Page 1

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 223

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

™Â 5 ÏÂÙ¿ ÎÏ›ÓÔ˘ÌÂ

¶·Ú·Ï›Â˜, quiz, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Á‡ÛÂȘ, ÂÎÙÒÛÂȘ, ‚È‚Ï›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜

K·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ A.V. team, ÛÂÏ. 15

H ¯ÒÚ· ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ï TÔ˘ ¶ÚÔÎfin ¢Ô‡Î·, ÛÂÏ. 12 / BÔ¿ Ë ¯ÒÚ·, ı·ÙÚ›˙ÂÙ·È O ™Ù·Ì¿Ùn˜ KÚ·Ô˘Ó¿În˜ ÁÈ· ÙnÓ E›‰·˘ÚÔ, ÛÂÏ. 26


2 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

31 πÔ˘Ï›Ô˘ - 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2008

∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘

™Δ∏§∂™

£∂ª∞Δ∞

10 √È ÓÂÎÚÔÎÂʷϤ˜ 11 ΔÚ›· ÔÏÈÙÈο Û¯fiÏÈ· 12 ∏ ¯ÒÚ· ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ï

06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó

ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

07 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

08 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË 09 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë

ΔÔ˘ ¶ÚÔÎfiË ¢Ô‡Î·

12 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ Õ. ΔÛ¤ÎÂÚË, °. ∫˘Ú›ÙÛË

SUMMER ’08

16 Summer Lover ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

14 Shoot me: To˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ƒ‹ÁÔ˘ 18 I Δ√ º∂™Δπμ∞§ Δ∏™ ∞μπ¡π√¡

40 Taste Police: T˘ ¡ÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ

18 ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ∞‚ÈÓÈfiÓ ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÔ˘‰ÈÎÏ¿ÚË

48 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

20 ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È Lomo Δ˘ μ¿ÛÈ·˜ Δ˙·Ó·Î¿ÚË

49 ¢›ÛÎÔÈ: TÔ˘ ª¿ÎË ªËÏ¿ÙÔ˘

22 Δ· οӷÌ ۷Ͽٷ ΔÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª¤ÓÂÁÔ˘

50 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË N¤ÓÂ

37

24 √‰ËÁfi˜ ηÏÔηÈÚÈÓÒÓ ÂÎÙÒÛˆÓ

Δ˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

26

μÔ¿ Ë ¯ÒÚ·, ı·ÙÚ›˙ÂÙ·È ΔÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ∫Ú·Ô˘Ó¿ÎË

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V. ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ. ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜.

28 ∫Ô˘›˙: ¶fiÛÔ Î·Ï¿ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; Δ˘ ™ÙÂÏϛӷ˜ ∫·ÚÚ¿ 33 ŒÓ·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ μÈ‚Ï›· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ΔˆÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ªÈÚÌ›ÏË, £·Ó¿ÛË ª‹Ó·

Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

20 I Δ√ ∫∞§√∫∞πƒπ ∂π¡∞π LOMO

51 ∂lements of style: T˘ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó·˜ ª¿Î· 54 Fitness - Health - Beauty: T˘ ™¿ÓÙÚ·˜ - √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË 61 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 62 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 3


®IKEÁÐÎ×ÑÉ­ØÅÉ

¥

ÑÒÎœÎÍĽÍÎ ÒÈÍ»ÁÑÅÉЭ3PORTSWEAR ŏÍÅ×я»ÍÈÁ¾ÒÎ×Õ ¯Ì׏ÉÁËÎÀÕÒÎמÅ˽ÍÎ×

Š

×Ó.HQWLVK7RZQ×ÓÜ¡ÓÒÉÂÒÓÜÖ×Í JDOOHU\6SULQJ–ÓÜÖÜÒÉܲÝÊÎ×ÓÒÊÐØÊ ÖÎÆÐÃÛÔÕÓ•Ê×ÓÐÆËÀÖÊÀÒÆ –ÆÕÆÉÓÖÎÆÐÃÐ×Â֕Æ•Ê

ÖÅÌÛÕÓÒÊÚÆÒÀÖÊÎÚÍ1LNH–ÆÕÓÜ ÖÂÆÖÊ×ÍÒÀÆÖÊÎÕ²–Æ–ÓÜ×ÖÎÔÒ ÆÑѲÊÌÐÆÎÒÂÆÖÊÐÆÎ×ÍÒÀÆÖÊÎ Õ²ÆØÑÍ×ÎÐÔÒÊÒÉܕ²×ÙÒ1LNH 6SRUWVZHDU+–ÆÕÓÜÖÂÆÖÍÆÜ×Á ÖÜÒÓÉÊÜÃ×ÆÒƖÃ×ÍÒ–ÓÑÅÊÒÉÎ ÆËÀÕÓÜÖÆÊÎÐÆÖ×ÎÐÁÉ͕ÎÓÜÕÌÂÆ ×ÓÜ$•ÊÕÎÐÆÒÓÅÐÆÑÑÎ×ÀÛÒÍ5REHUW :LOVRQ¤ÐӖÃÚÃÑÙÒ×ÙÒYLGHR ÊÐØʕ²×ÙÒ×ÓÜ:LOVRQÁ×ÆÒÒÆ–Æ ÕÓÜÖβÖÊÎ×ÍÒ–ÓÕÊÂÆ×ÍÚ1LNH•ÊÚ Ö×ÓÛÕÃÒÓÖ×ÆÉÎÆвƖÃ×Ó–ÕÔ×Ó Ö×ÓÎÛÊÎÔÉÊÚ–Æ–ÓÅ×ÖΕÀÛÕÎ×Ó–ÎÓ ÖÅÌÛÕÓÒÓÐÆÎÒÆÊÐËÕ²ÖÊÎ×ÍÇÆÖÎ ÐÁÎÉÊÓÑÓÌÂÆ×ÍÚ1LNHÐÆÎ×ÍÚ1LNH 6SRUWVZHDU×ÓÖÜÒÉÜÆ֕Ã×ÍÚ–ÆÕ² ÉÓÖÍÚ•Ê×ÍÒ–ÕÙ×ӖÓÕÂƾÑÆÆÜ ײËÜÖÎв•ÀÖÆƖÕÂÆÓÑÃ×ÊÑÆ ÖÅÌÛÕÓÒÍVWUHHWÆÎÖØÍ×ÎÐÁ–ÓÑÑÀÚ ÆÑÑÍÌÓÕÂÊÚÌÓÍ×ÊÜ×ÎÐÀÚËÎÌÓÅÕÊÚ ×ÆÎÕÎÆÖ×ÀÚ•ÓÜÖÎÐÀÚʖÎÑÓÌÀÚ Ɩà ÍÑÊÐ×ÕÓÒÎÐÁ•ÀÛÕÎÐÑÆÖÎÐÁ•ÓÜÖÎ ÐÁ ÊÒ×ܖÙÖÎÆвÛÕԕÆ×ÆÐÆ륮 ÌÊÜ×ÎÐÀÚÊÎÐÃÒÊÚ

4 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª

¥.IKEŽÍÁɏÉÁÅÒÁÉÐŽÁ Î×ÑÒÈнØÅÒÁÉÑÒÈ͐ÁЭÄÎÑÈ ËÁÉÑÒÈнØÅÉÒÈÍËÁÉÍÎÒΏ½Á


£²±´¡¨£¡§

Jesse Leyva

ϺÑÀÀϽÓÎÍÀÔËÇÓÈÒ̽ÌÄÄÌÏͺÎØÍÏÎË¿ÇÌÎØÒÈÊ»ÊÀÈ ÎÈÓº×ÍÄÖžÒÓ½ÒÎÃÄÍɺÑÕÀÍØϟÑ×ÄÈŸÌÄÒÇÒ׺ÒÇÌÄÓÇ ÌÎØÒÈÊ»7νÓÈÀÊοÕ½ÌÕÖÒØͺ×ÄÈÀÃȟÅÎÑÀļÃÇÌÎØÒÈ Ê»ÖÒÀÅÐÖÌÄÄÏÇÑğÙÄÈ †ÐÖºÆÈÍÄÊÀÈÓÀÏÀÏοÓÒÈÀÓÇÖ1LNH½ÒÎÍÀÅÎџÓÇ VWUHHWÊÎØËÓοÑÀÒØÍúÔÇÊÀÍÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÌÄÓÎKLS KRSÊÀÈÓÇUDSÌÎØÒÈÊ»1Î̼ÙÕÏÕÖÀØÓ½ºÆÈÍÄÌÄÓÎÍÀ ÔËÇÓÈÒ̽$ÍÒÊÄÅÓļÖÃÇËÀû½ÓÈǺÊÑÇÉÇÓÎØKLSKRSÊÀÈ ÓÇÖVWUHHWFXOWXUHºÆÈÍÄÒÓÇ1ºÀ<½ÑÊǽÏÎØÓÎÒÏÎÑ»ÓÀÍÓÎ ÌϟÒÊÄÓÊÀÈÎÈÀÔËÇÓºÖÓÎØÅÎÑοÒÀÍ1LNHÊÀÈÏÀџËËÇËÀº ÃÄÈ×ÍÀÍÍÀÄÊÅџÙÎÍÓÀÈ̺ÒÀÀϽÓÇKLSKRSÊÎØËÓοÑÀÓ½ÓÄ ÌÎØÅÀ¼ÍÄÓÀÈÀϽËØÓÀËÎÆÈʽ ƺËÈÀ .ŸÏÕÖºÓÒÈÏÑκÊØÂÄ ÊÀÈÌÈÀÆÄÍȟÏÀÈÃÈÐÍÏÎØŽÑÀÆÀÍÓÀ$LU-RUGDQ7ÀÏÀÏο ÓÒÈÀÁÑ»ÊÀÍ̽ÍÀÓÎØÖÓÇÍÓÀØÓ½ÓÇӟÓÎØÖÊÀÈÌÎØÀѺÒÄÈÏÎ Ë¿ÀØÓ½¸ÏÕÖÊÀÈÓνÓÈÏÎËËμżËÎÈÌÎØÏÀ¼ÊÓÄÖÌϟÒÊÄÓ ÒÓÇ1ºÀ<½ÑÊÇËÀÓÑÄ¿ÎØÍÀʽÌÀÓÀROGVNRROVQHDNHUV

2Ò×ÄÃÈÀÒÓ»ÖÓÕÍÏÀÏÎØÓÒÈÐÍÓÇÖ1LNHÌÈ˟ÄÈ ÆÈÀÓÇÒ׺ÒÇÓÇÖÊÎØËÓοÑÀÖÓÎØÃѽÌÎØÊÀÈÓÇÖ ÌÎØÒÈÊ»ÖÌÄÓÀÏÀÏοÓÒÈÀÓÇÖ1LNHÊÀÈÆÈÀºÍÀ ÏÈÔÀͽÌÎÍÓºËÎÄÌÏÍÄØÒ̺ÍÎÀϽÓÇÍ(Ë˟ÃÀ †ÐÖÄÉÇÆļÖÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÓÀÏÀÏοÓÒÈÀ1LNHÄÊÅџ ÙÎØÍÌÈÀÃÈÀÅÎÑÄÓÈÊ»ÌÀÊÀÈÓÀØÓ½×ÑÎÍÀÊÎÈÍ»ÊÎØËÓο ÑÀÒÄʟÔÄ×ÐÑÀ­ÍÀÏÀÏοÓÒÈÍÀº×ÄÈÄɼÒÎØÌÄƟËÇ ÄϼÃÑÀÒÇÒĽËÎØÖÓÎØÖÀÍÔÑÐÏÎØÖ ›ÀÍӟÙÎÌÀȽÓÈ ÀØÓ½ÎÅļËÄÓÀÈÒÓÎÆÄÆÎͽÖ½ÓÈÇ1LNHº×ÄÈÆÄÑ»ÁŸÒÇÊÀÈÒØ ÆÊÄÊÑÈ̺ÍÎIRFXVÏÎØÃÄÍļÍÀÈŸËËÎÀϽÓÎÍÀÀÆƼÙÄÈÓÎØÖ ÀÍÔÑÐÏÎØ֊ʺÂÎØÆÈÀÏÀџÃÄÈÆÌÀÓÈÖ3RUVFKHļÍÀÈÆÄÑ ÌÀÍÈʟÀØÓÎʼÍÇÓÀÎÈÒ×ÄÃÈÀÒÓºÖÓÎØÖÃÄͺÑ×ÎÍÓÀÈÊÀÍÒÓÇ ‚ØÓÈÊ»$ÊÓ»ÊȽÌÕÖ½ËÎÈÄÊļÔºËÎØÍÍÀº×ÎØÍÌÈÀ3RUVFKH 7ÎÌØÒÓÈʽÁѼÒÊÄÓÀÈÒÄÀØÓ½ÏÎØÀÍÓÈÏÑÎÒÕÏÄ¿ÄÈ­ÓÒÈÊÈ ÄÌļÖüÍÎØÌÄÁŸÒÇÒÓÎÒ׺ÃÈÎÊÀÈÒÓÇÍÀÈÒÔÇÓÈÊ»ɺÑÎØÌÄ ÏÎÈÎÈļÌÀÒÓÄÊÀÈÃÇÌÈÎØÑÆοÌÄʟÓÈÏÎØÌÀÖÀÍÓÈÏÑÎÒÕÏÄ¿ ÄÈ‚ÄÍļÌÀÈÒ×ÄÃÈÀÒÓ»Ö̽ÃÀÖÌÎØÀѺÒÎØÍÓÀÒÏÎÑÊÈÀØÓ½ º×ÕϟÍÓÎÓÄÕÖÊÄÍÓÑÈʽŸÉÎÍÀ$ϽÄÊļÊÀÈϺÑÀŸÍÔÑÕ ÏÎÈÌÄÃȟÅÎÑÄÖÊÎØËÓοÑÄÖÏÑÎÒÀÑ̽ÙÎØÍÓÎÏÀÏοÓÒÈÆÈÀ

ÍÀÓÀÈÑȟÉÄÈÌÄÓÎÍʽÒÌÎÓÎØÖÓÎʟÍÎØÍÃÈʽÓÎØÖÓÎÀÍÀ ÆÍÕѼÙÎØÍÊÀÈÒºÁÎÍÓÀÈÀØÓ½ÏÎØÀÍÓÈÏÑÎÒÕÏÄ¿ÄÈÇ1LNH 2ÑÈÒ̺ÍÀÏÀÏοÓÒÈÀÓÇÖ1LNHÌοüÍÎØÍ ÓÇÍÄÍÓ¿ÏÕÒǽÓÈÊÑ¿ÁÎØÍÌÈÀÌÎØ ÒÈÊ»ÈÒÓÎѼÀϼÒÕÓÎØÖ½ÏÕÖ ÓÎÌÎÍÓºËÎKHDY\ÏÎØÏÀÑÀ ϺÌÏÄÈÒÄKDUGURFN 1ÀÈÀØÓ½ ļ×ÄÒ×ÄÃÈÀÒÓļÆÈÀÓÀÁÑÀÁļÀ ÓÎØ079ÒÓÎ%ÄÑÎ˼Í΁ÄÍÈʟ

£Æ×ÔÒ×ÆÚ–²ÒÙÖ×Æ•ÓÒ×ÀÑÆ×ÓÜ–ÆÕÊÑØÃÒ×ÓÚ×ÆӖÓÂÆÀÛÓÜÒËÓÕÀÖÊÎÌÊ ÒÎÀÚÐÆÎÌÊÒÎÀÚ×ÓÖÛÊÉÎÆÖ×ÎÐÃוÁ•Æ×ÍÚ1LNHÐÆÎ×ÍÚ1LNH6SRUWVZHDU É͕ÎÓÜÕÌÊÂÒÀÆÇÊÑ×ÎٕÀÒÆ•ÓÒ×ÀÑÆ–ÓÜÉÎÆ×ÍÕÓÅÒ×ÍÌÓÍ×ÊÂÆÐÆÎ×ÍÒ ÎÖ×ÓÕÂÆ×ÙÒ–ÆÑÎÃ×ÊÕÙÒÖÜÒÉÜÆ֕ÀÒÆÕÙÚ•Ê•ÎÆÒÀÆ–ÕÆÐ×ÎÐÃ×Í×ÆÐÆÎ •ÓÒ×ÀÕÒÆÖÛÊÉÂÆÖÍ+ӕ²ÉÆ×ÍÚ1LNH–ÕÆ̕Æ×ӖÓÎÊ–ÓÑѲ×ÆÏÂÉÎÆÐÆÎ ÓÎÖÛÊÉÎÆÖ×ÀÚ×ÃÖÓ×ÙÒÕÓÅÛÙÒÃÖÓÐÆÎ×ÙÒ–Æ–ÓÜ×ÖÎÔÒ 4ΐÁÐÅÌÓ¾ÍÑ×ÍÁÍÒ­ÅÉ ÆÒ×ÑÓÅÒÀ•–ÒÊÜÖÍƖÖÓÎÐÂÑÆØÀ•Æ×Æ7Æ–²Ò×Æ•–ÓÕÓÅÒ ÒΐÁоÍËÁÉÒΏ»ÌÌÎÍ ÒÆƖÓ×ÊÑÀÖÓÜÒÀ•–ÒÊÜÖÍÌΓÆÜ×ÓÅÚ×ÓÜÚÓÕƕÆ×ÎÖ×ÀÚ×ÓÜ ÖÛÊÉÂÓÜÖÙÚ•ÎÆÐÕʕÆÖ×ÁÌÀËÜÕÆ×ÍÚӖÓÂÆÚÍÆÕÛÎ×Ê Ð×ÓÒÎÐÁÊËÆՕÃÝÊ×ÆÎÖ×ÍÖÛÊÉÂÆÖÍÚ×ÍÚÉӕÁÚ×ÓÜ•ÓÒ×ÀÑÓÜ$LU0D[ )O\ZLUH•ÊƖÓ×ÀÑÊ֕ÆÒÆÊÂÒÆΖÆÒ²ÑÆËÕÓÆÑѲÐÆÎÆÒØÊÐ×ÎÐÏÖÙÚ ÐÆÎÍÌÀËÜÕÆ7ÓÐÑÆÖÎÐÕÓÒ×ÀÑÓ'XQNÌʕÂÝÊΕÎÐÕÓÖÐӖÎвÓÐײ ÌÙÒÆÐÆØÔÚʕ–ÒÀÊ×ÆÎƖÃ×ÆÐ×ÂÕÎÆÖÊÖÛÁ•ÆÓÐ×ÆÌÔÒÓÜ–ÓÜÊÂÉÆÒÓÎ ÖÛÊÉÎÆÖ×ÀÚÐÆײ×ÍÒʖÂÖÐÊÈÁ×ÓÜÚÖ×Ó£ÊÐÂÒÓÃ×ÆÒ×ÆÀÕÌÆÌÎÆ×ÓÜÚ 2Ñܕ–ÎÆÐÓÅÚÆÌÔÒÊÚÁ×ÆÒܖÃÐÆ×ÆÖÐÊÜÁŸÎÆ×ÓÜÚ2Ñܕ–ÎÆÐÓÅÚ•²

+Î̟ÃÀÓÇÖ1LNHÓÀÉÈÃÄ¿ÄÈÒÄÃȟÅÎÑÄÖ×ÐÑÄÖÆÈÀÍÀ ÄÌÏͺÄÓÀÈ­×ÄÈÖºÑÔÄÈÒÓÇÍ(Ë˟ÃÀƒÀÒ×ÄüÀÙÄÖÏÎÓº ºÍÀÏÀÏοÓÒÈÄÌÏÍÄØÒ̺ÍÎÀϽÓÇÍÄËËÇÍÈÊ»ÀÈÒÔÇÓÈÊ» ‚Äͺ×ÕºÑÔÄÈÒÓÇÍ(Ë˟ÃÀÊÀÈÓÎÔºËÕÏÎË¿¸ËÀÀØӟÓÀ ËÄØʟÊÓ¼ÑÈÀÊÀÈÇÌÏËÄԟËÀÒÒÀ›ÀÍӟÙÎÌÀÈ»ÃÇÓÎÏÀ ÏοÓÒÈËÄØʽÌÄÌÏËÄÓÎÁ˺ÏÕ»ÃÇÌÏÑÎÒӟÌÎØ O

ÑÎÖ×ÆÍ1LNH6SRUWVZHDUÀÛÊÎÖÛÊÉβÖÊÎÐÆÎ×ÎÚËÃՕÊÚ×ÙÒÆØÑÍ×ÔÒ×ÍÚ ƕÊÕÎÐÆÒÎÐÁÚƖÓÖ×ÓÑÁÚ–ÓÜØÆÖܕ•ÊײÖÛÓÜÒ 7ÓÂÉÎÓÖܕÇÆÂÒÊÎÐÆΕÊ×ÆÕÓÅÛÆ;ÆÕÆÐ×ÍÕÎÖ×ÎÐÖÆÕ²ÉÊÎ̕ÆƖÓ×ÊÑÊ ×ÓÐÑÆÖÎÐÃÝÆÐÊײÐÎ:LQGUXQQHU–ÓÜÌÂÒÊ×ÆÎÆÐÕÆ–ÎÓÊÑÆËÕŏ•ÃÑÎÚ ÌÕƕ•²ÕÎÆÆÉβÇÕÓÛÓÛÙÕÂÚÕÆËÀÚÌÎÆÒÆ•ÍÒÐÕÆײÊÎÖ×ÆÌÃÒÆ ÇÕÓÛÁÚ–²ÒÙ×ÓÜÐÆÎÒÆÖÊвÒÊÎÒÆ×ÕÀÛÊÎÚÖÆÒ×ÓÒ²ÒʕÓ 2βÒØÕٖÓÂ×ÍÚËÆÂÒÓÒ×ÆÎÒÆÖÜÌÐÎÒÓÅÒ×ÆÎÎÉÎÆÎ×ÀÕÙÚÃ×ÆÒÖܕDzÑ ÑÓÜÒÐÎÆÜ×ÓÂÖ×ÓÒÆÖÜÒÉÊØÊÂÍ1LNH•ÊÆØÑÍ×ÎвÌÊÌÓÒÃ×ÆÎÖ×ÓÕÎÐÁÚ Ö͕ÆÖÂÆÚŸÎÆ×ÂÍ1LNHÊÂÒÆΕÎÆÊ×ÆÎÕÊÂÆ–ÓÜÖ×ÍÕÂÝÊ×ÆÎÖ×ÍÒ–ÆÕ²ÉÓÖÍ ÐÆÎÖ×ÍÕÂÝÊÎ×ÍÒÐÆÎÒÓ×ӕÂÆ$ÌÐÆÑβÝÊÎ×Ó–ÆÕÊÑØÃÒ×ÍÚ×Ó×Ε²ÐÆÎ×Ó ÛÕÍÖΕӖÓÎÊ•Ê×ÓÒÐÆÑÅ×ÊÕÓ×ÕÖÓÖÜÒÉܲÝÓÒ×ÆÚ×ÍYLQWDJHÆÎÖØÍ×ÎÐÁ •Ê×ÎÚÖ͕ÊÕÎÒÀÚײÖÊÎÚ×ÓÜVWUHHWZHDUÐÆÎ×ÍÒ–ÆÕÆÉÓÖÎÆÐÁÖÛÊÉÂÆÖÍ•Ê ×ÍÒ×ÊÛÒÓÑÓÌÂÆÐÆÎ×ÎÚʖÎÕÕÓÀÚ×ÓÅÖÁ•ÊÕÆ.ÆÎÃÑÆÆÜײ•ÀÖÆÖÊÀÒÆ –ÒÊŕÆ–ÓÜ–²ÒÙƖ“ÃÑÆÉÓϲÝÊÎ×ÓÎÉÊÔÉÊÚ×ÓÜÆØÑÍ×Î֕ÓÅ×ÍÚÉ͕Î ÓÜÕÌÂÆÚÐÆÎ×ÍÚÆÜØÊÒ×ÎÐÃ×Í×ÆÚO ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 5


ATHENS

voice

ƒ∞¡Δ∂μ√À Δ√¡ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√ ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

™Â ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÎÏ›ÓÔ˘ÌÂ...

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓÔÈ ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Δ¿Î˘ ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˜

◊Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÊÂÙÈÓ‹. ŒÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. °È· ÂΛÓË ÙË ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙ· Á·Ï¿˙È· ÓÂÚ¿ Ô˘ ı· ÍÂχÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‚ÚfiÌÈÎÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÙË ‚·ÚÈ¿ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ fiÏ˘, ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË. ∏ ÒÚ· Ù˘ ¿ÌÌÔ˘, ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó. £¤ÏÔ˘Ì ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ ·’ ·˘Ù‹ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ÙË ‰Ò∏ ATHENS VOIC E ı· ΢ÎÏÔÛÂÈ. ªfiÓÔÈ Ì·˜ ı· ÙË ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ. ÊÔÚ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙË Ó ÚÒÙË ¶¤ÌÙË ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ¯·ıԇ̠·˘ÙfiÓ ÙÔ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô ˘. SUMMER GU IDE, LOOK Î·È HOME Ì‹Ó· ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ô˘, ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ›̷ÛÙ stÛÔ˘Ó Ó· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ· and Ù˘ fiÏ˘. Ÿ ÛÔÈ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ η ¿ÏÈ Â‰Ò. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, È ÙȘ ÂÍÔ¯¤˜ ·ÓÙÈÌ ÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Í·ÊÓ ÈÎ fi Ô˘ Â›Ó·È Ë fiÏË Ì·˜. «ATHENS VOICE ÛÙÂÚËÙÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ», ÛÙ· ÂÚ› °È· Ó· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ ÙËÓ ÙÂÚ· ı· ‚ÚÔ˘Ó SOUL Î·È SUMM ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹. °È· Ó· ER GU ID E. ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚË. £· ÂÚ¿ÛÂÙ ηϿ; ™›ÁÔ˘Ú·; ΔÔ ˘fiÛ¯ÂÛÙÂ; ∫È ÂÌ›˜. £· Ì·˜ Ï›„ÂÙÂ. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, fiˆ˜ ÛÙ· ·ÏÈ¿ ÛÈÓÂÌ¿. °È· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÚÔÛ¯Ҙ. ¡· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Â‰Ò Î·È Î·Ï¿. ∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ. - ATHENS VOICE team

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™

∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1944 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (ÚÒËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ú¯›· Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜), ÌÂÁ¿ÏˆÛ «£ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜» Î·È ÛÔ‡‰·Û AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙÔ A¶£. ŸÙ·Ó η٤‚ËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1975, ¿Ú¯ÈÛ ӷ οÓÂÈ ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ Î·È ÎfiÌÈÎ Î·È ‹Ú ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ Iˆ¿ÓÓÔ˘. ¢Ô‡Ï„ Û ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο, Û·ÙÈÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙÔ˘˜ ÊÈϤÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Óı¤ÏÏËÓ˜, ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜. M¤Û· Û 30 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ηٿÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ÙÔ „¢‰ÒÓ˘Ìfi ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙfi, fiˆ˜ ÎÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ «Iˆ¿ÓÓÔ˘». ™‹ÌÂÚ· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ŒıÓÔ˜ Î·È ÙÔ K˘ÚȷοÙÈÎÔ ŒıÓÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ATHENS VOICE Î·È ÙË °·Ï¤Ú·. ∞fi ÙȘ ÂΉ. §È‚¿ÓË Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì «45 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜» Ì ÛΛÙÛ· Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙËÓ ATHENS VOICE. DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ‹ÁÔ˜, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË, ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ¶ÈÙÔ˘Ú¿˜, ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÈÙ¤Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·˘ÚÈ·Ófi˜, £·Ó¿Û˘ ª‹Ó·˜, ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· ª¿Î· °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ·, ∞ÓÙÈÁfiÓË °Ú·ÌÌÂÓ‹, Sotos Anagnos ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, C. Makkos, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜

°ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘Ó˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, ª·Ú›· μÂÓÈÔ‡, ƒÔ‡Ï· ªÔÏ˘‚È¿ÙË Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·Ì¿Ú˘, ¡ÒÓÙ·˜ ¡Ù·Ì¿Ó˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ÀÔ‰Ô¯‹ Direct Market: ¡›ÎË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘

°PAMMAΔ∞ Δπ °∂À™∏ ∂Ã∂π ∏ ¡Δƒ√¶∏; ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ £ËÛ›Ô, ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·, Ô ÙÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘, Á‡ÛË ÛÙÔÓ Î·Ê¤ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· οӈ Ù›ÔÙ·, Á·ÌÒÙÔ!! Œ¯ˆ ·ÁÒÛÂÈ, fiˆ˜ fiÏÔÈ!! √ ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ï¿, ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û·Ó Ó˘¯È¤˜ Û ۯÔÏÈÎfi ›Ó·Î· Ù¿Í˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·ÎÔ‡ˆ, Û˘Ó¯›˙ˆ fï˜ Ó· ‚Ϥˆ. ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯Ù˘¿ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ!! ¶ÔÈ· Ë ÛËÌ·Û›· ·Ó Ô ‰·Ṳ́ÓÔ˜ Â›Ó·È ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜… ¢˘Ô ¿ÓıÚˆÔÈ Î·Ù·Û·Ú¿˙ÔÓÙ·È!!! √ ∫¿ÈÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Õ‚ÂÏ... √ ·˘Ùfi¯ÂÈÚ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘... ∫ÔÈÙ¿˙ˆ ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ‰›Ï· ÌÔ˘. √ ÊÚ·¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÁÏ˘Îfi˜ Ì Á¿Ï·!

WALK ON THE WILD SIDE 7 ÙÔ Úˆ›, Â›Ó·È ¶¤ÌÙË Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ∞ı‹Ó·, ÌÈ· ·ÎfiÌË Ì¤Ú· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ Ù˘ 24ˆÚ˘ ÔÚ›·˜ Ù˘, ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ πÔ‡ÏË!! μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ã·Ú. ΔÚÈ6 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

a d s @ a t h e n svo i ce.g r ¢È‡ı˘ÓÛË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡ À‡ı˘ÓÔ˜ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó· ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369, fax: 210 3632.317 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530, fax: 210 3617.310 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

- °πøƒ°√™ ∫.

ÎÔ‡Ë, Ó· Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ª., ÁÓˆÛÙfi˜ ÚÔ- Î·È Ù· ªª∂! 6. ∞Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î¿˜, dj, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ú·‰ÈÔʈÓÈÙ˙‹˜… ÙÔ˘ 1985… ÙÔ Rock in Athens ÛÙÔ ∫·ÏÏÈÎ·È ÙÒÚ· Û٤ϯԘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜! Ì¿ÚÌ·ÚÔ… Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ªÂϛӷ, Ô˘ ›¯Â ªÂÙ¿ ·fi ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ηÏË̤Ú˜ Î·È ‰ÒÛÂÈ ÙfiÙ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ «Ô‡ ’Û·È, Ú ̷ϿÚÈÍ‹ Ù˘! ∞˘Ù¿, Î·È Ù· ˘fiÏÔÈη», ¤ÂÛ ÙÔ «Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó · Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‰Èο π™ ∂ • ∂ ¯ı˜»! ∂ΛÓÔ˜ Lizz Wright Û·˜… ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜! § 0 10 ‰ÚÔÌÈο ¯˘ Ù· ˘ ÛÔ Î·È ÂÁÒ Ì ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ 7.20 ¶¤ÌÙË Úˆ›, Ô Ì· ¿Ì ÁÚ ™Ù›Ï ÙÔ @athens fo in Ô ÛÙ ‹ ™‡ÚÔ, ·Ó Î·È ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· £·Ó¿Û˘ ¤Ú·Û ÛÙÔ V. A. ˜ ‹ ÛÙÔ fax ÙË ·Ù·». ¢ÂÓ ı· ÌÌ Ú¿ «° Ë ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·fi ÙÔÓ £·Ó¿ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÛÙÔ¿˜ ‹Ï ÛÙ ÙË voice.gr ÁÈ· ÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ Ϥ 0 10 ÙȘ ÛË, ÛÙÔ˘˜ Sex Pistols, ÙÔ˘˜ √Úʤˆ˜, ÁÈ· Ó· ‚Ú¿ ÚÓ  Ú¤ÂÈ Ó· Í ̤ÓÔ. °Ú¿ÌÌ·Â˘ ÔÌ ÓÙ New York Dolls Î·È ÙÔ˘˜ ı› ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ Û˘ È Ù· ‡Â ı· ‰ËÌÔÛÈ Ô, ‰È‡ı˘ÓÛË ˘Ì ÒÓ Courteeners. ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜ Â ·Ù ÔÌ ÔÓ Ù· ¯ˆÚ›˜ ‰ËÌÔÛÈı· Ó ‰Â ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û˘Ó¿ÓÙËÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌËÓ ÌÔÓÔ Êˆ Ϥ Î·È ÙË Û˘… 1. ∏ ÁÚÈ¿ ÎfiÙ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÒÓÙ·˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ È. Ù· ÔÓ Â‡ ˙Ô˘Ì› (Sex Pistols - N.Y.D.) 2. √ ·fi ÙȘ… ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘… ·ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Û˘Ó·˘Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ! ∂ÁÒ Î·ÙËÊfiÚÈÛ· ϛ˜ Î·È ı¤·Ì·! 3. ∞·ÓÙ‹ÛÙ ÛÙÔ ÁÚ›ÊÔ, ÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ‰ÈÂ¿Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ- ΋ ÌÔ˘… ÚˆÈÓ‹ Ù˘È΋ Î·È Î·ı’ fiÏ· ÌË ‚¿ ‹ ¿Ӆ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Â›Ó·È ÊÙËÓÔ›-ÍÂÊٛϷ! ÚÔÎ ÂÚÁ·Û›·, ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ¢∂∏, √Δ∂, 4. √È ¯ÒÚÔÈ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ·Ó‡·ÚÎÙÔÈ Î·È ÙÔ ∂À¢∞¶ Î·È Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi Ì·- π.Ã. ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ Î·È ‰˘ÎÚÈ¿… ÛÂÌÓ¿ Î·È Ù·ÂÈÓ¿! 5. Δ· οı ›- ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˙‹Ûˆ ÌfiÓÔ ·fi ‰Ô˘˜ Î·È ÌÔÚÊ‹˜ «ÛÎ˘Ï¿‰Èη» ÂÈ‚¿ÏÏÔ- ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÌÔ˘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜! - £√¢øƒ∏™ ™∞ƒΔ∑∂Δ∞∫∏™ ÓÙ·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4 ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


­µ·ºª·¸¨¨º®·§¸¥®

ÃÚ纳À¸À³±¶Áĺ°ÁÄ®³¹·

0 ¥ •«ž ‚¢ª„••˜ ¥ ™„¢™˜£˜  ƒ•š¥ «£¢ ¢Š š†˜ •˜ «£¢ ¢Š ”˜ •˜ 7¢¦™¥« ˜§š¢ª´«•…•›ª•˜˜ŠžŠ•†•˜‚—•˜ ˜Š†Š¥˜™—„•…—•…•†˜¥—‚•Š™¢ª„¥¢ª£˜£˜™—™˜£)$.(†£´¢„´ª¥™†¢ªƒ¥—”¢„•¢ªš•™˜ª¥— 

.$¥2.$,3, .$, .$7$;1,$

E

ÂÒÆÎÍ˲ÖÍ–ÓÜÉβËÓÕÓÎËÂÑÓΕÓÜ–²ÒÊ ÌÎÆ ÖÆÇÇÆ×ÓÐÅÕÎÆÐÆ ÖÊ ÒÍÖβ ÐÆÎ ÌÜÕÒ²ÒÊ ÊÒØÓÜÖÎÆ֕ÀÒÓÎ×ÍÌÆÒÎ֕ÀÒÓÎÐÆÕÆ ÐƕÀÒÓÎ0ÓÜÑÀÒÊÌÎÆ–ÆÕÆØÆѲÖÖÎÆ•–ÆÕ ÐÆÎ×ÆÇÊÕÒ²ÐÎÆ–²ÒÙÖ×ÓÐŕÆÐÆÎÛƕÓÌÊѲÙÊÜÌÊÒÎвÊÒÔÖ×ÓDzØÓÚØÀÑÙÒÆ×ÓÜÚ֖²ÖÙ ×Ó ÐÊ˲ÑÎ  ×ÕÂÆ ÊÂÒÆÎ ×Æ –ղ̕Æ×Æ –ÓÜ ÝÍÑÊÅÙ Ö×ÓÜÚËÂÑÓÜÚ•ÓÜ ×ÓÒÆвÒÓÜÒÖÜÛÒ²ŠÆÖÅÑÑ͖×ӋÖÊÏ ×ÓÒÆ–ÍÌÆÂÒÓÜÒÉÎÆÐӖÀÚÃÖÓÊÌÔ ÉÓÜÑÊÅÙÐÆÎ ×ÓÒÆÛƕÓÜÕÊÅÓÒ×ÆΕÊÖ×ÆÕ×ÓÜ ;ÃÑÎÌÓÜÒ×7Ó ֖ÆÒÂÙÚ•ÊƖÆÖÛÓÑÊÂÌÎÆ×ÂÐÆÎ ÓÎËÂÑÓÎÀÛÓÜÒÊ×ÆÃÕβ×ÓÜÚ7Ó ÃÖÓ–ÊÕÒ²ÒÊ×Æ ÛÕÃÒÎÆÃÑÓÐÆΖÊÕÎÓÕÂÝÊ×ÆΏ•ÃÒÓÒÀÒÆÒÐÓÑÑÍ×à ÀÛÙ–ÎÆ–ÓÜвÒÊΊÆÖÅÑÑ͖×ӋÖÊÏÐÆΕʖÆÕÍÌÓÕÊÂ×ÓÌÊÌÓÒÃÚÃ×ÎÀÛÊβÑÑÆÒ×ÊËà ÊÂÒÆÎÐÆÕÆËÑÃÚ¤ÀÏÎÆÑѲÊÒײÏÊÎ0Êв×ΖÕÀ–ÊÎÒÆÒÎÔÖÙ ÈÎÑÁÎÐÆÒӖÓÂÍÖÍ 7Ó ÉÊÒÖÔÝÊ×ÆΕÊ×–Ó×ƏÓÀÒÆÚÖ×ÓÜÚ–ÀÒ×ÊÇÕÂÖÐÊ×ÆÎÖÊв–ÓÎÓÒÍÖ ÆÐÕÆÐÆÎÆÜ×ÁÒÆÐÕÎÇÔÚ×ÍÒÔÕÆ£ÂÒÊÎÊÏÙ×Îв

ÐÓÐ×ÀÎÑÚÖ×ÍÒ–ÆÕÆÑÂÆÐÆÎÐÃÇÊÎÐÂÒÍÖÍ–ÂÖÙƖà ×ÊÕ²Ö×ÎÆ ÌÜÆÑβ ÍÑÂÓÜ×ÊÑÊÇÎÝÎÃÒ À×ÓΕÓÚ ÆÒÆ –²ÖÆ Ö×Î̕Á ÒÆ вÒÊÎ ÆÖÅÑÑ͖×Ó ÖÊÏ ×Æ ÒÊÅÕÆ •ÓÜ ÉÍÑÆÉÁ |ÅÓ ÖÊ ÀÒÆ ( ÃÛÎ .ÆÎ ÉÊÒ Ê•ÆÎ ÝÍÑÃËØÓÒÓ²×ӕÓÉÊÒ•ÊÒÓβÝÊÎÆÒв–ÓÎÓÚÀÛÊÎ ÑÊËײÐÃ×ÊÕÆÊÏÓÛÎÐÀÚÇÂÑÊÚ•–ÎÝÓÅËÓÕÀ•Æ×Æ ×Ö²Ò×ÊÚ–Æ–ÓÅ×ÖÎÆÐÆÎܖÍÕÊ×ÎÐÖÕÓÖٖÎÐà ÆÚ •ÍÒ–ÎÀÝÓܕÊ×ÍÒ×ÅÛÍ•ÆÚÕÙÚ 0ÊÒÓβÝÊÎÆÒ Ó в–ÓÎÓÚ вÒÊÎ ÆÖÅÑÑ͖×Ó ÖÊÏ Á ÆÐÕÆ ÐÎ ÆÒ ×Ó вÒÊÎ ×Ó ܖÍÕÊ×ÎÐà –ÕÓÖٖÎÐà ×ÓÜ .ÆÎ ÉÊÒ ÊÒÒÓÔ •ÎÆÉÜÓ ËÓÕÀÚ ×Ó ÛÕÃÒÓ 0ÎÆÉÜÓ ËÓÕÀÚ ×ÓÛÕÃÒÓÓвØÊ–ÎÐÕƕÀÒÓÚØÆÇÓÑÊÜ×ÊÂÖÊ•ÎÆ ÌÙÒÂÆÒÆвÒÊÎÆÖÅÑÑ͖×ÓÖÊÏ(ÒÒÓÔ•ÎÆËÓÕ² ×ÍÇÉӕ²ÉÆÁ×Ó•ÁÒÆÀÖ×ÙÊÐÊÂÒÆÎܖ²ÕÛÊΕÂÆ ÝÍÑÓËØÓÒÂÆÖÍÃÖÓÒÆ“ÒÆÎ 7ÔÕÆ ÀÛÙ ÇÌÊÎ ×ÃÖÓ ÊÐ×ÃÚ ØÀ•Æ×ÓÚ ²ÕÆ×Æ •²ÕÆ×Æ –ÓÜÊ•ÆÎÖ×Ó×ÖÆÐÒÆ×ÆÇÕÓÒ×ÁÏÙÃÑÆ ÐÆÎÒÆ–²ÙÖÊÒÍÖÂÁÆÐÕÆÐÆÑÅ×ÊÕÆÒÆвÒÙ ÆÖÅÑÑ͖×ÓÖÊÏ7ÀÑÓ֖²Ò×ÙÒ×ÓÏʖÊÕÒ²Ù•ÊÉÅ-

ÒƕÍÛÆÕÆÐ×ÁÕÓÚ ÊÅÐÓÑÆ ÐÆΖ²•Ê–ÆÕÆв×Ù ÀÒÆÚËÂÑÓÚ•ÓÜ–ÁÌÊÖ×Æ.ÓÜËÓÒÁÖÎÆÐÆΖÀÕÆÖÊ ×ÕÂÆ ÇÕ²ÉÎÆ Ö×Ó •–ÆÕ Š.ÆÑÃËÊÌÌӋ Ö×Ó £ÓÕ –²ÒÙÖ×ÍزÑÆÖÖÆ•ÊØÀÆ×ÍÒ$•ÓÕÌÃƖÀÒÆÒ×Î –ÂÒÓÒ×ÆÚ7ÕÖÎÐÆÑ.ÆޖÎÕÂÒÎÆÐÆÎÕÆÐÀÚÐÆÎÛÆÝÊÅÓÒ×ÆÚ×ÓËÊÌ̲ÕÎ0ÓÜÀÖ×ÊÎÑÊÌÕƖ×ÕÁÒܕÆ •Ê×Æ–ÃÉÎÆÖ×ÍزÑÆÖÖÆ ÉÊÒÊÂÒÆΖÓÑÅÐÆÑÃÚ ²ÒØÕٖÓÚÃÒ×ÙÚ ÐÆΕÓÜ–ÁÕÊ•ÊÕÎÐÀÚÔÕÊÚÒÆ ÖÜÒÀÑØÙÆÑѲÌΓÆÜ×ÃÊÂÒÆÎÓÎËÂÑÓÎ7ÓŠ.ÆÑÃËÊÌÌӋÖÊÕÇÂÕÊÎÐÆÎв–ÓÎÆ–β×Æ–ÓÑÅÒÃÖ×ΕÆ ÑÀÊÎÐÆÎÀÛÊÎOLYHÖÜÌÐÊÐÕΕÀÒÊÚÒÅÛ×ÊÚ×ÓÜ•ÁÒÆ .ÆÎ ÊÂÒÆÎ ܖÀÕÓÛÓ ÊÒÒÓÊÂ×ÆÎ  ²•Æ Á×ÆÒÊ Û²ÑÎÆ ÉÊÒØÆÀÐÑÆÎÌÆ×ÔÕÆ–²ÒÙƖÃ×Ó–ÑÍÐ×ÕÓÑÃÌÎÓ вØʲÑÑÓ 7Ó ÏʖÀÕÆÖÆ ²Î ÖÎÛ×ÂÕ ÐÆÎ ÀÒÆ ÇÕ²ÉÜ –ÁÌƕÊ Ö×ÍÒ“Bohemia”×Ó×ÖÀÛÎÐÓÊÖ×ÎÆ×ÃÕÎÓ–ÓÜÀÛÊÎ ÙÕÆÂÆÆÜÑÁ×ÓÐÆÑÓÐÆÂÕÎÐÆÎв•–ÓÖÍÉÕÓÖβŸÎÆ ÃÖÓÜÚÉÎƕÆÕ×ÅÕÓÒ×ÆÎÃ×ÎÍ×ÖÀÛÎÐÍÐÓÜÝÂÒÆÊÂÒÆÎ ÛÊΕÙÒβ×ÎÐÍÐÆÎÇÆÕβÐÆÒÀÒÆÚÉÊÒÖÆÚÀ–ÎÆÖÊ Ɩ“ ×Ó ÑÆΕà ÒÆ –²ÕÊ×Ê ÌÐÓÅÑÆÚ 2Î ÖÆѲ×ÊÚ ×Æ ÓÕÊÐ×Îв ÐÆÎ ×Æ ÖÒÂ×ÖÊÑ ÊÂÒÆÎ ×ÀÑÊÎÆ ÐÆÎ Í •–ÂÕÆ ÐÆ×Æ–ÆÌٕÀÒÍ+ŠÆÜÑÁ‹–ÓÜÖ×ÍÒ–ÕÆ̕Æ×ÎÐÃ×Í×ÆÊÂÒÆΖÑÆ×ÊÂÆ•ÊÉÊÒ×Õ²ÐÎÆÊÂÒÆÎÃ×ΖÕÀ–ÊÎ .ÆÎ×ÕÙÚ–ÓÑÅÐÆѲ•ÊÊÜÕÔ×Ó²×ӕÓ²Ò×Ê ÆÒ–²ÕÊÎÚÓÐ×ÆÐÃÖÎÊÚÖÆѲ×ÊÚÆÚ–ÓŕÊ ¹ÑÑÓ ÇÕ²ÉÜ ÐÓÑÑÁÖƕÊ Ö×ÍÒ –ÑÆ×ÊÂÆ 0ÆÇÂÑÍ Ö×Æ ×ÕƖÊݲÐÎÆÀÏÙ ×ÓÜ “Flower” –ÓÜ ÆÒÆÐÆÎÒÂÖ×ÍÐÊ •ÀÖÆ ÐÎÀÌÎÒÊÐÓÅÐÑÆ7Ó•Ê̲ÑÓØÀ•Æ ×Óܐ)ORZHU‘–ÆÑβÁ×ÆÒÍ×ÓÜÆÑÀ×ÆÖ×ÍÒܖÃÌÆ •Ê×ÓÐƖ²ÐÎÖ×ÍÒ–ÃÕ×Æ–ÓÜÀ×ÖÎÐÆÎÖ×ÓÀÐÑÊÎÒÆÒ×–Ó×ÆÆËÍÕ͕ÀÒÊÚÌÐÆÕÖÃÒÊÚÀ•ÊÒÊÚ•ÀÖÆ •ÊÕÃÒÜÛ×Æ 7ÔÕÆ •Ê ×ÍÒ ÆÒÆÐÆÂÒÎÖÍ ÓÎ ×ÓÜÆÑÀ×ÊÚ ÊÂÒÆÎ ܖÊÕÖÅÌÛÕÓÒÊÚ ÆÑѲ ÐÎ Ó ÛÔÕÓÚ ÌÊÒÎвÖÎÒÎÆÕÂÖ×ÍÐʺÏÙÊÂÒÆÎÖÙÚÁ×ÆÒ–²Ò×Æ .ÆØÂÖƕÊ֓ÀÒÆ×ÕƖÊݲÐÎв×ÙƖ“×ÍÒ–ÑÆÞÒÁ •ÓÜÕβ ×ÀÖÖÊÕÎÚ ËÂÑÓÎ ÓÎ ÉÅÓ ÊÐ ×ÙÒ ӖÓÂÙÒ ÀÛÓܕÊÐÃÈÊÎ×Ó–Ó×ÃÐÆΖÂÒƕÊ,FHWHD ŠÊÂÖÆÎ Øʲ‹ 2×ÕÂ×ÓÚвÒÊΕÎÆÝÙÁÊÏÊײÖÊÎÚÆ•Æ×ÓÚ ÓÅÕÙÒ –ÆÕÆÒÓÜÂ×Æ ÐÎ À–ÎÒÊ ÐÃÐÆ ÐÃÑÆ 2 ×À×ÆÕ×ÓÚ–ÓÜÉÊÒÁ×ÆÒÊ–Ó×À–Ã×ÍÚÊÂÛÊÀÒÆÓÜÂÖÐÎ •Ê–²ÌÓ•–ÕÓÖײ×ÓÜ–ÓÜ×ÓÐÓÎײÝƕÊÓβÑÑÓÎ ×ÕÊÎÚ •Ê ÑÆÌÒÊÂÆ ÑÊÚ ÐÆÎ ÀÐÆÒÊ ÆÖÅÑÑ͖×Ó ÖÊÏ ŸÎÆ ÒÆ •ÍÒ ÐÆÕËÙØÓŕÊ ÑÀÌƕÊ –ÃÖÓ ÐÆÑÅ×ÊÕÓ ÊÂÒÆÎ×ÓLFHWHDÑʕÃÒÎƖ“×Ó²ÑÑÓ•Ê×ÓÕÓɲÐÎÒÓ ŠÆ–Æ–Æ‹ ÐÆÎ –ÃÖÓ ÐÆÑÅ×ÊÕÆ ÒÎÔØÓܕÊ Ã×ÆÒ ÏܖҲ•Ê×Ó–ÕÙ•ÊÐÆØÆÕÃÐÊ˲ÑÎ1ÆÎÌÎÆ×ÂÆÒ ÑÀÌƕÊÃ×ÎÈÓ˲ÌƕÊÌÎÆ•ÎÆ–ÆÌٕÀÒÍ•–ÂÕÆ Á –ÃÖÓ•²ÑÑÓÒÌÎÆÀÒÆÆÖÅÑÑ͖×ÓÖÊÏ ÉÊÒØÆÆÎÖØÆÒÕÆÖ×ÆÒÍØÎÐÁܖÓÖ×ÁÕÎÏÍÓÅ×ÊÐƕÂÆƖÓÑÅ×ÙÚ ÎÐÆÒӖÓÂÍÖÍÃ×ÎÒÆΕÊÒÝÓÕÎÝÕÆÖ×ÊвÒÓܕÊÉÊ ×Ó ÖÙÖ×à .ÆÎ ÊÂÒÆÎ Ö͕ÆÒ×ÎÐà ÆÜ×à ¾ÛÎ ÃÖÓ ×Ó ÆÖÅÑÑ͖×ÓÖÊÏ ÁÍ–ÆÌٕÀÒÍ•–ÂÕÆÀÖ×Ù ÆÑѲ ÊÒײÏÊÎ.ÆÒÊÂÚÉÊÒÊÂÒÆÎ×ÀÑÊÎÓÚ A .ÆÑÃËÊÌÌÓ£ÓÕÂ.ÓÜËÓÒÁÖÎÆ %RKHPLD|Á•ÓÜ7ÖÀÑÎÓÜ$•–ÊÑÃÐ͖ÓÎ )ORZHU–ÑÆ×ÊÂÆ0ÆÇÂÑÍ

˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 7


“ªËÓ Î·ÙÔ˘Ú¿Ù ÛÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ...”

ªÔ‡ÎÓ˜ ›ӷÈ...

ΔÔ «Û‡ÛÙËÌ·» ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢۠·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 13 ¯ÚfiÓÈ·. ZÔ‡Û Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ÓÂÎÚÔ‡. E›¯Â Ì›· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘.

☛ √È ÓÂÎÚÔÎÂʷϤ˜, ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ÛÂÏ. 10

☛ ∫·ÏÔηÈÚÈÓfi ÎÔ˘›˙

μÔ¿ Ë ¯ÒÚ·, ı·ÙÚ›˙ÂÙ·È ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ÛÂÏ. 26

™ÙÂÏϛӷ ∫·ÚÚ¿, ÛÂÏ. 28

ATHENS VOICES §fiÁÈ· Ô˘ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·:

GREATEST HITS

Î·È ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ‰ÂÛÌ¿

O °IøP°O™ ¶AYPIANO™ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ A.V. ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È (¶ÂÚ›ÏË„Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘: ∏ ∫·Ú¤Ù·-∫·Ú¤Ù· ÂÁηٷÏ›ÂÈ Û›ÙÈ, ¿ÓÙÚ· Î·È ·È‰È¿ Î·È Ù· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ªÔÓ¿¯Ô˘˜-ªÔÓ¿¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·fiÏ˘ÙË ÛÙ·Ú)

∏ ∫·Ú¤Ù·-∫·Ú¤Ù· (2Ô ª¤ÚÔ˜)

«∫¿ÔÈ·˜ Ù˘ ¤ÂÛ ÌÈ· ÙÚ›¯· ̤۷ ÛÙÔ Ù˙Â˙» (∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜)

(ŒÍ·ÏÏÔ˜ ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜ Û ΢ڛ· Ô˘ ÌfiÏȘ ÙÔÓ ÙڿηÚÂ)

«Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· ¯¤ÚÈ·, ·Ú·Î·ÏÒ! ¶ÚÒÙ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·! ™˘ÁÁÓÒÌË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û·˜ ͤڈ»

(π‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˙ÔÎÂÚ¿‰ÈÎÔ˘ Û ¶·ÎÈÛÙ·Ófi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ)

“When we were inventing the alphabet, you were hanging from the trees”

Ù‹ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ ÙÔ Î·‚·Ï¤ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂ͷگ›ˆÓ, οıÂÙ·È Û ¤Ó· ÛηÌÓ¿ÎÈ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ (ÙËÓ Ï·Ù›·). ∞Ó ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·, ı· ıˆÚ›ÙÔ ÌÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÛÎËÓ‹ ‰ÚfiÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ· fï˜ οÓÂÈ Î¿ˆ˜ ·Ú¿Ù·ÈÚÔ Î·È ÂÚ›ÂÚÁÔ. «¢ÂÓ Ì ÂÓԯϛ ·˘Ùfi» ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ «ÙÔ ‚Ϥˆ Û·Ó ÌÈ· Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». ∫·È οı ÙfiÛÔ ‚Á¿˙ÂÈ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÙÔ˘ mp3 ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ˘Ô‰˘ı› ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. «√ º¿Ó˘ (¶·Ú·Û΢Ԣ‰¿Î˘) Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÔÓÙÚÔΤʷÏÔ˜. ∞ÓÙ› Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤Í˘ÓÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó, Ô º¿Ó˘ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì „ÈÏfi ÈÓ¤ÏÔ», ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞™∫Δ ÃÚfiÓ˘ ªfiÙÛÔÁÏÔ˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ˆ˜ ˘ÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ-ηٷÎÏ›‰·: «ªfiÓÔ ÔÈ ¯ÔÓÙÚÔΤʷÏÔÈ Î·È ÔÓÂÈÚÔ·Ṳ́ÓÔÈ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘». ÿÛˆ˜ Î·È ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂ͷگ›ˆÓ. - °π∞¡¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π¢∏™

«ΔÔ ÎÔÈÌ¿Û·È; ΔÔ ÎÔÈÌ¿Û·È;»

À¶∞π£ƒπ™Δ∏™ ™Δ∞ ∂•∞ƒÃ∂π∞

(∂ÏÏËÓ·Ú¿˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Û ͤÓË ÙË ı¤· ·fi ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi)

«ƒÂ Û˘, ÙfiÛÔ ÎÔÓÙfi˜ ‹Ù·Ó; ∂ÁÒ ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ Î·ıfiÙ·ÓÂ!»

(º›Ï˜ Û ıÂÚÈÓfi, ÙÂÌ·¯›˙ÔÓÙ·˜ ÁÎfiÌÂÓÔ˘˜)

«∏ ¿ÏÏË, Ë ÌÈÎÚ‹; ¶¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹;» (¶ÂÓËÓÙ¿Úˉ˜, ∫ÔψӿÎÈ)

«ΔÔÓ Í¤Úˆ, ÛÔ˘ Ϥˆ! ∫fi‚ˆ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ ÛÙË ÊˆÙÈ¿» (ªÈÎÚ¤˜ Ì ٷ ÊÚÂÓÙÔÙÛ›Ó· ÙÔ˘˜)

«ª·Ù¿ÎÈ·, ÙÈ Î¿ÓÂȘ; ∂Ì›˜ ÙڷοڷÌÂ. ¶Ôχ Á¤ÏÈÔ. £· ÛÙ· ˆ» (SMS)

- °π∞¡¡∏™ ¡∂¡∂™ 8 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 AÀ°√À™Δ√À 2008

Δ· ÌÈÎÚ¿ ∫·ÚÂÙ¿ÎÈ· ÛÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ Ù· ‚ÔÙÛ·Ï¿ÎÈ· ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ Î·È ¯ÏˆÌ¿ ÙÔÓ ∫·Ú¤ÙÔ-∫·Ú¤ÙÔ ÙÔÓ ÙÚ·‚Ô‡Ó ·’ ÙÔ ¤ÙÔ Î·È ÚˆÙÔ‡Ó: «¶Ô‡ Â›Ó·È Ë Ì·Ì¿;» ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÙÔ ·„¤ÓÙÈ, ÛÙÔ Ô˘›ÛÎÈ

Ó· ’¯ÂÈ È· ·Ú·‰Ôı› Ô ªÔÓ¿¯Ô˘˜-ªÔÓ¿¯Ô˘˜ Ì ÂÏ¿Ù˜ ÌÔÓ¿¯Ô˘˜ ÙËÓ ·Ó¿Áη˙ ӷ ÎÔÈÌËı› ™ÙÔÓ ∫·Ú¤ÙÔ-∫·Ú¤ÙÔ Ì’ ¤Ó· ÙfiÛÔ ‰· ÛÙÈϤÙÔ Ô ªÔÓ¿¯Ô˘˜-ªÔÓ¿¯Ô˘˜ ÔÚÌ¿ Ì· ÔÈ Ì¿ÙÛÔÈ ÚÔÊÙ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÈϤÙÔ ÙÔ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó

∏ ∫·Ú¤Ù·-∫·Ú¤Ù· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ú·‚¤ÏÙ· Î·È Á˘ÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ÛÈÙÈÎfi ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ∫·ÚÂÙ¿ÎÈ· Ô˘ ’Ó·È È· ·ÏËÙ¿ÎÈ· ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ‰ÚfiÌÔ Î·Îfi. ™ÙÔÓ ∫·Ú¤ÙÔ-∫·Ú¤ÙÔ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ ¤Ó· ÌÔ˘Ú‰¤ÙÔ fiˆ˜ ¿ÓÙÔÙ ÎÔ˘Ïfi Î·È Û ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ ÙÔÓ ªÔÓ¿¯Ô˘˜-ªÔÓ¿¯Ô˘˜ ͷӷʤÚÓÂÈ Â˘ı‡˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ∫È Ô ªÔÓ¿¯Ô˘˜-ªÔÓ¿¯Ô˘˜ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¿¯Ô˘˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ Ï˘Ëı›˜ Î·È Ô˘Ï¿ÂÈ ÛÙÈϤٷ Ô˘ «∫·Ú¤Ù·-∫·Ú¤Ù·» ¯·Ú·Á̤ÓÔ ÛÙË Ï¿Ì· ı· ‰ÂȘ

INFO-DIET

Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

(+) ¡∞¡∞ ª√À™Ã√Àƒ∏ ¶‹Á· ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ŒÓ· Ú¿ÁÌ· ÌÔ‡ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ˘¤ÚÔ¯Ë Û˘Ó·˘Ï›·. ¶Ò˜ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ Û˘ÓÓÂÓÔÔ‡ÓÙ·È Ù· ÛÂϤÌÚÈÙÈ Î·È ¿Ó fiÏ· ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ; (ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‹Ù·Ó fiÏÔÈ, ÙËÓ ¶¤ÌÙË ¿ÓıÚˆÔ˜)

∫∞¡ΔπΔ™∞ ™∞¡∫√ ¡· ϤÙ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÙÂ. ∏ Ì·˘Úԇη ·fi ÙË ™È¤Ú· §ÂfiÓ ‹Ù·Ó Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¶ÚÔÙÈÌԇ̠ÙȘ ∫·ÓÙ›ÙÛ˜ Ì ÙȘ Ì·˚ÌÔ‡‰Â˜ Louis Vuitton ·fi ÙȘ ∫·ÙÈÓ›ÙÛ˜ Ì ٷ ·˘ıÂÓÙÈο Cavalli. ∞ϤÍË, ¤ÛÎÈÛ˜! π∂ƒø¡Àª√™ «√ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘, Ì ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÂÈ, ÙÈ Ï¤ÂÈ Î·È Ô‡ ¿ÂÈ» (°È· ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡)

ª∞ƒΔÀƒπ∫∏ ∫∞Δ∞£∂™∏ «ΔÔÓ ¤‚ÏÂ· Î·È Î·ıfiÙ·Ó Ì ÙȘ ÒÚ˜ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘. ™ÈÁ¿ ÙË ı¤· ‰ËÏ·‰‹!» (ª¿ÚÙ˘Ú·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ ÙÔ˘ ™ÂÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘)

Ã∏™πª√ TIP 210 6565.600, Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ηٷıÏÈÙÈÎÔ‡˜.

(-) ƒ√¢√™ ΔÔ ‹‰ËÌ· ÙÔ Â›‰·ÌÂ, ÙË ƒfi‰Ô „¿¯ÓÔ˘ÌÂ. √™∂ ª·Ù·ÈÒÓÂÈ ÙÚÈ¿ÓÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·Ó¿ ÙË ¯ÒÚ· ÏfiÁˆ… ·‰Â›·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡! ¶∞¡∞°πøΔ∏™ æøªπ∞¢∏™ ¢ÂÓ ·›˙ÂÙ·È Ô ·ıÂfiÊÔ‚Ô˜. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¿ÓÂÏ Ì ı¤Ì· ÙË ¯ÔÏÈÛÙÂÚfiÏË (!) √π ¡∂√𠶧√À™π√π ∂ÁηٷÏ›Ô˘Ó Ï¤ÂÈ ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ (Û ·Î›ÓËÙ·, Û ÌÂÙÔ¯¤˜) Î·È ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ… «ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¿ıÔ˘˜» (!) (ŒÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ÁÈÔÙ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÎÚ·ÛÈÒÓ)

CHRISTODOULOS DEPARTMENT STORE ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛË Ù˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎÔÈ΋˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ÛÙÔ ¶. æ˘¯ÈÎfi, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: 140 ˙¢Á¿ÚÈ· Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· Ì ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· 600 ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ·Í›·˜, ¤Ó·˜ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˜ Baccarat ·Í›·˜ ú 50.000, Ì·¯·ÈÚÔ›ÚÔ˘Ó· Christofle, ηӷ¤‰Â˜ Versace Î·È ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Armani, ηıÒ˜ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·Ô‡ÙÛÈ· Sebago Î·È Church’s (ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ Prada). (A˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·¿˜, ÙÔ Saks Fifth Avenue Ì ۿÚη Î·È ÔÛÙ¿ ‹Ù·Ó)

∂¶π∫∞πƒ√π ™ΔπÃ√π «Δ· ‰¿ÛË „ËÏ¿ Ì ÙȘ ʈÙȤ˜/ Ù· ‰¿ÛË Ô˘ η›ÁÔÓÙ·È/ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘» (∞fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÊȤڈ̷ Ù˘ √¢√™ ¶∞¡√™ ÛÙÔÓ ª›ÏÙÔ ™·¯ÙÔ‡ÚË) ●


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP

∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‚ȉˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ·Ó·ÛËΈ̤Ó˜ Ï¢ڤ˜ ÛÙ· ηٷÛÙÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘ ·ÁοÎÈ· Ô˘ ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Í·ÏÒÛÂȘ ÈÔ ¿ÓÂÙ·)

1

°È·Ù› Ù· ηӿÏÈ· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ «ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Û·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ…» Û ÛÔÙ¿ÎÈ, ÌfiÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ; ¢ÈfiÙÈ ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÎÂÓ¿, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛfiÓÙ·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÛÔÙ¿ÎÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÏfiÁˆ ·‰ÂÈÒÓ, fiˆ˜ .¯. ÁÈ· ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ, ÙÔ˘˜ security Î·È ÙÔ˘˜ couriers. °È·Ù› ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.

ÚÂÏıfiÓ (‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ ·ÏÈfi ·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÂΛÓÔÓ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÙ‹ıÔ˜), ÁÈ·Ù› ÂΛÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÓÔÌ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜. ∫·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ·ÏÈfi˜ ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ ÙÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ıÚÈ·Ì‚ÔÏÔÁ›, fiÙÈ «ÂΛÓÔ˜ Ù˘ Ù· ’ÏÂÁ», Ú¿ÁÌ· ·Ó˘fiÊÔÚÔ ÁÈ· ÂΛÓË. √fiÙ ÌËÓ ÙȘ ·ÚÂÍËÁ›˜. •¤ÚÂȘ fiÛÔ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÙÛ·ÎÒÓÂÛ·È Ì ÙÔÓ ·ÏÈfi ÛÔ˘ ·˘Ùfi, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤¯ÂȘ ÙÔÓ Î¿ı ¿Û¯ÂÙÔ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó Â›Ó·È Ê˘ÛÈο, ηıÒ˜ Ù· ¯·˙‡ÂÈ; ∫·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ¤¯ÂȘ ÙÔ ÓÔ˘ ÛÔ˘ Ì‹ˆ˜ ηӤӷ ·È‰¿ÎÈ Ûο„ÂÈ Î·Ù¿ Ù‡¯Ë ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ‰‡Ô ÙÚ‡˜ Û ηٿÏÏËÏË ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÙÚ¤ÍÂȘ Î·È Ó· ÚÔÏ¿‚ÂȘ Ó· Í·ÏÒÛÂȘ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·;

4

À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ηÓfiÓ·˜, ÔÈ ·Ê›Û˜ ÙˆÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÒÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÊÏÔ˘; ¡·È, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó Á˘·ÏÈ¿, fiÛÔ Î·Î¿ ÎÈ ·Ó ‚ϤÔ˘Ó. √fiÙ ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Î·ı·Ú‹ ÂÈÎfiÓ· ı· ‹Ù·Ó ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÎfiÔ˜, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿.

5

∏ ‰È¿ıÂÛË «‰ÂÓ-Ì·˜-¯¤˙ÂÙÂ-ÎÈ- Û›˜-ÌÂ-ÙÔ˘˜-√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜-Û·˜» Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰È΋ ÌÔ˘ ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ; ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÔÈ ÂÎʈÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ϤÓ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ Ì ÔÏÏ¿ ı·˘Ì·ÛÙÈο, fiˆ˜ ÙÔ «‰ÂÓ ÂÚÈÁڿʈ ¿ÏÏÔ!» ‹ ÙÔ «‚¿Ï’ ÙÔ, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘!». ªÂÙ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ù›ÔÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ¤ÊÙÂÈ.

¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ: ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ η‡Û˘ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û ηٿÛÙ·ÛË Ó· ·Ó·ÛÙËıÔ‡Ó fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·ÚÔ˘Û›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·ÚÔ˘Û›· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î·È fiÏ· Ù· ı‡Ì·Ù· ˘ÚηÁÈ¿˜; ª· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ. ¢ËÏ·‰‹, ÌÂÙ¿ ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ¿ÓÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ó· ‰ÈÒÚÔÊÔ ÌÓËÌ›Ô-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì Á‡„ÈÓ˜ ÎÔÏfiÓ˜ ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ ÛÙ· ÎÂÚ·Ì›‰È·, ÒÛÙ ӷ ÙÈÌËı› Ô ÓÂÎÚfi˜. ∂ÓÒ ÛÙËÓ ·ÔÙ¤ÊÚˆÛË ÔÈ ÛÙ¿¯Ù˜ ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡. ∫·È ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÙÔ Ó· Â›Û·È «·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÒÓ» Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÚÔηÏ›˜ ¢ı¤ˆ˜ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ

∞˘Ù¿… Ô‡ ı· Ì›ÓÔ˘Ó;

ÌÂÈ ÎÈ fiÙ·Ó ‚ÁÂÈ, ÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÎÙËÓ›·ÙÚÔ˜. ∫·ı·Ú¿, ¿ÓÂÙ· ÛÈÙ¿ÎÈ· Î·È 22 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· fiÔ˘ Ù· ˙Ò· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ΛӉ˘ÓÔ˘˜.

Ù˜ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜, ʇÏÔ˘, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÂÚÈÔ›ËÛË, ‚fiÏÙ·, ÙÚ¤ÍÈÌÔ, ÂÎÙfiÓˆÛË Î·È ¤ÍÙÚ·, ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ Î·È Ì¿ÓÈÔ - ‚Ô‡ÚÙÛÈÛÌ·.

Δ˘ ™∞¡Δƒ∞™ - √¡Δ∂Δ ∫À¶ƒπøΔ∞∫∏

DEL VENTO MARGIO °È·ÓÓÔ‡Ï˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 22950 23791, www.alldogs.gr, ú 25/̤ڷ √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·ÓÛÈfiÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ̤¯ÚÈ 20 Û΢ÏÈ¿. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ηÙÔÈΛ Ô Î. °È·ÓÓÔ‡Ï˘ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÁÈ· οı Û·ÏÔ Î·È 3 ¯ÒÚÔÈ ¿ıÏËÛ˘, Ì 24ˆÚË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ì οÌÂÚ˜ Î·È ÎÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ∏ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ì Royale Canin. ªÔÚ› Ó· ηÓÔÓÈÛÙ› Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘.

CATS ’n’ DOGS ∫ÔÚˆ› ∞ÙÙÈ΋˜ (ÏËÛ›ÔÓ 2Ô˘ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ), 210 6623.307, www.catsndogs.gr, ·fi ú 15 ÕÎÚˆ˜ ÊÈÏÈÎfi ÛÎ˘Ï›ÛÈÔ-Á·Ù›ÛÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ: ηı·ÚÈfiÙËÙ·, ʈٿÎÈ· ÁÈ· ÙË Ó‡¯Ù·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜. ∫¿ı Û·ÏÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ‚fiÏÙ· Ì ÏÔ˘Ú› Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∫Ú·ÙÂ›Ù·È ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÔÈ ÙÚÔʤ˜ Â›Ó·È Royal Canin Î·È ÌÔÚ› Ó· ηÓÔÓÈÛÙ› Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ™Â high season ··ÈÙÂ›Ù·È ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÎÚ¿ÙËÛË.

2

Œ¯ˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ï·ÛÙÈ΋ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢¤Í·Ù˜ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. °È·Ù›; ∂ÊfiÛÔÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚԂϤ„ÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Í·ÏÒÛÙÚ˜ Ô˘ Ó· ‚ÔÏÂ‡Ô˘Ó ÎÈ ÂΛӘ, ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜ ı‡Ì·Ù· Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡. ŸÙ·Ó Â›Û·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· Í·ÏÒÓÂȘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·Ó¿ÛÎÂÏ·, Ì·˘Ú›˙ÂȘ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ë Ï¿ÙË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÛÚË. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·-

°∞μ ¢π∞∫√¶∂™ ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÙÔ Î·ÙÔÈΛ‰Èfi ÛÔ˘ ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜, ÌËÓ ÙÔ ÎÏ›ÛÂȘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ·Ó ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÂΛ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË… ™·˜ ‚ڋηÌ ÌÂÚÈο ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ηÙÔÈΛ‰È¿ Û·˜ fiÛÔ ÂÛ›˜ ·Ú·ıÂÚ›˙ÂÙÂ. AVRA FARM ∂Ï·ÈÒÓ·˜ £Ë‚ÒÓ, 72 ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ-§·Ì›·˜, 210 2527.551, www.avrafarm.gr, ú 15/̤ڷ ¶ÚfiÙ˘Ô Î¤ÓÙÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Û΢ÏÈÒÓ, Á·ÙÈÒÓ Î·È ·ÏfiÁˆÓ (…) ÌÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. √È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ›ӷÈ: ·Ú·Ï·‚‹-·Ú¿‰ÔÛË ˙ÒÔ˘, ·Ô·Ú·Û›ÙˆÛË fiÙ·Ó

3

MARATHON LAND μ·Û›Ï˘ ª·Ï¿Î·˜, £ÂÛÛ·Ï›·˜ 16, ª·Ú·ıÒÓ·˜, 22940 56420, ú 18-30/̤ڷ ™Â ηı·Ú¿, ·ÙÔÌÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ· 2,50 Â› 3,50 Ì. Î·È Û 500 Ù.Ì. ¯ÒÚÔ ¿ÛÎËÛ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û΢ÏÈ¿ Î·È Á¿-

STARDOGS ¶·È·Ó›· (¤ÍÔ‰Ô˜ 18), 210 6029.053, 697 3446191, ú 20/̤ڷ ∂‰Ò ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û΢ÏÈ¿ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ÌÂÁ¤-

ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚfiÓÙÔ˜ ·fi ¿ÓÙ·.

6

∫·ÓÔÓÈο Ë «∞›ÁÈÓ·» ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «I Became», ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÛÙË ÛˆÛÙfiÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜; ΔÔ ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¢ÔÓÔ‡Û· ı· ¤ÚÂ ӷ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ˆ˜ «I was vibrating». ∫·È ·˘Ùfi ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÓÔ‹ÛˆÓ, Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ı· ÂËÚ¤·˙·Ó ·ÚÓËÙÈο ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ï¿ıÔ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙȘ ÙÔ˘Ú›ÛÙÚȘ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÂΛ.

7

°È·Ù› ÔÈ ÙËÏÂÎÚÈÙÈÎÔ› ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ, ·ÊÔ‡ οı ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó Ù· ηӿÏÈ· ÂÂȉ‹ ‚¿˙Ô˘Ó Â·Ó·Ï‹„ÂȘ, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È; ¢ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Ù· ηӿÏÈ· οÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ϤÓÂ. √fiÙÂ, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Í·ÊÓÈο ̤۷ ÛÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ó· ·›˙Ô˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÛÂÈÚ¤˜, ÔfiÙ ӷ Ú¤ÂÈ ÎÈ ·˘ÙÔ› Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÛÔ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó. ∞

ıÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÈıÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È fi¯È Û ÂÚ›Ô‰Ô ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛ˘. º˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÎÔÈÙÒÓ˜ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ –ÁÈ· ‡ÓÔ– Î·È Ù·Ú·ÙÛ¿ÎÈ ÌÚÔÛÙ¿. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÚÔÊ‹, ÎÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ηı¿ÚÈÛÌ·. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È ¤ÍÙÚ· ú 25. ∫∞π… ∫∞Δ’ √π∫√¡ 694 4768841, 697 3446191, info@dogsforliving.gr ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Û·ÏÔ, ÙÔÓ Ù·˝˙Ô˘Ó, ÙÔÓ ¿Ó ‚fiÏÙ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· ÚÒÙ·, ÁÈ· Ó· ÌË ‚ÚÂıÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û ηӤӷ ·ÏËÛ›·ÛÙÔ ∫Ô‡Ù˙Ô Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ê¿ÂÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ Î·È ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. www.dogs.freegr.net: ΔËϤʈӷ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÁÈ· ·ÓÛÈfiÓ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÙÔÈΛ‰Èfi Û·˜. ∞

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 9


¶√§πΔπ∫∏

Ù·Ó ÊıÈÓfiˆÚÔ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ NÂÚ¤Ù‚·. H ·ÏÈ¿ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ Á¤Ê˘Ú· ηÌÔ‡ÚÈ·˙ ·ÎfiÌË ¿Óˆ ·fi ÙË ÊϤ‚· ˙ˆ‹˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÈṲ̂٠Ù˘, ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ·, ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ MfiÛÙ·Ú. TÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÛÙÔ ¤Ì· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ™·Ú¿ÁÈ‚Ô, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠ÙÔ ÁÎÚÈ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ, ÙÔ Ì·ÏÏ› fiÚıÈÔ. H ·fiÊ·ÛË Â›¯Â ÏËÊı›. TÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ¿Ú¯È˙ ÙÔ ÈÛÙÔÏ›‰È. ¢›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë Î·˙¤ÚÓ· «M·ÚÂÛ¿Ï· TITA». T· fiÏ· ›¯·Ó ÌÔÈÚ·ÛÙ›. ¢ÂÓ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Êfi‚Ô. ŒÈÓ·Ó Ì›Ú˜ Í·ψ̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ Ì ٷ ηϿÛÓÈÎÔÊ ÛÙ· fi‰È·. TÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ¿Ú¯È˙·Ó fiÏ·. H ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ·, ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË, ›¯Â Ï‹Úˆ˜ ·Ô‰ÒÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û·Ó. O «M·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ Á¿ÌÔ˜»* ı· ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Û ÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ. O „˘¯›·ÙÚÔ˜ ¢ı˘ÙÂÓ‹˜, Ì ̿ÙÈ Û›ÁÔ˘ÚÔ, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó. £· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Î·È ¿ÏϘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜.

ÁÈÔ˜ Ù˘ Ô Ì·ÊÈfi˙Ô˜, Ô M¿ÚÎÔ, Ô «Áη˙¿ÎÈ·˜». H ÎfiÚË ÙÔ˘ «·ÊÂÓÙÈÎÔ‡» ·ÔÛ‡ÚıËΠÛÙÔ M·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Ù˘ ‰›ÓÂÈ È· ÛËÌ·Û›·. NfiÌÈ˙ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¿ÙÚˆÙÔ˜. ŸÙÈ Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ «·ÊÂÓÙÈÎÔ‡» ı· ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢ ‰È¿ ·ÓÙfi˜. NfiÌÈ˙ fiÙÈ ‹ÏÂÁ¯Â ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› Ì οÙÈ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ŸÙ·Ó Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÔÚ¢ı› ÚÔ˜ ÙȘ BڢͤÏϘ, ·Ó¤Û˘Ú·Ó ÙÔ ‚ÚfiÌÈÎÔ ¯·ÚÙ› Ì ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ·fi ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ. «§ÂˆÊÔÚÂ›Ô ·ÚÈıÌfi˜ 73». ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ M·Ù¿ÓÈÙÛ·. BڋηÓ, ϤÓÂ, ·¿Óˆ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË Ì‡ıÔ˜, ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ˙¿ÚÈ· Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ÛÙ›ÁÌ·Ù· ›¯·Ó ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÓÂÎÚÔÎÂʷϤ˜.

JENNY HOLZER

gy sycholo p l a c i g tholo is in pa s a b s t i r has behavio e m e r t ex

OI NEKPOKEºA§E™ TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H agilou2001@yahoo.gr O Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜

TÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ·ÚÈıÌfi˜ 73. KÚ¿Ì· Ê·ÛÈÛÌÔ‡, ÛÙ·ÏÈÓÈÛÌÔ‡, „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ‚·Ú˘ÛÙÔÌ·¯È¿˜, ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È Î·ÎÔ¯ˆÓÂ̤Ó˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. O ·fiÏ˘Ù· ·Ú·ÓÔ˚Îfi˜ ‰ËÏ·‰‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·¯ı¤ÛÙÂÚÔ ‰Â›ÁÌ· μ·ÏοÓÈÔ˘ ·ÙÚÈÒÙË. ™ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ‰‹ıÂÓ ÂıÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ηÙÔÓfiÌ·˙ ˆ˜ ÌÈ¿ÛÌ·Ù·, ÁÈ·Ù›, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û·Ó ÎÈ ·˘ÙfiÓ. ÕÙÔÌÔ Ô˘ ·ÔÙÚÂÏ¿ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÈÛ¯‡ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ ͷÊÓÈο Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ. TÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Î·È Ôχ ÁÈ· Ó· ۷Ϥ„ÂÈ. EΛ ÛÙÔ ¶¿ÏÂ, ¿ÎÔ˘Û ÙȘ ʈӤ˜ Ù˘ ÎfiÏ·Û˘ Ó· ÙÔÓ Î·ÏÔ‡Ó Î·È ›ÛÙ„ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ MÂÛÛ›· Ô˘ Ë ·Ú¿ÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ‡ ÂÂʇϷÛÛÂ. ŒÓ· ·ÊÂÓÙÈÎfi fi¯È Û·Ó Ù· ¿ÏÏ·. ŒÓ· ·ÊÂÓÙÈÎfi Ô˘ ›ÛÙ„ ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ·ÓÛÏ·‚ÈÛÌÔ‡, ·fi ÙË MfiÛ¯· ¤ˆ˜ ÙË §Ô˘ÌÏÈ¿Ó·. TÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÚÂÏ¿ıËÎÂ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÚÂÏ¿ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ˘ËÚ¤Ù˜ ÙÔ˘. ZÔ‡Û·Ó Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·ÎfiÚÂÛÙ˘ ‚›·˜. Œ‚ÏÂ·Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÚÔ‹ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÛÙ· ‰›· ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ. XfiÚÙ·ÈÓ·Ó Ì ÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ fiψÓ. °˘¿ÏÈ˙ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ·Ù¤ÏÂȈٷ ηڷ‚¿ÓÈ· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂıÔ‡Û·Ó Ì ÙËÓ ÔÛÌ‹ Ù˘ Û¿Úη˜ Ô˘ ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÙÔ. O fiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. ™·Ó ÙÔÓ ‹Úˆ· ÙÔ˘ KfiÔÏ·, ÂΛ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ MÂÎfiÁÎ. H ÛÎËÓ‹ Ô˘ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÂÓfi˜ ¯·Ì¤ÓÔ˘ 10 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

ÔϤÌÔ˘ ¤‰ÈÓ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÛÙË ™ÚÂÌÚ¤ÓÈÙÛ· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋, ÎÈ ·Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÁÚ·Ê› ÛÙÔ ÛÂÏÈÏfiÈÓÙ ı· ·ÔÙ‡ˆÓ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÙڤϷ. §›Á· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤‰ÈÓ ÙË ‰È·Ù·Á‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ fiÏ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ·fi 16 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. O «ÛÙÚ·ÙËÁfi˜» Ì ÙÔÓ ÙÚ¿¯ËÏÔ ÁÔ˘ÚÔ˘ÓÈÔ‡ Î·È Ù· ÏÈ·Ú¿ Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ· ‰ÂÓ Á‡ÚÈÛ ԇÙÂ Î·Ó Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘. £· Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙÔ X·Ó ¶›¯·ÙÛÂÎ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÚÒÛÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÛÊ·Á‹˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘. TÈ ÙÔÓ ¤ÓÔÈ·˙ ¿ÏψÛÙÂ. A˘Ùfi˜ ÔÏÂÌÔ‡Û ÁÈ· Ó· ÔÏÂÌ¿ÂÈ Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ. ◊Ù·Ó “seigneur de la guerre”. EΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¶¿ÏÂ, Ô «„˘¯›·ÙÚÔ˜» ¤ÓȈı ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÙÙ·Úfi ÙÔ˘ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·Ó¤‰˘Â Ë ·ÓıÚˆÔı˘Û›·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ˙ËÙÔ‡ÛÂ Û˘ÁÁÓÒÌË. ◊Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ Ô ıÂfi˜ Ù˘ OÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ηı·Á›·˙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. OÈ Â›ÛÎÔÔÈ ÙˆÓ Â˘ÏÔÁÔ‡Û·Ó, ÙÔÓ ·ÚfiÙÚ˘Ó·Ó ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÓÙ·¤‰È‰Â. OÈ ·¿‰Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. TÔ ¶¿Ï ‹Ù·Ó Ô ˘¤ÚÙ·ÙÔ˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ Ì ÔṲ̂˜ ȉÚÒÙ·, ·›Ì·ÙÔ˜, ˘Ú›Ùȉ·˜ Î·È ·ÏÎÔfiÏ. £ÂˆÚÔ‡Û ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ «·ÙÚÈÒÙË». §¿ÙÚ¢ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ÌÔÓÔʈÓÈο ÙˆÓ ÁÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ M·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘. ◊Ù·Ó ¤Ó· Ù¤Ú·˜, ·ÏÏ¿ ·ԉ¯fiÙ·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ‚ÈÒÓÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. Œ˙ËÛ ÙÔ ÓÙÂÏ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ηÓÈ‚·ÏÈÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. AÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÛÎÈ¿ Î·È ÂÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¿ÁÔ. ¶‹Á·ÈÓ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÁÈ·

ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ÙËÓ Â›¯Â ‰ÂÈ «ÚˆÙÔÛÏ¿‚Ô˜ Û·Ì¿ÓÔ˜». ◊ÍÂÚ ˆ˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó¢Â. O ·fiÚ·ÙÔ˜ ÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ «·ÊÂÓÙÈÎÔ‡», ·Ó Î·È ÓÂÎÚÔ‡, ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢ fiˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ÔÈ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÛٿ٢·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜. M˘ÛÙÈÎÔ¿ıÂÈ·, Ê˘ÏÂÙÈÎfi Ì›ÛÔ˜, ·›ÛıËÛË Ê˘ÏÂÙÈ΋˜ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·˜. AÓ·˙ËÙÔ‡Û·Ó, ÙfiÙÂ, ·Ï·È¤˜ ÚÔÊËÙ›˜, fiˆ˜ ÂΛÓË ÙÔ˘ Á¤ÚÔÓÙ· ÌÔÓ·¯Ô‡ Ô˘ ‰È·‚‚·›ˆÓ ˆ˜ «fiÙ·Ó ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ ¤ÛÂÈ ¯ÈfiÓÈ, Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÎfiÎÎÈÓ·». O ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÙÔ˘ ’92 ‹Ù·Ó Ôχ ‚·Ú‡˜. ◊ÏÈ˙·Ó Î·È ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ó Ó· ¤ÛÂÈ ¯ÈfiÓÈ ÙÔÓ IÔ‡ÓÈÔ. ŒÂÛ ÙÂÏÈο ÛÙ· Ù¤ÏË M·˝Ô˘. H ÚÔÊËÙ›· ‰ÂÓ Â·ÏËı‡ÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ÎÔÎΛÓÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ·›Ì·, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿. I‰È·›ÙÂÚ· Ô NÙÚ›Ó·. Ô «Û‡ÛÙËÌ·» ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢۠·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 13 ¯ÚfiÓÈ·. ZÔ‡Û Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÓfi˜ ÓÂÎÚÔ‡. E›¯Â Ì›· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘. E›¯Â Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. T· ¤ÈÓ ÛÙËÓ Ù·‚ÂÚÓԇϷ «TÔ ÙÚÂÏ¿‰ÈÎÔ» ÎÈ ¤·È˙Â Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. ŒÙÚˆÁ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜ Î·È Ôχ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ, Kisselo Mleko ÙÔ Ï¤Ó ÂΛ ¿Óˆ. ŒÈÓ ¯˘Ìfi ·fi ̇ÚÙÈÏ·, ÁÈ·Ù› ηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ ·›Ì·, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ·Ï·ÈÔ›. ¶‹ÁÂ Î·È ÛÙË PˆÛ›·, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ «Ù·Ì›Ի (ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ), Ô˘ ÙÔ ÎÚ·Ù¿ ÛÙ· ÛÙÈ‚·Ú¿ Ù˘ ÌÚ¿ÙÛ· Ë ¿ÏÏË Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓË, Ë «¯‹Ú·», Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ «·ÊÂÓÙÈÎÔ‡», ÎÈ Ô

T

◊Ù·Ó ¤Ó· Ù¤Ú·˜, ·ÏÏ¿ ·ԉ¯fiÙ·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ‚ÈÒÓÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. Œ˙ËÛ ÙÔ ÓÙÂÏ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ηÓÈ‚·ÏÈÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜.

