Page 1

12 - 18 π√À¡π√À 2008

.

Δ∂ÀÃ√™ 216

.

210 ∏ ºø¡∏ Δ∏™ ∞£∏¡∞™

.

WWW.ATHENSVOICE.GR

.

FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶Δ∏

voice

ATHENS

MÔ˘ÛÈÎfi Ù‡¯Ô˜

TÈ ·ÎÔ‡ÂÈ Ë fiÏË ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ

Time 2 Synch TˆÓ ¶. M¤ÓÂÁÔ˘, °. ¢nÌnÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÂÏ. 34 AÊȤڈ̷

°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ TˆÓ ¶. M¤ÓÂÁÔ˘, °. ¢nÌnÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ™.-O. K˘ÚȈٿÎn, M. MnÏ¿ÙÔ˘, ÛÂÏ. 38 TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ™ÂÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ TˆÓ P. NÈÎËÊfiÚÔ˘, K. ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 13 / EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘, ÛÂÏ. 22


2 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008


12 - 18 πÔ˘Ó›Ô˘ 2008

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ÃÚÈÛÙ›Ó· ¢¿ÚÚ·

™Δ∏§∂™

£∂ª∞Δ∞

06 °Ú¿ÌÌ·Ù·: OÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ A.V. ÁÚ¿ÊÔ˘Ó

13 O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ͤÓÔ˘

08 ∑ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Δ˘ ª·Ó›Ó·˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË

TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ™ÂÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘ TˆÓ P. NÈÎËÊfiÚÔ˘, K. ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘

10 Info-diet: E‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ·fi ÙË ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

16 ¶·Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ Êfi‚Ô 18 Siemens Î·È ÔÏÈÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· 22 EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·

11 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Forrest Gump: ΔÔ˘ N›ÎÔ˘ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë

TÔ˘ N›ÎÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

12 City lover: To˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ· 14 Shoot me: To˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ƒ‹ÁÔ˘

TÔ˘ E˘Ù‡¯Ë ¶·ÏϋηÚË

18 ™Î›ÙÛÔ: ΔÔ˘ °È¿ÓÓË πˆ¿ÓÓÔ˘ 21 Δ˙ȯ¿ÓÙ: ΔˆÓ Õ. ΔÛ¤ÎÂÚË, °. ∫˘Ú›ÙÛË 49 Techie Chan: To˘ ™Ù¿ıË ™Ù·ÛÈÓÔ‡

¶¿ÓÙ· ÌÔ¤Ì Î·È ¿ÓÙ· fiÌÔÚÊË TÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË M¤ÓÂÁÔ˘

50 Travel Voice: T˘ ™ÙÂÏϛӷ˜ ∫·ÚÚ¿

22 I ∂¶π™Δƒ√º∏ ™Δ∏¡ ¶§∞∫∞

56 0231: To˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ΔÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘

28 ¡‡¯Ù˜ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ· 30 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘

66 Taste Police: T˘ ¡ÂӤϷ˜ °ÂˆÚÁÂϤ 68 ¶Ô‡ ÙÚÒÌÂ: T˘ ∑È˙‹˜ ™Ê˘Ú‹

T˘ ∞ÚÁ˘ÚÒ˜ ªÔ˙ÒÓË

76 G&L: ΔÔ˘ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ 83 T·Èӛ˜: ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ KÚ·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

T¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ

86 μÈ‚Ï›Ô: ΔˆÓ £·Ó¿ÛË ª‹Ó·, ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·

T˘ °ÈԇϷ˜ P¿ÙË

90 MÔ˘ÛÈ΋: TÔ˘ °È¿ÓÓË ¡¤ÓÂ

61

34 Time 2 Synch

EÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. EÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú, cafés, ÎÏ·Ì, ÂÈÏÂÎÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ A.V. ™˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜, Ù· live ·Ó¿ Ë̤ڷ. ∞›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘, ı¤·ÙÚÔ, ÛÈÓÂÌ¿, ·›ıÔ˘Û˜, ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜.

¶Ô‡ ı· ¿ÙÂ, ÙÈ ı’ ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ, ÔÈÔ˘˜ ı· ‰Â›Ù TˆÓ °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ¶. M¤ÓÂÁÔ˘

38 E˘Úˆ·˚΋ °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ ¶ÔÈÔÈ, Ô‡, fiÙÂ. H fiÏË Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜. TˆÓ °. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ¶. M¤ÓÂÁÔ˘, ™.-O. K˘ÚȈٿÎË, M. MËÏ¿ÙÔ˘

Aı‹Ó· 210 O‰ËÁfi˜

30 I ¢∏ª∏Δƒ∏™ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À

91 ∂lements of style: T˘ ÃÚÈÛÙÈ¿Ó·˜ ª¿Î· 93 Fitness - Health - Beauty: T˘ ™¿ÓÙÚ·˜ - √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË 96 Sk8: TÔ˘ Billy °Ú˘¿ÚË 97 Sport Manifesto: TÔ˘ ªÈ¯¿ÏË §Â¿ÓË 101 M›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη! H M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ 102 Stardust: TÈ Ï¤Ó ٷ ¿ÛÙÚ·, ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘

12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 3


EDITO

voice

ATHENS

ΔÔ˘ ºøΔ∏ °∂øƒ°∂§∂

EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÒÙ˘ °ÂˆÚÁÂϤ˜

ÔÓ NÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙË °·ÏÏ›· ÙÔÓ Ï¤Ó Úfi‰ÚÔ ÌÏÈÓÁÎ-ÌÏÈÓÁÎ. E›Ó·È Ë Ó¤· ϤÍË Ù˘ Ìfi‰·˜, ÌÈ· ·ÏÈ¿ ¤ÎÊÚ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛËÌ·Û›·. MÏÈÓÁÎ-ÌÏÈÓÁÎ Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ Î·‰¤Ó˜ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Ú¿ÂÚ, Ù· „‡ÙÈη ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÔÈ ·Ï˘Û›‰Â˜, Ë ÎˆÌÈ΋ ÚÔÛÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÛÙ· ‚ÈÓÙÂÔ-ÎÏÈ. MÏÈÓÁÎ-ÌÏÈÓÁÎ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÊÈÁÔ‡Ú·, ÙÔ ¯˘‰·›Ô, ÙÔ ˆÌfi, ÙÔ ÊıËÓfi, ÙÔ ÚÔÛÔÈËÙfi, ÎÔÈÓˆÓ›· bling-bling, ϤÓÂ, Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ bling-bling. OÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ı¤ÛÂȘ ÌÈ· Û·Ô˘ÓfiÊÔ˘Ûη, Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ fï˜ ÛÙ· media ·Ó¿ÏÔÁË ÂÓfi˜ ÛÙ·Ú. O NÈÎÔÏ¿ ¯ˆÚ›˙ÂÈ, Ô NÈÎÔÏ¿ ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È, ı˘ÂÏÏÒ‰Ë ‰È·˙‡ÁÈ·, Û‡ÓÙÔÌÔÈ ¤ÚˆÙ˜, ÌÔÓ٤Ϸ, Ë K¿ÚÏ·. O ™·ÚÎÔ˙› ÛÙÔ ¿ÏÔÁÔ, Ô ™·ÚÎÔ˙› ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ ʛψÓ, Ô ™·ÚÎÔ˙› Û·Ê¿ÚÈ ÛÙËÓ AÊÚÈ΋. TÔ ÊÈÏ› Ì ÙËÓ K¿ÚÏ·, ʈÙÔÁڷʛ˜, ‚È‚Ï›·, ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿, ··Ú¿ÙÛÈ ÎÈ ¿ÏϘ ʈÙÔÁڷʛ˜. °ÎÏÈÓ-ÁÎÏÈÓ ·ÛÙÚ¿ÊÙÔ˘Ó Ù· „‡ÙÈη ¯·Ú›ÛÌ·Ù·, Ë ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·, Ë ÊˆÙÔÁ¤ÓÂÈ·, Ë ÌÔÓÔÒÏËÛË Ù˘ οÌÂÚ·˜. T· Û¯ÔÏ›· ·ÂÚÁÔ‡Ó, ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ¤ÊÙÂÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·’ ÙË ™ÂÁÎÔϤÓ. ŸÛÔ ¤ÊÙÂÈ ÔÏÈÙÈο, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ¯·ÌfiÁÂÏ·, ÂÏÈÎfiÙÂÚ·, ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ· Ù˘ K¿ÚÏ· MÚÔ‡ÓÈ. ™Ù·Ú ÙˆÓ media, ı¤Ì· ÚˆÈÓ¿‰ÈÎˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜, ÔÈ Ó¤ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. MÏÈÓÁÎ-ÌÏÈÓÁÎ. ŒÚ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ï›Á˜ ÒÚ˜, ÙÔ˘ÚÓ¤ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ MÂÛfiÁÂÈÔ, ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ §›‚·ÓÔ. Ÿˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ· Ô AÏ¤Ó NÙÂÏfiÓ, Ì ÙȘ ·Ú·¯Ù¤˜ ÛÙ· ÁÂÚ¿Ì·Ù·, fiˆ˜ Ù· ÌÔÓ٤Ϸ, ¤Ó· ‚Ú¿‰˘, ‰˘Ô ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ÊÏ·˜, ηӿÏÈ·, ÌÂÚÈο ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. §¤ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Î·È reality show ÎÔÈÓfi. E›Ì·È ¤Ó·˜ ·fi Û·˜, Â›Ì·È Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘, ı·˘Ì¿˙ˆ ÙËÓ EÏÏ¿‰·, EÏÏ¿˜ - °·ÏÏ›· Ó¤· Û˘ÌÌ·¯›·, ÎÔÓÙfi˜, Ó¢Ú҉˘, Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜. £· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÛÂ Î·È ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ‡ÌÓÔ ·Ó ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·ÓÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ô AÏÈ¿Á·˜. YÔÎÏ›ÓÂÙ·È, ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË, ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· Ù· ÔÏÂÌÈο ·ÂÚÔÏ¿Ó· P·Ê¿Ï, ›۷ÛÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi, ÊÈÏ¿ÎÈ·. EfiÌÂÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË BËÚ˘Ùfi˜. H ÎÔÈÓˆÓ›· bling-bling ÂÎÛÙ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ·’ ÙË Ó·˘Ù›·.

Δ

4 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

Δ√ ∂•øºÀ§§√ ª∞™ ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ë XÚÈÛÙ›Ó· ¢¿ÚÚ·. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1968. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÛÙËÓ École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (1986 - 1990) Î·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙÔ Central St. Martin’s College of Art & Design (1990 1991). Œ¯ÂÈ ÂÎı¤ÛÂÈ ·ÙÔÌÈο (Grand Masse des Beaux-Arts, ¶·Ú›ÛÈ, 1990Ø °Î·ÏÂÚ› ÕÛÙÚ·, Aı‹Ó·, 1996Ø Art Athina, 1997Ø °Î·ÏÂÚ› ŸÏÁ· °ÂˆÚÁ·ÓÙ¤·, Aı‹Ó·, 1997Ø “Domesticity”, Millefiori Art Space, Aı‹Ó·, 2004, “Escape land”, D624, ∞ı‹Ó·), ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ (The London Institute, Bird Street Gallery, §ÔÓ‰›ÓÔ, 1991Ø Summer Exhibition, Royal Academy of Arts, §ÔÓ‰›ÓÔ, 1993Ø «M˘ıÔÏÔÁ›Â˜, Antipodes», MÂÏ‚Ô‡ÚÓË, A˘ÛÙÚ·Ï›·, 2001Ø «MÈÎÚ¿ ¤ÚÁ·» (2003), «ªÈÎÚ¤˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜» (2007), «Games without frontiers» 2008, °Î·ÏÂÚ› ZÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÎË). ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ t-shirts, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÙÛ¿ÓÙ˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ (John Galliano, Clements Ribeiro, Anna Cortina, Harvey Nichols). ZÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ∞fi 12/6 ¤ˆ˜ 5/7, ÛÙËÓ °Î·ÏÂÚ› ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Ì ٛÙÏÔ «I hate to be controlled».

˘Î

ÏÔ

Ê

ÔÚ

›

DO IT! K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ù˘ A.V. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ.

™ÂÏ›‰Â˜: 520 KÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË: KE¢PO™

™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ‹ÁÔ˜, MÂϛٷ K¿Ú·ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ º‡ÛÛ·˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÚÔÎfi˘ ¢Ô‡Î·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, °È¿ÓÓ˘ N¤Ó˜, M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÔ˙ÒÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙ÈÚÙ˙ÈÏ¿Î˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ TÛÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, M˘ÚÙÒ KÔÓÙÔ‚¿, NÂӤϷ °ÂˆÚÁÂϤ, °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜, ™ÒÙË TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿˜, °È¿ÓÓ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, N›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ¤ÎÂÚ˘, °ÈÒÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘Ù‡¯Ë˜ ¶·ÏϋηÚ˘, Billy °Ú˘¿Ú˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘, ª·Ó›Ó· ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË, M˘ÚÛ›ÓË §ÈÔÓ·Ú¿ÎË, °È¿ÓÓ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ú·ÛÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϛӷ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∑È˙‹ ™Ê˘Ú‹, ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, Mȯ¿Ï˘ §Â¿Ó˘, N›ÎÔ˜ Z·¯·ÚÈ¿‰Ë˜, μ¿ÛÈ· Δ˙·Ó·Î¿ÚË, £¿ÓÔ˜ ∫¿·˜, ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘, √ÓÙ¤Ù ∫˘ÚȈٿÎË, ¢ÈÔÌ‹‰Ë˜ ¶ÈÙÔ˘Ú¿˜, ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÈÙ¤Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·˘ÚÈ·Ófi˜ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™‡ÓÙ·Í˘: °ÂˆÚÁ›· ™Î·Ì¿Áη i nfo @ a t h e n svo i ce.g r AÙÂÏȤ: MÔÚÊԇϷ BÔÁÈ·Ù˙fiÁÏÔ˘, §›ÙÛ· ¢·Ú˙¤ÓÙ·, ∞ÓÙÈÁfiÓË °Ú·ÌÌÂÓ‹, Sotos Anagnos ¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: ¢‹ÌËÙÚ· °ÎÚÔ˘˜, ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ: ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Smart a rt @ a t h e n svo i ce.g r ºˆÙfi: In Time, Ideal Images, ∞Ï. μÏ¿¯Ô˜ (Action Images) ∫. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ™Ù. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘, ∞. ∫Ô‡ÚÎÔ˘ÏÔ˜, C. Makkos, ™Ù. ∫·ÏËÛ¤Ú˘, M¿Úˆ KÔ˘Ú‹, Damien Argi, ∞. ºÈÏÈ›‰Ë˜, £. ™Ù·Ì¿Ù˘, ¶. μÔ˘Ì‚¿Î˘, Δ. μÚÂÙÙfi˜, μ. Georgousis, ™Ù. ƒfiÎÎÔ˜

°ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘ §Ô˘›˙· N·ı·Ó·‹Ï Y‡ı˘ÓË ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ƒÔ˘Ì›ÓË ∫·ÏÏ›ÙÛË-Pavarotti, BÂÚÔÓ›ÎË X·ÚÈÙ¿ÙÔ˘-°ÎÔÓ˙¿Ï˜, ª·Ú›· μÂÓÈÔ‡, ƒÔ‡Ï· ªÔÏ˘‚È¿ÙË Direct Market Manager: μ·Û›Ï˘ ∑·Úη‰Ô‡Ï·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: Mȯ¿Ï˘ KÔ‡‚ÂÏ·˜ Direct Market: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¤ÚÁ˘, πˆ¿ÓÓ· ªÔ‡ÛÁÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ¢·Ì‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ï·Ì¿Ú˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ¢‹ÌËÙÚ· XÈÒÙË ÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ∞ÁÔÚ¿˜: ª·Ú›· ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ÀÔ‰Ô¯‹ Direct Market: ¡›ÎË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ °Ú·ÊÂ›Ô £ÂÛ/ӛ΢: Z·¯·Ú›·˜ B·˚Ï¿Î˘, ™‡Ï‚È· ∫Ô˘ÌÂÓÙ¿ÎË a d s @ a t h e n svo i ce.g r ¢È‡ı˘ÓÛË §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘: ŒÊË ªÔ‡ÚÙ˙Ë §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: ™ˆÙËÚ›· æ˘¯ÔÁ˘ÈÔ‡, ™˘ÚȉԇϷ ™ÔÊÔ‡ À‡ı˘ÓÔ˜ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: B¿ÈÔ˜ ™ÈÓÙÛÈÚÌ¿˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢È·ÓÔÌ‹˜: §¿ÌÚÔ˜ ∫·˙¿ÎÔ˜ ¢È·¯ˆÚÈÛÌÔ› - EÎÙ‡ˆÛË: «H K·ıËÌÂÚÈÓ‹ AE» Athens Voice S.A. X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 22, 106 79 Aı‹Ó·, fax: 210 3617.310 ™‡ÓÙ·ÍË: 210 3617.360, 3617.369 ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi: 210 3617.530 AÁÁÂϛ˜: 210 3617. 369 / §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ: 210 3617. 170

w w w. a t h e n svo i ce. g r AÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ A.V. ÛÙ· ÛËÌ›· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜ §¿ÌÚÔ ∫·˙¿ÎÔ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 3617.360, 3617.369

ATHENS

voice

ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ AÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ ‰Ú¿Ì· Â›Ó·È ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. TÔ ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÔÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋, Ë X›Ï·ÚÈ, ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ outsider Ô˘ ‹Úı ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿. ◊Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ‰ˆÚÂ¿Ó Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜, ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ ÙfiÙ Ô˘ fiÙ·Ó Ô Â›Û˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ Î·È ÛÙ·Ú ÙˆÓ media KÏ›ÓÙÔÓ Ù· ’¯Â ¯·Ì¤Ó·, ¤‚·Ï ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. TËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô MÈÏ ¤ÏÂÁ ÎÏ·„Ô˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ «Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÙ ÙËÓ ·ÛÙÔ¯›· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô‡ÙÂ Î·Ó ‰È›ۉ˘ÛË», Ë X›Ï·ÚÈ ¤ÏÂÁÂ, ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Û˘˙˘ÁÈΤ˜ ·ÈÛٛ˜ ‰Ò, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Î¿Ùˆ-οو ÌfiÓÔ Â̤ӷ, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ù˘ ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ Ô˘ ÔÈÓÈÎÔÔÈ› ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÛÙ˘ÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ÛηӉ·ÏÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. TÔ fiÛÔ ‰›ÎÈÔ Â›¯Â, Ê¿ÓËΠÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. TÒÚ· ÛÙȘ H¶A ÔÈ ÊÂÌÈÓ›ÛÙÚȘ ϤÓ fiÙÈ Ô ÛÂÍÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ÎÈ ·’ ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi, ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· ¤Ó·˜ Ì·‡ÚÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ·Ú¿ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi. H X›Ï·ÚÈ Ì¤Û· ÛÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ù˘, ¤Î·Ó ¤Ó· Ï¿ıÔ˜. E¤ÏÂÍ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ı· ÂͤÊÚ·˙ fiÏË ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Ù˘, ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ MÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ «·Ó·ÁÂÓÓËÌ¤ÓˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ». ¶ÔÓÙ¿ÚÈÛ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ›ڷ, ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÙË ‰‡Ó·ÌË, ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ŒÁÈÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Á˘Ó·›Î· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ «Úfi‰ÚÔ˜». ŸÌˆ˜ Ë ÂÔ¯‹ ‹ıÂÏ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ¤ÛÙˆ Î·È Û·Ó Îϛ̷. ¢ÂÓ ‹ıÂÏ ÌÈ· ۯ‰fiÓ Úfi‰ÚÔ, ÌÈ· ‹‰Ë ¤ÓÔÈÎÔ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ O›ÎÔ˘. ◊ıÂÏ ÌÈ· ÓfiÙ· Û›ÍÙȘ, ‹ıÂÏ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ¿ÏÈ ˆÚ·›· ÏfiÁÈ·, «¤¯ˆ ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ», ‹ıÂÏ οÔÈÔÓ ¤Íˆ ·’ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. °È· Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. NÙ¿ÓÙÈ, ÚˆÙ¿ÂÈ Ë TÛ¤ÏÛÈ, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜, OÌ¿Ì·, OÛ¿Ì· or mama; ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ, Ë Ì¿¯Ë ›¯Â ÎÚÈı›, Ô ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ Ì·‡ÚÔ˜ Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ Û·Ó K¤ÓÂÓÙÈ. Œ¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· fiÏ· ·˘Ù¿; Œ¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ë X›Ï·ÚÈ ·’ ÙÔÓ OÌ¿Ì·, ·˘Ùfi˜ ·’ ÙÔÓ M·Î K¤ÈÓ ‹ ·’ ÙÔÓ ™·ÚÎÔ˙›; º˘ÛÈο Î·È ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·. Y¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ¿ÏÏÔÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ fiÙÈ fiÏ· Ù· ›‰È· ›ӷÈ, fiÏÔÈ Î·ÎÔ› ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ Â›Ó·È, fiÏÔÈ «ÊÔÓÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ». ¢ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·È· ¤ÙÛÈ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ì¤Û· ÛÙ· ›‰È· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È˜. TËÓ ·¿ÓÙËÛË Û fiÏ· ·˘Ù¿, ı˘Ì¿Ì·È, ÙËÓ Â›¯· ‰È·‚¿ÛÂÈ ·’ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÂÓfi˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘, ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·: K·ÙËÁÔÚÔ‡Û·ÌÂ, ¤ÏÂÁÂ, ÙÔ˘˜ KÏ›ÓÙÔÓ ÁÈ· ÙË Wallstreet Î·È ÙÔ˘˜ ÁÈ¿Ș, Ù· golden boys Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. K·È Ù· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È Ù· °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ. K·ÙËÁÔÚÔ‡Û·Ì ÙÔ˘˜ KÏ›ÓÙÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Âϛ٠Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ·ÎÙ‹˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â, ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ú ÙÔ˘ XfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. K·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ fiψÓ. K·ÙËÁÔÚÔ‡Û·Ì ÙË X›Ï·ÚÈ fiÙÈ ¤‚·˙ ÛÙÔÓ §Â˘Îfi O›ÎÔ ÏÂÛ‚›Â˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·Ó‡·ÓÙÚˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ. K·È ÙÒÚ· ÛÙÔÓ §Â˘Îfi O›ÎÔ Ì·›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì˘ÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È Ê·Ó·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÈÂÚÔ΋ڢΘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ê˘Ï·Î›ÛÔ˘Ó fiÛ˜ οÓÔ˘Ó ÂÎÙÚÒÛÂȘ Î·È ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘. KÈ ¤ÙÛÈ Ì¿ı·Ì ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ¿„·Ì ӷ ›̷ÛÙ ·˘Ù¿ÚÂÛÎÔÈ. ∞

¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™‡ÓÙ·Í˘ AÁÁÂÏÈ΋ MÈÚÌ›ÏË

Art Director ºÒÙ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜ Y‡ı˘ÓÔÈ ⁄Ï˘ ∂ϤÓË ª·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Δ¿Î˘ ™ÎÚÈ‚¿ÓÔ˜

AÓ Ô «·ÙÚÈÒÙ˘ Ì·˜» ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘ ˘ÔÎÚÈÛ›·˜, ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ «ÔÏÈÙÈÎÔ‡» ÁÈ·

™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈٿÎË

∫ ˆ ‰ È Îfi ˜ ÂÓÙ ‡  Ô ˘ : 702 1 I SS N 1 79 0 - 61 6 4

ΔÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ıËÓ·˚Îfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ATHENS VOICE Books

∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋, Ë ‰È·Û΢‹ ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 5


°PAMMAΔ∞ 100 §∂•∂π™ ™Ù›Ï ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ‹ Λ). E›Ì·È 8 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ fax Ù˘ A.V. ‹ ÛÙÔ info@athens ›Ûˆ ÛÙÔ fatherland. E›Ó·È ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰˘. O ηÈÚfi˜ ›voice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «°Ú¿ÌÌ·Ù·». ¢ÂÓ ı· ¶Ï¤ÔÓ, Û·Ó ÙË Ì¿Ó· Ó·È Î·Ïfi˜, ¤¯Ô˘Ì È· ÌÂÈ ÛÙÔ Î·Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100 ϤÍÂȘ. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ. οÔÈÔ˘ ¿Ù·ÎÙÔ˘ ·ÈÏÔη›ÚÈ ÁÈ· Ù· ηϿ. ¶·ÚfiÏ· Ù· ΰڿÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ‰È‰ÈÔ‡ Ô˘ οÓÂÈ Ì·Ï·Ï‡ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô, ·Â‡ı˘ÓÛË Î·È ÙËϤʈÓÔ ‰ÂÓ ı· ˘ Û˘Ó¯Ҙ Î·È Â›ÙËÔÊ·Û›˙ˆ Ó· Ì›ӈ Û›ÙÈ. ÕÓÔÈÍ· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È.

KA§§I™TEIA

ÙËÓ TV Î·È ¤ÂÛ· ¿Óˆ ÛÙ· ηÏÏÈÛÙ›·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ê·Ó› ÂÚ›ÂÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙË ÏÔÁÈ΋ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜. TÈ ÎÚ›ÓÂÙ·È, ·Ó οÔÈ· ¤¯ÂÈ ˆÚ·›· fi‰È·, ·Ó ÌÈÏ¿ÂÈ Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο, ÎÈÓ¤˙Èη, ·›˙ÂÈ ÊÏ¿Ô˘ÙÔ Ì ٷ fi‰È· ‹ ÙÈ ı· οÓÂÈ ·Ó ¤ÚıÂÈ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ º‡ÚÔÌ Ì ÎÔÚ‰¤Ï· M·Î‰ÔÓ›·; ¢ËÏ·‰‹ ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ, ηٿ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ æˆÌÈ¿‰Ë, Ë ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÛÙ›ˆÓ Â›Ó·È ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ™ËÌ›ÙË, Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ï˘Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· 8 ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ÙÔ Ï‡ÛÂÈ Û ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ÂÎÚÔÛÒËÛË Û ηÏÏÈÛÙ›·; E̤ӷ fiÏÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Úfi. £· ÌÔ˘ ›ÙÂ, ·’ ÙÔÓ ÕÚË ‹Úı˜; Ÿ¯È. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯· ÔÙ¤ Í·Ó¿ ·Û¯ÔÏËı›. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÁÒ ı· „‹ÊÈ˙· ÙË M·ÛÙÔÚ¿ÎË, Â›Ó·È ˆÚ·›· ÎÔ¤Ï· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ¤¯ˆ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ. K‡ÚÈ °ÂˆÚÁÂϤ, ÂÛ›˜ Ì ٷ ÎÔÓ¤ Û·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Ì ‚¿ÏÂÙ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜; -∞ƒ∏™ A§∂•∞¡¢ƒ√À

AÁ·ËÙ¤ ÌÔ˘ ·ÚÈÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù¤ÙÔÈ· ÎÔÓ¤. A¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔÓ B·ÁÁ¤ÏË ¶ÂÚÚ‹. º.°.

- A.•.

¶ø™ NA APA•EI™ ™THN ¶§ATEIA; AÁ·ËÙ¤ ¢ËÌ‹ÙÚË (º‡ÛÛ·), Ò˜ ηٷʤÚÓÂȘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›˜ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÈ· ÓfiÙ· ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ ÁÈ· ̤ÚË Û·Ó ÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Ô˘ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ÎfiÏ·ÛË! MÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ, ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÓÈÒÛˆ Î·È Ù˘¯ÂÚ‹ Ô˘ ¤¯ˆ ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÂÈ ÛÙË «Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÌÔÓÔȷ΋ È¿ÙÛ·»! ¶·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ͯ¿Ûˆ ÙË Ì˘Úˆ‰È¿, ÙË ‚ÚÔÌÈ¿ Î·È ÙËÓ ·Û¯‹ÌÈ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹! K·È ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÓƠ̂ۈ fiÙÈ ÙÒÚ· Ô˘ ı· ‚Áˆ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ı· ÌÔÚÒ Ó· «ÂÚ·Ù‹Ûˆ, Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ó· Ȉ ηʤ, Ó· ÍÔ‰¤„ˆ ÒÚ˜» ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ·! - ¢∞º¡∏ (ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÛÔ˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·)

XøPI™ KAPABI OI ™¶ET™E™

AKA¢HMA´KO A™Y§O

O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÂÙÛÒÓ ıˆÚ› ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜. EÎÙfi˜ ·fi Ù· ÈÙ¿ÌÂÓ· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· Î·È Î·Ù·Ì·Ú¿Ó, Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ù·ÎÙÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙȘ ™¤ÙÛ˜, ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ¤Ó· ÏÔ›Ô Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Î·È Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi ¤Ì·ÈÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹, Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓÒ˜, ‹ ¤ÛÙˆ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. EʤÙÔ˜, Ë Ó·‡ÏÔ˜ ÙˆÓ ÈÙ·Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÏÊÈÓÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë ·‡ÍËÛË, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ™¤ÙÛ˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. EÈϤÔÓ, ÂʤÙÔ˜, ‰ÂÓ ı· ÌÂÈ ÏÔ›Ô Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·Ú¿ Ó· ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÈÙ¿ÌÂÓ· Ì ÙÔ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. H ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· fï˜ ˙ËÌÈÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜, ÙÔ ÂÈ‚·ÙÈÎfi Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÁÂÓÈο Û ÌÈ· ‹‰Ë ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÂÔ¯‹. M·Î¿ÚÈ Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ›.

AÓ·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÎÙÚÔ· Û AEI Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ù· ›‰È· ·˘Ù¿ Ù· ȉڇ̷ٷ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ¤ÓÓÔÈ· Î·È ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ȉÂÒÓ Û’ ·˘Ù¿, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ ʛ̈Û˘ ‹ Î·È ‰›ˆÍ˘ ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ «·Ú¯¤˜», ÎÈ fi¯È Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ AEI ·fi οı ηڢ‰È¿˜ ηڇ‰È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ÙȘ ·Ú·ÓƠ̂˜ ÙÔ˘˜, Ì fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ·ÏÔ‡˜ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ ı·٤˜. ™ÙȘ H¶A, fiÔ˘ ‰È‰¿ÛΈ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Â‰Ò Î·È 47 ¯ÚfiÓÈ·, ηӤӷ˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ¿Û˘ÏÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎÊ·ÓÛË. A’ ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ë ¤ÓÔÏË ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÌÔ˘ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·Î·ÚÈ·›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÍ ¿ÓˆıÂÓ ¿‰ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È ‹ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·Ú·ÓƠ̂˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. ¶·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈfi ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ Ï·‚·›ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘. Afi ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙË Ê‡ÛË, ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi «Î·ıÂÛÙÒ˜» Â›Ó·È ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿, ÁÈ·Ù› Ë Ì¿ıËÛË, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·ÚfiÛÎÔÙ·, fiÙ·Ó ÛËÎÒÓÔÓÙ·È Ù· fi‰È· Î·È ¯Ù˘Ô‡Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·!

BAPE£HKA! ¶·ÏÈ¿ ÙÔ ·ÔηÏÔ‡Û· «Ì·ÁÎÈ¿»... «Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó ϤÙÂ, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ͤÚÔ˘Ó Ò˜ Ó· ˙Ô˘Ó» ÍÂÊÒÓÈ˙· Û fiÔÈÔÓ «Ì·˜» ÙËÓ ¤ÏÂÁÂ. ™·Ó Ó· ‹Ù·Ó ηı‹ÎÔÓ ÌÔ˘ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÌ·È ÙË ¯ÒÚ· MOY. ŸÙ·Ó ‹Á· AÁÁÏ›· Ó· ÛÔ˘‰¿Ûˆ, ·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ Ô Ù˘ÊÏfi˜ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ ¤‚Á·ÈÓ ÁÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÎfiÌË ÈÔ Û˘¯Ó¿ (ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ «ÍÂÓÈÙÂ̤ÓÔ˘˜» Â6 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

‰Â˜, ¤¯ˆ ÛÙÂÚ¤„ÂÈ ·fi ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ˘ÔÌÔÓ‹. §¤ˆ Ó· ·Ê‹Ûˆ ÙË ¯ÒÚ· MOY, Ó’ ·Ú¯›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ οÔ˘ ·ÏÏÔ‡. °È·Ù› ‰ÂÓ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Ì ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÚÔÎÏËÙÈο. ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ ÊÙ·›ÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔ «·È‰›» Ô˘ ÓÈÒıˆ ¤ÙÛÈ. ÿÛˆ˜ ·Ï¿ Ó· ηÎfiÌ·ı ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÓÔÌ›˙ÂÈ ˆ˜ Ì’ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÙÔ˘. No more excuses.

- EÀ∞°°∂§√™ M√À™Δ∞∫∞™, PHD E.E. Professor of Electrical Engineering San Jose State University, H¶A


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 7


ZøNTANO™ ™THN ¶O§H T˘ MANINA™ ZOYM¶OY§AKH

UWE DUETTMANN

AÀΔ√ ¶√À §∂¡∂ √π Aª∂ƒπ∫∞¡√π, «∞ª∞ £∂§∂π™ ¡∞ ∫∞¡∂π™ Δ√¡ £∂√ ¡∞ °∂§∞™∂π ¶∂™ Δ√À Δ∞ ™Ã∂¢π∞ ™√À»... ∂π¡∞π ¶√§À ™ø™Δ√ Δ∂§π∫∞. K∞π Δ√ «μ§∂¶√¡Δ∞™ ∫∞π ∫∞¡√¡Δ∞™» ¶√À §∂ª∂ ∂ª∂π™ ∂π¡∞π ª∂°∞§∏ ∫√Àμ∂¡Δ∞.

∞§§∞°∏ ™Ã∂¢πø¡ ÏÏÔ Î·Ïfi ÚËÙfi Â›Ó·È ÙÔ «ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ÎÈ¿ Ê¿Â, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÌË Ï˜»: fiÔÙ ÔÚΛÛÙËη fiÙÈ ¶OTE ‰ÂÓ ı· ˆ Û ¿ÓÙÚ· ÙÔ ¤Ó· ‹ ÙÔ ¿ÏÏÔ, οˆ˜ Ù· ’ÊÂÚÂ Ë ˙ˆ‹ Î·È Ù· ›· fiÏ·. ◊, ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· – Ù· ¤Î·Ó· fiÏ·. TÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓÂȘ ‹ fi¯È ÌÂÙ¿ Â›Ó·È ¤ÙÂÚÔÓ ÂοÙÂÚÔÓ, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÎÈ˙fiÛÔ˘Ó· ˆ˜ ¢EN Â›Û·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ù‡Ô˜, ÎÈ ÔÚ›ÛÙ Ô˘ ›۷È. T¤ÙÔÈÔ˜ Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ‰ËÏ·‰‹, ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ’ÍÂÚ˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â˜ ‚ÚÂı› ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË. E›Ó·È Û· Ó· ’Û·È Û ÌÈ· ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹ Î·È Ó· ÔÚΛ˙ÂÛ·È fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ÙÚ·‚‹ÍÂȘ ÎÔ˘›. N·È, Â; KÈ ¿Ì· ‚ÚÂı›˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì’ ¤Ó· ÎÔ˘› ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÈ ı· οÓÂȘ, ı· ÙÔ ¿ÚÂȘ Ó· οÓÂȘ ·¤Ú·; KÔ˘› ı· ÙÚ·‚‹ÍÂȘ. MË Ï¤Ì ‚ϷΛ˜. TÂÏÂ˘Ù·›· ›¯· ÔÏÏ¿ Û¯¤‰È·, Ú¿ÁÌ· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ, Î·È ·Ó·ÙÚ¿ËÎ·Ó fiÏ· ̤۷ Û ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. A΢ÚÒıËÎ·Ó Ù·Í›‰È·, ¯¿ıËÎ·Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ¤Û‚ËÛ·Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Û ÍÂÓԉԯ›·, ¤ÂÛ·Ó ÙËϤʈӷ ·ÔÏÔÁËÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ («¯›ÏÈ· Û˘ÁÁÓÒÌË, Ú ·È‰È¿»)

Õ

8 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

Î·È ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÌÈÓÂÏ›ÎÈ·. °ÂÓÈο Ù· Û¯¤‰È· ÛÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ›̷ÛÙ control freaks fiÏÔÈ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ÂÌ›˜ Ù· ÊÚÈÎÈ¿, Î·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· Ï¿Ó· Ì·˜ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È. ™ÙÔÓ ·¤Ú· Â›Ó·È fiÏ·: ÙÔ ·‡ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÌÂÙ¿ ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ÙÔ ÌÂÙ¿ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÊËÚË̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. TÔ fiÛÔ ÛÙˆÈο ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹/·Ó·ÙÚÔ‹/ÂÎÌˉ¤ÓÈÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ – ÙÔ fiÛÔ «¿ÓÙÚ·˜» ›ӷÈ. MÔÚ› ‰ËÏ·‰‹ Ó· ’Û·È Î·È Á˘Ó·›Î·, ·ÏÏ¿ ¿Ì· ·ı·›ÓÂȘ ÎÚ›ÛË ·ÓÈÎÔ‡ ÂÂȉ‹ ·Î˘ÚÒıËΠÙÔ ‰Â›ÓÔ, ›Ù ¿ÓÙÚ·˜ ›Ù Á˘Ó·›Î· Â›Û·È ÌËÓ ÂÚËÊ·Ó‡ÂÛ·È ÁÈ· ÙË solid ηٷÛ΢‹ ÛÔ˘. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÙÚ·‚¿˜ ηÏfi ÎÔ˘›. KÈ fi¯È Ó· οıÂÛ·È Ó· ¯Ù˘È¤Û·È Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÚ¿‚·Á˜ ÔÙ¤ ÎÔ˘› ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ·Ó¿Ô‰· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· – ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ì›· ÛÙȘ ÙfiÛ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÎÈ ·Ó¿Ô‰·. ◊ Î·È ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· ÛÔ˘ ·ÎfiÌ·.

KÈ ÂÓÒ Ûȯ·›ÓÔÌ·È Ù· ȉȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·... (fi¯È, ÌÈÛfi ÏÂÊÙfi, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙÔ, ¤¯ÂÈ ÌÈ· Û¯¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·) ‚Ú¤ıËη Ì ¿ÓıÚˆfi ÌÔ˘ ÛÙÔ I·ÙÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ÁÈ· 2 ÌÂÚԇϘ, Ô˘ ÙȘ ÏËÚÒÛ·Ì fiˆ˜ ÿÌÈ˙· (Ì ȉȈÙÈ΋ ÈÛ›Ó·). ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi, ‚Ú¤ıËη η¿ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ YÁ›· (‰ËÏ·‰‹, ÙÈ ¿ÏÏÔ ¤ÌÂÈÓÂ;) Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·’ ·˘Ù¿ Ù· ÓÂÎÚÔÓÔÌÈο ·ÓıÔˆÏ›· Î·È ÙȘ ÌÂ˙ ·‰È·ÊfiÚÔ˘ ηÊÂÙ¤ÚȘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. E›¯· ÂÈ Î¿ÔÙ «ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ηı‹Ûˆ Û ٤ÙÔÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ·» ÎÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÙÔ ÙËÚ‹Ûˆ, ÁÈ· Ì›· ÊÔÚ¿ Ó· οӈ ·˘Ùfi Ô˘ ‰‹ÏˆÛ· fiÙÈ ı· ¤Î·Ó·/‰ÂÓ ı· ¤Î·Ó·, ‹ Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿Óˆ, ÌÂډ‡ÙËη... Y¿Ú¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ YÁ›· Ù¤ÏÂÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ì ÙÔ genial fiÓÔÌ· «A¤Ó·ÓÙÈ». E›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÊıËÓfiÙÂÚË Ù˘ Aı‹Ó·˜, ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ù¤ÏÂÈÔ ÙÔÛÙ, ¤¯ÂÈ ÂÙÛÂÙ¤ Ù˘ÚfiÈÙ˜, ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜, blank ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ÙÛ·Ù·ÏÈ·Ṳ̂ÓË ÂÏ·Ù›·. ¢ÂÓ Û·˜ Ϥˆ Ó· ¿Ù ÂΛ ÛÙ· ηϿ ηıÔ‡ÌÂÓ· Ó· ț٠ηʤ, ‹Ì·ÚÙÔÓ. AÏÒ˜ Ϥˆ fiÙÈ ·Ó ‚ÚÂı›ÙÂ, ˆ ÌË Á¤ÓÔÈÙÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹... ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ÙÔ «A¤Ó·ÓÙÈ». OÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÂÂȉ‹ Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ fiÏ·, Â›Ó·È Â˘ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔÈ Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔÈ. ÕÌ· ‚¿ÏÂȘ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› ÛÔ˘ ÛÔ˘ ʤÚÓÔ˘Ó Î·È ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·. ™Â ÌÈ· ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÓfiÙ·: ¯ˆÚ›˜ Û¯¤‰È· ηıfiÏÔ˘, ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙÔ “Mona’s” ¤Ó· ‚Ú¿‰˘. TÔ “Mona’s” ¤¯ÂÈ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ˆÚ·›· Ì¿Ú· ̤۷, Ì ÎfiÎÎÈÓ· ·Ó··˘ÙÈο ÛηÌfi ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ «ÓÙ¿ÈÓ·˜» ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ MfiÓ· §›˙·(˜) Û fiϘ ÙȘ Èı·Ó¤˜ Î·È ·›ı·Ó˜ ÂΉԯ¤˜ Ù˘, Î·È Ôχ ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ◊Ù·Ó TÚ›ÙË, ÎÈ ¤‚·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ AÚÁÂÈÙ¿Î˘ ·fi ÙÔÓ «EÓ §Â˘ÎÒ», ‹ ¤ÙÛÈ Ì·˜ ›·Ó – ‰ÂÓ ÙÔÓ Í¤Úˆ ÚÔÛˆÈο ·ÏÏ¿, ·Ó ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜, Â›Ó·È ¿„ÔÁÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· soul/funk/black/jazz. ™ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ̤· ‰ÂÓ Â›Ì·È ÂȉÈÎfi˜, ÙË ‚·ÚÈ¤Ì·È ÎÈfiÏ·˜ ÙËÓ Ù˙·˙ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌfiÓË Ù˘, ÌÔ˘ οÓÂÈ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Î·È Ï›ÁÔ Ù· Ó‡ڷ ÌÔ˘, Ï›ÁÔ «ÎÏ¿ÊÙ Ì fiÏÔÈ ·Ú¤· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ì·È È· ÌÔÈÚ·›·»... ·ÏÏ¿ ÛÙÔ «MfiÓ·» ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. K·ÓÔÓÈο, ϤÂÈ (ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋) ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ë Modus Events Ì ÙÔ˘˜ M·Ú›Ó· ™ÙÂÏ›Ô˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË A¤ÚÁË. T¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ˆÚ·›Ô ‚Ú¿‰˘, ÙÔ Ì·Á·˙› ¤¯ÂÈ ·Ì¤ÙÚËÙ· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ˙ÂÛÙ‹, fiÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÓÙ¤ÏÂÈ· ÎÈ ¿Ì· ÂÈ̤ÓÂȘ (ÍÂÓÂÚÔ˘›Ù·) ÛÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ̤¯ÚÈ ÌÔ¯›ÙÔ ¯ˆÚ›˜ ·ÏÎÔfiÏ. M‹Î· ÏÔÈfiÓ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· «fi¯È Û¯¤‰È·, ·Ú·Ù‹ÛÙ Ì», Ô˘ ÌÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·È Û·Ó ÊÈ˙›Î (ÌË Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ȥ˙ÔÌ·È ÎÈfiÏ·˜). TÔ «‚ϤÔÓÙ·˜ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜» Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ·˜ Ô‡ÌÂ. KÈ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÎÔÏÏ¿ÂÈ Û fiÏ·, ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÎÔ˘›... ∞ «A¤Ó·ÓÙÈ», ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ, EÚ˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ 9, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6818.780 “Mona’s”, HÚ·ÎÏ›Ԣ 8 & ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 5, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6816.590


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 9


™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ¤Ì·ı· fiÙÈ: ☛ Elements of style,

XÚÈÛÙÈ¿Ó· ª¿Î·, ÛÂÏ. 92

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· ☛

•¤Úˆ, fiÏÔÈ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙË Ì·ÛË̤ÓË ÙÚÔÊ‹ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô Mˆ˘Û‹˜ η٤‚ËΠ·fi ¤Ó· ÏfiÊÔ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÁÂÌ¿Ù· ÛÎÏ‹ıÚ˜ Î·È ‰‡Ô ϿΘ Ì 10 ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ‹Ú·Ó ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ηı·ÚÔÁÚ¿„ÂÈ.

☛ Techie chan, ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÛÈÓfi˜, ÛÂÏ. 49

¶Ï¿Î·, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª¤ÓÂÁÔ˜, ÛÂÏ. 22

H 11A¢A TøN ME°A§øN A¶√NTøN

ATHENS VOICES §fiÁÈ· Ô˘ Ì·˙¤„·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜:

E›Ù ÁÈ·Ù› ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎ·Ó ‹ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ, ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‹ıÂÏÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÓÙÂο‰· Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ı· ÎψÙÛ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì¿Ï· Ù˘ Adidas ÛÙ· ÏÈ‚¿‰È· Ù˘ A˘ÛÙÚ›·˜ Î·È Ù˘ EÏ‚ÂÙ›·˜. KÈ ÂÂȉ‹ ˆ˜ ·ÁÓÔ› ʛϷıÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ (ηٿ ‚¿ıÔ˜) ·ÈÛıË̷ٛ˜, Ó· ÔÈÔÈ ı· Ì·˜ Ï›„Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜:

* «Œ·ÈÚÓ· ÌÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÙËÓ ÙÛ¿ÎÈ˙·...» (¶ÂÓËÓÙ¿Ú· ÓÔÛÙ·ÏÁ›)

P·Ô‡Ï - IÛ·Ó›·

● £Ô‰ˆÚ‹˜ Z·ÁÔÚ¿Î˘ - EÏÏ¿‰· ● ¶¿‚ÂÏ N¤Ù‚ÂÓÙ - TÛ¯›·

* «¶·›ÚÓÂȘ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. TÔ ·˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 3. ¶·›ÚÓÂȘ ˘ÔÁڷʤ˜. °ÈÔ˘ Î·Ì Ì·Î. EÓÙ ÁÔ˘È ÁÔ˘fiÚÎ ¿ÊÙÂÚ».

● KÏ¿ÚÂÓ˜ Z¤ÂÓÙÔÚÊ - OÏÏ·Ó‰›· ● NÙ·‚›Ù TÚÂ˙ÂÁΤ - °·ÏÏ›· ● MfiÁÈ·Ó KÚÎÈÙ˜ - IÛ·Ó›·

(Y¿ÏÏËÏÔ˜ - ÌÈÎÚfi˜ ıÂfi˜, TAI™YT)

● X·Î¿Ó ™Ô˘ÎÔ‡Ú - TÔ˘ÚΛ· ● º›ÏÈÔ IÓÙÛ¿ÁÎÈ - IÙ·Ï›· ● IÁÎfiÚ NÙÂÓ›ÛÔÊ - PˆÛ›· ● TfiÌ·˜ PÔÙÛ›ÛÎÈ - TÛ¯›· ● MÂÚÓÙ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ - °ÂÚÌ·Ó›·

* «M¤ÓÔ˘Ì ÎÈ ÔÈ ÙÚ›˜ Ì·˙›. Three bitches and a dog» (Athens Pride ’08)

∫·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÈ: T›ÌÔ X›ÏÓÙÂÌÚ·ÓÙ/°ÂÚÌ·Ó›·, ŒÚÈÎ ŒÓÙÌ·Ó/™Ô˘Ë‰›·, ™ÈÛ¤ Î·È KÏÈÛ›/°·ÏÏ›·, M·Ó›˜/¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. M¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·Ó η٤‚·ÈÓ·Ó ˆ˜ ÔÌ¿‰· fiÏÔÈ ·˘ÙÔ›, ·Ó ‰Â ·›ÚÓ·Ó ̷˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Ô˘ ÎfiËÎ·Ó ·’ fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ÙfiÙ ı· ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ›. - M∞∫∏™ M∏§∞Δ√™

ºTIA•E MOY TH MEPA

INFO-DIET Δ˘ ™Δ∞Àƒ√À§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏

* (Z¢Á¿ÚÈ ÊÈÏȤٷÈ, οو ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË) KÔ¤Ï·: «A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔ‡ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· Ë Ê›ÏË ÌÔ˘ Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ Î¿Óˆ ̷ϷΛ·...»

* «¢ÂÓ Ì·˜ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· ›·Ì» (M·Ì¿ Û ÛÎÈ·Á̤ÓÔ ·È‰¿ÎÈ)

* «ŒÚ¯ÂÙ·È ÎÈ ÂÛ¤Ó· Ë ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘, Ô‡ÛÙË» (E˘ÁÂÓ‹˜ ˆ˜ ŒÏÏËÓ. X·Û¿˘ Û ËÏÈÎȈ̤ÓÔ Ï·¯ÂÈÔÒÏË, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜)

* «K·Ï‹ fiÚÂÍË, ηϿ È¿Ù· Ó· ’¯Ô˘ÌÂ Î·È Î·Ïfi ¯ÂÈÌÒÓ·» (™ÙÔ˘ M·˚Ú·ÎÙ¿ÚË ›ÓÔ˘Ó Ì›Ú˜. K˘Úȷ΋ 1Ë IÔ˘Ó›Ô˘)

* «¶¿Ú ̷˜ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ì ÙË ¢·Ì·Ó¿ÎË» (Athens Pride ’08)

- °IANNH™ NENE™ 10 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

SYNCH BUSTERS K˘ÓËÁÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ A.V. ÙÔ ıËÛ·˘Úfi ÙÔ˘ Synch ÛÙËÓ fiÏË, ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ... H ATHENS VOICE Î·È ÙÔ Synch ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ¤Ó· ΢ӋÁÈ ıËÛ·˘ÚÔ‡ Ì ¤·ıÏÔ ¤Ó· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ̤¯ÚÈ 12/6. K¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÁÚ›ÊÔ˜, Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ A.V. §‡Û ÙÔ ÁÚ›ÊÔ, ‚Ú˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÛËÌÂ›Ô Î·È Ùڤ͠ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ stand. ™Â ¤Ó· ·ÓÙ›Ù˘Ô Ù˘ A.V. ı· ‚ÚÂȘ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ Ì ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÛÔ˘. AÓ Î¿ÔÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜, ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ˆ˜ Synch jack-pot ÛÙÔ ÁÚ›ÊÔ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜. Synch busters, ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›ÙÂ, ‚Ú›Ù ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÁÚ›ÊÔ...

BPE™ THN A¶ANTH™H H Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ‰‡Ô ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ (Ì ÙȘ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈΘ Ú›˙˜). H ÛοϷ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Î·È Û·Ó ÛÂÏȉԉ›ÎÙ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ Î·È ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘...

(+)

(-)

EVERGREEN ŒÓ· ÎÂÛ‰¿ÎÈ Îڇ˜ ¤Ó˜ Ì ÙfiÓÔ Î·È ¤¯ÂȘ ʇÁÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÁÈ· ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. Œ¯ÂÈ Î·È Ù· ÈÔ Â˘ÁÂÓÈο ·È‰È¿ ÛÙÔ delivery.

OIKO°ENEIA MHT™OTAKH ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹. E›Ó·È ÎÔÈÓfi‚ÈÔ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ.

(¶¿Óˆ ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÔÚ·‹)

A§AT™I ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ë EıÓÈ΋ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÚÂÏfi ÙÛÈÌÔ‡ÛÈ Ì ı¤·... ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓË. °È· fiÛÔ˘˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÛÙ·ÌÓ·ÁοıÈ ·fi ÌÈ· ›ÙÛ· 4 seasons. (BÚ·Û›‰· 13, ·¤Ó·ÓÙÈ Hilton)

Y¶EPOXA ¶§A™MATA M¤ÓÔ˘Ó ÙÚ›· ·ÎfiÌ· ÂÂÈÛfi‰È· ÚÈÓ ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘˜. K¿ı TÚ›ÙË ÛÙȘ 9.00 È· Î·È fi¯È ÛÙȘ 11.00!

KA¢OI ANAKYK§ø™∏™ E›Ó·È ÌfiÓÈÌ· Ù›Áη ÛÙÔ ¯·ÚÙ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÊÙ¿ÓÂȘ ̤¯ÚÈ ÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÂȘ ÙË ÚËÌ·‰ÔÛ·ÎԇϷ ÛÔ˘.

OI TABEPNE™ ™THN «KAKIA £A§A™™A» ¶·›˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ·¯ÈÓÔ›. (™ÙËÓ KÂÚ·Ù¤·)

°KPAºITI ™E TOIXO «H Â˘Ù˘¯›· Â›Ó·È Û·Ó ÙË Á¿Ù·. ŸÛÔ ÙË ÊˆÓ¿˙ÂȘ, ʇÁÂÈ!» (™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ KÂÚ·Ù¤·)

OIKO°ENEIA KOY°IA A˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Â›Ó·È ÙÔ “Pastry Family” ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜!

™EI™MO§O°OI TÔ˘˜ ·ÎÔ‡˜ οı ÊÔÚ¿ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È Û ÙÈ trance, ¿Ú·ÁÂ, ‰È·ÙÂÏÔ‡Ó;

£E´KH ATAKA «°Ú¿Êˆ ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ó· ÛÎÔÙÒÓˆ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· Ì ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó ÓÂÎÚfi»

E¶IKAIPH ¶APAINE™H «EÈÛÎÂÊÙ›Ù ٷ ™ÎfiÈ· ÚÈÓ Û·˜ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ·˘Ù¿»

(™Ù›‚ÂÓ KÈÓÁÎ ÛÙÔ˘˜ “Times”)

(°ÎÚ·Ê›ÙÈ ÛÙËÓ EıÓÈ΋ Ô‰fi) ●


Oπ ∞¶∞¡Δ∏™∂π™ Δ√À FORREST GUMP ∞fi ÙÔÓ NIKO ZAXAPIA¢H nikos.zachariadis@gmail.com

(M¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ «›Ô˘-›Ô˘» ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÚÔÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË play-list)

1

EÂȉ‹ ‰ËÏ·‰‹ «ÂÌ›˜», ÙÒÚ·, ıˆÚԇ̷ÛÙÂ Î·È ÂÈۋ̈˜ «Ô ·›ÎÙ˘ ·Ú·¿Óˆ» Ù˘ EıÓÈ΋˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì È· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηÙËÁÔÚԇ̠ÙÔ˘˜ «Û˘Ì·›ÎÙ˜» Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ fiÙ·Ó ¯¿ÓÔ˘ÌÂ; º˘ÛÈο Î·È ı· ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ. AÏÒ˜, ÙÒÚ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ÂΛÓÔÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ì·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û·Ì ۈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· ÙÔ˘ «KÔÏÔÎÔÙÚÔψӛ‰·» ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. K·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¤¯·ÛÂ. OfiÙÂ, Ú¤ÂÈ Ë EıÓÈ΋ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰ˆ‰¤Î·ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÁÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ‰È·Û‡ÚÔ˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜.

2

°È· Ó· ¤¯Ô˘Ì ηÏfi ÚÒÙËÌ·, ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ô, Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·Ú·ÙËÚ› Ù· ¿ÛÙÚ·, Ì ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË °Ë; TÔ «AÛÙ¤Úˆ-ÛÎÔ›Ի, fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ· ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û·Ó ÙËÓ «AÛÙ¤Úˆ». ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔ˘˜. OÈ ÔÔ›ÔÈ Á˘Ú›˙Ô˘Ó Ì ٷ Ì·ÏÏÈ¿ ·Ó·Î·ÙÂ̤ӷ Î·È Ù· fi‰È· ÏËÁÈ·Ṳ̂ӷ ÛÙ· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· Î·È ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó «Î¿Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÂÈÛÌfiÔÔÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ô‡ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Û·˜ ÙÔ ˆ ·ÊÔ‡ Á›ÓÂÈ, ÁÈ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ ·ÓÈÎfi». E˘Ù˘¯Ò˜ fï˜, Û·Ó ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ‹˜ ¯ÒÚ·, ¤¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜. K·È ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚԂϤÔ˘Ó Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ‡˜.

3

ŸÙ·Ó ÔÈ ÚÂfiÚÙÂÚ˜ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Ì·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· ÂÙÔÈÌfiÚÚÔ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÔ·ıÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û·Ṳ̂ӷ ÔÙ‹ÚÈ·, ÁÈ·Ù› ÊÔÚ¿Ó ¿ÓÙ· ÂΛÓÔ ÙÔ ÌÂ˙ ÁÈÏÂοÎÈ Ì ÙȘ ÙÛ¤˜; ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Î¿Ô˘ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· Ì·˙¤„Ô˘Ó. MfiÏȘ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓÈÒÓ. T· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙ· Û·Ṳ̂ӷ ÔÙ‹ÚÈ·, ›Ûˆ˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ™ÂÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘. Ÿˆ˜ ¿ÏψÛÙ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ CSI.

4

M ÊÔ‚›˙Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ ·˘Ù¤˜ ÔÈ «·˘ÙÔ-Ì·˘ÚÈÛÙÈΤ˜» Îڤ̘. K¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÌÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· Ù˘ ‚¿Ïˆ ÛÙËÓ Ï¿ÙË, ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ı· οӈ οÙÈ Ï¿ıÔ˜ Î·È ı· ηٷϋÍÂÈ Û·Ó ¢·ÏÌ·Ù›·˜. K·ı·Ú‹ ÂÚ›ÙˆÛË «ÛÂÏÊÙ·ÓÔÊÔ‚›·˜». EÂȉ‹ ÙÔ Ó· ·ÏÒÓÂȘ ÌÈ· Îڤ̷ “self-tan” Â›Ó·È ÌÈ· Ú¿ÍË ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙÔ˘, ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ¤ÂÛ ͷÊÓÈο ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÛÔ˘ Ó· ÛÂ

‚·Ú·›ÓÂÈ. ŸÌˆ˜, ˆ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜, ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ηχÙÂÚË ÌÔ›Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜, Ô˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡Û·Ó ÔÈ Û‡˙˘ÁÔ› ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÔ˘Ó ÏÔÛÈfiÓ “selftan”, ÙÔ˘˜ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó Ì ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÈÛÙÔÚÈ΋: «◊ tan ‹ Â› Ù·˜» (ÌÙÊ: ◊ Ì·‡ÚÈÛÌ· ‹ Â¿Óˆ ÛÙË ÏÔÛÈfiÓ).

5

TÈ ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÈ· Ï·ÓËÙÈ΋ Û˘ÓˆÌÔÛ›· Ù· ʤÚÂÈ ¤ÙÛÈ Î·È Ô AϤÎÔ˜ £ÂÔÊÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÛÂÈ Ì¤Û· Û οÔÈ· ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ; EΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı· ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. TÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Í·ÊÓÈο ÛÙ· ‰‡Ô Î·È Ô AϤÎÔ˜ £ÂÔÊÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÔÓ ÂÚÈÔ‡ÛÈÔ Ï·fi ÙˆÓ ÛÔÚÙοÛÙÂÚ˜ Ù˘ EPT ÛÙË °Ë Ù˘ E·ÁÁÂÏ›·˜, ÂÓÒ 10 ÏËÁ¤˜ ı· ¤ÊÙÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ¿ÈÛÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ Û¯ÂÙÈο Î·È Ô NÔÛÙÚ¿‰·ÌÔ˜, «fiÙ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙfiÙ ·fi ÙÔ ÌÔ‡ÛÈ ÙÔ˘ «AÏÊ· £‹Ù·» ı· ͯ˘ı› ʈÙÈ¿ Ô˘ ı· ο„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊıÔÓÂÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÈÛÙÔ˘˜».

