Page 1

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 96

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

΋ · È Ì ˘ Ï 6 Ù·Ô¤ÌÂÈÓ Â Ï. 1 Â Û M · H ı‹Ó· ¯¤‰È ÚÙ˙ÈÏ¿ÎË A Ù· Û ÁÔ˘ T˙È Û ˘ °ÈÒÚ TÔ

Ì’ ‹ Ï Î ‚· · Ï Î Ï˘ fi ·   8 Ì Ì ÂÚÔÈ ˜ Ù˘ Ë ÛÂÏ. 1 › Ú Ù Â ‰ AÊ Î·Ï‡ ‚¿‰Â Ù·ÓÙÈÓ› OÈ ·ÎÏ· Ë KˆÓÛ Ì °È¿ÓÓ TÔ˘

Ÿ¯È ÛÙË ÓÂÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁÔËÙ›· ÙˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿ÎË ÛÂÏ. 12 / O ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÏÂËÌÔÛ‡Ó˘ T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ÛÂÏ. 14


2 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005


6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 3


EDITO

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

6 - 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2005 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: §¿ÌÚÔ˜ æ˘ÚÚ¿Î˘

∆Ô˘ ºø∆∏ °∂øƒ°∂§∂

A

˘ÙÔ› Ô˘ ÛÙÔ ¶A™OK ʈӿ˙Ô˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ÒÚ· Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó, ϤÓ οÙÈ ·ÛÙ›˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜: «¶·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ¤Ó· Û‡ÌÏÂÁÌ· ·Ï·˙ÔÓ›·˜, ηıÂÛÙˆÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂÙÛÈıÂÏÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ Î¿Ó·Ì ڋÍÂȘ Ì ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›·, ÙËÓ ˘ÂÚÔ„›·, ÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi. ¢ÂÓ Û·„·Ì ÛÙ· ·‰‡Ó·Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù·». OÈ ÊÚ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ·ÛÙ›˜. MÔÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈο Ì fiÛ· ϤÂÈ Ô K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È Ë N¢. H ÚËÙÔÚÈ΋ ·˘Ù‹, ·fi fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ËıÔÁÚ·Ê›·. §¤ÂÈ ‰ËÏ·‰‹: ÙÈ ı¤ÏÂÈ ÌˆÚ¤ ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎÔ, ‰˘Ô ·È‰È¿ ηϿ ÎÈ ÂÚÁ·ÙÈο Ó· ÙÔ ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó, Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·Ï·˙fiÓ˜ Î·È ˘ÂÚfiÙ˜ ηÈ, ÂÓÙÂÏÒ˜ ÊÈÏÈο Î·È «ÂÈÂÈο» Ô˘ ϤÂÈ ÎÈ Ô PÂÁÎÔ‡˙·˜, Ó· ÌËÓ ÎϤ‚Ô˘Ó Ôχ ÛÙÔ ˙‡ÁÈ Î·È ÂÍÔÚÁ›˙ÂÙ·È Ë ÂÏ·Ù›·. AÏÏ¿ Ú Á·ÌÒÙË, ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Ë ÂÍÔ˘Û›·, ‰È·Êı›ÚÂÈ. OfiÙ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ÈÔ ÛÂÌÓÔ› Î·È Ù·ÂÈÓÔ›, Ô˘ ‰ÂÓ ¿Ó ÛÙ· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ ¿Ó ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ÊÔ˘ÛΈٿ, Ô‡Ù ÛÙȘ ‚›Ï˜ ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ ÛÙË M‡ÎÔÓÔ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ Ï·fi ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ηϋ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ÙÔ Ì·Á·˙¿ÎÈ fiÛÔ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. 4 ‹ 8 ¯ÚfiÓÈ·. KÈ ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜. O‡Ù ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ô‡Ù ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ χÛÂȘ. MfiÓÔ ÙÈÌÈfiÙ˘. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· «ÌˉÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹, ¿Ù·ÍË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ Â›ÔÚÎÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ·, ¤ˆ˜ Â‰Ò Î·È ÌË ·Ú¤ÎÂÈ» Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ËÚˆÈο Î·È ¤ÓıÈÌ·, ÙfiÙ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Y·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ B'. A˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ¿ÏÈ Ë ·fiÎÚ˘„Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. H ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ºÙ·›Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. AÔÛȈ¿ fiÙÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋. ŸÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÙË ÁÂÓÓ¿ÂÈ. ŸÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜. K·È ÚÔÛÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, fiÙÈ ÂÍ·ÔχÂÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ AÚÂÙ‹˜ ÁÈ· Ó· «·Ù¿ÍÂÈ» Ù· «ÔÏ›Á·» Ï·ÌfiÁÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó «Ó· ·Ì·˘ÚÒÓÔ˘Ó» Î·È Ù· ÏÔÈ¿ Î·È Ù· ÏÔÈ¿. °È·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÎÈ fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ AÓÒÓ˘Ì˜ EÙ·ÈÚ›˜ MÂÙfi¯ˆÓ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·. ŸÙÈ ı· ¿„ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ T¤¯ÓË ¶ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ̤ۈ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ·ÍȈ̿وÓ. £· ¿„ÂÈ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. £· ¿„ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· οÓÂÈ Ì›˙Ó˜. K·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ı· ‰È··È‰·ÁˆÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜. §¤ÁÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·; KÈ ·Ó ϤÁÔÓÙ·È, ¤ÙÛÈ Â‡ÎÔÏ· Á›ÓÔÓÙ·È; °È’ ·˘Ùfi Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔÚ›˙ÂÙ·È, ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·›ÚÓÂÈ Ë ÛÂÌÓfiÙ˘ Î·È Ë Ù·ÂÈÓfiÙ˘, Ë Ù¿ÍȘ Î·È Ë ËıÈ΋. H ËıÈÎÔÏÔÁ›· fï˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¯ıÚfi˜ Ù˘ ËıÈ΋˜. H ·fiÎÚ˘„Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ AÎÈÓËÛ›·˜. ™˘Óԉ¢fiÌÂÓË ¿ÓÙ· Ì ‚·Ú‡Á‰Ô˘· ÏfiÁÈ·. Y’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, Ô PÂÁÎÔ‡˙·˜ Â›Ó·È ÈÔ Ù›ÌÈÔ˜. ¢ÂÓ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó. £· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹Ûˆ ÙË N¢, ·ÏÏ¿ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÁÂÈ. M·Ù·ÈÔÔÓÔ‡Ó. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› Ô ÒÚÈÌÔ˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ÂÌ·›˙ÂÙ·È. K·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ. AÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ. 60% Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ϤÓ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Â› N¢ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·’ fi,ÙÈ ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Â› ¶A™OK. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› ÔÈ Á·Ï¿˙ÈÔÈ Â›Ó·È ÈÔ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ú¿ÛÈÓÔ˘˜. AÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ‡‰·Ù·. K·È Ù· ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ‡‰·Ù· ‚Ô‡ÚÎÔ. TÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÔÁÈ΋. H Ï·˚΋ „‹ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÔÁÈ΋. ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi, ÂÊ‹ÌÂÚÔ fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ, ÙȘ ÎÚ·˘Á¤˜ Î·È ÙȘ ÛηӉ·ÏÔıËڛ˜, Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ Î·È Ù· deals Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È, οı ·ÏÏ·Á‹ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÎÔfi. Ÿˆ˜ Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÌ¤‰ˆÛ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ô‡ÓÙ·, Ô AÓÙÚ¤·˜ ¤‚·Ï ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ Ì ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ô ™ËÌ›Ù˘ «ÌÂÙ¤ÊÂÚ» ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙË M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹ ÛÙËÓ E˘ÚÒË, ÙËÓ ÂÍÂ˘Úˆ¿ÈÛÂ, ÙËÓ ¤‚·Ï ÛÙËÓ ONE. ŸÙ·Ó Âȯ›ÚËÛ ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·¤Ù˘¯Â. AÓ·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. ŒÚÂ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó Ë ›‰È· Ë EÏÏ¿‰·. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ÙÔ Âȯ›ÚËÛ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ô °ÎÔÚÌ·ÙÛÒÊ Î·È ÙÒÚ· Ô˘Ï¿ÂÈ ›ÙÛ˜. IÛ¯˘Ú›˙ÔÌ·È, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ô K. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È Ë N¢ ¤ÁÈÓ·Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ¤Ó· ÌfiÓÔ ÏfiÁÔ, Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÈÛÙÔÚÈο ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó. T· ÌÂÛ·›· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÈ· ÎÔÚ˘Ê‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÓÙÂ-‰¤Î· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÛÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÚοÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ ¶A™OK fiÙ·Ó Â›‰·Ó fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó. EΛ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÙˆÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË. O‡Ù ÛÙË ÛÂÌÓfiÙËÙ·, Ô‡Ù ÛÙËÓ Ù·ÂÈÓfiÙËÙ·, Ô‡Ù Û η̛· ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÂÓ¤˜ ÌÂÁ·ÏÔÛÙƠ̂˜ ÁÈ· Ï·˚΋ ηٷӿψÛË. EΛ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÎÈ ÂΛ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ. 20 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿, ÔÈ Ó¤ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÈ ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ Û˘ÓıÏ›‚ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÚÈÓ. KÈ fï˜ Ë N¢ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· Ú¿ÛÈÓ· ηÊÂÓ›·. ¶Ú¿ÛÈÓ· ηÊÂÓ›·; Afi ÙÔ 1980 ¤¯ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ¤Íˆ; ∞ 4 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

£∂ª∞∆∞

10

O ¯ÚËÛÌfi˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ¶˘ı›·˜ O °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ù· ·ÈÓ›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

11 TÔ ˇ·Û›ÏÂÈfi ÌÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ·fiÊ·ÛË! N¢: ¢‡ÛÎÔÏË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

12

Ÿ¯È ÛÙË Ó·ԷÚÈÛÙÂÚ‹ ÁÔËÙ›· ÙˆÓ ÂÂÌˇ¿ÛÂˆÓ TÔ˘ N›ÎÔ˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿ÎË

13 T· ¿ÓıË ÙÔ˘ ηÎÔ‡

16 I ª∂∆∞√§Àª¶π∞∫∏ ∞£∏¡∞

H ‰È·ÊıÔÚ¿ Â›Ó·È ÊÈÏÔÛÔÊ›· TÔ˘ A¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË

O ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘... NÙfiÚ·˜ TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›ÏËÌÌ· TÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

14 ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÏÂËÌÔÛ‡Ó˘ T· ηϿ ·ÈÛı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

16

MÂÙ·ÔÏ˘Ìȷ΋ Aı‹Ó· Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Tου °ÈÒÚÁÔ˘ T˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿ÎË

18 AÊÂÚ›Ì Ì·ÎÏ·ˇ·ÎÏ‹ Ì’ OÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ì·ÎÏ·‚¿‰Â˜ Ù˘ fiÏ˘ TÔ˘ °È¿ÓÓË KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë

18 I OI ∫∞§À∆∂ƒ√𠪶∞∫§∞µ∞¢∂™

™∆∏§∂™

06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ «A.V.» ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 07 ∆È Á˘Ú‡ˆ ‰Ò: ∞fi ÙË ª·ÚÁ·Ú›Ù· ªÈ¯ÂÏ¿ÎÔ˘ 08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ, ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 11 ∆˙ȯ¿ÓÙ: ∞fi ÙÔ˘˜ ÕÁÁ. ∆Û¤ÎÂÚË, °. ∫˘Ú›ÙÛË 15 ∆echie chan: ∞fi ÙÔÓ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓfi 20 2310: ∞fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ∆ÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ 24 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; ∞fi ÙË ¡ÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ 34 Proud Voice: ∞fi ÙË ª·Ú›· Cyber 40 µÈ‚Ï›Ô: ∞fi ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈÚÌ›ÏË 42 ∆¤¯ÓË: ∞fi ÙÔÓ ºÔ›‚Ô ™·Î·Ï‹

27 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ «A.V.» ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 40 Athens choices. ∞fi ÙË °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈο

43 N¤Â˜ Ù·Èӛ˜: ∞fi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË 45 £¤·ÙÚÔ: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ 46 ªÔ˘ÛÈ΋: ∞fi ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ¡¤ÓÂ, ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ 48 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 50 Skateboarding: ∞fi ÙÔÓ Billy °Ú˘¿ÚË 53 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 54 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ


6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 5


voice

°ƒ∞ªª∞∆∞

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜

¶√π√™ Ã∞¡∂π; AÁ·ËÙ‹ ºˆÓ‹, AÓ·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ 94Ô Ê‡ÏÏÔ Û·˜, ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Edito, ¤¯ˆ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ Ô Î. M¿ÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ‡¯Ô˘˜. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ™EB ·Ï·ÈfiÙÂÚ· (ÚÈÓ ÙÔ 1981) «Â›ÛÙ ‰ÈÏ¿ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜». °È· ÙËÓ OÏ˘Ìȷ΋ ¤¯ˆ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ fiÙÈ Ô øÓ¿Û˘ ÙËÓ ÍÂÊÔÚÙÒıËΠÙfiÙ ÙÔ 1975, Ì¿ÏÈÛÙ· Â΂ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· «ÂÙڤϷÈÔ transit» Î.Ï. ÕÚ· fiÔÈÔ˜ ȉÈÒÙ˘ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ OÏ˘Ìȷ΋ (¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù›ÔÙ·, ‚¤‚·È·) ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Ù· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·; TÔ Úfi‚ÏËÌ· ›ӷÈ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ÚÒÙ· ÂıÓÈÎfi ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ Ù‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ Aı‹Ó· Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÔÓÔˆÏȷο (‰ËÏ·‰‹ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜) Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi (ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ›). -M ÙÈÌ‹, °ÈÒÚÁÔ˜ §‡ÁÁÔ˜

∞°ƒπ∞ ¶∞¡π¢∞ ™∆√ ∫∂¡∆ƒ√ ∆∏™ A£∏¡∞™ Ÿ¯È ·ÚÙÈÌÂÏ‹˜, Û·ÊÒ˜ – ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, / ÌfiÓÔ ÙÔ ÈÔ ··Ïfi, ˙ÂÛÙfi, ÂÌÔÚÈÎfi Ù˘ ̤ÚÔ˜ – Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È. / K¿Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi AıËÓ·˝‰Ô˜, ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, / Ì·˙› Ì Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ú·ÙÈ΋˜ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÎÔÏÂÍÈfiÓ,/ ·ÔÏ·‡ÛÙÂ, ·Ó ÌÔÚ›ÙÂ Î·È ÙÚÂȘ ÁÔ‡ÓÈÓ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜. / M ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË. / ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ «ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜» ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜, Î·È Û‡۷Ù ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ‚ÈÙÚ›Ó·... E˘¯·ÚÈÛÙÒ fiÛÔ˘˜ Û˘Ì¿Û¯Ô˘Ó, X. TÛÂÓ¤

√∆∞¡ ∏ ™∏ª∞π∞ °π¡∂∆∞π √¶§√ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. OÌfiÓÔÈ·. §¿ıÔ˜ ̤ÚÔ˜ ‰È¿ÏÂÍ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿Ûˆ. ¶¿ÏÈ. A˘Ùfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ¿ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ ‚ڋΠ¢ηÈÚ›· Ó· Ô˘ÚÏÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ «¢ÂÓ ı· Á›ÓÂȘ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÙ¤, AÏ‚·Ó¤». ™ËÌ·›Â˜, ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù·, ·ÏÏÔÊÚÔÛ‡ÓË. ¶¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÂÚ›Ô˘ ›ÎÔÛÈ ¿ÙÔÌ· ¯Ù˘¿Ó ·ÓÂϤËÙ· Ì ٷ ÎÔÓÙ¿ÚÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó Ó·Úfi Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Â›Ó·È Ì·Ï·Î›·. ŸÏÔÈ ÙÚÈÁ‡Úˆ ·Ï¿ ÎÔÈÙ¿ÓÂ. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ô‡Û·. ŒÓ·˜ ÌfiÓÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙË ™Ù·‰›Ô˘, Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È Ó·

A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô §¿ÌÚÔ˜ æ˘ÚÚ¿Î˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 1962. AÊÔ‡ ‹Ú Ù˘¯›Ô M·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ÛÔ‡‰·Û ÛÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (1989-1994). TÔ 1995 ‹Ú ˘ÔÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ I.K.Y. Î·È ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1997 ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Middlesex University ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. Afi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1997 ‰È‰¿ÛÎÂÈ Û¯¤‰ÈÔ Û ۯÔÏ›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÙȘ «Aı‹Ó·... MËÙÚfiÔÏË Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜», «Tea time», «Painting things», «MÈÎÚÔ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·», «AÓÔËۛ˜ ‹ ÌÈ· ÚÔÛˆi΋ ˘fiıÂÛË», «¢ËÌ҉˜ ÕÛÌ· ·ÓÙ› Ù›ÙÏÔ˘», «°Ú·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·», Î·È Ì ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË Ù· «¶·Ú¿ÍÂÓ· MÏÂ̷͛ٷ» ÛÙËÓ °Î·ÏÂÚ› K·ÏÊ·ÁÈ¿Ó (IÔ‡ÓÈÔ˜ 2005). TÔ M¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2005 ÔÚΛÛÙËΠϤÎÙÔÚ·˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ EÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È EÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ T¯ÓÒÓ ÙÔ˘ A¶£. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ «A.V.». ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ

ÏËÛÈ¿ÛÂÈ. TÔ ·È‰› ΛÙÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÛ¿ˆÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ. ™ÙË B·Û. ŸÏÁ·˜ ‰˘Ô ÎÏÔ‡‚˜ ·Ú¿˙Ô˘Ó... NÈÒıˆ ·Ë‰›· Î·È ÓÙÚÔ‹. ¢ÂÓ ı· ÛÙ·ıÒ ÛÙÔÓ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ÂÁΤʷÏÔ ÙˆÓ Ê·ÛÈÛÙÒÓ ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ·‰Ú·Ó›˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›ÁÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ‚Á‹Î ӷ ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ. ™ÙËÓ ÔÏÈÙÂȷ΋ ·Ú·Ï˘Û›· Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ʷÛÈÛÙÈο ·ÓËÁ‡ÚÈ·. ™Ù· ¤ÓÙ˘· Ô˘ ÛÙÚÔ˘ıÔηÌËÏ›˙Ô˘Ó ÂÓÒ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ› οÓÔ˘Ó ÔÚ›· ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·. TÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Â›ÎÔÛÈ Ô˘ ¯Ù˘¿ÓÂ. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ‰Âο‰Â˜ Ô˘ ÎÔÈÙ¿Ó ·‰Ú·Ó›˜ Î·È ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô˘ ηËχÔÓÙ·È ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ¯·Ú¿ ÁÈ· Ó· Í‚ڿÛÔ˘Ó Ù· ·fi‚ÏËÙ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘˜ Ì ٷ Ú·ÙÛÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ·. M ÙÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Â›Ó·È Û·Ó Ó· Ù’ ·Û¿˙ÔÌ·È fiÏ· ·˘Ù¿. ¶·›ÚÓˆ ı¤ÛË, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ·Ù› Ó›ÁÔÌ·È. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ Û·˜, ·ÚÈ °ÂˆÚÁÂϤ. M ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÓÂÔÓ·˙› ‰ÂÓ ÁÚ¿„·Ù ԇÙ ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹. TÈ ÊÔ‚¿ÛÙÂ; - º.™. A™¶π¢∞ ∫∞∆∞ ∆√À ∫∞∫√À ™ÙÔ NÙÈÙÚfiÈÙ ÙˆÓ H¶A Ô ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÂΛ ·fi ‰ÂηÂٛ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ MÈÙÛÈ¿Ú·˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢·˘›‰ N·¯Ì›· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ NET ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë M·Ú‰Ô¯·›Ô ºÚÈ˙‹ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ·fi ÙËÓ AÏ‚·Ó›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002, Û˘ÁÎÈÓ‹ıËΠÙfiÛÔ, Í·Ó·˙ˆÓÙ¿Ó„·Ó ̤۷ ÙÔ˘ ÔÈ ËÚˆÈΤ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ 1940 Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙË ı˘Û›· ÙÔ˘ ‹Úˆ· Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë. ¢ËÌÔÛ›Â˘Û ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ NÙÈÙÚfiÈÙ, ¤‰ˆÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ M·Ú‰Ô¯·›Ô˘ ºÚÈ˙‹ Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÂÈÙÚÔ‹ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë M·Ú‰Ô¯·›Ô˘ ºÚÈ˙‹», Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÂÁÂÚı› ¤ÊÈÔ˜ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔÓ

ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. TËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÚfiÛˆ· ÙˆÓ H¶A fiˆ˜ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ PËÁ¿Ó˘ (¶Úfi‰ÚÔ˜ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ KÔÁÎÚ¤ÛÔ˘) Î·È Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ TÔÌ·Ú¿˜ (·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ™AE, ÂÚÈʤÚÂÈ· B. Î·È N. AÌÂÚÈ΋˜). ¢Âο‰Â˜ ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ŸÌˆ˜ Â‰Ò ı· ÙÔÓ›Ûˆ ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÈÂڈ̤ÓÔ˘ ŒÏÏËÓ· Î. T˙¤È̘ ™Ù·ı¿ÎÈÔ˘. ŒÓ·˜ ŒÏÏËÓ·˜ ·¿˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÔÛfi ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ô ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÂÓfi˜ ‹Úˆ· EÏÏËÓÔ‚ڷ›Ô˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡. AÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡. N· ÙÔÓÈÛÙ›, ‰ËÏ·‰‹, Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Û·Ó ÙÔÓ ·¿ ™Ù·ı¿ÎÈÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜, Ô ·ÓÙÈÛËÌÈÙÈÛÌfi˜, ÙÔ Î·Îfi. Y¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ηÎÔ‡ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·‰Â› ÔÙ¤ ¤Ó· Ó¤Ô Î‡Ì· ·ÓÙÈÛËÌÈÙÈÛÌÔ‡. AÓ ¿ÚÔ˘Ì ÛÔ‚·Ú¿ ˘’ fi„ÈÓ Ì·˜ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·¿ ™Ù·ı¿ÎÈÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ MÈÙÛÈ¿Ú· Ó· ·ÓÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ EÏÏËÓÔ‚ڷ›Ô˘ ‹Úˆ·, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ, Â›Ó·È Ë ·Û›‰· Ì·˜ ηٿ ·ÓÙfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡. ŒÓ· ·Ïfi ¢¯·ÚÈÛÙÒ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi. E›Ì·È fï˜ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÔÓfiÌ·Ù·. O ¤Ó·˜ Â›Ó·È Ô John Taliercio, IÙ·Ïfi˜, Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ o Gary Sakwn, ‚ڷ˚΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. OÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÂÓfi˜ ŒÏÏËÓ· ·¿, ÂÓfi˜ IÙ·ÏÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ E‚Ú·›Ô˘, Ì·˜ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ·Ù› Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ fiÏÔÈ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙË ıÚËÛΛ·, ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ηÏÔ‡, Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ Î·È Ù˘ ·ÓıÚˆÈ¿˜. E‡ÁÂ, ·¿ ™Ù·ı¿ÎÈÂ. E‡ÁÂ, ™Ù¤Ê·Ó MÈÙÛÈ¿Ú·. E‡Á Û fiÏÔ˘˜ Û·˜. -I¿Îˆ‚Ô˜ ºÚÈ˙‹˜

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·» (¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤Ó·. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.)

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤Á΢ KÔ˘ÓÂÓ¿ÎË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∆˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, ÕÚ˘ ¢·‚·Ú¿Î˘, °Ú. µ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, AÓ‰Ú¤·˜ KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, N·Ù¿ÛÛ· TÚÈ‚È˙¿, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, M·ÚÈ·Ó›Ó· ¶¿ÙÛ·, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, µ¿Ï˘ µ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∆˙¤ÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∆Û¤ÎÂÚ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ƒ¿Ù˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, ª·Ú›· Cyber, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜ §ÂÓÈÒ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ª·Ú›· ¡Ô˘ÓÔ‡, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ºÔ›‚Ô˜ ™·Î·Ï‹˜ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: µ¿Ûˆ ÃÚ˘Û·Óı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, Action Images ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ŒÊË KÔ˘ÙÛÔÓÈÎÔÏ‹, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ª·ÏÏÈ¿ÚË, µ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜, °ÈÒÙ· §Ô‡Ú·, ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Y‡ı˘ÓÔ˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: B·Û›Ï˘ MËÏ›ÙÛ˘, ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: °È¿ÓÓ˘ ™·Ô‡Ó˘ Y‡ı˘ÓÔ˜ M˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ «A.V.» ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ °È¿ÓÓË ™·Ô‡ÓË ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

voice

6 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

∆√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

ATHENS

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË


TI XAZEYø E¢ø T˘ MAP°APITA™ MIXE§AKOY

(margaritamihelakou@yahoo.com)

™TA E•APXEIA EXOYN K§EI™TEI ™¶ITI KAI ¢EN TO§MANE NA B°OYN ™THN ¶§ATEIA MEXPI NA •ANAMAKPYNEI TO MA§§I ™TA ¶§A°IA °IATI O§O «°EIA ™OY, ANNA» TOY™ ¶ETANE OI MAYPOI ME TA ¶EIPATIKA CD.

MÈ· ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜, ‰ÂÓ ÙËÓ Í¤ÚÂȘ 4.15 ÛÙÔ Factory, ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÔÙfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Ì’ ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. E›Ó·È Û·Ó Î¿ı ÙfiÛÔ Ó· ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ·fiÊ·ÛË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÓÈÎfi, Ó· ·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ Î·Ï¿ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ Ì¤Û· Ù˘, Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ì Ӥ˜ ϤÍÂȘ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ.

˙Ô˘Ó Ù· ·˙¿ÚÈ·: ‰ÂÓ ‚Á·›Óˆ, ·È‰› ÌÔ˘, ÙfiÛ· ÌfiÓÔ ¤¯ˆ, Ó·, „¿Í ÌÂ, Î·È Â›Ó·È Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ ¿‰ÂÈÔ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘, Ϙ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÈÏ· ·˘Ùfi˜ Ô §Ô‡Ï˘. ¶ÔÈÔÔÔÔÔÔÔ˜; ÚˆÙ¿˜ ÂÛ‡. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ù· ·˙¿ÚÈ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ Ó· Ù· ηٷÛÙÚ¤„ÂȘ fiÏ· Ì οÙÈ Û·Ó «MfiÓÔ ÙfiÛ· ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ‰ÒÛˆ ÙËÓ Ë̤ڷ, ·ÏÏ¿ ÂÚÈ̤ӈ οÙÈ ¤ÍÙÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Athens Voice Î·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· ı· Û·˜ οӈ ·‡ÍËÛË».

E›Ó·È ·Ï‹ Û˘ÓˆÓ˘Ì›·, ÛÔ˘ Ϥˆ To ÎÔÚ›ÙÛÈ Í‡ÓËÛÂ, ÎÔÈÙ¿¯ÙËΠÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Î·È Â›‰Â ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂÏ·ÓÈ¿ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ Ù˘. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ı˘ÌËı› Ò˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿ÛËÌÔ Ô˘ ·Ú¤ÂÌ Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎfi. AÓ¤ÙÚÂÍ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚Ú·‰È¿˜: Sodade, Factory, ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ. KÔ›Ù·Í Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙË ÁˆÓ›· Ù˘ fiÚÙ·˜ ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘ Î·È Â›‰Â fiÙÈ Ï›ÁË ÌÔÁÈ¿ ›¯Â ʇÁÂÈ. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÊfiÚÂÛ ÌÔ˘Ê¿Ó, ·ÏÏ¿ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÛηÛ ·fi ÙË ˙¤ÛÙË ÛÙËÓ Î·ÓÙ›Ó·. ™ÙËÓ Î·ÓÙ›Ó·, fi,ÙÈ Î·ÈÚfi Ó· ¤Î·Ó ¤Íˆ, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙ·ıÂÚ‹, Û·Ó Ó· ‹ÛÔ˘Ó Û η˙›ÓÔ. Œ‚Á·Ï ÙÔ ÌÔ˘Ê¿Ó Î·È ÙfiÙ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ù˘ ¿ÊËÛ·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÚ·˘Á‹. «E›¯·Ì ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ· Ì ÙÔ ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘», ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚÈÛÂ, «Í¤¯·Û· ÙËÓ Îˆ‰È΋ ϤÍË. ŒÏÂÁ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· “ÏÂÌÔÓ¿ÙÔ” ÂÓÒ Â›¯·ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÙÔ “ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi”». T· Cosmogirls ·Ó·ÛÙ¤Ó·Í·Ó Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË.

MË Ì ڈًÛÂȘ, Â›Ì·È ÔÚÎÈṲ̂ÓË ¢ÂÓ Ì ¿ÊËÓ·Ó Ó· Â›Ì·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·,

fiÏÔ «™ÛÛÛÛ˜, ÎÔÂÏÈ¿» ¤Î·Ó·Ó, ·ÏÏ¿ ·fi Ù· Ï›Á· Ô˘ ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ: EÌ›˜ ÙÒÚ·, Ô §Ô‡Ï˘ Î·È Ë B›Î˘, ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÚÒËÓ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ì·‡ÚˆÓ Î·È Î¿ı ÙfiÛÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÎÔ‡ÎÏÔ˜ Î·È Ì·˜ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. AÓ¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Â›Ó·È Ì¤Û·, ϤÌ ›Ù «¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰Ò, Ï¿ıÔ˜ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ¯Ù˘¿ÙÂ, ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÛÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÙÔÓ K‡ÚÈÔ ¶ÚÒËÓ ™˘ÁοÙÔÈÎÔ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ‰ÂÎÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜» ›Ù «¶¤Ú·Û ̤۷, ·ÏÈοÚÈ ÌÔ˘, Î·È Â›Ó·È Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘ ÛÙË Ï·˚΋». T· ˘fiÏÔÈ· ÙËÓ K˘Úȷ΋. ™ÙÔ «bcc», guys, ÌËÓ ÂÎÙÂıԇ̠Œ¯ÂȘ ÌÂÈ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Ì ٷ chain mail Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi ÙÔ ˘ÂÚ¤Ú·Ó, ÂÚÓ¿Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ £¤ÌÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰˘; TÔ ‹Ú˜ ·˘Ùfi Ì ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ô˘ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂȘ ÚÔÒıËÛË Û ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·, ı· ¤ÚıÂÈ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ı· Û ʿÂÈ; X·, ¯·, ¯·, ˆÚ·›Ô ÌÔÓÙ¿˙, ÊÈÏ·Ú¿ÎÔ, Ôχ ÁÂÏ¿Û·Ì ÛÙÔ Cosmopolitan. The Ring ¢‡Ô Cosmogirls ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. AÓËÛ˘¯Ò. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ, › fiÙÈ ı· ¿ÚÂÈ ÂΛÓÔ˜ A˘Ù‹ Ë ˘ËÚÂÛ›·, Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ fiÙ·Ó Û ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ¤¯ÂÈ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙÔ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο. A˘Ùfi Î·È Ù¤ÚÌ·, ·fi ·‡ÚÈÔ ÎÔÌ̤ÓË Ë °ÂÈÙfiÓÈÛÛ· Î·È Ë ‚ÚˆÌÔÙËÏÂfiÚ·Û‹ Ù˘ Œ¯ˆ οÙÈ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏÂÈÛÙ› Û›ÙÈ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿Ó ӷ ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ̤¯ÚÈ Ó· Í·Ó·Ì·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ Ì·ÏÏ› ÛÙ· Ï¿ÁÈ·, ÁÈ·Ù› fiÏÔ «°ÂÈ· ÛÔ˘, ÕÓÓ·» ÙÔ˘˜ ÂÙ¿Ó ÔÈ Ì·‡ÚÔÈ Ì ٷ ÂÈÚ·ÙÈο cd.

¶Ú¤ÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ó· ‚Úˆ ÌÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË ™ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ˘ Mega ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÌÔ˘, ηıÒ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· fiÙÈ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· ·˘Ùfi ÙÔ ÚÒËÓ Î·ÊÂÓÂ›Ô Ì·‡ÚˆÓ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ· ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÓÔÈÎÈ¿Ûˆ ÛÙÔ ™›ÚÈ·Ï Ù˘ XÚÔÓÈ¿˜, fiÙÈ Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Û›ÙÈ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· οÓÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ, Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ·ÚÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ú¯›-

GET A LIFE

APOLITICALLY INCORRECT

The Ring 2 4.45 ÛÙÔ Factory, ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÎÔÈÙ¿ÂÈ Á‡Úˆ Ù˘. Œ¯ÂÈ ‰‡Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜: ◊ ı· ¿ÂÈ Û›ÙÈ Î·È ı· ‰ÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ¤Ó· DVD Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙË Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ‹ ı· οÙÛÂÈ Â‰Ò, ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· Ù˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËϤʈӷ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ, ‹ ı· ¿ÚÂÈ Î·È ı· ‚ÁÔ‡ÓÂ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ·ÁÂʇڈÙ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ (ı¤ÏÔ˘Ó ÎÈ ÔÈ ‰‡Ô Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡), fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙË ˙ˆ‹ (Ô ¤Ó·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ Ù· «™‡ÓÔÚ· Ù˘ AÁ¿˘» Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ «K·Ê¤ Ù˘ X·Ú¿˜»), fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜ (Ô ¤Ó·˜ ¤Î·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÚÔÛˆÈο ¤Ó·Ó ·›ÎÙË ÚÈ¿ÏÈÙÈ) Î·È ÙÂÏÈο Î·È ÔÈ ‰‡Ô ı· ÛȯÙÈÚ›ÛÔ˘Ó, ı· ÓÔÛÙ·ÏÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ/ÙËÓ ÚÒËÓ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ÙÔ˘ ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ˘ Ô˘Ó fiÙÈ ›Ûˆ˜ ¤Î·Ó·Ó Ï¿ıÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ ÁÈ· fiÏ· Î·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ οو ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ‚›ÓÙÂÔ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ì ٷ «™‡ÓÔÚ· Ù˘ AÁ¿˘» Î·È Ó· Ù· ‰Ô‡Ì ·ÁηÏÈ¿ ÛÙÚÈ̈Á̤ÓÔÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Ô/Ë ÚÒËÓ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÛËÎÒÛÂÈ ÁÈ·Ù› ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ı· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ ·fi ÙÔÓ/ÙËÓ ·¯·˝Ú¢ÙÔ/Ë Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Factory. ∞

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 7


∫∞¶√À ¶∏°∞ - ∫∞∆π ∂π¢∞

º∆π∞•∂ ª√À ∆∏ ª∂ƒ∞ (◊Úı·Ó ÛÙÔ e-mail Ì·˜)

TPIA A£HNA´KA º£INO¶øPINA ™XO§IA TÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒ∏ ºÀ™™∞ (dimitrisfyssas@in.gr)

1. ™ÈÓÂÌ¿. ÕÛÙÔÚ, ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ, ÕÙÙÈη: ʤÙÔ˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚË Ô‡Ù ·˘Ù¿ ¿ÓÔÈÍ·Ó. MÂÁ¿ÏË ›ÎÚ·. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÙ›·: Ù· ¯ÒÓÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙ· ÛÈÓÂÌ¿ multiplex. KÈ fï˜, Î·È ¿ÏÈ Â›Ó·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· fiÔÈÔ˘˜ ÙÔ ÂÈϤÁÔ˘Ó. K·È ¿ÏÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. K·È ¿ÏÈ Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ‰¤ÛÌË Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·Ú¤Â˜. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ – ȉ›ˆ˜ ·˘Ùfi. ¢›¯ˆ˜ Ù· Ster Î·È Ù· Village, ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, DVD, PlayStation, home cinema – Ë „˘¯·ÁˆÁ›· Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘. °È· ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Ï›ÁÔ, ȉ›ˆ˜ ÔÈ ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚÔÈ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÔ˘.

2. °ÎÚ¿ÊÈÙÈ. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÎÂÊ·Ï·›· Ì ̷Úη‰fiÚÔ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô ÌÂÚȤ˜ ÙÔ˘ ηÚÙÔÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ OÊı·ÏÌÈ·ÙÚ›Ô: «GAY ANTI¢HMAPXO™, EBPAIO™, ™IøNI™TH™ ZHTAEI NA °AMH™EI TOY™ A£HNAIOY™ ME TA ¶APKOMETPA, A§§A £A TON °AMH™OYN AYTOI». AÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÏÔÈfiÓ ·‰ÂÚÊ‹, E‚Ú·›Ô˜, ÛȈÓÈÛÙ‹˜, ÌË AıËÓ·›Ô˜, Â›‰ÔÍÔ˜ Ì· ·Ó›Î·ÓÔ˜ Á·ÌÈ¿˜, ÊÔÚÔÌ‹¯Ù˘, ÚÔÊËÙÈο Á·ÌË̤ÓÔ˜ – fiÏ· ·˘Ù¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· Ù· ÓÔËÙÈÎÒ˜ ·Ú¿ÏÔÁ· Û¯‹Ì·Ù·. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÙÈ ˆÚ·›· Ù· ¤¯ÂÈ Î·ÓÔÓ›ÛÂÈ Ô ÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â› ÈÔ Û·Ê‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÏÏËÓ·Ú¿‰È΢ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÛÙ¤ÚËÛ˘, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ ·›ÍÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË. 3. ¶Ô›ËÌ·. ¶ATH™IA 2005 M’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ Ë fiÏË Ì·˜ / ¢ÂÓ ı· ’Ó·È È· ÔÙ¤ ·˘Ù‹ Ô˘ ‹Ù·Ó. / °‡Úˆ ÌÔ˘ ·ÓÙË¯Ô‡Ó fiϘ ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜ / TÚÈÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ËÂ›ÚˆÓ ÊÔÚÙ›· Î·È Î·Ú·‚Ȥ˜. / EÊËÌÂÚ›‰Â˜ οı ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· / ™¯ÔÏ›· Ôχ¯ÚˆÌˆÓ ·È‰ÈÒÓ. / X·˙‡ˆ Î·È Ì’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÁÎfiÌÂÓ˜ / ¶Ô˘ ÙfiÛÔ ÔÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ì·˜ ¶·ÙËÛ›ˆÓ. ∞

«¶fiÛÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· Ï¿Ì·;» (ªÂÙÚ¿ÌÂ: 4 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ¶Â˙ÈÎÔ‡ Î·È 5 Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜)

May I help you? INFO-DIET MÔÚ› Ó· Ì·˜ ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙÈ ÚfiÏÔ ‚·Ú¿Ó ·˘Ù¿ Ù· ÎÈfiÛÎÈ· ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË Û·Ó Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·; Afi Ù· 9 Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿Û·Ì ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·Ó¤Ó·. K·È ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ù· Ì·˙Â‡Ô˘Ó Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜; MfiÓÔ ÛÎÔ˘›‰È· Ì·˙‡ԢÓ.

MAIL ART

∆˘ ™∆∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πø∆∞∫∏

(+)

(-)

H KA§YTEPH KOINøNIKH ¢IAºHMI™H BϤ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·

™TAYPOY§A ¢ÂÓ Â›Ì·È ÙÔ˘ §È¿Ë, ÙÔ˘ Info Diet ›̷È!

(‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ Fortune).

H øPAIOTEPH EI¢H™H TH™ EB¢OMA¢A™ «OÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶A™OK ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÚˆÙfi··˜ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÙË Sex Form»! (ÂΛÓÔ ÙÔ «ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›» Ì ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÂ...)

¶E™ KATI

°IøP°O™ KA¶OYTZI¢H™ E˘Ê˘‹˜ Î·È ¯·ÚÈو̤ÓÔ˜. O ÌfiÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÛÒ˙ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÂÓ·ÚÈÔÁڿʈÓ. MÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ «™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜», ‚Á‹Î ÛÙÔ Mega ÙÔ «¶·Ú·¤ÓÙ» ÙÔ˘. EÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ηÛÙ, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ì¤¯ÚÈ Ù· ·ÎÚÔ‰¿¯Ù˘Ï·, ·Î·ÚÈ·›Â˜ ·Ù¿Î˜, ηÏfiÁÔ˘ÛÙ· ·ÛÙ›· Û ۈÛÙ¤˜ ‰fiÛÂȘ. ATHENS VOICE ŒÁÈÓ ËÚˆ›‰· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë «AÏÔ‡˙·, ¯›ÏÈÔÈ Î·È ¤Ó·˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜» (ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË) Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙÔ Ó¤Ô ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÚ·Ô˘Ó¿ÎË (ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È).

¶Â˜ οÙÈ – ÎÈ fi,ÙÈ Ï¤ÂÈ ı· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇԢÌÂ. M˘ÛÙÈÎfi ‹ fi¯È, οÙÈ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ͤÚÔ˘ÌÂ. MÈÎÚfi, Û‡ÓÙÔÌÔ, ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÌÈ· οÚÙ·. T·¯˘‰ÚfiÌËÛ¤ ÙËÓ ·ÓÔȯً Î·È ·ÓÒÓ˘Ì· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:

MAIL ART Athens Voice, X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 22, TK 10679, Aı‹Ó·

8 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

™YNTOMO ANEK¢OTAKI ŒÓ·˜ ÂÏ·ÚÁfi˜ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ¤Ó·Ó 80¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ Ú¿ÌÊÔ˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο Ô Á¤ÚÔÓÙ·˜ Á˘Ú›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ: «ŒÏ· Ú ̷Ͽη, ·Ú·‰¤ÍÔ˘ fiÙÈ ¯·ı‹Î·Ì».

TOYPKO§A°NEIA ø˜ Â‰Ò Î·È ÌË ·Ú¤ÎÂÈ! AÓ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Û ϛÁÔ Ì·˜ ‚Ϥˆ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ì fiÏÔÈ ÚËÓˉfiÓ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ M¤Îη˜. N.¢. K·Ù¤‚· ·’ ÙÔ fi¯ËÌ·, ÎÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘Ø ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ï˘ı› ÔÈ ÙÚÔ¯Ô›, ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÂȘ; BIG MOTHER H T·˚Ï¿Ó‰Ë ÙˆÓ reality. M¿Ó˜ Ó· ÎϷȘ ÙËÓ ÒÚ· Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û Á¤ÓÓËÛ·Ó. NIKO™ KAKAOYNAKH™ H ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓË «ÛȈ‹» ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ. ºI§OZøπKE™ EYAI™£H™IE™ «TÈ Â›Ó·È ·˘Ù¿; Z¤‚Ú˜; K¿ÓÔ˘Ó ˆÚ·›· ·Ô‡ÙÛÈ·» (EÏÂÔÓfiÚ· MÂϤÙË ÛÙÔÓ ¶ÚˆÈÓfi K·Ê¤).

O ™TIXO™ K·È ÂΛ ·¿Óˆ Ë Û¯¤ÛË Ì·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ηÓfiÓÈ / ÂÙ¿˜ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô‡ÛÙÈÎÈ· “ı¤Ïˆ Ó· Ì›ӈ ÌfiÓË”. X¿Ï·Û· ¤Ó· ̇ÚÈÔ Û οÚÙ˜ Î·È ‰ˆÚ¿ÎÈ· / ÙÈ Ì·Ï¿Î·˜ ‹ÌÔ˘Ó· ‰ÂÓ Ù· ’ÙÚˆÁ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·; °È· Û¤Ó·Ó ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ· ÌÔÓ¿¯· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ / ·ÓԛͷÓÂ Î·È ÔÈ ÙÛ¤˜ ÌÔ˘ Î·È Ê‡Á·Ó’ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÌÔ˘. ●


6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 9


¶√§π∆π∫∏

E›Ó·È ϤÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜. TȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ KÔÈÓˆÓ›·˜ ÙȘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ô N›ÎÔ˜ K·Î·Ô˘Ó¿Î˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ·ԉ¯ıÔ‡ÌÂ. AÎfiÌË Î·È Ô N›ÎÔ˜ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ˘ÔÎÏ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ÂÎ ¶ÔÏ˘Ú‹ÓÂÈ·˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Ú›ÁÎÈ· (‰ÈfiÙÈ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ «ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ·ÛÙ¤Ú·˜» ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁËı› ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ë ÂÈÚÚÔ‹ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙ· Ï‹ıË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ). O N›ÎÔ˜ K·Î·Ô˘Ó¿Î˘ Â›Ó·È ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì›· ¢ËÌÔÛÎfiËÛË. E›Ó·È Î·È «ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ» Î·È «¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ». M ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÛÙ· Media Î·È ÙËÓ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓË Û˘Ó¯Ҙ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Âȉ‹ÛˆÓ

VOICE-X

«when it comes it comes»

√ Ã∏™ª√™ ∆∏™ ª∂∆∞ª√¡∆∂ƒ¡∞™ ¶À£π∞™ °È·Ù› Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È ‹Û˘¯Ô˜; ∆Ô˘ ¡π∫√À °EøP°IA¢H

ı· ¤ÚÂ οÙÈ Ó· οÓÂÈ ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. O BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ ¤Î·Ó ÁÈ· ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ. AÏ¿ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ› ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ fiÏÔ˘, ·Ó Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. H ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÔ ÂÚ›Ô˘ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. K·È ÔÈ ÙÚÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ, ›¯·Ó ‰›ÎÈÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË. TËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙˆÓ TÛÔ‡Ú·¶ÔÏ˘˙ˆÁfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÌ·Τ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ù¤¯Ó·ÛÌ· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ¶ÔÏ˘˙ˆÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ. ¶¿ÓÙ· ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ¶A™OK ¤ÏÂÁ¯·Ó ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ. TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Û٤ϯԘ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÊÔÚÙ›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶A™OK, Ô B·ÁÁ¤Ï˘ Ô ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷÓÔ› Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ „¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶A™KE. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ». M ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Â˘Ï¿‚ÂÈ· Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ ¶A™OK ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÂÏÈÛ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶A™OK ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈ̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡.

™ÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ IÏÈÛÛÔ‡ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ALPHA ηٷϋÁÔ˘Ì Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ: ·) O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ¿Û¯ËÌ·, Ôχ ¿Û¯ËÌ·. ‚) O AÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ¿Û¯ËÌ·... Ôχ ¿Û¯ËÌ·. Á) TÔ Mega ÙËÓ ¤¯ÂÈ ¿Û¯ËÌ·... Ôχ ¿Û¯ËÌ·. YÔı¤ÙÔ˘Ì ‚·Û›Ìˆ˜ ˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηχÙÂÚË ı¤ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. °È· οÔÈÔÓ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔÓ Û˘Ì·ı› Ô K·Î·Ô˘Ó¿Î˘. ¢È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ KÚËÙÈÎÔ‡ ÌÈ· «·ÙÚÈ΋ ÛÙ¿ÛË», ÌÈ· «·ÙÚÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›·». M ϛÁ· ÏfiÁÈ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚfi˜. M ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ô «¯ÚËÛÌfi˜» Ô˘ ¤Êı·Û ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ IÂÚÔÌ·ÓÙ›ˆÓ, ÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ηı›ÛÙ·Ù·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˜. O «¯ÚËÛÌfi˜» ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «Don’t worry, be happy. Wait and see. When it comes it comes». EÂȉ‹ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ IÂÚÔÌ·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ BÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ Î·ÈÚÔ‡ ηٷϋÍÂÈ Û ¤Ó·Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ «¯ÚËÛÌfi», ·Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ï·ÎˆÓÈÎfi, «Basic instinct» Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ Î. PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ ¶˘ı›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ «B·ÛÈÎÔ‡ MÂÙfi¯Ô˘», ηٷϋÁÔ˘Ì ÌÂÙ¿ ·fi ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ ÂÚÌËÓ›·: TÔ «don’t worry, be happy» ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, ı· Á›ÓÂȘ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜». TÔ «wait and see» ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È: «¿Û ÙÔÓ 10 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

K·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· οÓÂÈ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿». TÔ «when it comes it comes» ÛËÌ·›ÓÂÈ «ı· Ê¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘».

O‰fi˜ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ◊Ù·Ó ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Ì·˜ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔ˘˜ «¯ÚËÛÌÔ‡˜» Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ. ◊Ù·Ó ·ÚÒÓ Î·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓ ÊÚ¿ÛˆÓ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÔÌ¿‰· ÂȉÈÎÒÓ ÛÙÔ M·Í›ÌÔ˘ Î·È ÛÙË PËÁ›ÏÏ˘. O Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Â›Ó·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û٤ϯԘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ «¶Úˆ˚ÓÔ‡˜ K·Ê¤‰Â˜» Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË...! ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯Ú‹ÛÈÌË Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· «¶Ò˜ ‚ϤÂÈ ÙÔ M·Í›ÌÔ˘ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘;». H ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ KÒÛÙ· K·Ú·Ì·ÓÏ‹. «E›Ì·ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ÂÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Î·È ‰ÂÓ ı· ·ÂÈÏËı› ·fi ηӤӷÓ. £· ηٷʤÚÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÙ· ›Û· ÙÔ˘. A˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ. O K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÚÔÛˆÈο ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈfiÙÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Œ‚ÂÚÙ». ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ·Ó ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙËÓ Â›¯·Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶A™OK Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ÂȘ Ì¿ÙÈÓ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó

ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ AÚ¯ËÁfi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ¢ËÏ·‰‹ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜, Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ë ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë K·ÙÛ¤ÏË (;). A˘Ùfi ÙÔ «ŸÙ·Ó Ú¤ÂÈ» Û¿ÂÈ ÎfiηϷ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¯Ú‹˙ÂÈ ˆ˜ ¯ÚËÛÌfi˜ ÂÚÌËÓ›·˜. M¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi ÙÔ «Ú¤ÂÈ» ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÈÎÔ‚¿ÏÂÈ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ·fi ÙÔ M·Í›ÌÔ˘. ŸÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È ·fi ηӤӷÓ.

™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ™ÙÔ Î·ÊÂÓ‰¿ÎÈ ÙÔ˘ T˙·Ó¤ÙÔ˘ (ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘) Ì·˙‡ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·›ı·ÓÔÈ Ù‡ÔÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓ›ÔÙ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ›. ŒÓ·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÚÔÎÏËÙÈÎfi Ì·¯ÙÛ›ÛÈ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ηʤ ÂÛÚ¤ÛÔ, ηıfiÙÈ Ê›ÏÔ˜, ‰¤¯ÙËΠӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¶A™OK Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ù· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË «Ì›ÓÈ ÂͤÁÂÚÛË» ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. «O ¶¿ÁηÏÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚ÁÂÈ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜, Ó· ηı˘‚Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÚÔÎÏËÙÈÎfiٷٷ Ì ÙÔÓ ÚÔÛÊÈÏ‹ Û ·˘ÙfiÓ Î·È ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ virtual ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ (ÏfiÁˆ ·Ú‚·Ó›ÙÈ΢ ·‚ÚÔÊÚÔÛ‡Ó˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜), ÙÔ ÁÓˆÛÙfi “·¯‡‰ÂÚÌÔ”, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ·fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡, ‰ÈfiÙÈ ·Ï¿ ÔÈ Î·Ó·Ï¿Ú¯Â˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙ· ηӿÏÈ· Î·È ¿Ú·

O ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ Ô AıËÓ·›Ô˜ ¤ÊÂÚ ¤Ó· ‚·Ú‡ ÊÔÚÙ›Ô ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘. K·Ù·Ú¯‹Ó ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ÙˆÓ AÏÎ̈ÓȉÒÓ, ÊÔÚÙ›Ô ·Û‹ÎˆÙÔ. AÔ ÙË Ì›· Ô KÏÂÈÛı¤Ó˘ (·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘) Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ «KÏ›ÙÈÔÓ ÕÁÔ˜». (O KÏ›ÙÔ˜ ‹Ù·Ó οÙÈ Û·Ó ÙÔÓ MËÙÛÔÙ¿ÎË ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ·ÁÚÈfiÙÂÚÔ). O ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‹Úˆ·˜ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ÙÔÓ ÂÍfiÚÈÛ·Ó ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓÔ. OÈ AÏÎ̈ӛ‰Â˜ ‹Ù·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù‡¯Ë ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿Ú·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ M›Ì˘ AÓ‰ÚÔ˘Ï¿Î˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÚÌËÓ¤„ÂÈ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ı· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ô «¯ÚËÛÌfi˜ Ù˘ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î·È ÙˆÓ BÚ˘ÍÂÏÏÒÓ» ›ӷÈ, fiˆ˜ ¿ÓÙ· Û˘Ó¤‚·ÈÓ Ì ÙËÓ ¶˘ı›·, ÂÓÙ¤¯Óˆ˜ ·ÌÊ›ÛËÌÔ˜. A˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ M·ÓÙ›Ԣ Î·È ¿Ú· Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÂÚÌËÓ›·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÓfiÌÈÔ ‹ ηٿڷ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. TÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ «timing», fiÚÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ÎÚ›ÛÈÌË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi marketing. EӉ¯Ô̤ӈ˜ Ô N›ÎÔ˜ K·Î·Ô˘Ó¿Î˘, ·˘Ùfi˜ Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÈÂÚÔÌ¿ÓÙ˘ ·fi ÙËÓ ÂÙÂÔÎÚËÙÈ΋ Â·Ú¯›· ™ÂÏ›ÓÔ˘ Î·È KÈÛÛ¿ÌÔ˘, Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÊfiÚÌÔ˘Ï·. ¢ÈfiÙÈ Î·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù·, ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ALPHA ·ÛΛ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ M·Í›ÌÔ˘ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. ÕÁÓˆÛÙ·È ·È BÔ˘Ï·› ÙÔ˘ K˘Ú›Ô˘. ∞


∆∑πÃ∞¡∆ ∆ˆÓ ∞°°. ∆™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫Àƒπ∆™∏

T√ µ∞™π§∂π√ ª√À °π∞ ªπ∞ ∞¶√º∞™∏!

ÓÔ˘Ó ÎÚ›ÛÈ̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ·ÔÙÂÏ› ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. AÓ ÌÈÏ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó, Û˘Ó‹ıˆ˜ ı· ÛÔ˘ «ı¿„ÂÈ» ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ŒÙÛÈ ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. K·È ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ԇÙ ٷ ηÚ›ÙÛÈ· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ô‡Ù ÔÈ ·Ù¤ÏÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¯·-

TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH

O•ø º∆øÃ∂π∞ I‰È·›ÙÂÚË ·›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÙÔ Á‡̷ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ «¶¿ÙÚ·

«TÔ Ôχ ÙÔ “K‡ÚÈ ÂϤËÛÔÓ” ÙÔ ‚·ÚȤ-

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·» ÛÙÔ˘˜ ͤ-

Ù·È ÎÈ Ô ·¿˜», ‰‹ÏˆÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ MÂ-

ÓÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜. TÔ Á‡̷ ÎfiÛÙÈÛ ÂÚ›Ô˘ fiÛÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÏÂÈÛÙfi Á‹‰Ô

Ù·ÊÔÚÒÓ Mȯ¿Ï˘ §È¿˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi

Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Â¤‚·ÈÓ ÛÙÔ

ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ IKA. H ˘fiıÂÛË ÙËÚ‹ıËÎÂ Ì˘ÛÙÈ΋,

ÚÒÙÔ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘

‹Úı fï˜ ÛÙÔ Êˆ˜ fiÙ·Ó Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÈÙ¤ıËΠÛÂ Û˘Ó‰Èη-

¶ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡ ·fi KfiÚÈÓıÔ ÚÔ˜ «EÏ¢-

ÏÈÛÙ‹ Ù˘ ¢AKE Ì ÌÈ· ‰·Áοӷ ·ÛÙ·-

ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜»

ÎÔ‡, Ô˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â ÂÌ‚·Ù›ÛÂÈ Û ̷ÁÈÔÓ¤˙·.

