó» ÙȘ ›ÛÙ˜, ·›˙Ô˘Ó ÎÚ˘ÊÙfi-΢ÓËÁËÙfi, ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ·È‰Èο ¿ÚÙÈ, ̤¯ÚÈ Î·È Ì¤È˙ÌÔÏ Ì ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ· Ù· ›‰· Ó· ÛηÚÊ›˙ÔÓÙ·È. ™Ù· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ÓÙÂÏ›ÚÈÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘Ú22 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

Me Tarzan, you... ? TÔ ÌÂÓÔ‡ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙ· ÙÚ›· Â›‰· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: Û¿ÏÙÔ˘˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÚÔ¯·Ï›·˜ ·fi ‰¤ÓÙÚÔ Û ‰¤ÓÙÚÔ, Ì ··Ú¿ÌÈÏÏÔ ÛÙÈÏ T˙fiÓÈ B·˚ÛÌ›ÏÂÚ, ÂÓ·¤ÚÈ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÈÛÔÚÚÔ›· ¿Óˆ Û ÎÔÚÌÔ‡˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Spiderman ·Ó·‚¿ÛÂȘ Û ÎÂÎÏÈ̤ӷ ‰›¯Ù˘·, ÈÙ¿ÌÂÓ· ͇ÏÈÓ· ‚·Ú¤ÏÈ·, high ropes Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. EӉȷÊÂÚÔ˘Û· ·ÙÚ·ÍÈfiÓ ÙÔ bungy ÙÚ·ÌÔÏ›ÓÔ, fiÔ˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ̤ÓÂȘ ¿Ó·˘‰Ô˜ ·fi Ù· ·ÂÚÔÏ·ÓÈο ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È Ûη˜ ÛÙ· Á¤ÏÈ· Ì ÙËÓ (·Ú¯È΋) ·Ì˯·Ó›· ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ. Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È (‹ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È) ˘fi‰ËÌ· Î·È ÛÙÈÏ ·ıÏËÙÈÎfi

¶fiÙÂ; TÂÙ¿ÚÙË-K˘Úȷ΋ (10.30-19.30, ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙȘ 18.00) TÈ̤˜;

Ì·, ·Ú¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Âͤ‰Ú·-ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ „‹ÓÔÓÙ·È Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÙË ˙ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ·. E›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı›˜ ÛÙÔ fun Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË. H ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÈÎÓ›ÎØ Ê¤ÚÙ ÂÈÙÚ¿Â˙È·, ‚È‚Ï›· ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ¿ÚÙ ÙÔ Û·ÏÔ Ì·˙› Î·È ı· ÁÂÌ›ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ οÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÍË ÙȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. E›Û˘, ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· international ÁÓˆÚÈ̛˜, ηıÒ˜ ÙÔ ¿ÚÎÔ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÙÛÂοÚÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ıÂÌ·-

™¿‚‚·ÙÔ K˘Úȷ΋, AÚÁ›Â˜, ¢È·ÎÔ¤˜ ú 10, ú 12,

Minikid (¤ˆ˜ 8 ÂÙÒÓ) Junior (¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ) ºÔÈÙËÙ¤˜, OÌ·‰ÈÎfi (¿Óˆ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ·ÙfïÓ) ú 14, EÓ‹ÏÈÎÔÈ ú 16,

ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ real life Super Mario, fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È „˘¯‹ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ NÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Û οı ›ÛÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜-‰È·ÛÒÛÙ˜ ÌÂ, ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙÔ EKAB, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Î·È Á·ÏÏÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Û ‡„Ô˜. EÂȉ‹ fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ı· ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ ÛÙËÓ ·Ú¤· ... TÒÚ· Ô˘ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿˙ÂÈ; TÔ Adventure Park ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο (TÂÙ¿ÚÙË Ì K˘Úȷ΋) ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηÈÚÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙÔ˜. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ ·ÓÂÓÂÚÁfi, ·ÏÏ¿ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÂȉÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ›Ô. E›Û˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ¿ÚÙÈ Î.Ï. ™Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ï¿Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÈ̘ ˆ˜ ÌË ÎÔÓÊÈÚÌ·ÚÈṲ̂Ó˜. EÛ›˜ ·Ï¿ ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· ÂÓ·-

K·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ (ÂÎÙfi˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÔÚÙÒÓ) ú8 ú 10 ú 12 ú 14

EÈÎÔÈÓˆÓ›·: www.adventure-park.gr /

Óˆ) Î·È info@adventurepark.gr / TËÏ.: 22950 98.335 ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÁÔ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘, §‡ÎÔÈ (1, 2 & 3) Ì ›ÛÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‡„Ë ·fi 4 ¤ˆ˜ 10 ̤ÙÚ· Î·È Ù¤ÏÔ˜ AÂÙÔ› (1 & 2) Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ adrenaline junkies, Ì ‰È·‰ÚÔ̤˜ Û ‡„Ô˜ 15 ̤ÙÚˆÓ, ¿ÏÌ·Ù· flying fox Ì‹ÎÔ˘˜ 200 ̤ÙÚˆÓ Î.Ï.

¤ÚÈ· Ù·Í›‰È· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ fiÏË Î·È PÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ ÌÂÙÂÓÛ·ÚÎÒÛÂȘ... ∞


TECHIE CHAN ∆Ô˘ ™∆∞£∏ ™∆∞™π¡√À (techiechan@tellas.gr)

µ∞§∆∂ ªπ∞ °∞∆∞ ™∆∏ ª∏Ã∞¡∏ ™∞™ °È·ÙÚ¤ ÌÔ˘, ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î˘„¤Ï˜ η˘Û›ÌÔ˘ fiÙ ı· ‚ÁÔ˘Ó; Œ¯ˆ ‚·ÚÂı› Ó· ÏËÚÒÓˆ 40¢ڷ ÛÙË ‚ÂÓ˙›ÓË. OÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙȘ ÚÔÔÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÙfiÙ ·ÎfiÌ· ÌfiÓÔ ÛÙ· Ôχ ·ÎÚÈ‚¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. AÏÏ¿ ÂÛ›˜ ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ, ˆ˜ ı· ‚¿˙ÂÙ ·¤Ú· ÛÙËÓ Î˘„¤ÏË Î·È ı· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÌfiÓË Ù˘; XÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂȉÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÂȉÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË. E›Û˘, ÌÔÚ› ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ¿ÊıÔÓÔ ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ Û‡Ì·Ó, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ‰ÂÓ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÂχıÂÚÔ. Y¿Ú¯ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ¿ÊıÔÓÔ ÛÙÔ˘˜ ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ (ÂÙڤϷÈÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ). AÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÙÔ ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ. OÈ ÂÙÚÂÏ·˚Τ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÓÔÓÙ·È ÌÈ· ˘Ô‰ÔÌ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη, ÔÈ ÈÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ οı Û›ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ, ·fi ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. K·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÚfiÔÈ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÊÈÎÙÔ›. ÕÚ·, Â¿Ó ÛΤÊÙÂÛÙ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÌË ÛΤÊÙÂÛÙ ΢„¤Ï˜ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. ŒÓ· ÈÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÈ Ôχ Ù˘ Ìfi‰·˜ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È Ù· ˘‚ÚȉÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ (Toyota Prius), ÏfiÁˆ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÔ

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ fiÏ˘. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, Â¿Ó ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ÂÎÙÈÓ·¯ı› ÛÙ· 100 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ôχ ηϋ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜. ¶¿ÚÙ Ô‰‹Ï·ÙÔ. °È·ÙÚ¤ ÌÔ˘, Ì·˜ ÚÔÙ›ÓÂȘ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ›‰Ë ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·; ™˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È 5-10% ÈÔ ÊıËÓ¿. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fi,ÙÈ ›ÛÙ¢·Ó ÛÙȘ ÙÚÂϤ˜ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ 2000, ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ¤Ó· Û˘Ì‚·ÙÈÎfi. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. H ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÈÌ‹˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌ· ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÈÌ‹˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. T· ›‰Ë ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ˆ˜ Â›Ó·È Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ï›Á˜ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ËÁ¤˜. A˘Ùfi Ì·˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜ ˆ˜ ÙÔ Ù¿‰Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÓÙ›ÎÈ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. EÂȉ‹ fï˜ οÔÈ· ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· (fiˆ˜ ÔÈ ÌӋ̘ Î·È ÔÈ ÛÎÏËÚÔ› ‰›ÛÎÔÈ) ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÎÚ‡‚Ô˘Ó ·Á›‰Â˜, Û·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ó· ·-

ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ‹ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜). ¢ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ ÁÈ· 3 ¢ÚÒ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ fiÙ·Ó Ô ‰ÈÎfi˜ Û·˜ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ›Ù ӷ ț٠ÓÂÚfi ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ·›˙ÂÙ ÚÔ˘Ï¤Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÙ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ˙ÂÚfi. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ, Â›Û˘, Â¿Ó ÌÔÚ›ÙÂ, Ó· ÌÈÏ¿Ù Ì ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ ‰›ÎÈÔ Û·˜ Â¿Ó Á›ÓÂÈ Ë ÛÙÚ·‚‹. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Û·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÕÓÓ· ÛÙÔÓ K·˚¿Ê·. E¿Ó Á›ÓÂÈ Ë ÛÙÚ·‚‹ Î·È ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙÔ ‰›ÎÈÔ Û·˜, ÌË ‰ÒÛÂÙ ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹, fiÛÔ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ. OÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚ¤˜ Ó· Û·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÂÚıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û·˜ Ù· Ϥˆ ÌÂÙ¿ ·fi ÈÎÚ¤˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÂÙÒÓ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ ӷ οÓÂÙÂ, Â›Ó·È Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹, ÌÈÎÚfi (Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi) ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÌÈ· Û¯¤ÛË Ì·˙› ÙÔ˘. ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ˘ Î·È ‚¤Ú· Â¿Ó Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË. K·È ÙfiÙÂ, ÌËÓ ÎÔÈÙ¿ÍÂÙ ¿ÏÏÔÓ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ‰ÈfiÙÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÚ¤¯ÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂȘ ÁÈ· 15 ¢ÚÒ ‰È·ÊÔÚ¿. ™ÙÔ Î¿Ùˆ οو, fiÙ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ë ÛÙÚ·‚‹, ¤¯ÂȘ οÔÈÔÓ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËϤʈÓÔ Ó· ‚Ú›ÛÂȘ. ∞

∞η‰ËÌ›· Î·È ˙ËÙ¿ ÌÔÓ٤Ϸ οı ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÎÔ‡ÚÂÌ· ú 5 Î·È ¯ÚÒÌ· ú 10.) ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 210 3233.868 210 3233.878 EÚÌÔ‡ 118, ∞ı‹Ó·

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 23


£∂™™∞-alone-I∫∏!

TÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, ÙÔ Ì·‡ÚÔ, Ë fiÏË, Ô OÎÙÒ‚Ú˘, Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË

REBEL√¡I∫∏! ∆Ô˘ ™∆∂º∞¡√À ∆™π∆™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr)

«¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÓ», ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‡ÏË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ·fi ÛٷʇÏÈ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. K·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÂÈÍË ˆ˜ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ÙÔ

K·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ù˘ Greenpeace ¢È·Ï¤¯ÙÂ! O‰fi˜ BÂÓÈ˙¤-

¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘: H ÈӷΛ‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË XAN£ Û ÎfiÎÎÈÓÔ-Ì·‡ÚÔ, Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ M·Î‰ÔÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘, Î·È ÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô Ù˘ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «B·‚˘ÏˆÓ›·» (fiÏË Ë ÁË Â›Ó·È ÌÈ· ¡¤· OÚÏ¿ÓË).

K·Ï‡ÙÂÚË Ó¤· ›ÛÔ‰Ô˜ ·Ó·Ú¯Ô·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÓÙfiÈ·˜ Û¤¯Ù·˜ OÈ Sabot. T· ·ÛÚfiÌ·˘Ú· ÊÏ¿ÈÂÚ

K·Ï‡ÙÂÚË ‚ÈÙÚ›Ó· Ì ÎfiÓÛÂÙ «Â›Ì·È ·ÓÙ›¯ÚÈÛÙÔ˜, Â›Ì·È ·Ó·Ú¯ÈÎfi˜, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı¤Ïˆ, ·ÏÏ¿ ͤڈ Ò˜ ı· ÙÔ ·ÔÎÙ‹Ûˆ» TÔ˘ «Prime Timers»

ÛÙËÓ KÔ‡ÛÎÔ˘Ú·. KÔÚÓÈ˙ˆÌ¤Ó· η‰Ú¿ÎÈ· Ì Sex Pistols Î·È EÁÁϤ˙Ô˘˜ «ÌfiÌˉ˜» Ó· ÊÈÏÈÔ‡ÓÙ·È Ì «ÌÔ˚ηÓÔ‡˜». K·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË ÁÈ· Ó· ı˘ÌËı›˜ ÙË ™¿ÏÌ· X¿ÁÂÎ, ÙÔ MÂÍÈÎfi, ÙÔÓ TÚfiÙÛÎÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ (ÙÔÓ ı›Ô)™ÙÔ °ÂÓ› T˙·Ì›,

50 ÔÚÙÚ¤Ù· Ù˘ ºÚ›ÓÙ· –ÊÚ‡‰È·– K¿ÏÔ, ÙÚ·‚ËÁ̤ӷ ·fi ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ «¢ËÌËÙÚ›ˆÓ». K·Ï‡ÙÂÚË ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶··ıÂÌÂÏ‹˜ Î·È Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙ· ™ÎfiÈ· OÈ

ÛÙ›¯ÔÈ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi Ù˘ B' ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ: «Afi ÙÔ ¶¤ÏÈÛÙÂÚ ˆ˜ ÙÔ ¶ÈÚ›Ó, ·fi ÙÔ BÚÔ‡ÙÔÎ ˆ˜ ÙÔ AÈÁ·›Ô ÙÔ Ï¢Îfi, ÙÚ›· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-¤Ó· ÌԢΤÙÔ, ¤Ó·˜ Ï·fi˜ Âӈ̤ÓÔ˜, M·Î‰ÔÓ›·, ÁË ·Á·Ë̤ÓË! Afi ·ÈÒ-

24 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ ÙÔ˘ EÚÁ·ÙÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™˘Ó¤ÂÈ·, ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙ˘, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. K·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÚˆÛÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi O ¢ËÌ‹ÙÚ˘

ÏÔ˘ ‹ Ï·Ù›· AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜; EÓÒ Ë E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·Ó¤¯ÂÙ·È ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ú‡·ÓÛ˘ ÁÈ· ÙȘ fiÏÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 500.000 ηÙÔ›ÎˆÓ ÌfiÓÔ 25 Ë̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· Ë Ú‡·ÓÛË Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ 365 Ë̤Ú˜. It’s the end of the world as we know it.

Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ ı· Ù· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·fi AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ¤ˆ˜ N·˘·Ú›ÓÔ. ¶ÈÛÙÔ› ÛÙËÓ ÌÔÓÙÏÂÚÈ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘ ‰Ú¿ÛË, «Û·Ó ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿», Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ·ÚÙ›‰Â˜ οı ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘.

K·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· Í·Ó·‰Â›˜ Î·È ÙÔ «£ˆÚËÎÙfi ¶ÔÙ¤ÌÎÈÓ» ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ «E¿ÁÁÂÏÌ· ÚÂfiÚÙÂÚ» ÙÔ˘ AÓÙÔÓÈfiÓÈ OÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ KÈÓËÌ·-

K·Ï‡ÙÂÚË Î¿‚· Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ÛÔ˘ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ PÂÌfi Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Ù·Í›‰È· Î·È ‰È·Ê˘Á¤˜ H ο‚· ÙÔ˘ NÂÔÎÏ‹, ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜

·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ì ÔÈÎÈϛ˜ ·„¤ÓÙÈ.

Oπ SABOT ∫∞∆∞§∞ªµA¡√À¡ ∆∞ ¶∂∑√¢ƒOªπ∞

Ó˜ fiÌÔÚÊË ÁË, Ù’ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ͢Ó¿ ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÔ˘. MÈ· ηډȿ Û ÙÚ›· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÁÂÌ¿ÙË ·Á¿Ë Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ, M·Î‰ÔÓ›·, fiÓÔÌ· ·ÈÒÓÈÔ».

fiÈÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ TÔ ‰ÈÏfi ÙÔ˘ ¶AOK ÛÙÔ

K·Ï‡ÙÂÚÔ ˘fiÁÂÈÔ fiÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ı· ‚ÚÂȘ ·fi ·ÏÈ¿ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «AÓÙ›» ¤ˆ˜ Pfi˙· §Ô‡ÍÂÓÌÔ˘ÚÁÎ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ TÔ ·Ï·ÈÔˆ-

K·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˜ metalhead Î·È Ô·‰fi˜ ÙÔ˘ motorheadÈÎÔ‡ «kill the rich», Ô˘ ¿Ì· Ï¿¯ÂÈ, ÙÔ ÊÔÚ¿ÂÈ Î·È Û T-shirt O ™¿‚‚·˜ KˆÊ›‰Ë˜,

ÏÂ›Ô ÙÔ˘ K·Ú·ÌÔ˘˙¿ ‰›Ï· ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ «º·ÚÁοÓË», Ì ÙÔÓ Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔ ˘¿ÏÏËÏÔ °ÈÒÚÁÔ NfiÙ· (AKA ºÚ¿ÓÎÈ), ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ‚ÈÓÙ¿˙, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ.

ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ «HÚ·ÎÏ‹».

K·Ï‡ÙÂÚ· ÂÓÙÈÙfiÚÈ·Ï, ˆ‰‹ ÛÙËÓ ¿ÏË, ÛÙÔ ‰ÈÂıÓÈÛÌfi Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ηٿ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘

O ™ÙÚ¿ÙÔ˜ KÂÚÛ·Ó›‰Ë˜ ÛÙÔÓ «EÍÒÛÙË». °ÂÚ¿, Û‡ÓÙÚÔÊÂ! K·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÚÒËÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜, Ó˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ Ô˘ÙÔ›·˜ Î·È Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ O N›ÎÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜. ™ÙÔ

«Principal» Î·È ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ¤ÊÂÚ ÙÔÓ T˙›ÌË ¶·ÓÔ‡ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ

«ıÚ˘ÏÈÎfi» ÏÈÌ¿ÓÈ. ¶ÔÈÔ˜ PÂÁÎÔ‡˙·˜ Î·È ÔÈÔ˜ ™·Ï·ÁÎÔ‡‰Ë˜; KˆÛÙ›ÎÔ˜ Î·È ÍÂÚfi „ˆÌ›!

K·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Ê¤-Ì·Ú, ÛÙ¤ÎÈ ÂÒÓ˘ÌˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ H

«°·˙›·» ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË K·ÚfiÏÔ˘ NÙËÏ Î·È B·ÛÈϤˆ˜ HÚ·ÎÏ›Ԣ. K·Ï‡ÙÂÚË Ó¤· ¿ÊÈÍË ·fi fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔÌËı¢Ù›˜ Î·È ÙÔ «Combat Rock» ÙˆÓ Clash Î·È ÙÔ «N¤Ô MÂÁ¿ÏÔ ¶·È¯Ó›‰È A›Ì· Î·È ¶ÂÙڤϷÈÔ» ÙÔ˘ §Ô˘Ù˙ KÏ›‚ÈÌ·Ó (ÂΉfiÛÂȘ §È‚¿Ó˘) TÔ

«Public» ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Mediterranean Cosmos ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ fiÏ˘. MÔ˘ÛÈ΋, ‚È‚Ï›Ô Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi concept store.

K·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ, ¢ı›· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ NÙÂÌfiÚ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ MÚÂÙ ÿÛÙÔÓ ŒÏȘ ™ÙË ‰È·-

ÛÙ·‡ÚˆÛË MËÙÚÔfiψ˜ Î·È ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜: «Fuck me, I am famous», ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹. K·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÎÚ·Á› Ë Ï·˚΋ ÔÚÁ‹ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË H ψÊfiÚÔ˜ B·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ŸÏÁ·˜. H ¤-

Ú¢ӷ ÙÔ˘ A¶£ η٤ÁÚ·„ ˯ÔÚÚ‡·ÓÛË Î·È ÓÙÂÛÈÌ¤Ï Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ˆı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂΛ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙ˜ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ˆÙÔ·Û›‰Â˜. ¶ÚˆÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ı˘Ì›˙ÂÈ live ÙˆÓ Sepultura. K·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi meeting point ÙÛÂÁ΂·ÚÈÛÙÒÓ Î·È Ú·ÛÙ·Ê¿ÚÈ·Ó TÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘

M¤ÓÈÔ˘ ÛÙË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ °Ô‡Ó·ÚË. TÛÂ Î·È MÔÌ M¿ÚÏÂ˚ Û ÛËÌ·›Â˜, ÎÔÓοډ˜, ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, Ù·Ì·Î¤Ú˜ Î·È mousepad. Viva la revolucion! ∞


∞£∏¡∞

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 - ∆∂ÀÃ√™ 98 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™-WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ ∆∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞∆ƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

∏ MADELEINE PEYROUX ™THN A£HNA

™TO ¢POMO TH™ BILLIE HOLIDAY

K·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ Aı‹Ó·. T˘ T˙fiÚÙ˙È·. Ÿˆ˜ ÔÈ REM Î·È ÔÈ B-52s. To fiÓÔÌ¿ Ù˘ Â›Ó·È Peyroux fiˆ˜ ¶ÂÚÔ‡. MÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÛÙË N¤· YfiÚÎË. ¶¿Û¯ÂÈ ·fi ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË Á·ÏÏÔÊÈÏ›·, ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ÌÔ¤Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ¤ÊÙ·Û ӷ ıˆÚÂ›Ù·È ‰Èη›ˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ʈӤ˜ Ù˘ jazz Î·È ‰È¿‰Ô¯Ô˜ Ù˘ Billie Holiday. K¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏÏ‹ ÛËÌ·Û›· fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· jazz Î·È blues ˯ԯڈ̿وÓ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÈı·Û‡ÛÂÈ Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ˘¤ÚÔ¯· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiˆ˜ Ù· «Dance Me To The End Of Love» ÙÔ˘ §. KÔ¤Ó Î·È «You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go» ÙÔ˘ M. NÙ›Ï·Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘, «Careless Love», ‹ ÙÔ «La Vie En Rose» Ù˘ ¶È·Ê ·fi ÙÔ ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ Î·È Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÂÌÔÚÈο ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ù˘, «Dreamland», Û ËÏÈΛ· 22 ÂÙÒÓ. AÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈ΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚË, ·ÔʇÁÂÈ Ù· media Î·È ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ promoters Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ Ù˘. Õ¯ÚÔÓË jazz, ÌÂÙ·Ï·Ṳ̂ÓË ÂÚÌËÓ›·. - °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ INFO: Cine KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 58 & M·Ú·ıÒÓÔ˜, Aı‹Ó·. 210 5222.222. ŒÓ·ÚÍË: 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 35, ú 45, ú 50. [¶ÚÔÒÏËÛË: www.i-ticket.grØ Ticket House, 210 3608.366Ø Metropolis, 210 3830.404]. ™ÙȘ 23/10

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 25


ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˜ ηډȤ˜ Ë ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «MÈÌÂÚfi» ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Î·È Ù˘ ™›ڷ˜-™›ڷ˜ Î·È Ó· Â͢ÌÓ‹ÛÂÈ «ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Ù· ‚Ú¿‰È· Ù’ ·ÍË̤ڈٷ» Ì ·Ó·Óˆ̤ӷ ÓÔ‡ÌÂÚ·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜. N¤· ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô B·Û›Ï˘ MÔÛ¯ÔÓ¿˜, Ë ¶ˆÏ›Ó· ˆ˜ ·ÚÙ›ÛÙ· Ô˘ ÂÁÎÏËÌ·Ù›, XÚ›ÛÙÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Ô Ì·¤ÛÙÚÔ˜, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ T¿ÎË X·ÙÔ‡Ë Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË ™ÂÈÚ-ituals ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· Í·Ó·Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ Ù˘ «Â˘ÈÙ˘¯›·˜». K·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ 26/10, «TÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ TÂÙ¿ÚÙ˘», ÙÔ Ï·˚Îfi ÚÂÛÈÙ¿Ï ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ¶·›Ô˘, Á›ÓÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ù·ÍÈ‰Â˘ÙÒÓ ÌÂÛÔ‚‰fiÌ·‰·. AıËÓ·˝˜ - MÔ˘ÛÈ΋ £Â·ÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹, K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000. «MÈÌÂÚfi»: ¶·Ú.-K˘Ú., ¢Â˘Ù. (Ï·˚΋) 21.00. ú 25, ú 15 (ÊÔÈÙ.), ú 10 (·Ù¤Ï.). §·˚΋: ú 18, ú 10 (ÊÔÈÙ.). Afi 21/10 / «P·ÓÙ‚ԇ TÂÙ¿ÚÙ˘»: TÂÙ. 21.00.ú 25, ú 20. Afi 26/10

XOPO™

(Audiopharm). M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ «Brazilectro 7», ¤Ó· dj set ÁÂÌ¿ÙÔ exotica Î·È latin Ì nu-jazz ‡ÊÔ˜ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ù· ÌÂψ‰ÈÎfiÙÂÚ· beats ÂÓfi˜ ¿Ó¢ÚÔ˘ weekend. Loop, ¶Ï·Ù›· AÁ. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô. EχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. K·È ÛÙȘ 27 OÎÙ. ÛÙÔ Daily, BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. EχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. ¶ÏËÚ. 2310 639.935

MOY™IKH LEAF IS TEN ŒÓ· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ·ÊȤڈ̷ ·fi 20 ˆ˜ Î·È 22 OÎÙ. ÛÙËÓ ÂÎÏÂÎÙÈ΋ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÙÈΤٷ, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 20 OÎÙ. Ì live ·fi ÙÔÓ K·ÏÈÊÔÚÓ¤˙Ô Sutekh. MÈ· ̤ڷ ÌÂÙ¿, live ·fi ÙÔ MÂÍÈηÓfi ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙ‹ Ù˘ electronica Murcof Î·È ÙÔ˘˜ A Hawk and a Hawksaw, ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ drummer ÙˆÓ Broadcast Jeremy Barnes. K·È ÛÙȘ 22 OÎÙ. ¤Ó· dj set ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Leaf, Tony Morley, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. Bios, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ·Ó¿ Ë̤ڷ:ú 15 ¢ÈË̤ÚÔ˘: ú20.

IRISH PASSION ™TO CORONET M ÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Irish Passion» ·ÓÔ›ÁÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Coronet. TÔ 14ÌÂϤ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ragus ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ¿ÁÚÈ· ÓËÛÈ¿ Aran Ù˘ IÚÏ·Ó‰›·˜, fiÔ˘ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ IÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ ÎÂÏÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. Coronet, ºÚ‡Ó˘ 11 & YÌËÙÙÔ‡, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123, 7012.511. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00. ú 25, ú 20. ¶·È‰.-ºÔÈÙ.: ú 20, ú 15. Afi 21/10

O BRYAN WATSON ∫∞π H CARMEN

TEXNH H E§§HNIKH MY£O§O°IA ™TA XAPAKTIKA TOY §OYBPOY ™ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ¢È·¯ÚÔÓÈ΋˜ T¤¯Ó˘ Ù˘ AıËÓ·˝‰·˜ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÁÓ‹ÛÈˆÓ ¯·ÏÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ E˘Úˆ·›ˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ¯·Ú·ÎÙÒÓ Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÌÂٷ͇ 16Ô˘ Î·È 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘. AıËÓ·˝˜, K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000. E›ÛËÌ· ÂÁη›ÓÈ·: 20/10, 20.30. AÓÔȯٿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi: 21/10-20/11

5Ô ¶AZAPI ANTIKA™ H ¤ÌÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ AÚ¯·ÈÔˆÏÒÓ Î·È EÌfiÚˆÓ ŒÚÁˆÓ T¤¯Ó˘ EÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Û˘ÏϤÎÙ˜, Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ‹ ·Ï¿ ÂÚ›ÂÚÁÔ˘˜, Ì ¤ÈÏ·, ÔÚÛÂÏ¿Ó˜, ·ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ͢ÏfiÁÏ˘Ù·, ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ÙÈ̤˜ ·˙·ÚÈÔ‡. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË, HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 66, £ËÛ›Ô, 210 3622.970. TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21/10 18.0022.00, 22 & 23/10 10.00-22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

ÙÈÎfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜, Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ EıÓÈ΋ EÛÙ›· EÈÛÙËÌÒÓ, Î. ÕÚ˘ M·˘ÚÔÌ¿Ù˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ‰È¿ÏÂÍË Ì ı¤Ì· «ŸÚÈÔ: ¶ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ». TÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ı· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ Î. ¶·‡ÏÔ˜ º˘Úfi˜. §fiÁˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. Herakleidon, Experience in Visual Arts, HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981. TË ¢Â˘Ù¤Ú· 24/10, 19.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

H °IOPTH TøN NEKPøN ™ÙÔ Al Andar ı· ÛÙËı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤Ó·˜ BˆÌfi˜ ÙˆÓ NÂÎÚÒÓ fiˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ MÂÍÈÎfi Û ÂÎÎÏËۛ˜, Û›ÙÈ· Î·È ÓÂÎÚÔÙ·Ê›· ÙËÓ H̤ڷ ÙˆÓ æ˘¯ÒÓ Î·È ÙËÓ H̤ڷ ÙˆÓ NÂÎÚÒÓ, ÚÔÎÔÏÔÌ‚È·Ófi Î·È ÚÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ¤ıÈÌÔ Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Î·È Ì ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ÛÙÔȯ›·. TËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ BˆÌÔ‡ ı· ·›˙Ô˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ ‰‡Ô ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ÂÓÒ ı· ÚÔ‚ÏËı› Î·È Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ NÂÎÚÒÓ. Al Andar - K¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °ÏÒÛÛ·˜, X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 170A, 210 6454.047. EÁη›ÓÈ·: ¶¤ÌÙË 3/11, 19.30. M¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ 5/11, 10.00-13.00 Î·È 17.00-20.00.

£EATPO OPIO: ¶OPEIA ¶PO™ TO TE§EIO M ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ M. C. Escher ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Herakleidon, Ô Ì·ıËÌ·26 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

DUM «™¶EIPA» SPERO •ÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÎϤ„ÂÈ Î·È Ê¤-

OI ¶A°KO™MIOI ¶PøTA£§HTE™ TOY §ATIN ™THN E§§A¢A °È· Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ‚Ú·‰È¿ ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎfi Ï¿ÙÈÓ ÛfiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ °¤Ú·Î·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙȘ 22 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Bryan Watson Î·È Carmen, Ô˘ Â›Ó·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ˙¢Á¿ÚÈ ·fi ÙÔ 1999 Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ï¿ÙÈÓ ¯ÔÚÔ‡˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. £· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙÛ· ÙÛ·, ÚÔ‡Ì·, Û¿Ì·, paso doble Î·È jive ·fi Ù· ‰‡Ô ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ï¿ÙÈÓ Ù· ÔÔ›· ı· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ì ٷ ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÔ˘˜ Ù· ηχÙÂÚ· ˙¢Á¿ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ EÏÏ¿‰Ô˜ ™¿ÓÙÚ· °·‚·Ï¿ Î·È Kiril Pandov, ¶·‡ÏÔ˜ M·ÓÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ Î·È ¢‹ÌËÙÚ· ZÂÚ‚Ô‡ Î.¿. KÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ °¤Ú·Î·, °¤Ú·Î· & HÚ·ÎÏ›·˜. EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: ú 15, ú 25 Î·È ú 35. [¶ÚÔÒÏËÛË: ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ i-ticket: www.i-ticket.gr Î·È 80.111 60.000. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 211 7504.632 Î·È 6934 686.251.] TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/10, 21.00

CLUBBING BRASILECTRO K·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ÂÙÈΤٷ˜ Sala Sonora, Ô Brazilectro dj Î·È ·Ú·ÁˆÁfi˜ Dave The Sheikh, ÁÓˆÛÙfi˜ ÎÈ ˆ˜ The Non Material, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ «Brazilectro»

IAN BROWN Britpop ›‰ˆÏÔ Ì˘ıÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ∂ÁÁÏÂ˙¿ÎÈ· Î·È ŒÏÏËÓ˜ fan Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÚÔ‰fiÓÂÚÔ ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ¶Ôχ ÚfiÛÊ·ÙË Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ «The Greatest» Ì best of. A, Î·È ·›˙ÂÈ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ Stone Roses, ÔfiÙ ·ÓÔ›ÍÙ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ ÁÈ· ¤Ó· live ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Ì ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. CLUB 22. ŒÓ·ÚÍË: 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜:ú 32. [¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, 210 3608.366Ø Metropolis, 210 3830.404Ø Ticketshop, ÙËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ 211 9559.900 Î·È www.ticketshop.gr]. ™ÙȘ 22/10. K·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21/10 ÛÙÔ M‡ÏÔ ÛÙË £ÂÛ/Ó›ÎË.

CEDAR WALTON 71¯ÚÔÓÔ˜ È·Ó›ÛÙ·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏ¿Û˘ ·fi ÙÔ T¤Í·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÈÂÚ¿ Ù¤Ú·Ù· Ù˘ jazz. TÔ 1965 ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ The Jazz Messengers, ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ Art Blakey ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙˆÓ ’70s. Y‹ÚÍÂ Ô ÚÒÙÔ˜ È·Ó›ÛÙ·˜ Ô˘ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ ÙÔÓ AÚ›ÏÈÔ ÙÔ˘ 1959 Ì·˙› Ì ÙÔÓ T˙ÔÓ KÔÏÙÚ¤ÈÓ ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈο Ì·Á¢ÙÈÎfi ¿ÏÌÔ˘Ì «Giant Steps». M˘ıÈÎfi fiÓÔÌ· Ù˘ jazz Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¯¿ÛÔ˘ÌÂ. Half Note. ŒÓ·ÚÍË: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 22:30, K˘Úȷ΋ 20:30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi:ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.)

«¶AME ∞§§H MIA ºOPA» TÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ «™Ù·˘Úfi». Aӷ̤ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛÔ ‰¤ÛÈÌÔ Ì ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ™Ù¿ıË ¢ÚÔÁÒÛË Ô˘ ͯˆÚ›Û·Ì ¤ÚÛÈ ÛÙÔ «™˘ÚÌfi» Û È¿ÓÔ, ʈӋ Î·È ·ÓÂϤËÙÔ ·˘ÙÔÛ·ÚηÛÌfi, ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ GrandeLoopa Î·È ÙË B·ÛÈÏÈ΋ K·Ú·ÎÒÛÙ· ηÈ, Ê˘ÛÈο, ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ º·Ṳ̀, O‰˘ÛÛ¤· TۿηÏÔ. ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘ (KÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹), ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9226.975. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10 (ÔÙfi +ú 5 ÛÙÔ Ì·Ú)Ø ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ÎÔÌϤ ÁÈ· 4 ¿ÙÔÌ· ú 135, ÎÚ·Û› ÁÈ· 2 ¿ÙÔÌ· ú 65 Î·È ÔÙfi ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ú 25 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ. Afi 21/10


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ «A.V.» ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· ∆‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó·, ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310, ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr.

™∂ªπ¡∞ƒπ√ MIKPO ¶O§YTEXNEIO + ºOYPNO™ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì·Ú¿˙ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ MÈÎÚÔ‡ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ÛÙȘ 21/10, ÛÙȘ 20.00, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ™‡ÓÙ·Í˘ EÓÙ‡Ô˘, Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Î·È ¢È·‰Ú·ÛÙÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜, Ù· ÂÈηÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Creative Art Direction, ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Î·È Marketing. ™ÙȘ 22/10, ÛÙȘ 19.00, ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ıˆڛ·˜ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ MÔÓÙ¿˙ Ì ÙÔÓ °. K·Ú·Ì›ÙÛÔ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ «N˘¯ÙÔÏÔ‡ÏÔ˘‰ˆÓ» ÙÔ˘ N. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡. ™ÙȘ 23/10, ÛÙȘ19.00, Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· A˘ÙÔÌ·ÙÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ Ì ÙÔÓ £. K·ÌÈÓ¿ÎË, ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ Ì ÙÔÓ K. ¶Ô˘Ï‹, Î·È ™˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ™ÂÓ·Ú›Ô˘ Ì ÙÔÓ ¢. °È·Ù˙Ô˘Ù˙¿ÎË. ™ÙȘ 25/10, ÛÙȘ20.00, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ YÔÎÚÈÙÈ΋˜, £ÂˆÚ›·˜ Î·È AÈÛıËÙÈ΋˜ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ A ºÚ·ÓÙ˙‹, B. B¤ÚÁÔ˘, §. A‰·Ì›‰Ë, Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ IÛÙÔÚ›· T¤¯Ó˘ Ì ÙËÓ E. XÚ˘ÛÔ¯¤ÚË, IÛÙÔÚ›· KÏ·ÛÈ΋˜ MÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙËÓ M. Jossilo, IÛÙÔÚ›· Jazz Ì ÙÔÓ Z. ™·ÌÔ˘‹Ï. ™ÙȘ 26/10, ÛÙȘ18.00, ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¶·È‰ÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘-EÈηÛÙÈÎÒÓKÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ·È‰È¿, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙȘ

19.00 £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ H. AÔÛÙÔϤÏË Î·È «H ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ı¤·ÙÚÔ» Ì ÙËÓ A. K·ÁοÏÔ˘Ø ÛÙȘ 20.00 ™ÎËÓÔıÂÛ›· £Â¿ÙÚÔ˘ Ì ÙËÓ E. K·Ú·Ì¤ÙÛÔ˘, MÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Ì ÙÔÓ X. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, XÔÚÔı¤·ÙÚÔ Ì ÙË M. AÏ‚·ÓÔ‡Ø ÛÙȘ 21.00 ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›·-M·ÎÈÁÈ¿˙ Ì ÙÔÓ °. °È·ÓÓÔ‡ÏË, £Â·ÙÚÈÎfi KÔÛÙÔ‡ÌÈ Ì ÙË M. NÈÎÔÏ·Ú¤È˙Ë, «MÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÁÈ· £¤·ÙÚÔ» Ì ÙÔÓ I. ¢ÚfiÛÔ, £Â·ÙÚÈÎÔ› ºˆÙÈÛÌÔ› Ì ÙÔÓ K. °·Ï¿ÓË. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ºÔ‡ÚÓÔ˘, ÛÙȘ 24/10, ÛÙȘ 20.00, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Pocket Theatre Workshops Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÂÓfi˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ M¿ÈÔ ÙÔ˘ 2006, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ™. ™Â˚ÚÏ‹ (YÔÎÚÈÙÈ΋), £. EÛ›ÚÈÙÔ˘ (£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜), M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë (£Â·ÙÚÈÎfi˜ A˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜), X. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ (Musical), M. M·Ú¿ÙÔ˘ (T¤¯ÓË Ù˘ AÊ‹ÁËÛ˘ ¶·Ú·Ì˘ıÈÔ‡), E. K·Ú·Ì¤ÙÛÔ˘ (™ÎËÓÔıÂÛ›· £Â¿ÙÚÔ˘), ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›·˜-M·ÎÈÁÈ¿˙ ·fi ÙÔÓ °. °È·ÓÓÔ‡ÏË, EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙË M. NÈÎÔÏ·Ú¤È˙Ë, ºˆÙÈÛÌÒÓ ·fi ÙÔÓ K. °·Ï¿ÓË, MÔ˘ÛÈ΋˜ EÈ̤ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ £¤·ÙÚÔ ·fi ÙÔÓ I. ¢ÚfiÛÔ. MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, Ï. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 7, £ËÛ›Ô, 210 3243.306 / ºÔ‡ÚÓÔ˜, M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 21-26/10. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ∞

H A.V. Î·È Ë NEOSET ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ blog

ADVERTORIAL A.V.

HOME SEXUAL!

¢ˆÌ¿ÙÈÔ 2046. TÔ˘˜ ϤÓ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ¿ÙÔÌ· Ì ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ Î·È ıÚ˘ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· fiÚÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ¶¿ÏÈ ·ÛÙÂ›Ô Â›Ó·È ÙÔ fiÛÔ ‰›Ï· Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ bloggers. E›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜, Ô ÈÙÛÈÚÈο˜ Ì ÙÔ ÛΤÈÙ, Ë ÁÚ·Ê›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤, Ô Ôχ˜ ·ÚÈÔ˜ Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂͤÎÈÔ˘ÙÈ‚ ÛÙÔÏ‹, fiÏÔÈ Â˘Ù˘¯Â›˜ Î·È ÂχıÂÚÔÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜, ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ˙ˆ‹ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙË, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‹¯ˆÓ, ÙÔ˘˜ „›ı˘ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏ˘ıÚfiÓ·˜, Ù· ·ÁÁ›ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ·Ó¿ÎÏÈÓÙÚÔ, ·Ó¿Û˜, ÂÎÎÚ›ÛÂȘ, Ù· ¿ÓÙ·! Œ¯Ô˘Ó ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙËı› fiÏÔÈ. ŸÏÔÈ ÔÈ ËıÈÎÔÏ¿ÛÙ˜, ΢ڛˆ˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ Ù˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ¯ˆÚÈÛÙ¿, Û·Ï¿ÚÂÈ Ì ԇÚÈÔ ¿ÓÂÌÔ ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¤Ï·ÁÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÁÚ·Ê›Ô, Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÔıfiÓË, ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÂÈ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ „˘¯¤˜ ˘ÌÒÓ Î·È ËÌÒÓ. AÏÏËÏԇȷ!

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 27


¶√À ∆ƒøª∂

°∂À™∏

* C ú úú úúú • ∫ ª

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ∞ÓÔȯÙfi ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ

∆È̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

¶√§ÀÃøª√ ∫∞π ∞§∂°∫ƒ√

∆aste police ∆˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

Pica-Pica TÛ›Ì·-ÙÛ›Ì· ÈÛ·ÓÈο AϤÁÎÚÔ, Ôχ¯ÚˆÌÔ Î·È Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÙÔ Pica-Pica Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 2 Ì‹Ó˜ ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙË Ê·Û·ÚÈfi˙ÈÎË Î·È ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. £¤Ì· ÙÔ˘ Ë IÛ·Ó›·, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘. TÔ PicaPica (ÛÈÌÔÏfiÁËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ›ڷÁÌ·) ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ·ÏÈfi, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi. ™ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘, οو ÙÔ Ì·Ú Î·È Î¿ÔÈ· ÙÚ·¤˙È· Ê·ÁËÙÔ‡ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¿Óˆ ÈÔ ‹Û˘¯· ÙÚ·¤˙È· ·ÏÏ¿ Î·È Ë open ÎÔ˘˙›Ó·, ı· ‰ÂȘ ηٷگ‹Ó ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÙÔ ÔÚÙÔηϛ Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, ÎÈ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÙÈ Î·Ó·¤‰Â˜ Ì Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÛÙfiʘ, ÙÈ Î·Úfi, ·ÛÚfiÌ·˘Ú· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ó· ÓÙ‡ÓÔ˘Ó Ù· Ì·Ú, ÙÈ roman ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÙÈ ÊˆÙÈÛÙÈο Û ۯ‹Ì· ÛÙ·ÁfiÓ·˜, ÙÈ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˘˜ Ì ٷÊÙ·‰¤ÓÈ· ηÂÏ¿ÎÈ· – fiÏ· ı· Ù· ‰ÂȘ ÛÔ˘ Ϥˆ. EÁÒ ·Ó¤‚Ëη ÛÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ Ì ÙÔ ÈÔ ‹Û˘¯Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¤Î·ÙÛ· Û’ ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Ì ¿ÏÂÙË ı¤· Î·È Î¿Ùˆ, ÛÙË ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ë ‰˘Ó·Ù‹ latin, disco, jazz ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Ì·Ú. ™ÈÁÔ›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ Grand Coronas Ô˘ ‰È·Ï¤Í·Ì ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ, χ۷Ì ̷˙› Ì ÙÔÓ Â˘ÁÂÓ‹ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ Î·È Î¿ÔȘ ·Ôڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ È¿Ù· Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. 37 ÚÒÙ· È¿Ù· Û ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜ ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· Ù· Á¢Ù›˜ ˆ˜ tapas, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ˙¤‰Â˜, ‹ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ó Û’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ôχ. ¢ÔÎÈÌ¿Û·Ì ÙËÓ ÙÔÚÙ›ÁÈ· (ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÔÌÂϤٷ), ÙȘ ·ÓÙ˙Ô‡ÁȘ Ì ÙËÓ ÓÙÔÌ¿Ù·, ÙȘ cucarachas –‰ËÏ·‰‹ ÌԢΛÙÛ˜ Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, Á·Ú›‰Â˜ Î·È ‰·Ì¿ÛÎËÓ·, Ù˘Ïȯ٤˜ Ì Ì¤ÈÎÔÓ– ÙȘ ÂÌ·Ó¿‰·˜, ÈÙԇϘ Ì ÎÈÌ¿, ÙËÓ ·¤ÁÈ· valenciana Ì „¿ÚÈ Î·È Ú‡˙È ·ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ۷ÊÚ¿Ó. TÔ ÛÎfiÚ‰Ô Ô˘ Ôχ ÙÔ ÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ πÛ·ÓÔ› ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿Û·Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ÊÚ˘Á·ÓÈṲ̂ӷ „ˆÌ¿ÎÈ· Î·È aioli Î·È Û’ ¤Ó· ¿ÏÏÔ, ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· η˘Ùfi È¿ÙÔ-‹ÏÈÓÔ, Ô˘ ‹Úı ÙÛÈÙÛÈÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿, Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ·, Á·Ú›‰Â˜ Î·È ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ. °È· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ pica-pica (ÙÛ›Ì·-ÙÛ›Ì·, fiˆ˜ ›·ÌÂ) ‹Ú·Ì pollo canario, ‰ËÏ·‰‹ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ÁÏ˘ÎfiÍÈÓË Û¿ÏÙÛ· Î·È Ù˙›ÓÙ˙ÂÚ. ŸÏ· ÙÔ˘˜ Ôχ ÓfiÛÙÈÌ·, ÙÔ ›‰ÈÔ ¤‚ÏÂ· Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Î·È fiÛÔÈ ¤‚ÏÂ· ÛÙÔ Ì·Ú οو Ó· ÙÛÈÌÔÏÔÁÔ‡Ó, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ۷ÁÎÚ›· (Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·) ‹ Ì ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ¶Ôχ ˆÚ·›· ÂÚ¿Û·Ì ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂȉÈο ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô˘ οÙÛ·ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ì·Ú οو Î·È ÌÂÚ‰Â˘Ù‹Î·Ì Ì ˆÚ·Èfiٷٷ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÎfiÛÌÔ ¿Û˘ ʇÛˆ˜. AÓÔÈÎÙfi fiϘ ÙȘ ̤Ú˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ·fi ÙȘ 7 ¤ˆ˜ ÙË 1 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. TÈÌ‹ (ÂÚ›Ô˘) ú 30 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. PICA PICA, AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663 28 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi, Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª *A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501-2

AÏ¿ÙÛÈ ·fi ÙÔ ·Ï¿ÙÈ (Ì ÎÚËÙÈ΋ ·Í¿Ó) Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹. ŒÓ· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ fiˆ˜ ÛÙ·ÌÓ·ÁοıÈ·, Á·ÌÔ›Ï·ÊÔ, ηÏÙÛÔ‡ÓÈ· ¿Êı·ÛÙ·. °È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÔ˘Á¿ÙÛ· ÙÔ˘ IÔÚ‰¿ÓË ÊÂṲ́ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ. £· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ fiÏÔ˘˜ ÂΛ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Îϛ۠¤ÁηÈÚ· ÙÚ·¤˙È. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÎÙfi˜ K˘Úȷ΋˜. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿. ∞¶§∞ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞-¢∂•π∞

BRASSERIE (LA) •ÂÓ/¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3326.200

¢›Ï· ÛÙÔ ÏfiÌÈ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ «TÈÙ¿ÓÈ·», ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, ·ÊÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù· Î·È ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚ¿ È¿Ù· Î·È ÛÓ·Î ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤. TÔ È¿ÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ú ª ∫ BRASSERIE B√∆∞¡π∫√™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36 (¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ «AıËÓ·˝˜»), µÔÙ·ÓÈÎfi˜ 210 3480.000

M¤Û· ÛÙËÓ «AıËÓ·˝‰·», Ë «Brasserie BÔÙ·ÓÈÎfi˜» ÚÔÛʤÚÂÈ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÙË MÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ·Á·Ë̤Ó˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ¢›Ï·, ÙÔ Î·Ù·ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ·ÌÈÁ¤ Red. ™ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ «AıËÓ·˝‰·˜» ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ‰ÂȘ. ú ª BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

§ÈÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ «ÛÔ‚·ÚÔ‡» ÓÙÈ˙¿ÈÓ, Ì ·Ï¿ È¿Ù· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ «·ÌÈÁ¤» ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úú • ª * °IANTAH™ §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

¡Â·ÓÈÎfi˜, Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋-ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ú ª CENTRAL ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

Afi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ·Á·Ë̤ӷ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙ˘Ï. ¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. úúúM AVALON

∞˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÎÔ˘Ṳ́ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ú CILENTIO

∂ÌÓ¢Ṳ̂ӷ È¿Ù· ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘.

úúú BOSCHETTO ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893

µÚ¤ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Â¤ÛÙÚ„ ‰ÚÈ̇ÙÂÚÔ. AÁ·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. úúú

™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ ·˘Ï¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ «Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ, hot dog, fish’n’chips, ÎÂÌ¿ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ Î.¿.), ı· ÈÂȘ ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ˆÚ·›Â˜, ÍÂÛËΈÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. °È· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, ÌÂÁ¿ÏÔ˜, arty ‰È¿ıÂÛ˘, ¯ÒÚÔ˜ ̤۷. ú• EDEN §˘Û›Ô˘ 12 & MÓËÛÈÎÏ¤Ô˘˜, ¶Ï¿Î·, 210 3248.858

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1982 Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜. T· ¿ÓÙ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ‡Ï˜, ÔÚÁ·ÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›. O ¯ÒÚÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜. ∆Ú›ÙË ÎÏÂÈÛÙfi. ú K M *EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

™Ù·‰›Ô˘ 7, 210 3234.996 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 54, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.140-4 / §·˙·Ú¿ÎË & ¶·Ó‰ÒÚ·˜ , °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.500

TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763

µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Î·È ¯·ÚÌ¿ÓÈ ·fi jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ¶ÔÙfi 7 ¢ÚÒ, Ê·ÁËÙfi 25 ¢ÚÒ. B∞ƒ√À§∫√

Grill kitchen, ÓÙÂÚÏÈοٷ È¿Ù·, ÊÚ¤ÛΘ ·Ù¿Ù˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Û·Ï¿Ù˜. Delivery. C∫ª DIRTY STR.EAT

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô Ó¤Ô ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÚ¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› «Maradona» Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ Û˘Óԉ›· bandoneon οı ∆Ú›ÙË. ∞ÓÔȯÙfi ∆Ú. ˆ˜ Î·È ∫˘Ú. FAR EAST

ŒÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ Aı‹Ó·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Í¯·Ṳ̂ÓË Î¿ÔÙ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ¶È¿Ù· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ Î·È ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Î·Ïfi „¿ÚÈ. ∫¿‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú • ABREUVOIR

§ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 22 & N·˘·Ú›ÓÔ˘ ÁˆÓ›·, 210 3615.024

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, Á‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜, ÎfiÛÌÔ˜ Ó·ÓÈÎfi˜. ∆Ú›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª °π∞¡∆∂™

TÔ sushi ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÁˆÓÈ¿ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ loungebar ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ·’ fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ¯·˙‡ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚ·Á¿ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·’ ¤Íˆ fiÛË ÒÚ· Ô I¿ˆÓ·˜, Ì·¤ÛÙÚÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi nigiri Î·È maki Ô˘ ·Ú‹ÁÁÂÈϘ. ªainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο). úúú • ª CHEZ LUCIEN

AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3422.380/ ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

ªÏ ¿ÙˆÌ·, ÌÏ ÎÔ˘ÚÙ›Ó·-ÙÔ›¯Ô˜, ÌÏÂ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈη Ì˘ÛÙÈο Ù· ÔÔ›· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ÛÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ÙÔ˘. £·Ï·ÛÛÈÓ¿ ¿ÓÙ· ÊÚ¤Ûη Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú DERLICATO

ª·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜ 54, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3633.144

ªÂ Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È events ÁÈ· fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘. CLAVDIOS µÂ˝ÎÔ˘ 38, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9235.128

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. AʤÛÔ˘ ¿ÊÔ‚· ÛÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ KÏ·Ô‡ÓÙÈÔ Î·È ›ÛÙ„ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÙ۷ڤϷ ÌԇʷÏÔ. ∆ËÏÂÊÒÓËÛ ·Ó ı¤ÏÂȘ ı¤ÛË ÛÙÔ parking. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

H ÓÔÛÙÈÌfiÙÂÚË ¿È· ¶ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∆˘ ™Ù·‰›Ô˘ ·ÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú • FOOD COMPANY AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ 47, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3630.373

AÔÓ¤ÂÈ ¤Ó·Ó ·¤Ú· ·fi §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Portobello road Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. N·ڿ ˙¢Á¿ÚÈ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. E›Û˘ ˙˘Ì·ÚÈο Î·È È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ÎÔ˘˙›Ó· ÁÈ· Ó· ‚ϤÂȘ ÙÈ ·›ÚÓÂȘ. AÁ·Ë̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ fiÛˆÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú FREUD ORIENTAL •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 7299.595

EÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ. KÔÌ„‹ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û Ï¢Τ˜, ÁÎÚÈ Î·È ÎÚÂÌ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ˙ÂÛÙ‹ ¤ÙÚ·. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ sushi Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ Ì ˆÌfi „¿ÚÈ Î·È Û¿Î ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú FUJI

«°Ú‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi» fiˆ˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÛÙÔ TfiÎÈÔ. XÒÚÔ˜ ÛÙڈ̤ÓÔ˜ Ì ÎÂÚ·ÌÈÎfi ϷοÎÈ, ÔÈÎÂ›Ô Î·È ÏÈÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ sushi, tempura Î·È yakisoba. °ÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª GALAXY µ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ ª·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GB CORNER •ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000

•ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úúú ∫ ª GRAND BALCON •ÂÓ/¯Â›Ô «St. George Lycabettus», KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712

AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Ì 70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ. ™ÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. £¤· fiÏË Ë fiÏË Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. úúú • £∞§∞∆∆∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·ÊÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÔÏfiÊÚÂÛη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. úúú IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

™Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ cult, ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÔÈ ÈÔ Â˘ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ, ηϋ χÛË Î·È ÁÈ· take away. ú • ª KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445476

™Â ¤Ó· ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ™ÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔ «∫¿ı ª¤Ú·», Ì ÈÔ ·Ϥ˜ Á‡ÛÂȘ, ¯‡Ì· ÎÚ·Û¿ÎÈ Î·È ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ∫ KANE§§A

∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 116-118, °Î¿˙È, 210 3465.830

£¤· ·fi ÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜ ÛÙË ÏÔ‡ÌÂÓ-ÛÈÎ πÂÚ¿ √‰fi, ÏÂ˘Î¿ ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏ· Î·È ÂÈÚ·Á̤ӷ È¿Ù·. úú KOYTI (TO) A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 23, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3213.229

X·Ï·Úfi Ê·Á¿‰ÈÎÔ Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË.TÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ú ª KYOTO

H Î. KÈfiÎÔ ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÛÙËÓ fiÏË. XÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ÓÔ‡ÁȘ, η˚Û¤ÎÈ, ÙÂÌÔ‡Ú·. FURIN KAZAN

∞fi Ù· Ï›Á· fiÔ˘ ı· ‰ÂȘ °È·ˆÓ¤˙Ô˘˜ Ì¿ÁÂÈÚ˜ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ sushi bar. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÎÔ‡ÚÔ Í‡ÏÔ Î·È ÙÔ Ï¢Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰È¿¯˘ÙÔ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Y„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ŒÏÏËÓ˜ Â-

AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585

§fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065

¶·Ú¿ ÙÔ „˘¯Úfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi «ÎÔ˘Ú›Ԣ», Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. £· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. K·Ïfi Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ „¿ÚÈ, Ï›Á˜ ‚Ú·ÛÙ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ù¿Ù˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Î·È ›Ù˜. ú §BYB

ÿÛˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘. MÔÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. úúú ¶A§IA A£HNA

MËı‡ÌÓ˘ 27A, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8659.429

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈfi ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÛÙ› O˘ÎÚ·Ó›·. °È· Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ fiÌÔÚʘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯·ÚÙ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶·Ú¿ÁÁÂÈÏ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ∫Ȥ‚Ô˘ Î·È ‚fiÙΘ Î·È ¿ÎÔ˘Û ԢÎÚ·ÓÈ΋ Ô ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó Û·Ì¿ÓÈ· ÛÙÔ Ì·Ú. ú ∫ M∞°∂ª∂¡√™ ∞À§√™ ∞̇ÓÙ· 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7223.195

TÔ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi Ô M¿ÓÔ˜ X·Ù˙ȉ¿ÎȘ ηıÒ˜ Ô «A˘Ïfi˜» ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘, ·ÚÎÂÙÔ› ËıÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú • M∞π ∆∞π ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 18, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7258.306

¢›‰˘Ì·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿. ™ÙÔ café ÁÈ· Mai-Tai η˚ÈÚ›ÓÈ· Î·È daiquiri ÊÚ¿Ô˘Ï·, ÛÙÔ grill ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÌÔÛ¯·Ú¿ÎÈ ÛÔÊÚ›ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο. úú MALVAZIA

•¤¯·Û ·fi Ô‡ ‹Úı˜, ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ¤Ó· ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÎÂÏ¿ÚÈ Î¿Ô˘ ÛÙË MÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úú• MEAT ME

¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3647.033

™Â ˘¤ÚÔ¯Ô ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Club 22 ÛÙ‹ÓÂÈ ÙËÓ «ÙÚ·Â˙·Ú›·». EΛ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë Û¿ÏÙÛ·. ú • NOODLE BAR

AıËÓ·›ˆÓ EÊ‹‚ˆÓ 64, 210 7221.489

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· ÎÚËÙÈο È¿Ù·, ı· Ì›ÓÂȘ ¿ÊˆÓÔ˜ Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ Î·ÓÔÓÈÎfiٷٷ. K·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ̤¯ÚÈ 05.00. ™·‚/ÎÔ Ì¤¯ÚÈ 7.30, K˘Úȷ΋ ̤¯ÚÈ 24.00. KÚ¿ÙËÛË, ÁÈ· Ó· Â›Û·È ‹Û˘¯Ô˜. C K∞º∂¡∂π√

¢Â›¯ÓÂÈ ·Ïfi Î·È ÛÂÌÓfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÌÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¤ÎÈ ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú ª KIKU

EÚÌÔ‡ 116 & §ÂˆÎÔÚ›Ô˘, 210 3316.766

OÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙È΢ ηٷÁˆÁ‹˜. AÓÔȯÙfi ÌfiÓÔ ÁÈ· ‚Ú¿‰˘. ú Kø™∆∞™

AÁ·ıË̤ÚÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3417.010

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 26, 210 7229.056, 7237.277

‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ú 20. AÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ oyster Ì·Ú. OˆÛ‰‹ÔÙ ÎÚ¿ÙËÛË. úúú MULTI 22

™ÙȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜), ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú √ƒπ∑√¡∆∂™ §À∫∞µ∏∆∆√À

°·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3476.320

AÏÎÈÌ¿¯Ô˘ 21, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7240.409

AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3229.170/∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 72, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5786.660

ȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È π¿ˆÓ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ì ÁÂÌ¿Ù˜ ÙÛ¤˜. úúú Kπ∆ƒπ¡√ ¶√¢∏§∞∆√

(•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.900

¶Ôχ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ë ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ú * MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

TÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÌψӻ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂÍÈοÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÌÔ˘Ú›ÙÔ˜, ·¤ÁÈ· Î·È Ê·¯›Ù·˜ ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M·Ú›·˜-ÕÓÓ·˜ °·Ì¿È. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M›ÓÈÌ·Ï ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ Û ÁÎÚÈ Î·È Ï¢ÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. M¤ÏÈ Î·È Ú·Î› ·fi Ù· K‡ıËÚ·, Ù˘ÚÈ¿ ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË, ¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η-

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÙËÏ. 210 7518.869.

°Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› fiÌÔÚÊ·. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

™ÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ¿ÚÎÔ ‰›Ï· ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ, ·fi ÙÔ Úˆ›. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ‹ ‚Ú·‰ÈÓfi. úú PASTERIA (LA) TÛ·Î¿ÏˆÊ 18, KÔψӿÎÈ, 210 3632.032

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙˆÓ Á¢ÛÙÈÎÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

∞fi ÙËÓ ∆˙¤ÓË Î·È ÙÔÓ º›ÏÈÔ ™ÔÊÈ·Ófi ˘¤ÚÔ¯· È¿Ù· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ. ª¤Û· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi ÙÚ·¤˙È Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ fiÏÔ˘˜. ú ª * PICA PICA AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È¿Ù· ÈÛ·ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜-Ù¿·˜. PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È ·fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ó· ÛÔ˘ ʤÚÔ˘Ó Ì·˙› Î·È ÙËÓ «A.V.» POMODORO ∞ψÂ΋˜ 9, KÔψӿÎÈ, 210 7296.500-3

∫fiÎÎÈÓÔ, ÛÎÔÙÂÈÓfi, ıÔÚ˘‚҉˜ Î·È Ù˘ Ìfi‰·˜. ∫·Ï¤˜ ›ÙÛ˜, live ÌÔ˘ÛÈ΋.

úú™• ∫ª POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ Î·È Ë ı›· ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó «ÎÔÏ·Ṳ̂ӷ» ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. úª• PRUNIER Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 63, KÔψӿÎÈ,


210 7227.379

O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¤Ú·Û ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ٛÔÙ· ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. E˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÛÙ·ıÂÚ¿ ηϋ ÔÈfiÙËÙ·, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. úú ™¶YPO™ - BA™I§H™ §¿¯ËÙÔ˜ 5, KÔψӿÎÈ, 210 7237.575

ªÂÙ¿ ÙÔ M¤Á·ÚÔ, ÎÏ·ÛÈÎfi Á·ÏÏÈÎfi, ÁÈ· Û·ÏÈÁοÚÈ·, ÊÈϤÙÔ café de Paris Î·È ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·. úú RATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, Û·Ï¿Ù· Ì ÊÈÛÙ›ÎÈ· Î·È ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÏÂÈÛÙfi ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋. úúú • SALOON AÏÎÌ¿ÓÔ˜ 36, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.208

ZÂÛÙ‹ ͇ÏÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È Á‡ÛÂȘ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ. ú ∫ 48 THE RESTAURANT AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082

O ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ο‚·. ∞›ıÚÈÔ Ì ÓÂÚ¿ Î·È ˙ÂÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. úúú ª SEA SATIN ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 1, KÔψӿÎÈ 210 3619646 / ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË 5, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9814.319

H ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË M‡ÎÔÓÔ, fiÔ˘ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ «Sea Satin».¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ, ÛÈÙÈΤ˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ Î·È ˙Ô˘ÌÂÚ¤˜ ÌÚÈ˙fiϘ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. TË Ó‡¯Ù· ÔÈ 30Úˉ˜ –ÎÏ·ÛÈÎÔ› ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘– ʇÁÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ Î·ıÒ˜ οı Á‡̷ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Jagermeister Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì¤Û· Û ·ÛË̤ÓÈÔ ÎÔ˘‚¿ ÁÂÌ¿ÙÔ ¿ÁÔ Î·È ÊÚ¤Ûη ¿ÁÚÈ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ™¿‚‚·ÙÔ, K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úúú SQUARE SUSHI ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 65, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7255.236 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8081.512

¡ÙÈ˙¿ÈÓ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ôχ ηϋ ÙÂÌÔ‡Ú·, ÚÔÏ¿ maki sushi Î·È ¿ÏÏ· ˆÌ¿ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· delivery. úú ST’ ASTRA •ÂÓ/¯Â›Ô «Park», Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

ªÂ executive chef ÙÔÓ Herve Pronzato Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÏÈÙfi ¯ÒÚÔ Ì ʷÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Úȷ΋. úúú STARS •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

∫Ï·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™Ù· Û˘Ó ÙÔ Â˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ Î·È Ë ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.

úú ∫ ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

∂ÎÏÂÎÙ‹ fusion ÎÔ˘˙›Ó· ·fi Ì·¤ÛÙÚÔ˘˜ Ì·Á›ÚÔ˘˜. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡.

∆√ ™¶ITI TOY K. ¶I§¶OY§ -∆ƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 123, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6895.666

A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

H ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «Pulcinella» ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÈÙ·ÏÈÎfi spot ÁÈ· pasta Î·È ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ. ú ª ∫ A§ªÀƒ∞

ªÂ ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ chef Robert Serwatka. ∫ÔÛÌÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ¿„ÔÁÔ service Î·È valet parking. úúú ™TOA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8820.737

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ›Î·Ê¤˜, ÛÓ·Î, Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ú • THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi Î·È ·¤ÚÈÙÙÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Deliveryú SVEIK PÔ˘Ì¤ÛË 6, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9018.389

K¿ÙÈ Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ù˘ ¶Ú¿Á·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, οÙÈ Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘, οÙÈ ÔÈ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ T¿ÓÈ·˜ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ K·Ïfi ™ÙÚ·ÙÈÒÙË Â›Î·ÈÚÔ Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÔΛ̷Û Ô˘ÁÎÈ¿ Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÛÓ›ÙÛÂÏ Î·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ È¿ÙÔ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÎÓ¤ÓÙÏÈÎÈ. TÚ·¤˙È ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ, ·Ú·Î·ÏÒ. ú • ∫ TRELLI PAPIA TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 26, °Î¿˙È, 210 3245.777

TÚ·ÙÔÚ›·, ÂÍ·›ÚÂÙË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜, ¤Ó· restaurant ÛÙÔ °Î¿˙È ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. A·Ú·›ÙËÙ˜ ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. XPY™A ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 81, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3412.515

ºÈÏÈÎfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›· ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜. EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì·ÁÂÈÚÂ̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË XÚ‡Û·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔ‡˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 8 ¯ÚfiÓÈ·. √ˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÛÈÙÈÎfi cheesecake Ì ̤ÏÈ. ú VARVAKIOS ¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

°Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú ºI§I¶¶OY •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390

AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ∞Á·Ë̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ (ÙfiÙÂ), ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ Ï·Ù›·˜ (ÙÒÚ·). ú ª øPAIA E§§A™ (H) ¶ÔÏ˘‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 19 & KÚËۛϷ 34 (Ï. B·ÚÓ¿‚·), ÙËÏ. 210 7525.777.

AıËÓ·˚Îfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ˙ÂÛÙfi ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘. ¶ÔÏÏÔ› Î·È ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.

µfiÚÂÈ· 21 KoÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230621

∂͢Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ª ∫ ANEMA E CORE

¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109

ºÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·, ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË. úú ∫ ALTAMIRA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 28, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.841

È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Ì·Ú ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û˘Óԉ›· Ô‡ÚÔ˘. úú • DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 6936 452318

∆Ô ÁÓˆÛÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «∞ÛÎÏËÈÔ‡ °ˆÓ›·» ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ. ™ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ «∑·ÊÂÚ¿ÓÔ» Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. úú ∂¡√∆∂CA

T¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ fiÚÂÍ‹ ÛÔ˘: ÌÂÍÈοÓÈÎË, ÈÓ‰È΋, ·Ú·‚È΋ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. KÔÎÙ¤ÈÏ Û·ÓÁÎÚ›·˜ (·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ Ì·ÚÁ·Ú›Ù·) Î·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË Ì›Ú· ˘fi ¤ıÓÈÎ ‹¯Ô˘˜. Œ¯ÂÈ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ. úú * ART DECO

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

∫Ô˘˙›Ó· Û ÂÏÏËÓÈÎfi Ù¤ÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ÂÎÏÂÎÙfi „¿ÚÈ Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· ·ÂÚÈÙ›Ê. FENICE (LA)

T¯ÓÔ-ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤: steak Ì ۿÏÙÛ· ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Î·È ÏÈÓÁÎÔ˘›ÓÈ ·ÛÙ·ÎÔ‡ Ì ̿ÓÁÎÔ Î·È ‚·Ó›ÏÈ·. AVENUE 103 §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. «Life Gallery»), 210 6260.400

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ, Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÌÂÏȤ (·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜). ú E™∆π∞∆√ƒπ√ 102 §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 102, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8101.875

™ÔψÌÔ‡ 4-6, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6714.263

πÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. πÙ·ÏÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. úú IãÀ∂™ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572

Gourmet Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ brunch ÙȘ K˘ÚȷΤ˜. úúú BELLAMORE RISTORANTE

AÏ‹ Î·È ·ıfiÚ˘‚· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Ù˘ Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ team ÙÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜». úúú K∞™∆∂§√ƒπ∑√

¶Ï. AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.555

¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

NˆÚ›˜ ÁÈ· ηʤ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÛÙÔÓ Î‹Ô (4.307.30 ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÈÙ·ÏÈο ÁÏ˘Î¿), ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë AÓÙÔӤϷ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úú BEAU BRUMMEL AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 9 & AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.780

OÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÚˆÙ¿ÓÔÈÍ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Ù˘ fiÏ˘. TÒÚ· Û ÈÔ ÏÔÁÈο Â›‰·, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ηıÒ˜ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓÈο ·fi ÙË Ê¿ÚÌ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. úúú °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û ¤Ó· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi. ¶È¿Ù· ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. úú M CASA DI PASTA X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜ 11, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.361-3 / AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122

√ Ó·fi˜ Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ pasta. ∞Ó „¿¯ÓÂȘ ÁÈ· ηÏfi ÚÈ˙fiÙÔ, Â‰Ò ·Ú¿ÁÁÂÈϤ ÙÔ Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·. ∫˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ 13.00-19.00.

úúú ∫ • ª COSMOS OÌ‹ÚÔ˘ 8, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.150

¶È¿Ù· Â͈ÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜. ∫fiÛÌÔ˜ ·fi ÙȘ Á‡Úˆ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¤Ó· cosmopolitan. úú DEALS ¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ 10, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6773.183

ÕÓÂÙÔ˜ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ. ¶ÚˆÙfiÙ˘·

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ∞˘Ùfi Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜ ʤÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÙÔ café-restaurant «Breeze». AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úú ú Kπ√À¶π∞ T¤ÚÌ· Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 6200.005

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. úúú∫ Kƒ∏™™∞ °∏ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666

¶·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ ·˘ıÂÓÙÈο ÎÚËÙÈÎfi˜, ‚ÈÙÚ›Ó· Ì ÎÚËÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. PÒÙ· ÁÈ· ÌÔ˘Ú¤ÎÈ, Û‡ÁÎÏÈÓÔ Î·È ·¿ÎÈ, Ûٿη, ÛÊ·ÎÈ·Ófi ÁÈ·¯Ó›, ÙÔ‡ÚÙ· ¯·ÓÈÒÙÈÎË, ηÏÙÛÔ‡ÓÈ·. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª MAYOR X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 92, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.460

KfiÎÎÈÓÔ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· muy espanol, ¤ÍÔ¯· tapas ÁÈ· ·Ú¯‹ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. æ¿Í ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈο Î·È Ù· Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. úú MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700

™Â ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ÊÚ¤Ûη Û·Ï·ÙÈο, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜ ηÈ, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ª ∫ ª∂™√°∂π∞∫√ (∆√) ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 47 & ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6149.000

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì·ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÎÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ú M¶EP¢EMA B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

£· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÙËÓ ÂȘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·. °ÓˆÛÙ‹ Î·È ·Á·ËÙ‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ηÏfi Ê·ÁËÙfi Ù˘ ·Ï-

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 29


°∂À™∏ Ï¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ (Ô §¿Î˘ ºˆÙÈ¿‰Ë˜ ‹Ù·Ó ÚÒËÓ Ô‰ËÁfi˜ Ú¿ÏÈ). úú ∫ MR. VONG

ÛÙÈο Ù˘ Á‡Û˘. úú RISTORANTINO (IL)

E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 13, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6250 305

K·È „¿ÚÈ, Î·È ÎÚ¤·˜, Î·È ·˘ıÂÓÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. úú ROBIN’S HOOD

Multi-ethnic ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÎÔ˘˙›Ó·˜. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ú NORTH STAR

∞ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 10.00 ÙÔ Úˆ˝ ¤ˆ˜ 05.00 ÙÔ Úˆ˝ ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ ÙȘ 07.00 ÙÔ Úˆ˝

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70 °Î¿˙È ∆.∫. 11854 ∆ËÏ.: 210 3476320

X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3

KÚ¤·Ù· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη Ì·¯·ÚÈο, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Á‡ÛÂˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ̤۷ Û ÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó·. AÓÔȯٿ οı ̤ڷ ·fi 20.00 (Î·È K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ). OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ Ì ÍÈÓÔÏ¿¯·ÓÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ú ¶∞§π∞ A°√ƒ∞ K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

ÌÈÎÚÔÁ‡̷ٷ

¡Â·ÓÈÎfi Î·È cÔzy, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÁÈ· Û·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi Î·È ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú P∞NDELI ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.787

cafe-˘ËÚÂۛ˜ Catering ∞η‰ËÌ›·˜ 84, ∞ı‹Ó· - ÙËÏ.: 210 38.100.26

§ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 249, ¡. ™Ì‡ÚÓË ∆ËÏ. 210 9417.832, 210 9417.852

∞˘ıÂÓÙÈο ÎÂÌ¿Ì ·fi ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹, ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. úú ¶AY™I§Y¶ON IÏÈÛ›ˆÓ 26, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 6202.081

¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Î·È ·ÏÈfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. ™ÙÔ ¿ÓÂÙÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· ¢¯·ÚÈÛÙËı›˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi live ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÓfiÛÙÈÌˆÓ È¿ÙˆÓ. PIAZZA MELA §. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596

∫·È... Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ MÂ˙‰ÔˆÏ›ÔÓ §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143 - ∫·ÏÏÈı¤· ÙËÏ.: 210 9480.657

KÔÌ„fi, Ôχ ÎÔÌ„fi, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ۤӷ Ô˘ ̤ÓÂȘ ‚fiÚÂÈ· Î·È ÂÙ¿¯ÙËΘ ̤¯ÚÈ ÙÔ (‰ÈÏ·Ófi) Baccarat ηٿÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Ù˘ Û·Ì¿ÓÈ·˜. AÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ôχ ÓfiÛÙÈÌ· Î·È ÎÔÌ„¿ ÊÙÈ·Á̤Ó˜. úúú ¶I¶EPIA AÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

30 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘı· Û ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ô Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. úú SALT & PEPPER’S §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840

ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÎÏÂÎÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 30 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • SALUMAIO DI MONTENAPOLEONE ¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.934

AfiÏ˘Ù· ÎÔÌ„fi, ÚÔÛʤÚÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiٷٷ ηÏÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›·, fiˆ˜ ÛÈÙÈο ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ ÎÚ¤·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÛÙȘ Í·ÓıȤ˜ Î˘Ú›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÓÙÏË̤Ó˜ ·fi Ù· „ÒÓÈ·. úú ª SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. «Semiramis»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion, ÎfiÛÌÔ˜ Ó·ÓÈÎfi˜ ΢ڛˆ˜. úúú SQUARE SUSHI

Ù˜ ÙÔ˘. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. úú ∫ £EA £A§A™™A

¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ¢ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÛÂÊ Ô Bertrand Valegeas, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Á·ÏÏÈο È¿Ù·. úúú Xƒøª∞∆∞ µÀ£√À

¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152

æ·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. úúú º∞ƒ√™ æ˘¯¿ÚË & µ·ÛÈÏ›Ԣ, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6230621

¡¤Ô all day ÛÙ¤ÎÈ Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ Î·È ÌÈÏÎÛ¤ÈΘ, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á¤˘ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ æ˘¯ÈÎÔ‡. ú

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú GENOVESE B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 99, BԇϷ, 210 8958.400-1

H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Michele Conforti ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ «Sale & Pepe». ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª ∫ JIMMY AND THE FISH ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417

BA§ENTINA

∆Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ. úú ª I£∞∫∏

§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 235, K·ÏÏÈı¤·, 210 9431.871

AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

M·ÓÙ›, ÈÚÔÛΛ, ÌÔÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘, fiÙ·Ó ÙȘ Ì¿ıÂȘ, ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. C ∫ ª BARBA LAZAROS

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. ¶ÔÏÏÔ› ͤÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. ÕÊı·ÛÙË „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. úúú ª • I™TIO¶§O´KO™

¡fiÙÈ·

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003

Œ¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· 34 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¯ÒÚÔ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ú K M BOUILLABAISE

AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi chic restaurant Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú Iø¢π√ §. A¯ÈÏϤˆ˜ 119B, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258

¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·, ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ. úú LIS CAFE

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

I. MÂÙ·Í¿ & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.116

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÛÙ˘Ï ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ maki Î·È nigiri sushi. úúú STRADA (LA)

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÛÔ‡· ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ ÊÚÂÛÎfiٷ٘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·. úú K M CADKO

Café-bar restÔ Ì ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È homemade ÁÏ˘Î¿. MAPINA

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

§¿ÌÚÔ˘ K·ÙÛÒÓË 63, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9412.207

¶·ÏÈfi Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. úú TH§∂ª∞Ã√™

°ÂˆÚÁ›· Î·È PˆÛ›·, ·Á¿Ë ÌÔ˘! ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È ı· ›ÓÂȘ... ‚fiÙη ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú CAFÉ TABAC

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 65, KËÊÈÛÈ¿, 210 8081.881

ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K¿Ùˆ KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015

KÔÌ„fi˜ Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜, Ì ÔÚÂÎÙÈο, ›Ù˜, Ê¿‚˜, Ú‚›ıÈ·, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ™ ∫ TIKE

§ËÙÔ‡˜ 11 (ÍÂÓ. «The Margi»), BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9670.924

KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418

úúú

¢˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ÔÏ›ÙÈη È¿Ù· ÛÙÔÓ Î‹Ô Ì ٷ Ê·Ó·Ú¿ÎÈ·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. ú ª TUTTI A TAVOLA

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169

§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911672

KËÊÈÛ›·˜ 280, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.101

÷Ϸڿ ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ˘, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È funky ‹¯ÔÈ. RISO AMARO

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ Á˘·Ï› Î·È ÙȘ ·Ï ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, upper class ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ‰˘Ó·Ù‹ ÎÔ˘˙›Ó·. VARDIS

∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, Ë ÎÔ˘˙›Ó· ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο Ì˘-

√¢√™ ∆∞∫∏ 13 æÀƒƒ∏ 105 54 ∞£∏¡∞ ∆ËÏ. & Fax: 210 3254 707

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

æ¿ÚÈ Î·È ¿ÏÈ „¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú ª ¶√∆√¶ø§∂π√¡

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 104, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2716.111

Restaurant - Bar

™Ù·Ì¿Ù·˜ 70, ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6216.820

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (•ÂÓ/¯Â›Ô «¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650-6

™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∑ÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ͇ÏÔ. úú UPPER CATS

°È· minimal zen Ù‡Ô˘˜, Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ. °Â‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È Â͈ÙÈΤ˜. COOK & LOOK

EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈÎÈÏ›· Û ›ÙÛ· Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ caférestaurant ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ chef ÙÔ˘ «La Strada». úú ª ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™ ∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª £∞§∞™™π¡√™ HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎÙ‹-

NÔÙ·Ú¿ 131, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4292.030.

K·ÊÂÓÂ›Ô ÛÙËÓ TÚÔ‡Ì· (·ÍÈÔÚÂ¤˜ Î·È ÂÓٷοı·ÚÔ) Î·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›·: Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜ ·ÚÈÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ Î·È Ë ∆·˚Ï·Ó‰‹ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, M·Ú›Ó·, Ì ÙȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ù˘. £· Ê·˜ ·Ï¿, ÊıËÓ¿ Î·È ˘¤ÚÔ¯·. ú MOORINGS M·Ú›Ó· BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.310

Afi Ù· ·ÏÈ¿ Î·È ·ÌÈÁ¤ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜, Û‡ÛÙËÛ ÛÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ’70 Ù· ÛÓ›ÙÛÂÏ ¯fiÊÌ·Ó Î·È ‚ÈÂÓÔ˘¿. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «¶ÏÔ˘˜ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘» ηÈ, Ì ÊfiÓÙÔ ÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. úú∫ª M¶AKA§IKO O§A TA KA§A °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 & K‡ÚÔ˘, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8981.501

°Â‡ÛÂȘ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È 4-5 ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÏÏËÓÈÎfi Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. úú MÀ£√™ ∆∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. «Divani Apollon Palace & Spa»), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿-


TIPS °∂À™∏™ ART DECO

ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ). ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú NOODLE BAR IˆÓ›·˜ 52, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9326.033

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÛÔ‡ÂÚ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. N∆π¡√ƒ∏™ °π∞¡∆∂™

M. MfiÙÛ·ÚË 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.032

™ÙË Pfi‰Ô ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ÔÏÏÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÊı·ÛÙ· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜ ·fi Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ÛԢͤ Ë ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·. úúú *PERE UBU K‡ÚÔ˘ 74, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.450.

∆∞∫∏ 13

°IANTE™ ™ÙÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì ٷ ʈÙÂÈÓ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ Í‡ÏÈÓË ÛÎÂ‹, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ (‰›Ï· ·fi ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ «PȂȤڷ»), ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌË ÎÔ˘˙›Ó· fiˆ˜ ÎÚÂÌÌ˘‰ÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜ Ì ڇ˙È, ÎÈÌ¿, ÛÙ·Ê›‰Â˜ Î·È ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ ‹ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ÔÈÚÈÓfi Ì ÎÚ·Û›, ̤ÏÈ Î·È ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ, ÔÏÏ¿ ˙˘Ì·ÚÈο, ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ÁÏ˘Î¿ (ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙÔ ·ÁˆÙfi ·fi ¯·Ï‚¿ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÔÚÙÔοÏÈ, fiˆ˜ Î·È Ë Îڤ̷ Ì ÙË ¯ÈÒÙÈÎË Ì·ÛÙ›¯·) Î·È Î¿‚· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·ÛÈ¿. Afi ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ ÙË 1.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ οı ̤ڷ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369 ART DECO XÒÚÔ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ design lovers Ù˘ fiÏ˘, ÁˆÓȤ˜ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˜ ÁÈ· οı ÂÚ›ÛÙ·ÛË Î·È ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. M ÌÔ˘ÛÈ΋ (˙ˆÓÙ·Ó‹ ·fi ÙȘ 18:00 Î·È ÌÂÙ¿) ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÒÚ· Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË. M ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· οı ÁÂÁÔÓfi˜, ·fi ¤Ó· Á‡̷ VIP ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË catering Û ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘. TÔ Art Deco Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Î·˘Ù¿ meeting points Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›ÛÂȘ. K. B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240 CILENTIO M ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ Cilentio. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ÂÚÛÈÓ¿ events, Î·È ÁÈ· ʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚˆÙfiÙ˘˜ Î·È Á¢ÛÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÂÓÒ ÂÍÔÏ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÈ‚¤ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ Ì projector Î·È ÔıfiÓË plasma 42'' ÁÈ· business lunches ·ÏÏÈÒÙÈη ·fi Ù· ¿ÏÏ·. AÎfiÌË, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘, www.cilentio.gr, ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ ·Ôχو˜ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Ì·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· οı ÂÚ›ÛÙ·ÛË. ™ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‹ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. M·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 & ™fiψÓÔ˜ 54, KÔψӿÎÈ, 210 3633.144 TAKH 13 ZˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ʈÙÈÛÙÈο Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ‚ÚÔ¯‹ Î·È «Î·Ú¿‚È·» Ô˘ ·ÚÌÂÓ›˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi. MÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˙·˙, ÚÔÎ Î·È ÌÏÔ˘˙ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ Û ٷÍÈ‰Â‡Ô˘Ó. TÔ TAKH 13 ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ۤӷ Ô˘ „¿¯ÓÂȘ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Î·È ·¯ı¿ÓÂÛ·È ÙÔ Ì·˙ÈÎfi. T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

O ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÂÊ KÒÛÙ·˜ TÛ›Áη˜ Û Ӥ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. £· ‚ÚÂı›˜ Û ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÈ˙¿ÈÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ı· Á¢Ù›˜ ÛÔ˘ÊϤ Ì˘˙‹ıÚ·˜ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·, οÙÈ Û·Ó nouvelle cuisine ·Ï¿ ÁÎÚÂÎ, ·˜ Ô‡ÌÂ. £· ¤¯ÂȘ ÔÏϤ˜ ÔÈÓÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Á‡Úˆ ÛÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÙÔ˘˜ °Ï˘Ê·‰ÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜. AÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. PIN UP ºÈÏ›Ô˘ 23 & AÎÙ‹ ¢ÂÏ·‚¤ÚË, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

AÌÂÚÈηÓÈ¿ ·ÏÏ¿ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙ· ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ. ¶ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ˙Ô˘ÌÂÚ¿ burgers Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ù‡Ô˘ ÚˆÈÓfi. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. úú PIZZA MARZANO

(‚Ï. «™‡ÚÔ˜ Î·È B·Û›Ï˘») ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ Û ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÈÛÙÚfi. úú TINELLO (πL) KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

Afi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ fiÏ˘. £· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ∆ÂÙ.-™¿‚‚. úú Tƒ∂Ã∞¡∆∏ƒπ∞ AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 52, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4127.900, 4175.643

ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ· Î·È ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úúª VICENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

NÔÛÙ·ÏÁfi˜ Ù˘ Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈ΢ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ Vicenzo («Parmigiano»), Â‰Ò ı· ‚ÚÂȘ Â›Û˘ ÙËÓ ›ÙÛ· Ì ÙË ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË. ™·Óȉ¤ÓÈÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Î·È ÙÚ›ÊÙ˜-ʈÙÈÛÙÈο by Kyrios Kriton. Delivery. ú • ∫ ª º§√π™µ√™ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9881.582

∞fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ «K·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô». ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì οو ÙÔ «Spell» ÁÈ· οÙÈ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ‹ ÁÈ· ÔÙfi, ¿Óˆ ÙÔ ÈÔ «Î·Ïfi» ÙÔ˘˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· È¿Ù·. úú ∫ ª WAICHHART CAFÉ ∞ÎÙ‹ ªÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 58, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4534.408

∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÈÛÙÚfi ÙÔ˘ ∆˙›ÌË Ì ÙÔ Ôχ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙ˘Ï. §›ÁÔ Û·Ó ÁηÏÂÚ›, Ï›ÁÔ Û·Ó ·Ï·ÈÔˆÏ›Ô. úú • Xƒøª∞∆∞ µÀ£√À

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.124

EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152

ŸÌÔÚÊÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞ll-day ·ÓÔȯÙfi ·fi 13.00 ¤ˆ˜ 1.00. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ delivery. ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏfiÔ˘Ó. ú ª ∫ • ¶§√À™ ¶√¢∏§∞∆√À

TÔ ·ÏÈfi «Parmigiano» ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠„·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË.úúú

∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 42, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4137.910, 4137.790

Minimal ·ÈÛıËÙÈ΋ Ì ˆÚ·›· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Î·Ú¤ÎϘ º›ÏÈ ™Ù·ÚÎ ·fi ÙÔÓ ∆˙›ÌË ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë ηÈÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «∫›ÙÚÈÓÔ˘ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘». ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ µ. ∞Ï‚·Ó›‰Ë. úú • ª RAZGOULIAY AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 7, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.090

°Ó‹ÛÈ· ÚˆÛÈÎfi. úú SPUNTINO ºÔ›‚˘ 19, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.912 / OÌ‹ÚÔ˘ 6, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.290

°Ó‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ¿ÛÙ· (Â‰Ò Â›Ì·ÛÙÂ!). AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË 1.00 ÙÔ ÍË̤ڈ̷, ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. ú SUZANNA X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

O XÚ›ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. C TARTARE ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË 52, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9780.320

O B·Û›Ï˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘

BAR - RESTAURANTS A£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Ô˘ ÛÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·, ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ›, Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. ú ∫ AGUA A‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó·. µar Î·È grill. •¤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ d.j. ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 210 3479.190

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ôχ¯ÚˆÌÔ, Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜. ∆·Ú¿ÙÛ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÓËÛÈÒÙÈÎË ·‡Ú· Î·È Ù· ÊÒÙ· Ù˘ °Î·˙fiÔÏ˘ ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ. ú ∫ BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ÈÛ¯˘Úfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. T¤ÏÂÈ· ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 31


°∂À™∏ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª BALTHAZAR

¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ club. úú • MICRAASIA LOUNGE

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

£¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜-ÂÈηÛÙÈΤ˜ performances. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ÂÏ·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜.ú • ∏∞RD ROCK CAFÉ

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3464.851

∞fi ÙȘ ÈÔ ÎÔÛÌÈΤ˜ ۿϘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÂ Ó¤Ô ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ¯ÔÚÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú·. ∫ÏÂÈÛÙfi ∫˘Úȷ΋, ¢Â˘Ù¤Ú·. úú BANANA MOON πÂÚ¿ O‰fi˜ Î·È MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, 210 3411.003

fine Italian cuisine Triptolemou 26, Gazi tel.: 210 3468720 reservations@trellipapia.gr www.trellipapia.gr Opens @ 19.00 / closed on Sunday & Monday

°Â‡ÛÂȘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÙÔ ethnic, ÔÙ¿ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ÈÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· Ù˘ Aı‹Ó·˜. °È· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ̤۷ úú BIG APPLE ™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.249

∆Ô ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ú˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ª BIG DEALS X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 50, ∫ËÊËÛÈ¿, 210 6230.860

∂ÏÏËÓÈ΋

∫fiÛÌÔ˜ B.¶., Ì·ÍÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ, Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. º¤ÙÔ˜ ÈÔ Ôχ club ·Ú¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. CIAO

ÎÔ˘˙›Ó·

ÌÂ

‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·

TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, 106 81, ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ∆ËÏ.: 210 3301.369

Hot spot ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ∂ÒÓ˘ÌÔÈ ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜ (΢ڛˆ˜ Úˆ›). ¢˘Ó·Ùfi ÛËÌÂ›Ô Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢ÈÂıÓ‹˜ Ì ÈÓÂÏȤ˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ 7.00 .Ì. ú CUBANITA K·Ú·˚ÛοÎË 28, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3314.605

¶¤Ù˘¯Â ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯¿ÚË ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ (ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈΘ Î·È ¤ıÓÈÎ). ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ live ·fi ÎÔ˘‚·Ó¤˙Èη ÁÎÚÔ˘.

úú • EM¶§EøN AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÂÎÈÔ‡, privé room, Ì·‡Ú˜ (ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ) ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi residents Î·È guest djs. ENVY CAFÉ - BELLE HELENE RESTAURANT KˆÓ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 1, Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 8073.659

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·, ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ΋Ô, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ∂SCOBA ¶·ÙÚ. ª·Í›ÌÔ˘ 1 & ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.550

¶·ÏÈfi, ÎÏ·ÛÈÎfi tex-mex, Ì·˙‡ÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ È·Û›·. ú ª GALLERY CAFÉ

BAR RESTAURANT

∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹ ÙËÏ: 210 3251.663 ÙËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 6947 931788 32 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.742

™Â ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. AÓ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ›· Â›‰·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ηı›ÛÂȘ Â›Ó·È ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ È‰·ÓÈÎfi «·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ» ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÌÚÈ˙fiϘ, ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ Î·È ˙˘Ì·ÚÈο, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi Ì ·Ó·ÌÓËÛÙÈο η¤Ï· ÙÔ˘ Ì¤È˙ÌÔÏ Î·È ·ÂÚÔÏ¿Ó·-ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜. ú • ª. ∫√À∑I¡∞-CINÉ æÀƒƒH ™·ÚÚ‹ 44, æ˘ÚÚ‹, 210 3247.234

AÚÎÂÙ¿ ÊÈÏÈÎfi Î·È ¯·Ï·Úfi bar-restaurant ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ̇ÏÔ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. K˘Ú›ˆ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË Î¿‚·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. ú MAMACA’S ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984

TÔ Ï¢ÎfiÙÂÚÔ Ï¢Îfi ÙÔ˘ «Mamacas» ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. TÔ Ì·Ú ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÂÚ·Ù¿˜ Û ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÛÔοÎÈ. ú • ª M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ª∂§π «ÈÔ „ËÏ¿», ‰ËÏ. ÙË ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ Ù·Ú¿ÙÛ·, Âȉ˘ÏÏȷο Á‡̷ٷ οو ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi (·fi ∆ÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ).ú ª MESSIAH K·ÚÓ¿‰Ô˘ 25-29, KÔψӿÎÈ, 210 7294.290-1

MÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, mainstream ‹¯ÔÈ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ ÎÂÊÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ peak Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. AÓÔȯٿ οı ̤ڷ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ bar, TÂÙ¿ÚÙË

°Â‡ÛË ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÔÏÏ¿ live shows, parties, events, Ì ethnic ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÔÈ ›Ó·Î˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ̋ӷ Î·È ÛÙ· È¿Ù· ÙÔ finger food. ¶¿ÚÙÈ Î¿ı ∆Ú›ÙË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· SOL, ∆ÂÙ¿ÚÙ˜ Ô Marousopoulos Î·È ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ Ì ÙÔÓ d.j. Itzik ·fi ¡À. Õ„ÔÁ· cocktails. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ›. OBI ¶Ï·Ù›· AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 210 3314.330

TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÛÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ∆Ô ‚Ú¿‰˘ ÌfiÓÔ Ì·Ú Ì swinging ‰È¿ıÂÛË Î·È «Ì·‡Ú˜» ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, µÚÈÏ‹ÛÛÈ· / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A' ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. PERFECT TEN

£ËÛ›Ԣ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. SOUL E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÎÚ¤·˜ Ì ÌÈ· ȉ¤· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙfi. TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Û ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È barrestaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. TPIA °OYPOYNAKIA ™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ∆ۤηÚ ÙȘ Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘. Xƒøª∞-CHROMA K·Ú. ™ÂÚ‚›·˜ & §¤Îη 8, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3317.793

∆Ú›· Â›‰· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο moods. ™Ù˘Ï¿ÙÔ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ Ì electronica Î·È live ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿. VARVAKIOS ¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

¶ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ-Ê¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ì classic ÌÂÓÔ‡ Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜, lounge design, «·Ó·Ú¯È΋» ÎÔÓÛfiÏ·. ú VITRINE

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, MÂÙ˜, 210 9237.109

NÙfiÚÔ˜ Î·È Î¤ÊÈ, ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ·fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Perfect Ten Ô˘ «Í·Ó·¯Ù˘¿» ÛÙÔ KÔψӿÎÈ Ì ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Solymar. ú PROSOPA RESTAURANT

™ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰›Ï· ÛÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ £.°Ú›‚· («Prime»,«Envy», «Privilege» ). ™ÙÔ champagne bar ı· ‚ÚÂȘ Ù· ηχÙÂÚ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜ (Î·È Ë fiÏË ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘).

KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

N·ڤ˜ ÌÔ‰¿Ù˜ ·Ú¤Â˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙, ÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ªfiÓÔ ‚Ú¿‰˘. ú SPARKS §. KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

NÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ, ·Ú½ÛÙÈÎÔ bar-restaurant. ∆ÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì·Ú Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÎÚ‡ ηٿÏÔÁÔ. Delivery. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. STAVLOS INN ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘

∆∞µ∂ƒ¡∂™ A∫∞¡£√À™ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 24, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.800

T·‚ÂÚÓÔÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì Ôχ ˆÚ·›Ô ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú∫ª AN£Pø¶O™ 23Ô ¯ÏÌ. ψÊ. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜, 210 8150.926

MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˆÚ·›· ·˘Ï‹, ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. KÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. úú ∫ ∞¡√π•∏ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿-


∫ƒ∞™π

KÙ‹Ì· ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ô˘

‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û› Î·È ÂÌÊȷψ̤ÓÔ Û ÙÈ̤˜¤ÎÏËÍË. C K M A¶OæH (ME)

™¿ÓÈÔ Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙÔ ÎÚ·Û› Ì ·-

°·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

Ú·ÁˆÁ‹ ÌfiÓÔ 4.000 ÊȿϘ, ÙÔ KÙ‹-

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C ARGENTINA

Ì· ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÚ·Û› Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙÂ. ™Â ÎÙ‹Ì· ‰¤Î· ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ Ï·ÁÈ¿˜ ÙÔ˘ XÔÚÙÈ¿ÙË Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË KÔÚÒÓÂÈ·, ÙÔ 1993 Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 3.000 Ú›˙˜ ·Ì¤ÏÔ˘ ·fi ÙȘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÔÈÎÈϛ˜ Merlot Î·È Cabernet Sauvignon. OÈ «¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ› AÌÂÏÒÓ˜» Ù˘ P. ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ô˘ & ™π∞ O.E. ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ 1997, Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤¯ÙÈÛ·Ó ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÈÓÔÔÈÂ›Ô Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· Î·È ÂÁη٤ÛÙËÛ·Ó ·ÓÔÍ›‰ˆÙ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜, ‰Ú‡ÈÓ· ‚·Ú¤ÏÈ· Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹, Ï‹ÚË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÌÊȿψÛ˘. H ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·ÌÂÏÒÓ· Á›ÓÂÙ·È Ì ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. H ηÏÏȤÚÁÂÈ· Á›ÓÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ó· Â›Ó·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 1,5 ÎÈÏfi ·Ó¿ Ê˘Ùfi. TÔ ÎÚ·Û› (70% Merlot Î·È 30% Cabernet Sauvignon) ·Ï·ÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙ· ‰Ú‡ÈÓ· ‚·Ú¤ÏÈ· Î·È ÂÌÊÈ·ÏÒÓÂÙ·È Û ¯·ÌËÏ‹ ›ÂÛË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÏÏÔÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÔÈÔÙÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. H ÔÈÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ AÌÂÏÔÔÈÓÈ΋ E¶E, ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÔÈÓÔÏfiÁÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ I·ÙÚ›‰Ë. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ο‚· ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó· ‚·ı‡ ÎfiÎÎÈÓÔ, ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ ÎÚ·Û› Ì ÂÌÊ·Ó¤˜ ÙÔ «ÌԢΤÙÔ» Ù˘ ·Ï·›ˆÛ˘. - A. M. XÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚԇ΢ 6977 999098 N›ÎÔ˜ TÛÔÌ›ÎÔ˜ 6972 669530 B·˜. ŸÏÁ·˜ 4, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ™ÙËÓ Aı‹Ó·: ο‚· AÓı›‰Ë˜ (Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 13-15, KÔψӿÎÈ, 210 7251.050)

K·Ï¤ÓÙ˙È, M·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 66476

°ÓˆÛÙ‹ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ù· ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ ÎÚ¤·Ù·, Û ͇ÏÈÓÔ ‰›ÛÎÔ Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜... ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. MÂÁ·Ï›Ô! ú K AY§H TOY ANTøNH NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N. ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú K B§A™™H™ ¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÂÏ¿Ù˜. AÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ì ·Ù¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ ÁÂÌÈÛÙfi, ÛÈÙÈÎfi Á·Ï·ÎÙÔÌÔ‡ÚÂÎÔ. ú BYPINH™ AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.153

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, ¿Óˆ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ™ˆÛÙfi ·˚‰¿ÎÈ, Ôχ ηϋ ηÙÛ·ÚfiÏ·. C M °EITONIA YÁ›·˜ 32, BԇϷ, 210 8951.762

ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÎÚ¤·Ù· ·fi ÙËÓ K·Ú‰›ÙÛ· (ÁÂÌÈÛÙfi ÌÈÊÙ¤ÎÈ, ÂÍÔ¯ÈÎfi ·ÚÓ¿ÎÈ). KÏÂÈÛÙfi ÙËÓ TÚ›ÙË. C K °ENOBEºA ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ 23, MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 210 2810.674

¢‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ (Ì Ù˙¿ÎÈ), ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ ˙Ô˘ÌÂÚfi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ Ì „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù·. ú K °IANTE™ B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

KÔ˘˙›Ó· Ì ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ¿Ô„Ë, ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È minimal chic ¯ÒÚÔ˜. K¿ı ̤ڷ ·ÓÔȯٿ ·fi 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ 1.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ª °§YºA¢IøTI™™A M·Ú·ÁÎÔ‡ & ™. §·˙·Ú›‰Ë 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.763

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú M 24øPO (TO) §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 44, 210 9221.159

™ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË «K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¿ÙÈ». K·È ·ÙÛ¿˜ Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÛÔÚ ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ (1.000-ıÂÚÌ›‰Â˜Ô˘-‰ÂÓ-η›ÁÔÓÙ·È-ÔÙ¤). C £ANA™H™ K·Ó¿ÚË 43, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ (KÔÓÙfi¢ÎÔ), 210 6004.056

¶ÔÏÏÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ, Ôχ ηϿ „ËÙ¿ Â›Û˘. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· ¤¯ÂÈ Î·È „¿ÚÈ.ú KABOYPI ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. º˘ÛÈο, ÊÚÂÛÎfiٷٷ „¿ÚÈ·, ηϷ̿ÚÈ· ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. úú ª ∫ KA£E MEPA AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179

TÔ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ Ù˘ «K·ÏÏ›ÛÙ˘» Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÎÂÊ¿ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÛÔ‡ÂÚ ÎÚ·Û› ¯‡Ì·. AÓÔȯٿ Î·È K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14,

N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290

Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È „¿ÚÈ· ÌÂÁ¿Ï·, ÂÏ·Á›ÛÈ·. TÈ̤˜-ÛÔÎ. C K ª ∫∞§§π™∆∏ AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179

TÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ÙË ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ¤¯ÂÈ ¯Ù›ÛÂÈ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË 14 ÂÙÒÓ Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ Û Ôχ ηϋ Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜-ÙÈÌ‹˜. K∞¡∞ƒπ∞ K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ· Î·È Û˘¯Ó¿ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ¿ÌÊÚÂÛÎÔ „¿ÚÈ. ∫ÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. úú K M KA¶OY KA¶OY §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480657

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ (¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙ¿). TÈÌ‹ 20 ¢ÚÒ Î·Ù’ ¿ÙÔÌÔ. K∞ƒ∞µπ∆∏™ AÚÎÙ›ÓÔ˘ 33 & ¶·˘Û·Ó›Ô˘ 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7215.155

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÎÚ¤·˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1926. ú KAT™APINA KËÊÈÛ›·˜ 311, KËÊÈÛÈ¿, 210 6254.072

E‰Ò ÙÚÒÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ fiÏË Ë ·ÏÈ¿ KËÊÈÛÈ¿, οÙÈ ı· ͤÚÂÈ. ú M K§HMATAPIA (H) ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3, BԇϷ, 210 8991.114

H ΢ڛ· A‰·Ì·ÓÙ›· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÎÔ˙·Ó›ÙÈÎÔ˘˜ ÎÂÊÙ¤‰Â˜ Ì ۿÏÙÛ· ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È ›Ù˜. KÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú K KO§§IA™ ™ÙÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3 (K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ & ¢Ú¿Ì·˜), T·ÌÔ‡ÚÈ·, 210 4629.620

æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „¿ÚÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ. A¤Ó·ÓÙÈ Ë ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ «5 È¿Ù· ÎÈ ¿ÏÏ·...»( 210 4618.808) Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. úú M KÀƒ∞-¡∆π¡∞ ¶˘ıÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, KÔψÓfi˜, 210 5229.290

§·˚Îfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi (·fi ÙËÓ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿) Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ Ì ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÎÈı¿Ú·, ‚·ÚÂÏ›ÛÈ· ÚÂÙÛ›Ó·. ú §√Àπ∑π¢∏™ I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª M∞¡ø§∏™ ™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜. M∞ƒ°∞ƒø §. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ 126, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4514.226

¶·ÏÈ¿ Ôχ ÁÚ·ÊÈÎfi Û‹ÌÂÚ· ·ÚÎÂÙ¿ Ì·˙ÈÎfi, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ÙÔ ·Á·¿ÌÂ. ∞ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ‹ ¡. ¢ÔΛ̈Ó. KÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ úª MAYPOMATH™ EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6399.102

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ¤·˜, ıˆÚÂ›Ù·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘. C M

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 33


210 3314330-1

¢π∞™∫∂¢∞™∏

CAFE - BAR Panormou 115 A, Ampelokipi tel.: 210 6981032

M√¡π¶¶√

3254.707

¢ÚÔÛ›ÓË 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.440

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. AÓÔȯٿ οı ̤ڷ, ÎÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ºI§ETAKIA ¢AºNH™

PÔÌ·ÓÙÈÎfi fiÓÔÌ·, ̤۷ ÓÙÂÎfiÚ Î·ÙÛ·ÚÔÏÈο Î·È ÙÚ›ÊÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÎÔ˘˙›Ó·! ¶Ôχ ˆÚ·›Â˜ ¯ÔÈÚÈÓ¤˜ Î·È ·˚‰¿ÎÈ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎfiÙÛÈ ÊÔ‡ÚÓÔ˘. øÚ·›· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ú MONO¶ø§IO ∞£∏¡ø¡ IÔıÔÓÙȉÒÓ 10 & KÂÈÚÈ·‰ÒÓ, K. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3459.172

ºÈÏÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Î. AÁÁÂÏÈ΋˜. ¶·Ù·ÙԇϘ, ›Ù˜ Î·È Ôχ ηÏfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÚ·Û›. •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ Ì ËıÔÔÈÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÊÈÏÔÍÂÓ›. ú ∫ • MOY¢IANO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, 210 6844.826

™ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ê›ÓÔ˘ ÛÈÙÈÎÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÚfiÛıÂÛ ÙÔ ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÓÔȯٿ, ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙfi. M¶PIZO§AKIA O TE§H™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775

E‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, ÌfiÏÈÎË Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. C M Møƒπ∞™ EÈÚ‹Ó˘ 56, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010.129

ŸÏ· Ù· ÎÚ·ÙÈο, ÛԢͤ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ. C NA´A¢E™ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 74, BԇϷ, 210 8990.197, 9657.706

°È· οÙÈ ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ. ºÈϤÙÔ ÈÂÚ¿ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ú K Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

c u c i n a

TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ¯‡Ì· ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÙÈÊ¿‰Ô, ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Ì ·Ù¿Ù˜, Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ú OINO£HPA EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 13 & XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘, Ï. K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7258.428

•ÂΛÓËÛ Ì „¿ÚÈ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, ÌÈÎÚfi„·Ú· ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ, Û·Ú‰¤Ï· Û¯¿Ú·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÎÚ·ÙÈο. ú M ¶EZOY§A™

caffé-ristorante

§√À∫π∞¡√À & Ã∞ƒπ∆√™ 15 ∫√§ø¡∞∫π ∆∏§.: 210 723 0896

¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ∆ÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. C K ª æ∞ƒπ™∆√¡ K·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ 16, N. IˆÓ›·, 210 2850.746

£’ ·Ó¤‚ÂȘ Ù· ÛηÏÈ¿ Ô˘ ı· Û ԉËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÓËÛÈÒÙÈÎË ·˘Ï‹. ¢È¿ÊÔÚÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜, Ï·˚ο ÛÙÔ Èο, ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜. úú øƒ∞π∞ ªÀ∆π§∏¡∏ (∏) ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ & ¶È›ÓÔ˘ 29, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5730.909

O ·ÚÈÔ˜ Z¿¯Ô˜, ‰‡Ù˘ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ı· Û ÂÚÈÔÈËı› Ì ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô˘ ¤È·Û·Ó ÔÈ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰Â˜ ÁÈÔÈ ÙÔ˘, ϷΤډ·, ÛÔ‡·, ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹. ú M

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™ BY™™INOKH¶O™ AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 14, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3248.728

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. AÏËÛÌfiÓËÙÔ ÙÔ ÔÙfi ‚‡ÛÛÈÓÔ ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹! ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú °§YKY™(√) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

EÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi Ô˘˙ÂÚ› ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜, Ì ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ. AÓÔȯٿ Ì ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∂¶π Tø §∞´∫ø∆∂ƒ√¡ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú ¶EIPATH™ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 125, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 8078.319

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

¢È¿ÛËÌË Ë Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. ú K M ¶§ATANIA (TA)

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·. C K SARDELLES

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, ÛÎfiÚ‰Ô Î·È ‚·ÛÈÏÈÎfi, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ÛÔ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∆Ú·¤˙È· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M MANIA

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú ™∂™√À§∞™

EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ™›ÁÔ˘ÚÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ·. ú MOY¢IANO

MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 31, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6510156

Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C ™ª∞ƒ∞°¢∞ ¶›Ó‰Ô˘ 24, ¶Â‡ÎË, 210 8056.379

AÏfi, ÊÈÏfiÍÂÓÔ, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ. ú∫ª TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210

34 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. ªÂ ÓÙÂÎfiÚ ÁÈÁ·ÓÙԷʛۘ Ì ·ÓıÈṲ̂ӷ ÏÈ‚¿‰È· Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜, Ê¿‚· Î·È ÛÈÙÈ΋ ηÚfiÙÔ-Ï¿¯·ÓÔ Û·Ï¿Ù·. C Xƒ∏™∆√™

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÁÂÌ¿ÙÔ Ì·Á·˙›. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi d.j. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO)

¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

i t a l i a n a

EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ A¯·ÚÓÒÓ, 210 2281.520

K¿ÔÈ· «·ÏÈfi·È‰·» 60s Û‡¯Ó·˙·Ó ‰Ò. TÒÚ· Â›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÙ¤ÎÈ fiÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ηډÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ›, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÙfiÓÔ˘˜ Ú·ÎfiÌÂÏÔ, ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÎÚ·Û›, ηٷ‚ÚÔ¯ı›˙ÔÓÙ·˜ ÎÚ·ÛÔÌÂ˙¤‰Â˜. £· Û ηÏԉ¯Ù› Ë T˙¤ÓË, ¿·È¯ÙË ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. ÕÌ· ‰ÂȘ fiÙÈ ·ÚÁ› Ì˜ ̤۷ Î·È ÙËÁ¿ÓÈÛ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. ú ¶A§AI ¶OTE

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ, Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›), ˘¤ÚÔ¯Ë Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ·˘Ï‹ Î·È ÌÈ· Û¿Ï· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª

CAFÉS/BARS ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰Ô-ÁÏÂÓÙÔÎÔ›Ô. TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. M ·È‰fiÙÔÔ. ú P∞∫∞¢π∫√

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daiquiri ÙÔ˘, ÙȘ Û·Ï¿Ù˜, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· electronica Î·È Ù· cinematic grooves. AæE¡∆π

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 79, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9419.686

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 19, £ËÛ›Ô, 210 3424.224

M¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 30, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰˘Ó·Ù‹, Ï·˚΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ú·Î¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË. ú ∫ª PAKO™Y§§EKTE™

™Ù¤ÎÈ ÛÙÔÓ beat Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì Á‹ÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ı·ÏˆÚ‹, Ì ηʤ ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ΢ÚȷοÙÈη ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙ· ÓÙÂÎ. µUENOS AIRES CAFÉ

°ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 75, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.739

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘. ZÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. TÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ ı· ο„ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘. TÔ Û¤Ú‚È˜ Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi . C ™∫√Àºπ∞™ MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ-Û¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. C ∫ ™∆√ ª∂´¡∆∞¡π ∞Á. ∑ÒÓ˘ 43, ∫˘„¤ÏË, 210 8612.749

√ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂȘ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÓfi˜ ηÊÂÓ›Ԣ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂȘ Ì ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∫·È ÁÈ· ¿ÚÎÈÓÁÎ ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó È‰ÈˆÙÈÎfi. C K M • TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú K T∏™ ∫Àƒ∞-∂§π™∞µ∂∆ MÔÛ¯¿ÙÔ

N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤. CUP & CINO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. EXIS MUSIC CAFÉ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 6947 031300

O AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi», ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ÁÈ· ¤Íˆ. ™ËÌ›ˆÛÂ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÙfi ‰ˆÚÂ¿Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11.00. LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Ì happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Resident d.js Santo, AdSugar, Angel. MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48, KÔψӿÎÈ, 210 3630.045

All day brasserie ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂÙ ÙÔÓ ·¤Ú· Û·˜. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. M¶PIKI

£· ÙÔ ‚ÚÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ πÈfi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙÔ MÔÛ¯¿ÙÔ. ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È Ë ÊÔ‚ÂÚ‹ PˆÛÔfiÓÙÈ· ÁÈ·ÁÈ¿ EÏÈÛ¿‚ÂÙ, Ô˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÙ· Û‚¤ÏÙ· ηÈ, ·Ó ÛÂ Û˘Ì·ı‹ÛÂÈ, ı· ÛÔ˘ ÂÈ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙË PˆÛ›·. Œ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ „·ÚÈο Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜, úª X√çπ¢∞∫π

ºÚ‡Ó˘ 18, 210 7518.637

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043

Cinematic mood, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙ· ÙÚ·Â-

K·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿ÚÈÛÙË ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ·, ÌÈ· ÔÚÙÔηϛ fi·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, ÌÈ· funky ÁÈ¿Êη ÁÈ· „˘¯¤˜ ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ. AÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (Î·È K˘Úȷ΋). ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

™ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ê›ÓÔ˘ ÛÈÙÈÎÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÚfiÛıÂÛ·È ÙÔ ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÓÔȯٿ, ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙfi ú MOY™IKO MEZE¢O¶ø§EIO

∞ÓÔ›ÁÔ˘Ì 7.00 ÙÔ Úˆ˝


˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. Jazzy ‡ÊÔ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live, ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ rock ÛÙ· ˯›· Î·È È¿Ù· ‹È·˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™ÙË ÁÂÌ¿ÙË café-bars ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ˆÚ·›Ô˘˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. SUITA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

H ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË Ù¿ÛË ÛÙËÓ AÛÎÏËÈÔ‡, ÙÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ∆Ô Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜.