6

°È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÊfiÚÙˆÛ·Ó ÔÈ PÒÛÔÈ Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô IÓÙÈ¿Ó· T˙fiÔ˘Ó˜; TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ KGB Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ H¶A, ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ, ·ÓÙ› ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜, Ó· οÓÂÈ ¤Í·ÏÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ AÌÂÚÈοÓÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ËÏ›ıÈÔ˘˜; M¿ÏÏÔÓ ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈ˙ ·ÔÙÚȯˆÌ¤ÓÔ˘˜, Û·Ó ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Eurovision, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜.

7

™Â ÙÈ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‹ÍÈÌÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·ÊÔ‡ fiÙ·Ó ÙȘ ‰È·‚¿˙ÂȘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ‹‰Ë ÛÙÔÓ ËÁ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ; M· ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÛ¤Ó·. OÈ ÈӷΛ‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ O¶A¶ Ì ٛÙÏÔ «¶¿ÌÂÛÙÔ›¯ËÌ·-fiÛË-ÒÚ·-ı·-οÓÂÈ-·˘Ùfi˜-ÌÂ-ÙÔ¿ÛÚÔ-·˘ÙÔΛÓËÙÔ-Ó·-ÊÙ¿ÛÂÈ». O ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙ÂÈ, ÔÓÙ¿ÚÂÈ Û ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÈӷΛ‰·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ó· ¯ÚÔÓÔÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ·Ó Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÈÛÂ Ô ·›ÎÙ˘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÈӷΛ‰·, ÙfiÙ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ. OfiÙÂ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ‰ÈfiÙÈ ·Ó Ô ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ¯·Ï¿ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞

K·ıfiÙ·Ó ÛÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÙÚ·Â˙¿ÎÈ ‰›Ï· ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ‹È ÌÈ· ÁÔ˘ÏÈ¿ ·fi ÙÔÓ espresso ÙÔ˘, ÎÔ›Ù·Í ¤Íˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Î·È ‹Ú ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·. AfiÏ·˘Û ÙÔ ¿ÚˆÌ¿ ÙÔ˘, ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜...

£· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÛÎËÓ‹ ·fi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ fï˜ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ οı ̤ڷ Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Flocafé, ÂΛ fiÔ˘ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi˜ ηʤ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ÙË ˙ˆ‹ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. ŒÙÛÈ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Flocafé ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÚÒÙÔ brand name ÛÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘˜, Ô˘ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ¤ÓÓÔȘ Û‚·ÛÌfi˜, ·ÍÈÔ-

ÈÛÙ›·, ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÁÓÒÛË. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÙË ÊÈÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ̤۷ Û ¤Ó· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·Ï·›ÛıËÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂›Û˘, ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÏÔ¤Ó· Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηʤ, Î·È ÙË ÁÓÒÛË Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Û ‚·ıÌfi Ô˘ Ì οÓÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô Î·Ê¤˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÎÔÈÓfi ¿ıÔ˜! Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ̤۷ ·fi ÙË Ó¤· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÙˆÓ Flocafé, fiÔ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Î·Ê¤˜ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ¯·ÚÌ¿ÓÈ, ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi blend – ÂÍ Ô˘ Î·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ “Where the finest coffee and people blend”. K·È Ê˘ÛÈο ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ê¤ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ÂÂÎÙ·ı›. ŒÙÛÈ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ™fiÊÈ· Ù˘ BÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ÂÓÒ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. T˘¯ÂÚÔ› ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ηʤ, Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. -Ã. Δ∂ƒ∑∏ 12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 11


CITY LOVER TÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ºÀ™™∞ ekthesi@yahoo.gr

O £ANATO™ ENO™ •ENOY TˆÓ: POMINA™ NIKHºOPOY, KATEPINA™ ¶ANA°O¶OY§OY

Ú¿ÌÌ·Ù· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ô‰fi MÂÙÂÒÚˆÓ 14, posts ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ›‰ËÛË. ™˘ÁΛÓËÛË ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ò˜ Ó· ϤÓ ·ÓÙ›Ô Û fiÛÔ˘˜ ·Á·¿ÓÂ. KÈ ·˜ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ «¤Ó·˜ ͤÓÔ˜». «NÂÎÚfi˜ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠӈڛ˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ TÂÙ¿ÚÙ˘ 4/6/2008 Ô ËıÔÔÈfi˜ N›ÎÔ˜ ™ÂÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜...» M’ ·˘Ù‹ ÙË ÊÚ¿ÛË ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÏ·... H ›‰ËÛË Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ¤ÛηÛÂ Û·Ó ‚fiÌ‚· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. M¤Û· Û ϛÁ˜ ÌfiÓÔ ÒÚ˜ ÔÈ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó «ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi» ÛÂÈÛÌfi. ¶¿Óˆ ·fi 30 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ›‰·Ó ‚›ÓÙÂÔ ÛÙÔ youtube, ÂÓÒ 14 Û˘ÓÔÏÈο Ó¤· ÁÎÚÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Û ¯ÚfiÓÔ ÚÂÎfiÚ ÛÙÔ facebook ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ËıÔÔÈfi. ¶¿Óˆ ·fi 80.000 ̤ÏË ¤ÓˆÛ·Ó ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. «AÎfiÌ· ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‚Ϥˆ ¤Ó· ηÎfi fiÓÂÈÚÔ Î·È fiÙÈ ·fi ÛÙÈÁÌ‹ Û ÛÙÈÁÌ‹ ı· ͢Ó‹Ûˆ... ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È...» «Akoma ta dakrya trexoune potami... Pws na syneiditopoihseis oti efyge kai oti leipei apo dw...»

°

K·ÊÂÓÂ›Ô «Ô °È¿ÓÓ˘» O TÚÈηÏÈÓfi˜ °È¿ÓÓ˘ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¤·ÈÍ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙȘ M·¯¿Ì˜ (!) Î·È ÁÂÓÈο ›¯Â ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë ‚›Ô, ‹ÚÂ Â‰Ò Î·È 12 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ·ÏÈfi ηÊÂÓÂ›Ô Ô˘ ‚ϤÂÙ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. TÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ÌÔÓfiÚÔÊÔ Ï·˚Îfi ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÓÔÌ›˙ˆ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô. ¶Ï·Î¿ÎÈ, ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ, ÎÂÚ·Ì›‰È· Ì ·ÎÚÔΤڷ̷, ÌÂÙ·ÏÏÈο Î·È Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÙÚ·¤˙È·, ÎÏËÌ·Ù·ÚÈ¿, „¿ıÈÓ˜ ηٿ ‚¿ÛË Î·Ú¤ÎϘ, ÌÏ ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·: fiÏ· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Ì·Á·˙› Ì ÂȉÈÎfi ÛÙÈÏ – ı· ¤ÏÂÁ· «·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi», ·Ó ÙÔ Â›ıÂÙÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔ ÔÏÏÔ‡ Êı·Ú› ÙfiÛÔ Ôχ (fiˆ˜ .¯. ÙÔ «‚ÈÔÏÔÁÈÎfi»). O °È¿ÓÓ˘ Ù·˝˙ÂÈ ÎÈfiÏ·˜: ÔÌÂϤٷ Ì ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ÓÙÔÌ¿Ù·, ÂÏȤ˜, ÔÏÏ‹ ʤٷ, Û·Ï¿ÌÈ, „ˆÌ›, ‰‡Ô ·Ó·„˘ÎÙÈο, ηʤ˜ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˜, ‰‡Ô ‚ÂÚ›ÎÔη: ú 11. TÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿. KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 49 Î·È A牋ÌÔ˘ 19, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ÙËϤʈÓÔ 210 5239.256. 6 .Ì. - 6 Ì.Ì. (¶·ÏÈfiÙÂÚ· ˘‹Ú¯Â Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Ù·Ì¤Ï· Ô˘ ¤ÁÚ·Ê «M·¯¿Ì˜», ·ÏÏ¿ ÎÏ¿ËÎÂ. ¶ÔÈÔ˜ Î·È ÁÈ·Ù› Ó· ÎϤ„ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ù·Ì¤Ï·;) °È·Ù› ÙË Ï¤Ó EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï MÂÓ¿ÎË; O ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙË ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ §fiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË, ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ¢ÂÚÁ¤ÙË, ¤ÌÔÚÔ˘ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ı·Ó ÙÔ 1929. M¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, ÏÂÁfiÙ·Ó Ô‰fi˜ ¶ÚÔ·ÛÙ(Â)›Ô˘. ¶Úo¿ÛÙ(Â)ÈÔ ‹Ù·Ó Ë (ÙfiÙÂ) ·fiÌÂÚË ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿ ·fi ÙËÓ K¿ÓÈÁÁÔ˜ ̤¯ÚÈ ÂÚ›Ô˘ Ù· EÍ¿Ú¯ÂÈ·, fiÔ˘ ηÙÔ›ÎËÛ·Ó Û ٷÂÈÓ¿ ·˘ı·›ÚÂÙ· Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÛÙÂÓ¿ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ÔÈ Ì·ÛÙfiÚÔÈ Ô˘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ·Ó ÙË ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ Aı‹Ó· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. T· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Á›Ó·Ó ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÁÚ·Ê›ˆÓ, Ì· Ù· ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó: Z·ÏfiÁÁÔ˘, §fiÓÙÔ˘, KÈ¿Ê·˜, MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ™Ô˘Ï›Ô˘ Î.Ï.

12 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

¶Ô˘ÏÈ¿ Î·È ı¤· ™ÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Notos Home, Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ (KÔÙ˙È¿), ÏËÚÒÓÂȘ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ, Ì· ÎÂÚ‰›˙ÂȘ ·ÚfiÛÌÂÓ· ı¿̷ٷ, ÂȉÈο ·Ó ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·fi‚ÚÔ¯Ô ‹ ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚ÔÚÈ¿. EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÙÔ AÛÙÂÚÔÛÎÔÂ›Ô Î·È ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· «ÛÔ˘‰¿ÛÂȘ» Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÁÈ·Ù› ϤÌ «ÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜», ı· ‰ÂȘ ·fi ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÙȘ ÛÙ¤Á˜ Ù˘ KÂÓÙÚÈ΋˜ AÁÔÚ¿˜, Ù˘ EıÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜ Î·È ÙÔ˘ MÂÁ¿ÚÔ˘ MÂÏ¿, ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ AıËÓ¿˜, ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ï·Ù›·. E›Û˘, ı· ‰ÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÁÏ¿ÚÔ˘˜. K·Ï¿ ‰È¿‚·Û˜: ÔÈ ÁÏ¿ÚÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Â‰Ò. K·È ÔÈÔ˜ › fiÙÈ Ô ·ÙÙÈÎfi˜ Ô˘Ú·Ófi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È· ¯ÂÏȉfiÓÈ·; SOS È·ÙÚÔ› EȉÈο ÙÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ô˘ Ì ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÔÏÏÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ï›Ô˘Ó, Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÙ ¤Ó·Ó ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÎÈ ·¯Ú›·ÛÙÔ˜ Ó· ’Ó·È: 1016. TËÏÂʈÓÒÓÙ·˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ·ÙÚfi˜ ۯ‰fiÓ Î¿ı ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ‚Ô‹ıÂÈ·. H ȉȈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛʤÚÂÙ·È, ÂÓÓÔ›ٷÈ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÚÈıÌfi 166 ÙˆÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ EKAB, Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙ· ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ O ¢‹ÌÔ˜ AıËÓ·›Ô˜ ·ÁfiÚ·Û ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢ËÏÈÁÈ¿ÓÓË Î·È æËÏÔÚ›ÙË, ÛÙÔÓ ™Ù·ıÌfi §·Ú›Û˘, fiÔ˘ ηÙÛ΢¿˙ÂÈ ‹‰Ë ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÂÓÒ Ù· Û¯¤‰È· ÚԂϤÔ˘Ó Â›ÁÂÈ· Ï·Ù›·. ¶ÚÔÙ›ӈ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «¶Ï·Ù›· AÏη˙¿Ú», ÂȘ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘ Ï·ÌÚÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿/ÛÈÓ¤ ‚·ÚÈÂÙ¤ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â‰Ò (1920-1976). E›Ì·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔÚ›·. ●

«H EI¢H™H TH™ ¢O§OºONIA™ E¶E™E ™AN ATOMIKH BOMBA!! AKOMA KAI TøPA ¶OY °PAºø AYTE™ TI™ §E•EI™ ¢EN M¶OPø NA ¶I™TEæø OTI EI™AI NEKPO™!!! NIKO, £A MA™ §EIæEI™ TO™O ¶O§Y O™O ¶OTE ¢EN ºANTAZO™OYN! E§¶IZOYME O§OI NA BPE£EI AYTO TO KTHNO™ TO O¶OIO EKOæE TO™O A¶AN£Pø¶A KAI BIAIA TO NHMA TH™ ZøH™ ™OY! KA§O TA•I¢I ™E ENAN KO™MO ¢IXø™ ºY§AKE™ KAI MONA•IA, ¶OY TO™O ºOBO™OYN. NA ¶PO™EXEI™ EKEI æH§A...»

«ŒÏÂÁ·, ÙÒÚ· ı· ‚ÁÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Î·È ı· ÂÈ fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì Ͽη, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ì¤Ú˜ ÂÚÓ¿ÓÂ Î·È Ô Á›ÙÔÓ¿˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·fi Ô˘ıÂÓ¿... ÂÏ›˙ˆ Ó· ‚ϤÂȘ ˆ˜ fiÏË Ë EÏÏ¿‰· ÂÛ¤Ó· ÎÏ·›ÂÈ... Î·È Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Î·È ÂΛ ÌfiÓÔ˜ fiˆ˜ Î·È Â‰Ò... Û ·Á·¿ÌÂ... Ì Û‚·ÛÌfi. M·ÚȤÙÙ·»

“REST IN PEACE” 2 ¿ÙÔÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ¿Óˆ ·fi 400.000 ¤ÓÙ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿. TÔ “Rest in Peace: Nikos Sergianopoulos” Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÎÚÔ˘ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ‰‡Ô Ó·ÚÔ‡˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘ ËıÔÔÈÔ‡, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘, Î·È ‰È·‰fiıËΠ·fi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ· ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ Ó¤· ̤ÏË. ºˆÙÔÁڷʛ˜, Û¯fiÏÈ·, ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ÛΤ„ÂȘ ÛÙ·Ï̤ӷ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á¿ËÛ·Ó ÙÔÓ ËıÔÔÈfi ̤۷ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÎÈ ·˜ ÌËÓ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÔÙ¤ ·fi ÎÔÓÙ¿. AÎfiÌ· Î·È video Ô˘ ı· ˙‹Ï¢·Ó Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. MÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ ÁÎÚÔ˘. T· ̤ÏË ·Ì¤Ûˆ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. OÈ È‰¤Â˜ ÔÏϤ˜: «N· ʤÚÔ˘Ì ÙËÓ AÏÂ͛Ԣ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·», «Î·È Ô MËÙÚÔ¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ», «Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ §·˙fiÔ˘ÏÔ», «Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙË ¢Ú¿Ì· ÂΛ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËλ, «Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰· Û ΤÓÙÚÔ ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘», Û˘˙ËÙÔ‡Ó, ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó. M¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ηÏÔ‡Ó «fiÔÈÔ˜ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›·, ·˜ οÓÂÈ ¤Ó· post Â‰Ò Ì ÙÔ mail ÙÔ˘». OÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Facebook ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÂȉÈÎfi ÁÎÚÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ. «ŸÔÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ‹ ›‰Â ÙÔÓ N›ÎÔ ÚÈÓ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·˜ ÁÚ¿„ÂÈ Â‰Ò».

™TH METEøPøN 14... EΛ fiÔ˘ Ô N›ÎÔ˜ ™ÂÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¤˙ËÛ ÁÈ· 16 ¯ÚfiÓÈ·, ¤ÙÚÂÍ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ê›ÏÔÈ Î·È ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. H̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÒÚ· 19.10, ¤ÍÈ Ì¤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡. ŒÍˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi MÂÙÂÒÚˆÓ 14 ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, ·ÎfiÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù·,


ÎÔÚ¿, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÂÚÓ¿ˆ ·fi ÙËÓ Ô‰fi MËÙÛ·›ˆÓ ı· „¿¯Óˆ Ó· Û ‚Úˆ. KÈ ÂÛ‡ ı· Â›Û·È ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ÛÙ· Ì·‡Ú· ÛÔ˘ ÚÔ‡¯·, ÛÙÔ ·ÏÙfi ÛÔ˘ Ì ÛËΈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Áȷο‰Â˜». «£· ÂÓıÒ ¿ÓÙ· –Ì’ ·ÎÔ‡˜;– ÁÈ· Û¤Ó·, ÌfiÓÔ˜, ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ».

ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÎÂÚÈ¿, ÎÔÌÔÛÎÔ›ÓÈ·, οÚÙ˜ Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ‹Á ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÓÙ›Ô Î·È ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ Ì·˜ ›·Ó, «fiÙÈ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·». §Ô˘ÏÔ‡‰È· ÊÚ¤Ûη Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù· ›¯Â ÌfiÏȘ ·Ê‹ÛÂÈ. «E‰Ò οı ̤ڷ ʤÚÓÔ˘Ó Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·» Ì·˜ ÂÍËÁ› ÌÈ· ¤ÓÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜. §›Á· ÏÂÙ¿ ·ÊÔ‡ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ·Ú¯›˙Ô˘Ó ‰ÂÈÏ¿ ‰ÂÈÏ¿ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ™ÈˆËÏÔ› ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Î¿ÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÎfiÚȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È, «‹Ù·Ó ¿‰ÈÎÔ, Ú ·È‰› ÌÔ˘, Ô NÈÎÔÏ¿Î˘, ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ‚ÚÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔ ’ηÓ». OÈ Á›ÙÔÓ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. «E›Ó·È ·Û‡ÏÏËÙÔ ÙÔ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Â‰Ò ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Î·È ÙÔ ·fi Ô‡ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ». N·ڿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ·fi Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ fiÙÈ Â›¯·Ó ÂÚˆÙ¢Ù› ÙÔÓ «Î‡ÚÈÔ M·ÚÎÔÚ¿», ÙÔ˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÂÏ›‰Â˜ ÁÂÌ¿Ù˜ fiÓÔ Î·È ·Á¿Ë. AÏÏ¿ Î·È ¿ÙÔÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜, Ô˘ ÙÔÓ ¤ÓȈı·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔ. KÈ ·˜ ÌËÓ ÙÔÓ ‹ÍÂÚ·Ó.

BLOGS Vs MME

“KALO TAXIDI, KYRIE MARKORA” O ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÏÙÔ˘ÚÈ¿ÚË Î·ıËÁËÙ‹ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ M·ÚÎÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ «¢‡Ô ͤÓÔ˘˜», η٤¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ı·˘Ì·ÛÙÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó Ì ÊÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ ‹ ·fi ÙÔ «MÔÓfiÁÚ·ÌÌ·» ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤· EχÙË (ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÊËÛ·Ó Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, «·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ N›ÎÔ»), ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¿‚·˙ ˆ˜ ηıËÁËÙ‹˜ M·ÚÎÔÚ¿˜. «eimai egw m akous?? s agapw m akous??? makari na mporouses na m akouseis...» «TOUTH H NYXTA TOU XORISMOU EXEI MIA “GLYKA” TOSH... POY KALHNYXTA THA SOU LEO, MEXRI NA KSIMEROSEI... ANTIO!»

«£E§ø ·Ï¿ Ó· ÛÔ˘ ˆ ·fi Â‰Ò ‰˘Ô ÏfiÁÈ·, ¤Ó· ÁÂÈ· ¯·Ú¿, ¤Ó· ·ÓÙ›Ô. K‡ÚÈ M·Ú-

°È·Ù› Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ª¤Û· ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ì¤Û· Û ϛÁ· 24ˆÚ· Ó· οÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÔÔ›· Ô ËıÔÔÈfi˜ ‹ıÂÏ ӷ Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÎÚ˘Ê¿

™Â blogs ‰È·‚¿Û·Ì ۯfiÏÈ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ·fi Ù· MME. °È·Ù› Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ª¤Û· ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ì¤Û· Û ϛÁ· 24ˆÚ· Ó· οÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÔÔ›· Ô ËıÔÔÈfi˜ ‹ıÂÏ ӷ Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÎÚ˘Ê¿. T· ÂÈÎÚÈÙÈο Û¯fiÏÈ· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Ì ÙÔ fiÙÈ Ù· ηӿÏÈ· ‰˘Û¯¤Ú·ÈÓ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ mediablog: «NTPO¶H KAI AI™XO™ Û fiÏ· Ù· ηӿÏÈ· Ô˘ Û·ÏÂ˘Û·Ó ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÙÒÌ· ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÙËÏÂı¤·Û˘». EÓÒ ÛÙÔ metanoeiste. wordpress.com: «H §·Ì›ÚË, Ë T·ÙÈ¿Ó· Î·È Ë ¢ÚÔ‡˙·, Ô˘ οÔÙ ¿Ù·Á ÛÂ Î¿Ú‚Ô˘Ó· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¤¯·Û·Ó οı ̤ÙÚÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ Û οı ›‰Ô˘˜ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ÊfiÓÔ˘, ÔÈÔÓ ‚Ú‹ÎÂ, Ì ÔÈÔÓ ‚Á‹ÎÂ. ¶ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ‰Â‡ÙÂÚË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·, Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿. K·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ùfi ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÂÚ› ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ». «™˘Ó¤ÏıÂÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·ÓfiÛÈ· Î·È ·ÓfiËÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ηٷÛ΢¿ÛÌ·Ù·, Î·È ·ÓÙÈÏË-

Êı›Ù fiÙÈ ÌÈÏ¿Ù ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ‰Ò. ¶Ô˘ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÙÔ˘, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ Ϸ‚‹ ÁÈ· ÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙ». ™ÙÔ ›‰ÈÔ blog ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «N›ÎÔ˜ ™ÂÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜: °È· fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ·Á¿ËÛ·Ó» Î·È ·fi οو ‰Âο‰Â˜ Û¯fiÏÈ·. «¡ÈÒıˆ Û·Ó Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ηÎfi fiÓÂÈÚÔ!!! fiÙÈ ı· ͢Ó‹Ûˆ Î·È fiÏ· ı· Â›Ó·È fiˆ˜ ÚÈÓ, ÂÛ‡ ÛÙȘ Úfi‚˜ ÛÔ˘ Î·È ÂÁÒ Â‰Ò Ó· Û ı·˘Ì¿˙ˆ». «ŸÙ·Ó ÙÔ ¿ÎÔ˘Û· ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ·Ú¿ÎÔ˘Û·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ·. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ó· ÌË Û˘ÁÎÈÓ‹ıËÎÂ, Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÙËΠÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÛÔ˘ ÛÙ¤ÚËÛ ÙË ˙ˆ‹». KÏÈÎ ÛÙÔ: oraelladas.gr 47 Û¯fiÏÈ· ÙÔ «ŒÊ˘Á ӈڛ˜ Ô ËıÔÔÈfi˜ N›ÎÔ˜ ™ÂÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜» Î·È Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi post ·ÔÚ› Î·È ·˘Ùfi˜ ·fi ÙËÓ «·›ÛÙ¢ÙË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË» Ô˘ ›¯Â ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. «kalo taksidi sta pio paraponemena matia.. elpizw twra na min niwtheis pleon monaksia.. oloi poname kai se skeftomaste.. ragise h kardia mou gia sena.. euxomai me oso pono efuges tosi xara na brikes ekei.. galinepse kai anapausou oso emeis tha prospathoume na dextoume ton xamo sou.. makari na erthei h mera pou tha mporw nw pw oti den ponaw pia..» «TÔ ¿ÎÔ˘Û· Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ›ÛÙ„·, ÙÔ Â›‰· Ì· ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛÎËÓ‹ ·fi οÔÈÔ Û›ÚÈ·Ï, Â›Ó·È ¤ÍÈ Ì¤Ú˜ ·fi ÙfiÙÂ Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈ̤ӈ οÔÈÔÓ Ó· ÌÔ˘ ÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜... ŒÓ· ηÎfiÁÔ˘ÛÙÔ ·ÛÙÂ›Ô Î·È fiÙÈ ˙ÂȘ. M·Î¿ÚÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ó· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· Á˘ÚÓÔ‡Û·Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ›Ûˆ Ì ¤Ó· ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ Î·È Ó· Ù· ·ÏÏ¿˙·Ì fiÏ·.. ¶fiÛÔÈ ı· ’ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¯¤ÚÈ, Ó· Â›Û·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ÛÔ˘ ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÛÔ Û ·Á·¿ÌÂ... ¢ÂÓ ı· ۠ͯ¿ÛÔ˘Ì ÔÙ¤, ·ÚÈ M·ÚÎÔÚ¿...» «Kalo taxidi, kurie Markora.. Kalo taxidi, kurie Paulate.. Kalo taksidi, kurie Sergianopoule!» ●

12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 13


SHOOTME!

ΔÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ƒ∏°√À (contact@rigosk.gr)

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜, ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ 8 πÔ˘Ó›Ô˘, Á‡Úˆ ÛÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 14 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 15


Δ∑πÃ∞¡Δ

¶√§πΔπ∫∏

ΔˆÓ ∞°°. Δ™∂∫∂ƒ∏ - °. ∫ÀƒπΔ™∏

AÓËÛ˘¯›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó¤Ô ÂÈΛÌÂÓÔ Î·‚Á¿ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. §fiÁˆ Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ Â›ÛËÌË Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ›·, Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË P·Ê‹Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Euro ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ·˘Ù¤˜ ÒÚ˜, ÔÏ˘ÌÂÏ‹˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·, Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ù˘, Û‡‰ÂÈ ÛÙÔ ™¿ÏÛÌÔ˘ÚÁÎ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› ÛÙËÓ EıÓÈ΋ Ì·˜, Ì ÂȉÈ΋ Ù‹ÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ, ÏËڈ̤ÓË ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. KÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ EMAK ·Ó·¯ÒÚËÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂȉÈÎÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÁ›۷ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ A˘ÛÙÚ›·˜. ™˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÎËÓ·. H MKO Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ AÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ Û¿È· ÎÔÙfiÔ˘Ï· ·fi ÙÔ ÛÙÔÎ ·Ó¿Á΢ Ô˘ ‰È·ÙËÚ›, ÂÓÒ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· MËÙÛÔÙ¿ÎË ÂÁη٤ÛÙËÛ ÛÙËÓ K¿Ùˆ A¯·ÁÈ¿ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ, „˘ÁÂÈÔηٷ„‡ÎÙË, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ‰‡Ô ÓÂÚÔ¯‡Ù˜ ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó· ÏÂ˚ÛÙ¤ÈÛÔÓ 3 Ù˘ Z›ÌÂÓ˜, Ô˘ ÂÚ›ÛÛ„·Ó ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘. Afi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘‹ÚÍ ÚËÙ‹ ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ ÔÈ ÛÂÈÛÌfiÏËÎÙÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ¤Ó· ÙÚȯ›ÏÈ·ÚÔ ÚÈÓ ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÔÙ ÎÈ ·Ó ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔ˘Ó, ÂÓÒ ÚÔˆıÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌË ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ì ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈο Á‹‰· ÁÎÔÏÊ, ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ΤÓÙÚÔ OÏ˘Ìȷ΋˜ EίÂÈÚ›·˜ ÛÙËÓ AÚ¯·›· OÏ˘Ì›·, ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘. T· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô ÂÓ›Û¯˘Û˘ ˘ÚÔÏ‹ÎÙˆÓ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ô‡Ù ¢ÚÒ Î·ıÒ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰˘ı› Û ‰ÔÌË̤ÓÔ ÔÌfiÏÔÁÔ. EÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, ‚ÔÛÎfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Ì e-mail Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÁÚ·Ê›Ԣ ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÂȯÔÚËÁËı› Ì ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÚfiÁÓˆÛ˘ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÛÙfi ¯ÔÈÚÈÓfi ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔ˘˜ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË. ●

16 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

Δ

· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘

ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ·Ú¿ı˘Ú·. O Û‚·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Í›ˆÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. E›Ó·È ηÓfiÓ·˜. A˘Ùfi ÙÔ ·Ïfi ÁÂÁÔÓfi˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó, ıÂÙÈο ‹ ·ÚÓËÙÈο, Ó· «Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó» ÙËÏÂÔÙÈο Î·È Ó· ·ÚıÚÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ‹ fi¯È Ù· ÔÌfiÊ˘Ï· ˙¢Á¿ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ Á¿ÌÔ ‹ fi¯È. º›ÏÙ·ÙÔÈ. AÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ È· ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡ÓÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ó· «Û˘˙ËÙÔ‡Ó» ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ, Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, ‹ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‹ ÂıÓÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓfiψÓ. Afi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ˙‹ÙËÌ· «Û˘˙ËÙȤٷȻ, ÙfiÙ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Ù›ıÂÙ·È ÂÓ ·ÌÊÈ‚fiψ Ë ›‰È· Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. ¢Èη›ˆÌ· Ô˘ Â›Ó·È Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙË X¿ÚÙ· AÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ OHE, ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ·fi ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‹ ÌÂÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ.

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ TOY TATSUYA TANIGUCHI ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ ILLUSTRATION NOW!, ∂∫¢. TASCHEN

Zˆ‹ Û ΛÓËÛË

it is

ies e bab v a h not to d l r o w to the a gift

¶∞§∂À√¡Δ∞™ ª∂ Δ√ º√μ√ TÔ˘ NIKOY °EøP°IA¢H agilou2001@yahoo.gr TÔ ·˘Áfi ÙÔ˘ ÊȉÈÔ‡

H ÏËÍÈ·Ú¯È΋ Ú¿ÍË Ù˘ T‹ÏÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ˆ˜ Ì›· ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ÌÂÓ ·ÏÏ¿ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ·fi ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ·Ô‰Ô¯‹ ÌÈ·˜ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. TÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË Ó· ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÂıÓÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Î·È ÂÚˆÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. Afi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ Ë ÓfiÌÈÌË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛˆÓ. M›· ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Â›Ó·È, Â› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, Ô ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÌÂÈÔÓÔًوÓ. M›· ¿ÏÏË, Â›Ó·È ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂȘ Á¿ÌÔ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·Ó. K·Ó¤Ó· ™‡ÓÙ·ÁÌ·, η̛· ‰È·Î‹Ú˘ÍË ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ÓfiÌÔ˜, ÂÎÙfi˜ ÂΛӈÓ

ÙˆÓ Ê·ÛÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙ·ÏÈÓÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÈÛÏ·ÌÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ù· ÔÌfiÊ˘Ï· ˙¢Á¿ÚÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÙˆÓ ÂÙÂÚfiÊ˘ÏˆÓ. OÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ·ÓfiËÙÔÈ

OÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜, ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÔÌ¿‰ˆÓ ›ÂÛ˘ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ·Ú·‚›·Û˘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‹ fiÙ·Ó Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÔ‚·Ú‹ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‹ Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë Â-

ÈÛÙ‹ÌË ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Ú·ÓÔ˚Îfi. H Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ı˘Ì›˙ÂÈ T·ÏÈÌ¿Ó. O ÙÚfiÔ˜ ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ı˘Ì›˙ÂÈ MÔ˘Ù˙·¯ÂÓÙ›Ó. O ÏfiÁÔ˜ ıˆÚËÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜ ˆ˜ ÊÔ‚ÈÎfi˜. TÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fï˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. OÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜, Ô˘ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ È‰Âˆ‰ÒÓ, Â›Ó·È Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ê·Û›˙Ô˘Û˜. AÓ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÊÔÚ¤· Ê·Û›˙Ô˘Û·˜ ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜. E›Ó·È ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ „‡¯Ú·ÈÌÔ ·Ú·ÙËÚËÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ‚·ıÈ¿ ·-


ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÂÚÁfi ÔÏ›ÙË ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· ‚ϤÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™Ï·‚Ô̷ΉfiÓ˜ Ôϛ٘ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÙËÓ K·Ú·¯·Û¿Ó, ÙÔ˘ Mˆ·ÌÂı·ÓÔ‡˜ Ôϛ٘ Ù˘ £Ú¿Î˘, ÙÔ˘˜ PÔÌ¿ Ù˘ KÔÚ›ÓıÔ˘ ‹ ÙˆÓ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ™ÎÔÈ·ÓÔ‡˜, ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜. H Ï›ÛÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜. E›Ó·È ·ÓÙÈÂ˘Úˆ·˚ÛÙ¤˜ ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. E›Ó·È ·ÓÙÈ·ÌÂÚÈηÓÔ› ·ÏÏ¿ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ. E›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ·ÏÏ¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. E›Ó·È ·ÓÔ‹Ùˆ˜ ÂıÓÈÎÈÛÙ¤˜, ‚ϷΈ‰Ò˜ ıÚËÛÎfiÏËÎÙÔÈ, ˘ÔÎÚÈÙÈο Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ›, ËÏÈıȈ‰Ò˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ›. AÂÙ·Í¿ÌËÓ

A˘Ù¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ, ÂÓ›ÔÙÂ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÂÛÔÙÒÓ ÙÔ˘˜. Y¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È Ì›· ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¤ÓÙÔÓ· ÛÙË ÏËÍÈ·Ú¯È΋ Ú¿ÍË Ù˘ T‹ÏÔ˘. AÓ ÔÈ «ÙËÏÂ·Ú·ı˘ÚÈÛÙ¤˜» ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ, fiˆ˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ì ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Ë Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ôχو˜ Ùˆ¯Ô‡˜ Ùˆ Ó‡̷ÙÈ, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·. MfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ, ÈÂÚ·Ú¯ÒÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ. E›¯Â οÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË Û ÔÏÏÔ‡˜ Ô ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, Ô˘ ¤Û¢Û ÙÚȘ Ó· ¢ÏÔÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂıÓÈο ۇ̂ÔÏ· ÙÔÓ Î. PÔ˘‚¿, ÙËÓ Î. K·ÏÔÌÔ›Ú· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ ·ÏÈηڿÎÈ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÛÙË Ì¿¯Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ, ·˘Ù‹Ó Ù˘ Eurovision. ¶ÚÔηÏ› ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘, ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È Ë T‹ÏÔ˜ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏ› ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ º·Ó·Ú›Ô˘, ‰È¿ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Ï‹Ú˘ Û·ÚηÛÌÒÓ, ηı·›ÚÂÛ ·fi Â›ÙÚÔÔ Ù˘ MÔÓ‹˜ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô T‹ÏÔ˘ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ ÙÂϤÛˆ˜ Á¿ÌÔ˘ ÔÌfiÊ˘ÏˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ. TÔ ÚÒÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È Â¿Ó Ô ÔÈÎÔÏfiÁÔ˜, Î·È Ì¿¯ÈÌÔ˜ ‰ÈÂΉÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ·, ·ÙÚȿگ˘ B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ. E›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ Ô ·ÙÚȿگ˘ ˆ˜ ÔÙ¤ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ô‡Ù ÛÙÔ ·ÚfiÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ IÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ º·Ó·Ú›Ô˘ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˜ ÈÂڿگ˘; EÂȉ‹ Ô Î·ı’ ËÌ¿˜ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Â›Ó·È Î·È ÛÔÊfi˜ Î·È ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙÔ˜, ·¤Ê˘Á ÂÈÌÂÏÒ˜ Ó· ÂÌϷΛ ÛÙËÓ ˘-

™ÙË ‰‹ıÂÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ú¯ÒÓ ˘Ê¤ÚÂÈ Ë ˘fiÁÂÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÙÂ̤ΠηıˆÛÚÂÈÛÌÔ‡

fiıÂÛË Ù˘ T‹ÏÔ˘. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÚfiÛˆ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Í¤ÚÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÁÂÙ·È. O ÚÔηı‹ÌÂÓÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜ ÂÍÂÙ¤ıË, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ˘ÊÈÛٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ T·ÏÈÌ¿Ó ÙÔ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌÔ‡. OÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÙÚȯÔÊ˘˝·˜

EΛÓÔÈ Ô˘ ‰È·ÚÚËÁÓ‡Ô˘Ó Ù· ÈÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ gay Â›Ó·È Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ·˘ÙÔ› Ô˘ Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÒ‰˘ÓË ÊÔ‚›· fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ¿ÁÈ· ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜. E›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ, ·Ó Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·¤ÎÚ˘„ ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ¤˜, Â·ÓÂÍÂϤÁË ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο Î·È ‰ÈÂΉÈΛ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. EÂȉ‹ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÂΛÓÔÈ Ô˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ fiÙÈ Ô‡Ù fiÏÔÈ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Ô‡ÙÂ Î·È fiϘ ÔÈ °·ÏÏ›‰Â˜ Â›Ó·È gay, ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ÂÍ‹˜ ÂÚÒÙËÌ·. M‹ˆ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ù˘ ÏËıˆÚÈ΋˜ ˘ÔÎÚÈÛ›·˜, ÔÈ Ì·¯ËÙÈÎÔ› ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ Ù˘ Ú¤Ô˘Û·˜ ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓ˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÔÎ·Ï˘Êı› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ʇÛË; H ʈӋ Ù˘ ˘ÔÎÚÈÛ›·˜

OÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·Ôηχ„ÂȘ ÂÚ› ΢ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ·È‰ÂÚ·ÛÙ›·˜ Î·È ·È‰ÔÊÈÏ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ì ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘ ˘ÂÚ¿Óˆ ˘Ô„›·˜, ·¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ÛÙË ‰‹ıÂÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ú¯ÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ȉȷÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ˘Ê¤ÚÂÈ ·˘Ù‹ Ë ˘fiÁÂÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÙÂ̤ΠηıˆÛÚÂÈÛÌÔ‡. A˘Ù‹ Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· οı ʷۛ˙Ô˘Û· ÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÙÚÔ‹. ™ÙË B¤ÚÔÈ·, ÙËÓ K·‚¿Ï·, ÙËÓ AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È ÙËÓ Aı‹Ó·, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ›, „˘¯›·ÙÚÔÈ, ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ıÏÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÔÊÈÏÈÎÔ‡ ÛÏ¿ÏÔÌ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÁÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ηÎÔÔ›ËÛ˘ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ¤Ó·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË (ϤÌÂ, ÙÒÚ·) ¯ÒÚ· ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·ÎÔÔ›ËÛ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜. OÈ ÚÔÛٿ٘ Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜, ÙÚfiÊÈÌÔÈ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ì·ÓÈÛÙÈÚÙ˙‹‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚfiÙÚ˘· ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ, Ï˘ÛÛÔÌ·ÓÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÔÌÔÊ‡ÏˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ ÎÂÓÙÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÙËÏÂı·ÙÒÓ. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ì‹Î·Ó ÌÚÔÛÙ¿Úˉ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜ Î·È Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎfiÚÓ¢Û˘ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. EӉ¯Ô̤ӈ˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜. EӉ¯Ô̤ӈ˜ ÁÈ·Ù› Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È. ∞ 12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 17


¶√§πΔπ∫∏

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ πø∞¡¡√À (www.yannis-ioannou.com)

O

ÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ N¢ §Â˘Ù¤Ú˘ Z·ÁÔÚ›Ù˘ Ì¿˜ Ì¤Ú‰Â„Â. ¢ÈfiÙÈ ·ÊÔ‡ Ì·˜ ‰È·‚‚·›ˆÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË K˘Úȷ΋ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÌÏÔ΋ Ì ٷ «Ï·‰ÒÌ·Ù·» Ù˘ Siemens, ‰ÂÓ ¤‚·˙ fï˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ·. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÚfiÛˆ·; TÈ Â›Ó·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ËÏ·‰‹, ÁÚ·Ê›· ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ì ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ˜ Î·È Î·Ïˆ‰ÈÒÛÂȘ Ù˘ Siemens ηÈ, ¿ÓÙÂ, οÔÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘˜ Û¿ÓÈÔ˘˜ ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜ ÂÈÛΤÙ˜; H ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ Siemens ·fi ÙÔÓ K˘ÚÈ¿ÎÔ MËÙÛÔÙ¿ÎË ¿ÓÔÈÍÂ, Ì ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ, ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ì›· (·ÎfiÌ·) ÏËÁ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ηÎÔÊÔÚÌ›˙ÂÈ. OÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ¿ÊËÛ·Ó ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ... ›‰Ô˜ Ù˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘. T¤ıËÎ·Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜, Ì ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Ó· ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ N¢. Afi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ù· ¿ÓÙ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Í·Ó¿ Ó· ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È, Û·Ó ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô Ó¤ÊÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. OÓfiÌ·Ù· Ó˘Ó Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ „Èı˘ÚÈÛÙfi ·fi Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÚ·Ê›·, Ô˘ Ï›ÁÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ... ÁÚ·Ê›· ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ fiÙ ı· «ÛοÛÂÈ» Ë ÂfiÌÂÓË ˘fiıÂÛË Î·È ÙÈ Â›‰Ô˘˜ «¿ÚÂ-‰ÒÛ» ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÙË Siemens.

18 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

Siemens Î·È ÔÏÈÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· TÔ˘ EYTYXH ¶A§§HKAPH

AÓ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙ ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ, ›ÎÔÛÈ Ì‹Ó˜ ÎÚ·Ù¿ Ë ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÁÈ· ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ï·‰ÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÔÏÔÛÛÔ‡ ÛÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ –Ô˘ ·ÔηχÊıËΠ۠fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·– ›¯Â ·ÏÒÛÂÈ Î¿ÙÈ Ú›˙˜ Ó· – Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. K·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ·; M¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ IÔ˘Ó›Ô˘ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·. M¿ÏÈÛÙ· Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ı· «ÚÔÏ¿‚ÂÈ» ·ÓÔȯً ÙË BÔ˘Ï‹, Ô˘ fiÔ˘ Ó· ’Ó·È «Î·Ù‚¿˙ÂÈ ÚÔÏ¿» ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. O Úfi‰Úfi˜ Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èԇʷ˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ÒÛÙ ӷ Û˘˙ËÙËı› Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜. OfiÙ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È; ¶¿ÂÈ ÁÈ· ™Â٤̂ÚÈÔ, fiÙ·Ó ı· È¿ÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô ÂʤÙ˘-·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ – ¯ˆÚ›˜ fï˜

·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·. ÕÏψÛÙÂ, Ì ‚¿ÛË Ù· fiÛ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ ÙÔ˘ 2004 ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ‹ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ù· «Îڛ̷ٿ» ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÚ·Ê› ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. KÈ ÂÓÒ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «Ï·‰ÒÌ·Ù·» ‡„Ô˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 10 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÚÔ˜ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ ·›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÏÔ΢ıÈ¿, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÌfiÚ· Ó· ÍÂı˘Ì¿ÓÂÈ ‹ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ «Û˘Ìʈӛ˜ ΢ڛˆÓ» ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÛ·ıÚˆı› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. TÔ ¶A™OK, Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ... fiÚÎÔ ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó, ˙ËÙ› ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. H N¢ ÙËÓ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ì¤¯ÚÈ, ϤÂÈ, Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÈÔ Î˘ÓÈÎÔ› ̤۷ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ fiˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ¿ÎÚË ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ÙÔ Î¿ı ÎfiÌÌ· Ê˘Ï¿ÂÈ Ù· ÓÒÙ· ÙÔ˘ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ fiÚÈÛÌ·! AÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi˜, ÙfiÙ ÙÈ Â›Ó·È;

√È ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ ·›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÏÔ΢ıÈ¿, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÌfiÚ· Ó· ÍÂı˘Ì¿ÓÂÈ ‹ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ «Û˘Ìʈӛ˜ ΢ڛˆÓ»...

⁄ÛÙÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ‰È·Ì¿¯Ë «ÌËÙÛÔÙ·ÎÈÎÒÓ Î·Ú·Ì·ÓÏÈÎÒÓ» Ô˘ ·›ÊÓ˘ ·Ó·˙ˆ˘ÚÒıËÎÂ. OÈ «Î·Ú·Ì·ÓÏÈÎÔ›» ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›· Ó· «ÚÔηӛÛÔ˘Ó» ÙËÓ NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. A˘Ùfi ›ӷÈ, ··ÓÙ¿ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ™Ù. NÈÎËÊÔÚ¿Î˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ·Ó Ô K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ MËÙÛÔÙ¿Î˘ ‰ÂÓ ÏÂÁfiÙ·Ó MËÙÛÔÙ¿Î˘, ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë Ê·Û·Ú›·. «MfiÓÔ ÙÔ ÚÔ·ÙÔÚÈÎfi ·Ì¿ÚÙËÌ· ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÂÒÛÂÈ», ϤÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. EÓÙ¿ÍÂÈ, ·˜ ÌËÓ ¿Ì ÙfiÛÔ ›Ûˆ – fiÙ·Ó ÙË ˙ËÌÈ¿ ÙËÓ ¤Î·Ó ¤Ó· ·Ïfi ÌËÏ·Ú¿ÎÈ Î·È ÔÈ ÎÔÏÔÛÛÔ› Ù‡Ô˘ Apple ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. AÏÏ¿ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÁÎÚ›˙· ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÔÚ·Ùfi˜. M·˙› Ì ٷ ÔÌfiÏÔÁ·, Ù· ηÚÙ¤Ï Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜ «ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˘˜», ÙËÓ ¿Ï·È ÔÙ¤ «Z·¯ÔÔ˘ÏÂÈ¿‰·» –fiÔ˘ ÚÔ¯Ù¤˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘, Ô «ÂÚÁ·ÙÔÏfiÁÔ˜»–, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ · Ï· Siemens ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ηϤӉ˜. °È·Ù› fiÛÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÌËÙÛÔÙ·ÎÈÎÔ›, ÔÈ Î·Ú·Ì·ÓÏÈÎÔ›, ÔÈ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ›, Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ Ó˘¯ÙˆÌ¤ÓÔÈ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Î·È ‚ϤÂÈ ϤÔÓ ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô Î. Z·ÁÔÚ›Ù˘: Û·Ó ¤Ó· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ·‰ÂÈ·Ófi – ÌfiÓÔ ÈÔ ‚ÚfiÌÈÎÔ. K·È ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· fiÚÎÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi! ∞


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 19


20 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 21


¶√§∏

E¶I™TPOºH ™THN ¶§AKA TÔ ÌÔ¤ÌÈÎÔ ·ıËÓ·˚Îfi fiÓÂÈÚÔ... TÔ˘ ¶ANA°IøTH MENE°OY - ºˆÙfi: ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ºπ§π¶¶π¢∏™ 22 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008


K

¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÚ·Ù¿ˆ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜. NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û ٷ͛‰È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ·ÁÁÏÈο, ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Û οı ÛÙÂÓ¿ÎÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì˘ÛÙÈÎfi. OÈ ÎÚ¿¯Ù˜ ·fi Ù· Ì·Á·˙È¿ Ì ÙÚ·‚¿Ó ·fi ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ, ÔÈ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ì ˙·Ï›˙Ô˘Ó Ì ٷ ·‰¤ÍÈ· ·ÁÁÏÈο ÙÔ˘˜, ͤÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÌÔ˘, ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È Â˘‰·›ÌÔÓ˜, ¿ÏÏÔÈ ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔÈ. H ÁÂÓÈ¿ ÌÔ˘ (Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌÔ˘˙Ô˘ÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙˆÓ 70s, ·Ú¯¤˜ 80s) ‰ÂÓ ÙËÓ ·Á¿ËÛ ÔÙ¤. TËÓ ·¤ÚÚÈÙ ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡, ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Ï·›Ï··˜. Afi ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ TÚÔ‡Ì·˜, Ô˘ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó Ù· ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›· Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì «Â›‰Ë Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜». Afi ÙËÓ ·Û‡ÛÙÔÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÌÊ·Ó‹ ÛÙfi¯Â˘ÛË ÛÙÔ ·ÏÏÔ‰·fi ÔÚÙÔÊfiÏÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ¤ÙÛÈ. ¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ AÚ¯·›· ¶fiÏË ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ·fiÏ˘ÙË ÌÔ¤Ì Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ Aı‹Ó·˜. M ‰È·ÙËÚËÙ¤· ÎÙ›ÚÈ· ÌÔÓ·‰È΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ·Û‡ÏÏËÙ˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÎÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ·Í›·˜, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯¿ÓÂÛ·È ÛÙÔ ÔÏ˘‰·›‰·ÏÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘. MÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÌÂ. KÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿. E›Ù ·˙·Ú‡ÔÓÙ·˜ Ì «„ËÏÔ̇Ù˜» ‚¤ÚÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜ ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÌÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ - ˘ÁÚfi fiÓÂÈÚÔ, ›Ù ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì·˙› Ù˘ Î·È fi¯È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙËÓ...

ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008 23


¶√§∏

KATø A¶O TO BPAXO

H

¶Ï¿Î· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘. Afi ÂΛ, ¿ÏψÛÙÂ, ·›ÚÓÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘. ™˘ÓÔÚ‡ÂÈ ÓfiÙÈ· Ì ÙË Û˘ÓÔÈΛ· M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ AÚÂÔ·Á›ÙÔ˘), ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™ÙËÏÒÓ ÙÔ˘ OÏ˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜ Î·È ÙÔ˘ Z·›Ԣ (Ì fiÚÈ· ÙȘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - AÌ·Ï›·˜), ‚fiÚÂÈ· Ì ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È ‰˘ÙÈο Ì ÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ (Ì ÙËÓ Ô‰fi MËÙÚÔfiψ˜ Î·È ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘ Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ¯ÔÓÙÚÈο ÙȘ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜). ŒÓ·˜ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ˜ 3,5 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓÔ˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· Ôχ·ıË, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Û˘ÓÔÈΛ·. MÂÙ·ÔÏÂÌÈο, Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤·. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋, ›Ûˆ˜, Á‡ÛË Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÏÈ¿˜ Aı‹Ó·˜, ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ηÚÙ-ÔÛÙ¿Ï Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· Ì›ÓÂÈ ·Ó¤·ÊË Â‰Ò Î·È ¿Óˆ ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ·. MÔÚԇ̠·˘ı·›ÚÂÙ· Ó· ÙË ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì Û ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. TÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ÏÔ˘Ê¿˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ IÂÚfi BÚ¿¯Ô Â›Ó·È Ù· ÂÚ›ÊËÌ· AÓ·ÊÈÒÙÈη. XÙÈṲ̂ӷ ·fi AÓ·ÊÈÒÙ˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙfiÙ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÌÈ· ¤‰Ú· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ÌÔÈÚ·›· Ù˘ ÊfiÚÂÛ·Ó Î˘ÎÏ·‰›ÙÈÎË ÊÔÚÂÛÈ¿. T· ÛÙÂÓ¿ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ

ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈ΋ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‚fiÏÙ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Ó‡¯Ù˜, ¤Ó· live ·ÛÙÈÎfi ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ ÁÈ· Í·Ó·Ì̤ӷ ˙¢Á·Ú¿ÎÈ· Î·È ÌÂÙÂÊË‚ÈΤ˜ ·Ú¤Â˜ Ô˘ ·ÔÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÏ˘ÎÔÛÌ›· ÙˆÓ bars. T· AÓ·ÊÈÒÙÈη Â›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊ·, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ù· ÓËÛȈÙÈο ÎÏÈÛ¤. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÌËÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ÓÂfiÏÔ˘ÙË ÎÈÙ˜ Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ·, Ì ÙȘ ÈÛ›Ó˜ ÛÙȘ Ù·Ú¿ÙÛ˜ ÙˆÓ ÂÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜...

A¢PIANOY KAI KY¢A£HNAIøN ...Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜, Ô˘ ÎÔÏÏ¿ ‚·ÚÈ¿ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ¤ÓÛËÌ·. H ÚÒÙË ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ¯·ÌËÏ¿ ÛÙÔ MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, ÛÙËÓ Ôχ‚Ô˘Ë «·Ú·Ï›·» ÙˆÓ Î·Ê¤ Î·È ÙˆÓ «¤Ó· ¶ÏˆÌ¿ÚÈ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÈÏ›·» „¢ÙÔÔ˘˙ÂÚ›. §ÔÍÔÎÔÈÙ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ «A¤Úˉ˜», Ì ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙˆÓ «¢ÈfiÛÎÔ˘ÚˆÓ» Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÊÔÈÙËÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Î·È ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· AÓ·ÊÈÒÙÈη ÛÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Jimmy’s (K˘ÚÚ‹ÛÙÔ˘ 13), fiÔ˘ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· Ù·ÙÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÙÔ‡ Á›ÓÂÈ Ô Î·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi˜ ·fi ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Î·È ÓÂڿȉ˜. ™ÙÔ Î·Ê¤ «MÂϛӷ» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜ ÛÙË §˘Û›Ô˘, ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· «¶Ï¿Ù·ÓÔ˜» ÛÙË ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Í¯·Ṳ̂ÓË ÌÔ˘¿Ù «A·ÓÂÌÈ¿» ÛÙË £fiÏÔ˘.

¶§ATEIA KA§§IKPATOY™ ...ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿˜ Ì ÙÔ Ô˘ Ì·›ÓÂȘ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ºÚ˘Ó›¯Ô˘ ·fi ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. O ·ÛÙÈÎfi˜ ̇ıÔ˜ ÙË ı¤ÏÂÈ Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «º·Ó¿ÚÈ ÙÔ˘ ¢ÈÔÁ¤ÓË» (¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ·Ù›), Ë ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·ÔÏ› ÙÔÓ ÌÂÚÓÙ¤ Ô˘ ¤ÛÙËÓÂ Ô E˘Á¤ÓÈÔ˜ ™·ı¿Ú˘, ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜... ●

¶ÚÔ¯ˆÚ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÎÔ˘ÏÔ˘¿Ú, ÁÈ· Ó· ·ÔıˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Aı‹Ó· 2004, Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÙËÓ «E‰¤Ì», ›Ûˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓÂ¤˜ ¯ÔÚÙÔÊ·ÁÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘, ¿Óˆ ·fiÌ 20ÂÙ›·˜. °È· Ó· ηٷϋÍÂȘ ÛÙÔ Â›Û˘ ÔÏ˘ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ÓÔ ·fi ÌÂı˘Ṳ̂Ó˜ ÈÙÛÈÚÈÎÔ·Ú¤Â˜ «™¯ÔϷگ›ÔÓ» ÛÙËÓ Ô‰fi TÚÈfi‰ˆÓ. EÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ A‰ÚÈ·ÓÔ‡. Stop ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 116. ™Ô˘‚Ï¿ÎÈ «O KÒÛÙ·˜», ۯ‰fiÓ ¤ÍÈ ‰ÂηÂٛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÏÒ‚ËÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ›Ù·˜ Î·È ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¶Ï·ÎÈÒÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÚÂ˙ÂÚ‚¤ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó οÔÈÔÈ ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ·ÏÈ¿. ¢›Ï· ÙÔ˘, ·Ó¿ÏÔÁË ÛÔ˘‚Ï·ÎfiÙÚ˘· Â›Ó·È Ô «AÓÙÒÓ˘». OÈ ÁÏÒÛÛ˜ Ù˘ B·‚¤Ï ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, Ì·Á·˙È¿ Ì οı ›‰Ô˘˜ greek ÌȯÏÈÌ›‰È· ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜, Ù· ÎÏ·ÛÈο ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›· ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ·˙¿ÚÈ· Î·È ÙÔ Remember ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 79. E‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÓÙ‡ÓÂÈ extreme ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜, ·ÎÚÔ‚·ÙÒÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ punk Î·È ÎÈÙ˜. ™ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ì ÙȘ polaroid Ô˘ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙË ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜: Œ¯ÂÈ ÓÙ‡ÛÂÈ ·fi ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ¿ÓÎˉ˜ Î·È ÓÂÔÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ cult ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›·˜ “The Kopanoi”. O Nick Cave ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÂÚÈο ·ÔÁ‡̷ٷ ÂΛ, ·fi ÙȘ ¿ÁÚȘ ̤Ú˜ ÙˆÓ Birthday Party ·ÎfiÌ·, ÔÈ Technotronic ÙÔ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ·ıËÓ·˚Τ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ̤Ú˜, Î·È Î¿ÙÈ ÌÔ˘ ϤÂÈ ˆ˜ Ë club generation Ù˘ ÚÒÛÈ΢ ÓÙ›ÛÎÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·ÌÈ¿ ‚fiÏÙ·...