º˘ÛÈο Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì ‰ËÏÒÛˆÓ, ·ÓÙȉËÏÒÛˆÓ, ÂÎÙÈÌ‹ÛˆÓ, ÂÎηı·Ú›ÛÂˆÓ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜, ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜, ÒÏËÛ˘, ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘, ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ. O Î. §È¿˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Â˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔÌ›·˜ °. AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi fiÛ· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ MÂÙ·ÊÔÚÒÓ! ∆ËÓ ÒÚ· fï˜ Ô˘ ÔÈ ÔÏ˘ÌȷΤ˜ ·ÂÚÔÌ·¯›Â˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó, ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ‰¿ÊÔ˘˜-‰¿ÊÔ˘˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ¿Ó ηχÙÂÚ·. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ¢EKO. Afi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «Â͢Á›·ÓÛË» ¤¯Ô˘Ì ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ –Ô Î. §È¿˘ ‹ Ô Î. AÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘– ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ. K·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ›¯Â ÚÔËÁËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙË P·Ê‹Ó·, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ı¤ÙÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ EY¢A¶ ÚÔοÏÂÛ fi¯È ÌfiÓÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÙÚÈÁÌÔ‡˜ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ı‡ÂÏϘ, ·ÏÏ¿ Â›Û˘

TÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ڷ‚ÈfiÏÈ· Ì ÚÈÔÓ›‰È, ÊÈÓfiÎÈ Î·È Ï·Ì·Ú›Ó· ÛÙÚ·Ù˙·ÚÈÛÙ‹, ÊÈϤÙÔ Û·‡Ú·˜ Û‚ËṲ̂ÓÔ Û ·ÏÈfi ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› Ì ̷‡ÚÔ ÛÔ˘Û¿ÌÈ Î·È ÚÔ‰¤Ï˜ ÁÔÌÔÏ¿ÛÙȯ·˜ ÙËÁ·ÓÈṲ̂ÓÔ Û Ì˯·ÓfiÏ·‰Ô, „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ ÁÔڛϷ ÛÙË Û¯¿Ú· Á·ÚÓÈÚÈṲ̂ÓÔ Ì Ô˘Ú¤ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Î·È ÓÙÔÌ·Ù›ÓÈ· ÁÏ·Û¤, Î·È ·Ú¯›‰È· ηϷ‚Ú¤˙Èη ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ӷ Û ʤٷ ÍÈÊ›·, Ì ¯Ú˘ÛfiÛÎÔÓË, ·‚ÔοÓÙÔ Î·È Ì·ÏÏ› Ù˘ ÁÚÈ¿˜. TÔ ÎÚ·Û› ‹Ù·Ó KÙ‹Ì· °ÂÚÔÌÈÛÌ›ÎË ÙÔ˘ 1978 ÁÈ· Ù· „¿ÚÈ·, Î·È ™Ô˘ÚÔ˘ÎÏÂ̤ ÓÙ Ϸ ºÈÁηÚfi MÂ˙fiÓ ÁÈ· Ù· ÎÚ·ÙÈο. °È· ÂȉfiÚÈÔ ÛÂÚ‚ÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ·ÏÔ‡ÎÈ· ™·Ï·Ì›Ó·˜ Î·È ÏÔ˘ÎÔ˘Ì¿‰Â˜ Ì ÌÔ˘˜ ÂfiÓÈ Î·È Ù·¯›ÓÈ A˘ÛÙÚÔÔ˘ÁÁ·Ú›·˜. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜, ÔÈ ÚÔ-

E¢ø À¶∞ƒÃ∂π οÙÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ÁÈ· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË: Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÔ˘ Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶EXø¢E ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ N¢ –Ô˘ ηٿÚÙÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË– ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÛÙËÓ EY¢A¶. E‰Ò Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ϤÔÓ Û‡ÓıËÌ· «™‹ÎˆÛ¤ ÙÔ ÙÔ ÙÈÌË̤ÓÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÚÈ̤ӈ» Ô˘ ʈӿ˙Ô˘Ì ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ· ‹ ÛÙÔÓ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ fiÙ·Ó Î¿ÔÈ· EıÓÈ΋ ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ¶·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ·, ı· ·Ó·ÊˆÓÔ‡Û·ÌÂ: «¶¿ÚÙ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË, ÙËÓ ÙÈÌË̤ÓË, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â-

ÚÈ̤ÓÂÈ». ¢ÈfiÙÈ ÂÚ› ·˘ÙÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È. Ÿˆ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ, Ô ›‰ÈÔ˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ı¤Ì· «OÏ˘Ìȷ΋» ·fi ÙÔÓ ÚÔÂÚ·Ṳ̂ÓÔ AÚ›ÏÈÔ, fiÙ·Ó fiÏ· Ù· ÛΤ·˙Â Ë √Ï˘Ìȷ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ¶·Ú‹Ïı·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜, ¿ÓÔÈÍ ͷӿ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜, ÎÈ fï˜, ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È Ë ·Ó˘·ÚÍ›· ÚfiÙ·Û˘ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó›˜. E‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ÁÈ· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË: Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋. ¢ÂηԯÙÒ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂٷ͇ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ô˘ ·›Ú-

Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘˜. EÓÙ¿ÍÂÈ, ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ηӤӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜. H ··Í›ˆÛË Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜ –Ì ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ·Ú·ÊÈÏÔÏÔÁ›· ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ– Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ. H ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ¢EKO –fiÔ˘ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ÙÔ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔηٷÛÙ·ı› ·fi ÌÈ· ÓÔÛËÚ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ηıÂÛÙÒÙ·– Â›Ó·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ·. H ‰˘ÛÎÔÏ›· fï˜ ÂÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁfi ‹ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ –‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Èı·ÓfiÓ Ó· ÌË Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ– Â›Ó·È TO ı¤Ì·. EÎÙfi˜ Î·È ·Ó Ô Î. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ ¤Ó· ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·Ê‹ÓÂÈ «Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ó· ·Óı›˙Ô˘Ó». ∞

ÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ „˘¯·ÁˆÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÁÂψÙÔÔÈÔ‡˜, ˙ÔÁÎϤÚ, ÌÈ· ·ÛÒÌ·ÙÔ ÎÂÊ·Ï‹, ÙËÓ Ì¿ÓÙ· Ù˘ AÓÒÙ·Ù˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¢È·ÎÔÊÙÔ‡ Î·È Á·ÌÔÙÚ¿ÁÔ˘‰· ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ «AÁ›· EÏÈÓ›ÎË». H ˙ÂÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ú„›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ¿ÛÌ·ÙÔ˜ «ºÙˆ¯ÔÏÔÁÈ¿», Ô˘ Â›Ó·È Â›ÛËÌÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ‚Ô˘Ù·Ú›· 4.000 ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ÛÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ● 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 11


TÔ˘ NIKOY XPI™TO¢OY§AKH, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

·È¯ÌËÚ‹ Î·È «„·Á̤ÓË» ¤Ó· ÙÔ˘ HÏ›· K·Ó¤ÏÏË ·Ó¤‰ÂÈÍ ÌÈ· ‹È· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ N¢ KÒÛÙ· T·ÛԇϷ Î·È Â̤ӷ Û ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ Ù˘ KÔÚ¤·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰È·ÊˆÓÒ Ì ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ HÏ. K·Ó¤ÏÏË, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ı· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒ ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÁÈ· Ó· ˆ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ ÛıÂÓ·Ú¿: ¶ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È Ó· ÔÏÂÌ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÛÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Í¤Ó˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ó· Û˘Ì-

H

™∆∏ ¡∂√∞ƒπ™∆∂ƒ∏ °√∏∆∂π∞ ∆ø¡ ∂¶∂ªµ∞™∂ø¡ ÌÂÙ¤¯ÂȘ ÂıÂÏÔÓÙÈο Û ÌÈ· ÂÌʇÏÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ¿ÏÏ˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÈÛÙÔÚÈο ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È Ë ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͘. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, fiÙÈ ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ï·Ô› ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÂȉÂÈÓÒÓÔ˘Ó. Y¿Ú¯Ô˘Ó ‚›·È· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔڛ˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ‚›·È· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜. A˜ Ù· ¿ÚÔ˘Ì fï˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿: H ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ N¢ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË fiÛˆÓ ÔϤÌËÛ·Ó ÛÙËÓ K‡ÚÔ Ì fiÛÔ˘˜ ‹Á·Ó ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÛÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ Ù˘ KÔÚ¤·˜. ™ÙËÓ K‡ÚÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ıË-

Ù›· ÙÔ˘˜, ÔϤÌËÛ·Ó Ì ·˘Ù·¿ÚÓËÛË Î·È ÔÏÏÔ› ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÚÔ‰ÔÛ›·˜ ™·Ì„ÒÓ-Iˆ·ÓÓ›‰Ë. ™ÙËÓ KÔÚ¤· Â¤ÏÂÍ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ¿ÓÂ Î·È ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘. H ÈÛÙÔÚ›· Ù· ¤ÊÂÚ ¤ÙÛÈ Î·È Ë NfiÙÈ· KÔÚ¤· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ·Û‡ÁÎÚÈÙ· ÈÔ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË, ÂχıÂÚË Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·fi ÙÔ ·Ú·ÓÔ˚Îfi ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. M ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, fiÛÔÈ ÂıÂÏÔÓÙÈο ‹Á·Ó Î·È ÔϤÌËÛ·Ó ÌÔÚ› Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÈηȈ̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÍÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È

¢∂™ ∆√ ∞§§πø™

O Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·‹ÙÙËÙÔ˜ ŸÙ·Ó Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ΤډÈÛ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙÔ Eurobasket, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜ ‚Á‹Î·Ó Û‡ÛÛˆÌÔÈ ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ·Ú¿ı˘Ú· ÁÈ· Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ OÏ˘Ìȷ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘˜. OÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ «ÂıÓÈÎÔ‡» ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤· ‚Ú‹Î·Ó Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ «ÂıÓÈÎfi» ÊÚfiÓËÌ· Î·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ·ÙÚȈÙÈÛÌfi Ù˘ ηÎÈ¿˜ ÒÚ·˜. E›Ó·È fï˜ ¤ÙÛÈ; TÈ ·Ó¿ÁÎË ¤¯ÂÈ Ë OÏ˘Ìȷ΋ ·fi ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ; MÈ· ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·ÊËÌ›˙ÂÙ·È, Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Ù‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· business class ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔ‚ÏËı›. H ηٷ¯Úˆ̤ÓË OÏ˘Ìȷ΋ ·fi Ô‡ ÎÈ ˆ˜ Ô‡ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ; TÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ı· ‹Ù·Ó ÛοӉ·ÏÔ. ŸÌˆ˜ Ô «·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ» ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ·fi ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. A¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¯Ô‡ÏÈÁηÓ. TÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ fï˜ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηًÁÁÂÈÏ ۯ¤‰È· ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜ Û «·ÌÂÚÈηÓÔ-‚ڷ˚ο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·». °È·Ù›; °È·Ù› ¤ÙÛÈ ¿ÎÔ˘ÛÂ. ŒÓ· ·ÚÈÛÙÂÚfi ÎfiÌÌ· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ Ì›˙Ó˜. K¿ÓÂÈ Ï¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘. ŒÓ· ·ÚÈÛÙÂÚfi ÎfiÌÌ· fï˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚfi fiÙ·Ó ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙȘ ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó˜, ·ÎÚÔ‰ÂÍȤ˜, ȉÂÔÏË„›Â˜ ÁÈ· «Â‚Ú·˚ο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·»; – M¿ÚÈÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘

12 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

Ì ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÙÚ›‰·˜! ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ‹Ù·Ó ÂÈÏÔÁ‹ Ì ˘„ËÏfi ÌÂÓ Ú›ÛÎÔ ·ÏÏ¿ fi¯È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó ÚÔÛˆÈ΋ ·˘Ù·¿ÚÓËÛË Î·È ı˘Û›· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· Ù˘ ˘ÏÈ΋˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹˜. MËÓ Ù· ÈÛÔ‰ÒÓÔ˘Ì fiÏ·! ŒÚ¯ÔÌ·È ÙÒÚ· ÛÙ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·, ÁÈ· ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ¤ÁÈÓÂ Ô ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·ÚÈÛÙÂÚÔ›, ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ·ÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÙÔ˘˜ Ù·˘Ù›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂıÓÔοı·ÚÛË ÙÔ˘ MÈÏfiÛ‚ÈÙ˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚¤‚·È· Ù· ›‰È· ÎÚ¿ÙË Ô˘ ÙÔÓ ‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛ·Ó Â›¯·Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ NÙ¤ÈÙÔÓ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ. øÊÂÏ‹ıËΠ̋ˆ˜ Ë °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, Ù· B·ÏοÓÈ·, Ë E˘ÚÒË ·fi ÙËÓ ÈÛÔ¤‰ˆÛË Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜; Ÿ¯È ‚¤‚·È·! ™‹ÌÂÚ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Â›Ó·È ‰È·Ï˘Ì¤ÓË, ÙÔ KfiÛÔ‚Ô Î·È ÙÔ MÔÓÙÂÓ¤ÁÎÚÔ Ô‰Â‡Ô˘Ó Û Ï‹ÚË ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi, Ù· B·ÏοÓÈ· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Í·Ó¿ Ì ·Ó¿ÊÏÂÍË Î·È Ô MÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Û ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·. °È· ÙÔ IÚ¿Î ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌË Î·È Ô KfiÏÈÓ ¶¿Ô˘ÂÏ, Ô˘ ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ fiÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ H¶A, ÙÒÚ· ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ·ÓÙÈ·ÌÂÚÈηÓÈÛÌÔ‡ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ·ÎfiÌË Î·È Û fiÛÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡Û·Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ™·ÓÙ¿Ì. AÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ KÔÚ¤· Ô˘ ÓÈ΋ıËÎÂ Ô ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋, ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Î·È ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ ·ÓÙÈ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ΛÓËÌ· ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ¯ÒÚ·. H ÈÛÙÔÚ›· ÂÒ‰˘Ó· ÌÂÓ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ: fiÙÈ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Û οı ¯ÒÚ· ÙȘ χÓÂÈ Ë ›‰È· Ë ¯ÒÚ· ¯ˆÚ›˜ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÈÛ‚ÔϤ˜. ÕÏψÛÙÂ, ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›‰·Ì ӷ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ˘ÂÚ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ͤÓË Â¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· fiÙ·Ó Ï¿Ì‚·Ó·Ó ¯ÒÚ· ÔÈ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÛÊ·Á¤˜ AÚÌÂÓ›ˆÓ, EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È KÔ‡Ú‰ˆÓ. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Â¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ TÛÂÙÛÂÓ›·. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Â¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÏÏËÏÔÂÍfiÓÙˆÛË IÛÚ·ËÏÈÓÒÓ Î·È ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ AÈıÈÔ›· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ 50.000 ÓÂÎÚÔ› ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ì ÙËÓ EÚ˘ıÚ·›·. ŸÛÔ ËıÈÎÔÏ·ÛÙÈÎfi Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ı· ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚË Î·È ÒÚÈÌË ¯ˆÚ›˜ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÈÛ‚ÔϤ˜. A˜ ÌËÓ ·Ú·Û˘ÚfiÌ·ÛÙ ·fi ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰‹ıÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÂÌ‚¿-

¶Âٷ̤ӷ ÏÂÊÙ¿ AÓ Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ οÓÂȘ ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ Î·È ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, ÛÙÔ Ó¤Ô Èfi‰ÚÔÌÔ, ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ Û ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Â›Ó·È Ù· ¿ÚÎÈÓÁÎ. A¯·Ó›˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ı¤ÛÂȘ, ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙȘ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ Ù˘, ÛÙÔȯÈṲ̂ÓË, ¿‰ÂÈ·. ™·Ó Ù·ÈÓ›· ÌÂÙ¿ ·fi ˘ÚËÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. A˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ô OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ πÔ‰ÚÔÌÈÒÓ Â›¯Â ¤Ó·-ÂÓ¿ÌÈÛÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÁÈ· Ífi‰ÂÌ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ. K·È ÙÈ Ï¤ÂÈ ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË; EÏ¿Ù ÛÙÔ Ó¤Ô Èfi‰ÚÔÌÔ, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¢Â˘Ù¤Ú·-TÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹, 3.00 Ì 7.00. ¶ÔÈÔ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚÂȘ Ë ÒÚ·; O πfi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Èfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. A, fiÏ· ÎÈ fiÏ·, ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÈÔ‰ÚfiÌÔ˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ, ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ¢ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·ÎfiÌË Î·È Ô Èfi‰ÚÔÌÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û·Ó ÂÊÔÚ›·. ŒÊÙÈ·Í·Ó ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·Ù·Û··ÛÌ·, Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, Î·È ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÂÓ‹ÓÙ· ¿ÙÔÌ· οı ÊÔÚ¿. OÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·ÏfiÁˆÓ, ÔÈ ·Ó·‚¿Ù˜ Î·È ‰¤Î· ·ÚÁfiÛ¯ÔÏÔÈ. K·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÈ· ÙË ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó ÎÈfiÏ·˜. O‡Ù ÙÔ˘˜ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÙÈ Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. AÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ó· ÙÔ˘˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ; T· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ·˘ÙÔ› ı· Ù· ÏËÚÒÛÔ˘Ó; £· ‚¿ÏÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô AÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘. – M¿ÚÈÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘

ÛÂȘ. MÂÁ¿ÏˆÛ· ÛÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËη ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· ÔÙ¤ Ó· ÌÔ˘Î¿ÚÂÈ ¤Ó· ͤÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ. ◊ıÂÏ· Ó· ÙË Ú›ÍÔ˘Ì ÂÌ›˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ. E›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi Ô‡ η٤ÏËÍÂ Ë ÈÔ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ BÈÂÙÓ¿Ì ·fi ÙȘ H¶A. TÈ ¿Ú·Á ı· ›¯Â Û˘Ì‚Â› ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË Â¤Ì‚·ÛË; ™›ÁÔ˘Ú· ı· ›¯Â Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ AÓfiÈ, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ı· ›¯Â ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÔÔÈËı› Î·È Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, fiˆ˜ οÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·. TÔ BÈÂÙÓ¿Ì fï˜ ı· ›¯Â ÏÈÁfiÙÂÚ· η̤ӷ ¯ˆÚÈ¿ Î·È ı· ›¯Â ÁÏÈÙÒÛÂÈ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÓÂÎÚÔ‡˜, ÔÈ H¶A ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ı· ›¯·Ó ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·Û˘ÚÌfi, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÁÂÓÈ¿. T· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ôχ ·ÈÌ·ÙËÚ¿ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜. ∞


¶√§π∆π∫∏

«∆∞ ∞¡£∏ ∆√À ∫∞∫√À» TÔ˘ AXI§§EA ¶EK§APH

E›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË, Ô˘ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ KAI TA ¢YO ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ӷ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÙÔ ÈÛÙ‡ԢÓ. E›Û˘, Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·˘Ùfi Ô‰ËÁ› ÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ «Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜». ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·ÚÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÙËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó. M‹ˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÏÈÁ¿ÎÈ; M¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ˘‹Ú¯Â (¤ÛÙˆ ηÈ) Ë «ÂÏ›‰·»: A¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ «‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ» ¶A™OK Ù˘ 20ÂÙ›·˜, ˘‹Ú¯Â Ë «Î·ı·Ú‹» N¢ (ÔÈ «Î·ı·ÚÔ› ŒÏÏËÓ˜» Ô˘ ¤ÏÂÁ ÙÔ 2000 Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘!). £· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· «Í‚ڈ̛ÛÂÈ» ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ·˘Ù‹ Ë «ÂÏ›‰·». ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·Ó ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÁÂÓÈο, ηӤӷ ÎfiÌÌ·, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·˘ıÂÓÙÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ «ÂÎÙÒÛÂȘ» ÙÔ Ó¤Ô ‹ıÔ˜ Î·È ÙË Ó¤· ÂÔ¯‹. AÓ Â›¯·Ì E˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ı· ¤·ÈÚÓ ηӤӷ 15% Ô K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ·fi ·ÓÙ›‰Ú·ÛË – Î·È ı· ÊڛηÚ fiÏË Ë E˘ÚÒË. E˘Ù˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ. A˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙË N¢ ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓo. H ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÂÎÙfi˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ‰È¤ÊıÂÈÚ ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ (ÔÏÏÔ›, ¿ÏψÛÙÂ, fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ›¯·Ó Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ «‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ» ¶A™OK). ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·Ó Â› ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙ· ¿¯·Ú· ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈο ÔÊ›ÙÛÈ· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·Ï¿ fiÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó «¶A™OK ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶A™OK». ¶fiÙ ı· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ «¿ÏÏÔÈ» Î·È ı· ¤ÚıÔ˘Ì «ÂÌ›˜». MfiÏȘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂȉfiıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi. ¶ÚfiÛˆ· ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ η٤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘. §ÔÁÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ï›ÁÔÈ ÛÔ‚·ÚÔ› / ÈηÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙˆÈο Â› 20 ¯ÚfiÓÈ· «fiÙ ı· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÊÚÔ‡ÙÔ». ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÚÔÛ¤ÌÂÓ·Ó Î·ÚÙÂÚÈο ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· «ÚÂÊ¿ÚÔ˘Ó». ™‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÈÔ‡ÓÙ·È. H ‰È·ÊıÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙ· ÌÂ-

Û·›·-¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÙˆÓ «Á·Ï¿˙Ȉӻ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Î·ıÔÏÈ΋. O Êfi‚Ô˜ Ù˘ Í·ÊÓÈ΋˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ô‰ËÁ› ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ «fi,ÙÈ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì». ™ÙÔ ¶A™OK Ë «ÛÙ¿Ì·» ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ·. ¶·ÏȤ˜ ʈÙȤ˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ·ÎfiÌ· ηÓ›˙Ô˘Ó. H ÔÛÌ‹ ·ÏÒÓÂÙ·È ·ÓÙÔ‡ ÌfiÏȘ οÔÈÔ˜ «Á·Ï¿˙ÈÔ˜» Ê˘Û‹ÍÂÈ Ù· ·Ôη˝‰È·, ÁÈ· ·ÓÙ›ÔÈÓ· – ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÛÌ‹. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ÙÂÏÈο, ÙÔ ¶A™OK ÌÂÙ¿ ·fi 18 Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ›ÛÂÈ fiÙÈ «Î·ı¿ÚÈÛ». ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·ÎfiÌ· Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·È˙Â Ë N¢ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 7 ¯ÚfiÓÈ· – ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·‰È¿ÊıÔÚÔ˘ Â͢ÁÈ·ÓÙ‹. Œ¯ÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ (Î·È Ôχ ÎfiÔ) ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. T· ÙÚ·ÁÈο ÚfiÛˆ· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÔ›. ¢‡Ô ÚfiÛˆ· Ô˘ ηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· fiÙÈ «Ô ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜» Î·È ÂÍËÁÔ‡Ó ÙÔ ÁÈ·Ù› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¿ÓÙ· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·Ú¯ËÁfi Ì «Â˘ÁÂÓ‹ ηٷÁˆÁ‹»: ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· «Ê¿ÂÈ». (MÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì „‹ÁÌ·Ù· ·ÚÂÏıÔÓÙÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ·Ó‡ı˘ÓÔ˘ «fiÔÏÔ˘», Ô˘ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ «Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙÔ˜», ÈÔ «›ÛÈÔ˜» ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÓÔÈÎÔ΢ڤ„ÂÈ). ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ÂÍÔ˘Û›·, ¯Ú‹Ì· Î·È ÚÔÓfiÌÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ, fï˜, ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÙÔ˘˜, ̤۷ ÛÙ· ›‰È· ÙÔ˘˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. KÈ ¤ÙÛÈ, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Û·Ó Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ·Ì¤ÚÈÌÓÔÈ, ¤ÓÙÈÌÔÈ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜, Ì ٷ ηı·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÏÂ˘Î¿

Ô˘Î¿ÌÈÛ·, ̤۷ Û ÌÈ· ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ ÁÂÌ¿ÙË ·fi Ï˘Ì·ÙÔÏ¿ÛË. TÔ ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ: «K·È ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi;» AÚΛ ÙÔ Ó· ÌËÓ ÏËÁ› ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÊ›Ï; Ÿ¯È, ‚¤‚·È·. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. O Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì¿ÏÏÔÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ͢Ó‹ÛÂÈ. AÊÔ‡ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙ· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÙÒÚ· Â›Ó·È ·ÚÁ¿: ·) ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Î·È Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜, ‚) ÁÈ· Ó· ÍÂÊÔÚÙˆı› ÙÔ Î¿ı ÏÔÁ‹˜ Ï·ÌfiÁÈÔ-·È‰› Ù˘ ÌÂÙÚÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÈ˙ÒÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. A˘Ùfi ÙÔ ÛÙÂϯȷÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¤¯ÂÈ, Ì ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÔÚ¢Ù›. AÏ¿, ı· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ «·È‰ÔÓfiÌÔ˘», ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ οı ÙfiÛÔ Ó· «Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ» Î·È Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ «Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜» ÎϤÊÙ˜ ÔÚÙÔηÏÈÒÓ. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘. EÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ÁÈ· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÌfi, Ó· ÍÂÚÈ˙ÒÛÂÈ Ù· «¿ÓıË ÙÔ˘ ηÎÔ‡» (ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï·), Ô˘ ÙÔ ’¯ÂÈ ÎÈ Â‡ÎÔÏÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ˜ ‰È·Áڷʤ˜ – ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· ÂÈ‚ÏËı›. M¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ, Ì ÙË «ÛÙÚÔ˘ıÔηÌËÏÈÛÙÈ΋» ÏÔÁÈ΋: ·) Ó· ÌË Ì·˜ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Ù· Media, ‚) Ó· ÌËÓ ·Ú·‰Â¯ıԇ̠ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ì·˜, Á) Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹, Î·È ‰) «Â, Î·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ; TÔ ¶A™OK ¤Î·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·». TÔ ı¤Ì· ›ӷÈ, fï˜, fiÙÈ ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ÂÌ‰ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. KÈ ·Ó Ë «ÛÙ¿Ì·» ÛÔ‡ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ, ÌÂÙ¿ Â›Ó·È ·ÚÁ¿ – ÚˆÙ‹ÛÙÂ Î·È ÙÔ ¶A™OK. £· οÓÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô Î. K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ οÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi; O ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ZÂÈ ÛÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi ÎfiÛÌÔ, ÎÈ ¤ÙÛÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È «·-

√ ∞¡∞™Ã∏ª∞∆π™ª√™ ∆∏™... ¡∆√ƒ∞™ TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú¯ËÁfi˜ Ë NÙfiÚ· Î·È Ó· ‚ÁÂÈ Î¿ÔÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·fi ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈο – Û ‚·ıÌfi Ô˘ ÔÈ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙ˜ ÙÒÚ· «Î·Ú·Ì·ÓÏÈÎÔ›» Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÁÂÛ›· Ù˘ N¢. TÔ ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Û¤ÚÓÂÙ·È Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜. N· ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ NÙfiÚ· ‹ fi¯È; £· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ¤ÙÛÈ «Û˘Ó¤Óԯ˻ Û ÌÈ· ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ·ÔÙ˘¯›· ‹ Ì‹ˆ˜ ı· ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ Î·È ÂÈۋ̈˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ NÔ 2; N· ÂÓ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ··›ÙËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô E͈ÙÂÚÈÎÒÓ; ∞ÏÏ¿ Ò˜ ı· ‰Â¯Ù› ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·fi„ÂȘ Â›Ó·È ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜, ÊÂÚ’ ÂÈÂ›Ó ÛÙÔ K˘ÚÈ·Îfi – Î·È Û ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·;

TÔ M·Í›ÌÔ˘ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ ·‰È¿ÊÔÚ· Û fiÏÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ – Û·Ó Ó· ÌËÓ ÙÔ ·ÊÔÚ¿. M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤ÓȈı ˘ÂÚ¿Óˆ Î·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÏÂÊÙÔfiÏÂÌÔ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ MËÙÛÔÙ¿ÎË. øÛÙfiÛÔ, Ë ¤ÎÏÂÈ„Ë ËÏ›Ô˘ (Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜) Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Â·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ·‰‹ÚÈÙË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂÈÙ·ÎÙÈο ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. OÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Í·Ó¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô... TÔ Ù¤ÏÌ· ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο ‰Â›¯ÓÂÈ ϤÔÓ Î·Ù·Ê·ÓÒ˜ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈ΢ «ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ڤۂˆӻ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÈÛÙ¿ Ô «·˘Ù¿ ͤڈ, ·˘Ù¿ ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È» ¶¤ÙÚÔ˜ MÔÏ˘‚È¿Ù˘. T· Á·Ï¿˙È· ÛοӉ·Ï· Ì ÙȘ «Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ» Î·È ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, Ë ‰˘ÛÔÛÌ›· ·fi ÙȘ ÙÂψÓÂȷΤ˜ ÚÂÌԇϘ, Ë ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ OÏ˘Ìȷ΋ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÁοÏÔ Ô˘ η٤ÁÚ·„ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙË ‰È¿Ï˘Û‹ Ù˘, ÔÈ ‰È·ÚΛ˜ Áοʘ Ù‡Ô˘ PÂÁÎÔ‡˙· ‹ T·ÙÔ‡ÏË Ô˘ ‰ÂÓ «Ì·ÏÒÓÔÓÙ·È» Ì ٛÔÙ· (·Ú¿ ÙȘ ¿-

ÓÔÈÎÙfi» ·fi ÂηÙfi ÌÂÚȤ˜. MÔÚ›, fï˜, Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂηÙfi ̤و·; ¢Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ «ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ˘»: ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿, ‚‹Ì· ‚‹Ì·, ı· ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ / ΢‚ÂÚÓfiÏËÎÙÔÈ Î·È ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÍÈÔÈ. ¶Ôχ «È‰·ÓÈÎfi». K·È Ôχ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ. E›Û˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÔÈ «Î·ÎÔ›» Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó – Î·È ÌfiÏȘ ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ›‰È·, ÔfiÙÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶A™OK Ó· ‚ÚÂı› ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û‹ÌÂÚ·: ¶ÚÔ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӈÓ, Ì ¤Ó· ÎfiÌÌ·-Ï˘Ì·ÙÔÏ¿ÛË. EÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ÁÈ· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÌfi, Ó· ÍÂÚÈ˙ÒÛÂÈ Ù· «¿ÓıË ÙÔ˘ ηÎÔ‡» (ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï·), οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÓÔÔÙÚÔ›·, fï˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Û·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ – Û·Ó ·Ó·Áη›Ô ηÎfi. K·Î¿ Ù· „¤Ì·Ù·: MÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·Óˆı› ÙÔ ÎfiÌÌ· Û Â›Â‰Ô ‚¿Û˘, ‰ÔÌÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, fï˜ ÈÔ ¿Óˆ Ë ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô‡Ù ÛÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. OÈ Ôϛ٘ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ›‰È· ÚfiÛˆ· ÛÙ· «·Ú¿ı˘Ú·» Î·È ·ÎÔ‡Ó Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ›‰È· ÚfiÛˆ·. £· οÓÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ οÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi; Y.°.: TÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂËÚ¿ÛÙËΠηıfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÊ‹ÌÂÚË Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÛÎfiˆÓMedia-¶·Ú¿ÎÂÓÙÚˆÓ EÍÔ˘Û›·˜, Ô˘ ÙË ÌÈ· ̤ڷ «ÊˆÙ›˙Ô˘Ó» ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙÔ ¶A™OK Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË «ÊˆÙ›˙Ô˘Ó» ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙË N¢ – ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ deals Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜... ∞

Ù¯Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ·Ó·¯ıÔ‡Ó fiÏ· ÛÙÔ ¶A™OK), ÔÈ ¿Ù۷Ϙ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ «ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ» Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙÂÓfiÙËÙ· – fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔÔȈӛ˙ÔÓÙ·È Ó¤· ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·. TÔ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ Ô˘ ¤Ê·ÁÂ Ë M¤ÚÎÂÏ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ô‡Ù ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È Ù›ÔÙ·, Ô‡Ù ÔÈ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔÈ «ÙÛ·ÌÔ˘Î¿‰Â˜» Ì ÂÓÈ·›Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 25% Á›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·Ô‰ÂÎÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜. K·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, «¤ÛηÛ» Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÁοÏÔ ÛÙÔÓ «EÂÓ‰˘Ù‹», Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·Ó fi¯È ÔÚȷο ÌÚÔÛÙ¿, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ›Û˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. K·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi; ™ÙË ¢E£ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ÌËÓ Î¿ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi. ÕÚ·, ı· ¤ÚÂ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ó· «¿ÂÈ ¤ÙÛÈ». ø˜ ËÁ¤Ù˘ Ô K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï fiÙÈ «‰ÂÓ ‰Ú· ÂÓ ıÂÚÌÒ». MfiÓÔ Ì ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ΛÓËÛË fï˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Îϛ̷ – ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÂÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ¶Ôχ˙Ô ÙÔ Ì‹Ó·, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. AÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙË ÌfiÓË ÂÏ›‰· ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿, Ë NÙfiÚ· ı· ͤÚÂÈ –ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·– ·Ó ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ô «™ËÌ›Ù˘» Ù˘ N¢. ● 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 13


¶√§π∆π∫∏

T˘ ™øTH™ TPIANTAºY§§OY N· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ· ÛÙȘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ Hӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜Ø ÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÚÚÔ˚ÎÔ‡ ·̷ÙÔ˜Ø ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘ÁÂ˜Ø Ù· ˘ÔÛÈÙÈṲ̂ӷ ·È‰¿ÎÈ· ÛÙËÓ AÊÚÈÎ‹Ø Ù· ¿ÏÏ· ·È‰¿ÎÈ· Ô˘ ÂÎÔÚÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·ÁÎÔ˘fiÏÂÈ˜Ø Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ô‚ÔÏfi Ì·˜, οÙÈ ·fi ÙÔ ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì¿ Ì·˜. N· ÂÏ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ O ¤¯ˆÓ ‰‡Ô ¯ÈÙÒÓ·˜ ·˜ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÂȘ ÙÔÓ ÌË ¤¯ÔÓÙ· Î·È Ô ¤¯ˆÓ ÙÚÔÊ¿˜ ·˜ οÌË ÔÌÔ›ˆ˜: Sweet Charity. H ËıÈ΋ ÙˆÓ ËÁÂÛÈÒÓ, ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ Â˘·ÁÁ¤ÏÈÔ Î·Ù¿ §Ô˘Î¿. AÏÏ¿, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Â˘·ÁÁ¤ÏÈÔ, Ë ÎÚ·ÙÔ‡Û· ËıÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ·¿ÙË. O ‡ÎÔÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë Ù¿ÍË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ –ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÊÙˆ¯Ô›, ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÎÙÏ.– Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ Ì˯·-

ÓÈÛÌÔ‡ ·Á·ıÔÂÚÁÈÒÓ. ŸÙ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÌÊÔÚ¿ (¿ÓÙ·, Û˘Ó¯Ҙ, ı· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û˘ÌÊÔÚ¤˜), ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô›ÎÙÔ˘ Î·È Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜. MÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ê¿Ú̷η, ÙÚfiÊÈÌ·Ø ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·Ø ¤ÙÛÈ, ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ Ù‡„ÂȘ: ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ì·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÙ¤: ÙÔ «Î·ı‹ÎÔÓ» ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ËÚˆÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÚ¿ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÚfiÏË„Ë Î·È ÚÔÛÙ·Û›·Ø Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ Û ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÌË –Û Ôχ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Û ÂӉ›˜– ‰ÂÓ ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È Ì ·ÙÔÌÈΤ˜ (‹ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜) Ú¿ÍÂȘ ¢ÛÏ·¯Ó›·˜. T· ÊÈÏfiÙˆ¯· Ù·Ì›· ‰ÂÓ Ì·˜ ÛÒ˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ·, ÙȘ Ì¿ÛÙÈÁ˜, ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÙËÓ Â›Ó·Ø ÛÒ˙Ô˘Ó ÌÔÓ¿¯· ÙȘ ıÂÔ‡Û˜ ·fi ÙËÓ Ï‹ÍË Î·È ÙȘ Ù‡„ÂȘ. Ÿˆ˜ Î·È Ù· ·ÁοÚÈ·, Ù· ÔÔ›·, ÔÌÔ›ˆ˜, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙȘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Î·È ÊÈÏÔ‰ˆÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·¿‰Â˜. OÈ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ì ·‚¤‚·ÈË Î·ÚȤڷ, ÂÓÒ Ë ‡·ÚÍË Î·È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÙÔ˘ EÏ¤Ô˘˜ ·ÚΛ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ¤Ó·Ó ÔÓÂÙÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ Û ¿ÛÏ·¯ÓÔ. T· ‰ÂÈÓ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ

H º∆flÃ∂π∞, Ë ˘ÂÚÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ ÂȉË̛˜, Ë ·ÓËÌfiÚÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ʇÛˆ˜, Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ (ÂÚ›ˆÛË, ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÚfiÛÊ˘Á˜) ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ηϿ ·ÈÛı‹Ì·Ù·. T· ηϿ ·ÈÛı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó.

14 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

Û¯¤‰ÈÔ, fi¯È Ì ˙ËÙÈ·ÓȤ˜. H ÊÙÒ¯ÂÈ·, Ë ˘ÂÚÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ÔÈ ÂȉË̛˜, Ë ·ÓËÌfiÚÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ʇÛˆ˜, Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ (ÂÚ›ˆÛË, ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÚfiÛÊ˘Á˜) ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ηϿ ·ÈÛı‹Ì·Ù·. T· ηϿ ·ÈÛı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó. ÿÛˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÙÙ¿. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηÈÚfi ÁÈ· ÊÈÏ¿ÎÈ· Û ¿ÛÙÂÁ·, ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ Î·È ¿ÚÚˆÛÙ· ·È‰¿ÎÈ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηÈÚfi ÁÈ· οÚÙ˜ Ù˘ UNICEF, Î·È fiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ˘ÈÔıÂۛ˜ ÔÚÊ·ÓÒÓ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. AÓ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› «Û¯¤‰ÈÔ» ηٿ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ù›ÔÙ·, ηٿ Ù˘ ¤Í·ÏÏ˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Û ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ· (ÒÛÙ ӷ ο··ıÔÓÙ·È ÔÈ «·ÎÚÈ‚Ô›» ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜), ηٿ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË Û‡ÓÙÔÌË ˙ˆ‹ Ì·˜ ıÚËÓÒÓÙ·˜ ÁÈ· fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ı ̤ڷ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. K¿ı ̤ڷ, οı ÛÙÈÁÌ‹, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÊÚÈÎÙfi: ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ·È‰È¿ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó, Âı·›ÓÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÙÔ‡ Âı¿ÓÔ˘Ó ˙Ô˘Ó Ì ÊÚÈÎÙfi ÙÚfiÔ: fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ·Ú·Û¤ÚÓÂÈ Ô Î˘ÎÏÒÓ·˜ ‹ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ

Î‡Ì·Ø fi¯È ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ Ï·ÎÒÓÂÈ Ô ÛÂÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÔÈ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ‡˜ ʤÚÔÓÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· Û΢ÏÈ¿. H ¤ÎÎÏËÛË Ó· «‚ÔËı‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·» ÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ÛÙȘ Hӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹: Ò˜ ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ¯ÒÚ· Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÎˉÂÌfiÓ·

‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÚÔ·Û›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ·fi Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ (‰ÈfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ) Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·; H ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·Ï‹: ÛÙȘ H¶A ÚÔ·Û›˙ÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘, fiˆ˜ ÌÔÚ›˜Ø ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÏÒ˜ Û ·ÛÙ˘ÓÔ̇ÂÈ. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔÓ TÚ›ÙÔ KfiÛÌÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ °Ë˜. N· Ì·˜ Ï›ÂÈ Ë ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ K·ÏÔ‡ ™·Ì·Ú›ÙË, Ó· Ì·˜ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰ˆÚ¤˜. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘ÌÔÓÂÙÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ··ÙËÏ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ì ϛÁË ·Á¿Ë Î·È ÂÏ›‰· fiÏ· ı· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÎÚ˘ÊÔÁÂÏ¿Ó Ì ÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ¿ Ì·˜Ø ›̷ÛÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÛÙ›ÔÈ: fiÙ·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È, ÂÚ›‰·ÎÚ˘, ÛÙËÓ Â·ÈÙ›·, ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘Ø ·ÏÒ˜, ¤Ó· ·ÏÈfi, ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ÓfiÌÈÛÌ· ¤ÊÙÂÈ ·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو –Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜– Ì·˙› Ì ÌÂÚÈο ·ÔÊ¿ÁÈ· ÎÈ ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ·ÔÊfiÚÈ·. ∞

OUKA LELE, LE SUICIDE, 1980

¶√§π∆π™ª√™ ∆∏™ ∂§∂∏ª√™À¡∏™


TECHIE CHAN ∆Ô˘ ™∆∞£∏ ™∆∞™π¡√À (techiechan@tellas.gr)

FUN FUN FUN ON THE AUTOBAHN °È·ÙÚ¤ ÌÔ˘, ˙Ëχˆ. ™Ù·Ì·Ù¿ˆ ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ Î·È ‚Ϥˆ Ù· ‰ÈÏ·Ó¿ ÌÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔıfiÓ˜ Î·È ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÎÈ ÂÁÒ ¤¯ˆ ÌfiÓÔ ¤Ó· CD Ô˘ ·›˙ÂÈ MP3. K·È ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ¤ÓÙ ÌˉÂÓÈο. ¶Ò˜ ÌÔÚÒ Ó· ÊÙȿ͈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘; A˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Á˘ÊÙÈ¿˜. °È· οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‹Á·ÈÓ· ÛÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Î·È ÎÔÈÙÔ‡Û· ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎfi Ó· ÌÔ˘ ϤÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ·Î·Ù·ÓfiËÙ· ηıÒ˜ ¤¯ˆÓ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙË Ì˯·Ó‹ Î·È Í·ÓÙ¤ÚÈ·˙ ÙÔ ·Ú¯·›Ô über alles panzer Golf ÌÔ˘. •¤ÚÂÙÂ, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ï¿ ÙÔ˘˜ ¤‚Á·Ï·Ó ÙÔ Î·ÓfiÓÈ fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛÂ Ô fiÏÂÌÔ˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ù· Ô˘Ï¿Ó ÁÈ· ηÓÔÓÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·. N· ÛËÌÂÈÒÛˆ ˆ˜ ÂÁÒ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ· ͤڈ Ù· ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú ÎfiÓÈ, ÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰· ‚¤ÌÂÚ (Ó·È, Û·Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ) Î·È Ù· ΢ÏÈfiÌÂÓ· ÌÔ˘˙›. OfiÙ ı· Û·˜ ˆ ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ‚Ú›Ù ÌfiÓÔÈ Û·˜. K·Ù’ ·Ú¯¿˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÌÈ· Â›Â‰Ë ÔıfiÓË touchscreen. E›Ó·È Ï›ÁÔ ·ÎÚÈ‚Ô‡ÏÈΘ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ·Ù¿˜ ÎÔ˘Ì¿ÎÈ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË Â›Ó·È Ôχ cyber Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ. KÈ Â¿Ó ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ Î·Ï¿, ÛÙË Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿‰ˆÓ Ë Ï¤ÍË ·˘Ù‹ ÌÂÙÚ¿ÂÈ. AÊÔ‡ ¯ˆÚ¤ÛÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ÛÙÔ ¿ÓÂÏ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘,

¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. E‰Ò ÔÈ ·fi„ÂȘ ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È. K¿ÔÈÔÈ ·Ï¿ ·›ÚÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÏÈfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ÛÊËÓÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÚÙÌ·Áο˙ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó. K¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ mini-ITX Î·È Ó· ÙÔÓ ¯ÒÛÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. TÔ ÊÔÚÌ¿ mini-ITX Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ ÌfiÏȘ 17 Â› 17 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È Ô ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ó·˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ·ıfiÚ˘‚Ô˜ VIA. TÒÚ· Â¿Ó Â›ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ·ÏÈÔ› ÁÈ· Ó· ı˘Ì¿ÛÙ ÙÔ˘˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ Cyrix, ÔÈ VIA ·Ï¿ ·ÁfiÚ·Û ÙË Cyrix Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙÔ˘˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô VIA ÙÔ˘ 1 ÁÈÁ·¯¤ÚÙ˙ ÂÙ¿ÂÈ. ŸÌˆ˜ ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì Û ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi˜, ·ıfiÚ˘‚Ô˜ Î·È Î·›ÂÈ Ï›ÁÔ Ú‡̷. M¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚ¤˜ ÒÛÙ ӷ Ù· ‚Á¿ÏÂÙ ¤Ú· Ì ¤Ó·Ó DC-DC converter ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. Software ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÂȉÈΤ˜ (‚Ϥ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜) ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È touchscreen ÔıfiÓ˜. Y¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ÙÚ›ÙË Û¯ÔÏ‹, Ï›ÁÔ ÈÔ Ú·ÎÙÈ΋. AÁÔÚ¿˙ÂÙ ¤Ó· Û˘Ì·ı¤˜ Palmtop, ¤Ó· GPS ÁÈ· ÙÔ Palmtop, Î·È ¤Ó· ÛÙ·ÓÙ ÁÈ· Ó· οıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÓÂÏ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤¯ÂÙ ÙË ‰È΋ Û·˜ ÊıËÓ‹, ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂΉԯ‹, Ô˘ fï˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ˆ˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÙÔ Palmtop ÙÔ ·›ÚÓÂÙ ̷˙› Û·˜. AÏÏ¿ Ê˘ÛÈο ·˘Ù‹ Ë Ï‡ÛË ‰ÂÓ Û·˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·Ù¤ÏÂȈٷ Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη ¯·Ú¿˜ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ˘. °È·Ù› ÌËÓ Í¯ӿÙ ˆ˜ ÛÙ’ ·ÁfiÚÈ· (Î·È Û ÌÂÚÈο ÎÔÚ›ÙÛÈ·) ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ì·ÛÙÔÚ‡ԢÓ. ∞

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 15


¶√§∏

K˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, OÏ˘Ìȷο ·Î›ÓËÙ· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Mˉ¤Ó

ª∂∆∞ √§Àª¶π∞∫∏ ∞£∏¡∞ ∂ª∂π¡∂ ™∆∞ ™Ã∂¢π∞ TÔ˘ °IøP°OY TZIPTZI§AKH

MÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛË Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ «ÎÙÈÚ›ˆÓ-ÙÔfiÛË̈ӻ, ‰ËÏ·‰‹ «·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈӻ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜. MÔÚ› Ù· OÏ˘Ìȷο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ™·ÓÙÈ¿ÁÔ K·Ï·ÙÚ¿‚· Ó· Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο, Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο Â› ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ «Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi» ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ Ó¤·˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜

16 ATHENS VOICE 6 - 12 O∫∆øµƒπ√À 2005

EÓ ÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÈ Ï·Ï›ÛÙ·ÙÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÈ·˜ ηıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋˜ «ÔÌÔÚÊÈ¿˜» Ë ÔÔ›· ·ÓÙÏ› ·fi ÙËÓ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË ÛÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ «‰È·Ù‹ÚËÛË» ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. MÂÙ¿ ÙÔ ÊÈ¿ÛÎÔ Ù˘ EÓÔÔ›ËÛ˘ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ XÒÚˆÓ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ï·ÙÂÈÒÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ› ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, fiˆ˜ Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰Ú·Ó›˜ Î·È ÔÈ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ ÎÙÈÚ›ˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ EıÓÈ΋˜ AÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™˘ÁÁÚÔ‡ (·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜: M. MfiÙ·, P. ™·ÎÂÏ·Ú›‰Ô˘, M. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘) Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ (·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ: X. ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘).

N· ÁÈ·Ù› Ë ÚfiÙ·ÛË ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔÓ EÏ·ÈÒÓ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ȉ·ÓÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, ÂÊfiÛÔÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ì ÙȘ ·‰È¤Íԉ˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ, ÙȘ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ˜ Î·È fiÏË ÂΛÓË ÙËÓ ·ıÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ·‰È·Ê·ÓÒÓ ·Ó·ı¤ÛˆÓ. AÍ›˙ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·Ó ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¿ÚÎÔ, ‰ËÏ·‰‹ Û·Ó ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙȘ Âȉ˘ÏÏȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓfi˜ ·ÊÂÏÔ‡˜ ÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¯ÒÚÔ ÔÏ˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·Ì›ÍÂˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (¯ÒÚÔ˜ Ú·Û›ÓÔ˘, ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙˆÓ KTE§, ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÁÔÚ¿ Î.¿.) TÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ MÈÏÌ¿Ô –Ì ÙÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ MÔ˘ÛÂ›Ô °ÎÔ˘ÁÎÂÓ¯¿ÈÌ Ô˘ ۯ‰›·ÛÂ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ºÚ·ÓÎ °Î¤-


ÚÈ– ¤Î·Ó fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ Ó· ·Ó·Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ÌÂÙ·-ÓˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜. EÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ› ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ›, Ó¤ÔÈ ÙÚfiÔÈ ˙ˆ‹˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÚÒÙ· ı¤Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ fiψÓ. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚¤‚·È· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÚÔ‹. AÓ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÙÔÈÎfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ô˘ Ó· ÌË ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ÁÈ· ÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· Ó¤· «Û‡Ì‚ÔÏ·» Î·È ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ fiÏÂÒÓ Ì·˜. ŸÏÔÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÏËÛÌÔÓÔ‡Ó fiÙÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ÌÂÙ·-‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ fiÏ˘ Â›Ó·È Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. MÔÚ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ó· ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ‹ıËΠ̒ ¤Ó·Ó ¢ÙÚ¿ÂÏÔ ÙÚfiÔ, ·˘Ù‹ fï˜ ÌfiÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙË ‰È¤ÁÂÚÛË Ù˘ ÔÏ˘fiıËÙ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜. AÎfiÌË Î·È ÌÈ· Úfi¯ÂÈÚË ÂÈÛÎfiËÛË Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (ÙËÓ ÔÔ›· ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ) Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ËÌÈ·Ó˘ÔÏË„›· Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. M’ ¤Ó·Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÚfiÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Ê˘ÛÈο Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. £· Ì›ÓÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ Ù· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈο «ÙfiÍ·» ÙÔ˘ K·Ï·ÙÚ¿‚· Û·Ó «Û‡Ì‚ÔÏ·» Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·; MfiÓÔ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÛÊ·Ï‹ ·¿ÓÙËÛË Û’ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÒÙËÌ·. ¶ÚÔÛÒÚ·˜ ¿ÓÙˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó

∆√ ¡∂√ ∫∆πƒπ√ ∆∏™ ∂£¡π∫∏™ ∞™º∞§π™∆π∫∏™ ™∆∏ §∂øº√ƒ√ ™À°°ƒ√À

ÛËÌ¿‰È· ·Ô˘Û›·˜ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·-ÔÏ˘Ìȷ΋ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÂÌÓ‡ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ fiÏ˘. TÈ ı· οÓÔ˘Ì fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÈÁ¿ÓÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È; ¶Ò˜ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ·ÍÈÔÛ‡Ûٷ٘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹ Î·È ‰È¢ڇÓÔÓÙ¿˜ Ù˜; ¶ÔÈÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Ê‡Ï·Í˘ Î·È ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚfiÛıÂÙ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ Î·È ˘Ô‰Ô̤˜; K˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, OÏ˘Ìȷο AΛÓËÙ· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Mˉ¤Ó: ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ÂÓfi˜ ÂÈÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ·Ó·ÌԯχÔÓÙ·˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÂÁηٿÏÂȄ˘ Î·È ˘ÔÙÚÔÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÏÔÓÈṲ̂ÓË ·›ÁÏË ÌÈ·˜ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚ›·˜ ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 17


Â ÏÔ «T ·Ó ÙÈ Ô ÂÈ Á Ì

·‚¿). Ÿˆ˜ ÙÔ ÂÍËÁ ˘ Ì·ÎÏ Â› ÙÔ Ú .Û. ÙÔ ·Ùfi Û ( » Ó Ô˘ Ô ›‰È ÏÔ Ù ¯ ¤ Ô ˘ Ó Ó Â ‰ Ì Â Â · › Ó Ô Á Í Ï  Ò Ô · Û Ô˘ · Û Ù Ù · · Ó ˘ Ó , °. B › · Â Ô ÈÛı¿ ÂÎ ˜Ù fi È˙˘ Ó ‹  Â Û  Ú ¤ · È ˆ Ì· · Ù · Ù Ô Î ËÓ Ó · Ú Â Â ˙ ÁÒ, ÂÓ È fiÌ ’ fi Ô‡ ı ‡ Ó Ë˜ Ú¿Á Ô Ô ˆ  ٠T : «“ › . Ù ˜ · ”  Ó È, ¯ˆ ¿ Â Ô Ì Ó Ì ª ·Ù Ú›˜ · fiÓ Ù·ÙÔ Ê¿Á ·  Ô ÎÏ È “ ‡ ‰ Ï Î ˆ˜ ‹˜ ÏÒ ·‚ ˘ Ó‰ Ï ¤Ó fiÙ ¿˜ Ì È È ·Ù˘ ”‹ Û Ì ÔÈ Ò ÏË ¿Ï Ï ¤Á Û Ԣ ˆÓ Ó »

TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H

TÔ ÁÏ˘Îfi Ì ٷ ¯›ÏÈ· Î·È ¤Ó· ÚfiÛˆ·. T· ÈÔ ˆÚ·›· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·Ï¿ ÛÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÎÈ Ô Ì·ÎÏ·‚¿˜. §›ÁÔ Ê‡ÏÏÔ, ÍËÚÔ› ηÚÔ›, ÔÏÏ‹ ˙¿¯·ÚË Î·È ‚Ô˘Ù˘Ú¿ÎÈ. T· Û˘Ó‹ıË ·ÚˆÌ·ÙÈο (ηӤϷ Î·È Á·Ú›Ê·ÏÔ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ) ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÂÚÈÙÙ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ı·‡Ì·ÙÔ˜. B¤‚·È·, fiÛÔ ÈÔ ·Ï‹ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÓÙ·Á‹ ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Âȉ¤¯ÂÙ·È Î¿ı Èı·Ó‹ ·Ú·ÏÏ·Á‹. ŒÙÛÈ –Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÔÌÔʈӛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜– fiÙ·Ó Ô Ì·ÎÏ·‚¿˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È Ì ¯ÔÓÙÚÔÎÔÌ̤ÓÔ Î·Ú‡‰È ıˆÚÂ›Ù·È ÂÏÏËÓÈÎfi˜. M ÏÂÙÔÙÚÈÌ̤ÓÔ ÊÈÛÙ›ÎÈ AÈÁ›Ó˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˜ (˜ ÙÔÓ Î·È «Ó·˙ÏÈ¿ÚÈÎÔ» – ÂÎ ÙÔ˘ Û›ÚÈ·Ï). ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÏÈ‚·Ó¤˙ÈÎÔ˜. ŸÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ̤۷ ÙÔ˘ ÔÏÏÔ‡˜ ¯Ô˘ÚÌ¿‰Â˜ ÙÔÓ ‚¿˙Ô˘Ì Ì ÙÔ˘˜ Ì·ÚÔÎÈÓÔ‡˜, ÂÓÒ fiÙ·Ó ·Ó·‚χ˙ÂÈ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÏȈ̤ÓË ÔÚÙÔηÏÔÎfiÎÎÈÓË Ë‰ÔÓÈ΋ ÎÔÏÔ·ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÎÚËÙÈοÙÛÈ. Afi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô Ù˘ÊÒÓ·˜ Ù˘ nouvelle cuisine ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ §Ô˘È˙È¿Ó·˜, Ó›ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙË Ì·‡ÚË ˙¿¯·ÚË ·fi ˙·¯·ÚÔοϷÌÔ, ÛÙÔ ÚÔ‡ÌÈ Î·È ÛÙȘ ÛÙ·Ê›‰Â˜. ™‹ÌÂÚ· οı Ì·ÎÏ·‚·Ù˙›‰ÈÎÔ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙËÓ ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì·ÎÏ·‚¿ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘: Ì ηڇ‰È, Ì ·Ì‡Á‰·ÏÔ Î·È Ì ÊÈÛÙ›ÎÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂıÓÈÎÔÊÚÔÛ‡Ó˜. °È·Ù› ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Ô Ì·ÎÏ·‚¿˜. EÓÒÓÂÈ. M·ÎÏ·‚AGB. ™›ÁÔ˘Ú· Î·È ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ıÂÙÈο ÛÙÔ ÙËÏÂ-revival Ù˘ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ˘ Á‡Û˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ¤Ê·Á·Ó ̤¯ÚÈ Î·È 200% ÂÚÈÛ18 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

ÛfiÙÂÚÔ Ì·ÎÏ·‚¿ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ Û˘Ì·ıÔ‡˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ M·ÎÏ·‚·Ù˙›ÔÁÏÔ˘. EÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È, ÙÔ ¿‰ÂÈÔ Ù·„› ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜. K·È ÂȉÈο ÙÒÚ· Ô˘ Îfi·Û ÙÔ ÛÔ‡ÛÔ˘ÚÔ Î·È ÔÈ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi, η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ fiÙÈ Ó·È ÌÂÓ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÔÚÔÈ·ÛÙÒÓ Í¤Ê˘Á·Ó Ï›ÁÔ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓ˜ Ì ٷ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÔÌÔÓˆı› Î·È Ó· ηٷÌÂÙÚËı›. øÛÙfiÛÔ, ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘ ÙˆÓ B.¶. ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·Ú·Ù‹ÚËÛË: ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÚˆÈÓ¤˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Ì·ÎÏ·‚¿. K¿ÙÈ Ô˘ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ͢ÓÔ‡Û ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· Ù˘ ·Ï¿ ÙÔ‡Úη ÙËÏÂÓÔ˘‚¤Ï·˜ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ «Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ‚Ô˘ÏÈÌ›·», ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÙfiÓˆÓ ÌfiÓË ÛÙ· Ù·„È¿, ˆ˜ ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ ˘fiıÂÛË ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ì ÙÚ›ÙÔ˘˜. TȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ¿ÏÏÔ ¤Ó· ηÏÔη›ÚÈ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÊÈÙÂÚfiÏ Î·È Ù˘ ·Ó·ÎfiÙ·˜. AÂÚÔÁ¤Ê˘Ú˜ Ù·„ÈÔ‡. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Á¢ÛÙÈÎfi˜, Â›Ó·È Î·È fiÌÔÚÊÔ˜. O ÈÔ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ˜ Ì·ÎÏ·‚¿˜ Ù˘ fiÏ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. º›ÓÔ˜, ÓÙÂÏÈοÙÔ˜ Î·È ÏÔÁ¯ÔÂȉ‹˜ Û·Ó ·ÛÔ‡ÌÈ ‚Â˙ÈÚÔԇϷ˜, ·ÚÈ‚¿ÚÂÈ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ οı Úˆ› ·fi ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Karaköy Güllüoglu Ù˘ ¶fiÏ˘. M ٷ 40 „ÈÏ¿ ʇÏÏ·¤Ï· ÙÔ˘, ÙÔ ·fiÚ·ÙÔ ÛÈÚfiÈ Ô˘ ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ·, Î·È ÙË ‰·Ì·ÛÎËÓ› ¢ˆ‰›· ÙÔ˘ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ‚Ô˘‚·Ï›ÛÈÔ˘ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ˘ ‰›ÓÂÈ –Ì ÙÔ ¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ Ù˘ Á¢ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘ÁÌ‹˜– boarding pass ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚› ÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Y„ËÏ‹ ¶‡ÏË Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘.

MÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ ÙÔ˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó: ÙÔ Û·Ú·˚ÁÏ¿ÎÈ, ÂÂȉ‹ Ë ˙¿¯·Ú‹ ÙÔ˘ ÎÔ˘‰Ô˘Ó›˙ÂÈ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÛÔ˘ Û·Ó ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ ·ÛË̤ÓÈÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ, Î·È ÙÔ Ì·ÎÏ·‚·‰¿ÎÈ Ì ηڇ‰È, ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÛÔ compact ÂΉԯ‹ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ‚ÂÓÙ¿ÏÈ·˜ ÙˆÓ Á‡ÛˆÓ. H ·Ú·ÏÏ·Á‹ diabak, ÌÂ Ê˘ÙÈο ¤Ï·È· Î·È ·Û·ÚÙ¿ÌË, ı· ¯·Ú›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·fiË¯Ô ·fi ÙÔ ÙÚÂÏfi Ì·ÎÏ·‚·‰Ô·ÓËÁ‡ÚÈ ÛÙÔ˘˜ Ùˆ¯Ô‡˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜. M·ÎÏ·‚¿˜ - Karaköy Güllüoglu, N›Î˘ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3213.959Ø Î·È ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9840.733

™ÙÔ Û·Ú¿È ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ. TÔ ··‡Á·ÛÌ· Ù˘ Ê·Ó·ÚÈÒÙÈ΢ Ì·ÎÏ·‚·‰Ô·Ú¿‰ÔÛ˘ ·˘ÙÔÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È –Ì ·Ï¿ ÏfiÁÈ·– ˆ˜ ÂÍ‹˜: «√ ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô͇˜ Î·È ÎÔÊÙfi˜ fiÙ·Ó ÙÔ ÙÚ·Á·Ófi ʇÏÏÔ Û¿ÂÈ Û ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. TÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¯Ú˘Û·Ê›, ÔıËÙfi Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi. H Á‡ÛË ÙÔ˘ ÛÈÚÔÈ·ÛÙ‹, Á‹ÈÓË Î·È ÁÂÌ¿ÙË ·ÚÒÌ·Ù·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÂÓfi˜ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ Á˘». ™ÙÔ Karavan Ù˘ Ô‰Ô‡ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, ÙÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˘ Û›ÚÈ·Ï ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Ì·ÎÏ·‚¿ ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ, ÂȉÈο fiÙ·Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ¿ÏÏ· Âԯȷο «ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ» ηٷӿψÛ˘ (fiˆ˜ .¯. Ù· ÎÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙ· AEI). OÈ Ì·ÎÏ·‚·‰ÔÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ú·Ï›„Ô˘Ó Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÔÓfiÌ·ÙÈ gaziantep (ÚÔʤÚÂÙ·È «Áη˙È·ÓÙ¤» fiˆ˜ Î·È Ë –ÁÓˆÛÙ‹ È·– fiÏË Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÊÚ¿ÙÔ ÎÔ˘Ú·ÌȤ ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ˙¿¯·ÚË ¿¯ÓË, Ô˘ ÙÔÓ ÙÚÒÂÈ Ô ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ʇÁÂÈ ÙÔ ÎÈÏÙ (Ì·˙› Ì ÙÔ Î·Ê¿ÛÈ) ÂÂȉ‹ –ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜– ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Ô‡ ¤Î·Ó fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙˆÓ scotchbread.

