Page 1

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 229

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

Streeiton &Fash‹, 10 Ì.Ì.

¢ ¶·Ú·ÛÎ ˜» fiÔÏÈ «ΔÂ¯Ó ÂΛ £· Û ‰ˆ ÛÂÏ. 34

¶ÔÏÈÙÈÎfi quiz: ¶fiÛÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ Â›Û·È ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 24 / ∞ı‹Ó· ¿ÓˆıÂÓ ∫Ù›ÚÈ· Ô˘ ͇ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ıËÓ·˚Îfi Ô˘Ú·Ófi Δ˘ ª˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ÛÂÏ. 26


2 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

9 - 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008

∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: Errfi

£∂ª∞Δ∞

18 ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ·Ú·Ï‹ÙË 19 °È·Ù› ÙÔ Mega ¯¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ 20 ¶·ÓÈÎfi˜ ÛÙË ª¤ÈÓ ™ÙÚÈÙ 22 ΔÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ 24 Quiz: ¶fiÛÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ ›۷È; 26 ∞ı‹Ó· ¿ÓˆıÂÓ ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

ΔÔ˘ μ·Û›ÏË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË

ΔÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ¶ÂÎÏ¿ÚË

ΔÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

26 I ∞£∏¡∞ ∞¡ø£∂¡

∫Ù›ÚÈ· Ô˘ ͇ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ıËÓ·˚Îfi Ô˘Ú·Ófi Δ˘ ª˘ÚÛ›Ó˘ §ÈÔÓ·Ú¿ÎË

32 ª˘Úˆ‰È¿ ¯·ÚÙÈÔ‡

Δ· ·Ï·ÈÔ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ù˘ fiÏ˘ Δ˘ πˆ¿ÓÓ·˜ ∫ÔÎΛÓË

36 ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ 76 ¢Â›Í ÌÔ˘ ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛfi ÛÔ˘… Δ˘ ™¿ÓÙÚ·˜ - √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË

∏ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ¡¿ÓÙÈ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ A.V.

™Δ∏§∂™ 10 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË 12 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 13 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë 15 City lover: To˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ· 16 Shoot me: To˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ƒ‹ÁÔ˘ 18 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ Õ. ΔÛ¤ÎÂÚË, °. ∫˘Ú›ÙÛË 20 ™Î›ÙÛÔ: ΔÔ˘ °È¿ÓÓË πˆ¿ÓÓÔ˘ 38 Travel Voice: T˘ ™ÙÂÏϛӷ˜ ∫·ÚÚ¿ 40 Sport M·ÓÈʤÛÙÔ: TÔ˘ Mȯ¿ÏË §Â¿ÓË 42 0231: TÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘ 48 Taste Police: T˘ ¡ÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 50 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ: T˘ ∑È˙‹˜ ™Ê˘Ú‹ 66 G&L: ΔÔ˘ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 74 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

43 Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜ EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V., Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ, ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜

76 Δ¤¯ÓË: Δ˘ ¡¿ÓÙÈ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 77 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤Ó 78 £¤·ÙÚÔ: T˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ 78 ¢›ÛÎÔÈ: TÔ˘ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ˘ 79 μÈ‚Ï›Ô: ΔˆÓ £. ª‹Ó·, ¶. ª¤ÓÂÁÔ˘, ¢. º‡ÛÛ·˜ 85 ∂lements of style: T˘ ª·ÚÈ·Ó›Ó·˜ ¶¿ÙÛ· 88 Fitness - Health - Beauty: T˘ ™¿ÓÙÚ·˜ - √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË 93 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 94 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 3


EDITO ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

Δ

Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·¸Ïˆı› ¿Óˆ ·fi 100 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. Δ· ÔÛ¿ Î·È Ë ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ 2000. ¶·Ú·‰fi͈˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· «ÛοӉ·ÏÔ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘». ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈ·, ηٷÚÚ¤ÂÈ Ë “Lehman Brothers”. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙfiÙÂ, ·Ó ı˘Ì¿Ì·È ηϿ, η٤ÚÚÂ·Ó fi¯È ÙÚ¿Â˙˜, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó, ÔÈ ¢›‰˘ÌÔÈ ¶‡ÚÁÔÈ Ì 3.000 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤Ì·ÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ ÔϤ̈Ó. ÃÚÂÔÎÔÔ‡ÛÂ Ë dot.com ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÒÛË ‰ÂÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ù›ÔÙ· ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜-ÊÔ‡ÛΘ fiˆ˜ ÙfiÙÂ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ¢∂∏ ·fi 39 ¢ÚÒ ‹Á 9, ÁÈ·Ù› ÌÈ· ÌÔÓÔˆÏȷ΋ ÎÚ·ÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ̤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ʤÙÔ˜ ˙ËÌȤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È Ô √Δ∂, Ô˘ Ô˘Ï‹ıËΠ·ÎÚÈ‚¿ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Î¿ÙÈ ÙȘ ÙÔ˘ Ô Û½¯Ë˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È Î·È ÙÒÚ· ηٷÚÚ¤ÂÈ ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û’ ·˘ÙfiÓ. ¶·Ú·‰fi͈˜ Ô Î‡ÚÈÔ˜ Œ‚ÂÚÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. √‡Ù ٷ ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘, Ô‡Ù ٷ ÎfiÌÌ·Ù· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› Ë JP Morgan. ΔÒÚ· Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È «ÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ». ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÛÔ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙfiÙ fiÏÔÈ Î·È fiÛÔ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÒÚ·. ÿÛˆ˜ fï˜ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙfiÙ ·Ó‹Î·Ó Û ÂÏÏËÓÈο ¯¤ÚÈ·, ÛÙ· ‰Èο Ì·˜, ÂÓÒ ÙÒÚ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ͤÓÔ˘˜, ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›. ∞˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· Ó· ÌË ÌÈÏ¿ˆ Û·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ‡˜, Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ∏ Ï¿ıÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ fiÏ· Â›Ó·È ı¤Ì· ÔÙÈ΋˜ ÁˆÓ›·˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÚÔ·Á¿Ó‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜. √È ÔÔ›ÔÈ Û·Ó›ˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∞˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚ‹ÌËÓ ÙÔ˘˜. √È ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙȘ ∏¶∞ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÛÔ ·Úˆ¯Ë̤ÓË Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ‰ÂÍÈ¿˜-·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √ Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ› ÙȘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó. ΔÔ Ú›ÛÎÔ Î·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ê˘ÛÈÎfi. Ÿˆ˜ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ê˘ÛÈÎfi, ÎÚ·ÙÈο ÌÔÓÔÒÏÈ· fiˆ˜ Ë ¢∂∏, Ô √™∂, Ë √Ï˘Ìȷ΋ Ó· ¯ÚÂÔÎÔÔ‡Ó Î·È Ó· ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·È‰Â›·, ÙËÓ ˘Á›·, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Â›Ó·È ¤Í·ÏÏË, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È. ª¤Û· ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔ˘ÌԇϷ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÌÂÚÈο Ó·˘ËÁ›·, ÌÂÚÈο ηڿ‚È·, 3-4 ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ‰˘Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛˆÙËÚ›·. √È ‰ÂÍÈÔ› ÛÔ‡ ϤÓ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙË “Lehman” Î·È ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚÔ› ÙË ¢∂∏. ªÔÓ¿ ˙˘Á¿ ¯·Ì¤ÓÔÈ. ∂Ì›˜ Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋. ∞ÔÚÒ, ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙȘ ·Û‡‰ÔÙ˜, ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÈÔ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÂȉ‹ ¯ÚÂÔÎfiËÛ·Ó ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÔÈ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î·È ÔÈ Ì¤ÙÔ¯Ô› ÙÔ˘˜ ηٿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ¿„Ô˘Ì ӷ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ‰Èο Ì·˜ ·È‰È¿; √È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÎÔÚÔ˚‰›· ¤ÓıÂÓ Î·Î›ıÂÓ. ∂›Ó·È ¿ÏϘ. √È Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙȘ ‹Ú ¯·Ì¿ÚÈ Ì¤Û· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ·Ú·Ï¿ÓËÛË Î·È ÙÔ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ì·˜. ∫·È ÙÒÚ· ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ∏ ¯ÒÚ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¤Î·Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÔÚ›·˜ ·’ ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ’90. ∂Áη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ··Í›ˆÛ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Í¤ÓˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Ô›ÎˆÓ. √È Í¤ÓÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ·ÓÙ› Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË Ï·˚΋ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË Ì ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜, ‹Á ÂÚÁÔÏ·‚›· ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. ∂ÁηٷÏ›ÊıËÎÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ «ÂıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ», ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ οÔÙ ÔÏÈṲ̂Ó˜ Ì ٷ ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ›¯·Ó ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÊÙËÓ¿ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Â¤Ó‰˘·Ó Û’ fiÏ· Ù· μ·ÏοÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›· Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÙÒÚ· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È, ˆÏÔ‡ÓÙ·È, ÌÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó, ¯ÚÂÔÎÔÔ‡Ó. √ √Δ∂ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ·fi Ù· ™ÎfiÈ·. ΔÔ Í¤ÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú·‚ÈÎfi, ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ. ∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ˘Ô¯ˆÚ› ηıÔÏÈο. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÔÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ¯ÚÂÔÎÔÔ‡Ó. ∏ ∂ıÓÈ΋ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ˆÏÂ›Ù·È ÛÙË Goldman Sachs, Ô˘ Ì‹Î Û ÂÈÙ‹ÚËÛË, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ. ∫·È ÂÓÒ fiÏ· Ù· ‰˘ÙÈο ÎÚ¿ÙË ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó È· ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ·¤Ú·, ÙÔ «ÛÔÚÙ¿ÚÈÛÌ·», ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. √‡Ù ÁÈ’ ·˘Ùfi › ٛÔÙ· Ô Î‡ÚÈÔ˜ Œ‚ÂÚÙ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ “golden boys” Û fiÏË ÙËÓ ·ÊÂÏ‹ ·ÏËÛÙ›· Ù˘. ºÔ‚ÂÚfi timing ·˘Ù‹ Ë ·Ú¿Ù·ÍË. ¶¿ÓÙ· ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘. ΔÔ 1990, fiÙ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÁη٤ÏÂÈ ÙË ı·ÙÛÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ô ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ȉȈÙÈÎÔÔÈÔ‡Û ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÙȘ ·Ú¤‰È‰Â ÛÙÔ˘˜ Ô˘ÏÌ·Ó·Ù˙‹‰Â˜. ∫·È ÙÔ 2008, fiÙ·Ó Ô ™·ÚÎÔ˙› Î·È Ë ª¤ÚÎÂÏ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÓfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÓÂÈ Ì›˙Ó˜ Ì ÙÔ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ¯ÚÂÔÎÔ›. ∞

4 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008


9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 5


°PAMMAΔ∞

Ÿ² ! £ £ Ÿ µ²»¥¥¸ ¡ ¦ w °¸ ¬¦ª Ÿ³£ ª ¯ ¬ º ¬ ¬± ±¬ ¤ º¸ ¬§ ·¯ª E ¸ ¹ ¼ 5 S VOIC N ATHE

riter, ; ffiti w Þ, gra ÊÏÆÚÛÊÞ…×Þ × Ï ¶ Ù Õ Ù ÝÛ×Ð ÛÎßÖØÖ, Ð Þ, ÐÆÖÎ •Ä st, Ï Ê et artiÛÅÞ ÔÊÕØÖ ÏѕÎÙÆÍ ÒÊ e tr s Î , Ú Ñ ¶Ï×Þ ner, Ï×ÒÛ àÕÕ× ÛÑÞ ÚÛÑÖ ÎÛÅ ¶ÔÑ. Þ Ï Ö áÝÐÙ ig ¬ÆÚÊÒ rtist, des ÎÒÊÔÇ ÎÓØ ¶ÙÎ •ÄÙ× ÚÎÆ× ±–Î Җ ×à la ÎÛ m visua ÚÎ Û× Î– family ÔÊ ÝÖ ÚÛ× ± 2,2 c ÆÊ Õ V ÊÚÑ 3 ¨ßÎÍ ÛÑÞ A Ö ÎÓØÏàÕ ÍÒ¶ÚÛ Æ×à ÚÛÑ Ñ Û Ý Û ÒÚ ÚÑ (ÎÕ¶ß 5 ¸ÔÛÝËÙ 79 ÄÔÜÎ 1 06 Ñ Ú×à ÇÛÊÚ •ÄßÙÒ ÛÒÞ , ªÜÅÖÊ 1 ÕàÚÑ ) ÑÖ –Ù ¶ 2 •ÊÞ Û m –Õ¶Û×Þ ÒÔ×É–Ñ 2 ice.gr (ÊÖ S Î ÆÕ N Î c o ºÙ ¨Û 5 à 2 × ¼ ensv ÇÖÒÊ ªTHE ¶ h Þ ÒÕ t × Ù a Ê Ì Ù ¼ @ É ß Ñ fo 5 Ú « in Ö Ñ à × . ÍÒÎÉÜ Ù×ÖÒÔ¶ ÚÛ ÒÎàÔÙÆÖÒÚ ÒßÎÆÊ Ú×à Û× ÔÛ ÖÍ Å ÑÕÎ dpi) •Î ÛÑ » ÔÊÒ ÛÊ Ú E 300 VOIC

Δ∞ ∫Δπƒπ∞ ∫∞π √π ∂¡√π∫√π ∞Á·ËÙ¤ ¢ËÌ‹ÙÚË, ÙÔ ÁÚ·ÊÙfi ÛÔ˘ ÛÙËÓ ∞.V. ÁÈ· ÙÔ ™Δ∞ƒ ÌÔ‡ ¯¿Ï·Û ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. §ÂÎÙÈο Ì¿˙· fiˆ˜ «Ô ÂÚÈıˆÚÈ·Îfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÊÙˆ¯‹˜ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·˜», Û˘Ì¿ı· ÌÂ, ‰ÂÓ ı· ÙÔÏÌÔ‡Û ԇÙÂ Ë ¶¤ÈÏÈÓ Ó· Ù· ÂÙ¿ÍÂÈ. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ÁÚ¿ÊÂȘ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· Ù· ÛÈÓÂÌ¿, ı· ¤ÚÂ ӷ ͤÚÂȘ, ‹ Ó· ÚˆÙÔ‡Û˜ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂȘ, fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂȘ ÁÈ· ÙÔ ™Ù·Ú, Â›Ó·È Ù· «ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù·» ÌÈ·˜ ÂÚˆÙÈ΋˜ Ï·˚΋˜ ·ÓÙÚÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÔÏÏÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ (ÔÌfi ‹ ÂÙÂÚfi Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔ, ÔÈ Ù·Ì¤Ï˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, fiÛÔ Î·È Ó’ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÚ›ÂÚÁÔ). ∞ÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ó· ÎfiÙÂÛ·È ÁÈ· ÙÔ «ÎÙ›ÚÈÔ», ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ¤‰ÂȯÓ˜ οÔÈÔ Û‚·ÛÌfi, ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ «¤ÓÔÈÎÔ˘˜», ÙÔÓ ÂÚÈıˆÚÈ·Îfi ÎfiÛÌÔ (·ÊÔ‡ Û’ ÂӉȷʤÚÂÈ ÎÈfiÏ·˜, fiˆ˜ Ϙ) Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ·ÎfiÌ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ˙ˆÓÙ·Ó‹, ·Ó Î·È ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙË... ∂Û‡ ÚÔÙ›ÓÂȘ ÙËÓ ¤ÍˆÛË. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. §Ô‡ÛÙÚÔ Î·È μ·Ïۿ̷̈. ªË Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ, Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÙÔ ‰ÂȘ ÙÔ ™Ù·Ú ··ÛÙÚ¿ÙÔÓ, οÙÈ Û ¤Ó· ·ÎfiÌ· ∏ondos ‹ Zara ‹ Cineplex, ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ˜ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Î·È Ì˘ÚÔ˘‰È¿ ÔÎfiÚÓ, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ! ΔfiÙ ͷӷ‰È¿‚·Û ÙÔ ÁÚ·ÊÙfi ÛÔ˘ Î·È ›Ûˆ˜ Ì ηٷϿ‚ÂȘ. ºÈÏÈο - Ã∞ƒ∏™

ÙÔ˘˜ spray¿‰Â˜ (Î·È fi¯È ÁÎÚ·ÊÈÙ¿‰Â˜, ·˘Ùfi ı¤ÏÂÈ ÌÈ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Ù¤¯ÓË). ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‹Ù·Ó ·Ù˘¯¤˜, ·ÏÏ¿ ÙÈ ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘Ó; ™Â ÈηÓÔÔÈ› ·˘Ù‹ Ë ÔÙÈ΋ ·Û˘‰ÔÛ›· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜; ¶Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, fiÔ˘ ı¤ÏÂÈ. ¶Ô˘ È¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ‚¿„ÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ı· ’ÚıÔ˘Ó Ù· ·Ú¯›‰È· Ó· ÙÔ˘ ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· Ûηٿ ÙÔ˘˜; ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Û˘ÌʈÓ›˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶Ô‡ ÛÙÔ Î·Ïfi ¤Íˆ ›‰Â˜ ÏÔÈfiÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ìfi¯· ÁÚ·Ì̤ÓË ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ; ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ Ô˘ Á˘Ú›˙ˆ ÛÙÔ ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ì È¿ÓÂÈ Ë „˘¯‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔ ·ÈÛ¯Ú¿ ÁÎÚ·ÊÈÙÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ, Ù· ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ·ÁοÎÈ·, Ù· Û·Ṳ̂ӷ ·Ú·ÙË̤ӷ ÌÔ˘Î¿ÏÈ·. ŒÏÂÔ˜. Δ˜ ·. ∂›Û·È ˘¤ÚÔ¯Ô˜, Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ˙ÂȘ, Ó· „¿¯ÓÂȘ Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ∞ı‹Ó· Ì·˜. - Δ∞™√™

∞¡ ∂Ã∂π™ ∫√Δ™π∞ ΔËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ¤ÛηÛ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÎÚ·¯ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Ô˘ ÙÒ¯Â˘ÛÂ… ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ ηÏÔÓÙ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ ηٷÌÂÛ‹˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ô˘ ÍÂÎÔ˘‚¿Ï·Á ÛÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÎÔ‡Ù· Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. ªÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ÚÈÓ, Ë ™ÒÙË ¤ÁÚ·Ê ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‰Ò, ÁÈ· ÙÔ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ÔȉÈfi‰ÂÈÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ «·È‰ÈÒÓ» Û·Ú·ÓÙ¿ÚˉˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Ê‡ÁÔ˘Ó ÔÙ¤ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÂÛÙ›· ÏfiÁˆ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ›ÔÙ ‚ÔϤ̷ÙÔ˜. ŸÌˆ˜, ÁÈ· ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ı· ·ÔÁ›ÓÂÈ ÙÒÚ· ·˘Ùfi˜ Ô Ó·Úfi˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ. ∫·È Ò˜ ı· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ‹Ú ·Ó ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙ· 18; ¶¿ÓÙˆ˜ ÌÚ¿‚Ô ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, ¤¯Ô˘Ó Ù· ÎfiÙÛÈ· Ô˘ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ…

∫∞ªπ∞ º√ƒ∞, √𠫪√ÀΔ∑√Àƒ∂™» ∂π¡∞π ¶π√ ™¶∞ƒ∞ÃΔπ∫∂™… °ÂÈ· ÛÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË. ÷›ÚÔÌ·È: ¶Ô˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÎfiÛÌËÌ· ÙÔ˘ Star. 30 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊÔ, ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ı¤·ÙÚÔ, ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞Ó ÙÔ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÂÈ ÁÂÚ¿ οÔÈÔ˜, Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ (Î·È ÙÔÓ ÎÔ‡ÎÏÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ï·Ù›· ÙÔ˘) ı· ÊÙÈ·¯Ù› ¤Ó· ÔÓÂÈÚÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi: ÛÙÔ Ï·Ù‡ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ - ª∞ƒπ∞ ∫√ÀƒΔ∂™∏ 100 §∂•∂π™‰ÚÔÌÈο ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔ ‚Ú·˘ Ù·¯˘ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ ‰¿ÎÈ Ó· ηÙËÊÔÚ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂMADONNA MIA! Ô info@athens ÛÙ ‹ V. ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A. Ó ÚÈÓÒ˜ ηÓÔÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ¶·ÓÈÎÔ‚¿Ï, ÙË Áϛو¢Â . ·» ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù voice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ . Ș Ó· ¿ÂÈ ı¤·ÙÚÔ, ÌÈ· √ÌfiÓÔÈ· Û˜ ¿ÏÈ, Ù˘¯ÂÚÔ‡ÏË! Í Ϥ 0  ÚÓ ¿ ÙȘ 10 ı· Ú ¤ ÂÈ Ó· Í . ·fi Ù· ·ÏÈ¿, ı·ÙÚÈ΋ Î·È ∂›¯Â˜ ¿„ÔÁÔ timing ÓÔ Ì¤ ¢ ‡ÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌ ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË Û·Ó 60s Ù·ÈÛÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ‰ÈÔ, ˘Ì ÔÌ·ÙÂÒÓ °Ú¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓ Ó›·, È¿ÙÛ· (·Ï‹ıÂÈ·, ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ˘. ª·˜ › ӷ „ËʛʈÓÔ ‰ÂÓ ı· Ϥ ÙË È Î· ‡ı˘ÓÛË ÂÚ›ÈÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∫ÔÛÔ˘Ì Obama Î·È Ó· ·Ï‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È. ÙÔÔ‡ÏË –‰›Ï· La Mirage– Â›Ó·È Ï¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì·˜ › ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ-Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ̤ӷ, Ï‹Ú˘ Âmotherfuckers Î·È Ô‡Ù ¤Ó· ηÁηٿÏÂÈ„Ë Î·È ÙfiÛÔ Î¤ÓÙÚÔ; ÙÔ La Mirage ÙÈ ÏËÓ‡¯Ù·... Ë ÌÔ˘Ï¿Ú·. (√ ‰ÂÍ‹˜ ÙÂÙڷΤʷı· Á›ÓÂÈ; Δ· McDonald’s √ÌfiÓÔÈ·˜ ÁÈ·Ù› ¤Ïfi˜ Ù˘ οÙÈ ÌÔ˘ › Ê‡ÁÔÓÙ·˜... ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÎÏÂÈÛ·Ó ÚÈÓ 10 ̤Ú˜;). ηٿϷ‚· ÙÈ.) §˘¿Ì·È: °È· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙȘ °ÂÈ· ÛÔ˘ ‰ÈΤʷÏÂ, ÁÂÈ· ÛÔ˘ Ú·¯È·›Â, ÁÂÈ· ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ∏™∞¶. ÛÔ˘ ÁÏÔ˘ÙÈ·›Â... ÊÈÏÈ¿ ÛÙË Madonna! ÷›ÚÔÌ·È: ¶Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ΢ÓËÁ¿ - Δ. ª∞ƒ√À°∫∞™ 6 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008


9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 7


voice

ATHENS EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓÔÈ ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Δ¿Î˘ ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˜

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ A˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô Errfi. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ 1932 ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·, Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ŸÛÏÔ, ÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Î·È ÙÔ ƒ¤ÎÈ·‚ÈÎ, ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÙÔ 1958 ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ¶¤Ú·Û ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, fiÔ˘ ÂËÚ¿ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙË Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ŒÎ·Ó ÎÔÏ¿˙, ÁÏ˘ÙÈ΋, ¯·Ú·ÎÙÈ΋. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ ·fi ÎfiÌÈΘ, ÂÈÎfiÓ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ê›Û˜ Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÎÈ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ‰Âο‰Â˜ ÌÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ 2001 ÙÔ ƒ¤ÎÈ·‚ÈÎ ÂÁηÈÓ›·Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. ∑ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›·. √ Errfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ì ÙÔÓ μ¤ÏÁÔ ÚˆÙÔfiÚÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Jean-Jacques Deleval. ∏ ¤ÎıÂÛË Ì ÙÔ ‰ÈÏfi Ù›ÙÏÔ “Never on Sundays” Î·È “Betty Boop and co” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Fine Arts -∫·fiÔ˘ÏÔ˜, ·fi 13/10. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

FREEINTERNET Internet ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹, ¯ˆÚ›˜ οÚÙ˜, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ!

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ‹ÁÔ˜, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË, ∫ÒÛÙ·˜ £¤Ô˜, ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÈÙ¤Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·˘ÚÈ·Ófi˜, £·Ó¿Û˘ ª‹Ó·˜, ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· ª¿Î· °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ·, ∞ÓÙÈÁfiÓË °Ú·ÌÌÂÓ‹, Sotos Anagnos ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, C. Makkos, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜

°ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·ÊËÌ. ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti Y‡ı˘Ó˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, ª·Ú›· μÂÓÈÔ‡, ƒÔ‡Ï· ªÔÏ˘‚È¿ÙË Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·Ì¿Ú˘, ¡ÒÓÙ·˜ ¡Ù·Ì¿Ó˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ÀÔ‰Ô¯‹ Direct Market: ¡›ÎË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ a d s @ a t h e n svo i ce.g r Project Manager: M¿Úˆ ∑‹Ó· ¢È‡ı˘ÓÛË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ∞Û·Û›· ÃÔ‚·Ú‰¿ À‡ı˘ÓÔ˜ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó· ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, fax: 210 3632.317 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530, fax: 210 3617.310 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

w w w. a t h e n svo i ce. g r Ô Ô‡ÌÂÚ ¡¤Ô ¡

AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

ª¿ıÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ www.athensvoice.gr ΔËϤʈÓÔ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢: 13855 (·fi 9.00 .Ì. ¤ˆ˜ 11.00 Ì.Ì.) ÃÚÂÒÛÂȘ: ● °È· ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 801 200 6666: ∫fiÛÙÔ˜ ·ÛÙÈ΋˜ ÎÏ‹Û˘ ÚÔ˜ Viva - Telecom Revolution 0,03416 ú/ÏÂÙfi (Ì º¶∞) Ì ¯Ú¤ˆÛË ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ● °È· ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 13855: ÃÚ¤ˆÛË 0,0364 ú/ÏÂÙfi (Ì º¶∞) ·fi ÛÙ·ıÂÚfi √Δ∂.

8 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 9


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

UWE DUETTMANN

μƒ∂Ã∂π ¶√§§∞ μƒ∞¢π∞ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞, ¢∂¡ ¶ƒ√∫∂πΔ∞π °π∞ ∫∞ªπ∞ ¢π∞¶π™Δø™∏ ª∂ μ∞£√™ (º£π¡√¶øƒ√, ∫∞§∂! DUH!), ∞§§∞ ø™Δ√™√ ∂π¡∞π ∂¡∞ £∂ª∞: ∫∞¡∂¡∞™ ¢∂¡ £∂§∂π ¡∞ μ°∂π √Δ∞¡ μƒ∂Ã∂π. ∞™Ã∂Δ∞ ¶√À ª∂ƒπ∫√π-ª∂ƒπ∫√π ¢∂¡ μ°∞π¡√À¡∂ √ÀΔ∂ √Δ∞¡ ¢∂¡ μƒ∂Ã∂π…

˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¤¯ˆ Ú·ÎÙÈο ı¤Ì·Ù· Í·ÊÓÈο: ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÌ·È (Ï¿Ô˘-Ï¿Ô˘) ÁÈ· ÚˆÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙË 1.00- 1.30 ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Â›Ì·È Û›ÙÈ ÌÔ˘. ΔÔ «¤Ó· ÔÙfi Î·È ÙÚ›· ÙÛÈÁ¿Ú· ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ûˆ» ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›… ·fi Ù›ÔÙ·, ÙÔ Ï˜. ∫¿ÙÈ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜ ›Óˆ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÊÚfiÏÔ˘ÙÚ· ·ÏÏ¿ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ͷӷοÓÂȘ η˘Ùfi ÛÂÍ ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. ÿÛˆ˜, ·Ó Â›Û·È Î·Ïfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ó· ÛÂ Ï˘Ëı› Ë ÌÔ›Ú· Î·È Ó· οÓÂȘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÛÂÍ ÌÈ· ̤ڷ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ’Ó·È ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «Ù·Ú¿ÎÔ˘ÏÔ», Ô˘ ÙÔ ÛΤÊÙÂÛ·È Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ Î·È Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ Í‡ÓÈÔ ÙȘ Ó‡¯Ù˜. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ ÛÂÍ ¤Ú¯ÂÙ·È ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ fiÙ·Ó ·Ú·-Â›Û·È «Î·ı·Úfi˜». ¢ËÏ·‰‹, Ô‡ Ì˘·Ïfi; ¶Ò˜ Ó· ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· (ηٿ ÙÔ «‰Ôı›Û˘ ¢ηÈÚ›·˜») fiÙ·Ó ‰ÂÓ Ù˘ ·Ê‹ÓÂȘ ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÌÔ˘ÏÈ¿ÛÂÈ Û ÔÙfi/ ÍÂÓ‡¯ÙÈ/ ÎÚ·È¿ÏÈ·ÛÌ·;

10 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

∂¡∞ μƒ∞¢À ¶√À ’μƒ∂Ã∂ ŒÙÛÈ, ÏfiÁˆ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ›Ûˆ˜ Ì·Ï·ÎÈṲ̂Ó˘ ‰È¿ıÂÛ˘… ÛΤÊÙÔÌ·È Ì‹ˆ˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ÔÈ Ê¿ÛÂȘ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ì ¿ÓıÚˆÔÈ, Â›Ó·È Û·Ó Î·ÚÙ-ÔÛÙ¿Ï ÙÂÏÈο. ∂‰Ò ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ÛÂÍ, ÂΛ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ê·ÁËÙfi (Ó·È, ¤¯ˆ ÍÂʇÁÂÈ), ·Ú·Î› ÌÈ· ıÂÛ¤ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹, ÈÔ ¤Ú· ÌÈ· ÔÓÂÈÚÈ΋ ·Ú·Ï›·, ÛÙËÓ ¿ÎÚË-¿ÎÚË Î¿ÙÈ Ù¤ÏÂÈ· ÏÔ˘ÛÙÚ›Ó ÌÔÙ¿ÎÈ· Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∂›Ó·È fiÏ· Ù· ÌÈÎÚ¿-ÌÈÎÚ¿ «Ô˘¿Ô˘» Ô˘ οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÛÂ˙fiÓ Ù˘ ˙ˆ‹ Ì·˜ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Ôχ ··ÛÙÚ¿ÙÔ˘Û·. ∫·È, ¯Ì, ÔÈ ÛÂ˙fiÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ›ÎϘ. ™ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ ÂÓÓÔÒ. ◊ ÛÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙÂ: ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÂÁÓ¤˜, ›¯·Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘˜ (·Ú··Ù‹Ì·Ù·, ÚfiÌ˜, Ï¿ıË, ‚ϷΛ˜ ÎÏ., ÎÏ.), ·ÏÏ¿ ·Ó ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÙfiÛÔ ¯‡Ì· ¿ÙÔÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÛÂ˙fiÓ… Ô‡Ù ÌÈÛ‹ ηÚÙ-ÔÛÙ¿Ï ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ¤ÌÂÓ ÁÈ· Ù· ‚·ıÈ¿ Ì·˜ ÁÂÚ¿Ì·Ù·. ◊ ÎÈ ·Ó Ì·˜ ¤ÌÂÓÂ, η̛· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. √ΤÈ, ÍÂÎÔÏÏ¿ˆ – Ì ¿Ú· Ôχ ÎÔ˘Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·

Ô˘ ¤Î·Ó· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· (›Ûˆ˜ fiˆ˜ οı ‚‰ÔÌ¿‰·). ªÈ· ̤ڷ ÙËÓ ¤Ê·Á· ÛÙË ÛÙÔ¿ Ù˘ ™Ù·‰›Ô˘ 10: ‹Ú· ‚È‚Ï›· ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÁÈfiη ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Deutsche Buchhandlung, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Û ÎÔÈÙ¿Ó ÛÙÚ·‚¿ Ô˘ ͤÚÂȘ ÌfiÓÔÓ ÙÔ «¯¿ÈÏ Ã›ÙÏÂÚ» Î·È ÙÔ «˙Ï¿ÊÂÓ ˙È ÁÎÔ˘ÓÙ» ·fi ÁÂÚÌ·ÓÈο, ·Ú¿ Û ‚ÔËı¿Ó ӷ ÌË Ì›ÓÂÈ ÙÔ ·È‰¿ÎÈ ÛÔ˘ ÛÙ¿ÛÈÌÔ. Œ¯ÂÈ Î·È ˆÚ·›· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÏ· Ï›ÁÔ-Ôχ ÙËÓ “Burda” – Û·Ó ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙÌ‹Ì· ·ÓÙfiÊϘ. ™ÙËÓ ›‰È· ÛÙÔ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, ¤Ó· genial Ì·Á·˙› Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ͤÌÂÈÓ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 Î·È Ô˘Ï¿ÂÈ ·fi Ï·ÛÙ¤Í ÁÈ· ÙË Ì¤ÛË, ÂÈı¤Ì·Ù·, Âȉ¤ÛÌÔ˘˜, „‡ÙÈη ̤ÏË Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈο ‚·ÚËÎÔ˝·˜, ̤¯ÚÈ Î¿ÏÙÛ˜ ÊÏ‚›Ùȉ·˜, È·ÙÚÈÎÔ-Âȉ‹ ηÏÛfiÓ Sigvaris ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ ·ı‹ÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË (Ì ÙÔ ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎfi fiÓÔÌ· “Delilah” Î·È ı‹ÎË-ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÎÔÈÏÔ‡Ì· ηÙËÁÔÚ›·˜ “Free Willy”. °È·Ù› Ù· ϤÓ ¤ÙÛÈ ·˘Ù¿ Ù· ηÏÛfiÓ, Î·È fi¯È «¶Ô٤ͷӷ‰ÂÓı·ˉ‹ÍÂȘ», fiˆ˜ ı· ’ÚÂÂ, ‰ÂÓ ÙÔ ’¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÁÈ·Ù› ˆÏÔ‡ÓÙ·È 50 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙÔ, ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚·: ÂÂȉ‹ ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÙ¤ÎÂÛ·È fiÚıÈ· ÌfiÓÔ Ì ÙÔ Delilah, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿ÏÂȘ fi‰È ηıfiÏÔ˘ – Â›Ó·È ÙÔ ¶È ÙÔ˘ ÂÁ΢·ÎÔ‡ ηÏÛfiÓ. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÛÙÔ¿˜ Â›Ó·È Ë Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· Sammy’s, Ì ˆÚ·›Â˜ Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÊÚ·Ô˘ÙÛ›ÓÔ˘˜ – fiÏ· οˆ˜ Û·Ó ÛÈÙÈο, .¯., ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ¯˘ÏÔ›Ù˜ (ú 5,50) ‹ ÙÔ ÌÔÛ¯·Ú¿ÎÈ ÁÈÔ˘‚¤ÙÛÈ (ú 7,50), Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ˘Ô„È¿˙ÂÛ·È Î¿ÔÈ· Ì·Ì¿ Ì ʷÎÈfiÏÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ·Ó Â›Û·È Î·¯‡ÔÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ¶‹Ú ÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi (ÙÈ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂȘ ÙÒÚ·…) Galaxy, ηÊÂÙ›, ηÓÈṲ̂ÓÔ, ÔÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ËÌÈ-·ÏÎÔÔÏÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ Ífi‰Â„·Ó Ù· ÔχÙÈÌ· deadlines ÙÔ˘˜ ÂΛ, Ó‡¯Ù˜ Î·È Ó‡¯Ù˜, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È Î¿ÙÈ „fiÊȘ ÁÎfiÌÂÓ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤Î·ÙÛ·Ó fiÙ·Ó ¤ÚÂÂ, Ô‡Ù fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤ÚÂÂ… ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ alcoholics-anonymous ÁÈ· ÙÔ Galaxy, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÛËÎÒÓˆ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙËÓ Ì›Ú·, fiˆ˜ ÔÈ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ∞ÏÏ¿ ¤¯ˆ ȉÚÒÛÂÈ ÎÈ ÂÁÒ ÂΛ, ÎÈ ¤¯ˆ ¯¿ÛÂÈ «ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¢ηÈڛ˜» Ó· ‰ÒÛˆ ΛÌÂÓ· ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜, ÎÈ ¤¯ˆ ÓÈÁ› Ì ¤Ó· ÊÈÛÙ›ÎÈ ÁÈ· ¯·Ì¤ÓÔ ¤ÚˆÙ· fiˆ˜ fiÏÔ˜ Ô (‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜) ÎfiÛÌÔ˜. ΔËÓ ¤Î·Ó· Ì ÂÏ·ÊÚ¿ ˉËÌ·Ù¿ÎÈ· ·fi ÙË ÛÙÔ¿ ÏÔÈfiÓ, ÚÈÓ Ì Ï·ÎÒÛÂÈ Ë ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Î·È Ìˆ ÁÈ· ¤Ó· (ÙfiÛÔ-‰·, ηϤ) ÔÙ¿ÎÈ. ™ÙË ™Ù·‰›Ô˘ ¤‚Ú¯Â, Î·È ‹Ù·Ó ‚Ú¿‰˘, ÔfiÙÂ Â›Ì·È Ì¤Û· ÛÙÔ ı¤Ì· ¿ÏÈ. √˘Ê. ªÔ˘ ’Ê˘Á ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜… ∞

Deutsche Buchhandlung, ™Ù·‰›Ô˘ 10 - √Ì‹ÚÔ˘ 4, ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜, 210 3225.294 ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, ™ÙÔ¿ ™Ù·‰›Ô˘ 10, 210 3230.237 Sammy’s, ™Ù·‰›Ô˘ 10, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3314.779, ‰È·ÓÔ̤˜ 7.30-17.30. Galaxy, ÔÙ¿‰ÈÎÔ, ÛÙÔ¿ ™Ù·‰›Ô˘ 10, 210 3227.733


5 Ã√¡π∞P∞RTY H ATHENS VOICE ¤¯ÂÈ ÁÂÓ¤ıÏÈ· Î·È Ù· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘

ŸÏË Ë ATHENS VOICE Family Â›Ó·È ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ party Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi, happening Î·È ‰ÒÚ·.

ÙË ¶¤Ì 22.00 , 23/10 fiÔÏȘ», «TÂ¯Ó ÈÒ˜ 100, ¶ÂÈڷο˙È ° · ¢12 Û ˘ Ô ı ·›

M ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË:

Dj set: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜

George Apergis Cleopatra

Adrianos Papadeas George Seragos

© DEVIL ROBOTS

¯ÔÚËÁÔ›:

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 11


¶fiÛÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ ›۷È;

Œ¯ÂÈ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜ Ë ∞ı‹Ó·;

ΔȘ Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜

Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ‹ÍÂÚ·Ó (‹ ÙÔÓ Î·Ù·Û··Û·Ó) ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ¤·„ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ.

¶ÔÏÈÙÈÎfi Quiz, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, ÛÂÏ. 24

∞ı‹Ó· ¿ÓˆıÂÓ, ª˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, ÛÂÏ. 26

☛ Δ¤¯ÓË, ¡¿ÓÙÈ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 76

ºΔπ∞•∂ ª√À Δ∏ ª∂ƒ∞

ATHENS VOICES §fiÁÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·:

«∫Ô›Ù·! ∂ÈÙ·Á‹ ÛÙ’ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘! ÷ ¯· ¯·!» (∫ÔψӿÎÈ. ¡Â·ÚÔ› Û ·Û·ÓÛ¤Ú. ΔË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ÎÚ·¯.)

- ™˘ÁÓÒÌË, Ì‹ˆ˜ ¤Ú·Û ηӤӷ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ‰ˆ; - ¢ÂÓ Í¤Úˆ. ¶Ò˜ ‹Ù·ÓÂ; (πÔÓ¤ÛÎÔ. ™Â ·ıËÓ·˚Îfi ·ÁοÎÈ.)

Δ√À ¡√™√∫√ª∂π√À «∂Ì›˜ ·›Ì· ‰ÒÛ·ÌÂ. º·Ó‹Î·Ì ·ÚÈÔÈ. ΔÒÚ·, ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ·˜ Á›ÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ».

°ƒ∞æ∂ ∫∞Δπ °Ú¿„ ÛÙÔ fiveyears@athensvoice.gr ‹ ÛÙËÓ ∞.V. (÷ÚÈÏ¿Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, ∞ı‹Ó· 10679) ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÛÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ATHENS VOICE. ŸÏ˜ ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó on line ÛÙÔ site Ì·˜ Î·È ÔÈ 5 ηχÙÂÚ˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ Ì ٷ ‚È‚Ï›· “ATHENS VOICE BOOKS”.

GREATEST HITS O °IøP°O™ ¶AYPIANO™ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ A.V. ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È

«°¿ÌËÛ¤ Ù·, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¤¯ˆ Ì¿ıËÌ· ÊÔÚ›Ի. (¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ÙÛÔ˘ÏÒÓÙ·˜ ÁÈ·ÁÈ¿ Ì ۈÏËÓ¿ÎÈ·.)

EDIKA

«∏ ΢ڛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ;» (∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ·ÛıÂÓ‹ ¯ˆÚ›˜ Û˘Óԉ›· Î·È Á˘·Ï›˙ÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Ù˘.)

«∞Ó Í·Ó·„¿ÍÂÈ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ù˘ ÂıÂÚ¿˜ ÌÔ˘, ›Ù Ù˘ ı· ÙË ÛÙ·˘ÚÒÛˆ!» (∫‡ÚÈÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜.)

AFTER «∞¯… ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ê›ÏÔ˜. ªÂ ο· ÎÂÊ·Ï·›Ô!» (™Â Îˉ›·. §ÂÙÔ̤ÚÂÈ·: √ ̷ηڛÙ˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ∞ÓÙÒÓ˘.)

-°π∞¡¡∏™ ¡∂¡∂™

12 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

∞ª∂ƒπ∫∏, EΔ√™ 2016: ¶∞ƒ∞°°∂§π∞ ¶πΔ™∞™

(∞ÏÏËϤÁÁ˘· ΢ڛ· ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔ ÎÈṲ̂Ù.)

«¶Ôχ Ê‹ÍÂȘ – ·Ê‹ÍÂȘ ÌÔ˘ Ù· › (Ô ÁÈ·ÙÚfi˜)». (∫˘Ú›· Û ·‚‚·ÈfiÙËÙ·.)

INFO-DIET

10/10 ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜

ΔÚÂÏ¿ıËÎÂ Ë Î·Ú‰È¿ ΔÚÂÏ¿ıËÎÂ Ë Î·Ú‰È¿ ·’ Ù· ÔÏÏ¿ ÛÙÚ·¿ÙÛ· Î·È ‹Ú ٷ ÎÏÂȉȿ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·

ΔÚÂÏ¿ıËÎÂ Ë Î·Ú‰È¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÙÂÚ¿ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ·ÚÚÒÛÙËÛ ‚·ÚÈ¿ ÎÈ ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ

ΔÚÂÏ¿ıËÎÂ Ë Î·Ú‰È¿ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÛÈÓÈ¿ÏÔ Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ

ΔÚÂÏ¿ıËÎÂ Ë Î·Ú‰È¿ Î·È Â›¯Â ‚·Ï·ÓÙÒÛÂÈ Ì· ‹Úı ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ Ë ·Á¿Ë Ó· ÙË ÛÒÛÂÈ

ΔËÏÂʈӋÙÚÈ·: Pizza Hut, ηÏËÛ¤Ú· Û·˜. ¶ÂÏ¿Ù˘: ∫·ÏËÛ¤Ú·, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‰ÒÛˆ ÌÈ· ·Ú·ÁÁÂÏ›·. Δ: £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ¤¯ˆ ÙÔÓ ∂∞Δ Û·˜, ·Ú·Î·ÏÒ; ¶: ΔÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÚÈıÌfi Δ·˘ÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÌÔ˘ (National ID Number), Ó·È, ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÔÚ›ÛÙÂ, Â›Ó·È Ô 610… Δ: ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ, ·ÚÈ Sheehan. §ÔÈfiÓ Ë ‰È‡ı˘ÓÛ‹ Û·˜ Â›Ó·È 1742 Meadowland Drive Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Û·˜ 494-000. ΔÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙËϤʈÓfi Û·˜ ÛÙË Lincoln Insurance Â›Ó·È 745-000 Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ Û·˜ 266-000. ∞fi ÔÈÔÓ ·ÚÈıÌfi ηÏ›ÙÂ; ¶: ∂ÂÂ; ∂›Ì·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∞fi Ô‡ ÙȘ ‚Á¿˙ÂÙ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜; Δ: ∂›Ì·ÛÙÂ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ·ÚÈÂ. ¶: (™ÙÂÓ·ÁÌfi˜) ∞ Ì¿ÏÈÛÙ·! £· ‹ıÂÏ· ‰‡Ô Û¤ÛÈ·Ï ›ÙÛ˜ Ì ÎÚ¤·˜... Δ: ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηϋ ȉ¤·, ·ÚÈÂ. ¶: ∞ Ì·; Δ: ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi Û·˜ Ê¿ÎÂÏÔ, ˘ÔʤÚÂÙ ·fi ˘¤ÚÙ·ÛË Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ Û·˜ Â›Ó·È ˘„ËÏfi. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÚ›ı·Ï„˘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ۷˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÌÈ· ÙfiÛÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Û·˜ ÂÈÏÔÁ‹. ¶: ∞… ΔÈ ÌÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ ÏÔÈfiÓ; Δ: ªÔÚ›Ù ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙËÓ ¶›ÙÛ· §¿ÈÙ Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ÛfiÁÈ·˜. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ı· Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ. ¶: ΔÈ Û·˜ οÓÂÈ Ó· ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÙÂ; Δ: ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹Î·Ù ÙȘ «¡fiÛÙÈ̘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÛfiÁÈ·» ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÚÈÂ. ¶: ∫·Ï¿, ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ¢ÒÛÙ ÌÔ˘ ‰‡Ô, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ̤ÁÂıÔ˜. ΔÈ ÔÊ›ψ;

Δ: ¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Û·˜, ÙË Û‡˙˘Áfi Û·˜ Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ Û·˜, ·ÚÈÂ. √Ê›ÏÂÙ $ 49,99. ¶: ¡· Û·˜ ‰ÒÛˆ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÌÔ˘ οÚÙ·˜. Δ: ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÙ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Û·˜ οÚÙ·˜ ¤¯ÂÈ ˘Âڂ› ÙÔ fiÚÈÔ. ¶: £· ¿ˆ Ó· ‚Á¿Ïˆ ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÚÔÙÔ‡ ¤ÚıÂÈ Ô ˘¿ÏÏËÏfi˜ Û·˜. Δ: √‡Ù ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ·ÚÈÂ. √ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ Û·˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Â›Ó·È ·Î¿Ï˘ÙÔ˜. ¶: ¡· ÌË Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ∂Û›˜ ÛÙ›ÏÙ ÌÔ˘ ÙȘ ›ÙÛ˜. £· ¤¯ˆ Ù· ÌÂÙÚËÙ¿. ¶fiÛË ÒÚ· ı· ¿ÚÂÈ; Δ: Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÚÈÂ. £· Â›Ó·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ Û 45 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘. ∂¿Ó ‚È¿˙ÂÛÙÂ, ÌÔÚ›Ù ӷ ¤ÚıÂÙ ӷ ÙȘ ¿ÚÂÙÂ, ·ÊÔ‡ ‚Á¿ÏÂÙ ٷ ÌÂÙÚËÙ¿, ·ÏÏ¿ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ›ÙÛ·˜ Ì ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÎÚÔ‚·Û›·. ¶: ¶Ô‡ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ Í¤ÚÂÙ fiÙÈ ¤¯ˆ Ì˯·Ó‹; Δ: μϤˆ Â‰Ò fiÙÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿Ï·Ù ÂÌÚfiıÂÛÌ· ÙȘ ‰fiÛÂȘ, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û¯Âı›. ∞ÏÏ¿ Ë Ã¿ÚÏÂ˚ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏËı›, ÔfiÙ ·ÏÒ˜ Û˘Ì¤Ú·Ó· fiÙÈ ı· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·ÙÂ. ¶: @#%/$@&?#! Δ: ™·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÙ ÎfiÛÌÈÔ˜, ·ÚÈÂ. Œ¯ÂÙ ‹‰Ë ηٷ‰ÈηÛÙ› ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006 ÁÈ· ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ٿ͈˜. ¶: (ÕʈÓÔ˜) Δ: ∫¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Î‡ÚÈÂ; ¶: Ÿ¯È Ù›ÔÙ·. ∞ Ó·È, ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ٷ ‰‡Ô Ï›ÙÚ· ‰ˆÚÂ¿Ó ∫fiη ∫fiÏ· Ì·˙› Ì ÙȘ ›ÙÛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛ‹ Û·˜. Δ: §˘¿Ì·È, ·ÚÈÂ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú‹ÙÚ· ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛ‹ Ì·˜ Ô˘ Ì·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ó·„˘ÎÙÈο Û ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜. ●


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP

∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ÔÚÙÔÊÔÏÈÒÓ)

™ÙËÓ

KÔ ‚· ÌÂ ÙËÓ

1

ΔÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó, Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· ÎÈ ÂÁÒ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹Ûˆ Ó· ÏËÚÒÓˆ ÙË ‰fiÛË Ù˘ οÚÙ·˜ ÌÔ˘; ∏ ÛÙ¿ÛË ÛÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ËÙÙÔ¿ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜! ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Cayenne ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ·Ïfi ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔ Hyundai. ¢Â˜ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿. ΔÒÚ· Ô˘ Ë Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÔ˘, ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂȘ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÎÈ ÂÛ‡ ÙÔ ÊÚÂÛÎÔÏ˘Ì̤ÓÔ Cayenne Î·È Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÂȘ ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ, fiˆ˜ ÛÔ˘ ¤Î·Ó ÂΛÓÔ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. °È· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ fï˜ ·˘Ùfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙË ÛΤ„Ë ÛÔ˘ ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ¤Ú·. æ¿ÍÂ Î·È ‚Ú˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÍÈÓ¤˜ Ô˘ Û ¤·ÈÚÓ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙËϤʈÓÔ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ‡ÊÔ˜ «ı·-ÛÂÙ۷Λۈ-¿ıÏÈÔ-ÛÎÔ˘Ï›ÎÈ-ÁÈ·Ù›-ηı˘ÛÙÂÚ›˜ÙË-‰fiÛË-ÛÔ˘-ηÈ-‰ÂÓ-›۷È-¿ÍÈÔ˜-Ó·-˙ÂȘÛÙÔÓ-ηÈÙ·ÏÈÛÌfi» Î·È ‚¿Ï’ Ù˜ Ó· ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó fiϘ Ì·˙›, ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙË Ì¤Ú·, ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Î·È ÙÔ˘˜ managers ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÛÔ˘, ·ÏÏÈÒ˜ «ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi». ª¿ÏÈÛÙ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ‚¿˙ÂȘ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈ·˜ Ë ÊˆÓ‹ ı˘Ì›˙ÂÈ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÎÈ̈ϛ· Ô˘ Á‰¤ÚÓÂÈ ÙÔÓ ›Ó·Î·. £· Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Úfiı˘Ì˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ÙÒÚ· ı· Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁ˜ Î·È ı· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÚÔ‰Ô̤Ó˜. ∫·È fiˆ˜ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÏÂÈfiÙÂÚË Ì˯·Ó‹ ÂÍfiÓÙˆÛ˘ (Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ «‹¯Ô ÎÈ̈ϛ·˜ Ô˘ Á‰¤ÚÓÂÈ ÙÔÓ ›Ó·Î·) ·fi ÌÈ· ÚÔ‰Ô̤ÓË Á˘Ó·›Î·.

2

∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ fiÔÙ ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÏËÚÒÛˆ ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ΢ÓËÁ¿ÂÈ. ŸÔÙ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙȘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ. ∂›Ó·È ÛˆÛÙfi ÙÒÚ· ·˘Ùfi; ¢ËÏ·‰‹, fiÙ·Ó ÂÛ‡ ‚Á·›ÓÂȘ ÁÈ· ηʤ Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi ÛÔ˘ Î·È Í·ÊÓÈο ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÛÔ˘, ‰ÂÓ Û ÎÂÚÓ¿ÂÈ ÂΛÓÔ˜; ŒÙÛÈ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·.

3

ΔȘ ÚÔ¿ÏϘ, ¿ÎÔ˘Á· ÁÈ· ÔÏÏ‹ ÒÚ· ‰‡Ô skaters Ó· ÌÈÏ¿Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ŸÌˆ˜ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Â› ԇÙ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙË ÊÚ¿ÛË «¤‚ÏÂ· ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù·¿Óˆ ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤Ê˘Á· ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ· Ó· ˙‹Ûˆ» fiˆ˜ ͤڈ fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ›, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ «ÕÁÚÈ· ¶·È‰È¿». ÕÛ Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ‡ÊÔ˜, ÁÂÏÔ‡Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› skaters! √È Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› skaters ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ¯·¯·Ó›˙ÔÓÙ·˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÔ˘¯Úˆ-

̤ÓÔÈ. °È·Ù› Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁοÛÂÈ Ó· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛοϘ ¿Óˆ Û ۷ӛ‰Â˜, Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÏÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ·Î·ı·Úۛ˜ ÛÎ‡ÏˆÓ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÚ·Ì̤˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó.

4

Œ¯ˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ϤÓ ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ˆ˜ «¤¯Ô˘Ó ·Ó¿„ÂÈ Ù· ÙËϤʈӷ», ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Î¿ÔÈÔ˜ ηٷϋÁÂÈ Ì ÌÈ· «Î·˘Ù‹ ·Ù¿Ù·». À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜; ∞ÛÊ·ÏÒ˜. ™Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î¿ı ̤ڷ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¯¿ÚË Î·È Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ʤÚÓÔ˘Ó ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο Û·Ó ‰ÒÚ· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ‚ÔËıÔ› ͯÓÈÔ‡ÓÙ·È ÏfiÁˆ ÊfiÚÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ù¿Ù˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ∞Ó ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÎÚ›ÛË Î·È «·Ó¿„Ô˘Ó Ù· ÙËϤʈӷ», Ë ˙¤ÛÙË Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ÙÔ ·Ó·Ì̤ÓÔ ÙËϤʈÓÔ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ·Ù¿Ù˜ Î·È ÙȘ οÓÂÈ Ó· η›Ó fiˆ˜ fiÙ·Ó ÙȘ ‚¿˙ÂȘ ÛÙË ¯fi‚ÔÏË. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ οÛÙ·Ó· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ (fiÙ·Ó «ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·›ÚÓÂÈ ÊˆÙÈ¿»).

¯ÚfiÓÈ· 5 È Â ˙ ¿ Ù Ú Ù˜ Ù˘. Ô Û È Á Ò Ó E Á · C I ·Ó ENS VOÈ ‰ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ H T A  H Î·È Î¿Ó

5

ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ «∫¿·» ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «∫¿· ƒÈÛ¤ÚÙ˜»; ª· ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È «∫¿· ƒÈÛ¤ÚÙ˜», ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ο˜, ·ÏÏ¿ «∫¿·ÚË ™ÂÚÙ˜». √ÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ‰Â ·fi ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘, Ô˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ – ¤Ó· ÓËÛ› Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Â˘‰ÔÎÈÌ› Ë Î¿·ÚË. ∂Âȉ‹ ÏÔÈfiÓ ·˘Ùfi˜ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi˜ ÚˆÙÔ‡Û ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ›¯·Ó ‚ÁÂÈ Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ¯fiÚÙ· «Ô‡ ¤¯ÂÈ Î¿·ÚË;», ›¯Â ÙËÓ È‰¤· Ó· οÓÂÈ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ∫·È ÙÈÌ‹˜ ¤ÓÂÎÂÓ ÔÓfiÌ·Û ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ «∫¿·ÚË ™ÂÚÙ˜», ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· fiÌÔÚÊ· Ó·ÓÈο ¯ÚfiÓÈ·.

6

ŒÓ· Ù·Í ›‰È

‰‡Ô ·Ùfi ÌˆÓ ÛÙË Ó KÔ‡‚·

7 Ë̤Ú ˜ - 5 Ó‡¯ Ù˜ - Í Óԉԯ ›· - Úˆ ÈÓfi.

·Ê›Ԣ ÙÈÎÔ‡ ÁÚ Èˆ ȉ Í · Ù Ô˘ ÛÊÔÚ¿ Ù Ù˜ MÈ· ÚÔ ·Ó·ÁÓÒÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ E. ENS VOIC Ù˘ ATH

™ÙÂ›Ï AVBO  sms ÛÙÔ O ÔÓÔÌ· , ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ù 5412 ÒÓ˘ÌÔ Û ÙÔ 1, 21/10 ̤¯ÚÈ ΔÚ› ÙË , 1 0  ¿Ú ̤ÚÔ˜ .Ì. Î·È ÎÏ‹Úˆ ÛÙËÓ ÛË

¶ÔÈ· Â›Ó·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˘Ù¿ Ù· «Û˘ÌʤÚÔÓÙ·» Ô˘ ϤÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘Ô·„ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜; ª· Ù· ‰Èο ÙÔ˘.

7

ΔÂÏÈο ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ «Ì˘ÛÙÈÎfi» Ô˘ ›¯Â Ë ∞Ï›ÎË μÔ˘ÁÈÔ˘ÎÏ¿ÎË; ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Û›ÚÈ·Ï, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ‹Ù·Ó fiÙÈ ÌÈÏÔ‡ÛÂ Î·È ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ Ù˘ ˙ˆ‹ fiˆ˜ Ë «¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘» ÛÙÔ «•‡ÏÔ ‚Á‹Î ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ». ÕÚ· ‰Èη›ˆ˜ ϤÓ fiÏÔÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ËıÔÔÈfi˜, ÁÈ·Ù› ηٿÊÂÚÓ ÛÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ù˘ Ó· ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ Î·È fi¯È ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË. ∞

O ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙȘ 23/10 ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ party Ù˘ ATHENS VOICE ÁÈ· Ù· 5 ¯ÚfiÓÈ·.

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 13


©£ ±´ §œ£©£³¨¥¨y£

°£žœ¦§£Ÿ ž¡®±¯²’ š¢ ¢¢˜›¢ ¢˜•˜ ˜™ ¢ ˜™¢˜

¤Í׌¤™¤–˜¢¡©Ÿ˜–

š–žŠ¥¢†•£š

§

ÆÑ͕ÀÕÆËÙÒÓÅÑÆ•ÓÜ£ÓÑѲ ÛÕÃÒÎÆÖÊÑÀÙÀ×ÖγÆΖÁÌÆ ­ÆÒ×ÃÒÆÐÆÎË×βÛ×ÍÐÆ•Ê•ÆÚ •Ê×ÍÒÙÕÆÂÆÆØÔÆʖÆÕÛÂƦØÁÒÆ–ÓÜ ÀÈÆÛÒÊÆËÓՕÁÌÎÆ•ÎÆËØÎÒӖÙÕÎÒÁÊÐ ÉÕӕÁÐÆÎÏʕ–ÓÅÐÆÕÊDzÉÍÒÖÅÖÖٕÍ ÖÜÒÌÜÒÆÎÏÂÐÆÎ×ÀÐÒÓÎÚ£ÊÎØÆÕÛ͕ÀÒÓ –ÑÁØÓÚʖÂÖÐӖÔÌÎÆÒÆвÒÊΖ²Õ×ÎÓ ÐÆØÀÒÆÚ•Ê×ÍÒ–²Õ×Í×ÓÜÐÆΕÊ×ÓÉΖÑÆ ÒÃ×Óܼ•ÆÖ×ÆÒܖÀÕÓÛÓÎÐÆÎÝÊÖ×ÓÂÖÆÒ ÐÓÎÒÃÌÎÓÕ×ÆÖ×ÎÐÓÂÐÆÎÀÏÙÐÆÕÉβÐÆÎ ×ÍÚדÆÐÓܕ–ÁÖƕÊÐÎÃÑÆÚ×ÍÚØÊRײ×ÍÚ ×ÆÖÊÐÎÓÜÕÎײÐÆÎÓβÒØÕٖÓΖÓÜ×ÆÏÎØÊ ×ÓÅÖÆÒ•ÀÖÆÖ×Ó´¦¬¦ÃÖÐÆÕ¶ÆÑÓΖ² ×Æ“ÌÕÆÈÆÖ×ÍÒÐÜÕÂÆ£ÆÒÆÌÎÙײÐÍÐÆÎ ×Æ“ÇÆÒÊÖ×ÆÖÜÒÐÆΖÑÍÒªØʲ²ÒØÕÆ ÐÊÚ$Q\ZD\

¡

Ü×Ã×ÓÖ×ÆÕÆÏÂÝÊÎÖ×ÍÒʖÓÛÁ×ÍÚÕÀ–ÑÎÐÆÚ¶ÎÊÂÒÆÎÕÀ–ÑÎÐÆ×ÔÕƵÀ–ÑÎÐÆ ÊÂÒÆÎ×ÓÉÊÅ×ÊÕÓÛÀÕÎ×ÓFRS\SDVWHÕÀ–ÑÎÐÆ ÊÂÒÆÎÃ×ÎÊÂÖÆÎв×ΖÓÜÉÊÒÊÂÖÆÎÕÀ–ÑÎÐÆ ÊÂÒÆÎÒÆ×ÓÉÍÑÔÒÊÎÚÐÆÎÒÆ×Ó–ÆÕÎÖײÒÊÎÚ –ÆÒ×ÓÅ•Ê×ÓܖÀÐÆΖ²ØÓڨ•ÆÖ×Ê×ÂÌÐÆ Ö×ÍÕÀ–ÑÎÐƺÛÓܕÊÕÀ–ÑÎÐÊÚʖÎÛÊÎÕ͕Æ×ÂÊÚÕÀ–ÑÎÐÊÚÉÎÊÜØÜÒ×ÀÚÕÀ–ÑÎÐÊÚÐÜÇÊÕÒÁÖÊÎÚÕʖÑÂÐÊÚÖÐÍÒÓØÀ×ÊÚÕÀ–ÑÎÐÊÚ ØÊÆ×ÕÎÐÓÅÚÐÕÎ×ÎÐÓÅÚÕÀ–ÑÎÐÊÚ•ÓÜÖÎÐÓÅÚ –ÎÆÕÆ×ÝÓÅÉÊÚÕÀ–ÑÎÐÊÚÕÀ–ÑÎÐÊÚËÓÜÕÒ²ÕÍÉÊÚ×ÍÑÊӖ×ÎÐÀÚÕÀ–ÑÎÐÊÚÕÀ–ÑÎÐÊÚÖ×Ó ËÓÅÕÒÓÕÀ–ÑÎÐÊÚËÆÌβÕÀ–ÑÎÐÊÚ–ÓײÕÀ–ÑÎÐÊÚÕÓÅÛÆ•ÃÒÓÓÎËÃÒÓÎÊÂÒÆÎÐÆÒÓÒÎÐÓÂ|ÊÒ•ÊÒÓβÝÊÎÒÆÖÆÚ–ÙÐÆÎ×ÍÒÆÑÁ14 ATHENS VOICE ¢™¥ž”£˜¢ª

ØÊÎÆ–ÓÜ×ÓÐÆ×ÆÑÆÇÆÂÒÙÆÑѲÃÑÊÚÆÜ×ÀÚ ÓÎÕÀ–ÑÎÐÊÚ×ÊÑÎвÌÎÆÃÖÓÜÚÊÒÉÎÆËÀÕÓÒ×ÆÎ ÑÀُвÒÓÜÒ•Ê̲ÑÍÝ͕βÖ×ÓÆÑÍØÎÒà ÐÆÎ×ÓÜÛÆѲÒÊÐÆÎ×Í•²–ÆÐƕβËÓÕ²ÌÎÆ ÒÆ–ÊÕÒ²ÒÊ×ÓÐÆÑÎÆÕÒ×ÃÌÎÆÆÜØÊÒ×ÎÐæÜײ×ÆÓÑÂÌÆÌÎÆÉÆÅ×ÊÚÐÆΖÕÓÛÙÕÔÖ×Ó–ÆÕÆÖÅÒØ͕Æ

ž

ƖÆÞÙ²ÒÒÓÜÆÜØÊÒ×ÎÐú×ÖάÆÑÑÎ×ÊÛÒ²ÕƤ×ÆÀÕÌÆ×ÓÜÖ×ÎÚÉÍÑÔÖÊÎÚ ×ÓÜÖ×ÓÒ×ÕÖÓ–ÓÜÝÊΖÓÜܖ²ÕÛÊÎÆÒ²•ÊÖ²•Æڌ£ÊÂ×Ê•ÓÜÃ×ÎÉÊÒÖÜÒÆÒײ×ÊвØÊ ×ÃÖÓ×ÎÚÕÀ–ÑÎÐÀÚ×Óܾ×ÎÉÊÒ×ÎÚÆÒÆÌÒÙÕÂÝÊ×ʤÜÒÊÛÂÝٌ­ÆÝÔÆÜØÊÒ×ÎÐÃÚÖ×Ó £ÀÕƕÆ•ÜÖ×ÎÐÃÐÓÒÖÀÕ×Ó×ÓÜ­ÆÒ×ØÆ×Ó ÉÊÂ×ÊÖÊÑÂÌÓ£ÀÕÆÖÆÃÒÊÎÕӌ¶ÕӕÊÕÁ ÐӖ²ÒÆƖÃ×Ó–ÕÓDzÕÎӌ¬Ã֕ÓÚ–ÓÑÅÚ •ÀÖÆ֓ÀÒÆʖÎÉÎÓÕØÙ×ÁÕÎÓÖÐÆËÔÒ×ÊÕ²Ö×ÎÓʖÎÛÊÂÕÍÖÍ×ÓÜ•–Æ•–²×ÓÜ­ÆÝÔ ÓÎÌÓÒÊÂÚ×ÓÜ­ÆÝÔܖÀÕÓÛÓÎÐÆÒÓÒÎÐÓ ÖÜÌÐÎÒ͕ÀÒÓÎѲ×ÕÊÈƌªËÎÑÊÒ²ÉÆ•ÓÜ Í¬ÆÑÑÎÖ͸ÆÕÆѲ•–ÓÜÚØʲÖ×ÍÒÓÕ̲ÒÙÖÍ•ÓÜ×Ó“–ÆÎÝÊÐÓÜÑÆÑѲʖÊÎÉÁ×ÍÒ ÏÀÕÙÃ×ÎÁ×ÆÒÊ×ÖÂ×Æ×ÍËÙ×ÓÌÕ²ËÎÝÆÖÜÒÀÛÊÎÆÐÆÎÌÊѲÌƕʴܲÓÜ×ÎÐÀËÎƴΨ•Î ÌÐÕÀÓΟÐÃÎÒÌÐ ÕÓÜÓΫ•²•­–ÆÞÑÒ× ÀÒÆÚܖÀÕÓÛÓÚ•ÊÖ²ÝΖÆÂÏƕÊÃÑÓΕÊÐÆÎ ÌÎƌŸÎÔÕÌÓ­ÆÝÙÒ²ÐÍ´ŸÎÔÕÌÓÚÖÊ ܖÀÕÓÛÍËÃՕÆÉÊÒ×ÓÒÀÛÙÏÆÒÆÐÓÅÖÊÎ ÐÆÑÅ×ÊÕÓÖ×ÍÒ–ÕÃÇÆÆÐÕÆ–ÎÓÛÆÑÆÕÃÚ Ö×ÓÌÅÕÎ֕ÆÊÑÆËÕÔÚÖ×ÓÕÃÑÓ¦ÑѲÊÐÊ •ÀÖÆÊÂÒÆÎ×ÓØÀ•Æ×ÓÜ×ÓÒËÆÒײÖ×ÍÐÆÊÐÊ ÒÆ–ÆÂÝÊÎÐÆÒÓÒÎвÐÆÎÃÛÎÖ×ÎÚ•–ÓÜÝÓÜÐÑÊ-

Õ•Ê×ÕÓÛÃ֖Î×ÆƖ“ÃÏÙÒÆÉÂÒÓÜÒÖÓŖÊÚÐÆΖÓײÐÆÎÒÆ“ÕÛÓÒ×ÆÎÃÑÓÚÓÑÆÃÚÐÎ ²•ÆØÀÒÊÐÆÎÓÎ×ÖÊÕÓвÉÊÚÐÆΖÔÚ×ÆÑÀÒÊד²ÑÑÆ×Æ–ÆÒ²ÐÕÎÇƶÆÌÐÆÒÌÐÖ×ÊÕÎв Ò×ʌ³Æ×ÓÜÚÛÔÒÊÎÚÖÊÑÃÝÊÚ•Ê–ÕÆÞÇÆÖÎÖÊÐÎÓÜÕÎײÉÊÚÐÆÎÖÀÕÇÎÚÒÆÖ×ÆÛÔÒÓÜÒÊ ²•ÆÌÓÜÖײÕÓÜÒÊÒÆÇÑÀ–ÓÜÒÊ–ÔÚ×ÓÐÆÂÊÎ ÐÆÎÓƖÑÃÚÓÑÆÃڌºÛÙÉÊÎÐÆÎÕÀ–ÑÎÐÊÚ –ÑÓÅÖÎÓÜÚ¾–ÓÜÏÀÕÊ×ÊÓÎÐÆÒÓÒÎÐÓ–ÂËÎ –ÂËΖÂËÎÓÅ×ÊÒÆ×ÓÜÚÛÀÖÓÜÒʶÓÜ×Ó“–Æ ×ÓÜŸÎÔÕÌÓÜÃ×ÎÆÜ×ÃÊÂÒÆÎ×ÓÐÆÒÓÒÎÐÃ×ÓÜ ØÀ•ÆÐÎÀËÜÌÆ•Ê–ÆÕÊÓÅÑÆÐÆÎ×ÕÆÇÁÏƕÊ ÌÎÆ×ÓÒ§ÆÖÂÑÆÎÒÆ

©Á×ÆÒÆÉÊÎÚÐÆÎ×ÓÆÜØÊÒ×ÎÐÃÇÎÇÑÂÓ•Ê×ÎÚ ܖÓÌÕÆËÀÚÌÕ²ÈÊÐÆÎÖÜÐÆΖ²ÕÊÒÆ•ÓÜ –ÊÎÚ–ÔÚÖÓÜ˲ÒÍÐʌ³ÊÒÀÑÆÀÑÆ ¤Á•ÊÕÆÌÕ²ËÙ×ÓÜ¡²ÐÍÀÌÕÆÈÆÐÆÎÌÎÆ ×ͤ–ÊÂÕÆÊËײÐÆÎÒÓÅÕÌÎÆÐÎÀÒÆÌÎÆ×ÓÒ ­Í×ÕӖ²ÒÓÑÆÞÐã²Ù•ÀÖÆ×ÔÕÆÌÎÆ× •ÓÜвÍÐÊÓÖÐÑÍÕÃÚÐÆѲËÓÇÊÕÁ•ÆÑÆÐÂÆÆÜ×æÐÓÅÙÐÎÀÒÆ×ÓÜØÊÓÅ­–ÓÜ̲ ÐÆÎÒÓÅÕÌÎÓÛÎ×–ÓÜÑÀÊÎÌÎÆ×ÆËÀΕÖ×ÃÕÎÚ ÐÓÅËÎÆÍÔÕƌ×ÊÑÊÂÙÚÌÊÎÆÖÓ܌­ÓÜ ×Ó“Ö×ÊÎÑÊÍŸÊÙÕÌÂÆ–ÕÙ–ÕÙ¬ÆѲÉÊÒ ÏܖҲÙ•ÃÒÓÊÌÔÓÛ×ԕÎÖΌ

¢

·¤ ¤×Ó©²––ÊÎÓ–ÕÙÎÒÃÚÐÆËÀڏÆÏÂÝÊÎÆÐÕÆÒÆÏÊÛÆÖ×ÊÂÚÀÒÆÍÑÎÃÑÓÜÖ×Ó–ÕÙÎÒÃÖÆÒ ÒÆ•ÍÒÖÊÐÜÒÍ̲ÒÊÓÎÉÓÜÑÊÎÀÚ¦ÕÆÛ×ÃÚ•Ê ×ÓÒ ÓÉÙÕÁÊÂÒÆÎÀÒÆÚÖÜÒÊÕ̲×ÍÚ•ÓÜ–ÓÜ •Ê–²ÊΕÊ×Óƕ²ÏÎ×ÓÜÃ×ÆÒØÀÑÙ–ÆÕÀÆÖ×ÍÒ ×ÆÑÆΖÙÕÂÆ×ÙÒØÒÍ×ÔÒÖ×ÓÑÊÐÆÒӖÀÉÎÓ

ÆÖÂÑÆÎÒƳÆÎØÊÞÐÁÆÕÛÆÂÆ×ÆÇÀÕÒÆ Æ–Ã×Ó“ÃÑÓÎÓÎÈÆ̕ÀÒÓÎ×ÍÌÒÙÕÂÝÓÜÒÊƖÖƖ–ÓÅÖÊ–Æ×ÀÕÆÐÆÎ×ÔÕÆ ÍÒÀÆÌÊÒβ–ÓÜ×ÓÆÒÆÐÆÂÒÎÖÊÐÆΖÕÓ×ÊÂÒÊÎ×Ó–ÕÔ×ÓÆÑÍØÎÒ²²ÑËƲÑËÆÊÑÑÍÒÎÐà ÌÐÓÜՕÀ®²ÌƕÊ×ÓÙÕÆÎÃ×ÊÕÓËÆÌÍ×à –ÓÜÐÜÐÑÓËÓÕÊÂÖ×ÓÑÊÐÆÒӖÀÉÎÓ×Æ–ÆÎÉβ Ç̲ÑÆÒÊÐÆÎ×ÓÖ×ÃÕÎ×ÓÜ•ÆÌÆÝÎÓÅÖÊÇÎÇÑÎÆÕ²ÐΏ•ÆÚ×ÓÛÆÕÂÖÆÒÊ£ÓÎÓÎÐÆΖÓÎÓÎ ÉÊÒ˲ÌÆÒÊÊÉÔ–ÆÕÆØÀ×ٌ¶ÖÃÕ×ÖÎÑ ­ÜÕÎÇÁÑÍڧѲÛÓÜ­ÎÒÙ×ÁÚ¬Ó×ӖÓÅÑÍ ­ÊÑÂÒÆ|À֖Ù­²ÒÓÚ­ÂÐÍڣƖ–² ¬ÆݲÒÐÆΖÓÑÑÓ²ÑÑÓÎÒÊÃ×ÊÕÓÎÙÒÓÜÐ ÀÖ×ÎÒÆÕÎؕÃÚ¦–ÂØÆÒÓËÆàÍÙÕÆÎÃ×ÊÕÍ –Õ²ÖÎÒÍÖÆѲ×Æ•ÊÚÖ×Æ•ÜÕÙÉÎв×ÆܖÀÕÓÛÆÐÆÎ×ÆѲÉÎÆ•ÀÒ×Æڌ¶ÕÆDz×ÊÌÕÁÌÓÕÆËÓÕ×ÔÖ×ʦÎ×ÙÑÎÐÓÅÐÆΧÎ×ÙÑÂÙÒ Ö×ÍÒ¦ÌÂƤÓËÂÆƖÃ×ÓÑΕ²ÒÎÂÖÆ–²Ò“ в×ÖÊÀÛÙÐÆÎ×ÍÑÀËÙÒÓ

·¤ ¶Æ–ÓÑÎ×ÎвÉÊÒ×Æ–ÆÕÆÐÓÑÓÜØÔÀÌÎÒÊ×–Ó×ÆÖÜÌÐÑÓÒÎÖ×ÎÐæÒÆΨ–©ÆÛÖÓÜÑÓÜÖ×Ó·££´ÊÂÛÊÉ͕ÎÓÜÕÌÍØÊ•ÎÆ ʖÎ×ÕӖÁ•ÊÖÐӖÃ×ÍÕÎÝÎÐÁÆÒÆØÊÔÕÍÖÍ ×ÓܲÕØÕÓÜ–ÊÕ–ÒÊܕÆ×ÎÐÁÚÎÉÎÓÐ×ÍÖÂÆڌ £ÆÕ²×ÎÚÆÒ×ÎÉÕ²ÖÊÎÚÃÑÙÒ×ÙÒÉ͕ÎÓÜÕÌÔÒ ÐÆÎ×ÙÒÓÕÌÆÒÎ֕ÔÒÖÜÑÑÓÌÎÐÁÚÉÎÆÛÊÂÕÎÖÍÚ ÓÐÅÕÎÓڡβ–ÍÚ×ÍÉÎÆ×ÍÕÊÂ×ÍÒʖÎ×ÕӖÓÅÑÆ ¨ÎÉӖÓÎÔÊЕÀÕÓÜÚ×ÙÒÖÜÒÆÉÀÑËÙÒÃ×ÎÉÊÒ ØÆÐÆØÂÖÓܕÊÁÖÜÛÓÎܖÓÜÕÌÀÖܕ–ÆØÀÖ×Æ×À •Ó܌ÐÃÈ×Êв×ÎÐÃÈ×Ê ®ÎѲÐÎÆÆ×ÓÅ×Τ×ƕ


CITY LOVER TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞ ekthesi@yahoo.gr

AÁ›· M·Ú›Ó· Î·È AÁ›· TÚÈ¿‰· H AÁ›· M·Ú›Ó· £ËÛ›Ԣ Î·È Ë AÁ›· TÚÈ¿‰· KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ÎËÚ˘Á̤ÓÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¶ÚÔÙ›ӈ ÏÔÈfiÓ Û ¢‹ÌÔ, YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ YËÚÂÛ›· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛ‹ ÙÔ˘˜, Î·È ÂÓ ·Ó¿ÁÎË ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‡: fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ͈ÎÏ‹ÛÈ· Û ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈÛ·ÏÏfi‰ÔÍË ÂΉ‹ÏˆÛË ÓÈÎËÙÒÓ ÚÔ˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜ (ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Â› ÂıÓÈÎÒÓ), fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¿ÎÔÌ„ÔÈ Î·È ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉ›˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ Ì Â΂ȷÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ. (Y.°. O ÁÚ¿ÊˆÓ Â›Ì·È ¿ıÂÔ˜ Î·È fi¯È ÂıÓÈÎfi˜.)

KTE§ §ÈÔÛ›ˆÓ TÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÁÈ· Ù· ηϿ, Ô ›Ó·Î·˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ‚ϤÂÙ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ı˘Ì›˙ÂÈ Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi Ì·˜ ·Á·Ë̤ӷ ̤ÚË Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ EÏÏ¿‰·˜. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· KTE§ Ù˘ §ÈÔÛ›ˆÓ, ÛÙ· £˘Ì·Ú¿ÎÈ·, ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ÌÈ· ÚÔ-ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. AÓ¿ÏÔÁË Â›Ó·È Î·È Ë fiÏË ÂÁηٿÛÙ·ÛË: ‡η, ·Ú¿ÁΘ, ·Ì¿Ï·È˜ ·Ôı‹Î˜ ·Û˘Ófi‰Â˘ÙˆÓ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ, ¤Ó· ·Ú¯·›Ô „˘ÁÂ›Ô Ì ͇ÏÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÓÙÂÎfiÚ. AÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ¿ÂÈ ÔÙ¤, ·Í›˙ÂÈ Ó· ¿ÙÂ, ÁÈ·Ù› Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ·˘Ù¿ Ù· KTE§ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÛÙÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ ı· ηٷÚÁËıÔ‡ÓÂ, ηıÒ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó¤Â˜, Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. «Õڈ̷» M·Ú ·fi ÙÔ 1995, Ì ÂÍ·›ÚÂÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÔÈÎÈÏ›· ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ - ÔÙÒÓ, ˆÚ·›· ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Îϛ̷ ËÁ·›·˜ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜ Î·È ı·˘Ì·ÛÙ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ (¤ÓÙ ÙÚ·¤˙È· ̤۷, Ì¿Ú· + ÙÚ›· ÙÚ·¤˙È· ¤Íˆ) ÛÙËÓ Ô‰fi ¢·›ÚÊÂω 2 Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ 341, 210 2236.276. ™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó Ë ŸÏÁ· Î·È Ô IÔÎÚ¿Ù˘, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ·ÚÔ˘Û›·

Ù˘ ÁÏ˘ÎÈ¿˜ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜ §Ô‡ÛÙÈη˜. MÈÎÚfi, Ì· ‹‰Ë ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. °È·Ù› ÙÔ Ï¤ÓÂ... æ˘Ú‹ OÈ ·ÏÈÔ› ÛÔÊÔ› ·ıËÓ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó. O K·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ› ·fi ÙËÓ „›ڷ («„ÂÈÚÈ¿Úˉ˜» ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÔÈ «·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜» ÙÔ˘ PÈ˙fiηÛÙÚÔ˘, ‰›Ï· ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·) Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ «æÂÈ-

Ú‹». O M›Ú˘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ› ·fi ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· æ˘Ú‹ (æ‡Ú· = æ·Ú¿, æ˘Ú‹˜ = æ·ÚÈ·Ófi˜), ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ‚Ú‡ÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÔ˘˜ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÔ˘ æ˘Ú‹, Ô˘ ˘‹Ú¯Â ̤¯ÚÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ŸıˆÓ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· æ˘Ú‹, ÂΛ fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ù· ·ÏÈ¿ ‰ËÌÔÙÈο È·ÙÚ›·. ŸÔÈÔ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ ÙÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ «æ˘ÚÚ‹» Ì ‰‡Ô Ú Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿Î˘ÚÔ.

¶ÂÈÚ·ÈÒÙÈΘ ÂÈÁڷʤ˜ ¢‡Ô ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢Ù˜ Ì·ÚÌ·Ú¤ÓȘ ˘¤Úı˘Ú˜ ÂÈÁڷʤ˜, ·fi ÌÓËÌÂȷο ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ Ì·˜ fiÏ˘, ÌÓËÌ›· Î·È ÔÈ ›‰È˜ ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜: 1. «¢ËÌÔÙÈÎfiÓ ı¤·ÙÚÔÓ ÂÁÂÚı¤Ó Â› ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ AÚÈÛÙ›‰Ô˘ ™. ™Î˘Ï›ÙÛË ÂÓ ¤ÙÂÈ 1885» 2. «øÎÔ‰ÔÌ‹ıË ‰·¿Ó·È˜ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÂÓ ¤ÙÂÈ 1897, Â› ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ TÚ˘Ê. MÔ˘Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘» (ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ TÛ›ÏÂÚ ÛÙË °ÚËÁÔÚ›Ô˘ §·ÌÚ¿ÎË). ●

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 15


SHOOTME!

¤ÍטŸŒ¤Ÿ¤—Ÿ¡©¢–ƒ¡©(contact@rigosk.gr)

“Milan street art”,¤Ê–×ʕÇÕÂÓÜ•ÎÆÇÃÑ×ÆÖ×ÓÐÀÒ×ÕÓ×ÍÚ–ÃÑÍÚ 16 ATHENS VOICE ¢™¥ž”£˜¢ª


¢™¥ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 17


¶√§πΔπ∫∏

EÏÏ¿‰· Î·È Ë ¶Ôψӛ· Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÌÔïÎÔÙ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Ú‡ˆÓ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. OÈ ϤÔÓ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤Ó˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ¯ÒÚ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Ë EÏÏ¿‰·, Ë ¶Ôψӛ·, Ë ™ÏÔ‚·Î›· Î·È Ë BÔ˘ÏÁ·Ú›·, Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· Ú˘·›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ Û Ӥ˜ ηı·Ú¤˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. E›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Ô ‚·ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Y¶EXø¢E Î·È ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ «N¤ÛÙˆÚ» Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜, ÂÎı¤ÙÂÈ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ‰ÈÂıÓÒ˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ·fi ÙÔÓ OHE ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ KÈfiÙÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ ¶Ôψӛ·. O Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ΈÊ‡ÂÈ (!) ÛÙ· ÎÂχÛÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. °È· οÔÈÔÓ ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ ÏfiÁÔ ÚÔÙÈÌ¿ ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÙÔ˘˜ ηÓÔ‡˜ Ù˘ ¢EH ·fi ÏÈÁÓ›ÙË, ÙȘ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓȘ ÎÔÏfiÓ˜ Î·È Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi. O Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ‚Ï¿ÙÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ¯ÒÚ· Î·È fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜.

™∫πΔ™√ Δ√À ªπÃ∞§∏ ∫√À¡Δ√Àƒ∏ ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ «WORLD PRESS CARTOON - SINTRA 2007»

H

TÔ Ú¿ÛÈÓÔ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ OÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ·Ú·Ï‹ÙË TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H agilou2001@yahoo.gr OÈÎÔÏfiÁˆÓ-¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË BÔ˘Ï‹. AÏÏ¿ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ¤Ó· 2,5%. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ı· «Ú˘ıÌ›ÛÂÈ» ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û ηӤӷ ÎfiÌÌ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·. E›Ó·È ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ËÏÈΛ·˜ 25-45, ·fi Ù· ϤÔÓ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ӈÓ, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fï˜ ÔÏÈÙÈο ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ŒÓ· ÔÛÔÛÙfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÚÔÙÈÌÔ‡Û Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔÓ ™YPIZA. Afi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2007, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ ‰ÂÈÏ¿ ‰ÂÈÏ¿ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË, ۯ‰fiÓ Ì ·ÔÏÈÙÈÎfi ȉÂÔÏÔÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ «‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ʈӋ» ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. H Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ô N¿ÓÔ˜ B·Ï·ˆÚ›Ù˘ ÚÔÛ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ô˘ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ Û ÌÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÌÈ· ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÔÏÈÙÈο ·‰È·ÌfiÚʈÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·. 18 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

TÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ «ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ» AÓ Ô ™YPIZA ̤۷ ·fi ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÓ·ÁηÏÈÛÙ› ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜, Ë KÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ·Ú¿ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÚ·˘Á¤˜, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘, ÂÚ› ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜. O ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜. TÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ô˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶A™OK ·fi ÙÔ 1981 ¤ˆ˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi – Ú·ÎÙÈο, Ù¯ÓÔÏÔÁÈο, ÔÏÈÙÈο Î·È ·ÈÛıËÙÈο. H ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ô˘ÊÏÈ¿ Î·È ÙÔ˘ KÒÛÙ· §·ÏÈÒÙË ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Î·È Î·ÓÔ‡, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Ì·Ó‰‡· Ô˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó È‰ÂÔÏÔÁÈο ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. AÓ ‚‚·›ˆ˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÎfiÓËÛ·Ó ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ «ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ». ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ÛÙȘ ÂÈÛÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ë Û¯¤ÛË ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÙÔ˘ Y¶EXø¢E Î·È ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ

AÓ¿Ù˘Í˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙË Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋. OÈ Ì‡ˆ˜ ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, fiÔ˘ ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ Ú‡·ÓÛË, ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·Û¯‹ÌÈ·, ÛÎÔ˘ȉ·ÚÈfi, ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ¯ÚÒÌÈÔ, fi˙ÔÓ Î.Ï. Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ «ÓÙ·‚·Ù˙‹‰ˆÓ», ·ÊÔ‡ ·˘ÙÔ› ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢Ú›·˜ KÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ï˘‰›· Ï›ıÔ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛ‹ Ù˘. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì fiÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›· ·fi

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë KÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

ÂΛÓË Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ·ÓfiÌˆÓ Î·È ÓƠ̂̈Ó, ÙˆÓ «ÓÙ·‚·Ù˙‹‰ˆÓ». O‡Ù ӷ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. E›Ó·È ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ Î·È fiÌËÚÔÈ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó. ŸÌˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ıˆÚËÙÈο ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Ó¤Ô Ú‡̷ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ, Ì ڛ˙˜ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ¢·ÈÛıËۛ˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ‚fiÚÂÈ·˜ E˘ÚÒ˘, Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ·Ï‹ ˘Ê·Ú·Á‹ „‹ÊˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë KÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ‚·ÛÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ ¶A™OK, ·Ï·Èfi, ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÛÈÌËÙÈÎfi, ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. EÓ‰ËÌ› ÛÙË X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ «‚·ÛÈÎÒÓ ÂÓÛÙ›ÎÙˆÓ» ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ „ËÊÔÊfiÚÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÌÂÙfiÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÙËÓ ·ıÏÈÔηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î‡Ì·, Î·È fi¯È ÙÔ ¯ÂÈ̤ÚÈÔ. M ¤Ì‚ÏËÌ· ÙË ¯·‚Ô‡˙· H EÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ù˘ E˘ÚÒ˘ Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‰Â›ÎÙË ˘ÈÔı¤ÙËÛ˘ Ó¤ˆÓ, ηı·ÚÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. E›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ô˘ ηӷ·ÂÈ ÙËÓ ϤÔÓ Ú˘ÔÁfiÓÔ Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÙË ¢EH, ·Ú¤· Ì οÔȘ ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚÔ˘ÊÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹ ·fi ÙË °ËÚ·È¿ ◊ÂÈÚÔ. H EÏÏ¿‰· ˘ÛÙÂÚ› ı·̷ÙÈο Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ Î·È ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. XÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë IÛ·Ó›· ¤¯Ô˘Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙË Î·È Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ AÈfiÏÔ˘ æˆÚÔÎÒÛÙ·ÈÓ·. O ŒÏÏËÓ·˜ ·ÁÚfiÙ˘ Ù˘ KÚ‹Ù˘, ·ÊÔ‡ ÛÎfiÙˆÛ ÙË ÁË Î·È ÙÔ ˘¤‰·Êfi˜ Ù˘ Ì ٷ ÓÈÙÚÈο Î·È Ù· ¿ÏÏ· ¯ËÌÈο, ÙÒÚ· ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ηÚΛÓÔ˘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ ÙÔ T˘Ì¿ÎÈ Û Â›‰· ·Ó‰ËÌ›·˜. H £ÂÛÛ·Ï›· Ó›ÁËΠÛÙ· ÓÈÙÚÈο Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙÔÓ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ¿ Ù˘. H KÔÚÒÓË ¤ı·ÓÂ, Ô AÍÈfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ï·ÛfiÓÂÚÔ, Ë ¢Ô˚Ú¿ÓË „˘¯ÔÚÚ·Á›. TÔ ÓÂÚfi Á›ÓÂÙ·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ Î·È ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÎÚÈ‚fi Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· ÛÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂٷ͇ ÎÚ·ÙÒÓ. H KÔ˙¿ÓË ‰ÔÏÔÊÔÓÂ›Ù·È Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó Ì·˙Èο Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ Î·ӛϷ ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË. TÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ù˘ MÂÁ·ÏfiÔÏ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·¯ı¤ÛÙÂÚÔ ÙÔ›Ô ÛÙË ¯ÒÚ·, Ì·˙› Ì ٷ ÔÚ˘¯Â›· ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ M·Î‰ÔÓ›·. T· º·Ï¿Û·ÚÓ· ı· Âı¿ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÙÔ EÏ·ÊÔÓ‹ÛÈ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË ı· ‚˘ıÈÛÙ› ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¿ıÏÈ·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÓfi˜ Â›ÁÂÈÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. H KÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·-


Δ∑πÃ∞¡Δ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛ‹ Ù˘ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ OÈÎÔÏÔÁ›·, ˆ˜ Ì›˙ˆÓ ÛÙfi¯Ô˜ Î·È Î˘Ú›·Ú¯Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. E›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ÏfiÁˆ ·Ó¿Á΢ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÙÔÓÔÌËı› ·fi ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·ıÏÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÌ‹˜ Î·È Ó· ·Ó·¯ı› Û ÊÚ¤ÛÎÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ. E›Ó·È ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ-ÙÔÛÔ‰¿ ÌÈÎÚÔ‡˜-ÌÂÛ·›Ô˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÌÈ· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. E›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ÛÙË X. TÚÈÎÔ‡Ë, ÙË PËÁ›ÏÏ˘, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙ· KÂÓÙÚÈο Ù˘ ¢EH, ÔÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, Ù˘ ·Ó·ÈÛıËÛ›·˜, Ù˘ ηÎÔÁÔ˘ÛÙÈ¿˜, Ù˘ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋˜ ·ÛÙÔ¯›·˜ ı· ·Ó·ÙÚȯȿ˙Ô˘Ó ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ηÎÔηډ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ «ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜».

°π∞ΔI Δ√ MEGA ÃA¡∂π Δπ™ ∂∫§√°∂™ ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ Ù·Ó ‚Ϥˆ Âȉ‹ÛÂȘ, ÂÈϤÁˆ Mega. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ó¿ÏÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ·, Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ʈӋ. ŒÓ· Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· fiÔ˘ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙȘ 8.00 ÎÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ¤Ó· Ì›ÙÈÓÁÎ. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÎÈ ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈ·ÛÙÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ηÏÂṲ̂ÓÔÈ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌÂ

Ÿ

Û‹ÌÂÚ· Á‡Úˆ ÛÙ· 50. ™˘ÓÂÒ˜ ¤¯ÂÈ Ì·ÚÔ˘ÙÔηÓÈṲ̂ÓË ÂÌÂÈÚ›· Û’ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ. °È·Ù› fï˜ ‰ÂÓ Ù˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ¤˜; ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. ∏ ∫.∂. ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ¤Ó· ›‰Ô˜ ÛÂÎÙ·ÚÈÛÌÔ‡, ÌÈ· ·‰È·ÊÔÚ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÔÈÔÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. Δ· ¿ÓÙ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Mega, ·ÈÒÓÈ· ‰ÔÌË̤ӷ ÎÈ ·fiÏ˘Ù· ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi˜ Ô ÊÚÈÎÙfi˜ Ú·ÏÈÛÌfi˜ ηٷϋÁÂÈ Û ¤Ó·Ó ·ÊfiÚËÙÔ ÎÔÌÊÔÚÌÈÛÌfi. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ˆ˜ ηıfiÏÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ·ÏÏ·Á‹˜, ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Î·È ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ÎÚ›ÛË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ¶¤ÙÚÔ˜ Δ·ÙÔ‡Ï˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. √ Δ·ÙÔ‡Ï˘ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·. ∫ÈÓÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÛÙ· blogs, Ù· free press, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÔÔÈÂ›Ù·È ÎÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ

O ™ø∑ø¡ E∞ÀΔ√¡ ™ø£∏Δø N¤· ÎÚ›ÛË ÂΉËÏÒıËΠÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÔÏÔÛÛÔ‡ Hesta Kiasta. O ÎÔÏÔÛÛfi˜ ¤ÓȈÛ ¤ÓÙÔÓË ·‰È·ıÂÛ›· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ. ¢‡Ô ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ TfiÎÈÔ Â›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Â›¯·Ó ÍËψı› Ù· ˘‰Ú·˘ÏÈο Î·È Â›¯·Ó ÁÎÚÂÌÈÛÙ› ‰‡Ô ÌÂÛÔÙÔȯ›Â˜. ™ÙË °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ ¤Û·Ó ÛÔ‚¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷ-

™Â Ï›ÁÔ ı· Â›Ó·È ·ÚÁ¿ ŸÙ·Ó Êı¿ÛÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ ηٷ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi 2, 2,5 3% ÙˆÓ OÈÎÔÏfiÁˆÓ ı· «ÂÓԯϋÛÂÈ» ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÂÈÙÂÏ›·, ÙfiÙ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ë X. TÚÈÎÔ‡Ë Ó· «ı˘ÌËı›» ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛË. MfiÓÔ Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Î¿ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ϤÔÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó, fi¯È ¿ÓÙ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁ›˜ fiÙ·Ó ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘. O ›‰ÈÔ˜ Ô ÂÎÏÔÁ¤·˜ Ô˘ ı· ÙÔÓ „ËÊ›ÛÂÈ ‰È·ÙËÚ› ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ «Ê¿ÂÈ» ¤Ó· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Ù˘ MÔÓ‹˜ B·ÙÔ‰›Ô˘. O ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™fiψӷ, Î·È ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘ B·ÁÈ·˙‹Ù, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÔ‡ÌÂ Î·È ÙȘ ÔıˆÌ·ÓÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ì·˜. T· ÌÔÓ٤Ϸ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Û ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ (;) ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ Ù˘ ÙÛ¤˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠۯ‰fiÓ Ù›ÔÙ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·fi Ù· ÌÈÎÚ¿ ¤ˆ˜ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È Ù· Ôχ ÌÂÁ¿Ï·. OÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙ· ›Û·. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ ԇÙ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÚÂ˘Ì·Ù¿ÎÈ ·ÏÏ·Á‹˜. °È·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚÔÊ‹ Ô˘ Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì οÔÈÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∞

Ï›„Ô˘Ó ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û‡ÓÓÂÊÔ˘ ÛÎfiÓ˘. K·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi˜ ˆÛÙfiÛÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ E˘Úˆ·˚΋˜ TÚ¿Â˙·˜, ™ÎÚÔ˘Ù˙ ºÚ¿Áη̷Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ˇı˘Ó ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰È¿ÁÁÂÏÌ·, ͢fiÏËÙÔ˜, Ì ÙÚ›¯ÈÓË ÚÔ‚È¿ Î·È ÛÙ¿¯Ù˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ™˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ¤Ó· Û·ÏÔ Ô˘ Ô‡ÚÏÈ·˙ ¤ÓıÈÌ·, Ô Î. ºÚ¿ÁÎ·Ì·Ó ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‰È¿‚·Û ÂÎÙÂٷ̤ӷ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ AÔÎ¿Ï˘„Ë, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó Ì ٿÍË Ù·

ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fï˜ ÂÈÎÚ·Ù› ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÛÌfi˜, fi,ÙÈ ÂÈÒıËÎÂ, ÂÈÒıËÎÂ, fi,ÙÈ Â›‰·ÌÂ, ›‰·ÌÂ, Ë Î˘Ú›· Úfi‰ÚÔ˜ Û˘Óı¤ÙÂÈ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∫¿ÔÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ÌÔ‡ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÎfiÌÌ· fiˆ˜ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ‚¿ÛË. ª¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÁÎÚÔ˘Ô‡ÛÎÔ˘ÏÔ Ê·›ÓÂÙ·È, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ Mega ÙÔ ÌÈÛ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ¶··Ú‹Á·. ªÔÚ› Î·È Ó· ’¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Ô Ê›ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ fiÙÈ ÙÔ Mega ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·Ù¤‚ËΠÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÎÈ ¤¯·ÛÂ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ı¿„ÂÈ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔÓ ∞Ï·‚¿ÓÔ, ·ÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·Ó‡„ˆÛÂ. ŸÛ· ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÚÔÛ¿ÙÂÈ ˆ˜ ·ÚÓËÙÈο ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÎÈÓ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi, Á›ÓÔÓÙ·È ıÂÙÈο ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Mega ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÛÙ· fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÚfiÛˆ·-Ù¿ÛÂȘ. ¶ÔÈÔ˜ ·Ï‹ıÂÈ· ı· ›ÛÙ¢ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÙÔÓ ΔÚ¿Áη, Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ·˘Á·Ï¤· ‰ÂÍÈÔ›; ΔÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘ ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¿Ó ٷ ÔÏÈÙÈο, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘ ηٷӷψً Ì ٷ ‚ÚÔÌÂÚ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È Ù· ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ· ÛÙȘ ÙÚÔʤ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ∫.∂. ÙÔ˘ Mega ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔÏÔÁ› ·Û‡ÛÙÔÏ· Â› ‰ÂηÂٛ˜, ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÙË ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ›ӷÈ

ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ŒÓ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÌfiÓÔ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ú‡̷ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ Î·È ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË. Ÿ,ÙÈ ÚÔηÏ› ·ÈÛıËÙ¤˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘, ·Ó ‰ÂÓ ··ÍÈÒÓÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ∫.∂. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Mega. °È· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ËÁ¤Ùȉ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù›ÓÂÈ Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ, ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÔÚȷο ÛËÌ›·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· ‰Â‰Ô̤ÓÔÈ ÚfiÏÔÈ, ·ÎÏfiÓËÙ˜ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜, ·ÏÒ‚ËÙÔÈ ıÂÛÌÔ›, ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·È. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ıÂÛË ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ 8 ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ‰È¿ıÂÛË Á›ÓÂÙ·È Ù¿ÛË ÎÈ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙfiÌ· Ì ÛÙfiÌ· ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÙËÓ Â·ÏËıÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÁÎÚ›˙· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¡· ÁÈ·Ù› ÙÔ ÎfiÌÌ· Mega Â›Ó·È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ô Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ó· ÌÔÓÔˆÏ› ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. °È·Ù› Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Û ÎÚ›ÛË ÌÔÚ› ÎÈ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·ÎfiÌ· ÎÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó¿Ô‰· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. «™‡ÓÙÚÔÊÔÈ, ·ÚÎÂÙ¿ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË, ÌÔ˘¯Ù›Û·Ì ·’ ÙÔÓ ·ÏÈfi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ̤۷ Û·˜». ∞

Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó Û ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘˜. EÓ Û˘Ó¯›· ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Î·È ‹‰ËÍ ÛÙÔ ÎÂÓfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÚÔ˚‰Â¿˙ÂÈ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ. EÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, Ë ™Ô˘Ë‰È΋ B·ÛÈÏÈ΋ Aη‰ËÌ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi NfiÌÂÏ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ÛÙÔÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ OÌfiÏÔÁÎ EÈÛÊ¿ÏÈÂÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·fi ÙÔ 1933, ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ «OÈ Î˘ÎÏÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ IˆÛ‹Ê ™Ù¿ÏÈÓ», ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ˆ˜ ¯ıÚfi˜ Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Î·È Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ¤ÓÙÂ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ●

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 19


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À (www.yannis-ioannou.com)

¤ÚÌ· Ù· ·ÛÙ›·! OÈ Ì¤Ú˜ ÂÚÓÔ‡Ó – ·Ô̤ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Ì‹Ó·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. H ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ, Ô OÌ¿Ì· ·›ÚÓÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ô M·Î K¤ÈÓ ÛÙÚ·‚Ô·Ù¿ÂÈ Î·È Ë ™¿Ú· «ÍÂÊÔ˘ÛÎÒÓÂÈ». TÈ ·Ô̤ÓÂÈ; §¿ÛË Ì ÙÔÓ ÎÔ˘‚¿, scare tactics, ¿Ï˘Ù· ÛÙË ÊfiÚ·. K·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂Ó˜: ÔÈ ÌÂÓ ÛÎÏËÚÔ› ÓÂÔÛ˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ÙˆÓ PÂÔ˘ÌÏÈÎ¿ÓˆÓ fiÙÈ «·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó·

Δ

20 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

¶ANIKO™ ™TH ME´N ™TPπT TÔ˘ AXI§§EA ¶EK§APH

·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜», ÔÈ ‰Â ÓÂÔÏ·›ÔÈ, ·ÊÚÔ·ÌÂÚÈοÓÔÈ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ù˘ «Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ AÏÏ·Á‹˜». T· ·›Ì·Ù· ·Ó¿‚Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó·. TÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰Âη‹ÌÂÚÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔÓ OÌ¿Ì·. TÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È,

Ê˘ÛÈο, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ Í·Ó·ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹, Û fiÛÔ˘˜ ÙÔ Í¤¯·Û·Ó, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ηÙڷ·ÏÈÛÌ· Ù˘ ˘ÂÚ‰‡Ó·Ì˘ Â› ËÌÂÚÒÓ MÔ˘˜ Î·È PÂÔ˘ÌÏÈοӈÓ. ™ÙËÓ «ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË» ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ AÌÂÚÈηÓÔ‡ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ MÔ˘˜ Î·È M·Î K¤ÈÓ ¯ı˜ ‰È·Î‹Ú˘ÙÙ·Ó fiÙÈ «Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈÎÚÔ-‰ÈÔÚıÒÛÂȘ», Î·È Û‹ÌÂÚ· fiÏ· Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó, ¤¯ÂÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ·Ê¿ÓÙ·-


ÛÙ·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ·ÔÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘.

ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÁȈ̤ÓË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô OÌ¿Ì· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ˆ˜ fi,ÙÈ ‹Ù·Ó Ó· ÂÈˆı› ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈˆı› (ÎÚ˘ÙÔ-ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˜/ Ê›ÏÔ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ Î·È ·ÎÚ·›ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, fiˆ˜ Ô P¿ÈÙ Î.¿.), ·ÏÏ¿ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ‰ÂÓ ÂËÚ¿ÛÙËΠ·ÚÓËÙÈο. A˘Ùfi Ô˘, fï˜, ıˆÚÂ›Ù·È ·ÛÙ¿ıÌËÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ PˆÛ›·˜ Î·È ÙÔ «ÓÂÔ-„˘¯ÚÔÔÏÂÌÈÎfi Îϛ̷» ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘.

H ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ «ÌÔÓÔÎfiÌÌ·Ù˘» ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÌÂٷʤÚıËΠ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ÂÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ Ù· ªedia ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ó‰·ÈÌfiÓÈÔ, Ì ˯˘·›Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ù·ÈÓ›·˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È breaking news ·Ó¿ ÌÈÛ¿ˆÚÔ. •Â¯¿ÛÙËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÈ ÊfiÚÔÈ, Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. H ·Ù˙¤ÓÙ· Á‡ÚÈÛ Û fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ. H ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ë ¤ÁÎÚÈÛË/ÌË ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ¶fiÏÛÔÓ, Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙË °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ Î·È Ô ·ÓÈÎfi˜ ÛÙË M¤ÈÓ ™ÙÚÈÙ (‰ËÏ·‰‹, ÙÔ Ì¤ÛÔ AÌÂÚÈηÓfi). KÈ ·˘Ù¿ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˆ˜ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÛÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘ OÌ¿Ì·. ¶¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ‹Úı ÙÔ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· ÙÔ˘ M·Î K¤ÈÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ debate. AÓ Î·È ÁÂÓÈο ıˆڋıËΠ·fi Ù· ªedia fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÌÈ· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ë ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, ÔÈ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È Ë ¤Î‰ËÏË ·Ì˯·Ó›· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ˘ÔÓfiÌÂ˘Û·Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó Ôχ, ÚÈÓ Î·Ó ÛÙËı› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ MÈÛÈÛ›È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. TÔ ÙÚ›ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÁÂÁÔÓfi˜ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÍÂÊÔ‡ÛΈ̷» Ù˘ ™¿Ú·˜. H Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË-‚·ÙÂÚÏfi ÛÙËÓ K¤ÈÙÈ KÔ‡ÚÈÎ Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ ÛÙÔ debate Ì ÙÔÓ M¿ÈÓÙÂÓ ·Á›ˆÛ·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘: ·fi ÙÔ «Î·Ï‹, ·ÏÏ¿ Ï›ÁË» ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ̤¯ÚÈ Ù· ·Ó¤Î‰ÔÙ· Î·È ÙËÓ ÈÓÙÂÚÓÂÙÈ΋ η˙Ô‡Ú· ÁÈ· ÙÔ “drill, baby, drill”. H ÂÚÒÙËÛË «ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó, ¯Ù‡· ͇ÏÔ, ¿ıÂÈ Î¿ÙÈ Ô M·Î K¤ÈÓ; H ™¿Ú· ı· Á›ÓÂÈ Úfi‰ÚÔ˜;» ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ··ÓÙËı› Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ «·‰‡Ó·Ì· ÛËÌ›·» Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÙˆÓ PÂÔ˘ÌÏÈοӈÓ. O M·Î K¤ÈÓ ÙÔ ÏËÚÒÓÂÈ Î·È ÚÔÛˆÈο, ˆ˜ «Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔÛÒÔ˘».

ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÚÔÊ·Ó‹ «·¤Ú· ӛ΢» ÛÙÔÓ OÌ¿Ì· Î·È ÙÒÚ· ÔÏÏÔ› Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ, fiˆ˜ ¿Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈÎfi, Ô KÂÓ˘¿Ù˘ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË ÛÙÔÓ §Â˘Îfi O›ÎÔ. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÚÙ› ÙˆÓ PÂÔ˘ÌÏÈÎ¿ÓˆÓ Â›Ó·È Ô Êfi‚Ô˜, Û ‰‡Ô Ù·ÌÏfi: ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. H «ÂÚ›ÂÚÁË» ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ OÌ¿Ì·, Ù· ÂÚ› ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙË X·Ì¿˜ Î·È ÙÔÓ A¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ, ÙÔ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ, ÔÈ «·ÎÚ·›ÔÈ» Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘. ™ÂÓ¿ÚÈ· Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ «OÌ¿Ì· - OÛ¿Ì·» Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ. TÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ™¿Ú·, ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ;

¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë «ÎfiÎÎÈÓË ·ÚÎÔ‡‰·». OÈ ÂÚ›·ÙÔÈ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ ÛÙË BÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· (‰ËÏ·‰‹, ÛÙÔ “backyard” Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜) Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË Ì °ÂˆÚÁ›· O˘ÎÚ·Ó›· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›·, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë «ÛÙÈ‚·Ú‹» ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· M·Î K¤ÈÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ «Ì·Ï·Îfi» ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. OÈ spin doctors ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÎÏËÚ‹ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ¢ÂÓ ÊÔ‚Ô‡-

...Ô KÂÓ˘¿Ù˘ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË ÛÙÔÓ §Â˘Îfi O›ÎÔ

MÈ· ıˆڛ· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ «ÛÙË̤ÓÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡»: O ¶Ô‡ÙÈÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ E˘ÚÒË. ¶ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ «·ÓÙ›·ÏÔ˘ ‰¤Ô˘˜» Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÓÙÈ·ı‹ ÚÒËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ‰ÈÂıÓÒ˜ η΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ H¶A. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô, ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi, Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË °ËÚ·È¿ ◊ÂÈÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÔÌfiÓˆÛË. ŒÙÛÈ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ οÏ˜, ·ÂÈÏ› Î·È ÂÈÙ›ıÂÙ·È, ÁÈ· Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˘˜ AÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ «ÔϤ̷گԻ M·Î K¤ÈÓ. ¶ÚÔ‚ÔοÙÛȘ KGB›ÙÈ΢ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜; ÿÛˆ˜. TÈ ı· Û˘Ì‚Â›, fï˜, ·Ó ÚÔ·„ÂÈ ıÂÚÌfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ H¶A - PˆÛ›·˜ ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ; ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜... T¤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È Ôχ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ H¶A. TÔ ·È¯Ó›‰È, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÎËÓ‹, fiÔ˘ ÔÈ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ «ÙÛ¤˘» (ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ‡˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·) Î·È Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ (Ô OÌ¿Ì· ΢Úȷگ› ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο, ·fi ÎÔÓοډ˜ Î·È tshirts ̤¯ÚÈ Î·Ó¿ÏÈ· Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜). TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ (;) Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜... ∞

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 21


¶√§πΔπ∫∏

“You can’t hide from the truth, because the truth is all there is...” ¿ÔÈÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÎÚ›ÛË Ì ‚¿ıÔ˜ ‰ÂηÂÙ›·˜. TÔ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶fiÏÛÔÓ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ „ËÊ›ÛÙËΠÙÂÏÈο ·fi °ÂÚÔ˘Û›· Î·È BÔ˘Ï‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·Ó·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. °È· ÔÏÏÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÙÔ «ÎÂÚ·Û¿ÎÈ» ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· ÙˆÓ Ï·ıÒÓ, ηıÒ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· Â›Ó·È ¿ÏÏË ÌÈ· ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÈ˙‹ÌÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ·ıˆÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ «·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË» Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÎÚ›ÛË.

ÙËÓ E˘ÚÒË, ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ï›ÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ: ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û¯¤‰ÈÔ ™·ÚÎÔ˙›, ·ÏÏ¿ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ë Î¿ı ¯ÒÚ· Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ˘¤Ú ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ı›ÁÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ. E›Û˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î˘ÚÒÛÂȘ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È, Ì ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· ÙÔ˘˜, ÁÈ· ηٷÚÚ‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÒÓ. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙË «¯·Ï¿ÚˆÛË» ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· – ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Ó· ÙË ÁÏÈÙÒÓÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿.

ÛÙfiÛÔ, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ ·ÓÈÎÔ‡ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ›ÛÙ˘, Ì ÙÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜ Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó Ì·˙Èο Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. °È· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÂÓfi˜ «ÎÚ·¯», Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë IÚÏ·Ó‰›·, Ë EÏÏ¿‰· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó «ÔÏÈÙÈο» ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ – ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ E˘Úˆ·›· E›ÙÚÔÔ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.

ø

ËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ë ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÁˆÓ›· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô T˙ÔÓ M·Î K¤ÈÓ ‚ϤÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ó· ¯¿ÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘. K·È Ë ™¿Ú· ¶¤ÈÏÈÓ, ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·˜ fiÏË Ù˘ ÙËÓ «Î·ÙÈÓÈ¿» Î·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÙÔ ÛÙÂÓÔΤʷÏÔ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi „ËÊÔÊfiÚÔ Ù˘ (̈ڿ, fiÏ·, IËÛÔ‡˜) ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ M·Ú¿Î OÌ¿Ì· ˆ˜ «Ê›ÏÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ», ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ηıËÁËÙ‹ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ô˘ ÛÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ¤‚·˙ ‚fî˜! TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë fiÔÈ· ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È Ô‡Ù ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙˆÓ Times (www.nytimes.com/2008/10/04/us/politics/04ay ers.html), ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë Î˘Ú›· «·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÌÔ˘ ÛÙËÓ AÏ¿Ûη ‚Ϥˆ ÙË PˆÛ›·, ¿Ú· ͤڈ ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ Û¯¤ÛÂȘ»...

Δ

«K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‹ ¯¿Ô˜»... ™ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô B‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi «ÊÏÂÚÙ» ÙÔ˘ §AO™, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‰Ô˘ÏÔÚÂ‹ ÎÔÏÈ̤ÓÙ·, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Ú‹ÛË ÂÚ› «·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ Ô˘ ʈÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙË N¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·». TÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ˙ÂÈ ·Ì¤ÚÈÌÓÔ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ «ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋» ÎÚ›ÛË – ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿Ù·È· 22 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

T√ ¢π∞∑À°π√ ª∂ Δ∏¡ ∫√π¡∏ §√°π∫∏ TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA

ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹, ÁÈ· Ï¿ıÔ˜ ÏfiÁÔ˘˜. H «ÔÂÚ¤Ù·» ¢·˚Ï¿ÎË ·ÔηχÙÂÈ ¤Ó· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙË «Á¿Ù· Ì ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ» ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ú·ÈÙËı› – ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ì·ı·›ÓÂÈ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË MÂ˙·ÓÙ¿ÎÔ˘ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÔ˘˙Ô˘ÎÔÌ¿Á·˙·. O ‚›Ô˜ Î·È Ë ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ EÊÚ·›Ì (Ì ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ··ÈÙ› ÙËÓ «›Ù· ÔÏfiÎÏËÚË», ·Ú¿ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Î·È Ù˙È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ «ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ» – ÂÓÒ Ù·ÎÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· «ıÂÚ·›· ·fi ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Ì ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜». TÔ M·Í›ÌÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ «Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ», ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ B·Û›ÏË Mȯ·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜... fi ÙËÓ «¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿», ·ÎfiÌ· ÌÈ· Û‡˙˘ÁÔ˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È fiÙÈ (·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì·˙› Ì ٷ ÙÚ›· ·È‰È¿ Ù˘ – ·, Ó· ›̷ÛÙ ‰›Î·ÈÔÈ) ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ ÁÈ· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘, ÔÔ›· Û‡ÌÙˆÛȘ, Ô XÚ‹ÛÙÔ˜ ºÒÏÈ·˜ ‹Ù·Ó ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. MÔÚ› ÙÂÏÈο Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ÌËÓ ‹Ú ηӤӷ Ù¤ÙÔÈÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌ· Î·È Ë Û‡ÛÙ·Û‹ Ù˘ ‰È·ÙËÚ› ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·Ó ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ó· οÓÂÈ «Ì›˙Ó˜» ‹ Ó· ηٷ¯Ú¿Ù·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙËÓ «ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË» Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘.

ËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ›¯·Ó Û’ ¤Ó· ÛÙÂÓfi ˘Ú‹Ó· „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÔÈ ı˘ÌˆÌ¤Ó˜ «Ù˘ÔÔÈË̤Ó˜» ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏÔ‡ÓÙÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·ı·ÚÚ‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› Ù· ÁοÏÔ Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. AÓ ÁÈ· ÙÔ ¶A™OK ÙÔ Ó· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·, ÒÛÙ ӷ «·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Îϛ̷» (ÙËÓ ÔÔ›· ·ÏÏ·Á‹ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ «·ÓËÁ‡ÚÈÛ»), ÁÈ· ÙË N¢ ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· ÙÔ˘ «fi,ÙÈ Î·È Ó· οÓÔ˘ÌÂ, Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔ˜». AÓ ıˆڋÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È a priori ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ, Î·È Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó «¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô»: Ù·

Δ

AÓ ıˆڋÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È a priori ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ, Î·È Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó «¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô»

ÔÛÔÛÙ¿ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ ¿Ú· ÔÏÏÔ›. EӉ¯Ô̤ӈ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË – Ì ¿ÁÓˆÛÙ˜ ·ÎfiÌ· ÂÈÙÒÛÂȘ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔÓ, Ò˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ «‚·ÛÈÏÈÎfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜», Ô˘ Û‡‰Ô˘Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‹ ¯¿Ô˜» (fiÛÔ ÈÔ ¯¿Ô˜, Ì ٷ ÛοӉ·Ï· ÛÙÔ ÛÙÂÓfi ˘Ú‹Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘;) ‹ «Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· οÓÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘», fiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÔÎÚÈÛ›· Î·È Ë «Í‡ÏÈÓË ÁÏÒÛÛ·» –ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ΢ÓÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿– ·ˆıÔ‡Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÙÚÔÌÂÚ‹ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. °È· Ó· ÌË ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ÚÒËÓ «Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘» °È¿ÓÓË KÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘, ÂÚ› «·fiÊ·Û˘ ηٿ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌÔ‡», Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ·ÏÁÂÈÓ¤˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ¤ÂÈÛ fiÛÔ Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó·˜ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ Ô˘ Ì·˜ › ϛÁÔ-Ôχ fiÙÈ ˆ˜ ÙÔ ÂÊÂÙÂ›Ô «Î¿ı ۯfiÏÈÔ ÂÚÈÙÙ‡ÂÈ»... ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô KÒÛÙ·˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó (·˘ÙÔÎÙÔÓÈÎfi) ÏfiÁÔ Ó· οÓÂÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ¯¿ÛÂÈ ‹ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Í·Ó·ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌÈ· ÈÛ¯Ó‹ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ. OÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ (Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ M¿ÚÙÈÔ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ϛÛÙ·) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÒ˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ‹ Êfi‚ËÙÚÔ ÁÈ· ÂÈÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ «ËÚˆÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô», Ì ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi «·ÓÙ¿ÚÙ˜». A˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È «·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈÎfi» ÁÈ·Ù› ›Ûˆ˜ Û˘ÛÂÈÚÒÛÂÈ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙÂ, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ¿Ô„Ë ·fi Ù· ÛοӉ·Ï·, ÂÓÒ 7 ÛÙÔ˘˜ 10 Ôϛ٘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ – ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· οÓÔ˘Ì οı ¯ÚfiÓÔ;

NÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ ‹ ‰ÂÍÈfi ÎÚ¿ÙÔ˜; K˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ M·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘ ·ÚÓ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ó· ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È Ë BÈÛÙˆÓ›‰·, Ï›ÌÓË ‹ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·. «Ÿ,ÙÈ ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜» Â·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ, Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ ıˆÚËı› ÎÔÌÌ·ÙÈο ÓÔÌÈÌfiÊÚˆÓ. MfiÓÔ Ô˘ ÌÈ· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓËı› Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÙÔÔÓËÚÈ¿ «Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó»... Ô̤ÓÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· fiÙÈ Ë ÚÈ˙È΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ̷˙È΋ ··Í›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ (ÙfiÙ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ «ÁÚ·ÊÈÎÔ›» Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ‰È¿ Ù˘ ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘), ·ÏÏ¿ Ì ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÏÂÎÙÈÎfi «ÎÚ¿ÍÈÌÔ», ÒÛÙ οÔÈÔÈ Ó· ¿Ó ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. KÈ ÂÂȉ‹ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ „ËÊ›˙ÂÈ «ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜», ··Ú·›ÙËÙÔ Â›Ó·È Ó· ˘ÂÚÎÂÚ·ÛÙÔ‡Ó (Ì ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ) ·fi ¿ÏÏÔ˘˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ Î·È ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· «˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó» ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∞


9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 23


45. OÈ ·ÁÓÔ› ¯ˆÚÈÎÔ› Â›Ó·È ·ÌfiÏ˘ÓÙÔÈ ·fi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. 46. H EÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. TÔ˘ ¢HMHTPH ºY™™A ekthesi@yahoo.gr 47. OÈ ¿ıÂÔÈ ÊˆÙ·‰ÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰‹ıÂÓ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ËÁ‹ ÙÔ˘ ηÎÔ‡. ˆ˜ ͤÚÔ˘ÌÂ, 2 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë «¶·ÁÎfiÛÌÈ· ̤ڷ ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ», ÙÔ˘Ù¤ÛÙÈÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈ48. H ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ë ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË Î·È ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÛÌÔ‡. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ڛ͈ Ï›ÁÔ Êˆ˜ Û ÌÈ· Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚÂÍËÁË̤ÓË ¤Ó49. KÚÂÌ¿ˆ ÛÙÔ ÛÒÌ·/Û›ÙÈ/fi¯ËÌ¿ ÌÔ˘, ÛÙ·˘ÓÔÈ·, ÂÎfiÓËÛ· –Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÒÓ ·fi ÔÈΛϷ Â͈ÙÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, fiˆ˜ Ù˘ °ÎÔ˘·ÓÙ·Ï·¯¿Ú·, ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÚÔ‡˜/ÎÔÌÔÛ¯Ô›ÓÈ·/ÂÈÎfiÓ˜. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›ӷÈ, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô ¤ÁÎÚÈÙÔ˜ Î. ¶Ï‡Ú˘, ·Ù‹Ú– ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÔ˘›˙ 70 ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛ·Ú50. H ¢ÈÂıÓ‹˜ AÌÓËÛÙ›· Â›Ó·È fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ÈÌÂÚÈ·ÌÔṲ̂ÓÔ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ¶¿ÚÙ ¯·ÚÙ› Î·È ÌÔχ‚È, ··ÓÙ‹ÛÙ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ‰›Ï· ÏÈÛÌÔ‡. ÛÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿ ¤Ó· «Ó·È», «fi¯È» ‹ «‰.Í./‰.·.», ·ıÚÔ›ÛÙ ْ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ·˘Ùfi Û·˜ Û ٿÍË. ™ÙÔ Î¿Ùˆ ο51. TÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ÈÛ¯˘Úfi Î·È Ùˆ, fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÚËÙfi: «Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿». EÌÚfi˜ ÏÔÈfiÓ: Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ. 52. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂıÓÈΤ˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÌfiÓÔ Ì›· ıÚËÛ΢ÙÈ΋: ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ 1. H ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ù· Ì›ÓÙÈ· Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Ó ¿ÓÙ· ÂÓ·Ù˘ £Ú¿Î˘. ÓÙ›ÔÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ Ù· ͤڈ fiÏ·, Â˘Ù˘¯Ò˜ ‚Ϥˆ §È·ÎfiÔ˘ÏÔ. 53. H ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ıÂÛÌÔ›. 2. OÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÓÔıÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÌfiÏ˘ÓÙË Ê˘Ï‹ Ì·˜, Ì·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó 54. AÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤Íˆ, Ë ÈÛfiÙËÙ· Â›Ó·È ÈÔ ÛËÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. Ì·ÓÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. 3. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔ (ÍÂ)Ì¿ÙÈ·ÛÌ·, ¢¯¤Ï·ÈÔ, ηٿڷ, 55. K·Ï¿ Ù· ϤÂÈ Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ·ÏÏ¿ Ì¿ÁÈ·, ÁÔ‡ÚÈ, ı·‡Ì·Ù· Î.Ï. ÙÔÓ Ó›ÁÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÛȈ‹˜. 4. AÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤Íˆ, Ë Ù¿ÍË Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi56. OÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ AÌÂÚÈοÓÔÈ (Î·È ÔÈ E‚Ú·›ÔÈ) ¶√§ ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÂÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ·. ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ 11Ë ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË. πΔπ∫ √ 5. E›Ì·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜/Ë ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Á¿ÌÔ - Îˉ›· 57. ¶¿Ì ·fi ÙÔ Î·Îfi ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ÔÓÔÌ·ÙÔ‰ÔÛ›·. ™ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ΢Úȷگ› Ô «˘ÏÔ˙ˆÈÛÌfi˜», Ë ·Ó·Ú¯›·, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi˜, 6. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ¿‚·ÙÔÓ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Ë «Ì·˙ÔÔ›ËÛË» Î·È Ë «·ıÔÁ¤ÓÂÈ·». Θ ÛÙÔ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜. ŒÙÛÈ ÙÔ ‚ڋηÌ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜. 58. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Û fiÏË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÂÓÓ·ÈfiÙÂÚÔÈ Î·È ¿ÓÙ· ÓÈÎÔ‡Û·Ó, ÂÎÙfi˜ 7. TÔ Â˘ÚÒ ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ Á›Ó·Ì ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ, Ó· Â··fi fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÚÔ‰fiÙ˜ ‹ fiÏÔÈ ÔÈ Â¯ıÚÔ› Ó·ÊÂÚı› Ë ‰Ú·¯Ì‹. Ì·˜ Û˘Ó·Û›˙ÔÓÙ·Ó. 8. O °È·ÓÓ·Ú¿˜, Ë K·Ó¤ÏÏË, Ô ZÔ˘Ú¿ÚȘ, Ô °Ï¤˙Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ ÁÓ‹ÛÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜. 59. EÓËÌÂÚÒÓÔÌ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·Ú¿ ·fi ¿ÏÏ· ̤۷. 9. EÎÎÏËÛÈ¿˙ÔÌ·È (= ¿ˆ ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ). 60. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚÈÛÙ› Ë ÂÎÎÏËÛ›· ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. 10. TÔ ·È‰› Ô˘ (ı·) ¤¯ˆ ı¤Ïˆ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. H ȉȈÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ˙Ô‡ÁÎÏ·. 61. KÔÚ˘Ê·›Ô˜ Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì·˜ Ô ™·Ì·Ú¿Î˘, ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈ‹ÙÚÈ· Ë ¢ËÌÔ˘Ï¿. 11. ¶ÚÔÙÈÌÒ ÙÔ IX ·Ú¿ Ù· M¤Û· M·˙È΋˜ MÂÙ·ÊÔÚ¿˜. 62. H ÔÚıfi‰ÔÍË ÂÎÎÏËÛ›· ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ °¤ÓÔ˜ 400 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆÓÙ·Ófi Ì ÙÔ ÎÚ˘Êfi Û¯ÔÏÂÈfi, ÒÛÔ˘ ÙËÓ 25Ë 12. TÔ Û‡ÓÔÏÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·fi ÙÔ ¿M·ÚÙ›Ô˘ 1821 Ô ¶·Ï·ÈÒÓ ¶·ÙÚÒÓ °ÂÚÌ·Ófi˜ ¢ÏfiÁËÙÔÌÔ. H ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰›Î·ÈË Û ÙÔ §¿‚·ÚÔ ÛÙËÓ AÁ›· §·‡Ú· Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÍÂÛËÏ·˚΋ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. ÎÒıËÎ·Ó Û·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ηٿ ÙˆÓ TÔ‡ÚΈÓ. 13. H TÔ˘ÚΛ· Ô‡Ù ›¯Â Ô‡Ù ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ E˘ÚÒË, ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ AÛÈ¿Ù˜ Û ÌÈ· ‹ÂÈÚÔ 63. O ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜, Â›Ó·È «H ÓÈfiÙË ÙÔ˘ Ô˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈÎfi; ÎfiÛÌÔ˘», ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠۈÛÙ¿. 14. Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó, ÔÈ 64. ŸÏÔÈ Ô ·ıÏËÙ¤˜ ÓÙÔ¿ÚÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÔÈ ŒÏÏË·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. H ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ· Ó˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‹Ù·Ó ÚÔ‚ÔοÙÛÈ·. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÓÙÔ·ÚÈṲ̂ÓÔÈ. 15. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÚ›ÂÚÁÔÈ (˙ËÙÈ¿ÓÔÈ, Ì·‡ÚÔÈ, ·Ó·Ú¯ÈÎÔ›, 24. ŸÛÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ù’ AÚ¯·›·, ÙfiÛÔ Ì ËÛ˘¯›·, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÚÓÔ‡Û·Ì 65. H ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·Ó¿ÁÎË Î·Ï‡ÙÂÚ·. ·‰ÂÚʤ˜, ÊÚÈÎÈ¿, ›ÌÔ, ÏÂÛ‚›Â˜ Î.Ï.) Ì’ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó. ηχÙÂÚÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· N¤·. ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. 16. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈ- 25. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔÓ £Âfi/Û ÌÈ· ·ÓÒÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË Î·È 35. AÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿Ï- 66. OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·, ·Ó ÙÈ΋ ıËÙ›·. ÛÙËÓ ·ı·Ó·Û›· Ù˘ „˘¯‹˜. ÏÔÓ, Ô‡ÙÂ Î·È Áˆ οӈ Ù›ÔÙ·. ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù’ AÚ¯·›· EÏÏËÓÈο. 17. H ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Û‚‹ÛÂÈ Î·È 26. H ı¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. EΛ fi- 36. ¶Ôχ ÛˆÛÙ¿ ·ÔÛ‡ÚıËΠÙÔ ÚÔ‰ÔÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô 67. H ÎfiÏ·ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ. H ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·ÚÔ˘Û›· ı· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›, ı· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ¯Ù˘Ìˆ˜ Â›Ó·È ‚·Û›ÏÈÛÛ·. IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ™T’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. Á›ÓÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ. ÒÓÙ·˜ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜, ›Â Ô K›ÛÈÁÎÂÚ. 27. ™˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÌ·È Ù·ÎÙÈο ÙÔ ˙Ò‰Èfi ÌÔ˘. 37. H ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ·- 68. ¶·Ú¿‰ÔÛË > ηÈÓÔÙÔÌ›·. «ŒÙÛÈ Ù· ‚ڋηÌÂ, ¤ÙÛÈ ı· Ù’ ·Ê‹ÛÔ˘Ì». 18. X¿ÚËη ÙËÓ 11Ë ÙÔ˘ ™ÂÙ¤Ì28. TÔ ÔÏ˘ÙÔÓÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜. ‚ÚË, fiˆ˜ Î·È Ì οı ·ÌÂÚÈοÓÈÂ·Ó¤ÏıÂÈ. 38. «O ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ˙ÂÈ Î·È Ì·˜ 69. Y¿Ú¯ÂÈ ‰È(·)ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ E¯ıÚÔ› Ì·˜: ÎË ‹ÙÙ·. ÙÔ˘ KKE Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. 29. H ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ- Ô‰ËÁ›», Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ó·ÎËÚ˘¯Ù› Î·È ¿ÁÈÔ˜. E‚Ú·›ÔÈ, ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ηÎÈ¿ 19. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚÔÈ 39. H ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ ÔÏ›- 70. H ÂÏÏËÓÔÁÂÓ‹˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ·È‰Â›· Â›Ó·È Ë Ì·ÛfiÓÔÈ, ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ÙÂ˘Ì·. χÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ AÌÂÚÈοÓÔÈ, Œ¯Ô˘Ó ÙÔ DNA ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ. 30. Y¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÓıÂÏÏË- 40. OÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi- ÎÔ˘›˙. TÔ‡ÚÎÔÈ ÓÈ΋ Û˘ÓˆÌÔÛ›· Ì ÚˆÙÔÛÙ¿ÁÔÓÔÈ ÙˆÓ AÚ¯·›ˆÓ. 20. H ¿Ó¢ fiÚˆÓ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ °˘ÊÙÔÛÎÔÈ·ÓÔ› Ù˜ ÙÔ˘˜ E‚Ú·›Ô˘˜ ˘·ÓıÚÒ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Â›Ó·È ·Ó·41. «H Â›ıÂÛË Ù˘ E.E. ηٿ ÙÔ˘ ™Ù¿ÏÈÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ A¶OTE§E™MATA - AÏ‚·ÓÔ›. Ô˘˜. TÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ›Áη›· ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒıÔ˘Ó ·Ó·ÛÊ¿Êfi‚Ô Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜». H ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ™‡ÌÌ·¯Ô› Ì·˜: Ó·È ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈÎfi. ÏÂÈ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ŒÓˆÛË ‹Á·ÈÓ ηϿ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1953, Ì· ÙÂÏÈο ÔÈ 5 - 70 NAI: TÈ ı˜ Ó· ÛÔ˘ ˆ, Â›Û·È Ô ÎÏ·ÛÈÎfi˜ PÒÛÔÈ Î·È ™¤Ú21. O ÂÏÏËÓÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈ31. O ™ËÌ›Ù˘ ‹Ù·Ó Ô ¯ÂÈÚfiÙÂ- Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙˆÓ AÌÂÚÈÎ¿ÓˆÓ °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ (ÈÙÛ·- ̤ÛÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜. TËÓ ¿ÙËÛ˜ fi‚ÔÈ, ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ‰fiÚÔ˜) Î·È °È¤ÏÙÛÈÓ (ÌÂı‡Ûٷη˜) Â¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ Ìˆ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ «¶·ÁÎfiÛÌÈ· ̤ڷ ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ÎÔÚˆÓ›‰· Ù˘ ·ÓÚÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ›¯Â Ô‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ηٿÚÚ¢ÛË. ÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ», Ͽη ÛÔ˘ ’ηӷ. ıÚÒÈÓ˘ ÂͤÏÈ͢. Ù¤ Ë EÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó «ÏÔÌ·ÎÚÈ¿. ÁÈÛÙ¤˜» Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ËÚˆÈÎfi Ï·fi. 22. T· ™ÎfiÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ 42. E¯ıÚÔ› Ì·˜: E‚Ú·›ÔÈ, Ì·ÛfiÓÔÈ, AÌÂÚÈοÓÔÈ, ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ fiÓÔÌ· «M·Î‰ÔÓ›·» 32. H ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Î·È Ô TÔ‡ÚÎÔÈ - °˘ÊÙÔÛÎÔÈ·ÓÔ› - AÏ‚·ÓÔ›. ™‡ÌÌ·¯Ô› Ì·˜: 0 - 4 NAI: K·ÏË̤ڷ ·È‰È¿, ÙÈ Î¿ÓÂÙÂ; EÏ¿Ù ӷ ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ Ì˘ÛÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ·Ú¿ÁˆÁ¿ ÙÔ˘, ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ Á˘ÊÙÔÛÎÔÈ·ÓÔ› PÒÛÔÈ Î·È ™¤Ú‚ÔÈ, ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì·ÎÚÈ¿. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÛÙË M·Î‰ÔÓ›· Ì·˜; ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. 43. ŸÏ˜ ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÊ¢ڤÛÂȘ Î·È ·Ó·Î·Ï‡- Â‰Ò ÛÙËÓ ATHENS VOICE Ô K›ÛÈÓÙ˙ÂÚ, Ô ™fiÚÔ˜, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ NÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi T·Ì›Ô, Ô OO™A, ÙÔ Joint 23. O ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ıÚËÛΛ·, 33. ¢È·ÊˆÓÒ Ì ÙÔ Á¿ÌÔ/ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓË Û˘Ì‚›ˆ- „ÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ŒÏÏËÓ˜. οÔÙ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÛˆÛÙ¿. ÕÏÏÔ ıÚËÛΛ·, ÛË ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔʛψÓ. 44. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Û ÚÔ˘ÛʤÙÈ Ô˘ ÚÔˆı› Ù· Û˘Ì- History Project, Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ TÚ¿Â˙·, ÙÔ NATO, Ë KÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÔÈ ÚÂۂ›˜ H¶A - IÛÚ·‹Ï. ∞ ¿ÏÏÔ ÂÎÎÏËÛ›·. 34. E› ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ (¯Ô‡ÓÙ·) ›¯·- ʤÚÔÓÙ¿ ÌÔ˘.

¶O™O ™YNTHPHTIKO™ EI™AI;

Ÿ

QUIZ

24 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008


9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 25


¶√§∏

•∂¡√¢√Ã∂π√ PRESIDENT (∂¶π Δ∏™ ∫∏ºπ™π∞™) ∫∞π ¶Àƒ°√™ ∞¶√§§ø¡ (∂¶π Δ∏™ §√Àπ∑∏™ ƒπ∞¡∫√Àƒ ™Δ∏¡ ¶∞¡√ƒª√À) √¶ø™ º∞π¡√¡Δ∞π ∞¶√ Δ∏¡ Δ∞ƒ∞Δ™∞ Δ√À ¶Àƒ°√À ∞£∏¡ø¡ (μ∞™. ™√ºπ∞™ & ª∂™√°∂πø¡)

26 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008


∞ı‹Ó· H A.V. ÛηӿÚÂÈ Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ͇ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ıËÓ·˚Îfi Ô˘Ú·Ófi

¿ÓˆıÂÓ √˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜ Ù· ÏÂÍÈο Î·È ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 150 ̤ÙÚ·. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÂÌ›˜ Â‰Ò ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ԇÙ ÁÈ· ‰Â›ÁÌ·. ŒÓ· ÌfiÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ Û¿ÂÈ ÔÚȷο ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 100 ̤ÙÚˆÓ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Ì ÌfiÏȘ 103 Ì. ‡„Ô˜. Œ¯Ô˘Ì ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ‹ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 80 ̤ÙÚ· Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÎÈÓԇ̷ÛÙ ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ 60 Î·È Î¿ÙÈ. ΔÒÚ· Ò˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ Ì ÂȉÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚËÙÒ˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙË ‰fiÌËÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 27 ̤ÙÚˆÓ, Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¿ÍÈÔ ·ÔÚ›·˜. Δ˘ ªÀƒ™π¡∏™ §π√¡∞ƒ∞∫∏ ºˆÙfi: μ∞°°∂§∏™ ∂À£Àªπ√À - ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ºπ§π¶¶π¢∏™

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 27


¶√§∏

¶∞¡√ƒ∞ªπ∫∏ £∂∞ Δ∏™ ¡ÀÃΔ∂ƒπ¡∏™ ∞£∏¡∞™ ∞¶√ Δ√¡ ¶Àƒ°√ ∞£∏¡ø¡

·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «¯Ô‡ÓÙ·». Ÿˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ô˘ ·Ú›¯·Ó ÔÈ ¯Ô˘ÓÙÈÎÔ› ηڷ‚·Ó¿‰Â˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÙ·ÂÙ›·˜: ÙË ıÚ˘ÏÈ΋ «ÂÏ¢ıÂÚ›· ‰fiÌËÛ˘». °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ „ËÏfi ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ıÂÌÂÏÈÒıËΠÌfiÏȘ ÙÔ 1968 (ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ) Î·È Ô‡Ù ·˘Ùfi Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. ∂›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ô ÓfiÌÔ˜ 395/1968, ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰fiÌËÛ˘ Î·È ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂχıÂÚË ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÂÚÈÛÌfi˜. ΔÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ ·ÊÔ‡ ÙÔ 1985 Ô °ÂÓÈÎfi˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Â·Ó·Î·ıfiÚÈÛ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ ‰fiÌËÛ˘ ÛÙ· 32 ̤ÙÚ·, οÙÈ Ô˘ fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ μÈΤϷ˜ (¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, Atrina) ηÙ‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ 8 Ì 9 ÔÚfiÊÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· 27 ̤ÙÚ· ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· „ËÏ¿ ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·ÈÙ›· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿¯Â˜. √È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ó «ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û Â›Â‰Ô ‰fiÌËÛ˘», ÂÓÒ ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÙÔ˘˜ Â¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·ÙÙÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ù¤ÙÔȘ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó «ÂÎÙÚÒÌ·Ù·» Ù· Û¯ÂÙÈο ÔÈ΋̷ٷ. º¤ÙÔ˜, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÍÂΛÓËÛ ͷӿ ¯¿ÚË Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÊÔṲ́˜. ∫·Ù·Ú¯‹Ó fiÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· ·Ó·Óˆı› ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ 1985 – ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ‰fiÌËÛ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÚÔ ÔÏÏÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, ʤÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ë Ì·ÛÎfiÙ ÙˆÓ ·ıËÓ·˚ÎÒÓ Ô˘Ú·ÓÔ͢ÛÙÒÓ, Ô ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 40 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, Ô Û˘Ì·ı‹˜ Î·È ¿ÓÙ· ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ¶·ÚÈ˙È¿ÓÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÂÚÙÚ¿Ó ¡ÙÂÏ·ÓÔ¤ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÈÓ 2 Ì‹Ó˜ fiÙÈ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 37 ̤ÙÚ·. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÏÔÈfiÓ, ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙËÓ A.V. ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ó· ÛηӿÚÂÈ Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÛΛ˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi.

28 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

ÔÏϤ˜ ÚˆÙȤ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÙÚËÌ· Ô ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ. ∫·Ù·Ú¯‹Ó Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ŸÙ·Ó ¯Ù›ÛÙËΠ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â‰Ò ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏ· Ù· μ·ÏοÓÈ·. ∂›Ó·È fï˜ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ Á˘¿ÏÈÓÔ˜ ‡ÚÁÔ˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ. ™¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ –ηıfiÏÔ˘– Ù˘¯·›Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· πˆ¿ÓÓË μÈΤϷ, ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔÓ Mister Skyscraper Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ϤÂÈ fiÙÈ Â›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ Ôχ ÈÔ ÙÔÏÌËÚ¿ Û¯¤‰È· ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Î¿ÔÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ‚·Ù¿ Î·È ·Ï¿, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Î¿ÔÈ· Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó «ÈÔ ÂÏÏËÓÈο». ∫·È ηٷϋͷÌ ÛÙȘ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ˜ ÎÔÏfiÓ˜ Î·È ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ «‚¿ÛË, ÎÔÚÌfi Î·È ÛÙ¤„Ë». ŒÙÛÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ÁÈ· ÙË ‚¿ÛË Î·È ˘·ÏÔÂÙ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ù· Â͈ÙÂÚÈο ÙÔȯÒÌ·Ù· Ì ÛÎÂÏÂÙfi ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ∞ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰ÂÓ ÙÛÈÁÎÔ˘Ó‡ÙËΠηÓ›˜ ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·ÚfiÙÈ ÍÂΛÓËÛ ÌfiÏȘ ÙÔ 1968 (ÂÍÔ‡ Î·È Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ʤÙÔ˜) ‰È¤ıÂÙ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, self-touch ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú, ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ 500 ı¤ÛˆÓ. ¶ÚˆÙÔfiÚÔ Û fiÏ· ÙÔ˘. º˘ÛÈο ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜, ·ÊÔ‡ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ÔÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ› ıÚ‡ÏÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ 30 ¿‰ÂȘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ „ËÏÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∏ ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ÙÔ˘˜ ¤ÎÔ„Â ÙË ÊfiÚ· Î·È Ì›ӷÌ ÂΛ. ∏ ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÎÔÌ‚È΋, ¤¯ÂÈ ¯ÙÈÛÙ› ÂΛ Ô˘ ·ÎÔ˘Ì¿Ó 4 ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ Û˘ÓfiÚÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È Ù· ÚÔ¿ÛÙÈ·. °ˆÓ›· μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ Ì ªÂÛÔÁ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ Ë ÚÒÙË Á›ÓÂÙ·È ∫ËÊÈÛ›·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ô ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‡„Ô˘˜ 64 ̤ÙÚˆÓ ›‰ÈÔ Î·È ··Ú¿ÏÏ·¯ÙÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. μ·ÛÈο fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ¯ÔÓÙÚfi Î·È ÙÔÓ ÏÈÁÓfi, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ·ÏÈ¿ Î·È ·˘Ùfi „ËÏfiÏÈÁÓÔ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ ˙Ô‡ÏÈÍ Ì ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹ Î·È Ó· Ì‹ÎÂ Î·È Ó· ÊÔ‡ÛΈÛÂ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô Á˘¿ÏÈÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¶‡ÚÁÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 25 ÔÚfiÊÔ˘˜ (Ô ÌÈÎÚfi˜ 12) Ì ÙÚÂȘ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁÈ· parking, ·Ôı‹Î˜ Î·È Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈ·. ™ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¶‡ÚÁÔÈ ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÁÚ·Ê‹ ÁÓˆÛÙ‹˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÎÚ˘‚fiÙ·Ó ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË ‹Ù·Ó Ë ‰È¿ÛËÌË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ «∞Ï‚¤ÚÙ˘ - ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

Δ· „ËÏ¿ ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·ÈÙ›· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿¯Â˜

¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ √ ÚÒÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ


9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 29


¶√§∏ º¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ë Ì·ÛÎfiÙ ÙˆÓ ·ıËÓ·˚ÎÒÓ Ô˘Ú·ÓÔ͢ÛÙÒÓ, Ô ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 40 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ∞∂», Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· fiˆ˜ Ë ∞ÌÂÚÈοÓÈÎË ¶ÚÂۂ›·, ÙÔ ∂˘ÁÂÓ›‰ÂÈÔ, Ë μÚÂÙ·ÓÈ΋ ¶ÚÂۂ›· Î.Ï. ŸÙ·Ó Ë Ù·Ì¤Ï· Ô˘ ·Ó‹ÁÁÂÏÏ «∞¡∂°∂ƒ™π™ √Àƒ∞¡√•À™Δ√À» ÛÙÂÎfiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ÌÔÓ¿¯Ë Ù˘ ¿Óˆ ÛÙ· ÌÂÙ¿, ÌÂÚÈÎÔ› ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ ı· ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÂΛ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘˜ Ô˘ ÌÈ· ÙÚ¿Â˙· ›¯Â ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Â› ÙÔ‡ÙÔ˘. ŒÓ· ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ «¶Àƒ°√™ ∞£∏¡ø¡», ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ô ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙÔ˘, Î·È ·fi οو ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÚ·Ê›· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÚËÊ¿ÓÈ·. ™ËÌ›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ…

¶‡ÚÁÔ˜ ∞fiÏÏˆÓ ΔÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ

Ó Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Ûˆ ·ÚfiÛˆ· Ù· „ËÏ¿ ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË Â‰Ò ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ 18Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ ¤ÌÂÓ·Ó ¿Óˆ ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È Ô ·Ô‡˜ ÌÔ˘! ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÂΛ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó Î·È ÂÁÒ, 3¯ÚÔÓÔ Ó‹ÈÔ, ÙË Ì¤Ú· –ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘!– ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 1981! ∫Ô˘Ó‹ıËη ÎÈ ÂÁÒ, ÎÔ˘Ó‹ıËÎÂ Î·È Ë ÎÔ‡ÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈο ›¯· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙÔÓ ·ÓÈÎfi Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ, Ó· ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. √ ¶‡ÚÁÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ 24 ÔÚfiÊÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο Ì Ì·ÏÎfiÓÈ· Á‡Úˆ-Á‡Úˆ. ªfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜ Ù˘ fiÏ˘, ·ÊÔ‡ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ηÙÔÈΛ·. ∂›Û˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô Ù¤Ú˘Á˜, ÙË ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹, Î·È Ë Î¿ı ̛· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ˙¢Á¿ÚÈ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ. ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó Î¿Ô˘ ÛÙ· 6 ›¯· ÎÏÂÈÛÙ› ÔÏÔÌfiÓ·¯Ë Û ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÈÛÙÔÚ›·… ΔÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ÔÚfiÊˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙÔÓ 12Ô ¿Ì η¿ÎÈ ÛÙÔÓ 14Ô, ·ÊÔ‡ ıÂÒÚËÛ·Ó ÁÚÔ˘ÛÔ‡˙ÈÎÔ ÙÔÓ 13Ô Î·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ·Ó ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∫·Ù¿ÚÁËÛË Ìԇʷ, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÊÔ‡ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ, ÌfiÓÔ Ô˘ ϤÁÂÙ·È 14Ô˜. ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓfi˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ʷÓÙ¿ÛÌ·Ù·, Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜ Î·È ·Ú¿¯Ó˜, ·ÏÒ˜ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ Ô 13Ô˜ Û 14Ô Î·È ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë ˘fiıÂÛË. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı˘ÚˆÚÔ›, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ· οو ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÂȉÈÎfi ı˘ÚÔÙËϤʈÓÔ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ı˘ÚˆÚfi˜ Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. Δ· ÛÎÔ˘›‰È· ‰ÂÓ Ù· ηÙ‚¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÔÙ¤, ·ÊÔ‡ Û οı fiÚÔÊÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ù¤Ú˘Á˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÂÓfi˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ο‰Ô˘˜. Δ· ˘fiÏÔÈ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ı˘ÚˆÚÔ›. ∂›Û˘ ÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· –Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ fi¯È ȉÈÔÎÙ‹Ù˘, ·ÏÏ¿ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ οÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰›Ï· ÛÙÔ ı˘ÚˆÚ›Ԗ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÓÂÚfi. ΔÔ Ú‡̷ ‰ÂÓ ¤ÊÙÂÈ ÔÙ¤ ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ – ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ, ÛÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ’81, fiÔ˘ fiÏË Ë ∞ı‹Ó· ›¯Â ‚˘ıÈÛÙ› ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ÂÌ›˜ ηÙ‚‹Î·Ì ·ÚÈÔÈ Ì ÙÔ 30 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

·Û·ÓÛ¤Ú. °ÂÓÈο, fiˆ˜ Û fiÏ· Ù· „ËÏ¿ ÎÙ›ÚÈ·, Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ϤÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË. ªÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÌÂÚÈο ÁÎÂÏ Ô˘ ·Ó Ù· ‚ϤÂȘ ·fi οو Û È¿ÓÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÛÂÈÛÌfi, ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ 1999, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· η٤‚Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. °ÂÓÈο Ô ¶‡ÚÁÔ˜ ÍÂΛÓËÛÂ Û·Ó ÚÒÙÔ˜ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˘ ÁÈ· ηÙÔÈ˘, ¿ÏÏÔ ·Ó ÙÒÚ· È· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›Ó·È ÁÚ·Ê›·. ¶¿ÓÙˆ˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÂÚËÌÒÓÂÈ ÙË Ó‡¯Ù·. ∫¿ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Î·È Ì·Ú ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ÈÛ›Ó· Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¤ÎÏÂÈÛÂ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ· È·ÙÚ›·, Ô˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ͽη fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô.

¶‡ÚÁÔ˜ Atrina Center ΔÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1977 ·fi ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË μÈΤϷ, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ Agora Center ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙË ÁˆÓ›· μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ Ì ∞η‰ËÌ›·˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÙÔ 1980 Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™‡Á¯ÚÔÓ· ˘ÏÈο Î·È Ôχ Á˘·Ï›, Û ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Ó· ÙÔ ¤ÛηÛ ·fi οÔÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË. √ ¶‡ÚÁÔ˜ Atrina Â›Ó·È Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ÚfiÏ·‚ ӷ ·Ó¤‚ÂÈ ÙfiÛÔ „ËÏ¿ ÚÈÓ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο. ¢È·ı¤ÙÂÈ 20 Û˘ÓÔÏÈο ÔÚfiÊÔ˘˜, Ì·˙› Î·È ˘fiÁÂÈÔ parking ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂Λ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤‰Ú· ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜, fiˆ˜ Ë IBM, Ë Hewlett Packard Î·È Ë American Dynamic. ŸÏÔ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÁÚ·Ê›· Î·È ‰ÂÓ Î·ÙÔÈ΋ıËΠÔÙ¤ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ë Î¿ı Âȯ›ÚËÛË ·ÏÒÓÂÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ fiÚÔÊÔ Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÏÎfiÓÈ· Ë ı¤· Â›Ó·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, ·ÊÔ‡ Ù· Á˘¿ÏÈÓ· ·Ú¿ı˘Ú· ‚ϤÔ˘Ó Á‡Úˆ Á‡Úˆ. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛ›·˜ ·fi Ì·ÎÚÈ¿, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ Ù˘ ·ÏÏ¿ Û ̛· ÂÛÔ¯‹ Ù˘. ∂¿Óˆ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÌÈÎÚfi˜ Atrina, ¤Ó· ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô ÎÙ›ÚÈÔ 5 ÔÚfiÊˆÓ fiÔ˘ ‰Ú‡ÂÈ Ë ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Magnum Î·È Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ·. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Dior Institut Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ. ™Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ηʤ, ÙÔ Daily Meal, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÎÙ›ÚÈ·. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ¤¯ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ›Ûˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ÌÈ· ‚˘ıÈṲ̂ÓË Ï·Ù›·, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔηÏ›, οو ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ËÛ˘¯›·, Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ͯӿ˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ‰‡Ô ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ÈÔ Ôχ‚Ô˘Ô ‰ÚfiÌÔ Ù˘ fiÏ˘.

Trivia

* 25 ÎÙ›ÚÈ· Ì ‡„Ô˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 33 Ì. ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ §ÂηÓÔ¤‰ÈÔ * ŸÏ· ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1968-1980 * ΔÔ 1919 ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ηıfiÚÈ˙ ٷ ‡„Ë ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ÛÙ· 22 Ì. Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì, ÙÔ 1922 ‹Á ÛÙ· 26 Ì. Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Â›Ó·È Ù· 27 Ì. * «∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜» ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜ Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢ÔÍÈ¿‰Ë˜ ÙÔ 1971 * 156 Ì. ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ Ë ∞ÎÚfiÔÏË * 516 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ‰È·ı¤-

ÙÂÈ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô President * 3.000 ¢ÚÒ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ÛÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ∞fiÏÏˆÓ * 2.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ∞fiÏÏˆÓ * ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1999 Ô 8Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ Atrina Center ‹Ú ʈÙÈ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ * 74 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÙÔ 2003 ÛÙÔ Hilton ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 517 Û˘ÓÔÏÈο * 6 ÊÚÂÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÎfiÏÏËÛ·Ó ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ, ·ÊÔ‡ ̤ÏË ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ˘ ¶∞ª∂ η٤Ϸ‚·Ó ÙÔ ÚˆÈÓfi Ù˘ 19˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2003 ÙÔÓ 20fi fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ·Ó¿ÚÙËÛ·Ó ·Ófi «NATO KILLERS GO HOME» ¶Àƒ°√™ ∞Δƒπ¡∞ (¶∞ƒ∞¢∂π™√™ ∞ª∞ƒ√À™π√À)

ΔÔ Top 10 Ù˘ ·˜ ∞ı‹Ó

5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô President (68 Ì., ∫ËÊÈÛ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÏÔ΋Ô˘˜) 6. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Hilton (65 Ì., μ. ™ÔÊ›·˜)

1. ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ (103 Ì., ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ)

7. ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ (62 Ì., ∫·Ù¯¿ÎË)

2. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿ (85 Ì., ÏÈÌ¿ÓÈ)

8. √Δ∂ (62 Ì., ∫ËÊÈÛ›·˜ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ)

3. ¶‡ÚÁÔ˜ ∞fiÏÏˆÓ (80 Ì., §Ô˘›˙˘ ƒÈ·ÓÎÔ‡Ú ÛÙËÓ ¶·ÓfiÚÌÔ˘)

9. ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ (58 Ì., ªÂÛÔÁ›ˆÓ ÛÙÔ ∫¿Ùˆ ÷ϿӉÚÈ)

4. ¶‡ÚÁÔ˜ Atrina (80 Ì., ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ)

10. Athens Expo (54 Ì., ∫ËÊÈÛ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô)

∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿ ΔÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ-Ê¿ÓÙ·ÛÌ·

ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ‹ ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1972 Â› ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ™Î˘Ï›ÙÛË. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ fi¯È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ¯Ô‡ÓÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË Ê·Ì›ÏÈ· ÙÔ˘. £Â›Ô˜, ·Ô‡˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ – Î·È fiÏÔÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Î·È Ì ÙÔ ¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÏÈfi ÚÔÏfiÈ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ›¯Â ÙË ÊÈÏfi‰ÔÍË ¤ÌÓ¢ÛË Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ „ËÏfiÙÂÚÔ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ∫¿ÙÈ Û·Ó World Trade Center ›¯Â ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ›, ¿ÏÏÔ ·Ó ÙÔ˘ ¤Î·ÙÛ ¤Ó· ÎÔ‡ÊÈÔ ÂÚ›ÈÔ. ∞fi ÙÔ˘˜ 25 ÔÚfiÊÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο (22, Û˘Ó ÈÛfiÁÂÈÔ, Û˘Ó ‰‡Ô ˘fiÁÂÈ·) ηٿÊÂÚ ӷ Ê·Ó› ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔ ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÛÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù· ÚÒÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ 1979. ΔÔ 1983, Â› ‰ËÌ·Ú¯›·˜ °È¿ÓÓË ¶··Û‡ÚÔ˘, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Á˘¿ÏÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ ηٷڷ̤ÓÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Êˆ˜ ‰ÂÓ Â›‰Â. ŸÏÔ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ·˘Ùfi˜ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ·˘Ùfi˜ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÌË ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ (ÁˆÓ›· Ì ԉfi ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜), ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ, ¤Ó· ‚ÚÂÊÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÎÈ ¤Ó· ÛȉËÚÔ˘ÚÁ›Ô. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ∫∂¶, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆÚËı› Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Î¿ÔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂Λ ı· ‚ÚÂȘ ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ μÂÙÂÚ¿ÓˆÓ ™Ù›‚Ô˘, ÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi, ÙË ÃÔÚˆ‰›· ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫ˆÊÒÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ÂΛ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë ƒ¿ÏÏÂÈÔ˜ ™¯ÔÏ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ›¯Â οÓÂÈ Î·È ·˘Ï‹ ÙËÓ ÂÛÔ¯‹ Ù‡Ô˘ ‚ÂÚ¿ÓÙ·˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ. ∞˘Ù‹ Ë Ê˘ÛÈ΋ ÂÛÔ¯‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‰‡Ô fiÚÔÊÔÈ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó 3.147 Ù.Ì., ·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Î·È ¿Óˆ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙˆÓ 1.034 Ù.Ì. Δ· ÚÒÙ· Û¯¤‰È· ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó Ì›· ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∞Û·ÓÛ¤Ú ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‡Ù ÁÈ· Ͽη, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛηÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜. ∏ ηٷÛ΢‹ ¤ÁÈÓ Ì ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· Î·È ϿΘ, ÂÓÒ fi,ÙÈ ¯ÒÚÈÛÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì ·Ϥ˜ Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜. ΔÔ ÌÂÁ·ı‹ÚÈÔ Ô˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÔÚ·Ùfi ·fi οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â› ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û·Ó È‰·ÓÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·-Ù·ÌÏfi ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜. ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÛԇϷ˜ ¤Î·Ó οÔȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚ› ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ Î·È ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ… ∞


9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 31


M

ÆÓϐÆÒ ÉÆÑÊÂο½ÍÊÏΠÓÒÏØÑÏØÇ;ÙÆÊÓÏÌÆÇ®ÍʐÏØ ÌÂÊÓÏν×ÏÓÏØÌϐ‘ÑÆÒ¼Ñ ‘ÏؼÑ×ÆÓÂÊÌÂÓÆØÔƾÂΑ¿ Ó¼ÑÈÂÂή‘ÍÂÒÉÖÓÉÖ‘ÍÂÓƾÂÖ.ÏÎÂÒÓÉÑÂ̾ÏØ ¼ÎÂÒÁÈ×ÑÏÎÏÈÆÇÁÑÊÓÉÖµÑÓÂÖ ÎÂÓÑؑ®ÆÊӎÂØÓÊ®ÏØ ÌÂÓÆþÎÕÓÉÎÏÅ¿)ǾÒÓÏØ. ÓѾÃÕÅÆËÊ®ÌÂʐ‘¾ÎÕÒÓÉÒÓÏ®ÆÓÏÎÂÑÊԐ¿ "‘ŽÓɐʐÆÑÊ®ÃѾÒÌÆÓÂÊÓÏÅÊÒÌϑÕÍƾÏ 0;Â×ÂѾÂÖ ‘Ž¿‘ÏØÄÕξÙÏØÎÒØÍͼÌÓÆÖÃÊÎØ;ÕÎ ÌÊ‘¿ÓÉήÍÍÉÓÏ‘ÂÍÂÊÏÃÊÃÍÊϑÕÍƾÏ 5ʑÏÁÌÆÊÓÏ֝¾ÈÏÄ®ËʐÏÂÑÌƾÈÊÂΎÂÎÂÌÂÍÁÄÆÊÖ¿ÓÊ‘¾ÒÕ‘ŽÓÉÎؑÏÓؑÐÅÉÃÊÓѾΠÓÏØÌÂÓÂÒÓ½ÂÓÏÖÌÑÁÃÆÓÂʼÎÂ֐ÊÌÑ¿ÖÔÉÒÂØÑ¿ÖÌÍÂÒÊ̽ÍÏÈÏÓÆ×ξ ÂÑ×ÂÊÏÆÍÍÉÎÊ̽ ÈѐÂÓƾ ‘ϾÉÒÉ Ó¼×ÎÉ ÇÊÍÏÒÏǾ ÊÒÓÏѾ 

ÏØÒÊÌ®ÃÊÃ;ÂÌÂÊÆÈÌØÌÍϑ¾ÅÆÊÆÖ…"ÈÏÑ®ÙÕ ¿ÎÏ‘ÏÊÏÓÊÌ®ÃÊÃ; ƾÓÆ‘¿ÊÅÊÐÓÆÖƾÓÆ‘¿ ÆÌÅÏÓÊÌÏÁÖϾÌÏØÖ‘ÏØÌÍƾÎÏØΆÏØͼÆÊÏÊÅÊÏÌÓ½ÓÉÖÓÏØ ÏϑϾÏÖÅÊÆØÔÁÎÆÊÓÏ×ÐÑÏÆÅÐ ÌÂÊżÌÂ×Ñ¿ÎÊÂ&ÎÐÄ®×ÎÕÒÓÂÑ®ÇÊ ÒØÎÆÊÅÉÓϑÏÊпÓÊÆÅÐÌÂÎƾÖÅÆÎÆÎÏ×ÍƾÓÂÊ‘ŽÓÉ ÇÂÒÂѾÂÓÉÖ)ǾÒÓÏØ,ϐ‘ÑÆÒ¼Ñ ‘ÆÑÂÒÓÊÌϾ ÌÂʐÂÈÂÙ®ÓÏÑÆÖ‘ÂÑ®ÈÏØμÎÂÃÏØÉÓ¿ÌÂÍÏÅÆ×ÏÁÆÎÏ ‘ÏØÒØÎżÆÊÓÏ‘ÂÍÂÊÏÃÊÃÍÊϑÕÍƾÏ ÆÓÏØÖÈÁÑÕÅÑ¿ÏØÖ ØÎÆ×¾ÙÕÓÉÿÍӐÏØ ÒÓÉÎ)ǾÒÓÏØÌÂʐ‘¾ÎÕÒÓÏƑ¿ÆÎÏ‘ÂÍÂÊÏÃÊÃÍÊϑÕÍÆ¾Ï ‘ÏØÃѾÒÌÆÓÂÊ;Ȑ¼ÓÑ‘ÂÑÂÌ®ÓÕ ÓÏÎÂÑÊԐ¿ ‘®Íʐ¼ÒÂÒƐÊÂÒÓÏ® ÃѾÒÌÆÓÂÊÏÊÒÓÏÑÊÌ¿Ö/ÂÒÊÐÓÉ֠ɐƾÏÂÎÂÇÏÑ®ÖÒÓÉΑ¿ÍÉ ÓÏؑ¿ÈÆÊÏÂØÓ¿¼×ÆÊؑ®ÑËÆÊ ÒÓ¼ÌÊ‘ÏÍÍÐÎÈÆÎÆÐÎÇÂÎÂÓÊÌÐÎÃÊÃÍÊ¿ÇÊÍÕÎ

ÒÓÂ×Ñ¿ÎÊÂÍÆÊÓÏØÑȾÂÖÓÏØ ÓÏØÖ‘ÆÍ®ÓÆÖ ÓÏØÒØÈÌÂÓÂͼÈÏÎÓÂÊƑ¾ÒÉÖÒØÍͼÌÓÆÖ ÊÅÑÁÂÓ ÂÍÍ®ÌÂÊ‘ÂÎƑÊÒÓ½ÊÂÓÏØÆËÕÓÆÑÊÌÏÁ ÓÂϑϾ¼×ÏØÎÌ®ÎÆÊÂÑÌÆÓ¼ÖÇÏѼ֐ÂÙÊ̼Ö ‘ÂÑÂÈÈÆ;Æ֐ÆÒÌϑ¿ÎÂƐ‘ÍÏØÓ¾ÒÏØÎÓÊÖÃÊÃÍÊÏÔ½ÌÆÖÓÏØÖ 0ÂÑÊԐ¿ÖÓÕÎÓ¾ÓÍÕΑÏØÃѾÒÌÏÎÓÂÊ ÂØÓ½ÓÉÒÓÊȐ½ÒÓÂÑ®ÇÊÂÌÂÊÌÂÍÁ‘ÓÏØÎÓÏØÖ ÓϾ×ÏØÖÓÏØ×ÐÑÏØ‘Ž®ÌÑÉҎ®ÌÑÉ‘ÑÏÌÂÍƾ ÓÏÎÆÁÍÏÈÏÔÂؐÂҐ¿ÏغÕÖɾÒÔÉÒÉÓÉÖ ÂÇÔÏξÂÖÅÆÎƾÎÂÊÓϐ¿ÎÏ‘ÏØÌÆÎÓѾÙÆÊÓÏØÖ ‘ÆÍ®ÓÆÖ ÏÁÓÆÂØÓ¿‘ÏØ‘ÑÏÒžÅÆÊÆÎÅÊÂǼÑÏÎ ÒÓÏƑ®ÈÈÆ͐¶ÎÂÆÎÓؑÕÒÊÂÌ¿ÎÏÁÆÑÏ ÅÆΐ‘ÏÑƾÎÂÒØÈÌÑÊÔƾÆÓÉΑÏÊ¿ÓÉÓÂÓÕÎ ÃÊÃ;ÕΑÏؼ×ÆÊÇÊÍÏËÆνÒÆÊ ¼ÒÓÕÌÂÊÈÊÂ;ÈÏ ÂØÓ¿ÓÏÅÊÂÌÑÊÓÊÌ¿ؑ¿ÈÆÊÏ…"‘¿ÓÂ×¼ÑʐÏØ

¼×ÏØΑÆÑ®ÒÆÊÒØÍÍÏȼÖÊÒÓÏÑÊÌÐΐÏÑÇÐÎÓÏØ ‘ÂÑÆÍÔ¿ÎÓÏÖ ¿‘ÕÖÓÏØÎÆϼÍÍÉÎÂÅÊÂÇÕÓÊÒÓ½ ÌÂʐ¼ÍÏØÖÓÉÖªÊÍÊ̽Ö&ÓÂÊÑƾÂ֜ƿÌÍÉÓÏØ ªÂѐÂ̾ÅɆÏØͼÆÊÏ ÕÓ½ÑÉÖ/ÂÒÊÐÓÉÖ ƐÃÍɐÂÓÊ̽ÇÊÈÏÁÑÂÓÏØ×ÐÑÏØ.‘ÏÑƾÓÏÃÂÑÁÈÅÏؑÏ¿ÎϐÂΑÂÑ‘¼‘ÆÊÒÆ‘ÏÑÓѼÓ ÈÆÎÆÊÏÇ¿ÑÕÎÌÍÉÑÊÌÐÎÒÓÂÒ×ÏÍÊÌ®ÃÊÃ;ÂÊÒÓÏѾÂÖ ¿ÕÖÌÂʐ¿ÎÏÉÊżÂÓÏؐÆÓÂ×ÆÊÑÊҐ¼ÎÏØ ÂÎÓÊÌÆʐ¼ÎÏØÆ̑¼‘ÆÊÓ¿ÒÏÊÒ×ØѽÈÏÉÓƾ  ‘ÏØƑÂÎÏÑÔÐÎÆÊÂÌ¿ÂÌÂÊÓ¼ÓÏÊÏØƾÅÏØÖ ÂÅÊ̾ÆÖ Ó‘ÂÍÂÊÏÃÊÃÍÊϑÕÍƾ ÉÂÍØҾŠÂÎÂÈÎÕÒÓÐÎÆοÖÃÊÃ;ÏØ‘ÏØ‘ÑÏÉȽÔÉÌÂÎ ‘¾ÑÎÆÊ‘ÏÍͼÖÇÏѼÖÓÉΑÑÕÓÊ®‘¿ÓϾÅÊÏ ÓÏ‘ÆÑÊÆ׿ÆοÓÏصÍÍÏƾÎÂÊÎÂÅÊÂîÙÆÊ֐Ê ÇÑÆÒÌÏÂÈÏÑÂҐ¼ÎÉ*ÒÓÏѾÂÓÏØœÏØÌØžÅÉÌÊ ®ÍÍϼÎÂ×ÊÍÊÏÓÒÂÌÊҐ¼ÎÏÂÎÓ¾ÓؑϐÆÓÉÎÂÇÊ-

¨²°¬w¦¡³¡°±¦¯² †¢„ª™˜£˜Šš• ”˜”„˜š•›˜•£žŠ•˜Š¥ž †£¢™¥¢«ž ¥¢ªŠ†¢„ª¥˜š¢˜ƒ—Šª£¢˜—9š†˜ •˜Š¥—š—« —¥¢ª«£¢ ¢ª™˜ ˜Ã»ËÃÌÍšÔÒ¼,ŸŸ.¡˜˜—Ÿ– š•¥›•£•¥˜Š¥†„˜¢”˜”„˜¢†ž„•˜¥¢ª˜Š¥¢£˜™¢ª™• ¥£¢ª

32 ATHENS VOICE ¢™¥ž”£˜¢ª


¼ÑÕÒÉ… ÓÉÎÌ¿ÑɐÏØxÆμ×ÕÎÂÒÏØÅÐÒÕ ‘ÂÑ®Ïή׿ ÓÊ‘½Ñ† ÓÂÑ®ÇÊÂÅÆÎÂÌÏؐ‘ÏÁΐ¿ÎÏÃÊÃ; ÂÌÏؐ‘ÏÁÎÌÂÊÏʐ¼ÓÑÉÓÆÖ ÊÒÓÏѾÆÖÓÕΑÑÏÌÂÓ¿×ÕÎÓÏØÖ ¶ËÕ ÒÓÏ‘ÂÎÉÈÁÑÊÓÉÖÂÈÏÑ®Ö ÂÈÂÙ®ÓÏÑÆÖÅÊÂÍÂÍÏÁÎÓÂƐ‘ÏÑÆÁÂÓ®ÓÏØÖÌÂÊ‘ÑÏґÂÔÏÁΠΑÍÂÒ®ÑÏØΑ¿‘ÏÅÏÒÇÂÊÑÊ̼ÖÇÂμÍÆÖ ÒÂÎÅ®ÍÊÂÌÂʐ‘ÍÏÁÙÆÖÑÏÌÒØÈÌÑÏÓɐ®ÓÕΐ¼×ÑÊ‘ÏÍÁ×ÑՐÆÖ×®ÎÓÑÆÖ Ó®ÃÍÊÌÂÊÓÒÏÍÊÂÅ®ÌÊ 9¼ÎÉÒÓÏÃÏØÉÓ¿ÓÏØ‘ͽÔÏØÖ ÆÎÊÒ×ؐ¼ÎÏ ‘®ÎÓ‘ŽÓÏÅÊ‘ÆÑÂÒÓÊÌ¿½×ÏÓÏØÌϐ‘ÑÆÒ¼Ñ ‘ÏØÅÆμ×ÆÊÒӐÂÓ½ÒÆÊÒÓÊȐ½ ÂÌÏÍÏØÔÐÓÏÎ ÆÍÊȐ¿ÓÏØÅÑ¿ÏØÌÂÊ‘¿ÓÉÎÏÅ¿µÒÓÊÈÈÏÖ ÒÓѾÃÕÒÓÉœÉÒƾÏØÌÂÊÇÓ®ÎÕ5Ï‘ÂÍÂÊÏÃÊÃÍÊϑÕÍƾÏ&ÑÂÓÐÅÊÂÔ¼ÓÆʼΐÆÈ®ÍÏ×ÐÑÏ ÌÊÏÊ ÓϾ×ÏÊÌÂÍÁ‘ÓÏÎÓÂÊ‘Ž®ÌÑÉҎ®ÌÑɐÆÃÊÃ;Â

,ÂÊ‘®ÍÊÄ®×ÎÕ ËÆÇØÍ;ÙÕ ƑÂÎÂÓϑÏÔÆÓÐ ÒÓÂÑ®ÇÊ Æ̑ͽÒÒϐÂÊ‘¿ÓÂÆØѽÂÓ®ÏØ ŠÌÂÊÒÊÈÏØÑÆÁϐÂÊÂÎÓÂÒؐÃÂÓÊÌ®ÃÊÃÍÊϑÕÍƾ¼×ÏØÎÆÊÅÊÌ®ÅʐÏÑÇՐ¼ÎÏ×ÐÑÏÈÊÂÎÂÒÆ Ì®ÎÏØÎÎÂÄÕξÒÆÊÖ Ó‘ÂÍÂÊÏÃÊÃÍÊϑÕÍƾÂÒÆ ‘ÑÏÒÌÂÍÏÁÎÒÆÂÓ¼ÍÆÊÕÓÆÖÐÑÆÖ×ÂÙ¼ÂÓÏÖ .‘ÏÑƾ¼ËÕÓÏ‘ͽÔÏÖÎÂÓѼ×ÆÊÂÍÂÇÊÂҐ¼ÎÏ ÆÅпÕÖÓÏÎÂȾÎÆÊÖÂÑÈ¿Ò×ÏÍÏÖ‘ÏÓÆÍƾ ÒØÎÔ½ÌÉÂÎÂÈ̾ #ÏØÓÐ ž×ÕÖÓÁÄÆÊÖ Ҏ¼ÎÂÎÕÌÆÂο‘¿ÅÆѐÂÓ¿ÅÆÓÏØÖÓ¿ÏØ֐ƑÆѾÓÆ×ÎÉÅÊÂ̿ҐÉÒÉ QBQFSCBDLÆÓÒÂÌÊҐ¼ÎÂÆËÐÇØÍÍ ÏÈÌÐÅÆÊÖ ‘ÂÍÊÏÌÂÊÑÊҐ¼ÎÆÖÆÈÌØÌÍϑ¾ÅÆÊÆÖ ÃÊÃ;ÂÆ ÌÊÓÑÊÎÊҐ¼ÎÆÖÒÆ;ÅÆÖ ґ®ÎÊÆÖÈѐÂÓÏÒÆÊѼÖÌÂÊÌÂÍÍÊÓÆ×ÎÊÌ®‘ÑÕÓÏÈÑ®ÂÓÂ5ϐÂÈÂÙ¾ÅÊÂÔ¼ÓÆÊÓ¾ÓÍÏØÖÌÂÊÃѾÒÌÆÊÌÂÎƾÖ

")"œ)/ž¬œ%)!34/#+ /ÂÒÊÐÓÉÖ)ǾÒÓÏØ .ÏÎÂÒÓÉÑ®ÌÊ #ÊÃÍÊÏא¿Ö›ÆÎΞÏØ .ÆÓÂ×ÆÊÑÊҐ¼ÎÂÃÊÃ;ÂÌÂÊ‘ÑÏÒÇÏѼ֐ÆאÉͼÖÓʐ¼Ö ,ÏØÍÓÏÁÑÂ.ÂÎÓÙ®ÑÏØ ,ÏÍÕήÌÊ 

¿ Óʐ‘ÏÑƾÎÂÇÂÎÓÂÒÓƾ‘¿ÂÑ×ÂÊÏÆÍÍÉÎÊ̽ ÈѐÂÓƾ ÎÆÏÆÍÍÉÎÊ̽ÍÏÈÏÓÆ×ξ ÅÏ̾Ê ÌÂÊËÆοÈÍÕÒÒÂÃÊÃ; ÓÂϑϾ‘ÏÓÆÍÏÁÎÓÏÎ ÌÁÑÊÏ¿ÈÌÏ ¼×ÑÊÃÊÃ;ÂÔÆÓÊÌÐÎƑÊÒÓɐÐÎ ÔÆÂÓÑÊÌ®¼ÑÈ ×ÂÑÂÌÓÊÌ® ‘ÂÍʼÖÆÇɐÆѾÅÆÖ ÂǾÒÆÖ ×®ÑÓÆÖ ÔÆÂÓÑÊÌ®‘ÑÏÈÑ®ÂÓ ÌÊÎɐÂÓÏÈÑÂÇÊÌ®ÌÂÊÆÊÌÂÒÓÊÌ®ÃÊÃ;ÂÌÂÊÆÊÌÏÎÏÈÑÂÇɐ¼ÎÆÖÆÌÅ¿ÒÆÊÖ…5Ï‘ÂÍÂÊÏÃÊÃÍÊϑÕÍƾÏ ƾÎÂʼÎÂÖ×ÐÑÏ֐ÆÅÊ̽ÓÏØ‘ÎϽ ‘ÏØÌÑÁÃÆÊ ‘ÏÍͼÖÆ̑ͽËÆÊֆÏØÆËÉÈƾÏ›ÊÐÑÈÏ֟‘ÂÅ®ÓÏÖ ÄØ×½ÓÏؐÂÈÂÙÊÏÁÆÅÐÌÂÊ×Ñ¿ÎÊ  ÏϑϾÏÖËÆ̾ÎÉÒÆΑÏØÍ®ÆÓÂ×ÆÊÑÊҐ¼Î ÃÊÃ;ÂÒÓÏÅÑ¿Ï…ŸÏÓ¼ÅÆÎ˼ÑÆÊÖÓÊÔÂÒÏØ ÙÉÓ½ÒÆÊÏ‘ÆÍ®ÓÉÖ ¿‘ÕÖÌÊÂØӿ֐ÆÓÉÒÆÊÑ® ÓÏØ‘ÏÓ¼ÅÆÎ˼ÑÆÊÓÊÔÂÃÑÆʆ0‘ÏÍØÇÏÑƐ¼ÎÏÖ¿ÑÏÖ…‘ѿÃÍƑÓÉƐ‘ÆÊѾ†‘ÏÌÓ®ÌØÑÊ-

#ÊÃ; ‘ÆÑÊÏÅÊÌ® ґ®ÎÊÂÌÂÊÅØÒÆÁÑÆÓ 0ME#PPLT Ÿ¼ÓÑÏÖ#¼ÑÈÏÖ.ÂØÑϐÊ×®ÍÉ ŸÂÍÊ®ÌÂÊґ®ÎÊÂÃÊÃ;ÂÒÆ‘ÏÍÁאÉͼÖÓʐ¼ÖÌÂÊÌ®‘ÏÊÂґ®ÎÊÂËÆοÈÍÕÒÒ ŸÂÍÂÊÏÃÊÃÍÊϑÕÍÆ¾Ï &ÑÂÓÐœÉÒƾÏØ .ÏÎÂÒÓÉÑ®ÌÊ &ÍÍÉÎÊÌ®ÌÂÊËÆοÈÍÕÒÒÂÃÊÃ; ‘ϾÉÒÉ ÍÏÈÏÓÆ×ξ ÂÑ×ÂÊÏÆÍÍÉÎÊÌ® ÈÌÑÂÃÏÁÑÆÖ ÆÊÌÂÒÓÊÌ®ÌÂÊÔÆÂÓÑÊÌ®0×ÐÑÏÖÇÊÍÏËÆÎƾÒØ×ήÆÌÅÉÍÐ-

ÏÍÆÌÓÊ̽ÒɐÂÒ¾ÂҎ¼ÎÂ×ÐÑÏ¿‘ÏØ‘ÑÂȐÂÓÊÌ® ‘ÏÑÏÁÎÎÂÒؐÃÏÁÎÓ‘®ÎÓ‘¿‘ÂÑÏØÒÊ®ÒÆÊÖÃÊÃ;ÕÎÌÂÊÒØÎÂØ;Æ֐¼×ÑÊȐ½ÍÊÆÖ ÓÆÍÆÓ¼Ö ÎØ×ÓÆÑÊμÖÌÑÂÒÏÌÂÓÂÎÁËÆÊÖÌÂÊÓÑÊÌÏÁÃÆÑÓÂÈͼÎÓÊ ,ÂÔÐÖƑÊÒÓѼÇÕÒÓÏÒÓÂԐ¿.ÏÎÂÒÓÉÑ®ÌÊ ‘ÆёÂÓÐÎÓÂÖÒÓÉÎ"ÅÑÊÂÎÏÁ ‘ÂÑÂÓÉÑÐÓÊÖÌÂÇÆÓ¼ÑÊÆÖ‘ÏØÅÊÂż×ÏÎÓÂÊɐÊÂÓÉήÍÍÉÌÂÊÆ ‘ÑÏÒÌÂÍÏÁÎҎ¼ÎÂÂÓ¼ÍÆÊÕÓÏÑÂ×®ÓÊ ̼ÇÓϐÂÊ‘ÕÖÒÓ‘ÂÍÂÊÏÃÊÃÍÊϑÕÍƾÂÉÂÈÏÑ‘ÕÍÉÒ¾ÂƾÎÂÊÓÏ‘Ñ¿Ò×ɐÂÈÊÂÎÂÓƐ‘ÆÍÊ®ÒÏؐÆ ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ® ËÆÇÆÁÈÏÎÓÂÖ‘ŽÂØÓ½ÎÓÉÎÓ¿ÒÏ ÈÍØÌÊ®ÌÏÊÎÏÓϑ¾Â,ÂÊ‘ÕÖÉÒ×¼ÒÉÓÏØ֐ÆÓÏ ‘ÂÑÆÍÔ¿ÎÂÇÏÑ®¿ÎÏÓÉΑÂÍÂÊ¿ÓÉÓÂÓÕÎÃÊÃ;ÕΑÏØÒÓÊîÙÏÎÓÂÊÒÓÂÑ®ÇÊÂÓÏØÖºÍÂÓ ؑ¿ÍÏʑÂÒؐþÎÏØÎÆÅÐÌÂÊÓÐÑ A

ÒÆÊÖ ‘ÏÊÉÓÊ̼Ö½ÏØÒÊ̼ÖÃÑÂÅʼÖ ؑ®Ñ×ÆÊ‘Ê®ÎÏ . ‘ÂοÖ.ÂØÑϐÊ×®ÍÉ   ‘®ÎÊÂÃÊÃ;ÂÂÇÊÆÑՐ¼ÎÂÒÓÊÖƑÊÒÓ½ÆÖÌÂÊÓÊÖÓ¼×ÎÆÖ ÓÂËÊÅÊÕÓÊÌ® ÊÒÓÏÑÊÌ® ‘ϾÉÒÉ ‘ÑÐÓÆÖÆÌÅ¿ÒÆÊÖ ËÆοÈÍÕÒÒ 5ʑÏÁÌÆÊÓÏÖ)ǾÒÓÏØ .ÏÎÂÒÓÉÑ®ÌÊ ÆÎÓ¿ÖÒÓ쨅  ‘®ÎÊÆÖ‘ÂÍʼÖÆÌÅ¿ÒÆÊÖ ÂÍÍ®ÌÂʐÆÓÂ×ÆÊÑÊҐ¼ÎÂÌ¿ÊÌÖÒÆ‘ÏÍÁאÉͼÖÓʐ¼Ö

2.7ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 33


FASHION WEEK

Fashion EET STR E THN WM SHO IME§EIA E¶ ø¡ Δ π¡√À ∞¡Δ Δ ™ ∫ø¡ ∏°√À ƒ Y BπLL ∫∞π ∞ƒ∏ ¶ °ƒÀ

Δ¯ÓfiÔÏȘ, ¶·Ú·Û΢‹ 10/10 ÛÙȘ 22.00, “Vodafone Street Fashion & Artists”

N

· Â›Û·È ÎÈ ÂÛ‡ ÂΛ Î·È ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂȘ! ∂ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ °Î¿˙È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ‹ÁÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· street show ÁÈ· ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙÔ Ù˘¯·›Ô, ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi, Ì ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ÌÔÓ٤Ϸ Î·È real people Ô˘ ı· ·ÓÂ‚Ô‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Û ÌÈ· ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ Â›‰ÂÈÍË street fashion Ì ÙË Û˘Óԉ›· hip hop ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ dj Stereo Mike. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô skater Î·È graffiti writer Billy °Ú˘¿Ú˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› ¤Ó· 20ÏÂÙÔ happening Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. £· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· skateboarding event Ì 10 skaters Î·È 2 graffiti writers Ô˘ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Ú¿Ì˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Ù·ÌÏfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËı› ÂȉÈο ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ event. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ video wall ÛÎËÓ¤˜ ·fi skaters in action Û ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÌÔÓÙ¿˙ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª¿Ó‰ËÏ·, ÂÓÒ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ happening ı· Â›Ó·È ·fi ÙÔÓ dj Jturns. ™ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ ATHENS VOICE Î·È ÙÔ˘ LOOKmag (¯ÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ 8Ô Fashion Week) Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ÂΛ, ı· ÌÔÚ¤ÛÂȘ ʇÁÔÓÙ·˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Ì·˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ● 34 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008


on stage 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 35


¢™•˜¥¢†  ™ ¢ £ ¥ Š¥¢™• ªŠ¥¢ª¯ „¥£•˜ š•„¢ ¢ ¥ ” £  Š • ™ •  • ª†¥ ˜ ”¢£˜¥  ™„ Šš¢¥— š•›  ˜ ˜ Š Š  ¢ ª   ™ ¢ „ •  ƒ ªš ¥˜” ™¥—¥—Š •˜š•• ª£¢ ¥ Š•›•Š ª‚•˜«  «—Šš ˜ ˜˜‚˜¢ ˜‚•ª•˜ ¢ £ • … š  ˜   ¯ ¥ • Š ž   ª ¢ „„ •  ˜¢ ¢£› ™¢˜™¢ Š¥ž  Š† ˜ž ¢¥•£¢ ˜ —š¥ ¥ž £¢ Š•™¥¢  ¥˜™¢ ™ •  ¢ ª „ › ¢ ª ˜ ¥ †•£˜ŠŠ Š  ˜ ¢  ˜•  † š „ ™ •˜  ¢ ¢ ª Š  ™ ™      £ Šª ¢ª£ š• ŠŠž¥— ™¢ª„¥ †•˜Š• ¥¢ †  ‚£•  ¥£¢ ›ž —Š ˜´ª¥¢   ¢ ¢ ˜     £ ™ † • §  ¥ ¢Š ¥—Š˜Š ¥¢™˜š ¢™¢Šš „¥£—Š Š™˜  ª¦š˜™£ ˜• ¢ › ˜    £ ¥  ¥•Š —š¥¢  žŠ ˜™¢ª™˜  ¥ ™  „ „  ¥¢ª• 

36 ATHENS VOICE ¢™¥ž”£˜¢ª


£®¡Ÿ ¨£š¡œ¯Ÿ ¨¦§°¯§¯Ÿ¨¯Ÿ ¤ÆÕŒŸ¤¢Œ¡Ÿ¤”¤˜©ˆ¢—¤˜–

¡

ÐÕÆÐÎÆÒÊÂÒÆÎÖÛÊ×ÎвÐÆÎÒÓÅÕÌÎÓÚÓŠ­ÎÐÕÃÐÓ֕ÓڋÊÂÒÆÎÀÒÆÚYLQWDJHÐÎÒ͕Æ×ÓÌÕ²ËÓÚ•ÊÖ×ÎÑÐÆÎÖÜÌÐÊÐÕΕÀÒÍÌÕƕ•ÁºÒÆ ÆØÍÒÆÞÐÃÖ×ÀÐÎ×ÓӖÓÂÓË×βÛÒÊÎÌÅÕÙ×ÓÜ ÀÒÆ•ÎÐÕÃÐÓ֕Ó•ÊÃÑÆÆÜײ–ÓÜʖÊÎÉÁÉÊÒ ÊÂÒÆÎʕ–ÓÕÎвÁØÊÙÕÓÅÒ×ÆÎXQGHUJURXQG ÖÜÒÁØÙÚ•ÀÒÓÜÒ–ÂÖÙ´¦ÒÉÕÀÆÚ¤Ù×ÍÕÆÐÖÓÜÑÓÚÓ•–Æ•–²Ú×ÓÜŠ­ÎÐÕÃÐÓ֕Ó܋ØÊÙÕÊÂÃ×ÎÖ×ÍÒ¨ÑѲÉÆÉÊÒÀÛÓÜÒ ÌÂÒÊΊʖÎØÊ×ÎÐÀڋÐÎÒÁÖÊÎÚÖ×ÓØÀ•ÆÐÎÒ͕Æ×ÓÌÕ²ËÓÚÐÆØÔÚ ֖²ÒÎÆÆÒÓÂÌÓÜÒÒÀÊÚÆÂØÓÜÖÊÚÐÎÃÛΖÓÑÜÖÎÒʕ²ŠºÐÆÒÆÆÜ×Ã

±¯®¥Ÿ¦©¦ …xÆÎƾ×ÆȾÎÆÊÌ®‘ÏÊ‘¿‘ÆÊÑÂÒÓÂοÓÊÂÓÉÖ‘¿ÍÉÖ ؑ½Ñ×ƼÎÂÌÊÎɐÂÓÏÈÑÂÇÊÌ¿ÌÆο†ͼÆÊ©ÏØÆËÉÈƾ¿ÓÊÉ‘ÆÑÊÏ×½½ÓÂÎÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÈÊÂÓÏÆÈ×ƾÑɐÂÈÊÂÓ¾ƾÎÂÊÊÅʾÓÆÑÉ ƾÎÂÊÓÏ…ÎÉÒ¾ªÊˆº‘ÕÖ‘ÂÍÊ¿ÓÆѐÆÓÏÎ §ÍÊÒ¿‘ÆÑÊÓÑÊÈØÑÊÙ¿ÓÂΑ¿ÑÆÁÂÓÂÎÆÑÏÁ ¼ÓÒÊÌÂÊÓÐÑÂƾÎÂÊÂސÆÒ ÒÆÅÁÏÌØÌÍÏÇÏÑÊÂÌ®‘ÏÓ®ÊÂÓÉ ØÈÈÑÏÁÌÂÊÓÉΨÂÍÍÊÑÑ¿ÉÖµÍÍÕÒÓÆ ÓÏÒØÈÌÆÌÑʐ¼ÎÏÌÓ¾ÑÊÏƾ×ÆÌÂÊÒØÎÂÊÒÔɐÂÓÊ̽Â˾ÂÈʎÂØÓ¿Î ÈÊÂÓ¾‘¿ ÊÌÑ¿ÖÆÑ׿ÓÂÎÒÊÎƐ®ÆÅРÓÏÓÉÖ ØÈÈÑÏÁÂÑ×ÊÌ®ÒÓÆÈÂÙ¿ÓÂÎÌÊÎɐÂÓÏÈÑ®ÇÏÖ ÂÑÈ¿ÓÆÑ ¼×ÑÊÓÏ ÓÏÔ¼ÂÓÑÏ£ÂÒÊÍ®ÓÏØ¢‘¿Ó¿ÓÆ ‘ÂѼÆÊÎÆÌÍÆÊÒÓ¿…ºÓÂÎÓÏÃѽÌÂÆ ½ÓÂμÎÂÖÆÎÓÆÍÐÖ‘ÏÅϐɐ¼ÎÏÖ ÌÊÆÈÌÂÓÂÍÆʐ¼ÎÏÖÔÆÂÓÑÊÌ¿Ö×ÐÑÏÖ¶ÎÂÆÑƾ‘ÊÏ´ÑÆÊ®ÒÓÉÌÆÎÂÌ®ÎÏؐÆÏÍÊ̽ÆÌÌÂÔ®ÑÊÒÉÌÂÊÎÂÌÑÂÓ½ÒÏؐƐ¿ÎÏÓÏÅϐÊÌ¿ÒÌÆÍÆÓ¿†ͼÎÆÏÊ ÂÑ×ÊÓ¼ÌÓÏÎÆÖÓÏØÈÑÂÇƾÏØGFRArchitects‘ÏØƑʐÆͽÔÉÌÂÎÓϼÑÈÏ ÓÏ ϑϾϽÓÂÎÅ‘ÂÎÉÑ¿ÌÂʐÆÈÑÂÇÆÊÏÌÑÂÓÊÌ®ÌÕÍÁÂÓÂ

±¯#/.#%04±¯²³¬°¯² ²ÏDPODFQU½ÓÂÎÎÂËÆÇÁÈÆÊÏ×ÐÑÏÖ‘¿ÓÏÂΐÆοÆÎÏÌÂÊÎÂÅɐÊÏØÑÈÉÔƾŠÆÌÓ¿Ö‘¿ÓÉξÔÏØÒŠ¼ÎÂÊÅʾÓÆÑÏÇÏØÂÈʼ ¿‘ÏØԐ‘ÏÑƾ Ï̿ҐÏÖÎÂÒØÎÂÎÓÉÔƾ ÎÂÒØÙÉÓ½ÒÆÊ Î‘ÊÆʼΑÏÓ¿¢Ì¿ÂÌÂÊÏÊ ÊÌÑ¿ÓÆÑÆÖÍƑÓϐ¼ÑÆÊÆÖƾÎÂÊÒ×ÆÅÊÂҐ¼ÎÆÖ¼ÓÒÊÐÒÓÆÎÂÅÏÔƾÓÏÌ;Â ɾÒÔÉÒÉ ÓÏÁÇÏÖ°ÊÏÊÌÏÎϐÊ̼ÖÅØÒÌÏ;ÆÖ½ÓÂÎÓÆÑ®ÒÓÊÆÖ ÌÂÔÐÖ ƑÊͼ×ÓÉÌÂÎØÍÊÌ®ÌÂÊÓÆ×ÎÊ̼Ö‘ÏØƾ×ÂÎѾÒÌÏÓѾ×ÑՐÂÌÂԾҐÂÓ  ӐƾÏ‘ÏØȾÎÆÓÂÊÌÏÎҿ͐ÏØÒÊÌ½Ö ÆÈ®ÍÉƑÊÇ®ÎÆÊÂżѐÂÓÏÖÒÓÏ ‘ÂÑ ÓϾ×Ï֐ÆξÌÆÍÍƑÓϐ¼ÑÆÊÆÖ‘ÏØ…‘¾ÙÆʆÆÓÏÇÕÖÓÉÖÆÌ®ÒÓÏÓÆ ÓÂÊξÂև…xÏØͼĐÆÂÎÏÑÔ¿ÅÏ˸ÂÒÓÂΑÊÒÓϾ¿ÎÏÒÓÊÖ‘ÑÏۑÏÔ¼-

–ÓÜÁØÊÑÆƖÕÎÐÕÃÚ¦ÌƖÓÅÖÆ×ÓÒÐÎÒ͕Æ×ÓÌÕ²ËÓÆÑѲÉÊÒ ÁØÊÑÆÒÆвÒÙ×ÆÎÒÂÊÚÁØÊÑÆÒÆ×ÎÚ–ÕÓDzÑÑًÑÀÊΤ×ÆÐÎÒ͕Æ×ÓÌÕÆËÎв–ղ̕Æ×ÆƖÃ×Ó“•Ê×ͤ–ÀÒ×ÝÓÚILOPVÖÐÊË×Ã×ÆÒ–ÓÑѲÛÕÃÒÎÆÒÆË×βÏÊÎÀÒÆÉÎÆËÓÕÊ×ÎÐÃÖÎÒʕ²ŠÃÛÎ ƖÑÔÚ•–ÊÚÉÊÚ×ÆÎÒÂÆÇÌÊڋŠ¼ØÊÑÆÒÆË×βÏÙв×ΖÓÜÒÆ ÆÒ×ΖÕÓÖٖÊÅÊÎ×ÍÒ¦ØÁÒÆ×ÓÅ×ÔÕÆÐÎÃÛΕÎÆÆÒ×ÎÌÕÆËÁƖà ×ÓÊÏÙ×ÊÕÎÐËÐÎÆÜ×ÖÁÕÊÛÕÃÒÎÆÌÎÆÒÆÙÕΕ²ÖÊΕÊײƖà ÖÜÝÍ×ÁÖÊÎÚ•ÊËÂÑÓÜÚÐÆβ×ӕÆ×ÓÜÛÔÕÓÜÆÑѲÐÆÎÀÕÊÜÒÆÌÎÆ ÐÆײÑÑÍÑÓ•ÀÕÓÚ¶Ó–ÕÓÖٖÎÐÃÊÂÒÆβÒØÕٖÓΖÓÜÖÅÛÒÆÝÆÒ ÊÉÔÐÆÎ×ÓÐÓÎÒÃÊÂÒÆÎÖÜÌÐÊÐÕΕÀÒÓ

ÒÆÊÖ‘ÏØ‘ÂÊÓÏÁÎÓÂÊÈÊÂÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÌÂÊÓÉΑÏÓÆÍÆҐÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØ ÒÊÎƐ® ¿ÍÂÓ®ÍÍÂÓ‘ÆÊѮːƆÆËÉÈƾÉϐ®ÅÂÓÏØ(3'"

¯¦±¡¦®¦£Ÿ ¦‘ÑÐÓÉÓÂÊξ‘ÏØ‘¾×ÓÉÌƽÓÂÎÓÏ…¨ÂǼÖÌÂÊÓÒÊȮцÓÏزٮѐÏØÖ Š‘ÏØƾÎÂÊÌÂÊÓÏ…Ô¼Â†ÓÏؐ‘ÂъÒÓÊÖ°ÌÓÕÃѾÏØÓÏØ…¢ÎÂÑÕÓʼÂÊÒØ×ήÓÊÙÐÅÊÏƾÎÂÊÏ©ÊÌÑ¿ÌÏҐÏÖ©ÆÓÑ®ÆÊ¿ÓÂήÎÏÊËÆÈÊÂÓÏ ÌÏÊο½¿ÓÂÎÓÏÇÓʮːƆÂÒÓÆÊÆÁÆÓÂÊÏ¢ÎÅѼÂÖ ¢ÎÌ®‘ÏÊÂÓÂÊξÂÅÆμ×ÆÊÃÑÆÊÅÊÂÎϐ½ÒÓÉΤÍÍ®ÅÂÂÍͮϢÎÅѼÂÖÔ¼ÍÆÊ ÎÂÓÉΑÑÏîÍÆÊ ÓÉÎÂÈÏÑ®ÙÆÊϾÅÊÏÖ ¿‘ÕÖƾ×ÆȾÎÆʐÆÓÏ…²Ò¾Ï؆½ÓÏ ‹-B"OUFOBŒÌÂʐÆÓÉÎÓÂÊξ‹5SJDLTŒ ‘ÏØÔ‘ÑÏÃÍÉÔƾÓÏίϼÃÑÊÏ ÓÉѾÙÆÊÓÏÎÓÏÌʐÂÎÓ¼ÑÌÂÊÒÌϑÆÁÆÊÎÂÓÏÌ®ÎÆÊÂÌ¿Â‘ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ Æ ‘ÏÈÆؐÂÓÊμÖ‘ÑÏÃÏͼÖÈÊ¿ÍÏØÖ°Ê‘ÑÏÃÏͼÖÒØÎÅØ®ÙÏÎÓÂʐƑ®ÑÓÊ ÏØÒÊ̼ÖÌÂÊÆÌÔ¼ÒÆÊÖ ÌÂÊ…ƾÎÂÊÒÂÎÂؑ®Ñ×ÆʐʐØÒÓÊ̽ÒØÎÆÎοÉÒÉ ÌÂÊΐƑÑÏÒÆÈȾÙÏØήÎÔÑՑÏÊ‘ÏØÒ¼ÃÏÎÓÂÊÌÂÊÄ®×ÎÏØμÎÂΐÊÈÐÖ ÌÊÎɐÂÓÏÈÑÂÇÊÌ¿×ÐÑÏÈÊÂΑÂÑÏØÒÊ®ÒÏØÎÓÊÖÅÏØÍÆʼÖÓÏØֆ ¤ÅÐÃѾÒÌÏØÎÒÓ¼ÈÉÌÂÊÏʐÊÌÑϐÉÌ®ÅÆÖ ÆÇÆÒÓÊîÍÌÂÔÐÖÌÂʐÆÓÏ ÅÊÆÔνÅÊÂÈÕÎÊҐ¿‹#FUUJOHPOTIPSUTŒ ‘ÏØǼÓÏÖÔÂȾÎÆÊÓÏίϼÃÑÊÏ ¢‘¿ Æ‘Ó¼ÃÑÊÏÔ‘ÑÏîÍÍÆÓÂÊ‘ÑÊΑ¿Ì®ÔÆ‘ÑÏÃÏͽ¾ÂÓÂÊξÊÌÑÏÁ ½ÌÏØ֐ÆÆÊÒÊÓ½ÑÊÏ€ ).&/°ÌÓÐÃÑÉÏ©ÊÌÑ¿ÌÏҐÏÖÇÊÍÏËÆÎƾÓÂÊξÆÖÓÏؤØÑՑÂÚÌÏÁ ŸÂÎÏÑ®ÂÓÏÖ¨ÊÎɐÂÓÏÈÑ®ÇÏØÓÉÖ…¤ÍÆØÔÆÑÏÓؑ¾ÂֆÂΐ¼ÎÏؐÆÓÏÂÇʼÑՐÂÒÓÊÖÓÂÊξÆÖÓÏØ›ÆѐÂÎÏÁÆÊÌÂÒÓÊÌÏÁ²ÙÏΩ‘ÏÌ XXXNJLSPLPTNPTHS Âΐ¼ÎÏؐÆÓÉÎVOEFSDPOTUSVDUJPOÊÒÓÏÒÆ;Å  XXXHGSBHS ÓÏÂÑ×ÊÓÆÌÓÏÎÊÌ¿ÈÑÂÇƾÏ‘ÏØƾ×ÆÂÎÂÍ®ÃÆÊÓÏ×ÐÑÏ ¢™¥ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 37


voice

TRAVE/

 ¤Íת¢–™ˆ—¢™ˆ—†–

.ûËÃÌ¿šÔÒ¼:Œ¤”††—Ÿ˜¢¢

®·¸¨¸¨º¸» »´¸±¬º¹¸»

„˜š —0,6&$17,

¡ÔÃ’’ËÓÒÐÓВǿÖÓÊÔÐÙ“ÎÃϾÔʶÒÊ

µÐȏÎÕ ¡ÒÁË­Á †ÄӟÌÄϟÍÕÀϽÓÈÖ¬ÍÃÄÈÖ—ÏÓ»ÒÇÀϽÓΊÀÍÓȟÆÊÎÓÇÖ«ÈË»Ö̺×ÑÈÓÎÀÄÑÎÃѽÌÈÎ ÓÇÖ&DODPDÃÈÀÑÊļÿÎÐÑÄ֏ϽÄÊļÒÄÌȟÌÈÒÇÐÑÀÁÑÈÒʽÌÀÒÓÄÒÓÎ6DQ3HGURÏÎØ ÔÀÀÏÎÓÄ˺ÒÄÈÓÎÎÑÌÇÓ»ÑȽÌÀÖÆÈÀÓÇÍÄϽÌÄÍÇÄÁÃÎ̟ÃÀ

¥

ÓSan PedroÊÂÒÆÎÛ×Î֕ÀÒÓÖÊ•ÎÆÃÆÖÍÖ×ÍÒ ÐÆÕÉβ×ÍÚÊÕÁ•ÓÜ×ÍÚ ¦×Æв•ÆÖÊÜÈÕÊ×ÕÓ •À×ÕÙÒ­ÊÑÎÌÃ×ÊÕÓƖà ÐÆ×ÓÂÐÓÜÚÖ×ÍÒ–ÑÊÎÓÈÍËÂÆ×ÓÜÚÎÒÉβÒÓέÊÛٕÆ×ÃÉÕӕÓÜÚ֖Â×ÎÆƖÖÍÑÃÐÆÎ ÊѲÛÎÖ×ÆÖÐÓÒÎ֕ÀÒÆÉÀÒ×ÕÆ­Ê ÊÐ×ÜËÑÙ×Îв•–ÑÊÓÜÕÆÒÓÅÚÐÆÎ ÒÅÛ×ÊÚÌʕ²×ÊÚÆÖ×ÀÕÎÆ ´ÁÑÎÓÚÐÆÂÊÎÆÒÐÆÎÊÂÒÆÎÛÊΕÔÒÆÚÖ×ÓÒÃ×ÎÓ͕ÎÖËÆÂÕÎÓ¨ÂÒÆÎÑÃÌÙ×ÓÜÜÈӕÀ×ÕÓܶÔÕÆ Ê•ÆÖ×Ê•ÎÆÛÆÕ²•Ê×ÓWVKLUW ÆÑѲ×ÍÒÅÛ×Æ–ÓÜÍØÊՕÓÐÕÆÖÂÆØÆÇÓÜ×ÁÏÊÎÖ×Ó•ÍÉÀÒØÆ ÛÕÊÎÆÖ×ÓŕÊÌÊÕÀÚÊÒÎÖÛÅÖÊÎÚ £ÓÑѲÊÖ×ÎÆ×ÃÕÎÆÐÆΕ–ÆÕÉÊÒ ÀÛÓÜÒÖ×ÀÌÍÆËÓÅÉÊÒÇÕÀÛÊÎ ÖÛÊÉÃÒ–Ó×À¾•ÙÚ×ÓÇÕ²ÉÜ •ÎÆ•Ê̲ÑÍËÙ×β–ÓÜÆÒ²ÇÊÎ Ö×ÓÐÀÒ×ÕÓвØÊ•ÆÌÆÝÎÓÅÓÎ ÆוÓÖËÆÎÕÎÐÓÂÛÔÕÓÎÐÆÎ×ÆܖÀÕÓÛÆÛÎÑÎÆÒ²ÐÕÆÖβÖÊвÒÓÜÒ ÒÆÏÊÛÒ²Ú×ÓÐÕÅÓ ¶ÓÛÙÕÎÕÓβÝÊβÉÊÎÓ•ÃÒÓÑÂÌÓÎ×ÓÜÕÂÖ×ÊÚ–ÊÕÎËÀÕÓÒ×ÆΕÊ×Æ ÖÆÐÂÉÎÆÖ×ÍÒ–Ѳ×;ÑÓÎÓÎܖÃ-

38 ATHENS VOICE 2.7ž”£˜¢ª

ÑÓΖÓÎÊÏÊÕÊÜÒÓÅÒ×ÓÒ–ÑÆÒÁ×Í ¦×Æв•Æ¶ÓÇÕ²ÉÜÃ×ÆÒØÆʖÎÖ×ÕÀÈÓÜÒØÆÌʕÂÖÊΖ²ÑÎÝÙÁ °²ÛÒÙÒÆÆÌÓÕ²ÖÙÀÒÆÒÆÐÕÎÇÁ Û²Õ×Í×ÍÚ–ÊÕÎÓÛÁÚ©Í×ÔÒÆ•ÓÜ Ö͕ÊÎÔÖÓÜÒ×Æ•ÀÕÍÖÓÜ•–ÓÕÊÂÚÒÆ–ÆÚ•ÃÒÓÚÖÓܶÆܖÃÑÓΖÆØÆ–ÕÀ–ÊÎÒÆ×ÆʖÎÖÐÊË×ÊÂÚ •ÊÌÐÕÓܖÁÒÆ–²ÕÊÎÚ•ÆÝÂÖÓÜ ÀÒÆÒÒ×ÖÎÓÓÉÍÌÃÌÎÆ×ÂƖÑÓÅÖ×Æ×ÆÉÊÒܖ²ÕÛÓÜÒÉÕÕÓÎÐÆÎ ØÆÛÆØÊÂÚ¿Ö×ÊÕÆØÆÓÕÌÆÒÔÖÙ ×ÎÚÊÏÓՕÁÖÊÎÚ×ÙÒʖÕÊÒÙÒ͕ÊÕÔÒ·–ÓÑÓÌÂÝÙÃ×Ζ²ÒÙƖà ×Æ•À×ÕÆØÆÐÎÒÍØÓŕÊ•Êײ ×ÍÒ×ÕÂ×Í͕ÀÕÆÃ×ÆÒØÆÀÛÓܕÊ в–ÙÚÊÌÐÑΕÆ×ÎÖ×ÊÂÖ×Æ•Ê̲ÑÆ ÜÈÕÊ×ÕÆ

—

ÀÕ͕ÓÚ×ÍÚ¦×Æв•Æ ÊÂÒÆÎÍ–ÎÓ²ÒÜÉÕÍÀÕ͕ÓÚ×ÓÜ–ÑÆÒÁ×Í ÐÆÎв–ÓÎÊÚ–ÊÕÎÓÛÀÚ ×ÍÚÀÛÓÜÒÒÆÉÓÜÒÇÕÓÛÁ–²ÒÙ ƖÃÛÕÃÒÎƴΖÆÕ²ÏÊÒÓÎÌÊÙÑÓÌÎÐÓÂÖÛ͕Æ×Î֕ÓÂ×ÆÛÕԕÆ×Æ×ÙÒ–Ê×Õٕ²×ÙÒÓÎÆÑÜÐÀÚ ÐÆÎÓÎÆѕÜÕÀÚÑ•ÒÊÚ×ÙÒÜÈΖÀÉÙÒÖÜÒØÀ×ÓÜÒÊÎÐÃÒÊÚÖÓÜ-

ÕÊÆÑÎÖ×ÎÐÀÚ¶ÔÕÆÐÆ×ÆÑÆÇÆÂÒÙ ÌÎÆ×ÂÀÛÓÜÒÌÜÕÎÖ×ÊÂÖ×ÍÒ¦×Æв•ÆÐÎÒ͕Æ×ÓÌÕÆËÎв–ѲÒÆ×ÆÎÒÎÔÒILFWLRQŸÎÆ×Â×Æ×ӖÂÆ–ÓÜ ÖÜÒÆÒײÚÊÉÔÊÂÒÆÎ×ӖÂƲÑÑÓÜ –ÑÆÒÁ×ͨÎÐÃÒÊÚÆÕÛÀÌÓÒÊÚ –ÆÕÆÎÖØÍÖÎÓÌÃÒÊÚƖÃÐÓ֕ÊÚ ªÑ•ÒÍCejas•Ê×ÓÓÑÃÑÊÜÐÓ Ö×Ê˲ÒÎ×ÓÜÆÑÆ×ÎÓÅÐÆÎ×Æ×ÎÕÐÓܲÝÒÊÕ²–ÓÜÖ×ÓÐÀÒ×ÕÓ×ÍÚ ÌÂÒÓÒ×ÆÎÇÆØβ•–ÑÊÐÆØÔÚÛ²ÒÓÒ×ÆÎÖÊ•ÎƲÇÜÖÖÓ²ÌÒÙÖ×ÓÜ DzØÓÜÚªValle de la Luna–ÓÜ ÖÊ×ÆÏÎÉÊÅÊÎÖÊÖÊÑÍÒÎÆв×ӖÂÆ ªValle de la Muerte–ÓÜ•ÓβÝÊÎÒÆ×ÍÚÆËÆÂÕÊÖÆÒвØÊÂÛÒÓÚ ÝÙÁÚ¬ÓË×ÊÕ²ÇÕ²ÛÎÆÊÐײÖÊÎÚ ƖÃÆѲ×ÎÃÖÓËײÒÊÎ×Ó•²×Î ÖÓÜ–ÓÜÖ×ÍÉÅÖÍDzËÓÒ×ÆÎ•Ê ÊÏٖÕÆ̕Æ×ÎÐÀÚƖÓÛÕÔÖÊÎÚ´ ÉÕÕÓÚ–ÓÜÐÆÎÆÜ×ÃÚÊÂÒÆÎÐÆÑܕ•ÀÒÓÚ•ÊÆѲ×Τ×ÓDzØÓÚ×Ó ÍËÆÂÖ×ÊÎÓLascar–ÓÜвØÊ–ÕÙ ÐƖÒÂÝÊÎÐÆΖÓÜ×ÍÒ–ÕÔ×Í•ÀÕÆ •ÊÀÐÆÒÊÒÆÆÒÍÖÜÛÁÖÙª•ÆÅÕÍÑ•ÒÍMiscantiÐÆÎÉ–ÑÆ×ÍÚ ÍMiniques–ÓÜÏʖÕÓDzÑÑÓÜÒ ƖÕÃ֕ÊÒÆÖ×Æ•À×Õƪ Ñ•ÒÍChaxa•Ê×ÆÕÓÝËÑƕÂÒÌÐÓ

ÐÆÎ×ÆŠ²ÒØÍ×ÓÜÆÑÆ×ÎÓŋ–ÓÜʖΖÑÀÓÜÒÖ×ÆÒÊÕ²×ÍÚ¶ÆTatio GeysersØÊՕӖÂÉÆÐÊÚ–ÓÜÏʖÊײÌÓÒ×ÆÎƖÃÍËÆÎÖ×ÊÎÆÐÓÅÚ ÐÕÆ×ÁÕÊÚÖÊÜÈÕÊ×ÕÓ •À×ÕÙÒ¶Ó×ÀÑÊÎÓÐÙÒÎÐÃÖÛÁ•Æ×ÓÜÍËÆÎÖ×ÊÂÓÜLicancabur ÓÕÆ×ÃÖÛÊÉÃÒƖÖÆÒ×ÓÅÀÒÆÚ ¤×ÆÜÕÃÚ×ÓܳÃ×ÓÜÌÎÆ×ÍÒ–ÑÓÁÌÍÖÍ×ÍÚÊÕÁ•ÓÜ



ÒÊÇÆÂÒÓܕÊÖÜÒÊÛÔÚ ¶ÓÆÜ×ÓÐÂÒÍ×ÓÆÕÛÂÝÊÎ ÒÆÉÜÖÐÓÑÊÅÊ×ÆΖÆØÆÂÒÊÎÐÆÎÆÜ×Ã×ÍÒÃÖÓ ×ÓÜÜÈӕÀ×ÕÓÜÑÃÌÙ×ÓÜ–ÊÕÎÓÕÎ֕ÀÒÓÜÓÏÜÌÃÒÓܶÕÎÌÅÕÙ ËÆÂÒÊ×ÆÎÖÆÒÒÆ•ÍÒܖ²ÕÛÊÎÝÙÁ |ÊÒÊÂÒÆÎ×ÜÛÆÂÓ–ÓÜÍÀÕ͕ÓÚ ×ÍÚ¦×Æв•ÆÛÕÍÖΕӖÓÎÊÂ×ÆÎ ƖÃ×Í1$6$ÙÚ–ÕÓÖӕÓÂÙÖÍ ×ÓÜ–ÑÆÒÁ×͹ÕÍ £ÑÍÖβÝÓܕÊ×ÓÛÙÕÎÃSocaire ­ÓβÝÊÎÐÎÆÜ×ÃÒÆƖÓÜÖβÝÊÎ ¢ÆËÒÎв•ÎÆ•–²Ò×ÆÎÒÉβÒÙÒ ÏʖÕÓDzÑÑÊÎƖÃ×ÓÛٕÆ×ÃÉÕӕÓ£ÆÎɲÐÎÆÐÆΖÎÖ×ÓÂÆÐÓÑÓÜØÓÅÒ•ÊÎÒÉβÒÎÐÓÜÚÛÓÕÓÅÚ Ò×ܕÀÒÓΕʖÓÑÅÛÕٕÊÚÌÜÆÑÎÖ×ÊÕÀÚËÓÕÊÖÎÀÚ–ÓÜÆÖ×Õ²Ë×ÓÜÒв×ÙƖÃ×ÓÒÁÑÎÓŸÎÓÕײÝÓÜÒ×ÓÒ¹ÌÎÓ§ÆÕØÓÑӕÆÂÓ ®×²ÒÓÜÒÖ×ÍÒ²Ö–ÕÍÊÐÐÑÍÖÂÆ •Ê×ÍÒÆÛÜÕÀÒÎÆÖÐʖÁ¦ÐÓÑÓÜØÓŕÊƖÃв–ÓÎÆƖÃÖ×ÆÖÍ |ÊÒ•ÆÚÉÂÒÊÎÐÆÒÊÂÚÖ͕ÆÖÂÆ ­–ÆÂÒÓÜÒÖ×ÍÒÊÐÐÑÍÖÂÆÍÑÊÎ×ÓÜÕÌÂÆÆÕÛÂÝÊÎ ¬ÎʕÊÂÚÖÜÒÊÛÂÝÓܕÊ×ÍÒ–ÊÕΖѲÒÍÖÁ•ÆÚÖÊÆÉÎÆÒÃÍ×Æ×ӖÂÆ A

—ͽÒÎÖÓÎØØÂÎ̺ÓÑÎØÎÅļËÄÓÀÈÒÓÇ×ÀÌÇË»ϼÄÒÇÓÎØÎÉØƽÍÎØÊÀÈÏÑÎÒÁŸËËÄÈŸÓÎÌÀÏÎØ ÌÄÓÀÁÀ¼ÍÎØÍÀϽÓÎÌÀÒÄÌÄƟËÀ ؽÌÄÓÑÀ½ÏÕÖ½ÓÀÍÅԟÍÄÈÖ ÀÄÑÎÏÎÑÈÊÐÖÒÓÎ&X]FRÓÎ؆ÄÑοÒÓÇ/D3D]ÓÇÖ”ÎËÈÁ¼ÀÖ ÒÓÇ/KDVDÓÎ؃ÈÁºÓÊÀÔÐÖÊÀÈ ÎÑÄÈÁŸÓÄÖŠÄؽÌÄÓÑÎ ÌÓÎÓÕÍÀÓ½ÌÕÍÔÀÄÌÅÀͼÒÄÈÏÎÍÎʺÅÀËÎʽÏÕÒÇ ÀÛÏͼÀÀÍÎÑÄɼÀÊÀÈÍÀØÓ¼À— ÄÌşÍÈÒÇÓÎØÒØÍÃѽÌÎØÃÈÀźÑÄÈÀϽŸÓÎÌÎÒÄŸÓÎÌÎÊÀÈ ÃÄÍÒ×ÄÓ¼ÙÄÓÀÈÌÄÓÇÍÇËÈʼÀ» ÓÇÅØÒÈÊ»ÓÎØÊÀӟÒÓÀÒÇŠÏÀÍȽÓÄÑÀÌÏÎÑļÍÀÄÉÄËÈ×ÔļÒÄ μÃÇÌÀÄÆÊÄşËÎØÊÀÈÏÍÄØÌÎÍÈʽμÃÇÌÀÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÏÎØ ÄÏÈÁŸËËÎØÍŸÌÄÒÇÌÄÓÀʼÍÇÒÇ ÒÄ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÎؽÌÄÓÑÎÊÀÈ ÈÀÓÑÈÊ»ØÏÎÒÓ»ÑÈÉÇ

†žŠƒ†¢›ª•¥•¥— ¢Š¢¥¢ªª¢š•¥£¢ª —À͟ÁÀÒÇÏѺÏÄÈÍÀļÍÀÈ ÒÓÀÃÈÀÊ»ÐÒÓÄÎÎÑÆÀÍÈÒ̽Ö ÍÀÏÑÎ˟ÁÄÈÍÀÏÑÎÒÀÑÌÎÒÓļ ˜ÃÀÍÈʟÏѺÏÄÈÍÀÏÑÎÇÆοÍÓÀÈ ÃÈÀÍØÊÓÄÑÄ¿ÒÄÈÖÒÄؽÌÄÓÑÎʟÓÕÓÕÍÌÏÑÈÍÓÇ ÒØͺ×ÈÒÇÓÇÖÀ͟ÁÀÒÇÖšÄӟ ÓÀÌÆÈÀʟÔÄ̺ÓÑÀ À͟ÁÀÒÇÖÍÀƼÍÄÓÀÈÓÎØ˟×ÈÒÓÎÍÌÈÀÃÈÀÍØÊÓºÑÄØÒÇ ­ÍÀÖÊÀͽÍÀÖļÍÀȦ.ÈÍÇÔļÓÄÓÇÍÇ̺ÑÀØÂÇ˽ÓÄÑÀÊÀÈÓÇ Í¿×ÓÀÊÎÈÌÇÔļÓÄ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÀ§ ÏÎÅ¿ÆÄÓÄÓÇͺÍÓÎÍÇŸÒÊÇÒÇÓÇ×Ñ»ÒÇÀËÊνËÇÑÄÌÈÒÓÈÊÐÍ»ØÏÍÕÓÈÊÐÍÓÀÁÀÑȟÆÄ¿ÌÀÓÀÊÀÈϼÍÄÓÄÏÎË˟ØÆџ ÍÏÀÑÎØÒȟÒÄÓÄÒØÌÏÓÐÌÀÓÀÓÎØÒØÍÃѽÌÎØÄÏÈÒÓѺÂÓÄ ÒÄ×ÀÌÇ˽ÓÄÑÎؽÌÄÓÑλÏÀÑÀÌļÍÄÓÄÒÓμÃÈÎ̺×ÑÈÍÀÏÑÎÒÀÑÌÎÒÓļÎÎÑÆÀÍÈÒ̽ÖÒÀÖ šÄÓÀÁļÓÄÒÄÌÄÆÀË¿ÓÄÑÎؽÌÄÓÑÎ̽ÍÎÌÄӟÓÇÍÄÉÀşÍÈÒÇ ½ËÕÍÓÕÍÒØÌÏÓÕ̟ÓÕÍ ¥ºËÎÖÀÍϟÒ×ÄÓÄÀϽÊÀÑÃÈÎÀÍÀÏÍÄØÒÓÈÊ»ͽÒλŸËËÄÖ ×ѽÍÈÄÖÏÀÔ»ÒÄÈÖÒØÌÁÎØËÄØÓļÓÄÓÎÆÈÀÓѽÒÀÖÏÑÈÍÀϽ ºÍÀÓºÓÎÈÎÓÀɼÃÈ 09.‘Êѐ‘¾ÍÉÖƾÎÂÊÊÂÓÑ¿Ö ‘ÂÔÏÍ¿ÈÏÖ


2.7ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 39


SPORT -MANIFESTO TÔ˘ MIXA§H §EANH

info@athensvoice.gr

√ ª√Àª¶Aƒ∞∫, √ ∞¢√§º√™ ∫∞π Δ√ º∞§∏ƒπ∫√ ¡Δ∂ƒª¶π ™ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, ÙËÓ 5Ë Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿, ›¯·Ì ÓÙ¤ÚÌÈ. ∞fi ÙÔ Ì·ÎÚ‡, η˘Ùfi ηÏÔη›ÚÈ ·ÎfiÌ·, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙËÓ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∫·Ú·˚ÛοÎË Ô ÁË‰ԇ¯Ô˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞∂∫. ŸÏ· ‚¤‚·È· ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ó ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ô ƒ›ÌÔ. Δ· Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ÌfiÓÔ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ fiÏÔ Î·È ÈÔ Û¿ÓÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÍÂÓ¤ÚˆÙ˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ì¿˜ ¿ÊËÛ ÁÈ· ÙÔ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi √˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó, Ì ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ t-shirt Ô˘ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË Ô˘ ÛÒ˙ÂÈ. ∞Ó ÙÒÚ· οÔÈÔ˜ ÙÔÏÌÔ‡Û ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ Ó· ÂÈ ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, Ô ƒ›ÌÔ ı· ·Í›ˆÓ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË 50.000 ¢ÚÒ ·Î·Ù¤‚·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÙfiÌ·.