ÒÚ· Â·Ó‹ÏıÂ Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÏÈfi ηÏfi ·˘Ùfi ÙÔ˘, ϤÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. AÏ·˙ÔÓÈÎfi˜, ·˘Ù¿Ú΢, ‚›·ÈÔ˜, ¯˘‰·›Ô˜, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ μ·ÏοÓÈÔ˜ ·ÙÚÈÒÙ˘ ‰ËÏ·‰‹. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ¤ÙÛÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠÎÈ ¤ÙÛÈ ¤Ì·ı ӷ ˙ÂÈ. H ÈÛÙÔÚ›· ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÚ¤ÊÂÈ Ì ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙË ÙÚÔÊ‹ Ù¤Ú·Ù· Û·Ó ÎÈ ·˘ÙfiÓ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ MÂÛÛ›·, ÙÔ˘ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙ‹, ÙÔ˘ ‹Úˆ·, ÙÔ˘ ÂΉÈÎËÙ‹, ÙÔ˘ ÛÊ·Á¤· ÁÈ· ÈÂÚfi ÛÎÔfi. OÈ ¿ÏÏÔÈ Ï·Ô› ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡Ó, ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·Ô‰Âηٛ˙Ô˘Ó. ™ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˆ˜ «‰ÈÓ·ÚÈÎÔ› Ù‡ÔÈ», ‚›·ÈÔÈ, ¿ÍÂÛÙÔÈ, ÌÔÓ·¯ÈÎÔ›, ‰ËÏ·‰‹ ÁÔÓȉȷο ·Ú·ÓÔ˚ÎÔ›. ŒÙÛÈ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ «·ÊÂÓÙÈÎfi». TÒÚ· ·Ú·ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÏÈÔ‡ ÙÔ˘, ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ˘„›ÛÙ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜. TÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙÔ ÌfiÓÈÙÔÚ. TÔÓ ÂÚÈÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ «Ì·Ù¿ÎÈ» Ù˘ fiÚÙ·˜. TÔÓ Î·Ù·ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó ÔÈ „˘¯›·ÙÚÔÈ Î·È ÔÈ ·ıÔÏfiÁÔÈ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ıÂÈ Ù›ÔÙÂ. TÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·›Ì·, Ù· Ô‡Ú· Î·È Ù· ÎfiÚ·Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÓÒÛÔ˘Ó ·Ûı¤ÓÂȘ. Œ¯ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Î·È Ì ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜. £· ·ÔÏÔÁËı› Î·È ı· ‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘. EηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ›·ÌÂ, ‹Ù·Ó Ô «Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜», ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙË Ê¿Ú· ÙÔ˘. £· ‚ÚÔÓÙÔʈӿÍÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÓÔÌÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. £· ‚Ú˘¯¿Ù·È Î·È ı· ÎÚ·˘Á¿˙ÂÈ. MÂÙ¿ ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ÎÂÏ› ÙÔ˘ Î·È ı· ÌÂÙÚ¿ ÙȘ ÒÚ˜ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ÌÈÎÚ‹ ηÙÛ·Ú›‰· Ô˘ ·Ó·ÚÚȯ¿Ù·È ÛÙÔÓ ¿ÛÚÔ ÙÔ›¯Ô. ŒÓ· Ú¿ÁÌ· ÙÔÓ ÊÔ‚›˙ÂÈ. H ·ÔÌfiÓˆÛË, Ë Ï‹ıË, Ó· ÙÔÓ Í¯¿ÛÔ˘Ó. AÏÏ¿ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ı· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙË ˙ˆ‹, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙÚ¿ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ηÙÛ·Ú›‰·˜. EηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì ٷ ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ηÙÛ·Ú›‰·˜.

T

* «M·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ Á¿ÌÔ˜». OÌ¿‰· ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ› ÂÓ „˘¯ÚÒ ™¤Ú‚Ô˘˜ Û ٷ‚¤ÚÓ· ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË ÙÔ˘ ™·Ú¿ÁÈÂ‚Ô ÛÙÔ ÁϤÓÙÈ ÂÓfi˜ Á¿ÌÔ˘. H ‰ÔÏÔÊÔÓ›·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙË̤ÓË ÚÔ‚ÔοÙÛÈ· Î·È fi¯È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙË BÔÛÓ›·. ∞


Δ∑πÃ∞¡Δ ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

1. °IA TOY™ EBPAIOY™ TH™ ™A§ONIKH™ «O ·ÁÒÓ·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Â›Ó·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË Ï‹ıË», ¤ÁÚ·ÊÂ Ô X¤ÚÌÂÚÙ M·ÚÎÔ‡˙ ÛÙÔ «ŒÚˆ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜». A˘Ùfi ÛΤÊÙËη fiÙ·Ó ‰È¿‚·Û· fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· ÂÓÙ·¯Ù› Ë Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÛÙÔ «¢›ÎÙ˘Ô M·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ ¶fiÏÂˆÓ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1940 - 1945», Ì ÙÔ ·›ı·ÓÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ÔÈ ÂÍÔÓÙˆı¤ÓÙ˜ E‚Ú·›ÔÈ Ù˘ ÌÂÙÚÔ‡Û·Ó «ÌfiÓÔ» 500 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ fiÏË. EÍÔ˘Û›· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ÂÏÏËÓ·Ú¿‰Â˜ (Ì ÌÈÎÚ¿ ¤„ÈÏÔÓ Ê˘ÛÈο), Ô˘ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ı¤ÛË ·ÏÏfiÊ˘ÏÔÈ Î·È ·ÏÏfiıÚËÛÎÔÈ, Î·È ÂȉÈο ÔÈ E‚Ú·›ÔÈ, Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÛÙ·˘ÚÒÛ·Ó ÙÔÓ XÚÈÛÙfi Î·È ËÁÔ‡ÓÙ·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÓıÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÓˆÌÔÛÈÒÓ (Ì·˙› Ì ̷ÛfiÓÔ˘˜, ·ÈÎÔ‡˜, ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜, Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·Ê›˜).

ŸÌˆ˜, ·Ó ͯ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ AÚ‚·Ó›Ù˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÓÔËı› ÙÔ Ò˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë ·ÏÈ¿ EÏÏ¿‰·. AÓ Í¯·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ˜ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ë ‰˘ÙÈ΋ M·Î‰ÔÓ›·. AÓ Í¯·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, Ò˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ M·Î‰ÔÓ›· ‹ £Ú¿ÎË. AÓ ·Ú·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ KÚ‹ÙË. ¢›¯ˆ˜ BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ IfiÓÈÔ Ô‡Ù AÈÁ·›Ô, ‰›¯ˆ˜ BÏ¿¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¶›Ó‰Ô, ‰›¯ˆ˜ B·˘·ÚÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ HÚ¿ÎÏÂÈÔ AÙÙÈ΋˜ Î·È ‰›¯ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ TÔ˘ÚΛ·. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÓÔËı› Ô‡Ù ™·ÏÔÓ›ÎË ¯ˆÚ›˜ E‚Ú·›Ô˘˜. A˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ÙÔ˘ Î. ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ηÙÔ¯‹. EÎÙfi˜ ·Ó ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ «K·Ù¿ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ηÙÔ¯‹; M· Û˘Ó¤‚ËΠÔÙ¤ Ù¤ÙÔÈÔ Ú¿ÁÌ·;», ηıÒ˜ Û¿Úη˙Â Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ M¿ÚÈÔ˜ X¿Îη˜ Û ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚ›ÙˆÛË, ÁÈ· ÙÔ ™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ù˘ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜.

TÔ˘ ¢HMHTPH ºY™™A

H ·ÚÈ· ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ - ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. K·È Ù· ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ë ÏÂÁfiÌÂÓË «ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·Áfi‚Ô˘ÓÔ˘». ÕÏÏÔÈ ‰ËÌfiÛÈ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ·˘Í‹ÛÂȘ. ŸÌˆ˜, Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ú·ÛÈÙ› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡. KÈ ·Ó ÌÂÓ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ (ηْ ÂÍ·›ÚÂÛË) οÔÈÔ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ·˜ ԇ̠fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·ÏÒ˜. AÏÏ¿ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ·ÊÔ‡ ı· ¿ÚÂÈ Ù· ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘ Ô˘ ο·······ıÂÙ·È;

ekthesi@yahoo.gr

(Y.°. T· ÛÙÔȯ›· ·fi «TÔ B‹Ì·» Ù˘ 25.7.2008)

KI A§§A 3 KA§OKAIPINA ¶O§ITIKA ™XO§IA

3. 24 IOY§IOY 2008 2. «NATA TA ¶OY§AKIA MOY!» (KÒÛÙ·˜ °ÎÔ˘˙ÁÎÔ‡Ó˘, Û ·ÏÈ¿ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÛfiÓÙ·)

·ÈÚfi ›¯·Ó Ӓ ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ηÙËÁÔڛ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. §ÔÈfiÓ, ÙÒÚ· ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÓÔÌÔıÂÙÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ·‡ÍËÛË 80%, ·‡ÍËÛË Ë ÔÔ›· ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· «Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ» Û ›ÛÔ ÔÛÔÛÙfi Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔıÂÙÔ‡ÓÙ˜. E·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, 80%. K·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÌÈÛıÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÔÈΛϷ ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. A˜ Ô‡ÌÂ, ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi «Â›‰ÔÌ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯Â›· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤Ûˆӻ, ‰ËÏ·‰‹ Â›‰ÔÌ· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηÏÔÏËڈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ◊ ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· οıÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ £ÂÚÈÓÔ‡ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ Î·È ÌÈ·˜ EÈÙÚÔ‹˜ (‰ËÏ·‰‹ Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ηÏÔÏËڈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜). ¶fiÛ·; ú 300. TË ÊÔÚ¿. E·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, ÙË ÊÔÚ¿. K·È fiÛÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ (οو ÙˆÓ 30) ÚˆÙÔ‰›ÎË; A¿ÓÙËÛË: ú 2.067. K·ı·Ú¿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÏËڈ̤ÓË, Â› 14 Ê˘ÛÈο, Î·È ¿Ó¢ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. MÂÙ¿ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÙÚ¤¯· Á‡Ú¢ fiÛÔ ÊÙ¿ÓÂÈ. AÓ ÚÔ‚ÏÂÊÙÔ‡Ó Î·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ı· Û·˜ ÁÂÏ¿Ûˆ.

¤ÏÂȈÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÁÓˆÛÙ‹ Û˘ÌÏÂÁÌ·ÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ÌÂÁ¿ÚÔ˘. O ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÎÊÒÓËÛ ÌÈ· ŒÎıÂÛË I‰ÂÒÓ Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙË BÔ˘Ï‹ ÙˆÓ EÊ‹‚ˆÓ, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ¯·ÚÈÂÓÙ›ÛÙËηÓ, ÔÈ ÚÔÛηÏÂṲ̂ÓÔÈ ·ÂÚÔÏfiÁËÛ·Ó, ¤Ê·Á·Ó Î·È ‹È·Ó. Õ¯ÚËÛÙ· fiÏ·: ̤¯ÚÈ fiÙ ı· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë «·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜», Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ڷ›ˆÛË 34 ÂÙÒÓ; ™· Ó· ÌË ÊÙ¿ÓÂÈ Ë 25Ë M·ÚÙ›Ô˘, Ë 28Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë 17 NԤ̂ÚË (Ë Â¤ÙÂÈÔ˜, fi¯È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË) Û˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜, ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ BÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜.

T

MÚ¿‚Ô ÙÔ˘, Û’ ¤Ó· ÚÒÙÔ Â›‰Ô, ÙÔ˘ TÛ›Ú·: ¯¿Ï·Û οˆ˜ ÙË Ì·Ó¤ÛÙÚ· Ì ÙË Û˘ÓÔ‰fi ÙÔ˘, ÙËÓ K·ÓÙ›ÙÛ· ™¿ÓÎÔ ·fi ÙË ™È¤Ú· §ÂfiÓÂ, Î·È Ì ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ÁÚ·‚¿Ù·˜. (MÚ¿‚Ô Î·È ÛÙËÓ ¶··Ú‹Á·, Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÙËÛ ηÓ, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜. N· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ÙÔ Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ). Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÛΤÊÙÔÌ·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈο fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈ· ‰›ÓÔ˘Ó ·Ú¿Ù·ÛË ˙ˆ‹˜ Û ÌÈ· ÁÂÚ·Ṳ̂ÓË, ¿„˘¯Ë Î·È ¿Ó¢ ÓÔ‹˜ ÙÂÏÂÙ‹. °È· Ó· ÌË ÌÈÏ‹Ûˆ Í·Ó¿ ÁÈ· ÙË Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ fiÛ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·Ú·ÛËÌ¿ÓÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ó’ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ΋Ô˜ ÙfiÛÔ Û¿ÓÈ· Î·È ÁÈ· ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ˘˜. ∞

KOMMA E¶IXEIPHMATIøN £ÂÙÈ΋ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ÙËÓ AÓÙ›·ÚÔ (™Ù¤ÏÈÔ˜ - ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÌÔÙÔÔ‰ËÏ¿ÙˆÓ, B·ÁÁ¤Ï˘ - ‰ˆÌ¿ÙÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, £·Ó¿Û˘ - ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ¶¤ÚÁÔÏ·, ηÂÙ¿Ó °È·ÎÔ˘Ì‹˜ - ı·Ï¿ÛÛȘ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙ· Á‡Úˆ ÓËÛ¿ÎÈ·), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ¤Ó· ηÏfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙȘ E˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. K·Ï¿ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ business plan ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ venture capital ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢. AÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ÎfiÌÌ·, ı· ÂÂÎÙ·ı› ¿ÌÂÛ· Î·È Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÛÙ· B·ÏοÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ AÓ·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÌÏÔÎ, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ˙‹ÙËÛË. ™ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿Ó fï˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋. T· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÙÌ‹Ì· ·ÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù··ÙËı› ÂȉÈο ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi. EΛ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹‰Ë ÓÂÚÔÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜ Î·È Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜, ÂÓÒ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ ÔÌڤϘ, Í·ÏÒÛÙÚ˜ Î·È Ù˙ÂÙ ÛÎÈ. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÁË¤‰ˆÓ 5x5, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì·Ú›Ó·˜ ÁÈ· ȉȈÙÈο ÛοÊË Î·È ÌÈ· ·˘ı·›ÚÂÙË ˘ÂÚηٷÛ΢‹ Ô˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· Á·Ì‹ÏȘ ‰ÂÍÈÒÛÂȘ. ™ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÂӉȷÊÂÚı› Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ÙË ™·Ô˘‰È΋ AÚ·‚›· Î·È Ù· EÌÈÚ¿Ù·, Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ·ÎÚÈ‚¤˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ó¤Ô˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ì ·Ú¿ÏÏËϘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. TÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ˘ÂÚ¿ÎÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·Ì¿ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ K¿ÈÌ·Ó, ÂÓÒ ˙‹ÙËÌ· ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. ●

ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 11


¶√§πΔπ∫∏

H Ãøƒ∞ Δø¡ ∫∞ƒΔ∂§

Ì·ÛÙ», Ô˘ ÍÂÛÙfiÌÈÛ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜. OÈ ›‰È˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi Û ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ – ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ fiÏÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ. O ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛˆÛÙ¿ (Ô‡ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜, Ë ÔÔ›· οÔÙ ‰È·Ê‹ÌÈ˙Â, ÛÙËÓ K·ÏÈÊfiÚÓÈ· ‚‚·›ˆ˜, fiÙÈ ı· ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Ì ‰¤Î· ‰ÔÏ¿ÚÈ· οı ÂÏ¿ÙË Ù˘ Ô˘ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ¿Óˆ ·fi 5 ÏÂÙ¿ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿!).

TÔ˘ ¶POKO¶H ¢OYKA ·Ú¤· Ô˘ Ì·˙‡ÙËΠÂÎÛÙ·ÛÈ·Ṳ̂ÓË ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ë ¶›Ó· M¿Ô˘˜ ÛÙËÓ E›‰·˘ÚÔ, Ì ÙË Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÛÙËÓ fiÂÚ· «OÚʤ·˜ Î·È E˘Ú˘‰›ÎË» ÙÔ˘ °ÎÏÔ˘Î, ›¯Â ·’ fiÏ·: ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ηıËÁËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. MÂٷ͇ ¯·Ï·ÚÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ, ÌÈ· ·fi ÙȘ Ó·ڤ˜ Î˘Ú›Â˜ Ù˘ ·Ú¤·˜ ‰ÈËÁ‹ıËΠfiÛÔ ÙËÓ ÂÎÓ‡ÚÈÛÂ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘ Û «ÎÔÛÌÈÎfi» ÓËÛ› ÙÔ˘ AÚÁÔÛ·ÚˆÓÈÎÔ‡, Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ Ù˘ ÎÏ›ÛÂÈ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÏÏ¿ ‰Â¯fiÙ·Ó Ó· οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰‡o ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. «°È·Ù› fi¯È;» ÂÙ¿¯ÙËΠÌÈ· ¿ÏÏË Î˘Ú›·. «∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ›ӷÈ, fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘. EχıÂÚË ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ;» Afi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚԤ΢„ fiÙÈ –ÓÔÌÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ– Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ‰ÈηȈÓfiÙ·Ó. øÛÙfiÛÔ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÙfiÛÔ ·Ïfi ·˘Ùfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ηٷӷψÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

H

Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÓÔÓÈÛÌÔ› (·fi ÙÔÓ EOT ‹ ·ÏÏÔ‡) Ô˘ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, Û ÈÔ «Â˘ÓÔÌÔ‡ÌÂÓ˜» Î·È «Â˘Û˘Ó›‰ËÙ˜» ·ÁÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÁÚ·ÊÔÈ Î·ÓfiÓ˜ – ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ì˘·Ïfi Ô˘ ÛΤÙÂÙ·È «ÌÚÔÛÙ¿», ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ. AÓ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ Ó· ÌËÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË, ÙfiÙ Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ‚ÚÂÈ. ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙÔ 24ˆÚÔ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙË «ÌÔÓ¿‰· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜». AÓ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ 48ˆÚÔ, ÙfiÙ Ï‹ÙÙÂÙ·È Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ – Â›Ó·È Û·Ó Ó· Û ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· Ê·˜ ‰ÈÏ‹ ÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. AÓ Î¿ÔÈÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, fiˆ˜ ÔÏÏÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ì ·Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· fiÙ·Ó Ë ÛÂ˙fiÓ ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ –ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ «Ó· Ù· ¿ÚÔ˘Ó», ·ÓÙ› Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜– ÙfiÙÂ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÛÙÚ‚ϋ Î·È ·ÛÙ·ı‹˜.

A

12 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

ª

∞°°∂§π∫∏ ™μ√ƒø¡√À

H ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ... ¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ·, Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋) Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ «‰fiÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜», Ô˘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË Ì ÙËÓ (·Ôχو˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË) ·Û˘‰ÔÛ›·. M ÙËÓ ·ÏÔ˘ÛÙ¢ÙÈ΋ Â͛ۈÛË fiÙÈ ·ÊÔ‡ η٤ÚÚ¢Û ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜ (ÙÔ˘ ˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡) Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÂÈÎÚ·Ù› Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ηÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ – Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÈÔ ·ÎÚ·›· ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘, ·˘Ùfi ÙÔ ·Ôχو˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôχ Ï›ÁÔ˘˜ Ó· ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ (Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË) Ó· ¤ÓÔÓÙ·È. §Â˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ıÂÌÈÙfi Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó·Ó «ÙÚ›ÙÔ ‰ÚfiÌÔ», fiÔ˘ Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÏÈÙ›· (‹ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ·) ı· ÂȉÈÒÎÂÈ –Ì ڢıÌÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÍÈÛÔÚÚÔÈÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ– Ó· ÚÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi οı ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë Â˘˙ˆ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘.

›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ Ô˘ ÙÔ Ú¿ÁÌ· ÔÏÔ¤Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ‰ÈÂÏ΢ÛÙ›Ó‰· ÌÂٷ͇ ‰ÂÍÈÔ‡ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ (Ô˘ fiÏ· Ù· «ÂÈÙÚ¤ÂÈ») Î·È ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ·ÚÙËÚÈÔÛÎÏËÚˆÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·Ó·Ï‡ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Ì ·Ê¤ÏÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ «fiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Siemens, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ì›˙˜» – ¿Ú· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٛÔÙ· ·Ôχو˜, ÒÛÔ˘ Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜...

«KÈ ·Ó ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó;» ‹Ù·Ó Ë «Â‡ÏÔÁË» ·ÔÚ›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô. H ·¿ÓÙËÛË ‹Úı ·fi ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ·Ú¤·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÔ ·˘ÛÙËÚÔ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜. «MËÓ ·ÎÔ‡Ù ÙË Û˘Ó‹ıË ÁÎÚ›ÓÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. E›Ó·È ηÎÔÌ·ıË̤ÓÔÈ ÛÙ· “·Ú·ÎÙÈο” ΤډË. Ÿˆ˜ Ë N·fiÌÈ K¿ÌÂÏ Î·È Ë §›ÓÙ· E‚·ÓÙ˙ÂÏ›ÛÙ·, Ô˘ ‰ÂÓ ÛËΈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 10 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÔÏÏ¿. K·È ‚¤‚·È· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÌÈÛıfi, ηıÒ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Ú›Ûη – ·ÏÏ¿ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÁÈ· ÙË Ï›ÁË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Û˘¯Ó¿ οÓÔ˘Ó; ™¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· Ë ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙ· Ï¿ıË ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚˆÙÔÙ˘›·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› Ï›ÁÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¤ÓÙÈÌÔÈ, ÂÚÁ·ÙÈÎÔ› Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿, Ì ۈÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ – Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË “Ì·ÙÈ¿” Ô˘ Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚ› ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜». Ôχ «ÏÔÁÈÎfi» Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ÛÙÚ‚ϋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ¯ˆÚ›˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË – ÂȉÈο fi-

Ù·Ó ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜ ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ ÙËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, οÙÈ Ô˘ ϤÁÂÙ·È «ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Ú·ÎÙÈ΋» Î·È Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ Û fiÏÔ ÙÔÓ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ... Δ· «Î·Ú٤ϻ °È· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· ÙˆÓ «ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ» ηÙËÁÔÚ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· Î·È Û‡ÛÛˆÌË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÎÙÔÏÔ˝·, ·fi ÙËÓ «·Ó·Ó‹„·Û·» (ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙËÓ ¤‚·Ï·Ó ÔÈ «ÎÔ˘Ì¿ÚÔÈ» Ù˘ N¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜) EÈÙÚÔ‹ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ¶¤Ú·Û ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÛÙ· „ÈÏ¿, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· Ó·‡Ï·, ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆfi Ù˘ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¤ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·Ú·›ÙËÛË... TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÌfiÏȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜, οÔÈÔÈ ·ÎÙÔÏfiÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó: «MËÓ ÂÈÚ¿˙ÂÙ ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·», Âȯ›ÚËÌ· Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ «ÌË Ì·˜ ÂϤÁ¯ÂÙ ÂÌ¿˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û·˜ ÂÌÈÛÙ¢fi-

O ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛˆÛÙ¿

H ·¿ÙË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ H ¿ÏÏË ·ÈÙ›· Â›Ó·È Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‹ Ô ÂÎÊ˘ÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û «ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Ú·ÎÙÈ΋». H ÔÏÈÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ¤Ó· «‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ» Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤Ô˘Ó ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÓfiÌˆÓ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ. TÚ·ÓÙ·¯Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (οÔȘ;) ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. Œ¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙËÓ EÏÏ¿‰· –Î·È ÂȉÈο ÙȘ fiÏÂȘ, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÊfiÚÙÔ˜– Ì ·Ôχو˜ ·Ú¿ÓÔ̘ ÎÂÚ·›Â˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ EıÓÈ΋ EÈÙÚÔ‹ TËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È T·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÌfi‰È· AÚ¯‹ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÂϤÁ¯ÂÈ, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÂÌÊı› ÁÈ· 200 (!) ·Ú¿ÓÔ̘ ÎÂÚ·›Â˜, ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ 2007... ∏ ‚Ï¿‚Ë ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÔÓfiËÙË: ‚‚·›ˆ˜ Ë ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È, ‚‚·›ˆ˜ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ÎÂÚ·›· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË (¿Ú· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÂÎ¤ÌÂÈ), ‚‚·›ˆ˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÛÎÔ‡Ó fiÏ· Ù· ¤Ó‰Èη ̤۷ ÁÈ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË Ù˘ ÎÂÚ·›·˜, ‚‚·›ˆ˜ Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ̤ÙÚ· ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ. TÔ «Ì˘ÛÙÈÎfi» Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ fï˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜: °È·Ù› ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ηٷʇÁÔ˘Ó ÙfiÛÔ ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· ÛÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Ó ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ; ¢ÈfiÙÈ Ì ÙËÓ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· ÙÔ˘˜ «Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘Ï›ÙÛ· ÙÔ˘˜» ÁÈ· 3-4 ¯ÚfiÓÈ·, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÂÏÈο: Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, ·fi 750 ˆ˜ 19.000 ¢ÚÒ! ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ “peanuts” ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ΤډË, Ô˘ ı· ¤ÏÂÁ·Ó Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ›... EÓÒ, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÁΈı› ÂÈΛӉ˘Ó· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó Ë ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ›¯Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÓÔÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛÙÈÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ .¯. ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ÙÔÏÌÔ‡Û η̛· ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÓÔÌ‹ÛÂÈ, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Á·ËÙ¤ ·ÚÈ X·Ù˙ˉ¿ÎË; TÔ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ (Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ «Ì·Ó·Ó›·˜» Ì·˜) Â›Ó·È fiÙÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó site Î·È Î·Ì¿ÓȘ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÙËÓ «ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË». ¶·Ú·Ïϋψ˜ Ì ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. K·È ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙȘ Ì·˙‡ÂÈ... ∞


ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 13


SHOOTME!

Ãàé¹¾À±Ã³ÀøÀÁÄ·¬ÁÄ(contact@rigosk.gr)

™ÀËÎÊÀÈÑÈͽÀÑ×ļΦÒƕÒÁÖÊÎÚƖÃÐÆÑÓÐÆÂÕÎÆÖ×ÍÒ¨ÑѲÉÆ 14 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª


›ÕÓ½ÓÇÖ$ÆÆÄËÈʻ֊ÁÎÑÐÍÎØVWLQWHUQDWLRQDO2SHQ$UW5HVLGHQF\ 1ÇÒ¼ÓÕÍ2ÍļÑÕÍ(ѺÓÑÈÀ7ÎÏѽÓØÏÎÏѽÆÑÀÌÌÀÏÑÎÒÊÄÊËÇ̺ÍÕÍ ÊÀËËÈÓÄ×ÍÐÍÀÏ´½ËÎÓÎÍʽÒÌÎÆÈÀLQVLWXÊÀËËÈÓÄ×ÍÈÊ»ÏÀÑÀÆÕÆ» ÃÈÎÑÆÀÍÐÍÎØÍÇÄÓÀÈÑļÀ5HVW&OXEÒÄÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÌÄÓÇÍFKHDSDUW ÊÀÈÓÎÍÄÈÊÀÒÓÈʽÄÏÈÌÄËÇÓ»ÄÊÔºÒÄÕÍÊÀÈÄÊýÒÄÕÍ;ÀџËÀÌÏÎ ‚ÄÑ̟ÓÇžÖÓÈÖŠÄÏÓÄÌÁѼÎØZZZRSHQDUWUHVLGHQF\JU

2,.$ž2.$,3,1(¡ 327$¡(,¡72<&,7</29(5

SUMMERL/VER £ÕÓ֖²ØÍÖÆÒÆ•ÍÖÆÚÌÕ²ÈÙ×ÆÖÜÒÁØÍÐÆÎÆÒƕÊÒÕÊÒÆƖÃÀÒÆÐÊ•ÊÒÓ•Ê×À×ÓÎÓ×Â×ÑÓ7ÓÆÒ×Ó–À×ÜÛÆÊÖÊÂÚØÆ •ÓÜ×Ó–ÊÂ×Ê.ÆÎÀÒÆ•ÃÒÓÒÆÖÆÚÆÕÀÖÊÎÐÆÎÒÆ×ÓÆÐÓÑÓÜØÁÖÊ×ÊÓΖÕÓײÖÊÎÚ•ÓÜØÆÀÛÓÜÒÊЖÑÍÕÔÖÊÎ×ÓÖÐӖÃ×ÓÜÚ

в•–ÎÒÌÐÐÆÎÐÓÎÒÃÛÕÍÖ×Æ–Í̲ÉÎÆ

‚ºÊÀÈúÄÖØϽËÎÉ»ÆÕͼÀ !ÍÒÉËÀÓÈÐÁ$ÒÖÆÚÆÕÀÖÊÎÍƖÃÑÜ×ÍƖӕÃÒÙÖÍ×ÓÊÑÊÅØÊÕÓв•–ÎÒÌÐ×ÓȲÕʕÆ×Ó²ÌÕÎÓ×ӖÂÓ

šÁÌÁÒ­Õ1Æ–ÆÕÆÐÓÑÓÜØÊÂÚ•Ê×ÎÚÔÕÊÚ×Æ ÇÆÕвÐÎÆ–ÓÜвÒÓÜÒÊ×ÍÖÜÌÐÓÎÒÙÒÂÆÖ×Ó •ÓÒÆÉÎÐÃÖ×ÊÒÖÀÕÆ֕ÆŸÆÑÆײÚ£ÃÕÓÚ ®×ÍÒ²Éٕ²×ÎÆÁÐÆÎÖÐÍÒÁ

´ÈŸÒЭÒÈÕ.ÆΕ²ÑÎÖ×ÆÍ–ÆÕÆÑÂÆ×ÓÜ ¹Í|͕Á×ÕÍÖÓÜÖÆÚ–ÍÌÆÂÒÊÎÐÆÎÖÆÚ ËÀÕÒÊÎÐÆàÐÎ2×Öӕ–²ÒÍÚÖ²ÚÉÂÒÊÎ̲ÑÆ ÐÆÎ×ÜÕÂ×ÓÐÆàÐÎËÀÕÒÊÎËÕÓÅ×ÆÐβÑÑÊÚ –ÕӕÁØÊÎÊÚ°²ÕʕÆƕ•ÓÜÉβÊÑÊÅØÊÕÓ

%½ÄÁ×ÐÎÕ¾ÑÆ×ÆÑÊËײÖ×ÓƖÃÇÕÆÉÓ –ÕÎÒƖÃ×ÍÒ–ÆÕ²Ö×ÆÖÍ×Ã×Ê–ÓÜÇÑÀ–ÊÎÚ •ÃÒÓÓÜÕÆÒÖÊÅÐÆØÀÆ×ÕÓÐÆÎ×ÍÒÅÛ×ÆÒÆ –ÀË×ÊÎÉÂÛÙÚÓÅ×ÊÀÒÆÖ×ÓÎÛÊÂÓÖÅÌÛÕÓÒÍÚ ÝÙÁÚ

B¦¢œ¦¡ ‚ÈŸËÄÉÀºÉÈ ÀÑ×ÄÓØÏÈʟÁÈÁ˼À ÏÎØÌÏÎÑοÍÍÀÒÀÖ ÒØÍÎÃÄ¿ÎØÍÒÓÈÖ ÀÊÓºÖÊȽ×È̽ÍÎ

‘ÑÏÃÍɐÂÓÊҐÏÁ ÊÂÒØÈÈÑÂÇÊ̽Ò×ÏͽÈÊ¿ÍÏØÖ ÓÂÓÆÍÆØÓ¾ÂÒÂÑ®ÎÓÂÓ¿ÒÂ×Ñ¿ÎÊÂÌʼÎÂÖ½ÑÕÂÖ ‘ÏØȼÎÎÉÒÆÓÏÒÍ¿ÈÌÂÎ ‹:PTTBSJBOMJWFT“ŒÒÓÏØÖ ÓϾ×ÏØÖÓÕÎ)Ÿ"

¦.ÀÓÖ§ ÓÏØ5Ù9¼ÍÆÑ ¹ÒÕÖÓÏÌÂÍÁÓÆÑϐÆÑÊÌ®ÎÊÌϐØÔÊÒÓ¿Ñɐ¿ÍÕÎ ÓÕÎƑÏ×ÐÎ ¼ÎÂÖ‘ÏÌÍÆÊÒÓÊÌ¿ÖÒØÎÅØÂҐ¿Ö ×ÊÏÁÏÑ ÌÂÊ ÒÏÃÂÑÏÁ

¦0½ÌÏÈ1ÓÈʧ ÓÏØ9.¼ÍÃÊÍ …›Ê Î ÈÑ®ÄÆÊÖ ¼Î ÃÊÃÍ¾Ï ×ÑÆÊ®ÙÆÒÂʼАÆÈ®ÍÏÔ¼Â†¼ÈÑÂÄÆÏ

16 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª

‘ÑÏÃÍɐÂÓÊҐ¿Ö ÉÔÊ̽ ÂÎÔÑБÊÎÆÖÒ×¼ÒÆÊÖ ÒÌϑ¿ÖÓÉÖÙÕ½Ö ÅÊÂÇØÍÆÓÊҐ¿ÖÌ͑ ÌÊ¿Í ÂØÓ®Æ‘Ñ¿Ò×ɐÂÓÉ ÇÂÍÂÊÎÏÔÉѾÂ,ÍÂÒÊÌ¿ ÃÊÃ;ÏŠÂÑ×¼ÓؑÏÓÉÖ ÂÈÈÍÊ̽ÖÈÍÐÒÒÂÖ .¼ÍÃÊÍŠÌÂÊÓϼÌÂÎÆÆ ÓÏ‘ÂÑ‘®ÎÕ&ÅÐؑ®Ñ×ÏØÎÓ‘®ÎÓÂÔ®ÍÂÒÒ  ‘ÑÐʐÏÖÏÊÌÏÍÏÈÊÌ¿Ö

¦+$˼ÊÇÒÓÇ×ÐÑÀ ÓÕÍÔÀØ̟ÓÕͧÌÂÊ ¦0ºÒÀÒÓÎÍÊÀÔѺÅÓǧ ÓÏ؝,®ÑÏÍ

+ÎÉÌ­ÄÁÒÎ×.»ÑÒÎ׏ÅÒлÍÎ|ÊÒ–ÊÕÎÌÕ²ËÊ×ÆΕÊÑÃÌÎÆ×Ó×ÕÀÒÓ–ÊÕÒ²ÊÎÉ–ÑÆ Ö×Ó–Óײ•Î¤×ƕÆײÚÖÓÜØÊÚ•ÀÒÊÎÚÖÓÜ ÇÕÊÎÚÖÜÒÊÛÂÝÊÎÚÖÓ×ÊØÊÚ !ÐÖÁ½Á/Ì׏½ÁŸÎÆÒÆÉÊÂ×ÊƖÃ×Í ÌÀËÜÕÆ×ÍÚÊÎÖÃÉÓÜ×ÆÛÀÑÎÆÒÆÐÓÑܕ–²ÒÊ Ö×ÓÒ$ÑËÊÎÃ2ÐÐÆѲÊÂÒÆÎÐÆÎדÆÕÛÆÂÆ

7àé|·º·Ã·»Ä±±³ekthesi@yahoo.gr

ž¡°¡œ¦£Ÿ§¡¦±¡¦w¡§¦¡

×ÊÚƖÆÎ×ÊÂ×ÆÎÉÎÐÃÖÓÜÃÛ͕Æ

´ÍÄÐÎÕ0ÎÆ–Õ²ÖÎÒÍ.ÜÐѲÉÆÆÒÓÎÛ×ÁƖà –ÆÒ×ÓÅÉΖÑÆÒÁ•ÆÚÐÆΕÊ×ÆÉÅÓ0ÓÜÖÊÂÆ ¤ÅÌÛÕÓÒÍÚ7ÀÛÒÍÚÖ×Í;ÔÕÆ×ÓÀÒÆ•Ê•ÃÒΕÍÐÆÎ×Ó²ÑÑÓ•ÊÊÒÆÑÑÆÖÖÕÊÒÍÀÐØÊÖÍ !ÒÒÉ˼ÇÉÁÁЭÌÉÎÅÌÅÀÓÅÐÎË­ÉÍÇË ÅͽÎÒÅÑÒÁËÌÅÆÒ­¡Í•ÒÎÔÒÆÚ •Ê×ÎÚ–ÆÕÆ×͕ÀÒÊÚÖвÑÊÚƖÃ×ÆÓÕÜÛÊÂÆ 3ƕÒÓÅÒ×ÆÚ •Ê×ÍÒÊÏÆÂÕÊ×ÍØÀÆÖ×ÓÒ (ÜÇÓÞÐà ¤ÓÅÒÎÓ ¹ÌÎÓÚ£À×ÕÓÚ ¹ÌÎÓÚ $Ò×ÕÀÆÚ •Ê×Ó•ÓÒÆÉÎÐÃÖÜÒÉÜÆ֕ÃÐÓÐÐÎÒÃÛٕÆÖÐÓÂÒÓ–ÊÅÐÓ ŸÎÆ×ÎÚÉÅÓ–ÕÔ-

›ÊÂÎÂÍÁÒÆÓÆÓɐÆÈÂÍÁÓÆÑÉÂÎÂÈÎÕÒÓÊ̽‘ÂÑÆ˽ÈÉÒÉ¿ÍÕÎÓÕÎƑÏ×ÐÎ ¿ÓÊÓÂÅÁÏÂØÓ®ÃÊÃ; ƾÎÂÊ‘ÂÊÅÊ̽ÍÏÈÏÓÆ×ξ )ƑÊÓϐ½ÓÏØÃÑÆÓÂÎÊÌÏÁ ×ÊÏÁÏÑ ‘ÏÍÍ®ÌÑؐ¼Î ÂÊξȐÂÓ ‘ÂÑÏʐÊÐÅÆÊÖ ÆÌÇÑ®ÒÆÊÖ"‘ÂÊÓƾÓÂÊÒؐÆÓÏ×½ÓÏØÂÎÂÈÎÐÒÓÉ †ÎÈ»ÌÀÓÀÓÏØ,Ÿ,ÂîÇÉ "ÎÅÆÎÓ¼×ÆÓƽÅÉ ÆØ-

ÌÂÊѾÂμÑÔÆÓÆҎƑÂǽÆ¼ÎÂΑ¿ÓÏØÖÅÁÏ ґÏØÅÂÊ¿ÓÆÑÏØÖ‘ÏÊÉÓ¼Ö ‘ÏؼÈÑÂÄÂÎÒÓÉμÂÆÍÍÉÎÊ̽:ÄÉͽ‘ÏÊ¿ÓÉÓ  ÒØÈÌÑÂÓɐ¼ÎÏÖÍØÑÊҐ¿Ö ÆÑÕÓÊҐ¿Ö ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊ̽ÌÂÃÂÇÊ̽ÆÊÑÕÎƾ ÌÂÊ Ï‘ÑÐÓÏÖÒØÒÓɐÂÓÊÌ¿Ö ÆÍÆÁÔÆÑÏÖÒÓ¾×Ï֜ Æ̑ÍÂÈƾÓÆ‘¿ÓÏ‘¿ÒÆÖ ‘ÂÑÏʐÊÐÅÆÊÖÆÌÇÑ®ÒÆÊÖ ¼×ÏØÎÌÂÃÂÇÊ̽ÌÂÓÂÈÕ-

+ÉÓÁÉÐÏÍÁÕ|–ÑÆÖ×ÍÒ$ØÁÒÆÐÎÕÙÚ ²ÌÒÙÖ×ÓÚÖ×ÓÜÚ–ÓÑÑÓÅÚ2ÉÕÕÓÚ–ÊÕÒ²ÊÎ×ÓÐÆ×ÆËÅÌÎÓÐÆÎËײÒÊΕÀÛÕÎ×ÍÒÐÓÕËÁ Ö×ÍÒÊÌÐÆ×ÆÑÊΕ•ÀÒÍÆÊÕӖÓÕÎÐÁDzÖÍ+ ØÀÆ–ÕÓÚ$××ÎÐÁÐÆÎ%ÓÎÙ×ÂÆ .ٖÆàÉÆ ƖÂÖ×ÊÜ×Í -­ÍÉΏÅÒÎÒÐÁ£ÆÂÕÒÊÎÚ×Ó–ÆÕ²ÑÎÓ×ÕƕÐÆ×ÊÇÆÂÒÊÎÚÐÆÎвÒÊÎÚ•–²ÒÎÓÖ×ÓÒ 0–²×ÍÖ×Ó7ÕÓÐÆÒ×ÊÕÃÖ×ÍÒ£ÎÐÕÓɲËÒÍ Ö×ÓÒ®ÑÓÂÖÇÓÁÖÓÜÆÑÑÓÅÖÓÜÀÕØÊÎ A 

Ƚ"‘ÂÊÓƾÓÂÊÒؐÆÓÏ×½ ÓÏØÂÎÂÈÎÐÒÓÉ"ΐÉÓÊ ®ÍÍÏ Ô®ÔÆÓÆÌÂÊÊÒÓÏѾŸÑÏÓʐ½ÒÓÆÓÉμÌÅÏÒÉÓÏØ…¹ÌÂÑÏ؆ †ÎÈ»ÌÀÓÀ ÓÏØ,,ÂÑØÕÓ®ÌÉ 0ÅÆÁÓÆÑÏÖґÏØÅÂÊ¿ÓÆÑÏÖ‘ÏÊÉÓ½ÖÓÉÖÎÆÏÆÍÍÉÎÊ̽ÖÌÂÊÏÌÏÑØǾÏÖ ¶ÍÍÉÎÂÖ‘ÂÑÂÅÏÒÊÂÌ¿Ö ‘ÏÊÉÓ½Ö‘ÏؼÇÓÂÒÆÓÉÎ

‘ÂÍÊ®‘ϾÉÒÉÒÓÏÌÏÑØǾÏÓÉÖÒɐƾÏ ®ÓÊÑ  ‘¾ÒÓÆØÓÉ‘ÑÕÓÏÓؑ¾Â ÒÓÉÎϐÏÊÏÌÂÓÂÍÉ˾  ¼ÎÓÏÎÏÒØξÒÔɐ ÆÊÌ¿ÎÆÖÓÉÖ"Ô½ÎÂÖÓÏØ ÆÒϑÏͼÏØ&ØÌÂÊѾ ÎÂÅƾÓÆÈÊÂÓ¾ÓÏÌÍÊÒ¼ …,ÂÑØÕÓ®ÌÉÖ‘ÂÊÒÊÏÅÏ˾†ƾÎÂÊ‘ÍÏÚÌ¿ ¼×ÑÊÄÆÁÅÏØÖ&ÅБÑÏÓʐ½ÒÓÆÓÉμÌÅÏÒÉÓÉÖ …&ÒÓ¾ÂֆO


· Ó · °È ˜ È Â Û ¿ ‚ · È ‰ ÛÙËÓ · › Ï · ·Ú

£· ÙÔÓ

‚ÚÂȘ Û’ fiÏË ÙËÓ

∂ÏÏ¿‰·

Δ· ÂÚÈÔ‰Èο Ù˘ ATHENS VOICE

È Ú › · Î Ô Δ· ‚È‚Ï›· Ù˘ A.V. Ï · Î fi Ï · K ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 17


©£Ÿ±¦¢¡œ±¥Ÿ¡¢¦®¦¯®

¥ÓÅÁÒÐÉ˼ÐÔÒΐÎнÁ Ãà鬸¾Â¬ÁÄ´ÁÄ|¸¹®³Â·

† ž 3$/$,6'(3$3(6 .$¥ž ±˜53257.,'6”

18 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª


ÊÜ×ÕÆËÓÅÚÛÓÕÊÜ×Á´ÑÎÇÎÀ³×ܕ–Óܲ )DXQH V ‘Á×Ӑ:HZLOOOLYHVWRUP‘ ×ÓÜ­–ÊÒ×ÝƕÂÒ§ÊÕÒ×ÃÒÐÆÖÜÒ²Õ×Í×Ó –ÆÎÛÒÂÉΕÊÉβËÓÕÆÆÒ×ÎÐÊ•ÊÒÆÐÆØ͕ÊÕÎÒÁÚÛÕÁÖÍÚÐÆΌ×ÓÒ–Æ×ÀÕÆ×ÓÜ ÓÎÊÌÛÔÕÎÓÎÉ͕ÓÌÀÕÓÒ×ÊÚØÆ×ÓÒÊÂÛÆÒ ÆÑÊÂÈÊΕʖÂÖÖÆÐÆΖÓŖÓÜÑÆÐÆÎƖÆÎ×ÁÖÊÎ×ÍÉ͕ÃÖÎÆÉÎƖՖÊÜÖÁ×ÓܬÆÎ ÖÐÊË×ÊÂ×ÊÃ×ÎͦÇÎÒÎÃÒÉÊÒƖÓ×ÊÑÊÂ×ÍÒ –ÕÔ×ÍÌÕƕ•Á–ÜÕÃÚÌÎÆ×Ó–ÊÎÕƕÆ×ÎÐÃØÀÆ×ÕӏÆÜײ–ÓÜËײÒÓÜÒÊÉÔÀÛÓÜÒ –ÕÔ×ÆÐÆØÆÌÎÆÖ×ÊÂÖʲÑÑÆ•ÎÐÕÃ×ÊÕÆ ÊÜÕٖÆÞвËÊÖ×ÎDzÑ¥¡6ÒÁÊÉÄÅÀÅÉ ÑÒÈÍ¡ÂÉÍɾÍÇÉÁÍÁÄÅÉ ÒɐÅÐɏ»ÍÎ׏Å ÑÒΩÅÑÒÉ­Ì¡ÓÈÍÏÍ ÒÎ

§¡¦±¦¨¡Ÿ®¯¦¡¤£¦£¨¡Ÿ

£˜Š¥•£ ¦£žš‹™•Š ¥£ž‚˜•Š§ ‚•…˜ ±˜53257.,'6”

­ÆÚÒÓβÝÊÎÐÆΕÆÚÐÆÂÊΦÐÓÅÚÊÐÊ ŸÎÆ×ÂÓΖÆÕÆÖײÖÊÎÚ–ÓÜ–ÆÕÓÜÖβÝÓÒ×ÆÎ •ÊʖÎ×ÜÛÂÆÖ×ÍÒ¦ÇÎÒÎÃÒØÆÀÕØÓÜÒÐÆÎ Ö×Ó®ÊÖ×ÎDzѦØÍÒÔÒ•ÊײƖÃÛÕÃÒÎÆ ÓΕÊÌÆÑÅ×ÊÕÊÚ–ÆÕÆÌÙÌÀÚÌÎÆ×ÂÓÎ •ÎÐÕÃ×ÊÕÊÚ•–ÓÕÊÂÒÆÀÕØÓÜÒÐÆÎ×ÓÒÂÉÎÓ

×ÍÒ×ÊÑÊÜ×ÆÂÆÉÊÐÆÊ×ÂÆÀÛÊÎÊÏÊÑÎÛØÊÂÖÊ ʕÇÑ͕Æ×ÎÐÁ•ÓÕËÁ×ÍÚÊÜÕٖÆÞÐÁÚØÊÆ×ÕÎÐÁÚ–ÕÙ×ӖÓÕÂÆÚ|ÂÉܕÓÊЖÕÔ×ÍÚ ÃÈÊÙÚÆ×ÆÂÕÎÆÖ×Ó–ÓÜÕÙÚÐÆ×ÃÕØÙÖÊ ÒÆÛ×ÂÖÊÎ×ÓÐÆÑÅ×ÊÕÓÂÖÙÚËÊÖ×ÎDzÑ×ÙÒ ×ÊÑÊÜ×ÆÂÙÒÛÕÃÒÙÒ

5.

¯¦§¯°²©¡¦£ŸŸ±¦š¨£Ÿ

ÒÈÕ£×ÐϐÈÕ 1.

±¦¡§°¦¢¬Ÿ£¦®¡¦

¶Ó•ÊÌÆÑÅ×ÊÕÓËÊÖ×ÎDzÑØʲ×ÕÓÜ×ÍÚ¨ÜÕԖÍÚ•ÆÝ•ÊÆÜ×Ã×ÓܨÉΕÇÓÅÕÌÓÜ ÐÆÎÖÂÌÓÜÕÆÆÜ×ÖÓÜÛÆÕÆÐ×ÍÕÂÝÊ×ÆÎƖà ×Í•ÊÌÆÑÅ×ÊÕÍÛÙÕÓÛÕÓÒÎÐÁ–ÅÐÒÙÖÍ •ÀÖÆÖÊÖÛÊÉÃÒÀÒÆ•ÁÒÆ–²ÒÙƖà –ÆÕÆÖײÖÊÎÚÖ×ÓʖÂÖ͕ÓËÊÖ×ÎDzÑÐÆÎ –ÊÕ–ÓÜ Ö×ÓRIIŸÎÆ×Ó–ÕÔ×Ó×ÆÊÎÖÎ×ÁÕÎÆÊÂÒÆÎÖÛÊÉÃÒ–²Ò×ÆÊÏÆÒ×Ñ͕ÀÒƶÓÉÊÅ×ÊÕÓÊÂÒÆÎÆÌÔÒÆÚʖÎÇÂÙÖÍÚÍ–ÕÓÖÀÑÐÜÖÍ×ÙÒܖÓÈÁËÎÙÒ ØÊÆ×ÔÒÌÂÒÊ×ÆΕÊвØÊÉÜÒÆ×Ã×ÕÖÓ ¦ËÂÖÊÚËÜÑѲÉÎÆ–ÓÜÉÎÆÒÀ•ÓÒ×ÆÎƖà ×ÓÜÚÂÉÎÓÜÚ×ÓÜÚÖÜÒ×ÊÑÊÖ×ÀÚÖ×ÓÉÕÕÓ ÐÆÎ×ÆÐÆËÀÆÑѲÐÆΕÎÐÕ²×ÕÀÎÑÊÕ×ÙÒ –ÆÕÆÖײÖÊÙÒ–ÓÜ–ÆÂÝÓÒ×ÆÎÊÒ•ÀÖÍÓÉÔ •ÊÃÑÆ×ÆÐÓÖ×ÓŕÎÆÐÆÎ×ÆÆÏÊÖÓܲÕ

2.

±¦w¦¡©¯°£±¦§¯£³£¦

¶ÓزÕÕÓÚÒÆÆÌÐÆÑβÖÊÎвØÊ–ÕÙ×ӖÓÕÂÆÖÛÊÉÃÒƖÃ×ÍÖ×Î̕Á×ÍÚÌÀÒÒÍÖÁÚ ×ÍÚ¦Ü×ÃÖ͕ÆÂÒÊΖÙÚ–ÕÃÐÊÎ×ÆÎÌÎÆÀÒÆ ËÊÖ×ÎDzÑ–ÓÜÀÛÊÎ×ÓزÕÕÓÚ×ÍÚÌÒԕÍÚ ×ÓÜÐÆÎÉÊÒËÓDz×ÆÎ×ÓÕÂÖÐÓв–ÓÎÊÚ ËÓÕÀÚÓΖÊÎÕƕÆ×Î֕ÓÂʖÎ×ÜÌÛ²ÒÓÜÒ в–ÓÎÊÚÃÛÎ|ÊÒ–ÊÎÕ²ÝÊΤ×ÍÒ¦ÇÎÒÎÃ҃ Ö×ÍÒ¦ØÁÒÆ–ÊÎÕ²ÝÊΦÒÓСÓÅÐÓÚ –ÓÜ×ÃÖÆ×ÓÜÛÕÙÖײ•ÊÌÎÆ×ÍÉÜÒƕÎÐÁ –ÓÜÀÛÊÎÉÔÖÊÎÖ×Ó®ÊÖ×ÎDzѦØÍÒÔÒ ×ÓѕÓÅÖÊÒÆËÀÕÊΖÛ×ÓHJRWULS×ÓÜ

•ÁÒÆÆÐÕÆÐÆÎÑÂÌÊÚ•ÀÕÊÚÒÙÕÂ×ÊÕƏÆÛ ÐÅÕÎÊ¡ÓÅÐÓ•ÆÚÐÆÐӕÆØÆÂÒÊ×Ê ¬ÆÎ ×ÓÇÆÖÎÐÃ×ÊÕÓÃÑÙÒØÆÛÆÕ²ÏÓÜÒ×ÎÚÒÊÃ×ÊÕÊÚÐÆ×ÊÜØÅÒÖÊÎÚ–ÓÜØʲ×ÕÓ܏ÆÜ×ÀÚ –ÓÜÆÕÐÊ×ÓÂӕÓÊØÒÊÂÚӕÃ×ÊÛÒÓ•ÆÚØÆ ÆÐÓÑÓÜØÁÖÓÜÒ•ÊײƖÃÛÕÃÒÎÆÐÆÐÓÆÒ×ÎÌÕƕ•ÀÒÊÚÐÆÐӖÓÎ͕ÀÒÊÚÐÆΕÎÖÓÛÙÒʕÀÒÊÚªÀÑÑÊÎÈÍÊÒ͕ÀÕÙÖÍÚÐÆÎÍ ÆÖÜÑÂÆ–ÓÜƖÓÑƕDzÒÓÜÒÓÕÎ֕ÀÒÓÎƖà ×ÍÒÐÕÎ×ÎÐÁÖ×ÍÒ¨ÑѲÉÆÀÛÊÎÓÉÍÌÁÖÊÎÆÐÕÆÐÆÎÖ×ÍÒ–ÑÁÕÍÆÒ×ÎÌÕÆËÁÓÑÃÐÑÍÕÙÒ–ÆÕÆÖײÖÊÙҏÓÒÕÆ×ÆÉÊÒÑÀ•ÊŒ±¡ž°¯Ÿ¬ž¡±¯²

ªÍØӖÓÎÃÚ§ÆÑÊÕ³×ÕÊÇÂÑÐÆÎÓÖÐÍÒÓØÀ×ÍÚµÓ•ÀÓ¬ÆÖ×ÊÑÓÅ×ÖÎÆÒÀÑÆÇÆÒ ÊÏ͕ÎÖÊÂÆÚ×ÓÕÃÑÓ×ÓÜDUWLVWHDVVRFLk ÖÜÒÉÜÆ֕Ã×ΕԕÊÒÓÜÐÆÑÑÎ×ÀÛÒÍÆÑѲ ÐÆÎÖÜÒÊÕÌÆÝÕÊÒÓÜÐÆÑÑÎ×ÊÛÒÎÐÓÅÉÎÊÜØÜÒ×Á­ÎÆÍØӖÓÎÃÚ–ÓÜܖÁÕÏÊÆÌƖ͕ÀÒÓ–ÆÎÉÂ×ÓܦÒ×ÓܲÒ§Î×ÀÝÐÆÎÆÐÓÑÓÅØÍÖÊ×ÓÒ¦ÒÆ×ÃÑΧÆÖÂÑÎÊËвÒÓÒ×ÆÚ ÒÀÓÏÊÐÂÒ͕ÆÐÎÀÒÆÚÖÐÍÒÓØÀ×ÍÚ–ÓÜ

ª×ÕÎÑÓÌÂÆ×ÓܬÆÖ×ÊÑÓÅ×ÖΖ²ÒÙÖ×Í Š ÊÂÆÐٕÙÉÂƋ×ÓÜ|²Ò×ͶÜÛÊÕÓ¦ØÍÒÆÂÓζÎÖÆÚ–ÊÕΕÀÒÊÎÖ×Ó®ÊÖ×ÎDzÑ ¦ØÍÒÔÒ¬ÆÎ×Æ×ÕÂÆ•ÀÕÍ ¬ÃÑÆÖÍ ¬ÆØÆÕ×ÁÕÎÓ£ÆÕ²ÉÊÎÖÓÚ •²ÚÀÕÛÓÒ×ÆÎ|ÊÒØÀÑÙÒÆÛÆѲÖÙ×ÍÒÀЖÑÍÏÍ ¶Ó•ÃÒÓ–ÓÜØÆ–ÙÊÂÒÆΖÙÚÉÅÖÐÓÑÆ ËÆÒײÝÊ×ÆÎÐÆÒÊÂÚ–ÔÚ•–ÓÕÊÂÀÒÆÚÖÐÍÒÓØÀ×ÍÚÒÆ–ÆÕƕÊÂÒÊÎ×ÃÖÓ–ÎÖ×ÃÚÖ×Ó –ÒÊŕÆ×ÓÜ£ÓÎÍ×ÁÛÙÕÂÚÒÆÛÕÍÖΕӖÓÎÁÖÊÎÓÅ×ÊÀÒÆÖ×ÂÛÓ×Ó܌ ´ÎŠµÙ•ÆÞÐÀÚ¶ÕÆÌÙÉÂÊڋ×ÓܤÀϖÎÕ ¬ÓÕÎÓÑÆÒÃÚ«ÓÅÑÎÓÚ¬ÆÂÖÆÕÆÚ¦Ò×ÔÒÎÓÚÐÆάÑÊӖ²×ÕÆ ÖÊÖÐÍÒÓØÊÖÂÆ×ÓÜ §ÀÑÌÓܽÇÓ§ÆÒ¸ÃÇʨ–ÂÖÐÍÒÁÚÀÒÆ •Ê̲ÑÓ×ÍÑÊӖ×ÎÐÖÑÆ×ÕÊÉÅÓ•–ÆÕ Ö×ÎÚ²ÐÕÊÚ×ÓÜÐÆØÔÚÐÆΖÓÑÑÓÅÚÐÆÒƖÀÉÊÚÐÆÎLQWHUQHWSUHVVSRLQW¶ÓÐÓÎÒà •–ÓÕÓÅÖÊÉÎÆÕÐÓÅÖÍÚ×ÍÚ–ÆÕ²Ö×ÆÖÍÚ ÒÆ–ÆÕÆÐÓÑÓÜØÁÖÊÎ×ÍÉÕ²ÖÍƖÃ×ÍÒ –ÑÆ×ÊÂÆÁ×ÓÜÚÐÆÒƖÀÉÊÚÒÆ–²ÕÊΖÓ×à ÁÖ²Ò×ÓÜÎ×ÚƖÃ×Ó•–ÆÕÒÆÊÑÀÌÏÊÎ×ÓH PDLO×ÓÜÁÒÆÉÎÆDzÖÊÎ×ÎÚÖ͕ÊÕÎÒÀÚÊË͕ÊÕÂÉÊÚÐÆÎÒÆÆÑѲÏÊÎØÀÖÍÆÒ²–²ÖÆ Ö×Î̕Á¦–Ã×ÎÚÊѲÛÎÖ×ÊÚ–ÆÕÆÖײÖÊÎÚ –ÓÜÀÛÙÉÊÎÖÓÜÍÛÕÁÖÍв•ÊÕÆÚÐÆÎ YLGHRZDOOÉÊÒÊÒÓÛÑÓÅÖÊÆÑѲÁ×ÆÒÑÊÎ×ÓÜÕÌÎÐÁÐÆÎÉÕƕÆ×ÓÜÕÌÎвÉÎÐÆÎٕÀÒÍ ºÏÎÔÕÊÚØÀƕÆÛÙÕÂÚÖ×Î̕ÁÐÖÙÖÍÚÁ –ÑÁÏÍÚ ŸÂÒÊ×ÆÎÆÜ×óÆÎƕÀ³Æ–ÓÜ ÌÂÒÊ×ÆΤ×Ó×ÀÑÓÚÛÊÎÕÓÐÕÓ×ÓÅÖƕÊÃÑÓÎ ÃÕØÎÓÎʖÂÀÒÆ×À×ÆÕ×Ó

¶Ó$LUSRUW.LGV‘×ÍÚ¡ÃÑƦÕÂÆÚÐÆÎ ×Óܤ×ÀËÆÒ¬ÆÊÌÐÂÌÒÙÖ×ÓÅƖÃ×ÍÒÐÓÑÊÐ×ÂÇÆ×ÙÒ5LPLQL3URWRNROO ×ÓÜÚÀÛÓܕÊÌÒÙÕÂÖÊÎÖ×ÍÒ¦ØÁÒÆÖÓÎÓÚØܕÍØÊ –ÓÅÐÊÕÉÂÝÊÎÉÙÕ²ÐÎ £ÕÙ×ÆÌÙÒÎÖ×ÀÚ ÓÐ×Ô–ÆÎÉβÍÑÎÐÂÆÚƖÃÀÙÚÛÕÃÒÙÒ–ÓÜ•ÆÚÉÎÍÌÓÅÒ×ÆÎ×ÍÒ–ÕÓÖٖÎÐÁ ×ÓÜÚÎÖ×ÓÕÂÆ£ÕÃÐÊÎ×ÆÎÌÎÆÉÂÌÑÙÖÖÆ ÁÐÆÎ×ÕÂÌÑÙÖÖÆ–ÆÎÉβ•ÊÉÜÓ×ÕÂÆÉÎÆÇÆ×ÁÕÎÆ×ÓÐÆØÀÒÆ–ÕÓÊÕÛÕÊÒÆƖà –ÓÑÜ–ÓÑÎ×Î֕ÎÐÓÅÚ̲•ÓÜÚÁ•Ê•–Æ•–² Ö×ÀÑÊÛÓÚ–ÓÑÜÊØÒÎÐÁÚ–ÓÜÆÑѲÝÊÎÛÔÕÆ ÉÎƕÓÒÁÚвØÊ×ÕÊÎÚÐÆÎÑÂÌÓ|ÊÒÀÛÓÜÒ •ÒÁ•Í•ÎÆÚÛÔÕÆÚ–ÓÜÒÆØÊÙÕÓÅÒ–Æ×ÕÂÉÆ×ÓÜÚÓÅ×ÊÊÂÒÆÎÖÂÌÓÜÕÆÌÎÆ×Ó–ÓÎÆ ÌÑÔÖÖÆØÊÙÕÓÅÒ•Í×ÕÎÐÁºÛÓÜÒÕÙÚ HPDLOÐÆΖÎÖ×Ù×ÎÐÀÚвÕ×ÊÚ­ÎÆ–ÆÕ²Ö×ÆÖÍƖÓÑÆÜÖ×ÎÐÁÐÆÎÆËӖÑÎÖ×ÎÐÁ 6WLIWHU“V'LQJH‘×Óܸ²ÎÒÊÕŸÐÀ•–ÊÑÚ ¦ÉÅÒÆ×ÓÒÒÆÐÆ×ÆײÏÊÎÐÆÒÊÂÚ×ÍÉÓÜÑÊβ

×ÓÜ֖ÓÜÉÆÂÓÜÖÜÒØÀ×ÍÖÐÍÒÓØÀ×ÍÐÆÎ ÉÅÖÐÓÑÓÆÐÕÆÐÆÎÒÆ–ÊÕÎÌÕ²ÈÊÎÆÜ×à –ÓÜÖܕÇÆÂÒÊÎʖÂÖÐÍÒÁÚÖÊÆÜ×Á×ÍÒ×ÊÑÊÜ×ÆÂÆ×ÓÜÉÓÜÑÊβ£ÀÒ×Ê–βÒÆÛÙÕÂÚ –ÎÆÒÂÖ×Æ×ÕÊÎÚÉÊÏƕÊÒÀÚ•ÊÒÊÕÃÆÒ×ÎÐÊ•ÊÒÆ–ÕÓÇÓÑÀÚÐÆÎÖÛÊÉÃÒÐƕÂÆÆÒØÕԖÎÒÍ–ÆÕÓÜÖÂƤ×Ó×ÀÑÓÚÛÊÎÕÓÐÕÓ×ÁÖƕÊ•ÆÌʕÀÒÓΏ–ÓÎÓÒÕÙÚ §¡¦Ÿ±¯®¡®±¦ž¯w¡

´ÖÜÒÁØÍÚŖӖ×ÓÚŠ¹•ÑÊ׋ÖÊÖÐÍÒÓØÊÖÂÆ×ÓܶÕÆÚ¾Ö×ÊՕ²ÌÎÊÕ×ÓÊÂÉƕÊÐÆÎÖ×ÍÒ¦ØÁÒƨÏÆÐÓÑÓÜØÊÂÒÆ –ÊÕÎËÀÕÊÎÆÒ²×ÆÚ¨ÜÕԖÆڏÐÆΕ²ÑÎÖ×Æ •Ê–ÊÕÎÖÖÃØÕ²ÖÓڏ×ÍÒÆÉÜÒƕÂÆ×ÓÜÒÆ ÐÆ×ÆÒÓÁÖÊÎÐÑÆÖÎвÐÆÎÖÅÌÛÕÓÒÆÀÕÌÆ ×ÓÜ–ÆÌÐÃ֕ÎÓÜÉÕƕÆ×ÓÑÓÌÂÓÜ•Ê×ƕËÎÊ֕ÀÒÍÖʲ–ÓÈÍ£ÃÖÆÆÐÕÆ–ÕÀ–ÊÎ ÒÆÉÊÎÐÆÒÊÂÚÌÎÆÒÆÇÊÇÆÎÙØÊ–ÙÚÉÊÒ –ÕÃÐÊÎ×ÆÎÌÎÆŠ×ÕӕÊÕÖÆÎÉ‹±¡²ž¯œ¯¦ž¡

Š´ÐÑÁÕÓÚ×ÓÜ•ÊÖ͕ÊÕÎÓŋ×ÓÜ£ÓÑ ¬ÑÓÒ×ÀѪ§ÆÑÊÕ³×ÕÊÇÂÑÉÂÒÊΖÕÓÖٖÎÐÃÕÊÖÎײÑÖÊ•ÎÆÖ×Î̕Á–ÓÜʕËÆÒÔÚÍÂÉÎÆØÊÙÕÊÂÙÚ×ÍÒÐÓÕÜËÆÂÆ×ÍÚ ÐÆÕÎÀÕÆÚ×ÍÚÆÒ×ΕÊ×ٖÂÝÓÒ×ÆÚÀÒÆƖà ×ÆÐÊ•ÊÒÆ–ÓÜØÊÙÕÓÅÒ×ÆΕÀÕÓÚ×ÍÚ ÊØÒÎÐÁÚ–ÓÑÎ×ÎÖ×ÎÐÁÚÐÑÍÕÓÒӕβÚ×ÍÚ ÛÙÕÂÚÖÐÍÒÓØÀ×Í•ÆÝ•Ê×ÕÊÎڏÉÎÃÑÓÜ ×ÜÛÆÂÓÜڏ²ÒÉÕÊÚÍØӖÓÎÓÅÚ–ÓÜ–ÆÖÛÂÝÓÜÒÆÒʖÎ×ÜÛÔÚÒÆÖ×ÆØÓÅÒÖ×Ó–ѲÎ×ÍÚ ¤×ÓÌÆÑÑÎÐÃÐÓÎÒÖ²Ò×ÙÚÉÊÒ²ÕÊÖÊ £ÆÕÆÑÑÆÌÁ,9‘×ÓܬÕÎÚ§ÊÕÒ×ÃÒд ÕÃÑÓÚ×ÙÒ•ÍÛÆÒÔÒÖ×ÍØÊÆ×ÕÎÐÁ–Õ²ÏÍ´®ÑƕÆÒÉÃÚƖÓ×ÊÑÊÂ×ÍÒÆÎەÁ×ÓÜ ÉÃÕÆ×ÓÚÖ×ÍÛÕÁÖÍÒÀÙÒ×ÊÛÒÓÑÓÌÎÔÒ ¨ÒÉÎÆËÀÕÓÒÙÚ–ÊÉÂÓÀÕÊÜÒÆÚÆÑѲÆÒÆÕÙ×ÎÀ•ÆÎÆÒ–ÊÕÎÀÛÊÎÀÒÆÐÕÜËÃÖܕÇÓÑÎ֕Ã×ÓÌÊÌÓÒÃÚÃ×Î×ÓÇÕ²ÉÜ–ÓÜ×Ó ÊÂÉÆƖÓÜÖÂÆÝÊÌÎÆ×ÊÛÒÎÐÓÅÚÑÃÌÓÜÚ•ÎÆ LQVWDOODWLRQ•Ê×ÓÃÒӕÆŠ¬ÆÕÉβ‹Œ 5LFHUFDU‘×ÓÜ®ÕÆÒÖÓܲ¶ÆÒÌжÓÒ ÑÆ×ÕÊÅÊÎÚÁ×ÓÒ•ÎÖÊÂÚ¾•ÙÚƖÓ×ÊÑÊ ƖÕÃÒÓÚ×ÓÜÏÊÛÙÕÎÖ×ÃÐÊ˲ÑÆÎÓÖ×ÍÒ ÎÖ×ÓÕÂÆ×ÓÜÖÅÌÛÕÓÒÓÜÌÆÑÑÎÐÓÅØʲ×ÕÓÜ Šª•ÊÑÆÌÛÓÑÂÆ×ÙÒÉÕ²ÐÙҋ×ÓÜ®ÎÑ– ¬ÊÒ¤ÜÌÐÕÆ×ÁÖ×ÊÆÜ×Ã×ÓÃÒӕÆ´–ÎÓ ËÕÀÖÐÓÚŸ²ÑÑÓÚÐٕÎÐÃÚ¤ÜÒÊÛÂÝÊÎ×ÍÒ –ÆÕ²ÉÓÖÍÆÑѲÀÛÊÎÊÒ×ÊÑÔÚ–ÕÓÖٖÎÐà ÅËÓÚ¡œœ¡w£®£³£¦

£ÓÑѲ­ÃÒÓ–ÓÜÉÊÒÛÙÕ²ÒÊÊÉÔ¸ÂÑÎÊÚÑÀÏÊÎÚÌÎÆ×ÍÒ¦ÇÎÒÎÃÒÊÂÒÆΖÓÑÅÑÂÌÊڌ $

˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 19


TA ME A N A K œ!4! Ÿ!

ËÁÉ Õ Å ÉÍ­Ä ¾ÕÇÉÁ Ñ Á ɐРÕÎÄÈÇ Å Í ÁÌÏ ¨ÉËо Õ|# Í Á Ò ËÁ ÒÉ»ÒÁÉ EÑÒÎ× 6 ! ( ÁÐÉÑ Í­BRAK Ö × Å ÉÁ ÒÎ ÅÐ È Ñ Å

<

1(¬2

¬

$1$

7àé°

0( ,¾7+

DEL SOL

DEL3OL ¢ÊÛÔÕÎÖÊÖ×ÍÒ–β×ÖÆ×ÍÚ%ÓÜײÉÙÒÌÎÆ ×ÎÚ–ÕÙ×Ã×ܖÊÚÖÆѲ×ÊÚ×ÊÕ²Ö×ÎÊÚ•ÊÕÂÉÊÚ ×ÓܤʕÊ̲ÑÆÐÀËÎÆÊÂÒÆÎÍŠ$ÒÉÆÑÓÜÖÎ ÆÒÁ‹•–ÓÜÐÂ×ÖÊÚÐÓ×ÖÓÜÑÓÜ×ÜÑÎ̕ÀÒÊÚ ÖÊÐÓÕÒËÑÀÎÐÚ•Ê–Õ²ÖÎÒÍÖÆѲ×Æ•ÁÑÓ ÐÆÎÌÑÜÐβÇÎÒÊÌÐÕÀ×7ÖÀÐÆÕÊÐÆÎ×ÍÒÓ •ÔÒܕÍ•Ê×Ó•ÆÕÎÒÆÕÎ֕ÀÒÓËÎÑÀ×ÓÐÓ×à –ÓÜÑÓÜÖÊ•ÓÜÖײÕÉÆÐÆÎÐÕÆÖÂ%ÓÜײÉÙÒ ŸÐ²ÝÎ

©Á˻ՐÁÍÒÎÀ (ÂÒÆÎ×ÓKLW×ÙÒ×ÊÑÊÜ×ÆÂÙÒÛÕÃÒÙÒ–ÓÜ •ÆÚÀÐÆÒÊÒÆÏʖÊÕ²ÖÓܕÊ×ÍÒ–ÆÎÉÎÐÁÆ –ÀÛØÊÎÆ–ÕÓÚ×ÓÖÎÉÍÕÓÅÛÓÃ֖ÕÎÓ°ÎÑÓ Ðӕ•ÀÒÍÒ×ӕÆ×ÓÅÑÆÏÂÉÎËÀ×ÆƖÆÕÆ ×Í×ÆÐÆÎÝÆÕÝÆÇÆ×ÎвÖܕ–ÑÍÕÔÒÓÜÒ×ÎÚ ÐÆײ×ÖÓÜÚÊÐÉÓÛÀÚ.ÆØÎÊÕÔØÍÐÊÖ×Ó Food Company –ÑÀÓÒ0–ÊÒ²ÐÍ (ϲÕÛÊÎÆ ƖÓØÊÔÒÊ×ÆÎÖ×Ó ŸÐ²ÝÎƖÃ×ÍÒ.ÆÒÀÑÑÆ .ÙÒÖ×ÆÒ×ÎÒÓܖà ÑÊÙÚ–ѲÎÖ×ÎÚÌÕƕ•ÀÚ ×ÓÜ×ÕÀÒÓÜ 

"ÉÅÒÍÁ»ØÉËÈ

ÊÏÓÛÁ×ÍÚ0%ÆÖÎÑÊÂÓÜÖ×Ó3ÓÜË+Ó •ÔÒܕÍÖÆѲ×ÆÖÜÒÉܲÝÊÎѲÛÆÒÓÕÃÉÎ •ÁÑÓÐÆÎÍÛÆÒÎÔ×ÎÐÍÛÙÕβ×ÎÐÍ–ÆÏΕ²ÉÎ ÆÒØÃ×ÜÕÓÐÆÎв––ÆÕÍ7Ó•ÀÑΖÆÂÝÊÎ–Æ Ò×ÓÅ×ÓÕÃÑÓ×ÓÜ¡ÃÒ×ÓÜ(ϲÕÛÊÎÆ 0Ê̲ÑÓÜ%ÆÖÎÑÊÂÓÜ3ÓÜË 

4Î×+Á½ÑÁÐÁ +ÐÑÆÖÎÐÁÖÜÒ×ÆÌÁÐÆÑÓÈ͕ÀÒÆÐӕ•Æ ײÐÎÆƖÃËÎÑÀ×ÓÐÓ×ÖÓÜÑÓÜ–Õ²ÖÎÒÍÖÆ Ѳ×ÆÉÎÆÐÕÎ×ÎÐÁÇÎÒÊÌÐÕÀ×ÐÆÎ×ÕΕ•ÀÒÍ –ÆՕÊݲÒƤ×ÓÐӕÈÃ×Æ×Ó•ÆÌÊÎÕÊÂÓ%Æ ÖÎÑÎÐÃÚ–ÓÜÆÏÂÝÊÎÒÆÉÓÐΕ²ÖÊÎÚÐÆÎ×ÍÒ À×ÊÕÍÉÕÓÖÊÕÁÖÜÒ×ÆÌÁÕÃÐÆ×ӕÆ×ÂÒÎÆ ÐÆ×ÂÐÎ;ÆÕ7ÕÎÐÓŖÍ É–ÑÆÖ×ÍÒ$9

(!ÎľÈÑÈ ÒÎ×+Á½ÑÁÐÁ 0ÆÐÕ²Ò×ÓÐÆÑÅ×ÊÕÓÃÒӕÆÐÆÎÆÒ²ÑÓÌÍ ÌÊÅÖÍ–ÓÜ–ÆÕÆÑѲÖÖÊÎ×ÍÒÐÑÆÖÎÐÁÖÜ Ò×ÆÌÁ¤×ÓKuzina–ÓÜ–ÕÓ×ΕÓÅÒ–ÓÑÅ ÛÕٕÊÚÐÓÕÎ×ÖӖÆÕÀÊÚ•ÊËÓÜÒ×Ùײ•ÆÑ

¤×ÓNoodle Bar0ÊÑÆÛÆÒÎвÐÆÎÐÓ×à –ÓÜÑÓÆÑѲÐÜÕÂÙÚÕÆÒ×Î֕ÀÒÍ•ÊÀÒÆÆÎ ØÀÕÎÓ×ÖÎÛÑÔÉÊÚÒ×ÕÀÖÎÒÌЖÓÜÊÂÒÆÎÖÐÀ ×ÓÐÆÑÓÐÆÂÕÎ$–ÃÑÑÙÒÓڣѲÐÆ 

ŸËÎÀÆÉÁÕ ¤×Æ(ϲÕÛÊÎÆ ƖÀÒÆÒ×ÎƖÃ×Í%ÆÇÀÑ Ö×ÓÒ–ÊÝÃÉÕӕÓ×ÍÚ¡ÃÒ×ÓÜ ÐÆÎÖ×ÍÒ 22 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª

EVERGREEN

Ÿ±¡š°¥š¯°¡ Ϙ)ÆÈ®ÍÉ‘ÏÊÌÊ;ÂÓÏØEvergreen ÒÓÉΑÍÂÓƾÂ,Ïѽ5ÏÈÌÏØѐ¼ÓÂ×Ø ÇÂÈƾÏÅÆÎÆËÂÎÓÍƾÓÉÇÂÎÓÂÒ¾ÂÓÏØÒÓ ÆÓÂÒ®ÎÓÏØÊÓÖ ÂÍÍ®ÓÉÎÆÇÂѐ¿ÙÆÊÌÂÊ ÒÓÊÖÒÂÍ®ÓÆÖ ‘ÏØžÆÖÏÊÅÁϐÂÌÂÑÏ ÎÏÒÂÍ®ÓÆ֊ɐ¾ÂÆÌ®ÑÊÌÂÊÉ®ÍÍÉÆ Ó¿ÎÏÌÂÊÃÂÍÒ®ÊÌϪÏÃÆÑ®ÏÎÓ¼ÑΠ‘ʮӑÏØÂΑÓÁÒÒÏÎÓÂÊÈÁÑÕ‘¿‘ ÑÂÅÏÒÊÂ̼ÖÆÍÍÉÎÊ̼Ö…‘ÑÐÓÆÖÁÍÆֆ ‘×ÌÂÓÒÊ̾ÒÊÏÓØѾµÎÅÑÏؐÆÓϐÂÓ¾ÎÊ  ÂÎÓÏѾÎÉÖ ÌÂÑÁÅÊÂÌÂÊÎÓѼÒÊÎÈ̐¼ÍÊ Ôؐ®Ñʸ‘ÊÏ…ÆØÑՑÂÚÌ®† ¿‘ÕÖÑ¿Ì  ÌÏÓ¿‘ÏØÍÏ ÍÊÂÒÓ½ÎÓϐ®ÓÂÌÂÊÇÍÏÁ ÅÆÖ‘¿‘ÏÑÓÏÌ®ÍÊÌÂÊÒÏÖÃÂÍÒ®ÊÌÏ ,Ïѽ Ϙ5ÏTBMBECBS‘ÏØ‘ͼÏΑ¾ÙÆÊÒÆ ƑÊÍÆȐ¼ÎÂEverest ‘× ÁÎÓÂȐ ½ŸÆÊÑÂÊÐÖ xÊÂͼÈÆÊÖÓϐ‘ÏÍ®ÌÊÆ ÓÉÒÂÍ®ÓÂÒÏØ Æ¾ÈÂ‘¿ÈÂÍÍÊ̽ JDFCFSH ÑÂÎÓ¾ÓÒÊϽѿÌÂґÂήÌÊ ÌÂÊ ÓÏÈƐ¾ÙÆÊ֐ÆÏÓÊŽ‘ÏÓƐ‘ÏÑƾÖÎÂÇ ÎÓÂÒÓƾÖ"‘¿ÒÓÂǾÅÆÖÌÂÊÌÂÑÁÅʐ¼ ×ÑÊÓ¿ÎÏ ÌÏÓ¿‘ÏØÍÏ ‘ÂѐÆÙ®ÎÂÌÂÊ¿ ÓÊ ¼ËÓÑÂÍÂ×ÂÎÊÌ®ÇÂÎÓ®ÙÆÒÂÊ Æ‘ÍÏÁÒÊ ƑÊÍÏȽ‘¿ÅÊ®ÇÏÑÂÎÓѼÒÊÎÈÌ,ÊƑÊ ‘ͼÏÎ ÇÓÊ®×ÎÏÎÓÂʐ‘ÑÏÒÓ®ÒÏØ

Ñβ–ÓÜ×ÕÔÒÊËÎÑÊײÐÎÆ×ÜÑÎ̕ÀÒÆÖÊÖÅ ÐÆ$ÉÕÎÆÒÓÅÛƕÍѲÖ×Ó0ÓÒÆÖ×ÍÕ²ÐÎ 

8ÎÐÒÁÑÒÉ˼ -ÅÊÉË­ÍÉËÈ ¤×ÆÉÅÓ$ÌÓÕ²¤×ÍÑÊÙË$ÑÊϲÒÉÕÆÚ ¡$ÑÊϲÒÉÕÆÚÐÆÎ%ÓÜÕÒ²ÝÓÜ вÒÊÎÚOXQFKEUHDN•ÆÝ•ÊÖÅ •–ÆÖÆ×ÍÒ–ÆÕÆÐÊ•ÊÒÍ7Õ²–ÊÝÆ.ŖÕÓÜ ¬ÆΖÂÖÙƖÃ×Ó+LOWRQ ;Æ×Ý0ÀÏÍÐÆÎ %ÊÒ×ÁÕÍ $–ÓÐÑÊÂÊ×ÆÎÒÆ ×ÍÒ×ÊÑÊÎÔÖÊÎÚ

4ÁÎ×Ì» ¤×ÓÒ$ÎÌŖ×ÎÓ2ÕÊÐ×ÎÐÃÑÂÌÓ–ÕÎÒÖв ÖÓÜÒ×ÆËÕÊÖÐÓ×ÍÌÆÒÎ֕ÀÒÆËÆѲËÊÑ ÆÒÆÐÓÜËÎÖ×ÎÐÃÃ×ÆÒÐÆÂÌÊÖÆÎƖÃ×ÓÑÆÛ •Æ×ÝÓÅÒÖ×ÓÒ–ÊÝÃÉÕӕÓ•Ê×Ó×ÊÕ²Ö×ÎÓ ÌÐÕÆËÂ×Î×ÓÜ:RR]\Ö×Í0ÊÌ$ÑÊϲÒÉÕÓÜ Ö×ÓÒ.ÊÕƕÊÎÐÃ

0­ÇÉÁÒÁÐ +ÀØÒÎЖÎÒÊÑβƖÃ×Ó–ÎÓÎÒÉÎÐÃÉÊ ÌÂÒÊ×ÆÎDhaka Palace£Æײ×ÆÐÕʕ•ÅÉÎ ÎÒÉÎв•–ÆÛÆÕÎвÐÆÕÃ×ÓÌÎÆÓÅÕ×ÎÐÎÊ ÑÆÎÃÑÆÉÓ¤ÓŖÊÕŸÊÕÆÒÂÓÜв×ÙƖà ×ÍÒ2•ÃÒÓÎÆ

-IXED3ALAD ¤ÆÑÆײÉÎÐÓÌÎÆGHOLYHU\•ÊʖÎÑÓÌÀÚ ÐÆÎÓËÓÇÊÕÃڤƕ–ÓÜÖ×ÎÚËÀÕÒÊΕÊÛÆ •ÃÌÊÑÓÖ×ÓÌÕÆËÊÂÓ=ÙÓÉÃÛÓÜ£ÍÌÁÚ (ϲÕÛÊÎÆ A


PARTY

PEOPLE

ÍÑÊÌÕÆËÎÐÁÆÒ×ƖÃÐÕÎÖÍÑÃÌÙ–Æ ÕÆ×Ê×ƕÀÒÓÜKDQJRYHUƖÃ×Ó–²Õ×Î ×ÓÜ SOULÐÆÎ×ÍÚATHENS VOICE ×ÍÒ£ÆÕÆÖÐÊÜÁÖ×Óв•–ÎÒÌЊ$ՕÊÒÎ Ö×ÁڋÖ×ͤÎØÙÒÂÆ;ÆÑÐÎÉÎÐÁÚºÒÆÕÏÍÖ×ÎÚ ×ÓƖÃÌÊܕÆÐÆÎÑÁÏÍÃ×ÎÔÕÆÁØÊÑÊÓÐÆØÀ ÒÆÚVWRS0ÓÜÖÎÐÁƖÃ֖ÎÒײ×ÓÕÓÐƕ–ÂÑÎ ×ÍÚÉÊÐÆÊ×ÂÆÚ×ÓÜ“•ÀÛÕÎÌÆÑÑÎÐÃKLSKRS VWRS£Ó×òËØÓÒÍÕÊ×ÖÂÒÆ0ÆÑƕÆ×ÂÒÆ ÖÜÒÉÎÓÕÌÆÒÙ×ÁÚ×ÓÜ–²Õ×Î ÍӖÓÂÆÖÊÕ ÇÂÕÓÒ×ÆÒÖÊ–ÑÆÖ×Îв–Ó×ÁÕÎÆÖƕ–²ÒÎÆÚ ÛÙÕÂÚVWRS.Ã֕ÓÚ–ÊÕÎÖÖÃ×ÊÕÓÎ ƖÃ×ÕÊÎÚÛÎÑβÉÊÚ•–ÕÓÖײÖ×ÍزÑÆÖ ÖÆÌÅÕÙƖÃ×Ó•–ÆÕ×ÓÜв•–ÎÒÌÐ +LJKOLJKWº–ÆÎÏÊÐÆÎÓdj CayetanoÓ ӖÓÂÓÚÁÕØÊÌΓÆÜ×ÃÒ×ÓÖÐӖÃƖÃ×Ó £ÆÕÂÖÎ.ÆÎ×ÓÜÛÕÃÒÓÜO