BARS 1-22 ¢Ô˘Î›ÛÛ˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 122, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ

∫ÂÊ¿ÙÔ funk bar Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ Jamaica. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· Boombastic Fantastic sessions ÙˆÓ Anna Mystic, d.j Idolos, MC Yinka, οı ¶¤ÌÙË funky freestyle Î·È ∫˘Úȷ΋ ¿ÚÙÈ Ì Ôχ reggae. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙ˘Ï Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. MÂ˙¤‰Â˜ ÛˆÛÙfiÙ·ÙÔÈ Î·È ÎfiÙÛÈ ÛÙË ÛÔ‡‚Ï· ÁÈ· «ÎÂÚ·Û¿ÎÈ». A§Ã∏ªπ™∆∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ ∆ÚÔ‡Û· Î·È ÙË ¡·Ó¿ °·‚·Ï¿ ÛÙË ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. To Ó¤Ô meeting-point Ù˘ fiÏ˘. ∞RT DECO K. B¿ÚÓ·ÏË 12, ÷ϿӉÚÈ, 210 6840.240

∫¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË «5 Senses Experiences» Parties Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ·fi 13/10 ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÙÈ «µikini Nights» Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ “Oriental Nights”. µARRIO KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.477

Afi 14/10 ·Ó·Î·ÈÓ›˙ÂÙ·È ÚÈ˙Èο ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÙÔ Ó¤Ô urban under-ground spot Ù˘ fiÏ˘. £· ÊÈÏÔÍÂÓ› live Ì ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù· , Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È jazz η Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ live Ì ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™Ù· ÓÙÂÎ ı· ‚Ú›Ù ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ µlend, d.j Free, °ÚËÁfiÚ˘ æ·ÚÈ·Ófi˜, ª¿ÚÎÔ˜ ºÚ¿ÁÎÔ˜, °È¿ÓÓ˘ §ÒÏÔ˜. µπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

√ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ˜ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì cafe-bar, basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı¤·ÙÚÔ, ÂÎı¤ÛÂȘ BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ d.j. Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ¶ÔÙfi ú 6 . CORTO MALTESE ∫·Ú·ÈÛοÎË 31, æ˘ÚÚ‹,

∫·Ï‹ ı¤ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Î·È indie ÂÈÏÔÁ¤˜ ηıËÌÂÚÈ¿ ·fi ÙȘ 19.00 Ì special cocktails. ∫¿ı ¶¤ÌÙË Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÚÚ¿˜. ¶·Ú·ÛÎ. ª¿Î˘ ¶··ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶·Ó·Á. ª¿ÚÏ·˜, ™¿‚. ∫·ÙÛÔ˘Ú›Ó˜- ªÔ‡Ú·˜-ª¿ÚÏ·˜. ∞fi ¢Â˘Ù.- ∆ÂÙ. ªagi ELectric Jukebox Xperience. °KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ˆÚ·›Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ENZZO DE CUBA

Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, Ï·Ù›· K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

™ËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο, Â›Ó·È ÁψÛÛÔ‰¤Ù˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Î¿ÔÈ· ÎÚ‡· È¿Ù·, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈÎfi Ì·Ú Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û ¤Ó· „˘¯Â‰ÂÏÈÎfi Ô ÛÎËÓÈÎfi. PETROGAZ

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi eclectic electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. PICA PICA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 74, £ËÛ›Ô, 210 3476.847

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. ¶√∆√¶ø§∂π√¡

™ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÙ›‚Ô ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi club Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ £ËÛ›Ô. Old-school reunion ¿ÚÙi ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ. ¶··Û˘ÚfiÔ˘ÏÔ Î·È Big Night Out ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ™‡ÚÔ ¶·ÁÈ·Ù¿ÎË. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 12 Ì ÔÙfi. ºÈ¿ÏË: ú 80 CLUB 22

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ d.j. Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5 . ¶ø§∂π∆∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

∆ÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ.

NÂÔÏ·È›ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. SOUL STEREO

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 6972220.530

Coffee shop-bar Ì 4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, club οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ electropop ÛÎËÓ‹. IN SPIRIT OÌ‹ÚÔ˘ 57, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9344.415

All day ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û ·Ó¤ÌÔÚÊË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 1920, ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi. LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3247.666

™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ 30+ hip hoppers, ËıÔÔÈÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ Ô d.j. Lo-Fi. MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. MAYO

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

√ ¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Soul Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats Î·È Û˘¯Ó¿ parties Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ¤ÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ deejays. ™∆∞™∏ ª∞ƒ√∫√ £. µÚËÛı¤Ó˘ 19, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, 210 9214.860

¡¤· ¿ÊÈÍË Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙ¤ÎÈ. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ethnic, jazz, rock, soul, reggae Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ mainstream.K·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞fi ∆Ú. ˆ˜ Î·È ™¿‚. ·fi ÙȘ 21.00 ˆ˜ ÙȘ 03.00. STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502

∆Ú·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· clubbing. Tƒ∞ §∞ §∞

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

∞ÛÎÏËÈÔ‡ 45, ∞ı‹Ó·, 210 3628.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ d.j. ÁÈ· Ù· pop remixes Ô˘ ÍÂÙÚ˘ÒÓÂÈ. MEDLEY MUSIC BAR

¡¤Ô café-bar, Ì ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ʈÙÂÈÓ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È ÎÔ‡ÎÔ˘ ‰È¿ıÂÛË. ™Ù¤ÎÈ ËıÔÔÈÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. WUNDERBAR

IÏÈÛ›ˆÓ 26, Ï. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿˜, 210 6251.536

HÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, guest d.j. Î.¿. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›·. XOPO™TA™ION

™˘Ó¯‹ ¿ÚÙÈ, live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ. ∫˘ÚȷΤ˜ ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Medley party Ì ÚÔÎ, Ï¿ÙÈÓ Î·È ÓÙ›ÛÎÔ. ∆ÂÙ¿ÚÙË ethnicjazz live Ì ÙÔ˘˜ ∞ӿηٷ Î·È ¶¤ÌÙË live Ì ÙÔ latin ÁÎÚÔ˘ Grupo Pachanga. √PEN SKY WITH A BIRD & A PARROT BY THE SQUARE ŸıˆÓÔ˜ 10, ™ÙÔ¿, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3312.712

¡¤Ô spot ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙË ÛÙÔ¿ ŸıˆÓÔ˜. ∫·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ· ·˜. ∆· ˘fiÏÔÈ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. §Â˘Îfi ÊfiÓÙÔ Û ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÁˆÓÈ¿

AÚÙ¤ÌȉԘ 1, ¶Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.038 - 210 8943.901

Party- restaurant Û Á‹ÈÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜, club Ì ̷‡Ú· bar, restaurant Ì ªeditasian ÎÔ˘˙›Ó·. Resident d.js Jose Jamora (¶·Ú.), ∫ÒÛÙ·˜ ∑‹ÎÔ˜ (∫˘Ú.). R’n’b οı ™¿‚‚·ÙÔ. ∞fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 19.00 CAMEL CLUB

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

FANTASHEED

3411.003

Food Bar ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ù˙·Ì·Ú›·. ∞ÓÔÈÎÙ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·fi ÙȘ 17.30 ÁÈ· ηʤ Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù·.∫¿ı ∫˘Úȷ΋ Latin Sundays Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡. CAFE MERCEDES

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

¶Ï·Ù›· AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ 4 & ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, ÙËÏ. 210 3314.330

¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÎÔ˘ÚÌ¤ÙÈ, ·Ó¤ıÚ„ ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ alternative people Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì industrial ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Û›ÁÔ˘Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÚfiÛˆË ÎÔÓÛfiÏ·.

§ÂˆÊ. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, Aı‹Ó·

EÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ë E‡· N·ıÂÓ¿. ¶¿Óˆ, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ E‚. ¶·Ô‡ÏÈ· ÓˆÚ›˜ Î·È Ù· ÎÏ·ÛÈο ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·. K¿Ùˆ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. Special ¤ÍÙÚ· Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Pfi‰ÔÓ, ÛÙȘ 22/10 Ian Brown. CRISTAL §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 46, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 6180.603-5

™Ù¤ÎÈ B¶ Ì glamorous ÎÔÈÓfi Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ r’n’b Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ÛԢͤ. TȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ «Blink» ¿ÚÙÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Family The Label Ì hip-hop Î·È r’n’b. DECADENCE BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.0456993 77301

TÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË Ì indie ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ Down Decadence ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Î·È tributes Û ·Á·Ë̤ӷ ÁÎÚÔ˘ Î·È Â›‰Ë. DEXX CLUB §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 87 Î·È ¢ÚfiÛË 1, 210 6426.529

¡¤Ô music club ‰›Ï· ÛÙÔ Divani-Zafolia Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∆ÂÙ¿ÚÙË ’80s Î·È disco, K˘Úȷ΋ r’n’b Ì ÙÔ˘˜ Dirty Noise. ∂NVY AÁ. EÏÂÔ‡Û˘ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center, 210 3317.801

AÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 20/10 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ «MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ Center», ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ Venue. 3 fiÚÔÊÔÈ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ¢ËÌ. TÛ›ÙÛÔ˘ Û lime, ¯Ú˘Ûfi Î·È Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· Ì ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜. ™ÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ YALLAH Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ ÛÙÈÏ Î·È ÛÔ˘ÚÂ¿Ï ·ÈÛıËÙÈ΋. E›ÛÔ‰Ô˜: ¶·Ú.-™¿‚‚. ú15 - ηıËÌ.ú10. ºÈ¿ÏË: ú 110-120 EXO-VITRINE M. MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, MÂÙ˜, 210 9237.109

ª¤Û·-¤Íˆ ÁÈ· ‚·ıȤ˜ ·Ó¿Û˜, Ì maistream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. FACTORY

CLUBS

¢ÂÎÂϤˆÓ 26, °Î¿˙È, 210 3452.220

BANANA MOON

AÓ·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ club ÛÙÔ °Î¿˙È Ì ¯·ÌËÏfi ÚÔÊ›Ï Î·È ˘„ËÏ‹ ·‰ÚÂÓ·-

IÂÚ¿ O‰fi˜ Î·È MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, °Î¿˙È, 210

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 35


>>

¢π∞™∫∂¢∞™∏ Ï›ÓË Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ clubbing Î·È Û‡ÓıÂÛË gay-straight ÎÔÈÓÔ‡. K§IK CLUB KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, ¶Ï. KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘, 210 6230.810

EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi fiÛÙÔ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. TÂÙ. karaoke night (·fi 26/10) Î·È K˘Ú. ·fi ÙȘ 20.00 «All the Money» ¿ÚÙÈ Ì ÙËÓ ÕÓÙÂÏ· ¶·ÓÙÂÏ‹ ÙÔ˘ Soho Radio (·fi ÙȘ 30/10). ∫Àµ√™

Doukissis Plakentias str. 122 (near to ‘Panormou’ metro station)

∂ÚÌÔ‡ &£ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¡¤· ¿ÊÈÍË Û 3 ÔÚfiÊÔ˘˜, Ì ٷڿÙÛ· Ô˘ ‚ϤÂÈ ∞ÎÚfiÔÏË, ÚÔÛÂÁ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. LATIN HOUSE µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

∆Ô latin ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ µ.¶. ÃÔÚfi˜, d.j. Î·È happenings. LUV EÚÌÔ‡ & AÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553

M ÙÔ Meine Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ club ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÂ˙fiÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÚÂÙÚfi ’50s ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·fi ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë. Dance ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì resident Î·È guest DJs ·fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ, «Sexy & Nice» r’n’b ‚Ú·‰È¿ ÙËÓ K˘Úȷ΋. MOTEL ™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3238.970

H ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ dark ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÎÈ Â‰Ò Ô AÓÙÒÓ˘ K·ÏÔÁÚ›‰Ë˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ art deco, baroque Î·È ’70s ÛÙÔȯ›·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈÛ¯˘Úfi Û‡ÛÙËÌ· ‹¯Ô˘ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ electro Î·È deep house. PALENQUE º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, °Ô˘‰›, 210 7752.360

EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi space ÓÙÂÎfiÚ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î˘Úȷگ› ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ ÔÈÔÙÈο ‹¯Ô˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌfi˜, ͤÓÔÈ Î·È ŒÏÏËÓ˜ DJs Ô˘ ηχÙÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ dance ÛÎËÓ‹˜ ·fi progressive house ̤¯ÚÈ minimal techno. ª∞D CLUB

TÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Ï¿ÙÈÓ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙË 12Ë ÛÂ˙fiÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË ı· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ï¿ÙÈÓ ÁÎÚÔ˘¿ÎÈ· Î·È DJs (ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È guest ÎÏ‹ÛÂȘ). ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ù· ÎÏ·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈÎˆÓ ¯ÔÚÒÓ. PASSA

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & ¢ÂÎÂϤˆÓ 12, °Î¿˙È, 210 3454.604

§Â‚¤ÓÙË 3, KÔψӿÎÈ, 210 7211.310

∂¤ÛÙÚ„ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·È ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ main stage Ì indie pop-rock ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ 80s. Resident d.j. o ¶¿ÓÔ˜ °È·Óӷο΢. MEINE DANZA

Opening 21/10. N¤Ô barclub-restaurant ÛÙË ÏÂÙ‹ ‚˘ÛÛÈÓÈ¿ Î·È ¯Ú˘Û‹ (fiˆ˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ deco) ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂٷ͇ AÓ·ÙÔÏ‹˜ Î·È ¢‡Û˘. H ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ T¤Ú˘ ™Ù·Ì·Ù¿ÚË. Residents: ¶¤Ì. «Show Room» KÒÛÙ·˜ Z‹ÎÔ˜, ¶·Ú.-™¿‚‚. Dj Mario, K˘Ú. «Rock Tails»

AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11 & K·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË, æ˘ÚÚ‹, 6978 096.900

§Â˘Ù¤Ú˘ KÂÊ·Ï¿˜. REINA - AYTOKINH™∏ §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 7, 210 6998.560-1

∆Ô ÁÓˆÛÙfi club ÙˆÓ µ.¶. ÓÙ‡ÓÂÙ·È ethnic Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÈÓ‰È΋ Î·È ÎÈÓ¤˙ÈÎË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ¡ÙÂÎfiÚ Û ̷‡ÚÔ, ÌÏÂ Î·È ÌÔ‚ Ì·˙› Ì ÈÓ‰Èο ÌÔÙ›‚· Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ mainstream Ì d.j. ÙÔÓ ¢ËÌ. ªÔ˘ÙÛԇϷ.∂›ÛÔ‰Ô˜ ¶·Ú. & ™¿‚. ú 15. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ú 10. ∞fi ∆ÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. ROCK & ROLL

MILO Z TÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ Î·È Û˘ ÙÔÓ NÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi Î·È Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ funky jazz ‹¯Ô ÙÔ˘.Half Note. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.)

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 6 Î·È Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7217.127

£EPO™ ŒÓ· Ó¤Ô ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ‹¯Ô Ì·˙› ÌÂ Ï˘ÚÈÛÌfi Î·È ·ÓÔ›ÎÂÈ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· fiˆ˜ didgeridoo, berimbaw, Ù˙Ô˘Ú¿˜, ÙÛ¤ÏÔ. YÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ «£¤ÚÔ˜» ÛÙËÓ ÂÙÈΤٷ Plus Rec Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¶·˘Ï›‰Ë, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿ Î·È Ù˘ M¿Úı·˜ ºÚÈÙ˙‹Ï·. MÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. £¤·ÙÚÔ B·Ê›Ô, AÁ›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ 16, BÔÙ·ÓÈÎfi˜. ŒÓ·ÚÍË: 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10. ¶ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û›, ڷΛ: ú 1. K·È οı ¶¤ÌÙË.

IÛÙÔÚÈÎfi ÎÔψӷÎÈÒÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ Ì ÛÙ·ıÂÚfi Ê·Ó·ÙÈÎfi «‰ÈÎfi ÙÔ˘» ÎÔÈÓfi. EÏÏËÓÈο ¿ÚÙÈ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ οı TÚ›ÙË. SPELL CLUB 22 ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶·Ú·Ï›· ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘

Privé ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì fingerfood Î·È Ó·ÚÁÈϤ. µar-Ì·Ó¿‚ÈÎÔ ÁÈ· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· cocktails. ∫¿ı ∆Ú›ÙË «Latin Fiesta», οı ¶¤ÌÙË Ô °Ú. ™·ÌÔ˘ÚοÛÔÁÏÔ˘ ÙÔ˘ Best, ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ¿ÚÙÈ «Sex & the City» Î·È Î¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÙfi ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÙË ladies’ card. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

∆Ô Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘. √ °ÈÒÚÁÔ˜ º·Î›ÓÔ˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ events ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, Û ¤Ó· ebm/electro/gothic barclub Ô˘ ¤ÏÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË. XOPO™TA™ION ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, ¶Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3314.330-1

Rock ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÎÈÓÂ›Ù·È Û alternative, indie, synthpop, electro, EBM tunes. TȘ K˘ÚȷΤ˜ live Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘Ì·ÓÈÛÙÒÓ N›ÎÔ˘ TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˘. VINILIO §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 33, °Ï˘Ê¿‰· (Hotel EÌÌ·ÓÙ›Ó·), 210 9681.056

«™ÙËÓ ÓÙÈÛÎÔÙ¤Î, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÓÙÈÛÎÔ٤λ. MÔ˘ÛÈΤ˜, ¿ÚˆÌ· ÎÈ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Ì fiÏ· Ù· ÎÔÌÊfiÚ fiˆ˜ ÓÙÈÛÎÔÌ¿Ï˜, ›ÛÙ· ÁÈ· ¯ÔÚfi Î·È ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ‰È¿ÛËÌˆÓ ÛÙ·Ú Û ηıÚ¤ÊÙ˜. Afi Donna Summer ̤¯ÚÈ Olympians. E›ÛÔ‰Ô˜: ¶·Ú.-™¿‚‚.ú 15, ηıËÌ. ú10. ºÈ¿ÏË: ú 90-100. WILD ROSE RELOADED §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 293, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810

∆Ô ÁÓˆÛÙfi ÚÔÎ club ÛÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ Ì maisntream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ●

36 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

¶¤ÌÙË 20

LEAF IS TEN Live ÙÔ˘ Sutekh. BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ Bios. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15

PAUL DI’ ANNO ¶ÚÒÙÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ Iron Maiden ÚÈÓ ÙÔÓ Bruce Dickinson. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛfiÏÔ Î·ÚȤڷ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÁÎÚÔ˘ fiˆ˜ ÔÈ Gogmagog, ÔÈ Battlezone Î·È Killers – fi¯È ÙÔ˘ «Mr Brightside» ‚¤‚·È·. Underworld. ŒÓ·ÚÍË: 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 23 ÚÔÒÏËÛË, ú 28 Ù·Ì›Ô. ALT. ROCK FEST. N¤· Î·È ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù· Ù˘ alternative ÛÎËÓ‹˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·Ó‹Û˘¯Ô˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÎ ‚Ú·‰È¿. YÔÁÚ·Ê‹: Anima, Absent Mindead, Yellow Devil Sauce. An Club. ŒÓ·ÚÍË: 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 6 1550 EÏÏËÓfiʈÓ˜ ÚÔÎ Ì·Ï¿ÓÙ˜ ·fi ÙÔ ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ Û¯‹Ì·. O͢ÁfiÓÔ live. ŒÓ·ÚÍË: 23.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10, ú 8 (ÊÔÈÙ.) LOCOMONDO Reggae Î·È ska ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÛÙË T˙·Ì¿Èη ¿ÏÌÔ˘Ì «¢Ò‰Âη ̤Ú˜ ÛÙË T˙·Ì¿Èη». Café AÏ¿‚·ÛÙÚÔÓ. ŒÓ·ÚÍË: 22:30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15. °IøP°O™ & ™TAYPO™ MY§øNA¢AKH™ EÏÏËÓfiʈÓË Ô ·fi ÙË X›Ô. YÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜ «N· ™ÎÂ·ÛÙ›˜ M ŸÓÂÈÚ·», ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·-

∆Ô˘ °. ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√À Û΢¤˜. ™ÙÔÓ A¤Ú·. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 12 ™. ¢EKEPIAN-™. ZEYKI§H™ M·Ï¿ÓÙ˜ Ì ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ‰È·Û΢¤˜ ·fi Dylan ˆ˜ Neil Young. In Vivo. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 3 REINER WITZEL O °ÂÚÌ·Ófi˜ Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜, ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ˘˜ Lew Soloff, Fela Kuti Î.¿., ÌÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Û Ù˙·˙ Î·È ÊÔÏÎ ‡ÊÔ˜. M·˙› ÙÔ˘ ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (Ì¿ÛÔ), °ÚËÁfiÚ˘ NÙ¿Ó˘ (ÎÈı¿Ú·), AϤͷӉÚÔ˜ KÙÈÛÙ¿Î˘ (ÓÙڷ̘). Jazz Upstairs. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: ú 20

¶·Ú·Û΢‹ 21 «¶AME A§§H MIA ºOPA» BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘ (KÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹). CEDAR WALTON BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ Half Note. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 30, ú 20 (ÊÔÈÙ.) ME°APO H EıÓÈ΋ ™˘ÌʈÓÈ΋ OÚ¯‹ÛÙÚ· Ù˘ EPT, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· ¶˘Ï·ÚÈÓÔ‡ Î·È È¿ÓÔ ÛÔÏ›ÛÙ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, Û ¤ÚÁ· MfiÙÛ·ÚÙ Î·È MÂÙfi‚ÂÓ. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜. A›ıÔ˘Û· ¢ËÌ‹ÙÚË MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘. ŒÓ·ÚÍË: 20.30. LEAF IS TEN Live ÙÔ˘ Murcof Î·È ÙˆÓ A Hawk & Hawksaw. BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ Bios. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 IAN BROWN BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ M‡ÏÔ˜, £ÂÛ/Ó›ÎË. DAVID CROSS (¶PøHN KING CRIMSON) O ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ King Crimson ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û ÛfiÏÔ ‚ÈÔÏ›, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÙ¿ÏÈ·, ÏÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ XÚ›ÛÙÔ˘ ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Explorers. MÈÎÚfi MÔ˘ÛÈÎfi £¤·ÙÚÔ. ŒÓ·ÚÍË: 22.00.E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 MANO™ •Y¢OY™ & BA§EPIA XPI™TO¢OY§I¢OY BÏ. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ™˘ÚÌfi˜. EN¢E§EXEIA TÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ ÁÎÚÔ˘ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì «M¤Û· ÌÔ˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ¿ÏÏÔÈ». K·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ŒÏ˘ÙÚÔÓ Î·È X·Ì¤ÓË YfiıÂÛË. An Club. ŒÓ·ÚÍË:

22.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 12 KPI™TH ™TA™INO¶OY§OY AÊÔ‡ ÂÚÈfi‰Â˘Û ÛÙË BÚ·˙ÈÏ›·, Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ̤ÚË Ì·˜ Ì ·Ú·Ì˘ıÔÙÚ¿ÁÔ˘‰· Ô˘ Û ‚˘ı›˙Ô˘Ó Û ÎfiÛÌÔ˘˜ Â͈ÙÈÎÔ‡˜. ¶ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ live ÛÙ· deck ÙÔ˘ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˘ Barrio Ô °È¿Ó. §ÒÏÔ˜. Barrio. ŒÓ·ÚÍË: 23.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: ú 12 T™√¶∞¡∞ RAVE ¢ÈÂÛÙڷ̤ӷ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÚÔÎ Î·È ·Í¤¯·ÛÙË ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. ∞fter Dark. ŒÓ·ÚÍË: 00.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 8 SUAVE GAP M ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÏÌÔ˘Ì «Twenty Four Seven» Î·È ‰È·Û΢¤˜. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ As We Fail Î·È Mute The Silence. ™ÙÔÓ A¤Ú·. ŒÓ·ÚÍË: 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi: ú 9 1550 EÏÏËÓfiʈÓ˜ ÚÔÎ Ì·Ï¿ÓÙ˜ ·fi ÙÔ ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ Û¯‹Ì·. O͢ÁfiÓÔ live. ŒÓ·ÚÍË: 23.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10, ú 8 (ÊÔÈÙ.) HOT ORGAN TRIO Acid jazz, soul Î·È ÌÏÔ˘˙ Ì hammond, ÎÈı¿Ú·, ÎÚÔ˘ÛÙ¿. In Vivo. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 6 §∞∫∏™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ƒÔÎ’Ó’ÚÔÏ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi ÙÔ §¿ÎË Ì ٷ „ËÏ¿ Ú‚¤Ú Î·È guest ÙÔÓ °È¿ÓÓË °ÈÔηڛÓË. Rodeo. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10 ¶APA¶ETAMENOI To ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯‹Ì· Û ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. M·Î¿ÚÈ. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: ú 11

™¿‚‚·ÙÔ 22 IAN µROWN BÏ. EÈÏÔÁ¤˜. Club 22. ME°APO PÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ KÔ‚¿Û‚ÈÙ˜ Û ÛÔÓ¿Ù˜ ÙˆÓ MÂÙfi‚ÂÓ, ™Ô‡ÌÂÚÙ Î·È MÂÚÁÎ. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, A›ıÔ˘Û· º›ÏˆÓ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜, 210 7282.333. ŒÓ·ÚÍË: 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜:ú 8 (ÊÔÈÙ.), ú 14, ú 26, ú 36, ú 52. MANO™ •Y¢OY™ & BA§EPIA XPI™TO¢OY§I¢OY ‚Ï. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ™˘ÚÌfi˜. LEAF IS TEN DJ set ÙÔ˘ Tony Morley. BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ Bios. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. DAVID CROSS MOY™IKO


ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ EP°A™THPIO ¢›ˆÚÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ-‰È¿ÏÂÍË Ì ı¤Ì· ÙËÓ progressive rock ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÌË Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ ‚ÈÔÏ›, Û ·˘Ù‹Ó. MÈÎÚfi MÔ˘ÛÈÎfi £¤·ÙÚÔ. ŒÓ·ÚÍË: 17.00. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹: ú 20. ¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 210 9245.644 DJ SET B. D. FOXMOOR O Foxmoor Û live ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙˆÓ Active Member «Blah Blasphemy» Ì·˙› Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ska, rocksteady Î·È hip hop. ™ÙÔÓ A¤Ú·. ŒÓ·ÚÍË: 22.30 ¢∏ª. ¶√À§π∫∞∫√™ √ ÁÂÚfiÏ˘ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÎ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÛÛÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫·Ú¿Ù Û ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ‰È·Û΢¤˜. ∞fter Dark. ŒÓ·ÚÍË: 00.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 6 A¡∂ª√™ ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¡ÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ Ì guests Ù· ÀfiÁÂÈ· ƒÂ‡Ì·Ù·. Café AÏ¿‚·ÛÙÚÔÓ. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 16 §∞∫∏™ ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ µÏ. ¶·Ú. Rodeo. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10 CAROUSEL TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓfiʈÓË K¿Ùˆ IÙ·Ï›· Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ MÂÛÔÁ›Ԣ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯‹Ì·. TÔ Ì·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ B·Û›ÏË, ¢È‰fiÙÔ˘ 3, KÔψӿÎÈ. 210 3623.625

¢Â˘Ù¤Ú· 24 AP§ETA X·ÌËÏfiÙÔÓ˜ ÌÂψ‰›Â˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. TÂÏÂ˘Ù·›· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «ŒÌÔÚÔ˜ OÓ›ڈӻ. ™˘ÚÌfi˜. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 ME°APO H K·ÌÂÚ¿Ù·OÚ¯‹ÛÙÚ· ÙˆÓ º›ÏˆÓ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔÓ Christopher Hogwood Û ¤ÚÁ· X¿ÈÓÙÓ Î·È ™Ó›ÙÎÂ. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, A›ıÔ˘Û· º›ÏˆÓ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜. ŒÓ·ÚÍË: 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 8 (ÊÔÈÙ.), ú 14, ú 26, ú 36, ú 52 AP°ONAYTE™ & ™OºIA T™EPOY BÏ. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ O͢ÁfiÓÔ live. ŒÓ·ÚÍË: 23.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10, ú 8 (ÊÔÈÙ) ∞¡√π∫∆∏ £∞§∞™™∞ ∂ÏÏËÓfiʈÓÔ ÚÔÎ Ì ‰È·Û΢¤˜ Û Dylan, Smashing Pumkins, ·ÏÏ¿ Î·È ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ, ∫·ÙÛÈÌ›¯· Î·È ∆Ú‡˜. Café AÏ¿‚·ÛÙÚÔÓ. ŒÓ·ÚÍË: 22:30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 16 POK ™YNANA™TPOºE™ O ¶¿ÓÔ˜ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ÛÙ· ÓÙÂÎ ÂÈϤÁÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÈı·Ú›ÛÙ˜ Ù˘ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜. ™ÙÔÓ A¤Ú·. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∆Ú›ÙË 25

AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 3606.460

™˘¯Ó¿ live Ì ÂÏÏËÓfiʈӷ ÚÔÎ Û¯‹Ì·Ù·. ∞§∞µ∞™∆ƒ√¡ ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102

∂Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· live ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÎËÓ‹. °ƒ∞ªª∂™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 111, 210 3414.350

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ Ì ÙË §›ÙÛ· °È·ÁÎÔ‡ÛË Î·È Ó¤Ô˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Û ¤Ó· Ï·ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. CLUB A¡ ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057

™˘¯Ó¿ live Ì ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ÁÎÚÔ˘. ∏∞LF NOTE TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, ªÂÙ˜, 210 9213.310

∆Ô ·fiÏ˘ÙÔ jazz club Ù˘ fiÏ˘. ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù.- ™¿‚. 22.30. ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú30, ú20 (ÊÔÈÙ.) ∏µ∏ ™·ÚÚ‹ 27, æ˘ÚÚ‹, 210 3215.127

™·Ù˘ÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ. ∞Ì·˙‹ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ §Ô°fi. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú15, ú12 (ÊÔÈÙ.) π¡ VIVO X·ÚÈÏ¿Ô˘ ∆ÚÈÎÔ‡Ë 79, 210 3822.103

ªÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ì jazz-rock ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.∞ÓÔÈÎÙ¿ οı ¶¤Ì. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ·fi 18.00. ŒÓ·ÚÍË 23.00. JAZZ UPSTAIRS ¶§. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530 ∏ ÌÈÎÚ‹ jazz ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ µar Guru. KÀ∫§√™ MUSIC BAR CAFÉ TÈÌÔı¤Ô˘ 2, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.516

MÔ˘ÛÈ΋ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ rock Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. Afi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ live Ì ÙÔ˘˜ Mȯ¿ÏË ∫·Î¤Ë Î·È ∫›ÌˆÓ· ¶ÔÏ¿ÙÔ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 9. ª∞∫∞ƒπ ∑. ¶ËÁ‹˜ 125 & ∫ÔÌÓËÓÒÓ, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 6458.958.

MÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ. ª∂∆ƒ√ °Î‡˙Ë Î·È ∫¿Ï‚Ô˘, 210 6461.980

«¡· ‚ÚÂıԇ̠ÛÙ· ÚÂÊÚ¤Ó» Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¡fiÙË ª·˘ÚÔ˘‰‹, ¶·Ó·Á. ª¿ÚÁ·ÚË, ∞ÓÙ. ¢ÂÏ·fiÚÙ·, ∞Ó·ÛÙ. ªÔ˘ÙÛ¿ÙÛÔ˘ Î·È ªfiÚÊ. ∆Û·˚Ú¤ÏË. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∫˘Ú. 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ·Ó·„˘ÎÙ. ú 15. ªπ∫∂’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797

AP§ETA BÏ. ¢Â˘Ù¤Ú· ™˘ÚÌfi˜

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì Ôχ ηڷfiÎÂ, live, happenings. MIKƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞∆ƒ√ µÂ˝ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644

¢HMHTPH™ ¶ANA°O¶OY§O™ & AURA Rock Î·È blues ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Ì ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰È·Û΢¤˜. In Vivo. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 6

∫˘Úȷ΋ 23 MADELEINE PEYROUX H Billie Holiday... ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ Club 22. KYPIAKH ¶PøI ™TO ME°APO A˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ «KÚfiÙ·Ï·» ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, A›ıÔ˘Û· º›ÏˆÓ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜, 210 7282.333. ŒÓ·ÚÍË: 11.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 7, 12. BIOMECHANICAL §ÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ heavy metal Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· «8 Moons» ÙÔ˘ 2003 Î·È ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ «The Empires of The Worlds». •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ God Fear None Î·È Sorrowful Winds. Underworld. ŒÓ·ÚÍË: 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 22 ¶AZAPI ¢I™KøN ™˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ fiÏ· Ù· ‰ÈÛÎÔˆÏ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì CD, DVD, ·Ê›Û˜ Î·È t-shirts Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. Club An. ŒÓ·ÚÍË: 11.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ηʤ ‹ Ì›Ú·. NIKO™ TOY§IATO™ KAI HXO¢PA™H «KÚÔ˘ÛÙÒÓ... Ú¿ÍÂȘ» Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ 12 ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ, Ì fiÚÁ·Ó· Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Ûˆ˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙȘ 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. AÎÔÏÔ˘ı› dj set ·fi ÙÔÓ B·Û›ÏË ¢·ÏÈ¿ÓË. XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ Club. ŒÓ·ÚÍË: 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 6 ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ Ì guests ÙÔ˘˜ ƒÔ˘¿ ª·Ù. Rodeo. ŒÓ·ÚÍË: 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 7

°π∞¡¡∏™ ∫∞™™∂∆∞™ Jazz Î·È funk ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙÚÈÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ·. Café AÏ¿‚·ÛÙÚÔÓ. ŒÓ·ÚÍË: 22:30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15

ºÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ӥ˜ Ì¿ÓÙ˜ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Juke Box Stories Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ cover bands Û ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ™ÙȘ 20/10 alt. rock Ì ÙÔ˘˜ Empty Î·È Ã-Ray. ™ÙȘ 23/10 jazz Ì ÙÔ˘˜ ªellow Mood. ™ÙȘ 26/10 ÔÈ Hˆ˜ Quartet. √•À°√¡√ LIVE

AP°ONAYTE™ & ™OºIA T™EPOY BÏ. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ O͢ÁfiÓÔ live. ŒÓ·ÚÍË: 23.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10, ú 8 (ÊÔÈÙ.)

µÔ‡Ú‚·¯Ë & ∫ÔÚ˘˙‹ 4, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, 210 9240.740

∆ÂÙ¿ÚÙË 26

º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, ¶Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7752.360

MILES GRIFFITH Œ¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ¤È Ì ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ÔÈ Wynton Marsalis kai ªax Roach. ™˘Óı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Smile Again”.ª¤¯ÚÈ Î·È 29 √ÎÙ. Café AÏ¿‚·ÛÙÚÔÓ. ŒÓ·ÚÍË: 22:30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15. SUAVE GAP N·ÓÈ΋ pop punk Ì¿ÓÙ·. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ Coffeeend. An Club. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 9 FOLDER ∂ÏÏËÓfiʈÓÔ ÚÔÎ ·fi ÙȘ ‰˘Ô ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ «K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· H̤ڷ» Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ Stella Artois. ™ÙÔÓ A¤Ú·. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 9 XPH™TO™ £HBAIO™ O ·Á·ËÙfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ Ì ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ B¿Ûˆ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙȘ ËÏ. ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙÔÓ °ÈÒÙË KÈÔ˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘ ÛÙÔ Ì¿ÛÔ. Café AÏ¿‚·ÛÙÚÔÓ. ŒÓ·ÚÍË: 22:30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 17 M¶OEMIKO ™EP°IANI TÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ B·Ì‚·Î¿ÚË ·fi ÙÔ ÙÚÈÌÂϤ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯‹Ì·. M·Î¿ÚÈ. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: ú 11 M¶AM¶H™ T™EPTO™ •ÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ Ì ·˘ıÂÓÙÈο ÚÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘. Afi TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ. ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ ÙÔ˘ O˘Ú·ÓÔ‡. ●

∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÁÎÚÔ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆Ú›ÙË ÔÈ AÚÁÔÓ·‡Ù˜ Î·È Ë ™ÔÊ›· ∆Û¤ÚÔ˘. ∞fi ∆ÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ 1550. ŒÓ·ÚÍË 23.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10, ú 8 (ÊÔÈÙ.) PALENQUE

12Ë ÛÂ˙fiÓ Ì live Ï¿ÙÈÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶¤ÌÙ˜ live ÔÈ Sipan, ¶·Ú. ÔÈ Pachanga, ™¿‚. ÔÈ Latin All Stars, ∫˘Ú. Latin Fiesta Ì ÙÔ˘˜ d.js ªarino Î·È ªiltiadh, ¢Â˘Ù. Latin Fiesta Ì ÙÔÓ ∆. πˆÓ¿, ∆Ú. µrasil Night live Nove Era Ì ÙÔÓ Jefferson Luiz Î·È ∆ÂÙ. Latin Fiesta Ì ÙÔÓ µ. ™Ù·Ì·Ù›Ô˘. RODEO X¤˘‰ÂÓ 34, ¶Ï. µÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702

∞fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο Ï·È‚¿‰Èη Ù˘ fiÏ˘ Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ıÚ˘ÏÈο ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜. ¶∂ƒπµ√§π ∆√À √Àƒ∞¡√À §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, ¶Ï¿Î·, 210 3235.517

√ ª¿Ì˘ ∆Û¤ÚÙÔ˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο. ∞fi ∆ÂÙ. ˆ˜ Î·È ™¿‚. Ì ʷÁËÙfi Î·È ÔÙfi. ŒÓ·ÚÍË 21.30. ∞fi 26 √ÎÙ. ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À - ∞¶∂¡∞¡∆π ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

•ÂΛÓËÌ· Û ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË Î·È ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 6, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100, ÊÈ¿ÏË ÎÚ·Û› ú 50. ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À - CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

√ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ οو ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¡¤· ·È‰È¿, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Û Ô, ÚÔÎ, ÛfiÔ˘Ï Î·È Ê·ÓÎ ‰È·Û΢¤˜. ŒÓ·ÚÍË: 23.30. ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À - ∫∂¡∆ƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

“¶¿Ì ÕÏÏË ÌÈ· ºÔÚ¿” ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ™Ù. ¢ÚÔÁÒÛË, ÙÔ˘˜ GrandeLoopa, ÙË µ·Û. ∫·Ú·ÎÒÛÙ· Î·È ÙÔÓ √‰. ∆ۿηÏÔ. ŒÓ·ÚÍË 22.30 ™∆√¡ ∞∂ƒ∞ ∫¿ÛÛÔ˘ 11, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5056.199

∂‰Ò Î·È 8 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. ™˘Ó¯›˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ™Àƒª√™ ∫ÔψÓÔ‡ & √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 14, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5203.661

√ ª¿ÓÔ˜ •˘‰Ô‡˜ Ì ÙË µ·Ï¤ÚÈ· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ µø• οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ∏ ∞ÚϤٷ Ù· ¢Â˘ÙÂÚfiÙÚÈÙ·.ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù. ∆Ú. 22.30. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 23.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ¢Â˘Ù., ∆Ú. ú15, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ú 11 Ã∞ƒ∞ª∞ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7664.869

∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «∑‹Ùˆ ÙÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ã. ƒÒÌ· Î·È ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ Ù˘ ª·ÚÈÒ˜, Ù˘ §. ∞Ïη›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §. ∫·ÚÂÏ¿.

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 37


¢π∞™∫∂¢∞™∏

K·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ ÙÔ Î·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ ¤ÁÈÓ ‹‰Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ ‹ ¤ÛÙˆ ·Ï‹ ·Ó¿-

O¢H°O™ E¶IBIø™H™ ™TA M¶OYZOYKIA

ÌÓËÛË. K·Ù‚¿Û·ÌÂ Î·È Ù· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη, ·Ê‹Û·ÌÂ Î·È ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÛÙ· clubs Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜, ÎÈ ÂΛ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· ¤ÚÂ ӷ

·Á¯ˆÓfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ı· ‚Úԇ̠ٷ 150 ¢ÚÒ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ «¯Ú˘Ûfi» ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ‹‰Ë οÔÈÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· Ù· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÔ Î·Ï‹ ÙËÓ ›ÛÙ·...

K·ÏÔη›ÚÈ· Î·È XÂÈÌÒÓ˜: H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ·Ú¿ÔÓÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ. H ¿ÏÏÔÙ ÓÂÎÚ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÁÈ· Ù· ·ıËÓ·˚ο ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›, ÙfiÙ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÔÈ ÂÓÙfiÈÔÈ ÛÙ·Ú Ù· Ì¿˙¢·Ó Î·È ¤Ê¢Á·Ó ‚fiÚÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯Ù‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÏÔÈ‹ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. Ÿ¯È ‚¤‚·È· ˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ÂÎÏ›„ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÛΤÊÙËÎ·Ó ÔÈ ·Ôȉԛ ÁÈ·Ù› Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ·ÊÔ‡ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÈÌ¿ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È Ì¤ÓÂÈ Ó· η›ÁÂÙ·È ÛÙËÓ hot ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·; K›ÓËÛË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹, ÏÔÈfiÓ, Â› ›ÛÙ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ. ŸÌˆ˜ ÙÈ Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂȘ ÙÔÓ star Ù˘ ›ÛÙ·˜ ηÏÔηÈÚÈ¿ÙÈÎÔ; N· ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ ı· ÂȘ, ·ÏÏ¿ ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ: ÙÔÓ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯fi ÛÔ˘ ÙÔÓ ı˜ ÂΛ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ OÎÙÒ‚ÚË –ηϋ ÒÚ·– Ô˘ Û ¤¯ÂÈ (Í·Ó·)·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ı˜ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂȘ ÏÈÒÌ· Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÏÈÔ·Ú¤· «M· Û ÍÂ¤Ú·Û·» ÎÈ ·˜ Â›Ó·È „¤Ì·, ÎÈ ·˜ ÚÔÛ·ı› Ô °È¿ÓÓ˘ –o ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ÂÓÓÔ›ٷȖ Ó· Û ›ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÙËÏÂʈӋÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ, Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ·fi ›ÛÙ·˜ Î·È Ó· Ù· Í·Ó·‚Ú›Ù (ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi, Î·È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘). N˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ: Ÿˆ˜ οı ¯ÒÚÔ˜, ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ Ó·Ô› Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜. °È· fi-

¯ÔÚ¤„Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ ‚·Ú‡ ˙Â˚Ì¤ÎÈÎÔ, ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. TËÓ ›‰È· ÂΛÓË ÂÔ¯‹ Ë ÓÂÔÏ·›· ·ÔÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÓÒ Ì ÙÔ˘˜ Queen Î·È ÙÔ˘˜ Metallica ÍfiÚÎÈ˙ ̷ÎÚÈ¿ Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·. XˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜, Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ÚÒÙ· ÙÚ·¤˙È· ı· ‰ÂȘ ΢ڛˆ˜ ·Ú¤Â˜ ·fi ÂÈÎÔÛÈÂÓÙ¿Úˉ˜ –‚›· ÙÚÈ¿ÓÙ·– Ô˘ ÙÔ «§ÈˆÌ¤ÓÔ ¶·ÁˆÙfi» ÙÔ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙË «¢¤ÛÔÈÓ·» ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ live cd Ù˘. TÒÚ·, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ¤Ó· ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È ·ÚΛ Ó· ¤¯ÂÙ 1) ›Ù ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ï·‰ÒÛÂÙ (Ó·È, ÙÔ Ï¿‰ˆÌ· ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì·Á·˙È¿) 2) ›Ù ÌÈ· ηϋ «¿ÎÚË» ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜ 3) ›Ù ӷ ͤÚÂÙ ·fi ηϿ „¤Ì·Ù·. E›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹, ¿ÏψÛÙÂ, Ë ·Ú¤· ÚÒËÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È ›ÛÙ· ԢΠÔÏ›Á˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Û ÔÏÏ¿ Û¯‹Ì·Ù·, οÓÔÓÙ·˜ ÎÚ¿ÙËÛË ÛÙÔ fiÓÔÌ· ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÁÓˆÛÙ‹˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ! §Ô˘ÏÔ‡‰È·: E‰Ò Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·. K·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ıÂÚÌÔ΋ÈÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÛÙËÓ Î·Ï‹ Û·˜ ·Ú¿ Ó· ÙË Ú¿ÓÂÙ Ì Á·Ú›Ê·Ï· ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·. OÈ ÙÈ̤˜ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ¤˜, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· 80 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤Ó· ÂÓÙ¿‰ÈÛÎÔ Á·Ú›Ê·Ï·, ÎÈ ÂÂȉ‹ ̤۷ ÛÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ÛÙË Ì¤ıË ı· ¯·ı› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ·fi ÚÈÓ Î¿ÓÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· ÌÔ˘˙Ô˘ÎÔ‰¿ÓÂÈÔ. TÔ Ó· χÓÂÙ after Ù· È¿Ù· ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Û·Ó Èı·ÓfiÙËÙ·... ¶ÚÔÛˆÈÎfi: ™˘Ó‹ıˆ˜ οı ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ô˘ ı· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ‡ÊÔ˜. AÓ ‰Ô˘-

T˘ ∫∞∆∂ƒπ¡∞™ ¶∞∆√À§π∞

ÛÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ ÚfiÛÊ·Ù· Ì˘‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‹‰Ë ͤÚÔ˘Ó: M·Ú ‹ ÙÚ·¤˙È: ™¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ›ÛÙ˜, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜, ÌÔÚ›˜ Ì 10-15 ¢ÚÒ Ó· ÈÂȘ ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ ÛÙÔ Ì·ÚØ ·Ó Â›Û·È Î·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‹ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, Ë Ï‡ÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ۯ‰fiÓ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È, Ê˘ÛÈο, ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÛˆÓ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÔÚıÔÛÙ·Û›· ‹ Ì˘ˆ›·. KÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ì·Ú, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔÓ ÂÍÒÛÙË ‹ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ›ÛÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÙË ‚Á¿ÏÂȘ ÛÙ· fiÚıÈ· fiÛÔ ‰È·ÚΛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ̤¯ÚÈ Ó· „ÔÊ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¯ÔÚfi! Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÎÔÛÙÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ÁÈ· Ó· ¯·Ú›˜ ηıÈÛÙfi˜ Ù· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· ÌÔ˘ÛÈο ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â› ÙÔ ¤ÚÁÔÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰··Ó‹ÛÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. EÍ·›ÚÂÛË Â‰Ò ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÛÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘˜ Û οÔÈÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‹ fiÛÔÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·fi οÔÈÔ reality show, ·fi ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ÎÚ¿¯Ù˜ ÙˆÓ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·Ê‹ÌÈÛË ·fi ÙȘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÔÌ¤˜. ¶ÚÒÙÔ ÙÚ·¤˙È: §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, Ù· ÚÒÙ· ÙÚ·¤˙È· ÛÙȘ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÂÚ› ÙˆÓ AıËÓÒÓ ÛÙÂϯÒÓÔÓÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·fi ‡ÔÚÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ Á‡Úˆ ÛÙ· ÂÓ‹ÓÙ·, Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ›ÛÙ· ÁÈ· Ó·

χÂȘ ÂΛ fiÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ «ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·È‰›» ÔÊ›ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· ‰Â›¯ÓÂȘ ηÏfi ¤ÛÙˆ ·È‰›. ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó ‚¤‚·È· Î·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÌÂÙÚ Î·È ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì „ˆÓÈÏ›ÎÈ Î·Ú‰ÈÓ·Ï›Ô˘. MË ‰›ÓÂÙ ÛËÌ·Û›·... A˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÈÔ„ËÊ›·. TÔ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¢ÁÂÓÈÎÔ‡˜, Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ·fi Ó‡¯Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¢Á¤ÓÂÈ·, Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ οÔÈÔ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹. AÎfiÌ· Î·È ÌÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ÌÔÚ› Ó· Ê·Ó› ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÌÈ· ¢ÎÔÏ›· ÛÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ›ÛÙ˜ (›Ûˆ˜ ÚÔ·„ÂÈ Î·È ÌÈ· ηϋ ÊÈÏ›·). EÓ‰˘Ì·Û›·: T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÎÚ·Ù› Ë Ù¿ÛË casual chic, ‰ËÏ·‰‹ Ù˙ÈÓ ÁÈ· ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ Ì οÙÈ ÈÔ Ê·ÓÙÂ˙›. Y¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Î·È ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi «Ë Ó‡¯Ù· ¿ÂÈ Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ-ÊfiÚÂÌ·, ÊÔ˘ÛÙ¿ÎÈ ÁÈ· ÙȘ Î˘Ú›Â˜–ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ, Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜». °ÂÓÈο, ¿ÓÙˆ˜, ÂÈÎÚ·Ù› ÂÏ¢ıÂÚ›· ̤¯ÚÈ Á‡ÌÓÈ·˜, ·ÊÔ‡ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È fi¯È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ οÔÈÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÓÙ˘Û›Ì·ÙÔ˜. ¶ÔÈ· ̤ڷ; H ηχÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ¿Ô„Ë ÎÂÊÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù· Û·‚‚·Ùfi‚Ú·‰· ΢ڛˆ˜, ·ÊÔ‡ Ë ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ¿ÓÂÙ· ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ ·fi ÙÔ ·›Ì·. ¢ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Û fiÛÔ˘˜ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ·ÁÔÚ·ÊÔ‚›· ‹ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ TÂÙ¿ÚÙ˜-¶¤ÌÙ˜, fiÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÓÛÂÚ‚ÔÔ›ËÛË ı· ·ÔʇÁÂÙÂ Î·È Î·Ïfi ÙÚ·¤˙È ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ. °ÓˆÚÈ̛˜: T˘ Ó‡¯Ù·˜ Ù· ηÌÒÌ·Ù· Ù· ‚ϤÂÈ Ë Ì¤Ú· Î·È ÁÂÏ¿. TÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ ÊÏÂÚÙ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘, ¿ÊıÔÓÔ˘ ·ÏÎÔfiÏ Î·È Ë̛ʈÙÔ˜. OfiÙ ÙÔ Ó· ϤÙ ˆ˜ ‚ڋηÙ ÙÔÓ

Ø

38 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005


¶π™∆∂™ ·ÏËıÈÓfi ¤ÚˆÙ· ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Ì¿ÏÏÔÓ ı· ηٷϋÍÂÈ fiˆ˜ ÙfiÙ Ô˘ ›¯·Ù ‚ÚÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜ ÛÙÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜: Û ÊÈ¿ÛÎÔ. B¤‚·È· fiÚÎÔ ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÓfiÓ·, ‚Ϥ ÁÓˆÚÈÌ›· Û ÌÂÁ¿ÏË ›ÛÙ· E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘-T·ÙÈ¿Ó·˜! AÓ ÙÒÚ· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ٷ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Ì ÙÔÓ/ÙËÓ Î·Ï‹ Û·˜, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ›ÛÙ·. K·Ú·‰ÔÎÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ Ì ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌ· fi‰È· Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ì ˘¤ÚÔ¯· Ú·ÛÈÓÔÌÂÏÈ¿ Ì¿ÙÈ·!

TIPS–∫Àƒπø™ °π∞ °À¡∞π∫∂™ £∞ªø¡∂™ ● ™Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ¿Ì ¿ÓÙ· Ì ηϋ ·Ú¤· ÁÈ·Ù›, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·˘Ù‹ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ● OÈ ÎÚ·˘Á¤˜, ÔÈ ˘ÛÙÂڛ˜ Î·È ÔÈ ÏÈÔı˘Ì›Â˜ Û˘Á¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ 15¯ÚÔÓ˜ fans ÙÔ˘ ™¿ÎË Î·È ÙÔ˘ N›ÓÔ. OÈ ˘fiÏÔÈ˜ «Îfi‚ÂÛÙ». ● MÈ· ̤ڷ ÚÈÓ ÙËÓ Â›Û΄‹ Û·˜ ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Ì·ı·›ÓÂÙ fiÏ· Ù· ÛԢͤ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ù ̷˙› ÙÔ˘ Î·È ÂΛӷ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Ù· ͯ·Ṳ̂ӷ. ● Ÿ¯È ÛÙ· Áfi‚· ÛÙÈϤÙÔ Ù·ÎÔ‡ÓÈ·. OÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ͇ÏÈÓ˜ ›ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û ·Áȉ‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÛÎÔÓÙ¿„ÂȘ ·fi ÙÔ ÁÏ›ÛÙÚËÌ· Î·È Ó· Á›ÓÂȘ ÂÛ‡ ÙÔ show ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË. ● ZËÙ‹ÛÙ ·˘ÙfiÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. N·È, ͤڈ, ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÁÈ· ·È‰¿ÎÈ·, ·Ó fï˜ ‰ÂÓ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÂÛ›˜ ÙÒÚ·, Ò˜ ¤¯ÂÙ ÙËÓ ··›ÙËÛË Ó· Û·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·;

E¶ETAI ¶I™TA™ ™YNEXEIA ● ™ÙÔ ¢ÈÔÁ¤Ó˘ studio Ë ¶¤Á΢ Z‹Ó· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ «NfiËÌ¿» Ù˘ ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·. M·˙› Ù˘ fiˆ˜ ¤ÚÛÈ Ô N›ÓÔ, Ô K·Ú·ÊÒÙ˘ Î·È Ë «teleia, teleia» BÈÎÙÒÚÈ· X·ÏΛÙË. ● EÓÙfi˜ ÌËÓfi˜ ÛÙÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 130 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÈÛ¯‡˜ ÂÓ ÙË ÂÓÒÛÂÈ Û¯‹Ì· ŒÏÏË KÔÎΛÓÔ˘, AÓÙÚ¤·˜ ™Ù¿ÌÔ˜, KˆÓ/ÓÔ˜ XÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘, XÚ‡Û· Î·È K·ÏÔÌÔ›Ú·. ● AÚ¯¤˜ NԤ̂ÚË ·Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ Î·˘Ùfi Heaven ‰›‰˘ÌÔ ¢. B·Ó‰‹- °. M·˙ˆÓ¿Î˘. ● EÓÒ ÙfiÙ ı· ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙÔ BÔÙ·ÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ alternative Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ËÁ¤Ùȉ· ÙËÓ «call me» ÕÓÓ· B›ÛÛË, ÙÔ˘˜ hip-hop¿‰Â˜ Goin’ Through, ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌ‹ÙÚË KÔÚÁÈ·Ï¿ Î·È ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· OÏ˘Ì›Ô˘. ● ™ÙÔ AıËÓÒÓ AÚ¤Ó· ı· Ì·˜ ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó ÔÈ AÓÙÒÓ˘ «¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˜» P¤ÌÔ˜ Î·È Ô Mȯ¿Ï˘ X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘. ● T¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ IÂÚ¿ O‰fi ı· ‚Úԇ̠ÙË N·Ù¿Û· £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶¿ÚÈÔ. ÕÓÙÂ Î·È Î·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË! ∞

A¶√§§ø¡ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ™˘ÁÁÚÔ‡ 259 Î·È AÌÊÈı¤·˜, 210 9427.580 O «fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì Í¯¿ÛÂÈ ˆ˜ ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ fame story 1» £¿ÓÔ˜ ¶ÂÙÚ¤Ï˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ÙÔ Ì·Á·˙› ›¯Â ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ì ËÁ¤Ùȉ· ÙË «‚·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜» ϤÔÓ, ¶¤Á΢ Z‹Ó·. ¢›Ï· ÙÔ˘, Ë ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ‹ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, AÔÛÙÔÏ›· «Ôη¯fiÓÙ·˜» ZÒË Î·È Û guest ÌÈÛ¿ˆÚË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ë ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË K·ÙÂÚ›Ó· ™Ù·Ó›ÛË. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi «£¿Ï·ÛÛ·», ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È. O £¿ÓÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙË 1:30 Ì ÊfiÚ· ºÔ›‚Ô˘ ÛÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ ÙÔ˘ Î·È ÍÂÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ì ÙÔ «KÂÚÓ¿ˆ ·fi„ ÂÁÒ... ¯Ù‡· ÎÈ ¿ÏÏÔ». ¢Â˘Ù¤Ú·-TÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿, ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150/4 ¿ÙÔÌ· (·Ï‹), ú 170 (special), ú 15 ›ÛÔ‰Ô˜. Aƒ∂πø¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 142 Î·È ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË, °Î¿˙È, 210 3454.888, 210 3454.108 TÔ «Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·È‰›», Ô °È¿ÓÓ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô˘Û›· ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ›ÛÙ˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÎfiÛÌËÌ· ÁÈ· ÙË Ó‡¯Ù·. AfiÏ˘ÙÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜, ‰›Ï· Û ηϤ˜ Ó·ÓÈΤ˜ ʈӤ˜ Ô˘ ÙÔÓ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ¿ÚÈÛÙ·, οÓÂÈ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ ÙÚ›ˆÚÔ˘ Î·È ϤÔÓ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÔÈ ˙ËÙˆÎÚ·˘Á¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ fiÙ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ «H ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÔ˘». TÂÙ¿ÚÙË-K˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 160 (·Ï‹), ú 180 (special), ›ÛÔ‰Ô˜ ú15 (Ì ÔÙfi). A™∆∂ƒπ∞ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8946.898 ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ô ¶¿ÓÔ˜ KÈ¿ÌÔ˜ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙ· AÛÙ¤ÚÈ·. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì›· ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Û ¤Ó· ÁϤÓÙÈ Ô˘ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ͤÚÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›. •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ «™·Ó Ù·ÈÓ›· ·ÏÈ¿», «¶ÚÈÓ ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛˆ», «MË ÚˆÙ¿˜ ÙÔ ÁÈ·Ù›»... ZÂÛÙfi Ì·Á·˙› ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·, ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ·¤˙È·, ÎÈ ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÎÈ¿ÏÈ· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ ¶¿ÓÔ. ¢Â˘Ù¤Ú·-TÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú150 (·Ï‹), ú 170 (special), ›ÛÔ‰Ô˜ ú DOWN TOWN AÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 42, ∫¿Ú·‚ÂÏ, 210 7250.000 ™ÙÔ ÚÒËÓ Taboo Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·ÛÎÔ˘Ï›‰Ë˜ Î·È ÔÈ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ µÔÏÔÓ¿ÎË Î·È ƒÂÓÈÒÙ˘ Û ¤Ó· Ó·ÓÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ¤Ó· ÎÂÊ¿ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÁϤÓÙÈ ÂÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ. ∞fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, EÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033 O N›ÎÔ˜ «˜ ÙÔ ÌÔ˘ Í·Ó¿» B¤ÚÙ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰È·ÙËÚ› ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘. HÁ¤Ù˘ fiÓÔÌ· Î·È Ú¿ÁÌ·, Û ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¯ÔÚ‡ÂÈ, ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ, ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ÚÒÙ· ÁÈ· ¿ÚÙË ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ú·Û‡ÚÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ì·Á·˙›. M·˙› ÙÔ˘ Ô «super idol» ™Ù·‡ÚÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ë M¿Úˆ §‡ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘, ·Ó Î·È ÛÙÔ Ï·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ù˘ «Ï›ÂÈ» ÙÚÔÌÂÚ¿ Ô K·Ú·ÊÒÙ˘. TÂÙ¿ÚÙË-K˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150 (·Ï‹), ú165 (special), ›ÛÔ‰Ô˜ ú 15 (Ì ÔÙfi). LA NOTTE Agora Center, ∫ËÊÈÛ›·˜ 10-12, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6846.139, 210 6846.140 ™Ù·ıÂÚ‹ ·Í›· Ì ÙÔ˘˜ ÃÚ‹ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Ó›‰Ë, ¡›ÎÔ °È·ÙÚÔ˘‰¿ÎË Î·È ¡¿ÓÙÈ· ¶·Ù¤Ú·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ºÈ¿ÏË ÎÔÌϤ ú130. ∂¡¡∂∞ √°¢√∞ §ÂÊ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40. 210 8235.841 ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 20/10 ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÙ· ÎÂÊ¿ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¡ÙÔ˘ÓÈ¿ ÌÂ Ó¤Ô ‰›ÛÎÔ. ª·˙› ÙÔ˘ Ë ¡¿ÓÙÈ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ë ƒ›ÙÛ· ªÔ‡˙ÈÔ˘ Î·È Ë £ÂÔ‰ÔÛ›· ™Ù›Áη. ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÙ¿ ÙȘ 23.00, ¶¤ÌÙË - ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. SKYLADIKO VIP ™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219 ¶Ô Ï·˚Îfi ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ª·Ú›ÓË Î·È ÙË ™·ÌÚ›Ó· ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙÔ ÈÔ cult fiÓÔÌ· ÛÙËÓ fiÏË. ª·˙› ÙÔ˘˜ ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢·Ó·fi˜, ∞ÓÓ›Ù· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 10 ºÈ¿ÏË 110 (·Ï‹) - 125 (ÎÔÌϤ), ∫Ú·Û› 55ú ºø™ IÂÚ¿ O‰fi˜ 7-9, 210 3428.053-4 º¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂÙ¿Í·Ì ̷˙› ÙÔ˘. ™ÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ «ºˆ˜» Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ °ÔÓ›‰Ë˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ì fiÚÂÍË ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ›ڷ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ ˆ˜ «fiÏ· Û’ ·Á·¿Ó», ÂÓÒ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔ ÊÔÚÙÛ¿ÙÔ «Û›ÁÔ˘Ú· ͤÚÂȘ Ò˜ ÂÚÓ¿ˆ» Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Î˘Ï¿ Ì fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ ÎÈ ·Á·Ë̤ӷ. •Â¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ë EÏ¿ÓÓ· ¶··˚ˆ¿ÓÔ˘, fame story 1, Ì ÙË ‚·ıÈ¿ Ï·˚΋ ʈӋ, Î·È Ë Iˆ¿ÓÓ· KÔ˘Ù·Ï›‰Ô˘, fame story 2, Ì ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. ª√À™∂™ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 253, 210 9425.601-2. E‰Ò ı· ‚ÚÂȘ ÌÈ· Ôχ ηϋ ˘Ô‰Ô¯‹ Û ¤Ó· ˙ÂÛÙfi Ì·Á·˙› Ô˘ ηıÈÂÚÒıËΠÛÙË Ó‡¯Ù·. H ÁÏ˘ÎÈ¿ Ì·Ì¿ ϤÔÓ AÁÁÂÏÈ΋ HÏÈ¿‰Ë Ì·˙‡ÂÈ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÓÙÚÔ·Ú¤Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ó· Ù˘ ÂÙÔ‡Ó Á·Ú›Ê·Ï·. E˘¯¿ÚÈÛÙË Î·È ÎˆÌÈ΋ ÓfiÙ· «ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·» Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ comedy show Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·Ú¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó, ÂÓÒ ÙÔ Ï·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÚ·Ù¿ Ô ˘Èfi˜ MÂÓȉȿÙ˘,«ÌfiÓÔ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÂΛӷ ı· ÈÛÙ¤„ˆ».ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 130 (·Ï‹), ú150 (special), ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú15

°È¿ÓÓ˘ ¡ÙÔ˘ÓÈ¿˜ ¡¿ÓÙÈ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË £Ô‰ˆÚ‹˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ƒ›ÙÛ· ¶Ô˙ÈÔ‡ Î·È Ë £ÂÔ‰ÔÛ›· ™Ù›Áη

§ÂˆÊ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40 ∆ËÏ.: 2108235841

CAN CAN ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË 62 Î·È KËÊÈÛÔ‡, 210 5612.321-329 ŸÙ·Ó Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÁÏÂÓÙ˙¤‰ÈÎË ·Ú¿‰ÔÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï›ÂÈ Ë ŒÊË £Ò‰Ë Ô˘ Ì fiÏ· Ù˘ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ·Ù¤ÚÌÔÓÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ. ¶·È‰È¿ ·fi 20 ˆ˜ «‹ÓÙ·» ¯ÚfiÓˆÓ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ «Áχη Áχη» ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ô XÚ›ÛÙÔ˜ AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ÛÙË Ï·˚΋ ÒÚ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÁϤÓÙÈ Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÏȤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ fiˆ˜ ÙÔ «chiculata». ¶¤ÌÙË-K˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 130 (·Ï‹), ú 150 (special).