Δ√ ª∞Δ™: ∂, ›·ÌÂ... ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û √™º¶ Î·È ∞∂∫. ŒÓ· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ԉ›¯ıËΠÂÚ›ÙÚ·Ó· Ô Î·ÓfiÓ·˜ Ô˘ ϤÂÈ ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Û ٤ÙÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÙfiÙ ηχÙÂÚ· Ó· ‚ÚÂȘ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ì·‡Ú· Á˘·ÏÈ¿ Ó· Ù· ·ÓÙÚ¤„ÂȘ Ì ¤Ó· ηÏfi ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, Ì‹ˆ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÛÂ Ï˘Ëı› Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Î·È ÙË ÁÏÈÙÒÛÂȘ. ™ÙÔ Ì·Ù˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì‹Î ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿. ™Ùڛ̈Í ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙ· ηڤ Ù˘, Ë ÔÔ›· ¤‰ÂȯÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· fi‰È· Ù˘ ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘. √ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ‹ ΔÚ¤ÓÔ, fiˆ˜ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢ÒÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ΔÚÈʇÏÏÈ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ôχ ÛˆÛÙ¿ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·fi 4-3-3 Û 4-4-2. ∏ ŒÓˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Í·ÊÓÈο ÛËÌ¿‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ∫Ï›ÓÂÈ ÙÚ‡˜ Î·È ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ó¤ÂÈ Î·ÓÔÓÈο. ªfiÏȘ ÙÔ Ì·Ù˜ ÈÛÔÚÚÔ›, Ë Î·ÎÈ¿ Ë ÒÚ· ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ÛˆÚÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓfi˜ ÙÚ·‚‹ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. √ μ·Ï‚¤Ú‰Â, ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙ· ¯·Ê, Ú›40 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

¯ÓÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ °È·ÓÓ¿ÎË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÚÒÙ· ÙË ÁÔÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘. ∞˘ÙÔ‡˜ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ·fi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÌÂÙ¿ ÛΤÊÙÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÈfiÏÔ˘ ·›ı·ÓÔ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ó· Á›ÚÂÈ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ∞∂∫, ÌfiÓÔ ÂÈfiÏ·ÈÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ. ∏ ÒÚ· ÂÚÓ¿ÂÈ, Ë ŒÓˆÛË ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ·Î›Ó‰˘ÓÔ˜. ™Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢ÒÓË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÈÔ ˙ˆËÚ‹. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·fiÊ·ÛË. ΔÚ·‚¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔÓ ªÂÏÔ‡ÙÛÈ Î·È Ú›¯ÓÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔÓ ¡Ù¿ÚÎÔ ÙÔÓ ÔÏÈÔÚÎËÙ‹. ªÂ ‰‡Ô ΢ÓËÁÔ‡˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, ·ÏÏ¿ Â› ÙÔ˘ Ú·ÎÙ¤Ô˘. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ù· ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÔı¿ÌÔÓÔ˜ ÎÔÈÓÔ‡, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ̿ψÓ Ì ٷ Ê›‰È· Ô˘ ÙÔ ¤˙ˆÓ·Ó. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ Ô Δ˙fiÚÙ˙‚ÈÙ˜ ÎÔÏÏ¿ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¶ÂÏÂÙȤÚÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙË ÛÙÈÁÌÈ·›· ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·Ï¿Óı·ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·›ÎÙË Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ΔÔ˘ ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ̤۷ ·fi Ù· fi‰È· Î·È Ì ۯ‰fiÓ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ·Û¿ÚÂÈ ÛÙÔÓ ÎÂÓfi ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜, Ô˘ ¤-

¯ÂÈ ‹‰Ë ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙË Ê¿ÛË Î·È Í¯‡ÓÂÙ·È ÛÙ· ·ÓÙ›·Ï· ηڤ. √ ™¤Ú‚Ô˜ ÎÔÓÙÚÔÏ¿ÚÂÈ Ì ÙÔ ‰ÂÍ›, ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ™·¯¿ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· „ˆÓ›ÛÂÈ ÚÈÓ Ì·˙¤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ·fi ÙË Ï·˚΋ ÛÙÔ˘˜ £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜ Î·È ÙÔÓ Ï·Û¿ÚÂÈ. ΔÔ ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ÙÔ 63Ô ÏÂÙfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ΔÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ¡ÙÔÌ›, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ͯ·Ú‚·ÏˆÌ¤ÓË ·fi ÙÔ ÛÔÎ ∞∂∫, ÚÔˆı› ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›·, ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi. √ ∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È, Û¿ÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÎÈ Ô ¡ÙÈfiÁÔ, Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘, Ì·ÚÛ¿ÚÂÈ Î·È Í¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÂÓfi ¯ÒÚÔ. ∏ ¿Û· ·fi ÙÔÓ ¡ÙÔÌ› ÊÙ¿ÓÂÈ ÎÈ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ Î·È ¯Ú›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÎfiÚÂÚ. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜. Ÿˆ˜ Ôχ ÛˆÛÙ¿ ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Î¿ÔÙÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÎfiÔ˘Ù˜ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÍÈÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ, ÎÈ Ô ∞‰fiÏÊÔ˜ ÛÙÏÂÚ Â¤‚·Ï ηÙÔ¯‹, ÙÂÏÈο fï˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ¤¯·Û ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·ÏÏ¿ ·Ó·ÁοÛÙËΠÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ È¿ÛÔ˘Ó ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ. Δ· ÓÙ¤ÚÌÈ ·ÓÙÔ‡, Û fiÏ· Ù· Ï¿ÙË Î·È Ù· Ì‹ÎË

ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, Ù· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·›ÎÙ˜ - ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ·Óı›˙Ô˘Ó Û ÌÈ· ÌfiÓÔ Ê¿ÛË. ŒÓ· ‰¤Î·ÙÔ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ ÙÔ‡˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ˙ËÌÈ¿ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘˙ËÙ¿Ó ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. Èڛ˜ ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÙÔÓ ·›ÎÙË Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙȘ ·ÓÙ›·Ï˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛÔ Ï›ÁÔÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ò˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ™ÙÔÏÙ›‰Ë ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, Ì ÙÔÓ °Î·Ï¤ÙÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ̤ÙÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ Â›‰· Î·È ÙÔÓ §¤ÙÔ Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏ› ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·ԉ›¯ıËΠÈÔ Êχ·ÚÔ˜ ÎÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÂÔÓfiÚ· ªÂϤÙË, ÎÈ ·ÎfiÌË Ì ÙÔÓ ªÂÏÔ‡ÙÛÈ ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ Û ٷÎÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚ڋΠÙÚfiÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÓٷοı·Ú· ÙËÓ ∞∂∫. ŒÊÙ·ÓÂ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ· ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ Δ˙fiÚÙ˙‚ÈÙ˜ Î·È Ë ÙÚÈ·ÓÙ¿ÏÂÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿. ∂›Ó·È Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È ÏÔÈfiÓ ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› fiÙ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ï‹Ú˘, ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔ¯‹, ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÔÈ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› Î·È Ù· ·ÙÔ‡ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ù· ¯·Ù›ÚÈ·; ∞


9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 41


¥ SOUL /.)+(“ÇÓÓÃÎÐÏ¿ÍÊÍÃˤÒÙ̽ÎÎÇ×ÓÔÐÒËÏÉÍ

BRUSSELONIQUE 

†¢¥˜Š†¢„„•Š ™˜¢š¢£›•Š™£¥•Š

Ãàé±Ãµ»³ÀÁÄñ¸Ã±Á°ÁÄ®ÁÄ

Š¥&$)É¥ž ”£ª…•„„ž 

(stefanostsitsopoulos@yahoo.gr)

­

×ÏؐÆÈÊÂÒÁÃÏÍÏÓÏΝÆØÌ¿ŸÁÑÈÏ Ì®‘ÏÓÆÓÏÁÑÌÊÌÉÇØÍÂ̽ ¼×ÏØÎ ÈÊÂÒ½ÂÌÂÓÂÓÆÔ¼ÎÓÏÎ…ÌÂÓÏØÑͽ† ©®ÎÆÌÆΟÊÖ ¼ÎÂÂÈÏÑ®ÌÊ‘ÏØÆÎÓÆÍÐÖ®ÇÏàÌÂÊËÆÅÊ®ÎÓÑϑÂ…‘ÏÓ¾ÙÆʆÌ®ÔÆÃÊÓѾÎÂÌÂÊÌ®ÔÆÈÕÎÊ®ÓÕΣÑØËÆÍÍÐÎ ÆÓÏÂØÔÆÎÓÊÌ¿¿ÕÖ ®ÈÂ͐ÂÎÂÃѾÒÌÆÓÂÊÒÓ‘¼ÑÊËÓÉÖ›ÌÑÂΟÍÂÖ ¨ÂÊÏÊ£ÑØ˼ÍÍÆÖÌÂÊÉœÆÒÒÂÍÏξÌɼ×ÏØÎÌ®ÓÊ ÓÏÌÊÓÖ‘¿‘ÍÆØÑ®ÖÓϑÏÒ½ÕÎ ¿ÕÖÓÏØÖ ÌÆÑžÙÏؐÆÒÓÏÎÌÂÊÑ¿¶ÇØÈ‘¿ÓÏÂÆÑÏÅÑ¿ÊÏ …©ÂÌÆÅÏÆÓÏÔÆѐ¿ÆÓÑÏÎÂÃÂÑ®ÆÊÙ¼ÒÓÆÖ ÌÂÊ‘ÑÏÒÈÆÊÐÔÉÌÂÒƐÊ‘¿ÍÉ¿‘ÏØÏÇÔÊÎϑÕÑÏ×ÆʐÐÎÂÖÆÊÒ¼ÃÂÍƐƑÂÎÉÈØÑÊÌ®ÓÂÑÂÓÂÓÙÏÁ ØÈÑÂÒ¾ÂÖÌÂÊÌÑÁÏØ  ¦ÊżÂÎÂѾËÕÓÊÖÅÁÏ‘¿ÍÆÊÖÒÓÏÑÊÎÈ̐ÏÁÈÆÎνÔÉÌƐ¼ÒÕ֐¿ÍÊÖ‘ÑÏÒÈÆÊÐÔÉÌÂÒÓÉ×ÐÑÂÓÕÎ ¨ÏÊÎÏÓÊÌÐÎؑÂÍͽÍÕΟѿÌÆÊÓÂÊ‘ÆѾÆÈ®ÍÉÖ ‘ÂÑÆ˽ÈÉÒÉÖ‘ÕÖÏÊ£ÑØ˼ÍÍÆÖ¼×ÏØΐ¿ÎÏ×ÑАÂÈÌÑÊÌÏÒÓÏؐ¾ ÓÏ×ÑАÂÅÉÍÂŽÓÕÎÂÎÓ‘ÏÌѾÒÆÕÎ ÓÕÎƑÊÓÑ¿‘ÕÎÌÂÊ¿ÍÕÎÂØÓÐΑÏØÆ ÒÓ¿ÇÏ‘¿ÓÉΑÆÑÊÏ×½ Ïؐ®ÎÂÎÂÌÏÊÎÐÎÏØÎ ¼ÓÑÂÌÂÊ‘ÏÇ®ÒÆÊÖ¦¾ÅÊ‘ÂÑÆ˽ÈÉÒÉÒؐþÎÆÊÌÂʐÆÓÉœÆÒÒÂÍÏξÌÉÈÊÂÓÏØÖ‘ÆÑÊÒÒ¿ÓÆ-

ÑÏØÖƾÎÂÊÉ×ÐÑÂÓÏØŸÂÎÂÈÊÐÓɬՐʮÅÉÌÂÊÓÏØ ›ÑÉÈ¿ÑÉ¢ÑÎÂÏÁÓÏÈÍÏØ ÉÆÑÕÓÊ̽‘¿ÍÉ  ²Ñ¾×ÆÖÌÂÓÒÂѼÖÌÂÊÒÓÆÑÆÏÓÁ‘ÕÎÓÏÂήÈÎÕҐÂ

­

ÎÂÆÌÂÓϐÁÑÊÏÂØÓϾ ¼ÎÂÆÌÂÓϐÁÑÊÏƐƾÖ ‘ÑÏÒӮɜÆÒÒÂÍÏξÌÉ ²ÉΑÍÂÓƾ¢ÑÊÒÓÏÓ¼ÍÏØÖÓÉ ͼÎÆ›ÌÑÂΟÍÂÖ ÓÑ‘ÆÙ®ÌʼËÕ‘ÂÎÓÏÁÌÂÊÆ ÂÎÊÓÂÑ¿Òϐ‘ÆÖÆÎÎÏƾÓÂÊ “©¿ÎÏ‘ÏØÆÌƾ ÅÆÎÑÏØÇ®ÎÆÇÑ‘¼ ÂÍÍ®‘¾ÑÆÖ xÆÎÌÂÓÂÃÑÏ×Ô¾ÙÏØΑÊÓ¿ÈØÑ ÂÍÍ®ÂÑ®ÃÊÌÂÒ®ÎÓÏØÊÓÖÆ ÎÓÏØÑÏÁ½ÍÏØÌ®ÎÊ̐‘ÏØÎӼΑÏØÌÏÍؐ‘®ÎÆ ÒÓÂÌÑƐÁÅÊÂÌÂÊÒØÎÏÅÆÁÏÎÓÂÊ‘¿ÓÉÈÂÎÉÓ¼Ö ‘ÂÓ®ÓÆÖ ¨ØÑÊͼɲÒʐÊÒ̽ ÌØÑÊͼÌÂÊÈƐ®ÓÉÒÊÎʼ®ÑÌÆÖɝÏؾ٠¿‘ÏØÓÂÆÎϾÌÊÂƾÎÂÊ Æ˾ÒÏØ‘ÂήÌÑÊà ¸ÑÔÆ¿ÕÖÉÒÓÊȐ½ÈÊ ÓÊÖ£ÑØ˼ÍÍÆÖÎÂÊÒÏÇÂѾÒÏØÎ ÂÇÏÁÓÏÅÊÌÂÒÓÊÌ¿ ¼ÈÂÑϐÆÓÏ×ÑØÒ¿ÓÑÏÁÍÏ‘Ïؼ×ÓÊÒÆÏÃÂÒÊÍʮ֝Æϑ¿ÍÅÏÖ£ŽÆ×ѽÂÓ‘ÏØͽÒÓÆÄÆÌÂÓ® Ì¿ÑÏΑ¿ÓÉÃÆÍÈÊ̽‘ÏÊ̾ÂÓÏبÏÎÈÌ¿ÅÆÎÒØÈÌѾÎÆÓÂÊ‘¿‘ÍÆØѮֿÈÌÏØÌÂÊÂÑ×ÊÓÆÌÓÏÎÊÌÏÁ ÌÁÑÏØ֐ÆÓÏÅÊÌ¿ÂÖÒÓÏ£ÂÑÅ®ÑÉ Ò̼Óϐ‘ÆÓ¿Î Âѐ¼ 

Ÿ Æ Ñ ‘ Â Ó ® Õ Ò Ó É Î ‘¿ÍÉÆÁÌÏÍ ÂÍÍ®ÙÕ‘¾ÒÓÆ֐ÆÌÂÓ‘ÍÉÌÓÊ̽ÓÂ×ÁÓÉÓ Ò×ÆÅ¿Î ¿‘ÕÖÌÂÊÒÓÉœÆÒÒÂÍÏξÌÉ¢‘¿×ÍÊÅϲÒʐÊÒ̽ ÃȾÎÆÊÖ£ÂÑÅ®Ñɐ¼×ÑÊΑÆÊÖŸ¢°¨ÌÂÊ‘¿ ÈÌ͐ÏØÑϝÏؾÙ‘Ê®ÎÆÊÖÓÉÎÂÇÑÊÌÂÎÊ̽ÒØÎÏÊ̾ÂÓÉÖ©ÂÓ¿ÎÈ̐¼×ÑÊΑÆÊÖµÎÓÆÑÍÆ×Ó “ ¨ÏÕÓ½ÑÊ ÓÂËÊÅÊÕÓÊÌ®ÈÑÂÇƾ ÊÎÒÓÊÓÏÁÓÂÌÂÍÍÏÎ½Ö ÇÂÈ®ÅÊÌ ÆÓÏÂÈ‘ɐ¼ÎϐÏØÒÆÎÆÈÂͼÙÊÌÏÑÆÒÓÏѮ΅©ÂÎӼ͆ÎÂÌ®ÎÆÊÓÏÒÌÏÑ ÈÊÂÓÊÖ£ÑØ˼ÍÍÆÖµ‘ÂÊ×ÓÂÄÉÓ® ÆÓÉÈÂÎÉÓ¼Ö ‘ÂήÎÆÖ ÑÁÙÊÂÌÂʐ‘¾ÑÆÖΐÉΐ‘ÏÑÏÁÎÎÂÂÎÓʐÆÓՑÊÒÓÏÁΑ¿ÌÂμÎÂÃÂÑÅÂѾÒÊÏÄÉÓ®ÅÊÌÏ ¨ÂÓÉÇÏѾÙÏؐÆÒÓÉÎµÎґÑÂ× ÅÑ¿ÏÂÌÑÁ ÆØÔÁ ÈƐ®ÓÏÆ̑ͽËÆÊÖÌÂÊÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¿TIPQQJOH ºÒÏÌÊÂÎÉÅÊÌÊ®ÂÖ… ‘ÉÍÊ®ÓÕΨ¿ÊˆÒÓÉxɐÏÒÔ¼ÎÏØ֐‘ÏÑƾΑÆÑÉÇÂÎÆÁÆÓÂÊ‘ÕÖƾÎÂÊÓÏ ‘ÊÏÆÎɐÆÑՐ¼ÎÏÌϐÊË®ÅÊÌÏÒÓÏΣÏÑÑ® Æ‘Ê®ÎÆÊ żÏÖÌÂÔÐÖ‘ÆÑʑÍÂÎʼÂÊÒÓÏØÖÅÊÂÅÑ¿ÏØÖÓÏØ “Brüsel” ¨Ê¿ÒÏÌÊÂÎÂÈ‘ÐÓÏؑ¿ÈÆÊÏ‘ÂÍÂÊϑÕÍƾÏÃÊÃÍÊϑÕÍƾÏ‹&Y-JCSJTŒÒÓÊÖÂÑ×¼Ö ÓÉÖ ÃÐÍÏØ ÅÆΐ‘ÏÑБÂÑ®ÎÂؑÏÌÍÊÔÐÒÓÏÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Ï‹1jMF.jMFŒ©ØѾÙÆÊÎÏÓÊҐ¼ÎÆÖÒÆ;ÅÆÖ ‘ÏÑƾÖÎÂÃÑÆÊÖ‘ÂÍÊ®‹1BSJT.BUDIŒÆÆËÐÇØÍÍÏ ÓÏβÙÂÌŸ®ÍÂÎÖ½ÓÏΩ‘Æ͐ÏÎÓ¿ÌÂÊÇÆÁÈÏÎÓÂÖΠÃÈÆÊÖÇÏÑÓՐ¼ÎÏ֐ÆÆÌÂÓ¿ÌÊÍ®ÃÊÃ;ÂÌÂʮ͐‘Ïؐ ‘ÏØÔÂÒÏØÌÏÒÓ¾ÒÏØÎÓ¾‘ÏÓ  ŸÂ¾ÙÏØΐ‘ÂÍ®ÑÂÏÊ£ÑØ˼ÍÍÆÖÌÂÊÒÌÏÑ®ÑÏØÎÂüÑÓÂÒÆÌÏØÍÓÏÁÑÂÌÂÊÈÑ®ÂÓ ÂÍÍ®ÌÂÊÒÆÒØÎÂØ;ÆÖ ÓÉœÆÒÒÂÍÏξÌɼΐ½ÎÂÓÐÑ‘ÆÑʐ¼ÎÏؐÆÓÏØÖ5IJFWFSZ $PSQPSBUJPO“¨ÂÍϾ ÂÍÍ®;ÈÏÊ ÓÉξÅÊÂÐÑ‘ÏØÏÊ ÂǾÒÆÖÒÓÏ"ODJFOU#FMHJRVFÆÌ®ÎÏØÎÎÂÒ̼ÇÓϐÂÊ ÒÏÃÂѮΐÆÓÂÅɐÏÓÆÁÒÕ4UFSFPMBC -BNQDIPQ "TJBO%VC'PVOEBUJPO ,BUJF.FMVB 5JOH5JOHT -PT $BNQFTJOPT -BEZUSPO ÏÊ£ÑØ˼ÍÍÆÖƾÎÂÊÒØÎÂØÍÊÂÌ¿Ö‘ÂÑ®ÅÆÊÒÏÖ 

•

Ìƾ¿ÕÖ‘ÏØÌØÑÊÏÍÆÌÓÊÌ®Â֐ÂÓÐÎÏØÎ ÏÊ£¼ÍÈÏÊÌÂÊÓÒÂ̾ÙÏØÎÌ®ÔƼÎÎÏÊÂÒØÒÓ½ÂÓÏÖƾÎÂÊÒÓɐ¿Å©ÆÓÊÌÏØÑ®ÈÊÏ Î‘ØȐÂ×½ÒÆÊϐ¿ÅÊÒÓÑÏÖ¯ÊÌ¿ÍÂ֐ÆÓÉΐ‘ÏØÓ¾ÌÓÏØ©ÂÑÓÙÊÆÍ® ÏNassosÆÓÏØÖ¯ÓÑʼÖªÂÎ ¯¿ÓÆÎÌÂÊÏ4JNFPOJÆÓɪÆ;‘¨ “°Ê ÃÊÓѾÎÆÖÓÏØÖƾÎÂÊÒÓÉίÓÂÙ¼ÑÓÌÂÊ;ÈÂÍƑӮ ‘ÆёÂÓ½ÂÓÏÖÒÆÃÈ®ÙÏØÎÒÓÉÃÑØËÆÍÍÊÐÓÊÌÉ¥ÆÁËÊÅÏÖ ÓÉΑÍÂÓƾ ÆÎ¥ÆѾ ÈƐ®ÓÉÌÂÍ¿ÈÏØÒÓ ÒÓ¼ÌÊÂÌÂÊBMUFSOBUJWF‘ÂÑ®Ìʲϋ;FCSBŒÌÂÊÓÏ ÌÂǼ‹(IFDLPŒÌÆÑžÙÏØÎÓÂÅÊÌ®ÂÖ‹1BTUBGMPSB %BSMJOHŒÌÂÊ‹6SCBOŒÒÓÊÖÓʐ¼Ö ÊÂÖÌÂÊÓÂÎÓ®ÌÊÑÊÌÏÒÓ¾ÙÏØοÒÏÓ¼ÒÒÆÑÂÒÂÍÏÎÊÌÊÐÓÊÌÂÌÏØÍÏÁ-

42 ATHENS VOICE 2.7ž”£˜¢ª

ÑÊ  ÂÍͮɥÆÁËÊÅÏÖÌÆÑžÙÆÊ ÓÉΑÍÂÓƾ ÆÎ¥ÆѾÒÓÏÒ¼ÑÃÊÖ ÌÂÊÓÉÇÊÍÊ̽ÆËؑÉѼÓÉÒÉÏÊ £¼ÍÈÏÊÒÆÑÃÊÓ¿ÑÏÊƾÎÂÊËÊÎϾ ÌÂÊÒÎϐ‘ÒÂÎÓÉ©ÂѾ¢ÎÓÏØÂμÓ   ÂÃÃÂÓÏÌÁÑÊÂÌÏÌÂÊÏÊÅØÏ‘¿ÍÆÊÖ ÂÎÓÂÈÕξÙÏÎÓÂÊɐ¾ÂÓÉήÍÍÉÒÓÉ ÒÏØÑÓÏØÌÊ®ÌÂÊÓÊÖÌÑÂÒÏÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ µÄÏÈÏÓÏ…©ÊÌÑ¿Â×ÂήÌÊ£ÑØËÆÍÍÐΆ ÒÓÉΑÍÂÓƾ ÂΨÂÓѾΠÆ‘Ê®ÓÂÌ¿ÍÂÒÉ ¿‘ÕÖÌ¿ÓÒÊ‘ÏØÌÏÍؐ‘®ÒÆÒ®ÍÓҐÏØÒÓ®ÑÅÂÖ ÍÂÈ¿ ÌØνÈÊ Â×ÎÊÒÓ®ÁÅÊÂÌÂÊÂÍÒÂÓÊ̼֐‘ÏØÌ®ÍÆÖÌÑÂÒ¾ Æ˾ÒÏØ®ÄÏÈÉ¿ÕÖÌÂÊÉÔÆÒÒÂÍÏÎÊÌÊÐÓÊÌÉ…ŸÂ‘ÂÑÏÁΆÒÓÉÒÓÏ®©ÂÍÂÌϑ½Ö  ¨ÂÓ‘ÍÉÌÓÊÌ®ÓÂÌÊÖÍÏѼÎÌÂÊÓÂÒÏÌÏÍÂÓ¼ÎÊ ÌÑÏØÂÒ®ÎÓÏØ‹1BVMŒ ÓÏØ‘ÊÏÅÊ®ÒɐÏØÇÏÁÑÎÏØ ž‘ÍÂÒÓÉΛÌÑÂΟÍÂÖ ÂÍÍ®ÅÆÎÇÓ®ÎÏØÎÈÊÂΠÌÆÑžÒÏØÎÓÏ…ŸÂÑÂÅÏÒÊÂÌ¿†ÓÉÖ¢ÑÊÒÓÏÓ¼ÍÏØÖ½ ÓÂÓÒÏØѼÌÊÂÓÏØ…²ÆÑÌÆÎͽ† ©¿ÎÏ‘ÏØ ¿ÓÂÎÃÑÂÅÊ®ÙÆÊ ÏÊ£ÑØ˼ÍÍÆÖÇÏÑÓÒ®ÑÏØÎÌÂÊÇÆÁÈÏØÎÒÓÏÒÌÏѐÆÓÏӐ‘Í¿ÎÂÈÑ®ÇÆʨÂÊ ;ȼÃÂÍ ƐÊÂœÆÒÒÂÍÏξÌÉ‘ÏØÓÏÌÍ®‘ÊÎÈÌ ƾÎÂÊÄ¿ÇÊÏÌÊÏ̿ҐÏÖÌÏØÎʼÓÂʐÉ×ÂÎÊÌ®ÒÆÓÆÍÆÊՐ¼ÎÂSŽOŽC®ÅÊÌÂÌÂÊÓÉÍƑ¿‘‘ÏØÙÏØÌÍÆѾ ÒÓÏ,74 ÓϤÔÎÊÌ¿œ¼ÂÓÑÏÓÉ֪ͮÎÅÑÂÖ ×ÊÍÊ®ÅÆÖ£ÆÍÈ¿‘ÏØÍÂÓÂÑÂÌÏØÎÊÏÁÎÓÂÊؑ¿ÓÏØÖ½×ÏØÖ ÓÕÎEKTÓÏØ3BEJP#SVTTFMTÒƼΑ®ÑÓÊ‘ÏØÔ ÏؐƾÎÆÊÂ˼×ÂÒÓÏŸ®ÇÔÉΑÏÓ® ÆËÂÊÑÆÓÊÌ¿ TPVOETZTUFNÌʼÎÂÓÑÆÍ¿ÌÏØÎÓÏÁÑÎÓÊҐÂÆÓ ‘ÊÌ®‘ÎÂËÆÑήÎÆÓ¼ÌÎÏÂÍÍ®ÌÂÊÎӐ‘ ×ʑ×ϑÌÂÊ ¼ÓÂÍ ÒƐƾËÆÊ֐ÂÈÊ̼Ö

¥

ÉήÍÍɐ¼Ñ ÏÊÌØÑÊÂÌ®ÓÊÌÆÖÆÇɐÆѾÅÆÖÂÎÂÍÁÏØÎÓ‘ÆѾÓÉÖÌØÃÆÑÎÉÓÊ̽Ö ÌѾÒÉÖ ÌÂÔÐÖÓÏÃÆÍÈÊÌ¿ÏÎÓ¼ÍÏÍ¿ÈÕ ÓÉÖÈÎÕÒÓ½ÖÌ¿ÎÓÑÂ֪͐ÂÎÅÐÎÌÂÊ£ÂÍ¿ÎÕÎ ÌÍØÅÕξÙÆÓÂÊƑÊ̾ÎÅØΦØÈÑÂÒ¾ÂÌÂÊÉÃÑÏ×½ÒÏÁÓÒÂ̾ÙÏØÎÓÂÎÆÁѦœÆÒÒÂÍÏξÌÉ×®ÎÆÊ ¿ÓÂοÕÖÌÏÊÓ®ÖÓÊÖÔÆѐÏÌÑÂÒ¾ÆÖÌÂÊ ÂÔ¾ÎÆÊÖ¿ÓÊÒÓÉΑ¿ÍÉÒÏؼ×ÆʼÎÂνÍÊÏΠ ÍÆÖÊÒϑÂ; µÍÍÕÒÓÆ ÉÂÓÊ®ÏØƾÎÂÊ ÓÏØÑÊÒÓÊ̽ÌÂÊÇÏÍÌÍÏÑÊ̽ ¾ÒÕÖÌÂÊÎÂÆËÊÅÂÎÊÌÆÁÆÊÓ‘ѮȐÂÓ ÓÏ‘®ÑÌÏÓÉÖ ÂΨÂÓѾΐÊÂÎÓÂÑÎӮΐÆÌÂØÓ¿Ӑ‘Æѐ¼ÎÓϱÏؐ®ÎÂÓÑÂÈÏØžÒÓÑʐÆÓÉÎ ÏÑ×½ÒÓÑÂÓÉÖÒ×ÆÅ¿ÎÌ;ÆÊÌÂÊÑÂȾÙÆÊÓÑÂÈÏØÅÐÎÓÂÖÓÏ‹-BWJFFOSPTFŒ¦²ÒÊÈÌÂÎʮŠ ÅÊÏÑÈÂÎՐ¼ÎÉ‘¿ÓÏ‘ÏÍÊÓÊÒÓÊÌ¿̼ÎÓÑÏÓÉÖ ÑÏؐÂÎÊ̽ÖÌÏÊοÓÉÓÂÖÓÏØ£ÆÍȾÏØ ƾ×Æ‘Â͐¿ ÎÓÂÍÌ®ÅÆÖ ×ÏÑ¿ ×®ÍÌÊΠÓÑÆÍ®ÌÆÇÓÆżÎÊÏ ‘®Ñ‘ÆÌÊÏØ ÑÏÒ¿ÍÍÊÌÆÑ®ÌÊÂÌʼÔÎÊÌTIPQQJOH ¢ØÓ¿ÈÊÂÓÉœÆÒÒÂÍÏξÌÉ ‘ÏØÂÌ¿ÂÅÆμ×ÆÊ‘ÏÇÂÒ¾ÒÆÊ‘ÐÖÎÂÇÆÑÔƾÒÓÏØ֐ÆÓÂήÒÓÆÖÓÉÖ Ô½ÓÂÎÒÌ®ÎÅÂÍÏ›ÊÂÓÊÖ£ÑØ˼ÍÍÆÖ ¿ÕÖ ÂØÓ¿ÖÏ‘ÍÏÁÓÏÖÓÕÎ×ÑՐ®ÓÕÎ ÓÕÎÇØÍÐÎÌÂÊÓÉÖ Â×Â;ÎÕÓÉÖ‘ÂÎÒÆËÏØÂÍÊÌ¿ÓÉÓÂÖ¾ÒÕÖÌÂÊÎÂƾÎÂÊ Óϐ¿ÎÏ‘ÏØÓÊÖÒÐÙÆÊÈÊÂΐÉÍÊÐÒÏØΑ¿ÓÏÎ ‘ÂÍÊ¿ÌÂÊÑÏÌÂÊÓÏØÖÌϐÊÒÊÏήÅÆÖ¯ÂÌÍƾÒÆÊÉ ÂÎÓ‘¿ÌÑÊÒÉ ‘ÂÑÂÌÂÍÐ ÌÂÊÒÓÏӐ‘Í¿ÓÏÒÌÏÑ ÎÂÈÑ®ÄÆÊÊÒϑÂ;ÂxÁÏ‘¿ÍÆÊÖ ¼ÎÂÒÂÃÃÂÓÏÌÁÑÊÂÌÏ ¼ÎÂÂØÔ¾ÑÆÓÏÑÊÎÈÌŸÍ®ÌÂƾ×Æ A


¥Ÿ©²¥

210y©ž³£ 9 - 1 5 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 - Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 2 9 - 1 6 8 Ω Ρ Ε Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ W W W. AT H E N S V O I C E . G R

µ§·²© / ¬³¶£ª«© / Ÿ§¥µ´³ / ž§¶£§ª£ / §«y© °£§ª£ / £ª²§¬¥

2§(3$ H 0§2(0

7ÎļÍÀȺÓÎÖ†ÎØÓÒ¼ÍÈÊÀÈÇ(ÔÍÈÊ»„ØÑÈÊ»ŠÊÇÍ»ÀÏÎÓ¼ÍÄÈŽÑÎÓÈÌ»ÖÒÓÎÌÄƟËÎÌÎØÒÎØÑƽÌÄÓÎÆÍÕÒÓ½ ºÑÆÎÓÎØÆÈÀÓÎÍŸÃÎÉκÑÕÓÀÓÎØÏÎÈÇÓ»3ÎÍÓ½ËÅÎÊÀÈÓÇÖџÅÓÑÀÖ0ÈÌ»$ϽÓÎ$ÕÖÓΞÓÇÖÏÀÑÀÆÕÆ»ÖÏÀÑÄËÀ¿ÍÎØÍÊÎÑØÅÀ¼ÀÎͽÌÀÓÀÓÎØ×ÐÑÎØÎÊÀÓÀÉÈÕ̺ÍÎÖÒÊÇÍÎÔºÓÇÖ½ÏÄÑÀÖÊџ×ÀÌ%ÈÊÎÈÓÀËÀÍÓο×ÎÈÒÎ˼ÒÓ ­ËÄÍÀ.ÄËÄÒ¼ÃÇ„ÎØʼÀŠÏÀ͟ÊÇ7ŸÒÎÖ$ÏÎÒÓ½ËÎØÊŸÎÌÎØÒÈʽÖÃÈÄØÔØÍÓ»Ö„ÎØʟÖ.ÀÑØÓÈͽÖÊÀÈÎÏÎËØÁÑÀÁÄØ̺ÍÎÖÒÊÇÍÎÆџÅÎÖ3¼ÓÒÀÑÍÓ;ŸÍÓÒÎÍ ÒÓÈÖƒºÀÓÑÎ2Ë¿ÌÏÈÀ 7ÇËÓÀÌļÎØÀϽ€ ÅÎÈÓÇÓÈʽ ‚—š—¥£¥£˜ ¥›ª„„¢ª

¢™¥ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 43


ǑËÎÐɽ×

(

ÃÚç|·º·Ã³±ø³Àó»Ä®®ÁÄ(epiloges@athensvoice.gr)

")+9š%¬0š)/ž/9œ/9

)

›ÈËÎÓº×ÍÇÒÄÓÎÄÉÐÅØËËÎÓÎØ%HVWRI$WKHQV ÌÀÖ ÒØÌÌÄÓļ×ÄÒÓÇÍÊÀÓÀÒÊÄØ»ÊÎÒÓÎØÌÈÐÍÆÈÀÓÇÍÓÄËÄÓ»ºÍÀÑÉÇÖÓÕÍÎËØÌÏÈÀÊÐÍ ÌÀÖ ÊÀÈÓÐÑÀ ÄÑÄÔ¼ÙÄÈÓÎÁ˺ÌÌÀÌÀÖÌÄÌÄƟËÀÀÊÑØËÈʟÄÅÈÀËÓÈÊοÑÄÀËÈÒÌο+¦.ÎÊÊÈÍÎÒÊÎØżÓÒÀ§ÊÀÈÎÈØϽËÎÈÏÄÖÇÑÕ¼ÃÄÖÓÕÍÀÔÐÕÍÏÀÑÀÌØÔÈÐÍÁÀüÙÎØÍ ÒÓÀÌÀ¿ÑÀÀÍÀÏÎÃÎÆØÑÈÒ̺ÍÀÏÀÑÀÌ¿ÔÈÀÓÕÍϽËÄÕÍ .¼×ÑÊ 9ÐÑÏÖ5¼×ÎÉÖ ‘ÆØÒ¾‘‘ÏØ 

44 ATHENS VOICE 2.7ž”£˜¢ª

-/9Ÿ)+(

ÓÏÎ.®ÑÌÏÒÓÏÎ"ÈÈÆÍ®ÌÂÌÂÊ‘¿ÓÉÎ…*ÓÊ®† ÒÓÏΟÂÎÏÁÒÉ €Æ‘ÏÓ¿ 

"!.$!0!.$!:!.$!)‘ÏÍØ-

.ÂÑÂÔÐÎÏÖ .ÆÓÂËÏØÑÈƾϨÑÂÓ½ÒÆÊÖ 

‘ÍÉÔ½ÖÌÂÊÈƐ®ÓÉÆμÑÈÆÊÂϐ®Å‘ÍɐØѾÙÆʐÏØÒÊÌ®ÓÏÏÍϼÎÂÌÂÊ‘ÊÏÂÈ‘ÉÓ¿ ÒÓ¼ÌÊCabaret VoltaireÆÓÏ…ŸÂÊÅϐ®ÙՐ† Ê‘ÂÑ®ÒÓÂÒɐÆÏÁÓÊ ÇÍÏȼÑÆÖ ÈÌ®ÊÎÓ ‘ÏØÙÏÁÌÊ ÌÊÔ®ÑÆÖÌÂÊÒÓ®ÒÆÊÖÒÓÊÖ ÅÆÌÂÆÓ¾ÆÖÓÏØÆÍÍÉÎÊÌÏÁÓÑÂÈÏØÅÊÏÁ‘¿

$%0%#(%-/$%¦‘ÂÈ̿ҐÊ‘ÆÑÊÏÅƾÂÓÕÎ%FQFDIF.PEFÔÂÌ®ÎÆÊÒÓ®ÒÉÒÓÏ Terra VibeÓÏÎ.®ÊÏÓÏØ&¾ÎÂÊ×ÊÍÊ®ÅÆÖ ÐÑÆ֐ÂÌÑÊ® ÂÍÍ®¿ÍÊÖÃѽ̐ÆÓÉΑÑÐÓÉ ÓÆÑ®ÒÓÊÂÂΐÏνÂÖ


ÈÀÍÀÊÀÓÀ×ÕÑÈÒÓļÓÄÒÓÎØÖÎÃÇÆοÖÓÇÖ$9ÒÓļËÓÄÃÄËÓ¼À¥¿ÏÎØÄÁÃÎ̟ÃÄÖÏÑÈÍÀϽÓÇÍÏÑÎÆÑÀÌÌÀÓÈÒ̺ÍÇÇÌÄÑÎÌÇͼÀ ¥À×ØÃÑÎÌÈÊÐÖÒÓÇÃÈÄ¿ÔØÍÒÇ«ÀÑ¥ÑÈÊοÏǏԻÍÀ»ÒÓÎID[»ÒÓÎDJHQGD#DWKHQVYRLFHJU

ÂÅÑϐ½ .ÊÂÂÎ ÆÑʑ¼ÓÆÊ ÊÌ ÍÊÌÓ ½‘ ®ÎÕ ‘ ® ÒÓÉÎÆËÆ Ñ Â Ó ½ÓÑÉ.Ø Æ ÓÏØxɐ ®ÓÕÎ  ÓÕÎ×ÑÕ Ñ Îɐ Â È ÒÓ¿ ÊÂ Ñ ¼ ÆØÓÊÌ® ‘ Õ Ò ÐÏ Ñ Ï Ó ÂÎÓʑ …*Ò Ñ ÒÓ®ÒÆÕÎ Ê Â Å  Î Ø Ð Ñ Ì Å ¹ ÆÊ  ÑǼֆ Ï . Ò Ö Â Â # Ó Î É ÆÏ×ÂÑ®Ì #.œ  ÊÎ Í Ñ ¼ . ÏǾÂÖ 

T

1,.2Š›„ž32Š

%8.( š)¬0š/Ÿ-(œ)/Ÿ *!. 6/33)ÙÕÈÑÂÇÊ̽ÓÕÎÂÍÍ¿-

ÌÏÓÕΐÏÑÇÐÎÓÏØ.½ÍÊÏØÌÂÊÓÏ ÓÂÌÓϑÏÊɐ¼ÎÏ×®ÏÖÓÏØ7PTT ÙÕÈÑÂÇÊ̽ ÌÂÓÂÒÌÆؼÖÌ͑ ‘ÑÏÌÂÍÏÁÎ×ÑՐÂÓÊ̼ÖÆÌѽËÆÊÖÒÓÏØÖ ÓϾ×ÏØÖÓÉÖT. Kambani gallery #ÂÒŸÂÁ ÍÏØ ‘¾ÒÕ‘¿ÓÉ&VSPCBOL #ÏÁÍ 

O H 'HIDXOW&RPSDQ\ÏÅÒÊÎ×ÎÚ ÆÒØÕԖÎÒÊÚÊÖÙ×ÊÕÎÐÀÚÆÌÙÒÂÊÚÆÒ²•ÊÖ²×ÓÜÚÐÆÎ×ÓŠ–ÃÖÓ ƖÓÖÜÒ×ÓÒÂÖ×ÍÐÊÚÃ×ÆÒ•ÊÌÒÔÕÎÖÊÚ‹(ՕÍÒÊÅÓÜÒ×ÀÖÖÊÕÎÚ ÛÓÕÊÜ×ÀÚÖÊÖÐÍÒÓØÊÖÂÆ.ÆÑÑÎÕÕÃÍڣƖÆÉӖÓÅÑÓÜÐÆÎ ÐÓÖ×ÓŕÎÆ,Ù²ÒÒÆÚ7Ö²•ÍÍ ӖÓÂÆÊÏÊÑÂÖÖÊ×ÆÎÖÊ•ÂÆƖà ×ÎÚÐÆÑÅ×ÊÕÊÚÊÒÉܕÆ×ÓÑÃÌÓÜÚ ×ÍÚÌÊÒβÚ×ÍÚ0OUIF#MJOL    ÌÂÊ ÒÓÊÖ œ¼ÂÓÑÏ9ÏÑÏ ÑÏ¼Ö *®Ì×ÏØ ›Ì®ÙÊ ÆÓÑ¿,ÆѐÆÊÌ¿Ö

-!0)!+/00%¼ÑÈ‘¿Í®ÅÊ Ì®ÑÃÏØÎÂÌÂʐÏÍÁÃÊÂÙÕÈÑÂÇÊ̽ÖÌÂÊÆÊÌ¿ÎÆÖ‘ÏØÅÆÎ ƾÎÂÊ‘ÏÓ¼ÒÓÊ͑μÖ“Memoranda” ¼ÕÖ "¼ÎÂÏÎ ,ÂÓÆ×®ÌÉ ,ÉÇÊÒ¾ÂÖ 

"!2'!).02)#%3/.%,%0(!.4 GUN )ÌÂÓÂÎÂÍÕÓÊ̽ÌÂÓÆÁÔØÎÒÉÓÏØÂÓ¿ÏØ ‘ʼÙÆÊÓÉÎÆÍÆØÔÆѾÂÓÏØÌÂʐÆîÒÉÂØÓ½ÓÉÎ ÂͽÔÆʐÊÂÆËÂÊÑÆÓÊ̽ϐ®ÅÂÌÂÍÍÊÓÆ×ÎÐÎÂÇÉÈƾÓÂÊÓÊÖ‘ÑÏÒՑÊ̼ÖÓÉÖÊÒÓÏѾÆÖ ,¼ÎÓÑÏ ÁÈ×ÑÏÎÉÖ5¼×ÎÉÖ*ÍÆ®ÎÂ5ÏÁÎÓ "ѐ ÓÏÍÐÎ,ÍÆÇÓÐÎ 

ON THE BLINK

(0,!'!65,). xÆÌÂÓѾÂ×Ñ¿ÎʐÆÓ®ÓÏÔ®ÎÂÓÏÓÏØÒØÈÈÑÂǼ ÉƐ‘ÑÏÒÔÏÈѐ½ÓÉÖÎÓ¿‘ÊÂÖ‘ÂÑÂÈÕȽÖ‘ÂÊÅÊ̽Ö ÍÏÈÏÓÆ×ξÂ֐ÆÓÂÇÑ®ÙÆÊÌÂÊÆÊÌÏÎÏÈÑÂÇƾ‘Ïґ®ÒÂÓ‘¿ÓϼÑÈÏÓÏØ ؐÆÓ¼×ÏØΪ.ÂÎÅÉÍÂÑ®Ö "ŸÂ‘ÂÔÆÏÅÏÁÍÏØ #ŸÂ‘ÂÓÒÂÑÏÁ×ÂÖ Ì®.¼×ÑÊÓÊÖÒÓÏ#BSUFTFSB ,ÏÍÏÌÏÓÑÐÎÉ  ÓÏ®ŸÑÂËÊÓ¼ÍÏØÖ 

!w!-!.4)/Ÿ+!©%4:(Ÿ&‘ÊÒ̼‘ÓÆÓÂÊÓ¿‘ÏØÖÔÑÉÒÌÆØÓÊ̽ÖÍÂÓÑƾÂÖÒÓÉÎ"ԽΠÌÂÊÅɐÊÏØÑÈƾÊÂÒÆÊÑ®ÇÕÓÏÈÑÂÇÊÐÎÌÂÊÙÕÈÑÂÇÊÌÐμÑÈÕΑÏØ‘ÑÏÆÌÓƾÎÏØÎÓɐØÒÓÂÈÕȾ ÂØÓÐÎÓÕÎ×ÐÑÕζÌÔÆÒÉ‘ÏØ‘Ѽ‘ÆÊÎÂÅÆÊÖ ÂÎÒÆÆÎÅÊÂǼÑÏØÎÓÂÃͼÂÓÂÒÆÌϐ®ÓÊÂÓÉÖ ‘¿ÍÉÖ "¾ÔÏØÒÂ5¼×ÎÉÖ,‘‘®ÓÏÖ "ÔÉήÖ .ÏÎÂÒÓÉÑ®ÌÊ 

1ºÄÖÎ̟ÃÄÖÓÇÖϽËÇÖÃÎØËÄ¿ÎØÍ ÀÒÓÀ̟ÓÇÓÀÒÓÎÃÈʽÓÎØÖÄÑÆÎÒӟÒÈÎÏÀÑÀÆÕÆ»ÖÈÃÄÐÍ O+;ÓÕÓØÊÆ×ÕÎÐÁ2•²ÉÆXIt•Ê×ÍÒÐÆØÓÉÁÌÍÖÍ×ÓÜ®Ô×Í 1ÎÐÓѲÓÜ ÛÓÕÓÌÕÆËÂÆÖÐÍÒÓØÊÖÂÆ ÕÂÛÒÊÎ×ÓÖԕÆ×ÍÚ Ö×ÍÖÐÍÒÁÌÎÆ×ÍÒÊՕÍÒÊÂÆ×ÓÜ AmenÀÒÆÀÕÌÓÌÎÆ×ÓÒ–ÓÑܖÃØÍ×ÓËÃÇÓ×ÍÚ–×ÔÖÍÚ–ÓÜ ÊÉÔŠÐÆ×ƖÂÒÊ΋ʖײÁÕÙÊÚ •ÂÆÌÜÒÆÂÐÆÐÆÎÀÒÆÒ²ÌÌÊÑÓ œ¼ÂÓÑÏœÉÒƾÏÎ 5ÏØÑÎÂþ ÓÏØ 

.)+/Ÿ©œ¬0/Ÿ(ÍÓØÏÕÒÈÀʟÆËØÏӟÊÎÒÓοÌÈÀ½ÏÄÑÀÖÆÈÀ ÓÇ0DULD&DOODVÀϽÀÍÀÊØÊËÐÒÈÌÀ ØËÈʟÏÎØÌÄÓÀÓѺÏÎÍÓÀÈÒÄÄÈÊÀÒÓÈʺÖÏÀÑÄÌÁŸÒÄÈÖ .¼×ÑÊ

¨¥³¡Ÿ£¦Ÿ

›£¡±°¯³¯°¯Ÿ

O7Ӑ%ODQFKLQJ‘ÊÂÒÆΕÎÆ •ÓÜÖÎÐÁ–ÆÕ²Ö×ÆÖÍ•Ê–ÊÕÎÊÛÕÊÒÓʕ–ÒÊÜ֕ÀÒÓƖÃ×Ó Š¡ÊÙËÓÕÊÂÓÒÓ£ÃØÓڋÐÆÎ×ÍÒ ÍÕÙÂÉÆ0–ÑÆÒÚ–ÓÜÆÒ×ΖÕÓÖٖÊÅÊΕÎÆ–ÑÊÜÕ²вØÊÆÒØÕԖÓÜÊÎÉÎвÃ×ÆÒÑÀÊΊ¤ÜÛÒ² ËÆÒײÝӕÆΕÎƲÑÑÍ–ÕÆ̕Æ×ÎÐÃ×Í×ƺÛÙÆÒ²ÌÐÍƖÕÆÌÊÂÆ ÐÆÎÃÛÎÕÊÆÑÎ֕˺ÏÎËÕÀÖÐÓÎÍØӖÓÎÓÂÖÐÍÒÓØÊ×ÓÅÒ×ÆÎƖÃ×Í=ÙÁ ¢ Æ Ò Ø Ó – Ó Å Ñ Ó Ü Ö × Í Ò ÐÎÒ͕Æ×ÓÌÕÆËÎÐÁÆÂØÓÜÖÆ×ÓÜ1L[RQ"‘¿Ì®ÔÆ xÆØÓ¼ÑÂÌÂÊ5ѾÓÉÒÓÊÖ "ÈÉÒÊÍ®ÏØà ,ÆѐÆÊÌ¿Ö ÌÑÂÓ½ÒÆÊÖ 

ÒÓÏŸÂÍÂÊ¿"Ñ×ÂÊÏÍÏÈÊÌ¿.ÏØÒƾÏœÆÒÒÂÍÏξÌÉÖ ›Æξ5ِ¾ "Ñ×ÂÊÏÍÏÈÊÌÏÁ.ÏØÒƾÏØ 

+¬.Ÿ4!.4)./Ÿw%+!"!œœ!Ÿ­ÑÆÀÊÀÈÌÄ˺ÓÄÖ ÄͽÖÀϽÓÎØÖÒÇÌÀÍÓÈʽÓÄÑÎØÖ­ËËÇÍÄÖÀÑ×ÈÓºÊÓÎÍÄÖØÏÄÑÀÒÏÈÒÓ»ÓÇÖºÍÓÀÉÇÖÓÎØÊÓÈѼÎØÒÓÎÅØÒÈʽÏÄÑÈÁŸËËÎÍ …"‘¿ÓÉ.ÆÈ®ÍÉ,;ÂÌÂÒÓÉ.ÊÌѽ† ¼×ÑÊ .ÏØÒƾÏ.‘ÆήÌÉ ,Ó½ÑÊÏ0ÅÏÁŸÆÊÑÂÊÐÖ

8!0!œ!-ž/Ÿ"!Ÿ¬Ÿ%0š)/9†ÄÏÄÈÒ̺ÍÎȽÓÈÇ ,ÒÓÎѼÀÓÇÖ7º×ÍÇÖļÍÀÈÌÈÀÀËËÎÏѽÒÀËËÇØϽÔÄÒÇÃÇÌÈοÑÆÇÒÀÍ ºÍÀSURMHFWÆÄÆÎͽÓÕÍÊÀÈÌØÔÎÏËÀÒ¼ÀÖÆÈÀÓÇÍÓº×ÍÇÓÎØοÊÀÈ ÎØÀÈÐÍÀÌÄÌÈÀÒÄÈџÀϽÀÒ¿ÍÃÄÓÄÖÏÈÔÀͺÖÁÈÍȺÓÄÖÀϽÓÈÖÙÕºÖÃÈÄÔÍÐÍÊÀËËÈÓÄ×ÍÐͱ8QDXWKRUL]HG+LVWRULHV² ‘¾ÓÊÓÉÖ ,Á‘ÑÏØ ,ؑÑÊÂ̽ŸÑÆÒÃƾ )ÑÂÌÍƾÓÏØ ,ÏÍÕήÌÊ 2.7ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 45


ǑËÎÐÉ½× §ÔÍÑÒÁÍÒÉÍÎÀÎÌÈ ¯ËÒÔÂнÎ×

ÈÍ»Õ ŸË ÑŏÉÁ ÒÁÉͽÁ

ÄоÎ×

±

ÌÎ× ÁÍÁÇÉÔÒΐÎÀ ¨ÁÐÉ­ÍÍÁž

É¡ÌÅʽÁ œÅ×Ò»ÐÈÕËÁ

ÓŠ¦ØÁÒÆ ¬ÙÒÖ×ÆÒ×Î ÒÓŖÓÑ͋ ÊÂÒÆΕÎÆ×ÆÎÒÂÆÉÕà •ÓܶӕÜÖ×ÎÐÃ×ÍÚ ÊÂÒÆÎÍØÑÂÈÍ­ÎÆ ØÑÂÈÍÕÙÚÆÒ²ÑÆ ËÕÍÐÆÎÓÎÐÊÂÆÖÙÚ •Ê×ƕÓÕËÔÒÊ×ÆÎ ƖÃ×Ó–ÆÎÛÒÎÉβÕÎÐÓ ÇÑÀ••Æ×ÓܳÂÐÓÜ £ÆÒÆÌÎÙ×ÖÓÜÑÓÜ ¶ÎÚÆÒÀÐÉÓ×ÊÚÆÜ×ÀÚ ËÙ×ÓÌÕÆËÂÊڏ•Ê×ÓÒ ¡ÊÜ×ÀÕÍÐÆÎ×ÍÒ¦ÑÊ ÏÂÆÖ×ÍÒ×Õƕ–²ÑÆ×Í ­ÆÕβÒÒÆ×ÍÌÜÒÆ ÐÆ×ÓܳÂÐÓÜÒÆÖÊÕ ÇÂÕÊÎ×Ö²Î×ÓÜÚ –ÕÙ×ÆÌÙÒÎÖ×ÀÚÖÊ Ö×Î̕ÀÚÛÆÑÆÕÀÚÐÆÎ ²ÑÑÊÚ–ÓÑÑÀڏ×Õ² ÇÍÏÊÖ×Ó –ÊÕÎØÔÕÎÓ×ÙÒ ÌÜÕÎ֕²×ÙÒÓ­ÎÖÀÑ ®²ÎÚÆÐÕÎÇÔÚ–ÕÎÒ ƖÃÀÒÆÛÕÃÒÓÖ×ÍÒ £ÃÑÍ ÐÆΕÆÚ×ÎÚÀÉÙÖÊ

š†˜£š†˜„—

°ÒØÈÈÑÂǼÂÖÌÂÊ ÇÕÓÏÈÑ®ÇÏÖ©ÊÒ¼Í ª®ÊÖÒØÎÆÑÈ®ÙÆÓÂÊÈÊ ÅÆÁÓÆÑÉÇÏÑ®ÆÓ®ÓÏ ‹%FMJWFSZŒÆÓÏί¾ÌÏ ŸÂÎÂÈÊÕÓ¿‘ÏØÍÏÒÓÏ ÒÆήÑÊϦÓÂÊξÂ…¢Ô½Î ¨ÕÎÒÓÂÎÓÊÎÏÁ‘ÏÍɆÔ ‘ÑÏîÍÍÆÓÂÊÒÓÊÖÌÊÎɐÂÓÏÈÑÂÇÊ̼Ö¾ÔÏØÒÆÖ ‘¿

wȏ¼ÒÐÈÕž Î×ÌÉË­ËÎÕ

¡ÌÅʽÁ§ÁÌÒ Ñ½ËÈ œÅ×Ò» ÐÈÕ¢ÎÇÉÁÒØ ¼Õ ATHENS VOICE 2.7ž”£˜¢ª


2.7ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 


TASTE POLICE

°∂À™∏

¡Δπ∑∞´¡∞Δ√™ Ãøƒ√™ ª∂ ∂π∫∞™Δπ∫∂™ ¶π¡∂§π∂™ A LIER MAN

a* C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú 15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ ATHENS VOICE ʇÁÔÓÙ·˜

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238/ X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 £˘Ì›˙ÂÈ

ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A.V.

ACROPOLIS SECRET •ÂÓ. Divani Palace Akropolis, ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, AÎÚfiÔÏË, 210 9280.100 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

BALTHAZAR As the years go by...

A! ºıÈÓfiˆÚÔ… ªÈ· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ıËÓ·˚Τ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ ·ÎfiÌË Ó· οÙÛÂȘ ¤Íˆ, Ë ·Ú¤· –οı ٤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ Û ÛÙÈÁ̤˜ ·Ó·fiÏËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆӖ ‰È¿ÏÂÍ Balthazar Ì ·›ÛÙ¢ÙË ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÔÌÔ„˘¯›·. ΔÔ Balthazar ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¿ˆ Â›Ó·È ÈÔ ÊÚ¤ÛÎÔ, ÈÔ Ï·ÌÂÚfi, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Î·È Ì·˙› ¯‡Ì·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È Ì·˙› ·Á·ËÛÈ¿ÚÈη «·ÏÈfi». ¶ÚÔ¯Ù¤˜ οÙÛ·Ì ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô Î‹Ô ÙÔ˘, ηӷ¤‰Â˜ Î·È Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ· Î·È ÊÒÙ· Î·È ÌÈ· Ú¿ÛÈÓË ‚ÚÔ¯‹ ·fi ÎÚfiÛÛÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ì·Ú, Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜ Î·È ÎfiÛÌÔ˜ Ôχ˜ Ô˘ Ì·ÈÓfi‚Á·ÈÓ ÊÚ¤ÛÎÔ˜ Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰È·ÛÙfi˜ Â›Û˘, ·, fiÏ· ÎÈ fiÏ·, Ë ‰È¿ıÂÛË ‰ÂÓ Ï›ÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔ Balthazar Ô‡Ù ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÚ¿Û·Ì ÛÙ· ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi, Û·Ï¿Ù˜ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ Î·È ÌÔÙ۷ڤϘ, Á·‡ÚÔÈ Ì·ÚÈÓ¿ÙÔÈ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Ì ·Ù·ÙԇϘ Î·È ¿ÏÏ· ÔÚÂÎÙÈο ˆÓ ԢΠ¤ÛÙÈÓ ·ÚÈıÌfi˜. ™˘Ó¯›Û·Ì Ì ˆÚ·Èfiٷٷ ΢ڛˆ˜, Ë ÛÊ˘Ú›‰· ÌÔ˘ ›¯Â ÏÈ·ÛÙ¤˜ ÓÙÔÌ¿Ù˜ Î·È Î¿ÙÈ ¯ÔÚÙ·Ú¿ÎÈ·, ÎÈ ¤ÌÔÈ·˙ Ôχ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈ·ÎÙÛ›Ú·˜, ÛÂÊ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‰Ò, «ÂÈÚ¿˙ÂÈ» Î·È «‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›» ÙfiÛÔ fiÛÔ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ Ì ÂÎÓ¢ڛ˙ÂÈ. ŒÈ·Û ÌÈ· ‚ÚÔ¯‹ ÙÚÂÏ‹ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ηıfiÏÔ˘ ÎÚ‡Ô, Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ ÎÈ ÂÌ›˜ Ì·˙› ÚÔÌ·ÓÙ˙¿Ú·ÌÂ Î·È ÙÔ Á˘Ú›Û·ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÌÈÏ‹Û·ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ¯ÒÚÔ – ·ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 9 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ Î·È Û‡ÓıËÌ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ¤¯ÂÈ ÙÔ “keep on rocking”. ª¤Û·, ÙȘ ¤¯Ô˘Ó fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ Î¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ù·ÂÙ۷ڛ˜, ÔÏ˘¤Ï·ÈÔÈ Î·È Ì·ÚfiΠʈÙÈÛÙÈο, ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ÂÈηÛÙÈο Î·È ›Ó·Î˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ˆÚ·›· Ù˘ decoration. ∞! ÎÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì·Ú ÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¿‰ÂÈ· Û¿Ï· Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ì ηӷ¤‰Â˜, ·Ó¿ÎÏÈÓÙÚ· Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ. ∫·È ÌÂÓÔ‡ ¿ÏÈ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Ì ·ÚÎÂÙ‹ ·fi πÙ·Ï›·. ∫·È ÙÈ̤˜ ÊÚ¤ÛÎȘ ÎÈ ·˘Ù¤˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙ· ÊÂÙÈÓ¿ ÛÙÂÓ¿¯ˆÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜, ÌËÓ Í¯¿Ûˆ Ù· ÙÚÔÌÂÚ¿ ¿ÚÙÈ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ª¿ÈÎ Ì rock, funky, Ì·‡ÚÔ soul Î·È ÁϤÓÙÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. º‡Á·Ì fiÙ·Ó Ë ‚ÚÔ¯‹ ›¯Â ·fi ÒÚ· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ, ÛÙËÓ fiÚÙ· Ô £·Ó¿Û˘, 20 ¯ÚfiÓÈ· ¯·ÈÚÂÙÈfiÌ·ÛÙ Ì ÎÏ›ÛË ÎÂÊ·ÏÈÔ‡, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ‚·ÚÂı› ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ì·˜. BALTHAZAR, ΔÛfi¯· 27 Î·È μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215 48 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

ÎÏ·ÛÈ΋, Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË. K·È ÁÈ· ÔÙfi. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. úú A£∏ƒπ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983 ΔÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ η-

ÏÔ‡ Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ ∞ϤÍË ∫·Ú‰¿ÛË. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÈÚ·Á̤ÓË ‰È¿ıÂÛË, ο‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ¤Ó·˜ ηٷÚ¿ÛÈÓÔ˜ ΋Ô˜. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. ú AKA¢HMIA™ M¶PIZO§AKIA Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó·, 210 3627.234 °È· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ ÌÂ

›Ù· ‹ ¯ˆÚ›˜, ›Ù˜ Ì ¯·ÏÔ‡ÌÈ Î·È ÛÔ˜ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁÎÈÓ·ÚÔÛ·Ï¿Ù· ·fi ÊÚ¤ÛÎȘ ηډȤ˜. Hit ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡ Ù· ·¯Ù‡ËÙ· ÌÚÈ˙ÔÏ¿ÎÈ· Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. K·È delivery. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ 12.00 .Ì. 23.00 Ì.Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. A§AT™I BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501, 697 7210501 ªÔ-

ÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A & ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874/ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345 ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ. ¢›Ï· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ·, Ë ÌÈÚ·Ú›·, Ì ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û Ì›Ú·. ∫˘Ú.- ¶ÂÌ. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙȘ 21.00 Î·È ÌÂÙ¿. ú ª

™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322 ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘, Á‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ bar Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÙ¿.

‚¿ÏÏÔÓ, Á‡ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Ì ¿ÚˆÌ· ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋.

E Ë ÛÙÔ ÙËÓ ATH ™Ù›ÏÂ Û ÒÁÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏ È ÙÚ ,Ù e.gr fi ic È· Á o info athensv

gourmet@

ÎÚ¿ ÊÚ¤Ûη ÂÏÏËÓÈο „¿ÚÈ·. ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙËÁ·ÓfiÛÔ˘· ηڷ‚›‰·˜. ú ™/K M

CAMINITO ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, bar ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ live ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. CASTING

ALMAZ

B∞ƒ√À§∫√

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763 £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400 ∞ÛÙ¤ÚÈ Michelin

ÙÔ˘ «‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞˘Ï‹ ·ÏÈÔ‡ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡ ÁÂÌ¿ÙË ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ú ª ∫ • A.V.

·fi ÙÔ ÛÂÊ §Â˘Ù¤ÚË §·˙¿ÚÔ˘. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ÙÚÔÌÂÚfi roof garden. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú

AL MILANESE •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Stars, Ì fiÏË ÙËÓ Áο̷ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. Afi ÙÔ˘˜ Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Valter & Dario Fagnoni. ∫·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˜ ΋Ô˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ‚Ú¿‰˘, K˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÁÈ· ·È‰È¿. úú K M ANTI¶EINA ™˘ÁÁÚÔ‡ 138, ‰›Ï· ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ, 210 9221.001 Afi ÙÔ Úˆ›

ÁÈ· ηʤ Î·È snacks, ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÓfiÛÙÈÌ· Ê·ÁËÙ¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ™/K APPLEBEE'S §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805/ ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730/ AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127/ ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789/ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514/ Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576 X·ÚÔ‡-

ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Î·Ï¿ cocktails ÁÈ· οı ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ú ª A.V.

BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038 ªÂÁ¿ÏË

Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·. ú H BOYP§IøTIN∞ B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr √ÈÎÔÁÂÓÂÈ-

·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜. TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/∫ M μ√ÀΔ∞¢ø¡ 48 μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729

Café - bistrot ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. °È· ηʤ, ÔÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù¿ÚÙ˜, ÔÈÎÈϛ˜ Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿. ¢ÔΛ̷Û ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚÔ‡Ù·. ú BOSCHETTO ÕÏÛÔ˜ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡, X›ÏÙÔÓ, 210 7210.893 ª¤Û· Û ¯ÒÚÔ

ÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi Ú¿ÛÈÓÔ, ·Á·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜. πÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È È¿Ù· Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú ª

ASIA FRESH •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Classical Athens Imperial, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5201.600 Y„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋

BRACHERA

Î·È ·ÛÈ·ÙÈÎfi˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜. A˘ıÂÓÙÈÎfi sushi Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ È·ˆÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂıÈÛÙÈΤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. úú

Ï·ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. AÓ¿Ï·ÊÚ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ÎÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 8 Ì.Ì.

A™¶PO ¶IATO XÂÚÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 8 & §. ¶·¿ÁÔ˘ 145, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7782.189

MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ ·fi ÙȘ 12.00 οı ̤ڷ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÂÓÒ Î·È ÙÔ Ú·ÎfiÌÂÏÔ Ú¤ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. úM•

¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.202 ◊ÚÂÌË Î·È ¯·-

BRASSERIE VALAORITOU B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª BYZANTINO

BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308 TÔ highlight Ù˘

‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜. ™Â ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÔÈÎÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ì ÔÏÏ¿ parties, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ Mȯ¿ÏË NÙÔ˘Ó¤Ù·. ú

A§E•AN¢PEIA ªÂÙÛfi‚Ô˘ 13 & ƒÂı‡ÌÓÔ˘, 210 8210.004 °Ï˘Î‡Ù·ÙÔ ÂÚÈ-

ny So Meas... c Choi ne Only Oe Voic NS VOICE

BARM¶OYNAKI B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2, Ï. ™Ù·‰›Ô˘, K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 694 8759119

ªÂ ı¤· ÛÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ Î·È ÚÔۋψÛË ÛÙ· ÌÈ-

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400 MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÂ

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú °IANTAH §ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812 ™Ù¤ÎÈ

ÁÈ· ı·ÙÚfiÊÈÏÔ˘˜ (Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÔÏÏ¿ ı¤·ÙÚ·, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿), Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Ì ı¤· ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ Ï·Ù›· A˘‰‹. KÔ˘˙›Ó· ηϋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÂÏÏËÓÈ΋. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/K ª ú

ºˆÎÈ·ÓÔ‡ 46, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7230.031 ™Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘

Ï·Ù›·˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ·ÓÔȯÙfi ·’ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, Ê·ÁËÙfi.

ψ˜ 72, 210 3477.048 ∞fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj. ú

CULTO §·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜,

·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Lounge ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÌÂÓÔ‡ Ô˘ «Ì˘Ú›˙ÂÈ» IÙ·Ï›·. øÚ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ú ¶·Ú.-™·‚. •

CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689 ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ

DANESI COFFEE HOUSE

ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. ∫·È delivery. ú

™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823 Design Î·È ·-

CIAO BISTROT TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665 ÷Ϸڋ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V.

ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ÎÈ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú

CIBUS A›ÁÏË Z·›Ԣ, 210 3369.364, 694 6966441 M ÊfiÓÙÔ ÙËÓ

AÎÚfiÔÏË Î·È ÌÂÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÛÂÊ XÚ‡Û·ÓıÔ K·Ú·ÌÔϤÁÎÔ. KÚ·ÛÈ¿ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÌÂÏÒÓ·. ∞ÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙȘ 20.00, K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úK CIPOLLINO ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780 πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›·

Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ú ª CLAVDIOS μ½ÎÔ˘ 38, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9235.128

∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. AʤÛÔ˘ ¿ÊÔ‚· ÛÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ KÏ·Ô‡ÓÙÈÔ. ΔËÏÂÊÒÓËÛ ·Ó ı¤ÏÂȘ ı¤ÛË ÛÙÔ parking. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

22 TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 22, °Î¿˙È, 210 3424.646 °È· delivery ÛÙÔ

Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. K·Ê¤‰Â˜, ·Ó·„˘ÎÙÈο, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 7.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 18.00, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. COSCA ¶Ú·Ì¿ÓÙˆÓ 10, Ï. EÏ›‰Ô˜, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9210.229 ™ÈÛÈÏÈ¿ÓÈÎË

ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˆÚ·›· ÎÚ·ÛÈ¿. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙË ÌÈÎÚ‹ Ï·Ù›·. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

¢∏ªO∫ƒπΔ√™ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 23 & T۷οψÊ, KÔψӿÎÈ, 210 3613.588, 210 3619.293 ™ÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ ÁÈ·

ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂÈ Ù·˝ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙȤ˜ AıËÓ·›ˆÓ. ªÂ ÛÈÙÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Ì ‰·Ì¿ÛÎËÓ· Î·È ÁÈÔ˘‚ÂÙÛ¿ÎÈ Ì ¯˘ÏÔ›Ù˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ, K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. E M ¢IONY™O™ PÔ‚¤ÚÙÔ˘ °Î¿ÏÈ 43, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9233.182 TÔ ·ÏÈfi ·-

Á·Ë̤ÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·È Ì È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË NÙÔ˘Ó¤Ù·. E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË. ∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ·. ∫·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. E§AIøN ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÔıfiÓË

Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÎÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12.00-18.00. ú

CRAFT §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350/ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670 ŒÍ˘-

EN£YMION

ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û¯¿Ú·, ÔÈÎÈϛ˜ ·fi ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ›‰Ë Ì›Ú·˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 9.00 ÁÈ· ηʤ Î·È ÛÓ·Î. ú M • A.V

Ú¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¤˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Á¢ÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ú

CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fi-

AÁ. §·‡Ú·˜ 56, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256 °È· ÎÚ¤˜ ·ÏÌ˘-

E¶I TH™ ¶ANOPMOY ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

EÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. AÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.ú

* H ™ÙÔ¿ Û‹ÌÂÚ·, ¶¤ÌÙË 9/10, ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· ÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ Î·È Ì·˜ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ opening ¿ÚÙÈ. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔÚ‰ÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ TÚÈ·ÓfiÓ, 210 8253.932


9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 49


¶√À Δƒøª∂

Δ˘ ∑π∑∏™ ™ºÀƒ∏

E¶TA £A§A™™E™ OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825 ∫ÔÌ„‹ „·-

ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª • ENTRYFISH ™ÎÔ˘Ê¿ 52, Aı‹Ó·, 210 3617.666 £·Ï·ÛÛÈÓÔ› ÌÂ˙¤-

‰Â˜, ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ· Î·È ÎÂÊ¿ÙÔ bar Û Ôχ ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ, ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÛÙË moda N›ÎÔ B·Ú‚¤ÚË.ú M FRAME •ÂÓ. St. George Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368 Up-to-date ηٿ-

ÛÙ·ÛË ÛÙË Á‡ÛË, È¿Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ŒÎÙÔÚ· MÔÙÚ›ÓÈ. ú M GOLDEN CHOPSTICKS AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.120 A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÎÈÓ¤˙È-

A™¶ƒ√ ¶πAΔ√ M·˙› Ì ¿ÛÚÔ ¿ÙÔ

OÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÓfi ÛÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÁˆÁÚ·Ê›·. AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÏˆÊfiÚÔ ¶·¿ÁÔ˘ Î·È ÙË XÂÚÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÕÛÚÔ ¶È¿ÙÔ, ¤Î·Ó· Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈ΋ ‚fiÏÙ·. H Û˘ÓÔÈΛ· Â›Ó·È ¿Óˆ οو fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ fiÙÈ ÊÈÏÔÍÂÓ› ̤Á· Ï‹ıÔ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ. EΛ Ë ·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË, ÂΛ Î·È Ë ÓÂÔÏ·›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ – ·˘Ùfi ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÛÙÔ Ú¿ÁÌ·, fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ ‰ÂȘ. TÔ ÕÛÚÔ ¶È¿ÙÔ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ˙ÒÓ˘ Ô˘ ϤÁÂÙ·È «ÊÔÈÙËÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô˜», Â›Ó·È ÌÔÓÙÂÚÓÈ¿ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ΤÊÈ· ÙÔ˘, ·Ó ÙÔ ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ηχÙÂÚ·. OÈ Ï›ÁÔ ÎÏ·ÛÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÈÓÂÏȤ˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· menu Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï¿ Ì ÙȘ ÓfiÙ˜ Ô˘ ·ÎÔ‡˜. MÔÚ› ÂÌ›˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÌË ¯ÔÚ¤„·ÌÂ, ¿ÓÙˆ˜ ÂÚ¿Û·Ì ηϿ ÛÙÔ ·Ú½ÛÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È Ê¿Á·Ì ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ·. H ÈÓÂÏÈ¿ Ô˘ Û·˜ ¤ÏÂÁ· ‹Ù·Ó ÛÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Û·Ï¿Ù· –ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη Ï·¯·ÓÈο Ì „ËÙfi Ù˘Ú› Î·È ÛÔ˜ ‚·ÙfiÌÔ˘ÚÔ˘– Î·È ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. T· ÎÏ·ÛÈο ÌÂ˙ÂÎÏ›ÎÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‹Ù·Ó ÈÂÚȤ˜ „ËÙ¤˜ Ì Á¤ÌÈÛË Ù˘ÚÈÒÓ, ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÂ Ù˘Ú›, ·Ù·ÙÔÛ·Ï¿Ù· Ì „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ Ì¤ÈÎÔÓ, Ï·¯·ÓÈο Î·È Ì·ÁÈÔÓ¤˙·, Ê¿‚· (Ô˘ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ ·Ú·È‹), fiÏ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô ¿ÓÔÈÁÌ· ÁÈ· Ù· ΢ڛˆ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. KÂÊÙ‰¿ÎÈ· ÔˆÛ‰‹ÔÙ ›·ÌÂ, Î·È Î·Ï¿ οӷÌÂ, Ì ÛÔ˜ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ Ì ¿ÓËıÔ, ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· ¯ÔÈÚÈÓ¿ Ì ÛÔ˜ ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰·˜ Ì ڇ˙È Î·È ·Ù·ÙԇϘ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ (Ôχ ˆÚ·›· ÙËÁ·ÓÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ·Ù·ÙԇϘ) Î·È ÙËÁ·ÓÈ¿ ¯ÔÈÚÈÓ‹ Ì ٷ ÏÂÌfiÓÈ· Ù˘ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ Ù˘. ◊È·Ì Ì›Ú˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙÔ «AÁ¿· ÌÂ, Ì’ fiÏ· Ù· Ï¿ıË Ô˘ ’¯ˆ οÓÂÈ ÎÚ¿Ù· Ì» Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙȘ ¶¤ÌÙ˜, ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È ÙȘ K˘ÚȷΤ˜. H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ¤ÓÙ¯ÓÔ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÂÏ·ÊÚ‡ Ï·˚Îfi, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û pure Ï·˚Îfi Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÁϤÓÙÈ·. O ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÌfiÓÔ ÊÔÈÙËÙ¤˜. A˘Ùfi ÙÔ Ì›ÁÌ· Â›Ó·È Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ. OÈ ÙÈ̤˜ ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜, 15 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ٷ ÔÙ¿ Ô‡ ÙÔ ¤¯ÂȘ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ; ÕÛÚÔ ¶È¿ÙÔ, §. ¶·¿ÁÔ˘ Î·È XÂÚÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 8, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7782.189. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·, K˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ, K˘Úȷ΋. 50 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

Δπ ¡∂∞;

°∂À™∏

Θ, Ù·˚Ï·Ó‰¤˙ÈΘ Î·È ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. Afi ÙȘ 11 .Ì. ˆ˜ ÙȘ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆ˜ ÙȘ 23.00 Ì.Ì. K·È delivery. ú M GRAND BALCON •ÂÓ. St. George Lycabettus, KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712 70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ-

˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÛÂÊ ŒÎÙÔÚ· ªÔÙÚ›ÓÈ. ªÂ ı¤· Û fiÏË ÙËÓ fiÏË. ∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú H ¶A§IA A£HNA N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777 MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ

ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. ú ™/K M • ∫∞Δ™√Àƒª¶√™ ∞̇ÓÙ· 2, Ï.¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.167 ÷ϷÚfi –ÌÈ·

ÛÙ·ÏÈ¿– ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÓfiÛÙÈÌË ÎÚËÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶ÔÏÏ¿ ηÏÔ‡‰È· (·ÍÈÌ¿‰È·, Ù˘ÚÈ¿, ڷΤ˜) ÊÂṲ́ӷ ·fi ÙÔ ÓËÛ›. ªÂ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ú ª Kπ√À¶π∞ ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ∞Ó·‹ÚˆÓ ÔϤÌÔ˘ 23, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7400.150

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi restaurant Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙË ƒfi‰Ô. A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. ªÂÓÔ‡ ú 52 Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· a la carte. KREASION ¢ÂÎÂϤˆÓ 22, °Î¿˙È, 210 3416.616 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ¯·-

ÚÈو̤ÓÔ, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ∞fi ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Î·È ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ Ì¤¯ÚÈ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. KUZINA A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 9, £ËÛ›Ô, 210 3240.133

ªÂ ı¤· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∏Ê·›ÛÙÔ˘, ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ì›ÍË ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ, ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. ú ™∫ M • LA LU ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ 1, Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘, 210 6233.933, 694 7681810 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂ

«ÊÚ¤ÛÎȘ» Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ °. ™ÔÏ¿ÎË Î·È ÔÏÏ‹ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÁϤÓÙÈ·. ™/∫ ª •

™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª

ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÔÌ„fi Î·È Á‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. ú ª •

HELL’S KITCHEN

LOVE + LIFE

KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 5241.555 M ‰È·ÎfiÛÌËÛË

¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ), 210 3253.276 ¶ÏË-

Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ·fi ÓˆÚ›˜ Ì ‰˘Ó·ÌˆÙÈο ÚˆÈÓ¿, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ “aperitivo” Ì ÎÚ·Û› Û ÔÙ‹ÚÈ Î·È free ÌÔ˘Ê¤. ™/∫ brunch ·fi 12.00 ¤ˆ˜ 18.00. ∫˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

Q

ıˆÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ ÎÈ «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

AÌ˘ÓÙ¿ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7252.251 H ÁÓˆÛÙ‹ Ù·‚¤ÚÓ·

MA°EIPEYONTA™ TH ME™O°EIO

Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ù˘ Ì·Ì¿˜. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ Î‹Ô Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ. ú ™/K M •

BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜ 9, KÔψӿÎÈ, 210 3389.741-42 ºÚ¤ÛÎÔ˜, ˆ-

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282 KÚ¤˜

Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. ºÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú K ™∫

™ÙË ÁˆÓ›· ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ Î·È ∞. ΔÛfi¯·, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ª·‚›ÏË, ÙÔ Brown Betty ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi café Û wine bar Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Ôχ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌËÓ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Ô‡Ù ·˘ÙÔ› Ô‡Ù ÂÌ›˜ Ì ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ì·Á›ÚÂÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ. ¢È·Ï¤ÁÔ˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢ڛˆ˜ ÔÈÎÈϛ˜ Î·È ı· ηÏÔ‡Ó Î¿ı ÙfiÛÔ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÎÙ‹Ì·Ù· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÎÚ·ÛÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÚˆÈÓfi, ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi, ‚Ú·‰ÈÓfi, ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηʤ, ÙÛ¿È ·fi ÙÔ˘˜ Mariage Freres, ·ÏÏ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ÙË ¢Ú¿Ì· Î·È ÙË ª‡ÎÔÓÔ, Ù˘ÚÈ¿ ·fi ÙË ¡¿ÍÔ Î·È ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, Keen’s cheddar ·fi ÙËÓ Ù˘ÚÔÎÔÌ›· Neal’s Yard ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Û ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi „ˆÌ›, croque monsieur Î·È croque madame, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜ Î·È ›Ù˜, ÛÔ‡˜ Î·È ÁÏ˘Î¿ fiˆ˜ Ë ıÚ˘ÏÈ΋ Δ¿ÚÙ· Δ˙·Ì¿˚η. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·›˙ÂÈ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Û ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î· Î·È ÙÔ Ì·Á·˙› ÂÎı¤ÙÂÈ ¤ÚÁ· Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Ô˘ ·Á·¿ÌÂ. ∞ÓÔ›ÁÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ¢. ™Ô‡ÙÛÔ˘ 33 & ∞. ΔÛfi¯· 21, ∞ı‹Ó·, 210 6465180

X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817 ™ÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·-

£EOºI§O™

ILVA

Brown Betty

Ú·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Á¢ÛÙÈο ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·È take away, Î·È “apperitivo” Ì cocktails Î·È ÌÔ˘Ê¤. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿

MA™A EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177 ∞Ó·ÓÂ-

ˆÌ¤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Ì Ϸ¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉԷÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. MÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÎÙ‹Ì· ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ∞ÓÔȯً Î·È ÁÂÌ¿ÙË ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ ·˘Ï‹. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫

Ì ÚÂÙÚfi ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ŸÏË Ì¤Ú· Ì Ԣ˙ÔÌÂ˙¤‰Â˜, Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, „ËÙ¿ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Î·È ÛÔ‡˜. K·È ÁÈ· after theater ÂÍfi‰Ô˘˜, Î·È ÁÈ· Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜, Î·È ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. KA¶¶APH ¢ˆÚȤˆÓ 36, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3450.288 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ ÌÂ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ·ÏÈ¿˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚ·ÙÈο,

N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078

•ÂÓ. Athena Grand, Ï. KÔÙ˙È¿, 210 3250.905, ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 93, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6232.358 ∞fi

MOMMY

PALMIE BISTRO

¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 ¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘-

ÙË £ÂÛ/Ó›ÎË. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·fiÏ˘ÙË (Î·È ÓfiÛÙÈÌË) ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ú ª

Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú •

IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶Ï. K¿Ú·‚ÂÏ, 210 7241.356/ ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794/ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411/ ¶Ï·˙ EOT BԇϷ˜, 210 8954.054/ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59 & N.TÚ‡È·, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704/ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, Escape Center, ÿÏÈÔÓ, 210 2383.731/ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6130.020/ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & N·ÚÎÈÛÛÒÓ, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2853.299/ AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, The Mall Athens, 210 6300.069/ ™˘ÁÁÚÔ‡ 111, Aı‹Ó·, Star City, 210 9313.803/ §. £Ë‚ÒÓ 228, P¤ÓÙË, Village Park, 210 4900.152/ §. KËÊÈÛ›·˜ 41-45, Avenue, 210 6106.654/ XÂÏÌÔ‡ 17, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 210 8004.665/ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 25, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, 27440 69525/ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, N. M¿ÎÚË, 22940 95827/ °Ú¤ÁÔ˘ 58‚, ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71687. K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁË-

ME§ø¢IA K·ÏÏÈÛı¤ÓÔ˘˜ 87, Ï. MÂÚÎÔ‡ÚË, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.916

OÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Û ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ™ÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÎÚ·ÙÈο. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ ˆ˜ ÙË 1.00. ª∂•π∫∞¡√™

K·È ÎÏ·ÛÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi, ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ‹ Ï·Ù›· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ. °Â˘ÛÙÈ΋, ÔÈÔÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi M. X·Ù˙ȉ¿ÎÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ™/K M •

∂˘‰‹ÏÔ˘ 15, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7716.900 ŸÏ˜ ÔÈ Á‡ÛÂȘ

ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ÎÈ ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ. ¢˘Ó·Ùfi bar, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË catering, delivery. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.

MALVAZIA

MESON EL MIRADOR

AÁ·ıË̤ÚÔ˘ 3, PÔ‡Ê, 210 3417.010 M ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÌÂ-

AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ™ÙÔ

ÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi οÛÙÚÔ. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj. úú •

3ÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.30 ˆ˜ ÙȘ 21.00 ¤ÎÙˆÛË 20%. ƒÔ˘Ê ÁοÚÓÙÂÓ Ì ı¤· ∞ÎÚfiÔÏË. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘, ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 13.00. μÚ·‚Â›Ô Gourmet 2008. ú

ÙËÁÔÚ›·˜ «ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ·». ∂‰Ò ı· Ê·˜ fi,ÙÈ ¤¯ÂȘ Âı˘Ì‹ÛÂÈ ·fi Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÛÔ˘, Â‰Ò ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ fiÏÔ˘˜. ú • ª

ORIENTAL

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 26, T·‡ÚÔ˜, 210 3424.704 Creative

MEAT ME

ȦÓÙ· 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7223.195

¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ 41, °Î¿˙È, 210 3464.984 ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ η-

MINI SIZE

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M

MA°EMENO™ AY§O™

MAMACAS

Û›Ô, 210 3450.091 ◊Úı ·fi ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ̷˙› ÙÔ˘ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/K M

Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ. øÚ·›Ô, Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ¢ÁÂÓÈο ·È‰È¿, ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ú K ª

KAMA SUPA ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 187, Aı‹Ó·, 210 3423.562 ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ

·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘, ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M

MOYPIE™ ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, MÂÏÈÛÛ›Ô˘ 1, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7016.100 MÂÁ¿ÏÔ˜

¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ı¤· ÛÙËÓ Ï·Ù›· B·ÚÓ¿‚·. EÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÔ‡‚Ï·˜. K·Ïfi Î·È ÊÈÏÈÎfi ۤڂȘ. Afi 11.00 .Ì. ˆ˜ 1.00 Ì. ú M¶∂ƒ¢∂ª∞ B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853/ ™Â˘Û›Ô˘ 8, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7224.212 AÏfi ÓÙÂ-

ÎfiÚ ÎÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿. ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ∫ª ¢IA°øNIø™ ™Δ∏ §À∫∞μ∏ΔΔ√À §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 14, KÔψӿÎÈ, 210 3617.821 £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi ηÈ

ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì ·¯Ù‡ËÙÔ Á‡ÚÔ Î·È ÛÔ˘Ù˙Ô˘Î¿ÎÈ·. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

MILOS

Ùfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. AÓÔȯÙfi ·fi 8.00 .Ì. ˆ˜ 2.00 .Ì., ÂÎÙfi˜ BԇϷ˜ ·fi 9.00 .Ì. ˆ˜ 2.00 .Ì. ú ¶∞¶∞¢A∫∏™

B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

N√™ΔπªIA

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ·

AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £Ë-

ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15, KÔψӿÎÈ, 210 3608.621 O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··-


ADVERTORIAL «A.V.»

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 51


°∂À™∏ ‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª PAPER MOON City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 211 1802696 ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ MÈ-

AÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 12.30-00.30 ∫˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Athens: K. Varnali 26, Halandri, Tel.: 210 6834.228 Sifnos: Kamares Port, Tel.: 22840 31671

Ï¿ÓÔ, ÙË N. YfiÚÎË, ÙÔ TfiÎÈÔ Î·È ÙËÓ KˆÓ/ÔÏË, ‹ÚıÂ Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. «™ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ìfi‰·˜» ı· Á¢ı›˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúª PAS∞JI City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714 ª¤Û· ÛÙËÓ ÎÔ-

ÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶Ôχ ÎÔÌ„fi meeting point Ù˘ fiÏ˘. úú • PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092 KÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤Ú-

Ó· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. K·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 12.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 2.00 .Ì. ú KM• PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ, 210 3632.032/ °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.085/ KËÊÈÛÈ¿, 210 8085.607/ N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9319.146/ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9858.880/ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8250.315/ MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5775.133/ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6401.480/ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6019.975/ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9945.772/ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza, 210 3538.282/ ∞¯·ÚÓÒÓ 309, ¶·Ù‹ÛÈ·, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6854.210/ P¤ÓÙË, 210 4922.960

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì gourmet ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¿ÎÚˆ˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.719

§ÈÁÎÔ˘›ÓÈ Ì ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ›ÓÈ· Î·È Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Porcini ò

PÈ˙fiÙÔ Ì Á·Ú›‰Â˜, Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Î·È Î¿ÚÈ ò

PÔÏfi „ËÙfi Ï·¯·ÓÈÎ Ó Ì Ͽ‰È Úfiη˜ ò

K·ÙÛÈοÎÈ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Ì ̤ÏÈ Î·È Ì˘Ú ‰Èο

12 restaurants Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183 ∑˘Ì·ÚÈο

Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË (ÛÙÔ “Balthazar” ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª •

¯Ù¿. C ∫ •

¶O§Y™TAºY§§ON

Brasserie, ÁÈ· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ÁÈ· lunch break. T·˝˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¶Ôχ ˆÚ·›· Ù· ·ÓÔȯٿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÔÈ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜.

¢. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 121, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6994.676 K·-

ÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, ÊÚ¤Ûη „·Ú¿ÎÈ· Ì ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Û·Ú‰¤Ï· ÛÙË Û¯¿Ú·, ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÎÚ¤·Ù· Î·È ¯‡Ì· ÎÚ·Û› ‹ ÙÛ›Ô˘ÚÔ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi. øÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ·.ú POLITI.CO MËÙÚÔfiψ˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3232.351, 210 3232.251, ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.170, 210 8940.180. Delivery: 210 8940.598 TÔ

ÚÒËÓ “Kosebasi” ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÓÔÌ· Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ 2Ô Ì·Á·˙› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ¢È·ÙËÚ› ÙȘ ÙÔ‡ÚÎÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÛÙË Á‡ÛË, Ù· ÎÂÌ¿ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘. Delivery: 11.00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 12.00 Ì.Ì.ú POSTINO (IL)

SOPHIA’S B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, KÔψӿÎÈ, 210 3611.993 A‰ÂÏÊ¿ÎÈ Ù˘

™¶ITAKIA ¢ÂÎÂϤˆÓ 24 & Z·ÁÚ¤ˆ˜, °Î¿˙È, 210 3412.323 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜

ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ˆÚ·›· ̈۷˚ο Î·È Ôχ Ï¢Îfi. ™Ù· È¿Ù· ·Ϥ˜ ·ÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ú • ª ∫ ✱ SMALL TALK N·˚¿‰ˆÓ 2 & AÓÙ‹ÓÔÚÔ˜, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7222.607 EÏÏËÓÈ-

΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Ì ¿Óˆ ·fi 50 ÂÙÈΤÙ˜. ¶¿ÚÎÈÓÁÎ. Œˆ˜ 1 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™Δ√∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101 & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, ™ÙÔ¿ TÚÈ·ÓfiÓ, 210 8253.932

ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫

ŒÍ˘Ó· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∞fi ÙÔ Úˆ› ηʤ˜ Î·È ÛÓ·Î, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÙfi. ™Ù¤ÎÈ ÔÏÏÒÓ ËıÔÔÈÒÓ. ú • A.V.

RATKA

SURREAL

X¿ÚËÙÔ˜ 30-32, KÔψӿÎÈ, 210 7290.746 £· Ê·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô

PÂı‡ÌÓÔ˘ 12, MÔ˘Û›Ô, 210 8230.313 ™Ô˘ÚÂ¿Ï (¿ÛÚÔÈ,

ÛÔ‡ÛÈ, ÊÈϤÙÔ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ Ì Îڤ̷ ηٷϿӷ. ™¿‚. ÌÂÛË̤ÚÈ, ™·‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú •

Ì·‡ÚÔÈ, ÎfiÎÎÈÓÔÈ ÙfiÓÔÈ) ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· (ÚÔÏ¿ÎÈ· ÌÚÈ˙fiÏ·˜ ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì ۇÎÔ Î·È Ì·ÛηÚfiÓÂ) Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù·. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.ú

°ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414 O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘

RESTO Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

ªÂÓÔ‡ ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ì Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6455.156 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿, ¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú ÌÂÁÂÓÙ›, Ì·ÓÙ›. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘. Δ·Ú¿ÙÛ· Ì ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤·. TA ¶§ATANIA

PIºIºI EÌ. MÂÓ¿ÎË 69A & B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3300.237 ™Â ÛÙÈÏ

™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 135, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.937 ∫Ô˘˙›Ó·

ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù·‚¤ÚÓ·˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K˘Ú. 13.00-18.00, ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú M

Ì ÎÚËÙÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi Ê·ÁËÙfi. T· ‚Ú¿‰È· ¶·Ú·Û΢‹˜ - ™·‚‚¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·È „ËÛÙ·ÚÈ¿. K·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿, ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 21.00.

SALERO

TO ¶ETA§O

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358 AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ

•¿Óı˘ 10 Î·È §. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, K˘„¤ÏË, 210 8622.000 EÏÏËÓÈΤ˜

Á‡ÛÂȘ Ì gourmet ÈÓÂÏȤ˜. ΔËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ Î·È ·ψ٤˜ Ù˘ÚfiÈÙ˜ Ì ʇÏÏÔ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, ȉ·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‹ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿.

¶π¶∂ƒ√ƒπ∑∞

10.00 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. °È· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÔÏϤ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Á‡ÛÂȘ. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜, ÙÚ·¤˙È· ¤Íˆ. ú 15-25.

¶ÂÏ·ÁÔÓ›·˜ 6, μÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3421.559 ¶È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÌÂ-

™AN A§§OTE

¶INAKO£HKH æ˘¯¿ÚË 36, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 6469.087 ¶ÈÓÂÏȤ˜ Ù¤¯Ó˘, ·-

Ïfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÌÂψ‰›Â˜ È¿ÓÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ, ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi. ™ÙÔ È¿ÓÔ Ô ¢. ™ÈÚ‚‹˜ Î·È ÊˆÓ‹ μ. μÚÂÙÙÔ‡. ú • KM ¶INIATA HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ 19, KÔψӿÎÈ, 210 3628.298, 210 3628.296 T·

¿ÓÙ· Á‡Úˆ ·fi ÙȘ Á‡ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 12.00 .Ì. ̤¯ÚÈ ÙȘ 23.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

˙¤‰Â˜ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜, fiÏ· ÙÔ˘˜ Ì ÛÈÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ∫·Ïfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡. ¶§∞Δ∂I∞ Hƒøø¡ ¶Ï. HÚÒˆÓ 1 & K·Ú·˚ÛοÎË 34, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.915, 693 2338200 ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÂ-

˙‰ÔˆÏ›Ô, Ì ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú¤Â˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. ú M • PIZZA HUT 18118 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχ-

52 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

ÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V. ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V.

N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3245.025-26 MÂ˙‰Ôˆ-

ÏÂ›Ô Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ‰È¿ıÂÛË. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ TÂÙ - K˘Ú. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù.-TÚ. ÂÎÙfi˜ ÁÈÔÚÙÒÓ. ú

§fiÓÙÔ˘ 4, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3828.206/ B·ÛÈÏ›Ԣ MÂÁ. 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 §·¯Ù·ÚÈ-

ÛÙÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi KÚ‹ÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. Δ˘ §fiÓÙÔ˘ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ∫·È ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÓÔÈ-

T™IPI°O I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

ºˆÙfi ·fi Ù· ∫‡ıËÚ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û ٷÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÂΛ. ¶È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ŸÏ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ·, ·fi ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο. ∞ÓÔȯÙfi fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙȘ 17.00. TøN ºPONIMøN TA ¶AI¢IA ºÈÏÔÏ¿Ô˘ 7, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7010.559 TÔ «ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ

ÙˆÓ Á‡Ûˆӻ Û ¯ÒÚÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ¿ÓÂÙÔ, Ì ˆÚ·›Ô ·Ù¿ÚÈ. M È¿Ù· ÂÏÏËÓÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο, fiÏ· ÊÙÈ·Á̤ӷ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ... Î·È ÔÈ ·Ù·ÙԇϘ ÔÈ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. KÔ˘˙›Ó· ·ÓÔȯً, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ K˘Úȷ΋ ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË 12.00 .Ì. - 12.00 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ 12.00 .Ì. - 1.00 Ì.Ì. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. K·È delivery. XPY™A ∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 4 & ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, °Î¿˙È, 210 3412.515 ∏ ÃÚ‡Û· ηÈ

Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÛÔÏÔÌfi Ì ̷ÛÙ›¯·, ÓÈfiÎÈ, cheese cake Ì ̤ÏÈ. ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜. ∫˘Ú. Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú VIA MILIONI MËÏÈÒÓË 3, KÔψӿÎÈ, 210 3617.196 ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· all day

Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ΔÚ›· Â›‰· Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ chef Stefano Rossi. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ˆÚ·›Â˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜.ú • VIVACE B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3626.026 AÏfi˜ Î·È ÎÔÌ„fi˜

¯ÒÚÔ˜ Ô˘ «Ì˘Ú›˙ÂÈ» IÙ·Ï›· Ì ·Ϥ˜, ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Î·Ê¤‰Â˜ ·fi ÙÔ Úˆ›. ú • æAPOKOKA§O ™fiψÓÔ˜ 119, 210 3846.596, www.psarokokalo.com ∞fi Ù·

ÈÔ Û˘Ì·ıËÙÈο ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÁÈ· „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ª

μfiÚÂÈ· ∞°√ƒ∞™Δ√™ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 25 & μÔȈٛ·˜, Ï. °¤Ú·Î·, 210 6617.353 ¡fiÛÙÈ-

ÌÔ Ê·ÁËÙfi Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. ú ª A¡∂Δ√¡

TGI FRIDAY’S NÂÔÊ. μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈ-

ÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V. TIRBOUSON

™∫√Àºπ∞™

„fi, ÙÔÏÌËÚfi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÙÔ lounge bar restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ King George, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë. °Â‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜, ΢ڛˆ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜. úú M

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 104, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.107 ªÔÓÙ¤Ú-

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Open kitchen ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ™/K M • A.V. T P∞LACE •ÂÓ. King George, B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3222.210 KÔÌ-

™ÙÚ. §¤Îη 19, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700 NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏË-

ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∞¶§∞ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 135 & EοÏ˘, N. EÚ˘ıÚ·›·, 210 6203.102 ™Â ˆ-

Ú·›Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ˆÚ·›· ·˘Ï‹ ÁÈ· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·.ú • AQUA AZZURRA X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 6231.322-3 O IÙ·-

Ïfi˜ ÛÂÊ Stefano ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜. Menu degustazione ·fi ú 25 ˆ˜ ú 35. TÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∫ª.