EȘ ÙÔÓ ·ÊÚfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. E‰Ò ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÌÈ· ÏÈÌÈÛÙÂÚ‹ «ÎÚ·ÛÈfiÓ» Ô˘ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÚÔηÏ› (Î·È ÙÂÏÈο Ó· ÈηÓÔÔÈ›) ÙËÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ··ÈÙËÙÈ΋ Ô˘ÏÙÚ·ÏÔ˘ÎÈ·Ṳ̂ÓË (ÂÎ ÙÔ˘ «ultralook» – ÁÈ· ÌÈ· ΢ڛ· Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ˆ˜ Ù· Ó‡¯È· .¯. ChanelØ fiÙ·Ó ÙÔ Û¿ÂÈ Ì ϛÁÔ Zara, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ·Ï‹ «ÏÔ˘ÎÈ·Ṳ̂ÓË»). TÔ ÙÚ·Á·Ófi ʇÏÏÔ ¯Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ‡ıÚ·˘ÛÙÔ ·ÌÚ›, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ Û ¤Ó· VIP ˙¢Á¿ÚÈ ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˘ Ì‹ÏÔ˘ Î·È ·Ó·Ó¿ Î·È ÛÙËÓ ÏËıˆÚÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘˜ ·fi ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜ Î·È ÛÔ˜ ηڷ̤Ϸ˜. TÔ ·ÁˆÙfi ηӤϷ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÈÓÂÏÈ¿ ‰ÚÔÛÈ¿˜ ÛÙË Á¢ÛÙÈ΋ ·Ó‰·ÈÛ›·. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ˘„ËÏÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ-Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ Û˘ÓÙ·Á‹˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓË Û ̷ÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜: ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÙÔ˘ ÚÂÛÙÔÚ¿Ó, ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŸÛÔÈ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ Ë «X‡ÙÚ·» ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ¤‰Ú· Ù˘ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì Ӥ· Î·È ÚˆÙfiÙ˘· Ï¿Ó·. °·Ï¿˙È· X‡ÙÚ·, Grand Resort Lagonissi, 40fi ¯ÏÌ. Ï. AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, 22910 76000

NÔ˘Ú¤ÁÂÊ. MÔÚ› ̤۷ ÛÙÔ È·Ù¿ÎÈ ÙÔ˘ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Ï›ÁÔ «·¯Ô‡ÌÈÔ˜» ¤ÙÛÈ Ì·Û›Ê Î·È Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi˜ Ô˘ ›ӷÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÌfiÏȘ ·ÁÈ‰Â˘Ù› ÛÙË ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ· οÓÂÈ ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ˙ÂÙ¤, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ˘ ·fi ÙË ÌÂÛÙ‹ Á‡ÛË ÙÔ˘ ¯ÔÓÙÚÔÎÔÌ̤ÓÔ˘ ηڢ‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ÎÔÊÙÂÚ‹ Î·È Ë‰Â›· ˘Ê‹ ÙˆÓ ÏÂÙÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ ˙·¯·Ú›ÙÛ·˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ·È¯ÓȉȿÚÈη ÛÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˘fi ÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·, ÛÙÔ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Á·Ï·Ù¿‰ÈÎÔ ÙˆÓ ÛÎÂÙfiÌÂÓˆÓ Ó¤ˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÎÔÌÊÔÚÌÈÛÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘.

Karavan, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 11, 210 3641.540Ø Î·È Û ¿ÏÏ· 17 ÛË-

TÔ TÚ›ÛÙÚ·ÙÔ, AÁÁ. °¤ÚÔÓÙ·, ¢·È‰¿ÏÔ˘ & OÏ˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜, ¶Ï¿Î·,

Ì›· ÒÏËÛ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ù˘

210 3244.472


¶§∞¡∏∆∏™ ∞£∏¡∞

ÙÔ pismaniye, ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Á‡ÛË Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi fusion ¯·Ï‚¿ ÙÔ˘ Ì·Î¿ÏË Î·È Ì·ÓÙÔÏ¿ÙÔ˘, ‹ ÙÔ ÛÂÎ¤Ú ·Ú¤, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ˘ ÌÂÏÔ̷οÚÔÓÔ˘ Î·È Á‡ÛË Û¿Ì·ÏÈ Ì ¿ÚˆÌ· ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·fi ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë –fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ·fi ‰ˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘– Á‡ÛË ÔÚÙÔοÏÈ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Û·ÚÌ¿‰Â˜, Ô˘ Â›Ó·È ÛÂÈÚÔÂȉ›˜ ·Ó·Ì›ÍÂȘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÏÔ˘ÎÔ˘ÌÈÔ‡ Ì ÌÈ· ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ «¿ÛÙ·˜» Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙË ‚·Ó›ÏÈ·-˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ.

™˘Ó¯‹˜ ÚÔ‹. «¢ÂÓ Â›‰·Ì ԇÙ ·‡ÍËÛË Ô‡Ù Ì›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ÎÏ·‚¿‰Â˜ fiÙ·Ó ·È˙fiÙ·Ó ÙÔ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ Û›ÚÈ·Ï. ¶Ô˘Ï¿ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ!» ϤÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ԣ Î·È ÌÈ· Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ Û‡‰ÂÈ Ó· ˘ÂÚıÂÌ·Ù›ÛÂÈ: «∆· ÛÔÚÔÈ·ÛÙ¿ Ì·˜ ʇÁÔ˘Ó ¤ÙÛÈ... ·fi ÚÔ ÔÏÏÔ‡». MÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· Ì·ÎÏ·‚·‰¿ÎÈ Ì ηڇ‰È Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù· Ô˘, fiÙ·Ó ıˆ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ Á‡Û˘ ÙÔ˘, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·’ ·˘Ùfi –Î·È ÙÂÏÈο ıÚȷ̂‡ÂÈ– οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘: ÌÈ· Â›Á¢ÛË Î·Ú·Ì¤Ï·˜ ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘. MÈ· ÓfiÙ· toffee, ˆ˜ ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙË ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘ÓÙ·Á‹˜.

«Afi ÙËÓ ¶fiÏË ¤Ú¯ÔÌ·È...», A›·ÓÙÔ˜ 4, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8100.720Ø °ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 126, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4223.300

Afi ‰ˆ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÎÈ ·fi ‰ˆ Ô Í¿‰ÂÚÊÔ˜. TÔ ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤Íˆ ·fi ¤Ó· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Î·Ïfi ÛËÌ¿‰È fiÙÈ ÂΛ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÔ «ÁÎÔ˘Ṳ́» Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ˜. T¤ÙÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ «¶ÚÒÙÔ˘», ÛÙ· fiÚÈ· EÏÏËÓÈÎÔ‡-AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Û ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi EÁÁϤ˙Ô Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿. ºËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Á·Ï·ÎÙÔÌÔ‡ÚÂÎÔ Î·È ÙÔ ÚÔÊÈÙÂÚfiÏ ÙÔ˘ («·Èı¤Ú·˜», ϤÂÈ Ô ÛÂÊ Î·È ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂÈ). AÏÏ¿ Î·È Ô Ì·ÎÏ·‚¿˜ ÙÔ˘, Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô, Â›Ó·È ÌÈ· ·ÔÎ¿Ï˘„Ë! «E›Ó·È ÚÒÙÔ˜ Í¿‰ÂÚÊÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÎÏ·‚¿ K‡Ì˘ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ·Ú·¿Óˆ ʇÏÏ· (Û.Û. 36 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ÔÈ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó 32), ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ Ì·ÎÏ·‚¿ MÂÙÛfi‚Ô˘ ÂÂȉ‹ ÙÔÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì Ì ÊÚ¤ÛÎÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ì ·fi ÎÂÈ». B¤‚·È· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚ˜ fiÙ·Ó ÓÈÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌÈ·›· ÎÔÓÈÔÚÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÂÙÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ÙÔ ı·‡Ì· Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ŒÎÎÂÓÙÚÔ ·ÏÏ¿ Û¯ÂÙÈÎfi: ·›ÛÙ¢ÙË ÌÔ˘ÛÙ·Ï¢ÚÈ¿! £· ¤ÚÂ ӷ ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ·¯ı› ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙ· ΢ÏÈΛ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ (fi¯È ˆ˜ ÛÓ·Î ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘). ŸÏ· Ù· ÁÏ˘Î¿ ·Ì·Ï¿ÚÔÓÙ·È Û ÎÔÌ„¿ ÎÔ˘ÙÈ¿ Ì Ôχ ˆÚ·›· ʈÙfi ÙÔ˘ ÛÂÊ Û ˙ÂÓ ÚÂÌȤ fi˙·, Ì ‰›ÎÔ¯Ô ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙË Î·È ·˘ÛÙËÚfi ‡ÊÔ˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜.

AÁ·ËÙfi˜, BÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3258.110Ø Â›Û˘ ¿ÏÏ· 2 Ì·Á·˙È¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó· (X·Ï¿Ó‰ÚÈ & M·ÚÔ‡ÛÈ), 8 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 1

T· ÏÂ˘Î¿ οÓÔ˘Ó Ì·Ù. TÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi „‹ÛÈÌÔ ··ÈÙ› ¯·ÌËÏ‹ ʈÙÈ¿ Î·È ÔÎÙÒ ÒÚ˜ ÊÔ‡ÚÓÈÛÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÓfi˜ ·Ï·ÈÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›· ˆ˜ «Î·ÙËÌÂÚÙ˙›‰ÈÎÔ˜», ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·›ÁÂÙ·È ÙÔ «Î·ÙË̤ÚÈ», ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ôχ ÏÂÙfi ʇÏÏÔ ÙÔ˘ Ì·ÎÏ·‚¿. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÍÂÊÔ‡ÚÓÈÛÌ· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ÛÂÊ Î·È ÛÙÔ ‚ÔËıfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ·ÚÙ›‰· ÛοÎÈ. MÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË ÛÎËÓ‹ Á·Ï‹Ó˘ Û ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ô, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÂÏ¿Ù˘ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ fiÙ·Ó Î¿ÓÂÈ ÙÔ shopping ÙÔ˘. «™ÙËÓ A›Á˘ÙÔ Ô ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ôχ ÛÈÚfiÈ ÛÙÔÓ Ì·ÎÏ·‚¿ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜, ÂÂȉ‹ Û ÏÈÁÒÓÂÈ», ϤÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ. «E›Û˘, ÙÔ Ê‡ÏÏÔ, Ô˘ ÙÔ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì ̷ÙÛfi‚ÂÚÁ· ÙÔ˘ 1,5 ̤ÙÚÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ï¢Îfi Û·Ó ¿„ËÙÔ. TÔ ÙÚ·Á·Ófi, ÎÔÎÎÈÓÈṲ̂ÓÔ Ê‡ÏÏÔ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. EÌ›˜ ÙÔÓ Ì·ÎÏ·‚¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰·ÁÎÒÓÔ˘ÌÂ. TÔÓ ‚¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ÏÈÒÓÂÈ, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ Ì·Û‹ÛÔ˘Ì». ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ ¿ÏÏ· 30 ›‰Ë ÛÈÚÔÈ·ÛÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÂÏ·ÊÚ‡, ‰ÚÔÛÈÛÙÈÎfi ηÓÙ·˝ÊÈ Ì Îڤ̷ η˚Ì¿ÎÈ. NÂÊÂÚÙ›ÙË, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 240, 210 8615.702Ø Iˆ¿ÓÓÔ˘ ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 160, 210 8657.134. T· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ KÏÂÔ¿ÙÚ·, KÚ·Ù›ÓÔ˘ 11-13, ‰›Ï· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô AıËÓÒÓ

™ÙÔ ÛÔ˘ÏÙ·Ó¿ÙÔ ÙˆÓ BÚÈÏËÛÛ›ˆÓ. H Ôχ Ú·ÊÈÓ¿ÙË Seyidoglu baklavalari (Û.Û. «Ì·ÎÏ·‚·Ù˙›‰ÈÎÔ» ÛÙ· ÙÔ‡ÚÎÈη) ·fi ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó Ôχ ÎÔÌ„fi «¯ÒÚÔ» ˘„ËÏ‹˜ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ ÛÙ· BÚÈÏ‹ÛÛÈ· Î·È ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÙÈı·Û‡ÛÂÈ Ì ÙË ıÂÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Á‡Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÙË ıÚ˘ÏÈ΋ Ê˘Ï‹ ÙˆÓ BÚÈÏ, Ë ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ Î·ÙÔÈΛ Û ˘fiÁÂÈ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. TÔ ÎÚ˘Êfi Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÍ¢ÌÂÓÈÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì·ÎÏ·‚¿ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ urfa, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ‚Ô˘‚¿ÏÈ· Ô˘ ‚fiÛÎÔ˘Ó Û ¯ÏÔÂÚ¿ ÏÈ‚¿‰È· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï›ÌÓË B·Ó. E›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ·ÔʇÁÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ˘˜ ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜, fiˆ˜

ºø∆√: ∞§∫∏™ ∫∞§√À¢∏™ ∞¶√ ∆√ µπµ§π√ «∆√À ∫√™ª√À ∆∞ °§À∫∞» ∆√À ™∆∂§π√À ¶∞ƒ§π∞ƒ√À, ∂∫¢. ™π¢∂ƒ∏

ÛÙË X·ÏÎȉÈ΋ Î·È www.agapitos.gr

«TÔ ¶ÚÒÙÔ... Ì ٷ ÁÏ˘Î¿ Ì·˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÌˆÚ¿...», °Ô‡Ó·ÚË 4, EÏÏËÓÈÎfi, 210 9613.580

AÏÏÂ¿ÏÏËÏ· „Ë̷ۛٷ. O ·Ú¯È-ÛÂÊ ÙˆÓ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›ˆÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë ·ÔηχÙÂÈ ‰‡Ô Ì˘ÛÙÈο Ô˘, ¤Ú· ·’ ÙÔ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, οÓÔ˘Ó ÙÔÓ Ì·ÎÏ·‚¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ: «Ë ÌÈÎÚ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹, Ó· ÓÈÒıÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ fiÙÈ ÌfiÏȘ ‚Á‹Î ÙÔ ÁÏ˘Îfi ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Î·È ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Ô˘ Â‰Ò Î·È 40 ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Ì·˜ ÛÂ Ù˘ÚÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ EÏ·ÛÛfiÓ·˜». EÎÙfi˜ ·fi ÙȘ «™˘ÌÏËÁ¿‰Â˜ Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘», Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Âη٤ڈıÂÓ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ KËÊÈÛ›·˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ, Ô Ì·ÎÏ·‚¿˜ ·˘Ùfi˜ –ÙfiÛÔ ·˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ˜ «ÊÔ˘ÛÙ·ÓÂÏ¿»– ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È Û ¿ÏÏ· 5 ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, 2 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 5 ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È 1 ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÌÒÓ·. °Ú. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ABEE, Ï. KËÊÈÛ›·˜ 129, °ËÚÔÎÔÌ›Ô, 210 6982.601 ∞ 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 19


QUIZ

™’ ·Á·Ò, Ì· ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ó’ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÔ˘ÌÂ

º∂™∆πµ∞§√¡π∫∏: A°∞¶∏ ª√À, √À∞√À∞! TÔ˘ ª∞∫∏ ª∏§∞∆√À §›ÁÔ ÚÈÓ Ù· Ê·ÌÂÏ¿ÎÈ·, Ù· ÎÚ·Ô˘Ó¿ÎÈ·, Ù· ˘ÍϷοÎÈ· Î·È Ù· ÎÔÙÛÈÚ¿ÎÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ¤·ıÏÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï TÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, οÓ ÙÔ ÎÔ˘›˙ Î·È Ì¿ı fiÛ· ͤÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ô˘ ÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›.

°) Vinylmania 10. Ÿ¯È ı· οÙÛÂÈ Ó· ÛοÛÂÈ! MÂÙ¿ ÙË Ì ÙÚfiÔ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ N¤ˆÓ OÚÈ˙fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ E˚›‰Ë˜ ·Ó¤Ï·‚ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ÚfiÙ˙ÂÎÙ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘: A) ™·Ó ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó B) BÂÚÔÏ›ÓÔ˘ °) P¤ÈÎÈ·‚ÈÎ

1. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ™ÔÊÔ‡ÏË, ˆ˜ ÙȘ 9/10, ·›˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË «¶ÔÈÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ JR» ·fi ÙËÓ ÓÙfiÈ· ÔÌ¿‰· ¶ÔχÚÈ˙Ô. ™ÙÔ «NÙ¿Ï·˜» Ì·Ì¿ Î·È ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ JR ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: A) ŒÏÈ Î·È MfiÌÈ B) ¶¿ÌÂÏ· Î·È T˙ÔÓ °) ™·ÚÏ›Ó Î·È ™fiÓÈ

11. KÏÂÈÛÙÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·ÓıÚˆÔ‚fiÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ ÙÔ˘ K·Ú‡‰·, ¯ÔÓÙÚ¤˜ Ô˘ ÛοÓÂ, ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ ΢ÓËÁÒÓ Î·È ¿ÏÏ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·. H ÚÒÙË Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÔ‡ ÔÈËÙ‹ B·Û›ÏË AÌ·Ó·Ù›‰Ë ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ K·ÛÙ·ÓÈÒÙË Ì ٛÙÏÔ: A) «MË Ì ʷ˜» B) «MË Ì ·˜» °) «MË Ì·Û¿˜»

2. ºÂÛÙÈ‚¿Ï EÏÏËÓÈÎÔ‡ TÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¿ÏÈ ÎÔÓÙ¿ Û·˜. ºÏ·˜ Ì·Î. «¢ÂÓ ¤¯ÂȘ Ù¤ÏÔ˜, Ì¿ÚÌ·-§È·, ‰ÂÓ Û’ ¤¯ÂÈ Ô Ã¿ÚÔ˜ ÛËÌ·‰¤„ÂÈ». ¶ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·È ¯ÈÙ¿Ú· ÙÔ˘: A) °È¿ÓÓË ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ B) §¿ÎË T˙ÔÚÓÙ·Ó¤ÏÈ °) ¢ËÌ‹ÙÚË KÔÓÙÔÏ¿˙Ô˘

12. ¶·ÏÈ¿ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ «K§IK», ÙÔ˘ «01», Ù˘ «B·‚¤Ï», ‚›ÂÚ ÙÔ˘ T˙¤È̘ TÛ¤È˙ Î·È ÙÔ˘ ÕÏÈÛÙÂÚ M·Î§ÈÓ, Ù˙·˙¿ÎÈ· ‚ÈÓ‡ÏÈ· Î·È ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÓfiËÛË ÛÙÔ˘˜ Ï·ıÚ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. TÔ «¶¿Ú ‰ÒÛ» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ: A) B·Ú‰¿ÚË B) N·˘·Ú›ÓÔ °) NÙÂfi

3. TÂÏÂ˘Ù·›· ¿ÊÈÍË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÛÙ¤ÓÛÈÏ Î·È ·Ófi Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: A) 101ers B) Jason °) Terroristas Culturales ÛÎÔ˘Ú· 4. K·Ù¿ÛÙËÌ· ¤Ó‰˘Û˘ Ù˘ TÛÈÌÈÛ΋, Ô˘ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ·fi ÙȘ plasma ÔıfiÓ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÛÈÓÂÊ›Ï ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÊÈÏÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘. Role model Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ô ¶·Û¯¿Ï˘ TÛ·ÚÔ˘¯¿˜ Û ÎfiÙÂÚÔ, Ó· ηÓ›˙ÂÈ Ô‡ÚÔ, Ó· Ù˙ÔÁ¿ÚÂÈ Î·È Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ. E›Ó·È ÙÔ: A) Anto Nioni B) Berto Lucci °) Fe Lini

6. ¶ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï T·ÈÓÈÒÓ MÈÎÚÔ‡ M‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜ ΤډÈÛÂ Ë Ù·ÈÓ›· «¶ÚÔÛÙ·Û›·» ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË XÚ‹ÛÙÔ˘ NÈÎÔϤÚË. ŒÌÓ¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹ıËΠÔ: A) Õ΢ ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘ B) Mȯ¿Ï˘ I·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ °) IÂÚÔÎÏ‹˜ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜

5. O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ B·Û›Ï˘ ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÈÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ÎfiÌË ÙÔ˘ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ «KÔÌÌÒÛÂȘ °È¿ÓÓ˘», ÛÙÂÁ·˙fiÌ·ÛÙ Û fiÚÔÊÔ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË: A) EÁÓ·Ù›·˜ Î·È I·ÛˆÓ›‰Ô˘ B) BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È B·ÛÈϤˆ˜ HÚ·ÎÏ›Ԣ °) MËÙÚÔfiψ˜ Î·È KÔ‡-

7. ¶·ÓÙÚ‡ÙËΠÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô ‰Ô‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÌÔÓÙ¤ÏÔ £Ô‰ˆÚ‹˜ KÒÙÛ˘ ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘, NÙÔÚ›Ó·. O £fi‰ˆÚÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Â›Ó·È Î·È Û˘ÓȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘: A) Meat me B) ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÓ °) Garcon

20 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

8. AÓ·Óˆ̤ÓÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï TÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÏÏ¿ fiÏÔ Ô ÓÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙ· ·ÏÈ¿ Á˘ÚÓ¿ÂÈ. «AÓ ‹ÌÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ηڷ‚Ô·Ú˘, ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ù·ÍÈ‰Â˘Ù‹˜». AÓ·ÁÓˆÚ›Û·Ù ‹‰Ë ÂÏ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ cross over ‡ÌÓÔ ÙÔ˘: A) °ÈÒÚÁÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÈ¿‰Ë B) TfiÓÈ B·‚¿ÙÛÈÎÔ˘ °) ¢ÒÚÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë 9. Non Analogue Treatment. H ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÓÙÔ˘¤ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÚıÂÓÈÎfi Ì›ÓÈ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Release ÙÔ˘ «M‡ÏÔ˘» Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·‚¿Ó ÁηÚÓ٠·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. O KÒÛÙ·˜, ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ·fi ÙȘ „˘¯¤˜ ÙÔ˘ alternative ‰ÈÛÎÔˆÏ›Ԣ: A) Noise B) §ˆÙfi˜

13. °È· ÙÔ˘˜ ºÒÙË B·ÏÏ¿ÙÔ Î·È M·ÚÁ·Ú›Ù· M˘ÙËÏÈÓ·›Ô˘. E‰Ò Û·˜ ı¤Ïˆ, ο‚Ô˘Ú˜. M˘ıÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Ì·ÂÛÙÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂˆÓ Ì ¿ÌÔÏϘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. O ºÈÏ ™¤ÎÙÔÚ ÙˆÓ B·ÏηӛˆÓ ‹Ù·Ó, Â›Ó·È Î·È ı· Â›Ó·È Ô: A) NÔÚ¿È °Î·Ô˘Ù˙È¿Ó B) Z·Î MÂÓ·¯¤Ì °) TÛÈÎ N·ÁηÛÈ¿Ó 14. T· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ªÔÓ‹˜ Z˘ÁÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ §Ô˘Î¿ Î·È ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «°Ë Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜» ÛÙËÓ TV100. ∆Ô ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ: A) NÈ΋ÙË B) O˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË °) °ÂÚ·ÎÈÓ‹ 15. K¿ı OÎÙÒ‚ÚË Ë M˯·ÓÈÒÓ· Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌË. ¶·ÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ O‰˘ÛÛ¤· TÛÂÓ¿È, ʤÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÌ̇ڷ Ô˘ ÙËÓ ¤ÓÈÍÂ. ¶¿ÓÙ· fï˜ ı· ÙË ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ıÂ˚Îfi Î·È Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ: A) °‡ÚÔ B) T˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ °) TÛ›Ô˘ÚÔ A·ÓÙ‹ÛÂȘ: 1A, 2°, 3A, 4B, 5°, 6B, 7A, 8°, 9B, 10°, 11A, 12B, 13°, 14B, 15°

GREEK ’70S: TEƒ∏™ XƒÀ™√™ ∫∞π ª∞Àƒ√™ ÃÀ™√™

0-5 ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ: ºÂÛÙÈ‚¿ÏÙÔ˜ Œ‰ˆÛ˜ Ì›·, ‚Ô‡ÙË͘ Î·È Ó›ÁËΘ. T›ÔÙ· ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Ÿ,ÙÈ ‚ڋΘ ‹Ù·Ó ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈÎfi, Û˘Ó ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ JR, Ô˘ Ù· ›¯Â˜ ‰ÂÈ ÛÙËÓ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÙËÏÂfiÚ·ÛË. AıËÓ·›· ›۷È, ¿Óˆ ·fi Ù· 40. E›Û·È Ë M¤Û˘ AÚÁ˘Ú¿ÎË. 0-10 : ºÂÛÙÈ‚·ÏÈÓ¿ÙÛ· T· ‹Á˜ ηϿ ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÂÚ› ÙÔ˘ ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÏÏ¿ ¤¯·Û˜ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÙˆÛ˜. K¿Ùˆ ·fi 30 ÂÔ̤ӈ˜, Á˘Ú›ÛÙÚ·, ÛÔηÎÙÛÔ‡, Ì ÁÎÔ˘Ṳ́ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ·ÓÙÈÎÔÌÊÔÚÌ›ÛÙÚÈ·. ™·Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓË E˘ÛÙ·ı›· M·ÓÙ˙ԇʷ. TËÓ „‹ÊÈÛ˜; 15 ÛÙ· 15!: ºÂÛÙÈ‚·ÏÏ¿ÙÔ˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï TÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ + ºÒÙ˘ B·ÏÏ¿ÙÔ˜ = ºÂÛÙÈ‚·ÏÏ¿ÙÔ˜. ŸÏ· Ù· ͤÚÂȘ, ÌÚ¿‚Ô. Alternative Ì ÂÈΛӉ˘Ó˜ Ù¿ÛÂȘ mainstream, Û ηÏfi Ó· ÛÔ˘ ‚ÁÂÈ, ‚Ú ·‰ÂÏʤ. M‹ˆ˜ χÓÂȘ Î·È ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ sudoku ÙÔ˘ «Œ„ÈÏÔÓ»; ∞


∞£∏¡∞

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 - ∆∂ÀÃ√™ 96 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™-WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ ∆∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞∆ƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

¶§ATºOPMA BINTEO MH¢EN ¶ENTE H ÊÂÙÈÓ‹ ÙÚ›ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¶Ï·ÙÊfiÚÌ·˜, Ô˘ ¤Ì·ı Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ó’ ·Ó·Ó¤ÂÈ Î·È Ó· ÎÔÏ˘Ì¿ ÈÔ ¤ÌÂÈÚ· ÛÙÔ ·ÛÙ·ı¤˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ۈÓ, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ, ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ÙË ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Ó¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÈ, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Á›ÓÂÙ·È ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Â·Ê‹˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÓfi˜ ÂÙÂÚfiÎÏËÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ. º¤ÙÔ˜ ı· ‰Ô‡Ì 76 Û˘ÓÔÏÈο Ù·Èӛ˜ ·fi 6 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ –Ù˘ BÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ÙÔ˘ IÛÚ·‹Ï, Ù˘ IÛ·Ó›·˜, Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜, Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ Î·È Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜–, ÂÓÒ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Î·È 142 Ù·Èӛ˜ (!) fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ, Ì˘ıÔÏ·Û›·˜, ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ÂÈηÛÙÈΤ˜, ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ Î·È Ù·Èӛ˜ ¯ÔÚÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔ µÚ·‚Â›Ô ∫ÔÈÓÔ‡. EÈϤÔÓ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÊȤڈ̷ Ì ٤ÛÛÂÚȘ Ù·Èӛ˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯Óȉ· BÔ˘‚ԇϷ ™ÎÔ˘Ú¿ Ì ٛÙÏÔ «MÔÓÔÁÚ·Ê›·». ™Ô˘‰·ÛÙ¤˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ı· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÂÈÙfiÔ˘ ÙËÓ «¶Ï·ÙÊfiÚÌ· ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ», ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Î·È ÛÎËÓÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ fiÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. H Â›ÛËÌË Ï‹ÍË Ù˘ ¶Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Î·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ BÚ·‚›Ԣ KÔÈÓÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 23.30, ÛÙËÓ Ï·Ù›· A˘‰‹ ÛÙÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‚‚·›ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÙÈ. TÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ www.platforma.gr. «417» ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, M˘ÏϤÚÔ˘ 22 & KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, 210 5230.417. 7/10: 17.30-00.30Ø 8 & 9/10: 13.30-01.30Ø 10/10: 17.30-23.00. E›ÛÔ‰Ô˜: 5 ¢ÚÒ/Ë̤ڷ, 15 ¢ÚÒ/ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ

– A. K.

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 21


ÂÈÏÔÁ¤˜ ı¿ÓÔ, «¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ» Ì ÙÔÓ K. BÏ¿¯Ô, «¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜» Ì ÙÔÓ °. ºÏˆÚ¿ÎË. ∂χıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, Ï. Aۈ̿وÓ, £ËÛ›Ô, 210 3243.306

£EATPO-EP°A™THPIOAfi ÙȘ 10/10 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ T·ÙÛfiÔ˘ÏÔ (H ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ °Ú·Ê‹˜), ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ M·ÎÚ‹ (™˘ÁÁÚ·Ê‹ ÛÂÓ·Ú›Ô˘) Î·È ÙË M·Ú›· ™¿‚‚· (YÔÎÚÈÙÈ΋). H ÎÚ¿ÙËÛË ı¤Û˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ÔfiÙ ‰ËÏÒÛÙ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. £¤·ÙÚÔ-EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, 210 3252.676, 6469.425

MOY™IKH ¢OMNA ™AMIOY MÈ· ÂÂÙÂȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË ÛÔ˘‰·›· ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ¢fiÌÓ· ™·Ì›Ô˘. K·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ Ù˘. °È· Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 200 ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ, ¯ÔÚ¢ÙÒÓ, ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ Î·È ÌÂÏÒÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. H ÔÈËÙÈÎfiÙÂÚË fi„Ë Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. HÚÒ‰ÂÈÔ. ŒÓ·ÚÍË: 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 65 - ú 50 - ú 48 - ú 40, ú 22

√π MATISSE ™∆√ AN CLUB

∆∂á∏ LUIS BARRAGAN ŒÓ· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Pritzker MÂÍÈηÓÔ‡ Luis Barragan ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Â›Ù ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÚ›Ô˘ 70 ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Â›Û˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ I¿ˆÓ· ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Yutaka Saito. H ¤ÎıÂÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ÙËÓ ¶ÚÂۂ›· ÙÔ˘ MÂÍÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË. TËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÛÙȘ 19.00 ı· ‰Ôı› ‰È¿ÏÂÍË Ì ٛÙÏÔ «H ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Luis Barragan». MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË - KÙ›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, PÔ˘Ê, 210 3453.113. EÁη›ÓÈ·: 6/10, 20.30. M¤¯ÚÈ 6/11.

TA™™O™ ™YNTE§H™ - «OPATøN & AOPATøN» M¤Û· ·fi ÂÚ›Ô˘ ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÚÁ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÔÙÈο Ë 40¯ÚÔÓË ÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. T· ¤ÚÁ· Â›Ó·È Û η̂¿ ‹ ͇ÏÔ, οÔÈ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Î·È Î¿ÔÈ· ·ÓÂÈÎÔÓÈο, Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÌÈÎÙ‹ Ù¯ÓÈ΋ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜.ÿ‰Ú˘Ì· EÈηÛÙÈÎÒÓ T¯ÓÒÓ º. TÛȯÚÈÙ˙‹, °Ú. A˘ÍÂÓÙ›Ô˘ 1 & K·ÛÛ·‚¤ÙË 18, KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.975. EÁη›ÓÈ·: 12/10, 20.00. M¤¯ÚÈ 5/11.

CAMERON JAMIE, «STUDIES FOR THREE FILMS» M Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓË ‚›· Û ¿ÁÓˆÛÙ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, Ô Jamie ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÂÈÚ¤˜ ·fi Û¯¤‰È·, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÁÏ˘Ù¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÁÈ· Ù· ÊÈÏÌ «BB», «Spook House» Î·È «Kranky Klaus», Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û live ÙˆÓ the Melvins. Bernier/Eliades, EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935. EÁη›ÓÈ·: 6/10, 20.00. M¤¯ÚÈ 18/11. 22 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

EI™ ¢I¶§OYN ™TO ME°APO ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ZeroCarbonCity, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ British Council, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó (·fi ÙȘ 6 ̤¯ÚÈ ÙȘ 25 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜) ʈÙÔÁڷʛ˜ ‰¤Î· ÁÓˆÛÙÒÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Magnum, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó Û ‰¤Î· ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ë ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ °Ë˜. ™ÙȘ 8 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Â›Û˘ Ë ¤ÎıÂÛË «H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÓÙÈ˙¿ÈÓ» (̤¯ÚÈ ÙȘ 15/11, ›ÛÔ‰Ô˜: ú 5, ÊÔÈÙËÙÈÎfi ú 2) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ·ÙÂÏȤ Mendini, fiÔ˘ Û ÌÔÚÊ‹ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Gio Ponti, Bruno Munari Î·È Ettore Sottsass Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÏÈfiÙÂÚˆÓ ÓÙÈ˙¿ÈÓÂÚ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÚÁ· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·È ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ, B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333

XOPO™ RUSSIAN BALLET SUPER STARS GALA MÈ· ‚Ú·‰È¿ fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ Ì·Ï¤ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. OÈ ÛÔÏ›ÛÙ ºÈÏ›Ó, A¯Ì¤ÙÔ‚, °ÎÔ˘ÓÙ¿ÓÔÊ, ¶ÂÚÂÙfiÎÈÓ, NÂÔÚfi˙ÓÈ, Z·Ì·ÌÔ‡ÚÈÓ, §È¤·, §Ô‡ÓÎÈÓ·, MÔ˘Û·‚¿ÚÔ‚·, KÚ¤ÙÔ‚·, TÛÂÚÓÔÌÚfi‚ÎÈÓ· Î·È Z¿ÚÎÔ‚·, Ì ÙË Û˘Óԉ›· ‰ÂηÌÂÏÔ‡˜ corps de ballet ÙˆÓ MÔÏÛfiÈ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ‰È¿ÛËÌ· ¤ÚÁ·. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi ÙËÓ E§BA. HÚÒ‰ÂÈÔ, ÛÙȘ 12/10, 20.30. ú 110 - ú 50 (οو ‰È¿˙ˆÌ·), ú 30 (¿Óˆ ‰È¿˙ˆÌ·). [ÚÔÒÏËÛË: T·Ì›· EÏÏËÓÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, 210 9282.900 / 210 7234.567 / 210 6728.079-80].

¢IA§E•H NIKO™ BA§™AMAKH™ ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜

EÏÏ¿‰·˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Ì›· ‰È¿ÏÂÍË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ fiÔ˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ì ·ÏfiÙËÙ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡, ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 19.00. H ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË, Ì ‰ÂÏÙ›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô, 1,52 ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ, B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.000

™EMINAPIA «ANOI•E ™OY™AMI ’05» ™TO MIKPO ¶O§YTEXNEIO ŒÓ· ÚˆÙfiÙ˘Ô ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô (8-23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ «MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ի, Ô˘ ʤÙÔ˜ Û˘ÌÚ¿ÙÙÂÈ Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ «ºÔ‡ÚÓÔ˜», ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜. ™ÙȘ 8/10, 20.00, EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÊÈÏÌ 1914-1941 ·fi ÙÔÓ °. K·Ú·Ì›ÙÛÔ, Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ «™Î·ÎÈÛÙÈÎÔ‡ ˘ÚÂÙÔ‡» ÙÔ˘ ¶Ô˘ÓÙfi‚ÎÈÓ Î·È ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ ÙÔÓ H. KÔ˘ÚÎÔ˘Ó¿ÎË, Î·È ÛÙȘ 22.00 ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ «O ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜» Ì ÙÔÓ K. X·Ù˙ËÌȯ·ËÏ›‰Ë. ™ÙȘ 9/10 ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ «¶·Ú·ÁˆÁ‹ Ù·ÈÓ›·˜ Û „ËÊÈ·Îfi ‚›ÓÙÂÔ» ·fi ÙËÓ EÈ. BÏ·¯ÈÒÙË Î·È «™ÎËÓÔıÂÛ›· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘» ·fi ÙÔÓ °. K·Ú·Ì›ÙÛÔ ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜. ™ÙȘ 10/10, ‰‡Ô workshops ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÌË ËıÔÔÈÔ‡˜ ·fi ÙË ™. ™Â˚ÚÏ‹ Î·È ÙÔÓ M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. ™ÙȘ 11/10 A˘ÙÔÌ·ÙÈ΋ - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÚ·Ê‹ - £Â·ÙÚÈ΋ ™˘ÁÁÚ·Ê‹ - ™ÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ £. K·ÌÈÓ¿ÎË, X. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, K. ¶Ô˘Ï‹ Î·È §. X·ÏÎÈ·‰¿ÎË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙȘ 12/10 «√ ËıÔÔÈfi˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ οÌÂÚ·» Ì ÙÔÓ XÚ. ¢‹Ì·, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ì ÙÔÓ °. K·Ú·-

[ÚÔÒÏËÛË: ÙËÏÂʈÓÈο 210 7234.567Ø Ù·Ì›· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, 210 9282.900Ø MetropolisØ Virgin MegastoresØOn line ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: www.ticketservices.gr]. ™ÙȘ 11/10

MUSIC OF THE NIGHT¢Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÙÔÓ M¿ÚÈÔ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË Û ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È. MÂ Û˘Óԉ›· ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ¯ÔÚˆ‰›· 60 ·ÙfiÌˆÓ ·fi ÙË N¤· ŸÂÚ· Ù˘ MfiÛ¯·˜ Û ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÈÔ‡˙ÈηÏ, fiÂÚ˜ Î·È ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. HÚÒ‰ÂÈÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 9343.450. [ÚÔÒÏËÛË: ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, ™ÙÔ¿ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘, 210 9282.900]. ™ÙȘ 6/10

SKY SAXON AND THE SEEDS @ GARAGE FEST KÈ fï˜ ·˘Ù‹ Ë Ì¿ÓÙ· ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1966. K·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÙfiËÙË ÙË rock’n’roll ÔÚ›· Ù˘ Ì frontman ÙÔÓ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi Sky Saxon Î·È Ì ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÙÔ 2003 ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÈı·Ú›ÛÙ· Jan Savage. M·˙› ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ì¿ÓÙ˜ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ garage ÛÎËÓ‹˜, ÔÈ „˘¯Â‰ÂÏÈÎÔ› Yesterday’s Thoughts, ÔÈ ÂÎÚËÎÙÈÎÔ› Teddyboys From The Crypt Î·È Ù· ÙÚÂÏÔÎfiÚÈÙÛ· ÙˆÓ Meanie Geanies. Gagarin, §ÈÔÛ›ˆÓ 205. ŒÓ·ÚÍË: 20.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 22. T·Ì›Ô: ú 25. [ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42Ø P.M.W., ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓØ i-ticket.gr Î·È ticket shop.gr]. ™ÙȘ 7/10

MATISSE ¶ÚÒÙË Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «Cheap As Art» ÙˆÓ Matisse. AÓÂÚ¯fiÌÂÓË ·ıËÓ·˚΋ Ì¿ÓÙ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1999 Ì ̤ÏË ÙÔ˘˜ ÕÚË ™È·Ê¿ (ʈӋ), °. M·ÛÛÔ‡Ú· (Ì¿ÛÔ, ʈӋ), °. KfiÏÏÈ· (ÎÈı¿Ú·), ¶. TÛÒÏË (drums), K. ™˘ÓÔ‰ÈÓfi (Ï‹ÎÙÚ·, È¿ÓÔ) Î·È B. ZÂÚ‚fi (ÎÈı¿Ú·). ¶ÚÒÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È Ù· «The Gospel» Î·È «She Smiles»,


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ «A.V.» ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· ∆‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó·, ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310, ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr.

ÂÓÒ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙˆÓ Garbage Î·È Marilyn Manson. An Club, ™ÔψÌÔ‡ 13-15, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.056-7. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú10. ™ÙȘ 9/10

CLUBBING OPENING LUV AÚfiÛÌÂÓ· ¿¯ÚˆÌË Ê·›ÓÂÙ·È Ë ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ· ˙ÒÓË ÙÔ˘ clubbing. OfiÙ ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ Luv Ì Ӥ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÊˆÙÈÛÌfi, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ d.j. booth Î·È ÔÈÔÙÈÎfi ‹¯Ô ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÌÈ· Û›ÁÔ˘ÚË Ï‡ÛË Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ d.js Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û house, electro, progressive Î·È techno ÌÔ˘ÛÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. Resident d.js ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ÔÈ Petros Floorfiller, G. Pal, A.M.X, Mikele, Christian, Chevy & Statik, Christo Z. Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ Dave Clarke, Miss Kittin, Nick Warren, Seb Fontain Î.¿. Opening Ì ÙÔ trance Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Godskitchen (fiˆ˜ ϤÌ Cream Î·È Ministry Of Sound) Î·È ÛÙ· ÓÙÂÎ Ô ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜ Anthony Pappa Î·È Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ James Algate Ì house. Luv Club, EÚÌÔ‡ & Aۈ̿وÓ, £ËÛ›Ô, 210 3224.553

HARD ROCK CAFE TÔ Hard Rock Cafe ÎÏ›ÓÂÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ï¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ì ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈο Ù·Í›‰È· Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜

‚Ú·‰È¤˜ Ì d.js. EÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ Î¿ı ¶¤ÌÙË ÂȉÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ d.js. O ÁÓˆÛÙfi˜ dj Î·È compiler ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··Û˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (Best) ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 6/10. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ °. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ (Red) ÛÙȘ 13/10, ™. ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘ (Best) ÛÙȘ 20/10 Î·È K. ™ÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ (Village) ÛÙȘ 27/10. AÎfiÌË, οı K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ happenings Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Á‡̷ٷ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ÚÒÙ· ‰ÒÚ· ‰˘Ô ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈο Ù·Í›‰È· ÁÈ· ‰‡Ô ˙¢Á¿ÚÈ· ÛÙÔ HRC HOTEL ÙÔ˘ §·˜ µ¤Áη˜ Î·È ÙÔ˘ √ÚÏ¿ÓÙÔ, Ì ‰ÂÏÙ›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Hard Rock Cafe, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ÙËÏ. 210 3252.742- 210 3252.758

¢IA°øNI™MOI Œˆ˜ ÙȘ 15 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005 Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ¢ÂÓ‰¿ÎË 4 T.K. 15349 AÓıÔ‡Û· AÙÙÈ΋˜ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Û˘ÓıÂÙÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ 3Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï MÔ˘ÛÈ΋˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·fi 14 ¤ˆ˜ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ EXPO ATHENS. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 2106666.326 – 6977693.161 – 6937230.468.

H «A.V.» Î·È Ë NEOSET ··Ï‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚˆÈÓfi ͇ÓËÌ·

ADVERTORIAL A.V.

øÚ·›Ô ÌÔ˘ ͢ÓËÙ‹ÚÈ TÔ Ô͇̈ÚÔ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ – ¿ÎÔ˘ «ˆÚ·›Ô»! TÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÊÔÚÙÈÛı› Ì ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜ ·Ê‡ÓÈÛ˘ ηٷʤÚÓÂÈ, Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο ηÎfi Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ˙ˆ‹˜ Î·È ÔÓÂÈÚfi‰Ú·Û˘, Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ¿ÓÙ· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ ÛËÌ›Ô-̤ÏÈ! TÔ ¯¤ÚÈ „¿¯ÓÂÈ ÛÙ· Ù˘ÊÏ¿ Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÂÈ, ÂÓÒ ÌÈ· ÂÛÒÙÂÚË ÊˆÓ‹ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ÔÓÂÈÚÔϿӉ˘ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ «Í‹ÏˆÛ¤ ÙÔ ÙÔ ‰È·ÔÏÂ̤ÓÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ˘Ô̤ӈ!» OÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÙÔ ÚˆÈÓfi ۋΈ̷ ı¤ÏÔ˘Ó ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË (¤ÛÙˆ Ï·ÛÌ·ÙÈ΋) Ù˘ ¢ÂÍ›·˜. ¶ÔÚÙÔηϿ‰·, ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ·, ηʤ˜ Ì ÎÔÏÔÌ‚È·Ó¿ ·ÚÒÌ·Ù·, ·Ó¿ÁÓˆÛË «Athens Voice» ÁÈ· Ó· ÌÂÈ Î·Ï¿ Ë Ì¤Ú·: ÔÈ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ËÏÈ·¯Ù›‰Â˜ Û¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÁÎÂÏ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ηӷ¤ ÚÔÙÔ‡ ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÁÔ˘ÚÔ͢ÓË̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ, Ë ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ‰fiÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ ·Ì‚χÓÂÈ ÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ‰‡ÛÎÔÏÔ Í‡ÓËÌ·...

M orning glory 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 23


¶√À ∆ƒøª∂

°∂À™∏

* C ú úú úúú • ∫ ª

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ∞ÓÔȯÙfi ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ

∆È̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

TƒA¶EZAKIA ME™∞ ∂•ø... ∫∞π ∆√ Ã∂πªø¡∞

∆aste police ∆˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

CODICE BLU ŒÓ· ·fi Ù· «Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·» resto ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ÈÙ·ÏÈ΋ Á‡ÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂΉԯ‹ Ù˘. §¤ˆ «Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ» ÌÈ· Î·È ¿ÓÔÈÍ ¤Ú˘ÛÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË, ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ (η˘ÙÔ‡) ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ (Î·È Ì Ӥ· È¿Ù·) ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË ÛÂ˙fiÓ. TÔ C. B. ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi Î·È ÊˆÙÂÈÓfi, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, ÙÔ Ï¢Îfi Î·È ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÌÏÂ Â›Ó·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ (ÂÍ Ô˘ Î·È ÙÔ Codice Blu). ™Ù· Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ (̤۷ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Íˆ οو ·fi ÙËÓ Ù¤ÓÙ· ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·), ı· ‰ÂȘ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÓ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ Á‡̷ ÙÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ KÔψӿÎÈ crowd, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÈÓÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Â‰Ò ¤Ó· ÎÔÌ„fi Î·È ‹Û˘¯Ô ÛÙ¤ÎÈ. TÔ C. B. ı· Û ˘ԉ¯Ù› Ì „ˆÌ¿ÎÈ· Ì·‡Ú· Î·È ÊÔοÙÛÈ·, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË ÈÙ·ÏÈ΋ ˙‡ÌË Ì ۤÏÂÚÈ, ÂÏȤ˜, ÙÔÌ·Ù›ÓÈ·. °È· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Û ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ –·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ ‰ÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ ÔÚÂÎÙÈο (Â˘Ù˘¯Ò˜ fi¯È Ù· Û˘Ó‹ıË antipasti), ÛËÌÂÈÒÓˆ ÙȘ ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜ Î·È ÙȘ ÊÔοÙÛȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·. Afi Û·Ï¿Ù˜ ‰ÔΛ̷۷ ÙËÓ Codice Ì ηÙÛÈΛÛÈÔ Ù˘Ú›, Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜, ¤ÛÙÔ Î·È ÙÔÌ·Ù›ÓÈ·, ÙËÓ ÔÔ›· ‚ڋη Ôχ ηϋ. Y¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È Ì ¯Ù¤ÓÈ· Î·È ÛÔÙ¤ Ï·¯·ÓÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Isola Ì ÍÈÓfiÙ˘ÚÔ M˘ÎfiÓÔ˘ Î·È Úfiη. ™Ù· «ÌÂÙ¿» ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏ¿ ˙˘Ì·ÚÈο, Û·ÁÁ¤ÙÈ, Ê·ÚʿϘ, ·ÏÏ¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·, ÔÏÏ¿ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. T· „·ÚÈο ·Í›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›·. ŸÛÙڷη, Ì·Ï¿ÎÈ· Î·È „¿ÚÈ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È Â›Ó·È ÊÚÂÛÎfiٷٷ. ¢ÔΛ̷۷ ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ÏÈÁÎÔ˘›ÓÈ Ì ·¯ÈÓÔ‡˜ Î·È Ì‡‰È· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ·˘Ù‹Ó Ì ÙÔ ·˘ÁÔÙ¿Ú·¯Ô. M·ı·›Óˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ηÚ¿ÙÛÈÔ „·ÚÈÎÒÓ, Ì ¯Ù·fi‰È, ÍÈÊ›·, ÛÔÏÔÌfi Î·È È¿Ù· fiˆ˜ Ï·˘Ú¿ÎÈ Ì ÛÔ˜ ÏÂÌfiÓÈ Î·È ¿ÁÚÈ· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ‹ ÍÈÊ›·˜ ÛÈÛÈÏÈ¿Ó· Ì ÈοÓÙÈÎË Û·ÏÙÛԇϷ. º˘ÛÈο, ·›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ÎÚ¤·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ: ‰ÔÎÈÌ¿Û·Ì ÊÈϤÙÔ al Barolo, ηıÒ˜ Î·È ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ۷ÊÚ¿Ó Î·È ÈÂÚȤ˜Ø ÔÌÔÊÒÓˆ˜ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ÂÚ› Ù˘ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ ÙÔ˘˜. M’ ·˘Ù¿ Î·È Ì’ ·˘Ù¿, Ì ÙȘ ˆÚ·›Â˜ Á‡ÛÂȘ, Ì ÎÚ·ÛÈ¿ ÂÏÏËÓÈο Î·È ÈÙ·ÏÈο ·fi ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Î¿‚· ηıÒ˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ Î·È ·ÂÚÈÙ›Ê ı· ÂÚ¿ÛÂȘ Â‰Ò ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÌÂÛË̤ÚÈ ‹ ‚Ú¿‰˘. ∞ÓÔȯٿ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ (Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi Î·È ÙȘ K˘ÚȷΤ˜), ú 40-45 ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. CODICE BLU X¿ÚËÙÔ˜ & §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡, KÔψӿÎÈ 210 7230.896 24 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi, Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿. ∞¶§∞ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞-¢∂•π∞ AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3422.380/ ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

ŒÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ Aı‹Ó·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Í¯·Ṳ̂ÓË Î¿ÔÙ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ¶È¿Ù· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ Î·È ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Î·Ïfi „¿ÚÈ. ∫¿‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú • ABREUVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

Afi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ·Á·Ë̤ӷ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙ˘Ï. ¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. úúúM AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Î·È ¯·ÚÌ¿ÓÈ ·fi jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ¶ÔÙfi 7 ¢ÚÒ, Ê·ÁËÙfi 25 ¢ÚÒ. B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

Roof garden Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∂ÌÓ¢Ṳ̂ӷ È¿Ù· ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. úúú BOSCHETTO ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893

µÚ¤ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Â¤ÛÙÚ„ ‰ÚÈ̇ÙÂÚÔ. AÁ·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. úúú BRASSERIE (LA) •ÂÓ/¯Â›Ô TÈÙ¿ÓÈ·, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3326.200

¢›Ï· ÛÙÔ ÏfiÌÈ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ «TÈÙ¿ÓÈ·», ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, ·ÊÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù· Î·È ÁÏ˘Î¿, ÂÏ·ÊÚ¿ È¿Ù· Î·È ÛÓ·Î ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤. TÔ È¿ÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ú ª ∫ BRASSERIE B√∆∞¡π∫√™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36 (¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ «AıËÓ·˝˜»), µÔÙ·ÓÈÎfi˜

M¤Û· ÛÙËÓ «AıËÓ·˝‰·», Ë «Brasserie BÔÙ·ÓÈÎfi˜» ÚÔÛʤÚÂÈ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÙË MÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ·Á·Ë̤Ó˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ™ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ «AıËÓ·˝‰·˜» ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ‰ÂȘ. ú ª BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

§ÈÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ «ÛÔ‚·ÚÔ‡» ÓÙÈ˙¿ÈÓ, Ì ·Ï¿ È¿Ù· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ «·ÌÈÁ¤» ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úú • ª °IANTAH §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812

M›ÓÈÌ·Ï, ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÂÎfiÚ Ì ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ, Á‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜, ÎfiÛÌÔ˜ Ó·ÓÈÎfi˜. ¶ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. CENTRAL ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

TÔ sushi ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÁˆÓÈ¿ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ lounge-bar ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ·’ fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ¯·˙‡ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚ·Á¿ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·’ ¤Íˆ fiÛË ÒÚ· Ô I¿ˆÓ·˜, Ì·¤ÛÙÚÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi nigiri Î·È maki Ô˘ ·Ú‹ÁÁÂÈϘ. ªainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο).

úúú • ª CLAVDIOS µÂ˝ÎÔ˘ 38, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9235.128

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. AʤÛÔ˘ ¿ÊÔ‚· ÛÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ KÏ·Ô‡ÓÙÈÔ Î·È ›ÛÙ„ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÙ۷ڤϷ ÌԇʷÏÔ. ∆ËÏÂÊÒÓËÛ ·Ó ı¤ÏÂȘ ı¤ÛË ÛÙÔ parking. ú CHEZ LUCIEN TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236

§›Á· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÎÔ˘Ṳ́ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ú CODICE BLUE §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & X¿ÚËÙÔ˜ 15, KÔψӿÎÈ, 210 7230.896

§Â˘Îfi ¿ÙˆÌ·, ÌÏ ÎÔ˘ÚÙ›Ó·-ÙÔ›¯Ô˜, ÌÏÂ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈη Ì˘ÛÙÈο Ù· ÔÔ›· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ÛÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ÙÔ˘. £·Ï·ÛÛÈÓ¿ ¿ÓÙ· ÊÚ¤Ûη –ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ °ÂÚÔ‰‹ÌÔ˘, ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú DERLICATO IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 22 & N·˘·Ú›ÓÔ˘ ÁˆÓ›·, 210 3615.024

Grill kitchen, ÓÙÂÚÏÈοٷ È¿Ù·, ÊÚ¤ÛΘ ·Ù¿Ù˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Û·Ï¿Ù˜. Delivery. C∫ª DIRTY GINGER TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 46, °Î¿˙È, 210 3423.809, 3468.604

Afi ÙȘ ÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úú DIRTY STR.EAT TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763

™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ ·˘Ï¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ «Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ, hot dog, fish ’n’ chips, ÎÂÌ¿ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ Î.¿.), ı· ÈÂȘ

‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ˆÚ·›Â˜, ÍÂÛËΈÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. °È· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, ÌÂÁ¿ÏÔ˜, arty ‰È¿ıÂÛ˘, ¯ÒÚÔ˜ ̤۷. ú• GALAXY µ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ ª·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GB CORNER •ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000

•ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úúú ∫ ª GRAND BALCON •ÂÓ/¯Â›Ô «St. George Lycabettus», KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712

AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Ì 70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ. ™ÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. £¤· fiÏË Ë fiÏË Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. úúú • EDEN

£∞§∞∆∆∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·ÊÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÔÏfiÊÚÂÛη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. úúú IDEAL ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

™Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ cult, ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÔÈ ÈÔ Â˘ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ, ηϋ χÛË Î·È ÁÈ· take away. ú • ª KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3476.320

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· ÎÚËÙÈο È¿Ù·, ı· Ì›ÓÂȘ ¿ÊˆÓÔ˜ Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ Î·ÓÔÓÈÎfiٷٷ. K·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ̤¯ÚÈ 05.00. ™·‚/ÎÔ Ì¤¯ÚÈ 7.30, K˘Úȷ΋ ̤¯ÚÈ 24.00. KÚ¿ÙËÛË, ÁÈ· Ó· Â›Û·È ‹Û˘¯Ô˜. C K∞º∂¡∂π√

Ïfi˜» ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘, ·ÚÎÂÙÔ› ËıÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú • M∞π ∆∞π ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 18, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7258.306

¢›‰˘Ì·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿. ™ÙÔ café ÁÈ· Mai-Tai η˚ÈÚ›ÓÈ· Î·È daiquiri ÊÚ¿Ô˘Ï·, ÛÙÔ grill ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÌÔÛ¯·Ú¿ÎÈ ÛÔÊÚ›ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο. úú MALVAZIA AÁ·ıË̤ÚÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3417.010

•¤¯·Û ·fi Ô‡ ‹Úı˜, ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ¤Ó· ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÎÂÏ¿ÚÈ Î¿Ô˘ ÛÙË MÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úú• MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.900

¶Ôχ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ë ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ú M∞πSON EL MIRADOR

ÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÓfiÛÙÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜-Ù¿·˜. PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È ·fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ó· ÛÔ˘ ʤÚÔ˘Ó Ì·˙› Î·È ÙËÓ «A.V.» POMODORO ∞ψÂ΋˜ 9, KÔψӿÎÈ, 210 7296.500-3

∫fiÎÎÈÓÔ, ÛÎÔÙÂÈÓfi, ıÔÚ˘‚҉˜ Î·È Ù˘ Ìfi‰·˜. ∫·Ï¤˜ ›ÙÛ˜, live ÌÔ˘ÛÈ΋.

úú™• ∫ª POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O AÓÙfiÓÈÔ Î·È Ë ı›· ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó «ÎÔÏ·Ṳ̂ӷ» ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. úª• RATKA X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 26, 210 7229.056, 7237.277

AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

¢Â›¯ÓÂÈ ·Ïfi Î·È ÛÂÌÓfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÌÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¤ÎÈ ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú ª KIKU

TÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÌψӻ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂÍÈοÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÌÔ˘Ú›ÙÔ˜, ·¤ÁÈ· Î·È Ê·¯›Ù·˜ ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M·Ú›·˜-ÕÓÓ·˜ °·Ì¿È. ™ÙÔ roof garden ı¤· AÎÚfiÔÏË. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MILOS

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, Û·Ï¿Ù· Ì ÊÈÛÙ›ÎÈ· Î·È ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ, ·Ú¤· Ì fiÏÔ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi crowd. úúú • SALOON

¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3647.033

B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

AÏÎÌ¿ÓÔ˜ 36, IÏ›ÛÈ·, 210 7242.208

∞fi Ù· Ï›Á· fiÔ˘ ı· ‰ÂȘ °È·ˆÓ¤˙Ô˘˜ Ì¿ÁÂÈÚ˜ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ sushi bar. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÎÔ‡ÚÔ Í‡ÏÔ Î·È ÙÔ Ï¢Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰È¿¯˘ÙÔ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Y„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È π¿ˆÓ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ì ÁÂÌ¿Ù˜ ÙÛ¤˜. úúú KOYTI (TO)

M›ÓÈÌ·Ï ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ Û ÁÎÚÈ Î·È Ï¢ÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. M¤ÏÈ Î·È Ú·Î› ·fi Ù· K‡ıËÚ·, Ù˘ÚÈ¿ ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË, ¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ· Û ÌÂÁ¿ÏË Á˘¿Ï· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÂΛÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ÛÔ˘ Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘Ó. AÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ oyster Ì·Ú. OˆÛ‰‹ÔÙ ÎÚ¿ÙËÛË. úúú NOODLE BAR

ZÂÛÙ‹ ͇ÏÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È Á‡ÛÂȘ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ. 48 THE RESTAURANT

A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 23, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3213.229

AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585

FOOD COMPANY

X·Ï·Úfi Ê·Á¿‰ÈÎÔ Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË.TÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ú ª KYOTO

AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ 47, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3630.373

°·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406

™ÙȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜), ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú √ƒπ∑√¡∆∂™ §À∫∞µ∏∆∆√À

AÔÓ¤ÂÈ ¤Ó·Ó ·¤Ú· ·fi §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Portobello road Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. N·ڿ ˙¢Á¿ÚÈ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. E›Û˘ ˙˘Ì·ÚÈο Î·È È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ÎÔ˘˙›Ó· ÁÈ· Ó· ‚ϤÂȘ ÙÈ ·›ÚÓÂȘ. AÁ·Ë̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ fiÛˆÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú FREUD ORIENTAL

OÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙È΢ ηٷÁˆÁ‹˜. AÓÔȯÙfi ÌfiÓÔ ÁÈ· ‚Ú¿‰˘. ú Kø™∆∞™

§˘Û›Ô˘ 12 & MÓËÛÈÎÏ¤Ô˘˜, ¶Ï¿Î·, 210 3248.858

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1982 Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜. T· ¿ÓÙ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ‡Ï˜, ÔÚÁ·ÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›. O ¯ÒÚÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜. ∆Ú›ÙË ÎÏÂÈÛÙfi. ú K M EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô Ó¤Ô ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÚ¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› «Maradona» Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ Û˘Óԉ›· bandoneon οı ∆Ú›ÙË. ∞ÓÔȯÙfi ∆Ú. ˆ˜ Î·È ∫˘Ú. FAR EAST ™Ù·‰›Ô˘ 7, 210 3234.996 / ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 54, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.140-4 / §·˙·Ú¿ÎË & ¶·Ó‰ÒÚ·˜ , °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.500

H ÓÔÛÙÈÌfiÙÂÚË ¿È· ¶ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, ÛÂ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

úú • ª

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 21, KÔψӿÎÈ, 210 7299.595

EÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ. KÔÌ„‹ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û Ï¢Τ˜, ÁÎÚÈ Î·È ÎÚÂÌ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ˙ÂÛÙ‹ ¤ÙÚ·. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ sushi Ì·Ú, ·ÏÏ¿ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ Ì ˆÌfi „¿ÚÈ Î·È Û¿Î ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú FUJI AÏÎÈÌ¿¯Ô˘ 21, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7240.409

H Î. KÈfiÎÔ ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÛÙËÓ fiÏË. XÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ÓÔ‡ÁȘ, η˚Û¤ÎÈ, ÙÂÌÔ‡Ú·.