CLUBBING ∆ˆÓ °. ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr) Î·È ¶. MENE°OY (p_menegos@yahoo.com)

∞Ê›ÍÂȘ, ·ÏÏ·Á¤˜, openings, deejays Î·È beats ÛÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ

CHRIS LIEBING

Cit y beat

Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ OMD, Mesh Î·È Ladytron.

BEAT OF THE WEEK:

*ROCKIN BEATS

•ÂΛÓËÌ· ÁÈ· Ù· COLLABS 3000 ¿ÚÙÈ, ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ù˘ Ù¤ÎÓÔ ÎÔÏÂÎÙ›‚·˜ Ù˘ fiÏ˘, q-Base. O Mikee Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ Gagarin – ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ›ڷ̷ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ clubbing ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. ¶ÚÒÙÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÔÈ Chris Liebing Î·È Speedy J. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ Ô ÚÒÙÔ˜ (Ì remixes ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û White Stripes Î·È Tiga), ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÏ·Ó‰È΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ÛÎÏËÚÔ› technoheadz Î·È ÔÈ ‰‡Ô. EÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÚÈfiÓÈ·! £· ·›ÍÔ˘Ó Â›Û˘ ÔÈ Mikee Î·È John Bugs.

ELECTRONIC BEATS T· ˘fiÏÔÈ· dance clubs ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û resident Ú˘ıÌÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÌÂÙ·ÎÏ‹ÛÂȘ: LUV: ¶¤Ì. Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··Û˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· Last Chance party Ì ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÈÏ (ú 10), ¶·Ú. ÛÙ· dexx ÔÈ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Improvize (Chevy & Mr. Statik) Û electro Î·È tech house tunes (ú 15), ™¿‚. DJ Mikele Ì progressive (ú 20). MEINE DANZA: ¶¤Ì. Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §·˙·Ú›‰Ë˜ (Freeze) (ú 12), ¶·Ú. DJ Akylla (ú 15) Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Christo Z (ú 15), ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ Ì house Î·È ÚÔÛˆÈÎfi Ê·Ó·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. TËÓ K˘Úȷ΋ R&B ‚Ú·‰È¿. MOTEL: ¶¤Ì. Electricity Ì CJ Jeff, Ë ‚Ú·‰È¿ Ì ÙËÓ ÈÔ «Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·» ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ fiÏË, ™¿‚. The Spirit of Love Ì Dim Pap. BIOS: ™¿‚. Tony Morley Ù˘ Leaf Û ¤Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi fusion set Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô (‚Ï. EÈÏÔÁ¤˜). KLIK REC.: TËÓ ¶¤ÌÙË Ë Klik Records ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô residency ÛÙÔ Soul Stereo. •ÂΛÓËÌ· Ì ÙÔ release party ÁÈ· ÙÔ album «No Camera» ÙÔ˘ ION (°È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘) Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ÂӉȷʤÚÔÓ. EÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÊÚ¤Ûη ÔÓfiÌ·Ù· ·fi ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi label KÔmpakt. ™ÙȘ 10/11 Ô Navid Tahernia Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Michael Mayer, Reinhard Voigt Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÌ·˙‡ÂÙ·È. O Dave the Sheikh-Brazilectro ÛÙÔ Loop ÛÙȘ 27 OÎÙ. Î·È ÛÙÔ Daily Ù˘ £ÂÛ/ӛ΢ ÛÙȘ 26 OÎÙ. (‚Ï. ÂÈÏÔÁ¤˜). TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ Astron Ë djfree Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi minimal tech house Î·È electro beats ̤¯ÚÈ dub techno Î·È experimental electronica, ÂÓÒ ÔÈ Figisama, fiˆ˜ οı ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙÔ 1-22 Ì freestyle Î·È sÔul ‡ÊÔ˜. M˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ «Freakshow» ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 26 OÎÙ. ÛÙÔ Soul Stereo Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô, Ì ÙÔ˘˜ NeaTPermaiK Î·È Blue Lagoon Û Û¤ÛÈ·Ï dj set Î·È ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ‹. TËÓ ¶¤ÌÙË «Music 4 the masses» ÛÙÔÓ AϯËÌÈÛÙ‹ Ì ÙË N·Ó¿ °·‚·Ï¿ Ó· Ù· ·›˙ÂÈ Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ Depeche Mode «Playing the Angel», Ì·˙›

K·Ï¿, ÙÔ Rosebud ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ· ηʤ fiÏË Ì¤Ú· οı ̤ڷ. AÏÏ¿ ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È bar ηÈ, Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ live Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ, ·ÔÎÙ¿ Î·È ÌÈ· ÈÔ ÚÔÎ ‰È¿ıÂÛË. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· jazz, blues, swing ·fi Ù· ’40s ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·. K¿ı TÚ›ÙË ÚÔÎ Ì·Ï¿ÓÙ˜, οı TÂÙ¿ÚÙË «Alligator BoogalloÔ» party Ì funk, soul, jazz ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70, οı ¶¤ÌÙË: «Brown Sugar» Ì soul, funk, reggae. K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ÚÔÎ Î·È ÛfiÔ˘Ï. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ «Music Fantasy» Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi soul, funk, latin, rock, jazz Î·È K˘Úȷ΋: «Right Place Right Time» Ì acid jazz, funk Î·È dub. ™ÙÔ Hard Rock Café o ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ‰ÒÚÔ ‰‡Ô ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈο Ù·Í›‰È· Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 20 OÎÙ. Ô ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘ ÙÔ˘ Best Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì special guests. ™ÙÔ XÔÚÔÛÙ¿ÛÈÔ Club ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô B·Û. ¢·ÏÈ¿Ó˘ Î·È ÙÔ fan club ÙˆÓ Placebo Ì Û¿ÓÈÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ‰ÒÚ· DVD ÁÈ· ÙÔ˘˜ 40 ÚÒÙÔ˘˜. ™ÙȘ 21 OÎÙ. ·Ó·‚›ˆÛË eighties Ì Human League, A-Ha Î·È Madonna ·fi ÙÔ˘˜ KÒÛÙ· MÚ¤ÏÏ· Î·È °È¿ÓÓË MËÏÈÒÓË ÛÙ· ÓÙÂÎ (›ÛÔ‰. Ì ÔÙfi ú 7). ™ÙȘ 22 OÎÙ. ÔÈ XÚ. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Î·È B·Û. ¢·ÏÈ¿Ó˘ Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ Ô˘ ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ indie-pop Î·È electronica (›ÛÔ‰. Ì ÔÙfi ú 7). ™ÙȘ 25 OÎÙ. Ô AϤÍ. §È¿Ì˘ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÂÈϤÁÂÈ ·fi metal Î·È stoner rock Î·È ÛÙȘ 26 OÎÙ. Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÔÈ §ÂˆÓ›‰·˜ ™ÎÈ·‰¿˜ Î·È ¶¿Ó. ¶·Ó·ÁȈٿÎÔ˜ Ì EBM, Industrial Î·È electronica. «Puke Spirit Nights» ı· ϤÁÔÓÙ·È Ù· parties Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î¿ı ¶¤ÌÙË ÛÙÔ Down Decadence Ì ÙÔÓ ÌÂÙÚ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ XÚ‹ÛÙÔ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ì new-wave, punk, post-punk ·fi Ù· ’80s ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. EÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î¿ı TÂÙ¿ÚÙË Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ «Killer 45 party» ÛÙÔ Bios Ì ÙÔÓ dj Lo-Fi Ó· „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙ· 45¿ÚÈ· ÙÔ˘ ·fi ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi surf, garage Î·È funk oÏÔÛÙ¿ÛÈÔ. OPENINGS ™Â mainstream ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ Banana Moon ÛÙÔ °Î¿˙È. N¤· ¿ÊÈÍË ÙÔ Passa ÛÙÔ KÔψӿÎÈ Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÙÔ‡ÚÎÈΘ ÈÓÂÏȤ˜ Û ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÎÔ˘˙›Ó·. ROSEBUD

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 39


PROUD VOICE

STUDIO

>>

G&L

TÔ˘ °πøƒ°√À ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√À BLUE TRAIN KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3460.677

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ηʤ ‹ ÔÙfi. MÔ˘ÛÈ΋ mainstream, ‰È·ı¤ÙÂÈ video wall, ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. FACTORY ¢ÂÎÂϤˆÓ 26, °Î¿˙È

À„ËÏ‹ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË, ¯·ÌËÏfi ÚÔÊ›Ï, ÌÈÙ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. Resident djs Baby G, Brouss. FOU CLUB IÂÚ¿ √‰fi˜ & ∫ÂÏ¤Ô˘ 8, °Î¿˙È, 210 3466.800

∞ttitude club Ì ·˘ÛÙËÚ‹ fiÚÙ·, live show, ·ÓÔȯÙfi ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿. ∂ÏÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· hits ·fi ÙÔÓ dj XÚ‹ÛÙÔ. K∞∑∞ƒª∞ KˆÓ/fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3460.677

ªÈÎÚfi club Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜. TfiÛÔ ÌÔ˘ÛÈο fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘, Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· gay ÎÏ·Ì¿ÎÈ·. §∞ª¢∞ CLUB §ÂÌ¤ÛË 15 & Ï. ™˘ÁÁÚÔ‡, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9224.202

10 ¯ÚfiÓÈ· ‡·Ú͢ ÁÈ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ gay club Ù˘ fiÏ˘, Û ‰‡Ô stages. ¶ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ì fiÌÔÚÊ· Ó·ڿ ·ÁfiÚÈ· Î·È Û˘¯Ó¿ ÊÈÏÔÍÂÓ› go go boys, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ì videowall. ¡√πSE E˘ÌÔÏȉÒÓ41, 210 3424.771

∆Ô ·fiÏ˘ÙÔ women club Ù˘ fiÏ˘. PLAY KˆÓ/fiψ˜ 78 & IÂÚ¿ O‰fi˜, °Î¿˙È

∞fi Ù· ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ· gay clubs, Ì ÂÍ·›ÛÈ· dance ÌÔ˘ÛÈ΋, videowall Î·È fiÌÔÚÊ· ·ÁfiÚÈ·. ∆∞∑∑ ¡ËϤˆ˜ 9, £ËÛ›Ô, 210 3471.339

G& L friendly cafe-bar.

*™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ

SEX?

∞π£√À™∂™ ∆∂á∏™ A¢AM N. B¿Ì‚· 5, Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘, 210 3601.779

T˘ M∞ƒπ∞™ CYBER (info@proud.gr)

¶È·Û¿ÚÈÎÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ; TÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· fiÔÈÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Proud ·Ó·ÁηÛÙÈο ‚ϤÂÈ gay & lesbian porn Ù·Èӛ˜. ŒÚÂ ӷ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50 Ù·Èӛ˜ ÔÚÓfi ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶ÚÒÙÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ºÂÛÙÈ‚¿Ï Gay ¶ÔÚÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ T·ÈÓÈÒÓ. £· ÌÔ˘ ›Ù ÁÈ·Ù› ÌϤÎÔ˘Ì ÙËÓ ÙÛfiÓÙ· Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ӛ·. ŸÏÔÈ Ì·˜ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Î·Ïfi ÛÂÍ Â›Ó·È Ù¤¯ÓË Î·È Ë Î¿ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¿˙, ÁÈ· Ó· ÙÔ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Î·Ï¿, ı¤ÏÔ˘Ó Ì·ÂÛÙÚ›·. E›‰·Ì ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ gay ÙÛfiÓÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á˘ÚÈÛÙ› ηÈ, Ì·˙› Ì ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ·Ó·Ï‡·Ì Ì ÎÔÌ̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿Û· Ù· ¤ÍÔ¯· Ï¿Ó·, ÙË ÛˆÛÙ‹ ΛÓËÛË Ù˘ οÌÂÚ·˜, ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ·ÏÏ· Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÁηÛًηÌ ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ٷ ·Ú¿ı˘Ú·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ ÙÔ ÓÙÔ˘Ì¿ÓÈ. MÈÏ¿Ì ÁÈ· Ù·Èӛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Û 3 ÒÚ˜, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ videoclub, ·ÏÏ· ÁÈ· Ù·Èӛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÊÔÛÈÒıËÎ·Ó Â›‰ÔÍÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Î·È fiÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÊfiÚ̘ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ... ÛÂÍ. ¢ÂÓ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ·fi ÙÔÓ Z·Ó ZÂÓ¤ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ‹Á·Ì ·fi ÙÔ 1972 Î·È ÊÙ¿Û·Ì ̤¯ÚÈ 2004. MÂÙ¿ ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ·Ó·Î·Ï‡„·Ì fiÙÈ ÛÙȘ gay ÙÛfiÓÙ˜ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ̤ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· fiˆ˜ ÛÙ· str8 ÔÚÓfi. E›Ù gay ›Ù str8, Î·È Ù· ‰˘Ô Â›Ó·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜, ÌfiÓÔ Ô˘ ÛÙËÓ gay ÔÚÓÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ Ï˜ «ÎÔÈÙ¿ ÙËÓ Î·ÎÔÌÔ›Ú·, ÙÈ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ „ˆÌ› Ù˘». ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ›Ûˆ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÛÙËÓ ÔÚÓ›·. ÿÛˆ˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ gay ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ô˘ ›¯·Ì ‰ÂÈ ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Goethe, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Á˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ gay ÙÛfiÓÙ˜, ‰ÂÓ Â›¯Â ηıfiÏÔ˘ ÙÔ ÁÏÔÈ҉˜ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ str8 ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú PORNO, Ô˘ ¤Î·Ó˜ ÂÌÂÙfi ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· «ÙÂÛÙ¿ÚÔ˘Ó» ·Ó·ÁηÛÙÈο ÚÒÙ· ·˘ÙÔ› ÙȘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȤ˜ ÙÔ˘˜. AÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ÌË ÂÓÔ¯‹ ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ Î·È ÛÙȘ ÏÂۂȷΤ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηӛ‰·˜ ÛÎËÓÔı¤ÙÚÈ·˜ Maria Beatty. AÈÛıËÛȷΤ˜, ¿ÎÚˆ˜ ‰È·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ Î·È Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙËÓ ›‰È·. ŸÏÔÈ ÔÌÔÏÔÁ‹Û·Ì fiÙÈ ¤ÓȈı˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û‚·ÛÌfi, ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Î·È equality ÛÙËÓ gay & lesbian ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ gay ÛÎËÓ‹˜, ·Ú¿ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘ ÛÂÍ. E‰Ò ·ÎÚÈ‚Ò˜, ¿ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÛÙÔÓ B·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ. TÔ Úˆ› ÙÚ¤¯ÂÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙȘ ÂΉȉfiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ gay clubbing ÛÙÔ Factory Ô˘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Í·Ó¿ÓÔÈÍ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÛÒÛÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¤ÓÙÈÌË, ‚·ÚÂÙ‹ fiÏË. °È· ÔÏÏÔ‡˜ ı· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·Ú¿ÏÔÁÔ. ŒÓ·˜ gay ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹˜ Ó· Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ Ì ÙfiÛË ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙfiÛÔ Ûı¤ÓÔ˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ sex workers, Ϙ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ «·Ó¿ÁΘ» ÙÔ˘˜; AÓ Ë ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏË ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ «fiÌÔÚʘ ıˆڛ˜» ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÂ¤˜ ÛÂÍ Î·È «‚ÚÒÌÈΘ Ú¿ÍÂȘ» ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, Â˘Ù˘¯Ò˜ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· gay ÛÎËÓ‹ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· sex ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ Ù›ÔÙ·, ‚¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ ¿ÓÙ· Î·È ÚÒÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÙË Ï¤ÍË Û‚·ÛÌfi! TÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Gay ¶ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› 6 Ì 11 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ MÈÎÚfiÎÔÛÌÔ.

40 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

AÓ‰Ú¤·˜ æ·Ú¿ÎÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ·Á·Ë̤ӷ ı¤Ì·Ù· ÙȘ Á¿Ù˜ Î·È Ù· Ô‰‹Ï·Ù·. M¤¯ÚÈ 27/10.

AENAON ÕÓÙÂÚÛÂÓ 18, K·Ù¯¿ÎË, 210 6711.264 Iˆ¿ÓÓ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘, «“ºÈÁÔ‡Ú˜” Î·È ÊÈÁÔ‡Ú˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 24/10, 20.00. M¤¯ÚÈ 11/11. AI°OKEPø™, •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 45, KÔψӿÎÈ, 210 7223.897 «XÚÒÌ·Ù· EÏÏ¿‰·˜, TÔ›· - IÛÙÔÚ›· - ™˘ÁΛÓËÛË». TÔ

‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÌ·‰È΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¶. ¶Ú¤Î·, ™. B·ÛÈÏ›Ԣ, ¶. T¤ÙÛË, ¶. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, K. M·Ï¿ÌÔ˘, £. M¿ÚÎÂÏÏÔ˘, M. ¶Ú¤Î· Î.¿. M¤¯ÚÈ 29/10. AI£OY™A TEXNH™ A£HNøN °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, 210 7213.938 ™¿‚‚·˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, «Ÿ„ÂȘ Ù˘ AÏ‹ıÂÈ·˜». √Ïfiۈ̷ ÔÚÙÚ¤Ù·. M¤¯ÚÈ 19/11.

¯·ÚÙ›, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÁÏ˘Ù¿. M¤¯ÚÈ 18/11. BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3317.527 Kate Davis, «Could we? I am asking». ™¯¤‰È·, ÁÏ˘Ù¿, Ù˘ÒÌ·Ù· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 12/11. DIANA GALLERY DOWN TOWN AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï., 210 3249.626 M·ÓÒÏ˘ ™·Úȉ¿Î˘, «æËÏ·ÊÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·fiÚ·ÙÔ Û‡ÓÔÚÔ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

M¤¯ÚÈ 5/11. «24» ™Â˘Û›Ô˘ 38, 210 7217.897 M¿Î˘ º¿ÚÔ˜, «E˘ÓÔ˘¯ÈÛÌÔ›». MÈ· ÂÓfiÙËÙ· ¤ÚÁˆÓ,

Ì ‚›ÓÙÂÔ, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜. M¤¯ÚÈ 29/10. «7» Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ •fiÓÔÁÏÔ˘, «IÛfi‚È-art». MÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË Ê˘Ï·Î‹˜. M¤¯ÚÈ 29/10.

EKºPA™H-°IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3607.598 KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··ÚÁ‡Ú˘, «M·‰ÚÈÁ¿ÏÈ·». Zˆ-

ÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 5/11. ALPHADELTA, ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈ‚fiÔ˘ÏÔ˜,

«Between Experience and Experiment». H ‚ÈÓÙÂÔ-ÂÁηٿÛÙ·ÛË «Actors» Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË-ÁÏ˘Ùfi «H °Î·ÚÛÔÓȤڷ». M¤¯ÚÈ 19/11. ANEMO™ AÁ. TڇʈÓÔ˜ 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 8082.027 ™Ù¿ı˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. ŒÎıÂÛË Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. M¤¯ÚÈ 5/11. APARTMENT, BÔ˘Ï‹˜ 21, 210 3115.469 Machiko Edmondson.

EÓfiÙËÙ· ¤ÚÁˆÓ Ì ÔÚÙÚ¤Ù· ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. M¤¯ÚÈ 29/10. AP°ø NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 5, KÔψӿÎÈ, 210 7249.333 Petros, «AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ Giorgio de Chirico». Zˆ-

ÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 29/10. A™TPO§ABO™ ARTLIFE HÚÔ‰fiÙÔ˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200 «T· ¢ÁÂÓ‹ ̤ٷÏÏ· II».

ŒÎıÂÛË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ KÔÓÙfi˜ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘. MÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ °. A‰·Ì¿ÎÔ˜, °. ZÔÁÁÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, £fi‰ˆÚÔ˜, °. §·˙fiÁη˜, ¢. M˘Ù·Ú¿˜, º. ¶·ÙÚÈηϿ΢, °. PfiÚÚ˘, ™. ™fiÚÔÁη˜, ¶. T¤ÙÛ˘, K. TÛfiÎÏ˘, M. X¿ÚÔ˜, °. æ˘¯Ô·›‰Ë˜ Î.¿. M¤¯ÚÈ 25/10. A™TPO§ABO™ ¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342 «AÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ˙ÒˆÓ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÌÂÈÎÙ¤˜ Ù¯ÓÈΤ˜, ηٷÛ΢¤˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÙÔ˘˜ B. °ÎÈfiη, °. °ÎÔÏÊ›ÓÔ, XÚ. K·Û¿·, HÏ. KÔÛ›ÓÙ·, M. §Â‚ÂÓÙ¿ÎÔ˘, K. MfiÌÔ, ¢. M˘Ù·Ú¿, XÚ. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, §. ¶·ÙÚ·ÛΛ‰Ë Î.¿. M¤¯ÚÈ 27/10. BERNIER/ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935 Cameron Jamie, «Studies for three films: BB / Spook House / Kranky Klaus».

™Ô˘‰¤˜ ÁÈ· ÙÚ›· ÊÈÏÌ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· live ÙˆÓ Melvins, Û¯¤‰È· ÛÂ

E§ENH KOPøNAIOY MËÙÛ·›ˆÓ 5-7, 210 9244.271 Gregory Crewdson, «Beneath the Roses: Production Stills». ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÔÏ˘‰¿·Ó˘ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ «Beneath the Roses» ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ AÌÂÚÈηÓÔ‡ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. EÁη›ÓÈ·: 21/10, 20.00. M¤¯ÚÈ 30/11. ELS HANAPPE UNDERGROUND MÂÏ·Óı›Ô˘ 2, æ˘ÚÚ‹, 210 3250.364 XÚ‹ÛÙÔ˜ §¿ÏÈÔ˜. MÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·fi ÂΉfiÛÂȘ Ù‡Ô˘ «taip», ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ٷ ¤ÍÈ ÚÒÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. M¤¯ÚÈ 29/10. ZOYM¶OY§AKH ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 §¿˙·ÚÔ˜ M·Ú¿‚·˜, «TÔ›· ÛÙË Ó‡¯Ù·». MÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ Ì ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. M¤¯ÚÈ 5/11. GAZON ROUGE BÈÎÙ. O˘ÁÎÒ 15, Aı‹Ó·, 210 5248.077 °È¿ÓÓ˘ XÚËÛÙ¿ÎÔ˜, «¶ÚÔÛˆÈΤ˜ ÁˆÁڷʛ˜». Zˆ-

ÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 12/11. Hø™ X¤˘‰ÂÓ 38A, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8237.111 £ÂÔÊ¿Ó˘ MÂÏ¿˜, «faint of syntax». TÚÂȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ¤ÚÁˆÓ: MÂÌ‚Ú¿Ó˜, BÂÏfiÓ˜. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ¤Ó·Ó ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¢·Ó›· ˆ˜ ÂÈηÛÙÈÎfi˜, ÂÚÊfiÚÌÂÚ, ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜. M¤¯ÚÈ 9/11. KA§ºA°IAN K·„¿ÏË 6 (1Ô˜ fiÚ.), KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 AϤ͢ AÎÚÈı¿Î˘. ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, Û¯¤‰È· Î·È Í˘ÏÔηٷÛ΢¤˜ ·fi ȉȈÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. TÔ ÁÓˆÛÙfi Ô Û‡Ì·Ó, Ì ٷ ۇ̂ÔÏ¿ ÙÔ˘, Ù· ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ Î·È ÙÔÓ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¯·Ì¤ÓÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘. M¤¯ÚÈ 3/12. MARNERI AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 3, 210 8619.488 «KÚ¿Ì·». TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

Kø™TH™ ¶A¶A¢O¶OY§O™ «O§OI KPYBOYME ENA COMICS ME™A MA™» ™Ô‡‰·Û ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· ÛÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÛÙËÓ École Nat. Sup. des Beaux Arts. AÛ¯ÔÏÂ›Ù·È Â›Û˘ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È ·fi ÙÔ 1983 Â›Ó·È È‰Ú˘ÙÈÎfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÁÎÚÔ˘ Apurimac. TÔ Ó· ÌÂȘ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙÔ˘ KˆÛÙ‹ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ Ó· ¯·ı›˜ ÛÙȘ ·fiÚ·Ù˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ K·Ï‚›ÓÔ, Ó· ηٷʇÁÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÙÔ˘˜ ÔÓÂÈÚÔÙfiÔ˘˜ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ‹ Ó· ‚Ô˘Ù˯Ù›˜ Û ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ͯ·Ṳ̂ӷ ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù¤¯ÓË. M›· ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ οı ı·ً, ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÙÚÈۉȿÛٷ٘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ÁÏ˘Ù¿ Ô˘ ‰Ú·ÂÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·ÁÂÚ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Î·È ÙȘ ·¤Ú·ÓÙ˜ ‰È¿Û·ÚÙ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ó· ÁÏ˘Ùfi-ÚÔÌfiÙ (‚Ï. ʈÙÔÁÚ·Ê›·) ÎÈÓÂ›Ù·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÙ¿ÏÈ Û·Ó ÂÚÈËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ˆı›/¯·ı› ÛÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. K·È ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÌÈ· ÌÈÎÚÔοÌÂÚ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙÚÈÁ‡Úˆ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ¿˜ Ù· ¿ÌÂÛ· Û ÌÈ· ÔıfiÓË ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÈÔ‡. A˘Ùfi ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ KˆÛÙ‹ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 25 OÎÙ. Û ¤Ó·Ó Ôχ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi ÁÈ· ÙÔ fiÏÔ concept ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ gazARTE ÛÙÔ °Î¿˙È. K·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. T· ÌÔ˘ÛÈο ÙÔ˘ ÁÏ˘Ù¿ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·¤Úˉ˜ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ì·˜. ¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë È‰¤· Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ÛÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ; E›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·›˙ÂÈ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. M Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Ù˘¯·›Ô˘. A˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ fiÏÔ project. AÏÒ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. H Û¯¤ÛË ÛÔ˘ Ì ٷ ÎfiÌÈΘ. ¶¿ÓÙ· ÌÂ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Û ÙÔ ÎfiÌÈΘ. °È·Ù› Í·ÊÓÈο Á›ÓÂÛ·È ·È‰›. ¢È·‚¿˙ÂȘ Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ÎÔÌ›ÛÙ· Bilal Î·È ÙÚÂÏ·›ÓÂÛ·È. TÔ ÎfiÌÈΘ, ı˘Ì¿Ì·È, ÙÔ ÛÓÔÌ¿Ú·Ó ÛÙË Û¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ. B¤‚·È·, ·ÚÎÂÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·Û¯ÔÏ‹ıË-

Î·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15ÂÙ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·’ ÙË B·‚¤Ï, Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘. ¶ÚÔÛˆÈο ·Û¯ÔÏ‹ıËη Ì ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›·, ηٷÛ΢¤˜, ÁÏ˘Ù¿, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ›‰Ú˘Û· Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤·ÙÚÔ fiÔ˘ ‰Ô˘Ï¤„·Ì ·Ôχو˜ ÂχıÂÚ· ¿Óˆ ۠ΛÌÂÓ· ÙˆÓ XÂÈ̈ӿ, K·Ï‚›ÓÔ, K·˙·ÓÙ˙¿ÎË. AÁ·Ë̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘; ¶ÚÔÙÈÌÒ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÏË. ¶¿ÓÙ· ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó Ô YÌËÙÙfi˜ Î·È Ù· TÔ˘ÚÎÔ‚Ô‡ÓÈ· ·fi fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÙËÚ›˜ ÙËÓ fiÏË. MfiÓÔ ·fi ÂΛ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ›˜ ÙÔÓ ·¯fi Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔÓ ·ÓٛϷÏÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜. AÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ì¤Û· Û ÌÈ· fiÏË, ı· ·ÎÔ‡Á·Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÈÛÙÔڛ˜. ¶Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È Ì›·. K·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. N·È, ÁÈ·Ù› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÁÈ· Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÁÔËÙ›· Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó Ì·ÁÓ‹Ù˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ. °È· ̤ӷ Â›Ó·È ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ¤ÚÁÔ. ¶¿ÓÙ· ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜ Ì ÁÏ˘Ù¿ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜; Œ¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÈÎÔÓÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ¤ÓÓÔȘ. AÏÏ¿ ¿ÓÙ· Ì ÂӉȤÊÂÚÂ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋, ÌÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ‰˘ÛÎÔÏ›·, Ó· Û ËÁ·›ÓÂÈ Î¿Ô˘. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ·›ı·ÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈfi ÛÔ˘; ™˘ÏÏÂÁ̤ÓÔ ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ÓÔ; BÚ›ÛΈ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·. AӷηχÙˆ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ‰›Óˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. T· ÈÔ ˆÚ·›Ô ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ô ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÌÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜ Î·È ÌÈ·˜ ηڤÎÏ·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ¤Ó· Ù‡Ì·ÓÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ‚·Ú¤ÏÈ ‹ ¤Ó· Ó¢ÛÙfi fiÚÁ·ÓÔ ·fi ÌÈ· ÎÔÏÔ·ı·. INFO: gazARTE, BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34 , °Î¿˙È, 210 3460.347. EÁη›ÓÈ·: 25 OÎÙ., 19.00. M¤¯ÚÈ 8 NÔÂÌ., ηıËÌÂÚÈÓ¿ 18.00-23.00. TËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ı· ÛÙËı› ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë performance Ì ٷ ÌÔ˘ÛÈο ÁÏ˘Ù¿ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜.


∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏ (thearter@athensvoice.gr) ÙˆÓ AÓ. AÚÁ˘ÚÔ‡, M. §Ô˘ÏÔ˘‰¿ÎË, K. M·Ï¿ÌË, K. ¶ÏÂÈÒÓË, M. PÔ‡ÛÛÔ˘, I. ™Ù·˘ÚÔ˘Ï¿ÎË. ª¤¯ÚÈ 12/11. MAPTINO™ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 24, KÔψӿÎÈ, 210 3609.449 Andrea Giuseppe Corciulo, «I Go Places in my Head». ¶›Ó·Î˜ Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÁÚ·Ê‹, ·fi Ù›ÙÏÔ˘˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, Ô˘ ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ·È‰Èο ÔÚÙÚ¤Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ·È‰È¿ Û ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡˜ ηٷ˘ÏÈÛÌÔ‡˜. EÁη›ÓÈ·: 20/10, 19.30. M¤¯ÚÈ 19/11. MH§O ȦÓÙ· 11, Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897 B›ÎË M¤ÙÛÔ˘, «AÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ - ¢È¿‰ÚÔÌÔÈ». B›ÓÙÂÔ-ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ú¿ÏÏËϘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜. M¤¯ÚÈ 4/11. MONOHORO AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 24, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.980 AÚÁ˘ÚÒ ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎË, «EÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜». ZˆÁÚ·-

ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 22/10. N∂∂™ M√ƒº∂™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3616.165 ÕÚ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, «¶ÚfiÛˆ· ÂÚˆÙÈÎÒÓ Û·ψӻ.

MÂÙ¿ ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·ÓȯÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ÂÚˆÙÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ Û·ÏÔ˘˜. M¤¯ÚÈ 5/11. SPILIOTI PROJECTS @ Bacaro, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882. Peter Poulos, «Aı‹Ó·È ÌÔ˘». ºˆÙÔÁڷʛ˜ ΢-

Ú›ˆ˜ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. M¤¯ÚÈ 25/10. TEXNOXøPO™ §ÂÌ¤ÛË 4 & M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9228.370 °ÈÒÚÁÔ˜ KÂÊ·ÏÏËÓfi˜. •˘ÏÔÁڷʛ˜. M¤¯ÚÈ 5/11. TITANIUM YIAYIANNOS B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44, 210 7297.644 °È¿ÓÓ˘ Z·Î˘ÓıÈÓ¿Î˘. ¢¤ÓÙÚ· ·fi ·Ó¿ÌÂÈÍË ÚÈÔÓȉÈÔ‡ Ì ÎfiÏϘ, ÛÊ˘Ú‹Ï·ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ÎfiÏÏ·˜, ۯ‰fiÓ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ·. M¤¯ÚÈ 12/11. «3» ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3608.984 ŒÚÛË BÂÓÂÙÛ¿ÓÔ˘, «⁄ÏË & ⁄ÏË ÛÂÈÚ¿ IV». ŸÁÎÔÈ Ì·ÚÌ¿ÚˆÓ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Î¿ıÂÙ· Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·È¯Ì‹ Û ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÌÈ·˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ. M¤¯ÚÈ 5/11. VAMIALI’S ™¿ÌÔ˘ 1, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5228.968 Liam Gillick - Philippe Parreno, «Briannnnnn &

Ferryyyyyy». ŒÓ· ÊÈÏÌ Î·ÚÙÔ‡Ó ‰¤Î· ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ˆ˜ ¤Ó· ·ÙÂÏ›ˆÙÔ Î˘ÓËÁËÙfi Û·Ó ·˘Ùfi ÌÂٷ͇ Á¿Ù·˜ Î·È ÔÓÙÈÎÈÔ‡. M¤¯ÚÈ 22/10. VR GALLERY B‡ÚˆÓÔ˜ 7, ¶Ï¿Î·, 210 3312.300 ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ™‡ÚÔ˘, «¶·Ú¿ÏÏËÏË ¢È¿ÛÙ·ÛË». KÔÏ¿˙. M¤-

XPI™TINA KAPE§§A AÏÂÍ. ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 3, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.376 Iˆ¿ÓÓ· M›ÛÈÔ˘. E‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¤ÓÙ ۯ¤‰È· ·fi ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈ·, ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ Î.·. M¤¯ÚÈ 5/11.

ª∏¡∞™ ºø∆√°ƒ∞ºπ∞™ A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, 210 5242.211-3 Roberta Nitsos, «EÈÛ‹ÁËÛË ÌÈ·˜ ËÚˆÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘». 23 ʈÙÔÁڷʛ˜ ÌÂÛ·›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷο tableaux vivants Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂΉԯ‹. M¤¯ÚÈ 13/11

XIPPAS, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 AfiÛÙÔÏÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂٷ͇ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÁÂÌ¿ÙË ·Ú·‰ÔÍfiÙËÙ· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. M¤¯ÚÈ 19/11.

·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ, Û ÓÙÂÎfiÚ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi. Katjia Mater. ºˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ·Ô˘Û›· ¤ÓÙÔÓÔ˘ ʈÙfi˜. M¤¯ÚÈ 24/10. MILLEFIORI X¿ÚËÙÔ˜ 29,

Ardian Fejzollari. ºˆÙÔ-

ÁÚ·Ê›·. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 2428/10. Oltjon Lipe. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 24-28/10. XÚÈÛÙ›Ó· ¢ÔÁÔ‡ÏË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ª¤¯ÚÈ 21/10. ¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN E›Â‰Ô ·Ê›ÍˆÓ, ¯ÒÚÔ˜ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ˜ Û fiÏÔ˘˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: (ÂÚÈÔ‰ÈÎfi

˙¿ÈÓ». TÔ ÈÙ·ÏÈÎfi design ̤۷ ·fi ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ (Gio Ponti, Bruno Munari, Ettore Sottsass) Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ Î·È ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ (Foggini, Santachara, Citterio, Sadler) IÙ·ÏÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ AÙÂÏȤ Mendini. ª¤¯ÚÈ 15/11.

¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 51, Ï.

PULSAR Pfî˘ 24A, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3313.150 «H ÂÈηÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÛÙË PˆÛ›· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·». ŒÍÈ ·fi-

ÊÔÈÙÔÈ Ù˘ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÙÔ˘ KÚ·ÛÓÔÁÈ¿ÚÛÎ Ù˘ ™È‚ËÚ›·˜, ÔÈ Evgeny Tolmashov, Vadim Shukov, Marina Tonkall, Victor Kranzov, Leonid Shchemel Î·È Andrei Iudin, ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. M¤¯ÚÈ 20/11.

°ÈÒÚÁÔ˜ °ÂÚ¿Ú‰Ô˜, «º˘Û·Ï›‰Â˜». ¢Ò‰Âη ˘Ô‚Ú‡¯È˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÌÂÛ·›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ¤Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È Ï¿ÙÚË ÙˆÓ Î·Ù·‰‡ÛˆÓ. EÁη›ÓÈ·: 20/10, 19.00. M¤¯ÚÈ 20/11.

™Ã√§∏ Møƒ∞´∆∏ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ & AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶. æ˘¯ÈÎfi, 210 6795.000 Dan Perjovschi. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›-

XÚÈÛÙ›Ó· K¿ÏÌ·ÚË, «Childhood Abused». ºˆ-

ÙÔÁÚ·ÊÈο ÙÚ›Ù˘¯· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Û¯¤‰È· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜. M¤¯ÚÈ 29/10. E§§HNOAMEPIKANIKH ENø™H M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, 210 3680.900 «¶ÂÚÈ(ÁÂ)ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ KfiÛÌÔÈ: EÛˆÙÂÚÈÎÔ›, I‰ÈˆÙÈÎÔ›, ¢ËÌfiÛÈÔÈ». OÌ·‰È΋

EÏÏ‹ÓˆÓ ºˆÙÔÁڿʈÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ AÁÁ. A˘ÁËÙ›‰Ô˘, ¶. B·Ú‰fiÔ˘ÏÔ˘, °. ¢ÂfiÏÏ·, N. Z‹ÛË, XÚ. K¿ÏÌ·ÚË, M. K·ÌÈÓ¿ÚË, ¶. KÔÎÈÓÈ¿, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, N. M¿ÚÎÔ˘, M. M·ÌÔ‡ÛË, §. N·ÏÌ·Ù›‰Ô˘, N. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘, B. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË, E. ™¯›˙·, Aı. XÚfiÓË. M¤¯ÚÈ 22/10. E 31 GALLERY E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33, 210 3210.881 «Fiction or not fiction». OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ °ÈÒÚÁÔ˘ AÁÁÂÏ¿ÎË, Peter Garfield, Franka Hornschemeyer, Volker Kreidler Î·È Michael Kunze. EÈ̤ÏÂÈ·: N¿ÓÛ˘ KÔ˘ÁÈԇʷ. M¤¯ÚÈ 26/10. £EOºI§O™ MËÙÚÔfiψ˜ 59 & ™ÙÔ¿ ¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘ 36 (2Ô˜ fiÚ.), 210 3213.023 N¤ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ 2005. H 14Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ·›-

ıÔ˘Û·˜ Ù¤¯Ó˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ AÈÎ. B·Ê›·, AÛ. °È·ÁÎÔ˘‰¿ÎË, AÏ. K˘ÚÏ‹, N. MÈÛ‡ÏÏ·, M. MԢηԇÚË. M¤¯ÚÈ 30/10. I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6439.466

Eµƒ∞´∫√ M√À™∂π√ N›Î˘ 39, 210 3225.582

E£NIKO MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™ «EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ» Ù˘ A™KT, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 256, ÕÁ. I. P¤ÓÙ˘, (EM™T: 210 9242.111-2) «BÈÓÙÂÔÁڷʛ˜ - OÈ ÚÒÙ˜ ‰ÂηÂٛ˜». EÁ΢ÎÏÔ-

M ÙÔ˘˜ M. E˘ÛÙ·ı›Ô˘, XÚ. Z¿¯Ô, AÓ. K·Ú·‚›‰Ô˘, A‰. K·Ê¤Ù˙Ë, AÏ. KÔÚÌ‹, AÛ. KÚ˘ÛÙ¿ÏÏ·, ™. §ÈÛÁ¿Ú·, K. M›¯Ô˘, ŒÊ. M›ÚÌ·, M. ¶·ÙÂÚ¿ÎË, AÏÙ›Ó ¶·ÙÛ¤ÏË, AÏ. ™ÙÚÔ˘ÌÔ‡ÏË, AÓ‰Ú. ™ÈÙÔÚ¤ÁÎÔ Î.¿. ª¤¯ÚÈ 26/10.

BATAGIANNI AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 20-22, æ˘ÚÚ‹, 210 3221.675

Ù· ·fi ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ Ù˘ §¤ÚÓ·˜ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠ¤Ú˘ÛÈ, fiÔ˘ ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÏfiÁÔ ·Áȉ‡ÙËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 35 ¿ÙÔÌ· Ì ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·È. Ì.X. M¤¯ÚÈ 15/11.

Ù¯ÓÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ˘˜ ™·ÌÔ˘‹Ï NÂÁÚ›Ó Î·È Iˆ¿ÓÓË ¶·Ó·Á¿ÎÔ˘. M¤¯ÚÈ 7/11.

OÌ·‰È΋ 21 ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ.

A¶OæH ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 35, 210 7227.009 B·Û›Ï˘ K·ÓÙ¿˜, «AÓ·Ï¿ıoÓÙ·˜ AÓıÚÒÈÓÔ˘˜ T‡Ô˘˜». ºˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÂÈÎÔÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ηٷÈÂṲ̂Ó˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÙȘ η٤‰ÂÈÍÂ Ô ºÔ˘Îfi ÛÙËÓ «IÛÙÔÚ›· Ù˘ ™ÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜». «(A)Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ». M ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ A. A‚Ú·Ì›‰Ë, M. B·ÁÂÓ¿, K. K·Ï›‰Ô˘, E˘. K·Ú·˝ÛÎÔ˘, £. KÔÓÙÔÏ¿ÙÔ˘, Aı. §È¿ÛÎÔ˘, ¢. MÔ˘ÚÓ¿, AÈÌ. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Iˆ. ™ÂʤÚÔ˘, P. TÚÈ‚È˙¿ÎË, EÏ. TÛ¿ÌË, °. X·Ú·Ï·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, K. ºÚ·ÁÎÈ·‰¿ÎË Î.¿. ª¤¯ÚÈ 25/11.

Ú·›Ô K·Ù·Ê‡ÁÈÔ». E˘Ú‹Ì·-

«√È Û˘Ó·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜: ºˆ˜ Î·È ÛÎȤ˜». K·ÏÏÈ-

ANøTATH ™XO§H KA§øN TEXNøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 256, T·‡ÚÔ˜, 210 4801.249

¯ÚÈ 30/10. WILLIAM JAMES YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.326 ÕÚ˘ §È¿ÎÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤¯ÚÈ 23/10.

Gilbert Garcin, «Le Temoin». 40 ʈÙÔÁڷʛ˜

2 1) ANDREA GIUSEPPE CORCIULO, ª∞ƒ∆π¡√™

·È‰È΋ ¤ÎıÂÛË fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ¤ÚÁ· ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹ Ù¤¯ÓË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ’60 Î·È ÙÔ˘ ’80. M¤¯ÚÈ 31/12.

2) ROBERTA NITSOS, ∞°°∂§ø¡ µ∏ª∞ (ª∏¡∞™ ºø∆√°ƒ∞ºπ∞™) 1

KÔψӿÎÈ, 210 7239.558

Highlights) 210 3821.222

¢ÈÔÓ˘Û›· AÏÂÍÈ¿‰Ë, «T·Íȉ‡ÔÓÙ·˜». T·ÍȉȈÙÈ΋ ʈ-

°ÈÒÚÁ˘ °ÂÚfiÏ˘ÌÔ˜ – ¶¿ÓÔ˜ KÔÎÎÈÓÈ¿˜, «TÚ›ÙË º‡-

ÙÔÁÚ·Ê›·. ª¤¯ÚÈ 11/11.

ÛË» Î·È «AÓıÚÒÈÓË º‡ÛË» ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 11 fiÌÔÚÊ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È Ì ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÛÙË Ê‡ÛË ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ. M¤¯ÚÈ 30/12.

MOY™EIO M¶ENAKH KÙ›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, PÔ˘Ê, 210 3453.111 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¤ÙÛÈÔ˜, «O‰ÔÈÔÚ›· ÛÙÔ ºˆ˜ Î·È ÙË ™ÎÈ¿ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜». AÓ·‰ÚÔÌÈ΋

¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. M¤¯ÚÈ 30/10. ¶ 37 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 37, 210 4818.386 «¶ÂÚÈÔ¯¤˜-KÔÈÓfiÙËÙ˜». OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙˆÓ ¶. KÔÎÈÓÈ¿, ™ÙÚ. K·Ï·Ê¿ÙË, ¢. §·˙·Ú›‰Ô˘, N. M¿ÚÎÔ˘, §. N·ÏÌ·ÓÙ›‰Ô˘, A¯. N¿ÛÈÔ˘, ¢. PfiÎÔ˘, ™. ™Ù¿‚ÂÚË. M ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. M¤¯ÚÈ 25/10.

∞§§√π Ãøƒ√π

«H ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· ̤۷ ·fi Â˘Úˆ·˚ο ¯·Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘». °Ó‹-

ΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ, ¤Ó· ·fi Ù· 2 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Û˘Úı›, ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘ ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· Ó·˘¿ÁÈ· ÙˆÓ «ŒÏÏË», «BÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡» Î·È «XÂÈÌ¿ÚÚ·˜» Î.¿. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.0022.00, K˘Ú. 12.00-19.00.

ALBA, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 69 & AÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 3, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6006.171 °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. EÈηÛÙÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ ·fi ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ¯·ÚÙ›, ·fi ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ «AÊ‹». M¤¯ÚÈ 3/11. ASH IN ART K·Ú¤· 11, MÂÙ˜, 210 9216.890

«∞ÓÙÈ-£¤ÛÂȘ, ∞ÓÙÈ-¢Ú¿ÛÂȘ, ∞ÓÙÈ-∫›ÌÂÓ·». ¢ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ›Â˜ ·fi ¯˘Ùfi Á˘·Ï› Î·È Ì¤Ù·ÏÏÔ ·fi ÙËÓ Glassform Team (K. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, A. K˘ÚȷΛ‰Ë˜, §. TÛÈÌ¤Ì·) Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ⁄ÏË. M¤¯ÚÈ 30/10. ™TAY§O™ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502

¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Î·ÈÚ· Î·È Î·˘ÛÙÈο Û¯¤‰È· Ì ÎÈ̈ϛ· Î·È Ì·Úη‰fiÚÔ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. Afi ÙË Locus Athens. M¤¯ÚÈ 11/11.

ª√À™∂π∞ BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7232.178 «™‹Ï·ÈÔ AÓ‰Ú›ÙÛ·˜ - MÔÈ-

I¢PYMA °IANNH T™APOYXH ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 28,

ZA¶¶EIO ME°APO B·Û. ŸÏÁ·˜ 1. EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: Ticket Shop 8011 005.000, 211 9559.900, www.ticketshop.gr «ŒÎıÂÛË KÂÈÌËÏ›ˆÓ: TÈÙ·ÓÈÎfi˜». 300 ·˘ıÂÓÙÈο ·ÓÙÈ-

AKTO KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ «Design Crossroads». Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ Master of Art in Design. M¤¯ÚÈ 25/10.

SOFITEL ATHENS AIRPORT ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ, 210 3544.000

E§§HNIKO™ KO™MO™ KÙ›ÚÈÔ 7, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 212 5402.787. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÁηÏÂÚ› Zygos. X¿ÚȘ TÛÂÎÔ‡Ú·, «¶ÔÚÙÚ¤Ù· Á‡Ûˆӻ. 25 ¤ÚÁ· Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 20/10, 19.00. M¤¯ÚÈ 6/11. N›ÎÔ˜ M·ÚÔ˘Ï¿Î˘. °ÂÏÔÈÔÁڷʛ˜, ÎfiÌÈΘ. M¤¯ÚÈ 30/10. N›ÎÔ˜ NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, «T·ÍÈ‰Â˘Ù¤˜ Ù˘ AÓ·˙‹ÙËÛ˘». EÈ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ ·Ó¿ÁÏ˘Ê·. M¤¯ÚÈ 30/10.

A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000

ÛȘ ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ ·fi ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ E˘Úˆ·›ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÌÂٷ͇ 16Ô˘ Î·È 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·. MÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ¤ÚÁ· ÙˆÓ P·Ê·‹Ï, TÈÙÛÈ¿ÓÔ, PÔ‡ÌÂÓ˜, ¶Ô˘Û¤Ó, EÓÁÎÚ, ºÚ. MÔ˘Û¤ Î.¿. E›ÛËÌ· ÂÁη›ÓÈ·: 20/10, 20.30. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 21/1020/11.

KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3231.841 Dieter Mammel, «Family works». ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Goethe, ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ·È‰È΋˜ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜. ŒÚÁ· ΢ڛˆ˜ Ì ÌÂÏ¿ÓÈ· Î·È ˘‰·ÙÔ¯ÚÒÌ·Ù·, Ì ·Ú·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ. EÁη›ÓÈ·: 20/10, 19.30. M¤¯ÚÈ 20/11.

HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 *M. C. Escher, «Beyond Infinity - The art of M. C. Escher». 250 ¤ÚÁ·, ͢ÏÔÁڷʛ˜, ÏÈıÔÁڷʛ˜ Î·È ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ OÏÏ·Ó‰Ô‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ηıÒ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜, ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÂÚÁ·Ï›· Î.¿. T· ÂÎı¤Ì·Ù· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο.M¤¯ÚÈ 30/10.

π¢ƒÀª∞ ¢E™TE OÌ‹ÚÔ˘ 8, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.460 *«4Ô µÚ·‚Â›Ô ¢∂™∆∂». ŒÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ: K. BÂÏÒÓË, NÙ. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, XÚ. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Poka-Yio, ™Ù. TÛÈ‚fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¢. ºÔ˘ÙÚ‹. M¤¯ÚÈ 29/10. ME°APO MOY™IKH™ A£HNøN B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 «NorthSouthEastWest».

¢¤Î· ÁÓˆÛÙÔ› ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Magnum ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó Û ‰¤Î· ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ °Ë˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ZeroCarbonCity ÙÔ˘ British Council. ª¤¯ÚÈ 25/10. «H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÓÙÈ-

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 41


M√À™∂π√ K√™ª∏ª∞∆√™ H§π∞ §∞§∞√À¡∏ K·ÏÏÈÛ¤ÚË 12, AÎÚfiÔÏË, 210 9221.044 «¶·Ï¿ÛΘ Î·È Ù·Ì·ÎÔı‹Î˜ ·fi ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ B.

KÔÚÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘». M¤¯ÚÈ 31/10. M√À™∂π√ KÀ∫§∞¢π∫∏™ ∆∂á∏™ NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321-3 «EχıÂÚÓ·: ¶fiÏË-∞ÎÚfiÔÏË-¡ÂÎÚfiÔÏË». 500

ÂÚ›Ô˘ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ fiÏË, ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË Î·È ÙË ÓÂÎÚfiÔÏË Ù˘ EχıÂÚÓ·˜ Ù˘ KÚ‹Ù˘, Ì ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ 3˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ .X. Î·È 13Ô˘ ·È. Ì.X. XÔÚËÁfi˜ Â›Ó·È Ë JT International. M¤¯ÚÈ 16/11. M√À™∂π√ M¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1 & B·Û. ™ÔÊ›·˜, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000. ™ÔÊ›· £·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ (19081997). °‡Úˆ ÛÙ· 200 ÎÔ-

ÛÌ‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÙ¯ӛ·˜, ÁÓˆÛÙ‹˜ Ì ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ M·ÚÔ˘Ï›Ó·. M¤¯ÚÈ 7/11. MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ù›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 «H ™˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Alpha Bank: ZˆÁÚ·ÊÈ΋, X·Ú·-

ÎÙÈ΋, °Ï˘ÙÈ΋». ŒÚÁ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. MÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ¤ÚÁ· ÙˆÓ N. °‡˙Ë, N. §‡ÙÚ·, K. BÔÏ·Ó¿ÎË, K. ¶·Úı¤ÓË, £ÂfiÊÈÏÔ˘, N. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘-°Î›Î·, ™. B·ÛÈÏ›Ԣ, N. EÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˘, A. KÔÓÙfiÔ˘ÏÔ˘, °. °·˝ÙË, £. TÛ›ÁÎÔ˘, ¶. T¤ÙÛË, °. MfiÚ·ÏË, °. TÛ·ÚÔ‡¯Ë, £. ™Ù¿ÌÔ˘, °. ZÔÁÁÔÏfiÔ˘ÏÔ˘, °. B·Î·Ïfi, °. TÛfiÎÏË, T¿ÎË, X. MfiÙÛÔÁÏÔ˘, XÚ‡Û·˜, °. KÔ˘Ó¤ÏÏË, §. ™·Ì·Ú¿, ™. AÓÙˆÓ¿ÎÔ˘, £. TfiÙÛÈη. M¤¯ÚÈ 20/11. Luis Barragan (19021988). ŒÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤-

ÓË Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ì ÂÚ›Ô˘ 70 ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Â›Û˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ I¿ˆÓ· ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Yutaka Saito. M¤¯ÚÈ 6/11. «ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ °È¿ÓÓË P›ÙÛÔ». ¶ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈ-

ΛÌÂÓ·, ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, ÚÒÙ˜ ÂΉfiÛÂȘ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. M¤¯ÚÈ 30/10. MOY™EIO TH™ ¶O§Eø™ TøN A£HNøN BOYPOY-EYTA•IA I. ¶··ÚÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘ 5-7, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, 210 3231.397 A¯ÈÏϤ·˜ KÔÌÈÓfi˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ª¤¯ÚÈ 6/11. MOY™EIO ºPY™IPA, MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7 Î·È K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678 Gerhard Richter - A. R. Penck. ¶·Ú¿ÏÏËϘ ·Ó·-

‰ÚÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. 30 ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ Richter ÌÂٷ͇ 19602003 Î·È 37 ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Penck ÌÂٷ͇ ’56-’96, Ì ÙȘ ÚˆÙfiÁÔÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ ÛÎËÓ¤˜. M¤¯ÚÈ 4/12. ●

A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 MÈÌÂÚfi. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Î·È ÙË ™›ڷ-™›ڷ. I‰¤·-¢È‰·ÛÎ.: ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: T. X·ÙÔ‡˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. XÔÚÔ˙›‰Ô˘, ™Ù. K·Ú·ı¿Î˘, B. T·ÁÎÔ‡ÏË, P. AÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, °. ™ÙÈ‚·Ó¿Î˘, EÏ. K·Ú·ÓÙÈÓÔ‡, XÚ. MÔ˘Ûٿη˜. MÔ˘ÛÈÎÔ›: XÚ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, N. AÛÏ¿Ó˘. TÚ·ÁÔ‡‰È: B. MÔÛ¯ÔÓ¿˜, ¶ˆÏ›Ó·. ¶·Ú.-K˘Ú., ¢Â˘Ù. (Ï·˚΋) 21.00. ú 25, ú 15 (ÊÔÈÙ.), ú 10 (·Ù¤Ï.). §·˚΋: ú 18, ú 10 (ÊÔÈÙ.). Afi 21/10. TÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ TÂÙ¿ÚÙ˘. §·˚Îfi ÚÂÛÈÙ¿Ï ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ¶·›Ô˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ™Ù. K·Ú·ı¿Î˘, °. K·Ú·Ï‹˜, XÚ. MÔ˘Ûٿη˜. MÔ˘ÛÈ΋: XÚ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, N. AÛÏ¿Ó˘. TÂÙ. 21.00.ú 25, ú 20. Afi 26/10.

