Page 1

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 94

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS B·Úˇ¿ÎÂÈÔ˜ 6.00 .Ì.

•Ë̤ڈ̷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ TÔ˘ Mȯ¿ÏË TÛÈÓÙÛ›ÓË, ÛÂÏ. 6

H ÛÙ¿ÛË Â›¯Â ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· ∆Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 12

¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÛÂÏ. 10

ºÂÛÙÈˇ¿Ï ∫fiÌÈΘ Ù˘ «B·ˇ¤Ï» ÛÙÔ °Î¿˙È ∆Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 18

Athens Tuning Show: √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì·ÚÛ¿ÚÂÈ ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ∆n˜ ŒÏÛ·˜ °·ˇÚÈ‹Ï, ÛÂÏ. 16


2 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

22 - 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: Poka-Yio

EDITO ∆Ô˘ ºø∆∏ °∂øƒ°∂§∂

£∂ª∞∆∞

6 B·Úˇ¿ÎÂÈÔ˜ 6.00 .Ì. •Ë̤ڈ̷ TÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ TÔ˘ Mȯ¿ÏË TÛÈÓÙÛ›ÓË

7 ∞Á·¿˜ ÙÔ ˇÈˇÏ›Ô; ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ T˘ ª˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË

8 Crisis my true love ∏ M¤ÚÎÂÏ ‰ÂÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ ™Ú¤ÓÙÂÚ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

9 T˘ KÔÚ¤·˜ 10 ºÈÏ›·

TÔ˘ HÏ›· K·Ó¤ÏÏË 16 I ∆∞ ¶∂πƒ∞°ª∂¡∞

K·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

12

H ÛÙ¿ÛË Â›¯Â ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· MÈÎÚfi ÏÂÍÈÎfi ͯ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÙfiˆÓ ∆Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

16 T· ÂÈÚ·Á̤ӷ Athens Tuning Show ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ∆˘ ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï

18 OÈ AfiÚ·ÙÔÈ 10Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫fiÌÈΘ Ù˘ «B·‚¤Ï» ÛÙÔ °Î¿˙È ∆Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

20 ¶·˙ÔÏ›ÓÈ 30 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶È¤Ú-¶¿ÔÏÔ.

 οıÂ Ó¤Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘. H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜ ›ӷÈ, Û˘Ì˘Îӈ̤ÓË, Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ™Â οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È M¤Û· EÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ Úfi‚·ÏÏ·Ó ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È·Ù·Ú·¯Ù› Ë ·ÎÈÓËÛ›·. Y‹Ú¯·Ó ÔÏÈÙÈÎÔ›, fiˆ˜ Ô M¿ÓÔ˜, Ô˘ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË, ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. ŸÙ·Ó Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· ¤ÁÈÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ B·ÙÂÚÏfi, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡, ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ M¿ÓÔ! AÚ¯›˙ÂÈ Ó· ÌÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ì·ı‹˜ ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ÕÌ· ÙÔÓ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Ë N¢, ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ› ÙÔ ¶A™OK, ÙÔÓ ÏÔȉÔÚ› ÙÔ KKE Î·È Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿Ó ÔÈ ·¿‰Â˜, Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚ› ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È. Y‹Ú¯Â ·ÏÈfiÙÂÚ· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¤Ó· Ú‡̷ Ô˘ ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó «BÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi». TÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ËıÔÔÈÔ› Ù· ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ ηٿÌÔ˘ÙÚ·. H ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ı·٤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Í·ÊÓÈο ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ¿ÎÔ˘Á·Ó ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó. M ÙÔ ÛÔÎ, ÙË ‚È·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ, ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, Ô Î·ıËÛ˘¯·Ṳ̂ÓÔ˜ ı·ً˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó Ë ÎÚ˘Ì̤ÓË ·Ï‹ıÂÈ·. EÂȉ‹ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ Ê·›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi, ÂΛÓÔ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Ú‡̷ ‰ÂÓ ‹ÁÂ Î·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿.

18 I OI A√ƒ∞∆√π

™∆∏§∂™ 04 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ «A.V.» ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 05 TÈ Á˘Ú‡ˆ: ∞fi ÙË ª·ÚÁ·Ú›Ù· ªÈ¯ÂÏ¿ÎÔ˘ 06 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ, ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 08 ∆˙ȯ¿ÓÙ: ∞fi ÙÔ˘˜ ÕÁÁ. ∆Û¤ÎÂÚË, °. ∫˘Ú›ÙÛË 20 ∆echie chan: ∞fi ÙÔÓ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓfi 24 2310: ∞fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ∆ÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ

TÔ ÚfiÏÔ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÛÎËÓ‹ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ ·›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› fiˆ˜ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ M¿ÓÔ˜, Ô AÓ‰Ú¤·˜ AÓ‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Î¿Ô˘ οÔ˘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ·˘Ùfi˜, ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹, Ô M›Ì˘ AÓ‰ÚÔ˘Ï¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÌÈÏ¿ÂÈ fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈ·, ·ÊÔ‡ ÎÈÓ‰‡Ó¢Û ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÙÔÓ ·ÊÔÚ›ÛÔ˘Ó, ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Î·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο. O M¿ÓÔ˜, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ, ϤÂÈ ÙË ÛÙÂÁÓ‹ ·Ï‹ıÂÈ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. §¤ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. AÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ı· οÓÔ˘Ì ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ‹ ÔÔÈÔȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘ÁÂÓ›˜ ÏfiÁÔÈ Ì¿˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ÌÈ· ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ·fiÊ·ÛË, Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ì›· Î·È ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ì fiÏÔÈ. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ÌÈÏ¿ÌÂ. TËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌfiÓÔ, ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÛˆÏËÓÔ˘ÚÁ›Â˜, ·ÔχıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi ¯›ÏÈ· ¿ÙÔÌ·. A˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ OÏ˘Ìȷ΋. K·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ Â› ӷ ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ŸÙ·Ó Ô M¿ÓÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜, ÔÈ ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰Ô› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÔÈ ÈÏfiÙÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ›, ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ÂÙ·¯ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ 8.500 ¿ÓıÚˆÔÈ. K·È ·Ó ÙÔ Ï¤ÂÈ, ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ. A˘Ùfi fï˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. §¤ÂÈ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù›ÔÙ·, ‰ÂÓ ¿Ì Ô˘ıÂÓ¿. §¤ÂÈ ‰ËÏ·‰‹: ·Ó ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎڷٛ˜ οÓÔ˘Ó Ì›˙Ó˜ Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È fiÙ·Ó ¯ÚÂÔÎÔÔ‡Ó Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ OÏ˘Ìȷ΋ N¤· OÏ˘Ìȷ΋, fiˆ˜ ϤÌ N¤Ô˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜Ø ·Ó Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È Í·Ó·¯ÚÂÔÎÔÔ‡ÓØ Î·È ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ¿ÏÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Û ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ·Ø Î·È Ì ÂıÂÏÔ‡ÛÈ· ¤ÍÔ‰Ô ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ OTE Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙ· 45 Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·ÓÙ› ·fi ÙÔÓ OTE, ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ‰ËÏ·‰‹ ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔØ ·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ηٷÚÁ› ÙË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ¿Ú· ·ÎfiÌË ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Í·Ó·ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÏÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٛÔÙ·.

28 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; ∞fi ÙË ª·Ú›· ÃÈÒÙË 34 Proud Voice: ∞fi ÙË ª·Ú›· Cyber 41 ∆¤¯ÓË: ∞fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë 42 £¤·ÙÚÔ: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ 43 N¤Â˜ Ù·Èӛ˜: ∞fi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË 44 µÈ‚Ï›Ô: ∞fi ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈÚÌ›ÏË

25 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ «A.V.» ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ. ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı·ÙÚÔ, ™ÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

47 ¢›ÛÎÔÈ: ∞fi ÙÔÓ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ 48 ™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ: ∞fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡¤Ó 49 Skateboarding: ∞fi ÙÔÓ Billy °Ú˘¿ÚË 50 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 53 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 54 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

°È·Ù› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ οÓÂÈ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÒÚ·, ÁÂÌ›˙ÂÈ Î·È ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. K¿ÓÂÈ Ì›˙Ó˜, ¯ÚÂÔÎÔ›. ŸÛ· Û¯¤‰È· Â͢Á›·ÓÛ˘, fiÛ˜ ÂıÂÏÔ‡ÛȘ ¤ÍÔ‰ÔÈ, fiÛ˜ ÚfiˆÚ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, fiÛ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ·Ó Û˘Ó·ÊıÔ‡Ó, ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ›‰ÈÔ. TÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÛÌfi ÙÔ‡˜ ÌÈÛÔ‡Ó. °È·Ù› ¯·Ï¿Ó ÙËÓ È¿ÙÛ·. Œ¯ÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ¶A™OK Ì fiÛ· ϤÂÈ Ô M¿ÓÔ˜ ‹ Ô AÓ‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜; K·Ó¤Ó· ·Ôχو˜. ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ô °.¶. ›¯Â ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ú‡̷ ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÈÛÙÔÚÈο ·ÏÏ¿ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ë Û‡ÓıÂÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·fi„ÂˆÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙȘ Ӥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. K·È ›¯Â fi¯È ·ÏÒ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô͢‰¤ÚÎÂÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤ۈ ÙÔ˘ ¶A™OK Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÛÙË BÔ˘Ï‹. TÈ ˙fiÚÈ ÙÚ·‚¿Ó ÙfiÙÂ Î·È Û οı ı¤Ì·, ·ÓÙ› Ó· οÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ M¿ÓÔ; O M¿ÓÔ˜ ΢‚ÂÚÓ¿ÂÈ; KÈ fï˜. •¤ÚÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È. °È·Ù› ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ‰È·ÊˆÓԇ̠̠·˘Ù¤˜, ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÛÈΤ ·È¯Ó›‰È, ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi Î·È fi¯È ÁÈ· ÙÔ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈÔ˜ ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹: ȉȈÙÈÎfi˜ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜, ‰ËÌfiÛÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›·. K·ÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙÔÓ M¿ÓÔ! ∞ 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 3


voice

°ƒ∞ªª∞∆∞

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜

EIƒø¡∂π∞ £· ‹ıÂÏ· Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ ‰‡Ô ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·˘Ùfi ÛÙȘ 8/9 Ì ٛÙÏÔ «ÿÓη˜», Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ, Î·È ·˘Ùfi ÛÙȘ 15/9 Ì ٛÙÏÔ «AÏËıÈÓfi˜ º›ÏÔ˜», Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ºÒÙË °ÂˆÚÁÂϤ. K·È Ù· ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi, Ì Ôχ ÂÈÚˆÓÈÎfi ‡ÊÔ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ‰‡Ô ÛًϘ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Ì·˙› Ì ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ‚¤‚·È·, ÙÔ ÛÙ˘Ï Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. A˘Ù¿ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÚÔÛ¤‚·Ï·Ó ÚÔÛˆÈο, ÁÈ·Ù› ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ·Á·Ò Ó· ‰È·‚¿˙ˆ ıÂÒÚËÛ· fiÙÈ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÔ˘, ¿Ú· Î·È ÂÁÒ Ë ›‰È· ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. K·È ·ÔÚÒ, ÙÔ˘˜ ‚¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î¿ı ¶¤ÌÙË «Athens Voice»; ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi, ͤÚÂÙÂ. ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ ‰È·‚¿˙ÂÙÂ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂı· ÙËÓ ÁÎÚ›ÓÈ· Û·˜. – AÁÁÂÏÈ΋

BAPE£HKA H ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 100 Ϥ͈Ó. ŸÛÔ Î·È Ó· ÙË Û˘ÓÙÔ̇ÛÂÙÂ, ·˘Ù¿ Ô˘ ‚·ÚÂı‹Î·Ì –ÂÁÒ ÎÈ ÂÛ›˜– Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È fiÛÔ Ù· ÚÔÛÂÚÓ¿ÌÂ Î·È Ù· Û˘ÓËı›˙Ô˘ÌÂ. µ·Ú¤ıËη ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· «ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó» ÛÙ· ÙËÏÂ·Ú¿ı˘Ú·. / TÔÓ ÚˆÈÓfi ÙËÏÂ-ηʤ Ù˘ EϤÓ˘, Ù˘ §Ô‡Ï·˜, ÙÔ˘ ™¿ÎË, ÙÔ˘ T¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ÌÔÁÈ·Ù˙‹ ÙÔÓ Îfi·ÓÔ (‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜!) / TÔÓ Big Brother, ÙËÓ Big Mother, ÙÔÓ Big Batzanaki Î·È ÙËÓ Big Babol. / TË «Ê·Ì›ÏÈ·» ÙˆÓ ·Ó¤Ú·ÛÙˆÓ, ÍÈÓÒÓ Î·È ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓˆÓ «ÔÈÔÙÈ-

OÈ ı·Ï·ÛÛȤ˜ ÔÈ ¯¿ÓÙÚ˜! ¢Â˘Ù¤Ú· 19/9, ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ ¯¿ıËΠ¤Ó· ÎÔÏȤ Ì Á·Ï¿˙Ș Î·È ÔÚÙÔηϛ ¯¿ÓÙÚ˜, ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜. ŸÔÈÔ˜ ÙÔ ‚ڋΠ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÙËÏ. 210 9230.990. E˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ!

∆√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô Poka-Yio. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1970. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ A™KT Aı‹Ó·˜ Î·È ÛÙÔ Winchester School of Art Î·È ¤Î·Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙȘ æËÊȷΤ˜ T¤¯Ó˜. I‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ™ÒÌ· ¶ÔÏÈÙÈÎfi (’94-’96), ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ÕÏÊ· - AıËÓ·˚Îfi K¤ÓÙÚÔ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ ·fi ÙÔ 1999 Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ilios (’93-’96), ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. OÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘: «Hooligans», T¯ÓfiÔÏȘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, Aı‹Ó·, 1999Ø «Play on 1», Piano Nobile gallery, °ÂÓ‡Ë, 1999Ø «¶Ô AÏÏfiÎÔÙÔ», Gazon Rouge gallery, Aı‹Ó·, 2003Ø «Cabinet de Curiosite», Piano Nobile gallery, °ÂÓ‡Ë, 2004Ø «Rimbaud», I20 gallery, N¤· YfiÚÎË, 2004. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ «A.V.». ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ

ÎÒÓ» Û˘ÁÁڷʤˆÓ, Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Û˘ÚÚÔ‹ Î·È Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ‹ Î·È Ì ·Ú¤·. / TÔ˘˜ ÁÈ·Ï·ÓÙ˙› ÌÚÔ‡ÎÏˉ˜ Ì ÙȘ ηٷ¯Úˆ̤Ó˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ οÏÔ˘˜ ÛÙË ¯Ô‡ÊÙ· ·fi ÙËÓ ÔÏÏ‹ ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· (fiÔÈÔ˜ ηٿϷ‚ ηϿ Ó· ¿ıÂÈ). / TÔ˘˜ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Ô˘ «›ÓÔ˘Ó» Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó’ «·Ó¤‚Ô˘Ó» Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÂΛ Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ‡˜ ı¤ÏÂÈ: ÛÙÔÓ «ÎÔ˘‚¿»! / T· ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ Â›Ó·È Ì·˙› ÏfiÁˆ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ÛÈÙÈÔ‡, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·È‰ÈÒÓ Î·È Û·ÏÔ˘. / TÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ·‚¿ÛÙ·¯Ù˘ ̷ϷΛ·˜ Î·È Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ¯·˙Ôη„Ô‡Ú·˜. / TȘ ·ÓÔÚÂÍÈΤ˜ ÌÔÓ٤Ϙ Î·È ÙÔ lifestyle ÙÔ˘ ÛÂÏÔÊ¿Ó. / TÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, Ô˘ ηٿÓÙËÛ·Ó ÓÙ·‚·Ù˙‹‰Â˜ Ù˘ ÛÂڂȤٷ˜ Ì ÊÙÂÚ¿, ÙÔ˘ Û·ÌÔ˘¿Ó, ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ OÏÏ·Ó‰¤˙·˜. / TË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÍ·ÚÁ‡ÚˆÛ nice and easy (fiˆ˜ ϤÌ ÂÓÙfi ÛÙÔ EÏÏ¿ÓÙ·) ÙËÓ IÛÙÔÚ›· – fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· ÙË ‰È΋ Ù˘. / TÔ˘˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ˜ ¯Ú¤Ë PÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜-ȉÈÔÎً٘ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ (¿ÓÙÂ, ‚ÚÂ, Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ›). / TÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ (ÙÔ˘ Tavor Î·È ÙÔ˘ ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜) Ô˘ ‹Ú·Ó

ÙÔ Î·Ï¿ÌÈ Î·È ¤È·Û·Ó ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ·. K¿ÓÂÈ ÎÚ‡Ô ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Û·˜; / TÔ KÔÎηÏÈÛÙ¿Ó, B·Ú‰ÈÓÔÁÈ·ÓÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÙȘ ÏÂÁÂÒÓ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ͤӈÓ. / TÔ˘˜ «Î˘Ú›Ô˘˜» (‰ÂÓ ·›ÚÓˆ fiÚÎÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi) Ì ٷ Ì·‡Ú· ÊÔڤ̷ٷ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ì·Á·˙› ̤۷ ÛÙËÓ EÎÎÏËÛ›· ηÈ, ‰fiÍ· Ùˆ £ÂÒ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ¿Ó’ ηϿ. A˘Ù¿ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ‚·Ú¤ıËη. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ô EÚÌ‹˜ Â›Ó·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ Î·È Ë AÊÚÔ‰›ÙË ¿ÓÔÈÍ ΤÓÙÚÔ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ M·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛΈ Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓË ÙËÓ ·ÓÔ¯‹. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Î·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ı‡Ì·. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ηٿ ‚¿ıÔ˜ ˙Ëχˆ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ, ÙÔÓ ¿ÎÚ·ÙÔ ÛٷگȉÈÛÌfi, ÙȘ Î˘Ú›Â˜ Ì ٷ ‰‡Ô Â›ıÂÙ· Î·È ÙȘ Ô˘Ù¿Ó˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ·. ÿÛˆ˜, Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ú· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿. MÂÙ¿ ÙÈÌ‹˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Â͢ӷΛÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË. – ŸÏÁ· ™ÙÂÚÁÈÔ‡‰Ë

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·» (¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤Ó·. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.)

COMIC

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤Á΢ KÔ˘ÓÂÓ¿ÎË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∆˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, ÕÚ˘ ¢·‚·Ú¿Î˘, °Ú. µ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, AÓ‰Ú¤·˜ KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, N·Ù¿ÛÛ· TÚÈ‚È˙¿, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, M·ÚÈ·Ó›Ó· ¶¿ÙÛ·, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, µ¿Ï˘ µ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∆˙¤ÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∆Û¤ÎÂÚ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ƒ¿Ù˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, ª·Ú›· Cyber, Billy °Ú˘¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜ §ÂÓÈÒ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ŒÏÛ· °·‚ÚÈ‹Ï, ª·Ú›· ¡Ô˘ÓÔ‡, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: µ¿Ûˆ ÃÚ˘Û·Óı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, Action Images ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË Direct Market Manager: TfiÏ˘ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ŒÊË KÔ˘ÙÛÔÓÈÎÔÏ‹, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ª·ÏÏÈ¿ÚË, µ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜, °ÈÒÙ· §Ô‡Ú·, ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Y‡ı˘ÓÔ˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: B·Û›Ï˘ MËÏ›ÙÛ˘, ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: °È¿ÓÓ˘ ™·Ô‡Ó˘ Y‡ı˘ÓÔ˜ M˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ «A.V.» ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ °È¿ÓÓË ™·Ô‡ÓË ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

voice

ATHENS

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1

√π ∫∞π¡√Àƒ°π√π «∞∆∞πƒπ∞™∆√π» ∆√À ™¶Àƒ√À ¢∂ƒµ∂¡πø∆∏ ∫À∫§√º√ƒ∏™∞¡ ª∂ ∆π∆§√ «°π∞ ¢À¡∞∆√À™ §À∆∂™» ∞¶√ ∆π™ ∂∫¢√™∂π™ ∂§§∏¡π∫∞ °ƒ∞ªª∞∆∞

4 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË


TI KA¶NIZø E¢ø T˘ MAP°APITA™ MIXE§AKOY

(margaritamihelakou@yahoo.com)

Ù›˙ÔÌ·È) ‹ ·Ï¿ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡Ì·Ó (Ô‡ ÛÙÔ Î·Ïfi ‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ó‡Ê˜ ÎÏÂȉȿ, ÎÈÓËÙfi, ÙÛÈÁ¿Ú· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¤Ó· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ).

¶POTEINø NA ¶H°AINOYME KA£E ¶EM¶TH ™TI™ BPA¢IE™ SCRABBLE ™TO MIKPO ¶O§YTEXNEIO KAI NA °PAºOYME «¶OYT™OKOMMøTPIA» KAI «K§ANOBA§BI¢IEPA» KAI TETOIA

K·Ï·Ì·Ú¿ÎÈ· Ù¤ÏÔ˜ H Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÌÔÚ› Ó· ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, ÌÔÚ› Â‰Ò Ó· Û ÂÚ›ÌÂÓÂ Î·È «Rocky Horror» Î·È N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ Î·È Deep Dish Î·È fiÏ·, ·ÏÏ¿ ·Ó ÂÛ‡ ‰ÂÓ Â›Û·È ·ÎfiÌ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚Ô˘Ù‹ÍÂȘ ÛÙËÓ fiÏË, ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÏÂÈÛÙ›˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÈ·˜ Ê›Ï˘ ÛÔ˘ ÁÈ· ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi (ÁÎÔ˘¯, ÁÎÔ˘¯, XÚÈÛÙfi˜, ¿ÂÈ, ÊÈÏÂÓ¿‰·, ¤ı·Ó·, ÌË ÌÔ˘ ÙÔ Í·Ó·‰ÒÛÂȘ) Î·È Ó· ηٷÛÙÚÒÛÂȘ Ù· Û¯¤‰È¿ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· (Í·ÊÓÈο ¤¯ˆ ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ì‹ˆ˜ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٷ

ÎÔ˘˙ÈÓÈο ÛÔ˘ ·ÏÊ·‚ËÙÈο;), Ó· ¿ÚÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÔ˘ (·‡ÚÈÔ ÛÙÔ Ì›ÙÈÓÁÎ ı· ‚¿Ïˆ ·fi ̤۷ ÙÔ Ì·ÁÈfi Ì ٷ Ì·Ó·ÓfiÊ˘ÏÏ·, ·˘Ùfi Ì ٷ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ· Ô˘ ÚÔηÏ› ÏÈÁÔ‡Ú˜ – ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÂΛӘ ÙȘ ÎÚ¤˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù·;), ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹ (ÚÔÙ›ӈ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì οı ¶¤ÌÙË ÛÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ Scrabble ÛÙÔ MÈÎÚfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì «Ô˘ÙÛÔÎÔÌÌÒÙÚÈ·» Î·È «ÎÏ·ÓÔ‚·Ï‚ȉȤڷ» Î·È Ù¤ÙÔÈ·) Î·È ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹ (ÙÂÏÈο ·’ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ Six Feet Under ÈÔ Ôχ Ì ÙÔÓ ÁÎ¤È Ì¿ÙÛÔ Ù·˘-

TO DELIVERY ºEPNEI ¢YO KPE¶E™ ™OKO§ATA ™∆∏™ °∂π∆√¡π™™∞™

Girls don’t cry K·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÌË ‚ÁÂȘ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ηٷʇÁÈÔ ·Ó ‰ÂÓ ÓÈÒÛÂȘ ·Ôχو˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· οÓÂȘ Í·Ó¿ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·‰È¤Íԉ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ «Tribeca» Ô˘ Á˘ÚÓ¿ÓÂ Î·È Á˘ÚÓ¿ÓÂ Î·È Á˘ÚÓ¿Ó Á‡Úˆ ·fi Ù· ›‰È·, ÙÈ ı· ·ÔÁ›ÓÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹, «¤¯ˆ ÌÈ· Ê›ÏË Ô˘ Ù˘ ÙË ‚¿ÚÂÛ ͷÊÓÈο ÎÈ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙÚÈ· ÛÙÔ˘˜ °È·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘», «ÂÁÒ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË ı· ¤ÌÂÓ· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· X·ÓÈ¿», «ÙÔ ‚ϤÂÙ fiϘ, ·ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ Á›ÓÔÌ·È ÏÂÛ‚›·», «ı¤Ïˆ Ó· ¿Úˆ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ off Î·È Ó· ¿ˆ ÛÙË N¤· YfiÚÎË», ÔÈ Ôԛ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚ› ·˘ÙÔÛÙÈÁÌ› Ó· ¿Ó ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ ·Ó, .¯., Í·ÊÓÈο ηı›ÛÂÈ ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ηڤÎÏ· Ô AÈÌ›ÏÈÔ˜ XÂÈÏ¿Î˘. O ÔÔ›Ô˜, ·’ fi,ÙÈ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ, ʇÁÂÈ ÁÈ· N¤· YfiÚÎË. M ٷ ¯›ÏÈ· ˙fiÚÈ· Ì ¤ÛÔ˘ÚÂ Ë AÌ¿ÓÙ· Î·È ‚Á‹Î· (ÙÔ A ·fi ÙÔ AÌ¿ÓÙ· ‚¿Ï’ ÙÔ Ì¤Û· Û ·ÎÏÔ) AÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿ÂÈ ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ª¤ÚÎÏÂ˚, ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÌÈ· ȉ¤· ·fi ÙÔ «Bios» ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ¿ÚÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ù˘ °ÎÚ·ÙÛȤϷ˜ K·Ó¤ÏÏÔ˘ «The Approaching of the Hour», ·ÁfiÚÈ· Ì ‚ÂÚÌÔ‡‰Â˜ Î·È Î·Úfi Ô˘Î¿ÌÈÛ·, ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì Ù˙ÈÓ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, ËÛ‡¯·Û ÙÔ Ì¿ÙÈ Ì·˜, ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ οÔÈÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ οÔÈÔ˜ Ì ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ KÔψӿÎÈ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‚Ϥˆ Â›Ó·È ÓÙ¤Ìˉ˜ Î·È ‚·Ó‰‹‰Â˜, ÛÙÚ·Û¿ÎÈ· Î·È ÙÈÚÎÔ˘·˙¿ÎÈ· Î·È Cavalli Î·È ÛÙ·˘ÚÔ› ·fi ÌÚÈÁÈ¿Ó Î·È ÚÔ˘ÊËÁ̤ӷ Ì¿ÁÔ˘Ï· Î·È ˘ÛÙÂÚÈο ‚ϤÌÌ·Ù· Î·È ı· οӈ ÂÌÂÙfi. ŸÏÔÈ ÙÔ Â›·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ Raining Pleasure Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È Ë M·ÚÈÌ¿Ú Â› fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¿ÎÔ˘Á˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ó· ηοÚÈÛÌ· ‹Ù·Ó Ë XÚÈÛÙ›Ó· M›ı·. ŸÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÔÈ Pleasure, fiÏÔÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÔ˘ÓÈÔ‡ÓÙ·È, ¤Ó·˜ ÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ۋΈÛ „ËÏ¿ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ÙÔ˘, ÙÈ Ó· ÛÔ˘ ˆ, ÛÙÔ˘˜ Cure ›¯· ÛÈÁÔ˘Ú¢Ù› fiÙÈ Ù· ÎÈÓËÙ¿ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ·Ó·Ù‹Ú˜, ¤ÙÛÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ fiÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û˘ÁÎÈÓ› ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, fiÙ·Ó ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ‚ÈÓÙ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ ·Ó ÙÔ ·ÏÈοÚÈ ı¤ÏÂÈ ÎÚ¿ÓÔ˜, ÙfiÙ ÎÚ¿ÓÔ˜, Ó· ‰ÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ìfi‰·. MÂÙ¿ ¤·ÈÍ·Ó ÙÔ Vodafone Î·È ¤ÁÈÓÂ Ô Î·Îfi˜ ¯·Ìfi˜, ÔfiÙ ÛÙÔ Î·¿ÎÈ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ˙ÂÛÙÔ‡˜ ¤·ÈÍ·Ó ÙË ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ «Dancing Queen» Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÁÈ· ÙÔ «Hardcore», Î·È fiÏÔÈ ¯Ù˘ÈfiÓÙÔ˘Û·Ó, Ô B·ÏÏ¿ÙÔ˜ Î·È Ë AÁÁ¤Ï· Î·È Ô M¿ÚÎÔ˜ ºÚ¿ÁÎÔ˜ Î·È fiÏÔÈ. TÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ «Oh Carol!» ÙÔ˘ ™ÂÓٿη Î·È ÙfiÙ ‹Á fiÏÔ ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÂÚ›·ÙÔ, Ù· ·ÁfiÚÈ· Ì ٷ Ú¿ÛÙ· Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì ٷ ηٷÎfiÎÎÈÓ· ¯Â›ÏË ¤Ê˘Á·Ó Î·È ¤ÌÂÈÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¤Ó· ÙÛÔ‡ÚÌÔ ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· Ô˘ ¯ÔÚÔË‰Ô‡Û·Ó Û·Ó ÙÚÂÏ¿ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜, ¤ÙÔÈÌ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÚ›ÓÈÔ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÊÔ‡ÚÏ·. A, ηϿ, Ù· ·›ÚÓˆ fiÏ· ›Ûˆ, ¤¯·Û· Ô˘ ¤¯·Û· ÙÔ «Rocky» ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi, ‚Ú˜ ÌÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔÓ AfiÏψӷ. ∞

Away From Keyboard 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 5


∫∞¶√À ¶∏°∞ - ∫∞∆π ∂π¢∞

º∆π∞•∂ ª√À ∆∏ ª∂ƒ∞ (◊Úı·Ó ÛÙÔ e-mail Ì·˜)

•Ë̤ڈ̷ TÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿

µ∞ƒµ∞∫∂π√™

6.00 .Ì. TÔ˘ MIXA§H T™INT™INH K·ı·Ú›˙ÂÈ ‚È·ÛÙÈο ÙÔ Ù˙¿ÌÈ. Œ¯ÂÈ Í¯¿ÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ¤Ó· ʇÏÏÔ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ Î·È Ó˘ÛÙ·Á̤ÓÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· „Âο˙ÂÈ Ì AZAX Ù· ÎÚ¤·Ù·. H ·ÁÔÚ¿ ·ÓÔ›ÁÂÈ Û ̛· ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ·fi ÙȘ 6.00 ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Â›ÁÔ˘Ó. M˜ ÛÙË ÛÙÔ¿ ÛÙ‹ÓÂÙ·È Î¿ı Úˆ› ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÏ¿ÙÂÚ: ·›Ì· ÓÂڈ̤ÓÔ ÛÙ· Ú›ıÚ·, ·›Ì· ÍÂÚfi ¿Óˆ ÛÙȘ ԉȤ˜. AÎÔ‡ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ Ô ÎÚÔ˘ÛÙfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·¯·ÈÚÈÒÓ. O ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜ Ì·˙‡ÂÈ Ù· ÂÚÈÙÙ¿ ÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ηÚÔÙÛ¿ÎÈ ›‰ÈÔ Ì’ ÂΛӷ ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ.

KÔÓÙÔÛÙ¤ÎÂÙ·È ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡. «TÈ Î¿ıÂÛ·È, ÚÂ; •‡Ó·! ¶·›Í ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘!» TÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÙËÓ ԉȿ ÙÔ˘. ¢›Ï· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÛÔ¿‰ÂÈÔ Johnny Walker. O «Ú» Ô‰ËÁ› Ì˯·ÓÈο ÙÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ AıËÓ¿˜. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÊÔÚÙËÁfi –«KA§A™, TÔ ·Ï¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜»– ¤¯ÂÈ ÛÙÚÈ̈¯Ù› ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ «K·ı·Ú‹ ™˘ÌÌ·¯›·». O ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÙÂÓÙÒÓÂÙ·È. TÔ ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙfi ÙÔ˘ ·ÔηχÙÂÈ ¤Ó· ‰fiÓÙÈ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ Î·È ¤Ó· ¯¿ÛÌ· Ô˘ οÔÙ ‹Ù·Ó ‰fiÓÙÈ. ºÔÚ¿ÂÈ ÔÚÙÔηϛ ʈÛÊÔÚÔ‡¯Ô ÁÈϤÎÔ, ÍÂÎÔ‡ÌˆÙÔ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÙÔ˘. «TÈ ¤ÁÈÓÂ, ÚÂ; K·ÏË̤ڷ». H ¿ÏÏË Â›ÛÔ‰Ô˜ Ô‰ËÁ› ÛÙ· „·Ú¿‰Èη. EΛ ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Â›Ó·È ·Ó·›Ì·ÎÙ˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÈÔ ÂÈÙ‹‰ÂÈ·. H ·ÂÈÏËÙÈÎfiÙÂÚË ÂÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜, ηÚʈ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÔ «°API¢A ME°E£O™ TZAM¶O». H ÈÔ ÂÚÈÔÈËÙÈ΋ ÙÔ «¢øPEAN KA£API™MA» (·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ «‰ˆÚÂ¿Ó ·ÔϤÈÛË» Ì¿ÏÏÔÓ ÛÎfiÈÌ·). ™ÙÔÏ›˙Ô˘Ó Ù· ÙÂÏ¿Ú· Ì ÙȘ ÙÛÈÔ‡Ú˜. T· Á·ÚÓ›ÚÔ˘Ó Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ ÈÂÚȤ˜ Î·È ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÙÔ˘˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÁÈÚÏ¿ÓÙ˜ Ì Ï·ÛÙÈο ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·. MÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó, ‰È·Ï·ÏÔ‡Ó. «P °È·ÓÓ¿ÎË, ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ K·Ê¤;» ϤÂÈ Ô „ËÏfi˜ Ì ÙÔ ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ Û ¤Ó·Ó ÙfiÓÔ ÛÙÂÓÙfiÚÂÈÔ, Û·Ó Ó· ‰È·Ê‹ÌÈ˙ «Á·‡ÚÔ ÚˆÈÓfi X·ÏΛ‰·˜». ¶ÚÈÓ Ô °È·ÓÓ¿Î˘ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó’ ·ÔÊ·Óı›, ÙÔÓ Ù·Ú¿˙ÂÈ ÌÈ· ˘ÛÙÂÚÈ΋ ÎÚ·˘Á‹: «TÒÚ· Ô˘ ÔÈ Á·‡ÚÔÈ Â›Ó·È Ù¿‚Ï·, Ôfi η‡Ï·, Ôfi η-·-·‡Ï·». O ÚÔ‚ÔοÙÔÚ·˜ ÎÔÎÎÈÓ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó’ ·ÎÔ˘ÛÙ›. O °È·ÓÓ¿Î˘ È¿ÓÂÈ ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ·Á¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘ Ù· ÂÙ¿ÂÈ. OÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÔÓ ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È Î·È ÍÂηډ›˙ÔÓÙ·È Û·Ó ‰ÂηÂÊÙ¿¯ÚÔÓÔÈ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÌÔ˘Á¤ÏÔ. O ÛÙfi¯Ô˜ ‰·ÈÌÔÓ›˙ÂÙ·È: «¶Ô˘Ù¿Ó˜ - ÎfiÙ˜ - ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜». ŒÓ· ·fi Ù· ·È‰È¿ ¿ÂÈ Î·Ù·¿Óˆ ÙÔ˘. M ‰˘Ô «Á·ÏÔÙÛȤ˜» ÙÔÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ·ÂÈÏËÙÈο ÛÙÔ ÌÈÛfi ̤ÙÚÔ: «P Ô‡ÛÙË Î·Î¿Û¯ËÌÂ!» ΢ÚÈÔÏÂÎÙ›. «¢ÂÓ ı· Í·Ó¿ÚıÂȘ ·‡ÚÈÔ;» TÔÓ ·Ú¿˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÒÌÔ Î·È Î·Ù‚¿˙ÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ Ì¿ÁÔ˘Ïfi ÙÔ˘. TÔÓ ¯·˚‰Â‡ÂÈ... O «Î·Î¿Û¯ËÌÔ˜» ÏÔ˘Ê¿˙ÂÈ ·È‰Èο ÛÙÔ ¯¿‰È. ºÂ‡ÁÂÈ Û·Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ¤Ó· «ªÂÙ·ÊÔÚ·› ÓˆÒÓ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ». ∞

MAIL ART

¶E™ KATI

¶Â˜ οÙÈ – ÎÈ fi,ÙÈ Ï¤ÂÈ ı· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇԢÌÂ. M˘ÛÙÈÎfi ‹ fi¯È, οÙÈ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ͤÚÔ˘ÌÂ. MÈÎÚfi, Û‡ÓÙÔÌÔ, ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÌÈ· οÚÙ·. T·¯˘‰ÚfiÌËÛ¤ ÙËÓ ·ÓÔȯً Î·È ·ÓÒÓ˘Ì· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:

MAIL ART Athens Voice, X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 22, TK 10679, Aı‹Ó·

WC! OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÚ·‚‹¯ÙËÎ·Ó ·fi ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ Reuters ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ HÓˆÌ¤ÓˆÓ EıÓÒÓ. TÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô MÔ˘˜ ÛÙË P¿È˜ ϤÂÈ: «NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ˆ ÚÔ˜ ÓÂÚÔ‡ ÌÔ˘. MÔÚÒ Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ;»

INFO-DIET ∆˘ ™∆∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πø∆∞∫∏

(+) O NEO™ YMNO™ TH™ AEK «...¤Ù· ·fi„Â Û·Ó ·ËÙfi˜ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Â›Ó·È Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Ì·ÎÚÈ¿ Ù·Í›‰Â„ Ì ÊÙÂÚ¿ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ BÔÛfiÚÔ˘ ·̷ٷ...» MÈ· ¯·Ú¿ ÌÔ‡ Ê¿ÓËΠÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ ºÔ›‚Ô˘. TÚ˘ÊÂÚfi, Ú˘ıÌÈÎfi, «¿ÏÏÔ». ŸÔÈÔÈ ÙÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ·˜ ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ KO™MA™ BI¢O™ «TÔ ÔÚΛ˙ÔÌ·È, ‰ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô˘ ¤¯ˆ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ extra large Î·È ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· ÙÔ ·ԉ¯ÙÒ, Â›Ó·È ÙÔ large Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ medium. TÔ Î·Ù·ÁÁ¤Ïψ: ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ê›Ú̘ Ì‹Ó· Ì ÙÔ Ì‹Ó· ÌÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ¿ ÙÔ˘˜!» ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ «£ËÚ›Ô ÂÓ‹ÌÂÚÔ», ÙËÓ ¿ÓÙ· ¤Í˘ÓË Î·È Î·ÏÔÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ MAPIA XOYK§H TÔ ÈÔ ÂÈÚËÓÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. KÔ‡ÎÏ· ÌÔ˘! 10Ô ºE™TIBA§ TH™ «BABE§» ŒÓ· ¿Ú ‰ÒÛ Ì ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ¶ËÁ·›Óˆ οı ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÚÔÛ·ÓËÌ· ÁÈ·Ù› ·Ó ‰ÂÓ ¿ˆ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ıÈÁÔ‡Ó ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÔÈ ¯¿ÚÙÈÓÔÈ ‹Úˆ¤˜ ÌÔ˘ IKEA EÈÙ˘¯Ë̤ÓË Â›Ó·È Ë Âȯ›ÚËÛ‹ ÛÔ˘ fiÙ·Ó ·Ó·Áο˙ÂÛ·È Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂȘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi ÛÙȘ ÔÚ‰¤˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· Ù·Ì›· NYXTE™ ¶PEMIEPA™ ŸÏË Ë fiÏË ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ·fi„ ÛÙȘ 21.30 ÛÙÔÓ «AfiÏψӷ» ÁÈ· ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ ™ÎÔÚÛ¤˙ «No Direction Home - Bob Dylan»

6 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

TA LIDL ™TH ºI§O£EH! ™˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙ· ηχÙÂÚ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙÂÚ·ÙÔÁÔÓÈΤ˜ Û˘Ó˘¿ÚÍÂȘ. EÌ, ¤ÙÛÈ Â›Ó·È, ‹ Ù· Cavalli ı· Îfi„ÂȘ ‹ ÙÔ ¯·‚È¿ÚÈ! H ATAKA H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚ¿ÛË Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÚÈÓ ·fi ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ: «§¿‰È ·fi„Â Ë ı¿Ï·ÛÛ·, Â, M·Ú›Î·;»

H EYPE™ITEXNIA TOY 21Ô˘ AIøNA! A˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÂÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÈıÚÔ‡ ÊÔ‡ÛÙ·. E›Ó·È Ë Ó¤· Ìfi‰· Ù˘ I·ˆÓ›·˜. T˘ÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÊÔ‡ÛÙ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÂÛÒÚÔ˘¯Ô. ¢È·Ï¤ÁÂȘ Ù· ηχÙÂÚ· Ô›ÛıÈ· Î·È ÍÂÁÚ¿ÊÂÛ·È ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ! E›Ó·È Ôχ ÌÚÔÛÙ¿, ÛÔ˘ Ϥˆ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ... ●


AÁ·¿˜ ÙÔ ˇÈˇÏ›Ô; ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÏÏËÓÔÌ¿ıÂÈ·˜ Î·È ·fi‰ÂÈÍË! T˘ MYP™INH™ §IONAPAKH Œ¯ˆ Ìi· ȉ¤·: ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙË ¢. AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·; ™Ù· „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤Ú·Û ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ë Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË (Ì‹ˆ˜ ÔÌÔÏÔÁ›·;) ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™EKB (™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ EΉÔÙÒÓ BÈ‚Ï›Ô˘) fiÙ·Ó ·¿ÓÙËÛ Û ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË T‡Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ 34Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï BÈ‚Ï›Ô˘ – ̤Á· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ fiÏ˘! O ·ÚÈÔ˜ 懯·ÏÔ˜ ÙÔ Â› ·ÓÔȯٿ: «¢ÂÓ Á˘ÚÓ¿Ì ›Ûˆ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ (Ô˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÁÈ· 30 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·) ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ÏËı˘ÛÌȷ΋ ÌÂٷΛÓËÛË Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó È· (ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜;) ÂΛ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ‚È‚Ï›·». £¤Ì· ÚÒÙÔ: O ÛÙfi¯Ô˜ ÂÓfi˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ; Since when? A˘Ùfi ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰ËÏ·‰‹; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ™EKB ·˘Ùfi ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó. TÔ

ºÂÛÙÈ‚¿Ï BÈ‚Ï›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ‚È‚Ï›·, ÁÈ· ηı·Ú¿ ‰ËÏ·‰‹ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. M· ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÙÔ ԇ̠·˙¿ÚÈ; M· ÁÈ·Ù› Î·È ¤Ó· ·˙¿ÚÈ ·ÎfiÌË ¤¯ÂÈ ÙÚÈÁ‡Úˆ ηӤӷ event-¿ÎÈ Ó· Û¿ÂÈ ÙË ÌÔÓÔÙÔÓ›·. EÓÒ Ô ™EKB ÂÈϤÁÂÈ –Û˘ÓÂȉËÙfiٷٷ– ÙÔÓ «ÈÂÚfi ¯ÒÚÔ» Ù˘ AÎÚÔfiψ˜, ·ÊÔ‡ «ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È Û˘Ó¿‰ÔÓ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ». ¶ÏËÓ fï˜ ÙÔ KA™ (KÂÓÙÚÈÎfi AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ) ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÚËÙ¿ ÙȘ ˘·›ıÚȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔÓ «ÈÂÚfi» ·˘Ùfi ¯ÒÚÔ. ÕÚ· ÙÈ Ì¤ÓÂÈ; M·ıËÌ·ÙÈο: ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÏËÓ ÂΉËÏÒÛÂȘ ›ÛÔÓ ˘·›ıÚÈ· ·ÁÔÚ¿ – ÛΤÙË. K·È ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ÙfiÛÔ˜ ÓÙfiÚÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ¿Ì ÛÙÔÓ EÏ¢ıÂÚÔ˘‰¿ÎË, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È café ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fiÚÔÊÔ Ì ¤ÎÙ·ÎÙÔ Î¤ÈÎ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜; ÕÛ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ οÙÈ ˆÚ·›Â˜ K˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ·. °È·Ù› ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ıÂÛÌÔ› Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ô˘Ï¿ÓÂ Î·È Ó· ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂΉfiÙ˜; ¶ÔÈ· Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË; ŸÙÈ Ì·˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ ÁÈ·Ù› Ì·˜ Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ· Ì·˙Â̤ӷ; ¶ÂÚ›Ô˘ ‰ËÏ·‰‹ Û·Ó Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ºˆÎ¿˜ ÛÙËÓ EÚÌÔ‡: Ì¿˙„ ÔÏÏ¿ Ì·Á·˙È¿

Ì·˙› Î·È Ì·˜ ÁÏÈÙÒÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÚ¿ÙËÌ·. £¤Ì· ‰Â‡ÙÂÚÔ: M¿ıËÌ· ÁˆÁÚ·Ê›·˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ˙Ô‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. OÈ ¿ÏÏÔÈ, ÔÈ Î·ÓÔÓÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÎÈÓËı›! A, ÒÛÙ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ì·˙Â˘Ù‹Î·Ì ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ› ÛÙÔÓ XÔÏ·ÚÁfi; ◊Úı·Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÔÈ Î·Ë̤ÓÔÈ ÔÈ K˘„ÂÏÈÒÙ˜... N· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ¤Ó· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÍÂÎڤ̷ÛÙÔÈ. A˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ·ÛÙ›Ô. O Î. 懯·ÏÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ‚‚·›ˆ˜ (ÂÏ›˙ˆ!) Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÂÂȉ‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Á¤ÌÈÛ Ì ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜. °ÏÒÛÛ˜... Ó· ÙÔ... ÏËÛÈ¿˙ÂȘ. TÔ Â›Â, ÏÔÈfiÓ, ¢ÁÂÓÈο. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο, ·ÊÔ‡, ›·ÌÂ, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Î·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ. ™Ô˘ ϤÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ¿ÓÙÚˆÔÈ ÓÙÂÓ ÌÈÏ¿Ó ÂÏÏËÓÈÎfi, Ò˜ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ‚È‚Ï›· ·fi ÙÔ ·˙·Ú¿ÎÈ ÌÔ˘; AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ÏÔÈfiÓ: ÕÌ· ‰ÂÓ ÌÈÏ¿˜ ÂÏÏËÓÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï (¯ÂÏfiÔÔ, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ºÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È fi¯È ÁÈ· HÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· ÙË ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË!) E‰Ò ¿ÏÏÔÈ ‚Á¿Ï·Ó ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ «Â·Ú΋ ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡» ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ÂΛ ı· ÎÔÏÏ¿Á·ÓÂ; AÏÏ¿, ̈ڤ, ·Ó ÌÔ-

Ú› (ÏÈ˙) Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ ·˘Ùfi˜ Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Ó· Ù· ‰È‰·¯Ù› fiÏ· ·˘Ù¿, ÁÈ·Ù› ÂÌ›˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙Ô˘Ì ÔÏfiÎÏËÚ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔʇÁÔ˘Ì (ÌÂÚÛ›). £¤Ì· ÙÚ›ÙÔ: A˜ ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú¿ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. A˜ ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÈ ÌË ÂÏÏËÓfiʈÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ. N· ‰Â¯Ùԇ̠fï˜ fiÙÈ ı· ›¯·Ó fiÏÔÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÚÔ˘Û›· ·ÏÏÔ‰·ÒÓ; M ÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙËÓ EE ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡ ÂÚÁ·Û›· Î·È Â˘Ù˘¯›·. AÓ ÏÔÈfiÓ (·Ó, Ϥˆ) ˘‹Ú¯Â ‹ ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÂÌ¿ÙË °¿ÏÏÔ˘˜ ‹ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜; AÓ ¤ÚıÔ˘Ó, Ú ·È‰¿ÎÈ ÌÔ˘, ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜; O ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ·ÚÈÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™EKB ı· ¤·ÈÚÓ fiˆ˜ fiˆ˜ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ·fi ÂΛ ‹ ı· ¤Î·Ó ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ Û ÌÈ· ÛÈÎ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È Ó· «ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜»; K·È ÙfiÙÂ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Èı·Ófi Ó· ÌË ÌÈÏ¿Ó ÂÏÏËÓÈο ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì·˜ ·˘ÙÔ›. AÏÏ¿ ÙÈ ÙÔ˘˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ; ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ı· ‹Ù·Ó ÈηÓÔ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ¿ÚÙË ÙÔ˘˜! ∞

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 7


∆∑πÃ∞¡∆ ∆ˆÓ ∞°°. ∆™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫Àƒπ∆™∏

¶√§π∆π∫∏

΢ڛ· M¤ÚÎÂÏ, Ë ÔÔ›· ›‰Â ÙÔ ¿ÛÙÚÔ Ù˘ Ó· ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ Î·È Ó· ‰‡ÂÈ Ì¤Û· Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ‰‹ÌÈÔ, ÙÔÓ ™Ú¤ÓÙÂÚ, Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ Û·ÚηÛÙÈο ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙË ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. H M¤ÚÎÂÏ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηٷÏ‹ÍÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ù˘ Ì ÙÚ›· Ù¯ӿÛÌ·Ù·: ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ TÔ‡ÚÎÔ˘, ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÊfiÚÔ ÙÔ˘ 25% Î·È ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο. K·Ó¤Ó· ·fi Ù· Ù¯ӿÛÌ·Ù· ‰ÂÓ «‰Ô‡Ï„» ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο. MfiÓÔ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó Û·ÚˆÙÈ΋ Ó›ÎË, ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· Û ÌÈ· «Î·ı·Ú‹ Ó›ÎË» ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Î·È ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ E˘ÚÒË Î·È ÛÙȘ ∏¶∞, ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ·Ï¿ ¤ÊÙÔ˘Ó ¤Íˆ. I‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 30%.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Ù˘ ‰ÂÛ̇ۈÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË AºM ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. TÔ Ì¤ÙÚÔ, Ô˘ ηٷ٤ıËΠˆ˜ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÌÂÙÔ‡ÁÈ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ Ì¿ÛÙÈÁ·˜ ÙÔ˘ ÓÙfiÈÓÁÎ. E›Û˘ ·ÏÔÔÈ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ› ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÌÂÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ Ô˘ ÂÎ›ÙÂÈ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·fiÛ‚ÂÛ˘ ÙÔ˘ º¶A, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÔÏËڈ̋˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË. A˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ¤ÏÂÁÂ Î·È ÙÔ ·Ófi Ô˘ ‡„ˆÛ·Ó ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ¢E£, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ˘ıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ M·ÌÈÓÈÒÙË. H ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ AºM Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ ‰È·‰Èηۛ·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙÔ Ï¤‚ËÙ· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¤Ó· ÚÔÏfiÈ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ Ù˘ ¢EH, ÙË ÛοϷ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÛÙ·Û›Ô˘ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó· ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ™ÙËÓ ·›ÙËÛË ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·È Ú·ÎÙÈÎfi ÂÎÏÔÁ‹˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹, ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÙÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ Z·ÌÔ‡ÓË, ηٿÏÔÁÔ˜ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Î·È ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘˜, ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ‡ «··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û Ï·ÛȤ Î·È ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜» Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·, ‰‡Ô ÎÏÂȉ·Ú¿‰ˆÓ, ¤Ó· ÁÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ KKE. E¿Ó Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÏÔÙ‹, ı· ÂΉ›‰ÂÙ·È Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ AºM ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ı· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÔÛfi ·˘ÙÔÂÚ·›ˆÛ˘. K¿ı ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ı· ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË AºM ı· ·›ÚÓÂÈ ‰ÒÚÔ ‰‡Ô ÔÙ‹ÚÈ· ‹ Ì›· Ù·ÈÓ›· DVD Î·È ı· Ì·›ÓÂÈ Û ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ¤Ó· Ù˙È ÙÛÂÚfiÎÈ, ÂÓ‹ÓÙ· „ËÊȷΤ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, η¤Ï·, ۷Λ‰È·, ·›ı·Ó· T-shirts Î·È ÔÏÏ¿ ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ·. OÈ ÎÏËÚÒÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÓÒ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘ÂÚÙ˘¯ÂÚÔ› ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰ˆÚÂ¿Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙÔ ™¢OE ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÎÙˆÙÈο ÎÔ˘fiÓÈ· ÁÈ· ÙË Û·ÚÙ·ÚÈÛÙ‹ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ æ¿ÏÙË, MÔ˘Ûٿη, ŒÏÓÙ·˜ ¶·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ «T· ¶··ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ·». ● 8 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

VOICE-X

¶ƒ√™∂Ã∂∆∂ ¶√À µ∞∑∂∆∂ ∆√ AºM ™∞™

CRISISMY TRUELOVE ªÈ· «Û·ÚˆÙÈ΋ Ó›ÎË» Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÚıÂ

∆Ô˘ ¡π∫√À °EøP°IA¢H H ÕÓÁÎÂÏ· ÿ·Î Â›Ó·È ÌÈ· Ù˘È΋ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· °ÂÚÌ·Ó›‰·. NÙ‡ıËÎÂ, ÛÙÔÏ›ÛÙËÎÂ Î·È ‹Á ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ù˘ ÙÌ‹Ì· ÁÂÌ¿ÙË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙˆÓ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ. TÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ÕÓÁÎÂÏ· ÿ·Î η٤ÚÚ¢Û «K·Ù·ÁÁ¤Ïψ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ ∞ÚÈÛÙÂÚfi ∫fiÌÌ·. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÙÈ ¤Î·Ó·Ó. H M¤ÚÎÂÏ Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÓÙÈÌË Á˘Ó·›Î·». H ΢ڛ· ÿ·Î Â›Ó·È ¿ÏÏË ÌÈ· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ Ë ÊˆÙÔÎfiÈ· Ù˘ M¿ÚÁηÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Ù˘ ÂΉԯ‹, ÌÈ· ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ›ÓÂÈ Ì›Ú· ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ Ù·‚¤ÚÓ˜ ÙÔ˘ MÔÓ¿¯Ô˘ ‹ Ù˘ EÚÊÔ‡ÚÙ˘, ı· ΤډÈ˙ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Î·È ı· ¤ÛÙÂÏÓ ÙÔÓ ™Ú¤ÓÙÂÚ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. H ÕÓÁÎÂÏ· ÿ·Î ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ù‹ ¤Ó· ·fi Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı‡Ì·Ù· ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο MME ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. H ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Û˘ÓÔÏÈο Ì ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â˘Úˆ·˚ο ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ „‹ÊÔ. TÔ 51% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Â¤ÏÂÍ ÙÔ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ AÚÈÛÙÂÚfi KfiÌÌ· ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú §·ÊÔÓÙ¤Ó, ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ·˘ÙÔ-

ÌfiÏËÛ ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜, ‰ÈÏ·Û›·˙ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Î·È ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈfiÛη º›ÛÂÚ. «BÚ›ÛΈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÂÚÂıÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘», ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ∫ÔÏÔ˘Ì›Ó· ª¿ÈÂÚ, ÌÈ· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· 23 ÂÙÒÓ. H ∫ÔÏÔ˘Ì›Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿. Œ¯ÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË fiÙÈ ÙÔ Ù¤ÏÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤÂÛÂ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ËÙÙ‹ıËΠÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ K˘Úȷ΋˜. TÔ black out ¶ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ·ÛÙÈ΋ fiÏË Ù˘ BfiÓÓ˘, Ï›Á· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ KÔÏÔÓ›·, ¤Ó·˜ „ÈÏÔ˙·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Ì›Ú· °ÂÚÌ·Ófi˜ ¿Ú·˙ ÙÔ ÎÈÁÎÏ›‰ˆÌ· Ù˘ K·ÁÎÂÏ·Ú›·˜ Î·È Ì ÌÈ· Û·Ú·ÎÙÈ΋ ÎÚ·˘Á‹ ·Ó¤ÎÚ·˙Â: «K¿ÔÈ· ̤ڷ ı· Á›Óˆ K·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜». O ™Ú¤ÓÙÂÚ ‹Ù·Ó ÙfiÙ Ó·Úfi˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Ê·ÓÙ·Û›ˆÛ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÈÛÔ‰ÒÛÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ· ¢ÓÔ˘¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· ÌÈ·˜ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ¢ÂÍÈ¿˜ Ô˘ ÙfiÏÌËÛ ӷ ÈÛÙ¤„ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÌÈ·˜ ÌÂÛ‹ÏÈ΢ ÌÈÎÚÔ·ÛÙ‹˜ ı· ·Ó·Î¿Ï˘Ù ÙÔÓ Ó¤Ô X¤ÏÌÔ˘Ù KÔÏ. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â¤ÊÂÚ ¤Ó· Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi οٷÁÌ· ÛÙÔ fiÌÔÚÊ· ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ·fi Á‡„Ô ÚÔÊ›Ï Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. O Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ËÙÙË̤ÓÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Â›Ó·È Ë

To «¿ÚÙÈ» O ƒÒÛÔ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ Yevgeni Tsesensheyn ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ›Ûˆ˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ K˘Úȷ΋˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ. H ÚÒÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ exit polls ÚÔοÏÂÛ ÌÈ· ÎÚ·˘Á‹ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ Ï‹ıÔ˜. H M¤ÚÎÂÏ Â›¯Â ÚÔˆÈο ËÙÙËı›, Ô ™Ú¤ÓÙÂÚ Â›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÚÔÛˆÈÎfi ıÚ›·Ì‚Ô, ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ› ı· ΤډÈ˙·Ó ¿Óˆ ·fi 50 ¤‰Ú˜ ÛÙË BÔ˘Ï‹ Î·È ÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. OÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ, ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ M¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ AÓ‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ·Ï›Â˘Û·Ó „‹ÊÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÛÔ‚·Úfi Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ «Û˘Ó¤Ù·ÈÚfi» ÙÔ˘˜, ÙË «™È‰ËÚ¿ K˘Ú›·», ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ‰È·‰Â¯ı› ÙÔÓ X¤ÏÌÔ˘Ù KÔÏ. OÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ·Ó·ÙÚ·›. O «Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ TÔ‡ÚÎÔ˘» ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰ÂÓ ›ÛÙ„·Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ M¤ÚÎÂÏ ÁÈ· ·Ó·‰fiÌËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÎÏÔÁ›Î¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÈÛ¯‡ Û ÌÈ· ÔÏÈÙÈÎfi Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÓ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Û ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ Ì›ˆÛ˘, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜, ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. O ̤ÛÔ˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹, ÌÈ˙¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ °ÈfiÛη º›ÛÂÚ Î·È ÙÔÓ ŸÛÎ·Ú §·ÊÔÓÙ¤Ó Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜ Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÁÂÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ·ÙÛ¿ÏÈÓ· Ó‡ڷ. O „ËÊÔÊfiÚÔ˜ Ù˘ §ÂÈ„›·˜ ‹ Ù˘ K·ÏÛÚԇ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú·. æ·Ï›‰ÈÛ ÙÔÓ ·Ï·˙ÔÓÈÎfi Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ KÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, Â·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙË Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ, Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÊÚ¤Ó·Ú·Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜, ›Ù ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ›Ù ÛÙȘ BڢͤÏϘ, ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË. TÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ Ï‹ıÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ fiÙ·Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ ÔÎÙÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ η٤ÛÙË Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ M¤ÚÎÂÏ Î·È ™Ú¤ÓÙÂÚ ı· ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚË ·fi Ì›· ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔ-


Ó¿‰·. O ƒÒÛÔ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘, Ô Yevgeni, ·ÎÔ‡ÛÙËΠӷ ÌÔÓÔÏÔÁ› ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ʈӷ¯Ù¿: «ÕÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ¿‰ÂȘ ÙÛ¤˜. A˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ». O ƒÒÛÔ˜ ¤‚·Ï ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÏËÁ‹. H °ÂÚÌ·Ó›· ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÈÛÂÚ¯fiÙ·Ó Ì ¤Ó·Ó ηٷÈÁÈÛÙÈÎfi Ú˘ıÌfi ÛÙÔ˘˜ ÛÂÈÚÔÂȉ›˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ, ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ‰Èψ̿Ù˜ ¿ÓÔÈÁ·Ó Û·Ì¿ÓȘ. ◊Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. OÈ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÓÙ·ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ TÔ˘ÚΛ·˜EE ÛÙȘ 3 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ô ™ÈÚ¿Î ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û˘ÓÔÊÚ˘ˆÌ¤ÓÔ˜. EÎÙfi˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎÔ‡ÚÛ·˜ ϤÔÓ, Ì ÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙› Ó· ·›˙ÂÈ Ì¿Ï· Û ÚfiÏÔ Ï›ÌÂÚÔ Î·È Ì ÌÈ· BÚÂÙ·Ó›· Ó· ΢Úȷگ›, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÏÂÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ M¤ÚÎÂÏ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ. ™ÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Ë KÔÓÙÔÏ›˙· P¿È˜ ·Ó¤Ó¢ÛÂ Î·È ·˘Ù‹. H ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· ›¯Â ηٷϋÍÂÈ ˆ˜ ÔÈ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÙÈ·ÌÂÚÈηÓÔ› ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™ÙË PÒÌË Ô Ó¤Ô˜ ¶¿·˜ ÚÔÛ¢¯‹ıËΠÛÙÔ £Âfi Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÌÈ· Ù˘È΋ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‚ÚÈÛÈ¿ Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ M¤Ï·Ó· ¢Ú˘Ìfi Î·È ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì οÔÈÔÓ «°¿È‰·ÚÔ». O BÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˜, Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜, ¢ÂÍÈfi˜, ·ÓÙÈÙÔ‡ÚÎÔ˜, ¤¯·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÙÔȯËÌ·Ù¿ÎÈ. §›Á· ‚‹Ì·Ù· ·Ú·¤Ú·, Ô MÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡ÛÂ. TÂÏÈο ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ, ·ÊÔ‡ Ë «∞ÚÈÛÙÂÚ¿» Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓË Ó· ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ·ÓÙ›·ÏÔ. Afi ÙÔÓ M¿ÛÈÌÔ ÛÙÔÓ ¶ÚfiÓÙÈ. ŸÛÔ ‰È·ÚΛ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô Cavallieri ı· ΢Úȷگ›. TÔ Î·Îfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ H M¤ÚÎÂÏ Î·È Ô ™Ú¤ÓÙÂÚ ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. E›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ó· ÌËÓ ·Ó¯ıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ï·˙ÔÓÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. T· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ MÂÁ¿ÏÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi. AÓ fi¯È, ÙfiÙ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ·›ı·ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Ô ™Ú¤ÓÙÂÚ Ì ÙÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ AÚÈÛÙÂÚÔ‡˜. ™¯‹Ì· ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi. H °ÂÚÌ·Ó›· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤·˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ı· ¤¯ÂÈ ‰È·Ê·Ó› ÙÔ Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÛÙȘ H¶A. H «·ÙÌÔÌ˯·Ó‹» Ù˘ E˘ÚÒ˘ ·ÁÎÔÌ·¯¿ Ì ÙȘ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ·, ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ·. O Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·Ú··›ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜. ÿÛˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ οÔÈÔÈ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ó· Í·Ó·ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ E˘ÚÒË Î·È fi¯È Ì ÙËÓ ·˘Ï›ÙÛ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜. H Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋ ΤډÈÛ·Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Î·È ¤¯·Û·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎfiÔÈ. EÈÙ¤ÏÔ˘˜, οÙÈ ÂÚÂıÈÛÙÈÎfi. ∞

T∏™ ∫√ƒ∂∞™ TÔ˘ H§IA KANE§§H

ÙÔÓ Î. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿ÎË ·¿ÓÙËÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ N¢ KÒÛÙ·˜ T·ÛԇϷ˜. ¢È·ÊˆÓÒÓÙ·˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ (ÎÂÓÙÚÒ·) ΢‚¤ÚÓËÛË ™ÔÊÔÎÏ‹ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, fiÙÈ ‹Ù·Ó ·fiÊ·ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÎÛÙÚ·Ù¢ÙÈÎfi ÛÒÌ·

√ ª. ∆∂´§√ƒ ∆∏™ 8˘ ™∆ƒ∞∆π∞™ ª∂ ∆√¡ ª. ∫§∞ƒ∫ ∆√À √∏∂ ∫∞π ∆√¡ ∂¶π∫∂º∞§∏™ ∆√À ∂§§∏¡π∫√À ™øª∞∆√™, ∫√Àª∞¡∞∫√ (∞¶√ ∆√ «¶√§∂ª√™ °π∞ ∆∏¡ ∞¡∂•∞ƒ∆∏™π∞», ∂∫¢. ™À°Ãƒ√¡√™ ∫√™ª√™, 1965)