AıËÓ·›ˆÓ EÊ‹‚ˆÓ 64, 210 7221.489

¶·Ú¿ ÙÔ „˘¯Úfi ÓÙÂÎfiÚ Î·È ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi «ÎÔ˘Ú›Ԣ», Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. £· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. K·Ïfi Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ „¿ÚÈ, Ï›Á˜ ‚Ú·ÛÙ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ù¿Ù˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Î·È ›Ù˜. ú §BYB MËı‡ÌÓ˘ 27A, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8659.429

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈfi ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÛÙ› O˘ÎÚ·Ó›·. °È· Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ fiÌÔÚʘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯·ÚÙ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶·Ú¿ÁÁÂÈÏ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ∫Ȥ‚Ô˘ Î·È ‚fiÙΘ Î·È ¿ÎÔ˘Û ԢÎÚ·ÓÈ΋ Ô ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó Û·Ì¿ÓÈ· ÛÙÔ Ì·Ú. ú ∫ M∞°∂ª∂¡√™ ∞À§√™

§fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065

ÿÛˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘. MÔÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. úúú ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

™ÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ¿ÚÎÔ ‰›Ï· ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ, ·fi ÙÔ Úˆ›. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ‹ ‚Ú·‰ÈÓfi. úú PASTERIA (LA) TÛ·Î¿ÏˆÊ 18, KÔψӿÎÈ, 210 3632.032

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙˆÓ Á¢ÛÙÈÎÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

∞fi ÙËÓ ∆˙¤ÓË Î·È ÙÔÓ º›ÏÈÔ ™ÔÊÈ·Ófi ˘¤ÚÔ¯· È¿Ù· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú ª PICA PICA

AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082

O ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ο‚·. ∞›ıÚÈÔ Ì ÓÂÚ¿ Î·È ˙ÂÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. úúú ª ST’ ASTRA •ÂÓ/¯Â›Ô «Park», Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

ªÂ executive chef ÙÔÓ Herve Pronzato Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÏÈÙfi ¯ÒÚÔ Ì ʷÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. úúú STARS •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

∫Ï·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™Ù· Û˘Ó ÙÔ Â˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, Ë ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ô Î‹Ô˜ ¤Íˆ. úú ∫ ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

∂ÎÏÂÎÙ‹ fusion ÎÔ˘˙›Ó· ·fi Ì·¤ÛÙÚÔ˘˜ Ì·Á›ÚÔ˘˜. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. ∫‹Ô˜ Ì Èı¿ÚÈ· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.úúú ∆√ ™¶ITI TOY K. ¶I§¶OY§ -∆ƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞ A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

∞fi Ù· ηχÙÂÚ· roof garden Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ chef Robert Serwatka. ∫ÔÛÌÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ¿„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. úúú ™TOA

∞̇ÓÙ· 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7223.195

AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ «TÚÈ·ÓfiÓ», 210 8820.737

TÔ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi Ô M¿ÓÔ˜ X·Ù˙ȉ¿ÎȘ ηıÒ˜ Ô «A˘-

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È È¿Ù· ÈÛ·-

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ›-


ηʤ˜, ÛÓ·Î, Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi.

ú• THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi Î·È ·¤ÚÈÙÙÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Deliveryú SVEIK PÔ˘Ì¤ÛË 6, N. KfiÛÌÔ˜, 210 9018.389

K¿ÙÈ Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ù˘ ¶Ú¿Á·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, οÙÈ Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘, οÙÈ ÔÈ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ T¿ÓÈ·˜ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ K·Ïfi ™ÙÚ·ÙÈÒÙË Â›Î·ÈÚÔ Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÔΛ̷Û Ô˘ÁÎÈ¿ Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÛÓ›ÙÛÂÏ Î·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ È¿ÙÔ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÎÓ¤ÓÙÏÈÎÈ. TÚ·¤˙È ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ, ·Ú·Î·ÏÒ. ú • ∫ TRELLI PAPIA TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 26, °Î¿˙È, 210 3245.777

TÚ·ÙÔÚ›·, ÂÍ·›ÚÂÙË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜, ¤Ó· restaurant ÛÙÔ °Î¿˙È ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. A·Ú·›ÙËÙ˜ ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. XPY™A ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 81, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3412.515

ºÈÏÈÎfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›· ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜. EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì·ÁÂÈÚÂ̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË XÚ‡Û·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔ‡˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 8 ¯ÚfiÓÈ·. √ˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÛÈÙÈÎfi cheesecake Ì ̤ÏÈ. ú VARVAKIOS ¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

°Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. Afi ÙÔ Úˆ›. úú

µfiÚÂÈ· 21 KoÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230621

∂͢Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú ANEMA E CORE AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 123, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6895.666

H ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «Pulcinella» ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÈÙ·ÏÈÎfi spot ÁÈ· pasta Î·È ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ. ú ª ∫ A§ªÀƒ∞ ¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109

ºÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·, ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË. úú ∫ ALTAMIRA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 28, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.841

T¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ fiÚÂÍ‹ ÛÔ˘: ÌÂÍÈοÓÈÎË, ÈÓ‰È΋, ·Ú·‚È΋ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, fiˆ˜ ÊÈϤÙÔ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˘ Ì Á¿Ï· ηڇ‰·˜ Î·È chili con carne. KÔÎÙ¤ÈÏ Û·ÓÁÎÚ›·˜ (·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ Ì·ÚÁ·Ú›Ù·) Î·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË Ì›Ú· ˘fi ¤ıÓÈÎ ‹¯Ô˘˜. Œ¯ÂÈ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ. úú ART DECO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.240-1

T¯ÓÔ-ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤: steak Ì ۿÏÙÛ· ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ ηÈ

ÏÈÓÁÎÔ˘›ÓÈ ·ÛÙ·ÎÔ‡ Ì ̿ÓÁÎÔ Î·È ‚·Ó›ÏÈ·. AVENUE 103 §ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. «Life Gallery»), 210 6260.400

210 6714.263

πÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. πÙ·ÏÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. úú IãÀ∂™ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572

Gourmet Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ brunch ÙȘ K˘ÚȷΤ˜. úúú BELLAMORE RISTORANTE

AÏ‹ Î·È ·ıfiÚ˘‚· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Ù˘ Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ team ÙÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜». úúú K∞™∆∂§√ƒπ∑√

¶Ï. AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.555

¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

NˆÚ›˜ ÁÈ· ηʤ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÛÙÔÓ Î‹Ô (4.307.30 ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÈÙ·ÏÈο ÁÏ˘Î¿), ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë AÓÙÔӤϷ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úú BEAU BRUMMEL AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 9 & AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.780

OÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÚˆÙ¿ÓÔÈÍ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Ù˘ fiÏ˘. TÒÚ· Û ÈÔ ÏÔÁÈο Â›‰·, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ηıÒ˜ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓÈο ·fi ÙË Ê¿ÚÌ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. úúú °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜ Û ¤Ó· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi. ¶È¿Ù· ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. úú M CASA DI PASTA X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜ 11, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.361-3 / AfiÏψÓÔ˜ & §ËÙÔ‡˜ 2, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8964.122

√ Ó·fi˜ Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ pasta. ∞Ó „¿¯ÓÂȘ ÁÈ· ηÏfi ÚÈ˙fiÙÔ, Â‰Ò ·Ú¿ÁÁÂÈϤ ÙÔ Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·. ∫˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ 13.00-19.00.

úúú ∫ • ª COSMOS OÌ‹ÚÔ˘ 8, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.150

¶È¿Ù· Â͈ÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜. ∫fiÛÌÔ˜ ·fi ÙȘ Á‡Úˆ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¤Ó· cosmopolitan. úú DEALS ¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ 10, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6773.183

ÕÓÂÙÔ˜ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Ì·Ú ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û˘Óԉ›· Ô‡ÚÔ˘. úú • DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 6936 452318

∆Ô ÁÓˆÛÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «∞ÛÎÏËÈÔ‡ °ˆÓ›·» ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ. ™ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ Î‹Ô ÙÔ˘ ÚÒËÓ «∑·ÊÂÚ¿ÓÔ» Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. úú ∂¡√∆∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ, Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ΋Ô˜ ›Ûˆ. ú E™∆π∞∆√ƒπ√ 102 §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 102, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8101.875

OÏ¿ÓıÈÛÙÔ˜ ΋Ô˜, ÌÂ˙¤‰Â˜ οو ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÏÏËÓÈÎfi Ù¤ÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ÂÎÏÂÎÙfi „¿ÚÈ Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· ·ÂÚÈÙ›Ê. FENICE (LA) ™ÔψÌÔ‡ 4-6, ¡. æ˘¯ÈÎfi,

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ Ì ÍÈÓÔÏ¿¯·ÓÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ú ¶∞§π∞ A°√ƒ∞ K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

¡Â·ÓÈÎfi Î·È cÔzy, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÁÈ· Û·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi Î·È ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú P∞NDELI ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.787

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ∞˘Ùfi Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜ ʤÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÙÔ café-restaurant «Breeze» ÁÈ· all day ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úú ú Kπ√À¶π∞

∞˘ıÂÓÙÈο ÎÂÌ¿Ì ·fi ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹, ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. úú ¶AY™I§Y¶ON

T¤ÚÌ· Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 6200.005

¶·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Î·È ·ÏÈfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο. ™ÙÔ ¿ÓÂÙÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· ¢¯·ÚÈÛÙËı›˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi live ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û˘Óԉ›· ÔÏÏÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÓfiÛÙÈÌˆÓ È¿ÙˆÓ. PIAZZA MELA

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. úúú∫ Kƒ∏™™∞ °∏ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666

¶·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ ·˘ıÂÓÙÈο ÎÚËÙÈÎfi˜, ‚ÈÙÚ›Ó· Ì ÎÚËÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. PÒÙ· ÙËÓ Iˆ¿ÓÓ· ÁÈ· ÌÔ˘Ú¤ÎÈ, Û‡ÁÎÏÈÓÔ Î·È ·¿ÎÈ, Ûٿη, ÛÊ·ÎÈ·Ófi ÁÈ·¯Ó›, ÙÔ‡ÚÙ· ¯·ÓÈÒÙÈÎË, ηÏÙÛÔ‡ÓÈ·, fiÏ· ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ M¿Úˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÊÔ‚ÂÚÔ‡ Ì¿ÁÂÈÚ· £·Ó¿ÛË. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª MAYOR X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 92, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.460

KfiÎÎÈÓÔ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· muy espanol, ¤ÍÔ¯· tapas ÁÈ· ·Ú¯‹ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. æ¿Í ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈο Î·È Ù· Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. úú MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700

™Â ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ÊÚ¤Ûη Û·Ï·ÙÈο, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜ ηÈ, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ª ∫ ª∂™√°∂π∞∫√ (∆√)

IÏÈÛ›ˆÓ 26, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 6202.081

§. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596

KÔÌ„fi, Ôχ ÎÔÌ„fi, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ۤӷ Ô˘ ̤ÓÂȘ ‚fiÚÂÈ· Î·È ÂÙ¿¯ÙËΘ ̤¯ÚÈ ÙÔ (‰ÈÏ·Ófi) Baccarat ηٿÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Ù˘ Û·Ì¿ÓÈ·˜. AÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ôχ ÓfiÛÙÈÌ· Î·È ÎÔÌ„¿ ÊÙÈ·Á̤Ó˜. úúú ¶I¶EPIA AÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Î·È ¿ÏÈ „¿ÚÈ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂΉԯ¤˜. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú ª ¶√∆√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911672

¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 47 & ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6149.000

÷Ϸڿ ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ˘, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È funky ‹¯ÔÈ. QUILLS

ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ú M¶EP¢EMA

K. B¿ÚÓ·ÏË 5, Ï. ¢Ô‡ÚÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.040

B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

£· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÙËÓ ÂȘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·. °ÓˆÛÙ‹ Î·È ·Á·ËÙ‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ηÏfi Ê·ÁËÙfi Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ (Ô §¿Î˘ ºˆÙÈ¿‰Ë˜ ‹Ù·Ó ÚÒËÓ Ô‰ËÁfi˜ Ú¿ÏÈ). úú ∫ MR. VONG E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 13, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6250 305

Multi-ethnic ÊÈÏÔÛÔÊ›· Û ÌÈÎÚfi ΋Ô. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ú NORTH STAR X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3

KÚ¤·Ù· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη Ì·¯·ÚÈο, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Á‡ÛÂˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ̤۷ Û ÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó·. AÓÔȯٿ οı ̤ڷ ·fi 20.00 (Î·È K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ). OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

™Â fiÌÔÚÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ΋Ô ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ È¿Ù· ·fi ÙȘ 12.00 Ì. úú ª RISO AMARO K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 104, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2716.111

∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, Ë ÎÔ˘˙›Ó· ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο Ì˘ÛÙÈο Ù˘ Á‡Û˘. úú RISTORANTINO (IL) ™Ù·Ì¿Ù·˜ 70, ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6216.820

K·È „¿ÚÈ, Î·È ÎÚ¤·˜, Î·È ·˘ıÂÓÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. úú ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘı· Û ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ô Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. úú SALT & PEPPER’S §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840

øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜, Ì Ì·Ú ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ô-

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 25


°∂À™∏

∞ÓÔ›ÁÔ˘Ì 7.00 ÙÔ Úˆ˝

Ùfi Û ÌÈ· ¿„ÔÁ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·. M ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÎÏÂÎÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 30 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • SALUMAIO DI MONTENAPOLEONE ¶·Ó·Á›ÙÛ·˜ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 6233.934

AfiÏ˘Ù· ÎÔÌ„fi, ÚÔÛʤÚÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiٷٷ ηÏÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›·, fiˆ˜ ÛÈÙÈο ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ ÎÚ¤·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÛÙȘ Í·ÓıȤ˜ Î˘Ú›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÓÙÏË̤Ó˜ ·fi Ù· „ÒÓÈ·. úú ª SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. «Semiramis»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

√¢√™ ∆∞∫∏ 13 æÀƒƒ∏ 105 54 ∞£∏¡∞ ∆ËÏ. & Fax: 210 3254 707

I

I TA L

169 74

, ∆ ∏§.

2

1

0

¶·ÏÈfi Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. ∫‹Ô˜. úú TH§∂ª∞Ã√™

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169

ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K¿Ùˆ KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015

KÔÌ„fi˜ Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜, Ì ÔÚÂÎÙÈο, ›Ù˜, Ê¿‚˜, Ú‚›ıÈ·, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ™ ∫ TIKE

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì ‚¿ÛË ÙÔ Á˘·Ï› Î·È ÙȘ ·Ï ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, upper class ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ‰˘Ó·Ù‹ ÎÔ˘˙›Ó·. VARDIS ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66 (•ÂÓ/¯Â›Ô «¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650-6

¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ¢ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, ÛÂÊ Ô Bertrand Valegeas, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Á·ÏÏÈο È¿Ù·. úúú Xƒøª∞∆∞ µÀ£√À EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152

æ·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. úúú º∞ƒ√™ æ˘¯¿ÚË & µ·ÛÈÏ›Ԣ, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6230621

¡¤Ô all day ÛÙ¤ÎÈ Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ Î·È ÌÈÏÎÛ¤ÈΘ, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á¤˘ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ æ˘¯ÈÎÔ‡. ú

26 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

COOK & LOOK

EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈÎÈÏ›· Û ›ÙÛ· Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ caférestaurant ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ chef ÙÔ˘ «La Strada». úú ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™ ∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª £∞§∞™™π¡√™ HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. úú ∫ £EA £A§A™™A ¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú GENOVESE B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 99, BԇϷ, 210 8958.400-1

H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Michele Conforti ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ «Sale & Pepe». ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª ∫ JIMMY AND THE FISH ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417

∆Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ. úú ª I£∞∫∏ AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. ¶ÔÏÏÔ› ͤÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. ÕÊı·ÛÙË „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. úúú ª • I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

BA§ENTINA

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi chic restaurant Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú Iø¢π√

§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 235, K·ÏÏÈı¤·, 210 9431.871

§. A¯ÈÏϤˆ˜ 119B, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258

M·ÓÙ›, ÈÚÔÛΛ, ÌÔÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘, fiÙ·Ó ÙȘ Ì¿ıÂȘ, ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. C ∫ ª BARBA LAZAROS

¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·, ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ. úú LIS CAFE

¡fiÙÈ·

MÂ˙‰ÔˆÏ›ÔÓ §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143 - ∫·ÏÏÈı¤· ÙËÏ.: 210 9480.657

°È· minimal zen Ù‡Ô˘˜, Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ. °Â‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È Â͈ÙÈΤ˜.

úúú

KËÊÈÛ›·˜ 280, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.101

∫·È... Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜

§¿ÌÚÔ˘ K·ÙÛÒÓË 63, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9412.207

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜, ÛÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úú UPPER CATS

.9

ƒ

49

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÛÔ‡· ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ ÊÚÂÛÎfiٷ٘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·. úú K M CADKO

§ËÙÔ‡˜ 11 (ÍÂÓ. «The Margi»), BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9670.924

§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765

3

°° 1

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 65, KËÊÈÛÈ¿, 210 8081.881

¢˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ÔÏ›ÙÈη È¿Ù· ÛÙÔÓ Î‹Ô Ì ٷ Ê·Ó·Ú¿ÎÈ·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. ú ª TUTTI A TAVOLA

NT A

§ .™À

À

BOUILLABAISE

°ÂˆÚÁ›· Î·È PˆÛ›·, ·Á¿Ë ÌÔ˘! ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È ı· ›ÓÂȘ... ‚fiÙη ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜. ú CAFÉ TABAC

KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418

RESTAU N R A

úKM

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion, ÎfiÛÌÔ˜ Ó·ÓÈÎfi˜ ΢ڛˆ˜. úúú SQUARE SUSHI

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÛÙ˘Ï ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ maki Î·È nigiri sushi. úúú STRADA (LA)

Restaurant - Bar

Œ¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· 34 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¯ÒÚÔ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003

I. MÂÙ·Í¿ & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.116

Café-bar restÔ ÌÂ ÌÂÛÔÁÂÈ-

·Î¿ È¿Ù· Î·È homemade ÁÏ˘Î¿. MOORINGS M·Ú›Ó· BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.310

Afi Ù· ·ÏÈ¿ Î·È ·ÌÈÁ¤ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜, Û‡ÛÙËÛ ÛÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ’70 Ù· ÛÓ›ÙÛÂÏ ¯fiÊÌ·Ó Î·È ‚ÈÂÓÔ˘¿. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «¶ÏÔ˘˜ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘» ηÈ, Ì ÊfiÓÙÔ ÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. úú∫ª M¶AKA§IKO O§A TA KA§A °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 & K‡ÚÔ˘, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8981.501

°Â‡ÛÂȘ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È 4-5 ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÏÏËÓÈÎfi Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. úú M¶∞§∫√¡π ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, KfiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ P·Ê‹Ó·˜, 22940 75888

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «Cilentio» ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙË ƒ·Ê‹Ó·. £· ¢¯·ÚÈÛÙËı›˜ ÙË ‚fiÏÙ·, ı· ÓÈÒÛÂȘ ÂÓÙÂÏÒ˜ «by the sea» Î·È ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜, Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú ª MÀ£√™ ∆∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. «Divani Apollon Palace & Spa»), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

¶¿Óˆ ÛÔ˘ ı· ·ÏÒÓÂÙ·È Ô ¤Ó·ÛÙÚÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Ë (ÔÓÂÈÚÈο) ʈÙÈṲ̂ÓË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ). úúú NOODLE BAR IˆÓ›·˜ 52, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9326.033

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ÛÔ‡ÂÚ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. N∆π¡√ƒ∏™ M. MfiÙÛ·ÚË 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.032

™ÙË Pfi‰Ô ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ÔÏÏÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÊı·ÛÙ· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜ ·fi Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ÛԢͤ Ë ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·. úúú PIN UP ºÈÏ›Ô˘ 23 & AÎÙ‹ ¢ÂÏ·‚¤ÚË, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

AÌÂÚÈηÓÈ¿ ·ÏÏ¿ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙ· ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ. ¶ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ˙Ô˘ÌÂÚ¿ burgers Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ù‡Ô˘ ÚˆÈÓfi. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. úú PIZZA MARZANO KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.124

ŸÌÔÚÊË ÓÙÂÎ ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÁÈ· ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞ll-day ·ÓÔȯÙfi ·fi 13.00 ¤ˆ˜ 1.00. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ delivery. ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏfiÔ˘Ó. ú ª ∫ • ¶§√À™ ¶√¢∏§∞∆√À ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 42, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4137.910, 4137.790

Minimal ·ÈÛıËÙÈ΋ Ì ˆÚ·›· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Î·Ú¤ÎϘ º›ÏÈ ™Ù·ÚÎ ·fi ÙÔÓ ∆˙›ÌË ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë ηÈÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «∫›ÙÚÈÓÔ˘ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘». ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ µ. ∞Ï‚·Ó›‰Ë. úú • ª RAZGOULIAY AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 7, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.090

°Ó‹ÛÈ· ÚˆÛÈÎfi. úú SPUNTINO ºÔ›‚˘ 19, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.912 / OÌ‹ÚÔ˘ 6, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.290

°Ó‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ¿ÛÙ· (Â‰Ò Â›Ì·-

ÛÙÂ!). AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË 1.00 ÙÔ ÍË̤ڈ̷, ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. ú SUZANNA X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

O XÚ›ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. C TARTARE ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË 52, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9780.320

O B·Û›Ï˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ (‚Ï. «™‡ÚÔ˜ Î·È B·Û›Ï˘») ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ Û ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÈÛÙÚfi. úú TINELLO (πL) KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

Afi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ fiÏ˘. £· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ∆ÂÙ.-™¿‚‚. úú Tƒ∂Ã∞¡∆∏ƒπ∞ AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 52, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4127.900, 4175.643

ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ· Î·È ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úúª VICENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

NÔÛÙ·ÏÁfi˜ Ù˘ Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈ΢ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ Vicenzo («Parmigiano»), Â‰Ò ı· ‚ÚÂȘ Â›Û˘ ÙËÓ ›ÙÛ· Ì ÙË ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË. ™·Óȉ¤ÓÈÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Î·È ÙÚ›ÊÙ˜-ʈÙÈÛÙÈο by Kyrios Kriton. Delivery. ú • ∫ ª VINO E PASTA ™ÔÊ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 125, ÕÓˆ HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9913.122

AÓ Û È¿ÛÂÈ ÎÚ›ÛË ·ÓÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô-ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡, ¯·Ï¿ÚˆÛÂ Î·È ·Ï¿ ‚Á¿Ï ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· Ù· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ fiÏ· οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹. ∫ÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. ú º§√π™µ√™ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9881.582

∞fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ «K·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô». ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì οو ÙÔ «Spell» ÁÈ· οÙÈ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ‹ ÁÈ· ÔÙfi, ¿Óˆ ÙÔ ÈÔ «Î·Ïfi» ÙÔ˘˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· È¿Ù·. úú WAICHHART CAFÉ ∞ÎÙ‹ ªÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 58, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4534.408

∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÈÛÙÚfi ÙÔ˘ ∆˙›ÌË Ì ÙÔ Ôχ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙ˘Ï. §›ÁÔ Û·Ó ÁηÏÂÚ›, Ï›ÁÔ Û·Ó ·Ï·ÈÔˆÏ›Ô. úú • Xƒøª∞∆∞ µÀ£√À EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152

TÔ ·ÏÈfi «Parmigiano» ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠„·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË.úúú

BAR - RESTAURANTS A£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Ô˘ ÛÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·, ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ›, Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. AGUA A‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó·. µar Î·È grill. •¤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ d.j. ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 210 3479.190

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ôχ¯ÚˆÌÔ, Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜. ∆·Ú¿ÙÛ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË,


BAR RESTAURANT

∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹ ÙËÏ: 210 3251.663 ÙËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 6947 931788

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 27


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÓËÛÈÒÙÈÎË ·‡Ú· Î·È Ù· ÊÒÙ· Ù˘ °Î·˙fiÔÏ˘ ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ. ú ∫ BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ÈÛ¯˘Úfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ÈÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·›ıÚÈÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. T¤ÏÂÈ· ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú •ª BALTHAZAR

cafe-˘ËÚÂۛ˜ Catering ∞η‰ËÌ›·˜ 84, ∞ı‹Ó· - ÙËÏ.: 210 38.100.26

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

O ÈÔ ÎÔÛÌÈÎfi˜ ΋Ô˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Î·È ÛÙȘ ÙÈ̤˜. úú BANANA MOON πÂÚ¿ O‰fi˜ Î·È MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, 210 3411.003

™ÙÔÓ TÚÔÈÎfi Ù˘ Aı‹Ó·˜, ı· Ê·˜ οو ·fi ÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi Î·È ‰›Ï· ÛÙȘ ÊÔ˘Óو̤Ó˜ Ì·Ó·ÓȤ˜. °Â‡ÛÂȘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÙÔ ethnic, ÔÙ¿ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ÈÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· Ù˘ Aı‹Ó·˜. °È· ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ̤۷ úú BIG APPLE ™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.249

∆Ô ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ƒ˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. BIG DEALS X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 50, ∫ËÊËÛÈ¿, 210 6230.860

∫fiÛÌÔ˜ B.¶., Ì·ÍÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ, Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. º¤ÙÔ˜ ÈÔ Ôχ club ·Ú¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. CIAO TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

Hot spot ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ∂ÒÓ˘ÌÔÈ ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜ (΢ڛˆ˜ Úˆ›). ¢˘Ó·Ùfi ÛËÌÂ›Ô Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢ÈÂıÓ‹˜ Ì ÈÓÂÏȤ˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ 7.00 .Ì. ú CUBANITA K·Ú·˚ÛοÎË 28, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3314.605

¶¤Ù˘¯Â ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯¿ÚË ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ (ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈΘ Î·È ¤ıÓÈÎ). Live Ì ÙÔ˘˜ dante Y Su Bomba. úú • EM¶§EøN AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÂÎÈÔ‡, privé room, Ì·‡Ú˜ (ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ) ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi residents Î·È guest DJs, ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÌÂÍÈοÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô (Ì must ÙÔ ÁÔ˘·Î·ÌfiÏÂ). ENVY CAFÉ - BELLE HELENE RESTAURANT KˆÓ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 1, Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 8073.659

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·, ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ΋Ô, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ∂SCOBA ¶·ÙÚ. ª·Í›ÌÔ˘ 1 & ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.550

π ∞ ∆ π ∂ ∞ ¶ø§ ∞ƒÃ∂π

• 5.570 ∂ 4 8 3 ∆∏ 9 §. 210 ∆ ∂ § ø ∫ ∆∏

28 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

¶·ÏÈfi, ÎÏ·ÛÈÎfi tex-mex, Ì·˙‡ÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ È·Û›·. ú ª GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

£¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜-ÂÈηÛÙÈΤ˜ performances. AÓÔȯÙfi ·fi

ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ÂÏ·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. GAZELLA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 59, °Î¿˙È, 210 3422.006

∫Ô˘˙›Ó· Ì «ÂÈÚ·Á̤Ó˜» ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Û ÙÚ›· Â›‰·. ™ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ, ·›ıÚÈÔ ÁÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¿ Á¢ÛÙÈο Û·Ê¿ÚÈ. ∏∞RD ROCK CAFÉ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.742

™Â ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. AÓ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ›· Â›‰·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ηı›ÛÂȘ Â›Ó·È ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ È‰·ÓÈÎfi «·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ» ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÌÚÈ˙fiϘ, ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ Î·È ˙˘Ì·ÚÈο, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi Ì ·Ó·ÌÓËÛÙÈο η¤Ï· ÙÔ˘ Ì¤È˙ÌÔÏ Î·È ·ÂÚÔÏ¿Ó·-ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜. ú • ª. IN SPIRIT OÌ‹ÚÔ˘ 57, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9344.415

IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, µÚÈÏ‹ÛÛÈ· / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A' ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. PROSOPA RESTAURANT

‚ÚÂȘ Ù· ηχÙÂÚ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜ (Î·È Ë fiÏË ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘).

∆∞µ∂ƒ¡∂™ A∫∞¡£√À™ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 24, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.800

T·‚ÂÚÓÔÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì Ôχ ˆÚ·›Ô ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú∫ª AN£Pø¶O™ 23Ô ¯ÏÌ. ψÊ. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜, 210 8150.926

MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˆÚ·›· ·˘Ï‹, ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. KÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. úú ∫ ∞¡√π•∏

KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

N·ڤ˜ ÌÔ‰¿Ù˜ ·Ú¤Â˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙, ÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. SPARKS

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û› Î·È ÂÌÊȷψ̤ÓÔ Û ÙÈ̤˜¤ÎÏËÍË. C K M A¶OæH (ME)

§. KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

NÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ, ·Ú½ÛÙÈÎÔ bar-restaurant. ∆ÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì·Ú Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÎÚ‡ ηٿÏÔÁÔ. Delivery. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. STAVLOS INN ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. SOUL E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

°·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C ARGENTINA K·Ï¤ÓÙ˙È, M·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 66476

°ÓˆÛÙ‹ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ù· ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ ÎÚ¤·Ù·, Û ͇ÏÈÓÔ ‰›ÛÎÔ Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜... ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. MÂÁ·Ï›Ô! ú K AY§H TOY ANTøNH NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N. ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú K B§A™™H™

All day ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û ·Ó¤ÌÔÚÊË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 1920, ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, Ê·ÁËÙfi. ∫√À∑I¡∞-CINÉ æÀƒƒH

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÎÚ¤·˜ Ì ÌÈ· ȉ¤· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ï‹. TEN AGAIN

™·ÚÚ‹ 44, æ˘ÚÚ‹, 210 3247.234

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161

AÚÎÂÙ¿ ÊÈÏÈÎfi Î·È ¯·Ï·Úfi bar-restaurant ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ̇ÏÔ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. K˘Ú›ˆ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË Î¿‚·. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú LOCAL

NÙfiÚÔ˜ Î·È Î¤ÊÈ, ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ·fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Perfect Ten Ô˘ «Í·Ó·¯Ù˘¿» ÛÙÔ KÔψӿÎÈ Ì ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔ Ì˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Solymar. TERRA PETRA

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÂÏ¿Ù˜. AÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ì ·Ù¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ ÁÂÌÈÛÙfi, ÛÈÙÈÎfi Á·Ï·ÎÙÔÌÔ‡ÚÂÎÔ. ú BYPINH™

XÚ. §·‰¿ & OχÌÔ˘ 21, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8018.236

£¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.153

H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi Ì·Ú-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Í¯ÂÈÏ›˙ÂÈ ÌÔӛ̈˜ ·fi ΤÊÈ, ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÊÏÂÚÙ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. MAMACA’S

EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ KÈÏÈÛÌ·Ó‹, ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Û ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. TPIA °OYPOYNAKIA

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, ¿Óˆ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ™ˆÛÙfi ·˚‰¿ÎÈ, Ôχ ηϋ ηÙÛ·ÚfiÏ·. C M °EITONIA

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984

TÔ Ï¢ÎfiÙÂÚÔ Ï¢Îfi ÙÔ˘ «Mamacas» ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. TÔ Ì·Ú ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÂÚ·Ù¿˜ Û ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÛÔοÎÈ. ú • ª M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. K·Ê¤˜, ÔÙfi Î·È ÂÎÏÂÎÙfi Ê·ÁËÙfi Ì·˙› Ì ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. MICRAASIA LOUNGE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3464.851

™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

O Kyrios Criton ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó·Ó fiÌÔÚÊÔ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Û 3 ÔÚfiÊÔ˘˜. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ∆ۤηÚ ÙȘ Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘. Xƒøª∞-CHROMA K·Ú. ™ÂÚ‚›·˜ & §¤Îη 8, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3317.793

°Â‡ÛË ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¢Â›ÓÔ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È ÔÏÏ¿ live Ì ethnic ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. MOMMY

∆Ú›· Â›‰· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο moods. ™Ù˘Ï¿ÙÔ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ Ì electronica Î·È live ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿. VARVAKIOS

¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÔÈ ›Ó·Î˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ̋ӷ Î·È ÛÙ· È¿Ù· ÙÔ finger food. ¶¿ÚÙÈ Î¿ı ∆Ú›ÙË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· SOL, ∆ÂÙ¿ÚÙ˜ Ô Marousopoulos Î·È ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ Ì ÙÔÓ d.j. Itzik ·fi ¡À. ∆ÒÚ· Î·È Î‹Ô˜ Ì ¿„ÔÁ· cocktails. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ›. PALMIE BISTRO

¶ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ-Ê¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ì classic ÌÂÓÔ‡ Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜, lounge design, «·Ó·Ú¯È΋» ÎÔÓÛfiÏ·. ú VITRINE

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 /

M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, MÂÙ˜, 210 9237.109

™ÙËÓ ·ÔÁÂȈ̤ÓË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ £.°Ú›‚· («Prime»,«Envy», «Privilege», ). ™ÙÔ champagne bar ı·

¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060

YÁ›·˜ 32, BԇϷ, 210 8951.762

ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÎÚ¤·Ù· ·fi ÙËÓ K·Ú‰›ÙÛ· (ÁÂÌÈÛÙfi ÌÈÊÙ¤ÎÈ, ÂÍÔ¯ÈÎfi ·ÚÓ¿ÎÈ). KÏÂÈÛÙfi ÙËÓ TÚ›ÙË. C K °ENOBEºA ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ 23, MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 210 2810.674

¢‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ (Ì Ù˙¿ÎÈ), ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ ˙Ô˘ÌÂÚfi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ Ì „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù·. ú K °IANTE™ B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

KÔ˘˙›Ó· Ì ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ¿Ô„Ë, ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È minimal chic ¯ÒÚÔ˜. øÚ·›· ·˘Ï‹. ú ª °§YºA¢IøTI™™A M·Ú·ÁÎÔ‡ & ™. §·˙·Ú›‰Ë 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.763

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú M 24øPO (TO) §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 44, 210 9221.159

™ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË «K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¿ÙÈ». K·È ·ÙÛ¿˜ Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÛÔÚ ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ (1.000-ıÂÚÌ›‰Â˜Ô˘-‰ÂÓ-η›ÁÔÓÙ·È-ÔÙ¤). C £ANA™H™ K·Ó¿ÚË 43, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ (KÔÓÙfi¢ÎÔ), 210 6004.056

¶ÔÏÏÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ, Ôχ ηϿ „ËÙ¿ Â›-


TIPS °∂À™∏™ ƒ∞∫√™À§§∂∫∆∂™

Û˘. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· ¤¯ÂÈ Î·È „¿ÚÈ.ú KABOYPI ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. º˘ÛÈο, ÊÚÂÛÎfiٷٷ „¿ÚÈ·, ηϷ̿ÚÈ· ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. úú ª ∫ K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290

HARD ROCK CAFE

Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È „¿ÚÈ· ÌÂÁ¿Ï·, ÂÏ·Á›ÛÈ·. TÈ̤˜-ÛÔÎ. C K ª K∞¡∞ƒπ∞ K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

NOTOS GALLERIES

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ· Î·È Û˘¯Ó¿ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ¿ÌÊÚÂÛÎÔ „¿ÚÈ. ∫ÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. úú K M KA¶OY KA¶OY §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.567

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ (¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙ¿). TÈÌ‹ 20 ¢ÚÒ Î·Ù’ ¿ÙÔÌÔ. K∞ƒ∞µπ∆∏™ AÚÎÙ›ÓÔ˘ 33 & ¶·˘Û·Ó›Ô˘ 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7215.155

PAKO™Y§§EKTE™ EÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ˙ÂÛÙfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ¢ÓÔ› Ù· ÙÚÂÏ¿ ÁϤÓÙÈ· Î·È ÙȘ ·Ó‚·Ṳ̂Ó˜ ·Ú¤Â˜. TÔ ÁÓˆÛÙfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ÙË ÛÙ‹ÓÂÈ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ K˘Úȷ΋˜ 9 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. O‡Ù ¤Ó· Ô‡Ù ‰‡Ô ·ÏÏ¿ ‰Ò‰Âη η˙¿ÓÈ· Ì Ӥ· ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙÛ›Ô˘Ú· Î·È Ú·Î¤˜ ı· ·ÓÔȯıÔ‡Ó, Ù· ÎÂÚ¿ÛÌ·Ù· ı· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ı· ·›ÚÓÔ˘Ó, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ı· ÛËÎÒÓÂÈ Ù· ΤÊÈ· „ËÏ¿. K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, æ˘ÚÚ‹, 210 3222.240 KA§§I™TH °È· 14Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ì·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á‡ÛÂȘ, ͯˆÚÈÛÙ¿ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ EÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ì¤Û· ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ (ηÈ) Û ÔÙ‹ÚÈ, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÛÂÊ, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï delicatessen Ì·Î¿ÏÈΈÓ, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Gourmet Club, ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7/10 Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ì¤Ú· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ·Û› Â›Ó·È ÎÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 210 6445.476 KA¶OY KA¶OY EÎÙfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ K·ÏÏÈı¤· Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· Ó· Û ̷Á¤„ÂÈ Ì ÙȘ ÓfiÛÙÈ̘ Î·È ÔÈÔÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ fiˆ˜ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜, Ì¤ÈÎÔÓ Î·È ÚÔÎÊfiÚ, ÌÔÛ¯·Ú¿ÎÈ Ì ηڷÌÂψ̤ӷ ÎÚÂÌ̇‰È· Î·È Ô˘Ú¤, Î·È ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. K¿ı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·, Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ Û ٷÍÈ‰Â‡Ô˘Ó, ÙÈ̤˜ Ô˘ ı· Û ͷӷʤÚÔ˘Ó. §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.567 NOTOS GALLERIES T· ÁÓˆÛÙ¿ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ºÂÛÙÈ‚¿Ï I·ˆÓ›·˜ Î·È Û ηÏÔ‡Ó ·fi 6-22 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Origami, ÙÂÏÂÙ¤˜ ÙÛ·ÁÈÔ‡, Ì·ı‹Ì·Ù· Ikebana Î·È Î·ÏÏÈÁÚ·Ê›·˜, È·ˆÓÈÎfi ¯ÔÚÔı¤·ÙÚÔ Î.¿. µÚ˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂȘ Ù· ÔχÙÈÌ· ÎÈÌÔÓfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ‰Ò, Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Ì ÌÔÓ·‰Èο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ 7, 11, 13, 14, 18, 20 Î·È 21/10 Ó· Ì¿ıÂȘ Ò˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Á¢Ù›˜ ˘¤ÚÔ¯Ô, ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ. ™TOA ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË Á›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÛÂ˙fiÓ. Ÿˆ˜ ¿ÓÙ· Ì ÔÏÏ‹ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÚÂÏÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ. £· Û ‰ˆ ÂΛ. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ TÚÈ·ÓfiÓ, 210 8820.737 HARD ROCK CAFE °ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ· Î·È Ì ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ: οı ¶¤ÌÙË ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Djs, οı K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Á‡̷ٷ ÛÙ· ·È‰È¿, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ 1Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ٤ÛÛÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ‰ÒÚ· (ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚Ï. ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÂÏ.23). ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, 210 3252.758

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÎÚ¤·˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1926. ú KAT™APINA KËÊÈÛ›·˜ 311, KËÊÈÛÈ¿, 210 6254.072

E‰Ò ÙÚÒÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ fiÏË Ë ·ÏÈ¿ KËÊÈÛÈ¿, οÙÈ ı· ͤÚÂÈ. ú M K§HMATAPIA (H) ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3, BԇϷ, 210 8991.114

H ΢ڛ· A‰·Ì·ÓÙ›· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÎÔ˙·Ó›ÙÈÎÔ˘˜ ÎÂÊÙ¤‰Â˜ Ì ۿÏÙÛ· ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È ›Ù˜. KÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú K KO§§IA™ ™ÙÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3 (K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ & ¢Ú¿Ì·˜), T·ÌÔ‡ÚÈ·, 210 4629.620

æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „¿ÚÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ. A¤Ó·ÓÙÈ Ë ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ «5 È¿Ù· ÎÈ ¿ÏÏ·...»( 210 4618.808) Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. úú M KÀƒ∞-¡∆π¡∞ ¶˘ıÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, KÔψÓfi˜, 210 5229.290

§·˚Îfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi (·fi ÙËÓ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿) Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ Ì ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÎÈı¿Ú·, ‚·ÚÂÏ›ÛÈ· ÚÂÙÛ›Ó·. ú §√Àπ∑π¢∏™ I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª M∞¡ø§∏™ ™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜. M∞ƒ°∞ƒø §. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ 126, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4514.226

¶·ÏÈ¿ Ôχ ÁÚ·ÊÈÎfi Û‹ÌÂÚ· ·ÚÎÂÙ¿ Ì·˙ÈÎfi, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ÙÔ ·Á·¿ÌÂ. ∞ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ‹ ¡. ¢ÔΛ̈Ó. KÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ úª MAYPOMATH™

ÎÚ¤·˜, ıˆÚÂ›Ù·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘. C M M√¡π¶¶√ ¢ÚÔÛ›ÓË 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.440

PÔÌ·ÓÙÈÎfi fiÓÔÌ·, ̤۷ ÓÙÂÎfiÚ Î·ÙÛ·ÚÔÏÈο Î·È ÙÚ›ÊÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÎÔ˘˙›Ó·! ¶Ôχ ˆÚ·›Â˜ ¯ÔÈÚÈÓ¤˜ Î·È ·˚‰¿ÎÈ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎfiÙÛÈ ÊÔ‡ÚÓÔ˘. øÚ·›· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ú MONO¶ø§IO ∞£∏¡ø¡ IÔıÔÓÙȉÒÓ 10 & KÂÈÚÈ·‰ÒÓ, K. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3459.172

ºÈÏÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Î. AÁÁÂÏÈ΋˜. ¶·Ù·ÙԇϘ, ›Ù˜ Î·È Ôχ ηÏfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÚ·Û›. •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ Ì ËıÔÔÈÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÊÈÏÔÍÂÓ›. ú ∫ • MOY¢IANO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 17, 210 6844.826

™ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÌÂ˙¤‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ê›ÓÔ˘ ÛÈÙÈÎÔ‡ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ÚfiÛıÂÛ ÙÔ ‚¤ÚÔ Ï·˚Îfi ΤÊÈ. K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÓÔȯٿ, ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙfi. M¶PIZO§AKIA O TE§H™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775

E‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, ÌfiÏÈÎË Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. C M Møƒπ∞™ EÈÚ‹Ó˘ 56, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010.129

ŸÏ· Ù· ÎÚ·ÙÈο, ÛԢͤ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ. C NA´A¢E™ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 74, BԇϷ, 210 8990.197, 9657.706

°È· οÙÈ ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ. ºÈϤÙÔ ÈÂÚ¿ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ú K Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ¯‡Ì· ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÙÈÊ¿‰Ô, ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Ì ·Ù¿Ù˜, Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ú OINO£HPA EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 13 & XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘, Ï. K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7258.428

•ÂΛÓËÛ Ì „¿ÚÈ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, ÌÈÎÚfi„·Ú· ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ, Û·Ú‰¤Ï· Û¯¿Ú·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÎÚ·ÙÈο. ú M ¶EZOY§A™ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú ¶EIPATH™ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 125, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 8078.319

¢È¿ÛËÌË Ë Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. ú K M ¶§ATANIA (TA) MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 31, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6510156

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·. C K SARDELLES ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6399.102

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C ™ª∞ƒ∞°¢∞

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı˜ ÎfiÎÎÈÓÔ

¶›Ó‰Ô˘ 24, ¶Â‡ÎË, 210 8056.379

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 29


¢π∞™∫∂¢∞™∏ AÏfi, ÊÈÏfiÍÂÓÔ, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ. ú∫ª TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. AÓÔȯٿ οı ̤ڷ, ÎÚ¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË. ºI§ETAKIA ¢AºNH™ EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. ªÂ ÓÙÂÎfiÚ ÁÈÁ·ÓÙԷʛۘ Ì ·ÓıÈṲ̂ӷ ÏÈ‚¿‰È· Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜, Ê¿‚· Î·È ÛÈÙÈ΋ ηÚfiÙÔ-Ï¿¯·ÓÔ Û·Ï¿Ù·. C Xƒ∏™∆√™ ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ∆ÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. C K ª æ∞ƒπ™∆√¡ K·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ 16, N. IˆÓ›·, 210 2850.746

£’ ·Ó¤‚ÂȘ Ù· ÛηÏÈ¿ Ô˘ ı· Û ԉËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÓËÛÈÒÙÈÎË ·˘Ï‹. ¢È¿ÊÔÚÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜, Ï·˚ο ÛÙÔ Èο, ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜. úú øƒ∞π∞ ªÀ∆π§∏¡∏ (∏) ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ & ¶È›ÓÔ˘ 29, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5730.909

O ·ÚÈÔ˜ Z¿¯Ô˜, ‰‡Ù˘ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ı· Û ÂÚÈÔÈËı› Ì ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô˘ ¤È·Û·Ó ÔÈ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰Â˜ ÁÈÔÈ ÙÔ˘, ϷΤډ·, ÛÔ‡·, ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹. ú M

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™ BY™™INOKH¶O™ AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 14, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3248.728

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. AÏËÛÌfiÓËÙÔ ÙÔ ÔÙfi ‚‡ÛÛÈÓÔ ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹! ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú °§YKY™ (O) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

fine Italian cuisine Triptolemou 26, Gazi tel.: 210 3468720 reservations@trellipapia.gr www.trellipapia.gr

EÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi Ô˘˙ÂÚ› ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ıÂÒÓ, ÁÈ· ÔχˆÚÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ¿Ú·ÁÌ·. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙË 1.00 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ∂¶π Tø §∞´∫ø∆∂ƒ√¡ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

Opens @ 19.00 / closed on Sunday & Monday

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÁÂÌ¿ÙÔ Ì·Á·˙›. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi d.j. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO) AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, ÛÎfiÚ‰Ô Î·È ‚·ÛÈÏÈÎfi, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ÛÔ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∆Ú·¤˙È· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M MANIA AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016

EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ™›ÁÔ˘ÚÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ·. ú MOY¢IANO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 19, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

∫·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˜ ΋Ô˜ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ. OÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔÈ

30 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·. ú MOY™IKO MEZE¢O¶ø§EIO M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ A¯·ÚÓÒÓ, 210 2281.520

K¿ÔÈ· «·ÏÈfi·È‰·» 60s Û‡¯Ó·˙·Ó ‰Ò. TÒÚ· Â›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÙ¤ÎÈ fiÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ηډÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ›, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÙfiÓÔ˘˜ Ú·ÎfiÌÂÏÔ, ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÎÚ·Û›, ηٷ‚ÚÔ¯ı›˙ÔÓÙ·˜ ÎÚ·ÛÔÌÂ˙¤‰Â˜. £· Û ηÏԉ¯Ù› Ë T˙¤ÓË, ¿·È¯ÙË ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. ÕÌ· ‰ÂȘ fiÙÈ ·ÚÁ› Ì˜ ̤۷ Î·È ÙËÁ¿ÓÈÛ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. ú ¶A§AI ¶OTE °ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 75, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.739

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰Ô-ÁÏÂÓÙÔÎÔ›Ô. TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. M ·È‰fiÙÔÔ. ú P∞∫∞¢π∫√ ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 79, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9419.686

ÚÔ¯Ë Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ·˘Ï‹ Î·È ÌÈ· Û¿Ï· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª

CAFÉS/BARS ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116

To ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi spotting place Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿ η̷ÚÒÓÂÈ ‰Èη›ˆ˜ ÁÈ· Ù· daiquiri ÙÔ˘, ÙȘ Û·Ï¿Ù˜, ÙȘ Ù¿ÚÙ˜, ÙË ÌËÏfiÈÙ·, ÙË ÊÚ¤ÛÎÈ· electronica Î·È Ù· cinematic grooves. AæE¡∆π HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 19, £ËÛ›Ô, 210 3424.224

™Ù¤ÎÈ ÛÙÔÓ beat Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì Á‹ÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ı·ÏˆÚ‹, Ì ηʤ ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ΢ÚȷοÙÈη ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙ· ÓÙÂÎ. µUENOS AIRES CAFÉ N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

M¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 30, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰˘Ó·Ù‹, Ï·˚΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ú·Î¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË. ú ∫ª PAKO™Y§§EKTE™

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤. CUP & CINO

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘. ZÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. TÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ ı· ο„ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘. TÔ Û¤Ú‚È˜ Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi . C ™∫√Àºπ∞™

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. EXIS MUSIC CAFÉ

MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252

∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·È΋, 210 4281.164

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ-Û¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. C ∫ ™∆√ ª∂´¡∆∞¡π

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Ì happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Lemon. Resident d.js Santo, AdSugar, Angel. MINIM’S

∞Á. ∑ÒÓ˘ 43, ∫˘„¤ÏË, 210 8612.749

√ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂȘ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÓfi˜ ηÊÂÓ›Ԣ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂȘ Ì ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∫·È ÁÈ· ¿ÚÎÈÓÁÎ ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó È‰ÈˆÙÈÎfi. C K M • TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. AÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘ ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú K T∏™ ∫Àƒ∞-∂§π™∞µ∂∆ MÔÛ¯¿ÙÔ

£· ÙÔ ‚ÚÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ πÈfi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙÔ MÔÛ¯¿ÙÔ. ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È Ë ÊÔ‚ÂÚ‹ PˆÛÔfiÓÙÈ· ÁÈ·ÁÈ¿ EÏÈÛ¿‚ÂÙ, Ô˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÙ· Û‚¤ÏÙ· ηÈ, ·Ó ÛÂ Û˘Ì·ı‹ÛÂÈ, ı· ÛÔ˘ ÂÈ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙË PˆÛ›·. Œ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ „·ÚÈο Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜, úª X√çπ¢∞∫π

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 6947 031300

O AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi», ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ÁÈ· ¤Íˆ. ™ËÌ›ˆÛÂ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÙfi ‰ˆÚÂ¿Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11.00. LEMON

™ÎÔ˘Ê¿ 48, KÔψӿÎÈ, 210 3630.045

All day brasserie ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂÙ ÙÔÓ ·¤Ú· Û·˜. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. M¶PIKI ºÚ‡Ó˘ 18, 210 7518.637

K·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿ÚÈÛÙË ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ·, ÌÈ· ÔÚÙÔηϛ fi·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘, ÌÈ· funky ÁÈ¿Êη ÁÈ· „˘¯¤˜ ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ. AÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (Î·È K˘Úȷ΋). SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

™ÙË ÁÂÌ¿ÙË café-bars ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ˆÚ·›Ô˘˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. SUITA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™YN A£∏¡∞

§. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043

HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ, Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›), ˘¤-

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPA§A§A

AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

H ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË Ù¿ÛË ÛÙËÓ AÛÎÏËÈÔ‡, ÙÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ∆Ô Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜.

BARS A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙ˘Ï Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. MÂ˙¤‰Â˜ ÛˆÛÙfiÙ·ÙÔÈ Î·È ÎfiÙÛÈ ÛÙË ÛÔ‡‚Ï· ÁÈ· «ÎÂÚ·Û¿ÎÈ». A§Ã∏ªπ™∆∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

Swinging bar Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ ∆ÚÔ‡Û· Î·È ÙË ¡·Ó¿ °·‚·Ï¿ ÛÙË ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. To Ó¤Ô meeting-point Ù˘ fiÏ˘. ∞RT DECO K. B¿ÚÓ·ÏË 12, ÷ϿӉÚÈ, 210 6840.240

∫¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË “5 Senses Experiences” Parties Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫¿ı ¶¤ÌÙË ·fi 13/10 ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÙÈ “µikini Nights” Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ “Oriental Nights”. µARRIO CHINO KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.477

∫·Ù·ÎfiÎÎÈÓÔ „·Á̤ÓÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ì world-ethnicdub ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∆ÂÙ¿ÚÙË Î·È ∫˘Úȷ΋ world music Ì ÙÔÓ ªÈ¯. ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË Î·È ·fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ world dance mix ·fi Ùo˘˜ Globalistas. ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆Ú›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿. BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ d.j. Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ¶ÔÙfi ú 6 . °KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ˆÚ·›Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. EM¶§∂ø¡ ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ Ù˘Ï›ÁÂÙ·È Ì «Ì·‡ÚÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜», Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. TÚÔÌÂÚ‹ ı¤· (Î·È ÚÔ˜ AÎÚfiÔÏË ‚¤‚·È·), Ó‡¯Ù˜ ¤ÌÏÂÔÈ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó‚·ÛÌ¤ÓˆÓ vibes. ú ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

∆ÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3247.666

™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ 30+ hip hoppers, ËıÔÔÈÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜. MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎË-


6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 31


PROUD VOICE

T˘ M∞ƒπ∞™ CYBER (info@proud.gr)

∏ ∞∆∆π∫∏ √¢√™ ∫∞π ∞§§√π ¶√§ÀÃøª√π «¢ƒ√ª√π» K¿ı K˘Úȷ΋ ÙÔ ¿ÙˆÌ· ‰›Ï· ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÛÎÔÚÈṲ̂Ó˜ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚfiÛˆ· Î·È ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, dvd Î·È ÎÔ˘fiÓÈ·, Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Ù· ‰È·‚¿ÛÂȘ, Ó· Ù· ÂÙ¿ÍÂȘ ‹ Ó· ·Ù‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÙÔ˘˜. A˘Ù‹ ÙËÓ K˘Úȷ΋, Û ÌÈ· ÎÚ›ÛË Ó‡ÛÙ·˜, ÙȘ ¤Ù·Í· Î·È ·Ú·‰fiıËη ÛÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÌÔ˘. ŸÙ·Ó Í·Ó¿ÓÔÈÍ· ÙÔ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Î·È ¤Î·Ó· Ó· ÛËΈıÒ, ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î· Ì ÎÔÓÙfi Ì·ÏÏ› ÎÔÏÏË̤ÓÔ ›Ûˆ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ۷οÎÈ Ì·‡ÚÔ Î·È ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ (ÌfiÓÔ Ë ÁÚ·‚¿Ù· Ù‹˜ ¤ÏÂÈÂ) Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙȘ ÙÛ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ˜ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÛÙȘ ıËÏȤ˜ ÙȘ ˙ÒÓ˘, ¿ÎÚˆ˜ ·ÚÚÂÓˆ‹ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, Ì οÚʈÓÂ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ Î¿ÔÈÔ ·fi Ù· ͤӷ lesbian magazine Ô˘ ¤¯ˆ ‹Ù·Ó ͯ·Ṳ̂ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ΢ÚȷοÙÈΘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÌÂÙ¿ ‰È¿‚·Û· Ì ÂÏÏËÓÈο, ÌÂÁ¿Ï· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· «ı¤Ïˆ Ó· ÂÚÓ¿ˆ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ¿ÓÂÙ· ÛÙËÓ AÙÙÈ΋ O‰fi ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ e-Pass». EÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËη! ™Â KAMIA ¿ÏÏË ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ó· Ô˙¿ÚÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ì ÙfiÛÔ ·fiÏ˘Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ lesbian style. EÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ë AÙÙÈ΋ O‰fi˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο «Ô‰ËÁ› Û χÛÂȘ», fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È ÙÔ ÛÏfiÁÎ·Ó Ù˘, Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÚÔÛı¤Ùˆ ÂÁÒ. £· η̿ڈӷ Ôχ ·Ó ÁÂÌ›˙·Ó ÙËÓ fiÏË Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ê›Û˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÌfiÓË ÌÂÁ¿ÏË, ÂÚ‹Ê·ÓË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ô˘ ÎÔÛÌ› ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ IÂÚ¿˜ O‰Ô‡ Î·È KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, fiˆ˜ ηÙ‚·›ÓÂȘ ÙÔ Ú‡̷ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ÛÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÓÔ‹ Î·È ¿Ô„Ë gay club, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ must ÛÙ¤ÎÈ fiÏ˘ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ gay ÛÎËÓ‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ‹ Ù˘ ÛÙ· Á‡Úˆ Ì·Á·˙È¿. TÔ Fou club ¤¯ÂÈ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÁ¿Ï· ·ıËÓ·˚ο gay club ‰ÂÓ Ú¿Í·ÓÂ. TÔ Fou club ·Ó¤‚·Û ‰È·Ê‹ÌÈÛ‹ ÙÔ˘, Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ rainbow flag ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ fiÔ˘ ÂÚÓ¿Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÓٷϛΘ. TÔ Fou club Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Á·˙› ÛÙÔ gay village ÙÔ˘ °Î·˙ÈÔ‡ Ô˘ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ·ÓÂÌ›˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË rainbow ÛËÌ·›·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ Ì·Á·˙› ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ «gay friendly»Ø Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙfiÏÌËÛÂ Î·È Ì·˜ ¤-

ηÓ ӷ ÓÈÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ›ÁÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· gay bars. A˘Ùfi ¤ÚÂÂ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ó· ›¯·Ó οÓÂÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ gay bars Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ °Î·˙ÈÔ‡: Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi gay village, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ rainbow ÛËÌ·›Â˜. °È· ¤Ó·Ó ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ KfiÛÌÔ, ¤ÙÛÈ ÙÈÙÏÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ weekend Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ Î·È Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ Ì·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ¤ÓÙÈÌ· ÛÙ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô˘ Ì·˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÔ˘ Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ڷÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. TÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ¿ÓÙ· Î·È ¤ÁηÈÚ· ÂΉ›‰ÂÈ ‰ÂÏÙ›· ∆‡Ô˘ ¿ÌÂÛ˘ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓÔ‡˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹˜ Ì·˜, οÙÈ Ô˘ ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú¿ÍÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó·Ê¤Úˆ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÌËÓ ÙÔ Í¯ӿÌÂ. Afi ÙË ıÂÌÈÙ‹ ¢¯‹ ÂÓfi˜ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û ÈÔ ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË Î·È ‰Ú¿ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô «¶Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¶Ï·Ó‹Ù˘», ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi gay & lesbian ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÂÓ EÏÏ¿‰È. ŒÓ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ¢‰ÔÎÈÌ› Î·È Ô˘ Ì›· TÂÙ¿ÚÙË Î¿ı ̋ӷ ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰Ô˘ÏÂȘ gay Î·È ÏÂÛ‚ÈÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ/-›‰ˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È ÔÈËÙÒÓ/ÔÈËÙÚÈÒÓ. M ËıÔÔÈÔ‡˜ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· gay Î·È ÏÂÛ‚È·ÎÒÓ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÊÔ‡ ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·È Ù˘¯¤˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ˙ÂÈ ÎÚ˘Ê¿ Î·È Ó· ‚ÈÒÓÂÈ ÛȈËÏÔ‡˜ ¤ÚˆÙ˜ Î·È ·ÈÛı‹Ì·Ù·. AÓÂÈʇϷÎÙ· Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. £· ‚Ú›Ù fi,ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋ gay Î·È ÏÂۂȷ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· queer ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. O «¶Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ¶Ï·Ó‹Ù˘» Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ̯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ۯ‰fiÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ gay & lesbian ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ˘ÏÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ «10%» Î·È «Antivirus», ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ¢ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜. TÂÏÂ˘Ù·›· HÌÂÚÔÌËÓ›· ηٿıÂÛ˘ 30 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. O ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜, ÏÂÛ‚›Â˜ Î·È ÙÚ·ÓÛ¤ÍÔ˘·Ï Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙË Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÂÍÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. TÔ £¤Ì· ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡: «°Ú¿„Ù ¤Ó· ‰È‹ÁËÌ· Ô˘ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ì ı¤Ì·: AӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘...» T· ΛÌÂÓ· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·ÔÛÙ›ÏÂÙ ÛÙËÓ T·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ı˘Ú›‰·: T.£. 31626, K·Ù¿ÛÙËÌ· Aı‹Ó·˜ 47, T.K. 10035 Aı‹Ó·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.lesbian.gr

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÔÈ, 210 6910.797

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. MAYO ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ d.j. ÁÈ· Ù· pop remixes Ô˘ ÍÂÙÚ˘ÒÓÂÈ. MEDLEY MUSIC BAR IÏÈÛ›ˆÓ 26, Ï. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿˜, 210 6251.536

™˘Ó¯‹ ¿ÚÙÈ, live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ. ∫˘ÚȷΤ˜ ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Medley party Ì ÚÔÎ, Ï¿ÙÈÓ Î·È ÓÙ›ÛÎÔ. ∆ÂÙ¿ÚÙË jazz live Î·È ¶¤ÌÙË live Ì ÙÔ latin ÁÎÚÔ˘ Grupo Pachanga. ™ÙȘ 6/10 live oÈ Grupo Pachanga. PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, Ï·Ù›· K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

™ËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο, Â›Ó·È ÁψÛÛÔ‰¤Ù˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Î¿ÔÈ· ÎÚ‡· È¿Ù·, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈÎfi Ì·Ú Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û ¤Ó· „˘¯Â‰ÂÏÈÎfi Ô ÛÎËÓÈÎfi. PETROGAZ

CLUBS DANZA CLUB AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹, 6978096900

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi house, techno, electro Î·È r ’n’ b ∆ÂÙ.-∫˘Ú. Resident d.j. ÔÈ CJ Jeff, I-kie, Leon Sega, Chevy, Static, Klinik d.j. team. EXO-VITRINE ª. ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, ªÂÙ˜, 210 9237.109

ª¤Û·-¤Íˆ ÁÈ· ‚·ıȤ˜ ·Ó¿Û˜, Ì maistream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∫Àµ√™ ∂ÚÌÔ‡ &£ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159

¡¤· ¿ÊÈÍË Û 3 ÔÚfiÊÔ˘˜, Ì ٷڿÙÛ· Ô˘ ‚ϤÂÈ ∞ÎÚfiÔÏË, ÚÔÛÂÁ̤ÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. LALLABAI K‹Ô˜ ∑·›Ԣ, 210 3369.340-1

¢È·ÎfiÛÌËÛË Û ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ, ·ÙÛ¿ÏÈ, ͇ÏÔ Î·È Ì¿ÚÌ·ÚÔ. ÃfiÚ„ ÛÙÔ Á˘¿ÏÈÓÔ dancefloor Ì ÂÙÚÒÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ µÂ˙Ô‡‚ÈÔ. LATIN HOUSE µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

∆Ô latin ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ µ.¶. ÃÔÚfi˜, d.j. Î·È happenings. ª∞D CLUB

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & ¢ÂÎÂϤˆÓ 12, °Î¿˙È, 210 3454.604

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi eclectic electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. PICA PICA

∂¤ÛÙÚ„ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·È ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ main stage Ì indie pop-rock ÂÈÏÔÁ¤˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ 80s. Resident d.j. o ¶¿ÓÔ˜ °È·Óӷο΢. ª√∆∂L

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. ¶√∆√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ d.j. Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5 . ¶ø§∂π∆∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

NÂÔÏ·È›ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. Tƒ∞ §∞ §∞ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 45, ∞ı‹Ó·, 210 3628.066

¡¤Ô café-bar, Ì ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ʈÙÂÈÓ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È ÎÔ‡ÎÔ˘ ‰È¿ıÂÛË. ™Ù¤ÎÈ ËıÔÔÈÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

HÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, guest d.j. Î.¿. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›·. FANTASHEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 6972220.530

Coffee shop-bar Ì 4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, club οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ electropop ÛÎËÓ‹. STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502

∆Ú·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, οı ¶·Ú·Û΢‹

32 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· clubbing.