T

Š ¥ Š ˜¥

Š¢†¢ª

„ ¢ Š 6

˜¥ Š ¥  ™ ¢ £

˜ ¥ — Š š

„š

¥ ˜  Š

28/

 9 7 (

$0

T

¥ — Š ˜• ª ƒ ª — Š ¢ ‚ š •   ˜Š ¥ — Š §  ¥ž  £  ¦ * 0 3 ,1 ¥ ¢ ª & $

˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 23


¨ÉËоÕÎÄÈǾÕ

ËÁÌÎËÁÉÐÉÍÏÍ ÅːÒÏÑÅÔÍ ÃÚç|·º·Ã³±ø³Àó»Ä®®ÁÄ ÀÍÓ¼ËÈ ÒÓÀ ̟ÓÈÀ ×ÄÈÑÎϺÃÄÖ ʽËËÀ ÒÓÀ ÏÀÏοÓÒÈÀ ÌϟËÀ ÒÓÀ ϽÃÈÀ¨ Ó¼ÏÎÓÀ ÃÄÍ ļÍÀÈÈÊÀͽÍÀÄÌÏÎüÒÄÈÓÎØ֏ÔÇÍÀ¼ÎØÖÍÀ ÄÏÈÒʺÏÓÎÍÓÀÈ ÓÀ ÌÀÆÀÙȟ ÒÓÈÖ ÄÊÏÓÐÒÄÈÖ ÊÎËÎØ ÔļFRPSDFW˼ÒÓÀÌĽÓÈÏÀ¼ÙÄÈÒÓÇÍÀÆÎџÊÀÈÒÓÀ ÏÎËØÊÀÓÀÒÓ»ÌÀÓÀ ÓÀ ÎÏμÀ ÁÎËÄ¿ÎØÍ ÌÄ ÓÀ ÏÎË˟ VKRSV LQ VKRS ÏÎØ ÒÄ ÆËÈÓÐÍÎØÍ ÀϽ ÓÀ ÀÓºËÄÈÕÓÀ ×ÈËȽÌÄÓÑÀžÖÓÎÓºËÎ֏ØÆοÒÓÎØÀÖÀÈÒÔÀÍÔοÌÄ ÆÈÀ˼ÆέËËÇÍÄÖÊÑμÒÎÈÌÄÆџÌÌÀÓÀ

©

FNAC ¤‘ÊÌÑÂÓƾ É Æ˽Ö ÒØÎÔ½ÌÉ ¼×ÑÊ ÓÊÖ Æ ÂÈÏÑ® ‘ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÓÉÖ ÌÂÓÉÈÏѾÂÖ )PU 1SJDF ÒÓÉÎ ϑϾ‘ÆÑÊ͐îÎÏÎÓÂÊDE EWE ÃÊÃ;ÂÌÂÊWJEFPHBNFT ‘¾ÑÎÆÊÖÅÐÑÏ®ÍÍϼÎÂÓÉÖƑÊÍÏȽÖÒÏØ©¼×ÑÊÓÏ Ó¼ÍÏÖ ¢ØÈÏÁÒÓÏØ Ê ‘ÍÉÔÐÑ ÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌÐÎ ‘ÑÏÚ¿ ÎÓÕΑÕÍƾÓÂÊÒÆÒÌÏÓՐ¼ÎÆÖÓʐ¼Öº‘ÕÖSamsung Blu-Ray Player€ ‘¿€ ÄÉÇÊÂ̽É×Âν Olympus€ ‘¿€ ÄÉÇÊÂ̽Pentax€ ‘¿€ Ì®5IF.BMM"UIFOT  ¨ÂÑ®ÈÊÕÑȝÂÙÂÑ®ÌÉ ›ÍØǮŠ

AVENUE ÓÏƐ‘ÏÑÊÌ¿‘ÑÊÈÌʑ®ÓϐÆÓÂӐ Ó‘ͽÔÉ‘ÉÈÂÊÎϼÑ×ÏÎÓÂÊÒÂΐÉÎؑ®Ñ×ÆÊÂÁÑÊÏ ÒÓϐÆÈÂÍÁÓÆÑÏ CarrefourÓÉÖ×ÐÑÂÖ ÒÓÏ…ÆØÅÂʐÏ ÎÊÌ¿†Jumbo ÓÏ‘ÑÐÓÏÒÆÆÍÍÉÎÊÌ¿¼ÅÂÇÏÖ H&MÌÂÊ ÒÆ®ÍÍÂÌÂÓÂÒÓ½ÂÓ Guess, Nine West, Mark Aalen Ì®  Ì¼ÄÏØÓÉÎÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ‘ÏØƑÊÌÑÂÓƾ ÓÐÑ‘ÏØÏÊÆ̑ÓÐÒÆÊÖ‘¾ÙÏØÎÌØѾÕÖÒÓÏ ‘×BenettonÌÂÊÒÓ‘ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÌÂÓÂÒÓ½ÂÓÂÆ ‘ÂÊÅÊÌ®ÑÏÁ׊¼Î‘¿ÓÂÂÓÏÁÓÏØ"WFOVF ÒÓÏSalsaŠ‘ÏÑÓÏÈÂÍÊÌ¿DBTVBMÎÓÁÒʐÏÈÊ¿ÍÉÓÉÎ ÏÊÌÏȼÎÆÊ ÌÂÊ Prince Oliver -PWF'PS&WFS &ØÓØ×ÐÖ‘ÏØ š²¡œ¦¡ ÉÏÑÏǽƾÎÂÊÒØÑ¿ÆÎÉ ÌÂÊÓÏÌÂÔÂÑ¿ÂÆÑ®ÌÊ ¯©›¡œ¨¯Ÿ²ÏÌÂÓ®ÒÓɐÆÓÉÎ ÃÏÉÔ®ÆÊÎÂËÆ͐‘Ê ‘ÏÌÍÆÊÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒÓÂÈØÂÍÊ®Paul Smith, Oliver Ì®ÑÏؐÆÍÊÈ®ÌÊ Ó Peoples, Mykita, Oliver GoldsmithÌÂʐÆÓÏLOPXIPX ¼ËÓÑÂÓÏØƾÎÂÊÓÏ ÒÆÇÂÌÏÁÖƑÂǽÖÌÂÊÒÆ®ÄÏÈÏØÖÒÌÆÍÆÓÏÁÖѾ×ÎÆÊÓÊÖ ؑ¿ÈÆÊÏÅÕÑƮΠÓʐ¼ÖÒÓÂÈØÂÍÊ®É;ÏØÌÂÊÏÑ®ÒÆÕÖÒÓÏ ÆËÂÊÑÏÁÎÓÂÊÏÊ QBSLJOH ǾѐÆÖ Ray Ban ÌÂÊVon Zipper )FBE0GGJDF‘ÍÂÓƾ¤ÔÎÊ̽Ö Ô¼ÒÆÕÎÌÂÊÏ ¢ÎÓÊÒÓ®ÒÆÕÖ ¦ÍÊÏÁ‘ÏÍÉ ÌÂÊÈÊÂÓ ÓÆÑ®ÒÓÊÏÖؑ¾ ؑ¿ÍÏʑÂÌÂÓÂÒÓ½ÂÓÂXXXPGUIBMNPTHS ÔÑÊÏÖ‘ÂÊÅ¿ÓÏ ‘ÏÖ¨ÉÇÊÒ¾ÂÖ SMARTOPTIC ÓÏ‘ÑÏÒÇ®ÓÕÖÂÎÂÌÂÊÎÊҐ¼ÎϐÂÈÂÙ¾Æ ©ÂÑÏÁÒÊ ÓÏØÖƑÐÎؐÏØÖÒÌÆÍÆÓÏÁÖÉ;ÏØÌÂÊÏÑ®ÒÆÕÖÌÂÊ¿ÍÂÓ  ‘ÂÑÂÇÆÑήÍÊ ÇÂÌϾƑÂǽÖÌÂÊØÈÑ®ÇÂÌÐÎ ‘¿

PUBLIC ¤ÅÐ ÅÆÎ ؑ®Ñ×ÏØÎ ÂÌÑÊÃÐÖ Æ̑ÓÐÒÆÊÖ ÂÍÍ® …‘Â̼Ó ‘ÑÏÒÇÏÑÐΆ ¿‘ÕÖ ÃÊÃ; ‘¿ €  DE MPVOHF ÒØÍÍÏÈ¼Ö ‘¿ €  ÌÂÊ ÌÂͼÖ ‘ÑÏÒÇÏѼÖÒÓÊÖμÆÖÌØÌÍÏÇÏѾÆÖ € ÓÏ045 ÓÏØ‹.BNNB.JB“” ƑÐÎؐÏMBQUPQ‘¿€ ÌÂÊ ƑÐÎؐÉIJHIEFGJOJUJPOÓÉÍÆ¿ÑÂÒÉÊÎÓÒÐ΀ ÓÂÒØÎÓÏÅÕÑÆ®ÎÒÆÑÇ®ÑÊҐÂÒÓÏJOUFSOFUÌÂÊÓÏÌ ӼÃÂҐÂÏØÒÊ̽ÖÒÓÂEPXOMPBEJOHUFSNJOBMT¤‘¾ÒÉÖ ÂÎÏÊÂÈÏѼÖÒÏØËƑÆÑ®ÒÏØÎÓ€ Ó‘ÑÏÚ¿ÎÓ Ô¼ÑÔÏØÎ…¿ÎÂÓÏØֆґ¾ÓÊÒÏØ ÅÕÑÆ®ÎؑÉÑÆҾ  ¨ÂÑÂÈÆÐÑÈÉ  ÆÑþÂÖ  ‘ÍÂÓƾ  ØÎӮȐÂÓÏÖ  IKEA ¦ƾÅÉÒÉƾÎÂÊ‘ÕÖÓ‘ÑÏÚ¿ÎÓÂÓÏØμÏØÌ ÓÂÍ¿ÈÏؐ¿ÍÊÖ¼ÇÓÂÒÂΊÂÎÓÂÔÆÖ¿Í‘ÑÏÓƾÎÕΠƑÊÒÌÆÇÓƾּΑ¿ÓÂÅÁÏÌÂÓÂÒÓ½ÂÓÂÒÓÊÖ¢Ø ÈÏÁÒÓÏØÓÂ×ÂÑ®ÂÓÂxÊÆÔνÖ¢ÆÑÏÍʐ¼ÎÂÖ¢ÔÉÎÐÎ …¤ÍÆØÔ¼ÑÊÏÖ £ÆÎÊÙ¼ÍÏֆ ¨ÉÇÊÒÏÁ  ¢ÊÈ®ÍÆÕ ›Ñ½ÆËؑÉѼÓÉÒÉÖ‘ÆÍÂÓÐÎÌÂÊÈÊÂÓÂÌÂÓÂÒÓ½ ÂÓ SOTRIS ¦‘ÏØÓ¾ÌÓÉ֐‘ÏØÓ¾ÌÓÉΐ‘ÏØÓ¾ÌՓ ‘ÏØÓ¾Ì ÒÓÉÎÂÅØÒБÉÓÉÂÈÏÑ®ÓÏبÏÍÕÎÂ̾ÏØ Ѿ×ÎÆÊ ÓÊÖÓʐ¼ÖÒÓϸÓÐѽ‘ÏÓ¼ ‘ÏÑƾÖÎÂÃÑÆÔƾÖ Æ¼ÎÂHMBNÌϐ®ÓÊDries Van Noten, Miu Miu, Prada, Rick Owens, Viktor & Rolf½Ì®‘ÏÊÏ®ÍÍÏ…Æ˾ÒÏ؆ØÄÉÍ¿ ¿ÎϐÂÒÓÏÌÏѐ¾ÒÏØ¢ÎÂÈÎÕÒÓϑÏÁÍÏØ ¨ÏÍÕήÌÊ ¨ÉÇÊÒÊ®ÆþÅÏØ 

¼ÕÖÅÊÏÑÈÂÎÐÎÆÓÂÊCB[BBSÒÓÂƑÐÎؐÂÈØÂÍÊ® NOTOS É;ÏغÍÂÔÂÌÏÒÓ¾ÙÏØ΀ÌÂÊ€ GALLERIES ̐¾ÂÓʐ½‘ÊÏØÄÉͽ ŸÂÎƑÊÒÓɐ¾ÏØ ¢Ô½Î  ÌÂÊ ‹'BJSZ 4BMFTŒ ÒÆ ÑÏÁ×  ‘‘ÏÁÓÒÊ  ÂËÆÒÏØ®Ñ ÌÂÊ¿ ÓÊ®ÍÍÏƑÐÎؐÏؑ®Ñ×ÆÊÆÅÐ²Ï ÔÂÓÏÃÑÆÊÖÒÆǾѐÆÖ¿‘ÕÖMissoni, Versace, Moschino, D&G, Pringle ÌÂÊ Compagnia Italiana ¦ ¼Ì‘ÍÉËɼÑ×ÆÓÂÊ‘¿ÓÏÌÂÍÏÌÂÊÑÊοCB[BBSÒÓÏÎÏ ¿‘ÏØÏÊÆ̑ÓÐÒÆÊÖÒÌÂÑÇÂÍÐÎÏØÎÒÓϺÒÏÈÊ ÓÏNotos Galleries Home ÏÊÌÂÍÁÓÆÑÆÖÆ̑ÓÐÒÆÊÖȾ ÎÏÎÓÂÊ ÒÓ ÍÆØÌ® ƾÅÉ /PUPT ÓžÏØ ÌÂÊ ¢Ê¿ÍÏØÈÕξ /PUPT)PNF ¨ÑÂÓ¾ÎÏØ ‘ÍÂÓƾ¨ÏÓÙÊ® 

24 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª

HONDOS CENTER ¤ÅÐÓÏÑƑÏÑÓ®ÙÓÕÎÆ̑ÓÐ ÒÆÕÎ ŠÆËÂÊÑÏÁÎÓÂÊ Ó ƑÐÎؐ ÌÂÍÍØÎÓÊÌ®Š Åƾ×ÎÆÊ ÒÓÂÑÏÍ¿ÈÊ ¼ÕÖÌÂÊÒÆƑÐÎؐÆÖÓÒ®ÎÓÆÖ ‘× Just Cavalli ¼×ÑÊ ÒÓ ÆÒÐÑÏØ× ‘× Med ÒÓÂBenetton ÒÓÉξÅÊÂÌÂÓÉÈÏѾ ¼×ÑÊ ÌÂÊ ÒÆ ÆÑÊÌ® ƑÐÎؐ ÂÈÊ¿  ÒÆ ‘ÏÍͼÖ ǾѐÆÖÑÏÁ×ÕÎ Toi & Moi, DKNY, Naf NafÌ® ÌÂÊ ÒÓ ‘ÑÏÚ¿ÎÓ ÌÂÊ Ó ÌÂÍÍØÎÓÊÌ® Fresh Line Hondos§‘‘ÏÌÑ®ÓÏØÖÌÂÊŸÂÎƑÊÒÓɐ¾ÏØ GLOU STORES °Ê Æ̑ÓÐÒÆÊÖ Ìؐ¾ÎÏÎÓÂÊ  ²Ï ÅÆÁÓÆÑÏ ÂÌ¿Â ‘ÊÏ ÂÈ‘ɐ¼ÎÏ ‘ÏÒÏÒÓ¿ ÂÇÏÑ®ÂÔÍÉÓÊÌ®ƾÅÉÌÂʐÆÑÊ̼ÖÌÂѐ‘ÊήÓÆÖDBTVBM ǾѐÆÖ ¿‘ÕÖ Quiksilver, Puma, New Era ÌÂÊ Dada ŸÂÓÉÒ¾ÕÎ XXXHMPVHS

THE MALL ATHENS ²Ï ®ÓÊ ‘¼ÇÓÆÊ ‘®ÎÕ ÒÓÊÖ Æ̑ÓÕÓÊ̼Ö ‘ÑÏÒÇÏѼÖ ÌÂÊ ‘ͼÏÎ Ɛ‘ÏÑÊÌÐÎ ÏÎϐ®ÓÕΟÂÎÉÈØÑÊÌ¿ÒÓÂÌÂÓÂÒÓ½ÂÓÂ3 Guys, Attrattivo ÌÂÊ Accessorize ÒÓÂCalzedonia ÒÓÏÎCalvin KleinÌÂÊÒɐƾÂÈÊÂÅÕÑÆ®ÎÓϑÊ̼ÖÌÂÊ ÅÊÆÔÎƾÖÌͽÒÆÊÖ¿ÓÂÎÇÓ®ÒÆÊÉÐÑÂΑÆÊÖ¤¾ÂÊÓ‘¾ ÌÂÊÄÁ×ÑÂʐÉÒÓÏ.BMM ¼ÍÂΐƑ®ÑÆÊֆ¢ÎŸÂ‘ÂÎ ÅѼÏØ œ¼ÒɬÂ;ÅÊ ©ÂÑÏÁÒÊ 

ATTICA ¿ÍÂÓÂÎÏؐÆÑ®ÌÊÂ×ÏÑϑÉÅ®ÎÆÒÓÊÖ ÃÊÓѾÎÆÖ ÓÏØ Ɛ‘ÏÑÊÌÏÁ ̼ÎÓÑÏØ Æ Ó  TIPQT JO TIPQ°Ê‘ÊÏÌÂͼÖÆ̑ÓÐÒÆÊÖÂÇÏÑÏÁΐÆÈ®ÍÆÖؑÏ ÈÑÂǼÖ Burberry, Just Cavalli, Boss Ì® Ó‘®ÈÊ ÒØÎ ÏÊ ÊÓÂÍÊ̼Ö ÈÆÁÒÆÊÖ ÒÓÏ ÆÒÓÊÂÓ¿ÑÊÏ Paper Moon CZ©ÊÍ®ÎÏ ÏÆÍÍÉÎÊÌ¿ÖÌÂǼÖÒÓÉ׿ÃÏÍÉÒÓÏÎÏ 

ÏÊ CFBVUZ ؑÉÑÆÒ¾ÆÖ ÒÓÏÎ Ï ŸÂÎƑÊÒÓɐ¾ÏØ  Á ÎÓÂȐ 

§œ¡¯²w¡±¯Ÿ²Â‘ÊÏÏÊÌÏÎϐÊÌ®ƾÅÉDBNQJOHÌÂÊ ÆËÏ×½ÖÓÂÃѾÒÌÆÊÖÒÓÏTUPDLÓÏؼ‘ÆÊÑÏبÍÂÏØÅ® ÓÏؤ̑ÓÐÒÆÊÖƾÎÂÊÒÓÂÔÆѼÖ¿ÍÏÓÏ×Ñ¿ÎÏ ÌÂÊÌ®‘ÏÊÆÖ‘¿ÓÊÖǾѐÆÖƾÎÂÊTeva, Campus, Rip Curl, Quiksilver, Billabong, NapapijriØҾ ÒÊÔ¾ÏØ ŸÆÑÊÒÓ¼ÑÊ 

ATTICA

EMPOLI OUTLET ¤ÅÐ ÏÊ ‘ÑÏÒÇÏѼÖ ƾÎÂÊ ÒÓÂÔÆѼÖ¿ÍÏÓÏ×Ñ¿ÎÏ ÂÍÍ®ÂØÓ¿ÅÆÎÓÊÖƐ‘ÏžÙÆÊ ÎÂאÉÍÐÎÏØÎÂÌ¿Â‘ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÓÉΑÆѾÏÅÏÓÕÎ Æ̑ÓÐÒÆÕÎ ›Ê ‘ÂÑ®ÅÆÊȐÂ É °Ž/FJMM ÌÂÊ É -FWJŽT ¼ÇÓÂÒÂÎÓÐÑÂÒÓϧÇÊÈÆÎƾÂÖ ¯¼Â§Õξ   ¨ÕÎÒÓÂÎÓÊÎÏؑ¿ÍÆÕÖ   A


ECOART ±‡¥ÎÎÊÏËÍÀשÀӒÐ׈ÈËÎÐÌÇÏÇ¿ ‡³Ð«ÀÒǒÃÔÊ×$9ˆÔÐÙ¬»ÉÌÕ§ÊÍÎÌÕ

T

À•–ÒÊÜÖÍÚÐÆΖÕÔ×ÍÅÑÍÌÎÆÉ͕ÎÓÜÕÌÂÊÚ –ÕÙ×Ã×ܖÍÚ×ÀÛÒÍÚ¤×ÍÒÂÉÎÆÓÎÐÓÑÓÌÎÐÁ ÑÓÌÎÐÁÐÎÒÓÅÒ×ÆÎ×Æ–ÊÕÎÇÆÑÑÓÒ×Îв–ÕÓÌÕ²••Æ×Æ×ÓÜŠ¨ÑÑÍÒÎÐÓŬÃ֕Ó܋•Ê ÊЖÆÎÉÊÜ×Îв–ÕÓÌÕ²••Æ×ÆÐÆΖÕÓÇÓÑÀÚ –ÓÜÉÂÒÓÜÒ×ÍÒÊÜÐÆÎÕÂÆÖ×Æ–ÆÎÉβ•ÀÖÆ ƖÖÆÎÛÒÂÉÎÐÆÎÊÕÌÆÖ×ÁÕÎÆÉÕÆÖ×ÍÕÎÓ×Á×ÙÒÒÆ•²ØÓÜÒÒÆÆÌƖÓÅÒ×ÓÒ–ÑÆÒÁ×Í ¾–ÙÚ•ÆÚÊ–ÊÓ|͕Á×ÕÍÚ¨ËÕÆ•ÓÌÑÓÜÉÎÊÜØÅÒÙÒÖܕÇÓÅÑÓÚ×ÓÜ«­¨Š´ ¨ÑÑÍÒÎÐÃÚ¬Ã֕ÓڑÙÚ¬ÀÒ×ÕÓ£ÓÑÎ×Î֕ÓÅ–ÓÜËÎÑÓÉÓÏÊÂÒÆ–ÕÓÖËÀÕÊÎÖ×ÀÌÍ

ÖÊвØÊ–ÕÙ×Ã×ܖÍÐÆÑÑÎ×ÊÛÒÎÐÁÉ͕ÎÓÜÕÌÂÆ•Ê•Ê̲ÑÍÛÆÕ²ËÎÑÓÏÊÒÊÂ×ÓÀÕÌӐ¶Ó ®ÃÕʕÆ×ÍÚ$9‘×ÓÜгÂÐÓÜ®ÑÔÕÓÜ £ÕÃÐÊÎ×ÆÎÌÎÆÀÒÆÀÕÌÓÜÈÍÑÁÚÐÆÑÑÎ×ÊÛÒÎÐÁÚÆÏÂÆÚË×ÎÆ̕ÀÒÓƖÃÊÏÔËÜÑÑÆ×ÍÚ $7+(1692,&(–ÓÜØÆƖÓ×ÊÑÀÖÊΖÍÌÁÀ•–ÒÊÜÖÍÚÆÑѲÐÆΖÊÕÎÇÆÑÑÓÒ×ÎÐÁÚ ÊÜÆÎÖØÍÖÂÆÚÌÎÆ×ÓÜÚʖÎÖÐÀ–×ÊÚ•ÆÚÐÆØÔÚ–ÕÓDzÑÑÊÎÊÒÆÑÑÆÐ×ÎÐÓÅÚ×ÕÖÓÜÚÆÏÎӖÓÂÍÖÍÚÆÒ×ÎÐÊΕÀÒÙÒÖÙÚ×ÓÛÆÕ×ÂÊË͕ÊÕÂÉÆÚ¶ÓÀÕÌÓÊÒÎÖÛÅÊÎ×ÃÖÓ×Ó–ÓÑÎ×ÎÖ×ÎÐÃÃÖÓÐÆÎ×Ó–ÊÕÎÇÆÑÑÓÒ×ÎÐÖÕÓËÂÑ

°½Ð“ÇÒËÐÆËÍÀÔ½ØÏÊ×ÓÔÐÆËÃÆ¿ÍÔÙÐ

ÓÆÁ×ÏÖÔÂÌØÌÍÏÇÏѽÒÆÊÓÉÎÉ¢ØÈÏÁÒÓÏØÒÓÉ ÅÊÆÁÔØÎÒÉXXXLBQVUHr ÓϐÆÓÂËÁÊͽҐÆ ÆÓÏØÖÅÁÏؑÆÁÔØÎÏØÖÈÊÂΐ®ÔÏؐÆ‘ÆÑÊÒÒ¿ÓÆч

¤ÆՐƒƒ”†—˜–Œ™ˆ—¢™ˆ—†–

†ÎÈÎÖļ×ÄÓÇÍÈúÀÓÇÖºÊÃÎÒÇÖÄͽÖÏÄÑÈÎÃÈ ÊοÓº×ÍÇÖÎͽÌÀÓȱNDSXW² ƒŠ¦ÊżÂÈÊÂÓÉμÌÅÏÒÉÆοÖ‘ÆÑÊÏÅÊÌÏÁÓ¼×ÎÉÖÅÆΑ¼ÇÓÆÊÇØÒÊÌ®‘ÏÓ¼ÆËÏØÑÂÎÏÁ ÓÉÎ ‘ÆѾ‘ÓÕÒ½ÂÖÔ¼ÍÆÈ¿ÓʽÓÂΑÏÓ¼ÍÆҐÂ ÂήÈÌÉÖ ÅÊÂÍ¿ÈÏØ ÙؐÐÒÆÕÎ ÌÏÊνÖƐ‘ÆÊѾÂÖ ÆÌÍÆÌÓÊ̽ÖÒØÈȼÎÆÊÂÖ ÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖÌÂÊ ÇÊ;ÂÖ¨®‘ÕÖ¼ÓÒÊÅÆÎÒؐþÎÆÊ‘®ÎÓ ¿ÕÖ ­ÒÓ¿ÒÏ ÈÊÂÎÂÊÌÂÎϑÏʽÒÕÌ®‘ÕÖÓÉΑÆÑʼÑÈÆÊ®ÒÂÖ‘ÆѾÓÉÖ‘ÂÓÑ¿ÓÉÓÂÖÓÉÖÊżÂÖ ÔÂ‘Õ ¿ÓÊÉƑÊÔؐ¾ÂÈÊÂÓÉμÌÅÏÒɽÓÂÎÌÏÊν É‘¿ÇÂÒÉÈÊÂÓÉÎÉÍÆÌÓÑÏÎÊ̽ÏÑǽÓÏØ‘ÆÑÊÏÅÊÌÏÁ ÅÊ̽ÏØÌÂÊÏÓ¾ÓÍÏÖÓÏØ´ÑÊÒÓ¿ÇÏÑÏØ

«š¦ÅÊ‘¾ÒÓÕÒ½ÒÂÖƾÎÂÊÆΐ¼ÑÆÊÒÕÒÓ½ ³‘®Ñ×ÏØζÍÍÉÎÆÖÌÂÍÍÊÓ¼×ÎÆÖ‘ÏؐƑÏÍͽÅÏØÍÆÊ® ÒÓ¿×ÆØÒÉÌÂÊ‘ÑÏÐÔÉÒÉŠ®ÍÍÏÓÆ ÅÊÌÂÊÏÍÏÈɐ¼ÎÉÌÊ®ÍÍÏÓÆ¿×ʊ¼×ÏØΑÑÏÒÆÍÌÁÒÆÊÓÏÆÎÅÊÂǼÑÏÎÓÉÖÅÊÆÔÎÏÁÖÌÏÊοÓÉÓÂÖ ²ÊÖ‘ÑÏ®ÍÍÆÖÓϼÑÈÏÆοÖÎÆÂÑÏÁ¶ÍÍÉÎÂÙÕÈÑ®ÇÏØƾ×ÆÌÂÓÂ×ÐÑÉÒÉÒÓÏØÖ‹-PT"OHFMFT 5JNFTŒ ÆÎÐÉÍÏÎÅѼÙÊÌÉ5BUF.PEFSOÆμÓÂËÆ ‘Ñ¿ÒÇÂÓÂÒÓÉÒØÍÍÏȽÓÉÖÓϼÑÈÏÆοÖμÏØ ¶ÍÍÉÎÂÌÂÍÍÊÓ¼×ÎÉ©¼×ÑÊ‘ÑÊΑ¿;ÈÂ×Ñ¿ÎÊ ÂØÓ¿ÅÆÎÒØμÃÂÊÎÆ ÓÏØÍ®×ÊÒÓÏο×ÊÒØÒÓɐÂÓÊÌ®¢ÎÓÏÆËÆÓ®ÒÏؐÆ¿ÕÖ‘ÊÏÒØÎÏÍÊÌ® Ó¿ÓÆ ¼×ÆÓÆžÌÊÏ É‘ÂÑÏØҾÂÖÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿ƾÎÂÊ ¿ÎÓÕÖÊÒ×ν ÕÒÓ¿ÒÏÔ½ÓÂÎؑÆÑÃÏÍÊÌ¿ ¾ÒÕÖ ÌÂÊ®ÅÊÌÏ ÎÊͽÒÏؐÆÈÊÂÂÅʼËÏÅÏ

RÌÑܖ×ÃÐÓÖ×ÓŕΖÓÜʕ–ÒÊÅÖØÍÐÊƖÃ×ÍÇÆÖÂÑÎÖÖƨÑÎÖ²ÇÊצ ÐÆÎÐÆ×ÆÖÐÊÅÆÖÊƖà ÊÏÔËÜÑÑÆ×ÍÚÊË͕ÊÕÂÉÆÚ•ÆÚ ÓÐÆÑÎ×ÀÛÒÍÚ³ÂÐÓÚ®ÑÔÕÓÚܖÓÉÀÛÊ×ÆÎ ×ÓÜÚÐÆÑÓÐÆÎÕÎÒÓÅÚʖÎÖÐÀ–×ÊÚ×ÓÜŠ¨ÑÑÍÒÎÐÓŬÃ֕Ó܋Ö×Ó¬×ÁÕÎÓ¶ÓÖÓÜÕÊÆÑÎÖ×ÎÐÃÌÑܖ×ÖÓÜÛÕÊβÖ×ÍÐÊ×ÀÖÖÊÕÎÚ•ÁÒÊÚÌÎÆÒÆÐÆ×ÆÖÐÊÜÆÖ×ÊÂƖÃÆÒÆÐÜÐÑÔÖΕÓÜÑÎÐÃÊÂÒÆÎÍÝÙÒ×ÆÒÁ–Ó–ÆÕ× ƖÃÉÊÎÏÍÃ×ÎÛÆÕ×βÐÆÎÜÑÎвËÆÎÒӕÊÒÎв ²ÛÕÍÖ×Æ•–ÓÕÓÅÒÒÆƖÓ×ÊÑÀÖÓÜÒ–ÍÌÁ

×Óܐ¨ÑÑÍÒÎÐÓŬÃ֕ÓܑÐÆØÔÚÉÀÒÊÎ ÆՕÓÒÎв•Ê×ÍÒ–ÕÓÇÓÑÁ×ÍÚ ÃÑÓÜÌÎÆ ×Ó£ÊÕÎDzÑÑÓҐªÌÍÊÂÒÆÎ×Ó֖Â×ΕÆڑ ÆÑѲÐÆΕÊ×ÓÊЖÆÎÉÊÜ×ÎÐÖÕÃÌÕƕ•Æ ¦Ü×ÃÖÊ–ÓÎÓÒвÉÓ•–ÆÂÒÊΦÒÆÐÅÐÑÙÖÍ×ÔÕÆ‘¬ÑÊÂÒÓÒ×ÆÚØÆÁØÊÑÆÒÆÊÜÛÆÕÎÖ×ÁÖÙ×ÃÖÓ×ÓÒ³ÂÐÓ®ÑÔÕÓÃÖÓÐÆÎ ×ÍÒ$7+(1692,&(×ÍÒÊË͕ÊÕÂÉÆ ÓÕÃÖ͕ÓÌÎÆ×ÍÒ–ÃÑÍ×ÍÚ¦ØÁÒÆÚÌÎÆ×ÍÒ ʖÎÑÓÌÁ×Óܐ¨ÑÑÍÒÎÐÓŬÃ֕ÓܑÐÆÎ×ÍÒ ²ÈÓÌÍÖÜÒÊÕÌÆÖÂÆ•Æڋ$0

32.$<2

ART KAPUT.? °´ÑÊÒÓ¿ÑÇÏÑÏÖ©ÂѾÎÏÖÌÂÊÏœ®ÎÏÖ ÓÂÔ¿‘ÏØÍÏÖÃѾÒÌÏÎÓÂÊ‘¾ÒÕ‘¿¼ÎÂμÏÆÈ×ƾÑɐÂÓ¼×ÎÉÖŸÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÓÏÓÑʐÉÎʾÏÅÊÂÅÊÌÓØÂÌ¿‘ÆÑÊÏÅÊÌ¿‹LBQVUŒ ÒÓÏ‘ÑÐÓÏÓÆÁ×ÏÖ ÓÏØϑϾÏØÅÊÂîҐÆÆÎÅÊÂǼÑÏÎÓÂÌƾÆΠÌÂÊؑÏÈÑÂÇ¼Ö ¿‘ÕÖÓÏØ›ÊÐÑÈÏزÙÊÑÓÙÊÍ®ÌÉ ÓÏ؛ʮÎÎɨÕÎÒÓÂÎÓÊξÅÉ ÓÏآͼËÂÎÅÑÏØ ¬Ø×ÏÁÍÉ ÓÏØ ÕÓ½ÑÉ©‘Â×ÓÒÆÓÙ½ ÓÏد¾ÌÏØ ´ÂÑÂ͐‘¾ÅÉ ÓÏئ;Ÿ‘ÂÉÍÊ®ÌÉÌ®²ÏTJUF ¼×ÏØÎÒ×ÆÅÊ®ÒÆÊÏÊ%46# ÅÉÍÂŽÏÊÆÊÌÂÒÓÊÌϾ ©Ê×®ÍÉÖ¥Â×ÂѾÂÖÌÂÊxɐ½ÓÑÉÖ§Õ®ÎÎÏØ ÆÎÐ ÓÏMPHPÓÏØÓ¾ÓÍÏØÏ¢ÎÅѼÂÖ¨ÂÒ®‘ÉÖ¦‘ÑÕÓÏÓؑ¾ÂÓÏØÕÖ‘ÆÑÊÏÅÊÌÏÁÓ¼×ÎÉÖ¼ÈÌÆÊÓÂÊÒÓÏ ¿ÓÊÓ®ÑÔÑÂÌÑÊÓÊ̽ÖÓÕÎÆÌÔ¼ÒÆÕÎÓÂÈÑ®ÇÏØÎ ®ÍÍÏÊÌÂÍÍÊÓ¼×ÎÆÖÌÂÊ¿×ÊÅɐÏÒÊÏÈÑ®ÇÏʲÏÏ

š»ÏÕÖÇÒ¿Æ×ÑÎÍÇÄËËÇÍÈʻӺ×ÍǺ×ÄÈÅӟÒÄÈ ÒÄÀÃȺÉÎÃÎÀÍ˟ÁÎØÌÄØÏ´½ÂÈÍÓÇÍÏÄÑÈÎÑÈ Ò̺ÍÇÏÀÑÎØÒ¼ÀÊÀÈÒØÌÌÄÓÎ×»ÌÀÖÒÓÈÖÃÈÄ ÔÍļÖÊÀËËÈÓÄ×ÍÈʺÖÃÈÎÑÆÀÍÐÒÄÈÖ

†ÎÈÎÖļÍÀÈÎѽËÎÖÊÀÈÏÎÈÎÖļÍÀÈÎ˽ÆÎÖ¿ ÏÀÑÉÇÖÄͽÖÏÄÑÈÎÃÈÊοÆÈÀÓÇÍÓº×ÍÇ «š²Ï‹kaput.”ÅÆÎÈÆÎνÔÉÌÆÇØÒÊÌ®ÈÊÂΠÆÌÇÑ®ÒÆʐʐ¾ÙÆÑÉÌÑÂØȽÂÈÕξÂֶΠ‘ÆÑÊÏÅÊÌ¿Ó¼×ÎÉÖÏÇƾÍÆÊÎÂÍÆÊÓÏØÑÈƾÕÖ žÂØÍÏÖ‘ÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖ ÌÑÊÓÊ̽ÖÒ̼ÄÉÖÌÂÊ ÅÊÂÍÆÌÓÊ̽ÖƑÊÌÏÊÎÕξÂÖŸÂÑ¿ÓÊËÆ̾ÎÉÒÆÕÖ

32.$<,2)$57+(1215,6,1*$7+(16³ 6:$67,.$6213$5$'( ‹7+($57,676&2857(6</25$,1, $/,0$17,5,*$=21528*(

ÊÂEPJUZPVSTFMG‘ÑÕÓÏÃÏØ; ÒÓ¿×Ï֐ÂÖƾÎÂÊΑÏÌÓ½ÒÆʐÆÓÏÎÌÂÊÑ¿¼ÎÂΑÊÏÅÊÆÔν ×ÂÑÂÌӽѲÏÅÊžÌÓØÏÅÊÆØÌÏÍÁÎÆÊÒÆÂØÓ¿ ÂÍÍ®ÅÆÎƾÎÂÊÂÑÌÆÓ¿ÂÇÏÁ‘ÂÊÓÏÁÎÓÂÊÌʼΠÒÕÑ¿®ÍÍ‘ѮȐÂÓ ¿‘ÕÖ×ѽÂÓ ÅÊ®ÔÆÒÉ Ɛ‘ÆÊѾ ÈÎÕÑʐ¾ÆÖ ÆÎÏ;ÈÏÊ֐ÊÂÏÍ¿ÌÍÉÑÉ ؑÏÅϐ½ÓÉÎϑϾÂÌÂÍƾÒÂÊÎÂ×Ó¾ÒÆÊÖϘ ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 


+! /9 (œ!+!4)%)y!

T

ÊÑÊÜ×ÆÂÆÒÀÆ$Ü×ÃÚÓØÊ ÕÎÒÃÚ–ÓÑÎ×Î֕ÃÚ•ÆÚÆÜ×à ×ÓÃÕÌÎÓ×ÍÑÊËÙÒ͕²×ÙÒ •ÀÎÑÐÑÊÂÖΕÓÐÆÑÑÎ×ÊÛÒÔÒ Ö×ÀÎ×ÝËÕÓÒ×Ö×ÀÎ×Ý•–ÆÐ Ö×ÀÎ×ÝÁÛÓÚËÔ×ÆØÂÆÖÓÚ˖Æ–ÆÕÆ×ÕÊ Û²•ÊÒÓΖÓÉÓÖËÆÎÕÎÐÔÒÖÜÑÑÃÌÙÒÓÎÓÒÓ •ÆÖ×ÎÐÀÚÊÓÕ×ÀÚ×ÓÜØÀÕÓÜÚÓÎÒÍÖ×ÊÂÊÚÍ ×Ê×ÕÆÐÓÖÎÓÖ×ÁƖÓÛÆÎÕÊ×ÎÖ×ÁÕÎÆ×ÍÚØʲÚ 1ÆÒ²Ú–ÓÜÍ–ÕÔ×Í×ÍÚÇÕÆÛÒÁ–ÊÕÂÓÉÓÚ ×ÍÒÐÆ×À×ÆÏÊÖ×ÎÚÉÎÊØÒÊÂÚØÊÀÚ×ÎÚÎÐÆÒÀÚ ŸÎÆ×–ÆÒ×ÓÅÛÔÒÓÒ×ÆÎܖÆÎÒÎ̕ÓÂÌÎÆ×ÍÒ ÆÒÆÌÌÊÑÂÆ×ÃÖÙÒ–ÓÑÑÔÒƖÓÛÆÎÕÊ×ÎÖ×Á ÕÎÙÒÆÑѲ²Ò×ÊÉÊÂÛ×Ê•ÓÜ–ÃÖÊÚ1ÆÒÀÚ ÊÂÛÆ×ÊÒÆ•ÓÜÉÊÂÏÊ×Ê•Êײ–ÃÖÊÚ.Æ×ÂÒÊÚ –ÃÖÊÚ$ÑÂÐÊÚ–ÃÖÊÚ7ÝÀÒÊÚ–ÃÖÊÚ0ÊÑ ÒÊÚ–ÃÖÊÚ3ÀÒÊÚÐÆÎ,ÕÀÒÊڣƖ²Ú(ÊÊ ÊÊÊÊÊÊ

‘ŽÓÏÔ¼ÂÓÑÏËÆÒÓϐ¾ÙÏØÎÓÂ…¾Ò×Ïֆ ÌÂʐÆÓ® ÒØÎÂÈÆÍ®ÙÏÎÓÂÊÒÓÂÇÂÈÊ®µÊÒÓÏÅÊ®ÍÏ ÂÌÎÆØ ѾÙÏؐÂʓ 5¿ÓÆ ÂÌ¿ÂÌÊÏÊÂÎÓÊÇÑÏÎÏÁÎÓÆÖƾ×ÂÎÌ®ÓÊΠ‘ÏØÎÂÍÍ®ÌÊÏÊÅɐÊÏØÑÈϾÅÆÎÓÏŽÃÂÙÂÎÌ®ÓÕ5 ËÂÎÂÅÏÁÍÆÄÆ‘ÆÊҐÂÓÊÌ®Ï,ÏØÎÓÂ…ŸÏØÍÊ®†ÌÂÊ Ò®ÑÕÒÆÒÓÉÎ&ØÑБÉÌÂʐƾÎÂÎÌÍÂÒÊÌ®ÌÂÊ‘¾ÙÏ ÎÓÂÊÂÌ¿Â/ÂÊ ÅÆÎƾÎÂʾÅÊÆÖÏÊ‘ÂÑÂÒÓ®ÒÆÊÖ ¿ ‘ÕÖÅÆÎƾÎÂʾÅÊÆÖÏʐÏØÒÊ̼ÖÓÏØ9ÂÓÙÊÅ®ÌÊ ÈÊÂÓ¾ ÅÆÎÅÊÆØÔÁÎÆÊϾÅÊÏÖ¿ÕÖɐØÑÕÅÊ®¼ÆÊÎÆÌÂÊ Ãͼ‘ÏØÎÏÊÎÆ¿ÓÆÑÏÊÌÂʼ×ÏØÎÎÂÙÉͼÄÏØÎ ›ÂÐÓÏÇÆͼÌʐÏØȐР‘½ËÆÒÓ‘ÆÊѐ ÓÊÌ®5ÂÌÂÎÏÎÊÌ®ÅÆÎÔÂÓÂÅÏÁÆ ÂήÔƐÂÓÏ ґ¾ÓʐÏؓxÊ¿ÓÊÂØÓ¿ÓÏ‘ÆÊѐÂÓÊÌ¿ÓÊÒÏØͼÆÊ Æ‘ÑÏÆÓÏʐ®ÙÆÊ¿ÓÊÌ®ÓÊÅÆμ×ÆÊÏÍÏÌÍÉÑÐÒÆÊÏ ÑɐÂÅϑÏÊÉÓ½ÖµÂÍÏʑ¿ÎÏ‘ÏÊÉÓ½ÖÅÆÎ ¼×ÆÊÏÍÏÌÍÉÑÐÒÆÊ ÎÉÒÐÎÆÊÎÂÆÌžÅÆÓÂÊ ;ÉÓÐÌ®ÔÂÑÒÉÌÂÊƑÂΑÑÏÒÅÊÏÑÊҐ¿“

º×ÊÅÆÎƾ×ÂÓÆ ÅÆμ×ÆÓƓ,Ê¿ÒÆÖÓÆÍÊÌ®ÆÎÅØ ސÆÊÅÁÎÂÎÓÂÊ ÂÑ×¾ÙÏØÎÌÂÊÌÂÓ‘¾ÎÏÎÓÂÊ‘¿Ó ‘ÆÊѐÂÓÊÌ®,ØѾŸÂÓÆÑ®ÌɐÏØ ÅÆνÓÂÎÓÑÆͽ ÉŸÂËÊÎÏÁ‘ÏØŽÃÂÙÆοÓÆÖÒÓÏÌƾÆοÓÉ֓ xØÏ0Êž‘ÏÅÆ֐ÂÙ¾ ÓÑÆÊÖ)ͼ×ÓÑÆÖ‘Â̼ÓÏ ÌÂʐÊÂÅÐÑϓŸÆÌÊμÙ“x½ÔÆÎÒØÎÓÂÑÂȐ¼ÎÆÖ ÇÕÎ¼Ö ÂÒÓÆÊ®ÌÊÂÓÉÖ‘ØÑÌÂÈ樅 ×ÏÑϾ ‘¾ÅÆØÓÏÊ ¿Í‘ͼʐ‘ÂÌ ×ÁÂ ÒÓÏÌÁÂ ÎÆ¿ÌϑÏÊÒÓÊ×ϑͿÌÏÊ ÅÊÏÑÔÐÎÏØÎÓÏÎ&ØÑʑ¾ÅÉ ÅÆÎ ÓÖÂѼÒÆʐÂѽÏ&ØÑʑ¾ÅÉÖ ÓÏÎÅÊÏÑÔÐÎÏØ ÎƓŸÏÊÏֶΑÂÊžѼ‘ÍÊÌ‘ÏØÓÏƾÅÂÒÓÏ PommodoroÓÏ×ÆʐÐΠÎÂÌ®ÎÆʼΐÆÓÑÊÏÓ®ÓÏØ ÈÏÁÒÓÏØTIPX ÊÏÁÆÎÏ×®ÍÊÂÓÏÎ;Â×ÂÑ®ÓÏ‘ÏØ ÊÆ¾ÓÂÊÓÏÎ.ÂѾÎÏ ÂڐÏÁѼ‘ÍÊÌÂÓѾÓÏÂÎÓ¾ ÈÑÂÇÏ"‘‘““ ºÒÆÖÇÏѼÖÌÂÓ‘ÊÂÒӽ̐ƐÆÓÉ/ÊÌÏÍÂÌϑÏÁ ÍÏؐÆÓÏØÖÂÑ×¾ÏØÖ ‘ÆԮΐÆÒÓÏÅÊ®ÃÂҐ  ÒÓÊÖÌÏØüÎÓÆÖ ÒØÎÆÑÈÂҾÆÓÏØ֐ÆÓÂÇÑ ÒÓ¼Ö ÆÓÏØÖÒÌÉÎÏÔ¼ÓÆÖ ÓÒÂÌՐϾÂÌ¿ÂÌÂÊ ÈʼÎÂ…ÌÂʆxÆΑÆÓÁאÆ‘®ÎÓ ÂÖÃѾÙÂÎÆ ÌÊƐ®Ö ÂÍÍ®˼ÑÆÊÖÌ®ÓÊ ®ÂÓÏ‘ѮȐÂƾÎÂÊÌ Ϳ ¼ÎÆÊÒÓÏ×Ñ¿ÎÏǾÎÆÓÂÊÉÅÏØÍÆÊ®ÓÏضÓÒÊ Æ¾ÎÂΐÏØÒÊ̼ÖÌÍÂÒÊ̼Ö‘¿ÓÏÂÑ×¾ÏÅÑ®Â ÏÊ…Ÿ¼ÑÒÆֆÌÂÊÏÊ…#®ÓÑÂ×ÏʆÓÏØÇÊÍ¿ÒÏÇÏØ ÒØÎÔ¼ÓɛʮÎÎÉ9ѽÒÓÏØ ‘®ÑÓÆÎÂӎÂÌÏÁÒÆ ÓÆ ÉÎÌ®ÎÆÓÆ¿ÓÊÅÆÎؑ®Ñ×ÏØÎ0Ê…ºÑÎÊÔÆֆ ÓÏØ.®ÎÏØ ÅÆÎÓÒÊÃѾÒÂÎÆÓÒÊ…ºÑÎÊÔÆֆ 5ÉÖ‘ÏØÓ®ÎÂÖƾ×ÆȾÎÆÊ ÍÁÒÒÂËÂÎÏÊ‘ÏÍÊÓÊÌϾ ÈÆÍÏÊÏÈÑ®ÇÏʓº×ʐ¿ÎÏÈÊÂÓ¾ÃȽÌÆÏ‘‘®ÖÌÊ ¼ÄÆÍÎÆ ÂÍÍ®ÈÊÂÓ¾½ÓÂÎÌÊÂμÓÏʐ¿͓,ÂÊ˼ ÑÆÓÆ Ó¿ÓÆؑ½Ñ×Æ‘ÎÆؐÂÓÊÌ¿Ö̿ҐÏÖxÆÎÓÉÎ Ì®ÎÂÎÆÍÏÁÇÂÏÊÅɐÏÒÊÏÈÑ®ÇÏÊÓÉήÍÍɐ¼ÑÂÆ …½ËÆÊÖÂǾËÆÊֆ ÆÎÐÓÉÎÐÑ‘ÏØÌÂÓÉÇÏѾÙÏØÎ

‘ÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÕΐÆÓÂÇÑ®ÒÆÕÎ ÓÏØ›Ñؑ®ÑÉÌÂÊÓÏØœÑÂÒÁ ÃÏØÍÏØ ÓÂÁÑÏØ ÓÏØÂÑ×¾ÏØ ÂØÓϑÑÏÒБÕÖ ÎÓÁÒÓÆÓÉ ØÎÏÅÊÎÏÁÒÓ ÂÁÑ ×½ÑÂÓÕÎÒ×ÏÍƾÕÎÓÉÖÎÂÅÊÂîÙÆÊ Ó¼ÑȐÆÓÉÔƾŠÂÌ¿ÂŠÇÕνÓÉÖ ÒÓÉ ¼Òɐ¿ÎɓºÓÂμÃÂÍÂÓϐ¼ÈÂ"Ñ×ÊÄ®ÍÓÉ

A

›ÊÐÑÈÉ9ÂÓÙÉ×Ñ¿ÎÏ ÈÍÏØ ÒÓÉȼÎÎÉÒÉÓÏضÑÕÓ ÒÓÂ×ÏÑÊÌ® ÒƾÒÓÉÌÆÉ.ÊÌѽ&‘¾ ÅÂØÑÏÖ ÒƾÒÓÉÌÆÉ¿‘ÆÑÂÓÉ֪ѠÈÌÇÏÁÑÓÉÖ Ï.ÏÒ×¾ÅÉÖ ÉŸÂÜÙÉ É 5ÏØÑήÌÉ ÒӐÂÁÑÂÎÂÅÊÂîÙÏØÎ Ó¼ÑÈ ®ÒÓÆÓÏØÖΐÂÖÓÂÅÊÂî ÒÏØÎ Ò̼ӠΐÉÎÂÎÆþÎÏØÎÓ ÆÑÈ®ÌÊÂÌÂÔ¿ÍÏØ/ÉÎÌÂÓÆþÎÏØÎ ÒÓÉÎÌÂÑÅÊ®ÓÏؐÉÌÂÓÂÎÏÏÁÎÓÏÖ­Ö ÓÏØÄ®ÍÓÉÓÏÆØÂÈȼÍÊÏ ÎÉÎÌÂÓÂÍ þÎÏØÆ ÎÂÂÊÒÔÂοÂÒÓÆ É"ґÂҾ ŸÂ‘ÂÔÂÎÂÒ¾ÏØ ÓÂÅÊÂîÙÆÊ ½ÓÂÎÓ¾ÈÌ“ ›ÊÂÓ¾ÅÆΑ¾ÙÆÊɝ½ÅŸÑÕÓÏÄ®ÍÓÉ É #ÏÁÑÓÒÉ ÏŸÂ‘ÂÃÂÒÊÍƾÏØ ȐÐÓÉÎ ÓѼ͐ÏØ,®ÔÆ×Ñ¿ÎÏ ‘ÏÁƾÎÂÊÏ, ÓÑ®ÌÉÖ,ÂÓ¾ÎÂÂËÁ‘ΠÒ½ÌÕ ÃÏÁÓ ÓÏØ֓ /ÂÃÈÏØÎÏÊ×ÏÑϾÆÓÊÖ×͐ÁÅÆÖÌÂÊ ÓÏØ֐ÂÊ®ÎÅÑÏØÖŠ¼ÒÕÖ ÆÓÏØÖ‘Æ Ԑ¼ÎÏØÖ‘¿ÓÊÖ‘ÏÔ½ÌÆÖÓÏØ&ÔÎÊ ÌÏÁ ÎÂÒÂÖÌ®ÎÏØΐÂÁÑÏØÖ/ÂÂÎÂ

ÒÓÉÔÏÁÎÏ,ÍÐÎÉÖÌÂÊÏ#ÂÌÂÍ¿ ‘ÏØԐÏØ‘ƾÓÆ Ɛ¼ÎŠ¼ÓÒÊ×ÓÁ‘ÂÈÂÎÌÂÊÓÏÎ ÏÍՐ¿ÓÏ‘ÆνÎÓ ÌÂÊÓÏÎ,ÏØÎÓÏ‘ÆÎÉÎÓÂÆÎÎÊ® ÓÏØÖ×ÓÁ‘ÂÈÂÎÎÂÊ ÈÊÂÓ¾ÒƐÊÂ&ÍÍ®ÅÂÆË¿ÑÊÒÓÉ Ó‘ÆÊÎՐ¼ÎÉÌÂÊ ̐ՐÂÓÂÙÏÁ ½ÑÔÂÎÌÂÊËÂÎÂÙÕÈÑ®ÇÊÒÂο‘ÕÖ ‘ÏÑÏÁÒÆÏÌÂÔ¼ÎÂ֐ÆÓÊ֐‘ÏÈʼÖÌÂʐÆÓÂÏ ÍÁÃÊÂÓÏؼÎÒÓÊÌÓÏ ÈÎÐÒÉ ‘¿ÈÎÕÒÉÌÂÊÇÂÎÓ ҾÂÓÉÎÆÍÍÉÎÊ̽Òɐ¾Â‘ŽÓÉÎÂÑ×½‘ÍƮґÑÏ ‘ÍƮґÑÏ ‘ÍƮґÑÏ )&ÍÍ®ÅÂÓ¿ÓƼ͑ÊÙÆΎÂÎÂÒÓ½ÒÆʐ¼ÒÂÓÉÖÓÏÎÆ ÂØÓ¿ÓÉÖÌÂÊÔÑ¿ÊÙÆÓÏÈÂÍ®ÙÊÏÇ¿ÑƐÂÓÉÖ"ÑÐÎÉ ÌÂÔÐÖɐÏØÒÊ̽ÓÏØ.®ÎÏØ‘ÂÊ®ÎÊÙƐÆ×ÂѐÏÍÁ ‘É‘ÂÑÂÍÍÂȽ‘¿ÓÏ…‘¼ÑÂÒÓÏØÖ‘¼ÑÂÌ®‘ÏØֆ ÌÂÊÉ"ÑÐÎɐƐʮÊÒÉÂÓ®ÌÂƾ×Æ‘®ÑÆÊÒîÑΠÓÏÌϾÍÏÎÌÂÊÓÏ‘½ÈÂÊÎÆÌÂÑ¿ÓÒʺ×ÊÅÆÎÔÂÆ Ì®ÎÆÓÆΎ‘Æ͑ÊÒÓÐƑÆÊŽÓÂÌÏͼÈÊÂÌÂÓ‘Ê ¼ÒÂÎÆ¿ ÓÊÂÍÉÔÊοƾ×ÂÓƐ¼ÒÂÒÂÖÒÂΑÂÊÅÊ® ÌÂÊÓÐÑÂÙƾÓÆÓÏÎ&ÇÊ®ÍÓÉ¿ÓÊÅÆÎÂÎÓ¼×ÆÓƼÎÂÖ ÆÈ®ÍÏÖ¶ÑÕÓÂÖÔÆÑÏØÑÈ¿ÖÎÂÒÂÖÏÅÉÈƾÒÓÉ ¼ÔÆËɐÆÓÏ‘ÍÂÓÁÌÏÊοº×Ê ÂÈ®‘ɐÏØ ¿ÓÂÎ ‘½ÈÂÎÂÌ®ÎÕ0Êž‘ÏÅÂÒÓÏØÖÓÑÊÓÏÆÓƾÖÓÉÖRada ÒÓϝÏΞÎÏ ÌÂÔÉÈÉÓ¼ÖÌÂʐÂÔÉÓ¼Ö½ÑÔÂÎÎÂÌ ÓÂÔ¼ÒÏØÎÓÂÒ¼ÃÉÓÏØÖÒÓÏÒØÎÔ¼ÓÉ‘ÏؽÓÂΑ¿ ÓÉ×ÐÑÂÓÏØÒØÈÈÑÂǼÂ,ÏØÑÎÓ¾ÙÂÎÆÓ‘ÂÊÅÊ®Æ ÊÒ¿ÂÌ¿ÑÎÓÏÒÓÏÃØÙÂÎÓÊο½×ÏÌÂÊÒÓÏÈÑÉÈÏÑÊ ÂοÓѾÇÕÎϺ×Ê ÂÈ®‘ɐÏØ ÅÆÎÔ ÂÒ®ÕÓÒ¾×ÍÆÖÈÊÂÓÉÎÂØӾŠÂØÓ¼Ö ƾ×ƐÂÙ¾ÓÉÖÉ,ÂÓʮΊÈÊÂÎÂÓÆ ͼÄÆÊÉÐÑÂ

ÒÂÖ ‘ÏؽÓÂÎÌÏÁÇÊ“ŸÏØԐÏØ‘ƾÓÆ Ɛ¼Î ÏØÌ®ÎÆÓÆÒÁÎÅÆÒɐÆÓÊÖμ ÆÖÈÆÎÊ¼Ö ¿ÏÏÏÏ×Ê ÈÊÂÓ¾ÔÂÓÊÖÑÕÓ½ ÒÕŠÌÂͼÓ¼ÌÎÂÌÂÊÌ¿ÑÆÖ ÇÕÎÏÁÍÆÖ ÏØ ÈÊÂÓ¾ÂÈÑÊÏÇÕήÑÆÖÅÆήÌÏØÒ  ÆÎÐÔÂŽ‘ÑƑÆÌ®‘ÏÊÆÖÇÕÎÏÁÍÆÖΠÇÕήËÏØÎÓÏ…ÈÊÏÁ׆ ÓÉÎÐÑ‘ÏØÉ ‘®ÎÓÂÓÕΐØÒÓÐΑÂÊ®ÎÊÙÆÓÏ…"Ê ÈÆÎƾ‘®ÒÂʆÆÓÉ.ÂÓÒÏÁÌÂÒÓÏÓ ľÌÂʐ‘ÑÏÒÓ®¼ÎÂÌÂÌÏÙÕÈÑÂÇÊҐ¼ÎÏ ‘¼ÏÖ¿ÑÔÊÏ ®ÔÍÊÏ ‘ÏØ̐ʮÈÏÎʐ¿ÓÉÓ ÅÆÎÒؐÿÍÊÙÆ ‘ÂÑ®¿ÎÏ‘ÏÓØ×ɐ¼ÎÏØÖ ÒÕÑƾÂÂØÎÂÎÊҐÏÁÖ…ÂÈ×Ր¼ÎɐÂÍÂ̾ÂØ ÈÏÁÑÊϐ‘ÍÏØن ‘ÂÎÓ½ÒÓÆ ÕÕѼÖÌÂÊ ÌÂÒÒ¾ÅÆ֐ÏØ Ó¼ÌÎÂÇÂѐÂÌՐ¼Î‘Ž ÓÂÓÙÆÍÒÓÉÎÌÆÇ®ÍÂÌÂÊÌÏØÌ;ÓÒÆÖ ÆÓÏҾȐÂÓÉÖµÎÓÙÆÍÂÖ ‘ÂÎÓ½ÒÓÆ ÏØ ÑÆȐÐÓÉ,®ÎÂÓÆÌÏμÆÒƾÖÆ ÓÏΑÏÊÉÓ½5ÏÎÃѽÌÂÓÆȐ®ÓϟƾÓÆÏѼ ÌѾÎƐÏØÓÆÓϓ,ѾÎƐÏØÓÆÓÏ Î‘Ï

ÒØÑÔÐÏ‘Æ‘ÂÍÂÊՐ¼ÎÏÖ ÎɐŽ¼×ÆÓÆÒÓ‘¿ÅÊ ÒÂÖ›ÊÂÓ¾ÆÈÐÓÏÎƾÅÂÓÏÎxÊ¿ÎØÒÏ ÒÓÏ‘ÂÎÉÈÁÑÊ ÓÏؐÁÈÅÂÍÏØÒÓÏÏÑÆÊο×ÕÑÊ¿ÒÓϝÂÒ¾ÔÊÌÊÏ ŸÆÑØÒÊήÌÉÖ‘ÏØƾÎÂÊÓÑÊÂÎÓ®ÑÉÖÓÏÍÂÍÏÁÒÆ ÅØÏÓÏ‘ÑÕ¾ÓÏÍØÑ®ÌÊÓÏØÌÂÊÓÑÂÈÏØÅÏÁÒÆ…Â× ÓÂËÊÅÊ®ÑÉÍÏÈÊҐ¼ÆÓÏÌÏѐ¾ÏÑÓ®ÌÊÒÓÏÎ̿ҐÏ ÉÎÂǽÒÆÓÆÂÈÁÑÆØÓÏÒÏÌ®Ìʆ ÂØÓ¿ÎÓÏÎxÊ¿ÎØ ÒÏÙ½ÍÆÄÂ5ÏÎÈÎÐÑÊÙÂÓÏΐ‘‘®ÓÏ؝ÊÈήÅÉ ÂÖƾ×ÆÈÑ®ÄÆʐÊÂґÏØžÂÌÑÊÓÊ̽ÒÓÉÎ,ÂÔÉ ÆÑÊν ÈʼÎÂÒ¿ÏØÓÏØ.ÂѾÎÏØÓÏŽ ¶ÌÍÂÊÈÆÓ¿ÓÆÏ›ÊÐÑÈÏÖ ÈÊÂÓ¾ÉƑ¾ÒɐÉÌÑÊÓÊ̽ ÔÆ®ÓÑÏØÂÒ×ÏͽÔÉÌÆ‘ÑÐÓÉÇÏÑ®ÈÊÂÓÏÒ¿ÏØÓÏØ ÒÓÉÎÊÒÓÏÑÊ̽.¼ÅÏØÒÂ0›ÊÐÑÈÏÖ½ÓÂμÎÂÖ‘¿ ÓÏØÖÅÂÒÌ®ÍÏØ֐ÏØÒÓÊÖxÊÏÎØÒÊÂ̼Ö›ÊÏÑÓ¼Ö ÎÂÊ ÆÌƾÒÓÏÒÓ¼ÌÊÓÏØÓÏÎÓʐÏÁÒÆÓÏΜƿ ‘ÏØÆÌͽ ÔÉΑ¾ËÆÊÌÂÊÅÆμ‘ÂÊËÆÓÆÍÊÌ®ƑÆÓ®×ÓÉÌÆ ÌÂÎÏÎÊÌ®ÒÓÂÍÊÏÎÓ®ÑÊÂÏ›ÊÐÑÈÏ֐ÏØ ‘ÑÏÒÓ® ÓÆØÓÏÖÌÂÊÍؑɐ¼ÎÏÖ #Æ®ÌÆÊϐ¼ÒÕ֓›ÊÂËƐ‘ÏÁÌՐÆÓ®ÓÏ‘ÏÍÊ ÓÊҐÊÌ¿ÒÏÌÎÂÅÕÅØϐÆÑÒÆÎÓ¼Ö‘ÑÐÓÉÖÌϑ½Ö ,ÂÑÂÌÂÓÒ®ÎÉÌÂÊ#ÏØÓÒ®ÎÂÊÒÊÐÒÕÌÂʾÒÊÕÒ 0ØÇ ¿×ÊÃÑÆ ÅÆÎƾÒÓÆ,ÂÑÂÌÂÓÒ®ÎÉÖÌÂÊ#ÏØ ÓÒ®Ö ÂØÓϾƾÎÂÊÏÊ‘ÊϐÏÎÓ¼ÑÎÏÊ ÃÑÆÌÏØÓ® ÌÂÊ ‘ÏÓ¼ÅÆÎÔÂÓÉÎÂËÊÕÔƾÓÆÂØÓ½ÓɐÏÎÓÆÑÎÊ®ÓÉÎ ‘ÂήÑ×ÂÊ ÃÑÆÆƺ×ÊÈÊÂÓ¾ƾÒÓÆÂÓ®ÍÂÎÓÏÊ ÂÍÍ® ÈÊÂÓ¾ÅÆΐ‘½ÌÂÓÆÒÓÏÎÌ¿‘ÏÎÂא‘ÂÑÊ®ÒÆÓÆÈÊÂÓ¾ ÂØÓϾƾÎÂÊґÏØžÏÊ ÎʐÉÔƾÓÆÓÊÖÓÆ×ÎÊÌ¼Ö Ύ ÂÌÏÁÒÆÓÆ×ÑՐÂÓÊҐÏÁÖ ÓÏÎÊҐÏÁÖ Ïο×ÏÑÅ  ÌÏØÓ®ÏؐÕÑ®ÓÉ֐¿ÅÂ֓ )#ÏÁÑÓÒɐÆÌ®ÍÆÒÆÒÓÏÌÊÎÉÓ¿ÎÁ×ÓÂÐÑÂÈÊÂΠÅÊÏÑÔÐÒÏؐƐÊÂÇÑ®ÒÉÒÓÉÎÆÎÏÑ×½ÒÓÑÕÒÉÓÏØ ÓÑÂÈÏØÅÊÏÁ‘ÏØƐ‘¿ÅÊÙÆÓÏοɐÂÎÂÇÁÈÆÊÒÕÒÓ® ‘ÑÏÖÓ¼ËÕ ÊÂÍƑÓϐ¼ÑÆÊÂÏØÒ¾ÂÖ ÅØÏÍÆËÏÁ ÍÆÖ‘ŽÓÏÓÑÂÈÏÁÅÊ‘ÏØîÒÓÂÈÂÎÓÏοɐ Í¼Õ ÈÊÂÎÂÌÂÓÂÍ®ÃÏؐƓ,ÂÓ®ÍÂÃÆÖ ÇÕÎÏÁ͐ÏØ

K

ÂμÎÂÂÒÓÆÊ®ÌÊ ÂÇÆÎÓÊÌ¿“,ÂμΠÒÓÆÊ®ÌÊÌÂÊÎÏÁÑÈÊϓ¶ÓÒÊͼÆÊÏÅÏÁÍÏÖ ËÂÎÔÊ®ÖÒÓÏÂÇÆÎÓÊÌ¿ÓÏØ‘ÏØƾΎÏxÊ ¿ÎØÒÏÖ Ï¼ÈÂÖÅÊÆØÔØÎÓ½ÖÓÏØÂÑ×¾ÏؐÂÖÔÆ ®ÓÑÏØ ¼ÓÒÊÂÑ×¾ÙÏØÎÏÊ…#®ÓÑÂ×Ïʆ“,ÊÏxÊ¿ÎØÒÏÖ ‘®ÆÊÒÓÏÎÌ®ÓÕ̿ҐÏÎÂǼÑÆÊÓÏØÖ‘ÏÊÉÓ¼Ö‘¾ÒÕ ÈÊÂÓ¾ÒÓÏÎƑ®ÎÕ̿ҐÏÌØÑÊÂÑ×ÏÁÎӐ¿ÏÍ ÏÊ ÒÓÊ×ϑͿÌÏÊÌÂÊÓÂÃÏÁÑÍÂœ¼ÍÆÓÆÎÂÇÂÎÓÂÒÓƾÓÆ ‘¿ÒÏÂÒÓƾÂԎÂÌÏØÈ¿ÓÂÎÂØӽɑͽÂÓ®ÌÂÒÓÏ ÒÓ¿ÂÓÏØ9ÂÓÙÉ×ѽÒÓÏØ ÓÏØ;ÆÑÃÏÁ ÓÏ؝ÏÈÏ ÔÆÓ¾ÅÉ ÓÏØ/¼ÙÆÑ ÓÏØ"ØÍÕξÓÉ ÓÏØ ÓÂØѾÅÉ ÓÏØ,ÕÎÒÓÂÎӮѠxÆÎؑ®Ñ×ÏØÎÌÐÅÊÌÆÖÎÂÒØÎżÒÆÓƐÆÓÏÒØÍ ÍÏÈÊÌ¿ؑÏÒØÎƾÅÉÓϸ½‘ÕÖÂÅØÎÂÓƾÓÆ‘ÂÎÓÆ ÍÐÖ ‘ÏؼÓÒÊÒÂÖÌ¿ÃÕªÁÒÂÈÆÆÍÂÇÑ®5Ò®ÌÊÒ ÅØϐ‘ÑÊÙ®ÌÊÂÌÂёÏÁÙÊÒÓϐ‘ÂÑÓÏØ#Æ®ÌÆÊÏØ ÌÂÊÓÏØÖ‘¿ÍÂØÒÂÎÓÏؼÓÏ,ÂÊÓÏÌÏÊοÌÂÓÂÍ®

7Í׌7$0$7+.3$2<1$.+

BέÈÖÏÐÁ,ÓÅÁÒнØÅÒÁÉ 26 ATHENS VOICE ˜2<„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª


ÃÂÊÎÆ ÑÆ ÌÂÊÓÏØÖؑÂÊÎÊȐÏÁÖÌÂÊÓÊÖÂήÒÆÖÌÂÊ ÓÏÃɐÂÓ®ÌÊÓÏØ#ÏØÓÒ®Óϐ¾ÉÓÏ ÓÏÅÆÌ‘¼ÎÓÆ ÈÆÎÆÐÎÔÆÂÓѾÎÕÎ ÌÂÊÓÏμÇÉÃÏœÁÊÏÓÏÎ"ËÆ ‘¼ÑÂÒÓÏ ,ÂÊÒÓÏÌ®ÓÕÌ®ÓÕÎÂÒÂÖ‘ÕÌÂÊÌ®ÓÊ ÅÆÎÓѼ ×ÆÊÌÂÊÓ¾‘ÏÓÂΑ®ÆÊÌÂÊÌ®ÓÊÒÓÑÂî)¼ÎÅÆÊ ɑÎÆؐÂÓÊ̽×Óؑ®ÆÊ‘ÑÐÓÂÓÏØÖÂÅÁΐÏØÖÌÂÊ ÓÏØÖÌϐ‘ÍÆËÊÌÏÁÖ"ÌÏÁÒÓÆ ÕÑ®ÏØ×ÑØÒ® ؑÉѼÓÆÖÓÉÖʐÂÓÊ̽ÖÓ¼×ÎÉÖ5ÏÎƾÅÂÓÏÎxÊ ¿ÎØÒÏ ÌÂÓ¼ÃÉÌÆÂÑÈ¿Ö ÆÍÂÈ×ÏÍÊÌ¿Ö ‘¾ÒÕÒÓÏ ‘ÆÁÌÏ ÒÓÉÒÌÊ®ÒÓÉΑÂÑ®ÒÓÂÒÉÓÉÖʼÑÆÊÂÖÓÏØ ×ÏÑÏÁŸ¾ÎÂ.‘®ÏØÖ ÆÍÍÉÎÊÌ¿ÓÏÔ¼Â ÂÎÆýÌ ÆÄÉÍ® ÏʐÏØÒÊÌϾÅÆÎ×ÂҐÏØÑÊ¿ÎÓÏØÒÂÎ ÅÆÎ ÂÒÏÁÒÂÎÓÒ¾×ÍÆÖ ÅÆÎÌϾÓÂÈÂÎÓÂÑÏÍ¿ÈÊ ÅÆÎ Âμ‘ÎÆÂÎÍʑÂѽÅɐÏÒÊÏۑÂÍÍÉ;Í ÌϾÓÂÈÂÎ ÓÏμËÏ×ÏÍÊÈοÂ¼ÒÓÑÏÓÏØÖÌÊÏÊ×ÏÑÆØÓ¼ÖÌÊ ÏʐÏÎÕÅϾ ÙÕÎÓÂÎƐ¼ÎÂÂÈÈƾ ؑÏÌÍÊοÂÒÓÆ ÔÆ®‘ÏØÓʐ®ÓÆÓÉÎ&‘¾ÅÂØÑÏÈÊÂÓ¾ÏÊÅÊÌϾÂÖÓÉ ×¼ÙÏØÎÆ….ÉΑÂÓ®ÓÆÓɜؐ¼Íɓ† ƾ×ÆÂÌÏØÒÓƾ ÒƐÊ‘ѿÃÂÓÏØ.ÆÒҮ͊‘ÏÊÂƾÎÂÊÉÌϑ¼Í  ƾ×Æ‘ÆÊÉÌØѾÂ,ÂÍÏØÓ® ‘ÏØ‘ÑÕÓϑ®ÓÂÈÆ&‘¾ ÅÂØÑϝÏʑ¿Îɜؐ¼ÍÉƾÎÂʐʐÂÍÂÌÊҐ¼ÎÉ ÊÆѽÂÑ׾‘ÏØÅÆÎÓÉΑÂÓ®ÆÒÓÉÎ&‘¾ÅÂØÑÏ ÈÊÂÓ¾¼ÓÒÊ ÈÊÂÓ¾ƾÎÂÊÓϼÔʐÏ×ÊÍÊ®ÅÕÎÆ ÓÐÎ ÈÊÂÓ¾ƾÎÂÊÈÑÏØÒÏØÙÊ® ÈÊÂÓ¾…ÅÆΑÂÓʼÓÂÊÓÏ ®ÓÊÓÏØÔÆÏÁÒÓÏ̼ÎÓÑÏØÓÏØÌÁÌÍÏØ,ÑÂÓ®ÆÊ ×Ñ¿ÎÊÂÂØÓ¿ ÅÆÎҎÂѼÒÆÊ

´

ÂÅÆÎÒÂÖÂѼÒÏØÎ ÂÓ®ÌʐÏØ Ó ÆÑÈ®ÌÊ ®ÒÓÆÓ½ÒØ×ÂÓÂȐɐ¼Î ÒÓϼÍÆÏÖÓÕÎÂÊÐÎÕÎÌÂʐÉÎÌ®ÎÆÓÆ ÓÏ®ÎÂØÅÏÌÏÊοÎÂÇÆÁÈÆÊÃÂÒÂÎÊҐ¼ÎÏ‘¿Ó ԼÂÓÑÂ/ÂÒÉÌÕÔƾÏxɐ½ÓÑÉÖ.ÉÓÑ¿‘ÏØÍÏÖ Î‘ÂÓÒ¾ÒÆÊÓÂÂοÒÊ‘ͼʐ‘ÂÌ ÓÐÑ“&Í®ÓÆ Â¼ÒÓÑϐÏØËƑÆÑÂҐ¼ÎÆ ÌÂÊÒÆÊÖ Ѿ×ÓÆ̐ʮ ‘®ÓÒÂÒÓÂÇ®ÍÓÒ“ ŸÂÍÊ®&‘¾ÅÂØÑÏÖ ÓÂÃÆÑήÌÊ ÑÕÓ®ÕÎÆ¿ÌϑÏÇØ ÒÊÏÍ®ÓÑÉÒÌÉÎÏÔ¼ÓÉ‘ÐÖÓÏØÇ®ÎÉÌÆÉŸ¾Î ÌÊ ÂØӿ֐ÆÖÒÓÉΑƾνÑÕÂÖÓÏجÂÔ® ÌÏÎÓÏÒÓ® ÔÉÌÆ ÌÏÑÅÐÔÉÌÆÌÂʐÏØƾ‘ƐÆÁÇÏÖ‘ÆÑÊґÏÁ ÅÂÒÓÏؐ‘ÏÁÇÏØ…ÆÆÆ ËƑÆÑÂҐ¼ÎÏÏφ"‘ÏØ ÅÆÎÒÏØŽÇÆÑÂÓÏÓÑ‘¼ÙÊÒÓÏÌÆÇ®ÍÊ ÇÓ¾Õ¶ÓÒÊ ÒÂÖÂǽÎÏؐÆÌÂʐÆÓ®ÃÂÓÑÂ×ÁÎÆÒÔÆ‘ÂÎÓÏÁÌÂÊ ÆӮ̮ÎÆÊÓÏ‘ÊÔÂοÎÓ®ÍÂÎÓ¿ÒÂÖ…Ì¿‘ÓÆÓÂÊÌÊ ®Ö†ÏÌÁÑÊÏÖ›ÆÕÑÈÏØÒ¿‘ÏØÍÏÖ "ÎƾÎÂÊΐÏØËÆÃÑ®ÒÆÓÆÌÂÊÒÆÊÖ‘ÏØÒÂÖͼÆ ÌÂÊÒÂÖÈÑ®ÇÏؐÆÌÂÍ®ÒÆ̐ʮ&‘¾ÅÂØÑϐÆÓ ӼÑÂÓ‘ÏØÌÑÁÃÆÓƐ¼ÒÂÒÂÖÎÂÅÊÏÑÔÐÎÏØο ÓÊ ‘ϐ¼ÎÆÊÙÕÎÓÂο‘¿ÓÉÎ&ÍÍ®ÅÂÓÏØ ÆÇÆÑͽ ‘ÏØÆÅБÏØÓÂͼÆ ‘ÏÑƾÎÂŽÎÂÊÌÂÊ‘ÏÍÁÌ ÍÁÓÆÑ¿ÖÒÂÖ ÎÂÃȾÎÏØÎÏÊÇ®ÍÂÊÎÆÖ ÏÊ¿ÑÌÆÖ ÏʐÂÈÊ¿ÑÌÆÖ ÎÂÒÓÂÓÑÏ׿ґÊÓ ÒÓÂÍÆÕÇÏÑƾ  ÒÓÏØÖÒÓÂԐÏÁÖÓÏØÓѼÎÏØ ¿ ÓÊÓÏØÇÂÎƾÓÏØ

ÏØÑÍÏÒÓÆÇÂν ÂØÓ®…Ó‘ÑÏ×ÕÑɐ¼Î†¼×ÏØÎ ÃÑÆÉ;ÔÊ ȾÎÆÊÒÓÉÎ&ØÑБÉÆÅÐÌÂÊÓÑÊ®ÎÓ ×Ñ¿ÎÊ Ï ÏÍՐ¿Ö½ÓÂÎÆ˽ÎÓÂ×Ñ¿Îʐ‘ÑÏÒÓ® ÃÑÆÓÒÊÓՐ¼Î“)Â‘¼ÓÉÅÆΑ½ÈÆ‘ÏÓ¼ÓÉÖ&‘¾ ÅÂØÑÏ ÈÊÂÓ¾½ÓÂÎÄÆØŽÌÊƾ×ÆÌ®ÎÆÊÓÏÄÆÁÅÊҐ® ÓÉÖÂÑÆÓ½“&‘ÆÊŽ½ÓÂÎÔÆ®ÌÂÊƾ×ÆÓÏÎxÊ¿ÎØÒÏ ¼ÒÂÓÉÖ5ÐÑÂƾÎÂÊ¿ÍÏÊÄÆØÅϾÌÂÊÌÂÎÆ¾Ö ÇØ ÒÊÌ® Â‘¼ÓÉ xÆνÑԐÆÓ®ÒÓÏ̐ÂѾÎÊ ǾÍƐÏØ ‘ÏØÒÏØ ƾ‘Â…Ì®ÎÆ¿ ÓÊÔÆֆ ƑÆÊŽ‘ÊÒÓÆÁÕ¿ÓÊÏÊ‘ÊÏ ÆÈ®ÍÏÊŠ‘Æ‘ÂÍÂÊՐ¼ÎÏʊ‘ÏØƾ‘ÂÆ ÆÑÊ̼Ö ȼÇØÑÆÖ‘ÏØ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊΐÉÎÓÊÖÈÌÑƐ¾ÒÏØÆ ‘Ѽ‘ÆÊ¿‘ÏØÃͼ‘ÏؐÆÓÂͼÎÓÏÌÂÊÇÂÎÓÂÒ¾ÂΠÓÂÆÍÆØÔÆÑÐÎÏؐÆÎÂÈÆÎÎÉÔƾÌ®ÓÊÌÂÊÎÏÁÑÈÊÏ "ÍÍ®ÆÅÐÌÊÎÅØÎÆÁÏØÆ ÆÎÊÒ×ؐ¼ÎÏÊ‘¿Åɐ¿ ÒÊÏ×ѽÂ ΐÂÖÌÂÓÒÊÌÕÔÏÁÎÆ×ÊÓÍÆѾÅÊÂÒÓÏ ÌÆÇ®Íʓ

T

ÏΛÊÐÑÈÏÓÏÎƾÅÂÒÓÏÇÂÈÉÓ¿ÒÓ …,ͽÂÓ†5ÏÎǾÍÉÒÂÌÂÊÓÏØŽ‘‘¿ÒÏ ×®ÑÉÌ‘ÏØ‘®ÓÉÒÆӎ®ÈÊÂ×АÂÓ ÈÊÂÓ¾ ÓÏÎÂÈ‘ÐÓÏΛÊÐÑÈÏÌÊÂÎƾ×¼ÑÔÆÊÒƐÊ‘ѿ ÃÂÔÂÓÏÎƾ×ÂĽÒÆÊÎÂÓÉÎÌ®ÎÆÊ ÂÎÓ¾ÎÂÓÏØͼÕ ÎÂÒÏØŽ×ÆÊÓØÇͽƐ‘ÊÒÓÏÒÁÎÉ &¼Î ÎÂʐƑƾÑÂËÆÖ‘ÑÏÒՑÊÌ® xɐ½ÓÑÉ ÈÊÂÓ¾ÓÏØÖÓʐÐÓÏØÖÎÆÌÑÏÁÖÌÂÊÃÏÉÔ®ÎÆÒÓÊÖ ÅÁÒÌÏÍÆÖÐÑÆÖ‘ÏØÉÄØ×½ÏØÓÂÑ®ÙÆÓÂÊÒÓÉÎ ÂÈÕξÂÓÊÔ¼ÍÆÊÏ‘ÏÊÉÓ½ÖÎÂÅÐÒÆÊÒÓÏÎ̿ҐÏ Æ‘¾ÒÓÆÄÂÌÂÊÒÆ‘ÊÒÓÆÁÕ¿ÓÊÅÆνÓÂÎ…ÂØÓ¿ ‘ÏؽÔÆÍÆÖÎÂÌ®ÎÆÊֆ ÂÍÍ®ÉÎÌÂÓÏØÑ®ÓÆÒÓÉÎ &‘¾ÅÂØÑÏ‘ÏؼÔÑÆÇÆÊ®ÂÓ›ÊÂÓ¾Ó‘ÊϐÆȮ͠ÔÂÁÂÓÂÈÆÎÎÊÐÎÓÂÊÒÓÉÒÊՑ½

:›µÌÏØÒÂÓÉÎÂÓ®ÌÂ…Ï9ÏØÃÂÑÅ®ÖÓÏήÇÉÒÆ Ƒ¾ÓÉÅÆÖ ÈÊÂÎÂÉÒØ×®ÒÏؐÆ‘ŽÂØӿΓ† :›5ÂÂÑ×¾ÂÌƾÆμ×ÏØΐ¼ÓÑÏÌÂÊÑØԐÏÁÖ ÑØԐÊҐ¼Î‘¿ÓÏÎÌÂÓÂÒÌÆØÂÒÓ½ÓÏØÖ ÎÂÆÎÂѐÏÎÊÒÓÏÁÎÌÂÊÎÂÌÊÎÉÓϑÏʽÒÏØÎÓÉÎÆμÑÈÆÊÂÓÏØ Óϑ¾ÏØÌʼÓÒÊÏÔÆ¿Ö"ÒÌÍɑʿ֐‘ÏÑÏÁÒÆÎÂÌ®ÎÆÊ ÓÂÔÂÁÂÓ®ÓÏØ ÒÂÎÓÉ.ÆÈÂÍ¿×ÂÑÉÓÉÖ5½ÎÏØ ÓÏ ÌÂÓ®ÍÂÃÆÖ :›0‘‘‘ÏÁÖÓÏؐÏØÒÊÌÏÁÔÆ®ÓÑÏØÒÓÉÎ"ÆÑÊ̽ ŸÒ»ÆÅÍŸ¾ÍÒÖÁُ ÈÎÕÒӿ֐¿ÎÏÒÓÏØÖÂÍÉÔÊή ÄÂȐ¼ÎÏØÖÌÂÊÏѐÂÓÊÒÓ¼Ö‘ÆÊѐÂÓÊÒÓ¼Ö ÂμÃÂÒÆ#®ÓÑÂ×ÏØÖ‹²IFGSPHTŒÒÓÏ‘ÂÎƑÊÒÓ½ÊÏ ÅÆÎ Ôؐ®ÂÊ‘ÏÊÏ ÒÓÉΑÊҾАÆÓÑÆÊÖÅÊÂÒÌÆØÂÒÓ¼Ö ÏÓѾÓÏÖƾÎÂÊÏÌÂÍÁÓÆÑÏÖÌϐÊ˾ÒÓÂÖÓÉÖ"ÆÑÊ̽Ö "ÎÂÌÏÁÒÆÓÆÓɐÏØÒÊ̽ƾÎÂÊÒÌÏÓÆÊν ‘Ñ®ÒÊÎÉ Ïà ÃÂÍÓÐÅÉÖÌÊÏÊÇÕμÖÓÕÎÉÔϑÏÊÐÎÌÂÊÓÏØ ×ÏÑÏÁÆÔØҐ¼ÎÂXFUÃÂÓÑ®×Ê‘¿Ґ‘ÂοÌÑÂÒ ÓÏصÅɸ×ÏÖ‘ÊÒÓ¿ÖÒÓÏ‘ÑÕÓ¿Óؑϓ :›.ÂÎÓ¿ÎÂϑÕÒŽ‘ÏÓƓ A

˜2<„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 27


ŸÇÍËϯ×ÉËÃÆËÃÍГ½× ÀÓÐÍÃίÉÏÖÒ¿ÚÇË×ÔÊÏ(ÎίÆÃ

+!œ/+!)0)./ K/Y)Z 1. 7R±&RQGH1DVW²ÄϺËÄÉÄÓÈÖÕÑÀÈ ½ÓÄÑÄÖÏÀÑÀ˼ÄÖÍÇÒÈÐÍÒÓÎÍʽÒÌÎ ŠÄÀØÓºÖÏÄÑÈËÀÌÁŸÍÎÍÓÀÈ Æ×Ó1ÆܲÌÎÓÖ×Í=²ÐÜÒØÓÐÆÎ×Ó £ÃÕ×Ó.Æ×ÖÂÐÎÖ×Í¡ÊÜвÉÆ Ç×R(ÑÆËÓÒÁÖÎÖ×ÍÒ.ÕÁ×ÍÐÆÎ ×Ó¤ÆÕÆÐÂÒÎÐÓÖ×Í0ÁÑÓ Ì×Ó0ÅÕ×ÓÖ×ÍÒ.ÊËÆÑÓÒβÐÆÎ ×Æ0ÆÅÕÆ%ÃÑÎÆÖ×Í;ÂÓ 2.7ÀÆÈÀÏџÊÈÀļÍÀÈ Æ̲Ò×ÝÓΖÓÜÖÜÌÐÕÆ×ÓÅÒ×Æ–ÆÒβ×ÙÒÎÖ×ÎÓËÃÕÙÒ Ç•ÎÐÕ²ȲÕÎÆ×ÍÚÑ•ÒÍÚ×ÍÚ.ÆÖ×ÓÕÎ²Ú Ìв×ÎÖÆÒÒ×ÓѕÆɲÐÎÆ 3. 7ÀÆØѼÒÌÀÓÀÓÎØPXVLFDO±0DPPD 0LD²ºÆÈÍÀÍ ÆÖ×ÍÒ.ÀÕÐÜÕÆ ÇÖ×ÎÚ¤–À×ÖÊÚ ÌÖ×ͤÐÖÊÑÓ 4. ¸ÓÀÍÅØҟÄÈÆÀÑÌÏ»ÖÔÀÃÈÀ˺ ÉÄÈÖÆÈÀÌϟÍÈÎÌÈÀÏÀÑÀ˼À ÆÆÒÆ×ÓÑÎÐÁ ÇÉÜ×ÎÐÁ ÌÒÃ×ÎÆ 5. +ÏÀÑÀ˼À¬ÍÓÎÍÈ.ÎؼÍÁѼÒÊÄÓÀÈ ÆÖ×Ó$ÐÕÙ×ÁÕÎ×ÍÚ.ÕÁ×ÍÚÖÓÜ ÀÌÎÒÆÒ×ÆÌÜÕÂ֕Æ×Æ×ÍÚ×ÆÎÒÂÆÚ Š=ÓՕ–²Ú‹