TIPS

Δ˘ ¡∞Δ∞§π∞™ ¢√À∫∞

CAFE 4 U KÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÊÈÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ·ÓÔȯÙfi 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ÒÚÔ. M·˙› Ì ηʤ‰Â˜ –·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi˜ cappuccino–, ‰ÚÔÛÂÚÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜ ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ÔÙ¿, ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿ snacks Î·È Û‡Ó‰ÂÛË ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ internet ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ computer ÙÔ˘˜. IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 44, Aı‹Ó·, 210 3611.981

ROYAL WINE

¢È¿ÎÚÈÛË 2 ÎÚ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Lenz Moser ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Mundus Vini 2008. TÔ Beerenauslese ’06 ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔÓ XÚ˘Ûfi ÙˆÓ XÚ˘ÛÒÓ Î·È ÙÔ Trockenbeerenauslese ’05 ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔÓ XÚ˘Ûfi – Î·È Ù· 2 Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Prestige. °È· ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ·fi ÙË Royal Wine. atz.royalwine@gmail.com, 2105297.820

CIBUS

AÓ·Óˆ̤ÓÔ ÌÂÓÔ‡ ·fi ÙÔ chef XÚ‡Û·ÓıÔ K·Ú·ÌÔϤÁÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈο È¿Ù· Ì ˘ÏÈο Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ, ÂÈÏÔÁ‹ ̤۷ ·fi 350 ÂÙÈΤÙ˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ·ÌÂÏÒÓ· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ·fi ÌÂψ‰ÈΤ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓfiÙ˜. K·È ÂȉÈο ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‹ business lunch. A›ÁÏË Z·›Ԣ, 210 3369.364

TGI FRIDAY’S T· TGI Friday’s ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó 4 Ӥ˜ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ gourmet Á‡ÛÂȘ: Oscar Burger, Spa Burger ÁÈ· ÙÔ˘˜ vegetarian, California Chimichurri Î·È Italian Spicy Chicken. KÔψӿÎÈ, KËÊÈÛÈ¿, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, AÌÂÏfiÎËÔÈ & ¶¿ÙÚ·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 210 7227.721, 2310 473760

STARBUCKS T· Starbucks ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ Û AÛ›·, AÊÚÈ΋ Î·È §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ηʤ ·fi ÂΛ ÁÈ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û fiÏÔ ÙÔ ÎfiÛÌÔ. ™ÙȘ 10/10 ÎÂÚÓ¿Ó ηʤ Ê›ÏÙÚÔ˘ Î·È Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

9ÔÓ MEZE¢O™XO§EION

AÓ·Óˆ̤ÓÔ˜ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Î·È Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û ·ÏÈ¿ Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. O ηٿÏÔÁÔ˜-ÛÔ˘Ï¿ Û·Ó ÎfiÏÏ· ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û·Ó ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Û¯ÔÏ›Ԣ ı· ı˘Ì›ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·fi Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ¿ Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·. AÓÔ›ÁÂÈ ÛÙȘ 10/10. ¶Ï. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 9, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7562.564/ 694 8666736 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 53


2310 VOICE

°∂À™∏ AVALON NORTH X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 50, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6231.719/ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572 K·È Ì ӤÔ

¯ÒÚÔ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·¯ÓÈÛÙ¿ ̇‰È·. K·È bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú• BARCELONETA

ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. M ΋Ô Û fiÏ· Ù· Golden Phoenix ÙˆÓ B.¶. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448 ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹

JUST FISH

Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫

KOYK§AKI ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 88, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6818.710 °ÓˆÛÙfi ÛÔ˘ ·fi

ÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Á‡ÛÂȘ ·fi ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÛÂÊ ¡¤Ó· πÛÌËÚÓfiÁÏÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M ∫

·ÏÈ¿, ˆÚ·›· ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, È¿Ù·... ηÎfiÊËÌ· Î·È ÔÓÔ̷ۛ˜ Ô˘ ı· ÛÔ˘ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¤ˆ˜ 12.30, ¶·Ú. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ¤ˆ˜ 1.30.

¢πO™∫√Àƒ√π

L’ OSTERIA DA CLAUDIO

ÛÙ¤ÎÈ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ÁÈ· ηʤ ·fi ÙÔ Úˆ›. TÔÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈ· ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. DIVINE §. KËÊÈÛ›·˜ 293, ÂÌ. ΤÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810 ¶È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ,

˙˘Ì·ÚÈο, Û·Ï¿Ù˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·È ÔÙfi. MÔ˘ÛÈ΋ mainstream & lounge. Roof garden.

KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.228, 693 9950130

IÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÛÙÈÏ Ù·‚¤ÚÓ·˜. NfiÛÙÈÌ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÙ¤˜ ›ÙÛ˜ Î·È Ì·Î·ÚÔÓ¿‰Â˜, ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÈÙ·ÏÈÎfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. EȉfiÚÈÔ ·Ó·ÎfiÙ· Î·È ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·. ✱ MAUZAC AÏ·Ì¿Ó·˜ 1, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 6199.902 XÒÚÔ˜

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6857.181 Grill restaurant

ÊÚ¤ÛÎÔ˜ Î·È ·Ïfi˜ Ì ‰ÚÔÛÂÚfi ΋Ô. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú•

ÁÈ· T-bone, ÊÈϤٷ Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ú M •

MEATING

8 THE PLATE

∂¡√Δ∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238 O ȉÈÔÎÙ‹Ù˘

ÙÔ˘ KÒÛÙ·˜ TÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ó·Óˆ̤ÓË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ÙÔ Ó¤Ô ÛÂÊ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú E• ANATO§H™ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 12, §˘Îfi‚Ú˘ÛË, 210 2856.442, 210 2856.444

°Ó‹ÛÈ· ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη ÎÂÌ¿ Î·È ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈϤٷ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚÒÙ· È¿Ù· ·fi ÙÔ ÛÂÊ Jean Grammo. ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú·‰È¤˜ oriental Ì live belly dance show. ú ∫ ª EPATø K. B¿ÚÓ·ÏË 7, Ï. ¢Ô‡ÚÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6831.864 KÏ·ÛÈ΋

ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù· Î·È ‰›ÓÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. XÒÚÔ˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™/K ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú ª •

¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181 ¡Â·ÓÈ-

Îfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δbone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V.

¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 31, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6851.227, 210 6847.640 MÂ˙Â-

‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. NÔÛÙÈÌfiٷ٘ ÔÈÎÈϛ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙË Û¯¿Ú·, ÎÂÌ¿, ›Ù· K·ÈÛ·Ú›·˜, ηÓÈÛÙfi ÛÙ¿ÌÓ·˜ Î·È ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿, §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210 8078.640/ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898/ KÂÊ·Ï¿ÚÈ, X.

54 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

XÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. C ∫

Downtown Salonica’s groove

¢È·Ê¤ÚÂÈ ·fi Ù· ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ì·Ú ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. •‡ÏÈÓÔ ¿ÙˆÌ·, ʷډȿ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓË Ì·‡ÚË Ì¿Ú·, ηıÚ¤ÊÙ˜, ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ, ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹, ÎfiÎÎÈÓ· ÛηÌfi Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ·fi Ì¿ÚÌ·ÚÔ, Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Ó· ·ÔÓ¤ÂÈ ÌÈ· ·‡Ú· Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌÔ‡. K·ıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô, ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ı·ÌÒÓ· ÙÔ˘ ‚·ÚÎÂψӤ˙ÈÎÔ˘ “4 Gats” ‹ ›Ûˆ˜ Î·È ÌÈ·˜ ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈ΢ ·Ì Ù˘ Marylebone, fï˜ ·ÚΛ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ Ù· ¢ÌÂÁ¤ıË ·Ú¿ı˘Ú· ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔ Î¿‰ÚÔ Ù˘ Ôχ‚Ô˘Ë˜ IÎÙ›ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÙÒÌ·ÙÔ˜. TÔ Ù·ÍȉȿÚÈÎÔ spirit ÙÔ˘ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ë ÔÔ›· ÂÚÓ¿ Ì ÌÔÓ·‰È΋ Â˘Ï˘ÁÈÛ›· ·fi ÙË ÛfiÔ˘Ï Î·È ÙÔ Ê·ÓÎ ÛÙËÓ Ù˙·˙. M ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÔ˘ ԇ̠fiÙÈ ÙÔ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô Â›Ó·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ì·Ú Ô˘ ı· ·ÔηÏÔ‡Û˜ Ì ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÛÙ¤ÎÈ ÛÔ˘. IÎÙ›ÓÔ˘ 12, 2310 283181 210 6850.686 ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ·

§. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A, & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌ. K¤ÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700/ EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 9-11 (ÂÌ. K¤ÓÙÚÔ KÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6831.300/ HÚÔ‰fiÙÔ˘ 2, KÔψӿÎÈ, 210 7251.100 NÙÈ˙·˚-

ÎÚ·ÛÈÒÓ, ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª

Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó· - ¿ÛÔ. AÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ú M ™/K

PATRON §ÂˆÊ. ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13, N. æ˘¯ÈÎfi, 2130 200.000

TÔ ·ÏÈfi Deals Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. KÏ·ÛÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ μ.¶. úú •

✱ MODI K·ÛÛ·‚¤ÙË & K˘ÚÈ·˙‹, KËÊÈÛÈ¿, 210 8017.635 O Fabrizio

¶∂∑√¢ƒ√ª√™

Buliani ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Ó¤Ô ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 12.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿.

ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË, ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999 °È· Ì›Ú˜ ·’

fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Í·Óı¤˜, Ì·‡Ú˜, ÎfiÎÎÈÓ˜, ÍËÚ¤˜, ÌÔÓ·ÛÙËÚȷΤ˜, ‰˘Ó·Ù¤˜, ·ÎfiÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÏÎÔfiÏ. K·È Ì›Ú· Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È Û˘Óԉ¢ÙÈο ·fi ÎÚ‡· ÔÚÂÎÙÈο, ‚·˘·ÚÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ pretzel ̤¯ÚÈ ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ. Happy hour 6-7 Ì.Ì. Î·È ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·Î¤ÙÔ. ú M A.V Oπ¡√¶∞£∂π∞ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜,

TERRASSE (LA) •ÂÓ. ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66, ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650 ÃÒ-

μ∞™π§∞π¡∞™

✱ THE PRIME GRILL A‰ÚÈ·Ó›Ԣ 46, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6753.934 TÔ ÚÒËÓ Meat

¢IATHPHTEO

§. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989 ªÂ Ӥ˜ Á‡-

RENOVO PAPPAS §. KËÊÈÛ›·˜ 222 & ¢ÚÔÛ›ÓË 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 8018.463 Î·È 210 8011.217 TÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÏÈfi

Pappas Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ. ºÚ¤ÛÎÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¿ÚˆÌ·. ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907 TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50

‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. ª·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ∫·È ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú A.V.

SEMIRAMIS RESTAURANT •ÂÓ. Semiramis, X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú ª

Street, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÁÈ· ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Ì ηϋ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú· Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Business lunch ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÈÍ. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ✱ TO KA§ø™OPI™MA

TOY ANTøNH °. §‡Ú· 41, N¤· KËÊÈÛÈ¿, 210 8017.869, 210 8018.457 H

ÁÓˆÛÙ‹ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ Î·È Ôχ ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù·, Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÒÚÔ. ú KM TUTTI A TAVOLA §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765 ™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋

ÎÔ˘˙›Ó·. ªÚÔ˘ÛΤٷ, ˙˘Ì·ÚÈο, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. ú ª VARDIS •ÂÓ. ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 66, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6230.650-6

°Ú. °˘ÊÙÔÔ‡ÏÔ˘ 7 (ÚÒËÓ MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘), X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6894.316 IÙ·ÏÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ-

΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û cozy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ºÚ¤Ûη ˘ÏÈο Î·È business lunch ÌÂÓÔ‡. ºÈÏÈÎfi Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ service. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú M. SIMPLY BURGERS ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 31, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.633/ ¢. °Ô‡Ó·ÚË 187, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9606.900 AÏ˘Û›‰·

ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÌÈÊÙ¤ÎÈ·, ÊÚ¤ÛΘ Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ¤·Ù· Î·È Ô˘ÏÂÚÈο Û ÂȉÈ΋ ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· Ô˘ –Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì– Ù· ‰È·ÙËÚ› ˙ÂÛÙ¿ Î·È ÙÚ·Á·Ó¿. M ¿ÏÏ· 6 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏ·.

AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457 ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿-

ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ (Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜), Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ʤÙÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÏÔÁ¤˜ a la carte. øÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ· ̤۷ ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ú K • BO™¶OPO™ AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, 210 4131.377 ∞fi Ù· ÈÔ ·ÏÈ¿

Î·È Î·Ï¿ steak houses Ù˘ fiÏ˘. ™ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÂˆÓ‡ÌˆÓ, Ì ·ÙÔ‡ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. BRASSERIE SUD M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9853.183 KÔÛÌÔÔÏ›ÙÈ-

ÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ Ì·Ú›Ó·˜ ºÏÔ›Û‚Ô˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÁÏ˘Î¿ Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. úú ™/K • BROWN’S μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú

EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ۤڂȘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∂ÌÂÈÚ›·. úúú

BURGERING HOUSE

ºA°AME ¶AKETO

̤ÓÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÙÈÎfi burger Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Fast food; ∫·Ì›· Û¯¤ÛË!

º·ÓÂڈ̤Ó˘ 8, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6512.118-9 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜, Û ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ·fi ÙÔ ÛÂÊ °ÈÒÚÁÔ KÒÛÙ·. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û¯¿Ú· Ì T-Bone Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÂÌ¿. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ηٷÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. E͢ËÚÂÙ› XÔÏ·ÚÁfi, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, æ˘¯ÈÎfi, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶·¿ÁÔ˘, ÒÚ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ 12.00-24.00. XOX§I¢AKI

SETTE

✱ BAR.B.Q EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 46, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9319.675 O Ó¤Ô˜ ÎÚ·ÙÔÊ·-

ÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÕÚË TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. °È· „ËÙ¿ Î·È Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ÎÚ¤·Ù· Û ˆÚ·›Ô ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÓÙÂÎfiÚ. Œˆ˜ 1.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. úª

ÚÔ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹, breakfast room ÁÈ· ˘¤ÚÔ¯· ÚˆÈÓ¿, Û·Ï¿Ù· composée ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. úú ª

MEAT SQUARE

OCTOBERFEST E™Y O,TI ¶EI™

ª·ÚÌ·ÚȈٛÛÛ˘ 28 & ™. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÷ϿӉÚÈ, 210 6842.585 O

ÊÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Shopping Land, Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ „¿ÚÈ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·. AÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤ˆ˜ ÙȘ 23.00 Ì.Ì. ú

∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402 ™ÙÔ ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂ-

Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú K M

SU∑∞¡¡∞

KoÏÔÎÔÙÚÒÓË 1, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.577 ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔ-

°∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™

¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6713.977 All time classic

ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ·ÁˆÙfi ‚·Ó›ÏÈ· M·Á·‰·ÛοÚ˘. ú M

TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588/ EÏÏËÓÈÎfi, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120 (¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚¿Û˘), 210 9644.889 AÏ˘Û›‰·

A‰ÚÈ·Ó›Ô˘ 31, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661, 210 6746.551/ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043, 210 6820.943 AÙÌfi-

ÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘ Ì ΋Ô Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ·. AÙ¤ÏÂȈÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ, „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· Ô‡˙ˆÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ¢Â˘Ù. ¤ˆ˜ ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 18.00, K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

¡fiÙÈ· ARTISTI THALASSA ARTISTI MACARONI AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 38, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4173.087 ™ÙÔ

°Ï˘Ê¿‰·, 210 9644.434/ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9888.988/ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9710.006 ∂ÍÂȉÈ΢-

CADKO §. K·ÙÛÒÓË 63, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9412.207 °ÂˆÚÁ›· Î·È Pˆ-

Û›·, ·Á¿Ë ÌÔ˘! ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È ı· ›ÓÂȘ... ‚fiÙη ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ú CASA DI GIORGIO 3Ë M·Ú›Ó· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8947.417 MÂÙ¿ ·fi ÂÙ˘¯Ë-

̤ÓË ÔÚ›· ÛÙË M‡ÎÔÓÔ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÂÓÔ‡ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜, ÓfiÛÙÈÌ· Û·ÁÁ¤ÙÈ, pizza, ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. COQUILLAGE M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9853.183 ¶¿Óˆ ÛÙË ı¿-

Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ Ì·Ú›Ó·˜ ºÏÔ›Û‚Ô˘. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Á‡ÛÂȘ, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi service. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú K˘Ú. M • °A§AZIA AKTH Grand Resort §·ÁÔÓ‹ÛÈ, 22910 76176 M ̷Á¢ÙÈ΋ ı¤·

ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ °È¿ÓÓË M·Í‚¿ÓË Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. AÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘. ú

SOTTO VOCE

ÚÒÙÔ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¤Ï·ÛË ·fi ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, Á·Ú›‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÔÚÂÎÙÈο Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È all time classic ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.

°π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 6, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6801.416 M›ÓÈÌ·Ï ‰È·Îfi-

BARBA LAZAROS

Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163 ¶ÚÔ¯ˆÚË-

ÛÌËÛË, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. PÈ˙fiÙÈ, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ˘ÊϤ

ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003 ÃÚfiÓˆÓ ·Ú¿-

‰ÔÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ

̤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √


°È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ú M

· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. ú •

¢√Àƒ∞ª¶∂∏™ ∞ÎÙ‹ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË 27, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4122.092 ŸÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ·-

ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú·‚ȉfi„ȯ· Î·È ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜ ÙÔ˘. úúú ª ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ¢. ¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, (ÚÒËÓ Cataralla-·ÚÈÛÙÂÚ‹ ›ÛÔ‰Ô˜), 210 9824.620, 210 8983.092, 693 6657025 ÃÒÚÔ˜

Û·Ó ·fi ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.

ú • ™∫

EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215 ªÂ

far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿.

MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5 ™ÙÔÓ §·ÈÌfi

Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·. ú

Ê·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ. úú • ª ✱ ¶PA™INO™ §OºO™ OÛ›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘, §fiÊÔ˜ TÚÔ˘Ì¿ÚÈ (⁄„Ô˜ §. AÏ›ÌÔ˘ 89), 210 9913.811 ¡¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ·fi

ÙÔÓ °È¿ÓÓË M·Í‚¿ÓË. KÚ¤·Ù· ÛÔ˘‚ÏÈÛÙ¿ Î·È „ËÙ¿ ÛÙË Û¯¿Ú· Û ›Ù·. M ÌÂÓÔ‡ ÈÎ-ÓÈÎ Û ·ÁοÎÈ· Î·È Ê·ÁËÙ¿ «·Î¤ÙÔ». Afi 10.00 ¤ˆ˜ 1.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú ™EPA§IA

MANIA AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016 EÏÏËÓÈ-

΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ºÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ·. ŒÍÙÚ· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ È¿Ù· ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Ì Ӥ˜ ÊÈÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜. K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÓÔȯٿ. ú ∫ MO§OXA §Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

B·Û. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, ÕÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941 ™’ ¤Ó·

Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫

¶EPI OY™IA™ £ËÛ¤ˆ˜ 25 & ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ¶Ï. K¤ÓÂÓÙÈ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6830.220 •Â¯ˆÚÈÛÙÔ› ÌÂ˙¤-

‰Â˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. C M POZA§IA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·,210 3302.933 °ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔ-

ÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C M ™∂™√À§∞™ Aı. ¢È¿ÎÔ˘ 17, AÁ. TÚÈ¿‰·, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.594 MÂ˙¤‰Â˜

ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÎÚ·ÙÈο Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙË Û¤ÛÔ˘Ï· ¿Óˆ ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. C

T∞ª∞ª

TAKH 13

£Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425 ∞ll day

T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË.

£∞§∞™™π¡√™

¶Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú

meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ¤ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú ™/∫

HÚ·ÎÏ¤Ô˘˜ & §˘ÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 32, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜, 210 9404.518 °Óˆ-

M¶IºTEKAAAAT™I

VI¡CENZO

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880 NfiÛÙÈÌÔ

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310 ¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈ-

¶Ï. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ & ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 2, ¡. ∂Ú˘ıÚ·›·, 210 6253.535 ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋

ÎÚËÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi ÛÙo ÁÓˆÛÙfi «ÎÚ·ÙÔÊ·ÁÈÎfi» ‰ÚfiÌÔ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÓÙ¿ÎÔ, ·¿ÎÈ, ̷ηÚÔÓ¿‰· ·ÓˆÁÈ·Ó‹, ÛÊ·ÎÈ·Ó‹ ›Ù· Ì ̤ÏÈ, ÌfiÏÈÎË Ú·Î› Î·È ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜.

Ù¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

Î·È Á‡ÛÂȘ ηÙ¢ı›·Ó ·fi ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ÛȘ Ù·‚Ô‡Î. Delivery. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • ™/K

ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ GALAZIA HYTRA AfiÏψÓÔ˜ 40 (ÍÂÓ. Westin Athens, Astir Palace), BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 8902.000 ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ-

Τ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÛÂÊ ™Ù¤Ê·ÓÔ KÔÏ˘Ì¿‰Ë Û ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ. ú IL SEGRETO MÈ˙·Ó›Ô˘ 3, ¶·ÓfiÚ·Ì· BԇϷ˜, 210 9659.526 TÚ·ÙÔÚ›· ÌÂ

ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. XÒÚÔ˜ ˆÚ·›Ô˜ Ì Ù˙¿ÌÈ· Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ fiÏË. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜

ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, Ì ı¤· ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi. AÓ ·˜ K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi club. M ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ events Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÔ café ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î·Ú¿‚È. πø¢π√ §.∞¯ÈÏϤˆ˜ 119μ, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9884.258 ¡fiÛÙÈÌ· ÔÚÂ-

ÎÙÈο, ÊÚ¤ÛΘ „·ÚÔ‡ÎϘ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Ù·. ∫·È ¶·Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú ™/∫ LA PECHE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8941.620 M·Á¢ÙÈ-

Îfi ÙÔ›Ô ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. EÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ. LA TIENDA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ¶·Ú·Ï›· AÛÙ¤Ú·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.620 ¢›Ï· ÛÙË ı¿Ï·Û-

Û·, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ §·ÙÈÓÈ΋˜ AÌÂÚÈ΋˜ Î·È ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. M ‚¿ÛË ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ÙȘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ tango Î·È Î¿ı TÚ›ÙË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÎÚ·ÛÈ¿ Ì ú 35. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

º∞¡∞ƒπ

MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™ •ÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa, AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘, K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230 ™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë-

‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. ∂ÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫ ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5/ §.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8100.150 Steak

house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. ™Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.úú ª ✱ PIG PONG KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 8, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.430 ¶·Ú·‰Ô-

ÛÈ·Îfi „ËÙÔˆÏÂ›Ô Î·È BBQ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜, ·Ïfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ MÈÊÙÂÎÔ‡ÔÏ˘. ¶I™INA AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25, ºÚ·ÙÙ‡‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.324, www.pisinacafe.gr TÔ café ÙÔ˘

‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Monte Carlo! KÔÌ„fi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ʈÙÈṲ̂ÓË ÈÛ›Ó·. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ mainstream Î·È ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Á›ÓÔÓÙ·È party, ÂÙ·ÈÚÈο Á‡̷ٷ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶§√À™ ¶√¢∏§∞Δ√À

LE PIERROT ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832 KÚ¤-

∞ÎÙ‹ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 42, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4137.910, 4137.790

ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤Ì-

¢˘ÙÈο

√À∑√-ª√À™π∫∏

¢Aº¡∏

9ÔÓ MEZE¢O™XO§EION

M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721 ¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡-

¶Ï. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 9, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7562.564, 694 8666736 ZˆÓÙ·-

ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª

Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È Û¤ÛÈ·Ï ÌÂ˙¤‰Â˜, ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Ì ۯÔÏÈΤ˜ ԉȤ˜ Î·È Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜-ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÎÚ·ÛÈÒÓ. AÓÔȯٿ ·fi TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÙȘ K˘ÚȷΤ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

°KA§EPI TOY MEZE

∞¡∂ªø™∞

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 61-63, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5720.047-8 E˘¯¿ÚÈ-

∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 71, Ï. ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜, 210 7234.209 ¡fiÛÙÈÌÔÈ

ÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·ÛÙ¤Ï ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÛÙ¿ ʈÙÈÛÙÈο. Ÿˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ·Á·¿ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. M ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏϤ˜ ÓfiÛÙÈ̘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ú M •

ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÎÚ·ÙÈο Î·È „·ÚÈο, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. M

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ BEP°INA - AXI§§EA™ B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933 M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·

ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜. EÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο „ËÙ¿. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. C M ™/K • Kø¡™Δ∞¡ΔπN√À¶√§∏ ¶Ï. ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 4, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 210 6441.612 20

¯ÚfiÓÈ· Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Úfiı˘ÌË Î·È ÊÈÏÈ΋ ŒÊË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ›Ԣ. ú ™/K ª Mπ¡√ƒ∂ °˘ı›Ԣ 24, ÷ϿӉÚÈ, 210 6778.790 ÕÏÏ·Í ¯ÒÚÔ Î·È

·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‹Á ÛÙ· μ.¶. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆÚ·›Â˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú NEOE§§HNIKON AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 126, X·Ï¿Ó‰ÚÈ 210 6858.597, 210 6856.301

A˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È «·Ú¤Ï·ÛË» ·fi 40 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, Û fiÌÔÚÊÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ Î‹Ô. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. M/E

BYZANTINO MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·Ï¯ٿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú H§IO°EPMA M·Ó‰ËÏ·Ú¿ 31, AÛÙ˘ÓÔÌÈο HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 694 8000721, 210 9922.273 NËÛÈÒÙÈΘ Û˘-

ÓÙ·Á¤˜, ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, fiÏ· ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì Ôχ ΤÊÈ Î·È ·Á¿Ë. AÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú., ™¿‚. Î·È ¢Â˘Ù. KA§§I¶ATEIPA ÕÛÙÈÁÁÔ˜ 8, £ËÛ›Ô, 210 3214.152

MÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ÛÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ TÛ›ÏÂÚ. ¶ÔÈÎÈϛ˜ Ì›Ú·˜-Ô‡˙Ô˘, ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚËÙÈÎfi ڷΛ Î·È Ú·ÎfiÌÂÏÔ. Afi ¶¤Ì. ˆ˜ K˘Ú. ÚÂÌ¤ÙÈη ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ÙËÓ TÂÙ. ÎÚËÙÈο. §O°IA TH™ ¶§øPH™ AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 71, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3460.488 ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi Ófi-

ÛÙÈÌÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È „¿ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ·Ïfi ¯ÒÚÔ. Œ¯ÂÈ Î·È ÎÚ·ÙÈο. ú M MANITAPIA YÌËÙÙÔ‡ 26 & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6548.243 N¤Ô.

MÂÛË̤ÚÈ ‹ ‚Ú¿‰˘ ı· ÙÔ

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 55


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ‚ÚÂȘ ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· ÓfiÛÙÈÌ· ÌÂ˙‰¿ÎÈ· Î·È Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· (·fi ÂΛ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·).ú

Y¢POY™™A

AMALOUR

BAUHAUS

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520 MÂ˙‰ÔˆÏ›Ô

¶Ï·ÛÙ‹Ú· 45 Î·È ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9337.710 ¶Ôχ

ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ΋Ô, ı·ÙÚÈο ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ Û ¤Ó· ‰ÈÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi. °È· ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ rock, funky Î·È soul Î·È ÎÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ Î·Ï¿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ·. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. ú

¶A§IA A£HNA

Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 1, Ï. KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ¢¿ÊÓË, 210 9751.900/ A¯·ÚÓÒÓ & ™ÙÚ. K·ÏÏ¿ÚË 4, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2280.575 All day ¯Ò-

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869 °Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔη-

XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™

ME§ø¢IA K·ÏÏÈÛı¤ÓÔ˘˜ 87, Ï. MÂÚÎÔ‡ÚË, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.916

OÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Û ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ™ÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ Ì ¢ˆ‰È·ÛÙ¤˜ ›Ù˜ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÎÚ·ÙÈο. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi TÂÙ. ¤ˆ˜ ™·‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿.

ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ¶A§AI ¶OTE °ÚËÁ. §·ÌÚ¿ÎË 75, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9632.739 MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰Ô-

ÁÏÂÓÙÔÎÔ›Ô. TÂÙ. ̤¯ÚÈ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. M ·È‰fiÙÔÔ. ú ¶ETPA •E•A™¶PH K·Ú·˚ÛοÎË & ™¿ÌÔ˘ 30, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5817.444, 693 4290274 X·-

ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ۠ϢÎfi, ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È Á·Ï¿˙ÈÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. NfiÛÙÈÌ· ÎÚ·ÙÈο Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶·Ú. Î·È ™·‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú

K·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293-4 E͈ÙÈ΋ ·ÈÛıË-

Ûȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ °. AÏÙ‹, §. PÈÙÛÒÓË, M. T˙·ÓÔ˘‰¿ÎË, ¶. §·ÊÈ¿, ƒ. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, Ó·ÚÁÈϤ˜ Î·È show ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. K˘Ú. ¤ˆ˜ ¶¤Ì. ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·.

AMIGO LOCOS AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 84, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6011.555, 6014.358/ K‡ÚÔ˘ 65A, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.167, 8943.236/ £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4922.960/ MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 70, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.220 MÂÍÈοÓÈΘ Á‡-

ÛÂȘ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË “casa” ÙÔ˘˜ Ì ÙË ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¢Â˘Ù. ¤ˆ˜ ¶·Ú. ·fi ÙȘ 6, Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ·fi ÙȘ 7, N. ™Ì‡ÚÓË ·fi ÙÔ Úˆ›. ™/K M APSENDI

øƒ∞π∞ ∂§§∞™ (∏) ∫ÚËۛϷ 34, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7525.777 ¶·ÏÈfi ·ıËÓ·ïÎfi

Û›ÙÈ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù›ÔÙ· Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. £’ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ·fi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ. 24ˆÚÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ‰›Ï·. ú ∫

§. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜ . ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶YPO§I£O™

AKANTHUS

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V.

OÛ›Ô˘ §Ô˘Î¿ 23, ÿÏÈÔÓ, 210 2628.383 ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ¯Ò-

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜, 210 9680.800 EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ

BALTHAZAR

ÚÔ˜ ÁÈ· ÌÂ˙¤‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, „¿ÚÈ, ÎÚ¤·˜ Î·È Ôχ Ô˘˙¿ÎÈ. °È· ÁÏ˘Îfi, Á¢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË ·Ó·ÎfiÙ· Î·È ÛÔÎÔÏ·ÙfiÈÙ· Ì ·ÁˆÙfi. ™/K M

Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋.TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜. ú

TZENH M·Ï·Î¿ÛË 4, ÕÁ. EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜, 210 2281.520 ¶ÏÔ‡ÛÈ· ·-

Ú·‰ÔÛȷ΋, ÛÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, fiÏ· Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓË Û ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜. TÛÈÎÔ˘‰È¿-Ú·ÎfiÌÂÏÔÎÚ·Û› ¯‡Ì·. C ✱ TZITZIKA™ & MEPMH°KA™ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ & AÈÛ¯‡ÏÔ˘ 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6810.529/ ¶Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 4, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2232.376/ MËÙÚÔfiψ˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3247.607/ ¢ÚÔÛ›ÓË 12-14, KËÊÈÛÈ¿, 210 6230.080

K¤Ú·ÛÌ· ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηψÛfiÚÈÛÌ·. Afi ÙȘ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Ë Û·Ï¿Ù· Ì ÙÔ ·ÓıfiÙ˘ÚÔ. K·È ÌÂ Ó¤Ô Ì·Á·˙› ÛÙËÓ KËÊÈÛÈ¿. K¿ı ‚Ú¿‰˘, K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

BAR RESTAURANTS

AKPøTHPI BOUTIQUE B·ÛÈϤˆ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ B5, ÕÁ. KÔÛÌ¿˜, 210 9859.147-9 To

glamourous night life Ù˘ Aı‹Ó·˜. ¢›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÔÌ„fi Ì ¯Ú˘Û¤˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ...·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ glamourous ÎÔÈÓÔ‡. ¶·Ú. ›Û. ú 10, ™¿‚. ú 15, Ô˘›ÛÎÈ ÌÔ˘Î¿ÏÈ ú 100 & ú 110. ú

TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215 ∞fi ÙÔ˘˜

ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V.

ÚÔ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi espresso Î·È Î·Ï‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ºÈÏÈÎfi˜ Î·È ˙ÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘. ™‡ÓÙÔÌ· Î·È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ.

* BOCCA BEACH §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ·Ú·Ï›· AÏ›ÌÔ˘, 210 9852.350, 210 9850.118

Afi ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Î·È light snacks ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· «ÙÔ˘», ̤¯ÚÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ Úˆ› Ì ‰˘Ó·Ù¿ cocktails Î·È ÔÙ¿. K·È ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·Ó··˘ÙÈο island beds Ì ·Ú·¯ÓÔ˛Ê·ÓÙ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜. K¿ı TÂÙ. hot parties ·fi ÙËÓ dj ÕÓÙ˙ÂÏ· ¶·ÓÙÂÏ‹, οı ¶¤ÌÙË R&B parties.

* CAPRI BAY °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, AÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8949.995 KÔÌ„fi˜

¯ÒÚÔ˜ Û ̷ÚÔÎÈÓfi ÛÙÈÏ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· cocktails Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ - ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. DA LUZ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. úú ª DEKKO SUMMER §. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, BԇϷ, 210 8956.577 EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi,

ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤· - ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. KÏÂÈÛÙ¿ οı ¢Â˘Ù¤Ú·. DIVINE §. KËÊÈÛ›·˜ 293 (EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜), KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810 MÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡-

BALUX CAFE

ÛÂȘ Û ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Mainstream Ú˘ıÌÔ› Î·È ÚÈÏ¿Í ÛÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ÙËÓ ˆÚ·›· ı¤·.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8983.557 MÔÓÙ¤Ú-

EN AI£PIA

ALERIA

ÓÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÙÔ all day ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜. ¶¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ÛÈÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ηʤ, ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ηٷÏËÎÙÈο cocktails, ÂÈÙÚ·¤˙È· Î·È Ù¿‚ÏÈ. ¶·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË. ú M •

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 57, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5222.633 AÓ·Óˆ̤-

BAR GURU BAR

Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. øÚ·›·, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰È.ú• A.V. ™/K

¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530 Funky crew, Ù·˚-

ELEVEN

ÓÔ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi. °È· ÔÙfi Î·È lounge ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔ bar, ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.30 Ì.Ì. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋.

Ï·Ó‰¤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r'n'b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú •

BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï. N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ π‰È·›ÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ

AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192 All day Ê·ÁËÙfi (ÌÂ-

ÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·), café, ¯·Ï·ÚˆÙÈο cocktails ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ͤÊÚÂÓÔ Î¤ÊÈ

√ƒ√º√™

JAZZ BLUES SOUL FUnky

∫∞Δø

ROCK

ª∂™√§√°°π√À 8, Ã∞§∞¡¢ƒπ, Δ∏§. 210 68 15 505 56 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008


Ø Δ√ SOUNDTRACK Δ∏™ ¶√§∏™ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À

Eric Hilton: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ù˙·Ì·˚ηӋ ÔÚÔÏÔÁ›·. E›Ó·È ·fi ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ô˘ ÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ÙÔ ÂÓۈ̷ÙÒÛÔ˘Ì ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ·Ï¯ËÌ›˜. A.V.: TÈ Û·˜ ÁÔËÙ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ T˙·Ì¿Èη; Eric Hilton: ¶¿ÓÙ· Ì·˜ ÂӉȤÊÂÚ·Ó Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Z··Ù›ÛÙ·˜. TÔ Î›ÓËÌ· fï˜ ÙˆÓ Rastafarian ¤¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÓÔÏË ¿ÏË, Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ›ӷÈ, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Â›Ó·È Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË Û fi,ÙÈ ·ÔηÏÔ‡Ó Babylon, Ô˘ ηٿ Ì›· ¤ÓÓÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ηı·˘Ù‹. ZÔ˘Ó Ì ·Ïfi ÙÚfiÔ, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÚÒÓÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÁË ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó ÙË Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·, ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›·. AÎfiÌË Î·È Ì ÙË Ì·ÚÈ¯Ô˘¿Ó·, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· Ê¿Ú̷η. OfiÙ ıˆÚÒ ÙÔ˘˜ Rastafarian ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È‰·¯ı› ÔÏÏ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. A.V.: H ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ; Eric Hilton: Œ¯Ô˘Ì ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó· Ì·¯ËÙ‹ ÙˆÓ ˙··Ù›ÛÙ·˜. A.V.: ¶Ò˜ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋; Eric Hilton: H ·ÌÂÚÈοÓÈÎË Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰·Ó›˙ÂÙ·È 3 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙË Ì¤Ú·. A˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ¿ÓÙ·. K·È οÔÈÔ˜ ›¯Â ÙË «Ê·ÂÈÓ‹» ȉ¤· fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë K›Ó· Î·È ÙÔ MÂÍÈÎfi, ÁÈ· Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜, Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì È· ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. MfiÓÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ¤¯Ô˘ÌÂ. ŒÓ·˜ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ¤Í˘ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂȘ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. A.V.: ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜; Eric Hilton: ¢‡ÛÎÔÏË Ë Úfi‚Ï„Ë. ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ Ô T˙ÔÓ M·Î¤ÈÓ ı· ‚ÁÂÈ. ™È¯·›ÓÔÌ·È Ô˘ ÙÔ Ï¤ˆ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô OÌ¿Ì· ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·ÊÚÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈÛfi˜ Ì·‡ÚÔ˜ Î·È ÌÈÛfi˜ ¿ÛÚÔ˜, ·Ó ‹Ù·Ó Ì·‡ÚÔ˜ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó ı· ¤‚Á·ÈÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ¢ÂÓ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÚÔԉ‡ÛÂÈ ‰È·ÓÔËÙÈο ÁÈ· Ó· ÂÎϤÍÂÈ ¤Ó·Ó Úfi‰ÚÔ Û·Ó ÙÔÓ OÌ¿Ì·. Ÿ¯È fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ‚¤‚·È·. ¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ô‡Ù ÙÔ˘˜ PÂÔ˘ÌÏÈοÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, ÙË Cynthia McKinney ÙÔ˘ Green Party. °È· ̤ӷ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ˘Ô„‹ÊÈ·, ·ÏÏ¿ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. O ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· „ËÊ›˙ÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ıˆÚ› ÈηÓÔ‡˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.

THIEVERY CORPORATION TALK POLITICS

Ï· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 1995 ·fi ÙÔ˘˜ Eric Hilton Î·È Rob Garza. TÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ “Sounds from the Thievery Hi-Fi” ¤‰ˆÛ ÙÔ Outernational ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜, ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÙÈΤٷ Eighteenth Street Lounge Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ fiˆ˜ Ô Federico Aubele. TÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ¿ÏÌÔ˘Ì Ï¤ÁÂÙ·È “Radio Retaliation” –3 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ “The Cosmic Game”– Î·È ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ Ì ÙÔ Î·ÏË̤ڷ Û·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ì ÙÔ Ì·¯ËÙ‹ ÙˆÓ Z··Ù›ÛÙ·˜. ¢Â˜ ÙÈ Â›Â Ô Eric Hilton ÛÙËÓ A.V. ·fi ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈfi ÙÔ˘ ÛÙË Washington Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

Ÿ

A.V.: ¶Ò˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi Ùo lounge ‡ÊÔ˜ Ù˘ Eighteenth Street Lounge Û ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷; OÈ Î·ÈÚÔ› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. Eric Hilton: ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙfiÛÔ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢ÎÏÔÊÔڛ˜ Ì·˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. O Ù›ÙÏÔ˜ “Radio Retaliation” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ MME, Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÛÙÔ ÙÈ ÛΤÊÙÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜. K·È ÌÔÚ› Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÁÈ·Ù› ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ George Bush Ì ٷ ̤و· ÛÙÔ AÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÙÔ IÚ¿Î, ·ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· Ì›ÓÙÈ·. E˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ËÁ‹. A.V.: ¶ÔÏϤ˜ Ӥ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ¿ÏÌÔ˘Ì. ¶ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È Ì·˙› Û·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·; Eric Hilton: MÈ· ÔÌ¿‰· ÔÏÏÒÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Femi Kuti, Anushka Shankar, Seu Jorge, Lou Lou, Notch, Zee, Verny Varela Î·È ÌÈ· Ó¤· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ë, Jana, ·fi ÙË ™ÏÔ‚·Î›·. £· ¤¯Ô˘Ì ̷˙› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ, fiˆ˜ Ë Lou Lou ÎÈ Ë Karina Zeviani ·fi ÙË BÚ·˙ÈÏ›·, ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Ì·˙› Ì ‰‡Ô ÎÚÔ˘ÛÙÔ‡˜, ÎÈı¿Ú·, Ì¿ÛÔ, ÙÔÓ Rob ÎÈ Â̤ӷ. ¶Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹. A.V.: ¶¿ÓÙ· Û·˜ ¿ÚÂÛÂ Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi ÙÔ afrobeat Î·È ÙÔ dancehall ̤¯ÚÈ ÙËÓ „˘¯Â‰ÂÏÈ΋ ÈÓ‰È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ dub. ¶Ò˜ ı· fiÚÈ˙˜ ÙÔÓ Outernational ‹¯Ô ÙˆÓ Thievery;

£¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË. ŒÓ·ÚÍË 21.30. TÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ú 40 (ÚÔÒÏËÛË) & ú 45 (Ù·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË: Metropolis - Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366/ Public, K·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ 1, 210 3246.210/ i-Ticket (ËÏÂÎÙÚ. ÚÔÒÏËÛË), Ticket Hour. ™ÙȘ 11/10.

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 57


Ø

GOIN’ OUT

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

¢π∞™∫∂¢∞™∏ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ Û ڢıÌfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ÍË̤ڈ̷. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, non stop ‰È·ÛΤ‰·ÛË Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ Ó· ·ÊÂı›˜ Î·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂȘ. ∞fi 16/3 Spring Live Concert Ì ÙÔÓ ª¿ÓÔ ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿ÎË. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ú ✱ EL PECADO ISLA §. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14, BԇϷ, 210 8959.645 ™ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ηÈ

ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Bo ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. M ÙÚÔÌÂÚ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÛÔ‡ÛÈ Î·È È·ˆÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ live, events Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ djs. FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 6Ô ¯ÏÌ. ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ, 210 8143.415, 693 2478767 °È· ηʤ Î·È ÌÂÛÔ-

CAPU ID H §¤Îη Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ Ô‰fi˜ οو ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. EÓÒÓÂÈ ÙËÓ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜, ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Û·Ó Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÚÈÁÒÓÔ˘, Ì ٷ ¯ÚËÛÙÈο Ì·Á·˙¿ÎÈ· Ó· ÎÚ·Ù¿Ó ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú¿ ÙÔ˘. E‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂΛ ÙÔ Capu, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙȘ Ì¿Ú˜, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ - KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË - Ï·Ù›· K·Ú‡ÙÛË. MÈ· ÔÌ¿‰· ·fi Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ‹ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Û ·Ó¿ÏÔÁ· freestyle Ì·Ú¿ÎÈ· (fiˆ˜ ÙÔ «¶ˆÏ›ٷȻ ÛÙË MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ‹ ÙÔ “Bartesera” Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ) ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi spot ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÙËÓ ÔÓËÚ‹ ÛÙÔ¿ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ (fiˆ˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘ÌÂ). H ›ÛÔ‰fi˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÚÂÚÌËÓ›·˜. ¶·ÚηÚÈṲ̂Ó˜ ‚¤Û˜, ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ·Ê›Û˜ Ì girl bands ÙˆÓ 60s Î·È mods Û ¿Ù·ÈÛÙÔ “Quadrophenia” ÛÙÈÏ. MÈ· cool ÚÂÙÚfi ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi Ù· ̈۷˚ο ÛÙÔ ‰¿‰Ô, Ù· ÂÌÚÈ̤ ÛηÌfi, Ù· ʈÙÈÛÙÈο Î·È ÙËÓ Ù˘Èο ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· – ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ. FACES H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ·Ó¿ÏÔÁÔ ‡ÊÔ˜. ◊Ș ÎÈı¿Ú˜ Ô˘ ÎÔÈÙ¿ÓÂ Î·È ÚÔ˜ Ù· classics Î·È ÔÏÏ¿ Ì·‡Ú·. º˘ÛÈο soul ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ, Áη˙ˆÌ¤ÓÔ funk, ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ÂÈÚ·Á̤Ó˘ jazz. TÔ Capu, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ˘·›ıÚÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÙÔ¿˜ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È fiÛÔ ·ÎfiÌ· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ·È¯Óȉ›˙ÂÈ, ¤¯ÂÈ ÂΛÓË ÙË Û˘ÓˆÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ó˘¯ÙÔ‚¿Ù˜ Ù˘ fiÏ˘. •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ, Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÙfi ÚÈÓ ¿Ó ÁÈ· «‚ÚfiÌÈÎÔ», Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂȘ Û˘Ó¤ÓÔ¯Ô˘˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. º˘ÛÈο, Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· ‹Û˘¯Ô˘˜ ηʤ‰Â˜ ÎÈ ÂÓ›ÔÙ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÚÈο special events, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂΛ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘˜ ÔÈ Earthbound, ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÈӉȿÓÈÎÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ¿ÚÙÈ.

CAPU ™ÙÔ¿ §¤Îη 14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·

58 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

ÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ·. EÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ˆÚ·›· cocktails Î·È fiÙ·Ó È¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ˙¤ÛÙ˜ sushi bar ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. úú FRIDAY’S BAR & CAFE ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.608-9/ ¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292

ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ú •

Ù· ÁÔ‡ÛÙ·. JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098 Café-bar-

restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V. KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950/ ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338/ μ¿ÚÓ·ÏË 6, ÷ϿӉÚÈ, 210 6892.015 •ÂÎÈÓ¿˜ Ì ÚˆÈ-

Ófi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi. ú • A.V. M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000 ΔÚÈÒÚÔÊÔ˜

ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ÷Ϸڋ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚ·, Ó·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. ú ª MO LOCO I¿Î¯Ô˘ 22 & ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, °Î¿˙È, 213 0643032 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi

GUZEL

design, Ì funky ¯ÚÒÌ·Ù·. OÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. Highlight ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙË Ì¤ÛË ÙˆÓ 2 ÔÚfiʈÓ, Ì ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ, ·fi ¤ÙÚ˜ Swarovsky. ∂ÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ chef B·Û›ÏË ¶··˙·¯·Ú›Ô˘. AÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi.

§. KËÊÈÛ›·˜ 280, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.101 ™ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ¯ÂÈÌÂ-

M¶A§KONI

GALAXY μ∞R •ÂÓ. Hilton, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 Finger food ÛÂ Ô-

Ù‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫

ÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË, ÁÂÌ¿ÙÔ ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ djs οı ÊÔÚ¿. 12/10 live Ô N›ÎÔ˜ OÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ˜. ∏∞RD ROCK CAF∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758 ™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ

ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock’n’roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M

¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, KfiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ, P·Ê‹Ó·, 22940 75888 (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ) ªÂÛÔÁÂȷΤ˜

Á‡ÛÂȘ, ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ú ✱ NICE N EASY OÌ‹ÚÔ˘ 60 & ™ÎÔ˘Ê¿, KoψӿÎÈ, 210 3617.201 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜

ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ Û fiÏ·, ·ÓÔȯÙfi˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. EÎÙfi˜ ·fi ηʤ, ÙÛ¿È (Û ¿ÂÈÚ˜ ÂΉԯ¤˜), ¤¯ÂÈ Î·È ÎÚ‡· È¿Ù· ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ, ÎÚ¤˜ Î·È ÔÙ¿. M·ÎÚ‡˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ. ú

✱ ISLA B·Ï·ˆÚÏÈÙÔ˘ 18 & AÌÂÚÈ΋˜, KÔψӿÎÈ, 210 3389.621-23 All

NIXON

day ¯ÒÚÔ˜ Ì ηʤ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ú

ˆÚ·›· ÔÙ¿ Î·È ÌÈ· ÌÔ¤ÌÈÎË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·›ıÔ˘Û· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ·ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛÙ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜. K·È ·È¯Ó›‰È· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Û˘Óԉ›· ÔÙÒÓ, ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ÎÙÏ.

ISLAND 27o ¯ÏÌ. §. AıËÓÒÓ - ™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ˙·, 210 9653.563 To ‰È·-

¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ˆÚ·›Ô ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È mainstream Ú˘ıÌÔ›. EÏ·ÊÚÈ¿ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È sushi, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ✱ I™TOPIKO §. AıËÓÒÓ 159, X·˚‰¿ÚÈ (·Ï·Ù¿ÎÈ), 210 5822.352 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¿Óˆ ÛÙË Ï·Ù›·, ÛÙÔ ¶·Ï·Ù¿ÎÈ X·˚‰·Ú›Ô˘. AÓ··˘ÙÈÎÔ› ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È ˘·›ıÚÈÔ Í‡ÏÈÓÔ Ì·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÔÙ¿ Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¢›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· fiÏ·

AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61B, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.077 °Â˘ÛÙÈο È¿Ù·,

✱ PEOPLE ∞ÌÂÚÈ΋˜ 11, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3389.334-5 NÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ ÛÂÊ AÓ‰Ú¤· ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË. MÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· Ì ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Live ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì È¿ÓÔ Î·È 2 ʈӤ˜ οı ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ¶È¿ÓÔ Ô N›ÎÔ˜ ¶·Ú‰·Ï¿Î˘ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ M›ÏÈÔ˜ Î·È Ë ŒÏÛ· AÊÂÓÙ¿ÎË. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 9 .Ì., οı ̤ڷ. ∞fi 20/10 οı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. Ô ÃÚ. ∑·Ú·Ï›ÎÔ˜ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Ú. PIU VERDE ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ & ¶ÂÓÙ¤Ï˘, 210 6546.185 ∏ Ù¯ÓË-

Ù‹ Ï›ÌÓË, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ˘ÎÓ¿ ‡η


Ø

ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

ROGER HODGSON O Û˘Óı¤Ù˘ Î·È Ë ÊˆÓ‹ ÙˆÓ Supertramp, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ˘ÂÚÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Breakfast in America” Î·È ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ fiˆ˜ Ù· “Logical Song” Î·È “It’s Raining Again”, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Í¤ÚÂȘ fiÙÈ Í¤ÚÂȘ. EÈÏÔÁ¤˜ ·fi Ù· ÔÏÏ¿ Î·È ÁÓˆÛÙ¿ prog-rock ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË ÛfiÏÔ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÌÔ˘Ì fiˆ˜ ÙÔ “In the Eye of the Storm” Û ‰‡Ô ÓÔÛÙ·ÏÁÈΤ˜ Î·È ÌÂψ‰ÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ Aaron McDonald Û ۷ÍfiʈÓÔ Î·È ÎÈı¿Ú·. H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·‡ÛË 20 ¯ÚfiÓˆÓ ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ ·Ù‡¯ËÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 87 Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÊËÛ ‰‡Ô Û·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 30 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005, ÛÙÔ lÔÓ‰Ú¤˙ÈÎÔ Shepherd’s Bush Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÁÔËÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂψ‰›· Ù˘ (¯ıÂÛÈÓ‹˜) Â˘Ù˘¯›·˜.

£EATPO BADMINTON OÏ˘Ìȷο AΛÓËÙ·, °Ô˘‰‹. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜  30-70. ¶ÚÔÒÏËÛË: www.ticketnet.gr 210 8840.600, Public, K·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ 1, Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, 210 3241.323, TicketNet.Gr, Virgin, ™Ù·‰›Ô˘ 7-9, 694 4050785 Î·È AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6300.224. ™ÙȘ 10& 11/10.

AFTER DARK ¢È‰fiÙÔ˘ 31, ∞ı‹Ó·, 210 3606.460 9/10: ∞ª:PM Ì alt. rock (ú 5). 10/10: Ducky Boyz Ì garage Î·È rock’n’roll (ú 6). 11/10: Sax’s Ì soul Î·È funk (ú 7). 12/10: Les Skartoi Ì reggae Î·È ska (ú 6).14/10: Bad Luck Ì punk rock Î·È Babo Doodies Ì alt. rock (ú 6). 15/10: ™Ù›ÎÙ˜ Ì rock (ú 5). ŒÓ·ÚÍË 23.00, ¶·Ú.-™¿‚. 24.00.

A§∞μ∞™Δƒ√¡ ¢·Ì¿Úˆ˜ 78, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.102 9/10: Flamenco Aire Trio. 10/10: MÔde Plagal. 11/10: °ÂˆÚÁ›· BÂÏË‚·Û¿ÎË. 13/10: AÓÙÒÓ˘ A¤ÚÁ˘. 14/10: Just Brass Quintet. 15/10: The Sphere Project.

AN CLUB ™ÔψÌÔ‡ 13-15, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3305.056 10/10: Fish (ex-Marillion) (21.00/ú 30). 11/10: 1 Step Forward presents Reggae Jam (21.30/ú 12). 12/10: μattleroar, Holy Martyr Î·È Assedium (22.30/ú 15). ¶ÚÔÒÏËÛË: Eat Metal Records, No Remorse, Ticket House.

AY§∞π∞ AÁ. ŸÚÔ˘˜ 15 & KˆÓ/fiψ˜ 115, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3474.074 2/10: §È˙¤Ù· K·ÏË̤ÚË - ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¿·˜. 3-19/10: ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÚËÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. 3/10 B·Û›Ï˘ ™Ù·˘Ú·Î¿Î˘. 4/10: KˆÛÙ‹˜ A‚˘ÛÛÈÓfi˜. 5/10: HÏ›·˜ XÔÚÂ˘Ù¿Î˘. 6/10 X·˝Óˉ˜. 7/10: AÓÙÒÓ˘ M·ÚÙÛ¿Î˘ - °È¿ÓÓ˘ M·ÚÙÛ¿Î˘ - N›ÎÔ˜ MÂÚÂÓÙ¿Î˘. 8/10: Brothers in Plugs. ŒÓ·ÚÍË: ¢Â˘Ù.-¶¤Ì. 22.30, ¶·Ú.-™¿‚. 23.00, K˘Ú. 22.00.

9/8 (∂¡¡∂∞ √°¢√∞) §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 40, 210 8235.841 XÚ‹ÛÙÔ˜ NÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜: «™ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·». ∞fi 10/10. 23.00/ú 15 ÛÙÔ Ì·Ú, ÎÚ·Û› ·Ó¿ 2 ú 60, ÊÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 130, ÎÔÌϤ ú 145

HALF NOTE TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, MÂÙ˜, 210 9213.310 9/10: Melvin Sparks Band. 10-16/10: Barbara Mendes. ŒÓ·ÚÍË ¢Â˘Ù.-™¿‚. 22.30, K˘Ú. 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 40, 35 (ÙÚ·¤˙È), ú 30 (Ì·Ú). ºÔÈÙ. ú 30-20. ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 25, ÊÔÈÙ. ú 20, ú 15 (Ì·Ú). _

∏ƒø¢∂π√ ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ∞ÎÚfiÔÏË, 210 3241.807 9/10: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ ∫ËϷˉfiÓË Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹, ª. ªËÙÛÈ¿, ÃÚ. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘, ∂Ï. ¢‹ÌÔ˘, ¡·Ù. ªÔÊ›ÏÈÔ˘, Î.¿. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 60-15 ÊÔÈÙ.). ¶ÚÔÒÏËÛË: Δ·Ì›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 39, 210 3272.000

£∂∞Δƒ√ μƒ∞Ãø¡ ª∂§π¡∞ ª∂ƒ∫√Àƒ∏ μ‡ÚˆÓ·˜ 11/10: Thievery Corporation (21.30).

∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 40-45 (Ù·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË: Metropolis, Ticket House, Public, iTicket, Ticket Hour.

9/10: O‰˘ÛÛ¤·˜ NÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. 10 & 11/10: Graviton. 11/10: M¿ÚÈÔ˜ ™ÙÚfiÊ·Ï˘ Quartet. 12/10: °È¿ÓÓ˘ NÙfiÓÙÔÚÔ˜. 15/10: °ÈÒÚÁÔ˜ AÂÙfiÔ˘ÏÔ˜.

IANO™ ¶∞ƒ∞ºø¡√

™Ù·‰›Ô˘ 24, Aı‹Ó·, 210 3217.917 11/10: «H EϤÓË ¶¤Ù· Unplugged ÛÙÔÓ π·Ófi». ∫·È οı ™¿‚. ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (22.30/ú 20).

§È·Ó‹ ÕÌÌÔ˜, ÷ÏΛ‰·, 22210 78411 12/10: Œ„ÈÏÔÓ. 14/10: Nukleus (22.00/ ú 10)

π¡ VIVO

¶ƒ√∞™Δ∂π√

X·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 79, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3822.103 10&11/10: √pening Live Party (22.00/ú 14)

§È·Ó‹ ÕÌÌÔ˜, ÷ÏΛ‰·, 22210 78411 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÓ·ÚÍË 23.30.

¶Àƒ∏¡∞™ JAZZ UPSTAIRS ¶Ï·Ù›· £Â¿ÙÚÔ˘ 10, 210 3246.530 9-11/10: Dimitris Vassilakis Quartet: “You must be joking!” (22.00/ú 15)

KINKY KONG A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3241.807 13/10: Talibam! Afi ¡À Ì ·Ú¿‰ÔÍÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi free-jazz Î·È noise (21.00/ú 10)

Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ & ¢ÈÔ¯¿ÚÔ˘˜ 11, X›ÏÙÔÓ, 210 7237.150 ∫¿ı ¶¤ÌÙË ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· «ÌÔ˘ÛÈÎÒ˜ ¯‡Ì·» Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘ §È˙¤Ù·˜ ∫·ÏË̤ÚË (22.30/ú 8). ∫¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ. ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ™. KÔ˘ÚÎÔ˘Ó¿ÎË & °È¿Ó. ™·Ì¿ (21.00/ ú 8)

ƒ∞∫√ª∂§√

¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, AÁ›· M·Ú›Ó· - HÏÈÔ‡ÔÏË, 210 ∏›ÚÔ˘ 48 Î·È ∞¯·ÚÓÒÓ, ∞ı‹Ó·, 210 9702.025 ™ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜: TÂÙ. & ¶·Ú. Ô 8224.134 AÓÙÒÓ˘ M·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶¤Ì. Ô 9/10: Transistor Î·È MËÙ¤Ú· º¿Ï·ÈÓ· ¶¤ÙÚÔ˜ ¢ÂÏ·ÙfiÏÏ·˜, ™¿‚. Ô ¶¤ÙÚÔ˜ T˘ÊÏ‹. Special guest: Craig Walker X¿Ï·˜. K¿ı K˘Úȷ΋ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÔÈ YÂ(21.30/ú 10). 10 &11/10: ªÏ & ŸÓ·Ú Ú·ÛÙÈÎÔ›, Ì ÂÏÏËÓÈÎfi rock-¤ÓÙ¯ÓÔ (22.30/ú 20, 15 ÊÔÈÙ. (Ì ÔÙfi). ∫·È οı (22.00/ú 5) ¶·Ú. Î·È ™¿‚.

∫ÀΔΔ∞ƒ√

LAZY CLUB

RODEO

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο group. 4/10: Funktion. 9/10: Delivers - Bound Affairs. 10/10: Maidenance. 11/10: Risco. 12/10: Foam. ŒÓ·ÚÍË 22.00. ¶·Ú.-™¿‚. 23.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10.

X¤˘‰ÂÓ 34, Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 9/10: On the Road - Conium (22.30/ú 10). 10 & 11/10: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶Ô˘ÏÈοÎÔ˜ & OÈ ÕÛÛÔÈ TÔ˘ K·Ú¿Ù - Blues Wire (22.30/ú 15). 12/10: Necroshine, Hate, Wing So Denied, Ninpethis (20.00/ú 8)

MAKAƒπ

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À ∫∂¡Δƒπ∫∏ ™∫∏¡∏

∑. ¶ËÁ‹˜ 125, ∂Í¿Ú¯ÂÈ· 6, 210 6458.958 9/10: XÚ‹ÛÙÔ˜ ªÈ¯·Ï·ÎÔ‡‰Ë˜ (21.30/ú 15). 11/10: AÓÙÒÓ˘ ºÚ·ÁÎÈ·‰¿Î˘ Î·È ÔÈ ¢Ú·‚›‰Â˜. 12/10: MÂÛfi˯Ԙ. ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ›ÙË ÎÏÂÈÛÙ¿.

M∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ B·Û. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË, 210 7282.333 9/10: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ M›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË (20.30/·fi ÊÔÈÙ. ú 6,50 ˆ˜ ú 40). 10/10: ∫√∞ (20.30/·fi ÊÔÈÙ. ú 5-25)

ºÚ·ÓÙ˙‹ Î·È £·Ú‡Ô˘ 37, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 §¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 25 (ÙÚ·¤˙È), ú 15 (Ì·Ú)

A¶∂¡∞¡Δπ

ºÚ·ÓÙ˙‹ 14, ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 MÂϛӷ AÛÏ·Ó›‰Ô˘ & P·ÏÏ›· XÚËÛÙ›‰Ô˘. “R u ÛÈÎ enough?”. ª·˙› Ô M·ÓfiÏ˘ K·Ú·ÓÙ›Ó˘. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15.

CLUB MIKE’S IRISH BAR ™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 9/10: Level X. 10/10: Just a Minute. 11/10: Funkey. 15/10. karaoke night (20.00-22.00)

√∫π√ ªUSIC CAFE ª·Ú›Ó· ∑¤·˜ •ÂΛÓËÌ· ÛÙȘ 12/10 Ì ÙË ∑ˆ‹ ΔËÁ·ÓÔ‡ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Senso Latino Ì ÓÔ˘¤‚Ô Ù¿ÓÁÎÔ.

TO M¶∞ƒ∞∫π Δ√À μ∞™π§∏ ¢È‰fiÙÔ˘ 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3623.625

ºÚ·ÓÙ˙‹ Î·È £·Ú‡Ô˘ 35, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∫¿ı ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Club House Band. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 6, ú 4 (ÊÔÈÙ.). K¿ı K˘Úȷ΋ Maraveillas Ilegal. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 12. K¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ∞ϯËÌÈÛÙ¤˜. ∫¿ı ¢Â˘Ù. Î·È ΔÚ›ÙË AÓÔȯً £¿Ï·ÛÛ·.

Ã∞ª∞ª ¢ËÌÔÊÒÓÙÔ˜ 97, A. ¶ÂÙڿψӷ, 210 3421.212 10 & 11/10 - 17 & 18/10: AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ M¿ÓÔ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ AÓÔȯٿ ¶·Ú¿ı˘Ú· (23.00 /ú 15)

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 59


Ø

∏ª√À¡ ∫π ∂°ø ∂∫∂π

ª√À™π∫∏ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

TRANSISTOR

∫˘Úȷ΋ 12 MARAVEYAS ILEGAL TÔ ¿ÚÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ·Ì›ˆÙË ¤ÓÙ·ÛË. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ οı K˘Úȷ΋ Ì ԉËÁfi ÙÔÓ KˆÛÙ‹ M·Ú·‚¤ÁÈ· ÛÙÔÓ ™Ù·˘Úfi. Ÿ‚ÂÚ. ™TAYPO™ TOY NOTOY

¶¤ÌÙË 9 TRANSISTOR TÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi pop-rock Û¯‹Ì· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2004 Î·È ·ÎÔ‡ÛÙËΠ̠ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û·Ó ÙÔ “Living”, ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ “Blessed and Cursed” Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ MËÙ¤Ú· º¿Ï·ÈÓ· T˘ÊÏ‹ Î·È special guest ÙÔÓ Craig Walker. KYTTAPO. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. DIMITRIS VASSILAKIS O ÁÓˆÛÙfi˜ Û˘Óı¤Ù˘ Î·È Û·ÍÔʈӛÛÙ·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ project “You must be joking!” Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ jazz ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÚÔÎ ‹¯Ô ÙˆÓ Beatles Î·È ÙˆÓ Doors, Ì·˙› Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ÙË Û˘Óԉ›· ÙˆÓ AÛÙ¤ÚÈÔ˘ ¶··ÛÙ·Ì·Ù¿ÎË ÛÙÔ È¿ÓÔ, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ZÔ˘Á·Ó¤ÏË ÛÙÔ Ì¿ÛÔ, ™ÂÚ·ÊÂ›Ì M¤ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ÓÙڷ̘ Î·È Ù˘ §Ô˘Î›·˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ ÛÙ· ʈÓËÙÈο. GURU - JAZZ UPSTAIRS. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. K·È ÛÙȘ 1011/10. MOY™IKE™ TOY 20Ô‡ KAI TOY 21Ô˘ AIøNA AÊȤڈ̷ ÛÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ‹ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË M›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË (KÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ÁÈ· È¿ÓÔ ·Ú. 1 Î·È ¶ÚÒÙË ™˘Ìʈӛ·) Ì ÙËÓ È·Ó›ÛÙ· ŒÏÂÓ· MÔ˘˙¿Ï· Î·È ÙËÓ EıÓÈ΋ ™˘ÌʈÓÈ΋ OÚ¯‹ÛÙÚ· Ù˘ EPT ˘fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ BÏ·‰›ÌËÚÔ˘ ™˘Ìˆӛ‰Ë.

rock ‹¯Ô Û ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÎÔÊÙÂÚ¿ ÛfiÏÔ. •ÂΛÓËÌ· Ì ÙÔ˘˜ On The Road Î·È Conium. RODEO. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú· ú 10.

¶·Ú·Û΢‹ 10 BARBARA MENDES ¢Â˜ ÙÔ Soundtrack Ù˘ ¶fiÏ˘. HALF NOTE.

FISH BÏ. EÈÏÔÁ¤˜ AN CLUB. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 30. KPATIKH OPXH™TPA A£HNøN ŒÚÁ· ÙˆÓ Bela Bartok Î·È Ahmed Adnan Saygun Ì ÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔÓ Gurer Aykal. ME°APO MOY™IKH™. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 25-5 (ÊÔÈÙ). ¢HMHTPH™ ¶OY§IKAKO™ & OI ∞™™OI TOY KAPATE BLUES WIRE ™˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ ÚÔÎ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ‰È¿ Ó· ÔÌÈÏ›, Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Î·È Ó· ·ÊËÁÂ›Ù·È ¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ô˘ÏÈοÎÔ, Î·È ·fi ‰›Ï· ÙËÓ ÈÔ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ¤ÌÂÈÚË ÌÏÔ˘˙ Ì¿ÓÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ. TÔ˘˜ Blues Wire. RODEO 22.30. EÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ú 15. K·È ÛÙȘ 11/10.

6,50 (ÊÔÈÙ.).

M¶§E & ONAP ¶Ô Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˜ Ì ¤ÊÂÛË ÛÙË Ì·Ï¿ÓÙ· Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·fi Ù· 80s Î·È 90s Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊȤڈ̷ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ·ıËÓ·˚ο ÁÎÚÔ˘. KYTTAPO. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20, 15 (ÊÔÈÙ.), Ì ÔÙfi. K·È οı ¶·Ú. Î·È ™¿‚.

CLASSIC ROCK NIGHTS K¿ı ¶¤ÌÙË ‰‡Ô ÂÁ¯ÒÚÈ· ÁÎÚÔ˘ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ classic Î·È hard

OPENING LIVE PARTY •ÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙË ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ ÔÈÔÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ Eͷگ›ˆÓ ÁÈ· 5Ë

ME°APO MOY™IKH™. ŒÓ·ÚÍË 20.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 40-

Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ì ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ Opening Party Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, fiˆ˜ ÔÈ Hot Organ Trio, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ & AURA, No Man’s Land, °ÈÒÚÁÔ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ & the Dukes, Michael Dotson, A. °ÎÔÌfi˙È·˜ & Blues Revenge, T˙fiÓÈ B·‚Ô‡Ú·˜, Down & Out, Crossroads, 4LT, IN VIVO. X. TÚÈÎÔ‡Ë 79 & MÂıÒÓ˘, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3822.103. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 14 Ì ÔÙfi. K·È ÛÙȘ 11/10.

™¿‚‚·ÙÔ 11 THIEVERY CORPORATION ¢Â˜ ÙÈ Â›·Ó ÛÙËÓ A.V. £EATPO BPAXøN ME§INA MEPKOYPH.

ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 45 (Ù·Ì›Ô), ú 40 (ÚÔÒÏËÛË). ¶ÚÔÒÏËÛË: Metropolis, Ticket House, Public, i-Ticket (ËÏÂÎÙÚ. ÚÔÒÏËÛË), Ticket Hour. REGGAE JAM H ÔÌ¿‰· 1 Step Forward ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÙÈ Ì ϿȂ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ One Drop Î·È Ska Bangies Ì·˙› Ì dj sets Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Ì¿˘ÚÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜. AN CLUB. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 12. «H E§ENH ¶ETA UNPLUGGED ™TON IANO» ™ÂÈÚ¿ unplugged ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÚ›· ·ÎfiÌË ™¿‚‚·Ù·. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ K·ÙˆÌ¤ÚË, Mȯ¿ÏË ¶ÔÚʇÚË, °ÒÚÁÔ M¯ÏÈ‚¿ÓÔÁÏÔ˘, Û ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Î·È ‰È·Û΢¤˜. IANO™, ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917. ŒÓ·ÚÍË 22.30. ∂ÈÛfi‰Ô˜ ú 20.

BATTLEROAR AıËÓ·˚Îfi heavy metal Ì IÙ·Ïfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ Î·È ÚfiÛÊ·ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘˜ “Death and Beyond” ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙÈΤٷ Cruz del Sur. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜ Holy Martyr Î·È Assedium. KYTTAPO. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15 (Ù·Ì›Ô), ú 12 (ÚÔÒÏËÛË). ¶ÚÔÒÏËÛË: Eat Metal Records, No Remorse, Ticket House.

¢Â˘Ù¤Ú· 13 JAZZ NIGHTS ™TO BACARO TÔ ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÙÔ˘ Û·ÍÔʈӛÛÙ· °È¿ÓÓË ¶··Ó·ÛÙ·ÛÈÔ˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ οı ÊÔÚ¿ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ÙÚÔÌÂÙ›ÛÙ· M¿ÓÔ £ÂÔ‰ÔÛ¿ÎË. BACARO, ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882. ŒÓ·ÚÍË 22.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 (Ì ÔÙfi).

ΔÚ›ÙË 14 NUKLEUS TÔ ÙÚ›Ô ÙÔ˘ È·Ó›ÛÙ· Sami Amiris, ÙÔ˘ ÎÔÓÙÚ·Ì·Û›ÛÙ· ¶ÂÚÈÎÏ‹ TÚÈ‚fiÏË Î·È ÙÔ˘ ÓÙÚ¿ÌÂÚ °È¿ÓÓË ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ÂÚÛÈÓ¿ Ï¿È‚ ÙÔ˘ “Masterpieces Revisited”. ¶APAºøNO. ŒÓ·ÚÍË 22.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÔÙÒÓ ú 3-8.

ΔÂÙ¿ÚÙË 15 BøBO™... §A´B ¶ÚÔ‚ÔϤ˜ ‚ˆ‚Ô‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙÔ˘˜ Charlie Chaplin, Baster Keaton Î·È Harold Lloyd, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· 7points creative expression Î·È ÙÔÓ Û˘Óı¤ÙË B·Û›ÏË ™Ù·Ì¿ÙË ÛÙÔ È¿ÓÔ. AI™ø¶OY MY£OI, AÈÛÒÔ˘ 11, 210 3310.884

ª83 @ Gagarin 205, ™¿‚‚·ÙÔ 4/ 10 ¢ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ ˜. ™ÈÁ¿ ÙÔ Ì¤Á ıÔ˜ ÙˆÓ M83, Ù˘ Ófi ı·˜ ‰È·ÛÙ·‡Úˆ Û˘ ÙˆÓ Air Î·È ÙˆÓ My Bloody Vale ntine, ·Ì Êfi Ù ڷ ÁÎ ÚÔ ˘ « ÂÚ ·Û ̤ Ó ˜ ÌÔ˘ ·Á¿˜» Ê¿ ÛË. ∫È fï˜, Ë indie ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¤‰ˆ Û ۇÛÛˆÌÔ · ÚfiÓ Û·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ¯Â ÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ, ™¿‚‚ ·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË §ÈÔÛ› ˆ Ó. ª È· ·Ó ÙÈ Û‡ ÁÎ ÂÓ ÙÚ ˆ ÛË Madonna Ì ÙÔ ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ Ô‡Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ Á·Ó, Ì ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ó· ÂÍËÁÔ‡Ó ÛÓ ÔÌ›ÛÙÈη ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛÂ. ∫· È ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ –ÙÂÏÈο– ÁÎ ÚÔ˘¤Ì‚ÏËÌ· ÙˆÓ «Ó ÂÔÊÏÒÚˆÓ» Ó· ¯·Ú›˙ÂÈ ÌÈ¿ÌÈÛË Ò Ú· ·ÚfiÛÌÂÓ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋˜ ÔÓÂÈÚ Ôfi. ∑¢Á¿Ú È· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÌÈ ÎÚ¿ ·Ó·ÊÈÏËÙ¿ Ì˘ÛÙÈο ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ , ÔÈ ·ÚÁÔÔÚË Ì¤ÓÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù ·›ÔÈ ·fi ÙȘ Û˘ Ó·˘Ï› ˜ ÙÔ ˘ M TV ÛÙ Ô £ ËÛ Â› Ô Î· È ÙÔ encore Â›Ó·È Â ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÎÔڇʈ ÛË Î·È fi¯È ˘Ô¯Ú¤ ˆÛË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ Ù·Í› ÁÈ· Ù· after ÔÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fiÏÔÈ ¤¯ Ô˘Ó ÙÔ ‡ÊÔ˜ «Ë ̤ıÂÍȘ ‹ÙÔ ÙÂÚ·ÛÙ ›·» (Ô˘ ϤÂÈ ÎÈ Ô ¶·ÓÔ ‡Û ˘ ). ¶ ¿Ó Ù· Û ÂÓ ·Ï Ï· ÎÙ ÈÎ ‹ ‚ÂÚÛÈfiÓ... -¶. ª ∂¡∂°√™ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. ú • ª

¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ 70 & £‹Ú·˜, ∫˘„¤ÏË, 210 8219.005 ∞fi ÙÔ

Úˆ› ÛÙȘ 12.00 Ì ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚÂÛÎÔÛÙ˘Ì̤ÓÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, È¿Ù· Ë̤ڷ˜, ÔÏÏ¿ finger foods. To ‚Ú¿‰˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¿ÚÙÈ Ì ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∫·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ú • ª SOUL ∫πΔCHEN E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 AÓ·Óˆ̤ÓÔ˜, ˆ-

A§XHMI™TE™ •ÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¤· Ê›ÏˆÓ Ì ٷ Ó¤· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ «K·‡ÙÚ·», ‰È·Û΢¤˜ Î·È ˆÚ·›· ·Ú¤· ·fi ÙÔ˘˜ Mc Yinka Î·È §·ÌÚÈÓ‹ K·Ú·ÎÒÛÙ·.

Ú·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì DJs Ì fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∞ÓÔȯً Î·È Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘. ú A.V.

™TAYPO™ TOY NOTOY CLUB. ∫·È οı TÂÙ¿ÚÙË. ●

SPLIT §. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, ™Ù¿‰ÈÔ

60 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

Afi ÙȘ 9.00 ·ÓÔȯÙfi. THE PLACE μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6856.282 All day

ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ party ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο cocktails. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È events Î·È parties fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.ú M •

º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9236.908 ΔÔ ·ÏÈfi Deluxe Â-

ÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏ·Á̤ÓÔ, Û Ôχ Â͈ÙÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50. °È· ÔÏÏ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù·. ∫¿ı ∫˘Ú. Ì ¿ÚÙÈ Î·È live ÌÔ˘ÛÈΤ˜ (¯ˆÚ›˜ Ê·ÁËÙfi). Œˆ˜ 1.00 Ì.Ì. ✱ UP NORTH ∫˘ÚÈ·˙‹ 11, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8088.600 ∫ÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂ

ÔÏϤ˜ glam ÈÓÂÏȤ˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· privet parties, ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È dinners. ¶È¿Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ jazz, soul Î·È ÈÔ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ urban pop ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∫·È roof garden. ∞fi ÙȘ 20.00. K˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.

EÈÚ‹Ó˘ & ºÈÏ›·˜, 210 4834.774

URBAN μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 50, °Î¿˙È, 210 3417.606 BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ bar-

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›-

Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. ú M A.V. TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5 All day ÂÓÙ˘-

ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È barrestaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú THE HIVE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 40 & TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 34, °Î¿˙È, 210 3477.444 MÔ˘ÛÈ-

Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (soul, funk, latin, regae, jazz) Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ djs οı ̤ڷ. AÓÔȯÙfi Î·È ÁÈ· ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. K·Ê¤, gourmet Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Ê·ÁËÙfi Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÙËÓ Ï·Ù›·.

‰Â˘ÙÈο ÌÂ˙‰¿ÎÈ· ÛÙÔ Ì·Ú. K¿ı ̤ڷ ¤ˆ˜ 24.30. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. úúM ZINC M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210

T·ÍȉȿÚÈΘ ÌÂψ‰›Â˜, ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù·, ÔÏÏ¿ cocktails Î·È Î·Ïfi ÎÚ·Û› Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· ·Í¤¯·ÛÙ· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ‚Ú¿‰È·.

Δπ∫π ∞Δ∏∂¡S

All day ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ηʤ, ÛӷΘ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿, ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· event. STAVLOS

70 BAR

¢π∞™∫∂¢∞™∏

restaurant Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈο cocktail Î·È tapas, Î·È lounge ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÔÈÔÙÈÎfi ηʤ. XÒÚÔ˜ minimal, Ì art ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ‹¯Ô˘˜ electronica Î·È soul. ú ™/∫ ª • VAMES AÈÛÒÔ˘ 10 & M›ÎˆÓÔ˜ 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3225.544 ΔÚ›· Â›Â-

‰·, Î·È café Î·È bar Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. °Â‡ÛÂȘ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È¿ıÂÛË, ͤÓË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, art gallery. ŸÌÔÚÊÔ, ÙÔ Û˘Ì·ıԇ̠Ôχ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.úú VILLA MERCEDES AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ 2, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 3422.886

2 stages, cocktail bar Î·È restaurant Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. Special guests djs. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100. ✱ VORI AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 75, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4510.210 MÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È

ÎÔÌ„fi restaurant wine bar. M ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails, Ï›ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÂÎÏÂÎÙ¿ Û˘ÓÔ-

CAFES/BARS ALL THAT JAZZ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 16, ∞£‹Ó· ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÓÂÔ¸Ú-

Τ˙È΢ pub. ¶ÂÓٷοı·Ú· ÔÙ¿ ·fi ú 5, ¤Í˘Ó· È¿Ù·. ª·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË Ì¿Ú· Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤·. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ. ALU CAFE ™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116 Afi ÙȘ 9 ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ (house ̤¯ÚÈ dancefloor jazz) ·fi djs. ™Ù¤ÎÈ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘. AMELIE CAFE §ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂ

ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r’n’b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ✱ ARTOWER HALL BAR AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ ¶Ï·Ù›·, 210 3246.100 M·Ú

ÛÙÔÓ 8Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Artower Agora, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË. ºÈÏÔÍÂÓ› ÂÎı¤ÛÂȘ, events Î·È parties. AÓÔȯÙfi TÂÙ.-K˘Ú. ·fi ÙȘ 19.00 ¤ˆ˜ 1.00 .Ì. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· private parties. BAIRES ™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458 ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔ-

ÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. BAREA KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 4, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6531.888 Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ·

ηʤ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ˆÚ·›· cocktails, ÔÙ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. øÚ·›Ô˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. BARESKO °ÚËÁÔÚ›Ô˘ KÔ˘Û›‰Ô˘ 30A, Zˆ-


ÁÚ¿ÊÔ˘, 693 7390833 ºÚ¤ÛÎÔ Î·È Ó·ÓÈÎfi Ì·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÁÔ˘. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9.00 ÁÈ· ηʤ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú·‰‡ Ì ˆÚ·›· ÔÙ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. AÁ·¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÎÙˆÛË 25%. K·È ÂΛÓÔÈ ·ÓÙ·Ô‰›‰Ô˘Ó. Œ¯ÂÈ Î·È internet.

BAR THE KASBAH A. ¶·˘Ï‹ 35B Î·È ¶·ÓfiÚÌÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6927.447

ŒÁÈÓ ÙÚÈÒÚÔÊÔ, ·¤ÎÙËÛ ˆÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·›ı·Ó· cocktails. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÙȘ 12.00 ÁÈ· ηʤ, Ì›Ú· Î·È Ù¿‚ÏÈ. TÔ ‚Ú¿‰˘ ·›˙ÂÈ Û ڢıÌÔ‡˜ funk, soul, latin, reggae Î·È RnB ̤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. ¶ÔÙfi ú 6, cocktail ú 8.

three. CIRCUS N·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, Aı‹Ó·, 210 3615.255 ÕÓÔÈÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ

¤Ó· cocktail ÛÙÔ Circus. AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, retro, swing Ú˘ıÌÔ‡˜, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ privé, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ. CITY X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210

·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ηʤ. ∫·Ê¤‰Â˜, ÔÙ¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÁηÏÂÚ› Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÌÈ· Â›Û˘ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο live.

ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. øÚ·›ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο –·fi ηϋ ο‚·– key flavoured cocktails Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·È Ì 11 ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs. Afi ÙȘ 8 .Ì. KOKKOI KAºE

π¡Δƒπ°∫∞ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 60, 210 3300.936, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·. ™Â Â›-

ηÈÚÔ ‰ÈfiÚÔÊÔ fiÛÙÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ·fi ÙÔ 1981, ¤Ó· ·fi Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ηʤ Ì·Ú Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ÓÔÈÎÙfi ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰È Ì ηı·Ú¿ ÔÙ¿, ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™˘¯Ó¿ ÊÈÏÔÍÂ-

AÛÎÏËÈÔ‡ 39, 210 3641.981 ΔÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. ªÔ˘ÛÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î¿ı ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙȘ 9.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿.

LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA

NUEVO CAFE

Opening ·‡ÚÈÔ, ¶·Ú·Û΢‹ 10/10, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔ Nitro radio 102,5, guest dj ÙË N¿ÁÈ· AÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜.

7228.910 ¢ÚÔÛÈÛÙÈο

cocktails ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ X¿ÚËÙÔ˜. ZÂÓ Î‹Ô˜, ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· Ù· ˙ÂÛÙ¿ ‚Ú¿‰È· ÛÙËÓ fiÏË.

Ó› ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜.

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300 K·ıË-

INTRO

ÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª •

∫. μ¿ÚÓ·ÏË 30 & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442

BOARDING PASS

EN ¢E§ºOI™

HÚ·ÎÏ›Ԣ 2, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.555 All day ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ

¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269 ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ· ÙÔ Úˆ› Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·Ú¤· Ì ˆÚ·›Â˜ free style ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ dj.

Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ı·ÌÒÓ˜. A.V. Eƒø™

JANETTO’S

∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092 ™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿Úˆ-

μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3535.557 ™ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘

ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜.

Û˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜.

μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ı· ‰ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÓ·Î ‹, ÈÔ ·ÚÁ¿, ÔÙ¿, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È. A.V.

CAFE DEL SOL

FANOOS Oriental café

JIMMY’S COFFEE SHOP

BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È, 210 3418169

A¯·ÚÓÒÓ 11, K¤ÓÙÚÔ, 210 3317.293-4 A˘ıÂÓÙÈ΋ ·Ó·ÙÔ-

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3610.444 ÕÙ˘Ë ·›ıÔ˘Û· Û‡-

Ï›ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ӷÚÁÈϤ, ‚fiÙ·Ó·, Ô‡ÙÈ·, ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ›. FERIALE

ÓÙ·Í˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. E‰Ò ¯Ù˘¿ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÌÈÔÓ¿ÙÔ, Ì ÛÔÚ ÂÚÛfiÓ˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÂÛÚ¤ÛÔ. A.V.††

™fiψÓÔ˜ & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3613.286, 210 3643.409 K·-

KAºE∫√ÀΔπ

¢›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails. CAFEINA Aη‰ËÌ›·˜ & ZˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ (·fi KÈ¿Ê·˜ 6), 210 3841282 §ÈÏÈ-

Ô‡ÙÂÈÔ Î·Ê¤ Ì ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, freestyle ı·ÌÒÓ˜ Î·È „·Á̤ÓË electronica. CAPU

ʤ˜ Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È È¿ÙÔ Ë̤ڷ˜. ¶ÔÙfi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ fiÏ· Ì ÛӷΘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. K·È delivery ηıËÌÂÚÈÓ¿ 7.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 8.00-16.00.

§¤Îη 14, Aı‹Ó· M·‡Ú˜

ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ· cocktails ÛÙËÓ ÈÔ «ÔÓËÚ‹» ÛÙÔ¿ Ù˘ fiÏ˘. CASHMERE ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ 9, Ï. K·Ú‡ÙÛË, 210 3248.690 All day café

music bar Ì ÔÈÎÈÏ›· ηʤ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·. MÔ˘ÛÈΤ˜ rock, soul, funky Î·È live Î·È special guest djs. 28/9 live Ì ÙÔ˘˜ plus

ηʤ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ¯·Ï·Ú¿ ̤۷ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi, οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›.

A. ¶·˘Ï‹ 37Z, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 211 7008.109 Afi ÙÔ

Pop ÛÙ¤ÎÈ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ ‚Ú·‰È¤˜, ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Á·¿Ó ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ brit pop Î·È ÁÓˆÛÙÔ› DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· Ï·Ùfi. ∫¿ı ̤ڷ ·ÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È cocktails.

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845 ΔÔ all time classic

Escape Center, ÿÏÈÔÓ, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, 210 23 89.089 °È·

OBI 1

TÈÌÔı¤Ô˘ 3, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ οıÂÙÔ˜ YÌËÙÙÔ‡ 80) K·-

BRAZILIAN

SEVENSINS

Úˆ› Ì ηÏfi ηʤ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÔÙ¿ Î·È ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.

¤˙È· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ù¿‚ÏÈ ÙÔ Úˆ›. P·Î‹, Ú·ÎfiÌÂÏ· Î·È ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Rock ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

SAILING BAR - KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004

™fiψÓÔ˜ 123, 210 3840.559 ¢ÂÓ

Â›Ó·È ÙÔÛÔ‰Ô‡ÏÈ È·, ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙÔ freestyle ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿ÓÙ· Î·È ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏ˘ Ì ٷ¯‡Ù·ÙË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ posters ÁÈ· Ù· events Ù˘ fiÏ˘.

GREEN K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 106, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2717.231 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯Ò-

ÚÔ˜ ÁÈ· all day ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ì ηʤ, ÁÏ˘Î¿ Î·È ÎÚ‡· snacks. To ‚Ú¿‰˘ ˆ˜ GR ·›˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋. ú •

KAºE¶O§I™ ™. TÚÈÎÔ‡Ë 12-14, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3822.317 Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. K·È ‰È·ÓÔÌ‹.

IANOS CAFE

KEY BAR

™Ù·‰›Ô˘ 24, ∞ı‹Ó·, 210 3217.917

¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380

™ÙÔ ÎÔÌ„fi ·Ù·Ú¿ÎÈ ¿Óˆ

ZˆÓÙ·Ófi ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ ·fi

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. °È· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηı·Ú¿ ÔÙ¿, ÛÈÙÈÎfi Ú·ÎfiÌÂÏÔ Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ¿ cocktails ·Ú¤· Ì soul, funk, reggae latin Î·È rock Ú˘ıÌÔ‡˜. K¿ı K˘Úȷ΋ Brasil night. K·È Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ¶ÔÙfi ú 6, cocktails ú 8

LA SOIREE DE VOTANIQUE

OKIO MUSIC CAFE

K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401 ªÈÎÚfi˜ ¯·ÚÈو̤-

M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006 ¢›ÓÂÈ ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ¤¯ÂÈ... ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋.

ˆÚ·›Ô ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ Ì ÙË ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜, full menu, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È funky baraki. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·È live ·fi ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·˚΋, 210 4281.164 ∞Ó·Óˆ̤-

ÓÔ, ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ‡ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. LOVE CAFE AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 58, 210 4177.778 £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·

·fi Ù· ÈÔ «ÂÚˆÙÈο» café, Â‰Ò Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó videoclips ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ. BÚ›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi. Hot Tip: MË ¯¿ÛÂȘ Ù· ÂÏÏËÓÈο ΢ÚȷοÙÈη party Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

PASSEPARTOUT ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.546All day ÎÔÌ„fi˜ ηÈ

¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ DJ’S Jeannot, KÒÛÙ· Aı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ, M¿ÚÎÔ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË K·˙¿ÎÔ. K¿ı ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ EÓ §Â˘ÎÒ Î·È Best. PEOPLE SAY ™ÙÚ. §¤Îη 35 & Aı. ¢È¿ÎÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6140.051 N¤Ô˜ ηÈ

ȉȷ›ÙÂÚ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·ÓÔȯÙfi˜ ·fi ÙÔ Úˆ›. °È· ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙ¿ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

§øPA™ ™Ô‡ÙÛÔ˘ 7, ¶Ï. M·‚›ÏË, 210 6428.473 To ÁÓˆÛÙfi ÛÙ¤ÎÈ,

·Ó·Óˆ̤ÓÔ Û Ôχ cool ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. °È· ηʤ Î·È ÛӷΘ Ì lounge Î·È ethnic ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÁÈ· ˆÚ·›· Î·È fi¯È ·ÎÚÈ‚¿ ÔÙ¿ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û funk, pop Î·È rock Ú˘ıÌÔ‡˜. ¶·Ù¿ÚÈ ÁÈ· ÈÔ privé ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. K¿ı ̤ڷ ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È happy hour 6.00 - 9.00. ™/K ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370 ¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ

PˆÌ·ÓÔ‡ MÂψ‰Ô‡ 7, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6856.560 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 58, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7489.321 K·Ê¤˜, ÂÈÙÚ·-

¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 10, Aı‹Ó·, 210 3245.705 ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ¯Ò-

ROSEBUD

MOSAIC CAFE

M¶A§KONATO KAºENEIO

BLINK

live Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. A.V.

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V.

café bar Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¯·Ï·Ú¿ ÙÔ Úˆ› Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘. øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô ‰È¿ıÂÛË Î·È Î·Ï¿ ÔÙ¿.

Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È snacks Û lounge Ú˘ıÌÔ‡˜, ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (·ÓÔȯÙfi ·ÎfiÌ· Î·È 20 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ) Ì ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ rock ‰È¿ıÂÛË. EÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ.

ʤ-‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‹‰Ë ÛÙ¤ÎÈ. ZÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ηʉ¿ÎÈ, ÁÏ˘Î¿, ÔÙ¿, ÎÚ·Û›, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi Î·È ¿ÊıÔÓ· ‚È‚Ï›·. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô.

ηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ & ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 5, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6816.590. All day

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, 210 6401.666

BOOKSTORE CAFE ™Y§§ABH

ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9934.145 ªÈ· ηϋ ‰È-

MONA’S

BAT CITY

ÚÔ˜ Ì ηӷ¤‰Â˜ ÛÙË ÛÔʛٷ, ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›· Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ ÁÈ· ˆÚ·›Â˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ·fi ηÏÔ‡˜ Dj’s.

M√ªπ

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, 210 9411.035 All day

ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÛΤ‰·Û˘. °È· jazzy ÚˆÈÓ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ì ηʉ¿ÎÈ, ‹ funky ‚Ú·‰È¤˜ Ì ηÏfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ¿ cocktails.• SOGNO DI PRALINA μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6856.279 ŒÓ·

·fi Ù· Ï›Á· ηʤ - ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÓfiÛÙÈÌ· ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜, Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÂΛ Ì ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘ ‹ Ù· ·›ÚÓÂȘ Î·È Û›ÙÈ ÛÔ˘. ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888 ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú-

΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›·. A.V. STAVLOS CAFE ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·-

ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V. THE SHINE £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 3, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6851.051 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ·

ηʤ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Úˆ›, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿ Î·È ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi menu. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Ì ‹¯Ô˘˜ soul, funk Î·È rock, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ KÒÛÙ· K·ÓÙ¿. Afi ÙȘ 8.00 .Ì. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. TRAMEZZINI CAFE ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, IÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, 210 3211.883/ ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 & ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘, KÔψӿÎÈ, 210 7212.322/ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 63, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3300.200/ §. KËÊÈÛ›·˜ 248, KËÊÈÛÈ¿, 210 8014.134

T· ÚÒÙ· ·˘ıÂÓÙÈο tramezzini Ù˘ fiÏ˘. O ÈÔ ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ espresso... ·ÊÚÒ‰Ë ÈÙ·ÏÈο ÎÚ·ÛÈ¿ prosecco. AÓ·Î¿Ï˘„¤ Ù· fiÏ· Â‰Ò Î·È Î¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. WAY OUT

PAKOME§O ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ AÁ. M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025, www.torakomelo.gr H

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Û ڷÎfiÌÂÏÔ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. P·ÎÔÌÂÏÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÈÎÈϛ˜, ηʉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, cocktails Î·È ÛÊËÓ¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. M ÎÔÓÛfiÏ· ÁÈ· blues Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì jazz-funk ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events

ZˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜,

cocktails Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ïÎfi Brown café Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋. ✱ WHY SLEEP? BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 52, °Î¿˙È, 693 7688266 K·Ê¤ Ì·Ú Â-

ÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘. A˘Ï‹ Ì Ì·Ú, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔ-

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 61


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÌÔ Î·È ÎÏÂÈÛÙfi dance stage. K¿ı ̤ڷ Ìo˘ÛÈΤ˜ lounge Î·È ¶·Ú. & ™¿‚. house Î·È deep house. ZENDO ™fiψÓÔ˜ Î·È BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, KÔψӿÎÈ, 210 3630.820

Smoothies ·fi ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. NfiÛÙÈÌ· Û·ÓÙÔ˘ÈÙÛ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù˜. ¶·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ٷ fi‰È· ‹ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ.

6983.303 MÈ· Ó¤· ȉ¤· ÁÂÓ-

BARRIO

Ó‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË. ¢‡ÛÎÔÏ· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂȘ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘. All day ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙȘ ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÓfi˜ ηʤ Ì·Ú. ¶Ôχ ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, games. XÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚·ÚÂı›˜.

KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 53, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

PLUG N’ PLAY ZILLION’S ICE CREAM BAR

AÁ. ¶·Ú·Î¢‹˜ 25, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6893.034 On line Û‡Ó‰Â-

¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 69, KËÊÈÛÈ¿, 210 6201.211 øÚ·›Ô˜, ¢¯¿ÚÈ-

ÛË fiÏË Ì¤Ú· οı ̤ڷ Î·È 650 ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ fan ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. K·Ê‰¿ÎÈ· Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÔÈÎÈϛ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

ÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÈÙ·ÏÈÎfi ηʤ, ÚÔÛÂÁ̤ӷ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, 29 Á‡ÛÂȘ ÛÈÙÈÎÔ‡ ·ÁˆÙÔ‡, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÈÙÈÎfi ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈÔ Î¤ÈÎ Î·È ·ÁˆÌ¤Ó· cocktails. Afi ÙÔ Úˆ› ηıËÌÂÚÈÓ¿. •

BARS ALMODOBAR

ZUCCHERO §. ¶¿ÚÓËıÔ˜ 181, A¯·ÚÓ·›, 210 2443.604 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜

ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, ·ÓÔȯÙfi˜ fiÏË Ì¤Ú· Ì live ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ, ÔÏÏ¿ events Î·È djs Û ·Ô¯ÚÒÛÂȘ rock, soul Î·È funky. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

NET CAFE

KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 60, °Î¿˙È, 694 6457442 Bar Ô˘ ·Á·-

¿ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ·Ú·ÎÏ¿‰È· Ù˘. K¿ı ¶¤ÌÙË Goth Atmospheric party Ì ÙÔÓ dj George the Ripper Î·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ parties Ì ION, Panos D Î.¿. K·ÏÔη›ÚÈ ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÁÈ· ηʤ.

CAFE 4 U

ANTIKEIMENO ¶O£OY

IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 44, Aı‹Ó·. 210 3611.981 AÓÔȯÙfi fiÏÔ ÙÔ

¶ÚˆÙÔÁ¤ÓÔ˘˜ 11, æ˘ÚÚ‹, 211 1194.970 Art ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Ô-

24ÒÚÔ Ì ηʤ‰Â˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÎÚ‡· È¿Ù·. X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÊÈÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË Û‡Ó‰ÂÛË internet.

χ ÔÙfi ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ºÈÏÔÍÂÓ› ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ (·Ó¿ 2 - 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜) Î·È live solos. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs jazz, funky, rock Î·È ethnic. TÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ì·Ú¿ÎÈ Û ÓËÛ›. ™‡ÓÙÔÌ· Î·È café restaurant ÁÈ· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘.

GNET ¶··ÊϤÛÛ· 56 & XÚÈÛÙÈ·ÓÔ˘fiψ˜, °·Ï¿ÙÛÈ/ ¶·¿ÁÔ˘ 96 & KÏ¿‰Ô˘ 2, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘/ AÚ·¿ÎË 70, K·ÏÏÈı¤·/ ¶. T۷ω¿ÚË 3 & AÚÈÛÙ›‰Ô˘, HÏ/Îfi˜ ™Ù·ıÌfi˜, M·ÚÔ‡ÛÈ/ AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 7 & ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, MÂÓ›‰È/ TÂÓ¤‰Ô˘ 61, ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË AÏ˘Û›‰· Internet

café ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ·›Û٢٘ Ù·¯‡ÙËÙ˜, email, chat, ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ office Û ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ, Ì ÊÈÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. Happenings Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›. ✱ JOHN DOE COFFEE &

INTERNET

M ·Ó·Óˆ̤ÓÔ concept, οı ¢Â˘Ù¤Ú· Ô M¿ÚÈÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ì electro, TÚ›ÙË Ì ÈÔ Funky Î·È jazz, TÂÙ¿ÚÙË Ë EϤÓË M·ıÈÔ˘‰¿ÎË Ì soul Î·È jazz ÂÓ·ÏÏ¿Í Ì ÙÔÓ AÓÙÒÓË K·ÏÔ·ÚË, ¶¤ÌÙË Ë EÈÚ‹ÓË ™ÙÂÊÔÔ‡ÏÔ˘, ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ Last Drive Î·È ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ ÙˆÓ Earthbound £·Ó¿Û˘ AÌÔÚÁÈÓfi˜, ™¿‚‚·ÙÔ Ô M·ÓÒÏ˘ OÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 18.00 Î·È ÌÂÙ¿ ‚Ú·‰È¤˜ jazz ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ - ÿηÚÔ M·Ì·Û¿ÎË. μARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 ∂·Ó¤ÊÂ-

Ú ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. BIG º·Ï·ÈÛ›·˜ 12, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 694 6282845 Kϛ̷ ·Ú¤·˜ ηÈ

ÊıËÓ¿ ÔÙ¿ ı· ‚ÚÂȘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô˘, fiˆ˜ ϤÓÂ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘, Â›Ó·È ·fi Ù· ÚÒÙ· ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi ÙË Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ «·ÚÎÔ‡‰ˆÓ» Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘˜. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ¤Ó· ÔÙfi ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ›Ù ı˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ (οı TÚ›ÙË) ›Ù ÚÔÎ (οı ¶¤ÌÙË). μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 EÓ·Ï-

A™¶PO AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 4, æ˘ÚÚ‹, 210 3313.218 ™Â fiÌÔÚÊÔ ·Ú·-

‰ÔÛÈ·Îfi ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ‰ÈÒÚÔÊÔ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. ™Ê‡˙ÂÈ ·fi ÎfiÛÌÔ Î·È ·Á·¿ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ôχ (οı ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÚÁˆÓ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ). Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· freestyle ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶ÔÏÏ¿ ÔÙ¿ Î·È ÔÈÎÈÏ›· cocktails. M¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·.

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 86 & KËÊÈÛ›·˜, 210

Ï·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V.

ÓÙ¤ÚÓ· ·ÈÛıËÙÈ΋. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· soundtrack Î·È funky ‰È·ı¤ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. KÏÂÈÛÙ¿. ✱ CACHICA ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 5 & AÁËÛÈÏ¿Ô˘, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3470.188 ÕÓÔÈÍÂ

ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·. A˘ıÂÓÙÈο cocktails Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÔÙ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì freestyle Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ djs, all night long. °KAZAKI TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 31, °Î¿˙È, 210 3460.901 M¤Û· Â›Ó·È ÙÔ Í‡ÏÔ

·ÓÙÔ‡, Ë Ì¿Ú·, ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¤Íˆ Ë ·›ÛıËÛË ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜. ¢I¶§O AÓ‰Ú. MÂÙ·Í¿ 32 & £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 697 9116936

°È· ˆÚ·›Ô ÔÙfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj ÁÈ· club›ÛÙÈΘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. EARTH BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515 ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈ-

Τ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events. FANTASEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆ-

Ì·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club¿ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. FASHION BAR πÂÚ¿ Ô‰fi˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, °Î¿˙È, 697 2811608 ΔÔ

ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ Fashion TV. ™Ù¤ÎÈ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ìfi‰·˜ Û 40 ¯ÒÚ˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫¿ı ¶ÂÌ. mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔÓ dj John V, ∫¿ı ™¿‚. Ô °. ™·ÓȤ Û disco party Î·È Î¿ı ¶·Ú Ë dj ¡fiÙ· °·‚·Ï¿ Ì guest dj ÙoÓ EXƒπ–∫ Û electro, pop Î·È 80s. www.thefashionbar.gr

BLUE MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 8, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6815.505 øÚ·›Ô, ·Ïfi ηÈ

ηıËÌÂÚÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ. ™ÙÔÓ Î¿Ùˆ fiÚÔÊÔ Ú˘ıÌÔ› rock alternative, indie. øÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·ÓÔȯً ·fi ÙȘ 9.00 Ì.Ì. ÁÈ· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì cocktails Î·È fiÌÔÚʘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

FOU IÂÚ¿ Ô‰fi˜ & KÂÏÂÔ‡ 8, °Î¿˙È, 210 3466.800 ¢˘Ó·Ù‹ ͤÓË

dance ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÌÈ· ‰fiÛË ·fi ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ «ÂÏÏËÓÈÎfi ÂȉfiÚÈÔ». øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÎfiÛÌÔ˜ Ì ΤÊÈ ÁÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÛΤ‰·ÛË. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ ÌÔÓ·‰Èο wet live shows Î·È drag shows. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 23.30 Ì.Ì.

μ√√∑∂ COOPERATIVA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

GALAXY

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿.

™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) , 210 3227.733 √Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ

BOURBON K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 68, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8824.805 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ·

¢øƒ√ CD “KID LOCO” H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ‰¤Î· (10) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÙÔ˘ cd “Party Animals & Disco Bisquits” (SONY/BMG). AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó· ÛٛϠ۠SMS: AVRA, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121 ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 14/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· cd ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ A.V. (X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 210 3617.360) K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A 62 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

EÍ¿Ú¯ÂÈ·. EÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi Ì·Ú Ù˘ K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘. K·ı·Ú¿ ÔÙ¿, ·ÓÙÈÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· cocktails. K·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ȉ·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ·Ú¤·.

ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «ÔÙ¿‰ÈÎÔ». μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È. GINGERALE £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÙ¤ÎÈ

Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì «Ì·‡ÚË», ηٿ ‚¿ÛË, ÎÔÓÛfiÏ· Î·È 50s ÓÙÂÎfi.

BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹. BUZZ IÂÚÔÊ·ÓÙÒÓ 13, °Î¿˙È, 210 3469.559 ZÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· ‰›Ï· ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ, ÌÔ-

HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·-

ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓ-


Ø

CITY BEAT

ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr) PLASTIC TREE

™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ÛÙÔ ·Î·Ù¿ÏËÙÔ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ – ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÛÙÔÈ‚·Á̤ÓÔÈ ÛÙË MÈ·Ô‡ÏË, ÌÈÛÔÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ¿‰ÂÈ· ηڷʿÎÈ· Ì ڷÎfiÌÂÏÔ/ Ï·˚ο ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÎÚ·Ù¿Ó ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÔ˘Ó Ì·‡Ú˜ ÛÙÈϤÙÔ Áfi‚˜ ÛÙȘ ·Óı˘Ô›ÛÙ˜ Ù˘ οÔÙ «ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜»/ Ô Dimitri From Nowhere ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ One Happy Cloud Ì ϛÁÔ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ ÂÎÏÂÎÙÈο «Î·ÚÂÎÏ¿Ù·» ‚ÈÓ‡ÏÈ·/ Gus & Bonso ÛÙÔ Yoga Bala Ì deep house ÌÚÔÛÙ¿ Û ϛÁÔ˘˜ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ dance ÛÎËÓ‹˜, ÌÂÚÈÎÔ› ¯˘Ì¤ÓÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÕÛÙÚÔÓ, Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔÓ Bukem ÎÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ °Î¿˙È ÁÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi club sandwich ÛÙË funky ÎÚÂÂÚ› M¤ÏÈ-M¤ÏÈ Ô˘ ¿ÓÙ· ·›˙ÂÈ Î·È ÛˆÛÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ● §›Á· Ú·ÁÌ·Ù· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ live ÙˆÓ Thievery Corporation, Ô˘ ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ Î·Ú·‚¿ÓÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ B‡ÚˆÓ· ● T· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· events ʤÚÔ˘Ó ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎË ÛÊÚ·Á›‰·. Live ÙËÓ TÚ›ÙË 14/10 ÛÙÔ Second Skin (IÂÚ¿ O‰fi˜ & KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, ú 20) Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Plastic Tree. ŒÓ· ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ Radiohead ÎÈ Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È fi,ÙÈ ÈÔ Î·ı·Úfi·ÈÌÔ Û ÚÔÎ ÛÙ·Ú ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ I·ˆÓ›·. K¿Ô˘ ÌÂٷ͇ hardcore Î·È power pop *** TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Underworld (£ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ & °·Ì‚¤ÙÙ·) ÔÈ Odre De Ciel, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi DJ/VJs ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ‚‰ÔÌ·‰È·›· ¿ÚÙÈ ÙÔ˘˜. J-pop, J-rock, J-goth, visual kei Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· cosplay ¿ÚÙÈ (ÓÙ‡ÛÈÌÔ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·Ó manga) ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙfiÓÔ ÛÙËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË Ù˘ fiÏ˘ ● ™‹ÌÂÚ·, Ô Kid Loco (Ô˘ Í·Ó·ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ú‡̷;) ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÙÔ opening ÙÔ˘ Baraonda (ÛÙËÓ TÛfi¯·, ›Ûˆ ·fi ÙË §ÂˆÊfiÚÔ) *** To ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ loop (ÛÙËÓ Ï·Ù›· Aۈ̿وÓ, ÂΛ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ηχÙÂÚ· ·ÚfiÛÌÂÓ· ¿ÚÙÈ) £Ô‰ˆÚ‹˜ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È Funkslut, ÂÓÒ ÛÙÔ Mezcal (™·ÚÚ‹ 42) “Dizzy” event Ì ÙÔÓ BÚÂÙ·Ófi (ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÛÙËÓ Aı‹Ó·) Ricochet Ì·˙› Ì Klinik Î·È Tareq ● ¢È‹ÌÂÚÔ Ì breaks ÁÈ· ÙȘ Outro ÛÙÔ Yoga Bala, ¶·Ú. Ì ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ Loot DJs Î·È ™¿‚. Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‚Ú·‰È¿ ÙˆÓ Beatnicks (Petit Bear & Thomey Bors) *** TȘ ›‰È˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ Joy Bar (™·¯ÙÔ‡ÚË 2) °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂÚ¿ÁÔ˜ (οı ¶·Ú·Û΢‹ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ Best) Î·È Dimitri Xouriki & Mike Shino Ì progressive ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ● TËÓ TÂÙ¿ÚÙË 15/10 ÍÂÎÈÓ¿Ó Â›ÛËÌ· Ù· “Social Grooves” ÙÔ˘ Chevy ÛÙÔ K44, Ì ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ Blend. ¶ÚԂϤÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· «Ì·‡Ú·».