§

›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÛοÂÈ Ë K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·. T· ÁηÚÛfiÓÈ· ÓÙÚÈÌÏ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ì musaka Î·È choriatiki salad, ˘ÚÔ‚ÔÏÒÓÙ·˜ ÛÙ·ÓÙ·ÚÈṲ̂Ó˜ ·Ù¿Î˜, fiˆ˜ «›Ù˙·, ¿ÛÙ·, ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ ÈÓ Â ‚¤ÚÈ ÁÎÔ˘ÓÙ Ú¿È˙». ŸÏÔÈ ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ÛÙËÓ Ôχ¯ÚˆÌË ı¤· ÙÔ˘ «BÚÂÙÙÔ‡». TÔ ÈÔ E•Y¶HP ETEI: ·ÏÈfi ·ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ AıËÓÒÓ METPO AÎÚfiÔÏ Ë - ™‡ÓÙ· ·Ú¿ÁÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÏÈÎ¤Ú (Î·È ÁÌ· TPAM Ô‡˙Ô) Î·È ÛÙÔÏ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔı‹Î˜ ™‡ÓÙ·ÁÌ · - Z¿ ÂÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ §EøºOP 400 (΢ΠEIO Ô˘ Ù· ıˆÚÔ‡Ó ÊÔÏÎÏfiÚ Î·È fiÏ ÈÎ ‹ ‰ È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· ·ÍÈÔ ı¤ Ù˜ Ô˘ ÂÍÈÙ¿ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ fiÏ˘) ·Ù· Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ‚·ÚÂÏÈÒÓ Û ·Ú¿Ù·ÍË. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ˘fiÁÂÈÔ, Ù· Â›Û˘ ıÚ˘ÏÈο «M·Î·ÏÈ·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¢·Ì›ÁÔ˘» Â›Ó·È ¿ÏÏË Ì›· ÂˆÓ˘Ì›· Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˜ ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿ Î·È ÛÙË «™·˝Ù·»). ™ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ «™ÈÓ¤ ¶·Ú›». Afi Ù· ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ· ıÂÚÈÓ¿, Ì ۋ̷ ηٷÙÂı¤Ó ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜ ÂΉԯ¤˜ ÙˆÓ fiÛÙÂÚ Í¤ÓˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ. ¢›M‹ÏȈ TÛÔ˘Î·Ï¿ (·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· Ô˘ «Œ¯ÂÈ °Ô‡ÛÙÔ»), HÏ›·˜ NÈÎÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (mr. EÎÏÔÁ¤˜), ŒÚÛË ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ (Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚ·ÓÙ˙ÈÒÓ Ô˘ ¿Ó·„·Ó ʈÙȤ˜), B¿Ó· M¿ÚÌ· (“Mediterraneo”), AϤÎÔ˜ AÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ (Á˘ÚÈÛÙ¿ ‚ÔϤ), ÕÓÓ· ¶·Ó·ÁȈٷڤ· (‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜, ¿ÛÚÔ ÙÛÔ˘ÏÔ‡ÊÈ), °È¿ÓÓ˘ A‰·Ì¿ÎÔ˜ (ÂÈηÛÙÈÎfi˜, Ì·¤ÛÙÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ), Ash Bolayev (ÛÎËÓÔı¤Ù˘ «A-ø», Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¤¯ÂȘ οÙÈ Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹ÛÂȘ), §˘‰›· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (MAD TV hostess, 3.500 ϤÍÂȘ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, Ù˘¿ÎÈ), ºÔ›‚Ô˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (Factory boy), ƒ¤Ó· ¶ÈÙÙ¿ÎË («¢¤Î·») ...οÔÙ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ KÔ‡ÏÔÁÏÔ˘ Î·È ¿ÓÙ· Ë M·Ï‚›Ó·

VIPS

24 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008


ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008 25


¶√§∏

MÔ˘ÛÂ›Ô EÏÏËÓÈ΋˜ ¶·È‰È΋˜ T¤¯Ó˘, Kfi‰ÚÔ˘ 9 / MÔ˘ÛÂ›Ô §·˚ÎÒÓ MÔ˘ÛÈÎÒÓ OÚÁ¿ÓˆÓ, ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜ 1-3 / EÏÏËÓÈÎfi E‚Ú·˚Îfi MÔ˘Û›Ô, N›Î˘ 39 / K¤ÓÙÚÔ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ T¤¯Ó˘ Î·È §·ÔÁÚ·Ê›·˜, X·Ù˙ËÌȯ¿ÏË Î·È AÁÁ. °¤ÚÔÓÙ· 6 / MÔ˘ÛÂ›Ô AÚ¯·›·˜ AÁÔÚ¿˜, AÓ‰ÚÈ·ÓÔ‡ 24 / MÔ˘ÛÂ›Ô ºÚ˘Û›Ú·, MÔÓ‹˜ AÛÙÂÚ›Ô˘ 3&7 / MÔ˘ÛÂ›Ô X·Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È °Ú·ÊÈÎÒÓ T¯ÓÒÓ, AÁ›·˜ ºÈÏÔı¤Ë˜ 10, Ï·Ù›· MËÙÚÔfiψ˜ / MÔ˘ÛÂ›Ô IÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, £fiÏÔ˘ 5 & KÏ„‡‰Ú·˜

MOY™EIA ™THN ¶§AKA

Ï· ÙÔ˘ Ô «Z˘Áfi˜», ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ô˘ ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. TÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÙÔÓ N›ÎÔ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, Ô˘ Ù· Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈη ÚˆÈÓ¿ ‰È¿‚·˙ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Û˘Óԉ›· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηʤ, ÛÙÔ ÛÙ·Û›‰È ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ. OÈ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Ù·‚¤ÚÓ˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ («B˘˙·ÓÙÈÓfi», «™›ÎÈÓÔ˜») Û˘ÓˆÛÙ›˙Ô˘Ó ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· Starbucks Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ «ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÈÏ», Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ë K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ Û¿ÛÂÈ ÛÙËÓ AÁÁ¤ÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ·. Afi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Ô «°Ï˘Î‡˜», ÓÂÔηÊÂÓÂ›Ô «Ú·ÎfiÌÂÏ· ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·», Î·È Ë Î·Ï‡‚· ÙÔ˘ Tom, ÂÓfi˜ Ù‡Ô˘ Ï·ÎÈÒÙÈ΢ Ì·ÛÎfiÙ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ˘·›ıÚÈ· ηÙÔÈΛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈο Î·È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈο ÌËӇ̷ٷ. TÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ ÂÌÌÔÓ¤˜ Ë X›Ï·ÚÈ Î·È Ô ¢·Ï¿È §¿Ì·. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ «ÎÔÏÏËÌ·ÙÈÎfi» Á·Ï¿˙ÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Ù˘ ¢·È‰¿ÏÔ˘, Â›Ó·È ÙÔ «TÚ›ÛÙÚ·ÙÔ» Î·È ÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ - ηٷʇÁÈÔ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÙˆÓ 20something Ô˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ¶Ï¿Î·, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Î·ı·Ú¿ ÚÔ‡¯·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙÚ›‚ÂȘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙË N›Î˘ ÁÈ· ηÏfi Ì·ÁÂÈÚ¢Ùfi, ÛÙËÓ «¶·ÏÈ¿ Aı‹Ó·». Œ¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Hotel Inn, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο backpackers, ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ¯·ÌËÏfi ‚·Ï¿ÓÙÈÔ. ¶Ô˘ ¿Óˆ ÛÙ· ΤÊÈ· οıÔÓÙ·È ÔÎÏ·‰fiÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ó ÙÔ “Redemption Song” Î·È ÏÔÈ¿ ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘. E›Ó·È Ô ÈÔ Ó·ÓÈÎfi˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ÛÙËÓ ·Ù¤ÏÂȈÙË ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜. Hotel Lito, Adonis, Myrto, Omiros, ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Electra, ÙÔ ·fiÏ˘Ù· ‰ÈÂıÓ¤˜ Hermès Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. AÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· η̿ÎÈ·, ÂΛ ı· Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó...

THE NEW BOHEMIANS

H

¶Ï¿Î·, ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ Ù˘ÈÎfi ·Û¯·ÏÈÓfi Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÏËı›˜ ÂÈÙ¿ÊÈÔ˘˜ ‹ Ë Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ‚fiÏÙ· ÌÂÙ¿ Ù· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη „ÒÓÈ· ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. E›Ó·È Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿-ÎÔ‡ÎÏ· Ô˘ Ì·˜ ηÏ› Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ͷӿ. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Î›ÓËÙˆÓ ÙÔ˘ Y¶¶O ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. Afi ÙË Ì›· Îڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ηÙÔÈ˘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ‚ÔÚ¿ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË. H ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË (Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÈÔ ÁÚ·ÊÈ΋) ·fi ÙÔ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ÙÔ˘ °Î·˙ÈÔ‡ ‹ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. ™ÙËÓ ·˘Á‹ ÙˆÓ 80s, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ÊÈÏÔͤÓËÛ·Ó ÙÔ Trip ‹ ÙÔ ÚÒÙÔ MAD (fiÔ˘ ¯Ù‡·Á˜ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· Ó· ÌÂȘ), ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. 30 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÙˆÓ ÓÂÔÌÔ¤Ì Ô˘ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË ‚·ÚÂÙ‹ Â·Ó¿ÏË„Ë; ∞ 26 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

°§YKE™ I™TOPIE™ Δ· Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÈÛÙÔÚ›·. AÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈο slides ·fi ·ÏÈ¿ Aı‹Ó·, ÚÔÔÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚˆÓ Î·Ê¤. ™ËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ÔÓfiÌ·Ù·: KÔÙÛfiÏ˘ - §·Ù›Ê˘. H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Â›¯Â ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ì·Á·˙› ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ AÓ‰ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È N·˘¿Ú¯Ô˘ NÈÎÔ‰‹ÌÔ˘, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ¤·„ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ˙ˆÓÙ·Ófi ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÌÓ‹ÌË. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ÛÙËÓ K˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÂ Ù˘ÈÎfi ηʤ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ··Û¯ÔÏÒÓÙ·˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ οÔÙ ÊÔÚÔ‡Û ٷ alltime classic ΛÙÚÈÓ· t-shirts ÁÈ· Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÛˆÚfi. M ٷڿÙÛ· - ÛÔ˘‰·›· ı¤·, Ô˘ ÚÂÎÏ·Ì¿ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÙË Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Ù·Ì¤Ï· “View of Acropolis, rooms upstairs”. TÔ ÚÂÙÚfi ÚfiÙ˘Ô ‰È·ÙËÚ› ÙÔ «TÚ›ÛÙÚ·ÙÔ» (ÕÁÁÂÏÔ˘ °¤ÚÔÓÙ· & ¢·È‰¿ÏÔ˘). °Ï˘Î‡Ù·Ù· ÁÏ˘Î¿ (ÌÈ· ¯·Ú¿ ÙÈÚ·ÌÈÛÔ‡ Î·È ‰ÂÏ·ÛÙÈο ΤÈÎ), ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙËÏÂÔÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›·, ·ÏÏ¿ ¯ÔÏÈÁÔ˘ÓÙÈ·Ó¤˜ ÙÈ̤˜. K·È Ë ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ «AÌ¿ÏıÂÈ·» (TÚÈfi‰ˆÓ 16), Ô˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚfiÓÈÛ ÙÔ ÎfiÓÛÂÙ Û ÎÚÂÂÚ› ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ·‡Ú· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜...

¶§AKA ¶PO™ TO KENTPO;

ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Ï·ÎÈÒÙÈΘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ: MfiÓo ÛÙË MËÙÚfiÔÏË (¶·Ï·ÈoÏfiÁÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ÔÏÈÙÈÎÔ› - ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ - ÎÔÛÌÈÎÔ› ·Ú·ÁÔÓÙ›˙ÔÓÙ·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÈÚÔ‡ÓÈ·/ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÁˆÓ›· «M›Óˆ·˜», ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô ÁÈ· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ AıËÓ·›Ô˘˜/ «¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi OÈÓÔÌ·ÁÂÈÚ›Ի (BÔ˘Ï‹˜ & N·˘¿Ú¯Ô˘ NÈÎÔ‰‹ÌÔ˘), ·ÎÚÈ‚Ò˜ fi,ÙÈ Ï¤ÂÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜ (Î·È ÙÔ ÂÓÓÔ›). øÚ·›· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿, ·Ó ÛÔ˘ οÙÛÂÈ ÁfiÓÔ˜ - ηϷ̿ÚÈ ÌËÓ ¯¿ÛÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·/ ÔÈ pubs “Love” Î·È “New York” ÛÙË N·˘¿Ú¯Ô˘ NÈÎÔ‰‹ÌÔ˘, ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜, Û·Ó Ó· ‚ϤÂȘ «K·ÏÒ˜ ‹Úı ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ» Û ÚÔ˙, ϤÔÓ, ·fi¯ÚˆÛË/ Fair Trade, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÂÌfiÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 30 Ù˘ N›Î˘. °È· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ηʤ ·fi ÙÔ ∂ÎÔ˘·‰fiÚ, ͤÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔÓ ∂ÎÔ˘·‰ÔÚÈ·Ófi Ô˘ ÙÔ ¤ÊÙÈ·ÍÂ/ Ë Ô‰fi˜ AfiÏψÓÔ˜ Ì ٷ ÎÈÓ¤˙Èη.

ENA ™XO§EIO ¶OY ¢EN E°INE ¶OTE

Δ

Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ TÛÂÎÔ‡Ú·, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ «™¯ÔϷگ›ÔÓ» ÁÎÚÂÌ›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ¯ÙÈÛÙ› ÂΛ οÔÙ ۯÔÏ›Ô. K¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤. ¶˘ÚÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ, Ì ·˘Ï‹ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∏›ÙÔ˘. AÛÙÂ›Ô ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È; ●


ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008 27


AÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ MÔÚ›˜ MÂ˙¿Ú

The Wooster Group

ºÈÏÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Heiner Muller

16 Î·È 17 IÔ˘Ó›Ô˘

13 - 16 IÔ˘Ó›Ô˘

27 Î·È 28 IÔ˘Ó›Ô˘

Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ ÙÈÌ¿ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ MÔÚ›˜ MÂ˙¿Ú, ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ¯ÔÚfi ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÈÓfi. TÔ Ì·Ï¤ÙÔ ÙÔ˘ TfiÎÈÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ HÚÒ‰ÂÈÔ Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙË ™ÈÏ‚› °ÎÈϤÌ, ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·.

O

ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ˜ ı›·ÛÔ˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ¤Ó·Ó ·fiÏ˘Ù· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fiÏ˘Ù· ÈÛÙfi ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô «ÕÌÏÂÙ». ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260.

 ÛÎËÓÔıÂÛ›· Mattia Langhoff ÛÙË MÈÎÚ‹ E›‰·˘ÚÔ, Ì ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ §. BÔÁÈ·Ù˙‹, M. X·Ù˙ËÛ¿‚‚·, XÚ. §Ô‡ÏË, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ·fi ÙËÓ ÌÂÙ·ÌÚ¯ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ·Ú¯·›Ô ‰Ú¿Ì·.

T

Schaubuhne am Lehniner Platz 30 IÔ˘Ó›Ô˘, 1 Î·È 2 IÔ˘Ï›Ô˘ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÂÚÔÏÈÓ¤˙ÈÎÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ TfiÌ·˜ OÛÙÂÚÌ¿ÁÈÂÚ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÙË «§˘ÛÛ·Ṳ̂ÓË °¿Ù·» ÙÔ˘ TÂÓÂÛ› O˘›Ïȷ̘ ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260. H ‰Ú¿ÛË ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·, Ì ËıÔÔÈÔ‡˜ ÈÂÚ¿ Ù¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘. T· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘Ì‚›ˆÛ˘: Ë Ì¿¯Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ, Ë Î·Ù·ÈÂṲ̂ÓË ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·, Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙÔ „¤Ì·.

28 ATHENS VOICE 12 - 18 IOYNIOY 2008


Ÿ,ÙÈ È Â Û˘Ì‚·›ÓÓÈÔ ÙÔÓ πÔ‡ÙÈ‚¿Ï Û ÛÙÔ ºÂ ÓÒÓ ∞ıË

NÀÃΔ∂™ ª∂ ∞™Δ∂ƒπ∞ T˘ Aƒ°Àƒø™ M¶√∑ø¡∏

TÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ì ÙȘ ·ÈˆÓ›Â˜ - ŒÎ‰ÔÛË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ 12 - 14 IÔ˘Ó›Ô˘

ÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ ÁÈ· Ì·ÛÙÚÔ›· ÁÈÔ˘, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· N›ÎÔ˘ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙÔ ™¯ÔÏ›ÔÓ.

AÓ‰ÚÔÌ¿¯Ë ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë

Ì‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Û¿Áη Ù˘ ŸÂÚ·˜ KÔ‡ÓÙÛÔ˘, Ô˘ ¿ÓıÈÛ ÛÙËÓ K›Ó· ÙÔ 16Ô ·ÈÒÓ·. TÔ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ MÈÓÁÎ, Û ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙÔ Û·ÈÍËÚÈÎfi «PˆÌ·›Ô˜ Î·È IÔ˘ÏȤٷ». YÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì 64 ËıÔÔÈÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÎÚÔ‚¿Ù˜ ÛÙÔ M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈ΋˜ AıËÓÒÓ, Ô˘ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ «·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ‡ıÚ·˘ÛÙ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜».

22 Î·È 23 IÔ˘Ó›Ô˘

O Ô˘Ú·Ófi˜ ηٷÎfiÎÎÈÓÔ˜

IÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ BȤÓÓ˘ ÙÔ˘ ŒÓÙÂÓ ÊÔÓ XfiÚ‚·Ù

E

17 - 21 IÔ˘Ó›Ô˘ ·fiÌ·ÎÚË, Ô˘ÙÔÈ΋ Î·È ÂÈÚˆÓÈ΋ ËÚˆ›‰· Ù˘ §Ô‡Ï·˜ AÓ·ÁÓˆÛÙ¿ÎË ·ÙÂÓ›˙ÂÈ ·fi „ËÏ¿ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ IÛÙÔÚ›·, ̤۷ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi ˙‡ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹ Û˘˙‡-

H

·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ™¯ÔÏ›ÔÓ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Ë «AÓ‰ÚÔÌ¿¯Ë» ÙÔ˘ Jean Cristophe Sais ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈ· ËıÔÔÈfi, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘˙˘ÁÈ΋ ›ÛÙË, ÙË ÌËÙÚÈ·Ú¯È΋ ·ÊÔÛ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ËÙÙË̤ӈÓ.

27 - 30 IÔ˘Ó›Ô˘ Ô ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ‚ÈÂÓÓ¤˙È΢ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù·Ú·Á̤ÓÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ ·Ófi‰Ô˘, ·fi ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ‰Ú·Ì·-

Δ

ÙÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË XÔ˘‚·Ú‰¿ Î·È ÛÙÔ ı›·ÛÔ Ë AϤη ¶·˝˙Ë, Ô A·Ϸ˜ K·Ú·˙‹Û˘, Ô N›ÎÔ˜ KÔ˘Ú‹˜, Ë AÁÁÂÏÈ΋ ¶·Ô‡ÏÈ·, Ô O‰˘ÛÛ¤·˜ ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260. ¢H.¶E.£E. Pfi‰Ô˘

MË M Ï˜ ºˆÊÒ ÙÔ˘ B·Û›ÏË AÏÂÍ¿ÎË 29 Î·È 30 IÔ˘Ó›Ô˘  ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÈÒÚÁÔ˘ OÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ º·›‰Ú·˜ Î·È Ù˘ ÙÚÔÊÔ‡ Ù˘ OÈÓÒÓ˘, ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔÓ E˘ÚÈ›‰Ë Î·È ÙÔÓ KÔÚÓ¤ÈÁ. XÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÔÈ ‰˘Ô Á˘Ó·›Î˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÂÚËÌÔÓ‹ÛÈ, fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ, Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. K¿ÔÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Ì ÙÔ ÊÔ˘ÛΈÙfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÈËÁËı› ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋, Ô˘ ‰ÂÓ ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ·fi ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ £ËÛ¤·. ™ÙÔ ™¯ÔÏ›ÔÓ. ∞

M·Ûηڿٷ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï §¤ÚÌÔÓÙÔÊ 25 - 27 IÔ˘Ó›Ô˘  ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚÒÙË Ë ÔÈËÙÈ΋ «M·Ûηڿٷ», ÙÔ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÙÛ·ÚÈ΋ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ‰Ú¿Ì· Ù˘ ˙‹ÏÈ·˜ Î·È Ù˘ ·‰˘ÛÒËÙ˘ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛ˘ Ù˘ ÚÒÛÈ΢ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi ‹Úˆ· Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ¯ÔÚÒÓ, ¯·ÚÙÔ·ÈÍ›·˜ Î·È Ì·Ù·ÈfiÙËÙ·˜, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù¿ıË §È‚·ıÈÓÔ‡, ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260.

12 - 18 IOYNIOY 2008 ATHENS VOICE 29


¶ƒ√™ø¶√

30 ATHENS VOICE 12 - 18 IOYNIOY 2008


¢HMHTPH™ ¶A¶A´øANNOY Mainstream ‹ alternative; OÏ˘ÌÈ·Îfi «Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ» ‹ ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜; ¢ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˘ ÈÛÔÚÚÔÈÛÙ‹˜ ‹ Â›ÊÔ‚Ô˜ ·ÎÚÔ‚¿Ù˘; O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙË «M‹‰ÂÈ· (2)» ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ Î·È Í·Ó·ı¤ÙÂÈ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ ÂÔ¯‹. H Û˘˙‹ÙËÛË ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ... 4 Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·fi Ù· ·ÏÈ¿ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙËÓ 25¿¯ÚÔÓË ÔÚ›· ÙÔ˘. AÓ Î·È Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜: Â›Ó·È ÌfiÏȘ 44 ÂÙÒÓ... T˘ °π√Y§∞™ P∞¶Δ∏ - ºˆÙfi: ™ø∫ƒ∞Δ∏™ ™ø∫ƒ∞Δ√À™

ATHENS VOICE 29 ª∞´√À - 4 π√À¡π√À 2008 31


¶∂ƒ§∞ ª∂™™π¡∞

√ ¢∏ª∏Δƒ∏™ 17 Ã√¡ø¡

N›ÎË T˙Ô‡‰· (ÂΉfiÙÚÈ· ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ B·‚¤Ï) «◊ÍÂÚ ÙÈ ‹ıÂÏ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‹Ù·Ó 19 ¯ÚÔÓÒÓ. ◊Ù·Ó ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Î·È Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ °. TÛ·ÚÔ‡¯Ë Î·È Ì·˜ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ, ı˘Ì¿Ì·È, ¤Ó· Ôχ ¢ÁÂÓÈÎfi ÁÚ¿ÌÌ· ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ™Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÎfiÌÈΘ ‚¤‚·È· ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ÙÛ·ÚÔ˘¯È΋ ÂÈÚÚÔ‹, ‰ÔΛ̷˙ fï˜ Î·È ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ·fiÎÙËÛ ÌÈ· Ôχ ÚÔÛˆÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. E›¯Â ‰˘Ó·Ùfi ÛΛÙÛÔ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ◊ÍÂÚ ·fi ÙfiÙ ӷ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ì ÂÈÎfiÓ˜. ◊Ù·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜, ηıfiÏÔ˘ ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜, Ô͢‰ÂÚ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÚˆÓÈÎfi˜ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó. E›¯Â ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·È ¤ÓÙÔÓË ‰È·›ÛıËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÂΔ√ ¶√ƒΔƒ∂Δ√ Δ√À ∫∞§§πΔ∂á∏, ∞ÀΔ√¶ƒ√™ø¶√°ƒ∞ºπ∂™

32 ATHENS VOICE 12 - 18 IOYNIOY 2008

£∞¡√™ ¶∞¶∞™Δ∂ƒ°π√À (2008)

¶√§∏

ÌÈÛÙ¢fiÙ·Ó Ôχ. ◊ÍÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜, ‹ÍÂÚ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÈ ı¤ÏÂÈ Î·È ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÙÔ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ. AÓ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ¯ÔÚfi, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ı· ›¯Â Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜ Ì·˜».

°ÈÒÚÁÔ˜ KÔ˘ÌÂÓÙ¿Î˘ (Û˘Óı¤Ù˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ 2004) «H OÌ¿‰· E‰¿ÊÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘. ¢Ô˘Ï‡·Ì ÛÎÏËÚ¿, ›¯·Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤Ó· ‚·ı‡ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÛÙԯ‡·Ì Û fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi. ¢Ô˘Ï‡·Ì Â› ›ÛÔȘ fiÚÔȘ, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÏÔÈ fiÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi fiÚ·Ì· ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË. ™ÙË Û˘Ó¤-

¯ÂÈ· οÔÈÔÈ ÙÔ ¿ÓÙÂÍ·Ó, οÔÈÔÈ fi¯È... MÔÚ› ÔÏÏÔ› Ó· ÙÔÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË Î¿ı ÊÔÚ¿ «ÚˆÙÔÔÚ›·», ·ÏÏ¿ ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ Ï·˚Îfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ¿ÓÙ· ÂÈ˙ËÙÔ‡Û ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¢ÂÓ ·Ú·Ï·Ó¿ ·ÏÏ¿ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ôχ Ë ¿ÌÂÛË Î·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘. H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¿ÓÙ· Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘: ›ÙÂ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ˙ÂÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ›Ù ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·Ó¿ÌÓËÛË. 5 ‹ 6 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Ì·˜ ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ›, ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ì ÌÈ· ̤ڷ ÛÙË ™Ù·‰›Ô˘ Î·È Í·ÊÓÈο Á˘Ú›˙ÂÈ Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ: “PÂ Û˘, ÙÈ ˆÚ·›· ı· ‹Ù·Ó Ó· οӷÌ ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜!”. “K·Ï¿, ÛÔ‚·ÚÔÏÔÁ›˜;” ÙÔÓ ÚˆÙ¿ˆ ÁÂÏÒÓÙ·˜. “°È·Ù› fi¯È;” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË. MÔ˘ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ¿ÎÔ˘Û· ÙÔ ÈÔ ·ÎÚ·›Ô Ú¿ÁÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. KÈ fï˜. ™˘-

˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì ¤ÂÈÛ fiÙÈ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·›ÛÙ¢ÙÔ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÕÓıÚˆÔÈ Û·Ó ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î¿ÙÈ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·».

T›Ó· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ (‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ÁÈ· 15 ¯ÚfiÓÈ·) «E›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ù‡¯Ë Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ì·˙› ÙÔ˘. T›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈfiÏ·ÈÔ, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù‡¯Ë, fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÛÎÔfi. H «M‹‰ÂÈ· (2)» Í·Ó·‰Ô˘Ï‡ÙËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ, Â›Ó·È ¿ÓÙ· «Û ÂͤÏÈÍË». K¿ı ̤ڷ οÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, οÙÈ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, Ô˘ ÌÔ-


CV °ÂÓÓ‹ıËÎÂ: ΔÔ 1964 ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÂÁ¿ÏˆÛÂ: ÕÓˆ °Ï˘Ê¿‰· Î·È ¢ÈfiÓ˘ÛÔ, Û ÌÈ· Ï·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÎÔÌÌÒÙÚÈ·, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÔÏ˘Ù¯ӛÙ˘. Œ¯ÂÈ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Î·È Ì›· ·‰ÂÏÊ‹. ™Ô˘‰¤˜: ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ, Ì·ıËÙ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË TÛ·ÚÔ‡¯Ë, Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ La Mamma Ù˘ N. YfiÚ΢. T·Ï¤ÓÙ·: ∂ÈηÛÙÈÎfi˜, ÎÔÌ›ÛÙ·˜, ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘, È‰Ú˘Ù‹˜ (Ì ÙËÓ AÁÁÂÏÈ΋ ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘) Ù˘ OÌ¿‰·˜ E‰¿ÊÔ˘˜ (1986-2002), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ TÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ 2004. EÈÚÚÔ¤˜: ¶›Ó· M¿Ô˘˜, MÔÌ O˘›ÏÛÔÓ, ™¿Û· B·Ï˜.

™ø∫ƒ∞Δ∏™ ™ø∫ƒ∞Δ√À™

A˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜: «ªÂ §. ¡π∫√§∞∫√¶√À§√À, °. ∫√Àª∂¡Δ∞∫∏™, ¢. ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À, Δ. ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À, ™Δ∏¡ ¶ƒ√∂Δ√πª∞™π∞ Δø¡ Δ∂§∂Δø¡ ∂¡∞ƒ•∏™ ∫∞π §∏•∏™ Δø¡ √§Àª¶π∞∫ø¡

Ú› Ó· Â›Ó·È ·‰ÈfiÚ·ÙÔ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. E›Ó·È Û·Ó ÙÔ Î·Ïfi Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ ·ÚÎÂÙfi. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ηÈÚfi. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Âı·›ÓÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹. °È· ̤ӷ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Â›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. AÓ·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ ·fi ÙÔ 2004 ͤÚÂÈ ÔÈÔ˜ ›ӷÈ. ŸÛÔÈ Â›Ì·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜».

§›Ó· NÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜, ‚·ÛÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ 2004) «TÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi. TÔ ÎÔÈÓfi, fï˜, fiÔ˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Û·Ó ˘ÔÁÚ·Ê‹, ËÁ·›ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·. KÈ fiÙ·Ó Ù· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÓÂÈÚ‡Â-

Ù·È Í‡ÓÈÔ. TÔÓ ı·˘Ì¿˙ˆ, ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÒ, ÙÔÓ ¯·›ÚÔÌ·È, fiˆ˜ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜, Î·È Â›Ì·È Ê›ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿. E›Ó·È Ô ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ ÔÈËÙ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÈ·. £˘Ì¿Ì·È ÙÔ 2004, Û ¤Ó· Ù·Í›‰È Ì·˜ ÛÙËÓ AÁÁÏ›· ÁÈ· Ù¯ÓÈΤ˜ Úfi‚˜, ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ÙÔ Ù·Í› ‚Ϥ·Ì ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÊÙˆ¯Èο Û›ÙÈ·, ÂÚÁ·ÙÔ˘fiÏÂȘ Û ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ӷ ÚÔ¿ÛÙÈ·. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿¯·ÚË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ˘ ›·: “™Î¤„Ô˘, Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ‚ϤÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÙËΘ ÂÛ‡!”. O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ fiÙ·Ó Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ȉ¤· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ô‡ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ, ÙÈ ¤ÎÙ·ÛË ı· ¿ÚÂÈ. KÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÙËÓ ¿ÓÙÂÍ ·˘Ù‹ ÙËÓ Îϛ̷η Î·È ÂÚÈÊÚÔ˘Ú› ÈÔ Ôχ ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ ÙÔ˘, Û·Ó ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘». ∞

ηıfiÚÈÛ fiÙÈ ·fi ÌÈÎÚfi˜ ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ̤ӷ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Â›Ì·È ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜».

Aٿη: «TÔ

ͤڈ fiÙÈ Â›Ì·È È· ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ÚÔ˚fiÓ».

EÍÔÌÔÏfiÁËÛË: «¶ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËη

Ì ٷ drugs ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ· Ó· ¯¿Ûˆ ÙË Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ¿ ÌÔ˘, ¤˙ËÛ· ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÛÙËÓ ÚÔ AIDS ÂÔ¯‹, Î·È ÓÈÒıˆ Ù˘¯ÂÚfi˜». X·Ú·ÎÙ‹Ú·˜: °ÔËÙ¢ÙÈο ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi˜. ŸÛÔÈ ÙÔÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ï¤Ó fiÙÈ Â›Ó·È: ∂˘Ê˘‹˜, ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜, ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÎfi˜, ÙÔÏÌËÚfi˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi˜, open mind, ΢ÓÈÎfi˜, ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ÂÚˆÙ‡ÛÈÌÔ˜, ‰ËÎÙÈÎfi˜, Ó¿ÚÎÈÛÛÔ˜, ÂÚÁ·ÛÈÔÌ·Ó‹˜, ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜... ZÒ‰ÈÔ: ¢›‰˘ÌÔ˜, Ì ˆÚÔÛÎfiÔ ¢›‰˘ÌÔ. ∞Á·Ë̤ÓË ¤ÎÊÚ·ÛË:

«¢ÂÓ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜...».

12 - 18 IOYNIOY 2008 ATHENS VOICE 33


SYNCH FESTIVAL

TIME 2 SYNCH

MOTHERF***ER! TˆÓ °IøP°OY ¢HMHTPAKO¶OY§OY - ¶ANA°IøTH MENE°OY

34 ATHENS VOICE 12 - 18 IOYNIOY 2008


·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘ ÍÂÎÈÓ¿Ì Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ YÔ La Tengo, ÚÈÓ ÙÔ ¯ËÌÈÎfi ·ˆıË̤ÓÔ ÙˆÓ Happy Mondays, Ì ËÁ·ÈӤϷ Û Liars Î·È Holy Fuck. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ

STEREOLAB MAP•I™TE™ A¶O TO ¢IA™THMA

The Field + Andrew Weatherall, Ô ÔÔ›Ô˜, Ó·È, ı· ·›ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÎÈı¿Ú˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ dub disco Ô˘ Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÂÛ¯¿Ùˆ˜. TÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ MÂÓ¿ÎË, ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· dubstep Ì Headhunter Î·È Pinch. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Synch ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙ·

bar/clubs Ù˘ fiÏ˘. £· ÙÛÂοÚÔ˘Ì ÛÙÔ Bios Ù· Ó¤· ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· Ù˘ Ed Banger, ÚÈÓ Ì·˜ ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÁÈ· ÔÏÔÓ˘¯Ù›· Ô ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ Chicago house, DJ Pierre. TËÓ K˘Úȷ΋, ·fi ÙË Monika ÛÙÔ MÂÓ¿ÎË ı· ¿Ì ÛÙË Laetitia ÙˆÓ Stereolab ÛÙËÓ A˘Ï‹ Ù˘ T¯ÓfiÔÏ˘, ÚÈÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë Roisin Murphy. ™Ù· ÎÏÂÊÙ¿ ı· Ú›ÍÔ˘Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ dubstep Kode 9, ÛÙË ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Kieran Hebden (Ì ϤÓ Four Tet) Ì ÙÔÓ Steve Reid Î·È ÛÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ʷ۷ڛ˜ Poni Hoax. T· re-edits ÙÔ˘ Pilloski ı· Ì·˜ ˙ÂÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘, Ô˘ ı· ÂÌÈÛÙ¢ıԇ̠ÛÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ ıÚ‡ÏÔ, ÙÔ˘ Detroit ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Juan Atkins. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È΋ Ì·˜ ÙÂıÏ·Ṳ̂ÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹. To Synch Festival ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ fiÏË. M ΤÓÙÚÔ ÙËÓ T¯ÓfiÔÏË Î·È ÎÂÚ·›Â˜ ·ψ̤Ó˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ downtown. °È· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜, Athens Does The Synch. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÔ Í¤ÚÂȘ. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È;

ROISIN MURPHY HER TIME IS NOW

ÂΛÓËÛ Ì ÙÔ˘˜ Moloko, ‰›Ï· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ Mark Brydon. ™˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ 2005 Ì ÙÔ ÛfiÏÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ù˘ “Ruby Blue”, Ì ٷ ȉÈfi¯ÂÈÚ· Û·ÌÏ ÙÔ˘ ÂÓ›ÔÙ ȉÈÔÊ˘Ô‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Ù˘ house Matthew Herbert, ÁÈ· Ó· ÁÔËÙ‡ÛÂÈ Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ “Overpowered”. E›Ó·È ÌÔ˘ÚÏÔÎÔÌ›Ô, ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ¤Ï· ÙËÓ K˘Úȷ΋ ÛÙÔ Synch. MÂÙ¿ Ù· ͷӷϤÌÂ.

TÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÎÂÊÙfiÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ¤Áڷʘ ÙÔ ÛÙ›¯Ô, “When I think that I’m over you/ I’m overpowered”;

ÌÔ˘. MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÂÚ·Ù¿ˆ. O Ú˘ıÌfi˜ Ì ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ. K¿ÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ÎfiÏÏËÛ˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù·; §fiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ¤¯ˆ ηÈÚfi Ó· ·-

Ó·ÓÂÒÛˆ ÙÔ i-Pod. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ Â›Ó·È ÙˆÓ Gnarls Barkley. H Û¯¤ÛË ÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Moloko, Mark Brydon;

¢ÂÓ ÙÔÓ ‚Ϥˆ È· Û˘¯Ó¿. ŸÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜. To ÌfiÙÔ ÛÔ˘; ™‹ÌÂÚ· ı· ‹Ù·Ó «Ó· Â›Û·È ‰˘Ó·Ù‹». °È·Ù› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó fiÏ· ÁÚ‹ÁÔÚ· Á‡Úˆ ¶ÔÈ· ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Û Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘; H Jennifer Jason Leigh. ÌÔ˘, ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ·¤Ï˘Û·Ó Ôχ ÎfiÛÌÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· οӈ Ù· ¶Â˜ ÌÔ˘ ‰˘Ô ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ÛfiÔ˘, fi¯È fiÙÈ ¤¯ˆ ÚfiÌ ÙÔÓ Herbert. O Matthew Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÌÔ˘ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Moloko Î·È ‹- ‚ÏËÌ·, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ó· ‰›Óˆ Û˘Ó·˘Ù·Ó Ë Ù¤ÏÂÈ· ÂÈÏÔÁ‹, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Â¤ÏÂÍ·. ϛ˜. TÔ ı¤Ì· Ì ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·AÏÒ˜ ÙÂÏ›ˆÛ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó·˘ÊÈ΋˜, Ô‡Ù ηÓÂÓfi˜. E›Ó·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Ï›· ÙˆÓ MÔloko, ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· ÙÈ ı· INFO ˙‹ÙËÌ·. ¢È΋ ÌÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. K·È ڤοӈ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη Ì·˙› ÙÔ˘, H Roisin Murph ÂÈ Ó· Â›Ì·È ‰˘Ó·Ù‹ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›fiˆ˜ ÙÔ˘ ›¯· ˘ÔÛ¯Âı› ·ÚÎÂÙ¿ y ·›˙ÂÈ ÙËÓ K˘Ú ȷ΋ 15 Ûˆ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. OfiÙ ·˘Ù‹ Ê·ÈÓfi/6 ÛÙȘ 23.0 0, ÛÙËÓ ÙËÓ EMI Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ù·Ó Ó· Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ ¢ηÈÚ›·, T¯Ófi ÔÏË Ó›·. N· Â›Ì·È ‰˘Ó·Ù‹ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ó· ¿Úˆ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Û·Ì fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÎÈ fi¯È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘. ¤Ó· ‰˘Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌfiÓÔ. ™Â ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÂ- (TÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÒÙËÛË, ·Ú·Î·ÏÒ. §¤ÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÏÂÈÒÛ·ÌÂ. E›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔ˜, Ôχ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ- Ù˘ EMI Ô˘ Ì·˜ Û˘Ó¤‰ÂÛÂ Î·È ÎÚ˘Ê¿ÎÔ˘ÂÈ ÙË Îfi˜, ÁÏ˘Îfi˜ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ·˘Ùfi Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì·˜.) ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi. E›‰Â˜, Ë EMI ÂÙ¿¯ÙËΠÛÙË Ì¤ÛË. ™Ù·Ì¿Ù· Ó· ÌÈÏ¿˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿. (Û·ÚηÛÙÈο) TÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Synch; ¶ÔÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙÔ “Overpowered”, οÔÈ· ·fi ÙÔ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‹Úˆ¿˜ ÛÔ˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹; “Ruby Blue” Î·È Î¿ÔÈ· ÙˆÓ Moloko. H ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ÈFun, ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÌÈ· ÁÂ- Û¯˘Ú‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÛÙÈÏ¿ÙË. ºÔÚÔ‡Û ·Ì¿ÙË Ì¿ÓÙ· Ì ‰‡Ô ÛÔ‡ÂÚ ÙÚ·ÁÔ‡‰È- ÓÙÚÈο ÚÔ‡¯·, ›¯Â ÎfiÎÎÈÓ· ¯Â›ÏË Î·È ÔÏÛÙÚȘ ÛÙ· ›Ûˆ ʈÓËÙÈο. Ï¿ ‰·¯Ù˘Ï›‰È·. AÓÙÏÒ ¿ÓÙ· ¤ÌÓ¢ÛË ·fi ·˘Ù‹Ó. - °.¢. ¶Ò˜ ¯·Ï·ÚÒÓÂȘ; BÁ¿˙ÔÓÙ·˜ ‚fiÏÙ· ÙÔ Û·ÏÔ

™ÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ ‹ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·; NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ÍÂοı·ÚË ·¿ÓÙËÛË Û‹ÌÂÚ·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ı·˘Ì¿˙ˆ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ KÔÚÓ‹ÏÈÔ˘ K·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë Î·È ÂȉÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ë «º·ÓÙ·Ûȷ΋ ı¤ÛÌÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜». ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Â¤ÏÂ͘ ¤Ó·Ó fiÚÔ ÙÔ˘ K·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë ÁÈ· Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ÙÔ side-project Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ˜. “MÔnade”. N·È, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ô-

χÏÔÎË Ë ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. AÏÏ¿ ‚Ú›INFO ÛΈ ¿ÓÙ· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËOÈ Stere olab ·›˙Ô˘Ó ÙÈÎfi Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ÙËÓ K˘ÚÈ·Î ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. To ÂӉȷ‹ 15/6 ÛÙȘ 20.3 0, ÛÙËÓ Ê¤ÚÔÓ Ì ÙË Ï¤ÍË T¯Ófi ÔÏË monade Â›Ó·È fiÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÚÔÛˆÈο, ‹ıÂÏ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ. ¶·ÚfiÙÈ Ï·ÙÚ‡ˆ ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Monade, ·ÏÒ˜ ‹ıÂÏ· ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÒ Û˘ÓıÂÙÈο. ™·˜ ›¯· ‰ÂÈ Û ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Whitechapel Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ High Llamas Î·È Sea and Cake. ◊ÛÔ˘Ó ÎÈ ÂÛ‡ Ì·˙› Ì·˜. ŸÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó

Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ‚Ú·‰È¿. O Sean O’Hagan Â›Ó·È ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ê›ÏÔ˜ Î·È ÂÎÏÂÎÙfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘, ÚfiÛÊ·Ù· ‰Ô‡Ï„·Ó Ì ÙÔÓ Tim ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Marc Fitoussi “La Vie d’ Artiste”, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ “Chemical Chords”. °È·Ù› ·˘Ù‹ Ë ÂÌÌÔÓ‹ Ì ÙÔ ÚÂÙÚfi ‹¯Ô; MÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ô ‹¯Ô˜ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ. ¢ÂÓ ı· Ì ÂӉȤÊÂÚ ӷ ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ™·˜ Ï›ÂÈ Ë Mary Hansen; (ΔÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, ÙÔ 2003 ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Û ·Ù‡¯ËÌ· Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi Ù˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.) •¤ÚÂȘ, ÙËÓ Ô-

ÓÂÈÚ‡ÙËη ¯ı˜. ◊Ù·Ó ¤Ó· ÙÚ·ÁÈÎfi Û˘Ì‚¿Ó Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÚÔÔÙÈ΋. £· ·›ÍÂÙ ÙÔ “Ping Pong” ÛÙËÓ Aı‹Ó·; K·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. £· ˆ ÛÙÔÓ Tim Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ setlist. - °.¢.

M ÂӉȤÊÂÚ ÈÔ Ôχ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË, ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ¿ÏÌÔ˘Ì “Overpowered”, ÔfiÙ ÍÂÎÈÓÒ ·fi Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ Ì ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·‰¤„ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÒÛˆ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. ¢È¿‚·Û· ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘Û›· Ô˘ ÂÎÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ fiÙ·Ó Â›Û·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ (oxytocin) Î·È ¤ÁÚ·„· ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ùfi ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fiÏ˘Ù· ·fi ·˘Ùfi. OÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÓÙ›ÛÎÔ; ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· Û˘Ó‰¤Ûˆ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ·˘Ùfi Ì ÙË Ì·Á›· Ù˘ ÓÙ›ÛÎÔ. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ· fiÙÈ fiÏ· Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÌÔ˘ ÓÙ›ÛÎÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È ÈÛÙÔڛ˜, ÈÛÙÔڛ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙÈΤ˜. H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Á¿Ë Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘; H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘. E›¯· ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË Í·ÓıÈ¿

ÌËÙ¤Ú·. ¶Ôχ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋. ¢ËÏ·‰‹ ·ÎfiÌË ÙËÓ ¤¯ˆ. E˘Ù˘¯Ò˜. M·˙› Ì ¤Ó·Ó Ôχ ͯˆÚÈÛÙfi ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi ·Ù¤Ú·, Ô˘ ÛÙÔȯ›· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔ˘‚·ÏÒ ¿ÓÙ· Ì·˙› ÌÔ˘. AÁ·Ë̤ÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ; To Circus, ÛÙÔ ™fi¯Ô. ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ̤ÚÔ˜, Ì ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚·ÚÈ¤Ù·È Ó· ÓÙ˘ı›, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. TÔ ÈÔ ÙÚÂÏfi Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ; TfiÛ· ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ˆ ÌfiÓÔ ¤Ó·. ÿÛˆ˜ ÙÔ fiÙÈ 19 ¯ÚÔÓÒÓ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÌÂÈÚ›· ˘¤ÁÚ·„· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋.

ÁÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ avant garde Î·È Â˘Úˆ·˚΋˜ pop Ì ̷ÚÍÈÛÙÈ΋ ı¤ÛË Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ·fi ÙÔÓ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô Tim Gane Î·È ÙËÓ ¶·ÚÈ˙È¿Ó· Laetitia Sadier. ¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ tropicalia Î·È Ù˘ free jazz Ì french chanson, easy listening Î·È avant electronica. Avant ÁÂÓÈο, ‰ËÏ·‰‹. MÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙË Laetitia Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ˆÚ·›Ô ‰ÒÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ Ù‡¯ÂÈ ÛÙÔ Ì¿Ù·ÈÔ ·˘Ùfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ. M ÚfiÛÊ·ÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù· ÙÚÈÏ¿ ·Ó¿ÏÂÎÙ· “Oscillons From the Anti-Sun” Î·È ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌÔ˘Ì “Chemical Chords” Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ÙȘ ʋ̘ ÂÚ› ‰È¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Synch ÙËÓ K˘Úȷ΋ 15 IÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ °Î¿˙È. EÁÒ ÛΤÊÙÔÌ·È Ó· ¿ˆ ·fi ÙÒÚ·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ Úfi‚ÏËÌ·.

E

12 - 18 IOYNIOY 2008 ATHENS VOICE 35


YO LA TENGO ADVENTURES IN LO-FI ¶

‹Ú·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ·fi ¤Ó· ÌÂ˚˙ÌÔÏÈÎfi ·Ó¤Î‰ÔÙÔ. Yo La Tengo. IÛ·ÓÈο ÁÈ· ÙÔ «ÙËÓ ¤¯ˆ». TËÓ Ì¿Ï·, ‰ËÏ·‰‹. H Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ Georgia Hubley Î·È Ira Kaplan ·fi ÙÔ New Jersey, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ James McNew ·fi ÙË N¤· YfiÚÎË (Ô˘ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ A.V. Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Synch) ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙÔ 1984 Ì ٷ 15 ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ “I Am Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass”.

STEREOLAB

HAPPY MONDAYS

“WE STILL HAVE THE BALLS

TO DO IT” H

A.V. ÂÓÙfiÈÛ ÙÔÓ Shaun Ryder ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Champions League. K·È, ·Ó·fiÊ¢ÎÙ·, Ì›ÏËÛ ̷˙› ÙÔ˘ ÁÈ· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙˆÓ ¿ÏÏÔÙ ÂÌ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ baggy...

Wilson, Ô˘ Ì·˜ ¤‚·Ï ÛÙÔ ÎfiÏÔ. MËÓ ÈÛÙ‡ÂȘ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ Ë Ù·ÈÓ›· (Û.Û. ÂÓÓÔ› ÙÔ “24 Hour Party People”), ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ÔÙ¤ Ó· ÙÔÓ ÍÂÁÂÏ¿ÛÔ˘ÌÂ. ◊Ù·Ó ˆÚ·›Ô˜ Ù‡Ô˜, ·fi ÙË Ì›· ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË “one of the boys”. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. OÈ ÂÔ¯¤˜ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È fiÏÔÈ ÚÔ¯ˆÚ‹Û·ÌÂ... ™‹ÌÂÚ·, ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Happy Mondays; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜; AÎfiÌ· ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÈfiÌ·ÛÙÂ, ·ÊÔ‡ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ¶Ï¤ÔÓ, ÔÈ fans Ì·˜ Â›Ó·È ·fi 6 ¤ˆ˜ 70 ÂÙÒÓ. BÁ¿Ï·Ì ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ¤Ú˘ÛÈ, ‹Ú·Ì ηϤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi trendy ̤۷ fiˆ˜ ÙÔ NME. EÔ̤ӈ˜

“we still have the balls to do it”... O Bez ÙÂÏÈο Ífi‰Â„ ٷ ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ΤډÈÛ ÛÙÔ Celebrity Big Brother; K·Ï¿, ·˘Ùfi˜ Ù· ›¯Â ÍÔ-

K¿ÔÈ· Ì¿ÓÙ· Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂȘ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ·›Ì·... OÈ Twisted Wheel. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ

Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ì¿ÓÙ· Ô˘ ¤‚Á·Ï ·˘Ù‹ Ë fiÏË Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û·Ó ÎÈ ÂÌ¿˜, Â›Ó·È Î¿Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Pogues, ÙˆÓ Nirvana, ÙˆÓ Joy Division Î·È ÙˆÓ Arctic Monkeys.

™ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Yo La Tengo Is Murdering the Classics” ‰È·Û΢¿˙ÂÙ ·fi Velvet ̤¯ÚÈ Sonic Youth. ¶fiÛÔ ÌÔ˘ÚÏÔ› ›ÛÙ ÁÈ· Ó· ·Ôηϛ٠ÙÔ˘˜ Sonic Youth ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜, Û· Ó· ÌÈÏ¿Ù ÁÈ· ÙÔÓ Sinatra; ¶ÚÔÛˆÈο ÚÔÙÈÌÒ Ôχ ÂÚÈÛ-

EÈÚˆÓ‡ÂÛ·È ·ÎfiÌ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜; EÈÚˆ-

Ó‡ÔÌ·È ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜, ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜... - ¶.M.

MÂÚÈο ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó Ì ٷÈÚÈ·ÛÙfi ÁÈ· Û¤Ó· ÙÚfiÔ;

Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Jean Painleve ÁÈ· ÙÔ ‚˘ıfi, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Á·‹Û·ÌÂ. ◊Ù·Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi, ‹Ù·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ. ¶oÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯·Ì οÓÂÈ Î¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ.

™ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ı· ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ·ÛÙÈÎÔ› ¯Ô‡ÏÈÁηӘ Ì ÔÈËÙÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. ™˘ÌʈÓ›˜; K¿Ó·-

36 ATHENS VOICE 12 - 18 IOYNIOY 2008

OÈ Yo L ÙËÓ ·›˙Ô˘Ó Â˘‹ 13/6 Î Û · Ú · ¶ 5, ÛÙȘ 20.1 Ï‹ ÛÙËÓ A˘

H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “The Sounds of the Sounds of Science”; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚Ô˘‚¤˜

·Ô˘Û›· Ù˘ AÁÁÏ›·˜... AÊÔ‡ ›̷ÛÙ ¤Ó· Ì¿ÙÛÔ Ûηٿ, ÙÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ; EÏ›˙ˆ Ì ÙÔÓ IÙ·Ïfi (Û.Û. K·¤ÏÔ) Ó· ¿Ì ηχÙÂÚ·...

Î·È Ë Factory Records ÙÔ˘ ̷ηڛÙË Tony

ÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ Sonic Youth. MÂψ‰›· ‹ ıfiÚ˘‚Ô˜; O Û˘Ó‰˘·INFO ÛÌfi˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô. o g n e aT

OÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Ô My Bloody Valentine, Sonic Youth, Dinosaur Jr, Suicide. OÈ ÂÈÚÚÔ¤˜ Û·˜; ¶¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÙÂÚfiÎÏËÙ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜, ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÌÂÙ¿ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ¿ÏÈ ¤Íˆ. N¤· ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂȘ ͯˆÚ›ÛÂÈ; TÔ˘˜ Blues Control ·fi ÙÔ MÚÔ‡ÎÏÈÓ, ÙÔ˘˜ Pink Reason ·fi ÙÔ O¯¿ÈÔ. ¶¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ïfi, ·ÚΛ Ó· „¿ÍÂȘ.

ŸÙ·Ó ¤ÚıÂÙ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ Synch, ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Euro. TÔ Û¯fiÏÈfi ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ

¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ; ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Hacienda

¶ÚÈÓ ÙÔ Facebook ÂÛ›˜ ÁÚ¿„·Ù ÁÈ· ÙÔ “Fakebook” (¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ 1990); EÌ›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ

¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Fakebook. (Á¤ÏÈ·) E›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ·›˙Ô˘Ó Û Ì·Ú ‹ Á¿ÌÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ Ó· ·›˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÁÓˆÛÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.

‰¤„ÂÈ ÚÈÓ Î·Ó Ù· ¿ÚÂÈ. K·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ¿ÏÈ Ì·˙› ÌÔ˘, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ...

M ÔÈÔÓ ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÙÂÏÈÎfi; M ÙË °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, Ê˘ÛÈο. I’m a red. MÂÁ¿ÏˆÛ· ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiÏ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ Old Trafford. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, ›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÚÈΤ˜ Ì›Ú˜...

Ì ·Ï¿ fi,ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· Ù· ·È‰È¿. MÈÏÔ‡Û·Ì ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ·›ÚÓ·Ì ӷÚΈÙÈο, ÊÙÈ¿¯Ó·Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‚Ϥ·Ì Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. K·È Ù· ηٷʤڷÌ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ fiÏÔÈ ‹Á·ÈÓ·Ó Û˘Ó¯Ҙ Û ¿ÚÙÈ Î·È «ÎÔ‡ÌˆÓ·Ó» ·›Û٢٘ ÔÛfiÙËÙ˜ ¤ÎÛÙ·ÛÈ. TÒÚ· È·, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ Â›Ì·È 18, ¤¯ˆ ·È‰È¿...

TÈ ı· ÚˆÙÔ·›ÍÂÙ ÛÙÔ Synch; ¢ÂÓ Í¤Úˆ. K¿ıÂ Û˘Ó·˘Ï›· Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ŸÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ setlist ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·È ÌÈ· ÒÚ· ÚÈÓ.

°È·Ù› ·˘Ù‹ Ë ÂÌÌÔÓ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·; ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ó· ÛÔ˘ ˆ. AÏÒ˜ Ì·˜ INFO

OÈ Hap py Monda ys ·›˙Ô ˘Ó ÙËÓ ¶·Ú ·Û΢‹ 13/6 ÛÙÈ ˜ 22.45 , ÛÙËÓ A˘ Ï‹

·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ. AÓ ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ NY ÔÈ· ı· ‹Ù·Ó; AÚ¯¤˜ ’70.

ŸÙ·Ó Ë NY ‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È ‚ÚfiÌÈÎË. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˙‹Ûˆ Û ¿ÏÏË fiÏË. MÂÁ¿ÏˆÛ· ÛÙÔÓ ¡fiÙÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë fiÏË ÌÔ˘. TÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÔÈ Yo La Tengo; K·Ó¤Ó·Ó. - °.¢.


12 - 18 IOYNIOY 2008 ATHENS VOICE 37


MUSIC DAY ∏ ¶√§∏ ™Δ√ ¢ƒ√ª√ TˆÓ °. ¢HMHTPAKO¶OY§OY - ¶. MENE°OY - ™.-√. ∫À¶ƒπøΔ∞∫∏ - ª∞∫∏ ª∏§∞Δ√À

38 ATHENS VOICE 12 - 18 IOYNIOY 2008


ÙÔ Í¤ÚÂȘ Ù›· KÏ· ˘ıÌ . ™Ù Ô˘. Afi ÒÓÔ˜. ¶·Ú·ÛΠËÓ Ï·ÙȘ 18.0 ˘‹ 20 IÔ 0. ™ ˘Ó›ı· ·Ó¤‚ Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ A.V . ÛÂÈÚ¿ ÔÈ Gap, F Suave l Galore akes, DNA, S , Film, M Victory Col ugah lapse, arave y Dr Vod as Illegal, katini . £· Ù· Ô ‡Ì ÂΠ›.

√π BRAZILIAN GIRLS μ°∞π¡√À¡ ∞¶√ Δ∞ ƒ√ÀÃ∞ Δ√À™

H A.V. ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô team Ù˘ M.E.™.O., Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙÔ Ï˜ Î·È ¿ıÏÔ, Î·È Ì·ı·›ÓÂÈ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÈ ¤ÁÈÓÂ, ÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ fiÏË ·fi ÙȘ 19 ̤¯ÚÈ ÙȘ 21 IÔ˘Ó›Ô˘.

21 IÔ˘Ó›Ô˘. H ̤ڷ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. °È· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙȘ Ï·Ù›˜, ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÙÔÓ EıÓÈÎfi K‹Ô, ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿Û˜ Ù˘ fiÏ˘. ¶·ÓÙÔ‡. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ Â›Ó·È Ó· ‚ÁÂȘ ¤Íˆ. MÂÙ¿ ¿ÎÔ˘ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷ ‚‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘. £· Û ¿Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. ™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ fiÏ˘.

EYPø¶A´KH °IOPTH TH™ MOY™IKH™ 19 - 21 IOYNIOY

ETOIMA °IA TH ™ ™OY TH™ ATH KHNH ENS VOI TÔ Ú·ÓÙÂ CE ‚Ô‡ Ì·˜

12 - 18 IOYNIOY 2008 ATHENS VOICE 39


MUSIC DAY

PRESS:

REWIND TÔ˘ °IøP°OY ¢HMHTPAKO¶OY§OY

2007

H ÛÎËÓ‹ ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ Î·È MÂÏˉfiÓ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÍÂÛÙËı›, Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Î·È Ó· ÛÙËı› Ï›ÁÔ ·Ú·¤Ú·. OÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ o‰Ô‡ A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ (ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ›¯·Ó Ù· 3 ·fi Ù· 4 bar ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡) ‹Á·Ó ÂÚ›·ÙÔ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. O Nikko Patrelakis ÚÔÛ¤ÊÂÚ big cheels ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Alex Foster, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Û·ÍÔʈӛÛÙ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. O Remi Vignolo ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Bojan Z ‰¿ÓÂÈÛ ÙÔ ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Nostalgia 77 Octet ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË, ÁÈ·Ù› ÔÈ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÙÔ˘˜ Í‚ڿÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ K¿ÈÚÔ. O °¿ÏÏÔ˜ Beat Assailant ¤Î·Ó stage diving Î·È Ô MC Î·È breakdancer ÙˆÓ Us3, Akil Dasan, ·Ó¤‚·ÈÓ ·˘ıfiÚÌËÙ· ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÁÈ· Ó· ¯ÔÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ «‰ÈÎÔ‡ Ì·˜» Dimi Phaze ÛÙËÓ KÔÙ˙È¿. AÎfiÌË Transglobal Underground, Pfi‰Â˜, Black Strobe. ™ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ ATHENS VOICE My Wet Calvin, KfiÚ ⁄‰ÚÔ, Matisse Î·È Marsheaux. KfiÏ·ÛË.

1 4

2006

H Aı‹Ó· η̛ÓÈ. ™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ·, ‰È·ÎÔ¤˜ Ú‡̷ٷ. OÈ Birdy Nam Nam ·fi ÙË °·ÏÏ›· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Î¿ı Èο Û ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ KoÙ˙È¿ Û ¤ÎÛÙ·ÛË. Erik Truffaz ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ T¯ÓfiÔÏ˘ ¯ˆÚ›˜ ·Ô‡ÙÛÈ·, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ·Ú·Ï‹ÚËÌ·. OÈ Hybrid Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÔÈ PÒÛÔÈ SCSI-9 Î·È Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ GPal ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÔÙ˙È¿. Afi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ÎÔ˘ÓÔ‡È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ë ÙÚÔ¯·›· «Î¿ÓÂÈ Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ·», Û¿ÂÈ ÙÔÓ ÎÏÔÈfi Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ soundcheck. ™ÙË ™ÎËÓ‹ Ù˘ A.V. ÛÂÈÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Pfi‰Â˜, Mary and the Boy, ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘.

3

7

2005

°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË EÏÏ¿‰·. E›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ Mory Kante Î·È ÙˆÓ ÌÔÛ·ÓÔ‚ÈÎÒÓ ‰È·Û΢ÒÓ Ù˘ post punk ÂÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ·ÎfiÌË Nouvelle Vague, ÙÔ ÙÚ›Ô ÙˆÓ Way Out West ÙÔ˘ Nick Warren, ÙÔ˘˜ Silicone Soul Ù˘ Klik. ™ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ A.V., Astyplaz, Blend, Pallyria, Earthbound Î·È ™Ù·Ì¿Ù˘ KÚ·Ô˘Ó¿Î˘, Ì ÙË ™›ڷ ™›ڷ, ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜.

2004

H ÒÚ· ÙÔ˘ °ÈÔ‡ÚÔ. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù·ÛË ˙ԇ̠ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ disco ÊÚÂÓ›Ùȉ· ÙˆÓ Scissor Sisters, ÙË ˙ˆÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ Fundamental, ÙÔ˘˜ 1 Giant Leap, Ô˘ ¤Ú·Û·Ó Û¯ÂÙÈο ··Ú·Ù‹ÚËÙÔÈ Î·È ¿ÛÚÈÛ·Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶ÂÚfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Loop Guru, Bermuda Triangle, Julien Lourau. ™ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ A.V. ÛÙËÓ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, Nikko Patrelakis, K. B‹Ù·, Xaxakes Î·È ¢ÂÏË‚ÔÚÈ¿˜.