TËÓ ÚÔÂÚ·Ṳ̂ÓË TÚ›ÙË, ÛÙË ¢È·Ú΋ EÈÙÚÔ‹ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜, ¤Ú·Û ۯ‰fiÓ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜ ¤Ó·˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÔ˚‰ÂÔÏÔÁÈÎfi˜ ‰È·ÍÈÊÈÛÌfi˜. ™Â Û˘˙‹ÙËÛË ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Â˘ÓÔ˚΋ ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ KÔÚ¤· Î·È ÛÙËÓ K‡ÚÔ. O ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶A™OK Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ N›ÎÔ˜ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿Î˘ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ. E› fiÙÈ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ K‡ÚÔ, ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ù˘ KÔÚ¤·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ Î·È ·Ú·ÎÚ·ÙÈÎÔ› Û ¤Ó·Ó ÂÌʇÏÈÔ ÔϤÌËÛ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰·, ÙË ÛΤË Î·È ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ AÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ OHE ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡. O ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎÂ. AÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎÂ; EÂȉ‹ › ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·˘Ù‹ ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô Ô˘ ‰ڷÈÒıËΠٷ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ, ÏfiÁˆ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÔÎÓËÚ›·˜, Ó· ΢Úȷگ› ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ÊfiÓÙÔ; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·; ŸÙÈ ·fi ÙȘ 25 IÔ˘Ó›Ô˘ 1950

Ë ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ BfiÚÂÈ· KÔÚ¤· ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙË NfiÙÈ·. ŸÙÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ H¶A, ÛÙËÓ KÔÚ¤· ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ·ÎfiÌ· 16 ¯ÒÚ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë EÏÏ¿‰·. ŸÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË °È¿ÏÙ· ‹Ù·Ó ˙ˆÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ¢‡ÛË Ó· ·Ó·¯·ÈÙÈÛÙ› Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ «˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡» (fiˆ˜ ·ÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Ù· ·˘Ù·Ú¯Èο ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈο ηıÂÛÙÒÙ·). EÈϤÔÓ, ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·ıÌÈÛÙ› Ë ·›ÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ NATO Î·È ÙÔ fiÙÈ Ë TÔ˘ÚΛ·, Ô˘ ı· ÂÓÙ·ÛÛfiÙ·Ó Î·È ·˘Ù‹, ›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù¢ÙÈÎfi ÛÒÌ· ÛÙËÓ KÔÚ¤·. P·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ¯Ù˘‹ıËÎÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ·fi ÙȘ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˜ KÈÓ‹ÛÂȘ EÈÚ‹Ó˘, ÌÂÙˆÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ AÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÔÈ Ôԛ˜, ˘fi ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ηٷ‰›Î˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚¿Ú‚·ÚÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌÔ‡, Ôχ Û˘¯Ó¿ ÚÔ·Á¿Ó‰È˙·Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘. ¶ÔÈÔ ·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜ ÏÔÈfiÓ Î·È ÔÈ· ·Ú·Ì‡ıÈ·. «T· ·È‰È¿ Ì·˜ Ô˘ ‹Á·Ó ÛÙËÓ KÔÚ¤· / ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ȉ·ÓÈο / ¤¯Ô˘Ó ‚¿„ÂÈ ÙÔ˘˜ ΛÙÚÈÓÔ˘˜ ÛÙÔ ·›Ì· / ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙÈ ı· ÂÈ ÂÏ¢ıÂÚÈ¿, Ï¢-ÙÂ-ÚÈ¿». E›Ó·È ÏfiÁÈ· ÂÌ‚·ÙËÚ›Ô˘, ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ë ÂıÓÈÎfiÊÚˆÓ ¢ÂÍÈ¿ Ô˘ ΢‚¤ÚÓËÛ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ, ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ËÚˆÈÎÔ‡ Î·È ÁÂÏÔ›Ô˘. AÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· Ô˘, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·˘Ù·Ú¯Èο ηıÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ BfiÚÂÈ·˜ KÔÚ¤·˜, ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ù· ˘ÚËÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ı· ¤ÚÂ ηÓ›˜ Ó· Í·Ó·‰È·‚¿ÛÂÈ ˘fi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Î·È ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Ô˘ ·Ó¤ÙÚ„ οÔȘ ·fi ÙȘ ‰ڷ›Â˜ ‚‚·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ AÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. AÓ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û˘˙ËÙ¿ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÔÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂıÓÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ (·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰‡Ó·ÌË Â›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙË PÔ˘¿ÓÙ·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ›¯Â ·ÔÊ¢¯ı› Ë ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ TÔ‡ÙÛÈ ·fi ÙÔ˘˜ XÔ‡ÙÔ˘), ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·Ó·˙ËÙ› ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜; ¶Ò˜ ›·ÙÂ; ™·˜ ÂÓԯϛ ÙÔ ËÏ›ıÈÔ ÂÌ‚·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ÂıÓÈÎÔÊÚÔÛ‡Ó˘; MÚ¿‚Ô! AÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Û·˜ ÂÓԯϛ ÂÍ›ÛÔ˘ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙË ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ÛÙÔ Î¿Ùˆ οو ¤¯ÂÈ ·ÔÙ˘ˆı› Û ÂÍ›ÛÔ˘ ËÏ›ıÈ· ·ÓÙÈıÂÙÈο ·ÈÛıËÙÈο Û‹Ì·Ù·; ∞ 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 9


¶√§π∆π∫∏

ºπ§π∞ ∆˘ ™ø∆∏™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À ¢ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜

Oπ ∞ƒπ£ª√π ªπ§∞¡∂

‰È·ÎÔ¤˜Ø Ô˘, ÂÓÒ fiÏÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó, ÂÁÒ Ì¤Óˆ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÙËÓ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓË ·fi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ˘ÂÚËÏ›ÎÔ˘˜Ø Â› ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚ›Ô˘, οı ηÏÔη›ÚÈ, οӈ ·Ú¤· ÛÙ·

¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ‰‡Ô ΢ÚȷοÙÈΘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÌÈ·˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ¢EKO, ÙÔ˘ O¶A¶. T· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹. EÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ·Ó·ÁÓˆÛÈÌfiÙËÙ· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘. T· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÚÔÊ·Ó‹. Ÿˆ˜ ÚÔÊ·Ó¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÛÂÌÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù·ÂÈÓfiÙËÙ·˜ Ë ‰È·ÏÔ΋ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È·, Â›Ó·È ·ÚÂÏıfiÓ. * OÈ ›Ó·Î˜ fiˆ˜ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙËÓ «K˘ÚȷοÙÈÎË EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·» Î·È ÛÙÔ «¶ÚÒÙÔ £¤Ì·»

10 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

ÚÂ˙¿ÎÈ· Ù˘ Ï·Ù›·˜ Eͷگ›ˆÓØ ÌÔ˘ οÓÔ˘Ó ÎÈ ÂÎÂ›Ó·Ø ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ ¤Ó· ÂÚ›ÙÂÚÔ ·ÓÔȯÙfi ·’ fiÔ˘ ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÙÛÈ˜ Î·È Ì›ÚÂ˜Ø ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ÌÔ˘ Ê·ÁËÙfi

Ÿ,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ¯·ÏΤÓÙÂÚÔ ¿ÓıÚˆÔ, Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ, ÁÚ¿ÊÂÈ, ‚ϤÂÈ DVD Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÎËÔ˘ÚÈ΋. K¿ÙÈ ÔÊ›ÏÂȘ Ó· Ì·ÛÔ˘Ï¿˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ DVD Î·È ·ÊÔ‡ Ûο„ÂȘ Î·È ÎÏ·‰¤„ÂȘ. AÈÛı¿ÓÔÌ·È ÌÈ· ¯·Ú¿ fiÏÔÓ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔØ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ÔÓÔ: ÛÙËÓ ·Ú¯‹, fiÙ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· Ù· KÔ˘ÊÔÓ‹ÛÈ·, ÙËÓ AÌÔÚÁfi, ÙË °·‡‰Ô, Ϥˆ, MÚ¿‚Ô, ÌÚ¿‚Ô, ËÁ·›ÓÂÙÂ, ηÏfi Ù·Í›‰È, ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÌËÓ ¿ıÂÙ ËÏ›·ÛË, ¤¯ÂÙ ÙÔ ÓÔ˘ Û·˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·̷ٷ. ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙËÓ Iηڛ·, ·Ó·‰‡ıËη ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·ÊÚÈṲ̂Ó˘ Î˘Ì·Ù·ÁˆÁ‹˜ –Ù‡Ô˘ «Ã·‚¿Ë 5-0»– ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›¯· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ «¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿». ¢ÂÓ Â›¯· ÂÚ¿ÛÂÈØ Ì ¤Û˘Ú·Ó ¤Íˆ Î·È Ì Á‡ÚÈÛ·Ó ·Ó¿Ô‰· Î·È ‹Ú· ¿ÏÈ ÌÚÔ˜. §¤ˆ ÏÔÈfiÓ «ÚÔÛ¤¯ÂÙ» Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÌ·È ÛÙ· ‚È‚Ï›·, ÛÙ· ÙÂÙÚ¿‰È·, ÛÙ· DVD Î·È ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ù˘ ‚ÂÚ¿ÓÙ·˜ ÌÔ˘: ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛȈ‹. TÈ ÛˆÙ‹ÚÈ· Ô˘ Â›Ó·È Ë ÛȈ‹: ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ¯Ù˘¿ÂÈ, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· e-mails. °·Ï‹ÓË, ̷ηÚÈfiÙËÙ·. ™ÔÚ·‰Èο, οÔÈÔ˜ ÌÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ¿Ì ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ, Ó· ¯·˙¤„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ, Ó· ηٷӷÏÒÛÔ˘Ì ٷ ÙÛÈ˜ Î·È ÙȘ Ì›Ú˜ Û ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿, ‹ Ó· Èԇ̷̠ÚÁ·Ú›Ù˜ Û ¤Ó· Ì·Ú Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÌ›ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ fiÏ˘. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·ÚÓԇ̷È: οıÔÌ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ·ÎÔ‡ˆ Ù· CD ÌÔ˘ ·fi ÙÔ A ̤¯ÚÈ ÙÔ Z (‰ÂÓ ¤¯ˆ ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙÔ Z)Ø Î¿ı Úˆ› ·Ï‡ˆ Ì ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂÈ¿ÎÈ ÌÔ˘. MÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÓÈÒıˆ Û·Ó ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ıÂfi˜Ø ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÓÈÒıˆ Û·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ï¿ÛÌ·. ™·Ó Û·ÌÈ·Ì›‰È, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚÈÓ. K¿ı ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó Ô A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ›, ÙÔ Î¤Ï˘Êfi˜ ÌÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚˆÁ̤˜. TÚÈÁÌÔ‡˜. ¶Ô‡ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Ú·ÁÂ Ô KÒÛÙ·˜ Ì ÙËÓ NÙ›Ó·; ™ÙË §Â˘Î¿‰·; SMS ÛÙË §Â˘Î¿‰·: «¶Ò˜ Ù· ÂÚÓ¿ÙÂ; TÈ ·›˙ÂÙ·È ÂΛ;» «A¤Ú·˜;» «æ‡¯Ú·;» «¢ÂÓ ¤Ú¯ÂÛ·È;» «M·, ¿ÛÂ...» H TfiÓÈ· Ô‡ ‚fiÛÎÂÈ; SMS ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ: «M ͤ¯·Û˜! •ÂÊ·ÓÙÒÓÂȘ Î·È Ì ͤ¯·Û˜!» «M·, fi¯È, fi¯È, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÛ·È ÎÈ ÂÛ‡, ›̷ÛÙÂ Â‰Ò Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹...» K·ıfiÏÔ˘ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ Ô˘ ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ Ë Aı‹Ó·: fiÙ·Ó Ë TfiÓÈ· ʇÁÂÈ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ Ì·˙› Ù˘ ÙË ÌÈÛ‹ fiÏË. ¶ÂÚÓÔ‡Ó ‰˘Ô ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ·ÎfiÌ·: ÂÓÒ ‚Ϥˆ Âȉ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÓÒ ÎÔÏ˘Ì¿ˆ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÌÔ˘, ÂÓÒ ›Óˆ ÂΛ-


Ó˜ ÙȘ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Û ¤Ó· ·fiÎÔÛÌÔ roofgarden, ÛÙ¤ÏÓˆ ¤Ó· ÛˆÚfi ÁÚ·Ù¿ ÌËӇ̷ٷ: ÛÙËÓ ÕÓÙ˙ÂÏ· «¶fiÙ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂȘ;», ÛÙÔÓ KˆÛÙ‹ «ÕÓÙÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Á‡ÚÓ·, ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·», ÛÙËÓ Iˆ¿ÓÓ· «ŒÏ· ›Ûˆ, ·È‰¿ÎÈ ÌÔ˘, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜!», ÛÙË £¿ÏÂÈ· «™ÎÔ‡ÂÙ ӷ Ì›ÓÂÙ ÛÙ· K‡ıËÚ· °IA ¶ANTA;» ÎÙÏ. K¿ı ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· SMS Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ: «¶Ô‡ ›ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹;» «TÈ ‚ϤÂÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜;» «TÔ ¤Ï·ÁÔ˜; A¯¯¯... TÔ ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜; A¯, ‚·¯...», «Mȯ¿ÏË, ‰ÂÓ Â›¯Â˜ ÂÈ fiÙÈ ı· Á‡ÚÈ˙˜ ÛÙȘ 17; E, Â›Ó·È 17! ¶OY EI™AIIII;» «£· Ì›ÓÂȘ ·ÎfiÌ· ÌÂÚÈΤ˜ ÌÂÚԇϘ; Mȯ¿ÏËËËËË!» Afi ÙȘ 10 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ Vodafone ÙÚÂÏ·›ÓÂÙ·È: ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È ÎÈ ÂÁÒØ ÌÈÏ¿ˆ ·‰È·Ï›Ùˆ˜ Ì ηÌÈ¿ Û·Ú·ÓÙ·ÚÈ¿ ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ÌÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË §¤ÚÔ, ÙÔ˘˜ §ÂÈ„Ô‡˜, ÙËÓ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ÙÔÓ M·Ú·ıÈ¿ ºˆÎ›‰·˜, ·ÎfiÌ· ÎÈ ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È KÔ‡ÙÛÈ Î·È ¤ÊÙÂÈ Î¿Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ •˘ÏfiηÛÙÚÔØ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ·˜ ÌÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ K·Ú‰›ÙÛ· ÎÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ù· TڛηϷ. E›Û˘, Û˘˙ËÙ¿ˆ ÁÈ· οÔÈÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÊÚÈÎÈÒÓ ÛÙË ™·ÌÔıÚ¿ÎË, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ù˘¯‹ ÂÈÏÔÁ‹ ‰È·ÎÔÒÓ Ì·˙› Ì ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓØ Ë Ê›ÏË ÌÔ˘ ·Ú·ÔÓÈ¤Ù·È ·fi ÙÔ ÙËϤʈÓÔ fiÙÈ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔÓ HÚÒ‰Ë ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. KÈ fiÙÈ ÂÈϤÔÓ ÓÈÒıÂÈ ¤ÓÔ¯Ë ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Ù˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Ê›Ï˘ Ù˘: «E›Ó·È Ù¤Ú·-

··Ù····! E˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ·È‰È¿!» ™‡‰ˆ Ó· Û˘ÌʈӋۈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. æ¤Ì·Ù· ›· ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ÔÓ·. Œ¯ˆ. Ÿˆ˜ ÙÔ ¶¿Û¯·, Ë Aı‹Ó· ηÙ‚¿˙ÂÈ Ù· ÚÔÏ¿. AÓ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ –ÙÈ Î·Ïfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ¤ÊÂÚ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â‰Ò ¤Ú·!– ı· ÛÂÚÓfiÌÔ˘Ó ÌÔÓ·¯‹ ÌÔ˘ fiˆ˜ ÔÈ Î·ÙÛ·Ú›‰Â˜ ÌÂÙ¿ ·fi ˘ÚËÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ŸÙ·Ó, ÛÙ· Ù¤ÏË A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ¤Ó·˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿, ÙÈ ÎÂÚ‰›˙ˆ; °Ï˘Îfi Û˘Î·Ï¿ÎÈ ·fi ÙË X›ÔØ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ·ÚÈ·Ófi ÎÚ·Û›Ø ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ô AÓÙÚ¤·˜ ÂÚˆÙ‡ÙËÎÂ Î·È ÍÂ-ÂÚˆÙ‡ÙËΠ̤۷ Û ‰Âη¤ÍÈ Ì¤ÚÂ˜Ø ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ë N·Ù·Ï›· ·Ú¿ÙËÛ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ÛÙ· ÎÚ‡· ÙÔ˘ ÏÔ˘ÙÚÔ‡ (΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο), Û’ ¤Ó· Û· ÛÙËÓ Aȉ˄fi. XˆÚ›Û·ÓÂ. °È· ÙÔ Ò˜ Ô °È¿ÓÓ˘ Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· ¯¿ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ·ÚÚÒÛÙËÛÂ Î·È Ì·ÈÓfi‚Á·ÈÓ Â› ‰Âη¤ÓÙ ̤Ú˜ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi È·ÙÚ›ÔØ ÛÙ· X·ÓÈ¿, Ô KÒÛÙ·˜ ¤·ı ‰˘ÛÂÓÙÂÚ›· Ϙ Î·È Ù·Í›‰Â˘Â ÛÙÔ Z·˝ÚØ Ù¤ÏÔ˜, Ù˘ M˘ÚÙÒ˜ Ù˘ ‹Úı ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ –‰ÈfiÙÈ Ê˘ÛÔ‡Û Ôχ– ÌÈ· ÛÂ˙ ÏÔÓÁÎ Ô˘ ·Ú’ ÔÏ›ÁÔ Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÍÂÚ‹. T›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ·Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· Ù’ ·ÎÔ‡Ûˆ fiÏ·. °È’ ·˘Ùfi, ÛÙ¤ÏÓˆ SMS ÛÙÔ˘˜ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜: «EÏ¿ÙÂ, Û·˜ ¤¯ˆ ÂÈı˘Ì‹ÛÂÈ. KÈ ÂÛ›˜ Ì ¤¯ÂÙ ÂÈı˘Ì‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÙÂ. ÕÓÙÂ, Á˘Ú›ÛÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÛΉ¿Û·ÙÂ!» ∞

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 11


™ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÈÓ ·fi οÌÔÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÂÚÓ¿ÂÈ ¤Ó· ψÊÔÚ›Ô, Ë ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘

MÈÎÚfi ÏÂÍÈÎfi ͯ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÙfiˆÓ

ÎfiÚË ‰È·‚¿˙ÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ «A‚¤ÚˆÊ-¶ÚÔ‡ÛÛ˘» Î·È Ì ڈٿÂÈ: «M·Ì¿, ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ “A‚¤ÚˆÊ;”» T˘ ÂÍËÁÒ fiÙÈ ·ÏÈ¿ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ÔÌÒÓ˘Ì˜ Ê˘Ï·Î¤˜ ÂΛ, ۯ‰fiÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. «Œ¯Ô˘Ó ÁÎÚÂÌÈÛÙ› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·», Ù˘ Ϥˆ. «K·È ÁÈ·Ù› ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ Ï¤Ó ¤ÙÛÈ;» ÂÈ̤ÓÂÈ. ŒÏ· ÓÙÂ, ÛΤÊÙÔÌ·È. ◊Ù·Ó Î·È Û˘ÓÔÈΛ· A‚¤ÚˆÊ ·ÏÈ¿, Û‹ÌÂÚ· ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ ‚ϤÂȘ. K·È ·fi ÎÂ Î·È ¤Ú· È¿Óˆ Ó· ·Ú·ÙËÚÒ fiÛ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ψÊÔÚ›ˆÓ, Î·È ÙÚfiÏÂ˚, Î·È ÙÚ·Ì, Î·È ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÎÚ·Ù¿Ó ¤Ó· ·ÏÈfi fiÓÔÌ·, ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÛËÌ·Û›· Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿ ›¯Â Î·È ·Ú·Â›¯Â ·ÏÈfiÙÂÚ·. K·Ù¤ÏËÍ· ÏÔÈfiÓ ˆ˜ Î·È ÔÈ ÛÙ¿ÛÂȘ, fiÔÙ ÎÚ·Ù¿Ó ÙË ÌÓ‹-

H ™TA™H EIXE TH ¢IKH TH™ I™TOPIA TÔ˘ ¢HMHTPH ºY™™A

ÌË ÙfiˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË

(dimitrisfyssas@in.gr)

EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ¶∞¡∆∂§∏™ §∞∑∞ƒπ¢∏™ ÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ AÛÙÈÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Aı‹Ó·˜ (OA™A) (www.oasa. gr) ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ÂÈÙfiÔ˘, ‚ڋη ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ η٤ٷͷ Û 17 ηÙËÁÔڛ˜. Afi ·˘Ù¤˜ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ ·ÏÊ·‚ËÙÈο ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙȘ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜.

M

12 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

A‚¤ÚˆÊ T· ›·Ì ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ. AÎÙ·›ÔÓ º¿ÏËÚÔ. ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡-

ÙÂÚ· ηÙ‰·ÊÈÛÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ EÏÏ¿‰·˜ ˘‹ÚÍ ÙÔ ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· ÙÔ˘ ηٷÏËÎÙÈÎÔ‡ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Â‰Ò. ÕÏÂÍ ÛÈÓÂÌ¿ ÛÙ· IÏ›ÛÈ·. ™‹ÌÂÚ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. AÏ˘Û›‰· Afi ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô Ê‡Ï·Î·˜ ÚÔÔÏÂÌÈο ¤ÎÏÂÈÓ ÙËÓ ÈÛfiÂ-

‰Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ/X·ÏΛ‰Ô˜ fiÔÙ ÂÚÓÔ‡Û ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ÙÔ §·‡ÚÈÔ. TÒÚ· ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÂΛӘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ HÏÂÎÙÚÈÎÔ‡, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ê˘ÛÈο ·ÓÈÛfi‰Ë. AÏÒÓÈ· Y‹Ú¯·Ó fiÓÙˆ˜ ·ÏÒÓÈ· ‰Ò. §ÂˆÊÔÚÂ›Ô 446 (¶ÂÓÙ¤ÏË). ™˘Ó·Ê¤˜: «¶ÂÙڿψӷ» ÛÙÔÓ HÏÂÎÙÚÈÎfi. AÌÂÚÈοÓÈÎË B¿ÛË OÈ... ηÎÔ› ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi, Ë ÛÙ¿ÛË fï˜ ÂÈ̤ÓÂÈ... ·ÌÂÚÈηÓÈο. AÚÌÔÓ›· ¶·ÏÈfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙË §¤ÓÔÚÌ·Ó, ÎÏÂÈÛÙfi˜ ·fi ‰ÂηÂٛ˜. AÛ‚ÂÛÙÔοÌÈÓÔ˜ ¶ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ º˘Ï‹ (X·ÛÈ¿). ™˘Ó·Ê¤˜: K·Ì›ÓÈ· (¶ÂÈÚ·È¿˜), NÙ·Ì¿ÚÈ· (æ˘¯ÈÎfi, HÏÈÔ‡ÔÏË), NÙ·Ì·Ú¿ÎÈ·. AÛÙ¤ÚÈ· •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂÚ›ÙˆÛË. H Ï·˙ «AÛÙ¤ÚÈ·» °Ï˘Ê¿‰·˜ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ Î·È ¯ÔÚÙ¿ÚÈ·ÛÂ. H ÛÙ¿ÛË fï˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›·, ÒÛÔ˘ Ë Ï·˙ Í·Ó¿ÓÔÈÍ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2002! AÛÙ˘ÓÔÌ›· ¢¤Î· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ¿ÛÂȘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î¿ÔÙ ÂΛ ˘‹Ú¯Â ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·. AÛ‡ÚÌ·ÙÔ˜ M ÙÔ 134 ‹ ÙÔ 135 ÛÙÔ MÚ·¯¿ÌÈ. E‰Ò ˘‹Ú¯·Ó ÎÂÚ·›Â˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. AÙÙÈ΋ E‰Ò, ÚÔÙÔ‡ Á›ÓÂÈ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ HÏÂÎÙÚÈÎÔ‡, ‹Ù·Ó ÙÔ Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡


¶√§∏

ÙÚ¤ÓÔ˘ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ (Ï·Ù›· §·˘Ú›Ô˘ - MÂÛfiÁÂÈ· - §·‡ÚÈÔ). BÂÓ˙›ÓË Afi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ù· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη ‹Ù·Ó Û¿ÓÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔfiÛËÌ· ۯ‰fiÓ ·Î·ÙÔ›ÎËÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (603 æ˘¯ÈÎfi, 125 B¿ÚË, 16Ë º˘Ï‹˜ ÎÙÏ.) B›ÁÏ· ™ËÌ·›ÓÂÈ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ, ηڷԇÏÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÎÔÒÓ. ÿÛˆ˜ ·fi˯Ԙ ·fi ÙË ÏËÛÙÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ Aı‹Ó· (410 ÕÓˆ MÂÏ›ÛÛÈ·). BfiÚÂÈÔ˜ ¶fiÏÔ˜ ¶·ÏÈfi Í·ÎÔ˘ÛÙfi Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ ÛÙË °·Ï·ÙÛ›Ô˘, ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ηÙ‰·ÊÈṲ̂ÓÔ. BÚ˘Û¿ÎÈ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ºÔÚÌ›ˆÓÔ˜) N·È, ˘‹Ú¯Â οÔÙ ËÁ‹ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ! ™˘Ó·Ê¤˜: BÚ‡ÛË.

µ

°·Ú‰¤ÓÈ· (ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, M·ÚÔ‡ÛÈ, X·˚‰¿ÚÈ ÎÙÏ.) ŸÓÔÌ· ÔÏÏÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ·Ó·„˘¯‹˜. °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™Î¿Ï· (¶¤Ú·Ì·) A˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ϤÂÈ: ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ, ¿Óˆ ·fi 60 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ™˘Ó·Ê¤˜: °ÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ¢ÚfiÌÔ˜ (X·˚‰¿ÚÈ), ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÎÙÏ. °¤Ê˘Ú· K·ÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ ÛÙ¿ÛÂȘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë Aı‹Ó· ‰È·Û¯È˙fiÙ·Ó ·fi ÙȘ ÎÔ›Ù˜ ÙÔ˘ KËÊÈÛÔ‡, ÙÔ˘ IÏÈÛÔ‡ Î·È ÙȘ ÚÂÌ·ÙȤ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÔÙ¿ÌˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙÒÚ· Î˘Ï¿Ó ηٿ ‚¿ÛË ˘fiÁÂÈ·. ™˘Ó·Ê¤˜: °ÂÊ˘Ú¿ÎÈ, P¤Ì·, PÂÌ·ÙÈ¿. °ÂˆÔÓÈ΋ (IÂÚ¿ O‰fi˜) ¶ÔÈÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ·Ó ÂÈۋ̈˜ ϤÁÂÙ·È «°ÂˆÚÁÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ»; °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Aη‰ËÌ›· (¢¿ÊÓË) ¶·ÚfiÌÔÈ· ÎÈ Â‰Ò. H Û¯ÔÏ‹ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÚÔ ÔÏÏÔ‡ TEºAA, Ë ÛÙ¿ÛË fï˜ ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙÔ... ÏË‚Â›Ô ·ÚÂÏıfiÓ.

°

¢›ÏÔÊÔ (B¿ÚË) A˘ÙÔÓfiËÙÔ. M ÏËÚÔÊfiÚËÛ·Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙÒÚ· Ë ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÏfiÊˆÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ.

¢

EB°A ¶ÔÏϤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ÙÔ Ì·Á·˙¿ÎÈ. ™˘Ó·Ê¤˜: ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ. EOT (O‰fi˜ AÌÂÚÈ΋˜, ÛÙÔ Attica). EÂȉ‹ ·ÏÈ¿ ÛÙË ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ ÙfiÙ ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ TÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. EÊÔÚ›· HÚ·ÎÏ›Ԣ (ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·). H ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË.

Z·˝Ú· £ÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ ÛÙÔ °·Ï¿ÙÛÈ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ô‡Ù ›¯ÓÔ˜ ÙÔ˘.

◊‚Ë KËÊÈÛ›·˜ (ÛÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ MÂÏ›ÛÛÈ·). ¶·ÏÈfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ.

£ËÛÂ›Ô O ·Ú¯·›Ô˜ ·˘Ùfi˜ Ó·fi˜ ‹Ù·Ó «HÊ·ÈÛÙ›ÔÓ» Î·È fi¯È «£ËÛ›ÔÓ». TÔ Ï¿ıÔ˜ ¤Ú·Û ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ HÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ (fiÔ˘ ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿) Î·È Î·ÙfiÈÓ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ.

£

IÂÚ‹ ∂ÏÈ¿ (IÂÚ¿ O‰fi˜) YÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë ÂÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·. EÈ˙Ô‡Û ̤-

K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ (BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘) «K·ÏfiÁÂÚÔ˘˜» ¤ÏÂÁ·Ó ÛΈÙÈο ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó‡·ÓÙÚÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÂΛ. K·Ó·Ù¿‰Èη (M·ÚÔ‡ÛÈ, KËÊÈÛ›·˜) §fiÁˆ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ (Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ OTE) ˘‹Ú¯·Ó ÂΛ ÔÏÏ¿ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó Î·È Ô˘ÏÔ‡Û·Ó Ù· ÔÓÔÌ·ÛÙ¿ Ì·ÚÔ˘ÛÈÒÙÈη ηӿÙÈ·, ÛÙ¿ÌÓ˜ Î·È ¿ÏÏ· ‹ÏÈÓ· Û·Ë. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· Ì·Á·˙›, Î·È ·˘Ùfi ÌfiÓÔ ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È Ù· ›‰Ë ·˘Ù¿. K·ÓÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ AÓ ¿ÚÂȘ ÙÔ ÙÚfiÏÂ˚ 12, ı· ÙÔ ‰ÂȘ ÛÙË §¤ÓÔÚÌ·Ó. K·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ηÓfi Û‹ÌÂÚ·. TÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. K·Ú·¿ÓÔ˘ OÈÎÔ‰¿˜ Ô˘ Ô‡ÏËÛ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·. ™˘Ó·Ê‹: K·Ú·‚¿˜ (N›Î·È·), K·Ú·¯¿ÏÈÔ˜ (Â›Û˘ °Ï˘Ê¿‰·) ÎÙÏ. K·ÛÙÚ› Afi οÔÈ· ÂÚ›È· Ô˘ –Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ·!– ıˆڋıËÎ·Ó ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· οÛÙÚÔ˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠηٿ ÛÂÈÚ¿ Ë ı¤ÛË, Ë ÛÙ¿ÛË, ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Ù˘ N¤·˜ EÚ˘ıÚ·›·˜. M ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ÂÚ›È· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È·. K·ÊÂÓÂ›Ô ™Â ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÙÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È·. ø˜ ÛÙ¿ÛË, ‰Â‡ÙÂÚÔ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙Ô.

Kψӷڛ‰Ô˘ (¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È K·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘)

™›ÙÈ Î·È ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ (Ì›Ú·, „˘Á›·) ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. TÔ ÚÒÙÔ ÛÒ˙ÂÙ·È Î·Ù·ÚÚ¤ÔÓ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓ ¿ÚÎÔ. KfiÎÎÈÓÔ˜ M‡ÏÔ˜ K·Ù¿ ÛÂÈÚ¿: ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ˜, ÂÍÔ¯ÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÛÙ¿ÛË, ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·. KÔÏÔÛÛ·›ÔÓ £· ÙÔ ‰ÂȘ Ì ÙÔ 022 ÛÙËÓ K˘„¤ÏË. ¶·ÏÈfi ÛÈÓÂÌ¿, ÙÒÚ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. KÔÏÔ‡ÌÈ· (ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ A8 ÛÙË PÈ˙Ô‡ÔÏË) TÔ ÌfiÓÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‰›ÛÎˆÓ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ۯ‰fiÓ ¯·Ì¤ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ê˘Ù¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. KÔÌ·ÚÛ›Ù· (N¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·) N˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ˘˜. KÔÓÙfi¢ÎÔ H ÁÚ·ÌÌ‹ 406 ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÙ ˘‹Ú¯Â fiÓÙˆ˜ ¤Ó· ÎÔÓÙfi ‡ÎÔ Û ÌÈ· ¤ÚËÌË Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ÂÚÈÔ¯‹ (AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹). ™˘Ó·Ê‹: ¶Â˘Î¿ÎÈ· (AÛÎÏËÈÔ‡ Î·È HÏÂÎÙÚÈÎfi˜). KÔÙÔÔ‡ÏË (ZˆÁÚ¿ÊÔ˘) ŸÔ˘ Ë (‰È·ÙËÚËÙ¤·) ÂÍÔ¯È΋ ‚›Ï· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ËıÔÔÈÔ‡. KÔ˘Ó¤ÏÈ· (X·˚‰¿ÚÈ) Afi ·ÏÈfiÙÂÚÔ ÎÔÓÈÎÏÔÙÚÔÊ›Ô. K˘ÓÔÛ¿ÚÁÔ˘˜ (024) TÚÂÏ‹ ÂÚ›ÙˆÛË. TÔ K˘ÓfiÛ·ÚÁ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÂÚ›ÊËÌÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Aı‹Ó·˜, Ù· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı›. K¿ÔÈÔÈ ·Ú¯·ÈfiÏËÎÙÔÈ Î¿ÔÙ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Î·È ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÛÙ¿ÛË Ì ÙÔ ·Ú¯·›Ô fiÓÔÌ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¢Ô˘ÚÁÔ‡ÙÈ. A˘Ùfi ‹Ù·Ó. ™‹ÌÂÚ· ·Ó¿ıÂÌ· Î·È ·Ó ͤÚÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ ‹Ù·Ó Î·È Ò˜ ÎÏ›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Ú¿ÁÌ·, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÚ‹Ê·Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô.

π

¯ÚÈ Ô˘ ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô ¤ÂÛ ¿Óˆ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÍÂÚ›˙ˆÛÂ. ŸÌˆ˜ Ë ÛÙ¿ÛË ÛÙ¿ÛË. I˙fiÏ· ¶ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ÎÏÂÈÛÙfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙËÓ K·ÏÏÈı¤·.

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 13


¶√§∏

§

§·˝˜ (.¯. 812 KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ - X·˚‰¿ÚÈ) ™ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ IÂÚ¿˜ O‰Ô‡ Î·È MÂ-

Á¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. ¶ÂÚ›ÊËÌÔ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ Ô˘ ÙÔ ÎÔ˘Ê¿ÚÈ ÙÔ˘ ÛÒ˙ÂÙ·È. §ÂÌÔÓ¿‰Èη ™ÙÔ ·ÏÈfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ fiÔ˘ ÍÂÊfiÚÙˆÓ·Ó Ù· η˝ÎÈ· ·fi Ù· ÓËÛÈ¿. °ÓˆÛÙ¿ Î·È ·fi ÙÔ «K¿Ùˆ ÛÙ· ÏÂÌÔÓ¿‰Èη», ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. §Â‡Î· (K˘ÓÔÛ¿ÚÁÔ˘˜ Î·È ¶ÂÈÚ·È¿˜) A˘Ùfi Ô˘ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ. §›ÌÓË (ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·) H ÂÚÈÔ¯‹ ÏËÌ̇ÚÈ˙ Ì οı ÁÂÚ‹ ‚ÚÔ¯‹. TÒÚ· ·˘Ùfi ¤·„Â, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó. §fiÊÔ˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ K¿ÔÈÔ˜ ÌÂÚ·ÎÏ‹˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ›¯Â ηÙÔÈ΋ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ (·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ·) ÂÍÔ¯È΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ YÌËÙÙÔ‡. ™˘Ó·Ê¤˜: ¶Ú›ÊÙ˘ (™Ù·˘Úfi˜ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜) ÎÙÏ. §˘ÛÛÈ·ÙÚÂ›Ô N·È, ÙÔ ÂȉÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤·Û¯·Ó ·fi χÛÛ· ‹Ù·Ó οÔÙ ÛÙËÓ ¶·ÙËÛ›ˆÓ! O‡ÏÂÓ (º¿ÏËÚÔ) O‡ÏÂÓ ‹Ù·Ó Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜

Ô˘ ηٷÛ··Û ÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ· Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ‡‰Ú¢Û˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. E›¯Â Â‰Ò ÁÚ·Ê›Ô. K¿ÔÈÔÈ ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚÔÈ ·ÔηÏÔ‡Ó ·ÎfiÌ· «O‡ÏÂÓ» ÙËÓ EÀ¢A¶.

¶·ÏÈfi §·ÙÔÌÂ›Ô (™ÙÚÔÊ‹ MÂÏÈÛÛ›ˆÓ)

A˘ÙÔÓfiËÙÔ.

¶·ÏÈfi T·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô (ÙÚfiÏÂ˚ 16, ¶ÂÈÚ·È¿˜ - P¤ÓÙË). E›Û˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ¶·Ó·ÈÙÒÏÈÔ ¶·ÏÈfi Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ, Ï·Ù›· Î·È ÙÂÏÈο ÛÙ¿ÛË ÛÙËÓ AÏÛÔ‡ÔÏË Ù˘ N¤·˜ IˆÓ›·˜. ¶·Ú¿Áη (N¤· §ÈfiÛÈ·) A˘ÙÔÓfiËÙÔ. ¶·Ú·ÎÚ¿ÙËÌ· (125, ™Ù·ıÌfi˜ EıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ - ¶·È·Ó›· - B¿ÚÎÈ˙·) M ÏËÚÔÊfiÚË-

Û·Ó fiÙÈ Â‰Ò ˙˘ÁÈ˙fiÙ·Ó Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ‰ÂηÙÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÊfiÚÔ ÙÔ˘ 1/10 Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ («‰ÂοÙË»). ¶¿ÙËÌ· (ÛÙ· ÚÈ˙¿ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘) TÔ ‰È¿ÛÂÏÔ (·˘¯¤Ó·˜) ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÏfiÊˆÓ fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ¿¯ÙÈÛÙÔÈ Î·È Í¯ÒÚÈ˙Â. ¶ËÁ¿‰· E›Û˘: ¶ËÁ·‰¿ÎÈ, ¶ËÁ·‰¿ÎÈ·, KÔÓÙÔ‹Á·‰Ô ÎÙÏ. ™Â ÔÏÏ¿ ̤ÚË. A˘ÙÔÓfiËÙÔ. ¶ÈÂÚÈ¿ (N¤· §ÈfiÛÈ·, ¶ÚÔÊ‹Ù˘ HÏ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿) TÔ ‰¤ÓÙÚÔ, fi¯È ÙÔ ˙·Ú˙·‚·ÙÈÎfi. ¶Ï·È˙¿Ó˘ (¶·ÏÈ¿ ¶ÂÓÙ¤ÏË) H ÂÍÔ¯È΋ ‚›Ï·

Ù˘ ¢Ô‡ÎÈÛÛ·˜ Ù˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË KÏ¿ÓıË, ÏÂÁfiÙ·Ó «Pleasance». ∆· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ı¤Ì· ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·Ú·ÊıÔÚ¿˜. T· ÂÚ›È· Ì ÙËÓ ˘¤Úı˘ÚË ÔÓÔÌ·Û›· ÛÙ· Á·ÏÏÈο ÛÒ˙ÔÓÙ·È. ¶Ï·Ù›· K·Ó¿ÚÈ· (HÏÈÔ‡ÔÏË) Afi ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÛÈÓÂÌ¿ Ô˘ ‰¤ÛÔ˙Â Î·È ‚¿ÊÙÈÛ ÙËÓ Ï·Ù›·. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙÚ¿Â˙·. ¶Ï·Ù›· K¤ÓÓÂÓÙ˘ (X·Ï¿Ó‰ÚÈ) øÚ·›· ÂÚ›ÙˆÛË, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÔψۉÈfiÏÔ˘ ÙËÓ Ï·Ù›·!

™TA™EI™ KAI °PAMME™: OI 17 OMA¢E™ ñ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‰‹ÌÔÈ, ¢EKO ÁÂÓÈο, .¯. O‡ÏÂÓ ñ ™ÙÚ·Ùfi˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ê˘Ï·Î¤˜, .¯. ™·Î¤Ù· ñ N·Ô› - ÌÓËÌ›·, .¯. £ËÛÂ›Ô ñ EÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·, .¯. ™¯ÔÏ‹ E˘ÂÏ›‰ˆÓ ñ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, .¯. KÔÏÔÛÛ·›ÔÓ ñ NÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Û˘Ó·Ê‹, .¯. §˘ÛÛÈ·ÙÚÂ›Ô ñ KÙ›ÛÌ·Ù· - ηٷÛ΢¤˜, .¯. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, °¤Ê˘Ú· ñ N˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, .¯. KÔÌ·ÚÛ›Ù· ñ OÈÎÈÛÙ¤˜, ÎÙË̷ٛ˜, ÔÈÎÔ‰¿‰Â˜, .¯. §fiÊÔ˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ñ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›·, .¯. ™ÙÚÔÊ‹ ñ Œ‰·ÊÔ˜ Î·È ÓÂÚ¿, .¯. ÕÛÚ· XÒÌ·Ù·, BÚ‡ÛË ñ Xψڛ‰·, .¯. ºÈÛÙÈÎȤ˜ ñ ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ (ÁˆÚÁ›·, ÓÙ·Ì¿ÚÈ· ÎÙÏ.), .¯. AÏÒÓÈ·, K·Ì¿ ñ ¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ (ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·), .¯. ◊‚Ë ñ EÌfiÚÈÔ Î·È ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, .¯. §ÂÌÔÓ¿‰Èη

¶Ï·Ù›· N¤ˆÓ §ÈÔÛ›ˆÓ K·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ͽη.

O ÂΛ ‰‹ÌÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ·˘ı·›ÚÂÙ· Î·È ·ÓÈÛÙfiÚËÙ·, Ó· ·˘ÙÔÔÓÔÌ·ÛÙ› «ÿÏÈÔÓ» (‰ËÏ·‰‹ TÚÔ›·!) TÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘˜ ÙÒÚ· ÁÚ¿ÊÂÈ «ÿÏÈÔÓ», ·ÏÏ¿ Ë ·Ú·¿Óˆ ÛÙ¿ÛË ÙÔ‡˜ ÚÔ‰›‰ÂÈ. ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ H ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 875 (¶ÂÈÚ·È¿˜ - ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·) Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ 1922-1923. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ϤÁÔÓÙ·Ó «¶ÚÔÛÊ˘ÁÈο», «™˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜», «™Ù¤ÁË ¶·ÙÚ›‰Ô˜» (›‰Ú˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤Á·˙ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜) ÎÙÏ.

ƒ

PÈ˙Ô‡ÔÏË O PÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ˘‹ÚÍ ÚÒ-

ÙÔ˜ ÔÈÎÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. H ‚›Ï· ÙÔ˘ («AÎÚÈ‚‹») ÁÎÚÂÌ›ÛÙËΠÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. PÔÏfiÈ TÔ ÎÔÛÌ·Á¿ËÙÔ PÔÏfiÈ, Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Û‹ÌÂÚ· ηÙ‰·ÊÈṲ̂ÓÔ, ÂÈ˙› ÌfiÓÔ ˆ˜ ÛÙ¿ÛË. PÔÛÈÓÈfiÏ •·ÎÔ˘ÛÙfi ΤÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÛÙ· ™ÂfiÏÈ·, ÂÍ Ô˘ Î·È Ë ·ÓÂ›ÛËÌË ÔÓÔÌ·Û›· «°¤Ê˘Ú· PÔÛÈÓÈfiÏ» Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ. PÔ˘¿ÎÈ (·fi AÛÚfi˘ÚÁÔ ÚÔ˜ ‚Ô˘Ófi) ¢ËÏ·‰‹ ‚ÂÏ·Óȉȿ. MÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ·ÏÈ¿ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ›¯Â ÔÏϤ˜, fi¯È fï˜ ÙÒÚ·.

™¯ÔÏ‹ E˘ÂÏ›‰ˆÓ ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë Û¯ÔÏ‹ Â›Ó·È ÙÒÚ· ÛÙË B¿ÚË, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¿ÏϘ ÁÚ·Ì̤˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó «¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·», ÙÔ 035 (ÕÓˆ K˘„¤ÏË) ÂÈ̤ÓÂÈ «™¯ÔÏ‹ E˘ÂÏ›‰ˆÓ».

T·ÌÔ‡ÚÈ· T·ÌÔ‡ÚÈ=¤ÙÚÈÓÔ Ô¯‡ÚˆÌ·. Afi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘

ÙÔ˘ ’21: ı¤ÛË, ÛÙ¿ÛË, Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. T¤ÚÌ· ™Â ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÂΛ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÓ·Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ™˘Ó·Ê‹: ¶·ÏÈfi T¤ÚÌ·, N¤Ô T¤ÚÌ·, ™ÙÚÔÊ‹. T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜ °Ú·ÌÌ‹ ÙÚfiÏÂ˚, ÂÚÈÔ¯‹, ÛÙ¿ÛË. Afi Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ù˙›Ù˙ÈÊ· Ô˘ οÔÙ Á¤ÌÈ˙·Ó ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ·˘Ù‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ K·ÏÏÈı¤·˜. TÚ¿Â˙· AÚÎÂÙ¤˜ (ÓÂfiÙÂÚ˜) ÛÙ¿ÛÂȘ ϤÁÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ʇÁÂÈ. TÚÔηÓÙÂÚfi ¶·Ú·ÏÈ·Îfi ÂÍÔ¯ÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ, ÎÏÂÈÛÙfi ÚÔ ÔÏÏÔ‡. ™˘Ó·Ê¤˜: AÎÙ·›ÔÓ (ÍÂÓԉԯ›Ô), M¿Ù˘ ÎÙÏ. TÚÔ¯·›· H ·ÏËıÈÓ‹ TÚÔ¯·›· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ·fi ηÈÚfi ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË, Ë ÛÙ¿ÛË TÚÔ¯·›· fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. TÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜ ÿÛˆ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ Û ·ÏȤ˜ Ù·Èӛ˜ ‹ ʈÙÔÁڷʛ˜ ̤۷ Û οÙÈ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤Ó· ‚·Ú¤ÏÈ· Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÚÔÙÔ‡ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ê·Ó¿ÚÈ·. H ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ A8 Î·È A9 (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÕÏÛÔ˜ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜) ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ̤ÚË fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ. TÛÈÙÔ‡Ú· √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÚÔÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘. ºÈÛÙÈÎȤ˜ M ÙÔ 703 (·Ó¿ÌÂÛ· ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ - N¤· §ÈfiÛÈ·) ‹ Ì ÙÔ 131 (N. ™Ì‡ÚÓË). A˘ÙÔÓfiËÙÔ.

º

ºfiÚÔ˜ (BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ ÛÙË ¢¿ÊÓË, EοÏË ÌÂÙ¿ ÙÔ K·ÛÙÚ›, ¶·Ú·Ïȷ΋ ÚÈÓ ·fi ÙË ™˘ÁÁÚÔ‡, IÂÚ¿ O‰fi˜) ¢Â›¯ÓÂÈ Ô‡ ‹Ù·Ó ÙÔÓ ·-

ÏÈfi ηÈÚfi ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ‰ÈÔ‰›ˆÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ºÔ‡ÚÓÔ˜ ™Â ÔÏÏ¿ ̤ÚË, Ë ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÛÙ¿ÛË ·fi Ù· ÌÈÎÚÔÌ¿Á·˙·. A˘ÙÔÓfiËÙÔ. X·Ù˙ˉ¿ÎÈ ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ °·Ï·ÙÛ›Ô˘. Afi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ˘‹Ú¯Â ·ÏÈ¿ ÂΛ (ÙÒÚ· Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ OAE¢).

Ã

¶ø™ E•H°EITAI H ANTIºA™H; ™

™·Î¤Ù·/™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ™·Î¤Ù· (B‡ÚˆÓ·˜)

MfiÓÔ Ë ÛÙ¿ÛË ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. ™›‰ÂÚ· ¢ËÏ·‰‹ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. H KËÊÈÛ›·˜ ·ÏÈ¿ ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÓfiÙ·Ó ÈÛfi‰· Ì ÙË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ Ù˘ AÙÙÈ΋˜. TÔ ÙÚ¤ÓÔ Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ, Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÂΛ ÍËÏÒıËΠ̷ Ë ÛÙ¿ÛË Û˘ÓÙËÚ› ÙË ÌÓ‹ÌË (ÛÙËÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ Ì ÙËÓ K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘/B·ÛÈϤˆ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘). ™Î·Ï¿ÎÈ· ™Â ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ù· ÛηϿÎÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È·. ™ËÏÈ¿ ¶·ÏÈfi ÛÎ˘Ï¿‰ÈÎÔ ÛÙ· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·. ™Ù·ıÌfi˜ §·Ú›Û˘ EÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ϤÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ù· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì· ÛÙË M·Î‰ÔÓ›·! ™ÙÚ·ÙÒÓ˜ AÓ ¿ÚÂȘ ÙÔ 536 (¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜) Î·È Î·Ù¤‚ÂȘ ÂΛ, Ì¿Ù·È· ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ. ™˘ÎÈ¿ (°·Ï¿ÙÛÈ) Y‹Ú¯Â fiÓÙˆ˜ ¤Ó· Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÙÔÈÔ ‰¤ÓÙÚÔ, ÎÔÌ̤ÓÔ È·. 14 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

H ·ÈÙ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ·Ï‹: Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô‡Ù ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô‡ÙÂ, Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ ‰È¿ıÂÛË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó fi,ÙÈ ·È‰ÈfiıÂÓ Â›¯·Ó ‰È‰·¯ı›. H Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÌÈ· ÌÓ‹ÌË ¯Ú‹Û˘, ÌÈ· ÌÓ‹ÌË Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ™ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Ë ÛÙ¿ÛË Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ÛÙ¿ÛË «§Â‡Î·» ‹ «EÊÔÚ›·» ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÎfiËΠ‹ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎÂ, ·ÊÔ‡ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â͢ËÚÂÙÈ΋. ÿÛ· ›Û·, ÙÔ ÈÔ Â͢ËÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜, ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ·ı̿گ˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ٛÔÙ·. O ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÂډ‡ÂÙ·È. M¿ÏÈÛÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ Ù˘ ¯Ú‹Û˘, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó «ÛÙ¿ÛË EÊÔÚ›·» Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙË ÛΤÙË «ÂÊÔÚ›·», ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ› Î·È ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ Î·Ï¿. ∞


22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 15


¶§∞¡∏∆∏™ ∞£∏¡∞

∆˘ E§™A™ °ABPIH§

Athens Tuning Show: √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì·ÚÛ¿ÚÂÈ ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi

∆∞ ¶∂πƒ∞°ª∂¡∞ ̤¯ÚÈ ÙȘ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ÈÂıÓ¤˜ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ AıËÓÒÓ ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi. °È· οÔÈÔ˘˜ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÔÏfiÎÏËÚË ÂÈÛÙ‹ÌË. K·È fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û «‚ÂÏÙ›ˆÛË», ‰ÂÓ ÂÓÓÔԇ̠·ÏÒ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜, fiˆ˜ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈ· ·ÂÚÔÙÔÌ‹ Î·È ÊÈ̤ Ù˙¿ÌÈ· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο – ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο. EȉÈο Ê›ÏÙÚ·, ÛÎÏËÚ¤˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, ÛÊȯٿ ÊÚ¤Ó·, ̤¯ÚÈ Î·È Û ·ÏÏ·Á‹ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ, ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi. H ÌfiÓË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· (¤Ú· ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, Ô Î·ÓfiAÓ Ù· ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷο –‹, fiˆ˜ ϤÁÔÓÙ·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ, «Ì·Ì¿»– ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ôχ ÊÙˆ¯¿ Î·È ¤¯ÂÙ ÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Ó· «ÂÈÚ¿˙ÂÙ» ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜, ÙfiÙ ·˘Ùfi ÙÔ event Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Û·˜. AÓ, ¿ÏÈ, ·Ó‹ÎÂÙ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ 1Ô Athens Tuning Show ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·Ïfi ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ÊÒÙ· Ó¤ÔÓ, ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÊÏfiÁ˜ ·fi ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Î·È, ¿Óˆ ·fi fiÏ·, Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. A˘Ù¿ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÌfiÓÔ ·fi fiÛ· ı· ‰Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÛfiÔ˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 21

A

16 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

Ó·˜ ϤÂÈ fiÙÈ «fiÛÔ ÂÈÚ¿˙ÂȘ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙfiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÔ˘ ‚Á¿˙ÂÈ») Î·È ˘ÔÌÔÓ‹, ÁÈ·Ù› ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô. To ÛfiÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÎıÂÛË, ÌÈ· Live Arena Ì events, ÂÓÒ ÛÙÔ Ï·›ÛÈfi ÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ 1Ô ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi

Forum BÂÏÙ›ˆÛ˘. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. £· ‚Ú›Ù ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ ‚ÂÏÙȈÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È gadgets, Î·È Ê˘ÛÈο Ù· ÈÔ ÚÔËÁ̤ӷ ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· (ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ Û club). OÈ Â›ÛËÌÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ı· Â›Ó·È ÂΛ Ì·˙› Ì ÙȘ Ӥ˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›ÙÂÚ· ·fi club Î·È Ï¤Û¯Â˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·fi ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·˘ÙÔΛÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô‰È΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ™ÙÔ Motorsport Section Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Â›Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ηχÙÂÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. T· (·ÓÙÚÈο) ‚ϤÌÌ·Ù· ı· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔ Central Stage, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi ·fi ÙȘ η˘Ù¤˜ –ÈÔ Ôχ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È– Top Fuel Girls. ™ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÌÈ· ÂȉÈ΋ ›ÛÙ·, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó drift show ‹ Âȉ›ÍÂȘ Ï·ÁÈÔÏ›ÛıËÛ˘ Â› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÙÂÚÔÓ, 2-wheels show, dragster Î·È Ô‰‹ÁËÛË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·˜ ·fi ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. O Terry Grant, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ 7 ÚÂÎfiÚ Guiness, ı· Â›Ó·È ÂΛ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜. TÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Steer from the Reer, ÙÔ˘˜ ÈÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ IÚÏ·Ó‰Ô‡˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞


22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 17


¶§∞¡∏∆∏™ ∞£∏¡∞

10Ô ¢IE£NE™ ºE™TIBA§ KOMIK™ TH™ BABE§

AOPATOI TÔ˘ °IøP°OY ¢HMHTPAKO¶OY§OY

O˘˜, ‹Á ÎÈfiÏ·˜ ‰¤Î·; To ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «B·‚¤Ï», ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ 25 ¯ÚfiÓÈ· ÂΉÔÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜, ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ‰ÂηÂÙ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KfiÌÈΘ. TÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi Ì·˜ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ B·‚¤Ï ÛÙÔ °Î¿˙È ÔÚ›ÛÙËΠʤÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ 22 ˆ˜ ÙȘ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. MÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ. M ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. M ¯ÚÒÌ·Ù·, ‹¯Ô˘˜, ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ï¤ÍÂȘ. M ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÛΤ„˘ Ó· ˘ÂÚÓÈο ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›·˜ Î·È Ù˘ Ù¿Í˘. AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰›Ó˜ Ù˘ Ô˘ÙÔ›·˜ ̤۷ ·fi ÔÓÂÈÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. °È·Ù› ÌfiÓÔ ÂΛ ÔÈ ÛÔ‡ÂÚ ‹ÚˆÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó Î·È Ó· Û·›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Í‡ÏÔ ÙÔ˘˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÌÈ·˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜

T¯ÓfiÔÏȘ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100 & ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 2, °Î¿˙È. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.00 - 00.00. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24/9 Î·È ÙËÓ K˘Úȷ΋ 25/9 ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯ٤˜ Î·È ÙÔ Úˆ› 10.00 - 14.00. EÈÎÔÈÓˆÓ›·: 210 3825.430, 210 3828.222, 6938 042443 E§ENH NABPOZI¢OY H ÂÈηÛÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ŒÏÂÓ· N·‚ÚÔ˙›‰Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ «EȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·», ÚÔ˚fiÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ηٷÛ΢‹ ‰‡Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, Ë Ì›· Ì·ÚfiÎ Î·È Ë ¿ÏÏË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, Ì ·ÓıÚÒÈÓ· ÔÌÔÈÒÌ·Ù·. ∏ ηÏÏÈÙ¤¯ÓȘ Ì¿˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË Ó¤· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ; E›Ó·È ÛÂÚÌ·ÙÈ΋, ·fiÏ˘Ù· ÂÚˆÙÈ΋. TÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Û¤Ó· Ë ÊÂÙÈÓ‹ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ٛÙÏÔ «AfiÚ·ÙÔÈ»; EÈı˘ÌÒ Ó· Â›Ì·È ·fiÚ·ÙË, Ó· ÌϤÎÔÌ·È Ì ٷ ¤ÚÁ· 13 §O°OI °IA NA •ANA-¶AME ™TO 10Ô ºE™TIBA§ TH™ BABE§ 1. ¢ËÌ‹ÙÚ· °·Ï¿ÓË, ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·, Û˘Óı¤ÙÚÈ· «°È·Ù› Ë “B·‚¤Ï” ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. E›Ó·È ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜. T· ÎfiÌÈΘ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔ „¤Ì· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ...» 2. AÓÙÒÓ˘ K·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ËıÔÔÈfi˜ «T· ÎfiÌÈΘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË “ÏÔÁÔÙ¯ӛ·” Ô˘ ‰È¿‚·Û· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. E›Ì·È ·È‰› ÙÔ˘˜. AÚÁfiÙÂÚ· ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ Ôχ Û˘¯Ó¿ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘. TfiÛÔ ÁÈ· ·Ú¿ÍÂÓ· ÌÈÎÚ¿ Û‡Ì·ÓÙ· Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·›˙ˆ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜. 3. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ZÔ˘ÚÔ‡‰Ë˜, ÂÈηÛÙÈÎfi˜

18 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

ÌÔ˘ Î·È Ó· ˘¿Ú¯ˆ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¿. ¶Ò˜ Ô‰ËÁ‹ıËΘ ÛÙËÓ «EȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·»; E›Ó·È ‰‡Ô ÎfiÛÌÔÈ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ηÙÔÈÎË̤ÓÔÈ fi¯È ·fi ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÚfiÛˆ· ·ÏÏ¿ ·fi ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ¿„˘¯· ÔÌÔÈÒÌ·Ù·: tableaux vivants-morts. DANIELE BARBIERI O Daniele Barbieri, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ MÔÏfiÓÈ· Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ B·‚¤Ï (ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘) Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Fondo Enrico Gregotti, ÂÍËÁ› ÛÙËÓ «A.V.» Ò˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠ̠ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ O˘Ì¤ÚÙÔ ŒÎÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹. ¶Ò˜ ·ÔÊ·Û›Û·Ù ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Gregotti ÛÙËÓ Aı‹Ó·; ŒÚ¯ÔÌ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Fondo Enrico Gregotti Î·È Â›Ì·È Â˘Ù˘¯‹˜ Ô˘ ı· ¤¯ˆ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ıÂÛÌfi, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰·. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ì ԉ‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ‰Â›Íˆ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. TÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Î·È ÛÙËÓ IÙ·Ï›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ¶ÔÈÔ˜ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ; Ÿˆ˜ Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ¤ÙÛÈ Î·È Ù· ÎfiÌÈΘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. Afi ÙËÓ ·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÛË Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. ™ÙËÓ IÙ·Ï›· fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ÛÙË °·ÏÏ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜. O ÎfiÛÌÔ˜ Û˘¯Ó¿ ·ÁÓÔ› fiÙÈ Ù· ÎfiÌÈΘ ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ·È‰È¿. °È· ·˘Ùfi Â›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ÁÈ· Ù· ÎfiÌÈΘ, fiˆ˜ ηıÚÂÊÙ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ B·‚¤Ï.

«°È·Ù› ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÏ›‰· Ó· ‚ÚÂȘ οÔÈÔÓ Ô˘ Ó· ÛÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ Reiser». 4. ºÔ›‚Ô˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ «°È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ‡ÎÔÏ· Û ¿ÏϘ Ù¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Û·Ó ÙÔÓ Alan Moore». 5. °ÈÒÚÁÔ˜ KÔ˘ÌÂÓÙ¿Î˘, Û˘Óı¤Ù˘ «EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Î·È ·ÈÛıËÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓ· ÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÎÂÙfiÌÂÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ì·˜ ͢Ó¿ÂÈ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ·fi Ù· ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ. E›Û˘, Ì·˙‡ÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·». 6. M¿ÓÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ÎÚÈÙÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ «°È·Ù› Ù· ÎfiÌÈΘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ù¤¯ÓË,

GUIDO CREPAX

K·È ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ·ÚfiÓ ÙÔ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÈÔ ·Ó‹Û˘¯Ô Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ÙË Û¿ÓÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÚˆÙfiÙ˘· ÎfiÌÈΘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ MÔÏfiÓÈ·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÎÏËÚÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ Û˘ÏϤÎÙË Enrico Gregotti ÛÙÔÓ O˘Ì¤ÚÙÔ ŒÎÔ. ∂›Û˘: ªÂÁ¿ÏË ıÂÌ·ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ºÒÙË ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë Î·È ÙˆÓ ™. ¢ÂÚ‚ÂÓÈÒÙË, XÚ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, §. Z‹ÎÔ˘, K. M·ÓÈ·ÙfiÔ˘ÏÔ˘, Soloup Î.¿. ∏ ÂÓfiÙËÙ· «Love Will Tear Us Apart», Ì ÙÔÓ «‡ÌÓÔ» ÙˆÓ Joy Division Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ 13 ŒÏÏËÓ˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜. £ÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ Stephen Blanquet, EϤÓ˘ N·‚ÚÔ˙›‰Ô˘, Ralf Konig, Copi, Mezzo & Pirus. AÏÏ¿ Î·È graffiti Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Carpe Diem, ÚÔ‚ÔϤ˜, ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÏÏ¿ happenings Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÔÙÈÎÔ‡ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· 25 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡.

Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ‰‹ıÂÓ Î·È ÙËÓ ∫fiη-∫fiÏ· ·ÚÙ. EÍ¿ÏÏÔ˘ ¤ÓÙ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ MÈÂÓ¿Ï BÂÓÂÙ›·˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó AÚο». 7. °ÈÒÚÁÔ˜ §˘ÓÙ˙¤Ú˘, ÂÈηÛÙÈÎfi˜ «°È·Ù› ı· ÌÔ˘ ı˘Ì›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Joy Division». 8. Iˆ¿ÓÓ· ¶·¿, ËıÔÔÈfi˜ «°È·Ù› ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÈΘ, ÙÔ °Î¿˙È Î·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “B·‚¤Ï”!» 9. XÚ‹ÛÙÔ˜ §Ô‡Ï˘, ËıÔÔÈfi˜ «MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÎÔÈÙÔ‡Ó Ù· ÎfiÌÈΘ».