™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3238.970

∫¿ı ¶¤ÌÙË ∂lectricity Ì ÙÔÓ CJ Jeff Û tech house. TȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ special guests Î·È Û˘¯Ó¿ Klik rec. parties, ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ SOL ÙÔ˘ Dim Pap. SPELL CLUB 22 ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶·Ú·Ï›· ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘

Privé ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì fingerfood Î·È Ó·ÚÁÈϤ, clubbing ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. µarÌ·Ó¿‚ÈÎÔ ÁÈ· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· cocktails. ∫¿ı ∆Ú›ÙË Latin Fiesta, οı ¶¤ÌÙË Ô °Ú. ™·ÌÔ˘ÚοÛÔÁÏÔ˘ ÙÔ˘ Best, ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ¿ÚÙÈ Sex & the City Î·È Î¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÙfi ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÙË ladies’ card. UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

∆Ô Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘. √ °ÈÒÚÁÔ˜ º·Î›ÓÔ˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ events ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, Û ¤Ó· ebm/electro/gothic barclub Ô˘ ¤ÏÂÈÂ. VENUE 30fi ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, 210 8971.763-159, 8970.333

™ÙÔ «On the Rocks» Ì mega ÔÏ˘¯ÒÚÔ ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ, Û 3 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰·: Dancestage, Bed Î·È Organic Bar. Closing party ÛÙȘ 8/10 Ì ÙÔÓ Paul Oakenfold.

™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057

™˘¯Ó¿ live Ì ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ÁÎÚÔ˘. 4/10:ªatisse. JAZZ UPSTAIRS ¶§. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

∏ ÌÈÎÚ‹ jazz ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ µar Guru. 6/10: A. £ÂÚÌfi˜, ∂ÈÚ. ∫Ô˘ÏÏÔ˘Ú¿˜, ∆. º·Ú·˙‹˜ Î·È ∞Ï. ∫ÙÈÛÙ¿Î˘. KÀ∫§√™ MUSIC BAR CAFÉ TÈÌÔı¤Ô˘ 2, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.516

BLUE TRAIN

MÔ˘ÛÈ΋ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ rock Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. Afi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ live Ì ÙÔ˘˜ Mȯ¿ÏË ∫·Î¤Ë Î·È ∫›ÌˆÓ· ¶ÔÏ¿ÙÔ.∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 9. ªπ∫∂’S IRISH BAR

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3460.677

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ηʤ ‹ ÔÙfi. MÔ˘ÛÈ΋ mainstream, ‰È·ı¤ÙÂÈ video wall, ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. FOU CLUB

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì Ôχ ηڷfiÎÂ, Û˘Ó¯‹ live Î·È oÏÏ¿ happenings. MIKƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞∆ƒ√

G&L

IÂÚ¿ √‰fi˜ & ∫ÂÏ¤Ô˘ 8, °Î¿˙È, 210 3466.800

∞ttitude club Ì ·˘ÛÙËÚ‹ fiÚÙ·, live show, ·ÓÔȯÙfi ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿. ∂ÏÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· hits ·fi ÙÔÓ d.j XÚ‹ÛÙÔ. K∞∑∞ƒª∞ KˆÓ/fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3460.677

ªÈÎÚfi club Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜. TfiÛÔ ÌÔ˘ÛÈο fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘, Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· gay ÎÏ·Ì¿ÎÈ·. §∞ª¢∞ CLUB §ÂÌ¤ÛË 15 & Ï. ™˘ÁÁÚÔ‡, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9224.202

10 ¯ÚfiÓÈ· ‡·Ú͢ ÁÈ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ gay club Ù˘ fiÏ˘, Û ‰‡Ô stages. ¶ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ì fiÌÔÚÊ· Ó·ڿ ·ÁfiÚÈ· Î·È Û˘¯Ó¿ ÊÈÏÔÍÂÓ› go go boys, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ì videowall. PLAY

µÂ˝ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644

∏ ÈÔ ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ӥ˜ Ì¿ÓÙ˜ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. RODEO X¤˘‰ÂÓ 34, Ï. µÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702

™ÙȘ 7 & 8/10 Ô §¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì guest ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ. ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À ∞¶∂¡∞¡∆π ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

•ÂΛÓËÌ· Û ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË Î·È ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 6, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100, ÊÈ¿ÏË ÎÚ·Û› ú 50. ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

√ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ∫¿Ùˆ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¡¤· ·È‰È¿, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Û Ô, ÚÔÎ, ÛfiÔ˘Ï Î·È Ê·ÓÎ ‰È·Û΢¤˜. ŒÓ·ÚÍË: 23.30. ™∆√¡ ∞∂ƒ∞

KˆÓ/fiψ˜ 78 & IÂÚ¿ O‰fi˜, °Î¿˙È

∫¿ÛÛÔ˘ 11, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5056.199

∞fi Ù· ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ· gay clubs, Ì ÂÍ·›ÛÈ· dance ÌÔ˘ÛÈ΋, videowall Î·È ÎfiÛÌÔ ·ÁfiÚÈ·, ·ÁfiÚÈ· fiÌÔÚÊ· ·ÁfiÚÈ·.

∂‰Ò Î·È 8 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. ™˘Ó¯›˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™

¶π™∆∂™

∞§∞µ∞™∆ƒ√¡

A¶√§§ø¡

¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102

™˘ÁÁÚÔ‡ 259 & ∞ÌÊÈı¤·˜. 210 9427.580-1

™ÙȘ 7 & 9/10 ¤ıÓÈÎ ·fi ÙËÓ ™˘Ú›· Ì ÙÔÓ Ziad Rajab. 10/10: ∞ÓÔÈÎÙ‹ £¿Ï·ÛÛ·. 12/10: ™Ù¿ı˘ ¢ÚÔÁÒÛ˘. CLUB A¡

∞fi 7/1 ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· ·fi Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. ¶ÂÙÚ¤Ï˘, ∞ÔÛÙÔÏ›· ∑ÒË Î·È Ë ·Ó·‰˘fiÌÂÓË ∫·ÙÂÚ›Ó· ™Ù·Ó›ÛË. ∞fi ∆Â-

Ù¿ÚÙË ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15, ÊÈ¿ÏË ÎÔÌϤ ú 150, ÊÈ¿ÏË ÎÚ·Û› ÁÈ· ‰‡Ô ú 80. ∞ƒ∂πø¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 142 & ¶ ƒ¿ÏÏË, 210 3454.888-108

√ °È¿ÓÓ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, ÌÂ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ÛΛ˙ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ Ó¤· Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· ·È‰È¿. ∞fi ∆ÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15, fÈ¿ÏË ÎÔÌϤ ú 160, Û¤ÛÈ·Ï ÎÔÌϤ ú 180. ∞™∆∂ƒπ∞ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8946.898

√ ¶¿ÓÔ˜ ∫È¿ÌÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÕÓÓ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘, ÿÚË °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î.¿. CAN CAN ¶¤ÙÚÔ˘ ƒ¿ÏÏË 62 & ∫ËÊÈÛÔ‡, 210 5612.321

ŒÊË £Ò‰Ë, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ∆›Ó· ∆Ú¿ÎÔ˘ Ì ¤Ó· ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÎÂÊ¿ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. DOWN TOWN AÓÙ›ÓˆÚÔ˜ 42, ∫¿Ú·‚ÂÏ, 210 7250.000

™ÙÔ ÚÒËÓ Taboo ·fi 6/10 Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·ÛÎÔ˘Ï›‰Ë˜ Î·È ÔÈ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ µÔÏÔÓ¿ÎË Î·È ƒÂÓÈÒÙ˘ Û ¤Ó· Ó·ÓÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ¤Ó· ÎÂÊ¿ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÁϤÓÙÈ ÂÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ.∞fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. LA NOTTE Agora Center, ∫ËÊÈÛ›·˜ 10-12, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6846.139, 210 6846.140

∞fi 6/10 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫˘ÚÈ·Ó›‰Ë˜, ¡›ÎÔ˜ °È·ÙÚÔ˘‰¿Î˘ Î·È ¡¿ÓÙÈ· ¶·Ù¤Ú·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 10. ºÈ¿ÏË ÎÔÌϤ ú130. LIFE ¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 3Ë ª·Ú›Ó·, ∫·Ú¿‚È, 210 8942.788

∞Ó. ª·ÓÙ¿˜ Î·È ∫ˆÓ/ÓÔ˜ £·Ï·ÛÛÔ¯ÒÚ˘ Ì·˙›. ª√À™∂™ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 253, 210 9425.601-2

¢˘Ó·Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙËÓ ∞ÁÁ. ∏ÏÈ¿‰Ë, ÙÔn ÃÚ. ªÂÓȉȿÙË, ÙÔ˘˜ º›ÏÔ˘˜ ÁÈ· ¶¿ÓÙ· Î.¿. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033

√ ¡›ÎÔ˜ µ¤ÚÙ˘ ÌÂÙÚ¿ Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ «Pop Idol» ™Ù. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË ª. §‡ÙÚ· ·fi ÙÔ «FS2». SKYLADIKO VIP ™˘ÁÁÚÔ‡ & ∞ıËÓ¿˜ 2, 210 9519.219

¡¤Ô Û¯‹Ì· Ì ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ª·Ú›ÓË Î·È ™·ÌÚ›Ó·. ºø™ πÂÚ¿ √‰fi˜ 7-9, 210 3428.053-4

√ ™Ù·Ì¿Ù˘ °ÔÓ›‰Ë˜ Ì·˙› Ì ÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ πˆ¿ÓÓ· ∫Ô˘Ù·Ï›‰Ô˘ Î·È ∂Ï¿ӷ ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘. ●


>>

∆Ô˘ °. ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr) ÙÚË MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, B·Û. ™Ô-

¶¤ÌÙË 6 BLUE NIGHTS M›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, ÙÔ Blue bar Î·È Ô KÔÚÌÔÚ¿ÓÔ˜ Û ¤Ó· special guest ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û live performance. •ÂΛÓËÌ· Ì ÙËÓ K·Ó·‰¤˙· Lucil Lederhosen Ì ¤Ó· keybo·rd ·Óٛη Î·È ÌÈÎÚfiʈÓÔ. M˜ Î·È ‰Â˜ www.lederhosenlucil.com Blue Bar, MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 8, X·Ï¿Ó‰ÚÈ. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË JAMAICA BASS E›·ÌÂ, ÙÔ bass bus ʤÙÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙȘ ¶¤ÌÙ˜. OÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ dub and bass: Rankin Johnny, Collie Youth & Dread Power Ì ‚ÚÒÌÈη 45¿ÚÈ· ·ÏÈÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. Spirit Bar, MÈ·Ô‡ÏË 13, æ˘ÚÚ‹. 210 3217.433. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË U2-OUT OF CONTROL PARTY To ÂÏÏËÓÈÎfi fan Club ÙˆÓ U2 Ù· ·›˙ÂÈ Ì ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜. ™¿ÓȘ Î·È live ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Î·È ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘˜. Me tÔÔ, ‰ËÏ·‰‹. AϯËÌÈÛÙ‹˜, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹, 210 3216.240

¶·Ú·Û΢‹ 7 KAMEPATA ŒÚÁ· ÙˆÓ X¤ÓÙÂÏ, ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ Î·È °ÈÒÚÁÔ˘ KÔ˘ÌÂÓÙ¿ÎË Ì ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔÓ Christopher Warren-Green Î·È ÛÔÏ›ÛÙ ÙÔÓ È·Ó›ÛÙ· °ÈÒÚÁÔ-EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï §·˙·Ú›‰Ë. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜, ·›ıÔ˘Û· ¢ËÌ‹-

Ê›·˜ Î·È KfiÎηÏË, 210 7282.333. ŒÓ·ÚÍË: 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 6,50, ú 17, ú 27 OPENING LIVE PARTY @ IN VIVO ¢È‹ÌÂÚÔ live party ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ ÛÙȘ 7 & 8/10 Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ °ÈÒÚÁÔ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ & Aura, B·Û›ÏË ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ –·fi ÙË ™˘ÚȉԇϷ–, Hot Organ Trio, A. °ÎÔÌfi˙È·˜ & Blues Revenge, Î·È Drunk Trunk. IN VIVO, X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 79 & MÂıÒÓ˘, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3822.103. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 6 SPOOKSHOW WITH LUCIFIRE Spookshow A˘Ùfi ͤÚÂÙÂ, ·˘Ùfi ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙÂ. K·È ηϿ οÓÂÙÂ. OÈ Ù‡ÔÈ ÛÙÔ Underworld ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ. Freak cabaret show & fireshow ·fi ÙË §ÔÓ‰Ú¤˙· Lucifire Ì ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÂÈ: Torture Garden, Jim Rose Circus, Glastonbury, Î.¿. ™Ù· ÓÙÂÎ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ º·Î›ÓÔ˜ Ì dark electro, EBM, industrial. Underworld, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5, Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: ú 10 FUNDRACAR FUNK & REGGAE ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÁÎÚÔ˘ Û ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. MÈÎÚfi MÔ˘ÛÈÎfi £¤·ÙÚÔ, B½ÎÔ˘ 33, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644. ŒÓ·ÚÍË: 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 7 ELECTRIC WIZARD Stoner rock ·fi ÙË BÚÂÙ·Ó›· Ì ÂÂÈÛԉȷο live. M·˙› ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Sun of Nothing Î·È Heavier

Than God. An Club, ™ÔψÌÔ‡ 13-15, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.056. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 25. PANORAMIC NIGHT Party Ì ambient, chill out Î·È downbeat ·fi ÙÔÓ d.j fishhimself. OÈ ÚÒÙÔÈ 30 ÙÛÈÌ¿ÓÂ, ¯ˆÚ›˜ ‰fiψ̷, Î·È ·fi ¤Ó· CD ‹ DVD. GIMMICK, TÛ·Ì·‰Ô‡ 15, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3616.469. ŒÓ·ÚÍË: 23.00 §AKH™ ¶A¶A¢O¶OY§O™ - A°AMEMNøNA™ Live Ì rock’n’roll ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ŒÏÏËÓ· Û˘Óı¤ÙË Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Î·È Ì·˙› Ô AÁ·Ì¤ÌÓˆÓ·˜ Ô˘ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ fame story Û¯ÔÏ‹. Rodeo, X¤˘‰ÂÓ 34, ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10. K·È ÛÙȘ 8/10 °IANNH™ PA¶TH™ Jazz rock Ì ÛÙÔȯ›· swing Î·È latin Ì ˘ÏÈÎfi ·fi Ù· ¿ÏÌÔ˘Ì «Trip» Î·È «The Circle». House of Art, ™·¯ÙÔ‡ÚË 4 η ™·ÚÚ‹, 210 3217.678. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú·: ú 15,50

™¿‚‚·ÙÔ 8 MIA ™YNAY§IA °IA TH ZøH O KÒÛÙ·˜ M·Î‰fiÓ·˜ Ì ÙÔÓ IÙ·Ïfi ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ Gigi D’Alessio Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ÙÔÓ M¤ÌÔ MÂÁÓ‹. ™Ù¿‰ÈÔ «I. ZËÚ›Ó˘», Ï. KËÊÈÛ›·˜ 192, KËÊÈÛÈ¿, 210 6289.010-2. ŒÓ·ÚÍË: 19.00. EχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜ ROCKETS √È ¤ÏÏËÓ˜ ·Ó·‚Ȉ٤˜ ÙÔ˘ rock’n’roll Rockets Ì ¤Ó· ‚Ô˘ÙËÁ̤-

ÓÔ ÛÙË ÌÚÈÁÈ·ÓÙ›ÓË ÚÔηÌ›ÏÈ. Pin up. AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË 21, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825 SIC ON STAGE II ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· WEB, Ritual of the Black Sun, Universe 217, Crystal Flame. Underworld, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5, Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜. ŒÓ·ÚÍË: 18.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: ú 8

∆Ú›ÙË 11 ¢OMNA ™AMIOY BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ HÚÒ‰ÂÈÔ

∆ÂÙ¿ÚÙË 12 MOY™IKE™ TETAPTE™ H N¤ÏÏË ™ÂÌÈÙ¤ÎÔÏÔ Û ¤Ó· ÚÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘ Ì ¤ÚÁ· MÂÙfi‚ÂÓ, Mڷ̘, P·¯Ì¿ÓÈÓÔÊ Î·È ™ÙÚ·‚›ÓÛÎÈ. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ, A›ıÔ˘Û· ¢ËÌ‹ÙÚË

MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, 210 7282.000. ŒÓ·ÚÍË: 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 5,50, ú 14, ú 22 CHICKS ON SPEED D.j. set ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ posteverything ÁÎÚÔ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «Visitors», ¤Ó· 25' video dance, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ÙȘ Chicks on Speed Ó· ÂÚÈÏ·ÓÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÛÙÂÁ˜ Î·È Â͈Á‹ÈÓ˜ ÛÙË N¤· YfiÚÎË. ™Â ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ Deborah Schamoni. K·È Ù¤ÛÛÂÚ· video-clip ÙˆÓ Chicks on Speed Ì ÚÒÙÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ Kaltes Klares Wasser. Bios, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 ●

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 33


MÈ· ̤ÏÈÛÛ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ. TÔ˘ £. AıÂÚ›‰Ë. ™ÎË-

ÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AıÂÚ›‰Ë˜, ™Ì. K·Ú‡‰Ë, AÓÙ. §Ô˘‰¿ÚÔ˜, B. BÔÏÈÒÙË. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 18.15. ú 22, ú 18, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.). ALTERA PARS M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 123, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.011 E›Û·È ¤Ó· ÎÙ‹ÓÔ˜, B›ÛÎÔ‚ÈÙ˜! B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÔÌÒ-

Ó˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Al. Boffa. ™ÎËÓÔı.: °Ú. X·Ù˙¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™Ù. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜, N. Z¿Áη, °. ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, K. °ÂˆÚÁ›Ô˘, °Ú. X·Ù˙¿Î˘. ¢Â˘Ù., TÚ. 21.15. ú 15,ú 10 (ÊÔÈÙ.) BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, 210 5223.522 O ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜ ÛÙË ÛÙ¤ÁË. MÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÙˆÓ J. Stein, J. Bock. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ú. B·ÏÙÈÓfi˜, N. B·ÏÛ¿ÌË Î·È 23 ËıÔÔÈÔ› Î·È ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋)-K˘Ú. Î·È 18.00. ú24,ú 22 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.). Afi 7/10. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 ÕÏÌÔ˘Ì. Performance ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È visual art. ™ÎËÓÔı.: AÏ.

¢Ô˘ÚÌ¿˙ÂÚ. EÚÌËÓ.: AÏ. ¢Ô˘ÚÌ¿˙ÂÚ, XÚ. T·ÓÙ·Ï¿Î˘. Visual art: ºˆÎ·Â‡˜. ™ÙȘ 8/10, 21.00, 9 & 10/10, 21.00-23.00 E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, 210 5138.067 Penalty. TÔ˘ °. ¶·ÏÔ‡ÌË. ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, £. AÏÂ͛Ԣ, ¢. §¿ÏÔ˜, °. §Â¿ÎÔ˜, £. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ú 20,ú 13,50 (ÊÔÈÙ.). £EATPIKH ™KHNH N¿ÍÔ˘ 84, Ï. KÔÏÈ¿ÙÛÔ˘, 210 2236.890 ÕÓıÚˆÔÈ Î·È £ÂÔ›. T˘ M·ÚÈÏÔ‡˜ B·ÏÂÔÓÙ‹. ™ÎËÓÔı.: M. B·ÏÂÔÓÙ‹. ¶·›˙Ô˘Ó: B¿Ûˆ ¢Ô‡Î·, M. B·ÏÂÔÓÙ‹. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, 210 9212.900 ¶¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜: O ÕÚÓÙÂÓ ·fi ÙÔ º¤‚ÂÚÛ·Ì, AÓˆÓ‡ÌÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. P‹Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. P‹Á·˜, E‡Ë M¤ÚÌËÁη, XÚ. ™Ô˘Á¿Ú˘, M. N›Î·˜, §. TÛ›ÚÔ˘. TÂÙ.¶·Ú. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 18, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ª¤¯ÚÈ 9/10. - EχıÂÚË ÙÒÛË. TÔ˘ T˙Ô˘˙¤ M·ÓÊÚ›ÓÙÈ ·fi

(thearter@athensvoice.gr)

ÙÔ «¶·Ó‰·ÈÌfiÓÈÔ 7». ™ÎËÓÔı.: °. P‹Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. P‹Á·˜, XÚ. ™Ô˘Á¿Ú˘, EÏ. ¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘. TÂÙ.™¿‚‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 12-16/10. K¿Ùˆ ¯ÒÚÔ˜: MÈ· ˆÚ·›· Î·È ÈÛÙÂ˘Ù‹ ÈÛÙÔÚ›·. TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: £. BÔ˘ÙÛ¿ , E. K·¿ÓÙ·Ë, T. ºÚ·ÁÎÈ¿˜, °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. ú 18, ú 10 ( TÂÙ, ¶¤Ì.). Afi 6/10. ¢ÒÌ·: K·ÙÛ·Ú›‰· (‚Ï. ÛÂÏ.45)TÂÙ.-¶·Ú. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 14, ú 10 (ÊÔÈÙ.), ú 10 (¶¤Ì.). £H™EION TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3255.444 º‡ÏÏÔ Î·È ºÙÂÚfi. Afi ÙÔ ¯ÔÚÔı¤·ÙÚÔ «Nٷϛη». XÔÚÔÁÚ.: B. °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. XÔÚ‡ԢÓ: K. ™ÎÈ·‰¿, º. ºÔ˘ÚÔ‡ÏË, R. Thorpe, P. °Ï˘Ì›ÙÛ·, N. K·ÚÌ›ÚË. ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. 21.30, ú 15,ú 10 (ÊÔÈÙ.). M¤¯ÚÈ 10/10. §AM¶ETH §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 MfiÏȘ ¯ÒÚÈÛ·. N·ÓÈ΋ Έ̈‰›· ÙˆÓ B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘, B. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó 10 Ó¤ÔÈ ËıÔÔÈÔ›. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋)-K˘Ú. Î·È 18.00. ú 24, ú 20 (Ï·˚΋), ú 16 (ÊÔÈÙ.). Afi 7/10. MOY™OYPH ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 7, Aı‹Ó·, 210 3310.936 æ¤Ì· ÛÙÔ „¤Ì·. KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ N›ÏÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ™ÎËÓ.KÔÛÙ.: ¢. Z·Ú›Ê˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, ¶. X·˚οÏ˘, HÏ. §ÔÁÔı¤Ù˘, M. Z·ÚÔÎÒÛÙ·, N. OÚÊ·ÓÔ‡, B. P›Û‚·˜. TÂÙ. (Ï·˚΋) 19.30, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 18.15. ú 23, ú 18 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.). Afi 6/10. ¶OPTA §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 59, 210 7711.333 ¢˘Û·ÚÌÔӛ˜. T˘ T˙fiȘ K¿ÚÔÏ ŸÔ˘Ù˜. ™ÎËÓÔı.: N. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Y‚. M·ÏÙ¤˙Ô˘, K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8656.004 H °ÏˆÛÛÔÎÔ¿Ó· ‹ ™ÙfiÌ· ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈÏÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. Kˆ-

̈‰›· ÙÔ˘ M·ÚÈ‚Ò. ™ÎËÓÔı.: N. K·ÌÙÛ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. A‰·Ì¿ÎË, M. Z·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘, XÚ. ¶·‡ÏÔ˘, AÓ. EÏÂÊ¿ÓÙË, K. ¢·Ó›Î·˜. ¶¤Ì-™¿‚‚. 21.30, K˘Ú.-¢Â˘Ù. 20.30.ú 15,ú 10 (ÊÔÈÙ.), ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. Afi 12/10. ●

>>

>> A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343

∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏

∆Ô˘ ∏§I∞ ºƒ∞°∫√Y§∏

∆È ·›˙ÂÙ·È

ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ White Castle. M¿Áη ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ‚Á¿˙·Ù Û DVD ηÙ¢ı›·Ó; STER CINEMAS A°.

(****) O APXITEKTONA™ MOY (MY ARCHITECT) ÙÔ˘ N·ı¿ÓÈÂÏ K·Ó. O ÓfiıÔ˜ ÁÈÔ˜ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ ˙ˆ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘. ŒÓ· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ŸÛÎ·Ú ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘. MIKPOKO™MO™ TO NH™I (SEOM) ÙÔ˘ KÈÌ KÈ-NÙÔ˘Î. M ÙÔ˘˜ °ÈÔ˘ÓÁÎ ™Ô˘, °ÈÔ‡ÛԢΠKÈÌ.ŒÓ·˜ Ê˘Á¿˜ Ì ٿÛÂȘ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Î·È ÌÈ· ÌÔ˘Á΋ ÎÔ¤Ï· Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È ˆ˜ ‰fiψ̷ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÌÈ· Û·‰ÔÌ·˙Ô¯ÈÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË ‰›Ï· ÛÙÔ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘. H ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· Ô˘ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi ÙÔÓ KÔÚ¿ÙË ÛÎËÓÔı¤ÙË ÛÙË ¢‡ÛË, ·fi ÙÔ 2000, Ì ԢΠÔÏ›Á˜ ÛÔηÚÈÛÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. O™KAP, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, A§ºABI§, AN¢OPA, £H™EION, METPO¶O§, TITANIA Cinemax, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ONEIPO

(**) ™TOIXEIøMENO NEPO (DARK WATER) ÙÔ˘ B¿ÏÙÂÚ ™¿Ï˜. M ÙÔ˘˜ T˙¤ÓÈÊÂÚ KfiÓÂÏÈ, T˙ÔÓ ™. P¿ÈÏÈ. XˆÚÈṲ̂ÓË ÌËÙ¤Ú· ÌÂÙ¿ ÌÈÎÚ‹˜ ÎfiÚ˘ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙Ô˘Ó Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ·ÂÈÏËÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˙ËÙ¿ ÛÙÔÚÁ‹ ·fi ÌÈ· Ì·ÓԇϷ... Remake ÂÓfi˜ ÁÓˆÛÙÔ‡ È·ˆÓÈÎÔ‡ ıÚ›ÏÂÚ, Ì ·Ú··Ó›ÛȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘. AE§§ø Cinemax, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, A£HNAION Cinepolis, BAPKIZA, CINE CITY, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, ETOYA§A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, TPIA A™TEPIA, XA´§A´º

(***) TE§EYTAIE™ MEPE™ (LAST DAYS) ÙÔ˘ °Î·˜ B·Ó ™·ÓÙ. M ÙÔ˘˜ M¿ÈÎÏ ¶ÈÙ, §Ô‡Î·˜ X¿·˜. EÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ KÂÚÙ KÔÌ¤ÈÓ, Ô B·Ó ™·ÓÙ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ˆ‰‹ ÛÙÔ Ì¿Ù·ÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÎ Û˘Ì‚fiÏÔ˘, Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ÂÍÔÚÁ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ê·Ó ÙˆÓ Nirvana. ¢ANAO™, ¢IANA, I§ION, MIKPOKO™MO™, AABOPA

TZAK & POOYZ: M¶A§ANTA °IA ¢YO (THE BALLAD OF JACK AND ROSE) Ù˘ PÂÌ¤Î· M›ÏÂÚ. M ÙÔ˘˜ NÙ¿ÓÈÂÏ NÙ¤È §ÈԇȘ, K·Ì›Ï· MÂÏ. ¶·Ù¤Ú·˜ Î·È 16¯ÚÔÓË ÎfiÚË ˙Ô˘Ó ÎÔÈÓԂȷο Û ¤Ó· ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·ÏÏ¿ Ë ÂÓËÏÈΛˆÛË Î·È ÔÈ ÔṲ́˜ ÂΛӢ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔÓ «ÔÏÈÙÈÛÌfi» ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜. AE§§ø Cinemax, A£HNAÙ™, ATTA§O™, ¢IANA, NANA Cinemax

TI H¶IAME X£E™ BPA¢Y; (HAROLD & KUMAR GO TO WHITE CASTLE) ÙÔ˘ NÙ¿ÓÈ §¿ÈÓÂÚ. M ÙÔ˘˜ T˙ÔÓ TÛÔ, K·Ï ¶ÂÓ. ¢‡Ô Ó·ÚÔ› Û˘ÁοÙÔÈÎÔÈ Î·Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙÔ «¯fiÚÙÔ» ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÁÈ· Ó· Ê¿Ó ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ Û ¤Ó· ηٿ-

34 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, ODEON KOSMOPOLIS

(***) T™AKI™MENA §OY§OY¢IA (BROKEN FLOWERS) ÙÔ˘ T˙ÈÌ T˙¿ÚÌÔ˘˜. M ÙÔ˘˜ MÈÏ M¿ÚÂ˚, T˙¤ÊÚÈ P¿ÈÙ.⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÙÔ Í¤ÚÂÈ Â›Ó·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÂÓfi˜ 19¯ÚÔÓÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡, Ô NÙÔÓ ·Ó·˙ËÙ¿ ̤۷ ·fi Ù· ÚfiÛˆ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÒËÓ ÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÙËÓ Èı·Ó‹ ÌËÙ¤Ú·. X·ÚÈÙˆÌÂÓÈ¿ Î·È cool ıÏ›„Ë, ·ÏÏ¿ ΢ڛ·Ú¯Ë ‰‡Ó·ÌË ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ M¿ÚÂ˚. A§E•AN¢PA, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, KA§Yæø, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI, ODEON KOSMOPOLIS, ODEON O¶EPA, ºA§HPO

ºTA™AME!.. ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ TÛÈÒÏË. M ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ZÔ˘Á·Ó¤ÏË, ÕÓÓ· ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘. ŒÓ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È Ì¤Û· Û ¤Ó· 24ˆÚÔ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó 40 ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿! A£HNAION, AI°§H, TPIA A™TEPIA

(***) OI ºY§AKE™ TH™ NYXTA™ (NOCHNOY DOZOR) ÙÔ˘ TÈÌÔ‡Ú MÂÎÌ·Ì¤ÙÔÊ. M ÙÔ˘˜ KÔÓÛÙ·ÓÙ›Ó K·Ì¤ÓÛÎÈ, BÏ·ÓÙÈÌ›Ú M¤ÓÛÔÊ. H ·Ó·Îˆ¯‹ ·ÈÒÓˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ K·Ïfi Î·È ÙÔ K·Îfi ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Û¿ÛÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ MfiÛ¯·, Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ E›ÏÂÎÙÔ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÏÂ˘Ú¿. ¶ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÈ΋˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ Ô˘ Û¿ÚˆÛ ٷÌ›· ÛÙË PˆÛ›·. VILLAGE 5 PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS, ANNA NTOP, VILLAGE 20 PARK, °A§A•IA™, ETOYA§-A§E•AN¢PA

O EºIA§TH™ TOY ¢APBINOY (DARWIN’S NIGHTMARE) ÙÔ˘ X¿ÌÂÚÙ ™fiÌÂÚ. NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË BÈÎÙfiÚÈ· ÛÙË T·Ó˙·Ó›· Î·È ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ¢‡Û˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÏÈ›· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ „·ÚÈÒÓ. INTEA§, ¢ANAO™, I§ION (***) CRASH ÙÔ˘ ¶ÔÏ X¿ÁÎȘ. M ÙÔ˘˜ NÙÔÓ TÛÈÓÙÏ, M·Ù NÙ›ÏÔÓ. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏËÏÔÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È Î·È Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË Û˘Á¯ÒÚÂÛË. Ÿ¯È ÙÔ Ó¤Ô «Magnolia», ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ¤Íԯ˜ ÂÚÌËÓ›˜. VILLAGE 10 MAROUSSI, AE§§ø Cinemax, AI°§H, BAPKIZA, VILLAGE 20 PARK, ODEON KOSMOPOLIS, ZEA

DANNY THE DOG ÙÔ˘ §Ô˘› §ÂÙÂÚȤ. M ÙÔ˘˜ T˙ÂÙ §È, MfiÚÁÎ·Ó ºÚ›Ì·Ó. O NÙ¿ÓÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ Û·Ó Û·ÏÔ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ˘ÁÌ·¯›·˜. ™Â ÌÈ· ·fiÂÈÚ· Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘ ı· ‚ÚÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÛÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ̤ۈ... Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK

(**) ¶AP£ENO™ ETøN 40 (THE 40 YEAR OLD VIRGIN) ÙÔ˘ T˙Ô˘ÓÙ Õ·ÙÔÔ˘. M ÙÔ˘˜ ™ÙÈ‚ K¿ÚÂÏ, K¿ıÚÈÓ K›ÓÂÚ. ŸÙ·Ó ÔÈ Ê›-

ÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÕÓÙÈ Â›Ó·È ·Úı¤ÓÔ˜ ÛÙ· 40 ÙÔ˘, fiÏÔÈ Ì·˙› ‚¿˙Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ¯ÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁηÓÙÂÌÈ¿. E˘Ù˘¯Ò˜ ÌÂ... fi¯È ÙfiÛÔ ‚ÚÔÌÂÚfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ fiÛÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ, Ë ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ¤ÎÏËÍË ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

(**) TPOMO™ ™TO AMITYVILLE (THE AMITYVILLE HORROR) ÙÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ NÙ¿ÁÎÏ·˜. M ÙÔ˘˜ P¿È·Ó P¤ÈÓÔÏÓÙ˜, MÂϛ۷ T˙ÔÚÙ˙. OÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ Ô˘ ÔÈ Ê‹Ì˜ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ ·fi ÌÈ· ¿ÁÚÈ· ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È. K·ÏÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ÓÔ remake ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÚfiÌÔ˘, ·fi ÙÔ 1979. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI STER CINEMAS, ODEON KOSMOPOLIS, NANA Cinemax, ºOIBO™

M¶OM¶ O ™ºOY°°APAKH™ (THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE) ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ X›ÏÂÓÌÂÚÁÎ. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¶ÔÛÂȉÒÓ ¤¯·Û ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ· ÙÔ˘ Î·È Ô MÔÌ Ô ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ÂÊÔÚÌ¿ ÁÈ· ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ KÔ¯˘ÏÔfiÏË... E¿Ó ‰ÂÓ Û·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ‡ÙÔ˜ Ô Î·ÚÙÔ‡Ó ‹Úˆ·˜, ηχÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÙ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. AE§§ø Cinemax, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, A™TEPIA, BAPKIZA, CINERAMA, MAP°APITA, NANA Cinemax, TPIA A™TEPIA, ZEA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS

H ™ºA°H (MASSAKER) ÙˆÓ MfiÓÈη MfiÚÁÎÌ·Ó, X¤ÚÌ·Ó T¿ÈÛÂÓ, §fiÎÌ·Ó ™ÏÈÌ. ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ Û ·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ÛÙÚ·Ùfi‰· ÙÔ 1982 Ì ·ÓÂÍ·ÎÚ›‚ˆÙÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌ· ·ÚÈıÌfi ı˘Ì¿ÙˆÓ (1.000-3.000). ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ONEIPO

(0) H AN£Pø¶INH §Y™H (MAN TO MAN) ÙÔ˘ PÂ˙›˜ B·ÚÓȤ. M ÙÔ˘˜ T˙fi˙ÂÊ º¿ÈÓ˜, XÈÔ˘ MÔÓ‚›Ï.MÈ· ÔÌ¿‰· BÚÂÙ·ÓÒÓ ·ÓıÚˆÔÏfiÁˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Î·ıÒ˜ ÌÂÏÂÙ¿ ‰‡Ô ¶˘ÁÌ·›Ô˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÎÚ›ÎÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔÓ ›ıËÎÔ. ¢ÒÛÂÈ Ì·Ó¿Ó·, ÛÔ˘ Îfi„ÂÈ ¯¤ÚÈ! A§IKH ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ N. MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË)

H AYTOKPATOPIA TøN §YKøN (L’EMPIRE DES LOUPS) ÙÔ˘ KÚȘ N·fiÓ. M ÙÔ˘˜ Z·Ó PÂÓfi, AÚÏ› ZÔ‚¤Ú. TÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÊÚÈÎÙ¿ ‰ÔÏÔÊÔÓË̤Ó˜ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÂÓfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. MÂÙ·ÊÔÚ¿ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Z·Ó-KÚÈÛÙfiÊ °ÎÚ·Ó˙¤. ODEON KOSMOPOLIS,

A™TEPA™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 PARK

(*) °AMO-M¶E§A¢E™ (WEDDING CRASHERS) ÙÔ˘ N٤ȂÈÓÙ NÙfiÌÎÈÓ. M ÙÔ˘˜ ŸÔ˘ÂÓ °Ô˘›ÏÛÔÓ, BÈÓ˜ BÔÓ. ¢‡Ô ¯·‚·ÏÂÙ˙‹‰Â˜ Ù‡ÔÈ Ô˘ ÌÔ˘Î¿ÚÔ˘Ó Û ‰ÂÍÈÒÛÂȘ Á¿ÌˆÓ ÁÈ· Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÁÎfiÌÂÓ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙÔ˜ ¯Ù˘¿ÓÂ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. X·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÓÙÔ‡Ô, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯ÈÔ˘ÌÔÚ¿ÎÈ ÙÔ ÛΛ˙ÂÈ ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú... ODEON KOSMOPOLIS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK

(***) TO KA§OKAIPI TOY EPøTA MOY (MY SUMMER OF LOVE) ÙÔ˘ ¶¿‚ÂÏ ¶·‚ÏÈÎfiÊÛÎÈ. M ÙÔ˘˜ N¿Ù·ÏÈ ¶Ú˜, ŒÌÈÏÈ MÏ·ÓÙ. TÔ ·Ó¤ÌÂÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰‡Ô ¤ÊË‚ˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Í˘Ó¿ ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ù¿ÛÂȘ Ê˘Á‹˜ Ô˘ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÔ˘Ó. Ÿ¯È ÙfiÛÔ ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÛÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· fiÛÔ ÛÙȘ ηٿÚ˜ ÂÓfi˜ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˘ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ·. AN¢OPA, ¶A§§A™ KAT™API¢AKI °IA ¶ANTA (HERBIE: FULLY LOADED) Ù˘ ÕÓÙ˙ÂÏ· PfiÌÈÓÛÔÓ. M ÙÔ˘˜ §›ÓÙ˙Â˚ §fi·Ó, M¿ÈÎÏ K›ÙÔÓ.EÎÌÔÓÙÂÚÓÈṲ̂ÓË ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙˆÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ WV Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 53, Ì target group ·˘ÛÙËÚ¿ ·È‰ÈÎfi. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ. AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, ºA§HPO, XA´§A´º, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, ODEON KOSMOPOLIS

(**) NYXTEPINH ¶TH™H (RED EYE) ÙÔ˘ °Ô˘¤˜ KڤȂÂÓ. M ÙÔ˘˜ K›ÏÈ·Ó M¤ÚÊÈ, P¤ÈÙÛÂÏ M·ÎAÓٷ̘. M ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Âı¿ÓÂÈ, ÌÈ· Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· ‰¤ÛÌÈ· ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ Ù‹Û˘ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. IηÓÔÔÈËÙÈÎfi Û·Û¤Ó˜, ·ÓÒ‰˘ÓÔ ı¤·Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·Ó ÙˆÓ ıÚ›ÏÂÚ VILLAGE COOL ™INE ¶API, ODEON KOSMOPOLIS

(*) H MA°I™™A (BEWITCHED) Ù˘ NfiÚ· ŒÊÚÔÓ. M ÙÔ˘˜ NÈÎfiÏ K›ÓÙÌ·Ó, °Ô˘›Ï º¤ÚÂÏ. ŒÓ·˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ‚¿˙ÂÈ ÌÚÔ˜ ÙÔ ÚÈ̤ÈÎ Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ cult ÛÂÈÚ¿˜ «H M¿ÁÈÛÛ·» ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤÚÂÈ fiÙÈ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ Ì¿ÁÈÛÛ·! ODEON KOSMOPOLIS, VILLAGE 20 PARK, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

(0) THE DUKES OF HAZZARD ÙÔ˘ T˙¤È TÛ¿ÓÙڷۤηÚ. M ÙÔ˘˜ T˙fiÓÈ NfiÍ‚ÈÏ, ™ÔÓ °Ô˘›ÏÈ·Ì ™ÎÔÙ. OÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› «NÙÈÔ˘Î˜» ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο... ¤Ó·˜ £Âfi˜ ͤÚÂÈ ÁÈ·Ù›! ∫·ı›ÛÙ ÁˆÓ›· ÁÈ· Ó· ˉ¿Ù ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ¿ Û·˜! ◊ ˉ‹ÍÙ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘! ºOIBO™, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK

IZNO°KOYT: XA§IºH™ ™TH £E™H TOY XA§IºH


6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 35


∆∞π¡π∂™

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√µ√§ø¡ ™∆π™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ ∆∏¡ ¶∂ª¶∆∏

(IZNOGOUD) ÙÔ˘ ¶·ÙڛΠMÚ·Ô˘ÓÙ¤. M ÙÔ˘˜ M›Î·ÂÏ °ÈÔ˘Ó, Z·Î BÈÁÈÂÚ¤. TÔ ·Á·ËÙfi Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÎfiÌÈÎ ÙˆÓ °ÎÔÛÈÓ› Î·È T·Ì·Ú› Û ÌÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ê·Ó Ù˘ Ì·Ï·Ê¿Ú·˜, Ô˘¯› ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘... ETOYA§-

A£HNAION NESCAFE T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ-

A§E•AN¢PA, ODEON KOSMOPOLIS, ™OºIA, PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ)

OLDBOY ÙÔ˘ TÛ·Ó-°Ô˘Î ¶·ÚÎ. M ÙÔ˘˜ TÛfiÈ MÈÓ™ÈÎ, °ÈÔ˘ T˙È-T¿Â. 15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ·Ê‹ÓÂÙ·È ÂχıÂÚÔ˜ Ì ‰ÈÔÚ›· 5 ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ó· ÂΉÈÎËı› ‹ Ó· Âı¿ÓÂÈ. BÚ·‚Â›Ô ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ K·ÓÓÒÓ Î·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ë Ù·ÈÓ›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜... ·fi ÙËÓ KÔÚ¤·! AºPO¢ITH (*) H ¶IO §Y¶HTEPH MOY™IKH ™TON KO™MO (THE SADDEST MUSIC IN THE WORLD) ÙÔ˘ °Î¿È M¿ÓÙÈÓ. M ÙÔ˘˜ I˙·Ì¤Ï· PÔÛÂÏ›ÓÈ, M·ÚÎ M·ÎK›ÓÂ˚. MÈ· ‚·ÚfiÓË Ù˘ Ì›Ú·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÚ·¯ ÙÔ˘ ’30 ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ ÈÔ Ï˘ËÙÂÚfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ¤·ıÏÔ 25.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. EÎÎÂÓÙÚÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ÛÙÔȯ›· ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Î·È Â›‰ÂÈÍË ÊÔÚÌ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ ·fi ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ·ÏÏ¿ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· K·Ó·‰fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi. O™KAP ●

∞ı‹Ó·˜ AABOPA T¤ÚÌ· IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423.271 TÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ 19.0021.00-23.00

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 £EP.: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 22.15 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 19.30-21.30-23.30 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.12.00-14.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Crash, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 15.4017.50-20.00, ™¿‚‚.K˘Ú.17.50-20.00 / ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 22.00-00.10 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.0015.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 16.00-18.20-20.40-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.40 A›ıÔ˘Û· 4: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.:16.3018.50-21.10-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú.: 18.50-21.10-23.30 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.45-14.4516.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: T˙·Î & PfiÔ˘˙, Ì·Ï¿ÓÙ· ÁÈ· ‰‡Ô 20.5023.10 / ¶·Úı¤ÓÔ˜ ÂÙÒÓ 40 16.15-18.30, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 14.00

A£HNAIA REFRESH CINEMAS X¿ÚÈÙÔ˜ 50, KÔψӿÎÈ, 210 7215.717 (£EP.) H ÙÒÛË 20.0022.45. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

΋ˆÓ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)/ ºÙ¿Û·ÌÂ...! 18.40-20.50-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 20.30-22.30, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. Î·È 18.30 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.0018.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & I. MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 A›ıÔ˘Û· 1: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 18.0020.30-23.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.K˘Ú.: 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 18.50-20.50-22.50, ¶·Ú.™¿‚‚. Î·È 00.50 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.K˘Ú.:17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: Transporter 2 18.40-20.40-22.40, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.40 / K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ¶·Ú.™¿‚‚. 00.40 A›ıÔ˘Û· 4: ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 19.00-21.00 / ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, 23.00 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

AI°§H §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6841.010 A›ıÔ˘Û· 1: ºÙ¿Û·ÌÂ...!19.00-21.00-23.00 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 18.2020.40-23.00 / K˘Ú. 11.3015.00, K·Ú·ÁÎÈfi˙˘ & M·ÚÈÔÓ¤Ù˜

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 TÔ ÓËÛ› 18.30-20.3022.30

A§E•AN¢PANESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 7779, 210 8832.666 TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 18.30-20.45-23.00

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 TÔ ÓËÛ› 19.00-21.0023.00

AI°§H K‡ÚÔ˘ 57, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.929 Crash 18.30-20.45-23.00 / K˘Ú. 11.30-15.00, O ÎÔÓÙÔÚ‚˘ıÔ‡Ï˘, ·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ

(* *) TO ANTIK§EI¢I (THE SKELETON KEY) ÙÔ˘ ÿÂÓ ™fiÊÙÏÂ˚. M ÙÔ˘˜: K¤ÈÙ X¿ÓÙÛÔÓ, T˙ÔÓ XÂÚÙ. 25¯ÚÔÓË ÓÔÛÔÎfiÌ· Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ Ì·ı·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë ÙÈ ÂÛÙ› ‚Ô˘ÓÙÔ‡ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙË ÛÔʛٷ ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËÙÈÎÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙË N¤· OÚÏ¿ÓË. ¶ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı¤˜ ÛÂ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ. AE§§ø Cinemax, A£HNAION - NESCAFE, A£HNAION Cinepolis, A™TEPIA, CINE CITY, CINERAMA, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 PARK, MAP°APITA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS

°H TH™ E¶A°°E§IA™ (THE BEAUTIFUL COUNTRY) ÙÔ˘ X·Ó˜ ¶¤ÙÂÚ MfiÏ·ÓÙ. M ÙÔ˘˜: NÈÎ NfiÏÙÂ, TÈÌ PÔı. AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯·Ì¤ÓÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·, Ó·Úfi˜ BÈÂÙӷ̤˙Ô˜ ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Ù·Í›‰È ·fi ÙË ™·˚ÁÎfiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ T¤Í·˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘. A™TY, MAP°APITA, ¶§AZA, TPIANON TO E°XEIPI¢IO TOY EPøTA (MANUALE D’ AMORE) ÙÔ˘ T˙Ô‚¿ÓÈ BÂÚÔÓ¤˙È. M ÙÔ˘˜: K¿ÚÏÔ BÂÚÓÙfiÓÂ, ™›Ï‚ÈÔ MÔ‡ÎÈÓÔ. T¤ÛÛÂÚȘ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ÈÛÙÔڛ˜ ¤ÚˆÙ·, ·ıÒÓ Î·È ¯ˆÚÈÛÌÒÓ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˙¢Á¿ÚÈ· ËÚÒˆÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ IÙ·Ï›·. ODEON CINEºI§OI, ODEON ZINA, ODEON O¶EPA O KYPIAPXO™ TOY ¶AIXNI¢IOY (LORD OF WAR) ÙÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ N›ÎÔÏ. M ÙÔ˘˜: N›ÎÔÏ·˜ K¤ÈÙ˙, T˙¿ÚÂÓÙ §›ÙÔ. O˘ÎÚ·Ófi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ οÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ ˆ˜ ¤ÌÔÚÔ˜ fiψÓ, fiÙ·Ó fï˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ IÓÙÂÚfiÏ Ì·›ÓÔ˘Ó ËıÈΤ˜ ÈÂÚ·Ú¯›Â˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. YÂÚÛÙ˘ÏÈ˙¤ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ۷ÚηÛÙÈο ÔÏÈÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÌËӇ̷ٷ. A£HNAION Cinepolis, ATTIKON- CINEMAX, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TPON, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER

210 7626.418 HÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ 20.45-22.45 / TÔ ÊÂÏ·ÓÙ¿ÎÈ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÙÔ˘ °Ô˘›ÓÈ 19.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 117, ÏËÛ. EÚ. ™Ù·˘ÚÔ‡, 210 6998.631 TÔ ÓËÛ› 18.30 / TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ¿ ÌÔ˘ 20.45-23.00

ANNA NTOP ¶Ï. °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8946.617 OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 18.20-20.40-23.00

APOLLON FILMCENTER CINEMAX CLASS ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236.811 18o ·ÓfiÚ·Ì· Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¶¤Ì.: 18.00 Shock corridor / 20.00 O ÓÈÎËÊfiÚÔ˜ ÌÔ˘ / 22.00 Eros ¶·Ú.: 16.30 Insider / 19.30 Gyro / 21.15 ¶Ò˜ ÛÎfiÙˆÛ· ¤Ó·Ó ¿ÁÁÂÏÔ / 22.45 In her shoes, ™¿‚‚.: 17.00 O Úfi‰ÚÔ˜, ¤Ó·˜ fiÏÂÌÔ˜ ÎÈ ¤Ó· ÚÔ˙ ÛοӉ·ÏÔ / 19.00 O fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ M¿ÚÈÔ / 21.00 O ÂÍÔÚÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ŒÌÈÏ˘ PfiÔ˘˙ / 23.15 Manderlay, K˘Ú.: 17.15 AÙٛϷ ’74 / 20.30 O Â›ÌÔÓÔ˜ ÎËÔ˘Úfi˜. ºÂÛÙÈ‚¿Ï T·ÈÓÈÒÓ ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.30 X¿Ó È/ 20.30 O˘ÙÔ›· / 22.30 ŸÙ·Ó ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ̷˙›

A™TEPA™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 4, ¡. πˆÓ›·, 210 2712.640 H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 17.30-20.00-22.30

A™TEPIA KËÊÈÛ›·˜ 334, 210 6208.521 TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 20.30-22.30, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. Î·È 18.30 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ¶·Ú.-K˘Ú.: 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A™TPON T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6922.614 K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 18.1020.30-23.00 A™TY - CINEMA KÔÚ·‹ 4, 210 3214.775 H ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜ 18.10-20.2022.30

ATTA§O™ KÔÙ˘·›Ô˘ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9331.280 T˙·Î & PfiÔ˘˙, Ì·Ï¿ÓÙ· ÁÈ· ‰‡Ô 18.3020.45-23.00

ATTIKON CINEMAX CLASS ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228.821 K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 17.30-20.0022.30

AºPO¢ITH REFRESH CINEMAS AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 7-9, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, 210 3425.890 Old boy 20.4523.00, Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 22.50, ¶¤Ì. &

36 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, KHºI™IA Cinemax, MAP°APITA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ºA§HPO, ODEON MA°IA, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™

(*) O§OMONAXOI MAZI (BIN-JIP) ÙÔ˘ KÈÌ KÈ-NÙÔ˘Î. M ÙÔ˘˜: ™ÂÓÁÎ-°È¤ÔÓ §È, °ÈÔ˘Ó-KÈÔ˘Ó §È. N·Úfi˜ Ô˘ ˙ÂÈ Ì¤Û· Û ͤӷ, ·‰ÂÈ·Ó¿ Û›ÙÈ· ·ÊÔÛÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÌÈ·˜ ͢ÏÔ‰·Ṳ́Ó˘ Û˘˙‡ÁÔ˘. ¢‹ıÂÓ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÊÈÏÔÛÔʛ˜ ¿Ó ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌË ÊÈÓ¿ÏÂ. INTEA§, KHºI™IA Cinemax, NIPBANA Cinemax

H •Y§INH KAMEPA (THE WOODEN CAMERA) ÙÔ˘ NÙÛ·‚¤ÓÈ °Ô˘¿ §ÈÚÔ‡ÏÈ. M ÙÔ˘˜: T˙. ™›ÓÁÎÔ, NÙ¿Ó· NÙ AÁÎÚ¤ÁÈ·. ¢‡Ô 14ÙÚ¿¯ÚÔÓ· ·ÁfiÚÈ· ÛÙÔ K¤È T¿Ô˘Ó ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌÈ· οÌÂÚ· Î·È ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ. TÔ Âڈ̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ı· ‰È·ÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ ÙÈ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó. ¶§AZA, ºI§I¶ (*) TRANSPORTER 2 ÙÔ˘ §Ô˘› §ÂÙÂÚȤ. M ÙÔ˘˜: T˙¤ÈÛÔÓ ™Ù¿ı·Ì, ÕÌÂÚ B·Ï¤Ù·. O ÁÓˆÛÙfi˜ «ÌÂÙ·ÊÔÚ¤·˜» ÙˆÓ EȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ºÚ·ÓÎ M¿ÚÙÈÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ˆ˜ ÛÔÊ¤Ú ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È Ù· οÓÂÈ fiÏ· Á˘ Ì·‰È¿Ì fiÙ·Ó ÂÚÈϤÎÂÙ·È Û ˘fiıÂÛË ··ÁˆÁ‹˜. ÿ‰È· Á‡ÛË ‰Ú¿Û˘, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· „ËÊȷο Âʤ. A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

(* *) TO T™EKOYPI (LE COUPERET) ÙÔ˘ KÒÛÙ· °·‚Ú¿. (‚Ï ÛÂÏ.43) AE§§ø Cinemax, °§YºA¢A, ¢ANAO™, E§§H, ETOYA§, ODEON CINEºI§OI, ¶TI ¶A§AI

AMYNTA™ ¶Ï. YÌËÙÙÔ‡,

A£HNAï™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, °Î¿˙È, 210 3480.006 T˙·Î & PfiÔ˘˙, Ì·Ï¿ÓÙ· ÁÈ· ‰‡Ô 18.00-20.15-22.30

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ ∆Ô˘ ∏§I∞ ºƒ∞°∫√Y§∏

¢Â˘Ù.-TÂÙ. Î·È 20.50 / The wedding date, ¶·Ú.-K˘Ú.: 21.20, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ¶·Ú.-K˘Ú. 19.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ¶·Ú.-K˘Ú. 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: Crash 20.3022.45 / The wedding date, ¶·Ú.-K˘Ú. 19.00 / TÔ ÊÂÏ·ÓÙ¿ÎÈ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÙÔ˘ °Ô˘›ÓÈ ¶·Ú.K˘Ú. 17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3 (£EP.): HÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ 20.30-22.40

VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 12.4514.45-16.45-18.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 20.45-23.0001.15 A›ıÔ˘Û· 2: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ.: 11.00-16.00-21.00, TÚ.: 11.00-21.00 / Crash 13.30-18.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 11.1513.45-16.15-19.00-21.3000.00 A›ıÔ˘Û· 4: °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 11.30-14.00-16.4519.15-21.45 / Danny the dog 00.15 A›ıÔ˘Û· 5: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 12.00-14.0016.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 20.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 6 COSMOTE: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 12.45-14.45-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 18.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 7: NÙÈÔ˘Î˜ 11.0013.15-15.30-17.45/ K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 20.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 8: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 11.4513.45-15.45-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 19.4522.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 9: Transporter 2, 12.30-14.30-16.30-18.3020.30-22.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 10: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, 11.45-14.1517.00-19.30-22.00-00.30

VILLAGE 20 CINEMAS PARK GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 20.3023.15