POST-IT TÔ ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô 360Æ ÛÙÔ °Î¿˙È. ¶·È‰› ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (Synch) Î·È ÙÔ˘ Moxie’ Paul Bennett – ÔÏÏ¿ ‚ÈÓ‡ÏÈ·, ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, «‰‡ÛÎÔÏ·» Ú¿ÁÌ·Ù·, Û·Ó Ù· ‰ÈÛο‰Èη Ô˘ ˙ËχԢÌ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi *** Save the date: 12/5/2009, ÔÈ Depeche Mode ÛÙÔ Terra Vibe

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 63


Ø

™À¡∂¡Δ∂À•∏ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À

BARBARA MENDES «O,TI EINAI NA KANEI™, KAN’ TO TøPA» ʈӋ, Û›ÁÔ˘ÚË Î·È Î·ı·Ú‹, ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ P›Ô. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ÁÚ·ÌÌ‹ Ì›· ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ʈӤ˜ Ù˘ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈ΢ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜-¤ÎÏËÍË Ì ÂÎÚfiÛˆÔ˘˜ Ù˘ electronica, fiˆ˜ Ô Francois K., Î·È ÌÈ· ‰È·Ú΋ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘. TËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ ‹Úı –¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Í¤ÚÂÈ– Ì ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ Maya ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ °·ÏÏÔ-AÌÂÚÈοÓÔ˘ Ì·Ì¿ Ù˘ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Ó· ÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘ “Nada Pra Depois”. ¢Â˜ ÙÈ Â› ÛÙÔ (Brazilian) Soundtrack Ù˘ ¶fiÏ˘...

H

°È·Ù› Nada Pra Depois; ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fi,ÙÈ Â›Ó·È Ó· οÓÂȘ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ÙÒÚ·. N· ÌËÓ ·Ê‹ÓÂȘ Ù›ÔÙ ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤·. °È·Ù› ¤Ê˘Á˜ ·fi ÙË NY; ◊ıÂÏ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘, Ó· οӈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÒ Ì ӤԢ˜ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, Ó· Á›Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈ΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. K·È ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯ˆ. ¶Ò˜ ÚԤ΢„Â Ë ·Úfi‚ÏÂÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Francois Kevorkian, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ house; M¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÓˆÛÙÔ‡, ÂÓfi˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙË NY, ÙÔ˘ Eumir Deodato. M·˜ Û‡ÛÙËÛÂ Î·È ÍÂΛÓËÛÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ¶Ò˜ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂΛ; MÔÚÒ Ó· ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ Ë BÚ·˙ÈÏ›· Â›Ó·È Û Ôχ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÚÈÓ. Y¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊıÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô. ¶ÚÈÓ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ‹Á·ÈÓ˜ Û ¤Ó· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ˙¿¯·ÚË Î·È ÙË Ì›· ̤ڷ ›¯Â 1 ¢ÚÒ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÓÒ ÙËÓ ¿ÏÏË 2. A˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ¶Ò˜ ‚ϤÂȘ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰ÈÂıÓ‹ ÎÚ›ÛË; NoÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë AÌÂÚÈ΋ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. H ΢‚¤ÚÓËÛ‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ÂÓÒ Û ÌÈ· ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ‹ ÌÈ· ÊÙˆ¯‹ ¯ÒÚ· ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó›Û¯˘Ú˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë K›Ó·, Ë I·ˆÓ›· Î·È Ë IÓ‰›· Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰˘Ó·ÙÔ› ·›¯Ù˜. ¶fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È Ë ·-

fiÏ·˘ÛË Ù˘ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜; O Ú˘ıÌfi˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. AÏÏ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤÚÂÈ ·fi ÙË ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Ë Û¿Ì· Î·È Ë ÌfiÛ· Ófi‚·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛo ÔÏÏ¿ Ó¤· ›‰Ë Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ›. AÓ ·˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ BÚ·˙ÈÏ›·˜, ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜. °È·Ù› Â‰Ò Â›Ó·È ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ¯ˆÓÂ˘Ù‹ÚÈ. E›¯·Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi AÊÚÈ΋, E˘ÚÒË, ÈÓ‰È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÌÈ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Î·È ÔÏ˘Ô›ÎÈÏË ÌÔ˘ÛÈ΋. AÏÒ˜ Ë BÚ·˙ÈÏ›· ¯¿ÓÂÈ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ¶fiÛÔ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙË BÚ·˙ÈÏ›· ·fi ÙËÓ E˘ÚÒË; H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÂÙÔÈÌ¿˙ˆ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. E‰Ò ÙÔ ÎÔÈÓfi ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ÙÈ Ï¤ˆ Î·È ÂÈϤÁˆ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÓfiËÌ·. EÎÊÚ¿˙ÔÌ·È Ì¤Û· ·fi Ù· ÏfiÁÈ·. ¶ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ Ϥˆ Â‰Ò ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ù· ˆ Î·È ¤Íˆ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ. ™ÙËÓ E˘ÚÒË ÂÈϤÁˆ ‚¿ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ù˘ ÌÂψ‰›·˜, Ù˘ ·ÚÌÔÓ›·˜, ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰ÂÓ ı· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ E˘ÚÒ˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ôχ ·ÏÈ¿ Î·È ÎÏ·ÛÈο ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰Ò. To ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi; K·Ù·ÏËÎÙÈÎfi. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÛfiÔ˘ ÙÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ÛȈËÏfi Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÚÔÛÂÎÙÈο, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ·ÁÁ›˙ˆ ÙȘ ηډȤ˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. K·Ó›˙Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ. E›Ó·È ÙÚÔÌÂÚfi. K·È ÂÁÒ Î¿ÓÈ˙· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Î·È ÂÈÛÓ¤ÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·Ófi Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηÎfi. AÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘˜ ·Á·Ò. K·È ʤÙÔ˜ ı· ʤڈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙË. MfiÓÔ Ô Ì·Û›ÛÙ·˜ Sergiou Brandao Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜. M·˙› ÌÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô Marco Brito, ¤Ó·˜ ·›ÛÙ¢ÙÔ˜ È·Ó›ÛÙ·˜, Ô Erivelton Silva, Ô˘ Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÓÙÚ¿ÌÂÚ Â‰Ò, Î·È Ô ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ Joao Castilho. K·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË. £· Â›Ó·È Ì·˙› ÌÔ˘ Î·È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ¤Ó·-‰˘Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘. TÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ; AÚÎÂÙ¿ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÌÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Nada Pra Depois”, Â¤ÏÂÍ· ÙÚ›· ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Live in Greece” Î·È ÌÂÚÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÔ˘ Ì ӤԢ˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ì·˙› Ì ÌÂÚÈο ÎÏ·ÛÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ Û¿Ì·. ŸÏ· Ì Ôχ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. A˘Ùfi Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ÂÚÓ¿ˆ ηϿ ÂÁÒ Î·È Ì·˙› ÙÔ ÎÔÈÓfi. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ›. AÏÏÈÒ˜ ÁÈ·Ù› Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘; AÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. Œ¯ÂȘ ¿ÓÙ· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Î·È ÌÈ· ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·˘ÙÔ·Áȉ‡ÂÛ·È Û ÌÈ· ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ¢ÎÔÏ›·. £ÂˆÚÒ ˆ˜ Ë ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘. AÏÏ¿ fiÙ·Ó ÂÙÔÈÌ¿˙ÂȘ ¤Ó· ÛfiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·Ê‹ÓÂȘ ·˘Ù¿ ›Ûˆ, ÂΛ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÓÂȘ ÙȘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ÛÔ˘ ÛÙÈÁ̤˜. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰fiÛË. TÈ ¿ÏÏ·Í ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ Aı‹Ó·; •¤ÚÂȘ, Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ. TËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‹ÌÔ˘Ó ¤ÁÎ˘Ô˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Í¤Úˆ. ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛ· ÛÙË BÚ·˙ÈÏ›· ¤Ì·ı· fiÙÈ ÂÚÈ̤ӈ ÎÔÚ›ÙÛÈ. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ˆ ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÎfiÚË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ‰‡Ô ÌËÓÒÓ. TÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙË ˙ˆ‹. H Maya. ¶fiÛÔ ¿ÏÏ·Í ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘; Mo˘ ¤‰ˆÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· Á›Óˆ ηχÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. K·È ·Ó ÌÈ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ı· Â›Ó·È Î·È ÌÈ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ÌËÙ¤Ú·. ¶ÂÚÓ¿ˆ ¿Ú· Ôχ ¯ÚfiÓÔ Ì·˙› Ù˘ Î·È ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÙËÓ ·Ê‹Ûˆ ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„ˆ. T˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÔ˘; ŸÙ·Ó ˯ÔÁÚ·ÊÔ‡Û· ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ‹ÌÔ˘Ó ¤ÁÎ˘Ô˜, ÔfiÙ ¿ÎÔ˘Û fiÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÌÔ˘. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó, ÎÈ ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘. M ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÈÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓË Î·È ¿ÏÏ·Í ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÌÔ˘.

Half Note Jazz Club, TÚÈ‚ˆÓÈ·ÓÔ‡ 17, MÂÙ˜, 210 9213.310. ŒÓ·ÚÍË 22.30 (K˘Úȷ΋ 21.00). ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 40, 35, 30 ( Ì·Ú) Î·È ú 30 - 20 (ÊÔÈÙ.). K¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ú 25 , ú 20 (Ì·Ú) Î·È 15 (ÊÔÈÙ.). Afi 10 ˆ˜ 16/10. 64 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3222594 M¤Û· ÛÙ· ·-

ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-technoelectro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È. KINKY A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355 ∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·,

ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. KYBO™ ∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·-

Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V.

ÊÈÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÎÚ‡· È¿Ù·, Û·Ï¿Ù˜, waffles Î·È sandwiches, ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶¿ÓÙ· Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÙfi Î·È ˘¤ÚÔ¯· cocktails.

ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V.

NIXON

THE SEVEN JOCKERS

∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077 √

μÔ˘Ï‹˜ 7, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3219.225 ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›

ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·. OBI ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, Aı‹Ó·, 210 3210.512 Special

malt ο‚· Ì 50 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ Î·È ˆÚ·›· cocktails Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. K¿ı TÂÙ. ÂÏÏËÓÈÎfi rock, 80s revival ÙȘ ¶·Ú., mainstream Î·È r’n’b Ù· ™¿‚. ONE HAPPY CLOUD ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256 ∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ

LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340 ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ

45 MOIPE™ I¿Î¯Ô˘ 18 & BÔ˘Ù¿‰ˆÓ, °Î¿˙È, 210 3472.729 Afi Ù· ϤÔÓ

ÈÛÙÔÚÈο ÚÔÎ club, ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¤ÎÈ· Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ °Î¿˙È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ Ó‡¯Ù˜ Î·È ·Ù¤ÏÂȈٷ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. M Ôχ ˆÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È urban ı¤· Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË Ô˘ ηχÙÂÈ Ì ¿ÓÂÛË fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ rock ÛÎËÓ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ S. Pyros D (The Earthbound, The Rockin’ Bones), Jim P (Dear Darkstar) Î·È KÒÛÙ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·Í›Â˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ rock clubbing. MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797 ªÂ ‰˘Ó·Ù‹

Ì¿Ú·, ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V. MAYPH °ATA ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3248.200

H Carole Î·È ÙÔ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ team Ù˘ M·‡Ú˘ °¿Ù·˜ Ì·›ÓÔ˘Ó Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ì ÔÏÏ‹ ‰Ú¿ÛË, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Û·Û¤Ó˜ Î·È ÔÏÏ¿ cocktails. K·È Ì ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ electro, jazz, funky Î·È hip hop Ú˘ıÌÔ‡˜. MICRAASIA §. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3469.139, 694 5465449 ™Â ı·ÙÚÈÎfi ÛÎËÓÈ-

Îfi, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÓfiÛÙÈ̘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ›Ù˜. øÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. MILLENIUM BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 60, °Î¿˙È, 210 3412.994 Î·È §. ¶·¿ÁÔ˘ 143, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7488.726 O

ÁÓˆÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ °Î¿˙È, Û ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. E˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È

WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577 ΔÔ ËÏÂ-

ÎÙÚÔÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up. A.V.

CLUBS ALCATRAZ

freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house.

freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, homemade ›Ù˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. °‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È vintage ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ΔÔ ÈÔ ·Úfi‚ÏÂÙÔ after Ù˘ fiÏ˘.

E˘·ÙÚ›‰ˆÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510 Alternative

coffeshop - bar. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÌÈ· ˆÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. M ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó. KfiÛÌÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 20.00 ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶∞ƒAºø¡√ AÛÎÏËÈÔ‡ 130· Î·È ™. K˘Ú‹Ó˘ 1, 210 6446.512 ™’ ¤Ó· fiÌÔÚ-

ÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ¤‚·Ï ÚÒÙÔ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ jazz ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙÔ 1981 fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 ˆ˜ ÙȘ 3.00 Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ Ì¿ÓÙ˜.

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 137, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9316.417 Live sex show ·fi

fiÌÔÚʘ strip dancers ÁÈ· ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ Ó‡¯Ù˜ Î·È ÍÂÛËΈÙÈο bachelor parties. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. Afi 11.30 Ì.Ì. BABAE §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.620 ¢›Ï·

ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ deck, ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ hot spot Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. P˘ıÌÔ› r&b, disco-house Î·È djs Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È. EÈÛ. Ì ÔÙfi ú 15, ÊÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 105, Û¤ÛÈ·Ï ú 120. ¢Â˘Ù. Î·È TÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. BAROUGE AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 & T˙·Ê¤ÚÈ, °Î¿˙È, 210 3424.994 ¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ηÈ

sexy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, clubbing Û mainstream ‹¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÏÏËÓÈο. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·.

¶§∞™Δ∂§π¡∏

BOOM-BOOM

∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120 πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË

£ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜ 80s ηÚÂÎÏÔ-tracks,

Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·ïο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi T‡Ô.

‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο.

¶√Δ√¶ø§∂π√¡ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672 Funk, soul ηÈ

hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). A.V. ¶ø§∂πΔ∞π KˆÏ¤ÙÙË 9, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3845.570 ∑ˆÓÙ·Ófi ÛÙ¤ÎÈ

ÛÙÔÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi» Â˙fi‰ÚÔÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, fiϘ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi funk & jazz ̤¯ÚÈ 60s pop Î·È ·fi alt. rock ̤¯ÚÈ ethnic. RITMOS DEL MUNDO ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ΔÔ

Ì·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Meson El Mirador ÛÙÔÓ 3o fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÂΛϘ Î·È Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜, ¤ıÓÈÎ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 21.00 οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ∫˘Ú. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032 ™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ

BOUDOIR ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË 50 & °ÂˆÚÁ·ÓÙ¿. ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8018.304 ™ÙÔ ·Ú-

¯ÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ μ·ÁÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔ ∫ÂÊ·Ï¿ÚÈ Û ·fiÏ˘Ù· Ì·‡ÚÔ ÓÙÂÎfi, Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ Angel Î·È fingerfood ÌÂÓÔ‡ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ. BOUTIQUE ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 15, ∞ı‹Ó·, 210 3231.315 ΔÔ team ÙÔ˘ ηÏÔ-

ηÈÚÈÓÔ‡ Galea ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ª·˘Úfi, ¯Ú˘Ûfi Î·È ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹, glam ·ÈÛıËÙÈ΋. ∫¿ı ΔÂÙ. ÂÏÏËÓÈÎfi ¿ÚÙÈ Ì ÙËÓ ∞Ó. ¶·ÓÙ¤ÏË Î·È ÁÂÓÈο mainstream vs r’n’b. CLUB 22 ∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.224 ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ

¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, stand up comedy Î·È Î·Ú·fiÎÂ. Resident DJs ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘ Î·È Kimon. CRUISER ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ∫Ù›ÚÈÔ 6, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.494 ¡¤Ô

Ì·Á·˙› ÛÙËÓ ‹Û˘¯Ë Ì·Ú›Ó· Ì ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ı·Ï·ÌËÁÒÓ.


¶ÏÔ‡ÛÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ÂÏ·ÊÚÈ¿ È¿Ù· Î·È Û·Ï¿Ù˜, Ôχ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ï›ÛÙ˜ ηʤ Î·È ÙÛ·ÁÈÔ‡. ∫¿ı ¶¤Ì. ¿ÚÙÈ Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. DARK SUN £Ë‚ÒÓ 42, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ O ÛÎÔÙÂÈ-

™¿‚. Î·È K˘Ú. (20.30 23.45) ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ANø™H™. K¿ı ¶·Ú. parties ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 M ı¤· ÙÔ MÈ-

Ófi˜ Ó·fi˜ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ goths ÎÏ›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. N· «Â›Û·È ÛÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘».

ÎÚÔϛ̷ÓÔ Î·È deck ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÚÚ¤ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 & 105.

DECADENCE

LATIN HOUSE

BÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ 69, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË (·fi §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 62 ‰ÂÍÈ¿), 699 5419867 Afi Ù·

μ·Û. ™ÔÊ›·˜ 20. ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8060.155 ΔÔ fiÓÔÌ· Ù· ϤÂÈ

ÈÔ ·ÏÈ¿ Î·È ıÚ˘ÏÈο bars Ù˘ Aı‹Ó·˜. TÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› Ô Nick Cave, ÔÈ Dandy Warhols, Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ Iggy Pop, ·ÏÏ¿ ηÈ... Ô M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ... ÔˆÚÔˆÏ›Ô, ·Ú·Ï›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ̤¯ÚÈ Î·È... ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓfiÌÈÛÌ·!! 2 stages Ì indie, alternative, electro, 60s. ENVY ∞Á. ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3317.801 º¤ÙÔ˜ ·›˙ÂÈ

Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÎfiÎÎÈÓ˜, ¯Ú˘Û¤˜ Î·È Ì·‡Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ™Ù· dexx Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿Î˘. R’n’b οı ΔÂÙ. Î·È Î¿ı ∫˘Ú. ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∂›Û. ú 10 ηı./ ΔÂÙ., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ú 15.

fiÏ·. Latin, salsa, ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‰È¤˜ Ì disco, funk Î·È soul. MANSION CLUB ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, Ï. ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘ ∏ Via Milioni ·Ó‚·›ÓÂÈ

ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ 400 Ù.Ì., ¤¯ÂÈ Û‹Ì· ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Andy Warhol Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¤·˘ÏË. ªÂÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ƒfiÛÈ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· Bootycall ·fi ÙÔ˘˜ ªagna. MOTEL ¢ÂÎÂϤˆÓ 24, °Î¿˙È ∫·Ù¤‚ËÎÂ

ÛÙÔ °Î¿˙È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÓÛÂÙ ·fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ™¿‚. Ì “Manifesto”, “D.I.R.T.Y.” Î·È “The Spirit Of Love” ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ ·fi Rene Abermacher Î·È K¿ÙÈ· M·ÚÁ·Ú›ÙÔÁÏÔ˘.

FUZZ CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 Aı‹Ó·, 210 9220.802, info@fuzzclub.gr, www.fuzzclub.gr N¤Ô

NOIZ CLUB

concept. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Í¤ÓÔÈ djs Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ dance ÛÎËÓ‹˜. K¿ı ¶·Ú.,

womens club Ù˘ fiÏ˘, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 23.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, ÊÈÏfiÍÂÓÔ Î·È ÁÈ·

E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, °Î¿˙È, 210 3424.771 Afi Ù· ηχÙÂÚ·

ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. N·ÓÈÎfi, ¿ÎÚˆ˜ ıËÏ˘Îfi, Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ˙ÂÛÙ‹, ÂÚˆÙÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘. PALENQUE CLUB º·Ú·ÓÙ¿ÙˆÓ 41, Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, °Ô˘‰›, 210 7752.360 °È· 14Ë

¯ÚÔÓÈ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Ì live ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡, guest djs Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ latin spirit. PRECIOUS ∞ÏÂÍ. ™Ô‡ÙÛÔ˘ 14, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3639.439 ¡¤Ô˜ privé ¯Ò-

mainstream ÂÈÙ˘¯›Â˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ stage progressive house. THE HALL ∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553 ΔÔ dance

stage ¿ÏÏ·Í fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ۈ̿وÓ. R’n’b ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È dance ™¿‚‚·Ù· Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÈ ŒÏÏËÓ˜ djs. TIKI BAR º·Ï‹ÚÔ˘ 15, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, (™Ù·ıÌfi˜ MÂÙÚfi AÎÚfiÔÏË), 210 9236.908 °È· ÔÙfi, cocktails

‹ ηÏfi Ê·ÁËÙfi Ì ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜, burgers Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù·. K·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì 50s Î·È 60s ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.

ÚÔ˜ ÁÈ· ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ clubber. £Â·ÙÚÈÎfi Î·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÁÈ· Ôχ ¯ÔÚfi, ÈÔ ¯·Ï·ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ Î·È Dom Perignon ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÈÔ ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¿ÚÙÈ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ΔÚ›ÙË.

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ.

SHISHA

VITRINE

§. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜, 210 4834.190 Mega club ÛÙË̤-

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 58, Aı‹Ó·, 210 9242.444 M mainstream

ÓÔ Û ¤Ó· oriental ÛÎËÓÈÎfi. K·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ Î·È Ú˘ıÌÔ› mainstream ·ÏÏ¿ Î·È house, Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. SODAD∂ TÚÈÙÔÔϤÌÔ˘ 10, °Î¿˙È, 210 3468.657 TÔ SODADE gay

club ıˆÚÂ›Ù·È ÈÛÙÔÚÈο ÙÔ ÚÒÙÔ gay bar ÛÙo °Î¿˙È. E›Ó·È ÙÔ bar Ô˘ Û˘Ó‰‡·Û Ì ·ÚÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜, fiÔ˘ ÛÙÔÓ ¤Ó· ·›˙Ô˘Ó ÌÈٿ٘

UNDERWORLD £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965 ΔÔ noir

ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÔÏÏ¿ parties. K¿ı ¶¤ÌÙË r&n party Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÔÌ¿‰· Stigma. X√ƒ√™ΔA™π√ ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330, info@horostasio.com NÂÔ-

ÎÏ·ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ pop Û›ÙÈ, Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ pop Î·È rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ events Î·È gallery. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 20.00, ¯Ù˘‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

EVERYTHING IS Ÿ

SOUND

Ï· Â›Ó·È ‹¯Ô˜. ◊¯Ô˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜. ∞fi downtempo ̤¯ÚÈ progressive house. ΔÔ Ó¤Ô ‰ÈÏfi ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ V-Sag, “Feather”, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÒÚ· ·fi ÙËÓ The Sound Of Everything, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ “Unide Audio”. ∂Ófi˜ ŒÏÏËÓ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È dj Ì ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ÔÈ John Digweed, Tiesto, Hernan Cattaneo, Deep Dish, Dave Seaman, James Holden Î·È G. Pal. ¢Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘, ¤Ú· ·fi ‰‡Ô ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¿ÏÌÔ˘Ì, ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ Armada Î·È Audio Therapy. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ ÚfiÛÂ͘ ÛÙÔ soundtrack Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “Alter Ego”, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¤¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ “Feather”, Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ Alexandra McKay, ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ΔÛÈÏȯڋÛÙÔ˘ “Myconos To Saint-Tropez 2008” ‹ ÙÔ “Island 8”. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ·˘Ùfi ¿ÏÌÔ˘Ì “Feather” ʈÓËÙÈο οÓÔ˘Ó ÔÈ Alexandra McKay, Baby Queen Î·È Maria Latsinou, ÂÓÒ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÌÈ· wicked ‰È·Û΢‹ ÛÙÔ “π Totally Miss You”, ÙˆÓ Bad Boys Blue. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ CD Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È remixes ÙÔ˘ V-Sag Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· fiˆ˜ ÙÔ “Free With You” ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ Ekos Quartet, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ “Marrakesh Night Market” Ù˘ ∫·Ó·‰‹˜ Loreena McKennitt, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹, Î·È ÙÔ “Empty” Ù˘ ¡ÂÔ¸ÔÚΤ˙·˜ Kristin Mainhart.

¢øƒ√ CD “FEATHER” ∏ A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ‰¤Î· (10) cd ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ V-SAG (THE SOUND OF EVERYTHING). ∞Ó ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCD, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 14/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· cd ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ A.V. (÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 210 3617.360). K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 65


GAY & LESBIAN ΔÔ˘ §À√ ∫∞§√μÀƒ¡∞

ª›ÛÔ˜ ·Í›·˜ 1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ¶ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ÌÈÛ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÁÎ¤È Î·È ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓÂÙÂ; ºÙ·›ÂÈ ÙÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·‚·Ù˙ÒÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ™ÂÚ·Ê›Ì, Ô ÔÔ›Ô˜ fi¯È ÌfiÓÔ ¯˘‰·ÈÔÏÔÁ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÁΤÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÈÏ¿ÌÂ. °È·Ù› ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎÂ; ∂Âȉ‹ ÙÔÓ ·Ó·Ê¤Úˆ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ 10%, Ô˘ ÂÍËÁ› Ò˜ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ·¿‰Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·¿Ú˜. ∞ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· οÓÂÈ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ· Î·È ÙË ™‡ÓıÂÛË, Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ 10%, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ˆ˜ ËıÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. √ Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ ÚÔÛ‚¿Ïψ ÂÂȉ‹ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÒ ˆ˜ ÌÈÛ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ – ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ·˘ÙÒÓ. ª‹ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ; ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ·ÔηÏ› ÙÔ˘˜ ÁÎ¤È ËıÈο ·ÔÓÂ˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘˜, Ï‹Úˆ˜ ¯ˆÌ·ÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜, Ì „˘¯Ô·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÎÙÚÔ¤˜ Î·È „˘¯Èο ¿ÚÚˆÛÙÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ï¿ıÔ˜ ÙÔÓ ÎÒÏÔ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù›Áη ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘. ¶Ò˜ ÌfiÚÂÛ· Î·È ÙÔÓ ·ÚÂÍ‹ÁËÛ·; ª¿ÏÏÔÓ ÂÂȉ‹ Â›Ì·È ËıÈο ·ÔÓÂ˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜. ∏ ·ÁˆÁ‹ ÂΉÈο˙ÂÙ·È ÛÙȘ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ÙÔ˘ ÚÔÙ›ӈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÂÓÙÈÙfiÚÈ·Ï, Ó· Ú›ÍÂÈ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ¿ÚıÚ· Ì·˜ Ô˘ ÂÍËÁÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È „˘¯·Ûı¤ÓÂÈ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì Î¿Ó· ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ù˘¯·›· ·¤Íˆ Ó· ÙÔ˘ ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙÔ DSM IV, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È „˘¯·Ûı¤ÓÂÈ·; ∂›Ó·È Îڛ̷ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÂ˙›ÏÈ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÌËÚ˘Î¿˙ÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ. ª‹ˆ˜ Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ú·ÓÔ ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÙÔÓ Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÛÙË ıÂÔÏÔÁÈ΋ Û¯ÔÏ‹, Ì·˜ Î·È Ì¿ıÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·Á¿Ë; √ ¯˘‰·›Ô˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÁÎ¤È ¤¯ÂÈ ÙfiÛË Û¯¤ÛË Ì ٷ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ‰È‰¿ÁÌ·Ù· fiÛË ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi„·ÚÔ Ì ÙÔ ‚ÂÏÔÓ¿66 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

ÎÈ. Œ¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·; ∫È ¿ÏÏÔÈ ÈÂÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ÎÚ·Ù¿Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÂÌÓ¿ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ‹ ÙȘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÎfiÛÌÈ·, fi¯È Ì ¯˘‰·ÈfiÙËÙ·. °È·Ù› Ù· ‚¿˙ˆ Ì·˙› ÙÔ˘; ∂Âȉ‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ Â›Ó·È ‚Ï·‚ÂÚ¿! ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ Ô Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì Ï¤ÁÂÙ·È ÚËÙÔÚÈ΋ Ì›ÛÔ˘˜ Î·È ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Ô˘ Û¤ÚÓÂÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ. ΔÔÓ ·ÎÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·‰·Â›˜ Î·È ›ıÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÌÈÛÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÁΤÈ. ΔÔÓ ·ÎÔ‡Ó ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÙ¿Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‹ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ Î·È ‰ÂÓ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÙËÓ «·ÚÚÒÛÙÈ·» ÙÔ˘. ΔÔÓ ·ÎÔ‡Ó ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔÓ ÁÎ¤È Ì·ıËÙ‹, fiÙ·Ó ÙÔÓ Î·ÎÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ΔÔÓ ·ÎÔ‡Ó Ӥ· ÁÎ¤È ·È‰È¿ Î·È ›ıÔÓÙ·È fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙ·, Ì ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÂȉ‹ οÔÈÔ˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÂÈÏÂÎÙÈο ÙȘ °Ú·Ê¤˜ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ. ΔÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘ Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÎ¤È ÙÚ¤¯ÂÈ ·fi Ù· Ì·Ù˙¿ÎÈ· ÙÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ Û ÂÈΛӉ˘Ó· ·ÙÔ‹Ì·Ù·. ΔfiÛË Â›Ó·È Ë ¯ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÎ¤È Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ·Ó·Ê·Ó‰fiÓ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·fi‰ÂÈÎÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÓfi˜ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· fiÙÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ™ÂÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ ˘·›ÙÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘, ÂÂȉ‹ ›ÂÛÂ, Ù¿¯· ÌÔ˘, ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ Ó· οÓÔ˘Ó ÛÂÍ ÎÈ ÂΛÓÔ˜, Ô «·Ó›Û¯˘ÚÔ˜» ηËÌÂÓÔ‡Ï˘ Ù·Ú¿¯ÙËΠÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È «Ù¤ÙÔÈÔ˜», ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤ÚÈÍ ÂÓÙ·ÎfiÛȘ Ì·¯·ÈÚȤ˜ ÁÈ· Ó· ·Ì˘Óı›. √ οı ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ϤÂÈ fiÔÈ· ‚ÚoÌÈ¿ ı¤ÏÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁΤÈØ Û ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ˙Ô‡ÌÂ. ∞ÏÒ˜ ·˜ ͤÚÂÈ fiÙÈ ·ÊÔ‡ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜, ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙Ô˘Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ. ∫·ÈÚfi˜ Ó· ¿„Ô˘Ì ӷ ·Ó¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÍÂÊÙÈÏ›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ «ÛˆÏ‹Ó· ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÚÈÙو̿وӻ.


™∞¶ºø

CAFES/BARS BLUE TRAIN KˆÓ/fiψ˜ 84, °Î¿˙È °¤ÏÈÔ

Î·È ÔÙ¿ÎÈ· Ì ÙËÓ ÙÚÂÏÔ·Ú¤· ‹ ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎ¤È Ì·Ú Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÔÚÙÔ·Ú¿ı˘Ú· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. MË ¯¿ÛÂÙ ٷ ηٷÏËÎÙÈο dry martini Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜. ¢ˆÚÂ¿Ó ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.

M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 35, °Î¿˙È (210 5236.447) Gay-friendly Ù·-

‚ÂÚÓÂ›Ô Ì ηϤ˜ ÙÈ̤˜, ÚÔÛÊÈϤ˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. OÈ ÊÈÏÈΤ˜ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚȘ Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó ÁÓ‹ÛȘ ÏÂۂȷΤ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜, ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË K·ÓÙ›Ó· ÛÙËÓ EÚÂÛfi. AÓÔȯٿ ·fi ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ˆ˜ 1, ÏËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·˜.

μAR/CLUB BIG

E¡À¢ƒ∂π√ INTERNET CAFÉ

º·Ï·ÈÛ›·˜ 12 & IÂÚ¿ O‰fi˜ 67, °Î¿˙È MÔÓ·‰ÈÎfi Ì·Ú¿ÎÈ

™˘ÁÁÚÔ‡ 13 & §ÂÌ¤ÛË, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË °Î¤È ηʤ Ì Úfi-

Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜-·ÚÎÔ‡‰Ô˘˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·ÙÚ‡ԢÓ. AÎÔÌÏÂÍ¿ÚÈÛÙË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ηϿ, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿ Î·È Û˘¯Ó¤˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. EÏÏËÓÈΤ˜ TÚ›Ù˜ Ì ÙÔÓ OneBigDJ, ÚÔÎ ¶¤ÌÙ˜ Ì ÙÔÓ DJ Sakis Î·È Î¿ı K˘Úȷ΋ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈϤÁÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÂÏ¿Ù˘. AÓÔȯٿ οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ www.bigbarathens.gr

Û‚·ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Û ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. M∞°∫∞∑∂ AÈfiÏÔ˘ 33, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ TÚ¤ÓÙÈ Î·Ê¤-Ì·Ú¿ÎÈ ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ηʤ ‹ ÔÙfi ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ AÈfiÏÔ˘. MÂÁ¿ÏË ˘ÎÓfiÙËÙ· ÁÎ¤È ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.

MÀƒ√μ√§√™ °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 12, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ™Â

Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Ï·Ù›˜, ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ú-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÔÈÎÈÏ›· ÌÂÛËÌÂÚÈ·ÓÒÓ Î·È ÔÙ¿ÎÈ Ì ʷÁËÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. AÁ·Ë̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó Á˘Ó·›Î˜ – Î·È fi¯È ÌfiÓÔ!

ny So Meas... Choic ne Only Oe c i Vo VOICE

ÛÔ‡ÂÚ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· ¿Ú·ÁÌ· ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ‹ Ì·Ù˜ÌÔ˘Ù˜ Ì ÙÔ ·ÁfiÚÈ. KOUKLES Z·Ó MˆÚ¿˜ 3, KÔ˘Î¿ÎÈ °È· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·‚ÂÛÙ› Î·È ÙˆÓ ÙÚ·ÓÛ¤ÍÔ˘·Ï, Ì ÌÔÓ·‰Èο ÛfiÔ˘ ·fi ÙËÓ E‡· KÔ˘Ì·ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ú¤· Ù˘.

§AMDA §ÂÌ¤ÛË 15, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, www.lamdaclub.gr KÏ·ÛÈÎfi

ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ, ¤Ó· ·fi Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ÁÎ¤È Ì·Ú, Ì ·Ó¿ÌÂÈÎÙ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ™ÙÔÓ Î¿Ùˆ fiÚÔÊÔ dark room (ʤÚÙ ‰Èο Û·˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈο!). MYBAR K·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, www.mybar.gr TÔ ÓÂfiÙÂÚÔ

ÁÎ¤È Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ fiÏ˘, Ì ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈΘ ÓfiÙ˜ Î·È ÂÍ·›ÛȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. X·Ìfi˜ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜, Î·È ÙȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ Ì ÙÔ Monday Men. TÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ finger-food.

www.colourfulplanet.com) TÔ

ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎ¤È ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Ù›ÙψÓ, ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ. ºÈÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Û ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

™∞√À¡∂™ ALEXANDER M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 134, °Î¿˙È (www.alexandersauna.gr). E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. Alexander ª. ∞ÏÂÍ¿Ó-

‰ÚÔ˘ 134, °Î¿˙È (www.alexandersauna.gr). ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 15. ∏ ηχÙÂÚË Û¿Ô˘Ó· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ¢ڇ¯ˆÚÔ ¯·Ì¿Ì Î·È Û¿Ô˘Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙·ÎÔ‡˙È, ÏÔÁÈΤ˜ ÒÚ˜ Î·È ˘„ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ¶·Ú.-™¿‚. 19.00-08.00, ¢Â˘Ù.-¶¤Ì. 19.00-03.00 Î·È ∫˘Ú. 16.00-03.00 (Happy Hour 16.00-17.00 ú 10). ∫¿ı ΔÚ. Bears’Day. ∫¿ı ¶¤Ì. Young Day: ÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 30 ÏËÚÒÓÔ˘Ó ú 12. √È 18-25 ÏËÚÒÓÔ˘Ó Â›ÛÔ‰Ô ú 8 ¢Â˘Ù.-¶¤Ì. Î·È ú 10 ¶·Ú.-∫˘Ú.

NOIZ

FLEX

KˆÓ/fiψ˜ 70, °Î¿˙È, www.noizclub.gr TÔ ÛÔ‡-

¶ÔÏ˘ÎÏ›ÙÔ˘ 6, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 15 ¶Ôχ ÎÂÓÙÚÈ΋ ηÈ

ÂÚ ÛÙ¤ÎÈ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ. M ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ηٷÏËÎÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ S Ô˘ ·Á·Ô‡Ó Á˘Ó·›EN ÙËÓ ATH Ó fiÏË ÛÙÔ Û Â ›Ï Ù ÙË ™ Θ. ™ÙÔ Û¿ÈÙ ÙÔ˘ ı· ÈÛ È ÎÈÓ›ٷ ,Ù fi r È· .g Á e ‚Ú›Ù ·ÁÁÂϛ˜ Î·È info nsvoic e th a l@ ÙÛ·Ù ÁÈ· ÏÂÛ‚›Â˜. g

ηı·Ú‹ ÁÎ¤È Û¿Ô˘Ó·, ‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË Ì ÙÔ ÌÂÙÚfi.

μπ¡Δ∂√∫§∞ª¶ EMPORIO VIDEO ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 39, 1Ô˜ fiÚ., √ÌfiÓÔÈ·, 694 6282840 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

10.00-22.00, ™¿‚.-∫˘Ú. 10.00-20.00/ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 24,

S-CAPE SUMMER

SODADE

1Ô˜ fiÚ., √ÌfiÓÔÈ·, 694 6282841

KˆÓÛÙ/fiψ˜ 80 (P¿Á˜), °Î¿˙È

TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 10, °Î¿˙È ™ÙÂÚÓÔ-

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 12.00-21.00, ™¿‚. 12.00-20.00/ ∫ËÊÈÛÔ‡

I‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ¿Ú·ÁÌ· ‰›Ï· ÛÙȘ Ú¿Á˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘. X·Ï·ÚÒÛÙ ÎÈ ÂÛ›˜ Ì ÙËÓ ·Ú¤· Û·˜ ÎÈ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔ ÔÙfi Û·˜ ̘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÁÎ¤È Ó˘ÊÔ¿˙·ÚÔ˘.

°ƒ∞¡∞∑π §ÂÌ¤ÛË 20 & K·ÏÏÈÚÚfi˘, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ¶ÂÚÈÙÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ

Ì·¯›Â˜ ÛÙÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÂÌ¿ÙÔ Î·È ÎÂÊ¿ÙÔ ÁÎ¤È ÎÏ·Ì Ô˘ ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ¤Íˆ. M ‰‡Ô stage mainstream Î·È electronica, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË.

¶∂Δ∞§√

Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ÁÎ¤È Ì·Ú Ù˘ fiÏ˘. °È· ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ Î¤ÊÈ Û ·Ú½ÛÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ËÏÈ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 30. Strip-tease show ÙÔ ™/∫.

•¿Óı˘ 10 & §. K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, K˘„¤ÏË (210 8622.000) Gay-

FOU CLUB,

M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 139, °Î¿˙È Super-

IÂÚ¿ O‰fi˜ & KÂÏÂÔ‡ 8, °Î¿˙È ¢˘-

sized ÁÎ¤È ÎÏ·Ì, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ·fi‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÁÎ¤È ‰È·ÛΤ‰·ÛË. MÔ˘ÛÈο ÎÈÓÂ›Ù·È Û mainstream ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ì ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂȘ ÚÔ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο.

∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞

friendly ÎÔ˘ÙÔ˘Î¿ÎÈ, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ AÁ. ZÒÓ˘. ™ÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È Ì·Ì·‰›ÛÙÈΘ ÌÂÚ›‰Â˜, Û ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 20.00, ÏËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. AÓÔ›ÁÂÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙȘ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ƒ√™ø¶∞ KˆÓ/fiψ˜ 84, °Î¿˙È (210 3413.433) Gay-friendly Â-

ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ηٷÍȈ̤ÓÔ ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜, Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Û ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. I‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Á‡̷ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ì·ÚfiÙÛ·Úη ÛÙÔ °Î¿˙È.

Ó·Ù‹ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Ì ·Ó¿ÌÂÈÎÙ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó. ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È ™¿‚‚·Ù· drag shows Î·È wet live show. K¿ı TÚ›ÙË Î·Ú·fiÎÂ. KAZARMA KˆÓ/fiψ˜ 84, 1Ô˜ fiÚ. B·Ú‚¿ÙË ÁÎ¤È ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÛÙȘ Â¿ÏÍÂȘ ÙÔ˘ ÁÎ¤È ÛÙÚ·ÙÒÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì mixed ÌÔ˘ÛÈ΋.

EL CIELO KˆÓ/fiψ˜ 84, Ù·Ú¿ÙÛ· ÿÛˆ˜

Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ÁÎ¤È Ù·Ú¿ÙÛ· Ù˘ fiÏ˘, Ì ηٷÏËÎÙ›ÛÈÔ˘˜ ÓÙ¿ÎÈÚÈ ÊÚ¿Ô˘Ï· ηÈ

S-CAPE ARMY ACADEMY

100, ›ÛÔ‰Ô˜ ∫Δ∂§ 1Ô˜ fiÚ., 694 6282842 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.00-

22.00, ™¿‚.-∫˘Ú. 10.0020.00/ º˘Ï‹˜ 100, Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, ÈÛfiÁÂÈÔ, 694 6282844 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-23.00, ™¿‚.-∫˘Ú. 13.00-23.00/ °Ô‡Ó·ÚË 39, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 1Ô˜ fiÚ., 694 6282843 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

12.00-21.00, ™¿‚. 12.0020.00/ ¶ÔÏ˘˙ˆ˝‰Ë 5, ¤Ó·ÓÙÈ ∫Δ∂§ ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ μ·Ú‰¿ÚË. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 1Ô˜ fiÚ., 694 6282839 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 13.00-

22.00, ™¿‚. 13.00-20.00, ∫˘Ú. 14.00-20.00. EROXXX DVD SEX SHOP

VERSUS

™Ù·‰›Ô˘ 61, 1Ô˜ fiÚ., √ÌfiÓÔÈ·

KÂÏÂÔ‡ 10, °Î¿˙È TÔ ÈÔ Úfi-

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.00-22.00, ™¿‚. 10.00-20.00, ∫˘Ú. 12.00-20.00.

ÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÁÎ¤È ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÙÔ˘ °Î·˙ÈÔ‡ Ô˘ ¿ÂÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ú‡̷, Ì ·Ó¿ÌÂÈÎÙ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ˆÚ·›· ‰È¿ıÂÛË.

μπμ§π√¶ø§∂π√ ¶√§ÀÃøª√™ ¶§∞¡∏Δ∏™ AÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘ 6 & ¶·ÙËÛ›ˆÓ (210.8826600 /

DVDLAND ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 65, 2Ô˜ fiÚ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 12.00-22.00.

VIDEORAMA DVD GAY CLUB √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ 13, Ï·Ù›· μ·Ú‰¿ÚË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

14.00-22.00

¢øƒ√ FREE ENTRIES ALEXANDER SAUNA

H ALEXANDER SAUNA ÚÔÛʤÚÂÈ Û ‰Âη¤ÓÙ (15) ¿Ó‰Ú˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. (·fi 18 ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ) ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ “Alexander Sauna Youth Club” ÙËÓ ¶¤ÌÙË 16/10 – Ë ¶¤ÌÙË ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ˆ˜ young day (MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 134 & IÂÚ¿ O‰fi˜, °Î¿˙È, 210 6980.282).

AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ì›·, ÛٛϠ۠SMS: AVXY, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 14/10 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 67


¶∞ƒ√À™π∞™∏

£∂∞Δƒ√ Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) * § º ¶ ¢

¡¤Ô §·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ºÔÈÙËÙÈÎfi ¶·È‰ÈÎfi ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘

104 KENTPO §O°OY KAI TEXNH™ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 104 & K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘, 210 3826.185 * O Á˘¿ÏÈÓÔ˜ ÎÒ‰ˆÓ. T˘ ™‡Ï‚È· ¶Ï·ı. ™ÎËÓÔı.-ÂÚÌËÓ›·: A. TÛÔ‡ÁÎÔ˘. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.30. ú17 (12 º). ¢: 85'. A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, OÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211-3 * MÈ· ¯·Ú¿ ÛÙÔ ÊÔ˘ÁȤ.

MÔ˘ÛÈÎfi. ™ÎËÓÔı.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ªÂ ÙË X·Ú¿ KÂÊ·Ï¿. ¢Â˘Ù.-TÚ. 22.00. ú 20. ¢: 120’. * OÈ ·ÏÏÔ·Ṳ́ÓÔÈ. TˆÓ Thomas Middleton Î·È William Rowley. ™ÎËÓÔı.: K. ¢·Ì¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §. XÚ˘ÛÔÌ¿ÏÏ˘, X. °ÂˆÚÁ·Ï‹˜, K. XÚ˘Û·˝‰Ô˘ Î.¿. ¶¤Ì.™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.15, ™¿‚. 18.15 (§). ú 20 (15 §, º). Afi 16/10. A£HNøN BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 10, 210 3312.343 *...¶ÈÔ ÎÔÓÙ¿... ™ÎËÓÔı.: °. KÈÌÔ‡Ï˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. KÈÌÔ‡Ï˘, Z. ¢Ô‡Î·, N. æ·ÚÚ¿˜ Î.¿.TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (§) & K˘Ú. 18.15. ú 25, 22 (16 º, 20 §). Afi 11/10. A§EKO™ A§E•AN¢PAKH™ (ÚÒËÓ PÈ¿ÏÙÔ), K˘„¤Ï˘ 54, 210 8827.000. * K¿ı ¯ÚfiÓÔ ›‰È· ̤ڷ.

ΔÔ˘ ª¤ÚÓ·ÚÓÙ ™Ï¤ÈÓÙ. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ˙fiÁÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. TÔ˘Ì·Û¿ÙÔ˘, A. ™Ù·‡ÚÔ˘. 21.00. TÂÙ. & K˘Ú. 19.00, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 18.00 (§), 21.00. ú 24 (20 §, 16 º). ¢: 125’. A§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 34.22.001, 697 2614148 (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ) * ¶ÈÙÛÈÌÔ‡ÚÁÎÔ. T˘ ™ÒÙ˘ TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: Õ. ™ˆÙÚ›ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: N. MÔ˘ÚÔ‡˙Ë, Z. Pfi¯·˜, ¢. ¶È·Ù¿˜ (ʈӋ). ¢Â˘Ù. 21.30. ú 15 (10 º). ¢: 60’. A§IKH AÌÂÚÈ΋˜ 4, 210 3210.021 * ¢˘Ô ÙÚÂÏÔ›-ÙÚÂÏÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ›. MÈÔ‡˙ÈηÏ. TˆÓ

MÂÏ MÚÔ˘Î˜, TfiÌ·˜ M›¯·Ó. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. X·˚οÏ˘, A. §Ô˘‰¿ÚÔ˜, °. BÔ‡ÚÔ˜, ™. °·Ú‰¤Ï˘, B. K·ÁÈ¿ Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.&¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.00, 21.15, K˘Ú. 20.00. 40 (30 §, 20 § & ÁÈ· οو ÙˆÓ 25 Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65, 22 OÌ·‰., 18 º). Afi 16/10.

A§MA AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È AÎÔÌÈÓ¿ÙÔ˘ 15 -17, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5220.100 KÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ * T˙ÔÓ °·‚ÚÈ‹Ï MfiÚÎÌ·Ó.

TÔ˘ X¤ÓÚÈÎ ÿ„ÂÓ. ™ÎËÓÔı.: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. Mȯ·Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, K. M·Ú·ÁÎÔ‡, º. KÔÌÓËÓÔ‡. TÂÙ. 19.00 (§), ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 25, 20 (18 §, OÌ·‰ÈÎfi, 15 º). ¢: 120’. Afi 10/10. AMºI£EATPO ™¶YPOY EYA°°E§ATOY A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 111, 210 3233.644 ™ÎËÓ‹ ŒÍÔ‰Ô˜ KÈÓ‰‡ÓÔ˘ * H ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË ÓÂÎÚ‹. TÔ˘ TÂÔÊ›Ï °ÎÔÙȤ. ™ÎËÓÔı.: K. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ™. °Ô˘ÏÈÒÙË, X. M·Ï¿Î˘, Δ. ¢·Ú‰·Á¿Ó˘. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. ¢: 100'. ú 24 (17 º). ø˜ 2/11. ANE™I™ KËÊÈÛ›·˜ 14, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7707.227 * TÔ ÊÈfiÚÔ ÙÔ˘ §Â‚¿ÓÙÂ. TÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: K. TÛÈ¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, X. ™Ò˙Ô˜, X. AÏÂÍ·ÓÈ¿Ó Î.¿. TÂÙ. & ¶¤Ì. 19.00 (§), ¶·Ú. 21.00, ™/K 18.00 & 21.00. ú 24, 17 (§, º, ú 14 ¶·È‰ÈÎfi). ¢: 120’. Afi 15/10. A¶§O £EATPO X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 4, K·ÏÏÈı¤·, 210 9229.605 KÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ * T·Í›‰È ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ̤ڷ˜ ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù·. TÔ˘

E˘Á¤ÓÈÔ˘ O’NÈÏ. ™ÎËÓÔı.: AÓÙ. AÓÙ‡·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·Ù·ÏÂÈÊfi˜, P. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, Õ. KÔ‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. 23/10 - 1/2. A¶O£HKH ™·ÚÚ‹ 40, æ˘ÚÚ‹, 210 3253.153 *™ÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜. KˆÌˆ‰›·.

10Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜. TˆÓ MÚÔ˘˜ T˙fiÚÓÙ·Ó, M¤ÚÈÏÈÓ ÕÌڷ̘. ™ÎËÓÔı.: K. AÚ‚·ÓÈÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. Z·¯·Ú¿ÙÔ˜, K. E˘ÚÈÈÒÙ˘, Õ. KÔ˘Ú‹ Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15, ™/K 18.15 (§ ÙÔ˘ ™·‚.). ú 22 (18 §, OÌ·‰., 15 º Î·È ¶¤Ì. ÁÈ· οو ÙˆÓ 25 Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65). Afi 17/10. BADMINTON ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, 210 8840.600 * Tango Fire. XÔÚÔÁÚ·Ê.: Yanina Fajar. ¶·Ú. 21.00, ™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 55, 45, 35, 25 (15 º). ¢Â˘Ù., TÂÙ., ¶¤Ì. 21.00 & ™¿‚. 17.00. ú 50, 40, 30, 20 (10 º).15-20/10. BA™I§AKOY ¶Ï·Ù·ÈÒÓ & ¶ÚÔÊ. ¢·ÓÈ‹Ï 3, 210 3467.735 * TÔ Á¿Ï·. TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛÈÎÔÓÔ‡ÚË. ™ÎËÓÔı.: Õ. B·ÁÂÓ¿. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. B·ÁÂÓ¿, A. M·Ï·ÌÒÙ˘, ™. KÔÛÌ›‰Ë˜.

TÂÙ.-™¿‚. 21.00, ™¿‚. 18.00, K˘Ú. 19.00. ú 22 (25 ‚Ú·‰ÈÓ‹ ™·‚., 15 º). ¢: 120’. * E˘Ù˘¯›· ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÏÈ·˜. ¶·›-

˙ÂÈ: N¤Ó· MÂÓÙ‹. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15, TÂÙ. 18.45. ú 20 (17 º, M·ıËÙÈÎfi). Afi 13/10. BEAKH ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 32, ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, 210 5223.522 * O MÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ Î·È Ô Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ˜ ¢Ú¿ÎÔ˜.

K›Ì.-ÛÎËÓÔı.: ¢. A‚‰ÂÏÈ҉˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¶·ÛÛ¿˜, £. Z¤Ú‚·˜, M. °ÂˆÚÁ·Ï¿ Î.¿. ¶·Ú.&™¿‚. 21.00. K˘Ú. 11.00, 19.00. ú 20 (15 º). ¢: 80’. Afi 11/10. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 *Desire. Performance. T˘ ÔÌ¿‰·˜ MAG. ™ÎËÓÔı.-ÂÚÌËÓ›·: K. KÔ˘ÙÛÔϤÏÔ˜, E. ¶ÔÏ˘Á¤ÓË, º. PÂ˙›ÙË. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.30. ú 15 (10 º). ¢: 50'. ø˜ 18/11. * TÚ›Ù˘¯Ô. TÔ˘ Heiner Muller. ™ÎËÓÔı.: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M›ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ¢Ú¿ÎÔ˘, ¶. TÛÈÓÈÎfiÚ˘. Afi 6/10. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00, ¶·Ú. 24.00. ú 16 (12 º). ¢: 55’. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 211 4000.863 * Baby. Performance ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔÓ ÕÌÏÂÙ. Δ˘ ÔÌ¿‰·˜ ™§∞Δ™. ™ÎËÓÔı.: K. °ÎÔ˘ÏÈÒÓË, £. T·Ù·‡Ï·Ï˘. ¶·Ú., ™/K, 21.15. ú 15 (10 º). ¢: 60’. BPETANIA ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, 210 3221.579 * MË ÁÂÏ¿ÙÂ... Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi!!! TÔ˘ NfiÂÏ K¿Ô˘·ÚÓÙ.

™ÎËÓÔı.: °. B·ÏÙÈÓfi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. B·ÏÙÈÓfi˜, ¶. ™Ù·ı·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, A. °Ï˘ÎÔÊÚ‡‰Ë Î.¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15, ™¿‚. (§), K˘Ú. 18.15. ú 27, 22 (16 º, 22 §). ¢: 120’. Afi 9/10. CORONET ºÚ‡Ó˘ 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7012.123 * 5gynaikes.com. KˆÌˆ‰›·. TˆÓ Jose Miguel Contreras, Ana Rivas. ™ÎËÓÔı.: μ. ¢Ô‡Î·. TÂÙ.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.30 & 21.15, K˘Ú. 21.15. ú 23 (18 EÍ., 15 º). ¢: 120’. Afi 16/10. * NÔÛÊÂÚ¿ÙÔ˘ ¢È‰fiÓÙÈÎÔ˘˜ 3. KˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.:

OÌ¿‰· Ex Animo. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ZˆÁÚ·Ê¿Î˘, P. K˘Ú›Ô˘, K. §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.00. ú 20 (15 º). Afi 20/10. °K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 * º‹Ì˜. TÔ˘ NÈÏ ™¿ÈÌÔÓ. ™ÎËÓÔı.: ¶. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, K. K·˙¿ÎÔ˜, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Î.¿. TÂÙ. 19.30 (§),

¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.30, ™/K 18.30 & 21.30, ú 21 (16 º, §, EÍ.). ¢: 90’. ¢H§O™ ™XO§H £EATPOY A›ı. EΉËÏÒÛˆÓ, EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 11, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5203.562 (12.00 - 20.00) * °È·Ù› ’Ó·È Ó·È!?... B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· ¤ÚÁ· «M·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ Á¿ÌÔ˜» & «¶ÂÚÏÈÌÏ›Ó Î·È MÂϛ۷» ÙÔ˘ ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ °Î·Úı›· §fiÚη. ™ÎËÓÔı.: ¢. ◊ÌÂÏÏÔ˜, Œ. ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡. ¶·›˙Ô˘Ó: °. A‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë˜, ¡. AÏÂ͛Ԣ, ª. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Î.¿. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 20.30. E›Û. ÂχıÂÚË. ¢: 120’. ø˜ 15/10. ¢HMHTPH™ XOPN AÌÂÚÈ΋˜ 10, 210 3612.500 * Afi„ ÙÚÒÌ ÛÙ˘ IÔοÛÙ˘. KˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.:

™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. ºÈÏÈ›‰Ô˘, ¶. OÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. ¢·‰·Î·Ú›‰Ë˜ Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 (§), 21.15, K˘Ú. 18.15 & 21.15. ú 25 (18 §, OÌ·‰., º, ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î¿Ùˆ ÙˆÓ 25 Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65). Afi 10/10. ¢I¶Y§ON K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï 2, æ˘ÚÚ‹, 210 3229.771 * EÛ›˜ Ò˜ ˙›ÙÂ, ηϿ ‹ ηχÙÂÚ·; M˘ıÔÏ·Û›·.

ΔÔ˘ ∫Ô˘ÚÔ‡Ì·ÏË. ™ÎËÓÔı.: OÌ¿‰· So7. ¶·›˙Ô˘Ó: M. MÔ˘ÌÔ‡Ú˘, º. KÔÚÚÔ‡, X. AÒÓ˘ Î.¿. ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15.ú15 (10 º). ¢: 70'. E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12 & §¤ÓÔÚÌ·Ó, KÔψÓfi˜, 210 5138.067 * Afi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÌfiÓÔ ¯¿È ÂÓÙ. ∫›Ì.-ÛÎËÓÔı.: °.

M·˘Ú·Á¿ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. NÙÔ˘Ú¿Î˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, X. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜. ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.15. ú 15 (12 º). ¢: 75’. ø˜ 26/11. * Penetrator. TÔ˘ ÕÓÙÔÓÈ N›ÏÛÔÓ. ™ÎËÓÔı.: °. ¶·ÏÔ‡Ì˘. ∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¡∞ª∞. ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 18 (15, 12 º). ¢: ú 70. AηٿÏÏËÏË ÁÈ· οو ÙˆÓ 17 ÂÙÒÓ. ø˜ 22/11. ºÔ˘·ÁȤ * ŸÙ·Ó ›‰· ÙÔ 100% Ù¤ÏÂÈÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÁÈ· ̤ӷ.

ΔÔ˘ Ã. ªÔ˘Ú·Î¿ÌÈ. ™ÎËÓÔı.: °. M·˘Ú·Á¿ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: A. NÙÔ˘Ú¿Î˘, B. K·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘. ¶·Ú.-™¿‚. 23.30, K˘Ú. 22.00. ú 10. ¢: 45’. ø˜ 25/10. ™ÎËÓ‹ Black Box * ŒÓ· Ì·ÏfiÓÈ Ì˘ÛÙÈο.

™ÎËÓÔı.: B. ¶··‰ËÌËÙÚ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. °·ÚÂÊ·Ï¿ÎË, T. K·Ú·Î‡ÎÏ·˜. K˘Ú. 12.30. ú12, ¢: 60’. Afi 12/10. (210 5138.067 ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ) £EATPO TEXNH™ KAPO§OY KOYN - Y¶O°EIO ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5, 210 3228.706

∂£¡π∫√ £∂∞Δƒ√ ™˘Ó‰ÚÔÌËÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ¢È¿ÏÂÍ ̛· ·fi ÙȘ 8 οÚÙ˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È 3 Ì ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ì›· οÚÙ· «º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘» Î·È Ì›· ÂÙ·ÈÚÈ΋. £· ÙȘ ‚ÚÂȘ ·fi ú 110 ̤¯ÚÈ Î·È 1.000. √È ˆÏ‹ÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó 15/10. promodept@n-t.gr. ¶ÏËÚ.: 210 5288.280

VORTEX STUDIO ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· video art Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ £· ‹ıÂϘ Ó· οÓÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ¤ÎıÂÛË; ΔÔ studio ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÌËÌ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÚÒÙË ‡ÏË ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜, ÂÓÒ Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· video art ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË Î¿ÌÂÚ·˜, „ËÊÈ·Îfi ÌÔÓÙ¿˙, sound design Î·È export web movie. Δ· groups Â›Ó·È 6-10 ·ÙfiÌˆÓ Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ. πı¿Î˘ 24 & π. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, 210 8259.994

68 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008


Δ∂á∏ * H ̤ıÔ‰Ô˜ Gronholm.

ΔÔ˘ Ã. ¶›ÓÙÂÚ. ™ÎËÓÔı.: ¢. XÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. K·Ú·Ì›¯Ô˜, ¶. §·ÁÔ‡Ù˘, Ã. ™·Ô˘ÓÙ˙‹˜, μ. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ™¿‚. (§) 18.15, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, TÂÙ.-K˘Ú. 20.00. ú 22 (15 º/§, 10 οو ÙˆÓ 25 οı TÂÙ.-¶·Ú.) ¢: 95’. ø˜ 26/10. £EATPO TOY NEOY KO™MOY AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, ºI•, 210 9212.900 K¿Ùˆ XÒÚÔ˜ * M·ı‹Ì·Ù· ‚›·˜ (MfiÓÔ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, M¤ÚÔ˜ II).

∫›ÌÂÓÔ-ÂÚÌËÓ›·: K. °¿Î˘. ™ÎËÓÔı.: B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K. °¿Î˘, K. M·˘ÚÔÁÂÒÚÁË, B. M·˘ÚÔÁˆÚÁ›Ô˘, ª. ºÈÏ›ÓË. TÂÙ.™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30. ú 18 (15 º, TÂÙ. & ¶¤Ì.). ¢: 80’. * K·ÙÂÚ›Ó· IÛÌ·˝ÏÔ‚· - H §·›‰Ë M¿Î‚Âı ÙÔ˘ MÙÛÂÓÛÎ. B·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÓÔ˘‚¤Ï· ÙÔ˘ NÈÎÔÏ¿È §¤ÛÎÔ‚.

™ÎËÓÔı.: M. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. AÁ·ÚÙ˙›‰Ë˜, ¢. AÓ·ÛÙ¿ÛÔÁÏÔ˘, °. ºÚÈÓÙ˙‹Ï·˜. TÂÙ. & ™¿‚. 18.30, K˘Ú. 22.15, ¢Â˘Ù. & TÚ. 21.15. ú 18 (15 º, TÂÙ.). ¢: 100’. ¢ÒÌ· * XˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™ÎËÓÔı.: K. °¿Î˘. ∫›Ì.-·›˙Ô˘Ó: K. °¿Î˘, I. AÁÁÂÏ›‰Ë, °. °ÂˆÚÁfiÓË, M. ¢. K·Ì̤ÓÔ˘. K˘Ú. 22.15, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15. ú 18 (15 º, TÂÙ.¶¤Ì.). ¢: 70’. * AÓÙÈÁfiÓË. ΔÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹.

™ÎËÓÔı.-ÌÔ˘Û.: ™. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘. ∂ÈηÛÙÈ΋ ÂÈÌ.: ª·Ú›· ÷ÓȈٿÎË. ¶·›˙ÂÈ: Õ. MÈÓÈ¿Ú˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15. K˘Ú. 19.30. ú 15. ¢: 65’. ¶¿Óˆ XÒÚÔ˜ * E¯ıÚÔ› ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜. TÔ˘ AÚο. ™ÎËÓÔı.: B. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¢ÂÓÙ¿Î˘, A. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §. M·ÏÎfiÙÛ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.15, K˘Ú. 19.30 & 22.15. ú 20 (15 º),TÂÙ. & ¶¤Ì. ú18 (15 º). ¢: 80’. Afi 22/10. £H™EION, ENA £EATPO °IA TI™ TEXNE™ TÔ˘ÚÓ·‚›ÙÔ˘ 7, 210 3255.444 (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ) * Amen. XÔÚÔı·ÙÚÈÎfi. ™ÎËÓÔı.: £. °ÂˆÚÁ›Ô˘, º. NÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, £. °ÂˆÚÁ›Ô˘, B. °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. 10-18/10. * Electric Girl. XÔÚÔı·ÙÚÈÎfi. ™ÎËÓÔı.: A. ¶··‰·Ì¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: X. KfiÙÛ·ÏË, B. Reininger. ú 18 (13 º). 21.30. 20-31/10. KATIA ¢AN¢OY§AKH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8640.414 * ¶·Ú·Î·ÏÒ... ·˜ Ì›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ Ì·˜. ™ÎËÓÔı.: A. P‹-

Á·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, °. M·Ú›ÓÔ˜, K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿.TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.00. ™/K 18.00 & 21.00. ú 26 (18 º, 22 §). Afi 16/10. K44 KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 44, °Î¿˙È, 210 3423.560 * E‰Ò. TÔ˘ °Î·˙̤ÓÙ K·Ï¿ÓÈ.. √È ÈÛÙÔڛ˜ Ù˘ Athens Voice. ™ÎËÓÔı.: °. N·ÓÔ‡Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. K·Ô˘Û›˙Ë, ™. KÂÊ·ÏÏËÓÔ‡, B. KÔÓÙÔÌÔ‡˜, ∞.æ·ÚÚ¿. ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00. ú15, 12, 10. ¢:80’. (210 6430.605 ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ) KIBøTO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 115, 210 3427.426 * ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ì›ӈ ÌfiÓË ÌÔ˘. KˆÌˆ‰›·. T˘ ¢‹-

ÌËÙÚ·˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: £. AıÂÚ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, M. Aı·Ó·Û›Ô˘, K. AÓÙ·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. TÂÙ.&K˘Ú. 20.00, ¶¤Ì.-™¿‚. 21.15, ™¿‚. 18.15 (§). ú 25 (18 § , OÌ·‰., º Î·È ¶¤Ì. ÁÈ· οو ÙˆÓ 25 Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65). Afi 18/10.

ME§I AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 87 & ºˆÎ·›·˜, Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8223.160

B·Ê›‰Ë˜, A. °È·ÓÓ·Ú›‰Ô˘. K˘Ú. 19.30. ¶·Ú. & ™¿‚. 21.00. ú 20 (15, 10 º). ¢: 85'.

* H Á˘Ó·›Î· Ì ٷ Ì·‡Ú·.

TÔ˘ ™Ù¤Ê·Ó M¿Ï·ÙÚ·Ù. ™ÎËÓÔı.: ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. K·ÙÚ·Ó›‰Ë˜, °. K¤ÓÙÚÔ˜. TÂÙ. (§), K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 18.15, 21.15, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.15. ú 22 (18 §, 15 º). ¢: 115’. Afi 9/10. MIKPO ¶A§§A™ AÌÂÚÈ΋˜ 2 & ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘ (CityLink), 210 3210.025 * ◊ڈ˜. ™ÎËÓÔı.: E. °Î·Ûԇη. ¶·›˙Ô˘Ó: £. AÏÂ˘Ú¿˜, ¶. MÔ˘˙Ô˘Ú¿Î˘, K. KˆÙÛ·‰¿Ì Î.¿. TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 (§), 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 22 (18 §, 8 OÌ·‰., 15 º, ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÁÈ· οو ÙˆÓ 25 Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65). Afi 9/10. MOY™OYPH ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 7, 210 3310.936 * O Ì·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜ ‹ Ù˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜. TˆÓ XÚ‹ÛÙÔ˘

™TOA MÈÛΛÓË 55,3Ë ÛÙ¿ÛË ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7702.830 * ™Ù¿¯Ù˜. TÔ˘ KÚ›ÛÙÔÊÂÚ X¿ÌÙÔÓ. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: £. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, °. PÔ˙¿Î˘, §. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË. TÂÙ. (§) & K˘Ú. 19.00, ¶·Ú. & ™¿‚. 21.30. ú 22 (15 º) & ú 45 (Î·È ÁÈ· ÙȘ 3 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ). ¢: 90'. ø˜ 4/12. ™ºEN¢ONH M·ÎÚ‹ 4, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9246.692 * §· Ô˘¤. ΔÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË Ã·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: Õ. KÔÎΛÓÔ˘. ™ÎËÓ.: ¡. ∞ÏÂ͛Ԣ. ¶·›˙ÂÈ: Õ. KÔÎΛÓÔ˘. TÂÙ.™¿‚. 21.00, K˘Ú. 01.00. ú 20 (15 º). ¢: 80’. ø˜ ̤۷ I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. TO ONOMA TOY PO¢OY ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ 1, Ï. ¢·‚¿ÎË, K·ÏÏÈı¤·, 210 9595.006

Î·È °ÈÒÚÁÔ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ºÈÏÈ›‰Ë˜, T. KˆÛÙ‹˜, X. TÛ¿ÊÔ˘ Î.¿. TÂÙ. 19.30 (§), ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 & 21.15, K˘Ú. 18.15 & 21.15. ú 25 (18 §, º). ¢:120’.

* ™ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÙˆÓ Î¿ÌˆÓ Ì ‚·Ì‚¿ÎÈ. TÔ˘ MÂÚÓ¿Ú

M¶PONT°OYAIH AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 61A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8620.250 * Escape. MÈÔ‡˙ÈηÏ. TÔ˘ N›ÎÔ˘ BÂÓÙÔ˘Ú¿ÙÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™. KÔÛÎÈÓ¿, W. Gibbins. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. KÔÛÎÈÓ¿, §. §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ˜, N. BÂÓÙÔ˘Ú¿ÙÔ˜ Î.¿. TÂÙ. 19.30, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.15, ™/K 18.15 & 21.15. ú 25, 18 (16 º). ¢: 30’. Afi 9/10.

TO¶O™ A§§OY KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 17 & K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, 210 8254.600 KÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ * H ÚÔ‰ÔÛ›·. TÔ˘ Ã. ¶›ÓÙÂÚ. ™ÎËÓÔı.: M. A‰·Ì¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. ™ÔψÌÔ‡, A. K·Ú˘ÛÙÈÓfi˜, N. N›Î·˜. K˘Ú., ¢Â˘Ù., TÂÙ. 20.00, ¶¤Ì., ¶·Ú. 21.30, ™¿‚. 19.30 & 21.30. ú 20 (15 º). ¢: 100’. ø˜ 10/11.

NEO E§§HNIKO £EATPO ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ TÚÈÎÔ‡Ë 34 & KÔ˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 8253.489

ºOYPNO™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168, 210 6460.748 * H ÌÏ ÁÚ·ÌÌ‹. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: A. KÔ˘ÙÚÔ˘Ì‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. KÔ˘ÙÚÔ˘Ì‹˜, Ÿ. °ÂÚÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË, £. KÔ˘ÙÚÔ˘Ì‹. 21.30. ú 15 (10 º). Afi 18/10 ÁÈ· 14 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.

* AÌÂÚÈοÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ.

KˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.: °. AṲ́Ó˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. AṲ́Ó˘, ™. OÏ˘Ì›Ô˘, E. ™È‰ÂÚ¿ Î.¿. TÂÙ. 19.00, ú 15. ¶¤Ì. & ™¿‚. 21.00, ú 20. ™¿‚. 18.00, ú 15. K˘Ú. 20.00, ú 20. ¢: 120’. Afi 16/10. O¢OY KEºA§§HNIA™ KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 16, K˘„¤ÏË, 210 8838.727 B’ ™ÎËÓ‹ * ºÚ›ÓÙ·/ ºÚ›ÓÙ·. ∫›Ì.-ÛÎËÓÔı.: EÛÙ¤Ú AÓÙÚ¤ °ÎÔÓ˙¿ÏÂ˙. ¶·›˙Ô˘Ó: º. ¶··‰fi‰ËÌ·, K. T¿Î·ÏÔ˘, °. º›ÏÈ·˜. TÂÙ. 20.00 (§), ¶¤Ì.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 20.00. ú 23 (19 §, 16 º). ¢: 85’. Afi 9/10. ¶A§§A™ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, 210 3213.100 * M‹‰ÂÈ· 2. ™ÎËÓÔı.-¯ÔÚÔÁÚ.: ¢. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ™ÎËÓ.: ¡. ∞ÏÂ͛Ԣ. ªÔ˘Û.: Cotik. ÃÔÚ‡ԢÓ: E. P¿ÓÙÔ˘, °. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, Õ. ™ÂÚ‚ÂÙ¿Ï˘ Î.¿. XÔÚËÁfi˜ Public. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15. ú 20, 40, 50, 55, 70, 80, 100. ¢:60’. ¶EIPAIø™ 131 ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 131, °Î¿˙È, 210 3426.802 * ºÔ‡ÛÙ· ÌÏÔ‡˙·. ™ÎËÓÔı.: £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, M. P¤·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. §·ÌÚfiÁÈ·ÓÓË, A. AÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™. Z·ÓÓ›ÓÔ˘ Î.¿. TÂÙ. & ∫˘Ú. 20.00, ¶¤Ì. & ¶·Ú. 21.15, ™¿‚. 18.15 (§) & 21.15, ú 25, 19, 18 (§, OÌ·‰., º, ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÁÈ· οو ÙˆÓ 25 Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 65). ¢: 120’. ø˜ 12/4.

M·Ú› KÔÏÙ¤˜. ™ÎËÓÔı.: °. ZËÌÈ·Ó›Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, £. ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ¢Â˘Ù.&TÂÙ. 21.30. ú 10 (Ì ÔÙfi). ¢: 70’. Afi 13/10.

* TÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÍÂÎÈÓ¿ ̤۷ ·fi Â̤ӷ. ºÂÛÙÈ‚¿Ï

Ì performance, ı¤·ÙÚÔ, ¯ÔÚfi, video Î.¿. Afi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ºÔ‡ÚÓÔ˘. ú 7. ø˜ 12/10. XOPOPOE™ I¿Î¯Ô˘ 14, °Î¿˙È, 210 3479.426 * On the blink. ™ÎËÓÔı.: K. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: •. £ÂÌÂÏ‹, A. MÂ˙›ÎË, A. TÛÈ¿ÌÔÁÏÔ˘ Î.¿. 21.30. ú 10.10-12 & 16-19/10. XøPA AÌÔÚÁÔ‡ 20, K˘„¤ÏË, 210 8673.945 ™ÎËÓ‹ ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ· *°˘Ó·›Î· loser. ™Ô˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›. T˘ B›Ï˘ ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¢. MÔÁ‰¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. M·ÎÚ‹, X. KÔÓÙ·Í¿ÎË, °. º¤ÚÙ˘. ™/K. 21.15. ú 18 (12 º). ¢: 100'. °È· 18 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. EÍÒÛÙ˘ - ™ÎËÓ‹ EÓ‰Ô¯ÒÚ· * Misery. TÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ KÈÓÁÎ. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÏÈ·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. æ·ÚÚ¿˜, A. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ¢Â˘Ù.&TÚ. 21.15, ¶·Ú. 00.00. ú 22 (18 º). Afi 31/10. * KÚ‚¿ÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ʷΤ˜. TÔ˘ Alan Bennett.

™ÎËÓÔı.: ™. ™Ù¿ÁÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: §. TÛÂÛÌ·Ù˙fiÁÏÔ˘, E. AÓ‰ÚÂÔ˘Ï¿ÎË, B. ¶¿ÙÛÈÔ˘. ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.30. ú 18 (12 º). ¢: 60’. ø˜ 29/10.

* ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™

* A.ANTONOPOULOU.

ART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, 210 3214.994 ÕÓÓ· M·Ó¤Ù·. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ηٷÛ΢‹, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 25/10. A°KA£I MËı‡ÌÓ˘ 12 & EÙ·Ó‹ÛÔ˘, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8640.250 B·ÁÁ¤Ï˘ Z·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 23/10 *A¢ ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 ™¿‚‚·˜ XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜.

°Ï˘ÙÈ΋. ø˜ 8/11. A¢AM N. B¿Ì‚· 5, KÔψӿÎÈ, 210 3601.779 B¿Ûˆ AÏ·ÁÈ¿ÓÓË. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 25/10. AI°OKEPø™ •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 45, KÔψӿÎÈ, 210 7223.897 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. TÔ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 11/10. AI£OY™A TEXNH™ °ABPA™ HÚÔ‰fiÙÔ˘ 17, KÔψӿÎÈ, 210 7215.194 AÓ‰Ú¤·˜ ¶·ÙÚ¿Î˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 25/10. *AMP EÈÎÔ‡ÚÔ˘ 26 & KÔÚ‡Ó˘ 4, 210 3251.881 Ben Jones. “Celebrating the New Dark Age in Athens”. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, video. ø˜ 23/10. * ARKTOS GALLERY BIKENTIO™ T™IPI°KAKH™ HÚÔ‰fiÙÔ˘ 5, KÔψӿÎÈ, 210 7299.610 T˙ÒÚÙ˙È· §¿ÌÂÚÙ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 25/10. * ARTOWER AGORA AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ Ï·Ù›·, 210 3246.100 B¿Ûˆ M·˚Ú·ÎÙ¿ÚË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 25/10. OÌ·‰È΋ Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ-

΋. ø˜ 25/10. K·È: OÌ·‰È΋ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Connestiva. ø˜ 25/10. ART ZONE 42 §. B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 42, ¿Á·ÏÌ· TÚԇ̷Ó, 210 7259.549 Birgit Kelly, Klaus Wegmann. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

ø˜ 29/11. AP°ø NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 5, KÔψӿÎÈ, 210 7249.333 KÒÛÙ·˜ X·Ú·Ï·Ì›‰Ë˜.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 18/10. A™TPO§ABO™ ¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7294.342 M·Ú›· M·ÚÔ‡‰Ë. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ηٷÛ΢¤˜. ø˜ 1/11. M·ÚÁ·Ú›Ù· ¶¤ÙÚÔ‚·. K·Ù·Û΢¤˜. ø˜ 1/11. * BERNIER ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935 Marnie Weber. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜ 14/11.

BONICOS GALLERY K. ™ÂÚ‚›·˜ 12-14, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3236.424 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜

25/10. PA°E™ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82, °Î¿˙È, 210 3452.751 * TÈÙ· - §Ô˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. æ¿ÊÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. ¶·Ú·Û¯¿ÎË, Õ. M¿ÓÔ˘, ¶. æ¿ÊÔ˜. K˘Ú. 21. 45, ¢Â˘Ù.TÚ. 21.00. ¢: 70’. ú 15 (10 º). 12/10 - 30/12. * Decadence. KÔÈÓˆÓÈÎfi. TÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ M¤ÚÎÔÊ. ™ÎËÓÔı.: A. B·ÏÛ¿ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: B.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡ø¡ ¶O§ITI™TIKO KENTPO KPYONEPIOY §ÂˆÊ. KÚ˘ÔÓÂÚ›Ô˘ 3 * ¢ÈÏ‹ AÈÛÙ›·. KˆÌˆ‰›·. ™ÎËÓÔı.: °. §È‚·Ófi˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. IÌÚÔ¯ÒÚË, I. K·Ï¤ÛË, °. §È‚·Ófi˜ Î.¿. 20.00. E›Û. ÂχıÂÚË. 11 & 12/10. ●

CATS ’¡’ MARBLES ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 12, 210 3613.942 °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÈÎÈÒÓ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 1/11. CHEAP ART £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & A. MÂÙ·Í¿ 25, 210 3817.517 N¿ÓÙÈ· K·Ï·Ú¿. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÂÁηٿÛÙ·ÛË.

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 69


Δ∂á∏ 14/10 - 5/11.

Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À (agenda@athensvoice.gr) T· ηχÙÂÚ· 2007-2008.

ø˜ 11/10. °AIA AÏÎÈ‚È¿‰Ô˘ 103, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4133.174 B·ÁÁ¤Ï˘ ¢ËÌËÙÚ¤·˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 31/10. EKºPA™H °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9·, 210 3607.598 §ÂÌÔÓÈ¿ AÌ·Ú·ÓÙ›‰Ô˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 11/10. ™›ÌÔ˜ B¤Ë˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 14-25/10. *FINE ARTS -

KA¶O¶OY§O™ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 62, ÕÏÈÌÔ˜, 210 9835.303 Errfi, Jean-Jacques Deleval.

ηÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· COBRA. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 19/10.

210 3634.009 B·Û›Ï˘ M·Ï·ÙÛfi˜.

EÁηٿÛÙ·ÛË. ø˜ 8/11. NEE™ MOPºE™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3616.165 EψÓfiÚ· AÚ¯ÂÏ¿Ô˘. K·Ù·Û΢¤˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Û¯¤‰ÈÔ. ø˜ 18/10. Iˆ¿ÓÓ· P¿ÏÏË. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. 21/10 - 8/11.

*XIPPAS GALLERY ™ÔÊÔ-

OLD TOWN GALLERY TONIA KPA™™AKO¶OY§OY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A, 210 3626.968 ŒÚÁ· Ù¤¯Ó˘.

A°°E§øN BHMA ™·Ùˆ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˘ 36, OÌfiÓÔÈ·, 210 5242.211-3 XÚ›ÛÙÔ˜ A‚Ú··Ì›‰Ë˜. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 2/11.

PRO - ART MIPE§§A §E°AKH K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 30, 210 3847.967

ALMODOBAR KˆÓ/fiψ˜ 60, °Î¿˙È, 694 6457442 K·ÙÂÚ›Ó· §È¿Ù˙Ô˘Ú·. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Ì Ú›ÛÌ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·. ø˜ 19/10.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 13/10 - 12/11.

AÓ¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ¶·Û¯¿Ï˘, M·Ú›· XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÙÔ˘.

FIZZ GALLERY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9°, 210 3607.598 B›Î˘ AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 15/10.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 10/10 - 4/11. QBOX AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜, 211 1199.991 Takehito Koganesawa.

ÎÏ¤Ô˘˜ 53, 210 3319.333 Todd Papageorge. ºˆÙÔ-

ÁÚ·Ê›·. ø˜ 15/11.

∞§§√π Ãøƒ√π

ART GALLERY CAFE IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1 & °·ÏËÓÔ‡, BԇϷ, 210 8958.866 Mȯ¿Ï˘ KfiÎÎÈÓÔ˜. Zˆ-

GALLERY 7 Z·ÏÔÎÒÛÙ· 7, 210 3612.050 ÕÓÓ˘ Z·‚ÈÙÛ¿ÓÔ˘. X·Ú·ÎÙÈ΋. ø˜ 31/10.

¶NEYMATIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN Aη‰ËÌ›·˜ 50, 210 3621.601 ¶ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· Ù˘ «K·ıËÌÂÚÈÓ‹˜»: EÈηÛÙÈ΋ M·ÙÈ¿.

ø˜ 26/10. ¶O§ITI™TIKO KENTPO ¢HMOY A£HNAIøN «ME§INA», HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 66 & £ÂÛ/΢, £ËÛ›Ô, 210 3452.150 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 9-30/10. *¶O§ITI™TIKO KENTPO

¢HMOY E§EY™INA™ ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 37, 210 5544.325 M¿ÚÈÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜.

«AÓıÚÒˆÓ ›¯ÓË». EÈηÛÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ. ø˜ 12/10. ¶O§YXøPO™ A§EKTON ™Ê·ÎÙËÚ›·˜ 23, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ ÕÓÓ· K·Ú·Ù˙¿, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ™Ù¿ÈÎÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 11-

31/10. HARMA GALLERY £¤ÛȉԘ 10, ¶Ï¿Î·, 210 3220.040

STAVLOS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3452.502 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ηٷÛ΢‹, ÎfiÛÌËÌ·, ÎÔÏ¿˙. 929/10.

™Ù·‡ÚÔ˜ MÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˜. °ƒ∞ªª∏ ™∂ π™Δ√ƒπ∞

HOMESTEAD

∞¡∞ƒ°Àƒ√™ ¶∞™Ã∞§∏™ - ª∞ƒπ∞ Ãπ™Δ√º√ƒ∞Δ√À 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008

ÃÒÚÔ˜ Ù¤¯Ó˘ Pro-Art/MÈÚ¤ÏÏ· §ÂÁ¿ÎË, ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 30 ÙËÏ.: 210 3847.967, e-mail: info@proart.gr, url: www.proart .gr

°Ï˘ÙÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 19/10. IANO™ ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917 °ÈÒÚÁÔ˜ M·˘Ú›‰Ë˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 16/10. * I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 9/10 - 15/11. *KALFAYAN

GALLERIES X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217679 §¿ÌÚÔ˜ æ˘ÚÚ¿Î˘. °Ï˘ÙÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 25/10.

ª√À™∂π∞ §EøNI¢A™ ¶A¶A¢O¶OY§O™ °Ï˘ÙÈ΋, ηٷÛ΢¤˜. 14/10 - 20/11. BATAGIANNI GALLERY AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 20-22, 210 3221.675 ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ‚›ÓÙÂÔ, ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ø˜ 22/11. TEXNOXøPO™ §ÂÌ¤ÛË 4 & M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9228.370 OÌ·‰È΋ Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. X·Ú·ÎÙÈ΋. ø˜ 4/11.

ÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 15/10.

A‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ K·ÊÂÙ˙‹˜.

TEXNOXøPO™ TO MH§O ȦÓÙ· 11, Ï. ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, 210 7254.897

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. 9/10 - 15/11.

X·Ú¿ ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘.

*KAPLANON 5 K·Ï·ÓÒÓ 5 & M·ÛÛ·Ï›·˜, KÔψӿÎÈ, 210 3390.946

THANASSIS FRYSSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, KÔψӿÎÈ, 210 3640.288

OÌ·‰È΋ ·fi ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Ù˘ A™KT.

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 11/10.

§·ÌÚÈÓ‹ MÔ‚¿ÙÛÈÔ˘.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 8/11.

ø˜ 11/10. K-ART ™›Ó· 54, 211 4013.877 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 11/10. HÏ›·˜ K·ÊÔ‡ÚÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 16/10 - 8/11. KO™MO-¶O§ITI™MO™ AÓ‰. MÂÙ·Í¿ 20 & EÌ. MÂÓ¿ÎË, 210 3303.385 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ø˜ 1/11. MARY ALEXIOU ATHENS ART SPACE ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ & ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ 23, KÔψӿÎÈ, 210 3608.105 M·Ú›· KÒÙË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 13/10. MAPTINO™ ¶A§AIO¶ø§EIO ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ 24, 210 3609.449 Andrea Guiseppe Corciulo. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜

18/10. ME°APO EΩNAP¢OY MIET AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 20 & MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘, 210 3234.267 ™‡ÚÔ˜ MÂÏÂÙ˙‹˜. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 19/10. MEDUSA ART GALLERY •ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 7244.552 Alan Humerose, Philippe Pache. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·.

16/10 - 15/11.

70 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

THE BREEDER I¿ÛˆÓÔ˜ 45, 210 3317.527 Daniel Sinsel. °Ï˘ÙÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 25/10. TITANIUM YIAYIANOS GALLERY B. KˆÓ/ÓÔ˘ 44, 210 7297.644 B·ÛÈÏÈ΋ KÔÛÎÈÓÈÒÙÔ˘.

OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. “Paris

*°KA§EPI E§§HNO-

AMEPIKANIKH™ ENø™H™ M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, KÔψӿÎÈ, 210 3680.052 Iˆ·ÎÂ›Ì ŒÛÎÈÏÓÙÛÂÓ, ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ™›· P›ÓÓÂ, ·Ó¿ÁÓˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ. ø˜ 22/10. ¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN AÊ›ÍÂȘ, ¶ÂÚÈÔ¯‹ A, 210 3530.000 °ÈÒÚÁÔ˜ ZÔÁÁÔÏfiÔ˘ÏÔ˜.

°Ï˘ÙÈ΋. ø˜ 31/1/09. GROUPTHERAPY BARGALLERY, §ÂÂÓÈÒÙÔ˘ 11, æ˘ÚÚ‹ °ÈÒÚÁÔ˜ °ÎÈ˙¿Ú˘. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. 15/10 - 2/11.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 11/10. T. KAMBANI GALLERY B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 82, BԇϷ, 210 4818.386 °ÈÒÚÁÔ˜ M‹ÏÈÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. Jan Voss. X·Ú·ÎÙÈ΋. 9/10 - 1/11. TO A§Eº Iı¿Î˘ 29 & ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8829.969 ÿˆÓ. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 25/10. * TƒπE™¶∂ƒ√™ PÔ‚. °Î¿ÏÏÈ 3-5, AÎÚfiÔÏË, 210 9239.592 XÒÚÔ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ - ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î.¿. * VICTOR GALLERY º·Ó·ÚȈÙÒÓ 23, 210 6445.309 Digital Art. EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Û η̂¿. WILLIAM JAMES YÌËÙÙÔ‡ 64, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6534.326 OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ·fi ÙÔ ÂÈ-

* Maurits Cornelis Escher (1898-1972). X·Ú·ÎÙÈ΋,

Û¯¤‰È·. 10/10 - 15/11. BARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805

Peinture”. ø˜ 9/12. KA¶¶ATO™ AıËÓ¿˜ 12, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.931

HERAKLEIDON Experience in Visual Arts HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 ™‚ÂÙÏ›Ó B·Û›Ï‚. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/10.

I¢PYMA EIKA™TIKøN TEXNøN KAI MOY™IKH™ B. & M. £EOXAPAKH B·Û. ™ÔÊ›·˜ 9 & M¤ÚÏÈÓ, 210 3611.206 OÌ·‰È΋ Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 12/10. I¢PYMA EY°ENI¢OY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 387, 210 9469.600 OÌ·‰È΋ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ B·Î·Ïfi. ø˜ 30/10.

I™§AMIKH™ TEXNH™ AÛˆÌ¿ÙˆÓ 22 & ¢È‡ÏÔ˘, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3251.311-13 AÓÙÈΛÌÂÓ· (7o˜-19o˜ ·È.)

·fi ÙËÓ OıˆÌ·ÓÈ΋ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ÙË M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹, ÙËÓ YÂ̤ÓË Î·È ÙËÓ I‚ËÚÈ΋ XÂÚÛfiÓËÛÔ. MOY™EIO E§§HNIKH™ ¶AI¢IKH™ TEXNH™ Kfi‰ÚÔ˘ 9, ¶Ï¿Î·, 210 3312.621 OÌ·‰È΋ ‰·ÛοψÓ, ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ Paul Klee. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 27/10 MOY™EIO KO™MHMATO™ H§IA §A§AOYNH K·ÏÏÈÛ¤ÚË & K·Ú˘¿ÙȉˆÓ 6, 210 9221.044 «H Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË fi„Ë Ù˘ Ìfi‰·˜». KfiÛÌËÌ·. ø˜

10/1/09. ™˘ÏÏÔÁ‹ EϤÓ˘ AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘. KÔÛÌ‹Ì·Ù·,

1880-1980. 15/10/08 10/1/09. * MOY™EIO KYK§A¢IKH™ TEXNH™ NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 4 & B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1, 210 7228.321-3 «¶¤ÓÙ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ PˆÛÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔÔÚ›·˜». ŒÚÁ·

·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ KˆÛÙ¿ÎË ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘. ø˜ 20/10. «Afi ÙÔÓ Tiziano ÛÙÔÓ Petro De Cortona: To IÂÚfi - Ô Ì‡ıÔ˜ - Ë Ô›ËÛË». Zˆ-

ÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 20/12. ME°APO MOY™IKH™ B·Û. ™ÔÊ›·˜ & KfiÎηÏË, 210 7282.333 N·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜: EÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ø˜ 16/11.

MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.113 *Josef Koudelka. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 23/11.

METAIXMIO ¶O§YXøPO™ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118, 211 3003.500

AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ K¿ÚÔÏÔ KÔ˘Ó. ø˜ 16/11. *KˆÓ/ÓÔ˜ ¢Âη‚¿ÏÏ·˜.

E‡Ë K·Ú·¯Ï‹, NÈÎfiÏ ¶·¿ÎÔ˘. «ŸÓÂÈÚ· ͢fiÏ˘Ù·, TÔ

™¯¤‰ÈÔ. ø˜ 9/11. KÂÓÙÚÈÎfi KÙ›ÚÈÔ, KÔ˘Ì¿ÚË 1, 210 3671.000 *°È¿ÓÓ˘ MÈÁ¿‰Ë˜. AÓ·‰ÚÔÌÈ΋. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 9/11.●

‚È‚Ï›Ô ÛÙ· fi‰È· Û·˜...». K·Ù·Û΢¤˜. ø˜ 1/11. OZON B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 50-52,


: Vicky Cristina Barcelona, ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ.

Δ∞π¡π∂™ ª∂ §π°∞ §√°π∞

ÏÔ, ¡ÈÎfiÏ ¶¿ÚÎÂÚ. ¶·ÓËÏ›ıÈ· ·Úˆ‰›· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * * * ) VICKY CRISTINA BARCELONA ΔÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ, Ì ÙÔ˘˜ ™Î¿ÚÏÂÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ ƒÂÌ¤Î· ÃÔÏ, ÷‚Ȥ ª¿Ú‰ÂÌ, ¶ÂÓ¤ÏÔÈ ∫ÚÔ‡˙, ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ∫Ï¿ÚÎÛÔÓ. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› Ì ı·˘Ì¿ÛȘ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÌÈ· ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ηډȿ. ATTIKON - CINEMAX class, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, ATTA§O™, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, NIPBANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ¶TI ¶A§AI, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIANON

∏ ∫∞π¡√Àƒπ∞ ∑ø∏ Δ√À ∫Àƒπ√À Ã√ƒΔ∂¡ (O’ HORTEN) ΔÔ˘ ªÂÓ٠ÿÌÂÚ, Ì ÙÔ˘˜ ª·ÚÓÙ ŸÔ˘, ŒÛÂÚ ™ÎÈfiÓÌÂÚÁÎ, äÓÈ ªfi·Ó, ªÈÔÚÓ ºÏfiÌÂÚÁÎ. ŒÓ·˜ Ô‰ËÁfi˜ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË Û ·˘Ù‹ ÙË ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·. AABOPA, ¢ANAO™ ( * * ) ∏ ª√Àªπ∞: ∏ ∞ÀΔ√∫ƒ∞Δ√ƒπ∞ Δ√À ¢ƒ∞∫√À (THE MUMMY: TOMB OF THE DRAGON EMPEROR) ΔÔ˘ ƒÔÌ ∫Ô¤Ó, Ì ÙÔ˘˜ ªÚ¤ÓÙ·Ó ºÚ¤È˙ÂÚ, ª·Ú›· ª¤ÏÔ, Δ˙ÂÙ §È, Δ˙ÔÓ Ã¿Ó·, ªÈÛ¤Ï °È¤Ô, §Ô˘Î ºÔÚÓÙ. ŒÓ·˜ ÂÙڈ̤ÓÔ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ ͢Ó¿ ·fi ÙÔ Ï‹ı·ÚÁÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis - 3D DIGITAL, AI°§H, BAPKIZA, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§ - A§E•AN¢PA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA

( * ) STAR WARS: O ¶√§∂ª√™ Δø¡ ∫§ø¡ø¡ (STAR WARS: THE CLONE WARS) ΔÔ˘ ¡Ù¤È‚ ºÈÏfiÓÈ, Ì ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ª·Ù §¿ÓÙÂÚ, ÕÛÏÂ˚ ∂ÎÛÙ¿ÈÓ, Δ˙¤È̘ ÕÚÓÔÏÓÙ Δ¤ÈÏÔÚ, ™¿ÌÈÔ˘ÂÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ, ΔÔÌ ∫¤ÈÓ. ÕÏÏË ÌÈ· ·fiÂÈÚ· ÙÔ˘ T˙ÔÚÙ˙ §Ô‡Î·˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ “Star Wars”, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI,

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

ΔÔ˘ °. ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À

( * * * ) ∫∞ÀΔ√ ∞¶√ƒƒ∏Δ√ (BURN AFTER READING)ΔˆÓ Δ˙fiÂÏ ∫Ô¤Ó, ÿı·Ó ∫Ô¤Ó, Ì ÙÔ˘˜ Δ˙ÔÓ ª¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜, Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚, Δ›ÏÓÙ· ™Ô˘›ÓÙÔÓ, ºÚ¿ÓÛȘ ª·Î¡ÙfiÚÌ·ÓÙ, ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ Δ˙¤ÎÓÈΘ, Δ˙. ∫. ™›ÌÔÓ˜. √È ∫Ô¤Ó ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ËÏÈıÈfiÙËÙ·˜ Û ÌÈ· Û˘¯Ó¿ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ·Ï-

ÁÔ˘ÓÙ. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§ - A§E•AN¢PA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY ( * * ) Δ∞•π¢π ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ Δ∏™ °∏™ (JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH) ΔÔ˘ ŒÚÈÎ ªÚ¤‚ÈÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ ªÚ¤ÓÙ·Ó ºÚ¤È˙ÂÚ, ∞Ó›Ù· ªÚ›ÂÌ, Δ˙ÔÓ Ã¿ÙÛÂÚÛÔÓ. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ μÂÚÓ Û ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ÂΉԯ‹.¶A§A™, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION - 3D DIGITAL, A£HNAION

2+1, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, CINERAMA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢HMOTIKO™ PENTH ONEIPO - Filmcenter, ¢IANA, KHºI™IA Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™INE ¶A§§HNH, ™INEAK ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, TPIA A™TEPIA, BAPKIZA, CINE CITY, ETOYA§, NANA Cinemax, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™OºIA

( * * * ) HANCOCK ΔÔ˘ ¶›ÙÂÚ ªÂÚÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ °Ô˘›Ï ™ÌÈı, ™·ÚÏ›˙ ıÂÚfiÓ, Δ˙¤ÈÛÔÓ ª¤ÈÙÌ·Ó, ŒÓÙÈ ª¿ÚÛ·Ó. ŒÓ·˜ ˘ÂÚ‹Úˆ·˜ Ì ÚÔ-

(RIGHTEOUS KILL) ΔÔ˘ Δ˙ÔÓ Õ‚ÓÂÙ, Ì ÙÔ˘˜ ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù ¡›ÚÔ, ∞Ï ¶·ÙÛ›ÓÔ, ∫¿ÚÏ· °ÎÔ˘Ù˙›ÓÔ, ¡ÙfiÓÈ °Ô˘fiÏÌÂÚÁÎ, Δ˙ÔÓ §ÂÁÎÔ˘È˙¿ÌÔ, ªÚ¿È·Ó ¡Ù¤Ó¯È. ¢‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÂÓfi˜ serial killer. A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N. MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË), APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, A™TEPA™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™, AT§ANTI™, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, ™OºIA

( * * * ) KUNG FU PANDA

( * * * * ) ∂πª∞π ∏ ∫√Àμ∞ (SOY CUBA) ΔÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ∫·Ï·˙¿ÙÔÊ, Ì ÙÔ˘˜ §Ô˘ı ª·Ú›· ∫ÔÏ¿ÙÛÔ, ÃÔÛ¤ °Î·ÁÈ¿Ú‰Ô, ™¤Ú¯ÈÔ ∫ÔÚȤÚÈ, ƒ·Ô‡Ï °Î·ÚÛ›·. Δ·ÈÓ›· ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÎÚ·›·˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘ Á˘ÚÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ∫Ô‡‚· ÙÔ 1964.E§§H ( * * * * ) ΔÀÃ∂ƒ∏ ∫π ∂ÀΔÀÃπ™ª∂¡∏ (HAPPYGO-LUCKY) ΔÔ˘ ª¿ÈÎ §È, Ì ÙÔ˘˜ ™¿ÏÈ ÃfiÎÈÓ˜, ∞ϤÍȘ ∑¤ÁÎÂÚÌ·Ó, ™ÈÓ›ÓÙ ª¿ıÈÔ˘˜, ŒÓÙÈ ª¿ÚÛ·Ó, ÕÓÙÚ· ƒ¿ÈÛÌÔÚÔ. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÎ §È Ì ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Á˘Ó·ÈΛ· ÂÚÌËÓ›·, ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï μÂÚÔÏ›ÓÔ˘.A™TEPIA, °§YºA¢A, ¢ANAO™, EM¶A™™Y NOVA ODEON, I§ION

( * * * ) HUNGER ΔÔ˘ ™ÙÈ‚ ª·Î∫Ô˘›Ó, Ì ÙÔ˘˜ ª¿ÈÎÏ º·ÛÌ¤ÓÙÂÚ, §›·Ì ∫¿ÓÈÓ¯·Ì, ªÚ¿È·Ó ª›ÏÈÁηÓ, §›·Ì ª·Îª¿¯ÔÓ.∏ ˙ˆ‹ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÁÔ‡ ›ӷ˜ ÙÔ˘ IRA ªfiÌÈ ™·ÓÙ˜. AN¢OPA,

T¤ÚÌ· IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 210 6423.271, 210 6462.253 ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ΢ڛԢ √’ÃfiÚÙÂÓ 19.1521.00-23.00

Ï¿ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÂÏ·ÊÚÈ¿ Έ̈‰›·. A§E•AN¢PA, AT§ANTI™, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, °§YºA¢A, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON O¶EPA, ODEON STARCITY, TPIA A™TEPIA

( * * * ) Δƒ√¶π∫∏ ∫∞Δ∞π°π¢∞ (TROPIC THUNDER) ΔÔ˘ ªÂÓ ™Ù›ÏÂÚ, Ì ÙÔ˘˜ ªÂÓ ™Ù›ÏÂÚ, Δ˙·Î ªÏ·Î, ƒfiÌÂÚÙ ¡Ù¿Ô˘ÓÈ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ, ™ÙÈ‚ ∫Ô‡ÁηÓ, Δ˙¤È ª·ÚÔ‡ÛÂÏ, ¡ÈÎ ¡fiÏÙÂ, ΔÔÌ ∫ÚÔ˘˙. ∫·˘ÛÙÈ΋ Î·È Û˘¯Ó¿ ÍÂηډÈÛÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÃfiÏÈ-

Cinepolis - 3D DIGITAL, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§ -A§E•AN¢PA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * * * ) °√À√§-À (WALL-E)ΔÔ˘ ÕÓÙÚÈÔ˘ ™Ù¿ÓÙÔÓ, Ì ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ªÂÓ ª·ÚÙ, ∂Ï›˙· ¡¿ÈÙ, ™ÈÁÎÔ‡ÚÓÈ °Ô˘›‚ÂÚ, ºÚÂÓÙ °Ô˘›Ï·ÚÓÙ, Δ˙ÔÓ ƒ¿Ù˙ÂÌÓ¤ÚÁÎÂÚ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÌfiÙ ÛÙË ÁË ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, AI°§H, A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N.MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË), ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY

‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙ‹ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘. AE§§ø Cinemax 5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, PAºHNA, ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ), AE§§ø Cinemax 5+1

( * ) MAMMA MIA T˘ ºÈÏ›ÓÙ· §fiÈÓÙ, Ì ÙÔ˘˜ M¤ÚÈÏ ™ÙÚÈ, ¶ÈÚ˜ MÚfiÛÓ·Ó, AÌ¿ÓÙ· ™¤ÈÊÚÈÓÙ. MÈ· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï· ηÏ› ÛÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Èı·ÓÔ‡˜ Ì·Ì¿‰Â˜ Ù˘ ÁÂÓÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘. ¶A§A™, ¢IANA, £H™EION

( * * ) √À º√¡∂À™∂π™

ΔˆÓ ª·ÚÎ ŸÛÌÔÚÓ, Δ˙ÔÓ ™Ù›‚ÂÓÛÔÓ, Ì ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ Δ˙·Î ªÏ·Î, ¡Ù¿ÛÙÈÓ ÃfiÊÌ·Ó, ∞ÓÙ˙Âϛӷ Δ˙ÔÏ›, ÿ·Ó ª·Î™¤ÈÓ, Δ˙¿ÎÈ ΔÛ·Ó, ™Âı ƒfiÁÎÂÓ, §Ô‡ÛÈ §ÈÔ˘. AÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ¢IANA, ETOYA§ - A§E•AN¢PA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ¶A§A™, ™OºIA, TPIA A™TEPIA, A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY, A™TEPIA ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ●

3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÊÈÏ› Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·, ¶¤Ì.-∫˘Ú. 20.30-22.30, ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.30-20.30-22.30/ Kung Fu Panda, ¶¤Ì.-∫˘Ú. 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

AB∞¡∞ ŒÓ·ÚÍË Û ϛÁ˜ ̤Ú˜

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, ÛÙ¿ÛË ∫ÂÊ·Ï/Ó›·˜, 210 8259975 ∞›ıÔ˘Û· 1: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 20.40-22.50/ °Ô˘fiÏ-À 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ∫˘Ú. & 12.00-14.10 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 2: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ 17.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ∫˘Ú. & 13.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ °Ô˘fiÏ-À 19.45-21.45 Ì ˘fiÙ./ Hancock 23.45 ∞›ıÔ˘Û· 3: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ 16.45-18.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.∫˘Ú. & 14.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ∫˘Ú. & 12.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· 21.00-23.15 ∞›ıÔ˘Û· 4: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 17.15-19.30-21.45-00.00/ Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 15.15 ∫˘Ú. & 13.15 ∞›ıÔ˘Û· 5: ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 22.00-00.10/ Hancock, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.00-20.00, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 20.00/ Kung Fu Panda ™¿‚‚.-∫˘Ú. 16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ∫˘Ú. & 12.00-14.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

A£HNAION CINEPOLIS -3D DIGITAL

E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

DISASTER MOVIE ΔˆÓ Δ˙¿ÎÛÔÓ ºÚ›ÓÙÌÂÚÁÎ Î·È Õ·ÚÔÓ ™¤ÏÙ˙ÂÚ, Ì ÙÔ˘˜ ª¿Ù §¿ÓÙÂÚ, μ·Ó¤Û· ªÈÓ›-

AABOPA

μ·Û.™ÔÊ›·˜ 124, ∞ÌÂÏfiËÔÈ, 210 7782.122/ 210 8108.220 ∞›ıÔ˘Û· 1: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘ 18.2020.30-22.40, ∫˘Ú. & 16.00 (ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ÚÔ‚ÔÏ‹) ∞›ıÔ˘Û· 2: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 18.40-20.50-23.00/ °Ô˘fiÏÀ, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 16.40 ÌÂÙ·ÁÏ.

( * * ) BANGKOK: ∂¶π∫π¡¢À¡∏ ∞¶√™Δ√§∏ (BANGKOK DANGEROUS) ΔˆÓ √Í¿ÈÓÙ ¶·ÓÁÎ Î·È ¡Ù¿ÓÈ ¶¿ÓÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔÏ·˜ ∫¤ÈÙ˙, ™·ÎÚ›Ù °È·ÌÓ·ÚÌ, ΔÛ¿ÚÏÈ °ÈÔ˘ÓÁÎ. ÕÓ¢ÚÔ Î·È ¿Ó¢ ÏfiÁÔ˘ ÚÈ̤ÈÎ ÌÈ·˜ ·ÏÈfiÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ¶·ÓÁÎ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. STER CINEMAS A°.

