Page 1

14 - 20 π√À§π√À 2005

.

∆∂ÀÃ√™ 88

.

.

210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏

voice

ATHENS

H ÛηÎȤڷ T· ·È¯Ó›‰È· ÔϤÌÔ˘ Î·È ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ÛÂÏ.10

OÈ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ AÙÙÈ΋˜ TˆÓ AÓ‰Ú¤· P¿ÙË, ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï, ÛÂÏ.18

Gay °¿ÌÔÈ A˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì straight TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ.14 / Walk on the quiet side OÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Ù˘ Aı‹Ó·˜ T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ.16


2 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

14 - 20 πÔ˘Ï›Ô˘ 2005 ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ∆›Ó· ∫·Ì¿ÓË

EDITO ∆Ô˘ ºø∆∏ °∂øƒ°∂§∂

Õ

£∂ª∞∆∞

6 ∏ ·ÈÒÓÈ· ÙڤϷ ÙÔ˘ ·ÙÙÈÎÔ‡ ÊÏÔÈÔ‡ TÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË

10 H ÛηÎȤڷ T· ·È¯Ó›‰È· ÔϤÌÔ˘, ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ Î·È ÙÔ ÛοÎÈ TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

11 M ͤӷ ÎfiÏÏ˘ˇ· T· ηӿÏÈ·, ÙÔ EP™, Ù· ÚfiÛÙÈÌ· TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ· 16 I ¶∂∑√¢ƒ√ª√π

12 ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ· ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÊ·Á‹

14 Gay Á¿ÌÔÈ A˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì straight TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘

16 Walk on the quiet side OÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì‹Î·Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË

18 EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÌÏ OÈ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ Â›Ó·È fiÌÔÚʘ TˆÓ AÓ‰Ú¤· P¿ÙË, ŒÏÛ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï

18 I ¶∞ƒ∞§π∂™

™∆∏§∂™ 04 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ «A.V.» ÁÚ¿ÊÔ˘Ó 08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ, ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 11 ∞ηٿÏÏËÏÔ: ∞fi ÙÔÓ °Ú. µ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ 12 Techie chan: ∞fi ÙÔÓ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓfi 22 2310: ∞fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ∆ÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ 28 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ; Taste police, ·fi ÙË NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ 32 Proud Voice: ∞fi ÙË ª·Ú›· Cyber 39 ¢›ÛÎÔÈ: ∞fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¡¤Ó 40 ∆¤¯ÓË: ∞fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë £¤·ÙÚÔ: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ 41 µÈ‚Ï›Ô: ∞fi ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÈÚÌ›ÏË 44 ∆·Í›‰È: ∞fi ÙÔÓ µ·Û›ÏË ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ

24 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ «A.V.» ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ. ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ÌÔ˘Û›·, ÁηÏÂÚ›. £Â·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, Ù·Èӛ˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

45 ªÔ˘ÛÈ΋: ∞fi ÙÔÓ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ 46 N¤Â˜ Ù·Èӛ˜: ∞fi ÙÔÓ HÏ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË 48 Elements of style: ∞fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 50 Skateboarding: ∞fi ÙÔÓ Billy °Ú˘¿ÚË Health Voice: ∞fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·Ó›Î· 53 M›Ï· ÌÔ˘ ˇÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 54 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ

‰ÂÈ· fiÏË. MÂÙÚ¿ÂÈ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ. ¶¿ÓÙ· ÁÂÌ¿ÙË. KÈÓÔ‡ÌÂÓË ¿ÌÌÔ˜, ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÚfiÏÔ˘˜ Û’ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÁÓÔ›˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛË̤ÚÈ ™˘ÁÁÚÔ‡, K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. K·Ú¿‚È· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. KfiÎÎÈÓ·, ηڿ‚È·-‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. K·Ú¿‚È·-ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯¿ÈÛÈÓÙ ¤Ó·, ‰‡Ô, Ù¤ÛÛÂÚ·, ηڿ‚È· ¯ˆÚ›˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·. ™Ù·Ì·ÙË̤ӷ ηڿ‚È· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ¶ÏËÚÔÊÔÚԇ̠ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ÂÈ‚¿Ù˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ÌËÏÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ηıÒ˜ ÙÔ ÏÔ›Ô ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ¶›ÂÛË. N‡ڷ, ·‰‡Ó·ÙË ·ÔÛ˘Ì›ÂÛË. XÚÂÈ¿˙ÂÛ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ̤Ú˜. EÙÔÈÌ·ÛÙ›ÙÂ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ÌËÓ ·Ó¿‚Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. M ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·Ú¯›˙ÂÈ ¿ÏÈ Ë ‚È·Û‡ÓË. H ÔÔ›· ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ‰ÂÓ Û ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÔÙ¤. N‡¯Ù˜ Û ·Ô‚¿ıÚ˜. KÚÔ˘·Û¿Ó ÛÔÎÔÏ¿Ù· Î·È ÈÎÚfi˜ ÊÚ·¤. EıÓÈ΋ Ô‰fi˜ Ì ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ. ºˆ˜ ΛÙÚÈÓÔ ¿Óˆ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ. MÂÚ‰Â̤ӷ Ú·‰Èfiʈӷ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ οÌÔ˘. K·ÏÔηÈÚÈÓ¿ ÛԢͤ Ì ·Î·Ù·ÓfiËÙ· ÏfiÁÈ·. TÂÚ¿ÛÙȘ ÔıfiÓ˜ Û ηÊÂÓ›·. BÈÓÙÂÔÎÏ›, ÙËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ¿ÁÓˆÛÙ· Û›ÚÈ·Ï ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ ˙ÒÓ˘. AıÏËÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È EÛÚ¤ÛÔ. No vacancy. ™ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ·Ú·ÙËÚ›˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. BÁ·›ÓÂȘ ·fi ÙÔ ıÂÚÌÔ΋ÈÔ. °ÓˆÚ›˙ÂȘ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ÎfiÛÌÔ. TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ÙȤ˜. ™ÙÔ ÓËÛ› ÌÔÚ›˜ Í·Ó¿ Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂȘ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÙÚ¤ÂÛ·È. ™ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ¿ÊÔ‚· fi,ÙÈ Û’ ·Ú¤ÛÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Â˘ÁÓÒÌˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. MfiÓÔ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ; › ÂΛÓË. TÈ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜; MfiÓÔ fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. OÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ·Á·¿Ó fi,ÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó. Œ¯ÂÙ ‚ϤÌÌ· ÏÔÁÈÛÙ‹, Ù˘ ›·. H ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘, ¯Ú˘Ûfi ÌÔ˘, ·¿ÓÙËÛ ÂÈÚˆÓÈο. ™ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÎÔÈÙ¿˙ˆ Á‡Úˆ ÌÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒ ÈÛÙÔڛ˜, ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·‰Ò. Afi ÛÎfiÚȘ ÊÚ¿ÛÂȘ, ‰ÈÊÔÚÔ‡ÌÂÓ· ‚ϤÌÌ·Ù·, Ê¢Á·Ï¤Â˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÊÙÈ¿¯Óˆ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. MÔÓ·¯ÈÎÔ› ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÂÚ·Ù¿Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜. ™ÔÚÙ˜, ·ÏÈ¿ ∞ll Star, ÛÙÂÓfi ηÚfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÌÈÎÚfi ۷Λ‰ÈÔ. E›Ó·È ÔÈ ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÌÔ˘, ı¤ÏÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Ó· ‰Ô˘Ó, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó, ¿ÓÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó. A˘ÙÔΛÓËÙ· ÚÔÛÂÚÓÔ‡Ó, ÂÈ‚¿Ù˜ ʈٛ˙ÔÓÙ·È ÛÙÈÁÌÈ·›· ·fi ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· ÂÓfi˜ Û›ÚÙÔ˘. T·Í›‰È· ÛÙË Ó‡¯Ù·, ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û›ÙÈ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ‹ ʇÁÔ˘Ó; T·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ‹ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜; AÓ ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÔÚ› Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó; A˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô‰ËÁ¿ˆ Ôχ. °Ú‹ÁÔÚ·, ‚È·ÛÙÈο, ·ÔÛÙËı›˙ÔÓÙ·˜ Ù·Ì¤Ï˜, ÔÓfiÌ·Ù· fiÏÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÚÔÏ¿‚ˆ Ó· ‰ˆ. K·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÛÎÂÊÙÈÎfi˜. AÓ¿‚ÔÓÙ·˜ Ù· ÊÒÙ· fiÙ·Ó ÌÔ˘ Ù· ·Ó¿‚Ô˘Ó ÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ. AÔʇÁÔÓÙ·˜ Û·ÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ Úfi‰Â˜. ZÈÁÎ ˙·ÁÎ, ·ÁˆÓ›·, ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË, Í·ÊÓÈ·Ṳ̂ӷ ÎÏ¿ÍÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÚÔÌÔ˘˜ ›Ûˆ, Í·Ó¿ ¢ı›·, ÙÛÈÁ¿ÚÔ Ì ¯¤ÚÈ· Ô˘ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó. Ÿ¯È ·fi ̤ӷ, Ê›ÏÂ, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂȘ. AÓ·ÎÔ‡ÊÈÛË. ™Ê˘ÁÌÔ› Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó, ÎÔÓÙ¤Ú Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ, NÔ˘‚¤Ï B·ÁÎ ÛÙ· ˯›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿Ûˆ, οÔÈÔÈ Ì ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. TÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È Ì ̤ӷ; ¶ÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ; TËϤʈӷ Û ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜, Û ·Î¤Ù· ·fi ÙÛÈÁ¿Ú·, ÙËϤʈӷ ¯ˆÚ›˜ fiÓÔÌ·, Ùfi-

Û˜ ·‰‡Ó·Ù˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. E›Ó·È ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÂÓfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ‹ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ô˘ ı’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ì ٛÔÙ· Ó· ¯¿Ûˆ; ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È. AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ Ì¿ÓÈ· Û ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi. M’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ̤ӈ Ì ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, Ó· ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ·, Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÁÏ›ʈ ÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÌÔ˘. MÂÛËÌÂÚÈ·ÓÔ› ‡ÓÔÈ, ‰È·ÎÔ¤˜ Â›Ó·È Ë ·È‰È΋ ËÏÈΛ·. £˘Ì¿Û·È ÙfiÙÂ, ÌÂÚ‰Â̤Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜, ‹Á ÛÙËÓ AÓ¿ÊË ÁÈ· ‰˘Ô ̤Ú˜ ÎÈ ¤ÌÂÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó·, οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙ· KÔ˘ÊÔÓ‹ÛÈ·, ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¶¿ÙÌÔ, ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· Ù· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘˜. OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. •·ÊÓÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ÕÓÙÚ˜ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ô˘ „·ÚÂ‡Ô˘Ó ·ÊËÚË̤ÓÔÈ, ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‚¿ÚΘ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È. K·‚Á¿‰Â˜ Û ÛÙ·Ì·ÙË̤ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ¤ÚËÌ· ¿ÚÎÈÓÁÎ. MÔÓ·¯ÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÛÙÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ. MÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÌÂډ‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ˯›· ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ, M·˙ˆÓ¿Î˘, ŒÊË £Ò‰Ë, B·˙·›Ô˜, ringtones, ÙÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘ ¿ÏÏ˘ EÏÏ¿‰·˜. O˘›ÛÎÈ Û ÓÂÚÔfiÙËÚ·. H ¶ÈÙÛÈڛη. Last year. H KÔÚÈÙÛ¿Ú· ʤÙÔ˜. TȘ ¯¿Óˆ Î·È ÙȘ ‰˘Ô ÌÔӛ̈˜. ¶¿ˆ ÁÈ· ‡ÓÔ ÙË Ï¿ıÔ˜ ÒÚ·. ŒÓ· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ˉ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ó· È¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË ‚¤Û· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰˘Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ·. •·ÊÓÈο ÌËӇ̷ٷ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi, Ò˜ ÂÚÓ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜; H ÌfiÓË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È, ¯¿ÏÈ·. T· ÎÈÓËÙ¿ ÁÔ˘ÚÁÔ˘Ú›˙Ô˘Ó ·fi ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋, ÛÙÚÔÊ‹ A¯·ÚÓÒÓ, Ë fiÏË ÁÂÌ›˙ÂÈ, Ë ÎÔ‡Ú·ÛË Ù˘ ˙¤ÛÙ˘, ÙÔ ÛÙڛ̈ÁÌ· ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ʈÙÈṲ̂ӷ ÓÙÔÎ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì·ÚÛ¿ÚÔ˘Ó Ó¢ÚÈ-

ο, ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÙË Ú¿Ì·, ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ, Ê·Ó¿ÚÈ·, Ë fiÏË ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∞ 14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 3


voice

°ƒ∞ªª∞∆∞

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

«∫∞ƒºøª∞∆∞»

∆√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™

X·›ÚÂÙÂ! M ı˘Ì¿ÛÙÂ; E›Ì·È ÂΛÓÔ˜ Ô «·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi˜ ™˘Ó·ÛÈṲ̂ÓÔ˜», fiˆ˜ Ì ›¯·Ù ·ÔηϤÛÂÈ ÂÚ‹Ê·Ó· Û ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÌÔ˘, Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔ ¿ÚıÚÔ «Dirty Business» ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ – ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‚Úˆ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ link ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Û·˜ Â›Ó·È ·ÓÂÓÂÚÁfi. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÂΛӢ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ‰ÂÓ Â›·Ù ٛÔÙ· ÁÈ· ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú·Ù˘›Â˜, ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ æ˘ÙÙ¿ÏÂÈ·˜. M¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¿ÚıÚÔ Ì¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙·Ù Ì ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ æ˘ÙÙ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ï˘Ì·ÙÔÏ¿Û˘ ϤÁ·Ù ˆ˜ οÔÈ· χÛË ı· ‚ÚÂı› – ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÔÓ¿‰· ¤ÚÂ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 2001, Ê˘ÛÈο, Ô‡Ù Ô˘ ÙÔ ·Ó·Ê¤Ú·ÙÂ. BϤÂÙ fï˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Û Ôχ˜ ηÈÚfi˜ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Úı ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·... EÁÒ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ˆ Ù· Ú¤ÛÙ· ÙÒÚ·, ·Ï¿ ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ·Ú·Î·Ï¤Ûˆ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ı· οÓÂÙ ·fi ‰ˆ Î·È ÌÚÔ˜ Ó· ›ÛÙ ϛÁÔ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› Î·È Ó· ÙÔ „¿¯ÓÂÙ ϛÁÔ ·Ú·¿Óˆ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· «Î·ÚÊÒÓÂÙ·È» ÌÈ· ÙfiÛÔ ˆÚ·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· fiˆ˜ Ë «∞thens Voice», Ô˘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ Â›Ó·È Ôχ ÌÚÔÛÙ¿. K¿ÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô: K‡ÚÈ °ÂˆÚÁÂϤ, ÙÔ ¿ÚıÚÔ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ E˘ÚˆÛ‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙÔ «Ÿ¯È» ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ‹Ù·Ó ηٷÏËÎÙÈÎfi. K·Ï¿ ı· οӷÙ ӷ ÁÚ¿ÊÂÙÂ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ¤ÙÛÈ Î·È fi¯È Ó· Û·Ù·Ï¿Ù ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ, Ù· ¿Ï˘Ù· Ù˘ PËÁ›ÏÏ˘, Ù· ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿ ÙÔ˘ M·Í›ÌÔ˘ ÎÙÏ. K·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‡¯ÔÌ·È!

A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ë T›Ó· K·Ì¿ÓË. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1962. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÛÙËÓ Ecole National des Beaux Arts (1980-1985), ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Pierre Alechinsky. E¤ÛÙÚ„ ·fi ÙË °·ÏÏ›· ÙÔ 1992 Î·È ¤ÎÙÔÙ ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. Œ¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· Â›Ó·È ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÚÔÛˆÈο Ù·Í›‰È· Ì ÔÓÙÔfiÚ· ÏÔ›·. ŒÚÁ· Ù˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ «.37 art gallery».

4 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

Ó‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ̤ÓÔ˘Ó. K·È ı· ̤ÓÔ˘Ó fiÛÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ χÛÂȘ. AÏÏÈÒ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· ϤÂÈ «ÎϤÊÙË Î·È ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔ» ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ’ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi «Î¿Úʈ̷». ¶∂ƒπ BULGARI

¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘Ú›· ™. ¶·Ó·ÁȈٿÎË: M ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÁÓÒÛÙË (·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·È ÛÙÔ target group ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Û·˜, 50+ Á·Ú), ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·‰ÈΛ٠ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ BÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙËÓ ¶·Ú·Ì˘ıÈ¿. E›Ì·È ÁÈÔ˜ ¶·Ú·Ì˘ıÈÒÙË, ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ Î·È ÌÂÁ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ·fi ÌÈÎÚfi˜ ¿ÎÔ˘Á· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· BÔ‡ÏÁ·ÚË. E›Ì·ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ fiÏÔÈ ÔÈ ¶·Ú·Ì˘ıÈÒÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÙÈÛ «ÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ» Ì ‰ˆÚ¿ Ù˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· BÔ‡ÏÁ·ÚË, ·ÏËıÈÓfi ÛÙÔÏ›‰È Ù˘ fiÏ˘, Î·È Ë Ó¤· ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ «ÛÔ‚·ÙÂ›», ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Í¯ӿÌ ÂÌ›˜ ÔÈ ¿ÛËÌÔÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ Î·È ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ fiÙ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜. M·Î¿ÚÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÈÌËıÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ. – E˘¯·ÚÈÛÙÒ, B·ÁÁ¤Ï˘ ™·Îο˜

Œ¯ÂÙ ‰›ÎÈÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ «ÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ» ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ (Ú¿ÁÌ·ÙÈ) Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ·ÓÙ›ÚÚËÛ‹ ÌÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠˆ˜ ÚÔ˜ ÙË «‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·» Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ∏ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·, ÈÛÙ‡ˆ, ¤¯ÂÈ ·Í›· fiÛÔ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛȈËÏ¿. ∂§∂√™

OÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ¤ÊÙÔ˘Ó... √ Bono (U2) ·Ê‹ÓÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Ó· ¯˘ı› ÛÙË Ó‡¯Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ (¿¯·Ú˘;) fiÏ˘. AÏ‹ıÂÈ·, fiÛÔ˘˜ ·fi ÂÌ¿˜ ı· ¯ˆÚÔ‡Û ÙÔ «The Million Dollar Hotel» Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ Ù·ÈÓ›·˜; KÔÚÔ˚‰›·, ÌÔÓ·ÍÈ¿, ¯¿ÏÈ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·! ÕıÏÈÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ÛÎÔ˘›‰È·, Ì¿˙·, ·ÂÚÁ›Â˜! ™ÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÛÎ˘Ï¿‰Èη Ù‡Ô˘ Tsikoulata! K·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ·... ŒÏÂÔ˜! Athens? Athens? ¶ÈÔ ¢˘Ó·Ù¿! – N›ÎÔ˜ §·‰È·Ófi˜ (¤Ó·˜ ÏÔÍfi˜ ·fi K˘„¤ÏË)

ÊÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ·ÊÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜. H ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‰ÈÂΉÈΛ ÌÔÓ·¯¿ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È ˆ˜ ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ Ô‡Ù ı¤·Ì· Ì‹ÙÂ Î·È ÂÈχÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. H ÚfiÎÏËÛË ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Âη٤ڈıÂÓ, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ·ÓÔ‡ÛÈÔ Î·È ·ˆıËÙÈÎfi fiÙ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿¯·Ú·. T· ÔÏÈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ‹ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ›Ûˆ ·fi ÂΉÔÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔÊfi Ó· ·ÔηχÙÔÓÙ·È, Ô‡ÙÂ Î·Ó Ó· ˘ÔÓÔÔ‡ÓÙ·È. A‰È¿ÊÔÚÔ Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ. O ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÚ›‰ÈÔ Û ·fiÂÈÚ˜ Û˘ÓÂÓÔ¯‹˜. ŸÙ·Ó ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È fiÏ· ÙfiÛÔ ·ÏÔ˚ο, ηٷÓÙ¿ÂÈ Î¿ı ·fi‰ÔÛË ÎÔ˘ÙÔfiÓËÚË ÎÈ ÂÈΛӉ˘ÓË ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. K·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ –ηْ ·Ó·ÏÔÁ›· ÏËı˘ÛÌÔ‡– Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi È¿ÙÔ, ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ Ë ÂÚÁ·Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Ô˘Ï›·. H ηٷÁˆÁ‹ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÔÌ¿‰Â˜-ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ì ÏÔÁ‹˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ù· fiÓÂÈÚ·, ÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ‹ Ù· ·Ú¿ÔÓ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó ‰Ú¿ÛË Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ΛÓËÙÚ¿ ÙÔ˘˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ‰Ú¿ÛË ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ›ÛÙË, ·ÔÙÂÏ› ¤ÍÔ‰Ô, ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙË Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ¯·‚·Ï¤ ‰›¯ˆ˜ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. TÔ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. OÈ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÔÈ ÌÂÛ·›ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ηٷӷψÙÈο ˘ÂÚΤÓÙÚ·. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙÔ› Î·È ¿ÏϘ ÒÚ˜. T· Û¤‚Ë ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÓÈ„Èfi ÙÔ˘ P·ÌÒ. – ™Â ÊÈÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, Retina

100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·»

∏ ∞§§∏ ∞¶√æ∏

(¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤Ó·. °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.)

NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿-

∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ú 0,25 + º¶∞ 19%.

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓË ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: M·ÚÁ·Ú›Ù· MȯÂÏ¿ÎÔ˘, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, HÏ›·˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘, ª·Ú›· ÃÔ‡ÎÏË, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ¶¤Á΢ KÔ˘ÓÂÓ¿ÎË, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∆˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, ÕÚ˘ ¢·‚·Ú¿Î˘, °Ú. µ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, AÓ‰Ú¤·˜ KÔ˘ÏÔ˘Ú›‰Ë˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, N·Ù¿ÛÛ· TÚÈ‚È˙¿, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, M·ÚÈ·Ó›Ó· ¶¿ÙÛ·, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜, µ¿Ï˘ µ·˚Ì¿ÎË, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∆˙¤ÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÕÁÁÂÏÔ˜ ∆Û¤ÎÂÚ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ƒ¿Ù˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, ª·Ú›· Cyber, Billy °Ú˘¿Ú˘, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ŒÏÛ· °·‚ÚÈ‹Ï, §ÂÓÈÒ ¢È·ÏÂÈÛÌ¿, ∂˘ÁÂÓ›· ªfi˙Ô˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¶ÂÎÏ¿Ú˘ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ· ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: µ¿Ûˆ ÃÚ˘Û·Óı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, Action Images ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜: §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË Y‡ı˘ÓÔ˜ Direct Market: ∞. ∫·ÏÈÁ¤Ú˘ Direct Market: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜, ŒÊË KÔ˘ÙÛÔÓÈÎÔÏ‹, ª·ÓÒÏ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿Î˘, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ª·ÏÏÈ¿ÚË, µ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜, ª¿Î˘ ª›¯Ô˜, °ÈÒÙ· §Ô‡Ú·, YÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË a d s @ a t h e n svo i ce.g r OÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Y‡ı˘ÓÔ˜: N›ÎÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: B·Û›Ï˘ MËÏ›ÙÛ˘, ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: °È¿ÓÓ˘ ™·Ô‡Ó˘ Y‡ı˘ÓÔ˜ M˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, 3617.170, 3617.140 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ «A.V.» ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ °È¿ÓÓË ™·Ô‡ÓË ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

voice

¶fiÙ ¤ÁÚ·„· ÂÁÒ ÁÈ· ÙÔÓ PÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ, Ù· ¿Ï˘Ù· Ù˘ PËÁ›ÏÏ˘ Î·È Ù· ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿ ÙÔ˘ M·Í›ÌÔ˘; AÔÎÏ›ÂÙ·È. H ‰È·ÊˆÓ›· Ì·˜ Î·È ÙfiÙÂ Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·Ú·Ù˘›Â˜, ·ÏÏ¿ Ë ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÛηӉ·ÏÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓˆÌÔÛÈÔÏÔÁ›·˜. BϤÂÙ fiÙÈ Î·È ÙÒÚ· ÁÚ¿ÊÂÙ ˆ˜ Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· «Î·ÚÊÒÓÂÙ·È» ÌÈ· ˆÚ·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· fiˆ˜ Ë «A.V.» ¶Ò˜ «Î·ÚÊÒÓÂÙ·È»; ¢ËÏ·‰‹, ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ˆ ÎÈ ÂÁÒ, ÔÈ· Á·ÌÔÛ˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙԇ̠۠·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È Î·ÚʈÓfiÌ·ÛÙÂ; TËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ; TËÓ ÙˆÚÈÓ‹, Ô˘ ÎÔÓÙ‡ÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ Î·È ·ÎfiÌ· ÙÔ „¿¯ÓÂÈ; T· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙË ÌÈ· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË Ï‡ÛË, ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÙËÓ Â‰·ÊÔÔ›ËÛË, ÙËÓ Î·‡ÛË, ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Ù·Ê‹; T· XYTA Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ AÙÙÈ΋, Ù· XYTA ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÈ˘, Ù· ‚˘ÙÈÔÊfiÚ·, ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ù· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ù˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó, ÔÈÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜; Œ¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ÂÛ›˜ ηÌÈ¿ ¿ÎÚË Ó· ÙËÓ ›ÙÂ Î·È Û ̷˜; E›Ó·È ‡ÎÔÏÔ Ó· Ϙ, ÊÙ·›ÂÈ Ë ‰È·ÏÔ΋, Î·È Ó· ÍÂÌÂډ‡ÂȘ. AÏÏ¿ ‚ϤÂȘ fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚ-

DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ «A.V.». ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

ATHENS

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË


14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 5


KA¶OY ¶H°A - KATI EI¢A

A¯, ʈÓԇϷ ÌÔ˘, Û ·Ôı‡ÌËÛ·! ¶¤Û·Ó Ù· ηÎÔηÈÚ¿ÎÈ· Î·È ·Ú¯›Û·Ó Â·Ó·Ï‹„ÂȘ Î·È Í·Ó¿ Ì·Ó¿ ·ÌÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ¿Ó ηӤӷ Ì¿ÓÈÔ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜. TfiÓÔÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÙÚÈϤ˜ Î·È ‰ÈÏfiÙÚÈϘ Úfi‚˜, Ó· Ù· ¯ÔÚÈο, Ó· ÔÈ ¯ÔÚÔ› Î·È ÔÈ ·ÓËÁ‡ÚÂȘ, ¤¯·Û· ÙË °ÈÔÚÙ‹ ÛÙËÓ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, ÙËÓ ¤‚Á·Ï· ÛÙÔ §·˚Îfi Ì ÎÚ›ÛË ˘ÂÚÎfiˆÛ˘ Î·È ÙÈ, ¤‚·Ï· Ì˘·Ïfi; ŸÔÔÔ¯È! E‰Ò, ÛÙÔ ÌÂÙÂÚ›˙È Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘, η‚¿ÏËÛ· ÙÔ Ù˙È Î·È ‹Á· ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ Ó· ‰ˆ ÙÔÓ §·˙fiÔ˘ÏÔ Î·È Ó· ÙÔÓ ÛÙËڛ͈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋ ÂÌÊ¿Ó·. TÔ˘ ¿ÂÈ Ô AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ÙÔ˘ §¿ÎË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·›ÍÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Óˉ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ Ë ·ÏÈfiÊ·ÙÛ· ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ Έ̈‰›·˜. O ÕÁÁÂÏÔ˜ MÂÓÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, Ì ٷ ıÂ˚ο ÙÔ˘ ÚÔ‡¯·, fiÏ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ, ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ, Î·È ÔÈ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Ù˘ AÁÁÂÏÈ΋˜ ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘, Ï¿Ó· ·fi ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ÙڤϷ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔ˘ ·ÙÙÈÎÔ‡ ÊÏÔÈÔ‡. M· ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÓÎÏ¿‚ÈÔÓ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÌÂٷ͇ Ì·˜ Ë ¯·Ú¿, ·È‰È¿; MÂÙ¿ ‚›·˜ ‹Ú·Ì ¯·Ì¿ÚÈ fiÙÈ ¤·ÈÍÂ Ë B·Ó¤Û· PÂÓÙÁÎڤȂ, ΢ڛˆ˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, Î·È ÔÏ›ÁÔÈ Ì¿ı·Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ·‚¿Ó ÚÂÌÈ¤Ú Ô ¢ÈηÈfiÔÏȘ ÙÔ˘ §¿ÎË Î·È ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈ΋ ηÓٿٷ ÙÔ˘ ̤ÁÈÛÙÔ˘ Έ̈‰Ô‡ Ì·˜. AÏÏ¿ ÂÈ̤ӈ, Û·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ ÎÔÓÎÏ¿‚ÈÔÓ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ Ó·

∏ ∞πø¡π∞ ∆ƒ∂§∞ ∆√À ∞∆∆π∫√À º§√π√À (...ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜, ‚‚·›ˆ˜, ‚‚·›ˆ˜) TÔ˘ ™TAMATH KPAOYNAKH ÌË ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ Ì¿ıÂÈ Ô Ôχ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜: ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ˙ËÙÔ‡Û·Ì - ÙÂÏÂÈÒÛ·ÓÂ, Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó - ¿‰ÂȘ ı¤ÛÂȘ ›¯·Ó - ÁÈ·Ù›; °È·Ù›; K¿ÙÈ Ó· Ì·˜ ‚ÁÂÈ ÓÙÂ Î·È Î·Ï¿ ·ıËÙÈÎfi ÌÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Î·È Ú›¯Óˆ Î·È ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: ∆È ·Î¤Ù· ηٷӷÏÒÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÓÎÏ¿‚ÈÔÓ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ¿Ó ٷ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Û ·˘Ù¿ Ù· Û˘Ó¤‰ÚÈ·; K·È ÙÒÚ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ı¤·ÙÚÔ –Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘¤ÚÔ¯Ô, ÚÈÓ ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ– Ì ÔÈ· ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›· ÎÏ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ; K·È Ì‹ˆ˜ οˆ˜ Ó· ıÂÛÌÔÔÈËı› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ·ÔʤÚÂÈ Î·È ¯Ú‹Ì· ·ÓÙ› ÌfiÓÔ Ó· ηٷӷÏÒÓÂÈ; M ÌÈÛ›Ù Ô˘ ÚˆÙ¿ˆ, ÙÔ Í¤Úˆ, ·ÏÏ¿, Ó·, ·›˙ÂÈ Ë B·Ó¤Û· Î·È ÌÂÙ¿ Ô §¿Î˘ ÎÈ ÂÌ›˜ Ó· ηÙÔÈÎԇ̠ÛÙ· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿ Î·È Ó· Ì·˜ ÙÔ ÂȉÔÔÈÔ‡Ó Î¿ÙÈ Ê›ÏÔÈ ‚ÔÛÎÔ› ·fi ÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ‚Ô˘Ófi, Â, ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ! ™ÎfiÚÈÔÓ˜ ÛÙÔ K·Ú·˚ÛοÎË, ‰˘Ó·Ùfi˜ ʤÙÔ˜ Ô ¶ÂÚ·›·˜ Î·È Ô ÓÂfiÙ·ÙÔ˜ ·ÚÈÔ˜ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢E¶A¶ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô˘ ʤÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘Ó οو ÛÙÔ ¯ÈÏÈÔÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ÓÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì·˜. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÎÈ fiÏ· ηϿ, ¿ÓÙ· Ù¤ÙÔÈ·. 濯ÓÔ˘Ì ÿÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ¯¿ÚÙ˜ Ó· ‰Ô‡Ì Ô‡ ı· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ôχ 6 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

Ï·fi, ·ÏÏ¿ ÌË Ûη˜ ʤÙÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï·fi Ô˘ıÂÓ¿ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÙËÓ K˘Úȷ΋ Ù’ ·fiÁÂ˘Ì·. K·Ú·Ù·Ú¿¯ÙËΠÙÔ Û‡Ì·Ó ¿ÏÈ Ì ٷ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì‹ˆ˜ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ·˘ı·›ÚÂÙÔ ÊfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÈÛ‹Á·ÁÂ Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ¢È‰‡ÌˆÓ, £Â¤ ÌÔ˘; ¶fiÛ· ¢ÚÒ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹; ™ÙÔ ÎÂÓfi Ë ·¿ÓÙËÛË, ÛÙÔ ÎÂÓfi Î·È Ë ÂÚÒÙËÛË. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÔÏÈÙÈÎÔ› ϤÓ ̷Ϸ˘ ÛÙ· ÚˆÈÓ¿‰Èη, ¿ÂÈ Ô ÎÔÛÌ¿Î˘. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‰›Î·È· Ô˘ ÚÔ·Û›˙ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÊfiÓÔ˜, «‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ», › ÙÔ ·È‰› ‰›Ï·, «ÌË ‚ϤÂȘ ÂÛ‡», ÙÛ›ÚÈ˙Â Ë Ì¿Ó·, ÙÈ Ó· ÌË ‚ϤÂÈ, ·Á¿Ë ÌÔ˘, ·˘Ùfi ı· ‚ϤÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÂÏ›‰Â˜, ÎÚÔ˘ÓÔ› ÌÂÏ¿ÓÈ, ÎÚ¿Ù· ÙȘ ϤÍÂȘ Ó· ÙȘ ·Ú·‰ÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜. «K·È fiÙ·Ó ÌÈÛÔ‡Ó, Ó· ÌÈÛÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË», ϤÂÈ Î¿Ô˘ Ô AÈÛ¯‡ÏÔ˜ ÛÙȘ E˘ÌÂÓ›‰Â˜, ·ÎÔ‡ÙÂ, ̈ڿ, ÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹, Ò˜ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È; ¢‡ÛÎÔÏÔ, Â; KÔ˘ÚÓÈ·¯Ùfi˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ÂʤÙÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Î·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ú›Í·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜, οÙÈ ·Î¤Ù· ÙˆÓ 40.000 ¢ÚÒ ¤Û·Ó ÛÙ· ‰Ò‰Âη –Î·È ÌÂÚÈο Î·È ÛÙ· ¤ÓÙ– Î·È MÔÏȤÚÔ Ì ¯›ÏÈ· ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· „ÒÓÈÛ ʛÏÔ˜ ·fi οÔÈ·

¢E¶A¶ οÔ˘ ÛÙ· ηÙÛ¿‚Ú·¯·, Ì ‚Ú›ÛÎÂȘ ÂÓ‹ÌÂÚÔ; K·Ï¿ οӷÙÂ, ·È‰È¿, Î·È Ú›Í·Ù ÙÛÈ ÙÈ̤˜, ¿ÓÙ ӷ ‰Ô‡Ì Ò˜ ı· ÙȘ Í·Ó·Ó‚¿ÛÂÙÂ. ŒÌ·ı· Î·È Ù· Âȉ·˘Úȷο, ÌÂÙÚË̤ÓË Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ º·ÛÔ˘Ï‹, ÎÚÔ˘ÓÔ› Âȉ¯ıÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· KÈÌ Î·È NÙ·Ï Oȉ›Ô‰· Î·È ÁÈ· B¿Î¯Â˜ ∂ıÓÈÎÔ‡. ¢ÂÓ Í¤Úˆ, ‰ÂÓ Â›‰·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ Í·Ó·Ù·Ú¿ÍÂÈ ·’ ·˘Ù¿ Ù· ÔÈËÙÈο ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘ÌÓÔ‡Ó Î·È ·ÔıÂÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ¿ıÔ˜. «™Ù‹ÓÔ˘Ó ÂÓ¤‰Ú˜ ÔÈ ıÂÔ› Î·È Î·ÈÚÔÊ˘Ï·ÎÙÔ‡Ó, Î·È fiÙ·Ó Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÏËÚˆı›, ÙÔÓ ·Û‚‹ Ù˘Ï›ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›¯Ù˘», ϤÂÈ Ô ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ÚfiÁÔÓÔ˜, Î·È ¤Ú¯ÔÌ·È Ô Â›ÁÔÓÔ˜ Ó· ˆ fiÙÈ Ï¿ıÔ˜ οÓÂÙÂ, ˆ ÚfiÁÔÓÔÈ, Â‰Ò fiÏ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ «Û·ÏÔÓ¿ÎÈ Ë E›‰·˘ÚÔ˜» Î·È ÙÈ ÂÚÁ¿ÎÈ ı· ÛÔ˘ ηÙ‚¿Ûˆ ÎÈ ÂÁÒ ÂʤÙÔ ÁÈ· Ó· Û’ ÙÔ ¿ˆ ¿ÏϘ ‰¤Î· È¿ÙÛ˜ Ó· Û ÂÎÔÏÈÙ›Ûˆ, ΈÏÔ¯ÒÚÈ, Á·ÌÒ Ù· ÔÏÈÙÈÛÌ¿ ÛÔ˘. TÈ ÂÏÂÂÈÓ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê·ÓÙ·Û›·˜, Ù·ÂÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÏËıÈÓ‹˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜. N· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÙÚË̤ÓÔ Ó· Ì·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi; N·È, ÚÂ, Î·È Ó· ’Û·È ÎÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜, ı· ÌÔ˘ ÂȘ. º˘ÛÈο Ô‡ÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ «Ì¤Á·», ÙÔ ·ÔÁÂȈ̤ÓÔ, ÙÔ Ê¢Á¿ÙÔ, ÙÔ ·ÎÚ·›Ô, ÙÔ ·ÎfiÌË Î·È Ï¿ıÔ˜

·ÏÏ¿ ȉÈÔÊ˘¤˜. X¿ÏÈ· Ì·‡Ú· Ù· Ó¤· Û·˜, ˆ ηÙËڷ̤ÓÔÈ ÂÍ¿ÁÁÂÏÏÔÈ, ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ ÛÙÔÓ §ÂˆÓ›‰· ÛÙÔ §ÈÁÔ˘ÚÈfi, ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. TÔ T¤¯Ó˘ Û ·Ú·ÎÌ‹, ·¯, ·ÚÈ §·˙¿ÓË ÌÔ˘, ʈӿ¯Ù ÙÔÓ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ÙËÓ K·Ú·ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ M·ÛÙÔÚ¿ÎË, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÍÈÔÈ Î·È ·È‰È¿ ‰Èο Û·˜, Î·È ¿ÛÙ ÙÔ˘˜ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. K·È Ó·È, ‰ÂÓ ı· Ù· ‚¿Ïˆ Ì ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ Ô Î¿ıȉÚÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Î·È Ê‡ÁÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ıȉÚÔ˜ Î·È fiÏ· ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ı· Ù· ‚¿Ïˆ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó Ù· Ó¤·, Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ‰Ô‡Ì οÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿, ¤ÛÙˆ Î·È Ï¿ıÔ˜, ÌÈ· ·Ù¿Î·, ¤Ó· ·›ÛıËÌ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û·Ó ÁÂÚÔÓÙÔÎfiÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¯·Èڤηη Ó· ‰Ô˘Ó ÙÈ ·È‰› ı· οÓÂÈ Ë ·¤Ó·ÓÙÈ. ŸÌÔÚÊÔ; ÕÛ¯ËÌÔ; ÕÓÙÂ, Êȉ¤Ï˜! KÈ ‹ÚıÂ Ë B·Ó¤Û· Î·È ‹Ù·Ó ı¿ Î·È ÌÈÎÚfiʈӷ ›¯Â ÙfiÛÔ fiÛÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Áηڛ˙ÂÈ, Ô‡Ù Ô˘ Ù· ‹Ú·Ó ¯·Ì¿ÚÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔʈÓÔı‹Ú˜ ·Ú·ÎÚÈÙÈÎÔ› – Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, Î·È ¯ÔÚfi ¿ÎÚˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ Î·È ÏÈÙfi ÛÎËÓÈÎfi, fi¯È ÙËÓ ÕÚÙ· Î·È Ù· °È¿ÓÓÂÓ·. N·È, ÁÈ·Ù›, ͤÚÂȘ, ¤Íˆ Ì·˜ Ù· Û¤‚ÔÓÙ·È Ù· ÂÚÁ¿ÎÈ·, ¤Ú˘ÛÈ ‰›‰·Í· ÛÙÔ˘˜ ÙÚÈÙÔÂÙ›˜ Ù˘ Rada ¯oÚÈο Oȉ›Ô‰· Î·È ¤Ú·Û fiÏË Ë Û¯ÔÏ‹ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ Û˘Óı¤ÙË Ô˘ ‹Úı ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. °ÈfiÚÙ·ÛÂ Ë Rada Ù· 2.500 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, Â‰Ò ÙË ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ·ÔÙ˘¯›·. TÂÏÈο, Ë ÈÔ ÛÔÊ‹ Â›Ó·È Ë NfiÓÈη . £Â¿, ÎÚ·Ù·È¿ Î·È ·ÎÌ·›·, ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜, Ô‡Ù ÎÔ‡Ú·ÛË Ô‡Ù ٛÔÙ·, ‚Á·›ÓÂÈ, ηٷı¤ÙÂÈ ÎÈ ·ÓÙ›Ô Û·˜. «ÕÛ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Ê›‰È ·Ô ÙËÓ ÙÚ‡·, ı· οӈ ÂÁÒ Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÌÔ˘», ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È. K¿ÔÈÔ˜ Û¯ÔÏ›·Û ÙȘ Áfi‚˜ Ù˘. E, ηÈ; ™Î·Û›Ï· Ì·˜, Î·È Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Î·È ·Í˘fiÏ˘Ù˜ IÔοÛÙ˜, ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ˜; ¶¿ÓÙˆ˜, Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ, ÂΛ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ì‹Î ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ë ™˘ÓÔ‰ÈÓÔ‡ Ì ·ÌÊ›ÂÛË ÂΉÚÔÌ‹˜, ·Ï‹, ηıËÌÂÚÈÓ‹, οıÈÛ ӷ ‰ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‹Û˘¯·, Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛΤÊÙËη fiÙÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù¿ Ù· ·Ú·ÛÙ‹Ì·Ù· (ÎÔÚ›ÙÛÈ Ï˘ÁÂÚfi ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÌÔ‡ ı˘Ì›Û·ÙÂ, ΢ڛ· ÕÓÓ·) Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ʈӤ˜, ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Û‚¿ÚÓ· ÙËÓ ·Ú¯·›· È¿ÙÛ· Î·È ·›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Û·Ó ¤Ó·, ÙÔ Ôχ ÁÈ· ¯ÔÚfi ı· ÙȘ ‚¿˙·ÓÂ, ¿ÓÙ ÚˆÙԉ‡ÙÂÚ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ (ÙÛÈ Eο‚˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰›Ó·Ó ¿ÓÙˆ˜). H §·Ì¤ÙË ‰ÂÓ Î·Ù¤‚ËΠÛÙËÓ E›‰·˘ÚÔ ÔÙ¤ ÁÈ·Ù› ‹ÍÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙË ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ÊˆÓ‹ Ù˘, ηٿϷ‚˜, ʈÓԇϷ ÌÔ˘; A, Ó·È, ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‰fiıËΠÙÔ Û‹Ì· Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ, fiÏ· ηϿ. TÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ PÔÓÙ‹ÚË Ô‡ ı· ‚ÚÔ‡ÌÂ, ÁÈ·Ù› ¿ÏÈ ı· ÌÈÏ¿Ó ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ¯ˆÚ›˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ PÔÓÙ‹ÚË! A˘Ù¿, ¿ÈÓÙ·, Á·˚‰Ô˘ÚÔηÏfiηÈÚÔ Ì ™›ڷ ÛÙË Á‡Ú·. ∞Ó Ì·˜ ÂÙ‡¯ÂȘ Ô˘ıÂÓ¿, Ì˜. ∞


14 - 20 π√À§π√À ATHENS VOICE 7


MAIL ART

INFO-DIET ∆˘ ™∆∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πø∆∞∫∏

¶E™ KATI

¶›Ûˆ ·fi οı fiÓÔÌ· ‹ ÌË-fiÓÔÌ· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÌÈ· Ù¤ÏÂÈ· ÈÛÙÔÚ›·. ¶›Ûˆ ·fi οı ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ Û ÙÔ›¯Ô, οı ʈÙÔÙ˘Ë̤ÓÔ Ê·Ó˙›Ó, οı ÁÚ¿ÌÌ·-·Ï˘Û›‰· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÕÁÈÔ NÂÎÙ¿ÚÈÔ, οı ÔÚÁÈ҉˜ ˘‚ÚÂÔÏfiÁÈÔ ·fi ÎÚ˘ÊÔ‡˜ ÙÚÂÏÔ‡˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜, οı ÂÚˆÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÛÙÔϤ·, fiÏ· Â›Ó·È ÏÔ΋. K¿ı ‰ËÌfiÛÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ·›ÛıËÌ· Î·È ¤ÌÓ¢ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË. K·È fiÙ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, ÙfiÙÂ Â›Ó·È mail art

Ÿ¯È ¿ÏÏ· e-mail TÔ˘ °IANNH NENE (yannisnenes@yahoo.com)

Z∏∆∏™∞ª∂ ∞¶√ ºπ§√À™ ¡∞ ª∞™ ¶OYN KATI ª∂ ªπ∞ ∞¡ø¡Àª∏ ∫∞ƒ∆∞. M√¡√ ∂¡∞™/ªπ∞ ∂™∆∂π§∂. AÀ∆√

™ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ˘-

To PostSecret (http://postsecret.blogspot.com/) Â›Ó·È ¤Ó· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi project ÌÈ·˜ ÂχıÂÚ˘, ·Û‡Ó‰ÂÙ˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¿ÓıÚˆÔÈ Ù·¯˘‰ÚÔÌÔ‡Ó Ù· ·ÏËıÈÓ¿ ‹ fi¯È Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘˜ (ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ), ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÌÈ·˜ οÚÙ·˜ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜. K¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ Grouphug (http://grouphug.us/), ÌfiÓÔ Ô˘ ÂΛ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÔ-·‰¤ÛÔÙÔÈ ÏËÎÙÚÔÏÔÁÔ‡Ó Î·È ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ó›˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÙÔ˘˜ ÚԤϢÛË. TÔ PostSecret fï˜ Â›Ó·È ¤Ó· blog ÊÂÙȯÈÛÙÈÎfi, ·ÎfiÌË ÈÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi. AÓ Ë È‰¤· Ù˘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛ˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ‡ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ı· ÙË ‰È·‚¿ÛÂÈ, ÙÔ PostSecret Û ‚¿˙ÂÈ Ó· ÙË ÊÈÏÔÙ¯ӋÛÂȘ Î·È Ó· ÙËÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ. £· ÙË ‰Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·È ÂÛ‡ ı· ·˜ ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ.

¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÚÂıÈÛÙÈ΋ ·ÓˆÓ˘Ì›·, ·ÎfiÌË ¶Â˜ οÙÈ – ÎÈ fi,ÙÈ Ï¤ÂÈ ı· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇ-

Î·È ·Ó ÔÈ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó fiÓÔÌ· Ô˘ÌÂ. M˘ÛÙÈÎfi ‹ fi¯È, οÙÈ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÒÓ˘ÌÔ, οÙÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÊÙÂÚ¿ Ó· ͤÚÔ˘ÌÂ. MÈÎÚfi, Û‡ÓÙÔÌÔ, ÁÚ·ÌT· ËÚˆÈο ÊÈÏÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ· „¢‰ÒÓ˘Ì· ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ Ù˘ «¢È·Ï¿Ûˆ˜ ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ» (M·‡ÚÔ˜ AÂÙfi˜, °ÎÚ¤ÎÔ, §·ÓÛÂÏfiÙÔ˜) ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·Ó·ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ̤۷ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ‡˜ ÂÓ¤ÓÂ·Ó ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÚfiÎÏËÛË (Ô O‰˘ÛÛ¤·˜ EχÙ˘ ¤ÁÚ·Ê ÛÙÔ forum ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì 13 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο „¢‰ÒÓ˘Ì·). E›Ó·È ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ ·È¯Ó›‰È, ¤Ú· ·fi ¤ÎÊÚ·ÛË È‰ÂÒÓ Î·È ·fi„ˆÓ, Ô˘ ı· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ̤ۈ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ – ›Ù ‰È¿ÏÂÁ˜ Ó· Û ϤÓ £ÏÈÌ̤ÓÔ NԇʷÚÔ Î·È Ó· ÛÙ¤ÏÓÂȘ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ «OÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi £ËÛ·˘Úfi» ÛÙ· 50s, ›ÙÂ Û·Ó MfiÓÈη ÛÙ· 70s Ó· ·Ó·˙ËÙ¿˜ ·¿ÓÙËÛË Û ·ÈÛıËÌ·ÙÈο „¢‰ÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ K˘Ú›· EỨӷ ÙÔ˘ «º·ÓÙ¿˙ÈÔ», ›Ù ÙÒÚ· Û·Ó K·˘Ù‹ ™Î‡Ï· ™Â ŒÎÛÙ·ÛË Ó· Ù· ÁÚ¿ÊÂȘ BÚÒÌÈη ÛÙËÓ KÔÓÙÔ‚¿. ™Ù· 80s, ÛÙË ÛÙ‹ÏË Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙ· «¶ÚfiÛˆ·» ÙÔ˘ ¢·‚·Ú¿ÎË, ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ¤Î·Ó·Ó namedropping Î·È ¿Ú¯È˙·Ó Ó· ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙÔ clubland Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÂÓÒ ÛÙȘ K›ÙÚÈÓ˜ ™ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ «™¯ÔÏÈ·ÛÙ‹» ÎËÚ‡¯ıËΠ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ¿ÚÙÈ-Û·Ó-post-it, Ì ÌËӇ̷ٷ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Û ͤÊÚÂÓË ·ÓˆÓ˘Ì›· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ‰Èο Ì·˜ ™Â E›‰·. O K‡ÚÈÔ˜ NÙ›ÓÔ˜ ¤ÁÚ·„ ÂÍ·›ÛȘ „‡ÙÈΘ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ù‡Ô˘ «M¿Ó· ¶Ô‡ÛÙË» ÛÙÔ «AÌÊ›». K·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ «¶Ô+PÔλ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÔÌËÚÈο ÍÂÌ·ÏÏÈ¿ÛÌ·Ù· ÌÂٷ͇ ÚÔο‰ˆÓ Î·È Î·ÚÂÎÏ¿‰ˆÓ. A˘Ù‹ Ë ¤ÌÓ¢ÛË ÛÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ·fi„ÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ, 8 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

B∂ƒ∞ ™∆√ ∞ƒπ™∆∂ƒŸ (∞¶√ ∆√ POSTSECRET

̤ÓÔ Û ÌÈ· οÚÙ·. T·¯˘‰ÚfiÌËÛ¤ ÙËÓ

HTTP://POSTSECRET.BLOGSPOT.COM/)

·ÓÔȯً Î·È ·ÓÒÓ˘Ì· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:

MAIL ART

Athens Voice, X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 22, TK 10679, Aı‹Ó·

T√ ¶∞§π√ ª√À ∫∞§∆™√¡ (∞¶Ÿ ∆√ POSTSECRET HTTP://POSTSECRET.BLOGSPOT.COM/)

Û·Ó ·È‰fiÙÔÔ, ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÎÚ˘Ê‹ ˉÔÓ‹ Ù˘ «‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘», ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ùfi Ô˘ ÓÈÒıÂÈ Î¿ı ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ı‡ÂÏϘ Ô˘ ÍÂÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÙÔ˘. T· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ÌÔÓfiÛÙËÏ· ÙÔ˘ KÏ·Ì ÙˆÓ N¤ˆÓ Ù˘ AÎÚ›Ù· ÛÙÔÓ ·ÏÈfi «T·¯˘‰ÚfiÌÔ» ‰È·Ê‹ÌÈ˙·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹ (ÌÂÙ¿ ‹Úı·Ó ÔÈ Smiths Î·È ËÚÂÌ‹Û·ÌÂ). OÈ Ì·¯ËÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ «KÚ¿ÍÈÌÔ» Ù˘ ¶¿ÔÏ·˜ ÂÓÓÔÔ‡Û·Ó outing. ™ÙȘ techno-B›‚ÏÔ˘˜ ‚Ú‹Î·Ó Ù· ÎÔÓ¤ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ geeks, Û ÌÈ· ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ·˘Ù¿ÚÂÛη ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· fanbase ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ. E›Ó·È ·Ó·˙‹ÙËÛË.

H «Athens Voice» ÛΤÊÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ¶ÂȘ K¿ÙÈ. AÚΛ Î·È Ì›· ηÚÙÔÛÙ¿Ï ·fi ÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ‹ ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÛÔ˘. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ͤÚÔ˘Ì ·fi Ô‡. Ÿˆ˜ fiÏ· Ù· ÂÚÈÔ‰Èο ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¯‡Ì· Â¿Óˆ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì ÙÔ Û¿ÎÔ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˘. MÔÓ·‰Èο, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Î·È ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, Ì ÌÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˜ ‹ fi¯È, Ù¤ÏÂÈÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ ÎÔÏÏË̤ӷ, ÏÂÎÈ·Ṳ̂ӷ Ì ‰¿ÎÚ˘ / ·ÏÎÔfiÏ / ‚ÚÔ¯‹ / ı¿Ï·ÛÛ· / ÌÔ˘Á·‰fiÓÂÚ·, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ. N· Ù· ¤¯ÂȘ ·ÁÁ›ÍÂÈ, Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÛÙÔ ÎÔÏÏË̤ÓÔ ÛÂÏÔÙ¤È, ÛÙÚ·‚¿ ÎÔÏÏË̤ÓÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ. AÓÒÓ˘ÌÔ ·ÏÏ¿ Ù¤ÏÂÈ· ‰ÈÎfi ÛÔ˘. ●

(+) BOPEIA EYBOIA H ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÎÔÓÙÈÓ‹ ÂΉÚÔÌ‹. H ·Ú·Ï›· Ù˘ AÁ›·˜ ÕÓÓ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ TO 1.200APAKI ¢π∫∞πø¡∂∆∞π TÔÓ ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi ÙˆÓ Ù˙È ¿Óˆ ÙˆÓ 2.500 ΢‚ÈÎÒÓ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Û˘˙ËÙ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiψÓ. Œ¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ›, ϤÓÂ, fiÙÈ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË 10 Ù¤ÙÔÈˆÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 52 ̤ÙÚ· Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. TÒÚ· fiÏ· ı· ·›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ Subaru Î·È ·ÛÙ›Ԣ §AKH™ §AZO¶OY§O™ «H NÙÂÓ›ÛË ·Ó‚¿˙ÂÈ ÚÔ‡¯· Û˘Óԉ›·... ¤ÚÁÔ˘» O¢H°IE™ XPH™Eø™ «MËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘» (Û ÈÛÙÔÏ¿ÎÈ ÁÈ· Ì·ÏÏÈ¿)

™XO§IKO MAP°APITAPI ¢·ÛοϷ: ¶Ò˜ ϤÓ ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ‚ÚfiÌÈÎÔ ¯ÈfiÓÈ; M·ıËÙ‹˜: BÚÔÌ›! (6Ë ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ηÏÔ‡ ȉȈÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙˆÓ AıËÓÒÓ)

(–) BA™IKø™ AMETOXOI ›̷ÛÙ fiÏÔÈ! H EK¢IKH™H TH™ °YºTIA™ T· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ Ì·˜ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›· EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¶EXø¢E Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· (!) ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ··ÁfiÚ¢ fiϘ ÙȘ ¿ıÏȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ·fi Ù· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ÏfiÁˆ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ. ŒÙÛÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi 100 Û 20 ̤ÙÚ· ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ʈٛ˙Ô˘Ó fiˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó, Ó· ÙȘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó fiÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó, Ó· Âͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ fiÛÔ ı¤ÏÔ˘Ó. H Ï˘Ì·ÙÔÏ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. MÈ· fiÏË ÎÏ·›ÂÈ Ì ·Ó·ÊÈÏËÙ¿ MIA EIKONA, XI§IE™ §E•EI™ ¶Ôχ¯ÚˆÌ· ‰·¯Ù˘Ï¿ÎÈ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ¯ÂÈÚ·„›Â˜ Ì ٷ ηı·Ú¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì¤Û· ·fi Ù· οÁÎÂÏ· K¤ÓÙÚÔ˘ YÔ‰Ô¯‹˜ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ. ŒÓ· fiÚÁÈÔ ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›·˜! H HERMES T™ANTA TH™ MRS ¶PøHN ŸÏË Ë ÂÈÎfiÓ· ¤Ó·˜ ÙÚ·Á¤Ï·ÊÔ˜ Î·È ÌÈ· ÂÌÂÙÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. TËÓ ¤‚ÏÂ· ÛÙ· ÛηÏÈ¿ Ù˘ E˘ÂÏ›‰ˆÓ Î·È ÌÔ˘ ¤Ê¢ÁÂ Ë „˘¯‹. KÚÂÌfiÙ·Ó ÂΛ, Û·Ó Î·ÎÔÌÔ›Ú·, ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Î˘Ú¿˜ Ù˘, ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÚÔ˜ ÙȘ οÌÂÚ˜, ÔÚÙÔηϛ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË, Ì ٷ ¯Ú˘Û¿ ÎÔ˘ÌÒÌ·Ù¿ Ù˘, ÙÔ ¿„ÔÁÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ¿ Ù˘, ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚fi Ù˘ ̇ıÔ, Ï¿Ê˘ÚÔ Î¿ÔÙ ÂÓfi˜ Á¿ÌÔ˘ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ·ÈÒÓÈÔ˜ Î·È ÙÒÚ· Û¤ÚÓÂÙ·È ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙ· ϷοÎÈ· Ù˘ E˘ÂÏ›‰ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÍÒ‰Èη, ‚ÚÈÛȤ˜ Î·È ‰È·˙‡ÁÈ· A•IOZH§EYTO CURRICULUM VITAE «Œ‚·Ï ̤ÛÔÓ ÁÈ· Ó· ÙË ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ANT1. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ ¤Î·Ó ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ K·Ó¿ÏÈ 29. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ٷ ÂÚÈÔ‰Èο “X¿È”, “ŸÓÔÌ·”, “¶›ÛÙ·”, “Go”. ŒÎ·Ó ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹. ¢Ô‡Ï„ Û ηӿÏÈ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓË Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÚˆÈÓ‹˜ ˙ÒÓ˘. ¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ AÓÓ›Ù·˜ ¶¿ÓÈ· ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ŒÎ·Ó ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ· Î·È ·fi ÙÔ K·Ó¿ÏÈ 5. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ T·ÙÈ¿Ó·. ™Â ¿ÏÏÔ Î·Ó¿ÏÈ ¤Î·Ó ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Á ηϿ...» (·fi ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi) ZËχÂȘ ·ÎfiÌ· ÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÛÔ˘ ËÚˆ›‰Â˜; ●


º∆π∞•∂ ª√À ∆∏ ª∂ƒ∞ (◊Úı·Ó ÛÙÔ e-mail Ì·˜)

¶ÔÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË; ¶ÔÈˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ; TÔ˘ MIXA§H T™INT™INH

¶¤ÌÙË 7/7, 9.00 .Ì.: H §¿Ô˘Ú· ÂÈ‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi King’s Cross ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. §›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿, ÙÔ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. OÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢‡Û˘ ‰È·ÌËÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÊÔÓÈÎfi. §¤Ó fiÙÈ «Ë ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È». Ÿ¯È ¿ÓÙˆ˜ Ë ˙ˆ‹ Ù˘ §¿Ô˘Ú·.

¯ÒÚ·. E›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ·fiÂÈÚ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. TÔ ÚÒÙÔ ÌÂÏfi‰Ú·Ì· fï˜ Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙË ÛÎËÓ‹ ›¯Â ı¤Ì· ÙÔÓ ·Ó·Ú·‚ÈÛÌfi. O §Â˘Îfi˜ O›ÎÔ˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ Ó’ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙȘ ¿ÚȘ ˆ˜ ηÌÔ˘ÊÏ·ÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·Ì·Ó¤‰Â˜.

¶¤ÌÙË 7/7, 9.30 .Ì.: O Ù˘ÊÒÓ·˜ NÙ¤ÓȘ ÍÂÛ¿ ÛÙËÓ KÔ‡‚·. EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, ÍËÏÒÓÂÈ (·fi ÛfiÓÙ·) Î·È Ù· Û˘ÚÌ·ÙÔϤÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ. ™ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Ë ¢‡ÛË Ê˘Ï·Î›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ù˘. OÈ ˙ËÌȤ˜ ÛÙË ‚¿ÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο MME ˆ˜ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi Û˘Ì‚¿Ó.

¶¤ÌÙË 7/7, 2.00 Ì.Ì.: TÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÈΛ ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÓËÛ› ™Ù·ÚÎ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·ÔχÛÂÈ ÙÔ˘˜ «ÚˆÙ¢ԢÛÈ¿ÓÔ˘˜» ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. TÔ ˙‡ÁÔ˜ ™¿ÓÙÂÚÛÔÓ Â›¯Â ÂÁηٷÛÙ·ı› ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì ÛÎÔfi Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ µÚÂÙ·ÓÔ‡˜... ·ÎÚ›Ù˜ ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÌÂÛ·›ˆÓ·. OÈ ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔÈ ·ÔχıËÎ·Ó ÂÂȉ‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. O ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÂÎÙfi˜ ÛÙË ÌÂıfiÚÈÔ ÙÔ˘ Hӈ̤ÓÔ˘ B·ÛÈÏ›Ԣ.

¶¤ÌÙË 7/7, 10.00 .Ì.: OÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ

ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›˙Ô˘Ó ÙȘ ÛοϘ Ù˘ ÓÂfiÙ¢ÎÙ˘ fiÂÚ·˜ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi. TÔ Ì¤Á·ÚÔ AÏ ÕÛ·ÓÙ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ï˘ÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ Û ·Ú·‚È΋

OÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙÔ›: O ¤Ó·˜ ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÙËÓ fiÂÚ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. O ¿ÏÏÔ˜ ˘ÈÔıÂÙ› ÙÔÓ Ù·ÏÈÌ·ÓÈÎfi ÛÎÔÙ·‰ÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ «·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ» ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ. OÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏËı˘ÛÌÔ›: ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÁˆÌÂÙÚÈο. TÔÓ °Î¤ÙÂ Î·È ÙÔÓ M·¯, ÙÔÓ B¿ÁÎÓÂÚ Î·È ÙÔÓ N›ÙÛ ÌÔÚ› οÔÙ ӷ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Â¯Ù› ¤Ó·˜ X›ÙÏÂÚ. AÎfiÌË Î·È Ô ÈÔ ÚÔËÁ̤ÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ˆ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙË ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ÏÔ˘ÛÙ¢ÙÈÎfi Ó· ÌÈÏ¿ ηÓ›˜ ÁÈ· «ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜» Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È. EÓÒÈÔÓ £ÂÔ‡ Î·È AÏÏ¿¯, Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Ì ÙÔÓ ·ÔÙÚfi·ÈÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ●

Afi ‰ˆ ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ;

ºø∆√: °π√À§∏ ∫√∫√ƒ∏

Clashes to ashes

¶¤ÌÙË 7/7, 4.00 Ì.Ì.: ŒÓ·˜ IÚ·ÎÈÓfi˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÂÏ› ÙÔ˘, ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ AÌÔ‡ °ÎÚ¿ÈÌ. ™ÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÚÔ˜ ÙË M¤Îη Î·È „Èı˘Ú›˙ÂÈ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·fi ÙÔ KÔÚ¿ÓÈ. E›Ó·È ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÂÈÊ·ÓÂȷο. K·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ ¢‡ÛË Î·È Ê·Ó·ÙÈÎfi IÛÏ¿Ì Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·Í›·˜. ¢È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈο (‚Ϥ ÊÔÓÈο) ̤۷. °È’ ·˘Ùfi fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ÂÈ fiÙÈ «Ë ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È», ¤ÊÙÂÈ Î·È ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È. °È·Ù› ˘Ô„È¿˙ÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë Âη٤ڈıÂÓ ‚›·.

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 9


¶√§π∆π∫∏

«H ˙ˆ‹ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÙÔ ÛοÎÈ» Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô BÂÓÈ·Ì›Ó ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˜. TÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈÔ˜ Î·È Ò˜ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·, ηıÒ˜ Î·È fiÙ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ó· ˘Ô¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ H «ÊÈÏÔÛÔÊ›·» ÙÔ˘ ·ÈÁÓ›Ô˘ Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙË. TÔ ÚÒÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÚÔηÏ› ÛˆÚ›· ÂfiÌÂÓˆÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ. O ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ·›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Ó ÙË Á¿Ù· Ì ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ, ÚÔ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ Ô ¯·Ì¤ÓÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ó‹ÌÔÚÔ˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. H ÊÚ¿ÛË «Û·¯ Ì·Ù» ÛÙ· ÂÚÛÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ «ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿». ™ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· οÌÂÚ· ·Ú·ÎÔÛηÎÈÛÙ¤˜. «TÔ ÛοÎÈ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹», ¤ÏÂÁÂ Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ «grand maitre» MfiÌÈ º›ÛÂÚ.

H ™∫∞∫π∂ƒ∞

TA ¢YO £ANA™IMA AMAPTHMATA TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H ÏÔ‡ıËÛ˘ ·Ó¿ 120 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. O ̤ÛÔ˜ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 250 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ·fi Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ì¿ÙÈ· Ô˘ Û·ÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. H MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·Ó›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ H¶A ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ŒÛÂÏÔÓ, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÂÈϤÁÂÈ Ì ϤÍÂȘÎÏÂȉȿ ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜, ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, Ù· Ú·‰ÈÔÛ‹Ì·Ù· ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› Î·È ÙÔ IÛÚ·‹Ï. OÈ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙÔ ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ ˘fiÁÂÈÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο ·Ôχو˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì fi,ÙÈ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÈÛÙ‡ÂÈ Ë ™ÎfiÙÏ·ÓÙ °È·ÚÓÙ. H ¯ÚÔÓÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎÚ‹ÍÂˆÓ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. OÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔÈ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·È Â›¯·Ó ÚÔ‚¿ÚÂÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ¿ÂÈÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ Û˘Ó¯‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Â·Ê‹ ̤ۈ ÎÈÓËÙÒÓ ‹ ÌÈ·˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜. H ÂÎÚËÎÙÈ΋ ‡ÏË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ‹Ù·Ó Ï·ÛÙÈÎfi, ÚÔÊ·ÓÒ˜ C4 ‹ οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ, Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ϤÔÓ ·ÓÙÔ‡ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜, Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· Ë ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È Ë ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Â›Û˘, ÂÓÒ Ë ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Û¯ÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. TÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›¯Â ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ‡ÏË, ÙËÓ Â›¯Â ·ÔıË·ÛÂÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ Â›¯Â ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÎÚÔÙËÙ¤˜. H «ÔÌ¿‰·» ›¯Â ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Û Ï‹ÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ËÛ˘¯›·. OÚÁ·ÓÒıËÎÂ Î·È Â¤ÏÂÍ 10 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. H ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· «ÛÙË̷ۛÙÔ˜» Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ ·ÓÙÈÍÔÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ¤ıÂÙ·Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. H «ÔÌ¿‰·» ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤‰Ú·Û Ì ¿ÓÂÛË Î¿Ùˆ ·fi ÙË Ì‡ÙË ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ Î·È ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. H «ÔÌ¿‰·» ›¯Â Î¿Ï˘„Ë Î·È ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Â›¯Â ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙË M. BÚÂÙ·Ó›· Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜. OÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ A˘Ù‹˜ MÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙÔ˜, ÔÈ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ Û ÁˆÛÙ·ÙÈ΋ ÙÚԯȿ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ¯·Ì¿ÚÈ. TÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙfiÛË ÂÈ̤ÏÂÈ· ¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ H¶A Î·È ÙÔ˘ Hӈ̤ÓÔ˘ B·ÛÈÏ›Ԣ, ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛÂ. H ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ «ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Î·È ÙË MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·Ó›· ÛÙÔ Iڿλ ·¤Ù˘¯Â. H ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ·ÏÒ˜ «Â·Ó¤ÊÂÚ» ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ¢‡Û˘. TÔ «¿ÓÔÈÁÌ·» ÙÔ˘ TfiÓÈ MÏÂÚ ÛÙË ÛηÎȤڷ ı‡ÌÈ˙ Ôχ ·˘Ùfi ÙÔ... T˙ÈÔ‡ÎÔ ¶È¿ÓÔ ÙÔ˘ T˙ȷΛÓÔ °ÎÚ¤ÎÔ. TÔ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ °Î¤ÙÈÁÎÂÓ Î·È Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 1474. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó Ó· ˘ÓˆÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. TÔ ÛοÎÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¿ÛÎËÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· IÓ‰›· Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›·. H ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ·ÈÁÓ›Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙË B·‚˘ÏˆÓ›·, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ MÂÛÔÔÙ·Ì›·˜, ÛÙÔ ¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ E˘ÊÚ¿ÙË, fiÔ˘ ÔÈ ÂÚ‡ÛÙÚȘ ÙˆÓ ÙÂıˆÚ·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ÕÌÚ··Ì˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ù· K¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÙˆÓ BÚÂÙ·ÓÒÓ ÎfiÏÏËÛ·Ó ÛÙÔ πÚ¿Î. OÈ ÕÚ·‚˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Ù¿‚ÏÈ ÁÈ·Ù› ¯·›ÚÔÓÙ·È ÙÔÓ Ù˙fiÁÔ. OÈ MÂÛÔÔÙ¿ÌÈÔÈ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Î·È ¿ÚÈÛÙÔÈ

ŸÙ·Ó Ô K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜ Â¤ÏÂÍ ÙÔ ı˘ÚÂfi ÙÔ˘, ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙÔÓ ·ÂÙfi Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË Î·È ·fi Ù· Ó‡¯È· ÙÔ˘ Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È ¤Ó· Ê›‰È. O K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜ ÁÓÒÚÈ˙Â, ·Ó Î·È ¿ÍÂÛÙÔ˜ –Î·È Èı·Ófiٷٷ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Â¤ÏÂÍ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı˘ÚÂfi–, ˆ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ Ê›‰È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË °ÓÒÛË, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ™ÔÊ›·. A·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ °ÓÒÛ˘ Î·È ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ó· ηٷÛ·Ú¿ÍÂÈ Ì ÙÔ Ú¿ÌÊÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Ê›‰È, Ô ºÚ¿ÁÎÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ ¿ÓÔÈÍ ‰È¿Ï·Ù· ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜. ¢‡Ô «Ù¤Ú·Ù·» Í¤Ê˘Á·Ó. TÔ ¤Ó· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ù˘ AÏËÛÙ›·˜. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù˘ AÏ·˙ÔÓ›·˜. ¶·È‰› ÙÔ˘˜ Ë AÛ˘‰ÔÛ›·. T· ÙÚ›· «A». OÈ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÔÙ¤ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô‡Ù Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. ¶·È‰È¿ ÙÔ˘ K·ÚÙ¤ÛÈÔ˘, ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔÈ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ™ÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹ Ë ‚·ÛÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Â›Ó·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. ™ÙË ¢‡ÛË ÙÔ ‰fiÁÌ· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. OÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Î·È ÔÈ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ η٤ÏËÍ·Ó ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ fiÙÈ Ë AÏ K¿ÈÓÙ· Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· «È‰ÂÔÏfiÁËÌ·»..., ÌÈ· Ù·Ì¤Ï·, ¤Ó· ÛÏfiÁÎ·Ó Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÈÎÂÈÔÔÈËı›. H AÏ K¿ÈÓÙ·, ηٿ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô‡Ù ÂÈÙÂÏ›Ô. E›Ó·È οÙÈ Û·Ó «È‰¤·», Û·Ó ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿, Û·Ó ¤Ó· «Ê¿ÓÙ·ÛÌ·» Ô˘ Ï·Ó¿Ù·È, Û·Ó ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·, fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ·ÏÈÔ›, Ù˘ Ï¿ÌÈ·˜. OÈ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·Ù¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ Ë «ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋» Ù˘ ÈÛÏ·ÌÈ΋˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù‹˜ ·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂÔ‡ ÂΉ›ÎËÛ˘, ¤ÓÓÔÈ· ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÈ΋ ÌÂÓ ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘ÚË, Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ ÙȘ Ì¿˙˜ ÛÙË BfiÚÂÈ·

AÊÚÈ΋ Î·È ÛÙË M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹. YÔÌÔÓ‹ Î·È ÂΉ›ÎËÛË. ™ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, Ë ¢‡ÛË ·ÓÙÈ·Ú·Ù¿ÛÛÂÈ ÙËÓ AÏËÛÙ›· ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ù˘ AÚ·‚›·˜ ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·, ÙËÓ E˘ÚÒË, ÙËÓ K›Ó·, ÙËÓ IÓ‰›·, ÙÔÓ ∆Ú›ÙÔ KfiÛÌÔ, Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. H ·fiÏ˘ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ AÏ·˙ÔÓ›·˜. O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ AÛ˘‰ÔÛ›· ÛÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. H ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·Ó›Û¯˘ÚË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ÂÈ˙ËÙ¿ ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˜ χÛÂȘ. H Ó¤· ȉÂÔÏËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ËÁÂÌfiÓ· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÓÂÔÛ˘ÓÙËÚËÙÈÛÌÔ‡ ¤ÂÈÙ· ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ «ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ», ÙÔ˘ X¿ÓÙÈÁÎÙÔÓ ‰ËÏ·‰‹, Â›Ó·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ë AÌÂÚÈ΋, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ IÛÏ¿Ì Î˘Ú›·Ú¯Ô ¯ıÚfi. O X¿ÓÙÈÁÎÙÔÓ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ù˘ ·ÁÏÔÛ·ÍÔÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â› ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ «·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁ‹Ì·ÙÔ˜. TÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ X¿ÓÙÈÁÎÙÔÓ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÂϤÙËÛ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ – «Ô ÛˆÛÙfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ Ì¿¯Â˜ ÚÈÓ ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ». O ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÔϤÌËÛ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙË °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, ÛÙË ™ÔÌ·Ï›·, ÛÙÔ AÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ·ÁÓÔÒÓÙ·˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÏfiÁˆ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, fiÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì·¯ÒÓ ·ÏÏ¿ Ì›·˜ ΛÓËÛ˘, ÂΛӢ ÙÔ˘ «Û·¯ Ì·Ù». OÈ EÁÁϤ˙ÔÈ Î·È ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙË N¤· YfiÚÎË, ÛÙË M·‰Ú›ÙË Î·È ÛÙË MfiÛ¯·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÛÒÊÚÔÓ˜ E˘Úˆ·›ÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ Ë PÒÌË, ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ, Ë BȤÓÓË Â›Ó·È ·ÓÔ¯‡ÚˆÙ˜ fiÏÂȘ. H ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ AÏËÛÙ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚‹Ì· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ AÛ˘‰ÔÛ›·˜, Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË ÛÙÔÓ °’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, Ì ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ ÙËÓ KÂÓÙÚÈ΋ AÛ›·, ÙË MÂÛÔÔÙ·Ì›·, ÙËÓ IÓ‰ÔÓËÛ›·, ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ. O Êfi‚Ô˜ Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ AÏ·˙ÔÓ›·˜ ‰ÂÓ Ê˘Ï¿ÂÈ Ù· ¤ÚËÌ·. AÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù· ÂÎı¤ÙÂÈ... ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡. AÓ Â›Û·È Ï›ÁÔ ÛÎÔ˘Úfi¯ÚˆÌÔ˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Û‹ÌÂÚ·, ‰¤¯ÂÛ·È ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ ∞ÁÁÏÔÛ·ÍfiÓˆÓ ÁÈ·Ù› Û ıˆÚÔ‡Ó ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÌËÙÚfiÔÏ˘ ‹Ù·Ó ∂ÏÏËÓÔ·ÚÈÔÈ, ∂‚Ú·›ÔÈ, ÕÚ·‚˜ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ›, πÓ‰Ô› Î·È ∂ÁÁϤ˙ÔÈ. O TfiÓÈ MÏÂÚ ÌÔÚ› Ó· ΤډÈÛ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ ¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÁÈ·Ù› ›ÛÙ„ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∞


TÔ˘ °ƒ. N. µ∞§§π∞¡∞∆√À

ME •ENA KO§§YBA TÔ˘ ¢HMHTPH ºY™™A (dimitrisfyssas@in.gr) ¢È·‚¿˙ˆ fiÙÈ ÙÔ KKE, Ô ™YN Î·È Ô §AO™ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÂÂȉ‹ Ù· ηӿÏÈ· ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È «·›˙Ô˘Ó» ÌfiÓÔ Ù· «‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·». ™˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı·, ÙÔ EıÓÈÎfi P·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (EP™) ›Ûˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÙË ÌË «·Ó·ÏÔÁÈ΋» ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ «ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ» ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛˆÓ. TÒÚ·, ‚ϤÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ÓÔ‹ÌÔÓ ÎÔÈÓfi ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ› ÙËÓ È‰¤· ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ˆ˜ ÔÚı‹ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, Ì·›Óˆ ÛÙË Ì¤ÛË ÂÁÒ Ô Î·Îfi˜: ‰È·ÊˆÓ›·, Ù¯ÓÈ΋ ÔÈÓ‹, ¤ÓÛÙ·ÛË, Ù¿ÈÌ ¿Ô˘Ù Î·È casus belli! §ÔÈfiÓ, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋: ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. T· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Âȉ‹ÛÂȘ: ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. AÏÏ¿ ÙÔ ·Ó, ÙÔ ÔȘ, ÙÔ fiÛ˜ Î·È ÙÔ ÔÈ·˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Âȉ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ô‡Ù ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ô‡Ù ÙÔ EP™: ÙÔ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ù· ηӿÏÈ·, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘. TÔ KKE, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ÙÔÓ 902 TV. MÔÚ› Ó· ÙÔÓ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ, Ó· ÙÔÓ ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ, Ó· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÊÙÂÚ¿ Î·È ÎÔ˘‰Ô˘Ó¿ÎÈ·, Ó· ÎÏËÚÒÓÂÈ ÊÚ·¤‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ ‹ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› fï˜ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ ÙÔÓ ∞¡∆1, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, Ó· «·›˙ÂÈ» KKE. °È·Ù›; °È·Ù› Ô ∞¡∆1 Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· οÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. °È·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË (fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ EPT, NET Î·È ET3 – ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ‚ÔÏÂ̤Ó˜ Î·È Î·ÎÔÌ·ıË̤Ó˜). °È·Ù› Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ ÙËÏÂı¤·ÛË, ¿Ú· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·. MÔÚ› ÏÔÈfiÓ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÈ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÈ fi¯È ÔÏÈÙÈ΋ ›‰ËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ – ı· ÎÚÈı› ·fi ÙÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜ ÙÔ˘.

AÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, Ô‡Ù ÙÔ KKE ı· «¤·È˙» ÔÙ¤ N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘. O‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ÙÔ TËÏÂ-ÕÛÙ˘, ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ §AO™, ı· «·›ÍÂÈ» ÔÙ¤ ¶A™OK. E›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ú¿ÏÔÁÔ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÎfiÌÌ· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi (Ì ¯·ÌËÏ‹ ‰È›ۉ˘ÛË Î·È ÔÈfiÙËÙ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜) Î·È Û˘Ó¿Ì· Ó’ ··ÈÙ› ·‡ÍËÛË Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. K·È ·Ó ÙÔ Mega, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, «·›ÍÂÈ» Ôχ Ù· ·Ú·ÔÓÔ‡ÌÂÓ· «ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù·», ¯¿ÛÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘, ÔÈÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ; TÔ EP™, Ë ¶··Ú‹Á·, Ô AÏ·‚¿ÓÔ˜, Ô K·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘; E‡ÎÔϘ ÔÈ Îˉ›˜ Ì ͤӷ ÎfiÏÏ˘‚·. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. AÎfiÌË Î·È ·Ó ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ fiÏ· Ù· ηӿÏÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó «·Ó·ÏÔÁÈο» Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÚˆÙ¿ˆ: ¶ÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi ı· ÏËÊı› ˘fi„Ë, ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ‹ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ; T˘ BÔ˘Ï‹˜ ‹ Ù˘ E˘Úˆ‚Ô˘Ï‹˜ (.¯. Ô §AO™ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ E˘Úˆ‚Ô˘Ï‹); ◊ Ì‹ˆ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ; K·È ÁÈ·Ù› Ó· ÌË «‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È» ¯ÚfiÓÔ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ‹Ú·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤‚Á·Ï·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ (ŒÓˆÛË KÂÓÙÚÒˆÓ, O˘Ú¿ÓÈÔ TfiÍÔ ÎÙÏ.); K·È ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ «ÂÎÚÔÛÒËÛË» ÁÈ· Ù· ÏÂ˘Î¿ Î·È Ù· ¿Î˘Ú·; K·È ÁÈ·Ù› Ë «·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·» Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·; N· ıÂÛÈÛÙ›, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË, Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. N· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ TV Magic ÙÔ˘ KfiÎηÏË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ M·ÏÂ˙¿ÓÈ, Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ Star ÙÔ˘ B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ÙȘ Ӥ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡. T¤ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿ Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂȉÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ηӿÏÈ·; °È·Ù› fi¯È Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜; A˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›ÓÙÈ·, ‰ÂÓ Ù· Á¤ÓÓËÛ ̷ÓԇϷ; °È· Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙËÓ «A˘Á‹» ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ XÚ˘Û‹˜ A˘Á‹˜ ‹ ÛÙÔÓ «PÈ˙ÔÛ¿ÛÙË» Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘... °È· Ó· ÛÔ‚·Ú¢Ùԇ̠ϛÁÔ, ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁ· Ú¿ÁÌ·Ù·. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ (˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ) Â›Ó·È Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ÔÈÎÔÓÔÌ›·. A˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ηӿÏÈ· Î·È ÁÈ· Ù· Ì›ÓÙÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. AÓ Î¿ÔÈ·

AKATA§§H§O AÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û¯fiÏÈÔ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·‰È·ÊÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ «who fucks whom», Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Gay Pride ÛÙËÓ Aı‹Ó·! Zԇ̠۠ÌÈ· ·ÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, ÌÈ·˜ Î·È Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÔÈ ·fiÂÈÚ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ¿ÏÏ·! E‰Ò, ÂÓÓÔ›ٷÈ, ›̷ÛÙ ÂχıÂÚÔÈ Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ÙȘ ȉ¤Â˜ Ì·˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÂÓÒÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÛÎÔfi Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ì ÂÌ›˜, Î·È Ô˘‰Â›˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÔÏϤ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Ë EÏÏ¿‰· Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜. ŸÌˆ˜, ·Ó ηÓ›˜ οÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (Î·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ ·fi ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙÔ ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜, ‹ Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÙÈ ÚÔÛÔÈԇ̷ÛÙ fiÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ), ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ (Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÙ ÌÔ˘ ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË Ì ‚¿ÛË Ù·

ÎfiÌÌ·Ù· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·‰ÈÎÔ‡ÓÙ·È, ·˜ οÓÔ˘Ó ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‹ ·˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ – Î·È ·˜ Ï·Û¿ÚÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓ. M ‰Èο ÙÔ˘˜ ÏÂÊÙ¿ fï˜, fi¯È ÌÂ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, fi¯È fiˆ˜ Ô NÙ¿ÓÈ ÓÙ B›ÙÔ ÛÙÔ «Other Peoples’ Money». A˜ ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÒÛÙ ӷ «˘Ô¯ÚÂÒÛÔ˘Ó» Ù· ηο ηӿÏÈ· Ó· ÌËÓ ÙËÓ ·ÁÓÔÔ‡Ó Î·È Ó· ÙË ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ˆ˜ ›‰ËÛË. H ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ «ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ», ÂȉÈο Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ó¿ÏÈ·, ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÈËÛÔ˘›ÙÈÎË Î·È ˘ÔÎÚÈÙÈ΋. K·È οÙÈ ·ÎfiÌË: ∞Ó fiÏÔÈ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·, ÙfiÙ ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ÛÙ›ÁÌ· οı ÛÙ·ıÌÔ‡ (·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ), ÂÓÒ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ: οı ÛÙ·ıÌfi˜, οı ̛ÓÙÈ· Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ, Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fi,ÙÈ Î·È fiˆ˜ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ÒÛÙ ӷ ¯Ù›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙfi ÚÔÊ›Ï – Î·È ÔÈ ÙËÏÂı·٤˜ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘˜.

·ÚÈıÌËÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ) fiÙÈ: EηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ̤ÙÔÈÎÔÈ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·Ù› Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· Ú¿ÍÂÈ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È. XÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ·Ù› οÔÈÔ˜ ÓÙ·‚·Ù˙‹˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë Ô˘Û›· Ô˘ ›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË (ÂÓÒ ¿ÏϘ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È ÓfiÌÈ̘ Î·È ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È!) H ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ¿ÏϘ ıÚËÛΛ˜ Â›Ó·È ·›ÚÂÛË Ì ÛfiÓÛÔÚ· ÙÔ Û·Ù·Ó¿. H ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÂıÓÈΤ˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÚÔ‰ÔÛ›·, Ë ·ÓÙ›ÚÚËÛË Û˘Ó›‰ËÛ˘ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ·ÙÂÏ›ˆÙ˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜, ÔÈ ∆ÛÈÁÁ¿ÓÔÈ Â›Ó·È Ôϛ٘ ÙÚ›Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÔÈ ·Ó¿ËÚÔÈ Â›Ó·È ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÔÈ ÏÂÛ‚›Â˜ Î·È ÔÈ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ï‡˘ Î·È Ôχ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ fiÓÔ˘. XÈÏÈ¿‰Â˜ Á˘Ó·›Î˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈο ÂÚˆÙÈΤ˜ ÛÎÏ¿‚˜ ÔÏÏÒÓ ¡ÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ, ÂÓÒ ÓfiÌÈÌ· ÂΉȉfiÌÂÓ˜ ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó. AÔÚÒ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂοı·ÚË Ì·ÙÈ¿, ‹Û˘¯Ë Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ·ÔÓ¤Ô˘Ó ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο! O ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ¿„ÂÈ Ó· ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙÔ who fucks whom Î·È Ó· ‰ÈÂÚˆÙËı› ʈӷ¯Ù¿: who fucks me! ●

Y°.: E, Ê›ÏÂ, ͤ¯·Û˜ ÙÔ EP™! A, Ó·È, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ EP™. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ϤÔ˘Ó fiÏ· Ù· ηӿÏÈ· Î·È Ó’ ·ÎÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ¿ÓÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ... ¯ÚfiÓÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. TÔ EP™ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Â›Û˘ Ì ٷ «ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜» (ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ µ·ÛÈÎfi ª¤ÙÔ¯Ô, ÓÙÂ, ·ÈˆÓ›· ÙÔ˘ Ë ÌÓ‹ÌË), ÙÔ ÊÈÏ› ÙÔ˘ ¶··Î·ÏÈ¿ÙË Î·È ¿ÏÏ· ˯ËÚ¿ ·ÚfiÌÔÈ·. §ÔÈfiÓ, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜), Ô AÛÙÈÎfi˜ Î·È ¶ÔÈÓÈÎfi˜ KÒ‰Èη˜, Ë AÚ¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·‰fiÛˆÓ, ·Ó ηÓ›˜ ıˆÚ› fiÙÈ ı›¯ÙËÎÂ) ·ÚÎÔ‡Ó Î·È ·Ú··ÚÎÔ‡Ó. TÔ EP™ Â›Ó·È ¤Ó· ¿¯ÚËÛÙÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ηٷÛ··ÛÌ·. H ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›ٷÈ. E›Ó·È Û·Ó ÙË ÛΈÏËÎÔÂȉ‹ ·fiÊ˘ÛË: ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ô‡Ù ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ ÙȘ ÛΈÏËÎÔÂȉ›Ùȉ˜. ∞

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 11


TECHIE CHAN

¶√§π∆π∫∏

∆Ô˘ ™∆∞£∏ ™∆∞™π¡√À (techiechan@tellas.gr)

∂ƒ°√ ∆√À °π√À°∫√™§∞µ√À VLADIMIR VELICKOVIC, ∫√ƒªπ∞ , 1998

∆Ô Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘Ó¤Ù·Í ÔÌ¿‰· ÔÏÈÙÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

¢E∫∞ ÃO¡π∞ ∞¶O ∆∏ ª∂°A§∏ ™º∞°H ∆∏™ ™ƒ∂ª¶ƒ∂¡π∆™∞ ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ 11 IÔ˘Ï›Ô˘ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Ì·˙È΋ ÛÊ·Á‹ 8.000 ·Ì¿¯ˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÛÙË ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ MÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ Î·È ÔÈ ÂÁοıÂÙÔ› ÙÔ˘ ÛÙË BÔÛÓ›·, MÏ¿ÓÙÈÙ˜ Î·È K¿Ú·Ù˙ÈÙ˜. H ÛÊ·Á‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË, ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ¿ÏϘ (BÔ‡ÎÔ‚·Ú, °ÎfiÚ·˙ÓÙ ÎÙÏ.), ηıÒ˜ Î·È Ë Ôχ¯ÚÔÓË ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ™·Ú¿Á‚Ô, Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ 11.000 ÓÂÎÚÔ‡˜. KÚÔ¿Ù˜ Î·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ‰È¤Ú·Í·Ó Â›Û˘ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÏfiÁÔ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÔÈÓÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ X¿Á˘. ŸÌˆ˜ Ë ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ Ù˘ ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ·, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÓ „˘¯ÚÒ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂıÓÔοı·ÚÛË, ÙËÓ ÔÔ›· Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ·¤ÙÚ„ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÂÈÏËÌ̤ÓË ˘fiÛ¯ÂÛ‹ Ù˘ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÊÚ›ÎË Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ÙË

‰È¤Ú·ÍÂ. «H ÙÚ·Áˆ‰›· Ù˘ ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ· ı· Ì·˜ ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·. OÈ Â˘ı‡Ó˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. M ٷ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù¿ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ·ÔÙ‡¯·Ì ӷ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ·, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÛÂÚ‚ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ», ‰‹ÏˆÛÂ Ô °.°. ÙÔ˘ OHE KfiÊÈ AÓ¿Ó. «Ÿ,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙË ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ· Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹. NÙÚÔ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË fiÏˆÓ ÙˆÓ E˘Úˆ·›ˆÓ», ›¯Â ÂÈ Ô ÙfiÙ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ KÔÌÈÛÈfiÓ Z·Î NÙÂÏfiÚ. H ÔÏÏ·Ó‰È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¿ÊËÛ·Ó ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ‰ËÌ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ·Ì¿¯Ô˘˜ Ù˘ ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ·, ·Ú·ÈÙ‹ıËΠÙÔ 2002. AÏÏ¿, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ·˘ÙÔ‡˜, Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË, Â‰Ò Ì·˜ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ·Ó Î·È Ì·˜ ÂÓ¤Ù·Í·Ó ¿ÎÚÈÙ· Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ̤وÔ Ì ÙÔ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ MÈÏfiÛ‚ÈÙ˜. M ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ OÚıÔ‰ÔÍ›·, ÙËÓ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË ÂÏÏËÓÔÛÂÚ‚È΋ ÊÈÏ›· Î·È ÙÔÓ ‰‹ıÂÓ «·ÓÙÈÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi». K·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. ŒÏÏËÓ˜ «ÂıÂÏÔÓÙ¤˜» (ÔÈ ÂÒÓ˘Ì˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı›) ÔϤÌËÛ·Ó ÛÙË BÔÛÓ›· Ì ÙÔÓ K¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ Î·È ÙÔÓ MÏ¿ÓÙÈÙ˜ Î·È –·ÙÈÌ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙË– ‡„ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ÛÙË ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ· ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÊ·Á‹˜. H ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È Û˘ÁÁÓÒÌË Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ 8.000 ÛÊ·ÁÈ·Ûı¤ÓÙˆÓ Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ŒÏÏËÓ˜ «ÂıÂÏÔÓÙ¤˜» Û˘Ó¤Ú·Í·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÁÎÏËÌ· Î·È ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ›-¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÏÂÍ·Ó. TÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂ. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó 163 ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ôϛ٘, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÓÙ ÔÏÈÙÈÎÔ›. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË manvas@otenet.gr ●

∂ÏÏËÓÈÎfi ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi µÈ‚ÏÈÔˆÏ›Ô

... Î·È ¿Ú ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ !!!

Petvet.gr

Petvet.com

the only link you need to get you to information about pets and petvets

12 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

H ∞¡∞∆√ªπ∞ ∆∏™ ∞¶√æ∏™ °È·ÙÚ¤ ÌÔ˘, Â›Ì·È Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ‹ıÂÏ· Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ˜ Û¯ÂÙÈο. O ¤ÌÔÚÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È fï˜ › ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÚÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Ù· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ì οÔÈ· ¿ÏÏ·...

K·È ÂÁÒ ÌÂÙ¿ ¤ÌÂÈÓ· Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi. ¢ÈfiÙÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔ x Ì ÙÔ x Û ¿ÏÏË Ì¿Úη ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ x+3. K·È ÛÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Ó· ÎÔÛÙÔ˘Ì¿ÎÈ, Î·È Ù· Ó‡ڷ ÙÛ·Ù¿ÏÈ·. ™ÙÔ ÙËϤʈÓÔ: «MÔ˘ ›·Ó Ó· ‚¿Ïˆ ÙËÓ Ù¿‰Â οÚÙ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿ÏÏË». «M· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ motherboard». «A, Ó·È, ÌÔ˘ ›·Ó Ó· ·ÏϿ͈ Î·È ÙÔ motherboard». AÁ·ËÙ¤ ÌÔ˘ ¤ÌÔÚ·, ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜ Î·È ÚÔÛ·ı›˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÛÂȘ ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ οÙÛÂÈ Î·È ÂÛ¤Ó· ηӤӷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ˆ˜ ¤ÙÛÈ ¯¿ÓÂȘ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜; ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· οÓÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÛÔ˘ Ó· ÌË Û ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È; EÂȉ‹ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ¤¯ÂÈ Â·Ó·ÏË-

Êı› ‰˘Ô ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ÂÍËÁԇ̷È: ŸÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜ Î·È fi¯È Ì ‚¿ÛË ÙÔ‡ ÙÈ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ÕÚ· –Î·È Ì ÙÔ Û˘Ì¿ıÈÔ ‰ËÏ·‰‹– ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ¯Ú‹ÛÙ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ı· ‚ÚÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÔ‡ÂÚ ÓÙÔ‡ÂÚ motherboard Ì PCIX Î·È Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘. £· ‚ÚÂÈ ·ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙË ÛÔ‡ÂÚ Î¿ÚÙ· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ, ÁÈ·Ù› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ·È¯Ó›‰È·. AÓÙ›ıÂÙ·, ı· ÂÎÙÈÌÔ‡Û ¤Ó· ηÏfi ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ı· ̤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÔÏϤ˜ ÒÚ˜, ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÊÙËÓÈ¿ÚÈÎÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂȘ, ·ÊÔ‡ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÎÏ·Ì Î·È ‰ÂÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. N· ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÏÔÈfiÓ, ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÌÔ˘, fiÙ·Ó Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÂÂȉ‹ ÙÔ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È «·ÏÈfi», Û «¤ÏÏÂÈ„Ë» ‹ «‰ÂÓ ÙÔ ÚÔÙÈÌ¿Ì È·». ∫·È ÌË Ì·Û¿Ù fiÙ·Ó Û·˜ ϤÓ fiÙÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ı· ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ·. T›ÔÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi Û‹ÌÂÚ·. T· 3 GHz ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ٷ 3,5 ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ. K·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÂΛӷ Ù· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ϤÁ·ÌÂ, ı· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÏÈ¿. OÈ Celeron300A Î·È ÔÈ Pentium2 500 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ· Ù˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·. E‰Ò Î·È Î·ÈÚfi fï˜ Û·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÏÈÔ› Î·È ·ÚÁÔ›. Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·Ó¿Ú¯·ÈË ÎÈÓ¤˙ÈÎË ·ÚÔÈÌ›· Ô˘ ϤÂÈ «Opinions are like assholes. Everybody’s got one». A˘Ùfi ÙÔ ÛÔÊfi ÚËÙfi ÂÍËÁ› ÙË ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. OfiÙ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ٷ mail ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ Î·Ï‹ Â›Ó·È Ë PCIX ‹ fiÛÔ ÛËÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó Ù· 3,5 ∆Hz, Ó· Û·˜ ˆ ÁÈ· Ó· Û·˜ ηıËÛ˘¯¿Ûˆ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛË ÛËÌ·Û›· fiÛË ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÙÂ. ¢ÂÓ ı· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÔ˘Ì ‰Ò. A˘Ùfi fï˜ Ô˘ Ì ‚Á¿˙ÂÈ ¤Íˆ ·fi Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÌfiÚˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ó· Ô˘Ï¿Ó Ferrari Û ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ Ô˘ ˙ËÙ¿Ó ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ı˘ÚÔ Î·ÚfiÙÛÈ Ï·˚΋˜. K·È ÂÎÛηÊ›˜ Caterpillar Û 12¯ÚÔÓ· Ô˘ ˙ËÙ¿Ó ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ Î·È ÊÙ˘·Ú¿ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÌÔ. ∞


14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 13


I™TOPI∞ ¶O§H™

TÔ˘ °IøP°OY ¶ANO¶OY§OY (gpano1@otenet.gr)

A˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ

straight ÁÈ· ÙÔ˘˜

gay Á¿ÌÔ˘˜ E‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÔÈ ÁÎ¤È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Ù˙›ÓÈ ·fi ÙÔ Ï˘¯Ó¿ÚÈ. N· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ı˘Ìfi, ÙËÓ ÔÚÁ‹, ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ηٷÈÂṲ̂ÓÔ ÙÔ‡˜ ¤Î·Ó Â› ·ÈÒÓ˜ Ó· Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ›, ÚˆÙÔfiÚÔÈ, ·Ó‹Û˘¯ÔÈ, ÓÂ˘ÚˆÙÈÎÔ› Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜. TÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó. TÔ Ù˙›ÓÈ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ Ï˘¯Ó¿ÚÈ Î·È ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÙÂÓÙ˙ÂÚ¤ Ô˘ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó. AÓ ·˘Ùfi ‹ıÂÏ·Ó, ÂÓÙ¿ÍÂÈ. AÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ Í¯ӿÓ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ӷ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú Ì ÈÂÚ‹ Ì·Ó›· ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó, Ô ‰È¿‚ÔÏÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÓ Û ËÛ˘¯›· ̤¯ÚÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ÙÒÚ· Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ԉ›ÍÂÈ Ù›ÔÙ·. H ηٷ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÎ¤È Û·Ó ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ¿Ó ·ÓÙÔ‡. H «·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË» ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Û·Ó ‚›˙· ÁÈ· ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ – Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘. MÈ· ÌÔ›Ú· ‰ËÏ·‰‹ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË. O Á¿ÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÁÎ¤È ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÛ›ÛÙÈ· ÛËÌ·›· Ù˘.

M ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Gay Liberation Front Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÏÏ·Í·Ó. K·È ÔÈ ÁÎ¤È Ì¤Û· Û ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ¤ÌÔÈ·˙·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ Î·È Ì›ÏÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. O ÏfiÁÔ˜ ·Ïfi˜. ¶·Ú¿ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÎÔ˘ȉÔÓÙÂÓÂΤ‰Â˜ ÁÈ· Ù· ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· ¤ÚÈ¯Ó·Ó Ù· Ù›¯Ë, ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÙÂÏÈο ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÁΤÙÔ. K·È ÂÓÒ ÔÈ Ì·‡ÚÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ηٿ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ, ÔÈ ÁΤÈ, ·ÓÙ› Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·ÓÙÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ ÛÙÔϤ˜, ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓÈ΋ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÊÙˆ¯¤˜ ¯ÒÚ˜, ¤ÁÈÓ ¤Ó· Ì·˙› Ù˘. ∞fi ÂΛÓË ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 fiÏ· Ù· ıËÏ˘Î¿ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÁÎ¤È ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Î·È fiÏ· Ù· ·ÚÛÂÓÈο ·¤ÎÙËÛ·Ó KÈÓÁÎ KÔÓÁÎ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. Afi ÂΛÓË ÙË ‰ÂηÂÙ›· Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ 14 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊËÛË ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi COLORS

™Â ÔÈÔ ÁΤÙÔ ·Ó‹ÎÂȘ;

¿Ú¯ÈÛ ӷ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi ¯ˆÚ›˜ ·ÏÂÍ›ÙˆÙÔ, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ó·‰›Ú fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. E›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ë ıËÏ˘Î‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ŸÙ·Ó ‚Á¿˙ÂȘ ÙËÓ ÔÚÁ‹, ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ÙÔ ı˘Ìfi ·fi ÙÔ Î‡ÙÙ·Úfi ÛÔ˘ ÙÈ ÛÔ˘ ̤ÓÂÈ; M›· ̤ڷ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ ÛÙÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ô˘ ϤÁÂÙ·È H̤ڷ OÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏ˘ YÂÚËÊ¿-

ÓÈ·˜ (!!!), ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂÎÙÔÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÁÎ¤È ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ ÁÎ¤È ıˆÚÔ‡Ó ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÁΤÙÔ Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë «Wall Street Journal» Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ¯ÒÚ˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÔ¯‹ ÛÙËÓ

ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·. AÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ó· ˙ÂȘ Û ÁΤÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÁΤÈ, ÙfiÙ ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌfiÓÈÌË ÁÎ¤È ÔÓ›ڈÍË. ŒÙÛÈ Â›Ó·È; Gay Á¿ÌÔ˜: H ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì·Ó·ÓfiÊÏÔ˘‰·

°¿ÌÔ˜. ™·Ó Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Â›Ó·È ÏÈÒÌ·, ÙÔ ÔÙfi ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·›˙ÂÈ ·Ë‰›Â˜ ηÈ


Ù· Ù·Û¿ÎÈ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·ÔÙÛ›Á·Ú·. The ηχÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì·˜ fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù·ÛÙÚ¤party is over. KÈ fï˜ ÙÒÚ· ÔÈ ÁΤÈ, Ì ›ÛÌ· ÊÂÈ ÙÔ Ê·Ó Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì Ì ¿ÏÎ·È ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ıÔÏÔ- ÏÔ˘˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›Û˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ Û·ÛÙÈÎfi Á›·, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÔ˘Ó Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ-ÎÚÂÌ¿Ï·. M ÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ Ó· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó Î¿ı ¯Úfi- Ú¿ÁÌ· ÁÈ· ¤Ó· ·È‰› ·fi ÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÓÔ Ù· ‰È·˙‡ÁÈ· Û Ӥ· ÚÂÎfiÚ Î·È ÙÔ ËÏÈÎÈ·Îfi «Ì¿ÙÈ» Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘Ó¯Ҙ. TÔ Ó· fiÚÈÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ÔÈ Á¿- ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ ¤Ó· ·È‰› ‰ÂÓ ÂÍ-·ÓıÚˆ›˙ÂÈ, ÌÔÈ ÌÂٷ͇ ÂÙÂÚÔÊ˘ÏÔÊ›ÏˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›- fiˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ Ë ÚÔ·Á¿Ó‰·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂ˙Ô˘Ó ··ÓˆÙ¿ ¶ÂÚÏ X¿ÚÌÔÚ, ÂÓÒ Ë Û˘Ó¤- Ù· ·-·ÓıÚˆ›˙ÂÈ. AÓ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ ·˘ÙÔ› ¯ÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ‡ÚÚÂÈÔ Ó›ÎË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. K·È ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÂÈıÂÙÈ΋ Î·È ÂÁˆÈÛÙÈ΋, ÙÔ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô˘ ÔÈ ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ·ÌÊÈ- Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÂȘ ¤Ó· ·È‰› ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Û‚ËÙÔ‡Ó ÙÔ Á¿ÌÔ ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ··- Â›Û·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜, ‰ÂÓ Â›Û·È ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÍÈÒÓÔ˘Ó ÎÈfiÏ·˜. MÔÚ› Ó· ηÙËÁÔÚËıÒ Î·È fiÙÈ, ΢ڛˆ˜, Â›Û·È ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÙ‹˜ – ¿Ú· ·ÁÈ· ΢ÓÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ͤڈ fiÙÈ, fiÙ·Ó Â›Û·È Ìfi- Ô‰ÔÌ›˜ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË ÛÔ˘. ™·ÓÔ˜ ÛÔ˘, ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›Û·È OÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜, ÊÒ˜ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ·È·ÏÏ¿ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÌfiÓÔ «Ë ÌÈ˙¤ÚÈ· ‰È¿, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ‰Ô˘¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú¤·». K·È ‰ÂÓ Â›Ì·È Ô ÌfiÓÔ˜ χÂȘ Û ϷÙÔÌÂ›Ô – ‚Ï¿ÙÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë. OÈ «ÂÚÁ¤Óˉ˜» Î·È ÔÈ Á›·. ŒÚ¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· «ÁÂÚÔÓÙÔÎfiÚ˜» Ô˘ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ› ·- Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ·È‰È¿ ¤¯ÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î¿ÔÙ ˘¤ÚÙ·ÙË ‡‚ÚË, Û‹ÌÂÚ· ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·Ù¿·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì·˙ÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. TÔ 1970 ÙÔ ıÏÈ„Ë ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿. TÔ Ó· ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚÁ¤ÓˉˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘Ó·È- ÌÂÁ·ÏÒÓÂȘ ·È‰È¿ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÎÒÓ ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÌÂٷ͇ 25-45 ¯ÚfiÓˆÓ ‹- fiÛÔ Î·È ÙÔ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ – Î·È ·ÈÙ·Ó ÌfiÏȘ 4,6%, ÂÓÒ ÙÔ ’98 ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛıËÙÈο ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ÂÏ·ÛÙÈÎfi. 11,8%. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ’90 ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ӤԢ˜ ÌÂٷ͇ 25 Î·È 35 ¯ÚfiÓˆÓ ˙Ô‡Û Ìfi- K·È Ë ·Á›‰· ÓÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2010 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ TÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÂÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó¤ÂÚÁ¤ÓˉˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÊÙ¿ÓÔ- Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·˜ ÙÔ 30%. A˘ÙÔ› Ô˘ ˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, Ϥ- ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, ÔÈ ÁÎ¤È ÂıÂÓ ÔÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜, Â›Ó·È ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ, ·ÎÔ- ÏÔ‡ÛÈ· ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛˆÛ›‚ÈÔ˘ ÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ηÚȤÚ˜ Î·È ÔÈ Á˘- ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. XˆÚ›˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ú·Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ¯ÒÚËÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ Á›·ÓÙÚÂ̤Ó˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜. E›Ó·È ÙÚÂÏfi ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› Í·ÊÓÈο ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠ–Ë ÔÈ Ê‡ÛÂÈ Î·È ı¤ÛÂÈ Â·Ó·Ûٿ٘ ÁÎ¤È Ó· ̤- OÏÏ·Ó‰›·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ¢ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ˘ÂÚˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ú·ÛÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ·AÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ó· ıÂÛÌÔı¤ÙËÛ ÙÔ Á¿ÌÔ ÛÙÈÎÔ‡ ȉÂÒ‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ›Á¿ÌÔ˘. K·È ÂÈϤÔÓ ˙ÂȘ Û ÁΤÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ÈÔ˘ ʇÏÔ˘, ¤¯ÂÈ Ù·˘Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ¤Ó· ·fi ÛÔ˘Ó Î·È ·È‰È¿. Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÁÈ· ÁΤÈ, ÙfiÙ ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ÛÙ¿ ÔÌÔÊÔ‚›·˜ ÛÙËÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË E˘ÚÒË–, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› K·È Ì ·È‰È¿; ηχÙÂÚ· ‰‡Ô ηٷӷO N¤Ô˜ °Ï˘ÎÂÚfi˜ ™˘ÏˆÙ¤˜ Ì·˙› ·Ú¿ ηÌfiÓÈÌË ÁÎ¤È ÔÓ›ڈÍË. Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ıˆı¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. O Ú› Ù· ·È‰È¿ ÂÓÛ¿ÚΈÛË Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÔÏ˘Ó- Á¿ÌÔ˜ Ê˘ÛÈο ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚÔ ı› ·fi ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÛÙ‡„ÈÌÔ. K·È ÔÈ ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ·Ô‰¤¯ÔO ¶ÈοÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ T˘ÊÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ- ÓÙ·È Ë Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ Á¿ÌÔ ÌÂٷ͇ ·Ê·ÓÒ˜ ¶ÂÚ›Ô‰Ô, › fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ʇÏÔ˘. K·È ÙÒÚ· Ë ·Á›‰·: ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. AÓÔËۛ˜. H ¢‡ÛË Ù˘ ·ÏË- ÔÈ ÁÎ¤È ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó Ì·˙ÈÛÙ›·˜, ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÁˆ¿- ο; °È·Ù›, fiˆ˜ ¤ÁÚ·„Â Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÚıÂÈ·˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ù˘ Ó· ıˆÚ› ıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ T˙fiÓ·ı·Ó PfiÙ· ·È‰È¿ ·ıÒ· Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ·Ú·‚Ϥ- Ô˘, «Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ¤ÓȈı ÚÔ‰Ô̤ÓË ·Ó ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ Â¿Óˆ ÌÂÙ¿ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÔÈ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ÙÔ˘˜. ¢ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ÁÎ¤È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Á¿ÌÔ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ı¢ÈÔıÂÙÔ‡Ó ·È‰È¿; ¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó fiÛÔ ˘Ô- ÛÌfi ˙ˆ‹˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi Ó· ¤¯ÂȘ ‰Èη›Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÛÙÚ¤ÈÙ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ·È‰›; ˆÌ·, Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ÙÔ ·ÛΛ˜». TÔ ·ÎÔ‡˜, N· ÙÔ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ÙÚ›· ÙÔ˘ ÚÔ‰Ô̤ÓË; K·È ¤Ó·˜ ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˜ Â›Ó·È ¤¯ÚfiÓÈ·, Ó· ·Á¯ÒÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÛÙÚ·ÁÁ›˙Ô- ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂΉÈÎËı› Ì οı ÙÚfiÔ. ÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤¯ÚÈ ÙÔ MˆÚfi Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 21 Î·È ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ì‹- T˙›ÓÈ, Û ·Ú·Î·ÏÒ, Í·Ó·Ì¤˜ ÛÙÔ Ï˘¯Ó¿ÚÈ. ˆ˜ ¤ÛÂÈ ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο ‹ Ì‹ˆ˜ ÛÎÔÙˆ- °‡ÚÓ· ›Ûˆ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ NfiÂÏ K¿Ô˘·ÚÓÙ, ÁÈ· ı› Û ÙÚÔ¯·›Ô... ™Â ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·- ¯¿ÚË ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙ KÈÔ‡ÎÔÚ, ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ NÙfiÚÔÚ·ÌÔÓ‡ÂÈ Ë ÙڤϷ, ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ Î·È Ôχ˜ ıÈ ¶¿ÚÎÂÚ, ÁÈ· ÙÔÓ ŸÛÎ·Ú √˘¿ÈÏÓÙ, ÙÔÓ TÚԇϛÁÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ‹‰ËÌ·. EÎÙfi˜ Î·È ·Ó ˘È- Ì·Ó K·fiÙÂ, ÙÔÓ T¤ÓÂÛÈ √˘›Ïȷ̘, ÙÔÓ KfiÔ˘Ï ÔıÂÙ›˜ ¤Ó· ·È‰› Û·Ó pet. H ‡·ÚÍË ÙˆÓ ¶fiÚÙÂÚ, ÙÔÓ MfiÓÙÈ KÏÈÊÙ... •·Ó·Á‡ÚÓ· ›Ûˆ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ Ï¿È Ì·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·È Â˘ÏfiÁËÛ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ì ÔÚÁ‹ Î·È ı˘Ìfi. ∞ 14 - 20 ∞¶ƒπ§π√À ATHENS VOICE 15


EPEYNA

ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÌËÙÚfiÔÏ˘. AÓ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ‰›ÎÙ˘fi ÙÔ˘˜ ‚¿ÛÂÈ Û¯Â‰›Ô˘, ÙfiÙÂ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·; O ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ª¤ÌÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ª¶ °È¿ÓÓ˘ ¶Ôχ˙Ô˜ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑·ÊÂÈÚÈ¿‰Ë˜ ‰›ÓÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ« A.V.» ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ™¿‚‚·ÙÔ 12.00

¢ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. °È· ¤Ó· Û˘ÏϤÎÙË ÛÙÈÁÌÒÓ

fiˆ˜ ÂÁÒ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘: ÌÈ· Ó¤· ÎÔ¤Ï·, ͤÓË ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ù·˝˙ÂÈ ÙÔ ÌˆÚfi Ù˘ ηıÈṲ̂ÓË Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ Ï·Ù·ÓÈÒÓ, ÂÓÒ Ô ‰›¯ÚÔÓÔ˜ ÌÈÎÚfi˜ Ù˘ BfiÏÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì·ÁÂ̤ÓÔ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË ·¤Ó·ÓÙÈ. TÔ fi¯ËÌ· Ì ٷ ‚·ÁfiÓÈ· ÚÔÛÂÚÓ¿ÂÈ Î·È... ÎÔ˘‰Ô˘Ó›˙ÂÈ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘. MÈ· ¤Î-

Walk quiet on the

side

ıÂÛË ·È‰ÈÒÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ˘„ÒÓÂÈ Î›ÙÚÈÓÔ˘˜ ˘ÚÁ›ÛÎÔ˘˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ HÚˆ‰Â›Ô˘, fiÔ˘ Â›Ó·È ÛÙË̤ӷ Ù· banners ÁÈ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï. «KÔ›Ù· Ì·Ì¿, ÎÔ›Ù· Ì·Ì¿»: ¤Ó· ·Ì·Í¿ÎÈ Ì ¿ÏÔÁÔ (·˘Ùfi Ô‡ ‚Ú¤ıËΠ¿ÏÈ;) ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ ›¯ÓË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·ıÒ˜ ÛÙÚ›‚ˆ ÚÔ˜ ÙËÓ AÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘, ¤Ó·˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘ Ì Ï‹ÚË ÂÍ¿ÚÙ˘ÛË ÚÔÛÂÚÓ¿ÂÈ Î¿ıȉÚÔ˜ ·ÏÏ¿ ηÙ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ·ÓËÊfiÚ·. ¶›Ûˆ ÙÔ˘ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÌÂÛ‹ÏÈÎˆÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ¯¤ÚÈ ¯¤ÚÈ ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ·fi Ì·ÎÚÈ¿, ÂÓÒ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÙÚ·¤˙È ÛÙÔÓ «¢ÈfiÓ˘ÛÔ». ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ Ë ˆ‰‹ ÛÙÔ ÊÚ·fiÁ·ÏÔ ˘„ÒÓÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔÓ ·¤Ú· ·fi ‰Âο‰Â˜ Ó·ÓÈο ÛÙfiÌ·Ù·, ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·fi ÙÔ Ù¿‚ÏÈ, ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÔÌÈϛ˜ Ô˘ Û ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘... MÈ· ÌÈÎÚÔο„Ô˘Ï· ˙ˆ‹˜, ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜. æÒÓÈ· ÛÙËÓ EÚÌÔ‡, ‚fiÏÙ· ÛÙË ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ηʤ˜-Ê·ÁËÙfi-ÔÙfi ηÈ... ηÙÈÓ¿˙ ÛÙËÓ AÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘. K·È ‰ÚÒÌÂÓ·, Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ, Î·È ˘·›ıÚÈ· Ù¤¯ÓË, Î·È ·ÎÚÔ‚¿Ù˜, Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, Î·È ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ – fiÏ· fiÛ· ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÌËÙÚfiÔÏË ÛÙ‹ıËÎ·Ó ÂΛ Î·È fiÛÔ ¿Ó ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ fiÏÔÈ Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÁηÏÈ¿Û·Ì ÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Û·Ó ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Í·Ó·‚ڋηÌ ¤ÂÈÙ· ·fi ηÈÚfi ·Ô˘Û›·˜. «¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÙÚÂȘ Ï·Ù›˜ Ù˘ fiÏ˘. A˘Ùfi Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ fï˜ ÙÂÏÈο ‹Ù·Ó Ë ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ·Ù› ¤ÚÂ ӷ Û˘-

ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ˆ˜ ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘ÓÂÓÓÔËı›. H ‚fiÏÙ· ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ Ï·Ù›˜. H Ï·Ù›· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ϤÔÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚÈÛÙ·Ûȷο –ÁÈ· ÁÈÔÚÙ¤˜, Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÎÙÏ.– ÂÓÒ Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ. K·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ù˘ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›·», ·Ú·ÙËÚ› Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ M¤ÌÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜. «ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. ŸÙ·Ó ϤÌ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÏÔÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ï·Ù›˜. TÂÏÈο fï˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ EÚÌÔ‡ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ “ÓÙÔ¿ÚÈÛÌ·” ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜. H EÚÌÔ‡ Î·È Ë ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Ù˘ Aı‹Ó·˜. °È·Ù› Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·Ô‰›‰ÂÈ. KÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈο Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÓËÌÂȷΤ˜ Ï·Ù›˜, fiˆ˜ Ë KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, Ë OÌfiÓÔÈ·. °È·Ù› ÔÏϤ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤ÍÔ‰ÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ú·ÛÌ·. EÓÒ ÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ¤ÎÈ», ηٷϋÁÂÈ.

¶EZO¢POMH™EI™ NAI, A§§A ME TI ™XE¢IO; H EÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ XÒÚˆÓ, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë fiÏË ·¤ÎÙËÛ ÙȘ Â˙Ô‰ÚÔÌË̤Ó˜ ·Ó¿Û˜ Ù˘, Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ¤¯ÂÈ ·Ù‹ÛÂÈ pause. H EAXA ˘fi ÙË Ó¤· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ N¢, ¯ˆÚ›˜ budget ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ì‹¯·ÓË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÍ·ÁÁÂÏıÂ›Ø ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿ Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

ŒÚ¢ӷ - ʈÙÔÁڷʛ˜: µ∞§À µ∞´ª∞∫∏ 16 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005


ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, fiˆ˜ Ì ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÚ¿ÙÈ΢ ·ÁÔÚ¿˜ (Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ 17 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ EÚÌÔ‡ Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜), fiÔ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ë EAXA ÍÂÎÈÓ¿ ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ. «O ÎfiÛÌÔ˜ ·ÁοÏÈ·Û ¤ÚÁ· fiˆ˜ Ë Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË Ù˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ı· ·ÛÎËı›. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ – Ò˜ ÙÔÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂȘ Î·È Ò˜ ÙÔÓ ÂÂÎÙ›ÓÂȘ. ¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË Î›ÓËÛË, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Â˙Ô‰ÚfiÌËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ KÂÚ·ÌÂÈÎfi, ÚÔ˜ ÙËÓ Aη‰ËÌ›· ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜; K·È ÚÔ˜ ÔȘ ¿ÏϘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ΛÓËÛ˘ Â˙ÒÓ;» ÌÔ˘ ϤÂÈ Ô ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ EM¶ °È¿ÓÓ˘ ¶Ôχ˙Ô˜. «°ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Ÿˆ˜ Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó¿Ï·Û˘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ –¶·Ù‹ÛÈ·, K˘„¤ÏË, °Î‡˙Ë, K·ÏÏÈı¤·–, fiÔ˘ ˙Ô˘Ó Ù· 3/4 ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ Î·È ϤÔÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔȯ›· ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛΛ˜ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ù˘¯·›·, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ Ô˘ Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó Î¿Ô˘. K·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ˘fi„Ë ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜Ø ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ÁÂÌ›˙ÂȘ ÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ì Ì·-

ªÈ· ÌÈÎÚÔο„Ô˘Ï· ˙ˆ‹˜, ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. æÒÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, ‚fiÏÙ· ÛÙË ¢. ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ηʤ˜ ÛÙËÓ ∞. ¶·‡ÏÔ˘ Ú¿ÎÈ·. TÔ Ó· ÌËÓ ·Û΋ÛÂȘ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÌË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋». K·Ù¿ ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ AıËÓ·›ˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË Z·ÊÂÈÚÈ¿‰Ë, ÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Â›Ó·È Ë Ù¿ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ¿Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔÈ. «°È· ÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·fi„ÂȘ. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂΛ Û›ÙÈ», ·Ú·ÙËÚ› Î·È ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ÛÂÈÚ¿ Î·È ı· ‰Â›ÍÂÈ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û οı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. «°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ʇÁÂÈ ¤Ó·˜ ΢‚fiÏÈıÔ˜ ·fi ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ Î·È Ì ÙÈ ÎfiÛÙÔ˜; Y¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÛÙÔ‚fiÚ˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi. EÌϤÎÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÏÏÔ› ÊÔÚ›˜ – Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘,

Ô˘ ı· Ï˘ı› ÌfiÓÔ ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi˜ ‰‹ÌÔ˜», ϤÂÈ. flÛÔ˘ (;) Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Û ÔÏÏÔ‡˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ £ËÛ›Ô, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ... ÛÏ¿ÏÔÌ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù·; «O ‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ¿‰ÂȘ. MÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ‚¤‚·È· ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô‡ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÚ·¤˙È· Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌ· – Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·È¯Ì‹˜ fiˆ˜ ÙÔ £ËÛ›Ô, ÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÙÔ KÔψӿÎÈ. K·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Ù· Ì·Á·˙È¿ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, fi¯È Ù· ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù·. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Û ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ Ó· ¤¯ÂȘ Ï.¯. ÌfiÓÔ ÙÚ›· Ì·Á·˙È¿ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ – Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÓfiÌÔ˜», ··ÓÙ¿ Ô ¢. Z·ÊÂÈÚÈ¿‰Ë˜. TÔ ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë Ù¿ÛË Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Û ¿ÚÎÈÓÁÎ Ì˯·ÓÒÓ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, οÙÈ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÂȉÈο Ù· ‚Ú¿‰È·. «H ·Ú·ÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¿ÓÙ· Û ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ!» ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. «K¿ÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠̠ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ì», ϤÂÈ ÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜. AÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË fiÏË, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÊÂÚıԇ̠ÎÈ ÂÌ›˜ ˆ˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ, Î·È fi¯È Ó· Ù· ˙ËÙ¿Ì fiÏ· ·fi ÙÔÓ Ì·Ì¿-‰‹ÌÔ-ÎÚ¿ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È; ∞

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 17


¶∞ƒ∞§π∂™

AÓ·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ §(ÂηÓÔ‰›Ô˘) A(ÙÙÈ΋˜) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û·Ṳ́Ó˜ ÔÈ ÙÈÌË̤Ó˜ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ™/K Ê˘Á‹˜. T· Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ıÂÌÂÏȈ̤ÓÔ (Î·È ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ) Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·. æ‹ÊÔ ÏÔÈfiÓ ÛÙȘ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘, ÛÙȘ ‰›¯ÚˆÌ˜ ÔÌڤϘ, ÛÙ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ˆÚˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ú·ÎÂÙ-istas!

¢π∫∞πøª∞ ™∆√ ∑√Àª¶∂ƒπ TÔ˘ AN¢PEA PA¶TH

∞ÙÙÈο ı¤ÚÂÙÚ· Î·È ·ÈÒÓȘ ·Ú·Ï›Â˜

E¶π™∆ƒ√º∏ ™∆√

ª¶§∂ ºˆÙfi: ∞fi ÙËÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ «∞ÌÊ›‚È·» Ù˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ª·Ú›·˜ ªÈÙ˙¿ÏË, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ «∞ıËÓ·˝‰·»

18 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

Nostalgia züber alles H ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô «Â› ÎÂÚ¿ÙÔ˘ ÎÚÂÌ¿ÌÂÓÔ˜» §ÔÁÔıÂÙ›‰Ë˜ ¤ÙÚÂÌ ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ù˘ §˘‚ÈÎÔ‡ ÛÙÔ ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ZÔ‡ÌÂÚÈ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÂÏÈÏfiÈÓÙ. OÈ ‰ÂηÂٛ˜ ¤Ú·Û·Ó Ì ÂÍÔ¯È΋ ÔÚÌ‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¯·Ï·Úfi ÚÔ¿ÛÙÈÔ-ı¤ÚÂÙÚÔ, Î·È ÙÔ ·˘ı·›ÚÂÙÔ ·ÓˆÛ‹ÎˆÌ· ¤ÁÈÓ ÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜. ŒÓ· ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙÔ ZÔ‡ÌÂÚÈ Â›Ó·È ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Û‡Ì·Ó ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ Î¿ı ·ÙÙÈÎfi·È‰Ô˘. °Ï˘Î¤˜ ı›˜, ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· BMX Î·È ¡issan Sunny ÚÔ‡ÊËÍ·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ¿ÏÏÔ ÓfiËÌ· ÛÙ· Á·˚‰Ô˘ÚÔηÏfiηÈÚ¿ Ì·˜ – Î·È ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â˜ ÎÂÚ·Ì›‰È (‹ ÂÏÂÓ›Ù) ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Û›ÁÔ˘Ú· ηÙÛÈΈÓfiÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Í·‰¤ÚÊË/ÎÔÏÏËÙfi/Û¯¤ÛË Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÙÈÌË̤ÓË Î¿ÛÙ· ÙˆÓ ZÔ˘ÌÂÚ¿ÙÈ. TÔ fiÓÂÈÚÔ, Î·È ·Ó Â›Ó·È ‰·ÓÂÈÎfi, ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÛÙÂÚfiÂÛÛ· Ï¿Ì„Ë (ÛÈÁ¿ ÌËÓ Â›Ó·È Î·È ™¤ÍÈÚ). O Ôχ˜ Ô MÔÓÙÚÈÁÈ¿Ú Î¿ÓÂÈ ÙÔ ·È‰› ÁÔÌ¿Ú’ H ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ «ÎÔ˘Ó‹ıËηӻ ÛÙ· clubs (aka discoteque). OÈ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ 70s ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ZÔ‡ÌÂÚÈ ÎÏ·ÌÈÎÒ˜ ¿Ó˘‰ÚÔ Î·È ÛÙÂÁÓfi, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ «ZÔ˘ÌZÔ˘Ì»: ÚˆÙfiÏÂÈÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ì live ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ‚‹Ù· class Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™Ù· 80s, ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÔÛÙ¿‰ÈÎÔ «Wind» – ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‹Ú ÙÔ «Speedato». BÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ZÔ‡ÌÂÚÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi «La Costa». AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ Î¿ı ·Ú¤·˜ Ì ÊÏÈÂÚ¿ÎÈ Î·È «ÌÏÈÌÏ›ÎÈ·» Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ Úfi‰·, ÙÛ¿ÓÙ· Î·È ÎÔ¿Ó·. AÚÁfiÙÂÚ· Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ Á‡ÚÈÛ Û ·Ì, ÔÈ ·Ú¤Â˜ Ï¿ÎÈÛ·Ó, Ë Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· ÙÔ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÂÏ›ˆ˜. «Station One», ¯·Ì¤ÓÔ ÛÙËÓ ·¯Ï‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ disco club ¿Óˆ ÛÙË Ï. M·Ú·ıÒÓÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ d.j. ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ó· ÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó Û ÚÔ-house Ú˘ıÌÔ‡˜ Ì dance pop


·Ú·ÊÂÚÓ¿ÏÈ· (·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô disco club ÛÙÔ M¿ÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ «Platoon», ηıÒ˜ Î·È Ë ˘fiÁÂÈ· disco ÙÔ˘ «Zouberi Hotel», Ì ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›·). £Ú˘ÏÈÎfi Ì·Á·˙› Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ («café o Zo‡ÌÂÚ˘» ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ Ù· ·ÏÈÔÛ›ÚÈ· ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi fiÓÔÌ·), ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Ì›Ú˜ Ù˘ K˘Úȷ΋˜, Ù· ηχÙÂÚ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· disco parties, Ô ÈÔ cool (ÚÈÓ ÙÔ cool) Ó·ÚfiÎÔÛÌÔ˜ Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ AÙÙÈ΋˜. H ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 Â›Ó·È Ë «¶Úfi‚·». ™˘ÌÏ¤Ô˘Û· Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ οı ¯ÚÔÓÈ¿˜, ¤Ó· ÎÔÌ‚ÈÎfi Ì·Á·˙› ÁÈ· ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË fiÏ˘ Ù˘ club zone Ù˘ N¤·˜ M¿ÎÚ˘, ¤Ú·Û ·ÚÎÂÙ¿ liftings, ‰Âο‰Â˜ line ups Î·È Û¯Â‰fiÓ Î¿ı AıËÓ·›Ô˜ (·fi 16 ˆ˜ 46) ¤¯ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ‰ÈËÁËı› ÌÈ· ÎÚ·È¿ÏË ‹ ¤Ó· ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ‚ϤÌÌ· Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ·fi ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ «¶Úfi‚·». TËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ı¤ÏËÛ·Ó ÔÏÏÔ› Ó· ÙÛÈÌ‹ÛÔ˘Ó, Ì·Ú¿ÎÈ· ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÏÏ¿ Ì ÂÊ‹ÌÂÚË ‰fiÍ· («Montezuma», «Tropicalia», «E›ÎÔ˘ÚÔ˜»), fï˜ ηӤӷ ̤۷ ÛÙÔÓ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ tour de force Ù˘ «¶Úfi‚·˜». NÙ›ÏÈ ÓÙ›ÏÈ ÙÔ Î·ÓÙ‹ÏÈ, Ô˘ ¤Î·ÈÁÂ Ë Ì¿Ó· ÙÔ ÊÈÙ›ÏÈ ŒÓ· ·Á¯ˆÙÈÎfi Û˘ÚÙ¿ÎÈ openingsclosings ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ Ï·fi ÙˆÓ ZÔ˘ÌÂÚ¿ÙÈ Û ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ˙·ÚÈ¿˜. ¶ÚÔ˚Ô‡Û˘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ club «Bonsai», ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠«Macao» Î·È ÌÂÙ¿ ¤ÁÈÓ ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô «¶ÔÚÙÔοÏÈ», ÌÂÙ¿ ÈÙÛ·Ú›· Î·È ÌÂÙ¿ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î ÛÙË ¢˘Ó·Ìfi ¢Ú¤Û‰Ë˜. AÓÔ›ÁÂÈ «O K·Îfi˜ §‡ÎÔ˜», open air club ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÛÙÔÓ AÁ. AÓ‰Ú¤·, Á›ÓÂÙ·È «The End» Î·È ÙÂÏÂȈÌfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. MÈ· wannabe ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÍÂΛÓËÛ Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ M·Ú·ıÒÓÔ˜ Ì ÙÔ mega club «Bodega» Ó· ‚¿˙ÂÈ (Ì¿Ù·ÈË) ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· Á›ÓÂÈ: Û‹ÌÂÚ· ÂΛ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·È¯ÓȉfiÙÔÔ˜ «AÛÙÂÚÔ‡ÔÏË». HÌÈÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙÔ namedropping ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi beach bar «La Costa», ÌÈ· ÛÂÈÚ‹Ó· Ô˘ ˯› ÛÙ·ıÂÚ¿ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ 90s Î·È ÚÔÛ¤Ï΢Û ·ÎfiÌË Î·È AıËÓ·›Ô˘˜ clubbers ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÙÔ˘ ZÔ‡ÌÂÚÈ (fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ÙÔ clubbing ›¯Â ·›ÁÏË, ¤ÛÙˆ Î·È ˆ˜ Ó·ÓÈÎfi˜ Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔ˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÌfi˜). A¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ «La Costa» ›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ «§ÂÌfiÓÈ», Ô˘ ¤ÁÈÓ «¶ÂfiÓÈ», Ô˘ ¿Ó·‚Â Ë ÎfiÚË ÙÔ Î·ÓÙ‹ÏÈ, ÓÙ›ÏÈ, ÓÙ›ÏÈ, ÓÙ›ÏÈ. N· ’Ì·ÛÙ ¿ÏÈ Â‰Ò, AÓ‰Ú¤·. H ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ AÌÌÔ˘‰ÂÚfi ÛÂÍ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ·ÚÌ˘Ú›ÎÈ·, joints ‰›Ï· ÛÙËÓ AÂÚÔÔÚ›·, ¯ˆÚÈÛÌÔ› ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ «™Ù¤ÏÈÔ», ÎÔÌÌ·Ù›‰È· ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ Ù˘ «¶Úfi‚·˜». OÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ ·Ù¿Ó ÁÂÚ¿ Û ›¯ÓË ÛÌÈÏÂ̤ӷ ·fi ηډȤ˜. Ÿ¯È ·fi Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜. ∞ (K¿ÔÈ· ÛÎÔÓÈṲ̂ӷ memorabilia ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ site www.funattic.gr )

∞¡∞∆√§π∫∞ ∆√À §.∞. OÈ Ì¤Ú˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ›¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘. H ·Ú¤· ÂÈÏ¤Ó·È super ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜! £· ÁÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ «Exo»! ÂÚ¿ÛÂÙ ηϿ ·Ó ÚÔÂÙÔÈMÈÙ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ì ̷ÛÙ›Ù ηٿÏÏËÏ·. M ÊfiÓÙÔ ÙËÓ fiÏË, ʈÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ Ù˘ ÁˆÓ›·. ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·È¯Ó›‰È Î·È ¯ÔE‰Ò οı TÚ›ÙË ‚Ú¿Úfi. Yԉ¯Ù›Ù ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ‰˘ Ë Ursus οÓÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ¿ÚÙÈ Ì ÔÏÏ¿ ‰ÒÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙ˘Ï. Ÿ,ÙÈ Î·È ·Ó Ú·. EÈÛÙÚ¤„ÙÂ Î·È ÓÈÒÛÙ ÙÔ vibration οÓÂÙ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÏÔÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ηÈÚÈÓ‹ ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ fi™¿‚‚·ÙÔ. H ηÏË, ‚¿ÏÙ ÛÙËÓ ·Ú¤· ÌÈ· χÙÂÚË Ì¤Ú· Ù˘ Â·ÁˆÌ¤ÓË URSUS. ‚‰ÔÌ¿‰·˜. EÓÓÔ›ٷÈ. TÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÎfiÌË ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi. H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ 80s ...is staying alive Î·È ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È Ù· fi‰È· Û·˜ ÛÙËÓ «Anabella». XÔÚfi˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È Ù· ÛÊËÓ¿ÎÈ· URSUS Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ. O ‰ÚfiÌÔ˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ K¿Ï·ÌÔ Î·È ÛÙÔ «Alekos bar». ¶›ÓÔÓÙ·˜ URSUS Û ¯·ÌËÏfi ÔÙ‹ÚÈ ‰ÂÓ Ûٷ̷ٿ٠ӷ ÛΤÊÙÂÛÙ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ÓËÛ› Î·È ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· wild night! º¤ÙÔ˜ Ë Aı‹Ó· ˙ÂÈ ÙÔ ÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ, Ì·˙› Ù˘ ÎÈ ÂÁÒ. °‹Â‰Ô K·Ú·˚ÛοÎË Î·È ÔÈ Scorpions ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÎÈı·ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜ Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiˆ˜ ÙÔ «Holiday». °ÓˆÛÙ¤˜ ÌÂψ‰›Â˜, ‰Âο‰Â˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÂÌÂÈÚ›· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË. TÂÙ¿ÚÙË Î·È Ë ·Ú¤· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ì ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ Î¤ÊÈ. ™ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi «Mike’s Irish Bar» o KÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ d.j. Limbo ı· Û·˜... ÌÂٷʤÚÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ Û ̤ÚË Â͈ÙÈο. It’s OK, ·ÚΛ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÊËÓ¿ÎÈ· URSUS.

T˘ ∂§™∞™ °∞µƒπ∏§

K·Ú¿‚È (™¯ÈÓÈ¿˜) O ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 25-30 ¯ÚfiÓÈ·. K·È Ò˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÏÏÈÒ˜ Û ÌÈ· ·Ú·Ï›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÂÙ·È fiÙÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÈÔ cool Î·È ·ıÏËÙÈÎfi Ó·ÚfiÎÔÛÌÔ; ¢˘Ó·Ù‹ dance ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÏË ÙËÓ ÒÚ· ·fi Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ· (Û˘¯Ó¿ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ·fi ÂΛ), ÔÏÏ‹ Ê·Û·Ú›· ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û ÌÈ· ·Ú·Ï›· fiÔ˘ fiÏ· Â›Ó·È Èı·Ó¿. ¢ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ beach volley (10 ¢ÚÒ/ÒÚ·), beach soccer, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ windsurfing Î·È waterskiing. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 08.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 21.00 Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, ·ÚΛ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË 3 ¢ÚÒ Û ʷÁËÙfi ‹ ÔÙfi. T· ÔÙ¿ Î·È Ù· ÛÊËÓ¿ÎÈ· Ú¤Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ beach bar, ÙÔ ‰Â ΢ÏÈÎÂ›Ô Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÛÓ·Î.

P·Ê‹Ó·, KfiÎÎÈÓÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ

£· ÙÔ „¿ÍÂȘ ·ÏÏ¿ ı· ÙÔ ‚ÚÂȘ. Afi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·›ÓÂȘ ÛÙË P·Ê‹Ó· (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ M¿ÙÈ), ÛˆÛÙ¤˜ Ù·Ì¤Ï˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi ÌÔÓÔ·Ù¿ÎÈ Ì ٷ ÛηÏÔ¿ÙÈ· (fi¯È ÙfiÛ· fï˜ Ô˘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ‰‡ÛÎÔÏË). MfiÏȘ Ù· η٤‚ÂȘ, ı· ‚ÚÂı›˜ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎfiÏÔ ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ – ÂÍ Ô˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. E›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹, ÂχıÂÚË Î·È ‹Û˘¯Ë ·Ú·Ï›· Ì ‚fiÙÛ·ÏÔ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È „¿ı˜ Î·È ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· Ì ÓÂÚfi. MËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó·ÚfiÎÔÛÌÔ, Â‰Ò Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο. ¶¿Óˆ ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô (ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ì ٷ ÛηÏÔ¿ÙÈ·) ı· ‚ÚÂȘ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔ «M·ÏÎfiÓÈ», Ì ÙËÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÙËÓ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. £˘Ì›˙ÂÈ ÌÂÙ¤ˆÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÏÔ›Ô˘, ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÛÔ‡ÂÚ Î·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ›ÓÂȘ ÔÙ¿ÎÈ ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ÙË ÊˆÙÂÈÓ‹ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹... ª¤Û· ÛÙË ƒ·Ê‹Ó·, ¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ı· ‚ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜... ÌÂ˙‰ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ˘ «§È̤ÓÈ», Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÙÛ›Ô˘ÚÔ T˘ÚÓ¿‚Ô˘. E›Û˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ café «A¤Ú·ÓÙÔ °·Ï¿˙ÈÔ», Ì ÛÔ‡ÂÚ ·ÁˆÙ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿. AÓ ı˜ οÙÈ ÈÔ ÈÓÙÂÏÂÎÙÔ˘¤Ï, ‰ÔΛ̷Û ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «AÎÙ‹», ÛÙÔ roof garden ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ (ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹), Ì ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÛÙ˘Ï, ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›Ô café ÁÈ·... ηʤ ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi «La Sera» Â›Û·È ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ¶·›Í ÌÂ

∞ÔÏ·‡ÛÙ ˘‡ı˘Ó· 14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 19


¶∞ƒ∞§π∂™

fiϘ ÙȘ Á‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰ÔΛ̷Û ÙÔ ·›ı·ÓÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ.

§Ô‡ÙÛ· ŸÛÔÈ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÙȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ fiÏÂȘ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ı· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÌÈ· Ù·‡ÙÈÛË. H §Ô‡ÙÛ· –¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ Â‰Ò Î·È... ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·– ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ Ì ٛÔÙ· fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂÓÙfi˜ AÙÙÈ΋˜. H ÚfiÛ‚·ÛË Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È ÂȉÈο ÙËÓ K˘Úȷ΋ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË ı˘Ì›˙ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ Aı‹Ó·˜ ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ÊÙ¿ÛÂȘ (Î·È ‚ÚÂȘ Ó· ·ÚοÚÂȘ) Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÌÌ҉˘ ·Ú·Ï›·. MËÓ ·Ê‹ÛÂȘ ÙȘ ÔÌڤϘ Ó· Û ÍÂÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó, Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈΤ˜-ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜, ηıÒ˜ Ë ·Ú·Ï›· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ◊ÙÔÈ ÔÈ Í·-

ÏÒÛÙÚ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‡Ù ÁÈ· ‰Â›ÁÌ· Î·È ÛÎÈ¿ ÌËÓ „¿ÍÂȘ, ‰ÂÓ ı· ÙË ‚ÚÂȘ. AÁ·Ë̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ÛÂÙ «Ì·Ì¿-Ì·Ì¿˜·Ô‡‰Â˜-·È‰¿ÎÈ·-ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ·-Ù·ÂÚ¿ÎÈ·-Ô¯ÈÛÙ·‚·ıÈ·Ìȯ·Ï¿ÎË», Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ™ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ı· ‚ÚÂȘ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ù·‚¤ÚÓ˜ (ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·) Ó· ÎÔÚ¤ÛÂȘ ÙËÓ ›ӷ ÛÔ˘. E‰Ò ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È «·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ» club Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (25 ÂÙÒÓ!), «Palazzo» ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Î·È «ultimate club» o Ù›ÙÏÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘.

N¤· M¿ÎÚË TÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÌÌ҉˘ ·Ú·Ï›· Ì ÊÔ›ÓÈΘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ (ÁÈ· ÈÔ «Â͈ÙÈÎfi» ·¤Ú·), οÔȘ ͇ÏÈÓ˜ ÔÌڤϘ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÓÙÔ˘˙ȤÚ˜ ÁÈ· Ù· ‰¤ÔÓÙ·. ¢ÂÓ ·ÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (Û‹Ì· ηٷ-

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ

ÙÂı¤Ó ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ·Ú·ÏÈÒÓ), ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Î·È Ó¤ÔÈ, ÁfiÓÔÈ ÙˆÓ ÂÓÙfiÈˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. K·ıÒ˜ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÈÔ ·ÓÔȯً Î·È Ù· ·̷ٷ ¿ÁÚÈ·, ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ surfers. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ restaurant: ™ÙÔ «De Facto» ı· «·›ÍÂȘ» Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ı· οÓÂȘ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ı¤· ÙÔÓ ∂˘‚Ô˚Îfi Î·È ı· Ì·˜ ı˘ÌËı›˜ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ·ÁˆÌ¤ÓÔ˘ ηʤ. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô: H «A˘Ï‹ ÙÔ˘ AÓÙÒÓË», ‹Û˘¯Ô Î·È ·¿ÁÎÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, Ì ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Ê›ÓÔ˘ ºÒÙË XÚ˘Û·Óı›‰Ë. ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÍÂÓ˘¯Ù¿‰ÈÎÔ: «M¿ÛΘ live», Ì ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· ηÙ‚¿˙Ô˘Ó Ï‹Ú˜ Û¯‹Ì· Î·È ·›˙Ô˘Ó «Ì·ÁÈ΋ Ì¿Ï·».

M¿ÙÈ

P¿ÊÙË, ÂÚ›Ô˘ 30 ¯ÏÌ. ·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ AıËÓÒÓ. MÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÌÌÔ˘‰È¿ Û ¤Ó·Ó ÎÔÏ›ÛÎÔ Ì ‚Ú¿¯È· Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÛËÏȤ˜, ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ·fi‰Ú·ÛË Î·È ¤ÁÈÓ ÙÔ ÈÔ crowd ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. TÔ beach bar, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÂÚÈfiÚÈÛ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙÔ˘˜ (ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈο ÔÏÏÔ‡˜) Ï·‰ˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ú·ÎÂÙÔÏ¿ÁÓÔ˘˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ AÙÙÈ΋˜ O‰Ô‡, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ÁÈ· M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÁÈ· ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË.