10. ÕÓÓ· ª¿Û¯·, ËıÔÔÈfi˜ «∂Âȉ‹ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ¿ÓÙ·». 11. D.j. Lo Fi «°È· Ó· Í·Ó·‚ÚÒ ÙËÓ ÎÏÂÌ̤ÓË ÌÔ˘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·». 12. HÏ›·˜ K·Ó¤ÏÏ˘, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ «°È· ÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ EÓÚ›ÎÔ °ÎÚÂÁÎfiÙÈ: ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÙڤϷ ÙÔ˘ Krazy Kat ·fi ÙÔÓ X¤ÚÈÌ·Ó, ÁÈ· ÙÔ ÁÏ˘Î¿ ÔÓÂÈÚÔfiÏÔ MÈÎÚfi N¤ÌÔ ·fi ÙÔÓ O˘›ÓÛÔÚ M·ÎK¤È, ÁÈ· ÙË Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ºÏ·˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ·fi ÙÔÓ °È·ÓÁÎ P¤ÈÌÔÓÙ...» 13. ™Ù¿ı˘ ¢ÚÔÁÒÛ˘, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ «°È·Ù› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÁÎÚ›˙· fiÏË ı· ‰ÂȘ ¯ÚÒÌ· Î·È ÁÂÏ·ÛÙ¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ·». ∞


22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 19


O ¶¤ÙÚÔ˜-¶·‡ÏÔ˜ ¶·˙ÔÏ›ÓÈ Ì¿˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜

O §À™™∞™ª∂¡√™ ¢∏ªπ√Àƒ°√™

Ó·È Û·Ó ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ˘. E›Ó·È Û˘ÓÔÈ˘ Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ Ô Ê·ÛÈÛÌfi˜, Û·Ó ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜. E‰Ò Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ TÚ›ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘. H PÒÌË Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ fiÏË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â΂ÈÔÌ˯¿ÓÈÛË. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó fiˆ˜ ÙËÓ ÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÔ¯‹. Ÿˆ˜ ÛÙËÓ AÊÚÈ΋, fiˆ˜ ÛÙÔ K¿ÈÚÔ. Ÿˆ˜ ÛÙÔ AÏÁ¤ÚÈ, fiˆ˜ ÛÙË BÔÌ‚¿Ë. E‰Ò Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «AηÙfiÓ». TˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ «AηÙfiÓ» Î·È Ù˘ ‚›·È˘ ˙ˆ‹˜. [...] µÏ¤ÂȘ ÂΛӷ ÂΛ Ù· ·È‰¿ÎÈ·; ¶ÚÔÙÈÌ¿˜ ·˘Ù¿ ‹ Ù· ‚Ô˘Ù˘Úfi·È‰·, fiˆ˜ Ù· Ϙ; EÁÒ ÚÔÙÈÌÒ ·˘Ù¿. EÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤Ó· ‚Ô˘Ù˘Úfi·È‰Ô. O ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜, Ë ÌËÙ¤Ú·

ÌÔ˘ ‰·ÛοϷ. MÂÁ¿ÏˆÛ· ÛÙË BfiÚÂÈ· IÙ·Ï›·, ÛÙÔ ºÚ›Ô˘ÏÈ. MÂÙ¿ ‹Á· ÛÙË PÒÌË Î·È ÁÓÒÚÈÛ· ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ ÎfiÛÌÔ. TÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ˘ÔÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ˘. •¤ÚÂȘ ÙÈ Â›Ó·È; ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜: Ÿ¯È. ¢ÂÓ Í¤ÚÂȘ; E›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÌË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ̤ÚË. ™ÙÔ MÈÏ¿ÓÔ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Â›Ó·È ÚÔÏÂÙ¿ÚÈÔÈ. ™ÙË PÒÌË fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜..., ÛÙË N¿ÔÏË, ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, Â›Ó·È ˘ÔÚÔÏÂÙ¿ÚÈÔÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. E›Ó·È ¤Ó·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚÔ˜, ͯˆÚÈÛÙfi˜. TÚ›ÙÔ˜ KfiÛÌÔ˜. •¤ÚÂȘ ÙÈ Â›Ó·È TÚ›ÙÔ˜ KfiÛÌÔ˜; ¶Â˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÈ Â›Ó·È; E›Ó·È Ô ÚÔ-‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. Ÿˆ˜ Ë AÛ›·, Ë AÊÚÈ΋, Ë NfiÙÈÔ˜ AÌÂÚÈ΋. O TÚ›ÙÔ˜ KfiÛÌÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·È ¿ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ AÊÚÈ΋, ÙËÓ AÛ›·. EÁÒ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ‚Ô˘Ù˘Úfi·È‰Ô ¤ÊÙ·Û· ÛÙË PÒÌË... Î·È ¤ÌÂÈÓ· ηٿÏËÎÙÔ˜, ÂÌ‚ÚfiÓÙËÙÔ˜... ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·. MÔ˘ ÎÈÓ‹ıËΠÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì fiÏ· fiÛ· Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ‚·ıÈ¿. OÈ ÔÈËÙ¤˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. OÈ ÔÈËÙ¤˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó. AÓ Û·˜ ˙ËÙÔ‡Û· ¤Ó·Ó ÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜; ŒÓ·Ó ÔÚÈÛÌfi; ™·Ó Ó· ˙Ëٿ٠ÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ¿ÂÈÚÔ. Y¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¿ÂÈÚÔ. EÁÒ ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Û·Ó ÙÔ ¿ÂÈÚÔ. E›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ‰ÒÛˆ ÔÚÈÛÌfi ÁÈ·

ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙÔÓ ÚÂÛ·ÚÈṲ̂ÓÔ ·¤Ú·. AÏÏ¿ ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ÚÔ‚ÔϤ· ÁÈ· ηÌÈ¿ ‚‰ÔÌ¿‰·, Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙ¤ÍÂÙ ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÛÙ¤ÚËÛ˘. E›Û˘, ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ÌÈÌ›ÎÈ· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· Ì ‰‡Ô, ı· Û·˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢· Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÚÒÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÈfiÙÈ Ë ÛÎfiÓË ¿ÓÙ· ı· Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û·, Î·È Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÁÈ· „‡ÏÏÔ˘ ‹‰ËÌ· οı ̋ӷ ÙÔÓ ÚÔ‚ÔϤ· Û·˜. K¿ÔÈÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ê›ÏÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÎfiÓË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. K·È ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ˆ ÙȘ ηٿÚ˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi fiÙ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·Ó‹Û˘¯ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜, Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ Ë Ï¿Ì· ‰È·ÚΛ 3.000 ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ٛÔÙ·

·Ú·¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™Â ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ù· 800 ANSI Lumens Â›Ó·È ˘ÂÚ·ÚÎÂÙ¿). 3.000 ÒÚ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ 3 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â› 3 ÒÚ˜ οı ̤ڷ. ŸÛÔÈ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔ 2001 Î·È ÌÂÙ¿, Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷӷÏÒÛÂÈ ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ÒÚ˜, ‰ÈfiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ 3 ÒÚ˜ οı ̤ڷ. E›Û˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù· 3 ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ı¤ÏÂÙ ӷ ‚ϤÂÙ ÙÔÓ ÚÔ‚ÔϤ· Û·˜, ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ̷˙› Ì 3 Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ· ·Ù·Ù¿ÎÈ· ı· ‰›ÓÔ˘Ó ‰ÒÚÔ ÌÈ· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ì¿Ï· Î·È ¤Ó·Ó ÚÔ‚ÔϤ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó 4.000 ¢ÚÒ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Ù· Û¿ÏÈ· Û·˜ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó. ™˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û 3 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ˙›Ù ÂÛ›˜ ‹ Ô ÚÔ‚ÔϤ·˜ Û·˜. AÊ‹ÛÙ Ì ÙÒÚ·, ÚÈÓ ·Ú¯›Ûˆ ÙÔÓ ˘·ÚÍÈÛÙÈÎfi ÚÂÏ·ÙÈ‚ÈÛÌfi Î·È Âı¿ÓÂÙ ۋÌÂÚ· ·fi ‚·ÚÂÌ¿Ú·. ●

ÂΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. BϤÂÙÂ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ. [...] BϤÂÙ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜; ™›ÙÈ· Ô˘ Ù· ¤¯ÙÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. E›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ·. ¢ÂÓ Â›-

TÔ Ó¤Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «O‰fi˜ ¶·Ófi˜», ¡Ô 130, Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ¶È¤Ú¶¿ÔÏÔ ¶·˙ÔÏ›ÓÈ, Ì ٛÙÏÔ «30 ¯ÚfiÓÈ· ·Ô˘Û›·˜» (‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÛÙȘ 2 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1975 ÛÙËÓ ŸÛÙÈ· Ù˘ PÒÌ˘). H «A.V.» Ì·›ÓÂÈ ÚÒÙË ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Î·È ‰È·‚¿˙ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË-ÔÈËÙ‹ PÒÌË, 1966 ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜: °È·Ù› ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ù Ì ÙÔ ˘ÔÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ; ¢‡Ô, ÓÔÌ›˙ˆ, fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘, ÙËÓ ¿ÓÂÛ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ˘ÔÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ˘. O ¤Ó·˜ Â›Ó·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi˜. EÁÒ, Î·È Ó· ı¤Ïˆ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. E›Ù ¤¯ˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ¤Ó· ˘„ËÏ¿ ÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÚfiÛˆÔ Â›Ù ¤Ó·Ó Ù·ÂÈÓfi ÛÎÔ˘ȉȿÚË, Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ. KÈ ·˘Ùfi ·fi ÌÈ· ·È‰È΋ Û˘ÛÙÔÏ‹, ÈÛÙ‡ˆ. ™˘¯Ó¿ ‰˘ÛÎÔχÔÌ·È Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi Û Û·ÏÔ, ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÛÙÔÏ‹ ÙËÓ ¤¯ˆ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜... ·ÏÏ¿ Ì οı ˙ˆÓÙ·Ófi Ï¿ÛÌ·. ¶ÚÔÛ‰›‰ˆ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÚÔ˜ Û ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· οӈ ηÌÈ¿ ·Ôχو˜ ‰È¿ÎÚÈÛË. ŸÏ· Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ï¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘... Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ÌËÙ¤Ú˜ Î·È ·Ù¤Ú˜. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜. §ÈÁfiÙÂÚÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. PÂÌ›ÌÈ·, 3 IÔ˘Ï›Ô˘ 1966 [...] ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Û›ÙÈ ¤ÌÂÈÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. E‰Ò ¤ÁÚ·„· ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô «T· ·È‰È¿ Ù˘

1959, ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆√À «∞∫∞∆√¡∂»

˙ˆ‹˜». E›Ó·È ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ϤÓÂ... fiÙÈ ‹Úı· ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ PÒÌ˘ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. Œ˙ËÛ· Â‰Ò ÁÈ·Ù› ‹ÌÔ˘Ó· ¿Ú· Ôχ ÊÙˆ¯fi˜. ◊Úı· ·fi ÙÔ ºÚ›Ô˘ÏÈ Î·È ‹ÌÔ˘Ó· ¿ÓÂÚÁÔ˜. ŒÌÂÈÓ· ÛÙË PÒÌË ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. AÚÁfiÙÂÚ· ‚ڋη ÌÈ· ‰Ô˘Ï›ÙÛ· Û ¤Ó· Û¯ÔÏ›Ô. ™ÙÔ TÛÈ·Ì›ÓÔ, Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ‰Ò. ¢Ô‡Ï¢· ÁÈ· 27.000 ÏÈÚ¤Ù˜ ÙÔ Ì‹Ó·. Œ˙ËÛ· ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ PÒÌ˘. ŒÁÚ·„· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «T· ·È‰È¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜» Î·È ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ «OÈ ÛÙ¿¯Ù˜ ÙÔ˘ °ÎÚ¿ÌÛÈ». ŒÎ·Ó· ÌÈ· ÔÈËÙÈ΋ ·ÓıÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ. K·È ÌÈ· ·ÓıÔÏÔÁ›· Ì Ϸ˚ο ÔÈ‹Ì·Ù·. ¢Ô‡Ï„· Ôχ

TECHIE CHAN ∆Ô˘ ™∆∞£∏ ™∆∞™π¡√À (techiechan@tellas.gr)

H KAT∞ƒ∞ ∆√À ∆√À∆∞°Ã∞ª√¡ K·Ù¿Ú· Ó· Û ʿÂÈ, ÁÈ·ÙÚ¤ ÌÔ˘! ¶‹Ú· ÚÔ‚ÔϤ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔ˘ › ηÓ›˜ fiÙÈ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯·Ï¿ÂÈ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi 2-3 Ì‹Ó˜ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜, Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ¯Ú‹Û˘, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î¿ÙÈ ÌÈÎÚ¿ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ¿ÛÚ· ÛËÌ·‰¿ÎÈ·. º·›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ë ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ Ì·‡Ú·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ ÂÓÔ¯ÏËÙÈο. E›Ó·È Î·È ·˘Ù¿ Û·Ó Ù· η̤ӷ ›ÍÂÏ ÙˆÓ TFT ÔıÔÓÒÓ; H ηٿڷ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ‚ÔϤ· Û·˜, Ô˘ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÚÔ˙ ÌÈÌ›ÎÈ· Û·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÂÌÔ‚ÏÔÁÈ¿ Î·È Ó· ·›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Û·Ó ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ «My Number One» Ù˘ ¶··Ú›˙Ô˜ Úˆ›, ÌÂÛË̤ÚÈ, ‚Ú¿‰˘. Ÿˆ˜ ÌÔ˘ › ÌÈ· ̤ڷ ÎÈ Â̤ӷ ¤Ó·˜ ÁÈ·-

ÙÚfi˜: «AÊÔ‡, Î. ™Ù·ÛÈÓ¤, ‚Á¿Ï·Ù ÌfiÓÔ˜ Û·˜ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË, ÁÈ·Ù› ‹Úı·Ù Û ̤ӷ; E¿Ó ÏÔÈfiÓ ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ Ù· Ë̛Ϣη Ì·Ï¿ÎÈ· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Â›Ó·È Î·Ì¤Ó· ›ÍÂÏ, ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ÙÔ Ï¤ÙÂ;» Ÿˆ˜ ÏÔÈfiÓ ¤Ú˘ÛÈ ÎÈ Â̤ӷ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÌÔ‡ › ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ٷ Û˘Ó‹ıË „˘¯ÔÊ¿Ú̷η ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÌÔ˘, ¤ÙÛÈ ÎÈ ÂÁÒ ı· Û·˜ ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Â› Ù›ÔÙ· Î·È ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÂÙÂ Â›Ó·È ·Ï¿ ÎfiÎÎÔÈ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÔ‚ÔÏÈÎfi Î·È ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ʈÙfi˜. H Û˘ÓÙ·Á‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÚÂÛ·ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú· Î·È Ï›ÁË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ Í‚›‰ˆÌ·. ∞Ó Ô ÚÔ‚ÔϤ·˜ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÁÁ‡ËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Î·È Ó· ο-

Petvet.gr

Petvet.com

the only link you need to get you to information about pets and petvets

20 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005


ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. °È· Û·˜ Â›Ì·È Î¿ÙÈ Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. °È· ̤ӷ Â›Ó·È Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ·›ÚÔ˘. MÔ˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ‰ÒÛˆ ÔÚÈÛÌfi. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ οÔÈ· ÛÏfiÁηÓ. ¶Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÚ›ÂÚÁ·, ÁÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û ۷ÏfiÓÈ·. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙË ÊÚ¿ÛË Ù˘ MÔÚ¿ÓÙÂ. E› fiÙÈ Â›Ì·È ¤Ó·˜ Ó¿ÚÎÈÛÛÔ˜... Ô˘ ÓÈÒıÂÈ Â˘Ù˘¯›· Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. EÁÒ ı· ÚÔÛı¤Ûˆ fiÙÈ... ÓÈÒıˆ ‰˘ÛÙ˘¯›· Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ì·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¢È¿‚ÔÏÔ˜. ¶√π∏ª∞∆∞ ∆√À ºƒπ√À§π EÈÛ·ÁˆÁ‹ E¿Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ / ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙ·› Îfi‚·Ó / Ù· Ì·ÏÏÈ¿, ı· ¤ÂÊÙ / ÙÔ ÚÔÛˆÂ›Ô ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ê·ÛÈÛÙÒÓ [...] 1974 ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ê‡ÏÔ, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ù· ı¤Ì·Ù· Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚ· ‹ ·ÓÒÙÂÚ· ·fi ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·. ŸÙ·Ó ηÓ›˜ ¿ÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ οÔÈÔ˜ Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ Î·È ‚ϤÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜. M· ·Ó ηÓ›˜ ¿ÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÌÈ· ÂÚˆÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ÙfiÙ ϤÓÂ: «A, ¿ÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÌÈ· ÂÚˆÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ ÛÂÍ». Œ‚·Ï·Ó Û ÈÂÚ·Ú¯›· Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·: ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù·, ¤ÂÈÙ· Ù· ÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È Î¿Ùˆ οو, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ

ʇÏÔ. MÈ· ÈÂÚ·Ú¯›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Â›Ó·È Ê˘ÏÂÙÈÛÌfi˜ Î·È ÎÔÌÊÔÚÌÈÛÌfi˜, ·’ fiÔ˘ Î·È Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙËÓ Î·ıÈÂÚÒÓÂÈ. O ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÛÎÔfi˜ ˘‹ÚÍ ӷ οӈ Ù·Èӛ˜ fiÔ˘ ı· Í·Ó·‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë Ô˘Û›·, Ë ˘·ÚÍÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ù˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜, Ë ˙ˆÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÔÚÌ‹ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘ÌÂ. [...] E¿Ó ÌÂÙ·ÌfiÚʈ۷ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ BÔοÎÈÔ˘ Û ÚÔÏÂÙ¿ÚÈÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ÔÈ ÚÔÏÂÙ¿ÚÈÔÈ Ì’ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÂηÙfi ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙÔ‡˜. £· ’ıÂÏ· ·ÎfiÌË Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ οÙÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹Ø Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο. °È·Ù› Û·Ú¿ÓÙ· ÙÒÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¤ÚˆÙ· ÛÙ· Ì·ÚÍÈÛÙÈο ΛÌÂÓ·; °È·Ù›; O M·ÚÍ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¤ÚˆÙ·. K·È ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ϤÔÓ. E›Ó·È ÁÈ·Ù› Ô Ì·ÚÍÈÛÌfi˜ Í·Ó·‹Ú ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. K·ıÈÂÚÒıËÎÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÛÙ·ÏÈÓÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÎfiÌ· ÛÙË PˆÛ›· Î·È Ô˘ ı¤ÙÂÈ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ËıÈ΋˜: ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ ηÓ›˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÂÍ/ʇÏÔ. A˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. OÈ Ì·ÚÍÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ¤ÓÔ¯ÔÈ ËıÈÎÔÏÔÁ›·˜. (MÂÙ¿ÊÚ·ÛË IÓÒ TÛ·Ô‡ÛË) ∞ «¶È¤Ú-¶¿ÔÏÔ ¶·˙ÔÏ›ÓÈ, 30 ¯ÚfiÓÈ· ·Ô˘Û›·˜», ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «O‰fi˜ ¶·Ófi˜», ÛÂÏ. 65, ú 10. ™˘Ó‰ÚÔ̤˜: «O‰fi˜ ¶·Ófi˜», ¢È‰fiÙÔ˘ 39, 106 80 Aı‹Ó·, 210 3616.782, ÂÙ‹ÛÈ· ú 30, Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ú 50

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 21


NEW YORK COLLEGE ¶ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË

Ì·ÛÙ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÂÏÈ΋˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹˜ Ì·˜ ·fi ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ NYC ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi;

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: πø∞¡¡∞ ƒ√À¶¶∞ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆√À ¡.À.C.

TÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ٷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ù˘ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ fiÛÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· Â›Ó·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ Î·È ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· οı ÊÔÈÙËÙ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿. ™ÙÔ NYC ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. ™Ô˘‰¿˙ÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ Û ¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· fiˆ˜ ÙÔ NYC, Ô Ó¤Ô˜ ÂˆÊÂÏÂ›Ù·È ÙÔ˘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰ÒÓ, Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘, fiÔ˘ Î·È ı· ÂÚÁ·ÛÙ›, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÎÙ¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘ ı· ·ÔÎÙÔ‡Û ·Ó ÛÔ‡‰·˙ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

∏§π∞™ º√À∆™∏™

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ NYC ∏Ï›·˜ ºÔ‡ÙÛ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙËÓ «A.V.» ÁÈ· Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ¡ÀC, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜

∫. ºÔ‡ÙÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÙÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Û ÔÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ô‰›‰ÂÙ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ NYC;

Euromathisi language center O ÔχÁψÛÛÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ Û·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘

A°°§IKA I™¶ANIKA °∞§§π∫∞ °EPMANIKA ITA§IKA Afi ÙÔ 1970

™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ TÚÈÎÔ‡Ë 17, EÍ¿Ú¯ÂÈ· / 106 83 Aı‹Ó· TËÏ. 210 3835.895 Fax: 210 3835.895 www.euromathisi.gr info@euromathisi.gr 22 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

™ÙÔ New York College (NYC), ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÙȘ ÈÔ ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Û ÚÔÙ˘¯È·Î¿ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ˘„ËÏÔ‡ ·ÚÔ˘˜ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈο Î·È Â˘Úˆ·˚ο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Ì ٷ Ù˘¯›· Ó· ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ì·˜ ·fi Ù· ͤӷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì·˜ ı· ‚Ú›Ù ÙÔ State University of New York/Empire State College, ÙÔ University of Louisville, ÙÔ University of Sunderland, ÙÔ Institut Universitaire Kurt Bosch, ÙÔ University of Cambridge International Examinations, ÙÔ University of LaSalle Î·È ÙÔ University of New Haven. TÔ NYC ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· (Aı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¶Ú¿Á·, ÛÙ· T›Ú·Ó·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ȉڇÛÂÈ Ù· ÚÒÙ· ȉȈÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÂΛ YÔ˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ™ÎfiÈ·, Û ¤Ó· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfi-

M ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÊÔ›ÙËÛ˘ Û οÔÈ· ·fi ÙȘ 16 ÚÔÙ˘¯È·Î¤˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ NYC ‹ Û οÔÈ· ·fi Ù· 13 ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiÛÔ ¿ÌÂÛË Â›Ó·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Û·˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË, ··ÈÙËÙÈ΋, ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜;

OÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ó ˆ˜ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌfiÓÔ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ NYC, ̤ۈ Ù˘ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ì·˜, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ٷ ·˘ÚÈ·Ó¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤Ó˘ ·ÁÔÚ¿˜. H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘˜, Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á· Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ì·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ú¤Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÓfi˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘ Ì·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈϤ¯ıËΠ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·fi ÁÓˆÛÙ‹ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÒÓ Ì·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ∞

™’ TO ’¶A KAI ™’ TO •ANA§Eø... OÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¿ÚıËηÓ, Ô Á¤ÁÔÓ Á¤ÁÔÓÂ. ¶ÚÈÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÂÏÂȈÙÈο fï˜ Ì ÙÔ ¤Ô˜ «∂ÈÌfiÚʈÛË», ÛÔ˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó¤·, Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. «TÛ›Ì·» ÏÔÈfiÓ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· tips ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂȘ ¿Ù·ÈÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÌÈ· ¤ÎıÂÛË Ì ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ IEK ¢ÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ IST Studies. £· Û ͷӷ‚Úԇ̠ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ì·Í¤‰Â˜ Ù˘ ÌfiÚʈÛ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ stay alive and kicking!

∆∞ °∂ƒª∞¡π∫∞ ∂°π¡∞¡ ∂À∫√§∞! ÕÎÔ·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο... ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ °ÏˆÛÛÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ηÈ, ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, Ì¿ÏÏÔÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ï¤Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙË ¡ÔÌÈ΋, ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ÛÙÔ √¶∞... Î·È fi¯È ÌfiÓÔ! ∂‰Ò Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο Á›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ÔÈ Ì‡ıÔÈ Ô˘ Ù· ηٷÙÚ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÚ›ÙÔÓÙ·È! ∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi, fiˆ˜ Ì·˜ ϤÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Â›Ó·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. Èڛ˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ‰È¿‚·ÛÌ· (ÁÈ· ÙÔ Zertifikat ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ...) ÕÏψÛÙ ·ÚΛ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜! §ÈÁfiÙÂÚÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Kleines Î·È ÙÔ˘ Grosses (ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰·Â›˜, ÚÔʤÚÔÓÙ·È «ÎÏ¿ÈÓ˜» Î·È «ÁÎÚfiÛ˜» Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ·ÓÒٷٷ ‰ÈÏÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ), ͤÚÔ˘Ó ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó. °ÂÚÌ·ÓÈÎfi °ÏˆÛÛÈÎfi K¤ÓÙÚÔ, ™fiψÓÔ˜ 136, 210 3840.079

1Ë T∂§∂∆∏ ∞¶√º√π∆∏™∏™ ∆√À IST / UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE TË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ IST. T· Ù˘¯›· ·¤ÓÂÈÌ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Hertfordshire, Î. Tim Wilson, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ IST. ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›, ‰Èψ̿Ù˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ›.

IEK ¢√ª∏ HIGHLIGHTS OÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ IEK ¢ÔÌ‹ Û¿˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·fi 5 ¤ˆ˜ Î·È 25 ™Â٤̂ÚË ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ café «M¤ÏÈ» (EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4) ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ. Yfi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «Highlights», ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·ÛÚfiÌ·˘ÚË Î·È ¤Á¯ÚˆÌË, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÈÎfiÓ·˜, ÛΛÙÛÔ Î·È ¯ÚÒÌ· ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì ʷÓÙ·Û›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·ÚÙÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ TÔ̤· EÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ & K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ÙÔ˘ IEK ¢ÔÌ‹. A' ÎÙ›ÚÈÔ: X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 17-19, Aı‹Ó·, 210 3840.552 / B' ÎÙ›ÚÈÔ: M·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 1-3, Aı‹Ó·, 210 3824.411 ●


22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 23


£∂™™∞-alone-I∫∏!

TÔ ·›ÓÈÁÌ· Ù˘ ÛÊ‹Áη˜ Î·È ¿ÏÏ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·

∞ƒª∞∫∂¢ø¡! ∆Ô˘ ™∆∂º∞¡√À ∆™π∆™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr)

ÕÓÙ·, Ë ÔÔ›· ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Ó· ‰È·ÚÚËÁÓ‡ÂÈ ÈÌ¿ÙÈ· ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ¯ıÂÛÈÓfi˜ Ô‡Ù Ù˙¿Ì· Ì¿Áη˜; AıËÓ·›ÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ÁÈÔΠ̤¯ÚÈ ·Ú¯¤˜ OÎÙÒ‚ÚË, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â¤Ï·ÛË ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ fiÂÚ Î·È ÙˆÓ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓˆÓ Â-

KÈ ¤ÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ, ÙË ÌÔÓ‹ BÏ·Ù¿‰ˆÓ, and here is the TÔ‡Ì· of Paok playground, Î·È ÙÔ ˘Ô‰ËÌ·ÙÔÔÈÂ›Ô ÙÔ˘ AÛηڛ‰Ë ÛÙËÓ TÛÈÌÈÛ΋, ·fi fiÔ˘ Ë N·Ù¿ÛÛ· ¶·˙·˝ÙË „ÒÓÈÛ ·Ô‡-

X∞ƒ∞§∞ª¶√™ Kπªπ∫√°§√À

ÙÛÈ·, ηٷ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ M·˙›, Ê˘ÛÈο, Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ «achtung» Î·È ¤Ó· ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô «warning» ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó fiÙ·Ó ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË £ÂÔÏÔÁÈ΋, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÙÛÈÌ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÊ‹Áη, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ÓÙ·Ô‡ÏÈ·Û ÙÔ ·˘Ù› Ù˘ ÕÓÙ·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. MÈ· ÛÊ‹Áη Ô˘

™TA™∏ ª∂∆ƒ√: ¡∞À∞ƒπ¡√

ÂÎ·›‰Â˘Û·Ó ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔÈ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ‹ ÌÈ· ÛÊ‹Áη ·Ó¤ÌÂÏË Ô˘ Ë ÌÔ›Ú· Ù‹˜ ¤Ï·¯Â Ó· Á›ÓÂÈ Â›‰ËÛË, ·ÊÔ‡ ÙÛ›ÌËÛ ÙËÓ

ÓÙ¤¯ÓˆÓ ÏfiÁˆ ºÂÛÙÈ‚¿Ï TÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ¶¿ÂÈ Ë ¢E£, ÙÂÏ›ˆÛÂ. H Ù‹ÛË ºıÈÓfiˆÚÔ ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¢Âη¤ÓÙ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ̤Ú˜ ÔÏÔÌfiÓ·¯ÔÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ó· ÂÚÈÏ·ÓÈfiÌ·ÛÙ ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘, ÛÙËÓ E‰¤ÛÛ˘, ÛÙË B·ÛÈϤˆ˜ HÚ·ÎÏ›Ԣ Î·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ fiÔ˘ ·ÏÈ¿, ÚÔ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë fiÏË „ÒÓÈ˙ ÏÂ˘Î¿ ›‰Ë, ›‰Ë˜ ÎËÔ˘ÚÈ΋˜, Û·ÎԇϘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ì ÙÔ ÎÈÏfi, ۈϋÓ˜, ‚›‰Â˜, fiÌÔÏ·, Ì·¯¿ÚÈ·, η¤Ï·, ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, Ù·Á¤Ú Û‡ÓÔÏ· Î·È ÚfiÌ˜. MÈ· ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ù· ÛÂÓÙfiÓÈ· Î·È Ù· ÎÏÈÓÔÛÎÂ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ §‹ÌÓÔ˜ Ì ÛÙ¿Ì· ÙÔÓ ™¿ÎË PÔ˘‚¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ¿ÛÚË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ì·ÍÈÏ·ÚÔı‹ÎË. H ÔÏÏ‹ ˙¤ÛÙË Î·È ÔÈ ˘Áڷۛ˜ ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ó· ÚÔÛÁÂȈı›, ÛÙÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ Ì‹Î·Ó ·ÎfiÌ· ÔÈ ıfiÚ˘‚ÔÈ Ù˘ ˙ÂÛÙ‹˜ ηÊÂÙȤڷ˜, ÛÙÔ˘˜ 100,3 ‚¤‚·È· ÙÔ Ó¤Ô Ú·‰ÈfiʈÓÔ, Ô Republic, ÚÔÛ·ı› ÊÈÏfiÙÈÌ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ Ì ·Ì‹¯·ÓÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ –‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi 88ÌÈÛfi– Ó· ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙ›ÁÌ·. ¢Â›ÁÌ· ıÂÙÈÎfiÓ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ playlist Î·È ‰Â›ÁÌ· ıÂÙÈÎfiÓ Â›Û˘ Ô Î˘ÚȷοÙÈÎÔ˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi˜ ÂÎʈÓËÙ‹˜ Ì fiÓÔÌ· N٤ȂÈÓÙ, NÙ¤È BÈ, ‰ÂÓ ¤È·Û· ηϿ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙËη Ì ٷ ‚Ú·¯ÓÈ·Ṳ̂ӷ dub Î·È Ù· ÔÌȯÏÒ‰Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÔ˘, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó Ë Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ ÌÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Ï‹ÚË ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ÁÈ· ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ˘ ¯È ¯Ô. H ›‰È· ·‰È·ÊÔÚ›· Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ı·ÌÒÓˆÓ ÙÔ˘ café-bar «Coral» ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ô˘ ÙÔ ÍÂÓ˘¯ÙÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ ÍË̤ڈ̷ Ì Ԣ›ÛÎÈ Î·È ÚÂÌÈÍ·ÚÈṲ̂ÓÔ P¤ÌÔ. OÈ «ÎÔÚ·Ï¿‰Â˜» Ì·˙› Ì ٷ «¯Ú˘Ûfi„·Ú·»

24 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

ÙÔ˘ Ì·Ú «Goldfish» Ù˘ BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, fiÚıÈÔÈ, Ì ¤Ó· ÔÙfi ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È «ÎÔ›Ù· Ì ӷ Û ÎÔÈÙÒ». ¶ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ô‡ÏÈ·Í ÙÔ ÎÏ·Ì «ŒÓ·ÛÙÚÔÓ» fiÙ·Ó Ë Miss Kittin ·Ó¤‚ËΠÛÙ· ÓÙÂÎ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·˘Á‹, ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô M·Ù¤Ô˘˜ ÙÔÓ ¶AOK, fiÓÙˆ˜ Ë ŒÏÂÓ· P¿ÙË ÛÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ÛÙÔ «Lido» ‰¿ÁηÛ ÌÈÛ‹ ÊÚ¿Ô˘Ï· Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ ÙËÓ Ù¿ÈÛ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ·Ó‡·Ó‰ÚÔ˘ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿ÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹; ¶ÔÏÈÙÈ΋, ÎÏ¿ÌÈÓÁÎ, ·ıÏËÙÈο ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ·, ·ÛÙÈÎÔ› ̇ıÔÈ, talk of the town, fiÏ· ÌÂډ‡ÔÓÙ·È ÁÏ˘Î¿ Î·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· fiÏË fiÔ˘ fiÏ· Ì·ı‡ÔÓÙ·È. O ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ AÁÁÂϿη ¤Ú¯ÂÙ·È ÔÛÔÓÔ‡ˆ, ÔÈ ÁÈÁ·ÓÙԷʛۘ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÙ·˙‹ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· Ï‹ıË ÁÈ· ÚÔۤϢÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «Boom» Î·È Ù· ηχÙÂÚ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿ ·ÚÔfi ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ «Zuka» Ù˘ K·ÚfiÏÔ˘ NÙËÏ ·fi ÙÔÓ T¤Ô. MÂÙ¿ ÙȘ 3.00 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ·Ú·¯Ùfi˜ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜, ¿ÎÔ˘Á· N¿Ó· MÔ‡Û¯Ô˘ÚË Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ºÚ·ÓÎ ™ÈÓ¿ÙÚ· Î·È Â›· «ÙÈ;» ◊Ù·Ó ı¿! K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·: ƒÔÎ Ó‡¯Ù˜ ÛÙÔÓ «¶··Á¿ÏÔ» Ì ȉÚÒÙ·, live Ì¿ÓÙ˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹, Ì›Ú˜ Î·È ÛÙÚÈÊÙ¿ ÙÛÈÁ¿Ú·, ÎÔ›Ù· ηϿ ÙȘ ·Ê›Û˜ ÛÙ· ʈÙÔÙ˘¿‰Èη Î·È ÛÙ· Ê·Á¿‰Èη ÙÔ˘ NÙÔÚ¤ Î·È Â˘¯‹ÛÔ˘ ÙÔ˘˜ «¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿» ηıfiÙÈ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘˜. Black celebration

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô «M·Î‰fiÓ·˜», Ô·‰fi˜ ÙÔ˘ white power, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚ‹Ê·Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ∞ÚÂÈ·Ófi˜, Ô·‰fi˜ ÂÍÔÏÔıÚÂ˘Ù‹˜ Î·È ÙÔ˘ÚÎÔÊ¿ÁÔ˜; ¶Ô‡ οÓÔ˘Ó Úfi‚· ÔÈ ¶ÔÁÎÚfiÌ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ı· „˘¯·ÁˆÁÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ gathering ÛÙÔÓ MÂÏÈÁ·Ï¿ Ô˘ Ì·Ù·ÈÒıËÎÂ; ¶fiÛÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˜ η٤‚ËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË Ù˘ XÚ˘Û‹˜ A˘Á‹˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ·; IÛ¯‡ÂÈ Ô fiÚÔ˜ «ÊÚ··Ú¯¿ÈÓÙ», ÊÚ·‰¿‰Èη ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û ̷˘ÚÔ‡Ïˉ˜ Ì CD; H «Ì·‡ÚË» £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ȉÈfiÙ˘Ô˘ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È Â‰Ò, Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰Ò, Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË, ·ÏȇÂÈ Ô·‰Ô‡˜ ·fi ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ‹ Úfiı˘Ì· ·ÁfiÚÈ· Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÎËÚ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ MËÙÚÔÔÏ›ÙË ÕÓıÈÌÔ˘, ¯·Ï¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˘ fiÏ˘ Ô˘ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Û ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Î·È ¯·Ï·ÚfiÙËÙ˜. OÈ Ô·‰Ô› Ù˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ‰¤Ô˜ ÛÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘ ΢ڛԢ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ÛÙËÓ Orion TV, ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÙËÏÂÛÙ¿Ú §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂÛÙ Û¤ÏÂÚ ÙË «BÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜», fiÔ˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ì¿˜ Ú·ÓÙ›˙Ô˘Ó Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÁÈ· Ó· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ˘¿ÎÔ˘ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Î·È Úfiı˘ÌÔÈ ‰ÈÂıÓÈÛÙ¤˜. ◊Ù·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¯·›ÚÂÙÂ, ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¿ÏÈ, ηÈ, ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï TÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ì ÎfiÓÛÂÙ «Datsun Î·È Á·Ú›Ê·ÏÔ ÛÙ’ ·˘Ù›» Ô‡ Á˘Ú›ÛÙËÎÂ; ¶·ÚfiÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ÕÓˆ ¶fiÏË, ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È. ™Ù·Ì, ̛Ϸ! ∞


∞£∏¡∞

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 - ∆∂ÀÃ√™ 94 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™-WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ ∆∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞∆ƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

12o˜ ¢IE£NH™ MHNA™ ºøTO°PAºIA™

M 21 ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ Û 21 ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ô M‹Ó·˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ‰È·ÚΛ ·fi ÙȘ 19/9 ¤ˆ˜ ÙȘ 13/10/2005. T· Â›ÛËÌ· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙȘ 3 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2005, ÂÓÒ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ MÔ˘Û›ˆÓ MÂÓ¿ÎË, ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ AÈıÔ˘ÛÒÓ T¤¯Ó˘ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. Afi ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ‹‰Ë ¿ÓÔÈÍ·Ó Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ë ÌÈÎÚ‹ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÛÙÔ °ÂÚÌ·Ófi Stefan Moses ÛÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Goethe, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, Ë ¤ÎıÂÛË Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË KfiÓÙÔ˘ ÛÙËÓ Diana Gallery, Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ KfiÛÔ‚Ô, ÛÙÔ AÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÛÙÔ IÚ¿Î Î·È ·ÏÏÔ‡. ∂›Û˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ E 31 Gallery (23/9-26/10) Ë ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¤ÎıÂÛË «Fiction or not fiction», Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤ÓÙ ÁÓˆÛÙÒÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙˆÓ °ÈÒÚÁÔ˘ AÁÁÂÏ¿ÎË, Peter Garfield, Franka Hornschemeyer, Volker Kreidler Î·È Michael Kunze, ÂÓÒ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ 17 ŒÏÏËÓ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Ì ٛÙÏÔ «¶ÂÚÈÔ¯¤˜-KÔÈÓfiÙËÙ˜» ÛÙËÓ ¶ 37. ªÂ›ÓÂÙÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ www.hcp.gr. – ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫√À§√Àƒπ¢∏™

µ∞™π§∏™ ∫∞¡∆∞™, «∞¶√æ∏, ∫∂¡∆ƒ√ °ƒ∞ªª∞∆ø¡ ∫∞π ∆∂áø¡» (¢∂π¡√∫ƒ∞∆√À™ 35, 210 7227.009). ∂°∫∞π¡π∞: 11/10

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 25


ÂÈÏÔÁ¤˜ 19.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 28 [ÚÔÒÏËÛË: DarkCell, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 42Ø Tickethouse, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 84]. ™ÙȘ 25/9

TRIPLEX O¶ø™ REPHLEX TÚÈ‹ÌÂÚÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™ÙȘ 22/9 ambient techno ÙÔ˘ Chris Jeff, ÁÓˆÛÙÔ‡ ˆ˜ Cylob, Ì remix Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ Aphex Twin Î·È Autechre. AÎÔÏÔ˘ı› live ÙÔ˘ ¤ÙÂÚÔ˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹ Ù˘ ÂÙÈΤٷ˜ Rephlex, Ì-ziq, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ Björk. ™ÙȘ 23/9 live ·fi ÙÔ˘˜ Dmx crew, ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ Breakin’ records Ed Dmx Î·È ÌÂÙ¿ Ë d.j. Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Mira Calix, Ì ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ÛÙË Warp Î·È ÂÚÈԉ›˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Radiohead. ™ÙȘ 24/9 d.j. set ·fi ÙËÓ Andrea Parker, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ Depeche Mode Î·È ÙÔÓ Sakamoto. Bios, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 15 (22 & 23/9), ú 10 (24/9). EÓÈ·›· ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÚÈË̤ÚÔ˘: ú 20

CLUBBING

º∞¡∏ °ƒÀ¶∞ƒ∏

TEXNH

210 5248.077. EÁη›ÓÈ·: 15/9, 20.00. M¤¯ÚÈ ÙȘ 6/10

ºANH °PY¶APH ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë 6Ë ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ º·Ó‹˜ °Ú˘¿ÚË, fiÔ˘ Ë ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ¤ÚÁ· ÁÂÌ¿Ù· ·È‰È΋ ·ıˆfiÙËÙ· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó, ¿ÓÙÔÙ fï˜ Ì ÊfiÚ̘ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ·Ú¿ ÙÔ Ó·ÚfiÓ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘. T· ¤ÓÙÔÓ· Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ë ¯ÂÈÚÔÓÔÌȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ fiÔ˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ‚˘ıÈÛÙÔ‡ÌÂ, Û·Ó ÌÈ· ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙËÓ fiÌÔÚÊË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜. A‰¿Ì, N. B¿Ì‚· 5, Ï.

«∏ ∆∂á∏ ∆√À ∫§∂π¢π√À. 20 ∞πø¡∂™ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™ I™∆√ƒπ∞™» ™ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Ù˘ AıËÓ·˝‰·˜ Ë AıËÓ¿ ™¯ÈÓ¿ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¤ÎıÂÛË Ì ÂÚ›Ô˘ 800 ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÎÏÂȉȿ Î·È ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ·fi ÙÔÓ 1Ô ·È. Ì.X. ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ B' ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AıËÓ·˝˜, K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈ-

KÔÏˆÓ·Î›Ô˘, 210 3601.779. M¤¯ÚÈ ÙȘ 30/9

«A¶OTY¶øMATA 2005» ™ÙËÓ 11Ë ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ (IIEK Leica Academy) ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. Leica Academy, YÌËÙÙÔ‡ 243, 210 7525.328. M¤¯ÚÈ ÙȘ 8/10. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË

«+¶∞π°¡π∞» ∏ ™ÔÊ›· K˘ÚÈ·ÎÔ‡ Î·È Ë M˘ÚÙÒ ™Ù·ÌÔ‡ÏÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÂÈηÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÎÔÏ¿˙.

Îfi˜, 210 3480.000. M¤¯ÚÈ ÙȘ 18/10

IÔ‡ÓÈÔ. EÓÓ¤· Û˘Óı¤Ù˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙË ÌÂÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯ÔÚÈÎÒÓ Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ Ô K. X. M‡Ú˘, ÂÓÒ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÚfiÛÙ·ÁÌ· ¤¯ÂÈ Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. E› ÛÎËÓ‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ™›ڷ˜ ™›ڷ˜, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ AÚÁ˘ÚÒ K··ÚÔ‡ Î·È B·Û›Ï˘ MÔÛ¯ÔÓ¿˜, Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ. AıËÓ·˝˜, K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·-

O¶EPA

ÓÈÎfi˜, 210 3480.000. ŒÓ·ÚÍË: K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.) ¢È¿ÚÎÂÈ·: 25/9 - 2/10

«√π ¶∞§π∞∆™√π» TÔ EÏÏËÓÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË fiÂÚ· ÙÔ˘ PÔ˘Ù˙¤ÚÔ §ÂÔÓη‚¿ÏÔ, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ºÚ¿ÓÎÔ T˙ÂÊÈÚ¤ÏÈ. EÎÙfi˜ Ù˘ ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ Ô T˙ÂÊÈÚ¤ÏÈ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÛÎËÓÈο Î·È ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜. H ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È ÙÔ˘ M·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ™ÙÂÊ·Ó¤ÏÈ Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ù˘ P·˚ÌfiÓÙ· °Î·ÂÙ¿ÓÈ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë OÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È Ë XÔÚˆ‰›· Ù˘ EıÓÈ΋˜ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜. TÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓ‡ԢÓ: Al. Cupido (K¿ÓÈÔ/¶·ÏÈ¿ÙÛÔ˜), V. Villarroel (N¤‰·/KÔÏÔÌ›Ó·), Al. Agache (TfiÓÈÔ/T·ÓÙ¤Ô), M. Milhofer (M¤Â/AÚÏÂΛÓÔ˜), L. Salsi (™›Ï‚ÈÔ). ∏ÚÒ‰ÂÈÔ. ŒÓ·ÚÍË: 20.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 110, 85, 65, 45, 35 [ÚÔÒÏËÛË: KÂÓÙÚÈο T·Ì›· ºÂÛÙÈ‚¿Ï (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39) Î·È ∏ÚÒ‰ÂÈÔ, 210 9282.900]. ™ÙȘ 24, 25, 26/9

ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278. EÁη›ÓÈ·: 22/9, 20.00. M¤¯ÚÈ ÙȘ 7/10

MOY™IKH

«√π ∞ƒÃ√ª∂¡√π» OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË-·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÏȉÔÊfiÚˆÓ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ K. §·‰È·Ófi˜, P. M·ÏÙ·Ù˙‹, N. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, B. K·ÚÔ‡Î, A. K·Û¿˘, ¢. ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. Gazon Rouge, BÈÎÙ. O˘ÁÎÒ 15,

XOPIKA ’05 - AIøNIA £HTEIA ™TO KA§§O™ E·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· Ï›Á˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̤۷ ·fi ›ÎÔÛÈ ¯ÔÚÈο ·Ú¯·›ˆÓ ÙÚ·Áˆ‰ÈÒÓ Î·È ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÌfiÓÔ ÁÈ· 7 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ

26 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

SOCRATES TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯‹Ì· ¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ °. ™¿ı·˜, AÓÙ. TÔ˘ÚÎÔÁÈÒÚÁ˘ Î·È HÏ. MÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·˜ Ì ÁÂÓÓ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ·fi... ÎÒÓÂÈÔ. M ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ AÓÙ‡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Â˘Úˆ·˚΋ ηÚȤڷ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70. E·Ó·Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó ÙÔ 1999 Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË Ó¤· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. M·˙› ÔÈ Liber Animus. ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¶¿ÚÎÔ AÓÙÒÓË TÚ›ÙÛË, ÿÏÈÔÓ. ŒÓ·ÚÍË: 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™ÙȘ 23/9

VNV NATION Afi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ EBM Ì ̤ÏË ÙÔ˘˜ Ronan Harris (ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛÙ›¯ÔÈ, ʈÓËÙÈο) Î·È Mark Jackson (ÓÙڷ̘). ¶ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ›Ûˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «Matter & Form». ¢È·Û΢¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ «Paint it Black». EÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats Î·È Ê¢Á¿Ù˜ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ˜. M·˙› ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› [:SITD:], ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Soman, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ industrial ‹¯Ô. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Astralon. Club 22, BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, Aı‹Ó·, 210 9249.814. ŒÓ·ÚÍË:

TO CLUB 22 E¶I™TPEºEI ™TH £E™H TOY ™ÙË BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. •ÂΛÓËÌ· Ì ÙÔÓ ¶¿Óˆ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. TË ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· ·Ó¤Ï·‚Â Ë E‡· N¿ıÂÓ·, Ô˘ ‹Ù·Ó ›Ûˆ ·fi ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «Hedwig and the Angry Inch» Ù˘ E‚Âϛӷ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·. K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ·Á·Ë̤ӷ concept parties ı· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ Ì Ӥ˜ ȉ¤Â˜ ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜. ¢ËÏ·‰‹, ÂÏÏËÓÈο ∫¿Ùˆ, ͤӷ ¶¿Óˆ. ∫¿Ùˆ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ÕÓˆÛ˘, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ «Pfi‰ÔÓ» ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘ Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ ÂÏ›˙·ÌÂ. ŒÚ¯ÂÙ·È Î·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ E‚Âϛӷ˜ ¶·Ô‡ÏÈ· Î·È Ì·˙› ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. Stay tuned. Club 22, BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9249.814

ETOIMA™OY °IA... REWORKS FESTIVAL ¶fiÛÔ Î·ÈÚfi ¤¯ÂȘ Ó· ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË; AÓ ÙËÓ ·ÎÔ‡˜ Ì electronica, the time is now. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· Ó¤Ô project ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙȘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ÎÔÏÂÎÙ›‚· NON Î·È Ô «M‡ÏÔ˜» Û ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ Ù˘ £ÂÛ/ӛ΢. K·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ‰Âο‰Â˜ ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÎËÓ‹˜, fiˆ˜ o °¿ÏÏÔ˜ Agoria Ù˘ ÂÙÈΤٷ˜ Pias, ÔÈ Swayzak Ù˘ K7 Ô˘ ›‰·Ì ÛÙÔ Synch, o Alex Smoke Ù˘ Slam Rec., ÔÈ ÙÚÔÌÂÚÔ› Munk Ù˘ Gomma Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ B, Ison, Johhny Mass Ì·˙› Ì showcase Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈ΢ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÂÙÈΤٷ˜ Poeta Negra. H ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ 17 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÚÔÒÏËÛË Î·È 22 ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. M˜ Î·È ‰Â˜: www.reworks.gr

™EMINAPIA £EATPIKH A°ø°H ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı·ÙÚÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙË MÈÎÚ‹ ¶fiÚÙ· Ù˘ •¤ÓÈ·˜ K·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ˘fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¶¤-


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ «A.V.» ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· ∆‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó·, ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310, ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr.

Á΢˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘. A¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·È‰È¿ Î·È ÂÊ‹‚Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. MÈÎÚ‹ ¶fiÚÙ·, 210 3249.829

£EATPO-EP°A™THPIO ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ÙÔ £¤·ÙÚÔ-EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙÚ›ÌËÓ· Ì·ı‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù¯ÓÈο ÂÊfi‰È· ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË. ∫Ú¿ÙËÛË ı¤Û˘ ··Ú·›ÙËÙË. £¤·ÙÚÔ-EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, AÁ. £¤ÎÏ·˜ 16, æ˘ÚÚ‹, 210 3252.676, 210 6469.425, 6937 203414

TANGO ARGENTINO ª·ı‹Ì·Ù· ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ Ù¿ÓÁÎÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 18.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 22.00. M ¤Ó· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·... Academia del Tango, EÚÌÔ‡ 129, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3310.605

AGAMA YOGA ™E A£HNA KAI £E™/NIKH °È· ‰‡Ô ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ô ÔχÂÈÚÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ Agama Yoga Swami Vivekananda ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ó¤· Ó¢-

Ì·ÙÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. M ·Ú·‰ÔÛȷο ΛÌÂÓ· ·fi ÙË °ÈfiÁη Î·È ÙË MÂÙ·Ê˘ÛÈ΋, Ú·ÎÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· asana-s, ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ‚·ı‡ÙÂÚˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 6945 232.582, www.agamayoga.com. ™ÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙȘ 30/9, 1 & 2/10Ø ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙȘ 7, 8 & 9/10

™π¡∂ª∞ «H EYKO§H §IA» ™ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓ/ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ ı· οÓÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÌȤڷ Ë Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ B·ÁÁ¤ÏË ™Â˚Ù·Ó›‰Ë «H ‡ÎÔÏË §›·» (‚Ï. «AÈÒÓÈÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜»), Ì ı¤Ì· ÙÔ Âȉ‡ÏÏÈÔ ÂÓfi˜ ÔÚÙȤÚË ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÎÏ·Ì Û ÎÚ›ÛË ËÏÈΛ·˜, Ì ÙË ÁfiÓÔ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. OÈ S/M Ù¿ÛÂȘ Ù˘ §›·˜ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ ™¿‚‚· Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙÔÓ Ì·Ì¿ Ù˘ Î·È ¤Ó· ÂÚ›ÛÙÚÔÊo Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ·fi Ì˯·Ó‹˜ ÂΉÈÎËÙÈÎfi˜ ıÂfi˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ °. ¶··˙‹Û˘, ÕÓÓ·M·Ú›· ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, M. I·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, E‡· £ÂÔÙÔοÙÔ˘, T. Z·¯·Ú¿ÙÔ˜, AÏ. K·ÏÙÛ›ÎË Î.¿. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏË Â›Ó·È Ë §›·; KÈÓ/ÊÔ˜ AfiÏψÓ, ™Ù·‰›Ô˘ 19. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24/9, 20.30 ºI§M+ BINTEO M ٛÙÏÔ «144 ·Ó¿Û˜ ÂÏ¢ıÂ-

Ú›·˜...» Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 144 Ù·ÈÓÈÒÓ ·fi 45 ¯ÒÚ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ 24/9 ˆ˜ ÙËÓ 1Ë/10 ÙÔ 7Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓfiÚ·Ì· AÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÊÈÏÌ Î·È ‚›ÓÙÂÔ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ P¤ÓÙË. M ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚‹Ì· ÂχıÂÚ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ӤԢ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï· studio, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÚˆÙfiÏÂÈ· ‹ ÌË ¤ÚÁ·.ŒÓ·ÚÍË ÚÔ‚ÔÏÒÓ: 17.00. KÈÓ/ÊÔ˜ ™ÈÓ¤ ŸÓÂÈÚÔ ¢‹ÌÔ˘ P¤ÓÙË, XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È M·ÏÙ·Ù˙‹, ¿ÚÎÔ µ˘ÚÛԉ„›Ԣ. ¶ÏËÚ.: www.independent.gr

∂∫¢∏§ø™∏ °IATPOI TOY KO™MOY T· 15 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ °È·ÙÚÔ› ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘ Û ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ T¯ÓfiÔÏË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ ÛÙȘ 27 Î·È 28/9, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ. TÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ‰È‹ÌÂÚÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Û˘Ó·˘Ï›·, ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓ›·˜, ethnic ‚Ú·‰È¿, ¤ÎıÂÛË ·È‰È΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ Ù¿ÓÁÎÔ Î.¿. T¯ÓfiÔÏË, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È

H «A.V.» Î·È Ë NEOSET Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙË ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÒÚ·

ADVERTORIAL A.V.

EÈÎfiÓ˜ ¤¯ˆ, ¿ÚÂ, ¿ÚÂ!

R aining

T›ÔÙ· ηχÙÂÚÔ ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹ Ù¤ÏË ™Â٤̂ÚË. M¤Û· Û οı ÛÙ¿Ï· fiÌÔÚÊ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ·Á¿˜ Ô˘ ¢‰ÔΛÌËÛ·Ó Û οÔÈÔ ¯ÒÚÔ Ì·ÁÈÎfi, ·Ó·ÌÓËÛÙÈΤ˜ „ȯ¿Ï˜ ·fi ÙfiÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Á˜, ÛÙ·ÁfiÓ˜fiÌÔÚÊ· ‚ϤÌÌ·Ù·, fiÏ· ¯·Ï·ÚˆÙÈο „˘¯Ô¯·ÌfiÁÂÏ· ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ô ‡ÓÔ˜ Ô ıÚÈ·Ì‚ÈÎfi˜. N·È, ¯·Ï·ÚˆÙÈο Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ Î¿ı ̤ڷ! MËÓ ·ÎÔ‡˜ ÛÙÔ Ú¿‰ÈÔ Î·È ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ «Â˘¯¤˜ ÁÈ· ηÏfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ», «Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ٤ÏÂÈ· Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈο», ÔÈ Ì¤Ú˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ı·ÏˆÚ‹ ÙÔ˘ ηӷ¤ ‹ ÙÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡. TÔ ·Á¯ˆÙÈÎfi ΢ӋÁÈ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ οı ̤ڷ˜, ÔÈ ÈÔ Î·ÏÔÎÔ˘Ú‰ÈṲ̂Ó˜ ÒÚ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÔ˘ ¯ÒÚÔ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ÈÔ ÛÈÓȤ ÂÔ¯‹ ·fi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ ÌÔÛ¯Ô‚fiÏËÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌfiÚ·: ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ¤‰ˆÛ ÙÔÓ Î·ıˆÛÚ¤ÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘. K·ÏÒ˜ ÙÔ!

pleasure! 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 27


¶√À ∆ƒøª∂

°∂À™∏

* C ú úú úúú • ∫ ª

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ∞ÓÔȯÙfi ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ

∆È̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

OCTOBERFEST: ™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ Ì›Ú·˜ T˘ MAƒπ∞™ Ãπø∆∏ TÔ Octoberfest Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì›Ú·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ٤ÏÔ˜ ™Â٤̂ÚË ÛÙÔ MfiÓ·¯Ô, Ì ¿Óˆ ·fi 7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛΤÙ˜. K·È fiˆ˜ ϤÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ Ù˘ B·˘·Ú›·˜ Ì ÙËÓ ÚÈÁΛÈÛÛ· TÂÚ¤˙· Ù˘ ™·ÍÔÓ›·˜. O ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Á¿ÌÔ˜ ÙÂϤÛÙËΠ۠¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÈ‚¿‰È Î·È Ù· ÁϤÓÙÈ· ÎÚ¿ÙËÛ·Ó 16 ̤Ú˜. H ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Octoberfest ›¯Â ÌfiÏȘ ÁÂÓÓËı›. AÓ fï˜ ÂÛ‡ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ Ó· ÂÙ·¯Ù›˜ ̤¯ÚÈ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜ ηıfiÏÔ˘. TÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Octoberfest Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û ÊÈÏÈÎfi, ¿ÓÂÙÔ Î·È ÚÔ˘ÛٛΠ¯ÒÚÔ, Ì ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ Ôχ ʤÚÓÂÈ ÚÔ˜ MfiÓ·¯Ô Î·È Ì ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ˜ ÚfiÛ¯·Ú˜, Â͢ËÚÂÙÈΤ˜ Î·È Úfiı˘Ì˜ Ó· ÛÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ ÔÙfi, ÙËÓ Ì›Ú·. K·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙË ÙÔ˘ ÁÈÔÚÙ‹ Ì›Ú·˜ Î·È Û ηÏ› Ó· ¿ÚÂȘ ̤ÚÔ˜. ¢‹ÏˆÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 22 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ (Û‹ÌÂÚ·), ÙËÓ K˘Úȷ΋ 25, ÙËÓ TÚ›ÙË 27 Î·È Ì˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. O ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰Â›ÓÔ 4 ·ÙfïÓ, ‰ÒÚ· Û˘ÏÏÂÎÙÈο Î·È ·˘ıÂÓÙÈο Î·È Ê˘ÛÈο ÔÙ‹ÚÈ Ì Ì›Ú· ÁÂÌ¿ÙÔ fiÏË ÙË ‚Ú·‰È¿. TÔ ÈÔÙfi ʤÚÓÂÈ Î·È Ê·ÁËÙfi, Î·È ·˘Ùfi ÙfiÛÔ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› fiÛÔ Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿. £· Û˘Óԉ‡ÛÂȘ Ì ·˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈο Ê·ÁËÙ¿, ÎfiÙÛÈ ¯ÔÈÚÈÓfi, ÏÔ˘Î¿ÓÈη ¯ˆÚÈ¿ÙÈη ‹ ·fi ·ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ, ÍÈÓÔÏ¿¯·ÓÔ, ˆÚ·Èfiٷٷ ÛÓ›ÙÛÂÏ ¯fiÊÌ·Ó ‹ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡ Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ·. ¶·Ù·ÙԇϘ ÛÊ‹Ó˜ (Ì ÙË ÊÏÔ‡‰·), ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ‹ Û ·‚Ô˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Û¿ÏÙÛ˜ ı· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ. O ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È light ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÎÔÌ„Ô‡˜. AÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‹ ·˜ ¿ÏϘ ÒÚ˜, Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÈϤÍÂȘ ·fi 94 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜ ‹ ·fi ÔÎÙÒ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚·Ú¤ÏÈ· (draughts) Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Û ÔÙ‹ÚÈ·, ηӿÙ˜, ÌfiÙ˜ ‹ Û flamingo, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ÙˆÓ 2, 5, 3 ‹ 5 Ï›ÙÚˆÓ Ô˘ ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂÛ·È ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ·fi ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ï· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. £· ÎÏ›ÛÂȘ Ì Á¢ÛÙÈÎfiٷٷ ÛÈÙÈο ÁÏ˘Î¿, fiˆ˜ Ù¿ÚÙ· ‹ ÌÔ˘˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡, ·Ó·ÎfiÙ· ‹ kasekuchen (ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ cheese cake) ÁÈ· Ó· Â›Û·È ÈÔ Ôχ ÛÙÔ Îϛ̷. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÙÔ Octoberfest Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË 1.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (·ÓÔȯÙfi ̤¯ÚÈ ÙȘ 3.00-3.30). ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È happy hour (ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜) ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 6.007.00 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ (ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Î·È ·‰ÂÏÊfi ηٿÛÙËÌ· ÂΛ) ‹ 7.008.00 Ì.Ì. ÛÙËÓ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÊԉȷÛÙ›˜ Ì οÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ (¿ÏÈ Ì ÚÔÓfiÌÈ· Î·È ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜). T¤ÏÔ˜, ·Ó Â›Û·È Û˘ÏϤÎÙ˘, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÁÓ‹ÛÈ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ‚·˘·Ú¤˙Èη ÔÙ‹ÚÈ· Û ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ giftshop ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Octoberfest, AÁ›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999Ø AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ beer@octoberfest.gr 28 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 46, °Î¿˙È, 210 3423.809, 3468.604

∫¤ÓÙÚÔ

Afi ÙȘ ÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úú DIRTY STR.EAT

A°√ƒ∞

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238 / X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

¶∞ª∂ °π∞ ª¶πƒ∂™...