5+1, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

∞ı‹Ó·˜

A£HNAION - 3D DIGITAL

CINERAMA, INTEA§, O™KAP

( * * )ª∂™∞ ∞¶√ Δ√¡ ∫∞£ƒ∂ºΔ∏ (MIRRORS) ΔÔ˘ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ ∞˙¿, Ì ÙÔ˘˜ ∫›ÊÂÚ ™¿‰ÂÚÏ·ÓÙ, ¶fiÏ· ¶¿ÙÔÓ, ∫¿ÌÂÚÔÓ ªfiȘ, Δ˙¤ÈÛÔÓ ºÏ¤ÌÈÓÁÎ. ŒÓ·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ʇϷη˜ Û η̤ÓÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Î¿ÙÈ Û·Ù·ÓÈÎfi ηÙÔÈΛ ÛÙÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜ ÙÔ˘. AE§§ø Cinemax

A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY

ZËÛ/ÏÔ˘ 7 , °Ï˘Ê¿‰·, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 210 8108.230 ∞›ıÔ˘Û· 1: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘ 18.20-20.40, ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 15.50 (ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ÚÔ‚ÔÏ‹)/ ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 23.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: Vicky Cristina Barcelona 18.00-20.0022.00, ¶·Ú.-™¿‚‚. & 00.00/ Kung Fu Panda, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 16.10 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 3: Vicky Cristina Barcelona 19.00-21.0023.00/ °Ô˘fiÏ-À, ™¿‚‚.∫˘Ú. 16.50 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 4: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 19.30-21.50, ¶·Ú.-™¿‚‚. & 00.20/ Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

AI°§H §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841.010 ∞›ıÔ˘Û· 1: Vicky Cristina Barcelona 19.15-21.40/ °Ô˘fiÏ-À 23.30 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 17.15 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 2: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 18.45-20.50-23.00

A§E•AN¢PA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 79 & §ÂˆÊ.AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÌÂÙÚfi BÈÎÙÒÚÈ·, 210 8219.298, 210 6786.000 ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 18.1520.20-22.30

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 KÏÂÈÛÙfi ÏfiÁˆ ÂÈÛ΢ÒÓ

AN¢OPA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 117, ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜, 210 6998.631 ¶ÚfiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Δ›Ê·ÓȘ 18.40/ Hunger 21.00-23.00

ANOI•H HM. KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰·ÚÈ, 210 5813.470, 5813.450 ∞›ıÔ˘Û· 1: √ ÎÔ˜ ∫·Ó¤Ó·˜ 20.15-22.45/ Kung Fu Panda 18.45 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 2: °Ô˘fiÏ-À 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., 20.30-22.30 Ì ˘fiÙ.

APOLLON CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236.811 21Ô ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¶¤Ì. 17.40 ™·Ù·ÓÈÎÔ› ÂÚ·ÛÙ¤˜/ 21.00 ∞ı‹Ó· – ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË/ 23.15 Δ˙›ÏÓÙ·, ¶·Ú. 17.00 Le Diner- √˘ÏÙÛ·Ó/ 19.15 ™·ÚÎÈÎ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË/ 21.30 °¤ÓÔ‚·/ 23.15 Shadows, ™¿‚‚. 17.00 Amin - Plot Point - ∏ ηχÙÂÚË ·Ú¤·/ 19.30 ™ÙËÓ fiÏË Ù˘ ™‡Ï‚È·/ 21.15 Mongol/ 23.45 Maitresse, ∫˘Ú. 18.00 Rotten apple-Dad-Sweet movie/ 20.15 Piano Solo/ 22.15 Katyn, ¢Â˘Ù. 17.30 Dreams & DesiresTommy - ŸÏ· Ù· ÚˆÈÓ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘/ 20.00 ΔÔ ·˘Áfi/ 22.00 ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ, ΔÚ. 17.45 Soft Tokyo Jim- Les bureaux de Dieu/ 20.30 Captive/ 22.15 La ragazza del Lago, ΔÂÙ. 18.00 AlubramientoDolls/ 20.00 4 Ó‡¯Ù˜ Ì ÙËÓ ÕÓÓ·/ 22.15 ¶ÂÚ› Ù˘ÊÏfiÙËÙ·˜

ATTIKON - CINEMAX class ™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236.811 Vicky Cristina Barcelona 18.15-20.20-22.30, ¶·Ú.∫˘Ú. & 16.30

A™TEPA™ ¢HM. KIN/ºO™ NEA™ IøNIA™ AÛÎÏËÈÔ‡ 4 (›Ûˆ ·fi OTE), N. IˆÓ›·, 210 2712.640 √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ 18.3020.30-22.30

A™TEPIA ∫ËÊÈÛ›·˜ 336, 210 6208.521 Δ˘¯ÂÚ‹ & Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË 18.00-20.15-22.30/ Kung Fu Panda, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

A™TY - Cinema KÔÚ·‹ 4, ÛÙ¿ÛË MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3221.925 æ‡Ù˘ ‹ÏÈÔ˜ 18.0020.15-22.30

AT§ANTI™ §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245,210

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 71


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™ 9711511 ∞›ıÔ˘Û· 1: ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 18.45-20.45-22.45 ∞›ıÔ˘Û· 2: √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ 18.30-20.30-22.30

ATTA§O™ EÏ.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 46, ¡.™Ì‡ÚÓË, 210 9331280 Vicky Cristina Barcelona 17.15-19.00-21.00-23.00

AºAIA - New Star Art Cinema ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 96, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9595.534, 9513.349 ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ - ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 4 Ù·Èӛ˜ Ì ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ª·Ó¿Ó˜ 18.30/ Δ· ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ·’ ÙÔ ÛÂÍ 20.00/ ª·Ó¯¿Ù·Ó 21.30/ ¡Â˘ÚÈÎfi˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ 23.00

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 ∞›ıÔ˘Û· 1: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 18.45-20.45-22.45/ °Ô˘fiÏÀ, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 2: √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ 18.45-20.45-22.45/ Kung Fu Panda, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

CINE CITY ∫ˆÓ/ψ˜ 82, ªÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5756.243 ∞›ıÔ˘Û· 1: Vicky Cristina Barcelona 19.00-21.0023.00/ °Ô˘fiÏ-À, ™¿‚‚.∫˘Ú. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 2: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 18.10-20.30-22.50

CINERAMA ∞Á. ∫˘Úȷ΋˜ 30, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.593 Hunger 19.00-21.0023.00/ °Ô˘fiÏ-À ™¿‚‚.∫˘Ú. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6104100, ∞›ıÔ˘Û· 1: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.00-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.∫˘Ú. 11.00-13.00-15.0017.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ 23.15-01.30/ Disaster movie 19.00-21.15 ∞›ıÔ˘Û· 2: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.30-16.3018.30-20.30-22.45-00.45, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.30-14.3016.30-18.30-20.30-22.4500.45 ∞›ıÔ˘Û· 3: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 13.45-16.00-18.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.30-13.4516.00-18.15/ Vicky Cristina Barcelona, ¶·Ú.-™¿‚‚. 22.15/ Bangkok: ∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹, ¶¤Ì. & ∫˘Ú. & ΔÚ.-ΔÂÙ. 22.15-00.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.30, ¢Â˘Ù. 22.30-00.45/ Hancock, ¶¤Ì.-∫˘Ú. & ΔÚ.-ΔÂÙ. 20.15 ∞›ıÔ˘Û· 4: Kung Fu Panda, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.ΔÂÙ. 15.00-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.00-13.0015.00-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 19.15-21.45-00.15 ∞›ıÔ˘Û· 5: Vicky Cristina Barcelona, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.30-17.4520.00-22.15-00.30, ™¿‚‚.∫˘Ú. 11.00-13.15-15.3017.45-20.00-22.15-00.30 ∞›ıÔ˘Û· 6: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 13.45-16.15 Ì ˘ÔÙ., ™¿‚‚.∫˘Ú. 11.30-13.45-16.15 Ì ˘fiÙ./ ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 23.00-01.15/ ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 18.30-20.45 ∞›ıÔ˘Û· 7: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.15-18.15-21.00-23.45,

™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.30-15.1518.15-21.00-23.45 ∞›ıÔ˘Û· 8: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.1517.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 13.00-15.15-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· 19.45-22.00-00.15 ∞›ıÔ˘Û· 9: ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.ΔÂÙ. 14.00-16.15-18.3020.45-23.00-01.15, ™¿‚‚.∫˘Ú. 11.45-14.00-16.1518.30-20.45-23.00-01.15 ∞›ıÔ˘Û· 10: ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.ΔÂÙ. 14.45-17.00-19.1521.30-00.00, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.15-14.45-17.00-19.1521.30-00.00 ∞›ıÔ˘Û· 11: Kung Fu Panda, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.ΔÂÙ. 14.00-16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.0014.00-16.00-18.00/ ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 20.00-22.30-01.00 ∞›ıÔ˘Û· 12: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.30-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.15-14.3016.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Vicky Cristina Barcelona 19.00-21.15-23.30 ∞›ıÔ˘Û· 13: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ¶¤Ì. & ∫˘Ú.-ΔÂÙ. 20.00-22.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.00-22.30-01.00/ Kung Fu Panda, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 18.00 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 14: Vicky Cristina Barcelona 19.0021.15-23.30/ °Ô˘fiÏ-À, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 16.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏ Cristina Barcelona, ¶¤Ì. & ∫˘Ú.-ΔÂÙ. 20.00-22.1500.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.0022.15-00.45 ∞›ıÔ˘Û· 10: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.45, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.45-14.45/ Vicky Cristina Barcelona 16.45-19.00-21.15-23.30 ∞›ıÔ˘Û· 11: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.30-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.∫˘Ú. 11.00-13.15-15.3017.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ 20.15-22.30-00.45 ∞›ıÔ˘Û· 12: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.30-16.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.15-14.3016.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Hancock 19.00-21.00-23.15-01.15 ∞›ıÔ˘Û· 13: Hancock, ¶¤Ì.-

¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.30-13.45-16.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· 18.15-20.30-22.45-01.00 ∞›ıÔ˘Û· 18: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.00-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.∫˘Ú. 12.45-15.00-17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· 19.45-22.00-00.15 ∞›ıÔ˘Û· 19: Kung Fu Panda, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.00-16.0018.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.00-14.00-16.00-18.00/ Disaster movie 20.0022.00-00.15 ∞›ıÔ˘Û· 20: Kung Fu Panda, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.30-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.3014.30-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ªÔ‡-

∞›ıÔ˘Û· 4: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.15-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.30-15.1517.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Vicky Cristina Barcelona 19.45-22.00-00.15 ∞›ıÔ˘Û· 5: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.00, ™¿‚‚.∫˘Ú. 11.00-13.00-15.00/ ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 17.00-19.1521.30-23.45

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚Ù›ÓË 3, ¶. º¿ÏËÚÔ ∞›ıÔ˘Û· 1: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 13.00-15.00-

¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 16.5019.00-21.10-23.20, ™¿‚‚.∫˘Ú. 19.00-21.10-23.20 ∞›ıÔ˘Û· 5: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 13.20-15.40-18.00-20.2022.40-01.00, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.00-13.20-15.40-18.0020.20-22.40-01.00 ∞›ıÔ˘Û· 6: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 13.2015.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.10-13.20-15.30-17.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ Vicky Cristina Barcelona, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.40-20.0022.20-00.40, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 20.00-22.20-00.40 ∞›ıÔ˘Û· 7: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.40-16.50 ÌÂÙ·ÁÏ.,

72 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 14, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028.587 Mamma mia! 19.00/ ∂˘ÊÔÚ›· 20.40/ °Ô˘fiÏ-À 22.15 Ì ˘fiÙ./ Kung Fu Panda, ¶¤Ì.-∫˘Ú. 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ.

Crazed fruit, ∫˘Ú. 18.00 ∏ Ó‡¯Ù· Ì ÙË ™ÈϤӷ/ 19.45 °ˆÓ›· ∞ÚÌ·Ù Î·È ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜/ 21.30 ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· Ù˘ Û¿Úη˜/ 23.45 Peter Ibbetson, ¢Â˘Ù. 17.30 Δ· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜/ 19.15 29 ÊÔ›ÓÈΘ/ 21.30 Reclaim your brain/ 23.45 Gas - Or it became necessary to destroy the world in order to save it, ΔÚ. 17.30 ∂ÊÈ¿ÏÙ˘/ 19.20 ¶˘ÚÂÙfi˜ Î·È ·›Ì·/ 21.40 Serie noire/ 23.40 Bing Bang, a juvenile love, ΔÂÙ. 17.30 μÈÔÙ¯ӛ· ÔÓ›ڈÓ/ 19.30 The wayward cloud/ 21.30 •·Óı‹ ∞ÊÚÔ‰›ÙË/ 23.15 Goto l’isle d’amour.

E§§H

NANA Cinemax

∞η‰ËÌ›·˜ 64, 210 3632.789 ∂›Ì·È Ë ∫Ô‡‚· 19.3022.15, ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 16.45

§ÂˆÊ. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË (ÛÙ¿ÛË ÌÂÙÚfi ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘), 210 9703.158, 9706.865 ∞›ıÔ˘Û· 1: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 12.20-14.20-16.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· 20.20/ °Ô˘fiÏ-À 22.30 Ì ˘fiÙ. ∞›ıÔ˘Û· 2: Vicky Cristina Barcelona, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.00-19.0021.00-23.00, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 19.00-21.00-23.00/ °Ô˘fiÏÀ, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.00-14.1516.30 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 3: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 17.30-19.45-22.00-00.15, ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 13.00-15.15 ∞›ıÔ˘Û· 4: Vicky Cristina Barcelona 18.00-20.0022.00-00.00/ Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘, ™¿‚‚.∫˘Ú. 12.00-14.00-16.00 ∞›ıÔ˘Û· 5: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 18.30-20.45-23.00/ Kung Fu Panda, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.30-14.30-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 6: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.1019.20 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 19.20 Ì ˘fiÙ./ Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 13.20-15.2017.20 ÌÂÙ·ÁÏ./ ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 21.30-23.45

¢ANAO™ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 109, 210 6922.655 ∞›ıÔ˘Û· 1: Δ˘¯ÂÚ‹ & Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË 18.00-20.30-23.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ΢ڛԢ √’ ÃfiÚÙÂÓ 18.00-20.00-22.00

¢IANA

EM¶A™™Y NOVA ODEON ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 5, 210 7215944, ÎÚ·Ù.: www.odeon.gr Δ˘¯ÂÚ‹ & Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË 17.00-19.45-22.30

ETOYA§ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 152, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9592.611 Vicky Cristina Barcelona 18.30-20.30-22.30/ °Ô˘fiÏÀ, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

ETOYA§ - A§E•AN¢PA ∫Ú¤ÌÔ˘ 141, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9560.306 A›ıÔ˘Û· 1: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 18.20-20.20-22.40 ∞›ıÔ˘Û· 2: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘ 19.00/ ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· 20.5022.50/ Kung Fu Panda, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 17.15 ÌÂÙ·ÁÏ.

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, AÁ. Iˆ¿ÓÓË P¤ÓÙË, 210 4278.600 ∞›ıÔ˘Û· 1: Vicky Cristina Barcelona, ¶¤Ì. & ∫˘Ú.ΔÂÙ. 20.00-22.15, ¶·Ú.™¿‚‚. 20.00-22.15-00.45 ∞›ıÔ˘Û· 2: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ¶¤Ì. & ∫˘Ú.-ΔÂÙ. 19.0021.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 19.0021.30-00.00 ∞›ıÔ˘Û· 3: Kung Fu Panda, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.00-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.∫˘Ú. 11.00-13.00-15.0017.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ Bangkok: ∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 19.15-21.45-00.00 ∞›ıÔ˘Û· 4: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.15-17.45-20.15-22.4501.15, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.4515.15-17.45-20.15-22.4501.15 ∞›ıÔ˘Û· 5: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.45-17.00-19.15 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.1514.45-17.00-19.15 Ì ˘fiÙ./ ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 21.45-00.15 ∞›ıÔ˘Û· 6: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.45-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.∫˘Ú. 12.30-14.45-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 19.30-21.30-23.45 ∞›ıÔ˘Û· 7: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.15-16.45-19.00-21.3000.00, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.4514.15-16.45-19.00-21.3000.00 ∞›ıÔ˘Û· 8: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.00-16.0018.00-20.00-22.00-00.00, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.00-14.0016.00-18.00-20.00-22.0000.00 ∞›ıÔ˘Û· 9: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.30-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.00-13.1515.30-17.45 ÌÂÙ·ÁÏ./ Vicky

∞›ıÔ˘Û· 1: Δ˘¯ÂÚ‹ & Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË 18.40-20.50-23.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 18.30-20.30-22.30

ZEºYPO™ - NEW STAR Artcinema TÚÒˆÓ 36, £ËÛ›Ô, 210 3462.677 Jar city, ¶¤Ì.-∫˘Ú. 20.4522.45/ ƒ·ÛÔÌfiÓ, ¢Â˘Ù.ΔÂÙ. 20.45-22.45

£H™EION A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980, 3420.864, www.cine-thisio.gr Mamma mia! 19.30-21.10. ∞fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

I§ION §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, ÿÏÈÔÓ, 210 2371.000 Δ˘¯ÂÚ‹ & Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË 18.20-20.40-23.00

INTEA§ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 46, 210 3826.720 Hunger 18.20-20.20-22.20

KHºI™IA Cinemax

¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.0017.00, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.0013.00-15.00-17.00/ ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· 19.00-21.15-23.30 ∞›ıÔ˘Û· 14: Kung Fu Panda, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.ΔÂÙ. 15.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.30-13.3015.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 19.45-22.15-00.45 ∞›ıÔ˘Û· 15: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.00-16.15-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.45-14.0016.15-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 20.3022.30-00.30 ∞›ıÔ˘Û· 16: Disaster movie, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.ΔÂÙ. 14.30-16.30-18.45, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.15-14.3016.30-18.45/ ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 20.4523.00-01.15 ∞›ıÔ˘Û· 17: °Ô˘fiÏ-À,

ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 18.30-21.00-23.30

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ÀÌËÙÙÔ‡ 110,210 7572440 ∞›ıÔ˘Û· 1: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.4518.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.15-13.30-15.45-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 20.15-22.30-01.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: Kung Fu Panda, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 15.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.3013.30-15.30-17.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· 19.30-21.45-00.00 ∞›ıÔ˘Û· 3: Disaster movie, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.ΔÂÙ. 16.00-18.00, ™¿‚‚.∫˘Ú. 12.00-14.00-16.0018.00/ ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 22.15-00.45/ Bangkok: ∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 20.00

17.00-19.00-21.00-23.00, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.00-13.0015.00-17.00-19.00-21.0023.00/ Bangkok: ∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 01.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ, ¶¤Ì.-∫˘Ú. & ΔÚ.ΔÂÙ. 19.40-22.00-00.20, ¢Â˘Ù. 19.40-21.40-23.40/ Kung Fu Panda, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 13.4015.40-17.40 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.40-13.4015.40-17.40 ∞›ıÔ˘Û· 3: Disaster movie, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.00-16.0018.00, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.0014.00-16.00-18.00/ ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 22.300.50/ Bangkok: ∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 20.20 ∞›ıÔ˘Û· 4: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 14.40 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.3014.40-16.50 Ì ˘fiÙ./ ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰·, ¶¤Ì.-

™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.30-14.4016.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 19.00-21.30-00.00 ∞›ıÔ˘Û· 8: √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.20, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 16.1018.20/ ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 20.40-23.00 ∞›ıÔ˘Û· 9: Vicky Cristina Barcelona, ¶¤Ì. 21.0023.20, ¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.40-21.00-23.20, ™¿‚‚.∫˘Ú. 16.20-18.40-21.0023.20

°A§A•IA™ ªÂÛÔÁ›ˆÓ 6, 210 7773319 ∞›ıÔ˘Û· 1: ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 19.00-21.00-23.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 18.00-20.1022.30

°§YºA¢A Z¤Ô˘ Î·È •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, °Ï˘Ê. 210 9650.318

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 ∞›ıÔ˘Û· 1: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ √ ÎÔÌÊÔÚÌ›ÛÙ·˜ 20.30-22.45 ∞›ıÔ˘Û· 2: °Ô˘fiÏ-À 18.50 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 16.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 20.50-23.00 ∞›ıÔ˘Û· 3: Vicky Cristina Barcelona 18.15-20.2022.30, ¶·Ú.-∫˘Ú. & 16.30

MIKPOKO™MO™ PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 106, ÛÙ¿ÛË ÌÂÙÚfi ºÈÍ, 210 9215.305 21Ô ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¶¤Ì. 17.45 ºfi‚Ô˜/ 20.00 L'age d'or/ 23.00 La jetee12 ›ıËÎÔÈ, ¶·Ú. 17.45 ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘/ 19.30 ªÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ New York College/ 21.30 A hole in my heart/ 23.30 PrimerKenneth anger programme, ™¿‚‚. 18.00 ªÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ New York College/ 19.45 ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÚ›ÔÏÔ˜/ 21.45 Δ˘ÊÏfi ÎÙ‹ÓÔ˜/ 23.30 Container-

NIPBANA Cinemax §ÂˆÊ. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 192, 210 6469.398, 210 6445.221 Vicky Cristina Barcelona 17.00-19.00-21.00-23.00

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I §. KËÊËÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· (KfiÌ‚Ô˜ AÙÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡), ÎÚ·Ù.: www.odeon.gr ∞›ıÔ˘Û· 1: √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ 20.40-22.50/ °Ô˘fiÏ-À 18.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 13.50-16.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ∫˘Ú. & 11.40 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 2: ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ªÚ¿ÈÓÙÛ¯ÂÓÙ 19.00/ ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 21.40-00.10/ °Ô˘fiÏ-À, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.20-14.4016.50 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 3: Bangkok: ∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 20.0022.10, ¶·Ú.-™¿‚‚. & 00.40/ °Ô˘fiÏ-À 17.40 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 13.00-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 4: Disaster movie 18.30-20.30-22.40, ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 16.30, ¶·Ú.™¿‚‚. & 00.40 ∞›ıÔ˘Û· 5: Hancock 17.50, ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 15.40/ ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 19.5021.50-00.00 ∞›ıÔ˘Û· 6: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 17.20-19.40-22.00-00.20, ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 12.40-15.00 ∞›ıÔ˘Û· 7: ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· 19.20-21.3023.40/ Kung Fu Panda 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 13.20-15.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ∫˘Ú. & 11.20 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 8: ∫·˘Ùfi ·fiÚ-


ÚËÙÔ 18.50-20.50-23.00, ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 14.30-16.40 ∞›ıÔ˘Û· 9: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘, ¶¤Ì.-∫˘Ú. & ΔÚ.-ΔÂÙ. 18.10-20.2022.30, ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 12.0014.00-16.00 ∞›ıÔ˘Û· 10: Vicky Cristina Barcelona, ¶¤Ì.ΔÚ. 18.00-20.10-22.2000.30, ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 13.4015.50, ∫˘Ú. & 11.30/ ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ΔÂÙ. 18.40-23.20 ∞›ıÔ˘Û· 11: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ¶¤Ì.-ΔÚ. 18.40-21.0023.20/ Vicky Cristina Barcelona, ΔÂÙ. 18.0020.10-22.20-00.30/ Kung Fu Panda, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.30-14.20-16.20 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 12: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ 17.00-19.10 ÌÂÙ·ÁÏ., 21.2023.30 Ì ˘fiÙ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 12.10-14.50 ÌÂÙ·ÁÏ.

ODEON O¶EPA ∞η‰ËÌ›·˜ 57, 210 3622683, ÎÚ·Ù.: www.odeon.gr ∞›ıÔ˘Û· 1: ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 18.00-20.15-22.30 ∞›ıÔ˘Û· 2: √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ 17.30-19.50-22.10

ODEON STARCITY §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N. KfiÛÌÔ˜, DTS-ES Dolby Digital, www.i-ticket.gr, ÎÚ·Ù.: www.odeon.gr ∞›ıÔ˘Û· 1: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 18.40-21.00-23.20, ™¿‚‚.∫˘Ú. & 11.30-13.50-16.20 ∞›ıÔ˘Û· 2: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 19.40-22.00-00.20/ °Ô˘fiÏÀ 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Cinema Park ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.00 Δ·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/ 15.00 ÕÁÚÈ· ʇÛË ∞›ıÔ˘Û· 3: ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 19.50-21.50-00.00/ Kung Fu Panda 17.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ Cinema Park, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.00 Δ·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/ 15.00 ∞ÁÚÈ· ʇÛË ∞›ıÔ˘Û· 4: Bangkok: ∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 17.00-19.10/ √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ 21.20-23.30/ Cinema Park ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.00 Δ·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/ 15.00 ÕÁÚÈ· ʇÛË ∞›ıÔ˘Û· 5: ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ, ¶¤Ì.-∫˘Ú. & ΔÚ.ΔÂÙ. 18.50-20.50-23.00, ¢Â˘Ù. 18.50-23.00 ™¿‚‚.∫˘Ú. & 16.50/ Cinema Park ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.00 Δ·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/ 15.00 ÕÁÚÈ· ʇÛË ∞›ıÔ˘Û· 6: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘ 18.10-20.2022.30, ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 12.0014.00-16.00 ∞›ıÔ˘Û· 7: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ 17.20-19.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 12.15-14.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· 21.40-00.10 ∞›ıÔ˘Û· 8: Disaster movie 18.20-20.30-22.40, ¶·Ú.-™¿‚‚. & 00.40/ °Ô˘fiÏ-À, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 13.4016.10 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 9: ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 19.10-21.3023.50/ Kung Fu Panda 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 11.20-13.20-15.10 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 10: Vicky Cristina Barcelona 18.00-20.1022.20-00.30, ™¿‚‚.-∫˘Ú. & 15.50/ °Ô˘fiÏ-À-™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Cinema Park ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.00 Δ·Í›‰È ÛÙÔ Û‡Ì·Ó/ 13.00 ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÌÂÈÚ›·/ 15.00 ÕÁÚÈ· ʇÛË

O™KAP ∞¯·ÚÓÒÓ 330, 210 2234226 ∂ÌÈÛÙ‡ÛÔ˘ ÙËÓ ·Á¿Ë

18.45/ Hunger 20.50-23.00

¶A§§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 Mamma mia! 18.00-20.15/ Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.00 (ıÂÚÈÓfi)

¶A§§A™ Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.00/ Δ·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË 20.15/ Mamma mia 22.45/ Kung Fu Panda, ¶·Ú.-∫˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ∫˘Ú. & 11.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

¶TI ¶A§AI μ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ƒÈ˙¿ÚË, ÌÂÙÚfi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, 210 7291800 Vicky Cristina Barcelona 18.30-20.30-22.30

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232, 210 6525122 Vicky Cristina Barcelona 18.00-20.30-23.00/ °Ô˘fiÏÀ, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ.

14.10-16.10-18.10-20.10/ ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰·, ¶¤Ì. & ∫˘Ú.-ΔÂÙ. 22.10, ¶·Ú.™¿‚‚. 22.10-00.20 ∞›ıÔ˘Û· 4: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 16.20-18.40-21.00-23.20, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.30-14.0016.20-18.40-21.00-23.20 ∞›ıÔ˘Û· 5: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ¶¤Ì. & ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. & ΔÂÙ. 19.45-22.00, ¶·Ú.-™¿‚‚. 19.45-22.00-00.20, ΔÚ. 22.00/ Kung Fu Panda, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚. 11.5013.50-15.50-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ∫˘Ú. 15.50-17.50 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 6: Kung Fu Panda, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.50 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.45-14.4516.45-18.50 ÌÂÙ·ÁÏ./ °Ô˘fiÏ-À 20.45 Ì ˘fiÙ./ √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ 22.45 ∞›ıÔ˘Û· 7: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.3014.30-16.30-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ, ¶¤Ì. & ∫˘Ú.-ΔÂÙ.

∏ª√À¡ ∫π ∂ °ø ∂∫∂π

™Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «ΔÔ ∫·Îfi ÛÙËÓ ∂Ô¯‹ ÙˆÓ ∏Ú ÒˆÓ», ÛÙÔ Δ¯ÓÔÏ ÔÁÈÎfi ¿ÚÎÔ §·˘Ú ›Ô˘, ÛÙȘ 3/10. ∑fi Ì È Ì ¯Ï·Ì‡‰Â˜ ÛÙ ËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰ ·, ÌfiÏÈÎÔ ·›Ì·, Û Ï·ÙÂÚÔ-Ì¿¯Â˜ η È ÊÔ‚ÂÚ¿ Âʤ. Ÿ Ï· Ù· ˙fiÌÈ-Âı ÏÔÓÙ¤˜ ›¯·Ó ÙfiÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÂÓ ıÔ ˘ÛÈ·ÛÌfi Ô˘, ·Ú¿ ÙË ˙¤ÛÙË, ‹Ù·Ó ·Ó ¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÙÔÈ Ì· ÁÈ·… Â›ıÂÛË. ™∞¡Δƒ∞ - √¡Δ∂ Δ ∫À¶ƒπøΔ∞∫∏

∞›ıÔ˘Û· 4: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 16.40-18.40-21.00-23.20/ Hancock, ™¿‚‚.- ∫˘Ú. 12.40-14.40 ∞›ıÔ˘Û· 5: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 16.1018.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.10-14.10-16.10-18.10 ÌÂÙ·ÁÏ./ ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 20.10-22.30 ∞›ıÔ˘Û· 6: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.4019.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.40-13.40-15.40-17.4019.40/ ΔÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· 21.40-23.50 ∞›ıÔ˘Û· 7: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.10-19.10, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 15.10-17.1019.10/ Disaster movie 21.10/ Bangkok: ∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 23.00/ ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ¡¿ÚÓÈ·: √ Ú›ÁÎÈ·˜ ∫¿ÛÈ·Ó, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.20

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873, 2825.607 ∞›ıÔ˘Û· 1: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 18.15-20.30-23.00/ Kung Fu Panda, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 2: ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 18.45-20.4522.45/ °Ô˘fiÏ-À, ™¿‚‚.∫˘Ú. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

TPIANON ¶·ÙËÛ›ˆÓ & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, 210 8222.702, 8215.469 Vicky Cristina Barcelona 17.20-19.1021.00-23.00

ºI§I¶ ¶Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, £¿ÛÔ˘ 11, 210 8612.476 Madeinusa 19.00-21.0023.00

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ A§IKH ¢HM. KIN/ºO™ N. MAKPH™ (¶ÚÒËÓ B¿ÛË)

™OºIA ∂˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ô˘ 2, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9927447 √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 18.30-20.3022.30, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 20.3022.30/ Kung Fu Panda, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ °Ô˘fiÏ-À, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333820 ∞›ıÔ˘Û· 1: ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 18.30-20.45-23.00/ Kung Fu Panda, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 2: ¡ÂfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÓÈ¿Ù· 20.00-22.30/ °Ô˘fiÏÀ, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 18.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ §. ∞¯·ÚÓÒÓ, 210 2371000 ∞›ıÔ˘Û· 1: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.0013.00-15.00-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘, ΔÚ. 19.10/ Disaster movie, ¶¤Ì.¢Â˘Ù. & ΔÂÙ. 19.20-21.20, ΔÚ. 21.20/ Bangkok: ∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ 23.00 ∞›ıÔ˘Û· 2: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.40, ™¿‚‚.∫˘Ú. 11.40-13.40-15.4017.40/ Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ 19.4021.40 Ì ˘fiÙ. Hancock 23.40 ∞›ıÔ˘Û· 3: Δ·Í›‰È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Á˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 16.10-18.1020.10, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.10-

20.30-22.30, ¶·Ú.™¿‚‚. 20.30-22.30-00.30 ∞›ıÔ˘Û· 8: °Ô˘fiÏ-À, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.3019.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 13.30-15.30-17.30-19.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 21.30-23.50 ∞›ıÔ˘Û· 9: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.10-19.10 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 13.10-15.1017.10-19.10 ÌÂÙ·ÁÏ./ Vicky Cristina Barcelona 21.10-23.30 ∞›ıÔ˘Û· 10: Vicky Cristina Barcelona, ¶¤Ì. & ∫˘Ú.-ΔÂÙ. 17.45-20.00-22.20, ¶·Ú.™¿‚‚. 17.45-20.00-22.2000.40/ ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ¡¿ÚÓÈ·: √ Ú›ÁÎÈ·˜ ∫¿ÛÈ·Ó, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.00-14.50

22940 58981 √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 20.30, ¶·Ú.-∫˘Ú. 20.00-22.00/ °Ô˘fiÏ-À, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 17.30 ÌÂÙ·ÁÏ.

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘ 24,¶·¿ÁÔ˘, 210 6561153 √˘ ÊÔÓ‡ÛÂȘ 20.00-21.45/ °Ô˘fiÏ-À 18.15 ÌÂÙ·ÁÏ.

ODEON MA°IA ∞‚¿ÓÙˆÓ 83, ÷ÏΛ‰·, 22210 25625 ªÔ‡ÌÈ·: ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ 17.30-20.0022.30

PAºHNA ™INE ¶ANOPAMA (§‡ÎÂÈÔ) 22940 25439 Hancock 20.30

STER CINEMAS

™INE ¶A§§HNH

EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67·, ÿÏÈÔÓ, 210 2371.000 ∞›ıÔ˘Û· 1: Vicky Cristina Barcelona 17.30-19.3021.30-23.30/ Kung Fu Panda, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.3013.30-15.30 ÌÂÙ·ÁÏ. ∞›ıÔ˘Û· 2: Star Wars: √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÒÓˆÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 17.20-19.20, ™¿‚‚.-∫˘Ú. 11.00-13.20-15.20-17.2019.20/ ª¤Û· ·fi ÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 21.20-23.40 ∞›ıÔ˘Û· 3: Kung Fu Panda, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ. 16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-∫˘Ú. 12.0014.00-16.00-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ ∫·˘Ùfi ·fiÚÚËÙÔ 20.00-22.00-00.00

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË, 210 6666.815, 6666.284 °Ô˘fiÏ-À 19.00-20.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ ∞fi ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙfi

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HM. PENTH ONEIPO - Filmcenter ¡¿ÍÔ˘ Î·È £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜, 210 4834204 °Ô˘fiÏ-À 18.15 ÌÂÙ·ÁÏ20.20-22.30 Ì ˘fiÙ

™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï.¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225653 Vicky Cristina Barcelona 18.20-20.2022.30/ °Ô˘fiÏ-À, ™¿‚‚.∫˘Ú. 16.20 ÌÂÙ·ÁÏ. ●

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 73


CINE

* ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

∑∏Δ√À¡Δ∞π ∑√ª¶π! °È· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ ˘ °ÈÒÚÁ

TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY

Ô˘ ¡Ô‡ÛÈ· «ΔÔ ∫· Îfi 2»

£¤ÚÔ˜... ÙÚ›Ô, ¤ÚˆÙ·˜, ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ

LA VIDA LOCA

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 12 √Î Ùˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚˆÙ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰·ÁÎÒÛÂÙ ÛÙ ËÓ ÙÂÏÈ΋ Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ∫∞∫√À. Δ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÛÙ ÔÓ ·ÏÈfi πfi‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ º¿ÏË ÚÔ, ™˘ÁÁÚÔ‡ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ ÁˆÓ›·, Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ øÓ¿ÛÂÈÔ. ™˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¶¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ºÔ Ú¤ÛÙ Úfi¯ÂÈÚ· ÚÔ‡¯· Î·È ÌË Ó ¤¯ÂÙ ̷˙› Û·˜ ÔχÙÈÌ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· .ΔÔ Á‡ ÚÈÛÌ· ı· ÎÚ·Ù‹Û ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÚ›Ô˘.

VICKY CRISTINA BARCELONA**** ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ™Î¿ÚÏÂÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ, ƒÂÌ¤Î· ÃÔÏ, ÷‚Ȥ ª·Ú‰¤Ì, ¶ÂÓ¤ÏÔÈ ∫ÚÔ˘˙, ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ∫Ï¿ÚÎÛÔÓ, ∫¤‚ÈÓ ¡Ù·Ó

°È· οÔÈÔ˘˜ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ì ÙÔ “Vicky Cristina Barcelona”. °È· οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÏÈ, Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÂÓfi˜ ménage a trios ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ™Î¿ÚÏÂÙ, ÙÔÓ Ã·‚Ȥ Î·È ÙËÓ ¶ÂÓ¤ÏÔÈ ·ÔÙÂÏ› ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ ‰¤Ï·Ú. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı·ÙÒÓ ı· ʇÁÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈË̤Ó˜ ·fi ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˘ ¡ÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎË «ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ‹» ÙÔ˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÒÚ· ÙȘ «‰È·ÎÔ¤˜» ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. ¡·È, ÙÔ ÊÈÏÌ Â›Ó·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ Ë ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋, Û¤ÍÈ, ·ÛÙ›· Î·È Î·ÏÔÁÚ·Ì̤ÓË ÂÓÛ¿ÚΈÛË ÙˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÌÈ·˜ ÁÔ˘ÓÙÈ·ÏÂÓÈ΋˜ ÎÔÌÂÓÙ› ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ, Î·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ‰ÂηÂÙ›· (Ì·˙› Ì ÙÔ “Match Point”). ŸÌˆ˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ÏÔ˘Ṳ̂ÓË Ì ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· Û ·˘Ù‹Ó ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ÛηÌÚfi˙Èη Î·È ÂÏ·ÊÚ¿, ÌË Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù fiÙÈ Ô °Ô‡ÓÙÈ Â›‰Â Í·Ê-

ÓÈο (ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘) ʈ˜ ‹ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ªÔÚ› ÔÈ ‰˘Ô ∞ÌÂÚÈηӛ‰Â˜ ËÚˆ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ÎÔ¤˜, ÌÔÚ› Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÂÓfi˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, fï˜ –ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜– ÙÔ «ÎÈ ¤˙ËÛ·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ηϿ» ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÎÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘.

∞fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÙÚË̤ÓË μ›ÎÈ Î·È ÙËÓ Úfiı˘ÌË ÁÈ· ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ∫ÚÈÛÙ›Ó·, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ §·Ù›ÓÔ ÂÚ·ÛÙ‹ ÃÔ˘¿Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ Î·È ÙËÓ ·ıÈ·Ṳ̂ÓË ÚÒËÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ª·Ú›· ∂Ϥӷ, ηÓ›˜ Â‰Ò ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ –‹ ¤ÛÙˆ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘–, οÙÈ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ

Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÍÂȘ. √ ¤ÚˆÙ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂı˘ÛÙÈÎfi ÎÚ·Û›, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ϤÂÈ ÙÔ ÊÈÏÌ, ÌfiÓÔ Ô˘ Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ̤ı˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ hangover ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÚˆÈÓÔ‡. ∫È ·Ó Ë È‰¤· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋, Ë ·ÂÈÎfiÓÈÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤ÍÔ¯Ë, Ì ÙÔÓ ÕÏÂÓ Ó· ÎÚ·Ù¿ Ì ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ›ÛÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ΈÌÈο Î·È Ù· ‰Ú·Ì·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘˜, Û ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ÂÏ΢ÛÙÈÎÔ› ‹ ηÏÔÁÚ·Ì̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ·ÚfiÙÈ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÔ˘Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÎÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi «ÎÏÈÛ¤» ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ì ٤ÙÔÈ·. ∫·Ï‡ÙÂÚË fiÏˆÓ ‚‚·›ˆ˜ Â›Ó·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ Ë ¶ÂÓ¤ÏÔÈ ∫ÚÔ˘˙, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· Û·ÚˆÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÁÂÌ¿ÙË ¿ıÔ˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË ·ÏÏ¿ Î·È ·È¯ÓȉȿÚÈÎË ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ÌÔÈÚ·›·˜ Á˘Ó·›Î·˜. ¶·ÚfiÙÈ ÙÔ Í¤Ú·Ì ‹‰Ë ·fi ÙÔ “Volver” ÙÔ˘ ∞ÏÌÔ‰Ô‚¿Ú, Ë ∫ÚÔ˘˙ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ë Û¤ÍÈ Á·ÙԇϷ ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÛÙÈ‚·Ú‹ ËıÔÔÈfi˜, Î·È ÙÔ “Vicky Cristina Barcelona” ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹Ó. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ… ∞

∏ ª√Àªπ∞: ∏ ∞ÀΔ√∫ƒ∞Δ√ƒπ∞ Δ√À ¢ƒ∞∫√À (THE MUMMY: TOMB OF THE DRAGON EMPEROR) ** ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ… ÌÔ‡ÌȘ Â›Ó·È ϤÔÓ made in China, ηıÒ˜ Ë ÙÚ›ÙË Ù·ÈÓ›· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ Δ˙ÂÙ §È ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ ÂÙڈ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ô˘ ͢Ó¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ∫›Ó· Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ «Ì·˚ÌÔ‡». ÿÛˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ ƒÔÌ ∫Ô¤Ó ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ï¿ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. ∫È ·Ó ÂÚȤ¯ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ·fi ÂÓÙ˘ˆÛȷο Âʤ ̤¯ÚÈ ¤Ó·Ó ·Ù›ı·ÛÔ ÁÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ ‹Úˆ· (Û·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ;) Î·È Á¤ÙÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÔÊÔÚ›˜ ÛÙ· πÌ·Ï¿È·, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·Ï¿ ‚·ÚÂÙfi Î·È Î·Ïfi Â›Ó·È Ë «ªÔ‡ÌÈ·» Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ.

STAR WARS: O ¶√§∂ª√™ Δø¡ ∫§ø¡ø¡ (STAR WARS: THE CLONE WARS) * H ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ Lucasfilm Animation ·Ṳ́ÁÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙË ·ÁÂÏ¿‰· ÙÔ˘ «¶ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ ÕÛÙÚˆÓ». ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ Î˘Ú›ˆ˜ Û ·È‰È¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ıÈ·ÛÒÙ˜ Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ “Star Wars”, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ ºÈÏfiÓÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› „ËÊÈ·Îfi animation Î·È ˘ÈÔıÂÙ› ¤Ó· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ manga Î·È video games. ¶·Ú¿ ÙȘ οÔȘ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, Ù· ÛΛÙÛ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ¿ÙÛ·Ï· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ‰›¯ˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ·’ fiÛÔ˘˜ ÛÙ· 31 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· ·¤ÎÙËÛ·Ó Î¿ÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÏËıÈÓ‹ ˙ˆ‹.

∂πª∞π ∏ ∫√Àμ∞ (SOY CUBA) **** ∏ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô˘ Ô ƒÒÛÔ˜ ªÈ¯·‹Ï ∫·Ï·Ùfi˙ÔÊ Á‡ÚÈÛ ÙÔ 1964 ÛÙËÓ ∫Ô‡‚·. ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰ÔÍ¿ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ηٷϋÁÂÈ ÂÓÙ¤ÏÂÈ Ó· ‰ÔÍ¿˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ̤۷ ·fi ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ Û οı Ï¿ÓÔ Ù˘ fiÏ· fiÛ· ı· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÚˆÙÔÔÚȷο ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ ·fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∫È ·Ó ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈfi Ù˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ù˘ÈÎfi Î·È ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ, Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ë ·ÏËıÈÓ‹ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ȉ¤· ‰Ò, ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ‰‹ÏˆÛË ˆ˜ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÂÌfi‰ÈÔ Û ¤Ó· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi fiÚ·Ì·. ●

¶. ∫ƒ√À∑, ™. °π√Ã∞¡™√¡, Ã. ª¶∞ƒ¢∂ª

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™

∏ ∫∞π¡√Àƒπ∞ ∑ø∏ Δ√À ∫Àƒπ√À Ã√ƒΔ∂¡ (O’ HORTEN) ¶ÔÈËÙÈÎfi˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜ Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ‰È·Ó¤Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ¡ÔÚ‚ËÁÔ‡ ªÂÓ٠ÿÌÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ “Factotum”, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ Îϛ̷, οÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∑·Î Δ·Ù› Î·È ƒfiÈ ÕÓÙÂÚÛÔÓ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ Ô‰ËÁÔ‡ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜ ·ÓÙÈ̤وÔ˘ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Û ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ı·˘Ì¿ÛÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È ÔÙÈο «ÙÔ›·». §ÈÙfi Û ‰Ú¿ÛË ·ÏÏ¿ ÏÔ‡ÛÈÔ Û ηډȿ, ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ ·ÏÏ¿ ·fiÏ˘Ù· ÙÚ˘ÊÂÚfi ÎÈ Â˘ÁÂÓÈÎfi, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÊÈÏÌ. 74 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008


Δ. ª√Àƒ, «¶∂ƒπ ΔÀº§√Δ∏Δ∞™»

21Ô ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªÈ· ·fi ÙȘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì·›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰ÂηÂÙ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘

ο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ıÂÌ·ÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·. ∏ ÚÂÌȤڷ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ «∞ı‹Ó· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË», ÂÓÒ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÊÈÏÌ Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù·Èӛ˜ fiˆ˜ ÙÔ “Genova” ÙÔ˘ ª¿ÈÎÏ °Ô˘ÈÓÙÂÚÌfiÙÔÌ, ÙÔ «¶ÂÚ› Δ˘ÊÏfiÙËÙ·˜» ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ªÂ˚Ú¤ÁȘ ‹ ÙÔ «12», ÚÈ̤ÈÎ ÙÔ˘ «√È 12 ¤ÓÔÚÎÔÈ» ÙÔ˘ ™›ÓÙÓÂ˚ §ÈÔ‡ÌÂÙ, ·fi ÙÔÓ ¡È΋ٷ ªÈ¯¿ÏÎÔÊ. ™ËÌÂÈÒÛÙ ·ÎfiÌË ıÂÌ·ÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÛÂÍ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÚfiÛÊ·Ù˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯·Ó Ù˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈ˙ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ www.panoramafest.com

ADVERTORIAL «A.V.»

‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ ‚·ÚÈ¿ Ë ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ¡˘¯ÙÒÓ ¶ÚÂÌȤڷ˜ Ô˘ ÂÍ·ÓÙÏ› ÙÔÓ ÛÈÓÂÊ›Ï Ù˘ fiÏ˘ Ï›Á˜ ÌfiÏȘ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔ Í¤ÎÈÓËÌ¿ ÙÔ˘, fï˜ ÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ «∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜» ÌÂÙÚ¿ ‹‰Ë 21 ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÈÛÙfi Û ·˘Ùfi ·fi ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ Ë ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÍÂÎÈÓ¿ ·fi„ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ∞fiÏÏˆÓ Î·È ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 19 (ÛÙÔÓ ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ˆ˜ ÙȘ 15), ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ fiˆ˜ ¿ÓÙ· Ӥ˜ Ù·Èӛ˜, ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ fiˆ˜ Ô ∫ÂÓ §fiÔ˘Ù˜ Î·È Ô ∞Ï¤Ó ∫ÔÚÓfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÚÈ-

9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 75


º¬¼·® §°£°³¨££²œ´²± ±´ž±´ËÓÔÐÒËÍÀ×Ô½ØÏÊ×ÍÃËǓ˒ÇξÔÒËÃÓÔÃ’ÐÙÓÇ¿ÃÍÃËÔË×ÉÍÃÎÇÒ¿ÔÊדÀÎÊ×

w£¦£¨¯²±¯®ž¡°¡w£¦Ÿ¯Ÿ¯² ËÁÉÓÁÑÎ×ÄŽÊÔÒÈͧ¾ÌÁѼÎ× ÒÓÕØÃÉÓÏÓ¨ÉÔ­ÊײÌÎÆ×Ó0DWUL[­ÎѲ•ÊÌÎÆ×ÍÒ –ÆÕÆÑÍÕ͕Æ×ÎÐÁ×ÕӕÔÉÍÛÔÕÆ×ÍÚ6XVSLULDÌÎÆ×Ó –ÊÉÂÓ×ÍÚʖÆÒ²Ö×ÆÖÍÚ×ÓܤÐÓ×ÊÎÒÓŦÌÌÀÑÓÜ×ÓÜ .HQQHWK$QJHUÆÑѲÐÆÎ×ÓÜ­ÂÑ×ÙÒÆÌÎÆ×ÍÒÐÆײÖ×ÆÖÍ×ÍÚÇÆØÅ×ÊÕÍÚÆÑÑÍÑÓÜÛÂÆÚ–ÓÜÊÏÆÖËÆÑÂÝÊÎÓ •–Æ×ÆÌÎÐÃÚÆÐÕÆÂÓÚÊÕÙ×Î֕ÃÚÆÑѲÐÆÎÌÎÆ×ÍÒÊЖÑÁÕÙÖÍ×ÓÜ ÊÂÓܺÕÙ×Æ­ÎѲ•ÊÌÎÆPHJDÆÕÛÎ×ÊÐ×ÓÒÎÐÁK\SHUGHVLJQWRWDOIDVKLRQXOWUDH[SHULHQFHV ֖Â×ÎÆ–ÑÜÒ×ÁÕÎÆÓÎÐÖÊÉÆÖ×ÓÒÓÜÕÆÒÃÐÆΕÊ×ÓÛÀÚ Ö×ÎÚÑ•ÒÊÚ­ÎѲ•ÊÓÐÆØÀÒÆÚÌÎÆв×βÑÑÓ |ÊÒÏÀÕÙÐÆײ–ÃÖÓÍÖÅÌÛÕÓÒÍ×ÀÛÒÍ•ÎѲÊΖÎÆÌÎÆ ×ÓÒ–ÆÕ²ÉÊÎÖÓÐÆÎ×ÍÒÐÃÑÆÖÍƖÃ×Ó0LQRU3ODFH ×ÓÒÊѲÛÎÖ×Ó×ÖÓÖ×ÓÜÚÖ×ÂÛÓÜÚ×ÓÜ:LOO2OGKDP Š–ÓÒÔÒ×ÆÚÖÊвØʲÕØÕÙÖÍÐÆÎÊÜÛÆÕÎÖ×ÔÒ×ÆÚ×ÓÒ ÐÃ֕Ó–ÓÜÉÊÒØÆ×ÍÛÕÂÖÊÎ ÇÆÖÎÑÀÆ ÆÒÉÊΖÔÚ×ÓÒ ÐÕÆײÖ×ÓÛÀÕ΋¢ÀÕÙÕÙÚÀÕÌÆÐÆÎ×ÖÓÜÚ–ÓÜ×Ó ÐÆ×ÆËÀÕÒÓÜÒÆÜ×ÃÆÐÕÎÇÔÚÀ×ÖÎ

•ÔÍÈʽšÎØÒļΊ¿Æ×ÑÎÍÇÖ¥º×ÍÇÖ'DYLG&ODHUERXWºÕÖ8OULFK5XFNULHPºÕÖ •ÔÍÈÊ»†ÈÍÀÊÎÔ»ÊÇšÎØÒļΏËÄɟÍÃÑÎ؊οÓÙÎØ*R\D×ÀџÊÓÇÖÓÇÖ•ÔÍÈʻֆÈÍÀÊÎÔ»ÊÇÖºÕÖ DOSKDGHOWDJDOOHU\ŠŸÁÁÀÖ«ÑÈÒÓÎÃÎØ˼ÃÇÖºÕÖ Ç•ËËÇÍÈÊ»•ÁÃÎ̟ÃÀš½ÃÀÖ 9RGDIRQH$WKHQV&ROOHFWLRQV¥Ä×ͽÏÎËÈÖ

ÎÚÑÂÌÊÚ•ÃÒÓ–ÕÓÍÌÓŕÊÒÊÚ͕ÀÕÊÚÓ£ÆÕ²ÉÊÎÖÓÚÖÙÚ×ÓÒÁÏÊÕÆÒ Á×ÓÒÐÆ×ÆÖÐÊÅÆÖÆÒ ÛÎÑβÉÊÚ²ÒØÕٖÓÎÖÊÃÑÓ×ÓÒÐÃ֕ÓÆÑѲÐÜÕÂÙÚ Ö×ÍÒ¦•ÊÕÎÐÁÐÆÎ×ÍÒ¨ÜÕԖÍÀ–ÆÈÊÒÆܖ²ÕÛÊÎ¶Ó ÛÊÎÕÃ×ÊÕÓ¦ÐÕÍÐÆÎͬÃÑÆÖÍÉÊÒÊÂÒÆΕÎÆв–ÓÎÆ –ÕÓӖ×ÎÐÁ´×ÕÕÓÚÐÆÎÍÑÆÌÒÊÂÆÀÛÓÜÒÐÓÕÜËÙØÊ ×ÃÖÊÚËÓÕÀÚÐÆΕÊ×ÃÖÓÜÚ×ÕÖÓÜÚÔÖ×ÊÓÐÃ֕ÓÚ ËÆÂÒÊ×ÆÎÒÆÐÕÀ•Ê×ÆΖÎÆÖÊ•ÎÆÆÖÆËÁÆ×ÀՕÓÒÍ ÆÎÔÕÍÖÍ•ÀÖÆÖ×Ó¶ÔÕÆÖÊÀÒÆÆÒƖÃËÊÜÐ×ÓÐÆÎ ÆÒÊЖÑÁÕÙ×Ó3XUJDWRULR

²

Š|ÕÕÓڋ×ÓÜ&RUPDF0F&DUWK\×ÓÇÎÇÑÂÓ–ÓÜ ÐÀÕÉÎÖÊ×ÓÇÕÆÇÊÂÓ3XOLW]HUÙÚ×Ó–ÕÔ×Ó ÆÕÎÖ×ÓÅÕÌ͕ÆŠ×ÍÚÌÊÒβÚ×ÍÚ–ÆÌÐÃ֕ÎÆÚܖÊÕØÀՕÆÒÖÍڋƖÀÛÊÎÐÃ֕ÓÜÚƖÃ×ÓÒŠ|ÕÕӋ×ÓܬÀÕÓÜÆÐ×Ó×ÆÏÂÉΖÆ×ÀÕÆÐÆÎÌÎÓÜÖ×ÍÒÊÕ͕ٕÀÒÍÛÔÕÆÖ×ƕÆײÖÊ•ÎÆزÑÆÖÖÆƖÃÖײÛ×Íв×ÙƖÃÀÒÆ •ÆÅÕÓÁÑÎÓÖÊ•ÎÆ–ÕÆ̕Æ×ÎÐÃ×Í×ÆŠ–ÓÜÉÊÒ•–ÓÕÊÂÒÆ ÏÆÒÆÌÂÒÊ΋ÐÆÎÖÓÜÉÊÒ•–ÓÕÊÂÒÆÉÊÎÐÆÒÊÂÚÓÅ×ÊÐÆÒ ×ÎÚѲ•ÈÊÎÚ×ÓÜÐÆ×ÆÐÊՕÆ×Î֕ÀÒÓÜ–ÆÕÆÉÊÂÖÓ܏×ÓÜ ʖÂÌÊÎÓÜ3DUDGLVR6SH]]DWR×ÓÜ(]UD3RXQGÊÒÃÚ ÊÂÉÓÜÚÆÎËÒÂÉÎÆÚ–ÓÎÍ×ÎÐÁÚÖ×ÍÒÐÆØ͕ÊÕÎÒÁÝÙÁ

°

× Ó 1 H Z 0 X V H X P × Í Ú ³ À Æ Ú · Ã Õ Ð Í Ú  Ó 0DVVLPLOLDQR*LRQLʖΕÊÑÁØÍÐÊ×ÍÒÀÐØÊÖ͐$IWHU1DWXUH‘ ÇÆÖÎ֕ÀÒÍÖ×Í ÉÎÍÌ͕Æ×ÎÐÁ–ÑÆ×ËÃՕÆ×ÓÜӕÃ×Î×ÑÓÜÓÕƕÆ×ÎÐÓÅ ÇÎÇÑÂÓÜ×ÓÜ:*6HEDOGÐÆÎÖÜÌÐÀÒ×ÕÙÖÊÀÕÌÆÐÆÎ ÐÆÑÑÎ×ÀÛÒÊÚ–ÓÜŠÓÉÍÌÓÅÒ×ÓÜÚØÊÆ×ÀÚÖ×ÎÚÊÖÛÆ-

×ÎÀÚ×ÍÚÌÍÚÖÊÀÒÆÒ–ÊÕ–Æ×ÓÖ×ÆËÆÒ×ÆÖ×ÎвɲÖÍ ×Óܲ•ÊÖÓÜ•ÀÑÑÓÒ×ÓڋÊÒÔÊÐËÕ²ÝÓÜÒŠ×ÍÒÆÑÍØÎÒÁÆÒÍÖÜÛÂÆ×ÓÜÚÌÎÆ×ÓÒÐÃ֕ÓÖÙÚÊÂÒÆÎ×ÔÕƋ ¾×ÎÀÐÆÒÊ×ÍÒÀÐØÊÖÍ֖ÆÕÆÐ×ÎÐÁÖÆÒÖÅÒÓÑÓÉÊÒ Á×ÆÒÃ×Ε–ÓÕÓÅÖÊÒÆÉÎÆÇÆÖ×ÊÂÖÆÒƖÓÛÆÎÕÊ×Î֕ÃÚ ÖÊÀÒÆÒÐÃ֕Ó–ÓÜÛ²ÒÊ×ÆÎÆÑѲÃ×ÎÌÎÒÃ×ÆÒÆÎÖØÍ×Á ÙÚ×ÓUHTXLHP×ÍÚÎÉÀÆÚÊÒÃÚ£ÆÕÆÉÊÂÖÓÜ–ÓÜÉÊÒ •–ÓÕÊÂÒÆÏÆÒÆÐÊÕÉÍØÊ ÓÑÅ–ÕÃÖËÆ×ÆÍ­–ÎÊÒ²ÑÊ×ÍÚ¦ØÁÒÆÚÆÒÆÐÓÂÒÙÖÊ×ÍÒʖÊÕÛÕÊÒÍ «ÓÅÒÎÓÚ´Ð×ÔÇÕÎÓÚ ÉÊÅ×ÊÕÍ•Ê̲ÑÍÀÐØÊÖÁ×ÍÚ×ÓÜÚʖΕÊÑÍ×ÀÚÐÆÎ×ÓÛÔÕÓÖÓÜÆÜ×ÁØÆÓÕÌÆÒÙØÊÂ+HDYHQ¶Æ´ÜÕ²ÒÎÆÓ £ÆÕ²ÉÊÎÖÓÚÊÂÒÆΕʕÎÆÑÀÏÍÓ–ÜÕÁÒÆÚ×ÓÜ–ÕÓÇÑ͕Æ×Î֕ÓÅ–ÓÜØÆ×ÍÒƖÆÖÛÓÑÁÖÊΦÒ×ÓÐÆÑÓÖÐÊË×Ê ÐÆÒÊÂÚ•ÎѲ•ÊÌÎÆÀÒÆ–ÊÉÂÓ–ÓÜ–ÊÕÎÑƕDzÒÊÎÃÑÍ×ÍÒ ÀÐ×ÆÖÍÆÒ²•ÊÖÆÖ×Ó ²ÒÆ×ÓÙÚ×Í•ÃÒÍÇÊÇÆÎÃ×Í×Æ ÐÆÎ×ÍÒ¹ÑÑÍ©ÙÁÙÚ×ÍÒƖÀÕÆÒ×ÍÐÆÎÆÒÊ–Ù×Í–ÎØÆÒÃ×Í×ƺÒÆ–ÊÉÂÓÖÓÜÀË×ÎÆÏÊÆÕÎÖ×ÓÜÕÌÁ•Æ×Æ Í×ÀÛÒÍÐÆΖÆÌÂÉÊÚÍÆÌÓÕ²­ÎѲ•ÊÌÎÆ×ÍÒ×ÊÕ²Ö×ÎÆ –ÆÎÉÎÐÁÛÆÕ²×ÓÜÌÓÜÒ×ÎÆÑÊÒÎÐÓÅŠ–ղ̕Æ×ÓÚ•ÊË×ÊÕ²‹ÌÎÆ×ÍÒÀÕ͕ÓÖÓÜÆÒÓÂÌÊ×ÆÎ×Ó–ÆÒÆÒØÕԖÎÒÓ ÃÕÌÎÓ×Óܐ=DEULVNLH3RLQW‘ÌÎÆ×ÆVKRSSLQJPDOOV ×ÍÚÆËÆÖÎÐÁÚVXEXUELDÖ×Ӑ.LQJGRP&RPH‘×ÓÐÆײ %DOODUGÐÆ×ÆÒÆÑÙ×ÎÐÃʖÀÐÊÎÒÆ­ÎѲ•ÊÌÎÆ×ÍÉÎÊÜÕܕÀÒÍÖÜÒÊÂÉÍÖÍÐÆÎ×ÍÌÊÒÊÖÎÓÜÕÌè–ÎØܕÂÆ×ÙÒ ÖÓÜÕÊÆÑÎÖ×ÔÒÌÎÆ×ÍÒ¦ÕÐÆÉÂÆ×ÍÚÕӕÆÒ×ÎÐÁÚÝÙÌÕÆËÎÐÁÚÌÎÆ×ÓÒÆÕÛÊ×ܖÎÐìÁ–Ó×ÍÚ×ÀÛÒÍÚÌÎÆ×Í ÑÆ×ÎÒÓƕÊÕÎвÒÎÐÍÑÆ×ÕÊÂÆ×ÍÚÌÎÓÕ×ÁÚÌÎÆ×ÓÛÕÎÖ×ÎÆ-

Ÿ

×ÍÒ¦ØÁÒÆÊÂÒÆÎ×ÔÕÆÓÎÖÊÎÕÀÚ/RV&DSULFKRV 'LVSDUDWHV/RV3URYHUELRV×ÓÜ*R\DÖ×ÍÒ¨ØÒÎÐÁ£ÎÒÆÐÓØÁÐÍÐÆÎ×ÆÌÑܖײ×Óܤ²ÇÇƸÕÎÖ×ÓÉÓÜÑÂÉÍÖ×ÍÒÌÐÆÑÊÕÂDOSKDGHOWD¨ÂÒÆÎÍÆÒÀіÎÖ×Æ ÆÒÆÐ×ÍØÊÂÖƨÉÀ•×Óܨ­¤¶Ö×ÓÌÓÍ×ÊÜ×Îв•ÎÖÓÐÕܕ•ÀÒÓÐ×ÂÕÎÓ×ÓܱÉÊÂÓܦØÍÒÔÒÖÛÊÉÎÆ֕ÀÒÓ ƖÃ×Ó•ÓÒ×ÊÕÒÎÖ×ÁÆÕÛÎ×ÀÐ×ÓÒÆ«Ù²ÒÒÍ|Ê֖Ó×ÖÓÜÑÓ×ÓÒ•ÃÒÓ–ÓÜ֖ÓÅÉÆÖÊÖ×Ó%DXKDXV¨ÂÒÆÎÍÊ ×ÊÕÓ×ӖÂÆ×ÍÚ­ÃÉÆÚÖÙÚÓÕÌÆÒÔÒÊ×ÆÎÌÅÕÙƖà –ÕÓÖÉÓÐÂÊÚÒÅÏÊÎÚËÆÒ×ÆÖÎÔÖÊÎÚÐÆÎÛÊÎÕÙÒÆÏÂÆÖ×Ó ŸÐ²ÝÎÉÎʕÇÓÑÂÝÓÒ×ÆÚÉÓÐΕÆÖ×Îв×ÆWDUJHWJURXS ×ÍÚ×ÀÛÒÍÚÖÊ•ÎÆÉÎÊØÒÁÖÜÌÐÜÕÂÆ–ÓÜÀÛÊÎÐÆ×ÆÖ×ÁÖÊÎ ×ÍÒÂÉÎÆ×ÍÒÀÒÒÓÎÆ×ÓÜÖ×ÃÛÓܲÛÕÍÖ×Í ¶ÆÀÕÌÆ×ÓÜ*R\D•ÃÒÓʖÎÌÕƕ•Æ×ÎвÒÆÊΖÙØÊ ÊÂÒÆÎÓØÕÂƕÇÓÚ•ÎÆÚ×ÀÛÒÍÚÑÆÞÐÁÚ–ÓÜÆÒØÂÖ×Æ×ÆÎ ÊÜËÜÔÚÖ×ÍÒÊÏÁÌÍÖÁ×ÍÚ

Š””Š «£˜Š¥¢‚¢ª„˜‚—Š …› ˜™  ¥˜™•˜š• †¢ †¢£Š•„ —  ¥•†¢–˜¥¢†¢ ),%(5*/$66”Š— †¢Š˜‚•£¢

76 ATHENS VOICE 2.7ž”£˜¢ª

ÆÀÕÌÆ×ÓܸÕÎÖ×ÓÉÓÜÑÂÉÍƖÃ×ÆÊÜ×ÜÛÀÖ×Ê ÕÆ–ÆÕÆÉÊÂ̕Æ×Æ×ÍÚÒÀÆÚÊÑÊÅØÊÕÍÚÌÑܖ×ÎÐÁÚ в×ΖÓÜÓÂÉÎÓÚÇÀÇÆÎÆ•ÊÑÊײÛÕÃÒÎÆ ÊÂÒÆÎÍÎÉÆÒÎÐÁÖÅÌÐÕÓÜÖÍ×ÍÚʖÎØܕÂÆÚ•Ê×Ó×ÜÛÆÂÓ®ÆÒ×ÆÖ×ÊÂ×ÊÀÒÆÌÑܖ×ÖÓÜ•–ÓÕÊÂÒÆÉÊÎÐÆÒÊÂÚ•Ê×ÍÒ –ÓÕÊÂÆ•ÎÆÚÇÓÜÇÁÚ×ÆÎÒÂÆÚÖ×ÓUHZLQG¦Ò×ÎÐÊ•ÊÒÆ DzÝÆ–ÓÕÖÊѲÒÎÒÆ•–Ε–ÊÑÃË×ÊÕ²ÐÆΕÀÑÍÆÌÆѕ²×ÙÒ–ÑÆÖ×ÎÐÀÚÉÊÏƕÊÒÀÚ ×ÕÖÆÎÆÐÆÎÂÛÒÍ×ÓÜ ÆÖ×ÎÐÓÅ–ÃØÓÜ•ÆÝʕÀÒÆƖÃ×ÎÚÆÌÓÕÀÚ×ÓÜÐÃ֕ÓÜ ÖÜÌÐÊÒ×ÕÔÒÓÒ×ÆÎÖÊÐÆÎÒÓÅÕÌÎÊÚ–ÑÓÐÀÚ•ÊÀÒÆŠÕÂÏΕÓ×ÙÒÝÆÕÎÔҋ×ÃÖÓ×ÜÛÆÂÓÃÖÓÆÜ×ÖÓÜÆÕÛÎв ×ÆÊÐÖËÊÒÉÃÒÎÖÊ£ÆՓÃѓÆÜײÃÖÓ–ÎÓʕËÆÒÁÚ ÍÀÑÑÊÎÈÍÎÊÕÆÕÛÂÆÚÐÀÒ×ÕÓÜÁÐÆ×ÊÅØÜÒÖÍÚÃÖÓ –ÎÓÊÅØÕÆÜÖ×ÍÍÊÒ×ŖÙÖÍÃÖÓ–ÎÓŠÑÂÌ͋ÐÆÎÐӕÈÁÃÖÓ–ÎÓÖܕ–×ٕÆ×ÎÐÁÍӕÓÕËβ×ÍÚ×ÃÖÓ–ÎÓ ÆÜÖ×ÍÕÁÍÉÎÆײÏÍ–ÓÜÉӕÊÂ×ÓÀÕÌÓ¬²ØÊDzÖÍ –ÕÓÖÊÐ×ÎвÊÒÖٕÆ×ٕÀÒÍÖ×ÓÃÑÓÒÊÂÒÆÎÍÂÉÎÆÍ ÕÂÝÆ×ÍÚËÃՕÆÚÐÆÎÓÑÃÌÓÚÆÒ²–×ÜÏÍÚ×ÓÜÒÃ͕Æ×ÃÚ ×ÓÜÐÆؓÅÈÓÚÁÐÆײ–Ѳ×ÓÚªÀÑÑÊÎÈÍÛÕԕÆ×ÓÚ ÍƕËÂÇÓÑÍÖܕ–ÊÕÎËÓÕ²×ÍÚ–ÓÕÖÊѲÒÍÚƖÀÒÆÒ×Î Ö×ÓËÙÚÊÌÐܕÓÒÊ–ղ̕Æ×ÆÆÐÕÆÂÆ·–ÆÎÒÂÖÖÊ×ÆÎÀÒÆÒ£ÆÕ²ÉÊÎÖÓÖÓÜÏÊÇÕ²ÝÓÒ×ÆÎÆÐÕÍÐÆÎ×Æ ÐÆвÐÓÕÂ×ÖÎÆÐÆÎÖÓÜÐÅÕÎÓÌÒÔÕÎ֕ÆÉÊÒÊÂÒÆÎ Í•ÓÒΕÃ×Í×ÆÆÑѲÓÎÊÒײÖÊÎÚÉÊÒÊÂÒÆÎÍÆËØÓÒÂÆ ÆÑѲÍ–ÊÕΖÀ×ÊÎƶÆÀÕÌÆ×ÓܸÕÎÖ×ÓÉÓÜÑÂÉÍÀÛÓÜÒ ËÑÀ̕ÆÆÒ×ÎÍÕÙÞÐÃÛÆÕÆÐ×ÁÕÆÊÎÑÎÐÕÂÒÊÎÆÆÑѲÐÆÎ ×ÊÑÊ×ÓÜÕÌÂƺÛÓÜÒ×ÍÒÆÒ²ÌÐÍ•Ê̲ÑÓÜÐӕ•Æ×ÎÓÅ ×ÍÚÖÅÌÛÕÓÒÍÚ×ÀÛÒÍÚÒÆÓÎÐÊÎӖÓÎÍØÊÂ×ÓÒÐÃ֕ÓÐÆÎ ×ÆÜ×ÃÛÕÓÒÆÒÆ×ÓÒÐÑÊÂÖÊÎÀÏÙƖÃ×ÆÃÕβ×ÍÚ³Æ ÇÕÊÎ×ÆÓÜÕ²ÒÎÆÐÎÒÓŕÊÒÍ–ÕÓÚÃÑÊÚ×ÎÚÐÆ×ÊÜØÅÒÖÊÎÚÐÆÎÃÛÎÆÒÊÇÆÂÒÓÒ×ÆÚ A

²


±¸»¨¯°® £°¨©±¤£ž³®° Ãà鬸³ÀÀ·ÀµÀµ(y.nenes@yahoo.com)

§Grace Jones“Ç¿ÏÃÓÇ

¢˜Š™„”¢˜¥—Š •Šª¢£™—Š O­× ¿×Ê®ÍÍÏ…ÂÎÅÑÏÈØÎÊÌ¿‘ÂÊ×ξÅÊÆÊÌ¿ÎÂֆ ÌÂÊ…ÓÒÂÍ®ÌՐÂÇÁÍÕΆÌÂÊ…‘ÏÅ¿ÉÒÉÓÉÖ ‘ÏÅ¿ÉÒÉֆÌÂÊ¿ÍÂÆÌƾΑÏØͼȐÆÓ¿ÓÆ ‘¾ÒÕÒÓϐÂÑÓÕÍ¿ŽÈÊÂÎÂÅÊÌÂÊÏÍÏÈÏÁÆ ÓÏØÖ¿ÍÏÌÂÊ‘ÊϐÆÈ®ÍÏØÖ ؑÆÑÓÆÓÑ®ÈÕÎÏØÖ АÏØÖÒÓÂÅÆѐ®ÓÊސÂÖ ÇÓ®ÎÆÊ Ò̼ÇÓÉ̐¿ÍÊÖ®ÌÏØÒÂÓÉÎ(SBDF+POFTΑÍÉÒÊ®ÙÆÊ‘®ÍÊ ‘ÑÏÖÓϐ¼ÑÏ֐ÏØ ÆÓ®‘¿×Ñ¿ÎÊ ÆÓÉÎ ¾ÅÊ‘ÆÊÍÉÓÊ̽É×ÐÒÓÏ¿Îϐ®ÓÉÖ .JTT+POFT‡ +POFT‡+POFT‡ O²ÏÅÊÂÒÌÆŮҐÆÂÑÌÆÓ®¿ÍÂÂØÓ®ÓÂ×Ñ¿ÎÊ 

ƾÎÂÊÂͽÔÆÊ©ÂÖ¼ÅÕÒÆ¿ÍÂÓ®ÍÍÏÔÊÈÊÂΠƑÊÒɐϑÏʽÒÏؐÆÓÏÒÓÊÍÊÙ®ÑÊҐÂÓÉÖÒÆËÏØÂÍÊ̽ÖƑÂήÒÓÂÒÉÖ ¼ÈÊÎÆÓ¿ÒÏEFTJHO‘ÏØ‘ÏÎÏÁÒÆ¢‘¿ÆØ×ÂѾÒÓÉÒɐÆÓÂÓÑ®‘ÉÌÆÒƟѮȐ ©Æ¤ØÔƾÆÖÌÂʵ‘ÏÄÉ ÂÎÌÂѼÌÍÂÂÎÓÊÌƾÆÎÏ ×ÕѾÖÓÏÌÂÑÆÌÍ®ÓÏ. O©‘¾ΐÆÒÓÉÎƑÏ×½ÓÕ΢ÎÓÊÌÆʐ¼ÎÕβÂ

ȐÕT´ÕѾÖÓÏ…ȐÕ†£Ñ¾Ò̐Æ‘ÂÎÓÏÁ ؑÏÌÂÓ®ÒÓÂÓ‘ÏØԐÂÖ¼ÌÂÎÂÎÎÂËÆ×®ÒÏؐÆ ¿ ÓÊÒØμÃÂÊÎƐÏή×Â×Ñ¿ÎÊ‘ÑÊÎ ÓÏμÑÕÓ ÌÂÊÓÉÎÆØÅÂʐÏξÂÓÉÖÏØÓϑ¾ÂÖ ¿ÒÏÓ‘ÑÏͮÐÆÅÉÍÂŽƐƾÖÏÊÒɐÆÑÊÎϾ ŸÆѮҐÆ ÌÂÍ®ÆÓÉ ØÍÍÏȽŸÑÂȐ®ÓÕΩÂÖ¢ÑÌƾ¯Â©É  ÌÆÇÓ¿ÂÒÓƲϠÆ˵ÍÍÏʐ®ÙÆØÂÎ×ÂÑÓÏÎϐ¾ÒÂÓµÍÍÏÊÈÑÂîÓÆÖµÍÍÏÊÓ¼ÍÆÊ ‘ÂμÏÑÇ ‘ÆÑÊÏÅÊÌ®µÍÍÏÊžÒÌÏØÖ.BYJTJOHMFTÆÍÆØ̼ÖÆÓÊ̼ÓÆÖªÕÓÏÈÑÂǾÆֲؑՐ¼ÎÂ×ÂÑÓÊ® ¤ÊÌ¿ÎÆÖ²Ï×ÑА ÏÂÆÑÏÈÑ®ÇÏÖ ÓÏGBEFPVU ÓÏÇÕÒÇÏÑÊÙ¼¼ÈÊÎÂÎÓ¿ÒÏÆÁÌÏÍ ‘ÑÏÒÊÓ®ÌÂÊ

ÈØÂÍÊÒÓÆÑ®‘ÏØÒÏØÆÑ׿ÓÂÎÎÂÓÂÇÂÖŸÏÍÍϾÓÏ ̮ΐÆÌÂÊÂØÓ¿¸ÓÂÎÓÏÅÆÁÓÆÑÏ‘ÊÏÅÊÂÒÌÆÅÂÒÓÊÌ¿‘ѮȐ‘Ïؐ‘ÏÑÏÁÒÆÎÂîÍÆÊÌÂÎƾÖÒÓÏ ÒÓ¿ÂÓÏØÒÆÆÌƾÎÏÓÏÂÓ¼ÍÆÊÕÓÏ‘®ÑÓʲϑÑÐÓÏ ‘ÂÈÏÑÆØ¿ÓÂÎ OžÁ‘ÎÉҐÆÓ®‘¿×Ñ¿ÎÊ ÓÏŽ¢¼ÒÕÖ

Ì®‘ÏÊÏ×¼ÑʐÏÁ¼×ÕÒÆÒÓÏÒÓ¿Â¼ÎÂÏÑØÌÓ¿ Ìϐ®ÓÊÌÑÁÒÓÂÍÍÏÇÏÑÓÊҐ¼ÎϐÆÆμÑÈÆʽ̮ÓÊÓ¼ÓÏÊÏ ÆÎÐÒÓÏîÔÏÖÂÌÏØÈ¿ÓÂÎÓÏ“Amado Mio” ÆÓÏÂȼÑÕ×Ï ÂØÓÏÌÑÂÓÏÑÊÌ¿È®ÃÈÊҐÂ ÓÉÖ(SBDF+POFT²ÉÎÂÈ‘ÏÁÒÂΑÂÎÓÏÁÓ¿ÓÆ ÓÉÎ+POFTÈÊÂÓ¾½ÓÂÎƑÊÙ½ÒÂÒ‘¿ÓÉÎÌÑÂʑ®ÍÉÓÕÎT ÓÉÎƾ×ÆÓØ;ËÆÊÒÆÌÂÍÐÅÊÂÌÂÊƾ×Æ ÙÕÈÑÂǾÒÆÊƑ®ÎÕÒÓÏÌÏѐ¾ÓÉÖÏ,FJUI)BSJOH ½ÓÂÎÉʼÑÆÊÂÓÏØא¼ÎÏØ ‘ͼÏÎ ‘ÂÑÂÅƾÒÏØ ©‘ÏÑÏÁÒÆΑÂÊÓƾ¿ ÓÊÔ¼ÍÆÊ‘¿Ɛ®Ö¯ÂÑÌÕÓÊÌ® ÂÈ®‘É ؑÏÓÂȽ ÊÈ® ÓÂļÂÓÂÒØμÃÂÊÎÂοͨÂμÎÂÔÁÂ‘®ÔÏØÖÅÆÎƾאÆ ÆÌƾÎÂÓÂÒÓÊ͑ή×Ñ¿ÎÊÂ¥ÉÓÏÁÒÆΐÂÖÇ®ÆÊ …¤Ø×ÂѾÒÓÕֆͼȐƦ+POFT½ÓÂÎÌÂξÃÂÍÏÖ БÊѼÍ ÆËÕȽÊÎÉ ÉÈØξÌÂÂØÓÏ̾ÎÉÓϐÆÓ ®ÓÊÂÇÂήÑÊÂÓÉÖ ÊÓÑϼΠ½ÓÂÎÂÊאÂÍÕÓÊҐ¼ÎÏÖ ‘®ÎÔÉÑÂÖÒÓÏÌÏѐ¾ÊÂÖŸÂÑÊÙÊ®ÎÂֲِÂÚÌÂνÖ ‘ÏØÒØμ×ÆÊÂÓϼÌÏÃÆÒÆÍÕѾÅÆÖ‘ÏÍÂÑ¿ÊÎÓÆ Ìϑ¾ÅÊÏ+FBO1BVM(PVEFÌÂÊÓÏËÂÎÂÌÏÍÍÏÁÒÆÆ ÒÆÍÏӼʑÅɐÊÏØÑÈÐÎÓÂÖŠ‘ÏØÎŽËÆÑƊÓÏÅɐÏÇÊͼÒÓÆÑÏÌÏÍ®ÙÓÕÎT²¾‘ÏÓÂÅÆÎƾ×ÆÒɐÂҾºÍ½ÓÂÎÆÊÌ¿ÎÂÒÆ‘ÆÑÊÏÅÊÌ¿ÊÍÏØÒÓÑÂÒÊ¿Î …ŸÏÁÃѾÒÌϐÂʆÑÐÓÉÒÂÓÏ×¼ÑÊ… ÓÏ-BCZSJOUI ÒÓϝÏΞÎφÏØ‘®ÎÓÉÒÆÂØÓ¿… ÓÏ‘®ÑÓÊÓÉÖ ÈѐÂÓ¼ÕÖÓÏØ#PXJF†xÆÎÌÂÓ®ÍÂÃÂÓ¾‘ÏÓÂÌÂÊ ÆÓ®ÅÆÎÔؐ®ÂÊÓ¾‘ÏÓ OžÁ‘ÎÉÒÂÓÏŽ ÒÓϵÒÓÆÑÎӐ¤¾ÂÊÂÎÆ-

ÃÂҐ¼ÎÏÖƑ®ÎÕÒƼÎÂÓÑ‘¼ÙÊÒƐ¾ÂÂ×Âν ‘ÏÔ½ÌÉ ÒÓÂEPDLMBOET¤¾ÎÂÊÓÏ‘ÑÕ¾ ÈÁÑÕ Ïؐ¾ÎÆÓÂÊÓÏ‘Ï×ÂÊÑÆÓÊÒÓ½ÑÊÏ‘®ÑÓÊÓÕÎ(BZ (BNFTxÊÂÓÉÑА¾ÂÂËÊÏÔÂÁÂÒÓÉÒÓÂÔÆÑ¿ÓÉÓ ÆÎÐÓÑÂîՐÆÌ®ÆÑ ÆÅÐÌÂÊÐÑ ÓÉÒÌÉν .JTT+POFT‡+POFT‡+POFT‡¦¾ÅÊ ‘®ÎÓÂÉ×Ð ÓÏJOUSPÓÏØ‹4MBWF5P5IF 3IZUINŒ ÓÂÉÍÆÌÓÑÊÌ®ÓÁ‘ÂΑÏͼÏØÒÓÏؑ¼ÑÏ×ÏCFBU‘ÏØÂÎÂÓÊήÙÆÊÓÏÌÆÇ®ÍʐÏØ ÓÏÈ®ÃÈÊҐÂý×ÂÖÓÉÖ+POFT¯ÊÐÔÕ ÎÂ‘Í¼Õ ÓÑÂÈÏØÅ®ÆÊÒÓÏ‘ÊÏ ÍØÒÒÂҐ¼ÎÏ‘ͽÔÏÖ‘ÏØ ¼×ÕÅÆʲÑÂîÕÂÍÍ®Ãͼ‘Ր¿ÎÏÓϾ×Ï ‘ÑÏґÂÔÐ ÎÂÓÉÎÆÎÓϑ¾ÒÕŸÏÁƾÒÂÊ ÒÌÁͲʼ×Õ‘®ÑÆÊ O¦.JTT+POFTÓÑÂÈÏÁÅÉÒÆ¿ÍÏÓÏ‘ÑÐÓÏÓÑÂÈÏÁÅÊ‘¿Ó‘ÂÑÂÒ̽ÎʐÆÓɐÁÓÉÌÏÍÍɐ¼ÎÉÒÓÏÎ ÓϾ×Ï ÂÖƾ‘ƐÆÓ®¼ÎÂÖǾÍÏÖ‘¿¼Ò¯¿ÊÙÆ ¿ÓÊƾ×ƽÅÉÃÈÆÊÒÓÉÒÌÉνŠÌÂÊ‘ÍÐÖÅÆμÃÍƑÆÓ¾‘ÏÓÂ…ŸÏÊÏÖ˼ÑÆÊÓʼÇÂȆÒÌÆÇÓ¿ÓÂÎ

¢¥ª›ž Š*5$&(

O…4PNFCPEZ“(JWFNFBKPJOU“†ÇÐÎÂËÆÒÓÏ‘ͽÔÏÖ¿ÓÂÎÓÉμÇÆÑÂÎÒÓÉÒÌÉν´ÊÍÊ®ÅÆÖ×¼ÑÊ ‘ÊÒÓÐÎØÄÐÎÏÎÓÂÊ‘ÑÏÒǼÑÏÎÓÂÖÓÏÔؐ¾ÂÂÒÓÉÎ

¨ÂÎʐ‘®Í‘ÏØÓÏ‘¾ÑÎÆÊÎÓÂÈÌÍ®ÑÏÎÓÂÖ ÆÎÐ ÂÑ×¾ÙÏØÎÎÂÂÌÏÁÈÏÎÓÂÊÏÊ‘ÑÐÓÆÖοÓÆÖÓÏØ‹-B 7JF&O3PTFŒ ÆÆÌƾÎÏÓÏÒɐƾÏÍʑÏÔؐРËؑήÕÒƐ¾ÂÒ×Æž ×ÂÑ®ÂÓ ‘ÏؐÂÖ‘ÆÑήÆÊ ‘¼ÎÂÎÓÊ Ò̼ÇÓϐÂÊ¿ÓÊÏL ‘¼ÔÂΠ‘ÆÑήÕÓÉÎ ¢×ÆÑÏØÒ¾Â;ÎÉ ÓÊÕѾÏÇÊήÍÆƾרÂÊËÂÎÂËؑήÕÒÓÉ±ÐÉ ÓÏ ÒƼÎÂÍÊîÅÊ ÎÁ×Ó ÂÌÏÁÈÏÎÓÂÖÓÊÖ‘ÑÐÓÆÖοÓÆÖÓÏØ‹-B7JF&O3PTFŒ. ©‘ÑÏÒÓ®Â֐¾ÂÒÌÉνÒÂÎÂØÓ¼Ö‘ÏؼÒÓÉÎÆ ÒÓÊ֐ÆÈ®ÍÆÖÂÍ®ÎÆÖϪÆ;ÎÊ ÓÏΑÑÏÃÏͼÂËƑÑÏîÍÍÆÊÉ.JTT+POFT‡+POFT‡ Ì͑ ÒÓÏ ¼ÎÂ×¼ÑÊÓϐÊÌÑ¿ÇÕÎÏÌÂÊÒÓÏ®ÍÍÏ×¼Ñʼΐ‘ÏØÌ®ÍÊҐ‘®ÎÊ›ØѾÙÆÊÌÂʐÂÖÌÏÊÓ®ÙÆÊÒÆTMPX NPUJPO ÞÙÆʐÆÂÑÈ® ÒÂÅÊÒÓÊÌ®ýÂÓÂƑ®ÎÕ ÒÆÌÏÔ¿ÑÎÏØÖ Â®Ïؓ…¸ÅÆÎ˼ÑÆÊ‘ÏÁ‘ÂÓ® Æʆ ͼÆÊϧÓÂÍ¿Ö …½ÔÂÖÇ®ÆÊÙÕÎÓÂÎÏÁֆ. O²Ï‘ÑÐÓϦ.JTT+POFT×®ÎÆÊÓÏØÖ‘ÑÐÓÏØÖ

ÒÓ¾×ÏØÖ‘¿ÓÏ‘ͼʐ‘ÂÌÌÂÊ¿ÓÂΑÊÂÌÂÓÂÍÂþÎÆÊ¿ÓÊÂÌÏÁÆÊÓÉÇÕνÓÉÖÒӐ¿ÎÊÓÏÑ ǼÑÎÆÊÓÏ ‘ÏØÌ®ÍʐÆÓÉҐ‘®ÎÊÂÒÓÏÒÓ¿ÂÓÉÖÌÂÊÂÑ×¾ÙÆÊÎÂÓÑÂÈÏØÅ®Æʲ¿ÒÏÓ¼ÍÆÊÂא¼ÎÉ ¿ÒÏÌÂÊÏÊ ×ÊÍÊ®ÅÆÖ‘¿Ì®ÓÕ‘ÏØÈÊÏÑÓ®ÙÏØÎÅÊÔØѐÃÊÌ®ÓÏ ²¼ÍÏÖÓÉÖ¤ÊÌ¿ÎÂÖ O²ÐÑ‘ÏØƑÊÒÓѼÇÆʐÆÓÏ‹)VSSJDBOFŒ ÌÂÊÎÏÁÑÈÊϮ͐‘ÏؐÆÓÏØÖ4MZ3PCCJFÌÂÊÓÏÎ #SJBO&OPÒÓÉΑÂÑÂÈÕȽ ‘ÑÏîÍÍÆÊÒƼÎÂÆËÂÊÑÆÓÊÌ¿þÎÓÆÏÓÏØ/JDL)PPLFSÓÏÅØÎÂÓ¿×ÂÑÓ¾ ÓÉÖŠÓÏ‹$PSQPSBUF$BOOJCBMŒ‘Ïؼ×ÆÊÒÂÑÐÒÆÊ ÒÓÏZPVUVCF ¼ÎÂÖÂґѿÂØÑÏÖ ‘Â×ÁÑÑÆØÒÓÏÖ ‘ÂѐÏÑÇÕÓÊÌ¿ÖÌÂÔѼÇÓÉ֐ÆÆÎÓؑÕÒÊÂÌ® ÒÌÏÓÆÊήCFBUTÌÂÊÒÓÆÈο ‘ÆÊÍÉÓÊÌ¿ÁÇÏÖ…œÂ ÒÆǮՆÌ͑©ÏÊ®ÙÆÊÂÇÆͼÖµÑÂÈÆÓ‘ÊÓÒÊѾÌÊÂÓÊÔ‘ÊÒÓ¼ÄÏØΐÆÂØÓ¿µÍÍɐ¾ÂÆÊ̿Α¿ WJEFPHBNF¢ ÂØÓ½‘¿ÓÏ“-JWJOH%BZMJHIUT” ÓÊ ×®ÍÊÂÓÂÊξ°ʅƑÊÙ½ÒÂÎÓÆֆÆÓÂÒÌÏÓՐ¼Î FMFDUSPÓÂÎÈÌ¿ÒÓɐνÉÓÏØÖ ÔÂÒØÈÌÊÎÉÔÏÁÎ ÈÊÂÓ¾ÔÂËÂÎÂÃÑÏÁÎÆÌƾÎÂÓÂÒÆÊҐÊÌ®ÈÊÂÓÏ ÒÓϐ®×ÊÌÂÊÓÉÎÌÂÑÅÊ®‘®Ò ÓÂÂÌÏÑÎÓÆ¿ÎΠ‘ÆÑήÎÆÒÂÎÅÑÏÒÆѼÖÓÆ̾ÍÆÖÒÓϐØÂÍ¿ÓÏØÖ ÅѐÂÓÊÌ® ÔÆÂÓÑÊÌ® ÆÑÕÓÊÌ®;ÌÎÊҐÂÓÂÆÊÖ ®ÓÉΑ¿SFHHBFEVC ¿ÍÉÓÉÎÆÑÕÓÊ̽‘¿ÙÂÓÏØ ƾÍÊÌÓÏØOJHIUDMVCCJOH‘ÏØÅÊ‘Ѯ×ÔÉÌÆÓ¿ÓÆ O°̿ҐÏÖÓÏØEVCؑÏÌ;ÎÆÓÂʐ‘ÑÏÒÓ®ÓÉÖ°Ê

.BTTJWF"UUBDL ¼×ÏÎÓÂÖÓÉÅÊÆÁÔØÎÒÉÈÊÂǼÓÏÖ ÓÏØÇÆÒÓÊîÍ.FMUEPXOÓÉÎÂμÃÂÒÂÎ ÓÏΧÏÁÎÊÏ ÒÓÉÒÌÉνÌÂÊÇÑ¿ÎÓÊÒÂÎΐÉÃÑÆÔƾÌÂμÎÂÖ ÓϾ×Ï֐‘ÑÏÒÓ®ÓÉֺ͑½ÈÂÎÏL¦ÇÕν½ÓÂÎ ¿‘ÕÖ‘®ÎÓ‘ÆÊÍÉÓÊ̽…Æ¼ÎÂÌÑؐ¼ÎÏÓÑÂÁÂ†¯Óؐ¼ÎÉÌÂÊ‘®ÍʐÆÓÉÎÂÑ×ÊÓÆÌÓÏÎÊ̽ÓÉÖ ÈÌÂÑÎÓÂÑ¿‘ ÌÂÓÂÒÌÆؼÖ‘ÏØÓÉÎÌÂÔÉÍÐÎÏØÎ ÒÆÇÑÊÙÂÑÊҐ¼ÎÆÖÒÓ®ÒÆÊÖÍÆÖÌÂÊÓÉÇÕÓÏÈÑÂǾÙÆÊÏ.VHMFSÒÆÄÉͼÖÃÊϐÉ×ÂÎÊ̼ÖÓÂÑ®ÓÒÆÖ²Ï ®ÓÊÓÉÖ‘¾ÙÆÊ ÂÎÓÏ‘ÑÏÒ¼ËÆÊ֜ؐ®ÓÂÊ ØÅÑ® ÌÏÌÂÍՐ¼ÎÏ‘¿ÊÂÄÊͽ ÂސÎÉÒÉ‘¿ÓÏ4UVEJP 54 ÊÂÇÍÂÒÊ®‘ÂÑ‘®ÎÕ‘Ž¿ÒÆÖ¼‘ÑÆ‘Æ ‘¿ ÓÉÎÌ®ÆÑÂÓÏØ8BSIPM O°L ƑÊٽҐÆ $

www.nokia.com / musicalmightly

2.7ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 77


£∂∞Δƒ√ √§√π Δ∏™ «∫§∏ƒ√¡√ªπ∞™»

£Â·ÙÚÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÔÓ›ڈÓ

„˘¯È΋ ·Ó¿Ù·ÛË, ÙÔ Á¤ÏÈÔ Û ‰fiÛÂȘ ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˜, ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ Î·È Â‡Ú˘ı̘.

∫√™ª√π Δ√À ªÀ£√À

∂™∂π™ ¶ø™ ∑∂πΔ∂ ∫∞§∞ ◊ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∞; (Ì˘ıÔÏ·Û›·) ÙÔ˘ ¢. ∫Ô˘ÚÔ‡Ì·ÏË ™ÎËÓÔıÂÛ›·: So7 ªÔ˘ÛÈ΋: §¤Ó· ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ÍÈÌÔ˜ ªÔ˘ÌÔ‡Ú˘, ºÚfiÛˆ ∫ÔÚÚÔ‡, ÿÚ˘ ∞ÙÙÒÓ˘ ¢π¶À§√¡, ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï 2, 210 3229.771

Δ˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ ∞¡∞°¡ø™Δ√À ∏ ∫§∏ƒ√¡√ªπ∞ ÙÔ˘ ª·ÚÈ‚fi ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ºÒÙ˘ ª·ÎÚ‹˜ ¶·›˙Ô˘Ó: ª·Ú›· ∫ÔÚ‰ÒÓË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÏÂÈÒÓ˘, ºÒÙ˘ ª·ÎÚ‹˜, ™Ù¤ÏÏ· ∫ÚÔ‡Ûη, ¶¤ÙÚÔ˜ ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ú›· ª·ÏÙ·Ì¤ Studio ª∞Àƒ√ªπÃ∞§∏, ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 134, 210 6453.330 ¶ÚÂÌȤڷ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

ªÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÌ¿‰· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ Û ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª·ÚÈ‚fi «∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿», Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ∞Ó‰Ú¤· ™Ù¿ÈÎÔ˘ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ºÒÙË ª·ÎÚ‹. ªÂ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ¤Í˘Ó· Î·È ¯·ÚÈو̤ӷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ª·ÚÈ‚fi fiÔ˘ ʈ˜ Î·È ÛÎÔÙ¿‰È ·ÏÂ‡Ô˘Ó ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ›ÓÙÚÈÁη, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Á¤Ê˘Ú· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ª·ÚÈ‚fi, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛÔ, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ Î·È Â›Î·ÈÚÔ. ª¤Û· Û ·˘Ù‹ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ۇ̂·ÛË Î˘Úȷگ› ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜, ·ÓÔÌÔÏfiÁËÙÔ˘˜ Î·È ÌË, ¤ÚˆÙ˜ Ô˘ ·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·È Î·È ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È

·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ŒÓ· ·È¯Ó›‰È ÂÈΛӉ˘ÓÔ, ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ, ·Ú¿ ÙÔ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜, ÌÈ· ÛÙ˘Ê‹ Á‡ÛË Û ‹ÚˆÂ˜ Î·È ı·٤˜. §∞ ¶√À¶∂ ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË Ã·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë ™ÎËÓÔıÂÙ› Î·È ·›˙ÂÈ Ë ÕÓÓ· ∫ÔÎΛÓÔ˘ £∂∞Δƒ√ ™º∂¡¢√¡∏, ª·ÎÚ‹ 4, 210 9246.692

∏ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÎÔ‡ÎÏ·. £Â·ÙÚÈÎfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ Ô˘, Û·Ó Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›·, ͉ÈÏÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ fiÓÙÔ˜ ·ÔÛ˘Ṳ́ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÕÓÓ· ∫ÔÎΛÓÔ˘ Ë ËıÔÔÈfi˜. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ηٷϋÁÂÈ Û ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fiÏ˘Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, ¢Á¤ÓÂÈ·˜, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Û·ÚηÛÌÔ‡, Û˘ÁΛÓËÛ˘ Î·È Á¤ÏÈÔ˘.

∏ ÕÓÓ· ∫ÔÎΛÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ƒ›Î·, Ë ÈÔ Âȉ¤ÍÈ· Ú¿ÊÙÚ· ÊÔÚÂÌ¿ÙˆÓ ÎÔ‡ÎÏ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∑ÂÈ Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‡Ê·ÛÌ·, Û¿ÓÈ· ÎÔ˘ÌÈ¿, Û ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓÔ ·Ï¿ÙÈ. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Ì ·È‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ê¤ÏÂÈ·, ÎÏ›ÓÂÙ·È Â›ÌÔÓ· ÛÙÔÓ ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈÎÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ΔÔ ·ıÒÔ ·È‰› ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi, ÁÎÚÔÙ¤ÛÎÔ Ï¿ÛÌ·. ªÂ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˘ÂÚÊ˘ÛÈ΋˜ ÎÔ‡ÎÏ·˜, Ù· ‚¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â¯ıÚfi Ù˘: ÙÔ Ì›ÛÔ˜. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ÌË Û˘ÌÊÈÏȈı› Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙË Û·Á‹ÓË ÙˆÓ ÊıÔÓÂÚÒÓ ÛΤ„ÂÒÓ Ù˘. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·‚ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ·, ÙËÓ ËÚÂÌ›· Î·È Ù· fiÓÂÈÚ·. ™ÙÔ ÌÔÓfiÏÔÁfi Ù˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÏ˘ÊË Ë ÂÓÔ¯‹, Ë ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, Ë

ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ‰˘Ô ÎfiÛÌÔÈ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ Û ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÚ‚¿ÙÈ; ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÎfiÛÌÔÈ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Ôχ Ï›ÁÔ; √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ú·ÎÙÈÎfi˜, ΢ÓÈÎfi˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ Âȉ¤ÍÈ· ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. √ ¿ÏÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ˜, ‡ıÚ·˘ÛÙÔ˜. ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘˜ Ï·˚ÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ë ÈÛÙÔÚ›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Û ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙfiÔ, fiÔ˘ Ë ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÍ‹ÁËÛË. «ŒÁÚ·„· ¤Ó· ¤ÚÁÔ fiÔ˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ fiÏ· Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, ÙËÓ ·ÒÏÂÈ·. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË fï˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¤ÁÈÓ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ó¤ˆÓ ËıÔÔÈÒÓ, ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ηٷÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Î·È, Ê˘ÛÈο, ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Ô˘ ‹Úı·Ó Î·È ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «∂Û›˜ Ò˜ ˙›ÙÂ, ηϿ ‹ ηχÙÂÚ·;», Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ» ϤÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ªÂ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ §¤Ó·˜ ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ̤ÓÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË «ÙÈ Â›Ó·È Ô ¤ÚˆÙ·˜» Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì ٷ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘. ∞

ª√À™π∫∏ °È· Í·Ó·È¿Û’ ÙÔ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹...

∫À¡¢À¡∂Y∂π Δ√ LP; ΔÔ˘ ª∞∫∏ ª∏§∞Δ√À (makismilatos@in.gr)

Ù¿Ó˜ ·fi ‚ÈÓ‡ÏÈ· Î·È cd ·ÓÙÔ‡. °È· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ οӈ ÛÏ¿ÏÔÌ Î·È Âȉ¤ÍȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ‚Ô˘Ó¿ ‰›ÛΈÓ. °È· ¯ÈÏÈÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÚÔÛ·ıÒ Ì οÔÈ· ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ Ï›ÁÔ ¯ÒÚÔ. ŸÛÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ÂÚÓ¿Ó ·’ ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ‚ϤÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· «‚Ô˘Ó¿» ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ‰‡Ô ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: «Δ· ’¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÔfiÏ· ·˘Ù¿;», ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, «Δ· ’¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚ·;».