ÇÖ×Í3ÃÉÓÖÓÜÌÜÕÂÖ×ÍÐÆÒŠ7Æ ÐÆÒÃÒÎÆ×ÓÜ1ÆÇÆÕÃÒʋ ÌÖ×ÍÒ.ÀÕÐÜÕÆÖÓÜÌÜÕÂÖ×ÍÐÆÒ ÖÐÍÒÀÚ×ÍÚ×ÆÎÒÂÆÚŠ´ºÑÑÍÒÆÚ •ÊÌÎÖײÒÆڋ .ÀџÍÓÄÑÄļÍÀÈ ÆÇÕÆÛÓÒÍÖÂÉÆÖ×ÓÆÒÆ×ÓÑÎÐÃ$ÎÌÆÂÓ Ç×Ó|²ÖÓÚ×ÍÚ(ÑÆ×Î²Ú ÌØÕÆÐÎÔ×ÎÐÓÐÓÐÓÕÀ×ÖÎ 7. ŠÓÇ˼ÒÓÀÓÕÍ0ÍÇÌļÕ͆ÀÆʽ ÒÌÈÀÖ†ÎËÈÓÈÒÓÈÊ»Ö.ËÇÑÎÍÎÌȟÖÓÇÖ 81(6&2ÀÍÀźÑÄÓÀÈÓνÍÎÌÀÓÇÖ Æ¿ÉÕÆÚ Ç¤ÆÒ×ÓÕÂÒÍÚ Ì£²×•ÓÜ 8. 7ÈÂÕͼÙÄÈÎ7ÎÌ;ÀÍÊÖ ÆÓÎÐÖÊÉÆÖ×ÍÒ$Ò×–ÆÕÓ Çв–ÆÕÍƖÃ×ͤÆÒ×ÓÕÂÒÍ Ì•ÆÖ×ÂÛÆƖÃ×Í;ÂÓ 9. 7ÈļÍÀÈÓΦ†»ÃÇÌÀÓÇÖÆÑȟ֧ ÆGLVFREDU×ÍÚ.ÆÕÅÖ×ÓÜ ÇÖƕÎÔ×ÎÐÓÌÑÜÐÃ×ÓÜÐÓÜ×ÆÑÎÓÅ Ì–ÆÕÆÑÂÆ×ÍÚ¹ÒÉÕÓÜ 2ÈÏÄÓÑÎÒÕË»ÍÄÖ ÆÛÕÍÖΕӖÓÎÓÅÒ×ÆÎÌÎÆÒÆ–Ó×ÂÝÓÜÒ×ÎÚÏÊÕÓÑÎØÎÀÚ ÇÖÊÕÇÂÕÓÒ×ÆÎÖÆÌÆÒ²ÐÎÖ×ÆÓÜÝÊÕÂ×ÍÚ;ÆÑÐÂÉÆÚ

28 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª

ÌÛÕÍÖΕӖÓÎÓÅÒ×ÆÒÖ×ÆܖÃÖÐÆËÆ֖Â×ÎÆ×ÍÚ2ÂÆÚ 11.$ÄÑÎÏÎÑÈʟÌÏÎÑļÖÍÀÅӟÒÄÈÖ ̽ÍÎ ÆÖ×Í¡²ÕÎÖÆ ÇÖ×Æ.ÅØÍÕÆ ÌÖ×Í ²ÖÓ 12.$ÍÓÇÍÐÑÀÏÎØÊÎËØÌϟÖÒÄ ÏÀÑÀÒ¿ÑÄȺÍÀÃØÍÀÓ½ÑÄ¿ÌÀÓÈÃÄÍ ÏѺÏÄÈÍÀʟÍÄÈÖ ÆÒÆÆËÊØÊÂÚÒÆÖÊ–²ÊÎ –ÕÓÚ¡ÎÇÅÍ ÇÒÆÆÕÛÂÖÊÎÚÒÆÓÜÕÑβÝÊÎÚ•ÀÛÕÎ ÒÆÖÓÜÉÔÖÊÎв–ÓÎÓÚÖ͕ÆÖÂÆ ÌÒÆÐÓÑܕ–ÁÖÊÎÚÆÒ×ÂØÊ×ÆÖ×ÍËÓÕ²×ÓÜÌÎÆÒÆÉÊÎÚ–ÓÎÓÚØÆÒÎÐÁÖÊÎ 13.†½ÒÀ×ÈËȽÌÄÓÑÀÔÀʟÍÄÈÖÆÈÀÍÀ ÃÈÀÍ¿ÒÄÈÖÓÎÅÀџÆÆÈÓÇÖŠÀÌÀÑȟÖ ÆÐÆÎØÆ–ÓÒ²ÚÌÎÆ•ÎÆÊÇÉӕ²ÉÆ ÇÐÆÎ×ÓÇÕ²ÉÜØÆÐÓΕÍØÊÂÚ –ÆÕÀÆ•Ê×ÆÐÕÎÐÕΠ̏ÐÆÎÒÆÊÂÖÆÎÐÆÎÊÜÛÆÕÎÖ×͕ÀÒÓÚ 14.7À.¿ÔÇÑÀØϟÆÎÍÓÀÈÃÈÎÈÊÇÓÈʟ ÆÖ×ÓÒӕáÆÐÙÒÂÆÚ ÇÖ×Æ(–ײÒÍÖÆ ÌÖ×Í1ӕÆÕÛÂÆ£ÊÎÕÆβ 15.0ÏοÊÍÄÖļÍÀÈ ÆÒÃÖ×ΕÆÖÅÐÆ×ÍÚ¤²•ÓÜ

.×ϑ×ßÓ»æäÐ:±Ãµ®®¸À³¹³Â³

ÇÐÆÑÓÐÆÎÕÎÒ²ÖÜÒ²ÛÎÆ Ì•ÓÎÕÓÑÃÌÎÆ×ÍÚ0²ÒÍÚ 7΂ÈÄÔͺÖ›ÄÒÓÈÁŸË;ÎÑοƼÍÄ ÓÀÈʟÔÄÊÀËÎÊÀ¼ÑÈ ÆÖ×ÍÒ.ÆÑƕ²×Æ ÇÖ×Í ÊÖÖÆÑÓÒÂÐÍ ÌÖ×ÍÒ£²×ÕÆ 17.$ϽÏÎÈÎÍÇÒ¼ÃȟÒÇÌÎÆÈÀÓÇÍ ÊÎØÙ¼ÍÀÓÎØÊÀӟÆÄÓÀÈÎ1¼ÊÎÖ7ÒÄ ËÄÌÄÍÓºÖ ÆƖÃ×ͤÂËÒÓ ÇƖÃ×ÍÒ.ÀÕÐÜÕÆ ÌÐÆÑÀ–ÓÎÓÚ1ÂÐÓÚ27ÖÊÑʕÊÒ×ÀÚÊÂÒÆÎÇÎÇÑÂÓ•ÊÖÜÒ×ÆÌÀÚ•ÆÌÊÎÕÎÐÁÚ 18.7ÈÀϽÓÀÏÀÑÀʟÓÕÌÏÎÑļÖÍÀ ʟÍÄÈÖ ÆFOXEELQJÖ×ÍÒ7ÀÑÊÒÉÓ ÇVSDÖ×ÍŸÆÅÉÓ ÌÆÒÆÕÕÂÛÍÖÍÖ×ÍÒ.²ÑܕÒÓ 19.3οÊÎØÍÀÖļÍÀÈ ÆÖÐÜÕÎÆÒÕ–ÆÓÅÑÓ Ç–ÆÕÆÑÂÆ×ÍÚ$Ò²ËÍÚ Ì–ÆÕÆÉÓÖÎÆÐÃÈÆÕÓвÎÐÓ +ŠÏÈÍÀ˽ÆÊÀļÍÀÈÆÍÕÒÓ»ÕÖ Æ–ÅÑÍÊÎÖÃÉÓÜÑÆØÕӕÊ×ÆÒÆÖ×ÔÒ ÇʖÂÒÊÎÓ×ÍÚ(ÑÓÅÒ×Æ ÌÒÍÖÂÖÓÜÀÖ×ÊÑÒÆÒ×ÓÜÚÑʖÕÓÅÚ 21.†ÎÈÎÍÇÒ¼ÅÇ̼ÙÄÓÀÈÆÈÀÓÎÀÑƽ ÏÑÕÈͽÓÎØÉ¿ÏÍÇÌÀ ÆÍ¡ÀÕÓÚ ÇÍ,ÐÆÕÂÆ ÌÍ.²Õ–ÆØÓÚ 22.2ÇÅÀÈÒÓÄÈÀʽÖÊÑÀÓ»ÑÀÖÓÇÖ ÅÕÓÎÆÑÀżÀÖÁѼÒÊÄÓÀÈ ÆÖ×Í ÍÕÆÖβ ÇÖ×Í0ÁÑÓ ÌÖ×Í1ÂÖÜÕÓ A ŠÕÒÓºÖÀÏÀÍÓ»ÒÄÈÖÀÆÆÀ ÁÁÆÀÆÁÁÆ ÀÆÀÀÀÆ ÁÆÁÆ

voice

TRAVEL

Ÿ£ž¯¦¡§¡±¥š¯°¦¡¡®¥§£¦Ÿ ÈÀʟÔÄÒÕÒÓ»ÀϟÍÓÇÒÇ ÒÇÌļÕÒÄÁÀÔ̽†Ñ½ÒÔÄÒÄÓÎØÖÁÀÔÌοÖÒÎØÊÀÈÃÄÖÒÄÏÎÈÀÊÀÓÇÆÎѼÀÀÍ»ÊÄÈÖ ÁÀÔÌμ/ÂؑÏÔ¼ÒÕ¿Óʐ¿ÍÊÖƑ¼ÒÓÑÆÄÆÖ‘¿ÓÉ.ÆÍÃÏÁÑÎÉÈÊÂÎÂÅÆÊÖ ÓÏØÖÒØÈÈÆÎƾÖÒÏØTUP&MMBEBºÓÊÌ®ÔÆÌÂÍÏ̾ÑÊÓѼ×ÆÊÖ‘¿.ÂÍžÃÆÖÒÆ .‘Â;¸¿ÓÊÇÓ¾ÆÊÓÏÌÏؾÙ‘ÏØÅÆÎÒÆÑÐÓÉÒÆÈÊÂÓÂUSFOEZ‘ÂÑ®ÌÊÂÓÉÖ .ØÌ¿ÎÏغ‘ÕÖÌÂÊμ×ÆÊÓÏ‘ѮȐ ‘¿&Íͮż×ÆÊ֐ÂÁѐÆÒ®ÎØ×ÓÂ;½ÓÉÒÆ‘¿ÓÏÎÆÑÈÏÅ¿ÓÉÒÏØÆ̑ÂÊÅÆØÓÊ̽®ÅÆÊÂÈÊÂÎÂÈÎÕѾÒÆÊÖÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÓ ÃÂÒÊÌ®ÓÉÖ×ÐÑÂÖ"ÎÅÆÎÒÏØÓÉÅÐÒÆÊ ‘ÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÆÓÉÎÆ̑ϐ‘½….¼ÎÏؐÆ &Íͮņ,®ÓÊÔ‘®ÑÆÊÓÏÂØÓ¾ÒÏØ ÁÀÔÌμ.‘ÏÑƾΐÉÎÌÊÎÅØÎÆÁÆÊÖΑÂÖÈÊÂÂÎÂÑѾ×ÉÒÉÒÓÏÎÌ®‘ÏÓÉÖ,ՑÂÜÅÂÖ ÏÁÓÆÎÂÄ®×ÎÆÊÖÈÊÂÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉ‘ÂÑÂ;ÂÒÓÂ.ÆÓ¼ÕÑÂ5ÂÃÂÒÊÌ®ÓÂÈÎÕѾÙÆÊÖ ‘¼ÑÂÒÆÖÓÊÖÆËÆÓ®ÒÆÊÖ ÂÍÍ®ÅÆÎÔÂÒÏØ‘ÏÁÆÌÂʐ‘Ñ®ÃÏŸÑÊÎËÆÌÊνÒÆÊÖ ÈÊÂÅÊÂÌϑ¼ÖÂÈ¿ÑÂÒƼÎÂÎÓÂËÊÅÊÕÓÊÌ¿ÏÅÉÈ¿ ½ÓÏØÍ®×ÊÒÓÏμÎÂ×®ÑÓÉxÆÎÔÂÒÆ ÆÎɐÆÑÐÒÏØÎÈÊÂÓÊÖÂÈÏѼÖÓÏØ5ϐ9ÂÎÌÖ ÂÍ̮ͮÓÊ‘ÂÑ‘®ÎÕԐ®ÔÆÊÖ ÁÀÔÌμxÊÌÂÊÏÁÒÂÊÓÏÎÓ¾ÓÍÏÓÏØÈÎÐÒÓɓ ¾ÈÏØÑ¿ÓÂΑÉȾÎÆÊÖÒÆÌ®‘ÏÊÏ ÎÉÒ¾ÅÊÂÌϑ¼ÖÅÆÎÇØÓÆÁÆÒÂÊ¿Íɐ¼ÑÂÒÓÉސÏÒÂÎÓÉΑÂÓ®Ó ÏÁÓÆÓÑÕÖ Ì®ÔÆÃÑ®ÅØÒÓÉΑÊÓÒÂѾÂÓÏØÍʐÂÎÊÏÁ&¾ÒÂʼ‘ÆÊÑÏÖ ÂØÓ¿ǾÎÆÓÂÊxÆÎ ƑÊÒÓѼÇÆÊÖ‘¿ÓÊÖÅÊÂÌϑ¼ÖÒÏØÂÎÅÆμ×ÆÊÖÂÎÂÌÂÍÁÄÆÊÌÂÊÓÉÎÓÆÍÆØӾ ‘¿ÆÑÉ‘ÂÑÂ;ºÒÏÈÊÂÓÏØÖǾÍÏØÖÒÏØ ¼×ÏØÎÓÁ×ÉÃÏØο ÈÊÂÓ¾‘ÏÊÏÖ˼ÑÆÊ ‘ÏÁÔ‘½ÈÂÊÎÂÎÌÂÊÓÊÔ¼×ÂÎÂÎ×ÕѾÖÓÊÖÒؐÃÏØͼÖÒÏØ A


Paradise Vacation Club K¿ÓÔ˘Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Û·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ... ! ¶ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ∂˘ÚÒ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·

PøMH: 5 Ë̤Ú˜ ·fi ú 499 BAPKE§øNH: 5Ë̤Ú˜ ·fi ú 347 KY¶PO™: 5 Ë̤Ú˜ ·fi ú 347 BOY¢/™TH - ¶PA°A: 7 Ë̤Ú˜ ú 595 ¶PA°A: 5 Ë̤Ú˜ ·fi ú 465 ¶API™I: 5 Ë̤Ú˜ ·fi ú 599 KøN™TANTINOY¶O§H:5 Ë̤Ú˜ ·fi ú 539 MA§TA: 4 Ë̤Ú˜ ·fi ú 399

∞Û›·-™˘Ó‰È·ÛÌÔ›·fiú760

∫·ÏÔη›ÚÈ ∂ÏÏ¿‰·

M¶AN°KOK - ¶OYKET - KOYA§A §OYM¶OYP: 14 Ë̤Ú˜ ·fi ú 760 NTOYM¶A´ - M¶AN°KOK - ¶OYKET: 14 Ë̤Ú˜ ·fi ú 775 NTOYM¶A´ - M¶A§I - KOYA§A §OYM¶OYP: 14 Ë̤Ú˜ ·fi ú 890 M¶AN°KOK - KO ™AMOY´ - NTOYM¶A´: 14 Ë̤Ú˜ ·fi ú 920 NTOYM¶A´ - ¶OYKET - ™I°KA¶OYPH: 14 Ë̤Ú˜ ·fi ú 955 ™I°KA¶OYPH - M¶A§I - NTOYM¶A´: 14 Ë̤Ú˜ ·fi ú 955

°ÎÚÔ˘ - ∂ÁÁ˘Ë̤Ó˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ KINA: 12 Ë̤Ú˜ ·fi ú 1.499 KOYBA: 9 Ë̤Ú˜ ·fi ú 1.433

∂͈ÙÈο Á·Ì‹ÏÈ· Ù·Í›‰È· MA§¢IBE™: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 675 ™E´XE§§E™: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 665 §A°KAOY´: 8 Ë̤ÚÂ; ·fi ú 645 MAYPIKIO™: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 705

∞ll inclusive 8 Ë̤Ú˜ 4* + ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ 26/8 All inclusive = 21 Á‡̷ٷ KÚ‹ÙË ú 485 + ÔÙ¿ + ·Ó·„˘ÎÙÈο K¤Ú΢ڷ ú 660 + ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Pfi‰Ô˜ú 615+ 14 ÛÓ·Î fiÏ· ÏËڈ̤ӷ OÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ˘ÔÏÔÁÈṲ̂Ó˜ Û ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô‰ÈÎÔ‡, ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ‹ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÔ‡

™ÙȘ ÙÈ̤˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÊfiÚÔÈ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ

∫·ÏÔη›ÚÈ 2008

M¶AN°KOK: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 495 ¶OYKET: 10 Ë̤Ú˜ ·fi ú 570 KO ™AMOY´: 10 Ë̤Ú˜ ú 655 ¶ATA°IA: 10 Ë̤Ú˜ ·fi ú 500 KPAM¶I: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 535 M¶A§I: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 680 KAM¶OTZH: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 635 BIETNAM: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 695 ¶ENAN°K: 8 Ë̤Ú˜ ·fi ú 625 NTOYM¶A´: 4 Ë̤Ú˜ ·fi ú 325

ªÂÙÚfi ∫·Ù¯¿ÎË, ∫·Ù¯¿ÎË 9 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ΔËÏ.: 210 69.25.602, 213 00.60.600, Web Site:www.paradisetravel.gr, e-mail: info@paradisevacationclub.gr

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 29


K

²×ÙƖÃ×ÓDLUFRQGLWLRQ×ÓÜ ÊÕÌÆÖ×ÍÕÂÓÜ•ÓÜ•ÎÆËÙÒÁ ÆÒ×ÁÛÍÖÊƖÃ×ÓDzØÓÚ×ÓÜ ÐÎÒÍ×ÓÅÓÕÂÝÓÒ×Æ ¤–À×ÖÊÚ 7ÀÑÊÎÆ&RVWD1ײ–ÎÆ.ÓÜÝÎÒà ÕÓÑÃÎÆÌÓÕ²IO\LQJ .ÆÎ×ÎØÀÑÊ×ÊƖÕÀÒÆ7ӖÂÆÆÐÕÓÌÎÆÑÎÀÚEDU.²×ÎÌÎÆ×ÆƕÆϲÐÎÆŸÎÆ×ÆÇÆÕвÐÎÆ 2ÒÊÎÕÊÅӕÆÎ×Ó•ÎÐÕÕÃÑÓ–ÕÎÒ×Ó –ÆÑÎÃÑΕ²ÒΕÊ̲×ÊÚÐÆÎÐÊË×ÀÉÊÚ £ÊÕΕÀÒÙ×ÎÚÇÓÜ×ÎÀÚÖ×ÓÑΕÆÒ²ÐÎ ×ÍÚ.²×ÎÆÚ–ÓÜÉÊÒ–ÕÃÐÊÎ×ÆÎÒÆ ÖÆÚ–Ù–ÓÅÊÂÒÆÎÌÆ×ÂÀÛÊÎÐÆÎÖÅÐÆ ×ÓÒ$ÅÌÓÜÖ×Ó

ÆÖÆÚ–ÙÌÎÆÊÐÊ–ÓÜÉÊÒØÆ–²Ù×Ó 0ÓÒÆÖ×ÁÕÎ ÊÏÆÎÕÊ×ÎвÆÜ̲ÐÆÎ×ÜÕ  .ÑÊÂÒÙ×Æ•²×ÎÆÐÆÎÇÑÀ–Ù×ÆÐƖÊ×ÆÒÀÎÐÆ֖Â×ÎÆ•Êײ×ÓÜ2ÕÑÔË 7ÆÀÛÙÝÙÌÕÆËÂÖÊβ•Æ×ÆÇÕÙØÆ Ö×ÆÉÊÂÏÙ $ÒÆÕÙ×ÎÀ•ÆÎÆÒÀÛÙ–²ÊΖÓ×À•ÓÜ •Ê×ÓÐÆàÐÎÖ×ÓÜÚ¹ÌÎÓÜÚ$Ò²ÕÌÜÕÓÜÚ•Ê×Ó•ÍÛÆÒ²ÐÎÂÖÙÚ ¤×Í=ÓÌÊÕβв–Ó×ÊÊÂÛƕÊ–²ÊÎ•Ê ×ÓÒ¤×ÀÑÎÓÐÎÁ×ÆÒÖÆÒ²ÑÑÓ×Ê0ÎÆ ËÓÕ²ÊÂÛƕÊвÒÊΕÊ×ÓÒ¡ÊÙÒÂÉÆ –²Õ×ÎÓÎÉÜÓ•ÆÚÊÐÊÂÖ×ÆÆÒÓÎÛײ •–ÑÓÜÝÐÆÎ×ÝÎÒÆÕÃÉÓ ºÒÆ–ÕÙÂÏŖÒÍÖÆ•Ê–ÓÑÅÐÀËÎ ƖÃ×Ó–ÕÓÍÌÓŕÊÒÓÇÕ²ÉÜÐÆΕÎÆ

ËÂÑÍ•ÊÕÔ×ÍÖʏ7ÃÖÓÐÀËÎÇÕÊ $ÑÀÐÓ×ÎØÆ×ÓвÒÊÎÚ 2Å×Ê×ÆÇÆÕÊÑÃ×Æ×ÓÜ£²ÖÛÆ×Ó ÊϲÒ×ÑÍÖÆÒÓÅ×Ê×ÆÇÆÕвÐÎÆ×ÓÜ $ÌÂÓÜ0²•Æ×Ó–ÁÕÆÒ0ÀÛÕÎÐÆÎ –ÓÉÁÑÆ×ÓËÆÂÒÊ×ÆÎÃ×ÎØÆвÒÙ ÌÎÆוÀÛÕÎ×ÓÒ®²ÕÓÊÂÒÆΕÆÐÕβ ÌÎÆ×Æ–ÃÉÎÆÐÆÎÉÊÒÊ•ÆÎÐÆΟ²ÑÑÓÚ×ÓÜÕÂÖ×ÆÚ 0–Óܕ–ÓÜÑÂÒÆÊ–Æ×ʾÛΡÂÒÆ +¡ÂÒÆ•²ÚвÑÊÖÊ7ÓÇÕ²ÉÜØÆ –²•ÊÖ×ÓÒ¡²ÝÆÕÓ2£²×ÕÆÑÍÚÀÛÊΖÓÑÅÐÃ֕Ó ºÛÊÎÚËÙ×ÃVXPPHUÖ 1ÆÎÆÑѲÊÂÒÆÎƖÃ×ͤÂËÒÓ .ÆÑÃÐÆÑÓÐÆÂÕÎ

/)Ÿž%4Ÿ%Ÿ

2$ÑÀÏÍÚ.ÜÕÎ×ÖÖÓÜÑÓÚÊÂÒÆÎÝÙÌÕ²ËÓÚ´ÉÆ•ÙÒ×ÓÜ×ܖÓÌÕÆËÊÂÓÜÀÖÇÍÖÊ×Ó×ÀÑÓÚ×ÓÜÐÊΕÀÒÓÜ–ÓÜÉ͕ÓÖÎÊÅØÍÐÊÖ×Ó6XPPHU*XLGH¨ÉÔÉ͕ÓÖÎÊÅÊ×ÆÎÓÑÃÐÑÍÕÓ 30 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª

$®µ¯·±.ĸñÁ°ÁÄ®Á±

7Ré$®µ¯·.ĸñÁ°ÁÄ®ÁÄ


ÓÏØxÑ¿Ï؆ÒØÎÂÎÓ®ÓÏØÖ½×ÏØÖÌÂÊÓÊÖÇÕμÖÓÉÖ ©ÆÒÏÈƾÏØ …)´Â¼ÎɨÏÁÌ͆ÓÏØ ¢ÍÇ¿ÎÒÏ ®ÒÓÑÆ‘¿ÓÏx¦Ÿ¤œ¤£ÏÑƾÏØ¢ÊȾÏØ ÌÂÊÓÉΟÆÊѐÂÓÊ̽ÓÏØ ÌÉν ›½ÆÅÏ´¾ÏØ ¤ÍÆØÔÆѾ¢ÑÃÂÎÊÓ®ÌÉ x½ÉÓÑ›ÂÍ®ÎÉ ¨ÂÑÅ®ØÍ œÆÂÓÑÊ̽ŸÂÑ®ÒÓÂÒÉ …¤Í¼ÎɆÓÏؤØÑʑ¾ÅÉ  ØÎÂØ;ÂÓÏØ (PSBO#SFHPWJDÆÓÉ8FEEJOHBOE'VOFSBM#BOE

INFO 8§° 02/&),% £ÏÑÆÊÏÂÎÂÓÏÍÊÌ¿¢ÊÈÂ¾Ï ÂސÆÒÂÒÓÉ©ØÓÊͽÎÉÌÂÊ ÒÓÉ ®ÏÌÂÊÒÆ‘¿ÒÓÂÒÉÃÏͽÖ‘¿ÓÊÌÑÂÒÊÂÓÊÌ®‘ÂÑ®ÍÊ ÓÂÅØÓÊÌ®ÓÉÖÓ¬ÂÑÑ®ÌÂÊÒÓÂÂÎÂÓÏÍÊÌ®ÏÊ°ÊÎÏÁÒÒÆÖ

ªž ªš

³ÐRªÇÓÐÉÇËÃÍÀ«ÇÓÔËįÎÓÔʵ¿Ð’ÇØÐÒÊÉÀÔÊWINDٓÀÓØÇÔÃË’ÐÙÓËͽ×ÏÂØÔÇ×’ÇÈÇÉɯÒË

±£³®¥Ÿ±¥š¥±¥Ÿ¨¡Ÿ±¦³¡Ÿ ˜Ã»ËÃÌÍÄÔÒ¼„–™–¤¢¤¢—Ÿ¤š©††¡©

…©ØÑÏÿÍÏֆÈÊÂÓÂґ®ÎÊÂÇØÓ®‘ÏØ‘ÂÎÓÐÎÓÂÊ ¿ÎÏÆÅÐ ‘×ÍÂÍ®ÅÆÖ ƾÅÏÖÓÏØ;‘ÂÖ ÒÆÒØÎÅØÂҐ¿ÆÓÉÎÂÇÔÏξÂÓÕÎÆґÆÑÊÅÏÆÊÅÐÎ ¿ÎʐÏÊÌ®ÓÏÊÌÏÊÌÂÊ×ÕÑÊ® ÂÒÓÊ×Ï×ÐÑʽÌÂÒÓÑÏ×ÐÑʐƐÏÎÂÅÊ̽ÂÑ×ÊÓÆÌÓÏÎÊ̽ÒÆ¿ÍÉÓÉΤÍͮŠ©ÆÒÓ® ¢ØÈÐÎؐ  ¢Î®ÃÂÓÏÖ ŸØÑȾ ºÍؐ‘ÏÊÌ® 

Ÿ¢±¢§¤ O ¤‘ÏÑÆÊ¿ÖÒÓ©ÂÁÑ£¿ÍÊ ÆÓÊÖ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊ̼֐ÂÁÑÆÖ‘¼ÓÑÆÖ ¦xÂÒÌÂÍ¿‘ÆÓÑ ½ÂÍÍÊÐÖŸ¼ÓÑÂÓÏØ°½ÑÏØ ÆÓ ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®‡‘®ÍÍÆØÌÂÿÓÒÂÍ °¨ÂÑÇ®Ö ÉÒؐ‘ÁÌÎÕÒÉÓÉÖ‘ÍÏÁÒÊÂÖÌÂÊÌÏҐϑÏ;ÓÊÒÒÂÖ´¾ÏØ 

Ÿ­ œ¢Ÿ¢  ¶ÊײÕ×Í«ÓÜÑÂÓÜÍÊÎÐÃÒÆ–ÓÜʖÎÐÕÆ×ÊÂÀÏÙƖÃ×Ó|͕Ó×ÎÐßÁ–ÊÉÓ¸ÂÓÜØܕÂÝÊÎ×ÍÒÊÎÐÃÒÆ–ÓÜÐÆײ–²ÖÆ–ÎØÆÒÃ×Í×Æ ØÆÀÛÊÎ×Ó´¦¬¦×ÍÒ͕ÀÕÆ×ÍÚÖÜÒÆÜÑÂÆÚ ×ÍÚ0DGRQQD­ÎÐÕÓÂÐÆΕÊ̲ÑÓÎÖÆÒÀÒÆ ÆÒØÕԖÎÒÓ•ÊÑÂÖÖÎÐÆ×ÊÜØÅÒ×ÆÎÓÑÓ×ÆÛÔÚ Ö×ÍÒÊÂÖÓÉÓ ²ÉÍÆÇÕνÂÓ ÑÂÎÓÆÃÏÁ TNT ÃÊÂÒÓÊÌ®ÇÊÍÊ®ÒÓÏÎ ¼Ñ ÒÓÉÎÌÆÎÓÑÊ̽ÒÊÅÆѼÎÊ‘¿ÑÓÂÓÏØÈɑ¼ÅÏØ ¿ÍÂÑÓØÑÏÁÎÓÉÎÓÆӐ¼ÎÉ‘ÑÏҐÏνÈÊÂÓÉÒØÎÂØ;ÂÓÉÖ´®ÑÊÖ¢ÍÆ˾ÏØ ÉϑϾ¼×ÆÊÃÈÆÊ‘ÆÑÊÏÅƾÂÒÓÉ×ÐÑ‘ÂѼÆÓÉ΢ÎÅÑʮΩ‘®‘ÂÍÉÌÂÊ ÓÏΩ‘®‘É Ó¿ÌÂ. ¨Ê¿ÓÂÎÂÎÆþÎÆÊÒÓÉÒÌÉνÉ´ÂÑÏÁÍÂÌÂÊËÆÌÊήÆÊ ÆÓÉ… ØÎÂØ;† ¤ÈÐÒÓÂÎʮӐÏØËɐ¼ÑÕΠ¤ÍͮŠ¤ØÑÐ‘É ¢ÆÑÊ̽ ¿ ÓÊÂÈ‘ÏÁÒÂӎ‘ÏÔ¼ÕΠÂÑÌƾνÒÏØÎÂÆÌƾ ÓÏÒÓ®ÅÊÏÅÏÎƾÓÂÊ‘¿ÓÏ‘ÑÐÓÏÌÊ¿ÍÂÖÅÆØÓÆÑ¿ÍƑÓÏ ÆÂØÓ½ÓÉÎÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÔ ‘ÂѐƾÎÆÊҎ¿ÍÉÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÒØÎÂØ;ÂÖ ¿‘ÕÖ

ȾÎÆÓÂÊÒÆÌ®ÔÆÈÕÎÊ®ÓÉÖ¤ÍÍ®ÅÂÖ‘ÏØƐÇÂξÙÆÓÂÊ ÉÌÂÍÍÊÓ¼×ÎÊÅ ¦ÒØÎÂØ;ÂËÆÓØ;ÈÆÓÂÊƑ¾ÓÑÆÊÖÐÑÆÖÒƐÊ®ÌÑÕÖ ÂӐÏÒÇÂÊÑÊ̽ÃÑÂÅÊ® ÒÓÉÎϑϾÂÒØÎƑÆÊÌÏØÑÏÁÎÏ ÇÕÓÊҐ¿Ö‘ÏØÍÏÁÙÆÊÓÉÒÌÉνÆÆÊÌÂÒÓÊ̽®‘ÏÄÉÌÊ ¼Î¿ÎʐÏÂÆÑ®ÌÊ‘ÏØ‘¾ÑÎÆÊÓ‡ØÂÍ®ÂÖ ²ÂÇѼÒÌÂÓÑÂÈÏÁÅÊÂÓÉÖ¢ÎÅÑÊ®ÎÂÖ©‘®‘ÂÍÉÌÂÊ ÓÂÈÎÐÑʐÂÂÈ‘ÉÓ®‘¿ÓÏØÖŸØ˝ÂËÂÍÍ®ÌÂÊ ‘¿‘ÏÍÍÏÁÖ®ÍÍÏØÖ¶ÍÍÉÎÆÖÅɐÊÏØÑÈÏÁÖ ¿‘ÕÖ ÓÂÆѐÉÎÆÁÆÊÏ©‘®‘ÉÖ Ó¿ÌÂÖ ÏÍÏÌÍÉÑÐÎÏØÎÓÏ ÒÌÉÎÊÌ¿²ÏÎÏÒÓÂÍÈÊÌ¿ÒÓÏÊ×ƾÏÓÕÎÌÂÍÏÌÂÊÑÊÐÎ ÓÉÖÂÔÕ¿ÓÉÓÂÖ¼Ñ×ÆÓÂÊ‘¿ÓÏØÖÌÂÓϾÌÏØÖÓÉÖÄÉͽÖ‘ÏÍØÌÂÓÏÊ̾ÂÖ ÂÌÑÊÃÐÖ‘¾ÒÕ‘¿ÓÉÒÌÉν ÏÊ ϑϾÏÊ×ÆÊÑÏÌÑÏÓÏÁÎÌÂÊ×ÏÑÆÁÏØοÍÉÓÉÃÑÂÅÊ®ÒÓ ‘ÂÍÌ¿ÎÊÂÓÏØÖ žÎÏÎÓÂ֐ÆÓÏÎÓÑ¿‘ÏÓÏØÖÓÉÎÓÑØÇÆѽοÓÂÓÉÖÃÑÂÅÊ®Ö

²§¢°œ¢w°³©¤ ©¼×ÑÊÓÊÖ¢ØÈÏÁÒÓÏØÓÏÎÉÒ¾ÓÉ֐ÂÒÓ¾×ÂÖÌÂÊ ÓÏØ°½ÑÏØÌÊÎƾÓÂÊÒÓÏØÖÑØԐÏÁÖÓÏØ…ÏØ©ÆÒÏÈÆÊÂÌÏÁªÆÒÓÊîͲ¼×ÎÉÒÓÉ›ÉÓÉÖ©ÂÒÓ¾×ÂÖ

† ÆοÖÔÆҐÏÁ‘ÏØÌÂÔÊÆÑÐÎÆÓÂÊ‘¿ǼÓÏÖ ÆÏØÒÊ̽ ×ÏÑ¿ ÓÑÂÈÏÁÅÊ ÌÊÎɐÂÓÏÈÑ®ÇÏ Ô¼ÂÓÑÏ ÌÂÊÆÊÌÂÒÓÊÌ® ÆËÆÌ®ÔÂÑÏÒÓ¿×ÏÓÉÎÂÎÂîԐÊÒÉ ÓÏØ¢ÊȾÏؐ¼Ò‘¿ÓÉΑÏÍÊÓÊÒÓÊ̽‘Ï̼ÎÓÑÕÒɦ WINDÒÓÉѾÙÆÊÓÉÅÊÏÑÈ®ÎÕÒÉÒÓÏ‘;ÒÊÏÓÉÖ ÒÓÑÂÓÉÈÊ̽ÖÓÉÖÈÊÂÓÉÎÆÓÂÊÑÊ̽ÌÏÊÎÕÎÊ̽ÆØÔÁÎÉ ÊÅʾÓÆÑÂÒÓÉÎÆØÑÁÓÆÑÉ‘ÆÑÊǼÑÆÊÂÓÉÖ¤ÍÍ®ÅÂÖ °ÊÆÌÅÉÍÐÒÆÊÖËÆ̾ÎÉÒÂΐÆÓÏ…ŸÂÊÅÊÌ¿ªÆÒÓÊî͆ ÆÑÈÂÒÓ½ÑÊ ‘ÑÏÃÏÍ¼Ö ÆÌÔ¼ÒÆÊÖÌÂÊÂÔÍÉÓÊ̼Ö ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖ ÆÓ®ÓÉ´ÂÑÏÁÍÂÂÌÏÍÏÁÔÉÒÂÎ ÒØÎÂØ;Æ֐ÆÓÏΪ¾Íʑ‘ÏŸÍÊ®ÓÒÊÌ ÓÏί¿ÓÉ©ÂØÑÏÁÅÉÌÂÊÓÏΟÂÎÂÈÊÐÓÉ©®ÑÈÂÑÉÌÂÊÓÊÖƑ¿ÆÎÆÖ ¼ÑÆÖÒÆÊÑ®‘¾ÑÎÏØÎ œ¼ÂÓÑÏ©¾ÌÉÖœÆÏÅÕÑ®ÌÉÖ ¨ÂÒÓÑϏÉήÖ: 1 ÌÂÊ4/8ÒÓÊÖ¯¾ÌÏÖžØÅ®ÌÉÖ &ODBSEJB ¤ÍͮŠ3PCFSUP-JDDJ ¯§ÓÂ; ÌÂÊ.BMBMJOHVB ¯ §ÓÂ; ÒƐÊ‘ÂÑ®ÒÓÂÒÉ ÃÂÒÊҐ¼ÎÉÒÓÏØÖÔÑÁÍÏØÖ ÌÂÊÓÊÖ‘ÂÑÂÅ¿ÒÆÊÖÓÕΤÍͽÎÕÎÓÏØÊÓÂÍÊÌÏÁ¯¿ÓÏØ ¤ØÂÎԾ±Ɛ‘ÏÁÓÒÊÌ ŸÂÎÂÈÊÐÓÉÖ ¨ÂÍÂÓÙ¿‘ÏØÍÏÖ %VBSUF ŸÏÑÓÏÈÂ; %JMFL,PUT ²ÏØÑ̾ ¶ÍÍÉŸÂґÂÍ®½ÂÍÍÊÐÖ…¦°Ñ×½ÒÓÑÂ

©Æ‘ÍϾÏ)FMMFOJD4FBXBZT ÌÂÊ/FM -JOFT ©ÆÂÆÑϑͮÎÏ ÆÍƑӮÆ ‘Ó½ÒÆÊÖÓÉÖ"FHFBO ÌÂÊÓÉÖ°Íؐ‘ÊÂ̽Ö 

´§­²§¨¤ ›¤³ ¤§  ²ÂüÑÎÂ…¢ÒÓ¼ÑʆÒÓ¢ØÈÐÎؐ ÆÒÂÊÕÎÊÌ¿ÂÒÓÊ×Ï×ÐÑÊ×͐‘¿ÓÉ´ÐÑ ÒÌÂÑÇÂÍՐ¼ÎÏÒÆ ‘ÍÂÈÊ® ©Ê‘¿ÓÊÖÌÂÍÁÓÆÑÆÖÓÂüÑÎÆÖÒÓÏ¢ÊÈÂ¾Ï ÆÂËƑ¼ÑÂÒÓÉÔ¼ÂÒÓÏ‘¼ÍÂÈÏÖÌÂÊ…‘ÏÊÉÓÊ̽†ÌÏØپΐÆÓÑØÇÆÑ®ÌѼÂÓ ‘ÆÎÓÂοÒÓʐÂÈÆÊÑÆØÓ® ÌÂÊTQFDJBMÆÙ¼ÅÆÖ¿‘ÕÖÏÊ×ÏÑÓÏÌÆÇÓ¼ÅÆÖ  ‘ÊÓÊÌ®›ÍØÌ®´¾ÏؐÆÓÉ쐑ÆÊÑÉÒÇÑÂȾÅÂ…¨ÏÑ®ÌÉÖ©ÂѾÎÏֆ £ÆÎÊÙ¼ÍÏØ ´¾ÏÖ ©ÂÒÓ¾×ÂÒÆ¿ÍÆÖÓÊ֐ÏÑǼÖÒÓÏÌÂÓ®ÒÓɐÂÓÉÖÆÓÂÊÑƾÂÖ…µÎƐÏֆ ÒÓÏΨÂÑÇ® ×͐‘¿ÓÉ´ÐÑ 

w§¢©°¯¦ &SZUIB)PUFM3FTPSUxʐÏν‘ÏØ‘ÆÑÊ͐îÎÆÊÓ ‘®ÎÓÂÒÓÏΨÂÑÇ® XXXFSZUIBHS

&NCPSJPT#BZÒÓÏԐ‘ÏÑÆÊ¿ 

¤ÎÏÊÌÊÂÙ¿ÆÎÂxՐ®ÓÊ´¾ÏØ 

˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 31


KˆÛÙ‹˜ °ÎÈÌÔÛÔ‡Ï˘

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¢¿Ó‰ÔÏÔ˜

§¤Ó· ¢È‚¿ÓË

°ÈÒÚÁÔ˜ ∑·Úη‰¿Î˘

∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ï¿Ú˘

¶ÚÔÛÔ¯‹!

K˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜... EÊ‹ÌÂÚÔÈ ÎϤÊÙ˜ ÛÙÈÁÌÒÓ.

Z¤ÊË KfiÏÈ·

™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫Ô‡ÏÔÁÏÔ˘

¢ËÌ‹ÙÚ˘ M·Ì·Ïԇη˜

∞Ì¿ÓÙ· ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘

KfiÎÎÈÓË °Ú·ÌÌ‹ / MÏ °Ú·ÌÌ‹ K¿Ùˆ ·’ ÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÙËڛ˜ Ù˘: oÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘. ¢Âη¤ÍÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜, ÛηӿÚÔ˘Ó ‚ϤÌÌ·Ù·, ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÈÁ̤˜: ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘.

K˘ÎÏÔÊÔÚ› Û fiÏ· Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· EÏÈÛ¿‚ÂÙ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘

ÕÚ˘ ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ 32 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

AϤ͢ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË: ∫∂¢ƒ√™

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ˆÙ¿Î˘

KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ T˙·ÌÈÒÙ˘

™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘

¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜


”˜”„˜¢ Jeffrey Siger

¬·ª¨ ª±¬¹¯°ª·¸¨ ¨º®±»°¸·¸ ÃÚ糬¬µ®¸¹·±º°¸Âº°¸®· ¦ÒŠ–Æ×ÕÂÉÆÖÓÜÊÂÒÆÎÊÐÊ–ÓÜÇÕÂÖÐÊ×ÆÎÍ ÐÆÕÉβÖÓ܋Ó¶ÝÀËÕΤ²ÎÌÐÊÕÊÂÒÆέÜÐÓÒβ×ÍÚŸÊÒÒÁØÍÐÊÇÀÇÆÎÆÖ×Ó£Â×֕–ÓÜÕÌÐ ×ÍÚ£ÊÒÖÜÑÇÆÒÂÆÚ֖ÓÅÉÆÖÊ–ÓÑÎ×ÎÐÀÚʖÎÖ×Á•ÊÚÇÎÓÑÓÌÂÆÐÆÎÒӕÎвÐÎÀÌÎÒÊ•ÊÌÆÑÓÉÎÐÍÌÃÕÓÚÖ×ͳÀÆ·ÃÕÐÍÆÑѲÓÉÕÕÓÚ×ÓÜ×ÓÒÀËÊÕÊ•ÎÆ•ÀÕÆÖÊÀÒÆ•ÎÐÕÃÒÍÖÂÖ×ÍÒ²ÐÕÍ×ÓÜÐÃ֕ÓÜ–ÓÜ×ÓÊÕÙ×ÊÅ×ÍÐÊ •Ê×ÍÒ–ÕÔ×Í•Æ×β¨ÂÐÓÖΖÀÒ×ÊÛÕÃÒÎÆ ÆÕÌÃ×ÊÕÆƖÓ˲ÖÎÖÊÒÆÊÌÐÆ×ÆÑÊÂÈÊÎ×ÍÒ ÐÆÕÎÀÕÆ×ÓÜÌÎÆ×ÍÖÜÌÌÕÆËÁÐÆÎ×ÓÒÍÖ ×ÓÜ×Ó­ÆÒÛ²×ÆÒÌÎÆ×Í­ÅÐÓÒÓ­–ÓÕÊ ÒÆ×ÓÒÖÜÒÆÒ×ÁÖÊ×Êв–ÓÜÖ×Æ­Æ×ÓÌβÒÒÎÆÒÆ–ÂÒÊÎÛÆÑÆÕٕÀÒÓÚÐÆΕÆÜÕÎ֕ÀÒÓÚ ×Ó–Ó×Ã×ÓÜÐÆÎÒÆÏÊÐÓÜÕ²ÝÊÎ×ÓÇÑÀ••Æ ×ÓÜÖ×ÓÌÆѲÝÎÓÓÕÂÝÓÒ×ƶÎÒÆÖÐÀË×Ê×ÆÎ ½ÖÙÚ×ÓʖÕÊÒÓÇÎÇÑÂÓ×ÓÜ•Ê–ÕÙ×ÆÌÙÒÎÖ×ÁÐÆΖ²ÑÎ×ÓÆÌƖ͕ÀÒÓ×ÓÜÒÍÖŒ †Ä¼ÓÄÌÀÖÌÄÃØÎ˽ÆÈÀÓÈļÍÀÈÓÎÁÈÁ˼ÎÒÀÖ¦šØ ÒÓ»ÑÈÎÒÓÇš¿ÊÎÍΧ ÄÊÏÈÊÀÓÄѼÍÇ„ÀËÀοÍÇ ¨ÂÒÆÎÀÒÆ•ÜØÎÖ×ÃÕ͕Æ–ÓÜÉ͕ÎÓÜÕÌÁØÍÐÊ •Ê×ÍÒ–ÕÃØÊÖÍÒÆ×ÆÏÎÉÀÈÊÎ×ÓÒÆÒÆÌÒÔÖ×Í ÖÊÀÒÆƖÓÑÆÜÖ×ÎÐÃÌʕ²×ÓÖÆ֖ÀÒÚÐÆÎÆÌÙÒÂÆ×ÆÏÂÉÎÖ×ÍÒÐÓÜÑ×ÓÅÕÆ×ÍÒӕÓÕËβÐÆÎ×Í ÝÙÁÊÒÃÚÆÎÌÆÎӖÊÑÆÌÂ×ÎÐÓÜ–ÆÕ²ÉÊÎÖÓÜÆÑѲ ÐÆΕÎÆÎÖ×ÓÕÂÆ–ÓÜÃÑÓÎÏÀÕÓܕÊ–ÙÚÉÊÒØÆ •–ÓÕÓÅÖÊ–Ó×ÀÒÆÖܕÇÊÂÊÐÊ ­ÎÆÒÊÆÕÁÌÜÒÆÂÐÆ–ÓÜвÒÊÎ×ÎÚ ÉÎÆÐӖÀÚ×ÍÚÖ×Í­ÅÐÓÒÓƖѲ ÊÏÆËÆÒÂÝÊ×ÆÎƖÖÕÓÖԖÓÜÌÍÚ ¬ÆÎÐÆÒÊÂÚÉÊÒ×ÓÐÆ×ÆÑÆÇÆÂÒÊÎ ¦Ü×ÃÖܕÇÆÂÒÊΕÀÛÕÎ×ÍÖ×Î̕Á–ÓÜ ÇÕÂÖÐÊ×ÆÎÓÖÐÊÑÊ×ÃÚÊÒÃÚÖԕÆ×ÓÚ в×ÙƖÃ×Ó–²×ٕÆ•ÎÆÚ–ÆÑβÚÐÎ ÀÕ͕ÍÚÊÐÐÑÍÖÂÆÚÖ×ÓÇÓÜÒÃÐÆÎÓ ÒÀÓÚÆÕÛÍÌÃÚ×ÍÚÆÖ×ÜÒӕÂÆÚ×ÓÜ ÒÍÖÎÓÅÓ¦ÒÉÕÀÆÚ¬ÆÑÉÁÚÆÕÛÂÝÊÎ ÒÆÇÕÂÖÐÊΖ×ԕÆ×ÆÖÐÊÑÊ×ÓÅÚÐÃÐÆÑÆÐÆÎܖÖ×ÓÜÚÖÛÊÉÃÒÖÓÜÐÎÆÒÐÓÎײÏÊΨÂÒÆÎÓÛÊÎÕÃ×ÊÕÓÚÐÆÎÖÛÊÉÃÒÆÉÎÆÒÃÍ×ÓÚÌÎÆ×ÍÒ¨ÑѲÉÆ ÊËβÑ×ÍڏÐÆÒÊÂÚ–ÓÑÎ×ÎÐÃÚÉÊÒØÆÁØÊÑÊÒÆÀÛÊÎ ÀÒÆ×À×ÓÎÓDzÕÓÚÏÆËÒÎв–²ÒÙ×Ó܏ÐÆΕÎÆ ÎÖ×ÓÕÂÆ–ÓÜ•–ÆÂÒÊÎÇÆØβÖÊÆÕÛÆÂÓÜÚ•ÅØÓÜÚ ÐÆΖÆÕÆÐÓÑÓÜØÊ–ÆÑβÏÊÛÆ֕ÀÒÆÖ͕ÊÂÆ×ÓÜ ÒÍÖÎÓÅÖÊÀÒÆÒÆÌÔÒÆÒÆÇÕÊØÊÂÓÉÓÑÓËÃÒÓÚ –ÕÎÒÛ×ܖÁÖÊÎÏÆÒ²´¦ÒÉÕÀÆÚ¬ÆÑÉÁÚÊÂÒÆÎÓ ÐÅÕÎÓÚÛÆÕÆÐ×ÁÕÆÚÆÑѲÌÎÆ•ÀÒÆÍ­ÅÐÓÒÓÚ ÊÂÒÆÎÓ–ÕÙ×ÆÌÙÒÎÖ×ÁÚÖ×ÓÇÎÇÑÂÓ ¥ÎÁÈÁ˼κÆÈÍÄEHVWVHOOHUÊÀÈÔÀÄÊÃÎÔļÓÎ͘À ÍÎ؟ÑÈÎÒÓÇ͏ÌÄÑÈÊ»ÀϽºÍÀÃÈÀÊÄÊÑÈ̺ÍÎ ÄÊÃÎÓÈʽμÊΆÐÖÀÈÒԟÍÄÒÓĦÜ×ÖÓÜÒÎÔØÙ

ÊÂÒÆÎÓ–ÃÒÓÚÖ×Ó•–Õ²×ÖÓ•ÓÜвØÊËÓÕ²–ÓÜ ×ÖΕ–ÎÀ•ÆÎÌÎÆÒÆÇÊÇÆÎÙØÔÃ×ÎÉÊÒÓÒÊÎÕÊÅӕÆÎÃÑÍÆÜ×Á×ÍÒƖÕÓÖÉÃÐÍ×ÍÐÆÎܖÀÕÓÛÍʖÎ×ÜÛÂÆ×ÓÜÇÎÇÑÂÓÜŠ­ÜÖ×ÁÕÎÓÖ×Í­ÅÐÓÒӋ ¨ÂÒÆÎƖÊÕÂÌÕƖ×ÍÍÛÆÕ²•ÓÜ–ÓÜÇÑÀ–ÙÀÒÆ ÇÎÇÑÂÓ×ÓӖÓÂÓ–²Ò×ÆÁØÊÑÆÒÆÌÕ²ÈÙÐÆÎ Ö×ÓӖÓÂÓ–ÂÖ×ÊÜÆ ÖÙÚÐÆÎÍÊÐÉÃ×Õβ•ÓÜ ¦ÎÐÆ×ÊÕÂÒÍ¡ÆÑÆÓÅÒÍ ÒÆÆÌÐÆÑβÝÊ×ÆΕÊ×À×ÓÎÓÊÒØÓÜÖÎÆ֕ÃƖÃ×ÓÆÒÆÌÒÙÖ×ÎÐÃÐÓÎÒà šÄÓÇš¿ÊÎÍλÓÀͺÑÕÓÀÖÌÄÓÇÍÏÑÐÓÇÌÀÓȟ» ÓÇÍÀÆÀÏ»ÒÀÓÄÒÈƟÒÈƟ¥ÈÒÀÖÓџ ÁÇÉÄÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑγӕÂÝÙŠÀÕÙ×ÆÚ •Ê×ÍÒ–ÕÔ×Í•Æ×β‹ÊÂÒÆÎÆÐÕÎÇÔÚ ÆÜ×ÖÓÜ×Ó–ÊÕÎÌÕ²ËÊέÎÆÌÜÒÆÂÐÆ•Ê–ÕÙ×ÃËÊÕÊÖ×Í­ÅÐÓÒÓ ÇÆÖÎвÖ×ÍÒ¨ÑѲÉƏÑÀÌÓÒײÚ •ÓÜ–ÙÚØÆ×ÍÑÆ×ÕÀÈÙ¶ÓÒÍÖ ÐÆÎÓβÒØÕٖÓÂ×ÓÜ•Ê×Õ²ÇÍÏÆÒ ֓ÆÜ×Ã×ÓÒ×ÖÓÃÖÓ–ÓÜØÊÒ²ÆÑÑÓÅÖ×ÓÒÐÃ֕Ó¨ÂÒÆΖÕÆ̕Æ×ÎÐÁ À•–ÒÊÜÖÍÌÎÆ×ÓÌÕ²ÈΕÕÓÜ ÍÕѼÙÄÓÄÏÎË¿ÊÀ˟ÓÇÍ•Ë˟ÃÀ—ÆÍÐÌÇÒÀÖ ÆÈÀÓÎØÖ­ËËÇÍÄÖÏÎËÈÓÈÊοÖÓÎØÖÃÇ̟Ñ×ÎØÖ ½ÏÕÖÓÇÃÈÀÁŸÙÎØÌÄÒÓÎÁÈÁ˼ÎļÍÀÈÏÎË¿ÄÍÃÈÀ źÑÎØÒÀ¨ ¥Èº×ÄÓÄÍÀÏļÓÄÆÈÀÓÇÍÄËËÇÍÈÊ» ÏÎËÈÓÈÊ»ÒÊÇÍ»¨Â•ÆÎܖÊÕÁËÆÒÓÚÌÎÆÃÑÓÜÚ ×ÓÜÚËÂÑÓÜÚ–ÓÜÀÛÙÖ×ÍÒ¨ÑѲÉÆÊÒ×ÃÚÐÆÎ ÊÐ×ÃÚÐÜÇÊÕÒÁÖÊÙÚ­ÊÇÓÁØÍÖÆÒÒÆÐÆ×ÆѲÇÙÐÆÎÒÆÖÊÇÆÖ×ÔÆÜ×Á×ÍÛÔÕÆ–ÓÜ ÑÆ×ÕÊÅÙ¶ÓÌÕ²ÈΕÕÓÜ–ÕÓ֖ÆØÊÂÒÆ•ÜØÎÖ×ÓÕÎӖÓÎÁÖÊÎ×ÍÒ–ÕÆ̕Æ×ÎÐÃ×Í×ƏÃÛÎÒÆ ×ÍÒʖÆÒÆÖÜÒØÀÖÊΏÐÆÎØÆÁ×ÆÒÆÑÆÝÓÒÎÐà ƖÕÀÕÓÚ•ÓÜÒÆÊÐËÕ²ÝÙ×ÍÌÒԕÍ•ÓÜÌÎÆ –ղ̕Æ×Æ–ÓÜÖÙÖ×Ã×ÊÕÓÐÆÎÐÆÑÅ×ÊÕÓÊÂÒÆÎ ÒÆ×ÆÖÜÝÍ×ÓÅÒÊÐÊÂÒÓÎÖ×ÓÜÚӖÓÂÓÜÚʖÂÖÍ-

•ÆƖÊÜØÅÒÓÒ×ÆÎÐÆÎ×ÆÀÛÓÜÒʖٕÎÖØÊ  šÈÀ̺ÑÀÉÀÅÍÈʟÄÆÊÀÓÀËļÂÀÓÄÌÈÀÌÄƟËÇ ÃÈÊÇÆÎÑÈÊ»ÊÀÑȺÑÀÒÓÇ͏ÌÄÑÈÊ»ÆÈÀÍÀÀÅÎÒÈ ÕÔļÓÄÒÓÎÆџÂÈÌζÓÀÍÿÒÊÎËÇÀϽÅÀÒÇ ¾×ÆÒƖÓ˲ÖÎÖÆÒÆÆÖÛÓÑÍØÔ•ÃÒΕÆ•Ê×Ó ÌÕ²ÈΕÓÇÕÎÖÐÕÓÜÒÖ×ÓƖÃÌÊÎÓ×ÍÚÐÆÕÎÀÕÆÚ•ÓÜÙÚÉÎÐÍÌÃÕÓÚÐÆÎÖÜÒÊÕ̲×ÍÚÊÒÃÚ ƖÃ×Æ–ÎÓʖÎ×ÜÛ͕ÀÒÆÐÆÎÆÒÆÌÒÙÕÎ֕ÀÒÆ ÉÎÐÍÌÓÕÎвÌÕÆËÊÂÆ×ÍÚ³ÀÆÚ·ÃÕÐÍÚºÛÓÒ×ÆÚƖÓÉÊÛØʏƖÕÃØܕÆÊÂÒÆÎÍÆÑÁØÊÎƏ–ÙÚÉÊÒØÆÝÙÌÎÆ–²Ò×ÆÐÆÎÏÀÕÓÒ×ÆÚ –ÙÚ×ÓÌÕ²ÈΕÓÊÂÒÆÎ×ÓÆÑÍØÎÒÕÓÜ–²ØÓÚ ÍƖÃËÆÖÁ•ÓÜÒÆÆÑѲÏÙÀ×ÖÎ×ÍÝÙÁ•ÓÜ Á×ÆÒÆÕÐÊײÊÅÐÓÑÍ£ÓÑÑÓ–ÓÜØÀÑÓÜÒÒÆ вÒÓÜÒÀÒÆ–ÆÕÕÓÎÓÇÁ•ÆËÓÇÓÅÒ×ÆΖÙÚ •ÊÀÒÆ×À×ÓÎÓÕÂÖÐÓØÆÛ²ÖÓÜÒ×ÍØÀÖÍ×ÓÜÚ Ö×ÍÒÎÊÕÆÕÛÂÆÐÆÎÃ×ÎÊÂÛÆÒÐÊÕÉÂÖÊÎÖ×ÍÒ ÐÓÎÒÙÒÂÆ–ÓÜÝÓÜÒ¨ÌÔÉÊÒÆÒÍÖÜÛÔÌÎÆ×À×ÓÎÆ–ղ̕Æ×Æ–ÎÖ×ÊÅÙ–ÙÚ×ÆÐÆÑÅ×ÊÕ²ÖÓÜ ÛÕÃÒÎÆÐÆÎÖ×Î̕ÀÚÊÂÒÆΖ²Ò×Æ•–ÕÓÖײÖÓÜ ¸ÌÕÖÒÀÖËļÏÄÈÇ̟×ÈÌÇÃÈÊÇÆÎѼÀ­Ê•ÎÆ ÑÀÏÍ´¸«­ÓÜÆÕÀÖÊÎÍÊÑÊÜØÊÕÂÆÒÆË×βÛÒÊÎÚ•ÎÆÎÖ×ÓÕÂÆв×ΖÓÜÆËÁÒÊÎ×ÍËÆÒ×ÆÖÂÆÖÓÜÒÆ×ÕÀÛÊÎÊÑÊÅØÊÕͼ×ÆÒ–ÓÑÅ–ÎÓ ÉÅÖÐÓÑÓÒÆÌÕ²ËÙÙÚÉÎÐÍÌÃÕÓÚÃ×ÆÒÀ–ÕʖÊÒÆÉ͕ÎÓÜÕÌÁÖÙ•ÎÆÎÖ×ÓÕÂÆ–ÊÎÖ×ÎÐÁ –ÓÜÒÆÇÆÖÂÝÊ×ÆÎÓÑÓÐÑÍÕÙ×ÎвÖ×ÍÒÆÑÁØÊÎÆ×ÓÊÒ×ÊÑÔÚÆÒ×ÂØÊ×Ó×ÓÜÒÆÉ͕ÎÓÜÕÌÊÂÚ ÀÒÆ•ÜØÎÖ×ÃÕ͕Æ ªÏŸÑ×ÎØÍÁÈÁ˼ÀÏÎØÃÈÀÁŸÙÄÓÄÉÀ͟ÊÀÈÉÀ͟¨Â•ÆÎËÆÒÆ×ÎÐÃÚØÆܕÆÖ×ÁÚ×ÙÒ-0&RHW]HH $UWKXU&RQDQ'R\OH-HIIUH\(XJHQLGHV &RUPDF0F&DUWK\,DQ0F(ZDQ-RKQ 6WHLQEHFN$XJXVW:LOVRQ Ö×ÍÒ–ÕÆ̕Æ×Î-

ÐÃ×Í×ÆØÊÆ×ÕÓÌÕ²ËÓÚ ÐÆÎÃÑÙÒ×ÙÒÎÖ×ÓÕÎÔÒ•ÜÖ×ÍÕÂÓÜ×ÙÒÊÐÉÃÖÊÙÒ3RLVRQHG3HQ 3UHVV¾ÖÓÌÎÆ×ÓÀÒÆÇÎÇÑÂÓ–ÓÜØÆÉβÇÆÝÆ ÏÆÒ²ÐÆÎÏÆÒ²ÆÜ×ÃØÆÁ×ÆÒͤÜÑÑÓÌÁ£ÓÎ͕²×ÙÒ×ÓÜ5REHUW)URVWÆÒÐÆΖÕÃÖËÆ×Æ ÇÕÁÐÆÐÆΕÎÆÊЖÑÍÐ×ÎÐÁ•ÊײËÕÆÖͤÜÑÑÓÌÁÚ£ÓÎ͕²×ÙÒ×ÓܬÔÖ×ƬÆDzËÍ ŠÄʟÏÎÈÎÒÇÌļÎÓÎØÁÈÁ˼ÎØÆџÅÄÓĽÓÈÇš¿ ÊÎÍÎÖļÍÀÈÌȟÌÈÒÇÅÎџÓΚÀÍןÓÀÍšÏÎÑļÓÄ ÍÀÌÀÖÏļÓÄÎÌÎȽÓÇÓÄÖÊÀÈÃÈÀÅÎѺÖ´•ÓÎÃ×Í×ÊÚ¬ÆÎ×ÆÉÜÓÊÂÒÆÎܖÀÕÓÛÆÒÍÖβ•ÊÓÒÕÆ×Æ–ÓÜÆÕÛÂÝÓÜÒƖÊ­‹ÐÆΕÊÆÒ²ÌÐÍ ÌÎÆ•ÎÆ–ÎÓÖÜÒ×ÓÒÎ֕ÀÒÍÐÆÎƖÓ×ÊÑÊ֕Æ×ÎÐÁÆÕÛÁÖ×ÍÒÐÜÐÑÓËÓÕÂÆ×ÙÒÆÜ×ÓÐÎÒÁ×ÙÒ |ÎÆËÓÕÀÚ¤×Í­ÅÐÓÒÓÓÁÑÎÓÚÊÂÒÆΖ²Ò×Æ –²ÒÙƖ“×ÓÐÊ˲ÑÎÖÓÜ×Ó¦ÎÌÆÂÓ–²Ò×ÆÖ×Æ –ÃÉÎÆÖÓÜÐÆÎÊܖÕÃÖÉÊÐ×ÓβÒʕÓÎÖÊÉÕÓÖÂÝÓÜÒÊÜÛ²ÕÎÖ×ÆÖ×ÍÝÀÖ×Í×ÓÜÐÆÑÓÐÆÎÕÎÓÅ ¤×Ó­ÆÒÛ²×ÆÒÓÁÑÎÓÚÇÕÂÖÐÊ×ÆÎËÆÒײÝӕÆÎв–ÓÜÊÐÊÂÈÍѲÆÒ²•ÊÖÆÖ×ÓÜÚÓÜÕÆÒÓÏÅÖ×ÊÚÓ¦×ÑÆÒ×ÎÐÃÚв–ÓÜÊÐÊÂÀÏÙ•Êײ×Æ–Óײ•ÎÆÐÆÎÖܕÇÆÂÒÓÜÒƖÕÃÇÑʖ×ÊÚ ÊÐÕÁÏÊÎÚÊÕÐÓÒ×ÂÖÎÓÒ–ÓÜÉÎÆÑÅÓÒ×ÆÎÆËÓÅ ÑÊÎ×ÓÜÕÌÓÅÒÖÜÒÀÛÊÎÆ×ÓÐÆÑÓÐÆÂÕÎ †ÎÈÀļÍÀÈÓÀÀÆÀÏÇ̺ÍÀÒÀÖÒÓºÊÈÀÒÓÎÍÇÒ¼·–²ÕÛÓÜÒÉβËÓÕÆ•ÀÕÍ–ÓÜ•ÓÜÆÕÀÖÊÎÒÆ –ÍÌÆÂÒÙ–ÊÕÎÖÖÃ×ÊÕÓƖòÑÑƏÐÜÕÂÙÚÖ×Í ÛÔÕÆ–ÓÜÊÂÒÆÎÓÎËÂÑÓΕÓ܏–ÆÕÃÑÓ–ÓÜ ×ÆÂÉÎÆ–²Ò×Æ–ÓÑѲÛÎÑÎÕÊ×ÕÆ•ÊÚÖ×ÍÒÅÛ×Æ•ÓÅÊÂÒÆÎÇÕÆÛÒ²Ú¦Ü×Ã×ÓÑÀÙÌÎÆ×ÂÆÒ ÆÕÛÂÖÙÒÆÓÒӕ²ÝÙÐÆÎÒÆƖÆÕÎؕÔ×ÆÆÌƖ͕ÀÒÆ•ÓÜ•–ÆÕÐÑƕ–ÐÆÎÊÖ×ÎÆ×ÃÕÎƏÐÆÎ ÊÂÒÆΖÓÑѲÖÂÌÓÜÕÆØÆ–ÆÕÊÏÍÌÍØÔ•Êв–ÓÎÓËÂÑÓÆÒÛÙÕÂÚ–ÕÃØÊÖÍ×ÓÒÏÊÛ²ÖÙ ¦ÒÕÙÚÉÎÆDzÖÊ×Ê×ÓÇÎÇÑÂÓ•Ó܌ A ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 33


”˜”„˜¢ œËÃÔÐÍÃÔ¯ÓÔÒ֒ÃÍÃËÔÊÏÃÍÔ¾ ÃÓÇÔÃÌËƽÅÐÙÏÓÔÐ’ÇÎÔ½’Ë ÀÒÔÓÃ’ÇÍÀÏÔÒÃÈÎÀÍÐ

ÅÆÎƾ×ÆËƐØÓ¾ÒÆʐÂÌÑÁÓÆÑ‘¿ÓÏÍʐ®ÎÊÓÉÖ £ÂÑÌÆÍÐÎÉÖ©¾Â‘¿ÓÊÖÅɐÏÇÊͼÒÓÆÑÆÖ‘ÆÑʑ¼ÓÆÊÆÖÓÏØŸ¼‘ƨÂÑîÍÊÏ Óʐɐ¼ÎɐÆÓÏxÊÆÔμÖ £ÑÂÃƾÏ¢ÒÓØÎϐÊ̽֝ÏÈÏÓÆ×ξÂÖÓÏØ

«¯«¥¯ªº®¨ ¤ª¥ª¨¨ª¨

¦™¢ª£Š£¢˜Š¥—Š¥•£˜§†ŸÓÑÈÊ¢´šÏџÈÍ ÌÓŬÍÍÀ™ÀÙοÑÇÄÊÝØ×ÎÆȽÖÒÄË ¦¥¢ —Š˜¥ž ƒ—Šª£ž § £½ÌÏÄÑÓ„οÈÖ ŠÓ¼ÁÄÍÒÎÍÌÓÅšÀÑÆÀѼÓÀ„ØÌÏÄџÊÇÄÊà ™ÀÒÓÀÍÈÐÓÇÒÄË

Ãàé­³À³±·º·À³

µÒÆÓÂ…ÓÏØÑÊÒÓÊÌ®†‘ÏØ‘ÍɐÁÑÊÒÂÎÓÉΑʮÓÒ ÁÒÓÆÑ‘¿ÓÏØÖ…ŸÆÊÑÂÓ¼ÖÓÉÖ¨ÂÑÂÚÃÊ̽ֆ¢ÎÉ ÄØ×½ÒÏØÅÊÄ®ÆÊÈÊ‘ÆÑʑ¼ÓÆÊÆ֐ŽÂÈÑÊՑÏÁÖÌÏØÑÒ®ÑÏØÖ ÈÊÂÎÂؐÂ×¾ÆÖÒӎÂÎÏÊ×Ó®ÌÂʐÂ×ÂÊÑАÂÓ ÒÓÂÌ‘ÉÍÆÊ®ÓÏØÍʐÂÎÊÏÁ ÈÊÂÃÑÂÅʼÖÈƐ®ÓÆÖÑÏÁÊÌʼÑÕÓÆÖÓÉ֐ÊÂÖÒÓÊȐ½Ö ‘®ÑÌÂÑÆÒÆÓÏÁÓÆÖ ÓÊÖÇÑÆÈ®ÓÆÖ°‘ÍϾÂÑ×ÏÖ²ÙÏÎ ¾ÍÃÆÑÌÊÏÌ‘ÆÓ®ÎÊÏÖ²ÙÂ̺‘ÑÊ‘®ÎÓÂÙÉÓÏÁÎÈÆÎξÏØÖ®ÎÓÑÆև

¦•ƒ•„¢ ¥—Š ª¢Š§ËºÍšÏÎÌϟÑÌÓÅ šÀѼÀšÀËÀźÊÀÄÊÚ¼ÍÕÀÖÒÄË

°›®ÍÍÏÖÃÊÏÍ¿ÈÏ֢ͼΩ‘ϐ‘®Ñؑ½ÑËÆÒӎ ÂͽÔÆʼÎÂÖ…¤ÔÆÍÏÎÓ½ÖÎÂØÂȿֆ²ÏƑÊ×ƾÑÉÒÆÎÂÅÊÂÒ×¾ÒÆÊÓÏ΢ÓÍÂÎÓÊÌ¿ÆÊÂÂØÓÏÒ×¼ÅÊÂîÑÌ  ×ÕѾÖ‘Ñϐ½ÔÆÊÆÖÌÂÊÆ ÏÎÂÅÊÌ¿ÆËϑÍÊҐ¿ÓÏؐÊ‘Ø˾Å Ìϑ¿ÖÓÏØ ½ÓÂÎΑÏÅƾËÆÊ¿ÓʼÎÂÖÎÂØÂȿ֐‘ÏÑÏÁÒÆΠƑÊÃÊÐÒÆÊÒÓÏÎÕÌÆÂο¼×ÑÊÖ¿ÓÏØÓÏÎÆÎÓϑ¾ÒÏØκ‘ÆÑÌÂÊÆȼÎÆÓÏɐ¼ÑÆ֐ÆÓ®ÃȽÌÆ ÎÊÌÉÓ½ÖÒÆÓÏÁÓÉÓÉÎÂΐ¼ÓÑÉÒɐÆÓÂÌÁÂÓ  ×ÕѾÖÉØÈƾÂÓÏØμ×ÆÊؑÏÒÓƾÅØҐÆÎƾÖƑʑÓÐÒÆÊÖ ‘¼Ñ‘¿ÓÂÌÊÍ®‘Ïؼ×ÂÒÆ²Ï ÓÂ˾ÅÊÓÏØÈØѾÒÓÉÌÆÓÏÒÆÓÂÊÆÓÉÒؐÆÓÏ×½ÓÏØ¥Â̳èÏØÒÓ¿°©‘ϐ‘®Ñ‘¼ÔÂÎÆÓÏ ÒÆÉÍÊ̾ÂÆÓÐÎ ¿ÕÖÓÏ¿Îϐ®ÓÏØÅÆÎ ËÆ×®ÒÓÉÌÆ ×®ÑÉÒÓÊÖÒÕÒÓÊ̼ÖͼÃÏØÖ‘ÏØ‘ÑÏÖ Óʐ½ÎÓÏØÏÎϐ®ÒÓÉÌÂÎͼÃÏÊ£PNCBSE

¦¥„˜š ˜¥—Š ¥¢„—Š§Ì¼ÍšÀÀËοÅÌÓÅ ¼ÊÇ ÓÎØÙºÄÊÞÊÄÀͼÃÀ ÒÄË

±325727$1*2² ¼ÊÎ֊οËÈÀÖÄÊÙŸÊÓÎÖ ÒÄË

ŸÆÊÑÂ樅 Ó¼ÍÉÓÉÖÅÆÌÂÆÓ¾ÂÖÓÏضÎÂÖ¼ÇÉÃÏÖԐ‘ÂÑÌ®ÑÆÊÒÓÂÌÂÑ®ÃÊÂÌÂÊÔÂËÆ×ØÔƾ ÒÓÊÖÔ®ÍÂÒÒÆÖÓÉÖxÁÒÉÖÌÂÊÓÏد¿ÓÏØœÂÇÓ®ÒÆʼÕÖÓɯ¼Â³¿ÑÌÉ ¿‘ÏØÄɐ¼ÎÏÖ‘ÊÂÔÂȾÎÆÊ ¼ÎÆÓÏØÖ‘ÂѾÆÖÓÏØÍʐÂÎÊÏÁÓÉÖ‘¿ÍÉ֜ ÈÆØÔƾÓÏ®ÑՐÂÓÕΨÑÆÏÍÐÎÌÂÊÓÉÖÓÑϑÊ̽Ö ÎÁ×ÓÂÖÓÉÖ¨ÂÑÂÚÃÊ̽ÖœŽÂÇÏØÈÌÑÂÒÓƾӐØÔÊÌ®‘ÏͼÑÏÌÊÁÒÓÆÑ ‘ÊÏοÓÊ ÓÂÓ®ÎÈÌÏ ÒÓÏØÖ Ó¿‘ÏØÖ¿‘ÏØÂØÓ®ÈÆÎνÔÉÌ·²Ï×ÑÏÎÊÌ¿ÊÂÖ ÏÍ¿ÌÍÉÑÉÖÙÕ½ÖÒÓÊÖÔ®ÍÂÒÒÆÖ Èѐ¼ÎÏÆ ÓÑ¿‘ÏÐÒÓÆΐØѾÙÆÊÖÓÉÎÂ͐ÁÑÂÌÂÊÎÂÎÊÐÔÆÊÖ ÒÓÏ‘ÆÓÒ¾ÒÏØÓÏήÎƐÏÓÕβÑϑÊÌз ¦„¢£‚¢Š¥–˜š§¥Ù½ÙÄÅ™½ÍÑÀÍÓÌÓÅ‚ºÒÏÎÈÍÀ™ÄÑÄÁŸÍÓǁȟÍÍÇÖ”ÀËËοÑÃÎÖÄÊà •ËÄØÔÄÑÎÓØϼÀÒÄË

¦ÒØÎÂёÂÒÓÊ̽ÊÒÓÏѾÂÆοÖÂËÊՐÂÓÊÌÏÁÓÏØÂÈÈÍÊÌÏÁÎÂØÓÊÌÏÁ ‘ÏØÌÂÓÂͽÈÆÊÎÂȾÎÆÊÇÁÍÂÑ×ÏÖ ÒƼΑϐÂÌÑØҐ¼ÎÏÎÉÒ¾ÌÂÓÏÊÌɐ¼ÎÏ‘¿©Â;ÏØÖÌÂʧÎÅÏνÒÊÏØ֤οÖÊÅÆÂÍÊÒÓ½‘ÏØƾ×Æ ¼ÎÓÏÎÉÓÉÎÂήÈÌÉÓÉÖ ÂØÓÏ Æ‘ÊÃÆþÕÒÉ֛ѐ¼ÎϐÆ×ÆÊÑÏØÑÈÊ̽ÂÌѾÃÆÊÂÒÆ¿ ÓÊÂÇÏÑ®ÓÊÖÔÂÍÂÒÒÊμÖÒÌÉÎ¼Ö ÊÂÖÌÊÏÅɐÊÏØÑÈ¿ÖÓÏØؑÉѼÓÉÒÆƑ¾×Ñ¿ÎÊÂÒÓÏÎÂØÓÊÌ¿ÓÕΤÈÈͼÙÕΩÂÙ¾ ÆÓÉÎ…¨ÂÑÅÊ®ÓÏØÒÌ¿ÓÏØֆÌÂÊÓÏ…°μÈÑÏÖÌÂÊ ÏήÑÌÊÒÒÏֆ ÓÏÂÑÊÒÓÏÁÑÈɐÂÓÏب¿ÎÑÂÎÓ ¦¥¢—š•£¢„¢˜¢• ¢Š¥˜š¢ ˜•£—§ ¼ÊÎÖ™ÀÁÁÀüÀÖÄÊìÆÑÀÒÄË

…œØ®ÂÊÓÉΑÑÐÓɐÏØÂÎÂ×ÐÑÉÒɐŽ¼ÎÆÈ®ÍÏ‘ÏÒÓ®ÍƲÉÒÓÊȐ½ÆÌƾÎÉ‘ÏØ‘ÑÂȐÂÓϑÏÊÏÁÒÂÓÏ͐‘Ñ¿ÓÆÑÏοÎÆÊÑ¿ÏØ ½ÏØΠÈƐ®ÓÏ֐ÇÊÃÏ;ÂÌÂÊÇ¿ÃϜؐ®ÂÊÓÉÎÌՐÊÌÏÓÑÂÈÊ̽ÎÂÑÑÐÒÓÊÂÓÉÖÔ®ÍÂÒÒÂÖ ‘ÏØÈÊÂÌÂÊÑ¿ ÆÃÂÒ®ÎÊÙƶ‘ÆÊÓÂÓÊÖÂǾËÆÊÖÒÓÂ×ÂÑÏÁÆΠÍʐ®ÎÊÂÓÉÖ©ÆÒÏÈƾÏئ©ÂÑÒ¾ÍÍʠɯƮ‘ÏÍÊÖ É©‘ÂÑÓÒÆͿΠÏÊА¼ÎÆÖÈØξÌÆÖÓÕΐ‘ÂÑ ÏÊÒØ×μÖÂÎÂ×ÕѽÒÆÊÖ ÏÊÈØξÌÆÖ‘ÏØÓÂËÊÅÆÁÏØÎÆ ÏÊ‘Ï×ÂÊÑÆÓÊҐϾ ÓÂÅ®ÌÑØ ÏÊÒÃÉҐ¼ÎÏÊ ÍØȐϾÌÂÊӐÂÎÓ¾ÍÊ‘ÏØÂÎƐ¾ÙÏÎÓÂΐŽƾ×ÂÎ Ó¿ÒϐÂȼÄÆÊ ÐÒÓÆÎÂÒÃÉÒÓƾÌ®ÔƐÇÊÃÏ;ÂÌÂÊ Ç¿ÃÏÖ‘ÏØƾ×ÆÈÆÎÎÉÔƾ¼ÒÏ؆ 34 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª

¦¢˜”¥Š˜š —‚•Š¥—ŠšŠŠ„˜Š§–ÀÍ ™ËÎÍÓ˜ÙÙ½ÌÓÅšÀÑÈ˺ÍÀ™ÎÑÀÍÓٟÍÇÄÊà šÄÓÀ¼×ÌÈÎÒÄË

²ÏÇÏÑÓÉÈ¿…¢ÍÎÓƐ‘ÂѮΆ¼×ÆÊżÒÆÊÒÓÏØÖÌ®ÃÏØÖÓÉÖ©ÂÒÒÂ;ÂÖ°ÊÃÂμÙÏÖÌ‘ÆÓ®ÎÊÏÖ ¢‘ÎÓÏÁ͢پ٠϶ÍÍÉÎÂÖ…ÅÆÁÓÆÑÏֆxʐÂÎÓ½Ö ÌÂÊϲÏÁÑÌÏÖ…ÂÑÌ¿ÎÉֆ¯ÆÎÓ¾‘Âѐ¼ÎÏØÎ ÒÓ‘¿ÒÓÂÓÏØÖ ‘ÆÑʐ¼ÎÏÎÓÂÖÓÏμÏ‘ÍÏÊÏÌÓ½ÓÉ ¨ÂÔÐÖÏÊÓÑÆÊÖǾÍÏÊÆ̐ØÒÓÉÑÆÁÏÎÓÂÊÓÊÖÊÒÓÏѾÆÖ‘ÏØÌÑÁÃÏØÎ É©ÂÒÒÂ;ÂÒÓ¼ÌÆÊÒʐ®ÓÏØÖÌÂÊ ÓÏØÖ…‘ÂÑÂÓÉÑƾ†ÈƐ®ÓÉÈÏÉÓƾÂÌÂʐØÒÓ½ÑÊÏ ¦¢ ª¥˜™¢Š«£¥—Š§ÑÓοÑΆºÑÄÔ£ÄÁºÑÓÄÌÓÅ‚ÇÌ»ÓÑÇÖ‚ÇÌÎØ˟ÖÄÊÆÀӟÊÇ ÒÄË

²ÏÌØνÈÊÆο֐ØÔÊÌÏÁÎÂØÂȾÏØÓÉÖ©ÆÒÏÈƾÏØ ‘ÏØÌÑÁÃÆÊÒÓÏÃØÔ¿¼ÎÂÔÉÒÂØÑ¿ÁÔÉÓÏ Æ‘ÑÕÓÂÈÕÎÊÒÓ¼Ö¼ÎÂÎÂØÓÊÌ¿‘Ïؼ×ÆÊËƐƾÎÆÊ ‘¿ÌÂÑ®ÃÊÌÂʐʐÏÊѾÂÈØξÌ‘ÏØÅƾ×ÎÆÊΠÌÑÁÃÆÊ‘ÏÍÍ®¶ËÏ×ÏÖÒØÎÅØÂҐ¿ÖÂÒÓØÎϐÊÌÏÁ ÌÂÊÔÂÍÂÒÒÊνÖ‘ÆÑʑ¼ÓÆÊÂÖ ÆÂÎÂÇÏѼÖÒÓÉÎ ÊÒÓÏѾÂÌÂÊÓÉÎÓ¼×ÎÉ ¦ •«•˜Š™˜ š— •«•˜Š§ ­ÑÍÄÒÓ«ºÌÈÍÆÎØÄÚÌÓÅŠÓÀ¿ÑÎÖ†ÀÏÀÒÓÀ¿ÑÎØÄÊÙÀÒÓÀÍÈÐÓÇÒÄË

)žÄÂÓÏØ´¼ÊÎÈÏØÆÚÈÊÂÓÉΑÆÑʑ¼ÓÆÊÂÒÆÓÑÆÊÖ ÊÒÓÏѾÆÖ‘ÏØÅÊÂÅѐÂÓ¾ÙÏÎÓÂÊÒÓÏ‘ÍÏÊ®ÑÊÏÆοÖ ÒÌÍÉÑÏÓÑ®×ÉÍÏØÓØ×ÏÅÊÐÌÓɝÂÔÑƐ‘¿ÑÊÏ ‘ÆÊÑÂÓƾ ÌØνÈÊÔÉÒÂØÑÐÎÌÂÊ;ÈÏÖ¼ÑÕÓÂÖ ÒƐÊ …®ÎϐÉÙÐÎɆ ÆÇ¿ÎÓÏÓÊÖɐ¼ÑÆÖÓÏØ£ŽŸÂÈÌÏҐ¾ÏØ‘ÏͼÏةƽÑÕÂÓÏδ®ÑÊ©¿ÑÈÌÂÎ ÓÏ ‘ÊÏÂÌÍ¿ÎÉÓÏBMUFSFHPÓÏØ´¼ÊÎÈÏØÆÚ ‘ÏØÔÂŽ×ÆÊ ÈÊ‘®ÎÓÂÓÏ‘Ñ¿ÒՑÏÓÏØ´®ÇÑÆÚ©‘¿ÈÌÂÑÓ ¦¢˜ƒ„ŠŠ•Š¥¢ª ¢¥¢ª§šÀÍÎغË”ŸÒÊÄÔšÎÍÓÀËÌϟÍÌÓÅ”ºÑÀ‚À̽ÅËÇÄÊà šÄÓÀ¼×ÌÈÎÒÄË ¢Ÿ¼‘ƨÂÑîÍÊÏÂÎÂ͐îÎÆÊÎÂÆËÊ×ÎÊ®ÒÆÊÓÉ ÅÏÍÏÇÏξÂÆοÖƑÊ×ÆÊÑɐÂӾ ÏϑϾÏÖƾ×Æ‘ÏÅÑ®ÒÆÊ‘¿ÓÏÎÌÏÊÎÕÎÊÌ¿ÓÏØ‘ÆѾÈØÑÏÌÊƾ×Æ ÆËÂÇÂÎÊÒÓƾÒÓÊÖ…œ®ÍÂÒÒÆÖÓÏد¿ÓÏ؆©½‘ÕÖ ¿ÕÖÉÆËÂÇ®ÎÊÒ½ÓÏؽÓÂÎ…ÒÓɐ¼ÎɆ©½‘ÕÖÅÆÎ ƾ×ÆÂѐÆξÒÆÊ‘ÏÓ¼ÒÓÊÖοÓÊÆÖÔ®ÍÂÒÒÆÖ©½‘ÕÖ

°ÊÃÂμÙÏÖ¢¾Î©ÂÂÍÏÁÇÅÊÉÈƾÓÂÊÆÅÐÓÉÎÊÒÓÏѾÂÓÏØÓ¿‘ÏØÓÏؐ¼Ò‘¿ÓÉÎÏÅÁÒÒÆÊÂÓÏØ °ÒʮΰÎÆÂÑ¿Ö½ÑÕÂÖÔÂËÆÌÊνÒÆʼÎÂÓÂ˾ÅÊ ‘ÏØÔÂÓÏÎǼÑÆÊ‘¿ÓÂîÔÉÓÉÖ¢ÎÂÓÏ;ÂÖ ÒÓÉ £ÉÑØÓÓ¿ ÓÏ…ŸÂѾÒÊÓÉÖ©¼ÒÉÖ¢ÎÂÓÏͽֆÌÊ‘¿ ÆÌƾÒÓÉxÂÒÌ¿ÌÂÊÒÓÏŸÂѾÒʲϑÏÔÆÓɐ¼ÎÏ ÒÓÉΑÆѾÏÅÏÂސÆÒÂÒÓÏØÖÅÁÏŸÂÈ̿ҐÊÏØÖ ‘ÏͼÏØÖ ÆËÊÒÓÏÑƾÌÂӮ̮‘ÏÊÏÓÑ¿‘ÏÓÏ‘¼ÑÂҐÂ‘¿ÓÉΑÆѾÏÅÏÓÉÖ‘ÏÊÌÊÏÌÑÂÓ¾ÂÖÒÓÉÎ ¾ÅÑØÒÉÓÕÎÆÔÎÊÌÐÎÌÑÂÓÐÎÓÉÖ©¼ÒÉÖ¢ÎÂÓÏͽÖ ¦—ƒ„ŠŠ¥¢ª ¢¥¢ª§›ÑÀÍÒ¼ÒÊΣÄÌÏÎÆȺÃÎÌÓŘÅÈƺÍÄÈÀŠÓÀØÑÎÏοËÎØÄÊà ™ºÃÑÎÖÒÄË