2003

600 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û 100 ÂΉËÏÒÛÂȘ Û 17 ÛËÌ›· ÛÙËÓ Aı‹Ó·. ¶Ï·Ù›˜, ¿Úη, Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Á¤ÌÈÛ·Ó ·fi ÌÔ˘ÛÈ΋. Christo Z Î·È Mȯ¿Ï˘ ¢¤ÏÙ·, Atria ÎÈ Astyplaz ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË, hip hop ÛÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜, ÂÏÏËÓÈο ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. K¿ÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ. ●

40 ATHENS VOICE 12 - 18 IOYNIOY 2008

2

6


H °IOPTH TH™ MOY™IKH™

TO TEAM

1. °ÈÒÚÁÔ˜ Perot: ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ 2. ¢ÒÚ· AÓ‰ÚÔ˘Ïȉ¿ÎË: ÁÂÓÈÎfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ 3. ™‡ÚÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜: Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 4. °ÈÒÚÁÔ˜ ºÚ·ÁοÎȘ: ˘‡ı˘ÓÔ˜ Marketing & AÓ¿Ù˘Í˘ 5. N·Ù¿ÛÛ· ¶·Ó‰‹: ˘‡ı˘ÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6. ŒÊË ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ 7. EϤÓË M·ÚηÓÙ¤: ˘‡ı˘ÓË ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ * ¢‹ÌËÙÚ· ¶·Ó‰‹: ‚ÔËıfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (ÂÎÙfi˜ Ê·ÎÔ‡) ●

H °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡

ET™I •EKINH™AN O§A T˘ ™ANTPA™ - ONTET KY¶PIøTAKH

∂º∏ ¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À

5

* 1983 - 30.000 ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È * 1998 - 50 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË Û Ï·Ù›˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. O •ÂÓ¿Î˘ ÁÚ¿- AÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È 150 ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÊÂÈ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ «ΔÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘». * 1984 - 70 Û·ÍÔʈӛÛÙ˜ ÙÔ˘ Urban Sax 400 ÎÚÔ˘ÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. * 2000 - TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È «ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ fiÍÂÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¶·ÚÈ˙È¿ÓÔ˘˜. * 1985 - H ÁÈÔÚÙ‹ ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÚÈ·» Î·È Ë «ø‰‹ ÛÙË ¯·Ú¿» ·›˙ÂÙ·È Ù·˘ÙfiÎfiÛÌÔ. M ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ MÂϛӷ˜ ¯ÚÔÓ· Û Aı‹Ó·, B·ÚÎÂÏÒÓË, BÂÚÔÏ›ÓÔ, MÂÚÎÔ‡ÚË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·, N¿ÔÏË, BÔ˘‰·¤ÛÙË, BڢͤÏϘ, IÛÙ·ÌÔ‡Ï, §›‚ÂÚÔ˘Ï, Ô˘ Â›Ó·È ÙfiÙÂ Ë 1Ë Ô§Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, PÒÌË. ÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· M˜ Î·È ‰Â˜ http://www.myspace.com/europeanmusicday * 2001 - K·È Ë ‰È·‰ÈÙ˘ E˘ÚÒ˘. http://www.musicday.gr ÎÙ˘·Î‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ* 1986 - ™˘Ì›ÙÂÈ Ì http://fetedelamusique.culture.fr ΋˜: Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÌÔ˘ÓÙÈ¿Ï °·ÏÏ›· - BÚ·˙ÈÏ›·. BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ web designers ηÏÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ TÔ˘ÏÔ‡˙Ë. * 1988 - H ÚÔÎ-garage ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯·ÈÚÂÙ›˙Â- ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘, interactive ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ site. Ù·È ·fi ÙÔÓ Jack Lang. * 1992 - M·˙‡ÔÓÙ·È 40.000 ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ * 2002 - 12.000 Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û ¿Óˆ ·fi NٷοÚ, ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Dempa Diop, ÁÈ· Ó’ ·- 118 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. * 2003 - O ˘Ô˘ÚÁfi˜ EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ∞ÊÚÈηÓÔ‡˜ ÛÙ·Ú. * 1993 - H Ù¤ÎÓÔ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÌ- ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Jean - Jacques Aillagon ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜ T¯ÓÒÓ Î·È °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Ê¿ÓÈÛË. * 1994 - H ™Â˙¿ÚÈ· E‚fiÚ· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÛÙÔ ÙÔ˘˜ Zazie, Thomas Fersen, Iggy Pop, Carla Bruni. Caroussel ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘. * 1995 - MÈ· ÎÈÓËÙ‹ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì ÎÚÔ˘- * 2007 - O Manu Dibango Ì ÙË Soul ÛÙ¿ Î·È 10 οڷ ÙÔ˘ «K·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡ ÙˆÓ Massoka Gang ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÂÓÒ ÔÈ Xڈ̿وӻ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ψÊfiÚÔÈ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ì ÙȘ jazz ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ Jacky Terrasson. ● ¶·ÚÈÛÈÔ‡. 12 - 18 IOYNIOY 2008 ATHENS VOICE 41


MUSIC DAY O ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÙˆÓ Scissors Sisters ¤Î·Ó Ͽη fiÙÈ Í¤¯·Û ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· οÙÛÂÈ ÌÈ· ̤ڷ ·Ú·¿Óˆ Aı‹Ó·.

SCISSORS SISTERS

¿ÏÏË Â›Û·È Û ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔ 20-25% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ›ÙÂ Â›Ó·È Í¤ÓÔÈ ‹ ¤¯Ô˘Ó Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜.

Fundamental: 17 ¿ÙÔÌ· ˆÚˆÌ¤Ó· ÛÙË ÛÎËÓ‹, Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ¿ÁÁÂÏÔÈ. O‡Ù Ì›Ú·, Ô‡Ù ÙÛÈÁ¿Ú·, Ô‡Ù ٛÔÙÂ. AÓ‚‹Î·ÓÂ Î·È Ù· Û¿Û·ÓÂ.

¢ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÂÍÂȉ›Î¢ÛË. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·.

¶Ò˜ Ó· ͯ¿ÛÂȘ; ΔÔ backstage ÙˆÓ 1

°È· ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·: ¶¤Ú˘ÛÈ ˘‹Ú¯·Ó

SHORT CUTS A¶O T∏ °IOPT∏ TH™ MOY™IKH™ °È· ÙË «°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜»: E›Ó·È ÌÈ· ÂÁÁ‡ËÛË fiÙÈ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô ÌÈÛfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘. A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. Œ¯ÂÈ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Û’ ¤Ó· life/music style Ô˘ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰Ô‡Ï¢Â. AÏÏ¿ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÙÔ Ù˙·Ì·Ù˙›‰ÈÎÔ. A˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›Ô ÙÔ free press, Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ›ٷÈ. TÔ below the line, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ÎÈ fi¯È Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ. ¢ËÏ·‰‹, ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÏÈ˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË. °›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ› ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË.

42 ATHENS VOICE 12 - 18 IOYNIOY 2008

Œ‚ÏÂ˜ ÙËÓ μig μand Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Ô˘ ¤·È˙ Ù˙·˙ Î·È ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ÎÔÏÏ¿Á·Ó ӷ ‰Ô‡ÓÂ. E›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔ, ÁÈ·Ù› fiÙÂ Î·È Ô‡ ı· ÙÔ ¤‚ÏÂ˜ ·˘Ùfi; T· Ó¢ÛÙ¿, Ó‡¯Ù· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. AÓ·ÚˆÙÈ¤Û·È Ô‡ ›۷È... ™ÙËÓ Aı‹Ó·.

Scissors Sisters: T¤ÏÂÈÔ timing: TÔ˘˜ ›¯· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù˘¯·›· Û’ ¤Ó· Ê›ÏÔ Ô˘ ›¯Â MTV Î·È Ï¤ˆ «ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi»; TÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ ¿ÎÔ˘Û· ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÎÈ ‹Ù·Ó ȉÈÔÊ˘˝·. ¶‹Ú· ÙÔ Ú›ÛÎÔ. TÔ˘˜ ¤‰ˆÛ· ¤Ó· ÔÛfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ˆ ·Ó ‹Ù·Ó ¢ÚÒ ‹ ϛژ. ◊Ù·Ó ÌÈÎÚfi ÔÛfi. ŸÙ·Ó ·¿ÓÙËÛ·Ó, fiÏÔÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â›·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÓÙÚÔ‹, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ı¤Ï·ÓÂ! EΛ Ì·›ÓÂÈ Ë ·Ï·ÈfiÙËÙ· (Ë ‰È΋ ÌÔ˘) Î·È fiÙ·Ó ‹Úı·Ó, ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ì·˜ Ì¿ÓÙ· ÎÈ ¤ÁÈÓ Ù˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜, ¯·Ìfi˜.

Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ËÚˆÈ΋ ÎÔÏfiÓ· ÛÙËÓ KÔÙ˙È¿, Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ ¿Ì ӷ ÙË Ú›ÍÔ˘Ì Ì ÙËÓ Óٷϛη, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ stage. º¤ÙÔ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÁÏ¿ÛÙÚ˜. TȘ ÔÙ›˙Ô˘Ì οı ‚Ú¿‰˘ Ì ÙÔ ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ. ◊Úı ¤Ú˘ÛÈ ÌÈ· ΢ڛ· Î·È ‹ıÂÏ ӷ Ì·˜ ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ÙË ÁÏ¿ÛÙÚ·, ÂÂȉ‹ Ù˘ ·ÏÏ¿Í·Ì ı¤ÛË. MÂÙ¿ ÙË 1 ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·: «KÏ›ÛÙ ٷ fiÏ·». ŸÛÔ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ó¤Ó·˜ fï˜, ÎÚ·Ù¿ÌÂ. ¶¤ÚÛÈ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÛÙ·Ì·Ù‹Û·Ì ÛÙȘ 3. O ÓÙÚ¿ÌÂÚ ÙˆÓ Scissors Sisters ¤Î·Ó Ͽη fiÙÈ Í¤¯·Û ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· οÙÛÂÈ ÌÈ· ̤ڷ ·Ú·¿Óˆ Aı‹Ó·. TÔ ÛÈÙ¿Ú Î·È Ë ÎÈı¿Ú· ÙˆÓ Trance Global ‰ÂÓ ‹Úı·Ó ÔÙ¤, ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË B·ÚÛÔ‚›·. ¶¤Ú˘ÛÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ ÛÙËÓ KÔÙ˙È¿ ‹Úı ¤Ó·˜ ¯Ú‹ÛÙ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂΛ fiϘ ÙȘ

ŒÓ·˜ Ù‡Ô˜ ÛÙËÓ KÔÙ˙È¿, Á‡Úˆ ÛÙ· 100 ÎÈÏ¿, 1, 70 ÂÚ›Ô˘, ¯fiÚ¢ ÔÏfiÁ˘ÌÓÔ˜. E›¯Â Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ Û ÌÈ· Û·ÎԇϷ Î·È ¯fiÚ¢Â. M·˜ ‹Úı ¤Ó· mail ÚÈÓ Î·ÌÈ¿ ‚‰ÔÌ¿‰·, fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ûηٿ οı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ ¤ÛˆÛ ‹Ù·Ó Ô KÚ·Ô˘Ó¿Î˘. H ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Â›Ó·È: ...Ò˜ ‹Ù·Ó fiÙ·Ó ÎÂÚ‰›˙·Ì ÙËÓ EıÓÈ΋; ™¯Â‰fiÓ ¤ÙÛÈ. TÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, fiÏÔÈ. Afi ÙÔ Úˆ› ·›˙Ô˘Ó: ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Ù· fiÚÁ·Ó·, fiÏ·... ™ÎÂÊًηÌ fiÙÈ fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ÙfiÛË ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì οÔÈÔÓ Î·Ïfi ÛÎÔfi: ‰ËÏ·‰‹ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ‹ Ú‡̷ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ... £· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ...

º¤ÙÔ˜: 35 Û¯‹Ì·Ù· ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, 20 ·fi Aı‹Ó· ÚÔ˜ ¿ÏϘ fiÏÂȘ (X·ÓÈ¿, °È¿ÓÓÂÓ·, BfiÏÔ˜). M ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Û fiÏÂȘ Ù˘ E˘ÚÒ˘: O Takis Barberis ı· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ §Ô˙¿Ó˘, ÔÈ Happy Dog Project ÛÙÔ Hyde Park Î·È Ô G-Pal ÛÙÔ MÈÏ¿ÓÔ. - °.¢., ™.-√. ∫.

Afi ÙË Ì›· ‚ϤÂȘ ˆ˜ Ë ÂͤÏÈÍË Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ ı¤ÏÂÈ Ôχ ηÈÚfi, ·fi ÙËÓ

οÔÈ· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ú·Ó οÌÂÚ˜ Î·È Î¿Ó·Ó ‚fiÏÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜. ™ÙÔ youtube Â›Ó·È ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 16 ÏÂÙ¿ ÌÔÓÙ¿˙ ·fi T¯ÓfiÔÏË - ™‡ÓÙ·ÁÌ· - M·‚›ÏË - Aۈ̿وÓ. E›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi!

Giant Leap ‹Ù·Ó οÙÈ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ÂÚ›ÂÚÁÔ, ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ηϤÛÂÈ 25 ¿ÙÔÌ·. TÂÏÈο Ì·˜ ‚Á‹Î ·fi ÙË Ì‡ÙË ÙÔ project. ¢ÂÓ ‹ÚıÂ Ô Baaba Maal, Ô‡ÙÂ Ô Maxi Jazz. AÏÏ¿ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ Ï¿È‚ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·Á›ÓÂÈ.

̤Ú˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ó¤‚ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì’ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÙÔ˘. §¤ÂÈ ÛÙË N·Ù¿ÛÛ· «P ÎÔÂÏÈ¿, ÙÒÚ· Ô˘ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ó’ ·Ó¤‚ˆ Ì’ ¤Ó· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ ÌÔ˘ Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÌÔ˘ÛÈ΋»;


12 - 18 IOYNIOY 2008 ATHENS VOICE 43


MUSIC DAY

M

fiÓÔ ÌËÓ ÙËÓ ÂȘ Neneh Cherry. MfiÓÔ ÛÙÔ cirKus Á˘Ú›˙ÂÈ. Ÿˆ˜ ı· ηٷϿ‚ÂȘ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ÌÔÚ› Î·È Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ low profile ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. AÓ ÛÎÂÊÙ›˜ ‰Â ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ÎfiÚË ÙÔ˘ Don Cherry (·ÙÚÈfi˜), ÂÙÂÚÔı·Ï‹˜ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ Eagle Eye Cherry, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi funk ÙˆÓ Rip Rig + Panic. °ÂÓÓË̤ÓË ÛÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1964 ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË, ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ¤Ó· οÚÔ ÔÓfiÌ·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ Michael Stipe, Youssou N’Dour, The The, Pulp, Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜ fiˆ˜ Ù· “Buffalo Stance”, “Manchild”, “Seven Seconds”. To Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· fï˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÁÎÚÔ˘ cirKus, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2006 Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ “Laylow” Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Burt Ford, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÛËÌ·‰È·Îfi “Blue Lines” ÙˆÓ Massive Attack, ÙÔÓ Karmil, ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜ Matt Kent, Î·È ÙË Ê›ÏË ÙÔ˘ Lolita Moon. ¢Â˜ ÙÈ Â›Â Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Â› ÛÙËÓ A.V.

NENEH CHERRY

(cirKus) ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °IøP°O™ ¢HMHTPAKO¶OY§O™

TÈ ÈÛÙÔڛ˜ ‰ÈËÁ›ÛÙ ̤ۈ ÙˆÓ CirKus; Neneh: NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË

ÁÈ· ÙÔÓ bUrt Ford, Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜, Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÔÓ Karmil, Ô˘ ȯÓÔÁÚ·Ê› ÙȘ ˯ËÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜... bUrt Ford: ™Â ¢¯·ÚÈÛÙÒ, Neneh... §ÔÈfiÓ, ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û·Ó ¤Ó· ÂÚ›ÏÔÎÔ ÈÛÙfi ÔÏÈÙÈ΋˜ ›ÓÙÚÈÁη˜ Î·È ·ÎÚ·›·˜ ÊÙүȷ˜, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ٷ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÁÈÔÙ Î·È ÙÔÓ ÂȉÂÈÎÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ. Karmil: K·È Ë ·Ê‹ÁËÛË ·˘Ù‹ ÚÔηÏ› ÛΤ„ÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‹¯ÔÈ, ıfiÚ˘‚ÔÈ, ·Ó ı˜, Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ϤÍÂȘ.

¶fiÛÔ Û·Ṳ̂ÓË ÛfiÔ˘Ï ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ‹¯Ô Û·˜; N.: ŸÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ Û·Ṳ̂ÓÔÈ Î·Ù¿ οÔÈ-

ÔÓ ÙÚfiÔ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ „˘¯¤˜ Ì·˜Ø ¤ÙÛÈ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ «Û·Ṳ̂Ó˜ „˘¯¤˜». °È·Ù› cirKus? N.: E›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Î·È Ë ÔÚıÔ-

ÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ÛԢˉÈ΋. ¶fiÛÔ cool ‹Ù·Ó Ë Î·˘Ù‹ Rip Rig and Panic ÂÚ›Ô‰Ô˜; (ŒÓ· ·fi Ù· ÚˆÙÔÔÚȷο ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ Ê·ÓÎ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Cherrry, ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ’80) N.: PÒÙ· ÙÔÓ bUrt. ◊Ù·Ó Ê·Ó. b.: PfiÎ·Ú·Ó fiˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Í·Ó·‰Â›! ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ô˘ ‹Ú˜ ÔÙ¤ ·fi ÙÔÓ Don Cherry; N.: °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÚÒÙ· ÙÔÓ, bUrt... b.: MÔ˘ › ӷ ÌËÓ ÎÔ˘Ú‰›Ûˆ ÙÔ È¿ÓÔ ÙÔ˘. AÁ·Ë̤ÓÔ ¯ÚÒÌ·; K.: TÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÈÚ‹Ó˘ ηÈ

Ù˘ ηٷÓfiËÛ˘. TÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘ single ‹Ù·Ó ÙÔ “Stop the War”, ÂÓ¿-

44 ATHENS VOICE 12 - 18 IOYNIOY 2008

ÓÙÈ· ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙ· ºfiÎÏ·ÓÙ˜, ¤Ó· ·fi Ù· ÚfiÛÊ·Ù· Â›Ó·È ÙÔ “You’re Such an Asshole” ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ George Bush. N.: T›ÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. AÎfiÌË ÚÔ-

Û·ıԇ̠ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. °È·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÂfiÓ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÛÙÔ youtube; N.: PÒÙ· ÙÔÓ Karmil, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÚÌËÓ›·. K.: §ÂÙfi ˙‹ÙËÌ·, ·ÏÏ¿ fiÏÔ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-

Îfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô Ì·˜ ÊÈÏÙÚ¿ÚÂÙ·È ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ fiψÓ, ÔfiÙ ‚Á¿Ï ٷ ‰Èο ÛÔ˘ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ cool. TÈ ıˆÚ›Ù ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ù¢ÁÌ¿ Û·˜; N.: TÔ Ó· Â›Ì·È Û ¤Ó· ÁÎÚÔ˘ Î·È ÙÔ Ó·

·Ú·ÎÈÓÒ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË Ì¿ÓÙ· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Û ̤ӷ. TÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ Û˘Ó·˘Ï›·; K.: 6 Ù‡Ô˘˜ Ó· Ù· ‰›ÓÔ˘Ó fiÏ·. E›Ì·ÛÙÂ

¶O§Y ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔÈ. N.: ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛfiÔ˘ Ù˘ Neneh Cherry. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ì·È ÌfiÏȘ ¤Ó· ·fi Ù· 6 ̤ÏË ÙÔ˘ cirKus. MËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ˘ÏÈÎfi, ·È‰È¿... ●


SONIC YOUTH

H A.V. ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙȘ Ӥ˜ Ì¿ÓÙ˜ Ù˘ fiÏ˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ... Ù· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ TˆÓ °IøP°OY ¢HMHTPAKO¶OY§OY ™ANTPA™ - ONTET KY¶PIøTAKH

BERLIN BRIDES pop punk/electro TÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÙÔ˘ MySpace ÁÚ¿ÊÂÈ: 32.946. Afi Ô‡ ¤Ú¯ÂÛÙÂ; Afi ÙÔÓ Johann Sebastian Bach ÛÙ· ÙÚ›ÙÔÓ· Î·È ·fi ÙËÓ Peaches ÛÙËÓ Astrud Gilberto... TÈ ¤¯ÂÙ ӷ ›ÙÂ; K¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ͷӷÎÔ‡ÛÂÈ... AÁ·Ë̤Óo ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘; §fiÊÔ˜ KÔψÓÔ‡, Ì ٷ ÙÚÂÏ¿ ÛÌ‹ÓË Ô˘ÏÈÒÓ Ó· ÂÙ¿Ó ·fi ¿Óˆ... O ‹¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘; H fiÏË ÎÔÈÌ¿Ù·È... TÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ï¿È‚ Û·˜; ¶ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÔÚÁ·ÛÌÔ‡˜. ¶fiÛÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ÛÙÔ ªySpace” Û·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹; 2.500. MfiÙÔ; Hit and run.

MAGNITOPHONO & MANEKINEKOD (E§ENH & BIKY) experimental/ambient TÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÙÔ˘ MySpace ÁÚ¿ÊÂÈ: 34.033 - 12.070. Afi Ô‡ ¤Ú¯ÂÛÙÂ; KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙ¤˜, Ruyichi Sakamoto, Alva Noto, Hector Zazou, Colleen, Laurie Anderson, Anne Clarke, Samuel Barber. TÈ ¤¯ÂÙ ӷ ›ÙÂ; ŸÛ· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È. AÁ·Ë̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘; K¿ı ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ·Ô „ËÏ¿ fiÛÔ ÌÈÎÚÔ› ›̷ÛÙÂ. O ‹¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘; £fiÚ˘‚Ô˜ Û ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. TÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ï¿È‚ Û·˜; ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·È¯ÓȉÈÒÓ. ¶fiÛÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ÛÙÔ MySpace Û·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹; AÊ·›ÚÂÛ ·fi ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó request ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ «Ê›ÏÔ˘˜»... ̤ÓÔ˘Ó Ï›ÁÔÈ Î·È Î·ÏÔ› ·ÎÚÔ·Ù¤˜. MfiÙÔ; I never give up!

EKOS QUARTET trip hop/down tempo/electronica

TÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÙÔ˘ MySpace ÁÚ¿ÊÂÈ 16.176. Afi Ô‡ ¤Ú¯ÂÛÙÂ; Afi Kraftwerk ̤¯ÚÈ Gza Î·È ·fi Billie Holiday ̤¯ÚÈ •ÂÓ¿ÎË ‹ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ. ™›ÁÔ˘Ú· Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Ú‡̷ٷ, fiˆ˜ trip-hop ‹ post rock, fiˆ˜ Â›Û˘ Ô ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ô ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜. TÈ ¤¯ÂÙ ӷ ›ÙÂ; M·˜ ··Û¯ÔÏ› Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Ë Ê‡ÛË, Ë Ô˘ÙÔ›· Î·È Ë Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·, ÔÈ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ̤ÓÔ˘Ì ͇ÓÈÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› Î·È Ó· ÙÔ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ì fiÛÔ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÌÔÚÔ‡ÌÂ... AÁ·Ë̤Óo ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘; MÈ· Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË, ÌÈ· ‚ÈÙÚ›Ó·, ¤Ó·˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ¤Ó· ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿, ¤Ó·˜ Î˘Ì·ÙÔıÚ·‡ÛÙ˘... O ‹¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘; H ÈÔ ·›ÛÙ¢ÙË Û˘Ìʈӛ· ‹¯ˆÓ, Û·Ó ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ·˙Ï ·fi Á¤ÏÈ·, ÛȈ¤˜, ‰¿ÎÚ˘· Î·È ·Ó¿ÁΘ, ÔÏϤ˜ ·Ó¿ÁΘ. TÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ï¿È‚ Û·˜; ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È, ʈӤ˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·. TÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ album Ì·˜ (“In a Dream Full of Charm”), ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Ì›Í˘. ¶fiÛÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ÛÙÔ MySpace Û·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹; TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘˜ ÎÈ fi¯È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ·fi ‚ÈÓÙ¿ÎÈ· ‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì “comments”. A’ ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ MySpace Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÙfiÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ (Ù˘ ÁÓÒÌ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜). ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¤ÓÓÔÈ· «Ê›ÏÔ˜» ÛÙÔ internet Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó Û˘Ì›ÙÔ˘Ó. MfiÙÔ; Heading to whatever... So clever altogether... ●

STILETTO SCAG

TÔ ÎÔÓÙ¤Ú ÙÔ˘ MySpace ÁÚ¿ÊÂÈ: 14.667. Afi Ô‡ ¤Ú¯ÂÛÙÂ; OÈ Î·Ù·Áڷʤ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÂÈÚ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙÂÏÈο ·fi ÙÈ ÂËÚ¿˙ÂÛ·È. TÈ ¤¯ÂÙ ӷ ›ÙÂ; ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ԇ̠οÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÚÓ¿Ì ηϿ Î·È Ì·˙› ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·˜ ·ÎÔ‡Ó. AÁ·Ë̤Óo ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘; ºÈÏÔ¿Ô˘. O ‹¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘; °‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ ¯›ÏÈÔ˘˜. TÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ï¿È‚ Û·˜; ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ԇÙ ÂÌ›˜. ¶fiÛÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ÛÙo MySpace Û·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹; BϤ ·¿ÓÙËÛË 4. MfiÙÔ; It’s all music.

nu-school pop/electro band MAGNITOPHONO

BERLIN BRIDES

EKOS QUARTET 12 - 18 IOYNIOY 2008 ATHENS VOICE 45


MUSIC DAY

MUSIC DAY

AMATEUR BOYZ

DANCE

ALL NIGHT H ÊÂÙÈÓ‹ °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ ¯ÔÚ‡ÂÙ·È ‰˘Ó·Ù¿... TÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ M∂¡∂°√À

CAST-A-BLAST

FLUOKIDS

‚Ô‹ıËÛ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ó· ‰È·‰ÔıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. TÔ internet ·Ï¿ ÛÎfiÙˆÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ (N¤· ÚÂȘ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ·fi ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂ- YfiÚÎË, ¶·Ú›ÛÈ, TfiÎÈÔ) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›ÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÎΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¯¿Ú- Û·È Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ÙË. ¶·Ú›ÛÈ, ŸÛÏÔ, §ÔÓ‰›ÓÔ. H ·fiÛÙ·ÛË T· MP3 blogs ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ. ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÎÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ internet E›Ó·È ÙfiÛÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ fiÛÔ ÙÔ Ú¿‰ÈÔ ‹ ÙÔ Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ fluokids.blogspot.com, ·- ÛÈÓÂÌ¿. EÌ›˜ ÔÛÙ¿ÚÔ˘Ì ·ÊÔ‡ ¿ÓÙ· ¤¯Ô˘ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ· ÎÔÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÌÌÔÓ‹˜ Ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ labels, Î·È Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ electro Î·È ÙÔ hip hop. ™˘Ï- ‚ÔËı¿Ì ӤԢ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó. ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ η٤‚·Û˜ ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ‹¯Ô ÙˆÓ clubs, οÓÔ˘Ó ‰Â˜ ÚÈÓ ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È «·ÏÈfi». ¶ÚÔ·ÓÂ˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈΘ ÂÛ·ıԇ̠ӷ ·›˙Ô˘Ì ¿ÓÙ· ÚÈԉ›˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Ed Banger INFO OÈ Fluo ÊÚ¤Ûη Ú¿ÁÌ·Ù·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍÂRecords Î·È ·›˙Ô˘Ó ÛÙ· after kids · ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯Ó¿Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ì·˜ ÛÙÔ hip parties ÙˆÓ Daft Punk. ™ÙËÓ ·ıËÓ·˚™¿‚‚·ÙÔ 21/6, ÛÙË Ó Ï·hop Ù˘ ÂÊ˂›·˜ Ì·˜. ΋ °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜ ı· ÙÔ˘˜ Ù›· KÔ Ù˙È¿ AÓ ¤ÚÂ ӷ ‰È·Ï¤Íˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó Ô –·ÚÈÔ˜ ÂÌÓ¢ÚÔ ‰›ÛÎÔ Ô˘ ‚Á‹Î ÔÙ¤, ı· ¤ÏÂÁ· ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ project– Pharrell ·fi ÙË °·ÏÏ›· Î·È Ë Miss Toats (Alicia Martinez) Ù˘ οÙÈ Û ¤Ó· ÓÂÔ¸ÚΤ˙ÈÎÔ hip hop ÙˆÓ mid iheartcomix records ·fi ÙȘ H¶A. H A.V. 90s ‹ ›Ûˆ˜ ¤Ó· emo ÎÔÌÌ¿ÙÈ fiˆ˜ ÙÔ “Her ÙÔ‡˜ ˙‹ÙËÛ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÎÈ ¤Ó· mixtape ÁÈ· Space Holiday” ‹ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·, Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008... ŸÛÔ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÓÙÚ¤ÔÌ·È Ô˘ ¤¯ˆ, Ì¿ÏÏÔÓ «¢ÂÓ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ Internet ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙÔ ı· ¤ÏÂÁ· ¤Ó·Ó ÙˆÓ East 17 ·fi fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ dance. AÓ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ·È‰›. AÏÏ¿ ÙÂÏÈο Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Îfi˜;» - ¶.ª.

T

A SUMMER FLUOKIDS MIXTAPE BRONDINSKI - Oblivion LATE OF THE PIER- Focker WILEY - Wearing My Rolex LITTLE BOOTS - Stuck On Repeat ADAM KESHER - Ladies Loathing and Laughters N.E.R.D - Anti Matter MIKA - lollipop (Yuksek remix) RATATAT - Black Heroes MYSTERY JETS - Young Love VAMPIRE WEEKEND - Punk CUT COPY - Hearts On Fire (Midnight Juggernauts remix)

MORE GREEK

TO COME 3 ÊÚ¤Ûη ·ıËÓ·˚ο acts AMATEUR BOYZ ŒÊÂÚ·Ó Ù· ¿Óˆ οو ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ clubbing, Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ·Ôı¤ˆÛ ÙȘ «ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜» ÓÙ›ÛÎÔ ‹ ·ÚfiÛÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ strip bars, ·ÏÈ¿ ÛÈÓÂÌ¿, ·Ôı‹Î˜ Î.¿., ‰›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ. Electro, ¤ÓÔ¯· 80s cheesy tunes, Ï›ÁÔ house, ÌÂÙ·ÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó¤· ÊÔ˘ÚÓÈ¿˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ DJs (Tronik Youth, Punks Jump up, Joakim, Headman, Shir Khan), performances Û Biennale Î·È ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ºÚ¤ÛÎÔ˜ ·¤Ú·˜ Ì ·ÏÈ¿ ˘ÏÈο... (¶Ï·Ù›· KÔÙ˙È¿, 21/6) CAST - A - BLAST H ÎÔÏÂÎÙÈ‚›ÛÙÈÎË Ê¿ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ, ¤¯Ô˘Ì ‚·ÚÂı› Ó· ÙÔ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Ë ÈÔ Û˘ÓÂ‹˜ DIY ΛÓËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ fiÏË. Afi ÌÈ· ·Ú¤· Ô˘ ͤÚÂÈ ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È ÁÈ·Ù›. TÔ Cast-A-Blast Soundsystem Â›Ó·È ÌÈ· ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈÎË Û˘Ó‡·ÍË ÙˆÓ Palov Î·È Blend ÛÙ· dexx, Ì·˙› Ì ÙÔÓ turntablist Î·È Ú¿ÂÚ BnC Î·È ÙË ÛÔ˘‰·›· ʈӋ Ù˘ Sugahspank! «M·‡ÚÔ˜» ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ‹¯Ô˜, ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·... (¶Ï·Ù›· KÔÙ˙È¿, 20/6) THE FLYING LILIS BROTHERS T· ·‰¤ÚÊÈ· Dewaele ‹ ·ÏÏÈÒ˜ 2 Many DJs ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Soulwax Â›Ó·È Ë ÂÌÊ·Ó‹˜ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜. OÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÈÏ‹˜ ·›˙Ô˘Ó ÁÂÚ¿ ÛÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ·ıËÓ·˚Îfi clubbing. E›Ù ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ Ӥ˜ Ì¿ÓÙ˜ Ô˘ ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÌڤϷ ÙÔ˘ “City Campers” project ›Ù Ì ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙ· sets Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È Û ÈÔ˘Ú›ÛÙ˜. MÂډ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Ì ÙÔ nu electro Î·È ÙÔ «Ó¤Ô ıfiÚ˘‚Ô» Ì ٷ remixes poy, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙ· blogs. (¶Ï·Ù›· KÔÙ˙È¿, 21/6) - ¶.ª. T.F.L.B

46 ATHENS VOICE 12 - 18 IOYNIOY 2008

CHRISTIAN PROMMER fi ÙÔ MfiÓ·¯Ô ÛÙË N¤· YfiÚÎË. M ·Á¿Ë. NÙÚ¿ÌÂÚ, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ·Ú·ÁˆÁfi˜. M jazz ηٷ‚ÔϤ˜ Î·È techno ηÙ‡ı˘ÓÛË. M¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Truby Trio, ÙˆÓ Voom:Voom Î·È ÙˆÓ Fauna Flash. TÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÚ¿Ô˘Ï·, Ó· ÚÂÌÈÍ¿ÚÂÈ, Ó· ÊÚÂÛοÚÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.

A

O ‹¯Ô˜ ÛÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û·Ó nu-jazz; ¶fiÛÔ nu; ¶fiÛÔ jazz; ¢ÂÓ Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛ˘. ¶¿ÓÙ· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È “nu” Î·È ÌÔ˘ ÎÈÓ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. K·È Ë Ù˙·˙ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÛfiÏÔ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· Â›Ì·È ·ÓÔȯÙfi˜ Û Ӥ· Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. TÈ Â›‰Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÎÔ‡˜; Afi Ù˙·˙ ÙˆÓ 60s ̤¯ÚÈ NÙÈÙÚfiÈÙ techno Î·È ·fi Ï¿ÙÈÓ Ì¤¯ÚÈ house. I‰·ÓÈο ·fi ¿ÏÌÔ˘Ì ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘. EÈÚÚÔ¤˜; Quincy Jones, Art Blakey, Carl Craig, Moodymann. ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ó¿ÌÓËÛË; AÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Abba ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. EfiÌÂÓ· Û¯¤‰È·; £· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÒ Ì ÙÔÓ ÓÙÚ¿ÌÂÚ Tony Allen ÛÙÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Drumlesson. TÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋; ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fusion Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜, ÂÏ›˙ˆ. TÈ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ MÔ˘ÛÈ΋˜; AÓ˘ÔÌÔÓÒ ÁÈ· ÙÔ Ï¿È‚ ·˘Ùfi. £· ·›ÍÔ˘Ì Ì 3 ÓÙÚ¿ÌÂÚ Î·È ı· Â›Ó·È ¤Ó· ÛfiÔ˘ ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

T· soundtrack ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡... 1. Around the World ( Solomun Remix) - Chritian Prommer’s Drumlesson 2. “The Track” - Fabrice Lig 3. “Hells Kitchen” - Dj Hell 4. “Free Tibet” - Markossa+ Megalast 5. “Chelsea Rodgers” - Prince 6. “Insomnia” (Kemistry remix) - Rodamaal 7. “Go Get it” (c.prommerremix) - Dj Sepalot 8. “Into the Sun LP” - Sleepwalker 9. “Symphony for the Apocalypse” - Mathew Jonson 10. “Matched Grip” - Christian Prommer - °.¢.


EUROPAVOX 2008: 03 ÌÏÔÎ Â›Ó·È ˘ÂÚ‰Ú·ÛÙ‹ÚȘ Î·È ¤OÈ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡

10 ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·, 1 ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ÚÈÓ ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÙË ‚·Ï›ÙÛ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Europavox ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Ô M¿Î˘ MËÏ¿ÙÔ˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙ› Ì ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘.

01

Œ‚Ú¯ ‰È·ÚÎÒ˜ fiˆ˜ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ ηӤӷÓ. ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·’ fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Î·È Ó· ‰Ô˘Ó/·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Â˘Úˆ·˚ο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·.

02

06

™Â ‰‡Ô ÛÎËÓ¤˜ (Î·È Ì›· ·ÎfiÌË ÛÙÔ «‰ÚfiÌÔ») ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 70 Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Û ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ηÈ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜, ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ‹Úı·Ó ·fi ÎÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ˜.

H ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ˘˜ Cast-A-Blast, Ô˘ ÂÓıÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ·ÚfiÙÈ ¤·ÈÍ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›˜, ÙÔÓ ÂÌÈÁÎÚ¤ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Jim Yamouridis, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÊÔÏÎ Ì·Ï¿ÓÙ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛÂ Î·È «ÚÂÌ¤ÙÈη» ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÌÔ˘˙Ԣ͋ Nicolas Syros, ÂÓÒ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ (8Ïfi cd) Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› οı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂uropavox, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·’ fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ Mikro Î·È ÙˆÓ Imam Baildi, Ô˘ ÙÔ˘˜ ›‰· Î·È Û Á·ÏÏÈο ÌÔ˘ÛÈο ÂÚÈÔ‰Èο.

05

07

04

K·Ï¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ È·

H nu-folk ›¯Â ÎÈ Â‰Ò ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ Ù˘ Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ΤډÈÛ·Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÔÈ Taxi-Taxi ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›·, Ë Sophie Hunger ·fi ÙËÓ

¶Ôψӛ· Î·È Ë Alina Orlova, ·ÏÏ¿ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Las Ondas Marteles Î·È ÙÔ˘˜ Kidam.

08

TËÓ ¶·Ú·Û΢‹ fiÏÔÈ ‹Úı·Ó ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Birdy Nam Nam, Ù¤ÛÛÂÚ· laptop Î·È Èο ÛÙË ÛÂÈÚ¿, Û ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ı‡ÌÈ˙·Ó Kraftwerk Î·È ÌÂÙ¤‰È‰·Ó ·›ÛÙ¢ÙË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋/¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜. ¢Èη›ˆ˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ 4 °¿ÏÏÔÈ Û˘˙ËÙÈÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Î¿ÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi.

09

TÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ‚Ú·‰È¿ ·Ó‹Î ÛÙË °·ÏÏ›‰· Camille Î·È ‰Èη›ˆ˜. ◊¯ÔÈ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, «·ÓÔÚıfi‰ÔÍË» ÂÚÌËÓ›·, ·Ï·Ì¿ÎÈ·, ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ÛÂÍ·›Ï, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Î·Ï¤˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÔ‡ Î·È ÙË ıˆÚÔ‡Ó next big thing. £· ·Îԇ̠ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿.

10

Tۤηڷ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜: Girls In Hawaii, Does It Off end You, Yeah?, Disco Ensemble. ∞

™Δ∞Àƒ√™ ∞¡¢ƒπøΔ∏™

H Ó¤· ÁÂÓÈ¿ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ÙÔ˘ Clermont-Ferrand ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ̠ÙÔ ·Ú·¿Óˆ. ◊Úı·Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÎÚÔ˘, ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎÔ› Î·È Â˘ÁÂÓÈÎÔ› «ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜» Ì fiÏÔ˘˜, ÔÈ ¿ÓÙ˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ıÂÚÌ¿.

¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˘. ¢Âο‰Â˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÔÏÏ¿ ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙÔÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ÛΛ˙Ô˘Ó (fiˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ· ÎÈ ÂÁÒ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ·’ ·˘Ù¤˜) Î·È Ê˘ÛÈο ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi Ù· YÔ˘ÚÁ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜. ¶ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓÂ, Mȯ·Ï¿ÎË, fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÛÔ˘ ·fi TÛ¯›Â˜, O˘ÁÁ·Ú›Â˜, ¶Ôψӛ˜, BÔ˘ÏÁ·Ú›Â˜, ™ÂÚ‚›Â˜... ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔÈ ·fi Û¤Ó·.

ηÓ›˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, ηıÒ˜ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È «Î·Âψ̤ÓÔÈ» ·fi ÙȘ «ÚÔËÁ̤Ó˜» ¯ÒÚ˜. T· ÂÏÏËÓÈο ÁÎÚÔ˘ ¿ÏψÛÙ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ·˘Ùfi Ôχ ηϿ.

12 - 18 IOYNIOY 2008 ATHENS VOICE 47


ª√À™π∫∏

H ∞¶O§∞À™∏ Δ∏™ ∞∫ƒ√∞™∏™ TÔ˘ ª∞∫∏ ª∏§∞Δ√À

- PÔÏ¿Ó M·ÚÙ

›Ó·È ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÎÏÈÛ¤, ۯ‰fiÓ Û·Ó Î·ÚÙ-ÔÛÙ¿Ï Ì ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·: ¤Ó·˜ ·ÎÚÔ·Ù‹˜ Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ, ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÙÔ˘, ÍÂË‰Ô‡Ó ·’ ÙËÓ ›‰È· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ Ì¿ÙÈ Â›Ó·È ·¯fiÚÙ·ÁÔ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹, Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ ·ÓÔÈÁÔÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·ıÒ˜ «ÌÈÏ¿ÂÈ» Ù· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·ıÒ˜ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi «ËÏÂÎÙÚÈ΋» ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜. M ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· ·›˙Ô˘Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ηıÒ˜ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡, ·ÔÎfiÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ Û slow motion Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Û‡Ì·Ó. ŸÛÔ ÂÚÓ¿Ó ٷ ¯ÚfiÓÈ· fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ı¤Ïˆ Ó’ ·ÎÔ‡ˆ «Î¿ÙÈ Ó· ·›˙ÂÈ», Ô ÛȈËÚfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ Ì ÊÔ‚›˙ÂÈ È·, Ô‡ÙÂ Ô «ÎÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜» ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô cd. ¢ÂÓ Ì ¯·Ï¿ÂÈ ‚¤‚·È· Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÌÔ˘ÛÈ΋, ÎÈ ·Ó Û˘Ì‚Â› ÔÔ˘‰‹ÔÙ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ʇÁˆ, ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ·ÔÚÔ‡Ó Ô˘ fiÙ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û›ÙÈ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ οÙÈ. ¢ÂÓ ÙÔ ıˆÚÒ fï˜ ··Ú·›ÙËÙÔ, ‚Ú›ÛΈ È· ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙȘ ÛȈ¤˜ Î·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. B¤‚·È·, ·Ó ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔÓ Brian Eno ÌÔÚ› Î·È Ó· ‰È·ÊˆÓ› Ì·˙› ÌÔ˘, ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂΉԯ‹ ÁÈ· ÙË muzika (‹ «ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ·Û·ÓÛ¤Ú», fiˆ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹), Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏË ·’ ÙÔ ambient: «H ÌÔ˘ÛÈ΋ ambient Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ Â›‰· ÚÔÛÔ¯‹˜ ηٿ ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Î¿ÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· fiÛÔ Î·È ·ÁÓÔ‹ÛÈÌË». TÂÏÈο fï˜ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Eno ¤Î·Ó ÙË «ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜» ÙfiÛÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÓÔËı›, ÎÈ fiÔÈÔ˜ ÙËÓ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Û ÚÒÙÔ «Â›Â‰Ô ÚÔÛÔ¯‹˜» ¯¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘.

48 ATHENS VOICE 12 - 18 IOYNIOY 2008

H ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ·ÎÚfi·Û˘: ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ˆ ÌÔ˘ÛÈ΋ (·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·‚¿˙ˆ, Ó· ‚Ϥˆ ı¤·ÙÚÔ ‹ ÛÈÓÂÌ¿). °È·Ù›, fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô PÔÏ¿Ó M·ÚÙ: «H ·fiÏ·˘ÛË ÌÈ·˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ (‹ ÌÈ·˜ ·ÎÚfi·Û˘, ı· ¤ÏÂÁ· ÂÁÒ) ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘». O ÙÚfiÔ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ ·fi «T· ·Ú¿ÏÔÁ·» Ô X·Ù˙ȉ¿ÎȘ: ÙȘ «ÛȈËϤ˜ Î·È Î·Ù’ ȉ›·Ó ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ». Ÿ,ÙÈ ÌÔ˘ ÚfiÛÊÂÚÂ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ (Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È Ï›Á·) Â›Ó·È Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÚÔÛÙÚ¤¯ˆ Û’ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ ‚Úˆ, Ó· ÙÔ ÂÓÙÔ›Ûˆ, Ó· Ì ¿ÂÈ ÂΛ Ô˘ ÌÔÚ› ‹ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ÁÈ¿ Ó· ¿ˆ ÂΛ Ô˘ ı¤Ïˆ. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô Jason Pierce: “Ladies & Gentlemen We Are Floating In Space”.

˘Ó‹ıÈÛ· ›Ûˆ˜ ÎÈ ·fi ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÌÔ˘ Ó· ·ÎÔ‡ˆ Â˘Ï·‚Èο Î·È Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔÓ Î¿ı ‰›ÛÎÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ Î·È ‰È·Û¿ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏ¿ˆ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ‹ Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ, Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÒ ÛÙËÓ fiÏË ‹ Ó· „¿¯Óˆ ÛÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË ÌÔ˘. MfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÂÁÒ ÎÈ ·˘Ùfi˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· Â·Ê‹, ÌÈ· Û¯¤ÛË. K¿ı ‰›ÛÎÔ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚˆı›˜ ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ì›· ÊÔÚ¿, Ó· „¿ÍÂȘ ÙËÓ «·fiÏ·˘ÛË Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘», ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘, ÌÈ· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· «Û˘Óı¤ÛÂȘ» ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÂΉԯ‹ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ¿ÎÔ˘Û˜. A˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ë ·ÎÚfi·ÛË ¤¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ˘Ô¯ˆÚ› ‰È·ÚÎÒ˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô Î·È ÙÔ Úfi¯ÂÈÚÔ Î˘Úȷگ› ·ÓÙÔ‡. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÎÔ‡Ó ÛÙ· ÂÙ¿¯Ù· οÙÈ Ô˘ ‹Ú ْ ·˘Ù› ÙÔ˘˜ Û’ ¤Ó· café, ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó. XˆÚ›˜ η̛· ˯ËÙÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË, ·fi ˘ÂÚÛ˘ÌÈÂṲ̂ӷ ·Ú¯Â›· MP3, ·fi ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÙˆÓ 10”, ·fi ringtones, ·fi ˯›· ÛÙÔ pc ÙÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ ÁÈ· Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi „‡ÙÈÎÔ ‹¯Ô ÁÈ· Ù· games.

¶Úfi¯ÂÈÚ˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó (·Ó·ÁηÛÙÈο) ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Û¯ËÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ·. H ÌÔ˘ÛÈ΋ È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È Ì’ ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋: Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ, ·‡ÚÈÔ Í¯ÓÈ¤Ù·È Î·È ¿Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË. H ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÒÛÈÌÔ˘ Û οÙÈ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi.

¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È È· «ÔχÙÈÌÔ˜», ¿Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔÓ «Û·Ù·Ï¿Ì» ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÂÓfi˜ ‰›ÛÎÔ˘ ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È È· ¤Ó· Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î ÁÈ· ÙÔ Í‡ÚÈÛÌ·, ÁÈ· ÙÔ ÚˆÈÓfi, ÁÈ· ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË, ÁÈ· ÙÔ Î·ÊÂÓ›Ô. H ·fiÏ·˘ÛË ¤¯ÂÈ ¯·ı›, Ô Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û ԉËÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì ·Ó ÙÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Û¿ÓÈ· ‰¤¯ÂÙ·È ÂÈÛΤ„ÂȘ. K¿ÙÈ Ó· ·›˙ÂÈ... ŸÏÔÈ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÙË muzika (elevator music) Î·È ÙÂÏÈο ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÎÔ‡Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë: ¤Ó·˜ ‹¯Ô˜ Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙË ÛȈ‹ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. E›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Î·Ù¿·˘ÛÙ·, Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ‹ sms Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi, ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È ÂΛ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡.

˘ÙÔ› Ô˘ ÁÈ· οÔÈÔÓ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ ÏfiÁÔ ¿Ó ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‹ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿ Î·È ÌÈÏ¿Ó ‰È·ÚÎÒ˜ („Èı˘ÚÈÛÙ¿ fï˜), Ô˘ «Í¯ӿÓ» ÙÔ ÎÈÓËÙfi ·ÓÔȯÙfi, Ô˘ ‚‹¯Ô˘Ó, ÎÔ˘ÓÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘˜, ͇ÓÔÓÙ·È, ÙÚÒÓ ·Ù·Ù¿ÎÈ· ‹ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔ˘Ó ÛÔÎÔÏ¿Ù˜. E›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ··ÍÈÒÛÂÈ Û˘¯Ó¿ Ô Lou Reed, Ô˘ ÙÔ˘ Á‡ÚÈ˙ ÙËÓ Ï¿ÙË Ô Miles Davies, Ô˘ Ë ŒÏÏË §·Ì¤ÙË ÌÔÓÔÏÔÁÔ‡Û «‰ÂÓ Û·˜ ·Í›˙ÂÈ», ηıÒ˜ ÙÔ ÎÔÈÙÔ‡Û οı ‚Ú¿‰˘ ·’ ÙȘ ÎÔ˘›ÓÙ˜. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ PÔÏ¿Ó M·ÚÙ «AfiÏ·˘ÛË - °Ú·Ê‹ - AÓ¿ÁÓˆÛË» ‚ڋη ˆ˜ ÔÏϤ˜ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ

·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Î·È Ì ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË. M ·˘Ù‹Ó ÙË Ì·ÁÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ì ٷ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û ¿ÂÈ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ «ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È» Ó· ÙËÓ ··ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ηٷӷψ٤˜. ¶‹Ú· ÏÔÈfiÓ Î¿ÔÈ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÎÈ ¿ÏÏ·Í· ·ÏÒ˜ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË Î·È Ó· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: «¢ÂÓ Û·˜ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ ÔÙ¤, ÂÓÒ ·ÎÔ‡Ù ¤Ó· ‰›ÛÎÔ, Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÙÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ·ÎÚfi·Û‹ Û·˜, fi¯È ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·ÏÏ¿, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ·fi ÌÈ· Û˘ÚÚÔ‹ ȉÂÒÓ, ‰ÈÂÁ¤ÚÛˆÓ, Û˘ÓÂÈÚÌÒÓ; M ÌÈ· ϤÍË, ‰ÂÓ Û·˜ ¤Ù˘¯Â ÔÙ¤ Ó· ·ÎÔ‡Ù ·Ó·ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ; A˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË Âȯ›ÚËÛ· Ó· ÁÚ¿„ˆ – ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÎÚfi·ÛË Ô˘ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Û‚‹˜, ηıÒ˜ Îfi‚ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÎÈ ·¯fiÚÙ·ÁË, ÌÈ·˜ ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û’ ·˘Ù‹Ó ÁÈ· Ó· ÙÚ·Ê›». «...AÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ë Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Â›Ó·È ·ÙÔÈ΋, ·ÎÔÈÓˆÓÈ΋ – ·Ú¿ÁÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ·Úfi‚ÏÂÙÔ ÙÚfiÔ ÛÙȘ “ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ” ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ “ÁÏÒÛÛ·˜”: ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ‹ ÙÔ˘, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÈ. EÚˆÙÈ΋ Ù˘ ·ÎÚfi·Û˘ ÏÔÈfiÓ; N·È, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û‚ËÛÙ› ÔÙ¤ Ë ‰È·ÛÙÚÔÊ‹, ı· ¤ÏÂÁ· ·ÎfiÌË Î·È Ô Êfi‚Ô˜». «...Û fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿, ı· ‰È·Ù‡ˆÓ· ÙÔ ËıÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ: ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓÂÎÚ¤˜ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ (ηı˘ÔÙ·Á̤Ó˜ ÛÙ· ÛÙÂÚÂfiÙ˘·, ÛÙȘ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ, ÛÙË Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁ›·) Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ (Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ô˘ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Û ÌÈ· ‰˘ÓËÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹)». ∞ * EÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤ÓÔ: Ô «‰·›ÌˆÓ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ» ÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È Ì ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÎÚÈÙÈ΋. TËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·˜ Ô‡ÌÂ, ηٷÛ¿Ú·Í ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ Coti “Dunung” ÎÈ ¤ÙÛÈ ·ÓÙ› ÁÈ· **** ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÔ ***, οÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ó·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ.

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏: SOTOS ANAGNOS

T· ¿ÓÙ· ÂÌÔÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÓfiËÌ·


TECHIE CHAN TÔ˘ ™TA£H ™TA™INOY (techiechan@tellas.gr)

T√ ∂À∞°°∂§π√ Δø¡ ADD-ONS Δ√À MOZILLA FIREFOX

¤Úˆ, fiÏÔÈ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙË Ì·ÛË̤ÓË ÙÚÔÊ‹ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô Mˆ˘Û‹˜ η٤‚ËΠ·fi ¤Ó· ÏfiÊÔ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÁÂÌ¿Ù· ÛÎÏ‹ıÚ˜ Î·È ‰‡Ô ϿΘ Ì 10 ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ‹Ú·Ó ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ηı·ÚÔÁÚ¿„ÂÈ. AÏÏ¿ Ë Ì·ÛË̤ÓË ÙÚÔÊ‹ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘. OÈ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ·Á·Ë̤Ó˜ ÚÔÛı‹Î˜ ÛÙÔ Firefox ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÁÈ· ÂÛ¿˜, Ô‡Ù ÔÈ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚ˜ ··Ú·›ÙËÙ·. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚¤‚·È· ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ Ú¿„ÂÈ ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Ô AÚÌ¿ÓÈ ·Ú¿ Ó· ÙÔ Ú¿„Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, Î·È Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ, ÈÛÙÔ›, Â›Ó·È Ôχ ÎÔϷ΢ÙÈÎfi Ó· Ì ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙÂ. AÏÏ¿ ·ÊÔ‡ Û·˜ ‰ÒÛˆ ÙȘ

Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ÌÔ˘, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÎÔ˘Ó‹ÛÂÙ ÙÔ Ô‰¿ÚÈ Û·˜ ÚÈÓ ‚ÚÔÌ›ÛÂÈ Î·È Ó· „¿ÍÂÙÂ Î·È Ï›ÁÔ ÌfiÓÔÈ Û·˜. A˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì fï˜. Georges, Ù· „·Ï›‰È· ÌÔ˘. Flashblock: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù¿ÎÈ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÛÙ· ·Ú¯Â›· flash Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÙÔ ıÂÏ‹ÛÂÙ ÂÛ›˜. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ô˘ οıÔÓÙ·È Ì˜ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ÔıfiÓ˘ Î·È ‰ÂÓ Û·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó ·Ù‹ÛÂÙ Â¿Óˆ ÙÔ˘˜. ÿÛˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ add-on ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ Û·˜ ˘Á›·. ™Â ·ÏÈÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È Ï¿ÙÔ ÂȉÈο ı· Â›Ó·È ÛˆÙ‹ÚÈÔ, ηıÒ˜ ÙÔ flash ÙÚÒÂÈ ÙfiÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÈÛ¯‡, οÓÔÓÙ·˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ· ÎfiÏ·ÛË. ™ÎÂÊÙ›Ù fiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ı· ÌÈÛÔ‡Û·Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â¿Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. MfiÏȘ ¤Ó·˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Ì ÏËÚÔÊfiÚËÛ ˆ˜ ÔÈ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ˆÚ·›Ô, ¤ÛÙˆ ÎÈ Â¿Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ 1997, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ›‰· ÙËÏÂfiÚ·ÛË. Session Manager: E¿Ó ›ÛÙÂ Û·Ó ÎÈ Â̤ӷ, ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó 30 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο tabs Î·È ÌÂÙ¿ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·Ï‹ÚˆÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢E¶A ηÈ

ÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Û fiÔÈ· ÁÏÒÛÛ· ı¤ÏÂÙ (Ê˘ÛÈÙÚ¤¯Ô˘Ó, ·˘Ùfi ÙÔ add-on Û¿˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Î¿ Î·È ÂÏÏËÓÈο) ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ù ÔıË·ÛÂÙ fiÏ· Ù· tabs Ô˘ ¤¯ÂÙ ·ÓÔȯٿ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÎ·È Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜. TËÓ ÂfiÙ·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÛÔ ‰˘ÛÏÂÎÙÈÎfi˜ ›ÛÙ (¯·). ÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ Firefox, fiϘ EÚÁ·Ï›· ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘: ¶ÚÔÛˆÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÏÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. ÔÈÒ ÙÔ ·Ïfi Translator. ÕÏÏÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Forecast Fox: I‰·ÓÈÎfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÂÊÂÙ˙›‰ÈÎÔ Quick Translation (Qtl) ÎÈ ¿ÏÛ·Ó Ô‡ÊÔ. ™·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÏÔÈ ÙÔ ÔÏ˘Ì›ÍÂÚ FoxLingo Ì ÙȘ ‰Âο‰Â˜ ‰˘Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ Ì·ÚԇϷ Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ¿ÙÔ˘ Firefox, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÌËÓ ÓÙˆ˜ ˆ˜ Ì ¤Ó· ÎÏÈÎ ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÎÚ˘ÔÏÔÁ›Ù οı ÙÚÂȘ Î·È Ï›ÁÔ ÂÂȉ‹ Ù ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÂÏ›‰· ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÔÔÈÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‹Ú·Ù ٷ Ô‰‹Ô٠ΛÌÂÓÔ ı¤ÏÂÙ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Ï¿ıÔ˜ ÚÔ‡¯· Ì·˙› Û·˜. KÚ·Ù¿ ‹ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. º˘ÛÈο Ë ÈÛÙfiÚÔÊ›Ï ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÙËÙ· Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¤˜ fiÏÂȘ Î·È ¯ÒÚ˜, Ë ·Ì¤Ù¤ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›Ù Ôχ ¿ÓÂÛˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·Î¿Ï˘www.at hensvoic Ù· Ó· ηٷϿ‚ÂÙ ÙÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ Î›„Ë ÁÈ· ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌfi ÌÔ˘, ÌÂÙ¿ e.gr 7.000 ÌÂÓÔ Ô˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Velcro Ì ÙˆÛË ı· ÎÔÈÙ¿˙·Ù ·Ï¿ Û· ¯¿ÛÙ· ·Ô‡ÙÛÈ· ·ÓÙ› ÎÔÚ‰Ô600 bl ¤ÏË ogs ÓÔ˜. °ÂÓÈο, ‚¤‚·È·, Â¿Ó ¤¯ÂÙ ¿ÓÈÒÓ Á‡Úˆ ÛÙÔ 1985. ÓÂÛË Ì ٷ ·ÁÁÏÈο, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· Download Helper: ™·˜ ÂÈÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜ ÙÚ¤ÂÈ Ó· ÛÒÛÂÙ Ì ¤Ó· ÎÏÈÎ ÔÛÙ· ·ÁÁÏÈο ÎÈ fi¯È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ‰ÈfiÙÈ ÂΛ Ë ÔÈÔ‰‹ÔÙ ‚ÈÓÙ¿ÎÈ flash ‚ϤÂÙ ÂΛÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ηÓË ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜. ŸÏ· Ù· ‚ÈÓÙÂχÙÂÚË Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ¿ÎÈ· ÛÙÈÏ Youtube ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ÌÈ· ΛÓËÛË. T· ·Ú¯Â›· .flv Ô˘ ‰ËÌÈY.°. ™Â Ï›Á˜ ̤Ú˜ ‚Á·›ÓÂÈ Ô Firefox 3, ÔfiÙ fiÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ‰Â›Ù ÂÁηıÈÛÙÒÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‹‰Ë ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÙ› ÛÙÔ Ó¤Ô Â˘·ÁÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ CCCP codec pack ‹ Á¤ÏÈÔ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙ ÁÚ‹ÁÔÚ·. EÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ê˘ÛÈο ÙÔ «·›Í’ Ù· fiÏ· ™·Ì» VLC player. ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ Opera. ● OÚıÔÁÚ·ÊÈο ÏÂÍÈο: MÔÚo‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÚıÔ-

¡¤·!