A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 20.00-22.30

VILLAGE 20 CINEMAS PARK £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 3: H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 15.1520.45-01.30 / Danny the dog 12.45-18.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: Transporter 2, 11.15-13.15-15.15-17.1519.15-21.15-23.15-01.15 A›ıÔ˘Û· 5: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 12.3014.30-16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 20.30-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 6: ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 12.15-14.45-17.0019.15-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 7: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 11.0013.00-15.00-17.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 21.00-23.15-01.30, ¢Â˘Ù.: 23.15-01.30 A›ıÔ˘Û· 8: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 11.00-13.15-15.30-17.4520.00-22.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 9: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 13.0015.30-18.00-20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 10 COSMOTE: Transporter 2, 12.1514.15-16.15-18.15-20.1522.15-00.15 A›ıÔ˘Û· 11: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, 12.00-14.3017.00-19.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 12: °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 12.30-15.00-17.3020.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 13: OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 11.15-13.4516.15-18.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 14: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 11.3013.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 19.30-21.4500.00 A›ıÔ˘Û· 15: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, 13.00-15.3018.00-20.30-23.00-01.30 A›ıÔ˘Û· 16: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 11.45-13.4515.45-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 19.45-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 17: Crash 12.4515.00-17.15 / K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 19.3022.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 18: NÙÈÔ˘Î˜ 14.00-18.45-23.30/ °·ÌÔÌÂÏ¿‰Â˜, ¶¤Ì.-TÚ.: 11.30-16.15-21.00, TÂÙ.: 11.30-21.00 A›ıÔ˘Û· 19: H Ì¿ÁÈÛÛ· 13.30-18.30-23.00/ ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 11.1516.00-20.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 20: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ

ÁÈ· ¿ÓÙ· 12.30-14.3016.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 18.3021.00-23.45

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 13.00-15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 19.0021.30-00.15 A›ıÔ˘Û· 2: ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.TÂÙ.: 12.00-16.30-21.0001.15, ¢Â˘Ù.: 12.00-21.0001.15 / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 14.15-18.4523.15 A›ıÔ˘Û· 3 COSMOTE: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, 12.15-17.15-22.15 / OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 14.4519.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 4: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 12.0014.00-16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Transporter 2, 20.00-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 12.0014.00-16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 18.15-20.3022.45-01.00

VILLAGE COOL ™INE ¶API - REFRESH CINEMAS ¶Ï¿Î·, 210 3222.071 N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 21.00-23.00, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

°A§A•IA™ AÚ¯‹ Ï. MÂÛÔÁ›ˆÓ, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 18.30-20.4523.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 17.50-20.1022.30

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 18.30-20.4523.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 17.40-20.00-22.30

CINE CITY KˆÓ/fiψ˜ 82, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756.243 A›ıÔ˘Û· 1: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 17.4520.15-22.45 A›ıÔ˘Û· 2: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, 19.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 21.30 A›ıÔ˘Û· 3: ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 18.15-20.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È


6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 37


øƒ∂™ ¶ƒ√µ√§∏™ 18.40-20.50-23.00

CINERAMA AÁ. K˘Úȷ΋˜ 30, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.593 TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 19.00-21.0023.00/ MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

£H™EION A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980 TÔ ÓËÛ› 20.45-22.45

I§ION TÚÔ›·˜ & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8810.602 O ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘ 22.30 / TÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ 18.3020.30

¢ANAO™ §. KËÊËÛ›·˜ & ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 17.50-20.20-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘ 17.45-20.00 / TÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ 22.30

INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 OÏÔÌfiÓ·¯ÔÈ Ì·˙› 18.3020.30-22.30 / O ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘ 16.30

KA§Yæø §·ÌÚ¿ÎË & ∫·¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 T˙·Î & PfiÔ˘˙, Ì·Ï¿ÓÙ· ÁÈ· ‰‡Ô 18.20-20.30 / TÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ÒÚ· 22.40 ¢IONY™IA §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 286,ÛÙÚÔÊ‹ N. ™Ì‡ÚÓ˘, 210 9515.514 Machuka 20.4522.45, ·fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

EKPAN ZˆÓ·Ú¿-AÁ·›Ô˘, ™Ù¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È·, 210 6461.895 (£EP.) TÔ Ù¤Ú·˜ 20.5023.00. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi E§§H Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 17.30-20.00-22.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶·ÙÚ. Iˆ·ÎÂ›Ì 5, KÔψӿÎÈ, 210 7215.944 TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 17.45-20.10-22.30

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, K·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 18.10-20.3023.00 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ETOYA§A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560306 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 20.40-22.50 / I˙ÓÔÁÎÔ‡ÓÙ, ¯·Ï›Ê˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË ™¿‚‚.K˘Ú. 18.30

ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36, £ËÛ›Ô, 210 3462.677 (£EP.) ÕÌÏÂÙ, ¶¤Ì.-K˘Ú.: 20.30-22.45 / 2 ÒÚ˜ ·Ú¿ ٤ٷÚÙÔ ÚÈÓ ÙÔÓ XÚÈÛÙfi, ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 20.45-22.45 H§EKTPA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 292, ÕÁ. §Ô˘Î¿˜, 210 2284.185 (£EP.) Machuka 20.4522.45

Ï˘„Ô‡˜, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.950 TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 18.30-20.45-23.00

KHºI™IA CINEMAX §. KËÊÈÛ›·˜ 245 (ZËÚ‹ÓÂÈÔ), 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 22.45 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¶·Ú.-K˘Ú. 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Crash 18.15-20.30 A›ıÔ˘Û· 2: OÏÔÌfiÓ·¯ÔÈ Ì·˙› 19.00-21.00-23.00 / ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¶·Ú.-K˘Ú. 17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 18.0020.20-22.45, K˘Ú. Î·È 15.45

™¿‚‚. 00.30

NANA CINEMAX µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: Transporter 2 18.45-20.45-22.45 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: T˙·Î & PfiÔ˘˙, Ì·Ï¿ÓÙ· ÁÈ· ‰‡Ô 21.0023.15 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 17.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 12.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 20.00-22.30, K˘Ú. Î·È 12.40 A›ıÔ˘Û· 4: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 17.4520.15-22.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.15

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 215, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.993 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· 17.30-20.0022.30 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 17.25-20.10-22.50 A›ıÔ˘Û· 3: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 17.20-19.4522.10

ODEON ZINA §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ™Ù¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422.714 TÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· 17.30-20.00-22.30

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· (KfiÌ‚Ô˜ AÙÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡), 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: Crash 20.0022.30-00.50 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.00-

A›ıÔ˘Û· 7: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 17.2019.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 13.20-15.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 21.30-00.10 A›ıÔ˘Û· 8: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 17.30-19.50-22.20-00.40 ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 15.00 A›ıÔ˘Û· 9: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 16.30-19.0021.50-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. ÌfiÓÔ 19.00-21.50-00.20 A›ıÔ˘Û· 10: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 16.50-19.2021.40-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 14.30 A›ıÔ˘Û· 11: Transporter 2 17.10-19.10-21.1023.10-01.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.10-15.10

¶§AZA §. KËÊÈÛ›·˜ 118, ŒÓ·ÓÙÈ ÁËÚÔÎÔÌ›Ԣ, 210 6921.667 A›ıÔ˘Û· 1: H ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜ 17.30-20.00-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: •‡ÏÈÓË Î¿ÌÂÚ· 19.00-21.00-23.00

¶TI ¶A§AI PÈ˙¿ÚË 24, MÂÙÚfi E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, 210 7291.800 TÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ 18.00-20.20-22.40

™INE º§OI™BO™ ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256 (£EP.) N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 20.3022.30 / ¢EYT.: H ·ÓıÚÒÈÓË Ï‡ÛË 20.0150-22.30

™INE XO§AP°O™ MÂÛÔODEON O¶EPA Aη‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622.683 A›ıÔ˘Û· 1: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 17.50-20.1522.40

Á›ˆÓ 232 & BÂÓÙÔ‡ÚË (4Ë ÛÙ¿ÛË XÔÏ·ÚÁÔ‡), 210 6525.122 K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 18.00-20.30-23.00

KHºI™IA CINEMAX 3 ¢ÚÔÛ›ÓË 16, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.601 T˙·Î & PfiÔ˘˙, Ì·Ï¿ÓÙ· ÁÈ· ‰‡Ô 18.1520.30-22.45, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 16.00

MAP°APITA A›ıÔ˘Û· 1: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 18.00-20.20-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 20.20-22.20 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: H ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜ 18.20-20.35-22.50 METPO¶O§-SEMELI £‹Ú·˜ 18 & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8672.148 TÔ ÓËÛ› 20.20-22.20

METPO¶O§ITAN §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, 210 9706.010 N‡Ê˜ 19.30-22.30

MIKPOKO™MO™ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, MÂÙÚfi ºÈÍ , 210 9215.305 O ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ¿˜ ÌÔ˘ 18.25-20.30-22.35 / TÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ¶·Ú.-

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ È·, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÓ·Î ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·ÊÈÛÒÓ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÁÈ· οÔȘ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. H «A.V.» ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÚ›· (3) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ οı TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶¤ÌÙ˘ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ÎÂÚ‰‹ıËηÓ). AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘ (1 ‹ 2), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 11/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

38 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

A›ıÔ˘Û· 5: TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 16.30-20.30 / ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 18.30-22.30 A›ıÔ˘Û· 6: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È 18.40-20.50-23.00 / ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.20

NIPBANA CINEMAX §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 OÏÔÌfiÓ·¯ÔÈ Ì·˙› 19.0021.00-23.00, K˘Ú. Î·È 17.00 (ʇÁÂÈ ÙÔ £EP.)

ODEON ABANA TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 18.20-20.40-23.00

ODEON ABANA §. KËÊËÛ›·˜ 234, KÔϤÁÈÔ, 210 6715.905 TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 17.50-20.15-22.40

15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 18.30-21.00 / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 23.0001.00 A›ıÔ˘Û· 3: I˙ÓÔÁÎÔ‡ÓÙ, ¯·Ï›Ê˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 14.50 / OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 17.00-19.20-22.00-00.30, TÂÙ. ÌfiÓÔ 17.00-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 4: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 16.00 (Ì ˘fiÙ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.30 (Ì ˘fiÙ.) / ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 18.10-20.40-23.40 A›ıÔ˘Û· 5: TÈ ‹È·Ì ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘; 16.40-18.50 / °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 20.50-23.20 A›ıÔ˘Û· 6: ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 20.20-22.40-01.00 / H Ì¿ÁÈÛÛ· 18.00, ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 13.00-16.40

A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· 17.10-19.4022.15

™OºIA AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927.447 I˙ÓÔÁÎÔ‡ÓÙ, ¯·Ï›Ê˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË 18.30-20.30-22.30

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.130 H ÈÔ Ï˘ËÙÂÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 17.10-19.10 / TÔ ÓËÛ› 21.00-23.00

¶A§A™ YÌËÙÙÔ‡ 109, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 £EP: TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ¿ ÌÔ˘ 20.45-22.45 XEIM.: O ¤ÌÔÚÔ˜ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ 18.00-20.25-22.50

¶ANA£HNAIA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425.714 (£EP.)N‡¯Ù· ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ 21.00 / AÛ·ÓÛ¤Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ 23.00. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.0019.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.00-13.00-15.00-17.0019.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.: 11.10-13.10-15.1517.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 19.1021.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 3: TÈ ‹È·Ì ¯ı˜

‚Ú¿‰˘; ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.00, ™¿‚‚.K˘Ú.: 12.00-14.00-16.00 / K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 18.20-20.50-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: Transporter 2, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.45-19.40-21.40-23.50, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.45-13.4515.45-17.45-19.40-21.4023.50 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.30-18.45-21.00-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.10-14.2016.30-18.45-21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 6: H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.0020.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.4515.15-18.00-20.20 / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 22.4000.30 A›ıÔ˘Û· 7: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.10 (Ì ˘fiÙ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.1514.15-17.10 (Ì ˘fiÙ.) / ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 19.00-21.15-23.40 A›ıÔ˘Û· 8: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.50-22.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.30-17.5022.20 / Crash, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 20.00, ™¿‚‚.K˘Ú.: 14.50-20.00 A›ıÔ˘Û· 9: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.40-19.50-22.00-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.20-15.3017.40-19.50-22.00-00.10 A›ıÔ˘Û· 10: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.0019.20-21.50-00.20, ™¿‚‚.K˘Ú.: 12.00-14.30-17.0019.20-21.50-00.20

STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ·ÓÙÈÎÏ›‰È, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.50-19.20-21.40-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.00-14.2016.50-19.20-21.40-00.00 A›ıÔ˘Û· 2: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.4018.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú.: 11.00-12.50-14.4516.40-18.40 / ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 20.30-22.40 A›ıÔ˘Û· 3: TÈ ‹È·Ì ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘; ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.10, ™¿‚‚.K˘Ú.: 11.20-13.20-15.1517.10 / OÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ 19.00-21.20-23.45 A›ıÔ˘Û· 4: Transporter 2, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.00-19.10-21.00-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.10-13.0015.00-17.00-19.10-21.0023.00 A›ıÔ˘Û· 5: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.20-19.5022.20, ¶·Ú.: 17.20-19.5022.20-00.40, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.20-14.50-17.20-19.5022.20-00.40 A›ıÔ˘Û· 6: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.3013.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.4022.00, ¶·Ú.-K˘Ú.: 19.4022.00-00.20 A›ıÔ˘Û· 7: H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.20-18.50, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.10-16.2018.50 / Crash 21.10 / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 23.20

™¿‚‚.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 18.00-20.15-22.45 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 H ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜ 18.00-20.30-23.00

ºA§HPO ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, AÁ. TÚÈ¿‰·˜ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9823.657 A›ıÔ˘Û· 1: K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 18.1520.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· 18.20-20.3022.40 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ºI§I¶ £¿ÛÔ˘ 11, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8612.476 •‡ÏÈÓË Î¿ÌÂÚ· 19.00-21.00-23.00 º§EPY ™Î›Ë 7 & £ËÛ¤ˆ˜, K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 (£EP.) HÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ 20.45-23.00 / ¢EYT.: 5 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ 2 21.00-23.00 ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105 TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 20.45-23.00 / NÙÈÔ˘Î˜ 18.00

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N. MAKPH™ §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 196, N¤· M¿ÎÚË, 22940 58981 H ·ÓıÚÒÈÓË Ï‡ÛË ¶¤ÌK˘Ú.: 20.00-22.15, ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 21.00

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, 22990 23924 H Ì¿ÁÈÛÛ· 19.30-21.30

¢HM. KIN/ºO™ NO™TA§°IA N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2773.731 TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô MÂÙÚfi 20.4523.00. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

OPºEA™ §. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22910 60077 T· ÈÙ¿ÌÂÓ· ÛÙÈϤٷ, ¶¤Ì.-¶·Ú.: 20.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 20.0022.20. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

™INE ¶A§§HNH EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, 210 6666.815 °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 20.30, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 22.40

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HM. KIN/ºO™ ONEIPO M·ÏÙ·Ù˙‹ 8 & XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4833.453 TÔ ÓËÛ› 18.45 / H ÛÊ·Á‹ 20.30-22.30

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) P·Ê‹Ó·, 22940 25439 I˙ÓÔÁÎÔ‡ÓÙ, ¯·Ï›Ê˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË 20.30

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 Crash 20.10-22.30 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ME§INA ¢HM. KIN/º√™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 6,5 ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4625.249 (£EP.) NÙÈÔ˘Î˜, ¶¤Ì.K˘Ú.: 20.30-22.50. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

TITANIA Cinemax £Â-

™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘,

ÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 210 3811.147 TÔ ÓËÛ› 18.00-20.15-22.30

210 4225.653 K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ 17.50-20.10-22.30

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿-

XAI§AIº ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘,

ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: ºÙ¿Û·ÌÂÂ! 19.00-21.00-23.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘,

210 4120.524 ™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi 20.10-22.20 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ●


6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 39


Athens choices

SHORT LIST

Editing: GEORGIA SKAMAGA

ŒÓ·˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘

34Ë ¶APA£E™H BIB§πøN TÔ˘ A§E•H ™TAMATH ¶‹Á· ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ 34Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï BÈ‚Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ηϷ›ÛıËÙ· ÌÏÂ Î·È ¿ÛÚ· ÂÚ›ÙÂÚ· ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ IÂÚÔ‡ µÚ¿¯Ô˘, ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó fiÛÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi˜ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. A.R. PENCK, “POLISH HORSERIDER” (1983)

ART GERHARD RICHTER & A.R. PENCK The doors of Fryssiras Museum open for the new season with two parallel retrospective exhibitions of internationally renowned German painters Richter and Penck who played leading roles in art of the 20th century. Gerhard Richter exhibits 30 works dating from 1960 to 2003, through which his multiple skills and the versatility of his work, the wide range of materials he used and the different trends that influenced and shaped his artistic profile are fully revealed. 37 works of A.R. Penck from 1956 to 1996 create a vivid picture of his neoexpressionistic temperament, a landscape where delicate, abstract human forms inspired by prehistoric cave paintings emerge out of dramatic scenes to reproduce personal experience. Fryssiras Museum, 3&7 Monis Asteriou & Kydathineon St., Plaka, 210 3234.678; runs until 04/12

DANCE "HER TOPIA" Awarded British choreographer Carol Brown stages an extraordinary site-specific dance performance with the participation of 15 new dancers. Organized by the British Council and the Duncan Dance Center, this is a project whose uniqueness lies in the combination of harmoniously choreographed motion, sound and video projections as well as in the fact that the performance takes place both inside and outside the building since projections will appear on the walls of the neighboring water-tower and the surrounding buildings. Entrance is free, however don’t forget to reserve seats. Duncan Dance Center, 34 Chrysaphis & Dikaiarhou St., Vironas, 210 7621.234, on 7 and 8/10 at 19.00

NEW ENTRIES A BRAND NEW ART SPOT OPENS AT EVRIPIDOU STREET. Apart from organizing exhibitions, E31 Gallery hopes to inspire creativity by promoting individual and collective artistic expression, to encourage an understanding and knowledge of art through art seminars and to instigate open dialogue 40 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

by organizing panel discussions. On 23/09 E31 opened its first exhibition of photography, "Fiction or not Fiction", with the participation of acclaimed German photographers whose work is shown for the first time in Greece. The exhibition is characterized by a comparative curatorial approach and it will run until 27/10. E31 Gallery, 31-33 Evripidou St., 210 3210.881

LECTURES "THE CREATIVE AUDIENCE" Liking or not liking a movie you have seen is a matter of personal taste. However, have you ever tried to explain the reasons why you liked it or not or perhaps argue about your impressions? The more you know about films, the more you get to enjoy watching a film and sharing the experience of a movie. Filmmaking is a process that ends with the effects on those who watch. The Hellenic American Union in cooperation with the Academy of Cinema organizes a lecture during which Paul Aaron, an acclaimed film and television writer, director and producer, will initiate moviegoers into the Hollywood industry and the creation of commercial films, giving the audience a chance to be a part of the process and, as a result, to "like" more about it. The lecture will be given in English and admission is free for the public. The Hellenic American Union, 22 Massalias St., Kolonaki, 210 3680.071 at 20.30 on 7/10

MUSIC SKY SAXON AND THE SEEDS They come from way back, 1966 to be exact; they made a blockbusting success with notorious "Pushin’ Too Hard" and are still going strong, always with gifted Sky Saxon to lead the band and with guitarist Jan Savage who returned in 2003. Their latest album, "Red Planet", was released in 2004 and Sky Saxon is about to release his personal album, "Transparency", that includes the participation of Spacemen 3, Barracudas and Scientists members. Three big names of the "domestic" garage scene also appear on stage: "Yesterday’s Thoughts", "Teddyboys From the Crypt" and "Meanie Geanies". Gagarin, 205 Liossion St., starting at 20.00 on 7/10; tickets available at TicketHouse, 42 Panepistimiou St. ∞

™‹ÎˆÓ˜ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÎÈ ¤‚ÏÂ˜ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯· ʈÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË, ÎÔÈÙÔ‡Û˜ Ï¿ÁÈ· ÎÈ ¤‚ÏÂ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‚È‚Ï›· Ù·ÎÙÔÔÈË̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ. ◊Ù·Ó ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË ÂÈÎfiÓ·, clean, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË, ˆÛÙfiÛÔ Î¿ÙÈ Ì¤Û· ÌÔ˘ «ÎfiÓÙÚ·Ú» – ¤ÓȈı· fiÙÈ Î¿ÙÈ ¤ÏÂÈÂ. TÈ; ·Ó·ÚˆÙ‹ıËη. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‚Úˆ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË. ¶ÂÚÈÏ·Ó‹ıËη Û ‰È·ÓÔÔ˘ÌÂÓ›ÛÙÈΘ ·ÙÚ·Ô‡˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û¯¤ÛË ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. O ÙfiÔ˜ ÙfiÛÔ ˘ÂÚ‚·ÙÈÎfi˜ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô˜, Ë ¤ÎıÂÛË ÙfiÛÔ ÁÚ·ÌÌÈ΋ Î·È ÛÙ·ÙÈ΋ – ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο η٤ÏËÍ· fiÙÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û· ‹Ù·Ó Ô ·ÏÌfi˜. H ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ÙÔ ¿ÚˆÌ· Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ·ÏÏ¿ Û fiÛ· ·˘Ùfi ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ·Ú·ÏÏËÏÂ›Â‰Ô ÂÎ¤ÌÂÈ. ŒÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‹Ú·Ì ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Î·È ÙÔ ÌÂٷʤڷÌ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÛÎÂÊÙ› ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÚfiÌÔȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛÙÔ ÓÔ˘ ÌÔ˘ ‹Úı ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï οÔ˘ ÛÙË BfiÚÂÈ· E˘ÚÒË. £˘Ì‹ıËη ÙȘ ·Ú¤Â˜ Ô˘, Í·ψ̤Ó˜ ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È Ì ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ‰È¿‚·˙·Ó ‹ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó¤· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÙÔÓ X¿ÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ Ó· ÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ËÁ·‰¿ÎÈ·, ÌÈ· ·È‰È΋ ¯·Ú¿ ÁÂÌ¿ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÊˆÓ¤˜, ÌÈ· Ù¤ÓÙ· Ô˘ ÛÙ¤Á·˙ ÌÈ· ÌÈÚ·Ú›· Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÔÈËÙÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È stand up comedy, ¤ÎıÂÛË Û¿ÓÈˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ¯ÒÚÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ fiÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· Ó¤· „ËÊȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÚ› ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘... ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û· ÛÙÔÓ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ

¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ, οıÈÛ· ÛÙȘ ηڤÎϘ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÂÚ›ÌÂÓ· Ï›ÁÔ Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ –˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘– η٤Êı·Û·Ó ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ, Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù›ÌËÛ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. AÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ʈӋ ÙÔ˘ AϤÍË KˆÛÙ¿Ï·. ¶ÔÈˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ; TÚÂȘ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÎÈ fiÏÔÈ! O Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ ·Ó¤‚ËΠÊÔ˘ÚÈfi˙Ô˜ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÌÈ· ηٷ̤وÔ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ·¿ÓÙËÛ ·fiÚÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Î›ÌÂÓÔ (οÔÈÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Â›·Ó fiÙÈ Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi Ù˘ ÏfiÁÔ) ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔ¤ÙÚ„ «N· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ‚ȂϛԻ. £·ÏÂÚfi˜, Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ, ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÂÈÛÙÈÎfi˜. K·È ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡; ı· ÚˆÙ‹ÛÂÙÂ. TÔ Y¶¶O ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηÓ, Ô‡Ù ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠӷ ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‚‹Ì·... H ‚fiÏÙ· ÛÙ· 248 ÂÚ›ÙÂÚ· Ì ·Ô˙ËÌ›ˆÛ οˆ˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·ÔÎƠ̂ۈ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. •·Ó·Â›‰· ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‚È‚ÏÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ –·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ù·ÍÈÓÔÌË̤ÓÔ ·Ó¿ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ–, ·Ú·Ù‹ÚËÛ· Ì ¯·Ú¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÂÚÈÎÒÓ ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÒ*Ó ÂΉÔÙÒÓ Ô˘ ÂÈ˙Ô‡Ó ÌfiÓÔ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜, ÍÂʇÏÏÈÛ· οÔÈ· ‚È‚Ï›·, ·ÁfiÚ·Û· οÔÈ· ¿ÏÏ· ÎÈ ¤Ê˘Á· ·Ó·ÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ ÙÈ ÙÔ Ó¤Ô, ÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ›¯· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó, ·˜ Ô‡ÌÂ, Ë ÂȉÔÔÈfi˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ô‰fi ™fiψÓÔ˜; H ·¿ÓÙËÛË ˘‹Ú¯Â „ËÏ¿. ™ÙÔ ÔÏfiÁÈÔÌÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î·È ÛÙÔÓ IÂÚfi µÚ¿¯Ô Ô˘ ÊÒÙÈ˙·Ó ÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙË ÛΤ„Ë ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÙ˘ˆı›, ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ï¢Τ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì ٷ ÛÎÔ‡Ú· ۇ̂ÔÏ· Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘˜ ÙË Ì·Á›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘. E›Ì·È fï˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜, ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿‰· ˘‹Ú¯·Ó ‚È‚Ï›·, Ë ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ·ÏÌfi, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ‰È·ÊˆÓ›Â˜, ¤ÓÙ·ÛË, Û‡ÌÚ·ÍË, Ô›ÓÔ, Û˘ÌfiÛÈ·, ÁÈÔÚÙ‹... K·È ·˜ ¤ÏÂÈÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘... ∞

Petvet.gr

Petvet.com

the only link you need to get you to information about pets and petvets


µπµ§π√ ¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ

¡√∏ª∞ ◊ ¶∞£√™

‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ‚È‚Ï›Ô, Ì ٷÂÙÛ·Ú›· ÙËÓ «KÚ·˘Á‹» ÙÔ˘ MÔ˘Ó¯, ÔÈ Ó‡¯Ù˜ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ù· ÈÔ ·Ú¿‰ÔÍ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. Y‡ı˘ÓË Â›Ó·È, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, Ë ÔÌÔÚÊÈ¿.

T˘ ∞°°∂§π∫∏™ ª¶πƒª¶π§∏ «§∂∏§∞™π∞ ∫∞π ∞§§∂™ π™∆√ƒπ∂™», Ù˘ N·ÓÙ›Ó °ÎfiÚÓÙÈÌÂÚ, ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ÛÂÏ. 256, ú 15

Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·Ú¿‰ÚÔÌÔÈ ÛÙÔÓ ÎÚ˘Êfi ¯¿ÚÙË ÂÓfi˜ Á¿ÌÔ˘, ÔÏϤ˜ ˘fiÁÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÏϤ˜ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Ù˘¯¤˜ ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. TÔ Ú·ÙÛÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‚ÚÒÌÈÎË Ï¤ÍË Î·È Ë N·ÓÙ›Ó °ÎfiÚÓÙÈÌÂÚ, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÓÔÌÂÏ›ÛÙÚÈ· Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1923 ÛÙË N. AÊÚÈ΋, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ fiϘ ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘. TÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi –·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÂÎÏÈfiÓÙ· Û‡˙˘Áfi Ù˘– ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰¤Î· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· –ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë «ŒÎıÂÛË AÔÛÙÔÏ‹˜» Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ٷ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ô «ºfiÚÔ˜ TÈÌ‹˜» fiÔ˘ ¤Ó·˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ Â› ÏËڈ̋– Ì ÎÔÈÓfi ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. TÔ ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ΢Úȷگ› ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘. M ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÏfiÁÔ˘, ¿ÏÏÔÙ ÂÈÚˆÓÈ΋ ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ÔÚÁÈṲ̂ÓË Ë °ÎfiÚÓÙÈÌÂÚ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Û ÎÔÈÓfiÙÔ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÏÌËÚ¿ Î·È ÚÔÎÏËÙÈο ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È È‰·ÓÈο. «O ∂ƒø∆∞™ ¢∂¡ ∫∞¡∂π °π∞ ¶π§√∆√™», ÙÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˘ º·ÛԇϷ, ÂΉ. M›Óˆ·˜, ÛÂÏ. 398, ú 16

TÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ Ë ·ÏÂÔ‡ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ¤Ó·˜ ·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·; TËÓ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ô X. º·ÛԇϷ˜ Ô˘ ·fi ÙÔ «º›Ï·ıÏÔ», ÙÔ «Sportime», ÙÔ «ºˆ˜ ÙˆÓ ™ÔÚ», ÙÔ Supersport Î.¿. ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ì ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Û ÌÈ· ÂÚˆÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ Ì ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. O ‹Úˆ¿˜ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ì ÁÔÓ›˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, «¢EN Y¶APXEI E§EY£EPIA MAKPIA ™OY» TÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ K¿ÁÈÔ˘, ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘ AÓ ı¤ÏÂȘ ¤Ó· ·fi Ù· ¤ÓÙ (5) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛٛϠ۠SMS: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 11/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

¶·Ù¤Ú·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÙڤϷ˜ Â›Ó·È Ô Leonard Euler, EÏ‚ÂÙfi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÂÈÓfiËÛË ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ÁڛʈÓ, fiˆ˜ ÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ô˘ Ì ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì Sudoku. TÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 125 ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÂÈÏÂÁ̤ӷ Sudoku, ‰È·ÊfiÚˆÓ ‚·ıÌÒÓ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜, ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ I¿ˆÓ˜ ÂÊ¢ڤÙ˜ ÙÔ˘ ÁÚ›ÊÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÂÚÈÁڷʤ˜ ÌÂıfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘˜. «O T™∞ƒ§π ∫∞π ∆√ ∂ƒ°√™∆∞™π√ ™√∫√§∞∆∞™», ÙÔ˘ Pfi·ÏÓÙ NÙ·Ï, ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜, ÛÂÏ. 186, ú 8,54

O B›ÏÈ BfiÓη Â›Ó·È Ô ·Ú¿ÍÂÓÔ˜ Î·È Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÛÔÎÔÏ·ÙÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. MÈ· ̤ڷ Í·ÊÓÈο ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ì¤Û· Û ¤ÓÙ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛ¿ÚÈıÌ· ¯Ú˘Û¿ ‰ÂÏÙ›· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi ÙÔ˘. ¶¤ÓÙÂ Ù˘¯ÂÚ¿ ·È‰È¿ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Î·È Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘, Î·È Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ù¤ÙÔÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Î·È ˙·¯·ÚˆÙÒÓ, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÛÂÈ ÁÈ· fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹! Afi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ¤Ó· ͤÊÚÂÓÔ Î˘ÓËÁËÙfi ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ÔÏ˘fiıËÙ· ¯Ú˘Û¿ ¯·ÚÙ¿ÎÈ·! O Pfi·ÏÓÙ NÙ·Ï Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ O˘·Ï›· ÙÔ 1916 Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 1990. ÕÚ¯ÈÛ ÙË ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÙfiÓÈ˙ fiÙÈ Ù· ·È‰Èο ‚È‚Ï›· ÙÔ‡ ¤‰ÈÓ·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË. ∞ ·Ó·ÚÚȯ¿Ù·È ˆ˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÓÂÔ·ÛÙfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ì fiϘ ÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ı˘Û›Â˜ Î·È ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. °˘Ó·›Î˜ Î·È ÙÔ «ÌÔ˘ÙÚ¿ÎÈ», ηÚȤڷ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ηӷÏÈÔ‡ fiˆ˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ›, ÂÈÙ˘¯›· ηÈ... ÙÒÛË ÛÙÔ ÎÂÓfi. £· ˙‹ÛÂÈ Ô X¿Ú˘ ÁÈ· Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ; £· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘; «Zø∏», ÙÔ˘ ∞ϤÍË ™Ù·Ì¿ÙË, ÂΉ. M›Óˆ·˜, ÛÂÏ. 136, ú 12

TÈ ˙ËÙ¿Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜; AÚÚÂÓˆfiÙËÙ· ‹ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘˜; NfiËÌ· ‹ ¿ıÔ˜; TËÓ «‹ÚÂÌË ‰‡Ó·ÌË» ‹ ÙÔÓ «È‰·ÓÈÎfi» ÂÚ·ÛÙ‹; ¶ÔÈÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ ¯¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ Î·È ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ; OÈ ËÚˆ›‰Â˜ ÙÔ˘ AϤÍË ™Ù·Ì¿ÙË Ù·Ï·ÓÙ‡ÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ «·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋» Î·È ÙË «‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·» ·Á¿Ë, ÂΛÓË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙ·fi‰ÔÛ˘. MÈ· ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë Â›ÛÎÂ„Ë Ù·Ú¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÊËÛ˘¯·Ṳ̂ÓÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙ÂÈ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛ‰Ô˘. ™’ ¤Ó· ˘·ÚÍÈ·Îfi, ‰ÔÌË̤ÓÔ Û·Ó ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

«¢∂¡ À¶∞ƒÃ∂π ∂§∂À£∂ƒπ∞ ª∞∫ƒπ∞ ™√À», ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ £. K¿ÁÈÔ˘, ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ÛÂÏ. 288, ú 14

M ÙÔ Ó¤Ô ÙÚ›ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ K¿ÁÈÔ˘, «¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘», ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÙÚÈÏÔÁ›· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. («K·È Í·ÊÓÈο ¯ÈfiÓÈÛ ¯ÚfiÓÈ·», «™Â ›‰· Ó· ’Û·È ·fiÚ·ÙÔ˜», Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ·). ŸÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˙‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚˆÙ·. AÏÏ¿ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ì·ÛÙ ‹ ÓÈÒıÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ. M‹ˆ˜ È· ›̷ÛÙ ÎÈ ÂÌ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÙ¿ÙÔ˘˜ Ù˘ ¢‡Û˘, Ô˘ fiÏ· Ù· χ۷Ì ·ÏÏ¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Ë ·Á¿Ë Ì¿˜ Í¤Ê˘Á·Ó ÁÈ·Ù›, ·Ï¿, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ; EÓ ÔÏ›ÁÔȘ, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â ÂÈ Ô X·Ó›Ê KÔ˘Ú¤ÈÛÈ: «Î¿ÔÙ οӷÌ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÒÚ· οÓÔ˘Ì „ÒÓÈ·»... M ·˘Ù¿ «ÙÚÒÁÔÓÙ·È» ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ·ÓٛʷÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ –¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì·ÎÚÈ¿ ÛÔ˘– ·ÔÙÂÏ› ÚfiÎÏËÛË ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. «T∞ ∞À£∂¡∆π∫∞ SUDOKU, ∞ƒπ£ª∏∆π∫√π °ƒπº√π ∞¶√ ∆√À™ I∞¶ø¡∂™ ¢∏ªπ√Àƒ°√À™ ∆√À™», ÂΉ. ™·‚‚¿Ï·˜, ÛÂÏ. 179, ú 9,70

AÓ Â›ÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ÛÙȘ 9/10 ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ™È‰¤ÚË Î·È Ë Village Films ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û avant premiere ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ TÈÌ M¿ÚÙÔÓ Ì ÙÔÓ T˙fiÓÈ NÙÂ, Ì·˙› Ì ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘ «ŸÏÔ ™ÔÎÔÏ¿Ù·». Œ¯Ô˘Ì 10 ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜-ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ avant premiere Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‰¤Î· Ô˘ ı· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ (210 3617.360) ÙËÓ ¶¤ÌÙË 6/10, 12.30-13.00, ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi Ì›·.

∂ÏÏËÓÈÎfi ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi µÈ‚ÏÈÔˆÏ›Ô

... Î·È ¿Ú ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ !!!

6 - 12 OKTøµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 41


∆∂á∏

H EÈÚ‹ÓË OÚ¿ÙË, ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘ Alpha Bank ÛÙËÓ AV

BIG BANK TÔ˘ ºOIBOY ™AKA§H

H Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Alpha Bank, Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶›ÛÙˆ˜ Î·È Ù˘ IÔÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Û ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 200 ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘. H Û˘ÏÏÔÁ‹, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ÂÎÙÂٷ̤ÓË –·ÚÈıÌ› ÂÚ›Ô˘ 5.000 ¤ÚÁ·–, ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·ÛÈ·Îfi, ÌÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ‰‡Ô Û˘ÏÏÔÁÒÓ Ô˘ ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋. A˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Alpha Bank, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ Deutsche Bank –Ë ÔÔ›·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÌfiÏȘ ÙÔ 1979, Û‹ÌÂÚ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ 50.000 ¤ÚÁˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Deutsche Guggenheim ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘– ı· Ì·˜ ÂÎÏ‹ÍÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ηÈ

¤ˆ˜ ÙȘ 20 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘. H ΢ڛ· EÈÚ‹ÓË OÚ¿ÙË, ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ì·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜. ¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Alpha Bank; H Alpha Bank ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙË

∫. ª∞§∂∞™, «§∞Àƒπ√» (1918-20).

ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¤ÚÁˆÓ Ó¤ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. °È· ÙËÓ ÒÚ·, ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ̈۷˚ÎÔ‡ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Alpha Bank ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ë ÔÔ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË ·fi ÙȘ 12 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘

Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ù˘ ¶›ÛÙˆ˜ Î·È Ù˘ IÔÓÈ΋˜. OfiÙÂ, Î·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ ηÙ›¯·Ó Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ. TÔ Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È. H Ì›· ÙÚ¿Â˙· ›¯Â ÔÏÏ¿ ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· Î·È Ë ¿ÏÏË ÔÏÏ¿ ¯·Ú·ÎÙÈο. H IÔÓÈ΋ ÚÔÈÎÔ‰fiÙËÛ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì 3.500 ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ηχÙÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜. H Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Alpha Bank Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È Ï‹Ú˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. H Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶›ÛÙˆ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ 1965, fiÙ·Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Î¿ı ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ı· ‰È·ÎÔÛÌÂ›Ù·È Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘. AÚ¯Èο, Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‹Ù·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÙfiÙ ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË, ÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Î·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ, ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ·fi ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ· Î·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÛÙÔ‡. A˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. T· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. H Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·, ÁÏ˘Ù¿ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜. ¶ÔÈÔ˜ Â¤ÏÂÁÂ Î·È ÂÈϤÁÂÈ Ù· ¤ÚÁ·; M¤¯ÚÈ ÂÚ›Ô˘ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÚ¿Â˙˜ Ù· Â¤ÏÂÁÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË. MÂÙ¿ ÙÔ ’80 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ÙÌ‹Ì· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. Y¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤ÚÁˆÓ; B‚·›ˆ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ÏfiÁˆÓ. OÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÚÈԉ‡ԢÛ˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ· ·fi ÂÏ·ÊÚ¤˜ ‡Ï˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÂÎÙfi˜ AıËÓÒÓ. H ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 200 ¤ÚÁ·. M ÙÈ ÛÎÂÙÈÎfi Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ; H Û˘ÏÏÔÁ‹ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜

42 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

ηÙËÁÔڛ˜: 19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜, 1880 ¤ˆ˜ 1920, ªÂÛÔfiÏÂÌÔ˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ηχ„Ô˘Ì ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ÌÂÙ¿ ÙÔ ’50 Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚Úԇ̠¤ÚÁ· ÌÔÓ·‰Èο Ù· ÔÔ›· ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ˘Ú‹Ó˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·ÚıÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. Y¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ÎÂÓ¿, fï˜ ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ¤ÚÁ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÌÔÓ·‰Èο ¤ÚÁ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹; Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ M·Ï¤·, ÙÔ «§·‡ÚÈÔ», ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘Ø ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶·Úı¤ÓË Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ OÚʤ· Î·È ÙËÓ E˘Ú˘‰›ÎËØ ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Í‡ÏÈÓË ·Ï¤Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔÓ °‡˙Ë, Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÌÈ· ·ÏÏËÁÔÚ›·: ÙËÓ AÏÏËÁÔÚ›· Ù˘ ZˆÁÚ·ÊÈ΋˜ fiÔ˘ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÂÚˆÙȉ¤·˜ –ÌÔÙ›‚Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·fi ÙÔ 1875 ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÏÏËÁÔÚÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘– Ì fiÏÔ ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ, ÂÈÙ›ıÂÙ·È Û ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÎËÏ›‰Â˜ ¤ÓÙÔÓˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ÊfiÓÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ¤Ó· ‰¿ÊÓÈÓÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ. E›Û˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¤ÚÁ· ÙˆÓ BÔÏ·Ó¿ÎË, §‡ÙÚ·, ¶··ÏÔ˘Î¿, KÔ˘Ó¤ÏÏË, T¤ÙÛË, M˘Ù·Ú¿ Î·È ™Ù¿ÌÔ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ŒÚÁ· Ôχ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙÂ; ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙˆÓ Ù˘ AÓÒÙ·Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. B‚·›ˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤ÚÁˆÓ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì¤Û· fiˆ˜ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ‹ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÚÈÓ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ¤ÚÁÔ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ı· ı¤Ï·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·. K¿ı ¯ÚfiÓÔ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ٷ ¤ÚÁ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜; OÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· Ì ٷ ¤ÚÁ·, Ù· ıˆÚÔ‡Ó Û·Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ηÈ, ·Ó Ù‡¯ÂÈ Ó· Ù· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ‹ Ó· Ù· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ì ÁÈ· Ó· Ù· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ì Û οÔÈ· ¤ÎıÂÛË, ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È. OÈ ÂÏ¿Ù˜, ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹Ûˆ, Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· Î·È ‚¤‚·È· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ıÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· οÔÈ· ¤ÚÁ·. M¿ÏÈÛÙ·, fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ˆ˜ Û˘ÓÂ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ¤ÚÁ·, ¤¯Ô˘Ì ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÂÓÂÚÁ¿. ∞


∆∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

ªËÓ ÙË ‰ÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ì ÔÏ›ÁË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡

∞¡∆∞°ø¡π™ª√™ ª∂Ãπ... ∆Ô˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ TO T™EKOYPI ™ÎËÓÔıÂÛ›·: KÒÛÙ·˜ °·‚Ú¿˜ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: KÒÛÙ·˜ °·‚Ú¿˜, Z·Ó-KÏÔÓÙ °ÎÚÔ˘Ì¤Ú ¶·›˙Ô˘Ó: XÔÛ¤ °Î·ÚÛÈ¿, K·Ú›Ó BÈ¿Ú **

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

°∫∞ƒ™π∞-ª¶ƒ√À¡√... ∫∞£∞ƒπ∑∂π ª√¡√™

·Ú·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ‡˜ ‚¿˙ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Û·Ó ÙÚÈÎÏÔԉȿ ‹ ·fiÂÈÚ· ·˘ÙÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÊÔÓÈÎfi fiÏÔ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋. TÔ ÊÈÏÌ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·Ù¤ÏÂȤ˜ ÙÔ˘. MÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÒÚ˜ ı· ·ÈÛı·Óı›Ù ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÙËÓ... ÙÛÂÎÔ˘ÚÈ¿ ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓÙ¤Ú, ηıÒ˜ Ë ÊÏ˘·Ú›· Î·È Ë Â·Ó·ÏËÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ. ™·Ó „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ‰Ú¿Ì· Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ú˯fi Î·È ·ÊÂϤ˜, Û·Ó ıÚ›ÏÂÚ Ì „‹ÁÌ·Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÏÔ΋˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌ·˙¤„ÂÈ ÙÔ Í¯ÂÈψ̤ÓÔ ÙÔ˘ Û·Û¤Ó˜. K·È, ¿Óˆ ·’ fiÏ·, ÙÔ˘ Ï›ÂÈ ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ë ‰È·‚ÚˆÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÂÓfi˜ ™·ÌÚfiÏ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ·ÏËıÈÓfi˜ ı˘Ìfi˜ Î·È ÂÎÚ‹ÍÂȘ, fi¯È Ù· ÙÚÂÌÔ˘ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÙÔ˘ ‹Úˆ·. H ·ÏËıÈÓ‹ ÙڤϷ ÛÙËÓ „˘¯‹. A˘Ù‹ Ô˘ ı· Ì·˜ ¤ÎÏÂÈÓ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÂÈÚˆÓÈο Î·È Ô˘, ˆ˜ ·˘ÙÔÛ·ÚηÛÌfi˜ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·

ÛÂοӘ, Á˘Ú›˙ÂÈ ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ ¿Óˆ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È È· Ôχ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ͽη... H ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ Û‡ÁÎÚÈÛË ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ ·ÚfiÌÔÈ·˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÏÔ˘ ‚›·ÈÔ Î·È ·‚¿ÛÙ·¯Ù· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi «EχıÂÚÔ˜ ˆÚ·Ú›Ô˘» (2001) ÙÔ˘ K·ÓÙ¤, Ô˘ Ï›ÁÔÈ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ ÛÙËÓ ¿Î·ÈÚË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘. B·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ·ÏËıÈÓfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂΛÓÔ Î·È Ì ÈÔ ÙÚ·ÁÈ΋ ÏÔ΋ ÛÙËÓ Ô˘Û›· (Ô ‹Úˆ·˜ ‰ÂÓ ¤ÛÙÚÂÊ ÙÔ fiÏÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·), Â¤ÏÂÁ ӷ ·ÔÊÔÚÙ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ·fi ÙË ÊÔÓÈ΋ ηٿÏËÍË Ô˘ ÂÂʇϷÛÛÂ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¤‰ÈÓ ÌÈ· «Ï‡ÛË» Ô˘ ÛÔ˘ ¤ÎÔ‚Â ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· fi‰È·, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Ó· ˙ÂȘ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ë ÈÔ Î·Ù·‰ÈηÛÙ¤· ‹ÙÙ·. ™ÙÔ «TÛÂÎÔ‡ÚÈ», Ô °·‚Ú¿˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÓˆÏÂıڛ˜ ÙÔ˘ MÚÔ˘ÓfiØ ÓÔÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙË Û·ÚηÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÛȈÒÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔ-

EÂȉ‹ ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÚÒÓ (Î·È Û·˜ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó Â›Û˘) ÎÔ˘Ùfi¯ÔÚÙÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, ‰ÒÛÙ ÚÔÛÔ¯‹ Û ·˘Ù¿: ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÎfiËÎ·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 120.000, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· Ù· «TÛ·ÎÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·» ÙÔ˘ T˙¿ÚÌÔ˘˜ (14.900 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·). A˘Ù¿ Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÂÓÓ¤· ÚÂÌȤÚ˜ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜. A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÔÎÙÒ Ù·Èӛ˜ (Â˘Ù˘¯Ò˜ ·Î˘ÚÒıËÎÂ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Î·È ÌÈ·˜ ¤Ó·Ù˘!), ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‚Á·›Ó·Ù ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔÓ¿¯· ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏÔ˘. £· ηٷϿ‚ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿; MÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì·˜ Î·È ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ì οˆ˜ ÙË ÛÂ˙fiÓ; M fiÏÔ˘˜! M ÙË ‰È·ÓÔÌ‹, ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È Î¿ÔÈ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÎÔÈÓÔ‡. ¢ÈfiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÌÈÛÔ› ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤ÊÂÚ·Ó Ô˘Ú¿ÓÈÔ ‰ÒÚÔ Ì ÙÔ Ó· ÌÂٷʤ-

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 43

O MÚÔ˘Ófi, ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ¯·ÚÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Í·ÊÓÈο «ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ» fiÙ·Ó Ë Âȯ›ÚËÛË ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. M ÌÈ· ηϋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ‰ÂÓ ¿Á¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. E›Ó·È ÈηÓfi˜, ı· ‚ÚÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÍ›ÛÔ˘ ηÏfi. H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ê˘ÛÈο, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘, ‰›¯ˆ˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÔÙ¤ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. M¤Û· ÛÙ· ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, fï˜, Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ È¿ÓÂÈ ‰‡Ô ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÁÈ· Ó· Ù· ʤÚÔ˘Ó ‚fiÏÙ·, ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο Î·È Ó· ¯¿ÓÂÈ Ù· Ì˘·Ï¿ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·ÏfiÌÈÛıË ı¤ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÔÙ¤... MÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÈ· ÂÓfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, fiÔ˘ ·ÎfiÌË ÎÈ ¤Ó· ÈÔ ÂÈÛÙÈÎfi, Ï·ÛÙfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÔ˘ ÌÔÚ› Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, Ô MÚÔ˘Ófi ÂÈϤÁÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Î·È Ó· ·Ï¤„ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂ... fiÏ·! EÈϤÁÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘˜ Èı·Ó¿ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηÈ... ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÌÂıÔ‰Èο ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. OÈ ‰·›ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ fiÏÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÔÚÊ‹ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÔÎÙ·ÒÚÔ˘, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙË ¯·Ì¤ÓË ·ÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÙÈÌ‹ Û ÌÈ· Û˘˙˘ÁÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› ·fi ÙÔ ÂÓȯÚfi ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÂΛӢ (Ô ÊıfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È, Ô‡Ù ·ÁÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ˙‹ÙËÌ· ÛÂÓ·Úȷο...). B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ NÙfiÓ·ÏÓÙ °Ô˘¤ÛÙÏÂ˚Î, ÙÔ «TÛÂÎÔ‡ÚÈ» Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ KÒÛÙ· °·‚Ú¿ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. Y¿Ú¯Ô˘Ó, fï˜, ·Ì¤ÙÚËÙÔÈ ÛÎfiÂÏÔÈ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó·

Ï›˙ÂÈ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ηÛÙ, ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË Î·È Ú˘ıÌÔ‡˜ ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ Ô˘ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ Î·È Û¤‚ÂÛ·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÂÈ. K·È ‰ÂÓ ÛÙÔ Ï¤ÂÈ. M¤Û· ÛÔ˘. ∞


∆∞π¡π∂™

ÚÔ˘Ó ÙȘ ÚÂÌȤÚ˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ô ı·ً˜ ·fi ·˘Ùfi, ·Ú·Î·ÏÒ;), ÔÈ ÌÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ô ÎÔÛÌ¿Î˘ Ì¿˜ «ÁÚ¿ÊÂÈ» fiÏÔ˘˜ Î·È ‚ϤÂÈ Ì¿Ï·! TÔ ÛÈÓÂÌ¿, ϤÂÈ, Â›Ó·È Ì·˙ÈÎfi ̤ÛÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. A˜ ›¯Â ÌÈ· ηÏÔηÈÚ›· Î·È ı· ‚Ϥ·Ù Û ÔÈÔÓ ¿ÙÔ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ... AÎÔ‡ÂÈ Î·Ó›˜; E¿Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·ıԇ̠۠¿ÏÏË ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ¿ÓÙˆ˜, ı· ‰È¿ÏÂÁ· ÁÈ· ÙÔ˘˜... Ï¿ıÔ˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ «OÏÔÌfiÓ·¯ÔÈ Ì·˙›» (*) ÙÔ˘ KÈÌ KÈNÙÔ˘Î, ÂÓfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ô˘ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi ·Ó¤‰ÂÈÍ Ì ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÎÈ ¤ÂÈÙ· ¤¯Ô˘Ì ʿÂÈ ÛÙË ÌÔ‡ÚË Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Á˘Ú›˙ÂÈ, Ϙ Î·È ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë-‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi. ¢›¯ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Ò˜ Ó· ·ÊËÁËı› ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ì ÙÔ Â‡ÚËÌ·-¿ÏÏÔıÈ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ ÌË ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÌÔÓ¿¯· ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ˆ˜ ‰‹ıÂÓ, ÂȉÈο Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ÙÔ ÎÔÚ¿ÙÈÎÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‚Á¿˙ÂÈ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· (Ô˘, fï˜, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó «ÊÈÏÔÛÔÊ›·» ÛÙ¿¯ÙË ÛÙ· Ì¿ÙÈ·). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· Ì›Ù ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· «ÁÔËÙ¢Ù›Ù» ·fi ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÌÈ·˜ ͢ÏÔ‰·Ṳ́Ó˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÛÙÂÁÔ Ù˘¿ÎÔ Ô˘ Ì·ÈÓÔ‚Á·›ÓÂÈ Û ͤӷ Û›ÙÈ· οÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÌÔ˘Á¿‰· Î·È ÂȉÈÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ‚ÚÂÈ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ, ‚Ú›Ù ÌÔ˘ ÎÈ Â̤ӷ ÌÈ· ·ÈÙ›· Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ ¤Î·Ó ӷ ı¤ÏÂÙ ӷ ο„ÂÙ fiÏ· Ù· CD Ù˘ N·Ù¿Û· ÕÙÏ·˜ (inside joke)! ●

AVANT PREMIERE DARK HORSE TÔÓ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÙÔ 2003 ·fi ÙÔ «Noi Albinoi», ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋ Έ̈‰›· ·fi ÙËÓ IÛÏ·Ó‰›·. KÚ·Ù‹Û·Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘: NÙ·ÁÎÔ‡Ú K¿ÚÈ. ™Ù· 32 ÙÔ˘ Í·Ó·¯Ù˘¿ Ì ÙÔ «Dark Horse» Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ, ·ÏÏfiÎÔÙ· ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. MÂÙ·ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· fiÔ˘ Ô K¿ÚÈ ÛÔ‡‰·Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÙË ¢·Ó›·, Ì·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔÓ NÙ¿ÓÈÂÏ, ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô Ó·ÓÈ΋˜ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Î·È È‰·ÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ slacker ÁÈ· fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË. E›Ó·È ¤Ó·˜ graffiti artist Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÂÊÔÚ›· Î·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë. TË Ï¤Ó ºÚ·ÓÎ, Â›Ó·È Ë ıËÏ˘Î‹ ‚ÂÚÛÈfiÓ Ù˘ ·¯ÚËÛÙ›·˜ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÂΛÓÔ˜, ÎÈ fiÙ·Ó ÌϤÍÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ηϿ Ì·˙› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È È· ›‰ÈÔ˜! M ÌÈ· ÔÏfiÙÂÏ· ÊÚ¤ÛÎÈ· Ì·ÙÈ¿, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÂÓ›ÔÙ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, ·Ù¿Î˜ Ô˘ Û’ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ì ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÛÙfiÌ· 44 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

¢øPA A¶O TON «CHARLIE KAI TO EP°O™TA™IO ™OKO§ATA™» BڋηÌ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ «A.V.» ‰ÒÚ· ·fi ÙË Ó¤· ÛÔÎÔÏ·ÙÔÁÏ˘Î¤ÓÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Tim Burton. Œ¯Ô˘ÌÂ: 1) ‰¤Î· (10) Á˘Ó·ÈΛ· Î·È 2) ¤ÓÙ (5) ·Ó‰ÚÈο t-shirts. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVRA, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 11/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

·fi ÙËÓ ·Ú·ÍÂÓÈ¿ ÙÔ˘˜, ÔÓÂÈÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈο Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ì·˘Úfi·ÛÚË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÂÚÌËÓ›˜ ÙfiÛÔ ·ÏËıÈÓ¤˜ ÎÈ ·fiÎÔÛ̘ Ì·˙›, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ÙÔ «Dark Horse» ‚Á·›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ ÙÔ˘ Ó· Ì·˜ ‰È‰¿ÍÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË Ù˘¯‹ Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó‡·Ú͢ ÛÙËÓ Â˘Ù˘¯›·. ¶ÔÏÏÔ› ı· ‚Ú›Ù ‰›Î·È· Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÔ ·Á·ËÛÈ¿ÚÈÎË Ù·ÈÓ›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. AÊ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ó· Û·˜ ˙ËχԢÓ... DARK HORSE (7/10, 01.00 ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ·) KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ A™TY, KÔÚ·‹ 4 Œ¯Ô˘Ì 200 ÌÔÓ¤˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ avant premiere Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÙÔ ÕÛÙ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (ÚÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ) 7 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙË 01.00 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7/10 ÛÙȘ 00.00 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A.