›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. AʤÛÔ˘ ¿ÊÔ‚· ÛÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ KÏ·Ô‡ÓÙÈÔ Î·È ›ÛÙ„ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÙ۷ڤϷ ÌԇʷÏÔ. ∆ËÏÂÊÒÓËÛ ·Ó ı¤ÏÂȘ ı¤ÛË ÛÙÔ parking. ú DIRTY GINGER

¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi, Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿. ∞¶§∞ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞-¢∂•π∞ AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3422.380/ ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

ŒÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ Aı‹Ó·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Í¯·Ṳ̂ÓË Î¿ÔÙ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ¶È¿Ù· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ Î·È ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Î·Ïfi „¿ÚÈ. ∫¿‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú • ABREUVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

Afi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ·Á·Ë̤ӷ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙ˘Ï. ¢ÚÔÛÂÚfi˜ ΋Ô˜. úúúM AVALON §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ̇‰È·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ bar Î·È ¯·ÚÌ¿ÓÈ ·fi jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ¶ÔÙfi 7 ¢ÚÒ, Ê·ÁËÙfi 25 ¢ÚÒ. B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

Roof garden Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∂ÌÓ¢Ṳ̂ӷ È¿Ù· ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. úúú BRASSERIE B√∆∞¡π∫√™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36 (¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ «AıËÓ·˝˜»), µÔÙ·ÓÈÎfi˜

M¤Û· ÛÙËÓ «AıËÓ·˝‰·» (ÌÔÓ·‰Èο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ô˘ ηٿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’20 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ˆ˜ ÂÚÈÔ˘ÚÁ›·), Ë «Brasserie BÔÙ·ÓÈÎfi˜» ÚÔÛʤÚÂÈ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÙË MÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ·Á·Ë̤Ó˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ™ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ «AıËÓ·˝‰·˜» ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ‰ÂȘ. ú ª BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

§ÈÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ «ÛÔ‚·ÚÔ‡» ÓÙÈ˙¿ÈÓ, Ì ·Ï¿ È¿Ù· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ «·ÌÈÁ¤» ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úú • ª CLAVDIOS µÂ˝ÎÔ˘ 38, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9235.128

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›·

™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ ·˘Ï¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ «Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘» ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ, hot dog, fish ’n’ chips, ÎÂÌ¿ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ Î.¿.), ı· ÈÂȘ ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ˆÚ·›Â˜, ÍÂÛËΈÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. °È· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, ÌÂÁ¿ÏÔ˜, arty ‰È¿ıÂÛ˘, ¯ÒÚÔ˜ ̤۷. ú• GALAXY µ∞R •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ ª·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GB CORNER •ÂÓ. «Grande Bretagne», Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & ¶·Ó/Ì›Ô˘, 210 3330.000

•ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. ªÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· business lunches Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È grill ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úúú ∫ ª GRAND BALCON •ÂÓ/¯Â›Ô «St. George Lycabettus», KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712

AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Ì 70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ. ™ÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. £¤· fiÏË Ë fiÏË Î·È Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋. úúú • EL BANDONEON MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.643

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô Ó¤Ô ÛÙ¤ÎÈ Ì ÎÚ¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› «Maradona» Î·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ Û˘Óԉ›· bandoneon. £∞§∞∆∆∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·ÊÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÔÏfiÊÚÂÛη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË. úúú KYOTO °·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406

OÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙È΢ ηٷÁˆÁ‹˜. AÓÔȯÙfi ÌfiÓÔ ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÛÙÔ roof garden. ú §BYB MËı‡ÌÓ˘ 27A, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8659.429

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈfi ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂȘ ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÛÙ› O˘ÎÚ·Ó›·. °È· Ê·ÁËÙfi ‹ ÔÙfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ fiÌÔÚʘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ¯·ÚÙ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶·Ú¿ÁÁÂÈÏ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ ∫Ȥ‚Ô˘ Î·È ‚fiÙΘ Î·È ¿ÎÔ˘Û ԢÎÚ·ÓÈ΋ Ô ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó Û·Ì¿ÓÈ· ÛÙÔ Ì·Ú. ú ∫ MALVAZIA AÁ·ıË̤ÚÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3417.010

•¤¯·Û ·fi Ô‡ ‹Úı˜, ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ¤Ó· ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÎÂÏ¿ÚÈ Î¿Ô˘ ÛÙË MÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿. MÂÛÔÁÂȷ΋

ÎÔ˘˙›Ó·. úú• MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.900

¶Ôχ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ë ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ú MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ì·Ú›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

TÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÌψӻ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂÍÈοÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ÌÔ˘Ú›ÙÔ˜, ·¤ÁÈ· Î·È Ê·¯›Ù·˜ ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M·Ú›·˜-ÕÓÓ·˜ °·Ì¿È. ™ÙÔ roof garden ı¤· AÎÚfiÔÏË. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

ÕÊÈÍË ·fi ÙÔ M·Ó¯¿Ù·Ó. M›ÓÈÌ·Ï ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ Û ÁÎÚÈ Î·È Ï¢ÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. M¤ÏÈ Î·È Ú·Î› ·fi Ù· K‡ıËÚ·, Ù˘ÚÈ¿ ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË, ¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ· Û ÌÂÁ¿ÏË Á˘¿Ï· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÂΛÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ÛÔ˘ Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘Ó. AÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ oyster Ì·Ú. OˆÛ‰‹ÔÙ ÎÚ¿ÙËÛË. úúú NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585

™ÙȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜), ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú √ƒπ∑√¡∆∂™ §À∫∞µ∏∆∆√À §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065

Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÏÈÙfi ¯ÒÚÔ Ì ʷÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. úúú STARS •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

∫Ï·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™Ù· Û˘Ó ÙÔ Â˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, Ë ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ô Î‹Ô˜ ¤Íˆ. úú ∫ ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

∂ÎÏÂÎÙ‹ fusion ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ ∑ÂÚfiÌ ™ÂÚ¤˜, Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ∑·Î ™ÈÌÔ˘¿. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. ∫‹Ô˜ Ì Èı¿ÚÈ· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.úúú ∆√ ™¶ITI TOY K. ¶I§¶OY§ -∆ƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞ A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

∞fi Ù· ηχÙÂÚ· roof garden Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ chef Robert Serwatka. ∫ÔÛÌÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ¿„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. úúú THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi Î·È ·¤ÚÈÙÙÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Deliveryú

µfiÚÂÈ· 21 KoÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230621

ÿÛˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘. MÔÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. úúú PASTERIA (LA)

∂͢Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. úú A§ªÀƒ∞

TÛ·Î¿ÏˆÊ 18, KÔψӿÎÈ, 210 3632.032

∞fi ÙÔ˘˜ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Ì 70s ÊÂÚ ÊÔÚ˙¤. ºÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·, ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË. úú ∫ ART DECO

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙˆÓ Á¢ÛÙÈÎÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

∞fi ÙËÓ ∆˙¤ÓË Î·È ÙÔÓ º›ÏÈÔ ™ÔÊÈ·Ófi ˘¤ÚÔ¯· È¿Ù· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú ª PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È ·fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ó· ÛÔ˘ ʤÚÔ˘Ó Ì·˙› Î·È ÙËÓ «A.V.» POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O ۯ‰fiÓ ŒÏÏËÓ·˜ IÙ·Ïfi˜ AÓÙfiÓÈÔ ÛÙ‹ÓÂÈ ÔÈÓÔÌ·ÁÂÈÚÂ›Ô ÌÈÎÚo‡ÏÈ, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜, Ì ·˘ıÂÓÙÈο ÈÙ·ÏÈο Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. úª• 48 THE RESTAURANT AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082

O ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ο‚·. ∞›ıÚÈÔ Ì ÓÂÚ¿ Î·È ˙ÂÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. úúú ª ST’ ASTRA •ÂÓ/¯Â›Ô «Park», Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

ªÂ executive chef ÙÔÓ Herve Pronzato Ô˘ ·›˙ÂÈ

¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109

KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 12, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6849.240-1

T¯ÓÔ-ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÔÏ˘Â›Â‰Ô ÓÙÂÎfiÚ, lounge ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤: steak Ì ۿÏÙÛ· ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ Î·È ÏÈÓÁÎÔ˘›ÓÈ ·ÛÙ·ÎÔ‡ Ì ̿ÓÁÎÔ Î·È ‚·Ó›ÏÈ·. BELLAMORE RISTORANTE ¶Ï. AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.555

NˆÚ›˜ ÁÈ· ηʤ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÛÙÔÓ Î‹Ô (4.307.30 ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÈÙ·ÏÈο ÁÏ˘Î¿), ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë AÓÙÔӤϷ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úú °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜ Û ¤Ó· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi. ¶È¿Ù· ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. úú M COSMOS OÌ‹ÚÔ˘ 8, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.150

¶È¿Ù· Â͈ÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜ ·fi ÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ ∆˙Ȥڷ, ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙȘ Á‡Úˆ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¤Ó· cosmopolitan. úú DEALS ¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ 10, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6773.183

ÕÓÂÙÔ˜ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔȯ›Ô

ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Ì·Ú ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û˘Óԉ›· Ô‡ÚÔ˘. úú • DISH A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 6936 452318

∆Ô ÁÓˆÛÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «∞ÛÎÏËÈÔ‡ °ˆÓ›·» ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ. ™ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ Î‹Ô ÙÔ˘ ÚÒËÓ «∑·ÊÂÚ¿ÓÔ» Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. úú ∂¡√∆∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ, Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ΋Ô˜ ›Ûˆ. ú E™∆π∞∆√ƒπ√ 102 §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 102, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8101.875

OÏ¿ÓıÈÛÙÔ˜ ΋Ô˜, ÌÂ˙¤‰Â˜ οو ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ·, ÎÔ˘˙›Ó· Û ÂÏÏËÓÈÎfi Ù¤ÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜, ÂÎÏÂÎÙfi „¿ÚÈ Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· ·ÂÚÈÙ›Ê. K∞™∆∂§√ƒπ∑√ ¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ. ∞˘Ùfi Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜ ʤÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÙÔ café-restaurant «Breeze» ÁÈ· all day ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úú ú Kƒ∏™™∞ °∏ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ê·ÁËÙfi ·˘ıÂÓÙÈο ÎÚËÙÈο. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª MAYOR X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 92, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.460

KfiÎÎÈÓÔ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· muy espanol, ¤ÍÔ¯· tapas ÁÈ· ·Ú¯‹ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. æ¿Í ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈο Î·È Ù· Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. úú ª∂™√°∂π∞∫√ (∆√) ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 47 & ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6149.000

ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ú M¶EP¢EMA B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

£· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÙËÓ ÂȘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·. °ÓˆÛÙ‹ Î·È ·Á·ËÙ‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ηÏfi Ê·ÁËÙfi Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ (Ô §¿Î˘ ºˆÙÈ¿‰Ë˜ ‹Ù·Ó ÚÒËÓ Ô‰ËÁfi˜ Ú¿ÏÈ). úú ∫ MR. VONG E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 13, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6250 305

Multi-ethnic ÊÈÏÔÛÔÊ›· Û ÌÈÎÚfi ΋Ô. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ú NORTH STAR X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3

KÚ¤·Ù· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη Ì·¯·ÚÈο, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Á‡ÛÂˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ̤۷ Û ÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó·. AÓÔȯٿ οı ̤ڷ ·fi 20.00 (Î·È K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ). OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 / AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110

A˘ıÂÓÙÈο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡-


ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ Ì ÍÈÓÔÏ¿¯·ÓÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ, ̤۷ Û ‹ÏÈÓ· ÔÙ‹ÚÈ·, ηӿÙ˜, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ! ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ·ÁfiÚ·Û ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ ‚·˘·Ú¤˙ÈÎÔ ÔÙ‹ÚÈ Ô˘ Û’ ·Ú¤ÛÂÈ ·fi ÙÔ gift shop. ú ¶∞§π∞ A°√ƒ∞

¡fiÙÈ·

ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. úúú ª • I™TIO¶§O´KO™

BA§ENTINA

AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003

¡Â·ÓÈÎfi Î·È cÔzy, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÁÈ· Û·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi Î·È ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ¶I¶EPIA

Œ¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· 34 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¯ÒÚÔ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ú K M BOUILLABAISE

AÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Î·È ¿ÏÈ „¿ÚÈ. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú ª PIAZZA MELA §. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596

KÔÌ„fi, Ôχ ÎÔÌ„fi, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ۤӷ Ô˘ ̤ÓÂȘ ‚fiÚÂÈ· Î·È ÂÙ¿¯ÙËΘ ̤¯ÚÈ ÙÔ (‰ÈÏ·Ófi) Baccarat ηٿÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Ù˘ Û·Ì¿ÓÈ·˜. AÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ôχ ÓfiÛÙÈÌ· Î·È ÎÔÌ„¿ ÊÙÈ·Á̤Ó˜. úúú ¶√∆√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911672

÷Ϸڿ ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ˘, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È funky ‹¯ÔÈ. ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. ∆ÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î¿ıÂÛ·È ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi, ¯·ÌËÏ¿ ʈÙÈṲ̂ÓÔ Î‹Ô ÙÔ˘. H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘı· Û ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ô Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. úú SALT & PEPPER’S §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840

øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜, Ì Ì·Ú ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÙfi Û ÌÈ· ¿„ÔÁ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·. M ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÎÏÂÎÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 30 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • SEMIRAMIS RESTAURANT X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. «Semiramis»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË Î·È Â›Û˘ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ ÈÛ›Ó·. úúú SQUARE SUSHI ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 65, KËÊÈÛÈ¿, 210 8081.881

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÛÙ˘Ï ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ maki Î·È nigiri sushi. úúú TUTTI A TAVOLA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765

ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜, ÛÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úú Xƒøª∞∆∞ µÀ£√À EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152

æ·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. úúú

§˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 235, K·ÏÏÈı¤·, 210 9431.871

M·ÓÙ›, ÈÚÔÛΛ, ÌÔÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘, fiÙ·Ó ÙȘ Ì¿ıÂȘ, ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. C ∫ ª BARBA LAZAROS

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÛÔ‡· ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ ÊÚÂÛÎfiٷ٘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·. úú K M CADKO §¿ÌÚÔ˘ K·ÙÛÒÓË 63, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9412.207

°ÂˆÚÁ›· Î·È PˆÛ›·, ·Á¿Ë ÌÔ˘! ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È ı· ›ÓÂȘ... ‚fiÙη ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜. ú CAFÉ TABAC §ËÙÔ‡˜ 11 (ÍÂÓ. «The Margi»), BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9670.924

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi chic restaurant Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9813.950

™ÙËÓ ·ÓÔȯً ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó burgers, Û·ÁΤÙÈ, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÚÈ˙fiϘ. I‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙË ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÛÔ˘ fiÚÂÍË ‹ ÁÈ· ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ ‚Ú·‰ÈÓfi Ï›ÁÔ ÚÔÙÔ‡ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂȘ ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÛÔ˘ ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÎÏ·Ì-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Bebek (ÙÔ «Bebek» ¢Â˘Ù., TÚ. ÎÏÂÈÛÙfi). ú • LIS CAFE

ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ· Î·È ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úúª VICENZO

¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, KfiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ P·Ê‹Ó·˜, 22940 75888

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «Cilentio» ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙË ƒ·Ê‹Ó·. £· ¢¯·ÚÈÛÙËı›˜ ÙË ‚fiÏÙ·, ı· ÓÈÒÛÂȘ ÂÓÙÂÏÒ˜ «by the sea» Î·È ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜, Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú ª MÀ£√™ ∆∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. «Divani Apollon Palace & Spa»), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

M. MfiÙÛ·ÚË 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.032

EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈÎÈÏ›· Û ›ÙÛ· Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ caférestaurant ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ chef ÙÔ˘ «La Strada». úú ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™

™ÙË Pfi‰Ô ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ÔÏÏÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ÕÊı·ÛÙ· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜ ·fi Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ÛԢͤ Ë ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·. úúú PIN UP

∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

ºÈÏ›Ô˘ 23 & AÎÙ‹ ¢ÂÏ·‚¤ÚË, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú GENOVESE B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 99, BԇϷ, 210 8958.400-1

H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Michele Conforti ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ «Sale & Pepe». ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª ∫ JIMMY AND THE FISH ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 46, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4124.417

∆Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ» „¿ÚÈ. úú ª I£∞∫∏ AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. ¶ÔÏÏÔ› ͤÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô. ÕÊı·ÛÙË „·ÚÔÊ·Á›· ηÈ

Afi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ fiÏ˘. £· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ∆ÂÙ.-™¿‚‚. úú Tƒ∂Ã∞¡∆∏ƒπ∞

Café-bar restÔ Ì ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È homemade ÁÏ˘Î¿. M¶∞§∫√¡π

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. úú ∫ £EA £A§A™™A

KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 52, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4127.900, 4175.643

°È· minimal zen Ù‡Ô˘˜, Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ. °Â‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È Â͈ÙÈΤ˜, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. úúú COOK & LOOK

HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

°Ó‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ¿ÛÙ· (Â‰Ò Â›Ì·ÛÙÂ!). AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË 1.00 ÙÔ ÍË̤ڈ̷, ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. ú TINELLO (πL)

I. MÂÙ·Í¿ & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.116

¶¿Óˆ ÛÔ˘ ı· ·ÏÒÓÂÙ·È Ô ¤Ó·ÛÙÚÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Ë (ÔÓÂÈÚÈο) ʈÙÈṲ̂ÓË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ). úúú N∆π¡√ƒ∏™

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª £∞§∞™™π¡√™

ºÔ›‚˘ 19, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.912 / OÌ‹ÚÔ˘ 6, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.290

AÌÂÚÈηÓÈ¿ ·ÏÏ¿ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙ· ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ. ¶ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ˙Ô˘ÌÂÚ¿ burgers Î·È steaks. AÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘. úú PIZZA MARZANO KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.124

ŸÌÔÚÊË ÓÙÂÎ ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÁÈ· ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞ll-day ·ÓÔȯÙfi ·fi 13.00 ¤ˆ˜ 1.00. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ delivery. ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏfiÔ˘Ó. ú ª ∫ • ¶§√À™ ¶√¢∏§∞∆√À ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 42, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4137.910, 4137.790

Minimal ·ÈÛıËÙÈ΋ Ì ˆÚ·›· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Î·Ú¤ÎϘ º›ÏÈ ™Ù·ÚÎ ·fi ÙÔÓ ∆˙›ÌË ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë ηÈÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «∫›ÙÚÈÓÔ˘ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘». ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ µ. ∞Ï‚·Ó›‰Ë. úú • ª SEPTEM B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ B' 58 (Asteria Seaside), °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.620, 8941.189

øÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÈÛ›Ó·, ÊÔ›ÓÈΘ Î·È ÓÙÂÎ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K¤ÓÙÚÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÎÔÛÌÈÎÒÓ – ÓÙ‡ÛÔ˘ ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ÛÂÊ Z·Ó I‚ K·Ú·ÙÔÓ›, ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂȘ ‰›Ï· ÁÈ· ÔÙfi, ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ «Balux». úúú SPUNTINO

NÔÛÙ·ÏÁfi˜ Ù˘ Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈ΢ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ Vicenzo («Parmigiano»), Â‰Ò ı· ‚ÚÂȘ Â›Û˘ ÙËÓ ›ÙÛ· Ì ÙË ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË. ™·Óȉ¤ÓÈÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Î·È ÙÚ›ÊÙ˜ʈÙÈÛÙÈο by Kyrios Kriton. Delivery. ú • ∫ ª VINO E PASTA ™ÔÊ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 125, ÕÓˆ HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9913.122

AÓ Û È¿ÛÂÈ ÎÚ›ÛË ·ÓÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô-ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡, ¯·Ï¿ÚˆÛÂ Î·È ·Ï¿ ‚Á¿Ï ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· Ù· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ fiÏ· οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹. ∫ÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. ú º§√π™µ√™ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9881.582

∞fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ «K·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô». ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì οو ÙÔ «Spell» ÁÈ· οÙÈ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ‹ ÁÈ· ÔÙfi, ¿Óˆ ÙÔ ÈÔ «Î·Ïfi» ÙÔ˘˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· È¿Ù·. úú Xƒøª∞∆∞ µÀ£√À EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152

TÔ ·ÏÈfi «Parmigiano» ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠„·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË.úúú YAOUZAKI Varkiza Beach Park, AÎÙ‹ B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 8972.414

TÔ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎÔ «O‡˙Ô˘ M¤Ï·ıÚÔÓ» ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜. K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û ۯ‹Ì· ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏÔ˘, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÈÎӛΠÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ú

BAR - RESTAURANTS A£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞ A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Ô˘ ÛÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·, ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ›, Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. AGUA A‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó·. µar Î·È grill. •¤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ d.j. ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 210 3479.190

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ôχ¯ÚˆÌÔ, Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜. ∆·Ú¿ÙÛ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÓËÛÈÒÙÈÎË ·‡Ú· Î·È Ù· ÊÒÙ· Ù˘ °Î·˙fiÔÏ˘ ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ. ú ∫

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 29


°∂À™∏ BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ÈÛ¯˘Úfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ÈÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·›ıÚÈÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. T¤ÏÂÈ· ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú •ª BALTHAZAR

∫·È... Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ MÂ˙‰ÔˆÏ›ÔÓ §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143 - ∫·ÏÏÈı¤· ÙËÏ.: 210 9480.657

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

O ÈÔ ÎÔÛÌÈÎfi˜ ΋Ô˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Î·È ÛÙȘ ÙÈ̤˜. úú BANANA MOON

AL

IA N

R ES T A U

RA N

.9

ƒ

3

°°

74

§ .™À

169

T

IT

πÂÚ¿ O‰fi˜ Î·È MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, 210 3411.003

À 1

49

, ∆ ∏§.

2

1

0

™ÙÔÓ TÚÔÈÎfi Ù˘ Aı‹Ó·˜, ı· Ê·˜ οو ·fi ÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi Î·È ‰›Ï· ÛÙȘ ÊÔ˘Óو̤Ó˜ Ì·Ó·ÓȤ˜. °Â‡ÛÂȘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÙÔ ethnic, ÔÙ¿ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ÈÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· Ù˘ Aı‹Ó·˜. °È· ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·, ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ̤۷ úú BIG APPLE ™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.249

∆Ô ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ƒ˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. BIG DEALS X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 50, ∫ËÊËÛÈ¿, 210 6230.860

∫fiÛÌÔ˜ B.¶., Ì·ÍÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ, Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. º¤ÙÔ˜ ÈÔ Ôχ club ·Ú¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. CIAO TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

Hot spot ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ™ÙÔ˘˜ ÌÏ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÒÓ˘ÌÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜ (΢ڛˆ˜ Úˆ›). ¢˘Ó·Ùfi ÛËÌÂ›Ô Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢ÈÂıÓ‹˜ Ì ÈÓÂÏȤ˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ (ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ÏÈ·ÛÙ‹ ÓÙÔÌ¿Ù·) ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (Û·ÁΤÙÈ Ù¿È). ∞fi ÙȘ 7.00 .Ì. ú CUBANITA K·Ú·˚ÛοÎË 28, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3314.605

¶¤Ù˘¯Â ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯¿ÚË ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ (ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈΘ Î·È ¤ıÓÈÎ). Live Ì ÙÔ˘˜ dante Y Su Bomba. úú • EM¶§∂ø¡ ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ Ù˘Ï›ÁÂÙ·È Ì «Ì·‡ÚÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜», ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi roof garden, Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. TÚÔÌÂÚ‹ ı¤· (Î·È ÚÔ˜ AÎÚfiÔÏË ‚¤‚·È·), Ó‡¯Ù˜ ¤ÌÏÂÔÈ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó‚·ÛÌ¤ÓˆÓ vibes. ú ENVY CAFÉ - BELLE HELENE RESTAURANT KˆÓ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 1, Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 8073.659

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·, ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ΋Ô, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. ∂SCOBA ¶·ÙÚ. ª·Í›ÌÔ˘ 1 & ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.550

¶·ÏÈfi, ÎÏ·ÛÈÎfi tex-mex, Ì·˙‡ÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ È·Û›·. ú ª GALLERY CAFÉ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

£¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜-ÂÈηÛÙÈΤ˜

30 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

TIPS °∂À™∏™ performances. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ÂÏ·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. GAZELLA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 59, °Î¿˙È, 210 3422.006

∫Ô˘˙›Ó· Ì «ÂÈÚ·Á̤Ó˜» ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Û ÙÚ›· Â›‰·. ™ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ, ·›ıÚÈÔ ÁÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¿ Á¢ÛÙÈο Û·Ê¿ÚÈ. ∏∞RD ROCK CAFÉ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.742

∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ∏.R.C. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Â ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. AÓ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ›· Â›‰·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ù· ÙÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË ( ȉ·ÓÈÎfi «·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ»). KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ú • ª. IN SPIRIT OÌ‹ÚÔ˘ 57, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9344.415

¶¿ÚÙÈ Î¿ı ∆Ú›ÙË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· SOL, ∆ÂÙ¿ÚÙ˜ Ô Marousopoulos Î·È ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ Ì ÙÔÓ d.j. Itzik ·fi ¡À. ∆ÒÚ· Î·È Î‹Ô˜ Ì ¿„ÔÁ· cocktails. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ›. PALMIE BISTRO

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. PROSOPA RESTAURANT

§. KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502

AÚÎÂÙ¿ ÊÈÏÈÎfi Î·È ¯·Ï·Úfi bar-restaurant ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ̇ÏÔ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ËÌÈÒÚÔÊÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K˘Ú›ˆ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË Î¿‚·. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú LOCAL

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. SOUL E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÎÚ¤·˜ Ì ÌÈ· ȉ¤· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ï‹. TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

TÔ Ï¢ÎfiÙÂÚÔ Ï¢Îfi ÙÔ˘ «Mamacas» ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. TÔ Ì·Ú ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÂÚ·Ù¿˜ Û ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÛÔοÎÈ. ú • ª M∂§π

EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ KÈÏÈÛÌ·Ó‹, ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Û ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. TPIA °OYPOYNAKIA

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. K·Ê¤˜, ÔÙfi Î·È ÂÎÏÂÎÙfi Ê·ÁËÙfi Ì·˙› Ì ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. ¶¿Óˆ, minimal d.j. sets Î·È ¯ÒÚÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Ì ‰È΋ ÛÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ project «¢Â›Í ÌÔ˘ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÛÔ˘». MICRAASIA LOUNGE

O Kyrios Criton ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó·Ó fiÌÔÚÊÔ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Û 3 ÔÚfiÊÔ˘˜. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ. ∆ۤηÚ ÙȘ Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘. Xƒøª∞-CHROMA

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3464.851

°Â‡ÛË ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¢Â›ÓÔ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È ÔÏÏ¿ live Ì ethnic ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. M¶∞§∫√¡π ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, ∫fiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ ƒ·Ê‹Ó·˜, 22940 75888

∏ ıÂÚÈÓ‹ ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ «Cilentio» ÎÚ¤ÌÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ È¿Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ›. ú MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682

™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÔÈ ›Ó·Î˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ̋ӷ Î·È ÛÙ· È¿Ù· ÙÔ finger food.

HARD ROCK CAFE

N·ڤ˜ ÌÔ‰¿Ù˜ ·Ú¤Â˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙, ÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. SPARKS

™·ÚÚ‹ 44, æ˘ÚÚ‹, 210 3247.234

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984

COOK & LOOK

KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

NÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ, ·Ú½ÛÙÈÎÔ bar-restaurant. ∆ÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì·Ú Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÎÚ‡ ηٿÏÔÁÔ. Delivery. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. STAVLOS INN

H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi Ì·Ú-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Í¯ÂÈÏ›˙ÂÈ ÌÔӛ̈˜ ·fi ΤÊÈ, ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÊÏÂÚÙ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. MAMACA’S

PIN-UP

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, µÚÈÏ‹ÛÛÈ· / KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A' ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054

All day ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û ·Ó¤ÌÔÚÊË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 1920, ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, Ê·ÁËÙfi. ∫√À∑I¡∞-CINÉ æÀƒƒH

XÚ. §·‰¿ & OχÌÔ˘ 21, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8018.236

BACARO

K·Ú. ™ÂÚ‚›·˜ & §¤Îη 8, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3317.793

∆Ú›· Â›‰· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο moods. ™Ù˘Ï¿ÙÔ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ Ì electronica Î·È live ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿. VARVAKIOS ¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

¶ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ-Ê¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ì classic ÌÂÓÔ‡ Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜, lounge design, «·Ó·Ú¯È΋» ÎÔÓÛfiÏ·. ú VITRINE M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, MÂÙ˜, 210 9237.109

™ÙËÓ ·ÔÁÂȈ̤ÓË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙÔ summer fun, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜

BACARO T· ÊÔ‚ÂÚ¿ ÙÔ˘ tramezzini (ÌÈÎÚ¿ ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌ· Û·ÓÙÔ˘ÈÙÛ¿ÎÈ·), Ë Î·Ï‹ ÈÙ·ÏÈ΋/ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË Ù¤¯ÓË. TÔ 11Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Bacaro ˆ˜ Â›ÛËÌÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Î·È ¤ÙÛÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÂÌȤÚ˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÂΛ Ù· parties Ì ÙÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÛÈÓÂÊ›Ï, ÂÓÒ ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÚ¤ÈÏÂÚ ·fi ÙȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. O ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˆ˜ café-barrestaurant, ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÁηÏÂÚ› «Spilioti Projects», fiÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË «Summer Lovers». ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & AÚÈÛÙ›‰Ô˘, 210 3211.882 PIN-UP AÓ Â›Û·È burger-lover ÛÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ì· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ PinUp ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ÛÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ. AfiÏ·˘Û ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÓÙÂÎfiÚ ÙÔ˘, ‰È·ÛΤ‰·Û Ì rock, latin Î·È jazz ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÊÙÈ¿Í ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ Ì ¤Ó· Long Island tea Î·È Í¿ψÛ ÛÙÔ˘˜ ηٷÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÔÓÂÈÚ¢Ù›˜ ÙÔÓ ŒÏ‚Ș. N· ͤÚÂȘ ˆ˜ ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ 12.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 8.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ Pin-Up ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ, ÌÂÙ¿ Ù· ‰‡Ô burgers, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ˆÚ¿Ó. ºÈÏ›Ô˘ 23 & AÎÙ‹ ¢ËÏ·‚¤ÚË, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825 GOURMET CLUB ™Ùo Ï·›ÛÈo ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÂΉËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ Gourmet Club ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ÂÚ›·ÙÔ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi-ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÂÚÓÒÓÙ·˜ Û ̤۷ ·fi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌ›· Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Û ÛÙ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓٷ‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. H ‚fiÏÙ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰˘fiÌÈÛÈ ÒÚ˜ ÍÂÓ¿ÁËÛË + Ê·ÁËÙfi, ‰ËÏ·‰‹ Â›ÛÎÂ„Ë Û ηÊÂÎÔÙ›Ô, ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰ÈÎÔ, Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, ÈÛÙÔÚÈο ÛËÌ›· Î.¿., ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ì ¤Ó· Á‡̷ ·ÛÙÈ΋˜ ·ıËÓ·˚΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. TÈÌ‹ 55 ¢ÚÒ, ÂÎΛÓËÛË ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÍÂÓ·ÁÔ› Ô T›ÌÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ Ù˘ «K·ÏÏ›ÛÙ˘» Î·È ÙÔ˘ Gourmet Club Î·È Ë

ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ §›ÏÏ˘ KfiÙÛÈÚ·. EfiÌÂÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙȘ 7 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «£¿Ï·ÙÙ·», ÁÈ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 6944 366175 COOK & LOOK ÕÓÔÈÍ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ Á‡Úˆ ÙÔ˘ fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÓÔÛÙÈÌÈ¿. K¿Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ Ôχ‚Ô˘Ë ™˘ÁÁÚÔ‡ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı›˜ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÚÂÎÙÈο, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜, ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘˜. §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, 210 9374.169 ONE-PLUS-ONE SINGLES FALL PARTY ŒÓ· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· dating club Ù˘ Aı‹Ó·˜ οÓÂÈ ÙÔ ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ ÛÙËÓ Brasserie Valaoritou Î·È Â›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ fiÛÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ›ÛÙ ÌfiÓ˜/ÔÈ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ, ÓÔÌÈο Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÂχıÂÚÔÈ Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 28 ÂÙÒÓ, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÙ ÙȘ ÁÓˆÚÈ̛˜ Û·˜ Î·È Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÙ Û ϿÙÈÓ Ú˘ıÌÔ‡˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 8085.338, www.oneplusone.gr Brasserie Valaoritou, B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, KÔψӿÎÈ. ™ÙȘ 24/9, 21.30, ú 25 (ÁÈ· Ù· ̤ÏË ‰ˆÚ¿Ó) HARD ROCK CAFÉ TÔ H.R.C., ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ Ù· ΢ÚȷοÙÈη ÌÂÛË̤ÚÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔο‰Â˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜. ŒÙÛÈ, οı K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙȘ 12.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 6.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ Á‡̷ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌfiÌÈÚ˜ ̤¯ÚÈ 10 ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ı· ‰È·‚Ô‡Ó ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. TÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Ù˙¿ÎÂÙ ÙÔ˘ ŒÏ‚Ș, ÙÔ ¯Ú˘Ûfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ÙÔ˘ M¿ÈÎÏ T˙¿ÎÛÔÓ, ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÙÔ Ù˘ M·ÓÙfiÓ· Î·È ¿ÏÏ· memorabilia ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ͯˆÚÈÛÙfi Î·È ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ·È‰È¿) ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¤Ó· ΢ÚȷοÙÈÎÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ ·fi Ù· ¿ÏÏ·. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18 (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË PÒÛÈÎË ÂÎÎÏËÛ›·), 210 3252.742, 210 3252.758


22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 31


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÙÔÓ £.°Ú›‚· («Prime»,«Envy», «Privilege», ), ‚¿˙ÂÈ Î¤ÊÈ Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¤„ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÔ˘ „˘¯·ÁˆÁ›·. ™ÙÔ champagne bar ı· ‚ÚÂȘ Ù· ηχÙÂÚ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜ (Î·È Ë fiÏË ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘).

∆∞µ∂ƒ¡∂™ A∫∞¡£√À™ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 24, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.800

T·‚ÂÚÓÔÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì Ôχ ˆÚ·›Ô ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú∫ª AN£Pø¶O™ 23Ô ¯ÏÌ. ψÊ. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜, 210 8150.926

ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú K BYPINH™ AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.153

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, ¿Óˆ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ™ˆÛÙfi ·˚‰¿ÎÈ, Ôχ ηϋ ηÙÛ·ÚfiÏ·. C M °EITONIA YÁ›·˜ 32, BԇϷ, 210 8951.762

ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÎÚ¤·Ù· ·fi ÙËÓ K·Ú‰›ÙÛ· (ÁÂÌÈÛÙfi ÌÈÊÙ¤ÎÈ, ÂÍÔ¯ÈÎfi ·ÚÓ¿ÎÈ). KÏÂÈÛÙfi ÙËÓ TÚ›ÙË. C K °ENOBEºA ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ 23, MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 210 2810.674

MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˆÚ·›· ·˘Ï‹, ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. KÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. úú ∫ ∞¡√π•∏

¢‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ (Ì Ù˙¿ÎÈ), ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ ˙Ô˘ÌÂÚfi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ Ì „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù·. ú K °IANTE™

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û› Î·È ÂÌÊȷψ̤ÓÔ Û ÙÈ̤˜¤ÎÏËÍË. C K M A¶OæH (ME)

KÔ˘˙›Ó· Ì ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ¿Ô„Ë, ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È minimal chic ¯ÒÚÔ˜. øÚ·›· ·˘Ï‹. ú ª °§YºA¢IøTI™™A

°·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú M 24øPO (TO)

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C ARGENTINA

M·Ú·ÁÎÔ‡ & ™. §·˙·Ú›‰Ë 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.763

§ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 44, 210 9221.159

·Ú¿‰ÔÙ· ¤¯ÂÈ Î·È „¿ÚÈ.ú KABOYPI

·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. C M Møƒπ∞™

¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

EÈÚ‹Ó˘ 56, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010.129

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. º˘ÛÈο, ÊÚÂÛÎfiٷٷ „¿ÚÈ·, ηϷ̿ÚÈ· ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. úú ª ∫ K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞

ŸÏ· Ù· ÎÚ·ÙÈο, ÛԢͤ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ. C NA´A¢E™

HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290

°È· οÙÈ ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ. ºÈϤÙÔ ÈÂÚ¿ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ú K Oπ∫√¡√ª√À

Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È „¿ÚÈ· ÌÂÁ¿Ï·, ÂÏ·Á›ÛÈ·. TÈ̤˜-ÛÔÎ. C K ª K∞¡∞ƒπ∞ K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ· Î·È Û˘¯Ó¿ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ¿ÌÊÚÂÛÎÔ „¿ÚÈ. ∫ÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. úú K M KA¶OY KA¶OY §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 143, K·ÏÏÈı¤·, 210 9480.567

¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û fiÏ·, ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ (¢Â˘Ù¤Ú˜ ÎÏÂÈÛÙ¿). TÈÌ‹ 20 ¢ÚÒ Î·Ù’ ¿ÙÔÌÔ. K∞ƒ∞µπ∆∏™

™ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË «K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¿ÙÈ». K·È ·ÙÛ¿˜ Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÛÔÚ ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ (1.000-ıÂÚÌ›‰Â˜Ô˘-‰ÂÓ-η›ÁÔÓÙ·È-ÔÙ¤). C £ANA™H™

AÚÎÙ›ÓÔ˘ 33 & ¶·˘Û·Ó›Ô˘ 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7215.155

NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

K·Ó¿ÚË 43, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ (KÔÓÙfi¢ÎÔ), 210 6004.056

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N. ¶·ÚÏÈ¿-

¶ÔÏÏÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ, Ôχ ηϿ „ËÙ¿ Â›Û˘. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·ÙÚÔ-

H ΢ڛ· A‰·Ì·ÓÙ›· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÎÔ˙·Ó›ÙÈÎÔ˘˜ ÎÂÊÙ¤‰Â˜ Ì ۿÏÙÛ· ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È ›Ù˜. KÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú K KO§§IA™

K·Ï¤ÓÙ˙È, M·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 66476

°ÓˆÛÙ‹ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ù· ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ ÎÚ¤·Ù·, Û ͇ÏÈÓÔ ‰›ÛÎÔ Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜... ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. MÂÁ·Ï›Ô! ú K AY§H TOY ANTøNH

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÎÚ¤·˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1926. ú K§HMATAPIA (H) ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3, BԇϷ, 210 8991.114

™ÙÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3 (K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ & ¢Ú¿Ì·˜), T·ÌÔ‡ÚÈ·, 210 4629.620

æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „¿ÚÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ. A¤Ó·ÓÙÈ Ë ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ «5 È¿Ù· ÎÈ ¿ÏÏ·...»( 210 4618.808) Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. úú M KÀƒ∞-¡∆π¡∞ ¶˘ıÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, KÔψÓfi˜, 210 5229.290

§·˚Îfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi (·fi ÙËÓ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿) Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ Ì ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÎÈı¿Ú·, ‚·ÚÂÏ›ÛÈ· ÚÂÙÛ›Ó·. ú §√Àπ∑π¢∏™ I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª M∞¡ø§∏™ ™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜. M∞ƒ°∞ƒø §. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ 126, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4514.226

¶·ÏÈ¿ Ôχ ÁÚ·ÊÈÎfi Û‹ÌÂÚ· ·ÚÎÂÙ¿ Ì·˙ÈÎfi, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ÙÔ ·Á·¿ÌÂ. ∞ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ‹ ¡. ¢ÔΛ̈Ó. KÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ úª MAYPOMATH™ EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6399.102

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ¤·˜, ıˆÚÂ›Ù·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘. C M M¶PIZO§AKIA O TE§H™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775

E‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, ÌfiÏÈÎË Ú›Á·ÓË Î·È

32 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 74, BԇϷ, 210 8990.197, 9657.706

TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ¯‡Ì· ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÙÈÊ¿‰Ô, ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Ì ·Ù¿Ù˜, Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ú ¶EZOY§A™ ¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú ¶EIPATH™ §. T·ÙÔ˝Ô˘ 125, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 8078.319

¢È¿ÛËÌË Ë Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. ú K M ¶§ATANIA (TA)

Ì·. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙË 1.00 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ∂¶π Tø §∞´∫ø∆∂ƒ√¡ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÁÂÌ¿ÙÔ Ì·Á·˙›. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi d.j. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO) AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, ÛÎfiÚ‰Ô Î·È ‚·ÛÈÏÈÎfi, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ÛÔ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∆Ú·¤˙È· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M MANIA AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016

EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ™›ÁÔ˘ÚÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ· οو ·fi ÙȘ ÂÏȤ˜. ú MOY¢IANO E˘ÚÈ›‰Ô˘ 19, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·. C K SARDELLES

∫·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˜ ΋Ô˜ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ. OÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·. ú MOY™IKO MEZE¢O¶ø§EIO

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ A¯·ÚÓÒÓ, 210 2281.520

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú ™∂™√À§∞™

ŒÓ· Ô˘˙ÂÚ› ·fi Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ AÏÌÔ‰fi‚·Ú. ™Ù· ÙÚ·¤˙È· AÏ‚·ÓÔ›, ηډÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ› Î·È Î˘Ú›Â˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· η¤Ï· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ Ù˘ T˙¤Ó˘. ÕÌ· ‰ÂȘ fiÙÈ ·ÚÁ›, Ì˜ ̤۷ Î·È ÙËÁ¿ÓÈÛ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. TÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ. ú ¶A§AI ¶OTE

MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 31, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6510156

Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C ™ª∞ƒ∞°¢∞ ¶›Ó‰Ô˘ 24, ¶Â‡ÎË, 210 8056.379

AÏfi, ÊÈÏfiÍÂÓÔ, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ. ú∫ª ºI§ETAKIA ¢AºNH™ EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. C Xƒ∏™∆√™ ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ∆ÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. C K ª æ∞ƒπ™∆√¡ K·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ 16, N. IˆÓ›·, 210 2850.746

£’ ·Ó¤‚ÂȘ Ù· ÛηÏÈ¿ Ô˘ ı· Û ԉËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÓËÛÈÒÙÈÎË ·˘Ï‹. ¢È¿ÊÔÚÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜, Ï·˚ο ÛÙÔ Èο, ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜. úú øƒ∞π∞ ªÀ∆π§∏¡∏ (∏) ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ & ¶È›ÓÔ˘ 29, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5730.909

O ·ÚÈÔ˜ Z¿¯Ô˜, ‰‡Ù˘ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ı· Û ÂÚÈÔÈËı› Ì ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô˘ ¤È·Û·Ó ÔÈ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰Â˜ ÁÈÔÈ ÙÔ˘, ϷΤډ·, ÛÔ‡·, ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹. ú M

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™ BY™™INOKH¶O™ AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 14, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3248.728

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. AÏËÛÌfiÓËÙÔ ÙÔ ÔÙfi ‚‡ÛÛÈÓÔ ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹! ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú °§YKY™ (O) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

EÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi Ô˘˙ÂÚ› ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ıÂÒÓ, ÁÈ· ÔχˆÚÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ¿Ú·Á-

°ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 75, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.739

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰Ô-ÁÏÂÓÙÔÎÔ›Ô. TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. M ·È‰fiÙÔÔ. ú P∞∫∞¢π∫√

ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. AÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘ ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú K T∏™ ∫Àƒ∞-∂§π™∞µ∂∆ MÔÛ¯¿ÙÔ

£· ÙÔ ‚ÚÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ πÈfi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙÔ MÔÛ¯¿ÙÔ. ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È Ë ÊÔ‚ÂÚ‹ PˆÛÔfiÓÙÈ· ÁÈ·ÁÈ¿ EÏÈÛ¿‚ÂÙ, Ô˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÙ· Û‚¤ÏÙ· ηÈ, ·Ó ÛÂ Û˘Ì·ı‹ÛÂÈ, ı· ÛÔ˘ ÂÈ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙË PˆÛ›·. Œ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ „·ÚÈο Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜, úª X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ, Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›), ˘¤ÚÔ¯Ë Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ·˘Ï‹ Î·È ÌÈ· Û¿Ï· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª

CAFÉS/BARS AæE¡∆π HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 19, £ËÛ›Ô, 210 3424.224

™Ù¤ÎÈ ÛÙÔÓ beat Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì Á‹ÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ı·ÏˆÚ‹, Ì ηʤ ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ΢ÚȷοÙÈη ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙ· ÓÙÂÎ. µUENOS AIRES CAFÉ N›Î˘ 16 Î·È MËÙÚÔfiψ˜, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.292

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÚfiÌÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÂÈˆÌ¤Ó˜, ÙÔ Buenos Aires ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Î·Ê¤... CAKE HÚÔ‰fiÙÔ˘ 13, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7212.253

°È· ηʤ, ÁÏ˘Î¿, quiches Î·È ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ. CUP & CINO

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 79, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9419.686

¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

M¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 30, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰˘Ó·Ù‹, Ï·˚΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ú·Î¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË. ú ∫ª PAKO™Y§§EKTE™

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. EXIS MUSIC CAFÉ

K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘. ZÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. TÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ ı· ο„ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘. TÔ Û¤Ú‚È˜ Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi . C ™∫√Àºπ∞™

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 46 & Z·ÁÚ¤ˆ˜ 23, 6947 031300

O AÓÙÒÓ˘, ·fi ÙÔ «T·Í›‰È» Î·È ÙÔÓ «HÚȉ·Ófi», ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· feelgood Ì·Á·˙› ÁÈ· ̤۷ Î·È ÁÈ· ¤Íˆ. ™ËÌ›ˆÛÂ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÙfi ‰ˆÚÂ¿Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11.00. MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48, KÔψӿÎÈ, 210 3630.045

All day brasserie ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂÙ ÙÔÓ ·¤Ú· Û·˜. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏

MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252

KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ-Û¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. C ∫ ™∆√ ª∂´¡∆∞¡π

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. SANTA BOTELLA

∞Á. ∑ÒÓ˘ 43, ∫˘„¤ÏË, 210 8612.749

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

√ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂȘ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÓfi˜ ηÊÂÓ›Ԣ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂȘ Ì ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∫·È ÁÈ· ¿ÚÎÈÓÁÎ ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó È‰ÈˆÙÈÎfi. C K M • TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™

™ÙË ÁÂÌ¿ÙË café-bars ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ˆÚ·›Ô˘˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. SUITA

AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË


ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘, 210 3623.541

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ∆Ô Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜.

BARS A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, ψÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345

MÈÚ·Ú›· Û ÛÙ˘Ï Û·ÏÔ‡Ó Ì Ì¿Ú·, 3 ÓÙÚ·ÊÙ Î·È 50 Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. MÂ˙¤‰Â˜ ÛˆÛÙfiÙ·ÙÔÈ Î·È ÎfiÙÛÈ ÛÙË ÛÔ‡‚Ï· ÁÈ· «ÎÂÚ·Û¿ÎÈ». A§Ã∏ªπ™∆∏™ XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

OÈ ™‡ÚÔ˜ ∆ÚÔ‡Û·˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¿ÏÈÔ˜ (Fresh & Yellow) ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. To Ó¤Ô meeting-point Ù˘ fiÏ˘. ARABBAR §. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 14, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 55152

Ÿˆ˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Í·ÊÓÈο ÛÙÔ M·ÚfiÎÔ. H ÌÔ˘ÛÈ΋ οÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÛÔ˘ Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ·Ú·‚ÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ· ÈÔ ·ÚÁ¿. µARRIO CHINO KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.477

∫·Ù·ÎfiÎÎÈÓÔ „·Á̤ÓÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ì world-ethnicdub ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∆ÂÙ¿ÚÙË Î·È ∫˘Úȷ΋ world music Ì ÙÔÓ ªÈ¯. ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË Î·È ·fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ world dance mix ·fi Ùo˘˜ Globalistas. ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆Ú›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿. BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ d.j. Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ¶ÔÙfi ú 6 . °KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ˆÚ·›Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

∆ÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. KÀ∫§√™ MUSIC BAR CAFÉ TÈÌÔı¤Ô˘ 2, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.516

MÔ˘ÛÈ΋ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ rock Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3247.666

™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ 30+ hip hoppers, ËıÔ-

ÔÈÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜. MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. MAYO ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ d.j. ÁÈ· Ù· pop remixes Ô˘ ÍÂÙÚ˘ÒÓÂÈ. PAIRI DAEZA ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, Ï·Ù›· K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

™ËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο, Â›Ó·È ÁψÛÛÔ‰¤Ù˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Î¿ÔÈ· ÎÚ‡· È¿Ù·, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈÎfi Ì·Ú Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û ¤Ó· „˘¯Â‰ÂÏÈÎfi Ô ÛÎËÓÈÎfi. PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi eclectic electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. PICA PICA AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 8, æ˘ÚÚ‹, 210 3251.663

¢ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔ˘ÛٛΠÌ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÚÔ‡Ì˜, Û¿Ì˜, Ù·ÓÁÎfi Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ tapas ÁÈ· ÙËÓ fiÚÂÍË. ¶ÔÙfi ú 7. ¶√∆√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672

Funk soul Î·È hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ d.j. Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). ¶ÔÙfi ú 5 . ¶ø§∂π∆∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570

NÂÔÏ·È›ÛÙÈÎÔ ÛÙ¤ÎÈ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. ¶ÔÙfi ú 5. Tƒ∞ §∞ §∞ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 45, ∞ı‹Ó·, 210 3628.066

¡¤Ô café-bar, Ì ηʤ‰Â˜, ÔÙ¿, ʈÙÂÈÓ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Î·È ÎÔ‡ÎÔ˘ ‰È¿ıÂÛË. ™Ù¤ÎÈ ËıÔÔÈÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

HÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, guest d.j. Î.¿. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›·. FANTASHEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 6972220.530

Coffee shop-bar Ì 4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, club οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ electropop ÛÎËÓ‹. STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502

∆Ú·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· clubbing.

CLUBS µ∞LUX §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∞ÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8949.620

H ÁÓˆÛÙ‹ exotica ‰›Ï· ÛÙËÓ XL ÈÛ›Ó·. ™Ù· ÓÙÂÎ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› d.j. Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ù˘ dance culture. ªÂ videowall. ∫¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË «Game» Ì ÙÔÓ ¡. µÔ˘ÚÏÈÒÙË. DANZA CLUB AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹, 6978096900

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3460.677

ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ηʤ ‹ ÔÙfi. MÔ˘ÛÈ΋ mainstream, ‰È·ı¤ÙÂÈ video wall, ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›·, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. ∂À∂LAND πηÚȤˆÓ 24, °Î¿˙È

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi house, techno, electro Î·È r ’n’ b ∆ÂÙ.-∫˘Ú. Resident d.j. ÔÈ CJ Jeff, I-kie, Leon Sega, Chevy, Static, Klinik d.j. team. EXO-VITRINE

∆Ô Ó¤Ô lesbian club Ù˘ fiÏ˘. ™Â ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜, ¤Ó· ·Ù¿ÚÈ ÁÈ· chill out Î·È ÙÔ dance floor ÁÈ· ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ pop, electro, r ’n’ b Î·È indie ‹¯Ô˘˜. N·È, ηϿ ηٿϷ‚˜. ¢ÂÓ ı· ·›˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈο. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜. K∞∑∞ƒª∞

ª. ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, ªÂÙ˜, 210 9237.109

KˆÓ/fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3460.677

ª¤Û·-¤Íˆ ÁÈ· ‚·ıȤ˜ ·Ó¿Û˜, Ì maistream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. πSLAND

ªÈÎÚfi club Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜. TfiÛÔ ÌÔ˘ÛÈο fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘, Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· gay ÎÏ·Ì¿ÎÈ·. §∞ª¢∞ CLUB

§ÈÌ·Ó¿ÎÈ· µ¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9653.563

™Â Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™ÂÓ ∆ÚÔ¤, ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫·È fingerfood tapas bar. LALLABAI

§ÂÌ¤ÛË 15 & Ï. ™˘ÁÁÚÔ‡, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9224.202

¢È·ÎfiÛÌËÛË Û ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ, ·ÙÛ¿ÏÈ, ͇ÏÔ Î·È Ì¿ÚÌ·ÚÔ. ÃfiÚ„ ÛÙÔ Á˘¿ÏÈÓÔ dancefloor Ì ÂÙÚÒÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ µÂ˙Ô‡‚ÈÔ. LATIN HOUSE

10 ¯ÚfiÓÈ· ‡·Ú͢ ÁÈ· ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ gay club Ù˘ fiÏ˘, Û ‰‡Ô stages. ¶ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Ì fiÌÔÚÊ· Ó·ڿ ·ÁfiÚÈ· Î·È Û˘¯Ó¿ ÊÈÏÔÍÂÓ› go go boys, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ì videowall. PLAY

µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

KˆÓ/fiψ˜ 78 & IÂÚ¿ O‰fi˜, °Î¿˙È

∆Ô latin ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ µ.¶. ÃÔÚfi˜, d.j. Î·È happenings. ª√∆∂L

∞fi Ù· ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ· gay clubs, Ì ÂÍ·›ÛÈ· dance ÌÔ˘ÛÈ΋, videowall Î·È ÎfiÛÌÔ ·ÁfiÚÈ·, ·ÁfiÚÈ· fiÌÔÚÊ· ·ÁfiÚÈ·. TRELLI PAPIA

K‹Ô˜ ∑·›Ԣ, 210 3369.340-1

™·ÚÚ‹ 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3238.970

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ·Ù› Ì·˜ ¤ÏÂÈ„Â. ∫¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Klik rec. parties Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ SOL. √¡ ∆∏∂ ROAD ∞Ú‰ËÙÙÔ‡ 1, ∑¿ÂÈÔ, 210 3478.716

™ÙË ÛÙÂÓfiÌ·ÎÚË ·˘Ï‹ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫¿ı ¶¤ÌÙË Shake That Ass party Ì d.j. ·fi ÙÔ Family Label. ∫¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË Latin ¡ights. SPELL CLUB 22 ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶·Ú·Ï›· ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘

Privé ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì fingerfood Î·È Ó·ÚÁÈϤ, clubbing ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. µarÌ·Ó¿‚ÈÎÔ ÁÈ· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· cocktails. ∫¿ı ∆Ú›ÙË Latin Fiesta, οı ¶¤ÌÙË Ô °Ú. ™·ÌÔ˘ÚοÛÔÁÏÔ˘ ÙÔ˘ Best, ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ¿ÚÙÈ Sex & the City Î·È Î¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÙfi ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÙË ladies’ card. UNDERWORLD

º·Ï·ÈÛ›·˜ 12 & IÂÚ¿ O‰fi˜, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 6946 282845

TÔ ·fiÏ˘ÙÔ bear bar Ô˘

¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8982.979

•ÂΛÓËÌ· Û ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË Î·È ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 6, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100, ÊÈ¿ÏË ÎÚ·Û› ú 50. ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À CLUB

¶ÂÙÚ¤Ï˘ - ∫·Ú·ÊÒÙ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›· ∑ÒË Ì ÔÏ·˚Îfi. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ bar: ú 15. ºÈ¿ÏË ·Ï‹/special ÎÔÌϤ ·Ó¿ 4 ¿ÙÔÌ·: ú 150/160. ∫Ú·Û› ÎÔÌϤ ·Ó¿ ‰‡Ô: ú 80. ª¤¯ÚÈ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. LIFE

ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

√ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ∫¿Ùˆ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Ì ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¡¤· ·È‰È¿, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Û Ô, ÚÔÎ, ÛfiÔ˘Ï Î·È Ê·ÓÎ ‰È·Û΢¤˜. ŒÓ·ÚÍË: 23.30. ™∆√¡ ∞∂ƒ∞ ∫¿ÛÛÔ˘ 11, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5056.199

∂‰Ò Î·È 8 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. ™˘Ó¯›˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ™ÙȘ 23/9 ·ÁÁÏfiʈÓÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÚÔÎ ·fi ÙÔ˘˜ Violet Î·È ÙÔ˘˜ Duende Î·È ÛÙȘ 24/9 Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ¢È¿Ê·ÓˆÓ ∫Ú›ÓˆÓ £¿ÓÔ˜ ∞ÓÂÛÙfiÔ˘ÏÔ˜.

¶π™∆∂™ ∞ƒ∂πø¡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 142 & ¶ ƒ¿ÏÏË, 210 3454.888-108

√ °È¿ÓÓ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, ÌÂ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ÛΛ˙ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ Ó¤· Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· ·È‰È¿. ∞fi ∆ÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ∫˘Úȷ΋. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15, ºÈ¿ÏË ÎÔÌϤ ú 160, Û¤ÛÈ·Ï ÎÔÌϤ ú 180. ∞™∆∂ƒπ∞ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8946.898

√ ¶¿ÓÔ˜ ∫È¿ÌÔ˜ Ì·˙› ÌÂ

¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 3Ë ª·Ú›Ó·, ∫·Ú¿‚È, 210 8942.788

ª·ÓÙ¿˜ Î·È £·Ï·ÛÛÔ¯ÒÚ˘ Ì·˙›. ª√À™∂™ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 253, 210 9425.601-2

cafe-˘ËÚÂۛ˜ Catering ∞η‰ËÌ›·˜ 84, ∞ı‹Ó· - ÙËÏ.: 210 38.100.26

¢˘Ó·Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙËÓ ∞ÁÁ. ∏ÏÈ¿‰Ë, ÙÔ ÃÚ. ªÂÓȉȿÙË, ÙÔ˘˜ º›ÏÔ˘˜ ÁÈ· ¶¿ÓÙ·, Î.¿. ¶∞ƒ∞§π∞ LIVE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9817.980

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ «Frangelico», Ó·ÓÈÎfi ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ Û¯‹Ì· Ì ÙÔÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ã¿ÚË ∞ÎÚÈÙ›‰Ë, ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ª¿ÓÔ˘, ÙÔÓ °È¿ÓÓË ƒÂÓÈÒÙË Î·È ÙËÓ ŒÚË ∑ÒÚ·. ª¤¯ÚÈ Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.033

√ ¡›ÎÔ˜ µ¤ÚÙ˘ ÌÂÙÚ¿ Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ «Pop Idol» ™Ù. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË ª. §‡ÙÚ· ·fi ÙÔ «FS2».ª¤¯ÚÈ Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ROMEO EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345

√ °ÈÒÚÁÔ˜ TÛ·Ï›Î˘ Í·Ó·‚¿˙ÂÈ Ù· ηϿ ÙÔ˘. ª·˙› ÙÔ˘, ÃÚ‡Û· Î·È ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘. ª¤¯ÚÈ 24/9.●

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, µÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000

ªË ¯¿ÛÂȘ ·fi 25/9 ̤¯ÚÈ 2/10 Ù· ÌÂÏÔÔÈË̤ӷ ¯ÔÚÈο ·fi ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË Î·È ÙË ™›ڷ, Ì ٛÙÏÔ «ÃÔÚÈο ’05 - ∞ÈÒÓÈ· ıËÙ›· ÛÙÔ Î¿ÏÏÔ˜». ŒÓ·ÚÍË: 19.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.) CLUB A¡ ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.057

™˘¯Ó¿ live Ì ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ÁÎÚÔ˘. ™ÙȘ 25/9 ÔÈ Nile. ª∂§ø¢∂π√¡

™Â ¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠ۠¤Ó· ¤ÙÚÈÓÔ Ô›ÎËÌ· ÙÔ˘ 1890. ∫·Ïfi Ê·ÁËÙfi, ÔÙfi Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ . ∞ÓÔȯٿ ·fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ ∫˘Úȷ΋, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ªπ∫∂’S IRISH BAR

G&L

ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975

∞£∏¡∞´™

∆Ô Ó¤Ô noir ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘. √ °ÈÒÚÁÔ˜ º·Î›ÓÔ˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ events ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, Û ¤Ó· ebm/electro/gothic barclub Ô˘ ¤ÏÂÈÂ. VENUE

BAR BIG

ÙÔ˘˜ ÕÓÓ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘, ÿÚË °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î.¿. £∞§∞™™∞

TÚ·ÙÔÚ›·, ÂÍ·›ÚÂÙË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¿„ÔÁÔ Û¤Ú‚È˜, ÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ gay restaurant ÛÙÔ °Î¿˙È ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. A·Ú·›ÙËÙ˜ ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ.

MÔ˘ÛÔ˘ÚÁÔ‡ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ 30, §·‡ÚÈÔ, 22920 25723

30fi ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, 210 8971.763-159, 8970.333

ÙÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. ™∆∞Àƒ√™ ∆√À ¡√∆√À ∞¶∂¡∞¡∆π

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 26, °Î¿˙È, 210 3245.777

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965

™ÙÔ «On the Rocks» Ì mega ÔÏ˘¯ÒÚÔ ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ, Û 3 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰·: Dancestage, Bed Î·È Organic Bar. ™ÙȘ 23/9 Ô ∏ernan Cattaneo.

∞ÓÔ›ÁÔ˘Ì 7.00 ÙÔ Úˆ˝

‰È·ı¤ÙÂÈ Ë Aı‹Ó·. £˘Ì›˙ÂÈ ·ÁÁÏÈ΋ pub, ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ Î·È ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙÔ ÁÈ· ÛÙ¤ÎÈ. BLUE TRAIN

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì Ôχ ηڷfiÎÂ, Û˘Ó¯‹ live Î·È oÏÏ¿ happenings. 22/9: Why Not. 23/9: A›ÔÏÔ˜. 28/9: √nce Upon a TIme. 24/9: ∂ÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔÓ πÚÏ·Ó‰fi ªike. MIKƒ√ ª√À™π∫√ £∂∞∆ƒ√ µÂ˝ÎÔ˘ 33, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9245.644

∏ ÈÔ ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· Ӥ˜ Ì¿ÓÙ˜ Î·È ÂÈÚ·Ì·-

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 33


T˘ M∞ƒπ∞™ CYBER (info@proud.gr)

M·˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË ¯¿ÚË ÔÈ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó fiÌÔÚʘ gay Ù·Èӛ˜. MÈ· ηϋ Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È Î·Ï‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó Â͢ÌÓ› ‹ ÛÎÈ·ÁÚ·Ê› ¤Ó·Ó ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ ¤ÚˆÙ· ‹ ¤Ó·Ó gay ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. M·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ·È‰ÈÒÓ

Ê˘Ï·Î‹; ¢‡ÛÎÔÏË ÂÚÒÙËÛË, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ·fi ÛÙÈÁÌ‹ Û ÛÙÈÁÌ‹ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ ÔÚÈÛÙÈο Á˘Ó·›Î· Î·È ‰ÂÓ Û·˜ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿ Ô‡Ù ÁÈ· ÁÏÂÈÊÈÙ˙Ô‡ÚÈ. H ºÂÏ›ÛÈÙÈ X¿ÊÌ·Ó, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ‰›ÓÂÈ ÚÂÛÈÙ¿Ï ÂÚÌËÓ›·˜ ˆ˜ ·ÂÏÈṲ̂ÓË ÙÚ·‚ÂÛÙ› Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÈÔ ¿ÓÂÙ· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË. H Ù·ÈÓ›· ‰È·ÎÚ›ıËΠÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï BÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ‚Ú·‚Â›Ô Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂÚÌËÓ›·˜ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Tribeca.

GAY ¡ÀÃ∆∂™

º˘ÛÈο ÔÈ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Gay & Lesbian Film Festival, Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ο● E›Û˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÓÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi section 22/9 ÛÙÔÓ ¢·Ó·fi 1, Ì gay Ù·Èӛ˜, ·ÏÏ¿, Â23.00, Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋ Á·ÏÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÚfi¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞™ ÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· «Le Temps ÓÙÈÛ·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Qui Reste» ÙÔ˘ ºÚ·ÓÙ· ÁÓˆÛÙ¿ gay media Ù˘ fiÏ˘ ÛÔ˘¿ O˙fiÓ. MÈ· ¢·›ÛıËÙË Ù·ÈÓ›· Ì·˜, ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ÎÚ·Ù¿Ó ·ÓÙÈÎÂÈÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ™ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÌÂÓÈ΋ ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÚÈÁÚ·Îfi ÚfiÏÔ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ÁÎ¤È ¯·Ú·Îًʤ˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ú·. E›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ ¯·ÚÙÈ¿ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜, ·Ó Ô Ù›ÙÏÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, ÂΛÓÔÈ ‰ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ó Ù·Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ MÂÏ‚›Ï ¶Ô˘fi ı· ‚Ú›Ì¤Ï· ‹ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË gay ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· ˆ˜ Â›ÛËÌÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·ÊÔÚ¿ ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. Î·È ÙÔ gay ÎÔÈÓfi. E‰Ò ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛȈËÏ‹, ‚Ô- ● ™ÙÔÓ AfiÏψӷ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ Ô˘ 24/9, 1.00 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ÍÂÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙȘ ¯¿ÛÙ ٷ gay clubs ÁÈ· ÂΛÓÔ ÙÔ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ ı· ‰Ô‡Ì ÂÈÙ¤- ‚Ú¿‰˘ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ Ì ÙÔ ·Ú·Ï‹ÏÔ˘˜ οÔȘ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ gay Ù·Èӛ˜ ÚËÌ· ÙÔ˘ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡. 35 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ È‰ÚÒ- «Rocky Horror Picture Show». E›ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰È- ‰·Ù ‹ ·ÎÔ‡Û·Ù ÁÈ· ÙȘ 4 ÂÎÏËÎÙÈÎfi Ì·˜ Gay & Lesbian Film Festival, Τ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ §˘Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ï¤ˆ ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Î·‚ËÙÙÔ‡, ÙÔÓ ÈÔ gay Á¿ÌÔ fiÏˆÓ ÔÏÏÒÓ e-mails Ô˘ ¤Ï·‚· Ì ÁÎÚ›- ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Ó· ÙÂÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ ¢ÓȘ ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï ÁÈ·Ù› ÔÈ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂ- ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÌȤڷ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈÎfi ÙÔ̤· Ô˘ ·fiÏ˘ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ Ì ÙË Ú›„Ë Ó· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Gay & ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Ú˘˙ÈÔ‡; EÈ‚¿ÏLesbian. °È·Ù› ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜ ÏÂÙ·È Ó· Í·Ó·˙‹ÛÂÙ ÙË Û˘ÁÎÏÔÓÈ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤- ÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ÏÔ˘˜ Ó· Ù· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏ· ¤ÙÔÈÌ·. ϤÔÓ. TÔ ÈÔ camp ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Û¿˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ, Î·È ·˘● E‡¯ÔÌ·È Ó· ÚÔÏ¿‚·Ù ӷ ‰Â›Ù ÙÔ Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÏ›˙ˆ ÔÈ ÊÈÏÂÓ¿‰Â˜ Ù˘ «Walk on The Water» ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ψÊfiÚÔ˘ ™˘ÁÁÚÔ‡ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ «George Michael, ∞ Different Story» ·ÚÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ trans Î·È «Dying Gaul», ¿ÓÙˆ˜ ·fi Û‹ÌÂattack «Rocky Horror Show» fiÛÔ Ú· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 25/9 Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «Transamerica». ÔÈ N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÙ ·ÎfiÌ· Ó· ‰Â›ÙÂ, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 22/9 ÛÙÔ ● MË ¯¿ÛÂÙ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24/9 ÛÙÔ AÙÙÈÎfiÓ, 23.00, Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24/9, ¢·Ó·fi 1, 22.15, ÙÔ «Yes» Ù˘ ™¿17.30, ÙÔ «Transamerica». TÈ ı· ο- ÏȘ ¶fiÙÂÚ, Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ì ȉȷ›Ó·Ù ·Ó ‹Û·ÛÙ·Ó ÔÏ˘¿Û¯ÔÏË ÙÚ·‚Â- ÙÂÚË ÙfiÏÌË «‰‡ÛÎÔÏ·» ı¤Ì·Ù· fiÛÙ› Ì ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ¤ÓÛÙÈÎÙ· Î·È Ì·- ˆ˜ Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜, Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ı·›Ó·Ù ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ Î·È Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙË Û‡ÁÔ˘ ‰ÂÓ Í¤Ú·Ù fiÙÈ Â›¯·ÙÂ Â›Ó·È ÛÙË ¯ÚÔÓË ‰˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·.

™∆π™

¡ÀÃ∆∂™

>>

PROUD VOICE

MOY™IKO ¶PO°PAMMA TH™ µ∞µ∂§ Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·fi ·ÏÈ¿ Î·È Ó¤· Û¯‹Ì·Ù· ÂÙÂÚfiÎÏËÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ŒÓ·ÚÍË: 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. AÓ·Ï˘ÙÈο: 22/9: A¢ı›·˜ ™‡Ó‰ÂÛË Ì dub Î·È ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ATRIA Ì electro. 23/9: Rock Ì ÙÔ˘˜ Low Gravity Î·È Engine. 24/9: Illegal Operation Ì blues-funk Î·È Pfi‰Â˜ «™ÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ º·ÓÙ·Û›·˜». 25/9: ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ electronica ·fi ÙÔ˘˜ drog_A_tec Î·È soulfunk ·fi ÙÔ Blend & Band Under Influence.

¶¤ÌÙË 22 KING BRITT ¶ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ hip hop ÁÎÚÔ˘ Digable Planets. ø˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È remixer ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙË Macy Gray ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Ennio Moricone. ŒÓ· groovy d.j. set Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi soul, hip hop, nu jazz, funk. Mamaca’s Bar, ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË JAMAICA BASS MËÓ ·˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ·. Afi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ music selectors Rankin Johnny, Collie Youth & Dread Power ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û 33 Î·È 45 ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ dancehall Ù·Í›‰È ÛÙËÓ T˙·Ì¿Èη. Spirit Bar, MÈ·Ô‡ÏË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3217.433. ŒÓ·ÚÍË: 22.00

¶·Ú·Û΢‹ 23 WELL-COME ABOARD PARTY H N·Ó¿ °·‚·Ï¿ Î·È Ô ™‡ÚÔ˜ TÚÔ‡Û·˜ Ì Ô Î·È ÚÔÎ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi Ù· 80s ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. AϯËÌÈÛÙ‹˜, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹, 210 3216.240

™¿‚‚·ÙÔ 24 BLUES EXPLOSION BÏ. Soundtrack Ù˘ fiÏ˘.