¦ØÔÊÒÓÏÑɐÂÓÊ̽ÊÒÓÏѾÂÓÏØÆËÆÑÆØÎÉÓ½©ÂÓ¼Ï ÅÆ›ÏØÂÅÂÍÏÁ‘Æ ‘ÏØÒÂ͑®ÑÆÊÒÓÊÖÂÑ×¼ÖÓÏØ ÏØÂÊÐΑ¿ÓÉΧґÂξ‘ÑÏÖÓÊÖxØÓÊ̼֧ΞÆÖœÂÎÂØÂȽÒÆÊÒӎÂÎÏÊ×Ó®ÓÏØŸÏؼÑÓϱ¾ÌÏ ÔÂÂÎÓʐÆÓՑ¾ÒÆÊÌÏØÑÒ®ÑÏØÖÓÉÖ¨ÂÑÂÚÃÊÌ½Ö Ô ‘ÑÏÒÏѐ¾ÒÆÊÒÓÉΨÏÁÃÂÌÂÊÒÓÏ©¼×ÊÌÏÌÂÊ ÓÆÍÊÌ® ÔÂÃÑÆÊÂÈÌØÑÏÿÍÊÒÓÏÎÉÒ¾ÓÉÖ¤Ò‘ÂÎÊ¿Í ¦3(‹%(1Š,7<§;ŸÑÇÖ;ÑÈÒÓÎÅÎѼÃÇÖÄÊà (ËËÇÍÈʟÑŸÌÌÀÓÀÒÄË

ƐÊÂÙÏÇÆѽÌÏÊÎÕξÂÓÏؐ¼ÍÍÏÎÓÏÖ ÒÓÉΑ¿ÍÉ 1¼ÊÃÆΠ¾ÓØ ¿‘ÏØÏÊÌ®ÓÏÊÌÏÊƾÓÆÃÏØÍÊ®ÙÏØÎÒÓÉÎ ‘®ÔÆÊÂƾÓÆÒÓѼÇÏÎÓÂÊÒÓÉÅÊÂÒÓÑÏǽÌÂÊÓϼÈÌÍɐ ÏÎÓÆÓ¼ÌÓÊÃ/Ó¼ÊÂÎ,Ñ¿ÏØÔÂÌÍÉÔƾΠÂÎÂÌÂÍÁÄÆÊÓÏÎÌÂÓ®ÒØÑÑϽÅÏÍÏÇ¿ÎÏ‘ÏØ‘ÑÏþÎÆÊÒÆÓÆÍÆÓÏØÑÈÊÌÏÁÖÇ¿ÎÏØÖ ÂǽÎÏÎÓÂÖÌ®ÔÆÇÏÑ®‘¾ÒÕÓÏØÌʼÎÂÒÁÃÏÍÏÓÏØÙÕÅÊÂÌÏÁÌÁÌÍÏØ

|µ¹¸«¯«¥¯ªŠ5(,%(1¨¯º»‹ )"7ÌÂÊÏÊÆÌÅ¿ÒÆÊÖ &ÍÍÉÎÊÌ®›Ñ®ÂÓ ‘ÑÏÒǼÑÏØÎÎÊÓÐ  ÀÍÓ¼ÓØÏÀÓÏؐØÔÊÒÓÏѽÂÓÏÖ…1¼ÊÃÆÎ ¾Ó؆ÓÏØ9®ÑÉ9ÑÊÒÓÏÇÏѾÅÉ"ÎÔÆÖÌÊÆÒÁ ¼ÎÂÒÓƾÍÆÒÆ4.4AVBOOK, ÌÆοÌÂÊÓÏÏÎϐÂÓƑÐÎؐ¿ÒÏØ ÒÓϐ¼×ÑÊÓÉÎ7ѼÓÇÒÓÊÖÓÎÏÑÕ¼0Ê ÎÊÌÉÓ¼ÖÔÂÆÊÅϑÏÊÉÔÏÁΐÆ4.4ÌÂÊÔ‘ÂÑÂÍ®ÃÏØÎ ÓÂÃÊÃ;ÂÓÏØÖ‘¿ÓÏÃÊÃÍÊϑÕÍƾÏÓÕÎÆÌÅ¿ÒÆÕÎ ››ÆÎΞÏØ "ԽΠ ¬²ØÊ•ÁÒܕÆÛÕÊÔÒÊ×Æ΀ •Ê®£¦


¦¢š¢Š¥¢ª£«˜†•„¢ªŠ§¢¿ÑÒÎØËÀ „āÊÄÍÌÓÅ„È˼˜ÕÀÍͼÃÎØÄÊåѼÓÕÍ ÒÄË

ؑϐÏÎÆÓÊÌ®¤‘ÆÊŽÓÏÁÓÆÖÏÊÊÒÓÏѾÆÖƾÎÂÊÓ¿ÒÏ ‘¾ÒÓÆØÓÆÖ‘ÏØÒÓÏÓ¼ÍÏÖÇÂÎÓ®ÙÏØΑÊÒÓÆØӼև

¦‘ϐÂÌÑØҐ¼ÎÉÃÑÂ×ÏÎÉÒ¾ÅÂÓÏØ›ÌÏÎÓÒÓÉ £ÏÑÆÊÏÂÎÂÓÏÍÊ̽Ô®ÍÂÒÒÂƾÎÂʼÎÂÖÓ¿‘Ï֐ØÒÓÉѾÏØÌÂʐÆÈ®ÍÉÖÌÏҐÊ̽ÖÅÁΐÉÖ¤¾ÎÂÊÓÏ ¼ÑÏÖ¿‘ÏØÆ̑ÂÊÅÆÁÏÎÓÂÊÏʐ®ÈÏÊ ‘ÏØÁÒÓÆÑ ‘¾ÎÏØÎÒÓÉÎؑÉÑÆÒ¾ÂÂØÓÐΑÏØÅÊÂÇÆÎÓÆÁÏØÎ ÓÏ¢Ñ×ʑ¼ÍÂÈÏÖ©®ÈÏÊ ®ÈÊÒÓÑÏÊÌÂÊ‘ÆÑʑÍÂÎАÆÎÏÊÈÉÓÆØÓ¼Ö‘ÏØÂÎÂÙÉÓÏÁÎÓÉÈÎÐÒÉ ÇÕÓÊҐ¼ÎÏÊÌÂÊÒÌÏÓÆÊÎϾ®Ñ×ÏÎÓÆÖ‘ÏØÒØÈÌÑÏÁÏÎÓÂÊÈÊÂÓÉÎÆËÏØҾ ʑ‘¿ÓÆÖ‘ÏØÂÎÓʐÆÓՑ¾ÙÏØÎ ؑÆÑÇØÒÊ̼ÖÅØސÆÊÖ ÅÑ®ÌÏʐÆÂÎÔÑБÊÎÉ ÆØÇØÜ ÒØÎÔ¼ÓÏØÎÓÏÁÓÏÓϐØÔÊÌ¿̿ҐÏ‘ÏØ ¼‘ÍÂÒÆÉ‘¼ÎÂÓÉÖ°ÁÑÒÏØ͝ƛÌÆβϑÑÐÓÏ ÌÂÊÌÂÍÁÓÆÑÏÃÊÃ;ÏÓÏØ‘ÆѾÇɐÏØ…¶‘ÏØÖÓÉÖ ›ÂÊÏÔ®ÍÂÒÒÂֆ ‘ÏÓÆÍƾÓÏNBHOVTPQVTÒÓÉÎ ÆÑÈÏÈÑÂǾÂÓÉ֐ÆÈ®ÍÉÖÌØѾÂÖÓÉÖÍÏÈÏÓÆ×ξÂÖ ÓÏØÇÂÎÓÂÒÓÊÌÏÁ

¦™¢£¥¢š„¥•–•—š†„ ¥¥—Š„ šª£—Šƒ„ŠŠŠ§¢¿ÆÊΆÑÀÓÄÊÆÀџ †ºÍÓÄÒÄË

¦¥¢š†£™¥ž†´¥—ƒ„ŠŠ§ŠÓºÅÀÍÎ šÏºÍÈÌÓŬÌÏØ£ŸÈÊÎØŠÓÀ¿ÑÎØÄÊÙÀÒÓÀÍÈÐÓÇÒÄË

¨ÂÍÕÒ½ÍÔÆÖÒÓÏ‘ÊÏÈÌÑÏÓ¼ÒÌϐ‘ÂÑ‘ÏؼÈÊÎÆ ‘ÏÓ¼¤Ìƾ‘ÏØÒØ×ήÙÏØÎÏ‘ÂÈÌÏҐ¾ÏØǽÉÖ ÒÆÇ›ÌÂґ®Ñ°ØÑ®ÍÇ ÏÌ‘ÆÓ®ÎÊÏÖ ÂÑ͐¿Î Ï ¨Ñ‘ÏÁÓÎÊ̢ѐÆÎÓÊ;Α¿ÓÏεÑÉ ÉŸÑ¾ÒÊÍ ©Â‘Í‘ÏØÆËÊ×ÎÊ®ÙÆÊÆÈÌͽÂÓ ÏŸÑ¿ÎÓÏ ÂÌ¿ÑÒÏÌÊÉ©‘ÏÁÓÊŸ¼ÊÓÙ ÂÍÍ®ÌÂÊÅÊÂÃÏÍ®ÌÏÊ ÂÆÑÊÌ® ÌÊÔ®ÑÆ֐ƐÂÈÊ̼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆևºÍÏʼ×ÏØÎÎÂÅÊÉÈÉÔÏÁÎÌÊ‘¿ÊÂÊÒÓÏѾ¨ÊÆÒÁÔÂÓÏØÖÂÌÏÁÒÆÊÖ

©ÂƾÎÂÊÍÏÈÏÓÆ×ξ ÓÏÊ×ÆÊÐÅÆÖ ›ÏØ¿ÓÒÏ΢ΠØǾÒÓÂÓÂʼÎÂÌ¿ÊÌ‘ÏØÂËÊÐÎÆÊÓʐ¼ÖØÔÊÒÓÏѽÂÓÏÖƾÎÂÊÓÏÁÓÏÆÅР̾ÓÒ‘ÏØÔ‘ÍÐÒÏØÎ ‘ÑÏÖÒӐ®ÓÊÂÒÏØÓÊÖ‘ÊÏÌÏÑÂÍͼÎÊÆÖÔ®ÍÂÒÒÆÖ‘ÏØÂÎÓ¾ÌÑÊÒÆÖ‘ÏÓ¼ÒÏØxÊ®ÍÏÈÏÊ‘ÏØÔ ÒÏØ‘ÏÌÂÍÁÄÏØÎÓÂÌÑؐ¼ÎØÒÓÊÌ®ÓÏد¿ÓÊÏØ ¤ÊÑÉÎÊÌÏÁÌÂÊÓÉÖŸÏÍØÎÉÒ¾ÂÖ¸ÑÕÆÖÓ¿ÒÏ…ÙÕÎÓÂÎϾ†‘ÏØÎϐ¾ÙÆÊÖ¿ÓÊÔ‘ɎËÏØμËÕ‘¿ÓÏ ×ÂÑÓ¾ÈÊÂÎÂҎÂё®ËÏØÎxÏÍϑÍÏ̾ÆÖ ‘ÆÑʑ¼ÓÆÊ ¼ÑÕÓÂ֩ʐ‘ÂÍ®ÎÓÂÈÊÂÓÏØÖ…ÆØÈÆÎƾÖ ÓØ×ÏÅÊÐÌÓÆֆÓÕΤ‘Ó®œÂÍÂÒÒÐÎÌÂÊ ÃÆþÕÖ ÈÊÂÓÏΩÂÍÓ¼ÙÏÌ‘ÆÓ®ÎÊϐÆÓÉΐ‘ÂÓÂÓÏÁÌÂÌÂÊ ÓÊÖÇÂÃÏѾÓÆÖ ‘ÏØ…Ì®‘ÏÓƐÊÂÈÑÊ®ÓÒÊÈÈ®ÎÂÓÏÁ ƾ‘Æ¿ÓÊÅÆμ×ÆÊÈѐ½ÓÉÖÙÕ½ÖÒÓÉΑÂÍ®É ÓÏØÌÊÂØÓ¿Ö‘½ÑÆÓϐÂ×¾ÑÊÌÂʼÇÓÊÂËƐ¾Â† ¦0,.3(Š,Š723,(Š,$0(7$7$ .$„2.$,3,$§¬ÍÍÀ›ÑÀÆÊÄßÊÇ0ØÓÈËÇÍÀ¼ÎØ ÄÊíÒÎÏÓÑÎÍÒÄË

…ŸÏÓ¼ÅÆÎƾ×ÂÌ®ÓÒÆÊÎÂÒÌÆÇÓБ¿ÒÏÒÌÍÉѽ ƑÏ×½ƾÎÂÊÓÏÌÂÍÏ̾ÑÊ"ÇÏÁÃÈ®ÙÆÊÓÏÒА ÂÖÒÆÌÏÊνԼ ÂÖÂǽÎÆÊΑÂÍÆÁÏؐÆÆ ÓÉÎÄØ×½ÂÖ† ØÍÍÏȽÅÊÉÈɐ®ÓÕΐÆÇ¿ÎÓÏ ÓÏÌÂÍÏ̾ÑÊÌÂÊ‘ÑÕÓÂÈÕÎÊÒÓ¼ÖÓÂÂÎÔÑБÊΠÒØÎÂÊÒÔ½ÂÓÂÌÂÊÒ̼ÄÆÊÖ A

˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 35


¥ SOUL ±°¨©§“

ÀÒÔЩÃÔÓ¿ÍËYV ÐÒÔÃÒ˯žÇÙÍÀ× ÂÒÉÐ×YV°ÙÆÒ¿

Š ¥—«„™˜‚˜™— ‚• •«•˜„•š•¥ž£¨ Ãàé±Ãµ»³ÀÁÄñ¸Ã±Á°ÁÄ®ÁÄ(stefanostsitsopoulos@yahoo.gr)

š

ÄʼÍÃØÍÎÍÀÊÀÓÇÆÎÑÇÔÐÆÈÀ ÄÒןÓÇÏÑÎÃÎÒ¼Àº×ÕÍÀÃÇËÐ ÒÕÏÕÖÒÀÍÓΆ½ÑÓΙÀÓÒ¼ÊÈÓÀ ÏÄ¿ÊÀÓÈÖÁ½ËÓÄÖÊȽËÎÓÎÏÀʺ Ó΄ÄØʟÃÀÃÄͺ×ÄÈšÄʼÍÃØÍÎÍÀÄÊÓÄËÄÒÓÐ ÃÇ̽ÒÈÀÊÀÈÏÀÑÀÃÄÈÆÌÀÓÈʟÌÄӟÀϽüÊÇÃȟ ÒØÍÎÏÓÈÊÐÍÃÈÀÃÈÊÀÒÈÐÍÀϽÓΏÍÐÓÀÓΕÈÃÈ ʽ‚ÈÊÀÒÓ»ÑÈΫÀËÊÈÃÈʻֺ×ÕÍÀÏÕÏÕÖ½ÓÀÍ ÊÎÈӟÖÓÎÍʽËÏÎÓÀʽÓÄÑÀÓÇÁ˟ÒÓÇÒÇÊÀÈÓÀ ÍÇҟÊÈÀÀϺÍÀÍÓÈÀϽÓÎ ØÃѼüÍÄÈÖÏÄÑÈÒÒ½ÓÄ ÑÄÖÏÈÔÀͽÓÇÓÄÖʟÏÎØÄÃÐÍÀʟÍÄÈÇËÈÎÔÄÑÀ ÏļÀÇš½ÍÈÊÀ”¼ÓÈÅÎÑÐÍÓÀÖÓÎÓÄџÒÓÈÎÊÀϺËÎ ÓÇÖÏÀџÒÓÇÌÀѼÍÀÓÇÖŠŸÍÇÖ»ÓÇÍÏÀÑÀ˼À ÓÎر'DQDL5HVRUW²ŠÀÍÓÇ«ÀËÊÈÃÈÊ»º×ÄÈÊÀÈ ÏÀÑÀº×ÄÈÓÄËÈʟÇ„ÄØʟÃÀ»ÓÀÍÌÈÀÀÏÎʟËØÂÇ ºÍÀÌϟÑÊÎÏÎØÃÄÍ×ÑÄȟÙÄÓÀÈÍÀÓÎÒÀËϟÑÄÈÖ ÌÈÀƺÅØÑÀ̽ÍÎÏÎØÀÍÓÇÒÀËӟÑÄÈÖÌÄӟÀϽ ϺÍÓÄÐÑÄÖÃѽÌÎÀϽÓǃÄÒÒÀËÎͼÊÇÁÆÀ¼ÍÄÈÖ şÓÒÀʟÑÓÀÌĘ½ÍÈÎÊÀÈÊÑ¿ÒÓÀËËÀÍÄџžÑÀ¼Î

36 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª

š£˜  ˜ ¥™— «ž£˜Š¥˜¥„¢ •™ƒ•Š—:20(121/< š›˜„¢«˜

ÓÎÏÀÑÀÃÎÒÈÀʽ×ÕÑÈÎØßÊÈÓÇ֏ſÓÎØÀÏļ ÑÕÖ½ÌÕÖÏÈÎÃÈÀÌÀÍÓºÍÈÎÖÀϽÏËÄØџÖÍÄÑÐÍÎ ¬ÆÈÎÖ ÈÊ»ÓÀÖ·ÒÕÖÌÈËÐÊÀÈÆџÅÕÆÈÀÓÎÍÇÒ¼ ÏÀÑÎÑÌÇÓÈʟ·ÒÕÖÓÀÊÑÀÒȟÓÀÁÈÍ¿ËÈÀÀϽÓÀÈ ͼÄÖÓÎإٟÑÌÎØÖÊÀÈÇÅÈËÎÉÄͼÀÓÎØÄџÒÈÌÎØ ÒÓÇÍÏÀÍÒȽͦ¸ÒÓÑÈÀ§ÍÀÌÄÄÌÏÎüÙÎØÍÍÀÓÇ ÃÕ¿×ÑÀÈÌÀ¸ÌÕÖÇ„ÄØʟÃÀļÍÀÈÌÈÀÊοÊËÀ ­ÊײƖÃÀÒÆÎÑÎÌÌÎÔÉÊÚ–ÆÒÙÐÆ×ÙÕÓÇÓÑÍ×ÃÖ×ÓÒÍÖÂÏÆÒƖÊÕ²ÖƕÊ×ÍÌÀËÜÕÆ–ÓÜ×Ó ÖÜÒÉÀÊΕÊ×ÓÒ¦•ÇÕÆÐÎÐÃÐÃіÓÐÆÎÆÒÍËÓÕÂÖƕÊ–ÕÓÚ×ÍÒ¦•ËÎÑÓÛÂÆŠ¸ÆÎÕÊ×Î֕ÓÅÚ Ö×ÓÒ¤×ƕÓÅÑÍ×ÓÑÓÛÂƋвÌÛÆÝÆÒÖ×Ó×ÍÑÀËÙÒÓÓÎËÂÑÓÎÃ×ÆÒ•²ØÆÎÒÆÒ×ÓÖ×Â̕ÆÐÆÎ ×ÍÒ–ÓÕÊÂÆ•ÆÚ¾Ò×ÙÚÓŠ¤×ƕÓÅÑÍÚÓÑÓÛÂÆڋ×ÓÜ×ÕÆÌÓÜÉÎÓÅŠ¬²–Ó×ÊÖ×ӶʖÊÑÀÒ΋ ÊÂÒÆÎÓ–ÎÓ•Ê̲ÑÓÚÁÕÙÆÚ×ÍÚ–ÃÑÍÚÖÙÚÓ ŸÐ²ÑÍÚÌÎÆ×ÓÜÚÆÕÊÎÆÒÓÅÚÁÓ¬ÓÅÉÆÚÌÎÆ×Æ –ÆÃÐÎÆ­ÃÒÓ–ÓÜÖ×ÍÒ¦•ËÎÑÓÛÂÆÉÊÒÁÕØÆ-

•ÊÌΓÆÜ×ÃÒÆÑѲÌÎÆ×ÕÊÎÚÊÐØÀÖÊÎÚ–ÓÜÃÑÓ ×ÓÒ¦ÅÌÓÜÖ×Ó•Ê×Æ×ÕÀ–ÓÜÒ•ÎÆÖÛÊÉÃÒÐÆײ ×ƲÑÑƲÖ͕ÍʖÆÕÛÎÆÐÁ–ÃÑÍÖÊÀÒÆÑƕ–ÊÕÕÎÐÕÃÆÖ×ÊÕÎ֕Ã×ÀÛÒÍÚÐÆÎÉÕ²ÖÍÚ ­ÎÆӕ²ÉÆ•ÓÜÕÑÔÒ ÊÖÖÆÑÓÒÎÐÎÔÒÐÆÑÑÎ×ÊÛÒÔÒÌÕÆËÎÖ×ÔÒÐÎÆÒØÕԖÙÒ–ÓÜÆÖÛÓÑÓÅÒ×ÆΕÊ×ÍÒ×ÀÛÒÍÊÂÒÆÎÓÎܖÊÅØÜÒÓÎ –ÓÜ×Æ×ÊÑÊÜ×ÆÂÆÛÕÃÒÎÆ–Ñ͕•ÜÕÂÝÊÎÓ×ÖÓÚ •ÊÝÙÌÕÆËÎÐÀÚÐÆÎÇÎÒ×ÊÓ²Õ×´ÎÝÙÌÕ²ËÓÎ µ²ÒÎƨ••ÆÒÓÜÍÑÂÉÓܹÑÐÍÚ­–ÓÅ×ÑÍÚ ÐÆέÆÕβÒÒÆ«ÌÒÆײÐÍÍ¡ÜÉÂƸÆ×ÝÍÎÆÐÔÇÓÜ×ÍÚ$G%R[ÓÎʖΕÊÑÍ×ÀÚ­ÆÕÂÒƦØÆÒÆÖβÉÓܨÑÀÒÍŸÆÕÓÜËÆÑÑβÐÆÎ ¤Ù×ÁÕÍÚ­–ÆÛ×ÖÊ×ÝÁÚÀÖ×ÍÖÆÒÌÎƲÑÑÍ •ÎÆÛÕÓÒβÀÒÆ•ÎÐÕÃÊÎÐÆÖ×ÎÐÖÆÒÍÌÅÕÎ¶Ó ÒÊÓÐÑÆÖÎÐÃÐ×ÂÕÎÓ×ÓÜÎÉÕŕÆ×ÓÚ­²ÕÌÆÕÍ ÆÑѲÐÆÎ×ÓÓ|͕Ó×ÎÐäÛÓÑÊÂÓ¦•ËÎÑÓÛÂÆÚ•Ê×ƕÓÕËÔØÍÐÆÒ¡ÁÉƣƖÆÐÙÒÖ×ÆÒ×ÂÒÓܨÑÀÒͬƕ•²ÐÆβÑÑÊÚÌÜÒÆÂÐÊÚ ÐÆÑÑÎ×ÀÛÒÎÉÊÚ×ÍÚÖÜÑÑÓÌÁÚ­–ÀÑ×ÖÎÓÜ–ÓÜ ØÊÙÕÊÂ×ÆÎÍ–ÑÓÜÖÎÃ×ÊÕÍÖ×ÍÒ¨ÑѲÉÆÖÊÃ×Î ÆËÓÕ²×ÓÜÚÒÀÓÜÚÝÙÌÕ²ËÓÜÚ–Ó×ÁÕÎÆ•Ê ²Ö–ÕÓÐÕÆÖÂÐÆÎÐÊ˲ÑÎÆ•Ê–ÆՕÊݲÒÆÖ×Æ ×ÕƖÀÝÎÆ×ÙÒÊÌÐÆÎÒÂÙÒÇÂÒ×ÊÓÖÓÅÖÓÜÕÓ ÐÆÎÐÆÑÊ֕ÀÒÓÎƖÃ×ÍÒ¦ØÁÒÆÇÓÅÑÎÆÏÆÒ ×ÍÒ–ÃÑÍ×Ó–ÕÓÍÌÓŕÊÒÓÖÆÇÇÆ×ÓÐÅÕÎÆÐÓ ªÐÃÐÐÎÒÍÒÀÓÒ–ÎÒÆÐÂÉÆÖ×ÍÒ×ÆÕ²×ÖÆ×ÓÜ ÏÊÒÓÉÓÛÊÂÓܐ2VFDU‘•ÓÜØŕÎÝÊ–ѲÒÓ ÛÙÕÂÚ×ÓÜÚÁÕÙÊÚƖÃ×ÓŠ‹×ÓÜŸÓÜÃÒ ¬ÆÕ§²Î¦–ÀÒÆÒ×ÎƖÃ×ÓÓ|͕Ó×ÎÐäÛÓÑÊÂÓÉÙÕʲ×ÓÜÊÜÊÕÌÀ×ͦÒÉÕÀƤÜÌÌÕÓÅ ÀÖ×ÊÐÊÆÐÂÒÍ×ÓÀÒÆÕܕÓÜÑÐÕÊÖ͕ÆÂƧÊÒÊÝÓÜÀÑÆÚ¬ÎÊÌÔ–ÓÜ•ÊײƖÃÀÕÊÜÒÆÆÒÆвÑÜÈÆ×ÊÑÎв×ÍÒ×ÆÜ×Ã×Í×Æ×Óܤ×ƕÓÅÑÍ×ÓÜÑÓÛÂÆ·–ÁÕÏÊÃÒ×ÙÚÀÒÆÚ×À×ÓÎÓÚÒ×ÖÎÓÚ•–ÓÀ•–ÓÜÆÐÕÍÐÓÒײÖ×ÓÉ͕ÆÕÛÊÂÓ ×ÍÚ–ÃÑÍÚܖ²ÕÛÊÎÐÆËÊÒÊÂÓ•Ê–ÎÒÆÐÂÉÆŠ¶Ó Ö×ÀÐÎ×Óܤ×ƕÓÅÑ͋ªÆÉÊÑËÁ×ÓÜÌÎÆÀÒÆ ËÊÌ̲ÕΕ²ÌÊÈÊ×ÓÖ×ÎÛÓÜÕÌãÜØÆÌÃÕÆ –ÓÜÌÎÆÒÆ×ÍÒÐÓÑÆÐÀÈÊÎ×ÍÚÀÌÕÆÈÊ×ÕÆÌÓÅÉÎÌÎÆ×ÓÒ¤×ƕÓÅÑͬÎÀ×ÖÎÆËÓÅÏÊÉÎÆÑÅÒƕÊ×ÓØÕÅÑÓ×Óܤ×ƕÓÅÑÍORFDOKHURÐÆÎ ÛÆÎÕÊ×ÂÖƕÊ×ÓÜÚ×ÕÊÑÓØÊÖÖÆÑÓÒÎÐÎÓÅÚ×ÍÚ ×ÀÛÒÍÚ•–ÁÐƕÊ–ÎÓÇÆØβÖ×ÍÌÍ×ÍÚª–ÊÂÕÓÜÉÎÆÖÛÂÖƕÊ×ÍÒ¹Õ×Æ•Ê×Ó–ÊÕÎѲÑÍ×Ó ÌÊËÅÕÎ×ÍÚ×Æ–ÊÖ×ÕÓ˲ÉÎÐÆÖ×ÍÒ²ÐÕÍ×ÓÜ ÉÕÕÓÜ–ÓÜÀÇÌÆÝÊ–ÕÓڟβÒÒÊÒÆ×ÆÇÓÜÒ² ÐÆÎ×ÎÚËÎÉÂÖÎÊÚÆÖ˲Ñ×ÓÜÚ–ÓÜ•ÆÚÀÖ×ÊÎÑÆÒ •ÊײƖÃÀÏÓÛÍÆÜ×ÓÐÎÒÍ×ÎÖ×ÎÐÁÓÕÊÎÇÆÖÂÆ

ÐÆÎÐÆײÇÆÖÍÖ×ÓÐÀÒ×ÕÓ×ÓÜ­Ê×ÖÃÇÓÜ ±ÉÁÖ×ÍÒ–ÕÓ×ӕÁ×ÓÜÊÜÊÕÌÀ×ͶÓÖÂ×ÖÆ ÙÉÁÖ×ÎÚÏÅÑÎÒÊÚÌÐÑÂ×ÖÊÚÐÆÎ×ÆÐÆÖÀÕÎÆ•Ê×ÖÓÇÃÒÊ×ÆÑÓÜвÒÎÐÆ×ÆÎÖÐÎÊÕ²–ÑÆײÒÎÆ ÐÆÎ×ÍÒÀƨÌÒÆ×ÂÆ•Ê×ÎÚÖÁÕÆÌÌÊÚ×Æ×ÓÅÒÊÑ ÐÆÎ×ÍÌÕÍÌÓÕ²ÉÆ×ÍÚ–ÓÜʖÎ×ÀÑÓÜÚÀÒÙÖÆÒ ×Í ÊÖÖÆÑÓÒÂÐÍ•ÊÆÜ×Ã×ÓÐӕ•²×Î×ÍÚ¨ÑѲÉÆÚ–ÓÜ–ÆÑβ×Ó–ÕÓÖÀÌÌÎÝÊÚ•ÆÕ×ÜÕÎв Éβ•ÀÖÙ×ÍÚ¬ÆÖ×ÆÒβÚÐÆÎ×ÍÚ¬ÆײÕÆÚ ¤ÆÒ×ÆÐÕÀÆ×Æ×ÍÚ¤ÜÐβÚÖ×ÓÉÊÅ×ÊÕÓ–ÃÉÎ ×ÍÚ¸ÆÑÐÎÉÎÐÁÚÀÙÚ×ÔÕÆÑÀÌƕÊ–ÙÚÉÊÒ ÀÛÊκÑÆÕÙÚ–ÓÜÐÆ×ÆÕÕÂËØÍÐÊÐÎÆÜ×à ÆËÓÅÉÜÓ•–ÓÜÐÎÀÚØÀÑÊÎÚ•ÃÒÓƖÃ×ÓÐÓÒ×ÓÖÓÅÇÑÎ×ÓÜ­Ê×ÖÃÇÓÜÌÎÆÒÆƖÓDzÑÊÎÚ ӖÓÎÆÉÁ–Ó×ÊÆÜ×Ɩ²×ÍÎÉÎÃ×ܖÓÜÌÆÖ×ÕΕÆÕÌÎÐÓÅÊØÒÎÐÎ֕ÓÅ £ÂÖÙÖ×ͤÆÑÓÒÂÐÍÓÎÊÎÉÁÖÊÎÚÀÉÊÎÛÒÆÒ –ѲÒÆƖÃ×ÍÖÅÑÑÍÈÍ×Óܬ²ÕÆ×ÝÎ×Ú¤×Æ ÐÜÑÎÕÊÒÆÖÐÆÑβ×ÓÜ2GHRQÀÒÆÐÓÕÎ×Ö²ÐÎ ÀØÆÇÊ×ÓŠ­–²×•Æҋ×ÓܳÃÑÆÒªÐÕÎ×ÎÐÁ ×ÍÚŠ´¸ÎØ¡À×ÝÊÕÀ–ÆÎÝÊ×ÓÒ¶ÝÆгÂÐÓÑÖÓÒ ÐÎÀÇÆÑÊ×ÆÉÜÒÆײ×ÓÜÌÎÆÒÆ–²ÕÊÎ×Ó¾ÖÐÆÕ ¤×ÓÉÊ×ÊÑÊÜ×ÆÂÓ•ÎÖ²ÙÕÓ•Ê×ÎÚÛÕÎÖ×ÎÆÒÎÐÀÚ –ÆÕÆÇÓÑÀÚ×ÓÜ•ÊÐÓÅÕÆÖÊ´Å×ÊÉÕ²ÖÍÓÅ×Ê ­–²×•ÆÒÊÂÉƋ|ÆÌÐÔØÍÐÆÌÎÆ×ÂʕÀÒÆ•Ê ÊÒØÓÜÖÂÆÖÊÍ×ÆÎÒÂÆÆÑѲÀ×ÖÎÊÂÒÆÎ×ÆÐÓÕÂ×ÖÎÆ×ÆØÀÑÓÜÒÃÑÆ×ÆØÀÑÓÜÒ×ÔÕÆ ¬ÆΕÊײËÅÖÆÌÊÆÀÕÆÚÐÎÀÇÕÊÛÊ×ÕÊÎÚÒÅÛ×ÊÚ ÖÜÒÀÛÊÎÆ­Ê×ÕÓÅÖÆ•ÀÕÊÚÌÎÆ×ÎÚÉÎÆÐӖÀÚ ÐÆÎÐÑÊÎ֕ÀÒÓÚ֖Â×ÎÉβÇÆÝÆ×ÓŠ¤ÓËÖÆÎÉ‹ ×ÓܸٕÊÒÂÉÍ–ÓÜʖÆÒÆÐÜÐÑÓËÃÕÍÖÊ•Ê ÝÙÌÕÆËβ×ÓÜ|͕Á×ÕͣƖÆÞÙ²ÒÒÓÜÖ×Ó ÊÏÔËÜÑÑÓ¶ÓÛٕÊÒÎÉÎÐÕÊ×ƕÓÒ×ÀÕÒÓÖŕ–ÆÒª•Ê×ÆÉÎÐ×Æ×ÓÕÎÐÁ¨ÑѲÉÆ×ÓܬÆÕƕÆÒÑÁÐÆÎ×ÙÒ–ÑÓÅÖÎÙÒÌÃÒÙÒ×ÓÜÐÓÑÊÌÂÓÜ ´ÊÏÆßÑٕÀÒÓڶÕ•Ü£ÊÑÊвÒÓÚÍÆÒÆÒײ• •–Æ•–ÆÒײ•¶ÝÓÅÑÎƳÆەÂÆ×Ó£²–ÎÌÐÓÓ ¶ÝÀÎÐӕ–×Ó•ÜØÎÖ×ÃÕ͕Æ–ÓÜÊÂÐÓÖÎÛÕÃÒÎÆ •ÊײÉÎÆDzÝÊ×ÆÎƖÒÊÜÖוÍÛ²ÒÓÒ×ÆÚÂÛÒÓÚ ƖÃ×Ó•ÊÌÆÑÊÂÓ×ÓÜŠ¶ÎÒÆвÒÊÎÓ¸ÕÁÖ×ÓÚ ×ÔÕÆ‹ÆÒÆÕÙ×ÁØÍÐÆÃ×ÆÒÀË×ÆÖÆÖ×ÍÒ×ÊÑÊÜ×ÆÂÆÖÊÑÂÉƶӕÁÒܕÆ–ÓÜÐÓÜÉÓÅÒÎÖÊ Ö×Ó×ÍÑÀËÙÒÕÓÜÀÉÙÖÊÃÑÊÚ×ÎÚƖÆÒ×ÁÖÊÎÚ Š´¦ÑÀÏÆÒÉÕÓÚ¸Ù•ÊÒÂÉÍÚÌÊÒÒÁØÍÐÊÖ×ÎÚ ¨ÂÒÆÎFPÐÆÎÝÜÌÂÝÊÎJU¦•ËÃ×ÊÕÓΕÍ×ÀÕÆÐÆÎÜÎÃÚÖËÅÝÓÜÒƖÃÜÌÊÂƋ £ÀË×ÊÎÐÓÜÕ×ÂÒÆܖÓÐÑÂÒӕÆÎÊÅÛӕÆÎÐÆÑà ÐÆÑÓÐÆÂÕÎÕÆÒ×ÊÇÓÅ×ÓҤʖ×À•ÇÕÍÌÎÆ×ÂÖÆÒ ×ÍÒ$7+(1692,&(ÉÊÒÀÛÊÎ A


210y©ž³£ ¥Ÿ©²¥

,2<®¸ÁijĬÁıÃÁÄõÄÅÁ±¾Âµ±µ°¸®Á¬µ±:::$7+(1692,&(*5

µ§·²© / ¬³¶£ª«© / Ÿ§¥µ´³ / ž§¶£§ª£ / §«y© °£§ª£ / £ª²§¬¥

‡±ËÆ¿“ÐÙ׳ÂÒÃÏÏÐ×¥“¿©ÐÎÖÏш ’ËÃÇÏËÿÓÃÒ¯ÓÔÃÓÊ

º³Â¸®µÀ³±Ã³»Ä®¸|ÁÄ

|¯§¥¸¨ 2¯|¯§¸»¨

¸ÒÎÈÀÍ»ÒØ×ÎÈÔÀØÌÀÒÓºÖÓÎØÔğÓÑÎØÓÇ֣ο ËÀÖ†ÀÓÄџÊÇÊÀÈÓÎØšÈ×À»ËšÀÑÌÀÑÈÍοÁÑÄ ÔοÍÒÓÇ͕ϼÃÀØÑÎÒÓÈÖÊÀȏØÆοÒÓÎØÔÀ ÏÀÑÀÊÎËÎØÔ»ÒÎØͺÍÀÀϽÓÀÏÈÎÄÍÃÈÀźÑÎÍÓÀ ÔÄÀÓÑÈʟÆÄÆÎͽÓÀÓÎØÅÄÓÈÍοÊÀËÎÊÀÈÑÈο¢ ÃÄ¿ÓÄÑÎÖÒØÍÀÍӟÓÎÍÓØÑÀÍÍÈÒ̺Í΢ÈüÏÎÃÀ ʟÓÕÀϽÓΟÆÑØÏÍÎÁ˺ÌÌÀÓÇÖÏÑÐÓÇÖÒÄ ÌÈÀÄÉÀÍÓËÇÓÈÊ»ÀÍÀ̺ÓÑÇÒÇÿÎÒÇÌÀÍÓÈÊÐÍ Ò¿Æ×ÑÎÍÕÍÃÇÌÈÎØÑÆÐÍÌÄÓÎÌÄƟËÎÓÑÀÆÈʽ ÏÎÈÇÓ»‚ŸÒÊÀËÎÈÒÊÇÍÎÔºÓÄÖÊÀÈÇÔÎÏÎÈμ ÀÍÀÓÑÄÏÓÈÊμÀÍÓÈÒØÌÁÀÓÈÊμÆÎÇÓÄØÓÈÊμÊÀÈ ÎÈÃØÎÓÎØÖ†ÐÖļÍÀÈÍÀÃÎØËÄ¿ÄÈÖÌÄÓºÓÎÈÀ ÓÑÎÌÀÊÓÈÊ»ϼÄÒÇ×ѽÍÎØ ¢ššÓÀɼÃÄØÄ

ÌÄÓΦ†ÄÔÀ¼ÍÕÒÀÍ×ÐÑÀ§ÒÄÅÄÒÓÈÁŸËÓÎØ ÄÉÕÓÄÑÈÊοÄÍкÍÀÖÓÑÀØÌÀÓÈÒ̽ÖÓÎØÃØ ÒÊÎËÄ¿ÄÈÓÈÖÏѽÁÄÖ †ÐÖÀÈÒԟÍÎÍÓÀÈÆÈÀÓÇ ÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÓÎØÖ —£Î¿ËÀ†ÀÓÄџÊÇ˺ÄÈ ¦—ÒØÍÄÑÆÀÒ¼ÀÌÀÖļÍÀÈ ÒÏÎØÃÀ¼Àº×ÎØÌÄÌÄƟËÇÃÇÌÈÎØÑÆÈʽÓÇÓÀÊÀÈÀ ϽËØÓÇÓÀ¿ÓÈÒÇ¢ºÍÀÖÄÌÏͺÄÈÓÎÍŸËËÎÍ•¼×À ÌÄÏÀџËËÇËÄÖÏÎÑļÄÖºÍÀÏÎË¿ÏÑÎÒÕÏÈʽÊÀÈ ÿÒÊÎËÎÃѽÌÎÍÀÃÈÀÍ¿ÒÎØÌÄÊÀȽÓÀͺÑ×ÄÓÀÈ ÇÐÑÀÎÈŸÍÔÑÕÏÎÈÏÎØÏÄÑÍοÍÀϽÓºÓÎÈÎØÖ ÃѽÌÎØÖÍÀÒØÍÀÍÓÇÔοͺ×ÎØÍÌÈÀƽÍÈÌÇÒØ ÍÄÑÆÀÒ¼À¥ÎÒÓÄ͟×ÕÑÎļÍÀÈǺËËÄÈÂÇ×ѽÍÎØ

ÿÎÀÑÈÒÓÎØÑÆ»ÌÀÓÀÌÀÙ¼ÒÄÓÑÎÌÄџÀÍÓ¼ÉÎÄÖ ÒØÍÔ»ÊÄ֏Ë˟ÀÆÕÍÈÙ½ÌÀÒÓÄÒÔÄÍÀџ§

¢šÈ×À»ËšÀÑÌÀÑÈͽÖ˺ÄȦ‚ÄÍÔÀÓÎÓÎËÌο ÒÀºÍÀÓºÓÎÈÎÄÆ×ļÑÇÌÀ×ÕѼÖÓÇÍÀÒşËÄÈÀ ½ÓÈļÍÀÈÀϽʟÓÕǣοËÀÊÀÈÌÄÁ˺ÏÄȸÒÎ ÊÀÈÍÀÌÎØŸÑÄÒÄÀÍÓÈÊÄÈÌÄÍÈʟÃÄÍÔÀÓÎÓÎË ÌοÒÀÀÍÃÄÍļ×ÀÓÇÍÄÒÕÓÄÑÈÊ»ÀÒşËÄÈÀ½ÓÈ ÀÅ»ÍÎÌÀÈÒÓÀ׺ÑÈÀÓÇÖ¥ÎÀÑ×À¼ÎÃџÌÀļÍÀÈ ºÍÀÏÄѼÄÑÆÎļÃÎÖÊÀÈÒØÌÅÕÍÐÀϽËØÓÀÌÄ ÓÎÍÓѽÏÎÏÎØÓÎÃÈÀ×ÄÈѼÙÄÓÀÈØÏÎÊÑÈÓÈʟÍ» ÊÎØÌÄÒÓÎͼÃÈÎÏÎËÈÓÈÒ̽­ÓÒÈÀÈÒԟÍÎÌÀȧ •„˜™—š†˜£š†˜„—

ÏÇÏÌͽ…

0Ê-

.

¦®&¯ ÖŠ¤‘¾¨ÏÍÕÎІ Ñ ÁÑÂÎÎÏ ©ÆÓ®Ç

ž‘ÏØÖ² ÎÊÌÏÁœÆ®ÓÑÏØ ÌÆؽÒÌÉ ÅÊÂÒ È½¤Ô É ŸÂÑÂÈÕ Ö ±ŸÂÓÆÑ®ÌÉ ® ¤ ©  ΠÊÅ ® Ì É Å Î ÊÌ ® É Î Ì ÕÓ¿Ö ÊÈ ÒÉ› ± Ÿ Â Ó Æ Ñ ® Ì É Ò ÒÊ̽x¨ÂÂÑ Î© Ø ÏØ Î Ï Ô Æ Ò ¾Â µ©¼ÎÓÉÖ  ÊÂξÅÏ؟¾ÙÏ Ê ÓѾÏØ ÏÇ  Á ÓÏ ² Ò Ï ‘ÂÅÉÉ Ì ÓÉ Â ¼ Ÿ Ô Ï Î © É Ì ÓÉ Ò ¼ Ö ‘ ¿  Ô Â É ÃÏ ¨ÂÑ ÏÖ ÊÎ¿Ö ¨ µÑÈ ©ÂѐÂÑ ® ÁÑÏØ ¾Ï  ÊÅ Ì ‘ Ö ¤ Ó® xŸÊ ÚÌ¿­ÅÆ œ¼ÂÓÑÏ ¢Ñ×Â¾Ï Ÿ®ÓÑ ±ÕÂ ή ³‘¾ÔÑÊÏ ÃÆ Æ Ñ Ï › ÓÑ   ¼ ªÊ ¢Ñ׾Ϝ ¾ÔÑÊÏœ¼ÂÓÑÏ "Ñ׾Ϝ¼ÂÓÑÏ ‘  ³ ÉÍ x ®  à … ÊÎ Â Ö ÎÎ Ø §Õ® ¨ µÍÒÏ ÂÒÓÑ®ÌÊ œ¼ÂÓÑÏ œ¼ÂÓÑϨ ÍÊÏÁ‘ÏÍÉ xɐ ÍÂÊ¿¤ÍÂÊÏØÑÈÆ¾Ï ¦ ŸÂ Ï Â Î Ñ ¾Î Ó Õ Ò Â ‘ Ø ¼ Æ ¾‘ Í œ Í Ö ¤ ³ÉÓÓ¿ ÊÎӽֆ ½ÓÑÉÖ¨ ÊÌ¿µÍÒÏÖ Ñ Ì Ï Á Ñ É   Ó Æ Ó ¢ ©   … © Æ Í ¾Î ÏØÖ £ Ñ ® × Õ Î É œ¼ÂÓÑÏx®Ò œÆÒξÌ

˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 37


ÂÈÏÔÁ¤˜

T˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (epiloges@athensvoice.gr)

NI∫√™ Xƒπ™Δ√º√ƒA∫∏™

GALLERY ART S.A.

Δ∂á∏

H ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÁηÏÂÚ› ÛÙÔ BÔ˘ÚοÚÈ Ù˘ K¤·˜ ÂÙԛ̷Û ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ: «Nonsense painting - OÙÈΤ˜ ·ÏÏËÁÔڛ˜ ·-ÓÔËÛ›·˜» Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎË Î·È ¤ÎıÂÛË ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Ù˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ MˆÚ·˝ÙË Ì ı¤Ì· «EÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡». ¢È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô: 9-31/8.

°IOMI™TH KEºA§H H gallery ÛÙÔ ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ó· ·Ï›Ì„ËÛÙÔ ·fi ÌÔÚʤ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. 1/14-8: AÓÙÒÓ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘, 15-31/8: M·Ú›· M¿¯·, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ PfiÎÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ PfiÎÔ˜, T˙Ô˘ÏÈ¿ÓÔ K·ÁÎÏ‹˜, 1-14/9: TfiÓ˘ BÂ˙›Ú˘ Î·È 15-30/9: Ronit Meirovitz. K˘ÎÏ¿‰ˆÓ XÒÚÔ˜, AÔÏψӛ· ™›ÊÓÔ˘ ¶EPIBA§§ONTIKH TEXNH ™ÙË °¤ÚÁÂÚË, ÛÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ KÚ‹Ù˘, 22 ÂÈηÛÙÈÎÔ› ·fi ÙË MÂÛfiÁÂÈÔ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÔÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂıÓfiÙËÙ˜. ΔËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ¶··‰¿Î˘, μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˘, °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë, ªÔψӿÎË, ™ÙÂÊ·Ó¿ÎȘ, Δ˙¿Ó˘. 2/8 ÛÙȘ 20.30, ˆ˜ 4/8. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ A’ MÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ T¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ PÔ‡‚·.

A¡Δø¡∏™ KÀƒπ∞∫√À§∏™

AºPO¢ITH ™EZENIA ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜, ÈÛÙÔڛ˜ ˙ˆ‹˜. £¤Ì·Ù· Ô˘ «ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È» Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ· Ì ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÌËӇ̷ٷ. 28/8 - 7/9, A›ıÔ˘Û· T¤¯Ó˘ «EÚÌÔ‡ÔÏË», ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ EÚÌÔ‡ÔÏ˘ ™‡ÚÔ˘.

38 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

™TAYPO™ AN¢PIøTH™ AÓ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û ‚Á¿ÏÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ O‰ËÛÛfi, ‰Â˜ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. Krasnij Pereulok, 1620, ̤¯ÚÈ 31/8.

¶AY§O™ ™AMIO™ °˘Ó·›Î˜ Ì ·ÚÔ˘Û›· Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ Áfi‚˜... ̤¯ÚÈ 6/8 Fine Arts-K·fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË M‡ÎÔÓÔ.


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ agenda@athensvoice.gr

I ¶AZAP EPI X O P E ¿» ÛÙ· - ¢EYT -MÂÛÛÈÓ

F

ESTIVAL YAKIN£EIA

›· ÒÓ›· «N·¯Ì ‰ÈÔÚÁ·Ó ™ÙËÓ OÈÎ Ó A›ÁÈÓ· ›ÙË Û È·  Î ÙÔ ÈÔ · ¶Ï·Î¿ (2&3/8) , /K ™ ›‰ Ó ÙÔ ·È¯ È· Ù·È ·˘Ùfi ·È‰Èο  ¯·, r: ·fi  ‡ a Ô Ú za a È b Ú ¯ Ô ı·Ó Ï·Ù·, ̤ ·È Ô‰‹ Ï È¿ , ¤  È‚È‚Ï›· Î Ì·Ù·, ¯· ‹ Ì Û Ô 0Î , ˜  ٠. Ó ÈÔ 1 0 .0 ÙÛ¿  ÈÛ ÈÙ ‹ Ú Â Ï ¿ 2 Á 0 7 ,  Ï · .. . B 970 23 Ë Ú .: 2 2 Ï  Ù: ¤ , ‚ 0 2 1 .0 242 & Y 94 4664 HÏ›·˜: 6 4642 694 726

ª∏ Ã∞™∂π™ E§ENA KANAKH

™ÙÔÓ æËÏÔÚ›ÙË, Ô ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜-ÔÈËÙ‹˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ M¿ÓÔ˜ EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 70ÛÙ¿ ÙÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ Y·ÎÈÓı›ˆÓ, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ¯ÔÚÔ›, ÔÌÈϛ˜, ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ £Â·ÙÚ¿ÎÈ ÛÙ· AÓÒÁÂÈ·. ø˜ 3/8. ¶ÏËÚ.

MÈ· ÂÚÈ‹ÁËÛË ˘Ô‚Ú‡¯È·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Û ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË. Aqua Bodies, ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ARTËÚ›·, M·Ú›Ó· §Â˘Î¿‰·˜, www.artiria.gr

UN-BUILT / AΔƒ∂¶Δ√ A∫Δπ™Δ√

TÔ ·Ú¯¤Ù˘Ô ÙÔ˘ ı·Ï¿ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÎÏ›Ó˘ ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· Î·È Î·Ù¿ÏËÍË: ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ workshop ÛÙÔ B˘˙·ÓÙÈÓfi Î·È XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô (3-9/7) ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ project Un-built, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·›ÛıËÛË. ™‹ÌÂÚ·, 31/7, ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210

www.yakinthia.com Î·È 2834 031768, 697 7501500

RECLAIM THE BEACH FESTIVAL

TÔ “Life is a Beach” Â›Ó·È ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ XÔÚ¢Ùfi ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ηٷÛ΋ӈÛ˘. ™ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ¶·Ú›Û·ÈÓ·˜ Î·È ÙÔ˘ XÔÚ¢ÙÔ‡ ηٷÛÎËÓˆÙ¤˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ˘‡ı˘ÓÔ camping ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, live Ì ÎÈı¿Ú˜, Ù˙Ô˘Ú¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘ÌÂÚϤÎÈ· Î·È ÚÔÛηÏÔ‡Ó Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·: Fundracar, Kako Synapantima,

7232.178

DANIELA ZEDDA

MIA NYXTA ™TOY™ AIøNE™

Alcalica Î.¿. 15&16/8, www.iliosporoi.net

HXO™ KAI EIKONA

MÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi˜, ı¤·ÙÚÔ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. H Ù¤¯ÓË ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ οÓÂÈ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ¤ÚÁ· ŒÏÏËÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ (•˘‰¿Î˘, NÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, «O›ÛÙÚÔÓ», Pr Alexander Ivashkin Î.¿.). 21-31/8, ú 8-12. MÂÏÏÒÓÂÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ, ºËÚ¿, ™·ÓÙÔÚ›ÓË, 22860 24960

PAOLO COENTE A˘Ï·›· ÁÈ· ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈ-

Ô‡ Ì ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋, ‚Ú·¯Ó‹ ʈӋ, ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂψ‰›· Î·È Ù˘ Ù˙·˙ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›·. M·˙› ÙÔ˘, Ë ™˘ÌʈÓÈ΋ OÚ¯‹ÛÙÚ· Ù˘ EPT. EÈÛÈÙ‹ÚÈ· ú 10-80, 210 3272.000

O Û˘Óı¤Ù˘ Î·È ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ NfiÙ˘ M·˘ÚÔ˘‰‹˜, Ë AÓ·ÛÙ·Û›· MÔ˘ÙÛ¿ÙÛÔ˘ Î·È Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ M¿ÚÁ·Ú˘ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰Èο ÙÔ˘˜, EÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ. 7/8, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ 2Ô˘ AıËÓ·˚ÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ AÙÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜: ú 5. ¶¿Ú ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ «£¤·ÙÚÔ AÙÙÈÎÔ‡ ÕÏÛÔ˘˜» ·fi ÙËÓ Ï. K¿ÓÈÁÁÔ˜ ÛÙȘ 20.15.

μ∞™π§∏™ §π∞√Àƒ∏™

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 39


°∂À™∏

TASTE POLICE

ACROPOLIS SECRET

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

¶È¿Û ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ H ı¤· Ù˘ ʈÙÈṲ̂Ó˘ Aı‹Ó·˜ ·fi „ËÏ¿, ÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ, Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘, Ô ¤Ó·ÛÙÚÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜ ÎÈ ·Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ÙÔ ÔÏfiÁÈÔÌÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Î·È ÙȘ ·˘Ï¤˜, ÙÒÚ· ÙÔÓ Î·˘Ùfi Ì‹Ó· A‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÔÈ Ù·Ú¿ÙÛ˜ Î·È Ù· roof gardens ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. T· ÍÂÓԉԯ›· ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÈ· Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó roof Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋˜ ı¤·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿Óˆ ·fi ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ™ÙÔ Galaxy ÙÔ˘ X›ÏÙÔÓ (B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000) ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÓÙÈ˙¿ÈÓ Ì art ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ·: ÛÔ‡ÛÈ (Ôχ ηÏfi), ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ·ÙÈο, „¿ÚÈ ÛÙË Û¯¿Ú·, È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘, ¤ÙÚ· η˘Ù‹ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· „‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ·fi ¯·ÏÔ‡ÌÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÊÈϤÙÔ ÛÔ˘. K·È Ôχ ηϿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. TÔ Acropolis Secret ÙÔ˘ Divani Palace Acropolis (¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, 210 9280.100) ¤¯ÂÈ ›Ó·Î· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ IÂÚfi BÚ¿¯Ô, ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi Î·È Ôχ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi Î·È È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈο. ™Ù· Û˘Ó ÙÔ Â˘ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ Û¤Ú‚È˜. TÔ GB Roof Garden ÛÙ· ‡„Ë ÙÔ˘ Grand Bretagne (Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, 210 3330.000) ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ¤¯ÂÈ ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ Ï·Ù›·˜ Î·È IÙ·Ïfi 40 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

ÛÂÊ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ È¿Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. TÔ Grand Balcon ÙÔ˘ St. George Lycabettus (KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712) ¤¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ‰ÚÔÛÈ¿, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÙËÓ Aı‹Ó· È¿ÙÔ (·’ Ù· ηχÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘) Î·È ÙÔ famous ÛÂÊ ŒÎÙÔÚ· MÔÙÚ›ÓÈ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ (ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È) ÂÍ¿ÚÛÂȘ. TÔ Olive Garden ÙÔ˘ Titania (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 52, 210 3838.511) Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ÂÏȤ˜, ¤¯ÂÈ ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ı¤·, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ – οı ¶¤ÌÙË Î·È ÌÂ Û˘Óԉ›· live jazz ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ÕÏÏË ·›ÛıËÛË ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰Â›ÓÔ ÛÙÔ roof ÙÔ˘ Tudor Hall ̤۷ ÛÙÔ King George (B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3222.210). ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ۤڂȘ, ı¤· ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ÙË BÔ˘Ï‹, ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi Î·È ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. ¶È¿Ù· Ì ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο ·fi ÙË Ê¿ÚÌ· Agreco Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ N. ¢·ÛηϷÓÙˆÓ¿ÎË ÛÙÔ P¤ı˘ÌÓÔ. TÔ St’ Astra (•ÂÓ. Park, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 10, 210 8832.711) ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ¿ÏÂÙË ı¤·, ÙÚ·¤˙È· Ê·ÁËÙÔ‡ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ Î·È ÛÙÔ È¿ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Û „¿ÚÈ Î·È Û ÎÚ¤·˜. ¶¤Ú· ·’ Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊı›˜ Î·È ÙȘ Ù·Ú¿ÙÛ˜ ÙˆÓ ÂÍ‹˜ Ôχ ηÏÒÓ resto: ™ÙÔ Paper Moon ÛÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ Attica (City Link,

™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 211 1802.696) ı· ηı›ÛÂȘ ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÙÔ˘ Ì ı¤· ÛÙ· penthouses Ù˘ MÂÁ. BÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È Ì¤Û· Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ minimal Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ı· Á¢Ù›˜ Ôχ ηϿ È¿Ù· ΢ڛˆ˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™ÙÔ roof garden ÙÔ˘ B·ÚÔ‡ÏÎÔ˘ (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 80, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5228.400) ı· ·˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÛÈ¿, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÁÈ· Ù· «ı·‡Ì·Ù·» Ô˘ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ô Ôχ ηÏfi˜ §Â˘Ù¤Ú˘ §·˙¿ÚÔ˘, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· „·ÚÈο. KÈ Â‰Ò ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ۤڂȘ. ¶ÚÔ˜ ¶Ï¿Î· ı· ηÙ¢ı˘Óı›˜ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ Ù·Ú¿ÙÛ· Ù˘ Kuzina (A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 9, £ËÛ›Ô, 210 3240.133) Ì ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È Ù· ·Ú¯·›·, Ì ··Ï¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÕÚË TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. ¢›Ï· Î·È Ë Brachera (¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.202) Ì ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο ÛÈÙ¿ÎÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ϛÁ· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù·, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È Ì·Ú ·Ó ı˜ ÌfiÓÔ ÔÙfi. ¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο ÛÙÂÓ¿ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙËÓ EÏ·›· (EÚ¯ı¤ˆ˜ 16 & EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘, ¶Ï¿Î·, 210 3250.353/ 3249.512) Ì ٷڿÙÛ· Ôχ ‰ÚÔÛÂÚ‹, ÌÚÔÛÙ¿ Ë AÎÚfiÔÏË, ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ô §˘Î·‚ËÙÙfi˜. O Ôχ ηÏfi˜ ÛÂÊ M¤Ù˙ÂÏÔ˜ ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚËÙÈ΋˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. º·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi ÌÔÚ›˜ Ó· ¯·Ú›˜ Î·È ÛÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Gazarte (BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 32-34, °Î¿˙È, 210 3460.347) Ì industrial ÓÙÂÎfiÚ, ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ Î·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Ï‹ıÔ˜ ‰›Ï· ÛÔ˘. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ÙËÓ AÎÚfiÔÏË Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ‡ÛÈ (I¿ˆÓ˜ ȉÈÔÎً٘) ¤¯ÂÈ ÙÔ Kyoto (°·ÚÈ‚¿Ï‰Ë 5, M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 210 9241.406 – ÁÈ· ‚Ú·‰È¿ Ì ·ÓÛ¤ÏËÓÔ Î¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË ·fi ÚÈÓ). ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ (EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000) ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ Meli Ì ٷڿÙÛ· ÁÂÌ¿ÙË ÏÔ˘ÏÔ˘‰Èο, Ì ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ, Ì È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ (Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û·Ï¿Ù˜), Ì ˆÚ·›Ô Ó·ÚfiÎÔÛÌÔ Î·È Ì·Ú ÁÈ· ÔÙfi. Afi ÙȘ ÈÔ... ·¯È¤˜ ‰ÚÔÛȤ˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ T·Ì¿Ì (BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6455.156), ÔfiÙ ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô Î¿ıÈÛ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÎÂÌ¿, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡, ·ÛÙÚÔ˘Ì·Ï› Î·È fiÏ· Ù· hot Ù˘ ÔÏ›ÙÈ΢ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. T¤ÏÔ˜ ÛÙ· ‚. ÚÔ¿ÛÙÈ· ı· ‚ÚÂȘ ÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ Î·È Ì·˙› ÛÔ‡ÂÚ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Up North (K˘ÚÈ·˙‹ 11, KËÊÈÛÈ¿, 210 8088.600) ̤۷ ÛÙÔ Ï¢Îfi, ÙÔ ¯Ú˘Ûfi Î·È ÙË ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. H ›‰È· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ¿Ô„Ë Î·È ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì È¿Ù· ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.

* C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú 15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ ATHENS VOICE ʇÁÔÓÙ·˜

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238/ X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252 £˘Ì›˙ÂÈ

ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A.V.

A£∏ƒπ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983 ΔÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ ηÏÔ‡

Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ ∞ϤÍË ∫·Ú‰¿ÛË. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÈÚ·Á̤ÓË ‰È¿ıÂÛË, ο‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ¤Ó·˜ ηٷÚ¿ÛÈÓÔ˜ ΋Ô˜. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

AKA¢HMIA™ M¶PIZO§AKIA Aη‰ËÌ›·˜ 61, Aı‹Ó·, 210 3627.234 °È· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Ì ›-

Ù· ‹ ¯ˆÚ›˜, ›Ù˜ Ì ¯·ÏÔ‡ÌÈ Î·È ÛÔ˜ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁÎÈÓ·ÚÔÛ·Ï¿Ù· ·fi ÊÚ¤ÛÎȘ ηډȤ˜. K·È delivery. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ 12.00 .Ì. - 23.00 Ì.Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A & ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874/ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345 ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ. ¢›Ï· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ·, Ë ÌÈÚ·Ú›·. ∫˘Ú.- ¶ÂÌ. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙȘ 21.00 Î·È ÌÂÙ¿. ú ª

A LIER MAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322 ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘

Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘, Á‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ bar Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÙ¿.

ASIA FRESH •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Classical Athens Imperial, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5201.600 Y„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋

Î·È ·ÛÈ·ÙÈÎfi˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜. A˘ıÂÓÙÈÎfi sushi Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ È·ˆÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂıÈÛÙÈΤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. úú

BARAONDA TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308 TÔ high light ÙÔ˘

ηÏÔηÈÚÈÔ‡. M ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÔÈÎÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi, ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ Î‹Ô ÙÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ parties, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ Mȯ¿ÏË NÙÔ˘Ó¤Ù·. úú

BYZANTINO (•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400 MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÂ

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time

classic ÌÔ˘Ê¤. úú

MA™A

°IANTAH

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177 ∞Ó·ÓÂ-

§ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812 ™Ù¤ÎÈ

ÁÈ· ı·ÙÚfiÊÈÏÔ˘˜, Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Ì ı¤· ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ Ï·Ù›· A˘‰‹. KÔ˘˙›Ó· ηϋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÂÏÏËÓÈ΋. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/K ª ú CIPOLLINO ¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780 πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›·

Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ú ª

CRAFT §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 205, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6462.350/ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6832.670 ¶¿ÌÂ

ÁÈ· Ì›Ú˜; ŒÍ˘ÓÔ ÓÙÂÎfiÚ, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û¯¿Ú·, ÔÈÎÈϛ˜ ·fi ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ›‰Ë Ì›Ú·˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 9.00. ú M • A.V

CRUDO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048 ∞fi ÙÔ

ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj. ú DANESI COFFEE HOUSE ™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823 Design Î·È ·-

ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ÎÈ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ú

E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

ˆÌ¤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Ì Ϸ¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉԷÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. MÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÎÙ‹Ì· ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫

MOMMY ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 ¶¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÏ˘-

Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. Lounge Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜. ú • MYPOBO§O™ °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 12, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5228.806 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·-

ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ÎÔ˘˙›Ó·, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ·fi ÙȘ 16.00. ™/K Ë ÎÔ˘˙›Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÙȘ 14.00. ¶ÔÙ¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. PALMIE BISTRO

IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶Ï. K¿Ú·‚ÂÏ, 210 7241.356/ ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794/ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411/ ¶Ï·˙ EOT BԇϷ˜, 210 8954.054/ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59 & N.TÚ‡È·, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704/ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, Escape Center, ÿÏÈÔÓ, 210 2383.731/ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6130.020/ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & N·ÚÎÈÛÛÒÓ, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2853.299/ AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, The Mall Athens, 210 6300.069/ ™˘ÁÁÚÔ‡ 111, Aı‹Ó·, Star City, 210 9313.803/ §. £Ë‚ÒÓ 228, P¤ÓÙË, Village Park, 210 4900.152/ §. KËÊÈÛ›·˜ 41-45, Avenue, 210 6106.654/ XÂÏÌÔ‡ 17, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 210 8004.665/ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 25, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, 27440 69525/ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, N. M¿ÎÚË, 22940 95827/ °Ú¤ÁÔ˘ 58‚, ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71687. K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁË-

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË. ∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ·. ∫·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.

Ùfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. AÓÔȯÙfi ·fi 8.00 .Ì. ˆ˜ 2.00 .Ì., ÂÎÙfi˜ BԇϷ˜ ·fi 9.00 .Ì. ˆ˜ 2.00 .Ì. ú

E¶I TH™ ¶ANOPMOY

¶∞¶∞¢A∫∏™

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, 210 6928.719

ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15, KÔψӿÎÈ, 210 3608.621 O ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ¶··-

EÏÏËÓÈ΋ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜. AÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.ú ILVA ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘ & °·ÚÁËÙÙÈÒÓ 24, °Î¿˙È, 210 3478.282 KÚ¤˜

Ì Á‡ÛÂȘ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙÔ °Î¿˙È. ºÚÂÛÎÔ„Ë̤Ó˜ ‚¿ÊϘ, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Û ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ú K ™∫

KREASION ¢ÂÎÂϤˆÓ 22, °Î¿˙È, 210 3416.616 K·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ¯·-

ÚÈو̤ÓÔ, ı¤Ì· ÙÔ˘ Ë ÎÚ·ÙÔÊ·Á›·. ∞fi ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Î·È ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ Ì¤¯ÚÈ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ È¿Ù· Ù˘ ÒÚ·˜ Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. KUZINA

A‰ÚÈ·ÓÔ‡ 9, £ËÛ›Ô, 210 3240.133

ªÂ ı¤· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∏Ê·›ÛÙÔ˘, ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ì›ÍË ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Á‡ÛˆÓ, ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ÕÚË ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ë. ú ™∫ M •

‰¿Î˘ Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. æ·ÚÈο Î·È ÎÚ·ÙÈο, ηϿ ˘ÏÈο. ™ÂÊ Ë AÚÁ˘ÚÒ M·ÚÌ·Ú‹ÁÔ˘ (·ÓÈ„È¿ ¶··‰¿ÎË). ∫¿Ó ÎÚ¿ÙËÛË. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª PAPER MOON City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 211 1802696 ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ MÈ-

Ï¿ÓÔ, ÙË N. YfiÚÎË, ÙÔ TfiÎÈÔ Î·È ÙËÓ KˆÓ/ÔÏË, ‹ÚıÂ Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. £· Á¢ı›˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúª PASTA LA VISTA BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092

KÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. K·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 12.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 2.00 .Ì. ú K M • PECORA NERA

™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183 ∑˘Ì·ÚÈο

Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË (ÛÙÔ “Balthazar” ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤-


TIPS

Δ˘ ¡∞Δ∞§π∞™ ¢√À∫∞

LA LUNA ºÚÂÛÎfiٷٷ „¿ÚÈ·, ÓÔÛÙÈÌfiٷ٘ ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜ Ì Ϸ¯·ÓÈο ÎÔÌ̤ӷ ÌfiÏȘ ·’ ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ™ÙÔ La Luna ÛÙË M‡ÎÔÓÔ, ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ §È·˜. K·È ÙȘ ‚Ô˘ÙȤ˜ ÛÔ˘ ı· οÓÂȘ, Î·È fiÙ·Ó ÂÈÓ¿ÛÂȘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÊÙÈ·Á̤Ó˜ Ì ÛÈÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. ¶·Ú·Ï›· §È·˜, M‡ÎÔÓÔ˜, 22890 72150

HÄAGEN-DAZS M 2 Ӥ˜ Á‡ÛÂȘ Ù· ·ÁˆÙ¿ Häagen-Dazs Ì·˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û ÁÏ˘Îfi ÂÈÚ·ÛÌfi. ¢ÚÔÛÂÚfi Summer Berries & Cream, ·ÁˆÙfi Ì ÊÚÔ‡Ù· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Î·È ÛÈÚfiÈ ‚·ÙfiÌÔ˘ÚÔ, Î·È Caramel Apple Crumble, ·ÁˆÙfi ηڷ̤Ϸ Ì ÛÈÚfiÈ Ì‹ÏÔ Î·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÈÛÎfiÙÔ˘. AÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· AB B·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û˘Û΢·Û›·.

BARAONDA TÔ Baraonda, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Î·˘Ù¿ ÛËÌ›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ fiÏ˘, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‚Ú·‰È¤˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ 10-24/8, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ Ì·˙› Ì·˜. ™ÙȘ 26/8 Ì Unplugged Version Î·È soul R’n’B Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ 28/8 Ì Dimple Destinations ÁÈ· ÌÈ· «ÛÙ¿ÛË» ÛÙ· ÈÔ lounge clubs ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308

PIZZA FAN K¿ı ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÎÈ¿ Ù˘ Pizza Fan ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ʤÚÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. H Pizza Fan ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Ideal Holidays ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ 2 ¿ÙÔÌ· ÛÙȘ Â͈ÙÈΤ˜ M·Ï‰›‚˜. K¿ÏÂÛ ·fi ÙÒÚ· ̤¯ÚÈ ÙȘ 30/11/2008 ÛÙÔ 18111 Î·È Ì˜ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË. ŸÛÔ ÈÔ ÔÏϤ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ οÓÂȘ, ÙfiÛ˜ ÈÔ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¤¯ÂȘ Ó· Â›Û·È Ô Ù˘¯ÂÚfi˜. ¶ÏËÚ.: www.pizzafan.gr

ARAGOSTA M ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡, ı· ‚ÚÂı›˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. ™Ù· ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ë ÓËÛÈÒÙÈÎË Ì·Î·ÚÔÓ¿‰· Ì ·ÛÙ·Îfi, ÙÔ ÎÔÎÎÈÓÈÛÙfi - ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ ¯Ù·fi‰È, Ë Û˘Ó·ÁÚ›‰· ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. K·È ÔÏÏ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ÎÚ·ÙÈο. ŸÏ· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. K·˙·ÓÙ˙¿ÎË 5, ÏÈÌ¿ÓÈ A›ÁÈÓ·˜, 22970 27252

AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì gourmet ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¿ÎÚˆ˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6928.719

GLORIA JEAN’S COFFEES A˘Ùfi˜ Ô˘ › fiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ηχÙÂÚË ı· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÈÂÈ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘ ÛÙ· Gloria Jean’s Coffees, ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ï˘Û›‰· Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜, Ù· ÁÏ˘Î¿ Î·È Ù· ÛÓ·Î. H ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì‹Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÎÏËÙÈο ·ÁˆÌ¤ÓÔ White Iced Chocolate. ™fiψÓÔ˜ & ™›Ó·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ¢. AÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ AıËÓÒÓ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ Allou Fun Park.

§ÈÁÎÔ˘›ÓÈ Ì ¯ÔÈÚÈÓ¿ ÊÈÏÂÙ›ÓÈ· Î·È Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Porcini ò

PÈ˙fiÙÔ Ì Á·Ú›‰Â˜, Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Î·È Î¿ÚÈ ò

PÔÏfi „ËÙfi Ï·¯·ÓÈÎ Ó Ì Ͽ‰È Úfiη˜ ò

PIZZA HUT H ·Á·Ë̤ÓË Pizza Hut ¿ÏÏ·Í ÙËϤʈÓÔ! ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ (ÁÈ· fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·) ÙÒÚ· ÛÙÔ 18 118.

K·ÙÛÈοÎÈ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Ì ̤ÏÈ Î·È Ì˘Ú ‰Èο

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 41


Ø

LIVE

ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À seweek@athensvoice.gr

Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • PIZZA HUT 18118 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V. ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V. POSTINO (IL) °ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414 O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘

ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫

PROSOPA KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433 N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜ (ηÈ

Fly Away with LENNY KRAVITZ O 43¯ÚÔÓÔ˜ ÚfiÎÂÚ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “It’s Time For A Love Revolution”, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙË N¤· YfiÚÎË Î·È Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛ ÛÙÔ M·˚¿ÌÈ, ÙȘ M·¯¿Ì˜ Î·È ÙË BÚ·˙ÈÏ›·. T· Ó¤· ϤÓ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙË BÚ·˙ÈÏ›· ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ Live Earth ÂÚˆÙ‡ÙËΠÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÎÈ ¤ÌÂÈÓ ÂΛ ۯ‰fiÓ 4 Ì‹Ó˜. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Baptism” ÙÔ˘ 2005, Ù·Í›‰Â„ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¤ÌÂÈÓ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÎfiÚË Zoe Î·È Â¤ÏÂÍ ӷ ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›. EÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi IX ‹¯Ô ÙÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ hard rock Ì funk, Ì·˙› Ì ÙË 10ÌÂÏË Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘. •ÂΛÓËÌ· ·fi ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Ï¢Îfi ÙˆÓ Onirama. TERRA VIBE, 37Ô ¯ÏÌ. AıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, M·Ï·Î¿Û·. E›-

ÛÔ‰Ô˜ ú 50. ¶ÚÔÒÏËÛË: www.ticketpro.gr Î·È TÈcket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ψÊÔÚ›· ÛÙÔ Sunways Travel, 210 3234.513. 1/8.

∞LEXANDER

A¯·ÚÓÒÓ 125, 210 8819.487 ∑ˆÓÙ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ∫fiÏÈ·, ª·Ú›· ƒÔ‡ÛÛÔ˘, ∫È΋ ¶·Ó·ÁȈٿÎË Î·È guest ÙË ™Ù¤ÏÏ· ªÂ˙ÂÓÙ¿ÎÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 24.00. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 120, ÊÈ¿ÏË Û¤ÛÈ·Ï ú 140.

EN AI°π¡∏

™‡ÚÔ˘ ƒfi‰Ë 44, ∞›ÁÈÓ·, 22970 22922 ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞›ÁÈÓ·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ °È¿ÓÓ˘ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ÙÔ 1995. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÁÓˆÛÙÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈο Û¯‹Ì·Ù·.

∏ƒø¢∂π√

¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ∞ÎÚfiÔÏË, 210 3241.807 31/7: Paolo Conte Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ™˘ÌʈÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜

Ù˘ ∂ƒΔ. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ú 10-80.

£∂∞Δƒ√ ∞ΔΔπ∫√À ∞§™√À™

∞ı. ∫·ÚÂÓËÛÈÒÙË, ΔÔ˘ÚÎÔ‚Ô‡ÓÈ·, 210 3621.601 31/7: E˘·Óı›· ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη - ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·Ï·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ - ŒÏÏË ¶·Û·Ï¿ - °ÂˆÚÁ›· ¡Ù·Á¿ÎË. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ¶ÚÔÒÏËÛË: ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ ∞£ËÓ·›ˆÓ, ¶

¶ƒ√∞™Δ∂π√

§È·Ó‹ ÕÌÌÔ˜, ÷ÏΛ‰·, 22210 78411 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÓ·ÚÍË 23.30.

Δ∂RRA VIBE

37Ô ¯ÏÌ. ∞ıËÓÒÓ §·Ì›·˜, M·Ï·Î¿Û· 31/7: Lenny Kravitz.(ú 50). 2/8: Iron Maiden.(ú 50-70-80). ¶ÚÔÒÏËÛË: Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366, www.ticketpro.gr

MH XA™EI™

¢π∞™∫∂¢∞™∏

TøN ºPONIMøN TA ¶AI¢IA

ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. ª·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. ∫·È ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú A.V.

ºÈÏÔÏ¿Ô˘ 7, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7010.559 TÔ «ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ

SIMPLY BURGERS

‰È·ÎfiÛÌËÛË. Open kitchen ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ™/K M • A.V.

ÙˆÓ Á‡Ûˆӻ Û ¯ÒÚÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ¿ÓÂÙÔ, Ì ˆÚ·›Ô ·Ù¿ÚÈ. M È¿Ù· ÂÏÏËÓÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο. KÔ˘˙›Ó· ·ÓÔȯً, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ K˘Úȷ΋ ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË 12.00 .Ì. - 12.00 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ 12.00 .Ì. - 1.00 Ì.Ì. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·. K·È delivery. XPY™A

Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚˆÙÔÔÚ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÌÈÊÙ¤ÎÈ·, ÊÚ¤ÛΘ Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ¤·Ù· Î·È Ô˘ÏÂÚÈο Û ÂȉÈ΋ ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· Ô˘ –ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì– Ù· ‰È·ÙËÚ› ˙ÂÛÙ¿ Î·È ÙÚ·Á·Ó¿.

∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ 4 & ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, °Î¿˙È, 210 3412.515 ™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜

TUTTI A TAVOLA

·ÚÎÂÙfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜), ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. ú • ∞.V.

¯ÒÚÔ Ë ÃÚ‡Û· Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÛÔψÌfi Ì ̷ÛÙ›¯·, ÓÈfiÎÈ, cheese cake Ì ̤ÏÈ. ŸÌÔÚÊÔ˜ ΋Ô˜. ∫˘Ú. Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

RESTO

μfiÚÂÈ·

Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358 AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ

A¡∂Δ√¡ ™ÙÚ. §¤Îη 19, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700 NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏË-

ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜... ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. ∫¿ı ̤ڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ¤¯ÂÈ Î·È ˆÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

10.00 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜, ÙÚ·¤˙È· ¤Íˆ. ú 15-25.

✱ AVALON NORTH X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 50, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6231.719/ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572 K·È ÌÂ Ó¤Ô ¯Ò-

TAMAM

MEATING

BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6455.156 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181 ¡Â·ÓÈ-

Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿, ¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú ÌÂÁÂÓÙ›, Ì·ÓÙ›. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘. Δ·Ú¿ÙÛ· Ì ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤·. TGI FRIDAY’S NÂÔÊ. μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈ-

ÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V.

TIRBOUSON KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 104, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.107 ªÔÓÙ¤Ú-

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÚˆÙfiÙ˘Ë

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 31, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.633, ¢.°Ô‡Ó·ÚË 187, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9606.900 AÏ˘Û›‰· η-

ÚÔ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·¯ÓÈÛÙ¿ ̇‰È·. K·È bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú•

Îfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δbone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V. OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999/ AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110 A˘ıÂÓÙÈ-

ο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V. ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907 ‘∂Ó· Ôχ ηÏfi Â-

§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 254, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6778.765 ™ÈÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋

ÎÔ˘˙›Ó·. ªÚÔ˘ÛΤٷ, ˙˘Ì·ÚÈο, ÓfiÛÙÈÌÔ ÎÚ¤·˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. ú ª

ºA°AME ¶AKETO º·ÓÂڈ̤Ó˘ 8, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6512.118-9 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜, Û ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ·fi ÙÔ ÛÂÊ °ÈÒÚÁÔ KÒÛÙ·. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ηٷÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. E͢ËÚ› XÔÏ·ÚÁfi, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, æ˘¯ÈÎfi, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶·¿ÁÔ˘, ÒÚ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ 12.00 -24.00. XOX§I¢AKI A‰ÚÈ·Ó›Ô˘ 31, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661, 210 6746.551/ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043, 210 6820.943 AÙÌfi-

ÛÊ·ÈÚ· ·ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘ Ì ΋Ô Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ·. AÙ¤ÏÂȈÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ, „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· Ô‡˙ˆÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ¢Â˘Ù. ¤ˆ˜ ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 18.00, K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

¡fiÙÈ· BARBA LAZAROS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003 ÃÚfiÓˆÓ ·Ú¿-

I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜

ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, Ì ı¤· ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi. AÓ ·˜ K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi club. M ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5 ™ÙÔÓ §·ÈÌfi

5 ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ¤¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ì ÙËÓ Bjork:

✱ M¶IºTEKAAAAT™I KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.880 NfiÛÙÈÌÔ

4. °È·Ù› ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù› ÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÊˆÓ¿˙Ô-

ÎÚËÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Û ÓÙ¿ÎÔ, ·¿ÎÈ, ̷ηÚÔÓ¿‰· ·ÓˆÁÈ·Ó‹, ÛÊ·ÎÈ·Ó‹ ›Ù· Ì ̤ÏÈ, ÌfiÏÈÎË Ú·Î› Î·È ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ì·ÓÙÈÓ¿‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜.

B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5/ §.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8100.150 Steak

house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. ™Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.úú ª

¶I™INA AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25, ºÚ·ÙÙ‡‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.324, www.pisinacafe.gr KÔÌ„fi ηÈ

ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ʈÙÈṲ̂ÓË ÈÛ›Ó·. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ mainstream Î·È ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Á›ÓÔÓÙ·È party, ÂÙ·ÈÚÈο Á‡̷ٷ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. T∞ª∞ª £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425 ∞ll day

* CASA DI GIORGIO

VI¡CENZO

̤ÓË ÔÚ›· ÛÙË M‡ÎÔÓÔ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÂÓÔ‡ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜, ÓfiÛÙÈÌ· Û·ÁÁ¤ÙÈ, pizza, ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜.

Ù¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

°A§AZIA AKTH

¢˘ÙÈο

ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÛÂÊ °È¿ÓÓË M·Í‚¿ÓË Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. AÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘. ú

∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ¢. ¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, (ÚÒËÓ Cataralla-·ÚÈÛÙÂÚ‹ ›ÛÔ‰Ô˜), 210 9824.620, 210 8983.092, 693 6657025 ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi

ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ IL SEGRETO MÈ˙·Ó›Ô˘ 3, ¶·ÓfiÚ·Ì· BԇϷ˜, 210 9659.526 TÚ·ÙÔÚ›· ÌÂ

ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÔÈÎÈÏ›· ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ÚÈÒÓ. XÒÚÔ˜ ˆÚ·›Ô˜ Ì Ù˙¿ÌÈ· Ô˘ ·ÓÔ›-

1. °È·Ù› Â›Ó·È Û·ÛÙÈÎÈ¿. 2. °È·Ù› ·Ó Â›Û·È ··Ú¿ÙÛÈ Î·È ÏËÛÈ¿ÛÂȘ ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ Isadora ı· ÛÔ˘ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ.

3. °È·Ù› ÛÙ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ «XoÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È» ÎfiÓÙ„ ӷ Ê¿ÂÈ ÙÔ ÊfiÚÂÌ¿ Ù˘.

ÓÙ·˜ “Tibet! Tibet” ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ “Declare Independence”. 5. °È·Ù› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·Á·Ë̤ӷ Ù˘ ‚È‚Ï›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ e. e. cummings. K§EI™TO °H¶E¢O M¶A™KET O§YM¶IAKøN E°KATA™TA™EøN K·ÏÔÁÚ¤˙·. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 55, 65, 80,

100. ¶ÚÔÒÏËÛË: Public, Virgin, I·Ófi˜, www.ticketnet.gr, 210 8840.600. ™ÙȘ 31/7.

ORO TORO

‰ÔÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú K M 3Ë M·Ú›Ó· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8947.417 MÂÙ¿ ·fi ÂÙ˘¯Ë-

H ™HMA™IA TOY NA EI™AI H BJORK

Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·. ú

meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ¤ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú ™/∫

Grand Resort §·ÁÔÓ‹ÛÈ, 22910 76176 M ̷Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÛÙË

42 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

ÁÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÂÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ fiÏË. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310 ¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈ-

¢Aº¡∏ M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721 ¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡-

ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª

✱ °KA§EPI TOY MEZE MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 61-63, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5720.047-8 E˘¯¿ÚÈ-

ÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·ÛÙ¤Ï ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÛÙ¿ ʈÙÈÛÙÈο. Ÿˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ·Á·¿ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. M ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏϤ˜ ÓfiÛÙÈ̘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ú M •

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ NEOE§§HNIKON AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 126, X·Ï¿Ó‰ÚÈ

210 6858.597, 210 6856.301

A˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È «·Ú¤Ï·ÛË» ·fi 40 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, Û fiÌÔÚÊÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ Î‹Ô. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. M/E

BAR RESTAURANTS AKPøTHPI BOUTIQUE B·ÛÈϤˆ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ B5, ÕÁ. KÔÛÌ¿˜, 210 9859.147-9 To

glamourous night life Ù˘ Aı‹Ó·˜. ¢›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÔÌ„fi Ì ¯Ú˘Û¤˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ...·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ glamourous ÎÔÈÓÔ‡. ¶·Ú. ›Û. ú 10, ™¿‚. ú 15, Ô˘›ÛÎÈ ÌÔ˘Î¿ÏÈ ú 100 & ú 110. ú

Ì·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÔÙ¿ Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¢›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·. SOUL ∫πΔCHEN E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 AÓ·Óˆ̤ÓÔ˜, ˆ-

Ú·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì DJs Ì fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∞ÓÔȯً Î·È Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘. ú A.V.

* BOCCA BEACH

✱ UP NORTH ∫˘ÚÈ·˙‹ 11, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8088.600

ÙÔ Úˆ› ηʤ‰Â˜ Î·È light snacks ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· «ÙÔ˘», ̤¯ÚÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ Úˆ› Ì ‰˘Ó·Ù¿ cocktails Î·È ÔÙ¿. K·È ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·Ó··˘ÙÈο island beds Ì ·Ú·¯ÓÔ˛Ê·ÓÙ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜. K¿ı TÂÙ. hot parties ·fi ÙËÓ dj ÕÓÙ˙ÂÏ· ¶·ÓÙÂÏ‹, οı ¶¤ÌÙË R&B parties.

BAR THE KASBAH

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, ·Ú·Ï›· AÏ›ÌÔ˘, 210 9852.350, 210 9850.118 Afi

EN AI£PIA BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï. N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ π‰È·›ÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ

Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. øÚ·›·, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰È.ú• A.V. ™/K GALAXY μ∞R

∫ÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÔÏϤ˜ glam ÈÓÂÏȤ˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· privet parties, ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È dinners. ¶È¿Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ jazz, soul Î·È ÈÔ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ urban pop ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∫·È roof garden. ∞fi ÙȘ 20.00. K˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.