12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 49


voice

TRAVEL

∫›ÌÂÓ· - ºˆÙfi: ™TE§§INA KAPPA

BURNING MAN FESTIVAL, ¡∂μ∞¢∞

DUBAI

MÂÁ¿Ï˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË

¯¤˜ Ù˘ K·Ú·˚‚È΋˜. M ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ, fiÙ·Ó fiÏË Ë fiÏË Í¯‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛ˘.

Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜. AÏÏfiÎÔÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ ÂÚ·Ù¿˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. MÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹, ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓ· fiÏË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·. ⁄ÛÙÂÚ· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È. ¶ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi, ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ¤Ú· ·fi οı ʷÓÙ·Û›·. Art cars Î·È ı¤·ÙÚÔ ‰ÚfiÌÔ˘. K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙڤϷ. TÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ Burning Man Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Black Rock Desert Ù˘ N‚¿‰·, 190 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Reno, Î·È ‰È·ÚΛ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. °È· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·: tickets.burningman.com

Burning Man Festival

Dubai Summer Surprises

N‚¿‰·, 25/8 - 1/9

Dubai 21/6 - 31/8

Fiction ÛÎËÓÈο ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ N‚¿‰·,

ŒÓ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÂÎÏ‹ÍÂˆÓ ·fi ÙÔ Dubai, ·-

M‹ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂȘ ÛÙËÓ KÔ‡‚·, ÛÙÔ M·Ï›, ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ H¶A, ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È; ™ÙËÓ IÛ·Ó›· ‹ ÛÙÔ ¶ÂÚÔ‡; AÓ Ù˘¯fiÓ ¤¯ÂȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ù· Ù·Í›‰È·, ›Ûˆ˜ ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ˙‹ÛÂȘ οÔȘ ·fi ÙȘ ÈÔ È‰È·›ÙÂÚ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô Ï·Ó‹Ù˘. ¶Ôχ¯ÚˆÌ· Â͈ÙÈο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ¿ÁÚÈ· ¿ÚÙÈ, ÚˆÙÔÔÚ›·, ÊÔÏÎÏfiÚ, ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË...

Fiesta del FuegÔ Santiago de Cuba, 3/7 - 9/7

H KÔ‡‚· ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·È Í˘Ó¿ÂÈ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¶ÂÚ·Ù¿˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ¶ÏËÛÈ¿˙ÂȘ ÌÈ· ÌÈÛ¿ÓÔȯÙË fiÚÙ·, ·fi fiÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÌÔ˘ÛÈ΋. ™Ù¤ÎÂÛ·È Î·È ÎÚ˘ÊÔÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ÙËÓ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· Ì¿ÓÙ· Ô˘ οÓÂÈ

● K·ÏÔη›ÚÈ, ‹ÏÈÔ˜, ˙¤ÛÙË. °È· Ó· ÌË «‚Ú¿ÛÔ˘Ó» Ù· ηÏÏ˘ÓÙÈο Î·È Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿˜ Ì·˙› ÛÔ˘, ‚¿Ï’ Ù· Û ¤Ó· ÈÛÔıÂÚÌÈÎfi ÓÂÛÂÛ¤Ú. ● OÚıÒ˜ Ì¿ÓÙ„˜ fiÙÈ ÌÔÚ› ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÂÛÔ˘¿Ú, Î·È ÔÚıÒ˜ ¤ÊÂÚ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘.

50 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

Úfi‚·. ŒÓ· ¯¤ÚÈ Û ÙÚ·‚¿ÂÈ Ì¤Û·. AÚ¯›˙ÂȘ Ó· ¯ÔÚ‡ÂȘ. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë KÔ‡‚·, ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ë̤ڷ. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ Santiago, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ¤Ó· ¿ÁÚÈÔ ÂÙ·‹ÌÂÚÔ non-stop ¿ÚÙÈ. H Fiesta del Fuego (Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ʈÙÈ¿˜). MÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜ Î·È ¿ÊıÔÓÔ ÚÔ‡ÌÈ. ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ-

MÚ¿‚Ô. ¶¤Ú·Û˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ! ŸÌˆ˜, ÙÒÚ· Îfi‚ÂÛ·È, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÛÂÛÔ˘¿Ú ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ú›˙·. Adapter ¤ÊÂÚ˜; (¤ÛÙˆ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ) ● Afi ÙÔ Ó· ÎÔ˘‚·Ï¿˜ ÙÛ¿ÓÙ·, Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÈ· «Ì·Ó¿-

SMART TRAVEL TIPS M‹ˆ˜ ı˘Ì‹ıËΘ Ó· ¿ÚÂȘ Ì·˙› ÛÔ˘...

Ó·» ÁÈ· ÙË Ì¤ÛË, fiÔ˘ ı· ‚¿˙ÂȘ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂϘ Ó· ÛÔ˘ ÎϤ„Ô˘Ó... K·È ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚË Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÓÈÓË Â›Â‰Ë Ì·Ó¿Ó·, Ô˘ ı· ÙË ÊÔÚ¿˜ ̤۷ ·fi Ù· ÚÔ‡¯· ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌË ‰›ÓÂȘ ÛÙfi¯Ô. ● ¶¿Ú ̷˙› ÛÔ˘ ¤Ó· ¯·ÚÙ› Ì ٷ

ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ATM Ô˘ ı· ¤¯ÂȘ ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÛÔ˘. AÓ Ù˘¯fiÓ ÛÙȘ ÎϤ„Ô˘Ó, ı· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ÙȘ ·Î˘ÚÒÛÂȘ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·. ÕÊËÛ ·˘Ù¿ Ù· ÙËϤʈӷ Î·È Û οÔÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· fiÛÔ ÂÛ‡ ı· Ï›ÂȘ. ●


ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÙ· ·È‰È¿! K¿ı ηÏÔη›ÚÈ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Dubai Summer Surprises, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘, Û hi-tec ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· Î·È Û ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›·. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi, shows, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ηÚÙÔ‡Ó, ·È¯Ó›‰È· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜, ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÛÙÔÓ ¿ÁÔ (ÌËÓ ·ÔÚ›ÙÂ, ÙÔ Dubai ¤¯ÂÈ Î·È ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Î·È ·˜ ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ˘ ¯ÈfiÓÈ), ·ÏÏ¿ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ÎÂÓÙÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. AÓ ÏÔÈfiÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÛʤÚÂÙ ÛÙ· ·È‰È¿ Û·˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, Ó· οÓÂÙ shopping ÛÙ· ‰È¿ÛËÌ· malls, Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ souk Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· Ì›ÓÂÙ Û οÔÈÔ ·fi Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Ú¿ Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ Dubai.

Inti Raymi Cuzco ¶ÂÚÔ‡, 17/6 - 24/6

BÚ›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ Cuzco, ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ·Ó›Û¯˘Ú˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÿÓη˜. °˘ÚÓ¿˜ ·ÈÒÓ˜ ›Ûˆ, ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ ÿÓη˜ Ì·˙‡ÔÓÙ·Ó Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ıÂfi ◊ÏÈÔ Î·È Ó· ·Ú·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ı· fiÚÈ˙ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÂÓfi˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÔ˘ Inti Raymi. ™‹ÌÂÚ·, Ì·˙› Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ı· ˙‹ÛÂȘ Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›·˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÈıÈÎfi οÛÙÚÔ Sacsayhuaman.

San Fermin Festival Pamplona, IÛ·Ó›·, 6/7 - 14/7

£¤ÏÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË; ŒÏ· ÛÙËÓ Pamplona, Ô˘ ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ¿ÁÚÈ· Î·È ÙÚÂÏ‹ fiÏË. ŒÓ· ͤÊÚÂÓÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ¿ÚÙÈ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ¿ÊıÔÓÔ ÎÚ·Û› Î·È ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ, Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ¤Ó· ·ÓÂϤËÙÔ Î˘ÓËÁËÙfi. K¿ı ̤ڷ, 6 Ù·‡ÚÔÈ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏfiÊÚÔÓ˜ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó.

Bali Art Festival 2008 IÓ‰ÔÓËÛ›· 14/6 - 12/7

™ÙÔÓ ÙÚÔÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÙÔ˘ M·Ï› ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Î·Ì›· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ·˜, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÓËÛ› Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹. H Ôχ¯ÚˆÌË Ê‡ÛË ÙÔ˘. OÈ Î·ÚÙ-ÔÛÙ¿Ï ÔÚ˘˙ÒÓ˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ubud. H ·Ú¿‰ÔÛË Î·È Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘. AÓ fï˜ ‚ÚÂı›˜ Â‰Ò ·fi Ù· ̤۷ IÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ IÔ˘Ï›Ô˘, ÌË ¯¿ÛÂȘ ÙÔ Art Festival, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÏÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ¤Ó· ÊÔÏÎÏfiÚ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi, ¤ÚÁ· ͢ÏÔÁÏ˘ÙÈ΋˜, ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Î·È ÔÏÏ‹ Ì·Á›·. ∞

✚ TÔ˘ XAƒ∏ M¶πƒª¶I§∏*

E§√¡√™I∞

H ÂÏÔÓÔÛ›· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ ÛÙȘ ÙÚÔÈΤ˜ Î·È ˘ÔÙÚÔÈΤ˜ ˙ÒÓ˜. EÓ‰ËÌ› Û ¿Óˆ ·fi 100 ¯ÒÚ˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 125 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·fi Ù· ÙÛÈÌ‹Ì·Ù· ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ. AÓ Î·È Ë ÂÏÔÓÔÛ›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ı·Ó·ÙËÊfiÚ·, ÌÔÚ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ó· ÚÔÏËÊı›. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌ‚fiÏÈÔ. ŸÏÔÈ ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Û ÂÓ‰ËÌÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯ËÌÂÈÔÚÔʇϷÍË (Ë ÔÔ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ·ÏÏ¿ fi¯È ·fiÏ˘ÙË ÚÔÛÙ·Û›·), Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢ ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ÙÛÈÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ.

MΥΚΟΝΟΣ-ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 6955558990 reservation@hotelanastasia.gr, ΔÈÌ‹ ú 3 5 0 Ù Ô ¿ Ù Ô Ì Ô Ì Â  Ú ˆ È Ó fi  Ú Ô Û Ê Ô Ú ¿ Á È · Ù Ô Ù Ú È ‹ Ì Â Ú Ô Ù Ô ˘ A Á › Ô ˘ ¶ Ó Â ‡ Ì · Ù Ô ˜

www.hotelanastasia.gr

T𠶃∂¶∂π ¡∞ ∫∞¡∂Δ∂ °π∞ ¡∞ ∞¶√ºÀ°∂Δ∂ Δ∞ Δ™πª¶∏ª∞Δ∞ Δø¡ ∫√À¡√À¶πø¡ I‰È·›ÙÂÚË ÚÔʇϷÍË ··ÈÙÂ›Ù·È ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÌÂٷ͇ ‰‡Û˘ Î·È ·Ó·ÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ: ✚ N· ÊÔÚ¿Ù ÚÔ‡¯· Ô˘ Ó· ηχÙÔ˘Ó Î·Ï¿ ÙÔ ÛÒÌ· Û·˜ (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌ·) ✚ N· ·Ú·Ì¤ÓÂÙ Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ✚ N· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÎÔ˘ÓÔ˘Ȥڷ ✚ N· ÚÔÛٷهÂÙ ÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ÂÓÙÔÌÔ·ˆıËÙÈÎfi (ËÏÂÎÙÚÈÎfi, spray ‹ «Êȉ¿ÎÈ») ✚ N· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ÛÙ· ·Î¿Ï˘Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜ ÂÓÙÔÌÔ·ˆıËÙÈο spray ‹ ÏÔÛÈfiÓ (·fi Ù· ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· DEET Û ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 50% Î·È ¿Óˆ) ✚ N· ·ÔʇÁÂÙ ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (·ÔÛÌËÙÈο, after shave Î.Ï.) °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÚÔÏËÙÈ΋ ·ÓıÂÏÔÓÔÛȷ΋ ·ÁˆÁ‹ (¯¿È·), ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÔ̤· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ YÁ›·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Û·˜. 12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 51


voice

TRAVEL

K›ÌÂÓÔ: ™TEºANO™ T™IT™O¶OY§O™, BA°IA MATZAPO°§OY

O‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ X·ÏÎȉÈ΋˜

A¶Eƒ∞¡Δ√ °∞§A∑π√ ¢·ÓÙÂψٿ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·, fiÔ˘ ¿ÓÂÙ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÍ·Û΋ÛÂÙ ÙË live your myth ÎÏÈÛ¤ EOTÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì Ï¿Ó· ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ §ÈÎ MÂÛfiÓ. T· ÓÂÚ¿ Ù˘ X·ÏÎȉÈ΋˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó «A¤Ú·ÓÙÔ °·Ï¿˙ÈÔ», Ô ‚˘ıfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Ù˘ ÕÓÙ˙ÂÏ·˜ °ÎÂÚ¤ÎÔ˘, Ë ·ÌÌÔ˘‰È¿ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ʈ˜ Úˆ› Úˆ› Û ÚÔηÏ› Ó· ÙÛÈÙ¿ÚÂȘ EχÙË Î·È Ó· ‰ÈηÈÒÛÂȘ ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ «™·Ó ÙË X·ÏÎȉÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ». O «AÚÌÂÓÈÛÙ‹˜», ÙÔ §ÈÓ·Ú¿ÎÈ ÛÙË ™˘ÎÈ¿, fiϘ ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ K·ÏÏÈı¤·˜ Î·È Ô «MÔ‡ÛÔ˘Ï·˜» ÛÙË ™¿ÓË, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· ÎÔχÌÈ, ÚÈÏ¿Í Î·È ‰È·ÎÔ¤˜ ‰È·ÚΛ·˜.

OÈ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ AıˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜, fiˆ˜ ÙȘ ÎÔÈÙ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ™˘ÎÈ¿˜, Ë ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË Ù˘ K·ÏÏÈı¤·˜ Ì ÙÔ K¿ÚÈ, fiˆ˜ ·ÙÂÓ›˙ÂȘ ÙÔÓ TÔÚˆÓ·›Ô KfiÏÔ ›ÓÔÓÙ·˜ ·ÁˆÌ¤Ó· ·Ê„‹Ì·Ù· ÛÙÔ «™ÈÙ¿ÎÈ», Ë ı¤· Î·È ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ· ÛÙË ºÔ‡Úη, fiÏ· Û ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ̤ÚË Â͈ÙÈο, ÎÈ fiÏ· fï˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÔÓ·‰Èο, ÙfiÛÔ ‚fiÚÂÈ· EÏÏ¿‰·. KÈ ·Ó ηٿ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ηı·Ú¿ ÛÂÓÙfiÓÈ·, ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi Î·È ·ÓÙÈÎÔ˘ÓÔ˘ÈΤ˜ Û›Ù˜, ÙfiÙÂ, Ó·È, Â‰Ò ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Ë ˙ˆ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› ÙÔ˘ “Summertime and the living is easy”. TÛÂ-

οڷÌ ÚÔÛˆÈο ηٷχ̷ٷ Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ Î·È ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ·. ¶ÚÒÙÔ fi‰È, ÛÙËÓ Ôχ‚Ô˘Ë K·ÏÏÈı¤·, Ô «ÕÌÌˆÓ Z¢˜» (23740 22357). ¢Â‡ÙÂÚÔ fi‰È, ÛÙÔ K·Ï·Ì›ÙÛÈ, Ë «EÚÌÈfiÓË» (23750 41157), Î·È ÛÙÔ ¶fiÚÙÔ KÔ˘Êfi ÙÔ «™ÙÔ‡ÓÙÈÔ MÂϛوӻ. TÚ›ÙÔ fi‰È Î·È ¶˘ÚÁ·‰›ÎÈ·, Ù· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ ™Ô˘ÏÙ¿Ó·˜ AÚ·‚¿ (23750 93293), Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤· ÚÔ˜ ÙËÓ AıˆÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›·. K·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· Î·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ Ì˘ıÈÎfi οÌÈÓÁÎ ÙÔ˘ «AÚÌÂÓÈÛÙ‹» (23750 91497). MÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·Ú·‰Â›ÛÈ· ÔÏÈÙ›·, ¢ÏÔÁË̤ÓË ·fi ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË Ú¿ÛÈÓÔ˘ Î·È ÌÏÂ. ŒÓ· ‰È·ÚΤ˜ °Ô‡ÓÙÛÙÔÎ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì fiϘ ÙȘ Ê˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ı¤ÚÔ˘˜ Ó· Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó ·ÚÌÔÓÈο. AÁfiÚÈ· Ì ٷÙÔ˘¿˙ Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì ڿÛÙ· ÂÍÙ¤ÓÛÈÔÓ˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÛÎËÓ‹ ‰›Ï· Û ÙÚÔ¯fiÛÈÙ· Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ camp life. ¢È¿ÛËÌÔ ϤÔÓ Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÂÊfiÛÔÓ Ó‡¯Ù˜ ÌÂ

Quiz

live ÚÔÎ, Ù˙·˙ Î·È ÚÂÌ¤ÙÈη Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û‡ÓËı˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·‚ÈÔ‡ÓÙ˜. KÔÏ˘Ì‹ÛÙ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÓˆÚ›ÛÙ ÙËÓ K·ÏÔÁÚÈ¿, ÙËÓ EÏÈ¿ Î·È ÙȘ ™·ıȤ˜, fiÔ˘, ·Ó ˘‹Ú¯Â Á·Ï·˙fiÌÂÙÚÔ, ı· ¯Ù˘Ô‡Û tilt. ŒÓ· Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË X·ÏÎȉÈ΋ fï˜ ı· ‹Ù·Ó ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙÔ ·Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙·ÙÂ Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ Ù˘. NÔÈÎÈ¿ÛÙ ‚¿Úη ·fi ÙËÓ O˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË Î·È ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙ· °·˚‰Ô˘ÚÔÓ‹ÛÈ·, fiÔ˘ ÙÔ Î¿ÌÈÓÁÎ Â›Ó·È free, Ô ‚˘ıfi˜ Á˘¿ÏÈÓÔ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ·Ó¤ÌÂϘ. A¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë AÌÌÔ˘ÏÈ·Ó‹, ÂÓÒ fiÛÔÈ ÊÙ¿ÛÂÙ ÛÙË BÔ˘Ú‚Ô˘ÚÔ‡ ÂÚ¿ÛÙÂ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¢È¿ÔÚÔ. T¤ÏÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ “Sani Resort” (23740 31231). ¢È¿ÛËÌÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ËÛ˘¯·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ̷ڛӷ, ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï “Jazz On The Hill” Î·È “Sounds Of The World”, ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «NÙÔÌ¿Ù·» ÙÔ˘ K·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘ Î·È ‚¤‚·È· ÙË ıÂ˚΋ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ MÔ‡ÛÔ˘Ï·. ●

Ok Ì ÙÔ˘ NÈ·Á¿Ú· Î·È Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜, ÙÔ˘˜ ͤÚÂȘ! ¶Ô‡ fï˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË Ë X·ÏÎȉÈ΋; A) ™Ù· ¶ÂÙڿψӷ, ‰›Ï· ·fi ÙÔ ™‹Ï·ÈÔ B) ™ÙÔ °Ï·Úfiη‚Ô, ‰›Ï· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ B¤Ê·˜ AÏÂÍÈ¿‰Ô˘ °) ™ÙË B·Ú‚¿Ú·, ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· H ·¿ÓÙËÛË ÛÙo ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜

A¶ANTH™H TOY ¶POH°OYMENOY QUIZ M ¿ÌÂÛË ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ô Ì·‡ÚÔ˜ ÚÈÓfiÎÂÚÔ˜ Î·È Ô ÁÔÚ›ÏÏ·˜ 52 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 53


¶∞ƒ√À™π∞™∏

∞Ô‰Ú¿ ÛÙ οı Ì

A

Ó ¤ÎÏÂÈÓ˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È ÔÓÂÈÚ¢fiÛÔ˘Ó ÙÈ ı· ‹ıÂϘ Ó· οÓÂȘ ÙÒÚ· Ô˘ ηÏÔη›ÚÈ·Û ÁÈ· Ù· ηϿ Î·È Ô ‹ÏÈÔ˜ η›ÂÈ, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¤ÊÂÚÓ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÁÂÌ¿ÙË ÈÛ›Ó˜, ÓÂÚÔÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜, Ì·Ú, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ·È‰fiÙÔÔ˘˜, Û· Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜. TÒÚ· fï˜ Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ·, ÁÈ·Ù› Ô Â›ÁÂÈÔ˜ ηÏÔηÈÚÈÓfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ·¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ 20 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ϤÁÂÙ·È Copa Copana Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ AıËÓÒÓ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ ™¯ÈÛÙÔ‡ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ÛÙÔ X·˚‰¿ÚÈ, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¢·ÊÓ› ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿.

54 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

Copa Copana, ÏÔÈfiÓ, Î·È ÂÌÚfi˜ ÁÈ·... ÎÔ¿Ó· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· 6.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜. K·È ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· fiÏ·, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Copa Copana ı· ‚ÚÂȘ: THE ISLANDS Day & Night Pool bars TÚ›· Â͈ÙÈο ÓËÛÈ¿ ̤۷ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÈÛ›Ó·, ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ! TÔ Úˆ› Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ «‰ÚÔÛÂÚ‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘», ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÈÔ Î·˘Ùfi club Ù˘ fiÏ˘, Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ DJs Î·È live ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·fi ÁÓˆÛÙ¿ ÌÔ˘ÛÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, fiϘ ÙȘ ÒÚ˜)

NEPO¶AI¢OTO¶O H ·È‰È΋ ÈÛ›Ó·, Ì ·È‰ÈΤ˜ ÓÂÚÔÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜ Î·È ·È¯Ó›‰È· ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ™ÙËÓ ÈÛ›Ó· ·Á΢ÚÔ‚ÔÏË̤ÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÈÚ·ÙÈÎfi ηڿ‚È, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÈÚ·Ù¤˜! (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô) TH MA°IKH ¶O§H ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ·È‰È¿ ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ, Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÚfiÙ˘Ô ·È‰fiÙÔÔ. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ)

WATERSLIDES M 17 super ‰È·‰ÚÔ̤˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. °È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Î·È ÁÈ·... Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜. K·È ·ÎfiÌ·: FLOCAFE BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Copa Copana Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘. COPA COOL SUMMER restaurant ŒÓ·˜ ͯˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Copa Copana ÁÈ· Ê·ÁËÙfi Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ Î·È ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜.

¤Ú· !

YACHT CLUB - VIP Lounge O ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· «‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÏ·˘ÛË» (exclusive service) Ì ÊfiÓÙÔ ÙÚÔÈο ‰¤ÓÙÚ·, Ì ı¤· ÙËÓ ÈÛ›Ó· Î·È Ì ÌÔÓ·‰Èο ÚÔÓfiÌÈ·. K·È ·ÎfiÌ· ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙, jacuzzi Î·È exclusive treatment, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ DNA MEDI SPA. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô) TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ COPA COPANA ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Î¤Ù· ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¤Â˜. Info: www.copacopanapark.com, 210 5576.006


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 55


£∂-soul-√¡π∫∏!

T˙›ÌÈ TÛÔ˘ Î·È ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·, B·Ú‰¿Ú˘, M·Ó¯¿Ù·Ó

THESS AND THE CITY ΔÔ˘ ™Δ∂º∞¡√À Δ™πΔ™√¶√À§√À (stefanostsitsopoulos@yahoo.gr)

˘Ó¿˜ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÙÔ Úˆ› ÁÈ·Ù› ‰›„·Û˜ ‹ ÁÈ·Ù› Û ٷڷÎÔ‡ÓËÛ ¤Ó·˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚Ϥˆ ‰‡Ô ÂȉÒÓ: ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ¤ÊÙˆ ·fi „ËÏ¿ Î·È ÚÈÓ Û˘ÓıÏÈ‚Ò Í˘Ó¿ˆ οıȉÚÔ˜, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ë Û‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ A¶£ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÌÔ˘ ¿ÚÂÈ ÙÔ Ù˘¯›Ô ÁÈ·Ù› ηٿϷ‚·Ó fiÛÔ ÛÙ˘ÁÓ¿ ·ÓÙ¤ÁÚ·Ê· ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¢ÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ ÎfiÏÏ· ÙÔ˘ KÒÛÙ· °ÚfiÏÈÔ˘, ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Ù˘ ¶AE ÕÚ˘). •˘Ó¿˜ Î·È ‰›Ï· ÛÔ˘, ÙÚÂȘ Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, Ô ¤ÚˆÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ Û·Ó ˙fiÌÈ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ·ÓÔÈÎÙ¿ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÎÔÈÙ¿. XÂÈÌÒÓ·˜ 2004. TÈ ÎÔÈÙÔ‡ÛÂ; «T¤ÛÛÂÚȘ ÙÚÂϤ˜, Ô˘ Ë ÌÈ· ÙÔÓ ·›ÚÓÂÈ Û·Ó ÙÚÂÏ‹, Ë ¿ÏÏË ·Ì¤ÙÈ ÌÔ˘¯·Ì¤ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›, ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÓÂ˘ÚˆÙÈÎfi ˘¤Ú¯·˙Ô Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÁÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·È, ÔΤÈ, Ë ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ· MÈÚ¿ÓÙ· XÔÌ˜, Ê›ÏÂ, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, οˆ˜ ˘ÔʤÚÂÙ·È». TfiÙ ̤ӷÌ ÛÙÔÓ E‡ÔÛÌÔ ÎÈ fi¯È ÛÙËÓ KÔÚÔÌËÏ¿, ‰Ô˘Ï‡·Ì ÛÙÔ “K§IK” ÎÈ Ô K·Ú·ı¿ÓÔ˜, Ô˘ ÙÔ˘ ÂÍÔÌÔÏÔÁÈfiÌÔ˘Ó ÙÔÓ fiÓÔ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô‡Ù ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ SOUL Ô‡Ù ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ Î·È Û˘Óı¤Ù˘ ÙˆÓ Dread Astaire. ŒÙÛÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Û¯¤ÛË ÌÔ˘ Ì ÙÔ “Sex and the City”. MÈ· ¿ÏÏË Ó‡¯Ù·, ¿ÏÈ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡ ‹ ÂÊÈ¿ÏÙË, Î·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ Alter, Ô˘ ÙÔ Úfi‚·ÏÏ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ·, ¤ÂÛ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ Mr. Big ηÈ, ÂÓÓÔ›ٷÈ, ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ· ¯›ÏÈ· ‰›ÎÈ·. ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿ÚÂȘ ÌÈ· ¯·˙‹, Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÁÎfiÌÂÓÔ˘˜, ÙÚÒÂÈ fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ Ù˘ ÛÙȘ Áfi‚˜ T˙›ÌÈ TÛÔ˘ Î·È M·ÓfiÏÔ; EÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, ÊÔ‡ÓÙˆÓÂ Ë sexandthecitȉ· fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™Â ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ TV100, fiÔ˘ ‹ÌÔ˘Ó Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜, ¤ÛÙËÛ· ·ÊÙ› ÚÈÓ ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· Î·È ¿ÎÔ˘Û· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· Ó· ÚˆÙ¿ ÌÈ· ÁÓˆÛÙ‹ Ì·ÎÈÁȤÚ: «E›‰Â˜ ÙË ™¿ÚÏÔÙ;». K·È Ë Ì·ÎÈÁÈ¤Ú ·¿ÓÙËÛÂ: «Ÿ¯È, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ ÛÙËÓ TÛÈÌÈÛ΋ Ì ÙË ™·Ì¿Óı·». K¿ÁÎÂÏÔ ¤ÌÂÈÓ· Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ· ·fi Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ˆ ÁÈ· ÔÈ· «™·Ì¿Óı·» ÌÈÏÔ‡Ó. EΛÓÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηٿϷ‚· fiÙÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿ ¤‚ÏÂ·Ó ʷӷٛϷ “Sex and the City”. O K·Ú·ı¿ÓÔ˜ › «ÌË ‰›ÓÂȘ ÛËÌ·Û›·», ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ·Ù› ¿ıÂÏ¿ ÌÔ˘ ÙÔ˘ Ù· ˙¿ÏÈ˙·, fiˆ˜ ÎÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿. MÂÙ¿ ¤Ê·Á· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÏ·ÛÈ¿. AÓ Ë K¿ÚÈ Â›¯Â ¯Ô‡È Ó· Ì·˙‡ÂÈ Áfi‚˜, Ô ¤ÚˆÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÔÏ˘¤ÍÔ‰Ô˜, ·ÏÏ¿ fiÔ˘ ¤‚ÚÈÛΠÁοÙ˙ÂÙ Ì ‚·ÙÚ·¯¿ÎÈ ÙÔ ÂÚȤı·ÏÂ Î·È Â›¯Â οÓÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ‚¿ÏÙÔ: ÔÚÙÔÊfiÏÈ-‚¿ÙÚ·¯Ô, ÚÔÏfiÈ-‚¿ÙÚ·¯Ô, ÓÙÔÛȤ-‚¿ÙÚ·¯Ô, ‚ÚÂÎÂΤÍ! TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ 23 ÛÙËÓ KÔÚÔÌËÏ¿, ÁÂÈÙÔ56 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

ÓÈ¿ ÂÚÈ΢Îψ̤ÓË ·fi ÛÈÎ ÌÔ˘Ù›Î. ŒÚ¯ÔÓÙ·Ó XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Â›¯· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÌÔ˘Ê¿Ó Stone Island ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ·fi ÙÔ “Outlet” ÙÔ˘ BÚÔ‡ÛÁÔ˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ οÔÙ ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. K·È ›¯· ÁÂÌ›ÛÂÈ Ù‡„ÂȘ fi¯È ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚fi, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÎÔ›Ù·Í· ÌfiÓÔ ÙËÓ ¿ÚÙË ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÁfiÚ·Û· Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. KÈ ¤ÙÛÈ Î·ÙËÊfiÚÈÛ· ÛÙÔ˘ «¶¿ÙÛË» (¤¯ÂÙÂ Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·) ÁÈ· Ó· ÙÛÈÌ‹Ûˆ Ù›ÔÙ· ‰ÈÛοÎÈ·, ͤÚÂȘ, ̈ڤ, Coldplay ‹ Jarabe de Palo, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ù¤ÙÔÈ· ÁÏ˘Î·Ó¿Ï·Ù· ¿ÎÔ˘ÁÂ Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ·ÎfiÌ·. K·È ¤ÊÙˆ ¿Óˆ ÛÙÔ ÚÔ˙-Ì·‡ÚÔ ÎÔ˘Ù›, “Sex and the City”, fiÏ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È·, ¢ÚÒ 140 ÓÙÔ‡ÎÔ˘. ŒÁÚ·„· Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·ÊȤڈÛË, Ù˘ ÙÔ ¯¿ÚÈÛ·, ÌÔ˘ ¤Ê˘Á·Ó ÔÈ Ù‡„ÂȘ, ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ οӷÌ ÛÙÔ˘ P‹ÁÔ˘, Ô˘ ÙfiÙ ·ÎfiÌ· ‹Ù·Ó ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ K£BE. E˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜! 2005. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ηχÙÂÚ· ÙÔÓ Mr. Big, Ó· ÙÔÓ ÌÂÏÂÙÒ Î·È Ó· ÙÔÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÒ, ÁÈ·Ù›, Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, Ô Ù‡Ô˜ ‹Ù·Ó ‹Úˆ·˜, Ì ÙËÓ ÙÚÂÏ‹ ‰›Ï· Ó· ı¤ÏÂÈ

ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ì ْ ¿ÛÙÚ·. KÈ fiÏÔ ¯ÒÚÈ˙·Ó Î·È Í·Ó¿ÛÌÈÁ·Ó Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ˆ ›¯· ¤ÛÂÈ Ì ٷ ÌÔ‡ÙÚ· ÛÙÔ “Sex and the City”, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·fi ÊÈÏÔÙÈÌ›·, «Ó·È, ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› fi¯È, ·˜ ‰Ô‡Ì οӷ-‰˘Ô ÂÂÈÛfi‰È·, Ì·˜ Î·È ¯¿Óˆ Ù›ÔÙ·». K·È ‰ÂÓ ¤ÂÛ· ÌfiÓÔ ÂÁÒ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ HBO Ú¤˙·, ·ÏÏ¿ ·Ú¤Û˘Ú· Î·È ÙÔÓ K·Ú·ı¿ÓÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ Dread Astaire ˯ÔÁÚ·ÊÔ‡Û·Ó ÙÔ “Bassassination”, ·ÏÏ¿ ͤÎÏ‚ ÒÚ˜ ·fi ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÁÈ· Ó· ‚ϤÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜. XÙ˘Ô‡Û·Ì ÛÂÚ› ¤ÍÈ Ì ÂÙ¿ ÂÂÈÛfi‰È· οı ̤ڷ, ÛÙÔ ÙÈÌ Ì‹ÎÂ Î·È Ô P‹ÁÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ Í·Ó¿‚ÏÂ ̷˙› Ì·˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ·ÚÚÒÛÙÈ·! ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, fiÙ·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Mr. Big Î·È ™¿Ú· T˙¤ÛÈη ¶¿ÚÎÂÚ Ù· ‚ڋηÓ, ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· ‹ÚÂ Ô ¶AOK ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ‰ÈÏfi ̤۷ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. TÔ ¶¿Û¯· Ù˘ ›‰È·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÛÔ˘ÁÎÚ›Û·Ì ·‚Á¿ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. M ÙÔ ·›ÛıËÌ·, fi¯È Ì ÙËÓ K¿ÚÈ, ÁÈ·Ù› Ë ÛÂÈÚ¿ ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, Î·È ÂÓÓÔ›ٷÈ, ˙Ô‡Û οÔ˘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÛÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÒÓ˜ ÙÔ˘ Big. ŒÙÛÈ ˘¤ıÂÙ·

‰ËÏ·‰‹, Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÎÔ‡ÎÏÈÎÔ, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÌÈ· ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ì ·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔÈ Ó· ÎÚ˘ÊÙԇ̠οÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ Jeu de Paume: Ù˘ ÁηÏÂÚ› fiÔ˘ Ë K¿ÚÈ ‹Ú ¯·Ì¿ÚÈ fiÛÔ ÁÂÏÔ›Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ ‹Ù·Ó Ô ¶ÂÙÚfiÊÛÎÈ (M·Ú›ÛÓÈÎÔÊ), ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¤ÛˆÛÂ Û·Ó ·fi Ì˯·Ó‹˜ ıÂfi˜ Ô MÂÁ¿ÏÔ˜, Ô Big, Ô Ì¿Áη˜, Ô ÙÛ›ÊÙ˘, Ô Î·Ú·ÌÔ˘˙Ô˘ÎÏ‹˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó Ù˘¯·›Ô, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó ÂΛ, Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ÂÌÏÔ΋ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔ ‰È·Ï·ÓËÙÈÎfi ·ÚÔ͢ÛÌfi. ÿÛˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÛÂÈÚ¿ Ó· ÌÈÏÔ‡ÛÂ Î·È ÁÈ· ̤ӷ. ŒÙÛÈ ·Á¿ËÛ· ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ “Sex and the City” ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¤Î·Ó· Ù¿Ì· fiÙÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı· ¤Î·Ó· ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙË ™¿Ú· T˙¤ÛÈη ¶¿ÚÎÂÚ. TÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 ›¯· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ-Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔ M·Ó¯¿Ù·Ó, ÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ¿ÏÏÔÓ ¤Ó· Ê·Ó Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜, Ô˘ ¤Î·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ Ù·Í›‰È ÛÙË N¤· YfiÚÎË ÁÈ· ¿ÚÙË Ù˘, ‰È¿ÏÂÍ ÙÔ ·Î¤ÙÔ “Sex and the City” Tour Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙË ™¿Ú· T˙¤ÛÈη, Ô˘ Ï¿ÓÛ·Ú ÙfiÙ ÙÔ ¿ÚˆÌ¿ Ù˘, ÙÔ “Lovely”. TÔ SOUL NÔ11 ›¯Â cover story ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ù· Ì·Ú Î·È ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ fiÔ˘ Û‡¯Ó·˙Â Ë K¿ÚÈ MÚ¿ÓÙÛÔ. T· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ı˜ ÙÔ ÊÚ·fiÁ·ÏÔ (ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Cosmopolitan), ı˜ ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ˜ fi,ÙÈ ı˜, Â›Ó·È Ù‡Ô˘ ™¿ÚÏÔÙ ‹ ™·Ì¿Óı·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΢ÓÈΤ˜ ¯ÈÔ˘ÌÔÚ›ÛÙÚȘ Ù‡Ô˘ MÈÚ¿ÓÙ· XÔÌ˜. AÏÏ¿ ͤڈ Ì›· K¿ÚÈ MÚ¿ÓÙÛÔ ÎÈ ¤Ó·Ó Mr. Big, Â̤ӷ ÏfiÁˆ ÎÈÏÒÓ. A˘ÙÔ› ÔÈ ‰˘Ô ‹Á·Ó Ì·˙› ÛÙÔ City Gate, ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. T· VIP ÎfiÎÎÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Ster ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì Singapore Airlines A' Class. KfiÛÌÔ˜ fi¯È Ôχ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ hype Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÍÂı‡Ì·ÓÂ, ·È¯Ó›‰È οÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÙÔ “Lost” Î·È ÙÔ “Prison Break”. MÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹, ¤Íˆ, ÛÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È Ù˘ MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Ù˘ EÁÓ·Ù›·˜ Î·È ÛÙÔ Ù·Í› ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·›¯Â ‰¤Î· ¤ÙË ÊˆÙfi˜ ·fi ÙÔ M·Ó¯¿Ù·Ó. H Ù·ÈÓ›· Û ¿ÏÏÔ˘˜ ı· ·Ú¤ÛÂÈ, Û ¿ÏϘ fi¯È. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂΛ ÙÔ ı¤Ì·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ, ı· ÙÔ Í·Ó·Ò: Ôχ ‚Ï‹Ì· Ë K¿ÚÈ MÚ¿ÓÙÛÔ, Î·È Û¯Â‰fiÓ ··›ÛÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ó˘ÊÈο Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ̤¯ÚÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ¤Ó· Ù˘ °Ô˘¤ÛÙÁÔ˘ÓÙ. K·È Ô Mr. Big, ÛfiÚÈ, ·ÏÏ¿ Ï·‰¿Ú„Â, ‚¿Ú˘ÓÂ, Ò˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¤ÙÛÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì¤Û· Û ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·! MfiÓÔ ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ‚·ÙÚ·¯¿ÎÈ·, ÙÔ ·ÏÈfi SOUL Ì ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙË ™¿Ú· T˙¤ÛÈη, Ë ÚÔ˙-Ì·‡ÚË Î·ÛÂÙ›Ó· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ηÈ, Ê˘ÛÈο, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡ ‹ ÔÈ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Ì ͢ÓÔ‡Ó ÙÚÂȘ Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù·. K·È Ë Í¿ÁÚ˘ÓË, Ô˘ ¯·˙‡ÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÚÂȘ Ù· ¯·Ú¿Ì·Ù· ÂÎÔÌ¤˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ‹ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ› ÛÙÔ TËÏ¿ÛÙ˘. M‹ˆ˜, ·ÚÈ °È·ÓÓ›ÎÔ Î·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ Alter, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Í·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙÂ; MÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ô‡Ù ӷ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ô‡Ù ӷ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÔÙ¤. If you know what I mean, cause... meanwhile I had a thought. ∞


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 57


58 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 59


60 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008


∞£∏¡∞

12 - 18 π√À¡π√À 2008 - Δ∂ÀÃ√™ 216 - 168 øƒ∂™ ∂¶π§√°∂™ - WWW.ATHENSVOICE.GR

210¢∏°√™ Δ∂á∏/ª√À™π∫∏/£∂∞Δƒ√/°∂À™∂π™/∂∫¢∏§ø™∂π™/™π¡∂ª∞

™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔχÌÔÚÊÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ›Ô Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ Ù˘ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·. A˘Ùfi ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ·Ó ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Paris Peinture, Ì ¤ÚÁ· 22 ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÒÓ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘, Ô˘ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ·ÏÏ¿ ‰Ô‡Ï„·Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. M ÊfiÓÙÔ ÙËÓ fiÏË Ô˘ ·Ó¤Î·ıÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙ ¤ÓÙÔÓË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› Ì¿ÛÙÔÚ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ı·˘Ì¿ÛÈ·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÁˆÁÚ·Ê›·˜. OÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È È‰·ÓÈο ·fi ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. TÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙȘ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Didier Ben Loulou, Ì ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙ· ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‹ ÛÙ· ÌÈÛÙÚfi. ŒÙÛÈ, ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÏfiÁÔ˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë ¤ÎıÂÛË - Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û 44 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÂÎÚËÎÙÈÎfi ¤¯ÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ «ÊˆÙÂÈÓfi» ¶·Ú›ÛÈ. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: Adami, Alechinsky, Arroyo, Asse, Balthazar, Bloch, Chu Ten-Chun, Cortot, Cremonini, Fassianos, Garache, Hollan, Kijno, Monory, Rustin Segui, Szafran, Telemaque, Titus-Carmel, Velickovic, Voss, Zao Wou-Ki . - ¢. TPIANTAºY§§OY

EÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¶fiÏË ÙÔ˘ ºˆÙfi˜

PARIS PEINTURE

·Ë Ú·ÁÌ H ¤ÎıÂÛ ÂÚÁ·Ó ˘ Û È Ì ÙË · ›Ù ÈÂ Ô  IÓÛÙÈÙÔ‡ ÙÔ ·ÏÏÈÎÔ‡ ·° Ì ˘ ‡ Ô Ú Ù Û›· ÙÔ˘ I‰ ÓÒÓ Î·È Î·È Ó Ò Ó ¯ ÙÔ˘ AıË Â T ÛÙÈÎÒÓ · ÎË, ÈÎ ¿ Ú E · ˜ ÙÔ £ÂÔ¯ ˜ B & M. Ù·È (B·Â MÔ˘ÛÈ΋ ˙ È¿ È ·ÚÔ˘Û M¤ÚÏÈÓ fiÔ˘ η ˜9& ›· Ê Ô ™ ˜ ÛÈÏ›ÛÛË ) ̤¯ÚÈ 611.206 1, 210 3 0. ÙȘ 12/1

«Δ√ Δ∞•π¢π», 1988-1989, LEONARDO CREMONINI

12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 61


ÂÈÏÔÁ¤˜

T˘ ¢∏ª∏Δƒ∞™ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À (epiloges@athensvoice.gr)

™∂π™ ª∏ Ë O∞Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ¢‹‹-‰È-

ÈÎ ˆÓÈÎ ÙË ÌÔ˘Û H ™˘ÌÊ ›ˆÓ, ˘fi · Ó ÈÓÔ‡, ‰›Ë Ù ı ˘ A ÌÔ˘ ο K·Ú ˘ Ô Â§ ˘ Ô Ù Ì· Ô˘  ‡ı˘ÓÛË ÚfiÁÚ·Ì Â ·È Ì Î ›· r Ï ˘ Spoh ÓÂÈ Û˘Ó· hedrin, c h S ¤ Ì È: Ì Â Ó ˜ °Ú· ÚÈÏ·Ì‚¿ ¢ÈÔÓ‡ÛË : Ù ›Û Ï ˆ Ô P ™ ™ÙË Chopin. ·‰‹Ì·. Ó ›· ¶ ·   Á ˘ 21.00. E · , ÓÔ˜ 8/6, ÒÚ 1 Ș Ù Û ÁÔÚ¿ ÚË. Ì·˚΋ A È ÂχıÂ

ºøΔ√: ∂§. Δ∞•∂ƒ∏

Ô˜ ›ӷ H ›ÛÔ‰

OMA¢A KINHTHPA™ OÎÙÒ ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì οı ̤ڷ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Î·È Í‰ȷχÓÔ˘Ó, ÌϤÎÔ˘Ó Î·È ÍÂÌϤÎÔ˘Ó ÙË «ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂÎÙ¿ÓË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ». MÂÙ¿ ·fi ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ·, Ë Ó¤· ÊÔ˘ÚÓÈ¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ·fi Ó¤· ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ 1999 ›¯Â ·ÔÛ¿ÛÂÈ Ù· ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë Û¯fiÏÈ· ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÎÚÈÙÈÎÒÓ.

«∏ ÏÂÎÙ¿ÓË», £¤·ÙÚÔ ¢›˘ÏÔÓ, K·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï 2, Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 12-15/6, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 210 3229.771

™øKPATH™ NIKO°§OY BÔÏÈ‚›·, ¢·Ó›·, EÏÏ¿‰·, °·ÏÏ›·, §¿Ô˜, NÔÚ‚ËÁ›·, ¶ÂÚÔ‡, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. H ÌÂÁ¿ÏË ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ÂÚÈ‹ÁËÛ˘ ̤۷ ·fi ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÏˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙË ÌÂٷΛÓËÛË. «¢‡Ô ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜», Bartesera, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ™ÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, ̤¯ÚÈ ÙȘ 6/7.

NTA§I (ÕÏÏË ÌÈ·) ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ù·Í›‰È: ÁÏ˘Ù¿ ¤ÚÁ·, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÔ›· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ‡„Ô˜ Ù· 2 ̤ÙÚ·, Î·È 21 ÏÈıÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÏ˘‰‡Ó·ÌË, ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ¤ÌÓ¢ÛË. ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, B·Û. ŸÏÁ·˜ 162

ºøΔ√: ™ø∫ƒ∞Δ∏™ ¡π∫√°§√À

ª∏ ™ Ã∞™∂π

Î·È 25˘ M·ÚÙ›Ô˘, ̤¯ÚÈ ÙȘ 16/6. 62 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

P

ARTIES

ISTIOPLOIKOS AÌÂÙ·ÓfiËÙË pop disco ÊÚÂÓ›Ùȉ· Ì ÊfiÓÙÔ ÙË ÛˆÛÙ‹ 70s, 80s ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ™ÙȘ 13, 20 Î·È 27/6 fiÏÔÈ ÔÈ T˙ÔÓ TÚ·‚fiÏÙ· Î·È Î¿ı OÏ›‚È· NÈÔ‡ÙÔÓ T˙ÔÓ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ

café-restaurant ÛÙËÓ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, 210 4134.084

MICROXTREME & LAKAI ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Áη˙ˆÌ¤ÓÔ ¿ÚÙÈ ÛÙÔ club K44, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 96.

EURO 2008 TÔ Forum Ù˘ Fnac (the Mall) Á›ÓÂÙ·È Á‹Â‰Ô Î·È ·Ó·ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ live Û ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓË ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Ì›Ú˜ Î·È ›ÙÛ˜. EfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙȘ 13/6 ÛÙȘ 19.00, ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ IÙ·Ï›· - PÔ˘Ì·Ó›·.


°È· Ó· ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›Ù ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ A.V., ÛÙ›ÏÙ ‰ÂÏÙ›· Δ‡Ô˘ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 22, 10679 ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙÔ fax 210 3617.310 ‹ ÛÙÔ agenda@athensvoice.gr

Δ∂á∏

VOICE CHOICE

1

ªπÃ∞∏§ ƒøª∞¡√™

ANTI¶APA£E™EI™ ™TH ™Y°XPONH E§§HNIKH TEXNH (ÕÏÏË ÌÈ·) ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙËÓ fiÏË: Ë ÂÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ¯·Ú¿˙ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ Athens Fine Arts Festival. H ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ «·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘» ÚÔ˜ ‰¤Î· gallery Ù˘ Aı‹Ó·˜ (Designer’s dot gallery, Tagg, ·›ıÔ˘Û· ™ÎÔ˘Ê¿, gallery M·›ÚË AÏÂ͛Ԣ...), ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ¶ÏËÚ.: 210 7212.725

O MA°IKO™ API£MO™ «8» ™THN I™TOPIA TH™ ™§OBAKIA™ E›Ó·È Ô Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ŸÏ· ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ¤ÎıÂÛË, ÛÙËÓ °Î·ÏÂÚ› Ù˘ EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, 19-25/6.

Le voyage de Sahar E¿Ó ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ site ÙÔ˘ Anouar Brahem, fiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙȘ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ı· ˙‹ÛÔ˘Ì ̛· ·fi ÙȘ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÏÈÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ CD (·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ·). ¶Èı·ÓfiÓ ·˘Ù‹ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ı· ›¯·Ó ÁÚ¿„ÂÈ Ô Keith Jarrett Î·È Ô Erik Satie ·Ó ›¯·Ó ÁÂÓÓËı› ÛÙËÓ T˘ÓËÛ›·.

2

¶Âı·›Óˆ Û·Ó XÒÚ· TÔ Ì˘ıÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ M. M·ÚÌ·ÚÈÓÔ‡, Ô˘ ·›¯ÙËΠsold out ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ. H M¤Ì· MÏ·Ó˜ ˘¤ÚÔ¯· ·ÏÏÈÒ˜, Ë £ÂÔ‰ÒÚ· T˙‹ÌÔ˘ ηٷÏËÎÙÈ΋ fiˆ˜ ¿ÓÙ·. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ BڢͤÏϘ, ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë BȤÓÓË.

3

Juan Atkins Œ¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÔ¯‹ ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Ì ÙÔ “Man Machine” ÙˆÓ Kraftwerk, ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÙÔÓ fiÚÔ techno ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô dance ‹¯Ô ÙÔ˘ Detroit ÙÔ˘ ’80, ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi Sly and the Family Stone ·ÏÏ¿ Î·È Parliament Funkadelic, ·›˙ÂÈ ÛÙÔ Synch Festival. M ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ÔÈÔ˜ ı· ʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ Kraftwerk; T¯ÓfiÔÏȘ, K˘Úȷ΋ 15 IÔ˘Ó›Ô˘, 3.15 .Ì.

4

ÕÌÏÂÙ O ÚÒÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÕÌÏÂÙ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ to be or not to be, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Richard Burton Î·È ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Scott Shepherd. TÔ ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ Wooster Group ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË fiÔ˘ ÔÈ ı·ÙÚÈÎÔ› ËıÔÔÈÔ› ÙÔ˘ 2008 Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ 1964. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 260, 13-16 IÔ˘Ó›Ô˘

5

DONNA MARTIN GRADUATES! AÓ ‹Ù·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È ı· ‹Ù·Ó ÙÔ “Being Boring” ÙˆÓ Pet Shop Boys, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ʈÙÔÁڷʛ˜, ÁÏ˘Ù¿ Î·È Û¯¤‰È· Ô˘ ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂÙÂÚfiÎÏËÙ˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ °. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, M. M˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, N. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, A. ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, P. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ¢. ™ÙfiÎÔ˘, Ô Vassilis H. Î·È Ô A. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ «EÍÂÚ¢ÓËÙ‹» ÁÈ· ¤Ó· ¿Ù˘Ô reunion. HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ 6, KÔψӿÎÈ,

Jesus ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ӷ ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÔÈ Mary and The Boy, ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ Christmas Daniel Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ “Jesus”. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ‚ϤÔ˘ÌÂ Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ myspace Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ video art Ì ÁÎfiÛÂÏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË, ·Ú¿ ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi video clip. www.myspace.com/maryandtheboy

6

Off-Off Athens ŒÓ· ηÏÔηÈÚÈÓfi off-off ı·ÙÚÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ E› KÔψÓÒ, Ì performances Î·È interactive bar theatre, Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶›ÓÙÂÚ Î·È ÙÔ˘ ¶ÈÚ·ÓÙ¤ÏÔ, Ì ÂÚÂıÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ fiˆ˜ «N· ˙ÂÈ Î·Ó›˜ ‹ Ó·... Û˘˙›;» ‹ “Slip and Tanga”, fiÔ˘ ·›˙ÂÈ Î·È Ë ¶ËÓ¤ÏÔ· KÚÔ‡˙· (!!!). AÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ· (‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·). M¤¯ÚÈ 19/7. AÓ·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ www.epikolono.gr/theatro_offoff2008.htm - MIXA§H™ ¶ITENH™

210 3627.159, ̤¯ÚÈ ÙȘ 15/8. 12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 63


ÂÈÏÔÁ¤˜ °IøP°O™ ¶ETPI¢H™ æËÊȷο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù¤¯Ó˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. B·‚¤Ï, §fiÓÙÔ˘ 1 (Z. ¶ËÁ‹˜ & ™fiψÓÔ˜), ̤¯ÚÈ ÙȘ 28/6.

XøPO™ HOROS M ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚÈ˙ÒÛÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ó ÎÔηÏÒÛÂÈ ÛÙÔ pause, ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηÏÌ¿ÚÔ˘Ó Ù· Ó‡ڷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙÛ·Ù¿ÏÈ· (ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· - ÚÂÙ¿ÏÈ·). O XÒÚÔ˜ Horos Â›Ó·È ¤Ó· ۈ̷ÙÂ›Ô ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ¤ÌÂÈÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘˜ (°È¿ÓÓ˘ °È·Ϥ˜, M·ÚΤÏÏ· M·ÓˆÏÈ¿‰Ë, EÈÚ‹ÓË AÏÂ͛Ԣ, M·ÚÔ‡Û· ¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙË) ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÙÂÛÙ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜, Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ (.¯ ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›·) Î·È ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÔÏÈÛÙÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ (Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜, yoga, pilates, ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË Ì¤Ûˆ ΛÓËÛ˘). KÂÈÚÈ·‰ÒÓ & ™ÊËÙÙ›ˆÓ 10, K. ¶ÂÙڿψӷ - °Î¿˙È, 210 3414.547

¢E™ TO: OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÎfiÌÈÎ Ì ٛÙÏÔ «comic» Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 18 Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. EÁη›ÓÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 12/6 ÛÙȘ 21.00, ‰È¿ÚÎÂÈ· ˆ˜ 6/7. ¶. E˘·ÙÚȉÒÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510

√SVALDO GOLIJOV

AYRE

TÔ ¤ÚÁÔ AYRE (ÌÂψ‰›· Î·È ·¤Ú·˜ ÛÙË ÛÂÊ·Ú·‰›ÙÈÎË ‰È¿ÏÂÎÙÔ) ÙÔ˘ Golijov ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ™ÂÊ·Ú·‰ÈÙÒÓ E‚Ú·›ˆÓ Û ̛· ÎÚ·˘Á‹ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜, ÁÂÌ¿ÙË fiÓÔ Î·È Ô›ËÛË. ™ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓË ˆs ÌÔ˘ÛÈ΋ ȉÈÔÊ˘˝· ÛÔÚ¿ÓÔ Dawn Upshaw, ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ Brodsky Quartet Î·È ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ì ÙÔ Ì·ÁÈÎfi fiÓÔÌ· The Andalucian Dogs. T· Ôχ ÁÓˆÛÙ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Bella Bartok, KÔ˘ÚÙ¤ÙÔ EÁ¯fiÚ‰ˆÓ NÔ.1, Î·È Ù· 5 O˘ÁÁÚÈο TÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: ú 100, 60, 55, 50, 40, 30. ¶A§§A™, BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, Aı‹Ó·, 210 3213.100. ™ÙȘ 17/6.

64 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008


REGGAE, SKA ∫∞π LATIN ∞¶√ Δ√À™ LOCOMONDO

M

OY™IKH

AMPARANOIA, LOCOMONDO «ŸÏÔÈ trendy, ÌÈ· fiÏË trendy» ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÔÈ Locomondo Î·È „¤Ì·Ù· ‰ÂÓ Ï¤ÓÂ. K¿ı «trendy M·›ÚË Î·È trendy KÏ·›ÚË» ÙÔ‡˜ ‚ϤÂÈ ÛÙÔ live Ì Â›ÛËÌÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Amparanoia, ÙË ÛÔ˘‰·›· ÈÛ·ÓÈ΋ Ì¿ÓÙ· Ô˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ ÂÎÚËÎÙÈο ÙËÓ ·ÊÚÔÎÔ˘‚·ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ì ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi ÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹ Î·È Ô˘ ÙÒÚ· ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Bye, Bye Tour! ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢‹ÌÔ˘ μ‡ÚˆÓ·, £¤·ÙÚÔ BÚ¿¯ˆÓ, 12/6, ÛÙȘ 21.30. EÈÛÈÙ‹ÚÈ·: ú 20, 210 7234.567

∫∞πΔ∏ ∫√À§§π∞ AÁ·Ë̤ÓÔÈ ‹¯ÔÈ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ IÛÏ·ÌÈ΋˜ T¤¯Ó˘. H K·›ÙË KÔ‡ÏÏÈ· Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ AÈÁ·›Ô Î·È ÙË MÈÎÚ¿ AÛ›·. 18 Î·È 25/6 ÛÙȘ 21.30, ú 15, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 210 3251.311, AÁ›ˆÓ AÛˆÌ¿ÙˆÓ 22 & ¢È‡ÏÔ˘ 12, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜.

12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 65


TASTE POLICE

°∂À™∏

ª∂ ¶√§§∂™ ∂∫¶§∏•∂π™ * C ú úú úúú •

Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ú 15 15-30 30-45 45+ •ÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ (ÌÂÙ¿ ÙË 1.00 .Ì.) ™/∫ ∞ÓÔȯÙfi ™¿‚‚·ÙÔ/ (‹) ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ª ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ ΔÈ̤˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·Û› A.V. ªËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ Athens Voice ʇÁÔÓÙ·˜

Δ˘ ¡∂¡∂§∞™ °∂øƒ°∂§∂

PIG PONG

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ™Ô‡ÙÛÔ˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6459.805/ ¢Ô‡ÛÌ·ÓË & §·˙·Ú¿ÎË 12, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8948.730/ AÁ. πˆ¿ÓÓÔ˘ 42, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6003.127/ ∂ÚÌÔ‡ 91, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3227.789/ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6233.514/ Kosmopolis, §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73, 210 6199.576 X·ÚÔ‡-

∫¤ÓÙÚÔ A°√ƒ∞

ASIA FRESH

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6426.238/ X·Ù˙. M¤ÍË 8 & BÂÓÙ‹ÚË 9 (ÂÚÈÔ¯‹ Hilton), 210 7252.252/ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 92, ÷ϿӉÚÈ, 210 6857.626

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Classical Athens Imperial, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË, 210 5201.600 Y„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋

£˘Ì›˙ÂÈ ÌÈÛÙÚfi Ì Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜. °ÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ È¿ÙˆÓ. ú K ª A.V.