M·Ú›Î˜ KÔÓÙ¿ ÛÙË P·Ê‹Ó·, ÂÚ›Ô˘ 32 ¯ÏÌ. ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ AıËÓÒÓ. MÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ·ÌÌÔ˘‰È¿, Ì ϛÁ· ‰¤ÓÙÚ· Î·È Â͈ÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. Y¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ‚fiÏÂ˚ Î·È Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· beach bar jamaican style. ∞

MÈÎÚ¿ (ÛÙÔ Ì¿ÙÈ) ‰È·‰Ô¯Èο ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË P·Ê‹Ó· Î·È ÛÙË N¤· M¿ÎÚË. E‰Ò Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÔ ‹Û˘¯· Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÙȤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi Âͤ‰Ú· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÛοÊË, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÏÈÌ¿ÓÈ fiÔ˘ ‰¤ÓÔ˘Ó.

EÚˆÙÔÛËÏÈ¿

§ÈÌ¿ÓÈ ƒ·Ê‹Ó·˜ ∆ËÏ.: 22940 24324

™ÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ

20 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005


∆·Íȉ¤„Ù ÛÙÔÓ ∂˘‚ÔÈÎfi ÛÙËÓ ∞’ ı¤ÛË ÙÔ˘ De Facto Ì ÊÈÓÂÙÛ¿Ù˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ.¢ÚÔÛÈÛÙ›Ù ·fi ÙÔ Î‡Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁˆÌ¤ÓÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, Ì˘Ú›ÛÙ ÙËÓ ·‡Ú· Î·È ÙÔ Î·ÈÌ¿ÎÈ, ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙË ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Î·È ÙÔ Á‡̷ Û·˜...

Enjoi a first class trip to the Euboean on the deck of De Facto with delicate italian and greek tastes.Stay cool by smell the sea breeze and the greek kaimaki.Get enchanted with a night cruise while dinning.

H De Facto ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜... §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 ¶·Ú·Ï›· ¡. ª¿ÎÚ˘ ∆ËÏ.: 22940 97001, 22940 94948 - Fax.: 22940 99130 1 Poseidonos Ave, Paralia Nea Makri Tel.: 22940 97001, 22940 94948 - Fax.: 22940 99130

∞Ú·ÊËÓˉÒÓ ∞ÏÒÓ Î·È µÈı˘Ó›·˜, ƒ·Ê‹Ó· ∆ËÏ.: 22940 29370-3 Fax.: 22940 29373 web site.: http:www.aktihotel.gr email: lotel@aktihotel.gr

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 21


£∂™™∞-alone-I∫∏!

IÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜, ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ

§∂À∫√™ VS ∫∏ºπ™π∞™ ∆Ô˘ ™∆∂º∞¡√À ∆™π∆™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr) ™ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· Ù· ÂÓÓ¤· ··ÓıڷΈ̤ӷ ÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¤Ù·ÏÔ ÙÔ˘ M·ÏÈ·ÎÔ‡. ™ÙÔÓ 7Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒ ˆ˜ ·Ú¿ ÙÚ›¯· ÙË ÁÏÈÙÒÛ·ÌÂ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‹Ì·ÛÙ ÂÌ›˜ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ıÏÈ‚ÂÚÔ‡ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎÔ‡ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, ·ÊÔ‡ ηÙ‚‹Î·Ì ·fi ÙË £ÂÛÛ·-

K·Ù¿ ÙȘ 10.00 ‰›ÓÔ˘Ì ڷÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ HÏ›· º. ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ Ù˘ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. H ·ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ·›ڈ˜ ÈÔ ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·fi ÙË ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ˘ÁÚ·Û›· ηıÒ˜ Ì ¯Ù˘¿ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÛÙË MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ T·˚Ï¿Ó‰Ë. ŸÙ·Ó ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó Ì AıËÓ·›Ô˘˜, ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·Ù¿Î· «Ò˜ ¿ÂÈ Â¿Óˆ;» H ·Ú¿‰ÔÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙÔÓ HÏ›·. H ·¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜: «X·ÏÎȉÈ΋ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È ÙÂÌÂÏȤ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜». X·˙‡ˆ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ηıÒ˜ „¿¯ÓÔ˘Ì ÁÈ· ¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙË B·Ú‚¿ÎÂÈÔ. A¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘ ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓȘ Ô˘Ù·Ó›ÙÛ˜ made in ÕÁÈÔ˜ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ˜, ÌÔÚ› fï˜ Î·È M¿Ì· ÕÊÚÈη, ·Ú·¯Ù¤˜ ¤Íˆ ·fi ÍÂÓԉԯ›·, ÓÙ˘Ì¤Ó˜ Ì Ù˙ÈÓ ÛÔÚÙ˜ Î·È ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Ì Ôχ¯ÚˆÌ˜ Ô‡ÏȘ. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù· «ÎÔÚ›ÙÛÈ·» ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó È¿ÙÛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Î·ÎfiÊËÌÔ B·Ú‰¿ÚË. E›Û·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ó ı˘Ì¿Û·È ÙȘ ÙÛ·¯›Ó˜ ÙÔ˘ Ì·Ú «K·ÛÙÔÚÈ¿» ‹ ÙÔ ÔÙ¿‰ÈÎÔ-ÍÂÛÎÈÛÙ¿‰ÈÎÔ «John Bull» Â› Ù˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ô˘ οı ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì‹Ó· ‰Ô‡Ï¢ Ì ·ÁfiÚÈ· ÙˆÓ ÛÙfiψÓ. ¶ÚÔÛÂÚÓ¿Ì ÙȘ Ù˙È‚ÈÙ˙ÈÏÔ‡‰Â˜, ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ·fi Ù· Ì·¯¿ÚÈ·, ¤Ó· Í·Óıfi ÙÚ·‚ÂÛÙ› Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ÙÔ‡˜ ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ «Soul». BÁ·›ÓÔ˘Ì ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔÓ Î‹Ô Ì ٷ Ê·Ó¿ÚÈ·, ÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ÎÈfiÛÎÈ, Î·È Ó· ÙË ¿ÏÈ Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ T·˚ϿӉ˘. ¶·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ù›Î·, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì Ú¿ÛÈÓÔ Î¿ÚÈ Î·È ¯ÔÈÚÈÓfi Ì ÎfiÎÎÈÓÔ Î¿ÚÈ. O ΋Ô˜ ÙÔ˘ «Soul» ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ «Habanera» Ù˘ AÓı¤ˆÓ, ·ÚfiÙÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Â›Ó·È Caribbean restau. OÊ›ψ Ó· ·Ú·‰Â¯ÙÒ ˆ˜ Â‰Ò Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿Ó ·Î¤ÙÔ, ÂÓÒ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·‰‡Ó·ÙÔ. TÔ ·È‰› Ô˘ ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋, Î·È fiˆ˜ ¤Ì·ı· ·ÚÁfiÙÂÚ· Â›Ó·È ·‰ÂÚÊfi˜ Ù˘ Ê›Ï˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™ÂÏ¿Ó·˜ BÚÔÓÙ‹, οÓÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ random Ì Clash, 22 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

∞∂ƒ√ºø∆√°ƒ∞ºπ∞: °πøƒ°√™ ∆™∞√À™∞∫∏™

ÏÔÓ›ÎË ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ô‰ÈÎÒ˜

Everything But The Girl, Quantic, Ì·˜ „·ÚÒÓÂÈ ÎÈfiÏ·˜ Ì ÌÈ· Ï¿ÙÈÓ ¯È ¯Ô ‰È·Û΢‹ ÙÔ˘ «Imagine», ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌ›˜ fï˜, Ù· ‚fiÚÂÈ· ‚Ï·¯¿ÎÈ·, ÙÔ ÂÚ¿Û·Ì ÁÈ· ÙÔ «Can I Kick it» ÙˆÓ A Tribe Called Quest. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹ ı· ÂÙ‡¯ÂȘ ηÏfi Ê·ÁËÙfi Ì ¯¿ÏÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋, ‹ ¯¿ÏÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ηÎfi Ê·ÁËÙfi, ‹ ̤ÙÚÈ· Î·È Ù· ‰‡Ô. ™Â Â›Â‰Ô restau-bar ‚¤‚·È· fiÏ· ·˘Ù¿, ÁÈ·Ù› ·‰˘Ó·ÙÒ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ ˆ˜ Û Â›Â‰Ô bar ÌÔÚ› AıËÓ·›Ô˜ Ó· ·›ÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ d.j. ÙÔ˘ «Residents» ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·ı¿ÓÔ ‹ ÙÔÓ K¿‚Ô˘Ú· ÙÔ˘ «£ÂÚÌ·˚ÎÔ‡». IÛÙÔÚ›· ‰‡Ô fiÏÂˆÓ ¶›Ûˆ ¿ÏÈ ÛÙÔ «Soul». ¶·Ú·ÙËÚÒ ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ Á‡Úˆ ÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‚fiÚÂÈÔ˘˜ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Î·ÏfiÁÔ˘ÛÙ·, ÚˆÙfiÙ˘· Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈο. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ‚¤‚·È· ·Ó ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ «Soul», ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Â›ÙÂ Û·Ó ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ «Fame Story» ›ÙÂ Û·Ó Ì·ÎÚÈÓ¿ Í·‰¤ÏÊÈ· Ù˘ T˙fi·Ó KfiÏÈÓ˜. TÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ¯·Ï·Ú¿ Ì ÙÔ˘˜ «Soul» ÙÔÏÌÒ Ó· ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ NÈÎËÊfiÚÔ˘ ºˆÎ¿, fiÔ˘ ·Ú¿˙Ô˘Ó ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ «The Bar», ÙÔ˘ «◊ÏÈÔ˘» Î·È ÙÔ˘ «T·ÍȉÈÒÙË». flÚ· 12.30 .Ì. ™˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒ fiÙÈ Ô Î‹Ô˜ Â›Ó·È Ê›Ûη Î·È ÔÈ AıËÓ·›Â˜ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó ·Û‡ÛÙÔÏ·, ÂÓÒ ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ˙¤ÛË. ¶·›ÚÓÔ˘Ì ٷ ÔÙ¿ Ì·˜ Î·È Ì·›ÓÔ˘Ì ̤۷, fiÔ˘ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û ¯ÔÚ¢ÙÈο hip hop breaks Î·È ÙÔ Ì·Ú Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ

·fi ¿ÏÏÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÔ‡˜ Ô˘ Ù۷Λ˙Ô˘Ó ÌÔ¯›ÙÔ. ¢ÂÓ Ù· ÔÏ˘¿ˆ ηϿ Ì ٷ ÌÔ¯›ÙÔ, ÁÈ·Ù›, ÏfiÁˆ ‰˘fiÛÌÔ˘, ÌÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ¤‚·˙Â Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ó· Ù· ›ÓÂÈ Ô Ì·Ì¿˜ ÁÈ· Ó· ¤ÛÂÈ Ë ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË. M ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó fï˜ ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ Ô˘ ¯ÔÚ‡ԢÓ, ·ÊÔ‡ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÙÔ °·Ï·Í›· ˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·˜ Ó‡¯Ù· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË °Ë. flÚ· 2.30 .Ì. ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎÔ˘ gathering ·Á¿˘ Î·È ÊÈÏ›·˜ Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ӷ ¿Ì Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜ ÙÔÓ HÏ›· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙË N¤· ™Ì‡ÚÓË. BϤÔ˘Ì ٷ ÙÚ·‚ÂÛÙ› Ù˘ ™˘ÁÁÚÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ Í¤Û·Ï· Î·È ÈÔ ÙÛÔ˘Ï¤ ·fi Ù· ‰Èο Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Î·È Ù· ÛÙÚÈÙÈ˙¿‰Èη, ÈÔ Ê·ÓÙÂ˙› ·fi ÙȘ ‚ÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰›ÙÈΘ η‚¿Ù˙˜ Ù‡Ô˘ «æÈ„›Ó˜» Â› Ù˘ AÓ·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜. ™ÙË N¤· ™Ì‡ÚÓË Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Ô ·¤Ú·˜ Ô˘ ̇ÚÈ˙ ‡ÎÔ. E›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÏËÓ ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ô‡ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì ‚Ï¿ÛÙËÛË. «K·È Â‰Ò Ì·˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó», Ϥˆ Ù˘ Ì¤Ì·˜ ηıÒ˜ Í·Ó·ÂÙ‡¯·Ì ÙË ™˘ÁÁÚÔ‡ Î·È ·ÓËÊÔÚ›˙·Ì ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘, K˘Úȷ΋ Úˆ› E‡ÊËÌÔ˜ ÌÓ›· ÛÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙÔ› Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ΢ÚȷοÙÈΘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ì ۷ÎԇϷ. T¤ÙÔÈ· ÒÚ· ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌfiÓÔ ¤ÍÈ ÂÚ›ÙÂÚ· ÌÂÙÚË̤ӷ Ô˘Ï¿Ó T‡Ô ÁÈ· ÍÂÓ‡¯Ùˉ˜ ηÈ, ÁÈ·

Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó Û·ÎԇϷ, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ·›ÙËÛË. K·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· ¯·˙¤„·Ì ٷ Ù˙¿ÓÎÈ·. TÈ ‰È¿ÔÏÔ, ̤¯ÚÈ ÎÈ Â‰Ò Ì·˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó! T· ‰Èο Ì·˜ Â›Ó·È ¿Ê·ÓÙ· Î·È ÈÔ ‰È·ÎÚÈÙÈο, ‰Â›ÁÌ· ÙÔ‡ fiÙÈ ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎÔ «¯·Ï·Ú¿» ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÓfiÌÈÌÔ˘˜ Î·È ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÙÔ ›‰ÈÔ. TËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ‚Á‹Î· ÛÙÔ Everest ÁÈ· ηʤ Î·È Ù˘ÚfiÈÙ˜ ÎÈ ¤ÁÈÓ· Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÂÓfi˜ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÚ¿Ûˆ ÙË ‰È¿‚·ÛË ÁÈ· Ó· ‚Áˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙËÓ 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ›‰· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ KÈÓ¤˙Ô˘˜, ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ‡˜ Î·È PÒÛÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Ó· ÔÚÌÔ‡Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷ¿Óˆ ÌÔ˘ ÊÔÚو̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜ fiˆ˜ fiˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜. ™ÔηڛÛÙËη ηıÒ˜ ÓfiÌÈÛ· ˆ˜ ¤Î·Ó· οÙÈ Î·È ¤ÂÊÙ·Ó Ó· Ì ʿÓÂ. ŒÌÂÈÓ· ·Î›ÓËÙÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘, Ì ÚÔÛ¤Ú·Û·Ó ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌfi ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Ô˘ ηٿϷ‚· ˆ˜ ΢ÚȷοÙÈη ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡ÛÂ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¢ÈËÁ‹ıËη ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Î·È Î·Ù·Ï‹Í·Ì ¿ÏÈ ÛÙȘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Aı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. T¤ÙÔÈÔ Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ µÔÚÚ¿, ·ÊÔ‡ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ì·˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ΢ÓËÁ¿ÂÈ fiÛÔ˘˜ ·ÚοÚÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË MËÙÚÔfiψ˜ Î·È ÛÙËÓ K·ÚfiÏÔ˘ NÙËÏ. ™ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ K˘Úȷ΋˜ ¤·È˙ ¿ÏÈ ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ··ÓıڷΈ̤ÓÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¤Ù·ÏÔ ÙÔ˘ M·ÏÈ·ÎÔ‡, fiÔ˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‹Ì·ÛÙ ÂÌ›˜. AıËÓ·›ÔÈ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜, Û˘ÌÂÚ¿Ó·ÌÂ, fiÙÈ Â› ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈο ›ÛÔÈ. AÓ Ô PÔÏ¿Ó M·ÚÙ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚ϤÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯¿ÚË Û ·˘Ùfi Ô˘ ›Â, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ì ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÙfiÙ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÔÈ AıËÓ·›ÔÈ Â›Ó·È ÌÈ· ¯·Ú¿ ¿ÓıÚˆÔÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ì·Á‹˜ Ê˘Ï‹, fiˆ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ «¯·Ï·Ú¿‰Â˜ ηٷÛÙ·Û¿È˙ÂÚ ÔÙÈÓ·ÓÈÛÙ¤˜». ™Â ¤Ó· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Â›‰· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÛÙfi·È‰· Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Á˘¿ÏÈÓÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜ Ù˘ KËÊÈÛ›·˜, fiÌÔÚʘ ÙÛÔ‡Ú˜ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÌÔÓ٤Ϸ˜, executive ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜, ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·˜ Û ۯÔÏ‹ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ Î·È ÏÔ˘ÛÈÔÎfiÚÈÙÛÔ˘ ÙÔ˘ Ì·Ì¿, ·ÁfiÚÈ· ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÌÈÓÙÈ¿‰Â˜, Ì¿ÚÌ·Ó, Ù˙¿ÓÎÈ·, ÚÂÛ„ÈÔÓ›ÛÙ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, Ù· ›‰È· ‰ËÏ·‰‹ ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÒ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÌÔ˘. MfiÓÔ Ô˘ ηÓ›˜ ÙÔ˘˜ ·fi fi,ÙÈ ÌÔ˘ Ê¿ÓËΠ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔÓ M·ÏÂ˙¿ÓÈ ‹ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ EÏ¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙË M›Ï·Ó. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÂÌ¿˜ Â‰Ò ¿Óˆ Ô˘ ›̷ÛÙ ̤۷ ÛÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô K·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶AOK ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ô˘ ÎÚ·Ù¿ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙ· TÚ›· ¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È· Ó· ÌÔÓÙ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ¿ÏÈ Ì «Ô˘ÏÈ¿» ı· ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Champions League ̤ۈ ÙÚ›Ù˘ ı¤Û˘. ÕÈÓÙÂ, ·Ôοڷ, ÁÂÚ¿! ∞


T· Ó¤· SONY DVD recorders ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡

¶¿Ú ÙËÓ TV ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘!

•¤¯·Û fi,ÙÈ ‹ÍÂÚ˜ ·fi ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. T· SONY DVD recorders ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ IQ Î·È Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·. T· ¿ÓÙ· fï˜!

❯ ¢Â˜ ÙË ¯ÙÂÛÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ ÂÓÒ ÁÚ¿ÊÂȘ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹! EΛ Ô˘ ·Ú·ÎÔ˘ÏÔ˘ı›˜ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ ÂÎÔÌ‹, ÙËÓ ÔÔ›· «¤ÁÚ·„˜» ¯Ù˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î¿ÙÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·. K·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·! M ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ ÁÚ¿ÊÂȘ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÙÔ ¯ÙÂÛÈÓfi! B¿Ï ÌÔ˘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·, ·˘Ùfi Â›Ó·È piece of cake... ❯ ¶¿ÁˆÛ ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ TV fiÙ·Ó Û ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó! M ÙÔ Ó¤Ô ÁÓÒÚÈÛÌ· «Pause Live TV» «·ÁÒÓÂȘ» ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ. ŒÙÛÈ, ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì fiÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÈı˘Ì›˜ ‹ ·Ï¿ Ó· οÓÂȘ fast forward ÁÈ· Ó· Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ›˜ Ì ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË! ¶Ï¤ÔÓ, ¤¯ÂȘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı¤ÏÂȘ Ó· ‚ϤÂȘ ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÛÔ˘! K¿ÙÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ; ❯ ¢Â˜ ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Û ‰È·‰Èηۛ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜! ™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ – Î·È ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚÔ: M ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ (fiˆ˜ ¿ÓÙ·) ÂÁÁÚ¿ÊÂȘ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ ÂÎÔÌ‹Ø fiÙ·Ó ı¤ÏÂȘ οÓÂȘ pause, ÙÔ DVD recorder Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È fiÙ·Ó ·Ù‹ÛÂȘ play Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ó· ‚ϤÂȘ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ›¯Â˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. T¤ÚÌ· Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË, Ù¤ÚÌ· Ù· ›Ûˆ ÌÚÔ˜! ❯ ºÙÈ¿Í ٷ ‰Èο ÛÔ˘ DVD Î·È ÌÔ›Ú·Û¤ Ù· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜! MÔÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ «·Ú·ÁˆÁ¤˜», Ì ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂȘ ÂÁÁÚ¿„ÂÈ. MÔÚ›˜ Ó· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÎÂÊ¿Ï·È· (chapters) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· «Intelligent Scene Chaptering», ÌÔÚ›˜ ¤ÂÈÙ· ‡ÎÔÏ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÙË ÛÎËÓ‹ Ô˘ ÂÈı˘Ì›˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÙÈ΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÛÎËÓÒÓ (Visual Chapter Search), Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂȘ ÌÈ· ÛÎËÓ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛÎËÓÒÓ (Scene Chapter Edit). ŒÓ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ DVD, Û˘Ì‚·Ùfi Ì fiÏ· Ù· PC, DVD players Î·È ·È¯ÓȉÔÎÔÓÛfiϘ, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ! ❯ MÂÙ¿ÙÚ„ ·Á·Ë̤Ó˜ home movies Û DVD! ™˘Ó‰¤ÂȘ ÙË Û˘Û΢‹ (Sony mini DV ‹ Digital 8 camcorder) Ì ÙÔ DVD recorder Î·È ı¤ÙÂȘ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· One-Touch Dubbing. A˘Ùfi ‹Ù·Ó! H ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Û DVD Á›ÓÂÙ·È ·Ó‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË – ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È! ❯ B¿Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÙÙÔ‡˜ ıfiÚ˘‚Ô˘˜! ∆· SONY DVD recorders ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· D-Matrix Noise Reduction, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› ÙÔÓ «„ËÊÈ·Îfi ıfiÚ˘‚Ô», ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ì›ˆÛ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘. ŸÏ· Ì· fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Ù¤ÏÂÈ·!

TÔ RDR-HX510, Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›· IQ Recording, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Sony ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ DVD Ì ¯Ú‹ÛË ÛÎÏËÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ (DVD/HDD Recorder). ™Ù· ·Ú¯Èο «IQ» Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ IQ Recording, ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· «I» ÛËÌ·›ÓÂÈ «Intelligent» (Â˘Ê˘‹˜) Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ Â‡ÎÔÏÔ Î·È ¤Í˘ÓÔ ÙÚfiÔ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· «Q» ÛËÌ·›ÓÂÈ «Quality» (ÔÈfiÙËÙ·) Î·È ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ fiÛÔ Î·È Û ‰›ÛÎÔ˘˜ DVD. O ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ RDR-HX510 ¤¯ÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 80GB, ÂÓÒ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ Û ·˘ÙfiÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ DVD, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. (H Û˘Û΢‹ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ٷ ÚfiÙ˘· DVD-RW/-R Î·È DVD+RW/+R, ȉ·ÓÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÔÈÎȷ΋˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜)

TÔ RDR-HX1010 ·ÔÙÂÏ› ÙË Ó·˘·Ú¯›‰· ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ HDD/DVD Ù˘ Sony Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ 400GB ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÙ¤ Ó· ÌË ¯¿ÓÂȘ Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÛÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ HQ+, Ë ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜ ·fi ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi format DVD-Video. AÓ ˙ËÙ¿˜ Ù·... ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ HDD/DVD recorder ÛÔ˘, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Û˘Û΢‹ ÛÔ˘! (H Û˘Û΢‹ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ٷ format DVD-RW/-R, DVD+RW/+R Î·È DVD+R Double Layer, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Áο̷ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ DVD recorders)

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 23


24 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005


∞£∏¡∞

14 - 20 π√À§π√À 2005 - ∆∂ÀÃ√™ 88 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™-WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ ∆∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞∆ƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

™¶EIPA ™¶EIPA - KPAOY NAKH™

ON THE ROAD

O ™Ù·Ì¿ Ù˘ KÚ· Ô˘Ó¿Î˘ ÌÂÚfi» Î·È Ë ™ Î·È Ù· « ›ڷ ™ XÔÚÈο ÂÚÈԉ ›Ú·, ÌÂÙ ’0 5», ·Ê‹ ‡Ô˘Ó Û ¿ ÙÔ «M ÓÔ˘Ó ÙË ¤ÍÈ ı¤·Ù ÈÊÙ¿ ·Ú Ó «AıËÓ· Ú · ÂÓÙfi˜ η ·ÛÙ¿ÛÂȘ ˝‰·» η È ÂÎÙfi˜ Û Ù˘ ˘ÂÚ È ’05» ÁÈ· ˘ÓfiÚˆÓ ·Ú·Áˆ Ó· «Î·Ï . ªÂ ÂÁ‹˜ «On ÔηÈÚ›Û ÛÙÔ ‰Úfi the Road Ô˘Ó» ÙÔ ÌÔ ÙÔ˘˜ - TÔ˘ÚÓ¤ ˘˜ ı·٠. TÚÈ¿ÓÙ Ô˘ ÚÔ ¤˜ Ô˘ ı · Ì Ô ˘ÛÈο ‰ ÛʤÚÔ˘ · ‚ ÚÂıÔ‡Ó È·Ì¿ÓÙÈ· Ó ·  ›Û Ù ÊÙÈ¿¯ÓÔ Â˘ÙË ÂÓ Î·È ¿Óı ˘Ó ÙË Û˘  ڈÔÈ Ú Á Ë Ù ÈÎ fi Ù ÓÙ·Á‹ ÙË Ì·ÙÔ˜ Ô ËÙ· Â› ˜ ‰È·ÛΤ ™Ù·Ì¿ÙË Û ‰ Î · ËÓ‹˜ Û ˜ KÚ·Ô˘ ˘. KÔÚ˘ Ú·˜ ÙÔÓ Ó¿Î˘, ‰ Ê·›Ô˜ ÙÔ ˘ÔÛÙËÚ ¤ ˘ Î · ı ¿›˙Ô˘Ó Ê· ̤ÏË Ù˘ ˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó·ÙÈο, ™›ڷ˜ ÙÔ ˙ˆÓÙ Ù¤ÛÛÂÚȘ ™›¿ÓÂÌ· Ù ÎÔÛÙÔ‡Ì Ì Ô˘ÛÈÎÔ› ˘ ÌÔ‡Û È· Î·È ÛÙ ÊÚÔÓÙ›·˜, Ô T¿ · ÛÎËÓÈÎ Ù·Ó Î¿ÓÔ Î˘ X·Ù ¿. ºÚÔÓ ˘Ó ÙËÓ Â Ô‡˘ Û Ù ›Û Ù Ì Â Ù· Ê¿ÓÈÛ‹ Ù Ó· ›ÛÙ 13/7: K‡ Ô˘˜. 6/7 ÂΛ Á‡Ú ÚÔ˜ (§¿ : B¿ÎÂÈÔ ˆ fiÚӷη)Ø ÎÔ‡ÚË, B £ 20/7: £¤ ¤·ÙÚÔ ¶ ‡ÚˆÓ·˜ ÂÈÚ·È¿Ø ·ÙÚÔ BÚ Ø 22 & 2 Ï¿ÙÛÈØ 6 ¿¯ˆÓ M 3/7: N·‡ /9: £¤·Ù ϛӷ M ·ÎÙÔ˜ ÚÔ ¢¿ÛÔ Ú(οÛÙÚÔ ˘˜, £ÂÛÛ )Ø 3/9: ° ·ÏÔÓ›ÎË ·– A. K.

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 25


ÂÈÏÔÁ¤˜ 6944 684.093. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 14-21/7, ·fi ÙȘ 20.30, ú 15

§Y™I™TPATH ¢Â˜ ÛÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ E˘ÚÈ›‰ÂÈÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ PÂÌ·ÙÈ¿˜ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ·fi ÙËÓ ¶·ÌÌ‹Ùȉ· √Ì¿‰· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË °. B·Ú‚¤ÚË, ÛÎËÓÔıÂÛ›· °. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ XÚ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È 30 ËıÔÔÈÔ‡˜. E˘ÚÈ›‰ÂÈÔ £¤·ÙÚÔ, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ¶ÚÔÊ. HÏ›·, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, PÂÌ·ÙÈ¿ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘. ™ÙȘ 18/7, 21.00, ú 15, ú 12 (ÊÔÈÙ.)

ª√À™π∫∏ BERLINER SYMPHONIKER Afi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘ÌʈÓÈΤ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ™ÙȘ 14/7 ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ BfiÏÊÁηÓÁÎ P¤ÁÎÓÂÚ Î·È ÛÔÏ›ÛÙ ÙËÓ KÔÚ›Ó· ™·ÌÔ˘Úηۛ‰Ô˘ (È¿ÓÔ) Û ¤ÚÁ· ÙˆÓ AÓÙˆÓ›Ô˘ (KÔÌÌfi˜ B), MÂÙfi‚ÂÓ (∫ÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ÁÈ· È¿ÓÔ ·Ú. 1) Î·È TÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ (™˘Ìʈӛ· ·Ú. 5). ™ÙȘ 15/7 ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ K. °Ô˘Ú˙‹ Î·È Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙÔÓ £Ô‰. KÂÚΤ˙Ô (Û·ÍfiʈÓÔ) Û ¤ÚÁ· ÙˆÓ £. MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘ (H ∫fiÏ·ÛË ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜), ÕÛÙÔÚ ¶È·ÙÛfiÏ· (™Ô˘›Ù· ÁÈ· Û·ÍfiʈÓÔ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ·) Î·È NÙ‚fiÚ˙·Î (™˘Ìʈӛ· ·Ú. 9 «New World»). HÚÒ‰ÂÈÔ, 210 9282.900. ŒÓ·ÚÍË: 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 22, 28, 44, 55, 70 [ÚÔÒÏËÛË: ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, 210 9282.900]. ™ÙȘ 14 & 15/7

KIBøTO™ OÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÔÏ˘ı¤·Ì· Ì ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ÙÔÓ M·ÓÒÏË MËÙÛÈ¿, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶·ÓÙÂÏ‹ BÔ‡ÏÁ·ÚË. §·˚ο Î·È ¤ÓÙ¯ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ï·˚΋˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Î·È Ì¿ÓÙ·˜ Ó¢ÛÙÒÓ. HÚÒ‰ÂÈÔ. ŒÓ·ÚÍË: 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 80, 65, 50, 32, 24 [ÚÔÒÏËÛË: Ù·Ì›· ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, 210 9282.900]. ™ÙȘ 17 & 18/7

GILBERTO GIL

∆∂á∏ TPEI™ KA§OKAIPINE™ H ÁηÏÂÚ› ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË «EÓ ¶Ïˆ 3», Ì ¤ÚÁ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù· ÓËÛÈ¿. ™ÙËÓ IÏ¿ӷ TÔ‡ÓÙ·, Ë ¤ÎıÂÛË «Summer Show 2005» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ó¤· ¤ÚÁ· ‚›ÓÙÂÔ, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÁηÏÂÚ›. ™ÙËÓ a.antonopoulou.art Ë ¤ÎıÂÛË «H ÎÚ˘Ê‹ ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘» Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·fi ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÛÙ· ÎfiÌÈΘ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278. M¤¯ÚÈ 6/8. IÏ¿ӷ TÔ‡ÓÙ·, AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466. M¤¯ÚÈ 22/7 Î·È 1-24/9. a.antonopoulou.art, AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994. M¤¯ÚÈ 22/7

£∂∞∆ƒ√ AXAPNH™ H ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ (ÌÂÙ¿ ÙȘ B¿Î¯Â˜) ÛÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ, Ë ÚÒÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ §¿ÎË §·˙fiÔ˘26 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

ÏÔ˘ Ì ÙÔ EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ. ™Â ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¶. MÔ˘Î¿Ï·, ÛÎËÓÔıÂÛ›· B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ £. MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ §¿ÎË §·˙fiÔ˘ÏÔ-¢ÈηÈfiÔÏÈ, ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¢. ¶È·Ù¿˜, K. °·Ï·Ó¿Î˘, §. M·ÏÎfiÙÛ˘, ™. T˙‚ÂϤÎÔ˜. AÚ¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Eȉ·‡ÚÔ˘, 15 Î·È 16 IÔ˘Ï›Ô˘, 210 9282.900 (ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ). AÎÔÏÔ˘ı› ÂÚÈԉ›·: 20/7, KfiÚÈÓıÔ˜Ø 23/7, MÂÓ‰ÂÓ›ÙÛ·Ø 27/7, K·‚¿Ï·Ø 30/7, Pfi‰Ô˜

«SECRET LOCATION 2» ŒÓ· Û›ÎÔ˘ÂÏ ‹ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¯‹; K¿ÙÈ ·˘ÙÔÙÂϤ˜ ‹ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ 1 Î·È ÙÔ 3; TÔ «Secret Location 2» ‰È·ÙËÚ› ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· F2 Performance Unit, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· P. Kirk, ÛÎËÓÈο T. ™Ô˘¯ˆÚԇΈÊ, Ì ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜-ÂÚÊfiÚÌÂÚ °Î. AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, B. ¢‹ÌÔ˘, AÓÙ. IÔÚ‰¿ÓÔ˘, HÏ. KÔ˘ÏÔ˘Ì‹, N. •‡‰Ë, ŒÏ. ¶¿ÛÛÔ˘, N. ™¿Ì·ÏË, AÓ. T˙¿ÎÔ˘ Î·È E˘. º›ÏË. ™Â ÌÈ· ¿ÁÓˆÛÙË ÙÔÔıÂÛ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, fiÔ˘ οı 5 ÏÂÙ¿ ı· Ì·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ı·ً˜. ŸÔÈÔ˜ „¿ÍÂÈ ı· ‚ÚÂÈ. °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ-ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·ÎÚÈ‚¤˜ Ú·ÓÙ‚ԇ: 210 6726.070,

SCORPIONS ∆· «Rock You Like a Hurricane» ÙÔ 1984 Î·È «Wind of Change» ÙÔ 1990 Â›Ó·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ηıÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ hard rockers, Ì ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˆÏ‹ÛÂȘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ 1969 ÛÙÔ AÓfi‚ÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙfiÙ ¿ÏÏ·Í·Ó Û‡ÓıÂÛË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ¢ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ fï˜ fiÛ· Â›Ó·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤Ú·Ù fiÙÈ Í¤ÚÂÙÂ. °‹Â‰Ô K·Ú·˚ÛοÎË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 7298.930/1. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 25 (·Ú¤Ó·), ú 35 (ÎÂÚΛ‰Â˜) [ÚÔÒÏËÛË: Virgin MegastoresØ ı‡Ú· 17 ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ K·Ú·˚ÛοÎË, 10.00-12.00 & 16-18.00Ø NEOSET BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË˜Ø Ì ÈÛÙˆÙÈ΋: Ticket Shop, 801 1005000]. ™ÙȘ 18/7

GILBERTO GIL ™˘Óı¤Ù˘, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Î·È ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ tropicalismo (ÌÈ· ÈÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÂÓÂÚÁ‹ bossa nova Ì ÛÙÔȯ›· rock ’n’ roll Î·È fado). EÓÒ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ BÚ·˙ÈÏ›·˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË, ÂÓÒ ÙÔ M¿ÈÔ ‚Ú·‚‡ÙËΠÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Polar. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: £¤·ÙÚÔ ¢¿ÛÔ˘˜ [ÚÔÒÏËÛË: MetropolisØ StereodiscØ ÂΉÔÙ‹ÚÈ· Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜]. ™ÙȘ 19/7. Aı‹Ó·: £¤·ÙÚÔ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ [ÚÔÒÏËÛË: Ticket Shop, 801 1005000Ø Metropolis]. ™ÙȘ 20/7

MARK OLSON LIVE O ÚÒËÓ ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ americana Jayhawks ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ «X¿ÚÙ˜», Ì ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi spoken word Î·È ËÏÂÎÙÚÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi solo show. EÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ «¶ÔÏÈÙÈÎfi M·ÓÈʤÛÙÔ» ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ AÌÂÚÈ΋˜ Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›. ¶ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ live ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi folk, alt country & americana ·fi ÙÔ˘˜ ¶. K·Ú·ÊˆÙÈ¿ Î·È HÏ. ¶˘ÎÓ¿‰·. X¿ÚÙ˜, B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 35 & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜, EÍ¿Ú¯ÂÈ·. ŒÓ·ÚÍË: 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ™ÙȘ 17/7

¢π∞™∫∂¢∞™∏ KA£E EB¢OMA¢A O§O TO KA§OKAIPI ™Â ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ï·Ù›˜, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ı¤·ÙÚÔ ‰ÚfiÌÔ˘, ¯¿ÂÓÈÓÁÎ Î·È ¿ÏÏ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ı·٤˜. EÓ‰ÂÈÎÙÈο: ™ÙȘ 14/7, ÛÙËÓ Ï. KÔÙ˙È¿ (20.30) ‚Ú·‰È¿ Ù¿ÓÁÎÔ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Tango Argentino TotalØ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi £ËÛ›Ԣ (21.30) Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ M·Ú›·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰ËØ ÛÙËÓ Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ (21.00) Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ One Hour Before The Trip. ™ÙȘ 15/7, ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ (21.30) ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ N¤Ô K‡Ì·, Û ‰È‡ı˘ÓÛË °. ™·ÓÔ‡, Ì ÙÔ˘˜ K. XˆÌ·Ù¿, M. BÈÔÏ¿ÚË, AÓ‰Ú. KfiÏÏÈ·Ø ÛÙËÓ Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (19.00) ˙ÔÁÎÏ¤Ú Î·È Í˘ÏÔfi‰·ÚÔÈØ ÛÙËÓ Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ (21.00) Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ Go Over a 1000... K·È ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰‡Ô ̤Ú˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www.cityofathens.gr ‹ ηϤÛÙ ÛÙÔ 195. T· ‰ÚÒÌÂÓ· Á›ÓÔÓÙ·È, ÂÛ›˜ ÁÂÌ›ÛÙ ÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È Á›ÓÂÙ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜.

™∂ªπ¡∞ƒπ∞ ¢øPEAN ¶POETOIMA™IA ™¶OY¢A™TøN H AÓÒÙÂÚË I‰ÈˆÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋˜ T¤¯Ó˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ X·ÙÔ‡Ë - «¢‹ÏÔ˜», Ì ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔÓ K. K·ÂÏÒÓË, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û¯ÔÏ‹. £· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ¢. X·ÙÔ‡Ë, K. K·ÂÏÒÓ˘, N. MÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˜, ¢. ◊ÌÂÏÏÔ˜, IÛ. ™È‰¤Ú˘, M. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Î·È ¶. MÔÛ¯ÔÏȉ¿Î˘. ¢‹ÏÔ˜, 210 5203.562. Afi ·Ú¯¤˜ IÔ˘Ï›Ô˘

A¶O TO¡ ™AI•¶HP ™THN A°°§IKH ¶PøTO¶OPIA O ¶¤Ú˘ Mȯ·ËÏ›‰Ë˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ Î·È ËıÔÔÈÔ‡˜ (18/7-20/8), ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. Afi ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ËıÔÔÈÔ› ÁÈ· ‰‡Ô ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ Ë EÙ·ÈÚ›· £Â¿ÙÚÔ˘ M˯·Ó‹ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ηÙfiÈÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘. £¤·ÙÚÔ AÚÁÒ, EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.685 Î·È 6998 574.204 (12.00-20.00)

¢π∞°ø¡π™ª√™ ENA FORD ™TH MI™H TIMH AÓ ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ford Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ˆ˜ ÙȘ 31/7 Û’ ¤Ó· ·fi Ù· 5 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ BE§MAP, ÙÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘ ÂÌfiÚÔ˘ Ù˘ Ford Motor


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ «A.V.» ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· ∆‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó·, ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310, ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr

Hellas, ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ›ÛÙÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ù˘¯ÂÚfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ 50% Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.

∂∫∆√™ ∆ø¡ ¶À§ø¡ µÚÂı‹Î·ÌÂ Ù˘¯·›· ÛÙÔ 14Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï N·˘Ï›Ô˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ N·˘Ï›Ô˘, Ô °È¿ÓÓ˘ B·Î·Ú¤Ï˘ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ºfiÚÌÈÁÍ, Î·È ·ÔÏ·‡Û·Ì ÙȘ ˘¤Úԯ˜ È·Ó›ÛÙÚȘ ·‰ÂÚʤ˜ ºÂÚ¯¿Ó Î·È ºÂÚ˙¿Ó OÓÙ¤Ú. ∆ÂÏÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÙȘ ÈÔ ÚԂ‚ÏË̤Ó˜. EÓ‰ÂÈÎÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·: SANI FESTIVAL ’05 °È· ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ™¿Ó˘ ÛÙË X·ÏÎȉÈ΋ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙȘ 16/7 Ë N·ÔÏÈÙ¿Ó· Pietra Montecorvino Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂψ‰ÈÒÓ ·fi ÙË N¿ÔÏË Ì ٛÙÏÔ «Napoli Mediterranea». ™ÙȘ 22/7 ÙÔ jazz ÙÚ›Ô ÙÔ˘ Alphonse Mouzon, ÛÙȘ 23/7 Ô Charlie Haden, ÛÙȘ 24/7 Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ Ó·ڋ˜ Lizz Wright Î·È ÛÙȘ 30/7 ÔÈ T¿ÓÈ· TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ Î·È EϤÓË TÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 2310 317.327, 312.320

¢HMO™ E•øMBOYP°OY THNOY 2005 ™ÙȘ 16/7 Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ E. BÈÙ¿ÏË, N. •‡‰Ë. ™ÙȘ 18/7 Ë ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «O‡ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô AÛÙ‹Ú ÌÔ˘», ۠ΛÌÂÓ· BÈΤϷ Î·È PÔ˝‰Ë Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· EÏ. °ÂˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, Ì ÙȘ B¿Ï‚Ë, K˘ÚÈ·˙‹, P¿ÙË. ™Ù· ÏÔ˘ÙÚ¿ Ù˘ ÚÒËÓ Û¯ÔÏ‹˜ O˘ÚÛÔ˘Ï›ÓˆÓ, 22830 51801-4

°§Y¶TIKH ™E MAPMAPO OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ «AÓ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· - MÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÊfiÚ̘ Î·È ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·». ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ M. K·Ï·Ì·Ú¿˜, HÏ. Z·Ê›ڷ˜ Î·È °. Iˆ¿ÓÓÔ˘. ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË M˘ÎfiÓÔ˘, M·ÙÔÁÈ¿ÓÓÈ·, 22890 22615. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 15-21/7

KEPKYPA - KA§OKAIPI 2005 ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ MÔÓ ƒÂfi, ÛÙȘ 18 Î·È 19/7, «¶ÈÓfiÎÈÔ» Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· K¿ÚÌÂÓ PÔ˘ÁÁ¤ÚË, ÛÙȘ 21 Î·È 22/7 «O AÚ¯ÔÓÙÔ¯ˆÚÈ¿Ù˘» ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· B. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ °. M¤˙Ô Î·È N. TÛ·Ï›ÎË, ÛÙȘ 24 Î·È 25/7 «OÚ¤ÛÙ˘» ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹ Ì ÙÔ˘˜ K. K·Ú·Ì¤ÙË, ™Ù. M¿ÈÓ·, AÚ. •¿ÊË. ™ÙÔ ¶·ÏÈfi ºÚÔ‡ÚÈÔ, ÛÙȘ 20/7, Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ §. M·¯·ÈÚ›ÙÛ·, º. ¶ÏÈ¿ÙÛÈη, ¢. TÛ·ÎÓ‹. ∞

AVANT-PREMIERE

SIN CITY °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ˙‹Ï„ ÙfiÛÔ Ôχ ¤Ó· ÎfiÌÈÎ. K·È ¤Î·Ó ÙË ÛÂÏÈÏfi˙Ë Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¯·ÚÙ› Ô˘ ·Ó·Ó¤ÂÈ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÚÈۉȿÛٷ٘ Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ ¿ÁÚÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ ÛÙÔ «Sin City» ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ M›ÏÂÚ. °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ «AÌ·Úوϋ˜ fiÏ˘» Ô PfiÌÂÚÙ PÔÓÙÚ›ÁΘ ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ M›ÏÂÚ ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·, ÂÓÒ ˆ˜ guest ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¤‚·Ï ¤Ó· ¯ÂÚ¿ÎÈ Î·È Ô «ÎÔÏÏËÙfi˜» KÔ˘¤ÓÙÈÓ T·Ú·ÓÙ›ÓÔ. OÈ Ê·Ó ÙÔ˘ ÎfiÌÈÎ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi, ηıÒ˜ ı· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ó· ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Û ÊÂÙȯÈÛÙÈÎfi ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ, Ì ¤Ó· ηÛÙ Ì ‰˘Ó·Ù¿ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜, ·fi ÙÔÓ MÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ ˆ˜ÙÔÓ M›ÎÈ PÔ˘ÚÎ. ¢È·‚ÚˆÙÈ΋, ‚ÚfiÌÈÎË, ̷ο‚ÚÈ·, ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‚›·ÈË Î·È ÛÙ˘ÏÈ˙·ÚÈṲ̂ÓË fiÛÔ Î·Ì›· ·ÚfiÌÔÈ· Ù·ÈÓ›· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë «AÌ·Úوϋ fiÏË» ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ «Athens Voice» ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÂÌȤڷ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. K·Ï‡ÙÂÚ· ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó!

SIN CITY (20/7, 18.30) Ster Cinemas - ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, A¯·ÚÓÒÓ 373-375 AÓ ı¤ÏÂȘ Ì›· ·fi ÙȘ 240 ÌÔÓ¤˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ·

ÙËÓ avant-première Ù˘ TÂÙ¿ÚÙ˘ 20 IÔ˘Ï›Ô˘, ÛٛϠ۠SMS: AVCINE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 19/7 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

H «A.V.» Î·È Ë NEOSET ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο snaps MfiÚ· ηÏÔηÈÚÈÔ‡, 18.45 «™Ù· Ù˙¿ÌÈ· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ‰È¿Û·ÚÙ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜, ÛΤÊÙÔÌ·È Ó· ‚¿Ïˆ ÙÔÓ ˘·ÏÔηı·ÚÈÛÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÓÔ˘ ÛÙË ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË ÛοϷ ÌË ¯·Ï¿Ûˆ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔ˘ Á·Ï·Í›·. £˘Ì‹ıËη ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· Ô˘ ÁÏÈÛÙÚÔ‡Û·Ì ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÙÔ ÏÈfi·ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Ù˘ ·È¯Ì·ÏÒÙÈ˙ ÙË ‰ÚÔÛÈ¿, οӷÌ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÎÔÈÙÔ‡Û· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÓÂÚfi‚Ô̂˜ Ì·ÛÙ›ÁˆÓ·Ó ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘Ù‹ Ë ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ ÓÔÙÈṲ̂Ó˘ Á˘ ·Ó¤‚·ÈÓ ÛÙ· ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ· Û·Ó ÙÈÌËÙÈÎfi˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÛÙË ¯¿ÚË Ù˘». BÈÚÁÈÓ›· MÂÓ˙¿, «™ÙfiÂÚ, ‰ÂÍ› Ì·Î Î·È ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi ˙ËÙÒ», ÂΉ. £¤ÚÔ˜ AӛηÙ M¿¯·Ó, 2005

ŒÚˆÙ·˜ Û ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ «TȘ Ó‡¯Ù˜ η٤‚·ÈÓ οıȉÚÔ˜ ÛÙÔ ÓÔÙÈṲ̂ÓÔ ˘fiÁÂÈÔ-ÎÔÚÌ› Ù˘. H ·Ú̇ڷ ÙˆÓ bits Î·È Ù· ·Ú·ÊÂÚÓ¿ÏÈ· ˘ÚÈÙ›Ô˘ ›¯·Ó ηχ„ÂÈ Î¿ı ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋ ›ÓÙÛ·. ŒÂÈÙ·, Ô IÌÚ·‹Ì ¤ÁÂÚÓ ›Ûˆ ÛÙËÓ ¿ÌÂÏÔ ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÙÔ˘, ÙÔ ÛÔ˘Êڈ̤ÓÔ ÙÔ˘ ¯Â›ÏÔ˜ ÛÊÈÁÁfiÙ·ÓÂ, ¤ÛÙ·˙ ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘ Û¿ÏÈÔ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜. A˘Ùfi ‹Ù·Ó. TÔ ÎÏ¿Ì· ¿ÓÙ· ¤‚Á·ÈÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙË ÛÎËÓ‹, οı ÊÔÚ¿ Ë ›‰È· ·˘Ï·›· ÁÈ· ÙÔ ı‹Ú·Ì¿ ÙÔ˘. K¿Ï˘„ ÙËÓ ÔıfiÓË, ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÛˆÚÈ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ Î·Ó·¤. A‡ÚÈÔ ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· ¿ÏÏË Ì¤Ú·. MÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ̤ڷ. ¶›ÛÙ¢». ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ NÙÔ‡ÏÛ - ¶fiÓÙ˜, «™ÙȘ ηÙËÊfiÚ˜ Ù˘ ˘ÔÙÚÔ‹˜ ¤Î·ÙÛ· ÎÈ ¤ÎÏ·„·», ÂΉ. K·Ú‰È¿ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ, 2005

ADVERTORIAL A.V.

Words,words,words

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 27


¶√À ∆ƒøª∂

°∂À™∏

* C ú úú úúú • ∫ ª

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ∞ÓÔȯÙfi ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ

∆È̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›

∂™∆π∞∆√ƒπ∞

∫¤ÓÙÚÔ

∞¶§∞ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞-¢∂•π∞ AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3422.380/ ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 & ∂οÏ˘, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6203.102

«µƒ√ªπ∫∂™» ¡√™∆πªπ∂™ ∞¶√ √§√ ∆√¡ ∫√™ª√

∆aste police ∆˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

«Dirty Str.eat»: ∞Ó·Óˆ̤ÓÔ O ΋Ô˜ Î·È ÙÔ ·Ï¤ÁÎÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ·Ó ÈÔ Ôχ fiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi οӷ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ›¯· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ «Dirty Str.eat». º¤ÙÔ˜ (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·) ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ˆ˜ ¿Óˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (ÙÔ ·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÙÏ› ÙËÓ ¤ÌÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ·fi ·˘Ùfi) Î·È ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ·ÏÈfi ÌÂÓÔ‡. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ «Dirty Str.eat» Û·Ó ı· ·˜, ı· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ (ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·) ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì·˘ÚÔ›Ó·Î·-ÛÙÔÏ›‰È Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÛΛÙÛ·, Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È ·Ó¤Î‰ÔÙ·, Î·È ı· ‚ÚÂı›˜ ÛÙÔÓ Î‹Ô, Ì ٷ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ù· ·Ï¿ Î·È ÙÔÓ ˆÚ·›Ô ʈÙÈÛÌfi, Ì ÙȘ Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜, Ù· ÁÈ·ÛÂÌÈ¿ Î·È Ù· Ì˘Úˆ‰Èο ÙÔ˘, ‰˘fiÛÌÔ˘˜ Î·È ‚·ÛÈÏÈο. MÈ· ·˘Ï‹ ÂÍÔ¯È΋ Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ı· Û ÚÔ˚‰Â¿ÛÂÈ Â˘ÓÔ˚ο Î·È ı· ÛÔ˘ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ‰ÚÔÛÈÛÙÈο ÙÔ Î¤ÊÈ, ÂÓÒ ¤Ó· ·ÏÈfi ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ Û›ÙÈ, ʈÙÈṲ̂ÓÔ ı·ÙÚÈο, ·¤Ó·ÓÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· Û Á˘ÚÓ¿ÂÈ ›Ûˆ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. EΛ ÏÔÈfiÓ Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ·¯È¤˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰ÚÔÛȤ˜, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÓÔ‡, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û «‚ÚfiÌÈΘ» ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ê·ÁËÙ¿ Ô˘ fiÏÔÈ ·Á·¿Ì ӷ ÙÚÒÌ ÛÙ· fiÚıÈ· fiÙ·Ó Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì ¤Íˆ. £· Á¢Ù›˜ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ¯ÔÙ ÓÙÔÁÎ MÔÓ¿¯Ô˘ (ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÌÔ‡ ¤ÏÂÁ·Ó ÁÂÏÒÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó 45 ÏÔ˘Î¿ÓÈη ̤¯ÚÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛˆÛÙfi), ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ÙÚÒÓ ÔÈ NÂÔ¸ÔÚΤ˙ÔÈ ÛÙËÓ 5Ë §ÂˆÊfiÚÔ, ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ «ÊÂṲ́ÓÔ» ηÙ¢ı›·Ó ·fi ÙËÓ EÁÓ·Ù›·˜ Ù˘ ÌÂÚ·ÎÏ›‰È΢ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fish & chips fiˆ˜ Ù· ÙÚÒÓ ÛÙÔ NÈÔ˘Î¿ÛÏ, ÌÔ˘Ú›ÙÔ˜ ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ÎÈÌ¿ Î·È ÁÔ˘·Î·ÌfiÏ fiˆ˜ ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ MÂÍÈηÓfi˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘, ÈÛÎÂÓÙ¤Ú ÎÂÌ¿Ì ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙˆÓ ÎÂÌ·ÌÙ˙›‰ÈÎˆÓ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡. ¶Ôχ ˆÚ·›· ȉ¤·, Ôχ ·ÛÔÚÙ› Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È Ì·ı·›Óˆ ˆ˜ ¤ÂÙ·È Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. KÔÓÙ¿ Û ·˘Ù¿ Î·È ÚÒÙ· È¿Ù·, Î·È Û·Ï¿Ù˜ ÚˆÙfiÙ˘˜, Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏ· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ «ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘». £· Û˘Óԉ‡ÛÂȘ Ì ÎÚ·Û› ·fi ο‚· 40 ÂÙÈÎÂÙÒÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÌÂÏÒÓ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ (ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ˆÚ·›Ô), semifreddo ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¿Ô˘Ï˜, banoti Ì ηڷ̤Ϸ, Ì·Ó¿Ó· Î·È ¿ÁÏ˘ÎË Û·ÓÙÈÁ›. °‡Úˆ ÛÔ˘ Î·È ‰›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÂÈ ¤Ó· ÔÈΛÏÔ ÎÔÈÓfi, Ó·ÚfiÎÔÛÌÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘, ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ media ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. H ÌÔ˘ÛÈ΋, mainstream, ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ, Ù˙·˙ Î·È ÌÏÔ˘˙, ı· Û ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó‚¿ÛÂÈ, Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ ı· ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂȘ, ¤Ó· ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÌÔ¯›ÙÔ, ¿ÎÚˆ˜ ‰ÚÔÛÈÛÙÈÎfi Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓfi Â›Û˘, Ô˘ Â‰Ò ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Ì ÊÚ¤ÛÎÔ ‰˘fiÛÌÔ ·fi Ù· ·ÚÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÓfiÛÙÈÌ· Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ¿ ı· ÏËÚÒÛÂȘ Á‡Úˆ ÛÙ· 23-25 ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ı· Û ‰ÚÔÛ›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘, ÎÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. Dirty Str.eat, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763 28 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

ŒÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ Aı‹Ó·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Í¯·Ṳ̂ÓË Î¿ÔÙ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ¶È¿Ù· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ Î·È ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ·, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Î·Ïfi „¿ÚÈ. ∫¿‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ˆÚ·›· ·˘Ï‹. ú • AVALON §ÂˆÎfiÚÔ˘ 20 & ™·ÚÚ‹, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572

AÓ ÛÔ˘ ‹Úı fiÚÂÍË ÁÈ· ̇‰È·, Â‰Ò Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÔ˘. ¢Âο‰Â˜ ÔÈÎÈϛ˜ Ì˘‰ÈÒÓ Ì·ÁÂÈÚÂÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ·ÙÌfi Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û ¤Ó· ۯ‰fiÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ. ∆ÒÚ· Î·È Î‹Ô˜. ABREVVOIR •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51, KÔψӿÎÈ, 210 7229.106

Afi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ·Á·Ë̤ӷ, Ì Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÛÙ˘Ï. TÒÚ· ˙ÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚË ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÙÔ˘ ΋Ô. úúúM B∞ƒ√À§∫√ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400

Roof garden Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∂ÌÓ¢Ṳ̂ӷ È¿Ù· ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. úúú BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

§ÈÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ «ÛÔ‚·ÚÔ‡» ÓÙÈ˙¿ÈÓ, Ì ·Ï¿ È¿Ù· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ «·ÌÈÁ¤» ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úú • ª CENTRAL ºÈÏ. EÙ·ÈÚ›·˜ 14, KÔψӿÎÈ, 210 7245.938

TÔ sushi ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÁˆÓÈ¿ ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ lounge-bar ÙÔ˘ KÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ªainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÛÙ· ΤÊÈ· Î·È ÂÏÏËÓÈο).

úúú • ª CLAVDIOS µÂ˝ÎÔ˘ 38, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9235.128

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. ú CHEZ LUCIEN TÚÒˆÓ 32, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.236

‰ÂȘ ·ÚÎÂÙfi ÁÓˆÛÙfi ÎfiÛÌÔ Û ¯·Ï·Ú¤˜ ÛÙÈÁ̤˜. ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú• GALAXY µ∞R

Ô˘ Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ú ª KOYTI (TO)

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Hilton», B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000

A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 23, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3213.229

Finger food Û ÔÙ‹ÚÈ ª·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫ GRAND BALCON

X·Ï·Úfi Ê·Á¿‰ÈÎÔ Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, Ô˘ ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Ì. TÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ú ª KYOTO

•ÂÓ/¯Â›Ô «St. George Lycabettus», KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712

AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ Ì 70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÈÓÂÏȤ˜, ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿. øÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙÔ Ì·Ú, ı¤· fiÏË Ë fiÏË Î·È Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋. úúú • EDEN §˘Û›Ô˘ 12 & MÓËÛÈÎÏ¤Ô˘˜, ¶Ï¿Î·, 210 3248.858

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1982 Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜. T· ¿ÓÙ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ‡Ï˜, ÔÚÁ·ÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›. O ¯ÒÚÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜, Ì ÚÔ˙ ‚·Ì̤ÓÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οو ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. ∆Ú›ÙË ÎÏÂÈÛÙfi. ú K M EM¶§EøN AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

ªÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÍȤ·ÈÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∏ ηχÙÂÚË ı¤· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. ú • FRAME •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «St. George Lycabettus», ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7214.368

Lounge ÂÈÚÚÔ¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. ∆ÒÚ· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ·¤Ó·ÓÙÈ, Ì ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ethnic Á‡ÛÂȘ. úú • ª ∏ÀTRA N·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.767

EÍ·ÈÚÂÙÈο È¿Ù· ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ª·Í‚¿ÓË. ∞Ó ı˜ Ó· Ù· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ fiÏ·, ‰È¿ÏÂÍ ÙÔ ÌÂÓÔ‡. úú £∞§∞∆∆∞ B›ÙˆÓÔ˜ 5, °Î¿˙È, 210 3464.204

£·Ï·ÛÛÈÓ‹ ·‡Ú· Ê˘Û¿ÂÈ Û ·ÏÈfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. O ÛÂÊ °È¿ÓÓ˘ ™·ÊÔ‡ («AÛÙ¤Ú·˜» BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, «Central», «Island») ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÔÏfiÊÚÂÛη ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∫ÏÂÈÛÙfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. úúú IDEAL

™Ù· Ï›Á· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÙÔ˘ ı· ηı›ÛÂȘ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÌÂÓÔ‡ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÎÔ˘Ṳ́ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ú DIRTY GINGER

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3303.000

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 46, °Î¿˙È, 210 3423.809, 3468.604

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3476.320

Afi ÙȘ ÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. øÚ·Èfiٷٷ ÚÒÙ·, Ôχ ηϤ˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜, fiÏ· Ù· ÎÚ¤·Ù· ÛÙË Û¯¿Ú·. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úú DIRTY STR.EAT

£· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ ·fi Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ı· ÚÔÛ΢ӋÛÂȘ Ù· ÎÚËÙÈο È¿Ù·, ı· Ì›ÓÂȘ ¿ÊˆÓÔ˜ Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. C• K∞º∂¡∂π√

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12, °Î¿˙È, 210 3474.763

¢Â›¯ÓÂÈ ·Ïfi Î·È ÛÂÌÓfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÌÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÛÙ¤ÎÈ ÁÓˆÛÙÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ

£· Ê·˜ ηϿ, ı’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ fiÌÔÚʘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ı·

™Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ cult, ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi all day ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ÔÈ ÈÔ Â˘ÁÂÓÈÎÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ, take away. ú • ª KANE§§A

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 26, 210 7229.056, 7237.277

°·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406

OÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÔÁÈ·ˆÓ¤˙È΢ ηٷÁˆÁ‹˜. AÓÔȯÙfi ÌfiÓÔ ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÛÙÔ roof garden. ú LA CREPERIE IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 148, Aı‹Ó·, 210 6468.493

H ·Ú¯ÂÙ˘È΋ ÎÚÂÂÚ› Ù˘ fiÏ˘ Ì 23 ¯ÚfiÓÈ· Ì·ÛÙÔÚÈ¿˜ ÛÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ ÎÚ¤·. °Â‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· Î·È MÂÛfiÁÂÈÔ. TÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙfi. • M∞°∂ª∂¡√™ ∞À§√™ ∞̇ÓÙ· 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7223.195

T·ÎÙÈÎÔ› ÂÏ¿Ù˜ ·ÚÎÂÙÔ› ËıÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÎÔ˘˙›Ó·. ú • M∞π ∆∞π ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 18, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7258.306

¢›‰˘Ì·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿. ™ÙÔ café ÁÈ· Mai-Tai η˚ÈÚ›ÓÈ· Î·È daiquiri ÊÚ¿Ô˘Ï·, ÛÙÔ grill ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ, ÌÔÛ¯·Ú¿ÎÈ ÛÔÊÚ›ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο. úú MALVAZIA AÁ·ıË̤ÚÔ˘ 3, PÔ˘Ê, 210 3417.010

™·Ó ·ÏÈfi˜ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ‡ÚÁÔ˜. I‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈο ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ÙÚÂÏ·›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ. ªÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ÏËıˆÚÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. úú• M∞¡∏-ª∞¡∏ º·Ï‹ÚÔ˘ 10, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9218.180

∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «ÂÓÙÔÈṲ̂Ó˘» ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ·ÚÎÂÙ¿. ∞ÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. ú MEAT ME (•ÂÓ. «Athena Grand»), Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.900

¶Ôχ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ë ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ú MILOS B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

M›ÓÈÌ·Ï ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ Û ÁÎÚÈ Î·È Ï¢ÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. M¤ÏÈ Î·È Ú·Î› ·fi Ù· K‡ıËÚ·, Ù˘ÚÈ¿ ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË, ¿ÁÚÈ· ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ· Û ÌÂÁ¿ÏË Á˘¿Ï· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ. AÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ oyster Ì·Ú. úúú MULTI 22 EÚÌÔ‡ 116 & §ÂˆÎÔÚ›Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.766

™Â ˘¤ÚÔ¯Ô ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Club 22 ÛÙ‹ÓÂÈ ÙËÓ «ÙÚ·Â˙·Ú›·». EΛ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë Û¿ÏÙÛ·. ú • NOODLE BAR AfiÏψÓÔ˜ 11, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3318.585

™ÙȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ (ÙfiÛÔ Â͈ÙÈΤ˜), ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ú‡˙È Î·È ÓÔ˘ÓÙϘ ·fi ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. K¿ÓÂÈ Î·È ‰È·ÓÔ̤˜. ú √ƒπ∑√¡∆∂™ §À∫∞µ∏∆∆√À §fiÊÔ˜ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 7210.701, 7227.065

ÿÛˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘. MÔÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠ·Ó Ë È‰¤· Ó· ·Ó¤‚ÂȘ Ì ٷ fi‰È· Û ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ. úúú ¶∞ƒ∫√ ∂§∂À£∂ƒπ∞™

·fi ÙÔÓ ∑ÂÚfiÌ ™ÂÚ¤˜, Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ∑·Î ™ÈÌÔ˘¿. §›ÛÙ· Ì 1.000 (!) ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. ∫‹Ô˜ Ì Èı¿ÚÈ· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. KÚ·Ù‹ÛÂȘ ··Ú·›ÙËÙ˜. úúú SVEIK

B·Û. ™ÔÊ›·˜, ¶¿ÚÎÔ EÏ¢ıÂÚ›·˜, 210 7223.784

PÔ˘Ì¤ÛË 6, N. KfiÛÌÔ˜, 2109018.389

™ÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ¿ÚÎÔ ‰›Ï· ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ, ·fi ÙÔ Úˆ›. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ‹ ‚Ú·‰ÈÓfi. úú PASTERIA (LA)

K¿ÙÈ Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ù˘ ¶Ú¿Á·˜ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, οÙÈ Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘, οÙÈ ÔÈ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ T¿ÓÈ·˜ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ K·Ïfi ™ÙÚ·ÙÈÒÙË Â›Î·ÈÚÔ Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. ú • ∫ ∆√ ™¶ITI TOY K. ¶I§¶OY§ -∆ƒ∞¶∂∑∞ƒπ∞

TÛ·Î¿ÏˆÊ 18, KÔψӿÎÈ, 210 3632.032

11 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙˆÓ Á¢ÛÙÈÎÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183

∞fi ÙËÓ ∆˙¤ÓË, ·Á·Ë̤ÓË «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ·» ÛÙÔ «Balthazar» ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ÙÔÓ º›ÏÈÔ ™ÔÊÈ·Ófi ˘¤ÚÔ¯· È¿Ù· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú ª PIZZA HUT 80111 70.000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È ·fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ó· ÛÔ˘ ʤÚÔ˘Ó Ì·˙› Î·È ÙËÓ «A.V.» POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414

O ۯ‰fiÓ ŒÏÏËÓ·˜ IÙ·Ïfi˜ AÓÙfiÓÈÔ ÛÙ‹ÓÂÈ ÔÈÓÔÌ·ÁÂÈÚÂ›Ô ÌÈÎÚo‡ÏÈ, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜, Ì ·˘ıÂÓÙÈο ÈÙ·ÏÈο Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. úª• 48 THE RESTAURANT AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6411.082

E‰Ò ı· ‰ÂȘ ·fi ÂΉfiÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ̤¯ÚÈ Ï·˚ÎÔ‡˜ «‚¿Ú‰Ô˘˜» ·fi Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·. O ÛÂÊ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶¤ÛÎÈ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ο‚·. ∞›ıÚÈÔ Ì ÓÂÚ¿ Î·È ˙ÂÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. úúú ª SOCRATES •ÂÓ. «Divani Palace Acropolis», ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, 210 9280.100

™ÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ roof garden ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. M ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÛÙÔ È¿ÙÔ Ù· Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο ÎfiÏ· ÂÏÏËÓÔ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È Û˘Óԉ›· live ÌÔ˘ÛÈ΋˜. úúú ST’ ASTRA •ÂÓ/¯Â›Ô «Park», Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 210 8894.500

ªÂ executive chef ÙÔÓ Herve Pronzato Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ fiÛÔ Ï›ÁÔÈ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÒÚ· Ô˘ «ÚÔÛÁÂÈÒıËλ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ «Park», Û’ ¤Ó·Ó ÎÔÌ„fi, ÏÈÙfi ¯ÒÚÔ Ì ʷÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ı¤·. úúú STARS •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

√È ÈÛÙÔ› ÙÔ˘ µ¿ÏÙÂÚ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ™Ù· Û˘Ó ÙÔ Â˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, Ë ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ô Î‹Ô˜ ¤Íˆ. úú ∫ ™¶√¡¢∏ ¶‡ÚˆÓÔ˜ 5, Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7564.021

BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ Michelin ÙÔ 2003, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ fusion ÎÔ˘˙›Ó·

A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

∞fi Ù· ηχÙÂÚ· roof garden Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÈÏÂÁ̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ chef Robert Serwatka. ∫ÔÛÌÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ¿„ÔÁÔ service Î·È vallet parking. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354 / °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333 / KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200

ºÈÏÈÎfi Î·È ·¤ÚÈÙÙÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÚÔÛʤÚÂÈ nigiri Î·È maki sushi Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. E›Û˘, ·Ó ̤ÓÂȘ ÎÔÓÙ¿, ÛÔ˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Û›ÙÈ. ú VARVAKIOS ¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

AÓÔȯÙfi Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ì ÙÚ·¤˙È· ¤Íˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘. °Â‡ÛÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈο È¿Ù·. BÚ·‰È¤˜ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ χÚ˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. úú VIVENDO ¶·ÙËÛ›ˆÓ & X·ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË 14 (ÍÂÓ. «Residence Georgio»), 210 3320.100

ªÈÎÚfi, ÎÔÌ„fi, ÚÔÛʤÚÂÈ Ï›Á· È¿Ù· Ì ÔÏÏ‹ Á‡ÛË. úúú XPY™A ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 81, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3412.515

ºÈÏÈÎfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›· ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜. EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì·ÁÂÈÚÂ̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË XÚ‡Û·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔ‡˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 8 ¯ÚfiÓÈ·. √ˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÛÈÙÈÎfi cheesecake Ì ̤ÏÈ. ú ºI§I¶¶OY •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 19, KÔψӿÎÈ, 210 7216.390

AÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÙÔ ÊfiÚÌ·. ú ª

µfiÚÂÈ· 21 KoÏÔÎÔÙÚÒÓË 21 & ª˘ÎfiÓÔ˘, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230621

∂͢Ó˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È «ÛÙfiÏÔ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. 25-30 ú A§ªÀƒ∞ ¶Ï. ºÈÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ 39, ÷ϿӉÚÈ, 210 6819.109

∞fi ÙÔ˘˜ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Ì 70s ÊÂÚ ÊÔÚ˙¤. ºÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙËÓ AÛÙ˘¿Ï·È·, ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, Î·È ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·. úú ∫ AVENUE 103


§ÂˆÊfiÚÔ˜ £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË (ÍÂÓ. «Life Gallery»), 210 6260.400

Gourmet Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ethnic È¿Ù· Î·È ÌÈ· ·ÙÂÏ›ˆÙË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ brunch ÙȘ K˘ÚȷΤ˜. úúú BELLAMORE RISTORANTE ¶Ï. AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8015.555

NˆÚ›˜ ÁÈ· ηʤ Î·È Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÛÙÔÓ Î‹Ô (4.307.30 ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÈÙ·ÏÈο ÁÏ˘Î¿), ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë AÓÙÔӤϷ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·: Û·ÁΤÙÈ Ì ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, ÊÈϤÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ¶¿ÚÌ·˜ Î·È Û¿ÏÙÛ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. úú °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402

¶·Ó¤ÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜ Û ¤Ó· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi. Ÿˆ˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘, Ù· È¿Ù· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. úú M DALU ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 56, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8089.988

™Â Ì·ÏÎfiÓÈ Ì ı¤·, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ (‰ÔΛ̷Û ÙË ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ˘: ̷ηÚÔÓ¿‰· ·ÛÙ·ÎÔ‡). ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. úú ∫ DEALS ¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ 10, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6773.183

ÕÓÂÙÔ˜ Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Ì·Ú ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û˘Óԉ›· Ô‡ÚÔ˘. úú • DISH

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. úúú∫ Kƒ∏™™∞ °∏ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 23, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8056.666

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ·˘Ï¤˜, ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ê·ÁËÙfi ·˘ıÂÓÙÈο ÎÚËÙÈο, fiÏ· ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ ı›·˜ M¿Úˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ÊÔ‚ÂÚÔ‡ Ì¿ÁÂÈÚ· £·Ó¿ÛË. K·È live ·fi Ï˘Ú¿Úˉ˜. ú K ª MAYOR X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 92, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.460

KfiÎÎÈÓÔ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· muy espanol, ¤ÍÔ¯· tapas ÁÈ· ·Ú¯‹ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. æ¿Í ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈο Î·È Ù· Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. úú MEAT SQUARE §. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700

™Â ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù·, ÊÚ¤Ûη Û·Ï·ÙÈο, ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜ ηÈ, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ª ∫ ª∂™√°∂π∞∫√ (∆√) ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 47 & ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6149.000

ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ú M¶EP¢EMA B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853

£· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÙËÓ ÂȘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·. °ÓˆÛÙ‹ Î·È ·Á·ËÙ‹ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ηÏfi Ê·ÁËÙfi Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ (Ô §¿Î˘ ºˆÙÈ¿‰Ë˜ ‹Ù·Ó ÚÒËÓ Ô‰ËÁfi˜ Ú¿ÏÈ). úú ∫ MR. VONG E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 13, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6250 305

Multi-ethnic ÊÈÏÔÛÔÊ›· Û ÌÈÎÚfi ΋Ô. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜. ú ¶∞§π∞ A°√ƒ∞

A¯. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ 8, ÷ϿӉÚÈ, 6936 452318

K¯·ÁÈ¿ 26 & M¿ÚÎÔ˘ PÂÓȤÚË, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6837.037

∆Ô ÁÓˆÛÙfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «∞ÛÎÏËÈÔ‡ °ˆÓ›·» ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ. ™ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ Î‹Ô ÙÔ˘ ÚÒËÓ «∑·ÊÂÚ¿ÓÔ» Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. úú ∂¡√∆∂CA

¡Â·ÓÈÎfi Î·È cÔzy, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ÁÈ· Û·Ï¿Ù˜, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi Î·È ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ¶I¶EPIA

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ, Ï›Á· ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ΋Ô˜ ›Ûˆ. ú IãÀ∂™ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ 36, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6201.572

AÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 & A‰ÚÈ·Ó›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.114

æ¿ÚÈ Î·È ¿ÏÈ „¿ÚÈ. A¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿, monkfish Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Û ηÓÙ·˝ÊÈ Ì ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË Û¿ÏÙÛ·. ™ÈÙÈÎfi ÎÚ·Û› Î·È ¯‡Ì· ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú ª P∞NDELI

AÏfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ·ıfiÚ˘‚· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· Ù˘ Û¯¿Ú·˜. Afi ÙÔ ›‰ÈÔ team ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÁÓˆÛÙÔ‡ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˘ «MÔ˘ÁÈ·Ì¤˜». úúú K∞™∆∂§√ƒπ∑√

¶ÂÓÙ¤Ï˘ 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.787

¶Ï·Ù¿ÓˆÓ 2, Ï. N¤·˜ KËÊÈÛÈ¿˜, 210 8075.408 / £ËÛ¤ˆ˜ 334, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9429.027 / §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9655.022

§. KËÊÈÛ›·˜ 238 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Mela), KËÊÈÛÈ¿, 210 6236.596

H ÁÓˆÛÙ‹ ·Ï˘Û›‰· „·ÚÔÌ¿Á·˙ˆÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜ ÁÈ·Ù› ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˙‡ÂÈ ·˘Ùfi Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜, Ô˘ ʤÙÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÙÔ café-restaurant «Breeze» ÁÈ· all day ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. úú ú Kπ√À¶π∞

K. B¿ÚÓ·ÏË 5, Ï. ¢Ô‡ÚÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.040

T¤ÚÌ· Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 6200.005

∞˘ıÂÓÙÈο ÎÂÌ¿Ì ·fi ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹, ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. úú PIAZZA MELA

KÔÌ„fi, ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. úúúª QUILLS

™Â ÌÈ· fiÌÔÚÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ΋Ô ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È Î·Ê¤‰Â˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ È¿Ù· ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ª RISO AMARO K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 104, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2716.111

∂˘ÁÂÓÈÎfi ۤڂȘ, Ë ÎÔ˘˙›Ó· ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈ΋ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο Ì˘ÛÙÈο Ù˘ Á‡Û˘. °È· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. úú RISTORANTINO (IL)

™Ù·Ì¿Ù·˜ 70, ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6216.820

K·È „¿ÚÈ, Î·È ÎÚ¤·˜, Î·È ·˘ıÂÓÙÈο ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. úú ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907

210 9431.871

M·ÓÙ›, ÈÚÔÛΛ, ÌÔÚ˜ Î·È ¿ÏϘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘, fiÙ·Ó ÙȘ Ì¿ıÂȘ, ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. C ∫ ª BARBA LAZAROS

TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Î¿ÔÈÔ˘ Ê›ÏÔ˘. ∆ÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î¿ıÂÛ·È ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi, ¯·ÌËÏ¿ ʈÙÈṲ̂ÓÔ Î‹Ô ÙÔ˘. H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. °È· ÙȘ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ë̤ڷ˜ Úfiı˘Ì· ı· Û ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ô Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. úú SALT & PEPPER’S

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840

30 ¯ÚfiÓÈ· ·„ÂÁ¿‰È·ÛÙË ·Ú¿‰ÔÛË. §ÈÙÔ‰›·ÈÙÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙË Ì·ÛÛ·ÏÈÒÙÈÎË ÛÔ‡· ÌÔ˘ÁÈ·Ì¤˜, ÙȘ ÊÚÂÛÎfiٷ٘ „·ÚÔ‡ÎϘ Î·È ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·. úú K M CADKO

øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜, Ì Ì·Ú ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÙfi Û ÌÈ· ¿„ÔÁ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· BÚÈÏ‹ÛÛÈ·. M ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ˘¤Úԯ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ÔÏϤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ¿Óˆ ·fi 30 ÂÙÈΤÙ˜ Ì›Ú·˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • SEMIRAMIS RESTAURANT

Œ¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· 34 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¯ÒÚÔ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ú K M BOUILLABAISE ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 28, AÌÊÈı¤·, 210 9489.082

§¿ÌÚÔ˘ K·ÙÛÒÓË 63, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9412.207

°ÂˆÚÁ›· Î·È PˆÛ›·, ·Á¿Ë ÌÔ˘! ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È ı· ›ÓÂȘ... ‚fiÙη ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Ì·˜. ú CAFÉ TABAC

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48 (ÍÂÓ. «Semiramis»), KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

§ËÙÔ‡˜ 11 (ÍÂÓ. «The Margi»), BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9670.924

√ Karim Rashid, ‰È¿ÛËÌË ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ design Û‹ÌÂÚ·, ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÛÔ‡ÂÚ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ. ¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›·, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË Î·È Â›Û˘ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ ÈÛ›Ó·. úúú SQUARE SUSHI

°È· minimal zen Ù‡Ô˘˜, Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ. °Â‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È Â͈ÙÈΤ˜, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. úúú COOK & LOOK

¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 65, KËÊÈÛÈ¿, 210 8081.881

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÛÙ˘Ï ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· È¿ÙˆÓ maki Î·È nigiri sushi. úúú STRADA (LA) EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 107, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6710.370

¶·ÏÈfi Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ, Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. ∫‹Ô˜. úú TH§∂ª∞Ã√™ ºÚ·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ 19, K¿Ùˆ KËÊÈÛÈ¿, 210 8074.015

KÔÌ„fi˜ Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜, Ì ÔÚÂÎÙÈο, ›Ù˜, Ê¿‚˜, Ú‚›ıÈ·, „ËÙ¿ Û¯¿Ú·˜ –Ôχ ηϋ ÛÔ‡‚Ï·– Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ú ™ ∫ TIKE KÚ‹Ù˘ 27 & Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8084.418

¢˘Ó·Ù‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË. ∫ÂÌ¿Ì Î·È ÔÏ›ÙÈη È¿Ù· ÛÙÔÓ Î‹Ô Ì ٷ Ê·Ó·Ú¿ÎÈ·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙfi. ú ª TUTTI A TAVOLA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765

ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜, ÛÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. úú Xƒøª∞∆∞ µÀ£√À EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152

æ·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ. úúú º∞ƒ√™ æ˘¯¿ÚË & µ·ÛÈÏ›Ԣ, ¡. æ˘¯ÈÎfi, 210 6230621

¡¤Ô all day ÛÙ¤ÎÈ Ì ÔÈÎÈϛ˜ ηʤ Î·È ÌÈÏÎÛ¤ÈΘ, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á¤˘ÛÂȘ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ æ˘¯ÈÎÔ‡. ú

¡fiÙÈ· BA§ENTINA §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 235, K·ÏÏÈı¤·,

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 149, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9374.169

EÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈÎÈÏ›· Û ›ÙÛ· Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ caférestaurant ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ chef ÙÔ˘ «La Strada». úú ¢√Àƒ∞ª¶∂∏™ ∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092

ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª £∞§∞™™π¡√™ HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518

°ÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. úú ∫ £EA £A§A™™A ¢È·‰. ¶·‡ÏÔ˘ 48, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.266

£¤· ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È fi,ÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· «ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ». úú GENOVESE B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 99, BԇϷ, 210 8958.400-1

H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Michele Conforti ÛÙ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ˙˘Ì·ÚÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ «Sale & Pepe». ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ª ∫ GOLD BEACH (•ÂÓ. «Grand Resort Lagonissi»), 4Ô ¯ÏÌ ÏˆÊ. AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, §·ÁÔÓ‹ÛÈ, 22910 76000

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¿ÊÈÍË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ «Grand Resort». AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›, Ì·Ú Û Âͤ‰Ú· ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË ÈÛ›Ó·. °Â‡ÛÂȘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ bbq Î·È Ù· burgers. úú I£∞∫∏ AfiÏψÓÔ˜ 28, §·ÈÌfi˜ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8963.747

K˘ÚÈϤ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. ¶ÔÏÏÔ› ͤÓÔÈ Î·È ˙¢Á¿ÚÈ· Û ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô.