CAFES/BARS A. ¶·˘Ï‹ 35B Î·È ¶·ÓfiÚÌÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6927.447

ŒÁÈÓ ÙÚÈÒÚÔÊÔ, ·¤ÎÙËÛ ˆÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·›ı·Ó· cocktails. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÙȘ 12.00 ÁÈ· ηʤ, Ì›Ú· Î·È Ù¿‚ÏÈ. TÔ ‚Ú¿‰˘ ·›˙ÂÈ Û ڢıÌÔ‡˜ funk, soul, latin, reggae Î·È RnB ̤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. ¶ÔÙfi ú 6, cocktail ú 8. BLINK ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 10, Aı‹Ó·, 210 3245.705 ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ¯Ò-

•ÂÓ. Hilton, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.000 Finger food ÛÂ Ô-

Ù‹ÚÈ Ì·ÚÙ›ÓÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· Ù˘ Aı‹Ó·˜. Galaxy BBQ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜. úúú • ∫

ÚÔ˜ Ì ηӷ¤‰Â˜ ÛÙË ÛÔʛٷ, ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›· Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ ÁÈ· ˆÚ·›Â˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ·fi ηÏÔ‡˜ Dj’s.

I™TOPIKO

CAPU

§. AıËÓÒÓ 159, X·˚‰¿ÚÈ (·Ï·Ù¿ÎÈ), 210 5822.352 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¿Óˆ ÛÙË Ï·Ù›·, ÛÙÔ ¶·Ï·Ù¿ÎÈ X·˚‰·Ú›Ô˘. AÓ··˘ÙÈÎÔ› ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È ˘·›ıÚÈÔ Í‡ÏÈÓÔ

§¤Îη 14, Aı‹Ó· M·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ· cocktails ÛÙËÓ ÈÔ «ÔÓËÚ‹» ÛÙÔ¿ Ù˘ fiÏ˘.

FERIALE ™fiψÓÔ˜ & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3613.286, 210 3643.409 K·-

ʤ˜ Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡-


Ø ÛÂȘ Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È È¿ÙÔ Ë̤ڷ˜. ¶ÔÙfi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ fiÏ· Ì ÛӷΘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. K·È delivery ηıËÌÂÚÈÓ¿ 7.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 8.00-16.00.† MONA’S HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ & ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 5, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6816.590. All day

café bar Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¯·Ï·Ú¿ ÙÔ Úˆ› Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘. øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô ‰È¿ıÂÛË Î·È Î·Ï¿ ÔÙ¿.

M¶A§KONATO KAºENEIO °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 58, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7489.321 K·Ê¤˜, ÂÈÙÚ·¤˙È·

·È¯Ó›‰È· Î·È Ù¿‚ÏÈ ÙÔ Úˆ›. P·Î‹, Ú·ÎfiÌÂÏ· Î·È ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Rock ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. OBI 1

A. ¶·˘Ï‹ 37Z, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 211 7008.109 Afi ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. °È· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηı·Ú¿ ÔÙ¿, ÛÈÙÈÎfi Ú·ÎfiÌÂÏÔ Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ¿ cocktails ·Ú¤· Ì soul, funk, reggae latin Î·È rock Ú˘ıÌÔ‡˜. K¿ı K˘Úȷ΋ Brasil night. K·È Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ¶ÔÙfi ú 6, cocktails ú 8

NET CAFE JOHN DOE COFFEE & INTERNET ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 86 & KËÊÈÛ›·˜, 210 6983.303 MÈ· Ó¤· ȉ¤· ÁÂÓ-

Ó‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË. ¢‡ÛÎÔÏ· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂȘ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·˘Ùfi

Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘. All day ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙȘ ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÓfi˜ ηʤ Ì·Ú. ¶Ôχ ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, games. XÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚·ÚÂı›˜.

BARS μARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 ∂·Ó¤ÊÂ-

Ú ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹. MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6910.797 ªÂ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·,

ÏÔ‡ÛÈ· ο‚·, ÓfiÛÙÈÌ· fingerfood, world music Î·È funky ÁϤÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿. A.V. SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032 ™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ

ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V.

NONTA™

CLUBS I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 M ı¤· ÙÔ MÈÎÚÔÏ›-

Ì·ÓÔ Î·È deck ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÚÚ¤ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 & 105. VITRINE SUMMER M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1 & AÚ‰ËÙÙÔ‡, MÂÙ˜, 210 9242.444 ªÂÙ·-

ʤÚıËΠÛÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· –ÙÔ˘ ÚÒËÓ Exo– Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ DJ Pico, οı TÚ›ÙË latin Î·È hip & hop ‚Ú·‰È¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈÎË live Ì¿ÓÙ·. K¿ı ¶¤ÌÙË 80s Î·È 90s ·fi ÙÔÓ Marky Marc.

¶¤Ú‰Èη, 22970 61233 °È· ·-

Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÊÚÂÛÎfiÙ·ÙÔ „¿ÚÈ. M·ÏÎfiÓÈ ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ̷Á¢ÙÈ΋ ı¤· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·. √™Δƒπ∞

M·Ú·ıÒÓ·˜, 22970 26738 M ı¤· ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· ÛÈÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·, ¯ˆÚÈ¿ÙÈΘ ›Ù˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜ ÂÔ¯‹˜. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ÚˆÈÓfi.

ª√À™π∫∏ ™∫∏¡∏ EN AI°INH ™. Pfi‰Ë 44, ¶fiÏË, 22970 22922/ 694 4677788 H ÌÔ˘ÛÈ-

E™TIATOPIA

΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ A›ÁÈÓ·˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ì Ϸ˚ο, ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ¤ÓÙ¯ӷ ÂÏ·ÊÚo-Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. M ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘.

I¶¶OKAM¶O™

CAFÉ BAR

∞π°π¡∞

º·ÓÂڈ̤Ó˘ 6 (¤Ó·ÓÙÈ 1Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ), 22970 26504

§›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. AÁ·Ë̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ. EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓ›Ô, Ì ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ Î·È ÔÏϤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. M¶AM¶H™ AÎÙ‹ TfiÙË X·Ù˙‹ 7, ·Ú·Ï›· ¶·Ó·Á›ÙÛ·˜, 22970 23594, 694 4140586 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿-

ÓÈ, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ºˆÙÈṲ̂ÓÔÈ ÊÔ›ÓÈΘ. º·ÁËÙfi ·fi ÙË Ì·Ì¿ K·ÏÏÈfiË (ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î.¿). ¶Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. Afi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ›. OÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È catering.

75

CAFE BAR BAPTAN

¶. HÚÂÈÒÙË 16, 694 0700407 MÂ

jazz, funk, soul, rock Î·È disco ‹¯Ô˘˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. MANOS

AÁ. M·Ú›Ó·, 6977359011 MÂ

ı¤· Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÔÙ¿ Î·È cocktails Ì ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ Û ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÂΛ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ Úˆ›. K·È ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi.

CAFÉ BEACH CLUBS AI°INHTI™™A ¶·Ú·Ï›· AÈÁÈÓ‹ÙÈÛÛ·, 22970

ª√À™π∫∏ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

61082 Café - bar - club - Ù·-

IRON MAIDEN

‚¤ÚÓ·. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ mojito, burgers Î·È Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ·fi ÙËÓ Î· T˙¤ÓË. £¤·. BANIO BANIO

™Ô˘‚¿Ï·, 6938 121717 TÔ Ó¤Ô beach bar, Ô˘ ‹Úı ÁÈ· Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙË ™Ô˘‚¿Ï·. ¶¿Óˆ ÛÙ· ‚Ú¿¯È· Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·Ú·Ï›· - Í·ÏÒÛÙÚ˜ Î·È ÔÌڤϘ - ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È snacks ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜.

BARRACUDA

AÁ. M·Ú›Ó·, 22970 32095 TÔ beach bar ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ AÁ. M·Ú›Ó·˜ Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ·fi ÎÔÚÌÔ‡˜ Î·È Ì·ÌÔ‡ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ Úˆ› Ì ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ÂÎÚËÎÙÈο cocktails Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜.

ELPIANNA ¶·Ú·Ï›· A›ÁÈÓ·˜, 6972 636246

TÔ ÁÓˆÛÙfi ÈÛÙÔÚÈÎfi club ϤÔÓ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Û 3 Â›‰·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Ì ۤڂȘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ οو ·’ Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ‹ ÛÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ‰ÚÔÛÂÚfi ¯ÒÚÔ – ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Ù· ˙ÂÛÙ¿ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ‚Ú¿‰È·. MÔ˘ÛÈ΋ reggae, lounge, house Î·È mainstream Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÂÏÏËÓÈο hits. E§§HNIKON SEASIDE AÎÙ‹ TfiÙË X·Ù˙‹, 10, 693 7509047

TÔ ÎÏ·ÛÈÎfi club ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. M ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ÌÔÓ·‰ÈÎfi dance stage, mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÚÙÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿.●

¶¤ÌÙË 31 BJORK ¢Â˜ «MË X¿ÛÂȘ». KÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ EÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, K·ÏÔÁÚ¤˙·. E›ÛÔ‰Ô˜ ú

55, 65, 80,100. ¶ÚÔÒÏËÛË: Public: K·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ 1, 210 3246.210, Virgin Megastores, 210 3314.788, Ticketnet: §. KËÊÈÛ›·˜ 46, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, I·Ófi˜, ™Ù·‰›Ô˘ 24, 210 3217.917, www.ticketnet.gr, 210 8840.600

PAOLO CONTE ¢È·¯ÚÔÓÈ΋ ·‡Ú· Û ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÙfiÓÔ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. M ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘ ™˘ÌʈÓÈ΋˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Ù˘ EPT Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Bruno Fontaine. ø¢EIO HPø¢OY TOY ATTIKOY

¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, 210 3241.807. ŒÓ·ÚÍË 21.00. ∂›Û.:ú 10-80.

H OPXH™TPA TOY ¢POMOY H E˘·Óı›· PÂÌÔ‡ÙÛÈη Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ K·Ï·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. M·˙› ÙÔ˘˜ Ë ŒÏÏË ¶·Û·Ï¿, Ë °ÂˆÚÁ›· NÙ·Á¿ÎË Î·È Ô «K‹Ô˜ Ì ÙȘ ÙÚÔÌ¤Ù˜» ÙÔ˘ ºÒÓÙ· T˙·Ó›ÓË. £EATPO ATTIKOY A§™OY™. 210 3621.601, 210

3630.706. E›ÛÔ‰Ô˜ ·fi Aı. K·ÚÂÓËÛÈÒÙË, TÔ˘ÚÎÔ‚Ô‡ÓÈ·. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10. ¶ÚÔÒÏËÛË: ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, Aη‰ËÌ›·˜ 50, Î·È ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ AÙÙÈÎÔ‡ ÕÏÛÔ˘˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË.

¶·Ú·Û΢‹ 1 LENNY KRAVITZ ¢Â˜ MÔ˘ÛÈΤ˜ ™ÎËÓ¤˜ - Live TERRA VIBE PARK

™¿‚‚·ÙÔ 2 IRON MAIDEN M˘ıÈÎfi fi-

ÓÔÌ· ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÁÂÓȤ˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿‰ˆÓ. H ÂÚÈԉ›· “Somewhere Back in Time” ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ·Ô ÙËÓ Aı‹Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÏ· Ì ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Iron Maiden” ÙÔ 1980 Î·È ÙÔ “The Number of the Beast” ÙÔ 1982. TÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ÛÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô Dickinson Â›Ó·È Scream for me, Athens! °È’ ·˘Ùfi ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ Ó· ÍÂÏ·Ú˘ÁÁÈ·ÛÙ›˜, Ó· ÍÂʇÁÂȘ Ì ٷ Â͈ÊÚÂÓÈο ÛÎËÓÈο ÙÔ˘ Ï¿È‚ Î·È Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ù· “Aces High”, “Two Minutes to Midnight”, “The Trooper”, “Number of the Beast”. TERRA VIBE PARK, 37Ô ¯ÏÌ. AıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, M·Ï·Î¿Û·. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 80, 70, 50. ¶ÚÔÒÏËÛË: www.ticketpro.gr Î·È TÈcket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366, www.ticketpro.gr ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ψÊÔÚ›· ÛÙÔ Sunways Travel, 210 3234.513

¶∞ƒ√À™π∞™∏

¯ÚfiÓÈ· ·fiÏ·˘Û˘ ILLYCAFFE

M

 ›ÛÙË ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ηʤ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú¿ÍÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ILLYCAFFE ηÏ› ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ espresso Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ù˘ 75 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÓ·‰È΋˜ ·fiÏ·˘Û˘, Û’ ¤Ó· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi. M ÏÔÁfiÙ˘Ô ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÊÏÈÙ˙·ÓÈÔ‡ espresso πlly Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’30, ‰¤ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Û’ ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· Ì·˜ Û˘ÓÂ·›ÚÓÂÈ Û οıÂ Ó¤Ô Ù˘ ‚‹Ì·. ŒÙÛÈ, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ NԤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ı· ›ÓÂȘ ÙÔÓ espresso ÛÔ˘ Û ÔÙ‹ÚÈ fi¯È Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÎfiÎÎÈÓË ÛÊÚ·Á›‰·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ÂÂÙÂÈ·Îfi ÁÎÚÈ ·ÔÙ‡ˆÌ· –Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤Î‰ÔÛË– Û ·Á·Ë̤ӷ ηʤ. ™Â οı Ӥ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ILLYCAFFE, ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ Î·È ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·Í›· Ù˘. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ٛÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ! K·Ï‹ ·fiÏ·˘ÛË Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ILLYCAFFE!

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 43


Δ∂á∏

GAY & LESBIAN

* ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™

ASH IN ART K·Ú¤· 11, 210 9216.890 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. B›ÓÙÂÔ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÎÔÏ¿˙, „ËÊȉˆÙfi, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÁÏ˘ÙÈ΋, ηٷÛ΢¤˜. ø˜ 8/8. °KA§EPI ZOYM¶OY§AKH ¶Ï. KÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20, 210 3608.278 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 6/9 (ÂÎÙfi˜ ·fi 9-25/8).

Club report O

A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ˙ÂÛÙfi˜, Â›Ó·È ÂÚˆÙÈÎfi˜, ·ÎfiÌ· ηÈ... Ù˘¯ÂÚfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜. °È’ ·˘Ùfi ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘, ÁÈ·Ù› Ù· ηχÙÂÚ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È!

TËÓ ¶¤ÌÙË, 31 IÔ˘Ï›Ô˘, Û‹ÌÂÚ· ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ El Cielo (Ë Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Kazarma, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È) ı· ÛÂÈÛÙ› ·fi Ï¿ÙÈÓ Î·È ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÎÂÚÓÒÓÙ·˜ ÎÈ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Û·ÓÁÎÚ›· – Î·È Î¿ı TÂÙ¿ÚÙË Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÍÂÓ˘¯Ù¿Ó ÌfiÓ· ‹ ‰˘Ô-‰˘Ô! E›ÛÔ‰Ô˜ (8 ¢ÚÒ) ÌfiÓÔ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ! TȘ ¢Â˘Ù¤Ú˜ ‰ÔΛ̷Û ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙȘ karaoke ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙÔ

Escape (KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 82) – ‹Á·ÈÓÂ Î·È ÙȘ TÂÙ¿ÚÙ˜ ÁÈ· drug show Î·È ÙȘ ¶¤ÌÙ˜ ÁÈ· ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì Á·Ú›Ê·Ï· Î·È Ú·ÎfiÌÂÏ·. K·È, Ê˘ÛÈο, ‰ÂÓ ¯¿ÓÂȘ Ù· wet live shows ·ÏÏ¿ Î·È Ù· drug shows οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Fou Club (KÂÏÂÔ‡ 8, °Î¿˙È). ŸÏÔ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ Î·È Ù· Sodade (TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 10, °Î¿˙È) Î·È Noiz Club (E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, °Î¿˙È).

Extra tip: ŸÏÔ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi Î·È ÙÔ Emporio Video, ÙÔ gay sex shop Ì ÙȘ 15 ÊÈÏfiÍÂÓ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ηÌ›Ó˜ ÙÔ˘ Ó· Û ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ‰ÂȘ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜. Privé ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, Û·Ó Ó· ϤÌÂ. ™ÙË ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 39, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ.

E31 GALLERY E˘Ú˘›‰Ô˘ 31-33 & AıËÓ¿˜, 210 3210.881 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, video, print, ÁÏ˘ÙÈ΋, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ „ËÊȉˆÙfi ¤ÚÁÔ Ì ÛÈÏÈÎfiÓË. ø˜ 31/7. E§ENH MAPNEPH CREATIVE GALLERY AÁ·ıÔ˘fiψ˜ 3, 210 8619.488 Emilia Tsekoura. ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ¤ÙÚÈÓ˜ ηډȤ˜. ø˜ 12/8. I¢PYMA EIKA™TIKøN TEXNøN KAI MOY™IKH™ B. & M. £EOXAPAKH B·Û. ™ÔÊ›·˜ 9 & M¤ÚÏÈÓ, 210 3611.206 OÌ·‰È΋ Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 12/10. OLD TOWN GALLERY TONIA KPA™™AKO¶OY§OY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A, 210 3626.968 ŒÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ™Y§§O°H §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 210 3240.046 ŒÚÁ· EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ.

* TƒπE™¶∂ƒ√™ PÔ‚. °Î¿ÏÏÈ 3-5, AÎÚfiÔÏË, 210 9239.592 XÒÚÔ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ - ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î.¿. * VICTOR GALLERY º·Ó·ÚȈÙÒÓ 23, 210 6445.309 Digital Art. EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Û η̂¿.

∞§§√π Ãøƒ√π ¢IE£NH™ AEPO§IMENA™ A£HNøN AÊ›ÍÂȘ, ¶ÂÚÈÔ¯‹ A, 210 3530.000 °ÈÒÚÁÔ˜ ZÔÁÁÔÏfiÔ˘ÏÔ˜.

°Ï˘ÙÈ΋. ø˜ 31/1/09.

Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À agenda@athensvoice.gr)

£∂∞Δƒ√

E§§HNIKO™ KO™MO™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 254, T·‡ÚÔ˜, KÙ›ÚÈÔ 1, 212 2540.000 N›ÎÔ˜ ºÏÒÚÔ˜. ºfiÚÂÌ· ·fi ʇÏÏ· Ù˘ ATHENS VOICE.

MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ AÚ·‚ÈÎfi˜ KfiÛÌÔ˜. OÌ·‰È΋ Í¤ÓˆÓ Êˆ-

ÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô MÂÓ¿ÎË. ø˜ 28/9.

* § º ¶ ¢

HERMES ™Ù·‰›Ô˘ 4 & BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 1, 210 8013.389 M›ÏÙÔ˜ M·Ó¤Ù·˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 23/8.

MOY™EIO KO™MHMATO™ H§IA §A§AOYNH K·ÏÏÈÛ¤ÚË & K·Ú˘¿ÙȉˆÓ 6, 210 9221.044

ATTIKO A§™O™ ¶ÂÚÈÊ. ¶ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘ - °·Ï·ÙÛ›Ô˘ (›Û. ·fi ÙËÓ Ô‰fi K·ÚÂÓËÛÈÒÙË), 210 3621.601

«H Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË fi„Ë Ù˘ Ìfi‰·˜». KfiÛÌËÌ·. ø˜ 10/1/09.

* KÔ˙¿ÎÈÎÔÈ ¯ÔÚÔ› ·fi ÙËÓ O˘ÎÚ·Ó›·. XÔÚ‡ÂÈ ÙÔ

I¢PYMA ¢E™TE E. ¶·¿ & ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 11, N. IˆÓ›·, 210 2758.490 ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¢¿ÎË Iˆ¿ÓÓÔ˘. ø˜ 31/7. KENTPIKO KTIPIO ALPHA BANK ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 12-14, 210 3742.800 √Ì·‰È΋. X·Ú·ÎÙÈ΋. ø˜ 12/8. MOMMY CAFE BAR RESTAURANT ¢ÂÏÊÒÓ 4, KÔψӿÎÈ, 210 3619.682 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·fi ÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ gallery ARTAZ. ø˜ 1/8. ¶ E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510 M¿Úˆ B·ÁÈ¿ÙË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 7/8. ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN 210 3231.841 M·ÚÎ X·Ù˙Ë·Ù¤Ú·˜.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, assemblages, ÌÔÓÔÙ˘›Â˜, ¤ÚÁ· ¯ÒÚÔ˘. ø˜ 31/8. ™XO§H BAKA§O §. K·ÙÛÒÓË 26, 210 6442.514 ŒÚÁ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ. ™¯¤‰ÈÔ. 18/8 - 26/9. ™XO§H OPNEPAKH £‹Ú·˜ 19, Ï. AÌÂÚÈ΋˜, 210 8665.611 ŒÚÁ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ. ø˜ 31/7.

ª√À™∂π∞ BYZANTINO KAI XPI™TIANIKO MOY™EIO, B·Û. ™ÔÊ›·˜ 22, 210 7211.027 ŸÌËÚÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 31/8. OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ™¯¤‰ÈÔ. ø˜ 31/8. HERAKLEIDON Experience in Visual Arts HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16, £ËÛ›Ô, 210 3461.981 «O Toulouse Lautrec Î·È Ë Belle Epoque ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ».

Aʛۘ, ¯·Ú·ÎÙÈο, Û¯¤‰È·. ø˜ 5/10. MOY™EIO I™§AMIKH™ TEXNH™ AÁ. AÛˆÌ¿ÙˆÓ 22 & ¢È‡ÏÔ˘ 12, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3251.311

* MOY™EIO

KYK§A¢IKH™ TEXNH™ NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 4 & B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1, 210 7228.321-3 «¶¤ÓÙ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ PˆÛÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔÔÚ›·˜». ŒÚÁ· ·fi

ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ KˆÛÙ¿ÎË ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘. ø˜ 20/10.

* MOY™EIO M¶ENAKH KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 «EÍÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ʈÙÔÁڷʛ˜ 1898 -1913».

™˘ÏÏÔÁ‹ Hubert Pernot. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 31/8. ¶O§ITI™TIKO KENTPO «§. KANE§§O¶OY§O™» ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, EÏÂ˘Û›Ó·, 210 5537.302 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ, ÂÚÈËÁËÙÒÓ. X·Ú·ÎÙÈ΋, Û¯¤‰ÈÔ, ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 7/9.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡ø¡ AI£OY™A TEXNH™ °IOMI™TH KEºA§H AÔÏψӛ·, ™›ÊÓÔ˜, 22840 32226 AÓÙÒÓ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 1-14/8.

°KA§EPI ZHNA A£ANA™IA¢OY ¶.¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 5, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310 275.985 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 26/8 - 30/9. FINE ARTS KA¶O¶OY§O™ ºÏ. ZÔ˘Á·Ó¤ÏË 13, M‡ÎÔÓÔ˜, XÒÚ·, 22890 27005 ¶·‡ÏÔ˜ ™¿ÌÈÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 6/8. MAKE¢ONIKO MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™ EÁÓ·Ù›·˜ 154, £ÂÛ/ÎË, 2310 240.002 «O ÙfiÔ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜ 31/8. MOY™EIO ºøTO°PAºIA™ £E™™/KH™ AÔı‹ÎË A’, §ÈÌ¿ÓÈ £ÂÛ/΢, 2310 5667.716 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ, IÛ·ÓÒÓ Î·È §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈÎ¿ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 4/8. ●

¡¤Ô §·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ºÔÈÙËÙÈÎfi ¶·È‰ÈÎfi ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘

‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· YUNIST. 1/8. 21.00. ú 5. * O ¤ÌÔÚÔ˜ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜. TÔ˘ O˘›ÏÈ·Ì ™¤ÍÈÚ.

™ÎËÓÔı.: °. MÂÛÛ¿Ï·˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. §È·Î¿ÎÔ˜, ¶. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ™. B¿ÁÈ·˜ Î.¿. 2/8. 21.00. E›Û. ÂχıÂÚË. * B·ÛÈÏÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙÚÔ‡ÏÔ˘.

TÔ˘ Rick Abbot. ™ÎËÓÔı.: B. M˘Ú·ÓıÔÔ‡ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: X. PÒÌ·˜, M. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Î.¿. 5/8. 21.00. ú 5. * NÂʤϘ. TÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: £. £ÂÔÏfiÁ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: T. X·ÏÎÈ¿˜, H. §ÔÁÔı¤Ù˘, T. ¶·Ï·ÓÙ˙›‰Ë˜ Î.¿. 8/8. 21.00. ú 10. * A›ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Á¿Ë. MÔÓÙ¤ÚÓ· - ÎÏ·ÛÈ΋ fiÂÚ·. TÔ˘ KˆÛÙ‹ °ÚËÁÔÚ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: ¢. °·Ï¿Ù˘. AÊ‹ÁËÛË: ™. ºˆÎ¿˜, E. ºÈÏ›ÓË. TÚ·ÁÔ‡‰È: ¶. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜, A. BÏ¿¯Ô˘ Î.¿. 10/8. 21.00. E›Û. ÂχıÂÚË. * H §ÔηÓÙȤڷ. TÔ˘ K¿ÚÏÔ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ. ™ÎËÓÔı.: N. ¢·ÊÓ‹˜. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ¢·ÊÓ‹˜, °. TÛÈ΋˜, B. MÂÏ‹˜ Î.¿. 12/8. 21.00. E›Û. ÂχıÂÚË. * °È·ÙÚfi˜ Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi.

TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: B. TÛÈ‚Èϛη˜. ¶·›˙Ô˘Ó: B. TÛÈ‚Èϛη˜, °. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î.¿. 16/8. 21.00. ú 5. * Roots-rock-ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ+ı¤·ÙÚÔ. MÔ˘ÛÈ΋ ·-

Ú¿ÛÙ·ÛË. ¶·›˙Ô˘Ó: ™. §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˘, ¶. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. 18/8. 21.00. ú 5. * £ÂÔÊ·ÓÒ. TÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ TÂÚ˙¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: °. ™›ÛÎÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. Bȉ¿ÏË, £. B·Ó‰ÒÚÔ˜, T. ZÒÙÔ˜ Î.¿. 19/8. 21.00. ú 5. * TÔ ¯¿ÛÌ·. Afi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ KÓˆÛÛfi˜. 22/8. 21.00. E›Û. ÂχıÂÚË. * AÚ·‚Ô-IÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÙÛÂÏÂÌÂÓÙ¤˜. TÔ˘ PfiÌÈÓ ™fi-

·Ó˜. ™ÎËÓÔı.: K. ™·ÓÔ‡. ¶·›˙Ô˘Ó: N. ™ÈÌÔÔ‡ÏÔ˘, M. °ÈÔ‡ÚÁÔ˜, B. ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. 23/8. 21.00. E›Û. ÂχıÂÚË.

* ŒÓ·˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˘ ÎÂÚ·Ù¿˜. TÔ˘ MÔÏȤÚÔ˘.

™ÎËÓÔı.: ¶. §È¿ÚÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. §È¿ÚÔ˜, £. Z¤Ú‚·˜, °. Kˆ‚·›Ô˘ Î.¿. 25/8. 21.00. E›Û. ÂχıÂÚË. * Blood Brothers. MÈÔ‡˙ÈηÏ. TÔ˘ Willy Russel. ™ÎËÓÔı.: K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: K. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, E. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, ¢. TÛ·ÎÓ‹˜ Î.¿. 26/8. 21.00. ú 10. * ºÔ›ÓÈÛÛ˜. TÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: ™. E˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: A. B·Ï¿ÎÔ˘, ¶. º˘ÛÛÔ‡Ó, ™. K˘ÚȷΛ‰Ë˜ Î.¿. 27/8. 21.00. ú 10. * TÔ˘ ÎÔ˘ÙÚÔ‡ÏË Ô Á¿ÌÔ˜.

™ÎËÓÔı.: °. K·Ï·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. X·˚οÏ˘, ¢. M·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. OÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. 28/8. 21.00. ú 10. * ™·Ì›·. TÔ˘ MÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘. ™ÎËÓÔı.: °. MfiÚÙ˙Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. MfiÚÙ˙Ô˜, N. BÂÚϤ΢, °. Z‹ÎÔ˘ Î.¿. 30/8. 21.00. E›Û. ÂχıÂÚË. * BATPA-X. TÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. M·Ú›ÓÔ˜, ¢. §ÈÁÓ¿‰Ë˜, K. M·ÚÎÔ˘Ï¿Î˘ Î.¿. 3/9. 21.00. ú 15.

™‡ÚÔ˜ ™˘ÓÔ‰ÈÓfi˜ «£·Ï·ÛÛÈÓÔ› ¢È¿ÏÔÁÔÈ». ZˆÁÚ·ÊÈ΋. 11-19/8. ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ §ËÍÔ˘Ú›Ô˘, ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿. 26710 93358. 44 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

£EATPO A§™OY™ ¶A¶A°OY ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, 210 3215.465 * ¶¤ÚÛ˜. TÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ™Ù. T۷ΛÚ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: º. °¤ÌÙÔ˘, N. °È·ÏÂ-


Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À agenda@athensvoice.gr Ï‹˜, K. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. 1/9. 21.00. ú 20 (15 º). £EATPO ™APA™ ¶Ï·Ù›· ¶¤ÙÚÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, M·ÚÎfiÔ˘ÏÔ, 22990 20119 * EڈʛÏË. TÚ·Áˆ‰›·. TÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ XÔÚÙ¿ÙÛË. ™ÎËÓÔı.: °. NÈÎÔÏ·˝‰Ë˜. ¶·›˙Ô˘Ó: X. ¶¿ÚÏ·˜, A. M·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, º. ºÈÏÔÛfiÊÔ˘ Î.¿. 3/8. 21.00. ú 15. KATPAKEIO £EATPO NIKAIA™, 210 4906.021 * NÂʤϘ. TÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ™ÎËÓÔı.: £. £ÂÔÏfiÁ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: H. §ÔÁÔı¤Ù˘, T. X·ÏÎÈ¿˜, T. ¶·Ï·Ù˙›‰Ë˜. 1/9. 21.00. ú 20 (17 º).

* Oȉ›Ô‰·˜ T‡Ú·ÓÓÔ˜ E› KÔψÓÒ. ™ÎËÓÔı.: P.

MIKPO £EATPO A. K·Ì¿Ú· 3 & TÛÈÌÈÛ΋, £ÂÛ/ÎË, 697 0649308, 697 9884401 * OÚʤ·˜. T˘ E‡Ë˜ ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘. Afi ΛÌÂÓ· ÙˆÓ TÂÓÙ XÈÔ˘Ù˙, ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ¶ÂÛfi· Î·È OÚÊÈÎÔ‡˜ ⁄ÌÓÔ˘˜. ™ÎËÓÔı.: E‡Ë ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘. 3/8 ¶‡ÚÁÔ˜ O˘Ú·ÓÔ‡ÔÏ˘, 5/8 K¿ÛÙÚÔ N¤·˜ ¶ÔÙ›‰·È·˜, 7/8 ¶‡ÚÁÔ˜ N. ºÒηȷ˜, 8/8 MÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 9/8 N. TÚ›ÁÏÈ·. 21.00. ¢: 70’. ¶APK §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 36, 210 8217.369

¶EIPAIø™ 260 XÒÚÔ˜ ¢

* T· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÌÔ˘. KˆÌˆ‰›·. TÔ˘ °.

* ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ °ÎÔÓÙfi. TÔ˘ Samuel Beckett.

ºE™TIBA§ A£HNø¡ ∫∞π ∂¶π¢∞Àƒ√À 2008 210 3272.000 ∞ƒÃ∞π√ £∂∞Δƒ√ ∂¶π¢∞Àƒ√À AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜

DJ NEWS

¯ÒÚÔ˜ AÛÎÏËÈ›Ԣ Eȉ·‡ÚÔ˘ * BÚÈÎfiϷΘ. TÔ˘ EÚÚ›ÎÔ˘ ÿ„ÂÓ. ™ÎËÓÔı.: ŒÎÙÔÚ·˜ §˘Á›˙Ô˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶. AÎÏ›‰Ë, N. °ÂˆÚÁ¿Î˘, A. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. ø˜ 31/7. 21.00. ú 20, 10. ¢: 120’. * OÚ¤ÛÙ˘. TÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: Slobodan Unkovski. ¶·›˙Ô˘Ó: §. ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, N. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË, §. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. 1 & 2/8. 21.00. ú 50, 40, 30, 20 Î·È ÌÂȈ̤ӷ. ¶·ÙÂÚ¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. M·ÚÌ·ÚÈÓfi˜, K. K·Ú·Ì¤ÙË, M. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î.¿. 8 & 9/8. 21.00. ú 50, 45, 25, 15 Î·È ÌÂȈ̤ӷ. * M‹‰ÂÈ·. TÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: AÓ. B·Û›ÏÈÂÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: §. KÔÓÈfiÚ‰Ô˘, A. ¶·¿, N. æ·ÚÚ¿˜ Î.¿. 15 & 16/8. 21.00. ú 50, 40, 30, 20 Î·È ÌÂȈ̤ӷ. ¢: 150'. * AÁ·Ì¤ÌÓˆÓ. TÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ÕÓÙ˙ÂÏ· MÚÔ‡ÛÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: A. MÔ˘ÙÔ‡ÛË, K. A‚·ÚÈÎÈÒÙ˘, M. X·Ù˙ËÛ¿‚‚·˜ Î.¿. 22 & 23/8. 21.00. ú 50, 40, 30, 20 Î·È ÌÂȈ̤ӷ.

HÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: ¶. ZÔ‡ÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¢. °ÚÈ˙ÈÒÙË, °. HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, E. K·¿ÓÙ·Ë Î.¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.30. ™¿‚.(§) 18.45. ú 21, 16(§), 15(º). ¢: 100’.

Ø

™ÎËÓÔı.: Cezaris Grauzinis. ¶·›˙Ô˘Ó: M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, T. X¿ÓÔ˜, X. ™·Ô˘ÓÙ˙‹˜ Î.¿. 31/7. 21.00. ú 30, 20 (15 º). XÒÚÔ˜ H * K·ÊÂÓ›Ô. TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË KÔ˘ÚÙ¿ÎË. ™ÎËÓÔı.: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ KÔ˘ÚÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: Õ. A·ÚÙÈ¿Ó, °. B·Ï·‹˜, I. K·ÏÂÙÛ¿ÓÔ˜ Î.¿. 31/7. 21.00. ú 30, 20 (15 º). ●

Summer tour George Apergis

O

dj George Apergis ÊÔÚÙÒÓÂÈ Ù· ‚ÈÓ‡ÏÈ¿ ÙÔ˘, ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Î·Ú¿‚È Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ electro house, minimal techno Î·È hits ·fi ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’80 Î·È ÙÔ˘ ’90 ÛÙ· ÓËÛÈ¿. AÚ¯‹ Ì ÙÔ “Beach Club” ÛÙËÓ A›ÁÈÓ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2/8 ÎÈ ¤ÂÙ·È ÙÔ “Bass Club”, ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÙËÓ KÂÊ·ÏÔÓÈ¿ (AÚÁÔÛÙfiÏÈ), ÛÙȘ 5/8. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ËÚˆÈ΋ Iηڛ· Î·È ÛÙÔÓ E‡‰ËÏÔ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8/8, ÛÙÔ «™ÙÔ ¶ÂÚ›Ô˘», Î·È ‰˘Ô ̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ÛÙȘ 10/8, ÛÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ «¶·Ú·¤ÓÙ», ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ K‹Ú˘ÎÔ. EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ A›ÁÈÓ· ÙËÓ TÚ›ÙË 12/8 ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi «EÏÏËÓÈÎfiÓ Seaside» ÁÈ· ¿ÚÙÈ Ì¤¯ÚÈ Úˆ›·˜ Î·È ÛÙȘ 22/8 ÛÙÔ “Galea” Ù˘ ¶¿ÚÔ˘. TÔ tour ÎÏ›ÓÂÈ Ì Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ IÛ·Ó›·, Ì dj set ÛÙȘ 24/8 ÛÙÔ “Macarena” Î·È ÛÙȘ 25/8 ÛÙÔ “Moog”, ·ÌÊfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ B·ÚÎÂÏÒÓË.

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 45


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

∞ı‹Ó·˜ AE§§ø CINEMAX 5+1

¶·ÙËÛ›ˆÓ 140, ÛÙ¿ÛË ∫ÂÊ·Ï/Ó›·˜, 210 8259975 £∂ƒπ¡√:°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 1: Mamma mia! 21.00-23.10/ ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 19.00 A›ıÔ˘Û· 2: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 20.0022.15/ XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31, ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.10 A›ıÔ˘Û· 3: ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 19.00-21.10-23.20 A›ıÔ˘Û· 4: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 20.45-23.30

A£HNAIA - VITEX

X¿ÚËÙÔ˜ 50, KÔψӿÎÈ, ÛÙ¿ÛË MÂÙÚfi E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, 210 7215.717 flÚ· Ìˉ¤Ó 20.45-23.00

A£HNAION CINEPOLIS

ZËÛ/ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó. MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 210 8108.230 A›ıÔ˘Û· 1: Mamma mia! 18.00/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 20.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 17.50/ ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 20.40-22.50 A›ıÔ˘Û· 3: ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 18.10/ Mamma mia! 20.20-22.40 A›ıÔ˘Û· 4: ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 17.5020.00/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 22.20

AI°§H-TELLAS

Z¿ÂÈÔ, 210 3369.369 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 21.00-23.00

AIO§IA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ KAI™APIANH™

ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ Î·È ™ÔψÌÔÓ›‰Ô˘, 210 7247.600 Mamma mia! 20.45-23.00

A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY

3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Ù·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7773.608 ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜, ¶¤Ì.K˘Ú. 20.50-22.55/ MÂÙ¿ÍÈ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.50-22.50

A§ºABI§-BAR CINEMA

T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460.521 KÏÂÈÛÙfi ÏfiÁˆ ÂÈÛ΢ÒÓ

AMYNTA™

¶Ï·Ù›· YÌËÙÙÔ‡, 210 7626.418 ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 21.00-23.00

ANE™I™

§ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ 14, AÌÂÏÔ΋ÔÈ, 210 3833.527, £EPINO: ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 20.50-23.00

ANOI•H ¢HM. KIN/ºO™ XA´¢APIOY 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰·ÚÈ, 210 5813.470, 5813.450 ŒÓ·ÚÍË 21 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘

APKA¢IA

K·Ú·ÔÏ‹ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 36, ¶¿ÚÎÔ B˘ÚˆÓ·, 210 7661.166, 210 7661.226 H ·ÔÛÙÔÏ‹ 20.50-23.00

A™TY - Cinema

KÔÚ·‹ 4, ÛÙ¿ÛË MÂÙÚfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, 210 3221.925 KÏÂÈÛÙfi ÏfiÁˆ ÂÈÛ΢ÒÓ

ATTIKON A§™O™ SUZUKI

AÙÙÈÎfi AÏÛÔ˜, 210 6997.755, 6997.788 H ·ÔÛÙÔÏ‹ 21.00/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 23.10

BAPKIZA

£¿ÛÔ˘ 22, B¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: Mamma mia! 20.50-22.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. & 19.00 A›ıÔ˘Û· 2: ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 20.5022.50/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ™¿‚‚.-K˘Ú. 19.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ NÙ›‚ 21.00-23.00

BO•

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 82, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.020 AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÊÈÏ› Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 21.00-23.00

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6104100, A›ıÔ˘Û· 1: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00-19.0021.15-23.15-01.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 15.00-17.00-19.0021.15-23.15-01.15 A›ıÔ˘Û· 2: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.4520.15-22.45-01.15, ™¿‚‚.K˘Ú. 15.15-17.45-20.1522.45-01.15 A›ıÔ˘Û· 3: ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 17.30-19.4500.30, ¶·Ú.-™¿‚‚. 17.3019.45/ Mamma mia!, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 22.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.1522.15/ XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31, ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.30 A›ıÔ˘Û· 4: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-21.0000.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.0018.00-21.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: Mamma mia!, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30-21.00-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00-18.30-21.0023.30 A›ıÔ˘Û· 6: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45-18.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ T· ÂÚ›È· 20.00-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 7: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-22.0001.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.0019.00-22.00-01.30/ £· ÎϤ„ˆ ÙË Ó‡ÊË, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 A›ıÔ˘Û· 8: ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜...17.00-19.15-21.3023.45 A›ıÔ˘Û· 9: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 17.30-20.3023.30/ £· ÎϤ„ˆ ÙË Ó‡ÊË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.15 A›ıÔ˘Û· 10: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30-21.3000.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.3018.30-21.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 11: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.1521.45-00.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45-19.15-21.45-00.15/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 12: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.45-22.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45-19.4522.45/ Mamma mia!, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.30 A›ıÔ˘Û· 13: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 19.15-21.45,

46 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏

¶·Ú.-™¿‚‚. 19.15-21.4500.15 A›ıÔ˘Û· 14: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 20.00-23.15

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS

£Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, AÁ. Iˆ¿ÓÓË P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 22.30/ Mamma mia! 20.15 A›ıÔ˘Û· 2: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 21.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 3: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.00-19.00-21.0023.15-01.15, ¶·Ú. 17.0019.00-21.00-23.15, ™¿‚‚. 15.00-17.00-19.00-21.0023.15, K˘Ú. 15.00-17.0019.00-21.00-23.15-01.15/ XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31, ¶·Ú.™¿‚‚. 01.15 A›ıÔ˘Û· 4: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-21.1500.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.1518.15-21.15-00.15 A›ıÔ˘Û· 5: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.3020.45-23.00-01.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15-18.3020.45-23.00-01.15 A›ıÔ˘Û· 6: ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜...17.00-19.15-21.3023.45 A›ıÔ˘Û· 7: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 17.30-20.3023.30/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 8: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.45-22.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.45-19.4522.45 A›ıÔ˘Û· 9: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-20.1522.30-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-18.00-20.15-22.1522.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 10: Mamma mia!, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30-18.45/ T· ÂÚ›È· 21.00-23.00-01.00 A›ıÔ˘Û· 11: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 17.4520.00-22.15-00.45/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 12: ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.1519.30-21.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00-17.15-19.30-21.45/ The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 00.00 A›ıÔ˘Û· 13: Mamma mia!, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.45-20.00-22.1500.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.1517.45-20.00-22.15-00.30

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI

A›ıÔ˘Û· 1: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 17.0019.15-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 2: ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-18.30/ T· ÂÚ›È· 21.00-23.0001.00 A›ıÔ˘Û· 3: ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 17.00-19.30-22.0000.30/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: Mamma mia!, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-21.15 ™·‚‚.-K˘Ú. 16.45-19.00-21.15 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î:TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÚÈ· ¢‡ÛË-¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 23.30

A›ıÔ˘Û· 5: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.45-21.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45-18.4521.45/ Mamma mia! 00.45

H§EKTPA

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO

A. ¶·‡ÏÔ˘ 7, 210 3470.980, 3420.864, www.cine-thisio.gr °˘ÌÓÔ› ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ 20.5023.05

¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚Ù›ÓË 3, ¶. º¿ÏËÚÔ A›ıÔ˘Û· 1: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-22.0001.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.0019.00-22.00-01.00/ XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 17.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.15-17.45/ Mamma mia! 20.1522.45-01.00 A›ıÔ˘Û· 3: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 17.30-19.30-21.3023.30-01.30, ¶·Ú. 17.3019.30-21.30-23.30, ™¿‚‚. 15.30-17.30-19.30-21.3023.30, K˘Ú. 15.30-17.3019.30-21.30-23.30-01.30/ XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31, ¶·Ú.™¿‚‚. 01.30 A›ıÔ˘Û· 4: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ T· ÂÚ›È· 20.30-22.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 5: ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.15-20.45-23.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.45-18.1520.45-23.15 A›ıÔ˘Û· 6: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 17.0019.15-21.45-00.00/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 7: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-21.0000.15, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.0018.00-21.00-00.15 A›ıÔ˘Û· 8: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 20.00-23.15 A›ıÔ˘Û· 9: Mamma mia! 19.15-21.45

VILLAGE COOL RENTIS

£Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË (™ÙÔ Î‹Ô ÙÔ˘ VILLAGE PARK), 210 4278.600 O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 22.00

°§YºA¢A

Z¤Ô˘ Î·È •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, °Ï˘Ê. 210 9650.318 A›ıÔ˘Û· 1: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 20.5022.50 £∂ƒπ¡√: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 21.10-23.00

¢E•AMENH Emporiki bank 2008

¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, KÔψӿÎÈ, 210 3623.942, 3602.363 £∂ƒπ¡√: °˘ÌÓÔ› ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ 20.45-23.00

¢IONY™IA

§ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡ 286, K·ÏÏÈı¤·, 210 9515.514 I‰ÈˆÙÈ΋ ˙ÒÓË 21.0023.00

EKPAN

ZˆÓ·Ú¿ Î·È AÁ·›Ô˘, ÛÙ¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È·, 210 6461.895 I‰ÈˆÙÈ΋ ˙ÒÓË 21.00-23.00

E§§HNI™ Cinemax

KËÊÈÛ›·˜ 29, Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ, 210 6464.009, Ì ΋Ô flÚ· Ìˉ¤Ó 20.50-23.00

ZEºYPO™ - NEW STAR Artcinema

TÚÒˆÓ 36, £ËÛ›Ô, 210 3462.677 M·Ó¿Ó˜ 21.00-23.00

¶·ÙËÛ›ˆÓ 292, ÕÁ. §Ô˘Î¿˜, 210 2284.185 ™ÈˆËÏfi˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ 21.00-23.10

£H™EION

§AOYPA

ºÔÚÌ›ˆÓÔ˜ & NÈÎËÊÔÚ›‰Ë 24, N¤Ô ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7662.060 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 21.00-23.00

§I§A

N¿ÍÔ˘ 115, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 Mamma mia!, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00/ H ÏÂÌÔÓÈ¿, ¶¤Ì.K˘Ú. 23.00/ H ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.00

MIKPOKO™MO™ PRINCE §ÂˆÊ. ™˘ÁÁÚÔ‡

106, ÛÙ¿ÛË ÌÂÙÚfi ºÈÍ, 210 9215.305 EÁÒ 18.30-20.30-22.30

NANA Cinemax

§ÂˆÊ. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË (ÛÙ¿ÛË ÌÂÙÚfi ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘), 210 9703.158, 9706.865 A›ıÔ˘Û· 1: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-K˘Ú. 17.30-20.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 2: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ¶¤Ì.K˘Ú. 19.15-21.15-23.15 A›ıÔ˘Û· 3: ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ¶¤Ì.K˘Ú. 18.00-20.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 4: Mamma mia!, ¶¤Ì.-K˘Ú. 18.30-21.0023.30

OA™I™

¶Ú·Ù›ÓÔ˘ 7, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7244.015 °˘Ó·›Î· ÛÙÔ˘˜ ·ÌÌfiÏÔÊÔ˘˜, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.4523.15/ O ı›Ԙ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.50-23.00

ODEON ABANA

§ÂˆÊ. KËÊËÛ›·˜ 234, KÔϤÁÈÔ, 210 6715.905 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 21.00-23.00

ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

§. KËÊËÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· (KfiÌ‚Ô˜ AÙÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡) A›ıÔ˘Û· 1: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 19.3021.50-00.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. & 17.10 A›ıÔ˘Û· 2: Mamma mia! 17.50-20.10-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.40 ÌÂÙ·ÁÏ./ XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31, ¶·Ú.™¿‚‚. 00.20 A›ıÔ˘Û· 4: ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 18.2020.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 5: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 18.3020.50-23.10 A›ıÔ˘Û· 6: T· ÂÚ›È· 19.20-21.20-23.40 A›ıÔ˘Û· 7: ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 19.10-21.30-23.50 A›ıÔ˘Û· 8: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 19.40-22.40 A›ıÔ˘Û· 9: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 18.00-20.0022.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 10: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 17.30-20.3023.30 A›ıÔ˘Û· 12: Mamma mia! 18.50-21.00-23.20

ODEON STARCITY

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N. KfiÛÌÔ˜, DTS-ES Dolby Digital, www.i-ticket.gr A›ıÔ˘Û· 1: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 19.40-22.40/

XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.40 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 2: Mamma mia! 17.50-20.10-22.30 A›ıÔ˘Û· 3: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 18.00-20.0022.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 4: T· ÂÚ›È· 19.20-21.20-23.20 A›ıÔ˘Û· 5: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 18.3020.50-23.10 A›ıÔ˘Û· 6: XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31, ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.20 A›ıÔ˘Û· 7: ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 19.10-21.30-23.50 A›ıÔ˘Û· 8: ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 18.2020.40-23.00 A›ıÔ˘Û· 9: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 19.3021.50-00.10 A›ıÔ˘Û· 10: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 17.30-20.3023.30

¶A§§A™

¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 Mamma mia! 21.00-23.20

¶ANA£HNAIA

T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425.714 ¶ÚfiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ T›Ê·ÓȘ 20.50-23.00

PIBIEPA

B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837.716, 3844.827 M·Ó¿Ó˜ 21.00-23.00

™INE °A§AT™I

Dolby Digital ÕÏÛÔ˜ B½ÎÔ˘, 210 2138.119 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 21.00-23.00

™INE ¢AºNH

HÏÈÔ˘fiψ˜ 77, ¢¿ÊÓË, 210 9731.856 21, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.0023.00/ The bank job: TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÏÔ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.00

™INE ¶∞ƒπ £∂ƒπ¡√ Emporiki bank 2008

ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-22.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.00-19.0022.00 A›ıÔ˘Û· 4: T· ÂÚ›È·, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.20-20.20-22.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.10-18.20-20.2022.30/ XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31, ¶·Ú.-™¿‚‚. 00.30 A›ıÔ˘Û· 5: ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.10-21.30-23.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.50-19.1021.30-23.50

STER CINEMAS

EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67·, ÿÏÈÔÓ, 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.30-20.45-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.15-18.3020.45-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 18.00-21.0000.00 A›ıÔ˘Û· 3: ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-18.00/ T· ÂÚ›È· 20.20-22.30/ XÈÏÈfiÌÂÙÚÔ 31, ¶·Ú.™¿‚‚. 00.30 A›ıÔ˘Û· 4: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-21.3023.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.0019.30-21.30-23.30 A›ıÔ˘Û· 5: Mamma mia!, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.3019.45/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 22.00 A›ıÔ˘Û· 8: Mamma mia! 21.10/ The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 23.20

TPIA A™TEPIA

N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873, 2825.607 A›ıÔ˘Û· 2: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 20.00-22.45 A›ıÔ˘Û· 3: Mamma mia! 21.00-23.00

¶Ï¿Î·, 210 3222.071, 3248.057, www.cineparis.gr AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÊÈÏ› Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 21.00-23.10

TPIANON

™INE º§OI™BO™ Emporiki bank 2008

ºI§I¶ ¢HM. KIN/ºO™

¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256, 9403.595 Mamma mia! 20.45-23.15

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™

KˆÓ/ÓÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820, 210 9350.439 A›ıÔ˘Û· 1: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 21.30 £∂ƒπ¡√™: ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú· 21.0023.10

™TE§§A ¢HM. KIN/ºO™ A£HNøN

TÂÓ¤‰Ô˘ 34, K˘„¤ÏË, 2108657200, ΋Ô˜ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.00/ 10.30 ηÏÔη›ÚÈ ‚Ú¿‰˘, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00-23.00/ H Ó‡¯Ù· Î·È Ë fiÏË, TÂÙ. 21.00-23.00

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™

A¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 23.00/Mamma mia! 18.50-21.00/ ŸÙ·Ó Ì ·Ú¿ÙËÛÂ Ë ™¿Ú·, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.20 A›ıÔ˘Û· 2: °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 19.20-21.2023.30/O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30 A›ıÔ˘Û· 3: O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜

¶·ÙËÛ›ˆÓ & KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜, 210 8222.702, 8215.469 O Ï¿ÎÎÔ˜ 21.00-23.00 EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.766 Mamma mia! 21.00-23.15

º§EPY VIDEORAMA

£ËÛ¤ˆ˜ & ™Î›Ë 3, K·ÏÏÈı¤·, 210 9585.247 Mamma mia! 20.50-23.10

ÓÙÈÎÔ‡ ˉÔÓÔ‚Ï„›·, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 23.00

¶EPAN ¢HM.KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY

K. B¿ÚÓ·ÏË 32, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5780.892-3 H ¿ÏÏË Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ¶¤Ì. 21.00-23.15/ O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk, ¶·Ú.K˘Ú. 21.00-23.15/ °˘Ó·›Î· ÛÙÔ˘˜ ·ÌÌfiÏÔÊÔ˘˜, ¢Â˘Ù.-TÚ. 20.50-23.30/ Jar city, TÂÙ. 21.00-23.00

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ AE§§ø

P·ÊËÓ·, 22940 23420 Mamma mia! 21.00-23.10

A£HNA - PISCINES IDEALES ™ÔψÌÔ‡ 18, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6855.860 £EPINO: Mamma mia! 20.55-23.05

A£HNAIA

Sex and the city, ¶¤Ì.¶·Ú. & K˘Ú. 21.00, ™¿‚‚. 21.00-23.30/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00

AI°§H

§ÂˆÊ. ™·ÚˆÓ›‰·˜ 28-30, 22910 54941, 54261 ¶ÚfiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ T›Ê·ÓȘ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.50-23.00/ AÍÈfiÙÈÌÔÈ ÎϤÊÙ˜, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 21.00-23.00

AKTH - Refresh Cinemas

¶Ï·˙ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961.337 ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 20.5023.00

A§E• - CINEMA

§ÂˆÊ. ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË 235, 22990 76034, www.alexcinema.gr Mamma mia!, ¶¤Ì.-™¿‚‚. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.15/ £Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, K˘Ú. 21.30

A§E•∞¡¢ƒ∞ Refresh Cinemas

HÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 27, 5Ë ÛÙ¿ÛË XÔÏ·ÚÁÔ‡, K. X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6777.708-9 O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 21.30

A§IKH

¶Ï.¢ÚÔÛÈ¿˜, 210 6229645 ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 20.4523.00

æÀƒƒ∏

A§OMA

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ›

AMAPY§§I™ Emporiki Bank 2008

™·ÚÚ‹ 40, fiÈÛıÂÓ £Â¿ÙÚÔ˘ «∞Ôı‹ÎË», 210 3247.234 flÚ· Ìˉ¤Ó 20.50-23.00

A§™O™

¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532.003, 2583.133 £EPINO: Mamma mia! 20.50/O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 22.50

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™

N¢ÚÔÎÔ›Ô˘ 2-4, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6561.153 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 21.00-23.00

¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ NEA MA™KøT

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, Δ·‡ÚÔ˜, 210 4317270 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.50-23.10/ ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ HÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÌ·-

°ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 103 & ¶fiÓÙÔ˘, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9937.011 Mamma mia! 20.50-23.00

AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010.561, 6006.153 The bank job: TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÏÔ 21.10-23.10

AMIKO

Eȉ·‡ÚÔ˘ & AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ 210 6815.532, 6826.372 ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... 20.5023.00

ANOI•I™

E˘ÚÈ›‰Ô˘ 19, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2833.345 O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 21.20

A™TEPI (¶PøHN I§ION)

N¤ÛÙˆÚÔ˜ & ºÈÏÔÎÙ‹ÙÔ˘, EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ IÏÈÔÓ, ÿÏÈÔÓ, 210 2639.030 Mamma mia! 21.00-23.00

A™TPON


§Ô‡ÙÛ·, 22940-82249 O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 21.00

CINE ¶ANOPAMA £EPINO™ KIN/ºO™ ME§I™™IøN

AÁ. EÈÚ‹Ó˘ 2‚ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ 2Ô˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ MÂÏÈÛÛ›ˆÓ), 210 8044.824 H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ¶¤Ì. 21.15/ EÍÈÏÂÒÛË, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.15/ 10.000 .X., ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.15/ H ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ T˙¤Û T˙¤È̘ ·fi ÙÔ ‰ÂÈÏfi PfiÌÂÚÙ ºÔÚÓÙ, TÂÙ. 21.15

VILLAGE COOL TYMVOS

¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55604, 55603 A›ıÔ˘Û· 2: O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ¶¤Ì. 21.00-23.10/ Sex & the city, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00-23.30/ £· ÎϤ„ˆ ÙË Ó‡ÊË, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.0023.00 A›ıÔ˘Û· 3: The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ 21.0023.15

VILLAGE COOL MAPIE§

¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71335 EÈı˘Ì›Â˜ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.45, ¢Â˘Ù.-TÂ. 23.00/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-K˘Ú. 22.30/ ¶·È¯Ó›‰È· Ì˘·ÏÔ‡, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00

°A§A•IA™

§Ô˘ÙÚ¿ÎÈ Mamma mia!, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.00/ H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ¢Â˘Ù.-TÚ. 20.50-23.00/ ¶·È¯Ó›‰È· ÂÍÔ˘Û›·˜, TÂÙ. 20.50-23.00

¢HM/KO™ KIN/ºO™ A°. BAPBAPA™ ™INE ¶AN£EON

AÌÊÈı·ÙÚÈÎfi˜, Ù¤ÚÌ· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, 210 5698.855 TÔ Ì·‡ÚÔ Ì·ÏfiÓÈ, ¶¤Ì. 21.00/ O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÊÔ›ÓÈη, ¶·Ú.-™¿‚‚. 21.00-23.30, K˘Ú. 21.00/ flÚ· ÁÈ· ÛÂÚÊ, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00/ O ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘, TÂÙ. 21.00

¢HM. KIN/ºO™ H§IO/§H™ ME§INA MEPKOYPH

§ÂˆÊ. EÈÚ‹Ó˘ 50, Ï. EıÓÈ΋˜ AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ HÏÈÔ‡ÔÏË, 2109919818 AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, ¶¤Ì. 21.00-23.00/ T·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË, ¶·Ú.K˘Ú. 20.50-23.20/ °ÓˆÚ›ÛÙ ÙÔ˘˜ PfiÌÈÓÛÔÓ, ¢Â˘Ù. 21.15/ TÔ ‰È¿Ê·ÓÔ ‰¤ÚÌ·, TÚ. 21.00-23.00/ Juno, TÂÙ. 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ §AYPIOY TA XPONIA TH™ A£øOTHTA™ §·‡ÚÈÔ, 22920 27911 Sex and the city, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.00-23.55, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

¢HM. KIN/ºO™ «MIMH™ ºøTO¶OY§O™»

AÁ›Ô˘ KˆÓ/ÓÔ˘ 40, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6198.890 O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.45-23.20/ The bank job: TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÏÔ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.0023.00

¢HM. KIN/ºO™ ™INE º§YA - ¢HMHTPH™ ¶A¶AMIXAH§

™·Ï·Ì›ÓÔ˜ Î·È N›Î˘, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6847.943 £EPINO: EÍÈϤˆÛË, ¶¤Ì.-

K˘Ú. 21.30/ ŸÙ·Ó Ì ‚Ú‹ÎÂ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.30

¢HM. KIN/ºO™ ™INE º§YA 2 - ™øTHPH™ MOY™TAKA™ HÛÈfi‰Ô˘, ¶¿ÙËÌ· X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ¶¿ÚÎÔ ∫˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, 210 8030.654 ŸÙ·Ó Ì ‚Ú‹ÎÂ, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.00/ EÍÈϤˆÛË, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00

¢HM. KIN/ºO™ PE• XA§KI¢O™

O‰fi˜ T˙È·ÚÓÙ›ÓÈ 6, X·ÏΛ‰·, 22210 83873 Mamma mia! 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ KEPATEA™

¶·Ú·Ï›· ∫·ÎÈ¿˜ £¿Ï·ÛÛ·˜, 22990 28049 T·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË, ¶¤Ì. 21.00-23.00/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00-23.00/ O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.45-22.45

¢HM. KIN/ºO™ ¶∂Δƒ√À¶√§∏™

25˘ M·ÚÙÈÔ˘ 168, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012.391 £EPINO™:M¿ÈÎÏ KϤÈÙÔÓ, ¶¤Ì. 21.00-23.00/ 21, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00-23.00/ I’ m a cyborg but that’s OK, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.0023.00/ AÛÙÂÚfiÛÎÔÓË, TÂÙ. 21.00-23.00

¢HM. KIN/ºO™ ™INE ™XO§EIO

ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘¶·Ú.-™¿‚‚. 21.00-23.30/ 27 ÊÔڤ̷ٷ, K˘Ú. 21.00-23.00/ ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.0023.00/ The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, TÂÙ. 21.0023.00

M¶OM¶ONIEPA

KËÊÈÛÈ¿, 210 8019.687 Mamma mia! 20.45/ I‰·ÓÈÎfi˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ 23.00

Oƒº∂∞™

§ÂˆÊ. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22910 60077 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 21.00-23.10

¶NEYMATIKO KENTPO ¢. XO§AP°OY

¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô XÔÏ·ÚÁÔ‡, ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 53, 210 6511.758 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. 21.00/ Funny games, ¶¤Ì. 23.00/ Sex and the city, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.30/ OÈ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˜, ¢Â˘Ù.-TÚ. 20.30/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, TÂÙ. 20.30/ ¶·È¯Ó›‰È· Ì˘·ÏÔ‡, TÂÙ. 22.30

PIA

B¿ÚÎÈ˙· 2108970844 EÈı˘Ì›Â˜ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.0023.00/ O ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.45-23.20

N·fiψ˜ 5-7, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6017.565, 6081.342 ¶ÚÈÓ Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ¤ı·Ó˜, ¶¤Ì.¶·Ú. 21.00-23.15/ H ¿ÏÏË Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ™¿‚‚.-K˘Ú. 21.00-23.15/ ™ÙÂÓfi˜ ÎÔÚÛ¤˜, ¢Â˘Ù.TÚ. 21.00-23.00/ TÔ ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, TÂÙ. 21.0023.00

PIA

KAME§IA ¢HM. KIN/ºO™ °§YKøN NEPøN

K‡ÚÔ˘ 68, ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘, 210 9922.098 Mamma mia! 20.45/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 23.00

∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˘ ∫ÔÚ·‹ 35, °Ï.¡ÂÚ¿,213 2016038 Mamma mia! 20.50-23.00

∫∞™Δ∞§π∞

XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ 1, Ï. AÁ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 210 8144.384 Mamma mia! 20.50/ AÁÈÔ˘‚¤Ú‰·: Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ˙ˆ‹˜, ¶¤Ì.-K˘Ú. 23.00/ TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ·, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 23.00

KOPA§I CINEMAX

AÊÚÔ‰›Ù˘ & Iı¿Î˘, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54097, 55153 ™›ÁÔ˘Ú·, ›Ûˆ˜... ¶¤Ì.-TÚ. 20.50-23.20, ΔÂÙ. 23.00/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, TÂÙ. 21.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

MA´AMI

M¿ÙÈ, 22940 79290 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.00/ El Greco, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00-23.00/ EÍÈϤˆÛË, TÂÙ. 21.0023.00

M∞ƒ°∞ƒπΔ∞ CINEMA

¢Ô˘Î›ÛÛ˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 87, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6014.284 £EPINO™: H ·ÔÛÙÔÏ‹ 20.50-23.00

MAPIANA

¶·Ú·Ï›· ∞Á.∞ÔÛÙfiψÓ,∫¿Ï·ÌÔ˜, 22950.85126 O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡, ¶ÂÌ. 21.00/ Œ¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË; ¶¤Ì. 23.00/ O

M¿ÙÈ, 22940/34778 £EPINO: TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì. 21.00/ Funny games, ¶¤Ì. 23.00/ O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00-23.00/ ¶ÚfiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ T›Ê·ÓȘ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.10

™INE AP°YPOY¶O§I™

™INE ¶A§§HNH

EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË, 210 6666.815, 6666.284 O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 21.20

™INE æYXIKO Classic

KËÊËÛ›·˜ 290, º¿ÚÔ˜ æ˘¯ÈÎÔ‡, 210 6777.330-1 H ·ÔÛÙÔÏ‹ 20.50-23.00

™I™™Y - Candia Strom

§ÂˆÊ. M·Ú·ıÒÓÔ˜ 36, N¤· M¿ÎÚË, 22940 91811, 694 4984207 §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì. 21.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ¶¤Ì. 23.00/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.45-23.15/ EÍÈϤˆÛË, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00-23.15/ Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, TÂÙ. 21.00-23.15

TPIANON - Cinemax

KÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 4, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54931 Mamma mia! 21.00/ O ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÈfiÙ˘ 23.00

ºI§O£EH

¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6833.398 flÚ· Ìˉ¤Ó 20.50-23.10

º§øPI¢A

The X-files: £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.0023.10/ El Greco, ¢Â˘Ù.-

TÂÙ. 21.00-23.10

X§OH - AGILA

K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011.500 °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ N٤Ȃ 21.00-23.00

øPø¶O™

øÚˆfi˜, 22950 38979 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.15/ O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.0023.15

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HM. MO™XATOY ™INE KH¶O™

£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 49 Î·È KÓˆÛÔ‡, 210 4810.790 K·ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜, ¶¤Ì.K˘Ú. 21.00-23.15/ Sweeney Todd: O ÊÔÓÈÎfi˜ ÎÔ˘Ú¤·˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÏÈÙ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.0023.10

KIN.§E™XH E§EY™INA™

¶·Ú·Ï›·, 210 5548.887 H ·Á›‰·, ¶¤Ì. 21.15 (Afi ¶·Ú. ÎÏÂÈÛÙfi)

ª∂§π¡∞ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™VIDEORAMA

™ˆÎÚ·ÙÔ‡˜ 65, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4082.530 Mamma mia! 21.0023.00

√¡∂πƒ√ ¢∏ª. ∫π¡/º√™

N¿ÍÔ˘ 34, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙ˘, 210 4823.482 Mamma mia! 21.0023.05

™INE KATEPINA ¢HM. KIN/ºO™

B‡ÚˆÓÔ˜ Î·È XÈÏ‹˜, ÕÁ. E˘ı‡ÌÈÔ˜ - KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, 210 4317.270 £EPINO:TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¶¤Ì. 21.00-22.50/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, ¶·Ú.-TÚ. 21.00-22.45/ ™ÚÂÎ Ô ÙÚ›ÙÔ˜, TÂÙ. 21.00 ÌÂÙ·ÁÏ.-22.45 Ì ˘fiÙ.

™INE NIKAIA ¢HM.KIN/ºO™

£Ë‚ÒÓ 245, N›Î·È·, 210 4934.390, www.cinenikaia.gr TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ÙË °Èԇ̷, ¶¤Ì. 21.0023.20/ O XÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00-23.25/ AÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ MÚÈ˙, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00-23.10/ °‡ÚÓ· ÙÔ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘, TÂÙ. 21.0023.00

™INE ¶APA¢EI™O™

Z¿· 4, KÔÚ˘‰·ÏÏfi˜, 210 4960.955 10.30 ηÏÔη›ÚÈ ‚Ú¿‰˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.00-23.00/ EÈı˘Ì›Â˜ ÛÙÔ ¿Ú· ¤ÓÙÂ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 21.0023.00, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 23.00/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00

™INE ¶EPAMA ¢HM.KIN/ºO™

§ÂˆÊ. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 158 (οو ·fi ÙÔ Á‹‰Ô), 210 4413.113 H fiÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30/ Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.30

™π¡∂ ™∂§∏¡∏

™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670.011, 4670.012 Mamma mia! 21.0023.15 ●

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 47


CINE

* **  

Ãà鬸¾Â¬ÁĹ³±±³¹Á°ÁÄ®ÁÄ

¥ÓÖÔÇÒËÍÀ’ÙÓÔ¾ÒËÐͯÔÖÓÀ½ÏÃ’ÐÙÏÔÀÍÃÎÐÍÃËÒËÏÀÈÖ×

•™•˜ ¢Š™˜•™•˜ ¢Š •ž ª¢ *** ŠÊÇÍÎÔÄÒ¼À£ŸÅÀ™½ÑÓÄÖ †ÑÕÓÀÆÕÍÈÒÓοͬËÄÉšÏѺÍÓÄÌÎØË šŸÑÆÊÀÊѼÌÀËÓ£ŸÅÄË£ŸÌÈÖ«ŸÈÍÖ;ºÍÈÍÆÊ šÀѼÀ„À͟ÎØ

³ÆÎÉÎÆÉÕƕÆ×ÂÝÊ×ÆÎÖ×Í­ÆÌÎÃÕÐÆÕÙÚ ÐÆÑÅ×ÊÕÆÒÆÐÆ×ƖÒÂÏÊ×ÊƖÃÒÙÕÂÚ×ÍÒ–ÆÇÑÓËÎÐÁÆÒ×ÂÉÕÆÖÍ–ÓÜÏܖҲ•ÀÖÆÖÆÚ•Ê ×Ó–ÓÜÉÎÆDzÝÊ×Ê×ÍÑÀÏͦÒ×ÂØÊ×ÆƖòÑÑÊÚ×ÆÎÒÂÊÚ–ÓÜÑƕDzÒÓÜÒÛÔÕÆÖÊ•ÊÖÓÌÊÎÆвÒÍÖβÆÜ×Ã×ÓÐÆÑÓÐÆÂÕÎ×ÓËÎѕ×Óܵ²ËƬÃÕ×ÊÚÉÊÒÀÛÊÎÓÅ×ÊÌÆѲÝÎÊÚزÑÆÖÖÊÚ ÓÅ×ÊÕӕÆÒ×ÎвÍÑÎÓÇÆÖÎÑÀ•Æ×ÆÓÅ×ÊÛÓÑÎÌÓÜÒ×ÎÆÒÓÅÚÖ×ÆÕÓÅ×ÊDOOWLPHFODVVLF–Ó– ×ÕÆÌÓÅÉÎƨÜ×ÜÛÔÚ¤×ÍÒ–ÕÆ̕Æ×ÎÐÃ×Í×Æ ÆÐÕÍÐÆÎÍ­ÆÌÎÃÕÐÆ•ÓβÝÊÎÒÆÆÒ×ÎÐÆØÂÖ×Æ×ÆÎÖ×ÍÒ×ÆÎÒÂÆƖÃÀÒÆ•ÓÜÒ×ÃÌÐÕÂÝÓ ÑÆÇÅÕÎÒØÓƖÃÉÕӕ²ÐÎÆƖÃÐÆ×ÆØÑΖ×Îв ÐÆËÊÒÊÂÆÊÐ×ÃÚÖÊÝÃÒÐÆÎƖÃ×ÆÊÖÙ×ÊÕÎв ֖Î×ÎÔÒ–ÓÜ•ÓβÝÓÜÒÒÆÐÕÅÇÓÜÒв×ΖÊÕÎÖÖÃ×ÊÕÓƖÃ×ÎÚÆÒƕÒÁÖÊÎÚÊÜÛ²ÕÎÖ×ÙÒ ÉÎÆÐӖÔÒ¤ÊÀÒÆ×À×ÓÎÓÛÙÕÎÃÖ×ÍÒÊÒÉÓÛÔÕÆ×ÓÜÒÍÖÎÓÅËײÒÊÎÓ¸ÆÒÚÀÒÆÚŸÊՕÆÒÃÚ–ÓÜØÀÑÓÒ×ÆÚÒÆƖÓËÅÌÊÎ×ÍÒÓÜÕ² Ö×Ó×ƕÊÂÓÆÒÊÕÌÂÆÚÖ×ÍÛÔÕÆ×ÓÜÆÒÆÑƕDzÒÊÎÒÆËÕÓÒ×ÂÝÊÎ×ÓÒÐÁ–ÓÐÆÎ×Ó֖Â×ÎÊÒÃÚ –ÑÓÅÖÎÓÜÐÆΕ²ÑÑÓÒ²ÏÊÖ×ÓÜÖܕ–Æ×ÕÎÔ×Í

„•…š†£• ¥•š¢ª„š£˜„ ¢ª

×ÓÜ–ÓÜÝÊΕÃÒΕÆÊÐÊ•ÆÝ•Ê×ÍÌÜÒÆÂÐÆ ×ÓÜ´¸ÆÒÚÀÕÛÊ×ÆÎÌÎÆÒÆÆÒ×ÎÐÆ×ÆÖ×ÁÖÊÎ×Ó –ÕÓÍÌÓŕÊÒÓŠ–ÆÎÉÂÌÎÆÃÑÊÚ×ÎÚÉÓÜÑÊÎÀڋ ÀÒÆÒʖÂÖÍÚŸÊՕÆÒÃÐÎʖÂÖÍÚ¸ÆÒÚ–ÓÜ ÊÏÆËÆÒÂÖ×ÍÐÊ•ÎÆ•ÀÕÆÉÂÛÙÚÐÆÒÀÒÆÖ͕²ÉÎÆËÁÒÓÒ×ÆÚÕÙÚÃÑÆ×Æ–ղ̕Æײ ×ÓÜ×ÆÕÓÅÛÆÆÐÕÍÐÆÎÛÕÁ•Æ×ÆÖ×Ó֖Â×Î

ÃȟÅÎÑÇ šºÓÑÈÀ ™ÀË» †ÎË¿ÊÀË» šÇÍÓÇןÒÄÈÖ

–ÓÜÐÆ×ÓÎÐÓÅÖÊÐÆΖÓÜ×ÔÕÆØÆÐÆ×ÆѲÇÊÎ Ó¸ÆÒÚÒÓŕÊÕÓ¬ÎÆÒÍÆÒÆÛÔÕÍÖÍ×ÓÜ –ÕÓÐÆ×ÃÛÓÜ×ÓÜ•ÓβÝÊÎÓÕÎÖ×ÎÐÁÓÎв×ÓÎÐÓÎ×ÓÜÛÙÕÎÓÅ•ÓβÝÓÜÒ–Ê–ÊÎ֕ÀÒÓΖÙÚ –ÎØÆÒÃ×Æ×ÆÇÕÂÖÐÊ×ÆÎв–ÓÜÊÐÊÂÐÓÒײ–ÙÚ ÖÅÒ×ӕÆØÆʖÎÖ×ÕÀÈÊÎ×ÓÂÉÎÓÏÆËÒÎвÖÙÚ ÀËÜÌÊŸÊ•²×ÓÚ–ÊÕÎÀÕÌÊÎÆÓÐÆÎÒÓÅÕÎÓÚ

¸ÆÒÚØÆÆÕÛÂÖÊÎÒÆÖÜÒØÀ×ÊΕÀÖÆƖÕÎÖÀÚ –ÑÍÕÓËÓÕÂÊÚ•ÆÖ͕ÀÒÊÚÐÓÜÇÀÒ×ÊÚÐÆÎܖÓÒÓÓŕÊÒÆ×ÍÒÊÎÐÃÒÆ×ÓÜÐÆÎÖÅÒ×ӕÆØÆ ÆÕÛÂÖÊÎÒÆ×ÍÒÆÒ×ÆÒÆÐѲª×ÆÜ×Ã×Íײ×ÓÜ –ÓÜÓÅ×ÙÚÁ²ÑÑÙÚ•ÓβÝÊÎWDEXODUDVDÓÎ –Õ²ÏÊÎÚÐÆÎÍÖܕ–ÊÕÎËÓÕ²×ÓÜƖÍÛÓÅÒÖÎ̲ÖÎ̲ÆÉÎÃÕÆ×ÆÖ×ÍÒÆÕÛÁÆÜ×ÀÚÊÒÃÚÆÒØÕԖÓÜ–ÓÜÉÊÒÌÒÔÕÎÖÊ–Ó×À­ÀÖÆƖÃ×Í ØÀÑÍÖÁ×ÓÜÒÆÊÒ×ÆÛØÊÂÐÆÎ×ÍÒܖÓÇÑÍ×ÎÐÁ ÖÛÊÉÃÒƖ×ÁÖÐβ–ÓÜÀÛÊΕÊÂÒÊÎƖÃÆÜ×ÃÒ Ö×ÓÛÔÕÓÓ¸ÆÒÚ–ÓÜÁÕØÊÐÆÎÓ¸ÆÒÚ–ÓÜ ÀËÜÌÊØÆÖÜÒÆÒ×ÍØÓÅÒ´µ²ËƬÃÕ×ÊÚØÆ ÐÎÒ͕Æ×ÓÌÕÆËÁÖÊÎÆÜ×Ã×ÓÈÜÛÓÑÓÌÎÐÃ×ÆÏÂÉΕÊ×ÓÒ×ÕÖÓÊÒÃÚƖÕÃ֕ÊÒÓÜØÕÂÑÊÕ •ÀÖÆƖÕÎÆÆËÁÌÍÖÍ–ÓÜʖÎÐÊÒ×ÕÔÒÊÎÖÊ •ÎÐÕÀÚÑʖ×ӕÀÕÊÎÊÚ×ÍÚÐÆØ͕ÊÕÎÒÃ×Í×ÆÚ ÐÆÎÆËÁÒÊÎ×ÍÒÆוÃÖËÆÎÕÆÐÆÎ×ÍËÆÒ×ÆÖÂÆ ÒÆÖܕ–ÑÍÕÔÒÓÜÒ×ÆÐÊÒ²­ÊÀÒÆÅËÓÚ–ÓÜ ØܕÂÝÊÎ×ÎÚ–ÎÓÆוÓÖËÆÎÕÎÐÀÚ×ÆÎÒÂÊÚ×ÓÜ ¸Â×ÖÐÓÐÀÒÆܖÓÇÃÖÐÓÒÐÑ•ÆƖÕÓÖÉÎÃÕÎÖ×ÍÚƖÊÎÑÁÚÐÆÎ×ÍÑÓÌÎÐÁ×ÍÚÆËÁÌÍÖÍÚ ÒÆ×ÕÂÝÊÎÖÊвØÊÇÁ•ÆÖÆÒ–²×ٕÆ–ÆÑÎÓÅ ֖Î×ÎÓÅÀ×ÓΕÓÒÆܖÓÛÙÕÁÖÊÎ×ÓŠ¨Ìԋ ËÀÕÒÊÎÖ×ÓÒÓÜ×ÓÒŠºÒÓÎÐӋ×ÓÜ£ÓѲÒÖÐÎ –ÊÕÆ֕ÀÒÓƖÃÀÒÆËÂÑ×ÕÓ¦Ò×ÓÒÎÓÒÎÐÁÚ ƖÓÖ×ÆÖÎӖÓÂÍÖÍÚ·–ÒÙ×ÎÐÃÐÆΕÜÖ×ÍÕÎÔÉÊÚƖÃÑÜ×ÆÇÆÖÎ֕ÀÒÓÖ×ÍÒÊÏÆÎÕÊ×ÎÐÁÊՕÍÒÊÂÆ×ÓܹÑÊÏ­–ÕÀÒ×ʕÓÜя–ÓÜ –ÕÓÖËÀÕÊÎÀÒÆÒŠ²ÌÕÆËӋ•ÍÆÒÆÌÒÔÖΕÓ ÁÕÙƏÌÊÒÒ²–ÊÕÎÖÖÃ×ÊÕÆÊÕÙ×͕Æ×ÎвƖ“ ÃÖÆƖÆÒײÐÆÎË×βÛÒÊΕÎÆ×ÆÎÒÂÆ–ÓÜÖÆÒ •ÆÌÎÐÁÊÎÐÃÒÆ•ÓβÝÊÎÒÆƖÓÐײÉÎÆËÓÕÊ×ÎÐÃÒÃ͕ÆÆÒ²ÑÓÌÆ•Ê×Æ•²×ÎÆ–ÓÜвØÊ ËÓÕ²×ÍÒÐÓÎײÝÓÜÒ A

²¥ª¨¥²¥¡ ¬ÄºÀÁ¸±ÃÁÀ·®¸Á

¨¯£¸»¹ª¯¨µ¨ '(),1,7(/<0$<%( ***

ºª¬¹¬¯§¯ª 7+(58,16 **

£·µ¹¯­¸·ºª¨º¸··º¬©« 0((7'$9( **

¶×ÏÎÓÂ֐®ÔÆÊ ÆÓÏΑÊÏƑÐÅØÎÏÓÑ¿‘Ï Î ÉΑÆÑʐ¼ÎÆÊÖ‘ÏÍÍ®‘¿ÊÂÑϐÂÎÓÊ̽ÌϐÆÎÓ¾ ÃѾÒÌÆÒÂÊΐÇÊÒÃÉÓƾÖÓÉÎÌѾÒÉÒÏØ¿ÓÂΐÊ ‘¿ÂØÓ¼ÖÒÆÆ̑ͽÒÒÆÊÆØ×®ÑÊÒÓŠÆÊÅÊÌ®ÂÎÓÉ Ãͼ‘ÆÊÖÓ¼ÍÏÖ§ÏØ;Ï؇ºÕÖÂØÓ½ÆÅÐÉÂÓؑÊ̽ SPNDPNÓÏصÎӐ©‘ÑÏØÌÖÅÆΑ®Ò×ÆÊ‘¿ÓÊÖ ÒØÎÉÔÊҐ¼ÎÆÖÂÒÔ¼ÎÆÊÆÖÓÕÎÓÂÊÎÊÐÎÓÏØƾÅÏØÖ Š½ÓÏØÍ®×ÊÒÓÏο×ʐÆÂÎÉÒØ×ÉÓÊÌ®Òؐ‘ÓАÂÓŠ ÂÌ¿ÉÌÊÂÎÅÆΑÑÏґÂÔƾÒÓÏÆÍ®×ÊÒÓÏÎÂÂÎÂÓѼÄÆÊÓÏØÖÌÂοÎÆÖÓÏؽÎÂÓÏÂÎÂÎÆÐÒÆʦ ÊÒÓÏѾÂÆοÖ‘ÂӼёÏØÂÇÉÈƾÓÂÊÒÓÉÎÌ¿ÑÉÓÏØ ÓÑÆÊÖÆÑÕÓÊ̼ÖÓÏØÊÒÓÏѾÆÖÈÊÂÎÂÅÆÊÂΐ‘ÏÑƾ ÎÂËÆ×ÕѾÒÆÊ‘ÏʽÓÂÎÂØÓ½‘ÏØÌÂÓ¼ÍÉËÆÒÓÏ È®Ï ¼×ÆÊÓÉÎÆËؑήÅÂÎÂ×Ó¾ÙÆÊ×ÂÑÂÌÓ½ÑÆÖ Î ÈƐ¾ÙÆÊÓÏÒÆήÑÊϐÆÂμ͑ÊÒÓÂÈÏÉÓÆØÓÊ̼ÖÍƑÓϐ¼ÑÆÊÆÖÌÂÊΐÉÔØÒÊ®ÙÆÊÓϐØÂÍ¿ÓÕÎÔÆÂÓÐÎ ÒÓÏÃՐ¿ÓÏ؇ÑϐÂÎÓÊÌϐÆÎÓÊҐÏÁ

xÊÆÌÅÊÌÐÎÓÂÖÓÏÎÓ¾ÓÍÏÓÏØ‘ÊÏÂʐÏÅÊÄÏÁÖŠÂÍÍ® ÌÂʇÌÂÍ;ÇÕÎÏ؊ÇØÓÏÁ‘ÏØƾŐÆ‘ÏÓ¼ÒÓÉÎ ÏÔ¿ÎÉ‘¿ÓÉκÎÓÑÆÊÒÓÏ…©ÂÈÂÙ®ÌÊÓÏØÓÑ¿Ï؆ ÓÏÂÎÂÑÑÊ×ÉÓÊÌ¿‘ÏØÌÂÍÁ‘ÓÆÊÓÂÆÑƾ‘ʐÊÂÖ‘Øѐ¾ÅÂÖÓÕΩ®ÈÊÂÒÓÉÎÓÂÊξÂÓÏب®ÑÓÆÑ ÊÔƾÎÂÊ ÂΐÉÓÊ®ÍÍÏ Ê‘ÑÏÒÅ¿ÌÉÓÉ‘ÆÊͽÈʐÊÂϐ®Å ÓÏØÑÊÒÓÐΟÂÈÊÅÆؐ¼ÎÏÊÒÓÉÎÌÏÑØǽÓÉ֐ÆÓÏØÖ ÂÇÊÍ¿ËÆÎÏØÖÎÓ¿‘ÊÏØÖΐÉÎÓÏØÖƑÊÓѼ‘ÏØÎΠÌÂÓ¼ÃÏØΑÑÊ·‘ÆÔ®ÎÏØÎ ÏʽÑÕÆÖÓÉÖÓÂÊξÂÖ ÈÎÕѾÙÏØÎÓÉÎÌÂ̽‘ÍÆØÑ®ÓÉÖÏÊÌÏÍÏȾÂÖÌÂÊÂÎÂÌÂÍÁ‘ÓÏØΑÕÖ ÂÎƾÒÂÊ¢ÆÑÊÌ®ÎÏÖ ÌÂÍÁÓÆÑÂΠ‘ÉȾÎÆÊÖÅÊÂÌϑ¼ÖÆÈÌÑÏؑ¢‘Æ͑ÊÒÓÊÌ®‹CŒÒÓÉ ÍÏÈÊ̽ÓÉÖ ®ÍÍÏÎÒÂ×ͽÕÖÊżÂÌÂÊؑÆÑÃÏÍÊÌ® HPSZÒÓÊÖÆÊÌ¿ÎÆÖ ÔÂÒÂÖÅÊÅ®ËÆÊÂސÆÒÂÒÆ®ÍÍ ‘ÐÖÎÂÂÌÑÕÓÉÑÊ®ÒÆÓÆÅØÏ‘¿ÅÊÂ×ÑÉÒʐϑÏÊÐÎÓÂÖ Ê‘¼ÓÑ ¼ÎÂÓÉÈ®ÎÊÌʼÎÂÎÆÍÃÆÓÊÌ¿ÒÏØÈÊ®¤ËÂÊÑÆÓÊÌ®×ѽÒʐÏÈÊÂÌ®ÔÆDBNQFS‡

xÊÂÒÓɐ¿‘ÍÏÊϐÆÓɐÏÑǽÓÏضÎÓÊ©¼ÑÇÊ ÒÆÇØÒÊÌ¿¼ÈÆÔÏÖ ÌÂʐÆÌØÃÆÑνÓÉÓÏζÎÓÊ©¼ÑÇÊ ÒÆ ¼ÈÆÔÏÖQMBZNPCJM ‘ÑÏÒÈÆÊÐÎÆÓÂÊÒÓɯ¼Â³¿ÑÌÉ Ô¼ÍÏÎÓÂÖÎÂÂÎÓͽÒÆÊ¿ÍÏÓÏÎÆÑ¿ÓÕÎÕÌÆÂÎÐÎÓÏØ ‘ÍÂνÓÉÈÊÂÎÂÒÐÒÆÊÓÏÎ̿ҐÏÓÏØ‘ÏØÌÊÎÅØÎÆÁÆÊ °©¼ÑÇÊÅÊÂÒÓɐ¿‘ÍÏÊÏ‘ÂÑÊÒÓ®ÎÆÊÓÏήÎÔÑÕ‘Ï ‘¾ÑÎÆÊÓÏ¿Îϐ¯ӼÊÃÌÂÊ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÓÉÃϽÔÆÊÂȽÊÎÏØ‘ÊÓÒÊѾÌÏØÈÊÂÎÂǼÑÆÊÆÊÖ‘¼ÑÂÖÓÉΑÏÒÓÏͽ ÓÉΑÏÑƾÂÏÊÍÊÍʑÏÁÓÆÊÏÊÆËÕȽÊÎÏÊÂÎÂÌÂÍÁ‘ÓÏØÎ ÓÉÎÌÂͽ‘ÍÆØÑ®ÓÏØÂÎÔÑБÊÎÏØȼÎÏØÖÌÂÊÇÆÁÈÏØΞ×ÕÖÓÏØÖÕÌÆÂÎÏÁ֐ÂÖŠÆØÓØ×ÐÖÈÊÂΠ̮ÎÏؐƐ‘®ÎÊÂÌÂÊǼÓÏ֊ ÂÇÏÁ‘ÑÏÉÈÏؐ¼ÎÕÖ ¼×ÏØΑÑÏÒǼÑÆÊ ÌØѾÕÖ ÌÑÁÂÂÒÓƾÂÌʼÎÂÒÂ×Í¿ ÒÓ¿ÑÊÈƐ®ÓÏ‘¿ÌÍÊÒ¼²ÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÉÓÂÊξÂÓÏØ ©‘Ñ®ÊÂα¿‘ÊÎÖƾÎÂÊÒØ×ή×ÂÑÊÓՐ¼ÎÉÌÂÊÂΐǾÃÏÍ‘ÏÍÁ‘ÊÏÌÂÍ¿ÈÏØÒÓÉ‘¿ÓÉΑÑÏÉÈÏÁÆÎÉ ÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÓÏؐÆÓÏΩ¼ÑÇÊÒÓÏ‘ÏÓ‘¿‹/PSCJUŒ

48 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª

ª°¸±® kk©ÆÂÑ×ÉÈ¿ÓÉ ÏǾ©ÂÑÒ¿ ÊÂϐ®Å›ÂÍ;ÅÆÖ ÒÓÏΣŽŸÂÈ̿ҐÊÏ‘¿ÍƐÏÂÎÂ͐îÎÏØÎÎÂÒÐÒÏØμÎÂΣÑÆÓÂο‘Ñ®ÌÓÏÑÂÒÓÉÎ…¢‘ÏÒÓÏͽ† -FT'FNNFTEFMŽPNCSF ÓÏØ¥ÂΟÏÍ ÂÍ¿kk ©ÊÂÂÌ¿É…‘ÆÊÑÂȐ¼ÎɆÆÓÂÇÏÑ®ÆοÖÃÊÃ;ÏØ ÓÉÖ ¢È̮Ԡ¨Ñ¾ÒÓÊ ‘¿ ÓÏÎ ŸÂÒÌ®Í ²Ï®Ö ÒÓÏ …ÀѐɿΆ -ŽIFVSF[FSP ÒÆ®‘ÓÂÊÒÓÉÈÂÍÍÊ̽ kk ÆƑÂμÌÅÏÒÉÂØÓ½ÓÉÎÆÃÅϐ®ÅÂÏÊ…©‘ÂήÎÆֆ #BOBOBT ÓÏØ›ÏÁÎÓʵÍÆÎ Ê‘¿ÓÊÖ ‘ÑÐÓÆÖÓÂÊξÆÖÓÏØkk…›ØÎϾÒÓÏνÍÊφ 1MFJO 4PMFJM ؑÏÔ¼ÓÕÔ½ÓÂÎÉÊÅÂÎÊ̽ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ ÈÊÂÓÏØÖ¢ÔÉξÏØÖ‘Ïؼ×ÏØΐƾÎÆÊÒÓÉΑ¿Íɦ Ƒ¿ÆÎÉÌÂÍÁÓÆÑÉÍÁÒɦ‘ÆÓØ×ɐ¼ÎÉÂήÈÎÕÒÉ ÓÏرÆμ¨ÍƐ®ÎÒÓÏÎ…²ÂÍÂÎÓÏÁ×Ï̱¾‘ÍÆچÆ ÓÏ΢ͼίÓÆÍ¿ÎÒƼÎÂΑ¿ÓÏØÖÑ¿ÍÏØÖ‘ÏØ ÓÏμÌÂÎÂÎÒÓÂÑO


¢π™∫√π

* ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ª¤ÙÚÈÔ˜ ∫·Ïfi˜ ¶Ôχ ηÏfi˜ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜

√ TRICKY ∫∞π √π ∞§§√π ΔÔ˘ ª∞∫∏ ª∏§∞Δ√À ™À§§√°∏ - Café De Los Maestros

MATMOS

O Gustavo Santaolalla ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ Buena Vista Social Club Î·È ÙÔ «·ÏÈfi» Ù¿ÓÁÎÔ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Í·Ó¿ Ì ÙÔÓ Èo ÌÂÏÔ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÔÌÔÏfiÁËÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜, ÚÈÓ ÙÔ “nuevo tango” ʤÚÂÈ ÙȘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ™Ô˘‰·›ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, Û˘Óı¤Ù˜ Î·È ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÛÙÔ Ù¿ÓÁÎÔ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÈ, ÊfiÚÂÛ·Ó Ù· ηϿ ÙÔ˘˜, Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, ı˘Ì‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÏÈ¿ Î·È ¤·ÈÍ·Ó ÁÈ· Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÚÈÓ ·’ ÙË Ï‹ıË. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ·˘Ùfi ÙÔ cd...