¢øƒ√ ∂π™π∆∏ƒπ∞ M¶IM¶EPO (24/10, 21.00) AıËÓ·˚˜. K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ·fi ‰¤Î· (10) ÌÔÓ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ "A.V.". AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24/10, ÛٛϠ۠SMS: AVKRA, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ. TÔ˘ £. AıÂÚ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, ™Ì. K·Ú‡‰Ë, AÓÙ. §Ô˘‰¿ÚÔ˜, B. BÔÏÈÒÙË. TÂÙ.K˘Ú. 21.15, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 22, ú 18, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, 210 7773.372 H M·ÚÁ·Ú›Ù· °ÎÔÙȤ Ù·Íȉ‡ÂÈ ·fi„Â. TÔ˘ ÕÎË ¢‹-

ÌÔ˘. ™ÎËÓÔı.: AÓÙ. K·ÏÔÁÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ZÔ‡ÓË, AÏ. °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘, NÙ. K·Ú‡‰Ë˜, M. MÔ˘ÌÔ‡Ú˘. TÂÙ. (Ï·˚΋) 20.00, ¶¤Ì., ™¿‚‚. 21.15, ™¿‚‚. Î·È 18.15, K˘Ú. 19.30. ú 24, ú 22. §·˚΋: ú 20, ú18 ALTERA PARS M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.011 E›Û·È ¤Ó· ÎÙ‹ÓÔ˜, B›ÛÎÔ‚ÈÙ˜!

B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Al. Boffa. ™ÎËÓÔı.: °Ú. X·Ù˙¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, N. Z¿Áη, °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, K. °ÂˆÚÁ›Ô˘, °Ú. X·Ù˙¿Î˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 15,ú 10 (ÊÔÈÙ.) A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153 ™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ¢ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜.

KˆÌˆ‰›· ÙˆÓ Br. Jordan-M. Abrams. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ÕÓÙÔÓ˘, ™. BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, Z. M·ÎÚ˘Ô‡ÏÈ·, ¶. K·Ó·Ú¿Î˘, £. ¶·ÏÈÔ‡ÚÔ˜, XÚ. ¶Ï·˚Ó˘. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15.ú 20,ú 17 (Ï·˚΋), ú 15.

∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏ (thearter@athensvoice.gr) EÏ¢ıÂÚ›Ô˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, M. M·ÏÔ‡ÙÛÔ˘, º. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, °. ™·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00.

ο, ¶. K·Ú·ÎˆÓÛÙ·ÓÙfiÁÏÔ˘. TÚ., ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.00, TÂÙ. 18.00, K˘Ú. 19.00. ú 20,ú 18 (Ï·˚΋), ú 10 (ÊÔÈÙ.).

BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ‹ÙË ¢·ÓÈ‹Ï 3, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3467.735

E§YZE N˘ÌÊ·›Ô˘ 12, IÏ›ÛÈ·, 210 7774.311 O OÚʤ·˜ ˙ÂÈ. PÔÎ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ T¿ÎË XÚ˘ÛÔ‡ÏË. ™ÎËÓÔı.: £. £ÂÔÏfiÁ˘. MÔ˘Û.: °. ™ÙÔ‡ÂÏ. EÚÌËÓ‡ԢÓ: M. K·ÙÛÔ‡Ï˘, ¶. Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, AÏ. K·ÙÛ·‚Ô‡, B. M‹ÏÈÔ˜. TÂÙ.-™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 18.15. ú 17, ú 12 (ÊÔÈÙ.). Afi 21/10 ŒÈ, „ÈÙ! ¶¤ÓÙ ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ T¿ÎË XÚ˘ÛÔ‡ÏË. ™ÎËÓÔı.: K. M¿Ú·˜, °. MfiÚÙ˙Ô˜, Z. Pfi¯·˜, B. ¢Ô‡Î·, M. A¯Ô˘ÚÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ™Ô˘Í¤˜, ÕÚÙ. AÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, HÏ. ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡ÓË, AÓ‰. M·ÚÈ·Ófi˜, M. ¶··Ó¤ÛÙˆÚÔ˜, T. §Ô˘›˙Ô˘, °. TÚ·Ì›‰Ë˜, AÏÎÌ. ™Ù·ı¿ÙÔ˘, M. ¢ÂÛÙÔ‡Ó˘. TÂÙ., ™¿‚‚. 18.15, K˘Ú. 21.15. ú 17, ú 12

T·Í›‰È ÛÙÔ M¿Ô˘ÓÙÈÊÔ˘Ï.

TÔ˘ Horton Foote. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÙ. B·Ï¿ÎÔ˘, ™Ù. M¿ÈÓ·˜, °. £ˆÌ¿˜, E˘. MÔ˘ÌÔ‡ÚË, M. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. TÂÙ.™¿‚‚. 21.00, ™¿‚‚. Î·È 18.00, K˘Ú. 20.00. ú20,ú 17 (ÊÔÈÙ.). Afi 19/10 BAºEIO AÁ. ŸÚÔ˘˜ 16, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 6936 879704 B·ÚÈÂÙ¤. «E͈ÊÚÂÓÈÎfi ˘ÂÚı¤·Ì· ηÌ·Ú¤» ·fi

ÙÔ˘˜ TÛÈÚÈÙÛ¿ÓÙÛÔ˘Ï˜. K›ÌÂÓ·-ÛÎËÓÔı.: M. MÔ˘˙¿Î˘. MÔ˘Û.: N. °ÈÔ‡ÛÂÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: M. MËÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, N. °ÈÔ‡ÛÂÊ, ™. ¶ÂÚϤÁη, M. MÔ˘˙¿Î˘, XÚ. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00. ú 12,ú 7 (ÊÔÈÙ.). BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 O ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜ ÛÙË ÛÙ¤ÁË. MÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÙˆÓ J. Stein, J. Bock. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ú. B·ÏÙÈÓfi˜, N. B·ÏÛ¿ÌË, T. KˆÛÙ‹˜, XÚ. ºˆÙÈ¿‰Ë˜, AÏ. AÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÎË, AÏ. K·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ™Ù. ¶·Ó‰‹. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋)-K˘Ú. 18.00. ú 24,ú 22 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.). °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 ZËÙÂ›Ù·È ÙÂÓfiÚÔ˜. º·ÚÛÔΈ̈‰›· ÙÔ˘ KÂÓ §Ô‡Óقȯ. MÙÊÚ.: ŒÏ. AÎÚ›Ù·. ™ÎËÓÔı.: °. IÔÚ‰·Ó›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. BÔ‡ÚÔ˜, T. ¶··Ì·Ùı·›Ô˘, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, N. ¶·ÏÏËηڿÎË, K. TÛ·‚¿ÏÔ˘, XÚ. TÛ¿ÊÔ˘. TÂÙ.™¿‚‚. 21.30, TÂÙ. (Ï·˚΋), ™¿‚‚. Î·È 18.30, K˘Ú. 19.30. ú 21, ú 16, ú 16 (Ï·˚΋),ú 16 (ÊÔÈÙ.). Afi 22/10. CLUB 22 BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9249.814 Hedwig and the Angry Inch.

MÔ˘ÛÈ΋ ÚÔÎ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ T˙ÔÓ K¿ÌÂÚÔÓ M›ÙÛÂÏ. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: E‚. ¶·Ô‡ÏÈ·. ¶·›˙Ô˘Ó: E‚. ¶·Ô‡ÏÈ·, K. ¶··¯ÚfiÓ˘, M. ¢ËÌËÙÚ¿ÙÔ˘. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 22.00. ú 20 (Ì ÔÙfi). Afi 24/10. CORONET ºÚ‡Ó˘ 11 & YÌËÙÙÔ‡, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123, 7012.511 Irish Passion: T·Í›‰È ÛÙËÓ æ˘¯‹ Ù˘ IÚÏ·Ó‰›·˜. MÔ˘ÛÈ-

ÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ragus. XÔÚ‡ԢÓ: D. Kiely, K. Duggan, D. Duggan, S. Cummins, D. Durack, M. Kelly, S. Madden, C. Ni Ghealbhain. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋-TÚ·ÁÔ‡‰È: F. O’Murchu, D. Scanlan, F. Scahill, R. Brennan, R. Murray. TÂÙ.K˘Ú. 21.00.ú 25, ú 20. ¶·È‰.ºÔÈÙ.: ú 20, ú 15. Afi 21/10. ¢I£YPAMBO™ §ËÙÔ‡˜ 6, Ï. AÁ. §·‡Ú·˜, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8068.859 H MÈÎÚ‹ Ì·˜ ¶fiÏË. TÔ˘ £fiÚÓÙÔÓ O˘¿ÈÏÓÙÂÚ. ™ÎËÓÔı.: AÓÙ. ¶ÂÚÈÓÈ¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. NÔÌÈÎÔ‡, M. M·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ¶. ¢·ÌÔ˘Ï‹˜, B. ZÂÚ‚fiÔ˘ÏÔ˜, °. ¶ÂÚÈÓÈ¿˜, ™. ™ÊÔÓ‰‡ÏË. TÂÙ., K˘Ú. 19.00, ¶·Ú., ™¿‚‚. 21.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). Afi 21/10. E£NIKO £EATPO KA¶¶A K˘„¤Ï˘ 2, 210 8831.068 O K‡ÎÏÔ˜ Ì ÙËÓ KÈ̈ϛ·.

AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.684 EΛ EΛ, ÛÙËÓ KfiÏ·ÛË.

OÚÁ·ÓˆÙ‹˜: °. ™·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘. °Ú¿ÊÔ˘Ó - ¶·›˙Ô˘Ó: §.

42 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

TÔ˘ M¤ÚÙÔÏÙ MÚ¯Ù. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. KÔÛÙ.: Iˆ. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. KÔÓÈfiÚ‰Ô˘, N. MÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˜, °. ¢ÂÁ·˝Ù˘, M. B·Ì‚·-

EM¶OPIKON ™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.750 ™‡˙˘ÁÔ˜ ·ÏÏÂÚÁÈÔÏfiÁÔ˘. º·ÚÛÔΈ̈‰›· ÙÔ˘ TÛ·ÚϘ MÔ˘˜. ™ÎËÓÔı.: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘, B. ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, I¿. M˘ÏˆÓ¿˜, T˙. E˘Â›‰Ë, N. MÂÓÙ‹. ¶¤Ì.K˘Ú. 21.15, TÂÙ. 20.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 20, ú 18, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). Afi 21/10 E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, 210 5138.067 Penalty. TÔ˘ °. ¶·ÏÔ‡ÌË. ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, £. AÏÂ͛Ԣ, ¢. §¿ÏÔ˜, °. §Â¿ÎÔ˜, £. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ú 20,ú 13,50 (ÊÔÈÙ.). 3 ÊÔÚ¤˜. T· ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· «TÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ M·ÛÛ·Ï›·˜», «ÕÓÓ· Ë Î·Ï‹» Î·È «¶¿ÂÈ ÙËÓ ¤¯·Û·» ÙÔ˘ Z·Ó KÔÎÙÒ.

™ÎËÓÔı.: B›ÎÔ˜ N·¯Ì›·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ÿÚ. X·Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, N. KԄȉ¿˜, °. N·ÓÔ‡Ú˘. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋: M. ™ÎÈ·‰·Ú¤ÛË. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00. ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.). HBH ™·ÚÚ‹ 27, 210 3215.127 M·Ì¿ ÌËÓ Í·Ó·Âı¿ÓÂȘ ¶·Ú·Û΢‹. KˆÌˆ‰›·

ÙˆÓ AÏ. P‹Á·, ¢. AÔÛÙfiÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: AÏ. P‹Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T˙. ¶·Ô˘ÙÛ‹, K. KfiÎÏ·˜, °. MÔÛÙ·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, º. M·Í‚¿ÓË, B. AÓ‰Ú›ÙÛÔ˘, ™. MÔ˘Ù›‰Ô˘. TÂÙ. 20:15, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚‚. (Ï·˚΋)-K˘Ú. Î·È 18.15.ú 24, ú 18 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.). ... X·Ú¿˜ ¢·ÁÁ¤ÏÈ·! MÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ· Û·ÙÈÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ AÌ·˙‹. ™ÎËÓ.: §Ô°fi. ¶·›˙Ô˘Ó-ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: ¶. AÌ·˙‹˜, M. AÛ¤Ú, M. KfiÏÏÈ·. TÚ·ÁÔ‡‰È-ÛΛÙÛÔ Â› ÛÎËÓ‹˜: §Ô°fi. ¶·Ú., ™¿‚‚. 00.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.) £EATPIKH ™KHNH N¿ÍÔ˘ 84, Ï. KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘, 210 2236.890 ÕÓıÚˆÔÈ Î·È £ÂÔ›. T˘ M·ÚÈÏÔ‡˜ B·ÏÂÔÓÙ‹. ™ÎËÓÔı.: M. B·ÏÂÔÓÙ‹. ¶·›˙Ô˘Ó: B¿Ûˆ ¢Ô‡Î·, M. B·ÏÂÔÓÙ‹. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. £EATPO TEXNH™ KAPO§OY KOYN Y¶O°EIO ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706 NÙ¤ÛÙÈÓ˘. TÔ˘ ÕÎË ¢‹ÌÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ŒÏ. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. BÏ·ÓÙ‹, ™Ù. KÚÔ‡Ûη. ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.15, TÂÙ., K˘Ú. 20.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) 18.15. ú 20, ú 15 (Ï·˚΋),ú 15 (ÊÔÈÙ.). £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, 210 9212.900

¶¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜: AfiÚ·Ù˜ fiÏÂȘ 1.0. XÔÚÔı¤·ÙÚÔ Ì ¯Ú‹ÛË ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ. ™˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· amorphy.org. ™‡ÏÏË„Ë™ÎËÓÔı.: Ash Bulayev. XÔÚÔÁÚ.: T˙. AÚÁ˘Ú›Ô˘. MÔ˘Û. Gyro Gyro, ™Ù. °·Û·Ú¿ÙÔ˜, AÏ. TÛÈÏÊ›‰Ë˜. H¯ÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ÂÚÌËÓ›˜: ÕÓÙ˙. MÚÔ‡ÛÎÔ˘, E˘Á. T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË. EÚÌËÓ‡ԢÓ: AÁÁ. ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘, T˙. AÚÁ˘Ú›Ô˘, M. M·ÓˆÏÈ¿‰Ë. K·ıËÌ. 22.00. ú 16, ú 10 (ÊÔÈÙ.). ¢È¿ÚÎÂÈ·: 22-30/10. K¿Ùˆ ¯ÒÚÔ˜: MÈ· ˆÚ·›· Î·È ÈÛÙÂ˘Ù‹ ÈÛÙÔÚ›·. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: £. BÔ˘ÙÛ¿ , E. K·¿ÓÙ·Ë, T. ºÚ·ÁÎÈ¿˜, °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. ú 18, ú 10 ( TÂÙ, ¶¤Ì.). ¢ÒÌ·: K·ÙÛ·Ú›‰·. TÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. MÔ˘Û.: KÒÛÙ·˜ °¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. °¿Î˘, B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. TÂÙ.-¶·Ú. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 14, ú 10 (ÊÔÈÙ.), ú 10 (¶¤Ì.). - Playback æ. ™ÎËÓÔı.: §. °ÈÒÙ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Aı. B·Ì‚·Î¿, M. HÏ›·˜, °. §Ô‡Î·, ¢. M¤ÁÈÔÁÏÔ˘, XÚ. ºÚ·ÁÎÈ·‰¿ÎË, KÏ. XÚÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¢Â˘Ù. 21.15, ú 15. §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 MfiÏȘ ¯ÒÚÈÛ·. N·ÓÈ΋ Έ̈‰›· ÙˆÓ B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘, B. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: AÛ. AÏÂ͛Ԣ, B. °Ô˘ÏÈÂÏÌ¿ÎË, ¢. ZˆÁÚ·Ê¿Î˘, ¢. KÔ˘ÚÔ‡Ì·Ï˘, ÕÓÙ· §È‚ÈÙÛ¿ÓÔ˘, AÓ. MÔÓÔÁÈÔ‡. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋)-K˘Ú. Î·È 18.00. ú 24,ú 20 (Ï·˚΋), ú 16 (ÊÔÈÙ.). ME°APO MOY™IKH™ A£HNøN B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 §Ô‡ÏÔ˘. ŸÂÚ· ÙÔ˘ ÕÏÌ·Ó MÂÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: ÕÈΠ°ÎÚ¿È̘. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: °Î. ¶ÈÏÙ˜. MÔ˘Û. ¢È‡ı.: N. TÛÔ‡¯ÏÔ˜. EÚÌËÓ‡ԢÓ: M. ¶¤ÙÂÚÛÂÓ, ¢. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘, M. °È¿ÊÂ, º. NÙ·Ï›˜, T. ÕÏÂÓ, B. ™Ô‡ÓÂ. ŒÓ·ÚÍË: 20.30. EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: ú 90, ú 26, ú 14 (ÊÔÈÙ.). ™ÙȘ 21, 23 & 25/10 META•OYP°EIO A牋ÌÔ˘ 14, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5234.382 O °˘¿ÏÈÓÔ˜ KfiÛÌÔ˜. TÔ˘ T¤ÓÂÛÈ O˘›Ïȷ̘. ™ÎËÓÔı.: Nebojsa Bradic. ™ÎËÓ.MÔ˘ÛÈ΋: §. KËϷˉfiÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓ. B·ÁÂÓ¿, °. KËϷˉfiÓË, AÏÌ. º¿È˜, °. XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. TÂÙ. 18.00 (Ï·˚΋), ¶¤Ì.-™¿‚‚. 21.00, K˘Ú. 19.00.ú 22, ú 15 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). MOY™EIO M¶ENAKH KÙ›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, PÔ˘Ê, 210 3453.338 The Beauty Series. EÓfiÙËÙ· ¤ÚÁˆÓ ÂÚÊfiÚÌ·Ó˜ ·fi ÙÔ ¯ÔÚÔı¤·ÙÚÔ Quasi Stellar. Concept-XÔÚÔÁÚ.: A. ¶··‰·Ì¿ÎË. Human Female Study. XÔÚ‡ÂÈ: M. M·ÓˆÏÈ¿‰Ë. ZˆÓÙ·Ófi˜ ʈÓËÙ. ·˘ÙÔۯ‰.: T˙. £ÏÈ‚¤ÚË. Male Study. K›ÌÂÓÔ-ÂÚÌËÓ›·: A. ºÚ¿ÁÎÔ˜ Hermaphrodite. XÔÚ‡ÂÈ: T¿ÛÔ˜ K·Ú·¯¿ÏÈÔ˜. ™ÙȘ 24-27, 30-31/10, 1-3/11, 21.00. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.) MOY™OYPH ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 7, Aı‹Ó·, 210 3310.936 æ¤Ì· ÛÙÔ „¤Ì·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ N›ÏÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.KÔÛÙ.: ¢. Z·Ú›Ê˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, ¶. X·˚οÏ˘, HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘, M.

Z·ÚÔÎÒÛÙ·, N. OÚÊ·ÓÔ‡, B. P›Û‚·˜. TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 18 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.). M¶ƒONT°OYAIH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8650.250 Annie. MÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÙˆÓ T. Meehan, C. Strouse, M. Charnin. MÂÙ·ÊÚ.-‰È·ÛÎ.ÛÎËÓÔı.: M. TfiÏË. ™ÎËÓ.: ¢. BÔÏ›‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TfiÏË, ¢. ¢Ô˘Ì¤ÓË, XÚ. °ÎÈ˙¤ÏË, T˙. ºˆÙÂÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, °. §È‚·Ófi˜ Î·È 25 ËıÔÔÈÔ›, ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. TÂÙ. 18.30, ¶·Ú., ™¿‚‚. 21.00, ™¿‚‚., K˘Ú. 18.00, K˘Ú. (·È‰È΋) 11.15. ú 22, ú 16, ú 15 (ÊÔÈÙ.-·È‰.). K˘Ú. ·È‰È΋: ú 16, ú 8 (·È‰.) MULTI 22 EÚÌÔ‡ 116 & §ÂˆÎÔÚ›Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.766 NÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ™ÙfiÚÈ ‹ Ô M‡ıÔ˜ ÙÔ˘ º›ÏÈ M¿ÚÏÔÔ˘ - HÚ·ÎÏ‹. MÔÓfiÚ·ÎÙÔ 20 ÏÂ-

ÙÒÓ. K›ÌÂÓÔ-™ÎËÓÔı.: AıËÓ¿ ¶·¿. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·Ú·‰‹Ì·˜, ¢. MÔÚʷΛ‰Ë˜, K. ™·‚Ú¿ÓË, ÕÓÙÚ. ºÚ›ÏÈÓÁÎ. MÔ˘ÛÈ΋: N›ÎÔ˜ TÔ˘ÏÈ¿ÙÔ˜. ¢Â˘Ù., ¶·Ú. 21.00.ú 10 (+ÔÙfi). NEO PIA§TO K˘„¤Ï˘ 54, ÙËÏ. 210 8827.000 X›ÏË KÏÂÈÛÙ¿. TÔ˘ T¤ÚÂÓ˜ M·Î N¿ÏÈ. ™ÎËÓÔı.: BÏ. K˘ÚȷΛ‰Ë˜. ™ÎËÓ.: ¢. BÔÏ›‰Ë. MÔ˘Û.: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: BÏ. K˘ÚȷΛ‰Ë˜, §. ™·Îο, AÏ. ™˘ÛÛÔ‚›Ù˘, ŒÊË MÔ˘Ú›ÎË. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15 (¶¤Ì. Ï·˚΋), ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15.ú 22,ú15 (Ï·˚Τ˜), ú 14 (ÊÔÈÙ.). Afi 26/10. O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 H B·ÛÈÏ›· Ù˘ °Ë˜. TÔ˘ T¤ÓÂÛÈ O˘›Ïȷ̘. ™ÎËÓÔı.: K. ºÔÓÙԇ΢. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ™È·Î¿Ú·˜, M. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, ¢. AÁ·ÚÙ˙›‰Ë˜. ¶¤Ì.™¿‚‚. 21.00, TÂÙ. (Ï·˚΋), K˘Ú. 20.00.ú 20, ú 16 (Ï·˚΋),ú 14 (ÊÔÈÙ.). Afi 25/10. ¶OPEIA TÚÈÎfiÚÊˆÓ 3-5 & 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8210.991 ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ¶ÔÈ‹Ì·Ù·, ÙÚ·-

ÁÔ‡‰È·, ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ÌÔÚÊ‹ ηÌ·Ú¤. ™ÎËÓÔı.: °. M·˘Ú·Á¿ÓË. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋: £. ZÈÔ‡ÙÔ˜, ¢. T›Áη˜, £. Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘, K. ZÔ˘ÏÈ¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÙ. NÙÔ˘Ú¿Î˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, ¶. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.30. ¶OPTA §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 59, 210 7711.333 ¢˘Û·ÚÌÔӛ˜. T˘ T˙fiȘ K¿ÚÔÏ ŸÔ˘Ù˜. ™ÎËÓÔı.: N. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Y‚. M·ÏÙ¤˙Ô˘, K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.).

>>

M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8062.636-7 «°È¿ÓÓ˘ TÛ·ÚÔ‡¯Ë˜, ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ·Ú·ÏÏ·Á¤˜». ¢Ò‰Âη ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘.

>>

∆∂á∏

∆Ô˘ ∏§I∞ ºƒ∞°∫√Y§∏

∆È ·›˙ÂÙ·È

N¤· OÚÏ¿ÓË. ¶ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı¤˜ ÛÂ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ. STER CINEMAS A°.

(* *) CRONICAS ÙÔ˘ ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó KÔÚÓÙÂÚfi. M ÙÔ˘˜: T˙ÔÓ §ÂÁÎÔ˘È˙¿ÌÔ, §ÂÔÓfiÚ °Ô˘¿ÈÙÏÈÓÁÎ.ŒÓ·˜ ÚÂfiÚÙÂÚ ·fi ÙÔ M·˚¿ÌÈ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ EÎÔ˘·‰fiÚ ÁÈ· Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÂÓfi˜ serial killer Ô˘ ‚È¿˙ÂÈ Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. £Ú›ÏÂÚ Î·È ¿ÛÎËÛË ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛÙË ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙˆÓ media, Ô˘ ·Áȉ‡ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ÛÂÓ·Úȷο ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂfiÙ˘·. ODEON KOSMOPOLIS, ODEON CINEºI§OI, ODEON O¶EPA

(* * * *) DARK HORSE ÙÔ˘ NÙ¿ÁÎÔ˘Ú K¿ÚÈ. M ÙÔ˘˜: M›Î·ÂÏ M¤ÏÙÂÚÛÂÓ, MÈÛ¤Ï MÈÔÚÓ-ÕÓÙÂÚÛÂÓ. ŒÓ·˜ graffiti artist Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÌÈ·˜ ·ÚÔÌÔ›ˆ˜ ·Ó‡ı˘Ó˘ Ó·ڋ˜ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ê‹ÓÂÈ ¤ÁÎ˘Ô Î·È ¯¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· Ì˘·Ï¿ ÙÔ˘. ™Ô˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÚÔÌ¿ÓÙ˙Ô Î·È ‚ÈÓȤÙ˜ ÌÈ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊ˘, ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˘ ˙ˆ‹˜. A§ºABI§ DEALER ÙÔ˘ M¤ÓÂÓÙÂÎ ºÏ›ÁηԢÊ. M ÙÔ˘˜: ºÂÏÈÛÈ¿Ó KÂÚ¤ÛÙ˜, M¿ÚÌ·Ú· TÔ˘Ú˙fi. MÈ· ̤ڷ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ dealer ÛÙË BÔ˘‰·¤ÛÙË Î·È ÔÈ ‰ÔÛÔÏË„›Â˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘. EÓÙ˘ÒÛÂȘ ˘„ËϤ˜ Û ·ÈÛıËÙÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÛÙËÚ¿ «ÛÈÓÂʛϻ. AN¢OPA, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ONEIPO

A°A¶H ™TA 16 ™ÂÓ¿ÚÈÔ, ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ X·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜. M ÙÔ˘˜ M¤ÙÙ˘ B·Ï¿ÛË, B·Û›ÏË AÓ‰ÚÂfiÔ˘ÏÔ, NÙ›Ó· Mȯ·ËÏ›‰Ô˘, AÓÙÒÓË §Ô˘‰¿ÚÔ, ¶¤ÙÚÔ •ÂÎÔ‡ÎË. H ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ ·Ú¤·˜ ÂÊ‹‚ˆÓ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο, Î·È Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÙÔ˘ AϤÍË ÁÈ· ÙËÓ ·Ù›ı·ÛË ÓÂÔÊÂṲ́ÓË AÓÙÈÁfiÓË. A£HNAION Cinepolis, A™TEPIA, MAP°APITA, O™KAP

(* * * *) O T™AP§I KAI TO EP°O™TA™IO TH™ ™OKO§ATA™ (CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY) ÙÔ˘ TÈÌ M¿ÚÙÔÓ. M ÙÔ˘˜: T˙fiÓÈ NÙÂ, ºÚ¤ÓÙÈ X¿ÈÌÔÚ. ŒÓ·˜ ÈÙÛÈÚÈο˜ ‚ϤÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÙ·Ó ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÔηϷÙÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÈ °Ô˘fiÓη. TÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ M¿ÚÙÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ Pfi·ÏÓÙ NÙ·Ï ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi trip Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ATTIKON-

̈‰›· ÙÔ˘ M·ÚÈ‚Ò. ™ÎËÓÔı.: N. K·ÌÙÛ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. A‰·Ì¿ÎË, M. Z·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘, XÚ. ¶·‡ÏÔ˘. ¶¤Ì-™¿‚‚. 21.30, K˘Ú. 19.30, ¢Â˘Ù. 20.30.ú 15,ú 10 (ÊÔÈÙ.), ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.

CINEMAX, AE§§ø Cinemax, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, ATTA§O™, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 5 PAGRATI, KHºI™IA Cinemax, MAP°APITA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, ¶A§A™, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), TPIA A™TEPIA, ºA§HPO, ºOIBO™, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™

TRICKYTRICKART AÈfiÏÔ˘ 48-50, 210 3311.009 N‡¯Ù˜ KˆÌˆ‰›·˜. Stand up comedy Ù˘ §Ô˘Î›·˜ PÈοÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ , MÂÌ¤ÎÔ˜, AÏ. K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘, K. KÔ˘ÎÔ‡ÙÛ˘, M. MÔ·Á·Ó¿, K. ¶·Û¿˜, K. P·‚ÓȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, N. X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. TÂÙ.-K˘Ú. 22.00.ú 15 (TÂÙ., ¶¤Ì., K˘Ú.), ú18 (¶·Ú.-™¿‚‚.). ●

(* *) TO ANTIK§EI¢I (THE SKELETON KEY) ÙÔ˘ ÿÂÓ ™fiÊÙÏÂ˚. M ÙÔ˘˜: K¤ÈÙ X¿ÓÙÛÔÓ, T˙ÔÓ XÂÚÙ. 25¯ÚÔÓË ÓÔÛÔÎfiÌ· Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ¿ÓÙÚ· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÌÈÏ›·˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi Ì·ı·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë ÙÈ ÂÛÙ› ‚Ô˘ÓÙÔ‡ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙË ÛÔʛٷ ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËÙÈÎÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙË

TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8656.004 H °ÏˆÛÛÔÎÔ¿Ó· ‹ ™ÙfiÌ· ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈÏÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. Kˆ-

E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 5 PAGRATI, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, A£HNAION Cinepolis, AE§§ø Cinemax

TO E°XEIPI¢IO TOY EPøTA (MANUALE D’ AMORE) ÙÔ˘ T˙Ô‚¿ÓÈ BÂÚÔÓ¤˙È. M ÙÔ˘˜: K¿ÚÏÔ BÂÚÓÙfiÓÂ, ™›Ï‚ÈÔ MÔ‡ÎÈÓÔ.T¤ÛÛÂÚȘ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ÈÛÙÔڛ˜ ¤ÚˆÙ·, ·ıÒÓ Î·È ¯ˆÚÈÛÌÒÓ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˙¢Á¿ÚÈ· ËÚÒˆÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ IÙ·Ï›·. ODEON CINEºI§OI O KYPIAPXO™ TOY ¶AIXNI¢IOY (LORD OF WAR) ÙÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ N›ÎÔÏ. M ÙÔ˘˜: N›ÎÔÏ·˜ K¤ÈÙ˙, T˙¿ÚÂÓÙ §›ÙÔ. O˘ÎÚ·Ófi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ οÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ ˆ˜ ¤ÌÔÚÔ˜ fiψÓ, fiÙ·Ó fï˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ IÓÙÂÚfiÏ Ì·›ÓÔ˘Ó ËıÈΤ˜ ÈÂÚ·Ú¯›Â˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. YÂÚÛÙ˘ÏÈ˙¤ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ۷ÚηÛÙÈο ÔÏÈÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÌËӇ̷ٷ. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 10 MAROUSSI, ODEON KOSMOPOLIS

(*) O§OMONAXOI MAZI (BIN-JIP) ÙÔ˘ KÈÌ KÈNÙÔ˘Î. M ÙÔ˘˜: ™ÂÓÁΰȤÔÓ §È, °ÈÔ˘Ó-KÈÔ˘Ó §È.N·Úfi˜ Ô˘ ˙ÂÈ Ì¤Û· Û ͤӷ, ·‰ÂÈ·Ó¿ Û›ÙÈ· ·ÊÔÛÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÌÈ·˜ ͢ÏÔ‰·Ṳ́Ó˘ Û˘˙‡ÁÔ˘. ¢‹ıÂÓ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÊÈÏÔÛÔʛ˜ ¿Ó ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌË ÊÈÓ¿Ï (Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙÔ˘ KÔÚ¿ÙË, ÙÂÏÈο) Î·È Ó· Û·˜ ÂÍÔÚÁ›ÛÔ˘Ó fiÔÙÂ... ·ÎÔ‡Ù N·Ù¿Û· ÕÙÏ·˜! AABOPA, ¶§AZA, TITANIA Cinemax

H •Y§INH KAMEPA (THE WOODEN CAMERA) ÙÔ˘ NÙÛ·‚¤ÓÈ °Ô˘¿ §ÈÚÔ‡ÏÈ. M ÙÔ˘˜: T˙Ô‡ÓÈÔÚ ™›ÓÁÎÔ, NÙ¿Ó· NÙ AÁÎÚ¤ÁÈ·. ¢‡Ô 14ÙÚ¿¯ÚÔÓ· ·ÁfiÚÈ· ÛÙÔ K¤È T¿Ô˘Ó ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌÈ· οÌÂÚ· Î·È ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ. TÔ Âڈ̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ı· ‰È·ÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ ÙÈ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜. ºI§I¶ (*) TRANSPORTER 2 ÙÔ˘ §Ô˘› §ÂÙÂÚȤ. M ÙÔ˘˜: T˙¤ÈÛÔÓ ™Ù¿ı·Ì, ÕÌÂÚ B·Ï¤Ù·. O ÁÓˆÛÙfi˜ «ÌÂÙ·ÊÔÚ¤·˜» ÙˆÓ EȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ºÚ·ÓÎ M¿ÚÙÈÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ˆ˜ ÛÔÊ¤Ú ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ M·˚¿ÌÈ Î·È Ù· οÓÂÈ fiÏ· Á˘ Ì·‰È¿Ì fiÙ·Ó ÂÚÈϤÎÂÙ·È Û ˘fiıÂÛË ··ÁˆÁ‹˜. ÿ‰È· Á‡ÛË ‰Ú¿Û˘ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· „ËÊȷο Âʤ Û ¤Ó· ÊÈÏÌ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ¤ÛÙˆ οÔ˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ·˘ÙÔÛ·Úο˙ÂÙ·È. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 10 MAROUSSI, ODEON KOSMOPOLIS

(* *) TO T™EKOYPI (LE COUPERET) ÙÔ˘ KÒÛÙ· °·‚Ú¿. M ÙÔ˘˜: XÔÛ¤ °Î·ÚÛÈ¿, K·Ú›Ó BÈ¿Ú. AÔÏ˘Ì¤ÓÔ˜ ˘„ËÏfiÌÈÛıÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¯·ÚÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÁÈ· Ì›· ‰ÈÂÙ›· ÎÈ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· «Î·ı·Ú›ÛÂÈ» ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘! KÔÈÓˆÓÈÎfi „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ì ϷÓı¿ÓÔ˘Û˜ ‰fiÛÂȘ Û¿ÙÈÚ·˜ Ô˘ οÔ˘ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘. ¢ANAO™, NANA Cinemax, A™TY, °§YºA¢A, ODEON CINEºI§OI, ºA§HPO, ZEA

(****) O APXITEKTONA™


MOY (MY ARCHITECT) ÙÔ˘ N·ı¿ÓÈÂÏ K·Ó.ŒÓ· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ŸÛÎ·Ú ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘. ¢ANAO™ TO NH™I (SEOM) ÙÔ˘ KÈÌ KÈ-NÙÔ˘Î. M ÙÔ˘˜ °ÈÔ˘ÓÁÎ ™Ô˘, °ÈÔ‡ÛԢΠKÈÌ.H ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· Ô˘ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi ÙÔÓ KÔÚ¿ÙË ÛÎËÓÔı¤ÙË ÛÙË ¢‡ÛË, ·fi ÙÔ 2000, Ì ԢΠÔÏ›Á˜ ÛÔηÚÈÛÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. AN¢OPA, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ONEIPO

ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔÓ «ÔÏÈÙÈÛÌfi» ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜. ¢IANA (***) T™AKI™MENA §OY§OY¢IA (BROKEN FLOWERS) ÙÔ˘ T˙ÈÌ T˙¿ÚÌÔ˘˜. M ÙÔ˘˜ MÈÏ M¿ÚÂ˚, T˙¤ÊÚÈ P¿ÈÙ. X·ÚÈÙˆÌÂÓÈ¿ Î·È cool ıÏ›„Ë, ·ÏÏ¿ ΢ڛ·Ú¯Ë ‰‡Ó·ÌË ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ M¿ÚÂ˚. ODEON CINEºI§OI, A£HNA´™, AT§ANTI™, CINE CITY, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y ODEON, ETOYA§A§E•AN¢PA, ODEON ZINA, ODEON KOSMOPOLIS

(**) ™TOIXEIøMENO NEPO (DARK WATER) ÙÔ˘ B¿ÏÙÂÚ ™¿Ï˜. M ÙÔ˘˜ T˙¤ÓÈÊÂÚ KfiÓÂÏÈ, T˙ÔÓ ™. P¿ÈÏÈ. Remake ÂÓfi˜ ÁÓˆÛÙÔ‡ È·ˆÓÈÎÔ‡ ıÚ›ÏÂÚ, Ì ·Ú··Ó›ÛȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘. VILLAGE 20 PARK

ºTA™AME!.. ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ TÛÈÒÏË. M ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ZÔ˘Á·Ó¤ÏË, ÕÓÓ· ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘. ŒÓ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È Ì¤Û· Û ¤Ó· 24ˆÚÔ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó 40 ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿! A™TEPA™ ¢HMOTIKO™

(***) TE§EYTAIE™ MEPE™ (LAST DAYS) ÙÔ˘ °Î·˜ B·Ó ™·ÓÙ. M ÙÔ˘˜ M¿ÈÎÏ ¶ÈÙ, §Ô‡Î·˜ X¿·˜. EÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ KÂÚÙ KÔÌ¤ÈÓ, Ô B·Ó ™·ÓÙ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ˆ‰‹ ÛÙÔ Ì¿Ù·ÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÎ Û˘Ì‚fiÏÔ˘, Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ÂÍÔÚÁ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ê·Ó ÙˆÓ Nirvana. ETOYA§-A§E•AN¢PA

KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™

TZAK & POOYZ: M¶A§ANTA °IA ¢YO (THE BALLAD OF JACK AND ROSE) Ù˘ PÂÌ¤Î· M›ÏÂÚ. M ÙÔ˘˜ NÙ¿ÓÈÂÏ NÙ¤È §ÈԇȘ, K·Ì›Ï· MÂÏ. ¶·Ù¤Ú·˜ Î·È 16¯ÚÔÓË ÎfiÚË ˙Ô˘Ó ÎÔÈÓԂȷο Û ¤Ó· ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·ÏÏ¿ Ë ÂÓËÏÈΛˆÛË Î·È ÔÈ ÔṲ́˜ ÂΛӢ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Â͈-

(***) OI ºY§AKE™ TH™ NYXTA™ (NOCHNOY DOZOR) ÙÔ˘ TÈÌÔ‡Ú MÂÎÌ·Ì¤ÙÔÊ. M ÙÔ˘˜ KÔÓÛÙ·ÓÙ›Ó K·Ì¤ÓÛÎÈ, BÏ·ÓÙÈÌ›Ú M¤ÓÛÔÊ. ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÈ΋˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ Ô˘ Û¿ÚˆÛ ٷÌ›· ÛÙË PˆÛ›·. STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 PARK, ODEON KOSMOPOLIS

O EºIA§TH™ TOY ¢APBINOY (DARWIN’S NIGHTMARE) ÙÔ˘ X¿ÌÂÚÙ ™fiÌÂÚ. NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË BÈÎÙfiÚÈ· ÛÙË T·Ó˙·Ó›· Î·È ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ¢‡Û˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÏÈ›· ηÈ

ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ „·ÚÈÒÓ. I§ION

Cinemax

(***) CRASH ÙÔ˘ ¶ÔÏ X¿ÁÎȘ. M ÙÔ˘˜ NÙÔÓ TÛÈÓÙÏ, M·Ù NÙ›ÏÔÓ. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏËÏÔÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È Î·È Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË Û˘Á¯ÒÚÂÛË. ¢IANA,

H AYTOKPATOPIA TøN §YKøN (L’EMPIRE DES LOUPS) ÙÔ˘ KÚȘ N·fiÓ. M ÙÔ˘˜ Z·Ó PÂÓfi, AÚÏ› ZÔ‚¤Ú. TÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÊÚÈÎÙ¿ ‰ÔÏÔÊÔÓË̤Ó˜ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÂÓfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. ODEON

O™KAP, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, ™OºIA, A§IKH ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ N. MAKPH™

KOSMOPOLIS

(**) ¶AP£ENO™ ETøN 40 (THE 40 YEAR OLD VIRGIN) ÙÔ˘ T˙Ô˘ÓÙ Õ·ÙÔÔ˘. M ÙÔ˘˜ ™ÙÈ‚ K¿ÚÂÏ, K¿ıÚÈÓ K›ÓÂÚ. ŸÙ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÕÓÙÈ Â›Ó·È ·Úı¤ÓÔ˜ ÛÙ· 40 ÙÔ˘, fiÏÔÈ Ì·˙› ‚¿˙Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ¯ÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁηÓÙÂÌÈ¿. E˘Ù˘¯Ò˜ ÌÂ... fi¯È ÙfiÛÔ ‚ÚÔÌÂÚfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ fiÛÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ, Ë ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ¤ÎÏËÍË ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. AE§§ø Cinemax, STER

(*) °AMO-M¶E§A¢E™ (WEDDING CRASHERS) ÙÔ˘ N٤ȂÈÓÙ NÙfiÌÎÈÓ. M ÙÔ˘˜ ŸÔ˘ÂÓ °Ô˘›ÏÛÔÓ, BÈÓ˜ BÔÓ. ¢‡Ô ¯·‚·ÏÂÙ˙‹‰Â˜ Ù‡ÔÈ Ô˘ ÌÔ˘Î¿ÚÔ˘Ó Û ‰ÂÍÈÒÛÂȘ Á¿ÌˆÓ ÁÈ· Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÁÎfiÌÂÓ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙÔ˜ ¯Ù˘¿ÓÂ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. X·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÓÙÔ‡Ô, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯ÈÔ˘ÌÔÚ¿ÎÈ ÙÔ ÛΛ˙ÂÈ ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú... VILLAGE

CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, ODEON KOSMOPOLIS

10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK

M¶OM¶ O ™ºOY°°APAKH™ (THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE) ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ X›ÏÂÓÌÂÚÁÎ. E¿Ó ‰ÂÓ Û·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ‡ÙÔ˜ Ô Î·ÚÙÔ‡Ó ‹Úˆ·˜, ηχÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÙ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. STER CINEMAS A°.

KAT™API¢AKI °IA ¶ANTA (HERBIE: FULLY LOADED) Ù˘ ÕÓÙ˙ÂÏ· PfiÌÈÓÛÔÓ. M ÙÔ˘˜ §›ÓÙ˙Â˚ §fi·Ó, M¿ÈÎÏ K›ÙÔÓ.EÎÌÔÓÙÂÚÓÈṲ̂ÓË ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙˆÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ WV Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 53, Ì target group ·˘ÛÙËÚ¿ ·È‰ÈÎfi. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ. STER CINEMAS

E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 5 PAGRATI, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, A™TEPIA, A™TPON, CINE CITY, ODEON KOSMOPOLIS, TPIA A™TEPIA, MAP°APITA, NANA

A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 10 MAROUSSI,A£HNAION Cinepolis, ETOYA§-A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, ™OºIA, PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) ●

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 43


VIDEO

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ ∆Ô˘ ∏§I∞ ºƒ∞°∫√Y§∏

TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY

ŒÍ˘Ó· Video Clubs It's slackers’ time again! ºıÈÓÔÒÚÈ·ÛÂ, Ù· Ì·Ó›ÎÈ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È Ì·ÎÚ·›ÓÔ˘Ó, Ë ÔıfiÓË Û ηÏ› Î·È ÛÙÔ «ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ‚Ú¿‰˘;» Ë DVD¿‰· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˆ˜ Ë ÂÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ·¿ÓÙËÛË. O ¯¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ video clubbing ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È, Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, ÙÔ delivery Î·È ÙÔ ATM Ì‹Î·Ó ϤÔÓ ÛÙȘ ‚ÈÓÙÂÔÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜. AÎÔÏÔ˘ı› Ï›ÛÙ· ÁÈ· ‚·ÚÈÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ Î·È ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜ ÛÈÓÂÊ›Ï: Video Clubs Ì ۇÛÙËÌ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù·ÈÓÈÒÓ (delivery): MOVIELAND 24 www.moviedelivery.com ¶ÂÈÚ·È¿˜ - HÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 89, 210 4521.735 K·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÈÚ·È¿. H ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ‹ ÙÔ˘ site, ÂÓÒ Ë ·Ú·Ï·‚‹ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ηÙfiÈÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ Ú·ÓÙ‚ԇ. TÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Â›Ó·È ú 3 Î·È Ë ˘ËÚÂÛ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ™¿‚‚·ÙÔ 14.00-22.00. ¶·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ extra: Ì›· ›ÙÛ· M·ÚÁ·Ú›Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ 5 ÚÒÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ οı Ë̤ڷ˜ Ô˘ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó 2 ËÌÂÚ‹ÛÈ· DVD. MOVIE COURIERS www.moviecouriers.com ÙËÏ. 801 11 MOVIE (66843) OÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Á›ÓÔÓÙ·È online Î·È ÙËÏÂʈÓÈο. H ·Ú·Ï·‚‹ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ì ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ: TÚ›ÙË-™¿‚‚·ÙÔ 17.00-23.00 Î·È K˘Úȷ΋ 15.3023.00. OÈ Ù›ÙÏÔÈ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û 2 ηÙËÁÔڛ˜ (Ë̤ڷ˜ Î·È ÙÂÙÚ·Ë̤ÚÔ˘) Î·È ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ú 2. EÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ, ηχÙÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: AÁ›· B·Ú‚¿Ú·, AÈÁ¿Ïˆ, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, B‡ÚˆÓ·˜, °¤Ú·Î·˜, °Ï˘Î¿ NÂÚ¿, ¢¿ÊÓË, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, EοÏË, HÏÈÔ‡ÔÏË, ÿÏÈÔÓ, K¿ÓÙ˙·, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, KËÊÈÛÈ¿, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, §˘Îfi‚Ú˘ÛË, M·ÚÔ‡ÛÈ, MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, N¤· EÚ˘ıÚ·›·, N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, N›Î·È·, ¶·¿ÁÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ¶ÂÓÙ¤ÏË, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ¶Â‡ÎË, ¶ÔÏÈÙ›·, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, ™¯ÈÛÙfi˜, º¿ÏËÚÔ, ºÈÏÔı¤Ë, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, XÔÏ·ÚÁfi˜.

DVD DELIVERY www.dvddelivery.gr 210 6899000 flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹ 18.00-00.00 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 15.0000.00. AÈÙ‹ÛÂȘ ·Ú·Ï·‚‹˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÙËÏÂʈÓÈο ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ site. ŸÏ˜ ÔÈ Ù·Èӛ˜ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ú 2. K·Ï‡ÙÂÈ Ù· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, N¤Ô æ˘¯ÈÎfi, ¶·¿ÁÔ˘, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶·Ï·Èfi æ˘¯ÈÎfi, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, ºÈÏÔı¤Ë, XÔÏ·ÚÁfi˜.

OÏÔÌfiÓ·¯ÔÈ Ì·˙› 19.0021.00-23.00

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 A›ıÔ˘Û· 1: Cinderella man 15.10-17.50-20.3023.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.20 A›ıÔ˘Û· 2: Doom 16.0018.00-20.00-22.00-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 20.00-22.0000.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 12.00-14.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚. Î·È 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 14.10-16.30-18.5021.10-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.00 A›ıÔ˘Û· 4: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 15.20-17.40-20.0022.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.00 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 21.30-23.30 / ¶·Úı¤ÓÔ˜ ÂÙÒÓ 40, 14.45-17.0019.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.30

A£HNA ™ÔÊ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 48, ÕÁ. AÓ¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 210 2618.290 T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ 18.30-20.30-22.30

A£HNAION NESCAFE T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ-

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 Dark horse 17.00-19.0021.00-23.00

AMYNTA™ ¶Ï. YÌËÙÙÔ‡, 210 7626.418 N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 20.3022.15 / K·Ú¯·ÚÈÔÌ¿¯Ô˜ 19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 117, ÏËÛ. EÚ. ™Ù·˘ÚÔ‡, 210 6998.631 TÔ ÓËÛ› 18.30 / Dealer 20.00-22.20

ANNA NTOP ¶Ï. °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8946.617 H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 18.3020.45-23.00

A™TEPA™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 4, ¡. πˆÓ›·, 210 2712.640 ºÙ¿Û·ÌÂÂ!.. 18.30-20.3022.30

210 6208.521 AÁ¿Ë ÛÙ· ‰ÂοÍÈ 18.3020.30-22.40 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚. 15.30-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. ÌfiÓÔ 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TY - CINEMA KÔÚ·‹ 4, 210 3214.775 TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 17.30-20.0022.30

AT§ANTI™ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245 Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, MÂÙÚfi ¢¿ÊÓË, 210 9711.511 A›ıÔ˘Û· 1: H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 17.20-19.50-22.20 A›ıÔ˘Û· 2: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 18.00-20.2022.40

A£HNAï™

ATTA§O™ KÔÙ˘·›Ô˘ & EÏ.

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, °Î¿˙È, 210 3480.006 TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 18.30-20.30-22.30

BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9331.280 O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 18.0020.30-23.00

3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 17.1019.40-22.10

(* *) TO KINOYMENO KA™TPO (HAURU NO UGOKU SHIRO) ÙÔ˘ X·ÁÈ¿Ô MÈÁÈ·˙¿ÎÈ. ŒÓ· Ó·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÍfiÚÎÈ Ô˘ ı· ‰ÈÒÍÂÈ ·fi ¿Óˆ Ù˘ Ù· ‚·ÚÈ¿ ÁÂÚ¿Ì·Ù· Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ̤۷ Û ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ÛÙÚÔ. Õ„ÔÁÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ È·ˆÓÈÎÔ‡ animation, ·ÏÏ¿ ¯·ÔÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ·Ú·Ì‡ıÈ. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS,

(* * *) NICELAND: TO NOHMA TH™ ZøH™ ÙÔ˘ ºÚ›ÓÙÚÈÎ £ÔÚ ºÚ›ÓÙÚÈÎÛÔÓ. M ÙÔ˘˜: M¿ÚÙÈÓ KfiÌÛÙÔÓ, °Î¿ÚÈ §ÈԇȘ. ŒÓ· ·ÁfiÚÈ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ·fi ÙË Ú·Á‰·›· Âȉ›ӈÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Ù˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Á¿Ù·˜ Ù˘! ™Ô˘Ú¿Ï, ÌÈÎÚfi Î·È „˘¯ÔÔÓÈ¿ÚÈÎÔ ÊÈÏÌ ·fi ÊËÌÈṲ̂ÓÔ IÛÏ·Ó‰fi ÛÎËÓÔı¤ÙË. ¶§AZA, ºI§I¶

A™TPON T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 Cinderella man 17.4020.20-23.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY

CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, CINE CITY, MAP°APITA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS

‰›Ô˘ 19, 210 3236.811 ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙÒÚ· 18.2020.20-22.20 / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A£HNAION CINEPOLIS

AI°§H §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6841.010 A›ıÔ˘Û· 1: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 18.20-20.40-23.00. ¶·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ K˘Ú. 11.30-15.00 A›ıÔ˘Û· 2: Cinderella man 17.30-20.15-23.00 / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 5 PAGRATI, A§E•AN¢PA, ANNA NTOP, AT§ANTI™, BAPKIZA, CINE CITY, °A§A•IA™, KA§Yæø, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON O¶EPA, TPIA A™TEPIA, ODEON MA°IA, ATTIKON ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™

VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 5 PAGRATI, ¢ANAO™, E§§H, ODEON KOSMOPOLIS

A™TEPIA KËÊÈÛ›·˜ 334,

AI°§H K‡ÚÔ˘ 57, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.929 Cinderella man 17.3020.15-23.00

DOOM ÙÔ˘ AÓÙÚ˙¤È M·ÚÙÎfi‚È·Î. M ÙÔ˘˜: The Rock, NÙ¤ÍÙÂÚ ºÏ¤ÙÛÂÚ. EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ›ڷ̷ Û ‰È·ÛÙËÌÈ΋ ‚¿ÛË ÛÙÔÓ ÕÚË ¿ÂÈ ÛÙÚ·‚¿ Î·È Ù· ÎÔÌ¿ÓÙ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È ÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ videogame. STER

APOLLON FILMCENTER CINEMAX CLASS ™Ù·-

΋ˆÓ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 18.20-20.40-23.00, ™¿‚‚. Î·È 16.00 / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 17.20-19.40-22.00

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & I. MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 A›ıÔ˘Û· 1: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 18.10-20.30-23.00, ™¿‚‚. Î·È 16.00 / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Doom 18.2020.30-22.40 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 22.00 / TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 18.00-20.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: AÁ¿Ë ÛÙ· ‰ÂοÍÈ 18.20-20.40-23.00

H °YNAIKA EINAI... ™K§HPO™ AN£Pø¶O™ ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘. M ÙÔ˘˜: AÓÙÒÓË K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ, T˙¤ÓË PÔ˘ÛÛ¤·. ¶Ò˜ Ë ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ· Á›ÓÂÙ·È ·Ù›ÓÈ ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ ›‰È·˜ ÙÔ˘ Ù˘ Ì¿Ó·˜. STER CINEMAS

ATTIKON CINEMAX CLASS ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228.821 O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 17.3020.00-22.30, K˘Ú. Î·È 15.00

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 18.30-20.40-22.50 / MÈ· ÙÚÂÏ‹, ÙÚÂÏ‹ Ê¿ÚÌ·, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Cinderella man 19.45-22.30, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 17.00 VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300

A›ıÔ˘Û· 1: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 11.30-14.00-16.3019.00-21.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 2: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¶¤Ì.-™¿‚‚. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ.: 12.15-14.1516.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. & TÚ.: 12.15-14.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 18.1520.30-22.45-01.15 / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Cinderella man ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 12.00-15.00-18.0021.00-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 18.00-21.00-00.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.00-14.0016.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & K˘Ú.TÂÙ.: 12.30-15.00-17.3020.00-22.30-01.00, ™¿‚‚.: 12.30-17.30-20.00-22.3001.00 A›ıÔ˘Û· 5: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 11.4513.45-15.45-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Doom ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.45-22.1500.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.4520.00-22.15-00.30 / O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ™¿‚‚.K˘Ú.: 15.00-17.30 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ÛÙÚÔ ¶¤Ì.: 14.3017.00-19.30, ¶·Ú.-TÂÙ.: 11.45-14.30-17.00-19.30 / K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 7: Transporter 2, ¶·Ú.-¢Â˘Ù. & TÂÙ.: 12.4514.45-16.45-21.15-23.3001.30, TÚ.: 12.15-14.1521.30-23.30-01.30 / °·ÌÔÌÂÏ¿‰Â˜ ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ.: 18.45, TÚ.: 16.30 A›ıÔ˘Û· 8: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, 19.15 / TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 12.15-14.30-16.4521.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 9: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 11.0013.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Cinderella man 19.00-22.00-01.00

A›ıÔ˘Û· 10: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 13.15-15.45-18.1520.45-23.15

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS A›ıÔ˘Û· 1: Cinderella man ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 20.00-23.00, ™¿‚‚.K˘Ú.: 17.00-20.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 21.00-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú.: 18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ÛÙÚÔ 13.15-15.4518.15-20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 4: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 11.30-14.00-16.3019.00-21.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & K˘Ú.TÂÙ.: 12.00-14.30-17.0019.30-22.00-00.30, ™¿‚‚.: 14.30-17.00-19.30-22.0000.30 A›ıÔ˘Û· 6: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 12.30-15.00-17.3020.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 11.00-13.15-15.30-17.4520.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 8: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 11.00-13.30-16.0018.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 9: Cinderella man 11.00-14.00-17.0020.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 10: Transporter 2 ¶¤Ì.-™¿‚‚. & ¢Â˘Ù. & TÂÙ.: 11.45-13.45-16.1518.30-20.45-23.00-01.15, K˘Ú.: 11.45-13.45-18.3020.45-23.00-01.15, TÚ.: 11.45-13.45-16.15-18.3023.15-01.30 / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú.: 16.15 A›ıÔ˘Û· 11: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 12.3014.30-16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Doom, ¶¤Ì.-TÚ.: 20.30-22.45-01.00, TÂÙ.: 23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 12: H Á˘Ó·›Î· ›-

¶APA¢EI™O™ TøPA (PARADISE NOW) ÙÔ˘ ÿÓÈ ∞ÌÔ‡ ÕÛ·ÓÙ. ªÂ ÙÔ˘˜: ∫·˝˜ ¡·Û¤Ê, ∞Ï› ™Ô˘ÏÈÌ¿Ó, §Ô‡ÌÓ· ∞˙·Ì¿Ï. ¢‡Ô Ó·ÚÔ› ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙÔ TÂÏ A‚›‚, ·ÏÏ¿ οÔ˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÔÚ›· ηٷ‰›Î˘. ¶ÔÏÈÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï BÂÚÔÏ›ÓÔ˘. APOLLON - Filmcenter, I§ION, NIPBANA Cinemax

(* *) CINDERELLA MAN ÙÔ˘ PÔÓ X¿Ô˘·ÚÓÙ. M ÙÔ˘˜: P¿ÛÂÏ KÚfiÔ˘, PÂÓ¤ Z¤Ï‚ÂÁÎÂÚ. H ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ηÈ, ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ù· ‰Ú¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘ÁÌ¿¯Ô˘ ‹Úˆ· T˙ÈÌ MÚ¿ÓÙÔÎ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ÎÚ·¯ ÙÔ˘ ’30. ™Ù· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, ÌÂÏfi ËıÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, Ì ÙÚÔ·ÈÔÊfiÚ· ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ KÚfiÔ˘. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 5 PAGRATI, KHºI™IA Cinemax, AE§§ø Cinemax, AI°§H, A™TPON, BAPKIZA, CINE CITY, CINERAMA, ETOYA§, INTEA§, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, ¶TI ¶A§AI, XA´§A´º

Ó·È... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 11.15-13.30-15.4518.00-20.15-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 13: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 13.00-15.30-18.0020.30-23.00 / ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 01.30 A›ıÔ˘Û· 14: °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 19.30 / Doom 12.4515.00-17.15-22.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 15: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 12.30-17.00-21.30 / Transporter 2, 14.4519.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 16: TÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ÛÙÚÔ ¶¤Ì.: 14.1516.45-19.15-21.45, ¶·Ú.TÂÙ.: 11.45-14.15-16.4519.15-21.45 / OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 00.15 A›ıÔ˘Û· 17: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 11.3013.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 19.30-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 18: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 11.00-13.0015.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 17.1519.45-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 19: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 ¶¤Ì.-TÚ.: 11.15-

13.45-16.15-18.45-21.1523.45, TÂÙ.: 11.15-13.4518.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 20: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 12.0014.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Cinderella man 18.0021.00-00.00

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 13.00-15.30-18.00 / Doom 20.30-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ÛÙÚÔ 13.45-16.30-19.00 / TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 21.3023.45 A›ıÔ˘Û· 3: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 12.0014.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.00-14.0016.00-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¢Â˘Ù.: 12.00-14.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.30-20.45-23.00-01.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 20.45-23.0001.15

ATHENS ™π¡∂ª∞ °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

Ã√ƒ√™ °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530 voice

44 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2003

AABOPA T¤ÚÌ· IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423.271

79, 210 8832.666 H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 18.3020.45-23.00

voice

CINEHOME www.cinehome.gr 801 111 HOME (4663) TÔ Û‡ÛÙËÌ· Â‰Ò Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. M ÌËÓÈ·›· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ú 30 (Ì ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜) ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¤¯ÂÙ ÌfiÓÈÌ· 3 DVD ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ (‰ËÏÒÓÂÙ ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Ù›ÙψÓ), ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·Ï·‚‹ Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÚÔηıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ DVD ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜.