£∂∞∆ƒ√

ªÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÂ Û˘Û΢·Û›· ÙÛ¤˘

LESS IS MORE T˘ ¢∏ª∏∆ƒ∞™ ∞¡∞°¡ø™∆√À H KAT™API¢A ÙÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ ™ÎËÓ.: B·Û›Ï˘ M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ ¶·›˙Ô˘Ó: KÒÛÙ·˜ °¿Î˘, B·Û›Ï˘ M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ ¢ÒÌ·, £EATPO TOY NEOY KO™MOY, AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ Î·È £·Ú‡Ô˘, 210 9212.900

H Ô·‰fi˜ ÙÔ˘ NÙ·ÓÙ·˚ÛÌÔ‡, ÎfiÎÎÈÓË Î·ÙÛ·Ú›‰· Iˆ¿ÓÓ·, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ô˘ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›. TÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÁÎÚ·Ê›ÙÈ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Î·È ÙËÓ Ô‰ËÁ› Û ÂÍÔÚ›·. Ÿˆ˜ οı ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ó·˙ËÙ¿ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚfi Ù˘ ·ÏËıÈÓfi Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, fiÔ˘ ı· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ù˘ ·fi ÙȘ ÂÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÛfiϘ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó. ¶ÂÚ›Ô˘ ¤ÙÛÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂȘ Ù· ¿ÓÙ·. K·È Ù· ηϿ Î·È Ù· ηο. TÔÓ ÛÔÊfi ÔÓÙÈÎfi TÈÌfiıÂÔ,

™TH PAM¶A £ÔÏfi ÙÔ›Ô ÔÈ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ı¿ÙÚˆÓ. £ÔÏfi ÚÔ˜ ÛÎÔÙÂÈÓfi. ŸÌˆ˜ fiÏ· Ù· ı¤·ÙÚ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó, Ì ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. PÂÂÚÙfiÚÈÔ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¤ÚÁ·, Ó¤ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›. H ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ·fi ÙÔ Y¶¶O ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û Â›‰· ÚˆÙÔÊ·Ó‹. ¶ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ (Î·È ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜, ÔÙ¤ ÔÈ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ı¿ÙÚˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ, fiˆ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÓÔËı› Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÂÚÈÔ˘Û›· ·fi ·˘Ù¤˜. ™ÈÁ¿ Ù· ÔÛ¿!) ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·Ô˘Û›· ÔÏÈÙÈ΋˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÊ¿ÛˆÓ. K·È Â›Ó·È Îڛ̷ ÁÈ·Ù› Ù· ηϿ Ó¤· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ıÈ¿ÛÔ˘˜ ‹Úı·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. K·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÙÔÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘˜. K·ÏÔ‡-ηÎÔ‡, ÙÒÚ· Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜

°∞∫∏™-ª∞Àƒ√°∂øƒ°π√À ™∆√¡ ∂¡∞ ƒ√§√

ÙË ÌÈÎÚ‹ ÔÓÂÈÚÔ·Ṳ́ÓË £Â·ÓÒ, Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜-Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È «¯¤È Ù· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ·», ŒÏÏËÓ˜ Ú¿ÂÚ˜ Ì ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ «È‰ÚˆÌ¤Ó· ÁfiÓ·Ù· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Áη˙fiÓ ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ», ÚÔÎ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ÛÙË N¤·

ÌËÓ ËÁ·›ÓÂÙÂ Î·È Î¿ıÂÛÙ οو ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÊ˘Ï·¯ı›ÙÂ. K·È ηÏÔ‡-ηÎÔ‡, ·˜ ͤÚÂÙÂ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ Â˘ı‡Ó˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË... TȘ Ϙ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘, ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ. T›ÔÙ·, ¤¯ˆ ¿ıÂÈ ÙË ÊÔ‚›· Ì ٷ ÛÙ¤Á·ÛÙÚ·. Õ‰ÈÎÔ ¤¯ˆ; 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ Â›¯Â ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙÔ ÙÈÌË̤ÓÔ Ô˘ Û‹ÎˆÛ·Ó ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È Â›‰·Ù ÙÈ ¤ÁÈÓÂ. N· ÌË ÊÔ‚ËıÒ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ·; B¿Û·Ó· ÔÈ ÌÈÎÚÔ›, ‚¿Û·Ó· Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ! OÈ ¤ÓÙ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ¿ÏÏ· ı¤·ÙÚ·. H ÚÈ˙È΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË fï˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. T· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ °' K¶™ ı· ¯·ıÔ‡Ó Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ù¿ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ. TÚ¯¿Ù Ô‰·Ú¿ÎÈ· ÌÔ˘!!! M ‚¿Û·Ó· Î·È Ë §˘ÚÈ΋. M ·Ú·ÈÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔÓ §Ô˘Î¿ K·Ú˘ÙÈÓfi, Î·È Ì ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌfiÓÔ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ ʤÙÔ˜. øÚ·›Â˜ ÚÔÔ-

YfiÚÎË, ÔÏÈΤ˜ ·ÚÎÔ‡‰Â˜ Î·È ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ K›ÌˆÓ· Iˆ·ÎÂ›Ì Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚÚËÛ›· ‚ÔËıfi ÙÔ˘. ŒÓ· ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÂ Û˘Û΢·Û›· ÙÛ¤˘. O B·Û›Ï˘ M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ΢ڛˆ˜ Ì ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ Û¿ÓÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÁڷʤ·. O ›‰ÈÔ˜ Î·È Ô KÒÛÙ·˜ °¿Î˘, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ‰Âη¤ÍÈ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™Â ¤Ó· ۯ‰fiÓ ¿‰ÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ì ÙÔ Ù›ÔÙ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ˜, Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË Û ڢıÌÔ‡˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Î·È ¤Í˘ÓÔ˘˜. M ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·. E›Ó·È Ë ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÌÈÎÚ‹-ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙËÓ ·Î·Ù·ÓfiËÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÛÙȘ ¿ÓÙ· ·Ú¿ÍÂÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞

FLAMENC

™ Ã √ § ∏ Ã √ ƒ √ À

ÙÈΤ˜ Î·È Â˘Ô›ˆÓ˜. K·Ïfi ¯ÂÈÌÒÓ·. K·È ‰È¿‚·Û· Î·È ÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘ Î·È ·Ó·ÛÙ·ÙÒıËη: «TÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Ì ÂÙ¿ÍÂÈ ¤Íˆ» ›Â Ô ·Ôȉfi˜. N·È ÌÂÁ¿ÏÂ, ÁÈ·Ù› ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜ Ì ‚·ÛÈÎfi Î·È ¯·Ï¿˜ ÙËÓ È¿ÙÛ·. TÈ ¿ÏÏÔ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ù· ˆÚ·›· ÌÔ˘ ·˘ÙÈ¿!!! ●

¢øPO EI™ITHPIA KAT™API¢A (13/10, 21.00) £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ N¤Ô˘ KfiÛÌÔ˘, AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, 210 9212.900 ¢Â˜ ÎÈ ÂÛ‡ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ KÒÛÙ· °¿ÎË, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 13 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ‰ÒÌ· ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ N¤Ô˘ KfiÛÌÔ˘. AÓ ı¤ÏÂȘ ¤Ó· ·fi Ù· ‰¤Î· (10) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ÛٛϠ۠SMS: AVXY, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 11/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 197, ∆.∫. 114 72 Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 6433.673, 210 6432.332

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 45


ELEMENTS OF STYLE

Mfi‰·-¶ÂÚÈÔ›ËÛË-¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

¶O§Y™Y§§EKTIKO º£INO¶øPO T˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY O E§EY£EPIA¢H™ ™TA FREE SHOP ŸÏÔÈ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Yes ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘, ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ ÁÈ· ‰¤Î· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ «ÓÙ˘ıԇ̻ ÙȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë. Afi Û‹ÌÂÚ· Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ ۯ‰ȷÛÙ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ÔÏ˘·Á·Ë̤ӷ Ì·˜ Free Shop (°Ï˘Ê¿‰·, æ˘¯ÈÎfi Î·È KÔψӿÎÈ). OÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚ EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Û ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÊÚfiÎÚÂÌ· ÙˆÓ boutique fiˆ˜: Ë Beams ÛÙÔ TfiÎÈÔ, Ë Louis ÛÙËÓ Oۿη, Ë Fred Seagul ÛÙÔ L.A., Ë Doum ÛÙÔ MÈÏ¿ÓÔ Î.¿. H ÊÂÙÈÓ‹ collection ÙÔ˘ avand-gard›ÛÙ· ۯ‰ȷÛÙ‹, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ urban chic Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ™ÔÊÈÛÙÈΤ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜, Ì ÌÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ collection Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ all-day-long ÂÓ‰‡Ì·Ù·. ŸÏ· Ù· «ÎÔÌÌ¿ÙÈ·» Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û limited editions, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Free Shop, ÌÔÚ› ·ÎfiÌ· Ó· Ù· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜: ÛÙÔ «XÒÚÔ Mfi‰·˜NÙfiÚ· ¢·Ô‡ÙË» ÛÙË N. EÚ˘ıÚ·›· Î·È ÛÙÔ «KÏÈ» ÛÙÔÓ XÔÏ·ÚÁfi. Studio-Head office °ÈÒÚÁÔ˜ EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜ : AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3312.622

46 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

O,TI ¶APETE 9 ¢ÚÒ! TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7/10 Î·È fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ Intimissimi ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·ÙËÛ›ˆÓ 137 ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ fiÏ·, Ì· fiÏ· Ù· ÛÔ˘ÙÈ¤Ó Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 9 ¢ÚÒ! ŸÔÈ· ÚÔÏ¿‚ÂÈ, ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÁÈ·Ù› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ì›· ̤ڷ. ™¶A™IM¶A! °È· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Ù¿ÛË Ù˘ Ìfi‰·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ «‚ϤÌÌ·» Ù˘ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ Ï¢Îfi Î·È ·ÁˆÌ¤ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ù˘ PˆÛ›·˜, Û ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ. Ÿˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ fashionistas headliners, ¤ÙÛÈ Î·È Ë Custo Barcelona ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË Ó¤· ÂÈÙ·Á‹ ÛÙË ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘. E›ÎÂÓÙÚÔ ·˘Ù‹˜, Ù· ·ÏÙfi, ÛÙ· ÔÔ›· «‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È», ÂÌÚÈ̤ Û ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, Û˘Óı¤ÛÂȘ ·fi ethnic ÌÔÙ›‚· ·ÏÏ¿ Î·È manga comics. Highlight: ÙÔ ·ÏÙfi Ù˘ Jackie ’O, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì fiÏË ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ, ‰›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·¤Ú· aristo-decadence. H MAXH TOY POZ H ÂÎÛÙÚ·Ù›· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡, Ô˘ Ë ‰È¿ÛËÌË ÂÙ·ÈÚ›· ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Estee Lauder ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ÙÔ 1992, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ê¤ÙÔ˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ô˘ ÙËÓ Î·ıȤڈÛ ÂÍ ·Ú¯‹˜, ÙË

ESTEE LAUDER - X∞∆∑∏¢√À∫∞™

CUSTO BARCELONA

EUPHORIA

E§∂À£∂ƒπÕ¢∏˜ + FREE SHOP

VANGELIS KONSTANTIS

PALMOLIVE ACTIVE FRESH

INTIMISSIMI

ÚÔ˙ ÎÔÚ‰¤Ï·. º¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ë Estee Lauder ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ۯ‰ȷÛÙ‹ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ¢Ô‡Î· X·Ù˙ˉԇη ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·: ¤Ó· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÚÔ˙ ‚Ú·¯ÈfiÏÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Pink Ribbon. TÔ «Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ» ÎfiÛÌËÌ· ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Estee Lauder Hellas ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· OÎÙÒ‚ÚÈÔ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi, ÂÓÒ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ú 10. O ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜, ηıÒ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ì K·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ M·ÛÙÔ‡. ™Â fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ‰È¿ıÂÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Estee Lauder.

AN¢PE™ ME TA O¶§A TOY™ H Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Palmolive ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÛÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÊÚÔÓÙ›‰·. T· ‰‡Ô Ó¤· ·ÔÛÌËÙÈο, Û ÌÔÚÊ‹ spray Î·È roll-on, Active Fresh & Active Care, ·Ú¤¯Ô˘Ó 24ˆÚË ÚÔÛÙ·Û›· ηٿ ÙÔ˘ ȉÚÒÙ·, ÂÓÒ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Aloe Vera ‰ÂÓ ÂÚÂı›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·. H ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÌÔÛ¯ÔÌ˘Úˆ‰¿ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· Ì ٷ ‰‡Ô Ó¤· ·ÊÚÔÓÙÔ‡˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÂȉÂÚÌ›‰·˜. EÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ӷ Ì ı·Ï¿ÛÛÈ· ¿Ï·Ù·, ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·›ÛıËÌ· ÊÚÂÛο‰·˜ Ô˘ ‰È·ÚΛ ÁÈ· ÒÚ˜.

™THN TPIXA ™ÙÔ KÔÌً̈ÚÈÔ Vangelis Konstantis, Ô ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÎÔÌً̈˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ˙ÂÛÙfi Û·ÏfiÓÈ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙÔ look Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ʤÚÂÈ ÙÔ ÎÂÊ·Ï¿ÎÈ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·. Hair extensions ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÔÌ¿‰·, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ coup, ¯ÙÂÓ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÓÂ, ıÂÚ·›˜ ÁÈ· Ù· Ì·ÏÏÈ¿, Ù· Ó‡¯È·, ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÙÔ ÛÒÌ·, ÔÓ˘¯ÔÏ·ÛÙÈ΋, ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ massage Î·È make up ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ make up artists. ŸÏ· Ù· ¯¤ÁÁ˘·, ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· ÌÈ· Ï·ÌÂÚ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. KËÊÈÛ›·˜ 186, N. æ˘¯ÈÎfi, ÙËÏ: 210 6728.940, TÚ›ÙË-™¿‚‚·ÙÔ, 9:00-22:00.

MADE IN EUPHORIA ªÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÈÛÙÈÎÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi 10-17 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Museum Gallery ÙÔ˘ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ «AıËÓ·˝˜» (K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, °Î¿˙È). O ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ¶ËÓÂÏfi˘ °·ÙÛ¿ Î·È Ë È‰È·›ÙÂÚË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì·ÙÈ¿ Ù˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ NÈÎÔÏ·Ú¤È˙Ë Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. EÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚˆÙfiÙ˘· ʈÙÈÛÙÈο ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó ‹ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ exclusive Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÒÚ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 10.00 .Ì.-9.00 Ì.Ì. ∞


¶∂ƒº√ƒª∞¡™

¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ °ÎÔÓÙfi Ì ÙËÓ ÕÓÙ˙ÂÏ· MÚÔ‡ÛÎÔ˘

§∂™ ¡∞ ª∂ µ§∂¶∂π √ £∂√™; T˘ °IøTA™ AP°YPO¶OY§OY ŸÙ·Ó Ô M¤ÎÂÙ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ «¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ °ÎÔÓÙfi» ÙÔ 1953, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÈ ¤‚ÏÂÂ: ÌÈ· ·Î·Ù·Ï·‚›ÛÙÈÎË ·ÓÔËÛ›· ·fi Ì›· ÔÌ¿‰· Ù·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÚÂÏÒÓ ‹ ¤Ó· ·ÊÔÚÈÛÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÚÔÊËÙÈÎÔ‡ Ì˘·ÏÔ‡ Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ Î¿ı ϤÍË Î·ı·Ú¿ Û·Ó Í˘Ú¿ÊÈ. TÔ ÎÔÈÓfi Ì·ÁÓËÙÈṲ̂ÓÔ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ËÁ·›ÓÂÈ Û ÂΛÓË ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÙÂÏÈο ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ M¤ÎÂÙ ˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. A˘Ùfi Ô˘ ÙÔ ÎÔÈÓfi ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ¤ÓȈı ‹Ù·Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Î·ı·Ú¿ ˘·ÚÍÈ·Îfi Ô˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. O EÛÙÚ·ÁÎfiÓ Î·È Ô BÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· Ô˘ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ¿ÛÎÔ·, ·‰Ú·ÓÔ‡Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÒÚ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. H ·ÓıÚÒÈÓË ÂÈ‚›ˆÛË ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÕÓÙ˙ÂÏ·˜ MÚÔ‡ÛÎÔ˘ «¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜...(οÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ›ӷ)» Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ M¤ÎÂÙØ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ˆ˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, οÓÂÈ ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ ›ӷ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·Ó¿ÁÎË. «£¤Ïˆ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ›ӷ. Zԇ̛̠۠· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÊÔ‚fiÌ·-

ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì·˜Ø ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÌÂ, ‰ÂÓ Ï¤Ì ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙ ӷ ԇ̠fiÙÈ ÂÈÓ¿ÌÂ. O ¿ÓıÚˆÔ˜ fï˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÂȂȈÙÈÎfi˜, fi¯È ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜. MÂÙ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ Î·ÏÒÓ ÙÚfiˆÓ». T· ÚfiÛˆ· ÛÙÔÓ M¤ÎÂ٠̤ÓÔ˘Ó ·‰Ú·Ó‹ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ, οÔÈÔÓ Ó· ¤ÚıÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÒÛÂÈ. ¶›Ûˆ ·fi οı ·ÓıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË ÁÈ· ÙÔÓ M¤ÎÂÙ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ÔÛÔÛÙfi Èı·ÓfiÙËÙ·˜, ÂÈÙ˘¯›·˜ ‹ ·ÔÙ˘¯›·˜ –«™ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÏËÛÙ¤˜ Ô ¤Ó·˜ ÛÒıËÎÂ. TÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È Û‚·ÛÙfi»– (·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË B›‚ÏÔ). ŸÙ·Ó ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ùfi, Ù· ÚfiÛˆ· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ,

ÛÙË ıÂ˚΋ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË, ÛÙË ıÚËÛΛ·. «AÓ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÌÂÙ·ÓÈÒÓ·ÌÂ;», «N· ÌÂÙ·ÓÈÒÓ·Ì ÁÈ· ÔÈÔ Ú¿ÁÌ·;»... «¶Ô˘ ÁÂÓÓËı‹Î·ÌÂ;» H ÌÂÙ¿ÓÔÈ· ‹ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ÛˆÙËÚ›·˜. «T· ÚfiÛˆ· ÛÙÔÓ M¤ÎÂÙ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹, Â›Ó·È ·Ì‹¯·Ó· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ £Âfi. E›Ó·È ¤Ó·˜ £Âfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ. H ıÚËÛΛ· Û‹ÌÂÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û‡Á¯˘ÛË. ™ÙÔÓ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi Ù˘ OÚÏ¿Ó˘ Ô £Âfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Î¿ÙÈ. ™ÒıËΠ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, fi¯È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ›ÛÙË», ÛΤÊÙÂÙ·È Ë MÚÔ‡ÛÎÔ˘. «TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÏ·ÊÚ‡ÙËÙ·. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÛÔ˘‰‹ ¿Óˆ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÏ·ÊÚ‡ÙËÙ·. K·È Ô M¤ÎÂÙ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ˙ÔÊÂÚfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. M·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ó· Í·Ó·‚Úԇ̠ÙÔ ·ÛÙÂ›Ô Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ê¤ÏÂÈ·». O M¤ÎÂÙ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· Ù· ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· Ù· ˘ÔÓÔ̇ÂÈ Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ·ÎÚ·›Ô ¯ÈÔ‡ÌÔÚØ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·›ÚÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÙÔ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËıÔÔÈÒÓ, Ù· video, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ÂÈÚfiÛıÂÙ· ˯ÔÁÚ·ÊË̤ӷ ΛÌÂÓ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fï˜ Ô °ÎÔÓÙfi ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È. K·È ÙfiÙ ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; TfiÙÂ, Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì Ò˜ Ó· ˙ԇ̠¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ.

H ·Ú¿ÛÙ·ÛË «¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜...(οÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ›ӷ)» ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¤ÚÛÈ ÛÙÔ Bios ÁÈ· Ï›Á˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ work-in-progress Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó sold out. º¤ÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ·fi ÙȘ 8/10-30/11, ¶·Ú.-TÚ. ÛÙȘ 21.30 Î·È Â›ÛÔ‰Ô 9 (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84). TË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Â¿ÛÙ·˜, ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ë ÕÓÙ˙ÂÏ· MÚÔ‡ÛÎÔ˘, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË EϤÓË K·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ‚›ÓÙÂÔ AÓ‰Ú¤·˜ KÔÛÈÒÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ¶·ÚıÂÓfiË MÔ˘˙Ô‡ÚË, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ A‚·ÚÈÎÈÒÙ˘, ÕÓÙ˙ÂÏ· MÚÔ‡ÛÎÔ˘ Î·È KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘. H ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ¶·ÙÚÂÏ¿ÎË. ●

¢øPO EI™ITHPIA ¶EPIMENONTA™... (KATI °IA THN ¶EINA) EÍ·Ûʷϛ۷Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ «A.V.» ·fi ‰¤Î· (10) ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: 1) Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È 2) TÚ›Ù˘ 11/10, 3) Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 17/10 Î·È 4) TÚ›Ù˘ 18/10. AÓ ı¤ÏÂȘ οÔÈÔ ÎÈ ÂÛ‡, ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘ (1, 2, 3 ‹ 4), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8/10 ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15/10 ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 47


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√µ∞§ ∆ø¡ 500

Damon Albarn, Ô ÙfiÛÔ ·ÒÓ ÛÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ÁÎÚÔ‡Ș ÙÒÚ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ηÚÙÔ‡Ó... AÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ‚‹Ì· ‚‹Ì·, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ fï˜ Ì ¤ÎÏËÍË fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Kapranos: ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Franz Ferdinand ¤ÁÈÓ ·ÙÒÓÙ·˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˘, ÌÔ˘ÛÈο, Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÚÔÎ: Beatles Î·È Kinks.

∆Ô˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂ (yannisnenes@yahoo.com)

WE ARE THE KINKS OF THE WORLD!

● MÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ·È¯Ó›‰È. M·˙‡● ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô Franz Ferdinand Î·È ¤¯Ô˘Ó

Ï˘ÛÛ¿ÍÂÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ˘; Ì ÚÒÙËÛ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ¤Ó·˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ÌÔ˘ ¿ÙËÛÂ, ¤ÙÛÈ, ÙÔ ÛÙÔ-ηڤ ÛÙËÓ ÚÂÌÔ‡Ú· ÌÔ˘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ °ÂÓÓ·›Ô K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ KfiÛÌÔ fiÔ˘ fiÏÔÈ ı· ·Îԇ̠ÚÔÎ Î·È ı· ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ·Ó·ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·fi Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·. ● T· Ó¤· ÚÔÎ ÛÙ·Ú˜ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì ̛·, ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜, Ù·¯‡ÙËÙ·. ¢ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ Ó· ÓÈÒÛÂȘ ÙÔ ÛˆÛÙfi ̤ÙÚËÌ· Ù˘ ÛȈ‹˜ Ô˘ ηٷοıÂÙ·È Â˘ÂÚÁÂÙÈο ÛÙËÓ ·ÎÔ‹ ÌÂÙ¿ ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÛÔ˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜. A̤ۈ˜, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ timing ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙfiÛÔ ÎfiÙÔÓÙ·È ÛÙ· «·ÓÎ-‰È¿ÚÎÂÈ·˜» ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ٷ 3ÏÂÙ· Û˘Ì˘Îӈ̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ‚È¿˙ÔÓÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ. K·È ·fi ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ì˯·-

ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ Û˘ÓÙËÚ› ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ¯·Ú¿ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ: ·) H ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, fiÛÔ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Î·È Ë Ìfi‰· ·ÎfiÌ· ÙÔ˘˜ ÛËÎÒÓÂÈ. ¢ÈfiÙÈ ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ı· ÚÔ·„ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, Ô˘ Ó· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ fiÏ·, ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ, ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÚ·Ù›·. ‚) O Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ¿ ÙÔ˘˜ Â›Î·ÈÚÔ, Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ˆ˜ „ÈÏÔ-ÛÂÍ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Á˘Ú›˙ÂÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û 80 ̤Ú˜ ÎÈ ·ÎfiÌ· ·Ú·¤Ú·, ›Ù ÎÏ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó Û «Î·ı·ÁÈ·Ṳ̂ӷ» venues ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ (̤¯ÚÈ Ó· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ crossover Î·È Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ chart – ‚Ϥ Coldplay) ›Ù Û ¿ÁÓˆÛÙ˜ Â͈ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ÔÈ Èı·ÁÂÓ›˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ¯ÈÙÒÓ˜ Î·È Û·Ó‰¿ÏÈ·, ÁÈ· Ó·

THE KAPRANOS

ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó Î·ıÚÂÊÙ¿ÎÈ· Î·È ¯¿ÓÙÚ˜ – ‚Ϥ White Stripes. Á) O ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ fiÏÔ ‰fiÓÙÈ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÁÈ· «ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì». ● O Franz Ferdinand ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ¤Ó·˜, oÈ Â-

Í‹˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ: o Alex Kapranos. ● O Kapranos Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘, ÁÎÚÔ˘, °Ï·-

ÛÎÒ‚Ë, ÙÚÈ·ÓÙ¿Úˉ˜, art schools, ¿ÚÙÈ, Ì›Ú˜, ÎÈı¿Ú˜, ı· Ì¿ıˆ Ó· ·›˙ˆ Î·È Ï›ÁË ÓÙڷ̘, ÎÈ ÂÁÒ Ï›ÁÔ Ì¿ÛÔ, Â, ·˘Ù¿. AÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÔ¯‹, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ Û·Ó-·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÚÔÎ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ӤԢ˜ ‹ÚˆÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Blur, Oasis Î·È Coldplay, ‹Úı·Ó ÔÈ º.º. Î·È Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ Ê‹Ì˘ Ì ¤Ó· ÚÒÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Î·Ïfi, Ôχ ηÏfi, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓÔ, Ô˘ ¤ÁÈÓ bandiera rossa ÁÈ· ÙÔ 2004. ÕÚ·; «◊Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ ÙÔ ÂfiÌÂÓfi Ì·˜ ¿ÏÌÔ˘Ì Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ 2006. ŒÚÂ ӷ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ¤ÙÔÈÌÔ Ì¤Û· ÛÙÔ 2005». EÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ‚Ú¿˙ÂÈ, ͯÂÈÏ›˙Ô˘Ó ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÒÚ·, hit and run. ¢È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ·, fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÏψÛÙÂ, ÙÔ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Î·È ÌÈÍ·Ú›ÛÙËÎ·Ó Ù· Ó¤· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÙÔ «‰‡ÛÎÔÏÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì» ÙˆÓ º.º. ¤ÊÙ·Û ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙ· on Î·È off-line ‰ÈÛο‰Èη, Ì·ÚÛ¿ÚÔÓÙ·˜ ·ıÒ· ÚÔ˜ ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÁÔÚ¿ – ÔÙȉ‹ÔÙ ÎÈ ·Ó ÛËÌ·›ÓÂÈ ϤÔÓ ·˘Ùfi. ● TÔ ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ ¿ÁÁÈÁÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È

·ÓÙÔ‡. KÚ˘ÊÙÔ‡ÏÈ Ì ÙÔ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ ÙÔ˘ internet ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰È·ÚÚÔ¤˜, «ÛËÌ·‰Â̤ӷ» promos, Í·ÊÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù›ÙÏÔ˘. H ÙÂÏÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· «You Could Have it So Much Better...With Franz Ferdinand», fiˆ˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ ·ÎÂÙ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚfiÙ·ÛË Â› ÙÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘, Ó·ÓÈÎÔ‡, retro chic ÚÔÎ. OÈ ÎÔÓÛÙÚÔ˘ÎÙÈ‚ÈÛÙÈΤ˜ ÙÚȯڈ̛˜ Î·È ÔÈ ËÚˆÈΤ˜, ‰È·ÁÒÓȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ design, Ô˘ ÎÔÈ¿ÚÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Aleksandr Rodchenko, ı˘Ì›˙Ô˘Ó ·ÏfiÙËÙ· ÊfiÚÌ·˜ (Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÚÔÎ’Ó ÚÔÏ), ÛÎÏËÚ‹ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÏÂÎÙ›‚·˜ ηÈ, Ê˘ÛÈο, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË – ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÛÙ· ÊÈÏfiÙ¯ӷ 60˜, fiÙ·Ó ÔÈ Beatles ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó «Back in U.S.S.R.» TÔ ÁÎÚÔ˘ ÂÚ¿ÛÙËΠ·Ù›Ó· ‰ÂηÂÙ›·˜ ’60 ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ¤Ó„·Ó ·ÓÙÂÏfiÓÈ·, Ô˘Î¿ÌÈÛ· Î·È Û·Î¿ÎÈ·, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÏÂÙ¤˜ ÁÚ·‚¿Ù˜, Ì˘ÙÂÚ¤˜ ÌfiÙ˜, ÊÚ¿ÓÙ˙˜ · Ï· K¿ÚÓ·ÌÈ ™ÙÚÈÙ Î·È ÂΛÓË Ë ·›ÛıËÛË – fiÙÈ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ÈÛÙÔÏ¿ÎÈ Ô 48 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

ÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, ·ÎÔ‡Ù ÙÔ cd Î·È „¿¯ÓÂÙ ӷ ‚Ú›Ù ÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÔÈÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ Î¿ı track. TÔ «Fallen» ‚·Ú¿ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ Ù· fi‰È· ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Û·Ó glam ÂÌ‚·Ù‹ÚÈÔ, ÁÂÌ¿ÙÔ ÎfiÏ· Î·È fuzz Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ˆÚ·›Ô ÛÔÏ¿ÎÈ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜. TÔ single «Do You Want To» (ÛÎfiÚȘ ·Ù¿Î˜ Ô˘ ı˘ÌfiÙ·Ó Ô Kapranos ÌÂÙ¿ ·fi οÔÈÔ ¿ÚÙÈ...) Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÓÂ¤ÛÙ·ÙÔ ÌËÙÏÈÎfi «do ya» Ì ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi beat, ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ Ï›ÂÈ Ë ÎÚ·˘Á‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÂÊÚ¤Ó, Ô˘ ı· ÙÔ ·ÔÁÂÈÒÛÂÈ. TÔ «This Boy» Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·-·ÓÎ ÎÔÊÙ‹ ÎÈı¿Ú· ÙˆÓ XTC Ì ÙËÓ ÂÈÚˆÓ›· ÙÔ˘ Bowie ÛÙË ÊˆÓ‹. TÔ «Walk Away» Â›Ó·È ÌÈ· ÛÂÌÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Morrissey Î·È ÛÙÔ˘˜ Roxy Music. TÔ «Evil and a Heathen» Â›Ó·È ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÈÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ ‰›ÏÂÙÔ Ì ¯ÔÚˆ‰›· fiÏË ÙËÓ ·Ì, Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Î¿ı µÚÂÙ·Ófi˜ ÚfiÎÂÚ ÛÙÔ ¤ÙÔ ÙÔ˘, Û·Ó ÎÔÓοډ· Ù˘ AÁ›·˜ TÚ·Ê¿ÏÁηÚ. TÔ «You're The Reason I'm Leaving», Ì ʈÓËÙÈο ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈο ›‰È· Ì ÙÔ˘ Ray Davies ÙˆÓ Kinks Î·È ÛÊȯÙfi Ú˘ıÌfi, ηÏfi ÁÈ· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÓÔȯÙfi ‰ÚfiÌÔ. TÔ ÙÚ˘ÊÂÚfi «Eleanor Put Your Boots On» ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ·ÏÈfi˜, ηÏfi˜ Elton John ÙÔ˘ Yellow Brick Road. TÔ «Well That Was Easy» ı˘Ì›˙ÂÈ Blondie, ÙÔ «What You Meant» Beatles ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ ÕÏÌÔ˘Ì, ÙÔ «I'm Your Villain» ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÎÈı¿Ú˜ ÙÔ˘ Kapranos Î·È ÙÔ˘ McCarthy Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘, ÙÔ «You Could Have It So Much Better» ÙÔ˘˜ Sex Pistols (‹ ÙÔ˘˜ Damned;), ÙÔ «Fade Together» ÙȘ ΢ÓÈΤ˜, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙˆÓ Kinks Î·È ÙÔ «Outsiders» ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Franz Ferdinand as we know them. TÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ì·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ È·, ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ «·Ó·ÊÔÚ¤˜» Î·È ÔÈ «ÂÈÚÚÔ¤˜» ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÎ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÏÒ˜, ÂÓ „˘¯ÚÒ copycats, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ì›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â͢Ó¿‰· ÛÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. ● OÈ Kapranos (¯Â ¯Â, Û˘ÁÁÓÒÌË, ‰ÂÓ ¿ÓÙ¯·)

ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿, ·fi ·˘ıÂÓÙÈÎfi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ ‹ ¤ÛÙˆ ·fi ·Ï‹ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÚÔۋψÛË ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÓÂÔÏ·›Ô Ù˘ KÔÌÛÔÌfiÏ, ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘˜ fiÙÈ Â›Ó·È «ÚÒÙÔÈ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÚÒÙÔÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·». ¢È¿‚·Û·Ó Ù· SOS ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ of Graphic Arts & Rock’n Roll, Ù· ·ÊÔÌÔ›ˆÛ·Ó Î·È Ù· ¤ÁÚ·„·Ó Ì ÌÔÓÔÏÈıÈÎfi Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Û˘Ì˘Îӈ̤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (‹ Ì‹ˆ˜ ¿Á¯Ô˜;) T· ηϿ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ non-stop ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÔ‡ÂÚ ÁÎÚÔ˘, ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2006. ∞


¢π™∫√π

* ** *** **** ***** DEVENDRA BANHART

∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË

- Cripple Crow (Sony/BMG) *****

™À¡∞À§π∂™: ∆∞ ¶∞¡∆∞ ƒ∂π TÔ˘ MAKH ª∏§∞∆√À (makismilatos@in.gr)

¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ 93 ‰ËÌÔÛȇ۷Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ ·ÏÏ¿ ·fi ÙfiÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÏÏ·Í·Ó. AÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÛÙ¤ıËηÓ, ÌÂÚÈΤ˜ ÌÂٷ٤ıËÎ·Ó ÎÈ ¿ÏϘ Ì·Ù·ÈÒıËηÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ó‡̷ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÈÛÙÔ› ÛÙÔ: «·˘ÙÔ‡˜ ͤÚÔ˘ÌÂ, ·˘ÙÔ‡˜ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ». ¢ËÏ·‰‹...

DEUS - Pocket Revolution (V2) *** ŸÙ·Ó Ë ÚÒÙË ÊÏfiÁ· Î·È Ë Ó·ÓÈ΋ ÔÚÌ‹ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û‚‹ÓÔ˘Ó, ÔÈ Deus ¤Î·Ó·Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÛË. MÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛȈ‹˜ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÈ ¤˙ËÛ·Ó. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÙfiÙ ›¯Â Ù›ÙÏÔ «Nothing Really Ends» Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. Y¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ ÁÈ· Ó· Ì·˜ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ì ÙÔ ÙfiÙÂ: ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÓÈfiÙ˘. TÒÚ· È· ÈÔ ÒÚÈÌÔÈ, ÈÔ ‹Û˘¯ÔÈ ·fi ·ÁˆÓ›Â˜, ÈÔ Á‹ÈÓÔÈ,

OKTøBPIO™ ● Seeds (7/10, Gagarin). H garage ·Ó‰·ÈÛ›· Ô˘ ÌÂٷ٤ıËΠ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. £· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Â›Û˘ ÔÈ: Yesterday’s Thoughts, Meanie Geanies Î·È Teddy Boys from the Crypt. ● Electric Wizard (7/10, AÓ). PÔÎ, fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÏÈfi ηÏfi ηÈÚfi. P›Í ÌÈ· Ì·ÓÈ‚ÂÏÈ¿ Î·È Ê‡Á·ÌÂ... ● Pluswelt Festival (14,15/10, Gagarin). H fiÏË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Á·¿ÂÈ ÙÔ noir Î·È ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. TÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î ÙÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ: Apoptygma Berzerk, Mesh, Visage, Clan of Xymox, Client Î·È Icon of Coil. ● Nevermore (16/10, Club 22). K·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó. EÈı˘Ì‹Û·Ì ϛÁÔ ¯¤‚È Ì¤Ù·Ï, Ô˘ ÙfiÛÔ Û¿ÓÈ· ‚ϤÔ˘ÌÂ... ● Electralane (22/10, Gagarin). T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì·˜ ¤‚Á·Ï·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰›ÛÎÔ. N· ÌËÓ ¤ÚıÔ˘Ó; ● Ian Brown (22/10, Club 22). A˘Ùfi˜ ¿ÏÈ ¤‚Á·Ï Greatest (;) Hits (;). TÂÏÈο, fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. ● Madeleine Peyroux (23/10, Cine KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜). K¿ÔÈÔ˜ ÛÔÊfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Û ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ (ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË) ¯ÒÚÔ. Afi ÙËÓ AÚ¤Ó·, ηχÙÂÚ· ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿. ● Mission (29/10, Club 22). EÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¿Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. TÈ Ì·ı·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜... NOEMBPIO™ ● Phil Collins (1/11, ™Eº). £· ÎÏ¿„Ô˘Ó ̷ÓԇϘ (Î·È ·È‰¿ÎÈ·). Afi ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÂÓÓÔÒ... ● A-ha ( 3/11). ¶Ô ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ (ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ● Dee Dee Bridgewater (9/11, Fever). KÈ ·˘Ù‹ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰ÈÂÛÒıË. A’ ÙËÓ AÚ¤Ó· ÛÙÔ Fever. N· ’ÍÂÚ˜ ÎÔ¤Ï· ÌÔ˘ Û ÔÈÔ Ó·fi ı· ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ fi‰È ÛÔ˘... TÈ ÙÚ·‚¿ÂÈ fï˜ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë Ù˙·˙... ● Cake (11/11, Gagarin). M ‰È¿ÊÔÚ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·: «a piece of cake» ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. KÔ˘Ó‹ÛÔ˘ Ï›ÁÔ... ● Ozric Tentacles (15/11, Club 22). OÈ Ê‹Ì˜ fiÙÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ Aı‹Ó· ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È. ● Wailers (18,19/11, Gagarin). K·È ÌfiÓÔ Ô˘ οÔÙ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ‰›Ï· ÛÙÔÓ Bob Marley, ÙÔ˘˜ ηı·ÁÈ¿˙ÂÈ. ● Steve Vai

ŒÓ· Ôχ¯ÚˆÌÔ Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ Î·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ „˘¯Â‰ÂÏÈ΋˜ Ô, ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ¤Ó· ¢ÊÔÚÈÎfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, οÙÈ Û·Ó ÙÛ›ÚÎÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜. O ∆ÂÍ·Ófi˜ Devendra Banhart ‰È·ÎÔÛÌ› ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜ Ì 22 Ôχ‰ڷ ‰È·Ì·ÓÙ¿ÎÈ· Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ‰È·ıÏÔ‡Ó ÙÔ Êˆ˜ Î·È Ì·˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ Grateful Dead, ÙÔ˘˜ 13th Floor Elevator, ÙÔÓ Captain Beefheart Î·È ÙÔÓ Syd Burrett. A˘Ù¤˜ ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙȘ ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ ÂÚ›Ù¯ӷ Ì tropicalismo, Ì ÌÂÍÈοÓÈÎÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ (Û ÌÂÚÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÁÏÒÛÛ˜) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÏÔ˙ÒÓÙ·ÓÔ mushroom trip. AÓ ÙÔ˘ ·Ú·‰Ôı›˜, ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ¯·Ï› ÙÔ˘ Devendra ÌÔÚ› Ó· Û ¿ÂÈ ·ÓÙÔ‡.

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

οÓÔ˘Ó ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ê·ÓÂÚˆıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙȘ ˘ÔÓÔ̇ԢÓ. MÂÁ¿ÏˆÛ·Ó, ¿ÏÏ·Í·Ó, ·ÏÏ¿ Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜ ·Óı›˙ÂÈ ·ÎfiÌ·. MfiÓÔ Ô˘ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó «Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ», ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘ ÁÚ¿„Ô˘Ó ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È. THE RAVEONETTES - Pretty in Black (Sony/BMG) ***

TÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ù¤ÏÂÈ·. ZÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ surf rock, Á˘Ó·ÈΛ· ʈÓËÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50, bubble gum, ÚÒÈÌÔ rock’n’roll Î·È garage Ù‡Ô˘ Nuggets. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Â‰Ò ÚˆÙÔÙ˘›· ‹ ÊÚ¤ÛΘ ȉ¤Â˜ ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË. N· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÓÙÔ˘¤ÙÔ Ô˘ ¤˙ËÛ ÙfiÙ ηÈ, Ì ÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Í·Ó·˙› Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. TÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÂÛË, ηıÒ˜ Ô Sune Rose Wagner fi¯È ·ÏÒ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˙ÂÈ Ì¤Û· Û ·˘Ù‹Ó, ÂÓÒ Ë Sharin Foo Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ (Í·ÓıÈ¿) ·ÚÙÂÓ¤Ú. ™ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: Ronnie Spector, Moe Tucker Î·È Martin Rev. ∞

WAILERS

(22/11, ™fiÚÙÈÓÁÎ). ¶¿Ú ÎÈı¿Ú˜, Ó· ’¯ÂȘ ·ÏÏ¿ ÌË ‚·Ú˘ÛÙÔÌ·¯È¿ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏϘ Û ϛÁÔ. ¢EKEMBPIO™ ● Destruction/Candlemas (2/12, ™fiÚÙÈÓÁÎ). §›ÁÔ ·ÎfiÌË ¯¤‚È Ì¤Ù·Ï; ● Stereo MC’s (2,3/12, Club 22). K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ groovy. MÔÚ› Î·È Ó· ȉÚÒÛÂȘ. ● Deus (9,10/12, Club 22). K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ì ˆÚ·›Â˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ‹ÚÂÌÔ ÂÓ‹ÏÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. T¤ÚÌ· ÔÈ ÙڤϘ... ● Nouvelle Vague (10/12, Gagarin). §ÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· Í·Ó¿ÚıÔ˘Ó. M ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ¯¤ÚÈ ¯¤ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË «°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜», ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ¤‰·ÊÔ˜. ● Uli Jon Roth (11/12, Club 22). N· Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÎÈı¿Ú˜ Ô˘ Û·˜ ¤ÏÂÁ·. K¿ÔÙ ¤Ú·ÛÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Scorpions. ● Madrugada (17,18/12, Gagarin). OÈ Ê‹Ì˜ fiÙÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙÔ˘˜ Ozric Tentacles ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È Â›Û˘. * H Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ Asian Dub Foundation, Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÁÈ· ÙȘ 28/10, Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È. * TÛÂοÚÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Bios, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, fiˆ˜: Luke Vibert (14/10), ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Leaf (·fi 20 ˆ˜ 22/10) Î·È ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Rechenzentrum Ì ÙÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘˜ Schneider TM. * TÔ Half Note ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙȘ 14/10 Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÙÔ˘ ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ›ӷÈ: Milo Z, Cedar Walton, Badi Assad Î·È Henry Butler. ∞ 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 49


SPORT ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎfi ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ χÙ˜

¶E£AINONTA™ ™THN KO¶E°XA°H

INFO: ¢·Ó›· - EÏÏ¿‰· ¶fiÙÂ; ™¿‚‚·ÙÔ 8 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶Ô‡; ™Ù¿‰ÈÔ «¶¿ÚÎÂÓ», KÔÂÁ¯¿ÁË, 42.035 ı·٤˜. TV: MEGA, 21.00

TÔ˘ ¶∞¡∞°πø∆∏ ª∂¡∂°√À

ŸÏÔÈ ÙÔ Í¤Ú·ÌÂ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ‰ÂÓ ı· ¿ÏÏ·˙ ٛÔÙ·. TÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: Big M·Î Ìԇη ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ AÎÚ¿ÙËÙÔ˘ Î·È ÊÈÏÈÎfi ¯¿‰È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÔ˘Ù˜ NÙÔ˘ÌÈÙÚ¤ÛÎÔ˘, big time Ê¿˜ ÌÂٷ͇ M¤Ô˘KÔ‡ÁÈ· Î·È bigger than the game Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ AEKOÏ˘ÌÈ·Îfi˜. ø˜ Û˘Ó‹ıˆ˜. AÏÏ¿, fiÏÔÈ ÂÏ›˙·ÌÂ, ·Ó Î·È ˘ÔÙ¢fiÌ·ÛÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, fiÙÈ Ë EıÓÈ΋ ı· ¤ÌÂÓ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ˘. OÈ ÈÂÚ›˜ Ù˘ ÁÎÚ›ÓÈ·˜ ÍÂÛ·ıÒÓÔ˘Ó, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ¿Óˆ ÎÚÈÙÈ΋˜. ™ˆÛÙfi. ŸÌˆ˜, fiÙÈ ¤ÁÈÓ ¤Ú˘ÛÈ Â›Ó·È ˘ÂÚ¿Óˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ¯·Ú›˙ÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔ‰›Î·ÈÔ Ù˘ ·Û˘Ï›·˜. A˘ÙÔ› Ô˘ ÎÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ P¯¿ÁÎÂÏ Â›Ó·È, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ DNA Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Î·È ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ „˘¯‹˜. A˘ÙÔ› Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÛÔÊÔ‡ Ì ÙÔ «ÂÏÏËÓÈÎfi Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ». TÒÚ· ÙÔÓ Ì¤ÌÊÔÓÙ·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·-

ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·Ï‡ıËΠÛÙÔ ÛËÌÂÈÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù˘. ™ÙËÓ KÔÂÁ¯¿ÁË ÙÔ˘ X·Ó˜ KÚ›ÛÙÈ·Ó ÕÓÙÂÚÛÂÓ...

¶∞¡∆∞ ∆∂∆√π∞!

ÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Z‹ÎÔ Î·È ÙÔÓ ™ÙÔÏÙ›‰Ë Ô˘ ¿ÙËÛ·Ó Ù· 30, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ ÙÔÓ °ÂˆÚÁ¿ÙÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ «Ó· ÂȘ ÛÙÔ °ÂÚÌ·Ófi Ó· ¿ÂÈ Ó· Á·Ì...», ÁÈ·Ù› ÂÈ̤ÓÂÈ Û ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰· Î·È Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ. TÔ˘ ˙ËÙ¿Ó ӷ Á›ÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ (ηٷڷ̤Ó˘) «ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜». EÈÛÙÚÔÊ‹, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÙË Û‡ÓıÂÛË Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ̤ÙÚÈÔ˘ ÊÚ·¤, «3 OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜, 2 AEKÙ˙‹‰Â˜ Î·È 3 ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi». O ŸıˆÓ·˜, ‚¤‚·È·,

‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ, ‰È·‚¿˙ÂÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÁÂÏ¿ÂÈ Î·È ÂÈÛÌÒÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. TÔ˘ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ÚÔ‰ÒÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘. A˘ÙÔ‡˜ ͤÚÂÈ, ·˘ÙÔ‡˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È. M·˙› ‰ÔÍ¿ÛÙËηÓ, Ì·˙› ¤ÂÛ·Ó, Ì·˙› ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹ ı· Âı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. °È’ ·˘Ùfi Ô M·ÛÈÓ¿˜ ı· Â›Ó·È ÂΛ, ¤ÛÙˆ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔÌ¿‰·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ¢¤ÏÏ·˜ ÎÏ‹ıËΠÎÈ ·˜ ¤¯ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ÚÔ‡ÎȘ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô KÔÙÛfiÏ˘ ÎÈ Ô M¿ÓÙ˙ÈÔ˜, Ì ıËÙ›· ÛÙȘ EÏ›‰Â˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ·Ú¤·˜. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÏÔÈfiÓ, ·˜ ‰Ô‡Ì ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì¿ÙÈ. AÓ ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ, ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË Ì ÙË °ÂˆÚÁ›· ı· ¿ÚÔ˘Ó ·Ú¿Ù·ÛË Ù· ÌÔ˘ÓÙÈ·ÏÈο Ì·˜ fiÓÂÈÚ· Î·È ÔÈ Ì¿ÁΘ Ì ٷ ÌÏ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ die hard ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘˜. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fï˜, ·Ó ÙÔ ·ÔÙÂϤÛÌ· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ˘ÔÎÏÈıԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÚÔ·Ú¤· Ô˘ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘

EÏÏ¿‰· - °ÂˆÚÁ›· ¶fiÙÂ; TÂÙ¿ÚÙË 12 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶Ô‡; ™Ù¿‰ÈÔ «°ÂÒÚÁÈÔ˜ K·Ú·˚Ûο΢». EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: 30, 25 Î·È 20 euros, ÚÈÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿. MÂÙ¿; TV: MEGA, 21.00

ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ó¤Ô 17¯ÚÔÓÔ ·›Ì· Gotzie Ì·˙› Ì ÙË 16¯ÚÔÓË Emily. A˘Ù‹ Ë ÎÔ¤Ï· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÏÏ¿ ÎfiÙÛÈ·. EfiÌÂÓÔ˜ Ô ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ·Á·ËÙfi˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ Jo Lorenz Ô˘ Ì ¿Ú·-¿Ú· Ôχ style ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ super nollie ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘, ÔÏÏ¿ lines, ÛηÏÈ¿ Î·È all around skate. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤Ó·˜ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ºÈÓÏ·Ó‰fi˜, Ô Pirka Polari, ‰ÂÓ ·ÛÙÂȇÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ Û οı spot Ì ÙÔ ÙÚÂÏfi tailslide ÛÙÔ hubba ÙÔ˘ double set Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ Î·È ÙÔ half-cab B/5 five0 ÛÙÔ hubba. E›Ó·È ÙڤϷ. M·˜ ÙڤϷÓ˜, Pirka. EÓÙÂÏÒ˜! K¿ÔÈ· ¿ÏÏ· bytes ¯Ù˘¿Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó ÓÙÚÔ·Ïfi skater Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Û ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜. ¶ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ·’ ÙÔÓ EÏ‚ÂÙfi Sebastian Hepp Ì ¤Ó· ¿Ú· Ôχ ηÏfi part Û spot ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. O Sebo ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ·ÊÔ‡ 5 ÛÙ· 5 nollie heel noseslide ÛÙÔ rail ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ù· ¤Ù˘¯Â ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÂÛË. O Sebo Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, hubba, ÛηÏÈ¿, rails, lines, manuals. ÕÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ all around skater Ù˘ Element Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô part ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ·›ÛÙ¢ÙÔ ºÈÓÏ·Ó‰fi Janne Saario, ¤Ó·Ó street skater Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢, Ì ¤Ó· Ôχ ȉȷ›ÙÂÚÔ part. Lines Û ÊÔ‚ÂÚ¿ ̤ÚË, ·›ÛÙÂ˘Ù· ÚˆÙÔÔÚȷο manuals Ô˘ ÛÔ˘ ÎÚ·Ù¿Ó ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ street spot Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È, Ù· ‚Ú›ÛÎÂȘ fiÏ· Û ·˘Ùfi ÙÔ part.

TÔ «Rise Up» Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰˘Ó·Ùfi ‚›ÓÙÂÔ ·fi οı ¿Ô„Ë Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ ‚ڋη Ôχ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔ video ÙÔ˘ U.S.A. Team. ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Ú¿ Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Û·˜. º˘ÛÈο, ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È filming ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Ôχ ηÏfi˜ Yves Marchon Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi filmer, Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ¿Ú· Ôχ ηÏfi˜ skater Î·È Î¿ÔÈÔ trick ÙÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ video ı· Û·˜ ÙÔ ·ԉ›ÍÂÈ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ˆ οÙÈ ¿ÏÏÔ, ·Ï¿ Go Buy it, Enjoy! – Europe kick ass! ∞

MATCH REPORT: Man to watch: §‡Ì ÂÛ‡ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú! O ÈÔ ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜ Ì·Ï·‰fiÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ηÏ›ٷÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔ K·˙·ÎÛÙ¿Ó, Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË Î·È ÛÙÔ ÛηӉÈÓ·‚ÈÎfi ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ. Highlights: H ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¢·ÓÔ› ÚfiÏÈÁηӘ, ÔÈ ÂÈÚËÓÈÎÔ› Ô·‰Ô› Ì ÙË ¯›ÈÎË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. EÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi: H ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓÙÂÏÒ˜ ·‰È¿ÊÔÚˆÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ¢·ÓÒÓ. §¤Ù ӷ ·›ÍÂÈ Ô §·ÌÔ °È¤ÓÛÂÓ; ™Ùfi¯Ô˜: MfiÓÔ Ì ‰‡Ô ӛΘ Ë EıÓÈ΋ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙÔ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ¶Úfi‚Ï„Ë: Euro 2004, °ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ Î·È E˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ 2005, ˆ˜ fiÙ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ˙Â˚Ì¤ÎÈη; ∞

SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

To ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ European Team of Element ÛÂ ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹

RISE UP Element Skateboards. MÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·, Î·È Ê˘ÛÈο Ë ÚÒÙË ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ E˘ÚÒË Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 1Ô European Team. N· ı˘Ì›Ûˆ Â›Û˘ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ European Team ¤ÊÙÈ·Í ¿Ú· Ôχ ÙÔ image Ù˘ Û fiÏË ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÛÎËÓ‹. TÔ team ·˘Ùfi, ·Ó ı˘Ì¿ÛÙÂ, ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ Ì ٛÙÏÔ «Rise Up». TÔ ‚›ÓÙÂÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÎÈ Â‰Ò. º˘ÛÈο, ‹Á·Ì fiÏÔÈ. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚›ÓÙÂÔ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· Â˘Úˆ·˚ο ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ skate, Ô˘ Ì ÙÔ style ÙÔ˘˜ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙ· ‡„Ë. ŸÏÔ ÙÔ team Â›Ó·È super, fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ skater ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ·È‰È¿Ø ÙÔ˘˜ ¤˙ËÛ· ·fi ÎÔÓÙ¿ fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È Í¤Úˆ. ™ÙÔ video ı· ‰Â›Ù ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ï¿Ó· ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜, Î·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÁÓˆÛÙ¿ Û·˜ spots ÙÔ˘˜ riders Ù˘ Element Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· skills ÙÔ˘˜. TÔ ‚›ÓÙÂÔ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ AıËÓ¿˜, Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ °ÂÚ50 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

Ì·Ófi Michael Makrodt Ô˘ Ì ¤Ó· Ôχ ‰˘Ó·Ùfi part, ·ÚÎÂÙ¿ super lines Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ¿ÛÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë, Ù·Ú¿˙ÂÈ Ù· ÓÂÚ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù· ‚·ÚÈ¿ bytes ¯Ù˘¿Ó ÁÈ· ÙÔÓ Jean Marc Soulet Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ٷ super buggy ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÙÔ˘ Î·È ·ÚÎÂÙfi style Û fi,ÙÈ ‚ÚÂı› ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. EfiÌÂÓÔ˜ Ô B¤ÏÁÔ˜ Bas Janssen Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÔÏÏ¿ Ì ÙÔ light style Î·È ÙÔ huge frontside flip, ̤¯ÚÈ 2 try. AÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· Chaos Ì ÙÔ Flow Team ÙÔ˘ Europe Team, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 4 ¿ÙÔÌ·, ·Ó¿-

¢øƒO T-SHIRT «RISE UP» EÍ·Ûʷϛ۷ÌÂ, ·fi ÙËÓ ELEMENT, 5 ·Ó·ÌÓËÛÙÈο t-shirt «Rise Up» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ «A.V.». AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVSK8, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 11/10 ÛÙȘ 10.00 OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 +19% º¶A


ηʤ ÌÏÔ‡˙·. £· ’ıÂÏ· Ó· Û ͷӷ‰Ò, ÛٛϠ‰Ò. H ÎÔ¤Ï· Ì ÙÔ ¿ÛÚÔ. APXA°°E§O™ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ 25/9, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÌÈÏ‹Û·ÌÂ. £· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ; 699 3185417

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞

«§AM¢A» ™¿‚‚·ÙÔ, 1/10 Ì·ÎÚ˘Ì¿ÏÏË ÊÔÚÔ‡Û˜ Ú¿ÛÈÓÔ Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ Î·È ¯fiÚÂ˘Â˜ Ù¤ÏÂÈ· ÛÙÔ £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ, °+§. AÓ ı˜, 6942 819.669 ¶ANE¶I™THMIOY¶O§H MfiÓÔ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ¤ÊÙ·ÓÂ. ŒÏÂÁ˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÂÚÊ¿ÚÂȘ Ì ÙÔ Conn-x. TÚ›ÙË ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜; KAZARMA ™Â ‚Ϥˆ οı ™¿‚‚·ÙÔ, ÌÔ˘ ›·Ó fiÙÈ Ù· ¤¯ÂȘ Ì ÙÔÓ dj, ÂÏ›˙ˆ fi¯È, Û ¤¯ˆ ÂÚˆÙ¢Ù›. E›Û·È ÙÚÂÏfi ̈Úfi. ™Ù›Ï jim25@yahoo.com °§YºA¢A ™Ù·Ì¿ÙËÛ· ‰›Ï· ÛÔ˘ ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ. ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ 29/09. E›Ì·È ÙÔ ·È‰› Ì ÙÔ TDM. M ̿Á„˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. 6977 003355 H§EKTPIKO™ 8/08 18.30 ·fi ¶ÂÈÚ·È¿ ÚÔ˜ KËÊÈÛÈ¿. ◊ÛÔ˘Ó Ì ¿ÏϘ ‰˘Ô ʛϘ ÛÔ˘! ºfiÚ·Á˜ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙË Ì‡ÙË! KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó! £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ! 6937 819830 A£HNA™ ¶¤ÌÙË 29/09 23.30 ª·‡Ú· ÚÔ‡¯· Î·È Á˘·Ï¿ÎÈ·, ÎÔ›Ù·˙˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ‹ÛÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯Ë. EÁÒ Ì ÚÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙·, ¤ÚÂ ӷ ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ... iofthestorm_440@yahoo. gr KANE§A 2/10 ÌÂÛË̤ÚÈ. K·ıfiÌ·ÛÙ·Ó ‰›Ï·. EÁÒ Ì ÙËÓ ·‰ÂÚÊ‹ ÌÔ˘, ÂÛ‡ Ì ʛÏÔ. ºÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡-

˙· Ì ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÛÙ·˘Úfi. M¿ÙÈ· ÌÏÂ... ·¿ÓÙËÛ ‰Ò. ™E¶O§IA ¢·Ì·ÛΛԢ, ¤‚·Ê· Ù· οÁÎÂÏ· Ù˘ ÛοϷ˜, η٤‚·ÈÓ˜ ̘ Ù· Ì·‡Ú·, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ, ÎfiÏÏËÛ· Ì·˙› ÛÔ˘. 6947 697902 ¶ATH™IøN 1/10 3 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. O‰ËÁÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ◊ÌÔ˘Ó Ì ʛÏË ÌÔ˘. PÒÙËÛ˜ Ô‡ ¿ÌÂ, ›· Û›ÙÈ Ì·˜. MÂÙ¿ÓȈ۷. AÓ ı˜, ÛٛϠ‰Ò. KAI™APIANH M¿Û·, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· 1/10 ‹ÌÔ˘Ó Ì 5 Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÂÛ‡ Ì 2 ʛϘ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο. AÓ ı˜ Ú·ÓÙ‚ԇ K˘Úȷ΋ 9/10 ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ¿Óˆ ·’ ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·. H™A¶ 28/9 13.40 BÈÎÙÒÚÈ·-T·‡ÚÔ˜, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. K·Ù¤‚ËΘ T·‡ÚÔ. E›Û·È fiÌÔÚÊË ÏÂÙ‹ Ì ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ·. £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. 6945 704724 £H™EIO £fiÏÔ˜ 30/9 ‹ÛÔ˘Ó Ì 2 ʛϘ, Í·ÓıÈ¿, ÊfiÚ·Á˜ ¿ÛÚ· Î·È Á˘·ÏÈ¿, ÂÁÒ ‰›Ï· ÎfiÎÎÈÓÔ ÊÔ‡ÙÂÚ, ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜ fiÌÔÚÊ·! °ÈÒÚÁÔ˜ 6945 632910 KHºI™IA™ 30/9 17.15 ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ÂÛ‡ Ì ·ÛËÌ› ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÂÁÒ Ì Ì˯·Ó‹, ÛÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û· ÎÈ ÂÛ‡ ÙÔ ›‰ÈÔ. MÔ˘ ¤Î·Ó˜ ÎÏÈÎ... ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ... 6942 688116 Zø°PAºOY

™ÙÔ MÈÏϤÓÈÔ˘Ì Â›Û·È ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ Î·È Ì ڈٿ˜ ·Ó ¤¯ˆ Í·Ó·¤ÚıÂÈ. £· ¤Úıˆ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8/10. P·ÓÙ‚ԇ. •Y§OKA™TPO ÕψÛË 3/9 Û ϤÓ KÒÛÙ· Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ Ï¿ıÔ˜ ÎÈÓËÙfi! AÓ ı¤ÏÂȘ ÛٛϠmail ÛÙÔ gethko@gmail.com, ÙÚfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì email! ™ANTOPINH MÔ¯¿Ú· ÌÔ˘ Û ÂÚÈ̤ӈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ÛÙÔ KÔψӿÎÈ 22/10; ™ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË ‹ÛÔ˘Ó ıÂfi˜. PROMOTION 30/9 ¤Î·Ó˜ promotion Û οÔÈÔ ÚÔ˚fiÓ, ÚfiÙÂÈÓ· Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛˆ ÙÔ «Î¤Ú·ÛÌ·». H ÚfiÙ·ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ... 6944 203793 PO¢O™ ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·. 28 ™Â٤̂ÚË, Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ì ˘ÓÒÙÈÛ·Ó. ™Ù›Ï ÛÙÔ 6977 200386. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ INTEPNET CAFE ¶fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÚ¤¯ÂÈ ¤Ó· Û˘Ó·›ÛıËÌ·; M 512 Kbps, fiÛÔ ÙÔ Conn-x, ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ˜. £‡ÌˆÛ·, ·ÏÏ¿ Á¤Ï·Û·. A§E•AN¢PA™ AppleBees 23/9 ÒÚ· 23.00, ‹ÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Ì 2 Ê›ÏÔ˘˜, 1 Ê›ÏË Î·È ÌÈ· ›Ûˆ˜ Ì¿Ó· ÛÔ˘. ŒÎ·Ó˜ Lucky Strike, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹. AÓ ı˜ synthetic _a_priori2@yahoo.gr T93 E›Û·È Ë B¿Ûˆ –fiÌÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË– Â›Ì·È Ô M. ÙÔ˘ T93, ·Ó ı˜ ÙËÏ. ÛÙÔ 6945 303618 BEE ¢È·ÛÙ·˘Úˆı‹Î·Ì ·’ ¤Íˆ ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 28/9 ‚Ú¿‰˘, Á˘Ú›Û·Ì ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô, ‹ıÂÏ· Ó· Û ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ, ͤÚÂȘ ÔÈÔ˜ ›̷È, ÛÙ›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙË ÛÙ‹ÏË. MONA™THPAKI. °Ú‹ÁÔÚ· Ô˘ ¿Ó ٷ ÙÚ¤Ó·! M¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ηٿϷ‚˜ ÙÔ 697 855434 Ô˘ ÛÔ˘ ›· ÂΛÓË ÙË

‚ÚÔ¯ÂÚ‹ TÂÙ¿ÚÙË. EN ¢E§ºOI™ 29/9 ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Ú, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò...6944 745501 Mȯ¿Ï˘ KA§§I£EA ºfiÚ·Á˜ Ì›ÓÈ ÊÔ‡ÛÙ· Ù˙ÈÓ, ÊÔ‚ÂÚ¿ fi‰È·! K·Ù¤‚ËΘ H™A¶ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ÙÚ¿ÎÈ! E›Û·È ı¿! EÓfi¯ÏËÛ¤ Ì 6944 968572 B·ÛÌÏ‹˜ ¶O§Y¢PO™O °È·ÛÂÌÈÒÓ, Û ›‰· Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ. B·Û›Ï˘ ›Ûˆ˜; ™Ô˘ ’ÎÏÂÈÛ· ÙÔ Ì¿ÙÈ, ÙÛ›ÊÙË! ™Ù›ÏÂ, ÌÏ ̷ٿÎÈ· beralm@hotmail.com VILLAGE PENTH K·ıfiÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ʛϘ ÛÔ˘ ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜. T· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Î·ıÒ˜ ¤Ì·ÈÓ·. °Ú¿„ ÛÙÔ avplus@freemail.gr °KAZI «NËÈ·ÁˆÁ›Ի, ™¿‚‚·ÙÔ 24/9 ‹Úı˜ ·ÚÁ¿... Ì ÎÔ›Ù·˙˜ Â›ÌÔÓ·. °È·Ù›; AÎfiÌ· ı˘Ì¿Ì·È ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘. AÓ ı˜ ÛٛϠÛÙÔ 6942 617110 £H™EIO TÔ Â›· ˆ˜ ı· ÁÚ¿„ˆ Î·È Ì‹Î˜ ÛÙÔ Ù·Í› Í·ÓıÈ¿ ˙Ô˘˙Ô‡Ó·. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ·Ó ı˘Ì¿Ì·È, ¿Ú Ì 6936 894526 ıÂfiÙÂÎÓÔ˜... gregorytheoteknos@hot mail.com £H™EIO MÂϛӷ Û ϤÓ ¿ÎÔ˘Û·. M‹Î˜ AÁ›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ 5. EÛ‡ AÁ›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ ÎÈ ÂÁÒ ÌÔÓ·¯fi˜; ™Ù›Ï sms 697 8852781 EYA°°E§I™MO™ ™¿‚‚·ÙÔ 24/9. MÂÙÚfi. M‹Î· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‚·ÁfiÓÈ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. ºÔÚÔ‡Û˜ ÚÔ˙ fiÏÔ. ¢È¿‚·˙· A.V., η٤‚ËΘ ÕÌ˘Ó·. 6944 151888 METPO 27/9 ‹Ú·Ì ̷˙› ÌÂÙÚfi, ÊÔÚÔ‡Û˜ ηʤ Assics ηÈ

™YNTA°MA M·‡ÚË Ì·ÓÙ¿Ó·, ÎÔÓÙ¿ Ì·ÏÏÈ¿, ‰Â‡ÙÂÚ· 26/9 Úˆ›. KÚ·ÙÔ‡Û· ÎÚ¿ÓÔ˜, ·ÛÙÚ·È·›· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù¿ Ì·˜. ¶Ô‡ Ó· Û ‚Úˆ; 6932 041241 ™E¶O§IA ¢˘ÚÚ·¯›Ô˘, ¤ÚÓ·Á· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ΛÙÚÈÓÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ì¿ÍÈ, ÛÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û· Î·È ÌÔ˘ ›˜ K·ÏË̤ڷ. °È·Ù› ¤Ê˘Á·; £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. KÈÓËÙfi 697 4827089 ™YNTA°MA TÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ΤډÈÛÂ Ë EıÓÈ΋. ™Â ϤÓ XÚÈÛÙ›Ó·, ÛÔ˘‰¿˙ÂȘ ·ÈÛıËÙÈ΋. ¶ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘ ¤Íˆ ·’ Ù· McDonald’s fiÙ·Ó ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ÛÙË 1 .Ì. N· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ; MÔ˘ ¿ÚÂÛ˜. 697 9028352 ™YNAY§IA SCORPIONS ◊Ì·ÛÙ·Ó ‰›Ï·, ¯ÔÚfi˜, ‚ϤÌÌ·Ù·, ÂÛ‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì Ú¿ÛÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ÂÁÒ Ì ÌÔ‡ÎϘ Î·È ÊÔ˘Ï¿ÚÈ. M›ÏËÛ· ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÛÔ˘... s!wonderwallask@in.gr ST GEORGE COLLEGE. ÕÚË, ı· ÛÂ Û˘Á¯ˆÚ‹Ûˆ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ, ·ÚΛ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ó· ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿˜. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ·fi 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ‚ÏÂfiÌ·ÛÙ οı ̤ڷ. •¤ÚÂȘ... ™ÈÓÒ˘ 27. E˘ÁÂÓ›·.