∆Ô˘ °. ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

£ANO™ ANE™TO¶OY§O™ O ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ¢È¿Ê·ÓˆÓ KÚ›ÓˆÓ ÌÂÏÔÔÈ› Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÔÏ˘‰Ô‡ÚË, ÙÔ˘ K·Ú˘ˆÙ¿ÎË, ÙÔ˘ Nick Cave, ÙÔ˘ Tom Waits, ÙÔ˘ Neil Young. ™ÙÔÓ A¤Ú·, 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ & K¿ÛÔ˘ 11, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5056.099. ŒÓ·ÚÍË: 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 10

∫˘Úȷ΋ 25 VNV NATION BÏ. EÈÏÔÁ¤˜. Club 22 NILE EÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ death metal, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi Maiden Î·È ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ °ÈÒÚÁÔ KfiÏÏÈ·, ÚÒËÓ Nightfall. M·˙› ÔÈ B¤ÏÁÔÈ In Quest. AN Club, ™ÔψÌÔ‡ 13-15, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.056. ŒÓ·ÚÍË: 20.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 25

TÔ˘ °. ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√À

¢˘Ó·Ùfi ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙÔ «Gagarin» Û ¤Ó·Ó Ôχ ¯ÏÈ·Úfi Û˘Ó·˘Ïȷο ¯ÂÈÌÒÓ·. √È Blues Explosion, Ì ËÁ¤ÙË ÙÔÓ Jon Spencer Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ˘˜ Pussy Galore, ÂÎÏ‡Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ™ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ Ô Spencer ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ·fi John

¢Â˘Ù¤Ú· 26 «∆∂™™∂ƒπ™ ∫À∫§√π ∆ƒ∞°√À¢πø¡» ™˘Ó·˘Ï›· ÌÂ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ °. AÓ‰Ú¿ÙÔ˜, ∂§. AÚ‚·ÓÈÙ¿ÎË, º. ¢¿ÚÚ·, ¶. £·Ï·ÛÛÈÓfi˜, KˆÓ/ÓÔ˜ M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘. £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË, 210 2594.100. ŒÓ·ÚÍË: 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.) [ÚÔÒÏËÛË: ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï B‡ÚˆÓ·Ø Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜Ø MetropolisØ ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Salina, YÌËÙÙÔ‡ 125, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ]

∆Ú›ÙË 27 MADREDEUS OÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ «O Pastor» Ì ٷ ·Èı¤ÚÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ fados Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÔ‡ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ TÂÚ¤˙· ™·ÏÁΤÈÚÔ. M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ . E›ÛÔ‰Ô˜: ú 35. ¶ÚÔÒÏËÛË ÁÈ· ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜]

Gagarin

∆ÂÙ¿ÚÙË 28

VNV NATION PRESHOW PARTY Party Ì ebm, noise, future pop, dark ambient ÁÈ· Ó· ÌÂȘ ÛÙÔ mood. ∂›Û˘ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ Club 22 Î·È ‰ÒÚ· CD. ™Ù· ÓÙÂÎ ÔÈ George Drivas Î·È Leonidas Skiadas. Dark Sun, £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: ú 8. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 00.00 - 7.00

¢E™¶OINA O§YM¶IOY & TA KITPINA ¶O¢H§ATA EÈÙ˘¯›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜, ‰È·Û΢¤˜ Î·È ÙÔ soundtrack ÙÔ˘ «MË Ê‡ÁÂȘ» Ì·˙› Ì ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ «£˘Ì¿Ì·È fiÛ· ›¯Â˜ ÂÈ». £¤·ÙÚÔ AϤÍË MÈÓˆÙ‹, AÈÁ¿Ïˆ, 210 5315.670-4. ŒÓ·ÚÍË: 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 8 ● voice

ATHENS CLUBS °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

∆Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 30 Ë̤Ú˜ ÙÔ 80% ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·˜, ‹Á·Ó Û club/bar.

34 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

SOUNDTRACK

Spencer Blues Explosion Û Blues Explosion. M·˙› Ì ÙÔÓ Judah Bauer ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙÔÓ ÓÙÚ¿ÌÂÚ Russell Simins ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó rock, rhythm & blues, garage Î·È hip hop Û ¤Ó·Ó ÚˆÙfiÏÂÈÔ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ‹¯Ô ·fi fiÔ˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ Ì¿ÛÔ. ¶ÚfiÛÊ·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «Damage», Ì ·ÚfiÛÌÂÓ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ Chuck D, DJ Shadow, David Holmes. TÔÓ Í˘Ó‹Û·Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙË N¤· YfiÚÎË Î·È ‰Â˜ ÙÈ Ì·˜ › ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ TÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο MME Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë «K·ÙÚ›Ó·»; E›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÓÙÚÔ‹ Î·È ·›ÛÙ¢ÙË ÙÚ·Áˆ‰›·. K·È Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ fiÏË. ∆Ô ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÙÔ ¤‚·ÏÂ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔÓ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤‰Ú·ÛÂ. ∂›Ì·È Ôχ ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜. BϤÔ˘Ì Ôχ ÛÔηÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η̛· ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÒÌ·Ù·. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ IÚ·Î. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙȘ H¶A ÙÒÚ· Â›Ó·È Ôχ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔÈ, ÛÔηÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ. √È Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜. K·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÂÏÈο Â›Ó·È ÙÔ ÂÏÒÚÈÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ·. Ÿˆ˜ Î·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi. EÏ›˙ˆ Ë ¡¤· OÚÏ¿ÓË Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙËı›, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Ô Ï·fi˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¶ÔÈ· Ë Û¯¤ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜; EÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· οı ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÓfiÓ˜ ‹ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. EȉÈο Ë 11Ë/9 Î·È Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı¿ Ù˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˙ˆ ÛÙË N¤· YfiÚÎË Ì ÒıËÛ Û ÈÔ ÔÏÈÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. °È· ̤ӷ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ôχ Ê˘ÛÈÎfi. K·È ÙÔ rock

’n’ roll Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi. Œ¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. E›Û·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÙÂÚfiÎÏËÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Û·˜ «Damage»; AÓ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜, ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·ÌÂ. ◊Ì·ÛÙ·Ó Ôχ Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ‰Ô˘Ï¤„·Ì Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. ø˜ ÁÎÚÔ˘ ·Îԇ̠ÔÏÏ¿ ÌÔ˘ÛÈο ›‰Ë Î·È ¿ÓÙ· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì·˜ ·›˙Ô˘Ì Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. AÁ·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì; To «Rattling». E›Ó·È Û·Ó ÚÔηÌ›ÏÈ Î·È ÂÚ¿Û·Ì Ôχ ηϿ fiÙ·Ó ÙÔ ÌÈÍ¿Ú·Ì Ì ÙÔÓ Alan Moulder (Ô BÚÂÙ·Ófi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Jesus & Mary Chain Î·È ÙÔ˘˜ My Bloody Valentine). TÈ ·ÎÔ‡˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi; E›Ì·È Ï›ÁÔ ·ÏÈÔÌÔ‰›Ù˘. ∞ÎÔ‡ˆ ÏÔÈfiÓ Fats Domino, Tony Bove, Little Richard, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ·fi ÙË N. OÚÏ¿ÓË. ∞ÏÏ¿ Î·È Ó¤Â˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜. ∂›Ì·È ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Jon Brion (ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Û˘Óı¤Ù˘ ÙˆÓ «Punch. Drunk. Love», «Magnolia», «Eternal Sunshine») Ì ÙÔÓ Kayne West ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì «Late Registration». ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ë Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ· ·fi ÙÔ˘˜ Boss Hog Î·È Ê›ÏË ÛÔ˘ Cristina Martinez; OI BÔss Hog ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ï˘ı›. TÒÚ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Eli Janney Ô˘ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ·fi ·ÏÈ¿ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Girls Against Boys. °È·Ù›, ·Ï‹ıÂÈ·, ¤Ù·Í˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜; ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ó·È Î·Ï‹ ȉ¤·, ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ Ê¿ÓËÎÂ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ. INFO: Gagarin, §ÈÔÛ›ˆÓ 205, 210 8547.600. Support ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ 700 Machines. ŒÓ·ÚÍË: 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 27 (Ù·Ì›Ô), ú 30 [ÚÔÒÏËÛË: Ticket House (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42), P.M.W. (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ), i-ticket.gr Î·È ticket shop.gr]. ™ÙȘ 24/9


A£HNA´™ K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 XÔÚÈο ’05 - AȈӛ· ıËÙ›· ÛÙÔ Î¿ÏÏÔ˜. 20 ÌÂÏÔÔÈË-

KÙ›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˘, PÔ˘Ê, 210 3453.113

™ÙȘ 28/9, 20.30 HÚÒ‰ÂÈÔ, 210 9282.900

«Ÿ¯È ÂÁÒ» - «§›ÎÓÈÛÌ·»

PO¢A TH™ AY°H™ (TA) £Â·ÙÚÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ «ŒÚˆ˜ ◊Úˆ˜» Î·È «H ÓÔÛÙ·ÏÁfi˜» ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ·fi ÙÔ ¢H¶E£E B. AÈÁ·›Ô˘. ¶ÚÔÛ·ÚÌ.-™ÎËÓÔı.: °. MÈÓÈ¿Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. °ÂˆÚÁ·Ï¿, °. TÛÔ˘Ì·ÚÈÒÙ˘, ¶. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, M. §Ô‡ÚÔ˘, M. P‚ÂÏ¿ÎË, °. Mˆ˘Û›‰Ë˜. ™ÙȘ 26/9, 21.00, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.) £¤·ÙÚÔ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 9282.900

MÔÓfiÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ M¤ÎÂÙ. ™ÎËÓÔı.: EÏ. ™ÎԇʷÏÔ˘. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: M. TÚÈÎÂÚÈÒÙË. EÚÌËÓ›·: P¤ÓË ¶ÈÙٷ΋. M¤¯ÚÈ 25/9.

̤ӷ ¯ÔÚÈο ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È ÙËÓ ·ÙÙÈ΋ Έ̈‰›· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ™›ڷ-™›ڷ. ¢È‰·Ûηϛ·: ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: T. X·ÙÔ‡˘. ™˘Óı¤Ù˜: N. AÛÏ¿Ó˘, XÚ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ¶. K·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù. KfiÎηÏ˘, N. KÔÏÏ¿ÚÔ˜, ™Ù. KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, K. §ÂÈ‚·‰¿˜, E˘. PÂÌÔ‡ÙÛÈη, °. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿, 19.30. ú 15, ú 10 (ÊÔÈÙ.). ¢È¿ÚÎÂÈ·: 25/9-2/10. Aª√ƒ∂, ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10, ¶ÔχÁˆÓÔ, Aı‹Ó·, 210 6468.009 O ›ıËÎÔ˜ •Ô˘ı ‹ ∆· ‹ıË ÙÔ˘ ·ÈÒÓÔ˜. TÔ˘ I¿Îˆ‚Ô˘

¶ÈÙÛÈ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: ŒÏ. TÈÌ·Ï¤ÍË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. °·ÏÈ·ÙÛ¿ÙÔ˜, M. M·ÁηӿÚË, AÏ. M·Ú¿ÙÔ˜, B. M·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË. TÚ.-K˘Ú. 21.15. ª¤¯ÚÈ 23/9. ¢∂§ºπ¡∞ƒπ√, AÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË (‰›Ï· ÛÙÔ ™Eº), N. º¿ÏËÚÔ, 210 4176.404 °¿ÌÔ˜, ·ÏÏ¿... Ï¿ÁÈ·. EÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ M. ™ÂÊÂÚÏ‹. ™ÎËÓÔı.: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÂÊÂÚÏ‹˜, °. K·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, ŒÏ. TÛ·‚·ÏÈ¿, ™. T·Û›Ô˘, £. PˆÌ·Ó›‰Ë˜. TÚ.-K˘Ú. 21.30. ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ./·È‰.). M¤¯ÚÈ 30/9. £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, 210 9212.900

¶∞ƒ∫, Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 36, 210 8213.920 T· ΛÙÚÈÓ· Á¿ÓÙÈ·. HıÔÁÚ·ÊÈ΋ Έ̈‰›· ÙˆÓ AϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘-XÚ‹ÛÙÔ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. XÔÚÔÁÚ.: º. E˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘, K. §¤¯Ô˘, ™. ¶Ô‡Ï˘, E˘. MÔ˘ÚÌÔ‡ÚË. TÚ.-K˘Ú. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) 18.30. ú 24, ú 21, ú 19 / ú 16 (ÊÔÈÙ.) / ú 19 (ÊÔÈÙ.) ¶OPTA §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 59, 210 7711.333 ¢˘Û·ÚÌÔӛ˜. T˘ T˙fiȘ K¿ÚÔÏ ŸÔ˘Ù˜. ™ÎËÓÔı.: N. X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Y‚. M·ÏÙ¤˙Ô˘, K. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.00, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). Afi 23/9. ™ª∞ƒ√À§∞ °π√À§∏, E˘ÂÏ›‰ˆÓ 11, 210 8833.145. TËÏÂʈӋÛÙ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Ûˆ˜. TÔ˘

ÕÏÊÚÂÓÙ X›ÙÛÎÔÎ. ™ÎËÓÔı.: K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÎËÓÈοKÔÛÙ.: ¢. BÔÏ›‰Ë, MÔ˘Û.: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, XÚ. £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, N. °·Ï·Ófi˜. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. 18.30. ú 22, ú 19, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.)

™∂ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ A°°E§A ¶A¶AZO°§OY TÔ˘ °. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹: §. §È¿‚·˜. ™ÎËÓÔı.: ÕÓ. B·ÁÂÓ¿. ™ÎËÓ.: M. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÓ. B·ÁÂÓ¿, °. KËϷˉfiÓË. ñ28/9, ¶·¿ÁÔ˘ - ¢ËÌÔÙÈÎfi KËÔı¤·ÙÚÔ

>>

>>

∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏ (thearter@athensvoice.gr)

∆Ô˘ ∞¡¢ƒ∂∞ ∫√À§√Àƒπ¢∏ (thearter@athensvoice.gr) Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3607.598

*™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ

∞π£√À™∂™ ∆∂á∏™ A.ANTONOPOULOU.ART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994 «H ∫Ú˘Ê‹ ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘: Afi ÙÔÓ K. ¶·Úı¤ÓË

¤ˆ˜ Ù· ÎfiÌÈΘ». ºfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì ¤ÚÁ· ·ÏÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. M¤¯ÚÈ 24/9.

«H Ù¤¯ÓË ¿ÂÈ Û¯ÔÏ›Ի.

ŒÎıÂÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 28 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ °. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù. ¢·ÛηϿ΢, EÈÚ. HÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, N. KÏËÚÔÓfiÌÔ˜, M. ¶··Ê›ÏË, ÕÁÁ. P·˙‹˜, E‰. ™·Î·ÁÈ¿Ó, ¶. ™¿ÌÈÔ˜, M. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, AÓÙ. ™Ù¿‚ÂÚ˘ Î.¿. EÁη›ÓÈ·: 27/9, 19.30. M¤¯ÚÈ 15/10.

AI°OKEPø™, •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 45, KÔψӿÎÈ, 210 7223.897

ELS HANAPPE UNDERGROUND MÂÏ·Óı›Ô˘ 2, æ˘ÚÚ‹, 210 3250.364

«XÚÒÌ·Ù· EÏÏ¿‰·˜, TÔ›· - IÛÙÔÚ›· - ™˘ÁΛÓËÛË». TÔ

Robert Platt - Takeshi Masada. ¶·Ú¿ÏÏËÏË ·-

‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÌ·‰È΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¶. ¶Ú¤Î·, ™. B·ÛÈÏ›Ԣ, ¶. T¤ÙÛË, ¶. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, K. M·Ï¿ÌÔ˘, £. M¿ÚÎÂÏÏÔ˘, M. ¶Ú¤Î· Î.¿. M¤¯ÚÈ 29/10.

ÚÔ˘Û›·ÛË ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ-ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ KÈfiÙÔ. M¤¯ÚÈ 8/10.

ALPHADELTA, ¶·ÏÏ¿‰Ô˜

ZOYM¶OY§AKH ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 ™ÔÊ›· K˘ÚÈ·ÎÔ‡ - M˘ÚÙÒ

ÙˆÓ ™Ù‹‚ÂÓ AÓÙˆÓ¿ÎÔ˘, B·Û›ÏË °¤ÚÔ˘, K. K·Î·ÓÈ¿, XÚ. MÔÎfiÚÔ˘, AÓÓ›Ù·˜ •¿ÓıÔ˘, M¿ÚÈÔ˘ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ™Ù¿ÌÔ˘, Takis, N¿ÎË T·ÙÛÈfiÁÏÔ˘, XÚ‡Û·˜. M¤¯ÚÈ 1/10. MAPNEPH AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 3 & ºˆÎ. N¤ÁÚË, K˘„¤ÏË, 210 8619.488 «KÚ¿Ì·». KÔÛÌ‹Ì·Ù· ·fi ÔχÙÈÌ· Î·È ÌË ˘ÏÈο. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: B-612, M. °ÎÔ˘ÚÔÌ›¯Ô˘, IÛ. MÂÙ·Í¿, N. Mȯ·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, M. Pertuze, ŒÏ. ™·Ú·ÓÙ›‰Ë. M¤¯ÚÈ 15/10. MARY ALEXIOU, ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ & ™ÙÚ·Ù. ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ 23, KÔψӿÎÈ, 210 3608.105 ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ KÔÓ‰˘Ï¿ÙÔ˜,

«Geisha». ŒÎıÂÛË ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ¤ÚÁ· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙȘ °È·ˆÓ¤˙˜ ÁΤÈÛ˜. M¤¯ÚÈ 30/9.

°. P‹Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. P‹Á·˜, E‡Ë M¤ÚÌËÁη, XÚ. ™Ô˘Á¿Ú˘, M. N›Î·˜, §. TÛ›ÚÔ˘. ¶¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜, TÂÙ.¶·Ú. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 18, ú 12 (ÊÔÈÙ.). ¢È¿ÚÎÂÈ·: 28/9-9/10. §∞ª¶∂∆∏, Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 MfiÏȘ ¯ÏˆÚÈÛ·. TˆÓ B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘-B. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∆· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢Ú¿ÛȘ. TÂÙ.-K˘Ú. 22.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 19.00. ú 24, ú 20 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.) MOY™EIO M¶ENAKH -

ºE™TIBA§ ¢HMOTIKA £EATPA ñAÈÁ¿Ïˆ - £¤·ÙÚÔ AϤ͢ MÈÓˆÙ‹˜, IÂÚ¿˜ O‰Ô‡ & ¢·Ú‰·ÓÂÏ›ˆÓ, ÕÏÛÔ˜, 210 5315.670-4, 5314.771 ñ°·Ï¿ÙÛÈ - £¤·ÙÚÔ ÕÏÛÔ˘˜ B½ÎÔ˘, Ï. B½ÎÔ˘ ñEÏÂ˘Û›Ó· - ¶·ÏÈfi EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ KÚfiÓÔ˜, ·Ú·Ï›·, 210 5537.303, 5548.997 ñKÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ - AÌÊÈı¤·ÙÚÔ

º∂™∆πµ∞§ ∞£∏¡ø¡ OI ¶A§IAT™OI ŸÂÚ· ÙÔ˘ PÔ˘Ù˙¤ÚÔ §ÂÔÓη‚¿ÏÔ. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓ.: ºÚ¿ÓÎÔ T˙ÂÊÈÚ¤ÏÈ. MÔ˘Û. ¢È¢ı.: M. ™ÙÂÊ·Ó¤ÏÈ. KÔÛÙ.: P. °Î·ÂÙ¿ÓÈ. EÚÌËÓ‡ԢÓ: Alb. Cupido, V. Villaroel, Al. Agache, M. Milhofer, L. Salsi. ™ÙȘ 23, 24 Î·È 25/9, 20.30. ú 110 - ú 35. OYZEPI T™IT™ANH™ ¶AY§OY ME§A 22 TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Î·Ì·Ú‰ÒÓË ·fi ÙÔ K£BE. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ù˙¿Î˘. MÔ˘Û.: E˘. PÂÌÔ‡ÙÛÈη. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÙ. ºÚ·Áο΢, AÏ. MԇηÓÔ˜, EÏ. O˘˙Ô˘Ó›‰Ô˘, °. ™·ÌÛÈ¿Ú˘, °. K·‡Î·˜.

Liam Gillick - Philippe Parreno, «Briannnnnn &

Ferryyyyyy». ŒÓ· ÊÈÏÌ Î·ÚÙÔ‡Ó ‰¤Î· ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ˆ˜ ¤Ó· ·ÙÂÏ›ˆÙÔ Î˘ÓËÁËÙfi Û·Ó ·˘Ùfi ÌÂٷ͇ Á¿Ù·˜ Î·È ÔÓÙÈÎÈÔ‡. M¤¯ÚÈ 22/10. WILLIAM JAMES YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.326 N·Ù·Ï›· K·˙ÈÚ¤ÏÔ‚·, «T· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ Á˘... •·Ó·‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ™Â˙¿Ó». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 22/9, 19.30. M¤¯ÚÈ 8/10.

AIA™ - H TPE§A AfiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ¢È·ÛÎ.-™ÎËÓÔı.: £. TÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: T. ¢‹Ì·˜, M. HÏ›·˜, ™. ™ÙÚÔ‡ÌÔ˜. ñ28/9, EÏÂ˘Û›Ó· - EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ KÚfiÓÔ˜

ANTI°ONH TÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Aȯ̋. ™ÎËÓÔı.: °. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: º. ºÈÏÔÛfiÊÔ˘, T˙. Z·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, M. ¶ÈÛÈÌ›Û˘. ñ25/9, ¶·¿ÁÔ˘ - ¢ËÌÔÙÈ-

XIPPAS, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53¢, 210 3319.333 AfiÛÙÔÏÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂٷ͇ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÁÂÌ¿ÙË ·Ú·‰ÔÍfiÙËÙ· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. EÁη›ÓÈ·: 22/9, 20.00. M¤¯ÚÈ 19/11.

£·Ó¿Û˘ B¤ÁÁÔ˜, ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ & XÈÌ¿Ú·˜, 210 4970.475 ñ¶·¿ÁÔ˘ - ¢ËÌÔÙÈÎfi KËÔı¤·ÙÚÔ, KÔÚ˘ÙÛ¿˜ - 6Ë ™Ù¿ÛË ¶·¿ÁÔ˘, 210 6540.700-4, 6520.412 ñ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË - £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, NÙ·Ì¿ÚÈ, 210 5062.166, 5065.415 ñX·Ï¿Ó‰ÚÈ - E˘ÚÈ›‰ÂÈÔ £¤·ÙÚÔ PÂÌ·ÙÈ¿˜, Â˙Ô‰Ú. ¶ÚÔÊ. HÏ›·, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6855.180

APXONTOXøPIATH™ (O) KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ. ™ÎËÓ.-KÔÛÙ.: M.N. ™Â̤. MÔ˘Û.: ¢. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. XÔÚÔÁÚ.: X. M·ÓÙ·ÊÔ‡Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M¤˙Ô˜, N. TÛ·Ï›ÎË, ¶. MÔ˘ÛÙ¿Î˘, EÏ. KÔÎΛ‰Ô˘, N. ¶·ÏÏËηڿÎË, HÏ. ZÂÚ‚fi˜, °. æ˘¯ÔÁÈfi˜, XÚ. ¶·˘Ï›‰Ë˜, °. °Ï¿ÛÙÚ·˜, K. °ÂˆÚÁ›Ô˘, °. X·Ú›Û˘, K. ¢·Ì¿Î˘, AÏ. ¶·Ú›Û˘. ñ 22/9, AÈÁ¿Ïˆ - £¤·ÙÚÔ AϤ͢ MÈÓˆÙ‹˜. ñ 25/9, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË - £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜

KYNIKOI •ANAPXONTAI (OI) MÔ˘ÛÈÎÔ-ı·ÙÚÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: N. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, N. OÚÊ·Ófi˜, Z. N·ÏÌ¿ÓÙË, N. TÔ˘ÚÓ¿Î˘. ñ24/9, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË - £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜. ñ26/9, AÈÁ¿Ïˆ - £¤·ÙÚÔ AϤ͢ MÈÓˆÙ‹˜

MI™AN£Pø¶O™ ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓ.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MÂÛÛ¿Ï·˜, NÙ. £ÂÌÂÏ‹, Ÿ. ¶ÔÏ›ÙÔ˘. ñ27/9, AÈÁ¿Ïˆ - £¤·ÙÚÔ AϤ͢ MÈÓˆÙ‹˜

Ã√ƒ√™ °È· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙËÏÂʈӋÛÙÂ: 210 3617.530

voice

ATHENS

3, 210 3228.785 ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈ‚fiÔ˘ÏÔ˜,

«Between Experience and Experiment». H ‚ÈÓÙÂÔ-ÂÁηٿÛÙ·ÛË «Actors» Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË-ÁÏ˘Ùfi «H °Î·ÚÛÔÓȤڷ». M¤¯ÚÈ 19/11. APARTMENT, BÔ˘Ï‹˜ 21, 210 3115.469 Machiko Edmondson.

EÓfiÙËÙ· ¤ÚÁˆÓ Ì ÔÚÙÚ¤Ù· ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. M¤¯ÚÈ 15/10.

OYZEPI T™IT™ANH™ ¶AY§OY ME§A 22 TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Î·Ì·Ú‰ÒÓË ·fi ÙÔ K£BE. ™ÎËÓÔı.: ™. X·Ù˙¿Î˘. MÔ˘Û.: E˘. PÂÌÔ‡ÙÛÈη. ¶·›˙Ô˘Ó: AÓÙ. ºÚ·Áο΢, AÏ. MԇηÓÔ˜, EÏ. O˘˙Ô˘Ó›‰Ô˘, °. ™·ÌÛÈ¿Ú˘, °. K·‡Î·˜. ñ22/9, °·Ï¿ÙÛÈ - £¤·ÙÚÔ

A¶OæH, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 35, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.009 «T¤¯Ó˘ O‰ÒÓ». ¶ÂÓ‹ÓÙ· ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ A™KT ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù¤¯Ó˘, ÛÙË ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ï·Ù›· ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜. M¤¯ÚÈ 9/10.

ÕÏÛÔ˘˜ B½ÎÔ˘. ñ23/9, ¶·¿ÁÔ˘ - ¢ËÌÔÙÈÎfi KËÔı¤·ÙÚÔ ñ25/9, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ - AÌÊÈı¤·ÙÚÔ £·Ó¿Û˘ B¤ÁÁÔ˜.

BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 Abraham Cruzvillegas. °Ï˘ÙÈ΋ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ MÂÍÈηÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. M¤¯ÚÈ 8/10.

PO¢A TH™ AY°H™ (TA) (‚Ï. ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ) ñ27/9, 21.00, X·Ï¿Ó‰ÚÈ -

£¤·ÙÚÔ PÂÌ·ÙÈ¿˜ ●

TITANIUM YIAYIANNOS B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44, 210 7297.644 B·Û›Ï˘ µ·Û›ÏË. ¶ÂÚ›ÂÚÁ· ‰¤Ì·Ù·, Ô˘ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È ¤Ï·‚ ·fi ‰È·ÙÏ·ÓÙÈο Ù·Í›‰È·, Ì ʷÓÂÚ¤˜ ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜-Á¤Ê˘Ú˜ ·fi ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜. M¤¯ÚÈ 25/9. ¶·‡ÏÔ˜ ™·ÚfiÁÏÔ˘, «AÏÏ·Á¤˜». AÊ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. EÁη›ÓÈ·: 26/9, 20.00. M¤¯ÚÈ 16/10. VAMIALI’S ™¿ÌÔ˘ 1, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5228.968

Îfi KËÔı¤·ÙÚÔ

O ÕÚÓÙÂÓ ·fi ÙÔ º¤‚ÂÚÛ·Ì, AÓˆÓ‡ÌÔ˘. ™ÎËÓÔı.:

T∂á√Ãøƒ√™ §ÂÌ¤ÛË 4 & M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9228.370 «AÓÙÈı¤ÛÂȘ ππ». ¶ÚˆÙfiÙ˘· ¯·Ú·ÎÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ P. KÔÚÔÌËÏ¿, N. ¢ÂÛÂÎfiÔ˘ÏÔ, EÏ. ¢ÈÔÓ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘, M. EÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë, EÏ. K¿ÚÔ˘, M. K·ÚÔ‡ÛË, °. KÂÊ·ÏÏËÓfi Î·È °. KÔÏÈfi. ª¤¯ÚÈ 15/10.

EKºPA™H - °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·-

™Ù·ÌÔ‡ÏÔ˘, «+·ÈÁÓ›·». ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ¤Ó·˜ ÂÈηÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÎÔÏ¿˙. EÁη›ÓÈ·: 22/9, 20.00. M¤¯ÚÈ 7/10.

GAZONROUGE, BÈÎÙ. O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 «OÈ AÚ¯fiÌÂÓÔÈ». OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË-·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓˆÓ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. MÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ, ÔÈ K. §·‰È·Ófi˜, P. M·ÏÙ·Ù˙‹, NÙ. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, B. K·ÚÔ‡Î, AÓ‰Ú. K·Û¿˘, ¢. ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. M¤¯ÚÈ 6/10. I§∂A¡∞ T√À¡∆∞ AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË. N¤· ¤ÚÁ· ·fi ÙÔ˘˜ H. Aagaard, M. Breede, M. ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘, §. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, §. K·Ì¿ÓË, M. Mȯ·Ï·Î¿ÎÔ˘, ºÚ. MÔ˘˙·Î›ÙÔ˘, K. M·Û¿ÓÔ, §. N·ÏÌ·ÓÙ›‰Ô˘, AÏ. ¶·Ï¿Ûη, ¢. TÛÔ˘ÌϤη, ¢. ºÔ˘ÙÚ‹, K. XÚËÛÙ›‰Ë. M¤¯ÚÈ 24/9 K∞§º∞°π∞¡ K·„¿ÏË 6, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 «ºˆÙÔ·̷ٷ». M ¤ÚÁ·

MH§O, ȦÓÙ· 11, Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897 °È¿ÓÓ˘ °ˆÓȈٿ΢, «ÕıÂÓ˜ dio hiliades pente». ºˆÙÔÁڷʛ˜ «ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ» Ì ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓ·ÚË, K·ÙÂÚ›Ó· §¤¯Ô˘, ¢‹ÌËÙÚ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, HÚ·ÎÏ‹ §ÔÁÔı¤ÙË Î.¿. M¤¯ÚÈ 24/9. •¤Ó˘ ™·¯›Ó˘. ŒÚÁ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙË ¯·Ú·ÎÙÈ΋ Ì ÙȘ „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 27/9-14/10. N∂∂™ M√ƒº∂™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3616.165 ¶¤ÙÚÔ˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ - ÃÚÈÛÙ›Ó· ¡ÙÂÈ¿Ó, «¶ÚÔ‚ÔϤ˜

EÊ‹ÌÂÚÔ˘». ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ, ‚›ÓÙÂÔ, ‰È·Ê¿ÓÂȘ, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î.¿. ª¤¯ÚÈ 24/9. Gabriele De Vecchi, «¶·È¯Ó›‰È AÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÌÔ‡». AÓÙÈΛÌÂÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÂÓfi˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘ MÈÏ·Ó¤˙Ô˘ designer. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 27/9-8/10. ™KOYºA ™ÎÔ˘Ê¿ 4, 210 3643.025 «™ÙÔ ÙÚ·¤˙È - à table». ZˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·, ηٷÛ΢¤˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi 65 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 22/9-15/10.

ıÚÒÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Î·È ÙË ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ηÓÔÓÈÎfiÙËÙ·. M¤¯ÚÈ 8/10. IN™TITOYTO GOETHE, OÌ‹ÚÔ˘ 14-16, 210 3661.000 Stefan Moses, «Deutsche Vita». ¢˘Ó·Ù¤˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi ¤Ó·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi °ÂÚÌ·Ófi ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ MfiÓ·¯Ô ÙÔ 2002. M¤¯ÚÈ 13/10. ¶ 37 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 37, 210 4818.386 «¶ÂÚÈÔ¯¤˜-KÔÈÓfiÙËÙ˜».

OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙˆÓ ¶. KÔÎÈÓÈ¿, ™ÙÚ. K·Ï·Ê¿ÙË, K. KÔÏÔ΢ı¿, ¢. §·˙·Ú›‰Ô˘, N. M¿ÚÎÔ˘, §. N·ÏÌ·ÓÙ›‰Ô˘, A¯. N¿ÛÈÔ˘, N. NÙ¿ÓÂÌÂÚÁÎ, ¶. ¶ÂÙÚ›‰Ë, ¢. PfiÎÔ˘, ™. ™Ù¿‚ÂÚË, ™. XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë. M ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 26/9-25/10. ºOYPNO™ - K¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ æËÊÈ·Îfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi, M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 «Capturing Utopia». æËÊȷο ¤ÚÁ· ÂÚ›Ô˘ 60 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ô˘ÙÔ›·. M¤¯ÚÈ 25/9.

∞§§√π Ãøƒ√π

ª∏¡∞™ ºø∆√°ƒ∞ºπ∞™

A£HNA´™, K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34-36, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3480.000 «H T¤¯ÓË ÙÔ˘ KÏÂȉÈÔ‡. E›ÎÔÛÈ ·ÈÒÓ˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜». ¶ÂÚ›Ô˘ 800 ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÎÏÂȉȿ Î·È ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ ·fi ÙÔÓ 1Ô ·È. Ì.X. ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ B' ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. M¤¯ÚÈ 18/10.

ARTOWER AGORA AÚÌÔ‰›Ô˘ 10 (8Ô˜ fiÚ.), B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï., 210 3246.100

AKTO, X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 21 & ™fiψÓÔ˜ / °' ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 / K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 36 / KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘.

ŒÏÛË K·˝ÏË - T˙›Ì˘ E˘ı˘Ì›Ô˘, «TÔ ™ÒÌ· K›ÌÂÓÔ».

EÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙ· 4

ºˆÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ K·˝ÏË Ì Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ E˘ı˘Ì›Ô˘ Û Á˘ÌÓ¿ ÛÒÌ·Ù·. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 26/9-7/10.

ÎÂÓÙÚÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ AKTO ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ¤ÚÁ· ·fi fiÏ· Ù· ¤ÙË ÛÔ˘‰ÒÓ. M¤¯ÚÈ 30/9.

DIANA GALLERY DOWN TOWN, AÚÌÔ‰›Ô˘ 10 (2Ô˜ fiÚ.), B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï., 210 3249.626 °È¿ÓÓ˘ KfiÓÙÔ˜, «ºˆÙÔÂȉËÛÂÔÁÚ¿ÊÔ˜». ™ÂÈÚ¿ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÚfiÛÊ·Ù˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ IÚ¿Î, ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ÛÙÔ AÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÛÙË ™ÂÚ‚›·, ÛÙË °¤ÓÔ‚·, ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. M¤¯ÚÈ 8/10.

ALBA, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 69 & AÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 3, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6006.171 Inger Carlsson, «Soft Sculpture - YÊ·ÛÌ¿ÙÈÓ· ÁÏ˘Ù¿». ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÂٷ͇ ¯ÚËÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ·fi ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ AÊ‹. M¤¯ÚÈ 8/10.

E§§HNIKO™ KO™MO™ KÙ›ÚÈÔ 7, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, 210 4835.300 E˘ÁÂÓ›· °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿, «TÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ». OÓÂÈÚÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË. Afi ÙËÓ ÁηÏÂÚ› Z˘Áfi˜. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 22/9-9/10. T¿ÛÔ˜ ™¯›˙·˜, «§ÈıÔÁڷʛ˜». ºˆÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÂÙÚÒÓ. Afi ÙËÓ ÁηÏÂÚ› Z˘Áfi˜. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 22/9-9/10.

°∞§§π∫√ I¡™∆π∆√À∆√ (MÈÛÙÚfi), ™›Ó· 31, KÔψӿÎÈ, 210 3398.600 KÒÛÙ·˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, «ZˆÁÚ·ÊȤ˜». ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔχÏ¢ÚÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÁχÙË Ù˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜. M¤¯ÚÈ 27/9.

E 31 GALLERY E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33, 210 3210.881 «Fiction or not fiction». OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ °ÈÒÚÁÔ˘ AÁÁÂÏ¿ÎË, Peter Garfield, Franka Hornschemeyer, Volker Kreidler Î·È Michael Kunze. EÈ̤ÏÂÈ·: N¿ÓÛ˘ KÔ˘ÁÈԇʷ. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 23/9-26/10.

N¤· YfiÚÎË - ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÂÙ¿». K˘Ú›ˆ˜ ·‰ËÌÔÛ›Â˘Ù˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙË ÊˆÙÔ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ «EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·˜» ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· Ù˘ 11/9. M¤¯ÚÈ 24/9.

Hø™, X¤˘‰ÂÓ 38A, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8237.111 EϤÓË MÔ˘˙·Î›ÙË, «Grids». H ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ϤÁÌ·ÙÔ˜ (grid) ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ·Ó-

E§§∏¡√∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫∏∂¡ø™∏ M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.900 X¿Ú˘ ¶··‰ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, «Ground Zero:

EP°O™TA™IO KPONO™, T¤ÚÌ· øηÓȉÒÓ, ·Ú·Ï›· EÏÂ˘Û›Ó·˜, 210 5537.303 £fi‰ˆÚÔ˜, «AÓ·TfiÈÛË AÓ·Z‹ÙËÛË II». °Ï˘ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. M¤¯ÚÈ 15/10.

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 35


TEXNH

WalkonWater TÔ˘ AXI§§EA ¶EK§APH ŒÓ·˜ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ˜, ultra ·ÚÚÂÓˆfi˜ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ MÔÛ¿ÓÙ (Ù‡Ô˘ MÂÏ °Î›ÌÛÔÓ) Ì ÌÈ· Ôχ ηϿ ÎÚ˘Ì̤ÓË Â˘·›ÛıËÙË ÏÂ˘Ú¿. MÈ· fiÌÔÚÊË ÁÏ˘ÎÈ¿ °ÂÚÌ·Ó›‰· (Ù‡Ô˘ °ÎÔ˘›ÓÂı ¶¿ÏÙÚÔÔ˘) Ô˘ ˙ÂÈ Û ÎÈÌÔ‡Ù˜, ÓÈÁ̤ÓË ÛÙȘ ÂÓÔ¯¤˜ ÁÈ· Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ù˘. O ÁÎ¤È ·‰ÂÚÊfi˜ Ù˘, Ô˘ ÙËÓ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ IÛÚ·‹Ï. K·È Ô 95¯ÚÔÓÔ˜ ·Ô‡˜ ÙÔ˘˜, ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔ˜ Ó·˙› ÙÔ˘ B' ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, Ì ̿Ûη Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È Î·ıÂÙ‹Ú· Û‹ÌÂÚ·, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÓÒ Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ÛÙË «ÊÈÏfiÍÂÓË» AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Í·ÊÓÈο Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ ÙÔ˘ 2005 – Î·È ·˘Ùfi ‚‚·›ˆ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÙË MÔÛ¿ÓÙ. AÚÎÂÙ¿ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «Walk on Water» ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙËÓ ·ÓıÔ‡Û· Î·È Ôχ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2-3 ¯ÚfiÓÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ IÛÚ·‹Ï. O Ù›ÙÏÔ˜ «Walk on Water» ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ıÚ‡ÏÔ Ô˘ ‹ıÂÏ ÙÔÓ IËÛÔ‡ Ó· ÂÚ·Ù¿ ¿Óˆ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Ù˘ °·ÏÈÏ·›·˜. TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Â›Ó·È Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ Û fiÏÂȘ ÙÔ˘ IÛÚ·‹Ï, Ì ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ Ó· ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ – Î·È ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô ÙÔ˘ «Î˘ÓËÁÔ‡ ÙˆÓ Ó·˙›» Ô˘ ÔÈ E‚Ú·›ÔÈ, fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ó, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜. E‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ӷ ÂÔ˘Ïˆı› ¤Ó· ÙfiÛÔ ‚·Ú‡ Î·È ·ÔÙÚfi·ÈÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÙÚ·‡Ì· ÛÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ; M¿ÏÏÔÓ fi¯È. EȉÈο fiÛÔ ÔÈ Ó·ÚÔ› °ÂÚÌ·ÓÔ› Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ’35-’45 Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÂÓ ˙ˆ‹. «H Ù·ÈÓ›· ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È Ò˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜», ϤÂÈ ÛÙËÓ «A.V.» Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ «Walk on Water» Gal Uchovsky. TÔ ÊÈÏÌ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÚËÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹-

36 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

Ú˜ ÙÔ˘. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿˜ ·‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÏÔ΋ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. MÈ· XRay ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ mentalité: ·) ÙˆÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ E‚Ú·›ˆÓ, ÂȉÈο ÙˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ Ù˘ MÔÛ¿ÓÙ ‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, Ô˘ fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ó «‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó», ‚) ÙˆÓ ·ÏÒÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, Ô˘ ·ÎfiÌ· ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÙȘ ‚·ÚȤ˜ Ù‡„ÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô. ™‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛ̈Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·Ú¿ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ «·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛË»/Ù·‡ÙÈÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ·fi ¤Ó· ¯·Ò‰Â˜ ÎÂÓfi ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È ÔÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. TÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ; H ˙ÔÊÂÚ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ B' ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÈÔ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÓÂÎÙÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ «ÛÚÒ¯ÓÂÈ» ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ E‚Ú·›Ô˘˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ˆ˜ ÂÓÛÙÈÎÙ҉˜ ̤ÛÔ ·˘ÙÔ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜. H Ù·ÈÓ›· «Walk on Water», Ë ÔÔ›· ÙÔ 2004 ‚Ú·‚‡ÙËΠˆ˜ ∫·Ï‡ÙÂÚË πÛÚ·ËÏÈÓ‹ ∆·ÈÓ›· Î·È ‹Úı ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 11Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï «N‡¯Ù˜ ¶ÚÂÌȤڷ˜» (ÌÂÙ¿ ÙËÓ Berlinale Î·È ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ TÔÚfiÓÙÔ), Â›Ó·È ·fi οı ¿Ô„Ë ÂӉȷʤÚÔ˘Û·. E›Ù ÙË ‰ÂȘ ˆ˜ „˘¯ÔÁÚ¿ÊËÌ· ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎfiÛÌˆÓ Â›Ù ˆ˜ ÌÈ· ·Ï‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·-spy movie, ›Ù ·ÏÒ˜ ˆ˜ ÌÈ· «ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘», ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÈÛ¯˘Úfiٷٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Eytan Fox Î·È ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Gal Uchovsky. «E›Ì·ÛÙ IÛÚ·ËÏÈÓÔ›, ›̷ÛÙ AÚÈÛÙÂÚÔ›», ϤÓ ÛÙËÓ «A.V.» Î·È ÂÍËÁÔ‡Ó fiÙÈ «Ì¤Û· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÊÈÏÌ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: fiÙÈ Ó·È ÌÂÓ Ù·ÛÛfiÌ·ÛÙ ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÚËÓÈ΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢ Ì ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ IÛÚ·ËÏÈÓÔ› Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ùfi Î·È ÙÈ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ».

π¢ƒÀª∞ ¢E™TE OÌ‹ÚÔ˘ 8, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.460 *«4Ô µÚ·‚Â›Ô ¢∂™∆∂». ŒÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ: K. BÂÏÒÓË, NÙ. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, XÚ. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Poka-Yio, ™Ù. TÛÈ‚fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¢. ºÔ˘ÙÚ‹. M¤¯ÚÈ 29/10.

M√À™∂π√ K√™ª∏ª∞∆√™ H§π∞ §∞§∞√À¡∏ K·ÏÏÈÛ¤ÚË 12, AÎÚfiÔÏË, 210 9221.044

KENTPO ¶O§ITI™MOY & A£§H™H™ ºA§HPOY TÚ›ÙˆÓÔ˜ 118, 210 9887.205

M√À™∂π√ KÀ∫§∞¢π∫∏™ ∆∂á∏™ NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321-3

N›ÎÔ˜-°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ›‰Ë˜, «°Ï˘Ù¿ ÂÈÏÂÁ̤ӷ

«EχıÂÚÓ·: ¶fiÏË-∞ÎÚfiÔÏË-¡ÂÎÚfiÔÏË». 500 Â-

ÁÈ· ÙÔÓ lˆÛÙÂÊ‹ OÚ›˙ÔÓÙ·». °Ï˘Ù¿ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. M¤¯ÚÈ 14/10.

Ú›Ô˘ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ fiÏË, ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË Î·È ÙË ÓÂÎÚfiÔÏË Ù˘ EχıÂÚÓ·˜ Ù˘ KÚ‹Ù˘, Ì ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ 3˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ .X. Î·È 13Ô˘ ·È. Ì.X. XÔÚËÁfi˜ Â›Ó·È Ë JT International. M¤¯ÚÈ 16/11.

KENTPO TEXNøN ¶§AKA, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 65, 210 8250.552 «plot.@rt.europa». ¶ÚfiÙ˙ÂÎÙ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÁηÏÂÚ› Arturarte Ù˘ PÒÌ˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û 10 Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 170 ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÔ Ù·Í›‰È Ì ¤ÚÁ· Ù˘ˆÌ¤Ó· Û plotter. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: G. Aiolo, R. Bergamini, Chr. Caliandro, Erm Dosa, M. Festi, G. Galassi Î.¿. M¤¯ÚÈ 16/10. LEICA ACADEMY, YÌËÙÙÔ‡ 243, 210 7525.328 «AÔÙ˘ÒÌ·Ù· 2005». H 11Ë ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ - IIEK. M¤¯ÚÈ 8/10. SOFITEL ATHENS AIRPORT ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ, 210 3544.000 «∞ÓÙÈ-£¤ÛÂȘ, ∞ÓÙÈ-¢Ú¿ÛÂȘ, ∞ÓÙÈ-∫›ÌÂÓ·». ¢ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ›Â˜ ·fi ¯˘Ùfi Á˘·Ï› Î·È Ì¤Ù·ÏÏÔ ·fi ÙËÓ Glassform Team (K. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, A. K˘ÚȷΛ‰Ë˜, §. TÛÈÌ¤Ì·) Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ⁄ÏË. M¤¯ÚÈ 30/10. ™TOA TOY BIB§IOY ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, AÚÛ¿ÎÂÈÔ M¤Á·ÚÔ (AKTO, 210 5230.130) ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ AKTO. H

ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. M¤¯ÚÈ 24/9. ™Ã√§∏ B∞∫∞§√ §. K·ÙÛÒÓË 26, §˘Î·‚ËÙÙfi˜, 210 6442.514 47Ë ¤ÎıÂÛË ÛÔ˘‰·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. OÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ °Ú·ÊÈÛÙÈΤ˜ EÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ EÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ XÒÚÔ˘. M¤¯ÚÈ 30/9. ™Ã√§∏ Møƒ∞´∆∏ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ & AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶. æ˘¯ÈÎfi, 210 6795.000 Dan Perjovschi. ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Î·ÈÚ· Î·È Î·˘ÛÙÈο Û¯¤‰È· Ì ÎÈ̈ϛ· Î·È Ì·Úη‰fiÚÔ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. Afi ÙË Locus Athens. M¤¯ÚÈ 11/11.

ª√À™∂π∞ Eµƒ∞´∫√ M√À™∂π√ N›Î˘ 39, 210 3225.582 «√È Û˘Ó·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜: ºˆ˜ Î·È ÛÎȤ˜». K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ˘˜ ™·ÌÔ˘‹Ï NÂÁÚ›Ó Î·È Iˆ¿ÓÓË ¶·Ó·Á¿ÎÔ˘. M¤¯ÚÈ 7/11. HERAKLEIDON, EXPERIENCE IN VISUAL ARTS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 *M. C. Escher, «Beyond Infinity - The art of M. C. Escher». 250 ¤ÚÁ·, ͢ÏÔÁڷʛ˜, ÏÈıÔÁڷʛ˜ Î·È ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ OÏÏ·Ó‰Ô‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ηıÒ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜, ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÂÚÁ·Ï›· Î.¿. T· ÂÎı¤Ì·Ù· Â-

Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο.M¤¯ÚÈ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005.

«¶·Ï¿ÛΘ Î·È Ù·Ì·ÎÔı‹Î˜ ·fi ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ B. KÔÚ-

ÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘». M¤¯ÚÈ 31/10.

M√À™∂π√ M¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1 & B·Û. ™ÔÊ›·˜, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000. ™ÔÊ›· £·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ (19081997). °‡Úˆ ÛÙ· 200 ÎÔ-

ÛÌ‹Ì·Ù· ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÙ¯ӛ·˜, ÁÓˆÛÙ‹˜ Ì ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ M·ÚÔ˘Ï›Ó·. M¤¯ÚÈ 7/11. MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ù›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 «ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ °È¿ÓÓË P›ÙÛÔ». ¶ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛ-

ÌÂÓ·, ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, ÚÒÙ˜ ÂΉfiÛÂȘ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. MOY™EIO ºPY™IPA, MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7 Î·È K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678 Gerhard Richter - A. R. Penck. ¶·Ú¿ÏÏËϘ ·Ó·-

‰ÚÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. 30 ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ Richter ÌÂٷ͇ 19602003 Î·È 37 ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Penck ÌÂٷ͇ ’56-’96, Ì ÙȘ ÚˆÙfiÁÔÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ ÛÎËÓ¤˜. M¤¯ÚÈ 4/12. ¶π¡∞∫√£∏∫∏ °ƒ∏°√ƒ∞∫∏ - M√À™∂π√ X∞ƒ∞∫∆π∫∏™ Y·Î›ÓıˆÓ 4, ¶. æ˘¯ÈÎfi. 210 6740.806 «K·ÏÔηÈÚÈÓfi Û·ÏfiÓÈ 2005 - ¶·ÓfiÚ·Ì· ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜».

¶ÂÚ›Ô˘ 70 ÂÈÏÂÁ̤ӷ ¤ÚÁ· 25 EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁڿʈӯ·Ú·ÎÙÒÓ ·fi ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2000-2005 M¤¯ÚÈ 20/10.

∂∫∆√™ ∞£∏¡ø¡ AN¢PO™ -π¢ƒÀª∞ ¶. & M. KÀ¢ø¡π∂ø™ XÒÚ·, 22820 24598. ¶Ïfi˜ Ãπ, «In Arte Veritas». M ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ AÏ. BÂÚԇη, ™Ù. ¢·ÛηϿÎË, EÈÚ. HÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, E‰. ™·Î·ÁÈ¿Ó, ÕÓ.-M. T۷οÏË Î·È M. ºÈÏÔÔ‡ÏÔ˘. EÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· Ë AıËÓ¿ ™¯ÈÓ¿. M¤¯ÚÈ 30/9. -M√À™∂π√ ™À°Ãƒ√¡∏™ ∆∂á∏™ ∞¡¢ƒ√À - ÿ‰Ú˘Ì· B·Û›ÏË Î·È EÏ›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, XÒÚ· ÕÓ‰ÚÔ˘, 22820 22444 *«Metamorphosis - µÚÂÙ·ÓÈ΋ ∆¤¯ÓË ÙÔ˘ ’60». OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ¤ÚÁ· ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ BÚÂÙ·ÓÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60. ª¤¯ÚÈ 25/9. £E™™A§ONIKH M∞∫∂¢√¡π∫√ M√À™∂π√ ™À°Ãƒ√¡∏™ ∆∂á∏™, Helexpo-¢E£, EÁÓ·Ù›·˜ 154, 2310 240.002, 281.212 / K·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ ™Ù¿‰ÈÔ, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. 16Ë Biennale ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË Û˘Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË H È-

Û·ÓÈ΋ BIDA ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ì ¤ÚÁ· 28 ηٷÍÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·fi ÙËÓ E˘ÚÒË Î·È ÙË MÂÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È 11 ŒÏÏËÓ˜ (°. §·˙fiÁη˜, §. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, AÏ. æ˘¯Ô‡Ï˘ Î.¿.). M¤¯ÚÈ 30/9. ●

>>

™π¡∂ª∞

∆Ô˘ ∏§I∞ ºƒ∞°∫√Y§∏

∆È ·›˙ÂÙ·È

ODEON CINEºI§OI, ODEON ZINA, ODEON KOSMOPOLIS, ºA§HPO, ODEON MA°IA

(***) EKATOMMYPIA (MILLIONS) ÙÔ˘ NÙ¿ÓÈ

(*) °AMO-M¶E§A¢E™ (WEDDING CRASHERS) ÙÔ˘

MfiÈÏ. M ÙÔ˘˜ AÏÂÍ¿ÓÙÂÚ N¤Èı·Ó ŒÙÂÏ, §ÈԇȘ ŸÔ˘ÂÓ M·Î°Î›ÌÔÓ. ¢‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ·›ÛÙ¢ÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, Î·È ¤¯Ô˘Ó Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·! AÎÏfiÓËÙÔ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ.AMOPE, ™INE ™E§HNH

N٤ȂÈÓÙ NÙfiÌÎÈÓ. M ÙÔ˘˜ ŸÔ˘ÂÓ °Ô˘›ÏÛÔÓ, BÈÓ˜ BÔÓ. ¢‡Ô ¯·‚·ÏÂÙ˙‹‰Â˜ Ù‡ÔÈ Ô˘ ÌÔ˘Î¿ÚÔ˘Ó Û ‰ÂÍÈÒÛÂȘ Á¿ÌˆÓ ÁÈ· Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÁÎfiÌÂÓ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙÔ˜ ¯Ù˘¿ÓÂ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. X·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÓÙÔ‡Ô, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯ÈÔ˘ÌÔÚ¿ÎÈ ÙÔ ÛΛ˙ÂÈ ÙÔ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú...A£HNAION Cinepolis, STER

(***) TO ME°A§O ºA°O¶OTI (LA GRANDE BOUFFE) ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ ºÂÚ¤-

ÚÈ. M ÙÔ˘˜ M·ÚÙÛ¤ÏÔ M·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÈ, O‡ÁÎÔ TÔÓÈ¿ÙÛÈ. ¶·Ú¤· ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÒÓ ÎÏÂȉ·Ì·ÚÒÓÂÙ·È Û ÂÍÔ¯È΋ ¤·˘ÏË Ì Ô˘Ù¿Ó˜! H ÎÏ·ÛÈ΋ ÚÔ‚ÔηÙfiÚÈÎË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ·fi Ù· 1973, Û Â·Ó¤Î‰ÔÛË Ì Ӥ˜ ÎfiȘ.BO•, ZEºYPO™ M¶OM¶ O ™ºOY°°APAKH™ (THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE)

ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ X›ÏÂÓÌÂÚÁÎ. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¶ÔÛÂȉÒÓ ¤¯·Û ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ· ÙÔ˘ Î·È Ô MÔÌ Ô ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ ÂÊÔÚÌ¿ ÁÈ· ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ KÔ¯˘ÏÔfiÏË... E¿Ó ‰ÂÓ Û·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ‡ÙÔ˜ Ô Î·ÚÙÔ‡Ó ‹Úˆ·˜, ηχÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÙ ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·.BAPKIZA, CINE CITY, CINERAMA, AE§§ø Cinemax, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, A™TEPIA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, MAP°APITA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, TPIA A™TEPIA

(****) 9 SONGS ÙÔ˘ M¿ÈÎÏ °Ô˘ÈÓÙÂÚÌfiÙÔÌ. M ÙÔ˘˜ K›Ú·Ó O’MÚ¿ÈÂÓ, M¿ÚÁÎÔ ™Ù›ÏÂ˚. EÓÓ¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÔÏÏ·Ϥ˜ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ›· ·ÁˆÓÈ¿˜ ·fi ÙËÓ AÓÙ·ÚÎÙÈ΋. MÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ Ì ԉ˘ÓËÚ¿ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÛÂοӘ ÛÂÍ. £· ÙÔ ·Á·‹ÛÂÙÂ... Ì ̛ÛÔ˜! INTEA§, NIPBANA Cinemax

H ™ºA°H (MASSAKER)

ÙˆÓ MfiÓÈη MfiÚÁÎÌ·Ó, X¤ÚÌ·Ó T¿ÈÛÂÓ, §fiÎÌ·Ó ™ÏÈÌ. ¶ÔÏÈÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ Û ·Ï·ÈÛÙÈÓȷο ÛÙÚ·Ùfi‰· ÙÔ 1982 Ì ·ÓÂÍ·ÎÚ›‚ˆÙÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌ· ·ÚÈıÌfi ı˘Ì¿ÙˆÓ (1.0003.000). METPO¶O§ (0) H AN£Pø¶INH §Y™H (MAN TO MAN) ÙÔ˘ PÂ˙›˜

B·ÚÓȤ. M ÙÔ˘˜ T˙fi˙ÂÊ º¿ÈÓ˜, XÈÔ˘ MÔÓ‚›Ï.MÈ· ÔÌ¿‰· BÚÂÙ·ÓÒÓ ·ÓıÚˆÔÏfiÁˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È Î·ıÒ˜ ÌÂÏÂÙ¿ ‰‡Ô ¶˘ÁÌ·›Ô˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÎÚ›ÎÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔÓ ›ıËÎÔ. ¢ÒÛÂÈ Ì·Ó¿Ó·, ÛÔ˘ Îfi„ÂÈ ¯¤ÚÈ! §I§A H AYTOKPATOPIA TøN §YKøN (L’EMPIRE DES LOUPS) ÙÔ˘ KÚȘ N·fiÓ.

M ÙÔ˘˜ Z·Ó PÂÓfi, AÚÏ› ZÔ‚¤Ú. TÚÂȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÊÚÈÎÙ¿ ‰ÔÏÔÊÔÓË̤Ó˜ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÂÓfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. MÂÙ·ÊÔÚ¿ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Z·Ó-KÚÈÛÙfiÊ °ÎÚ·Ó˙¤.STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, ANNA NTOP, °A§A•IA™,

CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, NANA Cinemax, ATTIKON A§™O™, ODEON KOSMOPOLIS, ¶§AZA, ™INE ¶API, AMAPY§§I™, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA, ™INE ¶A§§HNH

(***) TO KA§OKAIPI TOY EPøTA MOY (MY SUMMER OF LOVE) ÙÔ˘ ¶¿‚ÂÏ ¶·-

‚ÏÈÎfiÊÛÎÈ. M ÙÔ˘˜ N¿Ù·ÏÈ ¶Ú˜, ŒÌÈÏÈ MÏ·ÓÙ. TÔ ·Ó¤ÌÂÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰‡Ô ¤ÊË‚ˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Í˘Ó¿ ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ù¿ÛÂȘ Ê˘Á‹˜ Ô˘ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÔ˘Ó. Ÿ¯È ÙfiÛÔ ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÛÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· fiÛÔ ÛÙȘ ηٿÚ˜ ÂÓfi˜ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˘ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, Á˘ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ·.AABOPA, O™KAP KAT™API¢AKI °IA ¶ANTA (HERBIE: FULLY LOADED)

Ù˘ ÕÓÙ˙ÂÏ· PfiÌÈÓÛÔÓ. M ÙÔ˘˜ §›ÓÙ˙Â˚ §fi·Ó, M¿ÈÎÏ K›ÙÔÓ.EÎÌÔÓÙÂÚÓÈṲ̂ÓË ‚ÂÚÛÈfiÓ ÙˆÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ WV Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 53, Ì target group ·˘ÛÙËÚ¿ ·È‰ÈÎfi. ¶ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ.AI°§H, BAPKIZA, ETOYA§ A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, ™INE °A§AT™I ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, ºA§HPO, A™TEPI, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS

(**) NYXTEPINH ¶TH™H (RED EYE) ÙÔ˘ °Ô˘¤˜ KÚ¤È-

‚ÂÓ. M ÙÔ˘˜ K›ÏÈ·Ó M¤ÚÊÈ, P¤ÈÙÛÂÏ M·ÎAÓٷ̘. M ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Âı¿ÓÂÈ, ÌÈ· Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· ‰¤ÛÌÈ· ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ Ù‹Û˘ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. IηÓÔÔÈËÙÈÎfi Û·Û¤Ó˜, ·ÓÒ‰˘ÓÔ ı¤·Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·Ó ÙˆÓ ıÚ›ÏÂÚ STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, MAP°APITA, BAPKIZA, ODEON KOSMOPOLIS, ™OºIA.