Î·È ·ÛÈ·ÙÈÎfi˜ ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÌfi˜. A˘ıÂÓÙÈÎfi sushi Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ È·ˆÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂıÈÛÙÈΤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. úú A™¶PO ¶IATO

A£∏ƒπ

TÔ Pig Pong, Ì ÙÔ ·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ fiÓÔÌ·, ¿ÓÔÈÍ ÚÈÓ Ô‡Ù ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ «MÈÊÙÂÎÔ‡ÔÏ˘». £· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ì ‰˘Ô ÏfiÁÈ· Ó· ÙÔ ÂȘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù·‚¤ÚÓ· ‹ «ÓÂÔÙ·‚¤ÚÓ·», ·ÏÏ¿ ÂÁÒ, Ô˘ ‚·Ú¤ıËη ÙȘ ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÂȘ, ı· ÛÔ˘ ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ˆÚ·›Ô, ¿ÓÂÙÔ Î·È ·Ïfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÛÙȘ Â›Û˘ Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. O ¯ÒÚÔ˜, Ì›ÓÈÌ·Ï Î·È ¯·ÚÈو̤ÓÔ˜, ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ηϷ̤ÓÈ· ʈÙÈÛÙÈο, ¤¯ÂÈ ÎÏ·ÛÈο ÙÚ·¤˙È· Î·È Î·Ú¤ÎϘ Ù·‚¤ÚÓ·˜, ÎfiÏϘ ÙÔ˘ ¯·Û¿Ë ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÈÔ Ì¤Û· ÙËÓ ·ÓÔȯً ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÎfiÎÎÈÓË ÎÔ˘˙›Ó·. TȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ Pig Pong ÙȘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ È¿ÙÔ. ◊ Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ù· È¿Ù·. H ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Á‡ÛÂȘ ·fi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÂÏÏËÓÈÎfi „ËÙÔˆÏÂ›Ô Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ Î·È Û’ ¤Ó· barbeque ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ÓfiÙÔ˘, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ı· ‚ÚÂȘ ÔÏÏ¿ ·Ú·‰ÔÛȷο ÔÚÂÎÙÈο Î·È Û·Ï¿Ù˜, fiÏ· ÙÔ˘˜ Ì ηÙÈÙ›˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ. Ÿˆ˜, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÙÔ Ù˙·Ù˙›ÎÈ, Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ì›ÍË Ì ·‚ÔοÓÙÔ (ˆÚ·›Ô, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÏ·ÊÚ‡). ◊ Ë Ê¿‚· (‚ÈÔÏÔÁÈ΋, ·Ú·Î·ÏÒ, fiˆ˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘), Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ¿ÚˆÌ· Î·È ·fi Ô‡‰Ú· ·ÛÙÔ˘ÚÌ¿! ◊ Ù· ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· Ì ÙÚ·¯·Ó¿. ◊ ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, fiˆ˜ ÙÔ ‰˘Û‡ÚÂÙÔ Î·ÚÂÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÎÚÂÌ҉˜ ÙÛ·Ï·ÊÔ‡ÙÈ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì ̷‡ÚÔ ÛÔ˘Û¿ÌÈ. KÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ÓfiÛÙÈÌ· ¤¯ÂÈ ÙÔ Pig Pong. EÏÏËÓÈο Î·È Ì ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ì·Ì¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÎÈ ·Á·Ë̤Ó˜ ·ÌÂÚÈηÓȤ˜. Ÿˆ˜ ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ ·ÛÙÚ¿ÌÈ, Ë coleslow Û·Ï¿Ù·, Ù· onion rings, ÔÈ ÁÏ˘ÎÔ·Ù¿Ù˜, Ù· burgers. ¶È¿ÙÔ-¤ÎÏËÍË Â›Ó·È Ô ÙËÁ·ÓËÙfi˜ ·ÙÛ¿˜. M¿ÏÈÛÙ·, ÎÈ ÂÁÒ ·ÎfiÌË Ô˘ Ô ·ÙÛ¿˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ‰ÂÓ ÙÚÒˆ ÔÙ¤, Ù· „ÈÏÔÙÛ›ÌËÛ· Ù· ÙËÁ·ÓËÙ¿ ÎÚÈÙÛ·ÓÈÛÙ¿ ·ÙÛ·‰¿ÎÈ·, Ô˘ ‹Úı·Ó Ì·˙› Ì ÛÎÔÚ‰ÔÛÙÔ‡ÌÈ Î·È ÎÔÎÎÈÓÔ›ÂÚÔ Û ÌÈÎÚ¿ ÔÙËÚ¿ÎÈ·. K·È ·˘Ùfi ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ Ôχ ÛÙÔ Pig Pong. K·ıÂÙ› Ô˘ ÛÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È ¤¯ÂÈ Î·È Ù· «¤ÚÈÍ» ÙÔ˘. ŸÏ·, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ Î¤ÙÛ· Î·È Ë bbq ÛÔ˜, Ì·ı·›Óˆ, ‰ÂÓ Â›Ó·È «·ÁÔÚ·ÛÙ¿», ·ÏÏ¿ ÊÙÈ·Á̤ӷ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜! KÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ù· ÎÚ·ÙÈο. Afi ÎÔÓÙÔÛÔ‡‚ÏÈ ÚÔ‚·Ù›Ó·˜, ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ, ÛÔ˘Ù˙Ô˘Î¿ÎÈ· (ȉȷ›ÙÂÚË ÌÓ›· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÈοÓÙÈÎË ÎÚÔ‡ÛÙ· ·fi ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰· Î·È Ì¤ÏÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ˘Ù˙Ô˘Î¿ÎÈ·) ̤¯ÚÈ burgers (ˆÚ·›Ô˜, ¯ÔÓÙÚÔÎÔÌ̤ÓÔ˜ ÎÈÌ¿˜ ·fi 3 ›‰Ë ÎÚ¤·ÙÔ˜), spare ribs Î·È Û·ÚÌ¿‰Â˜ Ì ÁÏ˘Î¿‰È·. Ÿ,ÙÈ ‰ÔÎÈÌ¿Û·Ì ‹Ù·Ó ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌÔ, Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi Ôχ ˆÚ·›Ô ÛÈÙÈÎfi Ô˘Ú¤ ‹ ÂÍ›ÛÔ˘ ¿Êı·ÛÙ˜ (‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜) ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ ·Ù¿Ù˜ Î·È ÁÏ˘ÎÔ·Ù¿Ù˜. ◊È·ÌÂ Î·È Ôχ ˆÚ·›Â˜ Ì›Ú˜, fiϘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÈÎÚÔ˙˘ıÔÔÈ›·˜ – ˘¤ÚÔ¯Ë Ë Genesis Weiss, ηıÒ˜ Î·È ˆÚ·›· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ÌÈÎÚÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, fiÔ˘ ÎÈ Â‰Ò ÙÔ Pig Pong Ì¿˜ Í¿ÊÓÈ·Û ¢¯¿ÚÈÛÙ·. MÔÚ›˜, Î·È ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÙÈΤÙ˜, Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂȘ ÙÔ 1/4 ÙÔ˘ ÌԢηÏÈÔ‡, Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ÏËÚÒÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ·. KÏ›۷Ì Ì ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿ Î·È ÙÚÔÌÂÚfi Á·Ï·ÎÙÔÌÔ‡ÚÂÎÔ ·fi Îڤ̷ Î·È Ù˘Ú›. º‡Á·Ì ¯ÔÚÙ¿ÙÔÈ, ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ – ‚·ÚÈ¿ Î·È Ì ÎÚ·Û› ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿˜ Ù· ú 20.

Î·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÂÊ ∞ϤÍË ∫·Ú‰¿ÛË. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÂÈÚ·Á̤ÓË ‰È¿ıÂÛË, ο‚· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ¤Ó·˜ ηٷÚ¿ÛÈÓÔ˜ ΋Ô˜. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. ú

66 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

APPLEBEE'S

ÌÂÓÔ, Ó·ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ. AÌÂÚÈοÓÈη burgers, steaks Î·È Î·Ï¿ cocktails ÁÈ· οı ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ú ª A.V.

KÚ¤·˜ Ô˘ ͤÚÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ

Pig Pong, KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 8, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.430. AÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ‚Ú¿‰˘, fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.

Valter & Dario Fagnoni. ∫·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˜ ΋Ô˜. úú K M

¶Ï·Ù·ÈÒÓ 15, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.983 ΔÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ ηÏÔ‡

XÂÚÛÈÎÚ¿ÙÔ˘˜ 8 & §. ¶·¿ÁÔ˘ 145, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7782.189

MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ ·fi ÙȘ 12.00 οı ̤ڷ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ÂÓÒ Î·È ÙÔ Ú·ÎfiÌÂÏÔ Ú¤ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú M •

ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Ì ı¤· ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ Ï·Ù›· A˘‰‹. KÔ˘˙›Ó· ηϋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÂÏÏËÓÈ΋. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/K ª ú

CAMINITO

ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· urban chic. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ÎÈ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û·Ï¿Ù˜, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· happy hour ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Î·Ï¿ ÎÚ·ÛÈ¿ Û ÔÙ‹ÚÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ¿ÚÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÚÌ¿ÓÈ· ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· gadgets (ˆÚ·›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·). ú

ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661

¢Aº¡∏

°π∞¡Δ∂™ μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 44, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.369 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ, Ó·ÓÈ-

Îfi. ∂ÏÏËÓÈ΋-ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ú ª

∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·, bar ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÛÙÔÓ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ live ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. CAPPUCCINO B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3644.689 ªÈÎÚfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔÓ

ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. ∫·È delivery. ú CIAO BISTROT TÛ·Î¿ÏˆÊ 2, KÔψӿÎÈ, 210 3647.665 ÷Ϸڋ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Û’ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÌÈÛÙÚfi ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘. ú A.V.

BARAONDA

BÚ·Û›‰· 13, fiÈÛıÂÓ X›ÏÙÔÓ, 210 7210.501, 697 7210501 ªÔ-

TÛfi¯· 43, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6444.308 TÔ high light ÙÔ˘

ÓÙ¤ÚÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÎÚËÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢›Ï· ÛÔ˘ ı· ÙÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ·ÛÙ¤Ú˜ Ù˘ TV. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª A.V.

ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ̤۷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜. M ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÔÈÎÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi, ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ Î‹Ô ÙÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ parties, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ Mȯ¿ÏË NÙÔ˘Ó¤Ù·. úú

A§E•AN¢PA AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 8A & ∑ˆÓ·Ú¿ 21, §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6420.874/ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 14, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6450.345 ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂΉԯ‹ Ù˘. π‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ. ¢›Ï· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙËÌ·, Ë ÌÈÚ·Ú›·, Ì ÏËıˆÚÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û Ì›Ú·. ∫˘Ú.- ¶ÂÌ. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙȘ 21.00 Î·È ÌÂÙ¿. ú ª A§E•AN¢PEIA ªÂÙÛfi‚Ô˘ 13 & ƒÂı‡ÌÓÔ˘, 210 8210.004 °Ï˘Î‡Ù·ÙÔ ÂÚÈ-

‚¿ÏÏÔÓ, Á‡ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Ì ¿ÚˆÌ· ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ∫˘Úȷ΋. A LIER MAN ™ˆÊÚÔÓ›Ô˘ 2, °Î¿˙È, 210 3426.322 ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘

Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘, Á‡ÛÂȘ ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ó 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ bar Ì ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÔÙ¿. ALMAZ TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12 °Î¿˙È, 210 3474.763 £· Ê·˜ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘

«‰ÚfiÌÔ˘» Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂÛÔÁÂȷο È¿Ù· ‹ ı· οÙÛÂȘ ÛÙËÓ Ì¿Ú· ÁÈ· ÔÙfi Î·È Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞˘Ï‹ ·ÏÈÔ‡ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡ ÁÂÌ¿ÙË ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ú ª ∫ • A.V.

BEER ACADEMY ™·ÚÚ‹ 18 Î·È ™Ù·¯ÙÔ‡ÚË 1, æ˘ÚÚ‹, 210 3228.038 ªÂÁ¿ÏË

Ì¿Ú· Ì ÛηÌfi ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ fiÙ˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ Ì›Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ª·˙› È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·. ú H BOYP§IøTIN∞ B. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 10 & YÌËÙÙÔ‡, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7291.545, www.vourliotina.gr √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·-

Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ΢ڛ·˜ TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿˜ (‰ÚÔÛÂÚfi Ù·ÌÔ˘Ï¤ Û ηϿıÈ Ù˘ÚÈÔ‡, ›Ù˜ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Ê‡ÏÏÔ, ¯Ô˘ÓÁÎÈ¿ÚÌÂÁÂÓÙ› Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜, ÎÚ¤·Ù· μÔ˘ÚÏȈٛӷ Û Ϸ‰fiÎÔÏÏ·).TË ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ™/∫ M BRASSERIE VALAORITOU

A›ÁÏË Z·›Ԣ, 210 3369.364, 694 6966441 M ÊfiÓÙÔ ÙËÓ

AÎÚfiÔÏË Î·È ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi, ÁÂÌ¿ÙÔ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓfiÙ˜ Ô˘ Û˘Ó·Ú¿˙Ô˘Ó Û οı ÌÔ˘ÎÈ¿. KÚ·ÛÈ¿ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÌÂÏÒÓ·. K˘Ú. Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫

§ÂˆÓ›‰Ô˘ 31 & °È·ÙÚ¿ÎÔ˘, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5238.812 ™Ù¤ÎÈ

™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Stars, Ì fiÏË ÙËÓ Áο̷ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. Afi ÙÔ˘˜ Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·

ÁÈ· ı·ÙÚfiÊÈÏÔ˘˜ (Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÔÏÏ¿ ı¤·ÙÚ·, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿), Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È

MÂÓ¿ÎË 7, Ï. MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, 210 5224.346 ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜,

Ôχ ˆÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜. ∫Ú¤·˜ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÎÚ·Û› “Maradona” Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ù¿ÓÁÎÔ ÙȘ ΔÚ›Ù˜. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ∫ ª E§AIA M. B·ÛÈÏ›Ԣ 41 Î·È E¯ÂÏȉÒÓ, PÔ˘Ê-°Î¿˙È, 210 3411.174

E§AIøN ZˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3813.803-4, 210 3813.276 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÔıfiÓË

ÓÂÔ¸ÚΤ˙ÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. £˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Ì·ÊÈfi˙Ô˘ AÏ K·fiÓÂ. AÍÈfiÏÔÁË Ï›ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ. COSCA ¶Ú·Ì¿ÓÙˆÓ 10, Ï. EÏ›‰Ô˜, KÔ˘Î¿ÎÈ, 210 9210.229 ™ÈÛÈÏÈ¿ÓÈÎË ·˘-

ıÂÓÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ˆÚ·›· ÎÚ·ÛÈ¿. XÒÚÔ˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ì·ÊÈfi˙È΢ Ê·Ì›ÏÈ·˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙË ÌÈÎÚË Ï·Ù›·. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

ÁÓˆÛÙfi «ŒÏÏËÓ·» IÙ·Ïfi Antonio (Il Postino). IÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· Ù˘ÚÈ¿, ÌÚÔ˘ÛΤÙ˜, cocktails Û·Ì¿ÓÈ·˜ Î·È wine bar Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj. ú

BYZANTINO

°IANTAH

ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂÈ Ù·˝ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙȤ˜ AıËÓ·›ˆÓ. ªÂ ÛÈÙÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ „·ÚÔÓ¤ÊÚÈ Ì ‰·Ì¿ÛÎËÓ· Î·È ÁÈÔ˘‚ÂÙÛ¿ÎÈ Ì ¯˘ÏÔ›Ù˜. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ, K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. E M

AÁ. £¤ÎÏ·˜ 5, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3310.900 ¶È¿Ù· ·fi IÙ·Ï›· ÛÂ

MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 141 & KˆÓ/fiψ˜ 72, 210 3477.048 ∞fi ÙÔ

•ÂÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 49 & AÚÈÛÙÔ‰‹ÌÔ˘, KÔψӿÎÈ, 210 7294.111-2

¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 23 & T۷οψÊ, KÔψӿÎÈ, 210 3613.588, 210 3619.293 ™ÙÔ ›‰ÈÔ fiÛÙÔ ÁÈ·

COSA NOSTRA

CRUDO

AL MILANESE

¢∏ªO∫ƒπΔ√™

Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Delivery οı ̤ڷ. ΔÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ÛÙÔÓ ‹Û˘¯Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ú ª

¢ÂÚ‚ÂÓ›ˆÓ 4 & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3632.780 πÙ·ÏÈ΋ ÙÚ·ÙÔÚ›·

¡ÙÈ˙¿ÈÓ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛË. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÈÔ ·ÌÈÁ¤ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂‰Ò οÓÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È shopping ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • ª

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi all time classic ÌÔ˘Ê¤. úú

ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì Ӥ· ÂÏ΢ÛÙÈο È¿Ù· Ë̤ڷ˜. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Î·È Ù˘ ÒÚ·˜. K·È ηÏfiÁÔ˘ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œˆ˜ 1 .Ì. ú ª

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ۋ̷ ÙËÓ ÂÏÈ¿. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚo˜, Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È¿ıÂÛË. ∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÁÈ· ı¤· ÛÙ· ¿ÛÙÚ·. ∫·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ.

CIPOLLINO

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, 210 3641.530

(•ÂÓÔ‰. X›ÏÙÔÓ) B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7281.400 MÔÓÙ¤ÚÓÔ ÌÂ

M. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 86, MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5773.721 ¶ÏÔ‡ÛȘ Á‡-

EL BANDONEON CIBUS

A§AT™I

™ÎÔ˘Ê¿ 37, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3613.823 Design Î·È ·-

CULTO §·ÛηڿÙÔ˘ 13, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2288.441 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜,

·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi. Lounge ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÌÂÓÔ‡ Ô˘ «Ì˘Ú›˙ÂÈ» IÙ·Ï›·. øÚ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ú ¶·Ú.-™·‚. • DANESI COFFEE HOUSE

Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ fiÂÚ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. £· Ê·˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÔ˘˙›Ó· (ˆÚ·Èfiٷٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·) ‰›Ï· Û ÎÔÌ„Ô‡˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÎÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Delivery 12.00-18.00. ú

Î·È ‚Ú¿‰˘, Î·È ·Î¤Ù· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜, Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Û ÂÓ‹ÏÈΘ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. AÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 12.00 .Ì. ¤ˆ˜ 12.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ✱ ENTRYFISH ™ÎÔ˘Ê¿ 52, Aı‹Ó·, 210 3617.666 H ÌÔ‰¿ÙË bar

resto „·ÚÔÊ·Á›· ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙË Aı‹Ó·. AÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ› ı·Ï·ÛÛÈÓÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜, ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ· Î·È ÎÂÊ¿ÙÔ bar Û Ôχ ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ, ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÛÙË moda N›ÎÔ B·Ú‚¤ÚË.ú M FISHBAR ªËÏÈÒÓË 4, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3616.098/ ∑ËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 2, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9680.100 ∫·È ÊÔ‚Â-

Ú‹ „·ÚÔÊ·Á›·, Î·È ÙÚÔÌÂÚfi ÓÙÂÎfiÚ (ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·), Î·È dj ÁÈ· ÁϤÓÙÈ· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·. úú • FRAME •ÂÓ. St. George Lycabettus, ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1, Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, 210 7214.368 Up-to-date ηٿ-

ÛÙ·ÛË ÛÙË Á‡ÛË, È¿Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ ŒÎÙÔÚ· MÔÙÚ›ÓÈ. °È· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÙÔ˘ ΋Ô, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, Ì ÊÔ›ÓÈΘ, ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË modern luxury. ú M GOLDEN CHOPSTICKS AfiÏψÓÔ˜ 2, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3232.120 A˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÎÈÓ¤˙È-

Θ, Ù·˚Ï·Ó‰¤˙ÈΘ Î·È ÈÓ‰ÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. Afi ÙȘ 11 .Ì. ˆ˜ ÙȘ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆ˜ ÙȘ 23.00 Ì.Ì. K·È delivery. ú M GRAND BALCON •ÂÓ. St. George Lycabettus, KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 2, ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹, KÔψӿÎÈ, 210 7290.712 70s ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ-

˜, ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÛÂÊ ŒÎÙÔÚ· ªÔÙÚ›ÓÈ. ªÂ ı¤· Û fiÏË ÙËÓ fiÏË. ∫·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∫˘Ú.-¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú H ¶A§IA A£HNA N›Î˘ 46, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3245.777 MÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ

™‡ÓÙ·ÁÌ·, Û ÛÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı˘ÌËı›Ù ٷ ηÏÔÌ·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ê·ÁËÙ¿ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Û·˜. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ª

EN£YMION AÁ. §·‡Ú·˜ 56, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2022.256 °È· ÎÚ¤˜ ·ÏÌ˘-

£EOºI§O™

Ú¤˜ Î·È ÁÏ˘Î¤˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Á¢ÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ôχ ÊÈÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. K¿ı ¶·Ú. jazz ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔ “Sax Appeal”, ™¿‚. ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ì È¿ÓÔ Î·È ‚ÈÔÏ›, Î·È K˘Ú. ‰È·ÊÔÚÂÙÈο live Û¯‹Ì·Ù·. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

H ÁÓˆÛÙ‹ Ù·‚¤ÚÓ· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ÛÈÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È TÚ›ÙË Ô Î. M¿ÓÔ˜ Ì ÎÈı¿Ú· Î·È ˆÚ·›· ʈӋ, TÂÙ¿ÚÙË Î· ™¿‚‚·ÙÔ ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, ‚ÈÔÏ› Î·È ÎÈı¿Ú· Ì ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¶¤ÌÙË Î·ÓÙ¿‰Â˜, ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ Î. BÚ˘˙¿ÎË. ú ™/K M •

E¶TA £A§A™™E™ OÌ‹ÚÔ˘ 11 & BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜, KÔψӿÎÈ, 210 3624.825 Afi ÙË

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ìfi‰·˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÌ„‹ „·ÚÔÊ·Á›· ÌÂ Û˘Óԉ›· Ï·˚ÎÒÓ ÛԢͤ. N·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «‚˘ıÔ‡» Î·È È¿Ù· fiˆ˜ ÊÚÈηۤ „·ÚÈÎÒÓ. úú ª • ✱ EP°A™THPI

M¶A•EBANH N›Î˘ 48, ¶Ï¿Î·, 210 3222.839 OÏfiÊÚÂÛÎË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ ¿ÓÙ· ·Ó‹Û˘¯Ô Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ÛÂÊ °È¿ÓÓË M·Í‚¿ÓË. K·È ÌÂÛË̤ÚÈ

AÌ˘ÓÙ¿ 6, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7252.251

KA§§I™TH AÛÎÏËÈÔ‡ 137, 210 6453.179, 6445.476 MÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ-

΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· Á¢ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο events. ∫˘ÚȷΤ˜ ÌÂÛË̤ÚÈ ·È‰ÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ 15%. úú • ∫ Kπ√À¶π∞ ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ & ∞Ó·‹ÚˆÓ ÔϤÌÔ˘ 23, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7400.150

A̤ÙÚËÙ· È¿Ù·, ÊÚfiÓÙÈÛÂ


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 67


¶√À Δƒøª∂ Δ˘ ∑π∑∏™ ™ºÀƒ∏

°∂À™∏ Ó· ·˜ Ì ·Ú¤· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂȘ. ΔÔ ÁÓˆÛÙfi restaurant Ì ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ È¿ÙˆÓ, ÙÒÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ªÂÓÔ‡ ú 52 Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· a la carte. Q

Îfi, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÓfiÛÙÈ̘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ›Ù˜. øÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·.

Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ì ÙË ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. AÏ˘Û›‰· Ì ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. AÓÔȯÙfi ·fi 8.00 .Ì. ˆ˜ 2.00 .Ì., ÂÎÙfi˜ BԇϷ˜ ·fi 9.00 .Ì. ˆ˜ 2.00 .Ì. ú

X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7253.817 ™ÙÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·-

MILOS

PAPER MOON

B·Û. ™ÔÊ›·˜ 46, 210 7244.400

City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 211 1802696 ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ MÈ-

ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÔÌ„fi Î·È Á‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜. ú ª • LOVE + LIFE

H °∫∞§∂ƒI Δ√À ª∂∑E T¤¯ÓË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È ÛÙ· È¿Ù· ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘, ¯·Ì¤ÓË ÛÙȘ A¯·ÚÓ¤˜, ¿ˆ Ó· ‰ˆ ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË art cargo «Ù›ˆ ÂÈÏ¿Ú», ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ Ù˘ E§°EKA. ™˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ·È‰ÈÎfi Ê›ÏÔ, ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÌÂÙ¿ ·fi ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. K·È ÌÂÙ¿ Ê·ÁËÙfi, ÎÔ˘˜-ÎÔ˘˜ Û ¿ÏÏÔ ¯ÒÚÔ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ê·ÁËÙÔ‡ Ì·˙›, ÛÙËÓ °Î·ÏÂÚ› ÙÔ˘ ÌÂ˙¤. Œ¯ˆ Í·Ó·ÁÚ¿„ÂÈ fiÛË ÂÓÙ‡ˆÛË ÌÔ˘ οÓÂÈ, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÚÓ¿ˆ ·fi ÙÔ MÔ˘ÚÓ¿˙È, ÙÔ Î¤ÊÈ ÎÈ Ë ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Î·È fiÛË ÓÂÔÏ·›· ΢ÎÏÔÊÔÚ›. NÂÔ·Êȯı›۷ ‰Ò, Î·È Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë °Î·ÏÂÚ› ÙÔ˘ ÌÂ˙¤. AÈÛıËÙÈο ¿„ÔÁÔ. TÔ ¿ÛÔ Û·Ó ÈÙ·ÏÈ΋ maccheleria, Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È Â¿Óˆ ÙÔ˘ Ë «ÕÚÙ· Î·È Ù· °È¿ÓÓÂÓ·» Û ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ÚÈÔ‡, Û·Ï·ÌÈÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ˘, ·ÛÙÔ‡ ¯ÔÈÚÈÓÔ‡. A›ÛıËÛË ‰ÚÔÛÈ¿˜ ·fi Ù· ·Ï ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó, Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿‰ÂÈÔ˜ ÙÔ›¯Ô˜, ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. AÏÏ¿ Ù¤¯ÓË Î·È ÛÙ· È¿Ù·, ·fi ηٿÏÔÁÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. Afi ¿Ô„Ë ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‰Â, ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ Â›Ó·È Ù‡Ô˘ «·Ó ÛÔ˘ ‚·ÛÙ¿ÂÈ, Ó· ÙȘ ηٷʤÚÂȘ». K·È ÂÂȉ‹ Ì·˜ «‚·ÛÙÔ‡Û» – ‰ÔÎÈÌ¿Û·Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ù¿Ù· (‚Ú·ÛÙ‹ Ì „ËÙ‹ ÂÏÈ¿, ο·ÚË Î·È ÏÔ˘Ṳ̂ÓË Û ÛÔ˜ Ï·‰ÔÏÂÌÔÓÔÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰·˜), ÙËÁ·ÓfiÈÙ· Ù˘ £Ô‰ÒÚ·˜ (ÊÙÈ·¯Ùfi ʇÏÏÔ ÁÂÌÈṲ̂ÓÔ ÌÂ Ù˘ÚÈ¿, ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÁ¿ÓÈ, ÏÂÙ‹ Î·È ÙÚ·Á·Ó‹, Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ù·‚Ï¿), ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓË Ì „ËÙ¤˜ ·Ú·‚ÈΤ˜ ›Ù˜, ηıÒ˜ Î·È «¯·ÏÔ‡ÌÈ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˘» (ÌÈÏʤÈÁ ¯·ÏÔ˘ÌÈÔ‡, ›Ù·˜, „ËÙ‹˜ ÓÙÔÌ¿Ù·˜). ™˘Ó¯›Û·Ì Ì ÙËÓ «¶È·Ù¤Ï· °Î·ÏÂÚ›», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ mix grill ˙Ô˘ÌÂÚÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜. OÈ ÂÈ̤ÓÔÓÙ˜ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Ù·›ÚÈ·Í·Ó Ù· ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Ì Á·Ú›‰Â˜ ™·ÌÔıÚ¿Î˘ Ì ԇ˙Ô ÎÈ ¿ÓËıÔ, Ì˘‰Ô›Ï·ÊÔ ·Ï¿ M·Í¤ TÛÈÊϛΠÌ ˙·ÊÔÚ¿, Î·È fiÏÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ÂÚ¿Û·Ì ÛÙ· ÁÏ˘Î¿. TÔ B˘˙·ÓÙÈÓfi, ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤˜ Ú·‚·Ó› «ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û» Â¿Óˆ ÙÔ˘ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ Îڤ̷ ·ÙÈÛÂÚ› Î·È Û·ÓÙÈÁ› Î·È ÌÔÛ¯Ô̇ÚÈ˙ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÈ Ô Ì·ÎÏ·‚¿˜ Ì ʇÏÏÔ Î·Ù·˚ʤ, ÌÂ Ê˘ÛÙ›ÎÈ AÈÁ›Ó˘ Î·È Îڤ̷, Î·È ÁÂÓÈο ÙÈ Ó· ÎÚ‡„ˆ, Ô˘ Ô ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ ÌÔ˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÏË ÌÔ˘, ‚Ô‹ıÂÈ·. ™ÙËÓ °Î·ÏÂÚ› ÙÔ˘ ÌÂ˙¤ ·˘Ùfi˜ Ô Ì‹Ó·˜ Â›Ó·È Ì‹Ó·˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛı› Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È „ËÊȉˆÙ¿ (ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ EϤÓË K·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ™¤‚Ë M·ÚÁ·Ú›ÙË, KˆÓ/Ó· MÔÏÈÂÚ¿ÎË, AÁÁÂÏÈ΋ M·Ï·ÊÔ‡ÚË, HÏ›·˜ M¿ÚÌ·˜, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ AÓÙˆÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿.) °Î·ÏÂÚ› ÙÔ˘ ÌÂ˙¤ , ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 18 Î·È MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 61, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5720.047-8. AÓÔȯٿ ÌÂÛË̤ÚÈ ‚Ú¿‰˘, ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. 68 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

MICRAASIA

¢Ú·Á·ÙÛ·Ó›Ô˘ 8, Ï. KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ), 210 3253.276 ¶ÏË-

ıˆÚÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì focus ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. K·È ÔÙfi Ì ÚÔÛÂÁ̤ӷ fingerfood. EÓ·ÏÏ·Á¤˜ mainstream, ethnic, jazz, ·ÏÏ¿ ÎÈ «ÂÈÏÂÁ̤ӷ» ÂÏÏËÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi djs. Œˆ˜ 3 .Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

§. KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3469.139, 694 5465449 ™Â ı·ÙÚÈÎfi ÛÎËÓÈ-

M¤ÏÈ ·fi Ù· K‡ıËÚ·, ¯fiÚÙ· ·fi ÙÔ AÈÙˆÏÈÎfi, η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙÔ M¤ÚÈÏ·ÓÙ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ „¿ÚÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ ÂÈ¤‰Ô˘, ·ÚÎÂÙ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¿ÓÈˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúú M

M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1, MÂÙ˜, 210 9235.818 TÔ ÁÓˆÛÙfi ·-

PAS∞JI City link, ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘, 210 3220.714 ª¤Û· ÛÙËÓ ÎÔ-

RESTO

BËÛÛ·Ú›ˆÓÔ˜ 9, KÔψӿÎÈ, 210 3389.741-42 ºÚ¤ÛÎÔ˜, ˆÚ·›-

M¶∂ƒ¢∂ª∞

PASTA LA VISTA

B·Û. AÌ·Ï›·˜ 20, KËÊÈÛÈ¿, 210 8013.853/ ™Â˘Û›Ô˘ 8, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7224.212 AÏfi ÓÙÂ-

BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 58, °Î¿˙È, 210 3462.092

ÎfiÚ ÎÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. AÚÎÂÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ›. E‰Ò ı· ÙÔ Ê·˜ ÙÔ ÎÔÌ„fi (Î·È ÓfiÛÙÈÌÔ) ÎÂÌ¿. ∫˘Ú. ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. øÚ·›· ·˘Ï‹. úú ∫ª MYPOBO§O™

K·È ÎÏ·ÛÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi, ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ‹ Ï·Ù›· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ. °Â˘ÛÙÈ΋, ÔÈÔÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi M. X·Ù˙ȉ¿ÎÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜. K˘Úȷ΋ ‚ÈÔÏÈ¿, ¢Â˘Ù¤Ú· latin, TÚ. ¤ˆ˜ ™¿‚. ÙÔ TÚ›Ô M·ÁÂ̤ÓÔ˜ A˘Ïfi˜. ™/K M • MALVAZIA AÁ·ıË̤ÚÔ˘ 3, PÔ‡Ê, 210 3417.010 M ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÌÂ-

ÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi οÛÙÚÔ. Afi Ù· ÈÔ ˆÚ·›· ·›ıÚÈ· Ù˘ fiÏ˘, Ì ÔÏÏ¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÂÏȤ˜ Î·È ·›ÛıËÛË ÛÈÙÈ΋˜ ·˘Ï‹˜ Ì Á·Ï¿˙Ș ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. AÓÔȯÙfi οı ̤ڷ, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi dj. úú •

°È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 12, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5228.806 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·-

ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ÎÔ˘˙›Ó·, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ ·fi ÙȘ 16.00. ™/K Ë ÎÔ˘˙›Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ·fi ÙȘ 14.00. ¶ÔÙ¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K¿ı K˘Úȷ΋ ÙÔ˘ M¿Ë Ë M·›ÚË EÛ¤Ú Û Ϸ˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¤Ó·ÚÍË ÛÙȘ 18.00 Ì.Ì. NEA ¢IA°øNIO™ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 14, KÔψӿÎÈ, 210 3617.821 £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi ηÈ

ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì ·¯Ù‡ËÙÔ Á‡ÚÔ Î·È ÛÔ˘Ù˙Ô˘Î¿ÎÈ·. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. N√™ΔπªIA AÌÊÈÎÙ‡ÔÓÔ˜ 18 Î·È B·Û›Ï˘, £ËÛ›Ô, 210 3450.091 ◊Úı ·fi

MA™A

ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ ÎÈ ¤ÊÂÚ ̷˙› ÙÔ˘ ÓfiÛÙÈÌË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∫·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·. ú ™/K M

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 240-244, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7236.177 ∞Ó·ÓÂ-

ORIENTAL

ˆÌ¤ÓÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Ì Ϸ¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ Á·ÚȉԷÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË love story ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. MÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi ÎÙ‹Ì· ÌÈÎÚÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡. ∞ÓÔȯً Î·È ÁÂÌ¿ÙË ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ ·˘Ï‹. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫ ª∂•π∫∞¡√™ ∂˘‰‹ÏÔ˘ 15, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7716.900 ŸÏ˜ ÔÈ Á‡ÛÂȘ

ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ÎÈ ·ÎfiÌ· ·Ú·¿Óˆ. ¢˘Ó·Ùfi bar, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË catering, delivery. ΔȘ ¶¤ÌÙ˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. MESON EL MIRADOR AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›Ó·˜, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ™ÙÔ

3ÒÚÔÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi fahitas Î·È mole ·fi ÙË... MÂÍÈÎ-ÕÓÓ· ÛÂÊ. ºÔ‚ÂÚ¤˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ ÛÙÔ Ì·Ú. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19.30 ˆ˜ ÙȘ 21.00 ¤ÎÙˆÛË 20%. ƒÔ˘Ê ÁοÚÓÙÂÓ Ì ı¤· ∞ÎÚfiÔÏË. K˘Ú. ·ÓÔȯٿ, ¶·Ú. & ™·‚. ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. μÚ·‚Â›Ô Gourmet 2008. ú

ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÛÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÓÙÂÎfiÚ ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. •ÂΛӷ Ì ̷ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜. ú ª • ∫

MI SUENO EXO

✱ MA°EIPEYONTA™ TH ME™O°EIO

ȦÓÙ· 4, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7223.195

°ÚÈ‚·›ˆÓ 3, KÔψӿÎÈ, 210 3641.414 O AÓÙfiÓÈÔ ı· ÛÔ˘

(Î·È ·ÚÎÂÙfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜), ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. X¿˙„ ٷ ÙÚ¤Ó· Î·È Ó›ÎËÛ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›˜ Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. úú •

ÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ÛÙÔ¿, ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì È¿Ù· Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜. ¶Ôχ ÎÔÌ„fi meeting point Ù˘ fiÏ˘. úú •

MA°EMENO™ AY§O™

POSTINO (IL)

Ï¿ÓÔ, ÙË N. YfiÚÎË, ÙÔ TfiÎÈÔ Î·È ÙËÓ KˆÓ/ÔÏË, ‹ÚıÂ Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜. «™ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ìfi‰·˜» ı· Á¢ı›˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. úúª

Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û ̛· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ Ù·Ú¿ÙÛ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜. °È· Ù¿·˜, Û·ÓÁÎÚ›· Î·È ÊÏÔÁÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì ı¤· ÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË fiÏË. ú M

Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Á¢ÛÙÈο ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·È take away, ÁÈ·Ù› Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘ Î·È “apperitivo” Ì cocktails Î·È ÌÔ˘Ê¤ 17.00 - 22.00. ¢Â˘Ù. - ¶·Ú. 12.00 - 22.00, ™¿‚. 12.00 - 18.00 Ì.Ì. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿

ÓÂÈ ÙȘ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. Delivery: 11.00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 12.00 Ì.Ì.ú

N›Î˘ 30, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3233.078

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÓËÛȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·È Ôχ ηÏfi ÛÔ‡ÛÈ. Delivery ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú M PALMIE BISTRO IÔÊÒÓÙÔ˜ 29-31, ¶Ï. K¿Ú·‚ÂÏ, 210 7241.356/ ™fiψÓÔ˜ 72 & M·ÛÛ·Ï›·˜, 210 3641.794/ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜ 5, 210 8836.592/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 8012.411/ ¶Ï·˙ EOT BԇϷ˜, 210 8954.054/ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 59 & N.TÚ‡È·, N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2589.704/ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, Escape Center, ÿÏÈÔÓ, 210 2383.731/ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112-114, BÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 6130.020/ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ §fiÊÔ˘ & N·ÚÎÈÛÛÒÓ, N. HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2853.299/ AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, The Mall Athens, 210 6300.069/ ™˘ÁÁÚÔ‡ 111, Aı‹Ó·, Star City, 210 9313.803/ §. £Ë‚ÒÓ 228, P¤ÓÙË, Village Park, 210 4900.152/ §. KËÊÈÛ›·˜ 41-45, Avenue, 210 6106.654/ XÂÏÌÔ‡ 17, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 210 8004.665/ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 25, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, 27440 69525/ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 18, N. M¿ÎÚË, 22940 95827/ °Ú¤ÁÔ˘ 58‚, ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71687. K·Ê¤˜ ‹ Ê·ÁË-

Ùfi Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜,

KÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÈÙ·ÏÈο È¿Ù·. K·È Ôχ ˆÚ·›· ›ÙÛ·. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 12.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 2.00 .Ì. ú K M •

PROSOPA KˆÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84, °Î¿˙È, 210 3413.433 N·ڤ˜ ·Ú¤Â˜

Aη‰ËÌ›·˜ 84, 210 3810.026

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ªÂÓÔ‡ Ì ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· (Î·È ÁÈ· ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ˘˜), ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 11, Ì Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ¢›Ï· Î·È ÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ BÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ K‡ÎÏÔ˘. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿.

PASTERIA (LA) KoψӿÎÈ, 210 3632.032/ °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.085/ KËÊÈÛÈ¿, 210 8085.607/ N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9319.146/ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9858.880/ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8250.315/ MÔ˘ÚÓ¿˙È, 210 5775.133/ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 210 6401.480/ AÁ›· ¶·Ú·Û΢‹, 210 6019.975/ AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9945.772/ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ-Olympus Plaza, 210 3538.880/ ∞¯·ÚÓÒÓ 309, ¶·Ù‹ÛÈ· 12 restaurants

Û fiÏË ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÈÒÛÂȘ ÔÙ¤ ¤ÏÏÂÈ„Ë. X·Ï¿ÚˆÛ ÛÙËÓ Ì¿Ú· Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ο‚· Î·È Î¿ÔÈÔ È¿ÙÔ Ì ÚÔÛÔ‡ÙÔ ‹ Ù˘ÚÈ¿. ú M • PECORA NERA ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜ 158, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6914.183 ∑˘Ì·ÚÈο

Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ·ÏÈ¿˜ ηϋ˜ ÚÔÎ. ∏ Δ˙¤ÓË (ÛÙÔ “Balthazar” ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·) ·fi ÙȘ ÈÔ ·Á·Ë̤Ó˜ «ÔÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ˜» Ù˘ Aı‹Ó·˜. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª • ¶INAKO£HKH æ˘¯¿ÚË 36, ÕÓˆ ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 6469.087 ¶ÈÓÂÏȤ˜ Ù¤¯Ó˘, ·-

Ïfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÌÂψ‰›Â˜ È¿ÓÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ, ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi. ™ÙÔ È¿ÓÔ Ô ¢. ™ÈÚ‚‹˜ Î·È ÊˆÓ‹ μ. μÚÂÙÙÔ‡. ú • KM ¶§∞Δ∂I∞ Hƒøø¡ ¶Ï. HÚÒˆÓ 1 & K·Ú·˚ÛοÎË 34, æ˘ÚÚ‹, 210 3211.915, 693 2338200 ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÌÂ-

˙‰ÔˆÏ›Ô, Ì ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú¤Â˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. ú M • PIZZA HUT 801 11 70000 ªÂ 32 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ pizza lovers. ∞fi Ù· ηχÙÂÚ· delivery Ù˘ fiÏ˘. ∑‹Ù· Ì·˙› Î·È ÙËÓ A.V. ΔÒÚ· Î·È Ó¤Ô, ̤۷ ÛÙË ÛÙÔ¿ ∫ÔÚ·‹. A.V.

SALERO B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 51, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.358 AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ

10.00 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì Á‡ÛÂȘ ·fi IÛ·Ó›·, ÔÈÎÈϛ˜ Ù˘ÚÈÒÓ, ·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ, tapas, ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. AÎfiÌ·, ÔÈÎÈÏ›· ¤ıÓÈÎ tapas ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. °È· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÔÏϤ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Á‡ÛÂȘ. ú 15-25. ™AN A§§OTE N·˘¿Ú¯Ô˘ AÔÛÙfiÏË 11, æ˘ÚÚ‹, 210 3245.025-26 MÂ˙‰Ôˆ-

ÏÂ›Ô Ì ˆÚ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ‰È¿ıÂÛË. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ È¿Ù·. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ TÂÙ - K˘Ú. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù.-TÚ. ÂÎÙfi˜ ÁÈÔÚÙÒÓ. ú ™∫√Àºπ∞™ §fiÓÙÔ˘ 4, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3828.206/ B·ÛÈÏ›Ԣ MÂÁ. 50, PÔ˘Ê, 210 3412.252 §·¯Ù·ÚÈÛÙÔ› ÌÂ˙¤-

‰Â˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ fi,ÙÈ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. A˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi KÚ‹ÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. Δ˘ §fiÓÙÔ˘ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. ∫·È ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÓÔȯٿ. C ∫ • SOCRATES •ÂÓ. Divani Palace Akropolis, ¶·ÚıÂÓÒÓÔ˜ 19-25, AÎÚfiÔÏË, 210 9280.100 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ·

ÎÏ·ÛÈ΋, Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ÊˆÙÈṲ̂ÓË AÎÚfiÔÏË. K·È ÁÈ· ÔÙfi. KÏÂÈÛÙ¿ TÚ›ÙË. úú ™OºIA™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 15, KÔψӿÎÈ, 210 3611.993 A‰ÂÏÊ¿ÎÈ Ù˘

Brasserie, ÁÈ· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ÁÈ· lunch break. T·˝˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¶Ôχ ˆÚ·›· Ù· ·ÓÔȯٿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È ÔÈ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Û·Ï¿Ù˜. SURREAL

✱ POLITI.CO MËÙÚÔfiψ˜ 3, Aı‹Ó·, 210 3232.351, 210 3232.251, ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.170, 210 8940.180. Delivery: 210 8940.598 TÔ

ÚÒËÓ “Kosebasi” ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÓÔÌ· Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ 2Ô Ì·Á·˙› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ¢È·ÙËÚ› ÙȘ tÔ‡ÚÎÈΘ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÛÙË Á‡ÛË, Ù· ÎÂÌ¿ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘. º¤Ú-

PÂı‡ÌÓÔ˘ 12, MÔ˘Û›Ô, 210 8230.313 ™Ô˘ÚÂ¿Ï (¿ÛÚÔÈ,

Ì·‡ÚÔÈ, ÎfiÎÎÈÓÔÈ ÙfiÓÔÈ) ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· (ÚÔÏ¿ÎÈ· ÌÚÈ˙fiÏ·˜ ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì ۇÎÔ Î·È Ì·ÛηÚfiÓÂ) Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο È¿Ù·. ∞ÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ - ‚Ú¿‰˘. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú TAMAM BÚÈÏËÛÛÔ‡ 30, ¶ÔχÁˆÓÔ, 210 6455.156 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·


Ì ·Á·Ë̤Ó˜ ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ, ÁÈ·Ô˘ÚÙÏÔ‡ ÎÂÌ¿, ¯Ô˘ÓÁÎÈ¿Ú ÌÂÁÂÓÙ›, Ì·ÓÙ›. AÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘, Î·È K˘Úȷ΋ ÌfiÓÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Δ·Ú¿ÙÛ· Ì ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤·.

ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È Á‡ÛÂȘ Ô˘ Û ٷÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÂΛ. ¶È¿Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ. ŸÏ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ·, ·fi ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο. ∞ÓÔȯÙfi fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

TGI FRIDAY’S NÂÔÊ. μ¿Ì‚· 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7227.721/ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 6233.947/ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6475.417/ £∂™™∞§√¡π∫∏: Mediterranean Cosmos 2310 473.760, NEO: ¶Ï. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 Afi burgers Î·È ÌÂÍÈοÓÈ-

ÎË tortilla ̤¯ÚÈ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì›Ú·˜ Î·È ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÂΛϷ˜. ú • ª A.V. THE SUSHI BAR ¶Ï. B·ÚÓ¿‚·, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7524.354/ °. BÏ¿¯Ô˘ 38, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6729.333/ KˆÓ/fiψ˜ 15, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8942.200 ºÈ-

ÏÈÎfi ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ Ì ̛ÓÈÌ·Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛË, nigiri Î·È maki sushi. Delivery. ú ™ ∫ ✱ TIRBOUSON KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 104, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3410.107 ªÔÓÙ¤Ú-

ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Open kitchen ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ú ™/K M • A.V.

TøN ºPONIMøN TA ¶AI¢IA ºÈÏÔÏ¿Ô˘ 7, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7010.559 TÔ «ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ

ÙˆÓ Á‡Ûˆӻ Û ¯ÒÚÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ¿ÓÂÙÔ, Ì ˆÚ·›Ô ·Ù¿ÚÈ. M È¿Ù· ÂÏÏËÓÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο, fiÏ· ÊÙÈ·Á̤ӷ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ... Î·È ÔÈ ·Ù·ÙԇϘ ÔÈ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜. KÔ˘˙›Ó· ·ÓÔȯً, Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÂÈ K˘Úȷ΋ ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË 12.00 .Ì. - 12.00 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ 12.00 .Ì. - 1.00 Ì.Ì. K·È delivery. VIA MILIONI MËÏÈÒÓË 3, KÔψӿÎÈ, 210 3617.196 ™Ù¤ÎÈ ÁÈ· all day

Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ™Ù· ÙÚ›· ÙÔ˘ Â›‰· Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ design ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ chef Stefano Rossi. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ˆÚ·›Â˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜.ú •

μfiÚÂÈ·

T P∞LACE

A¡∂Δ√¡

•ÂÓ. King George, B. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 3, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3222.210 KÔÌ-

™ÙÚ. §¤Îη 19, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8066.700 NÙÂÎfiÚ ·fi ÂÏÏË-

„fi, ÙÔÏÌËÚfi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÙÔ lounge bar restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ King George, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ AÓÙÒÓË K·ÏÔÁÚ›‰Ë. °Â‡ÛÂȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜, ΢ڛˆ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜. úú M

ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÙÔÓ §¿ÌÚÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·, ÎÔ˘˙›Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÂÏÏËÓÈ΋, ˘¤ÚÔ¯Ë. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜... ı· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÁÏ˘Î¿. ∫¿ı ̤ڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ¤¯ÂÈ Î·È ˆÚ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿.

T™IPI°O

ÛÈ¿, 210 6231.322-3 O IÙ·Ïfi˜ ÛÂÊ Stefano ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜. Menu degustazione ·fi ú 25 ˆ˜ ú 35. TÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿. ∫ª.

ÛÙ¤ÎÈ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ÁÈ· ηʤ ·fi ÙÔ Úˆ›. TÔÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈ· ‰ÈÂıÓ‹ È¿Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘.

8078.640/ X·Ï¿Ó‰ÚÈ, §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 85, 210 6844.898/ KÂÊ·Ï¿ÚÈ, X. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, 210 8013.588/ EÏÏËÓÈÎfi, §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 120 (¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚¿Û˘), 210 9644.889 AÏ˘Û›‰·

✱ AVALON NORTH X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 50, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6231.719/ §ÂˆÎÔÚ›Ô˘ 20, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.572 K·È ÌÂ Ó¤Ô ¯Ò-

8 THE PLATE

ÎÔÌ„ÒÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Ê·ÁËÙfi. M ΋Ô Û fiÏ· Ù· Golden Phoenix ÙˆÓ B.¶. ™ÙÔ˘ X·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È sushi bar. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ 19.30-1.00. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÛÔ˘. úú

ÚÔ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·¯ÓÈÛÙ¿ ̇‰È·. K·È bar Ì jazz, ethnic Î·È ÚÔÎ ‹¯Ô˘˜. ú• BARCELONETA §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 267, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8013.448 ªÈÎÚ‹, Ï·ÌÂÚ‹ ηÈ

‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Gaudi. Δapas ÎÚ‡· ‹ ˙ÂÛÙ¿, ÈÛ·ÓÈο ÎÚ·ÛÈ¿. ∫·È ÁÈ· ÔÙfi. ∞ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· business lunch. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú ª ∫ °∂À™∂π™ ª∂ √¡√ª∞™π∞ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 317, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8001.402 ™ÙÔ ÎËÊÈÛÈÒÙÈÎÔ ÓÂ-

ÔÎÏ·ÛÈÎfi ÓfiÛÙÈÌ· È¿Ù· ·fi ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¢ÔΛ̷Û ٷ Ù˘ÚÈ¿ ÙÔ˘. À¤ÚÔ¯Ô˜ ΋Ô˜. ∫˘Ú. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú M ∫

EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 39, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6857.181 Grill restaurant

ÁÈ· T-bone, ÊÈϤٷ Î·È ¿ÏÏ· È¿Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ú M • ∂¡√Δ∂CA §ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 113, ÷ϿӉÚÈ, 210 6890.238 O ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘

KÒÛÙ·˜ TÔ˘ÏÔ˘ÌÙ˙‹˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚ·ÛÈÒÓ ÎÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ó·Óˆ̤ÓË ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ÙÔ Ó¤Ô ÛÂÊ. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú E• ANATO§H™ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 12, §˘Îfi‚Ú˘ÛË, 210 2856.442, 210 2856.444

°Ó‹ÛÈ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÎÂÌ¿ Î·È ÔÚÂÎÙÈο Î·È ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÊÈϤٷ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚÒÙ· È¿Ù· ·fi ÙÔ ÛÂÊ Jean Grammo. ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú·‰È¤˜ oriental Ì live belly dance show. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 19.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 12.00. K˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜ ·ÓÔȯٿ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.

✱ °KA§EPI TOY MEZE MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 61-63, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5720.047-8 E˘¯¿ÚÈ-

E™Y O,TI ¶EI™

ÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·ÛÙ¤Ï ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÛÙ¿ ʈÙÈÛÙÈο. Ÿˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ·Á·¿ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. M ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏϤ˜ ÓfiÛÙÈ̘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ú M •

‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. NÔÛÙÈÌfiٷ٘ ÔÈÎÈϛ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙË Û¯¿Ú·, ÎÂÌ¿, ›Ù· K·ÈÛ·Ú›·˜, ηÓÈÛÙfi ÛÙ¿ÌÓ·˜ Î·È ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘. K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿.

¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 31, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6851.227, 210 6847.640 MÂ˙Â-

¢πO™∫√Àƒ√π

I¿Î¯Ô˘ 30, °Î¿˙È, 210 3477.067

AQUA AZZURRA

ºˆÙfi ·fi Ù· ∫‡ıËÚ· ÛÙÔ˘˜

X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë & °ÔÚÙ˘Ó›·˜, KËÊÈ-

¢ËÌ. B·ÛÈÏ›Ԣ, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6713.977 All time classic

GOLDEN PHOENIX N. KËÊÈÛÈ¿, §. T·ÙÔ˝Ô˘ 131, 210

✱ JUST FISH KoÏÔÎÔÙÚÒÓË 1, KËÊÈÛÈ¿, 210 8080.577 ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ

ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Shopping Land, Û ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÂÚ‚›ÚÂÈ „¿ÚÈ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÌÂ˙‰¿ÎÈ·. AÓÔȯÙfi Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤ˆ˜ ÙȘ 23.00 Ì.Ì. ú L’ OSTERIA DA CLAUDIO KÒÛÙ· B¿ÚÓ·ÏË 26, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.228, 693 9950130 IÙ·-

ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ÛÙÈÏ Ù·‚¤ÚÓ·˜. NfiÛÙÈÌ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÙ¤˜ ›ÙÛ˜ Î·È Ì·Î·ÚÔÓ¿‰Â˜, ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÈÙ·ÏÈÎfi ¯‡Ì· ÎÚ·Û›. EȉfiÚÈÔ ·Ó·ÎfiÙ· Î·È ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·. ✱ MAUZAC AÏ·Ì¿Ó·˜ 1, ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘, 210 6199.902 XÒÚÔ˜

Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6831.300/ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ 2, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7251.100 ¡ÙÈ-

˙·˚Ó¿ÙË ÎÔ˘˙›Ó·-¿ÛÔ. ∂ÏÏËÓÈο ÎÚ¤·Ù· ηÈ... ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Ù¿Ù˜. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÎÚ·ÙÔÊ·Á›· Î·È ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ - ·ÏÈfi ÎÂÚ·ÌÂÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ú ª ™ ∫ MEATING ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚˆÙÒÓ 4, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6800.339, 210 6812.181 ¡Â·ÓÈ-

Îfi ÌÚÈ˙ÔÏ¿‰ÈÎÔ. ¶¿Ú ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì Δbone steak ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ¯·ÈÚ¤Ù· Ì·˜ ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘. ú ª • A.V. OCTOBERFEST AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 82, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6082.999/ AÎÙ‹ MÈ·Ô‡ÏË 79, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4281.110 A˘ıÂÓÙÈ-

ο ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ (ÛÓ›ÙÛÂÏ ÙÔ˘ ΢ÓËÁÔ‡, ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ, ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ) Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔ˘˙›Ó·. M›Ú˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 17.00. ú M A.V. Oπ¡√¶∞£∂π∞ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 79 & ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜, 210 6850.686 ªÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ·

ÔÏϤ˜ ¿ÛÙ˜ Î·È ÚÈ˙fiÙ·, ÎÚ·ÙÈο Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÙÚfiÔ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. úú RENOVO PAPPAS §. KËÊÈÛ›·˜ 222 & ¢ÚÔÛ›ÓË 3, KËÊÈÛÈ¿, 210 8018.463 Î·È 210 8011.217 TÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÏÈfi

Pappas Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ. ºÚ¤ÛÎÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¿ÚˆÌ·. ROBIN’S HOOD B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 34, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6834.907 TË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50

‹Ù·Ó ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi Û›ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ, Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û Û›ÙÈ Ê›ÏÔ˘. ª·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ. øÚ·›Ô˜ ΋Ô˜. ∫·È ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ. úú A.V.

•ÂÓ. Semiramis, X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 48, KÂÊ·Ï¿ÚÈ, 210 6284.500

¶Ô ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, È¿Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Î·È fusion. úúú ª SIMPLY BURGERS

¶∂∑√¢ƒ√ª√™

Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚˆÙÔÔÚ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. ZÔ˘ÌÂÚ¿ ÌÈÊÙ¤ÎÈ·, ÊÚ¤ÛΘ Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ¤·Ù· Î·È Ô˘ÏÂÚÈο Û ÂȉÈ΋ ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· Ô˘ –ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì– Ù· ‰È·ÙËÚ› ˙ÂÛÙ¿ Î·È ÙÚ·Á·Ó¿. M ¿ÏÏ· 6 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏ·.

ÛÂȘ Î·È ·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË, ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÛ¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ú

MEAT SQUARE

PRIAMO

§. ™Ù·Ì¿Ù·˜ 5A & ™ÔψÌÔ‡ (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ º¿ÚÔ˜), ¢ÚÔÛÈ¿, 210 8004.700/ EıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 911 (ÂÌ. ΤÓÙÚÔ ∫ÂÚ¿ÌÂÈÔ˜), ÷-

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 74, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6842.099 H ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

§. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22, ªÂÏ›ÛÛÈ·, 210 6139.989 ªÂ Ӥ˜ Á‡-

Û ÛÙÈÁ̤˜ ‰fiÍ·˜. MÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÔÚÂÎÙÈο,

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 6, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6801.416 M›ÓÈÌ·Ï ‰È·Îfi-

ÛÌËÛË, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜. PÈ˙fiÙÈ, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÔ˘ÊϤ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ·ÁˆÙfi ‚·Ó›ÏÈ· M·Á·‰·ÛοÚ˘. ú M ºA°AME ¶AKETO º·ÓÂڈ̤Ó˘ 8, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6512.118-9 EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·

Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜, Û ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ·fi ÙÔ ÛÂÊ °ÈÒÚÁÔ KÒÛÙ·. °Â‡ÛÂȘ ·fi fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û¯¿Ú· Ì T-Bone Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÂÌ¿. ¶·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ηٷÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. E͢ËÚ› XÔÏ·ÚÁfi, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, æ˘¯ÈÎfi, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, ¶·¿ÁÔ˘, ÒÚ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ 12.00 -24.00. XOX§I¢AKI

SEMIRAMIS RESTAURANT

ÎÚ·ÛÈÒÓ, ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·fi ÙÔ Úˆ› (ÁÈ· ηʤ) ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª

ÊÚ¤ÛÎÔ˜ Î·È ·Ïfi˜ Ì ‰ÚÔÛÂÚfi ΋Ô. KÔ˘˙›Ó· ÌÂÛÔÁÂȷ΋ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú•

SOTTO VOCE

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 31, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6800.633, ¢.°Ô‡Ó·ÚË 187, °Ï˘Ê¿‰·, 210 9606.900 AÏ˘Û›‰· η-

A‰ÚÈ·Ó›Ô˘ 31, N. æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661, 210 6746.551/ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043, 210 6820.943 AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·-

ÏÈÔ‡ Ì·Î¿ÏÈÎÔ˘ Ì ΋Ô Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ·. AÙ¤ÏÂȈÙË ÔÈÎÈÏ›· Û Á‡ÛÂȘ, „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· Ô‡˙ˆÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. ¢Â˘Ù. ¤ˆ˜ ™¿‚. ÌÂÙ¿ ÙȘ 18.00, K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú WINE GALLERY •ÂÓ. Life Gallery, §ÂˆÊ. £ËÛ¤ˆ˜ 103, EοÏË, 210 6260.400 ¢ËÌÈ-

Ô˘ÚÁÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∫˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. úú

¡fiÙÈ· ARTISTI THALASSA ARTISTI MACARONI

12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 69


TIPS

°∂À™∏

Δ˘ ¡∞Δ∞§π∞™ ¢√À∫∞

XOX§I¢AKI ™ÙÔ æ˘¯ÈÎfi ‚Á¿˙ÂÈ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ Î‹Ô. ™Â fiÔÈÔ ÎÈ ·’ Ù· ‰‡Ô ‚ÚÂı›˜, ‰ÔΛ̷Û ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ „·ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜ ÙÔ˘. §·Î¤Ú‰· ÔÏ›ÙÈÎË, Á·Ú¿ÙÔ (ÛÎÔ˘ÌÚ› Û ¿ÚÌË) Î·È ·˘ÁÔÙ¿Ú·¯Ô. B¿Ï ÛÙÔ Ô˘˙¿ÎÈ ÛÔ˘ ÌfiÏÈÎÔ ¿ÁÔ Î·È ·fiÏ·˘Û¤ ÙÔ. A‰ÚÈ·Ó›Ô˘ 31, N.æ˘¯ÈÎfi, 210 6746.661, 210 6746.551 Î·È §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.043, 210 6820.943

PAUSA Il ristorante rosso °È· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÛÙÔÓ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ Î‹Ô. MÔÚ›˜ ·Ï¿ Ó· ηÎÔÌ¿ıÂȘ Ï›ÁÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ‹ Ó· ηÓÔÓ›ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Á‡̷ٷ. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ ÚÈ˙fiÙÔ (ÎϤ‚ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ), Ù· Ó¤· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ È¿Ù· Î·È ¿ÊËÛ ÙÔ ÛÔÌÂÏȤ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÁÈ· Û¤Ó· ÎÚ·Û› ·fi ÙËÓ ·Ó·Óˆ̤ÓË Î¿‚·. AÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ - ‚Ú¿‰˘. AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 46 & HÊ·›ÛÙÔ˘ 3, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6179.290

AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 38, MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, 210 4173.087 ™ÙÔ

ÚÒÙÔ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¤Ï·ÛË ·fi ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜, Á·Ú›‰Â˜, ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÔÚÂÎÙÈο Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È all time classic ÛÙ¤ÎÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.