Blue Star Ithaki. E›Û·È Ô ¿ÁÈÔ˜. K·ıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È ÁÈ· M‡ÎÔÓÔ. M ÎÔ›Ù·˙˜. °È·Ù› ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ˜; ºÔÚÔ‡Û· Ï¢΋ ÌÏÔ‡˙·!

N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ - EϤÓË. ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÚÒÙËÛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ °ÎÚÈÌ. K˘Úȷ΋ ‰ÂÓ ‰Ô‡Ï„˜. £¤Ïˆ Ó· Í·Ó·‰Ò ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘. NÈÎfiÏ·˜

B·ÛÈÏÈ΋ M. Û „¿¯Óˆ ·ÓÙÔ‡. ™‡ÚÔ˜

™ÈÓ¤ ™Ù¤ÏÏ·, ‚Ϥ·Ì ÙËÓ O˘ÙÔ›·, ÂÁÒ Â›‰· ÂÛ¤Ó·, Û ÎÔ›Ù·Í· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ı¤Ïˆ ÎÈ ¿ÏÏÔ! Œ¯ˆ ÌÔ‡ÛÈ Î·È Á˘·ÏÈ¿.

Fasoli. ™Â ‚Ϥˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‚ϤÂȘ ÙÛfiÓÙ˜, Îfi„ ÙË Ì·Ï·Î›· Ó· ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÔÈ ‰˘Ô. AÓ ÙȘ Îfi„ÂȘ ÛٛϠ‰Ò. E7 30/9 ÂÚ›Ô˘ 13.15 ÛÙÔ E7. ºfiÚ·Á˜ Ì·‡Ú·, Ê·ÈÓfiÛÔ˘Ó ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜... ÙÈ Ó· οӈ ÁÈ· Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ıÂ˚ο ¯Â›ÏÈ·...; ŸÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ï·Ì˜ ÛÙËÓ ›ÛÙ· ÙÔ˘ R. ÌÈÎÚ¤ Î·È ÁÏ˘Î¤ °È¿ÓÓË... ÙÒÚ· Ï›ÂȘ! ¶Ô‡ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÛ·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·; ™Ù›Ï ‰Ò. ™ÙË MÔ˘ÛÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÛÙÔÓ A¤Ú·. ¢Ô‡ÏÂ˘Â˜ ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ‹ÛÔ˘Ó· ˘¤ÚÔ¯Ë... fiÙ ı· Û ͷӷ‰Ò, KÏÂÈÔ‡Ì· ÌÔ˘; ºÂÛÙÈ‚¿Ï B·‚¤Ï. ™¿‚‚·ÙÔ, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· Ì ٷ ‚È‚Ï›·, ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ· ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÌÔ˘ Î·È ÁÓˆÚÈÛًηÌÂ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. °ÈÒÚÁÔ˜ Œ‚ÂÚÂÛÙ T˙¿ÓÂÈÔ, ‚Ú¿‰˘ Í·ÓıÈ¿ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ì’ ·Ú¤ÛÂȘ Ôχ, ı¤Ïˆ Ó· Û °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... A›ÁÈÓ·. ™¿‚‚·ÙÔ 1/10 14.00 ‹Á·ÈÓ˜ A›ÁÈÓ· Ì ʛÏË. •·ÓıÈ¿, Ù¤ÏÂÈÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ, Ù˙ÈÓ, ÁÎÚÈ-Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. •·Óıfi˜, Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿. M ÏÈÁfiÙÂÚ· ÌÔÊfiÚ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÛÔ˘ ̛ϷÁ·!

¶ƒ√™√Ã∏! ™∆√ «™∂ ∂π¢∞» ª√¡√ ∆∞ ƒ∞¡∆∂µ√À ™∞™

ÁÓˆÚ›Ûˆ. E›Û·È ÙڤϷ. AϤͷӉÚÔ˜ Vento - §Ô‡ÙÛ·, ¢ËÌ‹ÙÚË ·’ ÙÔ Ì·Ú, ·ÊÔ‡ Ì ÎÔÈÙ¿˜, ÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ; ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ A˜. ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È. HÏ›·˜ ÛÙÔ Umatic ı˘Ì¿Û·È;

£ËÛÂ›Ô 25/9 (·ÚÁ¿)... your (new) head is beautiful! Still fucking bowing...Ssik em EÚÌÔ‡, ̈Úfi ÙÔ Í¤Úˆ fiÙÈ Ì ›‰Â˜. A˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì οÔÙÂ... ÎÔ˘Ú¿ÛÙËη. ™ÙÔ˘˜ Mogwai; Play. ™¿‚‚·ÙÔ 24/9 ·¿ÓÙËÛÂ Ë ÌÈÛ‹ Aı‹Ó·, ÌfiÓÔ ÂÛ‡ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙ÂȘ A.V. ™‡ÚÔ; ¶¿ÏÈ ·fi ‰ˆ ı· Û „¿¯Óˆ... EÛ‡! ¶Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙ÂȘ A.V. Î·È ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ¿Óˆ οو ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÌÔ˘, Ì¿ı ˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂȘ ÙÔ Ì˘Á¿ÎÈ! Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÔÊÈÙÂÚÔfiÏÂÌÔ! TÔ Ì·Ú·Ì¤ÓÔ Ì·ÚÔ‡ÏÈ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÌÔ˘ÏÎÔ˘Ì¤ Ù˘! K·È ·Ó ¤¯Ô˘Ì ¯ˆÚ›ÛÂÈ Â›Û·È Ô ÈÔ ÁÏ˘Îfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜! ™’ ·Á·Ò, B·Ó›ÏÈ···-M¤ÓÙ··· Tod, ·Ó ÂÛ‡ ¤ÛÙÂÈϘ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ 95, Ì‹ˆ˜ Ó· ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ ·ÏÏÈÒ˜; 17/9 19.45 OÌfiÓÔÈ· ÚÔ˜ ¢Ô˘Î›ÛÛ˘, Û ›‰· Î·È ı· Û ͷӷ‰Ò 21.00 ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ÛÙÔ °ÂÚÌ·Ófi ÙËÓ K˘Úȷ΋ ·’ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. T· ϤÌ ÙËÓ K˘Úȷ΋. AÓ Û ۤӷ Ô˘ ¤ÁÚ·„˜ ÂÚ› ZÔ˘˙Ô‡ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ϤÂÈ Ù›ÔÙ· Ô N·ÔϤˆÓ, „¿Í ӷ Ì ‚ÚÂȘ. eirinaki_5@hotmail.com

Smart Girl. °›Ó ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË, ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ Ù· ÊÒÙ· ÛÔ˘! 6945 303618 M. ... ¶Ô‡ Ó· Â›Û·È Ú ̷ٿÎÈ· ÙÒÚ·; ¢›Óˆ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈfi ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Û ͷӷ‰Ò Î·È ·˜ ÌËÓ ·Í›˙ÂȘ Ì›·... °ÔÚÁfiÓ· ÌÔ˘ Û’ ·Á·Ò Î·È Û ÂÚÈ̤ӈ. ¶›ÛÙ„¤ Ì ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È fiÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì·ÁÈο! MË Ì Í¯ӿ˜... Ô Á·ÙÔ‡Ï˘ ÛÔ˘ XÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿. ÿÛˆ˜ οÔÙ ÙÔ ¿‰ÂÈÔ ÛÔ˘ ÎÂÊ¿ÏÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ηډȿ, ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÛ·È Ô‡Ù Ì ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË. ŸÙ·Ó ¯ˆÚ›Û·Ì ÂÌ›˜ ¢¤ÛÔÈÓ·, ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ˜ ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›·. A˘Ùfi˜ ÙÈ ¤Î·Ó ÁÈ· Ó· ·Í›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜; M‹ˆ˜ Ô ÚÒËÓ Á›ÙÔÓ¿˜ ÛÔ˘ ϤÁÂÙ·È NÈÎfiÏ·˜ Î·È Ì¤ÓÂÈ N¤Ô KfiÛÌÔ; Œ¯ÂȘ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÌÔ˘...! MÔ˘ÌÔ‡ ÌÔ˘, ·Ï¿ ı¤Ïˆ Ó· ͤÚÂȘ ˆ˜ Û’ ·Á·Ò Ôχ Ôχ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 2 ¯ÚfiÓÈ· Â›Ì·È ÙÚÂÏ¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜. TÔ ÂÈڷȈ-T¿ÎË ÛÔ˘ ™Â ‚Ϥˆ Û˘¯Ó¿ Ó· „¿¯ÓÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ... Í·ÓıÈ¿ ı¿ Ì ÙÔ ¿ÛÚÔ Corolla! £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ! KÈΛÙÛ· ÙÔ ¯ÚÂÒıËη. ¢ÂÓ ÙÔ Í¯ÓÒ Î·È Ì ÛÎÔÙÒÓÂÈ. K·È ͤÚÂȘ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ Ô˘ Â›Ì·È –‰ÂÓ ¤¯ˆ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ– ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ›ÛÙ„·. Sorry. KÒÛÙ·˜ ŸÏÁ· ™ÙÂÚÁÈÔ‡‰Ë, Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÔ˘ ‹Ù·Ó ηٷÈÁÈÛÙÈ΋! ™˘ÌʈÓÒ ·fiÏ˘Ù·! ™Ù›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· Ó· Ù· Ô‡ÌÂ. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ 6932 147529 AÓ Î·È Ï›ÂȘ È· Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi, ÂÁÒ Í¤Úˆ ˆ˜ ·Ï‡ˆ –¤ÛÙˆ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·– ÁÈ· οÙÈ Ôχ fiÌÔÚÊÔ... ÌÔ˘ ¤ÏÂȄ˜...

™Â ‚Ϥˆ οı ̤ڷ ÛÙÔ 3Ô §‡ÎÂÈÔ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÌÈÏ‹ÛÂÈ. N· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÛÙÔ Î˘ÏÈÎÂ›Ô ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·, ı· ÊÔÚ¿ˆ ÌÈ· Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·.

Afi Â‰Ò Ô˘ ›̷È, fiÏ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·Ï¿. M· fiÛÔ Î·È Ó· Û’ ·Á·¿ˆ, Â›Ó·È ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ: ÚÒÙ· ÂÛ‡ Ó’ ·Á·‹ÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘...

™Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËη Ó· ÂÚÈ̤ӈ 3,5 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¿. £’ ·ÚÁ‹ÛÂȘ Ôχ ·ÎfiÌ·; H KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË Ù˘

•Â„˘¯¿ˆ ·Ó‹ÌÔÚË Ì·ÎÚÈ¿ ·’ Ù· ¯¿‰È· ÛÔ˘, ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ È· ‰‡Ô˘Ó Âı·Ì¤Ó· ÊÂÁÁ¿ÚÈ·. A, Ú N›ÎÂ, fiÛÔ Û ÌÈÛÒ..

6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 51


ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

ATHENS

voice

210 3617369 fax : 210 3617310

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 10 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,15 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 15 ™∂ °¡øƒπ∑ø... AÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· BfiÚÂÈ· ¶ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ, ̤۷ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜ ·ÛÎÔ‡ÌÂ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi Û‡ÓÙÚÔÊÔ, Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. H ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ë 30¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘Ú-

ÁÔ‡Ó ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÏfi Á¿ÌÔ. ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì EÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¢Â¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÁÔÓ›˜. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æ‡ÏÏ·», ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ H™A¶), ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 ¶·Ó¤ÌÔÚÊË ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ 30¯ÚÔÓË, Û٤ϯԘ EıÓÈ΋˜ TÚ·¤˙˘, ÂχıÂÚË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, οÙÔ¯Ô˜ master, ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜,

ηϋ˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙ· B. ¶ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È ÂÍÔ¯ÈÎfi, ·Ó·˙ËÙ¿ Û‡˙˘ÁÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «K·˜ æ‡ÏÏ·», ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 6120.611 TÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶¿·˜, ¿ÓÙ· ÚˆÙÔfiÚÔ ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, ÂÁÁ˘¿Ù·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘ Ì ¯Â̇ıÂÈ· ÁÈ· ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜, ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ¢/Y, fiÌÔÚʘ Ӥ˜, Ó¤ÔÈ, ¯‹Ú˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ Ì·˜ ›ڷ. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. AÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· EÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38 KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3620.147, fax 210 3636.546. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00, www.pappas.gr EÒÓ˘ÌÔ˜ È·ÙÚfi˜ 50¯ÚÔÓÔ˜, ¿ÎÚˆ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, Ó·ÓÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂ-

ˆÓ, ·ÍÈÔÚÂ‹˜, Ì ¢ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÌÂÁ¿ÏË, ȉÈfiÎÙËÙÔ È·ÙÚ›Ô, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË Î·ÙÔÈΛ·, ηٷı¤ÛÂȘ EÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÏÂÙ‹, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3620.147 N¤ÔÈ Î·È Ó¤Â˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ 30 ¯ÚfiÓˆÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ club ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Û˘Ó‰ڛ˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ì ÛÎÔfi ÙË ÊÈÏ›· - Û¯¤ÛË - Û˘Ì‚›ˆÛË - Á¿ÌÔ. ¢ˆÚÂ¿Ó 1 Ù·Í›‰È Ì ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. Elite, °Ï˘Ê¿‰·, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, 210 8985.671 AÓ·˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û·˜ ·Í›˙ÂÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Elite. Elite, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.128

Speed Dating Exclusive H ÂÙ·ÈÚ›· Lodestone Fellows ÚˆÙÔÔÚ› Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ, fiÔ˘ ÈÛ¿ÚÈıÌÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û ÔÏÈÁfiÏÂÙ· Ú·ÓÙ‚ԇ ˘fi ÌÔÚÊ‹ Ì›ÓÈ Û˘ÓÂÓه͈Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-EÁÁڷʤ˜: Lodestone Fellows Ltd, HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ 3, KÔψӿÎÈ, 106 73 Aı‹Ó·, 210 3637.366, ÙËÏ./fax 210 3635.589. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 11.00-19.00, www.speed-dating.gr

EÊÔÏÈÛÙ‹˜ 45¯ÚÔÓÔ˜, 1,85 Ì., Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÁÂÓ‹˜, ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘, οÙÔ¯Ô˜ 4 Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, 2 ÍÂÓԉԯ›·, ‰ÈÒÚÔÊÔ °Ï˘Ê¿‰·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ, Mercedes, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 AÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÚÒËÓ Ì·ÓÂÎ¤Ó 24¯ÚÔÓË PˆÛ›‰·, ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË ÂÚÈÛÙ·Ûȷο, ·Ó·˙ËÙ¿ ŒÏÏËÓ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi, ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÁÈ· ÊÈÏ›· - Û˘Ì‚›ˆÛË - Ù·Í›‰È·. ¢ÂÎÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û Âȯ›ÚËÛË. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

6 ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÎÂÚ‰›ÛÙ 300 ¤ˆ˜ 600 ú ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 6028.762, 6972 103.324 ‹ www.moneytalks.gr 4 ¯·ÚÈو̤ӷ ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ· (3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜) Á·Ù¿ÎÈ· ¯·Ú›˙ÔÓÙ·È Û ÊÈÏfi˙ˆÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6944 795189 Î·È 6944 229873 M·ı‹Ì·Ù· È¿ÓÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡, jazz & rock Ï‹ÎÙÚ·, Û‡ÓıÂÛ˘ ·fi ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. HÏÈ˘ ·fi 5 ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ. (Eartraining – ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Û ËıÔÔÈÔ‡˜). EȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜. ÙËÏ. 6974 018760 XT 600cc Yamaha ÂÎÏ¿Ë ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÂÔÏ›ˆÓ. ¢›ÓÂÙ·È ·ÌÔÈ‚‹. ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6977 919316 Î·È 6979 418558, ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ 210 3424.771 °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÚÂÙÈÚ¤, 34 Ù.Ì., ʈÙÂÈÓ‹ Û ‹Û˘¯Ô ‰ÚÔÌÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ MÂÙÚfi AÙÙÈ΋˜ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È 280 ú, 210 6441.863, 694 7120198 OÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ (Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·). ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. ∆ËÏ. 6973 785339

™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Û·˜ ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ 3 ¤ˆ˜

ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ-χÎÂÈÔ. ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. TËÏ. 210 9428.142, 6973 785286

°Ú·ÊÂ›Ô I‰ÈˆÙÈÎÒÓ EÚ¢ÓÒÓ. AÓ‰Ú¤·˜ TÚÈÏ‹˜. AÓ·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ˘ËÚÂÛ›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. AÓ·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì οı ˘fiıÂÛ‹ Û·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙË̤ӷ. ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 56, 8Ô˜. 24ˆÚË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, 210 3300.007, 3300.034, 6932 412143, www.det.gr

AÓÔȯً OÌ¿‰· ™Ù‹ÚÈ͢ ÁÈ· fiÛÔ˘˜/˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó. £¤Ì·: H ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ KÈÏÒÓ ÌÔ˘ Î·È Ë AÁˆÓ›· Ù˘ EÈÎfiÓ·˜ ÌÔ˘. TÚfiÔ˜: XÈÔ‡ÌÔÚ, ·Á¿Ë, ÌÔÈÚ·ÛÈ¿ Î·È ·È¯Ó›‰È. TfiÔ˜: Afi 7/10 Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ 8.00-9.30 ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ·. TËϤʈӷ Â·Ê‹˜: 6937 029690 Î·È 6973 746832

∑∏∆∞ ª√À √,∆π £∂™

www.car.gr ÌÂ 37.000

ZËÙÔ‡ÓÙ·È ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È Ôχ ·Ô‰ÔÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. ™˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÂχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηÚȤڷ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ··Û¯fiÏËÛ˘ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ̤ۈ internet. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ www.money-now.gr ÙËÏ. 6977 013898 Î. K·Ú¿ÌÂÏ·˜

AÁÁÏÈÎÒÓ, IÛ·ÓÈÎÒÓ, IÙ·ÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, °·ÏÏÈÎÒÓ, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (Office, Autocad, M˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË §ÔÁÈÛÙÈ΋, graphics, web design, ¢›ÎÙ˘·) ηıËÁËÙ¤˜, Ó¤Ô˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ˙ËÙ¿ ÛÔ‚·Úfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ (Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜, XÔÏ·ÚÁfi˜). ÕÌÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ¿ÚÈÛÙ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢. BÈÔÁÚ·ÊÈο: T.£. 3379, T.K. 102 10, ˘fi„Ë I.°. ‹ tpkara@yahoo.gr

K. ™øTHPO¶OY§O™ 24 ÒÚ˜ Aı‹Ó· 210 3217.000, KËÊÈÛÈ¿ 210 8018.770, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 210 4111.518 AÓ·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ EÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ EÚ¢ÓÒÓ. EÏ¿Ù ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Û·˜ ·Ú¤¯Ô˘Ì ¿ÌÂÛ· χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›. (¶ÚÔÛˆÈÎfi – ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi – ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi – Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi). A˘ÛÙËÚ‹ ¯Â̇ıÂÈ·. EÌÂÈÚ›·. AÍÈÔÈÛÙ›·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· www.erevna.gr

A‚›·ÛÙ· ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù·, Û¯ÔϤ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÓÙ‡Ô˘, fi¯È Ï·ÛȤ. A·Ú·›ÙËÙ· ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ, ÂÚÈÔÈË̤ÓÔÈ, ¢ÁÂÓÈÎÔ›, Ó· ͤÚÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο. EχıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ˆÚÒÓ, ÏËڈ̋ οı ‚‰ÔÌ¿‰·. ∆ËÏ. 210 3300.320 (¶·Ó·ÁÈÒÙ˘) ÁÈ· Aı‹Ó·, 210 6540.100 (XÚ‹ÛÙÔ˜) ÁÈ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ¿ÛÙÈ·.

voice

ATHENS

°π∞ ¡∞ ∫∞∆∞Ãøƒπ™∂∆∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™∆∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

PERSONALS

O ¶π√ ∂À∫√§√™ ∫∞π °ƒ∏°√ƒ√™ ∆ƒ√¶√™ °π∞ ¡∞ °¡øƒπ™∂∆∂ ∆√À™ ¶π√ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∂™ ∞¡£ƒø¶√À™ ∆∏™ A£∏¡∞™!

H¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· Û·˜ Î·È ·ÔÎÙ‹ÛÙ ÚÔÛˆÈ΋ ı˘Ú›‰· ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ٷ ÚfiÛˆ· Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó!

K·Ï¤ÛÙ ÙÒÚ· ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ ÛÙÔ: 90 11 273 698 Newsphone ú 0,30/15'' + º¶A 18%

K·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ ·Ϥ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ: Œ¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· Û·˜ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÚÔÛˆÈ΋ ı˘Ú›‰· ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· Û·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. OÈ ·ÁÁÂϛ˜ Û·˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Î·È ¤ÙÛÈ, ·ÓÒÓ˘Ì· Î·È Â¯¤Ì˘ı·, ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÎÔ‡ÙÂ Î·È Ó· ··Óٿ٠ÛÙ· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙËϤʈӷ, ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, Â›ıÂÙ· ÛÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÙ Û ·ÁÁÂϛ˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È, ÙȘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›·.

°È· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ٷ ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ı˘Ú›‰· ηϤÛÙ ÙÔ

90 11 271 351 Î·È ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ù˘ ·ÁÁÂÏ›·˜ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Newsphone ú 0,30/15'' + º¶A 18% * H «A.V.» ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ, Ó· ÙÚÔÔÔÈ› Î·È Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙˆÓ ·ÁÁÂÏÈÒÓ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ‹ ı›ÁÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘. H «A.V.» ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ··ÓÙËÙÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÁÂϛ˜, ·Ó Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ Ë ˘ËÚÂÛ›·.

‰ˆÚÂ¿Ó ÊˆÙÔ·ÁÁÂϛ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ÌÔÙfi - ÊÔÚÙËÁÒÓ E›Ì·È 43 ÂÙÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ÛÔ‚·Úfi˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, ˙ËÙÒ Ó¤· ̤¯ÚÈ 40 ÂÙÒÓ Î·Ï‹˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›·. ÙËÏ. 694 8352859 (Έ‰. 463) AıÏËÙÈÎfi˜ Ó¤Ô˜ 34 ÂÙÒÓ ˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ‰ÂÛÔÈ52 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

Ó›‰· ‹ ΢ڛ· ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜. ÙËÏ. 697 4808656 (Έ‰. 465 Î·È 469) N¤Ô˜ 35 ÂÙÒÓ, ÂχıÂÚÔ˜, ˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ˙¢Á¿ÚÈ ÁÈ· ·Ú¤·. AfiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ÙËÏ. 210 3476.231 NÙ›ÓÔ˜ (Έ‰. 466 Î·È 468)


ªπ§∞ ª√À µƒøªπ∫∞ ∆˘ MÀƒ∆ø™ K√¡∆√µ∞

ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ϥˆ: «M·Ì¿, Ì ÎÔ˘ÙÛÔ‡ÏËÛ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ – ¿Ú· ı· ¿Úˆ ¯Ú‹Ì·Ù· (¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ë Ï·˚΋ ÛÔÊ›·;) K·È ·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ ·¿ÓÙ·: «KÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘, ·Ó ‹Ù·Ó οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì·˜ ¯¤˙·Ó ӷ ·›ÚÓ·Ì ÏÂÊÙ¿, ÙÒÚ· ı· ›¯·Ì ÏÔ˘Ù›ÛÂÈ». K·È Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· «Ì¿Ó·ÚÈ·» ÙÔ˘, › Û ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿: «¯Ú˘ÛÔ‡ÏË... ¤Ï·, ·ÁÔÚ›Ó· ÌÔ˘, ÛÙÔÓ Ì·Ì¿Î·». -TÛÈԇϷ. Y°. 1: °È’ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î¿ıÔÓÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ¯¤˙Ô˘Ó; (ȉÂÔÏÔÁÈο ÌÈÏÒÓÙ·˜, Î·È fi¯È ··Ú·›ÙËÙ·... Ú·ÎÙÈο)

AÁ·ËÙ‹ ÌÔ˘ M˘ÚÙÒ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ¤¯ÂÈ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔηχÊıËΠfiÙ·Ó ‰È¿‚·Û· ÙÔ stardust ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ 15-21 ™ÂÙ. E›Ì·È ∑˘Áfi˜ Î·È ·Ó‹Îˆ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ «ÂıÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ Û¯¤ÛÂȘ ∑˘ÁÒÓ» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ϤÔÓ ÌfiÓÔ Ë «ˆÌ‹ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·» fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Î. ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÁÈ· ̤ӷ ÈÛÔ‡Ù·È Èı·Ófiٷٷ Ì ¯ˆÚÈÛÌfi. K·È ÂΛ Ô˘ ÙÔ ¤¯ˆ ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË fiÙÈ fiÛÔ ÎÈ ·Ó Ì ¯·Ï¿ÂÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Ô‰Ô› Â›Ó·È ·Ï¿ ·‰È¤ÍÔ‰ÔÈ, ‰È·‚¿˙ˆ ·Ú·Î¿Ùˆ Î·È ÙÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ ˙Ò‰Èfi ÌÔ˘; «ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∑˘ÁÔ‡˜ Ô˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó Ì ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘, ÙÔ ÛÂÍ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› ˘¤ÚÙ·ÙÔ ‰¤ÏÂ·Ú ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ÌÔÓÔÁ·Ì›·˜». K·È ÂÚˆÙÒ, M˘ÚÙÒ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈÎfi ·Ó Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ‹ οӈ Ï¿ıÔ˜; ¢ËÏ·‰‹ ÂΛ Ô˘ ·›ÚÓˆ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ô‚¿Ïˆ ÙÔÓ «ÂıÈÛÌfi» ÌÔ˘ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÌÔ˘ ÛοÂÈ ÙÔ «‰¤Ï·ڻ Î·È oops I did it again. K·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ‰¤ÏÂ·Ú ϤÔÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÚfiÛˆÔ, ÁÈ·Ù› ·Ó Â›Ó·È Ó· ‰ˆ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ú·Ì‡ıÈ, ÁÈ·Ù› Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜; EΛÓË

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

¶ˆ ˆ, ÌÂډ‡ÙËη! °È·Ù› ıˆÚ›Ù Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›ÛÙ ÌÔÓÔÁ·ÌÈ΋; °È·Ù› Ô «Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜» Â›Ó·È ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈÎfi˜ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ˜; °È·Ù› Â›Ó·È Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Î·È fi¯È –·ÏÒ˜– ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û·˜; °È·Ù› Ë ˆÌ‹ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÈÛÔ‡Ù·È, Èı·Ófiٷٷ, Ì ¯ˆÚÈÛÌfi; °È·Ù› ÙÔ ‰¤ÏÂ·Ú ÙÔ˘ ÛÂÍ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› ÛÒÓÂÈ Î·È Î·Ï¿ Ì ‰¤ÛÌ¢ÛË; °È·Ù› fiÙ·Ó Ô ¤Ó·˜ ı¤ÏÂÈ Ôχ, Ô ¿ÏÏÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ; °È·Ù› ÙÔ ıËÏ˘Îfi ·ÏÔÁ¿ÎÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ηٷ‚ÚÔ¯ı›˙ÂÈ ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÍ; °È·Ù› ı· ‚Ú¤ÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ¿ˆ ÛÙÔ Allou Fun Park; °È·Ù› ϤÙ ÙÔÓ Î. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ, Î. ¶·ÓÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ; O Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ ÙÚ¤ÊÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÚÔ˜ Ù· Ô˘ÏÈ¿ (Ù· ÊÙÂÚˆÙ¿, fi¯È Ù· ¿ÏÏ· Ì ٷ Ì·Á¿˙È· ·fi οو). AÚ¯Èο ÙÔ‡ ‹Ú·Ì ÌfiÓÔ ¤Ó· ÁÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, ·˘Ùfi˜ fï˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙfiÛÔ Ì ÙÔ Â›‰Ô˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ Ì ‰·‡Ù·. T· ·Ê‹ÓÂÈ ‰Â ÂχıÂÚ· (ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋, fiˆ˜ ϤÂÈ) Î·È ·˘Ù¿ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ «Ô›ÛÙÚÔ» ÙËÓ ÙÚ·Â˙·Ú›· Î·È Ù· ÛÂÌ¤Ó Ì ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜... Ù¿ÛÂȘ. ¶Ï¤ÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏ› Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ·Ú¿ Ì ̷˜, ÒÛÙ ϤÔÓ È¿Óˆ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Ó· ˙ËχÂÈ. TÈ Ó· οӈ; A! TȘ ÚÔ¿ÏϘ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ·›ıˆÛ ÙÔ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ¿Óˆ ÌÔ˘ ηıÒ˜ ¤‚Á·ÈÓ· ·fi ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. E, ËÁ·›Óˆ Î·È Áˆ fiÏÔ ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú·

Y°. 2: K·È ηϿ Ù· ¿ÛÚ· Û‡ÓÓÂÊ· Â›Ó·È ÙÔ ¯˘Ì¤ÓÔ Á¿Ï· ·fi Ù· ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· (·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙÔ «ÎÔ˘‚¿ÚÈ ÙˆÓ ·ÏÏfiÎÔÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ»). T· Ì·‡Ú· ÎÏ·„È¿ÚÈη Û‡ÓÓÂÊ· Ô˘ ‚Ϥˆ ÙÒÚ· ·’ ¤Íˆ, ÙÈ ÚfiÊËÌ· ›ӷÈ;

AÓ Î·Ù¿Ï·‚· ηϿ, ÌÔ˘ ϤÙ fiÙÈ Î·ÙÔÈΛ٠۠¤Ó· Û›ÙÈ Ì·˙› Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ì Ô˘ÏÈ¿ – Ù· ÔÔ›· ÊÙÂÚÔÎÔ¿Ó ÂχıÂÚ· fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ. MÔ˘ ϤÙ Â›Û˘ fiÙÈ Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÎÔ˘ÙÛÔ˘Ï¿Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ÈÏ·. A˘Ù‹ ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ K˘Úȷ΋ ÌÔ‡ ‰›ÓÂÙ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿. TÔ ÁÚ¿ÌÌ· Û·˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙÚ·ÓË ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÛÎÔfi ÙËÓ Â˘˙ˆ›· Î·È Ù· ÊÚ¿Áη, ·Ô̤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÈ· ‡ÛÙ·ÙË ÂÏ›‰· ÁÈ· Ï›ÁÔ ˙ˆÔÁfiÓÔ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi. Y°. 1: ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ˘ÛÙÂÚfiÁÚ·Ê¿ Û·˜, ÙÔ ÚÒÙÔ

‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·¿ÓÙËÛË Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ‚¿˙ÂÈ Û ÛΤ„ÂȘ. TÈ Ó· ˆ; T· ¯˘Ì¤Ó· ÂÛÚÂÛ¿ÎÈ· ÙˆÓ Ì·Ì¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·Ì¿‰ˆÓ – ¿ÛÙÚˆÓ ›Ûˆ˜. ¶ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓË M˘ÚÙÒ, ÁÈ·Ù› Á·ÌÒ ÙÔ Î¤Ú·Ùfi ÌÔ˘ οӈ ÙË ÌÈ· ̷ϷΛ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË; T· ¤¯ˆ Ì ¤Ó· ·È‰› 6 Ì‹Ó˜, ÂÚÓ¿Ì ÙfiÛÔ Á·Ì¿Ù· Ô˘ ·Ú¯›˙ˆ Î·È ÊÔ‚¿Ì·È, Ì È¿ÓÂÈ Ë ÎÔ˘Ï·Ì¿Ú· ÌÔ˘, ÙÔ˘ Ϥˆ Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ. M ·Ú·Î·Ï¿ÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÎÈ ÂÁÒ ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÏfiÁÔ (A°Nø™TO OMø™!!!) Ó· Ϥˆ fi¯È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔÓ ı¤Ïˆ Û·Ó ÙÚÂÏ‹! Afi ÙfiÙ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ 1,5 ¯ÚfiÓÔ˜, ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÂı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ (ÁÈ·Ù› οӷÌ KAI Ù¤ÏÂÈÔ ÛÂÍ ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜!) fiÔ˘ ·˘Ùfi˜ οÓÂÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÂÁÒ Ì·Ï·Î›˙ÔÌ·È, ‚Ϥ ÙÚÈ¿ÎÈ «ÙÔÓ ı¤Ïˆ ·ÏÏ¿ Ϥˆ fi¯È Î·È ÌÂÙ¿ ¯Ù˘Ȥ̷Ȼ! TÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÌÈÏ‹Û·Ì ‹Ù·Ó ÚÈÓ 5 Ì‹Ó˜ Î·È Î·Ù¤ÛÙÚ„· ¿ÏÏË ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ. Afi ÙfiÙ ¤¯ˆ οÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÁÎfiÌÂÓÔ˘˜ fiÌÔÚÊÔ˘˜, ¤Í˘ÓÔ˘˜, Î·È Á·ÌÒ Ù· ·È‰È¿, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ÙÔ˘˜ ‚·ÚÈ¤Ì·È ÂÏÂÂÈÓ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ˆ. ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‚ÈÓÙ¿Ï Û·ÛÔ‡Ó Û‡Ó‰ÚÔÌÔ «¯¿Óˆ ÁÎÔÌÂÓ¿ÎÈ· ̤۷ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ Î·È ·ı·›Óˆ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ÂÂȉ‹ ͤڈ fiÙÈ Â›Ó·È ÁÎÔÌÂÓ¿ÎÈ·» 2 Û 1! TÔ Í¤Úˆ fiÙÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÎÏÈÓÈ΋, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; °È·Ù› ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÏÂÊÙ¿ fi¯È ÁÈ· Ú¿ÓÙ˙Ô ÛÙÔ ¢ÚÔÌÔη˝ÙÈÔ, Ô‡Ù ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡. °È’ ·˘Ùfi ‰ÒÛ ηÌÈ¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹, Ú M˘ÚÙÔ‡‰ÈÈÈÈÈÈÈÈ...

BÚ›Ù ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ú¿ÓÙ˙Ô. Y°.: «¢ÂÓ ı· ÛÔ˘ οӈ ÙË ¯¿ÚË Ó· Á›Óˆ ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¿ÙÔÚ·˜ ÛÙË Ï›ÛÙ·», ÌÔ˘ › οÔÙ ¤Ó·˜ ÛÔÊfi˜ ¿ÓÙÚ·˜. ∞ ™∆∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη» 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 53


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano1@otenet.gr)

(ZÀ°∂) ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ˙‡ÁÈ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) ¢‡Ô ̤و·: 1) OÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÂÎÙÈÊȤ. E›Ù ·Ó¤‚ËΘ ÌfiÏȘ ÙËÓ Îϛ̷η Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ ›Ù ¤¯ÂÈ ‚·ÚÂı› Ë „˘¯‹ ÛÔ˘ Ó· οÓÂȘ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È Ó· Ï˘Á›ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌË Û¿ÛÂȘ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ Û¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‚·ı·›ÓÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂÈ˜Ø ·Ó ¤¯ÂȘ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÛÒÛÂȘ ¤Ó· ‰¿¯Ù˘ÏÔ Û ¤Ó· fi‰È Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÙ›, Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ›Ûˆ ÛÔ˘. 2) ™Â ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ Ô ¤Ó·˜ ‰·ÁÎÒÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ı· ‹ıÂϘ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂȘ ÌÂÚÈο ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ ÙÒÚ·. K·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο fi¯È ÌfiÓÔ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·ÏÏ¿ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÔ˘ ‚ϤÂȘ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÈÛÙÔϤ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ϤÓÂ: «™·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÙ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Û·˜. TÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË». T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) OÈ T·‡ÚÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÒÚ·. Afi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ï·›Ì·ÚÁÔ˘˜, ¿ÏËÛÙÔ˘˜ T·‡ÚÔ˘˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ Î·Ó·¤ ÙÔ˘˜, ÙÔ „˘ÁÂ›Ô Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÈ·˜ ‚ÂÏfiÓ·˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙË B›‚ÏÔ. E˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ T·‡ÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ „¿¯ÓÔÓÙ·È Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÔÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ô‡Ù Ì business class ı¤ÛË Ô‡Ù Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÂÚÔÔÚÈο Ì›ÏÈ·. ¢π¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) ∂·ÓÂÊ¢ڛÛÎÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. AÏÏ¿˙ÂȘ, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· Û˘Ì‚Ô‡Ó ı¤ÏÂȘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ı ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÛÔ˘ Û ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¯¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ˘. H ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. OÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘ ¤Ú¯ÂÛ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û οÓÔ˘Ó ¤Í·ÏÏÔ Ì ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Û ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ÛÔ˘Ó, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È, ÙËÓ ·-

Ï·˙ÔÓÈ΋ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ȉ¤Â˜, ÙËÓ ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ›ÛÙË ÙÔ˘˜ fiÙÈ Í¤ÚÔ˘Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÈ ÎÚ‡‚ÂȘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ οı ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ò˜ «·ÈÛı¿ÓÂÛ·È» ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á‡Úˆ ÛÔ˘. O ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Û ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÎÓ¢ڛ˙ÂÈ ÙÚÔÌÂÚ¿. KÈ fï˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ì· ÙfiÛÔ ÂÏ΢ÛÙÈο Î·È Û¤ÍÈ. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) M ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ˙‹ÛÂȘ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ·ÛÙ·Îfi Û ¤Ó· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Î·È ·ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ¤Ó· ·ÁÚfiÎÙËÌ· ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ·fi Ù· ‡η ͯÓÒÓÙ·˜ οı Á‹ÈÓË ·ÓËÛ˘¯›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· ‹Ù·Ó Èı·Ó¿ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ê·Í, ÎÈÓËÙ¿, e-mails Î·È ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· ÂÎÏ›„ˆÓ. MÈÏÒÓÙ·˜ ˘·ÚÍȷο, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÚÒÁÂÛ·È Ì ٷ ÚÔ‡¯· ÛÔ˘ Î·È Ó· ·ÓËÛ˘¯Â›˜ ·Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜/‹ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÛÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ. §∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô fiÙ·Ó ÔÈ «Ê›ÏÔÈ» ÛÔ‡ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ó· ÌË ‰›ÓÂȘ ‰Âοڷ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Û¤Ó·, Ó· οÓÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ÂÂȉ‹ ͤÚÂȘ ÙÔ ÛˆÛÙfi, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Î¿Ùˆ οو ¤ÙÛÈ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È; ™˘Ó‹ıˆ˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ı· Û ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÛ·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ÂÂȉ‹ ͤÚÂȘ ÙÔ ÛˆÛÙfi Î·È ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È. A¯, ·Ó ¢EN ‹Ù·Ó Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ 9Ô˘ Ô›ÎÔ˘ ÛÔ˘ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÙË Ï¿Ì„Ë Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Ó· Ï·Ì˘Ú›˙ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘, Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ì ¿ıÈÎÙË ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÛÔ˘. TÈ Îڛ̷ Ô˘ Ù›ÔÙ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ È·... ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) E‰Ò Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂȘ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ٛÔÙ· ·ÚÓËÙÈο –ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÙ·Ó Ù· ‰ÂȘ ·fi ·fiÛÙ·ÛË–, ‡ÎÔÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ù· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈο. N·È, ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤ÓȈÛ˜ Ó· ·Ú·Ï‡ÂȘ. E¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ‹ ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ÁÈ· Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂȘ, ·Ï¿ ڛ͒ Ù· ÛÙÔÓ O˘Ú·Ófi, ÛÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· Î·È Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÛÙÔÓ KÚfiÓÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘. M ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 9Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÊËÌ›˙ÂÛ·È ÁÈ· ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎڋ͈Ó, οÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ¿ÏÏÔÈ

¶Ô‡ ı· ‚Ú›Ù ÙËÓ «∞thens Voice» ∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 280 ÛËÌ›·:

™Ù·ıÌÔ› ª∂∆ƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, µÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ

∆ƒ∞ª ™∂º, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂ÏÏËÓÈÎfi, ∞Á. ∫ÔÛÌ¿˜ 2Ë

43 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· & ¶ÂÈÚ·È¿ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, AÓ. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 3, ™Ù‡ÏÔÈ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜Ø ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· (¶¿ÓÙÂÈÔ˜) ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18, OÌfiÓÔÈ· ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË, P¤ÓÙ˘ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 76, Factory Outlet ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ ∆˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, ∆∂π ∞ı‹Ó·˜, ∆∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫∆ 32 KATA™THMATA PIZZA HUT ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ City Plaza, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 85 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42 ñ

54 ATHENS VOICE 6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005

KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Ï. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, Ï. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, Ï. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 21 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, T˙·‚¤ÏÏ· 106 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ï. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, Ï. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 202 ñ K·ÏÏÈı¤·, Ï. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 4 KATA™THMATA PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, Ï. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú›ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ¶·ÓfiÚ·Ì·, ∫ÔÌÓËÓÒÓ 37 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 8 KATA™THMATA KFC ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ™ÂÙÛÒÓ 60 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ. TfiÌÚ· ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Ï. YÌËÙÙÔ‡ 123 13 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ NEOSET KËÊÈÛ›·˜ 190, KËÊÈÛÈ¿ ñ MÂÛÔÁ›ˆÓ 419, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 16, K·ÏÏÈı¤· ñ EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 4, OÌfiÓÔÈ· ñ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 402, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ ¶. P¿ÏÏË 230, N›Î·È· ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 175, Ï. AÌÂÚÈ΋˜ ñ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 69-71, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ IÂÚ¿ O‰fi˜ 187, AÈÁ¿Ïˆ ñ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 46, ÕÏÈÌÔ˜ ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, ªÂÓ›‰È ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 382, ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ñ £Ë‚ÒÓ 195, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. 6 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ ¡∂√ ∫∞∆√π∫∂π¡ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48, KÔψӿÎÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 282, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ K‡ÚÔ˘ 70, °Ï˘Ê¿‰· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 127, Aı‹Ó· ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 517, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 404, AÁ. ¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 4 π∂∫ ¢∂§∆∞ ™∆√ ∫∂¡∆ƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘Û›Ô, ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10

¶∂ƒπ√Ã∂™ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102/ OCTOBER ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR, ∆Ûfi¯· 27 / EPOCA, ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™, ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT, ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / PECORA NERA, ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158 / ∞°√ƒ∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È µÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU, ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 133/ ¶√∆√¶ø§∂π√, ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 133.

Ó· ÛÔ˘ ʈӿÍÔ˘Ó ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù¿ Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÁÂÏÔ›Ô Ó· ÌËÓ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. K¿Ó’ ÙÔ, ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ŸÙ·Ó Ï·Ó‹Ù˜ ‰ÈÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ fiˆ˜ ÙÒÚ· Ô ÕÚ˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì ٷÂÈÓˆÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ fiˆ˜ Ë ÂÊÔÚ›·, ÔÈ ÊfiÚÔÈ, Ù· ‰¿ÓÂÈ·, ÔÈ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ¯Ú‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÏËÛÙ›· ÙˆÓ ¿ÏψÓ. K·È ̤۷ Û fiÏ· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ‰È·‚ÔÏÈ΋ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÈı˘Ì›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂȘ. N·È, Ó·È, Ó·È... ÙÔ ÚˆÙfiÁÔÓÔ ˙ÒÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˙ÂÈ Ì¤Û· Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. K·È ÂÛ‡ ‰ÂÓ Â›Û·È Ë ÂÍ·›ÚÂÛË. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) MÔÚ› Ó· Â›Û·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ë AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ –·fi 8/10– ı· Û οÓÂÈ Û¿Ù·ÏÔ Û·Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÔ˘ ÌÈ· Ì˯·Ó‹ Ô˘ Ù˘ÒÓÂÈ Ì¤Ú· Ó‡¯Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. A˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì¿Û·È ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Û·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂȘ ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ›۷È. AÎfiÌË Î·È ·Ó Ô˘Ï¿˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂȘ, ͤÚÂȘ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂȘ Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›˜ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ (KÚfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ 10Ô). ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, Ì ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÙÔÓ ÕÚË, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Â›Û·È T·ÂÈÓfi˜, EÈÂÈ΋˜, AÏfi˜. Ÿ,ÙÈ Û¿ÛÂÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Í·Ó·ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ·. K·È ¿„ ӷ ÙÚ›˙ÂȘ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÛÔ˘ ·fi ı˘Ìfi Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÙÔÓÒÓÂÙ·È. T√•√∆∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ „˘¯Â‰ÂÏÈ΋ (Û ÁÎÚÈ-Ì·‡ÚÔ ÙfiÓÔ˘˜) ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÂÏÈο ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ‚ÚÂȘ ÙË ı¤ÛË ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ì full time ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘, Â›Ó·È ı·‡Ì· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ Î·È Î¿ÙÈ Ô˘ ϤÁÂÙ·È AÓ¿ÁÎË ÁÈ· AÁ¿Ë. M ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ (·fi 8/10) ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ï›ÁË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È Ó¤· Ï¿ıË ÛÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) M ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔ 10Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Û·ÊÒ˜ Ë Î·ÚȤڷ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÓÔ‰ÈΤ˜ ÛÙÚÔʤ˜. ¢‡ÛÎÔϘ ÌÂÓ, ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰Â. A˘ÙÔ› Ô˘ Û ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ηÚÈÂÚ›ÛÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÔ˘ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤-

∞ª∂ƒπ∫∏™ ¶§.: STUDIO NOVO, ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 33 ∞¡ø ¶∞∆∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√, °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 ATTIKH™ ¶§.: GAGARIN, §ÈÔÛ›ˆÓ 205 BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 Bƒπ§∏™™π∞:∂§π∞ ∫∞π §∞¢π, ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ 14 °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / DIRTY STR.EAT, TÚÈÙfiÏÂÌÔ˘ 12 °§YºA¢A: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13, °Ï˘Ê¿‰· / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ §·˙·Ú¿ÎË 27, °Ï˘Ê¿‰· / VIRGIN, ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / PIZZA MARZANO, ∫ˆÓ/fiψ˜ 13 / JACKSON, ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2 / FCUK, ∞ÁÁ. ªÂÙ·Í¿ 31 / TPIXE™, ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / ∑∞Ã∞ƒ∏ ™∆∏¡ ∞∫ƒ∏, °Ô‡Ó·ÚË 192 (ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·) EKA§H: IPEN, §. £ËÛ¤ˆ˜ 57 E•APXEIA: MO BETTER, KˆÏ¤ÙË 39 / WUNDERBAR, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT, ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§, ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ, ªfiÙ·ÛË 7 Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO, °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO: §EMONI, ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™, ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞, ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 Î·È ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / ª√À™∂π∞∫√™ Ãøƒ√™ «HERAKLEIDON», ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 KA§§I£EA: TPO¶IKA§, ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 223 KENTPO: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À, ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙Ø ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓØ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 / SHOP, EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™, °ÂÓÓ·‰Â›Ô˘ 3 / KE¢PO™∂™O¶∆ƒO¡, ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™, Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™, ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA, ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™, ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™∆∞∫∏™, πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12/ EN A£HNAπ™, ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞, ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π¡¢π∫∆√™, ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ ∆√À µπµ§π√À, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒµ∞¡∆∂™, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2/ °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡∆ƒ√, ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN, ™Ù·‰›Ô˘ 5 / DISCOBOLE, Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 17 / R ’N’ R CIRCUS, ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE, ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANE∆TO’S, µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S, µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 /FRIENDS, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 5 / ™∆O∞, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / MOY™EIO M¶ENAKH, ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 /CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡, ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜/ CLUB 22, µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 / µπµ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡, ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / CAFE D’ ATHENES, ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 & ∫·Ú‡ÙÛË / BACARO, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ / ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§∆√¡, µ. ™ÔÊ›·˜ 46. KHºI™IA: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 / KLIKCafé, ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34 KO§øNAKI: °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏, ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 LIBRO, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG, ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP, µÔ˘ÎÔ˘ÚÂ-ÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ / MENU, ∫·„¿ÏË 6 / .LAC, ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA, ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO, ∆Û·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY, ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU, √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / MINIM’S, ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION, ™ÎÔ˘Ê¿ 34 /

∏ «∞.V.» «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

ÏÂȘ Â›Ó·È Ó· Û ·Á·¿ÓÂ. °È·Ù› ÎÈ ÂÛ‡ ·Á·¿˜ ·ÏËıÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. M ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· fï˜ Ó· ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ÛÙÔÓ Z˘Áfi, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›ÛÂȘ ̤۷ ·fi Ù· ‰fiÓÙÈ· ÛÔ˘: «°È·Ù› fiÏÔÈ Ì ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ;» H ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û‡Á¯˘ÛË Ì ÌÈ· ‰fiÛË ÔÚÁ‹˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Û·Ó ·ÊÚÔ› ·fi ÌÈ· ÎÏÂÈÛÙ‹ ηÙÛ·ÚfiÏ· Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ. TÔ Î·¿ÎÈ ı· ÂÙ·¯Ù› ÛÙÔ Ù·‚¿ÓÈ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂȘ Û ÛËÌÂ›Ô ·fiÁÓˆÛ˘. TÔ ÛËÌÂ›Ô ·fiÁÓˆÛ˘ fï˜ ÙÔ ¤¯ÂȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ·fi fi,ÙÈ ‚ϤÂȘ Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· Â›Û·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˜. OfiÙ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ȉÚÒÓÂȘ. Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) ŸÙ·Ó ‹ÛÔ˘Ó ·È‰› ‰ÂÓ ¤ÚÓ·ÁÂ Î·Ó ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ fiÙÈ Ô ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ı· Û˘ÁÎÚÔ˘fiÙ·Ó Ì ÙÔÓ ◊ÏÈÔ ÛÔ˘ ‹ fiÙÈ Ô ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜, ‰ÈÂÏ·‡ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ 11Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ı· ¿ÏÏ·˙ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ¿Ô„‹ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˙ÂȘ. H ¤ÎÏÂÈ„Ë ÛÙÔÓ Z˘Áfi Î·È Ô KÚfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ 7Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË ÎÚ›Ûˆ˜, fi¯È ÂÈı˘Ì›·˜: «¶Ô‡ ı¤Ïˆ Ó· ¿ˆ Î·È Ì ÔÈÔ˘˜;» E›ÙÂ Â›Û·È ÎÛÔÌÔÔÏ›Ù˘ ÛÙË XÒÚ· ÙˆÓ AÓıÚÒˆÓ ›ÙÂ Â›Û·È Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ Â˘Ê˘‹, ÂÎÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∫·ÏÔ‡ ™·Ì·Ú›ÙË ‹ Î·È Ô ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÒÚ· Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙË ¯·Ú¿ –Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›·– Ù˘ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘. A¯ Î·È Ó· Û ¤‚ÏÂ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘ ·fi ÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ... IãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) H ˙ˆ‹ ÛÔ˘, Ì ÙÔÓ O˘Ú·Ófi Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ¿ÏÏ·Í ‹ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜. E›Ù Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ›Ù ÂÚˆÙÈο, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Í·ÊÓÈο Î·È ·Ó·¿ÓÙ¯·. MÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Û ÈηÓÔÔÈ› È· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Í·ÊÓÈο. ŒÓ·˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÈÔ ·›ı·ÓË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. ¶¤ÊÙÂȘ Ó· ÎÔÈÌËı›˜ Ì ÌÈ· Û¯¤ÛË Ô˘ ÓfiÌÈ˙˜ ·ÓÙÔÙÈÓ‹, Î·È Í˘Ó¿˜ ·fi ÌÈ· fiÚÙ· Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ Ô «·ÓÙÔÙÈÓfi˜ ¤ÚˆÙ·˜». E›Ù ٷ ʤÚÓÂȘ ÛÙ· Ù·Ì›· ˆ˜ ÛÙ·Ú Â›ÙÂ Â›Û·È ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜, Ë Î·ÚȤڷ ÛÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. º˘ÛÈο, ˆ˜ I¯ı‡˜, ·ÎfiÌË Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÛÙ·Ú Ó· ›۷È, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ηٷϋÁÂȘ Ó· ˘Ô‰‡ÂÛ·È Î¿ÔÈÔÓ loser, ÂÓÒ, ·Ó Â›Û·È ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÂÚÓ¿˜ ÙË ÌÈÛ‹ ÛÔ˘ ˙ˆ‹ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÓÔÓÙ·˜ Ò˜ ı· Â›Ó·È fiÙ·Ó Á›ÓÂȘ ‰È¿ÛËÌÔ˜. M ÌÈ· ¤ÎÏÂÈ„Ë ÛÙÔÓ 6Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· Û ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Â›Û˘ Ó· ¤¯ÂȘ ȉȈÙÈ΋ ˙ˆ‹, ηÓÔÓÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, Ó· ϤÓÂȘ Ù· È¿Ù·, Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ ·È‰È¿. E›Ó·È ˆÚ·›Ô Ó· ·Ù¿˜ ÛÙË ÁË fiÙ fiÙÂ. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.

™KOYºAKI, ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK, ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL, §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON, ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™, ¢ÂÏÊÒÓ 5 / EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / ¢OY¢E™H™, µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE, §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø, ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏: SELECT, ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 26 MAPOY™I: VILLAGE CENTRE (VIRGIN, EVEREST), SPARK’S, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞∆π¢√À, ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ÈÊËÛ›·˜ ª√™Ã∞∆√: IST STUDIES, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞ ¢∂•π∞, ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 N. IøNIA: COPY PAPER, I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5/ BOOKSTORE-∞¡∆π¶√§π™, ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47. N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY, ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ TOY ∞N∆ø¡∏, ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, NISSAN ¶§∞∫π∆™∏™, §. ª·Ú·ıÒÓÔ˜ & §. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 2-4 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰·˜ 3 ¶A°KPATI: JOE WEIDER, ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π, ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) ¶A§IA ¶ENTE§H: ºOÀƒ¡O™ T™OYKA™, ∂ÚÌÔ‡ 10 ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST, ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 ¶§AKA: EDEN, §˘Û›Ô˘ 21, GALLERY CAFE, ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE, ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10 PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN) / ALLOU FUN PARK /SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛÂÚ‹ 10 TAYPO™: π¢ƒÀª∞ ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA, ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI: ABANA, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 & §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 3 / MIKPO™ KOPAH™, ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD, µ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34 XI§TON: A°OPA, ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 8 æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏, ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL, ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 æYXIKO: EX LIBRIS, ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™, ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / π¢ƒÀª∞ ¢∂™∆∂, OÌ‹ÚÔ˘ 8 / DEAL’S, ¢ËÌ. µ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / ¶I¶EPIA, ∞ÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 / µÂÓ¤Ù˘, æ˘¯¿ÚË & ¢. µ·ÛÈÏ›Ԣ

∫∞π ™∂ 30 ™∏ª∂π∞ ™∆∏ £E™™A§ONIKH ñ ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, TÛÈÌÈÛ΋ 87 ñ M‡ÏÔ˜, A.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤, ™ÙÚ. TÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË 7 ñ Kitchen Bar, B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ Parapoli, N›Î˘ 15 ñ Art House, BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto, ∫·Ú. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35, N›Î˘ 35 ñ Cofix, §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Don’t Tell Mama, ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 9 ñ Local Espresso Bar, Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling, Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents, ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜, N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial, Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Stereodisc, AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Virgin Megastore, 11Ô ¯ÏÌ. ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ £ÂÛ. ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘, ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ Odeon ¶Ï·Ù›·, TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌÔÚ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñ OχÌÈÔÓ, Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£, Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη, ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ·, §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘, ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ñ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ô‡ÎÏ·˜ ÕÚÙ. ª·ÎÚ›‰Ô˘, ª. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 2, Ï. ÕıˆÓÔ˜ ñ Gallery Kalfayan, ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ıÂÛ/ӛ΢

AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ.: 210 3617.360


6 - 12 √∫∆øµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 55


Athens Voice 096  

Athens Voice 096

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you