∞ı‹Ó·˜

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-

ATHENS


20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2003 ATHENS VOICE 45


øƒ∂™ ¶ƒ√µ√§∏™ TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√µ√§ø¡ ™∆π™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ ∆∏¡ ¶∂ª¶∆∏ A›ıÔ˘Û· 4: Cinderella man ¶¤Ì.-™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.:12.00-15.00-18.0021.00-00.00, K˘Ú.: 18.0021.00-00.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ K˘Ú.: 12.00-14.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú.: 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 12.00-14.30-17.0019.30-22.00-00.30

°A§A•IA™ AÚ¯‹ Ï. MÂÛÔÁ›ˆÓ, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 18.30-20.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 18.00-20.1522.30

οÛÙÚÔ 17.10-19.40-22.15

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶·ÙÚ. Iˆ·ÎÂ›Ì 5, KÔψӿÎÈ, 210 7215.944 TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 17.45-20.10-22.30

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, K·Ï-

MIKPOKO™MO™ §. ™˘Á-

ÏÈı¤·, 210 9510.042 Cinderella man 17.2020.10-23.00

ÁÚÔ‡ 106, MÂÙÚfi ºÈÍ , 210 9215.305 ºÂÛÙÈ‚¿Ï §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÎÈÓ/ÊÔ˘

ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560306 A›ıÔ˘Û· 1: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 18.40-20.5023.00 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ 19.10-21.00-22.50

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 18.00-20.20-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 18.30-20.4523.00

CINE CITY KˆÓ/fiψ˜ 82, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756.243 A›ıÔ˘Û· 1: Cinderella man 17.00-19.45-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 18.20-20.3022.40 / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Doom 18.3020.45-23.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 18.30-20.40-22.50

ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚. 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: AÁ¿Ë ÛÙ· ‰ÂοÍÈ 18.30-20.40-22.50 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ K˘Ú. 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ZEºYPO™ X·Ú·Î›ÚÈ 20.45-22.45

NANA CINEMAX µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 16.40-21.20 / TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 19.00-23.40 A›ıÔ˘Û· 2: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 15.30-17.50-20.1022.30, K˘Ú. Î·È 12.30 A›ıÔ˘Û· 3: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 16.1518.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. ηÈ

ODEON ABANA §. KËÊËÛ›·˜ 234, KÔϤÁÈÔ, 210 6715.905 H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 18.0020.20-22.40

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 215, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.993 A›ıÔ˘Û· 1: Cronicas 17.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.15/ TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 19.45-22.10 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 20.00-22.50/ TÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· 17.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.00 A›ıÔ˘Û· 3: H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 18.00-20.15-22.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.45

ODEON ZINA §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ™Ù¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422.714 TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·

23.30/ MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.K˘Ú.:12.50-14.40-16.3018.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 15.40-18.10, TÚ. ÌfiÓÔ 15.40/ TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 20.40-22.50-01.10, TÚ. ÌfiÓÔ 22.50-01.10 A›ıÔ˘Û· 6: Cinderella man 17.20-20.20-23.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.20 A›ıÔ˘Û· 7: Doom 15.2017.50-20.10-22.20-00.40 ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.10, K˘Ú.:17.50-20.10-22.2000.40, TÚ.: 15.20-22.2000.40/ M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú.:15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 15.00-17.30-20.0022.30-01.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.30 A›ıÔ˘Û· 9: H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 15.30-17.40-19.50-

17.30-19.50-22.15

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.130 AÁ¿Ë ÛÙ· ‰ÂοÍÈ 17.0019.00/ Crash 20.45-23.00/ M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú.: 11.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

¶A§A™ YÌËÙÙÔ‡ 109, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 18.0020.30-23.00

¶§AZA §. KËÊÈÛ›·˜ 118, ŒÓ·ÓÙÈ ÁËÚÔÎÔÌ›Ԣ, 210 6921.667 A›ıÔ˘Û· 1: Niceland-TÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.0021.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÏÔÌfiÓ·¯ÔÈ Ì·˙› 18.30-20.30-22.30

¶TI ¶A§AI PÈ˙¿ÚË 24, MÂÙÚfi E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, 210 7291.800 Cinderella man 16.45-

I§ION TÚÔ›·˜ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810.602 ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙÒÚ· 19.0021.00-23.00 / O ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 Cinderella man 16.4019.30-22.20, ™¿‚‚. Î·È 01.00

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË & ∫·Ï˘„Ô‡˜, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.950 H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 18.2020.30-22.40

KHºI™IA CINEMAX §. CINERAMA AÁ. K˘Úȷ΋˜ 30, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.593 Cinderella man 17.4520.15-23.00 / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ¢ANAO™ §. KËÊËÛ›·˜ & ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ÛÙÚÔ 17.40-20.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.30 / TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 17.10-19.50 / O ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ¿˜ ÌÔ˘ 22.40

¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 T˙·Î & PfiÔ˘˙, Ì·Ï¿ÓÙ· ÁÈ· ‰‡Ô 18.20 / Crash 20.20-22.30 / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

E§§H Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 TÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ

KËÊÈÛ›·˜ 245 (ZËÚ‹ÓÂÈÔ), 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: Cinderella man 17.10-19.50-22.30 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 18.50 / Cinderella man 15.50-21.10, ™¿‚‚. Î·È 23.50

KHºI™IA CINEMAX 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.601 O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 17.3020.00-22.30, K˘Ú. Î·È 15.20

MAP°APITA A›ıÔ˘Û· 1: O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 18.40-20.50-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.30 A›ıÔ˘Û· 2: Doom 18.4520.45-22.45 / MÔÌ, Ô

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ È·, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÓ·Î ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·ÊÈÛÒÓ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÁÈ· οÔȘ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. H «A.V.» ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÚ›· (3) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ οı TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶¤ÌÙ˘ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ÎÂÚ‰‹ıËηÓ). AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘ (1 ‹ 2), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 25/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

46 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2003

12.30-14.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / O TÛ¿ÚÏÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 20.10 / TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 22.30, ™¿‚‚. Î·È 00.30 A›ıÔ˘Û· 4: Cinderella man 17.10-20.00-22.50 A›ıÔ˘Û· 5: Cinderella man 15.40-21.30, K˘Ú. ÌfiÓÔ 21.30 / TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 19.20 / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 6: Doom 18.4020.40-22.40, ™¿‚‚. Î·È 00.40 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

NIPBANA CINEMAX §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙÒÚ· 19.0021.00-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.00

17.50-20.10-22.30

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· (KfiÌ‚Ô˜ AÙÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡), 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: Transporter 2, 17.10-19.00-21.10-23.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.10 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ÛÙÚÔ 16.50-19.2021.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.20/ OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 00.10 A›ıÔ˘Û· 3: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 19.10-21.3023.50/ K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ™¿‚‚.-K˘Ú.:14.1016.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: ¶·Úı¤ÓÔ˜ ÂÙÒÓ 40, 18.30-21.0023.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.:21.00-

22.10-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.00, K˘Ú.:13.0017.40-19.50-22.10-00.20 A›ıÔ˘Û· 10: H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 16.10-18.20-20.3022.40-00.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.00 A›ıÔ˘Û· 11: O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 17.00-19.30-22.0000.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.30 A›ıÔ˘Û· 12: H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 21.20/ Cronicas 16.20-18.5000.00

ODEON O¶EPA Aη‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622.683 A›ıÔ˘Û· 1: H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 17.50-20.15-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: Cronicas

19.30-22.20

™INE XO§AP°O™ MÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË (4Ë ÛÙ¿ÛË XÔÏ·ÚÁÔ‡), 210 6525.122 O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 18.0020.25-22.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.45/ M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú.: 12.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™OºIA AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447 Crash 20.00-22.30/ K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 18.00 (Ì ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜)

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: Transporter 2, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.00-19.00-21.00/ ™¿‚‚.-

K˘Ú.: 11.00-13.00-15.0017.00-19.00-21.00/ H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 23.00 A›ıÔ˘Û· 2: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.3013.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ Cinderella man 19.40-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.1019.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.: 11.15-13.10-15.10-17.1019.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú.: 11.15-15.10-17.10-19.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 4: O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 16.00-18.40-21.2023.50, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.2016.00-18.40-21.20-23.50 A›ıÔ˘Û· 5: O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â‡Ù.TÂÙ.: 17.20-20.00-22.40, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.00-14.4017.20-20.00-22.40 A›ıÔ˘Û· 6: ¶·Úı¤ÓÔ˜ ÂÙÒÓ 40 ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.10, ™¿‚‚.K˘Ú.: 13.40-18.10/ OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 20.30 / K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 22.50, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.50-22.50 A›ıÔ˘Û· 7: Doom ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.5020.00-22.10-00.15, ™¿‚‚.K˘Ú.: 13.15-15.40-17.5020.00-22.10-00.15 A›ıÔ˘Û· 8: Crash ¶¤Ì.™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.4019.50, K˘Ú.: 19.50/ TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 21.50-00.00/ M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú.: 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 9: Cinderella man ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 18.00-20.45-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.15-15.0018.00-20.45-23.30 A›ıÔ˘Û· 10: H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.10-19.20-21.30-23.40, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.40-14.5017.10-19.20-21.30-23.40

ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.0013.10-15.10-17.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Transporter 2, 19.00-21.20 / TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 23.00

STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.00-19.10-21.40-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.20-14.4017.00-19.10-21.40-00.00 A›ıÔ˘Û· 2: O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 18.00-20.40 / O ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 23.20 / Crash ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.00, ™¿‚‚.K˘Ú.: 11.20-13.40-16.00 A›ıÔ˘Û· 3: O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.40-19.20-22.00, ¶·Ú.: 16.40-19.20-22.00-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.10-14.0016.40-19.20-22.00-00.20 A›ıÔ˘Û· 4: Doom ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.1018.20-20.30-22.40 / ™¿‚‚.: 13.50-16.10-18.20-20.3022.40, K˘Ú.: 13.50-18.2020.30-22.40 / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú.:16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: Cinderella man ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.:18.10-21.00-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.10-15.2018.10-21.00-23.45 A›ıÔ˘Û· 6: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.30-13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Cinderella man 19.30-22.20 A›ıÔ˘Û· 7: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.10 (ÌÂÙ·-

ODEON MA°IA H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 17.5020.10-22.30

TITANIA Cinemax £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 210 3811.147 OÏÔÌfiÓ·¯ÔÈ Ì·˙› 18.1020.20-22.30

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 17.45-20.15-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 18.40-20.50-23.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ K˘Ú.: 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 15.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 ºÂÛÙÈ‚¿Ï §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÎÈÓ/ÊÔ˘

ºA§HPO ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, AÁ. TÚÈ¿‰·˜ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9823.657 A›ıÔ˘Û· 1: O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 18.15-20.30-22.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 18.20-20.40-23.00

ºI§I¶ £¿ÛÔ˘ 11, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8612.476 Niceland-TÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ 19.00-21.00-23.00/ •‡ÏÈÓË Î¿ÌÂÚ· K˘Ú.: 17.00

ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105 O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 18.1020.30-22.50, K˘Ú. Î·È 16.10

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N. MAKPH™ §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 196, N¤· M¿ÎÚË, 22940 58981 Crash ¶·Ú.-K˘Ú.: 20.0022.00, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 21.00

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) P·Ê‹Ó·, 22940 25439 K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 20.30 (Ì ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜)

¶ÂÈÚ·È¿ ATTIKON ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ H Á˘Ó·›Î· ›ӷÈ... ÛÎÏËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ 18.1020.15-22.30

¢HM. KIN/ºO™ ONEIPO M·ÏÙ·Ù˙‹ 8 & XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4833.453 TÔ ÓËÛ› 18.30/ Dealer 20.00-22.30

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 18.00-20.1522.30, K˘Ú. ÌfiÓÔ 20.1522.30 / M·‰·Á·ÛοÚË K˘Ú. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225.653 O TÛ¿ÚÏ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ 17.4020.00-22.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.20

XAI§AIº ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4120.524 Cinderella man 16.5019.30-22.20 ●


£∂∞∆ƒ√ √ Ì·ÁÈÎfi˜ Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∆. √˘›Ïȷ̘

H ¢IA§Y™H TOY ºANTA™TIKOY T˘ ¢∏ª∏∆ƒ∞™ ∞¡∞°¡ø™∆√À

°YA§INO™ KO™MO™ ÙÔ˘ T¤ÓÂÛÈ O˘›Ïȷ̘ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Nebojsa Bradic ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÓÓ· B·ÁÂÓ¿, °È·ÛÂÌ› KËϷˉfiÓË, AÏÌ¤ÚÙÔ º¿È˜, °ÈÒÚÁÔ˜ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ £¤·ÙÚÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, A牋ÌÔ˘ 14, 210 5234.382

TÔ 1941 Ô T¤ÓÂÛÈ O˘›Ïȷ̘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· «Portrait of a girl in a glass», fiÔ˘ ı· ‚·Û›ÛÂÈ ÙÔ «°˘¿ÏÈÓÔ KfiÛÌÔ», ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÂÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. E›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘. AÓ Ô «°˘¿ÏÈÓÔ˜ KfiÛÌÔ˜» ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ ·Ó·ÌÓ‹ÛˆÓ, ı· ‹Ù·Ó ÛÎËÓ¤˜ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ ÙÔ˘ Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘. MÈ· ·Ó¿ËÚË ÎÔ¤Ï· Û ̷ڷÛÌfi, ÌÈ· ÌËÙ¤Ú· ÁÂÏÔ›· Î·È Û˘Ì·ıËÙÈ΋ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Ô˘ ÚÔÛ·ı› ·ÂÏÈṲ̂ӷ Ó· ·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË, ¤Ó·˜ ·‰ÂÚÊfi˜ Ô˘ Ó›ÁÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÂÈ. O Û˘ÁÁڷʤ·˜, fï˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË Ì·ÁÈ΋, ·Ó·Ï·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Û·Ó ·ÊËÁËÙ‹˜ Î·È Û·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜. ™ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi, ÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË Û˘ÁΛÓËÛË Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ô˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÓÔ‡Ó, ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ Ù‡„ÂȘ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ·˘Ù¿ Ù· ¿ÌÔÈÚ· Ï¿ÛÌ·Ù·, ÌËÙ¤Ú· Î·È ·‰ÂÚÊ‹, Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È ÛÎÏËÚfi. AÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ «°˘¿ÏÈÓÔ˘ KfiÛÌÔ˘» ı· ÙË ‚ÚÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ, ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ, ı· ÙË ‚ÚÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ·fi ÙÔ ·Û‹Ì·ÓÙÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Î·È ÙÔ ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈο ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘˜. E›Ó·È Ë Ô›ËÛË Ô˘ ÍÂˉ¿ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. AÓ Ô ı·ً˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, Û ·˘Ùfi ÙÔ memory play

·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. H AÌ¿ÓÙ·, Ë ÌËÙ¤Ú·, Ô˘ Á˘ÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ Û·Ó ÂÚÈ˙‹ÙËÙË ‰ÂÛÔÈÓ›˜Ø Ë §fiÚ· Ô˘ ˙ÂÈ Û ¤Ó· ·ÚfiÓ Ì ٷ Á˘¿ÏÈÓ· ˙ˆ¿ÎÈ· Ù˘, ¯ˆÚ›˜ η̛· Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ, ·ÂÈÏËÙÈÎfi Î·È ·ÚÙÈÌÂÏ‹ ÎfiÛÌÔØ Ô TÔÌ, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ô˘ ηٷʇÁÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. MÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ÙË ‚·Ú·›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÔÙ˘¯›· ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ‰ÂÈ, ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·ԉ¯ı›. K·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ï¿ıÂÈ ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·fi‰Ú·Û˘, ¤Ó· Ì˘ıÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ, ¤Ó· „‡ÙÈÎÔ ·ÚfiÓ. ™ÙÔ £¤·ÙÚÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, Ô ™¤Ú‚Ô˜ Nebojsa Bradic ·Ó¤Ï·‚ ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·, ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ™¤Ú‚ˆÓ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ. H ¤ÎÏËÍË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ԇÙ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. AÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÓÂÔÚ·ÏÈÛÌÔ‡, ı· Ù· ›¯Â ηٷʤÚÂÈ Î·Ï¿. M ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÙÔ˘˜ ¿ÏÂÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜, ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ. H ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙÚ˘‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜, ¢·›ÛıËÙ˜, ÏÂÙ¤˜ Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ë ÛÎËÓ‹ Ù˘ §fiÚ·˜ Ì ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ TÔÌ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ, ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ¿ÚÙÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. B¿ÛÂÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÎËÓÔıÂÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ë ÕÓÓ· B·ÁÂÓ¿, Ô˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙËÓ AÌ¿ÓÙ·, ÙË ÌËÙ¤Ú·, ı‡ÌÈ˙ ËÚˆ›‰Â˜ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ, ‰Ú·ÛÙ‹ÚȘ, ʈӷÎÏÔ‡‰Â˜ Î·È Î·Ù·ÊÂÚÙ˙Ô‡‰Â˜. H ÙڤϷ, Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ú·›ÙËÛË, Ë ·fiÁÓˆÛË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ô˘ıÂÓ¿. OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ‹Ù·Ó Êχ·Ú˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ Î·È fi¯È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ È‰Â·Ùfi Î·È ÔÏ˘fiıËÙÔ. TÔ ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ô §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ KËϷˉfiÓ˘, ÌÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙÔÌ‹ Ô˘ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚԇ̠ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÌÔ˘ ı‡ÌÈÛ Ôχ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶¿ÙÛ· ÛÙÔ «KÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ». H ȉ¤· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÔÌ‹˜ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ ÛÙ· ηٿ Ù· ¿ÏÏ· Ú·ÏÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó, ÂÙÛÂÙ¿ÎÈ· Î·È ¤ÈÏ·, Ô‡ÙÂ Ë ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÛÙÔ Ó· ·ÔÌÔÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ. EÓÙ¿ÍÂÈ... ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· οÓÔ˘Ì fiÏ· ηϿ. O «°˘¿ÏÈÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜», ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ›, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÎÔÈÓfi,

¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈηÛÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿. K·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂ. ∞

™∆∏ ƒ∞ª¶∞ ● ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÙÈÌÒÓ. AÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï· ı¤·ÙÚ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ¯·ÌËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÂÈÌÒÓ·.

ÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ BÔÚ›Ԣ EÏÏ¿‰Ô˜, Î·È ÂÓÒ Â›¯Â Û˘ÌʈÓËı› Î·È Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘, Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘, NÈ΋ٷ˜ T۷ΛÚÔÁÏÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙË Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘. EÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ fiÚ·Ì· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÃÔÚÔı¤·ÙÚÔ. £· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ; ●

● AÏÏ·Á‹ ÛÎËÓÔı¤ÙË. H Aı·Ó·Û›· K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ AÓÙÚ¤· BÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ §. AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË «¢È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È MÏÔ˘˙». To ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË Ô˘ ı· ‰Ô‡Ì ʤÙÔ˜ Â›Ó·È Ë «¶·Ú¤Ï·ÛË», ÛÙÔ AÌfiÚ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÚ›ÙË. ● O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ P‹ÁÔ˜ ¤Ù˘¯Â ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ó· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘, Ó· οÓÂÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο Î·È ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ XÔÚÔı¤·ÙÚÔ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. AÈÊÓ›‰È· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ XÔÚÔı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ KÚ·ÙÈ-

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 47


∆∂á∏

H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ˆ˜ ËıÈÎfi ηÙfiÚıˆÌ·

µπ√π ∞¶√ª∞∫ƒ√π (∫∞∆∞ ∆ÀÃ∏ ¶∞ƒ∞§§∏§√π) TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H MÔ˘ÛÂ›Ô ºÚ˘Û›Ú· «Gerhard Richter - A.R. Penck» MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7, ¶Ï¿Î· - 210 3234.678 M¤¯ÚÈ 4/12

¢‡Ô ·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È¿ÛËÌˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ °Î¤Ú¯·ÚÙ P›¯ÙÂÚ Î·È A. P. ¶ÂÓÎ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ºÚ˘Û›Ú· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ● O P›¯ÙÂÚ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¢Ú¤Û‰Ë ÙÔ 1932. AÚ›ÛÙ¢Û ÛÙËÓ ÂΛ ∞η‰ËÌ›· ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ 1961 ¤Ú·Û ÛÙË ¢‡ÛË. EÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ NÙ›ÛÂÏÓÙÔÚÊ, Ô˘ ÙfiÙ ‰È¤ıÂÙ ÂÈηÛÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Î·È ÛÔ‡‰·Û ÂÍ ·Ú¯‹˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›·, ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ οı ÚfiÙÂÚË ÁÓÒÛË Ù¯ÓÈ΋˜ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ¤Î·„ ٷ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ (¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ô˘ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ÙËÓ ˘Ú¿ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË). ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜, ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ «¯·Ì·ÈϤˆÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘» Î·È ¿ÏÏ· ·Ó¿ÏÔÁ·. E›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›· ÛÙÔ Ó· ‰Ú·ÛÎÂÏ›˙ÂÈ –Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ– ÙÔ ¯¿ÛÌ· Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ ·fi ÙË ÌË ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. O ›‰ÈÔ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ÚÂÎfiÚ, ÌÈ· ηÈ, ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Î·È ÁÚ·ÊfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘, ÙÔ Î›ÓËÙÚfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ ›‰ÈÔ: Ë ÂÏ›‰· Ó· ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ, ·fi ÙÔÓ «·ÓÂÈÏÈÎÚÈÓ‹», ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô, ˆ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘, ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. °È’ ·˘Ùfi ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È «ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì¤ıÔ‰Ô fiÔÙ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›·». TÔ Â›Ù¢ÁÌ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ì ٷ 30 ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1960-2003 (ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘) ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÂÔÙ›· ÂÓfi˜ ÔχÏ¢ÚÔ˘ ÎÒ‰Èη. EÎÙ›ıÂÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ

48 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

GERHARD RICHTER: ª¶πƒ°∫π∆ ¶√§∫. §∞¢π ™∂ ∫∞ªµ∞.

ʈÙÔÚ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÒÓ ÙÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· «¤Û‚ËÓ», ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ· –ÚÈÓ ·˘Ùfi ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ– Ì ¤Ó· ηı·Úfi Î·È Ì·Ï·Îfi ÈÓ¤ÏÔ, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ı·Ì¿‰·, Û·Ó Ó· ÚԤ΢Ù·Ó ·fi Ï¿ıÔ˜ ÂÛÙ›·ÛË. TÈ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ı·Ì¿‰·; «O ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÁÒ ‚Ϥˆ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·», ϤÂÈ (Î·È «E›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛȈÒ fiÙ·Ó ‰È·‚¿˙ˆ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ›.» / «¢ÂÓ Ù· ıˆÚ›Ù ηϿ;» / «Ÿ¯È, ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› Ôχ ˆÚ·›· Ú¿ÁÌ·Ù·.»). EÎÙ›ıÂÙ·È, Â›Û˘, ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ù˘ «ÁÎÚ›˙·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘» («ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÛÔ fiÙ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ·ÔʇÁÂȘ Ó· ‰ËÏÒÛÂȘ οÙÈ»), ηıÒ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ÌË ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘. EΛ ÍÂÎÈÓ¿ ¿ÓÙ· ·fi ¤Ó· ÛÙÚÒÌ· ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, ··Ïfi, ··ÙËÏfi Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÎÏ›-

ÛÂÈ Î¿ı ·Ú¯È΋ ÚfiıÂÛË. A˘Ùfi ÁÂÓÓ¿ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ Û ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ «·ÓÔȯً» ÂÈÎfiÓ·. AÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ Ù˘¯·›Ô, Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ Û¿ÙÔ˘Ï˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û·ÚÒÓÂÈ ÙÔÓ Î·Ì‚¿, ¿ÏÏÔÙ ·Ôı¤ÙÔÓÙ·˜ ¯ÚÒÌ· Î·È ¿ÏÏÔÙ ͇ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· fiÏÔÈ ÙÔÓ ÚˆÙÔ‡Û·Ó, Ì ÂÚȤÚÁÂÈ· Î·È ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ ·¿ÓÙËÛËηٷ¤ÏÙË, ÙÈ ÛΤÊÙÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. A˘Ùfi ÙÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ¿ÓÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ÙÔ Ó· ÚˆÙ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔÓ A˚ÓÛÙ¿ÈÓ ÙÈ ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙ·Ó Ï‡ÓÂÈ ÂÍÈÛÒÛÂȘ. EÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¤ıÂÙ ÌÔÓ¿¯· Ì›· ·¿ÓÙËÛË: «¢ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È Ù›ÔÙ·. §ÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ». ● O A.P. ¶ÂÓÎ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1939, Â›Û˘ ÛÙË ¢Ú¤Û‰Ë (·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙÔÓ P›¯ÙÂÚ) Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË §·˚΋

¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Ì¤ÛÔ ¤ÎÊÚ·Û‹˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙË ‚·Ú‡ÙÂÚË Èı·Ó‹ ÔÈÓ‹: ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË. øÛÙfiÛÔ, Ô ›‰ÈÔ˜ ÙfiÙ (ÙÒÚ· ˙ÂÈ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‹ÚÂÌÔ˜ ÛÙËÓ IÚÏ·Ó‰›·) ‰ÂÓ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ·, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔÓ Â›¯Â ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÂ Û˘Ó¯‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔÓ «Â›ÛËÌÔ» ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi, fi¯È fï˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÚ›„ÂÈ Ì ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎfi ̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ·Ô˙ËÙÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. O ‰ÈˆÁÌfi˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË Î·Ù¿ ÙËÓ „˘¯ÚÔÔÏÂÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¯‹ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο „¢‰ÒÓ˘Ì·. MÈ· Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÊÂÓfi˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ «ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ» ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Î·È ÙË ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ηٷÙÚÂÁÌÔ‡ ÙÔ˘. ™ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ ÚÒÈÌÔ Î˘‚ÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÈοÛÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔÁÔÓÈÛÌfi Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ ÛËÏ·›ˆÓ. E›Ó·È ÏÔ‡ÛȘ Û ۇ̂ÔÏ· Î·È ÁÂÓÓÔ‡Ó ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· «·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó» ˆ˜ ¿ÏÏ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈο, ı· ·ÔÎ¿Ï˘Ù·Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· –ÁÂÌ¿ÙË ¿ıÔ˜ Î·È ÙÚfiÌÔ– ̤۷ ·fi ÙË Ì·ÙÈ¿ ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘ ÚÔÌËıÂ˚΋˜ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ·Ó‹ÌÔÚÔ, ηıÒ˜ Â›Ó·È Î·ıËψ̤ÓÔ ÛÙȘ ÂÛ¯·ÙȤ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÂÚÌËÓ‡ÂÈ fi,ÙÈ ·Ú·ÙËÚ› ˆ˜ ıÏÈ‚ÂÚ‹ Û‡Á¯˘ÛË Î·È ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË ·Ó·ÛٿوÛË. TÔ «¿ÏÁÔ˜» ÙÔ˘ ¶ÂÓÎ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó, ̤ۈ Ù˘ «·ÓÙ¿Ú·˜» Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ÌÈÎÚ‹ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Peschke, Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ Û·ÛÙÈṲ̂ÓË ËÚÂÌ›·. OÈ ÁÚ·ÌÌÈΤ˜ ·Ó‰ÚÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ¤ÓÙ·ÛË Î·È Î›ÓËÛË, Ì ٷ ÁÂÓÓËÙÈο fiÚÁ·Ó· Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È «Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈο» Î·È ·Û¿ÏÂ˘Ù· Û·Ó ÛȉÂÚ¤ÓȘ Ì¿Ï˜ ηٷ‰›ÎˆÓ, Ë Á˘Ó·ÈΛ· ˘fiÛÙ·ÛË Û˘¯Ó¿ ÂÚÈÎÔÌ̤ÓË Û ÌÈ· ۯ‰fiÓ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋, Û¯ÈÛÌÔÂȉ‹ ÌÔÚÊ‹, Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÔÏÈıÈÎÒÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÙÚÈÒÓ ‰·¯Ù‡ÏˆÓ, fiÏ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ÁÔÂÚ‹ ·ÂÏÈÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÙfiËÙË ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‚‡ıÈÛÌ· Û ·˘Ù‹Ó. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ ÛÙȘ 12.30 Á›ÓÔÓÙ·È ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ. H ·ÚÔ˘Û›·ÛË Â›Ó·È ÂÚÈÂÎÙÈ΋ Î·È Â‡ÏËÙË. MÈ· ȉ·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ weekenders Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ∞


∆∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

ªËÓ ÙË ‰ÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

∆· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÂÚÂfiÙ˘· Ô˘ Û ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó

WASTELAND ∆Ô˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ NICELAND: TO NOHMA TH™ ZøH™ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ºÚ›ÓÙÚÈÎ £ÔÚ ºÚ›ÓÙÚÈÎÛÔÓ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: XÔ‡ÏÓÙ·Ú MÚ¿ÈÓÙÊÈÔÚÓÙ ¶·›˙Ô˘Ó: M¿ÚÙÈÓ KfiÌÛÙÔÓ, °Î¿ÚÈ §ÈԇȘ ***

∫π √ªø™, °π∞ ∆∏¡ ∫§√´ ∞§§√À ∂π¡∞π ∆√ ¡√∏ª∞.

™Â ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È Ì ‚·ÛÈÎfi ηÛÙ ™ÎÔÙÛ¤˙ˆÓ ËıÔÔÈÒÓ, Ô IÛÏ·Ó‰fi˜ ºÚ›ÓÙÚÈÎ £ÔÚ ºÚ›ÓÙÚÈÎÛÔÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ‰›¯ˆ˜ ·ÙÚ›‰· Î·È Û‡ÓÔÚ·, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· larger than life ÁÈ· Ó’ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ Ù˘¯¤˜ ÎÚ˘Ê¤˜ ·fi ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·ً. TÔ «Niceland» Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ù·ÈÓ›· ÛÙË̤ÓË ¿Óˆ Û ‚ÈÓȤÙ˜-ÛÂοӘ Ì ÌÂÁ¿ÏË Î·Ú‰È¿ Ô˘ ÛÔ˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ Ì ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÚÂϷ̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ. MÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙfiÛË ÌÈ˙¤ÚÈ·, Ô ºÚ›ÓÙÚÈÎÛÔÓ Î¿ÓÂÈ Ù· Ì·ÁÈο ÙÔ˘ Ì ÌÈ· Ï·ÓÔıÂÛ›· Ô˘ ÂÓ›ÔÙ ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ›Ù·Ù·È Ï˜ Î·È ¿ÂÈ Ó' ·Ô‰Ú¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ·›ÛÙÂ˘Ù· ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÎÔÏ·ÎÂ‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ ÎÔÚ˘ÊÒÛˆÓ, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ˙ËχÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙË ÌÔÓfiÙÔÓË Â˘Ê˘˝· ÂÓfi˜ T·Ù› (ÂȉÈο ÛÙË ÛÎËÓ‹ fiÔ˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ T˙ÂÓÙ ¯·˙‡ÂÈ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ‚›Ô Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-‚ÈÙÚ›-

Ó˜ ‹ ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÛÂοӘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Â›ψÓ) Î·È ÌÂ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·Á·ı¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË, Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Ï¤Ó ÔÏÏ¿ ̤۷ ÛÔ˘. TÔ Ù›Ó·ÁÌ· ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ· ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ô ºÚ›ÓÙÚÈÎÛÔÓ, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· Ó· ıȯı› ̤۷ ·fi ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ. H ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ¤ÌÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Á›‰· „¢‰·›ÛıËÛ˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‡ÎÔÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Î·È Ë ˘Ô„›· ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ‚·Ù‹ ÁÈ· ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÔÙ¤ Ì·Ù·ÈÒÓÂÈ ÙË Ê˘Á‹ ÛÙÔ ÔÓÂÈÚÈÎfi. AÏÏ¿ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÔÈ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ (·fi Mugison ̤¯ÚÈ M¿Ú· K·ÚÏ¿ÈÏ) ÙÔÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ËıÈÎfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ happy end. ™·Ó ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÏÏËÁÔÚ›·, ÙÔ «Niceland» ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ÎÂÚ› Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ ·ÓÙÔ‡ Ì·˙› ÙÔ˘ Ô T˙ÂÓÙ. ¶fiÙ ۂ‹ÓÂÈ, fiÙ ʈٛ˙ÂÈ ˆ˜ Ù· ÂÛÒ„˘¯· ηÈ, ·Ï›ÌÔÓÔ, ÛÈÁÔÏÈÒÓÂÈ ÛÙË ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ. AÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ηډȿ˜. KÈ ÂΛ Ô˘ È¿ÓÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ηډȿ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÌÈ· ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ·ÏËıÈÓ‹. ∞

TÔ «KÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ÛÙÚÔ» (* *) ›ӷÈ, ·‰›Îˆ˜, ÌfiÏȘ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ I¿ˆÓ· Ì¿ÛÙÔÚ· ÛÙÔ animation X·ÁÈ¿Ô MÈÁÈ·˙¿ÎÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰È·ÓÔÌ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. K·ÙÒÙÂÚË ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·˜ (Ô˘ ÂÓ›ÔÙ ے ·Ê‹ÓÔ˘Ó Û‡Í˘ÏÔ!) ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜ Û’ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ¤Íˆ ·’ ÙÔ fun ·fi ÓˆÚ›˜, ÎÔÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ˘fiÛÙ·ÛË ÛÂ Ô˘Ì·ÓÈÛÙÈο Î·È ·ÓÙÈÔÏÂÌÈο ÌËӇ̷ٷ. ™’ ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙË ÊÚ›ÎË ÙÔ˘ ¢Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, Ë ÌÈÎÚ‹ ™ÔÊ› ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· ÌÈ·˜ ˙ËÏfiÊıÔÓ˘ Ì¿ÁÈÛÛ·˜ Î·È ÁÂÚÓ¿ ÛÙÈÁÌÈ·›·, ·ÈÙ›· Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó’ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ X¿Ô˘Ï, ¤Ó·Ó ·ÛÈÊÈÛÙ‹ Ì¿ÁÔ Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ηٿڷ, Û ÌÈ· ·ÂÁÓˆṲ̂ÓË ·fiÂÈÚ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÍfiÚÎÈ Ô˘ ı· Ù˘ ¯·Ú›ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙË ÓÂfiÙËÙ¿ Ù˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, Ì ¯·Ì·ÈÏÂÔÓÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È fiÚÙ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜. TÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È, Ê˘ÛÈο. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, fï˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Û˘ÓÔ¯‹˜ Ô˘ ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ ı·ً Û ·Ïfi ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Ù˘ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Û¿ÓÈ·˜ ÁÚ·Ê‹˜... Ì ηıfiÏÔ˘ ¢·Ó¿ÁÓˆÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·! KÈ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù‹ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ·ÚÂÏıÔ‡Û˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ MÈÁÈ·˙¿ÎÈ... ™ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÚ·¯ ÙÔ˘ ’30 Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÔÛηÚÈÎÔ‡ «ŒÓ·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜» Ì·˜ ËÁ·›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô PÔÓ X¿Ô˘·ÚÓÙ, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·fi Ù· ›‰È· ÁÈ· ÙÔ «Cinderella man» (* *), ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ˘ÁÌ¿¯Ô˘ T˙ÈÌ MÚ¿ÓÙÔÎ. ºÙÒ¯ÂÈ·, ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È... ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ÌË ‰›ÓÔ˘Ó, Ì ÙÔ ÚÈÓÁÎ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÌÂÏfi Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Á‡ÚÔ˘˜ ÂΛ fiÔ˘ ¿ÏÏÔÈ ı· ¤ÌÂÓ·Ó ÓÔÎ-¿Ô˘Ù ÛÙËÓ ÒÚ· Â¿Óˆ. TÈ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ÁÈ· 144 ÏÂÙ¿; H ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ P¿ÛÂÏ KÚfiÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÚfiÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È PfiÌÂÚÙ –«OÚÁÈṲ̂ÓÔ Â›‰ˆÏÔ»– NÙ N›ÚÔ, ·ÏÏ¿ ͯÂÈÏ›˙ÂÈ ‹ıÔ˜, ·ÓıÚˆÈ¿ ηÈ

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 49

O ÂÈÎÔÛ¿¯ÚÔÓÔ˜ T˙ÂÓÙ Û˘Û΢¿˙ÂÈ Ï·ÛÙÈο ‰Ô¯Â›· Û’ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. °˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û›ÙÈ Ù’ ·ÔÁ‡̷ٷ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ˘ÓˆÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÌÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ¶·ÓÙÔ‡ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. K·È ηӤӷ ÓfiËÌ·. O T˙ÂÓÙ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. MÔÓ¿¯· Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˙› Ì ÙËÓ KÏfiÈ, ÌÈ· Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎË ÎÔ¤Ï· ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ Û Á¿ÌÔ Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·È‰È΋˜ ·Ê¤ÏÂÈ·˜. ŒÓ· Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·ÓfiËÙÔ ‹ ÌÈÎÚfi Û˘Ì‚¿Ó, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Á¿Ù·˜ Ù˘ KÏfiÈ ·fi ·Ù‡¯ËÌ·, ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙÔÓ T˙ÂÓÙ Î·È ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ KÏfiÈ ·˘Ù‹ Ë Á¿Ù· ‹Ù·Ó ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜! K·È Í·ÊÓÈο ÙÔ ¯¿ÓÂÈ, ¤ÊÙÂÈ Û ‚·ıÈ¿ ηٿıÏÈ„Ë ÎÈ ·ÚÚˆÛÙ·›ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿. MfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Ûˆı› Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂÈ Ô T˙ÂÓÙ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ó· ÙË ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ «Ï‹ı·ÚÁÔ». ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÚÔÛ·ı›, fï˜, ‰ÂÓ ‚Á¿˙ÂÈ ¿ÎÚË. TÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙËÓ Ù‡ÊÏ· ÙÔ˘, ÙÂÏÈο! MÈ· ̤ڷ Ô T˙ÂÓÙ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ M·Í ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË: ŒÓ·Ó ηÎÔÌÔ›ÚË Ô˘ ˙ÂÈ ÌfiÓÔ˜ Û’ ¤Ó· ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‰È·Ù˘Ì·Ó›˙ÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi. O ÈÙÛÈÚÈο˜ ı’ ·Ê‹ÛÂÈ Û›ÙÈ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ M·Í, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ˆ˜ ÁÎÔ˘ÚÔ‡. H «Û˘Ì‚›ˆÛ‹» ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. AÏÏ¿ ÌÂÚÈο ÂÎÎÂÓÙÚÈο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ı· ÙÔ˘˜ ʤÚÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿. ZËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, Ô T˙ÂÓÙ ı’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ ·ÙÚÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú· Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÏÂÈÂ. KÈ Ô M·Í ¤Ó·Ó Û¿ÓÈÔ Ê›ÏÔ Ô˘ ı· ÙÔ˘ Ì¿ıÂÈ Í·Ó¿ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÚËÛÂ. M· Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÂÙÚ¿ ÂÈΛӉ˘Ó· ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÁÈ· ÙËÓ KÏfiÈ, ηıÒ˜ ¤ÊÙÂÈ Û ÎÒÌ· Û’ ¤Ó· „˘¯Úfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ.

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™


∆∞π¡π∂™

ȉÂÒ‰ËØ ÎÔÈÓÒ˜, ‰Â›Ù fiÛ˜ Á˘Ó·›Î˜ ı· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó Í·ÊÓÈο ÁÈ· ˘ÁÌ·¯ÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÂÚÈfi‰Ô˘! °È· ÙË ÛÙfiÊ· ÙÔ˘ ÛÙ·Ú, ÙÔÓ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ¶ÔÏ T˙È·Ì¿ÙÈ Î·È ÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· ÙˆÓ 15 Á‡ÚˆÓ (!) ‰ÂÓ ÙÔ ‚·Ú¿˜ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ. ŒÓ· ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, fï˜, ÙÔ ı¤ÏÂÈ... TÔ Ï‹ÁÌ· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÓÂÌ¿» ·ÎfiÌË ÙÔ ÏÔ˘˙fiÌ·ÛÙ ÎÈ ·˜ ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ¢Â›ÁÌ· ηٿÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‰‹ıÂÓ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ «MÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ M·Ó¯¿Ù·Ó» (0) ÙÔ˘ KÚȘ T¤ÚÈÔ, Ì ensemble ηÛÙ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ Ô˘ Ë ÌÔ›Ú· ÙȘ ‰¤ÓÂÈ Ì¤Û· Û 24 ÒÚ˜. K¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈ· ‚ϤÂȘ Î·È Ï˜ ÌË ÛÒÛˆ Î·È ‚Áˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÎÈ ·fi„Â. MÂ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ οÔ˘ ÌÈ· ·ÏÈ¿ ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙËÓ °ÎÏÂÓ KÏfiÔ˘˙, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÂÈϤÁÂÈ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ split screen Ï˘¿Û·È Ô˘ Ù· Twin Towers ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ‡ηÈÚ· ÁÈ· ÙÒÛË ÛÙÔ ÎÂÓfi! ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ «ÙÚÂÏÔ‡ ηÚÓ·‚·ÏÈÔ‡» Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ (ÙÛÂοÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi), ›¯·ÌÂ Î·È Ô͇̈ڷ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜. MÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÚÔ‚Ï‹ıËΠ۠‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÔ¯ı¤˜ (Ô‡ ı· ¿ÂÈ ÙÔ ÚËÌ¿‰È ÙÔ deadline;), ÂÓÒ Û ¿ÏÏË ‹Á·ÈÓ˜ ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÙÔÌÈ΋, ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË Ì¤Ûˆ mail! K¿ÙÈ ‹ÍÂÚ· Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ· ÙËÓ T˙fiÓÙÈ ºfiÛÙÂÚ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙÔÓ TÈÌ M¿ÚÙÔÓ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. AÓ·Ì›ӷÙÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ.

50 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

∫π¡√Àª∂¡√ ∫∞™∆ƒ√

DVD Kung Fu Hustle ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ TÛfiÔ˘. ¶Ò˜ ϤÌ ÂÓÙ¿ÛÙÂÚÔ; MÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·Ï·‚¤˜ Ù·Èӛ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÓÙÂÏÈÚȷ΋ Û ȉ¤Â˜, Âʤ Î·È ‰Ú¿ÛË, ÎÈ fï˜ Ë ÓÙfiÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ Í·fiÛÙÂÈÏ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ DVD. ŒÁÎÏËÌ·! Aӷηχ„Ù ÙÒÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ ÙÈ Û·Ì·Ù¿˜ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ù‡ÂȘ ÌÈ· Û˘ÌÌÔÚ›· Ì·ÊÈfi˙ˆÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ «OÈ TÛÂÎÔ˘Ú¿‰Â˜», ÙË ÛÈÙÔÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÙÚÈÛ¿ıÏÈÔ˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, οÙÈ ÂÏÂÂÈÓÔ‡˜ Î·È ¿ÌÙˆ¯Ô˘˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÔ‡ÂÚ ‹ÚˆÂ˜ Ì ̷ÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ‰‡Ô ··ÙˆӛÛÎÔ˘˜ ÛÙË ™·ÁÎ¿Ë ÙÔ˘ 1940. MËÓ ÙÔ ‚¿ÏÂÙ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·fi Ù· Á¤ÏÈ· Û·˜. ™Ô‚·Ú¿! (¶POO¶TIKH) ●


HEALTH ¢π∞∆ƒ√º∏

∆∞ «√¶§∞» ∆∏™ ºÀ™∏™ ™∆∏ ª∞Ã∏ ª∂ ∆√ Ã∂πªø¡∞ TÔ˘ ∂À∞°°∂§√À ∑√Àª¶∞¡∂∞ ¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˘ ¢È·ÈÙÔÏfiÁÔ˘, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞∆ƒ√º∏

K¿ı ÂÔ¯‹ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. EÔ̤ӈ˜, fiˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤¯Ô˘Ì ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÚÔ‡Ù·, ÏÔ‡ÛÈ· Û ÓÂÚfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ·Ê˘‰¿ÙˆÛ˘, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛËÌÂȈı› Ù· ÚÒÙ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÈÒÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ôχ ÎfiÛÌÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ¤ÂÙ·È. O ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÚfiÏË„Ë Î·È Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ‹ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰˘ÛÈÛÙ›· ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Î·È ÛÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Û ¤Ó· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ (›ˆÛË ➜ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ➜ ›ˆÛË). E›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. H ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÎÈfiÏ·˜ ̤Ú˜. ∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÏÔ‡ÛÈ· Û ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈο, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ Â·ÚΛ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ Î·È ÙˆÓ È¯ÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÈÒÛÂȘ, ıˆÚ·Î›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, Ù· ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈο (‚ÈÙ·Ì›ÓË E, ‚ÈÙ·Ì›ÓË A Î·È BÈÙ·Ì›ÓË C) ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·ÓÙÈۈ̿وÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ «ÂÈÛ‚ÔÏ›˜». I‰È·›ÙÂÚ· ¢ÂÚÁÂÙÈο Â›Ó·È Â›Û˘ Ù· ˆ-3 Î·È ˆ-6 ÏÈ·Ú¿ Ôͤ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È

΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÏÈ·Ú¿ „¿ÚÈ· (Û·Ú‰¤Ï˜, ÎÔÏÈfi˜, ¤ÛÙÚÔÊ·, ÛÔÏÔÌfi˜), ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ÛÙ· ÊÈÛÙ›ÎÈ·, ÛÙÔ ÛÔ˘Û¿ÌÈ Î·È Û οÔÈ· Ê˘ÙÈο ¤Ï·È· (ÛË۷̤ϷÈÔ). H ʇÛË Ì¿˜ ÚÔÛʤÚÂÈ, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙÚfiÊÈÌ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÏÔ‡ÛÈ· ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÛÙ·ÙÈο. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Ï·¯·ÓÈο fiˆ˜ ÙÔ Û·Ó¿ÎÈ, Ù· ÎÚÂÌ̇‰È·, Ô Ì·˚ÓÙ·Ófi˜, Ô ¿ÓËıÔ˜, Ù· Ì·ÚÔ‡ÏÈ·, Ù· ÎÔ˘ÎÈ¿ Î·È ÁÂÓÈο Ù· fiÛÚÈ·, Ô ·Ú·Î¿˜, Ù· Û·Ú¿ÁÁÈ·, Ù· Ú··Ó¿ÎÈ·, ÙÔ Û¤ÏÈÓÔ, ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô Î·È ÙÔ Ú¿ÛÔ, ηıÒ˜ Î·È ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ÊÚÔ‡Ù· –Ù· ÔÚÙÔοÏÈ·, Ù· Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ·, Ù· ·¯Ï¿‰È·, Ù· Ì‹Ï·– ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ «fiÏ·» Ì·˜ ÛÙË Ì¿¯Ë Ì ÙȘ ÈÒÛÂȘ. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ οÔÈÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆڋÛÂÈ fiÙÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ‰È·ÙÚÔÊ‹ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο. A˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·ÎÚÈ‚¤˜, ÁÈ·Ù› Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Î·È ıÂÚÌȉÈο (Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ Ì·˜ ·Ó¿ÁΘ) Î·È ÔÈÔÙÈο. ÕÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘ÔıÚ„›· ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·˘ÛÙËÚ¿ Û¯‹Ì·Ù· ‰›·ÈÙ·˜ Ì ÛÎÔfi ÙÔ ·‰˘Ó¿ÙÈÛÌ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÚÚÂ‹ Û ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜. TÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û ˘¤Ú‚·Ú· ¿ÙÔÌ·, ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓ Ï›Ô˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙË ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓÓÔԇ̠̠ÙÔÓ fiÚÔ «ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹». M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÙÔ ÎÚ¤·˜, Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ù· Ï‹ÚË ‰ËÌËÙÚȷο Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ì·˜ ÙÚ·¤˙È. A˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È Ù· fiÛÚÈ· Â›Ó·È Ôχ ÏÔ‡ÛȘ ËÁ¤˜ „¢‰·ÚÁ‡ÚÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. E›Û˘, Ù· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÈÔÙÈο Ô˘ ÂÊԉȿ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì ¢ÂÚÁÂÙÈο ‚·ÎÙËÚ›‰È· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Èfi. EÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ë Ù·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó·˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ›ÎÔÛÈ ÏÂÙÒÓ ÙËÓ Ë̤ڷ, Â›Ó·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· οı «Û˘ÓÙ·Á‹» Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·Ù·Ï˘ÙÈο, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË Ù˘ ˘Á›·˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ Ì·˜ ¢ÂÍ›·˜. K¿ÔÈ· ·Ï¿ ÛËÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔ̤ӈÓ:

ñ N· ¤¯Ô˘Ì ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο ηıËÌÂÚÈÓ¿, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ù·ÎÙÈ΋ ηٷӿψÛË „·ÚÈÔ‡ Î·È ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘. ñ N· ·ÛÎԇ̷ÛÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ÊÔÚ¤˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜. ñ N· ›ÓÔ˘Ì ·ÚÎÂÙfi ÓÂÚfi Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜. ñ N· ÍÂÎÔ˘Ú·˙fiÌ·ÛÙ Â·ÚÎÒ˜. K·ıËÌÂÚÈÓfi˜ ‡ÓÔ˜ 7-9 ˆÚÒÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi˜ ÁÈ· Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. ñ N· ÌËÓ Í¯ӿÌ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ οı ÂÔ¯‹˜ Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ì Û ηٷӿψÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ı› ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ (.¯. ÓÙÔÌ¿Ù· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·). A˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ù· fiÏ· Ù˘ ʇÛ˘ ÛÙË Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘... ● 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 51


µπµ§π√ ª˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘

∂¡√Ãπ∫√π ∂ƒø∆∂™ T˘ ∞°°∂§π∫∏™ ª¶πƒª¶π§∏

ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ÙÔ ÊıfiÓÔ Î·ÓÂÓfi˜... Ë Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÂÈÙ˘¯›· Û οÓÂÈ Ó· Â›Û·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔ˜ fiÙ fiÙÂ...] Ì déja vu Î·È Ì η›ÚȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó Û fiÏË ÙÔ˘ ˙ˆ‹.