ΔÔ ›ڷ̷ ¤Ù˘¯Â, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ·‚›ˆÛÂ... √È Matmos ·›˙Ô˘Ó Ì ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ·ÏÈ¿ Û˘ÓıÂÛ¿È˙ÂÚ, ͯÓÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·’ Ù· Roland Î·È Ù· Korg, Ù· Moog Î·È Ù· Akai, οÓÔ˘Ó ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ì ÎÏÈÛ¤ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ¯¿ÓÂÙ·È Î¿Ô˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∏ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› ¤Ú· ·fi fiÛ· ¤Î·Ó·Ó Ô Eno Î·È ÔÈ Cluster ÚÈÓ ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ·, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Marshall Allen (Sun Ra Arkestra) Î·È ÙÔ˘ ̤Á· Terry Riley (ÛÙÔ ¤ÍÙÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ “Hashish Master”, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙË ‚ÈÓ˘Ïȷ΋ ¤Î‰ÔÛË Î·È ÛÙÔ itunes), ¯·Ú›˙ÂÈ «ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·» ·ÏÏ¿ fi¯È ‚¿ıÔ˜. ªfiÓÔ ·’ ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· fiÙÈ «Î¿Ó·Ó ÙËÓ Ͽη ÙÔ˘˜» ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı›, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ Ù›ÔÙ·.

THE EARTHBOUND

TRICKY

¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, Û ϛÁÔ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ·, ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ ·Ì¿ÍÈ Î·›ÂÈ Ï¿‰È·, ÔÈ Ì›Ú˜ Â›Ó·È ˙ÂÛÙ¤˜, οÔÈÔ˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Â›Ó·È ·Ó˘fiÌÔÓ·, Ù· ÌÔÙ¤Ï ÊÙËÓ¿, Ë ÛÎfiÓË Î·È Ë Î¿„· ÙÔ‡˜ ·Ú·Ï‡Ô˘Ó. ∫¿ı Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ÓÂ, ·›˙Ô˘Ó Î·È Û οÔÈÔ ‡ÔÙÔ Î·Ù·ÁÒÁÈÔ «Úfi¯ÂÈÚ·» ÛÂÙ ·fi Ì·ÚÈ¿ÙÛÈ, ÚÔÎ Î·È ÌÏÔ˘˙ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘, Ô˘Ï¿Ó ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ «ÊÙËÓfi» cd ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, Ì·˙Â‡Ô˘Ó Î¿Ó· ÊÚ¿ÁÎÔ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó. ŸÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÚÓ¿ÂÈ ˙fiÚÈη.

√È ‰·›ÌÔÓ˜ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó, ÙÔ Êˆ˜ Ì·›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ·’ Ù· ÌÈÛ¿ÓÔȯٷ ÛÙfiÚÈ·, Ô Tricky ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ΢ÓËÁË̤ÓÔ˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È Î¿ÓÂÈ ‚fiÏÙ· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘. ∂Λ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, Ô˘ ¤ÌÏÂÍÂ, Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ª·˜ ÍÂÓ·Á› ÙÚÈÁ‡Úˆ ·ÊËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ˘¤Úԯ˜ Á˘Ó·ÈΛ˜ ʈӤ˜ ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ ÁÎÚ›˙˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÙÔ ÚÔÎ Î·È ÙÔ ÌÏÔ˘˙ ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¯È-¯Ô, ÙÔ ªÚ›ÛÙÔÏ, Ù· soundsystems. ŸÏ· Â›Ó·È ¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜... ∫·ÏÒ˜ ‹Úı˜, ·‰ÂÚʤ!

(Deutche Grammophon) ****

- La Guerra Final (The Lab) ***

- Supreme Balloon (Matador) **

- Knowle West Boy (Domino) ****

DEATH CAB FOR CUTIE - Narrow Stairs (Atlantic) ***

ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fi¯ËÌ· ÙÔ˘ Ben Gibbard ÌÂÙÚ¿ÂÈ 10 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ Î·È 6 ¿ÏÌÔ˘Ì, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÈηÓfi Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ϤÌ indie pop/rock. ŸÏ· Â›Ó·È Û˘Ì·ıËÙÈο, ηÏÔÊÙÈ·Á̤ӷ, ÊÚÔÓÙÈṲ̂ӷ Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ë ¤ÎÏËÍË ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÔÙ¤ ÎÈ Ô ‹¯Ô˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· “political correct” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ indie ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÒ‰Èη. ™˘Ì·ı¤˜ ·ÏÏ¿ –ÂÓÙ¤ÏÂÈ– ‚·ÚÂÙfi. ● 30 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 49


ª√À™π∫∏

* ∫·Ï‡ÙÂÚ· fi¯È ** ª¿ÏÏÔÓ fi¯È *** ª¿ÏÏÔÓ Ó·È * * * * ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó·È * * * * * ∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·

¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

ª∂ 30 §∂•∂π™ ª∏Δ∂ƒ∞ º∞§∞π¡∞ ΔÀº§∏ ¶Ï·ÁÎÙfiÓ

∂.ƒ. (Planktone Musicking) * * * *

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÓÙÂο‰·. ∞Á·‹ıËΠÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ATHENS VOICE Stage ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ùfi, ÚÔÎ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ‹¯Ô Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ŸÌÔÚÊ·, ·ıÒ· Ó¢ÛÙ¿, ÌÈÎÚ¤˜ ÛÔ˘ÚÂ¿Ï ÛÙÚÔʤ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ì «¿ÚˆÌ· ¤ÓÙÂ¯Ô˘». ∫ÔÏ˘Ì¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜. ∂¡¢∂§∂Ã∂π∞

™’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·‡ÚÈÔ (Sony / BMG) * * * *

ŸÙ·Ó Â›Ó·È ·Ï·ÈÔÚfiÎ, ı˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ ‹ Ì·Ï·ÓÙ·‰fiÚÔÈ, Â›Ó·È Ù·Ï·ÈˆÚ›·. ŸÙ·Ó ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÔ˘Ó, ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ·ÚfiÓ Î¿ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤Í˘Ó˜, ˆÚ·›Â˜ ÛÊ‹Ó˜ (ÂÓÔÚ-

¯‹ÛÙÚˆÛË) ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‚ÈÚÙÔ˘fi˙ÔÈ, ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·˘Ïȷ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ.

Û ÚÔÎ Î·È Ï·˚Îfi (ΤډÈÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ), Ì¿ÛÙÔÚ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ËÚˆÈο ηÏÔηÈÚÈÓ¿ singalongs ÁÈ· ÓËÛÈÒÙÈη ÁϤÓÙÈ· Î·È ÊÂÁÁ·Ú¿‰Â˜, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÊÚ¤ÛÎÈ· ʈӋ Î·È Ù˘ Ù· ‰›ÓÂÈ.

·˘ÙÒÓ Î·È ¿ÏψÓ, ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ trip-pop Ì ÏfiÁÈ· Û·Ó ÌˆÚÔ‡ ÌÂ Ë¯Ò Ì¤Û· Û ÂÎÎÏËÛ›·.

∂§∂¡∞ ¶∞¶∞ƒπ∑√À

√È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈԉ›˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ straight, ˆÌfi fun Ù˘ ÛÎËÓ‹˜, ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ʿÎÈÓ’ rockin. √È noindy-no-more ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔ ‰Â›ÎÙË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ˘ ÛÙÔ 9.

Bi (EMI) * * *

ASTYPLAZ

μÚ›ÛΈ ÙÔ ÏfiÁÔ Ó· ˙ˆ (Sony / BMG) *

ªÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÔ‡ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ¢ÈÒÓ˘, ÙÔ ÂÈÌÂϤÛÙÂÚÔ, ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÁÎÚÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì. Δ˘Èο ¿„ÔÁ·, ηÏÔηÈÚÈÓ¿ «ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ beach-bar» Î·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÎÏÈÛ‰¿ÎÈ: ‰È·Û΢‹ Ù˘ «∑·˝Ú·».

™˘Ì·ıËÙÈ΋ ʈӋ Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ê˘Û·ÚÌfiÓÈη ÛÙËÓ ˘ÂÚ-·Ú·ÁˆÁ‹, ·›ı·Ó· ‚·ÚÂÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (ÎÚ˘ÙÔÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·, Ï¿ÙÈÓ, ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈο), ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì layers ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ¯·Ú¿, ο„· ‹ ¤ÛÙˆ ·ÏËÛÙ›·. øÚ·›· ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË.

¡π∫√™ ¶√ƒΔ√∫∞ §√°§√À & μ∞™π§π∫∏ ∫∞ƒ∞∫ø™Δ∞

SAM SPARRO

∏ ™‚Ô‡Ú· Î·È ¿ÏϘ ÈÛÙÔڛ˜ (∞ÎÙ‹) * * *

¶˘ÁÌ·Ï›ˆÓ, ÈÛÔÚÚÔÈÛÙ‹˜ ÁÂÓÈ¿˜ ·Ó¿ÌÂÛ·

Sam Sparro (Universal) * * *

√ Ó¤Ô˜ Mika. §Â˘Î‹ electrofunk-soul, ÌÈÌ‹ÛÂȘ St.Wonder, BeeGees, gay Û·ÏÔÓ¿ÙÔ ÌÈÙ¿ÎÈ. ¶ÚԂϤ„ÈÌÔ, „ÈÏÔ-‚·ÚÂÙ¿ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ÌÂÈ Ë Peaches ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ strap-on Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Ì·Ì‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜. ALANIS MORISSETTE Flavors of entaglement (Warner) * * * *

ªÂÙ·-ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎfi ÛÔÎ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡. ∫Ú·Ù¿ÂÈ 4ever. ΔÔ ¤Î·Ó ٤ÏÂÈ· – Î·È ÙÔ ¤Î·Ó hype. ΔÒÚ·, Ó·ÚÎÈÛÛÈÛÙÈο ÏËÁˆÌ¤ÓË, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ú·ÁˆÁfi, οÓÂÈ ¿ÏÈ ÙÔÓ ˆÚ·›Ô ÏfiÍÈÁη ÛÙȘ „ËϤ˜ ÔÎÙ¿‚˜ Î·È ÂÙ¿ÂÈ ÛÙÔ ÚÔÎ ËÏÂÎÙÚÔ-‰È¿ÛÙËÌ·. FOXBORO HOT TUBS

Stop drop and roll!!! (Jingle Town)* * * * *

°È·ÁÈ¿! °È·ÁÈ¿! ŒÏ·! ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ¿ÏÈ ‰›ÛÎÔ ÔÈ Kinks! (ΔÚ¤¯ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¿, ÌÈÎÚ¿, ÙÚ›ÏÂÙ· tracks, ÎÈı¿Ú˜, Ô˘Ô˘Ô˘Ô˘ ÁÂÌ¿Ù· ‹ÏÈÔ. ÈڿÂÈ Ù¤ÏÂÈ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi, Â›Ó·È ÔÈ Green Day Û ̛· ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ̤ڷ). LYKKE LI

Youth novels (LL Recordings) * * * * *

ªÈÎÚ‹ ™Ô˘Ë‰¤˙· ˙ÂÈ, Ù·Íȉ‡ÂÈ, ¯ÔÚ‡ÂÈ, ™ÙÔίfiÏÌË, §ÈÛ·‚fiÓ·, ª·ÚfiÎÔ, ¡Â¿Ï, πÓ‰›·, ¡¤· ÀfiÚÎË. ¡ÙÂÌÔ‡ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì-¤ÎÏËÍË, blend fiÏˆÓ 50 ATHENS VOICE 31 IOY§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

INFADELS

Universe in reverse (Wall of sound) * * *

SENOR COCONUT & his Orchestra Around the world (Pias) * * *

O ∫‡ÚÈÔ˜ ∫·Ú‡‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔ mondokitsch ȉȈÙÈÎfi ÙÔ˘ Û‡Ì·Ó, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Û Â͈ÙÈÎfi, Û·ÏÔÓ¿ÙÔ mambo ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÁÁ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ η٤¯ÂÈ ÙfiÛÔ Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ cha-cha Ô˘, fiÙ·Ó ¯ÔÚ‡ÂȘ ÏÈÒÓÔÓÙ·˜, ‰ÂÓ Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ Ù›ÔÙ·. CÉLIA MARA Santa Rebeldia (Globalista) * * *

ºˆÓ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘, ÎÂÊ¿ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡, ÛÙÔÓ «·ıÒ· Ì¿ÛÙ·Ú‰Ô» ‹¯Ô Ù˘ Ìfi‰·˜. ™¤ÍÈ, groovy ·ÊÚÔ‚Ú·˙ÈÏÈ·ÓÔÎÔ˘‚·ÓÔ‚·ÏηÓÔ-Û¿Ì˜, funk, ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ›, ÙÛ·Ï›ÌÈ·, ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜, ÙÚÈÎ Î·È ÔÈÎÔ-ÔÏÈÙÈο ÙÛÈٿٷ. ΔÔ ¿ÚÙÈ ¤Ù˘¯Â. °È· ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ Í¤Úˆ. THE OTTAWA BROS Duck soup (Cast-a-blast) * * * * ∂ÏÏËÓÔ‚ÚÂÙ·Ófi˜ DJ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ¯·Ì¤Ó·, ·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÙ· tapes Ì˘ıÈÎÒÓ funksters ÙÔ˘ ’72. Δ· ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ (Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ), Ù· Îfi‚ÂÈ, Ú¿‚ÂÈ, ÌÈÍ¿ÚÂÈ, Û·ÌÏ¿ÚÂÈ, ‚¿˙ÂÈ ·Ù¿Î˜ Î·È noir fiÛÙÂÚ Î·È... Intermission. SIMPLY RED

Picture Book / A new flame - Collector’s editions (+ bonus tracks, remixes, live dvd) (Warner) * * * *

√È ‰‡Ô ηχÙÂÚÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ÙÔ˘ Mick «∫ÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏË» Hucknall, fiÙ·Ó Ë Ô ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÛÔ‚·Ú¢Ù› («Ï¢΋ soul»). Δ· ηٿÊÂÚ ÙfiÛÔ Î·Ï¿, Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÙÈ Û·Ó «jazzy ÌÔ˘ÌÈÔÔ›ËÛË». T· live Â›Ó·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈο. ∞


elements of style SHOPPING/HEALTH/BEAUTY/FITNESS/EI™EƒXOMENA

¶ø™ ¡ ª∞RTIN∞ ºΔπ∞•∂π™ I CRANIL ¶·ÁÒÓÂȘ LA ¤Ó· Ô

Ù‹ÚÈ coc Ì· À ›Ù ktail Mart ·Ê‹ ini Û ۯ ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙÔ „ ‹˘ÁÂ›Ô Â›Ù Ì Ûfi‰· ÂÁ Î·È ¿ÁÔ ¤Ó· sha . ∞Ó·ÌÂÈÁ ÂÌ›ker Ì›· ‰ Ó‡ÂȘ Û fiÛË (30 ‰‡Ô ‰fiÛ ml) Mart ÂȘ (60 m ini Bian l) Grey G ÛË (30 m co, oose Vo l) ¯˘Ìfi Ê dka, Ì›· Ú¿Ô˘Ï·˜ ¯Ù˘¿˜ ‰fiÎ·È 6-8  ÁÈ· 20 ‰ ·Á¿ÎÈ·. Δ Â˘ÙÂÚfiÏ ¿ÁÔ Î·È Ô ÂÙ·. ∞Ê ÙË Ûfi‰· ·ÈÚ›˜ ÙÔ ·fi ÙÔ  Ù‹ÚÈ Î·È Û Ó ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÂÚ‚›ÚÂȘ Ï ÙÔ ÂÚÈ ÛÙÔ ÔÙ‹ ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ ¤ÔÓ ÔÚÈ. °·ÚÓ ˘ shaker ›ÚÂȘ ÙÔ ÙËÚÈÔ‡ Ì ÛÙfiÌÈÔ ÙÔ Â ÌÈ· ÊÚ ˘ Ô¤ÛÎÈ· ÊÚ ¿Ô˘Ï·. ™ÙËÓ ˘Á ȿ ÛÔ˘.

THE ART OF SERVING MARTINI

ΔÔ Martini (·¯, Δ˙ÔÚÙ˙…), ÙÔ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÔÙfi ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ·˘Ù‹ ÙË ÛÂ˙fiÓ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÙÔ Martini Cranilla. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Martini Bianco, ‚·Ó›ÏÈ·˜ Î·È ¯˘ÌÔ‡ ÊÚ¿Ô˘Ï·˜ Î·È ‚fiÙη˜. £· ÙÔ ‚ÚÂȘ ·ÓÙÔ‡. ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ÂχıÂÚÔ Î·È ·ÁˆÌ¤ÓÔ! - Ãπ™Δπ∞¡∞ ª¶∞∫∞ 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 51


ELEMENTS OF STYLE

T˘ XPI™TIANA™ M¶AKA (christiana_lida@yahoo.gr)

μ¿Ï ÌÔ˘ ȉ¤Â˜

+ Δπ∑∑À

SONY ERICSSON

∞ÓÙÚÈÎfi ÂÛÒÚÔ˘¯Ô

∫ÈÓËÙfi ÙËϤʈÓo WALKMAN® w 302

COCO MAT

WATER BUOY

MANISH ARORA °˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘

∫·Ó·¤˜ μabio ú 540

LACOSTE

PLANET MUSHROOM

∞ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·

∫›ÙÚÈÓÔ t-shirt

∫·È Ó·È, ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ·! ∫¿Ó ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· „ÒÓÈ·, ͤ¯·Û fiÏ· Ù· ¿Û¯ËÌ· Î·È Ì›˙ÂÚ· ηÈ... ηÏfi ηÏÔη›ÚÈ!! ■ Δ· + Tizzy ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Ó·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ «ÎÚ˘ÊÒÓ ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ» ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ. ΔÔÏÌËÚ¿ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· Û¯¤‰È·, rock Î·È funky ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ∫. ¢È¿ıÂÛË: 2310 683.110 ■ ∞Í›˙Ô˘Ì ٷ ηχÙÂÚ· ¤ÈÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·Û‹ Ì·˜. ∏ Coco Mat Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·Ï·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. ºÙÈ·Á̤ӷ ·fi ˘ÏÈο fiˆ˜ ͇ÏÔ Î·È ‚·Ì‚¿ÎÈ, Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜

H ATAKA TH™ EB¢OMA¢A™: 52 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 AY°√À™Δ√À 2008

·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· Î·È ÔÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜. Info: 210 6251971, www.coco-mat.com ■ TÔ ÈÔ ¯Ú‹ÛÈÌ· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ϤÁÂÙ·È water buoy Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ·‰È¿‚ÚÔ¯Ë ı‹ÎË ÁÈ· Ù· ÚÔÛˆÈο ÛÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiˆ˜ ÎÏÂȉȿ, ÎÈÓËÙ¿ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋. °È· Ó· ¯·›ÚÂÛ·È ÙÔ ˘ÁÚfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ. www.water- buoy.gr ■ H&M ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó·ÓÈÎfi Î·È ÎÂÊ¿ÙÔ ÛÙÈÏ, Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ¤Ó· ÈÛÙfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÂÎÙÈÌ¿ Ù· «ÚÔÛfiÓÙ·» Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™Ù·‰›Ô˘ 49, 210 3249.302 ■ Δ· Planet mushroom Â›Ó·È street fashion casual ÚÔ‡¯·, ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ underground Ù˘¿ÎÈ· ηÈ

L’ ORÉAL PARIS

Water gadget ú 18

H&M

Gel ‚·ı‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ¿ÓÙÚ˜ ú 5,20

¶Ú¿ÛÈÓÔ t-shirt

Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ù¤ÏÂÈ· Ì ÙȘ ͤÓ˜ „·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. 22840 53144, 51668, 53047, www.planetmushroom.gr ■ ∞fi ÙÔ 1933 Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Rene Lacoste Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÓȘ ÌÏÔ‡˙· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë Lacoste ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙȘ ηډȤ˜ Î·È ÛÙȘ ÓÙÔ˘Ï¿˜ Ì·˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‡¯ˆÓ, ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ô˘ ÊÔÚÈÔ‡ÓÙ·È Ì ̷ӛ·. 210 3618.030 ■ ΔÒÚ· Ë L’ Oréal Paris ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÒÚÈÌÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, Ì ÙË Ó¤· ·ÊÚÒ‰Ë Îڤ̷ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Vita Lift Ô˘ ηı·Ú›˙ÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍËÚ·›ÓÂÈ Î·È ··Ï‡ÓÂÈ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘.

■ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Û ÌÈ· Û˘Û΢‹! ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Walkman®, Ë Sony Ericsson ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Walkman Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÙÚ›· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· ÎÈÓËÙ¿, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ·fi‰ÔÛ˘ ‹¯Ô˘. °È· Ó· ÌË ¯¿ÓÂȘ ÛÙÈÁÌ‹ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. www.SonyEricsson.com ■ ZˆËÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ÚÂÙÚfi Î·È Ô Û¯‹Ì·Ù·, Ú›Á˜, ηډȤ˜ Î·È Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜. Δ· Á˘·ÏÈ¿ Manish Arora «·ÓÙÚ‡Ԣӻ pop art Ì ϛÁÔ ·fi ÈÓ‰È΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ηȅ ÊÔÚ¿Ó Á˘·ÏÈ¿ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰È·ÊfiÚˆÓ ÛÙÈÏ. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË: ∂Ù·ÈÚ›· μ·˚Ú¿ÌÔÁÏÔ˘, info@bairamoglou.gr ∞

∂›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ Ô˘ «ÁÂÓÓ¿» ÙfiÛ˜ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙË Ìfi‰·. - μÔÏÙ¤ÚÔ˜


¥¨¡¥²µ±ª¥°£

£²±´¡¨£¡§

ÃÚçµ®¸À³±³À³¬À¾±ÃÁ°ÁÄ®ÁÄ(elina@athensvoice.gr)

ANTHOLOGY ENCHANTING '(&25$7,216 ®ÒÀÑÅÒÎ ѐ½ÒÉÑÎ× ÓϐÆÈ®ÍÏÌÂÓ®ÒÓɐ¨ÏÑՑ¾ÏØ‘ÂÑÏØÒ¾ÂÒÆ ÓÉÎ ÌÂÍÏÌÂÊÑÊν ÒØÍÍÏȽ ÂÍÍ® ÌÂÊ ÓÏ QSFWJFX ÓÉÖ ×ÑÊÒÓÏØÈÆÎÎÊ®ÓÊÌÉÖ ÒØÍÍÏȽÖÓÏØ ¶×ÆÊÓ‘®ÎÓÂÈÊÂƑÏ×ÊÂ̽ ÅÊÂ̿ҐÉÒÉ ÅÊÂ̿ҐÉÒÉ ґÊÓÊÏÁ ÅÊÂ̿ҐÉÒÉ ÌÂÓÂÒÓɐ®ÓÕÎ ¼‘Ê‘Í BSUEFMBUBCMFÌÂÊÅÊÂ̿ҐÉÒÉ ÆÌÅÉÍÐÒÆÕΨ®ÎƐÊÂÿÍÓÂÏ×͐¨ÏÑՑ¾ÏØ ©ÂÑÌϑÏÁÍÏØ 

3$16,. FASHION SHOW ¯ÉËÎÌÎÇÉ˼ ¾ÄÁ

EVE ±ÁÅÇËÁ½ÍÉÁ„»ÇÐÁÃÁͅ ÌÂÊ ½ÓÂÎ ÈƐ®Ó Æ̑ͽËÆÊÖ ²Â ÕѾ ÒØÎÆ×¾ÙÏÎÓÂÊ¿ÕÖÌÂÊÒÓÏÌÂÓ®ÒÓɐÂÈØÎÂÊÌƾÕÎÑÏÁ×ÕÎÔ ÃÑÆÊ֐ÊÂƑÊÍÆȐ¼ÎÉÌÂÍÏÌÂÊÑÊνÒØÍÍÏȽƑÐÎؐÕÎÑÏÁ×ÕÎ -"54"30 -"%*%"Ì® ÆÎÐÔÂÄÕξÒÆÊ֐ÆÓÉÎÉÒØ×¾ÂÒÏؤ7&47…¢ÎÂÇÏÑ®ÒÓÉ ¿Å† ÕÌÑ®ÓÏØÖ ¨ÂÍÍÊԼ 

$067(/38/6( 4HEYŠ3QUEEZEDTHEBEST OUTOFLIFE‹

5P GBTIJPO TIPX ÓÕÎ Ò×ÏÍÐΐ¿ÅÂÖ1BOTJL (SFFO $BUXBML ¼ÈÊÎÆ ÒÓÉÎ ²Æ×ο‘ÏÍÉ °Ê ґÏØÅÂÒÓ¼Ö ‘ÂÑÏØÒ¾ÂÒÂÎ ÓÊÖ ÅɐÊÏØÑȾÆÖ ÓÏØÖ ‘¿ ÂÎÂÌØÌÍÐÒʐ ØÍÊÌ® Æ̑¼‘ÏÎÓÂÖ404ÈÊÂÓÏ‘ÆÑÊîÍÍÏβÂÊÅʾÓÆÑÂÑÏÁ× ǿÑÆÒÂÎÈÎÕÒÓ®ÏÎÓ¼ÍÂÌÂÊ‘¿ÍÂØÒÂÎÅɐÏÇÊͽ ÏοÂÓ‘¿ÓÏ×ÐÑÏÓÉ֐¿ÅÂÖ ÓÕÎƑÊ×ÆÊѽÒÆÕÎ ÓÕΩ©¤ÌÂÊÓÉÖ4IPX#J[XXXQBOTJLHS

²Ï‘®ÑÓÊÓÏؐÏØÒÊÌÏÁÅÊÂÈÕÎÊҐÏÁ‹4RVFF[FUIF CFTUPVUPG%+TŒÓÉÖ"NTUFM1VMTF¼ÈÊÎÆÒÓÏDMVC 7JMMB.FSDFEFTÆEKÓÏÎFYUSBPSEJOBJSF:WFT-BSPDL ÌÂÊÅÊ®ÒɐÏØÖÌÂÍÆҐ¼ÎÏØÖ¶‘ÂÊËÆÌÂÊÓÏμÏIJU ‹4BZ:FBIŒ ÔÂÓÏÃÑÆÊ֐ÆÂÌ¿É‘ÏÌÍÆÊÒÓÊÌ® 3FNJYƑÊÓØ×ÊÐÎÓÉÖ1MBOFUXPSLT ÒÓÉÅʑͽÒØÍÍÏȽ ‹4RVFF[F UIF CFTU PVU PG %+TŒ ÌÂÊ Ï :WFT Ƒ¼ÍÆËÆ Ó  ÂÈ‘ɐ¼Î ÓÏØ ÆÍÍÉÎÊÌ® SFNJYFT ‘¿ Ó ÆÌÂÓÏÎÓ®ÅÆÖ ‘ÏØ ÂμÃÉÌÂÎ ÒÓÏ XXX SFNJYBNTUFMQVMTFHr¢Ì¿É ÓØ×ÆÑϾ̼ÑÅÊÒÂÎ ‘¿¼ÎÂ"DDFTT7*364*5,FZCPBSEÌÂÊÓÉÎÌØÌÍÏÇÏѾÂÓÕÎSFNJYFTÓÏØÖÒƤÍÍ®ÅÂÌÂÊÆËÕÓÆÑÊÌ¿ ªÂÎÓ®ÙϐÂÊÓÉ×ÂÑ®ÓÏØÖ

672$&$)c%$5 ÎFASHIONSHOW

SOCIALISTA 3OCIALIZEME

¢Î‘ÂÖÒÓÉΟ®ÓÏÈÊÂÅÊÂÌϑ¼Ö ÎÂ˼ÑÆÊÖ‘ÕÖÔ ÅÆÊÖÌÂÊƑ¾ÅÆÊËɐ¿ÅÂÖŠ‘ÏØȾÎÆÓÂÊÈÊÂÉ×ÑÏÎÊ®Š ÆƑÐÎؐÏÎӼ͠²ÒÊ;ÅÏØ ®ÒÌÂÑÉ ©ÏØÒÏÁÑÉÖ ¦‘ÂÒÂѼÍÂÔÂȾÎÆÊÌØÑÊÏÍÆÌÓÊÌ®ž‘ÍÂÒÏØ Ÿ®ÓÏÖ ÌÆÎÓÑÊ̽‘ÍÂÓƾ´ÐÑÂÖ   

µÎÏÊËÆ ÒÓÏ ›Ì®ÙÊ ÒÓÊÖ  ²Ï DBGhCBS 4PDJBMJTUB ¼×ÆÊÌÂÊÅÆÁÓÆÑÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿CBSÒÓÏ‘¾ÒՐ¼ÑÏÖÓÏØ ÊÒ¿ÈÆÊÏØ ×ÐÑÏØ ÊÅÂÎÊÌ¿ ÈÊ QSJWh QBSUZ ÆÎÐ Ì®ÔÆ ÃÑ®ÅØÔ‘¾ÙÆÊÈÊÂÒ¼ÎÂÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿ÖEK©¼×ÑÊÓÏÎ ƑӼÃÑÉÔÂÂÎϾËÆÊÒÓÏÎÏ¿ÑÆÒÓÊÂÓ¿ÑÊϲÑʑÓÏͼÏØ ›Ì®ÙÊ TPDJBMJTUB!PUFOFUHr

5(0$; ±ÎÅÇ­ÌÎѐ½ÒÉÑÒÈ®­ÊÎ

¬°§ª¯|¬»º®¹¯ª|¸»°ª w½Ä׏Á­ÐÉÑÒÁ

¦¯®ËÏÖÆËÂÌÏÍÏØÔƾÎÂƾÎÂʼÎÂÖ‘¿ÓÏØÖ‘ÊÏ ÅɐÏÇÊÍƾÖ ‘ÑÏÏÑÊҐÏÁÖ ÌÂÊ ÏÊ ‘ÂÑÂÔÆÑÊÒÓÊ̼Ö ÓÉÖÌÂÓÏÊ̾ÆÖƾÎÂÊ‘ÆÑÊÙ½ÓÉÓÆÖ‘¿¶ÍÍÉÎÆÖÌÂÊ ˼ÎÏØÖ¢ÎÏÎÆÊÑÆÁÆÒÂÊÌÊÆÒÁÎÂȾÎÆÊÖ¯ÂËÊÐÓÉÖ ÍÏʑ¿Î ÒؐÃÏØͼÄÏØÓÏÌÓɐÂÓϐÆÒÊÓÊÌ¿ÈÑÂÇƾÏ 3&."9ÒÓɯ®ËÏÌÂÊÌ®ÎÆӎ¿ÎÆÊÑ¿ÒÏØ‘ÑÂȐÂÓÊÌ¿ÓÉÓ 3FNBY "MM 4UBS    JOGP!WFSPOJTHr

…²Ï Ò×ÏÍÆ¾Ï ‘¿ ÓÏ ‘ÑÏν‘ÊÏ ÂÌ¿É ؑ½ÑËÆ ‘®ÎÓ ž‘Í ÂÖ ¦ ‘ÑÏÒÇÏÑ® ÓÕÎ ÌÂÔÉÈÉÓÐÎ ÒØμÃÂÍÂÎ ÒÓÏ ‘ÏÓ¼ÍÆҐ† ͼÎÆ ÏÊ ÂÑÊÒÓÏÁ×ÏÊ žÅؐÏÊÓÕÎÆ̑ÂÊÅÆØÓÉѾÕÎxÏÁÌ ©ÂÎÌÂÊ¢Í ´ÑÊÒÓÏÅÏØÍ®ÌÉÖ²ÐÑ ÂǽÎÏÎÓÂÖ‘¾ÒÕÓÏØÖÓ  ¿ÑÊ ‘ÏØ ÒØÈ̼ÎÓÑÕÒÂÎ ¼ÌÂÒÓÏÖ ÆÓÏʐ®ÙÏÎÓÂÊ ÈÊ ÅÊÂÌϑ¼Ö ÌÂÊ ÅÉÍÐÎÏØÎ ¼ÓÏʐÏÊ Ύ ÂÅÑ®ËÏØΐÆ̼ÇÊÓÉΑÆÑʑ¼ÓÆÊÂ

«¸»|¯¨±¸¨ª¥ª|»º¯°ª §ÁÉоÕÇÉÁÄÉÁÌÎÇÉя¾

726+2:ºµ·632576 ®Î×Õ×ÇɼÕÅÍÑϏÁÒÉ×ÇÉŽ

°Å®ÒÌÂÍÏÖÅÊÂÍÏÈÊҐÏÁºÍƯÓØÎÓ®ÍԐÊͽÒÆÊ ÈÊ ÓÏ …xʐÂÎÓ¼ÎÊÏ ÅÑ¿Ï ÓÏØ £ÏØÅÊҐÏÁ†  ÒÓÉΟͮÌ©ÆÓÉÒÁÙØÈ¿ÓÏØ´®ÎÂؑ½ÑËÂÎ ÏÊ‘ÑÐÓÏÊÅØÓÊÌϾÂÔÉÓ¼ÖÓÏØ…ÃÂÒÊÍÊ®†ÓÕΛʿÈÌÊ ÓÏØ œÊüÓ ÌÂÊ ¾ÅÑØÒÂÎ £ÏØÅÊÒÓÊÌ® ¨¼ÎÓÑ ÒÆ ×ÐÑÆÖ ¿‘ÕÖÌÂÊÒÓÉ΢ԽΊÒÓÉx®ÇÎÉ ¤ÑÂÓÏÁÖ ÌÂÊÒÓÉ΢ÌÑ¿‘ÏÍÉ £ÆÜÌÏØ Š ÂÍÍ®ÌÂÊÓÏ ¨¼ÎÓÑÏ¢‘ϐ¿ÎÕÒÉÖ¨®ÑÂ©‘¼ÑÓÒÆΝÊÎÈÌÒÓÉÎ ÏÑÆÊν¨ÏÑÊÎԾ¤¾ÒÏÅÏÖ€§ÕÎÊÌ¿¨¼ÎÓÑÏ ¾Ô ¢¼ÑÉÅÆÖ ØÒ¾ÏØ ŸÍ®Ì 

¢ÎÂÔÍƾÒÂʽÒÌϑÆÁÆÊÖÒÁÎÓϐÂÎÂÓÏÌ®ÎÆÊÖ ¿ÍÊÖƑÊÒÓѼÄÆÊÖ‘¿ÓÊÖÅÊÂÌϑ¼ÖÒÏØÒÆ‘ÆÑʐ¼ÎÆÊ ÉÉxÊÆÔνÖ¶ÌÔÆÒÉ¢ÔÍÉÓÊҐÏÁ‹"UIFOT4QPSUT 4IPXŒ Æ¿ÍÂÓÂμ‘ÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÊ ؑÉÑÆÒ¾ÆÖ ÂÔÍÉÓÊÌÏÁ ÆËϑÍÊҐÏÁ CPBSE TQPSUT PVUEPPS ÅÑÂÒÓÉÑÊÏÓ½ÓÕÎ FYUSFNF TQPSUT ÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÂÍÍ®ÌÂÊGBTIJPOTIPXT TLBUFQBSL ÆËÆÊÅÊÌÆؐ¼ÎÂÒƐÊήÑʺÍÂÂØÓ®ÒÓÏ°Íؐ‘ÊÂÌ¿¢Ì¾ÎÉÓÏ žÊÇÂÒ̾ÂÖ ‘ÑÐÉÎxØÓÊÌ¿¢ÆÑÏÅÑ¿ÊϤÍÍÉÎÊÌÏÁ XXXBDUJPOXBZHr ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 53


FITNESS / HEALTH / BEAUTY ÃÚç±³Àó±ÁÀõùݸ¾Ã³¹·

™ •™¥˜˜Š•  •˜šŠ¥•™„¢™˜£˜†˜

KATHRIN BORN

DOVE GO FRESH ÀÍÁ’ ¶Æ*R)UHVK×ÍÚ'RYH ÊÂÒÆÎÍÖÊÎÕ²ÏܖÒÍ×ÁÕÎ ×ÓÜÖԕÆ×ÓÚ¬Â×ÕÎÒÆ –Õ²ÖÎÒÆÐÆÎÌÆѲÝÎÆ ÐÆØÀÒÆ×ÓÜÚÏÊÛÙÕÎÖײ ËÕÀÖÐÓ•ÊÌÐÕÀΖ ËÕÓÜ×ÐÆÎÑʕÓÒÃÛÓÕ×Ó ÆÌÌÓÜÕ²ÐÎÐÆΖղÖÎÒÓ ×Ö²ÎÒÓÅËÆÕÓÐÆÎ •ÀÒ×ƶÆÇÕÂÖÐÊÎÚÖÊ ƖÓ֕Í×ÎвÆËÕÃÑÓÜ ×ÕÆÐÆÎÐÕÀ•ÊÚÖԕÆ×ÓÚ ÐÆÎÊÂÒÆβÐÕÙÚÊØÎÖ×ÎвÌÎÆ×ÂÖÓÜË×βÛÒÓÜÒ ×Í•ÀÕÆÐÆÎÖÊÖÍÐÔÒÓÜÒƖÃ×ÓÐÕÊDz×Î

2Ë515Ç¿ÐÎÌ» ’Ã×ÓْÄÐÙÎÇÂÐÙÏ

(–ÎÒÚÇÍÒ×ÜÎٕזÕÑÓÆÊÞ

¸

ÖÓΕÊÂÒÊ×ÊÖ×ÍÒ–ÃÑÍ•Ê×ÓÒÐÆÅ ÖÙÒƏÊÎÉÎвÓÎÍÑÎÐÎٕÀÒÓÎÐÆÎ×Æ –ÆÎÉ⏠–ÕÀ–ÊÎ ÒÆ ÉÔÖÊ×Ê •Ê̲ÑÍ –ÕÓÖÓÛÁ Ö×Æ –ÕÔ×Æ Öܕ–×ԕÆ×Æ ×ÍÚ ØÊՕÓ –ÑÍÏÂÆÚ ÝÊÖ×à ÐÆÎ ÐÃÐÐÎÒÓ ÉÀՕÆ ÀÒ×ÓÒÓÚ –ÓÒÓÐÀËÆÑÓÚÒÆÜ×ÂÆÆ×ÓÒÂÆÊϲÒ×ÑÍÖÍײÖÍ ÌÎÆÑΖÓØܕÂÆÛƕÍÑÁÆÕ×ÍÕÎÆÐÁ–ÂÊÖÍ×ÆÛÜ ÐÆÕÉÂÆÐÕ²•–ÊÚ£ÎÓÖÓÇÆÕÁÊÂÒÆÎÍÐÆײÖ×Æ ÖÍ ÆÒ ÊÐÉÍÑÙØÊ –ÜÕÊ×ÃÚ ʕÊ×Ó ÉβÕÕÓÎÆ ƖÓÜÖÂÆ ÊËÂÉÕÙÖÍÚ ÐÎ ƖÔÑÊÎÆ ÆÎÖØÁÖÊÙÒ ¤×ÎÚ–ÊÕΖ×ÔÖÊÎÚÆÜ×ÀÚÉÎÆ×ÆÕ²ÖÖÊ×ÆÎÍÎÖÓÕ ÕӖÂÆÜÌÕÔÒÍÑÊÐ×ÕÓÑÜ×ÔÒÖ×ÓÒÓÕÌÆÒÎ֕à –ÕÃÇÑ͕Æ–ÓÜÌÎÆÒÆƖÓÐÆ×ÆÖ×ÆØÊÂÛÕÊβÝÊ ×ÆÎÍ–ÆÕÓÛÁ–ÕÔ×ÙÒÇÓÍØÊÎÔÒÖ×Ó֖Â×Î¤Ê –ÊÕ–×ÙÖÍ ÇÆÕβÚ •ÓÕËÁÚ ÆËÜɲ×ÙÖÍÚ Í ÊÎÖÆÌÙÌÁ Ö×Ó ÒÓÖÓÐӕÊÂÓ ÊÂÒÆÎ ƖÆÕÆÂ×Í×Í 0–ÓÕÊÂÒÆʖÀÑØÊÎÆÐÕÍÐÆÎÀ•ËÕÆ̕Æ×ÓÜ •ÜÓÐÆÕÉÂÓÜ ÊÒÔ ÖÊ –ÓÑÅ ÆÐÕÆÂÊÚ –ÊÕΖ×Ô ÖÊÎÚÐٕÆ×ÔÉÍÚÐÆײÖ×ÆÖÍÐÆÎزÒÆ×ÓÚ

¤Ê–ÊÕ–×ÙÖÍ–ÓÜÉÎƖÎÖ×ÙØÊÂʖÊÎÖÃÉÎÓ ØÊՕӖÑÍÏÂÆÚ O0Ê×ÆËÀÕÊ×Ê×ÓÒØÊՕÖÑÍÐ×ÓÛÙÕÂÚÛÕÓ

ÒÓ×ÕÎÇÁÖÊ•ÀÕÓÚÉÕÓÖÊÕÃÊܲÊÕÓÐÆÎÖÐÎ ÊÕà O$ËÆÎÕÀÖ×Ê×ÆÇÆÕβÕÓÅÛÆÌÎÆÒÆÆÊÕÂÝÊ ×ÆÎ×ÓÖԕÆ OŸÕÁÌÓÕÆ•ÊÎÔÖ×Ê×ÍØÊՕÓÐÕÆÖÂÆ×ÓÜÖÔ •Æ×ÓÚDzÑ×Ê×ÓÒÆÖØÊÒÁÖÊ•–ÆÒÎÀÕÆ•ÊÐÕÅÓ ÒÊÕÃÁÇÕÀÏ×Ê×Ó–ÕÃÖٖÓ×ÓÑÆΕÃ×ÓÖ×Á ØÓÚÐÆÎÌÊÒÎв×ÓÖԕÆ×ÓÜ•ÊÐÕÅÓÒÊÕà O 7ӖÓØÊ×ÁÖ×Ê ÈÜÛÕ² ʖÎØÀ•Æ×Æ Ö×Ó –Õà ÖٖÓÐÆÎ×ÓÐÊ˲ÑÎ×ÓÜ O .²ÒÊ×Ê ÊÒ×ÕÎÇÀÚ Ö×Æ ²ÐÕÆ ×ÓÜ •Ê ÐÆ×ÊÅ ØÜÒÖÍƖÃв×Ù–ÕÓÚ×Æ–²ÒÙ O$Ò•–ÓÕÊÂÒÆ–ÎÊÎÉÔÖ×ʲËØÓÒÆÜÌÕ²ÐÆÎ •ÎÐÕÀÚ–ÓÖÃ×Í×ÊÚÆÑÆ×ÎÓÅ O$ÒÓÆÖØÊÒÁÚÆÕÒÊÂ×ÆÎÒÆ–ÎÊÎÒÊÕÃÁвÒÊÎ ʕÊ×ÃÁ–ÆÕÓÜÖβÝÊÎÆÖײØÊÎÆÖ×ÍÉÎÆ×ÁÕÍÖÍ ×ÙÒÆÎÖØÁÖÊÙÒ•ÍÒ×ÓÜÉÂÒÊ×ÊÓÅ×ÊËÆÌÍ×à ÓÅ×ÊÜÌÕ² O ¤Ü•ÇÓÜÑÊÜ×ÊÂ×Ê ÎÆ×Õà ÌÎÆ ӖÓÎÓÉÁ–Ó×Ê –ÕÃÇÑ͕ÆÜÌÊÂÆÚ

KOLONAKI TOP TO TOES ¨ÉÁËÉ»ÊÔ ¬ÆÑÓÐÆÎÕÎÒÕÆÒÎÐÎÓÅÕÐÆΖÊÒ×ÎÐÎÓÅÕÆ –ÑÃÁÓÒÜÛӖÑÆÖ×ÎÐÁƖÓ×ÕÂÛÙÖÍ–ÆÒ×ÓÅ ÀÒÆVRODULXPÐÆÎÑÂÌÓÖÅÖËÎÏÍ•ÊSHUVRQDO WUDLQLQJ•ÊSRZHUSODWH¶ÓÐÆÑÅ×ÊÕÓÊÂÒÆÎ Ã×ÎÖ×Ó.RORQDNL7RSWR7RHV×ÆвÒÓÜÒÃÑÆ ÆÜײÐÆΕ–ÓÕÊÂÚÒÆ×ÆÖÜÒÉܲÖÊÎÚ•Ê–ÆÐÀ×Æ –ÕÓÖËÓÕÔÒÐÆÎÐÆÑÀÚ×ΕÀÚ ´•ÁÕÓÜ ¤ÐÓÜ˲¬ÓÑÙÒ²ÐÎ 

ÉÍ­ §ÁÌÎËÁÉÐ 

TIP

¿ÍÄѽ ÓÎÏÑÕ¼ÌÄ Ͻ À ÓÄ ËÄÈŽÌÀÒ Î¿ÌÄ «ÑÇÒÈÌÎÏÎÈ ÀÍÓÇËÈÀÊ» ÄӟÓÎÌϟÍÈÎ ÄÍØÃÀÓÈʺÖÌ ŸÃÀ ÎÌ Áà ºÖÓÇ ÀËËÈÐÍÅÎÑ Ç šŸÒÊÀÌ Ì ÍÀ ÆÈÀ ÏÀÓÎØҟÊÈÀ ¥Ñ¼ÁÎØÌÄ ØÍ ÍÎ ÒÊËÇÑ¿ ÎË †¼ÍÎØÌÄÏ

 2Î 626 ,Æ×ÕÓ ÊË͕ÊÕÊÅÓÜÒ ÃÑÓ ×Ó ÙÕÓ Ö×Ó ×ÍÑÀËÙÒÓ

AVEENO CONTINUOUS PROTECTION ©×ÑÉ˼ÁÍÒÈÌÉÁ˼ ÐÎÑÒÁѽÁ

NESTLÉ FITNESS KAI SEX & THE CITY §ÁÉÑÒÎCINEMAÒÐϏÅ ×ÇÉÅÉÍ­ ª¬²ÕÎͤƕ²ÒØÆͤ²ÕÑÓ×ÐÆÎÍ­ÎÕ²Ò×Æ ×ÓÜ 6H[ WKH &LW\‘ ÆÌƖÓÅÒ ×Í ÖÎÑÓÜÀ×Æ ×ÓÜÚ¬ÎÊÖÊÂÚʖÂÖÍڟΓÆÜ×ÃÐÆÎÖ×Æ 9LOODJH&LQHPDV×ÓܵÀÒ×ÍÐÆÎ×ÓÜ®ÆÑÁÕÓÜ ÐÆÎÖ×Ó7KH0DOOÖ×Ó­ÆÕÓÅÖÎÐÆÎ&RVPRV Ö×Í ÊÖÖÆÑÓÒÂÐÍ •ÓÎÕ²Ö×ÍÐÆÒ ÖÊ ÃÑÊÚ ×ÎÚ ËÂÑÊÚ×ÍÚ×ÆÎÒÂÆÚÖÆÐÓÜÑÂ×ÖÊÚ•ÊÉ͕Í×ÕÎÆв ÓÑÎÐÁÚ²ÑÊÖÍÚ)LWQHVV×ÍÚ1HVWOk 54 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª

¶ÆÆÒ×ÍÑÎÆвAVEENO ÊÐ×ÃÚƖÃ×ÆËÜÖÎвÖÜ Ö×Æ×Îв×ÎÚÇÎ×ƕÂÒÊÚ¦ &(ÌÎÆÊÒÜɲ×ÙÖÍÐÆÎ ×Æ ÆÒ×ÎÓÏÊÎÉÙ×Îв –ÓÜ –ÊÕÎÀÛÓÜÒ –ÕÓÖËÀÕÓÜÒ ÖÜÒÊÛÁ –ÕÓÖ×ÆÖÂÆ •Ê ̲ÑÍÚÉβÕÐÊÎÆÚºÛÓÜÒ ÜÈÍÑÃÉÊÂÐ×Í–ÕÓÖ×ÆÖ ÆÚÐÆÎÐÜÐÑÓËÓÕÓÅÒÖÊ ÓÑÓÐÑÍÕٕÀÒÍ ÖÊÎÕ² •Ê –ÆÎÉÎв ÆÒ×ÍÑÎÆв ÑÓÖÎÃÒÐÆÎÐÕÀ•ÊÚ–ÕÓÖԖÓÜ


˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 55


 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª


˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 57


 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª


Ì·Á¤„ÂÈ. ΔÈ Ó· οӈ; ∞ΔΔπ∫∏ √¢√™ 26/5, 6.45. ™Ù›Ï ÌÔ˘ mail ÛÙÔ the27ka@gmail.com. ¶ÂÚÈ̤ӈ…

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

∫√§ø¡∞∫π ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ì¿ÍÈ, ÂÁÒ Ì ÌÈ· Ê›ÏË Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ¿ÙËÛ˜… ™Ô˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·… (Ë ÎÔ¤Ï· Ì ÙÔ Î·Ó·ÚÈÓ› ¿ıÏÈÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ) th_nefe@live.com

ROCKWAVE ™Ô˘‰¿˙ÂȘ μfiÏÔ, Û ϤÓ ™Ù¤ÏÏ· Î·È ‰ÂÓ ı· ۠ͯ¿Ûˆ ÔÙ¤, ›Ûˆ˜ ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ̤ڷ ÙÔ˘ Rockwave. ™Ù›Ï newvillager_00@yahoo.gr

METƒ√ ¶§∞∫∂¡Δπ∞™ ™Â ‚Ϥˆ οı Úˆ› ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‚·ÁfiÓÈ. æËÏfi˜ Î·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜, ÊÔÚ¿˜ polo ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. Nikd50@hotmail.com

Δ∑∞¡∂π√ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 17/7, ·¯, Û ›‰· ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú, ¿ÓÙ· Ì ÁÔËÙ‡ÂȘ! £· ‹ıÂÏ· Ó· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ, ÔÌÔÚÊÈ¿ ÌÔ˘! ¶.

E•√¢√™ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞™ •·ÓıÈ¿ ÛÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ. √‰ËÁÔ‡Û˜ ∞3, ÂÁÒ ‰›Ï· ÛÔ˘ Ì ÌÏ Ì˯·Ó‹. •ÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ! ¶ÚÈÓ ÛÙÚ›„ÂȘ, ÌÔ˘ ·Ó·‚fiÛ‚ËÛ˜ Ù· ÊÒÙ·! ∞¿ÓÙËÛ ‰Ò. BAR μƒ∞∑π§π∞¡∞ ∂›Û·È ÙÔ ·ÁfiÚÈ Ì ÙÔ ·ÓÔȯًÚÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ÕÓÔÈ͘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. ™Ù›Ï ‰Ò. °ÈÒÚÁÔ˜ °∫∞∑∞∫π 17/7, ¤Íˆ, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÔÚÙÔηϛ ÌÏÔ‡˙·, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜. ŸÙ·Ó ‹Á˜ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ Ì ÛÎÔ‡ÓÙËÛ˜ Ó· ¤Úıˆ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·. ◊ÌÔ˘Ó Ì ·Ú¤·. ™Ù›Ï ÌÔ˘. 693 1275924 PEPSI CAN ŒÓ· η˘Ùfi ÚˆÈÓfi ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ Pepsi ̠͉›„·ÛÂ. M˜ ÁÈ· Ó· Ì ‚ÚÂȘ ÛÙÔ www.pepsi-ucan.gr ¶∞ƒ∞¡Δπ¡√ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, 17/11, ηıfiÛÔ˘Ó Ì ΢ڛ·, ÚÒÙËÛ οÔÈÔÓ ·Ó ‹Ù·Ó Ù˘ ∞Á. ª·Ú›Ó·˜, ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÚÙ·. ™Ù›Ï 699 2976220 ™À¡Δ∞°ª∞ º·Ó¿ÚÈ, 17/7, ÂÛ‡ ‚¤Û·, ΛÙÚÈÓÔ polo. °ÂÏ¿Û·ÌÂ. 694 4161363

¡√™√∫√ª∂π√ ∞Ó‰Ú¤·˜ ™˘ÁÁÚfi˜, ΔÚ›ÙË Úˆ›, „ËÏfi˜, Ì ÌÔ˚οӷ Î·È ÎÚ›ÎÔ˘˜ ÛÙÔ ·˘Ù›. ∂ÁÒ Í·ÓıÈ¿ Ì ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ… ∞¿ÓÙËÛ ÛÙË ÛÙ‹ÏË. æÀƒƒ∏ ∫Ô¤Ï· Ì Ϸ‰› ˙·ÎÂÙ¿ÎÈ Î·È Ì·‡ÚË ÙÛ¿ÓÙ·, ·Ó˘ÔÌÔÓÒ, ·˘Ùfi˜ Ì ÙË ÌÔ‚ ÌÏÔ‡˙·, ÛٛϠ‰Ò. 697 4652150 SEX PISTOLS ∂›Û·È Ì·‡ÚÔ˜ Î·È ¤¯ÂȘ Ôχ ˆÚ·›· Ì¿ÙÈ·! ∞Ó ı¤ÏÂȘ… 699 5302560 ¶∂πƒ∞π∞™ 17/7 ÛÙ· Flocafé, ÂÛ‡ Ì·‡ÚÔ ÎÔÏ¿Ó, ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·, Ù·ÙÔ˘¿˙. ∂ÁÒ ÚÔ˙ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ. ∂›Û·È ı¿, ¿Ú ÌÂ, 690 9233114 INTERCITY ∞ı‹Ó· - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ΔÚ›ÙË 8/7, 10.50, ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ˜ ÙÔ Metal hammer Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÌÔ˘. ∞°π√™ ™∞μμ∞™ 7, 8/7. ªÂ Îԛٷ͘ ¤ÓÙÔÓ· ÂÓÒ ÂÚ›ÌÂÓ˜ ÙÔ ·Û·ÓÛ¤Ú. ºÔÚÔ‡Û˜ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È Â›¯Â˜ ¯·ÚÙÔʇϷη. ∏ „ËÏ‹ ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· ›̷È. ™Ù›Ï ‰Ò. ™∫√Àº∞∫π °ÈÒÚÁÔ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ Â-

CARREFOUR ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ 27/6, ÂÏ›˙ˆ Ó· Â›Û·È ¿ÓÙ· ÂΛ, ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ, Ì ·˘Ù¿ Ù· ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· Ì Â͢ËÚÂÙ›˜. ∫·ÛÙ·Ó‹ Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ· Ãπ§π∞¢√À 12/7. ¶·Ú·Ï›· Á˘ÌÓÈÛÙÒÓ, ‹Úı˜ Ì 2 Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, ÂÛ‡ ηÛÙ·Ó‹, ÌfiÓË, ÛÙ‹Û·Ù ÛÎËÓ‹, ‹ÌÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÌÔ˘, ÂÁÒ Á˘ÌÓfi˜, Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ˜. μ√™¶√ƒ√™ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ 16/7. •·ÓıÈ¿ Û·Ó ¿ÁÁÂÏÔ˜, ·ÁÁÂÏÈο fiÌÔÚÊË Ì¤Û· Û ̷‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ·. ªÂ Îԛٷ͘ Î·È Ì·Á‡ÙËη. ∫·ıfiÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ. Akis_23@yahoo.gr Ã∞§∫π¢∞ 16/7. ™ÙÔ ªfiÛÙ·Ú, ı¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ Í·Ó¿. §Ô‡Ï·, Â›Û·È ÙfiÛÔ strong. 693 6133624 E™TIATOƒIO A¶§∞ 14/7. ŒÎ·Ó˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË ÁÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∂›Û·È Ô μ·Û›Ï˘. ™ÂÊ… Œ·ı· ÙËÓ Ͽη ÌÔ˘. £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. ™Ù¤ÏÈÔ˜, 693 1567194 ºøΔπ∞ ◊Úı· Ó· Û‚‹Ûˆ ʈÙÈ¿ Û·Ó ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘, ·ÏÏ¿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÌÔ˘ ¿Ó·„·Ó ʈÙÈ¿, ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 699 5323101

¶√Δ√¶ø§∂π√ 12/7. ∫·ıfiÛÔ˘Ó ÌfiÓË ÛÙÔ bar Î·È Ì›Ï·Á˜ Ì ÙË ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ·. ∂›Û·È ·ÛÙ¤ÚÈ ÎÈ ÂÁÒ ‚Ͽη˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·. √ Ì·ÎÚ˘Ì¿ÏÏ˘ Ì ÙË Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· ·¤Ó·ÓÙÈ. 694 5994895 SODADE ÕÁÓˆÛÙÂ, fiÙ ı· ¤ÚıÂȘ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ‰Â›Íˆ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Panama hats ÌÔ˘; √ ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈÔ˜ Justin ¶√§À∫∞Δ√π∫π∞ ™ÙËÓ ∫Ô˘Û›‰Ë, ÂÁÒ ‹Á·ÈÓ· 8Ô Î·È ÂÛ‡ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ˜ ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ. ™Ù›Ï ‰Ò. ΔÔ ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ Àªª 5133 ¶¤ÌÙË Úˆ›, Â›Û·È ¤Ó·˜ ÎÔ‡ÎÏÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔ Ï¤ÓÂ… ¶O™EI¢I - XA§KI¢IKH Cocus beach bar, 26/7, Û ‰ÈÏ·Ó¤˜ Í·ÏÒÛÙÚ˜, ÂÛ‡ ÌÈÏÔ‡Û˜, ÂÁÒ ¤·È˙· Ù¿‚ÏÈ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ· ʈÙÈ¿. E›¯Â ÌÚÔ‡Ù˙ÈÓÔ zippo. Kڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÏ‹Û·ÌÂ. M‹ˆ˜ ÙÒÚ·; P¤Ó· poseidimare@yahoo.gr ™Δ∞£ª√™ §∞ƒπ™∏™ ◊ÛÔ˘Ó ‚È·ÛÙÈÎfi˜. ∫ÔÈÙÔ‡Û˜ ÙË ‚ÂÚÌÔ‡‰· ÌÔ˘ Î·È Â̤ӷ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò, Ú ̈Úfi. ¶Ò˜; 697 3022218 BRASSERA 16/7 ‚Ú¿‰˘, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ۤڂȘ, ÎÔÓÙfi˜ Ì ÌÔ˘Û¿ÎÈ, Áχη˜! ∫·È sexy! ◊ÌÔ˘Ó Ì ¤Ó· Ê›ÏÔ ÌÔ˘, „ËÏfi Ì ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ!

ATTICA 1Ô˜, fiÔÙ Û ‚Ϥˆ ‰ÂÓ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· ÌÔÚÒ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ. ΔÔ ÙËϤʈÓfi ÌÔ˘ Â›Ó·È 693 7882060. £· ÂÚÈ̤ӈ.

ª∂Δƒ√ 15/7. ºfiÚ·Á˜ ¿ÛÚ·, ÂÁÒ Î›ÙÚÈÓË ÌÏÔ‡˙·. ∫Ú·Ù¿Á·ÌÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÛ¿ÓÙ˜ ·fi ÙÔ Attica. ∫·Ù¤‚Ëη ¢¿ÊÓË Î·È ÂÛ‡ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. Œ·ı· ÛÔÎ! £· Û ͷӷ‰Ò; ¢ËÌ‹ÙÚ˘, 697 6645019

¶∂À∫∞∫π∞ μÚ¿‰˘ ÛÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ, ÌÈÏÔ‡Û· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi, ¿ÛÚÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ. √‰ËÁ¤ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ ‚ÂÛ¿ÎÈ, οÙÈ ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ˜. ™Â ͷӷ›‰· ¶. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ.

∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ ªËı‡ÌÓ˘ 16μ. ™Â ϤÓ ¡›ÎÔ, Û ÎÔÈÙÒ Â›ÌÔÓ· Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ·, ÂÚÈ̤ӈ ΛÓËÛ‹ ÛÔ˘…

∂™Δπ∞ μÈ‚ÏÈÔˆÏ›Ô, ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜… ÙfiÛ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜… ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Ì ÚfiÛÂ͘. DEL SOL 16/7. ∫·ıfiÌÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Œ¯ˆ ÌÔ‡ÛÈ. ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ. ∫ÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ οı ÊÔÚ¿. ªÂ ¤¯ÂȘ

BLUE STAR NAXOS 14/7 Úˆ›. ™ÙÔ ¿Óˆ ηٿÛÙڈ̷ ηıfiÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ! ∂›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ̷‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ· Î·È ÙÛ¿ÓÙ· Lacoste. 697 2823777

608

¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÊÔÚÔ‡Û· ¿ÛÚÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ,

μ∂¡∂Δπ∞ ªÂ ›‰Â˜ Ì ÙË Ê›ÏË ÌÔ˘ ÙËÓ ÎÔÓÙ‹. ¢ÒÛ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. 693 8338835 ∫∞π™∞ƒπ∞¡∏ æËÛÙ·ÚÈ¿ ª·Ó‰Ú¿ÎË, 15/7, ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÚ·¤˙È Ì 3 Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. Œ¯ÂȘ ˘¤ÚÔ¯Ô ‚ϤÌÌ·. ¶fiÙ ı· Û ͷӷ‰Ò; 693 8338835 ∫√§ø¡∞∫π μ¿ÛÈ·, ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ÂÚÓÔ‡Û·Ì ٤ÏÂÈ· Î·È ÂÛ‡ ¤„·¯Ó˜ ηÙÛԇʷ ‰Ò. ∂ÎÏËÚÒıËÎÂ; 699 7004436. √˘·Ô˘! ¶√™∂π¢ø¡ HOTEL §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ 13/7, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ÔÌÔÚÊÈ¿. ◊ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Í·ÏÒÛÙÚ˜. ∫ÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÂÓÒ ÂÚÓÔ‡Û·. ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ª∂Δƒ√ ∫∞Δ∂Ã∞∫∏ 14/7. ¶ÚÔ˜ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. æËÏfi˜, Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· «∂Ó §Â˘ÎÒ», Û ¤Ù˘¯· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ∞.V., ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜… ŒÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È; Katexaki14_7@yahoo.gr Ã√§∞ƒ°√™ ∫·Ê¤ Piqeut. ÕÏÏ·˙˜ Ï¿Ì˜. ™Â ϤÓ ∏Ï›·. £· ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÂȘ Î·È Ì¤Ó· Ù· ÊÒÙ·; ∂¶π¢∞Àƒ√™ 12/7. ÃÔÚfi˜ «μ·ÙÚ¿¯ˆÓ». ∂Û‡: ªÈ¯¿Ï˘, „ËÏfi˜, ηÙÛ·Ú¿ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿. ∂ÁÒ Î¿Ùˆ ‰È¿˙ˆÌ·, ‰ÂÍÈ¿ ÎÂÚΛ‰·. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 693 9186856 EVEREST ™Â ›‰· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Everest, ΔÚ›ÙË ‚Ú¿‰˘. ∂›¯Â˜ ·›ÛÙ¢ÙÔ ‚ϤÌÌ·. ªÂ ÎÔÈÙÔ‡Û˜ Î·È ÂÛ‡. ¶ÂÚ›ÌÂÓ˜. ◊ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·. Δ∂ƒª∞ §π√™πø¡ 14/10 ΔÚ›ÙË. ∂Û‡ ψÊÔÚ›Ô, ÂÁÒ Á·Ï¿˙ÈÔ ·Ì¿ÍÈ. °È· οÔÈÔ ÏfiÁÔ ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ·˘ÙfiÌ·Ù· ̤¯ÚÈ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ Î·È ÛÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·. ŒÓ·Ó ηʤ; Jumaru86@yahoo.com FITNESS GYM ∫·ÏÏÈı¤·, ¢·‚¿ÎË. ™Â ‚Ϥˆ οı ̤ڷ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Î·Ù¿ ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ, fiÙ ı· ‚Á¿ÏÂȘ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ; WHITESNAKE 1/7. ∫·Úfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ηÛÙ·ÓÔÎfiÎÎÈÓ· Á¤ÓÈ·. ◊ÛÔ˘Ó ÛÙȘ οÌÂÚ˜. ªÂÙ¿ ÛÙÔ Rockwave metal day. ∂ÁÒ Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, ¿-

ÛÚÔ ‰¤ÚÌ·, Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·. ™Â ÎÔ›Ù·Í·, ·Ó ı˜… zzoe@rocketmail.com °∫∞∑π Dirty Ginger, 10/7, ÛÔ˘ ›· «Ì ÙfiÛÔ ˆÚ·›Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ê‡ÁÂȘ ÙfiÛÔ ÓˆÚ›˜;». £¤Ïˆ Ó· ÙÔ Í·Ó·‰Ò. 694 8030434, ¡›ÎÔ˜ APPLEBEE’S ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 14/7. ◊Úı˜ Ì 3 ʛϘ ÛÔ˘. ºfiÚ·Á˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÊÔÚÂÌ·Ù¿ÎÈ. æËÏ‹, ÏÂÙ‹, ·Ó¤ÌÔÚÊË! £¤ÏÂȘ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ; ™Ù›Ï ‰Ò. ∏™∞¶ ª∞ƒ√À™π Δ¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ʇÁˆ ÁÈ· ∫˘ÎÏ·‰ÔÓ‹ÛÈ. £· ¯·ÚÒ Ó· Û ÊÈÏÔÍÂÓ‹Ûˆ. ∞Ó Â›Û·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË, Á‡Úˆ ÛÙ· 35, ‰Ú·ÂÙ‡ԢÌ ̷˙› ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. 698 1807015 π∫∂∞ ¶∂πƒ∞π∞ 7 πÔ˘Ï›Ô˘, ·fiÁÂ˘Ì·, È¿Û·Ì ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· οÙÈ Î¿‰Ô˘˜ Î·È ÊˆÙÈÛÙÈο. ™ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÚÈÓ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÎÈÓËÙ¿, ·Ó·ÁοÛÙËη Ó· ʇÁˆ. Alexandrosmailboxseeida@yahoo.com AIO§√™ ∫∂¡Δ∂ƒ∏™ 14/7. Δ·Íȉ‡·Ì ̷˙› ÁÈ· ¶ÂÈÚ·È¿, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÚÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙· Î·È ÂÁÒ ‹ÌÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘‹Ú¯·Ó ·È‰¿ÎÈ·. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. eleninaxos@hotmail.com

ÛÔ˘ ¯·Ú›Ûˆ È·, ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÛËÌ·Û›·; ∞¶√£∏∫∏ ¢Ô˘Ï‡ÂȘ οو ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯ÂȘ ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ… ∫ڛ̷ Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ Û˘¯Ó¿…

022

◊ÌÔ˘Ó ÛÙÔ 022 Î·È Û˘ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ∫·Ó¿ÚË. ∫ÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ÛÔ˘ ¤ÁÓ„·, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οӈ ÁÈ· Ó· ¤¯ˆ ·˘Ùfi ÙÔ ‚ϤÌÌ· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Û ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·; ¶ÔÈ· „˘¯ÔıÂÚ·›· Î·È ÔÈ· prozak ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ fiÙ·Ó Û ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Á›ÓÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÏÔ˜ ‰‡Ô ·¤Ú·ÓÙ· Ì¿ÙÈ·; ∫Δ∂§ ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂ ÙˆÓ 9, μfiÏÔ˜ ∞ı‹Ó·. ∫·ıfiÛÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ªÂÙ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù·Í› Î·È ¤Ê˘Á· ÂÁÒ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÔ˘. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. £∂™™∞§√¡π∫∏ ∫·ÈÚfi˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·¤ÏÔ Ë Í·ÓıÈ¿ ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ Bigaroon, Ì‹ÎÂ Î·È ·˘Ù‹ ›Ûˆ ·fi ÙÔ bar… M·˜ ·Ú¤ÛÂÈ! ∞§™√™ μ∂´∫√À Œ·È˙˜ ÛÙÔ ∫ԇϷ ηÙÛÈÎԇϷ Î·È ÙÔ ÎÏÂÌ̤ÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ¤Î·Ó˜ ÙÔÓ Î·Îfi ·‰ÂÏÊfi, ‚Ú ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¿ÎÈ, Ì fiÙÈÛ˜ Ê·ÚÌ¿ÎÈ.

STARBUCKS ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ÂÛ‡ Ì·˘ÚԇϷ Ì ڿÛÙ· Ì·ÏÏ›, ÌÏ ÌÏÔ‡˙·, ÎÔÏ¿Ó Î·È ÛÙ·Ú¿ÎÈ·, ÂÁÒ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì piercing. ¶·Ú¿Ù· ÙÔÓ Î·Ú·ÊÏfi ÎÈ ¤Ï· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ.

Δ∞μ∂ƒ¡∞ «∫·Ï‹ ∫·Ú‰È¿», ™¯ÔÈÓÈ¿˜. ªfiÏȘ Ì‹Î· Ì Îԛٷ͘. ¢ÂÓ ¤Î·Ó˜ Ù›ÔÙ·. ∂›Ì·È Ë Î·ÛÙ·Ó‹ Ì ÙÔ ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ Ì·ÁÈfi. ∞¿ÓÙ· ‰Ò.

°∫∞∑∞∫π 10/7. ∫·Ù¿Ï·‚˜ fiÙÈ Û ÎÔÈÙÔ‡Û· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤Î·Ó˜ Ù›ÔÙ·. ºÔÚÔ‡Û˜ ηʤ ÌÏÔ‡˙·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿.

∞ÁÒÓ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ∂ıÓÈ΋˜, ÛÙË Ï‹ÍË ÌÔ‡ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. ºÔÚÔ‡Û˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ. ∂›Ì·È Ô Ô‰ËÁfi˜. ™Ù›Ï ‰Ò.

Δƒ∂¡√ ™Â ›‰· ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ ÚÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ 3/7, ¤¯·Û· ÙÔ ÙËÏÂÊ. ¶¿ÓÔ˜ 41, ÛٛϠ690 9880449

ª∂™√°∂πø¡ ¶‹Ú· Ù·Í› ·fi ªÂÛÔÁ›ˆÓ, ÛÙȘ 6, ¢Â˘Ù¤Ú· 14/7, ÊfiÚ·Á˜ ¿ÛÚÔ ÌÔ‡ÛÙÔ Î·È Ù˙ÈÓ, η٤‚ËΘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. ∫·ıfiÌ·ÛÙ·Ó ›Ûˆ, Â›Û·È fiÌÔÚÊË.

∏™∞¶ ΔÚ›ÙË 15/7 ÌÂÛË̤ÚÈ. ª‹Î˜ ¡ÂÚ·Ù˙ÈÒÙÈÛÛ·, ÛÙ¿ıËΘ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ∞Ï·‚¿ÛÙÚÈÓÔ ÂÏÂÊ·ÓÙ¿ÎÈ ÎÚÂÌfiÙ·Ó ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÛÔ˘. Œ‰ÂȯÓ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈο ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ÎÈ fiÌÔÚÊË! ∫·Ù‚‹Î·Ì ª·ÚÔ‡ÛÈ.

17/7/08

ª√ƒº∏ 11/7. ¢·È‰·ÏȉÒÓ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì·ÏÎfiÓÈ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È Ì¤Ó·. ∏ ·¤Ó·ÓÙÈ. ø˜ fiÙÂ…; akoumar@tellas.gr, 697 3629465

£∂™™∞§√¡π∫∏ 15/7 ΔÚ›ÙË, 19.00, ∂ÚÌÔ‡. ◊ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, ÊfiÚ·Á˜ Ï¢Îfi ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ. ∂ÁÒ Á˘·ÏÈ¿ Ì·‡Ú·, Ï¢Îfi ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ.

¶§√π√ 13/7 ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ì ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘, 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, 15 ‹ 10 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ¶·ÏÔ‡ÎÈ·; ª¤ÓÂȘ ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, ‹Á·ÈÓ· ∞È¿ÓÙÂÈÔ, ¯¿ıËη ÛÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘, ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘. 694 4653888

DEL SOL ¶fiÛ· ¯·ÌfiÁÂÏ· Ú¤ÂÈ Ó·

¶∞ƒ∞§π∞∫∏ 5/7. ∂Û‡ ‰ÂÍÈ¿ ψڛ‰· ÂÁÒ

ÌÂÛ·›·, ÂÛ‡ ·ÛËÌ› ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÁÒ ÌÔÚÓÙfi. ª‹Î· ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· °Ï˘Ê¿‰·˜, ÂÚ›ÌÂÓ˜ ·’ ¤Íˆ Ì alarm. Para10507@ windowslive.com √∞∂¢ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜. 23/6 ÌÔ˘ ¤Î·Ó˜ ÂÁÁÚ·Ê‹, Â›Û·È 35, ÚÒÙËÛ˜ ·Ó Â›Ì·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË, ›· fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿Óˆ ·˘Ùfi ÙÔ Ï¿ıÔ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ‹Û·Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ… ∞π°§∏ 13/7 ÚÒÙËÛ˜ Ê›ÏË ÌÔ˘ ·Ó ÂÌÔ‰›˙ÂȘ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·! ª·Á‡ÙËη ·fi ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË Â˘Á¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘. ∂›Ì·È Ë Í·ÓıÈ¿. ¶ÔÈÔ˜ ›۷È, ͤÓÂ;

μ2

14/7, 18.00. ªÂ ‰‡Ô ʛϘ, ηÛÙ·Ó‹, ·Ó¤ÌÔÚÊ· Ì¿ÙÈ·, ÙÛ¿ÓÙ· Ì ÙÚÔÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·… ªÂ ÙڤϷÓ˜… £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 694 0113030 ¶ƒ√∞™Δπ∞∫√™ 10/6, 10.00 ÙÔ Úˆ›. °È·Ù› ÛÙÂÎfiÛÔ˘Ó fiÚıÈ·; ™¯ÔÏÈ΋ ÙÛ¿ÓÙ· ¡ike. ∏ ÈÔ fiÌÔÚÊË ÛÙÔ ‚·ÁfiÓÈ. ∫·Ù¤‚Ëη §ÈfiÛÈ·. ∞fi ∫ÈÓ¤Ù· ›۷È; banshee_ath@hotmail.com £∂™™∞§√¡π∫∏ Δ·ÍȉÈÒÙ˘. ™Â ÁÓÒÚÈÛ· ÂΛ, °ÈÒÚÁÔ. ∞fi ÙfiÙ Ì ¤¯ÂȘ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ Õ‰Ë. ™Â ı¤Ïˆ, ‚Ô‹ıËÛ¤ ÌÂ. ∞ÚÈ¿‰ÓË ™∫√Àº∞∫π ∂ÁÒ Í·Óıfi˜ Ì Á˘·ÏÈ¿, Ì·˙› Ì ÙË ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹. ºÏÂÚÙ¿Ú·Ì Ì ٷ Ì¿ÙÈ·. ◊ÛÔ˘Ó Ôχ fiÌÔÚÊË. ™Ù›Ï 694 7930644 MUPPET SHOW 206, ¢Â˘Ù¤Ú·. ¶Ô‡ ı· ‚Úˆ ÎÈ ÂÁÒ, ÚÒÙËÛ·. ™ÙË μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ÌÔ˘ ›˜. °Â›ÙÔÓ·, ÛٛϠ699 5461955 ALBA ªÂÏ·¯ÚÈÓ¤ ¿ÁÁÂÏÂ, ¤ÈÓ˜ Ì›Ú·. ∫·ıfiÌÔ˘Ó ‰›Ï· ÛÔ˘. ÕÎÔ˘Û· Û ϤÓ ª·ÚÈ¿Ó. ∂›Û·È fi,ÙÈ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ˘¿Ú¯ÂÈ. ™Ù›Ï ‰Ò. BOBAYO 11/7. ™Â ϤÓ ÿÚË, ÛÔ˘ ¿ÚÂÛ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÌÔ˘. Œ¯·Û· ÙÔ ÎÈÓËÙfi. krisni@hotmail.com 5 ¢ƒ√ª√π ∂Í¿Ú¯ÂÈ·. ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘, 10 πÔ˘Ï›Ô˘. ŸÏË ÛÔ˘ Ë ·Ú¤· ÊÔÚÔ‡Û ̷‡Ú·. ∂Û‡ ÛÙ· ¿ÛÚ·. 697 3998982 ∑ø°ƒ∞º√À ∂ÚÁ¿˙ÂÛ·È Û ηٿÛÙËÌ· ÔÙÈÎÒÓ. ™Â ‚Ϥˆ Ôχ Û˘¯Ó¿. ∂›Û·È fi,ÙÈ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ¤¯ˆ ‰ÂÈ. Please mail me! barpasg@gmail.com K∞§§π£∂∞ 219, ∫˘Úȷ΋. ∫·ıfiÌÔ˘Ó

∫Àæ∂§∏ ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË, ¤¯ÂȘ ÁÎÚ›˙· Ì·ÏÏÈ¿, Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ·, Â›Û·È 40¿Ú˘ Á‡Úˆ ÛÙ· 1,85 Î·È 90 ÎÈÏ¿. ∫·Ó›˙ÂȘ √ld ∏orborn ΛÙÚÈÓÔ. ∂ÈÎÔÈÓÒÓËÛÂ. Nancy21kips@yahoo.gr

DIVANI CARAVEL ™Â ϤÓ ª·ÓÒÏË, Î·È Â›Û·È ÈÔ ÁÏ˘Îfi˜ ÎÈ ·fi ÙȘ ÛÔÎÔÏ·Ù›Ó˜ MfiÙÛ·ÚÙ Ô˘ Ì·˜ Û¤Ú‚ÈÚ˜. ª¿ÓÔ˜, 694 8080774

Λ, fiÙ ı· ÌÂ Ï˘ÙÚÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ fiıÔ; £¤Ïˆ Ó· ÛÂ Ì˘Ú›Ûˆ ÙÒÚ·!! ™Ù›Ï ‰Ò, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ™ÎÔ˘Ê¿ÎÈ.

ÂÛ‡ Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ‹ÛÔ˘Ó „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ì Îԛٷ͘ ηٿ̷ٷ. ¶¿Ú ÌÂ: 697 6082300

31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008 ATHENS VOICE 59


YABANAKI ∂›Û·È Ë Î·ÛÙ·Ó‹, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, Â›Ì·È Ô „ËÏfi˜ Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·¤ÏÔ. 694 6336786

ª∂Δƒ√ ™ÙÔ ÌÂÙÚfi ÁÈ· ¶ÂÈÚ·È¿. ªÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÎÔÓÙfi Ì·ÏÏ›, Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·, ‚ÂÚÌÔ‡‰· Î·È Á˘·ÏÈ¿. 693 1569750

ª∂Δ∞•√Àƒ°∂π√ 11/7 ÛÙ·Ì¿ÙËÛ˜ Î·È Ì ÚÒÙËÛ˜ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏ‹ ÿ·ÛÌÔ˜. ¢Ô‡Ï¢· ÂΛ ÎÔÓÙ¿. ¢ÂÓ ‹ÍÂÚ·. ªÂ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È Ì¤Ó·. ∞¿ÓÙ· ‰Ò.

HOXTON ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘, 10/7. ªÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ηٷÎfiÎÎÈÓÔ ÊfiÚÂÌ·, Û ÎÔÈÙÔ‡Û· Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ·Ù› ¤Ê˘Á˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›, ı· Û ͷӷ‰Ò. 698 3979655 MANU CHAO ºÔÚÔ‡Û· ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ‹ÌÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜, ˙‹ÙËÛ˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ· Ô‡˙Ô. ªÂÙ¿ ¤ÁÈÓ ·ÓÈÎfi˜, Û ¤„·¯Ó· ·ÓÙÔ‡, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ·. 694 5698898 ∏™∞¶ ¶∂πƒ∞π∞™ 11/7. ∫·ıfiÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, η٤‚ËΘ Δ·‡ÚÔ, ÛËÎÒıËΘ, ¤ÂÛ ÙÔ Ï·ÛÙȯ¿ÎÈ ÛÔ˘, ÛÙÔ ¤‰ˆÛ·, ÌÔ˘ Á¤Ï·Û˜, ı¤Ïˆ Ó· Û ‚Ϥˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. 694 2492287 18/6 ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È. ∂ÁÒ Í˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ‚ÂÚÌÔ‡‰· Î·È ÚÈÁ¤ fiÏÔ ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘! iossifs@gmail.com FRESH °∞§∞Δ™π√À ª·Ú¿ÎÈ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û ›‰· ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· Û ÛΤÊÙÔÌ·È. ∂Ï›˙ˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. ∞π°∞§∂ø ™Â ›‰· ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ˜ ·Ó·Ù‹Ú·, Â›Û·È „ËÏ‹, ·‰‡Ó·ÙË, ·fi 25 ̤¯ÚÈ 30, Â›Ì·È Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜. ∞Ó ı˜, ¿Ú ÙËÏ. MADONNA ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ∂Û‡ ÎÔÓÙԇϷ, ˆÚ·›Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ, Ì ·Ó¤Í˘ÓË Ê›ÏË. ª·˙› ˆ˜ ÙË Ì¤ÛË, ÌÂÙ¿ ¯·ı‹Î·ÌÂ. kalhmeraellada@hotmail. com ¶§∞Δ∂π∞ ∫√Δ∑π∞ ªÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ Ù· ÈÔ ˆÚ·›· Á˘·ÏÈ¿. Œ¯ÂȘ Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Ì¿ÙÈ·. ™Â ÊÒÓ·Í·Ó μ·Û›ÏË. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 694 4984618 ª∂Δƒ√ √ª√¡√π∞ 11/7, 19.45. ∞›ÛÙÂ˘Ù· Ì¿ÙÈ·, Ì·‡ÚÔ ÏÂÎÙfi ÊfiÚÂÌ·. ∫Ú·ÙÔ‡Û· laptop Ì ۯ¤‰È· Î·È ÎÔÈÙÔ‡Û· Â›ÌÔÓ·. ∫¿Ó’ ÙÔ Í·Ó¿! ÿ‰È· ̤ڷ, ›‰È· ÒÚ·, ›‰ÈÔ ÊfiÚÂÌ·! ¡√π∑ ºÈÏËı‹Î·Ì 3 ÊÔÚ¤˜. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ̷˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜; ™Â ÂÚÈ̤ӈ ·˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ¿ÏÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜. BUZIOS ™Â ›‰· ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Û ÂÚˆÙ‡ÙËη. ™˘Ó¤¯ÈÛ ÛÙȘ ªÔ‡Û˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ηȅ ·Ó¿ıÂÌ· ÙËÓ ÒÚ·. ™∂ ∂π¢∞ ŒÍˆ ·fi ÙÔ ΔÛÈÙÛÈÌ›Ú‰È, ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ, ¤Ó· ‚Ú¿‰˘. ™Â ϤÓ ¢ËÌ‹ÙÚË. Δ· ›·Ì ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞ï-°ÈÒÚÁË. ºÔÚÔ‡Û˜ Á·Ï¿˙ÈÔ Puma ÌÔ˘Ê¿Ó. ¶·Ó.