(*) H MA°I™™A (BEWITCHED) Ù˘ NfiÚ·

ŒÊÚÔÓ. M ÙÔ˘˜ NÈÎfiÏ K›ÓÙÌ·Ó, °Ô˘›Ï º¤ÚÂÏ. ŒÓ·˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ‚¿˙ÂÈ ÌÚÔ˜ ÙÔ ÚÈ̤ÈÎ Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ cult ÛÂÈÚ¿˜ «H M¿ÁÈÛÛ·» ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤÚÂÈ fiÙÈ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ Ì¿ÁÈÛÛ·! STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, A™TEPI, AE§§ø Cinemax, AI°§H, ETOYA§ A§E•AN¢PA, ODEON KOSMOPOLIS, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ™INE KATEPINA, ME§INA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

(***) MAXAIPI ™TO NEPO (NOZ W WODZIE) ÙÔ˘ PÔ-

Ì¿Ó ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ. M ÙÔ˘˜ §¤ÔÓ N›ÌÙ˙ÈÎ, °ÈÔÏ¿ÓÙ· O˘Ì¤Î·. Afi ÙÔ 1962, Ë Ù·ÈÓ›· Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ ‰È¿ÛËÌÔ ·ÁÎÔ-


22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 37


∆∞π¡π∂™

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√µ√§ø¡ ™∆π™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ ∆∏¡ ¶∂ª¶∆∏

ÛÌ›ˆ˜. ¢‡Ô ¿ÓÙÚ˜, ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Î·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ·ÓÙÔ¯‹˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‹ Î·È ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·.PIBIEPA

AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10, ¶Ô-

(0) THE DUKES OF HAZZARD ÙÔ˘ T˙¤È TÛ¿ÓÙÚ·-

ۤηÚ. M ÙÔ˘˜ T˙fiÓÈ NfiÍ‚ÈÏ, ™ÔÓ °Ô˘›ÏÈ·Ì ™ÎÔÙ. OÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ› «NÙÈÔ˘Î˜» ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο... ¤Ó·˜ £Âfi˜ ͤÚÂÈ ÁÈ·Ù›! ∫·ı›ÛÙ ÁˆÓ›· ÁÈ· Ó· ˉ¿Ù ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ¿ Û·˜! ◊ ˉ‹ÍÙ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘!VILLAGE 10 MAROUSSI, ME§INA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 PARK, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

(*****) O ¶OPTOºO§A™ (PICKPOCKET) ÙÔ˘ PÔÌ¤Ú

MÚÂÛfiÓ. M ÙÔ˘˜ M·ÚÙ¤Ó §·™·Ï, ª·Ú›Î· °ÎÚÈÓ. ŒÓ· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ MÚÂÛfiÓ, ·fi ÙÔ 1959, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ı·ً Ó· ¿ÚÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜. ¶ANA£HNAIA

(***) ANTARES: MIA ™¶OY¢H °IA TON EPøTA ÙÔ˘

°ÎÂÙ˜ ™›ÏÌ·Ó. M ÙÔ˘˜ ¶¤ÙÚ· MfiÚÙ˙Â, AÓÙÚ¤·˜ ¶¿ÙÔÓ. TÚÂȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÈÛÙÔڛ˜ ˙¢Á·ÚÈÒÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û·Ó ·fi ·Ù‡¯ËÌ·, Ì ÙÚ·ÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ Î·È Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ A˘ÛÙÚ›·. A¿ÓıÚˆ· „˘¯Úfi ·ÏÏ¿ ı·˘Ì·ÛÙ¿ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û‡ÓıÂÛË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ.AN¢OPA IZNO°KOYT: XA§IºH™ ™TH £E™H TOY XA§IºH (IZNOGOUD) ÙÔ˘ ¶·ÙÚ›Î

MÚ·Ô˘ÓÙ¤. M ÙÔ˘˜ M›Î·ÂÏ °ÈÔ˘Ó, Z·Î BÈÁÈÂÚ¤. TÔ ·Á·ËÙfi Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÎfiÌÈÎ ÙˆÓ °ÎÔÛÈÓ› Î·È T·Ì·Ú› Û ÌÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ê·Ó Ù˘ Ì·Ï·Ê¿Ú·˜, Ô˘¯› ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘...NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS

THE WEDDING DATE Ù˘

KÏÂÚ K›ÏÓÂÚ. M ÙÔ˘˜ NÙ¤ÌÚ· M¤ÛÈÓÁÎ, NÙ¤ÚÌÔÙ M·ÏÚfiÓÂ˚. ™ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ÂÙÂÚÔı·ÏÔ‡˜ ·‰ÂÚÊÔ‡ Ù˘ ÛÙË MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·Ó›·, ÌÈ· AÌÂÚÈηӛ‰· ÛÙ‹ÓÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÂΉ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ÚÒËÓ Ù˘, Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÏËڈ̤ÓÔ «·›ÛıËÌ·». KÔÙÚfiÓ· ÙÔ ÎÔ˘Ê¤ÙÔ...BAPKIZA, A™TEPA™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ MIMH™ ºøTO¶OY§O™, XA´§A´º

(*) OI ENTIMOTATOI ºI§OI MOY 2 (AMICI MIEI ATTO II)

ÙÔ˘ M¿ÚÈÔ MÔÓÈÙÛ¤ÏÈ. M ÙÔ˘˜ O‡ÁÎÔ TÔÓÈ¿ÙÛÈ, AÓÙfiÏÊÔ TÛ¤ÏÈ. K¿ˆ˜ ÈÔ... Ì·Ï·Ê·ÚÔÂȉ‹˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Έ̈‰›·˜, ÛÙ· 1982 ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ì ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈ˙ÒÓÙ˜ Ù˘ ·Ú¤·˜ Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ê¿ÚÛ˜ Î·È Èı·Ó¿ Ó¤· ̤ÏË.¶A§A™ ((* ) MR. & MRS. SMITH ÙÔ˘

NÙ·ÁÎ §›Ì·Ó. M ÙÔ˘˜ MÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, AÓÙ˙Âϛӷ T˙ÔÏ›. Z‡ÁÔ˜ Û ÎÚ›ÛË Á¿ÌÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi: Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ô˘ ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó! TÂÏÈο, ÙÔ ı‡Ì· Â›Ó·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ.A§™O™ ATTA§O™

(*) KAKIA ¶E£EPA (MONSTER IN LAW) ÙÔ˘ Pfi-

ÌÂÚÙ §Ô‡ÎÂÙÈÙ˜. M ÙÔ˘˜ T˙¤ÓÈÊÂÚ §fiÂ˙, T˙¤ÈÓ ºfiÓÙ·. KˆÌˆ‰›· Ì ÚԂϤ„È̘ ÛÏ¿ÛÙÈÎ ÛÙÈÁ̤˜ Á¤ÏÈÔ˘ Î·È Î·ÎÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ÕÍÈÔÓ ·ÔÚ›·˜ ÁÈ·Ù› Ë ºfiÓÙ· ÙÔ ‰È¿ÏÂÍ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ comeback Ù˘... ATTA§O™ ●

∞ı‹Ó·˜

χÁˆÓÔ, 210 6462.519 (£EP.) EηÙÔÌ̇ÚÈ· 21.0023.00

AABOPA T¤ÚÌ· IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜,

36, ¶¿ÚÎÔ N¤·˜ EÏ‚ÂÙ›·˜, 210 7661.166 (£EP.) TÔ ÓËÛ› 20.30-23.00

A™TEPIA KËÊÈÛ›·˜ 334, 210

210 6423.271

AMYNTA™ ¶Ï. YÌËÙÙÔ‡, 210

TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ¿ ÌÔ˘ 19.00-21.00-23.00

7626.418 (£EP.) O ¤ÌÔÚÔ˜ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ 20.45-23.00

6208.521 MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 20.10-22.30

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 117,

A™TPON T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ,

ÏËÛ. EÚ. ™Ù·˘ÚÔ‡, 210 6998.631 Antares, ÌÈ· ÛÔ˘‰‹ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 23.00 / Machuka 18.3020.45

210 6922.614 Crash 18.20-20.40-23.00 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

ANNA NTOP ¶Ï. °Ï˘Ê¿‰·˜,

A™TY - CINEMA KÔÚ·‹ 4, 210

210 8946.617 H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 20.30-23.00

3214.775 Crash 17.45-20.05-22.25

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 £EP: EηÙÔÌ̇ÚÈ· 21.0023.00 £EP.: Crash 20.50-23.10 A›ıÔ˘Û· 1: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.30-14.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 20.30-22.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 2: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 15.30-17.30-19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Danny the dog 21.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 19.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: Crash 15.2017.30-19.40-22.00-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.10 A›ıÔ˘Û· 5: H Ì¿ÁÈÛÛ· 15.0017.00-19.00-21.00-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.00

210 3236.811 N‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜: 11Ô ¢ÈÂ-

MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, 210 3425.890 (£EP.) AÌ·Úوϋ fiÏË 20.4523.00

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 21.15-22.50 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: The wedding date 20.45-22.45 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3 (£EP.): YÔ„‹ÊÈÔ˜ Á·ÌÚfi˜ 20.40-22.45

BO• ATTA§O™ KÔÙ˘·›Ô˘ & EÏ. BÂÓÈ-

APOLLON - FILMCENTER CINEMAX CLASS ™Ù·‰›Ô˘ 19,

AºPO¢ITH REFRESH CINEMAS AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 7-9,

˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9331.280 K·ÎÈ¿ ÂıÂÚ¿ 19.00-21.0023.00

TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·ÁÔfiÙÈ 20.3023.00

VILLAGE 10 CINEMAS MAROUSSI ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ &

A£HNAIA - REFRESH CINEMAS X¿ÚÈÙÔ˜ 50, KÔψӿÎÈ, 210 7215.717 (£EP.) O ¤ÌÔÚÔ˜ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ 20.20-23.00

A£HNAION - NESCAFE T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 7782.122 A›ıÔ˘Û· 1: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 17.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 18.10 / Danny the dog 21.00-23.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & I. MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 A›ıÔ˘Û· 1: Crash 20.3022.50 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 17.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 20.40-22.50, ¶·Ú.™¿‚‚. Î·È 00.40 / Crash 18.10 A›ıÔ˘Û· 3: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 18.00-20.20-22.40, ¶·Ú.™¿‚‚. Î·È 00.45 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 20.30-23.00

AI°§H K‡ÚÔ˘ 57, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.929 H Ì¿ÁÈÛÛ· 18.40-20.50 / AÌ·Úوϋ fiÏË 23.00

AI°§H §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6841.010 A›ıÔ˘Û· 1: Crash 18.3020.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: OÏ· Ù· ÚˆÈÓ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 20.45-23.00 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 18.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

A§EKA ¢HM. KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 XEIM.: I˙ÓÔÁÎÔ‡ÓÙ, ¯·Ï›Ê˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË 20.3022.30 £EP.: H ÛËÏÈ¿ 20.30-22.30

A§E•AN¢PA-NESCAFE ¶·ÙËÛ›ˆÓ 77-79, 210 8832.666 H ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ fiıÔ˘ 18.3020.45-23.00

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 (£EP.) TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ÙÔ ·ÁÁÂÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ 20.55 / Bad guy 23.00

38 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

ıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓ/ÊÔ˘ Aı‹Ó·˜.¶EM¶.: 17.30 AÏËıÈÓ‹ Ê·ÓÙ·Û›· / 19.00 Manhattan ÕÁÚÈÔ Í‡ÓËÌ· - ŸÛÔ ·Ù¿ÂÈ Ô ÂϤʷÓÙ·˜ / 21.30 No direction home: Bob Dylan. ¶AP.: 18.15 Duet - The Sandman / 20.00 Azadi - MÈ· ȉ·ÓÈ΋ ̤ڷ / 22.15 K·Ù·ÛÙÔÏ‹ NÔ 9. ™ABB.: 15.30 No direction home: Bob Dylan / 20.30 H ‡ÎÔÏË... §›· / 23.00 TÔ Î·Îfi / 01.00 The rocky horror show. KYP.: 17.00 MÈÎÚ¤˜ ÚÂÌȤÚ˜ / 21.00 ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙÒÚ· / 23.00 EÎΈʷÓÙÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·. ¢EYT.: £Â·ÙÚ›Ó˜ 18.30 / Kalabush 20.30 / cc TV 22.30. TP.: 18.30 kalabush / cc TV 20.30 / £Â·ÙÚ›Ó˜ 22.30. TET.: cc TV 18.30 / £Â·ÙÚ›Ó˜ 20.30 / Kalabush 22.30

APKA¢IA K·Ú·ÔÏ‹ & ¢ËÌËÙÚ›Ô˘

ATTIKON A§™O™ REFRESH CINEMAS AÙÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜, 210 6997.755 (£EP.) °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 20.5023.10

ATTIKON CINEMAX CLASS ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3228.821 N‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜: 11Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓ/ÊÔ˘ Aı‹Ó·˜. ¶EM¶.: 18.00 Rize / 20.15 TÔ ÓËÛ› / 23.00 Transamerica. ¶AP.: 18.00 EÓÓÈ¿ ˙ˆ¤˜ / 19.30 KÚ˘Ì̤ÓË ÂÏ›‰· / 22.30 AÁÚ˘ÓÈ·. ™ABB.: 17.30 Transamerica / 20.00 O B·ÛÈÏÈ¿˜ / 22.30 TÔ ÙfiÍÔ. KYP.: 17.30 OÈ ·Ú¯ËÁÔ› Ù˘ Dogtown / 20.00 MÈ· ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË Ì¤Ú· / 22.00 OÈ ·‰ÂÚÊÔ› °ÎÚÈÌ. ¢EYT.-TET.: T˙·Î & PfiÔ˘˙, Ì·Ï¿ÓÙ· ÁÈ· ‰‡Ô 18.0020.15-22.30

°Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300 A›ıÔ˘Û· 1: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 11.30-13.30-15.3017.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 19.30-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 2: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 13.15-17.45-22.15 (Ì ˘fiÙ.) / NÙÈÔ˘Î˜ 11.00-15.1519.45-00.15 A›ıÔ˘Û· 3: Crash 12.45-15.1517.45-20.15-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 4: °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 13.15-15.45-18.15-20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 5: H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 14.15-19.15-00.30 / °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜, ¶¤Ì.-¢Â˘Ù. & TÂÙ.: 11.45-16.45-22.00, TÚ.: 11.45-22.00 A›ıÔ˘Û· 6: N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 14.45-19.30-23.45 / H Ì¿ÁÈÛÛ· 12.15-17.15-21.30 A›ıÔ˘Û· 7: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 12.00-14.00-16.00-18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40

20.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 8: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 11.00-13.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Danny the dog 19.00-21.15-23.30 A›ıÔ˘Û· 9: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 12.30-14.30-16.3018.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 20.30-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 10: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 11.15-13.45-16.15-18.4521.15-23.45

VILLAGE 20 CINEMAS PARK GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 2: TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 20.00-22.30

VILLAGE 20 CINEMAS PARK £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 3: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 12.4514.45-16.4518.45 (Ì ˘fiÙ.) / N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 20.45-22.4500.45 A›ıÔ˘Û· 4: °·ÌÔÌÂÏ¿‰Â˜, ¶¤Ì.-TÚ.: 11.1513.45-16.1518.45-21.1523.45, TÂÙ.: 11.1513.45-18.4521.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 5: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 12.4514.45-16.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 18.45-21.1523.45 A›ıÔ˘Û· 6: H Ì¿ÁÈÛÛ· 11.1513.30-15.4518.00-20.1522.30 / H ÛËÏÈ¿ 01.00 A›ıÔ˘Û· 7: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 11.0013.00-15.0017.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 21.00-23.1501.30 A›ıÔ˘Û· 8: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 12.0014.00-16.0018.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 20.0022.30-00.45 A›ıÔ˘Û· 9: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 13.00-15.3018.00-20.3023.15 A›ıÔ˘Û· 10: TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 12.4515.00-17.1519.30-21.4500.00 A›ıÔ˘Û· 11: Danny the dog 11.00-13.15-15.30-18.15-20.3022.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 12: °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 13.00-18.00-23.00 / Danny the dog 15.30-20.30-01.15 A›ıÔ˘Û· 13: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 11.45-13.45-15.45-17.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÔ ÓËÛ› 19.4522.30-01.15 A›ıÔ˘Û· 14: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 11.45-13.45-15.4517.45-19.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 21.45-23.45 A›ıÔ˘Û· 15: °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 12.15-14.45-17.15-19.45-22.1500.45 A›ıÔ˘Û· 16: I˙ÓÔÁÎÔ‡ÓÙ, ¯·Ï›Ê˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË 12.30-14.45-17.00-19.15 / H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 21.30-00.15 A›ıÔ˘Û· 17: Crash 12.0014.30-17.00-19.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 18: NÙÈÔ˘Î˜ 11.1513.30-15.45-18.15-20.45-23.00-

01.30 A›ıÔ˘Û· 19: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 12.00-14.30-17.00-19.3022.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 20: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 12.30-14.30-16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Crash 18.30-21.0023.30 VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI YÌËÙÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 13.15-15.15-17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.45-15.4517.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Crash, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 19.15-21.4500.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 19.45-22.1500.45 A›ıÔ˘Û· 2: N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.3023.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.00-18.1522.30 / H Ì¿ÁÈÛÛ·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 12.45-15.4520.45-01.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.1520.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 3: °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ.: 14.0016.30-19.00-21.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.15-16.15-19.00-21.30, ¢Â˘Ù.: 14.00-19.00-21.30 / TÔ ÓËÛ› 00.00 A›ıÔ˘Û· 4: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 13.45-16.15-18.45-21.15-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 20.30-23.00-01.15 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.30-14.30-16.3018.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 5: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 12.15-14.15-16.15-18.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.3014.30-16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 20.15-22.3000.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 20.30-22.4501.00

VILLAGE COOL ™INE ¶API - REFRESH CINEMAS ¶Ï¿Î·, 210 3222.071 (£EP.)°·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 20.4523.15

°A§A•IA™ AÚ¯‹ Ï. MÂÛÔÁ›ˆÓ, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7773.319 A›ıÔ˘Û· 1: H ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ fiıÔ˘ 18.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 17.45-20.00-22.30

°§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: H ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ fiıÔ˘ 17.45-20.10-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: H fiÏË ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ 19.00-21.00-23.00

CINE CITY KˆÓ/fiψ˜ 82, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756.243 A›ıÔ˘Û· 1: Crash 18.00-20.2522.50 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 19.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Crash 21.35 A›ıÔ˘Û· 4: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 18.20-20.40-23.00 CINERAMA AÁ. K˘Úȷ΋˜ 30, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.593 ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 20.0022.20 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.K˘Ú. Î·È 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

¢ANAO™ §. KËÊËÛ›·˜ & ¶·ÓfiÚÌÔ˘, 210 6922.655 N‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜: 11Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓ/ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜. N‡¯Ù˜ ÚÂÌȤڷ˜: 11Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓ/ÊÔ˘ Aı‹Ó·˜. A›ıÔ˘Û· 1: ¶EM¶.: 18.00 O ·Ú¿ÌÂÛÔ˜ / 20.30 O ¯ÔÚ‰ÈÛÙ‹˜ È¿ÓˆÓ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ / 23.00 O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ. ¶AP.: 18.00 K¿ÙÈ Û·Ó Â˘Ù˘¯›· / 20.15 OÏÔÌfiÓ·¯ÔÈ Ì·˙› / 23.00 Rize / 01.00 KÔ˘ÓÁÎ ºÔ˘... Zio. ™ABB.: 18.00 H ÌÂÁ¿ÏË X›Ì·ÈÚ· / 20.15 N·È / 23.00 TÈ Â›Ó·È; / 01.00 TÚÂȘ ·ÎÚfiÙËÙ˜. KYP.: 17.30 K·Ù·ÛÙÔÏ‹ NÔ 9 / 20.30 TÔ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ Î¿ÛÙÚÔ / 23.00 K·ÎfiÊËÌË fiÏË.


¢EYT.-TET.: ¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi 18.30-20.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: ¶EM¶.: 18.30 K·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ / 21.00 °Â‡Ì· ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ - TÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ì ٷ Û›ÚÙ· / 22.30 ™ÙÔ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘. ¶AP.: 18.30 TfiÓÈ / 20.30 O ¯ÔÚ‰ÈÛÙ‹˜ È¿ÓˆÓ ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ / 22.30 O ·Ú¿ÌÂÛÔ˜. ™ABB.: 18.15 ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ·‰ÂÚÊÒÓ KÔ˘¤È / 20.00 O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ °ÈÔÎ¿È / 22.30 MÈ· ȉ·ÓÈ΋ ̤ڷ. KYP.: 18.00 °Â‡Ì· ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ - TÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ì ٷ Û›ÚÙ· / 19.30 °ÂÓÓË̤ÓÔÈ ÛÙ· ÔÚÓ›· / 22.00 K¿ÙÈ Û·Ó Â˘Ù˘¯›·. ¢EYT.-TET.: O ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘ 18.00-20.10-22.30

EM¶A™™Y FILMNET ODEON ¶·ÙÚ. Iˆ·ÎÂ›Ì 5, KÔψ-

(ÌÂÙ·ÁÏ.)

Ó¿ÎÈ, 210 7215.944 H ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ fiıÔ˘ 19.4522.30, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.00. EÎÙfi˜ TÚ›Ù˘.

KHºI™IA CINEMAX 3 ¢ÚÔ-

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, K·ÏÏÈı¤·,

§AOYPA NÈÎËÊÔÚ›‰Ë 24, N. ¶·-

210 9510.042 Crash 18.20-20.40-23.00

ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7662.060 TÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ 20.40-23.00 / ¢EYT.: H ı¿Ï·ÛÛ· ̤۷ ÌÔ˘ 20.45-23.00

¢E•AMENH - ∫∞ª¶À§∏

ZEºYPO™ TÚÒˆÓ 36, £Ë-

¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942 ÕÁηı· KÚ›ÛÙÈ : ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 20.45-22.50 / ™ABB.: AÛ·ÓÛÂÚ ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ 20.50-23.00 / ¢EYT.: H Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ZÈÏ 20.50-23.00

Û›Ô, 210 3462.677 TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·ÁÔfiÙÈ 20.4523.00

¢IANA HÏÂÎÙÚ. ™Ù·ıÌfi˜ M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 Machuka 18.00-20.10 / ŸÏ· Ù· ÚˆÈÓ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 22.20

¢IONY™IA §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 286,ÛÙÚÔÊ‹ N. ™Ì‡ÚÓ˘, 210 9515.514 (£EP.) XÔÚ‡ÂÙÂ; 20.50-23.00 / ¢EYT.: AÌ·Úوϋ fiÏË 20.45-23.00

ETOYA§-A§E•AN¢PA KÚ¤ÌÔ˘ 141, K·ÏÏÈı¤·, 210 9560306 A›ıÔ˘Û· 1: H Ì¿ÁÈÛÛ· 21.0023.00 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 18.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: I˙ÓÔÁÎÔ‡ÓÙ, ¯·Ï›Ê˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË 19.00-20.50 / AÌ·Úوϋ fiÏË 22.45

H§EKTPA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 292, ÕÁ. §Ô˘Î¿˜, 210 2284.185 ¶›ÙÂÚ ™¤ÏÂÚ˜, O ηٿÛÎÔÔ˜ Ì ٷ 7 ÚfiÛˆ· 21.00-23.00 / ¢EYT.: TÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ fiÂÚ·˜ 20.30-23.00

£H™EION A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980 H ÙÒÛË 20.50 / ¢EYT.: K·Ê¤˜ & ÙÛÈÁ¿Ú· 20.50-22.50

INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 9 songs 18.30-20.30-22.30

EKPAN ZˆÓ·Ú¿-AÁ·›Ô˘, ™Ù¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È·, 210 6461.895 (£EP.) 2046 20.40-23.00 / ™ABB.: Tokyo story 2.30-23.00 / ¢EYT.: O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ 20.45-23.00 E§§H Aη‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 ¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi 18.00-20.00-22.20

Û›ÓË 16, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.601 Crash 18.15-20.30-22.45, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 16.00

§I§A N¿ÍÔ˘ 115, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 (£EP.) H ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ 20.4023.00 / ¢EYT.: H ·ÓıÚÒÈÓË Ï‡ÛË 20.40-23.00

MAP°APITA ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, K·ÏÏÈı¤·, 210 9568.370 A›ıÔ˘Û· 1: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 18.40-20.50-23.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ¶·Ú.-K˘Ú. 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 20.3022.20 A›ıÔ˘Û· 3: TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 18.40 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 22.30, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. Î·È 20.30

METPO¶O§-SEMELI £‹Ú·˜ 18 & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8672.148 (£EP.) H ÛÊ·Á‹ 20.45-22.45

AVANT-PREMIERE «™TOIXEIøMENO NEPO»

AVANT-PREMIERE

TÔ 2002 Ô XÈÓÙ¤Ô N·Î¿Ù· (‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ È·ˆÓÈÎÔ‡ «Ring») ‚Ú¤ıËΠÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙ› Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô ıÚ›ÏÂÚ ÙÚfiÌÔ˘, ˘Ô‚ÏËÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘. º˘ÛÈο, ÙÔ «Dark Water» ÛËÌ›ˆÛ Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÙÔ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ¿Ú·Í ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi remake, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜. ™ÙÔ «™ÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ÓÂÚfi» ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ‰È·˙¢Á̤ÓË Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·Ï‡ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· Ù˘ ÎfiÚ˘ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó·ıÚ¤„ÂÈ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ MËÙÚfiÔÏ˘ fiÔ˘ ۯ‰fiÓ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ. TÔ ÌÔӛ̈˜ ˘ÁÚfi ‹ ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Â¿Óˆ ÔÚfiÊÔ˘, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÂΛӢ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÂÓÔ›ÎˆÓ Î·È Ë ÎÚ˘Ê‹ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Û·Ó ¤Ó· ÛÙÔȯÂÈfi Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÎÏÔ˘ Ô˘ ı· Û·˜ ÎÚ·Ù¿Ó ·Ó‹Û˘¯Ô˘˜ ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ¿ Û·˜ ÂÓÒ ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ T˙¤ÓÈÊÂÚ KfiÓÂÏÈ Î·È ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ï‹ıÔ˘˜ ‰Â˘ÙÂÚ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ì ÙÔ mainstream ÁÈ· ÙÔÓ B¿ÏÙÂÚ ™¿Ï˜ («HÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜»).

O NÈΛٷ Mȯ¿ÏÎÔÊ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «T·Ú·ÓÙ›ÓÔ Ù˘ PˆÛ›·˜». EΛÓÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔÓ AÓÙÚ¤È T·ÚÎfiÊÛÎÈ. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, Ô TÈÌÔ‡Ú MÂÎÌ·Ì¤ÙÔÊ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ô ÛˆÙ‹Ú·˜ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙÔ ¤Ô˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ «Night Watch», ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÚˆÛÈο ÌÂÛÙ Û¤ÏÂÚ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ™ÂÚÁÎ¤È §Ô˘ÎÈ·Ó¤ÓÎÔ (¤ÔÓÙ·È Ù· «Day Watch» Î·È «Dusk Watch»). OÈ «º‡Ï·Î˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜» ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· Ï‹ÍÂÈ ÌÈ· ·Ó·Îˆ¯‹ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÙÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ K·ÏÔ‡ Î·È ÙÔ˘ K·ÎÔ‡, Ì ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÂÓfi˜ E›ÏÂÎÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ÏÂ˘Ú¿ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ. TÔ ÊÈÏÌ ‰È¤Ï˘Û ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ù· Ù·Ì›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ó¤Â˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÛÙË PˆÛ›· Î·È ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙË Fox ÁÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È·ÓÔÌ‹, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô MÂÎÌ·Ì¤ÙÔÊ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜. °È·Ù› fiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÓÙfiÚÔ˜; EÏ¿Ù ӷ ÎÚ›ÓÂÙ ·fi ÚÒÙÔ... Ì¿ÙÈ

MIKPOKO™MO™ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ KHºI™IA CINEMAX §. KËÊÈÛ›·˜ 245 (ZËÚ‹ÓÂÈÔ), 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: E›Ó·È Ô £Âfi˜ Ì¿ÁÂÈÚ·˜; 19.00-21.00-23.00 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 17.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 18.45-20.45-22.45 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 16.20

106, MÂÙÚfi ºÈÍ , 210 9215.305 O ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘ 18.30-20.30-22.30

NANA CINEMAX µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 16.30-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Bad guy 20.30-22.30

«™TOIXEIøMENO NEPO» (24/9, 14.00) KÈÓ/ÊÔ˜ IDEAL, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46

«OI ºY§AKE™ TH™ NYXTA™»

«OI ºY§AKE™ TH™ NYXTA™» (25/9, 15.00) KÈÓ/ÊÔ˜ ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, Ï. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· (ÎfiÌ‚Ô˜ AÙÙ. O‰Ô‡)

AÓ ı¤ÏÂȘ Ì›· ·fi ÙȘ 400 ÌÔÓ¤˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ avant-première Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24/9, ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS

AÓ ı¤ÏÂȘ Ì›· ·fi ÙȘ 200 ÌÔÓ¤˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ avant-première Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙËÓ K˘Úȷ΋ 25/9 ÛٛϠ۠SMS: AVCINE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ K˘Úȷ΋ 25/9 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 39


øƒ∂™ ¶ƒ√µ√§∏™ A›ıÔ˘Û· 2: MÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Ì¤Ú· 18.30-20.45-23.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 16.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 17.15-19.15-21.15 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 23.15 A›ıÔ˘Û· 4: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 16.00-18.20-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 5: I˙ÓÔÁÎÔ‡ÓÙ, ¯·Ï›Ê˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË 18.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 16.00 / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 19.4521.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 6: Danny the dog 16.45-18.45-20.45-22.45

NIPBANA CINEMAX §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398 9 songs 19.00-21.00-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 17.40

OA™I™ ¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 7, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7244.015 (£EP.) T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ 21.00-23.00

ODEON ABANA §. KËÊËÛ›·˜ 234, KÔϤÁÈÔ, 210 6715.905 (£EP.) H ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ fiıÔ˘ 20.40-23.00

ODEON CINEºI§OI MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 215, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6128.993 A›ıÔ˘Û· 1: ¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi 19.45-22.30, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.20 A›ıÔ˘Û· 2: H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 20.00-22.50, ¶·Ú.K˘Ú. Î·È 17.10 A›ıÔ˘Û· 3: H ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ fiıÔ˘ 19.30-22.15, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 16.50

ODEON ZINA §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ™Ù¿ÛË ™fiÓÈ·, 210 6422.714 H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 19.45-22.30, ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.00

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· (KfiÌ‚Ô˜ AÙÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡), 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: I˙ÓÔÁÎÔ‡ÓÙ, ¯·Ï›Ê˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË 15.50-18.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.50 / H ÛËÏÈ¿ 20.10-22.2000.40 A›ıÔ˘Û· 2: H Ì¿ÁÈÛÛ· 15.5018.20-20.40-22.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.30 / ™¯¤‰ÈÔ ··ÁˆÁ‹˜ 01.00 A›ıÔ˘Û· 3: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 16.00-18.30-21.00-23.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.30 A›ıÔ˘Û· 4: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 17.20-19.40 (Ì ˘fiÙ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.50-15.00 (Ì ˘fiÙ.) / YÔ„‹ÊÈÔ˜ Á·ÌÚfi˜ 21.50-23.50 A›ıÔ˘Û· 5: N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 20.50-23.05-01.00 / TÔ ÓËÛ› 18.05, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.1515.00

A›ıÔ˘Û· 6: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 17.10-19.20-21.20 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.10-15.10 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / AÌ·Úوϋ fiÏË 23.30 A›ıÔ˘Û· 7: Danny the dog 15.30-17.40-19.50-22.10-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 13.20 A›ıÔ˘Û· 8: °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 17.00-19.30-22.00-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 12.10-14.35 A›ıÔ˘Û· 9: Crash, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÚ.: 17.30-20.00-22.3000.50, TÂÙ.: 18.30-23.40, ¶·Ú.: 16.30-22.30-00.50, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.30-15.00-17.30-20.00-22.3000.50 A›ıÔ˘Û· 10: H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 16.10-18.50-21.3000.10 A›ıÔ˘Û· 11: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.: 12.40-16.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú.: 12.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 19.10-21.10-23.1001.10

OPºEA™ ¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN AÚ٤̈ÓÔ˜ 9 & I¿Ú¯Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9210.810 (£EP.) AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÛÎËÓÔı¤ÙË. ¶¤Ì.: M' ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·Ú‰È¤˜ Û·Ó ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ - M¿ÚÎÔ˜ B·Ì‚·Î¿Ú˘. Afi ¶·Ú. ÎÏÂÈÛÙfi.

O™KAP A¯·ÚÓÒÓ 330, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2234.130 TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ¿ ÌÔ˘ 18.10-20.10-22.20

¶A§A™ YÌËÙÙÔ‡ 109, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 £EP.: OÈ ÂÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ NÔ 2 20.20-22.45 XEIM.: ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· 18.20-20.30-22.50

¶ANA£HNAIA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425.714 (£EP.)O ÔÚÙÔÊÔÏ¿˜ 18.5021.10-23.00

¶§AZA §. KËÊÈÛ›·˜ 118, ŒÓ·ÓÙÈ

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ ∆Ô˘ ∏§I∞ ºƒ∞°∫√Y§∏ O EºIA§TH™ TOY ¢APBINOY (DARWIN’S NIGHTMARE) ÙÔ˘ X¿ÌÂÚÙ ™fiÌÂÚ. NÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË BÈÎÙfiÚÈ· ÛÙË T·Ó˙·Ó›· Î·È ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ¢‡Û˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÏÈ›· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ „·ÚÈÒÓ. MIKPOKO™MO™, TPIANON

(* *) H KOI§A¢A TOY ¶O£OY (DOWN IN THE VALLEY) ÙÔ˘ N٤ȂÈÓÙ °È¿ÎÔÌÛÔÓ. M ÙÔ˘˜ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ NfiÚÙÔÓ, Œ‚·Ó P¤ÈÙÛÂÏ °Ô˘ÓÙ. ŒÓ·˜ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ó·Úfi˜ ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ cowboy ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÂÓfi˜ ÛÂÚ›ÊË ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ™·Ó ºÂÚÓ¿ÓÙÔ. ∞Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ¿ÓÈÛÔ ÎÚ¿Ì· ıÚ›ÏÂÚ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ú·‚ÔÏ‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ. A§E•AN¢PA, °A§A•IA™, °§YºA¢A, EM¶A™™Y FILMNET ODEON, ODEON ABANA, ODEON CINEºI§OI

(***) CRASH ÙÔ˘ ¶ÔÏ X¿ÁÎȘ. M ÙÔ˘˜ NÙÔÓ TÛÈÓÙÏ, M·Ù NÙ›ÏÔÓ. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏËÏÔÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È Î·È Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË Û˘Á¯ÒÚÂÛË. Ÿ¯È ÙÔ Ó¤Ô «Magnolia», ·ÏÏ¿ Ì Ôχ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ¤Íԯ˜ ÂÚÌËÓ›˜. A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A™TPON, A™TY, CINE CITY, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, ¶TI ¶A§AI, ™INE XO§AP°O™, ºA§HPO

DANNY THE DOG ÙÔ˘ §Ô˘› §ÂÙÂÚȤ. M ÙÔ˘˜ T˙ÂÙ §È, MfiÚÁÎ·Ó ºÚ›Ì·Ó. O NÙ¿ÓÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ Û·Ó Û·ÏÔ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ˘ÁÌ·¯›·˜. ™Â ÌÈ· ·fiÂÈÚ· Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘ ı· ‚ÚÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÛÒ-

¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256 (£EP.) H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ T˙Ô‡ÏÈ· 20.30-22.30 / ™ABB.: H ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ 20.00-22.30 / ¢EYT.: H ÙÒÛË 20.00-22.40

232 & BÂÓÙÔ‡ÚË (4Ë ÛÙ¿ÛË XÔÏ·ÚÁÔ‡), 210 6525.122 Crash 18.00-20.25-22.50

¶TI ¶A§AI PÈ˙¿ÚË 24, 210

™OºIA AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210

7291.800 Crash 17.45-20.05-22.25

9927.447 N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 18.3020.30-22.30

™INE XO§AP°O™ MÂÛÔÁ›ˆÓ

PIBIEPA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46, EÍ¿Ú-

™INE °A§AT™I ¢HM. KIN/ºO™ ÕÏÛÔ˜ BÂ˚ÎÔ˘, 210 2138.119 (£EP.) T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ 19.00 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 20.45-22.45 (Ì ˘fiÙ.)

™INE º§OI™BO™

¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ Afi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ È·, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÛÓ·Î ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·ÊÈÛÒÓ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÁÈ· οÔȘ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. H «A.V.» ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÚ›· (3) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ οı TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶¤ÌÙ˘ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ÎÂÚ‰‹ıËηÓ). AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘ (1 ‹ 2), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 20/9 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

40 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

AE§§ø Cinemax, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS

(**) ¶AP£ENO™ ETøN 40 (THE 40 YEAR OLD VIRGIN) ÙÔ˘ T˙Ô˘ÓÙ Õ·ÙÔÔ˘. M ÙÔ˘˜ ™ÙÈ‚ K¿ÚÂÏ, K¿ıÚÈÓ K›ÓÂÚ. ŸÙ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÕÓÙÈ Â›Ó·È ·Úı¤ÓÔ˜ ÛÙ· 40 ÙÔ˘, fiÏÔÈ Ì·˙› ‚¿˙Ô˘Ó ·fi ¤Ó· ¯ÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁηÓÙÂÌÈ¿. E˘Ù˘¯Ò˜ ÌÂ... fi¯È ÙfiÛÔ ‚ÚÔÌÂÚfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ fiÛÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ, Ë ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ¤ÎÏËÍË ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋. AE§§ø Cinemax, A£HNAION, A™TEPIA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, CINE CITY, CINERAMA, MAP°APITA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, TPIA A™TEPIA, ºI§O£EH, ZEA

¶EP¶ATøNTA™ ™TO NEPO (WALK ON WATER) ÙÔ˘ ŒÈÙ·Ó ºÔÍ. M ÙÔ˘˜ AÙfiÚ AÛÎÂÓ¿˙È, NÔ˘Ù M¤ÚÁÎÂÚ. ¶Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ MÔÛ¿ÓÙ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÍÂÓ·Áfi ÂÓfi˜ gay °ÂÚÌ·ÓÔ‡ Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ IÛÚ·‹Ï, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘... Ó·˙› ·Ô‡ ÙÔ˘! E§§H, ODEON CINEºI§OI

(**) TPOMO™ ™TO AMITYVILLE (THE AMITYVILLE HORROR) ÙÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ NÙ¿ÁÎÏ·˜. M ÙÔ˘˜ P¿È·Ó P¤ÈÓÔÏÓÙ˜, MÂϛ۷ T˙ÔÚÙ˙. OÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ Ô˘ ÔÈ Ê‹Ì˜ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ ·fi ÌÈ· ¿ÁÚÈ· ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È. K·ÏÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ÓÔ remake ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÚfiÌÔ˘, ·fi ÙÔ 1979. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, MAP°APITA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS, A£HNAION Cinepolis, KHºI™IA Cinemax, TPIA A™TEPIA, ºOIBO™

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ› ¢HM. KIN∏ª∞∆√°ƒ∞º√™ NEA MA™KøT KˆÓÛÙ·ÓÈÓÔ˘fiψ˜,

™TE§§A ¢HM. KIN/º√™ A£HNøN TÂÓ¤‰Ô˘ 34, K˘„¤ÏË, 210 8657.200 AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÛÎËÓÔı¤ÙË. ¶¤Ì.: £Â·ÙÚ›Ó˜ 21.00. Afi ¶·Ú. ÎÏÂÈÛÙfi.

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 17.30-19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.30-13.30-15.3017.30-19.30 / H Ì¿ÁÈÛÛ· 21.10-23.20 A›ıÔ˘Û· 2: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 17.30-19.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.30-13.30-15.3017.30-19.30 / °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 21.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 3: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 16.45-18.50 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.45-14.45-16.4518.45 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 20.50-23.10 A›ıÔ˘Û· 4: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.00-18.20-20.40-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.00-13.15-16.0018.20-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 5: Crash, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.20-18.4021.00-23.30, ™¿‚‚.: 11.4014.00-16.20-18.40-21.00-23.30, K˘Ú.: 14.00-16.20-18.40-21.0023.30 A›ıÔ˘Û· 6: NÙÈÔ˘Î˜, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.50-20.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.15-17.50-20.00 / TÔ ÓËÛ› 22.10

A›ıÔ˘Û· 7: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 17.40-19.45 (Ì ˘fiÙ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.40-15.40-17.4019.45 (Ì ˘fiÙ.) / N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 21.50-23.45 A›ıÔ˘Û· 8: Danny the dog, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.00-20.10-22.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.20-15.50-18.00-20.10-22.20 A›ıÔ˘Û· 9: TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.00-18.50-20.4022.40, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.0014.50-17.00-18.50-20.40-22.40 A›ıÔ˘Û· 10: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.00-19.20-21.40-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.15-17.00-19.2021.40-00.00

STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: Crash, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.30-18.5021.20-23.50, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.30-14.10-16.30-21.20-23.50 A›ıÔ˘Û· 2: TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.10-18.10-20.10-22.20, ¶·Ú.: 16.10-18.10-20.10-22.20-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.40-14.00-16.1018.10-20.10-22.20-00.20 A›ıÔ˘Û· 3: MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 17.00-19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.00-13.00-15.0017.00-19.00 / °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 20.50 / H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 23.20 A›ıÔ˘Û· 4: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 16.00-18.30-21.00-23.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.10-13.30-16.0018.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 5: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 17.1019.30-22.00, ¶·Ú.: 17.1019.30-22.00-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 12.10-14.30-17.10-19.30-22.0000.30 A›ıÔ˘Û· 6: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ.: 17.40-19.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 11.50-13.50-15.4517.40-19.40 / N˘¯ÙÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË 21.40-23.45 A›ıÔ˘Û· 7: Danny the dog, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ.: 18.00-

20.30-22.40, ¶·Ú.: 18.0020.30-22.40-00.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.15-15.30-18.00-20.30-22.4000.45 A›ıÔ˘Û· 8: H Ì¿ÁÈÛÛ· 20.40 / H ÛËÏÈ¿ 23.00

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 20.40-23.00 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ¶·Ú.-K˘Ú. Î·È 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 11.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 2: TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 19.00-21.00-23.00 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), K˘Ú. Î·È 15.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 O ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘ 19.00-21.00-23.00

ºA§HPO ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, AÁ. TÚÈ¿‰·˜ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9823.657 A›ıÔ˘Û· 1: Crash 18.20-20.4023.00 A›ıÔ˘Û· 2: H ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ 20.20-22.50 / K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 18.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)

º§EPY ™Î›Ë 7 & £ËÛ¤ˆ˜, K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 (£EP.) ™·Ó ÚfiÛˆÔ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· 20.45-23.00 / ¢EYT.: Hotel Rwanda 20.45-23.00

ºOIBO™ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5711.105 TÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ Amityville 18.3020.45-23.00

æYPPH-FAMOUS GROUSE ™·ÚÚ‹ 40, fiÈÛıÂÓ ı¿ÙÚÔ˘ AÔı‹Î˘, 210 3247.234 (£EP.) AÛ·ÓÛ¤Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ 21.00 / O Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¯Ù˘¿ÂÈ ¿ÓÙ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ 23.00 / ™ABB.: AÔÛÙÚÔÊ‹ 21.00 / N‡¯Ù· ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ 23.00 / ¢EYT.: O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤‚ÏÂ ٷ ÙÚ¤Ó· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó 21.00 / OÈ ¤ÚˆÙ˜ ÌÈ·˜ Í·ÓıÈ¿˜ 23.00

¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NO™TA§°IA N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2773.731 The Aviator 20.40 / ¢EYT.: AÛ·ÓÛ¤Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ 20.45-22.50

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ

ψ˜ 168, 210 5012.391 (£EP.) OÈ Ì¤Ú˜ Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜ Û·˜ Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤Ó˜ 20.3022.30 / ¶AP.: Ray 20.30-22.30. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

A£HNA - PISCINES IDEALES ™ÔψÌÔ‡ 18, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6855.860 (£EP.) OÈ ÂÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ 20.30-22.40 / ¢EYT.: H ı¿Ï·ÛÛ· ̤۷ ÌÔ˘ 20.30-22.30

AI°§H §. ™·ÚˆÓ›‰·˜ 28-30, 22910 54941 Million dollar baby 20.3022.40 / ™ABB.: B·ÛÈÏÈÎÔ› ·ÚÚ·‚ÒÓ˜: TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÌÈ·˜ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜ 2 20.4022.40 / ¢EYT.: H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ T˙Ô‡ÏÈ· 20.40-22.40 / TET.: T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ 20.40-22.40

A§IKH ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6229.645 (£EP.) TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì ÙÔ ·ÁÁÂÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ 20.30-22.40 / ¶AP.: The Aviator 21.00 / ¢EYT.: O ÔÏ›Ù˘ K¤ËÓ 20.3022.40

¢HM. KIN/º√™ ¶ETPOY¶O§H™ §. ¶ÂÙÚÔ˘fi-

¢HM. KIN/º√™ ™INE KATEPINA ¢·‚¿ÎË 18, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5323.231 H Ì¿ÁÈÛÛ· 21.00-23.00. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

M¶OM¶ONIEPA Refresh Cinemas KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.687 (£EP.) T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ 20.30-23.00 / ¢EYT.: HÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ 20.3023.00

OPºEA™ §. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22910 60077 T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ 20.00-22.00 / ¢EYT.: HÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ 20.00-22.00

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA(§‡ÎÂÈÔ) °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 20.30

A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003 (£EP.)Mr & Mrs Smith 20.5023.00 / ¢EYT.: ŸÏ· Ù· ÚˆÈÓ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 20.50-23.00

210 6010.561 (£EP.) °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 20.4522.45

AMIKO AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ & Eȉ·‡ÚÔ˘, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ-X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6815.532 (£EP.) H ı¿Ï·ÛÛ· ̤۷ ÌÔ˘ 20.40-23.00

TITANIA Cinemax £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 210 3811.147 Bad guy 18.10-20.20-22.30

20.50-22.50 / ¶AP.: TÔ ÊÂÏ·ÓÙ¿ÎÈ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÙÔ˘ °Ô˘›ÓÈ 20.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.). Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

¶¿ÚÎÔ HÚÒˆÓ, T·‡ÚÔ˜, 210 3459.531 ¶ÂıÂÚÈο Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ 20.30-22.40 / ¶AP.: H ÙÒÛË 20.30-23.10 / ¢EYT.: Ray 20.30-23.10 / TET.: Catwoman 20.30-22.30

AMAPY§§I™ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹.

ÁËÚÔÎÔÌ›Ԣ, 210 6921.667 A›ıÔ˘Û· 1: °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 19.00-21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ ÓËÛ› 20.0022.30

¯ÂÈ·, 210 3837.716 (£EP.) M·¯·›ÚÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi 21.00-23.00

ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ̤ۈ... Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.

APTEMI™ ¢HM. KIN/º√™ N¢ÚÔÎÔ›Ô˘ 2-4, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6561.153 (£EP.) °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 20.4523.00

PIA B¿ÚÎÈ˙·, 210 8970.844 (£EP.) H ı¿Ï·ÛÛ· ̤۷ ÌÔ˘ 20.30-22.45 / ¶AP.: K·ÎÈ¿ ÂıÂÚ¿ 20.30-22.30 / ¢EYT.: H ÙÒÛË 20.30-23.00 / TET.: HÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ 20.30-22.40 ™INE ¶A§§HNH EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, 210 6666.815 °·ÌÔ-ÌÂÏ¿‰Â˜ 20.30-22.40

™I™™Y - CANDIA STROM §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 36, N. M¿ÎÚË, 22940 91811-99100 (£EP.) ™¯Â‰fiÓ ¤ÚˆÙ·˜ 20.3022.30 / ¶AP.: H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ T˙Ô‡ÏÈ· 20.30 / AÌ·Úوϋ fiÏË 22.30. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

ºI§O£EH ¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, 22990 23924 NÙÈÔ˘Î˜ 19.30-21.30

A™TEPA™ ¢HM. KIN/ºO™ N. IøNIA™ AÛÎÏËÈÔ‡ 4 ( ›Ûˆ ·fi OTE), N. IˆÓ›·, 210 2712.640 The wedding date 18.3020.30-22.30

A™TEPI ¡¤ÛÙˆÚÔ˜ & ºÈÏÔÎÙ‹ÙÔ˘, ÿÏÈÔÓ, 210 2639.030 AÌ·Úوϋ fiÏË 20.30-22.40 / ¶AP.: H Ì¿ÁÈÛÛ· 20.30-22.30 / TET.: K·ÙÛ·Úȉ¿ÎÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· 20.30-22.30

VILLAGE COOL ™INE AP°YPOY¶O§I™ K‡ÚÔ˘ 68, ¢Ë̷گ›Ô, 210 9922.098 (£EP.) §¤ÌÔÓÈ ™Ó›ÎÂÙ, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ù˘¯‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· 20.45-23.00 / ¢EYT.: AÌ·Úوϋ fiÏË 20.30-23.00

°OP°ONA ¶·Ú·Ï›· K·Ï¿ÌÔ˘, AÁ. AfiÛÙÔÏÔÈ, 22950 81223 XÔÚ‡ÂÙÂ; 20.30-22.30. MfiÓÔ ¶·Ú.-K˘Ú.

¢HM. KIN/º√™ H§IOY¶O§H™ M. MEPKOYPH §. EÈÚ‹Ó˘ 50, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9919.818 (£EP.) ™·Ó ÚfiÛˆÔ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· 20.30-22.30 / ¶AP.: Old boy 20.30-22.30. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

210 6833.398 (£EP.) ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 20.45-23.00

X§OH - MOTION 'N' STYLE K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011.500 Million dollar baby 20.30. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

æYXIKO - CINE JEEP KËÊÈÛ›·˜ 290, º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡, 210 6777.330-1 (£EP.) T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ 20.50-23.00

¶ÂÈÚ·È¿ ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 ¶·Úı¤ÓÔ˜, ÂÙÒÓ 40 20.1522.30 / MÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ 17.00-18.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) ME§INA ¢HM. KIN/º√™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 6,5 ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4625.249 (£EP.) H Ì¿ÁÈÛÛ· 20.30-22.45 / ¢EYT.: NÙÈÔ˘Î˜ 20.30-22.50

™INE ™E§HNH, ™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670.011 (£EP.) EηÙÔÌ̇ÚÈ· 21.0023.00

™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225.653 N‡Ê˜ 17.50-20.10-22.30

XAI§AIº ¶Ï. ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 ¢HM. KIN/º√™ "MIMH™ ºøTO¶OY§O™" AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 40, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6198.890 (£EP.) The wedding date

4120.524 The wedding date 18.3020.30-22.30 ●


∆∂á∏ M fi¯ËÌ· ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋

¡ÀÃ∆∂ƒπ¡∏ µ√§∆∞ ™∂ µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ Ãøƒ√ TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H

£√¢øƒ√™ «ANA-TO¶I™H <-> ANA-ZHTH™H II» °Ï˘ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ KPONO™. ¶·Ú·Ï›· EÏÂ˘Û›Ó·˜, Ù¤ÚÌ· øηӛ‰ˆÓ, 210 5537.303, 5548.997. M¤¯ÚÈ 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË

T· AÈÛ¯‡ÏÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ EÏÂ˘Û›Ó·˜, Ô˘ ʤÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 30 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜. TËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÔÙÔÔÈ›Ԣ KÚfiÓÔ˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ‰È·Ê·Ó› ηı·Ú¿ Ë ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ˆ˜ «Ù¤ˆ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË Î·È Ó˘Ó ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¿ÚÎÔ». ™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÁχÙË £fi‰ˆÚÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙÔ‡ Î·È ·Á·ËÙÔ‡ ÛÙÔ Ï·Ù‡ ÎÔÈÓfi ·fi ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‹ ÙÔ OÏ˘ÌÈ·Îfi ¢›Ù˘¯Ô ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ KËÊÈÛ›·˜. AÓ Î·È ÌÈÎÚ‹ Û ̤ÁÂıÔ˜, Ë ¤ÎıÂÛË ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ı·ً Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ «ÁψÛÛ¿ÚÈÔ» ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô «Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi» Ô˘ ÂÈÓÔ› Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÁÏ˘ÙÈÎÒÓ Û˘Óı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘, Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Ï·ÛÙÈ΋˜ –‰ËÏ·‰‹ Ù˘ «¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜»– ˆ˜ ̤ÛÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ: ÙÔÓ ÙfiÔ. KÈ ·˘Ùfi ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ (·fi ÙÔ 1961 Ô˘ ÚˆÙÔÂͤıÂÛ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·) fiÔ˘, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, «Ë ¿ÌÂÙÚË Î·È ·ÓÈÛfiÚÚÔË ‰È·Î›ÓËÛË ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, Ë ÔÔ›· Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ê·Û›·». T· ¤ÚÁ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó ‰È·ÌÈ¿˜, ηıÒ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿, ¿Êı·ÚÙË Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, Ë ÊÚÂÛο‰· Ù˘ ÙfiÙ ÓˆÙÂÚÈÎfiÙË-

Ù¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë Â˘ı‡‚ÔÏË, ÛÂÌÓ‹, ÏÈÙ‹ Î·È ÂÚÈÂÎÙÈ΋ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚfiıÂÛË. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ٛÙÏÔ «ŒÓÙÔÌÔ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ƒfi‰· ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘», Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 1963 ˆ˜ ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ «Pfi‰·˜ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘» ÙÔ˘ ª·ÚÛ¤Ï ¡ÙÈÛ¿Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë Úfi‰· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ «ÌÂÙ¤ˆÚÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘», ÌÔÙ›‚Ô Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÌÂÙÂͤÏÈÍË Û ‰ˆ‰ÂοÎÙÈÓÔ ÙÚÔ¯fi ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· ÚfiÛıÂÙË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔÏfiÈ (‰Ò‰Âη ·ÎÙ›Ó˜ - ‰Ò‰Âη ÒÚ˜) Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ «Reveil-minuit» (•˘ÓËÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ MÂÛÔÓ˘ÎÙ›Ô˘) Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1965 ˆ˜ ÂÏÂÁ›· ÁÈ· ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË ¶¤ÙÚÔ˘Ï·, ÙÔ ÊÔÈÙËÙ‹ Ù˘ AÓˆÙ¿Ù˘ EÌÔÚÈ΋˜ Ô˘ ‚ڋΠÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ Î·Ù¿ Ù· IÔ˘ÏÈ·Ó¿. E‰Ò ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë «Ì·ÙÚ¿Î-Ê·ÏÏfi˜» (·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ ϤÍË «matraque» Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ «Úfi·ÏÔ», «ÎÏÔÌ»), «TWELVE RAY¤Ó· ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ SPOKED WHEEL Î·È Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ηٷ¯ÚËON CABLES COUNTERBALANCED ÛÙÈ΋˜, ‚›·È˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ·ÚfiÓ ÛÙ· BY A SPHERE»,1993 ¤ÚÁ· ÙÔ˘ (Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ÂΛӷ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜). AÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ÁÈ· ÙË ÏÂÙfiÙËÙ· Ù˘ ÊfiÚÌ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô «£ÚfiÓÔ˜ Ì ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο» Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «AÊȤڈ̷ ¤ÓıÈÌÔ ÛÙÔÓ AÁÚÔ-BÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi». T¤ÏÔ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰‡Ô ÁÏ˘Ù¿ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÂȉÈο ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎıÂÛË Î·È Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. AÔηχÙÔ˘Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÛÔ‡Ó Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û‡˙¢ÍË Î·È ÙË «Û˘ÓÔÌÈÏ›·» ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘. O ʈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È ÂÈÌÂÏË̤ÓÔ˜ Ì ÔÏÏ‹ ÊÚÔÓÙ›‰· (·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË) Î·È ˘Ê·Ú¿˙ÂÈ Ù· ‡ÛËÌ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË «ÛÎËÓÔıÂÛ›·» ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. EȉÈο ÛÙËÓ ÚÒÙË ·›ıÔ˘Û·, Ì ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ΢ÏÈÓ‰ÚÈΤ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜, ¯¿ÚË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ·›ÛıËÛË ÂÓfi˜ ÛÙÈ‚·ÚÔ‡ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÁÏ˘Ù¿ –΢ڛˆ˜ ÂΛӷ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ «¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â‡ıÚ·˘ÛÙÔÓ»– ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Û·Ó Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ÌÈ·Ó ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÂÂȉ‹ ‚Ú‹Î·Ó ÂΛ ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ηٷʇÁÈÔ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ Ó· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‚Ú¿‰˘. ÕÏψÛÙÂ, ¤ÙÛÈ ı· ÂˆÊÂÏËı› ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʈٷÁˆÁËı› Î·È ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ˘Ô‚ÏËÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ·fi ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ·ÎÙËÚ›Ô˘, ÂÓfi˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÎÔ-ÚÔÌ·ÓÙÈ΋˜ fi˙·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô, ÂÓÒ ˘„ÒÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·Ô‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ˘fiÛÙ·ÛË ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·ÓÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ¯ÈÙÛÎÔÎÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜). ∞ 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 41


£∂∞∆ƒ√ ¡¤· ÛÂ˙fiÓ: ¶ÔÏϤ˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜

ME ¢YNAMH A¶O TO £EATPO T˘ ¢∏ª∏∆ƒ∞™ ∞¡∞°¡ø™∆√À

M·Ú›· K·ÏÏÈÌ¿ÓË. M ÙËÓ ›‰È· ‰È·ÓÔÌ‹, ÛÙË N¤· ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ «EÙ¿ ÏÔÁÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ» ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ¶ÚÔ˘Û·Ï›‰Ë. ● ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ™ÙÔ¿, Ô £·Ó¿Û˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ë §‹‰· ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó

™ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘, ı· ‰Ô‡Ì ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘, ¤ÚÁ· ÂÏÏËÓÈο Î·È ¤ÚÁ· ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ

FLAMENC

™ Ã √ § ∏ Ã √ ƒ √ À

IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 197, ∆.∫. 114 72 Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 6433.673, 210 6432.332

IÛ·ÓÈο¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈο Afi ÙÔ 1984

● ¢ÈÏÒÌ·Ù· D.E.L.E. ● ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ IÛ·ÓÈ΋ ºÈÏÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙ· ÈÛ·ÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ● IÛ·ÓfiʈÓÔ˜

ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¢È‰¿ÛÎÔ˘Ó IÛ·ÓÔ› ηıËÁËÙ¤˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ

● MÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎfi

ÙÌ‹Ì· ● ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ·

ÂȉÈ΋˜ ÔÚÔÏÔÁ›·˜ ● ¢È·Ï¤ÍÂȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ

MI°KE§ NTE

£EPBANTE™ T· ÈÛ·ÓÈο ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜

M ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ Salamanca ÁÈ· ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô K¤ÓÙÚˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ì ÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ £ÂÚ‚¿ÓÙ˜ K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2 (Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜), Aı‹Ó· ÙËÏ. 210 3828.880, fax: 210 3301.372 www.cervantes.gr e-mail: cervantes@ath.forthnet.gr

42 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

● √È ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÛÎËÓ¤˜: ™ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ KÔÙÔÔ‡ÏË, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÏfiÌÔÓÙ·Ó O˘ÓÎfiÊÛÎÈ, Ô «B·ÛÈÏÈ¿˜ §ËÚ» ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ™ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÚfiÏÔ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ K·Ù·ÏÂÈÊfi˜, ÂÓÒ ÙÔ ı›·ÛÔ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ M·Ú›· K¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, M·Ú›· N·˘ÏÈÒÙÔ˘, §¿˙·ÚÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, IÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ K·ÏÂÙÛ¿ÓÔ˜, B·Û›Ï˘ X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, N›ÎÔ˜ AÚ‚·Ó›Ù˘, £·Ó¿Û˘ E˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜, TfiÓ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î.¿. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ K¿·, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È «O ·ÎÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÎÈ̈ϛ·» ÙÔ˘ MÚ¯Ù, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· KÒÛÙ· TÛÈ¿ÓÔ˘, Ì ÙË §˘‰›· KÔÓÈfiÚ‰Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ °ÎÚÔ‡Û·˜. ™Â ÛÎËÓÔıÂÛ›· KÒÛÙ· TÛÈ¿ÓÔ˘ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï XÔ˘ÚÌÔ‡˙ÈÔ˘ «O Y¿ÏÏËÏÔ˜». ™ÙÔ Afi M˯·Ó‹˜ £¤·ÙÚÔ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› Ë ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ, ÂÓÒ Ë N¤· ™ÎËÓ‹, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË §ÈÁÓ¿‰Ë, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ KÚ›ÛÙÔÊÂÚ M¿ÚÏÔÔ˘ «¢fiÎÙˆÚ º¿Ô˘ÛÙÔ˘˜» Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÙÔ «°¿Ï·» ÙÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· N›ÎÔ˘ M·ÛÙÔÚ¿ÎË, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ XÒÚ·. ● ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ AÌfiÚÂ, ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ¤ÚÁÔ Ô «AÌÊÈÙÚ‡ˆÓ» ÙÔ˘ X¿ÈÓÚȯ ÊÔÓ KÏ¿ÈÛÙ, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· N›ÎÔ˘ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÕÓÓ· M¿Û¯·, M·Ú›· ™ÎÔ˘Ï¿, N›ÎÔ K·Ú·ı¿ÓÔ, °È¿ÓÓË NÙ·ÏÈ¿ÓË, KÔÛÌ¿ ºÔÓÙÔ‡ÎË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë «BÂÚÂÓ›ÎË» ÙÔ˘ P·Î›Ó·, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË XÔ˘‚·Ú‰¿, Ì ÙÔ˘˜ AÌ·Ï›· MÔ˘ÙÔ‡ÛË, A·Ϸ K·Ú·˙‹ÛË, N›ÎÔ KÔ˘Ú‹, KÒÛÙ· B·Û·Ú‰¿ÓË. ™ÙÔÓ EÍÒÛÙË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ M·ÎÓÙfiÓ· «Pillowman», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· B›Î˘˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Ì ÙÔ˘˜ AÚÁ‡ÚË •¿ÊË, KÒÛÙ· MÂÚÈÎfiÔ˘ÏÔ, KÒÛÙ· B·Û·Ú‰¿ÓË Î·È KˆÛÙ‹ K·ÏÏÈ‚ÚÂÙ¿ÎË. AÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ «TfiÛÔ Ôχ ÓÂÚfi ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ» ÙÔ˘ P¤ÈÌÔÓÙ K¿Ú‚ÂÚ, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· £ˆÌ¿ MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÕÓÓ· M¿Û¯·, AÚÁ‡ÚË •¿ÊË, ÕÓÓ· K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘, EϤÓË KÔÎΛ‰Ô˘, º¿ÓË MÔ˘Ú·Ù›‰ËØ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ §Ô‡Ï·˜ AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË «H ·Ú¤Ï·ÛË», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË MfiÛ¯Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ Iˆ¿ÓÓ· ¶·¿ Î·È M¿ÓÔ K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÂ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙÔ ¢H¶E£E AÁÚÈÓ›Ô˘. ● OÎÙÒ ¤ÚÁ· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ N¤Ô˘ KfiÛÌÔ˘. ™ÙÔÓ ¶¿Óˆ XÒÚÔ, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ §Ô‡Î·˜ M¤ÚÊÔ˘˜ «OÈ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ Ó¢ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ì·˜», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· B·ÁÁ¤ÏË £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ KfiÚ· K·Ú‚Ô‡ÓË, °ÈÒÙ· º¤ÛÙ·, §·¤ÚÙË M·ÏÎfiÙÛË, M·›ÚË ™·Ô˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘. AÎÔÏÔ˘ı›, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· B·ÁÁ¤ÏË £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ TÛÈÒÏË «T· ÎÔÎÎÈÓÔÌϤ ·Ù›-

∫ø™∆∞™ °∞∫∏™, µ∞™π§∏™ ª∞Àƒ√°∂øƒ°π√À ( ∏ ∫∞∆™∞ƒπ¢∞ ) – ¶√§À ∫∞§√π ∫∞π √π ¢À√

ÓÈ·», Ì ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ NÈÓÈfi, XÚ‹ÛÙÔ ™Ù¤ÚÁÈÔÁÏÔ˘, §·¤ÚÙË M·ÏÎfiÙÛË, ¶·ÓÙÂÏ‹ ¢ÂÓÙ¿ÎË. ™ÙÔÓ K¿Ùˆ XÒÚÔ, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ M¯›Î AÎ «EÙ¿ P›¯ÙÂÚ», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ °ÂÓÓ·Ù¿, Ì ÙÔ˘˜ Mȯ¿ÏË MËÙÚÔ‡ÛË, M·Ú›· K·ÙÛ·Ó‰Ú‹, £‡ÌÈÔ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ™ÙÔ ¢ÒÌ·, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘ «H ηÙÛ·Ú›‰·», Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÙÔÓ KÒÛÙ· °¿ÎË, Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË K·Ï·‚ÚÈ·ÓÔ‡ «EÁÒ Â›Ì·È ÙÔ ıÂ›Ô ‚Ú¤ÊÔ˜», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ M·Ú›· KÔÛÎÈÓ¿ Î·È AÓ·ÛÙ·Û›· MÔ˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ™Â Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ «AfiÚ·Ù˜ fiÏÂȘ 1.0», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ash Bulayev, Ì ÙȘ AÁÁÂÏÈ΋ ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘, ™Ù·˘ÚԇϷ ™È¿ÌÔ˘, M·ÚΤÏÏ· M·ÓˆÏÈ¿‰Ô˘Ø ÙÔ «Fractal», Û ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Iˆ¿ÓÓ·˜ ¶ÔÚÙfiÏÔ˘, Ì ÙȘ ™ÂÛ›Ï MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘, K·ÙÂÚ›Ó· ™ÎÈ·‰¿, B¿Ûˆ °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Î·È ÙÔ «action xt», fiÔ˘ ¯ÔÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ™ÂÛ›Ï MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘ Î·È °È¿ÓÓ˘ NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜. ● ™ÙÔ £¤·ÙÚÔ E› KÔψÓÒ, ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÏÔ‡ÌË «Penalty», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì ËıÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ N¿Ì·. ™ÙËÓ ›‰È· ÛÎËÓ‹, ·fi ÙÔÓ I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ ÌÔÓfiÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘ NÙ¿ÓÈÂÏ M¿ÎÏ‚ÔÚ «¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÎÔÏ˘Ì¿˜ ÌfiÓÔ˜», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· EϤÓ˘ ™ÎfiÙÙË, Ì ÙÔ˘˜ ¶¤Ë MÔÛ¯Ô‚¿ÎÔ˘, °È¿ÓÓË ¢Ú›ÙÛ·, °È¿ÓÓË §¿ÏÔ. ™ÙË ÛÎËÓ‹ Black box, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ «º¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ M·ÛÛ·Ï›·˜» ÙÔ˘ Z·Ó KÔÎÙfi, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· B›ÎÔ˘ N·¯Ì›·, Ì ÙÔ˘˜ ÿÚȉ· X·Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ N·ÓÔ‡ÚË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË KÔÌÓËÓÔ‡, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ E˘Á¤ÓÈÔ˘ IÔÓ¤ÛÎÔ «º·Ï·ÎÚ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·». ● ™ÙÔ AÏfi ı¤·ÙÚÔ, Ô AÓÙÒÓ˘ AÓÙ‡·˜ ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ X¿ÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ «¶¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ», Ì ÙÔ˘˜ P¿ÓÈ· OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, °ÈÒÚÁÔ MˆÚfiÁÈ·ÓÓË, °È¿ÓÓË K·Ú·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓË, °È¿ÓÓË TÛÔÚÙ¤ÎË, §·¤ÚÙË B·ÛÈÏ›Ԣ,

ÙËÓ «H‰ÔÓ‹ Ù˘ ÙÈÌÈfiÙËÙ·˜» ÙÔ˘ ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ. ™Â Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙÔÓ IÂÚÔÎÏ‹ Mȯ·ËÏ›‰Ë Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ ™ÎÈ·‰·Ú¤ÛË ı· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¶fiÚÙ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË TÛ›ÚÔ˘ «A͇ÚÈÛÙ· ÈÁÔ‡ÓÈ·». ● ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¶fiÚÙ·, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· «¢˘Û·ÚÌÔӛ˜» Ù˘ T˙fiȘ K¿ÚÔÏ ŸÔ˘Ù˜, Ì ÙÔÓ KÒÛÙ· TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙËÓ Y‚fiÓÓË M·ÏÙ¤˙Ô˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™Ù¿Ê·Ó °Î·›Ù «MÈ· Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ºÏ‚¿ÚË», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· B·Û›ÏË M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ ÕÓÓ· K·Ï·˚Ù˙›‰Ô˘, K·ÙÂÚ›Ó· M·˘ÚÔÁÂÒÚÁË Î·È M·Ú›· ºÈÏ›ÓË, Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ M¿ÈÎ K¤ÓÈ «TÔ ·ÁfiÚÈ Ì ÙË ‚·Ï›ÙÛ·», Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË •¤ÓÈ·˜ K·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· £ˆÌ¿ MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˘. ● ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ EÌÚfi˜, Ô T¿ÛÔ˜ M·ÓÙ‹˜ ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ K¿ÚÈÏ TÛ¤ÚÙÛÈÏ «ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜», Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ™·Ú¿ÓÙÔ, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ §Â›·˜ BÈÙ¿ÏË «Addio del passato», Ì ÙË ™Ì·Ú¿Á‰· ™Ì˘ÚÓ·›Ô˘. ● ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÕÙÙȘ, Ô £fi‰ˆÚÔ˜ TÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ «TÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿Ûη» ÙÔ˘ KÒÛÙ· §ÔÁ·Ú¿ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ «K·ÛοÓÙÔ» ÙÔ˘ M¤ÎÂÙ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤·ÙÚÔ, Ë ÕÏ· NÙÂÌ›ÙÔ‚· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ «ÕÌÏÂÙ». ● ™ÙÔ £¤·ÙÚÔ T¤¯Ó˘, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· E‡Ë˜ °·‚ÚÈËÏ›‰Ë, ·Ó‚·›ÓÂÈ Ô «ºÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜» ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘ Ì ÙÔÓ AϤͷӉÚÔ M˘ÏˆÓ¿ Î·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌÔÛı¤ÓË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, Î·È ÙÔ «§ÂˆÊÔÚ›ÔÓ Ô ¶fiıÔ˜» Ì ÙÔ˘˜ M·Ú›· ¶ÚˆÙfi··, §¤Ó· KÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È XÚ‹ÛÙÔ ™·Ô˘ÓÙ˙‹. ● ™ÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, Ô §Â˘Ù¤Ú˘ BÔÁÈ·Ù˙‹˜ ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙËÓ M¤Ù˘ AÚ‚·Ó›ÙË, ÙË M¿ÁÈ· §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙË P¤ÓË ¶ÈÙٷ΋ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Z·Ó ZÂÓ¤ «OÈ ¢Ô‡Ï˜». ™ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤·ÙÚÔ, Ô N›ÎÔ˜ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙÔ «XÔÚfi ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘» ÙÔ˘ ™ÙÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ, Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË BfiÁÏË Î·È ÙËÓ M¤Ù˘ AÚ‚·Ó›ÙË. ∞


∆∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

ªËÓ ÙË ‰ÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

KÔÈÓˆÓÈÎfi, ‰È‰·ÎÙÈÎfi, ÛÎÏËÚfi

TI XPøMA EXEI O ºOBO™; ∆Ô˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ «CRASH» ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¶ÔÏ X¿ÁÎȘ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¶ÔÏ X¿ÁÎȘ, MfiÌÈ MÔÚ¤ÛÎÔ ¶·›˙Ô˘Ó: NÙÔÓ TÛÈÓÙÏ, M·Ù NÙ›ÏÔÓ, T¤ÚÂÓ˜ X¿Ô˘·ÚÓÙ ***

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

∫π¡∏™∏ ª∞∆ (¡∆π§√¡)

Τ˜ ÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ Ï˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ™¯Â‰fiÓ ·ÊË̤ӷ ›ӷÈ, ·Ú·ÙË̤ӷ Û ÌÈ· «·ÓÒÙÂÚË» ‰‡Ó·ÌË Ô˘ οÔÙ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ·ÁÁÂÏÈ΋, ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ÌfiÓÔ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÛÎÔÚ›˙ÂÈ Ì¤Ûˆ ·Ù˘¯ÒÓ Û˘ÌÙÒÛÂˆÓ Î·È Á˘Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜, Ô˘ ϤÓÂ... Y¿Ú¯ÂÈ ÚfiÏË„Ë, ÚˆÙ¿ÂÈ Ô X¿ÁÎȘ; MÔÚ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚıfiÙËÙ· Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ; MÔÚ› Ó· Â¤ÏıÂÈ Ô ÂÍ·ÁÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Û ηχÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜; Y¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ‹ Â›Ó·È ·Ô·ËÌ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ οÔÈˆÓ ·ÊÂÏÒ˜ ·ÈÛÈfi‰ÔÍˆÓ Î·È Û·ÊÒ˜ ıÚËÛÎfiÏËÙˆÓ; O ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛËÎÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿. ◊, ÈÔ ÛˆÛÙ¿, ÎÏ›ÓÂÈ ÙË ˙˘Á·ÚÈ¿ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÌÈ· Ù¤ÏÂÈ· ÈÛÔÚÚÔ›·. AÓ ˙ÂȘ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ¯Ù›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚfiÏÔ˘˜: Â›Û·È Î·È ·ıÒÔ˜, Î·È ¤ÓÔ¯Ô˜. M¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ ı· ÎÏËı›˜ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ‹ ·Ï¿ ı· ¤ÛÂȘ ı‡Ì· Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ‰‡Ó·Ì˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Û˘Ìو̷ÙÈο ·Ù˘¯Ô‡˜ Û˘Á΢ڛ·˜. K·È Ô X¿-

ÁÎȘ, ˆ˜ ·ÏËıÈÓfi˜ «ıÂfi˜»-‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜, ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ú›¯ÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰Â ÙÔ ›‰ÈÔ «·ÓÒÙÂÚÔ» ʈ˜ ÌÈ·˜ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘. Ÿ¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ô˘ Û οÓÂÈ ÈÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi, ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔ, ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ‹ ÈÔ ·ÍÈÔÚÂ‹. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÙ‹ÓÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ, Ë ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· Ú¿ÙÙÂÈ fiˆ˜ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÂÈ‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘. E›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ù›ÌÈÔ˜ Ô X¿ÁÎȘ Î·È ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÛÎËÓÔıÂÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ (›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ô ¶ÔÏ TfiÌ·˜ ÕÓÙÂÚÛÔÓ ÙÔ˘ «Magnolia») ‹ Ù· ÙÚÈÎ. AÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Á›ÓÂÙ·È Ì·ÓȤڷ, ‰ÂÓ ¤ÊÙÂÈ Û ·Á›‰Â˜ ·Ï¿ T˙ÔÓ ™›ÓÁÎÏÙÔÓ, Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Ô˘Ï¿ÂÈ ÎÚÈÙÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹ «Ù¤¯ÓË» ·Ï¿ PfiÌÂÚÙ ÕÏÙÌ·Ó Î·È ÛÙ¤ÎÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ §fiÚÂÓ˜ K¿ÛÓÙ·Ó Î·È ÙÔ˘ «Grand Canyon» (1991), Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Â‰Ò ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. TÔ «Crash» ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ï·˚ΛÛÙÈÎÔ ‹ ÚԂϤ„ÈÌÔ Û ÔÏϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ۯ‰ȿ-

¢‡Ô ·fi ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ù·Èӛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó... TÔ Ì ÛÙÔȯ›· ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ «H ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ fiıÔ˘» (**) ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ NfiÚÙÔÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈο ·ıÒÔ Î·È ÙË Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÏÔ΋˜ ‹ ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ı·ً ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi ‹ fi¯È, ·Ó Î·È ÙÔ «¯·ÚÙ›» ÂÈÛÚ·ÎÙÈο Ì¿ÏÏÔÓ ı· Á›ÚÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Έ̈‰›·˜ «¶·Úı¤ÓÔ˜ ÂÙÒÓ 40» (**), fiÔ˘ Ô ‹Úˆ·˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi ·Ì¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Î·È ÔÈ ¿ÓÙ˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÎÔÈÙ¿Ó ӷ ÙÔÓ ÛÒÛÔ˘Ó! H ¤ÎÏËÍË ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÔÈ· «Â˘·ÈÛıËÛ›·» Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì·, Û ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÛÂÓ·Úȷ΋ Î·È Û ¤Ó· ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ô˘ ÚÔÛ¤¯ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙȘ ηÎÔÙÔȤ˜ Ù˘ Ì·Ï·Ê¿Ú·˜. AÏÏ¿ ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ Î·È ı·‡Ì·Ù· ·fi ÌÈ· Έ̈‰›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ¿... °È· Ù· ˘fiÏÔÈ·, Ú›¯Ù ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, Â̤ӷ ÙÔ Ì¿ÙÈ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ̤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·fi Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ ηٷӷÏÒÓˆ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜.