ª∂ƒ∂™ ™∞¡ ∫π ∞À∆∂™, ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ÛÂÏ 380, ú 18

ŒÓ·˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˘ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ TÚ¿Â˙· ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ AÊÚÈ΋˜. ŒÓ· ·Û‹Ì·ÓÙÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·¿ÙË, ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ «·Í›˙ÂÈ» Ó· ÚÈ„ÔÎÈÓ‰˘Ó¤„ÂȘ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ. K·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿„ÂȘ Ó· ÙȘ ÛΤÊÙÂÛ·È. M ˘ÏÈÎfi fiÏ· Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ –ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË, ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ TÚ›ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Û˘Ó‡·Ú͢ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi, ÙÔ Ê·Ó·ÙÈÛÌfi, Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Ì·Ó›· Ù˘ ¢‡Û˘, ÙÔ ÛÂÍ, ÙË Ìfi‰·, ÙÔ ¯Ú‹Ì·– Ô N›ÎÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ·˙Ï. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ·ÔʇÁÂÈ Ó· «ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ» ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·fi fiÏ· fiÛ· ‰˘ÓËÙÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘ οÙÛÔ˘Ó Û·Ó ÁÚÔıÈ¿ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‹Úˆ·˜; ŒÓ·˜ ·ÎfiÌ· ·ÓfiËÙÔ˜ ¢˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ‚ÔËı¿ÂÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ› ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÓÔ¯¤˜; ™ÙË ÊÏÔÁÈṲ̂ÓË ÁË Ù˘ AÏÁÂÚ›·˜, Ô clean-cut ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÌÂÚÈο ¿ÁÚÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÙ·Ó Ù· ‚¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÈ·˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿Ó·˜. Afi ÙÔ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ÓÔ, Û˘ÓÂÎÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ·ÊËÚË̤ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁÈο ÌÔÓ٤Ϸ Î·È Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈο ·ÚfiÛˆÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ı· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ˙Ô‡ÁÎÏ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. T· ÂÍËÌÂڈ̤ӷ ¿ıË ı· Ù· ·ÁÚȤ„ÂÈ Ô ¿È·ÛÙÔ˜, ÂÓÔ¯ÈÎfi˜ ¤ÚˆÙ·˜. A˘Ù¿ Ô˘ ÙÔÓ ÛÒ˙Ô˘Ó Â›Ó·È Ô È‰Â·ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘, οÔÈ· ·ıˆfiÙËÙ·, Ë Ï›ÁÔ ÌÔ¤Ì ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. A˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ ÙÚÒÂÈ Â›Ó·È Ë ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. EÈÌÔÓ‹ Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì ÙÔ ·Ó›ÎËÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ŸÌˆ˜, Ô ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ N.¶. (Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È alter ego ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ηıÒ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· Ù˘Èο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ – ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ TÚ¿Â˙·) ‰ÂÓ ÙÔ›ٷÈ, ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·Ù›˙ÂÙ·È, ‰ÂÓ ËÛ˘¯¿˙ÂÈ. M¤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙ›ٷÈ. «E›¯· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌÈ· Ì¿¯Ë, ÌÈÎÚ‹, fi¯È

52 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ·, ·ÏÏ¿ ·fi ÂΛӘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘». K¿ıÂ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ‰˘Ó·Ùfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘. M ÙÔ «M¤Ú˜ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜» Ô N.¶. ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ «¢¤Î· ̇ıÔÈ Î·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·» ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙË Ì˘ıÔÏ·Û›·. ª∞∫ƒÀ ™∞µµ∞∆√∫Àƒπ∞∫√ ™∆√ §√¡°∫ ∞´§∞¡∆ (ª√¡∆√∫), ÙÔ˘ M·Í ºÚȘ, ÌÙÊÚ. ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÂΉ. MÂÏ¿ÓÈ, ÛÂÏ. 213

MÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ô EÏ‚ÂÙfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘ «ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘», ÛÔ‚ÈÓÈÛÙ‹˜ fiˆ˜ Ô PÔı ÁÈ· ÙȘ ÊÂÌÈÓ›ÛÙÚȘ, Ì·˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Ì ÙȘ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. M ·ÊÔÚÌ‹ ÌÈ· Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ H¶A ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1974, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÕÏȘ §ÔÎ-K¿Ú¸, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¢¯‹ıËΠӷ Â›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·˜ (‰ÂÓ ‹Ù·Ó), Ô ºÚȘ Û˘Óı¤ÙÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi «·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·». «K¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÊ¢ڛÛÎÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘, ·ÚÁfiÙÂÚ·, Û˘¯Ó¿ Ì ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ı˘Û›Â˜, ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘». XÚÔÓÈÎfi Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ «MfiÓÙÔλ Â͢„ÒÓÂÈ –fiˆ˜ ¤ÁÚ·„ ‰ËÌfiÛÈ· Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ √‡‚ °ÈfiÓÛÔÓ– ÙËÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÛÂ Ì˘ıÔÏ·Û›·. A˘Ù‹ ÙËÓ «ÂÈÓÔË̤ÓË» ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ì ٤¯ÓË Î·È ÛÔÊ›·: ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ (Ô‰˘ÓËÚ¤˜), ÙË ÊÈÏ›·, ÙË ˙‹ÏÈ·, ÙËÓ ·ÈÛÙ›·, ÙÔ ¯Ú‹Ì·, ÙÔ Á‹Ú·˜ (ÙȘ ̤Ú˜ ÂΛӘ Á›ÓÂÙ·È 63 ÂÙÒÓ), ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÙË Ê‹ÌË [Ë Ê‹ÌË: Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ

ªÀ£√π, ÂΉ. øηӛ‰·

OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Ì˘ıÔÏ¿ÛÙ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ Ë K¿ÚÂÓ ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ Ù˘ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÈÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. E›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜, ÙËÓ È‰¤· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯Â Ô µÚÂÙ·Ófi˜ ÂΉfiÙ˘ T˙¤ÈÌÈ MÈÓÁÎ. ªÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ηϤÛÙËÎ·Ó Ó· ·ÊËÁËıÔ‡Ó ÂχıÂÚ· fiÔÈÔÓ Ì‡ıÔ ‰È¿ÏÂÁ·Ó. 33 ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÂΉÔÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë «øηӛ‰·») ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ «M‡ıÔÈ» ÙËÓ ›‰È· ‹ÌÂÚ· –21 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘– ÛÙË 57Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË. ◊‰Ë ¤ÓÙ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ –K¿ÚÂÓ ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ Î·È T˙ÈÓ¤Ù °Ô˘›ÓÙÂÚÛÔÓ (AÁÁÏ›·), M¿ÚÁηÚÂÙ ÕÙÁÔ˘ÓÙ (K·Ó·‰¿˜), B›ÎÙÔÚ ¶ÂϤ‚ÈÓ (PˆÛ›·), N٤ȂÈÓÙ °ÎÚfiÛÌ·Ó (IÛÚ·‹Ï)– Î·È ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· K·Ú·Ù˙¿ ·fi ÙËÓ «øηӛ‰·». ∞¡∂•∂ƒ∂À¡∏∆∞ ∑∞°√ƒ√Ãøƒπ∞, ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ æË̤ÓÔ˘, ÂΉ. 4road, ÛÂÏ. 320, ú 15

Ÿˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜, Â›Ó·È „·Á̤ÓÔ˜. æ·Á̤ÓÔ˜ Î·È Ì ¿Ô„Ë. ÕÔ„Ë ÁÈ· ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi, ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ ‰‡Û‚·ÙÔ, ·˘Ùfi Ì ÙÔ ÈÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÛÙÈÏ. °Ú·Ì̤ÓÔÈ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È «ÙÛ·ÌÔ˘Î¿» ·fi ÙÔÓ Û˘ÓÈ‰Ú˘Ù‹ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ 4road (ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ·ÊȤڈÛË ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘!) Ô˘ η‚¿Ï· ÛÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ÔÚÁÒÓÂÈ ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÓÙfiÈÔ˘˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ì ΤÊÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙfiˆÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÍÂÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙȘ ηÎÔÙÔȤ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ¤ÛÂȘ ·Ó ¿ÚÂȘ Ù· ‚Ô˘Ó¿. ¢È¿‚·Û¤ ÙÔ ‹, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, οӒ ÙÔ Ú¿ÍË. ∞

∆π ¡∂∞; C∏RISTOPHE LAMBERT O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «H ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘», Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¿ÛÂÈ Ù· ÚÂÎfiÚ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙË °·ÏÏ›·, Â›Û˘ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Publicis Conseil, ı· ‰ÒÛÂÈ Ì›· ‰È¿ÏÂÍË ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ì ı¤Ì· «H °·ÏÏ›· ÌÔÚ› ¿Ú·Á ӷ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ “KÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘”; K·È Ë EÏÏ¿‰·;» fiÔ˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÛÙËÓ E˘ÚÒË. £· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰ÈÂÚÌËÓ›· Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ™›Ó· 31, 210 3398.600. TË ¢Â˘Ù¤Ú· 24/10, 20.00 E.§.I.A., 2Ô BIB§IOºI§IKO ¶AZAPI TÔ EÏÏËÓÈÎfi §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Î·È IÛÙÔÚÈÎfi Aگ›Ô, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ M¿ÚÙÈÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚ÏÈÔÊÈÏÈÎfi ·˙¿ÚÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 22 & 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 11.00-16.00, ·fi Ù· ÂÚÈÛÛ¢ԇÌÂÓ· ·ÓÙ›Ù˘· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙÔ˘. °È· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚ˜ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÂΉfiÛˆÓ, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. TÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‚È‚Ï›· ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÈÛÙÔÚ›·˜, „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÎfiÌË Î·È ·È‰Èο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ 20Ô‡, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÂÚÈÔ‰Èο ̤¯ÚÈ Î·È ÎfiÌÈΘ, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ MÂÛÔÔϤÌÔ˘, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÌÂÙÔ¯¤˜. ™ÙÔ ÍÂÓfiÁψÛÛÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ı· ‚Ú›Ù ÚÔÔÏÂÌÈο Î·È ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο ‚È‚Ï›·, ÂÚÈÔ‰Èο ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÔÚÈṲ̂ӷ Ì ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó, ÙÔÓ Í¤ÓÔ T‡Ô Ù˘ K·ÙÔ¯‹˜ Î·È ÚÔÔÏÂÌÈΤ˜ ηÚÙÔÛÙ¿Ï. T¤ÏÔ˜, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ·Ê›Û˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ Î·È Í¤ÓÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÈ¿ Ú·‰Èfiʈӷ, ÂÚÁ·Ï›· Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. √È ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ -ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÌÈÛfi ¢ÚÒ!‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Û¿ÓÈÔ. E›Û˘, Ì ¤ÎÙˆÛË 50% ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È fiϘ ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ AÚ¯Â›Ô˘. E.§.I.A., AÁ. AÓ‰Ú¤Ô˘ 5 (‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË MËÙÚfiÔÏË), ¶Ï¿Î·, 210 3211.149. ™ÙȘ 22 Î·È 23/10, 11.00-16.00 - ∞.∫.


™A™ APE™EI ENA BIB§IO; ¶EITE TO! ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ıÂÛÌfi˜, Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·ÁȈı› ÛÙ· ÂÁ¯ÒÚÈ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ EıÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ BÈ‚Ï›Ô˘ (EKEBI) Î·È ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ™KA´. OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È „ËÊ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÙÔ˘˜ «Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ» ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿. H ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ «‚Ú·‚›Ԣ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ», Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Û ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ fiˆ˜ Ô K·Ó·‰¿˜, Ë AÁÁÏ›·, Ë °·ÏÏ›· Î·È ÙÔ B¤ÏÁÈÔ, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: T· 16 ÂÈÏÂÁ̤ӷ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Î·È ·fi ÌÈ· «EÈÙÚÔ‹ AÓ·ÁÓˆÛÙÒÓ», Î·È ¤ÂÈÙ· fiϘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ηٷÚÙ›˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ì ٷ ‰¤Î· ηχÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ 2005. ™Ù· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë ∫ÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Î·È ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‹Úı ÚÒÙÔ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ ÂȉÈÎfi «BOX» Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ www.skairadio.gr, ÂÓÒ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ›ӷÈ: EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, ¶·Ù¿Î˘, EÛÙ›·, Libro Î.¿. -¢. T. ●

20 - 26 OKTøµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 53


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√µ∞§ ∆ø¡ 500 ∆Ô˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂ (yannisnenes@yahoo.com)

¶OY ANHKEI™; TÂÙ¿ÚÙË. «°Ú¿„ οÙÈ ÁÈ· ÙËÓ E˘ÛÙ·ı›·», Ë K·ÙÂÚ›Ó·. «E›Ó·È ‰ÈÎÈ¿ Û·˜, ÂÓÙÂÏÒ˜ Athens Voice». ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÎÔ‡ˆ ·˘Ùfi ı¤Ïˆ Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹Ûˆ. MÂÙ¿, ¿ÏÏÔ˜. «™Ô˘ ¿ÚÂÛ ÂΛÓÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· Ù· ˙·ÌfiÓ Î·È Ù· Âȉ‡ÏÏÈ· ÙÔ˘ ÎÒÏÔ˘; E›Ó·È Ù˘ E˘ÛÙ·ı›·˜». MÂÙ¿ Ë M˘ÚÙÒ. «N· ԇ̠ÁÈ· ÙËÓ E˘ÛÙ·ı›·. E›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ¿ÍÈ˙Â. E›Ó·È ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜». H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë E˘ÛÙ·ı›· ÁÂÓÓ‹ıËΠ̠ÙË ÛÊÚ·Á›‰· «‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜» ÛÙÔ ÎÔ‡ÙÂÏÔ, Û·Ó ÙÔÓ °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Âڈ̤ÓÔ Ù˘. Y‹ÚÍ ¤Ó· ·fi Ù· «ÛÂÈÚ¿ÎÈ·-ÛÂÈÚ¿ÎÈ·» ÙÔ˘ KÚ¿Ô˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ÛÙÔ «O˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ» ÙÔ˘ ¢¤ÏÙ·, ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ Pfi‰ÔÓ, ÊÔÚ¿ÂÈ Ù· ·Á·Ë̤ӷ Á˘·Ï¿ÎÈ· Ù˘ ÌÈÛ‹˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ηÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ›‰·ÌÂ Î·È ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÔ‡ÚÂÌ· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Á·˙›! K·È Â›Û˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ηϤÛÂÈ Ë M‹ÏȈ Î·È ÙÔ «M¤ÓÔ˘Ì EÏÏ¿‰·». TÈ ¿ÏÏÔ Ó· οÓÂÈ Ë ÎÔ¤Ï· ‰ËÏ·‰‹; ŸÛÔ fï˜ ÓÙÚ¤-

ø, ∏ «ªÀ™∆π∫∏» ∫∞∆∂!

ÔÌ·È Î·È ‚·ÚÈ¤Ì·È Î·È ‰ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙ˆ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÚ·ÁÔ˘‰È-

Ô‡, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ÓÈÒıˆ ·Ì˯·Ó›· Î·È ·ÔÚ›· Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ·˘Ùfi Î·È Î·ÙfiÈÓ. EȉÈο ÁÈ· Ó· «·Ó·Î·Ï‡Ùˆ» ÙËÓ Î·Ï‹ ·˘Ù‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·, Ó· ÙËÓ ·ÎÂÙ¿Úˆ Ì ٷÌ¤Ï· «‰ÈÎÈ¿ Û·˜» Î·È Ó· Û·˜ ÙË ‚¿˙ˆ ÛÙÔ Ú¿ÊÈ Ì ٷ new releases, ‰›Ï· ÛÙ· ˙·ÌfiÓ ¯ˆÚ›˜ ÏÈ·Ú¿. °·ÌÒÙÔ, fiÏ· Ï¿ıÔ˜ Ù· οӈ. ¶¤ÌÙË. AÎÔ‡ˆ ÙÔ «Check In» ÙˆÓ Chalets Î·È ‚Ú›ÛΈ Ì delay Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·

COCOROSIE

Ó· ¤¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ¤Í˘Ó·, ‚ÚÒÌÈη surf ÎÈı·ÚÈÛÙÈο Ô Ì ˆÚ·›Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÁÈ· ÂÈÎÂÊ·Ï›‰Â˜ – Sexy mistake, Beach blanket, Gogo don’t go, Departures. E›Ó·È ÙfiÛÔ ¯·ÚÈو̤ӷ ·Ï‹ÙÈη, Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· Ù· ¯·Ï¿ÛÂȘ οˆ˜, Ó· οÓÂȘ οÙÈ Û¯ÂÙÈο ηÎfi, ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÙÔÓ Chucky ÙËÓ ÎÔ‡ÎÏ· ÙÔ˘ Û·Ù·Ó¿ – TÛÔ‡ÎÈ, ÂÏ ÌÔ˘ÓȤÎÔ ÓÙÈ·ÌfiÏÈÎÔ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ÍÂʇÁˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÎÈı·ÚÈÛÙÈÎfi haze ÙˆÓ B-52’s, ¤¯ˆ ÙËÓ Î·Ù¿Ú· Ù˘ ÙÛȯÏfiÊÔ˘Ûη˜, ¿ÂÈ ÙÂÏ›ˆÛÂ. AÏÒ˜ ÂÏ›˙ˆ Ó· ·ÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Chalets Î·È ÔÈ 15¿Úˉ˜. ¶ÔÈÔÈ ·ÎÔ‡Ó ¿Ú·Á Chalets ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·; E›Ó·È ¤Ó·˜ ‹¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÌÂÙ¤ˆÚÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. £· ‹ıÂÏ· fï˜ Ó· Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜ Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ·ÓÔȯٿ ·Ú¿ı˘Ú·, Ô˘ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· Úfi¯ÂÈÚ· ÎÏ·Ì, Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈο Û ÌÈÎÚ¿ ·˘Ù¿ÎÈ· fiÙ·Ó ÂÚÓÔ‡Ó ‰›Ï· ÌÔ˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. N· Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ ηʤ, ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ʷ۷ڛ· Ù˘ fiÏ˘. £· ‹ıÂÏ· Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë Úfi¯ÂÈÚË Ô-ÙÛ¤˘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. (™‹ÌÂÚ· ‚ڋη ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÌÔ˘ › fiÙÈ ¤ÎÏ·„ Ì ÙÔ «N¿ÈÏÔÓ» Ù˘ B›ÛÛË. EÏ›˙ˆ Ì ÙÔ DVD Î·È fi¯È Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·). EÌ›˜, ¿ÓÙˆ˜, ·˜ ÂÈÌ›ÓÔ˘ÌÂ. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ÁÂÓÓÈ¤Û·È – ‰ÂÓ Á›ÓÂÛ·È. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ Chalets, ÙÔ˘˜ Cribs, ÙÔ˘˜ Stars, ÙÔ˘˜ Espers Î·È ÙÔ˘˜ Nada Surf, Ë V2 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ʤÚÓÂÈ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ Ù˘ Cooperative Music – Bloc Party, Go! Team, Goldrush, Jim White Î.¿. £· Ù· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì Û ηӤӷ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ¿Ú·ÁÂ; ¶·Ú·Û΢‹. AÚ¯›Û·Ì ‹‰Ë Ó· „¿¯ÓÔ˘ÌÂ, ÒÚ˜ ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ, ·Î›ÓËÙÔÈ, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ «Aerial» Ù˘ Kate Bush, Á˘Ú‡ÔÓÙ·˜ ̤۷ ÙÔ˘ ÎÚ˘Ì̤ӷ Ì˘ÛÙÈο. ™Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‚ڋηÌÂ

54 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

Û·Ó Ì·ÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù· ·Ú¯Èο TK. K¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ › fiÙÈ ·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ηϿ ı· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ¤Ì‚Ú˘Ô. H ÎÚ˘Ê‹ Û¤¯Ù· ÙˆÓ Bush-ers ‰È·‰›‰ÂÈ fiÙÈ, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˜ soundwave Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÔÚ›˜ Ó· «‰È·‚¿ÛÂȘ» ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· «We paint penguins pink». º·ÓÙ¿ÛÔ˘ Î·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì. £· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ŒÏ‚Ș ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ. (¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ www.katebushnews.com) K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. •ÂÎÏÂȉÒÓˆ ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi PinkTV Î·È ¤ÊÙˆ ·Ì¤Ûˆ˜ Â¿Óˆ ÛÙȘ CocoRosie, ÙÔ ÎÏÈ ÙÔ˘ «Noah's Ark», ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ 2005, ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ 2005. MÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ìˆ ÛÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì Î·È Ó· ·Ú¯›Ûˆ Ó· ÛÙ¤ÏÓˆ ÌËӇ̷ٷ ÛÙËÓ katmagnetic. OÈ ÌÈÛÔ-πӉȿÓ˜ ∆ÛÂÚfiÎÈ ¡ÂÔ¸ÔÚΤ˙˜ (·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÔÚÌÒÌÂÓ˜) ·‰ÂÚʤ˜ Casady, ˘¤Úԯ˜, ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜, ÂÊÈ·ÏÙÈο ·È‰ÈΤ˜, ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ÌÏ led-¿ÎÈ·, ÙÚÈ̷͛ٷ ·fi ·ÏÈ¿ ·È¯Ó›‰È·, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ· Î·È ÙÚÈ˙fiÓÈ·, ÌÈ· ‚Ú·¯Ó¿‰· fiˆ˜ Ù˘ Nelly Furtado, Ì ˙ÂÛÙfi, ˘ÁÚfi ı¿ÌÔ˜ Û·Ó Ó· ÙȘ ·ÎÔ‡ˆ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ̤۷ ·fi ÙÔ Ì¿ÓÈÔ. KÔÌ„‹ Î·È ÙÚÂÏ‹, ÌÂÈÏ›¯È· ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎË, „˘¯Â‰ÂÏÈ΋ ÊÔÏÎ Ì ϛÁÔ ÚÔÎ ¤ÁÎÏËÌ· ̤۷ Ù˘. §ÈÒÓˆ, ·ÔÁÂÈÒÓÔÌ·È. M·˙› Ì ÙÔÓ Antony Î·È ÙÔÓ ‰È·Ï·ÓËÙÈÎfi ÓÂÔ¯›È Devendra Banhart Â›Ó·È Ù· ÙÚ›· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·, ·Ó ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Û·˜ Ì·ÛÙÈÁÒÛˆ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·Ú·Î·Ï¤Ûˆ, Ó· Û·˜ ÈÎÂÙ‡ˆ ̤¯ÚÈ Ó· Ì ÎÏÔÙÛ¿Ù Ì χÛÛ· Î·È ·Ë‰›· Î·È ·Á¿Ë Ì ÙȘ ÌfiÙ˜ Û·˜, Î·È Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÙÂ Î·È Ó· ÂÈ̤ӈ Ó· Û·˜ ˙ËÙ¿ˆ Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ (¿ÏψÛÙÂ, ·˘ÙÔ› fiÏÔÈ ·›˙Ô˘Ó Ì·˙›, Â›Ó·È ›‰È· Ú¿ÙÛ· – CocoRosie, Antony Î·È Devendra Banhart: ÙÔ EfiÌÂÓÔ B‹Ì· MÂÙ¿ TË MÂÏ·Á¯ÔÏ›·). K¿ÓÙ ÌÈ· ¯¿ÚË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. AÊ‹ÛÙ ÙËÓ Ù‡¯Ë Û·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ì›· ‚Ú·‰È¿. ● OÈ CocoRosie ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Bios ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, ÙËÏ. 210 3425.335, ›ÛÔ‰Ô˜ ú15, ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 22.30) ●

www.touchandgorecords.com/bands/band. php?id=8 ● www.antonyandthejohnsons.com/ ● www.xlrecordings.com/cripplecrow/ ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÛË̤ÚÈ. °Ú¿ÊÂÈ Ô Quentin: «Iˆ¿ÓÓË, Ô Antony ı· Â›Ó·È ÛÙË PÒÌË 19 Î·È 20 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘. E˘Î·ÈÚ›·! TÛÔ˘! ¢›Ï· ›ӷÈ. O TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ ÙÔ‡ › ӷ ¤ÚıÂÈ ÌÈ·˜ Î·È Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë EÏÏ¿‰·, Î·È ¤ÙÛÈ ·fi NԤ̂ÚË ¿Ì ÁÈ· M¿Ë. O Antony ηÓÔÓÈο ¤ÚÂ ӷ ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Ó· ¤‰ÈÓ ̛· Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙȘ ¶Ú¤Û˜, ¿Óˆ Û ͇ÏÈÓË Âͤ‰Ú·». ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÌÔ˘ ϤÁ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fi˜ Ô Antony – 5-6 ¿ÙÔÌ·, Ô‡ Ó· ÙÔ˘˜ Ù·Íȉ¤„ÂȘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Ù·˝ÛÂȘ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜; ¢Â˘Ù¤Ú· ·fiÁÂ˘Ì·. TÈ Ó· ÙÚÒÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô Antony... M·ÓÈÙ¿ÚÈ·, ¤Ù·Ï·, ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, ¯Ú˘ÛfiÛÎÔÓË, Ì·ÏÏÈ¿ ·ÁÁ¤ÏÔ˘, ÓÈÊ¿‰Â˜... T¤ÙÔÈ·. ∞


20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 55


ELEMENTS OF STYLE

H fiÏË ¤¯ÂÈ Â˘Î·Èڛ˜. TȘ „¿Í·Ì ÁÈ· Û¤Ó·

FALL & SHOP T˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY

ºTIA•E THN T™ANTA ™OY K·È ÌÂÙ¿ ¿Ú’ ÙË Û›ÙÈ! TȘ industrial ÙÛ¿ÓÙ˜ Freitag ·fi ÙË Z˘Ú›¯Ë ÙȘ ͤÚÂȘ, ÙȘ ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ ÛÙÔ Shop112A ÛÙËÓ EÚÌÔ‡. ÕÎÔ˘ ÙÒÚ·, ÙÈ ‰ÒÚÔ ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó. TËÓ TÚ›ÙË 25/10 ·fi ÙȘ 4 ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù˘¯ÂÚ¤˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚȘ Ù˘ «A.V.» ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ Shop 112A ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÙÛ¿ÓÙ·. £· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔÏ‹ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Á¿ÓÙÈ·, ı· ¿ÚÔ˘Ó ÎÔ›‰È· Î·È Î·ÏÔ‡È· ÛÙ· ¯¤ÚÈ·, ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÔ˘Û·Ì¿‰Â˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·, ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Ê·ÓÙ·Û›· ηÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ team ÙˆÓ ÂÌÓ¢ÛÙÒÓ Ù˘ cult ÙÛ¿ÓÙ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÌfiÓÔ ÁÈ· Ì›· ̤ڷ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ Ì›· Û ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi η̂¿, ÛٛϠ۠sms: AVRA, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/10 ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈ΋ÙÚȘ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS.

15 XPONIA VOTRE BEAUTÉ TÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi VÔtre Beauté ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Ù· 15¯ÚÔÓ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· ‰ÈÏfi Ù‡¯Ô˜-ÙfiÌÔ, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚȤ˜ ÙÔ˘ ÌfiÏÈÎÔ ˘ÏÈÎfi Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó. ™ÙȘ 500 ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚfiÛˆ· Î·È Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó Î·È ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1990-2005, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ· 15 ¯ÚfiÓÈ· ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ 15 ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ EÏÏËÓ›‰Â˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ... ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ·! º£INO¶øPINE™ ¶PO™ºOPE™ T· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· NEOKATOIKEIN ¤¯Ô˘Ó ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤· Ó· Ì·˜ Ô˘Ó. EÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Û ηӷ¤‰Â˜, ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Î·È ·Ó¿ÎÏÈÓÙÚ· ÙÔ˘ stock ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘. O ÙÚÈı¤ÛÈÔ˜ ηӷ¤˜ Soho, .¯., ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 235x95 ÂÎ. ·fi ú 1.388 Ì ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· (ÁÈ· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·) ÙÒÚ· ÌfiÓÔ ú 1.108. ™Â fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜.

NEOKATOIKEIN

DEWAR’S

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ì ú 1+ 19% º¶A.

TA (NEA) POYXA TOY BA™I§IA TÔ Ô˘›ÛÎÈ Ô˘ ̇ËÛ ÛÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘ Ù˘ ·ÏÎÔfiÏ˘ ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ ·Ó‰ÚÒÓ (ÂÓÙ¿ÍÂÈ, Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ), ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ÂÌÊȷψ̤ӷ scotch ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì 155 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜, Î˘Ï¿ÂÈ ϤÔÓ Û Ӥ· ÊÈ¿ÏË. H ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û˘Û΢·Û›· Dewar’s White Label ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Sir Thomas Robert Dewar, Ë ÔÔ›· ‹ıÂÏ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê‹ÌÈÛ‹ ÙÔ˘. H ÚÔÛÂÎÙÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÂÙÈΤٷ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ White Label: 1) B·ÛÈÏÈÎfi˜ £˘ÚÂfi˜, 2) AÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ Dewar Drum Major Highlander Î·È 3) AÂÈÎfiÓÈÛË Î¿ÔÈˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ Î·È ‚Ú·‚›ˆÓ Á‡Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÔÙfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 40 malt Î·È grain whiskies. T¤ÏÔ˜, Ë ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ÂÈÁÚ·Ê‹ «Never Varies» ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó·

FEKKAI

15 Ã√¡π∞ V.B.

ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Dewar’s. YæH§H KOMMøTIKH TË ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Ì·ÏÏÈÒÓ Frederic Fekkai ÌÔÚ›˜ Ó· ÙË ‚ÚÂȘ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Sephora. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Frederik Fekkai; ¢È¿ÛËÌÔ˜ stylemaker, ·fi Ù· ÈÔ Î·Ù·ÍȈ̤ӷ ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È Ù˘ ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ 1979 ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 1994 Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎfiÌ̈ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∫Ï›ÓÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ «Vanity Fair» Î·È Ù˘ quality star Jessica Lange ÁÈ· Ù· Academy Awards ÙÔ 1995. M ۷ÏfiÓÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÛÙË

ULTRA GLOSSY ∆∏™ L’ORÉAL

ÊËÌÈṲ̂ÓË 57Ë §ÂˆÊfiÚÔ ÛÙË N¤· YfiÚÎË, ÛÙÔ Rodeo Drive Î·È ÛÙÔ Palm Beach, Ô... head-liner ÎÔÌً̈˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ʤÙÔ˜ ÙÔ concept «Style Lounge» ÁÈ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Sephora Champs Elysees ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. H ÛÂÈÚ¿ ۯ‰ȿÛÙËΠ̠ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ οı هÔ˘ Ì·ÏÏÈÒÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Î¿ı ÚÔ˚fiÓ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËΠ̠ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰fiÌËÛË Î·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ. ¶ÚÔÙÔ‡ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Frederic Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈο οı Û··ÛÌ·, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÏËÚÔ› Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÚfiÙ˘· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Beauty Shop Î·È Sephora. KISS ME TENDER! £¤ÏÔ˘Ì ӷ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ¯ÂÈÏ¿ÎÈ· Ì·˜ ¯˘ÌÒ‰Ë, ı¤ÏÔ˘Ì fï˜ Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ÊÈÏ¿ÎÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔ ¯ÚÒÌ·. ¢ËÏ·‰‹ ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜, ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ›Ù· ÔÏfiÎÏËÚË Î·È ÙÔ Û·ÏÔ ¯ÔÚÙ¿ÙÔ. MÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì Ì ÙÔ Invincible Kiss-Proof Ultra Glossy Ù˘ L’Oréal. ™Â ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¯ÚÒÌ· ÛÙ·ıÂÚfi Û·Ó Ù·ÙÔ˘¿˙ Î·È ¤ÓÙÔÓË Ï¿Ì„Ë Ô˘ ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ Î·È 12 ÒÚ˜ (ÙÔ ÊÔÚ¿˜ ÙÔ Úˆ› Î·È Â›Û·È ¤ÙÔÈÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi Ú·ÓÙ‚ԇ). H gloss ÌÔÚÊ‹ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ¿ÓÂÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È extra Ï·ÌÂÚfiÙËÙ·. ™Â 9 ultra glossy ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, ·fi ÙȘ ÈÔ Ê˘ÛÈΤ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÈÔ shiny, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ú 18,99. ∞

56 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005


°ÓˆÚ›ÛÙÂ Ì·˜...

Ì 30% ¤ÎÙˆÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û·˜!

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 57


SPORT ∞∂∫-¶∞√ Î·È ÛÙË Ì¤ÛË ÔÈ...

NTEMOM¶A™INA¢E™... TÔ˘ ¶∞¡∞°πø∆∏ ª∂¡∂°√À O ÕÁÁÂÏÔ˜ M·ÛÈÓ¿˜ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙ·ÌÏ ÙÔ˘ 2003-04. M ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÛˆṲ̂ÓË. ø˜ ÙÔ ·È‰› Ô˘ ‚Á‹Î ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ ¶·È·Ó›·˜, Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠ۠ϿıÔ˜ ı¤ÛÂȘ, ‚ڋΠÙÔ Ì¤ÓÙÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË K˘Ú¿ÛÙ· Î·È Î·ıÈÂÚÒıËΠˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê. ø˜ ˘·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÈ¿Êη˜ ÙÔ˘ AÓ·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë Î·È Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙˆÓ ÔÔÏ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÍ·„‹ÊÈÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ (Û ‰Ú·¯Ì¤˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÈÏÈÁÁÈ҉˜ ηۤ ÙÔ˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÍÔ‰fi¯Ô˘ ™fiÔ˘˙·. ø˜ ¿Ù˘Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·È‰› ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘ ¤Ì·ı ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔÓ ·Ó¤‚·Û ÌÈ· ÎÏ¿ÛË. ø˜ ÂÈ˙‹Û·˜ Ù˘ PÈ˙Ô‡ÔÏ˘, ÓÙ·ÌÏÔ‡¯Ô˜ ηÈ, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋, ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ E˘ÚÒ˘. øÚ·›Ô Û·Ó ÎfiÌÈÎ, Î·È ˙‹Û·Ó ·˘ÙÔ› ηϿ ÎÈ ÂÌ›˜ ηχÙÂÚ·. K·È ı· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·Ó Ù· Â̷ۛٷ ·fi «·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜» ‚¿˙ÂÏÔ˘˜ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ÔÈ Î·Î¤˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ·fi ÙȘ Ú¿ÛÈÓ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÌÂÙ¿

KAPOEIRA ™∆√ Ã√ƒ∆∞ƒπ ...

·fi ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ ‰È‰‡ÌÔ˘ B›ÛÛË-K·Ú‚¤Ï·. MÔÈÚ·›·, Ô M·ÛÈÓ¿˜ ¤ÛÎÈÛ ÙÔ ÂÚÈ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ

ÂÎÙÂÏ› Ù· ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠÔÙ¤ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË. TÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙÔÓ ™·ÎÂÏÏ·ÚfiÔ˘ÏÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙË ¢·Ó›·, Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ MEGA Î·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰›ÓÔ˘Ó ÙfiÓÔ Û·Ô˘ÓfiÂÚ·˜ Û ¤Ó·Ó fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÚˆÙ·. °È·Ù› ÛÙÔÓ ¶AO ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÌËÓ ÙÚÈÙÒÛÂÈ ÙÔ Î·Îfi Ì ÙÔ˘˜ «ÂÏ¿Ù˜» Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ô M·ÛÈÓ¿˜ ˙˘Á›˙ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓ·. ÕÚ·, ›Ûˆ˜ ÙËÓ K˘Úȷ΋ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ OAKA (fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi) ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Î·Ïfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ NÙ¤ÌË. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ¿ÏψÛÙÂ, Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. TÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÔÚÈ·Îfi. TÔ ÌÈÎÚfi ı·‡Ì· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË. AÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ UEFA, ·ÔηډȈÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi. O NÙ¤Ì˘ Â¤ÏÂÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜ ڋ͢ Î·È ÙÒÚ· ıÂÚ›˙ÂÈ ı‡ÂÏϘ. °È·Ù› ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi OAKA ‰ÂÓ Á¤ÌÈ˙ ·fi ÙËÓ Original, ·ÏÏ¿ Ë Original ÙÔ‡ ¯¿ÚÈ˙ «·Û˘Ï›· ·fi ÙËÓ ·Û˘Ï›· Ù˘ ‰ËÌÔÊÈÏ›·˜», fiˆ˜ ¤ÁÚ·Ê ¤ÚÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ «A.V.» Ô §˘ÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. EÂȉ‹ ‹Ù·Ó «¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜» ÎÈ ÂÂȉ‹ «·˘ÙÔ›» ‰È·¯ÚÔÓÈο ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Ï›ÁÔ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔ Á‹‰Ô, ÙÔÓ ‡ÌÓÔ,

ÙÔ Î·¤ÏÔ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î.Ï. O NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ÂÍ·ÚÁ‡ÚˆÛ ÙÔ ‰ÈΤʷÏÔ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔ› ÙÔ˘ ÙÒÚ· ı¤ÏÔ˘Ó ·ÓÙ·fi‰ˆÛË. E›Ó·È ηı·Ú¿ ı¤Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜. KÈ Ô NÙ¤Ì˘, ¤Ó·˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ï¿ıÔ˜ ÂΛ...

°ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ contest Skate, ¤‚ÏÂ· ÙË ¯·Ï·ÚfiÙËÙ· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È fiÏ· Ù· style tricks ÙÔ˘, Î·È ¤·ÈÚÓ· ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È fiÚˆÛË. ¶ÔÏÏÔ› Ô˘ ı· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÔÈÔÓ ÌÈÏ¿ˆ ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰›. K·È fï˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÁÎÔ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ skateboarding Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. H ˙ˆ‹ fï˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ ÛÔ˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ Î·È Ô B·Û›Ï˘ ‹Ú ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ηÓ›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·È Ó· ·ÈÛı·Óı›. K·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÙÔÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ·fi Ù· ¿ÓÙ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ú¤ÂÈ ‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ, ‹ ÙÈ Â›Ó·È ÁÚ·ÊÙfi, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜Ø ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤڈ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ó›˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷϿ‚ÂÈ Ù· ¿ÛÚ· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘. AÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÁη٤ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Á‡ÚÈ˙ ›Ûˆ ÛÙ· ·ÏÈ¿. K·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÙÔ ›‰ÈÔ, Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÏÂÈ ÔÙ¤ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ¶¿ÓÙ· Ì ÌÈ· ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÎÔÈÙÔ‡Û ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È Ì·˙› Ì fiÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹. TÚÂϤ˜ ÛΤ„ÂȘ ÌÔ‡ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi. K·È ÔÈ ÈÔ ÔÏϤ˜ ÊÔ‚ÈṲ̂Ó˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ÎÈÓËÙfi Î·È ÌÔ˘ ›·Ó fiÙÈ Ô B·Û›Ï˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ì·˙› Ì·˜. ¶¿ÁˆÛ ÙÔ ·›Ì· ÌÔ˘ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ˘ÚÔÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›· «ÁÈ·Ù›», ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì¿ıˆ, Ô‡Ù ÂÁÒ Ô‡Ù ηÓ›˜, ÙÈ Â›¯·Ó ‰ÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙÈ Â›¯Â ̤۷ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤڈ Â›Ó·È fiÙÈ ı· Ì·˜ ÚÔÛٷهÂÈ fiÏÔ˘˜ ·fi „ËÏ¿ Î·È ı· ʈٛ˙ÂÈ ¿ÓÙ· Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ¢ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ Ù· super backside lipslides ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÎfiÏÔ Ô˘ Ï¿ÙÚ¢Â, ÙÔ B/S flip! TÒÚ· ı· Â›Ó·È Ì ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ skater Keenan Milton Î·È Í¤Úˆ fiÙÈ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ‹ÚÂÌË, ÁÂÌ¿ÙË Á·Ï‹ÓË. N· ͤÚÂȘ fiÙÈ Û’ ·Á·Ô‡Û·Ì ¿ÓÙ· Î·È ¿ÓÙ· ı· Â›Û·È ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜! K·Ïfi Ù·Í›‰È, ·‰ÂÚʤ!

°PAMMA A¶O KOPIT™I N· Î·È ÌÈ· Ê›ÏË Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÁÚ¿ÌÌ· Ì ÙË ·Ú¿ÎÏËÛË Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù›:

INFO AEK-¶ANA£HNA´KO™

¶fiÙÂ; K˘Úȷ΋ 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶Ô‡; OAKA. EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: ·fi ú 15-60, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi 40.000 ÂÓˆÛ›Ù˜... TV: Super Sport 1, 21.00, ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÙ· ηÊÂÓ›·... MATCH REPORT: Men to watch: ™Ù¤Ê·ÓÔ ™ÔÚÂÓÙ›ÓÔ – ™¿ÓÙÔÚ

TfiÚÁÎÂÏÂ. XˆÚ›˜ Ù˘Ì·ÓÔÎÚÔ˘Û›Â˜ Î·È ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ë ‚·‚Ô‡Ú·, Ì·˙› Ì ÙÔÓ TÔ˘Ú¤, Ù· Ï·¯Â›· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. Highlight: O §‡Ì ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÈ̈Ú› Û ÛȈËÏ¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÛÙÈÏ ÙËÓ ÚÒËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘; EÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi: ¶Ô‡ Â›Ó·È Ô X¿Ú˘ KÔÈÙÛ‹˜, Ì˘ıÈÎfi˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ’90s ·ıËÓ·˚ÎÒÓ ÓÙ¤ÚÌÈ; ¶Úfi‚Ï„Ë: «™Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÚÔÁÓˆÛÙÈο», ¯È ¯È ¯È ¯È... ∞

SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

E›Ó·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜!

BA™I§H™ A¶AMAN (R.I.P.) £˘Ì¿Ì·È fiÙ·Ó ÁÓÒÚÈÛ· ÙÔÓ B·Û›ÏË ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ 1995. E›¯Â ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ·ÏÈÔ·Ú¤· ·’ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ◊Ù·Ó ¤Ó· ·È‰› ÌÈÎÚÔη̤̈ÓÔ, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· fiÚÂÍË, ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, ÁÈ· skate. ◊Ù·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ·È‰› Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ ¤Î·Ó ¿ÓÙ· Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. °È· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰È¿ÏÂÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÌfiÚʈÛ˘, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ ¿ÓÙ·, ‹Ù·Ó Ù۷Έ̤ÓÔ˜ Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Œ·ÈÚÓ ÓÔ‹ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ skate ÙÔ˘ Ì¿Á¢ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜... TÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ skate ‹Ù·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ÙÔ style ÙÔ˘ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ, ·ÂÚ›ÁÚ·ÙÔ. ŸÔÙ η٤‚·ÈÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÛÔ˘ ÌÂÙ¤‰È‰Â ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È fiÏË Ì¤Ú· οı ̤ڷ ‚ÔÌ‚¿Ú‰È˙ fiÏ· Ù· spot! ™Â οı contest ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ·ÚÒÓ, Û οıÂ

∆√ ∆∂§∂À∆∞π√ ∫√§¶√

spot, Û ÔÙȉ‹ÔÙ ›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ skate. Ÿ,ÙÈ ¤‚·˙ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙÔ ¤Î·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ ÙÔ 1998, ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·˜ Ù·Í›‰È ÛÙË

Petvet.gr

Petvet.com

the only link you need to get you to information about pets and petvets

58 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

«TÔ skate ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi ¿ıÏËÌ·, Ô‡Ù ¤Ó· alternative sport, fiˆ˜ οÔÈÔÈ ·ÔηÏÔ‡Ó. O‡Ù ÌÈ· ·Ï‹ ϤÍË. °‡Úˆ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ “¿„˘¯Ô” ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ϤÍÂȘ, ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ Ì·ı·›ÓÂȘ Ó· ÈÛÔÚÚÔ›˜ ÛÙÔ board, Ì·ı·›ÓÂȘ Ó· ÈÛÔÚÚÔ›˜ Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ˘, ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ ÂÚ› ËÏÈΛ·˜, ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, ıÚËÛΛ·˜. BÁ·›ÓÂÈ ·’ ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘ ¿ÏÏÔÙ ÁÂÌ›˙ÔÓÙ¿˜ Û Ì ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi Ó‡̷. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ·Á·‹ÛÂȘ ¿Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ·ÈÛı·Óı›˜... AÓ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi skate Â›Â‰Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÔËıËı› Â¿ÍÈ· ·’ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· (‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ηٿÏÏËÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘), Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfi ¯¿ÚË Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Â‰Ò Î·È 10-15 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Î·Ï˘Ù¤Ú¢ÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ skate. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ‹ ¿Û¯Ë̘ ÁÓÒ̘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ sponsored Ì·˜ ÁÈ· “„ˆÓÈÛÙÈÎfi” ‹ “snob” ˘Ê¿ÎÈ. §›ÁÔ respect, Ú ·È‰È¿, ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó „ˆÓÈÛÙ› ηıfiÏÔ˘, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÙÔ Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ fiÏˆÓ Ì·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ, fiϘ ÔÈ ·fi„ÂȘ Û‚·ÛÙ¤˜, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÓÙÈÙ·¯ıÒ, ·ÏÏ¿ Ó· ÍÂÛÙÔÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È real skaters ‹ ˙Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi. Ÿ¯È ÏÔ‡ÛÈ· Ô˙ÂÚ¿ÎÈ· Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ Û·Ó›‰È ÁÈ· ÌfiÛÙÚ· ÛÙȘ ÁÎfiÌÂÓ˜ ‹ ÛÙËÓ ·Ú¤· Ì ٿ¯· ÌÔ˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÈÏ¿ÎÈ...» ∞


™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞

AN£OY¶O§H £Â·ÙÚ›Ó· ·fi AÓıÔ‡ÔÏË, fiÙ ı· Û ͷӷ‰Ò; O Ó·‡Ù˘. ™Ù›Ï ÛÙÔ byboss1984@mycosmos.gr ™YPO-¶EIPAIA Blue Star Ithaki, ›¯Â˜ ÎÔÚ›Ó˜, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Û˜ ̤¯ÚÈ HÏÂÎÙÚÈÎfi. Œ¯ˆ ·Ê¤ÏÂȘ Î·È Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. ◊ÌÔ˘Ó Ì ʛÏË. playmobil82@hotmail.com

Ô˘Ú¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ Û’ ›¯· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚıÔ‰ÈÎfi. loubago@in.gr KOPY¢A§§O™ ™Â ϤÓ °ˆÁÒ Î·È ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÛÔ˘ BÈ‚‹. K·Ù‚·›Ó·Ù ηÏÔη›ÚÈ ’95 ÕÛÛÔ KÔÚÈÓı›·˜. ◊ÛÔ˘Ó ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ·ÓÎÈfi! E›Û·È ·ÎfiÌ·;; AÓ ı˘Ì¿Û·È ·¿ÓÙ· ‰Ò! O ¿Ó΢ Ù˘ ·Ú¤·˜.

KO§øNAKI BigApple, K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·. ºÔÚÔ‡Û˜ ηʤ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, Ì·‡ÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ. KÔÏÏËÙfi. E›Ì·È ÙÔ ·È‰› Ì ÙËÓ ¿ÛÚË ÌÏÔ‡˙·. ™Â ¤¯ˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘. 6944 820174

TPO§E´ 11 ™¿‚‚·ÙÔ 15/10 ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, Û ϤÓ N›ÎÔ, ‹Á˜ AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. K·Ù¤‚Ëη K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ. ◊ıÂϘ Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· Û ËÏÈÎȈ̤ÓÔ. K·È Û ı·‡Ì·Û·. ¶¿ÚÂ, ı¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. 6972 500570

™YNTA°MA ™Â ›‰· οو ·fi ÙÔ TAE Ó· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÍÂÎÏÂȉÒÛÂȘ ÙÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ ÛÔ˘... ™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ͷӿ ¿Óˆ! £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò... KÒÛÙ·˜ 6947 827563

TPO§EÙ 13 ¶¤ÌÙË 13 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÙÚÂÏ¿! EÁÒ Ï¢Îfi ÌÔ˘Ê¿Ó Â›¯· Ê¿ÎÂÏÔ, ÂÛ‡ fiÌÔÚÊË, ¿ÎÔ˘Á˜ Ú¿‰ÈÔ. K·Ù¤‚Ëη Aη‰ËÌ›·˜, Û˘Ó¤¯ÈÛ˜... 697 4427966

OTESHOP XO§AP°OY •¤Úˆ fiÙÈ ¤¯ÂȘ conn-x. TÔ ‹Ú˜ TÂÙ¿ÚÙË Úˆ›. OfiÙ ÌË ÌÔ˘ Ϙ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ email. T¤ÙÔÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ. TÒÚ·, ÙÈ ı· ÌÔ˘ ÂȘ;

™YNTA°MA ¶ÚÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 14/10 10 .Ì., Ì·ÙȤ˜ ÛÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ·, ÛÙÔ ‚·ÁfiÓÈ, ÛÙȘ ÛοϘ. EÛ‡ ÌÏ t-shirt, ˙·Î¤Ù·, ÎÔÓÙfi Ì·‡ÚÔ Ì·ÏÏ› Î·È ÌÔ˘Û¿ÎÈ. EÁÒ, ηÚ‰¿ÎÈ, ηÛÙ·Ó‹ Ì ÛÔ˘¤Ó٠۷οÎÈ. M¿ÏÏÔÓ Ô Ù‡Ô˜ ÛÔ˘; AÓ Ó·È, panlux@yahoo.com

§YKABHTTO™ K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ıÏ›„Ë. TÚ·‚Ô‡Û˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ÌÂÙ¿ ·Ó¤‚ËΘ ÚÔ˜ ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi. ™Â ÎÔ›Ù·˙· ›Ûˆ ·’ ÙÔ Ù˙¿ÌÈ. £¤Ïˆ Ó· Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ. 6932 337372 ™Y°°POY-ºI• ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ϤÓ M¿Ú·, Ì ϤÓ OÚ¤ÛÙË. ◊ÌÔ˘Ó Ô ÁÂÏ·ÛÙÔ‡Ï˘! ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘ ¿ÏÈ ÂΛ. NO™TO™ K§AM¶ ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ ۤڂȘ, „ËÏfi˜, ˆÚ·›Ô˜, ÓÔÌ›˙ˆ Û ϤÓ °È¿ÓÓË. 15/10 Û ÎÔÈÙÔ‡Û· Â›ÌÔÓ·, ÙÔ ¿ÏÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı¤Ïˆ Ó· ʇÁÔ˘Ì ̷˙›. M·ÚÈϤӷ. A§E•AN¢PA™ ™Â ÁÓÒÚÈÛ· ÛÙÔ IKA, ÛÙËÓ

VILLAGE ¶A°KPATI 14/10, 19.15, ÂΉÔÙ‹ÚÈ·, ÎÔÈÙÔ‡Û·, Á¤Ï·Û˜, ‹Úı˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿! KÚ·ÙÔ‡Û· ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi. E-mail: blikins_cri@yahoo.com KPINO™ ™¿‚‚·ÙÔ 1/10 Ú¿ÛÈÓÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, ¤ÙÚˆÁ˜ ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ¤Ó·Ó Ï›ÁÔ ÁÎÚÈ˙ÔÌ¿ÏÏË Î‡ÚÈÔ, ÊÔÚÔ‡Û· Ì·‡ÚÔ Û·Î¿ÎÈ, ÌÔ‚ ÌÏÔ‡˙·, ÌÏÔ˘Ù˙›Ó. K·È ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û· ÙÛ¿ÓÙ˜. h_katerina_@hotmail.com VILLAGE MAPOY™I 13/10 13.00, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·ı›Û·Ì ›‰ÈÔ ·ÁοÎÈ, Í·ÓıÈ¿, ¤ÎÏ·ÈÁ˜! ŒÊ˘Á˜! TÔ ‚ϤÌ-

Ì· ¤ÌÂÈÓ ¿Óˆ ÛÔ˘! ŒÎÏ·„· ÎÈ ÂÁÒ! °È·Ù›;! 6944 897836

Ú¿ fi‰È·! EÓfi¯ÏËÛ¤ Ì 6944 968572 B·Û›Ï˘

KIAMO™ ™ÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ¢A¶. K·ıfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌfiÓÔ ÂÛ¤Ó· ÎÔÈÙÔ‡Û· Î·È ÌfiÓÔ ÂÛ¤Ó· ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó. £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. ™Ù¤ÏÏ·, pempth13_10@hotmail.com

102 EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, „ËÏfi˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ §¤ˆÓ. °ÈÒÚÁÔ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚ÚÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· Ìˆ ̤۷ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÛÔ˘! ™Â ÔıÒ. P·ÓÙ‚ԇ 20/10 ·¤Íˆ

A£HNAION ◊Ì·ÛÙ·Ó ÙÚÂȘ ÛÙ· ÛηÏÈ¿. EÛ‡ Î·È Ë Ê›ÏË ÛÔ˘ ηÓ›˙·Ù ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. ◊Û·ÛÙ·Ó ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓȘ, fiˆ˜ Ë Ù·ÈÓ›·, Ì ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·. 6942 647067 H™A¶ •·ÓıÈ¿ Ì ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÙÔ ÌÏ ·ÓÙÂÏÔÓ¿ÎÈ Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ˙ÒÓË Ô˘ ‰ÂÓ Ù·›ÚÈ·˙˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹, Û „¿¯Óˆ ÛÙ· ÚÒÙ· ‚·ÁfiÓÈ· ÙÔ˘ H™A¶... 6945 704724 ¶ATH™IøN TÂÙ¿ÚÙË 12/10 ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ê·Ó¿ÚÈ, ÌÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ˜ ·Ó·Ù‹Ú· ·ÏÏ¿ ›¯· ‚ÚÂÈ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, butterel@yahoo.gr A°. ANTøNIO™ 13/10, ÌÂÙÚfi, ‚Ú·‰¿ÎÈ, Â›Û·È Í·ÓıÈ¿ Î·È ¤‚·Ê˜ Ù· ¯ÂÈÏ¿ÎÈ· ÛÔ˘. ŒÎ·ÙÛ· ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘, ¤ÁÚ·„· ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ ÎÒψ۷. ™Ù›Ï 6932 192887 608 ¶¤ÌÙË 13/10 ‚Ú¿‰˘. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·. MÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì ̷‡ÚÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ÌÈÏÔ‡Û˜ Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÔ˘. EÁÒ Ì ÎfiÎÎÈÓË ˙·Î¤Ù·. M ̿Á„˜... ·¿ÓÙËÛ ‰Ò. OTE SHOP KHºI™IA™ E‰Ò οÓÂȘ... stop! K·Ï¿, ‰ÂÓ ‚ϤÂȘ ÙËÏÂfiÚ·ÛË; TÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ·fi ̤ӷ ÁÈ· Û¤Ó·. K¿Ó stop Â‰Ò ÁÈ· Ó· Û ‰ˆ! STARBUCKS ◊ÛÔ˘Ó Î·ÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜ Ì ∂astpak. K·ıfiÛÔÓ Ì ʛÏÔ˘˜... ÊÔÚÔ‡Û˜ vans Î·È Â›¯Â˜ Ì·ÎÚ‡ Ì·ÏÏ›... Â›Û·È Áχη˜. ™Ù›ÏÂ Â‰Ò 6945 620027 A°. ANTøNIO™ MÂÙÚfi. K·Ù¤‚Ëη ™ÂfiÏÈ· 9/10 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ºÔÚÔ‡Û· ηʤ ÌÏÔ‡˙· Î·È ÂÛ‡ Ì·‡ÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È Î·ıfiÛÔ˘Ó, ÂÁÒ fiÚıÈ· Û ¯¿˙¢·. glykoula07@yahoo.gr KA§§I£EA KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ ¿ÁÚÈ·, ·ÔÁ‡̷ٷ, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Joe Weider. E›Û·È ı¿! K·˘Ùfi Ì·‡ÚÔ ÛÔÚÙ˜, ÎÔÏ¿Ó, ÊÔ‚Â-

HPø¢EIO 11/10 ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ ÛηÏÈ¿ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜. ¢ÂÓ ÙfiÏÌËÛ· Ó· Ù· ÂÚ¿Ûˆ. £· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È ÛÔ˘ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂÈ; 697 8852781 DIRTY STR.EAT 12/10 ‚Ú¿‰˘, ‹ÛÔ˘Ó Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÎÔ¤Ï· Ô˘ ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜, Ì·˜ ¤ÊÂÚ˜ ÙȘ ÊÏÔÁ¤Ú˜, ‹ÌÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. 6932 529664 E£NIKH ∞MYNA TÚ›ÙË 10/10 ÛÙȘ 8 ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi, ÛÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·, ¿ÚÂ, ÌÔÚ› Î·È Ó· ·Í›˙ÂÈ. 6948 391160 ATTIKH O¢O™ ¢Èfi‰È· K·Ú¤·. TÔ ÈÔ Û¿ÓÈÔ ˆÚ·›Ô ·Ì¿ÍÈ. M·‡ÚÔ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· ‰Èfi‰È·. ™ÔÊ›·. 402 MÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·È ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΘ Ù· 20 ÏÂÙ¿. K·Ù¤‚ËΘ X·Ï¿Ó‰ÚÈ. ◊ÛÔ˘Ó Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. ¶A°KPATIOY Flocafé, 19/09 ηٿ ÙȘ 8 Û¤Ú‚ÈÚ˜ Â̤ӷ Î·È ÌÈ· Ê›ÏË. ™Ô˘ ¿ÊËÛ· ÙËϤʈÓÔ ÛÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË. £¤Ïˆ Ó· Ì·˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ¿ÏÏÔ˜. A¿ÓÙ· nightwatch75@gmail.com TAM¶OYPIA T·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô 11/10 1 ¿ÁÎÔ˜, ηÛÙ·ÓfiÍ·Óı˜ ·ÓÙ·‡ÁȘ, Ì·‡ÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. E›Û·È ¿ÁÁÂÏÔ˜, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂȘ, sms me 6944 477319 °ÈÒÚÁÔ˜ N. IøNIA OTE Úˆ› ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 10/10, ¤¯ÂȘ Ì·‡Ú· Í·Óı¿ Ì·ÏÏÈ¿, tattoo ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿, Û ÎÔ›Ù·Í· Ì Îԛٷ͘, ‹ ÌÔ˘ Ê¿ÓËÎÂ; AÁfiÚ·˙· οÙÈ ·fi ÌÈ· ˘¿ÏÏËÏÔ, ¤¯ˆ ÎÔÙÛ›‰· Î·È ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·. NfiÌÈ˙· fiÙÈ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ Î·È Û’ ¤„·¯Ó·. E›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ 6974 609685 ¶ATH™IøN 11/10 ‚Ú¿‰˘, ÂÁÒ ÛÙË ÛÙ¿ÛË, ÂÛ‡ Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ Û scooter, Ô‰ËÁfi˜ Ë Ê›ÏË ÛÔ˘.

K›ÙÚÈÓË ÙÛ¿ÓÙ·, Á˘·ÏÈ¿, ÎÔ˘ÎԇϷ. X·ÌÔÁ¤Ï·Û·, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜... 6938 518587

¶ÏËÛ›·Û¤ ÌÂ. ¢ÈÂΉ›ÎËÛ ·˘Ùfi Ô˘ ı˜. MËÓ ÎÚ‡‚ÂÛ·È ¿ÏÏÔ È·. K·Ù¿Ï·‚·.

METPO ™Â ›‰· ÂÎÙfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ, ‹ÛÔ˘Ó ÈÔ fiÌÔÚÊË ·fi ÔÙ¤. MÔ˘ Ì›ÏËÛ˜ ÚÒÙË. Iˆ¿ÓÓ· ÂÚÈ̤ӈ ÙËϤʈÓÔ, °ÈÒÚÁÔ˜ 6942 238384

M¿Úˆ, Û’ ÙÔ Â›·... ¯ˆÚÈÛÌfi˜=ı¿Ó·ÙÔ˜! 1,5 ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿, ·ÎfiÌË ¯ÒÚÈ· Î·È ϤÔÓ Ô‡Ù ÌÈÏ¿ÌÂ... N.

¶ANOPMOY MÂÙÚfi 5/10 ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‚·ÁfiÓÈ! M¤ÓÂȘ EÚ˘ıÚfi, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ·˜ 57! M ϤÓÂ... diclin31@hotmail.com ¶OTO¶ø§EIO E›Û·È Ë ÛÙÚ·‚ˆÌ¤ÓË... ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ·, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ... john1908@.gr ºOPMIøNO™ KAI ¢AMAPEø™ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ÙË Ó‡¯Ù·. •·Óı¿ ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, Û ϤÓ AϤͷӉÚÔ, ̤ÓÂȘ ÂΛ Á‡Úˆ. ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â‰Ò Î·È 1 ¯ÚfiÓÔ, stylevoyager@yahoo.com TAPAS BAR 9/10 Ì 2 Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ú¿ÛÈÓÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. MÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ ·ÁÔÚ¿ÎÈ. NÙÚÂfiÌÔ˘Ó Ó· ÛÔ˘ ˆ ÁÂÈ·. inocentbee@hotmail.com NÈÎfiÏ·˜ METPO 10/10 9 ·Ú¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙÚfi ÚÔ˜ ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜... ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì ÁÎÚÈ Ô˘Ïfi‚ÂÚ Î·È walkman ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ! ™’ ¤„·¯Ó· ηÈÚfi... ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ ÌÈ· ¢ηÈÚ›·! SODADE AÓ‰Ú¤· ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÛÔ˘! TÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÌÈÏ‹Û·Ì ÛÙȘ 4/10, ‹ÛÔ˘Ó ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÂÁÒ KÔψӿÎÈ! ¶¿Ú Ì ÙËϤʈÓÔ, KÒÛÙ·˜ 6947 810163 °§YKY™ 4/10 ÊÔÚÔ‡Û˜ ÌÈ· fiÌÔÚÊË Á·Ï¿˙È· ˙·Î¤Ù· Ì ÚÈÁ¤ Ì·Ó›ÎÈ·. ◊ÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ‹! £¤Ïˆ ·Ï¿ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ!! liefde@hotmail.com METPO ¢Â˘Ù¤Ú· 10/10 14.40. ºfiÚ·Á˜ ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ηʤ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ÙÛ¿ÓÙ·. ™’ ¤¯·Û· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. EÓfi¯ÏËÛ¤ Ì ·Ó ı˜, 6944 742364 A™TY Avant-premiere Dark Horse. K·ıfiÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÌÚÔÛÙÈÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ, ÙÔ ÓÙÂÎÔÏÙ¤ ÛÔ˘ ÌÔ˘ ¤Ù·Í ٷ Ì¿ÙÈ· ¤Íˆ. £· ÙÔ Í·Ó·‚¿ÏÂȘ ÙÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ; 6945 874208 ™KOP¶IO™ ŸÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó 19/11/65! EΛ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó; TÈ Û˘Ó¤‚Ë; ™Â „¿¯Óˆ ·ÓÙÔ‡... KÒÛÙ·˜ 6944 790990 XA§AN¢PI T›Ó· ·fi X·Ï¿Ó‰ÚÈ, Â›Ì·È Ë P¤Ó· ·fi N. ™Ì‡ÚÓË. ¶¿Ú Ì ÙËϤʈÓÔ. 697 3944837

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525

¶·ÛÈÊ¿Ë Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ·˜ ™¤ÚÚ·˜. EÏ›˙ˆ Ó· ÁÈ¿ÓÂÈ ÙÔ fi‰È ˆ˜ ÙfiÙÂ! Miss u lot, my sweet tart!