¡

ÕÚ¯ÈÛ· Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ fiÙ·Ó È· Ô «ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜» (‹ LP) ›¯Â ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Î·È Ù· ÛÈÁÎÏ¿ÎÈ· ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ rock & roll, ÙˆÓ jukebox, ÙˆÓ teenager Î·È ÙË «ÛÙÈÁÌÈ·›·» ÂΉԯ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û 3 ÏÂÙ¿ Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó· ηٷӷψÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ¤Ó·˜ «ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜». Ÿˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô Charlie Gillett ÛÙÔÓ «◊¯Ô Ù˘ fiÏ˘» Û¯ÂÙÈο Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·: «°È· ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙÔ 78 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

Û‡ÌÊ˘ÙÔ Ì ÙÔ rock & roll Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó fiÙÈ, ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜, ı· Ô˘ÏÈfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ 45 ÛÙÚÔÊÒÓ...». 줂·È· ÙÔ punk ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÎfiÛÙÔ˘˜, Ù·¯‡ÙËÙ·˜, rock & roll ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜, ¢ÎÔÏ›·˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÂȉ‹ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì, Â·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ÛÈÁÎÏ¿ÎÈ Û·Ó ÚˆÙ‡ÔÓ ˘ÏÈÎfi. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ì‹Î· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÙÚÈ Ì ٷ 45¿ÚÈ·, Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ 3 ÏÂÙÒÓ (Î·È Ù¤ÚÌ·) ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÌÔ˘. ¢ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î¿ˆ˜ Û·Ó ÚfiˆÚË ÂÎÛÂÚÌ¿ÙˆÛË; ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ¿ÓÙ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ LP, ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ, ¤Ó· ÙÚÈ Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Û 40 ÏÂÙ¿ Î·È Ë ÌfiÓË ‰È¿Û·ÛË Ô˘ ·Ó¯fiÙ·Ó ‹Ù·Ó fiÙ·Ó, Û·Ó ˘ÓˆÙÈṲ̂ÓÔ˜, ÛËΈÓfiÌÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÏϿ͈ ÏÂ˘Ú¿. ŸÙ·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Í¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ «Ó·ÓÈ΋˜ ÙڤϷ˜» Î·È ·¤ÎÙËÛ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù¤¯Ó˘. √ÏÔÎÏËÚˆ-

̤ӷ ¤ÚÁ· ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÊË‚È΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› «3 ÏÂÙÒÓ», Ô˘ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ η̛· ȉȷ›ÙÂÚË ·Í›· ÛÙË Ó¤· (ÙfiÙÂ) ÌÔ˘ÛÈ΋. ŸÙ·Ó fï˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ¿ÏÌÔ˘Ì Û·Ó ÙÔ St. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band (Ô˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ÔÈ Beatles ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÈÁÎÏ¿ÎÈ) ‹ ÙÔ Pet Sounds, Ë pop/rock ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹Á ·ÏÏÔ‡, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ›¯·Ó (ˆ˜ ÙfiÙÂ) Ù· ÌÔ˘ÛÈο ¤ÚÁ· Ù˘ Ù˙·˙, Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ‹ Ù˘ fiÂÚ·˜. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ë ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ 45·ÚÈÔ‡ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ (·Ó ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‹‰Ë) ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50, Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ÊÙËÓfi, ÌÔÓԉȿÛÙ·ÙÔ, teenager ÚÔ˚fiÓ, ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ. ªÈ· ηٿÎÙËÛË Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯·ı› ‹ Ó· ·Ú·ÌÂÚÈÛÙ›. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È Ô Charlie Gillett: «∏ ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ‰›-

ÛÎÔ˘˜ ÛÙ· ¿ÏÌÔ˘Ì ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· οı ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ fiÓÔÌ· Ô˘ Û‚fiÙ·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, ÂÓÒ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ıˆÚ›ÙÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÌÔÚ‡ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ›¯Â ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÂÈÙ˘¯›· Û ÌÈÎÚfi ‰›ÛÎÔ». ¡· ÏÔÈfiÓ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¿ÏÈ Ì ӤԢ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÙÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈο ÛÈÁÎÏ¿ÎÈ·, Ô˘, ·Ó ¿Ó ηϿ, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ringtones ‹ ˘fiÎÚÔ˘ÛË Û οÔÈÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ÛÔÙ. √È ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜ «ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È» Ó· ·ÎÔ‡Ó Úfi¯ÂÈÚ· Î·È Â‡ÎÔÏ· ·fi η΋˜ ˯ËÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û˘ÌÈÂṲ̂ӷ ·Ú¯Â›· MP3 Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ i tunes. √È ·È¯ÓȉÔÌ˯·Ó¤˜ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È fi¯È LP, Ù· ÛÈÁÎÏ¿ÎÈ· ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È ¿ÏÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ hype Î·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜, Ù· “consept-albums” Â›Ó·È È· ÌÈ· «·Ú¯·›· ÈÛÙÔÚ›·», Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·ÊÔÛÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË Â›Ó·È Â›‰Ô˜ ÂÓ ·ÓÂ·ÚΛ· (‰Â˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ: «∏ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ·ÎÚfi·Û˘» ÛÙËÓ A. V., ÛÙȘ 12/6/2008). Δ· ÛÙÔȯ›· ϤÓ ˆ˜ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Û «Î·Ù‚¿ÛÌ·Ù·» ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ/¿ÏÌÔ˘Ì Â›Ó·È 20/1 Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ·˘Ùfi˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ Elbow Guy Garvey ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ i tunes ˆ˜ «ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì», ÂÓÒ Ô Angus Young ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ AC/DC Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ i tunes ÁÈ· downloading ϤÁÔÓÙ·˜: «∂Ì›˜ οÓÔ˘Ì ¿ÏÌÔ˘Ì, ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÛÈÓÁÎÏ». ●


ATHENS

”˜”„˜¢

¶ÓÖÅÒØ͕ÆÐÜÕÎÆÕÛÊÂ×Æ×ÊÑÊÜ×ÆÂÆÛÕÃÒÎÆŠÐÑÊÂÖ×Ê×ÎÚÌÐÆÑÊÕ Í•ÓÒ×ÀÕÒÆÆÖ×ÎÐÁ×ÀÛÒÍÊÂÒÆÎ

COLORS

×ÙÒ•ÓÜ×ÝÓÜÕٕÀÒÙÒÇÆÌÓÒÎÔÒ

UNITED

OF

–ÎÆÖ×ÓÉÕÕӋ¦–Ã×ÓÒÐÆÎÕÃ

×ÓÜÍÑÊÐ×ÕÎÐÓÅ–ÊÕ²ÖƕÊÖ×ÍÒ ƖÓÉÓÛÁ×ÓÜVWUHHWDUWÐÆÎÁÉÍ ÏʖÊײÌÓÒ×ÆÎÖÜÒÊÛÔÚÒÀÊÚÊÐÉÃÖÊÎÚ ÂÌÓÒ×ÆÚÝÍ×Á•Æ×ÆÆÐ×ÎÇÎ֕ÓÅÐÓÎÒÁÚÆÎÖØÍ×ÎÐÁÚ ÛÕÁÖÍÚ×ÓÜÉ͕ÃÖÎÓÜÛÔÕÓÜ ÆÑѲÐÜÕÂÙÚ–ÕÓDzÑÑÓÒ×ÆÚ×Ó –ÎÓÝÙÒ×ÆÒÃÐӕ•²×Î×ÍÚÉÎÐÁÚ •ÆÚ •Í×Õà –ÓÑÍÚŠ¶ÓÎÛÓÉÕӕÂÊÚYRO‹ÐÆΐ$WKHQV6WUHHW $UW‘Ö×ÓËÆÐÃ×ÍÚ$9

|ÂÐϽÃÈÖÔÐÉÒÃÈËͯÎÇÙÍђÃÔÃÆ¿ÏÐÙÏÈÖϾÓÔÐÙ×ÔпØÐÙ×ÔÊ×£Õ¾ÏÃ× ¤Í׈Ÿƒ—¤–™”Ÿ”ƒ¡©

2.7ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 79


”˜”„˜¢

£®¡Ÿw°¡Ÿ±¥°¦¯Ÿ±¯²°¦Ÿ±¡Ÿ

¯

-HUU\*ROGVWHLQÀÝÍÖÊÉÓÜÑÊÅÓÒ×ÆÚÙÚ×ÕƖÊÝÎÐÃÚܖ²ÑÑÍÑÓÚ ÛÕÃÒÎÆÖ×ÍÒ¨ÑѲÉÆ×ÙÒVŸÒÔÕÎÖÊ×Í•Ê×À–ÊÎ×ÆÖÅÝÜÌÃ×ÓÜÐÆΕÊ×ÆÐÕÎÖÊ Ö×Ó¡ÓÒÉÂÒÓÌÎÆ×ÎÚʖÕÊÒÊÚ×ÕÊÎÚÉÊÐÆÊ×ÂÊÚ¾×ÆÒÖÜÒ×ÆÏÎÓÉÓ×ÁØÍÐÊƖÓ˲ÖÎÖÊÃ×Î Á×ÆÒÐÆÎÕÃÚÒÆ–ÆÕÆ×ÁÖÊÎ×Ó•ÓÜÒ×ÃÇÕÊ×ÆÒÎÐÃÐÆÎÕÃÐÆÎÒÆʖÎÖ×ÕÀÈÊÎÖ×ÓÒÁÑÎÓ´ÊÑÊÅØÊÕÃÚ×ÓÜÛÕÃÒÓÚ–ÑÀÓÒ–ÓÑÅڏ×Ó–²ØÓÚ ×ÓÜÌÎÆ×ÍËÙ×ÓÌÕÆËÂÆÉÊÉӕÀÒÓƖÃ×ÆÐÓÑÊÌÎÆв×ÓÜÛÕÃÒÎÆÖ×ÍÒ¦•ÊÕÎÐÁ£ÊՖÆ×ÔÒ×ÆÚÖ×ÍÒ–ÃÑÍÌÒÔÕÎÖÊÐβÑÑÊÚÌÊÎ×ÓÒÎÀÚ –ÀÕÆÒ×ÙÒ×ܖÎÐÔÒ×ÓÜÕÎÖ×ÎÐÔÒ–ÕÓÓÕÎ֕ÔÒ ¦ÐÕÖÓÑÍÐÆΣѲÐƬÎÒÁØÍÐÊÖ×ÓÇÕÕÎÐÓܖÓ̲Ö×ÕÎÓ×ÓÜÐÀÒ×ÕÓ܏­Ê×ÆÏÓÜÕÌÊÂÓ ¬ÊÕƕÊÎÐÃÚ°ÜÕÕÁŸÐ²ÝÎÐ×ÑÛ²ØÍÐÊÖÊ ÇÕÕÎÐÆÖ×ÊÒ²Š|ÊÒÊÂÛÆÐÆÒÀÒÆÊÒÉÎÆËÀÕÓÒ ÌÎÆ×ÍVWUHHWDUW•ÀÛÕΖÓÜÆÒÆвÑÜÈÆÃ×ÎÁ×ÆÒ×Ó•ÓÒÆÉÎÐÖղ̕Æ–ÓÜ•ÊÊÒÉÎÀËÊÕÊÖÊ •ÎÆ–ÓÑŲÖÛ͕Í–ÑÊÜÕ²×ÍÚ–ÃÑÍÚÌʕ²×Í •ÊÊ×ÓΕÃÕÕӖÆÐ×ÂÕÎÆ–ÓÜÉÊÒÊÂÛÆÒ–Ó×ÀʖÎÇÑÊËØÊÂÆÕÛÎ×ÊÐ×ÓÒÎвŸÊÎ×ÓÒÎÀÚÛÙÕÂÚÐÆÒÀÒÆÖÛÊÉÎÆ֕òÒÆÕÛÊÚ–ÓÑÊÓÉӕÎв•ÎÆ ZDVWHODQG‘´Î×ÓÂÛÓÎÀÐÆÒÆÒ×ÍÉÎÆËÓÕ²ÐÎ ²ÕÛÎÝÆÒÆ×ÓÜÚËÙ×ÓÌÕÆËÂÝÙ•Êײ•ÆÒÂÆڋ ÊÏÍÌÊÂ×ÍÉÎÆÉÎÐÆÖÂÆʕ–ÑRÐÁÚ×ÓÜŠŸÎ“ÆÜ×à Ö×ÓÑÊÅÐٕÆÉÊÒØÆÇÕÊÎÐÆÒÊÂÚ•ÎÆÆÒØÕٖÓÑÓÌÎÐÁÁÐÓÎÒÙÒÎÓÑÓÌÎÐÁÆÒ²ÑÜÖÍ×ÓÜËÆÎÒӕÀÒÓÜ×ÍÚ×ÀÛÒÍÚÖ×ÓÉÕÕÓÖÙÚÌÂÒÊ×ÆÎÖÜÒÁØÙÚ¹ÑÑÙÖ×ÊÓ–ÕÃÑÓÌÓÚ×ÍÚ¬Æ×ÊÕÂÒÆÚ ŸÕÀÌÓÜ•ÊÐÆÑŖ×ÊÎƖÃÑÜ×ƨÌÔÆÜ×ÖÓÜ ÁØÊÑÆÁ×ÆÒÒÆ×ӖÓØÊ×ÍØÓÅÒÓÎËÙ×ÓÌÕÆËÂÊÚ •ÓÜÛÙÕÂÚÐÆÒ×ÆÓÒÕÆ×Æ×ÙÒÉ͕ÎÓÜÕÌÔÒÁ ×Æ•ÀÕÍ–ÓÜ×Õ²ÇÍÏÆ×ÆÀÕÌÆ­ÊÀÒÆÒ×ÕÖÓ –ÓÜÒÆÆÒÆÉÊÎÐÒÅÊ×ÆÎ×ÓÀÕÌÓÐÆÎ×–Ó×ƲÑÑÓ –ÊÕÎËÊÕÊÎÆÐäÆÒ•ÎÆÀÐØÊÖÍ×ܖٕÀÒÍÖ×Ó ÛÆÕ׶ÓÉÎÐÕÓÜÊÒÉÎÆËÀÕÓÒÆËÎÊÕÔÒÊ×ÆÎ Ö×ÓÐӕ•²×Î×ÍÚÆÎÖØÍ×ÎÐÁÚ×ÎÚܖÃÑÓΖÊÚ

 ATHENS VOICE 2.7ž”£˜¢ª

–ÕÓÊÐײÖÊÎÚ•–ÓÕÓÅÒÒÆ×ÎÚÆÒÆÑÅÖÓÜÒ²ÑÑÓΖÎÓÆՕÃÉÎÓ΋Öܕ–ÑÍÕÔÒÊάÆÎÃÒ×ÙÚ×ÆSLFNV×ÓÜ *ROGVWHLQ–ÆÕÓÜÖβÝÓÒ×ÆÎÖÛÊÉÃÒƖÓÌܕÒٕÀÒÆ ÓÂÉÎÓÚÉÊÒÁØÊÑÊÒÆ•–ÓÜÒÓÅ×ÊÆÕÎؕÓ Ö×ÎÚÖÊÑÂÉÊÚ ÖÊ•ÎÆ–ÓÑÅ–ÕÓÖÊ̕ÀÒÍÀÐÉÓÖÍ –ÓÜ–ÆÕÓÜÖβÝÊÎÉÜÒÍ×Îв–ÃÖ×ÊÕÖÊÜÈÍÑÁÚ–ÓÎÃ×Í×ÆÚÛÆÕא$WKHQV6WUHHW$UW‘ ÊÐÉÃÖÊÎÚ$7+(161(:6ÖÊÑw

Ÿ±£®Ÿ¦œ ¯®£¯Ÿw°¯¨¯Ÿ

¯

|͕Á×ÕÍÚ ÊÓÉÃÖÍÚÀÛÊÎÀÒÆ×ÊÕ²Ö×ÎÓËÙ×ÓÌÕÆËÎÐÃÆÕÛÊÂÓ×ÕÆÇÍÌ-

•ÀÒÓÖ×ÓÜÚÉÕÕÓÜÚ×ÍÚ¦ØÁÒÆÚ×Ó ӖÓÂÓÐÆÑŖ×ÊÎвØÊÊÂÉÓÜÚÀÐËÕÆÖÍÆÖ×ÎÐÓÅ–ÓÑÎ×Î֕ÓŏƖÃ×Æ–ÕÙ×ÃÑÊÎÆÌÐÕÆËÂ×Î ×ÙÒV•ÀÛÕÎÖÜÒØÁ•Æ×ÆÌÎÌÆÒ×ÓÆËÂÖÊÚÐÆÎ ËÜÖÎвÖ×ÀÒÖÎѺÒÆ–ÕÔ×ÓÉÊÂ̕Æ×ÍÚÉÓÜÑÊβÚ×ÓÜÊÂÛÊËÆÒÊ–ÀÕÜÖΕÊ×Ó–ÕÔ×Ó•ÀÕÓÚ ×ÍÚÖÊÎÕ²ÚŠ¶ÓÎÛÓÉÕӕÂÊڋ–ÓÜÆËÓÕÓÅÖÊ ×ÓÌÐÕÆËÂ×ζÔÕÆʖÆÒÀÕÛÊ×ÆΖ²ÑÎƖÃ×ÎÚ ÊÐÉÃÖÊÎÚ´¢·ÊÏÊײÝÓÒ×ÆÚ×Ó–ÎÓ–ÕÃÖËÆ×Ó ËÆÎÒÕÊÒÓ×ÓÜÖ×ÀÒÖÎÑÌÐÕÆËÂ×ΦËÁÒÊÎ×ÎÚ ŠÝÙÌÕÆËÎÀڋÐÆΖβÒÊÎ×ÎÚŠÖËÕÆÌÂÉÊڋ–ÓÜ •Ê×ÆËÀÕÓÜÒ²•ÊÖÆ•ÍÒŕÆ×ÆÖ×ÍÒÊË͕ÊÕÂÉÆ×ÙÒÆØÍÒÆÞÐÔÒ×ÓÂÛÙÒ¬ÆÎÓ£ÆÜÖÆÒÂÆÚ ¬ÆÕÆØÆÒ²ÖÍÚ•ÊÀÒÆÖËÎÛ×ÃÆÐÆÉ͕ÆÞÐÃÐÊÂ-

•ÊÒÓ •Ê×ÆËÕÆ֕ÀÒÓÐÆÎ Ö×ÆÆÌÌÑÎв •ÆÚÖÜÖ×ÁÒÊΕÊÀÒÆËÆÎÒÕÊÒÓ–ÓÜ ×Æ×ÊÑÊÜ×ÆÂÆÛÕÃÒÎÆÐÜÕÎÆÕÛÊÂÖ×ÓÆÖ×ÎÐÃ×ӖÂÓ ÊÏÊײÝÓÒ×ÆÚ×ÍÖÛÀÖÍ×ÓÜ •Ê×ÓVWUHHWDUWȲÛÒÓÒ×ÆÚ ×ÎÚÕÂÝÊÚ×ÓÜÖʲÑÑÆÕÊŕÆ×ÆÐÆÎÉÎÆ×ܖÔÒÓÒ×ÆÚÊÕÙ×Á•Æ×ÆÌÎÆ×ÎÚÖÅÌÛÕÓÒÊÚ ÛÕÁÖÊÎÚ×ÓÜ´|͕Á×ÕÍÚ ÊÓÉÃÖÍÚÊÂ- ÉÊÌÎÆ–ÕÔ×ÍËÓÕ²Ö×ÀÒÖÎÑ –ÕÎÒƖÕÎÆÊ×ÂÆÖ×ƨϲÕÛÊÎƶÔÕÆÊÂÒÆÎ ÖÂÌÓÜÕÓÚÃ×ÎÊÂÒÆÎ×Ó•ÀÑÑÓÒŠ¨ÂÒÆΖÎÓ²•ÊÖÆƖÃ×ÓÌÐÕÆËÂ×ÎÖÎ̲ÖÎ̲ÜÎÓØÊ×ÓÅÒ×ÆÎ ÐÆÎÓÎ×ÊÛÒÎÐÀÚ–ÓÜ×ÓÜÉÂÒÓÜÒÆÒ²ÑÓÌÓÃÌÐÓ ÐÆΕÓÕËÁ ÉÎÛÕٕÂÊÚÖ×ÀÒÖÎÑÅÈÓÜÚ•À×ÕÓÜ ¬ÆÎÖ×ÍÒ–ÕÆ̕Æ×ÎÐÃ×Í×Æ×ÍÒÔÕÆ–ÓÜ ×ÓÌÐÕÆËÂ×ΕÊ×Æ×ÕÀ–Ê×ÆÎÃÑÓÐÆΖÎÓ–ÓÑÅÖÊ –ÂÒÆÐÆÝÙÌÕÆËÎÐÁÚÐÆÎÛ²ÒÊÎ×ÎÚÓÏÊÂÊÚÌÙÒÂÊÚ×ÓÜ×ÆÖ×ÀÒÖÎÑ–ÎÆ•Ê×ÆËÀÕÓÜÒÐÜÕÂÙÚ×Æ ÆÐ×ÎÇÎÖ×ÎвÐÓÎÒÙÒÎÐӖÓÑÎ×ÎвÖÛÃÑÎƺÒÆÚ ƖÃ×ÓÜÚÖ×ÃÛÓÜÚ×ÙÒÇÎÇÑÂÙÒ×ÍÚÖÊÎÕ²ÚÊÂÒÆÎ ÒÆÊЖÆÎÉÊÅÖÓܕÊ×ÓÒÐÃ֕ÓÒÆ–ÆÕÆ×ÍÕÊ ×ÓÜÚ×ÓÂÛÓÜÚÒÆ•²ØÊÎÒÆ×ÓÜÚÉÎÆDzÝÊ΋¬ÆÎ ×ÎÌÂÒÊ×ÆΕÊ×ÍÒÐÆײÐÃÕÓÒÛÕÁÖÍ×ÓÜÖ×ÀÒÖÎÑÙÚÊÒÆÑÑÆÐ×ÎÐÓÅÊÕÌÆÑÊÂÓÜÆÒײÕ×ÎÐÓÜ •²ÕÐÊ×ÎÒÌЊ|ÊÒ•ÊÊÒÓÛÑÊÂÎÉÎÆÂ×ÊÕÆÊÂÒÆÎ •²ÑÑÓÒÆÒƖÃËÊÜÐ×ÓÐÆÎÖÂÌÓÜÕÆ–ÕÓÐÆÑÊ ÑÎÌÃ×ÊÕÍÕŖÆÒÖÍƖÃ×ÎÚʖÎÇÑÍ×ÎÐÀÚÌÎÌÆÒ×ÓÆËÂÖÊÚ¨–ÂÖÍÚ•ÍËÆÒ×ÆÖ×ÓŕÊÃ×Î×ÓвÒÓÜÒ•ÃÒÓÓΖÓÑÜÊØÒÎÐÀÚÁÓÎʖÎÛÊÎÕÁÖÊÎÚ ×ÓÜØʲ•Æ×ÓÚºÛÙÉÊÎÖ×ÀÒÖÎÑ–ÓÜÉÎÆË͕ÂÝÓÜÒÐÊÕƕÓÖÐʖÀÚ–ÕÓËÆÒÔÚ•ÀÖÙв–ÓÎÓÜÊÜ˲Ò×ÆÖ×ÓÜÉ͕ÎÓÜÕÌÎÐÓÅÌÕÆËÊÂÓ܋ ´ÎŠ¶ÓÎÛÓÉÕӕÂÊڋÉÊÒÊÏÆÒ×ÑÓÅÒ×ÆÎÊÉÔÓ ʖÕÊÒÓÚÌÅÕÓÚÁÉÍÊ×ÓΕ²ÝÊ×ÆΣ²ÑΖÃÑÍ –²ÑÎ×ÓÂÛÓÚŠ¶ÓÎÛÓÉÕӕÂÊÚYRO6WHQFLO ,Q$WKHQV‹ÊÐÉÃÖÊÎÚ´¢·ÖÊÑw A


2.7ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 


”˜”„˜¢ ³¡¨£®¯¦Ÿ±¥¨£±¡©°¡Ÿ¥ ¤Í×…ŸŒ–™–Ÿ

±

ΕÔÒ×ÆÚ×ÍÒ–ÆÌÐÃ֕ÎÆ͕ÀÕÆ­ÊײËÕÆÖÍÚ×Ó¨ÜÕٖÆÞÐìÀÒ×ÕÓ­ÊײËÕÆÖÍÚ¡ÓÌÓ×ÊÛÒÂÆÚÐÆΨ–ÎÖ×͕ÔÒ ×ÓܦÒØÕԖÓÜ ¨¬¨­¨¡ ÖÊÖÜÒÊÕÌÆÖÂÆ•Ê×Ó§ÕÊ×ÆÒÎÐäܕÇÓÅÑÎÓ×ÓŸÆÑÑÎÐëÒÖ×Î×ÓÅ×Ó×Ó«ÒÖ×Î×ÓÅ×Ó ŸÐÆÂ×Ê×Ó«ÒÖ×Î×ÓÅ×Ó ÊÕDzÒ×ÊÚÐÆÎ×Ó«×ÆÑÎÐíÓÕËÙ×ÎÐëÒÖ×Î×ÓÅ×ÓƖÀÒÊΕÊ×ƧÕÆÇÊÂÆ¡ÓÌÓ×ÊÛÒÎÐÁÚ­ÊײËÕÆÖÍÚªÊÐÉÁÑÙÖÍ–ÕÆ̕Æ×ӖÓÎÁØÍÐÊÖ×ÓÐÆÑÃÌÓÜÖ×ÓÐ×ÂÕÎÓ×ÓÜ«×ÆÑÎÐÓÅ­ÓÕËÙ×ÎÐÓÅ«ÒÖ×Î×ÓÅ×ÓܦØÍÒÔÒ £Æ×ÍÖÂÙÒ ÐÆÎÍ$9Á×ÆÒÊÐÊ£ÆÕÆв×Ù×ÀÖÖÊÕÎÚƖÃ×ÓÜÚÇÕÆÇÊÜØÀÒ×ÊÚƖÆÒ×ÓÅÒÖ×ÎÚÂÉÎÊÚÊÕÙ×ÁÖÊÎÚ

…ž¾ÑÁÖоÍÉÁÁÑÖÎÌŽÑÁɏÅÒȏÅÒ­ÆÐÁÑÈËÁɐÎÉÁŽÍÁÉÒÁÂÉÂ̽ÁÎ×ÊÅÖÔнØÅÉÕÁ¾Á×Ò­Î×»ÖÅÉÕ ÅÒÁÆЭÑÅÉ»ÔÕѼÅÐÁ †žÎÉÅÕ¼ÒÁÍÎÉÇÌÔÑÑÉË»Õ ×ÆÎÌÎÇÉË»ÕÉÄÉÁÉÒÅоÒÈÒÅÕÒÎ×ÂÉÂ̽Î×ÇÉÁÒÎΐνÎÂÐÁÂÅÀÒÈËÅÕ ‡žÎÉÁŽÍÁÉÒÁÐÎÂ̼ÁÒÁÎ×ÁÍÒɏÅÒԐ½ØÅÉÑÒÈÍ£ÌÌ­ÄÁ»ÍÁՏÅÒÁÆÐÁÑÒ¼ÕÔÕŐÁÇÇÅ̏ÁÒ½ÁÕ ˆž¾ÒÅÖÁÐÁËÒÈнØÅÉՏÉÁÅÒ­ÆÐÁÑÈÔÕŐÉÒ×Öȏ»ÍÈ

±ÉÒ½ËÁwȏÈÒÐÎÀÌÉÁ §ÕÆÇÊÂÓ•ÊײËÕÆÖÍÚÌÆÑÑÃËÙÒÍÚ ÑÓÌÓ×ÊÛÒÂÆÚÌÎÆ×ÓÇÎÇÑÂÓŠ·–ÃØÊÖÍ ¶ÓÜѲÌÊˋ×ÓÜ9LFWRU6HUJH ÊÐÉ6FULSWD

ÊÂÒÆÎÆÜ×ÖÓÜÛ²ÒÊ×ÆÎÖ×Í•ÊײËÕÆÖͶÓÉÅÖÐÓÑÓ ÊÂÒÆÎÒÆÉÔÖÊÎÚÀÖ×ÙÐÆÎÆÜ×Ã×ÓÑÂÌÓƖÕÎÆʖÓÛÁÀÒÆÒÐÃ֕ÓÀÒÆÖÜÌÌÕÆËÀÆ

‡ª•ÊײËÕÆÖÍÉÊÒÊÂÒÆÎÉÓÜÑÊβ–ÓÜ–ÑÍÕÔÒÊ×ÆÎ …¦–Ã×Ó¬²ØÊ •ÊײËÕÆÖÍ×ÆÇÎÇÑÂÆ×ÆÑΕ–ÕÀ×Æ ×Æ–ÓÎÁ•Æ×Æ×Æ ØÊÙÕÍ×ÎвÐÊ•ÊÒÆÀÛÊÎ×ÍÌÓÍ×ÊÂÆ×ÍÚÊÂÒÆÎ ÖÆÒÆDzÝÊÎÚвØÊËÓÕ²ÀÒÆÖ×ÓÂÛ͕Æ•Ê×ÓÒÊÆÜ×à ÖÓÜÐÆΕÊ×ÍÌÑÔÖÖÆ |ÊÒ •–ÓÕÔÒÆÏÊÛÙÕÂÖÙÇÎÇÑÂÆ ÐÆÎÉÓÜÑÊÎÀÚ–ÆÕÃ×ÎÊÂÒÆÎÆÑÁØÊÎÆÃ×ÎÆÌƖÔ–ÓÑÅ×ÓÒ§ÎÐ×ÃÕ¤ÊÕݨÏÂÖÓÜÆÌƖÔÕÙÚÐÆÎ×ÓÒ ­ÆÕÎÇÃÁ×ÓÒ®Ñӕ–ÀÕÁ×ÓÒ¦ÕÆÌÐÃÒ­ÊײËÕÆÖÍÖ͕ÆÂÒÊÎÆËÓÖÂÙÖÍÖ×ÓÊвÖ×Ó×ÊÐÊ•ÊÒÓ ÐÆΕÀÖÆƖÃÆÜ×ÃÖ×ÍÌÑÔÖÖÆÐÆØÆÜ×Á †´§ÎÐ×ÃÕ¤ÊÕÝÁ×ÆÒÀÒÆÚ–ÓÑÎ×ÎÐÃÚÆÐ×ÎÇÎÖ×ÁÚ ÐÜÒÍÌ͕ÀÒÓڏÌΓÆÜ×òÑÑÙÖ×ÊÐÆΖÓÑѲÐÊ•ÊÒ² ×ÓÜÛ²ØÍÐÆÒ¼×ÆÒƖÃ×ÓÜÚ–ÕÔ×ÓÜÚ–ÓÜ•ÂÑÍÖÆÒ ÌÎÆ×ÓÖ×ÆÑÎÒÎÐÃÓÑÓÐÑÍÕÙ×Î֕ÃÐÆÎÖ×ÓDzØÓÚܖÁÕÏÊÏÀÒÓÚÖÓÜÐÎÆÒ–ÁÌÆÎÒÊÃ×ÎÐÎÆÒÀÐÆÒÊ |ÊÒÊÒÒÓÔƖÑÔÚ×ÎÚÉÎÆÕÐÊÂÚƖÊѲÖÊÎÚƖÃ×Í ŸÆÑÑÂÆÙÚÆÒÆÕÛÎÐÃÚƖÃ×ÍÒ¨¤¤|ÙÚÆÒ×ÎÐÆØÊÖ×Ù×ÎÐÃÚÐÆÎ×ÆÑÓΖ²¨ÒÒÓÔÃ×ÎÍÑÓÌÓ×ÊÛÒÂÆ×ÓÒ ØÊÙÕÓÅÖʲÒ×ÕÆ–ÓÑÎ×ÎÐÃÐÆÎÍ–ÓÑÎ×ÎÐÁÑÓÌÓ×ÀÛÒÍ |ÅÖÐÓÑÍ•ÓÂÕƼ×ÆÒÇÆØÅ×Æ×ÆÐÆÑÑÎÊÕÌ͕ÀÒÓÚ •Ê×ÆËÕÆÖ×ÁÚÌÒÔÕÎÖÊÖ×ÓÜÚŸ²ÑÑÓÜÚÃÑÓÜÚ×ÓÜÚ •Ê̲ÑÓÜÚµÔÖÓÜÚ–ÓÎÍ×ÀÚ×ÙÒÆÕÛÔÒ×ÓÜÆÎÔÒÆ £ÀÕÆƖÃ×ÍÕÙÖÎÐÁÑÓÌÓ×ÊÛÒÂÆÁ×ÆÒÇÆØÅÚÌÒÔÖ×ÍÚ×ÍÚÌÆÑÑÎÐÁÚÑÓÌÓ×ÊÛÒÂÆÚÆÑѲÐÆÎ×ÙÒ•Ê̲ÑÙÒ¦•ÊÕÎÐÆÒÔÒ×ÍÚʖÓÛÁÚÖÙÚÓ³×ÓÚ£²ÖÓÚ ÐÆÎÖÜÒӕÎÑÍ×ÁÚ×ÓÜŸÐÕ²•ÖÎ×ÓÜ¡ÓÅÐÆ×Ú×ÓÜ ­–ÕÊ×ÃÒª–ÓÑÜÐŕÆÒ×ÍÝÙÁÐÆÎÍ×ÊÕ²Ö×ÎÆ–ÆÎÉÊÂÆ×ÓÜ–ÊÕÒ²ÒÊÐÆÎÖ×Ó•ÜØÎÖ×ÃÕ͕²×ÓÜÅËÓÚ –ÓÜ–ÆÕƖÀ•–ÊÎÖ×ÓÜÚµÔÖÓÜÚÐÑÆÖÎÐÓÅÚÐÆÎ×ÊÛÒÎÐÀÚ×ÓÜ•ÓÒ×ÊÕÒÎ֕ÓÅ–ÓÑÎ×ÎÐÁÆÕÌÐÃ×ÍÚʖÓÛÁÚ ×ÓÇÎÇÑÂÓÆÒÆËÀÕÊ×ÆÎÖ×ÎÚÉÂÐÊÚ×ÍÚ­ÃÖÛÆÚ ¦ÑѲÐÆΕÎÆ–ÓÂÍÖÍ–ÓÜÀÛÊÎÒÆвÒÊÎÐÆΖ²ÑÎ•Ê ×ÆÉÎÆDz֕Æ×ÆÐÆÎ×ÎÚËÎÑÂÊÚ×ÓÜ ­–ÑÓЭÆÌÎÆÐÃËÖÐΟÊÖÀÒÎÒ­ÆÒ×ÊÑÖײ•Ð² ÆÑѲÐÆÎ×ÓÕӕÆÒ×Î֕Ã×ÍÚÖ×Õ²×ÊÜÖÁÚ×ÓÜ¡ÀÒÊÃ×ΕÊײËÕÆÖÍ ATHENS VOICE 2.7ž”£˜¢ª

ÐÆѲ¨ÂÒÆÎÉÅÖÐÓÑÍÉÓÜÑÊβÐÆÎÓ•Ê×ÆËÕÆÖ×ÁÚ ÖÜÛÒ²ÊÂÒÆÎÆËÆÒÁÚÁÉÎÆËÆÒÁÚ¦–Ã×ÍÒ²ÑÑÍÉÊÒ ܖ²ÕÛÊÎÀÒÆØÊ֕ÎÐÖÑÆÂÖÎÓ²ÖÐÍÖÍÚ×ÓÜʖÆÌÌÀѕÆ×ÓÚÖÙÚÖ×ÓÊÏÙ×ÊÕÎÐæÉÎƕËÎÖÇÁ×Í×Æ ÙÖ×ÃÖÓ×Óʖ–ÊÉÓ×ÙÒ•Ê×ÆËÕ²ÖÊÙÒÀÛÊÎÆÒÀÇÊÎ Ö͕ÆÒ×Îв×Æ×ÊÑÊÜ×ÆÂÆÛÕÃÒÎƏÐÎÆÜ×ÃÓËÊÂÑÊ×ÆÎ ÂÖÙÚÐÆÎÖ×ÍÒÊЖÆÂÉÊÜÖÍ×ÙÒ•Ê×ÆËÕÆÖ×ÔÒ–ÓÜ ÕÎÝÔÒÊÎÖÎ̲ÖÎ̲Ö×ÍÛÔÕÆ•ÆÚ

ˆªÐÕÎ×ÎÐÁÐÆÎÍÆÏÎÓÑÃÌÍÖÁ×ÍÚÊÂÒÆÎƖÃ×ÆÉÜÖÐÓÑÃ×ÊÕÆ–ղ̕Æ×Æ£ÕÓËÆÒÔÚ–ÕÓÖÆՕÃÝÊ×ÆÎ Ö×ÓÒ×ŖÓ×ÓÜÐÊΕÀÒÓܤÊÀÒÆËÎÑÓÖÓËÎÐÃÁÊÎÐÆÖ×ÎÐÃÐÊ•ÊÒÓÍÓÕÓÑÓÌÂÆÊÂÒÆΖÓÑÅ–ÎÓÖ͕ÆÒ×ÎÐÁ ƖÃÃ×ÎÖÊв–ÓÎÆÑÓÌÓ×ÊÛÒÎвÐÊ•ÊÒƦ–Ã×ÍÒ ²ÑÑÍܖ²ÕÛÓÜÒŠÖÛÓÑÀڋײÖÊÎÚÖ×Í•ÊײËÕÆÖÍ –ÓÜʖÍÕʲÝÓÜÒÐÆÎ×ÍÒÐÕÎ×ÎÐÁ×ÍÚÆÜ×Ó–ÓÜܖÓÖ×ÍÕÂÝÓÜÒ×ÍÉÎÆ×ÁÕÍÖÍ×ÓÜÏÀÒÓÜÖ×ÓÎÛÊÂÓÜÐÆÎ ÓβÑÑÓΖÓÜײÖÖÓÒ×ÆÎܖÀÕ×ÍÚÆËӕÓÂÙÖÁÚ×ÓÜ ÑÃÌÓÜÛ²ÕͦҕÊÉÜÓÑÃÌÎÆ•–ÓÕÔÒÆÊÐËÕ²ÖÙ ×ÍÒ²–ÓÈÁ•ÓÜ–ÎÖ×ÊÅÙÃ×ΕÎÆÐÆÑÁ•ÊײËÕÆÖÍ ÓËÊÂÑÊÎÒÆ•Ê×ÆËÀÕÊÎ×ÓÐÊ•ÊÒÓÖ×ÍÒ²ÑÑÍÌÑÔÖ-

ÖÆÐÆÎ×ÍÒ²ÑÑÍÐÓÜÑ×ÓÅÕÆ•ÊÖÊÇÆ֕Ã×ÃÖÓÖ×Ó ÏÀÒÓ×ÓÀ×ÊÕÓÃÖÓÐÆÎÖ×ÓÆÜ×Ã×ÓÊÒ×ÖÎÓÖ×Ó ÐÓÎÒÃÐÆÎ×ÍÒÐÓÜÑ×ÓÅÕÆܖÓÉÓÛÁÚ¬ÆÎÇÀÇÆÎÆ ÆÜ×ÖÓÜÀÑÊÌÊÓ•Ê̲ÑÓÚÈÜÛÆÒÆÑÜ×ÁÚ£ÓÒ×ÆÑÂÚ Ã×ÎÍ•ÊײËÕÆÖÍÉÊÒ–ÕÀ–ÊÎÒÆŠ•ÜÕÂÝÊ΋•ÊײËÕÆÖÍÌÎÆ×ÂÊÂÒÆÎÖÆÒ×ÎÚ•ÜÕÙÉÎÀÚ×ÍÚÐÓÜÝÂÒÆÚÃ×ÆÒ Ê×ÓΕ²ÝÊÎÚÀÒÆ×ÕƖÀÝÎÖÓÜÐÃÇÓÜÒ×ÍÒÃÕÊÏÍ

ŸÒ»ÌÌÁwÎÀËÁ §ÌÅΐ­ÒÐÁ £ÌÁÉÎÒÐÉÂÉ­ÐÈ w­ÅÉÐÁ¤ÉÎÀÂÁ ¤¼ÍÁ§Î×ÆΐÎÀÌÎ× ¢ÁЭÐÁ§×ÐÉÁËΐÎÀÌÎ× ÅÒÈÍŐɏ»ÌÅÉÁÒÎ× ËÁÓÈÇÈÒ¼ÒÎ×Õ®½ËÎמÐÁÒѽÍÈ §ÕÆÇÊÂÓ×ÍÚÎ֖ÆÒÃËÙÒÍÚÑÓÌÓ×ÊÛÒÂÆÚÖÜÑÑÓÌÎвÌÎÆ ×ÓÇÎÇÑÂÓŠ´¦ÑËÆÒÓÜ‹×ÓÜ5DIDHO6DQFKH])HUORVR ÊÐÉ¡ÆÌÓÜÉÀÕÆ… ¦ÖÛÓÑÓŕÆÖ×Ê•Ê

×Ó²ØÑ͕ÆƖà ÙÚÛÕÃÒÎÆÓ ÐÆØÀÒÆڌ¢ÊÛÙÕÂÝÓܕÊ×Æ ÇÎÇÑÂÆ Æ ³£ÕÆ×ÖÂÒÍڐ-XQN\‘ × Ó Ü ´ Ü Â Ñ Î Æ • ­–²ÕÓÓÜÝ ÊÐÉ ¦–ÖÊÎÕÆÖÊÖÜÒÊÕÌÆÖÂÆ•Ê×ÍҳפÔ×ÍÕÆ Š³ÆÜ- ²ÌÎƋ×Óܦ¬¬Æ•–ÀØÆÒ×Ê §²ÐÆ ÊÐɤ×ÓÛÆÖ×ÁÚ

Ç ¬Ñ¨ÑÆÎÓ×ÕÎÇβÕÍŠ´£ÑÆ×ÀÕÓÐÎÊÌԋ×ÓÜ ¸ÓܲҵƕÃҸΕÀÒÊØ ÊÐɣƖÆÉÖÓÜÑÓÚ

Ì ¤×|ÓÅÐÆŠªÙÕÆÂÆ´×ÊÕË×ÍÚ¬²Õ•ÊÒ£ÓÖ²ÉÆÚ ÊÐɨҲÑÎÓÚ Ì |©ÎÓÅÇÆŠ´¦ÑËÆÒÓÜ‹•ÊÉÎÆËÓÕ² ÐÆÎÃÖÓÒÆËÓÕ²×ÍÒÎÐÆÒӖÓÂÍÖÍƖÃ×ÓƖÓ×ÀÑÊÖ•Æ ÐÆΐ(VSLDGH'LRV‘×ÓܸÓܲÒŸÐÕÊظÓÜÕ²ÉÓ ÊÐÉ£ÆײÐÍÚܖÃÀÐÉÓÖÍ

É §¬ÜÕÎÆÐӖÓÅÑÓÜ ©¬ÓÜËӖÓÅÑÓÜŠ´¦ÑËÆÒÓÜ‹¡ÃÌÙ×ÍÚ•Ê×ÆËÕÆÖ×ÎÐÁÚʕ–ÊÎÕÂÆÚÖÊ ӕÆÉÎÐÁÊÕÌÆÖÂÆÐÆÎ×ÓÜÖÜÒÆÎÖØ͕Æ×ÎÐÓÅÉÊ֕ÓÅ –ÓÜÉ͕ÎÓÅÕÌÍÖÊÆÒ²•ÊÖ²•ÆÚªÇÕ²ÇÊÜÖÁ×ÓÜ ÉÎÐÆÂÙÖÊ×ÍÉÓÜÑÊβÛÕÃÒÙÒ †¶ÓÌÑÙÖÖÎÐÃÎÉÂٕÆƖÑÃÐÓË×ÖÜÐÒÃÐÆÎ ÊÜØÅÇÓÑÓÊÎÕÙÒÎÐÃÐÆÎƖÕÓÖÉÃÐÍ×Ó–ÓÜØÜ-

šÉÏÐÇÎÕwŐ­ÑÒÁÕ §ÕÆÇÊÂÓ•ÊײËÕÆÖÍÚÌÊՕÆÒÎÐÁÚÑÓÌÓ×ÊÛÒÂÆÚÌÎÆ×ÓÇÎÇÑÂÓŠ¦–ÑÍÖ×ÂƋ×ÍÚ(OIULHGH-HOLQHN ÊÐɨÐÐÕʕÀÚ 

…¦ÖÛÓÑÓŕÆΕÊ×Í•ÊײËÕÆÖÍÛÕÃÒÎƶÆÇÎÇÑÂÆ–ÓÜÏÊÛÙÕÂÝÙÊÂÒÆÎÓŠ ²ÒÆ×ÓÚ×ÓÜ|ÆÒ×Ãҋ×ÓÜ ŸÐÀÓÕÌЭ–ÂÛÒÊÕ×ÓŠ¶Õ²ÒÝÎ×Ӌ×ÍÚ¹ÒÒÆ©ÀÌÐÊÕÚÐÆÎËÜÖÎвÍŠ¦–ÑÍÖ×ÂƋ×ÍÚ¨ÑËÕÂÒ×ÊŸÀÑÎÒÊÐ ÌÎÆ×Â×ÓØÊÙÕÔ–ÓÑÅÖ͕ÆÒ×ÎÐÃÀÕÌÓ †ªÖÜÌÌÕÆËÊÅÚÉ͕ÎÓÜÕÌÊÂÉÎÐÀÚ×ÍÚÑÀÏÊÎÚÍÌÑÔÖÖÆ×ÍÚÊÂÒÆΕÎÆÐÆ×ÆÖÐÊÜÁ–ÓÜÉÅÖÐÓÑÆ •Ê×ÆËÀÕÊ×ÆÎÖʲÑÑÍÌÑÔÖÖÆÐÆÎʖÎDzÑÑÊÎÖ×Ó•Ê×ÆËÕÆÖ×ÁÒÆÆÒÆÝÍ×ÁÖÊÎÆÒ×ÎÖ×ÓÎÛÂÊÚ

‡±Úʖ²ÌÌÊѕÆÊÂÒÆÎÐÆÐӖÑÍÕٕÀÒÓ¦Ò•ÓÜÆÕÀÖÊÎÀÒÆÇÎÇÑÂÓ–ÕÀ–ÊΖÕÔ×ÆÒÆÇÕÙ ÊÐÉÃ×ÍÐÆÎÅÖ×ÊÕÆÒÆÆÕÛÂÖÙ×Í•ÊײËÕÆÖÍÆÑÑÎÔÚ•–ÓÕÊÂÒÆ•ÓÜ•ÊÂÒÊÎÖ×ÓÖÜÕײÕάÆÎ ËÜÖÎвÍÀÌÐÕÎÖÍ×ÓÜÊÐÉÃ×ÍÊÏÆÕײ×ÆÎƖÃ×ÆÉÎÐÆÎԕÆ×ÆƖÃ×Ó•ÀÌÊØÓÚ×ÓÜÇÎÇÑÂÓÜƖà ×ÍÒʕ–ÓÕÎÐÃ×Í×Æ×ÓÜÖÜÌÌÕÆËÀƨÕ̲ÝӕÆÎÑÓΖÃÒÅÖ×ÊÕÆƖÃÆÒÆØÀÖÊÎÚ×ÎÚӖÓÂÊÚÐÎ ÊÌÔÆÒÆÑƕDzÒÙÊËÃÖÓÒ×ÆÐÊ•ÊÒÆ•ÊÊÒÉÎÆËÀÕÓÜÒ

ˆ¦ÒÐÕÂÒÙÃ×ÎƖÓÉÂÉÙÖÙÖײ×ÓÅËÓÚ×ÓÜÖÜÌÌÕÆËÀÆÆÒÖ×ÍÒÆÒ²ÌÒÙÖÍ×ÓÐÊ•ÊÒÓÐÜѲÊÎÆÇÂÆÖ×ÆÐÆÎÆÒÉ͕ÎÓÜÕÌÁÖÙÖ×ÓÒÆÒÆÌÒÔÖ×Í×ÍÒÊÒ×ŖÙÖÍ–ÙÚÉÊÒÉÎÆDzÝÊÎ×ÓÇÎÇÑÂÓÖÊ•ÊײËÕÆÖÍ ÆÑѲÖ×ÍÒ–ÕÙ×Ã×ܖÍÌÑÔÖÖÆ×ÓÜ


Æ ¦ÐÕ •Ê×²Ê ÆÇ ÂÓ Ú Ñ Ó - ×ÓÇÕ Ê×ÆÒÎÐÁ ÍÐÊ Õ Ê • Á Ø ×ÝÆ Í Ú Ç Ò Ö Ó Æ – Õ Ë Æ ÀÒ Û Ò Â Æ Ú ËÊ•§ÊÑ ÐÊÂÎÉÎÆÂ×ÊÕÆÁÀÌÎÒÆÒÖÊÉÅÖÐÓÑÊÚÉΕÂÝÊÎ×ÓÒÆËÍÌ͕Æ×ÎÐÃÑÃÌÓ×ÙÒ ÌÓ×Ê Æ Ò×Î Õ Ê ¦ ¤ ÓŠ ÓÅÑÙÖ×ÓÒ Â ÐÀÚ•ÓÜ–ÊÕÎÃÉÓÜÚŠ´ÎʖײÆÌÛÙÕÎÐÔÒ×ÍÚ¬ÆÖ×ÂÑÍÚ ÆËÁÌÍÖÍ Ñ Ç Î ÓÇ –ÓÉ ÌÎÆ× –ÓÜÉÀÚÜ DUNHU ÌÊÑÎÓËÃÕÓ΋ ³×ÂÒÓ­–ÓÜ×ݲ×Î –ÆÕÆ×ÆÐ×ÎÐÁÐÆΊ²×ÖÆÑ͋ÆÒÐÆÎ % ¤ •ÊÒÆ Ü+RZDUG Š¹ÒØÕٖÓÎÉÎÍÌÍØÊÂ×Ê×ÍÒÎÖ×ÓÕÂÆ ʖΕÊÑÔÚŠ–Ê–ÓÎ͕ÀÒ͋ •Ê×ÍÌÊÓ × ‹

Ú Ò ÖÍ ÈÎÑÓ ÖÆڋ ¦Ñ•–ÀÕ×Ó¤ÆÇÂÒÎÓ ŠªÆÜ×ÓÅ •²×ÍØܕÓÖÓËÂÆ–ÓÑÜÖ͕ÂÆ×ÓÜÊÒÔ ¿ ÊÐÉ

–ÆÕ²ÑÑÍÑÆܖÆÎÒÂÖÖÊ×ÆÎ×ÍÛÕÁÖÍ ×ÍÚÌÑÔÖÖÆÚƖÃ×ÓÜÚÐÑÆÖÎÐÓÅÚ×ÓÜ ¸ÕÜÖÓŦÎÔÒÆ×ÙÒÎ֖ÆÒÎÐÔÒÌÕƕ•²×ÙÒ –Û ÊÕDzÒ×ÊÚ¬ÊÇÀÉӡÖÊÒ×Ê §ÀÌÆÐі¬²×Î×À×ÓÎÓÉÅÖÐÓÑÆŠÀÕÛÊ×ÆÎÖ×ÆÊÑÑÍÒÎв‹Ó–ÊÎÕÆ֕ÃÚÌÎÆÌÑÙÖÖÎвÐÆÎÜËÓÑÓÌÎв ÆÐÕÆÂÊÚŠÑÅÖÊÎڋÁ×ÆÒ•Ê̲ÑÓÚ­ÆÚŠÉÎÀÖÙÖʋ ÍӕÆÉÎÐÁÊÕÌÆÖÂÆÖ×Í•Ê×ÆËÕÆÖ×ÎÐÁʖΕÀÑÊÎÆ EUDLQVWRUPLQJŠÊÑÊÌÛÕÊÒӋÖÜÑÑÓÌÎв•ÊÖ×ÃÛÓ ʖÎÑÓÌÀÚ–ÓÜÉÊÒÇѲ–×ÓÜÒ×ÍÒÆÒÆÌÒÙÖΕÃ×Í×Æ ¹ÑÑÍÎÉÎÆÎ×ÊÕÃ×Í×ÆÖÜÒÎÖײ×ÓÌÊÌÓÒÃÚÃ×Î×ÓÀÕÌÓ ÊÂÒÆΕÍÐÆ×ÆײÏΕÓ –ÆÕƖÀ•–ÊÎÊÏÂÖÓÜÖ×ÓÑÆ×ÎÒÓƕÊÕÎÐÆÒÎÐÕÆÌÎÐÃÕÊÆÑÎ֕ÃÊÒÃÚ­²ÕÐÊÚÃÖÓ ÐÆÎÖ×ÍÑÓÌÓ×ÊÛÒÂÆ×ÍÚÊÒÍÑÎÐÂÙÖÍÚ•ÆØÍ×ÊÂÆÚ ÆÑѲÐÆÎÖ×ÓÊÂÉÓÚ×ÍÚSLFDUHVFDÉÍÑ×ÍÚÑÓÌÓ×ÊÛÒÂÆÚ×ÍÚŠ–ÊÕΖѲÒÍÖÍÚÐÆÎ×ÍÚÆÑÍ×ÊÂÆڋ•Ê •Ê̲ÑÍ–ÆÕ²ÉÓÖÍÖ×ÆÎ֖ÆÒÎвÌÕ²••Æ×Æ 

‡ª•ÊײËÕÆÖÍÑÓÌÓ×ÊÛÒÂÆÚÊÂÒÆΕÊÉÎÆËÓÕ²×Ó –ÎÓÐÆÐӖÑÍÕٕÀÒӏÐÆÎÉÅÖÐÓÑӏÊÂÉÓÚ•ÊײËÕÆÖÍÚÖ×ÍÒ¨ÑѲÉÆ´ÎÆÏÎÃÑÓÌÊÚÑÓÌÓ×ÊÛÒÎÐÀÚ •Ê×ÆËÕ²ÖÊÎÚÉÍÑÔÒÓÜÒ×Ó•ÊÕ²ÐÎ×ÓÜ•Ê×ÆËÕÆÖ×Á´•Ê×ÆËÕÆÖ×ÁÚ–ÓÜŠÐÆ×ÆØÀ×ÊÎ×ÍÒÈÜÛÁ×Ó܋ Ö×ÓÀÕÌÓÉÅÖÐÓÑÆƕÊÂÇÊ×ÆÎÍØÎв ÐÜÕÂÙÚ ÆÑѲ ÐÆΌÓÎÐÓÒӕÎв

ÊÑÆËÕÃ×ÍÚÓ£ÊÕÊѲ‹ ¹ÑÒ×Ó£ÆÑÆ×ÖÀÖÐÎ Š§²ÒÆÜÖÍÆ̲–Í‹ ºÑÊÒÆ®ÊÕ²Ò×Ê Š¦ÑÑӖÆՕÀÒÊÚ•ÊÌÆÑÓËÜàÊڋ ®ÊÒ×ÊÕÂÐÓÒ×Î ¶ÕÃÐÎÓ ŠªÆÖ×ÃÑÎÖ×ÍÇÆÖÂÑÎÖÖƋ ­ÆÓÜÕÂ×ÖÎÓ ­Æ×ݲÒÎ ÐÆΊ¬Æ–ÓÅ׋ ¬ÓÅÕ×ÖÎÓ­ÆÑƖ²Õ×Ê 

†¶ÓŠ¬Æ–ÓÅ׋ÊÂÒÆΕÎÆÊËÎÆÑ×ÎÐÁ–ÊÕÎÉβÇÆÖÍ ÌÑÙÖÖÎÐÁÐÆΖÓÑÎ×Î֕ÎÐÁÖÊ–ÓÑÑÀÚÛÔÕÊÚ×ÍÚ¨ÜÕԖÍÚ–ÓÜ ×ÆÑÆΖÙÕÁØÍÐÆÒÖ×ÓÒ |ÊÅ×ÊÕÓ£ÆÌÐÃ֕ÎÓ ¦Ü×ÃÊÂÛÊ–ÓÑÅ•Ê̲ÑÓ ÃÌÐÓÉÓÜÑÊβÚÐÆÎÆÒÆÝÁ×ÍÖÍÚ–ÑÍÕÓËÓÕÎÔÒ •ÎÆÐÆÎÉÊÒÊÂÛÆܖӕÒ͕Æ×Î֕ÀÒÍÀÐÉÓÖÍ Ö×ÆÛÀÕÎÆ•ÓÜ·ËÓÑÓÌÎвÐÎÒÁØÍÐÊÖÊ–ÓÑѲʖ–ÊÉÆ ÑÜÕÎÐà –ÊÕÎÌÕÆËÎÐÃÓÒÊÎÕÎÐà ÖÐÑÍÕ²ÕÊÆÑÎÖ×ÎÐÃÖÆÕÐÆÖ×ÎÐÖÆÕÆÑÍÕ͕Æ×ÎÐà ÆÐÕÆÐÆÎܖÊÕÕÊÆÑÎÖ×ÎÐà ¦ÕÕÔÖ×ÍÖÆÐÜÕÎÓÑÊÐ×ÎвÌÎÆÒÆ×ÓËÀÕÙÊÎÚ–ÀÕÆÚÆÑѲ²ÏÎÝÊ×ÓÒÐÖÓ

Ò×ÆÎ×ÆÛÕԕÆ×ÆÐÆÎÓΕÜÕÙÉÎÀÚ×ÓÜ–ÕÙ×Ó×ŖÓÜ ÐÆÎÍÌÑÔÖÖÆÒÆÕÀÊÎ ÐÆײ×ÓÉÜÒÆ×à Ö×ÓÅËÓÚ ×ÓÜÏÀÒÓÜÖÜÌÌÕÆËÀƳÆÕÀÊÎÆÇÂÆÖ×ÆÛÙÕÂÚÒÆ ŠÖвÊΕÅ×͋×Ó–ÕÙ×Ã×ܖÓ–ÓÜØÊÒ²ÆÑѲÐÆÎÛÙÕÂÚÒÆËÆÂÒÊ×ÆÎÓÐÖÓÚ–ÓÜÐÕÅÇÊ×ÆΖÂÖÙ¾–ÙÚ ×Ó•–ÆÑÀ×ӌª•ÊײËÕÆÖÍØÆ–ÕÀ–ÊÎÒÆ•ÆÚ×ÆÏÎÉÊÅÊÎƖѲÐÆΕÃÒÓÛ²ÕÍÖ×ÓÌÊÌÓÒÃÚÃ×ΕÆÚ•Ê×ÆËÀÕÊÎ×ÍÒÆÂÖØÍÖÍ–ÓÜ–ÕÓÐÆÑÊÂ×Ó–ÕÙ×Ã×ܖÓ

‡¸ÕÃÒÎÆ×ÔÕÆÓΖÊÕÎÖÖÃ×ÊÕÓÎÉÎƕÆÕ×ÅÕÓÒ×ÆÎ ÌÎÆ×ÎÚÛƕÍÑÀÚƕÓÎÇÀÚÆÑѲ×ÓƖÓÐÑÊÂÙÒÆÇÕÊØÊ–Ó×À×ÕÖÓÚÔÖ×ÊÒÆÌÂÒÊÎʖÆÕÐÁÚÓÎÐÓÒӕÎÐÁ ƖÓוÍÖÍ•ÎÆÚ•ÊײËÕÆÖÍÚª–ÂÊÖÍ×ÓÜÛÕÃÒÓÜ ÊÂÒÆÎв×ÎÉÅÖÐÓÑÓ ÍʖÎÇÂÙÖÍÖÊÆÒÆÌвÝÊÎÒÆ ÉÓÜÑÀÈÊÎÚÉβËÓÕÆ–ղ̕Æ×Æ×ÆÜ×ÃÛÕÓÒÆ ÊÒÔÍ •ÊײËÕÆÖÍØÀÑÊΕÎÆ–ÊÕÂÓÉÓʖÔÆÖÍÚ•ÀÖÆÖÓÜ Æ–ÕÃÖØÊ×ÆÐÆÎ×Ó•Ê̲ÑÓÉÎÆÒÓÍ×ÎÐÃÐÖÓ–ÓÜ –ÓÑÑÀÚËÓÕÀÚÊÏÆÒ×ÑÊÂÃÖÓÐÆÎÍÖÐÑÍÕÁÖٕÆ×ÎÐÁ ÉÓÜÑÊβ¨Õ̲×ÊÚÊ•ÆÖ×ÊÃÑÓΕÆÚ

žÁÍÁÇÉÏÒÈ՟˾ÍÄÐÁÕ

ˆ¶ÓÒÐÆÑÅ×ÊÕÓÛÆÕÆÐ×ÍÕÎ֕ÃÀÛÊÎÉÔÖÊÎÍÖÍ-

§ÕÆÇÊÂÓ•ÊײËÕÆÖÍÚÎ×ÆÑÎÐÁÚÑÓÌÓ×ÊÛÒÂÆÚÌÎÆ×ÓÇÎÇÑÂÓ Š¬Æ–ÓÅ׋×ÓÜ&XU]LR0DODSDUWH ÊÐÉ­Ê×ÆÂەÎÓ

•ÆÒ×ÎÐÁ¨ÑÑÍÒÂÉÆ–ÓÎÁ×ÕÎÆÐÆΕÊÌÆÑÊÎÔÉÍÚ•Ê×ÆËÕ²Ö×ÕÎÆжÝÀÒÍ­ÆÖ×ÓÕ²ÐÍŠª•ÊײËÕÆÖÍ ÓËÊÂÑÊÎÒÆÊÂÒÆÎÐÆΖÎÖ×ÁÐÆÎÙÕÆÂƋ­ÓβÝÊÎÆÒ×ÎËÆ×ÎÐÃÐÆÎÆÒÀËÎÐ×ÓÆÑѲÍ•ÊײËÕÆÖÍÊÂÒÆÎ•Ê ×ÓÒ×ÕÖÓ×ÍÚÀÒÆÐÜÒÁÌÎ×ÓÜÆÒÀËÎÐ×ÓܶÊÑÊÖÂÉÎÐÊÚ•Ê×ÆËÕ²ÖÊÎÚÉÊÒÒӕÂÝÙÒÆܖ²ÕÛÓÜÒ¦Ü×à ÊÂÒÆÎÐÆÎÓ•Ê̲ÑÓÚÖ×ÆÜÕÃÚ–ÓÜÀÛÊÎÒÆÖÍÐÔÖÊÎ ÀÒÆÚ•Ê×ÆËÕÆÖ×ÁÚ A

ˆ¦–Ã×Ó•Ê×ÆËÕÆ֕ÀÒÓÀÕÌÓ–ÕÀ–ÊÎÒÆÆÒÆÉÅÓ-

…ª–ÕÔ×Í•Ê×ÆËÕÆÖ×ÎÐÁƖÖÊÎÕÆÐÜÐÑÓËÃÕÍÖÊ Ö×Æ×ÀÑÍ×ÓÜÐÆÎÀÌÎÒÊ•Ê–ÓÑÅ–²ØÓÚ–ÓÑÑÁ ÆÌÙÒÂÆÐÆΕÊ̲ÑͲÌÒÓÎÆ ÆÏÊÛÔÕÎÝÆ×ÆÇÎÇÑÂÆ •Ê×ÆӖÓÂÆÀÒÎÙÖÆÎÉÎÆÂ×ÊÕÍÖÜÌÌÀÒÊÎÆÁ–ÓÜ•ÓÜ ÀÉÙÖÆÒ–ÓÑѲ–ÆÕÃ×ÎÓÕÎ֕ÀÒÆ•ÊÉÜÖÐÃÑÊÈÆÒ

¦„—ƒ•˜•Š ˜¥¢ ›˜„•„•ª ƒ•£˜Šš¢§ ¥ÎØ‚ÇÌ»ÓÑÇ ŠÊŸËÊÎØ ÄÊæ™ÑÈÓÈÊ»§ ÒÄË

ɐÂÎÓÊ̼ÖŠÌÂʐÆÑÊ̼ÖÇÏѼÖ‘ѿҐÆÎÆ֊‘ÓØ×¼ÖÓÉÖ ÇÊÍÆÍÆÁÔÆÑÉÖϑÓÊ̽Ö‘ÆÑÊ͐îÎÏÎÓÂÊÒÓÏÆÎÍ¿ÈÕ¼ÑÈÕ ¤ÎÅÆÊÌÓÊÌ®ÉÌÂÓÂÑ×½ÎÂÒؐÃÂÓ¿ÓÉÓÂÇÊÍÆÍÆØÔÆÑÊҐÏÁ ÏØÓϑ¾ÂÖ ÏÒÓÏ×ÂҐ¿ÖÈÊÂÓÉÎÂ˾ÂÓÏØÂÒÓƾÏØ ÉÂÅÊ‘ÑÂȐ®ÓÆØÓÉÒ×¼ÒɐÆÓÂËÁ ÆÍÆØÔÆѾÂÖÌÂÊƑÊÍÏÈ½Ö ÉÌѾÒÉÓÉÖÒÏÒÊÂÍÅɐÏÌÑÂÓ¾ÂÖÌÂÔÐÖÌÂÊÓÏØ ¾ÅÊÏØÓÏØÇÊÍÆÍÆØÔÆÑÊҐÏÁ ‘ÏØÏÅÉÈƾ ÅØÎÉÓÊÌ® ÒÓÉ ÒÁÎÔÆÒ½ÓÏØÖ ÉؑÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÉÖÌÏÊÎÕξÂÖ ÓÕΑÏÍÊÓÐΑ¿ÓÉÎÏÊÌÏȼÎÆÊÂÒÓÉΤÍͮŠÉ ÈÆÍÏÊϑϾÉÒÉÓÏØÍÆÈ¿ÆÎÏØ…ÌÏÊÎÕÎÊÌÏÁ̼ÎÓÑÏ؆ ‘ÏØ‘ÑÆÒÃÆÁÆÊ ɯ¼Â xɐÏÌÑÂӾ ÉÒÁ‘ÉËÉ ÓÏØÆÈ×ÐÑÊÏØ…ÇÂÊÏÌ¿ÌÌÊÎÏؐÆÓБÏ؆ÆÓ®ÓÏØÖ ‘ÏͼÏØÖÒÓÉ›ÊÏØÈÌÏÒÍÂþ°ÒØÈÈÑÂǼÂÖ Ì®ÓÏ×ÏÖÌÂÊ×ѽÒÓÉÖÆÌÓÆӐ¼ÎÉÖÃÊÃÍÊÏÈÑÂǾÂÖÌÂÊ ¤Íׄ–™–¤¢–š©ŒŒekthesi@yahoo.gr ÂÑÔÑÏÈÑÂǾÂÖ ¿‘ÏØ‘ÑÏÆË®Ñ×ÏØÎÏÊ‘ÎÆؐÂÓÊÌϾÏÈÌ¿ÍÊÔÏÊ'S)BZFLÌÂʨ1PQQFS ÌÂÓÂǼÑÎÆÊŠ‘ÂÑ®ÓÏ‘ͽÔÏÖÓÕΑÂÑ‘ϐ‘ÐÎÒÆÇÊÍÏÒÏÇÊÌ® ÌÏÊÎÕÎÊÏÍÏÈÊÌ® ÏÌÏÎϐÊÌ®ÌÂÊÍÏÈÏÓÆ×ÎÊÌ®¼ÑȊΠÅÊÂÓÉѽÒÆÊÓÏÃÊÃ;ÏÓÏØ‘Ϳ ÆÌÍÂÚÌÆؐ¼ÎÏÌÂÊÆØÒÁÎϑÓÏ ÆÎÐÅÆÎÓÏØ‘ÏÍƾ‘ÆÊÓÏ×ÊÏÁÏÑ ÏÁÓÆÉÆÊÑÕÎƾÂ

¸´¬¯¨º¸» ²¯¥¬¥¬»¤¬¹¯¨±¸»

(.|¸¨¬¯¨

º¯·¬ª

¦—š•˜Š¥— £«˜•„„‚§•ÔÍÈʽ·ÃÑØÌÀ•ÑÄØÍÐÍ

|¬»º¬¹ª¨º¯¨

º¹¯º®¨º¯¨

²ÏÕǼÍʐÏÔÂƾÎÂÊÉÂήÈÎÕÒÉ ‘ÏÊɐ®ÓÕÎÌÂÊ‘ÆÙÐÎ ÓÏÓÆёο ÉÒØÎÏÅƾÂϾÎÏØÌÂÊÆÍÂÇÑÊÏÁ ÈÆÁÂÓÏÖŠÒÓϐÊÌÑ¿Òؐ‘¿ÒÊÏ ‘ÏØÅÊÏÑÈÂÎÐÎÏØÎÏÊÆÌÅ›ÂÃÑÊÉ;ÅÉÖ ÓÉÎÂήÈÎÕÒÉÓÕÎ ‘ÏÊɐ®ÓÕÎÌÂÊÓÕΑÆÙÐÎÏ‘ÆÙÏÈÑ®ÇÏÖŸ¼ÓÑÏÖ©®ÑÌÂÑÉÖ  ÓÏ©ÊÌÑ¿£ÊÃÍÊϑÕÍÆ¾Ï ‘ÆÙ¿ÅÑϐÏÖ©ÂØÑϐÊ×®ÍÉ 

²ÏÃÊÃÍÊϑÕÍƾϧ¢¯° ÌÂÊÏÊ ÆÌÅ¿ÒÆÊÖ©ÆÓ¾אÊÏÒÂÖ‘ÑÏÒÌÂÍÏÁÎÎÂÆËÊ×ÎÊ®ÒÆÓÆÓÏØÖ …¶ÎÓÆ̐ÊÌÑÏÁÖÇ¿ÎÏØֆÓÉÖ £®ÒÊÂÖ²ÙÂÎÂÌ®ÑÉ ÆÓÏØÖ£ÂÒ¾ÍɨÂÃÃÂÔ® ¨ÕÒÓ½©ÂÑÂüÈÊ ¢ÎÓÐÎɪÑÂÈÌ®ÌÉÌÂʛʮÎÎÉ ŸÆÓѾÅÉ.ÆÓ®ÂÌÏÍÏØÔƾ‘®ÑÓÊ ÆÏØÒÊ̼Ö‘¿ÓÏØÖEKTÓÏØ ƑÆÑ׿ÆÎÏØ‹1PQ3PDLŒ§¢¯°   ÓžÏØ

Ÿ¼ÎÓÆÌƾÆΑ¿ÆÊÅÊÌÏÁÖƑÊÒÓ½ÏÎÆÖÒÓÏ‘ÆžÏÓÉÖÂÑ×¾ÂÖ ÆÍÍÉÎÊ̽ÖÔÑÉÒÌƾÂÖ ÏÊϑϾÏÊ ÒؐÆÓƾ×ÂÎÒÓÏÎϐÐÎؐÏÌÁÌÍÏ ϐÊÍÊÐΑÏØ‘ÑÂȐÂÓϑÏʽÔÉÌÆÓÏ žÉÎÏ©®ÊÏÖ§ÏÁÎÊÏÖÒÓÏ ¤§¤©ÂÙ¾ ‘ÍÏÁÒÊÏÆÊÌÂÒÓÊÌ¿ØÍÊÌ¿ ‘Ïґ®ÒÂÓÂÂÑ×¾ÕÎÌÆʐ¼ÎÕÎÌÂÊÆÎÅÆÊÌÓÊ̽ÃÊÃÍÊÏÈÑÂǾÂ

²Ï ÎÆÏ ÇÊÍÆÍÆØÔÆÑÊҐ¿ ÓÏΑÊÏÌÂÓÂÒØÌÏÇÂÎÓɐ¼ÎÏ‘¿ ÓÏØÖ…ŠÊҐÏÁֆÓÉÖƑÏ׽֐ÂÖ ÆÊÅÊÌ®ÒÓÉΤÍͮŠ¼Ñ×ÆÓÂÊÎÂؑÆÑÂґÊÒÓƾÓÏÔÂÑÑÂͼÏÃÊÃ;Ï ÓÉ×ÐÑÂÓÉÖÇÂÊÅѮ֑ÏÑÓÏÌÂͼÂÖ ¿‘ÏØÏÌϐÏØÎÊҐ¿Ö Ï×ÑÊÒÓÊÂÎÊҐ¿Ö ÏÊÒÍÊҐ¿Ö ÏÆÔÎÊÌÊҐ¿Ö ÏÇÂÒÊҐ¿ÖÃѾÒÌÏØÎÆÁÌÏÍ ‘ÏÍÏÈÉÓ¼Ö ÏÇÊÍÆÍÆØÔÆÑÊҐ¿Ö‘Âѐ¼ÎÆÊÆËÕÒÓ¼ÏÖÒÓÏ ‘ØÑÓÏÆËÐÓÆÑÏÎ

ÓÉΑÑÏґ®ÔÆÊÂÓÕÎÙÕÎÓÂÎÐÎ ÒÌƑӿÆÎÕÎ ÒÁÈ×ÑÏÎÕÎÂÎÔÑБÕÎΎÂÎÓʑÂͼÄÏØÎÓÏÎÌÂÓ‘ÊÆÒÓÊÌ¿ÆÃÊ®ÔÂÎ ÓÕÎÌ®ÔÆƾÅÏØÖÌÑÂÓÊÒÓÐΐ‘‘®ÅÕÎÌÂÊ‘ÑÏÒÓÂÓÐÎ ÏÊ ÈÏÉÓÆØÓÊ̼ÖÌÂÊÂËÊÂήÈÎÕÒÓÆÖ…¢Í½ÔÆÊÆֆÓÏØxɐ½ÓÑÉ  Ì®ÍÌÏØ‘ÏÓÆÍÏÁμÎÂÂËÊ¿ÍÏÈÏÆÑÈÂÍƾÏ‘ÏØ‘ÍÏØÓ¾ÙÆÊ ÓÉÇÓÕ×½ÆÍÍÉÎÊ̽ÂÖÇÊÍÆÍÆÁÔÆÑÉÃÊÃÍÊÏÈÑÂǾ ¢ÖÏØƑÊÓÑ‘ƾΑÑÏÒÔ¼ÒÕ¿ÓÊÓÏÆÎÍ¿ÈÕÃÊÃ;Ï‘ÏÌÓ®ÌÂʼÎÓÏÎÉƑÊÌÂÊÑ¿ÓÉÓ ÌÂÔÐ֐ÆÓÉÎÓÕÑÊνÌѾÒÉÏÊÆÅÐÆ×ÔÑϾÓÉÖÂÎÏÊ×Ó½ÖÌÏÊÎÕξÂÖƑÊ×¾ÑÏØΨÂÊ ÏÒØÍÍÏÈÊҐ¿ÖÓÏØÖƾÎÂÊÏÆ˽Ö…¢ÇÏÁÓÐÑÂÓÏÌÑ®ÓÏÖ ‘ÂÑƐþÎÆÊÂÌ¿ÂÌÂÊÒÓÊÖ¦Ÿ¢ ‘ÂÊÓƾÓÂÊ‘ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ ÌÑ®ÓÏÖÒÓÉΤÍͮņ°ÒØÍÍÏÈÊҐ¿ÖƾÎÂÊ‘ÂÑ®ÍÏÈÏÖ ÅÊ¿ÓÊÒÓÉΤÍÍ®ÅÂÓÏÇÊÍÆÍÆÁÔÆÑϐÏÎÓ¼ÍÏÌÏÊÎÕξÂÖÌÂÊÏÊÌÏÎϐ¾ÂÖÅÆÎƐÇÂξÒÓÉÌÆ‘ÏÓ¼¤¾ÎÂÊÒÂÎÂͼÆ¿ÓÊƑÆÊŽ ÏÊ®ÍÍÏÊÌ®ÎÏØÎÔÆÑ‘ƾÆÖÌÂÓ®ÓÏØÓÁÇÏØ ÔÂÌ®ÎÏؐÆÌÂÊ ÆÊÖ©¿ÎÏ‘ÏØƐƾÖ¼×ÏؐÆÇؐÂÓ¾ÕÒÉ ¿×ÊÓÁÇÏ›ÊÂÓ¾É ÌÏÊÎÕξÂÌÂÊÉÏÊÌÏÎϐ¾ÂÂÖƾÎÂÊÌÂÓÆËÏ×½ÎÌÑÂÓÊÌÊÒÓÊ̼Ö ¢ØÓ¿‘Ïؼ×ÆÊ×ÑÆÏÌϑ½ÒÆÊ ÆÊÅÊÌ®ÒÓÉΤÍͮŠƾÎÂÊÏ ÌÑÂÓÊҐ¿Ö ¿×ÊÏ Î¼Ï ÇÊÍÆÍÆØÔÆÑÊҐ¿ÖŸÂю¿ÍÂÂØÓ® ¼Î ÆÓÆÑ¿ÌÍÉÓÏ ÂÎÆÍÆÁÔÆÑÏ ÌÑÂÓÊÌÊÒÓÊÌ¿ ‘ÍÆÊÏÄÉÇÊÌ¿ÑÆÁÂ ‘¿ÓÉήÌÑÂÅÆËÊ®¼×ÑÊÓÉήÌÑÂÂÑÊÒÓÆÑ® ¼×ÆÊ‘ÆÓÁ×ÆÊ ÎÂÅÂʐÏÎϑÏʽÒÆÊÌÂÔÆÓ¾ÓÏ ÎÆÏ ÇÊÍÆÍÆÁÔÆÑÏ ÆÎÐÏÌÑÂÓÊҐ¿Ö ؑÆÁÔØÎÏÖÈÊÂÓÂÓѼ×ÏÎÓÂÅÆÊήÓÉÖÌÏÊÎÕξÂÖÌÂÊ ÏÊÌÏÎϐ¾Â֐ÂÖ ‘®ÆÊÎÂÃÈÆÊÌÊ‘¿‘®ÎÕO ²ÏÌÂÊÎÏÁÑÈÊÏÃÊÃ;ÏÓÏØxɐ½ÓÑɪÁÒÒÂ… ÓÑÂÓÊÐÓÉÖÓÏØ´ÑÊÒÓÏÁ¦ÅÏÍÏÇÏξÂÓÏØ‘ÑÐÉΑÑÕÔؑÏØÑÈÏÁ¨ÐÒÓ ɐ¾ÓɆ ¿ÍÊÖÌØÌÍÏÇ¿ÑÉÒÆ‘¿ÓÊÖÆÌÅ¿ÒÆÊÖ›ÎÐÒÆÊÖ 2.7ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 


¥¨¡¥²µ±ª¥°£

£²±´¡¨£¡§

§ϽÃÍғ¯ÏËÃÔÊ×BSBÓǽÌËÓÇͯÏ×

¯¨º¸¹¯ª¨ª·§ª¹ª±»¤¯ ŸÒÙÖ×ÁÌÎÆ×Æʕ–ÒÊÜ֕ÀÒÆÌÜÒÆÎÐÊÂÆÕÓÅÛÆ×ÍÚÆÑѲÐÆÎÌÎÆ×ÍÉÜÒÆ×ÁÉ͕ÎÓÜÕÌÎÐÁӕ²ÉÆÍ%6%ÕÂÛÒÊÎ×ÍÒÀÆ®ØÎÒӖÙÕÎÒÁ¸ÊΕÊÕÎÒÁÐƕ–²ÒÎÆ×ÍÚ•Ê ÉβØÊÖÍÐÎÒ͕Æ×ÓÌÕÆËÎÐÁÐÆÎÖ×ÎÑ–ÓÑܖÕÃÖٖÓ ´FUHDWLYHGLUHFWRU ÓÉÙÕÁÚ¡²ÑÆÌÐÆÚÍÖÐÍÒÓØÀ×ÎÚ«Ù²ÒÒƶÖÎÒÎÇÂÉÍÓIDVKLRQ HGLWRU­ÎÛ²ÑÍÚ£²Ò×ÓÚÐÆÎÓ²ÒØÕٖÓÚ×ÙÒÑÀÏÊÙÒ¡ÓÜвÚ¬ÆÕÒÁÚÐÆØÓÉÍÌÓÅÒ×Ó WRSPRGHO(OLVH&URPEH]Ö×ÍÛÔÕÆ×ÓÜ–ÆÕƕÜØÎÓÅŠ–ÑÊ̕ÀÒÓ܋•ÊÐÑÙÖ×ÀÚÜ˲֕Æ×ÆÐÆΖÆ×ÕÃÒÐӕ•ÀÒÆÖ×ÓÖ×ÎÑ×ÍÚвØÊÌÜÒÆÂÐÆÚÆÑѲÐÆÎ×ÍÚËÊ×ÎÒÁÚÖÊÝÃÒ

$1'627+(6725<*2(6 ¶Ó ×ÆÏÂÉÎ –ÓÜ ØÆ ÉÓŕÊ ÖÊ ÀÒ×ܖÆÐÆÎ×ÍÑÊӖ×ÎÐÓÅÚÉÀÐ×ÊÚ ƖÓ×ÊÑÊÂ×ÆÎƖÖÀÒ×ÊÖÐÍÒÀÚ вØÊ ÖÐÍÒÁ ÐÆÎ •ÎÆ ÌÜÒÆÂÐÆ вØÊÖÐÍÒÁÐÆÎÀÒÆÖ×ÎÑ Q ª (OLVH ÇÌÆÂÒÊÎ ÒÙÛÊÑÎв Ö×ÍÒ ʖÎ˲ÒÊÎÆ ÐÆÎ ×Æ •ÎÐÕÃËÙÒÆ ÌÅÕÙ ×ÍÚ ÆÕÛÂÝÓÜÒ ÒÆ ÍÛÓÌÕÆËÓÅÒ ×Æ ÑÃÌÎÆ ×ÍÚ ºÒÆÖÐÓÎÒÂ×ÍÒÆÒÜÈÔÒÊÎ Q ¤×ÍÒʖÕÊÒÍÖÊвÒÚÍв•ÊÕÆ–ÀË×ÊΖ²ÒÙ×ÍÚªѲ•ÈÍ ÖÐÆÒ²ÕÊÎ ×Í ËÎÌÓÅÕÆ ×ÍÚ ÐÆÎÍÆוÃÖËÆÎÕÆ–Ñ͕•ÜÕÂÝÊÎ ƖÃËÙ×ÓÐÖÎÊÚØÍÑÜÐÃ×Í×ÆÚ Q ¶ÔÕÆ ÇÌÆÂÒÊÎ Ö×Ó ÉÕÕÓ –ÊՖÆײÊÎÒÙÛÊÑÎвÐÆÎÖÜÒÆÒײÊÎ×ÆÊÂÉÙѲ×ÍÚÆÒ×ÎÐÆ×Ӗ×ÕÂÝÊ×ÆÎÖÊÌÜÆÑÎ֕ÀÒÊÚʖÎ˲ÒÊÎÊÚÌʕÂÝÊÎ×ÓÒ–ÊÕÂÌÜÕÓ•Ê×ÍÒÆÜ×ӖʖÓÂØÍÖÁ ×ÍÚ•ÀÛÕΖÓÜËײÒÊÎ QŒÍÒÅÛ×ƺÛÊÎËÕÓÒ×ÂÖÊÎ×ÍÒ–ÆÕƕÎÐÕÁÑʖ×ӕÀÕÊÎÆʖ²ÒÙ×ÍÚÐÆÎÐÆØÔÚ×Æ GLVFREDOOVËÙ×ÂÝÓÜÒ×ÓÛÔÕÓÊÐÊÂÒÍÌÜÕÒ²ÊÎ×ÓÖԕÆ×ÍÚÖ×ÓÕÜؕÃÆËÁÒÊÎ×ƲÐÕÆ ×ÍÚÊÑÊÅØÊÕÆÐÆÎÝÊÎ×ÍÒÎÖ×ÓÕÂÆƖÃ×ÍÒÆÕÛÁÃ×ÆҌ QŒÆ–Ã×ÓÏÅÑÎÒÓ–²×ٕÆÀÒÆÉÀÒ×ÕÓÖÍÐÔÒÊÎ×ÆÐÑÆÉβ×ÓÜÐÆΕÊÌÆÑÔÒÊÎÖÆÒ–ÆÎÉ QºÒÆÐÓÕÂ×ÖÎÆÒÆÕÕÎÛ²×ÆÎÐÆÎÓΖÜÌÓÑƕ–ÂÉÊÚÕÂÛÒÓÜÒËÙÚ¶ÆÕÓÅÛÆѲ•–ÓÜÒ ÍÌÜÒÆÂÐÆÐÆÎ×ÓÐÓÕÂ×ÖÎÊÒÔÒÓÜÒ×ÆÇÑÀ••Æײ×ÓÜÚÐÆÎÍÖÐÍÒÁÓÑÓÐÑÍÕÔÒÊ×ÆÎ ÆØÔÆÐÆÎÀÒÓÛÍ•ÎÆËÓÕ²ÐÎÀÒÆÒÐÆÎÕÃÍÌÜÒÆÂÐÆ ­ÃÑÎÚ–Ê×ÅÛÊÎÚÐÎÊÖÅ×ÓVSRWØÆ×ÓÉÊÎÚÍÐƕ–²ÒÎÆÎÖÓÕÕӖÊÂÐӕȲÆÒ²•ÊÖÆÖ×Í IDVKLRQѲ•ÈÍÐÆÎ×ÍÒÐÆÑÑÎ×ÊÛÒÎÐÁÀ•–ÒÊÜÖÍÖܕ–ÜÐÒÔÒÓÒ×ÆÚÐÆÎÆÒÆÉÊÎÐÒÅÓÒ×ÆÚÎÉÆÒÎв×ÎÚ×ÕÊÎÚÒÀÊÚÖÜÑÑÓÌÀÚ×ÍÚ%6%-HDQV&ROOHFWLRQÐÆÎ'HQLP 84 ATHENS VOICE ¢™¥ž”£˜¢ª

¤ÆÕ”†—ŸŒŸƒŸŒ¤¡ˆ¡©†¡©(elina@athensvoice.gr)

NOTOS HOME Magic cooking

CITIGOLD SQUASH OPEN 2008 žÁÉÖͽÄÉÇÉÁŐÁÇÇÅ̏ÁÒ½ÅÕ

5P‘ÏÍØÌÂÓ®ÒÓɐÂÆÊÅÐÎґÊÓÊÏÁNotos HomeÌÂÊ ÓÏ‘ÆÑÊÏÅÊÌ¿GourmetÓÉÖ¤ÍÆØÔÆÑÏÓؑ¾ÂÖÅÊÏÑÈÂÎÐÎÏØÎÇÆÒÓÊîÍÈÂÒÓÑÏÎϐ¾ÂÖ  ÓÏÎÏ¿ÑÏÇÏÓÏØÌÂÓÂÒÓ½ÂÓÏÖÒÓÉΑͨÏÓÙÊ® Ô ÅÏÌʐ®ÒÆÊÖ Ó ÂÈÆÊѼÂÓ ÓÕÎ ÒØÎÆÑÈÂÓÐÎ ÓÏØ‘ÆÑÊÏÅÊÌÏÁ£xѾÒÌ¢¨ÑƐ¼ÙÉ Ÿ´ÑØÒÂÎÔ¾ÅÏØ  ©‘¿ÙÉ ¤‘¾ÌÏØÑÏØÌÂÊÔ‘ÂÑÂÌÏÍÏØÔ½ÒÆÊÖ Ó ÂÔ½ÂÓ ÏÊÎÏÈÎÕÒ¾ÂÖ ÓÏØ ÏÊÎÏÍ¿ÈÏØ ¢ ±ÏÁÃÂÍÉ

²Ï ÈØ®ÍÊÎÏ Ƚ‘ÆÅÏ ÒÓ½ÔÉÌÆ ÓÏ ‹5IF 8FTUJO "UIFOTŒ ÓÏØ "TUJS 1BMBDF ÒÓÉ £ÏØÍÊÂȐ¼ÎÉ ȼÊÒÆ ÌÂÊ ÓÏ ÌÏÊο ÆØ×ÂÑÊÒÓ½ÔÉÌÆ Æ ÓÏØÖ ÂÈÐÎÆÖ 4RVBTI ‘ÏØ ÌÑ®ÓÉÒÂÎ ‘¿ ÓÊÖ ÕÖ ÓÊÖ ÓÏÎ ÓÆÍÊÌ¿ ÂÈÐΠÓÉÖ ‘ÑÐÓÉÖ ÌÂÓÉÈÏѾÂÖ ÂÎÅÑÐÎϪ¨ÂÍÂÚÓÙ½Ö̼ÑÅÊÒÆÓÏί©ÏØÒÓÑÏÁÇÉ ÒÓɐÆÒ¾ Ïx©‘¾ÍÍÉÖÓÏΩ²ÙÏÁÍÉÌÂÊÒÓÊÖ ÈØξÌÆÖɤ¨ÂÑÊÐÓÉÓÉ¥²ÙÂÍÏÁ̲ÂÃÑÂÃƾ¼ÅÕÒÂÎϳÇؑÏØÑÈ¿Ö¤ËÕÓÆÑÊÌÐÎÌŸ¼ÓÑÏÖ xÏÁÌÂÖ ÌÂÊ Æ̑ѿÒՑÏÊ ÓÕÎ ×ÏÑÉÈÐÎ $JUJHPME 1FSTPOBM#BOLJOHÓÉÖ$JUJCBOL¢³±¢"DUJWF$BQ °ÊÂÈÐÎÆÖ¼ÌÍÆÊÒÂΐƑ®ÑÓÊ‘ÏØƾ×Æ×ÏÑÉÈ¿ÓÉÎ QSFNJVN7PELB4NJSOPGG#MBDL

COSMOTE ®»ÁËÁÉÔÐÁ½Á Call them all 600 Plus 600 SMS©Æ‘ͮÍ¿ÈÊ  ƾÎÂÊ É μ ؑÉÑÆҾ $PTNPUF ‘ÏØ žÎÆÊ ÒÓÏØÖ ×ѽÒÓÆÖ 8IBUŽT VQ ÍƑӮ ϐÊ;ÂÖ ÌÂÊ WJEFP ÌͽÒÆÕÎÌÂÊ4.4Èʼΐ½Î‘ÑÏÖ×ѽÒÓÆÖ 8IBUŽT6Q ¿Îϐƀ›ÊÂÎÂÓÉÎÆÎÆÑÈϑÏʽÒÆÊÖÒÓƾÍÆÅÕÑÆ®Î4.4ÒÓϐÆÓÏÌƾÆÎÏ ‹1-64Œ $PTNPUF *OUFSOFU 0O 5IF (P (# -BQUPQ ²Ï μÏ ‘Ñ¿ÈѐÂ ÒÏØ žÎÆÊ ÅÕÑƮΠÆ Ì®ÔÆ μ ÒÁÎÅÆÒÉ ¼Î ¾ÎÊÇÏÑÉÓ¿ ؑÏÍÏÈÊÒÓ½ )1 ÌÂÊ ¼Î $PTNPUF *OUFSOFU 0O 5IF (P 64# 4UJDL ›ÊÂÓÏØÖÒØÎÅÑϐÉÓ¼Ö‘ÏØÒؐÆÓ¼×ÏØÎÒÓ‘ÑÏÈÑ®ÂÓ …ÈÏÎƾÖHS† ÌÂÊ …F̑ÂÊÅÆØÓƾÓƆ ÓÉÖ &$%-¤Íꨅ ÊÒ×ÁÆÊÆÊÅÊ̽‘ÑÏÒÇÏÑ®

±¬¹¯±·ª Garage sale xÆÎ ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ Î ¼ÑÔÏØÎ Ó ´ÑÊÒÓÏÁÈÆÎΠÈʠΠ̮ÎÏؐÆ ÓÉÎ ÌÂͽ ÂÖ ‘Ñ®ËÉ ©Ê ÌÂͽ ÊżÂ ƾÎÂÊÎÂƑÊÒÌÆÇÔÏÁÆÓÏ‘ÂÙ®ÑÊƑ¾‘ÍÕÎÌÂÊÂÎÓÊÌÆʐ¼ÎÕÎ ÈÊ ÓÉÎ ÆξÒ×ØÒÉ ÓÉÖ ¤ÓÂÊÑƾÂÖ ÈÊ ÓÉ ªÑÏÎӾşÂÊÅÊÐΰÊÌÏÈÆÎÆÊÐÎÒÓÉÎÂÑÑÐÒÓÊ ÌÂÊÓÏÔ®ÎÂÓÏ©¼ÑʐΠÒÓÊÖ‘¿ÓÊÖ ÓÏ‘ÑÕ¾ÕÖÓÊÖÓÏÃÑ®ÅØ ÒÓÉΟÆÊÑÂÊÐÖ ‘¼ÎÂÎÓÊ‘¿ÓÏ1SBLUJLFS œÂ‘®ÑÏؐÆ ÌÂÊÓÂÕѾÂÖ‘ÑÂȐÂÓ®ÌÊ ©¼ÑʐΠ ŸÂ‘ÂÎÊÌÏͽ ¢ ¾ÅÆÑ ´ÂÍÂÎÅѾÏØ  XXXNFSJNOBPSHHS

LUXOTTICA ±Î×Õ»ÂÁÌÅÒÁÇ×ÁÌÉ­ ›ØÂÍÊ® %PMDF(BCCBOB ÌÂÊ 7PHVF Ç¿ÑÆÒÂÎ ÏÊ .POJDB #FMMVDDJ $MBVEJB 4DIJGGFS &WB )FS[JHPWB %('BTIJPO4IPX ©ÊÍ®ÎÏ ÌÂÔÐÖÌÂÊÉ .JTDIB #BSUPO .JMBO 'BTIJPO 8FFL ¨ÂÊ ÏÊ ÅÁÏ ÆÓÂÊÑƾÆÖƾÎÂʐ¼ÍÉÓÏØLuxottica group‘¿ÓÏ ÌÂÊÓÏÂÎÓ¾ÒÓÏÊ× -VYPUUJDB )FMMBT  ¢ÎÔÏÁÒÂÖ  ŸÂÍͽÎÉ  

HELLENIC BUSINESS SCHOOL £ÇÇÐÁƻվÌÎÒÎÖоÍÎ ÏØ‘ÑÏÒǼÑÆÊ.BTUFSŽT#BDIFMPSŽT%FHSFFT %JQMPNBT&YFDVUJWF$FSUJGJDBUFT ÆÅÊÂÇÏÑÆÓÊ̽ÅÊ®ÑÌÆÊÂґÏØÅÐÎÓÏÌÂԼΠÒÓÉxÊϾÌÉÒÉ ¤‘Ê×ÆÊѽÒÆÕÎ xɐ¿ÒÊÆÖ ×¼ÒÆÊÖ¤‘ÊÌÏÊÎÕξ  8FC%FWFMPQFST ÏÈÊÒÓÊÌ®´ÑɐÂÓÏÏÊÌÏÎϐÊ̮̮ ÒƐÊήÑÊÂƑʐ¿ÑÇÕÒÉÖÌÂÊ‘ÊÒÓϑϾÉÒÉ ‘ÍÉÑÏÇÏÑÊ̽Ö Ƒ¾ÒɐÏÆËÆÓÂÒÓÊÌ¿̼ÎÓÑÏ&$%- ÌÂÊ‘ÓØ×¾ÏÔÂÓÏ‘®ÑÆÊÖ‘ÆØÔƾÂÖ‘¿ÓÂÅÊÆÔÎÐÖ ÂÎÂÈÎÕÑÊҐ¼Î‘ÂÎƑÊÒÓ½ÊÆÓÂϑϾÂÒØÎÆÑÈ®ÙÆÓÂʨÆÎÓÑÊÌ®£ÆÑÂÎÙ¼ÑÏØŸÂÓÉÒ¾ÕÎ  ¢ÍÌÊÃÊ®ÅÏØ ÕÓ½ÑÏÖxÊ¿Ö ŸÆÊÑÂ樅 XXXIFMMFOJDCTHS

·ª»º¯¥¸¨ žÐÏÒÎwÉÅÓͻթÅÑÒÉ­Ì ›­ÌÁÑÑÁÕ§ÀÐÎ× ØÎÆ×¾ÙÆÓÂʐÆÒØÎÂØ;Æ֐ÆÓÑÂÈÏÁÅÊÂÓÉÖ©ÆÒÏÈƾÏØÌÂÊÌÊÔ®ÑÆÖ‘¿ÓϯӼ‘ÑÆÓÒÆÎÓÉÖ£ÏØÅ‘¼ÒÓÉÖ15/10xɐ¨¼ÎÓÑϲÆ×ÎÐΝÆØÌÕÒ¾ÂÖ 17/10 )BMG/PUF.VTJD$MVC ÆÆÒ¿Ö  ²ÉÅÊÏÑÈ®ÎÕÒÉÂμÍÂÃÆÓϹÅÑؐ¤ØÂÈ¿ÑÂÌÂʨ®ÔÍÉΝÂξÓÉ ÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÆ ÓÏÎx½ÏÆÆÒÏÁ¢Î®ÆÒÂÒÓÏØÖ×ÏÑÉÈÏÁÖƾÎÂÊ ÌÂÊϨؑÑÊÂÌ¿Ö°ÑÈÂÎÊҐ¿Ö²ÏØÑÊҐÏÁ

TRIVIAL PURSUIT NESTLÉ @ WELLNESS EDITION Ÿ×ÌÌÅËÒÉ˼»ËÄÎÑÈ ­ÆÝ•ÊÉÎÆËÓÕÊ×Îв–ÕRÞÃÒ×Æ1(67/c ØÆ–²ÕÊÎÚÉÔÕÓÀÒÆ7ULYLDO3XUVXLW1HVWOé@ :HOOQHVV(GLWLRQ¶Ó–ÆÎÛÒÂÉÎÊÂÒÆÎʕ–ÒÊÜ֕ÀÒÓ Ɩà ×Ó ӕÔÒܕÓ É͕ÓËÎÑÀÚ –ÆÎÛÒÂÉÎ ÌÒÔÖÊÙÒÐÆÎØÆÖÊ•²ØÊÎÌÎÆ×ÎÚØÊՕÂÉÊÚ×Ó IHQJVKXL×ÍËÜÖÎÐÁÐÆײÖ×ÆÖÍ×ÙÒÆÕÛÆÂÙÒ ÑÆÔÒв


elements bY style SHOPPING/HEALTH/BEAUTY/FITNESS/%)£§´8/-%.!

READ MY LIPS

¥ÎÏÈÎËÀ×ÓÀÑÈÒÓ½ÃÐÑÎÏÎØÌÏÎÑļÖÍÀʟÍÄÈÖÒÓÎÍÄÀØÓ½ÒÎØÊÀÈÒÓÀ×ÄÈ˟ÊÈÀÒÎØÀØÓ»ÓÇÍÄÁÃÎ̟ÃÀÏ½ºÍÀÊÑÀÆȽÍÙÇӟÌÄÏÎË˟[ÑÐÌÀÄÍØßÓÕÒÇÏÑÎÒÓÀÒ¼ÀÃȟÑÊÄÈÀ—ͺÀÒÄÈџ“High Impact Lip Colour SPF 15” ÓÇÖ&/,1,48•ÃÈÀÔºÓÄÈÓÀϟÍÓÀ†ÄÑȺ×ÄÈÁοÓØÑÎ0XUXPXUXÆÈÀÀÏÀ˽ÓÇÓÀÊÀÈ ÄÍØßÓÕÒǺ×ÄÈÃȟÑÊÄÈÀÊÀÈÀÍÓÎ×»ÒÓÎ×ÑÐÌÀÀʽÌÀÊÀÈÌÄӟÀϽÏÎË˟ÊÎÊÓºÈËÊÀÔÐÖÊÀÈ63)ÆÈÀÄØÀ¼ÒÔÇÓÀ×ļËÈÀ™ØÊËÎÅÎÑļÒÄÀÏÎ×ÑÐÒÄÈÖÆÈÀÍÀÓÎÒØÍÃ؟ÒÎØÌÄÌĽËÀÓÀÀÆÀÏÇ̺ÍÀÌÀÖÑο×ÀŠÄ½ËÀÓÀÊÀÓÀÒÓ»ÌÀÓÀÊÀËËØÍÓÈÊÐÍ - š£˜ ˜ †¥Š

¢™¥ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 


ELEMENTS OF STYLE

μ¿Ï ÌÔ˘ ȉ¤Â˜

AVELON

∫Ô˘˙›Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜

BLUE SEDUCTION °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¿ÚˆÌ· ú 19,64

FREE MAVERICK Δ· Ó¤· ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈη ÌÔÙ¿ÎÈ· Rocket Dog Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÙ·Ó ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ °Î¿˙È, Ó· Û¤ÚÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÛÙÈÏÈÛÙÈο ÊÈÏÈ¿ Î·È ‚‹Ì·Ù· ¯·Ú¿˜. ∞fi ÙË Free Maverick, Ô˘ ¿ÓÙ· ÚˆÙÔÔÚ› ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘. ∫. ¢È¿ıÂÛË: Free Maverick, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 35, 210 3807.836

SONY ERICSSON

∫ÈÓËÙfi C902 Cyber-shot TM, James Bond edition, ·fi ú 400 ¤ˆ˜ 450

ªÔÚ› Ó· ‹Úı ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ Ó· ÎÏÂȉ·Ì·Úˆı›˜ Û›ÙÈ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ‚ÁÂȘ 3 ̤Ú˜ ÛÂÚ›, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂȘ ¿Ô„Ë ÛÙÔ nightlife Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ÌfiÓÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· Ó· Ù· ‰ÒÛÂȘ fiÏ·. •ÂÎÈÓ¿˜ Ì οÙÈ ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·È cheerful, ÙË Ó¤· collection fall/winter 2008-09 Ù˘ ªat Fashion. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ˘ÏÈο, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÏÂÎÙ¿, fiÏ· Ù· it ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ù˘ ÛÂ˙fiÓ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. ∫. ¢È¿ıÂÛË: Mat Fashion, ∞ÙÙÈ΋ Ô‰fi˜ (·Ú¿Ï¢ÚÔ˜) & ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 210 2836. 400 Respect ÛÙÔÓ ·Ú¯ÂÙ˘ÈÎfi §·Ù›ÓÔ Antonio Banderas. ΔÔ Blue Seduction for Women, ÙÔ Ó¤Ô ¿ÚˆÌ· Ù˘ 86 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

ORANGE STORE

ƒÈÁ¤ ÂÛÒÚÔ˘¯Ô Calvin Klein ú 22,20

Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·fiÏ˘Ù· ıËÏ˘Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÔ˘. K. ¢È¿ıÂÛË: °Ú. ™·Ú¿ÓÙ˘ ∞.μ.∂.∂., ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ - Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ 26, 210 6173.105 B¿Ï ÙÔÓ Calvin ∫lein ÛÙ· sos. ∂ÛÒÚÔ˘¯· ÚˆÙÔÔÚȷο Î·È ÛÔ‡ÂÚ cool, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈÛÌfi Î·È ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿ ÛÔ˘. ∫. ¢È¿ıÂÛË: √range Stores, 210 5785.400 ∫·È ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÏËıÈÓÔ› ¿ÓÙÚ˜ Â›Ó·È «ÊÙÈ·Á̤ÓÔÈ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ», ‰È·Ï¤Í·Ì οÙÈ ·fi ÙË Ó¤· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Visetti, Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ¡›ÎÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™Â ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫. ¢È¿ıÂÛË: Prince Silvero, ™Î·Ì·Ó‰ÚÔ‡ 63 & πÛÌ‹Ó˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5775.422

TOSHIBA

MAT FASHION

DVD player XD-E500 ·fi ú 149 + º¶∞

ªÏÔ‡˙· Û·Ù¤Ó Ì patchwork ú 68

VISETTI

Dacota Flowers ÊÔ‡ÍÈ· ú 44

™Ù·˘Úfi˜ ú 30

TÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ “Quantum of Solace” ı· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÛÙȘ 6/11. ∏ Sony Ericsson ÙÔ «ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ» Ì ÙÔ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi Titanium Silver C902 Cyber-shot TM, ÙÔ «fiÏÔ» ÙÔ˘ James Bond. ¡¤Ô ÎÈÓËÙfi Ì οÚÙ· ÌÓ‹Ì˘, ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ηٷÛÎÔ›·˜ Î·È ÙÔ trailer Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. ™Â ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤Î‰ÔÛË ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ °ÂÚÌ·Ófi˜. ∫. ¢È¿ıÂÛË: Sony Ericsson Hellas, ⁄‰Ú·˜ 2 & §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 280, ÷ϿӉÚÈ, 801 11 810810 ΔȘ ∫˘ÚȷΤ˜ οıÂÛ·È Û›ÙÈ. ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÛÔ˘ Ê›ÏË. H Avelon ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÓÔÌÈ·ÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «1+12». ∫. ¢È¿ıÂÛË: §.

SCHOLL

¡∞Δ√ - £¤ÛË ¶Ú¿ÚÈ ªÔ˘ÛÙ¿ÎÈ, 210 5519.000 ¢Â˜ Ù· ·Á·Ë̤ӷ DVD ÛÔ˘ Ì ÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi DVD player XD-E500 Ù˘ Toshiba. ªÂ ÙË Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ XDE (eXtended Detail Enhancement) Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ «∂Ó›Û¯˘Û˘ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ», «ŒÍ˘ÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜» Î·È «∂Ó›Û¯˘ÛË ·ÓÙ›ıÂÛ˘» ı· ˙‹ÛÂȘ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÂÎÏËÎÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 1080p. ∫. ¢È¿ıÂÛË: Intersys ∞.∂., ¢. ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ 7, 210 9554.000 √È ·ÓÙfiÊϘ Dacota Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂÈÚ¿˜ Indoor Shoes Ù˘ Scholl Ì ÂȉÈÎfi ¤ÏÌ· Bioprint ı· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÔ˘Ó Ù· Ù·Ï·ÈˆÚË̤ӷ fi‰È· ÛÔ˘. ™Ù· Ê·Ú̷Λ·. ∫. ¢È¿ıÂÛË: SSL HELLAS S.A., 210 6666.802 ∞


£²±´¡¨£¡§

Aygo Plus Black ÅÄÅЏ­ÒÉÍÎÌÅÂÉ» Ø­ÍÒÅÕÁÌÎ׏ÉͽÎ× ËÁÉË­Ì׏Á ÁÐѐɻ

Aygo Plus Music ÑÅÁÎËÌÅÉÑÒÉ˾ÖÐϏÁ „ÌÅÒÎ׏×ÑÒÈнÎׅ Ø­ÍÒÅÕÁÌÎ׏ÉͽÎ× ÌÅÆÉÍÉняÁÒÁÑÒÁ¾ÐÇÁÍÁ ÒÎ×ÒÁÌ¾ËÁɏŠIPod Nano® 8 GB

Aygo Plus Sand ÑŏÎÍÁÄÉ˾ÖÐϏÁ ÅØÒÈÕ­Î× ÅØ­ÍÒÅÕÁÌÎ׏ÉͽÎ× ÄÅЏ­ÒÉÍÎÒɏ¾ÍÉËÁÉÌÅÂÉ» ÅØÆÉÍÉняÁÒÁÑÒÁ ¾ÐÇÁÍÁÒÎ×ÒÁÌ¾ËÁÉ ÅÑÔÒÅÐÉ˼Ő»ÍÄ×ÑÈ ÁÌËÁÍÒ­ÐÁAygo lu P s Sport

ÅØ­ÍÒÅÕ ËÁÉ ÁÌÎ׏ÉͽÎ× Õ Ž ÎÌ Î Р Ώ½ÖÌÈÕ

¥¾ÌÈÇŏ½ØÅÉÖÐÏμÁÒÁ

Aygo Creations ™ÎËËÇ̺ÍÎÖÒÓÎÌÏÎÓÈËȟÑÈÒÌÀËÄÏӟÀÆ͟ÍÓÄØÀÓÇͽÌÎÑÅÇÏËÄØџÓÇÖÙÕ»ÖÏÎØ˺ÆÄÓÀÈןÙÄÌÀÒÓÀ˟ÒÓÈ×ÀÓÎØÃÈÏËÀÍοÒÓÈÖÃÈÀÅÇ̼ÒÄÈÖÒÓÀÏËÀÚ͟ÓÎØ ÃѽÌÎØÊÀÈÓÎØÖÏÄÑÀÒÓÈÊοÖ½ÓÀÍÙÁÈÈÈÈÈÈÍÍÍÏÄÑ͟ÄÈÀϽÓÀÃÄÉȟʟÓÈÌÀ¿ÑÎÏÎؼÒÀÏѽËÀÁÀÍÀÃÈÀÊѼÍÕÓȺÆÑÀÅÄϼÒÕÓÎØ Toyota Aygo. ¥ÎÔØÌ»ÔÇÊÀÉÀ͟ ¿ÒÓÄÑÀÀϽÌÄÑÈʺÖ̺ÑÄÖÏÎغÍÀÖżËÎÖÀÍÀÑÕÓȽÓÀÍÏÎÈRÀϽÓÀÓºÒÒÄÑÀAygoCreationsÍÀÃÈÀ˺ÉÄȯÊÀÈÌÄÏ»ÆÄÒÓÇÍÀÍÓÈÏÑÎÒÕÏļÀÍÀÓÀÃοÌÄÀϽÊÎÍӟ ¥ÀͺÀ$\JRÊØÊËÎŽÑÇÒÀÍÊÀÈÉÄÙÕѼÙÎØÍןÑÇÒÓÎÈÃÈÀ¼ÓÄÑÎÏÑÎÒÕÏÈʽÓÎØÖÒÓÈ˕ϺËÄÉÄÀØÓ½ÏÎØÒÎØÓÀÈÑȟÙÄÈÊÀÈÃÐÒÄÓÇÃÈÊ»ÒÎØÏÈÍÄËȟÒÓÇÍϽËÇ ™ÀÈʟÓÈÀʽÌÀÓÎ7R\RWD$\JRļÍÀÈÓ½ÒÎÄغËÈÊÓÎÏÎØÔÀÃÐÒÄÈÓΦÏÀÑÐͧÊÀÈÒÓÎϟÑÓÈÓÇÖ$7+(1692,&(!