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 29


°∂À™∏ ÕÊı·ÛÙË „·ÚÔÊ·Á›· Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. úúú ª • I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi chic restaurant Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. úú ISLAND 27Ô ¯ÏÌ. AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ˙·, 210 9653.563-4

KÏ·ÛÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Âȉ›ÍÂȘ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÔ˘ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ·, Ì·˙› Ì fiÏÔ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ. ¶Ôχ ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ôχ ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ٷ ·ÎÚÈ·Ó¿ ÙÚ·¤˙È· ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ÛÙÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ «privé» Ù·Ú·ÙÛ¿ÎÈ. £· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ È¿Ù· (ηϋ˜) ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ‹ ı· ÙÛÈÌ‹ÛÂȘ ÈÛ·ÓÈο ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È ÎÚ·Û› ÛÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Tapas Bar. úúú Iø¢π√ §. A¯ÈÏϤˆ˜ 119B, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258

¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ÓfiÛÙÈÌ· ÔÚÂÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·, ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ. úú KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9813.950

∂ÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ÌÂ˙¤‰Â˜ ∆˘ ÒÚ·˜ À¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ

™ÙËÓ ·ÓÔȯً ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó burgers, Û·ÁΤÙÈ, ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÌÚÈ˙fiϘ (ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û 120 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·). I‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙË ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÛÔ˘ fiÚÂÍË ‹ ÁÈ· ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ ‚Ú·‰ÈÓfi Ï›ÁÔ ÚÔÙÔ‡ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂȘ ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÛÔ˘ ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÎÏ·Ì-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Bebek (ÙÔ «Bebek» ¢Â˘Ù., TÚ. ÎÏÂÈÛÙfi). ú • KOHYLIA 40fi ¯ÏÌ. AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘ (ÍÂÓ. «Grand Resort Lagonissi»), 22910 76000

£¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ê›ÓÔ Û¤Ú‚È˜ Î·È ÊÂÓÁÎ ÛÔ‡È Ì·˙› Ì È¿Ù· ÔÏ˘ÓËÛȷο Î·È ¿ÏÏ· Â͈ÙÈο. úúú LIS CAFE I. MÂÙ·Í¿ & ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.116

Café-bar restÔ Ì ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Î·È homemade ÁÏ˘Î¿. LUNA ROSSA ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 213, K·ÏÏÈı¤·, 210 9423.777

MÈÎÚ‹ ˙ÂÛÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·. ∆Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÚԇʷ, ¿ÏÏÔ ı· ·Ú·ÁÁ›ÏÂȘ; úú ª MOORINGS M·Ú›Ó· BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.310

Afi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ·ÌÈÁ¤ restaurants Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜, Û‡ÛÙËÛ ÛÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ’70 Ù· ÛÓ›ÙÛÂÏ ¯fiÊÌ·Ó Î·È ‚ÈÂÓÔ˘¿. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ôχ ηÏÔ‡ «¶ÏÔ˘˜ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘» ηÈ, Ì ÊfiÓÙÔ ÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ È¿Ù·. K˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. úú M¶AKA§IKO O§A TA KA§A °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1 & K‡ÚÔ˘, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8981.501

°Â‡ÛÂȘ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È 4-5 ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÏÏËÓÈÎfi Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. úú M¶∞§∫√¡π ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, KfiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ P·Ê‹Ó·˜, 22940 75888

AÓ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÂÈÛΤÊıËΘ ÙÔ «Cilentio» ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ÙÒÚ· Ô˘ ηÏÔη›ÚÈ·ÛÂ Î·È Â›Û·È ÈÔ ÂΉÚÔÌÈÎfi˜ ı· ÊÙ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙË P·Ê‹Ó· fiÔ˘ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÙÔ team ÁÈ· fiÏË ÙË ÛÂ˙fiÓ. £·

30 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

¢¯·ÚÈÛÙËı›˜ ÙË ‚fiÏÙ·, ı· ÓÈÒÛÂȘ ÂÓÙÂÏÒ˜ «by the sea» Î·È ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜, Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú ª MÀ£√™ ∆∏™ £∞§∞™™∞™ AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘ (ÍÂÓ. «Divani Apollon Palace & Spa»), K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

¶¿Óˆ ÛÔ˘ ı· ·ÏÒÓÂÙ·È Ô ¤Ó·ÛÙÚÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Ë (ÔÓÂÈÚÈο) ʈÙÈṲ̂ÓË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ). ™¤Ú‚Ș Û›ÁÔ˘ÚÔ, ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ٷ ·ÎÚÈ·Ó¿ ÙÚ·¤˙È· Ù˘ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‹ οÙÛ ÈÔ Ì¤Û· –ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ old navy ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË Û¿Ï·– ·Ó Û ‰ÚfiÛÈÛ Ôχ ÙÔ ÌÂÏÙ¤ÌÈ. úúú N∆π¡√ƒ∏™ M. MfiÙÛ·ÚË 10, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8980.032

™ÙË Pfi‰Ô ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ÔÏÏÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ¶Ôχ ηÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÊÙÈ·Á̤ÓÔÈ ·fi «ÛÈÙ›ÛÈÔ» ¯¤ÚÈ, ¿Êı·ÛÙ· „¿ÚÈ· Û¯¿Ú·˜ ·fi Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ÛԢͤ Ë ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·. úúú PIN UP ºÈÏ›Ô˘ 23 & AÎÙ‹ ¢ÂÏ·‚¤ÚË, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4179.825

AÌÂÚÈηÓÈ¿ ·ÏÏ¿ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙÂÎfiÚ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙ· ÙÂÙÚÈÌ̤ӷ. ¶ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ˙Ô˘ÌÂÚ¿ burgers Î·È steaks. ™ÙÔ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Î·È Ôχ ÛÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ʤÙÔ˜ ¤Ù·ÏÔ ÙÔ˘ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, οÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· „·ÚÔÌ¿Á·˙·. AÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘. úú PIZZA MARZANO KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9681.124

ŸÌÔÚÊË ÓÙÂÎ ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÁÈ· ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ∞ll-day ·ÓÔȯÙfi ·fi 13.00 ¤ˆ˜ 1.00. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ delivery. ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÏfiÔ˘Ó. ú ª ∫ • ¶§√À™ ¶√¢∏§∞∆√À ∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 42, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4137.910, 4137.790

Minimal ·ÈÛıËÙÈ΋ Ì ˆÚ·›· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Î·Ú¤ÎϘ º›ÏÈ ™Ù·ÚÎ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÎÔ˘Ï¤Ú ÏÔÎ¿Ï ÙÔ˘ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘. √ ∆˙›Ì˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ «∫›ÙÚÈÓÔ˘ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘» ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ µ. ∞Ï‚·Ó›‰Ë. úú • ª RAZGOULIAY AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 7, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.090

°Ó‹ÛÈ· ÚˆÛÈÎfi. úú SEPTEM B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ B' 58 (Asteria Seaside), °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.620, 8941.189

ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· Ì·Á·˙È¿ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜, Ì ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÈÛ›Ó·, ÊÔ›ÓÈΘ Î·È ÓÙÂÎ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K¤ÓÙÚÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÎÔÛÌÈÎÒÓ, ËıÔÔÈÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ showbiz – ÓÙ‡ÛÔ˘ ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ¢ÔΛ̷Û ٷ ·Ó¿Ï·ÊÚ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο È¿Ù· Ô˘ ı· ÛÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ô ÛÂÊ Z·Ó I‚ K·Ú·ÙÔÓ›, ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂȘ ‰›Ï· ÁÈ· ÔÙfi, ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ ›‰È·˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ «Balux». úúú SPUNTINO ºÔ›‚˘ 19, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.912 / OÌ‹ÚÔ˘ 6, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6777.290

°Ó‹ÛÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÊÚ¤ÛÎÈ· ¿ÛÙ· (Â‰Ò Â›Ì·ÛÙÂ!). AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙË

1.00 ÙÔ ÍË̤ڈ̷, ÎÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘. ú SUZANNA

A£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞

X·Ú›ÙˆÓ & OÚʤˆ˜ 5, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9428.129

A‰¿Ì·ÓÙÔ˜ Î·È A. ¶·‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3413.795

O XÚ›ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Â›Ó·È Î›ÌÂ, ÛÔ˘Ù˙Ô‡ÎÈ, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿Ì. C TARTARE

M ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Ô˘ ÛÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·, ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÌ„‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÈÏ›· Á¢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ›, Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ηʤ. AGUA

¶·Ó·ÁÔ‡ÏË 52, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9780.320

O B·Û›Ï˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ (‚Ï. «™‡ÚÔ˜ Î·È B·Û›Ï˘») ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ Û ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÈÛÙÚfi. úú TINELLO (πL) KÓˆÛÔ‡ 54, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9828.462

Afi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ fiÏ˘. £· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. H fiÌÔÚÊË πÙ·Ï›‰· Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pasta (ηÚÌÔÓ¿Ú· Ì ·˘Áfi Î·È fi¯È ÎÚÂÌ ÊÚ˜). ¢ÔΛ̷ۤ Ù· fiÏ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ. Kϛ۠ÙÚ·¤˙È Î·È ¿Ú ¯¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. ∆ÂÙ.-™¿‚‚. úú Tƒ∂Ã∞¡∆∏ƒπ∞ AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 52, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4127.900, 4175.643

ºÚ¤Ûη „¿ÚÈ· Î·È ÓÔÛÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. úúª VICENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310

NÔÛÙ·ÏÁfi˜ Ù˘ Ó·ÔÏÈÙ¿ÓÈ΢ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘ Vicenzo («Parmigiano»), Â‰Ò ı· ‚ÚÂȘ Â›Û˘ ÙËÓ ›ÙÛ· Ì ÙË ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË. ™·Óȉ¤ÓÈÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Î·È ÙÚ›ÊÙ˜-ʈÙÈÛÙÈο by Kyrios Kriton. Delivery. ú • ∫ ª VINO E PASTA ™ÔÊ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 125, ÕÓˆ HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9913.122

AÓ Û È¿ÛÂÈ ÎÚ›ÛË ·ÓÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô-ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡, ¯·Ï¿ÚˆÛÂ Î·È ·Ï¿ ‚Á¿Ï ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· Ù· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ fiÏ· οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹. ∫ÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. ú VIVE MAR §. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 18, BԇϷ, 210 8992.453-4

∆Ú·¤˙È· Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi „¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË Î¿‚·, Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. úú ª • WAICHHART CAFÉ ∞ÎÙ‹ ªÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 58, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4534.408

∆Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÈÛÙÚfi ÙÔ˘ ∆˙›ÌË Ì ÙÔ Ôχ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙ˘Ï. §›ÁÔ Û·Ó ÁηÏÂÚ›, Ï›ÁÔ Û·Ó ·Ï·ÈÔˆÏÂ›Ô Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ. úú • º§√π™µ√™ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9881.582

N¤· ¿ÊÈÍË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ «K·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô». ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, Ì οو ÙÔ «Spell» ÁÈ· οÙÈ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ‹ ÁÈ· ÔÙfi, ¿Óˆ ÙÔ ÈÔ «Î·Ïfi» ÙÔ˘˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· È¿Ù· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. úú Xƒøª∞∆∞ µÀ£√À

BAR - RESTAURANTS

A‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934

ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Î·È Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó·. µar Î·È grill. •¤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ d.j. ARROYO HIP IηÚȤˆÓ 8, °Î¿˙È, 210 3479.190

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ¤Ó· ·ÙÂÏ›ˆÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂÓ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙȘ Á‡ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈ̘. ∆·Ú¿ÙÛ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÓËÛÈÒÙÈÎË ·‡Ú·, Ï¢Τ˜ ηڤÎϘ Î·È ÙÚ·¤˙È·, Ê·Ó·Ú¿ÎÈ· Î·È Ù· ÊÒÙ· Ù˘ °Î·˙fiÔÏ˘ ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ, ÎÂÚ·Ì›‰È· Î·È Í¤Ì·ÚΘ Á¿Ù˜. ú ∫ BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘, 210 3211.882

πÛÙÔÚÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì 200 Ù.Ì. ·›ıÚÈÔ, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› bar-café-restaurant, ÙËÓ ÁηÏÂÚ› «Spilioti Projects» Î·È ÙÔ «Tramezzini café» Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È ÂÏ·ÊÚ‡ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi. TÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ô˘ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô B·Û›Ï˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ (ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Bryan), ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋/ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Î¿‚· ·fi ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi ·ÌÂÏÒÓ· Î·È ÌÈÎÚÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ú BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215

O ÈÔ ÎÔÛÌÈÎfi˜ ΋Ô˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ʤÙÔ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜, Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Î·È ÛÙȘ ÙÈ̤˜.

úú BANANA MOON πÂÚ¿ O‰fi˜ Î·È MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, 210 3411.003

™ÙÔÓ TÚÔÈÎfi Ù˘ Aı‹Ó·˜, ı· Ê·˜ οو ·fi ÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi Î·È ‰›Ï· ÛÙȘ ÊÔ˘Óو̤Ó˜ Ì·Ó·ÓȤ˜. °Â‡ÛÂȘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÙÔ ethnic, ÔÙ¿ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ÈÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· Ù˘ Aı‹Ó·˜. úú BAR GURU BAR

Hot spot ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ™ÙÔ˘˜ ÌÏ ηӷ¤‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÒÓ˘ÌÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜ (΢ڛˆ˜ Úˆ›). ¢˘Ó·Ùfi ÛËÌÂ›Ô Ë ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘. ¢ÈÂıÓ‹˜ Ì ÈÓÂÏȤ˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ (ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ÏÈ·ÛÙ‹ ÓÙÔÌ¿Ù·) ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (Û·ÁΤÙÈ Ù¿È). ∞fi ÙȘ 7.00 .Ì. ú CUBANITA K·Ú·˚ÛοÎË 28, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3314.605

¶¤Ù˘¯Â ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯¿ÚË ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ (ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈΘ Î·È ¤ıÓÈÎ). Live Ì ÙÔ˘˜ dante Y Su Bomba. úú • EM¶§∂ø¡ ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ Ù˘Ï›ÁÂÙ·È Ì «Ì·‡ÚÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜», ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi roof garden, Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. TÚÔÌÂÚ‹ ı¤· (Î·È ÚÔ˜ AÎÚfiÔÏË ‚¤‚·È·), Ó‡¯Ù˜ ¤ÌÏÂÔÈ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó‚·ÛÌ¤ÓˆÓ vibes. ú ENVY CAFÉ - BELLE HELENE RESTAURANT KˆÓ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 1, Ï. ¶ÔÏÈÙ›·˜, 210 8073.659

XÚ. §·‰¿ & OχÌÔ˘ 21, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8018.236

¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3249.080

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984

£¤· AÎÚfiÔÏË, lounge ‰È¿ıÂÛË, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙË B›ÏË KÔ˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. ™Ù· 4 Â›‰· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜-ÂÈηÛÙÈΤ˜ performances. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ÂÏ·ÊÚ¿ È¿Ù·, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÎÚËÙÈ΋ ڷ΋ Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. GAZELLA

AÓ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ Ï›„ÂÈ Ë ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ «Ì·Ì¿˜» ı· ·Ô˙ËÌȈı›˜. TÔ Ï¢ÎfiÙÂÚÔ Ï¢Îfi ÙÔ˘ «Mamacas» ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. TÔ Ì·Ú Ì ٷ ΢ÎÏ·‰›ÙÈη ÌÏÂ Î·È ¿ÛÚ· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÂÚ·Ù¿˜ Û ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÛÔοÎÈ. ú • ª M∂§π

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 59, °Î¿˙È, 210 3422.006

∫Ô˘˙›Ó· Ì «ÂÈÚ·Á̤Ó˜» ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Û ¤Ó·Ó ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Û ÙÚ›· Â›‰· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ, ·›ıÚÈÔ ÁÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¿ Á¢ÛÙÈο Û·Ê¿ÚÈ. ∏∞RD ROCK CAFÉ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.742

∆Ô ·˘ıÂÓÙÈÎfi ∏.R.C. ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Â ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia. ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock ’n’ roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098

™ÎÔ˘Ê¿ 69, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3643.249

∆Ô ÈÔ ¡À ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ƒ˘ıÌÔ› ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔÈ, ÎÔ˘˙›Ó· ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ χÙ˜ Î·È grande Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. BIG DEALS

Varkiza Beach Park, AÎÙ‹ B¿ÚÎÈ˙·˜, 210 8972.414

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 50, ∫ËÊËÛÈ¿, 210 6230.860

OÌ‹ÚÔ˘ 57, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9344.415

TÔ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎÔ «O‡˙Ô˘ M¤Ï·ıÚÔÓ» ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ B¿ÚÎÈ˙·˜. K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û ۯ‹Ì· ‚·ÙÚ·¯Ô¤‰ÈÏÔ˘, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÈÎӛΠÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ú

∫fiÛÌÔ˜ B.¶., Ì·ÍÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ, Ôχ ηÏfi ۤڂȘ. º¤ÙÔ˜ ÈÔ Ôχ club ·Ú¿ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. CIAO

All day ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û ·Ó¤ÌÔÚÊË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 1920, ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, Ê·ÁËÙfi Î·È mind escape. ∫Lπ∫ CAFÉ

TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665

AÚÎÂÙ¿ ÊÈÏÈÎfi Î·È ¯·Ï·Úfi bar-restaurant ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ̇ÏÔ˘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ËÌÈÒÚÔÊÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K˘Ú›ˆ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË Î¿‚·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÌË ¯·˙‡ÂȘ ÛÙÔ Á˘¿ÏÈÓÔ ¿ÙˆÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ·Ú¯·›Ô˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÏÔ˘ÙÚÔ‡ Ô˘ ÙÒÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÏ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú LOCAL

H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi Ì·Ú-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Í¯ÂÈÏ›˙ÂÈ ÌÔӛ̈˜ ·fi ΤÊÈ, ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÊÏÂÚÙ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. MAMACA’S

TÔ ·ÏÈfi «Parmigiano» ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠„·ÚÔÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ηڷ‚›‰Â˜, ÁÏÒÛÛ·, Á·Ú›‰Â˜, ¯Ù·Ô‰¿ÎÈ·) Û ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË.úúú YAOUZAKI

EοÏ˘ 40, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6254.152

™˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÙÔ˘ downtown Ì ÙÔ ÈÔ funky crew Ù˘ fiÏ˘. ºÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r 'n' b, jazz Î·È ragga. ™ÙÔ «Jazz Upstairs» ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. BIG APPLE

™·ÚÚ‹ 44, æ˘ÚÚ‹, 210 3247.234

∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·, ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ΋Ô, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÙ¿ Î·È ¯ÔÚfi. GALLERY CAFÉ

Café-bar-restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. AÓ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ›· Â›‰·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ù· ÙÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË ( ȉ·ÓÈÎfi «·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ»). KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ÌÚÈ˙fiϘ, ¯¿ÌÔ˘ÚÁÎÂÚ Î·È ˙˘Ì·ÚÈο, Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi Ì ·Ó·ÌÓËÛÙÈο η¤Ï· ÙÔ˘ Ì¤È˙ÌÔÏ Î·È ·ÂÚÔÏ¿Ó·ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜. Œ¯ÂÈ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ Î·È ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 10.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 3.00 ÙË Ó‡¯Ù·. ¢ÂÎÙ¤˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜. ú • ª. IN SPIRIT

¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530

∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.810

XL Ù·Ú¿ÙÛ· οو ·fi Ù· ¿ÛÙÚ·. ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È beats. Chic restaurant, ÌÂÁ¿ÏÔ bar, Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Resident d.j. Ë ÕÓÙ˙ÂÏ· ¶·ÓÙÂÏ‹ ÙÔ˘ Soho Radio οı ™¿‚‚. Î·È K˘Ú. Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Î·È Ë πˆ¿ÓÓ· §¿ÈÔ˘ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. ∫√À∑I¡∞-CINÉ æÀƒƒH

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34,

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000

TÚÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. K·Ê¤˜, ÔÙfi Î·È ÂÎÏÂÎÙfi Ê·ÁËÙfi Ì·˙› Ì ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. ¶¿Óˆ, minimal d.j. sets Î·È ¯ÒÚÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Ì ‰È΋ ÛÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ project «¢Â›Í ÌÔ˘ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÛÔ˘». MICRAASIA LOUNGE KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, °Î¿˙È, 210 3464.851

°Â‡ÛË ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¢Â›ÓÔ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È ÔÏÏ¿ live Ì ethnic ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. M¶∞§∫√¡π ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, ∫fiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ ƒ·Ê‹Ó·˜, 22940 75888

∏ ıÂÚÈÓ‹ ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ «Cilentio» ÎÚ¤ÌÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ È¿Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ›. ú MULTI 22 EÚÌÔ‡ 116 & §ÂˆÎÔÚ›Ô˘, æ˘ÚÚ‹, 210 3316.766

™Â ˘¤ÚÔ¯Ô ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Club 22 ÛÙ‹ÓÂÈ ÙËÓ «ÙÚ·Â˙·Ú›·». EΛ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÔÛfiÙËÙ· ˙˘Ì·ÚÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë Û¿ÏÙÛ·. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ «living room», ·fi ÙȘ 4.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ηʤ, ÁÏ˘Î¿ Î·È ÛÓ·Î. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ì›ÓÈ deli, Â›Ó·È Î·È Û·Ó world gallery, ·Êo‡ Ù· ethnic ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ˆÏÔ‡ÓÙ·È. K¿ı ¶¤ÌÙË ∫araoke Party Î·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Nuevo Ritmo Live. PALMIE BISTRO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592 / ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794 / IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7241.356 / §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, µÚÈÏ‹ÛÛÈ· /


TIPS °∂À™∏™ SALT & PEPPER

EY

KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411 / ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704 / §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Escape Center IÏ›Ô˘, 210 2383.731 / A' ¶Ï·˙ BԇϷ˜, 210 8954.054

ÛË Î·È ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ Í‡ÏÔ. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi lounge Î·È maisntream Î·È ÛÂÊ Ô ¢. ÷ÚÈ¿Ù˘. VITRINE

K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁËÙfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. PLUTO

™ÙËÓ ·ÔÁÂȈ̤ÓË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙÔ summer fun, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ °Ú›‚· («Prime», «Privilege», «Envy»), ‚¿˙ÂÈ Î¤ÊÈ Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¤„ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÔ˘ „˘¯·ÁˆÁ›·. ™ÙÔ champagne bar ı· ‚ÚÂȘ Ù· ηχÙÂÚ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ıÂÚÈÓ¤˜ Ó‡¯Ù˜ (Î·È Ë fiÏË ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘). À√GA BALA

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ & X¿ÚËÙÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 7244.713

ªainstream bar Ô˘ ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ÂÈ, ÁÈ· lo-fi Ó‡¯Ù˜. PROSOPA RESTAURANT KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433

ARCO

N·ڤ˜ ÌÔ‰¿Ù˜ ·Ú¤Â˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ÚÒËÓ Áηڿ˙, ÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜. HıÔÔÈÔ›, ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ media ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÎÔ˘ÙÛÔÌÔϤ„Ô˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó¤· Ù˘ ÛÔÔ˘Ì›˙. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È Î·Ù·Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. SPARKS §. KËÊÈÛ›·˜ & AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192

NÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ, ·Ú½ÛÙÈÎÔ barrestaurant. ∆ÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì·Ú Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÎÚ‡ ηٿÏÔÁÔ. Delivery Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ¿ÚÙÈ, meetings. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙÔ Úˆ›. STAVLOS INN

SALT & PEPPER Afi ÙÔ 1999, Û ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1950, Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‹Ô, ¤Ó·˜ ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ –·fi ÙÔÓ ÛÂÊ AÓ‰Ú¤· T·ÛÈԇϷ– Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ: ¯ÔÚÙÔÎÂÊÙ¤‰Â˜ H›ÚÔ˘, Ì·ÛÙ¤ÏÔ X›Ô˘, ÎÔÚÛÈοÓÈÎÔ ¯ÔÈÚÈÓfi Coppa, ÊÈÏÂÙ›ÓÈ· ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈ· Ì ۿÏÙÛ· ÁÔ˘·Î·ÌfiÏÂ. AÁ·¿ÂÈ ÙÔ ÎÚ·Û› (ÂÙÈΤÙ˜ 150 EÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ 10 Û ·Ï·›ˆÛË) Î·È ÙȘ ethnic, jazz Î·È country ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8044.840 EY AÓ‚·›ÓÔ˘Ì K¤Ú΢ڷ! AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ Û lounge ‡ÊÔ˜, Ì ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÔÙÂÏ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÛÙ¿ÛË ÛÙË ™È·Ó¿‰·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÙÈÓ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ „˘¯·ÁˆÁ›· ÛÙ· ‡„Ë Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ d.j. ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜! A˘Ù‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (14/7) guest d.j. Ô Andreas Giannas («Liberty», «Central»). K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 32, ™È·Ó¿‰· K¤Ú΢ڷ˜, 26610 80670 ARCO E‰Ò ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· ‰ÒÚÔ Ù˘ °·ÏÏÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ˘˜ KÂÚ΢ڷ›Ô˘˜ (Î·È Û οı ÂÈÛΤÙË). ™¯Â‰È¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ §ÂÛ¤„ (ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ™Ô˘¤˙) ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ÚfiÙ˘· Ù˘ ·ÚÈ˙È¿ÓÈ΢ rue de Rivoli, Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 1814. Afi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÁÈÓ –Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·– Ô Â›ÛËÌÔ˜ ÙfiÔ˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÎÔÛÌÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ηϋ˜ ÎÂÚ΢ڷ˚΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. º›ÓÔ Î·È ˘„ÈÂÙ¤˜, ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ›‰Ë Ù˘ ™È·Ó¿‰·˜... EÏ¢ıÂÚ›·˜ 8, K¤Ú΢ڷ, 26610 45528

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. SOUL E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907

TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÎÚ¤·˜ Ì ÌÈ· ȉ¤· Ù·˚Ï·Ó‰¤˙È΢ Ì·ÂÛÙÚ›·˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ï‹. TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5

EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ KÈÏÈÛÌ·Ó‹, ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Û ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È bar-restaurant Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Tƒ∞ª 5 HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 27, £ËÛ›Ô, 210 3412.469

ŒÓ· ηıËÌÂÚÈÓfi ¯·Ï·Úfi Ù·Í›‰È Ì ηʤ, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ. AÓÔÈxÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. ¶ÔÙfi 5 ¢ÚÒ, Ê·ÁËÙfi 12 ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û›. Xƒøª∞-CHROMA K·Ú. ™ÂÚ‚›·˜ & §¤Îη 8, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3317.793

∆Ú›· Â›‰· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο moods. ™Ù˘Ï¿ÙÔ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ Ì electronica Î·È live ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿. VARVAKIOS ¶Ï·Ù›· B·Ú‚·Î›Ԣ AÁÔÚ¿˜, 210 3212.922

¶ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ-Ê¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ì classic ÌÂÓÔ‡ Î·È ÎÚËÙÈΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜, lounge design, «·Ó·Ú¯È΋» ÎÔÓÛfiÏ·. ú VOYAGE SUMMER

M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, MÂÙ˜, 210 9237.109

ƒ‹Á· ¶·Ï·Ì‹‰Ô˘ 5-7, æ˘ÚÚ‹, 210 3311.335

™ÙÔ ÊÔ‡ÍÈ· ¿Óˆ fiÚÔÊÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÈÓ‰ÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ‰È·ÎÚÈÙÈο η˘ÙÂÚfi, ÂÓÒ ÛÙÔ Ì·Ú ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ˘¤ÚÔ¯· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÔÙ‹ÚÈ·. ™ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÙÔ˘˜ Outro, freestyle Î·È Ôχ Ì·‡ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋

∆∞µ∂ƒ¡∂™ A∫∞¡£√À™ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 24, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.800

T·‚ÂÚÓÔÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì Ôχ ˆÚ·›Ô ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÌÂÎÚ‹ ÌÂ˙¤. TȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú AN£Pø¶O™ 23Ô ¯ÏÌ. ψÊ. ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜, 210 8150.926

ŸÛÔÈ ÙÔ Í¤Ú·Ó ·fi ÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ÙÔ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. MÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˆÚ·›· ·˘Ï‹, ÔÏÏÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÚÒÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. KÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. úú ∫ ∞¡√π•∏ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 120, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6513.402

∂ÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ÏÈÙ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ŒÌÊ·ÛË ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ (ηÙÛÈοÎÈ Ï·‰ÔÚ›Á·ÓË, ηÁÈ·Ó¿˜, Ï·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜). ∂ÒÓ˘ÌÔ ¯‡Ì· ÎÚ·Û› Î·È ÂÌÊȷψ̤ÓÔ Û ÙÈ̤˜-¤ÎÏËÍË. C K M A¶OæH (ME) °·ÚËÙÙÔ‡ & KÓˆÛÔ‡ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6390.526

°È· Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, Ù· ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ ›Ù˜. ™¿‚‚·ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÏÈ¿ Ï·˚ο. C ARGENTINA K·Ï¤ÓÙ˙È, M·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 66476

°ÓˆÛÙ‹ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ù· ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜ ÎÚ¤·Ù·, Û ͇ÏÈÓÔ ‰›ÛÎÔ Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜... ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. MÂÁ·Ï›Ô! ú K AY§H TOY ANTøNH NÈÎ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10, N¤· M¿ÎÚË, 22940 97709

O ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜ Ì ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË N. ¶·ÚÏÈ¿ÚÔ˘, ÎÚ¤·Ù·, „·ÚÈο Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ. ú K B§A™™H™ ¶·ÛÙ¤Ú 8, Ï. M·‚›ÏË, 210 6463.060

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ BÏ¿ÛË –„˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡– Ó· ÂȂϤÂÈ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÂÏ¿Ù˜. AÚÓ¿ÎÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ì ·Ù¿Ù˜, ηϷ̿ÚÈ ÁÂÌÈÛÙfi, ÛÈÙÈÎfi Á·Ï·ÎÙÔÌÔ‡ÚÂÎÔ. ú BYPINH™ AÚ¯ÈÌ‹‰Ô˘˜ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.153

§ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 5, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8944.138

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·, ¿Óˆ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ™ˆÛÙfi ·˚‰¿ÎÈ, Ôχ ηϋ ηÙÛ·ÚfiÏ·. C M °EITONIA

∞ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ÛÙÔ «∏Ôme», Ì ÏÈÙ‹ ‰È·ÎfiÛÌË-

YÁ›·˜ 32, BԇϷ, 210 8951.762

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 31


PROUD VOICE T˘ M∞ƒπ∞™ CYBER (info@proud.gr)

NfiÌÈÌË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ‹ Ù˘ÊÏ¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù·; Ÿ¯È, ¢¯·ÚÈÛÙÒ! H ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Û·Ó ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉȿÚÈΈÓ, ·ÓÙ› Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ·ÂÚÁÔ› Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Ó· Ù· ‚¿ÏÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È΋ Ì·˜ ˙ˆ‹ ‰‡ÛÎÔÏË, Ϙ Î·È ¿Ì· Ù·Ï·ÈˆÚËıԇ̠ÂÌ›˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ. ŒÙÛÈ Î·È Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ Ô ·Ïfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·Ù¿ÍÔ˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ¿ÏÈ Ô ·Ïfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ó· Â›Û·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ ·Ú¿ ÁÎ¤È ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. O ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ Û˘Ì·ıËÙÈÎfi˜, Û›ÁÔ˘Ú· ηχÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ··›ÛÈÔ˘ MÏÂÚ. O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Â›Ó·È «·ÚÈÛÙÂÚfi˜» Î·È ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ì ÌÂÁ¿ÏË, ¤ÓÙÔÓË ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ù· gay ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. Afi ÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Â›Â: «◊Ù·Ó ¤Ó· ¯Ù‡ËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‹ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˘˜, Ï¢ÎÔ‡˜ ‹ Ì·‡ÚÔ˘˜, ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ‹ ‚ڷ›Ô˘˜, ÌÈÎÚÔ‡˜ ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. [...] ∂Û›˜ ‰ÂÓ ÊÔ‚¿ÛÙ ӷ ¯¿ÛÂÙ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÙ ˙ˆ¤˜ ¿ÏψÓ, ·ÏÏ¿ ÊÔ‚¿ÛÙ ̋ˆ˜ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ· ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰Èfi Û·˜ Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Î·È Û·˜ Ϥˆ fiÙÈ ı· ·ÔÙ‡¯ÂÙ ÁÈ·Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ÌfiÓË fiÏË fiÔ˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ˙‹ÛÂÈ ÂχıÂÚ·, Â›Ó·È Ë fiÏË Ô˘ ÌÔÚ› Î·È ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔًوӻ. B¤‚·È· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤Î·Ó ÚÔ·Á¿Ó‰· ÌËÓ Î·È ÌÂȈı› Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰fiÛË ·Ï‹ıÂÈ·˜ fiÙÈ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÏÂÌ¿ÂÈ fiϘ ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÈÔ ·ÛʷϤ˜ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ·ÚÌÔÓÈο fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ·˙Ï. MÈ· IÙ·Ï›‰· ÁÓˆÛÙ‹ ÌÔ˘ Ô˘ ̤ÓÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ÂΛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù‹˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ·Ú·¿Óˆ ¢ÎÔϛ˜ ˆ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·˜, ˆ˜ ÏÂÛ‚›·˜ Î·È ˆ˜ ÊÔÚ¤ˆ˜ ÙÔ˘ AIDS. A˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÙËÓ EÚÂÛfi Ù˘ §¤Û‚Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔȯÙfi Û ÔÏϤ˜ πÙ·Ï›‰Â˜ Î·È Ê›Ï˜. ¶ÚÈÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‹‰ËÍ·Ó ÙË Ì¿ÓÙÚ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, Ì‹Î·Ó ̤۷ ηÈ, Ì ٷ fiÏ· ÛÙÔ˘˜ ÎÚÔÙ¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ 4 ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛ, ÙȘ ͇ÓËÛ·Ó ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ «Ô‡ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ AIDS;» M·˙› Ì ÙË ÊÔÚ¤· ÙȘ η٤‚·Û·Ó ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ Î·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ¿Óˆ οو, ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó Î·Ó ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ «¤Ú¢ӷ» ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ··›ÛÈ· ·ÛÙ›· ÙÔ˘˜, ÙȘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÎÈfiÏ·˜. E›¯·Ó ‚ÚÂÈ 2 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÊÔ‡ÓÙ·˜, ¤Ó· ÎÔ˘Ù› ‚fiÙ·Ó· Î·È Ù· Ê¿Ú̷η Ù˘ ÊÔÚ¤ˆ˜. TȘ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó ÛÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË (2 ÒÚ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹), ʈÙÔÁڷʛ˜, ‰·ÎÙ˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·, ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ (24 ¯ÚfiÓˆÓ) Ô˘ ›¯Â ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ٷ ‚fiÙ·Ó·. H ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¤ÚÈÍ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙË ÌÈ· IÙ·Ï›‰· ÁÈ· ÙË ÊÔ‡ÓÙ· Î·È ÙȘ ¿ÊËÛÂ. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· fï˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÙË ÊÔÚ¤·, Ó· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÂÈ ÌÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙË ıÂÚ·›· Ù˘. AÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ M˘ÙÈÏ‹Ó˘ Ô˘ ›¯Â ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÓÔÛËÏ¢Ù› ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙËÓ ¤‰ÈˆÍ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÈ·Ù›, ÂΛ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Ù˘ ›·Ó! T˘ÊÏ¿ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο ¯Ù˘‹Ì·Ù· ‹ ÓfiÌÈÌË ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ·fi fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiÔ˘ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ›̷ÛÙ ÛÙÔ ¤ÏÂfi˜ ÙÔ˘˜. A˜ ·Ê‹ÛÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ A‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ÛÔÙ¿ÎÈ· Ì ÙȘ ÚÔÙÚÔ¤˜ Û ÂÌ¿˜ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÊÈÏfiÍÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È ·˜ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· Â›Ó·È ÈÔ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓË Î·È ·ÓÂÎÙÈ΋ ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ˜. 32 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÎÚ¤·Ù· ·fi ÙËÓ K·Ú‰›ÙÛ· (ÁÂÌÈÛÙfi ÌÈÊÙ¤ÎÈ, ÂÍÔ¯ÈÎfi ·ÚÓ¿ÎÈ). KÏÂÈÛÙfi ÙËÓ TÚ›ÙË. C K °ENOBEºA ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ 23, MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 210 2810.674

¢‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ (Ì Ù˙¿ÎÈ), ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ ˙Ô˘ÌÂÚfi ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ Ì „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÊÚ¤ÛÎÈ· ÓÙÔÌ¿Ù·. ú K °IANNO™ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 70, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4614.355

H ηڷ‚ȉÔ̷ηÚÔÓ¿‰·! K·È ÙÔ Ì·Á·˙› ʈÙÂÈÓfi Î·È ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ. ú K °IANTE™ B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369

KÔ˘˙›Ó· Ì ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ¿Ô„Ë, ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È minimal chic ¯ÒÚÔ˜. øÚ·›· ·˘Ï‹. ú ª °§YºA¢IøTI™™A M·Ú·ÁÎÔ‡ & ™. §·˙·Ú›‰Ë 13, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.763

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú M COOKOO FOOD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 66, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3831.955

MÂÁ¿ÏÔ ¯ÈÙ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¤Î·Ó ÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi Ì ‚ÂÚ›ÎÔÎÔ Ô˘ Ï¿ÓÛ·ÚÂ, fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· ÂÈÚ·Á̤ӷ ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ÙÔ˘, Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ôχ ηÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘. ú DAPHNE’S §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 4, ¶Ï¿Î·, 210 3227.971

E‰Ò ¤Ê·ÁÂ Ë X›Ï·ÚÈ KÏ›ÓÙÔÓ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ Aı‹Ó·, ¿Ú· Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·Ó ·Ó·˙ËÙ¿˜ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ۤڂȘ Î·È ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. OÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ì ÙȘ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ Ù˘ Ò¯Ú·˜ Î·È Ù˘ ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÈÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. úú 24øPO (TO) §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 44, 210 9221.159

™ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË «K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÈ Ì¿ÙÈ». K·È ·ÙÛ¿˜ Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÛÔÚ ·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ (1.000-ıÂÚÌ›‰Â˜Ô˘-‰ÂÓ-η›ÁÔÓÙ·È-ÔÙ¤). C £ANA™H™ K·Ó¿ÚË 43, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ (KÔÓÙfi¢ÎÔ), 210 6004.056

¶ÔÏÏÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ, Ôχ ηϿ „ËÙ¿ Â›Û˘. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· ¤¯ÂÈ Î·È „¿ÚÈ.ú KABOYPI ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55243, 56473

K¿ÔÙ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi» Ì·˜. º˘ÛÈο, ÊÚÂÛÎfiٷٷ „¿ÚÈ·, ηϷ̿ÚÈ· ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. úú ª ∫ K∞§∏ ¶∞ƒ∂∞ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6252.290

Ÿ,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ı ̤ڷ Ë „·ÚÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ «ÌÈÎÚfi„·Ú·» (ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ), ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂȘ Î·È „¿ÚÈ· ÌÂÁ¿Ï·, ÂÏ·Á›ÛÈ·. TÈ̤˜-ÛÔÎ. C K ª K∞¡∞ƒπ∞ K·Ó¿ÚË 116-119, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9422.119

√ ÁËÚ·Èfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ –ÙÚ›Ô ÊÔ‚ÂÚfi, «‚ÏÔÛ˘Úfi» Î·È ·¯Ù‡ËÙÔ– ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ· Î·È Û˘¯Ó¿ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ¿ÌÊÚÂÛÎÔ „¿ÚÈ. °·Ú›‰· ¿ÛÔ ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ, Û·Ï¿Ù·, ÂÏȤ˜, ÔÙ¿. ∫ÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È πÔ‡ÏÈÔ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. úú K M K∞ƒ∞µπ∆∏™ AÚÎÙ›ÓÔ˘ 33 & ¶·˘Û·Ó›Ô˘ 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7215.155

ªÂÁ¿ÏÔ˜ ΋Ô˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÎÚ¤·˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1926. ú

K§HMATAPIA (H) ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3, BԇϷ, 210 8991.114

H ΢ڛ· A‰·Ì·ÓÙ›· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÎÔ˙·Ó›ÙÈÎÔ˘˜ ÎÂÊÙ¤‰Â˜ Ì ۿÏÙÛ· ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È ›Ù˜. KÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú K KO§§IA™ ™ÙÚ. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 3 (K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡ & ¢Ú¿Ì·˜), T·ÌÔ‡ÚÈ·, 210 4629.620

æ˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Î·È ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. ªÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „¿ÚÈ· ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο „Ë̤ӷ. A¤Ó·ÓÙÈ Ë ÛÔÚ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ «5 È¿Ù· ÎÈ ¿ÏÏ·...»( 210 4618.808) Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. úú M KÀƒ∞-¡∆π¡∞ ¶˘ıÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ¶ÈÂÚ›·˜, KÔψÓfi˜, 210 5229.290

§·˚Îfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi (·fi ÙËÓ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿) Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ Ì ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÎÈı¿Ú·, ‚·ÚÂÏ›ÛÈ· ÚÂÙÛ›Ó·. ú §√Àπ∑π¢∏™ I¿ÛÔÓÔ˜ & EÚÌÔ‡, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘

MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ·. ™Ô˘Í¤ Ù· Ì·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ·. TȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ «ÛÒÛ». úª M∞¡ø§∏™ ™¿ÌÔ˘ 1, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ, 210 6824.342

O Î˘Ú M·ÓÒÏ˘, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, ı· ÛÔ˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·ÏÔ„Ë̤ӷ ÌÈÊÙÂοÎÈ·, „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ, ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ù¿Ù˜ ·ÏËıÈÓ¤˜. M∞ƒ°∞ƒø §. X·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ 126, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4514.226

¶·ÏÈ¿ Ôχ ÁÚ·ÊÈÎfi, Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÚıÈÔÈ Î·È Ì ÙÔ È¿ÙÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÙËÁ·ÓÈ¿ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔ‡Ú˜ Ô Ì·ÚÌ·-§¿˙·ÚÔ˜. ™‹ÌÂÚ· Ôχ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÚÎÂÙ¿ Ì·˙ÈÎfi, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ÙÔ ·Á·¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ¿Êı·ÛÙË ÓÙÔÌ·ÙÔÛ·Ï¿Ù·, ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È Ù· Ó·˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘: ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ‹ ¡. ¢ÔΛ̈Ó. AÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ, ‚Ú¿‰˘. KÏÂÈÛÙfi K˘Úȷ΋ ú MAYPOMATH™ EÙ·Ó‹ÛÔ˘ 4, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6399.102

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ¤·˜, ıˆÚÂ›Ù·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘. C M M¶PIZO§AKIA O TE§H™ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 86, Ï. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 210 3242.775

E‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÓÔ‡, ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ È¿ÙÔ Ì „ËÙ¿ ¯ÔÈÚÈÓ¿ ·˚‰¿ÎÈ·, ·Ï¿ÙÈ, ÌfiÏÈÎË Ú›Á·ÓË Î·È ·Ù¿Ù˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. C M Møƒπ∞™ EÈÚ‹Ó˘ 56, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010.129

ŸÏ· Ù· ÎÚ·ÙÈο, ÛԢͤ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ. C NA´A¢E™ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 74, BԇϷ, 210 8990.197, 9657.706

°È· οÙÈ ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ. ºÈϤÙÔ ÈÂÚ¿ÙÔ, ˙˘Ì·ÚÈο, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ú K NIKO™ & ANNA AÁ. £¤ÎÏ·˜ 7, æ˘ÚÚ‹, 210 3221.119

ªÂ ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ· ·fi T˙È· Î·È ™Î‡ÚÔ, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰·. ú Oπ∫√¡√ª√À TÚÒˆÓ 41 Î·È K˘‰·ÓÙȉÒÓ, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3467.555

TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ¯‡Ì· ÎÚ·Û› Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÙÈÊ¿‰Ô, ÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ Ì ·Ù¿Ù˜, Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ú OINO£HPA EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 13 & XÚ.

™Ì‡ÚÓ˘, Ï. K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7258.428

•ÂΛÓËÛ Ì „¿ÚÈ Î·È ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, ÌÈÎÚfi„·Ú· ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ, Û·Ú‰¤Ï· Û¯¿Ú·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛÂ Î·È ÎÚ·ÙÈο. ú M ¶EZOY§A™

∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú K • ZEI¢øPON (TO) AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 17 & T¿ÎË, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3215.368

¶·ÏÈfi Î·È ·Ïfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· „¿ÚÈ. TÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ›. ú ¶EIPATH™

™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÚÓ›ÛȘ ÎÔÙÔϤÙ˜ Ì ÓÙÔÌ¿Ù·, ÛÎfiÚ‰Ô Î·È ‚·ÛÈÏÈÎfi, „ËÙfi˜ ÛÔÏÔÌfi˜ Ì ÛÔ˜ Û·ÊÚ¿Ó. ∆Ú·¤˙È· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫·Ïfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. ú M MANIA

§. T·ÙÔ˝Ô˘ 125, N. KËÊÈÛÈ¿, 210 8078.319

AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016

¢È¿ÛËÌË Ë Î·Ú·‚ȉfi„ȯ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜. ú K M ¶§ATANIA (TA)

EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ™›ÁÔ˘ÚÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ· οو ·fi ÙȘ ÂÏȤ˜. ú MOY¢IANO

¶ÂÈÛÈÛÙÚ¿ÙÔ˘ 11, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9422.684

MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 31, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6510156

KÏ·ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·. C K SARDELLES ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 15, °Î¿˙È, 210 3478.050

§Â˘Îfi, Ó·ÓÈÎfi, ÁÈ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ „·Ú¿ÎÈ·, Á·Úȉ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜. ú ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594

MÂ˙¤‰Â˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C ™ª∞ƒ∞°¢∞ ¶›Ó‰Ô˘ 24, ¶Â‡ÎË, 210 8056.379

AÏfi, ÊÈÏfiÍÂÓÔ, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ T‹ÓÔ. ú∫ª ºI§ETAKIA ¢AºNH™ EıÓ. M·Î·Ú›Ô˘ 126 & ¢Ú¿Ì·˜, ¢¿ÊÓË, 210 9730.682

∫·Ï¿ ÙÔ Ì¿ÓÙ„˜, ÛԢͤ Ù· ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ·. C Xƒ∏™∆√™ ¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6840.698

∫Ï·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¢ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÚÈ˙fiϘ. Afi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ Ì ÙËÓ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓË ÓÙÔÌ¿Ù·. K¿ı ∆ÂÙ., ¶¤Ì., ¶·Ú. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢ÂÎÙ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. π‰ÈˆÙÈÎfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. C K ª æ∞ƒπ™∆√¡ K·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ 16, N. IˆÓ›·, 210 2850.746

£’ ·Ó¤‚ÂȘ Ù· ÛηÏÈ¿ Ô˘ ı· Û ԉËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÓËÛÈÒÙÈÎË ·˘Ï‹. ¢È¿ÊÔÚÔÈ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜, Ï·˚ο ÛÙÔ Èο, ÎfiÛÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜. úú øƒ∞π∞ ªÀ∆π§∏¡∏ (∏) ¶ÂÏ·ÛÁ›·˜ & ¶È›ÓÔ˘ 29, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5730.909

O ·ÚÈÔ˜ Z¿¯Ô˜, ‰‡Ù˘ Î·È ÔÈËÙ‹˜, ı· Û ÂÚÈÔÈËı› Ì ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Ô˘ ¤È·Û·Ó ÔÈ „·ÚÔÓÙÔ˘ÊÂο‰Â˜ ÁÈÔÈ ÙÔ˘, ϷΤډ·, ÛÔ‡·, ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹. ú M

√À∑√-ª∂∑∂¢∂™ BY™™INOKH¶O™ AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 14, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3248.728

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. AÏËÛÌfiÓËÙÔ ÙÔ ÔÙfi ‚‡ÛÛÈÓÔ ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹! ∫ÏÂÈÛÙfi ¢Â˘Ù¤Ú·. ú °§YKY™ (O) AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· 2, ¶Ï¿Î·, 210 3223.925

EÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi Ô˘˙ÂÚ› ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ıÂÒÓ, ÁÈ· ÔχˆÚÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ¿Ú·ÁÌ·. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙË 1.00 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ∂¶π Tø §∞´∫ø∆∂ƒ√¡ §. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ & ∞Á. §·‡Ú·˜ 13, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2111.887

øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ (·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi) Î·È Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÁÂÌ¿ÙÔ Ì·Á·˙›. ƒÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο ·fi d.j.

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 19, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6844.826

∫·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˜ ΋Ô˜ Î·È Î·Ïfi „¿ÚÈ. OÈ Ì˘Úˆ‰¿ÙÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ ·fi ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÂÓÒ Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È Ï·˚ο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, οÓÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ï¿. TËÓ TÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙfi. ú MOY™IKO MEZE¢O¶ø§EIO M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁÈÔ˜ EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ A¯·ÚÓÒÓ, 210 2281.520

ŒÓ· Ô˘˙ÂÚ› ·fi Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ AÏÌÔ‰fi‚·Ú. ™Ù· ÙÚ·¤˙È· AÏ‚·ÓÔ›, ηډÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ› Î·È Î˘Ú›Â˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· η¤Ï· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ Ù˘ T˙¤Ó˘. ÕÌ· ‰ÂȘ fiÙÈ ·ÚÁ›, Ì˜ ̤۷ Î·È ÙËÁ¿ÓÈÛ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘. TÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ. ú ¶A§AI ¶OTE °ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 75, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.739

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰Ô-ÁÏÂÓÙÔÎÔ›Ô. TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. M ·È‰fiÙÔÔ. ú P∞∫∞¢π∫√ ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 79, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9419.686

M¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 30, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰˘Ó·Ù‹, Ï·˚΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ú·Î¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË. ú ∫ª PAKO™Y§§EKTE™ K·Ú·˚ÛοÎË & AÈÛÒÔ˘ 2, 210 3222.240

ŸÌÔÚÊÔ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ Ì ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘. ZÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ú·‰È¤˜ fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È fiÌÔÚÊ· ÌÂÛË̤ÚÈ·. TÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Ú·ÎfiÌÂÏÔ ı· ο„ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘. TÔ Û¤Ú‚È˜ Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi . C ™∫√Àºπ∞™ MÂÁ. B·ÛÈÏ›Ԣ 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252

¢È¿ÏÂÍ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ-Û¯ÔÏÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÓÙÔÏÌ·‰¿ÎÈ· ÎÚËÙÈο Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Ì˘˙ËıÚÔÎÂÊÙ¤‰Â˜. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. C ∫ ™∆√ ª∂´¡∆∞¡π ∞Á. ∑ÒÓ˘ 43, ∫˘„¤ÏË, 210 8612.749

√ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂȘ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÓfi˜ ηÊÂÓ›Ԣ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂȘ Ì ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∫·È ÁÈ· ¿ÚÎÈÓÁÎ ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó È‰ÈˆÙÈÎfi. C K M • TAKH 13

·ÓÙÔ‡, Â͈ÙÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È cool ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¢Â˘Ù™¿‚‚. ·fi ÙȘ 20.30. ú • ∫ TZITZπ∫∞™ ∫∞π ª∂ƒª∏°∫∞™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529 / ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. ¡ÔÛÙÈÌfiÙ·ÙË Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. AÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘ ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú K T∏™ ∫Àƒ∞-∂§π™∞µ∂∆ MÔÛ¯¿ÙÔ

£· ÙÔ ‚ÚÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ πÈfi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙÔ MÔÛ¯¿ÙÔ. ŸÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Â›Ó·È Ë ÊÔ‚ÂÚ‹ PˆÛÔfiÓÙÈ· ÁÈ·ÁÈ¿ EÏÈÛ¿‚ÂÙ, Ô˘ ı· Û ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÙ· Û‚¤ÏÙ· ηÈ, ·Ó ÛÂ Û˘Ì·ı‹ÛÂÈ, ı· ÛÔ˘ ÂÈ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙË PˆÛ›·. Œ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ „·ÚÈο Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜, úª X√çπ¢∞∫π §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043

∞Ó·Óˆ̤ÓÔ, Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∂˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ (Ï·‰¤ÓÈ· KÈÌÒÏÔ˘, Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ·, η˚ÛÂÚÏ›), ˘¤ÚÔ¯Ë Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ·˘Ï‹ Î·È ÌÈ· Û¿Ï· ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ú ª

CAFÉS/BARS ALU OÌ‹ÚÔ˘ 58 & ™ÎÔ˘Ê¿, Aı‹Ó·, 210 3611.116

ºÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ £·Ï·ÛÛÈÓfi, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ηʤ Î·È ‰È¿‚·ÛÌ· ÙÔ Úˆ› Û Ì·Ú¿ÎÈ Ì ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù· ‚Ú¿‰È·. AæE¡∆π HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 19, £ËÛ›Ô, 210 3424.224

ÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·Ó. TÔ privé club, ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ¯ÒÚÔ, ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ¿ÚÙÈ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·. K·È gift shop. EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269

Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ Ì˜ ‚Á˜. TÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi. JIMMY’S COFFEE SHOP B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444

ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∫ÚÔ˘·Û¿Ó, ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÓ·Î Î·È ˆÚ·›Ô˜ ηʤ˜. ∞¤Ó·ÓÙÈ, ÙÔ Ó·ÓÈÎfi ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘, ÙÔ «¢¤Î·». LEMON AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·ï΋, 210 4281.164

√ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ¶Ô ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ı¤· ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·˚΋, ÂÎı¤ÛÂȘ, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi rock ˆ˜ electronica, ÛÓ·Î Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÁÏ˘ÎÒÓ. MINIM’S ™ÎÔ˘Ê¿ 48, KÔψӿÎÈ, 210 3630.045

All day brasserie ÁÈ· Ê·ÁËÙfi, ηʤ Î·È ÁÏ˘Îfi. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂÙ ÙÔÓ ·¤Ú· Û·˜. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000

K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. PIU PIU ¢ÈÔ¯¿ÚÔ˘˜ 33, Aı‹Ó·, 210 7258.877

H Ó¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË °·Ï·ÎÙfiÔ˘ÏÔ˘ («¶ÈÂÚÈ¿», «Arabbar») ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ultra pop ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ premium vodka bar. ROSEBUD

™Ù¤ÎÈ ÛÙÔÓ beat Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì Á‹ÈÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ı·ÏˆÚ‹, Ì ηʤ ·fi ÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ΢ÚȷοÙÈη ÁϤÓÙÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, Ì ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· KÚ·Ô˘Ó¿ÎË ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ. CAFEINA

™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370

Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 2103841.282, 3814.460

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032

Cinematic mood, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. Jazzy ‡ÊÔ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live, ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ rock ÛÙ· ˯›· Î·È È¿Ù· ‹È·˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. SANTA BOTELLA

MÈÎÚfi Î·È ·Ú½ÛÙÈÎÔ cafébar Ì ÂÓËÌÂڈ̤ÓË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË ·fi electronica. CAKE

™ÙË ÁÂÌ¿ÙË café-bars ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ˆÚ·›Ô˘˜ ηʤ‰Â˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ™∫√Àº∞∫π

HÚÔ‰fiÙÔ˘ 13, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7212.253

™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888

°È· ηʤ, ÁÏ˘Î¿, quiches Î·È ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ. CLOSER

™ÙËÓ «Ú¿ÛÈÓË» ˙ÒÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· EÍ¿Ú¯ÂÈ· Î·È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÙfi ηÙ¢ı›·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. AÎfiÌË Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ï‡ÓÔ˘Ó ÙË ÁÚ·‚¿Ù·. SUITA

™›Ó· 21, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3635.458

ªÈÎÚfi, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙ· 60s Î·È Â˘Ú‡¯ˆÚÔ ·Ù¿ÚÈ. ª›ÓÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ì underground ¤ÓÙ˘· Ù˘ fiÏ˘. ∫¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË Ô £. ª·¯·›Ú·˜ Î·È Ô ¶·Ó. °·‚Ú›Ï˘ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ rock ’n’ roll. CUP & CINO ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 2, 210 8211.021

E˘Ê˘‹˜ Û‡ÓıÂÛË ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Î·È ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ design, ÌÂ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÛÙȘ ÔÚÙÔηϛ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. °È· all day Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÂȘ, Ì ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ηʤ˜-Ê·ÁËÙfiÔÙfi Ó· ͉ÈÏÒÓÂÙ·È fiÛÔ ‚·‰›˙ÂÈ Ë Ó‡¯Ù·. DADEE

T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

™ÈÓÒ˘ 8 Î·È E˘‹ÓÔ˘, ¶‡ÚÁÔ˜ AıËÓÒÓ, 210 7777.367

EÁÁ‡ËÛË È· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. º·ÁËÙ¿ ·fi EÏÏ¿‰· Î·È ·ÏÏÔ‡ (ʤÙÔ˜ Î·È sushi), ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ηʤ, ÔÙ¿ Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. «æ·Á̤ÓË» ÌÔ˘ÛÈ΋ (pop, electro-house, ambient ÎÙÏ.) ÁÈ· ÔÈΛϷ ÁÔ‡ÛÙ·. K·È ÂÈ-

AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 10, æ˘ÚÚ‹

Afi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û famous cocktails Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ. Bonus Ë «ÓËÛÈÒÙÈÎË» ÂÚ·Ù˙¿‰· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ™YN A£∏¡∞ HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 2, £ËÛ›Ô, 210 3455.550

XfiÚÙ·Û AÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤·. MÂÙ¿ ÙË ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ηʉ¿ÎÈ, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È light ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÂÓÔ‡ Ì ¿Ô„Ë. TPIA °OYPOYNAKIA ™ÎÔ˘Ê¿ 73, KÔψӿÎÈ, 210 3604.400

O Kyrios Criton ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó·Ó fiÌÔÚÊÔ ÔÏ˘¯ÒÚÔ Û 3 ÔÚfiÊÔ˘˜. ∞fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, «¤Í˘Ó˜» Á‡ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 & OÌ‹ÚÔ˘,


210 3623.541

210 3460.901

210 6452.380

TÔ ÈÔ hip Î·È ÊÈÏÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú·ÓÙ‚ԇ. ∆Ô Úˆ› ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ۈÛÙfi beat Î·È ‰È¿ıÂÛË, ‰›Ï· Û ËıÔÔÈÔ‡˜. ºπ§π√¡

M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ ·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. K·Ï¿ ÔÙ¿, ÔÏÏÔ› ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ı·ÌÒÓ˜, ˆÚ·›Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. CORTO MALTESE

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ freestyle, Û˘Ó¯‹˜ ÚÔ‹ ÎfiÛÌÔ˘. PAIRI DAEZA

™ÎÔ˘Ê¿ 34, 210 3637.758, ∫ÔψӿÎÈ

K·Ú·˚ÛοÎË 3, æ˘ÚÚ‹

°È· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙË ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Áο̷ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ: ¢Â˘Ù.: Swingin’ night Ì rock ’n’ roll. TÚ.: ∆he Drink Syndicate. TÂÙ.: d.j. Ô M. •˘Áο΢ Ì eclectic pop. ¶¤Ì. & K˘Ú.: £. M‹Ó·˜. ¶·Ú.: M. ¶··ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ - ¶. M¿ÚÏ·˜. ™¿‚‚.: ¢. K·ÙÛÔ˘Ú›Ó˘ - ¢. MÔ‡Ú·˜ - ¶. M¿ÚÏ·˜. ENVY CAFÉ SUMMER

All time classic ÛÙ¤ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ËıÔÔÈÒÓ ÁÈ· Ù¿ÚÙ˜, Ù˘ÚfiÈÙ˜ ÎÔ˘ÚÔ‡, ÁÏ˘Î¿.

BARS ∞LLEY CAT KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 50, °Î¿˙È, 210 3454.406

K¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Super Sonic Ì ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ·Ú·ÁˆÁfi ÙÔ˘ Rock FM £. ∆Û·ÓÙԇϷ Î·È ÙÔÓ §. µÚ·Ó¿ Ù˘ ∂ªπ, ÁÈ· Ӥ˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ ·fi indie rock. Resident o °. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, Ì ÈÔ ÚÔÎ ÂÈÏÔÁ¤˜ οı ™¿‚‚·ÙÔ. A§Ã∏ªπ™∆∏™

B’ ¶Ï·˙ µÔ‡Ï·˜

¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ 3, Ï·Ù›· K·Ú‡ÙÛË, 210 3210.233

™ËÌ·›ÓÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜» ÛÙ· ÂÚÛÈο, Â›Ó·È ÁψÛÛÔ‰¤Ù˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Î·Ê¤, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Î¿ÔÈ· ÎÚ‡· È¿Ù·, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈÎfi Ì·Ú Ì freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û ¤Ó· „˘¯Â‰ÂÏÈÎfi Ô ÛÎËÓÈÎfi. PETROGAZ §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi eclectic electronica Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ‡ÎÔÏ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. øÚ·›· Ì¿Ú·, ¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘¯Ó¿ ¿ÚÙÈ Ù˘ Klik rec. POP

∞ll day meeting point ÁÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È Ê·ÁËÙfi, Ì ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ. µeach bar Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿ ¿ÚÙÈ Ì ٷ ·Ï¿ÙÈ· ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·. ENZZO DE CUBA

KÏÂÈÙ›Ô˘ 8, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3220.650

XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5782.610

∞fi ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ∆ÚÔ‡Û·˜ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¿ÏÈÔ˜ (Fresh & Yellow) ·ÓÂÏ·‚·Ó ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì Áο̷ ·fi pop-rock ̤¯ÚÈ electronica. To Ó¤Ô meeting-point Ù˘ fiÏ˘. ARABBAR

∆ÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, Ì ÔÏÏ¿ live Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. MË ¯¿ÛÂȘ ÛÙȘ 17/7 to hip hop party ÙÔ˘ Family The Label, Ì hosts ÙÔ˘˜ ¡∂µª∞ (23.00). KÀ∫§√™ MUSIC BAR CAFÉ

ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ «Kitchenbar», Û ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÂÓfi˜ ÁÈÔÙ. §Â˘ÎÔ› ηӷ¤‰Â˜, Ì·ÍÈÏ¿Ú˜, Ï¢Îfi Î·È Á·Ï¿˙ÈÔ, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú yachting Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ê˘ÛÈο chill out Ì·˙› Ì ٷ hits ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. SMOOTH

§. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 14, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 55152

TÈÌÔı¤Ô˘ 2, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.516

Ÿˆ˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Í·ÊÓÈο ÛÙÔ M·ÚfiÎÔ. H ÌÔ˘ÛÈ΋ οÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÛÔ˘ Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ·Ú·‚ÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÙÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ· ÈÔ ·ÚÁ¿. µARRIO CHINO

MÔ˘ÛÈ΋ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ rock Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ¢Â˘Ù. & ¶¤Ì.: ƒÔÎ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¶·Ú.: 80s rock Î·È disco. ™¿‚‚.: Full rock. K˘Ú.: Live ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÔÎ Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ Ì ÙÔ˘˜ °. TÂÓÙ˙ÂÚ¿ÎË, K. ¶ÔÏÏ¿ÙÔ, B. K·ÙÛ·Úfi. LOOP

KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5201.477

¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3247.666

MÈ· ÚÒËÓ ·Ôı‹ÎË Í˘Ï›·˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ηٷÎfiÎÎÈÓÔ „·Á̤ÓÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ì world-ethnic-dub ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∆ÂÙ¿ÚÙË Î·È ∫˘Úȷ΋ world music Ì ÙÔÓ ªÈ¯. ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË Î·È ·fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ world dance mix ·fi Ùo˘˜ Globalistas. ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆Ú›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿. BIOS

™ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ freestyle ÛÙ¤ÎÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ 30+ hip hoppers, ËıÔÔÈÔ›, ÊÔÈÙËÙ¤˜. H ÈÔ „·Á̤ÓË electronica ·fi ÙÔ˘˜ d.j. Lofi (∫˘Ú.), djfree (∆ÂÙ.) Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ freestyle d.j. MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797

™ÙÂÓfiÌ·ÎÚÔ mini bar Ì XL ÌÂÚ›‰Â˜ ÔÙÔ‡ Î·È ˆÚ·›Â˜ indie pop ÌÔ˘ÛÈΤ˜. SAILING BAR

¢ÂÎÂϤˆÓ 40, °Î¿˙È, 6938 420094

N¤Ô lounge bar Ì resident d.j. ÙÔ˘˜ Pascal, Teo, Aris, Leo Mars Î.¿. SO BAR - SO FOOD ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 23, °Î¿˙È, 210 3417.774

¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ freestyle bar Ì ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ıÈ·ÛÒÙ˜ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ÓÙÂÎfiÚ, ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηʤ, ÁÏ˘Îfi, fingerfood Î·È ÔÙ¿. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577

BAR/CLUBS

T·Ú¿ÙÛ·-ÎÔ‡ÎÏ· Ì «È¿ÙÔ» ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ °Î¿˙È ˆ˜ ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Ûηϛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ d.j. ÁÈ· Ù· pop remixes Ô˘ ÍÂÙÚ˘ÒÓÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ –fiÚıÈ·– ·ÁfiÚÈ·. M¶PIKI

FANTASHEED

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È,

¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏË,

I

I TA L

169

NT A

.9

ƒ

3

°°

74

§ .™À

, ∆ ∏§.