LE PIERROT BARBA LAZAROS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24∞, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003 ÃÚfiÓˆÓ ·Ú¿-

‰ÔÛË ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÙ·Á‹. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú K M μ∞™π§∞π¡∞™ AÈÙˆÏÈÎÔ‡ 72, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4612.457 ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì·Î¿-

ÏÈÎÔ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÈ˙Èο ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿. ªÂÓÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ „¿ÚÈ (Î·È ÔÏÏ¿ È¿Ù· Ì ÎÚ¤·˜), Ôχ ηϋ Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ. ∞fi ʤÙÔ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÏÏÔÁ¤˜ a la carte. øÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ· ̤۷ ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ú K • BURGERING HOUSE °Ï˘Ê¿‰·, 210 9644.434/ ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9888.988/ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 210 9710.006 ∂ÍÂȉÈ΢-

NEOE§§HNIKON ™ÈÙÈ΋ ·˘Ï‹ Ì ͇ÏÈÓ˜ ¤ÚÁÎÔϘ, ηÚfi ÙÚ·Â˙ÔÌ·ÓÙÈÏ¿ÎÈ· Î·È Î·Ú¤ÎϘ ηÊÂÓ›Ԣ. EÏÏËÓÈο È¿Ù· Ì 40 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂ˙‰¿ÎÈ·. ™ÂÛÈ·ÏÈÙ¤ ÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, Ô ÎfiÎÔÚ·˜ ÎÚ·Û¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ì·ÓÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÈÚÈÓfi. T· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂȘ ۯ‰fiÓ fiÏ· Ì ú 12-15 Û˘Ó ÙÔ ÎÚ·Û›, ·Ú·Î·ÏÒ! AÓÔȯÙfi ÌÂÛË̤ÚÈ - ‚Ú¿‰˘. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 126, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6858.597, 210 6856.301

M¶APM¶A §AZAPO™ O ÁÓˆÛÙfi˜ Ì¿ÁÂÈÚ·˜ Ù˘ ¢ÚÔÛÈ¿˜ –Ó·È, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó ٷ Û¤ÛÈ·Ï ÂÓÈÚÏ› ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÙ·Á‹˜– ÙÒÚ· Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ Û ‰È΋ ÙÔ˘ «ÎÔ˘˙›Ó·». ™‡Á¯ÚÔÓ· ÂÏÏËÓÈο È¿Ù·, ·ÏËıÈÓ‹˜ ÓÔÛÙÈÌÈ¿˜. O ¯ÒÚÔ˜ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ Î·È ¿ÓÂÙÔ˜ – Â͢ËÚÂÙ› ̤¯ÚÈ Î·È 220 ¿ÙÔÌ·. ™ËÌ›ˆÛ ÛÙ· Û˘Ó ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 24A, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9403.003

OKIO N¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ı¤· Ù· ÎfiÙÂÚ· ÛÙË M·Ú›Ó· Z¤·˜. KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Ì ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ʈÙÈÛÌfi Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Funky ‰È¿ıÂÛË ·fi ÙÔ Úˆ›, Ì ηʤ‰Â˜ Î·È ÁÏ˘Î¿. TÔ ‚Ú¿‰˘ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο cocktails Î·È ˆÚ·›· ÔÙ¿. Œ¯ÂÈ Î·È live ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÌÈ· K˘Úȷ΋ οı ̋ӷ ÂÓfi˜ rock ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006

STARBACKS •ÂΛÓËÛ ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙȘ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ηʤ, ·Ú¤· Ì ٷ Starbacks. ŸÔÈÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Î·È ·Ó ÂÈϤÍÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‹ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÌËÓ Í¯¿ÛÂȘ Ó· ¿ÚÂȘ Ì·˙› ÛÔ˘ ÙËÓ Î¿ÚÙ· Starbacks. AÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ, ηÈÚfi˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ Ì›·. °È·Ù› ¤ÙÛÈ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ ÛÔ˘ Á‡ÛÂȘ Û fiÔÈÔ Starback ÎÈ ·Ó ‚ÚÂı›˜, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙÚËÙ¿ ‹ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ·. E›Ó·È ÙÔ Á¢ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ! 70 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

Û·, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ §·ÙÈÓÈ΋˜ AÌÂÚÈ΋˜ Î·È ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. M ‚¿ÛË ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È ÙȘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ tango Î·È Î¿ı TÚ›ÙË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÎÚ·ÛÈ¿ Ì ú 35. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

̤ÓÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÈÙÈÎfi burger Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. Fast food; ∫·Ì›· Û¯¤ÛË! CADKO §. K·ÙÛÒÓË 63, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 9412.207 °ÂˆÚÁ›· Î·È Pˆ-

Û›·, ·Á¿Ë ÌÔ˘! ¢ÔΛ̷ÛÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÎÔ˘˙›Ó˜ Î·È ı· ›ÓÂȘ... ‚fiÙη ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ú

* CASA DI GIORGIO 3Ë M·Ú›Ó· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8947.417 MÂÙ¿ ·fi ÂÙ˘¯Ë-

̤ÓË ÔÚ›· ÛÙË M‡ÎÔÓÔ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·. MÂÓÔ‡ Ì ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜, ÓfiÛÙÈÌ· Û·ÁÁ¤ÙÈ, pizza, ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÏÔ‡ÛȘ Û·Ï¿Ù˜. °π√ƒΔ∏ ª¶∞•∂μ∞¡∏ Δ¤ÚÌ· πÂÚ¿˜ √‰Ô‡, ¢¿ÛÔ˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 210 5326.163 ¶ÚÔ¯ˆÚË-

̤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û’ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡. √ °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ú M ∂§§∞¢√™ ∂π∫√¡∂™ ¢. ¶·‡ÏÔ˘, ·Ú·Ï›· °Ï˘Ê¿‰·˜, (ÚÒËÓ Cataralla-·ÚÈÛÙÂÚ‹ ›ÛÔ‰Ô˜), 210 9824.620, 210 8983.092, 693 6657025 ÃÒÚÔ˜ Û·Ó ·fi

ÓËÛ›, Û Á·Ï¿˙Ș Î·È Ï¢Τ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú • ™∫ EAST PEARL AÎÙ‹ MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 44, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4288.215 ªÂ

far east Á‡ÛÂȘ Û ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi, ÓÙÈ˙·˚Ó¿ÙÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ΢ڛˆ˜ È¿Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂȘ ·ÏÏÔ‡, ·›ı·Ó· ÔÚÂÎÙÈο (ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜) Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜

ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ, Ì ı¤· ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi. AÓ ·˜ K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì·, ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ·Ú·ÏÈ·Îfi club. M ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ events Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ. TÔ café ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î·Ú¿‚È. LA TIENDA §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ¶·Ú·Ï›· AÛÙ¤Ú·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.620 ¢›Ï· ÛÙË ı¿Ï·Û-

ºÚ·ÙÙ‡‰Ô˜ 42, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4530.918, 210 4181.832 KÚ¤-

· Ì ·Ú¿‰ÔÛË 25 ¯ÚfiÓˆÓ. ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÎÂÚÈ¿. ú •

party, ÂÙ·ÈÚÈο Á‡̷ٷ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

BALUX CAFE

™EPA§IA

ÓÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÙÔ all day ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜. ¶¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ÛÈÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ηʤ, ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ηٷÏËÎÙÈο cocktails, ÂÈÙÚ·¤˙È· Î·È Ù¿‚ÏÈ. ¶·Ú½ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË. ú M •

B·Û. ¢›Ï· 2 & £ÂfiÁÓȉԘ, ÕÁ. ™ÒÛÙ˘, 210 9316.941 ™’ ¤Ó·

Ôχ¯ÚˆÌÔ ÛÎËÓÈÎfi, ‰›Ï· ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÒÛÙË, Ë M¿ÓÈ· Î·È Ë K·ÙÂÚ›Ó· (Ì·Ì¿ Î·È ÎfiÚË) ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¤˜ Î·È Á‡ÛÂȘ ™›ÊÓÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÚÂÍË, Û‚‹ÓÔ˘Ó Ì ΤÊÈ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ™/∫ T∞ª∞ª

MA´™TPA§I AfiÏψÓÔ˜ 28, BÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 210 9671.184-5 ™ÙÔÓ §·ÈÌfi

Ù˘ BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ̤۷ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. æ¿ÚÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ÔÏÏ¿ ÊÚ¤Ûη ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ·¯ÈÓÔÛ·Ï¿Ù·. ú

£Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4911.425 ∞ll day

meeting point. ¶ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÛÌ˘ÚÓ¤ÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ dj Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ¯ÔÚÔ› ·fi belly dancer. ú ™/∫ VI¡CENZO

MANIA AÈÁ·›Ô˘ 67 & K˘˙›ÎÔ˘ 13, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9315.016 EÏÏËÓÈ-

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.310 ¶¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó·ÔÏÈ-

΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÛÈÙÈο È¿Ù·, ¿·ÓÙ· ‰È¿ ¯ÂÈÚfi˜ M¿ÓÈ·˜. ºÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ı·Ï·ÛÛÔÌÂ˙¤‰Â˜ ¿ÏÊ· ¿ÏÊ·. ú ∫

Ù¿ÓÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶›ÙÛ· Ì ÏÂÙ‹ ÙÚ·Á·Ó‹ ˙‡ÌË Î·È ¿ÛÙ· Û ÓfiÛÙÈ̘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∞›ıÚÈÔ Ì Ôχ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫¿ı ¶¤Ì. ‚Ú¿‰˘ live Ù˙·˙. Delivery. ú • ∫ ª A.V.

MO§OXA

BAR RESTAURANTS

§Â˘ÎˆÛ›·˜ 1& AÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, K·Ì›ÓÈ·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4836.404

AKANTHUS

¶Ôχ fiÌÔÚÊË Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ÕÂÈÚÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, ηϿ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ԇ˙·. ¶·Ú.™¿‚. ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜, 210 9680.800 EÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ

Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋.TÔ meeting point Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜. ú

MOLLY MALONE’S IRISH PUB

AKPøTHPI BOUTIQUE

°È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8944.247 ¢ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙË

B·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ B’ 5, ÕÁ. KÔÛÌ¿˜, 210 9859.147 ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ηÈ

Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙˆÓ ÓÔÙ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. Bar Ì ·˘ıÂÓÙÈο irish drinks ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÔ˘ÛÈο events Î·È ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜.

ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ, ˆÚ·›· ÔÙ¿, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ∞ÓÔȯÙfi ¶·Ú.-™¿‚., ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ privé party Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ.

MÀ£√™ Δ∏™ £∞§∞™™∞™ •ÂÓ. Divani Apollon Palace & Spa, AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 10 & πÏ›Ô˘, K·‚Ô‡ÚÈ, 210 8911.100, 8911.256

™ÙÔ È¿ÙÔ ÛÔ˘ ı· ·ÚÂÏ¿ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ (¿ÓÙ· ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ), Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úúú • OIL RESTO I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 93, ÿÏÈÔÓ, 210 2693.230 ™ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ £Ë-

‚ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ·Ïfi, Ôχ ÊÙËÓfi Î·È Ì ¿Ô„Ë. ∂ÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. ú ª ∫ ORO TORO B¿Ú˘-KÔÚˆ›Ô˘ 73, B¿ÚË, 210 8994.514-5/ §.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 108, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, 210 8100.150 Steak

house ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘, „‹ÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÎÚ¤·Ù· ·fi AÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È N. ZËÏ·Ó‰›·. ™Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ· Î·È ÌÂÛË̤ÚÈ.úú ª ✱ PIG PONG KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 8, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8940.430 ¶·Ú·‰Ô-

ÛÈ·Îfi „ËÙÔˆÏÂ›Ô Î·È BBQ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜, ·Ïfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ MÈÊÙÂÎÔ‡ÔÏ˘. ¶I™INA AÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25, ºÚ·ÙÙ‡‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4511.324, www.pisinacafe.gr TÔ café ÙÔ˘

‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Monte Carlo! KÔÌ„fi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ʈÙÈṲ̂ÓË ÈÛ›Ó·. EÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, È¿Ù· Ì „¿ÚÈ Î·È ÎÚ¤·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ mainstream Î·È ÈÔ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Á›ÓÔÓÙ·È

AMIGO LOCOS AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 84, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6011.555, 6014.358/ K‡ÚÔ˘ 65A, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.167, 8943.236/ £Ë‚ÒÓ 228, Village Park P¤ÓÙË, 210 4922.960/ MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 70, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9332.220 MÂÍÈοÓÈΘ Á‡-

ÛÂȘ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË “casa” ÙÔ˘˜ Ì ÙË ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¢Â˘Ù. ¤ˆ˜ ¶·Ú. ·fi ÙȘ 6, Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ·fi ÙȘ 7, N. ™Ì‡ÚÓË ·fi ÙÔ Úˆ›. ™/K M APSENDI §. KËÊÈÛ›·˜ 250 & ™ÂÚÚÒÓ (¤Ó·ÓÙÈ ºÈÏÔı¤Ë˜), 210 6717.890

AÙÌfiÛÊ·ÈÚ· N. YfiÚ΢, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜, Á‡ÛÂȘ ·fi EÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ IÓ‰›·. Funky ÌÔ˘ÛÈΤ˜ . ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú • BACCARAT °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 21, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5245.934 °·ÏÏÈÎfi ¿ÁÁÈÁ-

Ì· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿Ú· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜, ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ›ÛÙ·. KÏÂÈÛÙ¿ K˘Úȷ΋. BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1, 210 3211.882

¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂ÌÌÔÓ‹ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ·˘ıÂÓÙÈο Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ tramezzini, ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È ÁηÏÂÚ› Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. Afi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ú • ª A.V.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8983.557 MÔÓÙ¤Ú-

BAR GURU BAR ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3246.530 Funky crew, Ù·˚-

Ï·Ó‰¤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·, ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ì soul, hip hop, r'n'b, jazz. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ “Jazz Upstairs”. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. úú • BAUHAUS MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 1, Ï. KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ¢¿ÊÓË, 210 9751.900/ A¯·ÚÓÒÓ & ™ÙÚ. K·ÏÏ¿ÚË 4, K. ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2280.575 All day ¯Ò-

ÚÔ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi espresso Î·È Î·Ï‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ºÈÏÈÎfi˜ Î·È ˙ÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘. ™‡ÓÙÔÌ· Î·È ÛÙÔ KÔψӿÎÈ.

* BOCCA ¶·Ú·Ï›· AÏ›ÌÔ˘, 210 9850.118

O ÈÔ hippie chic ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. ¶ÔÏÏ¿ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ parties ÁÈ· ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ ̤Ú˜ Î·È ·È¯ÓȉȿÚÈΘ Ó‡¯Ù˜. ¢›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· ηʤ, ÔÙfi Î·È ÚÔÛÂÁ̤ӷ È¿Ù·. BRASSERIE SUD M·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9853.183 KÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ·-

ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ı¤· ÛÙ· ÎfiÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ Ì·Ú›Ó·˜ ºÏÔ›Û‚Ô˘. Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÁÏ˘Î¿ Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. úú ™/K • BROWN’S μ·Û. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207.000

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi service Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Á‡ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘. úú

* CAPRI BAY °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 2, AÛÙ¤ÚÈ· °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8949.995 KÔÌ„fi˜

¯ÒÚÔ˜ Û ̷ÚÔÎÈÓfi ÛÙÈÏ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· cocktails Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ - ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. DA LUZ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 157, KËÊÈÛÈ¿, 210 6253.065 AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û·Ì¿ÓÈ·˜. úú ª DIVINE §. KËÊÈÛ›·˜ 293 (EÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ºÔ›ÓÈη˜), KËÊÈÛÈ¿, 210 8010.810 MÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡-

ÛÂȘ Û ÎÔÌ„fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Mainstream Ú˘ıÌÔ› Î·È ÚÈÏ¿Í ÛÙË ‰ÚÔÛÂÚ‹ Ù·Ú¿ÙÛ· Ì ÙËÓ ˆÚ·›· ı¤·. EN AI£PIA BÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4, 210 2582.751, ¶Ï. N. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ π‰È·›ÙÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ

Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· ˆÚ·›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. øÚ·›·, ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú· (Ì›Ú˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) Î·È ¤ıÓÈÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰È.ú• A.V. ™/K ELEVEN

BALTHAZAR TÛfi¯· 27 & BÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6441.215 ∞fi ÙÔ˘˜

ÈÔ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÙÔ power game Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ºfiÚÂÛ ٷ ηϿ ÛÔ˘, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÂȘ Î·È ı· Û ‰Ô˘Ó fiÏÔÈ. úú A.V.

AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6147.192 All day Ê·ÁËÙfi (ÌÂ-

ÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·), café, ¯·Ï·ÚˆÙÈο cocktails ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ͤÊÚÂÓÔ Î¤ÊÈ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ Û ڢıÌfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ÍË̤ڈ̷. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, non stop ‰È·ÛΤ‰·ÛË Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ Ó· ·ÊÂı›˜ ηÈ


Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂȘ. ∞fi 16/3 Spring Live Concert Ì ÙÔÓ ª¿ÓÔ ¶˘ÚÔ‚ÔÏ¿ÎË. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ú ✱ EL PECADO ISLA §. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 14, BԇϷ, 210 8959.645 ™ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ηÈ

ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Bo ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. M ÙÚÔÌÂÚ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÛÔ‡ÛÈ Î·È È·ˆÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏÏ¿ live, events Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ djs. FRAGMA §›ÌÓË M·Ú·ıÒÓ·, 6Ô ¯ÏÌ. ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ, 210 8143.415, 693 2478767 °È· ηʤ Î·È ÌÂÛÔ-

ÁÂȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ·. EÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ, ˆÚ·›· cocktails Î·È fiÙ·Ó È¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ˙¤ÛÙ˜ sushi bar ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ Úˆ›. ÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. úú FRIDAY’S BAR & CAFE ÀÌËÙÙÔ‡ 110, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7560.544-5/ §·˙·Ú¿ÎË 43, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8982.608-9/ ¶∞Δƒ∞: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 9, 2610 222.292 ŒÓ·˜

¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·Ê¤, ÔÙfi Î·È Ê·ÁËÙfi. ªÔÓ·‰Èο desserts Î·È ÏËıÒÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÔÎÙ¤ÈÏ. ú • GREEN K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 106, ºÈÏÔı¤Ë, 210 2717.231 ªÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜

ÁÈ· all day ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Ì ηʤ, ÁÏ˘Î¿, ÎÚ‡· È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. K·Ï¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ lounge Î·È pop. ú •

fiÏ˘. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ MËÏÈÒÓË. KÏ·ÛÈΤ˜ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Û ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ú • ª. A.V. KITCHEN BAR §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 3, K·Ï·Ì¿ÎÈ, 210 9812.004, 9813.950/ ª·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4522.338/ μ¿ÚÓ·ÏË 6, ÷ϿӉÚÈ, 210 6892.015 •ÂÎÈ-

Ó¿˜ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Î·Ê¤, Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì οÔÈÔ ethnic ÛÓ·Î ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, 120 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ‰Â›ÓÔ Î·È 2 Ì·Ú ÁÈ· ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi. ú • A.V.

§. K·Ú·Ì·ÓÏ‹ 4, B’ Ï·˙ EOT BԇϷ˜, 210 8952.403, 210 8953.973

EÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÔÏ¿Î˘. MÔ˘ÛÈ΋ ·fi r&b ̤¯ÚÈ ÂÏÏËÓÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ì¤Ú·. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 οı ̤ڷ Î·È K˘Úȷ΋, ¶·Ú. & ™¿‚. ú 15, ÊÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100-120. ∏∞RD ROCK CAF∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 18, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3252.758 ™ÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ

ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi memorabilia, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο È¿Ù·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ rock’n’roll, Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ú M ✱ ISLA B·Ï·ˆÚÏÈÙÔ˘ 18 & AÌÂÚÈ΋˜, KÔψӿÎÈ, 210 3389.621-23 All

day ¯ÒÚÔ˜ Ì ηʤ ·fi ÙÔ Úˆ›, ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ˆÚ·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.ú ISLAND 27o ¯ÏÌ. §. AıËÓÒÓ - ™Ô˘Ó›Ô˘, B¿ÚÎÈ˙·, 210 9653.563 To ‰È·-

¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, Ì ˆÚ·›Ô ÓÙÈ˙¿ÈÓ, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È mainstream Ú˘ıÌÔ›. EÏ·ÊÚÈ¿ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È sushi, ÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ✱ I™TOPIKO §. AıËÓÒÓ 159, X·˚‰¿ÚÈ (·Ï·Ù¿ÎÈ), 210 5822.352 MÔÓÙ¤ÚÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¿Óˆ ÛÙË Ï·Ù›·, ÛÙÔ ¶·Ï·Ù¿ÎÈ X·˚‰·Ú›Ô˘. AÓ··˘ÙÈÎÔ› ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È ˘·›ıÚÈÔ Í‡ÏÈÓÔ Ì·Ú ÁÈ· ˆÚ·›· ÔÙ¿ Ì ¯·Ï·Ú‹ ‰È¿ıÂÛË. ¢›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·. JACKSON HALL MËÏÈÒÓË 4, KÔψӿÎÈ, 210 3616.098 Café-bar-

restaurant ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘

SOUL ∫πΔCHEN E˘ÚÈ›‰Ô˘ 65, æ˘ÚÚ‹, 210 3310.907 AÓ·Óˆ̤ÓÔ˜, ˆ-

Ú·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. TÔ ÌÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. T· ÌÔ¯›ÙÔ Î·È ÔÈ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ Soul Julep. E¿Óˆ ¯ÔÚ‡ÂȘ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ӷ beats. ™˘¯Ó¿ parties Ì DJs Ì fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. ∞ÓÔȯً Î·È Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘. ú A.V.

M∂§π EıÓ. AÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 4, K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, 210 7560.000 ΔÚÈÒÚÔÊÔ˜ Ô-

Ï˘¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ÷Ϸڋ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚ·, Ó·ÓÈΤ˜ ·Ú¤Â˜, ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ‰ÚÔÛÂÚfi ·ÂÚ¿ÎÈ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. ú ª

STAVLOS ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›-

Ó· ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ›Ԣ.ΔÚ·¤˙È· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫¿ı ̤ڷ ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ÁÈ· clubbing. ú M A.V.

MO LOCO I¿Î¯Ô˘ 22 & ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, °Î¿˙È, 213 0643032 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi

design, Ì funky ¯ÚÒÌ·Ù·. OÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÎı¤ÛÂȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. Highlight ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙË Ì¤ÛË ÙˆÓ 2 ÔÚfiʈÓ, Ì ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ, ·fi ¤ÙÚ˜ Swarovsky. ∂ÓËÌÂڈ̤ÓË Ï›ÛÙ· ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔ chef B·Û›ÏË ¶··˙·¯·Ú›Ô˘. AÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. M¶A§KONI

* GUZEL

ÙÔÓ Î·Ê¤, ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÙfi ÛÔ˘ Û·Ó Ó· Â›Û·È ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹. ú • ª

¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 100, KfiÎÎÈÓÔ §ÈÌ·Ó¿ÎÈ, P·Ê‹Ó·, 22940 75888 (ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ) ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ Á‡-

ÛÂȘ, ηʤ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails. ¶Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ú ✱ NICE N EASY OÌ‹ÚÔ˘ 60 & ™ÎÔ˘Ê¿, KoψӿÎÈ, 210 3617.201 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜

ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ Û fiÏ·, ·ÓÔȯÙfi˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. EÎÙfi˜ ·fi ηʤ, ÙÛ¿È (Û ¿ÂÈÚ˜ ÂΉԯ¤˜), ¤¯ÂÈ Î·È ÎÚ‡· È¿Ù· ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ, ÎÚ¤˜ Î·È ÔÙ¿. M·ÎÚ‡˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ. ú NIXON AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61B, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3462.077 °Â˘ÛÙÈο È¿Ù·, ˆ-

Ú·›· ÔÙ¿ Î·È ÌÈ· ÌÔ¤ÌÈÎË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·›ıÔ˘Û· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ·ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛÙ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜. K·È ·È¯Ó›‰È· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Û˘Óԉ›· ÔÙÒÓ, ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ÎÙÏ. ✱ PEOPLE ∞ÌÂÚÈ΋˜ 11, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3389.334-5 ¡ÂÔ¸ÚΤ˙ÈÎÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ÙÔÓ chef ∞Ó‰Ú¤· ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË. ªÂÁ¿ÏË Ì¿Ú·, ‰ÚÔÛÈÛÙÈο cocktails Î·È È¿ÓÔ ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ̤ڷ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ¢Â˘Ù.-¶¤Ì. 12.00 ¤ˆ˜ 1.00, ¶·Ú. Î·È ™¿‚. 12.00 ¤ˆ˜ 1.30. ∫˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú ª

TERRA PETRA £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5060.694-5 All day ÂÓÙ˘-

ˆÛÈ·Îfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Û ÙÚ›· Â›‰·: Del’ ∞rte ÙÔ music café ·fi ÙÔ Úˆ›, bar Ì jazz Î·È blues ÁÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Ó‡¯Ù˜ Î·È barrestaurant (ÌfiÓÔ ‚Ú¿‰˘) Ì ·Ï¿ È¿Ù· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ú

2 stages, cocktail bar Î·È restaurant Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. Special guests djs. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100.

Δ∞μ∂ƒ¡∂™ BEP°INA - AXI§§EA™ B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3302.933 M ÙÚ·Â˙¿ÎÈ·

ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜. EÏÏËÓÈο ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο „ËÙ¿. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. C M ™/K • Mπ¡√ƒ∂ °˘ı›Ԣ 24, ÷ϿӉÚÈ, 210 6778.790 ÕÏÏ·Í ¯ÒÚÔ Î·È

·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‹Á ÛÙ· μ.¶. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˆÚ·›Â˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. ‚Ú¿‰˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ú NEOE§§HNIKON AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 126, X·Ï¿Ó‰ÚÈ 210 6858.597, 210 6856.301

A˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È «·Ú¤Ï·ÛË» ·fi 40 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂ˙‰¿ÎÈ·, Û fiÌÔÚÊÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ Î‹Ô. ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿. M/E ¶EPI OY™IA™ £ËÛ¤ˆ˜ 25 & ¢Ô˘Î. ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜, ¶Ï. K¤ÓÂÓÙÈ, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6830.220 •Â¯ˆÚÈÛÙÔ› ÌÂ˙¤-

‰Â˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. C M

THE HIVE BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 40 & TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 34, °Î¿˙È, 210 3477.444 MÔ˘ÛÈ-

Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ (soul, funk, latin, regae, jazz) Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ djs οı ̤ڷ. AÓÔȯÙfi Î·È ÁÈ· ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. K·Ê¤, gourmet Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Ê·ÁËÙfi Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÙËÓ Ï·Ù›·. Afi ÙȘ 9.00 ·ÓÔȯÙfi. Δπ∫π ∞Δ∏∂¡S º·Ï‹ÚÔ˘ 15, ∫Ô˘Î¿ÎÈ, 210 9236.908 ΔÔ ·ÏÈfi Deluxe Â-

ÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÏ·Á̤ÓÔ, Û Ôχ Â͈ÙÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50. °È· ÔÏÏ¿ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Ï›Á· ·ÏÏ¿ ηϿ È¿Ù·. ∫¿ı ∫˘Ú. Ì ¿ÚÙÈ Î·È live ÌÔ˘ÛÈΤ˜ (¯ˆÚ›˜ Ê·ÁËÙfi). Œˆ˜ 1.00 Ì.Ì. ✱ UP NORTH ∫˘ÚÈ·˙‹ 11, ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8088.600 ∫ÔÌ„fi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂ

ÔÏϤ˜ glam ÈÓÂÏȤ˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· privet parties, ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È dinners. ¶È¿Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ jazz, soul Î·È ÈÔ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ urban pop ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·. ∫·È roof garden. ∞fi ÙȘ 19.00. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿. URBAN μÔ˘Ù¿‰ˆÓ 50, °Î¿˙È, 210 3417.606 BÚ·‚Â˘Ì¤ÓÔ bar-

POZA§IA B·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 58, EÍ¿Ú¯ÂÈ·,210 3302.933 °ÓˆÛÙfi ÊÔÈÙËÙÔ-

ÛÙ¤ÎÈ, ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ˘ ΋Ô. AÙÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ˆ˜ ·ÚÁ¿... Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜. C M TAKH 13 T¿ÎË 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3254.707

MÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ethnic ÈÓÂÏȤ˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÍÂÛËΈÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ·Ú¤ ÁÈ· cool ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫Ú¿ÙËÛË ··Ú·›ÙËÙË.

√À∑√ ª√À™π∫∏ BYZANTINO MÂÛÔÁ›ˆÓ 356, AÁ.¶·Ú·Û΢‹, 210 6511.354, 693 2426338

MÔ˘ÛÈÎfi ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ·fi ‰È·Ï¯ٿ ˘ÏÈο Î·È Ì ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Á‡ÛÂȘ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. K˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙfi. ú H§IO°EPMA M·Ó‰ËÏ·Ú¿ 31, AÛÙ˘ÓÔÌÈο HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 694 8000721, 210 9922.273 NËÛÈÒÙÈΘ Û˘-

ÓÙ·Á¤˜, ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, fiÏ· ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì Ôχ ΤÊÈ Î·È ·Á¿Ë. AÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú., ™¿‚. Î·È ¢Â˘Ù.

PERFECT TEN

restaurant Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ÁÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈο cocktail Î·È tapas, Î·È lounge ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÔÈÔÙÈÎfi ηʤ. XÒÚÔ˜ minimal, Ì art ÈÓÂÏȤ˜ Î·È ‹¯Ô˘˜ electronica Î·È soul. ú ™/∫ ª •

¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 7210.161 ¡fiÛÙÈ̘ Á‡ÛÂȘ,

VAMES

ME§ø¢IA

AÈÛÒÔ˘ 10 & M›ÎˆÓÔ˜ 13, æ˘ÚÚ‹, 210 3225.544 ΔÚ›· Â›Â-

K·ÏÏÈÛı¤ÓÔ˘˜ 87, Ï. MÂÚÎÔ‡ÚË, ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ, 210 3464.916

‰·, Î·È café Î·È bar Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. °Â‡ÛÂȘ Ì ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È¿ıÂÛË, ͤÓË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, art gallery. ŸÌÔÚÊÔ, ÙÔ Û˘Ì·ıԇ̠Ôχ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.úú

OÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Û ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ™ÈÙÈο Ê·ÁËÙ¿ Ì ¢ˆ‰È·ÛÙ¤˜ ›Ù˜ Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÎÚ·ÙÈο. ZˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi TÂÙ. ¤ˆ˜ ™·‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢Â˘Ù. ÎÏÂÈÛÙ¿.

Ì˘Úˆ‰¿ÙÔÈ Î·Ê¤‰Â˜, ÔÙ¿, ÛÊËÓ¿ÎÈ·, ¿ÚÙÈ Î·È ÎÂÊ¿ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÈÎÚfi, ·Ïfi, Û ÛÙÈÏ casual. ú ª PIU VERDE ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ & ¶ÂÓÙ¤Ï˘, 210 6546.185 ∏ Ù¯ÓË-

Ù‹ Ï›ÌÓË, Ù· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ˘ÎÓ¿ ‡η Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì›· Âȉ˘ÏÏȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÎfiÛÌÔ fiϘ ÙȘ ÒÚ˜. £· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ

§O°IA TH™ ¶§øPH™ AÁËÛÈÏ¿Ô˘ 71, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3460.488 ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi Ófi-

ÛÙÈÌÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È „¿ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ·Ïfi ¯ÒÚÔ. Œ¯ÂÈ Î·È ÎÚ·ÙÈο. ú M

¶A§IA A£HNA VILLA MERCEDES AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & T˙·Ê¤ÚÈ 2, PÔ˘Ê, 210 3422.606, 3422.886

EÌ‰ÔÎÏ¤Ô˘˜ 75, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7518.869 °Ú·ÊÈ΋ ÌÔÓÔη-

ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ’30 fiÌÔÚÊ· ‰È·-

12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 71


Ø

ª√À™π∫∏ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÎÔÛÌË̤ÓË. ¶ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ (¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ηÏfi ÎÚ·Û›. ™ÂÚ‚›ÚÂÈ Î·È ·ÚÁÈϤ Ì Á‡ÛÂȘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. K˘Ú. ÎÏÂÈÛÙ¿. ú

OSVALDO GOLIJOV

¶ETPA •E•A™¶PH K·Ú·˚ÛοÎË & ™¿ÌÔ˘ 30, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5817.444, 693 4290274

X·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ۠ϢÎfi, ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È Á·Ï¿˙ÈÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. NfiÛÙÈÌ· ÎÚ·ÙÈο Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ú·ÎfiÌÂÏÔ. ¶·Ú. Î·È ™·‚. ‚Ú¿‰˘ Î·È K˘Ú. ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ú Y¢POY™™A AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 56, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6812.520 MÂ˙‰ÔˆÏ›Ô

¶¤ÌÙË 12 AMPARANOIA LOCOMONDO EÌ ·Ú·ÓfiÈ·, ÂÌ ÏfiÎÔ. MÈÏ¿Ì ÁÈ· ÔÏÏ‹ ÙڤϷ. °È· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÙڤϷ Ù· ¤¯Ô˘Ì ÂÈ. T· ·È‰È¿ Â›Ó·È ‰Èο Ì·˜. °È· ÙÔ˘˜ IÛ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 1996 Î·È ÎfiÏÏËÛ·Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ Amparo ÙË Ï¤ÍË “paranoia” ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ԇ̠ÔÏÏ¿. TÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜ “El Poder de Machin” ÙÔ‡˜ ¤‚·Ï ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Î·È ÙÔ “Somos Viento” ÙÔ‡˜ ÌÂٷΛÓËÛ ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·ÌÂÚÈοÓÈη Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ Manu Chao. £· ÍÂʇÁÂȘ... £EATPO BPAXøN ME§INA MEPKOYPH ŒÓ·ÚÍË 20.30.

E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20. ¶ÚÔÒÏËÛË: www.i-ticket.gr EMPTY FRAME PURPLE ENCLOSURE EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÚÔÎ Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ „˘¯Â‰¤ÏÂÈ·, ·fi ‰‡Ô Ì¿ÓÙ˜ Ì ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. RODEO ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 10 Ì Ì›Ú·.

¶·Ú·Û΢‹ 13È SYNCH FESTIVAL ™ÙËÓ A˘Ï‹: YÔ La Tengo (20.15) Î·È Happy Mondays (22.45). ™ÙÔ Open Air 2: Pfi‰Â˜ (20.15), Liars (21.45), Holy Fuck (23.15). ™ÙÔ AÌÊÈı¤·ÙÚÔ: Good Luck Mr. Gorsky (22.30), Menelaos (23.45), Terre Thaemlitz (00.45), Vladislav Delay (02.00), Soisong

(03.15). ™ÙËÓ A›ıÔ˘Û· ¶·Ï·Ì¿˜ ¢10: Pedro (23.00), Khan of Finland (01.00), The Field (02.15), Andrey Weatherall (03.30). TEXNO¶O§I™ ¶ÚÔÒÏËÛË Ì¤¯ÚÈ 12 IÔ˘Ó›Ô˘: ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ú 80. HÌÂÚ‹ÛÈÔ (T¯ÓfiÔÏȘ) ú 40. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï: HÌÂÚ‹ÛÈÔ (T¯ÓfiÔÏȘ) ú 45. online buy.tickethour.com/?changeLan guageTo=el TËÏÂʈÓÈο: 210 8108.228 ¶ÚÔÒÏËÛË: Metropolis, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 64, 210 3830.404, Ticket House, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366, Public, K·Ú·ÁÈÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ 1, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, 210 3246.210 MAIDENANCE, REMEMBER LIZZY ¢‡Ô ÂÁ¯ÒÚȘ tribute bands ÙˆÓ Iron Maiden Î·È Thin Lizzy, Ì ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÚÔÎ ÂÈÙ˘¯›Â˜. OÈ Maidenance ÍÂΛÓËÛ·Ó ¤ÚÛÈ Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ Maiden, ÂÓÒ ÔÈ Remember Lizzy ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ¯Ó¿ÚÈ· ÙˆÓ Thin Lizzy, Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙË hard rock/metal ÛÎËÓ‹. RODEO CLUB ŒÓ·ÚÍË 21.30. EÈÛÔ‰Ô˜ Ì Ì›Ú· ú 10.

∫˘Úȷ΋ 15 SYNCH FESTIVAL ™ÙËÓ A˘Ï‹: Stereolab (Ù· ̤ÏË ı· ÙÂıÔ‡Ó Û Ϸ˚Îfi ÚÔÛ·ÓËÌ· ·fi ÙȘ 20.30) Î·È Roisin Murphy, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ÌÔ˘ÚÏÔÎÔÌÂ›Ô (23.00). ™ÙÔ Open Air 2: Moritz von Oswald Trio (20.30), Poni Hoax (22.15), Kieran Hebden (Four Tet) & Steve Reid (23.30). ™ÙÔ AÌÊÈı¤·ÙÚÔ: Mapstation (22.45), Klangwart (23.30), Carter

Tutti (00.30), Sancho (02.00), Angel (2.45). ™ÙËÓ A›ıÔ˘Û· ¶·Ï·Ì¿˜ ¢10: Black Athena (21.00), Elica (22.30), Pilooski (23.30), Kode 9 (00.45), Jamal Moss (02.00), Juan Atkins (03.15). TEXNO¶O§I™ ¶ÚÔÒÏËÛË: ‚Ï. ¶·Ú·Û΢‹.

ΔÚ›ÙË 17 OSVALDO GOLIJOV K‡ÎÏÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Û 11 ̤ÚË ÁÈ· ʈӋ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ·fi ÙË ÛÔÚ¿ÓÔ Dawn Upshaw, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙÔ˘˜ Brodsky Quartet Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· The Andalucian Dogs. ¶ÚÒÙË ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛË ÙÔ˘ AYRE (ÌÂψ‰›· Î·È ·¤Ú·˜ ÛÙË ÛÂÊ·Ú·‰›ÙÈÎË ‰È¿ÏÂÎÙÔ) ÙÔ˘ Golijov ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ™ÂÊ·Ú·‰ÈÙÒÓ E‚Ú·›ˆÓ, Ì·˙› Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Bella Bartok. ¶A§§A™ BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, 210 3213.100 ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ú 100, 60, 55, 50, 40, 30. ¶ÚÔÒÏËÛË: FNAC (The Mall & °Ï˘Ê¿‰·) Î·È Public. M ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·: 210 8108.181. KÚ·Ù‹ÛÂȘ ̤ۈ Internet: www.ellthea.gr

Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1920. ∑‹Ù· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ì ÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ∞˘ıÂÓÙÈο ÂÏÏËÓÈο ÔÚÂÎÙÈο, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· È¿Ù· fiˆ˜ η˘ÙÂÚ¿ ÊÈÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÎÚÂÌ ÊÚ˜ Î·È ¿ÚÈη. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·Ì‚ÚÔÛ›·. MÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. •Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙ˜. ™/∫ ÌÂÛË̤ÚÈ. C K

Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ (house ̤¯ÚÈ dancefloor jazz) ·fi djs. ™Ù¤ÎÈ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘.

‰˘, Ì ˆÚ·›· cocktails, ÔÙ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË. øÚ·›Ô˜, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜. BAT CITY

AMELIE CAFE

§. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 11, 210 6401.666

§ÂˆÊ. ¶·¿ÁÔ˘ 110, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7482.081 K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂ

Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È snacks Û lounge Ú˘ıÌÔ‡˜, ̤¯ÚÈ Ôχ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (·ÓÔȯÙfi ·ÎfiÌ· Î·È 20 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ) Ì ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ rock ‰È¿ıÂÛË. EÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ.

ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· (mainstream, 80s, r’n’b, chill out, electro). ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ music cocktail Ì ͤÓË Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋.

Ô˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙË B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘. º›ÓÔ˜ ηʤ˜, Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ÎÚ‡· È¿Ù·, ÔÈÎÈÏ›· Û ÁÏ˘Î¤˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú¤˜ ÛÊÔÏÈ¿Ù˜. CAFE DEL SOL

∫ÚËۛϷ 34, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7525.777 ¶·ÏÈfi ·ıËÓ·ïÎfi

Û›ÙÈ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù›ÔÙ· Û ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. £’ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ηϋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, ·fi ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ. 24ˆÚÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ‰›Ï·. ú ∫

✱ ARTOWER HALL BAR AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜ ¶Ï·Ù›·, 210 3246.100 M·Ú

BLINK ¶Ï. K·Ú‡ÙÛË 10, Aı‹Ó·, 210 3245.705 ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˜ ¯Ò-

CAPU

º§OY

§¤Îη 14, Aı‹Ó· M·‡Ú˜

ÛÙÔÓ 8Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Artower Agora, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË. ºÈÏÔÍÂÓ› ÂÎı¤ÛÂȘ, events Î·È parties. AÓÔȯÙfi TÂÙ.-K˘Ú. ·fi ÙȘ 19.00 ¤ˆ˜ 1.00 .Ì. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· private parties.

ÚÔ˜ Ì ηӷ¤‰Â˜ ÛÙË ÛÔʛٷ, ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›· Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ÛÙÔ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙÔ ÁÈ· ˆÚ·›Â˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ·fi ηÏÔ‡˜ Dj’s.

ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ôχ¯ÚˆÌ· cocktails ÛÙËÓ ÈÔ «ÔÓËÚ‹» ÛÙÔ¿ Ù˘ fiÏ˘.

KËÊÈÛ›·˜ 127 & ¢ÔÏÈ¿Ó˘ 74 (™Ù¿ÛË K·Ó·Ù¿‰Èη), 210 8028.201, 210 8087.005 PÂÌ¤ÙÈÎÔ Î·È

BOOKSTORE CAFE

CIRCUS N·˘·Ú›ÓÔ˘ 11, Aı‹Ó·, 210 3615.255 ÕÓÔÈÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ó·

cocktail ÛÙÔ Circus. AÙÌÔ-

MIXA§H™ TZOY°ANAKH™ O ÛÔ˘‰·›Ô˜ Ï·Ô˘Ù›ÛÙ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜, Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔÓ˘Ûȷ΋ ¤ÎÛÙ·ÛË, ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿ı TÂÙ¿ÚÙË Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ IÔ‡ÏË ÛÙÔ CAMINITO.

™Ù·‰›Ô˘ 24, ∞ı‹Ó·, 210 3217.917

™ÙÔ ÎÔÌ„fi ·Ù·Ú¿ÎÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ηʤ. ∫·Ê¤‰Â˜, ÔÙ¿, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÁηÏÂÚ› Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÌÈ· Â›Û˘ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο live. INTRO ∫. μ¿ÚÓ·ÏË 30 & ªÂÁ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5759.442

BOYTA¢øN 48 BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 48, °Î¿˙È, 210 3413.729 AfiÏ·˘Û ·fi ÙÔ Úˆ› ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·ÁˆÌ¤Ó· cocktails. KÈ ·Ó ÂÈÓ¿ÛÂȘ ˙‹Ù· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ȷ٤Ϙ ÁÈ· Ó· «ÙÛÈÌ‹ÛÂȘ» οÙÈ. Œ¯ÂÈ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ‹ Û·Ï¿Ù· Ì ÛÔÏÔÌfi, Î·È club sandwich ÚÔÛÔ‡ÙÔ-ÌÔÙ۷ڤϷ, Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ ÁÏ˘Î¿.

Pop ÛÙ¤ÎÈ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ ‚Ú·‰È¤˜, ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ·Á·¿Ó ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ brit pop Î·È ÁÓˆÛÙÔ› DJs ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· Ï·Ùfi. ∫¿ı ̤ڷ ·ÓÔȯٿ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÔÙfi Î·È cocktails.

BAIRES

™Y§§ABH

™›Ó· & ™ÎÔ˘Ê¿ 21, KÔψӿÎÈ, 210 3635.458 ŸÓÔÌ· Û˘ÓÙÔ-

TÈÌÔı¤Ô˘ 3, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ οıÂÙÔ˜ YÌËÙÙÔ‡ 80) K·-

ÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, vintage ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, extravagant cocktails, ÔÙÒÓ, ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Afi ÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ʤ-‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‹‰Ë ÛÙ¤ÎÈ. ZÂÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ηʉ¿ÎÈ, ÁÏ˘Î¿, ÔÙ¿, ÎÚ·Û›, ÂÏ·ÊÚ‡ Ê·ÁËÙfi Î·È ¿ÊıÔÓ· ‚È‚Ï›·. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô.

ÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿ ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¤ÛÈ·Ï Û·Ï¿Ù˜, ˙˘Ì·ÚÈο Î·È ÚˆÙfiÙ˘· cocktails. Jazz, retro, swing Ú˘ıÌÔ‡˜, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. TÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. °È· ÈÔ privé, ηӷ¤‰Â˜ ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ.

BALUX

BOARDING PASS

CITY

¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 37, 210 3230.380

Τ˙È΢ pub. ¶ÂÓٷοı·Ú· ÔÙ¿ ·fi ú 5, ¤Í˘Ó· È¿Ù·. ª·‡Ú˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË Ì¿Ú· Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤·. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ.

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, ∞ÛÙ¤Ú·˜ °Ï˘Ê¿‰·˜, 210 8983.577 N¤Ô Ô-

HÚ·ÎÏ›Ԣ 2, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6848.555 All day ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ

X¿ÚËÙÔ˜ 43, KÔψӿÎÈ, 210 7228.910 ¢ÚÔÛÈÛÙÈο

Ï˘Â›Â‰Ô café-barrestaurant. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·fi ·È‰fiÙÔÔ Î·È ÊÔ‡ÚÓÔ, ̤¯ÚÈ playroom Î·È bedroom...

ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ηʉ¿ÎÈ· ÙÔ Úˆ› Î·È ÔÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·Ú¤· Ì ˆÚ·›Â˜ free style ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ dj.

cocktails ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ X¿ÚËÙÔ˜. ZÂÓ Î‹Ô˜, ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È freestyle ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· Ù· ˙ÂÛÙ¿ ‚Ú¿‰È· ÛÙËÓ fiÏË.

ZˆÓÙ·Ófi ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. øÚ·›ÔÈ Ú˘ıÌÔ›, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο –·fi ηϋ ο‚·– key flavoured cocktails Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. K·È Ì 11 ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ djs. Afi ÙȘ 8 .Ì.

ALU CAFE

BAREA

BRAZILIAN

EN ¢E§ºOI™

∫∏¶√™

™ÎÔ˘Ê¿ & OÌ‹ÚÔ˘ 58, KÔψӿÎÈ, 210 3611.116 Afi ÙȘ 9 ÙÔ

KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ 4, XÔÏ·ÚÁfi˜, 210 6531.888 Afi ÙÔ Úˆ› ÁÈ·

B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 10, KÔψӿÎÈ, 210 3622.845 ΔÔ all time classic

¢ÂÏÊÒÓ 5, KÔψӿÎÈ, 210 3608.269 ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘

∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 87, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.685 ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ (ÚÒ-

Úˆ› ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi,

ηʤ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿-

ηʤ ÙÔ˘ MÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ T·Ì›-

Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘-Û˘ÓfiÚÔ˘ Ô˘ Û ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, Ì 30 something ı·ÌÒÓ˜. A.V.

ËÓ «™˘¯ÓfiÙËÙ˜») Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi. ™ÂÈÚ¿ ·fi events, live happenings, ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ Û ·Á·Ë̤ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ. ™Ù· decks ÁÓˆÛÙÔ› djs ÁÈ· ÂÏÏËÓÈ΋, ¤ıÓÈÎ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÓÔȯٿ οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 20.00. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·.

CAFES/BARS ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 16, ∞£‹Ó· ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÓÂÔ¸Ú-

KAºE¶O§I™ ™. TÚÈÎÔ‡Ë 12-14, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3822.317 Afi ÓˆÚ›˜ ÙÔ

Úˆ› ÁÈ· ηʤ, ÎÚ‡· Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜, ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ÛÈÙÈΤ˜ ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜. K·È ‰È·ÓÔÌ‹. KEY BAR

Eƒø™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 21, £ËÛÂ›Ô 210 3464.092 ™ÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿Úˆ-

Û˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ ÁÈ· ¯˘Ìfi ‹ ÚfiÊËÌ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ì¿Ú· ÙÔ˘. ¢ÔΛ̷Û ÙÔ ÊÔÓÙ› ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Ì ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· ÂÔ¯‹˜. FANOOS Oriental café A¯·ÚÓÒÓ 11, K¤ÓÙÚÔ, 210 3317.293-4 A˘ıÂÓÙÈ΋ ·Ó·ÙÔ-

Ï›ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ӷÚÁÈϤ, ‚fiÙ·Ó·, Ô‡ÙÈ·, ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ›.

72 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙÔÓ ™. ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ (È¿ÓÔ ÊˆÓ‹), ÙË º·Ó‹ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ÛÙ· ÎÚÔ˘ÛÙ¿ - ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË jazz, blues, rock Î·È funky ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ Ë ÛÎËÓ‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶¤Ì. 9.30 - 2.00, ¶·Ú./™¿‚. 22.30 - 05.00 IANOS CAFE

ALL THAT JAZZ

ΔÂÙ¿ÚÙË 18

™fiψÓÔ˜ & AÛÎÏËÈÔ‡, 210 3613.286, 210 3643.409 K·-

ʤ˜ Î·È ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ì ÎÏ·ÛÈÎfi ÌÂÓÔ‡ Î·È È¿ÙÔ Ë̤ڷ˜. ¶ÔÙfi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ fiÏ· Ì ÛӷΘ Î·È ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿. K·È delivery ηıËÌÂÚÈÓ¿ 7.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 8.00-16.00.

K·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293-4 E͈ÙÈ΋ ·ÈÛıË-

øƒ∞π∞ ∂§§∞™ (∏)

FERIALE

¢›Ï· ÛÙË Ó¤· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi «KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜», Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ Î·È ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË. K·Ê¤˜, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Á‡̷ٷ, snacks, waffles, ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›· Â͈ÙÈο ‚Ú·‰ÈÓ¿ cocktails.

BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44, °Î¿˙È, 210 3418169

XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™

Ûȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ °. AÏÙ‹, §. PÈÙÛÒÓË, M. T˙·ÓÔ˘‰¿ÎË, ¶. §·ÊÈ¿, ƒ. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, Ó·ÚÁÈϤ˜ Î·È show ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜. K˘Ú. ¤ˆ˜ ¶¤Ì. ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù·.

ÛË, free style ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ηϿ ÔÙ¿. K˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ live ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù·.

KOKKOI KAºE AÛÎÏËÈÔ‡ 39, 210 3641.981 ΔÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ∞ÛÎÏËÈÔ‡ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ. ªÔ˘ÛÈο ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î¿ı ¶¤Ì., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ‚Ú¿‰˘. ∞fi ÙȘ 9.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿.

LALLABAI COFFEE LUNCH PIZZA

FERAH

A›ÁÏË Z·›Ԣ (›Û. ·fi B·Û. ŸÏÁ·˜), 210 3369.300 K·ıË-

X·Ú. Z‹ÎÔ˘ 72 & TÂÂÏÂÓ›Ô˘, Ï. MÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.910 AÓ·ÙÔÏ›ÙÈÎË ‰È¿ıÂ-

ÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ·ÁˆÙfi, ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ηʤ Portioli,


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 73


Ø ª√À™π∫∂™ ™∫∏¡∂™ - LIVE ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ·ÔÏ·˘ÛÙÈο shakes ÊÚ¤ÛÎˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ & ·ÁˆÙÔ‡, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÁÏ˘Î¿ & ‚¿ÊÏ·. K·È ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ pizza. ú ú ª • LA SOIREE DE VOTANIQUE K·ÛÙÔÚÈ¿˜ 37, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 210 3471.401 ªÈÎÚfi˜ ¯·ÚÈو̤ÓÔ˜

¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ¤¯ÂÈ... ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·, ηı·Ú¿ ÔÙ¿ Î·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋. LEMON ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 154, ¶ÂÈÚ·˚΋, 210 4281.164 ∞Ó·Óˆ̤-

MARK KNOPFLER DINOSAUR SENIOR ŒÁÚ·„ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÛÙÔ «AÓÙ›Ô ÎÈ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· Ù· „¿ÚÈ·» Ô ÛÔ˘ÚÂ¿Ï BÚÂÙ·Ófi˜ ¯ÈÔ˘ÌÔÚ›ÛÙ·˜ Douglas Adams. «O Knopfler ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ ÌÈ· Schecter Custom Stratocaster ÊÔ‚ÂÚ‹ Î·È Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Ì ÙË ÊˆÓ‹ ·ÁÁ¤ÏˆÓ ÙÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô, ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ Ó· Â›Ó·È fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· Ì›Ú·». EÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÔÈ ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Masiakasaurus knopfleri ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó, ÂÂȉ‹ ¿ÎÔ˘Á·Ó ÌÔӛ̈˜ Dire Straits. TÔ ÁÎÚÔ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÙÔ 1977 Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi brother in arm David. ™ËÌ· ηٷÙÂı¤Ó Ë ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· ÓÔ‡ÌÂÚÔ 27 ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ Rolling Stone Ì ÙÔ˘˜ 100 ÎÈı·Ú›ÛÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. EÈÏÔÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ¤ÌÙÔ ÛfiÏÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “Kill to Get Crimson” Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ·fi Ù· ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘, ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ Dire Straits. £¤·ÙÚÔ §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ E›ÛÔ‰Ô˜ ú 40. ¶ÚÔÒÏËÛË: Δicket house, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 42, 210 3608.366, www.ticketpro.gr. ™ÙȘ 15/6. A∫Δ∏ ¶∂πƒ∞πø™ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & §·Ì›·˜ 4, 210 3418.020 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. «ÃÔÚ‡ÂÙ ÁÈ·Ù› ¯·ÓfiÌ·ÛÙ» Ì ÙÔ˘˜ ¶¿ÓÔ ªÔ˘˙Ô˘Ú¿ÎË, Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ §ÈÁÎÔ‚·ÓÏ‹, πˆ¿ÓÓ· ªfiÚÊË, ∞Ó‰Ú¤· ™›ÎÎË Û ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ. (23.00/ú 10)

ªetropolis, www.i-ticket.gr, www.ticketservises.gr. ŒÓ·ÚÍË 21.30. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 20.

£∂∞Δƒ√ §À∫∞μ∏ΔΔ√À 15/6: ªark Knopfler.

£∂∞Δƒ√ ¶∂Δƒ∞™ 16/6: «•ÂÓÈÙÂ̤ÓÔ ÌÔ˘ Ô˘Ï›...» (21.30)

Δ√ ª¶∞ƒ∞∫π Δ√À μ∞™π§∏ ¢È‰fiÙÔ˘ 3, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3623.625 17/6: Commedia Dell’ Arte.

¶ƒ√∞™Δ∂π√ §È·Ó‹ ÕÌÌÔ˜, ÷ÏΛ‰·, 22210 78411 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÓ·ÚÍË 23.30.

∞FTER DARK

LAZY CLUB

¢È‰fiÙÔ˘ 31, 210 3606.460 12/6: Face the Music.13/6: Screaming Fly. 14/6: Grandfathers. ŒÓ·ÚÍË 23.00.

§ÂˆÊ. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 1, μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ∞ÙÙÈ΋ √‰fi˜, ¤ÍÔ‰. 12, 210 6895.535 Jam nights οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο group. 12/6: Verbal Delirium. 13/6: Delivers Bound Affairs. 14/6: 4Bitten - Veil of Steel.

RODEO

MIKE’S IRISH BAR

™Δ∞Àƒ√™ Δ√À ¡√Δ√À

∞LEXANDER A¯·ÚÓÒÓ 125, 210 8819.487 ∑ˆÓÙ·Ófi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ∫fiÏÈ·, ª·Ú›· ƒÔ‡ÛÛÔ˘, ∫È΋ ¶·Ó·ÁȈٿÎË Î·È guest ÙË ™Ù¤ÏÏ· ªÂ˙ÂÓÙ¿ÎÔ˘. ŒÓ·ÚÍË 24.00. ¶ÔÙfi ÛÙÔ Ì·Ú ú 10. ºÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 120, ÊÈ¿ÏË Û¤ÛÈ·Ï ú 140.

CABARET VOLTAIRE ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 30, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 5227.046 12/6: AÓÙÒÓ˘ ºÚ·ÁÎÈ·‰¿Î˘ Î·È ÔÈ ¢Ú·‚›‰Â˜. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 12.

CAMINITO ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 30 & ¶ÂÚ‰›Î· 2, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5244.661 ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ªÈ¯¿Ï˘ Δ˙Ô˘Á·Ó¿Î˘ Ì ‰Èο ÙÔ˘ Î·È ÁÓˆÛÙ¿ ÂÏÏËÓÈο.

£∂∞Δƒ√ μƒ∞Ãø¡ μ‡ÚˆÓ·˜, 210 7626.438 21Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢‹ÌÔ˘ μ‡ÚˆÓ·. 1/6-30/7 12/6: ∞mparanoia Locomondo. ¶ÚÔÒÏËÛË ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ μ‡ÚˆÓ·,

™ÈÓÒ˘ 6, ¶‡ÚÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, 210 7776.797 ∫˘Ú.-ΔÚ. karaoke nights (20.00-22.00). 12/6: Homo Sapiens. 13/6: Midnight Hawk. 14/6: Funkey.

√KIO MUSIC CAFE M·Ú›Ó· ∑¤·˜, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, 210 4284.006 ™˘¯Ó¿ ÌÔ˘ÛÈο Ï¿È‚.

√ƒÀÃ∂π√ ∞Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜ 22, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9355.619 ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË «™ÙËÓ ÌÚ›˙·» Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ™fiÓÈ· ª·Í‚¿ÓË, ¡ÙÔÚ›Ó· £ÂÔ¯·Ú›‰Ô˘ Î·È 5ÌÂÏ‹ Ì¿ÓÙ·.

¶∞§§∞™ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 5, 210 3213.100 17/6: √svaldo Golijov «Ayre».

X¤˘‰ÂÓ 24, Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜, 210 8814.702 12/6: Empty Frame - Purple Enclosure. (21.00/ú10). 13/6: Maidenance Remember Lizzy (21.30/ú 10). 11/6: Biotech, New Zero God, Chewing Gun.