£· ’Ì·È ¿ÓÙ· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì·˙› ÛÔ˘, ÚÒËÓ Á›ÙÔÓ¿ ÌÔ˘... fi,ÙÈ Î·È Ó· οӈ ÂÛ‡ Â›Û·È Ô ‹ÏÈÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘! 4 ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÓÂÊÈ¿... Ô‡ ›۷È; ™Ù›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· Û ̤ӷ, ÌËÓ ÎÔÏÏ¿˜.

K·Ï¿ οÓÂȘ Î·È ‰ÂÓ „¿¯ÓÂȘ... ·Ó Î·È ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ÙËÓ «ËÚÂÌ›·» ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹...

M¿Á΢ (A™OEE-¶A™¶) „¿Í ÌÂ... 6944 968572 Bill

∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞

TËÓ ËÚÂÌ›· ÙË ‚Ú›ÛΈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÈηÓÔÔÈÒ ÙȘ ·ÏËıÈÓ¤˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÌÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ „¿¯Óˆ ·ÎfiÌ·, ÂÛ‡;

PÂ, ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, ÁÈ·Ù› ¤Ì·ı· fiÙÈ ÛÙÔ BfiÏÔ Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÛȯÏȤ˜ Ô˘ Ë ÙÛ›¯Ï· ‚Á·›ÓÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ...

DarkSun, ¢‹ÌËÙÚ· Îԛٷͤ Ì ϛÁÔ, ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙ÂȘ, ‰ÂÓ Ì·ı·›ÓÂȘ; TfiÛÔ fiÌÔÚÊË Î·È ÙfiÛÔ Ù˘ÊÏ‹, Ì ÙÚÂÏ·›ÓÂȘ Ì ÙÔ ‰‹ıÂÓ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ ‚ϤÌÌ·.

H... «ËÚÂÌ›·» ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· ÛÔ˘. ÕÍÈ˙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ;

«¶·‡ÏÔ»... carpe diem ›˜, ›·. 1 Ì‹Ó·˜. °È· ÙfiÛÔ ÌfiÓÔ, ʈ˜ Ó· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ Ó· Ï¿ÌÔ˘Ó Ì˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ...

™Â ›‰· 11/05/05 ÛÙÔ Kazarma Î·È ·fi ÙfiÙ Û ·Á·Ò Î¿ı ̤ڷ Î·È ÈÔ Ôχ. ™Â ϤÓ B·ÁÁ¤ÏË.

XÚ‹ÛÙÔ ÌÔ˘ Û ϷÙÚ‡ˆ. 6,5 ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙› Î·È ·ÎfiÌ· ÊÔ‚¿Ì·È Ì‹ˆ˜ ʇÁÂȘ Û·Ó fiÓÂÈÚÔ, fiˆ˜ ‹Úı˜ (ÊÛÛÛÙ! •¤ÚÂȘ ÂÛ‡), Â›Û·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ˙Ô˘. M.

∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·.

Foye, cosmopolitans, Davidof Slim. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ stathikes_dipla_mou@yah oo.gr OÚÔÛÙ¿ÛÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 14/10 Soundholics party. MfiÏȘ Û ›‰·, ¤¯·Û· ÙË ÁË Î¿Ùˆ ·’ Ù· fi‰È· ÌÔ˘. £· ÊÙ¿Ûˆ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË ÁÈ· Ó· Û οӈ ‰È΋ ÌÔ˘. ™·ÓÈÔϛٷ, Û ›‰· Ê¢Á·Ï¤· 3 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ·’ ÙË XAN£ Î·È Î¿ÙÈ Îfi¯Ï·Û ̤۷ ÌÔ˘, ÛٛϠÛËÌ¿‰È ˙ˆ‹˜ TÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ¤ÈÓ˜ Heineken ÛÙÔ TÈıÒÚ·, οÓÂȘ ·Ú¤· Ì ÙË N›ÎË. ¶Ô‡ ›۷È; TÚ¿Â˙·. ºÔÚÔ‡Û˜ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ÛÙ¤ÏÂ¯Ô˘˜. ÕÏϷ͘ fiÛÙÔ Î·È ϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û ÚÔÛÂÁÁ›Ûˆ. Œ‚·Ï˜ „‡ÙÈη Í·Óı¿ Ì·ÏÏÈ¿. E›Û·È „‡ÙÈÎË. O˘ÛÙ. AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË 12/10 ¿ÚηÚ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, ¤¯Ô˘Ì ›‰ÈÔ ·Ì¿ÍÈ, Ì¿Úη, ¯ÚÒÌ·. TÈ ¿ÏÏ· ¿Ú·ÁÂ; KÔÓÙÔÛÙ¿ıËΘ; PÒÙËÛ· ÁÈ· Û¤Ó· ÙÔÓ I‚¿Ó... ·˘Ùfi˜ ÎÔ˘ÓÔ‡Û ÙËÓ Ô˘Ú¿. ™ÙÔ ÏÔ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ 10/10 ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜. °È·Ù› ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ÌÔ˘ Ϙ; EÏ›˙ˆ Ó· Í·Ó·‰Ò οÔÈ· ̤ڷ Ù· ·ÓÔȯٿ Ì¿ÙÈ· Ì ÙË ÛÎÔ‡Ú· ÛÎÈ¿... Oh, v...s..., ı˘Ì¿Û·È; Afi ÙfiÙ ηٿϷ‚· ·ÚÎÂÙ¿, ËÚÂÌ›·; MË ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂȘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ï¿ıÔ˜ ÙÈ ı¤Ïˆ Î·È „¿Í fi,ÙÈ ÓÈÒıÂȘ. ºÈÏ¿ÎÈ. ™Èˆ‹ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘ 3 ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˘˜ ÙÒÚ·. ™˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· ·Á·Ë̤ӷ, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· ÛÙÔ Ù˙¿ÌÈ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÈÔ‡ ÛÔ˘, ÍÂÓÈÙÈ¿ ÌÔ˘... ÌÔÓ·ÍÈ¿

™Ô˘ Áڿʈ (T96) ˆ˜ ·Ï‡ˆ Î·È ÌÔ˘ ¤ÏÂȄ˜ Ôχ. MÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÂȘ (T97) ˆ˜ ·Ï‡ÂȘ ÎÈ ¤Ó· ¯¿ÚÙÈÓÔ ÊÈÏ›. TÔ ÂÎÙ›ÌËÛ· Ôχ... ¢-4-1

™˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ ‰ÂÓ ¤·„· ÏÂÙfi Ó· Û ÛΤÊÙÔÌ·È fiÛÔ ¤ÏÂÈ˜. ŸÛÔ ¤ÏÂÈ˜. ™Â ÂÚÈ̤ӈ 20/10 ͤÚÂȘ Ô‡. ¶·¿ÎÈ ¶ÚÒËÓ Á›ÙÔÓ¿ ÌÔ˘, ÙÈ ÛÔ˘ ¤¯ˆ οÓÂÈ; EÁÒ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Â›Ì·È... ÂÛ‡ Â›Û·È Ì ¿ÏÏË... M¿ÌË, ÌÔ˘ Ï›ÂȘ... ÙÒÚ· ÈÔ Ôχ ·fi ÔÙ¤...

15/10 AÚÁ˘ÚÔ‡ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ· ˆ˜ ı· Û ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ· ÙËϤʈÓÔ, M·Ú›· ÂÏ›˙ˆ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ 6977 270549

™Â ı¤Ïˆ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˘Ùfi ÔÓ¿ÂÈ! K·È Ôχ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û Ï·ÎÒÛˆ ÛÙ· ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔ˘...

ÕÏÏ·Í· ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· Û¤Ó·. MËÓ Â›Û·È ‰ÂÈÏfi˜. Z‹ÛÂ. NÈÒÛÂ. AÊ‹ÛÔ˘ Ú ¯·˙Ô˙Ô‡Ì. ™¿ÓÈ· ‹Ù·Ó. ŸÌÔÚÊÔ. BϿη.

MÔ˘Ìԇη, ¤Ì·ı· fiÙÈ Ô Ìfi‰ÈÛÙÚÔ˜ ÛÔ˘ ¤Î·Ó ٷ ÁÏ˘Î¿ Ì¿ÙÈ·! TÔ ÎÔÚÌ› ÛÔ˘ ÙÔ Êȉ›ÛÈÔ ¤Ï· Ó· Û’ ÙÔ Î¿Óˆ ›ÛÈÔ.

E›Û·È barman ÛÙÔ Boarding Pass, ·ÚÎÂÙ¿ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜! ŒÚ¯ÔÌ·È Û˘¯Ó¿, Û ÎÔÈÙ¿ˆ! KÔ›Ù· Î·È ÂÛ‡ ηχÙÂÚ·...

E›˜ ÓÈÒıÂȘ Û·Ó Ó· ¤¯·Û˜ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Ù˘¯›·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏË ‹ ÙÔ Â˘Ù˘¯›·, ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ¯¿Û·ÌÂ. ¶·Ô‡Ï˘

ºˆÙ›ÙÛ·...; £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÓÈÒıÂȘ ÙÔ 1% ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÓÈÒıˆ ÁÈ· Û¤Ó·! £· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿! O χÎÔ˘˜-χÎÔ˘˜!

E›Ó·È Ô ÂÓ¿ÌÈÛ˘ Ì‹Ó·˜ Ôχ˜ ηÈÚfi˜; ÿÛˆ˜ ÛÙÔ Ôχ fiÌÔÚÊÔ Ô˘ ·Ï‡ÂȘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ... Û ÊÈÏÒ, ·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÂÍ›ÛÔ˘.

°ÈÒÚÁÔ, ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÛÔ˘ (17/10) Ì ·Á¿Ë Î·È Â˘¯¤˜ ÙfiÛÔ Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ fiÛÔ ÂÛ‡! BԇϷ.

MÂÌ¤, Â›Û·È ÛÙÔ P¤ı˘ÌÓÔ. XÂ, ¯Â

I’m in the basement, you’re in the sky, I’m in the basement baby, drop on by...

KÒÛÙ· ·fi N·fiψ˜, ÌÈÏÔ‡Û·Ì οÔÙÂ... ·Ó Ì ı˘Ì¿Û·È ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ̷˙› ÌÔ˘. EÁÒ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ· ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚfi ÛÔ˘... XÚ‹ÛÙÔ˜

øÚÈÌ¿˙ˆ ÎÈ ÔÌÔÚÊ·›Óˆ; AÓ Â›Û·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ˘Ô„È¿˙ÔÌ·È, ÁÈ·Ù› Ì ·ÔʇÁÂȘ;

™Â ·Á·Ò ÙÚÂÏ¿ Fraky ÌÔ˘, Â›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· ¿ÓÙ· ‰Ò!!;

BÚ¤ıËΠÛÙË ºÈÏÔı¤Ë ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ ¤Ó· ·ÚÛÂÓÈÎfi ηı·Úfi·ÈÌÔ ÚÔÙ‚¿ÈÏÂÚ ËÏÈΛ·˜ ÂÚ›Ô˘ 10-12 ÌËÓÒÓ. E›Ó·È Ôχ ÊÈÏÈÎfi˜ Î·È ‹ÚÂÌÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜. ŸÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÙÔÓ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ٷ ÙËÏ. 210 2819.451, 210 2811.135.

20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 59


ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

ATHENS

voice

210 3617369 fax : 210 3617310

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 20 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,30 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 30 ™∂ °¡øƒπ∑ø... AÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· BfiÚÂÈ· ¶ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ, ̤۷ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜, ÂÍ·ÛÎÔ‡ÌÂ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi Û‡ÓÙÚÔÊÔ, Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. H ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È

Ë 30¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÏfi Á¿ÌÔ. ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¢Â¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÁÔÓ›˜. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K˘Ú›·˜ æ‡ÏÏ·», ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ H™A¶), ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00 .Ì.-21.00 Ì.Ì., ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 EÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 37¯ÚÔÓÔ˜, Ì ‰‡Ô

ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜, Ï¿ÙÚ˘ ÙˆÓ ÛÔÚ, ·Á¿Ë ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÛÙ· ·È‰È¿, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ÎÔ¤Ï· Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K˘Ú›·˜ æ‡ÏÏ·», ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 O‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ 45¯ÚÔÓÔ˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ·˘ÙÔ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔ˜, „ËÏfi˜, ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·Î›ÓËÙ·, ηٷı¤ÛÂȘ, ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, I.X., ˙ËÙ¿ Û‡˙˘ÁÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË ¤ˆ˜ 35. K‡ÚÈÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. 210 3620.147 TÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶¿·˜, ¿ÓÙ· ÚˆÙÔfiÚÔ ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, ÂÁÁ˘¿Ù·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘ Ì ¯Â̇ıÂÈ· ÁÈ· ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ

ÔÌÔÁÂÓ›˜, ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ¢/Y, fiÌÔÚʘ Ӥ˜, Ó¤ÔÈ, ¯‹Ú˜, ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ Ì·˜ ›ڷ. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. AÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· EÏÏ¿‰·Â͈ÙÂÚÈÎfi. K‡ÚÈÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3620.147, fax 210 3636.546 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00 .Ì.-21.00 Ì.Ì., ™¿‚‚·ÙÔ 9.00 .Ì.14.00 Ì.Ì., www.pappas.gr EÎÏËÎÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ 29¯ÚÔÓË, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ÛÔ‚·Úfi, ÌÔÚʈ̤ÓÔ Ì ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÔÌÔÁÂÓ‹ ÁÈ· ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. Elite ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ °ÓˆÚÈÌÈÒÓ-°¿ÌÔ˘, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. 210 8985.671 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 09.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 09.00-14.00

Speed Dating Exclusive H ÂÙ·ÈÚ›· Lodestone Fellows ÚˆÙÔÔÚ› Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ, fiÔ˘ ÈÛ¿ÚÈıÌÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û ÔÏÈÁfiÏÂÙ· Ú·ÓÙ‚ԇ ˘fi ÌÔÚÊ‹ Ì›ÓÈ Û˘ÓÂÓه͈Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-EÁÁڷʤ˜: Lodestone Fellows Ltd, HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ 3, KÔψӿÎÈ, 106 73 Aı‹Ó·, 210 3637.366, ÙËÏ./fax 210 3635.589. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 11.00-19.00, www.speed-dating.gr

¢ÈÂΉÈÎԇ̠ÁÈ· Û·˜ οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi fiˆ˜ ÂÛ›˜ ÙÔ ÂÈϤÁÂÙÂ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Û·˜ Î·È ÂÁÁ˘fiÌÂı·, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û·˜. EÛ›˜ Î·È ÂÌ›˜ ›̷ÛÙÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ Û·˜. Elite ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ °ÓˆÚÈÌÈÒÓ-°¿ÌÔ˘, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. 210 8985.671 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 09.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 09.00-14.00 EÒÓ˘ÌÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 38¯ÚÔÓÔ˜, Ì ·Ï˘Û›‰· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, 1.80, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ 10.000 ¢ÚÒ, 2ÔÚÔÊÔ ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙÔ ÛÔÚ I.X., ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 36 ÂÙÒÓ, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, Ì ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 Afi ¶ÂÈÚ·È¿, ÎÔ˘ÎÏ¿Ú·, ÂÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ, Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ· Ó·˘ÙÈÏȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·˙ËÙ¿ Û¯¤ÛË – ÊÈÏ›· – Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË Î˘Ú›Ô˘ ÂÌfiÚÔ˘ – ‚ÈÔÙ¤¯ÓË – ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· – ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘. A˘ıËÌÂÚfiÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, ÙËÏ. 210 8064.902 ¢E™MO™. OÈ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘. ¢ÂÛÔÈÓ›‰Â˜, Î˘Ú›Â˜, ·ÚÈÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ›, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÂÌÔÚÔÏÔ›·Ú¯ÔÈ, ηıËÁËÙ¤˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î.Ï. ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ™˘¯Ó¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÚÔÛˆÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜.

60 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

B. XÂÈÏ¿˜, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 4, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 210 3836.611, 3836.707

∑∏∆∞ ª√À √,∆π £∂™ ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Û·˜ ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ 3 ¤ˆ˜ 6 ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÎÂÚ‰›ÛÙ ú 300 ¤ˆ˜ 600 ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 6028.762, 6972 103324 ‹ www.moneytalks.gr M·ı‹Ì·Ù· È¿ÓÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡, jazz & rock Ï‹ÎÙÚ·, Û‡ÓıÂÛ˘ ·fi ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. HÏÈ˘ ·fi 5 ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ. (Eartraining – ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Û ËıÔÔÈÔ‡˜). EȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜. ÙËÏ. 6974 018760 XT 600cc Yamaha ÂÎÏ¿Ë ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÂÔÏ›ˆÓ. ¢›ÓÂÙ·È ·ÌÔÈ‚‹. ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6977 919316 Î·È 6979 418558, ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ 210 3424.771 ¶ÔÏÈÙÈ΋ OÈÎÔÓÔÌ›· ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÛÙËÓ EıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. OÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ì ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ÁÎÚÔ˘. ÙËÏ. 6973 525474

OÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ (Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·). ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. ∆ËÏ. 6973 785339 ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ-χÎÂÈÔ. ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. TËÏ. 210 9428.142, 6973 785286

A‚›·ÛÙ· ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù·, Û¯ÔϤ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÓÙ‡Ô˘, fi¯È Ï·ÛȤ. A·Ú·›ÙËÙ· ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ, ÂÚÈÔÈË̤ÓÔÈ, ¢ÁÂÓÈÎÔ›, Ó· ͤÚÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο. EχıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ˆÚÒÓ, ÏËڈ̋ οı ‚‰ÔÌ¿‰·. ∆ËÏ.: 210 3844.695 (¶·Ó·ÁÈÒÙ˘) ÁÈ· Aı‹Ó·, 210 6540.100 (XÚ‹ÛÙÔ˜) ÁÈ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ¿ÛÙÈ·.

www.car.gr Ì 37.000 ‰ˆÚÂ¿Ó ÊˆÙÔ·ÁÁÂϛ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ÌÔÙfi - ÊÔÚÙËÁÒÓ

voice

ATHENS

°π∞ ¡∞ ∫∞∆∞Ãøƒπ™∂∆∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™∆∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

PERSONALS

O ¶π√ ∂À∫√§√™ ∫∞π °ƒ∏°√ƒ√™ ∆ƒ√¶√™ °π∞ ¡∞ °¡øƒπ™∂∆∂ ∆√À™ ¶π√ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∂™ ∞¡£ƒø¶√À™ ∆∏™ A£∏¡∞™!

H¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· Û·˜ Î·È ·ÔÎÙ‹ÛÙ ÚÔÛˆÈ΋ ı˘Ú›‰· ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ٷ ÚfiÛˆ· Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó!

K·Ï¤ÛÙ ÙÒÚ· ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ ÛÙÔ: 90 11 273 698 Newsphone ú 0,30/15'' + º¶A 18%

K·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ ·Ϥ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ: A‚‚·ÈfiÙËÙ· Ù¤ÏÔ˜. AÁÁÏÈÎÒÓ (Ì ÂÌÂÈÚ›· Û Proficiency, Lower), ÈÛ·ÓÈÎÒÓ, ÈÙ·ÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó¤Ô˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ˙ËÙ¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ ÂÓËÏ›ÎˆÓ (¶Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜). ÕÌÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ¿ÚÈÛÙ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢. Õ‰ÂÈ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ··Ú·›ÙËÙË. BÈÔÁÚ·ÊÈο ÚÔ˜: mkour@otenet.gr

Œ¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· Û·˜ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÚÔÛˆÈ΋ ı˘Ú›‰· ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· Û·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. OÈ ·ÁÁÂϛ˜ Û·˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Î·È ¤ÙÛÈ, ·ÓÒÓ˘Ì· Î·È Â¯¤Ì˘ı·, ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÎÔ‡ÙÂ Î·È Ó· ··Óٿ٠ÛÙ· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙËϤʈӷ, ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, Â›ıÂÙ· ÛÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÙ Û ·ÁÁÂϛ˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È, ÙȘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›·.

°È· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ٷ ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ı˘Ú›‰· ηϤÛÙ ÙÔ

90 11 271 351 Î·È ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ù˘ ·ÁÁÂÏ›·˜ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Newsphone ú 0,30/15'' + º¶A 18%

K. ™øTHPO¶OY§O™ 24 ÒÚ˜ Aı‹Ó· 210 3217.000, KËÊÈÛÈ¿ 210 8018.770, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 210 4111.518 AÓ·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ EÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ EÚ¢ÓÒÓ. EÏ¿Ù ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Û·˜ ·Ú¤¯Ô˘Ì ¿ÌÂÛ· χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›. (¶ÚÔÛˆÈÎfi – ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi – ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi – Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi). A˘ÛÙËÚ‹ ¯Â̇ıÂÈ·. EÌÂÈÚ›·. AÍÈÔÈÛÙ›·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· www.erevna.gr

* H «A.V.» ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ, Ó· ÙÚÔÔÔÈ› Î·È Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙˆÓ ·ÁÁÂÏÈÒÓ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ‹ ı›ÁÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘. H «A.V.» ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ··ÓÙËÙÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÁÂϛ˜, ·Ó Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ Ë ˘ËÚÂÛ›·.

AıÏËÙÈÎfi˜ Ó¤Ô˜ 34 ÂÙÒÓ ˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ‹ ΢ڛ· ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜. ÙËÏ. 697 4808656 (Έ‰. 473 Î·È 478) E›Ì·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ·fi ÙË BԇϷ, 50, 1.83, 78 ÎÈÏ¿, ·ıÏËÙÈÎfi˜, ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜. EӉȷʤÚÔÌ·È ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ΢ڛ· ¿Óˆ ÙÔ˘ 1,70 ‡„Ô˜, ÏÂÙ‹, ·fi EÏÏ¿‰· ‹ ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. TÔ ÎÈÓËÙfi Â›Ó·È 699 8991192. E˘¯·ÚÈÛÙÒ. (Έ‰. 479)

N¤Ô˜ 32 ÂÙÒÓ ˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜, Ӥ˜. TËϤʈÓÔ 697 3941074 (Έ‰. 480) °ÈÒÚÁÔ˜, 41 ÂÙÒÓ, ·fi B¢ ÚÔ¿ÛÙÈ·, 1,86 ‡„Ô˜, ηÛÙ·Ófi˜ Ì Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ·, ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘, „¿¯Óˆ ÎÔ¤Ï· 35 ¯ÚÔÓÒÓ ÂÚ›Ô˘, ÁÈ· ·Ú¤· Î·È ·Ó ÚÔ·„ÂÈ, ÁÈ·Ù› fi¯È Î·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ. (Έ‰. 481)


ªπ§∞ ª√À µƒøªπ∫∞ ∆˘ MÀƒ∆ø™ K√¡∆√µ∞

ÎÏÈÛ¤ ÎÔ˘Ï·Ì¿Ú˜ Ô˘ ÙȘ ϤÌ fiÙ·Ó ÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ӷ Û·Ï¿ÚÔ˘ÌÂ. ŸÌˆ˜, ¿ÎÔ˘Û· ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÈÛÙÔÚ›·: Ô Ô˘ «ÊÔ‚fiÙ·Ó ÌËÓ ÏËÁˆı›» Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÙÚÂÌ – ÙfiÛÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÔÈÌËı› Ù· ‚Ú¿‰È· Î·È ¤ÙÚˆÁ Z·Ó¿Í. MËÓ ÎÏ·›Ù ¿ÏÏÔ, ·Á·ËÙ¤ M·ÛηڷÙ˙›ÎÔ – ‰ÂÓ Û·˜ ¤Ú·Û ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÙÈ Î·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Û·˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÓÓÔ›; Y.°. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ. TË ÁÏÒÛÛ· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ηÈ

∞Á·ËÙ‹ ª˘ÚÙÒ, °ÓˆÚÈÛًηÌ ÚÈÓ ¤Ó· Î·È ‚¿Ï ̋ӷ, ÎÔÓÙ¿ ‰‡Ô. TÔ ÚÒÙÔ ÊÈÏ› οو ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ‹Ù·Ó ˙ÂÛÙ¿. TÒÚ· È· ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ì ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ˉÔÓ‹˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘Ù·Ú¤ÛÎÂÈ·. H ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÛÙfiÌÊÔ ·fi ‰¿¯Ù˘Ï·. •·ÏÒÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Á˘ÌÓÔ›, ·Ófiı¢ÙÔÈ, Ì ÙË Û¿Úη Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ Î·È Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. AÊ‹Óˆ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÌÔ˘ Ó· Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÔ˘ ·ÊÙÈÔ‡ ÙÔ˘. ¶ÚÔ¯ˆÚÒ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ·‰¤Ó˜. ™Ê›ÁÁÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ ¿Óˆ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÌÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÌfiÓÔ ‹¯Ô˘˜. M ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ·ÏÏ¿ Ù· Ì¿ÙÈ· Â›Ó·È ÂÈÊ¿ÓÂȘ, ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó. TÔ ÛÂÍ ı¤ÏÂÈ ‚¿ıÔ˜. AÓ·Ó¤Ô˘Ì ·fi Ù· Âӈ̤ӷ ÛÙfiÌ·Ù· Ì ¤ÓÙ·ÛË. Afi ÂΛ, ·fi ÙË ÛÙÚfiÊÈÁÁ· ÙÔ˘ Á... ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ: ·fi ¤Ó· ‰¿ÁΈ̷, ·fi ÙËÓ ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯Â›ÏÔ˘˜, ·fi ÙÔ Û¿ÏÈÔ Ô˘ Ì·˜ ÂÈÌÂÚ›˙ÂÈ. O .... ÙÔ˘ ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ ÛÙËÓ Î..... ÌÔ˘. AÎÔ‡ˆ ÙËÓ ·Ó¿Û·, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ì›· È·, ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·ÌԯχÂÈ ÛÙÔ Û·ÛÌfi ÙÔ˘ Î..., ÛÙËÓ ÔÚÌ‹ ÙÔ˘ ...... TÔ Ú›ÁÔ˜ ÙÈÓ¿ÛÛÂÙ·È ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÂÌ¿˜. H Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛfiÓ‰˘ÏÔ˘˜, ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û’ ¤Ó· ·ÏÊ¿‚ËÙÔ, ÂÓÒ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ È¿ÓÂÈ ÙË Û¿Úη Ô˘ Û·Ó ·Ï‹ıÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÍÂʇÁÂÈ. KÈ ·Ó Ù· ¯.... Â›Ó·È Â˘ÏÔÁ›·; MfiÓÔ ¤Ó· ÊÈÏ› ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ... Y.°.: ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ˆ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. MfiÓÔ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ‚ÚÒÌÈη ‹ıÂÏ·. Ÿ¯È ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ·ÚÂÎÙfi˜ ÁÈ·Ù› ¤ÓȈ۷ fiÙÈ Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ı· ÍfiÚÎÈ˙· ÙÔ ·Î·ıfiÚÈÛÙÔ ÌÈ·˜ ·Ù¤ÚÌÔÓ˘ Û˘Ó·ÈÛı·ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜. MÂÙ¿ ÙÈÌ‹˜, A.M

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

EÛ›˜ ÍÔÚΛ˙ÂÙ ÙÔ ·Î·ıfiÚÈÛÙÔ ÌÈ·˜ ·Ù¤ÚÌÔÓ˘ Û˘Ó·ÈÛı·ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÎÈ ÂÁÒ ·Ó ‰ËÌÔÛȇۈ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· fiˆ˜ ÙÔ ‰È¿‚·Û· ı· Á›Óˆ ÂÂÚÒÙËÛË ÛÙË µÔ˘Ï‹. AÓ·Áο˙ÔÌ·È, ÏÔÈfiÓ, ·Á·ËÙ¤ (Â›Ì·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈË ÁÈ· ÙÔ Ê‡ÏÔ Û·˜) Ó· ÙÔÔıÂÙ‹Ûˆ ÌÂÚÈΤ˜ ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈΤ˜, ÛÂÌÓfiÙ˘Ê˜ ÙÂÏ›ÙÛ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ‚ÚˆÌfiÏÔÁÒÓ Û·˜ Î·È ·˜ Ì ÎÚ›ÓÂÈ Ô ıÂfi˜ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘. AÁ·ËÙ‹ ÌÔ˘ ÎÔÏfiÓÈ· M˘ÚÙÒ... EÚÒÙËÛË: °È·Ù› ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Û ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, Û ·Ú·Ù¿ÂÈ ÛÙ· ÎÚ‡· ÙÔ˘ ÏÔ˘ÙÚoηÌÈÓ¤ Ì ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· «‰ÂÓ Â›Ì·È Î·Ï¿» Î·È ÎÏ·›ÂÈ Ì·˙› ÛÔ˘ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÒÚ· non-stop; «ºÔ‚¿Ì·È ÌËÓ ÏËÁˆıÒ» Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ô˘ ¿ÎÔ˘Û·. TÈ ÈÛÙ‡ÂȘ ÂÛ‡, ÁÈ·Ù› ÂÁÒ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È fiÏ· olympic airlies. XÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ÁÈ·Ù› Û ϛÁÔ ‰ÂÓ ı· Ì ÛÒ˙ÂÈ Ô‡Ù ‚ÏÂÊ·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋. TÔÓ ·Á·Ò, ‚ϤÂȘ. M·ÛηڷÙ˙›ÎÔ˜

K·Ï¿, ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ ·Ù¿Î˜ Ù‡Ô˘ «¢ÂÓ ÛÔ˘ ·Í›˙ˆ», «ÊÔ‚¿Ì·È ÌËÓ ÏËÁˆıÒ», «ı¤Ïˆ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÒ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘» Û˘Ó‹ıˆ˜ ›ӷÈ

ÁÈ· ¿ÏϘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÂÎÙfi˜ ·’ ÙÔ Ó· ÙË ¯ÒÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜. AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, Ì·›Óˆ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ „ËÙfi. E›Ì·È 30 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È Â›Ì·È ·Úı¤ÓÔ˜, fi¯È ÛÙÔ ˙Ò‰ÈÔ, ͤÚÂȘ... A›ÛÙ¢ÙÔ... ÎÈ fï˜ ·ÏËıÈÓfi! BϤÂȘ, Ï›ÁÔ ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜, Ï›ÁÔ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÚÈÏ›ÎÈ Î·È Ï›ÁÔ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÌÔ˘ Ó· ‚Úˆ ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÛÔ‡‰·Û·, Ì ¤Î·Ó·Ó Ó· ͤ¯·Ûˆ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤ÚˆÙ·˜, Û¯¤ÛË, ·ÁηÏÈ¿, ÊÈÏ›... EÚ¯fiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜, ¤‚ÏÂ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘, ¤ÚÓ·Á· ˆÚ·›· Î·È ÌÂÙ¿ ›Ûˆ ÛÙ· ‚È‚Ï›·, ÛÙ· Û¯¤‰È·, ÛÙȘ ÌÂϤÙ˜. TÒÚ·, ¤¯ˆ ÌÈ· ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÏÏ¿ ÙÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ... ¶ÈÙÛÈÚÈο˜ ¿ÎÔ˘Á· ÙÔ «ı· Á˘Ú›ÛÂÈ Ô ÙÚÔ¯fi˜ Ó· ˉ‹ÍÂÈ Î·È Ô ÊÙˆ¯fi˜», ¤ÁÈÓ· 2 ̤ÙÚ· ¿ÓÙÚ·˜ ·ÏÏ¿ Ô ÙÚÔ¯fi˜ Ù›ÔÙ·, ÂÎÂ›Ø ÁÈ·Ù›; ÿÛˆ˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ ΢ÓËÁÔ‡, Ô˘ ÙÔÓ ‚ϤÂȘ Î·È ÛΤÊÙÂÛ·È: ı· Ì ‚¿ÏÂÈ Î¿Ùˆ Î·È ı· Ô˘ÚÏÈ¿˙ˆ ·fi ˉÔÓ‹. AӋΈ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ÔÈËÙÒÓ, ͤÚÂȘ... ηÏfi ·È‰› ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˉ¿ÂÈ! ¶Ò˜ ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È ·˘Ùfi, M˘ÚÙÒ, ÌÔ˘ Ϙ; Y.°. S.√.S... ZËÙÂ›Ù·È ¤ÌÂÈÚË ‰·ÛοϷ ÁÈ· ·ÓfiÚıˆÛË ÂṲ̂ÓÔ˘ ËıÈÎÔ‡. ¶·Ú·Î·ÏÒ, ÌfiÓÔ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈη ηÚ›ÙÛÈ·, Â›Ì·È Î·È Î¿ÔÈ·˜ ËÏÈΛ·˜...!

M·ı·›Óˆ fiÙÈ Ô ÙÚÔ¯fi˜ ÌÈ· ¯·Ú¿ Á˘ÚÓ¿ÂÈ. M‹ˆ˜ ÂÛ›˜ ‰ÂÓ Â›Û·ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ÊÙˆ¯fi˜; Y.°.1: ŒÙÛÈ Ô˘ Ù· ÁÚ¿ÊÂÙ ı· ÌÔ˘ ÙÚÔÌ¿ÍÂ-

Ù ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÛÔ‡‰·ÛÙÔÈ, ·ÛÙÚ¿Ù¢ÙÔÈ Î·È ¿ÓÂÚÁÔÈ – ·Ê‹ÛÙ Ô˘ ı· ÌÈÛ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙËÓ Ô›ËÛË. Y.°.2: ¢ÂÓ ÙÔ Í¤Ú·Ù fiÙÈ ˉ¿Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒ˜ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚ϤÂȘ Î·È ÛΤÊÙÂÛ·È «ı· Ì ‚¿ÏÂÈ Î¿Ùˆ Î·È ı· Ô˘ÚÏÈ¿˙ˆ ·fi ˉÔÓ‹»; OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Û ·ÈÒÓÈ· ·ˉËÍ›·. Y.°.3: K·È ηϿ fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ·, ÛÙË ÛÙ‹ÏË ÌÔ˘ ‹Úı·Ù ӷ ˉ‹ÍÂÙÂ; K·È ÌÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÙÂ Î·È ÙÔ e-mail Û·˜ Ó· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇۈ! °È· ÛÔ‚·Ú¢Ù›Ù ϛÁÔ. AÁ·Ë̤ÓË M˘ÚÙÒ, ÛÔ˘ Áڿʈ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ·Ó ¤¯ˆ Úfi‚ÏËÌ· ‹ Â›Ì·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋. §ÔÈfiÓ, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Î·È ÂÓÓÔÒ ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ. A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ Â›Ì·È Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÔ˘ Ú›¯ÓÂÈ 35 ¯ÚfiÓÈ· (Â›Ì·È Á‡Úˆ ÛÙ· 25). TÔÓ ·Á·¿ˆ, Ì’ ·Á·¿ÂÈ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ۯ¤‰È· ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ˙ˆ‹. TÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓËÛ˘¯Ò Â›Ó·È Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚ›Á˘ÚÔ˘. EÛ‡ ÙÈ Ï˜; Eϛӷ.

AÊ‹ÛÙ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ Î·È ÎÔÈÙ¿¯Ù ӷ Ú›ÍÂÙ οӷ ÎÔ‡ÙÛÔ˘ÚÔ ÛÙË ÊˆÙÈ¿. ¶¤Ú˘ÛÈ Ì ÙȘ ·ÁˆÓȤ˜ ¯¿Û·Ì ÙÔÓ ·Ô‡. ∞ ™∆∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη» 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 61


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano1@otenet.gr)

(™∫√ƒ¶π∂) ◊ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÛÔ˘ (¢›·˜ ÛÙÔ ™ÎÔÚÈfi ·Ô 26/10) Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) AÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ·, fiÙ·Ó Î·ÏÂ›Û·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÂÌfi‰È· ‹ ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ˘, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· Û¤Ó· Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÛ·È Û·Ó ·ÍÈÔÛ¤‚·ÛÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›˜ οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÛÔ˘. M ÙÔ ˙Ò‰ÈÔ ÙÔ˘ ™ÎÔÚÈÔ‡ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ¿ÓÙˆ˜, ÌËÓ Í¯ӿ˜, ÎÈ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Ì ÙÔÓ ¢›· Û ·˘Ùfi ÙÔÓ Ô›ÎÔ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÛÔ˘ fiÙÈ fiÛ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È Ó· οÓÂȘ ÁÈ· Ó· Â›Û·È ÏÔÁÈÎfi˜, ·ÍÈÔÚÂ‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜, ·Ú·Ì¤ÓÂȘ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ ˙ÒÔ Ì Ôχ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÂÈı˘Ì›Â˜.TÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÛÔ˘, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂȘ Ó· ÂϤÁÍÂȘ ÙȘ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂȘ ÛÔ˘ ÂÓÒ Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÛÔ˘ Ù· ‚·ÛÈο ¤ÓÛÙÈÎÙ· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘, Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÂÍ – fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÈÚ¿. T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) O ·˘Ùfi˜ ÛÔ˘ NÔ1 ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙ· ¿ÚÙÈ. AÎfiÌ· fï˜ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi, Û›ÁÔ˘Ú· ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ¯·ÌËÏfi ʈÙÈÛÌfi, ηÓ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ›ÓÔÓÙ·˜, ÂÓÒ ÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ¢›·˜ (·fi 26/10) ÛÔ‡ ͢Ó¿ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi NÔ 2. A˘Ùfi˜, ‹ ·˘Ù‹ (·˘Ùfi˜ Ô Â·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓÔ˜, ÔfiÙ ¤¯ÂÈ Ê‡ÏÔ), ·Á·¿ÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜, ·Ú¿˙ÂÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È, ·ÔʇÁÂÈ Ó· ϤÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ηÈ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿, ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜. ÕÚ· ‰È¿ÏÂÍ ·˘Ùfi Î·È ˙‹Û ̷˙› ÙÔ˘. ¢π¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) MÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ÙÚÔÌÂÚ¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ: Ô OÚʤ·˜ Î·È Ë E˘Ú˘‰›ÎË. H E˘Ú˘‰›ÎË ¤ı·Ó ÚfiˆÚ· Î·È Ô OÚʤ·˜ η٤‚ËΠÛÙÔÓ Õ‰Ë Î·È, Û·ÁËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙÔ˘ οو ÎfiÛÌÔ˘, ηٿÊÂÚ ӷ ÙÔ˘˜ ›ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÓÙÈÎÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ‰ÂÓ ı· Á‡ÚÈ˙ ӷ ÙË ‰ÂÈ. O OÚʤ·˜, ·Ó˘fiÌÔÓÔ˜, ÙËÓ ÎÔ›Ù·ÍÂ Î·È Ë E˘Ú˘‰›ÎË Í·Ó·Á‡ÚÈÛ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÛÎÈÒÓ. ŸÔÙÂ

Ë AÊÚÔ‰›ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Í·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›·. AÓ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂȘ ÂÈÛÌ·ÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÛÙÂÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Î¿ıÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔÓ/ÙË Û‡ÓÙÚÔÊfi ÛÔ˘ Ó· Û ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÌÈ· ÛÙÔ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ÁÈ· Ï›ÁÔ ‚ÚÒÌÈÎÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ù·ÌÔ‡ ÛÂÍ; K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) ¶›Ûˆ ·fi Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· Î·È ÙËÓ ¿ÓÂÛË ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Á¯Ô˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜. N·È, Ó·È... οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙ·Ó Ô ÕÚ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ 11Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. AÊÔ‡ Èı·ÓfiÓ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛˆÛÙfi Î·È ÙÔ Ï¿ıÔ˜, Ô‡ÙÂ Î·È ·Ó Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ηٿ ‚¿ıÔ˜ ı¤ÏÂȘ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÛÙÚ¤ÊÂȘ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂȘ ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·; K·È ¤Ú· ·’ ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÛÙÚ¤ÊÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔ›Ú· ÛÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ›Ù ÈÛÙ‡ÂȘ Û ·˘Ù‹Ó ›Ù fi¯È; M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ¯·Ï¿ÚˆÛÂ Î·È ÌËÓ ÂÂÌ‚·›ÓÂȘ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. §∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) º˘ÛÈο Î·È ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÈÂṲ̂ÓÔ˜. H ›ÂÛË Ô˘ ÓÈÒıÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ¿Ú· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ú·Û˘Úı›˜ ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. E›Û˘, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û fiÏÂÌÔ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÌÔÚ› Ó· ·ÛΛ ÂÍÔ˘Û›· Â¿Óˆ ÛÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ó·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· ÍÂʇÁÂȘ ·fi fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙڤϷ. MÈÏÒÓÙ·˜ Û fiÛÔ˘˜ ıˆÚ›˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘, ‹ Â›Ó·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘, ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ı¤ÏÂȘ. H ·ÏÏ·Á‹ ÛÈÙÈÔ‡ ‹ Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi ÌÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·. K·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù·, fï˜, ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ù·Í›‰È ÔÔ˘‰‹ÔÙ ı· Û ·ÔÛ˘Ì›Â˙Â Î·È ı· Û ¤Î·Ó ӷ ·ÈÛı·Óı›˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ¶Èı·ÓfiÓ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÎÂÊı› ıÂÙÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. ÿÛˆ˜ Î·È Ó· ÛÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ ÔÙȉ‹ÔÙÂ. B¤‚·È·, ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ 24 ÒÚ˜ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ, ¤¯ÂÈ Û΢ÏÔ‚·ÚÂı›. EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Â˘Ê˘˝· ÛÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘Âڈڛ˜ Î·È Û ÌÈ· ˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌ›‰·. A˘Ùfi fï˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÂÚÂÎÏÔÁÈ·ÂȘ Î·È Ó· ·ÓÙȉڿ˜ ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ-

¶Ô‡ ı· ‚Ú›Ù ÙËÓ «∞thens Voice» ∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 280 ÛËÌ›·:

™Ù·ıÌÔ› ª∂∆ƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, µÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ

∆ƒ∞ª ™∂º, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂ÏÏËÓÈÎfi, ∞Á. ∫ÔÛÌ¿˜ 2Ë

43 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· & ¶ÂÈÚ·È¿ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, AÓ. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 3, ™Ù‡ÏÔÈ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜Ø ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· (¶¿ÓÙÂÈÔ˜) ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18, OÌfiÓÔÈ· ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË, P¤ÓÙ˘ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 76, Factory Outlet ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ ∆˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, ∆∂π ∞ı‹Ó·˜, ∆∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫∆ 32 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ PIZZA HUT ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ City Plaza, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 85 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42 ñ

62 ATHENS VOICE 20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005

KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Ï. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, Ï. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, Ï. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 21 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, T˙·‚¤ÏÏ· 106 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ï. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, Ï. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 202 ñ K·ÏÏÈı¤·, Ï. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 3 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, Ï. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú›ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 6 ∂™∆π∞∆√ƒπ∞ KFC ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ. TfiÌÚ· ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Ï. YÌËÙÙÔ‡ 123 13 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ NEOSET KËÊÈÛ›·˜ 190, KËÊÈÛÈ¿ ñ MÂÛÔÁ›ˆÓ 419, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 16, K·ÏÏÈı¤· ñ EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 4, OÌfiÓÔÈ· ñ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 402, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ ¶. P¿ÏÏË 230, N›Î·È· ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 175, Ï. AÌÂÚÈ΋˜ ñ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 69-71, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ IÂÚ¿ O‰fi˜ 187, AÈÁ¿Ïˆ ñ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 46, ÕÏÈÌÔ˜ ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, ªÂÓ›‰È ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 382, ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ñ £Ë‚ÒÓ 195, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. 6 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ ¡∂√ ∫∞∆√π∫∂π¡ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48, KÔψӿÎÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 282, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ K‡ÚÔ˘ 70, °Ï˘Ê¿‰· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 127, Aı‹Ó· ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 517, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 404, AÁ. ¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 4 π∂∫ ¢∂§∆∞ ™∆√ ∫∂¡∆ƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘Û›Ô, ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10

¶∂ƒπ√Ã∂™ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102/ OCTOBER ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR, ∆Ûfi¯· 27 / EPOCA, ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™, ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT, ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / PECORA NERA, ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158 / ∞°√ƒ∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È µÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU, ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 133/ ¶√∆√¶ø§∂π√, ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 133.

΋˜ ¿ÚÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÙÈ ı· ’ÏÂÁ˜ Â¿Ó Ë Î·Ú‰È¿ ¤·ÈÚÓ ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ, ¤ÙÛÈ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹; AÓ ÙÔÏÌ¿˜, Ê˘ÛÈο. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ŸÛÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Z˘ÁÔ› ‰ÂÓ ÛΤÙÔÓÙ·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ò˜ ı· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙ· ‚¿˙· ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ¯·˙Ô¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÚÈÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÛÎÏËÚÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÙ·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù›ıÂÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ. º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ·ÏËÛÙ›·˜. AÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ fiÙÈ Ô ¢›·˜ ı· ʤÚÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ‹ ·fi ÙÔ fiÙÈ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ÙÈÓ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÔ˘ Ì ¤ÍÔ‰· Ô˘ Ô‡ÙÂ Î·Ó Â›¯Â˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ›, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó Û˘Ì‚Â› –ηÏfi ‹ ηÎfi– Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÌfiÓÔ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó, fiˆ˜ ÙÒÚ·, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÔ˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È, ÂÛ‡ Ô ÎÔÓÙÔÚ‚ÈıÔ‡Ï˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ ‰fiÓÙÈ· ηگ·Ú›· Û ¤ÓÙ ÏÂÙ¿. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ™·Ó Ó· ÌËÓ Â›Û·È ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¿ Ó¢ÚÈÎfi˜! AÎfiÌ· Î·È ˘fi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÎÔÈÌ¿Û·È Ì ÙÔ ¤Ó· Ì¿ÙÈ ·ÓÔȯÙfi Î·È Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ı‹Ú·Ì¿ ÛÔ˘. M ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ï·ÓËÙÒÓ Û ÁˆÓÈ·ÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÛÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›Û·È 100 ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÛÎÂÊı›˜ Ì ÙÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi, ÂÚÂÙÔÂȉ¤˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÛÔ˘. AÓÙ› Ó· ηٷÛÙÚÒÓÂȘ fï˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈο Û¯¤‰È·, Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂȘ Ì˯·ÓÔÚڷʛ˜ Î·È ‰ÔÏÔÏÔ˘, Ó· Â›Û·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜, Ì‹ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· Ó· ·ÊÂı›˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi Û οÔÈÔ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ; ŒÙÛÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ›Ûˆ˜ ¿„ÂȘ Ó· ÂÈÙËÚ›˜ ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÛÔ˘ Û·Ó ‰ÂÛÌÔʇϷη˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ·Í›·. T√•√∆∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ·›ÚÓÂȘ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ fiÏË ÙË ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ ÊÂÓÁÎ ÛÔ‡È, ı· ’ÚÂ ›Ûˆ˜ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÛÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. AÓ ÙÔ ¿ÚÂȘ ·fiÊ·ÛË, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô‡Ù ӷ ÂÎÏ·Á›˜ Ô‡Ù ӷ ÓÈÒÛÂȘ ·Ì˯·Ó›· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ·ÏÏ¿˙ÂȘ ÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ ‹ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ›˜ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÛÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜. M ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô ·ÚÓËÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ÓÈÒıÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ù· ·ÊÂÓÙÈο fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÂȘ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ. MÈ· ¿ÏÏË ·Ú·Ù‹ÚËÛË: M ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÂÔ¯‹ Ó· ‚ÈÒÛÂȘ ÙËÓ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· οÙÈ ÛÙ·ıÂÚfi, ÙfiÙ ηχÙÂÚ· Ó· ·ÔÊÔÚÙ›ÛÂȘ ÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ fiÔ˘ ÁÚ¿ÊÂȘ ·fi ÙËÓ Î·Î‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

∞ª∂ƒπ∫∏™ ¶§.: STUDIO NOVO, ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 33 ∞¡ø ¶∞∆∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√, °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 ATTIKH™ ¶§.: GAGARIN, §ÈÔÛ›ˆÓ 205 BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 Bƒπ§∏™™π∞:∂§π∞ ∫∞π §∞¢π, ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ 14 °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / DIRTY STR.EAT, TÚÈÙfiÏÂÌÔ˘ 12 °§YºA¢A: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13, °Ï˘Ê¿‰· / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ §·˙·Ú¿ÎË 27, °Ï˘Ê¿‰· / VIRGIN, ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / PIZZA MARZANO, ∫ˆÓ/fiψ˜ 13 / JACKSON, ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2 / FCUK, ∞ÁÁ. ªÂÙ·Í¿ 31 / TPIXE™, ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / ∑∞Ã∞ƒ∏ ™∆∏¡ ∞∫ƒ∏, °Ô‡Ó·ÚË 192 (ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·) EKA§H: IPEN, §. £ËÛ¤ˆ˜ 57 E•APXEIA: MO BETTER, KˆÏ¤ÙË 39 / WUNDERBAR, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT, ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§, ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ, ªfiÙ·ÛË 7 Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO, °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO: §EMONI, ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™, ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞, ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 Î·È ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / ª√À™∂π∞∫√™ Ãøƒ√™ «HERAKLEIDON», ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 KA§§I£EA: TPO¶IKA§, ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 223 KENTPO: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À, ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙Ø ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓØ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 / SHOP, EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™, °ÂÓÓ·‰Â›Ô˘ 3 / KE¢PO™∂™O¶∆ƒO¡, ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™, Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™, ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA, ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™, ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™∆∞∫∏™, πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12/ EN A£HNAπ™, ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞, ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π¡¢π∫∆√™, ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ ∆√À µπµ§π√À, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒµ∞¡∆∂™, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2/ °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡∆ƒ√, ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN, ™Ù·‰›Ô˘ 5 / DISCOBOLE, Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 17 / R ’N’ R CIRCUS, ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE, ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANE∆TO’S, µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S, µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 /FRIENDS, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 5 / ™∆O∞, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / MOY™EIO M¶ENAKH, ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 /CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡, ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜/ CLUB 22, µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 / µπµ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡, ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / CAFE D’ ATHENES, ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 & ∫·Ú‡ÙÛË / BACARO, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§∆√¡, µ. ™ÔÊ›·˜ 46. KHºI™IA: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 / KLIKCafé, ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34 KO§øNAKI: °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏, ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 LIBRO, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG, ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP, µÔ˘ÎÔ˘ÚÂ-ÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ / MENU, ∫·„¿ÏË 6 / .LAC, ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA, ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO, ∆Û·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY, ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU, √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / MINIM’S, ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION, ™ÎÔ˘Ê¿ 34 /

∏ «∞.V.» «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) ŸÛÔ Ô KÚfiÓÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌËÓ ·Ú·Û˘Úı›˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Î·È ··Ú·›ÙËÙÔ Î·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˜ ‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜. E¿Ó Û ηٷÎχ˙Ô˘Ó Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÛÔ˘, ıÂÒÚËÛ¤ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙÂÛÙ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ. TËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ì·ÚÙ›· Ó· ·Ú·‰Â¯ı›˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Û·ÚÎÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Û·Ó Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·. A, Î·È Ó· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ÙÚˆ˜ ÛÙÚ›‰È· ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ Â›Û·È ·ÎfiÌ· ÂÈı˘ÌËÙfi˜. Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) •¤ÚÂȘ fiÙÈ Ô Ì‹Ó·˜ ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈØ ÂÓÒ Â›Ó·È fiÏ· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ, οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔ ÛοÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÊÚÈοÚÂȘ. TÔ ÚfiÛˆÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‹ÛÔ˘Ó ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó Á·˚‰Ô‡ÚÈ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›· Èı·ÓfiÙËÙ· ·˘Ùfi˜ ‹ ·˘Ù‹ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÛ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ. TËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›˜ ÙÔ ·Ù˘¯¤˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ‰È·Ì¿¯Ë Ì ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ ΢ÚÈ·Ú¯›· Î·È ˘ÔÙ·Á‹. TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÌÈ·˜ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ Û¯¤Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÛ·È. M¿ı ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. Y.°.: TÒÚ· Ô˘ Ô ¢›·˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÛÔ˘ Î·È ı· Û ‰ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÔÙ¤, ÌÔÚ›˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ 1 ÂηÙ. ‰ÔÏ. Ó· ÂÎÏÔÁÈ·ÛÂȘ Ù· ¿ÓÙ· Î·È Ó· ÂȘ: «It’s elementary... ŸÙ·Ó Ë Î·ÚȤڷ ¿ÂÈ Î·Ï¿, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ¿Ó ηٿ ‰È·fiÏÔ˘...» X·, ¯·, ¯·... fiÛÔ Y‰ÚÔ¯fiÔ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· Á›ÓÂȘ! IãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) ŸÙ·Ó ‚ϤÂȘ fiÙÈ Ë ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÔ˘ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Î·È ÔÈ Á‡Úˆ ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÙË ıËÏÂÈ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÛÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ··ÓˆÙ¤˜ Î·È Í·ÊÓÈΤ˜ ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ‰È¿ÏÂ͘ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂȘ Û ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ, ÙfiÙ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÙÔ Û‡Ì·Ó ÁÈ· Ó· Û ÛÒÛÂÈ. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· Ô ¢›·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ÓÔ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. AÔÙÂÏ› ۯ‰fiÓ ı·‡Ì· Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, Û ̛· ÌfiÓÔ ÛÙÈÁÌ‹, Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ‚ϤÂȘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. K·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÂÏÈÛÙÈΤ˜, ÎÔÏÏË̤Ó˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÏ›‰· ‰ÈÂÍfi‰Ô˘, Í·ÊÓÈο Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Èı·ÓfiÙËÙ˜. AÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Û¤Ó·. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.

™KOYºAKI, ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK, ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL, §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON, ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™, ¢ÂÏÊÒÓ 5 / EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / ¢OY¢E™H™, µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE, §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø, ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏: SELECT, ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 26 MAPOY™I: VILLAGE CENTRE (VIRGIN, EVEREST), SPARK’S, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞∆π¢√À, ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ÈÊËÛ›·˜ ª√™Ã∞∆√: IST STUDIES, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞ ¢∂•π∞, ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 N. IøNIA: COPY PAPER, I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5/ BOOKSTORE-∞¡∆π¶√§π™, ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47. N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY, ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ TOY ∞N∆ø¡∏, ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, NISSAN ¶§∞∫π∆™∏™, §. ª·Ú·ıÒÓÔ˜ & §. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 2-4 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰·˜ 3 ¶A°KPATI: JOE WEIDER, ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π, ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) ¶A§IA ¶ENTE§H: ºOÀƒ¡O™ T™OYKA™, ∂ÚÌÔ‡ 10 ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST, ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 ¶§AKA: EDEN, §˘Û›Ô˘ 21, GALLERY CAFE, ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE, ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10 PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN) / ALLOU FUN PARK /SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛÂÚ‹ 10 TAYPO™: π¢ƒÀª∞ ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA, ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI: ABANA, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 & §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 3 / MIKPO™ KOPAH™, ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD, µ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34 XI§TON: A°OPA, ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 8 æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏, ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL, ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 æYXIKO: EX LIBRIS, ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™, ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / π¢ƒÀª∞ ¢∂™∆∂, OÌ‹ÚÔ˘ 8 / DEAL’S, ¢ËÌ. µ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / ¶I¶EPIA, ∞ÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 / µÂÓ¤Ù˘, æ˘¯¿ÚË & ¢. µ·ÛÈÏ›Ԣ

∫∞π ™∂ 30 ™∏ª∂π∞ ™∆∏ £E™™A§ONIKH ñ ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, TÛÈÌÈÛ΋ 87 ñ M‡ÏÔ˜, A.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤, ™ÙÚ. TÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË 7 ñ Kitchen Bar, B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ Parapoli, N›Î˘ 15 ñ Art House, BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto, ∫·Ú. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35, N›Î˘ 35 ñ Cofix, §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Don’t Tell Mama, ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 9 ñ Local Espresso Bar, Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling, Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents, ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜, N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial, Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Stereodisc, AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Virgin Megastore, 11Ô ¯ÏÌ. ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ £ÂÛ. ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘, ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ Odeon ¶Ï·Ù›·, TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌÔÚ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñ OχÌÈÔÓ, Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£, Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη, ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ·, §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘, ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ñ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ô‡ÎÏ·˜ ÕÚÙ. ª·ÎÚ›‰Ô˘, ª. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 2, Ï. ÕıˆÓÔ˜ ñ Gallery Kalfayan, ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ıÂÛ/ӛ΢

AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ.: 210 3617.360


20 - 26 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 63


Athens Voice 098  

Athens Voice 098

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you