2

1

0

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È °·Ì‚¤ÙÙ· 5, 210 3840.965

¡¤Ô-noir club ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì ∂µª, gothic Î·È dark wave. Resident d.j. Ô °ÈÒÚÁÔ˜ º·Î›ÓÔ˜. MËÓ ·˜ Ì Ù˙ÈÓ¿ÎÈ. µ¿Ï ٷ Ì·‡Ú· ÛÔ˘.

Ethnic, jazz Î·È latin ·fi ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ d.j..

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 6972220.530

™ÙÔ ·ÏÈfi «µÔ», Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÌÂÍÈηÓÈ΋ Costa Carayes. Sea view, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ʈÙÈÛÙÈο, mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋, ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ restaurant Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÛÔ‡ÛÈ. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ breeze nights Ì house Î·È r ’n’ b ·fi ÙÔÓ George K ÙÔ˘ «ªad». úúú ENVY (SEASIDE) ¶Ï·˙ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 9852.994-5

∫¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË Greek Nights Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ Sunset Parties ·fi ÙȘ 21.00. EXO-VITRINE ª. ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, ªÂÙ˜, 210 9237.109

µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155

∆Ô latin ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ µ.¶. ÃÔÚfi˜, d.j. Î·È happenings. ∫¿ı ∆Ú. Salsa Night (‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ 21.30-22.30) Ì ÙÔÓ d.j. ªiltiadis. K¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË Rueda De Casino Ì ̷ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ŒÏÂÓ· Î·È latin party. ∫˘Ú. Ballroom Dance party. ¶¤ÌÙË ∆ango Argentino (21.00-22.00) Î·È ¶·Ú. & ™¿‚‚. Latino Fiesta Ì ÙÔ˘˜ d.j. Nico Î·È Miltiadis. ª∞√ ¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, ÚÒËÓ Cataralla, 210 8944.048

XL ¯ÒÚÔ˜ Ì club, café, ÌÂÁ¿ÏË ÈÛ›Ó·, Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ‚ϤÂÈ East. MO BETTER £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 39 & ∫ˆÏ¤ÙË, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3812.981

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ «On the Rocks» Ì mega ÔÏ˘¯ÒÚÔ ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ, Û 3 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰·: Dancestage, Bed Î·È Organic Bar. ∂ÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÁÈ· Sasha, Paul Oakenfold, 2 Many d.j., ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÁÈ· Felix Ì Miss Kittin, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÁÈ· Deep Dish , Paul Van Dyke.

§. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, ∞’ ¶Ï·˙ ∂√∆ µÔ‡Ï·˜, 210 89444.990

§ÂˆÊ. ∞Ú‰ËÙÙÔ‡ 44, ªÂÙ˜, 6942 882882

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™

Glamorous club-restaurant Ì ˘¤ÚÔ¯Ô sea view. ∆Ô Û›ÙÈ ÙˆÓ Bootycall, Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ô ÛÎËÓ‹˜. K¿ı ∫˘Úȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙË N.°ÂÚÌ·ÓÔ‡ Ì guest ÛÙȘ 17/7 ÙÔÓ ∫ˆÓ/ÓÔ ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘. Resident d.j. ÔÈ °È¿ÓÓ˘ §¿¯·ÓÔ˜ Î·È £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∞¡∞µ∂LLA

™Â Ó¤· Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ ¯ÚÒÌ·, ÛÙÔÓ «∂ÈÚËÓÈÎfi». ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ Greek Feast parties Ì ÂÏËÓÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Î·È ÛÙ· ÓÙÂÎ ÔÈ ¡›ÎÔ˜ ™·Ï·‰‹Ì·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫›ÎÏ˘. GOSSIP

™·Ó ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ penthouse, ÂÎÚËÎÙÈο hits ·fi 70s, 80s, 90s, ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÂÏÏËÓÈο hits. √¡ ∆∏∂ ROAD

HOUSE OF ∆∏∂ RISING SUN

√Ï˘Ìȷ΋ ª·Ú›Ó· ÙÔ˘ ™∂º, ¡. º¿ÏËÚÔ, 210 4834.190

∆Ô ÚÒÙÔ disco-restaurant ¤ÛηÛ ̇ÙË ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ, ÛÙÔ ÚÒËÓ «New York». ™Ù· ÓÙÂÎ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Ì 70s Î·È 80s ÂÈÏÔÁ¤˜. ∞∆LANTIS

EÈÙ˘¯›Â˜ ·fi ͤÓÔ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Û summer mood. BANANA MOON πÂÚ¿ √‰fi˜ & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, °Î¿˙È, 210 3411.003

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∞ÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8949.620

µÔ˘Ù¿‰ˆÓ 34, °Î¿˙È, 210 3460.347

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9813.950

XL open-air ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ bar, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ı¤· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∫¿ı ¶¤ÌÙË «Majectic Nights» Ì ÙÔ˘˜ d.j. Dennis Î·È Pascal. K¿ı ∆Ú›ÙË ÛÙȘ 22.30 «Sounds with a View», Ì freestyle summer set ·fi ÙÔ˘˜ Akylla Î·È Chrsito Z. MIKE'S IRISH BAR

To ÁÓˆÛÙfi club-restaurant ÛÙËÓ ÚÒËÓ «¡Âڿȉ·», Ì ÓÙÂÎfiÚ ÂÈÌÂÏË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ºÒÙË ∆ÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë. µ√CA

AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256

§. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14, BԇϷ, 210 8959.645

Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ µÂ˙Ô‡‚ÈÔ. ¶È˜ ·fi ÙÔ Champagne ‹ ÙÔ Cocktail bar. ∆Û›ÌËÛ οÙÈ ·fi ÙÔ fingerfood menu. ¡¤Ô Î·È ˆÚ·›Ô . LATIN HOUSE

AÁ. ∫ÔÛÌ¿˜, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 6932 193934

Coffee shop-bar Ì 4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, club οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ electropop ÛÎËÓ‹. HOME - LOUNGE

ÕÊıÔÓË Ì›Ú·, Ó·ÓÈΤ˜ Ì¿ÓÙ˜ Î·È ÌÈ· ÔıfiÓË 500'' Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ˘fiÁÂÈ·˜ pub. ¢Â˘Ù., ∆Ú., ∆ÂÙ. ∫araoke nights. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ exotic sounds ·fi ÙÔÓ d.j. Limbo ·fi ÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›·. ∂Ù¿ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔıfiÓË, ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· ÈÚÏ·Ó‰ÔÂÏÏËÓÈ΋ ÙڤϷ. O¡∂ HAPPY CLOUD

Club-restaurant Ì pop, latin Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛÊ‹Ó˜ ·fi ÙÔÓ µ·Û›ÏË °ÂˆÚÁÔ˘Ï¿ÎË. K¿ı ∫˘Úȷ΋ Sunset parties ÛÙȘ 20.00, Ì ÙÔ˘˜ SOL Î·È ÙÔÓ Dim Pap. DESTIJL

∞∫ROTIRI

H ÁÓˆÛÙ‹ exotica ‰›Ï· ÛÙËÓ XL ÈÛ›Ó·. ™Ù· ÓÙÂÎ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› d.j. Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ù˘ dance culture. ªÂ videowall. ∫¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË «Game» Ì ÙÔÓ ¡. µÔ˘ÚÏÈÒÙË. µ∂µ∂∫

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ AıËÓÒÓ, 210 7776.797

210 9852.996

ª¤Û·-¤Íˆ ÁÈ· ‚·ıȤ˜ ·Ó¿Û˜, Ì maistream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. GALEA

CLUBS

AӷηÈÓÈṲ̂ÓÔ summer look Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔÓ ¤Íˆ ¯ÒÚÔ, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ Ì¿Ú· Î·È ultra ‚ÈÙ·ÌÈÓÔ‡¯Ô Ì·Ó¿‚ÈÎÔ. µ∞LUX

∂Îı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Û minimal, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ. D.j. Ì freestyle ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi rock ̤¯ÚÈ sound-tracks: §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, ZÂÚ‚¿ÎË, ºÚ¿ÁÎÔ˜. ∞fi ÙȘ 10.00. °KAZAKI

49

∆Ú·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· clubbing. UNDERWORLD

AıËÓ¿˜ Î·È ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ 6, æ˘ÚÚ‹

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 33, °Î¿˙È, 210 3423.066

1

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502

§. ÷ÏÎÔ˘ÙÛ›Ô˘, øÚˆfi˜, 22950 34120

KˆÏ¤ÙÙË 4, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3847.597

À

ªÂÙ·-Ì·ÚfiÎ Û·ÏfiÓÈ, ·Ó··˘ÙÈÎÔ› ηӷ¤‰Â˜, ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ fingerfoods Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο wallpapers. ∞Ó¤‚· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ó· Ù· ‰ÂȘ Î·È Ó· Ù· ·ÎÔ‡ÛÂȘ fiÏ·. STAVLOS

Trendy ·¤Ú·˜ ÛÙËÓ «¿ÁÚÈ·» Ï·Ù›·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ù·ÍÈÎÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜. HÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, guest d.j. Î.¿. ∆Ú·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ∑IBIB VERSION

∫·Ù·ÏËÎÙÈÎfi˜ industrial ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ηʤ ‹ ÔÙfi. ™˘¯Ó¿ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ· live. BOX

RESTAU N R A

A. ¶·‡ÏÔ˘ & ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, £ËÛ›Ô, 210 3423.665

ª·Ú›Ó·, ¡Âڿȉ·, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ

K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. MAYO

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

ªÈÎÚfi, ÎfiÎÎÈÓÔ, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ. House, hip hop, jazzy funky ‹¯ÔÈ. Resident d.j. o ¡. ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô Lo-Fi. ™¶ITI TOY K. ¶I§-¶OY§∆∞ƒ∞∆™∞

¶·Ú·Ï›· ™¯ÈÓÈ¿, 6947 942142

∫Ï·ÛÈÎfi summer club Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ d.j. Ù˘ elecronica. ∏√ª∂ √¡ ∆∏∂ µ∂∞CH §. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, ∞’ ¶Ï·˙ ∂√∆ µÔ‡Ï·˜, 210 89444.138

∆Ô ÚÒÙÔ virtual club Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ «Show Center», ÌÂ Û˘Ó¯‹ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ Ì¤Û· ·fi projections, ÁÈ· Ó· ÌË ‚·ÚÈfiÌ·ÛÙÂ. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ÙÔ Ï¢Îfi, Î·È ÛÙ· ÓÙÂÎ ÔÈ Christo Z. (™¿‚‚·ÙÔ), ∞kylla (¶·Ú·Û΢‹), CJ Jeff (¶¤ÌÙË) Ì·˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÙÔ summer club Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞˘ÙÔ› ͤÚÔ˘Ó. πSLAND §ÈÌ·Ó¿ÎÈ· µ¿ÚÎÈ˙·˜, 210 9653.563

™Â Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™ÂÓ ∆ÚÔ¤, ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ¡¤· ¿ÊÈÍË ÙÔ fingerfood tapas bar. LALLABAI K‹Ô˜ ∑·›Ԣ, 210 3369.340-1

∞fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ «Privilege» ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ¯ÒÚÔ Ù˘ «∞›ÁÏ˘», Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ, ·ÙÛ¿ÏÈ, ͇ÏÔ Î·È Ì¿ÚÌ·ÚÔ. ÃfiÚ„ ÛÙÔ Á˘¿ÏÈÓÔ dancefloor Ì ÂÙÚÒ-

Rock club, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ¯·Ï·Úfi ÔÙfi. NOBLE

∞Ú‰ËÙÙÔ‡ 1, ∑¿ÂÈÔ, 210 3478.716

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ «∫Ô‡ÎÔ˘», ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ, Ë ·˘Ï‹ Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋.∫¿ı ¶¤ÌÙË Shake That Ass party Ì d.j. ·fi ÙÔ Family Label. PROVA SEASIDE ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 37, ¶·Ú·Ï›· ¡¤·˜ ª¿ÎÚ˘, 22940 94060

¢›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì guest d.j. ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∑‹ÎÔ ÛÙȘ 29/7 Î·È 29/8. Groovy ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ¿ÚÙÈ Ì Ôχ µÔmbay. SPELL CLUB 22 ºÏÔ›Û‚Ô˜, ¶·Ú·Ï›· ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘

™ÙÔ ÚÒËÓ «£¤·ÙÚÔ» ÙÂÏÈο ηٷϋÁÂÈ ÙÔ team ÙÔ˘ «Club 22» ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ. Privé ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì fingerfood Î·È Ó·ÚÁÈϤ, clubbing ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. µar-Ì·Ó¿‚ÈÎÔ ÁÈ· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· cocktails. ∫¿ı ¶Ú›ÙË Latin Fiesta, οı ¶¤ÌÙË Ô °ÚËÁfiÚ˘ ™·ÌÔ˘ÚοÛÔÁÏÔ˘ ÙÔ˘ Best, ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ¿ÚÙÈ Sex & the City Î·È Î¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÙfi ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÙË ladies’ card. VENUE 30fi ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, 210 8971.763-159, 8970.333

K·Ú·ïÛοÎË 17, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.563

Live Ì ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù· Û ÎÏ·ÛÈÎfi ÚÔÎ-ÛfiÔ˘ÏÊ·ÓÎ Î·È ÌÏÔ˘˙. ∞ÓÔÈxÙ¿ ·fi ÌÂÛË̤ÚÈ. ª∂§ø¢∂π√¡ MÔ˘ÛÔ˘ÚÁÔ‡ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ 30, §·‡ÚÈÔ, 22920 25723

™Â ¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠ۠¤Ó· ¤ÙÚÈÓÔ Ô›ÎËÌ· ÙÔ˘ 1890. ∫·Ïfi Ê·ÁËÙfi, ÔÙfi Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ fiˆ˜ ÔÈ §¤Îη˜, ∆Ô˘ÚÓ¿˜, ∞Ó‰Ú¿ÙÔ˜. ∞ÓÔȯٿ ·fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ ∫˘Úȷ΋, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.

¶π™∆∂™ ∞™∆∂ƒπ∞ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8946.898

√ ¶¿ÓÔ˜ ∫È¿ÌÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÕÓÓ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘, ÿÚË °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î.¿. µ√√ª STUDIO ∞ÎÙ‹ ∫ÔÓ‰‡ÏË 40, ∞Á. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4619.924

¢›‰˘ÌÔ ™˘Ú¿ÎÔ˘-¢·ÛÎÔ˘Ï›‰Ô˘ Ì Ì·Ï·ÓÙ¤Ú ÙȘ ª. µÔÏÔÓ¿ÎË, ∞Á. ¢¿Ú·, ™. ¶¤ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ÚÒËÓ «Hook». £∞§∞™™∞ ¶·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8982.979

¶ÂÙÚ¤Ï˘-∫·Ú·ÊÒÙ˘∞ÔÛÙÔÏ›· ∑ÒË Ì Ô-Ï·ÈÎfi. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ÛÙÔ bar ú 15. ºÈ¿ÏË ·Ï‹/special ÎÔÌϤ ·Ó¿ 4 ¿ÙÔÌ· ú 150/160. ∫Ú·Û› ÎÔÌϤ ·Ó¿ ‰‡Ô ú 80. ª∞™∫∂™ LIVE ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 49 & ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 7, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9403.213

∫ÒÛÙ·˜ ¢fiÍ·˜, ∆›Ó· ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·, °ÈÒÚÁÔ˜ ™¤Ì˘, ŒÊË ∑ÈÒÚ· Î.¿. ¶∞ƒ∞§π∞ LIVE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 64, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9817.980

ƒ∂ª¶∂∆∞¢π∫∞ KABOYPA™ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 64, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3810.202

AÓ‚·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì all star team: ¶¿ÙÚ·˜, KÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, KÚÈÙԇϷ, §¿Ú‰·, K·Ï·Ê·Ù¤Ï˘, MÔÛ¯ÔÓ¿˜, M·˘Ú›‰Ë˜. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿, ÔÙfi ú 6 , ÊÈ¿ÏË ú70 . M¶OEMI™™A ™ÔψÌÔ‡ 17-19, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3843.836

ÕÊıÔÓÔ ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÍË̤ڈ̷ Î·È ÌÈ· ÎÔÌ·Ó›· (¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÂÌ¤Û˘, M¿Úˆ §‡ÙÚ·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ B¤Ù·˜, B·Û›Ï˘ M·ÓÙfiÁÏÔ˘ Î.¿.) Ó· ·›˙ÂÈ Ù· ηχÙÂÚ·. ¶¤Ì.-K˘Ú.

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ «Frangelico», Ó·ÓÈÎfi ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ Û¯‹Ì· Ì ÙÔÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ã¿ÚË ∞ÎÚÈÙ›‰Ë, ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ª¿ÓÔ˘, ÙÔÓ °È¿ÓÓË ƒÂÓÈÒÙË Î·È ÙËÓ ŒÚË ∑ÒÚ·. POSIDONIO §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∂ÏÏËÓÈÎfi, 210 8941.034

√ ¡›ÎÔ˜ µ¤ÚÙ˘ ÌÂÙÚ¿ Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ «Pop Idol» ™Ù·‡ÚÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË ª¿Úˆ §‡ÙÚ· ·fi ÙÔ «FS2». ROMEO RELOADED EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345

√ °ÈÒÚÁÔ˜ TÛ·Ï›Î˘ Í·Ó·‚¿˙ÂÈ Ù· ηϿ ÙÔ˘. ª·˙› ÙÔ˘ ÃÚ‡Û· Î·È ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘. ●

§. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, µÔ‡Ï·, 210 8956.577

∞˘Ùfi ͤÚÂÙÂ, ·˘Ùfi ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙÂ. ∞fi ∫ÔψӿÎÈ ¿ÂÈ on the beach Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. CAMEL CLUB HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 74, £ËÛ›Ô, 210 3476.847

¶ÔÏÏ¿ ıÂÌ·ÙÈο ¿ÚÙÈ Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi Ù· 80s. CLUB 22 BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22, 210 9249.814

H ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ Ô ·ÈÛıËÙÈ΋˜. M›· ›ÛÔ‰Ô˜, ‰‡Ô clubs. DEKKO AÁ. ∫ÔÛÌ¿˜, ∂ÏÏËÓÈÎfi,

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 33


WORLDWIDE HIP HOP SOUNDS ¶¿ÚÙÈ Ì d.j. ÙÔ˘˜ Mesazon & Dusthead Û hip hop ÙfiÓÔ˘˜. Jesters, KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 10, °Ï˘Ê¿‰·. ŒÓ·ÚÍË: 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi: ú 6 27 XPONIA DECADENCE BÚ·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ fiÓÔÌ·-ηÈ-Ú¿ÁÌ· club. ¶ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÙÔ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ì ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙˆÓ ‰È¿ÛËÌˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘. ™Ù· ÓÙÂÎ Ô d.j. Sevek. Decadence, BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69 & ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·˜ 2, ™ÙÚ¤ÊË, 210 8827.045

¶·Ú·Û΢‹ 15 MARIANNE FAITHFULL BÏ. ªÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ M¿ÎË MËÏ¿ÙÔ˘. §˘Î·‚ËÙÙfi˜ SOUNDHOLICS EÈÏÔÁ¤˜ ·fi disco Î·È funk ̤¯ÚÈ indie Î·È alt rock. AϯËÌÈÛÙ‹˜, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹, 210 3216.240. ŒÓ·ÚÍË: 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË BREATHE DEEP PARTIES O deejay Akylla Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ù· breathe deep parties Ì special guest ÙÔÓ K·Ó·‰fi d.j. Î·È ·Ú·ÁˆÁfi JÔjo Flores Ì ¤Ó· deep house Î·È r ’n’ b set. Home Club, BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 34, °Î¿˙È, 210 3460.347 MID SUMMER NIGHT O ¶¿ÚȘ °Î·Áη‰¤Ï˘ ÛÙ· ÓÙÂÎ, Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’80 Î·È ÙÔ˘ ’90, Û ¤Ó· ÌÂ-

H§IA™ AN¢PIO¶OY§O™ ™˘Ó·˘Ï›· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË. ªÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË AÓ‰Ú¤·˜ ¶˘Ï·ÚÈÓo‡, ÛÔÏ›ÛÙ Ë T·ÙÈ¿Ó· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ (È¿ÓÔ), ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ô AϤ͢ KˆÛÙ¿Ï·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ EıÓÈ΋˜ ™˘ÌʈÓÈ΋˜ OÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Ù˘ EPT. £· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· «ø‰¤˜» Û Ô›ËÛË ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· K¿Ï‚Ô˘ ·fi ÙÔÓ T¿ÛË XÚÈÛÙÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ,«MÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· Û·ÓÙÔ‡ÚÈ & ÔÚ¯‹ÛÙÚ·» Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙËÓ AÁÁÂϛӷ TηÙÛ¤‚· Î·È «¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ›» Û Ô›ËÛË ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤· EχÙË Ì ÙË ™fiÓÈ· £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘. £¤·ÙÚÔ ºÏfiη OÏ˘Ì›·˜, AÚ¯·›· OÏ˘Ì›·. ŒÓ·ÚÍË: 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË HOLIDAYS IN THE CITY OÈ ™‡ÚÔ˜ TÚÔ‡Û·˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ Zԇη˜ Û ¤Ó· all mixed up set Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Beach Boys Î·È ı· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Coral. AϯËÌÈÛÙ‹˜, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3 & K·Ú·˚ÛοÎË, æ˘ÚÚ‹, 210 3216.240

∫˘Úȷ΋ 17 KIBøTO™ BÏ. EÈÏÔÁ¤˜. HÚÒ‰ÂÈÔ. ∫·È 18/7 OI MA°KE™ TOY æYPPH ŒÓ· Û¯‹Ì· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÚ·Û˘ Û ¤ÓÙ¯ӷ Î·È Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi B·Ì‚·Î¿ÚË Ì¤¯ÚÈ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012.402. ŒÓ·ÚÍË: 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10 [ÚÔÒÏËÛË: Must, 210 5065.116Ø VirginØ Ticket Shop, 210 9559.900]

¢Â˘Ù¤Ú· 18 MHTPO¶ANO™ & KANA ™˘Ó¿ÓÙËÛË ‰‡Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÊˆÓÒÓ Û ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ Î·Ïfi Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. B¿ÎÂÈÔ, ÏfiÊÔ˜ ¶ÚÔÊ‹ÙË HÏ›·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4194.520. ŒÓ·ÚÍË 21.00. [¶ÚÔÒÏËÛË: MetropolisØ AÙÙÈÎfiÓ, ¶ÂÈÚ·È¿, 210 4175.897Ø Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘] SCORPIONS BÏ. EÈÏÔÁ¤˜. °‹Â‰Ô K·Ú·˚ÛοÎË MORE ELECTRONIC GROOVES EÈÏÔÁ¤˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ electronica ·fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ freestyle d.j. Ì ÙÔ fiÓÔÌ· djfree. Astron, T¿ÎË 3, æ˘ÚÚ‹ ●

∞π£√À™∂™ ∆∂á∏™ «H KPYºH °OHTEIA TOY ™XE¢IOY» ŒÎıÂÛË-ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. a.antonopoulou.art, AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3214.994. M¤¯ÚÈ 22/7. «°YNAIKE™» M ¤ÚÁ· ÙˆÓ M˘Ù·Ú¿, ™fiÚÔÁη, KÚÔÓÙËÚ¿, P›Ó· Î.¿. AÁοıÈ, MËı‡ÌÓ˘ 12 & EÙ·Ó‹ÛÔ˘, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8640.250. M¤¯ÚÈ 31/7. «TO¶IA TH™ E§§A¢O™» OÌ·‰È΋ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. AÈÁfiÎÂÚˆ˜, •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 45, KÔψӿÎÈ, 210 7223.897. ª¤¯ÚÈ 31/7. «KA§OKAIPI 2005» ŒÚÁ· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. A›ıÔ˘Û· T¤¯Ó˘ AıËÓÒÓ, °Ï‡ÎˆÓÔ˜ 4, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, 210 7213.938. M¤¯ÚÈ 15/9. OMA¢IKH KO™MHMATO™ M¶AZAP K·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ÕÓÂÌÔ˜, AÁ. TڇʈÓÔ˜ 12, KËÊÈÛÈ¿, 210 8082.027. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏË IÔ˘Ï›Ô˘. OMA¢IKE™ EK£E™EI™ AÛÙÚÔÏ¿‚Ô˜ - Artlife, HÚÔ‰fiÙÔ˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200 OMA¢IKH ™YNEP°ATøN «24» XÒÚÔ˜ T¤¯Ó˘, ™Â˘Û›Ô˘ 38, 210 7217.897. M¤¯ÚÈ 31/7. «KA§OKAIPINO ™A§ONI 2005» 20 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜. E›‰·, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 6, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7214.644. M¤¯ÚÈ 30/7. XAPAKTIKA TOY «¢E™MOY» X·Ú·ÎÙÈο EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô «E 31», E˘ÚÈ›‰Ô˘ 31-33 & AıËÓ¿˜ (2Ô˜ fiÚ.), 210 3210.881. M¤¯ÚÈ 29/7. «ºøTOKYMATA» M ¤ÚÁ· ÙˆÓ ™Ù‹‚ÂÓ AÓÙˆÓ¿ÎÔ˘, B·Û›ÏË °¤ÚÔ˘, K. K·Î·ÓÈ¿, XÚ. MÔÎfiÚÔ˘, AÓÓ›Ù·˜ •¿ÓıÔ˘, M¿ÚÈÔ˘ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ™Ù¿ÌÔ˘, Takis, N¿ÎË T·ÙÛÈfiÁÏÔ˘, XÚ‡Û·˜. K·ÏÊ·ÁÈ¿Ó, K·„¿ÏË 6, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679. M¤¯ÚÈ 1/10. «TA KA§YTEPA 2004-2005» EÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂ˙fiÓ. M¤‰Ô˘Û·, •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, KÔψӿÎÈ, 210 7244.552. M¤¯ÚÈ 31/7. «XAPAKTIKA E§§HNøN METAºY™IKøN Zø°PAºøN» M ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ M·ÎÚÔ˘Ï¿ÎË, ¢ÚÔ‡Áη, °¤ÚÔ˘, K·Ú·‚Ô‡˙Ë, XÔÚ‰¿ÎË. William James, YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.326. ª¤¯ÚÈ 31/7.

∞§§√π Ãøƒ√π ETH™IA EK£E™H ™¶OY¢A™TøN T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙ· 4 ÎÂÓÙÚÈο ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ AKTO ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ¤ÚÁ· ·fi fiÏ· Ù· ¤ÙË ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. AKTO, X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 21 & ™fiψÓÔ˜ / °' ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 / K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 36 / KÚ·Ó·Ô‡ 3, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. M¤¯ÚÈ 30/9. «¶OIH™H ™E EIKONE™» OÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ A™KT Ì ¤ÚÁ· ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ Ô›ËÛË ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ™›Ó· 31, 210 3398.600. M¤¯ÚÈ 20/7. «PETER GREENAWAY: Artworks ’63-’05» H ÂÈηÛÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË, M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.071. M¤¯ÚÈ 5/9. «KOINO™ TO¶O™» 14 ÂÈηÛÙÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ì ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ‚›ÓÙÂÔ, ʈ-

34 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

ÙÔÁÚ·Ê›·˜, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. E› KÔψÓÒ, N·˘Ï›Ô˘ 12 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, 210 5138.067. M¤¯ÚÈ 17/7. «KIONE™ & ¶E™™OI» ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ŒÙÔ˘˜ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜, ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÁÏ˘Ù¿ ·fi ÙÔ˘˜ MfiÚ·ÏË, TÛfiÎÏË, º·ÛÈ·Ófi, ™fiÚÔÁη, ¶·‡ÏÔ, Ÿ. ZÔ‡ÓË, æ˘¯Ô·›‰Ë, Novello Finotti, Molinari, Iotoff, Antonakos, XÚ‡Û·, Uecker Î.·. E˘Úˆ·˚Îfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ¢ÂÏÊÒÓ, ¢ÂÏÊÔ› ºˆÎ›‰·˜, 22650 82731-2. M¤¯ÚÈ 31/7. «4Ô BPABEIO ¢E™TE» ŒÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ: K. BÂÏÒÓË, NÙ. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, XÚ. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Poka-Yio, ™Ù. TÛÈ‚fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¢. ºÔ˘ÙÚ‹. O ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙ· ̤۷ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ÿ‰Ú˘Ì· ¢E™TE, OÌ‹ÚÔ˘ 8, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.460. M¤¯ÚÈ 29/10. OMA¢IKH EK£E™H 17 Ó¤ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ì ¤ÚÁ· ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜. K¤ÓÙÚÔ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, TÔÛ›ÙÛ· 17, 210 8820.568. M¤¯ÚÈ 22/7. OMA¢IKH KENTPOY TEXNøN 47 ÂÈÏÂÁ̤ӷ ¤ÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ AÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ KÔÏÂÁ›Ô˘ EÏÏ¿‰·˜ ηıÒ˜ Î·È ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ù¤¯Ó˘. K¤ÓÙÚÔ T¯ÓÒÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∫ÔÏÏÂÁ›Ô˘, °Ú·‚È¿˜ 5, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. M¤¯ÚÈ 22/7 £ANO™ T™I°KO™ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÏÏËÓ· ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ «§ÂˆÓ›‰·˜ K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜», ¢Ú·ÁÔ‡ÌË (ÏËÛ›ÔÓ IKA), EÏÂ˘Û›Ó·, 210 5537.302. M¤¯ÚÈ 10/8. «ANTI-£E™EI™, ANTI¢PA™EI™, ANTI-KEIMENA» ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ¯˘Ùfi Á˘·Ï› Î·È Ì¤Ù·ÏÏÔ ·fi ÙËÓ Glassform Team Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ⁄ÏË. Sofitel Athens Airport, ¢ÈÂıÓ‹˜ AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ, 210 3544.000. M¤¯ÚÈ 30/10. 47Ë EK£E™H ™¶OY¢A™TIKøN EP°A™IøN OÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ °Ú·ÊÈÛÙÈΤ˜ EÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ EÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ XÒÚÔ˘. ™¯ÔÏ‹ B·Î·Ïfi, §. K·ÙÛÒÓË 26, §˘Î·‚ËÙÙfi˜, 210 6442.514. M¤¯ÚÈ 30/9. «A§A§OYM» H ηıÈÂڈ̤ÓË ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜. ™¯ÔÏ‹ OÚÓÂÚ¿ÎË, £‹Ú·˜ 19, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8665.561. M¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ IÔ˘Ï›Ô˘. NATA™™A META•A «ÕÁÁÂÏÔÈ». AȈÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ˘ˆÌ¤Ó˜ ‰È·Ê¿ÓÂȘ. M¤¯ÚÈ 31/7. T¯ÓfiÔÏȘ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È, 210 3453.548. «TO KOM¶O§O´ ™THN TEXNH» EÏ·ÈÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ. Afi ÙÔÓ T¿ÛÔ KÔÓÙfi Î·È ÙÔ «E›ÏÂÎÙfiÓ» ÙÔ˘. Un Mundo, Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 176, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4297.727. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 6-17/7. «™Y§§O°H TOY °EøP°IOY T™O§OZI¢H, ŒÚÁ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ù¤¯Ó˘». B˘˙·ÓÙÈÓfi Î·È XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi MÔ˘Û›Ô, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7232.178. M¤¯ÚÈ 31/8. «OI ™YNA°ø°E™ TH™ E§§A¢A™: ºø™ KAI ™KIE™» K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ˘˜ ™·ÌÔ˘‹Ï NÂÁÚ›Ó Î·È Iˆ¿ÓÓË ¶·Ó·Á¿ÎÔ˘. E‚Ú·˚Îfi MÔ˘Û›Ô, N›Î˘ 39, 210 3225.582. M¤¯ÚÈ 7/11. *§OYKA™ ™AMAPA™ «¶ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ EÁÒ» AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË. EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50, 210 7235.937-8. M¤¯ÚÈ 31/7. *M. C. ESCHER «Beyond Infinity - The art of M. C.

Escher». 250 ¤ÚÁ·, ͢ÏÔÁڷʛ˜, ÏÈıÔÁڷʛ˜ Î·È ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ OÏÏ·Ó‰Ô‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. T· ÂÎı¤Ì·Ù· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο. Herakleidon, Experience in Visual Arts, HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981. M¤¯ÚÈ ÙÔÓ 10/05. «¶A§A™KE™ KAI TAM¶AKO£HKE™ ·fi ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ B. KÔÚÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘». EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝· ÙÔ˘ 18Ô˘ Î·È 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. MÔ˘ÛÂ›Ô KÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ HÏ›· §·Ï·Ô‡ÓË, K·ÏÏÈÛ¤ÚË 12, AÎÚfiÔÏË, 210 9221.044. M¤¯ÚÈ 31/10. «E§EY£EPNA: ¶O§HAKPO¶O§H-NEKPO¶O§H» 500 ÂÚ›Ô˘ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ fiÏË, ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË Î·È ÙË ÓÂÎÚfiÔÏË Ù˘ EχıÂÚÓ·˜ Ù˘ KÚ‹Ù˘. XÔÚËÁfi˜ Â›Ó·È Ë JT International. MÔ˘ÛÂ›Ô K˘ÎÏ·‰È΋˜ T¤¯Ó˘, NÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î· 4, KÔψӿÎÈ, 210 7228.321-3. M¤¯ÚÈ 30/9. *«DAVID HOCKNEY - §E•EI™ KAI EIKONE™» °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· 87 ¯·Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ David Hockney ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ British Council. MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, KÔ˘Ì¿ÚË 1 & B·Û. ™ÔÊ›·˜, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000. ª¤¯ÚÈ 15/9. °IANNH™ BA§ABANI¢H™ «ø˜ ¤¯Ô˘Ó: ¶ÚfiÛˆ· / Ú¿ÁÌ·Ù· / ¯ÒÚÔÈ 1962-2005» AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì 100 ÂÚ›Ô˘ ηı·Ú¿ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ù˘ A™KT. MÔ˘ÛÂ›Ô ºÚ˘Û›Ú·, MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3 & 7 Î·È K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, ¶Ï¿Î·, 210 3234.678. M¤¯ÚÈ 31/7. «KA§OKAIPINO ™A§ONI 2005 ¶ANOPAMA XAPAKTIKH™» ¶ÂÚ›Ô˘ 70 ÂÈÏÂÁ̤ӷ ¤ÚÁ· 25 EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ-¯·Ú·ÎÙÒÓ ·fi ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2000-2005.¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË °ÚËÁÔÚ¿ÎË - MÔ˘ÛÂ›Ô X·Ú·ÎÙÈ΋˜, Y·Î›ÓıˆÓ 4, ¶. æ˘¯ÈÎfi. 210 6740.806. M¤¯ÚÈ 20/10. NIKO™ M¶A´KA™ ŒÚÁ· Ì ÌÔχ‚È Û ¯·ÚÙ›. ™˘ÏÏÔÁ‹ ¶ÔÚÙ·Ï¿ÎË, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 8, 210 3318.933. M¤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ.

∂∫∆√™ ∞£∏¡ø¡ *«METAMORPHOSIS BPETANIKH TEXNH TOY ’60» OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ¤ÚÁ· ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ BÚÂÙ·ÓÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ BÚÂÙ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Calouste Gulbenkian Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜. AN¢PO™ MÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ - ÿ‰Ú˘Ì· B·Û›ÏË Î·È EÏ›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, XÒÚ· ÕÓ‰ÚÔ˘, 22820 22444. ª¤¯ÚÈ 25/9. «E¶IKOINøNONTA™ ME XIOYMOP» £E™™A§ONIKH K·ÏÊ·ÁÈ¿Ó, ¶ÚÔÍ. KÔÚÔÌËÏ¿ 43. EÁη›ÓÈ·: 7/7, 20.30. «CHEAP ART 1995-2005» £E™™A§ONIKH M‡ÏÔ˜, AÓ‰Ú¤Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56, 2310 516.945. M¤¯ÚÈ 19/7. EK£E™H YºANTIKH™ TEXNH™ Afi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Erfany. KEA BÔ˘ÚηÚÈ·Ó‹, BÔ˘ÚοÚÈ, 22880 21458. M¤¯ÚÈ 31/7. °IANNH™ MOPA§H™ «£¤·ÙÚÔ, MÔ˘ÛÈ΋, ¶Ô›ËÛË». ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï N¿ÍÔ˘, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË. NA•O™ ¶‡ÚÁÔ˜ M·˙·›Ô˘, 12Ô ¯ÏÌ. XÒÚ·˜-AÁÈ·ÛÛÔ‡, 22850 31402. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 16/7-12/9. «°HPOKOMEIO». À¢PA IÛÙÔÚÈÎfi Aگ›Ô-MÔ˘Û›Ô, 22980 52355. M¤¯ÚÈ 31/8. ●

TA ¶A¶AT™OYNAMIA EÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÕÁÁ. ¶˘ÚÈfi¯Ô˘, ¶. X·Ù˙ËÎÔ˘ÙÛ¤ÏË, £. BÂÚ‡ÎÈÔ˘. ™ÎËÓÔı.: º. MÂÙ·ÍfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. MÔ˘Ûٿη˜, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ™Ù. æ¿ÏÙ˘, B. TÚÈʇÏÏË. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30, TÂÙ. 20.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. 18.45. ú 23, ú 17 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.) ñAı‹Ó·ÈÔÓ, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 55, 210 8214.000 TO NOY ¢OY... TH™ XAPA™ EÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ M. AÓı‹NÙ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. TۿΈӷ˜, K. E˘Ú˘ÈÒÙ˘. TÚ.-K˘Ú. 21.30, ™¿‚‚., K˘Ú. Î·È 20.30. ú 20, ú 18, ú 16, ú 13 (ÊÔÈÙ.) ñÕÏÛÔ˜, E˘ÂÏ›‰ˆÓ (¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜), 210 8813.826 MO§I™ XøPI™A TˆÓ B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘-B. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÎËÓÔı.: B. M˘ÚÈ·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∆· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢Ú¿ÛȘ. TÂÙ.-K˘Ú. 22.00, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. Î·È 19.00. ú 24, ú 20 (Ï·˚΋), ú 18 (ÊÔÈÙ.) ñ§·Ì¤ÙË, Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 106, 210 6463.685 ONEIPO KA§OKAIPINH™ NYXTA™ - THE ROCK OPERA KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ ‰È·Û΢·Ṳ̂ÓË Û ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Ì Û¤ÛÈ·Ï Âʤ, ·fi ÙÔ ı›·ÛÔ ™‡Á¯ÚÔÓÔ ™·ÈÍËÚÈÎfi £¤·ÙÚÔ. ™ÎËÓÔı.MÔ˘Û.: ÕÁÁ. ¶ÚÔ‚ÂϤÁÁÈÔ˜. XÔÚÔÁÚ.: George Chrono. EÚÌËÓ‡ÂÈ: 25ÌÂÏ‹˜ ı›·ÛÔ˜ ËıÔÔÈÒÓ, ¯ÔÚ¢ÙÒÓ, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ. TÚ.-™¿‚‚. 21.15, TÂÙ., ™¿‚‚. Î·È 18.45, K˘Ú. 20.30. ú 10, ú 6 (ÊÔÈÙ.) ñMÈÓÒ·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 91, 210 8210.048 «SECRET LOCATION TWO» I‰¤· -‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· F2 Performance Unit. ™ÎËÓÔı.: Peader Kirk. ™ÎËÓ.KÔÛÙ.: XÚ. ¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °Î. AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, B. ¢‹ÌÔ˘, AÓÙ. IÔÚ‰¿ÓÔ˘, HÏ. KÔ˘ÏÔ˘Ì‹, N. •‡‰Ë, ŒÏ. ¶¿ÛÛÔ˘, N. ™¿Ì·Ï˘, AÓ. T˙¿ÎÔ˘, E˘. º›ÏË. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 14-21/7, 21.30, ú 12. ñM˘ÛÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 6726.070, 6944 684.093 TA KITPINA °ANTIA HıÔÁÚ·ÊÈ΋ Έ̈‰›· ÙˆÓ AϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘-XÚ‹ÛÙÔ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ¢È·ÛÎ.™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. XÔÚÔÁÚ.: º. E˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: XÚ. X·Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘, K. §¤¯Ô˘, ™. ¶Ô‡Ï˘, E˘. MÔ˘ÚÌÔ‡ÚË. TÚ.K˘Ú. 21.45, ™¿‚‚. (Ï·˚΋) 18.45. ú 24, ú 21, ú 19 / ú 16 (ÊÔÈÙ.) / ú 19 (ÊÔÈÙ.) ñ¶·ÚÎ, Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 36, 210 8213.920 TH§EºøNH™TE A™ºA§EIA AME™OY ¢PA™Eø™ TÔ˘ ÕÏÊÚÂÓÙ X›ÙÛÎÔÎ. ™ÎËÓÔı.: K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÎËÓÈοKÔÛÙ.: ¢. BÔÏ›‰Ë, MÔ˘Û.: ¢. TÛ·ÎÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, XÚ. £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘, N. °·Ï·Ófi˜. TÚ.-K˘Ú. 21.30, ™¿‚‚. (Ï·˚΋), K˘Ú. 18.30. ú 22, ú 19, ú 18 (Ï·˚΋), ú 15 (ÊÔÈÙ.) ñ™Ì·ÚԇϷ °ÈÔ‡ÏË, E˘ÂÏ›‰ˆÓ 11, 210 8833.145.

™∂ ¶∂ƒπ√¢π∞ BIO§I™TH™ ™TH ™TE°H (√) MÈÔ‡˙ÈÎ·Ï ÙˆÓ J. Stein, J. Bock ·fi ÙÔ ¢H¶E£E BfiÏo˘ Î·È ÙËÓ E‡ÌÔÏȘ AE. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜.

∆Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫Ô˘ÏÔ˘Ú›‰Ë (thearter@athensvoice.gr)

XÔÚÔÁÚ.: ¢. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. EÓÔÚ¯.: °. ™ÙÔ‡ÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: °Ú. B·ÏÙÈÓfi˜, P. §Ô˘È˙›‰Ô˘, T. KˆÛÙ‹˜, K. Z·¯¿ÚˆÊ, XÚ. TÛ¿ÊÔ˘. ™ÙȘ 14/7, £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ, B‡ÚˆÓ·˜ ¢ON ZOYAN KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘ ·fi ÙÔ ¢H¶E£E ¶¿ÙÚ·˜. ™ÎËÓÔı.-™ÎËÓ.: £. MÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë˜. MÔ˘Û.: £. AÌ·˙‹˜. K›ÓËÛË: ™. MÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: AÈÌ. XÂÈÏ¿Î˘, °. °ÂÓÓ·Ù¿˜, °. MÚ¤ÌÔ˘, K. MÂÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙȘ 18/7, £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË EKK§H™IAZOY™E™ KˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: ¢. XÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: £. °Ú¿Ì„·˜, AÏ. M˘ÏˆÓ¿˜, EÏ. P¿ÓÙÔ˘, °. ¢ÂÁ·˝Ù˘. ™ÙȘ 17/7, M·ÚÔ‡ÛÈ / 18/7, £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ / 20/7, ¶·¿ÁÔ˘ KYNIKOI •ANAPXONTAI (OI) MÔ˘ÛÈÎÔ-ı·ÙÚÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: N. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, N. OÚÊ·Ófi˜, ™Ù. BÔ‡ÙÔ˜, Z. N·ÏÌ¿ÓÙË, §. AÏÂÍ·Ó‰ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙȘ 15 & 16/7, ú 20, ú 15 (ÊÔÈÙ.). ñ£¤·ÙÚÔ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡, 210 9289.000 (ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ), 210 7227.233 (§˘Î·‚ËÙÙfi˜) MOIPO§O°I TH™ ºøKIA™ B·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÙÚ›· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ™ÎËÓÔı.: M¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T¿Î˘ XÚ˘ÛÈοÎÔ˜, M·Ú›· KfiÌË-¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË. TÚ·ÁÔ‡‰È: §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ÙˆÓ AÓˆÁ›ˆÓ. ™ÙȘ 18/7 T¯ÓfiÔÏË-°Î¿˙È, 20/7 NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «™ˆÙËÚ›·» (ÚÔ·‡ÏÈÔ). E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË (ÂÎÙfi˜ ¶·¿ÁÔ˘). OPE™TH™ TÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë ·fi ÙË £Â·ÙÚÈ΋ ¢È·‰ÚÔÌ‹. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. K·Ú·Ì¤ÙË, AÚÁ. •¿Ê˘, M. §¿ÌÔ˘, ™Ù. M¿ÈÓ·˜, °. NÙ·ÏÈ¿Ó˘. ™ÙȘ 14/7 B¿ÎÂÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿●

>>

°PH°OPH™ NTAPABANO°§OY ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ì·˙› Ì ÙË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¢. T˘¿Ï‰Ô˘. £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012.402. ŒÓ·ÚÍË: 21.30. [¶ÚÔÒÏËÛË: Must, 210 5058.404Ø VirginØ Ticket Shop, 211 9559.900]

™¿‚‚·ÙÔ 16

*™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ

∆Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫Ô˘ÏÔ˘Ú›‰Ë (thearter@athensvoice.gr)

>>

£ANA™H™ ¶A¶AKøN™TANTINOY H ¿ÓÙ· ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ «AÁÚ‡ÓÈ·» Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÙËÓ Ù˙·˙. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ M·ÓÙÔ‡Î, ºÚÈÓÙ˙‹Ï·, ™ÈÒÙ· Î·È Û›·, ·ÏÏ¿ Ì οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ù˘ ÚÔÎ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘. ¢ËÌÔÙÈÎfi KËÔı¤·ÙÚÔ N›Î·È·˜, K‡ÚÔ˘ Î·È ¶ÚÔ‡ÛÛ˘. ŒÓ·ÚÍË: 21.00, E›ÛÔ‰Ô˜: ú 10 [ÚÔÒÏËÛË: ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô N›Î·È·˜, ¶. T۷ω¿ÚË 10Ø ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ N›Î·È·˜, °·ÓÔ¯ÒÚˆÓ 1µ, Metropolis]

Á¿ÏÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ club Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. Privilege, EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 42, K¤Ú΢ڷ

>>

>> ¶¤ÌÙË 14

∆Ô˘ °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ (museweek@athensvoice.gr)

∆È ·›˙ÂÙ·È TO A¶I£ANO •øTIKO & H MIKPH ™YMMOPIA (FIVE CHILDREN AND IT) ÙÔ˘ T˙ÔÓ ™Ù›‚ÂÓÛÔÓ. M ÙÔ˘˜ K¤ÓÂı MÚ¿Ó·, ZfiÈ °Ô˘·Ó·Ì¤ÈÎÂÚ. TÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ E. N¤ÛÌÈÙ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·È ¤ÓÙ ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ÛηÚÒÓÔ˘Ó Ï‹ıÔ˜ ÛηÓÙ·ÏÈÒÓ fiÙ·Ó ÍÂı¿‚Ô˘Ó ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ ÍˆÙÈÎfi, ËÏÈΛ·˜ ÔÎÙÒ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÙÒÓ. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI

KAMIA ANA¶AY™H °IA TOY™ °ENNAIOY™ (PAS DES REPOS POUR LES BRAVES) ÙÔ˘ AÏ¤Ó ZÈÚÔÓÙ›. M ÙÔ˘˜ TÔÌ¿ ™Ô˘›Ú, TÔÌ¿ MÏ·ÓÛ¿Ú. ŒÓ· 16¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ Î·Ù·‰ÈÒÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ È‰¤· ˆ˜ ·Ó ÎÏ›ÛÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ı· ¤ÚıÂÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÂÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÎÔÈÌËı›. I‰È·›ÙÂÚÔ, ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, arty ‰Ú¿Ì· ·fi ÙË °·ÏÏ›·. ZEºYPO™ (**) NYXTA ¢O§OºONøN (CUL-DE-SAC) ÙÔ˘ PÔÌ¿Ó ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ. M ÙÔ˘˜ NÙfiÓ·ÏÓÙ ¶Ï¤˙·Ó˜, ºÚ·ÓÛÔ˘¿˙ NÙÔÚÏ¿Î. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ ÙÔ˘ 1966 Ì ÂÎÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. EKPAN, TPIANON

(**) OI ENTIMOTATOI ºI§OI MOY (AMICI MIEI) ÙÔ˘ M¿ÚÈÔ MÔÓÈÙÛ¤ÏÈ. M ÙÔ˘˜ TÔÓÈ¿ÙÛÈ, NÔ˘·Ú¤. £Ú˘ÏÈÎfi ÛԢͤ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi ÙÔ 1975 Ì Ӥ˜ ÎfiȘ.PIBIEPA, æYPPH H ¶PøHN °YNAIKA TH™ ZøH™ MOY (L’EX-FEMME DE MA VIE) Ù˘ ZÔ˙È¿Ó M·Ï·ÛÎfi. M ÙÔ˘˜ TÈÂÚ› §ÂÚÌ›Ù, ZÔ˙È¿Ó M·Ï·ÛÎfi. ŒÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÂΛÓË ··ÈÙ› Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ Ì ·ÓÔÚıfi‰Ô͘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÚ·‚ÂÛÙ› ÙÚÂÏÔÁÈ·ÙÚÔ‡. °·ÏÏÈ΋ Έ̈‰›·. AMOPE (*) ™XE¢ON EPøTA™ (A LOT LIKE LOVE) ÙÔ˘ N¿ÈÙ˙ÂÏ KfiÔ˘Ï. M ÙÔ˘˜ ÕÛÙÔÓ KÔ‡-

¶ƒ√™∫§∏™∂π™ CUBANOS GRAMMYS SPECIAL PROJECT 2005 (23/7, 21.00) Cuba Libre... EӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘Ó·˘Ï›· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚Ú·‚¢Ù› Ù· 2 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Grammy ÁÈ· ÙË Ï¿ÙÈÓ ÌÔ˘ÛÈ΋. H Haila Maria Mompie, Ô˘ ϤÂÈ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ¯Ó¿ÚÈ· Ù˘ Celia Cruz, Ô Pedrito Calvo, ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Van Van, Ô Tomas Ramos-Panga, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Buenavista Social Club, Î·È Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ David Calzado ·fi ÙÔ˘˜ Charanga Habanera ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‚Ú·‰È¿. £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË. ŒÓ·ÚÍË: 21.00, E›ÛÔ‰Ô˜: ú 30 [ÚÔÒÏËÛË: Metropolis, A¡ club, 210 3305056], Ù·Ì›Ô: ú 40. ™ÙȘ 23/7 H «A.V.» ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ 30 ÌÔÓ¤˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›· ÛٛϠ۠SMS: AVLIVE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16/7 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ (X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 3Ô˜ fiÚ.), ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹ 11.00-18.00, ÁÈ· Ó· ÙȘ ¿ÚÔ˘Ó. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A


¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ ∆Ô˘ ∏§I∞ ºƒ∞°∫√Y§∏

∆Ô˘ ∏Ï›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ÙÛÂÚ, AÌ¿ÓÙ· ¶ÈÙ.™˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Û’ ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó, ¯¿ÓÔÓÙ·È Î·È Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Â› ÂÙ¿ ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. M‹ˆ˜ Ë ÌÔ›Ú· ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÈÛÔ‚›ˆ˜; MÔÚ›Ù ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì¿ıÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË...AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI

A°KA£A KPI™TI: ™TA IXNH TOY ¢O§OºONOY (MON PETIT DOIGT M’ A DIT...) ÙÔ˘ ¶·ÛÎ¿Ï TÔÌ¿. M ÙÔ˘˜ AÓÙÚ¤ NÙÈÛÔÏȤ, ZÂÓ‚Ȥ‚ MÈ˙fiÏÓÙ. ÕÁηı· KÚ›ÛÙÈ ·Ï¿ Á·ÏÏÈο, Û ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘. ANOI•I™, AKTH, A§IKH, METPO¶O§,¶ANA£HNAIA

(**) O ¶O§EMO™ TøN KO™MøN (WAR OF THE WORLDS) ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ. M ÙÔ˘˜ TÔÌ KÚÔ˘˙, NÙ·ÎfiÙ· º¿ÓÈÓÁÎ. PÔÌÔÙÈο ÙÚ›Ô‰· ÍÂı¿‚ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁË ÁÈ· Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ‚¿ÛÂÈ Û¯Â‰›Ô˘ Â͈Á‹ÈÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‚È‚Ï›Ô Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ °Ô˘¤Ï˜, ÙÔ Ó¤Ô fiÓËÌ· ÙÔ˘ ™›ÏÌÂÚÁÎ ‰ÂÓ ›ıÂÈ. ÕÌ· ÁÂÚ¿ÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜... STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, BAPKIZA, £H™EION, MAP°APITA, NANA Cinemax, ™INE °A§AT™I ¢HM√∆πKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, º§EPY, A£HNA, A£HNAIA, A§E•AN¢PA, ZEA, ™INE ™E§HNH

(H °YNAIKA TOY ZI§ (LA FEMME DE GILLES) ÙÔ˘ ºÚÂÓÙÂڛΠºÔÓÙ¤Ó. M ÙÔ˘˜ EÌ·ÓÔ˘¤Ï NÙ‚fi˜, KÏÔ‚›˜ KÔÚÓÈÁÈ¿Î. O ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ «¶ÔÚÓÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Û¯¤Û˘» ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, Ô˘ ·Á·‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï °·ÏÏfiʈÓÔ˘ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜. AMIKO (**) XXX: O A¶O§YTO™ ¶PAKTOPA™ 2 (XXX: STATE OF THE UNION) ÙÔ˘ §È T·Ì·¯fiÚÈ. M ÙÔ˘˜ ÕȘ KÈÔ‡Ì, °Ô˘›ÏÂÌ NÙ·ÊfiÔ˘. O Ó¤Ô˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ Ì˘ÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙˆÓ XXX ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ ·fi ÙÔ ‰ÔÏÔÏfiÎÔ Y. ÕÌ˘Ó·˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔ §Â˘Îfi O›ÎÔ Ï·ÌfiÁ˘·ÏÔ! Trashy ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, VILLAGE 10 MAROUSSI, ™I™™Y

(*) BAD GUY (NABBEUN NAMJA) ÙÔ˘ KÈÌ KÈ-NÙÔ˘Î. M ÙÔ˘˜ °Ô˘fiÓ ™¤Ô, T˙¿Â-°ÈÔÓ T˙Ô. E͈ÊÚÂÓÈÎfi ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ·Ó Î·È Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ KÔÚ¿ÙË ÛÎËÓÔı¤ÙË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ οÔ˘ Û ·ÁÁ›˙ÂÈ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ˆ˜ „‡¯ˆÛË ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜-‰ÔÎÈ̷ۛ˜.H§EKTPA, OPºEA™ ¢HM√∆πKO™ KIN/ºO™ A£HNøN

(*) BATMAN BEGINS ÙÔ˘ KÚ›ÛÙÔÊÂÚ NfiÏ·Ó. M ÙÔ˘˜ KÚ›ÛÙÈ·Ó M¤ÈÏ, M¿ÈÎÏ K¤ÈÓ. EÓ›ÔÙ ÎÈÙ˜ (·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·), Ì ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈ̘ «ÎÏÔ¤˜» ÛÙ· ıÂÙÈο ÙÔ˘ ÛËÌ›·.A£HNAION Cinepolis, A§E•AN¢PA, øPø¶O™, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI

O XPONO™ ¶OY KY§A (LES TEMPS QUI CHANGENT) ÙÔ˘ AÓÙÚ¤ TÂÛÈÓ¤. M ÙÔ˘˜ ZÂÚ¿Ú NÙÂ·ÚÓÙȤ, K·ÙÚ›Ó NÙÂÓ¤‚. H ¤‚‰ÔÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË NÙÂ·ÚÓÙȤ-NÙÂÓ¤‚ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË, ·ÏÏ¿

fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙË...§I§A, ¶OPTO PAºTH (* ) MR. & MRS. SMITH ÙÔ˘ NÙ·ÁÎ §›Ì·Ó. M ÙÔ˘˜ MÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, AÓÙ˙Âϛӷ T˙ÔÏ›. Z‡ÁÔ˜ Û ÎÚ›ÛË Á¿ÌÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ˆ˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi: Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ô˘ ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó! TÂÏÈο, ÙÔ ı‡Ì· Â›Ó·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ.STER CINEMAS A°.

T˙¤È̘. AÓÈÛfiÚÚÔ· ÛÔ‚·Ú‹ Έ̈‰›· Û¯¤ÛˆÓ, Ì ÌfiÏÈÎÔ ÚÔÌ¿ÓÙ˙Ô ÁÈ· ÙÔ ıËÏ˘Îfi ÎÔÈÓfi.A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

ÓËÛË.¶EPAN ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

¢. Zø°PAºOY, °OP°ONA, PIA

ME°A™ A§E•AN¢PO™ (ALEXANDER) ÙÔ˘ ŸÏÈ‚ÂÚ ™ÙfiÔ˘Ó. M ÙÔ˘˜ KfiÏÈÓ º¿ÚÂÏ, AÓÙ˙Âϛӷ T˙ÔÏ›. ¶fiÛÔ gay ‹Ù·Ó Ô AϤͷӉÚÔ˜;

™TPA´¶™, O ¶PøTA£§HTH™ (RACING STRIPES) ÙÔ˘ ºÚÂÓÙÂڛΠNÙÔ˘ TÛ¿Ô˘. M ÙÔ˘˜: M.°ÎÚ›ÓÁÔ˘ÓÙ, M. ŒÌÂÙ °Ô˘fiϘ. ¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· Ì ˙Ò· Ô˘ ÌÈÏ¿ÓÂ, Î·È ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓË ‚ÂÚÛÈfiÓ.STER CINEMAS A°.

E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 PARK

E§EY£EPIO™, VILLAGE 10 MAROUSSI

(*) KAKIA ¶E£EPA (MONSTER IN LAW) ÙÔ˘ PfiÌÂÚÙ §Ô‡ÎÂÙÈÙ˜. M ÙÔ˘˜ T˙¤ÓÈÊÂÚ §fiÂ˙, T˙¤ÈÓ ºfiÓÙ·. KˆÌˆ‰›· Ì ÚԂϤ„È̘ ÛÏ¿ÛÙÈÎ ÛÙÈÁ̤˜ Á¤ÏÈÔ˘ Î·È Î·ÎÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ÕÍÈÔÓ ·ÔÚ›·˜ ÁÈ·Ù› Ë ºfiÓÙ· ÙÔ ‰È¿ÏÂÍ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ comeback Ù˘...VILLAGE 10 MAROUSSI,

TO ºE§ANTAKI KAI H ME°A§H ¶APEA TOY °OYINI (POOH’S HEFFALUMP MOVIE) ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ N›ÛÂÓ. T·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ì ‹ÚˆÂ˜ Ô˘... ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂȈÌfi, ·fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ °Ô˘›ÓÈ. STER

VILLAGE 20 PARK, AI°§H, A™TPON, VILLAGE COOL TYMVOS, VILLAGE COOL MAPIE§, MAPIANA

(**) STAR WARS: E¶EI™O¢IO III - H EK¢IKH™H TøN ™I£ (STAR WARS: EPISODE III REVENGE OF THE SITH) ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙ §Ô‡Î·˜. M ÙÔ˘˜ X¤ÈÓÙÂÓ KÚ›ÛÙÂÓÛÂÓ, N¿Ù·ÏÈ ¶fiÚÙÌ·Ó. Ÿ,ÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ˆÚ·›· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÌÂ... ÛÎfiÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ·ÏÏ·ÍÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÕÓ·ÎÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ ¢‡Ó·ÌË ÙˆÓ T˙ÂÓÙ¿È. ¢È·ÛÒ˙ÂÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰‡Ô ÚˆËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó¤¯ÂȘ. ANTZE§A, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ MIMH™ ºøTO¶OY§O™

(***)MACHUKA ÙÔ˘ AÓÙÚ¤˜ °Ô˘ÓÙ. M ÙÔ˘˜ M.KÔ˘¤Ú, AÚÈ¤Ï M·ÙÂÏÔ‡Ó·. P·ÏÈÛÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ’70 Î·È ÛÈÓÂÌ¿ ÌÂ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ ·Û¯¤Ùˆ˜ ËÏÈΛ·˜.H§EKTPA, VILLAGE COOL ™INE AP°YPOY¶O§I™

(**) TO BA™I§EIO TøN OYPANøN (KINGDOM OF HEAVEN) ÙÔ˘ P›ÓÙÏÂ˚ ™ÎÔÙ. M ÙÔ˘˜ OÚ. MÏÔ˘Ì, T˙¤ÚÂÌÈ ÕÈÚÔÓ˜. EÈÎÒÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ Ô˘¯› Î·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·fi ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ÔÓÔÌ¿¯Ô˘».¢HM.

CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 20 PARK, ™I™™Y

(* * *) TA ¶AI¢IA TH™ XOPø¢IA™ (LES CHORISTES) ÙÔ˘ KÚÈÛÙfiÊ M·Ú·ÙȤ. M ÙÔ˘˜: ZÂÚ¿Ú °ÈÓÈfi, ºÚ·ÓÛÔ˘¿ MÂÚÏ¿Ó. ∆Ô 1948 ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ˆ˜ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ¯ÔÚˆ‰›·. EÁÁ˘Ë̤ÓË Ë Û˘ÁΛÓËÛË.¶A§A™, ¶EPAN ¢HM. KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY, AKTH, A§IKH, MAIAMI, ™INE NIKAIA ¢HM. KIN/ºO™

(* *) MILLION DOLLAR BABY ÙÔ˘ KÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ. M ÙÔ˘˜: X›Ï·ÚÈ ™Ô˘¿ÓÎ, KÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ. °È· ÙÔ˘˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡˜ ÙÔ˘ PfiÎÈ...§AOYPA, OPºEA™, PIA ¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN, ¢HM. KIN/ºO™ NEA MA™KøT, ¢HM. KIN/ºO™ ™INE ™XO§EIO

(* * * *) OI ATE§EIøTOI APPABøNE™ (UN LONG DIMANCHE DE FIANCAILLES) ÙÔ˘ Z·Ó-¶ÈÂÚ ZÂÓ¤. M ÙÔ˘˜: ŸÓÙÚÂ˚ TÔÙÔ‡, M·ÚÈfiÓ KÔÙÈÁÈ¿Ú. MÈ· Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ ·‡ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ù˘, Ô˘ fiÏÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÂÎÙÂϤÛÙËΠÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÛÙÔÓ ∞’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô ¶ÔϤÌÔ. ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA§AN¢PIOY ™INE º§YA, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ™INE ™XO§EIO

KIN/ºO™ KEKPøæ, PIA

(* * *) §EMONI ™NIKET: MIA ™EIPA A¶O ATYXH °E°ONOTA (LEMONY SNICKET’S, A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS) ÙÔ˘ MÚ·ÓÙ ™›ÏÌÂÚÏÈÓÁÎ. M ÙÔ˘˜: T˙ÈÌ K¿ÚÂ˚, ŒÌÈÏÈ MÚ¿Ô˘ÓÈÓÁÎ. EÈηÛÙÈÎfi ÓÙÂÏ›ÚÈÔ Û goth ·Ô¯ÚÒÛÂȘ.¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA§AN¢PIOY ™INE º§YA, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ™INE KATEPINA, ME§INA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, ™INE ¶EPAMA ¢HM√∆πKO™ KIN/ºO™

(* * *) ROBOTS ÙÔ˘ KÚȘ °Ô˘¤Ù˙. Õ„ÔÁÔ „ËÊÈ·Îfi anima-tion, ˘ÂÚÔ¯‹ Û ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ·Ï¤Ù˜, ÚԂϤ„ÈÌ· ‰È‰·ÎÙÈÎfi Î·È fi¯È ÙfiÛÔ ÍÂηډÈÛÙÈÎfi.STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, A™TPON, VILLAGE COOL TYMVOS, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ KEPATEA™

(* * *) H ¢IEPMHNEA™ (THE INTERPRETER) ÙÔ˘ ™›ÓÙÓÂ˚ ¶fiÏ·Î. M ÙÔ˘˜: NÈÎfiÏ K›ÓÙÌ·Ó, ™ÔÓ ¶ÂÓ. MÈ· ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Â˘ÁÂÓÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ·Á›‰· Ù˘ ˘ÔÏÔ΋˜ ÚÔÌ¿ÓÙ˙Ô˘.¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA MA™KøT, AE§§ø, ANE™I™, VILLAGE COOL MAPIE§, º§øPI¢A, ME§INA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, ™INE ¶APA¢EI™O™

(* *) HITCH: O METP TOY ZEY°APøMATO™ ÙÔ˘ ÕÓÙÈ T¤Ó·ÓÙ. M ÙÔ˘˜: °Ô˘›Ï ™ÌÈı, K¤‚ÈÓ

¶EPI™TEPIOY, A™TPON, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ KEKPøæ, PIA

¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ KEPATEA™, KA§O™ °IA§O™, MAPIANA

O EM¶OPO™ TH™ BENETIA™ (THE MERCHANT OF VENICE) ÙÔ˘ M¿ÈÎÏ P¿ÓÙÊÔÚÓÙ. M ÙÔ˘˜: AÏ ¶·ÙÛ›ÓÔ, T˙¤ÚÂÌÈ ÕÈÚÔÓ˜. ¶ÈÛÙ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û·ÈÍËÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙË BÂÓÂÙ›· ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. KA§O™ °IA§O™, ¢HMOTIKO™ MO™XATOY ™INE KH¶O™

(* * * *) E• E¶AºH™ (CLOSER) ÙÔ˘ M¿ÈÎ N›ÎÔϘ. M ÙÔ˘˜: T˙Ô‡ÏÈ· PfiÌÂÚÙ˜, T˙Ô˘ÓÙ §Ô, N¿Ù·ÏÈ ¶fiÚÙÌ·Ó, KÏ¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ. ¢‡Ô ˙¢Á¿ÚÈ· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÚÙÂÓ¤Ú. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ¶¿ÙÚÈÎ M¿ÚÌÂÚ, Ì ‚’ ÚfiÏÔ˘˜ (¶fiÚÙÌ·Ó, ŸÔ˘ÂÓ) Ê·‚ÔÚ› ÛÙ· ÊÂÙÈÓ¿ ŸÛηÚ. AI°§H, °OP°ONA, ¢HM√∆πKO™ KIN/ºO™ A°. BAPBAPA™ ™INE ¶AN£EON, ™INE KATEPINA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

(**) «H £∞§∞™™∞ ª∂™∞ ª√À» ÙÔ˘ Aϯ¿ÓÙÚÔ AÌÂÓ¿Ì·Ú, Ì ÙÔ˘˜ X·‚Ȥ M·Ú‰¤Ì , MÂÏ¤Ó PÔ˘¤‰·, §fiÏ· ¢Ô˘¤ÓÈ·˜. ∏ Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÏËÁÈÎÔ‡ IÛ·ÓÔ‡.§AOYPA (*) ™TA IXNH TOY XAMENOY £H™AYPOY (NATIONAL TREASURE) ∆Ô˘ °ÈÔÓ T¤ÚÙÂÏÙ·Ô˘Ì. M ÙÔ˘˜ N›ÎÔÏ·˜ K¤ÈÙ˙, NÙ·˚¿Ó KÚÔ‡ÁÎÂÚ. ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ‰Ú¿Û˘ Î·È ·Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ¤‚Á·˙ ÙÔÓ IÓÙÈ¿Ó· T˙fiÔ˘Ó˜ ·fi Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘... ¢HMOTIKO™

MÚÔ‡ÓÔ °Î·Ó˙, AÏÂÍ¿ÓÙÚ· M·Ú›· §¿Ú·. BÂÚÔÏ›ÓÔ, 1945. OÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ TÚ›ÙÔ˘ P¿È¯, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ÙÔ˘ TÚ¿Ô˘ÓÙÏ °ÈÔ‡ÓÁÎÂ. KOPA§I Cinemax (**) HMEPO§O°IA MOTO™IK§ETA™ (DIARIOS DE MOTOCICLETA) ÙÔ˘ B¿ÏÙÂÚ ™¿Ï˜. M ÙÔ˘˜ °Î·¤Ï °Î·ÚÛ›· MÂÚÓ¿Ï, PÔÓÙÚ›ÁÎÔ ÓÙ Ϸ ™¤ÚÓ·. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ËÌÂÚÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ EÚÓ¤ÛÙÔ °Î‚¿Ú·. §I§A, OA™I™, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA MA™KøT

(****) OI A¶I£ANOI (THE INCREDIBLES) ÙÔ˘ MÚ·ÓÙ MÂÚÓÙ. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ „ËÊÈ·Îfi animation Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. AI°§H, ¢HM√∆πKO™ KIN/ºO™ H§IOÀ¶√§H™ ME§INA MEPKOYPH, ¢HMOTIKO™ MO™XATOY ™INE KH¶O™, ™INE KATEPINA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

(**) OI MEPE™ TH™ Aº£ONIA™ ™A™ EINAI METPHMENE™ (THE EDUKATORS) ÙÔ˘ X·Ó˜ B·˚ÓÁοÚÙÓÂÚ. M ÙÔ˘˜ NÙ¿ÓÈÂÏ MÚÔ˘Ï, °ÈÔ‡ÏÈ· °È¤ÓÙ˜. OÌ¿‰· ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Ô˘ ÌÔ˘Î¿ÚÂÈ Û ‚›Ï˜ Î·È Ù· οÓÂÈ... ¿Óˆ οو ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ Î·Îfi ÛÎÔfi. N·ÓÈÎfi, Ï·˚ΛÛÙÈÎÔ ‰Ú¿Ì· ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ì ۈًÚÈ· ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÊÈÓ¿ÏÂ. §I§A, º§øPI¢A (***) I¶TAMENA ™TI§ETA ÙÔ˘ Z·ÓÁÎ °ÈÌÔ‡, Ì ÙË Z·ÓÁÎ ZÈÁ›, T·Î¤ÛÈ K·ÓÂÛ›ÚÔ, ÕÓÙÈ §¿Ô˘. H Z·ÓÁÎ ZÈÁ› Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿, Ô Z·ÓÁÎ °ÈÌÔ‡ ¤¯·Û ÌÂÚÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ·Ï¤Ù·˜ ÙÔ˘. ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ KEPATEA™, ¢HMOTIKO™ MO™XATOY ™INE KH¶O™ ●

(**) H A§§H OæH TOY £YMOY (THE UPSIDE OF ANGER) ÙÔ˘ M¿ÈÎ M¿ÈÓÙÂÚ. M ÙÔ˘˜ K¤‚ÈÓ KfiÛÙÓÂÚ, T˙fi·Ó ÕÏÂÓ. ŸÙ·Ó Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È «Ì˘ÛÙËÚȈ‰Ò˜», Ë Ì¿Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÎfiÚ˜, ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ Î·È ¤Ó· Á›ÙÔÓ· ·ÚÔÌÔ›ˆ˜ ÎÔ˘Ú¤ÏÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜. PÔÌ·ÓÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÛÂ Ù˘ÈÎfi ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰Ú¿Ì·, Ì ηÏfi ηÛÙ. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, AE§§ø Cinemax, A£HNAION Cinepolis, AI°§H VILLAGE COOL, APKA¢IA, VILLAGE COOL AI°§H, ™INE º§OI™BO™, AMAPY§§I™, VILLAGE COOL TYMVOS, TPIANON Cinemax, ºI§O£EH

(****) A™AN™EP °IA ¢O§OºONOY™ (ASCENSEUR POUR L’ECHAFAUD) ÙÔ˘ §Ô˘› M·Ï. M ÙÔ˘˜ Z·Ó MÔÚfi, MÔÚ›˜ PÔÓ¤. Z¢Á¿ÚÈ ·Ì·ÚÙˆÏÒÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÂΛӢ ‚ϤÂÈ Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ̤۷ Û ÌÈ· Ó‡¯Ù· Óˆ¯ÂÏÈο ¯·Ì¤ÓË ÛÙȘ ÓfiÙ˜ ÙÔ˘ M¿ÈϘ N٤ȂȘ. TÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÚÒÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ M·Ï ·fi Ùo 1958 Û Â·Ó¤Î‰ÔÛË. A£HNAIA, E§§HNI™ Cinemax

£A KOIMH£ø OTAN ¶E£ANø (I’LL SLEEP WHEN I’M DEAD) ÙÔ˘ M¿ÈÎ XfiÙ˙˜. M ÙÔ˘˜ KÏ¿È‚ ŸÔ˘ÂÓ, ™¿ÚÏÔÙ P¿ÌÏÈÓÁÎ. ¶ÚÒËÓ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙÔÓ ˘fiÎÔÛÌÔ Î·È ˙ÂÈ ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Â·Ú¯›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Í·Ó¿ ‰Ú¿ÛË fiÙ·Ó Ì·ı·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÓÂÎÚfi˜. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÓÂÔ-ÓÔ˘¿Ú ·fi ¤Ó· ÛÎËÓÔı¤ÙË ÂÍ¤Ú ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜.