7R\RWD$\JRÀϽ€ 

2.7ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 


FITNESS / HEALTH / BEAUTY ¤ÆÕŒŸ¤¢Œ¡Ÿ¤”¤˜©ˆ¢—¤˜–

™ •™¥˜˜Š•  ™˜šƒ•˜¥— £˜ ¢†„Š¥˜™—

|µ¹¸§¹¸£¹ª±±ª ª|»·ªº¯¨±ªº¸¨6/,0 ²ÂVita PlusƾÎÂʼÎÂÖ×ÐÑÏÖ¿‘ÏØ ÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÖ®ÎÔÑՑÏ֐‘ÏÑƾ ÎÂƐ‘ÊÒÓÆØÓƾÓÉÎØÈƾÂÌÂÊÓÉÎ ϐÏÑÇÊ®ÓÏØ ÎÂÂÎÂÎÆÕÔƾ Π…ÒýÒÆʆÓÂÒɐ®ÅÊÂÓÏØ×Ñ¿ÎÏØÌÂÊ Î‘ÑÏÒǼÑÆʼ΋QMVTŒÒÓÉÙÕ½ ÓÏئATHENS VOICEÌÂÊÓÂVita Plus‘ÑÏÒǼÑÏØÎÒÆÓØ×ÆÑÏÁÖ ¼ÖºÊÏÓÕÒÇÒÓÏ‘Ñ¿ÈѐÂ 4MJN ÈÊ‘ÐÍÆÊÂÌÊÍÐÎÌÂÊ ÒÁÒÇÊËÉÒАÂÓÏÖ ÅÊ®ÑÌÆÊÂ֐ÉÎÐ΢ÎÔÆÖÌÊÆÒÁÎÂƾÒÂʼÎÂÖ‘¿ ÓÏØÖÓØ×ÆÑÏÁÖ ÒÓƾÍÆsmsÒÓÏ: $9™5$ ÌÆοÌÂÊÓÏÏÎϐÂÓƑÐÎؐ¿ÒÏØ ¼×ÑÊÓÉβѾÓÉ ÒÓÊÖÓÏ‘ÑÕ¾°ÊÎÊÌÉÓ¼ÖÔÂÆÊÅϑÏÊÉÔÏÁΐÆTNT 

¬²ØÊ•ÁÒܕÆÛÕÊÔÒÊ×Æ΀•Ê®£¦

£

ÎÒӖÑÆÖ×ÎÐÁÊÂÒÆÎÆÜ×ÖÓÜÑÀ•Ê•“ÀÒÆ֕–²ÕÓÉÜÓ×ÕÜÌÃÒÎÆ£ÑÆÖ×ÎÐÁÊÌÛÊÂÕÍÖÍ ×ÍÚ•Å×ÍÚÐÆÎ×ÓÜÕÎÒÎÐÓÅÉÎÆËղ̕Æ×ÓÚ•ÊÉΖÑÃƖÓ×ÀÑÊ֕ÆÆÎÖØÍ×ÎÐÃÐÆÎÑÊÎ×ÓÜÕÌÎÐ÷–²ÕÛÓÜÒ•Å×ÊÚ–ÓÜÉÜÖÑÊÎ×ÓÜÕÌÓÅÒÊÐÌÊÒÊ×ÁÚÁÊÂÒÆβÖÛ͕ÊÚ ÉÜÖÆÒ²ÑÓÌÊÚ•Ê×Ó–ÕÃÖٖÓܖÊÕÇÓÑÎвÌƕÈÀÚÐ×Ñ ÐβÑÑÊÚ–ÓÜ–ÕÓÀÐÜÈÆÒƖÃв–ÓÎÓÒ ×ÕÆܕÆ×Î֕ÃÁ–²ØÍÖͤÊÃÑÊÚ×ÎÚ–ÊÕΖ×ÔÖÊÎÚÍÕÎÒӖÑÆÖ×ÎÐÁÉÎÓÕØÔÒÊÎ×ÍÒÊÏÙ×ÊÕÎÐÁ ʕ˲ÒÎÖÍ×ÍÚ•Å×ÍÚÐÆÎ×ÍÒƖÓÐÆØÎÖײÑÊÎ×ÓÜÕÌÎвª•ÃÒÍŠÉÜÖÐÓÑÂƋÊÂÒÆÎÃ×ÎÌÎÆÒÆ ʖÎ×ÊÜÛØÊÂÀÒƲÕ×ÎÓƖÓ×ÀÑÊ֕ÆƖÆÎ×ÊÂ×ÆÎÍÖÙÖ×ÁʖÎÑÓÌÁÊÏÊÎÉÎÐÊܕÀÒÓÜÛÊÎÕÓÜÕÌÓÅ ÕÎÒÓÛÊÎÕÓÜÕÌÃÚ –ÓÜØÆʕ–ÒÊÅÖÊÎÖ×ÓÒÆÖØÊÒÁÆÖ˲ÑÊÎÆÐÆÎʕ–ÎÖ×ÓÖÅÒ;ÑÆÆÜײ •ÓÜÊ–ÊÓУÆÜÑÎÉÀÑÍÚÛÊÎÕÓÜÕÌÃÚÊÏÊÎÉÎÐÊܕÀÒÓÚÖ×͵ÎÒӖÑÆÖ×ÎÐÁ±×ӖÑÆÖ×ÎÐÁÐÆÎ £ÑÆÖ×ÎÐÁ¸ÊÎÕÓÜÕÌÎÐÁ£ÕÓÖԖÓÜŸÎÆ–ÊÕÎÖÖÃ×ÊÕÊÚ–ÑÍÕÓËÓÕÂÊÚZZZSDYOLGHOLVJU

§ª·µª§“¸¥ª ®£»·ª¯°ª §ÁÒÁÍÎÏÍÒÁÕ ÒÎÍËÁÐ˽ÍÎ ÒÎ׏ÁÑÒÎÀ

²ÏDa MaterƾÎÂʼÎÂÖ‘ÏÍØ×ÐÑÏÖ¿‘ÏØÔÂÃÑÆÊÖ ÓÏÎÓÑ¿‘ÏÒÏØÎÂÎÊÐÒÆÊÖÌÂÍÁÓÆÑÂÃÊÏÍÏÈÊÌ®ÌÂÍÍØÎÓÊÌ® ÊÅʾÓÆÑÂÓÒ®ÈÊ ÆÌ×Ø;ҐÂÓÂÃÏÓ®ÎÕÎ"ÑՐÂÓÏÔÆÑ‘ÆØÓ¼Ö ÂÊÒÔÉÓÊÌϾÌÂÊÔÆÑ‘ÆØÓ¼ÖÔÂÒÆ ÌÂÔÏÅÉȽÒÏØÎÒÆÆÎÂÍÍÂÌÓÊ̼֐ÆÔ¿ÅÏØÖ×ÂÍ®ÑÕÒÉÖÌÂÊÆØÆ˾ÂÖ ÓÏ‘ÑÐÉÎ#PUBOJDB ÆÓÉξÅÊÂÆËؑÉѼÓÉÒÉÌÂÊÓϾÅÊÏ‘ÑÏÒՑÊÌ¿ŸÍÂÓƾ¢ȤÊѽÎÉÖ £ÂÒÊÍÊ̽Ö ¢Ê¿ÍÏØ ¢Ô½Î 

¸ËÆÑÆÖ¿ÓÊÒÓÊÖÈØξÌÆÖ‘ÑÏÒîÍÍÏÎÓÂÊÌ®‘ÏÊ ÒÓÊȐ½‘¿ÌÂÑ̾ÎÏÓÏØ ÂÒÓÏÁ¤‘ÆÊŽÏÊÃÂÒÊÌϾÒÁÂ×ϾÓÏØƾÎÂÊÉ®ÈÎÏÊÂÈÊÂÓÉÎÂÒÔ¼ÎÆÊÂÌÂÊÉ‘ÑÏÌÂÓ®ÍÉÄÉ Ï…µÍÂ¥Õ½Ö† ÏŸÂÎÆÍͽÎÊÏÖ ÁÍÍÏÈÏÖ›ØÎÂÊÌÐÎÆ ¨ÂÑ̾ÎÏÓÏØ©ÂÒÓÏÁ ÌØÌÍÏÇ¿ÑÉÒÆ ÒÓÊÖÆÌÅ¿ÒÆÊÖ xÊ¿‘ÓÑ ÓÏ…Ÿ®ÎÕ‘Ž¿ÍÂÈØξ̆ ¼ÎÂΑͽÑÉÏÅÉÈ¿ÆÏÓÊŽ‘ÏÓÆ‘Ѽ‘ÆÊÎÂ˼ÑÆÊÖÈÊÂÓÉÎ ÂÒÔ¼ÎÆÊÂxÊ®ÈÎÕÒÉ ÂØÓÏÆ˼ÓÂÒÉ ÔÆÑ‘ÆØÓÊ̼Ö ƑÊÍÏÈ¼Ö ‘ÑÏÒՑÊ̼ÖÊÒÓÏѾÆÖ ‘ÍÉÑÏÇÏѾÆÖÆ ÆÈÌØÑ¿ÓÉÓ ÆØÂÊÒÔÉÒ¾ÂÌÂÊÃÂÒÊÌ®ÆÓÉÎƐ‘ÆÊѾÂÓÏØÒØÍÍ¿ÈÏØÒÆ;ÅÆÖ € 

·¬ª¨¬¯¹ª°¹¬±¸¨ª§¸»·µ·'(772/ £ÅÉļ¾ÌÁ†ÅÐÍ­ÍÅÁ¾ÒÁ Ö»ÐÉÁÁÕ

Ÿ£¨¦®¡°¦¯«²³¯œ¯š¦¡Ÿ §¡œ¯§¡¦°¦®¯¦£°¬±£Ÿ

DA MATER ¹ÔÕÌ»Å¨ÈÒ»ÐÁšÈ

²ÊÂÖ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÓÂ×¼ÑÊÂΐØѾÙÏØÎÆËÕÓÊÌ® ÍÏØÍÏØÅ®ÌʽÈÂÍ®ÙÊÏÕÌÆÂο ÂÎÅÆμ×ÏØÎÓÉÎ ¾ÒÔÉÒÉÓÉÖÓ¼ÍÆÊÂÖÌÂÔÂÑÊ¿ÓÉÓÂÖ¦μÂÒÆÊÑ® ÌÑƐÏÒ®‘ÏØÎÕÎ×ÆÑÊÐÎ%FUUPM‘ÑÏÒǼÑÆÊÆÌÓ¿Ö ‘¿‘ÏÍÁÊÒ×ØѽÂÎÓÊÃÂÌÓÉÑÊÅÊÂ̽ÌÂÊ‘ÏÍؐÂÎÓÊ̽ÅÑ®ÒÉÌÂÊ‘ÑÏÒÓÂҾ ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÌÂÊÆÎØÅ®ÓÕÒÉ ¦…ÏÊÌÏȼÎÆʆDettol‘ÆÑÊ͐îÎÆÊ9ÂÍÂÑÕÓÊÌ¿ ÆÍÆîÎÓÂÌÂÊÒÓÂÇÁÍÊ œÑƑÓÊÌ¿Æ$PUUPO.JML ÌÂÊאϐ½ÍÊ ¤ÎØÅÂÓÊÌ¿Æ"MPF7FSBÌÂÊ‘ÑÕÓÆÜÎÆÖÈ®ÍÂÌÓÏÖ ¢ÎÂÙÕÏÈÏÎÉÓÊÌ¿ÆÈÌѼʑÇÑÏØÓ ¤ÒÆ¾Ö ‘ͮ ÅÊÂͼÈÆÓÆ 88 ATHENS VOICE ¢™¥ž”£˜¢ª

¥ÈƼÍÄÓÀÈÌÄÓÎØÖÊÀËÎÊÀÈÑÈÍοÖºÑÕÓÄÖÀË˟ÊÀÈÆÄÍÈʽÓÄÑÀÌÄÓÈÖÃÈÀÏÑÎÒÕÏÈʺÖÒ׺ÒÄÈÖ†ÐÖÌÀÔÀ¼ÍÄÈÊÀÍļÖÍÀÓÈÖ×ÄÈѼÙÄÓÀÈ ¥Î™ºÍÓÑΊØÌÁÎØËÄØÓÈÊ»Ö$*&RXQVHOLQJ ÒÓÎÒÄÌÈ͟ÑÈΦ¬ÍÓÑÄցØÍÀ¼ÊÄ֊׺ÒÄÈÖ§ ÃÈÎÑÆÀÍÐÍÄÈÆÊÑÎØÏÌÄÔºÌÀ¦™ÀËÎÊÀÈÑÈÍμ ºÑÕÓÄÖ§ ¢ÊÓÕÁѼÎØ„ŠØÆÆÑοZZZ DJFRXQVHOLQJJU


£²±´¡¨£¡§

ªËÃÉÇÒ¾ÆÀÓÊÙÉÇ¿Ã×

)(52*/2%,1” Š¨Â•ÆÎÆÉβØÊ×ÍÐÆÎÒÎÔØÙÃ×ÎØÆ–ÀÖÙв×ÙƖÃ×ÍÒÆΕÓÕÕÆÌÂƋ ŠÊÂÛÆ–ÓÑÑÀÚÔÕÊÚ–ÕӖÃÒÍÖÍÐÆÎÉÊÒ•–ÓÕÔÒÆÖÜÒÊÛÂÖًŠÍ ÐÃÕÍ•ÓÜÊÂÒÆÎÛÓÕ×Ó˲ÌÓÚÐÆÎÆÒÍÖÜÛÔ–ÆÂÕÒÊÎÓÓÕÌÆÒÎ֕ÃÚ×ÍÚ ÆÜײ–ÓÜÛÕÊβÝÊ×Æ΋ŠÓÌÎÓÚ•ÓÜ•ÊÌÆÑÔÒÊÎÛÕÊβÝÊ×ÆÎв×ÎÌÎÆÒÆ ÆÒƖ×ÜÛØÊÂÖÙÖײ‹Œ ºÒÆŠ•ÆÌÎÐÃËÂÑ×ÕӋÊÒÀÕÌÊÎÆÚÐÆÎÊÜÊÏÂÆÚ–ÓÜÊÒÉÜÒƕÔÒÊÎ×ÍÒ–ÆÕÆÌÙÌÁÆΕÓÖËÆÎÕÂÙÒÉÂÒÊÎÑÅÖÍÖ×ÓÜÚ–ÕÓÇÑ͕Æ×Î֕ÓÅÚ•ÆÚºÕÛÊ×ÆÎÐÑÊÎ֕ÀÒÓ֓ÀÒÆ•–ÓÜÐÆѲÐΕÊ×ÓÃÒӕÆ)HURJORELQ%ÐÆÎ –ÕÃÐÊÎ×ÆÎÌÎÆ•ÎÆÊÏÊÎÉÎÐÊܕÀÒÍÖÅÒØÊÖÍÜÌÕÓÅÖÎÉÁÕÓÜÖÜÒÉÜÆ֕ÓÅ ÇÎ×ƕÎÒÔÒÐÆΕÊײÑÑÙÒ ¦ÕÛÎвÍ–ÓÖÃ×Í×ÆÖ×ÓÎÛÊÎÆÐÓÅÖÎÉÁÕÓÜ–ÓÜ–ÕÓÖËÀÕÊÎÊÂÒÆÎÍÐÆײÑÑÍÑÍÓÅ×ÊÑÎÌÃ×ÊÕÍÓÅ×Ê–ÊÕÎÖÖÃ×ÊÕÍÌÎÆÒÆ•ÍÒÊÒÓÛÑÊÂ×ÆÎ×ÓÖ×ӕ²ÛÎ ¨ÏÆÖËÆÑÂÝÊÎ×ÍÒƖÆÕÆÂ×Í×Í–ÓÖÃ×Í×ÆÌÎÆÛÓÕ×Ó˲ÌÓÜÚÐÆÎÌÎÆÌÜÒÆÂÐÊÚÐÆײ×ÍÒÀ••ÍÒÓÕÅÖÍÐÆØÔÚÐÆÎ×ÓÜÚÆÉÅÒƕÓÜÚÓÕÌÆÒÎ֕ÓÅÚ´ ÖÂÉÍÕÓÚƖÓÕÕÓ˲×ÆÎ×ÀÑÊÎÆƖÃ×ÓÒÓÕÌÆÒÎ֕ÃÊÏÆÎ×ÂÆÚ×ÍÚÇÎ×ƕÂÒÍÚ &ÐÆÎ×ÓÜÛÆÑÐÓÅ–ÓÜ–ÊÕÎÀÛÊÎÍÖÅÒØÊÖÍ ªÇÎ×ƕÂÒͧ×ÓËÜÑÑÎÐÃÓÏÅÐÆΕÀ×ÆÑÑÆÖÙÚÓÈÊÜɲÕÌÜÕÓÚÇÓÍزÒÊÖ×ÍÒ–ÆÕÆÌÙÌÁÆΕÓÖËÆÎÕÂÒÍÚÍӖÓÂÆ•Ê×ÍÖÊÎÕ² ×ÍÚ ÉÂÒÊÎÌÊÕÀÚÉÃÖÊÎÚÊÒÀÕÌÊÎÆÚÐÆÎ×ÃÒÙÖÍÚÖ×Ó Öԕƺ×ÖÎ×Ó)HURJORELQ%ÖܕDzÑÑÊÎ Ö×ÍÖÙÖ×ÁÆÒ²–×ÜÏÍ–ÆÎÉÎÔÒÐÆÎÊËÁÇÙÒ Ö×ÍÒÊÒÉÜÒ²•ÙÖÍ•ÎÆÚÌÜÒÆÂÐÆÚÐÆײ×ÍÒ ÊÌÐܕÓÖÅÒÍÐÆÎÖ×ÍÒܖÓÖ×ÁÕÎÏÍ×ÙÒÆØÑÍ×ÔÒÐÆÎÃÖÙÒÝÓÜÒÀÒ×ÓÒÆ ¶ÀÑÓÚ×Ó•ÀÑÎÐÆÎÍÇÅÒÍÉÂÒÓÜÒÖ×Ó ËÂÑ×ÕÓÆÜ×ÕÎƕ•ÎƕÌÊÅÖÍÐÆÎ×ÓвÒÓÜÒÊÜÛ²ÕÎÖ×Ó Æ×ÓÇÕÊÂ×ÊÖ×ÆËÆՕÆÐÊÂÆ

¢™¥ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 89


90 ATHENS VOICE ¢™¥ž”£˜¢ª


Ÿ½ÈÂÊÎÆÖ ‘ÆѾ‘ÏØ ‘ʮҐÆÌÏØüÎÓÂxØÒÓØ×ÐÖ ÌÂÓ¼ÃÉÌ°¿ÎÏÊ ¼ÎÆÊÖ£ÑÊͽÒÒÊ Ç¿ÑÂÈÆ֐ÂÁÑÏÇÏÑƐÂÓ®ÌÊ ®Ò‘ÑÉÙÂÌÆÓÏÁÍ¢ÈÏÑÂÇÏþ TFFJEBLBJTPZNJMITB!ZBIPPHr

Áççßæ㠁џÂÄÆÈÀÓΊ••˜‚ ̺×ÑÈ˺ÉÄÈÖ ÊÀÈÒÓļ˴ÓÎ ÌÄ606$96(ÊÄͽÊÀÈÓÎÌ»ÍØ̟ÒÎØÒÓÎ ÑÈÔÌμÊÈÍÇÓÐÍÔÀÃÇÌÎÒÈÄ¿ÎÍÓÀÈ̽ÍÎğÍļÍÀȼÃÈÎÈ ÌÄÓÎÍοÌÄÑÎÓÎØÀÏÎÒÓÎ˺À ¬²ØÊ•ÁÒܕÆÛÕÊÔÒÊ×ÆÎ1•Ê®£¦

Š•£˜›¢Š ²ÂËÊÅÆÁÆ‘ÑÏÖŸÆÊÑÂÊ®ÆÓÏ ©¢±§¯¢ ¶ÌÂÎÂÃÍÂÌƾ ÌÂÊÅÆÎÒÏؐ¾ÍÉÒÂBMFYJTTLP! ZBIPPHS '(/62/ ¤ÒÁ‘ÏؼÑ×ÆÒÂʐÆÓÉ ÂÑѽ ÏØŽ×ÆÊÖÒÂÑÐÒÆÊÓÉÎÌÂÑÅÊ® %/8()2; ÆÍÂ×ÑÊνÆÌÂѼ ÓÙÊÎÌÂʐÂÁÑϐ‘ÍÏØÙ®ÌÊ Ì®ÓʨÂÔ¿ÒÏØÎÒÓÉÎ ‘®ÑÆǾÍÉÒÏØ ÆÔ¼ÍÕ VOLOPXOQBTTBHFDPN

QSPUFDUFEÌÂʐÂÁÑɤBTUQBDL #FQSPUFDUFE!HNBJMDPN ,.$£˜ ÓÂËÊÅÆÁÆÆ‘ÍϾÏ‘¿ ´¾Ï¬ÉÍ¿Ö ÂÌÑÊ®ÂÍÍÊ® ‘ÂÍÂÊϐÏžÓÊÌÏÌ‘¼ÍÏ š¢Š«¥¢ ºÍȐÆÓÂÔؐՐ¼ÎÂÇÊÍÊ®ÌÂÊ Ó®ÈÑÊÂ×®ÅÊ ÓÐÑ‘ÏØÃÑÂÅÊ®ÙÆÊ‘ÊÏÎÕѾÖÎÂÂÎÂÓ¼ÍÍÆÊÖ ‘ÊÏÒØ×ή ÈÍØÌÊ®Ïؓ…¨ÏØÎÏÁ‘ʆ 

Â Ì¿ÌÌÊΐÂÍÍÊ®ÓÑÂÃÉȐ¼Î ‘¾ÒÕ ÌÂÔ¿ÏØÎÒÓÏ‘ÂÈÌ®ÌÊÆ ÃÆѐÏÁŐ‘ÍÆÒÓÏÎχ „•ª™‚ ´²‘ÍÆÌ͑©ÉÎÌÏØÑ®ÙÆÒÂÊ ÒÆÃѽÌ ÔÂÃÑÕÓÉÍœÂÓ ‘ÏÁÆ‘¿ÌÏÎÓ®ÂÑ×¼Ö°ÌÓÐÃÑɢԽΪÊÍÊ®

0$'211$ ½ÒÏØÎؑ®ÍÍÉÍÏÖÓÏØ ×ÏÑÉÈÏÁ¶ÇÆÑÆÖ‘ÂÊžÒÓÏÂΑÉÑÊÌ¿ÌÂÑÏÓÒ®ÌÊQJUDI" ÏØ ׿ÑÆØÂÌÂʐ®ÍÍÏÎÈÏÁÒÓÂÑÆÖ  ÓƾÍÆDPTNPBLB!HNBJMDPm

—„•™¥£˜™¢Š ¨ÂÔ¿ÒÏØΐ¿ÎÉ Æ¼Î ÈÍØÌ¿א¿ÈÆÍϤ¾ÒÂÊÈÁÑÕ ÒÓÂÌÂÊ‘ÆÑʐ¼ÎÕÎÂÒÆ ËÂÎÂÅШÂÓ¼ÃÉÌÆÖ¯§Õξ 

™˜š¢Š ©‘®ÓÒÆÍÏÑ‘®ÑÓÊ ÆÍÆÁÔÆÑÆÖÌÂÊÕѾÆÖŸ¿ÓÆÔÂÓ ËÂΑÏÁÆ ÌÏؐ‘®Ñ°ÊÌÑ¿Ö ÒÏØ

˜†£Š™•ª— ©¾ÍÉÒƐÏØÌÂÊÈÕÓϼ×ÕÂήÈÌÉ Â֐ÉÃÂÒÂÎÊÙ¿ÂÒÓÆ‘Ê“ ”˜¢„¢˜™ xÊÄÂҐ¼ÎÉÌÂÑÅÊ® ÒÆƾÅÂÒÓ ÃÊÏÍÏÈÊÌ®ÌÂÊÔ¼ÍÕÎÂÆ ÆÓÂÇÑ®ÒÆÊ֓

™–˜ ŸÂÑÂÒÌÆؽÃÑ®ÅØ ÒÆͼÎÆ ÓÂÁÑϣϽÔÉÒÆÖÓÉǾÍɐÏØ ÎÂËƑÂÑÌ®ÑÆÊ‘ÏØÓÉÎƾ×ÂÎ ÌÍƾÒÆÊ

&22.,( ¢ÎÔÆÖ‘ÆÖÌ®‘ÏÊÏ‘ÂÑ‘®ÎÕ ÒÓÏÊ×ƾϽÅÐÒÆÓÉÍÈÊÂƑÊÌÏÊÎÕξÆØÌ®ÅÂ

62'$'( žÂÎÔÏÁÍÊ ÌÏÎÓÏÁÍɐƑÏÍÍ® UBUUPP‡¤‘ÊÓ¼ÍÏØÖ¼ÂÔÂÓÏ ¿Îϐ®ÒÏئ; ÒÆÔ¼ÍՓ¨

•  —š¥Š ²Ñ¾ÓÉÃÑ®ÅؤÒÁËÂÎÔÊ® ÄÉͽÔÆ® ÆÌ¿ÓÒÏÒÓÂÈÌÑÊ ÆÈÐÄÉͿ֐Ɛ‘ÍÆ‘¿ÍÏ QBSLBS!OFUTVSGFSHS

ƒ•¥£¢†•¥£Š ØÎÂØ;©®Í ‘ÆÑʐ¼ÎÆ ÓÉÎÂÑ®×ÎÉ Ò̼ÇÓÉÌ¿ÓÊÅÆÎ ‘Ѽ‘ÆÊÎÂ×ÂÔÏÁÆ¼ÓÒÊÒÂÎ ÓÏÎx¾Â¯¾ÌÏÖ 

+2;721 ŸÂÑÂÒÌÆؽ ©ÆÆØ×ÂѾÒÓÉÒÆÖ‘ÏØÒÏØÙ¼ÒÓÂÎÂÓÉÎ ‘Í®ÓɇxÆÎÌ®ÔÊÒÂÓØ׾ ž‘ÍÂÒÏؓ©ÂѾÂ

$£¢Š¥¢„˜ ¶ËÕ‘¿Ÿ¿ÍÏ ®Ò‘ÑÉüґÂ ÆͼÎÆ ‘ÁÑÏ ÌÂÍÏÎÓؐ¼ÎÏÖ ÌÏÁÌÍÏÖ ÆÄ®×ÎՓ¤¾ÂÊÉ ÄÉͽ ËÂÎÔÊ®ÇÏÊÓ½ÓÑÊ‘¿ œÆÒÒÂÍÏξÌɶÍÆÎÂ

—„•™¥£˜™¢Š ¨ÏÊÓÂÙ¿ÂÒÓÂΑ¿©ÏÎÂÒÓÉÑ®ÌʨÂÓ¼ÃÉÌÆÖ¨ÂÍÍÊԼ ªÏÑÏÁҐÆÌ¿ÌÌÊÎÂÈØÂÍÊ® xÆΐ‘ÏÑÏÁÒÂÎÂÒÏؐÊͽÒÕ ¸ÒÏØÎÌÏÁÌÍÂLWJDUPS! XJOEPXTMJWFDPN

ƒ—Š•˜¢ ¨ÏÎÓÏÁÍÉ֐ÆÍÂ×ÑÊÎ¿Ö Ì¿ÌÌÊÎÏ ÇÏÁÓÆÑ ÃȽÌÆ֐ÊÍÐÎÓÂÖÒÓÏ ÌÊÎÉÓ¿‘¿ÓÏÓѼÎÏ ÆÈÐÌÂÔ¿ÏØÎÒÓÉΑ¿ÑÓ ÈÌÑÊÌÂÑ¿ š¢ Š¥—£™˜85%$1  ®ÃÃÂÓÏ ‘½ÑÆÖӐÊÌÑ® ÂÁÑÂÅÊ×ÓØÕӮȮÎÓʐÏØ Æ ÊÌÆÓÆÁÕǼюÓ‘¾ÒÕ ƾÎÂÊÒØÎÂÊÒÔɐÂÓÊ̽ÖÂ˾ÂÖ *22'<´6•£š¢ª ŸÂÑÂÒÌÆؽ ÓϐÆÒɐ¼ÑÊ ¶ÓÑÕÈÆ֐ÆÓɐ®ÎÂÒÏØÌÂÊ ÊÂÌϑ¼Í¾ÅʐÆҼθÒÏØÎ ËÂÎÔÊ®ÆÈÂÍ®Ùʐ®ÓʨÏÊÓÂÙ¿ÂÒÓÂÎ •ª•„˜Šš¢Š ¢Î¼ÃÉÌÆÖ¤ØÂÈÈÆÍÊҐ¿ ÌÂÓ¼ÃÉÌÆÖ ÁÎÓÂȐ³‘¼ÑÏ×Ï ‘Ñ¿ÒÕ‘Ï ÔÍʐ¼Î®ÓÊ ËØÑÊҐ¼ÎÏÌÆÇ®Íʐ‘ÑÏÒÓ® UBUUPP ÒÓϐ®ÓÊ ÓƾÍÆÆÅЪ®ÎÉÖ 0(7£¢ µÈ§Õ®ÎÎÉÖ ŸÂÑÂÒÌÆؽ  ½ÒÏØΐÆǾÍÏ Ç¿ÑÂÈÆ֐‘ÍƐ‘ÍÏÁÙ£F

.2<.$., ¯¼ÂÌ®ÓÏÊÌÏÖ ‘ÍƐ®ËÊ ÆÍÂ×ÑÊνŸÂѐØÔ¼ÎÊÂϐÏÑÇÊ® ÉÆÊÌ¿ÎÂÒÏØƾÎÂÊÒØÎÆ×ÐÖÒÓÏ ØÂÍ¿ÏØ¢‘®ÎÓÉÒÆÆÅÐ †•£˜†¥•£¢ ÒÓÉΑÍÂÓƾÂÓÏØ¢È œÕ®ªÏÑÏÁÒÆ֐ÂÁÑ ÌÑÂÓÏÁҐÆÌÂÊÏÊÅÁÏϐ‘ѼÍÆÖ ¨ÏÊÓÂ×ӽ̐ƦÌϑ¼ÍÆÓÉÎ ÈÌÑÊ̐‘ÂÑӾΩ

Š£™— ˜™¢ §ÏØ;ÏظÒÏØΐÆǾÍÏÌÊ ¼ÒÓÉÒÆÖÓѾÈÕÎÏÈÊÂÇÕÓ¿ Æ ÓÑ®ÃÉːÆÓÉÅÊÌÊ®ÏØ ÓÉÒÓÊȐ½‘ÏؐƼÃÈÂÙÆÖÎÂÇÆÁÈÕ ™ª†£˜ŠŠ˜ #ÏTTB/PTUSB ÃÑ®ÅØÒÓÏ ¼ËՐ‘ÂÑžÂÎÔÊ® ÄÉͽ Æ ÓÂÓÏخّÆÓÂÍÏÁÅÂÒÓÉΑͮÓÉ ÇÏÑÏÁÒÆÖÌ®ÓÊÒÂÎÇ¿ÑƐ©Ê ÆØÌÂѾÂBMJWFTL!IPUNBJMDPN †ž„•˜¥˜ ²Ñ¾ÓÉŸ®ÎÕÒÆ‘ÏŽÍÂÓÏ ÇÏÑÏÁÒÆÖÌ‘¼ÍÏ ÒӐ®ÓÉÒÆÖ ÎÊͽÒÆÊÖÒÓÏÌÊÎÉÓ¿ÌÂÊÆ ×ÂÊѼÓÉÒÆÖ¸ÏØΐÆǾÍÆÖ Ÿ®ÆÈÊÂÌÂǼ.JBSDI! XJOEPXTMJWFDPN ™£”•„  ÆͼÎÆŸ‡ Æ¼×ÕÅÆÊÒÓÏ ¨®ÑÂÃÆͩʐ‘®ÙÏËÂÎÔÊ®ÒÓÏ )PYUPOƾÎÂÊÌϑ¼ÍÂÒÏØ¢ÎÎÂÊ Ó¿ÓÆÌѾÂ‡LBUFSJOPV!HNBJMHS

¥ Ó½ÍÉ©ØÑÓÐÖ¤¾ÒÂÊÉÌϑ¼Í ‘ÏØÅÆνÔÆÍÆΐÊͽÒÆÊÃÑАÊ̤‘ÆÊŽÌÂÊÈÕÌ®ÎÕÌ®ÓÊ ÅÆÎÌ®ÎÕÒÕÒÓ®®ÍÍÏÎ ÂÎÔÆÖ Ä®×ÎÏؐÆÈÊÂÍÁÒÉ4PVMJTL! ZBIPPHS

††¢ª ¼Î ¿ÎÏÍ¿ÈÊÂƾÒÂʶÂÔÆÖ ÓÏÆËÊÓ®ÑÊҐÂ¿×ÊÓÉΑÑÂÌÓÊ̽ ÓÏØ´®ÎÆÊ֓¨ÐÒÓÂÖ 

&,5&86  ÏǾ ÏØƾ‘ÆÖ…ÆÔؐ®ÒÂʆ ÒÏØƾ‘Â…ËÆ×ÎʼÒÂʆ ÌÂʐÆÓ®ÒÊՑ½ ÈÊÂÓ¾ƾÅ¿ÓÊ ؑ®Ñ×ÆÊ®ÍÍÏÖ´Ñ¿ÎÊ‘ÏÍÍ®

™¥•„”•£¢˜Šƒ— Š ̮ΐÆÒÓ®ÒÉÒÓɝ¾Â ¨ÂԾҐÆÒÓϾÅÊÏÓÑ‘¼ÙÊ©Æ Æ;ÓÒ‘¾ÒÕ‘ŽÓÏÎÂÑÊÒÓÆÑ¿ АϸÒÏØÎÂÄÆÈ®ÅÊÂÒÓÉ 1SPUPOPNB!ZBIPPHr

‚˜™Š¥—£˜†•˜£˜ ÇÏÑÏÁÒÆÖ‘Ñ®ÒÊÎÏÇ¿ÑÆ-

™—›˜Š˜ ÆƾÅÂÒÓÉΨÉÇÊÒÊ® ÒÆÒӐ®ÓÉÒÆÉÓÑÏ×¾ÂÍ¿ÈÕÌÑ®ÎÏØÖ Ç¿ÑÂÈÆÖÒÌÏØÇ®ÌÊÈÌÑʇ ¸ÏØÎÒÓÏÍÆÕÇÏÑƾÏ ŸÐÖÒÆͼÎÆ

šª™¢ ¢Š ¤ÇɐÆѾÅÆ֝¿ÈÏÖμÑÔÕÒÓÏ ÎÉÒ¾ Æ‘ÂѼµÍÍÏʐÊÍ®ÎÆÈÊ ÓϐÂÈÂÙ¾ ÆÈБÂѐÊÍ®ÕÈÊ ҼΓ©¾ÍÏؓ

™¢£ž†˜ ¨ÂÍÏ̾ÑÊŽ ¯ ̮ΐÆ‘ÂѼÂ×Ñ¿Îʐ¼×ÑÊ‘ÏØ ‘ÂÎÓÑÆÁÓÉÌÆÖ¢ÎÅÊÂîÙÆÊÖÌÂÊ ÌÂÓ®ÍÂÃÆÖ  ÌØÑÊÂμ ‘®ÑÆ 

†„¥•˜™¢¥–˜ ÆƾÅÂÒÓÉÒØÎÂØ;ÂÓÕÎ (PJOH5ISPVHI ÆÌϾÓÂÙÂÌÂÊ ÆÌϾÓÂÙÆÖ ÏØ‘½ÑÆÖÓϐØÂÍ¿ Ô¼ÍÕÎÂÒÆÅՓ

™„„˜ƒ• ©ÊÂÌÏÁÌ͐ÆÓÙÊΑÂÎÓÆÍ¿ÎÊ ÌÂʐÂÁÑɐ‘ÍÏÁÙ ÆÓѼÍÂÎÆ ¤¾ÒÂÊ‘ÂμÏÑÇÉ ÌØѾÏØ 

š•¥£¢Š•†¢„˜

” ËÂÎÔ®ÂÍÍÊ® ؑ¼ÑÏ× ®Óʇ¼ÅÊÕ˼ÎÂ…ÔÉѾφ ‘ŽÓÂÍÍÊ®ÒÏØÌÂÊÓÉΑ®ÓÉҐÂÙ¾ÒÏ؇›Ê®ÎÎÉÖ 

×ÎÆÖґ¾ÓÊÒÓϯ¦Ñ®ÌÍÆÊÏ Ÿ½ÈÂÊÎÆÖÒÓÏÎÏοÒÏØÒÓÉ ›ÍØÇ®ÅÂÌÂʐÆÑÐÓÉÒÆÖ‘ÐÖ Î‘ÂÖ ƑÆÊŽƾ×ÂΑÆÑȾÂÓ ©©© ÓƾÍÆÆÅÐ «¥£˜™¢ª†— ‚˜‚¢¥¢ª ÒÆÑÐÓÉÒÂÈÊÂÓÏ‘®ÑÌÊÎÈ̓¢ÎÔÆÖ ¾ÍÉÒ¼Ïؓ¤¾ÒÂÊ ‘ÏÍÁÈÍÁÌÂ֐ÆÓÉÒÓÏͽ‡ •Š¥˜”˜”„˜¢†ž„•˜¢ ²¿ÒÆÖÇÏѼևÓ¿ÒÆÖÒØÎÂÍÍÂȼևÔ¼ÍÕÓÏÓÉÍÒÏØ ƑÊÓ¼ÍÏØ֓ Šª ¥š ‘½ÈÆ‘¿ ÁÎÓÂȐ ©¼ÈÂÑϓ¤ÒÁÂÁÑÉÌÏÑżÍÂÌÂÊ ÏÃÌÂÍҿΓ¤ÈАÂÌÑÊ®ÂÍÍÊ® ÒÆÌϾÓÂȼÎÓÏΓ ÆÓÑ¿ÂË œ¼ÍÕÎÂÒÆËÂÎÂÅЇ —„•™¥£˜™¢Š†•˜£˜ ¨ØÑÊÂ̽ ÆÈАÆǾÍÉ ÆÒÁ ÄÉͿ֐ƑѮÒÊΐ®ÓÊ Ì®ÔÊÒÆÖÌÏÎÓ®ÂÖ¢ÑÈ®ÓÏÃÑ®ÅØ ÒÆËÂÎÂƾÅÂÒÓÏÒÓÂԐ¿ 683(50$5.(7 $7/$17,. xÆØӼё¿ÈÆؐ¨ÑÂÓÏÁÒÆ֐ÆÈ®ÍɮґÑÉÓÒ®ÎÓÂÌÂʼ×Õ ‘®ÔÆÊ‘ͮ̓/PDIBODFCVU‡ «„™˜‚ µÈÈÆÍÏÖ ¿ÍÏÓÏ΢ÁÈÏØÒÓÏ ½ÏØÎ4UBWFOUPÌÂÊ‘ͮÌÏÊÓÏÁÒÆ֜‘®ÆÈÊÂÌÂǼ‘ÑÊÎ ‘ÂÑÏØÒÊÂÒÓƾÖ“

› £˜  ÓÏÇÂήÑʤѐÏÁÌÂÊ ÁÎÓÂȐ“ ªÏÑÏÁÒÆÖ®Ò‘Ñɐ‘ÍÏÁÙÂÌÂÊ ÓÙÊΓ¨ÂÊƾ×ÆÖ‘ÊÂҐ¼ÎÂӐÂÍÍÊ®ÒÏØŸ®ÑÆÒÓÏ

¥¥˜™¢ ƾ×ÆÖ¼ÑÔÆʐÂÙ¾ÆÓÉ ÈÊÂÈÊ®ÒÏØ ÏؼÌÂÎÆÖÆÑÕÓ½ÒÆÊÖ8BOOBDIBU

Šª ª„˜š„š  ÂÑ®ÈÅ ©ÂÑÊͼΠÏÁÓÆ ¼ÎÂÆØ×ÂÑÊÒÓÐÅÆÎÒÂÖƾ‘ ÇÆÁÈÏÎÓÂÖÒÓÉÎÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ‘ÏØ ½ÏØÎ4PSSZ“¤¾ÒÓÆÌÂÊÏÊÅÁÏ ‘ÏÍÁÌÂͼÖ

†£„˜™†• ©ÆÍÂ×ÑÊν ¨ØÑÊÂ̽ ¼ÌÂÎÆÖÈؐÎÊҐ¿ÒÓÂÃÑ®×Ê  ÊͽҐÆÇÏÑ¼Ö ÆÑÐÓÉÒÆÖ ‘ÏÊÏÃÊÃ;ÏÅÊÂîÙÕ ÅÆÎÒÆ ËÂÎÂƾÅÂ

0$'211$ &NCSBDFBCMFZPV¸ÏØΑ¾ÒÕ ÒÏ؜½ÔÆÍ¿ÎÓÕÖÎÂÒÆ ƾ×ÂÂÈÌÂÍÊ®ÒÆʇÆØÌ¿Ö ƑÊÒ̼‘ÓÉÖ

š•¥£¢Šª ¥š š†•„¢™—†¢ªŠ ÒÆͼÎÆxÐÑ ґÏØÅ®ÙÆÊÖÏÅÏÎÓÊÂÓÑÊ̽œ¼ÍÕΠÒÆËÂÎÂÅЇ›ÊÐÑÈÏÖ 

¥Š™„ž› …©ÆÍÂ×ÑÊμ† ҎÆØ×ÂÑÊÒÓÐÆÌ ¼ÑÏØÖ¿ÍÕÎÓÕΛʮÎÎÉÅÕÎ ÓÉÖÅÆËʮ֐ÆÑÊ®ÖÓÉÖ²ÒÂÌ®ÍÕÇ ‘Ïؼ×ÏØΑÊÔÂÎÐÖ ÂÎÓÂÍÍ®ËÆÊÃͼÂӐƼÎÂÎ ÆÍÂ×ÑÊο‡›Ê®ÎÎÉ֓ ™‚—š˜Š ²Ñ¾ÓÉ ÓÏÃÑ®ÅØŸÆё®ÓÂÈÆÖƑ¾ÓÉÖ¢ÌÂÅɐ¾ÂÖ ÒÓÊÖÂÇÆÓÉѾÆÖÓÕÎÍÆÕÇÏÑƾÕΤ¾ÒÂÊ ËÂÎÔÊ® ÂÌÑÁ¾ÒÊϐÂÍ; ÌÏѐ¾ Ô®ÎÂÓÏÖªÏÑ®ÖÈÌÑÊÌÏͮΠÈÌÑÊ ‘ÍÏÁÙ ÍÆØ̽ÙÐÎÉ ‘¿ÓÆÖÌÂÊ ÓÒ®ÎÓŸÏÍÁÕÑ¿“©ÆÍÂ×ÑÊοÖ ÄÉÍ¿Ö Š•š˜ £˜¢%/6 xÆΐ‘ÏÑÐÎÂËÆ×®ÒÕÓÏÈÍØÌ¿ א¿ÈÆÍ¿ÒÏØ ´ÑÊÒӾΑ¿ ¨ÂÍÍÊԼ ½ÂÒÓÂÎÒÓÉξÅÊ ϐ®Å ÌÂÔ¿ÂÒÓÂΞ‘Í ,FL!HNBJMDPm †„™ ¤ÒÁÆ‘ÏŽÍÂÓÏ ÆÈАƑώÍÂÓÏ ÏØÌ¿ÑÎÂÑÂ…‘ÏÅÉÍÂÓÊÌ®†ÌÂÊאÏÈÆͮҐÆ²Ñ¾ÓÉ ÆÒɐ¼ÑÊ C@*@F@V! IPUNBJMDPm —Š† ÊÍÏÁÒÆÖÒÓÏÓÉÍ ¼ÄÂ-

683(50$5.(7 $7/$17,. xÆØӼѠ‘¿ÈÆؐ¨ÑÂÓÏÁÒÆ֐ÆÈ®ÍɮґÑÉÓÒ®ÎÓ ¤¾ÒÂÊÔÆ® ¼×ՐƾÎÆʓ •™ƒ•Š—632576+2: ®ÃÃÂÓÏ ½ÒÏØÎÒÆ‘ÆѾ‘ÂÓϐƿÑÈÂÎÂÈؐÎÂÒÓÊ̽Ö ÌÂÊϐ¿ÑÇØÎÆÖ¿ÍÉÓÉμÌÔÆÒÉ ÈÍØÌÊ®ÆÍÂ×ÑÊν&NBJMmainTBJM!NBJMHr 675((73$57< ¨ØÑÊÂ̽ ËÂÎÔÊ®‘ÏØÌÂÔ¿ÒÂÒÓÂÎÒÓÉÈÕξÂÂÑÊÒÓÆÑ®Æ ǾÍÏØÖ¨®ÔÊÒÂÈÊÂ;ÈÏÒÓ ̮ÈÌÆÍ ÇÁÈÂÓÆÌÂʼÇØÈ ©‘ÏÑÏÁÆÎÂÓ‘ÏÁÆÒÓÏ Ƒ¿ÆÎÏ ÂÍÍ®¼×ÑÊÓ¿ÓƇ EBUPVN!IPUNBJMDPm

”¢ª„Š¥Š—„•ž›¢ £•˜¢ª ªÏÑÏÁÒÆ֐ÂÁÑÏÌÏØÒÓÏÁÊ ÌÂÊÌÑÂÓÏÁÒÆÖÌ®ÓÊÇÂ̼ÍÏØÖ ¤¾‘ÂÌ®ÓÊÈÊÂÓÉÒ×ÏͽÏØÌÂÊ ÆÌϾÓÂËÆÖ©¼ÎÆÊÖ£ÏÁÍ U[JOBLJGXT!ZBIPPHr ¢™0$'211$ ¸ÒÏØΐÆǾÍÉÒÓÏ̼ÎÓÑÏQJUDI # ËÂÎÔÊ® ÍÆØÌ¿‘ÍÏØÙ®ÌÊ ÑÏÙ‘ÏØÍ¿ÃÆÑ É‘ÊÏ¿ÏÑÇÉ ‘ÂÑÏØҾ ÆÌÏÊÓÏÁÒ žÒÓÂҠΐÊͽÒÕ›ÊÐÑÈÏÖ „š˜  οÊÙÆÖ‘ÕÖËƑ®ÑÌÂÑ אÏȼÍÂÒÂÃͼ‘ÏÎÓÂÖ Ê‘ÂμÏÑÇÉËÂÎÔÊ® ƾ‘ÂΠ̮ÎÆÊÖ¿‘ÊÒÔÆÎ ¼ÇØȇ /21'21$7+(16 2/<03,&$,5:$<6 ¨ØÑÊÂ̽ ؑ¼ÑÏ×ÉËÂÎÔÊ® ÂÆÑÏÒØÎÏż ÓÆÍÊÌ®ƾÒÂÊ&ÍÍÉξÅŸÏÊÂƾÒÂÊ¿ÕÖ°ÓÑÂؐÂÓ¾ÂևUIEJDP!ZBIPPHr Šª ª„˜079ƒ—Š•˜¢ ÌÂÔ¿ÂÒÓÂΞ‘Íž‘Í ¿ÓÂμ‘ÂÊÙÂÎÏÊ(BE©ÆÓ® ½ÑÔÂΑÏÍÍ®®ÓϐÂÒÓÉΑÂѼ ÒÏØ,ÏÊÓÂ×ӽ̐ÆÂÑÌÆÓ¼Ö ÇÏѼև 6&$3($50< $&$'(0< ÆÑÈ®ÙÆÒÂÊÒÓÉÎÈÌÂÑÎÓÂÑ¿‘ÂxÆΐ‘ÏÑÐÎÂËÆ×®ÒÕ ÓÏؑ¼ÑÏ×Ïא¿ÈÆÍ¿ÒÏؤ¾ÒÂÊ ‘ÏÍÁÈÍØÌ¿‘ÂÊž &5(3$&5(3$†„  Ššª£ —Š  ®ÃÃÂÓÏ ÃÑ®ÅØ ÆÒÁÆ Íž‘ÏØǮΐÆÌÏØÌÏÁÍÂÌÂÊ Ž¼ÎÂǾÍϤÈАƐÂÁÑÏÅÆѐ®ÓÊÎÏÌÂÊ‘ÂѼ¨ÏÊÓÂ×ӽ̐Æ ÌÂÊ¿ÓÂμÇÆØÈ ÓƾÍÆÆÅÐ †„˜Š˜¢Š¥¢ª£ £— xÏØÍÆÁÆÊÖ ƾÒÂÊÉÌÏÁÌÍÂÆ ÓÏÎÏÁÆÑÏÒÓÉΐ‘ÍÏÁÙœ ½ÔÆÍ‘®Ñ‘ÏÍÁÎÂÓ‘ÏÁÆ ¢ÎÓÐÎÉÖ š•¥£¢«„ ‚£˜ ¨ØÑÊÂ̽ ƾ×ÆÖ®Ò‘Ñ ÂÍÍÊ®ÌÂÊÌϾÓÂÙÆÖ,ÂÓ¼ÃÉ̐ÆÓÑ¿´ÂÍ®ÎÅÑʐƼÎÂǾÍÏ ÓƾÍÆ ÆÅÐHFUIFS!HNBJMDPm &<$11$ƒ—Š•˜¢ ¤ÒÁ‘ÍÏØÙ®ÌÊ‹*MPWF/:Œ ÂÁÑÉÙÂ̼Ó‡ÆÈБÏÑÓÏÌÂ; ÙÂ̼Ó‡Ž®ÑÆÒÆ֓““ ÓƾÍÆ ÆÅЇHNBT@!IPUNBJMDPm Šª ª„˜0$'211$ —„•™¥£˜™¢Š ¨ÂÓ¼ÃÉÌÆÖÒÓ®ÒɵȯÊÌ¿ÍÂÏ ªÏÑÏÁÒÆÖÍÆØÌ¿‘ÍÏØÙ®ÌÊÌÂÊ ÑÏÙ‘ÏØÍ¿ÃÆÑ ›Ê®ÎÎÉÖ —†•‚¢«„™˜‚Š ÏØ̾ÒÊÂx¿Ë©ÆÈÂÍÏÁ‘ÏÍÉÖ ªÏÑÏÁÒÆÖÓÙÊΐƑѮÒÊÎɐ‘ÍÏÁÙ ÆÌϾÓÂȸÏØÎÃÑÂ×ÎÊÂҐ¼ÎÏÖ¶ÇØÈÆÖÒÓÏɐ¾×ÑÏÎÏ ¤¾ÒÂÊؑ¼ÑÏ×ɓ““

67$5%8&.6Š™¢ª› ©ÆÍÂ×ÑÊνÔÆ®ÆÒÌÏØÍÂѾÌÊ ÒÓÏ×ƾÍÏÖ ÒÏØÙ¼ÒÓÂÎÂTDPOF ÌÂÊƾ‘ÆÖ¿ÓʐÆÓÂÍÂʑÕÑƾÖ .TOH@QSBQ!IPUNBJMDPm

—£ž‚•˜¢ ÌÏÁÌÍÂÒÆ‘ÆÑʐ¼ÎÕ ÒÓÊÖÒÓÏÎÓ¿‘ÏÓÏØÆÈÌͽÂÓÏև“°ÓÂËÊÔ¼ÓÉÖÅÆËÊ®‘¿ ÓÉÎÌÏÎҿ͇

š£˜ ¢†¢ª„¢Š „”¢ª„˜š• —Š  ÓÂӐƾ xÆØӼё¿ÈÆؐ 1PMLNO!ZNBJMDPm

š•¥£¢ ÈÁÑÕÒÓÊÖ‘ÂÑ®ŸÑ®ÒÊÎÏÙÂÌÆÓ®ÌÊ ÂÁÑ¢MM4UBS Ì¿ÌÌÊÎÉÓÒ®ÎÓÂ4QSJEFS¸ÒÏØÎ ÆǾÍɨÂÓ¼ÃÉÌÆÖ´ÂÍ®ÎÅÑÊ

DIBMBOESJ!IPUNBJMDPm 0$1876$2š„ ™Š ¸ÏØÎÒÓϐ®ËÊ ÇÏÑÏÁÒÂÑÏÙ אÏȼÍÂÒÂÌÂʐÏؐ¾ÍÉÒÆÖ ¬ÉÍ¿Ö ËÂÎÔ¿Ö ÂËØÑÊÒÊ®¤¾‘ÆÖ ÎÂÒÆ‘®ÑբԽΠÅÆÎ×ÕÑÏÁÒÆ֓ ÓƾÍÆÆÅÐ

™‚—š˜Š ÒÓÏÌØÍÊÌƾÏÒÓÏΑ®ÎÕ ¿ÑÏÇ϶‘ÊÎÆÖÌÂǼÆ¾Â ǾÍÉŸÆÑÎÏÁҐÆÓÉÎÌÏÍÍÉÓ½ ÏØ ËÂÎÔ¿Ö ÈÂÍ®Ùʐ®ÓÊ (BMB[JPT!IPUNBJMDPm

%$52.ª££— ŸÂÑÂÒÌÆؽ ÆÒÁÂÁÑÏÈÊͼÌÏ ®Ò‘ÑÏ‘ÏØÌ®ÊÒÏ ÏØÒ®ÓÏև ÆÈÐÌÂÒÓÂνÆÂÁÑÂ,ÏÊÓÂÙ¿ÂÒÓÂ΢ÎÔÆÖ ÒÓƾÍÆÆÅГ

«—šš—«•š† ½ÒÏØÎÒÓÊÖÆÈÈÑÂǼÖ ¤¾ÒÂÊÌÏÁÌÍÏÖÌÂÊÈÍÁÌÂÖÈÁÑÕ ÒÓÏ ÆÍÂ×ÑÊο֐ƑÏÍÁ ÌÏÎÓ¿ÂÍ;ÌÂʼΑ¾ÒÓÆØÓÏ ÌÂÒÓÂοÃͼÂ“´Â¾ÑϐÂÊ‘ÏØ ½ÑÔÂÒÓÉÒ×ÏͽÒÏؓ¶×ÏؐÆ ‘ÏÍͮΑÏÁÆ‡

%$5$ ¸ÒÏØÎÒӐÂÁÑÂÎÓؐ¼ÎÉÌÂÊ ÓÏ‘ÊÏÈÍØÌ¿‘ͮҐÂÒÓÏ#BSB ›Ê®ÎÎÉÖ

+2;721 ÓÑÊÌ®ÃÂÍϐÆǾÍÆÖ ¶ÍÂ)PYUPO ®ÃÃÂÓÏΠӑÏÁÆ

† ¢£š¢Š ²Ï΢ÁÈÏØÒÓÏÒÂÎDBNFMHJSM ÆÒÁ ÒÓÏLJUDIFOCBSÒÂÎÒÆÑÃÊÓ¿ÑÏÖÆÈÐœ¼ÍÕ‘ÏÍÁÎÂÒÆÈÎÕѾÒՓ£ÂÒ¾ÍÉÖ 

0$'211$ £ÑÆԽ̐ÆÒÓÏQJUDI¢ ÏØ ¼ÌÍÆÊÒÆÖÓϐ®ÓÊ ÆÒÁÌÏÌÌÊÎϐ®Í͐ÆÒÈÏØÑ¿ÂÍ; ÆÈÐ ÇÏÑÏÁÒÂÌÂǼÅÆѐ®ÓÊÎÏŸ®ÑÆ ÆÓÉÍ

0$'211$ ¸ÒÏØÎÉËÂÎÔÊ®ž‘͐ÏØ ÌÏÊÓÂ×ӽ̐Æ,ÂÓ®ÍÂÿÓÊÒÏØ ®ÑÆÒ ÂÍÍ®ÆÓ®ÒƼ×ÂÒ ¢Øӿ֐ÆÓÏÌ¿ÌÌÊÎÏ‘ÏØÌ®ÊÒϓ ÓƾÍÆTNT $(*($1 ¸ÒÏØÎɐÊÌÑÏÁÍÂÂÆÑÏÒØÎÏÅ¿ÖÓÉÖ"FHFBOÒÓÉΑӽÒÉ ‘ÑÏÖ©ÊÍ®ÎÏ.N!JOHr

† ¢£š¢ª ›ÊÕÑÈ®ÌÉ ҎÆØ×ÂÑÊÒÓРÓƾÍÆ ¼Îΐ ÒÓÏ×¼ÑÊÒÏØƾÎÂÊАÉÎÂǽÒÆÊÖÓÏ×Ñ¿ÎÏ· ›ÎÕÑÊÒӽ̐ÆÓÏ΢ÁÈÏØÒÓÏ ÓÏØÒÓϱ ÆÆÑÕÓÆÁÓÉÌ ¼ÒÕÖ¸ÂÒÓÂÎǾÍÏÊÕÖ ÓÏÃÑ®ÅØÒÓÏ4"%4¿ÓÂÎÒÓÏ ƾ‘ ÆÔ¼ÍÕÂÌ¿ÂxÆÎ˼ÑÕ ÈÊÂÓ¾.PJ

¿Ýòçë÷çó⠁џÂÄÆÈÀÓÎ…•£•˜Š•Šª ̺×ÑÈ˺ÉÄÈÖ ÊÀÈÒÓļ˴ ÓÎÌÄ606$9;(ÊÄͽÊÀÈ ÓÎÌ»ÍØ̟ÒÎØÒÓÎ ÑÈÔÌμÊÈÍÇÓÐÍÔÀÃÇÌÎÒÈÄ¿ÎÍÓÀÈ̽ÍÎğÍļÍÀȼÃÈÎÈ ÌÄÓÎÍοÌÄÑÎÓÎØÀÏÎÒÓÎ˺À ¬²ØÊ•ÁÒܕÆÛÕÊÔÒÊ×ÆÎ w•Ê®£¦

ŠÎØÙÇÓÐÒØÆÆÍÐÌÇÆÈÀ ÓÎÍÓѽÏÎÏÎØ×ÕѼÒÀÌÄ •ËϼÙÕÍÀļÒÀÈÊÀ˟¥Î ÒÎØ ŠÄÏÎÈÎÍÀÏÄØÔ¿ÍÄÓÀÈÀØÓ½Ö»ÏÎØ˺ÄȽÓÈÇÙÕ» »ÓÀÍÆÈÀ˼ÆνÌÎÑÅÇ 3LQNEOXH#\DKRRJr šÄºÁÀËÄÖÍÀÊÀÔ¼ÒÕϟÍÕÒÓÀÏÄÑÈÎØÒÈÀʟÒÎØ ÒÓÎÈ×ļÀÏÎØƺÌÈÙÀÍÓÎ ÃÕ̟ÓÈνÌÕÖÄÆЏ¨ ÌÎØÔÀ»ÔÄËÀÍÀļÌÀȺÍÀ ÀϽÀØӟ ™ÈÀÖÌÇÍÓÎËÄÖÄÆÐɺÑÕ ½ÓÈÌ´ÀÆÀϟÖÌÈÊѽÌÎØ ÊѺÌËÈͽÏÕÖÊÈÄÆШ 1RYD\RX´UHLW(QDPRUDGR FRPRLGLRWD/HR ÈÐÑÆΫÀÚßÑȃÀ»ÌÀÒÓÀÍ×ѽÍÈÀ ÌÀÙ¼½ÌÕÖÙ»ÒÀÌÄ̽ÍÎ ÃØÎÌ»ÍÄÖšÎØËļÏÄÈÖÀşÍÓÀÒÓÀŠ´ÀÆÀÏÐÊÀÈÔÀ

Ò´ÀÆÀÏÐÆÈÀϟÍÓÀ† ¸ÓÀÍÓÄËÄÈÐÒÎØÍÓÀÌÎØÒļÀÔÀϟÌÄÒÓÎÃÈʽ ÌÀÖÒϼÓÈÀÍÓÎÔºËÄÈÖ ÑŸÂÄÌÎØÒÄÏÀÑÀÊÀËÐ PP#LQJr ¸ÍÓÕÖÏÑÎüÃÄȨ•Ò¿ÃÄÍ ļÃÄÖÓ¼ÏÎÓÀ ŠÎØļÏÀÃÄÍÌÄ˺ÍÄ£¼ÓÀ ÊÀÈÓÎÍÀÍÓÑοËÇÌÎØÓÎÍ ÏÑÎÒº×Õ•Ò¿”ËÀÌ̺ÍÇ ÍÒÄÏȟÒÕןÔÇÊÄÖ ×ÁÑĽÌÎÑÅÇ„¼ËÇÃÄÍ ÌÄÀÅ»ÍÄÈÖÍÀÃÐÒÕ˼ÆÎ ÅÕÖÒÓÇÙÕοËÀÒÎ؆ ļ×ÄÖÓÀÆÄͺÔËȟÒÎØ «Ñ½ÍÈÀÆËØʟÍÀº×ÄÈÖ ™ÎؼÊÈšÎØÓÖ ¸ÓÀÍÒÄÏÀ¼ÑÍÄÈʟÏÎÈÎÖ ÏÎØËÄÖ½ÓÈÀÆÀÏοÒÄÖ ÓÎØÌÈ˟Ö1ÀÓÀ˺ÌďØÓ½ļÍÀÈÓÎPDLOosesch@ \DKRRJr ÈŸÍÍÇϟÍÓÀÄÒ¿ÓÎͽÌÈÒÌÀÊÈÄÆÐÇËÀÓÑļÀÏÎØ ÓÎÄÉÀÑÆØÑÐÍÄÈŠ´ÀÆÀÏÐ ŠÄ˺ÍÄšÀѼÀÊÀÈÌÈ˟ÆÀÌÄ ÒÓÎKLŠÄº×ÕןÒÄÈÊÀÈÌÎØ ËļÏÄÈÖPP#LQJr

¢™¥ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 91


ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

ATHENS

voice

210

3617369 fax: 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÂÈÎÔÈÓ Ó‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚ ÛÂȘ:

ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... ABILITY. À„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÁÓˆÚÈ̛˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘, Á¿ÌÔ˘. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο - Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. 23 ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯ԇ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ì ¯Â̇ıÂÈ· Î·È ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·. ∂ÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì·˜. ABILITY. ∂ÓÒÓÂÈ ˙ˆ¤˜. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3826.947, www.abilityclub.gr ABILITY. ¶·Ó¤ÌÔÚÊË 36¯ÚÔÓË ‚ÈÔÏfiÁÔ˜, ÎfiÚË È·ÙÚÔ‡, 1,72, ÏÂÙ‹, ¢·›ÛıËÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, Ì ηϋ ı¤ÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 3.100, 3ÒÚÔÊÔ, π.Ã., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ¢ÂÎÙ¿ ·È‰È¿. ABILITY. ∂ÓÒÓÂÈ ˙ˆ¤˜. TËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3826.947 ABILITY. ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜, ̤ÙÔ¯Ô˜ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, 44¯ÚÔÓÔ˜, 1,80, ÏÂÙfi˜, Ô-

χ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜ ÔÈÔÙÈÎfi˜, ȉÈfiÎÙËÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Î·È ·Î›ÓËÙ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ ú 11.000, 2 π.Ã., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜, Â·Ú¯›·. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΢ڛ·˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ. ABILITY. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3826.947 ABILITY. ∫Ô‡ÎÏ· 29¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ¢ÁÂÓÈ΋, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, Ì ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜, Â·Ú¯›·. ABILITY. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3826.947 ABILITY. ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ 37¯ÚÔÓÔ˜, 1,85, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù˘, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ·Ïfi˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ ú 20.000, 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÛÔÚ π.Ã., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. ABILITY. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3826.947

∞Èı¤ÚÈ· μÔ˘ÏÁ¿Ú· 25¯ÚÔÓË ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓË Ì ÌfiÓÙÂÏÈÓÁÎ, Í·ÓıÈ¿, 1,75 ‡„Ô˜, Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓË, ÂÈı˘Ì› ÌÔÓ·¯ÈÎfi Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·ÚÈÔ ÁÈ· Û¯¤ÛË - Ù·Í›‰È·. ∞˘ıËÌÂÚfiÓ Ú·ÓÙ‚ԇ. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο. 697 7251633, 210 8064.902 HIGH SOCIETY. ÕÙÔÌ· Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· ̤ۈ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÓfiÌÈÌ· ÂχıÂÚ·. ∏ ΢ڛ· ª¿Á‰· ¶ÂÙÚ›‰Ë, Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ („˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜, ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˘˜, ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘, life coaching) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Á¤Ê˘Ú· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒˆÓ, Ì ÂÈÙ˘¯›·, Û ¤Ó· ¤ÚÁÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi. ∂ÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3606.907, ∞ÌÂÚÈ΋˜ 20, ∫ÔψӿÎÈ www.high-society.gr HIGH SOCIETY. 42¯ÚÔÓÔ˜ È·ÙÚfi˜, „ËÏfi˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÌÔÓ·¯Ô·›‰È, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ·Ó·˙ËÙ› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. HIGH SOCIETY, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3606.907, ∞ÌÂÚÈ΋˜ 20, ∫ÔψӿÎÈ, www.high-society.gr HIGH SOCIETY. 32¯ÚÔÓË ·Ó¤ÌÔÚÊË, „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË Ì ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ȉȈÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·,

·Ó·˙ËÙ› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. HIGH SOCIETY, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3606.907, ∞ÌÂÚÈ΋˜ 20, ∫ÔψӿÎÈ, www.highsociety.gr VIP’s. °ÓˆÚ›ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÂÌÂÈڛ˜ ̤۷ ·fi „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÂΉÚÔ̤˜, ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, ¿ÚÙÈ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ÂÛ¿˜, οÓÔÓÙ·˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û¯¤ÛÂȘ ˙ˆ‹˜. ∂ÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Î·È Ì ŒÏÏËÓ˜ ∂˘ÚÒ˘ - ∞ÌÂÚÈ΋˜. °Ú. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ VIP’s, 210 3310.014, ¡›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr VIP’s. 47¯ÚÔÓË Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, „ËÏ‹, ÏÂÙ‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·Ó·˙ËÙ› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ÂÎÏÂÎÙÈÎfi. VIP’s, 210 3310.014, ¡›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vippetridi.gr VIP’s. 58¯ÚÔÓÔ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, „ËÏfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 5.000, 3 ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÔÈÎfi‰·, ÛÔÚ π.Ã., ·Ó·˙ËÙ› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. VIP’s, 210 3310.014, ¡›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr °È·ÙÚfi˜ 31¯ÚÔÓË, 2 ÂȉÈÎÔًوÓ, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, doctora, 1,72, Í·ÓıÈ¿, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù·, Ì ÛÙÈÏ Î·È ÊÈÓ¤ÙÛ·, οÙÔ¯Ô˜ 3 ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· πÙ·Ï›·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 2.500, π.Ã., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈ-

Ì›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 42 ÂÙÒÓ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 ¢È‰¿ÎÙˆÚ - ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, 35¯ÚÔÓË ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ‹ıÔ˜, „ËÏ‹, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, Ì ·È‰Â›·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 4.100, 2 Ì·Á·˙È¿, 2ÒÚÔÊÔ ‚fiÚ. ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, π.Ã., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 ∂ÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÚÁÔÛÙ·Ûȿگ˘ 53¯ÚÔÓÔ˜, Ì master ¶˘ÚËÓÈÎÔ‡, Ó·ÓÈÎfi˜, ¤Í˘ÓÔ˜, Ôχ ·ÚÚÂÓˆfi˜, 1,85, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, οÙÔ¯Ô˜ ‚›Ï·˜, ÛοÊÔ˜, ÌÂÙÔ¯¤˜, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 72.000, 2 π.Ã., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 ¢Èψ̿Ù˘ - ÚfiÍÂÓÔ˜ 60¯ÚÔÓÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, 1,85, ·ıÏËÙÈÎfi˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ·È‰Â›·, Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Î›ÓËÙ· ∂ÏÏ¿‰·, μÔÛÙÒÓË, §ÔÓ‰›ÓÔ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 24.000, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Mercedes, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Ú‹, ¤Í˘ÓË Ì ÊÈÓ¤ÙÛ· Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·, ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ - ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ 33 ÂÙÒÓ, 1,85 ‡„Ô˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, Ì ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÚfiÛÊ·Ù· ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ·Á¿Ë Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙË Á˘Ó·›Î·, ·Ó·˙ËÙ¿ ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ÁÏ˘ÎÈ¿, ÛÔ‚·Ú‹, Ï˘ÎÂȷ΋˜ ÌfiÚʈÛ˘, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ÁÈ· Á¿ÌÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. «¶¿·˜», √Ì‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3607.748, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.0021.00, ™¿‚‚·ÙÔ 10.00-14.00 ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· 43¯ÚÔÓË, Ì Ó·ÓÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ¤ÓÙÔÓË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi, 1,67, ÏÂÙ‹, Ì ȉ·ÓÈΤ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, οÙÔÈÎÔ˜ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÚÈÔ ÂχıÂÚÔ ‹

‰È·˙¢Á̤ÓÔ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, ˘„ËÏÔ‡ ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÔÈÔÙÈÎfi, ÂÚÁ·ÙÈÎfi, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ¤ˆ˜ 57 ÂÙÒÓ, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ ‹ ÙË Û˘Ì‚›ˆÛË. «¶¿·˜», √Ì‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3607.748, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.0021.00, ™¿‚‚·ÙÔ 10.00-14.00

A dating and Social Club: OnePlusOne. ∂›Ì·ÛÙ ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÓˆÚÈÌÈÒÓ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿. ∂ȉÈ΢fiÌ·ÛÙ Û ÁÓˆÚÈ̛˜ ηÏÏÈÂÚÁËÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó/Ì›· Û‡ÓÙÚÔÊÔ ˙ˆ‹˜. √È ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ online ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. °È· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ì ‚Ú·‰È¤˜ ÔÙÔ‡, ÔÈÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔÓ §¿‰ˆÓ· ÔÙ·Ìfi. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 210 8085.338 (13.00 - 21.00) Î·È ÛÙÔ www.oneplusone.gr

¢·ÛοϷ 35xÚÔÓË, „ËÏ‹, ÏÂÙ‹, fiÌÔÚÊË, Ì Ôχ ηϤ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË, ÌÔÓÙ¤ÚÓ·, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, οÙÔ¯Ô˜ π.Ã. Î·È ·ÙÚÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ·Ó·˙ËÙ› ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÚÈÔ 35-47 ÂÙÒÓ, Ó·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÈÏ, „ËÏfi, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ªfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. «¶¿·˜», √Ì‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3607.748, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 10.00-14.00 ªË¯·ÓÈÎfi˜ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ 40¯ÚÔÓÔ˜, ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, 1,82 ‡„Ô˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÈÏ, ˘„ËÏfiÌÈÛıÔ˜, Ì ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ· Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ, ·Ó·˙ËÙ¿ ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, „ËÏ‹, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. ¢È·ÌÔÓ‹ ∞ı‹Ó·. «¶¿·˜», √Ì‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3607.748, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.0021.00, ™¿‚‚·ÙÔ 10.00-14.00 ∫‡ÚÈÔ˜ 50 ÂÙÒÓ, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ Î·È π.Ã., ú 3.000 ÂÈÛfi‰ËÌ·, ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ̤¯ÚÈ 43 ÂÙÒÓ, ÁÏ˘ÎÈ¿, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ‰È·˙¢Á̤ÓË Î·È Ì ·È‰›, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. Elite, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671

¶ÏÔ›·Ú¯Ô˜ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, 61 ÂÙÒÓ, ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ÁÏ˘Îfis, ¢ÁÂÓÈÎfis, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, ÂÈÛfi‰ËÌ· ú 5.000 Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙË Ã›Ô, Ì ¯fiÌÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋, Ù· Ù·Í›‰È·, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ÁÈ· Á¿ÌÔ, ‰È·˙¢Á̤ÓË ‹ ¯‹Ú· Î·È Ì ·È‰È¿, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÁÏ˘ÎÈ¿, ÙÚ˘ÊÂÚ‹ 55-60 ÂÙÒÓ, ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ. Elite, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 8985.671 ∞ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ·ÚÈÔ˜ 44 ÂÙÒÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ∞.∂.π., ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Û ÔÏ˘ÂıÓÈ΋, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ˜, ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜, Ì ¯¿ÚË Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÌÈÛıfi Î·È ¿ÁÈ· ÌËÓÈ·›· ¤ÛÔ‰· ·fi ÂÓÔ›ÎÈ· ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ¢È·ÌÔÓ‹ ∞ı‹Ó·. °Ú·Ê›· «§Ô‡Ë˜», √ÌfiÓÔÈ·, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 12.00-20.00 ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, 49 ÂÙÒÓ, ·fiÊÔÈÙÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜, ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, „ËÏfi˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, Ì ˘„ËÏfi ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·, π.Ã. Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ‰‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ·Ó·˙ËÙ¿ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. °Ú·Ê›· «§Ô‡Ë˜», √ÌfiÓÔÈ·, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 12.00-20.00 ¶ÏÔÈÔÎÙ‹Ù˘ 49¯ÚÔÓÔ˜, „ËÏfi˜, Ì ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi ·Ú¿ÛÙËÌ· Î·È ·‚ÚÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÔÏÏÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ·‰È¿ÊÔÚ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. «¶¿·˜ - Next Generation», √Ì‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3616.029, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ 9.0021.00, ™¿‚‚·ÙÔ 10.00-14.00 ¶¿ÌÏÔ˘ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ 55¯ÚÔÓÔ˜, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ÚfiÛÊ·Ù· ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ‹ÚÂÌË, ηÏÔÛ˘Ó¿ÙË. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. «¶¿·˜ - Next Generation», √Ì‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3616.029 ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ 9.0021.00, ™¿‚‚·ÙÔ 10.00-14.00 32¯ÚÔÓË ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ΔÚ·¤˙˘, „ËÏ‹, ηٿͷÓıË Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, Ì ˘¤Úԯ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 2.500 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 35¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ¶·ıÔÏfiÁÔ˜, „ËÏfi˜, ηÛÙ·Ófi˜, Ì Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ô, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 5.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÚÂÙÈÚ¤ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È ·ÎÚÈ‚fi ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¤Í˘ÓË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611

¡›ÎÔ˜ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˜ & ™π∞ √.∂.

∞ÁÔÚ¤˜-ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∂ΉfiÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 56, Ï·Ù›· μÈÎÙˆÚ›·˜ ΔËÏ.: 210 8814448, 210 8234866 ∫ÈÓ.: 697 8200055 92 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

36¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, „ËÏ‹ ÌÂ Ê˘ÛÈο ÎfiÎÎÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿, ·ÏËıÈÓ‹ ÎÔ‡ÎÏ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 7.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È 3 ÚÂÙÈÚ¤ 5¿ÚÈ· Û ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È °Ï˘Ê¿‰·, ÌÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙ· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Î·È ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙË ƒfi‰Ô, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ Î·È Â˘ÁÂÓÈÎfi ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ. °Ú. ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ (ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ/˜, ÌÔ˘ÊÂÙ˙‹˜, Ï·ÓÙ˙¤Ú˜) ÁÈ· ηʤ-Ì·Ú-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 694 8466445, ÒÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 10.00-15.00 Î·È 17.30-20.30 ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚfiÛԄ˘ 70Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤ÛË parking, ËÏÈ·Îfi˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹: ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ ΔÈÌ‹: ú 180.000 ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 694 5592988 Experienced TEFL qualified native speaker with University degree and other teaching qualifications, available for English classes. 694 5825349 ¡ÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰˘¿ÚÈ Ï¿È ÛÙÔ Ã›ÏÙÔÓ Î·È ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÌÂÙÚfi ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, 480 ¢ÚÒ, 694 5990567, 210 7241.207 πÙ·ÏÈÎÒÓ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ›ڷ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· πÙ·ÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· Â›‰· (·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜, ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ), ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÈÙ·ÏÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ‰ÈÏÒÌ·Ù· Siena Î·È Perugia, ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· πÙ·ÏÈ΋ ºÈÏÔÏÔÁ›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. 210 6925.868, 697 6581574 ¶È¿ÓÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ‹ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ (jazz & rock) Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌË ÂÎÌ¿ıËÛË ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘ (5 Ì 7 ÂÙÒÓ) ·fi ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ì ·ÓÒٷ٘ ÛÔ˘‰¤˜ Î·È Master ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙÈ̤˜ ú 25. μfiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È Î¤ÓÙÚÔ. 697 4 018760 ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Ôχ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο °ÏÒÛÛ· (ŒÎıÂÛË) ÁÈ· fiϘ ÙȘ ∫·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È §ÔÁÔÙ¯ӛ· (∫›ÌÂÓ·) ÁÈ· ÙË £ÂˆÚËÙÈ΋. 694 4533233 ΔÔ ·ÛÙÂÈ·ÙfiÚÈÔ ∫Ô˘ÎÏ¿ÎÈ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ ˙ËÙ¿ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ‚ÔËıfi Ì¿ÁÂÈÚ·. ΔËϤʈÓÔ 210 6818.710 Î·È 694 5269950 ÌÂÙ¿ ÙȘ 12.00 Ì.Ì. ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215

∞‚·ı¤˜ ∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ; ¢Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜, ÌÂÚÈ΋ (¤ˆ˜ ú 1.160)/Ï‹Ú˘ (¤ˆ˜ ú 2.420) ··Û¯fiÏËÛË. ∂χıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Ÿ¯È ÓÙ›ÏÂÚ - Ï·ÛȤ - ÙËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi. 210 8954.890 (ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ) – www.extraeisodima.gr

∂ȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ECDL 1. μ·Û. ¤ÓÓÔȘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - Windows – Word – Excel 64 ÒÚ˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú 200 2. Internet – Powerpoint – Access 42 ÒÚ˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ú130 ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (∫.∂.¶.) ∫·Ú·˚ÛοÎË 62, ÷˚‰¿ÚÈ, 210 5913.349, www.ekep.gr


±¯¥ª±¸» «¹µ±¯°ª ÃÚçºÄÂþ±¹ÁÀÃÁ´³

¨ÖÜÌÒԕÍÆÑѲÉÊÒ•–ÓÕÔÒÆ•Í•ÎÑÁÖÙ ÇÕԕÎÐƦÒÃÛÎÊÖÅ­ÜÕ×Ô•–ÓÕÊÂв–ÓÎÓÚÒÆ•ÓÜ–ÊÎ×ÎÝÍײÊÎʖÎ×ÀÑÓÜÚÓÐÃ֕ÓÚÁÀÖ×Ù×ÎËÓDz×ÆΣÔÚÊÂÒÆÎÉÜÒÆ×ÃÒ ×ÍÒ¬ÜÕÎÆÐÁÒÆÌÒÙÕÂÝÙв–ÓÎÓÒÒÆܖ²ÕÛÊÎƕÓÎÇÆÂÆÀÑÏÍÒÆ•ÊËÎѲÊÎ×Í|ÊÜ×ÀÕÆ ÒÆ×ÕԕÊ•ÆÝÂ×ÓÂÉÎÓƖÃÌÊܕÆÒÆÖÜÝÍײÊÎÌÎÆÖÛÀÉÎÆ–ÊÕÂÊÐÉÕӕÔÒ•ÆÝ•ÓÜÒÆ •ÓÜÑÀÊΖÙÚ•ÊØÀÑÊΕÆÝÂ×ÓÜÒÆÐÓΕÕÆÖ×ÊÆÌÐÆÑβ ÛÙÕÂÚÖÊÏ ×ÓÂÉÎÓÇÕ²ÉÜÒÆ ÈÎÑӖÆÌÔÒÊÎÐÆÎ×ÍÒ¶ÕÂ×ÍÒÆ•ÍØÀÑÊÎÒÆ •ÓÜ•ÎÑÁÖÊγƕ͕ÊÏÀÕÊζζÎÖ×ÓÉβÓÑÓØÀÑÊ×ÊÊÖÊÂÚÓÎÑÓΖÓÂÌÐÀÎÐÆÎÃÛΕÃÒӌ¶ÎÊÂÒÆÎÆÜ×ÃÌƕÔ×ÍÒ–ÓÜ×ÖÆڶΠ·Ÿ¤ÜÌÒԕÍÌÎÆ×ÓÏÀ֖Æ֕ÆÆÑѲ•ÓÜ ÖÜÒÀÇÊÎÆÜ×ÃÉÜÓËÓÕÀÚ•ÀÖÆÖÊÀÒÆ•ÁÒÆ ­ÜÕ×Ô•ÓܺÑÊÓÚ–ÎÆŸÆ•Ô×ÍÒ²ÕÕÙÖ×ÍÐÓÎÒÙÒÂÆ•ÓÜ–ÎƳÂÐÓÚ

|ÊÒÏÀÕÙÆÒÖÆÚ–ÆÕÍÌÓÕÊÂÆÑѲ×ÆÂÉÎÆÎÖÛÅÓÜÒÐÆÎÌÎÆ×ÍÖ×ÕÀÎ×ÐÓÎÒÃ×Í×Æ­ÊÉÜÓ ÑÃÌÎÆ×Ó×ΕÃÌÌÓÑÓÐÜÐÑÓËÓÕÊÂÉÊÑÀÌÊ×ÆÎ ­ÜÕ×ÔÊ•ÆÎÀÒÆ×ܖ²ÐÎSOXVÆØÑÍ×ÎÐÃÚʕËÆÒÂÖΕÓÚ –ÓÑÅÑÀÒÊ ÐÆÑÑÎÊÕÌ͕ÀÒÓÚ•Ê×Æ•Ê×Ɩ×ÜÛÎÆв•ÓÜÉÓÜÑÊβ –ÓÜ•ÓÜÆÕÀÖÊÎÐÆÎÆÏÎÓÝÁÑÊÜ×ÓÊÎÖÃÉ͕Æ ¶ÓÃÑÓ–ÆÐÀ×Ó–ÓÜÑÀÒÊ ¶Ó–ÕÃÇÑ͕² •ÓÜ­ÓÜÆÕÀÖÓÜÒÓΖÓÑÅÕÓÕËÊÚÌÜÒÆÂÐÊÚ¾ÖÓÐÆÎÕÖÕÓ֖ÆØÓÅÖÆÌÎÆ×Æ –ÆÕƖ²ÒÙÐÆÎÉÊÒÖÐÊË×ÕÓÜÒÐÆΖÓÑѲ –ÓÑѲÊÂÛÆ×ÍÒ×ÅÛÍÒÆÌÒÙÕÂÖÙ–ÓÑÑÀÚ×À×ÓÎÊÚÐÆÎÒÆ–ÊÕÒ²ÙܖÀÕÓÛÆ•ÆÝÂ×ÓÜÚ ºÑÆÕÙÚ–ÓÜƖÓ˲ÖÎÖÆ•ÎÆ•ÀÕÆÃ×Î ÁÕØÊÍÔÕÆ•ÓÜÒÆÖÓÇÆÕÊÜ×ÔÐÆÎÒÆË×βÏÙÐÆÎÊÌÔ•ÎÆÓÎÐÓÌÀÒÊÎÆ ÖÙÚÓΖÎÓ –ÓÑÑÓÂËÂÑÓΕÓÜ ¹ÕÛÎÖÆÒ×Æ´¸«ÒÆÀÕÛÓÒ×ÆÎƖÆÒÙײ¬ÆÎÖ×ÍÒƖÊіÎÖÂÆ•ÓÜ ÐÆÎÖ×ÍÒÆÒÆÝÁ×ÍÖÍ×ÍÚÆÎ×ÂÆÚ–ÁÕÆÙÚ Ɩ²Ò×ÍÖÍ×ÓÊÏÁÚ´ÎÕÓÕËÊÚÌÜÒÆÂÐÊÚ Ö×ÍÒ¨ÑѲÉÆÇÕÂÖÐÓÜÒ–²Ò×Æ×ÕÎÌÅÕÙ×ÓÜÚ –ÕÃØܕÓÜÚÒÆ×ÓÜÚ–ÕÓÖËÀÕÓÜÒ×Æ–²Ò×Æ ²ÒÉÕÊÚŸÎÆ×ÂÑÓΖÃÒÒÆØÜÖβÖÓÜÒ×ÍÒÐÆÑӖÀÕÆÖÁ×ÓÜÚÐÆÎÒÆ×ÍÕÎÖвÕÓÜÒÌÎÆ•ÎÆ •ÃÒΕÍÖÛÀÖÍ–ÓÜÆÒƖÃËÊÜÐ×ÆØÆÀÛÊÎ ÐÆÎ×Æ–ÕÓÇÑÁ•Æײ×ÍÚ¹ÕÆÌÊܖ²ÕÛÊÎ ÊіÂÉÆÒÆÇÕÙв–ÓÎÆÒÆØÀÑÊÎ×ÆÂÉÎÆ•Ê •ÀÒÆÁØÆ–ÕÀ–ÊÎÆÒÆÌÐÆÖ×ÎвÒÆÐÎÒÍØÔ –ÕÓÚÉÎÆËÓÕÊ×ÎÐÓÅ×ŖÓÜÌÜÒÆÂÐÊÚ

© KATERINA MANOLESSOU, www.lemoneyed.com

¨ÆËÓÅÓÎÕÓÕËÊÚÌÜÒÆÂÐÊÚÖ×ÍÒ¨ÑѲÉÆ ÉÊÒØÜÖβÝÓÜÒ×ÍÒÐÆÑӖÀÕÆÖÁ×ÓÜÚÖ×ÕÆËÊÂ×ÊÐÎÊÖÊÂÚÖ×ÎÚÕÓÕËÊÚÌÜÒÆÂÐÊÚ²ÑÑÙÒ ÛÙÕÔÒÌÎÆÒÆÉ͕ÎÓÜÕÌÁÖÊ×Ê×ÍÒÓÎÐÓÌÀÒÊÎÆ –ÓÜ×ÃÖÓÓÒÊÎÕÊÅÊÖ×Ê ·Ÿª•ÃÒÍÊіÂÉÆ–ÓÜÀÛÊ×ÊÊÂÒÆÎÒÆÖÜÒÊÎÉÍ×ӖÓÎÁÖÊ×ÊÃ×ÎÌÕ²ËÊ×ÊÐÓÜ×ƕ²ÕÊÚ ¦ÒÆÕÙ×ÎÀ•ÆΤÓÜÌÕ²ËÙÌÎÆ×ÂÌÎÆÒÆ–²ÕÙ •ÎÆƖ²Ò×ÍÖÍ–ÓÜØÆ•ÊвÒÊÎÒÆÛƕÓÌÊѲÖÙÌÎÆÑÂÌÓ¤ÓÜÌÕ²ËÙÌÎÆ×ÂØÀÑÙÒÆÉ͕ÓÖÎÊÜ×ÔÁÖÓÜÌÕ²ËÙÌÎÆ×ÂÊÂÖÆÎÓ•ÃÒÓÚ –ÆÕÆÑÁ–×ÍÚ–ÓÜ•ÓÜÀÛÊÎƖӕÊÂÒÊξ–ÙÚ ÐÆÎÒÆ“ÛÊÎÆÜ×ÖÓÜÀÛÙÒÆ–ÊÕÎÌÕ²ÈÙÊÂÒÆÎÍ–ÆÕÓÅÖÆ•ÓÜÐÆײÖ×ÆÖͦ–ÃÕÕÎÈÍ ¬ÆΕÊײÙÚÌÒÙÖ×ÃÒÆÐÓÑÓÜØÓÅÒ²ÕÒÍÖÍ

ÓÕÌÁÉÎƖÕÆ̕²×ÊÜÖÍÐÆײØÑÎÈÍƖÓÉÓÛÁ¶ÆÀÛÙ–ÊÕ²ÖÊÎÃÑÆÆÜײ×ÆÖײÉÎÆÖ×ÍÒ –ÆÕÓÅÖÆ•ÓÜ•ÍÉ͕ÎÓÜÕÌÎÐÁÖÛÀÖÍÐÆÎ ÕÙÚ×ÆÏÆÒƖÊÕÒ²Ù–²ÑÎƖÃ×ÍÒÆÕÛÁ•Ê ×ÍÒÂÉÎÆÖÊÎÕ²ÆÑѲƖÃ×ÍÒÆÒ²–ÓÉͦ–ÓÉÓÛÁÐÆײØÑÎÈÍÉÎƖÕÆ̕²×ÊÜÖÍÓÕÌÁ ²ÕÒÍÖÍÐÆÎË×ÓÜÐÎƖÃ×ÍÒÆÕÛÁȲÛÒÓÒ×ÆÚÌÎÆÖÙÖÂÇÎÓÊÒ×ÃÚÐÆÎÊÐ×ÃÚ­ÎÆÛ²ÕÍ ÝÍ×ÔÊÐÊÂ×ÍÒÔÕÆ×ÍÚƖÓÉÓÛÁÚÐÓÑÑÁÖ×Ê •ÊÒÆ•ÊÂÒÙÖײÖΕÍÀÖ×ÙÖײÖΕÍÆÕÐÊ ÒÆ•ÍÒÐÓÜÒÍØÔÌÎÆÃÖÓ¨Ü×ÜÛÔÚܖ²ÕÛÓÜÒ•ÀÖÆÇÆØβÕÎÝٕÀÒÆ×Æ–ÑÓв•ÎÆ×ÓÜ ÕÊÆÑÎ֕ÓÅ·–²ÕÛÓÜÒÐÆΖÎÓÖÓÇÆÕ²–ÕÓÇÑÁ•Æ×ÆƖÃ×ÓÊÌÔ•ÓܸÆÂÕÊ GHODGRORUHVGHODIRXHQWHV

¦ËÓÅÖÆÚÊ–ÆÉÊÒܖ²ÕÛÊÎËÙÚÖ×Ó×ÓÅÒÊÑ ×ÙÒÌÐӕÊÒÎÐÔÒ¶Ó•ÃÒÓ–ÓÜƖӕÀÒÊÎÙÚ –ÕÓӖ×ÎÐÁÖÜÒ×ÆÕÆÐ×ÎÐÓÅÌÊÌÓÒÃ×ÓÚÊÂÒÆÎÍ ÐÆײÕÕÊÜÖÍ×ÓÜÐƖÎ×ÆÑÎ֕ÓÅ•–ÕÓÖײÖ×Æ ÀЖÑÍÐ×Æ•²×ÎÆ•ÆÚ ¡Æ×ÕʕÀÒÍ•ÓÜ­ÜÕ×ÔÉÎÆDzÝÓÒ×ÆÚ×ÎÚ ƖÊÎÕ²ÕÎؕÊÚÖܕÇÓÜÑÀÚ×ÙÒÛÎÑβÉÙÒÆÒÆÌÒÙÖ×ÔÒ×ÍÚÖ×ÁÑÍÚÖÓÜƖÓ˲ÖÎÖÆÒÆ ÆÑѲÏÙÕÎÝÎв×ÍÝÙÁ•ÓܺÐÆÒÆÉÂÆÎ×Æ ÌܕÒÆÖ×ÎÐÁ–ÁÌÆÖÊÆÎÖØÍ×ÎÐÃÐÆÎÀÇÆÑÆ ËÆÐÓÅÚʖÆËÁںΕÆΖÑÀÓÒÆÉÅÒÆ×ÓÚ ÌܕÒÆ֕ÀÒÓÚÛÙÕÂÚ•–Ε–ÂÐÎÆÐÆΕÆ×ӕ–ÓÅÐÆÑÆ|ÊÒÀÛÙÌÜÒÆÎÐӕÆÖ×ÂÆ–ÎÆÆÑÑÆÖËÎÛ×ÃÖ×ÎÇÆÕÃÌܕÒÆ֕ÀÒÓÖ×ÁØÓÚ ¶Æ•ÆÑÑβ•ÓÜÉÊÒÌÜÆÑÂÝÓÜÒƖ“×ÍÌÑÂ×ÖÆ ÆÑѲ×ÕÂÝÓÜÒƖÃÐÆØÆÕÎÃ×Í×Æ|ÊÒ•ÜÕÂÝÙ×ÖÂÐÒÆÆÑѲËÕÓÅ×Æ×ÓÜɲÖÓÜÚ£ÆÕÆÎ×ÁØÍÐÆƖÃ×ÍÒ–ÕÓÍÌÓŕÊÒÍÉÓÜÑÊβ ÊÐÐÓÐÐÎÖ×ÁÕÎÓ ÐÆÎÀÌÎÒÆ•ÓÒ×ÀÑÓÊÖÙÕÓÅÛÙÒ£ÑÀÓÒÉÊÒ•Ê–ÑÍÖβÝÓÜÒ•ÃÒÓÓÎ •ÅÌÊÚÆÑѲÐÆÎÓÎÖËÁÐÊÚ ÑÊÚÒÆË×ÆÂÒÊ×Æ ËÕÓÅ×Æ×ÓÜɲÖÓÜÚ ¹ÖÛÊ×Ó–ÀÖ×ÊʖÎ×ÀÑÓÜÚÖ×ÓÜÚÆÒÆÌÒÔÖ×ÊÚÖÆÚ–ÙÚÓÀÕÙ×ÆÚ ʕ–ÒÀÊ×ÆÎÉÊÒʖÎDzÑÑÊ×ÆÎÐÆÎÒÆÖ×ƕÆ×ÁÖÓÜÒ×ÎÚÐÑÆÈӕÓÜÒÎÀÚ ´×ÀÙÚÐÆ×ÆØÑΖ×ÎÐÃÚ•–ÓÜËÀÚ ÒÜÒÆÎÖÎÃÉÓÏÓÖÊÐÕÊ×ÀÕ ·Ÿ ÀÑÊ×ÊÒÆÖÆÚÐÊÕ²ÖÙ•ÎÆÖÓܕ²ÉÆ ·–ÃÖÛӕÆÎÒÆDzÑÙDHUR[ROÌÎÆ×ÎÚÖËÁÐÊÚ ·Ÿ£ÆÕʕ–Ζ×ÃÒ×ÙÚÌÒÙÕÂÝÙÀÒÆÒÌÐÀÎ ÛÊÇΕÊ×ÆѲ•ÃÒÓ–ÓÜÉÊÒË×βÛÒÊÎ֖ÆÒÆÐÖÎ×ÆÆÑѲ×ÝÎÌÊÕÓÖÆՕ²ÉÊÚ–ÊÎÕ²ÝÊÎ ·ŸªÒÀÆÖÆÚÖÊÎÕ²–Ã×ÊÇÌÆÂÒÊÎ

·Ÿ³ÆÎØÀÑÙ¬ÆÎÒÆ•Ê–²×ÊÐÆΕÎÆÇÃÑ×ÆÖ×ÍزÑÆÖÖƬÓÜÕ²ÆÆÆÖ×ÍÐÆ ·Ÿ¶ÎÊÂÒÆÎÓÎ×ÝÎÌÊÕÓÖÆՕ²ÉÊÚºÛÓÜÒ ËÓÜÒ×ÓÅÐΤÎÕÖÎÐÆÕƕÀÑÆÚ§ÅÖÖÎÒÓ ¬ÕÀ•Æ̲ÑÆÐ×ÓÚÛ×ܖ͕ÀÒÍ•ÊݲÛÆÕͼ •Á–ÙÚ¤´¬´¡¦¶¦ ·ŸªÒÀÆ•ÓÜÖÊÎÕ²ØÆÇÌÊÎÆËÓÅ–ÕÔ×Æ •ÊÖ×ÊÂÑÊÎÌÎÆ×ֲΪ–ÕÔ×Í–ÕÓÇÓÑÁØÆÌÂÒÊΖ²ÒÙÖ×ÓÒײËÓ•ÓÜÓӖÓÂÓÚØÆÌÕ²ËÊÎ Š£ÀØÆÒÊƖÃܖÊÕÐÖÙÖÍܖÊÕÇÓÑÎÐÁÐÆ×ÆÒ²ÑÙÖÍÖÓÜËÑÀÖÓÐÓѲ×ÆÚÐÆβÐÕÆ×ÍËÎÑÓÉÓÏÂƋŸÅÕÙÌÅÕÙÉβËÓÕÓÎÖÜÒÊÕ̲×ÊÚ ØÆÖܕËÙÒÓÅÒÃ×ÎÐÆײDzØÓÚØÆ×ÓÜÚÑÊÂÈÙ ÐÎÆÚÁ•ÓÜÒ×ÃÖÓÐÆÕÎÃÑƪ•Æ•²•ÓÜØÆ ÐÑÆÂÊÎÐÆÎÓÎËÂÑÓΕÓÜØÆÌÐӕÊÒÂÝÓÜÒÖ×ÍÒ ƖÀÒÆÒ×ÎÐÍÉÊÂƳÆÀÕØÊ×ÊÐÎÊÖÊÂÚ Š¥•˜„• ÓÏÈÑ®ÂÒÏØÓÂ×ØÅÑϐÊÌ® ½ÒÓÏGBY ÓÉÖ"7 ½ÒÓÏinfo@athensvoice.gr ÈÊÂÓÉÒÓ½ÍÉ«š¼ËÀÌÎØÁÑÐÌÈÊÀ». A ¢™¥ž”£˜¢ª ATHENS VOICE 93


STARDUST

To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano@stardome.gr)

∑À°∂ AÓ ı¤ÏÂȘ οÙÈ, ¿ψÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ Î·È ¿Ú·Í¤ ÙÔ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì Ï·Ó‹Ù˜ ÛÙÔÓ 8o Ô›ÎÔ ÛÔ˘, ÛÙÔÓ ™ÎÔÚÈfi ‰ËÏ·‰‹, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ Ï·Ó‹Ù˜ fiˆ˜ Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË, ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Î·Ï¿ ÁÈ·Ù› ·Ó·Áο˙ÂÛ·È Ó· οÓÂȘ ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ Ù˘ „˘¯‹˜ ÛÔ˘ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÈı˘ÌËÙfi. Ÿˆ˜ ÎÈ ·Ó ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô‡Ù ÁÈ· ·ÚÔÚÌËÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂȘ ÛÙ· fi‰È·. ∂›Ó·È Ë ÒÚ· ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂȘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ fiÏË ÛÔ˘ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ªÔÚ› Ó· Ûȯ·›ÓÂÛ·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ·ÊÔ‡ ˆ˜ ∫ÚÈfi˜ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Â›Û·È ÔÚÌËÙÈÎfi˜ Î·È ÙÔÏÌËÚfi˜, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΛÓËÛË. ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂȘ ÌfiÙÔ Î¿ÙÈ Û·Ó «fiÏ· Ù· ÎÔÚ¿ÎÈ· ¿Ó ̷˙› ·ÏÏ¿ Ô ·ÂÙfi˜ ÂÙ¿ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘», fï˜ ı˘Ì‹ÛÔ˘ ÙË Ú‹ÛË Ù˘ μ›‚ÏÔ˘ «·Ï›ÌÔÓÔ Û fiÔÈÔÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ·Ó ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂı› Ó· ÙÔÓ ÛËÎÒÛÂÈ», Î·È Ú¿Í ·Ó·ÏfiÁˆ˜.

§∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹, ÎÈ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ·Ù› ı· Âı·›Ó·Ì ·fi Ï‹ÍË: fiÔÈÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÎÈ ·Ó ·ÓÔ›ÍÂȘ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ¤Ó· ÁÏ˘Îfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ·Á›‰·. Ÿˆ˜ Ô ÕÚ˘ Î·È Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 4Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÛÙ¤ÁË Ì ÙÔÓ Â¯ıÚfi ÛÔ˘ ‹ Ì ÙÔÓ ŒÓ· ‹ ÙË ª›·. ΔÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Û ‰È‰¿ÛÎÂÈ ¶ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ Í·Ó·›˜ ¶ÔÙ¤. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ ÚÔ‰Ôı› ‹ ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘ ›Ûˆ Ì ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈ¿, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÈ ·Ó ¤ÓȈÛ˜ ¤ÎÛÙ·ÛË Û ÌÈ· ·ÁηÏÈ¿ Ô˘ ıÂÒÚËÛ˜ fiÙÈ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÔȯً ¿ÓÙ· ÁÈ· Û¤Ó·, ÙÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ Í·Ó¿ ÙËÓ ·˘ÙÔ΢ÚÈ·Ú¯›· ÛÔ˘ Î·È Ó· ÔÓÂÈÚ¢Ù›˜ ηıÈṲ̂ÓÔ˜/Ë ·Ó··˘ÙÈο ÛÙËÓ ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÛÔ˘ fiÙÈ Â›Û·È Ô ÎÏÂȉÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÔ˘. ∫·È Ó·È, ¤¯ÂȘ ‰›ÎÈÔ. ∞Ó ÌÈ· Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ÁfiÓ· ˘¤ÚÔ¯Ô „¤Ì·, ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ.

ڤ˜ Î·È ÙÔ ¤Íˆ Â›Ó·È Ô˘ ı· ·ÈÛı·Óı›˜ ηÓÔÓÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ªÂ ÙÔÓ ·Ó¿‰ÚÔÌÔ ∂ÚÌ‹ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÎÓ¢ÚÈÛÙ›˜ –¯¿ÓÔÓÙ·˜ ΛÌÂÓ· ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ, ¯·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ „˘Á›Ô, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ˜/Ë Û ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ, ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î.Ï.– Â›Ó·È fiÛ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂȘ fiÙÈ ÙÔ ·˙Ï Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ‹ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂȘ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË: ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›·, ·Ó·˙ˆ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÛÔ˘ ›¯·Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ, ·ÚfiÔÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ·ÏÈÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î.Ï. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó, Ô˘ ·›ÚÓÂȘ ¤Ó· ¡·È ‹ ¤Ó· Ÿ¯È Û ¯ÚfiÓȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Î·È ÂÓ ¿ÛË Â-

K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ™ÂÏ‹ÓË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÛÔ˘, Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘, ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÛÔ˘ Î·È ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ·ÓÈÎÔ‡, ¤¯ÂȘ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ηχÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÔ˘. ÿÚË ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Ï·Ó‹Ù˜ ÛÙÔ˘˜ 8Ô Î·È 9Ô Ô›ÎÔ˘˜ ÛÔ˘, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Á¿˙ÂȘ ¿ÎÚË ·Ó Ì οı ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÛ·È Û ¤Ó· ˘ÛÙÂÚÈÎfi Ï¿ÛÌ· ‹, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ‰›ÓÂȘ ÚÂÛÈÙ¿Ï Î˘ÎÏÔı˘Ì›·˜. ŸÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ‰Â¯ı›˜ Û· ÛÔ‚·Úfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ηٷϋÍÂȘ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÌÈ· ÙÔ‡ÚÙ· ÛÙË ÌÔ‡ÚË. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ì ٛÔÙ· Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô 5Ô˜ Ô›ÎÔ˜ ÛÔ˘ ÊϤÁÂÙ·È: Vive l’ amour!!! 94 ATHENS VOICE 9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) √ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈË̤ÓÔ˜ 12Ô˜ Ô›ÎÔ˜ ÛÔ˘ (fiÔ˘ 12Ô˜ Ô›ÎÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹, ı˘Û›·, Ù‡„ÂȘ, ·Ù˘¯›Â˜, Û˘ÌfiÓÈ·, ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∂ÁÒ ÚÔ˜ ¯¿ÚÈÓ Î¿ÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘, ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·, Û˘ÁÁÓÒÌË) Û ÛÚÒ¯ÓÂÈ Û ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÙÚ·Ô‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ·Á¯ÒÓÂÈ Ì ÙȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô˘ ηÏÂ›Û·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ Û ÂÚÁ·Ûȷο ‹ ÚÔÛˆÈο ı¤Ì·Ù·, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙȘ ¤ÍÈ-ÂÙ¿ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ηı›ÛÂÈ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ ™ÎÔÚÈfi Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÔ˘, ¤¯Â ηٿ ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Êˆ˜ Î·È ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∫·È ¯Ú‹Ì·Ù·. Δ· ·Áfi‚Ô˘Ó· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÒÓÔ˘Ó. ∞Ó ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È Î·Ï‹ ‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ô˘ ı· ‰Â›ÍÂȘ. Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) ªÂ ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ· Ó· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ· ÛÙÔÓ ΔÔÍfiÙË Î·È Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔÓ ∞ÈÁfiÎÂÚˆ (ÔÈ ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ÙȘ ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘ ›‰·Ó ÙÔ ÙÚ¤ÈÏÂÚ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂٷ͇ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘, fiÙ·Ó Ô ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ ¤Î·Ó ÌÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÛÙÔÓ ∞ÈÁfiÎÂÚˆ), ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· ·ÈÛı·Óı›˜ ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ Î·È ¤ÚÌ·ÈÔ Ù˘ Ù‡¯Ë˜, Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ Èı·Ófi Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍÔ˘Û›· ‹ ÂÈÚÚÔ‹ Ô˘ ›¯Â˜ ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. °È·Ù› ·˘Ù‹ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÒÚ·; °È·Ù› Ì Ï·Ó‹Ù˜ ÛÙÔÓ 11Ô Ô›ÎÔ ÛÔ˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ÂÚ·Ù¿˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤÚÂȘ ·Ó Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ¿ÏψÓ.

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) π‰Ô‡ ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÈÚÔ˘¤Ù˜ Ù· ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ÛÔ˘ ·ÙÙ·Ú· Î·È ÁÈ· Ó· ÍÂÛÎÔ˘ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘: ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂȘ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Ì logo Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰¿ÛηÏfi˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ οÔÙ ·¤Ê¢Á˜ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÒÚ· ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÚÓÂ›Û·È Ó· ·ÔÙ‡¯ÂȘ, fiÛÔ Î·È ·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ˙fiÚÈÎË; ¢Â‡ÙÂÚË ÂÚÒÙËÛË: ∂›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜/Ë Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÛÔ˘ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÛˆÔ ‹ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ fiÙÈ ı· Ì›ÓÂȘ ÌfiÓÔ˜/Ë Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›˜ ˆ˜ ·˘Ù¿Ú΢ ÂÓ‹ÏÈη˜; ...ΔÈÎ Ù·Î ÙÈÎ Ù·Î ÙÈÎ Ù·Î… ¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) Ÿˆ˜ ‹‰Ë ͤÚÂȘ, ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÙÛ›ÚÎÔ Ô˘ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎϤ‚ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ʈÙȤ˜ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· η›, Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ Ô˘ ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È ıÂÔ› Î·È ıÓËÙÔ› ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ. ªÂ ÙÔÓ ÕÚË Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤·, Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂȘ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û ¯ÂÈÚÈÛÙ› ηٿ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ ¿ÚÂȘ ·fiÊ·ÛË fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÛÔ˘ Î·È ÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔ› ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÛÔ˘. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ·Ê¤ÓÙ˘ Ô˘ ÊÔ‚¿Û·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û ÂÁηٷÏ›„ÂÈ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Û·È „˘¯Èο Î·È ÛˆÌ·ÙÈο ÙfiÛÔ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜/Ë Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Î·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ‚¿ÏÂȘ ÙȘ ʈӤ˜. À.°. ¡·È, Ó·È, Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙÔÓ ™ÎÔÚÈfi, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤ÚˆÙ·˜ ÁÚ·Ê›Ԣ – Ï¿ıÔ˜, Ï¿ıÔ˜, Ï¿ıÔ˜… ∞ÓÙ› Ó· Û·¯Ï·Ì·Ú›˙ÂȘ Ì ÙÔ/ÙË Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ, ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ ηχÙÂÚ· ÊÂÁÎ ÛÔ‡È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘;

‰›ÓÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ›Ù·˜ Ô˘ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ‹ ͤ¯·Û¤ ÌÂ. 4) ªËÓ Ì ··Û¯ÔÏ›˜ Ì ÁÎÚ›ÓȘ Î·È ·Ú¿ÔÓ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂȘ χÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ÔÏϤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. 5) ∂›Ì·È ™ÎÔÚÈfi˜ ÎÈ Â›Ì·È ˆÚ·›Ô˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, Û¤ÍÈ, Ù· Û¿ˆ, Ò˜ ÙÔ Ï¤ÓÂ… ∞Ê‹ÛÙ Ì ӷ ÙÔ ·ÔÏ·‡Ûˆ… (Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È)

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) ª· ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÂÙÔ˘˜, ˘ÂÚÔÙÈÎÔ‡˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜, ·˘Ù¿ÚÎÂȘ À‰ÚÔ¯fiÔ˘˜ Ô˘ ÁÂÏ¿Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÓfiËÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ó˘ÔÌÔÓÔ‡Ó Ó· ÍÂÔ˘ÏËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÏÏËÏÔÊ·ÁˆıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì›˙ÂÚÔ˘˜ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÍÔ˘Û›·˜; ªÂ ÙÔ ÈÔ ˘„ËÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÛÔ˘ ˆÚÔÛÎÔ›Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ, ÌÔÚ›˜ Ó· Á›ÓÂȘ ÙfiÛÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜, ÙfiÛÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ÙfiÛÔ ˘fiÁÂÈÔ˜ fiÛÔ ÎÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ. ÿÛˆ˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ fiÙÈ Ë ÂÈ‚›ˆÛË Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌÂÓ ·fi ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ·fi ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ô˘ ÂÈϤÁÂȘ. ŸÏ˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÛÔ˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ. ∞, Î·È ÌËÓ ÎϤ‚ÂȘ ÌÈ· ºÂÚ¿ÚÈ ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂȘ.

¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) Œ¯ÂÈ ÂÈˆı› Û ÔÏÏÔ‡˜ ¶·Úı¤ÓÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ÂÓ ÂÁÚËÁfiÚÛÂÈ Î·È ·ÓÔȯÙÔ› Ì ÙÔÓ ¢›· ÛÙÔÓ ∞ÈÁfiÎÂÚˆ. ŸÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿Á¯Ô˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È fiÙ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· Û¤Ó· ·˘Ù‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜, ·ÊÔ‡ Ô ¢›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ∞ÈÁfiÎÂÚˆ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿ˜ fiÙÈ Ô ∫ÚfiÓÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ÔfiÙ ÔÈ Êfi‚ÔÈ Î·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∂ÈϤÔÓ Ù· ˘„ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·ÚÓÙ˜ ÛÔ˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜. ∞ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÛ·È Î·Ó Ó· ·Ú·Û˘Úı›˜ ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ıˆÚ›˜ fiÙÈ Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ·ÚÂÎÙÚÔ‹ ·fi Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· Ô˘ Û ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. ∫È fï˜ Ô ÕÚ˘ Î·È Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ 3Ô Ô›ÎÔ ÛÔ‡ ʈӿ˙Ô˘Ó fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË, ÙȘ ·-

ÚÈÙÒÛÂÈ Í¤ÚÂȘ ÙÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂȘ ‹ ÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. ™·ÊÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ slow motion ‹ Î·È ·Ó·ԉȤ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÂÈÎfiÓ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È. (À.°. √È ÙÛ¤˜ ÛÔ˘ ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ‹ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó;) ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ªÂ ÙÔÓ ÕÚË Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂȘ ‰‡Ó·ÌË, fiÚÂÍË Î·È ·ÏËÛÙ›· ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡, °ÎÔÙ˙›Ï· Î·È ª·ÓÙfiÓ·. ¶ÈÔ ·Ï¿: ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷ‚ÚÔ¯ı›˙ÂȘ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÛÔ˘ ÔÙȉ‹ÔÙÂ, oÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ, ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ, Û ÛÙÈÏ Pac-Man. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÂÁˆÈÛÌfi, ÁÈ· ÏÂÔÓÂÍ›· ‹ ÁÈ· ÔÚÌËÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi Ô˘ ‹ÛÔ˘Ó ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ Û ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È Û¯¤ÛÂȘ ˘¤ÊÂÚ˜ ·‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ·. π‰Ô‡ ÎÈ ¤Ó·˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂȘ fiÔ˘ ÎÚ›ÓÂȘ ··Ú·›ÙËÙÔ: 1) ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·˙› ÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘. 2) ªÂ ·Á·¿˜; ∞fi‰ÂÈÍË. 3) ◊ ÌÔ˘

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) ∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· οÓÂȘ ηϋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÕÚË Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ™ÎÔÚÈfi ̤¯ÚÈ ÙȘ 16/11, Ë Ï¤ÍË ÎÏÂȉ› Â›Ó·È ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∏ Â›ÛËÌË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÌfiÚʈÛË, ÁÓÒÛË, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 9Ô˘ Ô›ÎÔ˘, ‰ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂȘ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı›˜ ·fi fiϘ ÙȘ „‡ÙÈΘ, ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ Î·È Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ·ÓfiËÙ˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Ô˘ Û ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi Ù· ·È‰Èο ‹ ÂÊË‚Èο ÛÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÒÚ· Ô˘ ͢Ó¿˜ Î·È ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÛ·È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÔ˘ ·fi„ÂȘ (Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÌÂ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, ·ÈÚÂÙÈΤ˜, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÚÔÎÏËÙÈΤ˜) ÌÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Ӥ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı›˜ Ì ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ó· Ù· ‚ÚÂȘ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηÙËÁÔÚ›˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


9 - 15 √∫Δøμƒπ√À 2008 ATHENS VOICE 95


Athens Voice 229  

Athens Voice 229

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you