DVD «Les Choristes» ÙÔ˘ KÚÈÛÙfiÊ M·Ú·ÙȤ. ™Ù· 1948, ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ˆ˜ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ¯ÔÚˆ‰›· Ì ı·˘Ì·ÛÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. YÔ„‹ÊÈ· ÁÈ· ÙÔ ŸÛÎ·Ú Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ Ù·ÈÓ›·˜, ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Û˘ÁÎÈÓ› ÁÏ˘Î¿ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ì ÌÂÏfi ‰ÔÛÔÏÔÁ›Â˜. OÈ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ› ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ fiˆ˜ ÙÔ «™ÈÓÂÌ¿ Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ‰ÂÓ ı· ÙÔ ‚Á¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ player... (ODEON) ●

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 43

™ÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, ϤÂÈ, ·˘Ùfi Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË Â·Ê‹. K˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο. TÔ ¿ÁÁÈÁÌ·, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·... °È’ ·˘Ùfi Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ÂÚ·Ù¿Ó ÛÙËÓ fiÏË, «ÙڷοÚÔ˘Ó» ¿Óˆ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó Ò˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ·›ÛıËÛË Ó· Û ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù·Í›‰Â„· ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ· Ó· Ì ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ Î·Ó›˜. ¶ÂÚȤÚÁˆ˜, ˘ÈÔı¤ÙËÛ· ·Ì¤Ûˆ˜ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂΛ: ÙÔ Êfi‚Ô. M ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȤ˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÓÙfiÈ· ÛÙ¿ÛË Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô. AÓ ‰Â ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·ÏÏ¿ ÙÔ ˘Ô„È¿˙ÂÛ·È Ó· ˘Ô‚fiÛÎÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜, ÙfiÙ ÂÍËÁ›˜ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ·Ù› ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË fiÏË ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔÓ ›ÛÎÈÔ Ù˘. OÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ «Crash» ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Ôχ¯ÚˆÌË ÎÔ˘ÛÙˆ‰›· ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê˘Ï¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ‡ ÙÈ ÚfiÏÔ ı· ÎÚ·Ù¿Ó ·fi ÏÂÙfi Û ÏÂÙfi Î·È ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ «ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË» ηÈ, ·Ó Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ›, ı· ‰Ô˘Ó Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÈ ·ÒÏÂȘ. H Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿ÌÂÛ·, ·ÏÏ¿ Ô ¶ÔÏ X¿ÁÎȘ ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· Â·Ó··˘Ùԇ̠̠ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ˆ˜ ͤÚÔ˘Ì ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÏÔ› Î·È ÔÈÔÈ ÔÈ Î·ÎÔ› Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. T· ÈfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ›‰ÈÔ ¯ÚÒÌ·, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ· ·fi ¿ÛÚÔ Û ̷‡ÚÔ, ¿Û¯ÂÙ· ·fi ÙËÓ ÚÔηٿÏË„Ë Ô˘ Û¤ÚÓÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘˜. H ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·Ú··Ù‹Ì·Ù·, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, Û˘Ì‚¿ÓÙ· Ù˘ «Î·ÎÈ¿˜ ÒÚ·˜», ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·Ó·Ï·Ì¤˜ Ê˘Á‹˜ ‹ χÙÚˆÛ˘. OÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂÈÏÔÁ¤˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÚÔÊ·Ó›˜ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ‹ ‰È‰·ÎÙÈ-

ÛÙËΠÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi ÙÔ mainstream. ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ Ô˘ ÂÎ˘ÚÛÔÎÚÔÙ› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ M¿ÈÎÏ ¶¤ÓÈ· Î·È Û·˜ οÓÂÈ Ó· ÙÈÓ·¯Ù›Ù ·fi ÙÔ Î¿ıÈÛÌ¿ Û·˜. H Ù·ÈÓ›· ı· Û·˜ ‚¿ÏÂÈ Û ÛΤ„ÂȘ. ∞


∆∞π¡π∂™

µπµ§π√

¶ÂÙڤϷÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙ· ‰È„·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¢‡ÛË Î·È ÁˆÔÏÈÙÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ AÛ›·

T∞ ¢∞∫ƒÀ∞ ∆√À ¢π∞µ√§√À T˘ A°°E§IKH™ M¶IPM¶I§H (aggeliki@athensvoice.gr) «T√ ¡∂√ ª∂°∞§√ ¶∞πáπ¢π» ÙÔ˘ Lutz Kleveman, ÂΉ. KÚÈÙÈ΋, ÛÂÏ. 424, ú 23,50

£∞ º∞∆∂, £∞ ¶π∂π∆∂ ∫∞π £∞ ¢∂π∆∂

COOL CINEMA TËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ Ù˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Â›ÛË̘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ì οÔȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ì·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë Village, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Gold Class ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ÛÙÔ˘ P¤ÓÙË H ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë, ¤¯ÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 40 ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÙÔ‡ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó··˘ÙÈÎfiٷ٘ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ۯ‰fiÓ ÛÂ... ÎÚ‚¿ÙÈ (ÁÂÁÔÓfi˜ fi¯È ηÏfi ·Ó Ó˘ÛÙ¿˙ÂÙ ‹ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÌ ·Ú·Â›Ó·È ÂÚˆÙÈÎfi – ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ͽη!) EÈÏÈÎÚÈÓ¿, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ· ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ıˆÚÒ ˆ˜ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÂÚÈÙÙ¤˜ ¯Ïȉ¤˜ ‹... ¤Ó·Ó ¢ÓÔ‡¯Ô Ô˘ ı· ÛÔ˘ οÓÂÈ ·¤Ú· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘, ‰›Ï· Û ¤Ó· ¯·Ú¤ÌÈ Ô˘ ı· Û ٷ˝˙ÂÈ ÙÔ˘ ÛηÛÌÔ‡! ™ÈÓÂÌ¿ Â›Ó·È Ë Ù·ÈÓ›·. TÂÏ›·. ŸÌˆ˜, ηο Ù· „¤Ì·Ù·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÚÈÓ ÙÔ Î·Ù·ÎÚ›ÓÂÙÂ. H ¿Ï· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ηÈ, fiÛÔ Î·È Ó· «·›ÍÂȘ» Ì ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ηı›ÛÌ·Ùfi˜ ÛÔ˘, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË 44 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

‰ÂÓ ÂÓԯϛ˜ ¿ÏÏÔ ı·ً fiˆ˜ Î·È Ó· οÙÛÂȘ. H ÔıfiÓË Î·È Ô ‹¯Ô˜ ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ηϤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ Village Cinemas, ¿Ú· Â‰Ò ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÊÏ˘·Ú›·. ¶Èı·Ófiٷٷ Ô ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı¤ÛÂˆÓ Ó· Û·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÙÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÓÈ‚·ÏÈÛÌÔ‡˜ Á·Ï·Ú›·˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·˘Ù‹˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ P¤ÓÙË, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù›... 40 ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È 20 ¢ÚÒ! ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤Ó· ÚÒÙÔ drink ÛÙÔ «Û·ÏfiÓÈ» ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ê¿Ó οÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡ Ì ÔÚÂÎÙÈο, ΢ڛˆ˜ È¿ÙÔ (·ÔÎÏÂÈÛÙÈο finger food) Î·È ÁÏ˘Îfi Ì·˙› Ì ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ. TÔ fiÏÔ ·Î¤ÙÔ ı· ¤ÚıÂÈ Î¿ˆ˜ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ·Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ӷ Ê¿ÙÂ, Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ù· 20 ¢ÚÒ Â›Ó·È ‹‰Ë ÔÏÏ¿ (ÛÙ· 15 ÔÏÏÔ› ı· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÈÔ ¯·Ï·Ú¿, ÈÛÙ‡ˆ...) ¶Èı·Ó¿ Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· οÔÈ· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ‹ ÁÈ· ˘ÂÚ‚ÔϤ˜. TÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓԯϛ ·ÈÛıËÙÈο ÙËÓ fiÏË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤·Û˘. H ›‰È· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ›ڷ̷ ı· È¿ÛÂÈ Î·È ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ Gold Class Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· multiplex Ù˘. MÈ· ‰ÔÎÈÌ‹ ı· Û·˜ ›ÛÂÈ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÓfi˜ ÔχˆÚÔ˘ ÊÈÏÌ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ó· ÙÔ Í·Ó·Î¿ÓÂÙÂ... ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ●

™ÙË ¯¤ÚÛ· ·˘Ù‹ ‰ȿ‰· ÙËÓ ÂÚÈ΢Îψ̤ÓË ·fi ‚Ô˘Ó¿ Ì ¯ÈÔÓÈṲ̂Ó˜ ÎÔÚʤ˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÕÏÂȘ, Ì ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ı¿ÌÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ¤ÙÚ˜ Ó· Âͤ¯Ô˘Ó, ‰‡Ô Land Rover ΢ÏÔ‡Ó ·ıfiÚ˘‚·. ŒÓ· ÙÔ›Ô ¿ÁÚÈÔ Î·È ÌÔÓ·¯ÈÎfi, Ì ÌÈ· ·Ô˘Û›· Ô˘ ÙËÓ ÂÓÙ›ÓÂÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. AÓ·ÙÔÏ›ÙÈÎÔÈ ·Ì·Ó¤‰Â˜. §fiÁÈ· ·Á¿˘. ÕÓÙÚ˜ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔıfiÓË, ÌÂÙ¿ οÙÈ ·È‰Èο ÚfiÛˆ· ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·È Ó· Ù· ¿ÚÂÈ Ë Î¿ÌÂÚ·. ™ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ-ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔ A˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó Â›Ó·È Î·ıËψÙÈÎfi. ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÍËÁ› Ò˜ οÔÈÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ıfiÚ˘‚· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ·˘Ù‹ ¯ÒÚ· Ì ÈÒ‰ÈÔ. AÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ïfi Î·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ, ·ÏÏ¿ Ë ‚ÚÔÁ¯Ô΋ÏË Ì·ÛÙ›˙ÂÈ Ù· ·È‰È¿, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÔχÙÈÌÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Û·Ó›˙ÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÊÙˆ¯¤˜, ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ AÛ›·˜. ŒÓ· ÌfiÓÔ ¯¿È, Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, οı ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi, ÎÈ fï˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤Ó˜ ‹, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·», ÎÈ fï˜ Â‰Ò Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ K·Û›· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ٷ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ· ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË! H Û˘˙‹ÙËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Û ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù·, «TÔ Ó¤Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È» ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Lutz Kleveman, Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ «·›ÎÙ˜» ÙȘ ∏¶∞, ÙË PˆÛ›· Î·È ÙȘ ·ÓÂÚ¯fi∂ÏÏËÓÈÎfi ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi µÈ‚ÏÈÔˆÏ›Ô

... Î·È ¿Ú ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ !!!

ÌÂÓ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ K›Ó·˜, ÙÔ˘ IÚ¿Ó, Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ˆ˜ ÔÏÂÌÈÎfi˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ «Daily Telegraph», ÙÔ «Newsweek», ÙË «Sunday Telegraph» Î·È ÙÔ CNN, ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ ÙÔ A˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó Î·È ÙÔ K·˙·ÎÛÙ¿Ó ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 130 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·Ú¤ÏÈ· ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·ı¤Ùo˘Ó ÔÈ ∏¶∞! Afi ÙÔ 1992, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÔÈ ¯ÒÚ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ K·Û›· ·¤ÎÙËÛ·Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ™Â ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ –·Ó·Î·Ï› ÙÔ «MÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È» ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ÌÂٷ͇ M. BÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È PˆÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ AÛ›·˜– Ô Kleveman Ù·Íȉ‡ÂÈ Â› ÙÔ‡ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∫. ∞Û›·˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ʈٛÛÂÈ Ù· ΛÓËÙÚ· ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÛÊÔ‰Ú¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ô˘ Ì·›ÓÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÛÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ·˘Ù‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ °Ë˜. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·fi ÙÔ M·ÎÔ‡, ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ A˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÂÙÚÂÏ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÛËÌÂ›Ô ·’ fiÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ˜ ·ÁˆÁfi˜ M·ÎÔ‡-TÛÂ˚¯¿Ó, Ì‹ÎÔ˘˜ 1.760 ¯ÏÌ., ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡. ¶¤Ú·Û ·fi ÙȘ ÚËÌ·Á̤Ó˜ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ °ÂˆÚÁ›· Î·È TÛÂÙÛÂÓ›·, ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ «Ó¤Ô ÂÙÚÂÏ·˚Îfi EÏÓÙÔÚ¿ÓÙÔ Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜», ÙÔ K·˙·ÎÛÙ¿Ó, Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ O˘ÈÁÔ‡ÚÔ˘˜ ÛÙÔ ™ÈÓ TÛÈ¿ÓÁÎ, ÙËÓ ÈÔ ‰˘ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ K›Ó·˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ù·Í›‰È Ì ÏÔ›Ô –Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÈ‚¿Ù˘– ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÓÂÚ¿ Ù˘ K·Û›·˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ TÔ˘ÚÎÌÂÓÈÛÙ¿Ó, ÙËÓ «NÙ›ÛÓÂ˚Ï·ÓÙ ÙÔ˘ ™Ù¿ÏÈÓ», ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ô NÁÈ·˙fiÊ, Ô ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜, ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ¯Ú˘Û¿ ·Á¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ›¯Â ÙÔ O˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó, Ë ÈÔ ÈÛÙ‹ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·, fiÔ˘ ·Ú¢ڤıËΠÛÙËÓ ¿ÊÈÍË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ AÌÂÚÈηÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ KÈÚÁÈ˙›·˜, ÂÓÒ Î·ÙfiÈÓ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚˆÛÈ΋ ÛÙÔ T·Ù˙ÈÎÈÛÙ¿Ó. TÔ Ù·Í›‰È ÙÂÏ›ˆÛ ÛÙÔ AÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Ù˘


ÌÂÙ·-T·ÏÈÌ¿Ó ÂÔ¯‹˜ Î·È ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÙÔ Ï›ÎÓÔ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó. ™˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÌÂ Ê‡Ï·Ú¯Ô˘˜, Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜, ‰Èψ̿Ù˜, Ú¿ÎÙÔÚ˜, ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Î·È ÓÙfiÈÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÒÓ ÎÔÏÔÛÛÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÂÚÁ¿Ù˜. ÕÎÔ˘Û ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ıˆڛ˜, ‹Ú ۇÓÙÔÌ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ÚfiÛÊ˘Á˜, ¤˙ËÛ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ¤‚Á·ÏÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ÔÏÈÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο. EÚˆÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÁÈ·Ù› ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘ ‹ ÁÈ·Ù› ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ê·Ó·ÙÈÎfi IÛÏ¿Ì ˙ËÙÔ‡Ó ·¿ÓÙËÛË. OÈ ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔÈ Ï·Ô› Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ AÛ›·˜, ·Ë‰È·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÂÛÔÙÈÎÒÓ, ‰ÈÂÊı·ÚÌ¤ÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ï·˙ÔÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋, ˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·fiÁÓˆÛË, η-

ıÔ‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Ì›ÛÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ. O fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ IÚ¿Î, Ô ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ ¶·È¯ÓȉÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ (Ù· «‰¿ÎÚ˘· ÙÔ˘ ¢È·‚fiÏÔ˘», fiˆ˜ ÙÔ ·ÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ), ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· ÚfiÁ¢ÛË ÙˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. OÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Î·È Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÂȉÈο ÔÈ ¿Ì·¯ÔÈ, Â›Ó·È ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘. ™ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË. TÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ̤۷ ÛÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ‹‰Ë ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ¯¿È· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ÛÙË Ì·‡ÚË ·ÁÔÚ¿. E›Ó·È Î·È Ù· ·È‰È¿, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ È· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ∞

¢øƒO µπµ§π∞ «T√ ¡∂√ ª∂°∞§√ ¶∞πáπ¢π» ÙÔ˘ Lutz Kleveman, ÂΉ. KÚÈÙÈ΋ H «A.V.» ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ¤ÓÙ (5) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 27/9 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 45


I KAT I E X E P T ME TIM ¢H N A B

24 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ MTV Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ͤӷ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋. H ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÛÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó¤Ô ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi Ù˘ TIM Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· B·Ó‰‹, Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰¤ÎÙ˜ Ì·˜ ·fi ÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ¤¯ÂÈ Ì·ÁÓËÙ›ÛÂÈ fiÏ· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·

H ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ Ì·˜, ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË Ì ÌÈ· ·ÁÓÒÚÈÛÙË B·Ó‰‹ Û 4 ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜, Ô˘ ÙË ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Û ÌÈ· classy super star. YÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹. ¢Âο‰Â˜ ÒÚ˜ Á˘ÚÈ46 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

ÛÌ¿ÙˆÓ, 3 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÂÈÌÔÓ‹. TÔ Ó¤Ô ÛÔÙ Ù˘ TIM ͯˆÚ›˙ÂÈ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÔıfiÓË. KÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·, ÛÙ·ıÂÚfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘. K·ıÔ‰ËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ, o ÛÎËÓÔı¤Ù˘ KÒÛÙ·˜ M·ÚÔ‡‰Ë˜ ¤˙ËÛÂ Î·È ‰Ô‡Ï„ ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ‚ϤÂȘ ÛÙÔ Ê·Îfi. H ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ upbeat ÙÚ·ÁÔ‡‰È «Thinking About You» ÙˆÓ ¡ÂÔ¸ÔÚΤ˙ˆÓ Ivy Î·È Ë fiÏË ÈÛÙÔÚ›· ÎÈÓÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÌÈ·˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜. E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È, Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô. «£¤Ïˆ Ó· ¤¯ˆ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÔ˘», Ì·˜ ϤÂÈ Ë ∂ÏÏËÓ›‰· ÛÙ·Ú Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÙÔ ÂÓÓÔ›. ∞


¢π™∫√π * ** *** **** *****

¢›ÛÎÔÈ Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ

KOITA ¶I™ø ™OY TÔ˘ MAKH ª∏§∞∆√À T· ηϿ Ó¤· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ 2005, Ë ÔÔ›· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ôχ ÁfiÓÈÌË ¯ÚÔÓÈ¿. K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Ó· Ô˘Ó, ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÊfiÚÌ· Î·È ÔÏÏÔ› ηÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. OÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜

KANYE WEST Late Registration (Universal) *****

BRIAN ENO Another Day on Earth (Eros) ****

ŸÛÔÈ Ï¿ÙÚ„·Ó ÙÔÓ Eno ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÛfiÏÔ ‰›ÛÎˆÓ ÙÔ˘ «Here Come the Warm Jets», «Another Green World», «Taking Tiger Mountain (by Strategy)» ı· ‚ÚÔ˘Ó Â‰Ò ÙË ÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Û˘ÌÏËڈ̤ÓË Ì ÙËÓ ›ڷ, ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÙȘ ambient ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙÔÓ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·˘Ù¿ Ù· 30 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙfiÙÂ. TÔ Ó‡̷ fï˜ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈÔ, Ô Ï˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡, Ì·˙› Ì ÙÔ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi, ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ô˘ ÚÔÛı¤-

Î·È 1 DVD, Ù· ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ Ì ÔÏϤ˜ ÎfiÌÈÎ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÎÔÌ›ÛÙ˜ fiˆ˜ ÔÈ Sergio Aragones, Bill Griffith, Carol Lay, Bill Stout, Xaime Hernandez Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ. TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Û¿ÓÈÔ ˘ÏÈÎfi, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ‚ÈÓÙÂÔÎÏ›, Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Johnny Ramone. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚÔÎ ÁοÙ˙ÂÙ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤˙ËÛ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙË ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó 30 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿. Psycho therapy ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜.

ÙÂÈ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. O Eno ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë ÂÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË. RAMONES - Weird Tales of the Ramones (Warner) ****

∏ ÛÔ˘‰·›· Î·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ÂȉڷÛÙÈ΋ ÚÔÎ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Ramones ¯ÒÚÂÛ Û ÌÈ· ηÛÂÙ›Ó· Ì 3 CD

AÓ ÙÔÓ ÂȘ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ hip hop Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÙÔ˘ ‚¿˙ÂȘ ÛÙÂÓ¿ ·Ô‡ÙÛÈ·. ™ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ¿ÏÌ· ·fi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ fiÏÔÓ Î·È ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙË Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·’ ¿ÎÚÔ˘ ÂȘ ¿ÎÚÔÓ. ŒÓ· ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ Î·È Î·ÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ r ’n’ b ¿ÏÌÔ˘Ì, ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ Û Ú¢ÛÙ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù· Ô˘ ÏÈÒÓÂÈ ·ÚÁ¿ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. O Kanye West ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÛÎÏ¿‚ˆÓ ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ hip hop, Î·È Ì’ ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈο ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ Â›Ó·È Ì·‡Ú·, cool, ˙ÂÛÙ¿ ·ÏÏ¿ ηıfiÏÔ˘ ·ÓÒ‰˘Ó·, ÁÈ·Ù› ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. Œ¯ÔÓÙ·˜ Û·ÌÏ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Natalie Cole, Curtis Mayfield, Ray Charles, Gil Scott-Heron, Bill Withers, Etta James Î·È Shirley Bassey, ηٷϷ‚·›Óˆ ÙÈ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ¿ˆ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. M·˙› ÙÔ˘ Ë Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ-

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

΋ ÌÔÚ› Ó· Í·Ó·˙‹ÛÂÈ Ì¤Ú˜ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ’68-’72. SCREAMING TREES Ocean of Confusion (Sony) ****

BÚ·¯‡‚È· Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Ì ÛÔ˘‰·›Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Â‰Ò Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Mark Lanegan. Afi ÙÔ 1990 ˆ˜ ÙÔ 1996 ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÎ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜, Î·È Â‰Ò ˘¿Ú¯Ô˘Ó 17 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ Ì·˜ ÙË ı˘Ì›˙Ô˘Ó ¿ÏÈ (Ì ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ͷӷ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ). M ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ¯·ÚÌ¿ÓÈ ·fi grunge, punk ·ÏÏ¿ Î·È ÎÏ·ÛÈÎfi rock (Cream, Free, Traffic) ÌÔÓ·‰Èο ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Lanegan, ·˘Ù‹ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì¿˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙË ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·. TORTOISE It’s All Around You (Hitch-Hyke) *****

K·ıÒ˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ, Ë ÚˆÈÓ‹ ‰ÚÔÛÈ¿ Û ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Î·È ÌÈ· ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ηϋ ‰È¿ıÂÛË Û οÓÂÈ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿˜. AÓ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›, ÙÒÚ· ÌÔÚ›˜ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜. ŒÓ·˜ ¢ÊÔÚÈÎfi˜ ‹¯Ô˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ‰È·ÚÎÒ˜, ¤Ó· ÎÂÏ·Ú˘ÛÙfi Ú˘¿ÎÈ Ô˘ Î˘Ï¿ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘. ºÙ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË ÈÔ „ËÏ¿ ΢ÚÈ·Ú¯ÒÓÙ·˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· fiÚÁ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ηÈ, ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ·Á·¿Ó ٷ ÏfiÁÈ·, ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Î¿ÙÈ ÛÔ˘ „Èı˘Ú›˙Ô˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜. OÈ Tortoise ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù˙·˙ Ù˘ Ô ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∞

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 47


¶ONOKEºA§ TøN 1.000 ∆Ô˘ °π∞¡¡∏ ¡∂¡∂ (yannisnenes@yahoo.com)

«OÈ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ËÚˆ›‰Â˜ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ E·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜‹Ù·Ó Ë K·Ú M·ÓÈfiÏ, Ë °Î˘ §ˆÙ›Ó Î·È Ë §Â MËÙÒÌ» (·fi ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ÈÛÙÔÚ›·˜, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ, 1981)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OPIZON∆IA 1. YÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Ô KˆÙÛfi‚ÔÏÔ˜. ¶ÔÈÔ ı¤·ÙÚÔ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÚÒÙÔ ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ô‰fi ™·ÚÚ‹; 2. H ÚÒÙË Ï¤ÍË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·È˙fiÙ·Ó Ê¤ÙÔ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. - ™Â ÔÈ· ¯ÒÚ· ÙÔ ÛÂÛÔ˘¿Ú ϤÁÂÙ·È «·ÛÈÔ‡Áη η¤ÏÈ»; 3. ¶ÔÈÔ IEK ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜; - E›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌ· KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜. ¶ÔÈÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ; - O

¢fiÎÙˆÚ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔÓ Eminem. 4. ¶Ôχ (‰ÈÏfi) Î·È ·fi ·˘Áfi Ù›ÔÙ·. ™ÔÊ‹ ·ÚÔÈÌ›· ÂÚ› ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. - ™ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 4 ÔÈ·˜ Ô‰Ô‡ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô AÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ·˜; - M ·Ó·Ì̤ӷ ÊÒÙ· Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ›ÛÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÓÔÈÍË (·ÓÙ›ÛÙÚ.) 5. Aͤ¯·ÛÙË, ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ʈӋ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ (fiÓÔÌ·). - T›ÙÏÔ˜ Ù˘ AϤη˜ ¶··Ú‹Á·. -

¶Ò˜ ϤÁÂÙ·È Ë Ù˙·˙ Ì ϛÁÔ ÛfiÔ˘Ï, Ï›ÁÔ Ê·ÓÎ Î·È Ï›ÁÔ ¯¿Ô˘˙; (ÍÂÓ.) 6. EÒÓ˘ÌÔ ·›ÎÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˘ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈÛÌ· (Ì ¿ÚıÚÔ). - §Â˘Îfi ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÎÚ·Û› (fi¯È ·ÊÚ҉˜) Î·È Ì›· ‰fiÛË ÎÚÂÌ ÓÙ ηۛ˜. 7. «KÚ˘Ê‹» Ì·ÁÈ΋ ·Ú·Ï›· Ù˘ Iı¿Î˘. - ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÊϤÁÂÙ·È ÛÙËÓ «AÏËıÈÓ‹ Zˆ‹» ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ KÔ‡ÙÚ·; 8. TÈ Â›Ó·È ÔÈ ¢Ô‡ÚÂÈÔÈ ›ÔÈ; - EÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. - ¶ÚfiıÂÌ· Û‡ÓıÂÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘˚Îfi Û‡ÛÙËÌ·. 9. Kˆ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Arkalyk ÙÔ˘ K·˙·ÎÛÙ¿Ó. - TÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ Ì ÌÚ¿ÓÙÈ, ̤ÏÈ Î·È ‚·ÙfiÌÔ˘Ú·; - AÁ·Ë̤ÓË ¶¿ÛÙ· ºÏÒÚ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ (·Ú¯Èο). O ÙÚfiÔ˜ ÏÔ΋˜ ϤÍÂˆÓ Î·È ÊÚ¿ÛÂˆÓ Û ÁÚ·Ùfi ‹ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ. 10. Afi ÙË «§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË»: «ÙÔ ·›Ì· ÎÈ ·Ó Ì’ ·Ó¿„ÂÈ ÈÔ Ôχ, ı’ ... ÙË ¯ÔÏ‹ (‚Ú˜ ÙÔ Ú‹Ì· Ô˘ Ï›ÂÈ). - TÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ TÔ‡ÚÎÔ˘ ·›ÎÙË ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡. - YÂÚ˯ÔÏfiÁÔÈ T¯ÓÔÏfiÁÔÈ. 11. O ·ÚÈıÌfi˜ 80 ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú›ıÌËÛË (·ÓÙ›ÛÙÚ.) Ÿˆ˜ 13· οıÂÙ·. - Œ¯ÂÈ ˘Ô‰˘ı› ÙÔÓ IËÛÔ‡ Î·È ÙÔÓ NÔÛÊÂÚ¿ÙÔ˘ (ÂÒÓ.) - B˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÓfiÙ·. 12. ™Â ÔÈ· fiÏË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ¤˙ËÛ ٷ ·È‰Èο Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· Ë K·ÙÂÚ›Ó· Kԇη; - ™Â ÔÈ· fiÏË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ›·Ó ÛÙÔÓ NÙ·Ï¿Ú· ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi «ÁÂÈ· ÛÔ˘ Ì¿Áη, Û’ ·Á·Ò»; 13. ¶ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙËÓ KËÊÈÛÔ‡, ÙËÓ K¤ÓÂÓÙÈ Î·È ÙËÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. - P¢ÛÙ¿, ˘ÁÚ¿. 14. ™Â ÔÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ KÔ˘ÚÔÛ¿‚· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ÎÔÓÙÈÓfi Ï¿ÓÔ; - Ÿˆ˜ 5· οıÂÙ·. O ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚÔ˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi˜, ÔÚ·Ùfi˜ fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. - AÁÁÏÈÎfi ‰È·˙¢ÎÙÈÎfi. 15. °ÂÚÔÓÙÔÎfiÚË ËÚˆ›‰· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ EÛÚ·ÁÈ¿ (fiÓÔÌ·). X·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ÙÔ ·Á·Ô‡Ó Ù· media ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ (ȉȈÌ., ·ÁÁÏ.) - M¤Û· A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ì ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. 16. TÔ «shit!» ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο (Ì›· ϤÍË). - YÂÚıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ «‹ÛÛÔÓ». - YÌÓËÙÈÎfi˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙË M·Ú›·, Mater Dei. 17. ™·ÓÛÎÚÈÙÈ΋ ϤÍË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÁÈfiÁη. - §Ô˘ÏÔ‡‰È Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ οÚÈ (·ÈÙÈ·Ù.) - B›·ÈÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Û›ÚÈ·Ï ÙˆÓ 70s Ì ÙÔÓ M¿ÈÎ KfiÓÔÚ˜ (Ô˘ ¤ÁÈÓ ̤¯ÚÈ Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ì·ÓÙÈÏ¿ÎÈ). 18. ŸÌÔÈ· ʈӋÂÓÙ·. - «£· Û ....» EÚˆÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜. - H ÙÚÂÏ‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ ÛÙÔ °Î¿˙È (Ì ¿ÚıÚÔ). 19. ŒÁÚ·„ ٷ «K·ÏÈ·ÚÓÙ¿» (·Ú¯Èο) TÔ ÊÚÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÚÚȯËÙÈÎÔ‡ fiÛÚÈÔ˘ Pisum sativum. - MÔ˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi punk rock, ÔÙȉ‹ÔÙÂ Î·È ·Ó ÂÓÓÔ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ·˘Ùfi. - 3,14. 20. K¿ÚÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÁÈ· οı ŒÏÏËÓ·. - KˆÏfiÊ·Ú‰Ô ·›. - T˘ÈÎfi fiÓÔÌ· Û·ÏÔ˘.

Volkswagen (ÂÒÓ.) - «H Ô˘Û›· Â›Ó·È Ì›· Î·È Ô Ì·ÎÏ·‚¿˜ ...» °ÓˆÛÙfi ·˘Ùfi. 5. TÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Diddley (·ÁÁÏ.) - O ‚È·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ‹Ù·Ó ·‰ÂÚÊfi˜ Ù˘ ÚÒËÓ Âڈ̤Ó˘ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ›¯Â ¤Ó· ÂÍÒÁ·ÌÔ ·È‰› Ì ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË. TÈ Û·˜ ı‡ÌÈÛ· ÙÒÚ·; (ÂÒÓ. ·ÈÙÈ·Ù.) MÈÎÚfi ÂÌÔÚÈÎfi ÏÔ›Ô (˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi, ÈÙ·Ï. ÚԤϢÛË). - ™‡Ìʈӷ ¤ÚÁÔ˘. 6. «... Ô˘ Ó· ÌÔ˘ ÙÔ ‰ÂÈ». ¢ËÌÔÊÈÏ‹˜ ··ÍȈÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË. - ŸÌÔÈ· ʈӋÂÓÙ·. - KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ K‡ÚÈÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÓÛ¿ÚΈÛÂ Ô Z·Î T·Ù›. - °È· Ó· ˘Ô‰˘ı› ÔÈÔÓ Ô M¿ÚÏÔÓ MÚ¿ÓÙÔ ·Ú·ÊÔ‡ÛΈÓ Ì „ˆÌ› Ù· Ì¿ÁÔ˘Ï¿ ÙÔ˘; (·ÈÙÈ·Ù.) - The F word. 7. ™Â ›‰· Î·È Ï·¯Ù¿ÚÈÛ·. - M˘ıÔÏÔÁÈÎfi ıËÏ˘Îfi Ù¤Ú·˜ Ì ‰Ò‰Âη fi‰È·, ¤ÍÈ Ï·ÈÌÔ‡˜ Î·È ÙÚÂȘ ÛÂÈÚ¤˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ‰fiÓÙÈ·, Ôχ Ê›ÏË ÛÔ˘. - TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ fiÓÔÌ· µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. 8. ™ÙÔ Û‹Ï·Èfi ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· §Â˘Î¿ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (·ÈÙÈ·Ù. ·ÓÙ›ÛÙÚ.) - EÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈ΋ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ 80s, ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÎÔÓÙ¤˜. (ÏËı.) - ™Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· «TÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ...» - TÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ «Î·¯Ú·Ì¿Ó» ÛÙ· ÙÔ‡ÚÎÈη; 9. ™Â ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ (·ÈÙÈ·Ù.). - AÔÏ˘Ì·ÓÙÈÎfi Î·È Î·ı·ÚÙÈÎfi Ô͇, ·fi Ù· must ÙÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ Ê·Ú̷ΛԢ. - ŒÎÙÔ˜. 10. «™Ù’ ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈη ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‰È·‚·Ù¿ÚÈÎÔ ...» °È· ÔÈÔ Ô˘Ï› ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¢ÚÔÛ›Ó˘; (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - H ˙ÒÓË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹ ̤¯ÚÈ Ù· 200 Ì. ‚¿ıÔ˜. 11. TÈ ¤¯ÂÈ Ë ÂÍ·ÎÔÛ¿Ú· ÌÈÚ›Ì· ·Ú·¿Óˆ ‰ËÏ·‰‹; - ™Ù· Á·ÏÏÈο ϤÁÂÙ·È «ÁÔ». - TÈ Î¿Óˆ ̤¯ÚÈ Ó· Ì È¿ÛÂÈ ‡ÓÔ˜; - O ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ı˘ÂÏÏ҉˘ ¤ÚˆÙ·˜ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ™¿Ó‰Ë (ÂÒÓ.) 12. «¶›Ù·» ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ·. - Ay! IÛ·ÓÈÎfi «ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ!» (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ... DoCoMo: MÂÁ¿ÏË È·ˆÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. - ¶ÚÔÙÚÂÙÈÎfi, ·Ú·ÂÌÙÈÎfi, ‰È·ÔÏÔÛÙ·ÏÙÈÎfi. 13. ™‡Á¯ÚÔÓË ÓÙ›‚· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ηÌ·Ú¤ (·Ú¯Èο). - H ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎË ÛÙ¿ÛË ÚÔÛ¢¯‹˜ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ. - KÚËÙÈÎfi ÂÈÊÒÓËÌ· ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ·˜. - H ÙÚÈÏÔÁ›· Ô˘ ¯¿ÚÈÛ ÛÙÔÓ ™Ù·ÏfiÓ ‚ÚÔ¯‹ ·fi XÚ˘Û¿ B·ÙfiÌÔ˘Ú·. 14. OÈ Ï¢Τ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ammophila arenaria. MÈÎÚ‹ ·ÓıÔÒÏȘ Ì ˆÙÔ·Û›‰Â˜. - £ËÏ˘Îfi ¿ÚıÚÔ (ηı·Ú.) 15. ¶ÔÈ· Ô‰fi˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Â˙ÒÓ; (Ì ¿ÚıÚÔ) - «H ... Î·È Ô ·Ï‹Ù˘» by Vagelis Konitopoulos. 16. TÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ µÚÂÙ·ÓÔ‡ Ô˘ ¤Î·Ó ÙË MÂÁ¿ÏË §ËÛÙ›· ÙÔ˘ TÚ¤ÓÔ˘. AÁ·Ë̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·È‰ÈÎÒÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Â‰Ò Î·È 100 ¯ÚfiÓÈ·. - Star Wars: TÈ Ï›ÂÈ ·fi ÙÔÓ Wan Kenobi; - O ¶¿‰Ô˜ ÔÙ·Ìfi˜ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο. 17. £ÂÚÈÓfi Ù˘ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §Ô˘Î¿. - ™Â ÙÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Ë Kitscherella οı TÛÈÎÓÔ¤ÌÙË; - °È· ¯¿ÚË ÙÔ˘ Ë °ÎÔ˘›ÓÂı ¶¿ÏÙÚÔÔ˘ ÓÙ‡ıËΠ·ÁfiÚÈ. ∞

KA£ETA

OPIZONTIA: 1. KA§OBO§O™ - A¶O£HKH 2. ™E™OYAP - ITA§IA 3. AKMH - TPIANON - NTPE 4. K§O - ºEI¢IOY - KOTE™ 5. PHNIø (¶∞¶∞¡π∫√§∞) - °(ENIKH) °(ƒ∞ªª∞∆∂∞™) - A™INT 6. O ¶AT™IABOYPA™ - KIP 7. °I¢AKI - AKPO¶O§H 8. IOI - ™TET- MYO 9. AYK - §IKEP - M(∞πƒ∏) A(ƒø¡∏) - YºO™ 10. A¶O§Y™ø - EPO§ - YT 11. ¶I - O(UTE) §(LEMPER) - (°√Àπ§∂ª) NTAºO - °A 12. AAXEN §EBEPKOYZEN 13. §AXANA°OPA - Y¢APH 14. PAN - BO - øPIøN OP 15. IMO°ENH - IT (GIRL) - TPY°O™ 16. °AMøTO - HKI™TA - ABE 17. A™ANA - KPOKO - MANI• 18. II - ºAø - H ¶A¶IA 19. H(§π∞™) ¶(∂∆ƒ√¶√À§√™) - APAKA™ - EMO - ¶I 20. ™IM - °KA™TONE - AZOP

48 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

KA£ETA: 1. AKPO°IA§IA - PI°ANH™ 2. A™K§H¶IOY - ¶A§AMA™ - ¶I 3. §EMONA¢IKA - XANOMAI 4. O™H - ITA - (º∂ƒ¢π¡∞¡¢√™) ¶IEX °øNIA 5. BO - ºø™KO§O - NABETA - P° 6. OYTE - II - I§O - NONO ºAK 7. §API™A - ™KY§§A - KAKA 8. ¢IPO - BATE™ - E°ø - HPøA™ 9. AI°OKEPø - BOPIKO - ™T 10. TPY°ONI - NEPITIKH 11. ATOY - PO METPAø - ™O¶EN 12. ¶AN - KAPAM¶A - NTT - AME 13. O(UTE) §(LEMPER) - ™A™OY - OºOY - PAM¶O 14. £INE™ - §OY§OY¢OY AI 15. H ATTIKH - ZAP°ANA 16. PONI (M¶π°∫˜) - MOY°EP - OBI ¶O 17. H§EKTPA - ™TANH - (Eƒø∆∂Àª∂¡√™) ™E•¶IP

1. «T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ͯÓÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ’ ...» (™ÂʤÚ˘) - BfiÙ·ÓÔ Ô˘ ˆ˜ ·Ê¤„ËÌ· ηٷÚ·˛ÓÂÈ ÙÔÓ ÔÓfi‰ÔÓÙÔ (ÁÂÓÈ΋). 2. M›· ·fi ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ ·ıËÓ·˚Τ˜ Ô‰Ô‡˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË •·ÓıÔ‡ÏË. - ¶ÔÈÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÈËÙ‹˜ ¤˙ËÛ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ô‰fi; (ÂÒÓ.) Ÿˆ˜ 19 ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰. 3. TÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÈÚ·ÈÒÙÈΘ Ê·‚¤Ï˜. - H ÚÒÙË Ï¤ÍË ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó ÙÔ ÛÙ›¯Ô «M·ÎÚÔ‚Ô‡ÙÈ· ÔÓËÚ¿ Î·È ‰·ÁÎÒÌ·Ù· ¯ÔÓÙÚ¿ / ÛÙ˘ ÈÛ›Ó·˜ Ù· ÓÂÚ¿, Ù· ·È‰›· ·›˙ÂÈ». 4. AÓ·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· (ıËÏ.) - Kˆ‰ÈÎfi˜ Ù˘ IÙ·Ï›·˜. - EÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ¶fiÚÛ Ô˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙË


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

O ™Â٤̂Ú˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ¤Ó· contest Î·È ÌÈ· première

KING OF ATHENS PART III - RISE UP

TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î·È fiÏÔÈ Ì¤Û· Ì·˜ ÓÈÒıÔ˘Ì ÌÈ· οÔÈ· ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. ™ÂÈÚ¿ ·›ÚÓÂÈ ÙÒÚ· Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜, Û¯ÔÏ›·, ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È Î¿ı ηÙÂÚÁ¿Ú˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘! Œ¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÎÈ ·˘Ù¿ ÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘˜. •¤ÚÂȘ, fï˜, ̤۷ Û fiÏ· Ù· ÎÏ·ÛÈο ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, οÔÈ· ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó˘ÔÌÔÓÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙË 10Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙfiÙ fiÔ˘ fiÏÔÈ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ skate park ÙÔ˘ Madvil ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ King of Athens. ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÂΛ, Î·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¢ÓÔ˚Τ˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ŸÏÔÈ Ì¤Û· ÛÙË ¯·Ú¿ Ô˘ Í·Ó·‚Ϥ·ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿Á¯Ô˜ ÛÙË Ê¿ÛË, fiÏÔÈ ‹Ù·Ó ¯·Ï·ÚÔ› Î·È ÂÚÈ̤ӷÓ ÙÔ contest. TÔ ¿ÚÎÔ ‹Ù·Ó ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ͇Ϸ ÛÙ· ‰‡Ô Pyramid, Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ skaters ‰ÂÓ ·ÚÁÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ı¤·Ì·. ¶¿Ú· ÔÏÏ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚfiÛˆ· ·ÓÙ›ÎÚÈ˙·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¯·ÚÔÔÈÔ‡Û ÌfiÓÔ Â̤ӷ. TÔ contest ÍÂΛÓËÛ Á‡Úˆ ÛÙȘ 8.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÔÈ skaters ¤‰ÈÓ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›·. E̤ӷ Ì ¯ÒÛ·Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ fiÛÙÔ ·˘Ùfi. ™ÙÔ contest ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ Best Trick ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ 3 ÚÒÙÔÈ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ¢‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 38 ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÔÏÈο. A’ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó¿ ÙÚÈ¿‰Â˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ trick ¤¯ÔÓÙ·˜ 3 ÏÂÙ¿ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÎÙÂϤÛÂÈ. KfiÛÌÔ˜ ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ¿ÚÎÔ Î·È ¤‚ÏÂ˜ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÔÏÏÒÓ ÙËÓ ·ÔÚ›· (ÙÈ Á˘Ú‡ˆ ‰Ò!) O 1Ô˜ Á‡ÚÔ˜ ·ÏËÛ ·ÚÁ¿ Î·È ‰˘Ó·Ù¿. OÈ ÎÚÈÙ¤˜ ·fi Ù· 38 ¿ÙÔÌ· Â¤ÏÂÍ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi 10. M¤Û· ÛÙË ‰Âο‰· ‹Ù·Ó Î·È Ô 14¯ÚÔÓÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ T·‚Ô˘Ï¿Ú˘, Ô˘ ÂͤÏËÍ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. O ÙÂÏÈÎfi˜ ΢ÏÔ‡Û Û ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÔÏÏ¿ tricks ‹Ù·Ó super. TÔ flip fronside 5Ô ÛÙÔ rail ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÚÈÛÌfi˜. TÔ ollie gap

ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ¶˘Ú·Ì›‰·, ÙÔ grind ÛÙÔ Hubba ÙÔ˘ °ÈÒÙË KÔ‡ÚÙÛÔÁÏÔ˘ ‹Ù·Ó Â͈ÊÚÂÓÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ Î·È Î·Ï¿ tricks ‚Á‹Î·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ˜ ÔÈÔ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ. T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ contest ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: Best Trick 1Ô˜: °ÈÒÙ˘ KÔ‡ÚÙÛÔÁÏÔ˘ (¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ 300 ¢ÚÒ) 2Ô˜: °ÈÒÚÁÔ˜ T·‚Ô˘Ï¿Ú˘ (200 ¢ÚÒ) 3Ô˜: Giovani ™ÎÈ·ı‹Ù˘ (100 ¢ÚÒ) ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ contest ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙȘ Û·Ì¿ÓȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÎÔÙˆÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ Ù· ‰ÒÚ·. B¤‚·È· ˘‹Ú¯Â Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÎÚÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÚÂÂ Î·È ·fi Ù· 3 contest Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ rider Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· ¤Ê¢Á Ì ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ’ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙË B·ÚÎÂÏfiÓË! Best of all Î·È ÁÈ· Ù· ÙÚ›· contests ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ T·‚Ô˘Ï¿Ú˘. ŸÏ· ‹Ù·Ó fiÌÔÚÊ· Î·È ÙÔ King of Athens ¤Ï·‚ ٤ÏÔ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË. Aӷ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ô˘ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi! ÕÓÙÂ, ηÏfi ¯ÂÈÌÒÓ·, guys...

O§OI ™TO «RISE UP»! TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 23.00, ÛÙÔ «Gimmick club» (ÚÒËÓ «Daze»), TÛ·Ì·‰Ô‡ 15, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ÚÒÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ Ó¤Ô video Ù˘ Element Europe Ì ٛÙÏÔ «Rise Up». H ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ Element, Jo Lorenz, Michael Mackrodt, Jean Marc Soulet, Bas Janssen, Evelien Bouilliart, Janne Saario, Pirkka Pollari Î·È Sebastien Hepp, Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. °˘ÚÈṲ̂ÓÔ Û °ÂÚÌ·Ó›·, IÛ·Ó›·, EÏ‚ÂÙ›·, ºÈÓÏ·Ó‰›·, °·ÏÏ›· Î·È EÏÏ¿‰· (Ó·È, ‰È·‚¿Û·Ù ۈÛÙ¿: Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ Element ›¯Â ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· 15 ̤Ú˜ ÁÈ· Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·), ÙÔ «Rise Up» Â›Ó·È ÙÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÌÈ·˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ skateboarding Ù·ÈÓ›·˜. H ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. See you there. ∞ 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 49


The Make-Up House

ELEMENTS OF STYLE

H Ó¤· Ù¿ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·

¢OKTøP ZIBA°KO STYLE T˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY ● 30 ∂›‰Ë ª·ÎÈÁÈ¿˙

● ª·ÎÈÁÈ¿˙ Ì Computer ● E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ● TV, KÈÓ/ÊÔ˘, £Â¿ÙÚÔ˘ ● ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ ¶ÚÔÛÒÔ˘,

™ÒÌ·ÙÔ˜ ● Automaquillage (∞˘ÙÔÌ·ÎÈÁÈ¿˙) ● ∆Ì‹Ì·Ù· ∆·¯‡ÚÚ˘ıÌ· ● ∂Ù‹ÛÈ· ● ∂Í·ÌËÓÈ·›·

●∂ȉÈο ·Î¤Ù· Ì ¡‡¯È· Î·È ∞ÈÛıËÙÈ΋ Û ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜

™Ô˘‰¤˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Â¿ÁÁÂÏÌ· ™XO§E™ AY°EPINO¶OY§OY K. •AN£AKO™ Make-Up Artist’s Studies ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ EÏ¢ı¤ÚˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ Aη‰ËÌ›·˜ 88, 210 3820.722, fax 210 3820.663

1) ¶O§IKO OUTFIT Industria Bou: √È Ó¤Â˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ÌfiÙ˜ Ù˘ Camper, Û ‰›¯ÚˆÌÔ Î·Ê¤-¿ÛÚÔ ponyskin, ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙˆÓ EÛÎÈÌÒˆÓ „·Ú¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ £È‚ÂÙÈ·ÓÒÓ Î˘ÓËÁÒÓ. MÔÚ›˜ Ó· ÙȘ Û˘Ó‰˘¿ÛÂȘ Ì Russian chic ·ÏÙ¿, ÁÔ‡ÓÈÓ˜ ο˜ Î·È ÌÈÏÈÙ¤Ú Î·¤Ï·. ™Ù· ‰‡Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Camper Stores: HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ & AÓ·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, KÔψӿÎÈØ EÚÌÔ‡ 34, ™‡ÓÙ·ÁÌ· 2) TECNI-ART P¢ÛÙfi Ù˙ÂÏ A-head-Fever ÙˆÓ 200 ml ·fi ÙË L’Oréal, Ô˘ ‰È·ÚΛ 8 (ÔÏfiÎÏËÚ˜) ÒÚ˜, ÁÈ· wet look Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ì¿ÓÈÔ. ¢ÂÓ «ÎÔηÏÒÓÂÈ» Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÎÔÓÙ¿ ˆ˜ ÌÂÛ·›Ô˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÚ›¯Â˜.

1

2

3

3) GO GO, RASPUTIN! H collection Ù˘ Benetton ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÚÔÙ›ÓÂÈ: ÎÏÔ˜ ÊÔ‡ÛÙ˜, ÎÏ·ÛÈο ·ÏÙ¿ Û ÛÙ˘Ï ÎÔ˙¿ÎÔ˘, ÛÙÔÏ›‰È· Î·È ÎÂÓÙ‹Ì·Ù· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ηÛÎfiÏ ÁÈ· ÙÔ look «M·ÎÚÈÓ‹ PˆÛ›·». 4) °IAMI-°IAMI! Lip rollers City-Sweety ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Crazy Priorities. T· ‰È¿Ê·Ó· ÏÈÁÎÏfi˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ··Ïfi ÙfiÓÔ Î·È Ï¿Ì„Ë ÛÙ· ¯Â›ÏË. K¿ı ¯ÚÒÌ· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Á‡ÛË: ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Á‡ÛË sweet cherry, ÙÔ ÌÏ ice mint Î.Ô.Î. AÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Sephora Î·È Beauty Shop

4

5

5) TSARINA’S BOUDOIR °È· Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÛÔ˘ Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ «Afi ÙË PˆÛ›· Ì ·Á¿Ë» ÛÙ˘Ï, ÌÈÎÚ¤˜ vintage ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ Ì ÔÏÏ¿ ¯·ÚÈو̤ӷ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο. ™Ù· Accessorize 6) §OY§OY¢ATH Y¶O™XE™H ¶ÈοÓÙÈÎÔ, ÊÚÔ˘Ù҉˜ Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÙÔ, ÙÔ Ó¤Ô ÌÂı˘ÛÙÈÎfi ¿ÚˆÌ· Ù˘ Cacharel Promesse ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÓfiÙ· ÙÔ˘ ÙÔ ‚·ÙfiÌÔ˘ÚÔ. TÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Ì·ÓÙ·Ú›ÓÈ, ÙÔ ÂÚÁ·ÌfiÓÙÔ, ÙÔ ÁÈ·ÛÂÌ› ÙÔ˘ ™·Ì¿¯ Î.¿.

6

7

HOME BAZAAR ™TO BOPPA Afi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 22 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ K˘Úȷ΋ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (11.00 21.00) ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ OUTLET ¶E°KA™ ÛÙË £¤ÚÌË ÔÈ ÂÒÓ˘Ì˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘ Area Domus, KAPPA™ - °KOYNE§A™, Galerie NTOPA ¶E°KA, WoodKONTO§EøN, AÓٛΘ Corda Î·È §Â˘Î¿ E›‰Ë E˘Ú. °Ú·ÌÌÂÓ›‰Ë˜ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Û ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˙¿ÚÈ ÂȉÒÓ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È Â›ψÓ. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, ·›Û٢٘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Â˘Î·Èڛ˜, ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ Û ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÈÔÙÈο Î·È fiÌÔÚÊ·. E˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ‰ˆÚÂ¿Ó ¯ÔÙ ÓÙÔÁÎ Î·È ¿ÏϘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Û¿˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÛÙÂ. M ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ E¢E™MA-AMBPO™IA, KAM¶A™, HEART FM. Outlet ¶E°KA™, £¤ÚÌË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 2310 462020 Î·È 2310 280035 50 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

7) SEXY POLAR LOOK T· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ Scholl, Magic, Mystic Î·È Mystery, ·fi Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο fiˆ˜ ‰¤ÚÌ·, ͇ÏÔ Î·È Ì¤Ù·ÏÏÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ÏÂÎÙ¿ fiÓÙÛÔ, ¯ÔÓÙÚ¤˜ Ì¿ÏÏÈÓ˜ οÏÙÛ˜ Î·È ·È¯ÓȉȿÚÈη charms Ì ÁÔ‡Ó·. T· Magic ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 59 ¢ÚÒ, Ù· Mystic 99 Î·È Ù· Mystery 94. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Î·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Shop 112A, EÚÌÔ‡ 112A Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52. ∞


OMHPOY «Grain». E›Ì·È ÂΛ οı ̤ڷ ·fi Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. Ÿ,ÙÈ ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ù¤ÏÂÈÔ. A‡ÚÈÔ ¿ÏÈ...