BO•, VILLAGE COOL ™INE ¶API, °§YºA¢A, ODEON ABANA

MUSICA CUBANA ÙÔ˘ T˙¤ÚÌ·Ó KÚ·Ï. MÔ˘ÛÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ı¤Ì· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ KÔ˘‚·ÓÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ 87¯ÚÔÓÔ ¶›Ô §¤È‚·, ÙÔ˘ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘ Buena Vista Social Club. AºPO¢ITH, ¢E•AMENH, MAP°APITA, X§OH, æYXIKO, VILLAGE COOL PASSALIMANI

(* *) NAZAPEN (NAZARIN) ÙÔ˘ §Ô˘›˜ MÔ˘ÓÈÔ˘¤Ï. M ÙÔ˘˜ ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ P·Ì¿Ï, M¿ÚÁη §fi˜. MÔ˘ÓÈÔ˘¤Ï ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ›ÛÙ˘, ÛËÌÂÈÒÛ·ÙÂ... ¤Ó·, ·ÏÏ¿ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Úˆ¯Ë̤Ó˜ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· (‚Ϥ 1959) ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÂÓfi˜ ·ÁÓÔ‡ ÈÂÚ¤· Ô˘ ÂÍ··Ù¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜, Ì ÌËӇ̷ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚԂϤ„ÈÌ· ·Ú¿ ÛÔ˘ÚÂ¿Ï ‚Ï¿ÛÊËÌ· fiˆ˜ ÛÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ηÚȤڷ ÙÔ˘. A§ºABI§, A™TY, ™TE§§A ¢HM√∆πKO™ KIN/ºO™ A£HNøN

(**) FANTASTIC FOUR ÙÔ˘ TÈÌ ™ÙfiÚÈ. M ÙÔ˘˜ T˙¤ÛÈη ÕÏÌ·, KÚȘ Œ‚·Ó˜. ÕÏÏÔ ¤Ó· ÎfiÌÈÎ Ù˘ Marvel οÓÂÈ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË, Ì ÙÔÓ ÈÔ ·ÓÒ‰˘ÓÔ ÙÚfiÔ, ˆ˜ «Ùˆ¯fi˜» Î·È ·È‰È¿ÛÙÈÎÔ˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤Ó˘ ·Ú¤·˜ ÙˆÓ «X-MEN». XÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Û ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi ÎÔÈÓfi. BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 10 MAROUSSI, VILLAGE 20 PARK, VILLAGE 5 PAGRATI, AE§§ø Cinemax, ANNA NTOP, ATTIKON A§™O™, BAPKIZA VILLAGE COOL RENTIS, NANA Cinemax, ODEON TPO¶IKA§, TPIA A™TEPIA, A§OMA, APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™, M¶OM¶ONIEPA, OPºEA™, ™INE °EPAKA™ ¢HM. KIN/ºO™, ™INE KAPA´™KAKH

KIN/ºO™ XO§AP°OY

(*) ¶ENTE ºOPE™ TO ¢YO (5 X 2) ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ O˙fiÓ. M ÙÔ˘˜: B·Ï¤ÚÈ· MÚÔ‡ÓÈ TÂÓÙ¤ÛÎÈ, ™ÙÂÊ¿Ó ºÚ¿È˜. AÙ˘¯‹˜ ÎÚÈÙÈ΋ ¿Óˆ ÛÙÔÓ «ÈÂÚfi» ıÂÛÌfi ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. A§IKH, ™INE NIKAIA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™

(*) æAXNONTA™ TH XøPA TOY ¶OTE (FINDING NEVERLAND) ÙÔ˘ M. ºfiÛÙÂÚ. M ÙÔ˘˜: T˙fiÓÈ NÙÂ, K¤ÈÙ °Ô˘›ÓÛÏÂÙ. Aη‰ËÌ·˚ÛÌfi˜ Î·È ÏËÎÙÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÁÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙÔ‡ÙË ÙËÓ, ·Ú·‰fi͈˜, ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· 7 ŸÛÎ·Ú Ù·ÈÓ›· ÂÔ¯‹˜. ™INE ¢AºNH, ™I™™Y (**) H ™Àªª√ƒπ∞ ∆ø¡ ¢ø¢∂∫∞ ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™fiÓÙÂÚÌÂÚÁÎ Ì ÙÔ˘˜ ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, T˙ÔÚÙ˙ KÏÔ‡ÓÂ˚ , T˙Ô‡ÏÈ· PfiÌÂÚÙ˜, ª·Ù ¡Ù¤ÈÌÔÓ. ŒÓ· ¿ÙÛ·ÏÔ ·ÏÏ¿ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ·Ó¤Î‰ÔÙÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÌÈ· ÓÙÔ˘˙›Ó· ÛÙ·Ú Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi Ó· Û¿ÛÔ˘Ó Ͽη ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.AE§§ø, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, KOPA§I Cinemax, ¶ETPOY¶O§H™

(*) ¶E£EPIKA TH™ ™YMºOPA™ (MEET THE FOCKERS) ÙÔ˘ T˙¤È PfiÔ˘Ù˜. M ÙÔ˘˜: MÂÓ ™Ù›ÏÂÚ, PfiÌÂÚÙ NÙ N›ÚÔ. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› Ô «°·ÌÚfi˜ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜» Î·È Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Û›ÎÔ˘ÂÏ ÛÂÈÚ¿ ¤¯ÂÈ Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. M·‡ÚË Ë ÒÚ·...ANE™I™, ANTZE§A, ¢HM√∆πKO™ KIN/ºO™ A°. BAPBAPA™ ™INE ¶AN£EON, ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XO§AP°OY, MA´AMI

(*) NYºE™ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ BÔ‡ÏÁ·ÚË. M ÙÔ˘˜ B.X·Ú·Ï·Ì›‰Ô˘, NÙ¤ÌÈ·Ó X¿ÚȘ. MÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Û˘ÁΛ-

(* * *) RAY ÙÔ˘ T¤ÈÏÔÚ X¿ÎÊÔÚÓÙ. M ÙÔ˘˜: T˙¤ÈÌÈ ºÔÍ, K¤ÚÈ °Ô˘fiÛÈÓÁÎÙÔÓ. H ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ P¤È TÛ·ÚϘ, ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· ˆ˜ ÙËÓ „˘¯È΋ ηٿÚÚ¢ÛË Î·È Ù· Ó·ÚΈÙÈο. ¢HM√∆πKO™ KIN/ºO™ H§IOÀ¶√§H™ ME§INA MEPKOYPH

(**) THE AVIATOR ÙÔ˘ M¿ÚÙÈÓ ™ÎÔÚÛ¤˙Â. M ÙÔ˘˜ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙÈ K¿ÚÈÔ, K¤ÈÙ MÏ¿ÓÛÂÙ. AfiÂÈÚ· ‚ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó· T˙ÔÓ XÈÔ˘˙. AIO§IA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ KAI™APIANH™, A™TPON, ¢HM. KIN/ºO™ H§IOÀ¶√§H™ ME§INA MEPKOYPH, ¢HM√∆πKO™ KIN/ºO™ §AYPIOY TA XPONIA TH™ A£øOTHTA™, KA™TA§IA, MAPIANA

(*) THE TERMINAL ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ. M ÙÔ˘˜ TÔÌ X·ÓΘ, K¿ıÚÈÓ Z¤Ù· T˙fiÔ˘Ó˜. æ˘¯‹, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Û˘Ó·›ÛıËÌ· Û ¤Ó· ÊÈÏ̤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ÒÚÈÌÔ˘ ™›ÏÌÂÚÁÎ. ™INE ¢AºNH, ™INE ¶EPAMA ¢HM√∆πKO™ KIN/ºO™

(*) E™XATE™ MEPE™ (LATTER DAYS) ÙÔ˘ ™. T˙¤È KÔÍ. M ÙÔ˘˜ °Ô˘¤˜ P¿ÌÛÂ˚, ™ÙÈ‚ ™¿ÓÙ‚Ô˜. ŒÓ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂΉËψÙÈÎfi˜ gay ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ·ÓÔȯٿ Ì ¤Ó·Ó Ó·Úfi MÔÚÌfiÓÔ. ™ÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ queer cinema. MIKPOKO™MO™ (* *) H ¶Tø™H (DER UNTERGANG) ÙÔ˘ ŸÏÈ‚ÂÚ X¤ÚÛÌÈÁÎÂÏ. M ÙÔ˘˜:

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 35


>> ∞ı‹Ó·˜ AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, 210 8259.975 £EP.: H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 20.50-23.10 A›ıÔ˘Û· 1: Fantastic Four 18.30-20.40-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: ™¯Â‰fiÓ ¤ÚˆÙ·˜ 18.50-21.00-23.10 A›ıÔ˘Û· 3: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 18.20-20.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 4: H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 17.20-19.40-22.0000.20 A›ıÔ˘Û· 5: Mr & Mrs Smith 17.40-20.00-22.20 A£HNAIA - Refresh Cinemas X¿ÚÈÙÔ˜ 50, KÔψӿÎÈ, 210 7215.717 (£EP.) AÛ·ÓÛ¤Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ 21.00-23.00 A£HNAION - CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & I. MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 A›ıÔ˘Û· 1: H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 18.00-20.20-22.40 A›ıÔ˘Û· 2: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 18.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: ™¯Â‰fiÓ ¤ÚˆÙ·˜ 18.30-20.40-22.50 A›ıÔ˘Û· 4: Batman begins 17.30-20.20-23.10 AIO§IA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ KAI™APIANH™ O‰fi˜ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ - ™ÔψÌÔÓ›‰Ô˘ TËÏ. 2107247600 Mr & Mrs Smith 20.45-23.00 / ¢EYT.: The Aviator 21.30 A§EKA (¢ËÌÔÙÈÎfi˜) 3˘ OÚ. T·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 XXX - O ·fiÏ˘ÙÔ˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ 2 21.00-23.00 / ¢EYT.: Hitch - O ÌÂÙÚ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÒÌ·ÙÔ˜ 20.50-23.05 A§ºABI§ - BAR CINEMA M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.521 (£EP.) N·˙·Ú¤Ó 21.15-23.15 AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6462.519 (£EP.) H ÚÒËÓ Á˘Ó·›Î· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ 21.00-23.00 AMYNTA™ ¶Ï. YÌËÙÙÔ‡, 210 7626.418 (£EP.) Mr & Mrs Smith 20.50-23.00 ANNA NTOP ¶Ï. °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8946.617 Fantastic Four 20.50-23.00 APKA¢IA K·Ú·ÔÏ‹ & ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 36, ¶¿ÚÎÔ N¤·˜ EÏ‚ÂÙ›·˜, 210 7661.166 (£EP.)H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 21.00-23.10 A™TY - Cinema ∫ÔÚ·‹ 4, 210 6922 .614 (∞ӷηÈÓ.) N·˙·Ú¤Ó 18.30-20.30-22.30 ATTIKON A§™O™ - Refresh Cinemas AÙÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜, 210 6997.755 (£EP.) Fantastic Four 21.00-23.10 AºPO¢ITH Refresh Cinemas AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 7-9, MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË, 210 3425.890 (£EP.) Musica Cubana 21.00-23.10 BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 20.50-23.00 / Fantastic Four 19.00 A›ıÔ˘Û· 2: Mr & Mrs Smith 20.50-23.00 / K·Ú¯·ÚÈÔÌ¿¯Ô˜ 19.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3 (£EP.): Fantastic Four 20.50-23.00 BO• £· ÎÔÈÌËıÒ fiÙ·Ó Âı¿Óˆ 21.00-23.00 VILLAGE CENTRE MAPOY™I ºÚ·ÁÎÔÎÏËÛÈ¿˜ & °Ú·ÓÈÎÔ‡, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6156.300

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√µ√§ø¡ ™∆π™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ ∆∏¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

A›ıÔ˘Û· 1: ™ÙÚ¿È˜, Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.30-15.3017.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 19.45-22.1500.45 A›ıÔ˘Û· 2: ™¯Â‰fiÓ ¤ÚˆÙ·˜, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 16.15-18.45-21.00-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.00-16.1518.45-21.00-23.45 A›ıÔ˘Û· 3: Batman begins, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 17.00-19.45-22.30-01.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.15-17.0019.45-22.30-01.15 A›ıÔ˘Û· 4: Batman begins 15.00-20.30 / Mr & Mrs Smith 17.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 5: Robots, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.00-15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 19.15-21.45-00.30 A›ıÔ˘Û· 6: XXX - O ·fiÏ˘ÙÔ˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ 2, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.¶¤Ì.: 19.00-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú.: 14.30-19.00-23.30 / K·ÎÈ¿ ÂıÂÚ¿ 16.45-21.15 A›ıÔ˘Û· 7: TÔ ·›ı·ÓÔ ÍˆÙÈÎfi & Ë ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÔÚ›·, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 16.3018.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.1516.30-18.30 / O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 8: Fantastic Four, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 15.4518.00-20.15-22.45-01.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.30-15.4518.00-20.15-22.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 9: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛ̈Ó, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 16.30-19.00-21.3000.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.0016.30-19.00-21.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 10: Mr & Mrs Smith, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 16.00-18.45-21.30-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.15-16.0018.45-21.30-00.15

™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.15-15.4518.15-20.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 12: ™¯Â‰fiÓ ¤ÚˆÙ·˜, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 16.45-19.15-21.45, ™¿‚‚.K˘Ú.: 14.15-16.45-19.1521.45 / Batman begins 00.15 A›ıÔ˘Û· 13: Robots, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.30-15.30-17.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 19.30-22.00-00.30 A›ıÔ˘Û· 14: TÔ ÊÂÏ·ÓÙ¿ÎÈ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÙÔ˘ °Ô˘›ÓÈ, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 15.00-17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.00-15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / Mr & Mrs Smith 19.15-21.45-00.15 VILLAGE CINEMAS PAGRATI YÌËÙÔ‡ 110 & XÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ,

ÎfiÛ̈Ó, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 19.30-22.00-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.00-19.3022.00-00.30 VILLAGE COOL AI°§H Z¿ÂÈÔ, 210 3369.369 (£EP.) H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 20.4523.00 VILLAGE COOL RENTIS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, 210 4278.600 (£EP.) Fantastic Four 21.00-23.15 VILLAGE COOL ™INE ¶API Refresh Cinemas ¶Ï¿Î·, 210 3222.071 (£EP.) £· ÎÔÈÌËıÒ fiÙ·Ó Âı¿Óˆ 21.00-23.15 °§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 XEIM.: £· ÎÔÈÌËıÒ fiÙ·Ó Âı¿Óˆ 21.00-23.00

·˘ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ 21.00-23.00 H§EKTPA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 292, ÕÁ. §Ô˘Î¿˜, 210 2284.185 (£EP.) Matsuka / ¢EYT.: Bad guy 20.50-23.10 £H™EION A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980 (£EP.) O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 20.50-23.10 §AOYPA NÈÎËÊÔÚ›‰Ë 24, N. ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7662.060 (£EP.) H ı¿Ï·ÛÛ· ̤۷ ÌÔ˘ / ¢EYT.: Million dollar baby 20.50-23.05 §I§A N¿ÍÔ˘ 115, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 (£EP.) O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ Î˘Ï¿ / ¢EYT.: HÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ / TET.: OÈ Ì¤Ú˜ Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜ Û·˜ Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤Ó˜ 20.50-23.00

OA™I™ ¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 7, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7244.015 (£EP.) HÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ / ¢EYT.: AÔÛÙÚÔÊ‹ 20.50-23.00 ODEON ABANA §. KËÊËÛ›·˜ 234, KÔϤÁÈÔ, 210 6715.905 (£EP.) £· ÎÔÈÌËıÒ fiÙ·Ó Âı¿Óˆ 21.00-23.00 ODEON TROPICAL EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 223, K·ÏÏÈı¤·, 210 9594.422 (£EP.) Fantastic Four 21.00-23.00 OPºEA™ ¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN AÚ٤̈ÓÔ˜ 9 & I¿Ú¯Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9210.810 (£EP.) Million dollar baby 21.0023.30 / ¢EYT.: Bad guy 21.00-23.00 ¶A§A™ YÌËÙÙÔ‡ 109, ¶·-

36 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

™INE º§OI™BO™ ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256 (£EP.) H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 20.50-23.10 ™TE§§A ¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN TÂÓ¤‰Ô˘ 34, K˘„¤ÏË, 210 8657.200 (£EP.) N·˙·Ú¤Ó 21.00-23.00 STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ A¯·ÚÓÒÓ 373375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ ·›ı·ÓÔ ÍˆÙÈÎfi & Ë ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÔÚ›·, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 18.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.15-18.15 / ™¯Â‰fiÓ ¤ÚˆÙ·˜ 20.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛ̈Ó, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 19.40-22.00, ™¿‚‚.K˘Ú.: 17.15-19.40-22.00 / TÔ ÊÂÏ·ÓÙ¿ÎÈ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÙÔ˘ °Ô˘›ÓÈ, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 3: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 18.40-21.00-23.30 / ™ÙÚ¿È˜, Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 4: H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 19.00-21.30-00.00 / Mr & Mrs Smith, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.40 A›ıÔ˘Û· 5: Fantastic Four, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. & ¶¤Ì.: 18.30-20.45-23.00, ™¿‚‚.K˘Ú.: 18.30-20.45-23.00, TÂÙ.: 20.45-23.00 STER CINEMAS EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: Fantastic Four 18.00-20.10-22.20-00.30 A›ıÔ˘Û· 2: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛ̈Ó, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÚ. & ¶¤Ì.: 19.30-22.00-00.20, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.00-19.3022.00-00.20, TÂÙ.: 22.0000.20 A›ıÔ˘Û· 3: H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 18.00-20.20-22.40 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ·›ı·ÓÔ ÍˆÙÈÎfi & Ë ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÔÚ›·, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 18.50, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.50-18.50 / O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 20.4023.00 A›ıÔ˘Û· 5: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛ̈Ó, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 19.00-21.20-23.50, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.40-19.0021.20-23.50 A›ıÔ˘Û· 6: ™¯Â‰fiÓ ¤ÚˆÙ·˜ 18.30-20.50-23.15 / Robots, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.30 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 7: Mr & Mrs Smith 19.10-21.40-00.00 / TÔ ÊÂÏ·ÓÙ¿ÎÈ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÙÔ˘ °Ô˘›ÓÈ, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 17.40 (ÌÂÙ·ÁÏ.) A›ıÔ˘Û· 8: Fantastic Four 21.00-23.30

VILLAGE 20 CINEMAS PARK GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 2: K·ÎÈ¿ ÂıÂÚ¿ 20.00-22.30 VILLAGE 20 CINEMAS PARK £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ ·›ı·ÓÔ ÍˆÙÈÎfi & Ë ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÔÚ›·, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 16.0018.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.0016.00-18.00 / H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 20.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 4: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛ̈Ó, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 15.30-18.00-20.3023.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.0015.30-18.00-20.30-23.00 A›ıÔ˘Û· 5: Batman begins, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 17.3020.30-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.45-17.30-20.30-23.15 A›ıÔ˘Û· 6: ™¯Â‰fiÓ ¤ÚˆÙ·˜ 15.15-17.45-20.15-22.4501.15 A›ıÔ˘Û· 7: Fantastic Four, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 16.15-18.45-21.15-23.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.45-16.1518.45-21.15-23.45 A›ıÔ˘Û· 8: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛ̈Ó, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 16.00-18.30-21.0023.30, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.3016.00-18.30-21.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 9: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛ̈Ó, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 16.30-19.00-21.3000.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 14.0016.30-19.00-21.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 10: TÔ ·›ı·ÓÔ ÍˆÙÈÎfi & Ë ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÔÚ›·, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 15.4517.45, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 13.4515.45-17.45 / Fantastic Four 19.45-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 11: Mr & Mrs Smith, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 15.45-18.15-20.45-23.15,

21.00-23.00

210 7572.440 A›ıÔ˘Û· 1: Mr & Mrs Smith, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 21.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.0021.00 / O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 18.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 2: ™¯Â‰fiÓ ¤ÚˆÙ·˜, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 17.45-20.00, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.30-17.45-20.00 / Batman begins 22.30 A›ıÔ˘Û· 3: Robots, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 17.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.), ™¿‚‚.-K˘Ú.: 15.0017.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 19.00-21.30-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ ·›ı·ÓÔ ÍˆÙÈÎfi & Ë ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÔÚ›·, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 18.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 16.15 / Fantastic Four, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-¶¤Ì.: 20.30-23.0001.15, ™¿‚‚.-K˘Ú.: 18.1520.30-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 5: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ

¢E•AMENH ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942 (£EP.) Musica Cubana 21.00-23.00 / MÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ™¿‚‚. 01.00

MAP°APITA ¶Ï ¢·‚¿ÎË, K·ÏÏÈı¤·, 210 9568.370 O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 18.0020.15-22.30. Afi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi.

¢IONY™IA §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 286,ÛÙÚÔÊ‹ N. ™Ì‡ÚÓ˘, 210 9515.514 (£EP.) Mr & Mrs Smith 20.50-23.00

METPO¶O§-Semeli £‹Ú·˜ 18 & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8672.148 (£EP.) ÕÁηı· KÚ›ÛÙÈ : ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 20.50-23.00

EKPAN ZˆÓ·Ú¿-AÁ·›Ô˘, ™Ù¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È·, 210 6461.895 (£EP.) N‡¯Ù· ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ 20.50-23.00 E§§HNI™ Cinemax KËÊÈÛ›·˜ 29, T¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6464.009 (£EP.) AÛ·ÓÛ¤Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ 21.0023.00 ZEºYPO™ - FORTHNET TÚÒˆÓ 36, £ËÛ›Ô, 210 3462.677 (£EP.) K·Ì›· ·Ó¿-

MIKPOKO™MO™ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106 (MÂÙÚfi ºÈÍ), 210 9215.305 ŒÛ¯·Ù˜ ̤Ú˜ 19.00-21.00-23.00 NANA CINEMAX µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, 210 9703.158 A›ıÔ˘Û· 1: Mr & Mrs Smith 17.50-20.10-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 17.40-20.10-22.40 A›ıÔ˘Û· 3: Fantastic Four 18.30-20.40-22.50

ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ 21.0523.00 ¶ANA£HNAIA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425.714 (£EP.) ÕÁηı· KÚ›ÛÙÈ : ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 20.5023.00 PIBIEPA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837.716 (£EP.) OÈ ÂÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ 20.40-23.00 ™INE °A§AT™I ¢HM. KIN/ºO™ ÕÏÛÔ˜ BÂ˚ÎÔ˘, 210 2138.119 (£EP.) O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 21.00-23.10 ™INE ¢AºNH HÏÈÔ˘fiψ˜ 77, ¢¿ÊÓË, 210 9731.856 (£EP.) ™ÎÔÙÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi / ¢EYT.: The Terminal ¶EM¶.: 濯ÓÔÓÙ·˜ ÙË XÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 XEIM.: O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 20.30-22.45 £EP.: Fantastic Four 21.0023.00 TPIANON - FILMCENTER KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 N‡¯Ù· ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ 20.50-23.00 º§EPY ™Î›Ë 7 & £ËÛ¤ˆ˜, K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 (£EP.) O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 20.50-23.00 æYPPH-Famous Grouse ™·ÚÚ‹ 40, fiÈÛıÂÓ ı¿ÙÚÔ˘ AÔı‹Î˘, 210 3247.234 (£EP.) OÈ ÂÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ 20.45-23.15

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ› A§™O™ N. ™MYPNH™ ¢HM. KIN/ºO™ 210 9336.933 ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· / ™ABB.: TÂ-

ÛÙÔÛÙÂÚfiÓË / ¢EYT.: OÈ ÕÏÏÔÈ / TP.: Moulin Rouge / TET.: OÈ ÒÚ˜ / ¶EM¶.: M¿ÙÈ· ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¿ 20.5023.00 ¢HM. KIN/ºO™ NEA MA™KøT KˆÓÛÙ·ÓÈÓÔ˘fiψ˜, ¶¿ÚÎÔ HÚÒˆÓ, T·‡ÚÔ˜, 210 3459.531 Million dollar baby 20.45-23.15 / ¢EYT.: H ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ 21.00-23.15 / TET.: HÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ 21.00-23.15 ¶EPAN ¢HM. KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY K. B¿ÚÓ·ÏË 32, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5780892-3 N‡Ê˜ 21.0023.10 / ¢EYT.: T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ 21.00-23.00 / TET.: XÔÚ‡ÂÙÂ; 21.00-23.00

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ AE§§ø P·Ê‹Ó·, 22940 23420 H ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ / ¢EYT.: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰Ò‰Âη / TET.: XÔÚ‡ÂÙÂ; 21.00-23.10 A£HNA - PISCINES IDEALES ™ÔψÌÔ‡ 18, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6855.860 (£EP.) O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 20.5023.00 A£HNAIA X·ÏÎÔ‡ÙÛÈ, 22950 71515 O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 20.50-23.10 AI°§H §. ™·ÚˆÓ›‰·˜ 28-30, 22910 54941 K·ÎÈ¿ ÂıÂÚ¿ 21.00-23.00 / ¢EYT.: EÍ Â·Ê‹˜ 21.00-23.00 / TET.: OÈ ·›ı·ÓÔÈ 21.00 / EÍ Â·Ê‹˜ 23.00 AKTH - Refresh Cinemas ¶Ï·˙ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.337 (£EP.) ÕÁηı· KÚ›ÛÙÈ : ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ / TET.: T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ 21.00-23.10 A§E•AN¢PA - Refresh cinemas HÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù/Ó›Ԣ, 5Ë ÛÙ¿ÛË XÔÏ·ÚÁÔ‡, K. X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6777.708-9 (£EP.) O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 21.00-23.10 / ¢EYT.: Batman begins 20.50-23.10 A§IKH ¢ÚÔÛÈ¿, 210 6229.645 (£EP.) ÕÁηı· KÚ›ÛÙÈ : ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ / ¢EYT.: T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ / TET.: 5 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ 2 20.45-23.00 A§OMA °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 103 & ¶fiÓÙÔ˘, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9937.011 (£EP.) Fantastic Four 20.50-23.00 A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003 (£EP.) Mr & Mrs Smith 20.55-23.05 A§ºA AıËÓÒÓ-™Ô˘Ó›Ô˘, KÂÚ·Ù¤·, 22.990 667.55 Mr & Mrs Smith 21.30 AMAPY§§I™ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹. 210 6010.561 (£EP.) H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 20.50-23.05 AMIKO AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ & Eȉ·‡ÚÔ˘, ¶Ôχ‰ÚÔÛÔ-X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6815.532 (£EP.) H Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ZÈÏ 20.50-23.00 ANOI•I™ E˘ÚÈ›‰Ô˘ 19, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2833.345 (£EP.) ÕÁηı· KÚ›ÛÙÈ : ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ 20.5023.00 ANTZE§A §Ô‡ÙÛ·, 22940 89300 ¶ÂıÂÚÈο Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ 21.00-23.00 / ¢EYT.: Star Wars ÂÂÈÛfi‰ÈÔ 3: H ÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ™Èı 21.00 APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™


14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 37


™π¡∂-∫∞§√∫∞πƒπ 2005

øƒ∂™ ¶ƒ√µ√§∏™ ¢Ë̷گ›Ô, 210 9922.098 (£EP.) Matsuka 21.00-23.00

ŒÍˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘ ‰˘Ô ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿, ÙÔ «AÏ›ÎË» ÛÙË ¢ÚÔÛÈ¿ Î·È ÙÔ «K·ÛÙ·Ï›·» ÛÙËÓ Ï·Ù›· AÁ›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ η˘Ù¤˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ̤Ú˜ Ì ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ó‡¯Ù˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fiÏ·˘Û˘, ̤۷ ÛÂ Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Ë «AÏ›ÎË» Î·È Ë «K·ÛÙ·Ï›·» ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ «A.V.» ·fi ¤ÓÙ (5) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ·fi TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ K˘Úȷ΋ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ÎÂÚ‰‹ıËηÓ). AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛٛϠ۠SMS: AVXY, ÎÂÓfi, ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÔ˘ (1 ÁÈ· ÙÔ «AÏ›ÎË», 2 ÁÈ· ÙÔ «K·ÛÙ·Ï›·»), ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 19/7 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A

N¢ÚÔÎÔ›Ô˘ 2-4, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6561.153 (£EP.) Fantastic Four 20.50-23.00 A™TEPI ¡¤ÛÙˆÚÔ˜ & ºÈÏÔÎÙ‹ÙÔ˘, ÿÏÈÔÓ, 210 2639.030 Mr & Mrs Smith 21.00-23.10 A™TPON §Ô‡ÙÛ·, 22.940 822.49 N‡Ê˜ 21.00-23.05 VILLAGE COOL TYMVOS ¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55604 (£EP.) A›ıÔ˘Û· 1: H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘

ı˘ÌÔ‡ 21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 2: Mr & Mrs Smith 21.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 3: K·ÎÈ¿ ÂıÂÚ¿ 21.00-23.15 / ¢EYT.: Robots 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.) / TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎfiÏÔ 23.00 VILLAGE COOL MAPIE§ ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71335 K·ÎÈ¿ ÂıÂÚ¿ / ¢EYT.: H ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ 21.00-23.15 VILLAGE COOL ™INE AP°YPOY¶O§I™ K‡ÚÔ˘ 68,

38 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

°OP°ONA¶·Ú·Ï›· K·Ï¿ÌÔ˘, AÁ. AfiÛÙÔÏÔÈ, 22950 81223 EÍ Â·Ê‹˜ / KYP.: OÈ A›ı·ÓÔÈ / EÍ Â·Ê‹˜ / ¢EYT.: AÓ·ÎfiÓÙ· 2: TÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ̷و̤Ó˘ Ôگȉ¤·˜ / TET.: Hitch - O ÌÂÙÚ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÒÌ·ÙÔ˜ 21.00-23.00 ¢HM. KIN∏ª∞∆√°ƒ∞º√™ A°. BAPBAPA™ ™INE ¶AN£EON T¤ÚÌ· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, 210 5698.855 (£EP.) ¶ÂıÂÚÈο Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜, ¶·Ú.-™·‚.: 21.00-23.15, K˘Ú.: 21.00 / ¢EYT.: O Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 80 ̤Ú˜ 21.00 / TET.: EÍ Â·Ê‹˜ 21.00 ¢HM. KIN/ºO™ H§IOY¶O§H™ M. MEPKOYPH §. EÈÚ‹Ó˘ 50, HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9919.818 (£EP.) The Aviator / ¢EYT.: OÈ ·›ı·ÓÔÈ / TP.: TÔ˘ £ÂÔ‡ ÙÔ ¯fiÚÙÔ / TET.: Ray 21.00-23.00 ¢HM. KIN/ºO™ KEKPøæ B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, KÔÚˆ›, 210 6628.407 N‡Ê˜ / ¢EYT.: ™ÎÔÙÂÈÓfi ÔÙ¿ÌÈ / ¶EM¶.: TÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ 21.15 ¢HM. KIN/ºO™ KEPATEA™ ¶·Ú·Ï›· K·ÎÈ¿˜ £¿Ï·ÛÛ·˜, 22990 28049 AϤͷӉÚÔ˜ 21.00 / ¢EYT.: T· ÈÙ¿ÌÂÓ· ÛÙÈϤٷ 21.00-23.10 / TET.: Robots 21.00-22.45 ¢HM. KIN/ºO™ §AYPIOY TA XPONIA TH™ A£øOTHTA™ §·‡ÚÈÔ, 6972 071.629 (£EP.) The Aviator 21.00 / ¢EYT.: O Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 80 ̤Ú˜ 21.00-23.10 / TET.: K·Î‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË 21.00-23.00 ¢HM. KIN/ºO™

"MIMH™ ºøTO¶OY§O™" AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 40, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6198.890 (£EP.) XÔÚ‡ÂÙÂ; 21.00-23.00 / ¢EYT.: TÔ ÎÚ˘ÊÙfi 21.00-23.00 / TET.: Star Wars ÂÂÈÛfi‰ÈÔ 3: H ÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ™Èı 20.50-23.20 ¢HM. KIN/ºO™ ¶ETPOY¶O§H™ §. ¶ÂÙÚÔ˘fiψ˜ 168, 210 5012.391 (£EP.) Mr & Mrs Smith / TET.: H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰Ò‰Âη 21.00-23.00 ¢HM. KIN/ºO™ ™INE KATEPINA ¢·‚¿ÎË 18, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5323.231 MÈ· ÙÚÂÏ‹, ÙÚÂÏ‹ Ê¿ÚÌ· / H ÂÌÌÔÓ‹ / ¢EYT.: ™‹Ì· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ 2 / TET.: §¤ÌÔÓÈ ™Ó›ÎÂÙ, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ù˘¯‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· 21.00-23.00 ¢HM. KIN/ºO™ ™INE ™XO§EIO N·fiψ˜ 5-7, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6017.565 (£EP.) Million dollar baby 21.00-23.30 / ¢EYT.: OÈ ·ÙÂÏ›ˆÙÔÈ ·ÚÚ·‚ÒÓ˜ 21.0023.20 / TET.: °Î¿ÚÊÈÏÓÙ-H Ù·ÈÓ›· 21.00 / OÈ ·ÙÂÏ›ˆÙÔÈ ·ÚÚ·‚ÒÓ˜ 22.40 / ¶EM¶.: Mr & Mrs Smith 21.00-23.10 ¢HM. KIN/ºO™ XA§AN¢PIOY ™INE º§YA ™·Ï·Ì›ÓÔ˜ & ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜, 210 6847.943 Mr & Mrs Smith / ¢EYT.: §¤ÌÔÓÈ ™Ó›ÎÂÙ, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ù˘¯‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· / TET.: OÈ ·ÙÂÏ›ˆÙÔÈ ·ÚÚ·‚ÒÓ˜ 21.15 ¢HM. KIN/ºO™ XO§AP°OY ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 53 (Û¯ÔÏ›Ô), 210 6521.245 ¶ÂıÂÚÈο Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ 21.00-23.10 / ¢EYT.: ™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ 21.00-23.15 / TET.: XÔÚ‡ÂÙÂ; 21.00-23.10 KA§O™ °IA§O™ ¶fiÚÙÔ ƒ¿ÊÙË, 22990 78708 O ¤ÌÔÚÔ˜ Ù˘

BÂÓÂÙ›·˜ 20.45-23.15 / ¢EYT.: AϤͷӉÚÔ˜ 21.15 KA™TA§IA XÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓ˘ 1, Ï. AÁ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 210 8144.384 (£EP.) Mr & Mrs Smith 20.45-23.00 / ¢EYT.: XÔÚ‡ÂÙÂ; 20.45-23.00 / TET.: The Aviator 21.15 KIN/KH §E™XH E§EY™INA™ ¶·Ú·Ï›·, 210 5548.887 ÕÓÔÈÍË, ηÏÔη›ÚÈ, ÊıÈÓfiˆÚÔ, ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ηÈ... ¿ÓÔÈÍË / ¢EYT.: ŒÓ·˜ ·Ù¤Ú·˜ Ì 25 ·È‰È¿ / TET.: H ¤‚‰ÔÌË ÛÊÚ·Á›‰· 21.15 KOPA§I Cinemax AÊÚÔ‰›Ù˘ & Iı¿Î˘, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54097 (£EP.) H Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‰Ò‰Âη 20.50-23.10 / ¢EYT.: TÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ fiÂÚ·˜ 20.45-23.10 / TET.: K·Ú¯·ÚÈÔÌ¿¯Ô˜ 21.00 / H ÙÒÛË 23.00 / ¶EM¶.: H ÙÒÛË 21.00 MA´AMI ª¿ÙÈ, 22940 79290 ¶ÂıÂÚÈο Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ 21.0023.10 / ¢EYT.: T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ 21.00-23.10 / TET.: ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ 21.0023.00 / ¶EM¶.: MÈ· ÙÚÂÏ‹, ÙÚÂÏ‹ Ê¿ÚÌ· 21.00 / ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜-23.00 MAP°APITA CINEMA ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 87, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6014.284 (£EP.) Musica Cubana 21.00-23.00 MAPIANA ¶·Ú·Ï›· K·Ï¿ÌÔ˘, ÕÁ. AfiÛÙÔÏÔÈ, 22.950 851.26 K·ÎÈ¿ ÂıÂÚ¿ / ¢EYT.: The Aviator / TP.: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ NÙ¿ÏÙÔÓ / The Aviator / TET.: AϤͷӉÚÔ˜ 21.0023.00 M¶OM¶ONIEPA Refresh

Cinemas KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.687 (£EP.) Fantastic Four 20.50-23.10 OPºEA™ §. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22.910 600.77 (£EP.) Fantastic Four 21.00-23.00 ¶OPTO PAºTH ™·¯¿Ú· / ¢EYT.: O ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ Î˘Ï¿ 21.00-23.00 PIA B¿ÚÎÈ˙·, 210 8970.844 (£EP.) N‡Ê˜ / ¢EYT.: Hitch O ÌÂÙÚ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÒÌ·ÙÔ˜ / TET.: Miss... Ì ÙÔ ˙fiÚÈ 2: K˘ÎÏÔÊÔÚ› Î·È ÔÏÔÊÔÚ› 20.50-23.10 PIA M¿ÙÈ, 22940 34778 Mr & Mrs Smith 20.50-23.00 / ¢EYT.: TÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ 21.00-23.10 / TET.: Million dollar baby 20.5023.10 ™INE °EPAKA™ ¢HM. KIN/ºO™ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ & °·ÚÁËÙÙÔ‡ (ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ), 210 6048.365 Fantastic Four 20.50-23.00 ™INE ¶A§§HNH EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, 210 6666.815 (£EP.) Mr & Mrs Smith 20.50-23.05 ™I™™Y - Candia Strom §. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 36, N. M¿ÎÚË, 22940 91811-99100 (£EP.) 濯ÓÔÓÙ·˜ ÙË XÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤ 21.00-23.15 / ¢EYT.: XXX - O ·fiÏ˘ÙÔ˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ 2 21.0023.15 / TET.: TÔ ÊÂÏ·ÓÙ¿ÎÈ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÙÔ˘ °Ô˘›ÓÈ 21.15 / XXX - O ·fiÏ˘ÙÔ˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ 2 23.15 TPIANON-Cinemax ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 4, ™·ÚˆÓ›‰·, 232910 54931 H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 20.50-23.10

ºI§O£EH ¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, 210 6833.398 (£EP.) H ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ 20.5023.00 º§øPI¢A ∑Ô‡ÌÂÚÈ, 22940 96923 H ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ 20.5023.10 / ¢EYT.: OÈ Ì¤Ú˜ Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜ Û·˜ Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤Ó˜ 20.50-23.00 / TET.: Miss... Ì ÙÔ ˙fiÚÈ 2:K˘ÎÏÔÊÔÚ› Î·È ÔÏÔÊÔÚ› 21.00-23.00 X§OH - Motion 'n' Style K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011.500 Musica Cubana 21.00-23.00 æYXIKO - Cine JEEP KËÊÈÛ›·˜ 290, º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡, 210 6777.330-1 (£EP.) Musica Cubana 21.00-23.00 øPø¶O™ 22950 38979 Batman begins 21.00-23.30

¶ÂÈÚ·È¿ VILLAGE COOL PASSALIMANI °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 152-154, 210 4278.600 (£EP.) Musica Cubana 21.00-23.00 ¢HM. MO™XATOY ™INE KH¶O™ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 49 & KÓˆÛÔ‡, 210 4810.790 (£EP.) T· ÈÙ¿ÌÂÓ· ÛÙÈϤٷ 21.0023.10 / ¢EYT.: O ¤ÌÔÚÔ˜ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ 20.45-23.15 / TET.: OÈ ·›ı·ÓÔÈ 21.00 / ¶ÂıÂÚÈο Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ 23.10

§¤ÌÔÓÈ ™Ó›ÎÂÙ, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ù˘¯‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· 21.00-23.00 / ¶EM¶.: §¤ÌÔÓÈ ™Ó›ÎÂÙ, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ù˘¯‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· 21.00 / H Ó‡ÊË ÊÔÚÔ‡Û ̷‡Ú· 23.00 ONEIPO ¢HM. KIN/ºO™ N¿ÍÔ˘ 34, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙ˘, 210 4834.204 (£EP.) Mr & Mrs Smith 21.00-23.10 ™INE KAPA´™KAKH °EPMANO™ °‹Â‰Ô K·Ú·˚ÛοÎË, 210 4800.940 Fantastic Four 21.00-23.00 ™INE KATEPINA B‡ÚˆÓÔ˜ & XÈÏ‹˜, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, 210 4317.270 EÍ Â·Ê‹˜ 21.0022.50 / TET.: OÈ ·›ı·ÓÔÈ 21.00 (ÌÂÙ·ÁÏ.)-23.10 (Ì ˘fiÙ.) ™INE NIKAIA ¢HM. KIN/ºO™ £Ë‚ÒÓ 245, N›Î·È·, 210 4934.390 T· ·È‰È¿ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ / ¢EYT.: Hotel Rwanda / TET.: 5 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ 2 21.0023.00 ™INE ¶APA¢EI™O™ Z¿· 4, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4960.955 (£EP.) H ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ 21.0023.30 / ¢EYT.: BÚÒÌÈÎÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ 21.00-23.00 / TET.: K·Ú¯·ÚÈÔÌ¿¯Ô˜ 21.00 / ¶EM¶.: Mr & Mrs Smith 21.00-23.30

ZEA ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, 210 4521.388 O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 20.00-22.20

™INE ¶EPAMA ¢HM. KIN/ºO™ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 158, 210 4413.113 (£EP.) K·Î‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË / ¢EYT.: §¤ÌÔÓÈ ™Ó›ÎÂÙ, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ù˘¯‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· / ¶EM¶.: The Terminal 21.00

ME§INA ¢HM. KIN/ºO™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 6,5 ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4625.249 (£EP.) H ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ 21.00-23.10 / ¢EYT.:

™INE ™E§HNH, ™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670.011 (£EP.) O fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ 21.00-23.15 ●


¢π™∫√π ¶∞¡π∫√µ∞§ ∆ø¡ 500 ∆Ô˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂ (yannisnenes@yahoo.com)

·Ú¿ÍÂÓË Î·ÚȤڷ Ù˘ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ηχÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ·›ÚÂÙ˜, ÌÂÚÈΤ˜ Û¿ÓȘ, ·ÚfiÔÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘, Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹. Afi trip hop (Massive Attack, Afro Celt Sound System) ̤¯ÚÈ eclectic ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ remix ÚÔÛ¢¯¤˜ (Ì ÙË Natacha Atlas, ÙÔÓ Jah Wobble Î·È ÙÔ˘˜ Ghostland). TÔ Wake up and ªake Love with Me Ì ÙÔ˘˜ Blockheads ÙÔ˘ ̷ηڛÙË ÙÔ˘ Dury Û ÌÈ· ÂÚˆÙÈ΋ ˘Ô‰fiÚÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË. OÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ·fi «ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜» ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi twist ÛÙ· ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È (U2, Gabriel, Moby). ŒÓ· ÌÈÎÚfi eurovision-ÈÎfi ·ÛÙÂ›Ô (All ∫inds of ∂verything) Ì ÙÔÓ ¿ÓÙ· ÌÂÌÂÏ¿Î Terry Hall... Î·È ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô, Ì·ÁÈÎfi Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ track ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Kingdom of Rain Ì ÙÔÓ Matt Johnson (·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Mind Bomb ÙˆÓ The The). •·Ó·‚¿ÏÙ ÙÔ Ì ·Á¿Ë ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Û·˜, ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙÔ ·›Ì· Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÊϤ‚˜ Û·˜. I just wanted somebody to caress, this damsel in distress... ¢IAºOPOI Siriopolis 2 (™Â›ÚÈÔ˜) *****

°EIA ™OY, BA§EPIA SUBURBAN KIDS WITH BIBLICAL NAMES #1 (Labrador Records) ***

H Labrador Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÛԢˉÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· singles, Ù· ÔÔ›· Û·ÚÒÓÔ˘Ó Ù· Ú·‰Èfiʈӷ, Ì ¤Í˘Ó· artwork ÛÙ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, ÔÚÁÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Ó¤· ÔÓfiÌ·Ù· – fiˆ˜ ÔÈ (‰‡Ô) ™˘ÓÔÈÎÈ·ÎÔ› ¶ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ M BÈ‚ÏÈο OÓfiÌ·Ù·. TÔ #1 ·fi Ù· ‰‡Ô EP ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ 4 ÊÚ¤Ûη ηÏÔηÈÚÈÓ¿ pop Ì ÎÈı¿Ú˜, ¯·Ï·Úfi, ÊÈÏÈÎfi ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi beat Î·È ·Ï¿ Beautiful South ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. K·Ù‚¿ÛÙ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ÓfiÌÈÌ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ track ÙÔ˘˜ Rent a Wreck ·fi ÙÔ www.labrador.se/mp3/skwbn-rent_a_wreck.mp3 UB40 Who you Fighting For (Virgin) *** ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› Î·È ¤ÓÙÈÌÔÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ù˙¤ÓÙ· Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ Unemployment Benefit 40 ÙÔ˘ Ali Campbell οÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË, ηÏÔÊÙÈ·Á̤ÓË reggae ηٷÁÁÂÏ›·˜ (five tons of megaton / sent with love from the Pentagon), ·ÏÏ¿ ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ ÙÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Breakfast in Bed ‹ ÙÔ Ó¤Ô ˙·¯·ÚˆÙfi ÛÈÓÁÎÏ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Kiss And Say Goodbye (·ÏÈ¿ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ soul ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ 1976 ·fi ÙÔ˘˜ Manhattans). E›Ó·È ÙfiÛÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔÈ Ô˘ ͯӿ˜ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂȘ ı˘ÌÒÛÂÈ. BEBE Pafuera Telaranas (EMI) *** ¶·Ú·Ï·ÓËÙÈÎfi 80s ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ. NÂÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË ÌÈÎÚ‹ IÛ·Ó›‰· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ska, ¯·Ï·Úfi hip hop, ÙËÓ ÙÔÈ΋ pop folk (Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ÎÔÚfiÓ˜) Î·È ÂÏ·ÊÚfiÙ·ÙÔ rap rock. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ· fï˜ ÚÔÛ¤¯ÂȘ ÙË Û¤ÍÈ, Û¤ÍÈ, Á·ÌÒÙÔ, Ôχ Û¤ÍÈ ÊˆÓ‹ Ù˘ – ·˘Ù‹ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ grrl power Î·È ÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ Û˘Ó·¯¿ÎÈ. SINEAD O’CONNOR Collaborations (EMI) ****

E›Ó·È Ôχ ÙÚÂÏ‹, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙËÓ ·Á·¿ÌÂ. ™ÙËÓ

ŸÏ· Ì’ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ¯¿ÏÈ· ›̷È. M’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi˜ Ô˘Ú·Ófi˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰È¿ÙÙÔÓÙ˜ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘. M’ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÌÔ˘Â˙›ÓË, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÚÔÎ Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ PˆÌ·ÓÔ‡ (respect) ÛÙÔ AÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ BÔÚÈ¿, ÙÔ ıÏÈÌ̤ÓÔ Ï·˚Îfi ηÌ·Ú¤ ÙÔ˘ ’60 ÛÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ¶·›Ô˘ (A˘Ù‹ Ë Ó‡¯Ù· ̤ÓÂÈ), Ô ÙÚ˘ÊÂÚfi˜ ·Á·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ K˘Ô˘ÚÁÔ‡ (°·›·˜ ·ÓÙ›‰ˆÚÔÓ), Ë ·ÓÙÈ-ÌÚ¯ÙÈ΋ ™›ڷ ™›ڷ ÛÙËÓ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ÛÙÔÓ Õ‰Ë, Ô ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÚÌ‹Ó¢ÛÂ Ô X·Ù˙ȉ¿ÎȘ ÙÔÓ HıÔÔÈfi ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ XÔÚÓ, Ù· ·ÁÁÏÈο Ù˘ MÂϛӷ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Love love love, ¤ÙÔÈÌË, ÓÔÌ›˙ˆ, Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙ· Á¤ÏÈ· Î·È Ì’ ¤Ó·Ó ÎfiÌÔ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘. K·È Â›Û˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÎfiÚÈ·, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ B‹Ù·, °È·ÓÓ¿ÙÔ˘, K·Ú·ÎfiÙ·˜, Earthbound, K·ÁÈ·ÏfiÁÏÔ˘ Î.¿. ¶ÈÔ Ôχ fï˜ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ ÔÈ Î‹ÔÈ ÙÔ˘ ™Â›ÚÈÔ˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ì˘ÛÙÈο Î·È ˘ÏÈο, Û·Ó ¤ÙÚ˜ Ì ۯ¤‰È·-ÛËÌ¿‰È· ̤۷ ÛÙ· ¯fiÚÙ·. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ù¤ÙÔÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙËÓ ÈÂÚ‹ ·Ù¤ÓÙ· ÙÔ˘ X·Ù˙ȉ¿ÎÈ, ¿ÓÙ· ÚÔ·ÙÂÈ ÌÈ· Ó¤· Û˘ÓÙ·Á‹. MÈ· ¿ÏÏË ‰ÔÛÔÏÔÁ›· Ì ·Ú¿ÍÂÓ˜ Á‡ÛÂȘ ψÙÔ‡, Î·È ›ÎÚ·˜, Î·È ı¿Ï·ÛÛ·˜, Î·È ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ Ô˘ η›ÓÂ. O ̇ıÔ˜ ‚¤‚·È· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔÈÓfi˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·Ù·Ï˘ÙÈο Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. AÏÏ¿ ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ¿ÏϘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜, Ë Î¿ı ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÎÔ‡˜ ÌÈ· ÂÁοډȷ Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË, ÌÔÓ·‰È΋ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÈÛÙÔÚ›·. E›Ó·È ·Ù¤ÏÂȈÙÔ... BA§EPIA XPI™TO¢OY§I¢OY ŸÏ· ¤Ó·... Â›Ó·È (ÕÓˆÛË)

TË ı˘Ì¿Ì·È ÛÙÔ «No Name» Ù˘ OÚÌËÓ›Ô˘ Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ Î·È Ó· ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÂÈ Á‡Úˆ Ù˘ ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ·, Ì·ÏÏÈ¿, ÛÙ·ÁfiÓ˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ù· 90s ÔÏfiÎÏËÚ·. AÎfiÌ· Ë Ê˘ÁfiÎÂÓÙÚÔ˜ ·˘Ù‹ Ù‹˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ, ÙË ‚Ϥˆ ÛÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ›Ûˆ ·fi photoshop. MÈ· ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· ı˘ÌˆÌ¤Ó· techno ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘, ¤Ó· Á·ÌÒÙÔ, ·˘Ùfi ÛÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ËıÔÔÈÔ‡ Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·Á¿˜ Ù˘ Û·Ó Ó· ÙȘ ͤ¯·ÛÂ, Û·Ó Û›ÚÈ·Ï Ù˘ MÈڤϷ˜. ™·Ó Ó· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó fiÏ· ̤۷ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯·ÓÁÎfi‚ÂÚ. T˘ ‰›Óˆ fiÏ· Ù· ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ¿ÚÙË Ù˘, ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηÙÚ·Î˘Ï‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙË ÛοϷ ÙÔ˘ «No Name». ∞ 14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 39


∆∂á∏ AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ £¿ÓÔ˘ TÛ›ÁÎÔ˘ ÛÙËÓ EÏÂ˘Û›Ó·

∂∫ƒ∏•∏ Ãøª∞∆ø¡ TÔ˘ °IANNH KøN™TANTINI¢H £∞¡√™ ∆™π°∫√™ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ §ÂˆÓ›‰·˜ K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¢Ú·ÁÔ‡ÌË - ÏËÛ›ÔÓ IKA, EÏÂ˘Û›Ó·, 210 5537.302. M¤¯ÚÈ ÙȘ 10/8

M ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ÂÙÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ £¿ÓÔ˘ TÛ›ÁÎÔ˘, Ë ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ EÏÂ˘Û›Ó· ÙÔÓ ÙÈÌ¿ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˆ˜ ÙÒÚ· ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË, Ì ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ›Ó·Î˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. O TÛ›ÁÎÔ˜ ·ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙÔ EM¶ ÙÔ 1936 Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1940. O fiÏÂÌÔ˜ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙË M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹, fiÔ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙ· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ηٿ ÙˆÓ ∂ÁÁϤ˙ˆÓ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÙ·È ·Ú¯Èο Û ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙÂÏÈο Û ÈÛfi‚È· Ê˘Ï¿ÎÈÛË. AÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ï¿È ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ §Â KÔÚÌÈ˙Ȥ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÛÙÔÓ NÈÌ¿ÁÂÚ Î·È ¤ÙÛÈ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË BÚ·˙ÈÏ›·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ-ı·‡Ì· ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡: ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ MÚ·˙›ÏÈ·. EÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ (ÛÎËÓÈο, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÙÏ.), ÁÂÁÔ-

Ófi˜ Ô˘ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ Û ·ÎfiÌË ÛÙÂÓfiÙÂÚË Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÈÓÙÂÏÈÁΤÓÙÛÈ· ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÈÔ Ï·ÌÚ¤˜ café society ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡: M¤ÎÂÙ, KÔÎÙfi, ™·ÁοÏ, ¶Ú‚¤Ú, ¶ÈοÛÔ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ fiÔ˘ ÔÈ ÂÈηÛÙÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ «ÁˆÌÂÙÚÈ΋˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘» Ó· ·Ô‰ÂÛÌ¢Ù› ·fi ÙËÓ „˘¯ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÔÏÂÌÈÎÔ‡ ‰È·ÓÔÔ˘ÌÂÓ›ÛÙÈÎÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ (Î·È ÙË Ê·Ó·ÙÈ΋ ÚÔۋψۋ Ù˘ ÛÙË ÓÔËÛÈ·Ú¯›·), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙË Ó¤· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜ Ô˘ Á¤ÓÓËÛÂ Ô fiÏÂÌÔ˜. ŒÙÛÈ, Ë Î·ı·ÚfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÊÔÓÍÈÔÓ·ÏÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û·Ê‹ÓÂÈ· ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Ó¤Ô «ÁÂÓÓ·›Ô» ÛÙ˘Ï, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÊËÚË̤ÓÔ ÎÈ ·ÓÂÈÎÔÓÈÎfi, Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ «ÙÔ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ», Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÏ¢ıÂÚ›·. T· ÈӤϷ ÂÍÔÛÙڷΛÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ «Ú¤ÌÂϘ» Û¿ÙÔ˘Ï˜. O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¯ÒÓÂÈ ÙÔ Á˘ÌÓfi ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ Î·Ù¢ı›·Ó ̤۷ ÛÙËÓ ÌÔÁÈ¿, ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÁˆÓÈ҉˜ «ÌÚ· ÓÙ ÊÂÚ» Ì ÙÔ

√ £∞¡√™ T™π°∫√™ ™∂ ∞∆√ªπ∫∏ ∆√À ∂∫£∂™∏ ∆√ 1961

ÙÂÏ¿ÚÔ ÙÔ˘. TÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi, ÙÔ ·˘ıfiÚÌËÙÔ, ÙÔ ·ÚfiÛÌÂÓÔ Î·È ÙÔ Ù˘¯·›Ô (·ÎfiÌË Î·È Ë «ÎfiÓÙÚ·» ÂΉԯ‹ ÙÔ˘, ˆ˜ «·Ù˘¯ËÌ·ÙÈÎfi») Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ËÚˆÈΤ˜ ı˘Ú›‰Â˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi ÙË ÊÚÈÎÙ‹ «Ê˘Ï·Î‹» Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û ÙÔ Î·ÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ Î·È ÙÔ ÊÈÓÈÚÈṲ̂ÓÔ. To 1950 Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ MÈÛ¤Ï T·› ÔÓfiÌ·Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÛË ÕÌÔÚÊË T¤¯ÓË (Art Informel). ŒÁÈÓ Â›Û˘ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ÕÏÏË T¤¯ÓË (Art Autre, ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÌÔÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ T·› «Un Art ∞utre»), ˆ˜ KËÏȉÈÛÌfi˜ (Tachisme, ÂÂȉ‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ‰È¿Û·ÚÙ˜ ÎËÏ›‰Â˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î·Ì‚¿) Î·È ˆ˜ §˘ÚÈ΋ AÊ·›ÚÂÛË (·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «Abstraction Lyrique» Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ZÔÚ˙ M·ÙȤ ÙÔ 1947). Afi ÙÔ 1953, ÔfiÙ ·ÊÈÂÚÒıËΠ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ô TÛ›ÁÎÔ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·˘Ùfi ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Ú‡̷. ™‡ÓÙÔÌ· ‰È·ÎÚ›ıËΠˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ tachistes. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë

ÎÚÈÙÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È «ÛÙËÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ Ë ‚È·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘». TÔ 1954 Ô ™·ÚÙÚ Î·È Ô ™ÈÌÂÓfiÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ê‹ÓÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÙÔ «‚ÔËÌÈÎfi ‚›Ô», ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙfiÙ ÂȉÈο ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ˙Ô‡Û·Ó Î¿ˆ˜ ÈÔ ‚·ÚÈ¿ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ (‚Ï. ˘ÁÚ¿, ηÙ„˘Á̤ӷ ·ÙÂÏȤ, ÂÓ›· ̤¯ÚÈ ›ӷ˜ ÎÙÏ.) TÔ ÔÙfi Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÈÌÔ˜ Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Û ËÏÈΛ· 51 ÂÙÒÓ. OÈ È‰ÈÔÚÚ˘ı̛˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÁ›ÚÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ÂÚȤÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘. O ıˆÚËÙÈÎfi˜ ¶ÈÂÚ PÂÛÙ·Ó› ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ∆Û›ÁÎÔ˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi fiÔÈ· «Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·» ÂÓÙfiÈ˙ ηÓ›˜ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¿ÌÔÚÊ˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ «Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ Û·Ó ‚·Ú‚·ÚÈο ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·». H ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ M›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «Ë ·¯‡ÚÚ¢ÛÙË Û¿Úη Ù˘ ÌÔÁÈ¿˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ›‰È· Ë ÂÌÙÔ˘Û›· ÙÔ˘ ›Ó·Î·». ¶¤Ú· fï˜ Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË, ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÂΛÓË ÙËÓ ËÚˆÈ΋ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙfiÙ ¤ÊÙ·Ó ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ Ì·ÎÚÈÓfi˜ ·fi˯Ԙ. ∞

£∂∞∆ƒ√ H ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ Â˘Û¤‚ÂÈ·˜

O £EO™ ¢EN EINAI §E¶TO§O°O™ T˘ ¢∏ª∏∆ƒ∞™ ∞¡∞°¡ø™∆√À «¢ON ZOYAN» ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: £¤Ì˘ MÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë˜ ¶·›˙Ô˘Ó: AÈÌ›ÏÈÔ˜ XÂÈÏ¿Î˘, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ °ÂÓÓ·Ù¿˜, °ˆÁÒ MÚ¤ÌÔ˘, KÒÛÙ·˜ MÂÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ £∂∞∆ƒ√ ¶∂∆ƒ∞™, 18 IÔ˘Ï›Ô˘, Î·È Û ÂÚÈԉ›· Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·

«H ËıÈ΋ Â›Ó·È Ë Ó¤· ϤÍË ÁÈ· ÙÔ ‰ÂÛÔÙÈÛÌfi», ϤÂÈ Ô ¶¤ÙÂÚ X¿ÓÙÎÂ. £˘Ì‹ıËη ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô A˘ÛÙÚÈ·Îfi Û˘ÁÁڷʤ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó – ÌÈ· ÓÔ˘‚¤Ï· ÁÈ· ÙÔ ‰fiÎÙÔÚ· Ù˘ ·ÔÏ¿ÓËÛ˘ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ fi¯È Ì ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÛηӉ·ÏÒ‰Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙÔ˘˜. O «¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó» ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1630 ÛÙËÓ IÛ·Ó›· ·fi ÙÔ ÌÔÓ·¯fi T›ÚÛÔ ÓÙ MÔϛӷ. EÍÈÛÙÔÚ› ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÌÔÓ·¯Ô‡, ÙÔ˘ ¢ÔÓ XÔ˘¿Ó TÂÓfiÚÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÂÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÎÔÙÒÛÂÈ Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ ÎfiÚË ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ó‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛηÏ› Û ‰Â›ÓÔ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔÓ ·›ÚÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫fiÏ·ÛË. IÛÙÔÚ›· Ì ¢Û‚›˜ ÚÔı¤ÛÂȘ, Ô˘ ı›ÁÂÈ, ¤ÛÙˆ ÂÚ‹ÌËÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·, ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÔÚÊÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ù˘ ¢‡Û˘: ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ¤Íˆ ·fi ÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ˘40 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

ÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÂÁÒ Î·È ÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. O T›ÚÛÔ ÓÙ MÔϛӷ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ì˘ıÈÎfi ·Ú¯¤Ù˘Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ¤Ó¢Û Ï‹ıÔ˜ ÔÈËÙÒÓ, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘ÓıÂÙÒÓ. Afi ÙËÓ IÛ·Ó›· Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È ÛÙË °·ÏÏ›·. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ËıÈÎfi ‰›‰·ÁÌ· ÛÙ· ‚·ı‡ÙÂÚ· ΛÓËÙÚ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó Û „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Ù‡Ô ·ÓıÚÒÔ˘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ Ê·ÚÛÔΈ̈‰›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙÚ·‚¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘ ΢ڛˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›·˜. O MÔÏȤÚÔ˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‰¤¯ÂÙ·È Ù· ˘Ú¿ Ù˘ Û˘Ó·ÛÈṲ̂Ó˘ ÔÌ¿‰·˜ ÈÂÚ¤ˆÓ, ıÂÔÛ‚ԇÌÂÓˆÓ Î·È ı·ÙÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ «™¯ÔÏÂ›Ô °˘Ó·ÈÎÒÓ», ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Î·È ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙÔ˘ «T·ÚÙÔ‡ÊÔ˘». ∫·È ÙÔÏÌ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ··ÓÙ¿ Ì ¤Ó· ¤ÚÁÔ Î·ıfiÏÔ˘ ·ÓÒ‰˘ÓÔ Î·È ·Î›Ó‰˘ÓÔ, ÙÔÓ «¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó». O MÔÏȤÚÔ˜ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ MÔϛӷ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙ· ‹ıË Î·È ÛÙȘ ȉ¤Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ·ÓÔÚıfi‰ÔÍÔ ·˘Ùfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, ·ÏÏ¿ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ› ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó ÙÔ ÔÚÙÚ¤-

Aπª. X∂π§∞∫∏™, °. °∂¡¡∞∆∞™, °. M¶ƒ∂ª¶√À

ÙÔ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚ·ÊÂÙË̤ÓÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ¤Ó· ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô Û·Ó ÎˆÌˆ‰›· ËıÒÓ. ™Â ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô fï˜ Ô MÔÏȤÚÔ˜ Ï¿ıÂÈ ¤Ó· ·ÙÔÌÈÎfi ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË. MÂÙ·ÙÔ›˙ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘. TÔÓ ÚÔÈΛ˙ÂÈ Ì ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ì˘·Ïfi Î·È ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÚıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÎÂÙÈÎÔ‡ ÂÓfi˜ ÂχıÂÚ· ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. O ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÏÒ˜ ÌÈ· ¯·Ï·Ú‹ ÂÈÎÔ‡ÚÂÈ· ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ¤Ó·Ó ˘ÏÈÛÙÈÎfi ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ÚÂۂ‡ÂÈ ˆ˜ ‚ÔÏÈÎfi ÚfiÛ¯ËÌ· ÁÈ· Ó· ηχÙÂÈ ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ

˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. TÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ù˘ÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Á·ÏÏÈ΋˜ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁ›·˜. °Ú·Ì̤ÓÔ Û Â˙fi ÏfiÁÔ, ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ¯ÚfiÓÔ˘, ÙfiÔ˘, ‰Ú¿ÛË˜Ø ·ÓÙ› ÌÈ·˜ ÏÔ΋˜ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈο Ó‹Ì·Ù·, ÂÓ›ÔÙ ·Û‡Ó‰ÂÙ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÏÔ΋ ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙË. ™·˙ÔÎÂÊ·ÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ¯·ÔÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙË Û˘Áί˘Ì¤ÓË ‰Ú¿ÛË ÙË ÛÙ¤ÚÂË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢H¶E£E ¶¿ÙÚ·˜, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ £¤Ì˘ MÔ˘ÌÔ˘Ï›‰Ë˜ ¤Î·Ó ÛÎËÓÔıÂÙÈο ÌÈ· ηı·Ú‹ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÛÎËÓÒÓ. XÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤Ó· ÏÈÙfi Ì·‡ÚÔ ÛÎËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÌÈ· ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÛÎËÓÒÓ. TÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· ·ÚÈ· ÚfiÛˆ·, ÙÔÓ ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó Î·È ÙÔÓ ™Á·Ó·Ú¤Ï, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÚfiÏÔ˘˜ ÈÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡˜. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, ΢ڛˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘. TÔ˘ ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó-AÈÌ›ÏÈÔ˘ XÂÈÏ¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ™Á·Ó·Ú¤Ï-°ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ °ÂÓÓ·Ù¿. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô «¢ÔÓ ∑Ô˘¿Ó» Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ËÌÈÙÔÓ›ˆÓ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â˘ÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÔÈ ‰‡Ô ËıÔÔÈÔ› ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û Â›Â‰Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ ʈӤ˜, ÈÛÔÚÚÔÒÓÙ·˜ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÙË Ê¿ÚÛ· Ì ÙËÓ ÈÏ·ÚÔÙÚ·Áˆ‰›· Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙˆÓ Û‡ÓıÂÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È. O ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó, ϤÂÈ Ô AÏÊÚ¤ ÓÙ MÈÛ¤ ÛÙË «™˘ÓËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó», Á›ÓÂÙ·È, fiˆ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜, ÛÎfiÓË ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Ó· ‚È·ÛÙԇ̠ӷ ˙‹ÛÔ˘ÌÂ. ●


µπµ§π√ °∂¡¡∏ª∂¡√π... ¶ƒø∆√π T˘ ∞°°∂§π∫∏™ ª¶πƒª¶π§∏ (aggeliki@athensvoice.gr)

«E£¡√Ã√À§π°∫∞¡π™ª√™» ÙÔ˘ HÏ›· K·Ó¤ÏÏË, ÚfiÏÔÁÔ˜ M. B·ÛÈÏ¿Î˘, Â›ÌÂÙÚÔ ™Ù. K·ÛÈÌ¿Ù˘, ÂΉ. O͇, ÛÂÏ. 117, ú 12,89

O ÁÓˆÛÙfi˜ ‡ÔÙÔ˜ HÏ›·˜ K·Ó¤ÏÏ˘, ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ «K‹Ú˘Î·» ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔÔÚıÔ‰ÔÍÔ¯Ô˘ÏÈÁηÓÔÚˆÌÈÔÛ‡Ó˘ οÔÈˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ·ÙÚȈÙÒÓ. ™˘Ì˘Îӈ̤Ó˜ «ÔÏ˘ÌȷΤ˜» ÛÙÈÁ̤˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚ˜. °È·Ù› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ «EıÓÔ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌfi»; EÂȉ‹, ÈÛÙ‡ˆ, ·Ó·Ï‡ÂÈ Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÈÚ· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË ÂıÓÈ΋ ‚ÈÙÚ›Ó·. K·È ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi Î·È Â˘ÎÔÏԉȿ‚·ÛÙÔ. Afi Ô‡ ‚Á‹ÎÂ Ë Ï¤ÍË «ÂıÓÔ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌfi˜»; Afi ÙÔ˘˜ ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ·ÓÒÙÂÚÔÈ – Î·È ·Ï›ÌÔÓÔ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜. •¤ÚÂÙÂ, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÂıÓÔ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌfi˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. O ÓÂÔÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Â›‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ Ô˘ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚfiÓÔÈ·˜ η›ÂÈ ÙÔ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ ‰¿ÛÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÛÙÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ 400 Ì., ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹Ì·ÛÙ·Ó ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ·Ó‹Î ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ˘fiÛÙڈ̷: ¤Ó· ˘fiÛÙڈ̷ Ú·ÙÛÈÛÙÈÎÔ‡ ÂıÓÔÎÂÓÙÚÈÛÌÔ‡ Ô˘, ¿Ì· Ï¿¯ÂÈ, ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Û ÔÁÎÚfiÌ. £˘ÌËı›Ù ÙÈ ¤Î·Ó·Ó Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÂıÓÔ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ AÏ‚·ÓÔ‡˜