Δƒ∂¡√ °π∞ £∂™™∞§√¡π∫∏ ªÂ ÌÈ· Ê›ÏË. ªÔ˘ ˙ËÙ‹Û·Ù ÙËÓ ATHENS VOICE. £· Û ͷӷ‰Ò; ¡√Δ√™ 21/7 ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fiÚÔÊÔ, ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘, Í·ÓıԇϷ, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚÔ, Îԛٷ͘ fiÙ·Ó ¤Ê¢Á˜. ∂›Û·È ·Èı¤Ú·˜. 697 4428538 ∫∂¶ 22/7, ¡.º¿ÏËÚÔ. √ „ËÏfi˜ Ì ÙÔ ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ. ºÔÚÔ‡Û· ÌÏÂ. ¡·È, ÙÔ ÙËÏ. ÈÛ¯‡ÂÈ. ™Â ı˘Ì¿Ì·È Ôχ… Œ„·¯Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ ÌÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜

ΔË §ÈfiÏÈ· ı¤Ïˆ ·ÊÔ‡!!

¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·. ∞…

∞ÓÙ› Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ̷˙›, ÌfiÏȘ ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·; ∂›Û·È ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘. ∫·ÎԇϷ

¶ÈÚÈÏ¿ÎÈ, ÌÔ˘ Ï›ÂȘ…

¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó ÎÏ·›ÂÈ Ë ·Á¿Ë, Ô ÂÁˆÈÛÌfi˜ οÓÂÈ ÁÈÔÚÙ‹… ™Â ı¤Ïˆ ›Ûˆ Î·È Û’ ·Á·¿ˆ… ∂Û‡; ∞ıËÓ¿ (£. ∫.) Pizza Hut ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, £‡ÌÈÔ ·È‰·Ú¿, ¿Ú ̷˜ Ù· Ì˘·Ï¿! •¤ÚÂȘ ÂÛ‡… ¶Ôχ ÎÏ¿Ì· ¤ÂÛÂ, Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Ì¤Ú‰Â„ οÔÈ·, ‹ οÔÈ· οÔÈÔÓ. ∂ÁÒ, Ë ÎÔ¤Ï·, ¿ÓÙˆ˜ Â›Ì·È Î·Ï‡ÙÂÚ·… ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ. L Word: ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Û·È ÌfiÓË ÛÔ˘! μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ê¿ÛË, ·Ó ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ! ∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ. ∫. °ÈÒÚÁÔ˜. ¶Ò˜ ÌÔÚÒ Ó· ͯ¿Ûˆ, ·Á¿Ë ÌÔ˘. ¡· Û ‰ˆ ı¤Ïˆ…

ªÔ˘ÌÔ˘Î¿ÎÈ ÌÔ˘, ÓÈÒıˆ ·›ÛÙÂ˘Ù· Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ Û ÁÓÒÚÈÛ·. ™’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ô˘ ‰›ÓÂȘ ÓfiËÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘! ™’ ·Á·Ò ÙÚÂÏ¿! ∫·Ï¤˜ Ì·˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ¡›Ó·, Ó· Ì¿ıÂȘ Ó· ·Á·¿˜ Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ¿˜ ÙË ¡›Ó· ÁÈ· Ó· Û ·Á·‹ÛÂÈ ·ÏËıÈÓ¿ Ô ÛˆÛÙfi˜ ¿ÓÙÚ·˜. ¶¤ÙÚÔ˜ …¶Â˜ ÌÔ˘ ¤Ó· „¤Ì· Ó· ·ÔÎÔÈÌËıÒ… ™Â ÌÈÛÒ, °ÈÒÚÁÔ. ∫¿ı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Û ÌÈÛÒ. §¤Ó ˆ˜ ·˘Ù‹ Â›Ì·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞Ó Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ÙË ˙‹ÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ›. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹, fï˜ Ë ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÂΛ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÏÔÁÈ΋ ÌÔ˘! £¤Ïˆ Ì·˙› Ó· ‚Úԇ̠ÙËÓ πı¿ÎË. ™’ ·Á·Ò, ÃÚÈÛÙ›Ó·! Maggotkill «∫χÌ˘». Œ¯ˆ Âı˘Ì‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÙÂÚ¿ÎÈ ÛÔ˘. •¤ÚÂȘ Ô‡ ‰Ô˘Ï‡ˆ. ™Â ı¤Ïˆ Ì›· ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌ·. ΔËÏÂÊÒÓËÛ¤ ÌÔ˘.

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121

∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

ª·‡ÚË Ì˯·Ó‹, ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜, Ì ∞bercrombie ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, 3/6 ÛÙÔÓ ºÏÔ›Û‚Ô. ∂ÚˆÙ‡ÙËη ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ ÈÔ Ôχ ÂÛ¤Ó·. ¶Ô‡ ›۷È; You go your way, I will go your way to. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ΛÙÔÌ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙÔ Û·ı› ÌÔ˘ fiÚıÈÔ ı· ÙÔ ÎÚ·Ù‹Ûˆ Î·È Î·ıÒ˜ ¯ÔÚ‡ÂÙ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÒÌ· ÌÔ˘, ÂÁÒ Ë ÓÂÎÚ‹ ı· Û·˜ ÓÈ΋ۈ. ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ÙÔ ÂÎÈÓÔ˘¿ ‰›Ï· ÛÔ˘ Ó· οÓÂȘ ˆ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ‚ϤÂȘ. ΔÒÚ· È·, Î·È ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÌÔ˘ ›۷ȅ ÃÔ˘¿Ó, ÙÔ ÎÔ˘Ù¿‚È ÛÔ˘ ·fi ÙÔ «ÎÚ‚¿ÙÈ» ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ «Ì·ÏÎfiÓÈ» Î·È ·˘Ùfi fi¯È ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ¿Ù·ÎÙÔ. ∫¿ÙÈ ÌÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ı· ÛοÛÂÈ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ‰›ÎÈÔ. Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó οÓÂȘ, ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ °ÂˆÚÁ›· ‰ÂÓ ÙËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ¡· ͤÚÂȘ fiÙÈ ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ ı· ÙÔÓ ‰ÈÂΉÈ΋ۈ Ì Ӈ¯È· Î·È ‰fiÓÙÈ·. Δ., 698 489283 ª¤Ì· ÌÔ˘, ı· Û’ ·Á·Ò Ì¤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔ˙ ÔÈ ÈÁÎÔ˘›ÓÔÈ! ¢. ¶Ï. ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜, Â›Û·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, °ÂˆÚÁ›·, Â›Û·È Ë ›‰È· ÌÔ˘ Ë ˙ˆ‹, ‰ÂÓ ı· Û ÍÂÂÚ¿Ûˆ ÔÙ¤, Û ϷÙÚ‡ˆ… §.μ. 698 4899283

§À∫∂π√ Ã∞´¢∞ƒπ√À ∏ ∂. ÛÙÔÓ §¤Ô. ¢ÂÓ Â›¯· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÛÔ˘ ¿ÚÂÛ·. ΔÔ Î·Ù¿Ï·‚· ÛÙËÓ 3‹ÌÂÚË. Œ¯ˆ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ. ºÂ‡ÁÂȘ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚË. ¢ÒÛ’ ÌÔ˘ ÌÈ· ¢ηÈÚ›·!

P.S I Love you. √‡Ù ÂÁÒ ‹ıÂÏ· Ó· ʇÁˆ, ̈ڿÎÈ.

™Ã√π¡π∞™ 8/7. ∑‹ÙËÛ˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ÛÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ· ÎÔ˘‚·‰¿ÎÈ. °È· Ó· ÛÙÔ ‰ÒÛˆ, ÁÚ¿„ ‰Ò.

°È· Ó· ÂÈ̤ӈ ÙfiÛÔ Ó· Û ‰ˆ ÚÈÓ Ê‡ÁÂȘ, ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜ , fï˜ ÂÛ‡, ∞… ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚˜, Îڛ̷!

∑ˆ‹ ÌÔ˘… ŒÚˆÙ¿ ÌÔ˘… ª¿ÙÈ· ÌÔ˘, Ù·Í›‰È Ì·ÎÚÈÓfi Ó· Ì ·˜ … Ì ηڿ‚È ÙÔ ÎÔÚÌ› ÛÔ˘… ∞Á¿Ë ÌÔ˘…

60 ATHENS VOICE 31 π√À§π√À - 6 ∞À°√À™Δ√À 2008

∞Á·ËÙ¤ ∫fiÏÈÓ, ÙÂÏÈο ›¯· ‰›ÎÈÔ: Â›Û·È Î¿Ï˘. ∫·È ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ó· Â›Û·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. ∫ڛ̷, ·ÁfiÚÈ ÌÔ˘, Îڛ̷. ŒÏ‚Ș

Pronto? ¶¿ˆ ¿ÏÈ ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÛÔ˘ Ô˘ ÙfiÛÔ Ï·ÙÚ‡ˆ! ∂›Û·È ¿ÓÙ· ‰Ò, ·Ó¿ıÂÌ¿ ÛÂ! ¡· Ù· ÂηÙÔÛÙ›ÛÂȘ. BC. ÷ÌÔÁ¤Ï· ÌÔ˘… ø˜ fiÙ ı· Ì ÙÈ̈Ú›˜; £¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ. ∞Á·Ë̤ÓÂ, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È Ì‹ˆ˜ Û˘Á¯¤ÂȘ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ì ÙÔÓ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ ÂÁˆÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë; ¢ÂÓ Û ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ¤ÚˆÙ·˜, ·ÏÏ¿… Pizza Hut ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. Δ˙Ô˘Ù˙Ô‡ÎÔ °È·ÓÓ¿ÎË, ÌÔ˘ ¤ÏÂȄ˜! ™Â ÂÚÈ̤ӈ, Ë Î·ÙÛ·ÚȉԇϷ ÛÔ˘! ∂›Ì·È Ë πı¿ÎË ÛÔ˘, ·˘Ù‹ Ô˘ ›¯Â˜ Î·È ¤¯·Û˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Û·È Ô √‰˘ÛÛ¤·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë «Ã·Ì¤ÓË ∞ÙÏ·ÓÙ›‰·». Œ¯ÂȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ… Sexy None, οı ÒÚ· Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ù· ÌÔÌÈÚÔÊ·ÙÛ¿ÎÈ· fiÏÔ Î·È ÈÔ ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ¿! ∫›ÙÙ˘ ÷›ÚÔÌ·È Ô˘ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ·‰·Â›˜ ÔÈËÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∞… ÌÔ˘ ÚÈÓ ·fi 4 ¯ÚfiÓÈ· Ù· ÛÌ·Ú·Á‰¤ÓÈ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ÌÔ˘ ¤Î·„·Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿! £· Ù· ¯¿Ûˆ Û 2 Ì‹Ó˜. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ

°ÂˆÚÁ›·, ͤÚÂȘ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 11 ¯ÚfiÓÈ·; ŸÙÈ ·ÎfiÌ· οÔÈ· ‚Ú¿‰È· ÛÙ¤ÎÔÌ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÛÔ˘; °ÈÒÚÁÔ˜, 697 2552477 √Ú¤ÛÙË, ¿ÓÙÂ! ª’ ·Ú¤ÛÂȘ… ∫¿Ó οÙÈ… øÚ·›· Ë ™¤ÚÈÊÔ˜ Û‹ÌÂÚ·… ª.

voice

ATHENS

‰›Ï· ÛÔ˘. ŸÙ·Ó ÛËÎÒıËη Ó· ʇÁˆ, Ì ÛÙ·Ì¿ÙËÛ˜ Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ οÙÈ ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÂÛ·Ó. ¶ÔÈÔ˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi; ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ.

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜

210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ÂÈÎÔÈÓ Ó‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚ ÛÂȘ: ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... ∂˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜, ú 3.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ, οÙÔ¯Ô˜ π.Ã., 3 ÔÈÎfi‰·, ÙÔ ¤Ó· ÚÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, 42 ÂÙÒÓ, ÂχıÂÚÔ˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, Ì ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·Ó·˙ËÙ¿ ΢ڛ· ÂχıÂÚË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. °Ú·Ê›· «§Ô‡Ë˜», √ÌfiÓÔÈ·, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 12.00-20.00.

°ÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜ 40¯ÚÔÓÔ˜, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, „ËÏfi˜, ÎÔÌ„fi˜, ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi˜, Ì ‰È¢ı˘ÓÙÈ΋ ı¤ÛË Û ÂÒÓ˘ÌË ÂÊËÌÂÚ›‰·, ˘„ËÏfiÌÈÛıÔ˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È 2 ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÎÔ¤Ï· ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, „ËÏ‹, ÏÂÙ‹, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. ¶¿·˜, √Ì‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3607.748, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00.

¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÛÙÔ Δ¤Í·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ì ú 10.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ȉÈfiÎÙËÙÔ Û›ÙÈ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ÂÍÔ¯È΋ ÂÚÈÔ¯‹, οÙÔ¯Ô˜ π.Ã., ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, „ËÏfi˜, ÏÂÙfi˜, ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ ÂχıÂÚË Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË. ¢È·ÌÔÓ‹ ∞ÌÂÚÈ΋. °Ú·Ê›· «§Ô‡Ë˜», √ÌfiÓÔÈ·, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692

π‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ 38 ¯ÚÔÓÒÓ, Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, Í·ÓıÈ¿, 1.72, ¤Í˘ÓË, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ú3.700, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, π.Ã. Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812, 4174.748

∞¯, ‰Ú¿Î ÌÔ˘, fiÛÔ Û’ ·Á·Ò ·ÎfiÌË, fi,ÙÈ Î·È Ó· ¤ÁÈÓÂ! ∂›Û·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘. ∂›Û·È ‰Ò.

∫ÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· 34¯ÚÔÓË, ÏÔÁ›ÛÙÚÈ·, Ï¢Îfi ‰¤ÚÌ· 1,74, 60 ÎÈÏ¿, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ì ¯fiÌÈ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ - Ù·Í›‰È· ‰È¿‚·ÛÌ· Î·È ı¤·ÙÚÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ·fi 40 ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ¢ÁÂÓÈÎfi, Ô˘ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜: Elite, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671

ŒÏÂÓ·, ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ˙ËÙ‹Ûˆ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Â›Ì·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi ¿ÙÔÌÔ, Î·È ı· ‹ıÂÏ· Î·È Ë ÎÔÏÏËÙ‹ ÛÔ˘ Ó· ‰Â¯Ù› ÙË Û˘ÁÁÓÒÌË ÌÔ˘. ªÔ˘ Â›Ó·È ÔχÙÈÌË Ë ª¿¯Ë, Â›Ó·È Á·ÌÒ Ù· ¿ÙÔÌ·, Â›Ì·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜. 694 6336786

¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ 41 ÂÙÒÓ, „ËÏfi˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ·Ó·˙ËÙ› ‰ÂÛÔÈÓ›‰· fiÌÔÚÊË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ, ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜: Elite, ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8985.671

¡·Ù¿Û·, Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹ıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ ˆ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·. ∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ!

ŸÌÔÚÊË ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ· 45 ÂÙÒÓ, ÌÂÛÔÁÂȷ΋, Ì ηÏfi ÁÔ‡ÛÙÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ·Ó‡·ÓÙÚË, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Ì ·ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜, οÙÔ¯Ô˜ π.Ã., ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÚÈÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ, Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÌfiÚʈÛË, ÏÂÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ·Á¿Ë ÛÙ· Ù·Í›‰È·. ¶¿·˜, √Ì‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3607.748, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.0021.00.

∂›Ó·È ¿‰ÈÎÔ, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍÈϤˆÛË ÁÈ· ̤ӷ; SKFR@SKATA.GR

ΔfiÛ˜ Á˘Ó·›Î˜, ÂÁÒ ¤ÂÛ· Û ‚Ï¿¯· ·fi ÙÔÓ ∞Ï…ÚÔ. ∫·È ÌÔ˘ ÙËÓ Â›Â. ÷ϿÏÈ, ¤Î·Ó ηϤ˜ ... ¡· ÛÌÚÒ͈; ¶·Ú·Û΢‹ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛ˜ Ù· ¿ÓÙ·. ™’ ¢¯·ÚÈÛÙÒ, ™ÔÊ›· ÌÔ˘. Sodade dj, ›Ûˆ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ ‹Ù·Ó ÎÂÓfi, ÙÒÚ· fiÏÔÈ Î·Ù·Ï¿‚·Ì ÁÈ·Ù›. ∑Ëχˆ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ ˙‹Ûˆ ÁÈ· ¤Ó· ÏÂÙfi. ∞manda ÛÎÔÚ›Ó·, ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ì ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2006 Ì sms Î·È Í·ÊÓÈο Û ¤¯·Û· ÛÙȘ 3/6/07, ‰È·ÎÔ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜! ¶Ô‡ ›۷È;

∂fiÌÂÓË ∞.V.

4/9/08

A¡∞∫√I¡ø™∏ AÁÁÂϛ˜, ™Â E›‰·, •¤ÚÂȘ ÂÛ‡ Î·È °Ú¿ÌÌ·Ù· ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó Í·Ó¿ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ A.V. Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008. K∞§O ∫∞§√∫∞πƒπ!

ψӿÎÈ, 210 3607.748, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.00-21.00.

¡Â·Úfi˜ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜ 32 ÂÙÒÓ, οÙÔÈÎÔ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, „ËÏfi˜, ÏÂÙfi˜, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜, Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÌË Î·ÓÈÛÙ‹˜, Ì ÌËÓÈ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú3.500 Î·È ·Î›ÓËÙ· Û ¶¿ÙÚ·, ∞ÁÚ›ÓÈÔ Î·È μfiÓÈÙÛ·, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ÎÔ¤Ï· ¤ˆ˜ 33 ÂÙÒÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô, ÏÂÙ‹ Î·È fiÌÔÚÊË. ¢È·ÌÔÓ‹ ∂ÏÏ¿‰· ‹ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶¿·˜, √Ì‹ÚÔ˘ 38, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3607.748, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.0021.00. ¶·Ó¤ÌÔÚÊË 35¯ÚÔÓË ‚ÔËıfi˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡, 1.73, ÏÂÙ‹, ·ıÏËÙÈ΋, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ·fiÊÔÈÙË ÎÔÏÂÁ›Ô˘, ˘„ËÏfiÌÈÛıË, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, οÙÔ¯Ô˜ π.Ã., ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ, Ì ηÏfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ¶¿·˜, √Ì‹ÚÔ˘ 38, ∫Ô-

º·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ 40¯ÚÔÓÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, Ì ¢ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, Ì ȉÈfiÎÙËÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ, ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ú 6.300, ‚›Ï·, ÂÍÔ¯ÈÎfi Î·È π.Ã., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 36 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, Ì ÛÔ‚·Úfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812, 4174.748 ¡ËÈ·ÁˆÁfi˜ 25¯ÚÔÓË, ÎfiÚË ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·˜, „ËÏ‹, Í·ÓıÈ¿, Ì ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ú 2.800, 3ÒÚÔÊÔ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿, ÂÍÔ¯ÈÎfi, ηٷı¤ÛÂȘ Î·È π.Ã., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Ú‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ¢ÁÂÓÈÎfi Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812, 4174.748 °ÓˆÛÙfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ (ÌÂϤÙ˜ Î·È Ó·˘ËÁ‹ÛÂȘ ÏÔ›ˆÓ) 53¯ÚÔÓÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÚÂÓˆfi˜, 1.80, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÔχÏ¢ÚÔ˜, ¤Í˘ÓÔ˜ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ú30.000 (ÛοÊÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ‚›Ï· Û ÓËÛ› Î·È ÛÔÚ π.Ã.), ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 46 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ¢ÁÂÓÈ΋ Î·È ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812, 4174.748 30¯ÚÔÓË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Í·ÓıÈ¿ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 4.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ì·Á¢ÙÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙË ƒfi‰Ô, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 39¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜ Î·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi˜, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 30.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ‚›Ï· ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ‚›Ï· ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜ 36 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 38¯ÚÔÓË „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, „ËÏ‹, Ì Û¿ÓÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·

Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È Ï¿Ì„Ë, Ì ÌËÓÈ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 6.000, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙË ¢ÚÔÛÈ¿ Û˘Ó ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ Â˘ÁÂÓÈÎfi, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 40¯ÚÔÓÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜, Ì ηÏÔÁ˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ ÛÒÌ·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È Ôχ ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, Ì ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ú7.500, οÙÔ¯Ô˜ 3 ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË. High Society. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3606.907, ∞ÌÂÚÈ΋˜ 20, ∫ÔψӿÎÈ, www.high-society.gr 24¯ÚÔÓË ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙ·ÙË Í·ÓıÈ¿, „ËÏ‹, ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηӛ‰·, Ì ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·ÔηÙÂÛÙË̤ÓË, ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· 2 ÔÈÎÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÂÍÔ¯È΋˜ ÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·˙ËÙ› ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. High Society. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3606.907, ∞ÌÂÚÈ΋˜ 20, ∫ÔψӿÎÈ, www.high-society.gr HIGH SOCIETY. ÕÙÔÌ· Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· ̤ۈ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ÓfiÌÈÌ· ÂχıÂÚ·. ∏ ΢ڛ· ª¿Á‰· ¶ÂÙÚ›‰Ë Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜, ·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˘˜, ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Á¤Ê˘Ú· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÂÈÙ˘¯›·, Û ¤Ó· ¤ÚÁÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi. ∂ÏÏ¿‰· Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3606.907, ∞ÌÂÚÈ΋˜ 20, ∫ÔψӿÎÈ, www.high-society.gr ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 42¯ÚÔÓÔ˜, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, 1.82, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, οÙÔ¯Ô˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ ú 60.000 ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·Î›ÓËÙ· ∂ÏÏ¿‰· - ∞ÌÂÚÈ΋, 2 ÛÔÚ π.Ã., ÎfiÙÂÚÔ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË Î·È Â˘ÁÂÓÈ΋, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. “VIP’s”. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3310.014, ¡›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr 28¯ÚÔÓË „ËÏ‹ ηÏÏÔÓ‹, Í·Óıfi˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ì Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÁÂÌ¿ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ̤ÙÔ¯Ô˜ Û ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË Ì ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ ú2.200, π.Ã. Î·È È‰ÈfiÎÙËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·. “VIP’s”. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3310.014, ¡›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr

H ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÈÔ ˆÚ·›· fiÙ·Ó ÙË ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙÂ... OnePlusOne Club °ÓˆÚÈÌÈÒÓ Dating and Social Events www.oneplusone.gr 210 8085.338 Club VIP’s. ∞ÓıÚÒÈÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË Ô˘ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÔÈÔÙÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ∂ΉÚÔ̤˜ ∂ÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. «ªÂ ÛÙfi¯Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜». ∂ÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Î·È Ì ŒÏÏËÓ˜ ∂˘ÚÒ˘ - ∞ÌÂÚÈ΋˜. “VIP’s”. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ

210 3310.014, ¡›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr ∂ÏÏËÓÔÛԢˉ¤˙· ηÏÏÔÓ‹ 40¿Ú·, ÌÔÓ·¯È΋, οÙÔÈÎÔ˜ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, Ì·˘ÚÔÌ¿ÏÏ·, Ï˘ÁÂÚfiÎÔÚÌË, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· - Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˘ ¯ËÚ¢¿ÌÂÓÔ˘ ¤ˆ˜ 70 ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘ - ‚ÈÔÙ¤¯ÓË, ÓËÛÈÒÙË, ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˘. ªÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÓËÛ› - Â·Ú¯›·. 210 8064.902, 697 9423346 ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ - ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ 43¯ÚÔÓÔ˜, Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, 1.81, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ ú 18.000, ·Î›ÓËÙ·, 2 π.Ã., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ù˘ ΢ڛ·˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ. ABILITY. ∂ÓÒÓÂÈ ˙ˆ¤˜ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3826.947, §fiÓÙÔ˘ 8, ∫ÔψӿÎÈ. ∂Í·›ÚÂÙÔ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ 54¯ÚÔÓÔ˜, ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ ú 20.000, ‚›Ï·, ÛÔÚ π.Ã., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ¢ÂÎÙ¿ ·È‰È¿, Â·Ú¯›·. ¶ÚÔÏ¿‚ÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÁÁÚ·Ê‹˜! ABILITY. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3826.947, §fiÓÙÔ˘ 8, ∫ÔψӿÎÈ. ∫Ô‡ÎÏ· 33¯ÚÔÓË È‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, „ËÏ‹, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓË, Ì ·ÙÚÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, π.Ã., Î·È ÂÍ·›ÛÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ηıËÁ‹ÙÚÈ· 37¯ÚÔÓË, 1.70, Í·ÓıԇϷ, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, 2ÒÚÔÊÔ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, π.Ã., ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ¢ÂÎÙ‹ Â·Ú¯›·. ABILITY. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3826.947, §fiÓÙÔ˘ 8, ∫ÔψӿÎÈ. ∂ȉ˘ÏÏȷ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3/8/2008, ÊÔ˘Ï ÌÂÓÔ‡, ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÈÔÙÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3826.947, 697 1896485

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘, ÙÈÌ‹ ú115.000. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690 (8.00-10.00 & 18.00-20.00) Î·È ÛÙÔ ÎÈÓ. 693 6918778 EÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ NÔÛ/Ì›Ԣ ¶·›‰ˆÓ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ʈÙÂÈÓfi, Ì ·Ôı‹ÎË. 210 6411.392, 693 2811542 XT 600 E / ’01 Ì·‡ÚÔ Motard ÂÍ¿ÙÌÈÛË (Remus Ï·ÈÌÔ› Yoshimura ÙÂÏÈÎfi), ÙÈÌfiÓÈ KN Ê›ÏÙÚÔ, ÙÈÌ‹ ú 3.200, 697 7642270 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215

∞‚·ı¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ; ¢Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜, ÌÂÚÈ΋ (¤ˆ˜ ú1.160)/Ï‹Ú˘ (¤ˆ˜ ú2.420) ··Û¯fiÏËÛË. ∂χıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Ÿ¯È ÓÙ›ÏÂÚ-Ï·ÛȤ-ÙËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi. ΔËÏ. 210 8954.890 (ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ), www.extra-eisodima.gr ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÙÔÌ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì ·ÌÔÈ‚‹ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Ì ı¤Ì· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ∫·Ú˘ˆÙ¿ÎË. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 693 7351921


±¯¥ª±¸» «¹µ±¯°ª ÃÚçºÄÂþ±¹ÁÀÃÁ´³

0ÜÕ×ÔÓÕÂÖ×Ê–ÔÚÀÛÊÎ×Ó–ղ̕ƨ•ÆÎ ÊÕÙ×ÊܕÀÒÍÊÉÔÐÆΕÁÒÊÚ•Ê•ÎÆ–ÕÔÍÒ ×ÍÚ–ÕÔÍÒ•ÓÜ0Ê×ÍÒ–ÕÔÍÒ•ÓÜÀÛÓܕÊ ÛÙÕÂÖÊΖÊÕ–ÓÜ•ÁÒÊÚ•ÊײƖÃ×Ê×ÕÆÊ×ÁÖÛÀÖͤÜÒÊÛÂÝÓܕÊÒÆÇÕÎÖÐÕÆÖ×ÊÐÆÎ ÒÆ•ÎѲ•ÊÖÆÒÒÆ•ÍÒÀÛÊÎÆÑѲÏÊÎ×–Ó×Ê ÊÐ×ÃÚËÜÖÎв×ÓÜÖÊÏÓÜÆÑÎÐÓÅÀ×ÖÎ + –ÕÔÍÒ•ÓÜÀÛÊÎвÒÊÎƖÖÊÎÕÊÚÌÎÆÖÛÀÖÍÆÜ×Ã×ÓÉβÖ×͕ƾ×ÆÒ–ÎÆ•ÊÕÔ×ÍÖÊ ÆÒ–ÆÂÝÊÎ×–Ó×Ê•Ê•ÀÒÆÐÆÎ×ÍÚÊ–Æ  ÐÆ×ÆÑÁÏƕÊ•Ê•ÊÑÆÒÎÀÚ$Ü×ÖÓÜ•ÓÜ ÑÀÊÎÊÂÒÆΊ×ÃÖÊÚÌÜÒÆÂÐÊÚÌÅÕÙÖÓÜÆÜ×ÁÒ–ÁÌÊÚÐÆÎÇÕÁÐÊÚ‹ÐβÒ×Ê×ÔÕÆ ÊÌÔÒÆ×ÍÚ–ÙÃ×ÎÑÎÔÒُÒÆΖÆÎÉβÁ×ÆÒ ÐÊÕÆÜÒÃÚ7ÔÕÆ×ÍÒÀÛÙ–Ê×ÅÛÊΕÊÕÎÐÀÚ ËÓÕÀÚÐÆÎËÜÖÎвÖÐÓ×ÂÖ×ÍÐÊ Í–ÕÔÍÒ ×ÍÚ–ÕÔÍÒ–ÂÖ×ÊÈÀ•Ê–ÕÓ֖ÆØÔÃÖÓ •–ÓÕÔÒÆ•ÍÖÊÝÆÑÂÖÙ (ÂÒÆÎÖ×ÍÒ–ÆÕÊÓÅÑÆ×ÍÚÛÆÕÓŕÊÒÍÐÆÎ ÙÕÆÂƏÙÕÆÂÆÉÊÒÀÛÙ–ÕÓÖÀÏÊÎӕÓÕËÃ×ÊÕ͏ÐÆÎÒÆ•ÍÒ•–ÓÕÔÒÆвÒÙז× ÒÆ–ÙÀÒÆÌÊÎÆÒÆвÒÙ–ÆÎÛÒÂÉÎв×Î×Ó Ö×ÆÒÎÕÓÜ7ÍØÀÑÙÇÕÊ0ÜÕ×Ô$–Ã×ÍÒ ²ÑÑÍÇÀÇÆÎÆÏÀÕÙ–ÙÚØÆ•Ê–ÍÉÁÏÊÎ•Ê ×ÍÖܕ–ÊÕÎËÓÕ²×ÍÚÐÆÎÃÑÊÚÆÜ×ÀÚ×ÎÚÌÒÙÕΕÂÊÚ–ÓÜÀÛÊÎ|ÊÒØÆÆÒ×ÀÏÙ×ÍÝÁÑÊÎÆ $ÑѲÒÆ•ÍÒвÒÙÓÅ×Ê•ÎÆ–ÕÓ֖²ØÊÎÆ (ÂÒÆÎÊÌÙÎÖ×ÎÐÃÆÜ×ÖÓÜвÒÙ­Á–ÙÚ ÊÂÒÆÎ×ÊÑÎ⤓ÊÜÛÆÕÎÖ×Ô

© KATERINA MANOLESSOU, www.lemoneyed.com

(ÌÙÎÖ×ÎÐÃÉÊÒ•ÓÜËÆÂÒÊ×ÆΕÓÜËÆÂÒÊ×ÆÎ ÕÙÚ×ÕӕÊÕ²ÐÓÜÕÆÖ×ÎÐÃ.ÎʖÊÎÉÁ×Ó ÆÒÍËÃÕΕÊ×ÍÒÒײÑÆÉÊÒ×ÓÆÒ×ÀÛÊÎÓÐÆ×ƖÓÒ͕ÀÒÓÚÓÕÌÆÒÎ֕ÃÚÖ×ÍØÀÖÍÖÆÚØÆ –ÕÓ×ΕÓÅÖÆв×ΖÆÕÆØÆѲÖÖÎÓ1Æ–ÆÕвÕÊÎÚƖ“ÀÏÙÐÆÎÒÆ•Ê×ÆËÀÕÊÎÚ×Æ–ղ̕Æ×Æ •–Æ••–Æ•ÃÛÎÒÆ–ÆÕÆÐÆѲÚÌÓÒÆ×ÎÖ×ÃÚ ×Ó•²Ö×ÓÕÆÐÆÎÒÆ•ÍÒÀÕÛÊ×ÆÎÌÎÆ×ÂÊÂÖÆÎ ÑÀÊÎÖÊÖ͕ÊÂÓ–ÓÜÉÊÒÀÛÊΖÕÃÖÇÆÖÍÐÆÎ ²Ò×Ê×ÔÕÆÒÆÐÓÜÇÆѲÊÎ×ÀÖÖÊÕÆ•À×ÕÆÑÓÅÐÎ –ÑÆÖ×ÎÐÖ²ÒÙÖ×ÓÐÆ×Ö²ÇÕÆÛÓÏÀÛÙÕÆ×Æ ÊÕÌÆÑÊÂÆÐÆÎ×Ó×ÖΕÀÒ×Ó–ÓÜØÆËÀÕÊÎÌÎÆ× ÆÒвÒÊΕÊÕʕÀ×ΖÕÀ–ÊÎÒÆÏÆÒÆÛ×ÂÖÊÎÐÆÎ ÆÒÌÂÒÊÎÐƕβÖ×ÕÆÇÁÐÆÎÉÊÒ×ÓÜËײÖÊÎ ØÆ–ÕÀ–ÊÎÒÆÏÆÒÆÐÆ×ÊÇÆÂÒÊÎÐÆÎÒÆÏÆÒÆÐÓÜÇÆѲÊΖ²ÒÙ×Æ×ÖÓÜDzÑÎÆ•Ê×ÆÜÑÎв ÐÆÎÊÒ–²ÖÍ–ÊÕΖ×ÔÖÊÎÀ×ÓΕÍÊ•ÆÎÒÆ×Ó –ÓÜÑÁÖÙ×ÓÌƕ͕ÀÒÓ ¤×ÍÒÆÕÛÁȲÛÒÓÜÒÀÒÆÒ²ÒØÕٖÓÌÎÆÒÆ вÒÓÜÒ•ÎÆËÜÖÎÓÑÓÌÎÐÁÖÛÀÖÍ•Êײ×ÊÑÎвÉÊÒÌÂÒÊ×ÆÎÌÎÆÖÛÀÖÍƖѲÒÆ–ÀË×ÊÎ ÐÆÒÀÒÆ–ÍÉ͕ÆײÐÎ IRUJLYHP\ODQJXDJH ÊÐÆÎÐÆÒÀÒÆ•ÍÒܕÆײÐÎÌÎÆÒÆ•ÍÒӕÂÝÊÎ Ó²ÑÑÓÚÃ×Î×ÓÒÀÛÓÜÒÊÌÎÆ×Ó–ÁÉ͕Æ•ÃÒÓ IRUJLYHP\O 0Êײ–²•Ê–²ÑÎÒÆ×ÓÉÓÜÑÀÈÓÜÒÊÌÎÆÖÛÀÖÍÌÎÆ×ÂÀ×ÖΕÃÒÓƖѲÒÆ –ÍÉÎÓÅÒ×ÆÎÉÊÒÊÂÒÆÎÙÕÆÂÓ IRUJLYHP\O ÆÑѲÖ×ÍÒ–ÓÕÊÂÆ×ÊÑÎв•ÃÒÓÆÜ×ÃÌÂÒÊ×ÆÎ ÌÎÆ×ÂÀÛÓÜÒÊÏÊÐÆØÆÕÂÖÊÎÃ×ÎÉÊÒ–²ÊÎÌÎÆ ÖÛÀÖÍ.ÆÎ×ÊÑÎвÖ×Ó×ÀÑÓÚÓÀÒÆÚÒӕÂÝÊÎ Ã×ÎÓ²ÑÑÓÚÍÊÂÒÆÎ×ÃÖÓÍÑÂØÎÓÚÆ–ÓÜØÆ ÖÜÒÊÛÂÖÊÎÒÆÛ²Ë×ÊÎÆÜ×ÀÚ×ÎÚÐÆÕƕÆÑÆÐÂÊÚ×ÓÜÆÎÔÒÆ IRUJLYHP\O £ÕÓÖÓÛÁ –ÆÎÉβÐÜÐÑÓËÓÕÓÅÒÆÒ²•ÊÖ²•ÆÚÆÑѲ ×ÓÛÊÎÕÃ×ÊÕÓÉÊÒÊÂÒÆÎÆÜײ–ÓÜвÒÓÜÒÁ –ÓÜÑÀÒÊ×ÓÛÊÎÕÃ×ÊÕÓÊÂÒÆΖÙÚÀÛÓÜÒ

×ÓÒÐÓ֕²ÐÍÌÎÆÇѲÐÆÊÒÔÓÎÂÉÎÓÎÊÂÒÆÎ ×ÊÑÊÂÙÚ–ÆÒÍÑÂØÎÓÎ IRUJLYHP\O 1ÆÖÜÒÊÛÂÝÊ×Ê•ÆÝÂ×ÓÜÚ•ÃÒÓÐÆΕÃÒÓʲÒ×Ó –ÁÉ͕ÆÊÂÒÆÎÃÑÆ×ÆÑÊËײ2ΖÆÒÍÑÂØÎÓÎÇÀÇÆÎÆÉÊÒË͕ÂÝÓÒ×ÆÎÐÆΖÓÑÅÌÎÆ×ÓÒ ×ÕÖÓ–ÓÜÏÊÖÐÂÝÓÜÒ IRUJLYHP\O ¹ÎÖÎÛ×ÂÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ IRUJLYHP\ODQJXDJH

¾•ÙÚŠ•ÂÑÆ•ÓÜÇÕԕÎÐƋÉÊÒÑÀÌÊ×ÆÎ ÍÖ×ÁÑÍ

¡ÓΖÃÒÀ×ÖÎÖÙÚ×ÓÇÑÀ–Ù×ÓÐÊΕÊÒ²ÐÎ –²ÊÎÐÆÕËÙ×ÃÌÎÆ•ÎÐÕÓÅ•ÁÐÓÜÚ.ÆÑÁʖÎ×ÜÛÂÆÊÅÛӕÆÎ <Ÿ£Ñ²ÐÆвÒÊ×Ê(ÉÔÖÆÚÑÀ•ÊÉÊÒ ÇÕÂÖÐÓܕʲÒØÕٖÓÒÆÇÎÉÔÖÊÎ×ÕÊÎÚ–ÕÂÝÊÚ ÖÓÅÐÓÐÎÊÖÊÂÚȲÛÒÊ×Êв–ÓÎÓÒÌÎÆËÜÖÎÓÑÓÌÎÐÁÖÛÀÖÍ7ÎÒÆ–Ù•Ê×ÍÒÊÜÛÁ•ÓÜ ÒÆʕËÆÒÎÖ×ÊÂÐÆÎÒÆ•ÍÒÊÂÒÆΖÆÒÍÑÂØÎÓÚ ÐÆÎÒÆ×ÆÐÆ×ÆËÀÕÒÊÎÖ×ÓÖÊÏÐÆÎÐÜÕÂÙÚ ÒÆÊÂÒÆÎÍÑÊÐ×ÕÓÑÃÌÓÚ¼ÜÉÕÆÜÑÎÐÃÚ¼ ÈÜÐ×ÎÐÃÚ¼•–ÓÌÎÆ×ÝÁÚ¼•ÆÕÆÌÐÃÚ¼ ÀÖ×Ù–ÑÆвڏÊÎÉÎÐÃÚÖ×ÍÒ×ӖÓØÀ×ÍÖÍ–ÆÕÆÉÓÖÎÆÐÁÚ–À×ÕÆÚÇÊÇÆÂÙÚÇÊÇÆÂÙÚ <Ÿ+ÖÜÒÓÑÎÐÁʖÎÖÐÊÜÁÊÒÃÚ–ÆÕÆÉÓÖÎÆÐÓÅÊÏÓÛÎÐÓÅ֖Î×ÎÓÅÀÛÊΕÊÕÎвÐÆѲÌÎÆ –ÕÔ×ÍËÓÕ²ÅÖ×ÊÕÆƖÖÓÑÅÐÆÎÕÃÖÜÒÆÒÆÖ×ÕÓËÁÚ•Ê$ØÍÒÆÂÓÜÚËÑÔÕÓÜÚÊÂÉÆ×ÃÖÓ •–Õ²×ÖÓ ×ÓÆÑÍØÎÒÃÃÛÎ×ÓÜÌܕÒÆÖ×ÍÕÂÓÜ ÒÆ–ÍÌÆÎÒÓÀÕÛÊ×ÆÎÐÆÎÒÆÖËÜÕÓÐӖ²ÊΖ²ÒÙƖ“×ÓÐÊ˲ÑΕÓÜ(–ΖÕÓÖØÀ×ÙÚÌÎÆ –ÕÔ×ÍËÓÕ²ÅÖ×ÊÕÆƖÖÓÑÅÐÆÎÕÃÊÂÉÆ×ÃÖÓÜÚ–ÓÑÑÓÅÚÖ×ÕÀÎוÆÝʕÀÒÓÜڣղ̕Æ×Î ÍÊÕÌÆ×ÎÐÁײÏÍ–²ÊÎÖ×ÓÒ£ÆÕ²ÉÊÎÖÓ (ÃÛÎÐÆΊÈÂÛÓÜÑÆÆ̲–ÍڋÆÌƖÍ×Á1ÂÐÍ2ÑÆÃÚ–ÊÎÒ²ÊÎØÀÑÊÎÈٕÂ.ÆÎʖÊÎÉÁÉÊÒÀÛÓܕÊÉÍÑÆÉÁØÆ•ÊÂÒÓܕÊ•Ê×Ó Š–ÆÒ×Ê֖²Ò΋¤×ÍÒ–ÊÂÒÆÐÆÎÖ×ƲՕÆ×Æ ÖÜÒ×ÕÃËÎÖÖÊÚ <Ÿ.ÆÎÀ×ÖÎÐÆ×ÆÑÁÌÊÎÚÖ×ÎѲÐΕÃÒÓ ÐÆΕÃÒÓÌÎÆÒÆÆÒÆÐÆÑÅÈÊÎÚÃ×Î×Ó•ÎÑÆÒÀÝÎÐÓËÎՕ²×Ó•ÆÌÎÃÊÂÒÆÎ×ÀÑÊÎÓ–ÑÀÓÒ –²ÒÙÖÓÜÆÑѲÓÆÌÔÒÆÚÉÜÖ×ÜÛÔÚÉÊÒƖÀÉÙÖÊÐÆÎFDVKQRZÇÑÀ–ÊÎÚ ƕËÎÖ͕ÂÆ –ÆÕÆ×ÍÕÁÖÊÙÚ <Ÿ|ÍÑÆÉÁÇÓÜÕÌÎÆÓÎÐÓÒӕÎÐÓÅÚÐÆÎ ËÜÖÎÐÓÅÚ–ÕÓÓÕÎ֕ÓÅÚ•ÃÒÓ <Ÿ0ÓÜÑÊ–ÊΖÓÜÉÊÒ•ÓÜÑÊ–ÊΖÑÀÓÒ ÀÒÆÕʕ²ÑÎвÒÆÛÎÑÎÕÊ×ÕÓƖÃ×Í ®ÙÐÂÙÒÓÚ1ÀÌÕ͏²ÖÛÊ×Ó

<Ÿ¡ÎÆÖ×ÊÂ×ÊвÒÊÎÐÆÑÃ.²ÒÊÎ×ÆŠÐÊÒ²‹Ö͕ÊÂÆÒÆËÆÂÒÓÒ×ÆÎÐÆÑÅ×ÊÕÆ ÆÒ×ÊÜÛÁÌÎÆŠÐÆÑÃÐÆÑÓÐÆÂÕ΋

­²ÐÎÆ•ÜÕ×ÓÅÉÎ֓ÊÜÛÆÕÎÖ×ÓŕÊ–ÑΖÑÎ DJDLQ

|ÊÒ–ÓÑÜÐÆ×ÆÑÆÇÆÂÒÙ×ÎÑÀ×ÊÆÑѲÉ͕ÓÖÎÊÅÙ×ÍÒʖÎÖ×ÓÑÁÉÎÃ×Î×ÓÅËÓÚÖÆÚ×ÆÎÕβÝÊÎ ̲Ò×ÎÖ×ÓÆÌÙÒÎÖ×ÎÐÃÐÑ•Æ×ÍÚÖ͕ÊÕÎÒÁÚ Ö×ÁÑÍÚ <Ÿ¤ÜÒ×ÕÃËÎÖÖÊÚÆÒ×ÊÑÎв×ÓƖÓËÆÖÂÖÊ×ÊÐÎÆÒÊÇÊÂ×ÊÖד²Õ•Æ×Æ–ÊÕ²Ö×ÊÒÆ •Ê–²ÕÊ×ÊÐÆÎÐÕÆ×ÁÖ×Ê•ÓÜØÀÖÍ•–ÕÓÖײ •–ÕÓÖײ ÀÑÙÒÆËÆÂÒÊ×ÆÎ×ÓÐÆÎÒÓÅÕÌÎÓ ËÑÓÕ²ÑÐƖÊѲÐΕÓÜ <Ÿ7Æ•²ØÆ×Ê+£ÆÒÆÌβ×ÍÚ7ÁÒÓܲÒÓÎÏÊHPDLOÐÆÎÆÒ×ÂÒÆ×ÕÆÇÓÑÓÌÎÀÖÆÎÙÚÊÐÊ •–ÓÕÊÂÚÒÆÖ×ÀÑÒÊÎÚÍÑÊÐ×ÕÓÒÎв×ÍÒÊÜÛÁÖÓÜ ÌÎÆÒÆÖÓÜвÒÊÎ×ÓØÆŕƠʲÍ0ÊÌÆÑÃÛÆÕÍ Š¥•˜„• ÓÏÈÑ®ÂÒÏØÓÂ×ØÅÑϐÊÌ® ½ÒÓÏ GBYÓÉÖ"7 ½ÒÓÏinfo@athensvoice.gr ÈÊÂÓÉ ÒÓ½ÍÉ«š¼ËÀÌÎØÁÑÐÌÈÊÀ». A ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 


STARDUST Ãà鬸¾Â¬ÁÄ°³ÀÁ°ÁÄ®ÁÄ

(gpano@stardome.gr)

¥¬¸·ºª ¥¿ÓÃ˪ÐÏÃÆËÍÀ×´“½ÒÐØÐ× ¡ÙÉÍÎÐÏËÓÔËÍÀ×·ÏÃ× .£˜¢Š 0ÀÑÓ¼ÎØ$ÏÑÈ˼ÎØ œÂ‘Ѽ‘ÆÊÎÂÒÏØ ƾÎÂÊÂÇ¿ÑÉÓÏ¿ÓÂÎÌ®‘ÏÊÆÖÇÏѼÖÏÊ‘ÆÑÊÒÓ®ÒÆÊÖÒÆ ÂÎÂÈÌ®ÙÏØÎÎÂÌØÌÍÏÇÏÑƾÖ¿ÑÂÓÏÖ ½Î‘Ѽ‘ÆÊΠ‘ÏÅÆÊÌÎÁÆÊÖÌÂÔɐÆÑÊή¿ÓÊÂÎÓ¼×ÆÊÖ ½ÎÂÒÓÉѾÙÆÊÖ ÆÓÏμÎÂÒÏØАÏÓÏÏÊÌÏÅ¿ÉÂÓÉÖÙÕ½ÖÒÏØÆÎÐ ÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂ×Ó¾ÙÆÊÖÌÊ®ÍÍÏοÑÏÇÏÌÊ¿ÍÂÂØÓ®אÏÈÆÍÐÎÓÂÖ ÈÊÂΐÉÅÐÒÆÊÖÒÆÌÂμÎÂÎÓÏÅÊ̾ՐÂÎÂÒÆ ÍؑÉÔƾ©ÆÓÉμÌÍÆÊÄɦ;ÏØŠÓÉÎÌÂÊÒÓÊÖÏ¥ ÓÏ؝¼ÏÎÓŠÒÓÏÎÏÒÏØϾÌÏ ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÎÂÌ®ÎÆÊÖ ‘¾ÒÕÌÂÊÎÂÂǽÒÆÊÖÈÊÂ;ÈÏÓÏØÖÌϐ‘®ÑÒÏØÖÒÓÉ ÒÌÉν°¤Ñ½ÖÌÂÊÉ¢ÇÑÏžÓÉ Ƒ¾ÒÉÖÒÓÏΝ¼ÏÎÓ ÒÆ ÌÂÍÏÁÎÎÂƾÒÂÊ‘ÂÎÓÏÁ‘ÂÑÐΟ¿ÒÏÆÇÊÌÓ¿‘ÏÑƾΠƾÎÂÊÌ®ÓÊÓ¼ÓÏÊϵÌÏØÒÆ‘Âю¿ÍÉÓÉÎÂήÈÌÉÒÏØΠÒÆÂÈ‘®ÎÆÌÂÊÓÉÎƑÊÔؐ¾ÂÒÏØÎÂÂѼÒÆÊÖ ÉÇÊ;ÂƾÎÂÊÏÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¿ÖÓÑ¿‘ÏÖÈÊÂÎÂÓ¼×ÆÊÖÌÂÊÓÂÅÁÏ¢ ÌÊÂÎƾÒÂÊÆÑÕÓÆؐ¼ÎÏÖÉ NBZUIF'PSDFCFXJUIZPV

„•ž ,ÎØ˼ÎØ$ØÆοÒÓÎØ —ºÊËÄÈÂÇ—˼ ÎدÏÎØÀØÓ»ÓÇÅÎџƼÍÄÓÀÈÒÓÎÙÐÃȽÒÎØÓÇÍ ÊÀÈÒÓÈÖÎ 32¥ÓÎØ„ºÎÍÓÀ¯ÃÄÍļÍÀÈοÓÄÄ¿ÊÎËÇ οÓÄÀÃȟÅÎÑǏØÓ½ÒÇÌÀ¼ÍÄȽÓÈÃÄÍÔÀÊÄÑüÒÄÈÖ Ó¼ÏÎÓÀÆÊÑÈÍȟÙÎÍÓÀÖ¸ÓÀÍÀÏÎÅÀÒ¼ÙÄÈÖ½ÓÈ»ÑÔÄÇ ÐÑÀÍÀÆØѼÒÄÈÖÓÇÍÏ˟ÓÇÒÎØÊÀÈÍÀÀÅ»ÒÄÈÖϼÒÕ ºÍÀÊÎÌ̟ÓÈÓÇÖÙÕ»ÖÒÎØÏÎغ×ÀÒÄÏÈÀÓÎͽÇ̟ ÓÎØļÓÄÎÍÎ̟ÙÄÓÀÈÒ׺ÒÇļÓÄÃÎØËÄȟÒÇÌÀ¼ÍÄÈ ½ÓÈļÒÀȺÓÎÈÌÎÖÇÍÀÌÄÆÀËÐÒÄÈÖ¯ÒÄÎÏÎÈÀûÏÎÓÄ ÇËÈʼÀÊÈÀÍÁѼÒÊÄÒÀȯÊÀÈÍÀÒØÌÌÄӟÒ×ÄÈÖÒÓÎÍ ʽÒÌÎÓÕÍÄÍÇ˼ÊÕÍšÈÀÄÑÐÓÇÒÇÏÎØÏѺÏÄÈÍÀ ÀÏÀÍÓ»ÒÄÈÖÒÎÁÀџÊÀÈÏÎؼÒÕÖÀË˟ÉÄȽËÇÒÎØ ÓÇÙÕ»ļÍÀȁÈÀÓ¼ÀÍÓÈÌÄÓÕϼÙÄÈÖÌÎͼÌÕÖÓÎØÖ ¬ËËÎØÖ¯ÒØÍÓѽÅÎØÖÒØÍÄÑƟÓÄÖżËÎØÖ¯ÒÀÍ ÀÍÄ¿ÔØÍÎØÖÀÍÀÉȽÏÈÒÓÎØÖ»ÀÍÀ¼ÒÔÇÓÎØÖÄÍÐÒØ ÍÄ×¼ÙÄÈÖÍÀÔÄÕÑļÖÓÎÍÄÀØÓ½ÒÎØØÏÄџÍÕÊÑÈÓÈ Ê»Ö­ÍÀÊÎÌ̟ÓÈÓÎØÏÀËÈοÒÎØÒÓÈËÏÎØÏÄÑÈļ×Ä ÏÎËË»ÀËÀÙÎÍļÀÊÀȺÏÀÑÒÇÔÀÀÍÓÈÊÀÓÀÒÓÀÔļÀϽ ÒÓÀÔÄѽÓÇÓÀÁŸÔÎÖÊÀÈÑÄÀËÈÒ̽•¼ÔÄ

ÏÆÂØÓ¿ÖÒÏØƾÎÂÊÓÆÍÊÌ®‘ÏØÒÏØÅɐÊÏØÑÈƾÓɐÆÈÂÍÁÓÆÑÉÎÆØÑÊÌ¿ÓÉÓ‘¿ÏÓÊŽ‘ÏÓÆ®ÍÍÏ

Ñ®ÒÆÊɐ‘¿Ñ½ÔÂÓÉÎÌ®ÎÆÊ֐ÆÆÍÂÇÑ®‘ÉÅɐÂÓ®ÌÊ ‘ÑÏÖÓÂÆÌƾ‘ÏØÔÆÕÑƾÖ¿Óʼ×ÆÊ֐¼ÍÍÏÎ

=ª¢Š ŠÄÏÓÄÌÁѼÎØ2ÊÓÕÁѼÎØ ¢ÎÔ¼ÍÆÊÖ ‘ÏÑƾÖÎÂÌÂÓÉÈÏѽÒÆÊÖÓÉμÌÍÆÊÄɦ;ÏØŠÓÉÎ ÌÂÊÒÓÊÖÏ¥ÓÏ؝¼ÏÎÓŠÒÓÏÎÏϾÌÏÒÏØ ÂÍÍ® ¿‘ÏÊÂÌÊÂÎƾÎÂÊÉÂÊÓ¾ÂÅÆÎÃѾÒÌÆÊÖÌÂÔ¿ÍÏØÅÊÂÒÌÆÅÂÒÓÊÌ¿‘ͼÏÎÓÏÎÂƾÒÂÊÌÏÍÍɐ¼ÎÏÖÉÒƐÊÂÅÁÒÌÏÍÉÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ‘ÏØÈÂÚÅÏØÑÏÒ¼ÑÎÆÓÂÊ×ÕѾÖ̐¾Â ÍÁÒÉ ¿ÎÏÌÂʐ¿ÎÏƑÆÊŽÂÇÏÑ®ǾÍÏØÖ½ƑÂÈÈÆ͐ÂÓÊÌÏÁÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖ¸ÑÔÆÉÐÑÂΑÆÑÊÏѾÒÆÊÖÓÏ ×Ñ¿ÎÏ‘ÏØґÂÓÂÍ®ÖÇÂÎÓÂÒÊÐÎÏÎÓÂÖÎÂÓÏØÖÒÐÒÆÊÖ ½ÎÂÒÆÒÐÒÏØΩÆÓÉÎÆØÌÂÊѾÂÎÂÒÏØؑÆÎÔؐ¾ÒÕ ¿ÓʐÆÑÊÌϾ¥ØÈϾÒÓÉΑÑÏґ®ÔÆÊ®ÓÏØÖÈÊÂÂÒÇ®ÍÆÊ ÌÂÊÂÎÂÈÎÐÑÊÒÉÌÂÊÔÆÕÑÐÎÓÂÖÉÍÊÔÊÕÅÐÖ¿Óʐ‘ÏÑÏÁÎΑ®ÎÆÌ¿ÎÓÑÂÒÓÏÒÁ‘ÂÎ ÌÂÓ¼ÍÉËÂήÍÍÏÊ ×ÑÆÏÌϑɐ¼ÎÏÊ ®ÍÍÏÊ×ÕѾÖÅÏØÍÆÊ®ÌÂÊÌ®‘ÏÊÏÊ®ÍÍÏÊ ÒÓÏÎÄØ×ÂÎÂÍØÓ½ ÊÈÏØѼÄÏØ¿ÓÊÂνÌÆÊÖÒÓÏØÖ¼ËؑÎÏØÖ¥ØÈÏÁÖ‘Ïؼ×ÏØΐ®ÔÆÊÎÂÌ®ÎÏØÎؑϐÏνÌÂÊ

7¢…¢¥—Š 1ÎÄÌÁѼÎØ‚ÄÊÄÌÁѼÎØ ¤®Î ‘Ѽ‘ÆÊÎÂÓÂËÊżÄÆÊÖÒÂÎÒÓÂØÑÏÇ¿ÑÏ֐¼×ÑÊÓÏØÖ ¢È¾ÏØÖ²¿‘ÏØÖÈÊÂÎÂÃÑÆÊÖÓÏοɐÂÓÉÖÙÕ½Ö É ÅÊÒÓ®ÒÆÊÖÏÁÓÆÍƑӿ¢Ì¿Â‘®ÎÓÕÖÌÊÂÎÒÓÏÅÑ¿Ï ÒÏØÃÑÆÔƾÌ®‘ÏÊÏÖ®ÈÊÏÖ®ÎÔÑՑÏÖÌÂÊ‘ÑÏґÂÔ½ÒÆÊÎÂÒÆ‘ƾÒÆÊ¿ÓÊÅÆÎؑ®Ñ×ÆÊ¢‘¿ÍØÓɢͽÔÆʽ ¿ÓÊÅÆÎؑ®Ñ×ÏØΑÑÏ̮ӑÂÎÓ½ÒÆÊÖ ÓÏ‘ÊÔÂοÓÆÑÏŠÆÓÉμÌÍÆÊÄɦ;ÏØ ÓÉÎÌÂÊÒÓÊÖÏ¥ÓÏØ ¼ÏÎÓŠƾÎÂÊΐÉΑÂÑÂÓ½ÒÆÊÖÓÉÎÂÎÂÙ½ÓÉÒÉÓÉÖ ©ÏÎÂÅÊ֢̽ͽÔÆÊÂÖ²ÊÒÆÌ®ÎÆÊÎÂÓѼ×ÆÊÖÓÆÍÊÌ® Æ ‘ÏÊÏÎÔÆ¿‘ÊÒÓÆÁÆÊÖŸÏÁÒÓÏ×ÆÁÆÊ֜¼ÎÊÕÔÆÖ‘ÏÍÁ‘ÊÏ®ÎÆÓÂÂΐ‘ÏÑÏÁÒÆÖÎÂÃÈ®ÍÆÊÖ‘¿ÓϐØÂÍ¿ ÒÏØÓÉÎƑÐÅØÎÉÅÊ‘¾ÒÓÕÒÉ¿ÓÊÌ®‘ÏÊÏÖ‘ÏØÂÈ‘®Ö ÌÂÊƐ‘ÊÒÓÆÁÆÒÂʐ‘ÏÑƾÎÂÆËÂÇÂÎÊÒÓƾϑÏÊÂŽ‘ÏÓÆ ÒÓÊȐ½×ÕѾÖÎÂÒÌÆÇÓƾÏÁÓÆÍƑӿÓÊÖÒØμ‘ÆÊÆÖÓÉÖ ÆÈÌÂÓ®ÍÆÊĽÖÓÏزÂÌÂÍ®μ¶×ÆÊÖÓÉÎÆØÌÂÊѾ Î®ÔÆÊÖÅÁÏÓѾ‘ѮȐÂÓ‘ÂÑ‘®ÎÕÈʎÂØÓ¿ÎÓÏÎ ˼ÎϐÆÓÏÎϑϾÏÒؐÃÊÐÎÆÊÖÓÏÎÆÂØÓ¿ÒÏØÆÎÎÏÐ $˜¢™•£žŠ ‚ÄÊÄÌÁѼÎØ,ÀÍÎØÀѼÎØ ²Ï ÓÆÍÆØӾϑѮȐ‘ÏØÔ¼ÍÆÊÖƾÎÂÊΞÎÆÊÖÓÉÎÆÎÓÁ‘ÕÒÉ¿ÓÊƾÒÂÊ‘ÆÊÎÂҐ¼ÎÏÖ½¿ÓÊƾÒÂÊÌÏÍÍɐ¼ÎÏÖÉ ÒÆÌ®‘ÏÊÏΩÆÓÉμÌÍÆÊÄɦ;ÏØŠÓÉÎÌÂÊÒÓÊÖ Ï¥ÓÏ؝¼ÏÎÓŠÒÓÏÎÏϾÌÏÒÏØÇØÒÊÌ®ÌÂÊÅÆÎ Ô¼ÍÆÊÖÎÂǾÎÆÒÂÊÒÂÎÌ®‘ÏÊÏÖ‘ÏØÄ®×ÎÆÊÒÓÏÒÌÏÓ®ÅÊÈʼÎÂÌϐ®ÓÊÏÊÌÏÎϐÊ̽ÖÌÂÊÒØÎÂÊÒÔɐÂÓÊ̽Ö ÂÒÇ®ÍÆÊÂÖ ¢ØӽɼÌÍÆÊÄɾÒÕÖÒÏØÅƾËÆÊ¿ÓÊ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂʐ¿ÎϼÎÂÖ½ÅÁÏ®ÎÔÑՑÏÊÈÊÂÎÂÒÓÂÔÏÁÎÒÓÏ ‘ÍÆØÑ¿ÒÏØÌÂÊÈÊÂÎÂÒÆÃÏÉÔ½ÒÏØÎÎÂÂÊÒÔÂÎÔƾÖ ¿ÓÊƾÎÂÊ‘ÏÍÁÇØÒÊ̿μ×ÆÊÖÂήÈÌÆÖ ƑÊÔؐ¾ÆÖÌÂÊ ¿ÎÆÊÑ´ÕѾÖÎÂƑƐþÎÕÒÓÉÎÊÅÊÕÓÊ̽ÒÏØÙÕ½ ÒÏØؑÆÎÔؐ¾ÙÕ¿ÓÊÂΐ®ÔÆÊÖÎÂÙÉÓ®ÖÌÂÊΐÉÎÌÂÓ‘ʼÙÆÊÖÓ¼ÎÒÓÊÌÓ®ÒÏØ ÉÒÆËÏØÂÍÊ̽ÒÏØÙÕ½Ô ‘®ÑÆÊÌÂÊ‘®ÍÊÓ‘®ÎÕÓÉÖ³ÒÓÆÑ¿ÈÑÂÇÏ ¢Ì¿ÂÌÊÂÎ ÉÏÊÌÏÎϐÊ̽ÒÏØÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÅÆÎƾÎÂÊÑ¿ÅÊÎÉ¿ÓÂΑÂÖ ÒÓÉÎÓÑ®‘ÆÙ ½¿ÓÂÎÙÉÓ®Ö ÇÑ¿ÎÓÊÒÆÎÂÅƾ×ÎÆÊÖÒÂÎ ‘ÍÏÁÒÊÏÖÌÍÉÑÏοÏÖ ¿×ÊÒÂÎÇÓÕ׿ÖÒØÈÈÆνÖ

7ª£¢Š $ÏÑÈ˼ÎØ0ÀÜÎØ ©ÆÓÉμÌÍÆÊÄÉ ¦Í¾ÏØŠÓÉÎÌÂÊÒÓÊÖÏ¥ÓÏ؝¼ÏÎÓŠÔÂÎÊÐÒÆÊÖ¿ÓÊÂÒÇØÌÓÊ®ÖÒÓÏÏÊÌÏÈÆÎÆÊÂÌ¿‘ÆÑÊîÍÍÏÎÌÂÊ ¿ÓÊÏÔؐ¿ÖÂÎÂÅÁÆÓÂÊ‘¿ÓÂîÔÉÓÏÁƾÎÂÊÒÏØÒÂÎ ÓÏÓÙ¾ÎʨÂÍ¿¿ÕÖƾÎÂÊÎÂÔؐ®ÒÂÊ¿ÓÊÌÂÎƾÖÅÆÎ ‘¾ÑÎÆÊÓ¿ÒÏÆÁÌÏÍÂÅÊÂÙÁÈÊϐÆÓÏ‘ÂÑÆÍԿΰÂÎÆ˼ÍÆÈÌÓÏÖÔؐ¿ÖÂÎÂîÍÍÆÊÓÂÌÂÔÂÑ®ÌÂÊÆÊÍÊÌÑÊή Í¿ÈÊÂÌÂÊÏ‘¿ÎÏÖÓÉÍÁÓÑÕÒɲ‘ÑÏÃͽÂӐÆÓÉÎ ÏÊÌÏȼÎÆÊ ÓÏґ¾ÓÊÌÂÊÓÏØÖÌÏÎÓÊÎÏÁ֐ÂÖÂÎÔÑБÏØÖÅÆÎÓÆÍÆÊÐÎÏØΑÏÓ¼ ÂÍÍ®ÉÎÌ®ÎÆÊÖÓÏÍ®ÔÏÖ ÎÂӐÆÓÂǼÑÆÊÖÒÓÉÎƑÂÈÈÆ͐ÂÓÊ̽ÒÏØÙÕ½ ÈÊÂÓ¾ ÆÌƾÅÆÎؑ®Ñ×Æʐ®ÌÂʐ‘‘®ÖÆÓÏØÖϑϾÏØÖ ‘ÏÑƾÖÎÂÒØÎÆÎÎÏÉÔƾÖ ¼ÒÓÕÌÂÊؑÏÓؑÕÅÐÖ ÂÍÍ®¿ÎÏ‘ÂÊÓÉÓÊÌϾÅÊÆØÔØÎÓ¼Ö‘ÏØÅÆμ×ÏØÎ̐ʮÒØÎÂÊÒÔɐÂÓÊ̽żҐÆØÒɐÂÙ¾ÒÏØ

<‚£¢«¢¢Š ,ÀÍÎØÀѼÎØ›ÄÁÑÎØÀѼÎØ ©ÆÓÉμÌÍÆÊÄɦ;ÏØŠÓÉÎÌÂÊÒÓÊÖÏ¥ÓÏØ ¼ÏÎÓŠÒƼÎÂÌϐÃÊÌ¿ÒɐƾÏÓÏØÉÍÊÂÌÏÁÒÏØÕÑÏÒÌϑ¾ÏØ ‘Ѽ‘ÆÊÎÂ˼ÑÆÊÖ¿ÓÊÉÆÑÕÓÊ̽ÒÏØÙÕ½ ÅÆΐ‘ÏÑƾÎÂƾÎÂÊÏÁÓÆÒ̼ÓÉÍÏÈÊ̽ÏÁÓÆÆÑÕÓÊ̽ ‘ÂѿѐÉÒÉ¢ÎÅÆÎƾÒÂÊÍØÌÆÊ¿‘ÂÊÖ ÉÒØÎÂÊÒÔɐÂÓÊ̽ÒÏØÙÕ½ÏÊ®ÙÆʐÆÅʐ®×ɐÆÓÂËÁÍÏÈÊ̽ÖÌÂÊÒØÎÂÊÒÔ½ÂÓÏ֢̿ÂÌÂÊÉÅɐÊÏØÑÈÊÌ¿ÓÉÓ®ÒÏØ‘Ѽ‘ÆÊ ÎÂÌÊÎƾÓÂÊÒÆÂØÒÓÉÑ®‘;ÒÊÂÌÂÊÌÂοÎÆÖ¨ÂÓÂÎÏÐÎÓÂÖƑ¾ÒÉÖÓÏØÖ‘ÆÑÊÏÑÊҐÏÁÖ‘ÏØÒÏØƑÊîÍÍÆÊÉ ÅÏØÍÆÊ® ‘ÏÑƾÖΑÏÈÆÊÕÔƾÖ½ÎÂґ®ÒÆÊÖºÒÏ ÌÊÂΑÑÏґÂÔƾÖÆÎÂÈÕξÕÖÎÂؑÏÅØÔƾÖÓÏÎÓÉÎ ؑÆÑ®ÎÕ¿‘ÏØϼÑÕÓÂÖƾÎÂÊÏØÑ®ÎÊÏÖ ÅÆÎƾÒÂÊ Ó¿ÒÏÂÔÐÏÖÐÒÓÆÎÂÂÌÏÁÖÓ‘ÏØÍÊ®ÎÂÓÑÂÈÏØÅ®ÎÆ ÓÏμÑÕÓÂÌÂÊÎÂÔÆÕÑƾÖÓÏÅÊÂÙÁÈÊϽÓÉÒÁÈÌÑÏØÒÉ ÕÖÓÂÓÆÍÆØÓ¾ÂÒÓ®ÅÊÂÓÉÖÂÎÔÑБÊÎÉÖ‘ÂÑÂ̐½Ö 4PSSZ ÂÍÍ®ÂØÓ¿ÅÆΑÏØÍ®Æʦ¼ÌÍÆÊÄɦ;ÏØÒÏÁ ‘ÏÅÆÊÌÎÁÆÊ¿ÓÊÓϾÂÃÑ®ÙÆÊÒÓÊÖÇͼÃÆÖÒÏØ ¿‘ÕÖ ÂÌÑÊÃÐÖÌÂÊÓÕÎؑ¿ÍÏʑÕΐÂÑÓÕÍÐÎÂØÓÏÁÓÏØ ̿ҐÏعÒÕ֐®ÍÊÒÓÂÌÂÊ‘ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ

‚˜‚ªš¢˜ 0ÀÜÎØ,ÎØͼÎØ ²ÏÎÓÆÍÆØÓ¾ÏÌÂÊÑ¿¼×ÆÊÖÌ®ÎÆÊؑ¼ÑÏ×ÉÅÏØÍÆÊ®Åƾ×ÎÏÎÓÂÖÆÎÅÊÂǼÑÏÎ Š½ؑÏÅØ¿ÆÎÏÖ¿ÓÊÆÎÅÊÂǼÑÆÒÂʊÈÊÂÂÎÔÑБÏØÖ‘ÏØ ÆÎÐÓÏØÖ¼ÅÕÒÆÖ×Ñ¿ÎÏ ‘ÆÑÊÔÐÑÊÂÌÂÊÌÂͽÅÊ®ÔÆÒÉ ÓÆÍÊÌ®ÅÆΐ‘ÏÑÏÁÎÎÂÒÏØÂÎÓ‘ÏÅÐÒÏØÎÓ¾‘ÏÓ ÏÁÓÆ ÒØÎÂÊÒÔɐÂÓÊÌ®ÏÁÓÆƑÂÈÈÆ͐ÂÓÊÌ®ÏÁÓÆÌÂÎÏÊÌÏÎϐÊÌ®º×ÊÈÊÂÓ¾ÅÆÎÔ¼ÍÏØÎ ÂÍÍ®ÈÊÂÓ¾ÏÊÅØÎÂÓ¿ÓÉÓ¼ÖÓÏØÖ ÇÓ®ÎÏØΐ¼×ÑʼÎÂÒɐƾÏ‘ÏØÆÒ¼ÎÂÅÆÎÒÆÊÌÂÎϑÏÊƾ ©‘ÏÑƾÖÎÂÂÍÍ®ËÆÊÖÓÉÙÕ½ÒÏØÂØÓ½ÓÉÎƑÏ×½ ÂÌ¿Â ÌÂÊÎÂÂǽÒÆÊÖÅÏØÍÆʼÖÌÂÊÂÎÔÑБÏØÖ‘¾ÒÕÒÏØŠÉ ¼ÌÍÆÊÄɦ;ÏØÓÉÎ ÌÂÊÒÓÊÖÏ¥ÓÏ؝¼ÏÎÓ Ò×ÆÓ¾ÙÆÓÂʐÆÓÉÎƑÊÌÏÊÎÕξÂÒÏØ¢ÎÉÙÕ½ÒÏؼ×ÆÊÈ¿ÑÅÊÏØÖÅÆҐÏÁÖ‘ÏØÅÆÎÍÁÎÏÎÓÂÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ® ÏÊͼËÆÊÖ ‘ÏÑÏÁÎÎÂÍÆÊÓÏØÑȽÒÏØÎÒÂÎґÂÔ¾ŠÎÂÅÊÂÍÁÒÏØÎ ÌØÑÊÏÍÆÌÓÊÌ®Ò×¼ÒÆÊÖÌÂÊÅÆҐÏÁÖŸÑÊÎÓÏÌ®ÎÆÊÖ¿ÕÖ Ò̼ÄÏØ¿ÓÊؑ®Ñ×ÏØÎÒ×¼ÒÆÊÖ‘ÏØ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊΠؑÆÑÂґ¾ÒÆÊÖ ؑÏ×ÑÆÐÒÆÊÖ‘Ïؼ×ÆÊÖÂÎÂÍ®ÃÆÊÌÂÊ ‘Ѽ‘ÆÊÎÂǼÑÆÊÖÆÊÖ‘¼ÑÂÖ ƑÂÈÈÆ͐ÂÓÊ̼ÖÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÆÖ‘ÏØ‘Ѽ‘ÆÊÎÂÓʐ½ÒÆÊÖŸÆÖÒÓÏÎÆÂØÓ¿ÒÏØ¿ÓÊ ¿ÍÂÂØÓ®ÒÆÌ®ÎÏØÎÌÂÍÁÓÆÑÏ®ÎÔÑՑÏŠÂ×Â×Âׇ .£™˜ ¢Š ,ÎØͼÎØ,ÎØ˼ÎØ ¢ÎÒÆÌÂÓÉÈÏѽÒÏØÎÈÊÂґÂҐÕÅÊ̽Òؐ‘ÆÑÊÇÏÑ®ÓÊ֐¼ÑÆÖ ÈÁÑÕ‘¿ÓÉμÌÍÆÊÄɦ;ÏØŠÓÉÎÌÂÊÒÓÊÖÏ¥ ÓÏ؝¼ÏÎÓŠÔ¼×ÏØΞÌÊϦ¼ÎÓÏÎÉÌÊÎÉÓÊÌ¿ÓÉÓ ÒÓÏÏϾÌÏÓÉÖÏÊÌÏÎϐÊ̽ÖÂÒÇ®ÍÆÊÂÖÌÂÊÓÉÖÂØÓϑƑϾÔÉÒÉÖÒÆÃÑÂ×ØÌØÌÍÐÎÆÊ ¢Îؑ®Ñ×ÆÊÌ®ÓÊ‘ÏØÅÆÎÔ¼ÍÆÊÖÎÂÒÏØÅɐÊÏØÑÈƾ ‘ÑÏÃͽÂÓ ÂØÓ¿ƾÎÂÊÓÏ×ѽÂÌÂÊÉÑϽÓÏØ ‘ÏØ ÔÆÕÑƾÖ¿ÓÊ‘Ѽ‘ÆÊÎÂƾÎÂÊÒØÎÆ×½ÖÌÂÊ‘ѿÒÌϑÓÉ ²ÐѾÒÕÖÎÊÐÒÆÊÖÓÉÅÊ®ÔÆÒÉÈÊÂÒØÒÒÐÑÆØÒ½ÓÏØ ÂÎÂÙÉÓÐÎÓÂÖμÆÖ‘ÉȼÖÆÊÒÏŽÂÓÏÖ½‘ÏÇÂÒ¾ÙÏÎÓÂÖ¿ÓʽÑÔÆÉÐÑÂÎÂÅÂÎÆÊÒÓƾÖ¤¾ÎÂÊÇØÒÊÌ¿ ‘®ÎÓÕÖÎÂÎÊÐÔÆÊÖÏÊÌÏÎϐÊÌ®ÂÎÂÒÇÂÍ½Ö ÂÍÍ®ÂÎ ÂÑ×¾ÒÆÊÖÎÂÒؐ‘ÆѾÎÆÊÖ¿ÓÊÉÂÍÍÂȽÒÓÉÙÕ½ÒÏØ ‘Ѽ‘ÆÊÎÂËÆÌÊνÒÆÊ‘¿ÓÊÖÒØÎÓÑÏÇÊ̼ÖÒÏØÒ×¼ÒÆÊÖ ‘ÏÑƾÌÂÊÎÂÌ®ÎÆÊÖÍ®ÔÏÖµÍÍÏÉÏÊÌÏÎϐÊ̽ÂÒÇ®ÍÆÊÂÌÊ®ÍÍÏ‘ѮȐÂÏÊÃÂÍÓՐ¼ÎÆÖÒ×¼ÒÆÊÖ‘ÏØÅÆÎ ÒÆÂǽÎÏØÎÎÂÂΑÎÆÁÒÆÊÖ½‘ÏØÓÊÖÂÎÂÙÉӮ֐ÆÓ¼ÓÏÊ‘Æ͑ÊҾ‘ÏØÇÏþÙÆÊÖÌ®ÔÆÆÎÅÊÂÇÆÑ¿ÆÎÏÉ 62 ATHENS VOICE ˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª

†£ƒ• ¢Š $ØÆοÒÓÎØŠÄÏÓÄÌÁѼÎØ

¢Ì¿ÂÌÊÂÎÌÂÎƾÖÅÆÎÒÏØͼÆʐ‘Ñ®ÃÏÈÊÂÓÏÎÂÈÐΠ‘ÏØžÎÆÊÖ ¼ÎÂÖÌÂÍ¿ÖÂÒÓÑÏÍ¿ÈÏ֐‘ÏÑƾÎÂÅÊ‘ÊÒÓÐÒÆÊÒƼÎÂÍƑӿ‘¿ÒÏÒÌÍÉÑ®‘ÑÏґÂÔƾÖΠÆ¾ÎÆÊÖÎÉÇ®ÍÊÏÖ ÄÁ×ÑÂʐÏÖÌÂÊÒØÈÌÆÎÓÑՐ¼ÎÏÖ ÒÆ ÊÂÒÓÊȐ½‘ÏØ‘®ÎÕ‘¿ÓÏÌÆÇ®ÍÊÒÏØÌѼÆÓÂÊ‘¿ ÊÂÌÍÕÒÓ½ÊÂÎÓÂ;Ì‘¼ÎÓÆÓ¿ÎÕκ‘ÏÊÂÌÊÂÎƾÎÂÊ ÉÂÊӾ‘ÏØÂÊÒÔ®ÎÆÒÂʼÓÒÊ ÉÌÏÊÎÕξÂÒÏÁ¼×ÆÊÈƐ¾ÒÆÊÓÏÌÆÇ®ÍʐƐÊÂÒÆÊÑ®ÂÈÕξÆÖÌÂÊ®È×ÉÈÊÂÓÉÎ ÏÊÌÏÎϐÊ̽ÒÏØƑÊþÕÒÉ ÈÊÂÓÉÎƑÂÈÈÆ͐ÂÓÊ̽ÒÏØ ÌÂÓÂ˾ÕÒÉ ÈÊÂÓÉÎÓ¼ÍÆÊÂÏÊÌÏȼÎÆÊ‘ÏØ‘Ѽ‘ÆÊΠ¼×ÆÊÖÌÂÊÈÊÂÓÉΑÏÑƾÂÒÏØÒÓϐ¼ÍÍÏΩÆÓÉμÌÍÆÊÄɦ;ÏØŠÓÉÎÌÂÊÒÓÊÖÏ¥ÓÏ؝¼ÏÎÓŠ‘Ѽ‘ÆÊ Î‘®ÄÆÊÖÎÂÂÈ×ÐÎÆÒÂÊÈÊÂÓ¾ÅÆμ×ÆÊÖÌÂÓÂÔ¼ÒÆÊÖ ÒÓÉÎÓÑ®‘ÆÙÂÌÂÊÎÂÂÑ×¾ÒÆÊÖÎÂÒØÎÆÊÅÉÓϑÏÊƾÖ¿ÓÊÉ ÏÎÂÅÊ̽ÆÓÏ×½ÆÓÆÑ®ÒÓÊÂÂ˾‘ÏØÅÊÂÔ¼ÓÆÊÖƾÎÂÊ ÏÆÂØÓ¿ÖÒÏØ¢‘Í®ѾËƐʐÂÓÊ®¼ÒÂÒÏظ½‘ÕÖ

ÎÂƾÎÂÊÂÎÏÊ×ÓϾÒÓÏØÖÒؐÃÊÃÂҐÏÁÖ Š™¢£†˜¢Š 2ÊÓÕÁѼÎØ1ÎÄÌÁѼÎØ ¤‘ÆÊŽ ƾÒÂÊ ÌÏёʿÖÌÂÊÉƑÊÓØ׾ ÉÒÓÂÒʐ¿ÓÉÓ½ɑÏÓØ×¾ÂÓÉÖÅÏØÍÆʮ֑ÏÓÆÍÏÁÎÓÏÃÂÑ¿ÆÓÑÏÓÉÖÒØÎÂÊÒÔɐÂÓÊ̽ÖÒÏØÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖ ÎÂÒÏØؑÆÎÔؐ¾ÒÕ¿ÓÊÉ ¼ÌÍÆÊÄɦ;ÏØŠÓÉÎÌÂÊÒÓÊÖÏ¥ÓÏ؝¼ÏÎÓŠȾÎÆÓÂÊÒÓÏÎÓϐ¼ÂÓÉÖÌÂÑʼÑÂÖÒÏØ ÂÎÎÂÆÓÏʐ®ÙÆÒÂÊ ÎÂÌ®ÎÆÊÖ‘ÑƐʼÑÂÌÂÊÓÉÎÐÑ‘ÏØÃȾÎÆÊÖÒÓÉÒÌÉν ÒØÎÆÊÅÉÓϑÏÊƾÖ¿ÓÊÅÆÎÔؐ®ÒÂÊÓÂÍ¿Èʤ®ÎؑÏÄÊ®ÙÆÒÂÊ¿Óʼ×ÆÊÖ‘¼ÒÆÊÔÁÂÓÕΑÏÍÊÓÊÌÐΑÏØ‘¾ÙÏÎÓÂÊ ÒÆÌ®ÔÆÆÑÈÂÒÊÂÌ¿×ÐÑϽÔÁÂ®ÅÊÌÉ֐ÆÓÂ×ƾÑÊÒÉÖ ÓÏ‘ÊÔÂοÓÆÑÏƾÎÂÊμ×ÆÊÖžÌÊÏ¢ØÓ¿‘ÏØ‘Ѽ‘ÆÊΠÔؐ®ÒÂÊƾÎÂÊ¿ÓÊ‘ÑÊÎȾÎÆÊϑÏÊÂŽ‘ÏÓÆƑÂήÒÓÂÒÉ ½‘ÑÊμÑÔÆÊÒÓÉÎÆËÏØҾ¼ÎÂÌÂÊÎÏÁÑÈÊÏÌÂÔÆÒÓÐÖ ¿ÍÏÊ‘ÑÏґÏÊÏÁÎÓÂÊ¿ÓÊÒ¼ÃÏÎÓÂÊÓÉΑÂÍÊ®ÅÊÂÌØüÑÎÉÒÉ°‘¿ÓÆÓÊÒ̼‘ÓÆÒÂÊÎÂÌ®ÎÆÊ֜‘ÆÑʐ¼ÎÆÊÖΑÆ-

,«ƒª•Š ›ÄÁÑÎØÀѼÎØ0ÀÑÓ¼ÎØ ²ÊÒɐ¾ÎÆʐÆ;ÈÂÍ¿ÈÊÂɼÌÍÆÊÄɦ;ÏØŠÓÉÎÌÂÊÒÓÊÖ Ï¥ÓÏ؝¼ÏÎÓ¶×ÆÊÖÂÌÏÁÒÆÊ®‘ÆÊÑÆÖÇÏѼÖÓ ÓÆÍÆØÓ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÓÏØÖ‘ÏÍÊÓÊÌÏÁÖΐÊÍ®ÎÆÈÊÂÓ ‘ÑÏÃͽÂÓÂÓÉÖÌÂÔɐÆÑÊοÓÉÓÂÖÌÂʼ×ÆÊÖÅÊ‘ÊÒÓÐÒÆÊÓÉÎÂÅØΐ¾ÂÓÏØÖÎÂÓÂÍÁÒÏØβÐѼ×ÆÊÖΠÂÎÓʐÆÓՑ¾ÒÆÊÖÓ‘ÑÏÃͽÂÓÂÓÉÖÅÊ̽ÖÒÏØÌÂÔɐÆÑÊοÓÉÓÂÖÌÂÊÅÆμ×ÆÊÖÓÉΑÏÍØÓ¼ÍÆÊÂΐÉÎÓ ÍÁÒÆÊÖ¤®Î¼×ÆÊÖ‘ÂѐÆͽÒÆÊÓÏÒАÂÒÏØ Âμ×ÆÊÖ ÆÌÌÑƐ¿ÓÉÓÆÖÒÓÉÅÏØÍÆÊ® Æ®ÎÓÏÆÊÌÏÒÊÓÆÓÑ®ÕÑ¿ ÒÏØƾÎÂÊÅØÒÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ¿ Æ®ÎÂÊÒÔ®ÎÆÒÂÊ¿ÓÊÙÆÊÖÒÆ ¼ÎÂÇÂÁÍÏÌÁÌÍϐÆÒØνÔÆÊÆÖ‘ÏؐÆÊÐÎÏØÎÓÊÖÂÎÓÏ×¼ÖÒÏØ ÆÂÅÊÂÇÏѾÂÈÊÂÓÊÖÂήÈÌÆÖÒÏØ Æ‘ÆÑÊÇÑ¿ÎÉÒÉÒÓÉÎÄØ×½ÒÏØ ÆÒ×¼ÒÆÊÖ‘ÏØÃѾÒÌÏÎÓÂÊ ÆÓÂËÁÇÔÏÑ®ÖÌÊÂÇÔÂÑÒ¾ÂÖ Ó¿ÓÆÔÂÂÎÂÈÌÂÒÓƾÖΠÂΑÑÏÒÂѐ¿ÒÆÊÖÓÉÒؐ‘ÆÑÊÇÏÑ®ÒÏدÂʇÎÂʇ ˼ÑՇ ÂΧ×ÔÁÖÉØÍÊ̽‘ÑÂȐÂÓÊÌ¿ÓÉÓ‘ÏÓÆÍƾ ÈÊÂҼΐ‘ÂήÍÂÒ×Ï;¶Í¿ÕÖ‘ÏØ‘Ѽ‘ÆÊΠ̿ÄÆÊÖÓÊÖ‘¾ÓÒÆÖ ÎÂÅÊÐËÆÊÖÓÏØÖÆÎÏ×ÍÉÓÊÌÏÁÖ‘¿ ÓÉÙÕ½ÒÏØ ÎÂÂÎÓʐÆÓՑ¾ÒÆÊÖÓÏÒАÂÒÏؐÆÒÆÃÂҐ¿ÌÊ¿×ÊÒÂÎƐ‘¿ÅÊÏ ÎÂÃÆÍÓÊÐÒÆÊÖÓÊÖÒØÎÔ½ÌÆÖ ÆÑÈÂÒ¾ÂÖ ½ÎÂÂÎÂÑÕÓÉÔƾÖÂÎƑÂÈÈÆ͐ÂÓÊÌ®×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÎÂÒÓÑÂÇƾÖÌ®‘ÏØÂÍÍÏÁ $ @ ›Ê‘ÊÏÏÍÏÌÍÉÑՐ¼ÎÉÆÊÌ¿ÎÂÓÕÎÂÒÓÑÏÍÏÈÊÌÐÎÒÏØÓ®ÒÆÕÎ Ô‘Ѽ‘ÆÊÎÂÅÊÂîÙÆÊÖÌÂÊÓÏÎÕÑÏÒÌ¿‘ÏÒÏØ


˜¢ª„˜¢ªª¢ªŠ¥¢ª ATHENS VOICE 63


Athens Voice 223  

Athens Voice 223

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you