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞

BAPKIZA 12/9, ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÛÔ˘Ó Ó· ÎÔ˘ÌÒÛÂȘ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÈΛÓÈ - ‰ÂÓ Û ‚Ô‹ıËÛ· - ı¤Ïˆ Ó· Â·ÓÔÚıÒÛˆ. √ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi˜ Ô˘ ¯¿˙¢Â

KOYKAKI M·‡ÚÔ-·ÛËÌ› ·Ì¿ÍÈ, ÂÚÓ¿˜ ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ fiÌÔÚÊÔ˜, ÌÈ· ηډȿ ÎÏ·›ÂÈ ÁÈ· Û¤Ó·, Â›Ì·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜. °ÈÒÚÁÔ˜, 6939 655899

«PLAY» ™¿‚‚·ÙÔ 17/9, ™‡ÚÔ, Ì ¤¯ÂȘ ͯ¿ÛÂÈ ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ; ™Ô˘ ı˘Ì›˙ˆ: 6945 685667

¶ANE¶I™THMIOY¶O§H ™Â ›‰· Ì ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È NÔ ZMI 3238, Ì Îԛٷ͘ Î·È ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. Õ΢, 6978 022845

N. ™MYPNH EÛÙ›·, οı ‚Ú¿‰˘ οÓÂȘ skate Á˘ÌÓfiÛÙËıÔ˜ Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚ÂÚÌÔ‡‰· Î·È ÌÔ‡ÛÈ. E›Û·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜. SMS me 6976 915427

EPMOY ¶¤ÌÙË 8/9, ‚Ú¿‰˘, Ù¤ÚÌ· Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì «A.V.» ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿. ™Ô˘ Ì›ÏËÛ·... £· Ì ÚÔÛ¤ÍÂȘ ÙÒÚ·; vasroamy@yahoo.gr

¢ANAO™ X·‚¿Ë-ŸÛÏÔ, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, Û ›‰· Î·È ÛÙËÓ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏË, ÊÔÚÔ‡Û· ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. £· ‹ıÂÏ· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡, ÁÚ¿„ ‰Ò

£E™™A§ONIKH ™Â ›‰· ÛÙË ¢E£, ¤¯ÂȘ ¿Ú ‰ÒÛ Ì ÙÔ ¶A™OK ¤Ì·ı·. ™Ù›Ï msg 6976 751414

«1.000+1 NYXTE™» KÔÈÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·... ºÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚÔ Ì›ÓÈ. TËÏÂÊÒÓËÛ¤ ÌÔ˘, 6973 371567 XA§AN¢PI T·‚¤ÚÓ· «IÔÚ‰¿Ó˘», 18/9, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË, ‹ÛÔ˘Ó Û ‚·ÊÙ›ÛÈ·, ηÓ›˙ÂȘ ΛÙÚÈÓÔ Old Holborn, È·Ṳ̂ӷ ›Ûˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿, ÌË Ì›ÓÂȘ ÛΤ„Ë, 6944 203793 «™TAYPO™ TOY NOTOY» EÁÒ Â›Ì·È ¿ÏÈ! Sorry, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi mail... ∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· Ù· Ô‡ÌÂ, ÛٛϠÛÙÔ stnotou99@yahoo.gr ™YNTA°MA MÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ ı· ’Ù·Ó fiÙ·Ó ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ Ô˘Ú·ÓÔ› Î·È ÚÔÛÁÂÈÒıËΘ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi ÌÔ˘. MÔ˘ ˙‹ÙËÛ˜ ¯ÚÔÓÔοÚÙ· OTE. ™Ô˘ ¤‰ˆÛ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ, ‹ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ οӈ ηϋ ÂÓÙ‡ˆÛË. •·Ó·¤ÚÓ·, ÔÙ·Û›· ÌÔ˘. H ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÔοÚÙ· ÎÂÚ·Ṳ̂ÓË

A°. ¶APA™KEYH ™Â ›‰· ÛÙÔ Everest. ◊ÛÔ˘Ó ÙÔ ÈÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi ıËÏ˘Îfi Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ. ¶¿Ú Ì ÙËϤʈÓÔ. 6932 670779, °ÈÒÚÁÔ˜ §IMANAKIA K¿Ó·Ì Á˘ÌÓÈÛÌfi. ◊ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, È¿Û·Ì ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋. º·›ÓÂÛ·È ÌÔÚʈ̤ÓË. E›Û·È fi,ÙÈ ˙ËÙÒ. 6974 568606 TPA §A §A ◊Úı· Î·È ‰ÂÓ Û ‚ڋη. ¶ÔÈ· ¶¤ÌÙË ÂÓÓÔÔ‡Û˜; TÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ N. HPAK§EIO 14/9, «Essence», ηıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚÔ Ì·Îfi, ÎÚ‡ˆÓ˜. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, confessme@hotmail.com ¶H§IO ™ÙÔ «Mamba»! E›Û·È Ô ÁÏfiÌÔ˜ Ô˘ Ì›ÏËÛ˜ Û ÙÚÂȘ ÎÔ¤Ï˜ ·ÏÏ¿ ¤Ê¢Á˜ Aı‹Ó·... °ÈÒÙ·, giotahellas2004@yahoo.gr

™KOYºA ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÊÔÚÔ‡Û· ÎfiÎÎÈÓË Puma ÌÏÔ‡˙·, ‹ÛÔ˘Ó „ËÏ‹, Îԛٷ͘ ηٿ̷ٷ. ∞Ó ˙ËÙ¿˜ ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ¿ÓÙÚ· ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÙÒÚ·, 6939 521964 «¶A§IA A°OPA» 17/9, «¶Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·» ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÛ‡ Ì ÏÂÌÔÓ› ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ - ÂÁÒ Î›ÙÚÈÓÔ. NÔÌ›˙ˆ ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÔÙ¤; suigenerisav@yahoo.com A§E•AN¢PA™ 7/9 Úˆ›, ÂÚÓÔ‡Û· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚÔ Î·ÂÏ¿ÎÈ, Ì·‡ÚÔ Á˘·Ï›, Û ¤Ó· Ì˯·Ó¿ÎÈ, ıÂfi˜. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. K·ÙÂÚ›Ó·, 6938 149334 EPMOY K·ÙËÊfiÚÈ˙˜ ÙËÓ EÚÌÔ‡ ‚È·ÛÙÈο. ™Ù·Ì¿ÙËÛ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ ÙËϤʈÓÔ Ì ¯ÚÔÓÔοÚÙ·. T· ‚ϤÌÌ·Ù¿ Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËηÓ. MÂÙ¿ ¯·ı‹Î·ÌÂ. K·È ¤ÙÛÈ ¤¯·Û· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û ڈًۈ... ¶Ô‡ ÙË ‚ڋΘ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÔοÚÙ·; K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ›ӷÈ; ™O§øNO™ ™ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ¤¯ÂȘ ÊÔ˘Óوٿ Ì·ÏÏÈ¿, „ËÏfi˜, ·˜ Á' Ï˘Î›Ԣ, Û ϤÓ N›ÎÔ Î·È Ì ›¯Â˜ ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· οÙÈ ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÌÔ˘ ÙÔ˘ MfiÚÈÛÔÓ. E˘Ù˘¯›·, 6947 098989 IO™ ™Â ÁÓÒÚÈÛ· ÂΛ. ™Â ϤÓ £ˆÌ¿ Î·È Ì¤ÓÂȘ K˘„¤ÏË. AÎfiÌ· Û ÛΤÊÙÔÌ·È. XÚÈÛÙ›Ó·, 6947 786451 ¶APO™ N¿Ô˘Û· 29/9, ‹ÛÔ˘Ó d.j. ÛÙÔ «Red Fish», Û ϤÓ ̿ÏÏÔÓ °È¿ÓÓË, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. zoelzoel_2005@yahoo.gr «SODADE» ¢Â˘Ù¤Ú· 12/9, ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿, ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÔ˘, ÌÈÎÚfi «ÓÙfiÌÂÚÌ·Ó». 6979 686762 M¶OYPNAZI BÁ‹Î˜ ·fi ÌÏ ·Ì¿ÍÈ, Ô‰ËÁÔ‡Û ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, ÊfiÚ·Á˜ ÛÙÔÏ‹ OÏ˘Ìȷ΋˜ Î·È ‹Ú˜ ‚È·ÛÙÈο ÙËÓ «A.V.» ·fi ÙÔ Everest. ¶¤ÌÙË ÌÂÛË̤ÚÈ, 6974 205586

¶O§ITEIA ™ÙÔ Best! ◊ÛÔ˘Ó ÈÔ fiÌÔÚÊË ·fi ÔÙ¤! TËÏÂÊÒÓËÛ¤ ÌÔ˘ ‰ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û ͷӷ‰Ò: 6944 388638 KATPAKEIO 1/9, ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ VIP, ÊfiÚ·Á˜ Ù˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ΛÙÚÈÓÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. E›Û·È ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ·. ™Ù›Ï ÌÔ˘ Ì‹Ó˘Ì·, 6945 814216, T¿Î˘ H§EKTPIKO™ ¶·Ú·Û΢‹ 16/9 Úˆ›, ÚÔ˜ KËÊÈÛÈ¿, ¤‚Ú¯Â... ¢ÂÓ ÎÚ‡ˆÓ·Ó Ù· Ô‰·Ú¿ÎÈ· ÛÔ˘ Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î¿ÚÈ Î·È Ù· ¤‰ÈÏ·; O fiÚıÈÔ˜ ‚È‚ÏÈÔÊ¿ÁÔ˜ Û ı¤ÏÂÈ! se_eida@freemail.gr ™KOP¶IO™ ™ÎÔÚÈfi˜ Î·È ÁÔËÙ›· Â›Ó·È ¤ÓÓÔȘ Ù·˘ÙfiÛË̘! ¶¤Û˘ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΘ 19/11/65, ÙËÏÂÊÒÓËÛ¤ ÌÔ˘, ÂÚÈ̤ӈ! 6944 790990, KÒÛÙ·˜ S∆. GEORGE COLLEGE AÓ Â›Û·È ÙÔ ·ÁfiÚÈ Ô˘ ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ™ÈÓÒ˘ 27, ¤Ï· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ Úˆ›. £· Û ÂÚÈ̤ӈ ÂΛ. E˘ÁÂÓ›· «NOIZ» ¶·Ú·Û΢‹ 9/9, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ›·Ì ηÏËÛ¤Ú·... £· ‹ıÂÏ· Ó· ԇ̠ÎÈ ¿ÏÏ·... ∞¿ÓÙËÛ ‰Ò

¶APO™ ¢ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ ÔÙ¤ ÙÔ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi ‚ϤÌÌ· Î·È Ù· Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ¿ Í·Óı¿ Ì·ÏÏÈ¿ Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ· ÛÙÔ «B·ÚÂÏ¿‰ÈÎÔ»... £· Û ÂÚÈ̤ӈ... ÕÁÁÂÏÔ˜, 6977 798377 BOY§IA°MENH VW Passat, ¢Â˘Ù¤Ú· 5/9, Úˆ› 8.05, Ê·Ó¿ÚÈ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, Û ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û ÂÚÈ̤ӈ 5/10 ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· KABOYPOTPY¶E™ ¢Â˘Ù¤Ú· 5/9, ‰È·ÛÙ·˘Úˆı‹Î·Ì ÌÂÙ¿ ÙË ‰‡ÛË, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ¤ÓÙÔÓ·, ηÙ¢ı‡ÓıËΘ ÚÔ˜ ¤Ó· Ú¿ÛÈÓÔ ·Ì¿ÍÈ. AÓ ı¤ÏÂȘ ¿Ú ÛÙÔ 6948 226651 ¶ANOPAMA BOY§A™ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 3/9, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ XÚÈÛÙ›Ó· ηÏÂṲ̂ÓË Û pool party, Û ϤÓ Iˆ¿ÓÓ· Î·È Â›Û·È ·fi BfiÏÔ, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Â›Ó·È 6944 521717 •Y§OKA™TPO ÕψÛË 3/9, Û ϤÓ KÒÛÙ· Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ Ï¿ıÔ˜ ÎÈÓËÙfi. AÓ ı¤ÏÂȘ ÛٛϠmail ÛÙÔ gethko@gmail.com §YKABHTTO™ TÂÙ¿ÚÙË 14/9, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. •·Ó·Á˘Ú›Û·ÌÂ Î·È ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. ºÔÚÔ‡Û˜ ÚÔ˙ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. TÒÚ· Ô‡ ı· Û ͷӷ‚ÚÒ; ™‡ÚÔ˜

§. A§E•AN¢PA™ E›Û·È Ë ÈÔ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ·! ¢Ô˘Ï‡ÂȘ «ºÏÔηʤ». M¿ÏÏÔÓ Û ϤÓ M·Ú›·. £¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. 6945 307057, ™¿Î˘

KPIEZøTOY 6 14/9, Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ ·Û·ÓÛ¤Ú ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍÂ. MÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ Î·È ‹ÛÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯Ë. ºÔÚÔ‡Û· ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙· ÎÈ ÂÛ‡ ÊfiÚÂÌ·. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! iofthestorm_440@yahoo.gr

«CUSCO» æËÏ‹ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ı¿ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ·, ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó Ó· Û ͷӷ‰Ò fiÛÔ ‹ÌÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜. TÒÚ· Ô˘ Á‡ÚÈÛ· Ï›ÂȘ. BÚ˜ Ì ÛÙÔ billabong12@yahoo.com

M¶OYPNAZI 濯ӈ ÙËÓ ÎÔ¤Ï· Ô˘ Ì ÎÔ›Ù·˙ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· «A›ÁÏË». ¶¿Ú Ì ÙËϤʈÓÔ. °ÈÒÚÁÔ˜, 6947 184493

BIB§IO£HKH A£HNøN 14/9, TÂÙ¿ÚÙË Úˆ›, ÊÔÚÔ‡Û˜ ∆-shirt Cure-tour 2005, ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔ˘ Curesong «Burn» (Crow). B¤Ú·, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! 6944 442502, AÓÙÒÓ˘

«SODADE» 3/9, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· Ì ÌÈ· ÁÔÚÁfiÓ· ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ! E›Û·È Ôχ ÛÓÔÌ! AÏÏ¿ Î·È Ôχ ÁÏ˘Îfi˜ Ì ٷ ÛȉÂÚ¿ÎÈ·! £· ’ıÂÏ· Ó· Û ͷӷ‰Ò. ™Â ϤÓ °ÈÒÚÁÔ...

XIO™ AÓ·˙ËÙÒ ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ Ô˘ Ù˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û· ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ÙˆÓ OχÌˆÓ ÛÙË X›Ô ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3/9/2005. vitto123@in.gr

¶§AKENTIA™ 13/9, ¶ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜. MÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÁÂÌ·ÙԇϷ, ÊfiÚ·Á˜ Á·Ï¿˙È·. MÈÏ‹Û·ÌÂ. NÙÚ¿Ëη, ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ· ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ. O‰Ë-

¶ƒ√™√Ã∏! ™∆√ «™∂ ∂π¢∞» ª√¡√ ∆∞ ƒ∞¡∆∂µ√À ™∞™

Áfi˜ E£E§, 6977 741999, Mȯ¿Ï˘ KA§§I£EA ºfiÚ·Á˜ Ì›ÓÈ ÊÔ‡ÛÙ· Ù˙ÈÓ, ÊÔ‚ÂÚ¿ fi‰È·! K·Ù¤‚ËΘ H™A¶ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ÙÚ¿ÎÈ! E›Û·È ı¿! EÓfi¯ÏËÛ¤ ÌÂ. 6944 968572, B·Û›Ï˘ E§EY™INA KÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ¤ÓÙÔÓ·, Â›Û·È Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙËÓ EıÓÈ΋, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô... ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 6947 010890 ™∆∞£ª√™ AM¶/KH¶øN ¶Ôχ ·ÚÚÂÓˆfi˜ Ì ÎÔÏÏËÙfi ∆-shirt, ¿ÎÔ˘Á˜ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, οÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô, ¿Ú ÌÂ. N›ÎÔ˜, 6995 320617 ™XINIA™ °·Ï¿˙È· AÎÙ‹, ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ Í·Ó¿Úı˜ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. TÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË ÂΛÓË Ë Î·ÏË̤ڷ. ¶Ô‡ Â›Û·È Ó· Û ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÁÈ· ¿ÓÙ·... gaton@freemail.gr

never met! You introduced me to C. Castaneda. Remember? * §¤Û¯Ë: ·Ó¤‚ËΘ MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. M‹Î·Ì ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. ºÔÚÔ‡Û˜ Ú¿ÛÈÓÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. K·Ù‚‹Î·Ì ÛÙÔ 20. ™’ ÂÚˆÙ‡ÙËη * K¿ı ‚Ú¿‰˘ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¯·Ï·ÚÒÓÂȘ ËÌ›Á˘ÌÓË ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ ÛÔ˘ Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ ‰‡Ô ·‰ËÊ¿Á· Ì¿ÙÈ· ·fi ·¤Ó·ÓÙÈ Û «Á‰‡ÓÔ˘Ó» ηÓÔÓÈο! * 3.00, ÂÓÒ ·fi Ù· Everest ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ‰È¿‚·˙· «A.V.» ϤÁ·Ù ÁÈ· ÙȘ ıÂÚÌ›‰Â˜, ›·Ù ÁÈ· ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÌÔ˘... ◊Û·ÛÙ·Ó fiϘ ˘¤Úԯ˜ * K¿ÚÔÏÂ, ÙÒÚ· Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ÔÈ ¤ÙÚ˜ ·fi Ù· ÓÂÊÚ¿ ÛÔ˘, ÂÚÈ̤ӈ ¿ÏÈ ÙÚÂÏ›ÙÛ˜ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ... √ º·È‰ˆÓ¿ÎÔ˜ ÛÔ˘ * «MoBetter». ¢ÂÛÔÈÓ¿ÎÈ, ÔÏÏ¿ ·ÏÈοÚÈ· ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· Û ÓÙ·ÓÙ‡ԢÓ, Â, ηÈ

* ™Ô˘ ˙ËÙÒ ÌfiÓÔ ÌÈ· ¢ηÈÚ›·... ªÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ¯·ıÒ ÛÙ· ÁÎÚ›˙· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘... ÁÈ· ¿ÓÙ·... * K¿ÔÈ· ̤ڷ ı· Û ÂÚÈ̤ӈ ÂΛ... ÛÙÔ ·ÁοÎÈ Ì·˜! £· ¤ÚıÂȘ, ¶·ÓÔ‡ÏË ÌÔ˘; * B·Ú‚¿Ú·, ÂÚÈ̤ӈ Ó’ ·Ó·ÛÙËı›˜ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘! * Œ¯ÂȘ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÛÔ˘ ·‡ÚÈÔ 23 Î·È ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÌ·È ÁÈ· ‰ÒÚÔ! AÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÍÂηı·Ú›˙ÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ ‹ ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ... ÂÛ‡ Ô˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ı· Û ’ÏÂÁ·Ó «fiÌÔÚÊË» * O ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÌÔ˘ ·˘Ùfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ «Maybe Someday», Ô Î˘ÓÈÎfi˜ «Bloodflowers» Î·È Ô Ú·ÏÈÛÙ‹˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙ›¯Ô ·fi «√ut of this world» * ºÔ‚¿Ì·È ˆ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÚÒÙË Î›ÓËÛË Î·È ÛÎÔو̤ӷ ÎÔÙÔÔ˘Ï¿ÎÈ·. Y°.: ∏ ·Á¿Ë (·ԉ›¯ÙËΠˆ˜) ‰ÂÓ ·ÚΛ Î·È Ë ÓÂÎÚÔÊÈÏ›· ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÂÈ * ¶¿ÓÙˆ˜ Ôχ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂȘ, Î·È ·˜ Â›Û·È Áη‚fi˜ Î·È Ì ÚÔÁÔ‡ÏÈ...

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞

* ™˘Ó·˘Ï›· Cure ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ◊ÛÔ˘Ó Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜. Robert, Û’ ·Á·Ò! ¢¿ÊÓË * °Î¿˙È, fiÙ·Ó ÂÚÓ¿ˆ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· fiÔ˘ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ ¤ÓÙÔÓ·. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÔÙ¤; °È¿ÓÓ˘ * «Dark Sun». A’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÕÁÁÂÏÔ˘˜ ÙÔ˘ DS Â›Ó·È Ô ÈÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜. EÏ›˙ˆ Ó· Û ‰ˆ ÛÙÔ˘˜ VNV Nation! °È¿ÓÓ˘ * «AϯËÌÈÛÙ‹˜». ™Â ›‰· ›Ûˆ ·fi ÙÔ Ì·Ú... ªÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Î·È „ËÏ‹... ◊ÛÔ˘Ó Ë ÌfiÓË ·ÚÔ˘Û›· Ô˘ ͯÒÚÈ˙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ... ∂›Û·È ¿Ú·Á ÙfiÛÔ Í¯ˆÚÈÛÙ‹; TËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿... * Sorcerer 3-4 years ago, we have said so much but

Û ¤¯Ô˘Ó ηÎÔÌ¿ıÂÈ! ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ fï˜ Ó· ÌË ‰›ÓÂȘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ºÂÁÁ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·, Ù· ͷӷϤÌÂ. B. * ™Ù·Ï›ÙÛ· ÌÔ˘, ÌË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ Ó· ÁÂÏ¿˜ Î·È Ë °Ë ı· Á˘ÚÓ¿... ™Â ·Á·¿ˆ Ôχ! TÔ ·ÂÚÔÏ·Ó¿ÎÈ ÛÔ˘ * «9 Songs», Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‚ÚÂı‹Î·Ì ̷˙› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ¯ËÌ›·˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·‡Ï· Ì·˜. ™Â ¢¯·ÚÈÛÙÒ (̈Úfi ÌÔ˘), η‡Ï· ÌÔ˘... * AÓ Ì ¤¯ÂȘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Û·È ÌfiÓË ÛÔ˘, ÙfiÙ ÛٛϠοÔÈÔ ÛËÌ¿‰È Ó· ͤڈ fiÙÈ Â›Û·È Û˘ (ÙÔ ÌÔÓ·¯fi ÁÂÈÙÔÓfiÔ˘ÏÔ) * ¢ÂÓ Â›Û·È ϤÔÓ ÒÚÈÌË ÁÈ· Ó· ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Û «„¿¯ÓÔ˘Ó»; * M...Á˘Ó·ÈÎÔ·ˆıËÙÈÎfi ·fi ÛÙ‹ÏË M˘ÚÙÒ˜. E¿Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó fiÙ·Ó Ï˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ·È‰È¿, Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘. Y¿Ú¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ˜! °Ú¿„Â Â‰Ò ·Ó ı¤ÏÂȘ! Smart Girl! * EÛ‡ Ô˘ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ˜ Ù· ηÏÔη›ÚÈ· Î·È ÙÔÓ ÛΤÊÙÂÛ·È, Á›Ó ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË!

* MË ÛÎÔÚ›˙ÂȘ ¤ÙÛÈ ¿ÛÎÔ· ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ÚÂ Û˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È... º˘ÛÈο ÂÁÒ ÌfiÓÔ ı· ¤ÁÚ·Ê·, ı· ı˘ÌfiÌÔ˘Ó... ¶ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜; Don’t u c? * AÓÓԇϷ, ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ٷ ÙÂÎÓ¿, Ù· Ì·ı·›ÓÂȘ ÏÔÁÈÛÙÈο;;; * AÊÔ‡ ͤÚÂȘ ÙÈ ÛÔ˘ Ï›ÂÈ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÛÙ¤ÏÓÂȘ ÂΛ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÙÔ ÛÙ¤ÏÓÂȘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·; TÈ ÊÔ‚¿Û·È; * Marina la piu carina ·fi ÛÙ‹ÏË M˘ÚÙÒ˜, ÂÓfi¯ÏËÛ¤ ÌÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜... 6944 968572, B·Û›Ï˘ * Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÏfiÁÔÈ fiÙ·Ó ÛÔ˘ οÓÂÈ ÎÏÈÎ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ ÏÂÙfi!.. ∆Ô ÙËϤʈÓfi ÌÔ˘ ÙÔ ’¯ÂȘ ·ÎfiÌ· ¿Ú·ÁÂ, EÏÂÓ›ÙÛ·;... * ™ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ (superbatman) Ô˘ Ì ÁÂÌ›˙ÂÈ, Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, Ô˘ Ì οÓÂÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË... ª·Ó·Ú¿ÎÈ ÌÔ˘, Û’ ·Á·Ò! * K·È Ò˜ ÙËÓ Â›‰Â˜ ‰ËÏ·‰‹, ˆÚ·›· ÎÔÈ̤̈ÓË; K·Ïfi ’Ó·È ÙÔ ·ÈÁÔÚfi‚·ÙÔ Î·È Û’ ¤¯ÂÈ ‚ÔÏÂ̤ÓË! * EÁÒ ÛÔ˘ Ï›ˆ; * KÈ ÂÁÒ Û ÛΤÊÙÔÌ·È. AÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ì·È ÌfiÓË...

22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 51


ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

ATHENS

voice

210 3617369 fax : 210 3617310

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 10 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,15 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 15 ™∂ °¡øƒπ∑ø...

EÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ 29¯ÚÔÓË ÁÈ·ÙÚfi˜ ÂÒÓ˘Ì˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, 1,70 Ì., Í·ÓıÈ¿, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù·, Ì ‹ıÔ˜, ·Ú¯¤˜ Î·È ¤ÓÙÔÓË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, οÙÔ¯Ô˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, È·ÙÚ›Ô, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 3.500 ¢ÚÒ, IX, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·ÚÔ‡ Î·È Î·Ù·ÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 A‚·ÓÙ¿˙, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¶¿·˜, ¿ÓÙ· ÚˆÙÔfiÚÔ

ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, ÂÁÁ˘¿Ù·È ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘ Ì ¯Â̇ıÂÈ· ÁÈ· ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜, ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ¢/Y, fiÌÔÚʘ Ӥ˜, Ó¤ÔÈ, ¯‹Ú˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ Ì·˜ ›ڷ. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. AÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· EÏÏ¿‰·, Â͈ÙÂÚÈÎfi. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3620.147, fax 210 3636.546. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00, www.pappas.gr ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ 29¯ÚÔ-

Œ¯ÂÙ ȉ¤· ÁÈ·Ù› ÙfiÛ· ·ÍÈfiÏÔÁ· ÚfiÛˆ· ˘„ËÏÔ‡ ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡, ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ Elite; E›Ó·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·, ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÚÔÛfiÓÙˆÓ Î·È ÂÈı˘ÌÈÒÓ Î¿ı ӤԢ ̤ÏÔ˘˜. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ 1965, ‰›ÓÂÈ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ, Û˘Ì‚›ˆÛ˘, Á¿ÌÔ˘. Elite ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ °ÓˆÚÈÌÈÒÓ - °¿ÌÔ˘, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671, ·ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.0021.00, ™¿‚‚·ÙÔ & K˘Úȷ΋ 10.00-14.00

AÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙ ÌÔÓ·ÍÈ¿, ¿Á¯Ô˜, ÛÙÚ˜ ·ÓÙÔÙÈÓ¿ οÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ. Elite Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË. N·È, ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÂÈϤÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ÙÂ. AÁ¿Ë, ÛÙÔÚÁ‹, ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. ¶ÂÚ¿ÛÙ Û ÌÈ· Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘. AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙÔ ÛÒÌ· Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ·fi ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÁÈ· Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù ÌfiÓÈÌË ÂÈÙ˘¯›·. Elite ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ °ÓˆÚÈÌÈÒÓ - °¿ÌÔ˘, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671, ·ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ & K˘Úȷ΋ 10.0014.00

Û‚·ÛÌfi ÛÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÛÙÔ Elite ÙËÓ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË È‰¤· AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ °ÓˆÚÈÌÈÒÓ, ¢ÂÛÌÔ‡, °¿ÌÔ˘. M ¯Â̇ıÂÈ·, ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. Elite ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ °ÓˆÚÈÌÈÒÓ - °¿ÌÔ˘, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671, ·ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ & K˘Úȷ΋ 10.0014.00

MË ‚·Û›˙ÂÛÙ ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋, ·ÏÏ¿ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ¤ÌÚ·ÎÙ·, ¤ÏÂÁÂ Ô IÔÎÚ¿Ù˘. EÌ›˜ ÛÙÔ Elite Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ. ¶ÂÚ¿ÛÙ Û ÌÈ· Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË. MÂ

ZËÙÒ ÎÔ¤Ï· ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›·. E›Ì·È 34 ÂÙÒÓ. 6945 635647

™Â fiÏ· Ù· ˇÈˇÏÈÔˆÏ›· ∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÂΉ. «∫¤‰ÚÔ˜»

∏ Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· ∆Ô ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ «∞.V». ¶ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ·, ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο Î·È Î›ÌÂÓ· 59 ÁÓˆÛÙÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Ù˘ «A.V.» MÂÁ¿ÏÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ¤Á¯ÚˆÌÔ, 148 ÛÂÏ›‰Â˜, ÙÈÌ‹ ú 20

ª›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη ∆˘ ª˘ÚÙÒ˜ ∫ÔÓÙÔ‚¿ H ·Á·Ë̤ÓË ÛÙ‹ÏË Ù˘ «A.V.» Û ‚È‚Ï›Ô. AÔڛ˜, Ù۷ϷΈ̤ӷ ÛÂÓÙfiÓÈ·, ¿ÁÚ˘Ó˜ Ó‡¯Ù˜ Î·È ÂÈı˘Ì›Â˜. TÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÚˆÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï Ù˘ Aı‹Ó·˜. 208 ÛÂÏ›‰Â˜, ÙÈÌ‹ ú 10

Best of Athens µ’ ¤Î‰ÔÛË TÈ Û οÓÂÈ Ó· ·Á·¿˜ ÌÈ· fiÏË; OÈ Ì˘Úˆ‰È¤˜ Ù˘, Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ÔÈ Î·‚¿Ù˙˜, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ Ù˘. 282 ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó’ ·Á·¿˜ ÙËÓ fiÏË ÛÔ˘. 178 ÛÂÏ›‰Â˜, ÙÈÌ‹ ú 10 ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› Î·È ÛÙ· ·ÁÁÏÈο

AÈı¤ÚÈ· ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοӷ 45¿Ú·, ÂÚ¯fiÌÂÓË ÚfiÛÊ·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ·ÎÏÔ, Ì ·Î›ÓËÙ·, IX, ·Ó·˙ËÙ¿ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ· - Ù·Í›‰È· ‰È·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ - Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˘ - ÂÒÓ˘ÌÔ˘ ΢ڛԢ. A˘ıËÌÂÚfiÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8064.902

∂•∞º∞¡π™∆∏∫∂ ∞Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ 80¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi ·ÌÓËÛ›· Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¿ÌÂÛË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. Œ¯ÂÈ ‡„Ô˜ ÂÚ›Ô˘ 1,80 Ì., ¿ÛÚ· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘ (6/9) ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ °Ï˘ÎÒÓ ¡ÂÚÒÓ ÊÔÚÔ‡Û ÛÎÔ‡ÚÔ ÌÂ˙ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È Ï¢΋ ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈÎË ÌÏÔ‡˙· Ì Á·Ï¿˙È· Ú›Á·. ŸÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ˘‡ı˘Ó· (ÚÔÛÔ¯‹: Ë ÊˆÙfi Â›Ó·È ÚÈÓ ·fi 2,5 ¯ÚfiÓÈ·) ·˜ ÙËÏÂʈӋÛÂÈ ÛÙ· 210 6659251 Î·È 6973 246791.

∑∏∆∞ ª√À √,∆π £∂™

ıfi‰Ô˘˜. ∆ËÏ. 6942 227851

K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÈÛ·ÓÈÎÒÓ Ì ̿ÛÙÂÚ & ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ B·ÚÎÂÏfiÓ˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‚È‚Ï›· Î·È ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÌÂ-

OÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ (Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·). ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. ∆ËÏ. 6973 785339

°Ú·ÊÂ›Ô I‰ÈˆÙÈÎÒÓ EÚ¢ÓÒÓ. AÓ‰Ú¤·˜ TÚÈÏ‹˜. AÓ·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ˘ËÚÂÛ›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. AÓ·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì οı ˘fiıÂÛ‹ Û·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙË̤ӷ. ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 56, 8Ô˜. 24ˆÚË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, 210 3300.007, 3300.034, 6932 412143, www.det.gr

A‚›·ÛÙ· ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù·, Û¯ÔϤ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ ÁÈ· ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÓÙ‡Ô˘, fi¯È Ï·ÛȤ. A·Ú·›ÙËÙ· ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ, ÂÚÈÔÈË̤ÓÔÈ, ¢ÁÂÓÈÎÔ›, Ó· ͤÚÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο. EχıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ˆÚÒÓ, ÏËڈ̋ οı ‚‰ÔÌ¿‰·. ∆ËÏ. 210 3300.320 (¶·Ó·ÁÈÒÙ˘) ÁÈ· Aı‹Ó·, 210 6540.100 (XÚ‹ÛÙÔ˜) ÁÈ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ¿ÛÙÈ·.

ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ-χÎÂÈÔ. ¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. TËÏ. 210 9428.142, 6973 785286

AÁÁÏÈÎÒÓ, IÛ·ÓÈÎÒÓ, IÙ·ÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, °·ÏÏÈÎÒÓ, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (Office, Autocad, M˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË §ÔÁÈÛÙÈ΋, graphics, web design, ¢›ÎÙ˘·) ηıËÁËÙ¤˜, Ó¤Ô˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ˙ËÙ¿ ÛÔ‚·Úfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ (Ï·Ù›· K¿ÓÈÁÁÔ˜, XÔÏ·ÚÁfi˜). ÕÌÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ¿ÚÈÛÙ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂͤÏÈ͢. BÈÔÁÚ·ÊÈο: T.£. 3379, T.K. 102 10, ˘fi„Ë I.°. ‹ tpkara@yahoo.gr

K. ™øTHPO¶OY§O™ T· ÂÁ΢ÚfiÙÂÚ· °Ú·Ê›· EÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ EÚ¢ÓÒÓ. E›Ì·ÛÙ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÎÔÚ˘Ê·›Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·˜. H ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Ë Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·Ú¤¯ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÍÈfiÈÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. EÏÏ¿‰· Â͈ÙÂÚÈÎfi 24 ÒÚ˜. Aı‹Ó·: 210 3217.000, KËÊÈÛÈ¿: 210 8018.770, ¶ÂÈÚ·È¿˜: 210 4111.518, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· www.erevna.gr

www.car.gr Ì 37.000 ‰ˆÚÂ¿Ó ÊˆÙÔ·ÁÁÂϛ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ÌÔÙfi - ÊÔÚÙËÁÒÓ

PERSONALS

O ¶π√ ∂À∫√§√™ ∫∞π °ƒ∏°√ƒ√™ ∆ƒ√¶√™ °π∞ ¡∞ °¡øƒπ™∂∆∂ ∆√À™ ¶π√ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∂™ ∞¡£ƒø¶√À™ ∆∏™ A£∏¡∞™!

H¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· Û·˜ Î·È ·ÔÎÙ‹ÛÙ ÚÔÛˆÈ΋ ı˘Ú›‰· ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ٷ ÚfiÛˆ· Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó!

K·Ï¤ÛÙ ÙÒÚ· ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ ÛÙÔ: 90 11 273 698 Newsphone ú 0,30/15'' + º¶A 18%

K·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ ·Ϥ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ: Œ¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›· Û·˜ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÚÔÛˆÈ΋ ı˘Ú›‰· ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· Û·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. OÈ ·ÁÁÂϛ˜ Û·˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Î·È ¤ÙÛÈ, ·ÓÒÓ˘Ì· Î·È Â¯¤Ì˘ı·, ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÎÔ‡ÙÂ Î·È Ó· ··Óٿ٠ÛÙ· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ, ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙËϤʈӷ, ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, Â›ıÂÙ· ÛÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. OÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÙ Û ·ÁÁÂϛ˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È, ÙȘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÁÂÏ›·.

°È· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ٷ ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ı˘Ú›‰· ηϤÛÙ ÙÔ

90 11 271 351 Î·È ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ù˘ ·ÁÁÂÏ›·˜ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Newsphone ú 0,30/15'' + º¶A 18% * H «A.V.» ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ, Ó· ÙÚÔÔÔÈ› Î·È Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙˆÓ ·ÁÁÂÏÈÒÓ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ‹ ı›ÁÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘. H «A.V.» ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ··ÓÙËÙÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÁÂϛ˜, ·Ó Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ Ë ˘ËÚÂÛ›·.

E›Ì·È 38 ¯ÚfiÓˆÓ, 1,90 Ì., 84 ÎÈÏ¿, ÏÂÙfi˜, ·ıËÙÈÎfi˜, ÛÔ‚·Úfi˜, ·‰¤ÛÌ¢ÙÔ˜ Î·È Ì¤Óˆ ÌfiÓÔ˜. 濯ӈ ·ÚÚÂÓˆfi ‰Â̤ÓÔ ¿ÓÙÚ· ·fi 35 ¤ˆ˜ 50 Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÔ‚·Úfi Î·È ÛÙ·ıÂÚfi. ¶ÚÔÛʤڈ ¯Â̇ıÂÈ· Î·È ˘Á›·. (∫ˆ‰. 447) AıÏËÙÈÎfi˜ Ó¤Ô˜ 34 ÂÙÒÓ ˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ‹ ΢ڛ· ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜. 6974 808656 (∫ˆ‰. 449) N¤Ô˜ 35 ÂÙÒÓ ÂχıÂÚÔ˜ ˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ˙¢Á¿ÚÈ ÁÈ· ·Ú¤·. AfiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. 210 3476.231, NÙ›ÓÔ˜ (∫ˆ‰. 450)

52 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

§˘Î·‚ËÙÙfi˜, M. E˘ÁÂÓÈÎÔ‡ 12, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 75 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 Y/¢, ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ÙÚ·Â˙·Ú›·, ʈÙÂÈÓfi, ¿ÚÈÛÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ¢ÚÒ. ∆ËÏ. 6977 690698

voice

ATHENS

ÓË, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÂχıÂÚË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ‰˘Ó·ÌÈ΋, Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ì ηٷı¤ÛÂȘ, ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, IX, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 40, ÂχıÂÚÔ ‹ ‰È·˙¢Á̤ÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ, Ì ·Á¿Ë ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3620.147, fax 210 3636.546. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00

°π∞ ¡∞ ∫∞∆∞Ãøƒπ™∂∆∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™∆∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

M ϤÓ §ÂˆÓ›‰·, ̤ӈ Aı‹Ó·, Â›Ì·È 1,82 Ì., 90 ÎÈÏ¿, ηÛÙ·Ófi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛÈÙÈÒÓ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ¤Ó· Ï¿ÛÌ· ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ ·fi Aı‹Ó· - ΤÓÙÚÔ, Ó· Â›Ó·È ·fi 1,60 ¤ˆ˜ 1,70 Ì., ¤ˆ˜ 60 ÎÈÏ¿, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, Ó· Ù˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜, Ë ÙڤϷ Î·È Ë Î·Ï‹ ·Ú¤·. (∫ˆ‰. 456) N¤Ô˜ 30 ÂÙÒÓ ˙ËÙ¿ÂÈ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÎÔ¤Ï·. 6973 941074 (∫ˆ‰. 454) N¤Ô˜ 30 ÂÙÒÓ ˙ËÙ¿ÂÈ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÎÔ¤Ï· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ËÏÈΛ·˜. (∫ˆ‰. 452)


ªπ§∞ ª√À µƒøªπ∫∞ ∆˘ MÀƒ∆ø™ K√¡∆√µ∞ M˘ÚÙÒ, ÁÂÈ· ÛÔ˘. ¶¿ÙËÛ· Ù· 32. ™Â fiÏË ÌÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ¿ÏÏ·˙· Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¤¯ˆ οÓÂÈ ÛÂÍ Ì ‰Âο‰Â˜, Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ŸÌˆ˜, Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ¤¯ˆ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı¤Ïˆ ÌÈ· ¤Í˘ÓË Á˘Ó·›Î·, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÔ˘ Ì·˙› Ù˘. ¢ÂÓ ÂÓÓÔÒ Á¿ÌÔ Î·È Ù¤ÙÔÈ·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‚È¿˙ÔÌ·È È‰È·›ÙÂÚ· (ÚÔ¤¯ÂÈ Ë Î·ÚȤڷ ÌÔ˘), ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·Ú¿Íˆ – ÎÈ fi,ÙÈ Á›ÓÂÈ. N· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û ÏÔ›Ô ÁÓÒÚÈÛ· EΛÓË, ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ 23 ÂÙÒÓ Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ù˘¯›Ô ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·. Afi Ù· 20' Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ ÌÔ‡ Ê¿ÓËΠÊψڿÎÈ, Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋, Û˘ÓÂÛÙ·Ï̤ÓË, ‹Û˘¯Ë ÎÙÏ. (fi¯È Ô Ù‡Ô˜ ÌÔ˘) Î·È ¤ÙÛÈ ÙËÓ Í¤¯·Û· Î·È ‰ÂÓ Âȉ›ˆÍ· Ó· ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ŸÌˆ˜, ÙÔ Â‰›ˆÍ EΛÓË, ÎÈ ¤ÙÛÈ ‚Á‹Î·Ì ÁÈ· ηʤ. ™Ù· 10 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ date Ì ›¯Â ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÓfiÌÈ˙·. K·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ÌÔ‡ ›Â, more or less, fiÙÈ «ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÁÈ· ̤ӷ Û ÌÈ· Û¯¤ÛË Â›Ó·È ÙÔ Á...», ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÔ‡ ÙËÓ «¤ÂÛ» Ì SMS ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «Â›Ì·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘ Î·È Û ÛΤÊÙÔÌ·È» Î·È ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ hardcor-›Ï˜. M’ ·˘Ù¿ Î·È Ì’ ·˘Ù¿ Ì ¤Î·Ó ӷ ÓÈÒÛˆ Û·Ó ·ÚÛÂÓÈÎfi Ô˘Ù·Ó¿ÎÈ. ™·Ó Ó· Ì ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÎÚ‚¿ÙÈ. A›ÛÙ¢ÙÔ! ¶ÔÈÔ˜; EÁÒ! K·È ͤÚÂȘ οÙÈ; MÔÚ› Ó· ¤Î·Ó· Ù· ›‰È·, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔ Â›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË «Ì ÙÔ Î·ÏË̤ڷ». M ÛfiηÚÂ, Ú Á·ÌÒÙÔ. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ Á... Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Û ÌÈ· Û¯¤ÛË – Î·È EΛÓË ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. ¶Ô‡ ÊÙ¿Û·ÌÂ, M˘ÚÙÒ; Afi ΢ÓËÁfi˜ ı‹Ú·Ì·; ¶Â˜ ÌÔ˘ ÙÈ Ó· οӈ. TË ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ̤ӷ brain fuck comes first. AÏÏÈÒ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· Á›ÓÂÈ ·Ï¿ Ë Miss NÔ 2.345.6789 ÛÙË Ï›ÛÙ· ÌÔ˘. E›·ÌÂ, ‰ÂÓ ı¤Ïˆ È· ·˘Ùfi. – BÔ‹ıÂÈ·, ºÔ›‚Ô˜, 32

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Y°. : AÓ ¤Î·Ó· Ù· ›‰È· Û ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ÛÙÔ ÚÒÙÔ rdv, ı· ›¯· Ê¿ÂÈ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ...

EÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÌÂ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÛÙÂÓÔ› ‰ÂÛÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÂٷ͇ ÂÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÌÔ˘, ÊÔ‚¿Ì·È ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Ì¿Ï· ÌÔ‡ ÍÂʇÁÂÈ Î·È ÛÙ¤ÏÓˆ ÙÔÍÈο ÌËӇ̷ٷ «ÌËÙÚfiÙËÙ·˜»... KÔÈÓÒ˜, ·ÓÙ› Ó· Ù· ϤÙ Û ̤ӷ Ì ‰È¿ıÂÛË ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛ˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¿Ù ӷ Ù· ›Ù Û EΛÓË; H ÂÍ‹ÁËÛ‹ Û·˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi Û·Ê‹˜ ηÈ, ·ÊÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ ˆ˜ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ۯ¤ÛË, Â, οÓÙÂ Î·È ÙÔ ÚËÌ¿‰È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·. Y°. 1: Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Â›Ó·È ÙÔ Ú‹Ì· «ÌÔÈÚ¿˙ÔÌ·È». K·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. K·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ. Y°. 2: ¢ÂÓ Â›Ó·È ÎÈ ¿Û¯ËÌÔ Î¿Ô˘ οÔ˘ Ó· Ì·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ – Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜. M˘ÚÙÒ-Ô˘-ͤÚÂȘ-Ù·-ÔÏÏ¿-ÎÈ-Ô-ÓÔ˘˜-

ÛÔ˘-ηÙ‚¿˙ÂÈ, ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ Ò˜ Û‚‹ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ; – §¿Ô˘Ú·

¢ÂÓ Û‚‹ÓÔ˘Ó. K¿ıÔÓÙ·È ÂΛ ‹Û˘¯· ‹Û˘¯· Î·È ‰ÂÓ ÎÔ˘Ó¿Ó ÚÔ‡È. A˘Ùfi Ô˘ Û‚‹ÓÂÈ Â›Ó·È Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ – fiÙ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜. Y°. 1: K·È fiÙ·Ó ÛοÛÂÈ Ì‡ÙË Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·›‰·ÚÔ˜. Y°. 2: YÔÌÔÓ‹. ø ̇ÚÙÔ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Á˘, ÛÙÔÏ›‰È Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ÂÛ‡, Ô˘ ÙÔ Á¤ÏˆÙ· ÚÔ(Û)ηÏ›˜ Î·È ÙȘ ηډ›Â˜ ¢ÊÚ·›ÓÂȘ, ˜ Ì·˜, ·Á·Ë̤ÓË, ÙÈ Ó· Ú¿ÍÂÈ Î·Ó›˜ fiÙ·Ó Ô ÌÈ·Úfi˜ fiıÔ˜ ÙÔ Ì¿ÙÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÂÈÛٷ̤ӈ˜ Û «‰ÈÒÚ˘Á˜» ·fiÚıËÙ˜ ÎÂχÂÈ, fiÔ˘ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿, ·˘Ùfi ÙÔ ‰›ÌÔÚÊÔ Ô˘Ï›, ÂÛÙ›· ¤¯ÂÈ Î¿ÌÓÂÈ; K·È fiÙ·Ó Ù· ·̷ٷ ¤ÓÙˆıÂÓ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ (·Â›) ÙË «ı¿Ï·ÛÛ·» ÊÔ˘ÛÎÒÓÔ˘Ó Î·È Ë ¯·ÚÌfiÛ˘ÓË È·¯‹ ÛÔ˘ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÎÚ·ÙȤٷÈ, ÙÈ Ó· ·ÔÎÚÈı›˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÏÂÓ ˆ˜ ÙÔ‡Ù· ηÌÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Á˘Ó·ÈΛ·; ¶ˆ˜ Ë Ï·ÁÓ›· ¯ˆÚ›˜ ¤Ó‰˘Ì· ı· ΛÙÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÙfi ÛÔ˘ Î·È ˆ˜ Ë ¿‚˘ÛÛÔ˜ ÙȘ «‡Ï˜» Ù˘ ¯·ÚÌfiÛ˘Ó· ı· ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ; M· fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ··ÓÙ¿˜ fiÙÈ, Ó·È, Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙԯ‡ÂȘ, ÁÈ·Ù› Ù¿¯·Ù˜ Û ÔÚÔ‡Ó Ì ÛÙfiÌ·Ù· ·ÓÔÈÁ̤ӷ; – TÂÚ„Èı‡˜ Y°. 1: TÔ ¿ÓˆıÂÓ ·ÔÙÂÏ› Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë «‚ÚfiÌÈÎË» ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘. Y°. 2: ¶fiÙ ı· ·ÔÂÚ·ÙˆıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ fiÓËÌ¿ Û·˜; ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜, ˆ ¿ÓÛÂÙË.

¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ìʤ‚·Ï· fiÙÈ Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Â›Ó·È ÛΤÙË O‰‡ÛÛÂÈ·. AÏÏ¿ ÛÙË ‰È΋ Û·˜ ÂÚ›ÙˆÛË Ô ŸÌËÚÔ˜ ÍÂۿψÛÂ. Y°. 1: K·È ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÚÈı›˜ οÙÈ

ÛÒÓÂÈ Î·È Î·Ï¿; AÊ‹ÛÙ ٷ ÛÙfiÌ·Ù· Ó· ¯¿ÛÎÔ˘Ó. O ηı¤Ó·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ›. Y°. 2: «™ÙÔÏ›‰È Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜» ·ÎÔ‡ˆ. K·È ηÏÒ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ó· Ì ÎÚ›ÓÂÈ ‰È·ÙËÚËÙ¤· Î·È Ó· ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· οӈ Û 10 ¯ÚfiÓÈ·. °È·Ù› ÙÒÚ· Â›Ì·È ÌÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ. Y°. 3: ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ù· ÌfiÓ· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ·ÔÂÚ·ÙˆıÔ‡Ó Â›Ó·È Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ οو ÛÈÙÈÔ‡, Ù· ·ÚÌÔÏÔÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ¤ÙÚ·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ fiˆ˜ ·Ó‚·›ÓÂȘ ÙË ÛοϷ, Î·È Ù· οÁÎÂÏ· ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ô˘ Ϥˆ Ó· Ù· ‚Á¿Ïˆ Î·È Ó· ‚¿Ïˆ ÛȉÂÚ¤ÓÈ·. ∞ ™∆∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη» 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 53


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano1@otenet.gr)

∆√À™ ∑À°√À™ §À™∞∆∂ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) OÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÌÔÚ› Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÔ˘ ϤÓ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂȘ, fiÙÈ Â›Û·È ˘¤ÚÔ¯Ô˜, ÛÔ˘ ϤÓ ·ÎfiÌË Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·. K·È ÌÂÙ¿ –ÌÔ˘Ì!– ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Î·Ó ÛÙ· ÙËÏÂʈӋ̷ٿ ÛÔ˘! MÈ· ÂÍ‹ÁËÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È fiÙÈ Ô O˘Ú·Ófi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È Ô KÚfiÓÔ˜ Ô˘ ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ‡ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ ÂÈı˘Ì›˜. H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÏ·˘Û‹ ÛÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ ı· Â›Ó·È Ó· ÛÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÎÈ ÂÛ‡ Ó· ÙËÓ ·ÔÚÚ›ÙÂȘ. M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔ ‚ϤÌÌ· È·. AÓ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ϤÍÂȘ «ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ» Î·È «‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔ», ‰È¿‚·Û ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ «IÔ‡ÏÈÔ K·›Û·Ú·» ÙÔ˘ ™¤ÍÈÚ.

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) MÔÚ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÌËÓ ÂÚÓ¿˜ Î·È ÙËÓ ÈÔ ÎÂÊ¿ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Ó· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ÂÎÏ·Á›˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. M ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Ó¿‰ÚÔÌË ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ X›ڈӷ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ AÈÁfiÎÂÚÔ˘, ¤¯ÂȘ ÌÈ· ηϋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ··›ÛÈ·. TÔ 2005 ˆÛÙfiÛÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÁÚ·Ê› ˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ı·ÚڷϤ˜ Î·È Â˘ÁÂÓ›˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÔ˘. O ¢›·˜ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚ› Ó· Û οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂΉËψÙÈÎfi Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘, Ù· ÔÔ›·, fiÙ·Ó Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Ù· ¯¿ÛÂȘ, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Ô˘ ¿ÓÙ· Ù· ·Á·¿˜;

¢π¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) ŸÛÔ Î·È ·Ó ÔÈ Ê‹Ì˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ «ÂÎÎÂÓÙÚÈÎÔ›» Î·È «ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜» (ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù· ·Ó¤Î‰ÔÙ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ̤ÛÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ٷ ·Ó¤Î‰ÔÙ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Í·ÓıȤ˜), ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÔÏÏÔ› ¢›‰˘ÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÙ˘Ï›ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ·ıÂÚ‹, ÛÔ‚·Ú‹, ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË Î·È ˘¿ÎÔ˘Ë Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜. M ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ 9Ô˘ Ô›ÎÔ˘ ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜, Á›ÓÂÛ·È Î·È ¿ÏÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ·ÈÚÂÙÈÎfi˜. AÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÌÈ· ηÚȤڷ Ô˘ ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ›˜, ÙÔ Û‡Ì·Ó Â›Ó·È Ì·˙› ÛÔ˘. AÓ fï˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÔ˘ fiÏ· ÛÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÏÈ¿, ÓÙÂÌÔÓÙ¤, ·ÚÙËÚÈÔÛÎÏËÚˆÙÈο Î·È ·‰È¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙË

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘, ÙfiÙ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÚËÍ‹ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Èı·ÓfiÙËÙ·, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚‚·ÈfiÙËÙ·.

K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) ∞Ó ¤¯ÂȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ fiÙÈ Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Â›Ó·È Ô ÛˆÛÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ, Í·Ó·ÛΤ„Ô˘ ÙÔ. TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Ê‹Ì˘, Ù· ÊÏ·˜ Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈο, ·ÏÏ¿, fiÙ·Ó Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ËÚÂÌ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ¢›·˜ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ú˯¿ Î·È ÎÂÓ¿. Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÁοıÈ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿. M ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 11Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ë Ó¤· ÛÔ˘ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë. TÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ¶Ô‡ ı· Â›Ì·È Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi ·fi ÙÒÚ·; £· Ì ·Á·¿Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ·‡ÚÈÔ; MÔÚ› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÌÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È; H ·Á¿Ë Â›Ó·È ·ÓÙÔÙÈÓ‹; AÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È fiÙÈ Ì ٤ÙÔȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ˙ˆ‹. °È·Ù› ˙ˆ‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ¤Ó· Ú¿ÁÌ·: Û˘Ó¯‹˜ ·ÏÏ·Á‹. TÂÏ›·.

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) K·È ÂÓÒ Ô KÚfiÓÔ˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ §¤ÔÓÙ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηÙ‰·Ê›˙ÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰Â¯ı› ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ fiÚÔÊÔ, Û οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ıÂ̤ÏÈ· Û ÌÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ΋ ˙ˆ‹ ‹ Û ÌÈ· ηÚȤڷ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÛÙ·ÁfiÓ· ·›Ì· ÁÈ· Ó· ÙȘ ÛÙÂÚÈÒÛÔ˘Ó. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô O˘Ú·Ófi˜ ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙȘ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜ §¤ÔÓÙ·˜ ÂÍ¿‰ÂÏÊfi˜ ÛÔ˘ ÙÚÂÏ¿ıËΠ·fi ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó fiÙÈ ı· ·ÔÎÙÔ‡ÛÂ. K¿ÔÈ· ¿ÏÏË Ô˘ Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ù˘ ˙ˆ‹ ‹Ù·Ó ÈÔ ·Ó‡·ÚÎÙË Î·È ·fi Ù˘ M¿ÚÌÈ, ÙÒÚ· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ Û ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û ·Ó›ˆÙ· Â›‰· ¤ÎÛÙ·Û˘. M ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÔÈ §¤ÔÓÙ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ∞Ó ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ Î¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û ۤӷ, ÙfiÙ ͷӷ‰¤˜ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁÂÓÓ‹ÛÂÒ˜ ÛÔ˘. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ÌËÓ Â›Û·È §¤ˆÓ. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ¶·Ú¿ Ù· ÁÂÏÔ›· ·ÛÙ›· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ¶·Úı¤ÓˆÓ ÁÈ· „˘¯·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ·ÓfiËÙ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜, ÎÚ›ÛÂȘ ˘Ô¯ÔÓ‰Ú›·˜ Î·È ÊÔ‚›Â˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Û·˜ Î·È Î¿ÔÈ· ÚÂÌ¿ÏÈ·, ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ÙÚÂÏfi˜ Ó· ·ÁÁ›ÍÂȘ ÔÙȉ‹ÔÙ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿ÏÂȘ ÚÈÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈο Á¿ÓÙÈ·. AÓ ı¤ÏÂȘ ‚‚·›ˆ˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÛÔ˘ Ì ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÚ›· ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË Î·È ··Ú¤ÁÎÏÈÙË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔ˘Ù›Ó· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ÂϤÁ¯ÂȘ ÙÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÒÚ·, Ì ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ÙÔÓ O˘Ú·Ófi ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘, ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ Î·È ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 9Ô, ÌÔ-

¶Ô‡ ı· ‚Ú›Ù ÙËÓ «∞thens Voice» ∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 280 ÛËÌ›·:

™Ù·ıÌÔ› ª∂∆ƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, µÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ

∆ƒ∞ª ™∂º, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂ÏÏËÓÈÎfi, ∞Á. ∫ÔÛÌ¿˜ 2Ë

43 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· & ¶ÂÈÚ·È¿ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, AÓ. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 3, ™Ù‡ÏÔÈ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜Ø ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· (¶¿ÓÙÂÈÔ˜) ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18, OÌfiÓÔÈ· ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË, P¤ÓÙ˘ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 76, Factory Outlet ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ ∆˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, ∆∂π ∞ı‹Ó·˜, ∆∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫∆ 32 KATA™THMATA PIZZA HUT ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ City Plaza, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 85 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42 ñ

54 ATHENS VOICE 22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005

KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Ï. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, Ï. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, Ï. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 21 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, T˙·‚¤ÏÏ· 106 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ï. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, Ï. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 202 ñ K·ÏÏÈı¤·, Ï. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 4 KATA™THMATA PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, Ï. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú›ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ¶·ÓfiÚ·Ì·, ∫ÔÌÓËÓÒÓ 37 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 8 KATA™THMATA KFC ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ™ÂÙÛÒÓ 60 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ. TfiÌÚ· ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Ï. YÌËÙÙÔ‡ 123 13 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ NEOSET KËÊÈÛ›·˜ 190, KËÊÈÛÈ¿ ñ MÂÛÔÁ›ˆÓ 419, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 16, K·ÏÏÈı¤· ñ EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 4, OÌfiÓÔÈ· ñ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 402, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ ¶. P¿ÏÏË 230, N›Î·È· ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 175, Ï. AÌÂÚÈ΋˜ ñ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 69-71, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ IÂÚ¿ O‰fi˜ 187, AÈÁ¿Ïˆ ñ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 46, ÕÏÈÌÔ˜ ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, ªÂÓ›‰È ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 382, ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ñ £Ë‚ÒÓ 195, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. 6 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ ¡∂√ ∫∞∆√π∫∂π¡ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48, KÔψӿÎÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 282, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ K‡ÚÔ˘ 70, °Ï˘Ê¿‰· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 127, Aı‹Ó· ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 517, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 404, AÁ. ¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 4 π∂∫ ¢∂§∆∞ ™∆√ ∫∂¡∆ƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘Û›Ô, ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10

¶∂ƒπ√Ã∂™ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102/ OCTOBER ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR, ∆Ûfi¯· 27 / EPOCA, ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™, ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT, ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / PECORA NERA, ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158 / ∞°√ƒ∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È µÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31. ∞ª∂ƒπ∫∏™ ¶§.: STUDIO NOVO, ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 33

Ú›˜ Ó· Û¿ÛÂȘ ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ Ô˘ Û ηٷȤ˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÔÚÙ¿ÛÂȘ ÙË Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÛÔ˘. AÏÏÈÒ˜ Ô/Ë Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÛÔ˘, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÔ˘ Î·È ÙȘ ·ÙÚfiÓ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÔ˘, ‹ ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ‹ ı· ÙÔÓ/ÙËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Û ¿Û˘ÏÔ.

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) M ÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ÙÔÓ EÚÌ‹ Î·È ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ 8Ô Î·È ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ·ÏËÛÙ›· Î·È ÙÂÌÂÏÈ¿ Î·È Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÚÔÛ·ı›˜ Û˘Ó¯Ҙ Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂȘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂȘ fiϘ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÛÔ˘ Î·È ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·‰È¿ÎÚÈÙ· ‚ϤÌÌ·Ù·; ŸÙ·Ó Ë ›ӷ Î·È Ë ‰›„· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi Ó· ÙȘ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂȘ. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÛÔ˘ Û·Ó ·Ê‡ÛÈΘ, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ ÂÓÙÂÏÒ˜, Ì· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏfiÎÔÙË. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) Afi Ù· ̤۷ IÔ˘Ï›Ô˘ ‹‰Ë Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÛÔ˘ Û fi,ÙÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·ı› – ÁÈ· Ó· ÌËÓ ԇ̠fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎfiÎÎÈÓÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi. Afi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, Ë Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ MÂÁ¿ÏÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ‰È·ÚÎÒ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ·ԉ›ÍÂȘ ÙËÓ ·Í›· ÛÔ˘ ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ¤·ıÏÔ ÙÔ˘ Y·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ù˘ XÚÔÓÈ¿˜, ‹ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÔ˘ ·ÏÏÔ‡. M ÙÔÓ ¢›· Î·È ÙÔÓ EÚÌ‹ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔÓ Z˘Áfi ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ·ÎfiÌ·, ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÊÔÚ¿˜ ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔ – ηÓ›˜ ‰·›ÌÔÓ·˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û ·ÁÁ›ÍÂÈ. O‡ÙÂ Î·Ó Ô ÚÔÛˆÈÎfi˜ ÛÔ˘.

T√•√∆∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ TÔÍfiÙ˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÂÚÈ¤ÙÂȘ –ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ Ì ‰‡Ó·ÌË ÂΛ fiÔ˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÚÈÓ (ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ÌÔÚ› Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÂΛ)–, ÙÔ ÈÛÙ‡ÂȘ ‹ fi¯È, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È TÔÍfiÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ó ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘. M ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Ï·Ó‹Ù˜ Ó· ‰ÈÂÏ·‡ÓÔ˘Ó Ì ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û ˙҉ȷ Ù˘ Á˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ Î¿Ô˘ ¤¯ÂȘ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ, ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ‹ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο. ŸÌˆ˜, Ì ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÛÔ˘ Ó· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÔ›Ú˜ ÙÔ˘ 11Ô˘ Ô›ÎÔ˘ ÛÔ˘, ÓÈÒıÂȘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÎÈÓËı›˜Ø Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ Ӥ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘Ø Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚԯȿ, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· fiÓÂÈÚ·, Ê›ÏÔ˘˜, ÂȉÈÒÍÂȘ, ȉ¤Â˜, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. M¿ÏÈÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÈ· TÔÍfiÙ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ù˘ ÙÔ˘ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ıËΠοÙÈ Ôχ Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi!!!

∞¡ø ¶∞∆∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√, °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 ATTIKH™ ¶§.: GAGARIN, §ÈÔÛ›ˆÓ 205 BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 Bƒπ§∏™π∞:∂§π∞ ∫∞π §∞¢π, ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ 14 °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / DIRTY STR.EAT, TÚÈÙfiÏÂÌÔ˘ 12 °§YºA¢A: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13, °Ï˘Ê¿‰· / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ §·˙·Ú¿ÎË 27, °Ï˘Ê¿‰· / VIRGIN, ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / PIZZA MARZANO, ∫ˆÓ/fiψ˜ 13 / JACKSON, ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2 / FCUK, ∞ÁÁ. ªÂÙ·Í¿ 31 / TPIXE™, ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / ∑∞Ã∞ƒ∏ ™∆∏¡ ∞∫ƒ∏, °Ô‡Ó·ÚË 192 (ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·) EKA§H: IPEN, §. £ËÛ¤ˆ˜ 57 E•APXEIA: MO BETTER, KˆÏ¤ÙË 39 / WUNDERBAR, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT, ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§, ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ, ªfiÙ·ÛË 7 Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO, °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO: §EMONI, ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™, ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞, ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 Î·È ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / ª√À™∂π∞∫√™ Ãøƒ√™ «HERAKLEIDON», ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 KA§§I£EA: TPO¶IKA§, ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 223 KENTPO: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À, ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙Ø ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓØ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 / SHOP, EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™, °ÂÓÓ·‰Â›Ô˘ 3 / KE¢PO™∂™O¶∆ƒO¡, ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™, Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™, ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA, ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™, ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™∆∞∫∏™, πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12/ EN A£HNAπ™, ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞, ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π¡¢π∫∆√™, ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ ∆√À µπµ§π√À, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒµ∞¡∆∂™, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2/ °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡∆ƒ√, ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN, ™Ù·‰›Ô˘ 5 / DISCOBOLE, Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 17 / R ’N’ R CIRCUS, ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE, ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / JANE∆TO’S, µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S, µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 /FRIENDS, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 5 / ™∆O∞, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / MOY™EIO M¶ENAKH, ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 /CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡, ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜/ CLUB 22, µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 / µπµ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡, ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / CAFE D’ ATHENES, ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 & ∫·Ú‡ÙÛË / BACARO, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘. KHºI™IA: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 / KLIKCafé, ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34 KO§øNAKI: °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏, ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 LIBRO, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG, ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP, µÔ˘ÎÔ˘ÚÂ-ÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ / MENU, ∫·„¿ÏË 6 / .LAC, ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA, ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO, ∆Û·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY, ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU, √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / MINIM’S, ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION, ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / ™KOYºAKI, ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK, ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL, §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ &

∏ «∞.V.» «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) ∞Ó ÂÈı˘Ì›˜ ‰È·Î·Ò˜ ÌÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹, ‹ ¤ÛÙˆ ÌÈ· ·Ï‹ ·‡ÍËÛË, ‹ ·Ï¿ Âı·›ÓÂȘ Ó· οÓÂȘ ¤Ó· comeback ‹ ÌÈ· ÙÔÓˆÙÈ΋ ¤ÓÂÛË ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÛÔ˘, ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó – ·ÏÏ¿ fi¯È ÁÈ· Ôχ ·ÎfiÌ·. ¶ÔÏÏÔ› AÈÁfiÎÂÚÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ¿ÏÌ· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ›Ù ÙÔ ·Í›˙Ô˘Ó Â›Ù fi¯È. M ÙÔÓ ¢›· Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Z˘Áfi, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ ˆÚÔÛÎÔ›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı›˜ Ì ÌÂÚÈο ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Û·È ÙÔ ÎÂÏÂÔ‡ÚÈ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ‰ÂÓ Û ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÁÚ˘Ï›˙ÂȘ Û·Ó ÈÙ ÌÔ˘Ï fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ËÏ›ıÈÔ˜ ÒÛÙ ӷ ÌÂÈ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘. Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) M ÙÔÓ KÚfiÓÔ Û ¤Ó· ·fi Ù· 4 ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ ˆÚÔÛÎÔ›Ô˘, ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 8Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Û¤Ó· NÔ 1 ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ¿Ï˘ Û ÚÈÓÁÎ Ì ϿÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· Ì‹Ó˜ Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÛÔ˘, ·˘Ùfi˜ ı· ÍÂÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘. MÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ·ԉ¯ı›˜, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ó· Û ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‚·ÚÂÙ‹, ÌÔÓfiÙÔÓË Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÛÔ˘ Î·È Ó· Û ԉËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ∞Ó ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÛ·È fï˜ ¤¯ÂȘ ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi: ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û ¤¯Ô˘Ó ÏËÁÒÛÂÈ; IãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) ™Â ·Ú·Î·ÏÒ, ÌËÓ ¿ÚÂȘ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ˆ˜ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ù›˜ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÛÔ˘ ¤¯ÂȘ ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ì ÔÏÏ‹ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Ó· οÓÂȘ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ı·̷ÙÈÎfiÙÂÚ˜ Î·È ÙÔÏÌËÚfiÙÂÚ˜ ‚Ô˘ÙȤ˜ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔÓ ¿ÙÔ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. TÒÚ·, Ì ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÙÔÓ O˘Ú·Ófi ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ÔÈ ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ‚Ô˘ÙÈ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Û freeze frame Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÓÙ·ÛË, ¿Á¯Ô˜, ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ‚Ô˘ÙÈ¿˜. O O˘Ú·Ófi˜ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ, Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á›ÓÂȘ Ë ÂÓÛ¿ÚΈÛË Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ù˘ ÛΤ„˘, Ù˘ ÚˆÙÔÙ˘›·˜, Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο fiÙÈ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ηٷ›ÂÛ˜ Î·È Î·Ù·ȤÛÙËΘ, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÔ˘ Ó· ‚ÁÂȘ ·fi ÙÔ ·˘Áfi ÛÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÙË Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ô˘ ÛÔ˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó Ù· ÛˆıÈο Î·È Û ·Ó¿Áη˙·Ó Ó· Á›ÓÂÛ·È Â›Ù ı‡Ì· ›Ù ı‡Ù˘. °È· ÛΤ„Ô˘ ÙÔ. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.

À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON, ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™, ¢ÂÏÊÒÓ 5 / EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / ¢OY¢E™H™, µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE, §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø, ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏: SELECT, ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 26 MAPOY™I: VILLAGE CENTRE (VIRGIN, EVEREST), SPARK’S, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞∆π¢√À, ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ÈÊËÛ›·˜ ª√™Ã∞∆√: IST STUDIES, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞ ¢∂•π∞, ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 N. IøNIA: COPY PAPER, I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5/ BOOKSTORE-∞¡∆π¶√§π™, ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47. N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY, ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ TOY ∞N∆ø¡∏, ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, NISSAN ¶§∞∫π∆™∏™, §. ª·Ú·ıÒÓÔ˜ & §. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 2-4 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰·˜ 3 ¶A°KPATI: JOE WEIDER, ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π, ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) ¶A§IA ¶ENTE§H: ºOÀƒ¡O™ T™OYKA™, ∂ÚÌÔ‡ 10 ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST, ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 ¶§AKA: EDEN, §˘Û›Ô˘ 21, GALLERY CAFE, ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE, ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10 PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN) / ALLOU FUN PARK /SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛÂÚ‹ 10 TAYPO™: π¢ƒÀª∞ ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA, ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI: ABANA, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 & §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 3 / MIKPO™ KOPAH™, ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD, µ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34 XI§TON: A°OPA, ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 8 æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏, ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL, ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 æYXIKO: EX LIBRIS, ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™, ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / π¢ƒÀª∞ ¢∂™∆∂, OÌ‹ÚÔ˘ 8 / DEAL’S, ¢ËÌ. µ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / ¶I¶EPIA, ∞ÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 / µÂÓ¤Ù˘, æ˘¯¿ÚË & ¢. µ·ÛÈÏ›Ԣ

∫∞π ™∂ 30 ™∏ª∂π∞ ™∆∏ £E™™A§ONIKH ñ ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, TÛÈÌÈÛ΋ 87 ñ M‡ÏÔ˜, A.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤, ™ÙÚ. TÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË 7 ñ Kitchen Bar, B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ Parapoli, N›Î˘ 15 ñ Art House, BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto, ∫·Ú. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35, N›Î˘ 35 ñ Cofix, §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Don’t Tell Mama, ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 9 ñ Local Espresso Bar, Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling, Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents, ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜, N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial, Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Stereodisc, AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Virgin Megastore, 11Ô ¯ÏÌ. ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ £ÂÛ. ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘, ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ Odeon ¶Ï·Ù›·, TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌÔÚ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñ OχÌÈÔÓ, Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£, Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη, ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ·, §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘, ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ñ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ô‡ÎÏ·˜ ÕÚÙ. ª·ÎÚ›‰Ô˘, ª. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 2, Ï. ÕıˆÓÔ˜ ñ Gallery Kalfayan, ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ıÂÛ/ӛ΢

AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ.: 210 3617.360


22 - 28 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À 2005 ATHENS VOICE 55


Athens Voice 094  

Athens Voice 094

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you