Ô˘ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó ÙË Ó›ÎË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜. E›¯·Ì ¤Ó·Ó ÓÂÎÚfi, ›¯·Ì ̷¯·Èڈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· – Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ì ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜. ◊ÛÔ˘Ó ˘¤Ú ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó·; ◊ÌÔ˘Ó ˘¤Ú. °È· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. O ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜; EÂȉ‹ ‹ıÂÏ· Ó· ›̷È, ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ì›· ÊÔÚ¿, ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˘ Û ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. K·È ÂÂȉ‹ ›ÛÙ¢· fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÌÔ˘ ı· ›¯·Ó ¿„ÂÈ Ó· ˙ËχԢÓ, Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ‹ Ó· ÌÈÛÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. M ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÁÈÔÚÙ‹ ›ÛÙ¢· fiÙÈ ı· Ù¤ÏÂȈÓÂ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ fiÔ˘ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÌ·Ó›˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ËÚˆÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÌÈ·˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ô‡Ù ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ. ¶È¿ÛÙËη ÎÔÚfiȉÔ. ¢ËÏ·‰‹; K¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ £ËÛ›Ô, fiÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ·Ú·‚¤ÚÈ, ηٿϷ‚· fiÙÈ Ô ÂÚÈ‚fiËÙÔ˜ ̤ÛÔ˜ AıËÓ·›Ô˜, Ô ÂÚÈ‚fiËÙÔ˜ ̤ÛÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂΛ – Î·È ·Ó ‹Ù·Ó, ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì¿ÙÈ. TÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ‡˜ ¤˙ËÛÂ Ë ÌÂÈÔ„ËÊ›·, Ôϛ٘ Ô˘ ‹‰Ë ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ÎÔÛÌÔÔϛ٘. OÈ ¿ÏÏÔÈ, ÂΛÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜, ·ÏÒ˜ Í‚ÔχÙËηÓ. TÔ˘˜ ¯¿Ï·Û·Ó ÙËÓ ËÛ˘¯›·. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ı· ¤ÁÚ·Ê· Ù›ÔÙ· ·Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰ÂÓ ÍÂÛÔ‡Û ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ KÂÓÙ¤ÚË-£¿ÓÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó fiÏ· Ù· ΈÌÈÎÔÙÚ·ÁÈο Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. ™Î¤ÊÙËη ÙfiÙ ӷ ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ˆ fi,ÙÈ Î¤ÓÙÚÈ˙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÔ˘ ·’ fiÛ· Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó, ̤ڷ ÙË Ì¤Ú·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Ì·È ÙÈ ı· ÁÚ¿„ˆ Ô‡Ù Ì ‚¿ÛË ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi Ϥ͈Ó.Afi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ M. B·ÛÈÏ¿Î˘, Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi˜ ÊÈϤÏÏËÓ·˜, ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ fi,ÙÈ Áڿʈ Ó· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Èˇı˘ÓÂ, ÙÔÓ «K‹Ú˘Î·» ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ, ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÓ˘¯Ù¿ˆ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ; XÚ¤Ë. MÂÚÈÎÔ› ˘ÔÏÔ¯·ÁÔ› Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ˘ÔÏÔ¯·Á›Ó˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi. MÈ· ·›ÛıËÛË ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙÔ˘. H Â͛ۈÛË Ô˘ ¤Ï˘ÛÂ Ë º¿ÓË ¶¿ÏÏË-¶ÂÙÚ·ÏÈ¿: OÏ˘ÌÈ·ÎÔ›=°ÈÔ˘ÚÔ‚›˙ÈÔÓ. MÈ· ıÏ›„Ë ÁÈ· fi,ÙÈ ¤Ú·ÛÂ Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÎÔ‡ÌËÛÂ. MÂÙ¿ Î·È Ù· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÈÛÏ·ÌÔÊ·ÛÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ë Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ‰È·‰Â‰Ô̤Ó˘ ÂÔ›ıËÛ˘ fiÙÈ ÂÌ›˜ ÙË ÁÏÈÙÒÛ·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ÂÂȉ‹ ηٿ ‚¿ıÔ˜ ›̷ÛÙ ¯ıÚÔ› Ù˘ ¢‡Û˘ – ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ Ù· ·›ÚÓÔ˘ÌÂ. K˘ÓÈÛÌfi˜ Î·È ‚ϷΛ·. ∞

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 41


µπµ§π√

4 ·Á·Ë̤ÓÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ

√π ºπ§√π ª∞™ T˘ ∞°°∂§π∫∏™ ª¶πƒª¶π§∏ (aggeliki@athensvoice.gr)

«XAƒπ§∞√À ∆ƒπ∫√À¶∏ 22 - 4 ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ fiÏ˘», ÙˆÓ M·Ó›Ó·˜ ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, B·ÁÁ¤ÏË P·ÙfiÔ˘ÏÔ˘, AϤÍË ™Ù·Ì¿ÙË, ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÔ˘, ÂΉ. AVbooks, ÛÂÏ. 159, ú 13

O B·ÁÁ¤Ï˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: ¶¿ÚÙÈ Î·ÏÔηÈÚÈ¿ÙÈη; ∆Ô ¤¯ÂȘ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ʇÁˆ ÁÈ· E‡‚ÔÈ·... ªÌÌ... ª¤Û·... √È ¿ÏÏÔÈ ÙÈ Ï¤ÓÂ;... √ AϤ͢ ÛÙ¤ÏÓÂÈ mail Ó· οÓÔ˘Ì ¿ÚÙÈ, ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ, Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ, Ë M·Ó›Ó· Û ÌÈ· ÙڤϷ, Ë ™ÒÙË Ì ÙËÓ ÌÂÌ›ÛÙÈÎË ÊˆÓԇϷ Ù˘ ÌÔ˘ ϤÂÈ, ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ fi¯È ·¿ÓÙËÛË, ‚È‚Ï›Ô ÔÏfiÎÏËÚÔ ÁÈ· οÙÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ M¤Ì˜ ·‰›ÛÙ·ÎÙ˜, ‰È„·Ṳ̂Ó˜ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË. Œ¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ÌÈ· fiÏË Û ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜, Û·Ṳ̂Ó˜ ‚ÈÙÚ›Ó˜, ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù, ¿ÚÙÈ Û ÚÂÙÈÚ¤, feel dark, don’t speak, kiss the dark, ÊÈÓ¿Ï ·ÚfiÛÌÂÓÔ. Œ¯Ô˘Ì ˘ÁÚ¿ ¯Â›ÏË, Ù˘Ú·ÓÓÈΤ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ, ÌÈÎÚÔÙÛ› ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ, MÈÏ¿Ï Î·È «Blade Runner» Î·È ÌÈ· M¤‰Ô˘Û· Ô˘ ÙËÓ ÂÚˆÙ‡ÂÛ·È. Œ¯Ô˘Ì ۤÍÈ ·ı˘ÚfiÛÙÔ̘ ·ÎÙÚ¤Û˜ Ô˘ ÙÈÓ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ì·ÏÏ›, ϤÓ ÛfiÎÈÓ ·Ó¤Î‰ÔÙ· Ì ‚Ú·¯Ó‹ ʈӋ Û ÚfiÏÔ˘˜ ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ̤۷ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ·¤Ú·ÓÙ˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜. Œ¯Ô˘Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜. OÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ºˆÓ‹˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ «X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22 - 4 ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ fiÏ˘» Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ¯·ıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ΛÓËÙÚ·. TÔ ¿ÚÙÈ ı· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘ÌÂ. °Ú¿ÊÂÙ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú·, Ë «Athens Voice» Û·˜ ıˆÚ› «·È‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ê›ÏÔ˘˜»! ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î›ÓËÙÚfi Û·˜ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂ٠ΛÌÂÓ· Û ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÏ˘; AϤ͢: H «Athens Voice» Â›Ó·È Ë ÂÌÙÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ fiÏ˘. ø˜ Ù¤ÙÔÈ·, È¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÊ˘ÁÌfi Ù˘ Aı‹Ó·˜, «Î˘Ï¿ÂÈ» ı· ¤ÏÂÁ· ̤۷ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ – ÛÙËÓ Ô˘Û›· «ÁÚ¿ÊÂÙ·È» ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ fiÏË. ø˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ·fi ÙfiÔ˘˜, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÂıÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ̤ӷ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÂÓÂÚÁ¿ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. Afi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÎÈfiÏ·˜ ›¯· ‰È·ÈÛı·Óı› fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ı· Á›ÓÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ÊˆÓ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘. O ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÙÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È Ë «Ì·ÙÈ¿» ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔ˘ ¿Ó Ôχ, ¯·›ÚÔÌ·È Ó· Â›Ì·È Ì¤ÚÔ˜ Û οÙÈ Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ÙfiÛÔ «Û‹ÌÂÚ·», ÙfiÛÔ 21Ô ·ÈÒÓ·. ™ÒÙË: ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ·42 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

Ù›, Ó·, ÔÚ›ÛÙÂ, ÙÔ Ï¤ˆ Ó· ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ó fiÏÔÈ, Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ· Î·È ı· Û·˜ ÏËÚÒÓ·Ì ·ÓÙ› Ó· Ì·˜ ÏËÚÒÓÂÙÂ. TÔ Â›·! £¤ÏÔ˘Ì ·‡ÍËÛË! AÎÔ‡˜ ÂΛ «·È‰È΋ Ê›ÏË»: ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ¿ÓıÚˆÔ! K·È ÛÔ‚·Ú‡ÔÌ·È, fiÛÔ ÌÔÚÒ: ·Ó Â›Ó·È Ó· Áڿʈ Û ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ηχÙÂÚ· Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÏ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÁÂÓÓ‹ıËη Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ· ÎÈ Â‰Ò ÚÔÛ·ıÒ, ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜, Ó· ˙‹Ûˆ. Ÿ¯È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Áڿʈ ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ·Ù·ÙÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ‹ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ: ı· ÌÔÚÔ‡Û·. AÚΛ Ó· ÌË Ì ÏÔÁfiÎÚÈÓ·Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ. M·Ó›Ó·: °Ú¿Êˆ fi,ÙÈ ÌÔ˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Î·È Ù· «·È‰È¿» ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯·›ÚÔÓÙ·È, ÔfiÙ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Áڿʈ... £ÂˆÚËÙÈο ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Â›Ó·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Ú·ÎÙÈο ·ÏÒ˜ Â›Ì·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Î¿ıÂÙ·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ. ÕÏÏÔ Î›ÓËÙÚÔ, ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÁˆÈÛÙÈÎfi, Â›Ó·È Ô˘ ͤڈ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘ ÂÈ «ÁÚ¿Ê’ ÙÔ Î¿ˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜» ‹ «Î·Ïfi ›ӷÈ, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·ÁԇϘ». °È· ¤Ó· Û˘ÁÁڷʤ·/‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚfi ΛÓËÙÚÔ. Ÿˆ˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó· Ô‡ÊÔ, ·ÏÏ¿ ·˜ Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›·. µ·ÁÁ¤Ï˘: X·›ÚÔÌ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ «Athens Voice» Û·Ó Ó· Â›Ó·È Î·È ‰È΋ ÌÔ˘. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È Ì·˙› Ù˘ ·fi Ù· ÚÒÙ· Ù˘ ‚‹Ì·Ù·.

EÓÒ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó, Â›Ó·È ÈÔ fiÌÔÚÊË ·fi Ù· ¤ÓÙ˘· Ô˘ ÏËÚÒÓÂȘ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘, Ì ηıËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÙfiÛÔ ÌfiÓÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË. K˘Ú›ˆ˜ fï˜ Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ Ù˘ fi·ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÂȘ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ AÁÔÚ¿˜ ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ó· ÍÂÔ˘ÏËı›˜. K·È fiÙÈ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ· Û¯¤‰È·. AÏÏ¿ ̤۷ ·fi ÙȘ ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ ·Ú¤·˜. K¿ÙÈ Ô˘ ›Û¯˘Â ·Ó¤Î·ıÂÓ ÛÙË ÌËÙÚÈ¿ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. TÈ Â›Ó·È Î¿ı ‰È‹ÁËÌ·; AϤÍË, ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ›ӷÈ... ·Ó·¿ÓÙ¯Ô. ∂ÌÓ¤ÂÛ·È ·fi ¤Ó· Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈÎfi ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÈÏ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ÛÙËÓ fiÏË; H Aı‹Ó· Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋, ¤Ó· ·Ï›Ì„ËÛÙÔ. TfiÛ˜ ‰ÂηÂٛ˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ: ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ˆ ‚·ÚÂı› ÔÙ¤. H ‰Â ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ÂͤÏÈÍË ıˆÚÒ fiÙÈ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ οÙÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ E˘ÚÒË – ÛÙËÓ fiÏË ‚Ú›ÛÎÂȘ Ù· ¿ÓÙ·: ·fi ÙË ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË ÓËÛÈÔ‡, ·fi Ù· ·Ú¯·›· ÌÓËÌ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ψÊfiÚÔ Ì ÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜, ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈÎfi ÚÔ¿ÛÙÈÔ, ·fi ÙÔ ÎÔ˘ÙÔ‡ÎÈ ÙÔ˘ ’50 ̤¯ÚÈ ÙÔ ÈÔ in ÚÂÛÙÔÚ¿Ó, ·fi ÙÔ ÎÂÚ·Ì›‰È Î·È ÙÔ ¤ÚÎÂÚ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÁÚ·Ó›ÙË Î·È ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ·fi ¤Ó·Ó ÙÔ›¯Ô Ì ÈÛÙÔÚ›· ÂηÙÔÓÙ·ÂÙ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÈÔ ÊÚ¤ÛÎÔ ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ. AÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ·ÏÏfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ̈۷˚ο Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ, ·Ó·¿ÓÙ¯˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ‚·ıÈ¿ ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ηÏÂȉÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, Û˘Ó¯›˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜. EÓ Ù¤ÏÂÈ: ˙ˆ‹. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ¤Ó· ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô Û˘Ì‚¿Ó Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· fiÏË, ‚Ú›ÛΈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛËÎÒÛˆ Ï›ÁÔ Ù· ¤Ï· Ù˘ Î·È Ó· ·Ó·Û‡Úˆ οÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ Ù˘ Ù˘¯ÒÛÂȘ. ™ÒÙË, Ë «M¤Ì·» ÛÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70. ™˘Ó·ÓÙ¿Ì «M¤Ì˜» Û‹ÌÂÚ·; H M¤Ì· ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ˘Ô¯ˆÚ› ·Ù¿ÎÙˆ˜. ŒÓ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·fiÁÂ˘Ì· ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÙË ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ·fi ·Ó˘fiÌÔÓË ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎÈ¿ Û femme fatale. K·È Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È ·ÚÎÂÙ¿. OÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ M¤Ì˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û ٛÔÙ·: Ô Á¿ÌÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÂÁη›Úˆ˜, ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈο Î·È Û‡Ìʈӷ Ì fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚfiÙ˘·. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÚÔ‡Û· ÔÈÔ˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ Ù· ÂÚÈÔ‰Èο «N‡ÊË» Î·È «Bride» Î·È «¶·ÓÙÚ‡ÔÌ·È» Î·È Ù· ÏÔÈ¿Ø ÌÔ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·ÛÙÂ›Ô Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÈÔ‰Èο.TÒÚ· ‰ÂÓ ·ÔÚÒ È·, ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ: ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÚ·‰·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi¯Ë. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ‚·ÚÂı› Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì Û Á¿ÌÔ˘˜Ø ¯ÒÚÈ· Ù· ‚·ÊÙ›ÛÈ·, Ô˘ ¤Ô-

ÓÙ·È ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ. Zԇ̠۠ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. A˘Ùfi ‚¤‚·È· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó οÔÙ ʇÁÂÈ. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›¯·Ó ʇÁÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÙÚÈ·Ú¯›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÎÚ‡‚ÂÙ·È –¿Á·ÚÌ·– Ë ÌËÙÚÈ·Ú¯›·. A˘Ù¿. M·Ó›Ó·, ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ¿ ÛÔ˘ Û·ÙÈÚ›˙ÂȘ ÙÔ Ï·ÌÂÚfi ·‰˘ÛÒËÙÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÛÔÔ˘Ì›˙. E›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÁÈ· Á¤ÏÈ·; K·ıfiÏÔ˘, Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ ˆ˜ ÁÂÏÔÈfiÙËÙ· – ·ÏÒ˜ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· È¿Óˆ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ›· ÙÔ˘˜ ÏÂ˘Ú¿. ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛfiÔ˘ Ì›˙Ó˜ Â›Ó·È ‹ÚˆÂ˜. £· οӷÌ ·¿‰Â˜ ·Ó ›¯·Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈοӈÓ, .¯., ‹ ¤ÛÙˆ Ù· ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘˜ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· ÊÚ¿Áη). TÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È‹ÁËÌ· ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ Áڿʈ, Ì ËÚˆ›‰· ÌÈ· ËıÔÔÈfi. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó, Ò˜ Î·È fiÙ ı· ÌÔ˘ ‚ÁÂÈ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó ÌÔ˘ ‚ÁÂÈ ÙÂÏÈο, ÂÏ›˙ˆ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È Á¤ÏÈÔ Î·È «ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ì·ÙÈ¿». ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ·, ı· ÙÔ ·Ú·Ù‹Ûˆ Û‡Í˘ÏÔ... µ·ÁÁ¤ÏË, ÌÔÚ› Ô ¤ÚˆÙ·˜ Ó· Ì·˜ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÚ›·; E›Ó·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÚˆÙ¢fiÌ·ÛÙÂ Î·È ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ ÌÔÈÚ·›· Ï¿ÛÌ·Ù· fiÛÔ Î·È Ë ·Ú¯·›· M¤‰Ô˘Û·; K·È ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ, ÌÔÚ› ÔÙ¤ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ Ó· ͯ·ÛÙ›; ŒÓ·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙ˘ Û οÔÈÔ fi¯È-ηÈ-ÙfiÛÔ-Ì·ÎÚÈÓfi ̤ÏÏÔÓ, fiÔ˘ ÔÈ EÙ·ÈÚ›˜ ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÌÈ· ·ÏÏfiÎÔÙË Á˘Ó·ÈΛ· ‡·ÚÍË. K·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘, ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Î·È Ê›ÏÔ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Û¿ÂÈ Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋˜ ÂÔÙ›·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ MÂÁ¿ÏÔ A‰ÂÏÊfi. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ÏfiÁÈ· Ë «M¤‰Ô˘Û·», ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·fiÚÈÛÙ· ÎfiÌÈΘ ÙÔ˘ EÓΛ MÈÏ¿Ï Î·È Ù·Èӛ˜ fiˆ˜ ÙÔ «Blade Runner» ‹ ÔÈ «12 ›ıËÎÔÈ». M ¤Ó· ı˘ÂÏÏÒ‰Ë ¤ÚˆÙ· ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì οı ÌÂÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÏÏËÁÔÚ›· Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. EÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ıÂÌÂÏÈ҉˘ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜, ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, ·Ì‹Ó. ●

¢øPO µπµ§π∞ «X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë 22 - 4 ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ fiÏ˘» AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ·fi Ù· ¤ÓÙ (5) ·ÓÙ›Ù˘· Ô˘ ¯·Ú›˙Ô˘ÌÂ, ÛٛϠ۠SMS: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 19/7 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶A


14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 43


∆∞•π¢π

ÙÔ «™ÈÙÈÎfi» (ηÊÂ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·) Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È Ì ٷ ÈÔ ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο. OÈ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ (‰È¿‚·˙Â: ÙË ¯ÔÏËÛÙÂÚ›ÓË ÙÔ˘˜), ηıÒ˜ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ, Ì ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ (·ÓÙÔ‡!) Ù· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· ·˚‰¿ÎÈ·.

E‡‚ÔÈ·

∂π¡∞π ¡∏™π, ™√À §∂ø! TÔ˘ BA™I§H ™øTHPO¶OY§OY

T· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ‚¿ÏÙÔ˘ T¤ÏÔ˜, ·Ó Î·È Ì ‰ÂÛ̇ÂÈ Ï›ÁÔ ÙÔ ÙÔÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ ·Ú¿ Ó· ·Ôηχ„ˆ –¤ÛÙˆ ηْ fiÓÔÌ·– ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹-‰È·Ì¿ÓÙÈ, ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙË ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ·‚¿ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ: ¶fiÚÙÔ §¿ÊÈ·. ¢Â˜ ÙÔ Û·Ó Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ X·Ì¤ÓÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ (Ù‡Ô˘ «°·Ï¿˙È· §›ÌÓË»), ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·fi Ù· ÕÓˆ ™Ù‡Ú· (hint). º˘ÛÈο, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂȘ, ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ï‹„Ë ÎÈÓËÙÔ‡ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ. M ÙÔ ˙fiÚÈ ı· ‚ÚÂȘ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ· ·Ï‹ Ú›˙· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

Y¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÚÔ·ÈÒÓÈÔ debate ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë E‡‚ÔÈ· Â›Ó·È ‹ fi¯È ÓËÛ›. YÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙË ıÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜: ¤¯ÂÈ Á‡Úˆ Á‡Úˆ ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÏÏÔ ·Ó ÌÔÚ›˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ Û ·˘Ù‹ Î·È Ô‰ÈÎÒ˜. K·È ΢ڛˆ˜ ¤¯ÂÈ Ì¤ÚË Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Î¿ı ηڢ‰È¿˜ ÏÔ˘fiÌÂÓÔ – Ô‡Ù Û vintage ÓËÛ› ‰ÂÓ Ù· ‚Ú›ÛÎÂȘ

O ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ٷ ‡η

EÓÒ Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ E‡‚ÔÈ· Â›Ó·È «·fi X·ÏΛ‰·», Ë ÓfiÙÈ· E‡‚ÔÈ· Â›Ó·È ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË, ·fi ÙÔ «ÎÚ˘Ì̤ÓÔ» ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ AÁ›·˜ M·Ú›Ó·˜. ŒÓ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ M·Ú·ıÒÓ· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ Ù·Ì¤Ï˜ ÁÈ· Ù· ÊÂÚÈÌfiÙ, ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ M·Ú·ıÒÓÔ˜, ÛÙÚ›‚Ô˘Ì ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜

™∆∞Àƒ√™ ∞¡¢ƒπø∆∏™

H Ê˘Ï‹ ÙˆÓ «Ì·Ì¿-ÎÔ›Ù·»!

∆√ ∫√∫∫π¡√ ™¶π∆π ∆√À ª∞´§∏, ™∆∏ Ã∞§∫π¢∞

ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. H ·fiÛÙ·ÛË AÁ›·˜ M·Ú›Ó·˜-N¤ˆÓ ™Ù‡ÚˆÓ Ì ÙÔ Ê¤ÚÈ ‰È·ÚΛ ÌfiÏȘ 45 ÏÂÙ¿ (ÏÈÌÂӷگ›Ô: 22240 41266). A˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ. §ÈÁfiÙÂÚÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ˜ (·fi ÙËÓ EÚ¤ÙÚÈ· Î·È ÙË X·ÏΛ‰·) Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ô˘‰›ÛÙÈÎÔ˜ (·fi ÙËÓ Aȉ˄fi), Ô ÓfiÙÈÔ˜ ∂˘‚Ô˚Îfi˜ ÎfiÏÔ˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë ÌËÙÚfiÔÏË Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙˆÓ «Ì·Ì¿-ÎÔ›Ù·». O ȉ·ÓÈÎfi˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ‹ ÁÈ· ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ë ·ÚıÂÓÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù˘È΋ ÓËÛÈÒÙÈÎË ÔÌÔÚÊÈ¿ fï˜. ¢¿ÛË, fiÚÓ·, Ï·ÁÔ› (ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ ·Ô‡ ÌÔ˘ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Î·ÚÙ¤ÚÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ï·ÁÒÓ ·fi ÙȘ ‚ÂÚ‚ÂÏ›ÙÛ˜ ÙÔ˘˜), Ú˘¿ÎÈ· Î·È Ú¤Ì·Ù· Û˘Ó·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û¿ÓÈÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÏÍÂÈ Î¿ı ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚË. MÈÏ¿Ì ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ K·Ú‡ÛÙÔ˘. º˘ÛÈο Ë K¿Ú˘ÛÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰Ú˘Ìfi˜, ·ÏÏ¿ ÌÈ· fiÏË Ì ‹È· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·Ú·Ï›Â˜. °È· ÁÎÚ¿ÓÙ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ÛÙÔ «AfiÏψÓ-™Ô˘›Ù˜» (22240 22045), ÁÈ· ¯·ÌËϤ˜ Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ «K¿Ú˘ÛÙÔ˜ M¿Ú» (22240 24991). ™ÙÔ M·ÚÌ¿ÚÈ ı· Ê·˜ ηÏfi „¿ÚÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ηϋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ‡ÓÔ Â›Ó·È Ù· «°Î›Î·˜ A¿ÚÙÌÂÓÙ˜» (22240 32151) ηÈ, ·Ó Â›Û·È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfi˜, ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÌÈ· ͯ·Ṳ̂ÓË Î·Ù¿Ê˘ÙË ÏˆÚ›‰· Á˘ ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿, Ì ı¤· ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÙ·ÏÈÔ‡˜ Î·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ (210 3801.195). T· N¤· ™Ù‡Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ηÏfi ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. MÈ· Û¯ÂÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ΈÌfiÔÏË, Ì ·ÚÎÂÙ¿ ·' ÔÈfiÙËÙ·˜ ÍÂÓԉԯ›· («K·ÛÙ¤ÏÔ PfiÛÔ», 22240 41547), ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÓÂÔÏ·›·, ıÂÚÈÓfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ («ÕÛÙÚÔÓ») Î·È Û˘Ì·ı›˜ ·Ú·Ï›Â˜, ·ÎfiÌË Î·È ÂÚËÌÈΤ˜, fiˆ˜ Ë KÂÊ¿Ï· Î·È Ë AÚ›· (ÁÈ· „¿ÚÂÌ· Î·È „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ). AÓ ‚ÚÂı›˜ ÂΛ ‰ÔΛ̷Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÂÎ̤Π·ÁˆÙfi ·fi 44 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

AÓ ÚÔÙÈÌ¿˜ ‰¿ÛË Î·È Ú·¯Ô‡Ï˜, ËÁ¤˜ Î·È ÔÙ·Ì¿ÎÈ· Û ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÔÏÔÚ¿ÛÈÓË Ì¤Û· ÛÙÔ ‡ÎÔ, ÛÙÔ Î˘·Ú›ÛÛÈ Î·È ÛÙ· Ï·Ù¿ÓÈ·, ı· ¿ÚÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ‚fiÚÂÈ· E‡‚ÔÈ·. ¢‡ÛÎÔÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, ÔÏϤ˜ ÛÙÚÔʤ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙÔ›Ô Û ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ. EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ı· οÓÂȘ ̤ڷ ÙÔ Ù·Í›‰È ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ (ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ı¤·˜). °È· ÙÔ˘˜ ‚Ô˘Ó›ÛÈÔ˘˜ ÙÔ M·ÓÙÔ‡‰È Î·È ÙÔ ¶ÚÔÎfiÈ Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÛÙ¿ÛË, ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ‰È·ÌÔÓ‹. ∞ÎfiÌË ÈÔ ‚fiÚÂÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ˆÚ·›Â˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ì ÙȘ ˘¤Úԯ˜ ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ ·fi ¯ÔÓÙÚfi ‚fiÙÛ·ÏÔ Î·È Ù· Á·Ï¿˙È· ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿. ...ÕÓÓ· ÌÔÈ ¤ÓÓÂ ÌÔ‡Û· ÔχÙÚÔÔ˜ °È· ÙËÓ AÁ›· ÕÓÓ· Ù· ¤ÚÈÍÂ Ë ÌÔ‡Û·. TÔ ÈÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ E‡‚ÔÈ·˜ Â›Ó·È Ë ·Ú·Ï›· Ù˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÎÚ·Ù› fiÏÔ Î·È ÈÔ Ôχ Ë ·Ù¿Î· «sorry, Mykonos»! °È· Ê·ÁËÙfi ÛÙËÓ «AÚÌ¿Ù·», Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, fiÔ˘ Ù· ‚Ú¿¯È· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÎÔÏ›ÛÎÔ, ÙÔ Û¤Ú‚È˜ Â›Ó·È Â˘ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ Î·È Ë Î·Ú˘‰fiÈÙ· Ì ·ÁˆÙfi ·›ı·ÓË! K·Ê¤ ı· ÈÂȘ ÛÙÔ «La Plage Café», Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, Î·È ÔÙfi ÛÙÔ club Ì ÙÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ fiÓÔÌ· «Peachy-Peachy», Ì ÈÛ›Ó·, ÁÈ· ÔÏÔÓ‡ÎÙÈÔ ›ÙÛÈ-›ÙÛÈ. ™ÙȘ 25 IÔ˘Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓËÁ‡ÚÈ. °È· ‰È·ÌÔÓ‹ ‰È·Ï¤ÁÂȘ Ùo «Adventure Club Agia Anna» (CampingBungalows), ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ¿ÚÙÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. EÎÙ›ÓÂÙ·È Û 27 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Ì ηϷ›ÛıËÙ· Ì·ÓÁηÏfiÔ˘ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ studios Î·È ÍÂÓÒÓ˜. OÈ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÚÔ¯fiÛÈÙˆÓ Î·È ÛÎËÓÒÓ ‰¤ÓÔ˘Ó ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÈ ·Ú·ıÂÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ÂÚ›ÙÂÚÔ, Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ self service, ·È‰È΋ ¯·Ú¿, Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ, ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô, ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓË, 3 ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ + PlayStation, Ì·ÁÂÈÚ›·, Ï˘ÓÙ‹ÚÈ·, Ê·Ú̷ΛÔ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘! TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ: ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ adventure ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (ÔÚÂÈ‚·Û›· Î·È ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÔÏÈıˆÌ¤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È ÛÙ· ÔÚÌËÙÈο ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ηٷÚÚ¿ÎÙË Ù˘ AÁ›·˜ ÕÓÓ·˜), ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ (·ÁÒÓ˜ Ì¿ÛÎÂÙ, ‚fiÏÂ˚, ÈÓÁÎ ÔÓÁÎ), Ì·ı‹Ì·Ù· È·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÈÈÎfi fiÌÈÏÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ·ÁÒÓ˜ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·˜ (Ù¿‚ÏÈ Î·È ÛοÎÈ). °È· Ù· ·È‰È¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ·È‰·ÁˆÁÒÓ Ô˘ Ù· ··Û¯ÔÏ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Ì ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ· (210 3602.202, www.clubagiaanna.gr). ∞


ª√À™π∫∏

* ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

H ȤÚÂÈ· ÙÔ˘ ı·ÌÔ‡ ʈÙfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË

MAƒπ∞¡ ºE´£º√À§ TÔ˘ MAKH ª∏§∞∆√À

°È· Ó· Á›ÓÂÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓȘ Ï‹ÚˆÛ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, Î·È fiÛÔ Ï‹ÚˆÓ ÙfiÛÔ Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ı¿ÌˆÓÂ Î·È Ë ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ¤‚·Ê ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ Û·Ó ÙÔ ÌÂÏ¿ÓÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ê‡ÁÂÈ ÔÙ¤ H Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙË ÚÈÁÎÈÔԇϷ Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì ̷ÎÚÈÓ‹ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ·›Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ §ÂÔfiÏ‰Ô ÊÔÓ Z¿¯ÂÚ M·˙fi¯, Î·È ›Ûˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ê¤ıËΠ̠ÌÈ· Ì·˙Ô¯ÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÛÙË ‰›ÓË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60. ∆Ô 1964 ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ 17 ¯ÚfiÓˆÓ, fiÙ·Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ÙÔ «As Tears Go by», ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Û ÛÙ· ¿ÚÙÈ, ÂΛ fiÔ˘ ÙËÓ ÂÓÙfiÈÛÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙˆÓ Stones Î·È ˘¤ÁÚ·„ ̷˙› Ù˘. ¶ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ù˙¿ÓÎÈ ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ «°˘ÌÓfi Á‡̷» ÙÔ˘ M¿ÚÔÔ˘˙, ÚfiÏ·‚ ӷ οÓÂÈ ·È‰›, Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈΈӛÙË ÙˆÓ Rolling Stones, Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, Ó· Û˘ÏÏËÊı› ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο ÓÙ˘Ì¤ÓË Ì ÌÈ· ÚÔ‚È¿ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÛËÌË: «E›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È. ¶¤Ú·Û· Ôχ ηÈÚfi ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÌÔÚÊË...» ŸÙ·Ó ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ù˘ ÏËڈ̋˜ ‰ÂÓ Â› fi¯È. ◊Ù·Ó ÌfiÓË, ÁÈ·Ù› Ô MÈÎ ∆˙¿ÁÎÂÚ ÙËÓ Â›¯Â οÓÂÈ ‹‰Ë, ·ÏÏ¿ ¤ÙÔÈÌË Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË Ï‹ıË. ŒÁÚ·„ ÙÔ «Sister Morphine» Î·È Î·Ù¤‚ËΠÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÙ¿ÛË ÁÈ· Ó· ¯·ı› ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘: «TÚÈÁ˘ÚÓÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ù˙¿ÓÎÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ‚ڋη ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÓˆÓ˘Ì›· Ô˘ ›¯· ¯¿ÛÂÈ ·fi Ù· 17 ÌÔ˘. ◊Ù·Ó Ë ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘ ¤ÓÙÈÌË ˙ˆ‹...» ŸÙ·Ó ÍÂÛÙfiÌÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ‰È΋ Ù˘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ‹Ù·Ó ‹‰Ë 1979, ΢ÎÏÔÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ

«Broken English». TÔ Ó·Úfi Ó˘ÌÊ›‰ÈÔ Ì ÙË ÏÂÙ‹ ÛÔÚ¿ÓÔ ÊˆÓ‹ ›¯Â ¯·ı› ÁÈ· ¿ÓÙ· Î·È ÙfiÙ ηٷϿ‚·Ì fiÙÈ Ë M¿ÚÈ·Ó º¤ÈıÊÔ˘Ï Ì·˜ ›¯Â ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ Ô˘Û›·, fiˆ˜ Î·È Ë M¿ÚÏÂÓ NÙ›ÙÚȯ, ‰ÂÓ Â›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ ÔÙ¤ Ó¤·. H ʈӋ Ù˘ ‹Ù·Ó ı·Ì‹, Ë ¯ÚÔÈ¿ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Î·È Ë º¤ÈıÊÔ˘Ï Â›¯Â ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ó· Ì·˜ ÂÈ, ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ù’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘. ŒÓ· ¯·ÚÌ¿ÓÈ ·fi ·ÓÎ, ÚÔÎ, ηÌ·Ú¤, Ï·ÁÓ›·, ıÏÈÌ̤ÓË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ‚¿ÊÔ˘Ó ·fi ÙfiÙ ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘, Î·È Ù· ηϿ Î·È Ù· ηο. TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙˆÓ Stones Ô˘ ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ÙÔ «As Tears Go by» ›¯Â È· ͯ·ÛÙ›. E›¯Â ÌÂÙ·ÏÏ·¯Ù› Û ÌÈ· ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ· Ô˘ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ı· ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó ηχÙÂÚË, ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË, ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋. E‡ÎÔÏ· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙȘ ¢ı›˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ T˙fiÓÈ M›ÙÛÂÏ, ÛÙËÓ ¶¿ÙÈ ™ÌÈı, ÛÙËÓ AÚ›ı· ºÚ¿ÓÎÏÈÓ ‹ ÛÙËÓ T˙¿ÓȘ T˙fiÏÈÓ, ‰‡ÛÎÔÏ· fï˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· Ô˘ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ÙË M¿ÚÈ·Ó º¤ÈıÊÔ˘Ï. NÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ Ù˘ Î·È Ì¤Û· Û ·˘Ù‹ ÌÔÚ›˜ Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÔÓ TÔÌ °Ô˘¤ÈÙ˜, ÙËÓ M›ÏÈ XfiÏÈÓÙÂ˚, ÙÔÓ KÔ˘ÚÙ B¿ÈÏ, ÙË N›ÎÔ, ÙÔÓ M¿ÓÙÈ °Ô˘fiÙÂÚ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰›ÛÎÔ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ NÈÎ K¤È‚ Î·È ÙËÓ ¶. T˙. X¿Ú‚Â˚ Ó· Ù˘ ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. Ÿ,ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÛÙË ÊˆÓ‹ Î·È ÛÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ‚ÚÂȘ Î·È ÛÙÔÓ ‹¯Ô ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÔ˘‰·›ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ¤ÁÈÓ ÎÈfiÏ·˜ ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È Ë ¤ÎÊÚ·Û‹ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ó· Û ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘˜ Ô TÔÌ °Ô˘¤ÈÙ˜ Î·È Ô MÔÌ °Ô˘›ÏÛÔÓ. ™ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÚÈÓ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔÓ ÕÓÙ˙ÂÏÔ M·ÓٷϷ̤ÓÙÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û «B·ÚÈ¤Ì·È Ù· fiÓÂÈÚ·» Î·È ›Ûˆ˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60, ÙfiÙ Ô˘ Ù· fiÓÂÈÚ· ‰ÂÓ ÙËÓ ‹Á·Ó Ô˘ıÂÓ¿. ŸÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó fiÙ·Ó Ù· fiÓÂÈÚ· ›¯·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È Ë ˙ˆ‹ ¤Î·Ó ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ı·Ì‹ Î·È ıÏÈÌ̤ÓË. ∞Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ fï˜ ηχÙÂÚ·, ı· ‰ÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·¯Ó‹ Ï¿Ì„Ë Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ¿ÓÙ·. MËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿. ∞ * H M¿ÚÈ·Ó º¤ÈıÊÔ˘Ï ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· (14/7) ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔÓ «M‡ÏÔ» [ÚÔÒÏËÛË: ú 30 (ÎÂÓÙÚÈο ‰ÈÛÎÔˆÏ›·, M‡ÏÔ˜), Ù·Ì›Ô: ú 35], ¤Ó·ÚÍË: 21.00. ∞‡ÚÈÔ (15/7) ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ ÛÙÔÓ B‡ÚˆÓ· [ÚÔÒÏËÛË: ú 35 (Metropolis / i-ticket)], ¤Ó·ÚÍË: 21.00

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 45


∆∞π¡π∂™ * ** *** **** *****

ªËÓ ÙË ‰ÂȘ ∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

™ÎÏËÚfi «Ì·‡ÚÔ» ‰È·Ì¿ÓÙÈ

H E¶ANEK¢O™H ¶AEI PETIPE ∆Ô˘ H§π∞ ºƒ∞°∫√À§∏ ÓÈ̷͛ÙÔ˜ ηËÌÒÓ Î·È ·ÁηÏÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙÔÌË Ï‡ÛË ÚÔÙÔ‡ ÛοÛÂÈ Ë ÙÂÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹. H T˙fi·Ó ÕÏÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· «Ì·ÓԇϷ» ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, Ô K¤‚ÈÓ KfiÛÙÓÂÚ, ÈÔ ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔ˜ ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÛÙÚ·¿ÙÛ· ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜, ‰Â›¯ÓÂÈ Í·Ó¿ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ Î·È ·ÏËıÈÓfi˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Î·ÛÙ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰¤ÏÂ·Ú ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÚÂÓ ÎÔÈÓfi... E›Û˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú «Musica Cubana» (Ì·ÓÙ¤„Ù ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘), ·ÎfiÌË ÌÈ· Â·Ó¤Î‰ÔÛË MÔ˘ÓÈÔ˘¤Ï Ì ÙË «N·˙·Ú¤Ó» ÙÔ˘ 1959 Î·È ÙÔ ÓÂÔ-ÓÔ˘¿Ú «£· ÎÔÈÌËıÒ fiÙ·Ó Âı¿Óˆ» ÙÔ˘ M¿ÈÎ XfiÙ˙˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á˘Ú›ÛÙËΠÙÔ 2003, ·ÏÏ¿ Ë ÎfiÈ· ÙÔ˘ ÂÓÂÊ·Ó›ÛıË ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹... Ó‡¯Ù·!

«A™AN™EP °IA ¢O§OºONOY™» ™ÎËÓÔıÂÛ›·: §Ô˘› M·Ï ™ÂÓ¿ÚÈÔ: §Ô˘› M·Ï, PÔ˙¤ NÈÌÈ¤Ú ¶·›˙Ô˘Ó: Z·Ó MÔÚfi, MÔÚ›˜ PÔÓ¤ ****

N·È, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ·Ú¿‰ÔÍ· Ú¿ÁÌ·Ù·. MÔÚ› Ó· Û¤ÚÓˆ Ù· ÂÍ ·Ì¿Í˘ ÁÈ· ÙȘ Â·ÓÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ» Ô˘ ÎÔÓÙÂ‡Ô˘Ó Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙÂÏÂȈÙÈο ÙËÓ Ù·ÊfiϷη ÛÙ· ıÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Û˘ÁΛÓËÛË, ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÌÈ· ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Î·È Û˘ÌÔÚ‡ÔÓÙ·È Ì ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ‹ Ó· «ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì» ̤ۈ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Û ‰fiÛÂȘ οÚÁ· ÊÂÙȯÈÛÙÈΤ˜. K·È ·˘Ù‹ Ë Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 1958 ÌÔ˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› οı ηÏÔη›ÚÈ Ô˘ ÙËÓ Úfi‚·ÏÏ·Ó ÛÙÔ BÔÍ, ÂÁÒ ¤ÏÂÈ· Û ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÛȯٛÚÈ˙· ÙÔ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ timing! M¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙËÓ Â›‰·. K·È ÂÚˆÙ‡ÙËη. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ Ó· οÓÂÈ Î·Ó›˜ ÛÎËÓÔıÂÙÈÎfi ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ٤ÙÔÈÔ ÊÈÏÌ! ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ÙÔ «ÓÂÔÎ˘Ì·ÙÈÎfi» Á·ÏÏÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ ¤‚Ú·˙Â, Ô §Ô˘› M·Ï ¤‚Á·ÈÓ ÏÈÁ¿ÎÈ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ «¯ÚˆÌ¿ÙÈ˙» Ì ÙÔ Ê·Ó·ÙÈÛÌfi Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù· ‰·ÓÂÈο Î·È Ï·ÙÚÂ̤ӷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ «AÛ·ÓÛ¤Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜». M·˘Úfi·ÛÚÔ, ÛÙÔȯÂȈ̤ÓÔ ·fi ÙȘ ÛÎȤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÓÔ˘¿Ú, ÙÔ ÊÈÏÌ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› Ù· ÎÏÈÛ¤ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ¤ÌÓ¢ÛË... ·Ô‡Û·! ™ÙÔ «AÛ·ÓÛ¤Ú» Ô Ê·ÈÓÔÌÂÓÈÎfi˜ ÌÔ¯Ïfi˜ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜, Ë ÌÔÈÚ·›· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÛÎËÓÔıÂÙ› Ì ÙÔÓ ÂÚ·ÛÙ‹ Ù˘ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘, Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓ·¯È΋, ˘ÔʈÙÈṲ̂ÓË Ì¤Û· ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ¶·Ú›ÛÈ ÊÈÁÔ‡Ú·, ·Ó›Î·ÓË Ó· ¤ÚıÂÈ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ô˘ ·Á·¿, ·ÓÙÂÏÒ˜ ·‰‡Ó·ÌË Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÌÔ›Ú·˜, Ù· ÔÔ›·, Ì ¤Ó·Ó ·ÛÙÂ›Ô ÙÚfiÔ, ‰ÂÓ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ηÓÂÓfi˜. O ÂÚ·ÛÙ‹˜ ·Áȉ‡ÂÙ·È Û ¤Ó· ·Û·ÓÛ¤Ú, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ‰¤ÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙ· ηٷÚÚ›ÙÂÈ Î¿ı ¿ÏÏÔıÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘. AÎfiÌË fï˜ Î·È ·Ó ηٿÊÂÚÓ ӷ ·Ô‰Ú¿ÛÂÈ, ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·fi ¤Ó· ·ÓfiËÙÔ Ó·Úfi ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÊÔÚÙÒÓÂÈ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·‰È΋̷ٷ ÙÔ ÔÈÓÈÎfi ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ ‹Úˆ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ̤۷ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·›ÛÙÂ˘ÙˆÓ Û˘ÌÙÒÛˆÓ. £· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ ˆ˜ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛˆ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ ·fi Ì˯·Ó‹˜ £Âfi˜ Ô˘... ·ÔÎÔÈÌ‹ıËÎÂ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ÂÚÈÛÒÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. ™Â ¤Ó· ÓÙfiÌÈÓÔ ¿ÏψÛÙ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÒ46 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À¡π√À 2005

DVD

∑∞¡ ª√ƒ√, øƒ∞π∞ ∫∞π ª√πƒ∞π∞ (™À∑À°√™ ∫∞π ∂ƒøª∂¡∏ – ø™ ™À¡∏£ø™)

ÛË Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜, ÂȉÈο ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ fiÏ· Ù· ÈfiÓÈ· ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ·fi ÂÓÔ¯¤˜ Î·È Ú¿ÍÂȘ ·Ì·ÚÙ›·˜; O‡ÙÂ Î·Ó ·˘Ùfi˜ Ô ÊÙÂÚˆÙfi˜ £Âfi˜ ÙÔ˘ ŒÚˆÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÔ΋˜, Î·È ·˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÚˆÙÂ˘Ì¤Ó· Î·È ÈÛÙ¿ fiÏ· Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ. E‰Ò ÙÔ ¤·ıÏÔ Ù˘ ·Á¿˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÔÓ¿¯· Ô Â˘ÓÔ˘¯ÈÛÌfi˜ (Ê˘Ï¿ÎÈÛË) ‹ Ô ·Ï‡ÙÚˆÙÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÔ˘ ϤÂÈ ˆ˜ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Á¿˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. Afi ÌÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ̷‡ÚÔ Î·È ¿ÛÚÔ, Ë Ó‡¯Ù· ʤÚÓÂÈ Ì·˙› Ù˘ ÌÔÓ¿¯· ÛÎÈÂÚ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Ô M·Ï ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ «‹Úˆ·» ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô ˙¢Á·ÚÒÓÂÈ È‰·ÓÈο Ì ÙȘ ηٿ̷˘Ú· moody jazzy Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ M¿ÈϘ N٤ȂȘ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÚˆÓÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙڛ˜ Ù˘ ÏÔ΋˜ ηı’ Ô‰fiÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. TÔ Êˆ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜ ‰ÂÓ ı· ʤÚÂÈ Ô‡Ù ÙË Ê˘Á‹ Ô‡Ù ÙË ÛˆÙËÚ›·. AÏ¿ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔ˘‚¿ÚÈ ·fi ·›Û٢٘ Û˘ÌÙÒÛÂȘ Î·È Ù·›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ·Ú¯Èο Ù· ‚¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙÔ˜. ∆· ‚¤ÏË Ô˘ ̤¯ÚÈ Ó· Û ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ «ÚÂÙÈÚ¤», ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜, ·ÌÔÈ‚·›Ô˘ ‹ ÌË, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÚÒÙ· ÛÙÔÓ ∫¿Ùˆ ∫fiÛÌÔ ·fi ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ·ÈÌÔÚÚ·Á›·... ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Â·ÈÓ¤Ûˆ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ÌÈ·˜ Î·È Ë ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Ù˘ ·Í›· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. •Âοı·Ú· ·Á¤Ú·ÛÙÔ, ÙÔ «AÛ·ÓÛ¤Ú ÁÈ· ‰Ô-

ÏÔÊfiÓÔ˘˜» ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ Ì ÊÔÓÈ΋ ¯ÏÂ‡Ë ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ (ÌÔÓ¿¯· ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ «Ì·‡ÚÈÛ») Î·È Ó· ÎϤ‚ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ·fi ÙÔ Ï¢Îfi ·Ó› Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔıfiÓ˘ – fiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıÂÚÈÓ¿. XˆÚ›˜ Ó· ÛÔ˘ Ô˘Ï¿ÂÈ Ù¤¯ÓË, ÌÈ˙¤ÚÈ·, ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ÙȘ fiÔȘ ıˆڛ˜. EÈ‚È‚·ÛÙ›Ù ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÛÂοÚÂÙ fiÚÈÔ ·ÙfiÌˆÓ ‹ ‚¿ÚÔ˘˜. E›·ÌÂ, ·fi ÙÔ 1958, ·ÏÏ¿ Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ·! ∞

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ Zˆ‹ Ó· ’¯Ô˘Ì (Î·È ÚÈÓ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ì·˜ ·Ó·˙ËÙ¿ Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·ÓÔÌ‹ Ì ÙÔ „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ), ¿ÏϘ ¤ÓÙ Ӥ˜ ÚÂÌȤÚ˜ Û¿˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ·‡ÚÈÔ. ¶ÈÔ ·ÓÒ‰˘ÓË fiψÓ, Ë ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· Û ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋, ÙÔ «Fantastic Four» (**) ÙÔ˘ TÈÌ ™ÙfiÚÈ, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ ÎfiÌÈÎ Ù˘ Marvel, fiÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔ˘ DNA ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ì ۷ÊÒ˜ ÈÔ ·ÊÂÏ‹ Î·È ·È‰È¿ÛÙÈÎÔ ÙÚfiÔ ·’ fi,ÙÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ Û›ÎÔ˘ÂÏ ÙˆÓ «X-MEN». £¤·Ì· ˘ÂÚ-ËÚÒˆÓ ÂÓ›ÔÙ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÂÊË‚ÈÎfi Î·È Î¿ÙÈ ·Ú·Î¿Ùˆ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÓÒ‰˘ÓÔ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ó· Û ÎÔÚÔ˚‰¤„ÂÈ ÁÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‹ «ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋˜» ÛËÌ·Û›·˜ ÊÈÏÌ. AÎÔÏÔ˘ı› Ë «ÕÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡» (**) ÙÔ˘ M¿ÈÎ M¿ÈÓÙÂÚ, Ù˘ÈÎfi ·ÏÏ¿ ¢ÚÂ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡, ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡

«A Dirty Shame» ÙÔ˘ T˙ÔÓ °Ô˘fiÙÂÚ˜. ¢ÂÓ ÙÔ ¯·Ú‹Î·Ì ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ó· ‚ϤÂȘ ¿ÏÈ ÙÔÓ °Ô˘fiÙÂÚ˜ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· «‚ÚÔÌ›ÛÂÈ» fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ, ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÂÍÈÛÙÈÎfi Î·È ÛηÙÔÏÔÁÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙˆÓ ÈÔ ·ı˘ÚfiÛÙÔÌˆÓ ÚÒÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘. OÈ «Í‰ȿÓÙÚÔÔÈ» ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÛÙË B·ÏÙÈÌfiÚË Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ fiÚÂ͢, Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰˘Ó·Ùfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ‰È¿ÛÂÈÛ˘. T·ÂÈÓ‹ Î·È ·ÔÓ‹Ú¢ÙË ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿, ÎfiÚË ¤ÁÎÏÂÈÛÙ˘ Î·È «ÂÍÒÏ˘» ı˘Á·Ù¤Ú·˜ ÌÂ... ·‚˘ÛÛ·Ï¤Ô ÛÙ‹ıÔ˜, ·ı·›ÓÂÈ ÙË ˙ËÌÈ¿ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ‰ˆ‰ÂηÌÂϤ˜ team Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ «·ÔÛÙÔÏÈ΋» Âȯ›ÚËÛË ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·¯·Ï›ÓˆÙÔ˘ ÛÂÍ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ AÌÂÚÈ΋! TÔ Î·Ïfi ÁÔ‡ÛÙÔ ‰ÂÓ Î·ÙÔÈΛ ‰Ò, ·ÏÏ¿ ÙÔ Á¤ÏÈÔ Û›ÁÔ˘Ú·, ÂȉÈο ·Ó ›ÛÙ ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÊÈÏÌÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ °Ô˘fiÙÂÚ˜. H ÂΛ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÙ ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ÛηӉ·ÏÒ‰Ô˘˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘, › ˆ˜ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ ·Ï¿ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ı· Ì›ˆÓ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÙ· 10 ÏÂÙ¿! ¶·Ú·‰fi͈˜, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ˘ÂÚÙÂÚ› Û extras ·fi ÂΛÓË ÙˆÓ H¶A Î·È Î·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. (AV) «Melinda and Melinda» ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ. ¶fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ̤۷ ·fi ÙÔ «‰È·ÛÙÚ‚ψÙÈÎfi» point of view ÂÓfi˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì·˜ ÙÔÔıÂÙ› ̤۷ Û ¤Ó· ‰Ú¿Ì· ‹ ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ‚›Ô˘; AÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÕÏÂÓ ÌÈ·˜ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÙÔ ÊÈÏÌ ·Ó·Ó¤ÂÈ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ̤۷ ·fi ÙÔ Â‡ÚËÌ· Ù˘ ‰ÈÏ‹˜ ÏÔ΋˜ ÁÈ· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÙËÓ ¤ÏÂÁ·Ó MÂÏ›ÓÙ·, ÎÏ›ÓÂÈ Ì ¤Ó·Ó ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi Â›ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘ÓÙÔÌ›· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜, Ì·ı·›ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÂÚ¯ÔÌÔ‡ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ùfi ›Ù ÛÔ˘ÊÚÒÓÔÓÙ·˜ ›Ù ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜. K·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ Î·È Ì·ÁÈÎfi ÊÈÓ¿ÏÂ Ë Ù·ÈÓ›· ΤډÈÛ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·. Afi ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÛÎÔÈ¿... (ODEON) ●


14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 47


ƒ∞§π ∞π°∞π√À 2005

∞Ú¯›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ 42Ô P¿ÏÈ AÈÁ·›Ô˘

£E§ø TA KOPIT™IA ™TH £A§A™™A T˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY

‰›ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ IÛÙÈÔÏÔ˚Îfi P¿ÏÈ AÈÁ·›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Â‰Ò Î·È 42 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ŸÌÈÏÔ IÛÙÈÔÏÔ˝·˜ AÓÔȯً˜ £·Ï¿ÛÛ˘ (¶OIA£). ™Â ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ 400 Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÌÈÏ›ˆÓ, Ô˘ ÂÚÈ-

ÚÈΘ ÌÔ˘Ì›Ó˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ¿ÚÂȘ Î·È ÛÙÔ Î·ÙfiÈ, ı· ÙȘ ı·˘Ì¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÔ˘, ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ·fi ÙÔ 2003 Ô ¶OIA£ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ TIM. £· ÂÈÛÎÂÊÙ›˜ ÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi

TÔ 42Ô P¿ÏÈ AÈÁ·›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ, 15/7, Î·È ÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÛοÊÔ˜ Î·È Ë ÈÔ ·Á·ËÙ‹ ÔÌ¿‰·, ÙÔ TIM ZANTINO, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙȘ Â¿ÏÍÂȘ. K·È Ò˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·¯Ù‡ËÙË Ë ÔÌ¿‰· fiÙ·Ó ÙÔ ϋڈ̿ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi fiÌÔÚʘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÛÎÏËÚ¿ ‰ÔÓÙ¿ÎÈ· Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ Â› 11 Û˘Ó·Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· Á·Ï·Ó¿ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡, ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ IÔÓ›Ô˘, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi Û˘Ó·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ó·˘ÙÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê‡ÏÔ; T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ϋڈ̷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ô «Ì·Ì¿˜» ÙÔ˘˜, ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™ÙÚÔ‡˙·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ËÏÒÓÂÈ: «TÔ 2005 ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÛÎÏËÚ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ì Ôχ ÎÚ‡Ô Î¿ı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙÚ¤ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ÓÈÒıÔ˘Ì ٤ÏÂÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Î·È Ôχ ¤ÙÔÈÌÔÈ». 200 ÒÚ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜, Ò˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·; H ¿ÓÙ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Á˘Ó·ÈΛ· ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÙfiËÙË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ unbeatable ÔÚ›· Ù˘, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ ϋڈ̷ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ⁄‰Ú·˜ (25-27/5), ÚÒÙÔ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ηٿٷÍË ÙˆÓ ÛηÊÒÓ IMSA, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ A›ÁÈÓ·˜ (4-5/6) Î·È ¿ÏÈ ÚÒÙÔ ÛÙÔ 1st Pireas Sailing Cup (18/6). Afi ÙÔ 1994 Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÙÚÂÍÂ Ë ÔÌ¿‰· Telestet (ÙfiÙÂ)-Zantino ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ù· ¯·ÏΤÓÙÂÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¤¯Ô˘Ó ԢΠÔÏ›Á˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ· Ó· ·ÊËÁËıÔ‡Ó. H ™ÔÊ›· °ÂˆÚÁ¿ÎË, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û ̛· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ӛΘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ı˘Ì¿Ù·È: «⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÙfiÛÔ Î·Ï‹ ÎÔ‡ÚÛ· ·Ó‚‹Î·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ Î‡ÂÏÏfi Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰Â¯Ù‹Î·Ì ÙfiÛÔ ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·. TfiÙÂ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ÂȉÔÎÈ̷ۛ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ·ÎÔ‡ˆ ÙË °ÈÒÙ· Ó· ÌÔ˘ „Èı˘Ú›˙ÂÈ: “BÚ ™ÔÊ›·, ÁÈ·Ù› οÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ; M‹ˆ˜ ͤ¯·Û η̛· Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÌÏÔ‡˙· Ù˘;”» O ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ϤÂÈ: «¢È¤Ó˘Û· Ì ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì›ÏÈ· Î·È ˙‹Û·Ì ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜, ¤ÓÙ·Û˘, ÎÔ‡Ú·Û˘, ¯·Ú¿˜, χ˘, Û˘ÁΛÓËÛ˘. ◊Ù·Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Ôχ ηÏfi ϋڈ̷ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Î˘Ú›Â˜. £˘Ì¿Ì·È οÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ P¿ÏÈ AÈÁ·›Ô˘, Ì 8 ÌÔÊfiÚ Ô˘ ı· Êfi‚È˙·Ó Ôχ ÎfiÛÌÔ, Î·È ·˘Ù¤˜ ‚ÚÂÁ̤Ó˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÎfiηÏÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÎÚÂÌ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙ· Ú¤ÏÈ·. TȘ ı˘Ì¿Ì·È Ó· οÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔϘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ·ÓÈ¿ ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ·̷ٷ. TȘ ı˘Ì¿Ì·È Ó· Ú¿‚Ô˘Ó ÙË Û¯ÈṲ̂ÓË Ì·˝ÛÙÚ· Û·Ó Ó·‡Ù˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ηÈÚÔ‡, οو ·fi Ôχ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜». TÔ TIM ZANTINO ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ì ÙÔÓ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿, ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·, ÂÓÒ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ 48 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

∆√ TIM ZANTINO ª∂ ∆∞ ∫√ƒπ∆™π∞ ∆√À ¶∞πƒ¡√À¡ ª∂ƒ√™ ∫∞π º∂∆√™ ™∆√ 42 0 ƒ∞§π ∞π°∞π√À

‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ı¿Ï·ÛÛ·, ηıÒ˜ ÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ·ÂÏÏ· Î·È ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ŒÙÛÈ, ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ TIM, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚˆÁfi˜ ÙÔ˘ Z∞¡∆I¡√ ·fi ÙÔ 1994, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. TÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™ÙÚÔ‡˙· ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÎÏËÚ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÙÒÚ· Ù¤ÏÂȈÛÂ, ÌÈ·˜ Î·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·ÓÈ¿ ηÈ

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˆ˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÚ›· ·fi Ù· ÈÔ Ì·Á¢ÙÈο ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ AÈÁ·›Ô˘, ÙËÓ ÿÔ, ÙËÓ K¿Ï˘ÌÓÔ Î·È ÙË N¿ÍÔ, ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ›ÛÌ·, ı¤ÏËÛË, ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ·Ó‰ÚÈ΋ ¤ÌÂÈÚË Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ı· ‚ÁÔ˘Ó Ì ı¿ÚÚÔ˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ. ªÈ· ÊÔÚ¿, Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ·ÊÔ‡ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ∆πª Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ̤ÚË. EÛ‡ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÛ·È Ó· ‰ÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÛÌ·Ù¿-

ÙfiÔ ÙÔ˘ P¿ÏÈ AÈÁ·›Ô˘ (www.aegeanrally.gr) Î·È Ù˘ TIM (www.tim.gr) ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ˙ˆÓÙ·Ó¿, Ì ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ı¤ÛË ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¿Óˆ Û ¯¿ÚÙË ÌÂÁ¿Ï˘ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÚԂϤ„ÂȘ ÔÈÔ ·fi Ù· ÛοÊË ‚ÁÂÈ ÚÒÙÔ ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ÙÔ site Ù˘ ∆πª, ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ Î·È ·›ı·Ó· ‰ÒÚ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ʈÙÔÁڷʛ˜-ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Î·È ÂÚÈÁڷʤ˜ ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÂÓfiÛˆ ·˘Ùfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË. E˘¯fiÌ·ÛÙ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ηϋ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ù· Ì˘·Ï¿ ÛÙ·... ·ÓÈ¿. ∞


ELEMENTS OF STYLE

N¤Â˜ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ Ì·˜!

°EY™H™ T˘ ¢HMHTPA™ TPIANTAºY§§OY ¶fiÛ· Î·È fiÛ· ηÏÔη›ÚÈ· ı˘Ì¿Û·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ·Ú·¯Ùfi Û ÌÈ· ·˘Ï‹, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘ ‹ Û ÌÈ· Ï·Ù›· Ó· ÁÏ›ÊÂȘ οÔÈ· ·fi Ù· ·ÁˆÙ¿ Ù˘ ¢¤ÏÙ·; O˘Î ÔÏ›Á·, Ë ·¿ÓÙËÛË. E›Ó·È Ô˘ ¤¯ÂȘ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ fiϘ ÙȘ Á‡ÛÂȘ, ÁÚ·Ó›Ù˜, ˘Ú·‡ÏÔ˘˜, Í˘Ï¿ÎÈ· Î·È Î˘ÂÏÏ¿ÎÈ· Î·È Î·ÌÈ¿ ‰ÂÓ Û ·ÔÁÔ‹Ù¢Û EÍ¿ÏÏÔ˘, ÚÔÙÈÌ¿˜ Ù· ·ÁˆÙ¿ Ù˘ ¢¤ÏÙ· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·Ï-

Ï¿ ÂÈϤÔÓ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·˘Ù¿ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ «∞ÚÌÔÓ›·», Ù· ÔÔ›· ÛÔ˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ‹ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜ ·ÊÔ‡ ÙËÚÔ‡Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘fiÛ¯ÂÛË ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÛÔ˘ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ extra ıÂÚÌ›‰Â˜, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÙÔ ÊϤÁÔÓ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÛÈÏÔ˘¤Ù·˜ ÛÔ˘ Û ··Û¯ÔÏ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤. H ÛÂÈÚ¿ «AÚÌÔÓ›·» ¤¯ÂÈ Ú›ÍÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂȉÈο Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˘ ‰ÚÔÛÈÛÙÈ΋˜ Á‡Û˘ Ì ÙË ¯·ÌËÏ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ıÂÚÌ›‰ˆÓ. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÛٿϘ ÙÔ˘ ȉÚÒÙ· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙÚÂÏfi ¯ÔÚfi ÛÙÔ Ì¤Ùˆfi ÛÔ˘, ÂÛ‡ ı· ·ÓÔ›ÍÂȘ ÙÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· ÂÓfi˜ «∞ÚÌÔÓ›· ºÏÔÚ¿ϻ ÁÈ· Ó· Á¢Ù›˜ ÙÔ Í˘Ï¿ÎÈ ·ÁˆÙfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Á‡ÛË ‚·Ó›ÏÈ· Î·È ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù· Ì ÌfiÓÔ 128

ıÂÚÌ›‰Â˜ (̤¯ÚÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·˜ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ Ó· ÍÂχÓÂȘ ÙÔ ÌÔ‡ÙÚÔ ÛÔ˘ ·fi ÙȘ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ Ô˘ Á¤ÌÈÛÂ, ¤ÙÛÈ ÌÔÓÔÎÔ·ÓÈ¿ Ô˘ ÙÔ ¤Ê·Á˜, ÙȘ ¤¯ÂȘ ¯¿ÛÂÈ). AÓ ı˜ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ Ï›ÁË ·ÎfiÌË Á‡ÛË Ì ÌfiÓÔ 2 ıÂÚÌ›‰Â˜ ·Ú·¿Óˆ, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ¿ÏÏÔ Í˘Ï¿ÎÈ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ «AÚÌÔÓ›·», ÙÔ K·Ú·ÌÂϤ, Ô˘ Â›Ó·È Â›Û˘ ·ÁˆÙfi ‚·Ó›ÏÈ· Ì ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ·ÏÏ¿ ¤‚·Ï ÛÙÔ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙfi ÙÔ˘ Ì›ÁÌ· Î·È ÛÈÚfiÈ ÊÚ¿Ô˘Ï·˜. O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘, ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂Ó˘ Î·È ÍÂοı·Ú˘ Á‡Û˘ Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ fitness Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ΢ÂÏÏ¿ÎÈ· «AÚÌÔÓ›· ™ÔÎÔÏ¿Ù·» Î·È «AÚÌÔÓ›· B·Ó›ÏÈ·». TÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È ·ÁˆÙfi Î·Î¿Ô Ì ÛÈÚfiÈ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Î·È ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÌfiÓÔ 150 ıÂÚÌ›‰Â˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁˆÙfi ‚·Ó›ÏÈ· Ì ÛÈÚfiÈ ÎÂÚ¿ÛÈ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ηÈ, ÁÈ· Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘, ÌfiÓÔ Ì 140 ıÂÚÌ›‰Â˜. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ϥ˜ Î·È ·Ê·ÈÚÂÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÈÙ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, Û οÓÔ˘Ó Ó· Ù· ‰È·Ï¤ÁÂȘ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ‰ÂÓ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù‡„ÂȘ, Ô‡Ù ı˜ Ó· ·˘ÙÔÌ·ÛÙÈÁˆı›˜ ÂÂȉ‹ ¤Ê·Á˜ ¤Ó· ·ÁˆÙ¿ÎÈ ÎÈ ÂÛ‡ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜. ∏ ¢¤ÏÙ· οÓÂÈ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô «ÈÛÔÚÚÔ›·-·ÏfiÙËÙ·-·ÚÌÔÓ›·» Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiËÙ· Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ó· Ûη˜ ÁÈ· Ù›ÔÙ·, ÌfiÓÔ Ó· ‰ÚÔÛ›˙ÂÛ·È! ∞

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 49


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

ŒÓ· old school trick Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·

THE HISTORY OF SHOVE - IT E›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÂÚ›ÂÚÁÔ Î·È ·ÛÙÂ›Ô Ì·˙› fiÙ·Ó Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ÙÒÚ·, ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, Ù· tricks ÛÙÔ skateboarding ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ì·ı·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿ º˘ÛÈο fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¿Ú· Ôχ ηϿ fiÙÈ ÙÔ ollie Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· basic tricks Ô˘ Ì·ı·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ skater Î·È Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿ ÎfiÏ·. AÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ shove-it Â›Ó·È ·ÏÈfiÙÂÚÔ; AÓ ¿Ì ÙÒÚ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ, ÛÙÔ 1976, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ freestyle skateboarding, ÙÔ shove-it ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·’ fi,ÙÈ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ·. OÈ skaters ÂΛÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ›¯·Ó ÙÔÓ ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ Ó· οÓÔ˘Ó shove-it: Œ‚·˙·Ó ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi fi‰È ÛÙÔ nose Î·È Î¿Ó·Ó shove-it ÙÔ skate Û 180Æ Ì ÙÔ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ fi‰È. B¤‚·È·, ¯ˆÚ›˜ pop, ‰ÈfiÙÈ ·ÏÒ˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. AÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜

√ µ∞°°∂§∏™ ª∞ƒ∫√°π∞¡¡∞∫∏™ ™∂ ∂¡∞ FRONSIDE POP SHOVE-IT

ÙÔ˘ ’70, skaters fiˆ˜ Ô Stacey Peralta Î·È Ô Tony Jetton ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· shove-it Û pool. ¶Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙ· 80s, Ô Tony Hawk ηٿÊÂÚ ӷ οÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· shove-it Û air (‰ËÏ·‰‹, ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ÎfiÏÔ

ÛÙÔÓ ·¤Ú·). TÔ style (foot on the nose) shove-it ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› Û·Ó old school trick, ‰ÈfiÙÈ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÂÎÙÂÏ›˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÂΛӘ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Î·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ Ì¿ıÂȘ. TÔ shove-it ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÎfiÏÔ ÛÙÔ street ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ freestyle trick. TÒÚ· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÂÎÙÂÏ›˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ pop Ì ÙÔ ›Ûˆ fi‰È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ skate Ó· Â›Ó·È Û 180Æ Î·È Ì ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi fi‰È Ó· ÙÔ È¿ÓÂȘ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Ó· ÙÔ Û˘Ó¯›˙ÂȘ. Afi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ shove-it ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ fronside shove-it, ÙÔ big-spin Î·È ÙÔ 360 pop shove-it. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο tricks, Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘. º˘ÛÈο, ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Û ledge tricks, ÛÙÔ backside tailslide shove-it out ‹ ÛÙÔ pop shove-it 50-50 Î.¿. E›Ó·È ¤Ó· trick Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¿Ú· Ôχ pop Î·È ·ÚÎÂÙfi style. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ Ô˘ fiÏ· Ù· tricks ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·; E›Ó·È fiÌÔÚÊÔ Ó· ÙËÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ. TfiÛÔ ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο

shove-it Û ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·! EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ shove-it ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ‚È‚Ï›· ‹ ÂÚÈÔ‰Èο. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÙÔ Ì¿ıÂȘ Â›Ó·È ·) Ó· Â›Û·È ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfi˜ ÛÙ· video Î·È ‚) Ó· ÂȘ ÛÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi ÛÔ˘, ·Ó ÙÔ Í¤ÚÂÈ, Ó· Û’ ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ. K·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·. ∞

E™øTEPIKA NEA ● O °ÈÒÙ˘ KÔ‡ÚÙÛÔÁÏÔ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¿ÊËÛ ÙËÓ Billabong Clothing Î·È ϤÔÓ ı· ÓÙ‡ÓÂÙ·È Ì Element Clothing. ● N¤Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. H ÂÙ·ÈÚ›· Ì trucks Crail ·fi ÙË BÚ·˙ÈÏ›· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù˘ ÚÂÌȤڷ ÛÙ· skateshops. M·˙› Î·È Ù· ηӷ‰¤˙Èη Û·Ó›‰È· Premium Î·È Avera. ● H Lordz Î·È Square Wheels Â›Ó·È Í·Ó¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ·¤ÎÙËÛ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔ˘˜ riders: ÙÔÓ °È¿ÓÓË °fiÚ‰ÈÔ, ÙÔÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi £ˆÌ¿ KÔÏÔ‡ÛË, Â, Î·È ÙÔÓ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·. Keep building!

voice

√ÚÁ¿ÓˆÛË - ÂÈ̤ÏÂÈ·

∆ËÏ. 210 2715032, e-mail: healthvoice@kprovoli.gr

√ª√ƒºπ∞

º‡ÎÈ·: ™‡ÌÌ·¯Ô˜ ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ TÔ˘ ¢HMHTPH KAPANIKA (dimitris@kprovoli.gr) TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË. H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ó‚·›ÓÂÈ. H ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. TÔ Ì·ÁÈfi ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ·, Ù· ¤‰ÈÏ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È Ë „¿ı· ˘fi Ì¿Ï˘. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È fï˜ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙԇ̠̠ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·;

H ›‰È· Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ì·˜ ¯·Ú›˙ÂÈ ÙË Ï‡ÛË. KÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ù· ʇÎÈ·! T· ʇÎÈ· Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓfi fiÏÔ ÛÙË Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¿¯Ô˘˜. ¶·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÔÚÊ‹ Ô‡‰Ú·˜ Ì ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Î·È ı·̷ÙÈ΋. E›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ¯Ú‹50 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

ÛÈÌ· Û fiÛÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÎÔ‡Ú· ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜. H ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Â·Ó·ÏËÊı› ̤¯ÚÈ Î·È 3 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. O ÙÚfiÔ˜ ·Ú·Û΢‹˜ Î·È ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ·Ïfi˜: ™Â ¤Ó· ÌÔÏ ·Ó·Î·Ù‡ԢÌ Ì ÓÂÚfi ʇÎÈ· Û ÛÎfiÓË ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÔ Ì›ÁÌ· Á›ÓÂÈ ÔÏÙfi˜ (Û ÔÛfiÙËÙ· ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ηχ„Ô˘ÌÂ). ∞ÊÔ‡ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì Ì ÌÈ· ÌÂ˙Ô‡Ú· ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ

ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ηχ„Ô˘Ì Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· ÙˆÓ Ê˘ÎÈÒÓ, ·ÏÒÓÔ˘Ì ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÙÔÓ ÔÏÙfi Î·È Ù˘Ï›ÁÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∞Ê‹ÓÔ˘Ì ٷ ʇÎÈ· Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· 15-20 ÏÂÙ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÍÂϤÓÔ˘Ì Ì ηı·Úfi ÓÂÚfi Î·È Í·Ó·ÌÂÙÚ¿Ì Ì ÙË ÌÂ˙Ô‡Ú·. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‹ ·ÎÚÈ‚‹. MÈÎÚ¿ Ì˘ÛÙÈο Ê˘Ï·Á̤ӷ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔÈ Î·È ˘ÁȤÛÙÂÚÔÈ. ● ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Ù· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡ÌÂ! º‡ÎÈ·: K·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ·˜ M›ˆÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¿¯Ô˘˜ §ÈÔ‰È·Ï˘ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË


ÁÚ·‚¿Ù·. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. M Îԛٷ͘ ʇÁÔÓÙ·˜. 6972 231331

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞ NOMIKH 8/07, 6.00, ηıfiÌÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÁοÎÈ Î·È ÌÈÏÔ‡Û· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi, ÂÛ‡ ÂÚ·ÙÔ‡Û˜ ¿Óˆ οو ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Â›Û˘. M ÎÔÈÙÔ‡Û˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÎÔ›Ù·Á·, Â; IHP 382, 6976 058035 BYPøNA™ ™Â ›‰· ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì ٷ bebe fiÔ˘ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙË ºÔÚÌ›ˆÓÔ˜. M ̿Á„ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘! 6979 059522. £· ÂÚÈ̤ӈ

SABBATH KÔ‡ÎÏ·, Ù˙ÈÓ Ì›ÓÈ, cowboy boots, ÛÔ˘ ‹Ú· Gauloise, Ë Ê›ÏË ÛÔ˘ ÎÔÓÙԇϷ Í·ÓıÈ¿, ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ˙Â, ‹Û·ÛÙ·Ó Ì ÙÚÂȘ, Ù· ·ÁfiÚÈ· Û·˜; E›·Ù ӷ Û·˜ ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ, ÛÙ›ÏÙÂ... TATTOO 5/07, ÛÔ˘ ¤Î·Ó· ÓfiËÌ· ÁÈ· ÙÔ tattoo. ◊Úı ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÛÔ˘ (BÈÎÙÒÚÈ·), ÁÂÏÔ‡Û·ÌÂ Î·È ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·! ™Â „¿¯Óˆ! 6938 13613 (;) BIB§IO¶ø§EIO ¶ATAKH ¶¿ÓÔ, Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙȘ 9/07, ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· Ù· ˘¤ÚÔ¯· Ù·ÙÔ‡ ÛÔ˘. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 6944 524277 TPAM 4/07, ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ˜ Ó· ÛÔ˘ ¯Ù˘‹Ûˆ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ◊ÛÔ˘Ó Ì ÙË Ì¿Ó· ÛÔ˘. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. N›ÎÔ˜, 6946 324920 COLONIAL BOOTYLICIOUS 7/07, ÊÔÚÔ‡Û˜ Dsquared Jammin, ÊÔÚÔ‡Û· ΛÙÚÈÓ˜ Áfi‚˜... ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È... 16/07 Í·Ó¿ ÂΛ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò... 6978 452504 XA§AN¢PI ™Â ‚Ϥˆ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô 421. E›Û·È ÙfiÛÔ fi-

OTESHOP K∞§§π£E∞™ AÁÔÚ¿Û·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. §Â˜ Ó· ’¯Ô˘Ì ÎÈ ¿ÏÏ· ÎÔÈÓ¿; P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 135A Î·È ¢·‚¿ÎË! £EATPO BPAXøN «¢ÔÓ ZÔ˘¿Ó», stubbly face, ÊfiÚ·Á˜ Ù˙ÈÓ, ÌÏ ÌÏÔ‡˙· Î·È ÙÛ¿ÓÙ· ÂÚ·Ṳ̂ÓË. ™Ô˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û· Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜. ŒÊ˘Á˜ – fi¯È ÌfiÓÔ˜ – ·Ó ˆ fiÙÈ Ì’ ¿ÚÂÛ˜; 6979 706413 ¶ATH™IøN (Romeo Voice) ∞ÁfiÚ·Û˜ ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÔ˘Ê¿Ó, ÂÁÒ ¤Ó· ۷οÎÈ Î·Ê¤, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò... 6947 868069 A5 5/07 (ÓÔÌ›˙ˆ) ÛÙÔ A5, ÎÔÈÙÔ‡Û˜ ÙËÓ ÌÏÔ‡˙· ÌÔ˘. Paok_14@hotmail.com METROPOLIS ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, Ú¿ÛÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ, ¤„·¯Ó· K·Ú˘ˆÙ¿ÎË Î·È Ì ‚Ô‹ıËÛ˜. A¿ÓÙËÛÂ Â‰Ò £H™EIO - KA§§I£EA H™A¶. M ·ÔÁ›ˆÛ˜ Ì ÙÔ «Î¿Úʈ̿» ÛÔ˘! E›Û·È ı¿! ™Ù›Ï ÌÔ˘. 6944 968572, B·Û›Ï˘

«BALUX» 2/07, „ËÏ‹, Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Ì›ÓÈ, Ì 2 ʛϘ. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi Ì·Ú. Alexis_91007@yahoo.gr, Ô ·¤Ó·ÓÙÈ ATTIKO £EATPO 6/07, ¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÂÛ‡ Ì ʛÏË ÛÔ˘, ηÛÙ·Ó‹ - Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·. EÁÒ ÌÏ ÙÛ¿ÓÙ· Î·È ‚ÂÚÌÔ‡‰·. 6944 913504. EÚˆÙ‡ÙËη «PRESIDENT HOTEL» 7/07, ‹Úı· ÛÙË ÚÂÛ„ÈfiÓ Ó· ÚˆÙ‹Ûˆ fiÙÂ Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÈÓfi. E›‰· Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Î·È Ì¤Ú‰Â„· Ù· ÏfiÁÈ· ÌÔ˘. £· ’ıÂÏ· Ó· Ù· Ô‡ÌÂ. N_263@hotmail.com ∫∞∑∞ª¶§∞¡∫∞ ™˘ÓÙ·Íȉ‡·ÌÂ. MÈÏ‹Û·ÌÂ. ÿ‰È· cabrio (parking EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ÌÔ˘ Ï‹ÚˆÛ˜ ‰Èfi‰È· ÛÙËÓ AÙÙÈ΋! ŒÎ·Ó· ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ! O (Ú·ÁÌ·ÙÈο) Í·Óıfi˜! 6995 842552 A°KI™TPI 3/07, Ï˘¿Ì·È Ô˘ ¤Ê˘Á˜ Ì ÙÔ Î·Ù·Ì·Ú¿Ó ÙˆÓ 19.00 ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ... Ë Ô˘Ï‹ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈ΋. 6948 570479 ™TA£MO™ AM¶E§OKH¶øN K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ 3/07, fiˆ˜ ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÛÙËÓ KËÊÈÛ›·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÚÈ̤ӈ Ì‹ˆ˜ Û’ ·ÓÙ·ÌÒÛˆ Ù˘¯·›· Í·Ó¿... 6932 337372

«A£HNAIA» X¿˙Â˘Â˜ ÙËÓ ·Ê›Û· «H ¶fiÏË ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ». H ·Á¿Ë Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ı·‡Ì·. ¶ÈÛÙ‡ÂȘ; ™¿‚‚·ÙÔ ¿ÏÈ ÂΛ;

«ASPRO» TÂÙ¿ÚÙË 6/07. M¿Á‰·, ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ ı· ÛÔ˘ ¤‰ÈÓ· ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‚È·˙fiÛÔ˘Ó. ŸÙ·Ó ¤Ê˘Á˜, ‚Á‹Î· Î·È Û ¤„·¯Ó· ̤¯ÚÈ ÙËÓ È¿ÙÛ·. ¶¿Ì ӷ ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ; 6977 258636

MONA™THPAKI 4/07, ÌÂÙÚfi, ÂÁÒ ·Ó¤‚·ÈÓ· ÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜, Ì·˘ÚÔÌ¿ÏÏ·, ÂÛ‡ η٤‚·ÈÓ˜ Ì ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÛÔ˘, ηÛÙ·Ó‹ Ì·ÎÚ˘Ì¿ÏÏ·! ™Â „¿¯Óˆ, 6934 592740

«¶O™EI¢øNIO» TÂÙ¿ÚÙË 6/07, ·Ú·Ï›·. E›·Ì ¤Ó· ÁÂÈ·. AÚÁfiÙÂÚ· ‹ÚıÂ Î·È ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘. EÛ‡ Í·Óıfi˜, Ì·‡ÚÔ Ì·ÁÈfi. £· Û ͷӷ‰Ò; 6972 197213

NEA IøNIA ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ Ideka, ›¯Â˜ Ôχ ÁÏ˘Îfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ˘¤ÚÔ¯Ë ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ì·Ù¿Ú˜! M ‚Ô‹ıËÛ˜ Ó· „ˆ-

«BIG APPLE» ¢Â˘Ù¤Ú·, 17.30, ηıfiÛÔ˘Ó ¤Íˆ. E›¯Â˜ Ï›ÁÔ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿. M‹Î· ̤۷ Ì ÁÎÚÈ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ, ÚÔ˙

METPO 1 ¯ÚfiÓÔ Û ‚Ϥˆ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ N. KfiÛÌÔ˘, Ú›¯ÓÂȘ ÎÚ˘Ê¤˜ Ì·ÙȤ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿˜. MËÓ ÙÚˆ˜ Ù· Ó‡¯È· ÛÔ˘, Â›Ó·È ÁÚÔ˘ÛÔ˘˙È¿. ºˆÙÂÈÓ‹, froussou18@yahoo.gr MH§O™ 2/07, Û·˜ ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ó ÁÈ· ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ, ÂÁÒ ¿ÓÙˆ˜ ı· Ê˘Ï¿ÎÈ˙· ÙÔ ÌÈÎÚfi ͈ÙÈÎfi ›Ûˆ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. •ˆÙ›ÎÈ, Û ÔÈÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì·Ó ›۷È; 6937 372397 ™∞¡∆ƒ∞ ª¶√À§√∫ KÔ¤Ï· Ô˘ Ù˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ, ˜ Ù˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› Ì·˜, ÁÓˆÚÈÛًηÌ Û ηڿ‚È ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. kalosfilos1000 @yahoo.com AKA¢HMIA - °A§AT™I 3/07, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 608. ºÔÚÔ‡Û˜ ¤Ó· ÏÂÙfi ÌÏ ÊfiÚÂÌ· Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È. °ÈÒÚÁÔ˜, 6946 008664

* KËÊÈÛÈ¿. ™Â ϤÓ Mȯ¿ÏË Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙËÓ Diesel! •·Óıfi˜ Ì ˘¤ÚÔ¯· Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ·, ÛΤÙÔ˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜! Œ¯ÂȘ ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ÛÙ˘Ï¿ÎÈ! Œ¯ÂȘ ‚˘ÛÛÈÓ› ·Ì¿ÍÈ! NÙÚ¤ÔÌ·È Ó· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ Û ı¤Ïˆ ÙÚÂÏ¿! MÈ· ·fi ÙȘ ı·˘Ì¿ÛÙÚȤ˜ ÛÔ˘ * O‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, Ù˘¯›Ô, ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì·˙› ÛÔ˘ ·fi ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜. AÁ·ËÙ¤ ÌÔ˘ ∫Ó›ÙË ·fi HÏÈÔ‡ÔÏË, ¤‰ˆÛ˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ Û‹ÌÂÚ·. K·Ïfi Ù˘¯›Ô * ™·ÁÈ¿ÎÔ˜ AÈÁ¿Ïˆ: ∂›Û·È ÛÙÔ ·ÓÙÚÈÎfi, 1,55 Ì., ηÙÛ·Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, ı¿. M ··ÚÓ‹ıËΘ. °È·Ù› ÌÂ Ù˘Ú·ÓÓ¿˜; O Ù‡Ô˜ Ì ٷ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· * ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙËÓ Pizza Hut ÙÔ˘ XÔÏ·ÚÁÔ‡, Û ϤÓ ¢ËÌ‹ÙÚË, ÌÔ˘ ¤ÊÂÚ˜ ›ÙÛ· ÛÙËÓ AÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÁˆÓ›· Ì ȦÓ˘, ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ͷӷʤÚÂȘ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ. T˙¤ÓË * XÔ˘ÏÔ˘‚Ô‡, ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÒÚ· Î·È Û ‚Ϥˆ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘. ™Â fiÓÂÈÚ· Ì ΛÙÚÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ

™YNAY§IA MANSON °È· º·Ó‹. MÏÔ‡˙· Ill Nino. ™Ù›Ï ‰Ò, 6945 716832

* AÛ·Û›·, ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ·, ηڿ‚È ·fi ¶¿ÚÔ, ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ· ˘ÓfiÛ·ÎÔ. ™Â ͷӷ›‰· «M·ÚÌ·-°È¿ÓÓË». ¶Ô‡ ›۷È;

¶PO™ ¶. ºA§HPO PÒÙËÛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÔ˘. TÔ ‚ڋΘ! M‹ˆ˜ ÂÛ‡ ¤¯ÂȘ Ù· ÈÔ ÙÛ·¯›ÓÈη Ì·Ù¿ÎÈ·; AÓ Ó·È, 6976 746891

* 1/07, ¢/ÓÛË YÁÈÂÈÔÓ. ¶ÂÚÈı¿Ï„ˆ˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ M·Î‰ÔÓ›·˜: ªÔ˘ ˙‹ÙËÛ˜ ·Ó·Ù‹Ú· Ì ÓÔ‹Ì·Ù·, ÌÈÏÔ‡Û· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ·Á¯ˆÌ¤ÓË Î·È Û ·Ô‹Ú·. Sorry. ¢ÂÎÙ‹;

* ◊Ù·Ó Úˆ›, ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ AÁ. B·Û›ÏË Î·È ÛÔ˘ ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Ì ÎÔÏ¿˙ÂȘ! ¶ÂÚÈ̤ӈ Ó· Û’ ÙÔ Î¿Óˆ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ÎÈ ÂÁÒ * B·Ú‚¿Ú·, Ì ͤ¯·Û˜; ¢ÒÛ ÙÔ ÙËϤʈÓfi ÌÔ˘ ÛÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ ÙË M·Ú›·! •¤Úˆ fiÙÈ ‰È·‚¿˙ÂȘ... °ÈÒÚÁÔ˜, 6944 477319 * XÚÈÛÙ›Ó·, ‰ÂÓ Ì ÂÈÚ¿˙ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ӈ... ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ·, ¤¯ÂÈ Û‚ËÛÙ›... Sweet dreams! * ¢ÔΛ̷Û ӷ ÌÈÏ‹ÛÂȘ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿, fi¯È ÌfiÓÔ ÎÚ¤˜!.. * B¿Ûˆ, Û ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi! MÔ˘ Ï›ÂÈ ÙÔ ¿ÚˆÌ¿ ÛÔ˘, ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÛÔ˘, ÙÔ ‚·ı‡ ÛÔ˘ ‚ϤÌÌ·! ™Â ÔıÒ. O. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ «M‡ıÔ», K˘Úȷ΋ ÛÙȘ 5.00. º¤ÚÂ Î·È ÙËÓ Í·ÓıԇϷ Ê›ÏË ÛÔ˘ * E›Ì·È Ô M¿ÚÈÔ˜ Ì ÙÔ ÚÈÁ¤ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·! OÈ ‰˘Ô ÁÎfiÌÂÓ˜ ‹Ù·Ó ʛϘ! ¶Ô‡ ı· Û ‚Úˆ; * ◊ÌÔ˘Ó Î¿ÔÙ ÚÔ‚·Ù¿ÎÈ. TÔ ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ, ‹ÛÔ˘Ó ÂÛ‡ Ô Ï‡ÎÔ˜ ÌÔ˘; ¶Ô‡ ÁÓˆÚÈÛًηÌÂ; * ¢¤ÛÔÈÓ·, Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ™ÎÔÚÈÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÏËÁÒÓÂÈ. NfiÌÈ˙˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ı· ÁϛوÓ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚ› ÛÔ˘; B. * MÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô show ηٿÊÂÚ· Ó· Û οӈ Ó· Ì ÌÈÛ‹ÛÂȘ... ÕÎÔ˘ fï˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÚÂÊÚ¤Ó ÙÔ‡ «¡· Ì ÚÔÛ¤¯ÂȘ»... Bobbie * Come back, Koala... 6937 071819 * TÛÔ˘Ó¿ÌË-KÔÚ›ÏË: ∫ÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿ ÌÔ˘, οÓÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ; M’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜! TÔ ÔÓÙÈοÎÈ ÛÔ˘

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 19% º¶∞

* £ËÛ›Ô, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, Ó· ÌÂȘ, Ó· ÌËÓ ÌÂȘ. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ÂȘ ÛÙ· ı·‡Ì·Ù·; AÊÔ‡ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Ï¿ÌÔ˘Ó! M˜ * Synch Festival, 2/07, ˙‹ÙËÛ˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ·

* ◊ÛÔ˘Ó ÁÏ˘ÎÈ¿ Î·È ·Ó¤ÌÂÏË Ì· ‚È·ÛÙÈ΋. ™Â „¿¯Óˆ Î·È Û’ ·Ó·˙ËÙÒ Û οı ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi. E¿Ó Ì „¿¯ÓÂȘ ÎÈ ÂÛ‡, ÛٛϠÌÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· Â‰Ò * °ÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙÔ AÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï. ™Â ϤÓ °ÂˆÚÁ›·, T˙ˆÚÙ˙›Ó·, T˙›Ó·, Z›Ó·. E›Ì·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜, ÊÈÏËı‹Î·ÌÂ! ÿÛˆ˜ Û ÙÚfiÌ·Í·, sorry! ¶ÂÚÈ̤ӈ! ºÈÏÈ¿! * EÌ›˜ ›̷ÛÙ ‰˘Ô Î·È Â›Ì·ÛÙ ʛÏÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÂÛ‡. Œ¯ÂȘ fiÓÔÌ· ı¿˜ Î·È ·›˙ÂȘ ¿„ÔÁË ÌÔ˘ÛÈ΋. A+™

●™Â ›‰·

* AÚÎÔ˘‰¿ÎÈ ÌÔ˘, Û ϷÙÚ‡ˆ Ôχ. £· ÂÚÈ̤ӈ fiÛÔ ı˜. ™Â ·Á·Ò. TÔ Á·˚‰Ô˘Ú¿ÎÈ ÛÔ˘ * AÁÁÂÏÈ΋ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·fi BÔÙ·ÓÈÎfi, Û ·Ó·˙ËÙÒ ¯ÚfiÓÈ·. AÓ ‰È·‚¿˙ÂȘ ¿Ú ÙËϤʈÓÔ. 6938 643323 * H., ‰ÂÓ Â›Ì·È Ô/Ë M., ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÌÔ˘ Ì ÙȘ «ÛÙÚ·‚¤˜» Î·È ÙȘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂȘ, Û˘ÓÂÏfiÓÙÈ ÂÈ›Ó, Ô˘‰fiψ˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ۤӷ * ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ... °È· Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÎȤ˜, ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂȘ. MÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ E... ·ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡. 6945 159757 * Acid Mother Temple, ÂÚ›ÌÂÓ· ˆ˜ ı· ‹ÛÔ˘Ó ÂΛ. AÎfiÌ· Ó· Ï˘ÙÚˆıÒ. EÛ‡ ¿Ú·ÁÂ; ¢‹ÌËÙÚ·

™∞µµ∞∆√ 30/4 ™ÙË ªËÙÚfiÔÏË ∞ıËÓÒÓ. ºÔÚÔ‡Û˜ ¤Ó· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ 70s Ì·‡ÚÔ Î·ÊÙ¿ÓÈ Î·È ÌÈ· Û·ÏÈ¿Ú· fiÏË ÎÂÓÙË̤ÓË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √È Ê›Ï˜ ÛÔ˘ Û ÊÒÓ·˙·Ó ª¤Ì·. ∆Ô Î·¤ÏÔ ÛÔ˘ Ì ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ (οˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi). ∞¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «™Â ›‰·».

210 3617.360 -369

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜:

‹ ÁÚ¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 4525 ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1 + 18% º¶∞ voice

FAME STORY LIVE ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ ÛÙÔÓ B‡ÚˆÓ·, ¤ÂÛ˜ ¿Óˆ ÌÔ˘ ηٿ Ï¿ıÔ˜. MÈÏÔ‡Û˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi. T¤ÏÂÈ· ʈӋ! ¶Ò˜ ı· ÙËÓ Í·Ó·ÎÔ‡Ûˆ;

ÌÔÚÊË... ∞Ó Â›Û·È Î·È ÌfiÓË, ÂÚÈ̤ӈ Ó· Ù· Ô‡ÌÂ... 6945 709518

Ó›Ûˆ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ... Î·È ¿ÓÙÂ͘. E›Û·È ÎÚÈ·Ú¿ÎÈ, Û ϤÓ EÈÚ‹ÓË, ÂÁÒ Ì ̷ÎÚ‡ Ì·ÏÏ›, ‰Â̤ÓÔ, „ÈÏÔÈ¿Û·Ì ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ Î·È ÁÈ· ÙËÓ KÚ‹ÙË... ™Ù›Ï ÛÙÔ pulsar_p@hotmail.com

HPø¢EIO Morricone, ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜ Ì ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ηıfiÌÔ˘Ó ‰›Ï· ÛÔ˘. ™Ù›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜. electra1@otenet.gr

·fi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘, ÌÂÙ¿ ÚÔÛʤÚÔÌ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛÙÚÈÊÙfi Î·È Ï˜ «ÁÈ·Ù› fi¯È»;... MÈ· ¯·Ú¿!

ATHENS * ¢ËÌ‹ÙÚË, ÛÔ˘ ›· ÓÙÚ¤ÔÌ·È, οÓ οÙÈ * AÁ·Ë̤ÓÔ ÌÔ˘ ÌÈ˙ÂÏ¿ÎÈ, Â‰Ò Î·È 6 Ì‹Ó˜ Â›Û·È Ë ÈÔ ·ÚfiÛÌÂÓË ·Ó·ÙÚÔ‹. M·ÌÔ˘Ó¿Î˘ * EÁÒ ÔÓ¿ˆ ›Ù Û ¤¯ˆ ›Ù ‰ÂÓ Û ¤¯ˆ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·... ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È Ó· Û ¤ÓȈ۷ ÔÙ¤ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘. A H H + M * ºÙÂÚˆÙ¤ ¿ÁÁÂÏÂ, ı· ÛÔ˘ ˆ οÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. T· ÊÙÈ¿Í·Ì 16/07/96, OK; AÓ ÏÔÈfiÓ Â›Û·È ÂÛ‡, ˜ ÙÔ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ * XÚ˘ÛԇϷ, Ù¿ÂÚ Ì ʷΤ˜ Î·È laptop ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó! ¶fiÙ ı· ÌÔ˘ οÓÂȘ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô; ¢Â˘Ù¤Ú· ¿ˆ Z·¯¿Úˆ. ™Ù›ÏÂ! * T˙Ô‡ÏÈ· K. Î·È EϤÓË N., ›ÛÙ ‰˘Ô ηÎÔÌ·ıË̤ӷ, ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ӷ Ï¿ÛÌ·Ù· Î·È ¿ÚÚˆÛÙ˜. ¶ÂÚ·ÛÙÈο. Nada * º·Ó‹ ·fi MÂÏ›ÛÛÈ·, fiÛÔ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¤‚ÏÂ˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂȘ fiÙÈ 10 ̤Ú˜ Û ÛΤÊÙÔÌ·È ·‰È¿ÎÔ·. °È¿ÓÓ˘ ·fi ¶ÂÈÚ·È¿

* ¶¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ æ¤ÚÈÌÔ ·›˙·Ì ·Ú¤· ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ. EÏ›˙ˆ Ó· ÛοÛÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ʤÙÔ˜. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ›‰È· ·Ú·Ï›· ‹ ı· ¿Ì ÁÈ’ ·ÏÈ›·; * MˆÚ¿ÎÈ ÌÔ˘, ı˘Ì¿Û·È ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ Ì·˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ æ¤ÚÈÌÔ; ™’ ·Á·Ò Î·È ÂÚÈ̤ӈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÂΛ. O ÈÙ¿ÌÂÓÔ˜ Á˘ÌÓÈÛÙ‹˜ ÛÔ˘! * Ghetto ·Á·ËÙ‹ PƠ̂ӷ, ›ÛÙÂ Ô fiıÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ! ¢›Î·È· ‚Á‹Î·Ù MȘ ºˆÎ›ˆÓÔ˜! OÈ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Û·˜ ÎÈ ÂÁÒ... Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ! * X14, 22/06, KËÊÈÛÈ¿, 3.00, Ì‹ˆ˜ ı˘Ì¿Û·È ÙÈ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ë ÎÔ¤Ï· Ô˘ ̛ϷÁ ÁÈ· lineage Î·È Ò˜ ‹Ù·Ó; * °., Û’ ·Á·Ò, ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ Í¤ÚÂȘ... ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤ÙÛÈ. °‡ÚÈÛ· Î·È ı· οӈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Û¤Ó·. Z. * ¢ÂÓ ¤¯ˆ È· ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÛÔ˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ÌËӇ̷ٷ fiÙ·Ó ÓÈÒıˆ ÌfiÓË ÌÔ˘. MfiÓÔ Â‰Ò. ŒÏ· ¿ÏÈ Î·È, ·Ó ı˜ Ó· ÔÓ¤Ûˆ, Í·Ó·‰¿ÁΈۤ ÌÔ˘ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· * AÛÙÂÚ¿ÎÈ ÌÔ˘, volim te! •ˆÙÈÎÔ‡ÏÈ

¶ƒ√™√Ã∏! ™∆√ «™∂ ∂π¢∞» ª√¡√ ∆∞ ƒ∞¡∆∂µ√À ™∞™

14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 51


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞∆∞Ãøƒπ™∂∆∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™∆∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00)

XÚÂÒÛÂȘ: ú 10 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,15 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 15 ™∂ °¡øƒπ∑ø... 35¯ÚÔÓË ÌfiÓË ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·Ï›‰·, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ì ̿ÛÙÂÚ, Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, 1.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏË ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, IX, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ¤ˆ˜ 45. MÂÛÔ-

ÁÂÈ·Îfi K¤ÓÙÚÔ °¿ÌÔ˘ & °ÓˆÚÈÌÈÒÓ, IÛȉÒÚÔ˘ MÔÚ·˝ÙË 30, KÔÚˆ›, 210 6620.857 66¯ÚÔÓÔ˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, Ì ·È‰È¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÈÎfi‰·, ÂÚÈÔ˘Û›·, IX, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Á¿ÌÔ, ηϋ, ¢ÁÂÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÈ-

52 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

ÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·‰È¿ÊÔÚË. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ æ‡ÏÏ·, ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 25, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6120.611 ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡, 32, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÁÓÒÛÙ˘ ÙÚÈÒÓ ÁψÛÛÒÓ, 5.000 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÛοÊÔ˜, ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Û ÓËÛÈ¿ Î·È AÙÙÈ΋. / K¿ÙÔÈÎÔ˜ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Ì Ó·ڋ ¢‰È¿ıÂÙË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË ÎÔ¤Ï·, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. E¿Ó ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÎÏËÚÒÛÂÙ ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·, ηϤÛÙ ÙÒÚ· ÙÔ Elite, °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671, ·ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-9.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00 EÓÙ˘ˆÛȷ΋ Í·ÓıÈ¿, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, 45¯ÚÔÓË, ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¤Í˘ÓË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· ΢ڛԢ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈο, Ì ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ¶ÚfiÙ˘Ô K¤-

ÓÙÚÔ ™¯¤ÛˆÓ, EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 26, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4224.543 Aη‰ËÌ›· °¿ÌÔ˘. BÚ›Ù ·˘ıËÌÂÚfiÓ ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹. A¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜. ŒÎÙˆÛË 30% ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. M¤ÏË ·fi Aı‹Ó·, ÂÚÈʤÚÂÈ·, Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜, ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-14.00. ¶ÂÈÚ·È¿˜, §Ô‡Ë˜, 210 4176.812 KÔψӿÎÈ, ¶¿·˜, 210 3620.147 °Ï˘Ê¿‰·, Elite, 210 8985.671, 8986.095 OÌfiÓÔÈ·, §Ô‡Ë˜, 210 5235.692 M·ÚÔ‡ÛÈ, æ‡ÏÏ·, 210 6120.611 ¶ÚfiÙ˘Ô K¤ÓÙÚÔ, 210 4224.542 MÂÛÔÁÂÈ·Îfi K¤ÓÙÚÔ °¿ÌÔ˘, 210 6620.857 K·ıËÁËÙ‹˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 44¯ÚÔÓÔ˜, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, Ì ̿ÛÙÂÚ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, 40.000 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· EÏÏ¿-

‰· Î·È AÌÂÚÈ΋, IX, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÂχıÂÚË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ¤ˆ˜ 36 ÂÙÒÓ. KÔ˜ ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 210 3620.147 ¶¿ÌÏÔ˘ÙË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 27¯ÚÔÓË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÎfiÚË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ·Ó¤ÌÔÚÊË, ÏÂÙ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ì ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 6.000 ¢ÚÒ, ·Î›ÓËÙ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË, IX, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ¤ˆ˜ 37, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÛÔ‚·Úfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 EÏÏËÓÔÁ¿ÏÏÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜, 40¯ÚÔÓÔ˜, Ì Û›ÙÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÂχıÂÚÔ˜, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ÂχıÂÚË ‹ ‰È·˙¢Á̤ÓË, ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ηϋ˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, ¤ˆ˜ 35. §Ô‡Ë˜, Aı‹Ó·, AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, OÌfiÓÔÈ·, 210 5235.692, fax 210 5222.280

AÓ·Óˆ̤ÓË ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοӷ, 40Ú·, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ‰È·Ì¤ÓÔ˘Û· ÌfiÓË ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ, Ì IX, ÁÈ· Û˘Ì‚›ˆÛË, Ì ÂÍÔ¯ÈÎfi Aı‹Ó· - ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÓËÛ›, ¤ˆ˜ 70. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο. AÔÎÏÂÈÛÙÈο KAM AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 8055.934

∑∏∆∞ ª√À √,∆π £∂™

ZËÙÂ›Ù·È Á˘Ó·›Î· ÔÈÎÔÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·-‡ÚÁÔ ÛÙË MÂÛÛËÓȷ΋ M¿ÓË. EÈı˘ÌËÙ¤˜ ÁÓÒÛÂȘ H/Y Î·È ·ÁÁÏÈ΋˜. IηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·ÌÔÓ‹. ∆ËÏ./fax: 210 4637.546 H ÂÙ·ÈÚ›· OTHISIS, Internet Design & Development, ˙ËÙ¿ ÁÚ·Ê›ÛÙ· - Web Designer Ì ÁÓÒÛÂȘ Photoshop, HTML, Flash (ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ë ÁÓÒÛË Actionscripts) ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. EÚÁ·Ûȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ‰ÂÎÙ‹, fi¯È fï˜ ··Ú·›ÙËÙË. TËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210 8815.200, Î. §·ÁÔ‡ NÂÎÙ·Ú›·. AÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: jobs@othisis.com

K. ™øTHPO¶OY§O™ ¢ÈÂıÓ‹˜ YËÚÂÛ›·. ¢ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ EÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ YÔı¤ÛˆÓ. AÓ·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì Ì ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÚÔÛˆÈο, ‰ÈηÛÙÈο, ÂÈÙ‹ÚËÛË ·ÓËÏ›ÎÔ˘, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο. EÚ¢Óԇ̠۠‚¿ıÔ˜ Ì ¿ÚÈÛÙË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ì ÙÔÓ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·Ú¤¯Ô˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚË Ï‡ÛË Ì ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ˘ÏÈΤ˜ ·ԉ›ÍÂȘ. Aı‹Ó· 210 3217.000, KËÊÈÛÈ¿ 210 8018.770, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 210 4111.518. www.insider.gr. ∫·Ï¤ÛÙ ÙÒÚ· 24 ÒÚ˜

www.car.gr Ì 37.000 ‰ˆÚÂ¿Ó ÊˆÙÔ·ÁÁÂϛ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ÌÔÙfi - ÊÔÚÙËÁÒÓ

¢‡Ô ÌÈÎÚÔ› Á·ÙÔ‡Ïˉ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÌÈ· ·ÁηÏÈ¿... EÈÎÔÈÓˆÓ›·: dionysiab@hotmail.com, 210 7704.214, 6948 599924


ªπ§∞ ª√À µƒøªπ∫∞ ∆˘ MÀƒ∆ø™ K√¡∆√µ∞

AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, ı¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÌÔ˘ Û fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Î·Ú·ÎÈÙÛ·ÚÈfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙ›ıÂÌ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. KˆÛÙfiÔ˘ÏÔÈ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î¿ı ‚Ï¿¯Ô˘Ú· Ò˜ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ kir ·fi ÙË ÚÂÙÛ›Ó·, T·ÙÈ¿Ó˜ Ì ÛÙfiÌ·Ù· ÎfiÙ·˜ Î·È Ù·Á¿ÚÈ· §Ô˘› BÈÙfiÓ Ó· ·ÏˆÓ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÂÏ, ÁÎ¤È ÎÔÌ̈٤˜ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÌÈÁ¤˙ Ó· ÎÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ì¿ÚÈ ÁÈ· M‡ÎÔÓÔ. ¶fiÙ ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÈ Ûηٿ ›̷ÛÙÂ, fiÙ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·Á·¿Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜, ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ì·˜, fiÙ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ηϋ˜ ÚÂÙÛ›Ó·˜; ÿÛˆ˜ ÙfiÙ ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ӷ Á·Ì¿ÌÂ Î·È Ó· Á·ÌÈfiÌ·ÛÙ ۈÛÙ¿. – °È¿ÓÓ˘, 25

K·Ù·ÓÔÒ ·Ôχو˜ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ Û·˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ì·È ·Ôχو˜ Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ϤÙÂ Â›Ó·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·Á·¿Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜, ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ì·˜ Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ηϋ˜ ÚÂÙÛ›Ó·˜. Y°. 1: MÔÚ› ÎÈfiÏ·˜ Ó· ¤¯ÂÙ ‰›ÎÈÔ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ, οÓÂÈ ˙¤ÛÙË, Ûοˆ. Y°. 2: ™·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. KÏ›ÛÙ ÙË. §ÔÈfiÓ, M˘ÚÙÒ ÌÔ˘, οı ηÏÔη›ÚÈ „¿¯Óˆ ¤Ó· song ÁÈ· Ó· ÙÔ ÓÙ‡Ûˆ. º¤ÙÔ˜, unfortunately, ÌÔ˘ ‚Á‹Î ·fi ÙË Ì‡ÙË... ¶¤Ú·Û· ÌÈ· ÙÚÂÏ‹ ÎÚ›ÛË fiÔ˘ Ù· ›‰· fiÏ· ÌÏÂ! ∞fi ÚÔ¯ı¤˜ ›· Ó· Ù· ‰ˆ Î·È Ï›ÁÔ ÎfiÎÎÈÓ·! TÔ soundtrack ÏÔÈfiÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ¤ÊÙÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ: «Since you can make me smile / you can stop that world for a while. / Sometimes you make me cry / then you give me the winds and make me fly». A¯! ˙ˆ‹, ˙ˆ‹, Û’ ·Á·Ò ÙfiÛÔ Ôχ... Thanks Ô˘ Ì ¿ÎÔ˘Û˜ Î·È ·˜ ÌË ÙÔ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ... AÓ fï˜ ÙÔ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ, ı· ÛÔ˘ ˆ Ô‡ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚÂÏfi˜ ÁÎfiÌÂÓÔ˜ Ô˘ ·¯! ‚·¯!!! ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È A¶I™TEYTA!!! – M¿ÎÈ·, ¢‹ÌËÙÚ·

© KATERINA MANOLESSOU www.lemoneyed.com

Y¿Ú¯ÂÈ Â›‰Ô˜ ÎÚ›Û˘ fiÔ˘ Ù· ‚ϤÂȘ fiÏ· ÌÏÂ; A›ÛÙ¢ÙÔ. K·È Ò˜ ÌÔ˘ Í¤Ê˘Á Â̤ӷ; Y°. 1: M‹ˆ˜ Ê¿Á·Ù ٛÔÙ· Û·Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi Ô˘ ηٷ‚Úfi¯ıÈÛ οÔÙ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ¤‚ÏÂ ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ÌÔ‚; Y°. 2: £· ÌÔ˘ ÎÂÓÙÚ›˙·Ù ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÌfiÓÔ ·Ó ÌÔ˘ ϤÁ·Ù ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔ˘ÓȤٷÈ. ŒÏÂÔ˜ È·. M˘ÚÙÒ (‰ÂÓ Ï¤ˆ «Î˘Ú›·» ÁÈ·Ù› ͤڈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË: «ÎÂÚÈ¿ Î·È ÏÈ‚¿ÓÈ·»), Â›Ì·È ÌÈ· ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ· Û˘ÓÔÌ‹ÏÈ΋ ÛÔ˘, ÛÙ· 28, Î·È ¤¯ˆ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·. Œ¯ˆ ¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÂÓfi˜ 21¯ÚÔÓÔ˘ ηÈ, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÌÔ˘, ·˘Ù‹ Ë Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÌÚÔ˜. E̤ӷ ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔ˘ Ù· ›¯·Ó ÂÈ

ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›·... ∫·È ηϿ, ‰ÂÓ ÎÔÏÏ¿ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿, ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÙÏ. ÎÙÏ. BÁ·›ÓÔ˘Ì Ô‡ Î·È Ô‡, ·Ó Î·È Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‡ÎÔÏË (Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ, M˘ÚÙÒ ÌÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ), ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ô˘ ÙÔ ·›˙ˆ ÂÁÒ Î˘Ú›·, Â›Ó·È Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·Ú·¯Ùfi˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·... M‹ˆ˜ ¤¯ÂȘ Ó· ÚÔÙ›ÓÂȘ οÙÈ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì·; ◊ Ì‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿„ˆ ÛÙË M·ÚÁ·Ú›Ù·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ›ڷ Ì ÙÔ˘˜ skaters; M‹ˆ˜ Ó· Ìˆ ηٷ„‡ÎÙË Î·È Ó· ‚Áˆ Û 4 ¯ÚÔÓ¿ÎÈ· ¿ÏÈ; M‹ˆ˜ ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ; N· ·ÏϿ͈ Û˘Ó‹ıÂȘ; XÒÚ·; º›ÏÔ˘˜; TfiÛ· ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ÙfiÛÔ˜ Ï›ÁÔ˜ ¯ÒÚÔ˜... – ºÈÏÈο, ™.

T· ‚¿˙ÂÙ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÎÙÏ. ·ÓÙ› Ó· ÛÎÂÊÙ›Ù fiÙÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ·ÚÛÂÓÈÎfi ÔÓ ÛÙ· 21 ÙÔ˘. ™·ÊÒ˜ Î·È Â›Ó·È ·Ú·¯Ùfi˜, Û·ÊÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ÓÙ·Ú·‚¤ÚÈ· – ÔfiÙ ¿„Ù ӷ οÓÂÙ ÙËÓ Î˘Ú›· Î·È ÙÔÔıÂÙËı›ÙÂ. Afi ¿Óˆ ‹ ·fi οو ÙÔ˘. Y°.: ™˘ÓÔÌ‹ÏÈ΋ ÌÔ˘ ÛÙ· 28; °Ï˘Îfi ÌÔ˘ ·ıÒÔ ·È‰›... AÁ·ËÙ‹ M˘ÚÙÒ, Â‰Ò Î·È Î¿ÙÈ ·ÈÒÓ˜ ¤¯ˆ ‚·ÚÂı› Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏÒ ‰ËÌfiÛÈ· ÚÔÏfiÁÈ· Û Ï·Ù›˜. NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÂΛ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÂÏÈο. OÈ ¤ÚˆÙ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÙÔ ÛÂÍ Â›Û˘. K·ÏÒ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. K·Ù¿ Ù’ ¿ÏÏ· ÚÔÛÊÈÏ›˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ fiˆ˜ fiıÔ˜-¿ıÔ˜-fiÓÔ˜ Â›Ó·È ÔÚıÒ˜ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓ˜ Û ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο ÎÚ·ÙÈÎÔ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓ· ‹ Û ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰Ú·ÂÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈο cabrio Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó Ì ÔÚÌ‹ ÛÙËÓ ¿ÌʈÙË Aı‹Ó· Ì·˜. §·ÙÚ‡ˆ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙȘ Á¿Ù˜ – Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÈÚ¿. AÁ·Ò ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ Î·Ù·¯ˆÓÈ¿˙ˆ ÛÂ Û˘ÚÙ¿ÚÈ·. K·È οÔ˘ οÔ˘ ·Óı˘ÔÌÂȉÈÒ Î·È ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È. TË ı¤Ïˆ Î·È ‰ÂÓ Ì ı¤ÏÂÈ. M ı¤ÏÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÙË ı¤Ïˆ. K·È οÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ Û Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ. A˘Ù¿ Î·È Û·˜ ·Û¿˙ÔÌ·È. – ¶.

TÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ۷˜ ÙÔ˘˜ ÔÈËÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ Î·È ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÚÂı› Ó· ˘ÚÔ‚Ôϛ٠‰ËÌfiÛÈ· ÚÔÏfiÁÈ· Û Ï·Ù›˜. TÈ Û·˜ ÂÈÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚËÌ·; Y°. 1: AÓÙ› Ó· ¯ÔÚÔˉ¿Ù ·fi ÙÔ ¤Ó· Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, Û·˜ ÚÔÙ›ӈ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı›Ù ̷˙› Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙÔ Ú‹Ì· «Û˘ÌÔÚ‡ÔÌ·È». Y°. 2: A, Î·È ÌÈ· Î·È ¤¯ÂÙ ̷ӛ· Ì ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜, Ú›ÍÙ ÌÈ· ÛÙÔ ‰fiÍ· ·ÙÚ› ÙÔ˘ Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÌÔ‡, Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ Â˘¯‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. A˘Ù¿ Î·È Û·˜ ·Û¿˙ÔÌ·È. ∞ ™∆∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ «A.V.», ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». 14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 53


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano1@otenet.gr)

§∂√¡∆∞,

Ï¢ı¤ÚˆÛ˘ ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ Ó· ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘: ¶ÔÈ·ÓÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ¯¤ÚÈ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË ÙÔ Û¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡;

Î·È ¤Ó·˜ „›ı˘ÚÔ˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙÔ ·˘Ù› ÛÔ˘: «™ÙȘ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì·ı·›ÓÂȘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ıÔ˜;» HÚ¤ÌËÛÂ. ∂›Ó·È ÔÏϤ˜.

Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î¿ı ›‰Ô˘˜, ·fi ΢ÚȷοÙÈÎÔ Ê·ÁËÙfi ̤¯ÚÈ Á¿ÌÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¯·ÔÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ˙‹ÏÂ˘Â Î·È Ô Z·Î T·Ù›;

O ÂÁˆÈÛÌfi˜ ÛÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Ì· η̛· ÛËÌ·Û›·

K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) OÈ ÙÚÂϷ̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ÛÂÍ K·ÚΛÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÎÚ‡Ô ÓÙÔ˘˜. OÈ ÙÚÂϷ̤ÓÔÈ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· K·ÚΛÓÔÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó fiÙ·Ó ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Û ͤÓ˜ ÙÛ¤˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Ô˘ ı· È¿ÛÔ˘Ó ÌÔÚ› Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ. OÈ ÙÚÂϷ̤ÓÔÈ Ì ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ K·ÚΛÓÔÈ Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È al dente Ù· Û·ÁΤÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 911 ÏÂÙ¿. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂϷ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· Û¯¤ÛÂȘ K·ÚΛÓÔ˘˜, ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜. AÓ ¤ÊÙÂȘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ‚Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ ˙Ô˘Ì› ÛÔ˘ ͯÓÒÓÙ·˜ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ Ì¿ÙÈ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Ô ¿ÏÏÔ˜ ı· ʇÁÂÈ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ οÙÈ Ô˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙ· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘. ™˘ÓÂÓÓÔËı‹Î·ÌÂ;

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) M ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ (20/5-27/10), ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ËÌÈ·Ó·›ÛıËÙÔÈ Z˘ÁÔ› Ì·ı·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÛ· Î·È ·Ó οÓÔ˘Ó, ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿. E›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙȘ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ê·ÓÙ·ÛÈÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, ›Ù ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Ô‡Ù ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂȘ Ô‡Ù ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂȘ. ŸÔÈ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›·, ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰È΋˜ ÛÔ˘ ηډȿ˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: E›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Â›ÍÂȘ Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙȉڿ˜ ÛÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Î·È ÛÙË Û‡Á¯˘ÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ӥ˜ ȉ¤Â˜. K·È ηıfiÏÔ˘ ÁÎÚ›ÓÈ·.

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) •·Ó¿. M ÙÔÓ ¢›· Ó· ‰ÈÂÏ·‡ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 26/10 ÙÔ 10Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÏÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á›ÓÂȘ ‰È¿ÛËÌÔ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 12 ¯ÚfiÓÈ·. ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂȘ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÛÙÔ «Time» ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÔÙ¤ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· Û¤Ó· Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÍÔ‰fi ÛÔ˘ Â›Ó·È Ô ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ, Ô˘ Û οÓÂÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰‹, ÛÔ˘ Ú›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi Î·È Û ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Û ÌÈ· Ì·˙Ô¯ÈÛÙÈ΋ Ê¿ÛË, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘. ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ Â›Û·È ÙfiÛÔ ·Ï·˙fiÓ·˜ È·. ÿÛˆ˜ Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ¤Ì·ı˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÊ‹ÌÂÚ˜ ‰fi͘.

Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) °È· Ï›Á˜ ·ÎfiÌ· ̤Ú˜ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È ·ÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙÔ˜, ··Ú·›ÙËÙÔ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÒÓ. M ÙÔÓ KÚfiÓÔ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔÓ 5Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ, ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ Â›Ó·È Ó· Í·Ó·ÂʇÚÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘, Ó· οÓÂȘ Ú¿ÍË Ù· Û¯¤‰È· Ô˘ ¤Î·Ó˜ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ÈÚfi Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÛÔ˘ ÈÛÙÔڛ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÔ‚·Ú¿. TÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÛÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÙÚfiÙËÙ·˜ ‹ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜. A˘Ùfi ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ó¤Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ KÚÈÔ‡˜. T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) ¶·Ú¿ ÙÔ ÛÎÏËÚfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÔ˘ ÂÚ›‚ÏËÌ·, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ·ÌÂٷΛÓËÙÔ fiÛÔ Î·È ¤Ó· ‚Ô˘Ófi, ‰È·ı¤ÙÂȘ Î·È ¤Ó·Ó ˘Ú‹Ó· ÙfiÛÔ Î·˘Ùfi fiÛÔ Î·È Ë Ï¿‚· Ô˘ ÎԯϿ˙ÂÈ Û ¤Ó· ËÊ·›ÛÙÂÈÔ. M¤Û· ÛÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ¿ıÔ˜. AÎfiÌ· Â›Û·È ÙfiÛÔ Â˘¿ÏˆÙÔ˜ fiÛÔ Î·È ¤Ó· ‚Ú¤ÊÔ˜ Î·È ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ Û·Ó ÁÔÓÈfi˜ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·È‰›. M ÙÔÓ KÚfiÓÔ fï˜ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂȘ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Â·Ê‹˜ Ì ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÂÁηٿÏÂȄ˘ Ô˘ ı· ÓÈÒÛÂȘ. M ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÌËÓ ·Ê‹ÛÂȘ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ó· ÛÔ˘ Û˘Ì‚Â›. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fi¯È ·ÎfiÌ·. ¢π¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ¤Ó·Ó Ôχ¯ÚˆÌÔ ¯·ÚÙ·ÂÙfi Ó· ÂÙ¿ÂÈ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ·Ó¿‰ÚÔÌÔÈ Ï·Ó‹Ù˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ·ÊÂı›˜ Î·È Û·Ó ÙÔÓ ·ÂÙfi Ó· ¤Ù·Á˜ „ËÏ¿, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ „ËÏ¿ ·fi ÔÙ¤. TÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ÂΛ ¤Íˆ Î·È Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈ· ÙÔ˘ Á·Ï·Í›· fiÔ˘ ÙÔ «Enterprise» ‰ÂÓ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÙ¤. Y¿Ú¯ÂÈ fï˜ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Ô˘ ÙÚ·‚¿ÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË ÙÔ Û¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ·ÂÙÔ‡. OÈ ‰‡Ô ·ÚÁÔ› Ï·Ó‹Ù˜, ·Ó¿‰ÚÔÌÔÈ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÔ˘ ¯¿ÚÙË, ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÛÔ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔÓÙ·È –fi¯È Ó· ·Ó·ÈÚÔ‡ÓÙ·È– ÔÈ ÂȉÈÒÍÂȘ ÛÔ˘. M¤¯ÚÈ ¿ÓÙˆ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Â-

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) A˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì ÙÔÓ KÚfiÓÔ ϤÔÓ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘. N· ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Â›¯ÓÂȘ ·ÍÈÔχËÙÔ˜ Î·È Ó· ÙÚÔÌ¿˙ÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ì ÛΤ„ÂȘ ÛÎÏËÚ‹˜ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋˜. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ Ôχ ηχÙÂÚÔÈ Ì·˙› ÛÔ˘ ·fi fi,ÙÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ ‹ ·Í›˙ÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ¢›·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (̤¯ÚÈ ÙȘ 26/10), ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÛÔ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÛÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ fiÚÙ˜. MÂÙ¿, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ; ÿÛˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓÔ› ÛÔ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚·ÚÂıÔ‡Ó Ó· ÎÔ˘Ó¿Ó ÙËÓ ÎÔ˘‰Ô˘Ó›ÛÙÚ· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÎÔ‡ÓÈ· ÛÔ˘, Î·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ Û ӷ ÎϷȘ. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Û ·Á·¿ÓÂ. ¶Ôχ. MÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ·ÓÙ¤ÍÂȘ; ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) «ŸÔÈÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ·Ó ·ÁÁ›Íˆ ‚Ú›ÛΈ ¿ÓÙ· ·ÚÂÏıfiÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘». H ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‚›ˆÓ οÔÈ· Ï·ÓËÙÈ΋ ‰È¤Ï¢ÛË ÛÙÔ 12Ô Ô›ÎÔ Ù˘. E›Ó·È ÊÔÚ¤˜ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ fiÔ˘ Ô‰ËÁÂ›Û·È ÛÙËÓ ·Ó·ÛÎfiËÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Á¿ËÛ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·È ÛΤÊÙÂÛ·È fiÙÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ‰È·ÚΛ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ŒÚˆÙ˜ Ô˘ ˘fi ¿ÏϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ı· ¿ÓıÈ˙·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ̤ÏÏÔÓ. TÚ·‡Ì·Ù· Ô˘ ÓfiÌÈ˙˜ fiÙÈ Â›¯Â˜ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û·Ó ·Ï›ÚÚÔÈ·

¶Ô‡ ı· ‚Ú›Ù ÙËÓ «∞thens Voice» ∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 280 ÛËÌ›·:

™Ù·ıÌÔ› ª∂∆ƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, µÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ

∆ƒ∞ª ™∂º, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂ÏÏËÓÈÎfi, ∞Á. ∫ÔÛÌ¿˜ 2Ë

43 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ∞ı‹Ó· & ¶ÂÈÚ·È¿ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351, AÓ. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡, AÈÁ¿Ïˆ ñ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42, ÷˚‰¿ÚÈ ñ A¯·ÚÓÒÓ 330, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ· ñ ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ñ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 3, ™Ù‡ÏÔÈ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜Ø ñ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰· ñ AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71, °Ô˘‰› ñ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ, ¢¿ÊÓË ñ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106, K·ÏÏÈı¤· ñ AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18, K·ÏÏÈı¤· (¶¿ÓÙÂÈÔ˜) ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94, BÈÎÙÒÚÈ· ñ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18, OÌfiÓÔÈ· ñ Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó· ñ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜, AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ñ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4, BԇϷ ñ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË, P¤ÓÙ˘ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ñ ™fiψÓÔ˜ 64 & ™›Ó·ñ ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ñ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ñ TÛ·Î¿ÏˆÊ 14, KÔψӿÎÈ ñ §Â‚›‰Ô˘ 1, KËÊÈÛÈ¿ ñ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ñ ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, M·‚›ÏËØ ñ M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ñ EÚÌÔ‡ 2, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ Village, M·ÚÔ‡ÛÈ ñ ¶Â˘ÎÒÓ 4, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ 2·˜ M·˝Ô˘ 14, N. ™Ì‡ÚÓË ñ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ñ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 76, Factory Outlet ñ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212, ÃÔÏ·ÚÁfi˜ ñ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141, ªÔÛ¯¿ÙÔ ñ §fi˘‰ ∆˙ˆÚÙ˙ 28, ¡. ∫fiÛÌÔ˜ ñ ¶·¿ÁÔ˘ 69, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ã. ª¿ÓÙÈη, ƒ·Ê‹Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·: ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, ∆∂π ∞ı‹Ó·˜, ∆∂π ¶ÂÈÚ·È¿, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, A™√∂∂, ∞™∫∆ 32 KATA™THMATA PIZZA HUT ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 70.000) DELIVERY KÂÊ·Ï¿ÚÈ, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 ñ City Plaza, Bo˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 85 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ñ K˘„¤ÏË, º. N¤ÁÚË 18 ñ æ˘¯ÈÎfi, KËÊÈÛ›·˜ 310 ñ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 ñ N. ™Ì‡ÚÓË, Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42 ñ

54 ATHENS VOICE 14 - 20 π√À§π√À 2005

KÔψӿÎÈ, ™ÎÔ˘Ê¿ 52 ñ XÔÏ·ÚÁfi˜, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Ï. YÌËÙÙÔ‡ 91 ñ N. EÚ˘ıÚ·›·, KËÊÈÛ›·˜ 373 ñ K·Ï·Ì¿ÎÈ, §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 ñ BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, Ï. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 ñ M·ÚÔ‡ÛÈ, Ï. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 ñ N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ¶›Ó‰Ô˘ 1 ñ HÏÈÔ‡ÔÏË, ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 ñ °·Ï¿ÙÛÈ, AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 ñ ¶. º¿ÏËÚÔ, AÌÊÈı¤·˜ 48 ñ AÌÂÏfiÎËÔÈ, Ï. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, K‡ÚÔ˘ 104 ñ °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 21 ñ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, T˙·‚¤ÏÏ· 106 ñ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ï. ¶·¿ÁÔ˘ 93 ñ ¢¿ÊÓË, Ï. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 ñ N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, Ï. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 ñ BԇϷ, B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 ñ Village Center, £Ë‚ÒÓ 228 ñ AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 202 ñ K·ÏÏÈı¤·, Ï. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 ñ KÔÚ·‹, KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 4 KATA™THMATA PIZZA HUT ™TH £E™™A§ONIKH ∫¤ÓÙÚÔ, Ï. N›Î˘ 79 ñ ¡. ∫Ú›ÓË, MÈ·Ô‡ÏË 2 ñ ¶·ÓfiÚ·Ì·, ∫ÔÌÓËÓÒÓ 37 ñ ªfiÙÛ·ÚË, ∫·Ú·Î¿ÛË 76 8 KATA™THMATA KFC ™THN A£HNA (ÙËÏ. 801 11 50000) DELIVERY °Ï˘Ê¿‰·, MÂÙ·Í¿ 5 ñ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ™ÂÙÛÒÓ 60 ñ ¶ÂÈÚ·È¿˜, A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 ñ OÌfiÓÔÈ·, Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ñ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ. TfiÌÚ· ñ Village, £Ë‚ÒÓ 228 ñ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, Ï. YÌËÙÙÔ‡ 123 13 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ NEOSET KËÊÈÛ›·˜ 190, KËÊÈÛÈ¿ ñ MÂÛÔÁ›ˆÓ 419, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹ ñ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 16, K·ÏÏÈı¤· ñ EÌÌ. MÂÓ¿ÎË 4, OÌfiÓÔÈ· ñ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ 402, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ ñ ¶. P¿ÏÏË 230, N›Î·È· ñ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 175, Ï. AÌÂÚÈ΋˜ ñ HÚ. ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 69-71, ¶ÂÈÚ·È¿˜ ñ IÂÚ¿ O‰fi˜ 187, AÈÁ¿Ïˆ ñ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 46, ÕÏÈÌÔ˜ ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ñ O‡ÏÔÊ ¶¿ÏÌ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ñ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, ªÂÓ›‰È ñ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 382, ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ. ñ £Ë‚ÒÓ 195, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. 6 ∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ ¡∂√ ∫∞∆√π∫∂π¡ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 48, KÔψӿÎÈ ñ §. KËÊÈÛ›·˜ 282, X·Ï¿Ó‰ÚÈ ñ K‡ÚÔ˘ 70, °Ï˘Ê¿‰· ñ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 127, Aı‹Ó· ñ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 517, HÏÈÔ‡ÔÏË ñ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 404, AÁ. ¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 4 π∂∫ ¢∂§∆∞ ™∆√ ∫∂¡∆ƒ√ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ 3, ªÔ˘Û›Ô, ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 26 ñ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 7∞ ñ ªÂÙÛfi‚Ô˘ 10

¶∂ƒπ√Ã∂™ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102/ OCTOBER ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ FEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 AM¶E§OKH¶OI: Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ, ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„· / BALTHAZAR, ∆Ûfi¯· 27 / EPOCA, ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™, ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘ / PRESIDENT, ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / PECORA NERA, ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158 / ∞°√ƒ∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È µÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31. ∞ª∂ƒπ∫∏™ ¶§.: STUDIO NOVO, ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 33

™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ∆· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô Î·È Î¿ÙÈ ¯ÚfiÓÈ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Û¤Ó· ·Ó Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ηÏÂ›Û·È Ó· οÓÂȘ ı· Û ‚Á¿ÏÂÈ Û ÏˆÊfiÚÔ ‹ ı· Û ÂÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi. M ÙÔÓ ÕÚË Û ϛÁÔ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Â› ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÚˆÙÈÎÒÓ ÛÔ˘ Û¯¤ÛˆÓ, Ô ·ÁÒÓ·˜ ÛÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ‰È̤وÔ˜. ÕÚ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¿Ú ÌÂÚÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘Á›· ÛÔ˘. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ fiÏË ÛÔ˘ ÙË ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, Î·È ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘, ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ˘ÂÚÂÓÙ·ÙÈο. OfiÙ ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙË ÚÔ˘Ù›Ó· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÛÔ˘, ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Î·È ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘ ÛÙÔÓ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ô˘ οÓÂÈ ‚fiÏÙ˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹, Î·È fi¯È ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÛÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÔӛ̈˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÛÔ˘ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË. T√•√∆∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) M ÙÔÓ O˘Ú·Ófi ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ Ó·‰›Ú ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ ˆÚÔÛÎÔ›Ô˘ (15/6-16/11), Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ¿Óˆ οو Î·È Ù· ̤۷ ¤Íˆ. E¿Ó ۯ‰ȿ˙ÂȘ ¤Ó· ¿ÚÙÈ, ÌË ‚¿ÏÂȘ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ‰›Ï· ÛÙËÓ ŒÏÂÓ·, ÌËÓ ÂȘ ÙË Ï¤ÍË «·Ô‚ÔÏ‹» ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ K·ÙÂÚ›Ó·, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌËÓ ÂȘ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔ fiÙÈ Í¤ÚÂȘ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ NÈ΋ٷ Î·È ÙË £ÂÔ‰ÒÚ·. E›Ó·È οÔ˘ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Âڈ̤ÓÔ˘ fiÙÈ fiÔ˘ Î·È fiÔÙ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋

∞¡ø ¶∞∆∏™π∞.: ∫∞º∂√π¡√, °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 ATTIKH™ ¶§.: GAGARIN, §ÈÔÛ›ˆÓ 205 BOTANIKO™: ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 Bƒπ§∏™π∞:∂§π∞ ∫∞π §∞¢π, ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ 14 °∫∞∑π: ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 / DIRTY STR.EAT, TÚÈÙfiÏÂÌÔ˘ 12 °∫À∑∏: MARKET COSMOS, ¶··ÚËÁÔÔ‡ÏÔ˘ 6 °§YºA¢A: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13, °Ï˘Ê¿‰· / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ §·˙·Ú¿ÎË 27, °Ï˘Ê¿‰· / VIRGIN, ¢Ô˘ÛÌ¿ÓË 26 / PIZZA MARZANO, ∫ˆÓ/fiψ˜ 13 / JACKSON, ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2 / FCUK, ∞ÁÁ. ªÂÙ·Í¿ 31 / TPIXE™, ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 / ∑∞Ã∞ƒ∏ ™∆∏¡ ∞∫ƒ∏, °Ô‡Ó·ÚË 192 (ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰·) EKA§H: IPEN, §. £ËÛ¤ˆ˜ 57 E•APXEIA: MO BETTER, KˆÏ¤ÙË 39 / WUNDERBAR, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80 / ART CUT, ∂ÌÌ. ªÂÓ¿ÎË 100 / BABE§, ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘ / INFO CAFÉ, ªfiÙ·ÛË 7 Zø°PAºOY: BIB§IO™HMO, °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO: §EMONI, ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™, ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§π∆∂π∞, ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 Î·È ∞. ¶·‡ÏÔ˘ / ª√À™∂π∞∫√™ Ãøƒ√™ «HERAKLEIDON», ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 KA§§I£EA: TPO¶IKA§, ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 223 KENTPO: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À, ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙Ø ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓØ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 15 & Aη‰ËÌ›·˜ / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 / SHOP, EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52 / KE¢PO™, °ÂÓÓ·‰Â›Ô˘ 3 / KE¢PO™∂™O¶∆ƒO¡, ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ / NAYTI§O™, Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 28 / ¶ATAKH™, ∞η‰ËÌ›·˜ 65 / ¶O§ITEIA, ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3 / ™I¢EPH™, ™fiψÓÔ˜ 116 / Ãπ™∆∞∫∏™, πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12/ EN A£HNAπ™, ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9 / ∞¶√¶∂πƒ∞, ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18 / π¡¢π∫∆√™, ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ ∆√À µπµ§π√À, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25 / £∂ƒµ∞¡∆∂™, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2/ °∂ƒª∞¡π∫√ °§ø™™π∫√ ∫∂¡∆ƒ√, ™fiψÓÔ˜ 136 / VIRGIN, ™Ù·‰›Ô˘ 5 / DISCOBOLE, Ã. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 17 / R ’N’ R CIRCUS, ™›Ó· 21 / VINYL MICROSTORE, ¢È‰fiÙÔ˘ 34 / ¶O§I™, ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 / CLOSER, ™›Ó· 21 / JANE∆TO’S, µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 / JIMMY’S, µ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7 /FRIENDS, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 5 / ™∆O∞, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 / INTEA§, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / MOY™EIO M¶ENAKH, ∫Ô˘Ì¿ÚË 1 / ƒ√¢√¡, ª¿ÚÓË 24 / CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡, ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜/ CLUB 22, µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 / µπµ§π√-¶ø§∂π√ ∫√∞¡, ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / CAFE D’ ATHENES, ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6 & ∫·Ú‡ÙÛË / BACARO, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘. KHºI™IA: ¶∞¶∞™ø∆∏ƒπ√À, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 / ∂§∂À£∂ƒ√À¢∞∫∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 / KLIKCafé, ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34 KO§øNAKI: °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏, ¶Ï·Ù›· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20 LIBRO, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8 / MA∏ JONG, ∫·Ó¿ÚË 14 / FREE SHOP, µÔ˘ÎÔ˘ÚÂ-ÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ / MENU, ∫·„¿ÏË 6 / .LAC, ™ÎÔ˘Ê¿ 10 / PATKA, ÿÚËÙÔ˜ 30 / CIAO, ∆Û·Î¿ÏˆÊ 2 / ENERGY, ™ÎÔ˘Ê¿ 29 / Café ALU, √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49 / ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45 / MINIM’S, ™ÎÔ˘Ê¿ 48 / ºI§ION, ™ÎÔ˘Ê¿ 34 /

∏ «∞.V.» «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) M ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ (20/5-27/10), ı· ‹ıÂϘ Èı·ÓfiÓ Î¿ÔÈÔÓ Ó· ÛÔ˘ ·›˙ÂÈ È¿ÓÔ, ÂÓÒ ÂÛ‡ ηıÈṲ̂ÓÔ˜ Û ÌÈ· ÔÏ˘ıÚfiÓ· Ó· ÎÔÈÙ¿˜ ·ÊËÚË̤ӷ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È Ë ÎÔ˘ÚÙ›Ó· Ó· ·ÓÂÌ›˙ÂÈ ·fi ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ ηÏÔηÈÚÈÓfi ·ÂÚ¿ÎÈ. AÓ Â›Û·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÌÂٷ͇ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘, Â›Û·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ‰ÔÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· – Ë ·Ú·Ï˘Û›· Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÚÚÔ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¤Ó· ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ Û ÌÂÈÏ›¯ÈÔ ÕÁÈÔ ºÚ·ÁΛÛÎÔ Ù˘ AÛ›˙˘. TÔ ’È·Û˜; IãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) ø˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿‰ÔÍÔ. K·Ù·Ú¯¿˜, ·fi ̤۷ ÛÔ˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹˜ ‰È·Ú‡ÛÈÔ˜ ÈÂÚ·fiÛÙÔÏÔ˜ Ô˘ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î·ÏÔÛ‡ÓË, ˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÚ¿ÍÂÈ Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ, Ò˜ ÏÔÈfiÓ Ó· οÓÂÈ Î·Îfi Û ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ; A˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ ÛÙÔ 2Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ 6Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ. K·È ‡ÛÙÂÚ· ËÁ·›ÓÂȘ ÛÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚȘ οÚÙ˜ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ◊ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ˘Âڈڛ˜ ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹. TfiÙÂ Ô ÎÔÈÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˜ ͢Ó¿ÂÈ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.

™KOYºAKI, ™ÎÔ˘Ê¿ 49 / dFRANK, ™›Ó· 50 / ROCK ’N’ ROLL, §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ / JACKSON, ªËÏÈÒÓË 4 / EN ¢E§ºOI™, ¢ÂÏÊÒÓ 5 / EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / ¢OY¢E™H™, µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ∆Û·Î¿ÏˆÊ KO§øNO™: G+G HAIRSTYLE, §¤ÓÔÚÌ·Ó 230 / E¶I KO§øNø, ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏: SELECT, ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 26 MAPOY™I: VILLAGE CENTRE (VIRGIN, EVEREST), SPARK’S, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ/ÓÔ˘ 56-61, º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞∆π¢√À, ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ÈÊËÛ›·˜ ª√™Ã∞∆√: IST STUDIES, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. EPY£PAIA: ∞¶§∞ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞ ¢∂•π∞, ÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 135 N. IøNIA: COPY PAPER, I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5/ BOOKSTORE-∞¡∆π¶√§π™, ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47. N. KO™MO™: ™TAYPO™ TOY NOTOY, ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏: ∞À§∏ TOY ∞N∆ø¡∏, ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞: √π¡√Ã√√™ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰·˜ 3 ¶A°KPATI: JOE WEIDER, ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ª¶ƒπ∫π, ºÚ‡Ó˘ 18 / VILLAGE CINEMAS (VIRGIN) ¶A§IA ¶ENTE§H: ºOÀƒ¡O™ T™OYKA™, ∂ÚÌÔ‡ 10 ¶∂πƒ∞π∞™: OCTOBER FEST, ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 79 ¶EPI™TEPI: ENZZO DE CUBA, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 ¶§AKA: EDEN, §˘Û›Ô˘ 21, GALLERY CAFE, ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 33 ¶O§Y°øNO: £EATPO AMOPE, ¶ÚÈÁÎÈÔÓÓ‹ÛˆÓ 10 PENTH™: VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN) / ALLOU FUN PARK / BIG TOP THEATER/ SUPER BOWL,∫·Ó·ÈÙÛÂÚ‹ 10 TAYPO™: π¢ƒÀª∞ ª∂π∑√¡√™ ∂§§∏¡π™ª√À, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254 ºI§O£EH: ¶A§IA A°OPA, ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI: ABANA, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234 & §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 3 / MIKPO™ KOPAH™, ¶·¿ÁÔ˘ 7 / ∞°√ƒ∞, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 52 / ROBIN’S HOOD, µ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34 XI§TON: A°OPA, ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 8 æYPPH: KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏, ™·ÚÚ‹ 44 / SOUL, ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65 æYXIKO: EX LIBRIS, ™ÔψÌÔ‡ 4-6 / XATZH™, ∫ËÊÈÛ›·˜ 196 / π¢ƒÀª∞ ¢∂™∆∂, OÌ‹ÚÔ˘ 8 / DEAL’S, ¢ËÌ. µ·ÛÈÏ›Ԣ 10 / ¶I¶EPIA, ∞ÁÁ. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡ 8 / µÂÓ¤Ù˘, æ˘¯¿ÚË & ¢. µ·ÛÈÏ›Ԣ

∫∞π ™∂ 30 ™∏ª∂π∞ ™∆∏ £E™™A§ONIKH ñ ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, TÛÈÌÈÛ΋ 87 ñ M‡ÏÔ˜, A.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 56 ñ π·Ófi˜, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 ñ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤, ™ÙÚ. TÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË 7 ñ Kitchen Bar, B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ ñ Parapoli, N›Î˘ 15 ñ Art House, BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 ñ Café Stretto, ∫·Ú. ¡ÙËÏ 18 ñ Café-bar N›Î˘ 35, N›Î˘ 35 ñ Cofix, §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 ñ Don’t Tell Mama, ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 9 ñ Local Espresso Bar, Z‡ÍȉԘ 16 ñ Pastaflora Darling, Z‡ÍȉԘ 6 ñ Residents, ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË ñ £ÂÚÌ·˚Îfi˜, N›Î˘ 21 ñ OχÌÈÔÓ Colonial, Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 ñ Stereodisc, AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 ñ Virgin Megastore, 11Ô ¯ÏÌ. ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ £ÂÛ. ñ P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘, ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 ñ Odeon ¶Ï·Ù›·, TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌÔÚ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» ñ OχÌÈÔÓ, Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 ñ XAN£, Ï. XAN£ ñ Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη, ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 ñ ∫fiÌ˘ ŒÚÁ·, §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 ñ µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘, ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ñ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∫Ô‡ÎÏ·˜ ÕÚÙ. ª·ÎÚ›‰Ô˘, ª. °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 2, Ï. ÕıˆÓÔ˜ ñ Gallery Kalfayan, ¶ÚÔͤÓÔ˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 ñ Interni, M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 6 ñ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ıÂÛ/ӛ΢

AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ.: 210 3617.360


14 - 20 π√À§π√À 2005 ATHENS VOICE 55


Athens Voice 088  

AthensVoice

Athens Voice 088  

AthensVoice