CLUB ºÚ·ÓÙ˙‹ 11 & £·Ú‡Ô˘, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, 210 9226.975 ∞fi ™¿‚‚·ÙÔ ˆ˜ ΔÚ›ÙË ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ· Club House Band Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Í¤ÓÔ ÚÔÎ.

ΔROVA BAR AıËÓ¿˜ & BÏ·¯¿‚· 9, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3224.896 ŸÏ˜ ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘: Fundracar. ŒÓ·ÚÍË 23.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

XI§π∂™ ∫∞π ¢À√ ¡ÀÃΔ∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 10, æ˘ÚÚ‹, 210 3317.293 ∂fiÌÂÓË Ì¤Ú· ·fi ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ù˘ ÷ÏÈÌ¿˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ‚fiÏÙ· ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ª·ÚfiÎÔ. ∫¿ı ¶·Ú. Î·È ™¿‚. Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÛÙ·ıÂÚfi Û¯‹Ì· Î·È show Ì ¯ÔÚfi Ù˘ ÎÔÈÏÈ¿˜.

ÓÔ, ÌÂ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ upstairs Î·È happenings ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi pop-funky ‡ÊÔ˜ ÙÔ‡ Lemon. Electronica, funk Î·È alternative ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. LOVE CAFE AÎÙ‹ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 58, 210 4177.778 £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi

Ù· ÈÔ «ÂÚˆÙÈο» café, Â‰Ò Á˘Ú›ÛÙËÎ·Ó videoclips ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ. BÚ›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ηʤ Î·È Ê·ÁËÙfi. Hot Tip: MË ¯¿ÛÂȘ Ù· ÂÏÏËÓÈο ΢ÚȷοÙÈη party Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

·Ó·Óˆ̤ÓÔ Û Ôχ cool ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. °È· ηʤ Î·È ÛӷΘ Ì lounge Î·È ethnic ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÁÈ· ˆÚ·›· Î·È fi¯È ·ÎÚÈ‚¿ ÔÙ¿ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û funk, pop Î·È rock Ú˘ıÌÔ‡˜. ¶·Ù¿ÚÈ ÁÈ· ÈÔ privé ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. K¿ı ̤ڷ ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È happy hour 6.00 - 9.00. ™/K ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. M∞°∫∞∑∂ AÈfiÏÔ˘ 33, Ï. AÁ›·˜ EÈÚ‹Ó˘, 210 3243.740 X·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. K·Ê¤˜, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, oÙfi, cocktails, ÎÚ‡· snacks. EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘˜. K·È Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· decks. K·È Û‡Ó‰ÂÛË internet. A.V. MEPMH°KI ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ 22, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5772.006 H ‰È·ÛΤ‰·ÛË

‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔ café. ºÈÏÈÎfi, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· ÈÂȘ freddo ‹ caldo ηʉ¿ÎÈ·, ˆÚ·›Ô˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, ÛÊËÓ¿ÎÈ· Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÏ˘Î¿, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î·È Û·Ï¿Ù˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ¿ÎÔ˘ ÙȘ funk, soul Î·È classic rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ dj. M√ªπ ª. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 55, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡Ô-

74 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

ÏË, 210 9934.145 ªÈ· ηϋ ‰È-

ηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË Ú·ı˘Ì›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì fiÌÔÚÊ· ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤ÓÙÔÓ· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ¶¤Ì. ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ketjak Î·È ∫˘Ú. ¿ÚÙÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. MONA’S HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘ & ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 5, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6816.590. All day

café bar Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¯·Ï·Ú¿ ÙÔ Úˆ› Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘. øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì Ô ‰È¿ıÂÛË Î·È Î·Ï¿ ÔÙ¿. M√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 K·Ê¤‰Â˜ ‹ Î·È Ê·-

ÁËÙfi ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔÓ 3o, Ì ·›ÛÙ¢ÙË ı¤· ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ AÓÙÒÓË K˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË. A.V. M¶A§KONATO KAºENEIO

JAMES BLUNT

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 58, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7489.321 K·Ê¤˜, ÂÈÙÚ·¤˙È·

AN OFFICER & A GENTLEMAN

·È¯Ó›‰È· Î·È Ù¿‚ÏÈ ÙÔ Úˆ›. P·Î‹, Ú·ÎfiÌÂÏ· Î·È ÓfiÛÙÈÌÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Rock ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

§øPA™ ™Ô‡ÙÛÔ˘ 7, ¶Ï. M·‚›ÏË, 210 6428.473 To ÁÓˆÛÙfi ÛÙ¤ÎÈ,

MH XA™EI™

NUEVO CAFE Escape Center, ÿÏÈÔÓ, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67, 210 23 89.089 °È·

ηʤ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ¯·Ï·Ú¿ ̤۷ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi, οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. OKIO MUSIC CAFE M·Ú›Ó· Z¤·˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4284.006 ¢›ÓÂÈ ¯ÚÒÌ· ÛÙÔ ˆ-

Ú·›Ô ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ Ì ÙË ÊÈÏÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ¯˘ÌÔ‡˜, full menu, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Á›ÓÂÙ·È funky baraki. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·È live ·fi ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. PASSEPARTOUT ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.546All day ÎÔÌ„fi˜ ηÈ

¿ÓÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ DJ’S Jeannot, KÒÛÙ· Aı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ, M¿ÚÎÔ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË K·˙¿ÎÔ. K¿ı ¶¤Ì. Î·È K˘Ú. ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ EÓ §Â˘ÎÒ Î·È Best.

˘Óı¤Ù˘, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠfiÛÔ Ï›ÁÔÈ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ̤۷ Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·‡Ï· ÏËÁÒÛÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ ÎÚÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔ‡, ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ mellow Ì·Ï¿ÓÙ˜ ÙÔ˘ Î·È Ï¤ÂÈ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘. °È· Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. £¤ÏÂȘ ÎÈ ¿ÏÏ·; Afi ÙÔ 1999 Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÛÙË Ó·ÙÔ˚΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ KÔÛfi‚Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 9 ¯ÚfiÓÈ· Î·È 40 ·̷ٷ. A˘Ù¿ Â›Ó·È È· ›Ûˆ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. K·È ηϿ οÓÂÈ. TÔ 2004 Ì ÙÔ “Back to Bedlam” Î·È ÙÔ mega hit “YÔu ’re Beautiful” ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ·‚·ÓÙ·‰fiÚÈÎÔ Ó¤Ô ÛÙÈÏ Ù˘ Ì·Ï¿ÓÙ·˜ ·fi ˆÚ·›Ô˘˜ ͢fiÏËÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ì ÎÈı¿Ú·. Afi ›Ûˆ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏÏÔ› Ô˘ ÙÔÓ ·ÓÙ¤ÁÚ·„·Ó, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜. AÓ¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ “All the Lost Souls” ÙÔ 2007. EÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·.

§YKABHTTO™. ŒÓ·ÚÍË 21.00. E›ÛÔ‰Ô˜ ú 50 -55 (Ù·Ì›Ô). ¶ÚÔÒÏËÛË: www.ticketnet.gr, 211 10 71.071, Badminton, ÕÏÛÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, °Ô˘‰‹, Ticketnet, §. KËÊÈÛ›·˜ 46, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 11526, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Virgin Megastores, ™Ù·‰›Ô˘ 7-9 ™‡ÓÙ·ÁÌ·, M·ÚÔ‡ÛÈ - The Mall AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35. TËÓ ¶¤ÌÙË 19 IÔ˘Ó›Ô˘.

ȉȷ›ÙÂÚ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ·ÓÔȯÙfi˜ ·fi ÙÔ Úˆ›. °È· ηʤ, Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙ¿ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· Û ڷÎfiÌÂÏÔ ·’ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. P·ÎÔÌÂÏÔÌÂ˙¤‰Â˜, ÔÈÎÈϛ˜, ηʉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, cocktails Î·È ÛÊËÓ¿ÎÈ· ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. M ÎÔÓÛfiÏ· ÁÈ· blues Ú˘ıÌÔ‡˜, Ì jazz-funk ‰È¿ıÂÛË Î·È latin ÂÈÚÚÔ¤˜. Events live Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. A.V.

PAKOME§O

ROSEBUD

¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9·, Ï. AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ AÁ. M·Ú›Ó· HÏÈÔ‡ÔÏ˘, 210 9702.025, www.torakomelo.gr H

™ÎÔ˘Ê¿ Î·È OÌ‹ÚÔ˘ 60, KÔψӿÎÈ, 210 3392.370 ¢È·ÎÂÎÚÈ̤-

PEOPLE SAY ™ÙÚ. §¤Îη 35 & Aı. ¢È¿ÎÔ˘, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6140.051 N¤Ô˜ ηÈ

ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï·

Ù˘ ™ÎÔ˘Ê¿, Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜. Cinematic ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· live Î·È È¿Ù· ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. A.V. SEVENSINS §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1, ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘, 210 9411.035 All day

ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÛΤ‰·Û˘. °È· jazzy ÚˆÈÓ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ì ηʉ¿ÎÈ, ‹ funky ‚Ú·‰È¤˜ Ì ηÏfi ÎÚ·Û› Î·È ÔÏÏ¿ cocktails.•

SOGNO DI PRALINA μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, 210 6856.279 ŒÓ·

·fi Ù· Ï›Á· ηʤ - ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÓfiÛÙÈÌ· ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜, Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÂΛ Ì ÙÔÓ Î·Ê¤ ÛÔ˘ ‹ Ù· ·›ÚÓÂȘ Î·È Û›ÙÈ ÛÔ˘. ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49, KÔψӿÎÈ, 210 3645.888 ºÔÈÙËÙ¤˜ Û ‰È·Ú-


Ø SOUNDTRACK Δ∏™ ¶√§∏™ ΔÔ˘ °. ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√À (museweek@athensvoice.gr)

΋ Ú·ÛÙÒÓË, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Û ·fiÁÓˆÛË, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˙ÂÛÙÔ‡ ηʤ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›·. A.V. STAVLOS CAFE ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206 ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·-

ÏÈÒÓ ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ ÛÙ¿‚ÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÁÈ· ηʤ Î·È ÔÙfi, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÏ·Ì¿ÎÈ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜. A.V. THE SHINE £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 3, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6851.051 øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ·

ηʤ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Úˆ›, ˆÚ·›· ÁÏ˘Î¿ Î·È ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi menu. TÔ ‚Ú¿‰˘ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Ì ‹¯Ô˘˜ soul, funk Î·È rock, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ KÒÛÙ· K·ÓÙ¿. Afi ÙȘ 8.00 .Ì. TPA§A§A AÛÎÏËÈÔ‡ 45, 210 3628.066

TÚÂϤ˜ ‰fiÛÂȘ ηÊ½Ó˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÁÏ˘Î¿ Î·È ¯·Ï·Ú¿ ÔÙ¿ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. øÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ ¢. §ÈÏ‹ οı ¶·Ú. Î·È ¢Â˘Ù. UOMINI IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 33, Aı‹Ó·, 210 3634.050 AÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯Ò-

ÚÔ˜ Û 2 Â›‰· Ô˘ Û ٷÍȉ‡ÂÈ Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· bars Ù˘ N. YfiÚ΢. Funky, jazz, trip hop, rock Î·È electronica. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 7.00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. WAY OUT ZˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ 5, Aı‹Ó·, 210 3844.471 K·Ïfi˜ ηʤ˜,

cocktails Î·È ÓfiÛÙÈÌ· ÛӷΘ. ŒÓ· Â˘Úˆ·ïÎfi Brown café Ì ÁÓ‹ÛÈ· jazz Î·È blues ÌÔ˘ÛÈ΋. ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34, KÔψӿÎÈ, 210 3637.758 All time classic ÛÙ¤-

ÎÈ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‚¤ÚˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ì ÛÔ˘‰·›Â˜ Ù¿ÚÙ˜, ÙÈÌË̤ÓË Ù˘ÚfiÈÙ· ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È Á¢ÛÙÈο ·ÁˆÙ¿. A.V.†† ZENDO ™fiψÓÔ˜ Î·È BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, KÔψӿÎÈ, 210 3630.820

Smoothies ·fi ÊÚ¤Ûη ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. NfiÛÙÈÌ· Û·ÓÙÔ˘ÈÙÛ¿ÎÈ·, Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÊÚÔ˘ÙÔÛ·Ï¿Ù˜. ¶·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ٷ fi‰È· ‹ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ. ZILLION’S ICE CREAM BAR ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ 69, KËÊÈÛÈ¿, 210 6201.211 øÚ·›Ô˜, ¢¯¿ÚÈ-

ÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÈÙ·ÏÈÎfi ηʤ, ÚÔÛÂÁ̤ӷ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, 29 Á‡ÛÂȘ ÛÈÙÈÎÔ‡ ·ÁˆÙÔ‡, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÈÙÈÎfi ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈÔ Î¤ÈÎ Î·È ·ÁˆÌ¤Ó· cocktails. Afi ÙÔ Úˆ› ηıËÌÂÚÈÓ¿. •

NET CAFE GNET ¶··ÊϤÛÛ· 56 & XÚÈÛÙÈ·ÓÔ˘fiψ˜, °·Ï¿ÙÛÈ/ ¶·¿ÁÔ˘ 96 & KÏ¿‰Ô˘ 2, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘/ AÚ·¿ÎË 70, K·ÏÏÈı¤·/ ¶. T۷ω¿ÚË 3 & AÚÈÛÙ›‰Ô˘, HÏ/Îfi˜ ™Ù·ıÌfi˜, M·ÚÔ‡ÛÈ/ AÁ. KˆÓ/ÓÔ˘ 7 & ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, MÂÓ›‰È/ TÂÓ¤‰Ô˘ 61, ºˆÎ›ˆÓÔ˜ N¤ÁÚË AÏ˘Û›‰·

Internet café ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË. ¶·È¯Ó›‰È· Ì ·›Û٢٘ Ù·¯‡ÙËÙ˜, email, chat, ÂÊ·ÚÌÔ-

LIVING DARFUR MATTAFIX = MATTER (NOT YET) FIXED ¯ÔÓÙ·˜ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û 30 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·fi Œ Ùo IÛÚ·‹Ï ̤¯ÚÈ ÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·, ÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙˆÓ §ÔÓ‰Ú¤˙ˆÓ Mattafix (·fi ÙÔ Matter Fixed = χıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ·) ‹ÚıÂ Î·È ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Û ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ T¯ÓfiÔÏË ÛÙÔ °Î¿˙È). O Marlon Roudette Î·È Ô Preetesh Hirji ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·Ù¿ Ì ÙÔ Î·ÏË̤ڷ Û·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ “Big City Life” Î·È ÙÔ hip hop, soul, reggae Ì›ÁÌ· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜, Ì ٛÙÏÔ “Rhythm & Hymns”, 2 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜: “Save Darfur”. M ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ Mick Jagger, Matt Damon, George Clooney, Chris Ofili, ÔÈ 2 Mattafix Ù·Í›‰Â„·Ó ̤¯ÚÈ Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ NÙ·ÚÊÔ‡Ú ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi TÛ·ÓÙ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. AÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË fiÛÔ Î·È ÂÚÈÂÎÙÈ΋ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì ÙÔÓ Marlon ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

¶Ò˜ ÚԤ΢„ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û·˜ “Living Darfur”; ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÛÙËÓ Î·Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ “Save Darfur”, Á˘Ú›Û·Ì ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Î·È Â›¯·Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÔÏÏÒÓ ‰È·ÛËÌÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÎÔfi, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ ¤‰ˆÛ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘, Ô Matt Damon ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ. H ηÌ¿ÓÈ· ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·ÎfiÌË Ù›ÔÙÂ, ÔfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ Ȥ˙Ô˘Ì ÁÈ’ ·˘Ùfi. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Á˘Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÌfiÏÂÌË ˙ÒÓË; T· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó Û ¤Ó· ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÚÔÛʇÁˆÓ. EÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË ·˘Ù‹ ÂÌÂÈÚ›·. M›ӷÌ Ôχ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÂΛ, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ̤ڷ Ó‡¯Ù·, ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. To˘˜ ·Í›˙ÂÈ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û‚·ÛÌfi˜. TÈ ÈÛÙ‡ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘;E›Ó·È ˙‹ÙËÌ· fiÏˆÓ Ì·˜. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ Ï·ÈÌ·ÚÁ›· ÙÔ˘ ΤډԢ˜. A˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ Ë ÈÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. 12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 75


GAY & LESBIAN

ΔÔ˘ §À√ ∫∞§√μÀƒ¡∞ Á¤˜ office Û ˆÚ·›Ô ¯ÒÚÔ, Ì ÊÈÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. Happenings Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›. ✱ JOHN DOE COFFEE &

INTERNET ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 86 & KËÊÈÛ›·˜, 210 6983.303 MÈ· Ó¤· ȉ¤· ÁÂÓ-

Ó‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË. ¢‡ÛÎÔÏ· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂȘ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘. All day ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙȘ ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÓfi˜ ηʤ Ì·Ú. ¶Ôχ ηϋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÎÔÎÙ¤ÈϘ, games. XÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚·ÚÂı›˜. PLUG N’ PLAY AÁ. ¶·Ú·Î¢‹˜ 25, X·Ï¿Ó‰ÚÈ, 210 6893.034 On line Û‡Ó‰Â-

ÛË fiÏË Ì¤Ú· οı ̤ڷ Î·È 650 ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ fan ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. K·Ê‰¿ÎÈ· Ì ÚˆÙfiÙ˘˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ÔÈÎÈϛ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

BARS ALMODOBAR KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 60, °Î¿˙È, 694 6457442 Bar Ô˘ ·Á·-

°ÈÔ‡È!!! MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ËÙ¿ˆ ·fi ÙÔ «ˆÚ·›Ô» Î·È ÙÔ «Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi» Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. «MË Ì·˜ ‚¿˙ÂȘ ÙfiÛË ‰Ô˘ÏÂÈ¿», Ì ·Ú·Î·ÏÔ‡Ó. «¶Ò˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ˙‹Û·Ù 4.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, Û ÌÈ· ·Ú¤Ï·ÛË Ô˘ ›¯Â ÙfiÛÔ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ÔÌÔÚÊÈ¿, ΤÊÈ, ÂÚËÊ¿ÓÈ·, ÙfiÛÔ ı˘Ìfi;». ZËÙ¿ˆ ·fi ÙÔ «Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi» Î·È ÙÔ «ÌÔÓ·‰ÈÎfi» Ó· ÌÂ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ù¿ ÛËÎÒÓÔ˘Ó Ù· ʈӋÂÓÙ· „ËÏ¿. flÚ˜ ÒÚ˜, Ë Î·Ú‰È¿ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ÁÏÒÛÛ· Ó· ÛËÎÒÛÂÈ. ¶ÔÏÏÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ‹Úı·Ó ÙÔ ‹ıÂÏ·Ó ‰È·Î·Ò˜. Ÿ¯È ÁÈ· ÙÔ ¯·‚·Ï¤ –ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Athens Pride ·Ï¿ ÁÈ· ¯·‚·Ï¤–, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ‰È·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó fiÛÔ Ï˘ÙÚˆÙÈÎfi ı· ‹Ù·Ó. MfiÓÔ Û·Ó ¤ÓÂÛË ˙ˆ‹˜ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÂÚÈÁÚ¿„ˆ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· Â͈ÙÂÚÈο Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο ÂÌfi‰È·. ™Â‚·ÛÙfi. E›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Û‚fiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ì·˜ Î·È Ù· ÂÌfi‰È¿ Ì·˜, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ·Ó··˘fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ì·˜ Î·È ÙÂÏÈο ÁÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘ÌÂ. T¤ÛÛÂÚȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ·Ú¤Ï·Û·Ó ʤÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. OÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÈÔ ‹ÈÔ Î·ÈÚfi; ™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜; ™ÙËÓ Î·Ù·Ê·ÓÒ˜ ηχÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË; ™ÙÔ fiÙÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ ˆ˜ ıÂÛÌfi˜; ™ÙÔ fiÙÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Á·Ó·ÎÙ‹Û·Ì ӷ Ì·˜ ‚Ú›˙Ô˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ ıˆÚÔ‡Ó Û¿ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÔÍ, fiÔ˘ Ô Î¿ı ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ ·¿˜ Î·È ‚Ú·‰‡ÓÔ˘˜ „¢ÙÔÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‚Á¿˙ÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ·ˆıË̤ӷ; §›ÁÔ ·’ fiÏ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ. ™·Ú¿ÓÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÙÚ›· ÌÔ˘ÛÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· (Berlin Brides, Katrin the Thrill, Glitterbanditz) Î·È ‚Ú·‰ÈÓ‹ ¤ÎÏËÍË Ô ¢¿ÓÙ˘, Û ÌÈ· Í·ÊÓÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ¯¿ÚË ÛÙÔÓ 92,5 Athens DeeJay, Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ ٷ ̤ÁÈÛÙ·, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙȘ ·Ê›Û˜ (ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢¯·ÚÈÛÙ› Î·È ˙ËÙ¿ Û˘ÁÓÒÌË).

Z

76 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

H ·Ú¤Ï·ÛË ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 18.30 Ì ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ·fi ›Ûˆ ¤Ó· ÙÚÈ·ÍÔÓÈÎfi ¿ÚÌ·, Ì ÙÔ˘˜ BÚÂÙ·ÓÔ‡˜ Glitterbanditz Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ú¤ÛÙ· ÎÈÙ˜ ÛÙÈÏ ÛÙËÓ Î·ÚfiÙÛ·. ŸÏÔÈ Ì›ӷÌ Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi fiÙ·Ó ·ÓÙÈÎÚ›Û·Ì fiÛÔ ÎfiÛÌÔ Â›¯Â Ë ·Ú¤Ï·ÛË. ¢ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ, fiˆ˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ¯ÚÔÓȤ˜. AÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Ë ·Ú¤Ï·ÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ì¤¯ÚÈ Ë AÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó’ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ê·ÛÈÛÙ¿ÎÈ·, ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯‹Û·Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο. E›ÎÔÛÈ Ê·ÛÈÛÙ¿ÎÈ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ 4.000 Ô‡ÛÙˉˆÓ Î·È ÏÂÛ‚ÈÒÓ; E, ÔΤÈ! ™Â ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ Â›‰ÂÈÍË ı¿ÚÚÔ˘˜ Î·È ·Ó‰Ú›·˜, Ù· Ê·ÛÈÛÙ¿ÎÈ· ÂÎÛÊÂÓ‰fiÓÈÛ·Ó ·fi ÌÈ· Ù·Ú¿ÙÛ· ·˘Á¿, ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Î·È ·Ï‡ÚÈØ ÂÌ, Ì ÙÔ ÙfiÛÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¤ıÓÔ˜, ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘Ó Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÎÔ‡ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÁÎ¤È Â›Ì·ÛÙ ÚÔÎÔÌ̤ÓÔÈ, ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ì·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ Ì·˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ¶fiÛÔ ÎfiÏÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÁΤÈ; ™ÙÔ Û‚¤ÚÎÔ ÙÔ˘ ˉÈfiÌ·ÛÙÂ; BϤÂȘ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ó· ˘ÛÙÂÚÈ¿˙Ô˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ Ì ٤ÙÔÈÔ Ì›ÛÔ˜, Ϙ Î·È ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ⁄ÔÙÔ. ¶·ÚÂÏ¿Û·Ì ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıԇ̠ÁÈ· ÙË ÓÂÚfi‚Ú·ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘-ͤ‚·„·ÓÙ·-·ÓıÚÒÈÓ·-‰ÈηÈÒÌ·Ù·-ÛÙËÓ-χÛË ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì·˜. AÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÌÂÚÈο Â͢Ófiٷٷ Û˘Óı‹Ì·Ù·, οÔÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·˘ÚÈ·ÓÔ‡ (‚Ï. ÛÂÏ. 12): «™·Óȉ¿˜ kiss my arse», «O X·Ù˙ËÁ¿Î˘ ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ ¤¯ˆ Á›ÓÂÈ ÁΤȻ, «£· Ë‰Ò Î·È ı· ˉ¿˜ ÁÈ· Ó· ÛοÛÂÈ Ô ™·Óȉ¿˜». TÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó, ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 92,5 Athens DeeJay, ATHENS VOICE, °·Ï¤Ú·, EÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·, lesbian.gr, 10percent.gr, Ù· ÁÎ¤È Ì·Ú Ô˘ fiÏ· ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Ô˘ ¤‚·Ï·Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ù· ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ˘˜. K˘Ú›ˆ˜ ¢ÁÓˆÌÔÓ› ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÁÎ¤È ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÚ¤ÈÙ, ·fi Aı‹Ó· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Â·Ú¯›·, Ô˘ ÎÔ˘Ú¿-

ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘: ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÂÚËÊ¿ÓÈ·˜, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ ˙ˆ‹˜.

H ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ TÔ Athens Pride Â›Ó·È ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÚÔÓÒÓ, Ì’ ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. øÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·. ™ÙȘ 26 IÔ˘Ó›Ô˘ 1982 ÙÔ AKOE ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ Z¿ÂÈÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ì Ϸο٠Ô˘ ¤ÁÚ·Ê·Ó: «H ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›· Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· – ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓË Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Û·˜». TÔ 1992, Ë ¶¿ÔÏ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¤ÊË ÙËÓ ÚÒÙË Gay Pride Day, ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Â·Ó·Ï‹ÊıËΠÙÔ 1994 Î·È ÙÔ 1995. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ 1993 Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË O¶O£ Î·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «¶fiıÔ˜» ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Gay Pride Day Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. H ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Gay Pride Day Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1998. TËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ¤Ó· pride ¿ÚÙÈ ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. MÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Gay Pride” ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ 2000 Ë EOK, Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏ ™ÔÊÈ·ÓÔ‡. ™ÙȘ 4 AÚÈÏ›Ô˘ 2005, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÓfi˜ Pride ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì. ŒÙÛÈ ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ì·˙ÈÎÔ‡, ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï YÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Aı‹Ó·˜, fiˆ˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ·.

E›Ì·ÛÙ fiϘ ÏÂÛ‚›Â˜ AÓ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ 15 ÏÂÙ¿ Ê‹Ì˘, Â›Ó·È ÎÔ˘Ïfi Ó· Á›ÓÂȘ ËÌȉȿÛËÌÔ˜ ˆ˜ Ú·ÙÛÈÛÙ‹˜. A˘Ùfi ηٿÊÂÚ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ M˘ÙÈÏËÓÈÔ› Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ·›ÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ Ϥ͢ ÏÂÛ‚›·˜ ˆ˜ ‰ËψÙÈÎÔ‡ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡. «¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈϘ, Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó, ÙÔ Û‚fiÌ·ÛÙ» ¤ÏÂÁÂ Ô Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÛÙË ‰›ÎË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 10 IÔ˘Ó›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È ‚¿Ó·˘Û· ÂÂȉ‹ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÏÂÛ‚›· (=M˘ÙÈÏËÓÈ¿). M· ·Ó Û ˆ ¤Í˘ÓÔ ‰ÂÓ ı· ÚÔÛ‚ÏËı›˜, ÛˆÛÙ¿; AÓ Û ˆ ·¿Ú· ı· ÚÔÛ‚ÏËı›˜, ÔfiÙÂ Î·È ÌfiÓÔ Ë ·›ÙËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‚·ı‡Ù·ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi ÙÔ˘˜. TË ‰›ÎË Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙË ¯¿ÛÔ˘Ó, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Î·È ÙfiÙ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ M˘ÙÈÏËÓÈÔ‡˜ (ÌÈ· ÈÛ¯Ó‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›·) ı· ÙÔ˘˜ ϤÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÏÂÛ‚›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÓÙÈÔ˘˜.

¿ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ·Ú·ÎÏ¿‰È· Ù˘. K¿ı ¶¤ÌÙË Goth Atmospheric party Ì ÙÔÓ dj George the Ripper Î·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ parties Ì ION, Panos D Î.¿. K·ÏÔη›ÚÈ ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 18.00 ÁÈ· ηʤ. A™¶PO AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 4, æ˘ÚÚ‹, 210 3313.218 ™Â fiÌÔÚÊÔ ·Ú·-

‰ÔÛÈ·Îfi ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ‰ÈÒÚÔÊÔ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹. ™Ê‡˙ÂÈ ·fi ÎfiÛÌÔ Î·È ·Á·¿ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ôχ (οı ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÚÁˆÓ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ). Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· freestyle ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶ÔÏÏ¿ ÔÙ¿ Î·È ÔÈÎÈÏ›· cocktails. M¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. μARTESERA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 25, ÛÙÔ¿ ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜, 210 3229.805 ∂·Ó¤ÊÂ-

Ú ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ηıȤڈÛ ÙË Ìfi‰· Ì ٷ ̈۷˚ο, ÔÏÂÌ¿ÂÈ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î¿ı ¶·Ú.™¿‚‚. ƒÔÎ - Ê¿ÓÎÈ ÎÔÓÛfiÏ·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘. BIG º·Ï·ÈÛ›·˜ 12, BÔÙ·ÓÈÎfi˜, 694 6282845 Kϛ̷ ·Ú¤·˜ ηÈ

ÊıËÓ¿ ÔÙ¿ ı· ‚ÚÂȘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ Ô˘, fiˆ˜ ϤÓÂ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘, Â›Ó·È ·fi Ù· ÚÒÙ· ·ıËÓ·˚ο Ì·Ú Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi ÙË Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ «·ÚÎÔ‡‰ˆÓ» Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘˜. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ¤Ó· ÔÙfi ÌÂÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ›Ù ı˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ (οı TÚ›ÙË) ›Ù ÚÔÎ (οı ¶¤ÌÙË). μπ√S ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335

EÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Ì café-bar Î·È basement Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ™˘Ó¯¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì live, dj sets, ÚÔ‚ÔϤ˜, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ. A.V. BLUE MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 8, X·Ï¿Ó‰ÚÈ 210 6815.505 øÚ·›Ô, ·Ïfi ηÈ


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ηıËÌÂÚÈÓfi ÛÙ¤ÎÈ. ™ÙÔÓ Î¿Ùˆ fiÚÔÊÔ Ú˘ıÌÔ› rock, alternative, indie, Â¿Óˆ jjazz, funky, soul ÌÔ˘ÛÈΤ˜. AÓÔȯٿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

Q&A ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ª∂¡∂°√À (menegos@athensvoice.gr)

Ï·Ù›·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì «Ì·‡ÚË», ηٿ ‚¿ÛË, ÎÔÓÛfiÏ· Î·È 50s ÓÙÂÎfi. HOXTON

μ√√∑∂ COOPERATIVA ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944

™ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ¯Ù˘¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÏÙÂÚÓ·Ù›‚·˜. ŸÌÔÚÊÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÚÙÈ, ·Ú·È¿ live, ÊÙËÓ¿ ÔÙ¿. BOX KˆÏ¤ÙÙË 4, Aı‹Ó·, 210 3847.597

K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ dj Ì ·ÓÔȯÙfiÌ˘·Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ¿ÚÙÈ «‰ˆÌ·Ù›Ô˘», Ë ÈÔ ˆÚ·›· Ì¿Ú· ÁÈ· after midnight sessions Î·È „Ë̤ÓË Ú·Î‹. BUZZ IÂÚÔÊ·ÓÙÒÓ 13, °Î¿˙È, 210 3469.559 ZÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·È-

Ú· ‰›Ï· ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ·ÈÛıËÙÈ΋. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· soundtrack Î·È funky ‰È·ı¤ÛÂȘ. ¢Â˘Ù. KÏÂÈÛÙ¿.

BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42, °Î¿˙È, 210 3413.395 M·Ú Û ‚ÈÔÌ˯·-

ÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ arty Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Î·È ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·. °È· fashionistas Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. K¿ı ¶¤ÌÙË indie ·fi ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛ¿‚·ÏÔ. INOTEKA ¶Ï. A‚ËÛÛ˘Ó›·˜ 3, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3222594 M¤Û· ÛÙ· ·-

ÏÈ·Ù˙›‰Èη Ù˘ A‚ËÛÛ˘Ó›·˜, ÁÈ· ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰Èο cocktails ÙÔ ‚Ú¿‰˘. æ·Á̤ÓË electronica-technoelectro-downbeat ·ÏÏ¿ Î·È new-retro ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi djs. K¿ı TÚ›ÙË Ô George Apergis Û’ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È. KINKY

✱ CACHICA ¶Ï·Ù·ÈÒÓ 5 & AÁËÛÈÏ¿Ô˘, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3470.188 ÕÓÔÈÍÂ

A‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8 (fiÈÛıÂÓ AıËÓ¿˜ 12), MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3210.355 ∞ÓÔȯÙfi fiÏË Ì¤Ú·,

ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ KÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ Û ¤Ó· ˆÚ·›Ô ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ì ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿Ú·. A˘ıÂÓÙÈο cocktails Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÔÙ¿ ·fi ÙȘ 21.00 Ì freestyle Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ djs, all night long.

ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ú¿ÎÈ Ù˘ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠alternative rock ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ.

EARTH BAR ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 1, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3232.515 ∂ÎÏÂÎÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈ-

Τ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Junior SP ÛÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ events. FANTASEED TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 8, °Î¿˙È, 697 2220530 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆ-

Ì·ÙÈ¿ÎÈ·, Ôχ¯ÚˆÌË ‰È¿ıÂÛË, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÚÁ¿ Ù· beats ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi club¿ÎÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. FASHION BAR πÂÚ¿ Ô‰fi˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, °Î¿˙È, 697 2811608 ΔÔ

ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ Fashion TV. ™Ù¤ÎÈ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Ìfi‰·˜ Û 40 ¯ÒÚ˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫¿ı ¶ÂÌ. mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔÓ dj John V, ∫¿ı ™¿‚. Ô °. ™·ÓȤ Û disco party Î·È Î¿ı ¶·Ú Ë dj ¡fiÙ· °·‚·Ï¿ Ì guest dj ÙoÓ EXƒπ–∫ Û electro, pop Î·È 80s. www.thefashionbar.gr FOU IÂÚ¿ Ô‰fi˜ & KÂÏÂÔ‡ 8, °Î¿˙È, 210 3466.800 ¢˘Ó·Ù‹ ͤÓË

dance ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÌÈ· ‰fiÛË ·fi ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ «ÂÏÏËÓÈÎfi ÂȉfiÚÈÔ». øÚ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÎfiÛÌÔ˜ Ì ΤÊÈ ÁÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÛΤ‰·ÛË. K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ ÌÔÓ·‰Èο wet live shows Î·È drag shows. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 23.30 Ì.Ì. GALAXY ™Ù·‰›Ô˘ 10 (ÂÓÙfi˜ ÛÙÔ¿˜) , 210 3227.733 √Ú›˙ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ

ÙÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· «ÔÙ¿‰ÈÎÔ». μÁ·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÏ›‰Â˜ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÔ¤ÌÈÎÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ °È¿ÓÓË Ó· Û‚›ÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È. GINGERALE £ÂÌÈÛÙÔÎÏÂÔ˘˜ 74, ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301.246 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ

ÛÙ¤ÎÈ Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ

KYBO™

PILOOSKI

NO MORE BEGGIN’ PLEASE Œ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ “Beggin’”, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ ӷ ÙÔ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ÙÔ ·Ôı¤ˆÛ Û οı Èı·Ó‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛË. Afi ringtones ̤¯ÚÈ ÎÔÌً̈ÚÈ·. O Pilooski (aka Cedric Marszewski), o ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ re-editor Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ A.V.

∂ÚÌÔ‡ Î·È £ËÛ›Ԣ 7, 210 3243.159 ¶Ôχ¯ÚˆÌÔ Ì·-

Ú¿ÎÈ ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi space ÛÙÂÓfi Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. Freestyle ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˆÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ· ÚÔ˜ ∞ÎÚfiÔÏË. A.V. LOOP ¶Ï. ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 3, £ËÛ›Ô, 210 3369.340 ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ

freestyle ÛÙ¤ÎÈ ·Ó·ıÚ¤ÊÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ∫·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÈÔ ÌÔ˘ÛÈο ÂÓË̤ڈÌÂÓÔ˜ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ȉÈÔ΋Ù˘ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜.

45 MOIPE™ I¿Î¯Ô˘ 18 & BÔ˘Ù¿‰ˆÓ, °Î¿˙È, 210 3472.729 Afi Ù· ϤÔÓ

ÈÛÙÔÚÈο ÚÔÎ club, ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¤ÎÈ· Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ °Î¿˙È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ Ó‡¯Ù˜ Î·È ·Ù¤ÏÂȈٷ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. M Ôχ ˆÚ·›· Ù·Ú¿ÙÛ· Î·È urban ı¤· Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË Ô˘ ηχÙÂÈ Ì ¿ÓÂÛË fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ rock ÛÎËÓ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ S. Pyros D (The Earthbound, The Rockin’ Bones), Jim P (Dear Darkstar) Î·È KÒÛÙ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·Í›Â˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ rock clubbing. MAYPH °ATA ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3248.200

H Carole Î·È ÙÔ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ team Ù˘ M·‡Ú˘ °¿Ù·˜ Ì·›ÓÔ˘Ó Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ì ÔÏÏ‹ ‰Ú¿ÛË, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Û·Û¤Ó˜ Î·È ÔÏÏ¿ cocktails. K·È Ì ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ electro, jazz, funky Î·È hip hop Ú˘ıÌÔ‡˜. MILLENIUM BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 60, °Î¿˙È, 210 3412.994 Î·È §. ¶·¿ÁÔ˘ 143, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘, 210 7488.726 O

ÁÓˆÛÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ °Î¿˙È, Û ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·. E˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È

Œ¯ÂȘ η̛· ȉ¤· fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ “Beggin’” ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·; ◊Úı· ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÚÈÓ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ¤Ó· dj set Î·È ÙfiÙ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚·. MÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ¯Ú˘Ûfi ‰›ÛÎÔ ÁÈ· ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ. °È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, ‰ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ÂÍ‹ÁËÛË, ÂÛ‡; M¿ÏÏÔÓ ¿ÙËÛ˜ Û ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· original ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÙËÓ Í·Ó·‰fiÌËÛ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÓ¢ÛË. AÏ‹ıÂÈ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ Ï›ÁÔ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ûη„›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘; AÎÔ‡ˆ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. °È· ̤ӷ, ÙÔ Ó· ·ÎÔ‡ˆ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›Ù ¤Ó·Ó ·ÏÈfi ›Ù ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰›ÛÎÔ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·. EÂȉ‹ Â›Ì·È DJ ͤڈ Ò˜ Ó· οӈ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ·›ÍÈÌÔ Î·È ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓˆ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘˜... ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· remix ÎÈ ¤Ó· re-edit; TÔ editing Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË. AÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó ÛÔ˘ ˙ËÙ¿Ó ¤Ó· remix, ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙ¿ Ù· ̤ÚË Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ: Ù· drums, ÙÔ Ì¿ÛÔ, Ù· ʈÓËÙÈο. E›Ó·È ÌÈ· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ë Î‡ÚÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÛÙÔ «¯ÒÚÔ» Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ›˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË. A˘Ù‹ Ë ‰È·Ú΋˜ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ê˘Ï·Á̤ÓÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘; ™˘Ó¯Ҙ ηٷʇÁÔ˘Ì ÛÙÔ ÚÂÙÚfi ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ... ¶¿ÓÙ· ÙÔ ›‰ÈÔ Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· 60s Î·È ÌÂÙ¿. E›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÈÓÂÌ¿, ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÁÂÓÈο ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜. EÁÒ, ΢ڛˆ˜, ÂËÚ¿˙ÔÌ·È ·fi Ù· 70s. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰›ÛÎÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·; ¢È¿ÊÔÚ· Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î ÎÈ ¤Ó· LP ÙÔ˘ Dennis Wilson ÙˆÓ Beastie Boys, Ù¤ÏË 70s, ÙÔ “Pacific Ocean Blue”. K·È ‚¤‚·È· Ennio Morricone... O Pilooski ı· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¢10 - KˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜, ÙËÓ K˘Úȷ΋ 15/6 ÛÙȘ 23.30 12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 77


¢π∞™∫∂¢∞™∏ ÊÈÏÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ·fi ÙÔ Úˆ› Ì ηʤ, ÎÚ‡· È¿Ù·, Û·Ï¿Ù˜, waffles Î·È sandwiches, ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶¿ÓÙ· Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÙfi Î·È ˘¤ÚÔ¯· cocktails.

ÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹. M ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÂÈηÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó. KfiÛÌÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜. AÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 20.00 ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶∞ƒAºø¡√

NIXON ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61 μ, 210 3462.077 √

ÎfiÛÌÔ˜ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂ·Ú¤. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û¿Ô˘ÓÙÚ·Î, ÊÔ‚ÂÚ‹ ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ˆÚ·›· ÎÔ˘˙›Ó·. OBI ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, Ï. AÁ. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, Aı‹Ó·, 210 3210.512

Special malt ο‚· Ì 50 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜ Î·È ˆÚ·›· cocktails Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. K¿ı TÂÙ. ÂÏÏËÓÈÎfi rock, 80s revival ÙȘ ¶·Ú., mainstream Î·È r’n’b Ù· ™¿‚.

AÛÎÏËÈÔ‡ 130· Î·È ™. K˘Ú‹Ó˘ 1, 210 6446.512 ™’ ¤Ó· fiÌÔÚ-

ÊÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ¤‚·Ï ÚÒÙÔ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ jazz ÛÎËÓ‹˜ Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙÔ 1981 fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘. AÓÔȯÙfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 21.00 ˆ˜ ÙȘ 3.00 Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ Ì¿ÓÙ˜. ¶§∞™Δ∂§π¡∏ ∞‚Ú·ÌÈÒÙÔ˘ 6-8, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3219.120 πndie ÛÙ¤ÎÈ ÛÙË

OLD GRAY’S

Ó¤· È¿ÙÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. ª›· fiÚÙ· ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ ‰ÈÏ·Ó¿ Ì·Ú¿ÎÈ·, ÎÔÓÛfiÏ· Ì ÎÈı¿Ú˜, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ djs ·fi ·ıËÓ·ïο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi T‡Ô.

AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 12, Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8949.650 ™ÙÔÓ

¶√Δ√¶ø§∂π√¡

ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÏ·‡ÛÙ ‰È¿ÛËÌ· malt & blended Ô˘›ÛÎÈ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ Ê›Ó· Ô‡Ú·. ONE HAPPY CLOUD ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 12, Ï. æ˘ÚÚ‹, 210 3222.256 ∫Ï·ÛÈÎfi ϤÔÓ

freestyle Ì·Á·˙È ÛÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ deep & jazzy house. ¶ E˘·ÙÚ›‰ˆÓ 7, °Î¿˙È, 210 3470.510 Alternative

coffeshop - bar. æ·Á̤Ó˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ˙ÂÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÌÈ· ˆÚ·›· ‰ÚÔÛÂÚ‹, Â-

Δ∂á∏

SANTA BOTELLA

ÁˆÓÈÛÙ›, clubbing Û mainstream ‹¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÏÏËÓÈο. KÏÂÈÛÙ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·.

Ì·ÓÔ Î·È deck ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÚÚ¤ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 90 & 105.

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115∞, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6981.032 ™ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ

BOOM-BOOM

MANSION CLUB

£ËÛ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜, T˙ÈÙ˙ÈÊȤ˜ 80s ηÚÂÎÏÔ-tracks,

∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 34, Ï. ∫ÂÊ·Ï·Ú›Ô˘ ∏ Via Milioni ·Ó‚·›ÓÂÈ

‚¿Ù˜ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎȤ˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÊÚ‡‰È, Ï·ÛÙÈο ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·-ʈÙÈÛÙÈο.

ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ 400 Ù.Ì., ¤¯ÂÈ Û‹Ì· ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Andy Warhol Î·È ı˘Ì›˙ÂÈ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¤·˘ÏË. ªÂÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ƒfiÛÈ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· Bootycall ·fi ÙÔ˘˜ ªagna.

∞ÓÔȯٿ ·fi ÙȘ 21.00 οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ∫˘Ú.

ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, Ì ηʤ‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙Ô˘Ó Î·È cocktails Ô˘ ‰ÚÔÛ›˙Ô˘Ó. √ ∫ÒÛÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ cool ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Ó‡¯Ù·˜. A.V. WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80, Ï. Eͷگ›ˆÓ, 210 3818.577 ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔ-

ÓÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ line-up. A.V.

CLUBS

hip hop, ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔÈ dj Î·È ÌÈÙ¿ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛˆÛÙ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÔÙ¿. ™Ù¤ÎÈ ÎÏ·ÛÈÎfi ϤÔÓ, 365 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ fiÛÔ). A.V. RITMOS DEL MUNDO ∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 88 & ™·Ï·Ì›ÓÔ˜, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 3420.007 ΔÔ

Ì·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Meson El Mirador ÛÙÔÓ 3o fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi. ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÂΛϘ Î·È Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜, ¤ıÓÈÎ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.

∞η‰ËÌ›·˜ & ∑ˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜ 3, 210 9222.224 ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ

¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜, stand up comedy Î·È Î·Ú·fiÎÂ. Resident DJs ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ¶·ÁÈ·Ù¿Î˘ Î·È Kimon.

ALCATRAZ §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 137, N. ™Ì‡ÚÓË, 210 9316.417 Live sex show ·fi

fiÌÔÚʘ strip dancers ÁÈ· ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ Ó‡¯Ù˜ Î·È ÍÂÛËΈÙÈο bachelor parties. E›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÔÙfi ú 15. Afi 11.30 Ì.Ì. BABAE

¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113, AÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 6911.672 Funk, soul ηÈ

CLUB 22

§. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 58, AÛÙ¤Ú·˜, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8941.620 ¢›Ï· ÛÙË

ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ Ì·ÍÈÏ¿Ú˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ deck, ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ hot spot Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. P˘ıÌÔ› r&b, disco-house Î·È djs Ô˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È. EÈÛ. Ì ÔÙfi ú 15, ÊÈ¿ÏË ·Ï‹ ú 105, Û¤ÛÈ·Ï ú 120. ¢Â˘Ù. Î·È TÚ. ÎÏÂÈÛÙ¿.

ENVY ∞Á. ∂ÏÂÔ‡Û˘ 3, ªÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3317.801 º¤ÙÔ˜ ·›˙ÂÈ

Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÎfiÎÎÈÓ˜, ¯Ú˘Û¤˜ Î·È Ì·‡Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ™Ù· dexx Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿Î˘. R’n’b οı ΔÂÙ. Î·È Î¿ı ∫˘Ú. ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∂›Û. ú 10 ηı./ ΔÂÙ., ¶·Ú. Î·È ™¿‚. ú 15. FUZZ CLUB §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 22 Aı‹Ó·, 210 9220.802, info@fuzzclub.gr, www.fuzzclub.gr N¤Ô concept.

K¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Í¤ÓÔÈ djs Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ dance ÛÎËÓ‹˜. K¿ı ¶·Ú., ™¿‚. Î·È K˘Ú. (20.30 - 23.45) ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ù˘ ANø™H™. K¿ı ¶·Ú. parties ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜.

BAROUGE AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ 4 & T˙·Ê¤ÚÈ, °Î¿˙È, 210 3424.994 ¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ηÈ

sexy ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Ó· ÚˆÙ·-

I™TIO¶§O´KO™ AÎÙ‹ MÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 M ı¤· ÙÔ MÈÎÚÔÏ›-

MOTEL ¢ÂÎÂϤˆÓ 24, °Î¿˙È ∫·Ù¤‚ËΠÛÙÔ °Î¿˙È Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÓÛÂÙ ·fi ¶¤Ì. ̤¯ÚÈ ™¿‚. Ì “Manifesto”, “D.I.R.T.Y.” Î·È “The Spirit Of Love” ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÓÙÂÎfiÚ ·fi Rene Abermacher Î·È K¿ÙÈ· M·ÚÁ·Ú›ÙÔÁÏÔ˘.

NOIZ CLUB E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, °Î¿˙È, 210 3424.771 Afi Ù· ηχÙÂÚ·

womens club Ù˘ fiÏ˘, ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙȘ 23.00 ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿, ÊÈÏfiÍÂÓÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. N·ÓÈÎfi, ¿ÎÚˆ˜ ıËÏ˘Îfi, Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ˆÚ·›Â˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ˙ÂÛÙ‹, ÂÚˆÙÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi οı ‚Ú¿‰˘. PRECIOUS ∞ÏÂÍ. ™Ô‡ÙÛÔ˘ 14, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3639.439 ¡¤Ô˜ privé ¯Ò-

ÚÔ˜ ÁÈ· ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ clubber. £Â·ÙÚÈÎfi Î·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÁÈ· Ôχ ¯ÔÚfi, ÈÔ ¯·Ï·ÚˆÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ Î·È Dom Perignon ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÈÔ ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¿ÚÙÈ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ΔÚ›ÙË. SHISHA §. EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ 10, ™Ù¿‰ÈÔ EÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜, 210 4834.190 Mega club ÛÙË̤-

·fi ÙȘ 20.00, ¯Ù˘‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó. E›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¶π™Δ∂™ A™Δƒ√º∂°°π∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 294 & KfiÓÙÔ˘ 5, ÕÁ. §Ô˘Î¿˜, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2010.160, 210 2233.077 §·˚ο Î·È ÚÂ-

Ì¤ÙÈη ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ AÓÙÒÓË PÂ¿ÓË, K·ÙÂÚ›Ó· ™ÎÔÚ‰·Ï¿ÎË, ™ˆÙ‹ÚË ¶·ÁÒÓ·, £¿ÓÔ NÈÎÔÏ¿Ô˘, E˘·ÁÁÂÏ›· TÛÈÚÈÁÒÙË, ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Ô ¢ËÌ. AÏÂ͛Ԣ. EÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·. O ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 100. AÓÔȯٿ ·fi TÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ K˘Úȷ΋ Î·È ÁÈÔÚÙ¤˜. ROMEO EÏÏËÓÈÎÔ‡ 1, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8945.345 N·ÓÈÎfi Û¯‹Ì· ÌÂ

¢ÈÔÓ‡ÛË M·ÎÚ‹, K¤Ï˘ KÂÏÂΛ‰Ô˘, KÒÛÙ· M·ÚÙ¿ÎË, B·Ó¤ÛÛ· A‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, N›ÎÔ A¤ÚÁË. TÂÙ.-K˘Ú. ºÈ¿ÏË Ô˘›ÛÎÈ ú 150 & 160 (ÎÔÌϤ), ›Û. ú 15, ÎÚ·Û› ·Ó¿ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ú 80.

∞π°π¡∞

∞π£√À™∂™ Δ∂á∏™ A.ANTONOPOULOU ART AÚÈÛÙÔÊ¿ÓÔ˘˜ 20, 210 3214.994 Em Kei. ∫·Ù·Û΢‹, video. ø˜ 21/6. A. ¢. ¶·ÏÏ¿‰Ô˜ 3, 210 3228.785 AÓ‰Ú¤·˜ ¢Â‚ÂÙ˙‹˜. Zˆ-

ÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 28/6. A¢AM N. B¿Ì‚· 5, ∫ÔψӿÎÈ, 210 3601.779 ™Ù·‡ÚÔ˜, XÚ‹ÛÙÔ˜ & HÏ›·˜ KÔÙÛÈÚ¤·˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋,

ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 21/6. AI£OY™A TEXNH™ KA¶¶ATO™ AıËÓ¿˜ 12, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, 210 3217.931 √Ì·‰È΋. °Ï˘ÙÈ΋, video, Û¯¤‰È·, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ô›ËÛË. ø˜ 19/7. APT ZONE 42 §. B·Û. KˆÓ/ÓÔ˘ 42, K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ, 210 7259.549 Dewa Adnyana Ola Nyoman Dana. ZˆÁÚ·ÊÈ-

΋. AÊȤڈ̷ ÛÙÔ M·Ï›. ø˜ 12/6.

¶. HÂÈÚÒÙË 17, 22970 26438

EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - bar Ì Ôχ ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓË ·˘Ï‹. §Ô˘ÎÔ‡ÏÏÂÈ· ÚˆÈÓ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ Ê·ÁËÙ¿.

ASTRA K·Ú˘¿ÙȉˆÓ 8, AÎÚfiÔÏË, 210 9220.236 K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ KÚfiÎÔ˜. ZˆÁÚ·ÊȤ˜, Û¯¤‰È·. ø˜ 13/6. A™TPO§ABO™ ARTLIFE HÚÔ‰fiÙÔ˘ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7221.200

I¶¶OKAM¶O™

º·›‰ˆÓ·˜ ¶·ÙÚÈηϿ΢.

º·ÓÂڈ̤Ó˘ 6 (¤Ó·ÓÙÈ 1Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ), 22970 26504

K·Ù·Û΢¤˜. ø˜ 21/6.

§›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. AÁ·Ë̤ÓÔ ÛÙ¤ÎÈ. EÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓ›Ô, Ì ‹Û˘¯Ë ·˘Ï‹ Î·È ÔÏϤ˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

A™TPO§ABO™ ¢E•AMENH •·Óı›Ô˘ 11, ∫ÔψӿÎÈ, 210 7294.342-3

M¶AM¶H™

L. Esteve, M. Langa, L. Wei. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ-

AÎÙ‹ TfiÙË X·Ù˙‹ 7, ·Ú·Ï›· ¶·Ó·Á›ÙÛ·˜, 22970 23594, 694 4140586 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÏÈ-

BERNIER - ELIADES EÙ·¯¿ÏÎÔ˘ 11, £ËÛ›Ô, 210 3413.935

THE HALL

CAFÉ BAR

ÿÚȘ •˘Ï¿ - •·Ó·Ï¿ÙÔ˘.

ANASSA

ŒÚÁ· ÌÂÈÎÙ‹˜ Ù¯ÓÈ΋˜. ø˜ 14/6.

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ & °·Ì‚¤Ù· 5, Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜, 210 3840.965 ΔÔ noir

CAFE BAR BAPTAN

ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÔÏÏ¿ events Û ebm / electro / gothic ÛÙÈÏ. Residents ÔÈ °. º·Î›ÓÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙˆÓ·Ó¿Î˘.

¶. HÚÂÈÒÙË 16, 694 0700407 MÂ

jazz, funk, soul, rock Î·È disco ‹¯Ô˘˜. K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

CAFÉ BEACH CLUBS VITRINE SUMMER M¿ÚÎÔ˘ MÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘ 1 & AÚ‰ËÙÙÔ‡, MÂÙ˜, 210 9242.444 ºfiÚÂ-

Û ٷ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÙÔ˘ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· –ÙÔ˘ ÚÒËÓ Exo– Ì ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔÓ §˘Î·‚ËÙÙfi. Mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ DJ Pico, οı TÚ›ÙË latin Î·È hip & hop ‚Ú·‰È¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈÎË live Ì¿ÓÙ·. K¿ı ¶¤ÌÙË 80s Î·È 90s ·fi ÙÔÓ Marky Marc. X√ƒ√™ΔA™π√ ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2, 210 3314.330, info@horostasio.com NÂÔÎÏ·-

ÛÈÎfi ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ pop Û›ÙÈ, Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ pop Î·È rock ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ÔÏÏ¿ events Î·È gallery. K·ıËÌÂÚÈÓ¿

°KA§EPI AP°ø NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 5, KÔψӿÎÈ, 210 7249.333

§ÈÌ¿ÓÈ ™Ô˘‚¿Ï·˜, 22970 53530

UNDERWORLD

°KA§EPI EP™H KÏÂÔ̤ÓÔ˘˜ 4, KÔψӿÎÈ, 210 7220.231 ÕÓÓ· - M·Ú›· ™ÎÏ·‚Ô‡ÓÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 21/6.

°KA§EPI NEE™ MOPºE™ B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3616.165 ¶. T¤ÙÛ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 14/6. EIKA™TIKO™ KYK§O™ K·ÚÓ¿‰Ô˘ 20, KÔψӿÎÈ, 210 7291.642 KÒÛÙ·˜ ¢ÈΤʷÏÔ˜.

°Ï˘ÙÈ΋. ø˜ 5/7. AI°INHTI™™A ¶·Ú·Ï›· AÈÁÈÓ‹ÙÈÛÛ·, 22970 61082 Café - bar - club - Ù·-

‚¤ÚÓ·. TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ mojito, burgers Î·È Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ ·fi ÙËÓ Î· T˙¤ÓË. £¤·. INN ON THE BEACH ¶·Ú·Ï›· A›ÁÈÓ·˜, 22970 25116

Café beach club ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ù˘ fiÏ˘, Ì ¢ڇ¯ˆÚË Í‡ÏÈÓË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·. BÚ·‰ÈÓ¤˜ mainstream ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ˆÚ·›· cocktails. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ›. CLUB E§§HNIKON AÎÙ‹ TfiÙË X·Ù˙‹ 10, 693 7509047 TÔ No 1 ·Ú·ÏÈ·Îfi

club Ì mainstream ÌÔ˘ÛÈ΋. K·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ●

KENTPO ™Y°XPONH™ TEXNH™ I§EANA TOYNTA AÚÌ·ÙÔÏÒÓ & KÏÂÊÙÒÓ 48, 210 6439.466 K·ÙÂÚ›Ó· XÚËÛÙ›‰Ë. ™¯¤‰ÈÔ. ø˜ 28/6. LORAINI ALIMANTIRI GAZONROUGE B. O˘ÁÎÒ 15, 210 5248.077 Yorgos Sapountzis After Electricity. EÁηٿÛÙ·ÛË -

video. ø˜ 28/6. MAGNA GALLERY °¤ÏˆÓÔ˜ 1, KÔψӿÎÈ, 210 6453.290 ¢·Ó¿Ë M¿ÎÈÓÔÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 25/7. MARY ALEXIOU ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ & ™ÙÚ·Ù. ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ 23, KÔψӿÎÈ, 210 3608.105 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 15/7. * M ART SPACE ™fiψÓÔ˜ 10 & HÚ·ÎÏ›ÙÔ˘, 210 9246.600 √Ì·‰È΋. °Ï˘ÙÈ΋, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, graffiti Î.¿. ø˜ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ï›Ô˘. OLD TOWN GALLERY TONIA KPA™™AKO¶OY§OY BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 25A, 210 3626.968 ŒÚÁ· Ù¤¯Ó˘. QBOX AÚÌÔ‰›Ô˘ 10, B·Ú‚¿ÎÂÈÔ˜, 211 1199.991 §›ÏÈ·Ó §˘ÎÈ·Ú‰ÔÔ‡ÏÔ˘.

EÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Û¯¤‰È·. ø˜ 28/6.

ŒÚÁ· EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ.

°AIA AÏÎÈ‚È¿‰Ô˘ 103, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 4133.174 OÌ·‰È΋. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 21/6.

™ÙÔ ‚Ú¿¯Ô ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ™Ô˘‚¿Ï·˜, 20 Ì. ¿Óˆ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. TÚÈÂ›Â‰Ô café - lounge bar. øÚ·›· ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÊÚ¤Ûη ˙˘Ì·ÚÈο, ÎÚ·ÙÈο. ¢˘Ó·Ù¿ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ· beats.

KALFAYAN GALLERIES X¿ÚËÙÔ˜ 11, KÔψӿÎÈ, 210 7217.679 AfiÛÙÔÏÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 14/6.

™Y§§O°H §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 1 & AÈfiÏÔ˘, 210 3240.046

Ì¿ÓÈ, Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ. ºˆÙÈṲ̂ÓÔÈ ÊÔ›ÓÈΘ. º·ÁËÙfi ·fi ÙË Ì·Ì¿ K·ÏÏÈfiË (ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ·ÛÙ·ÎÔ̷ηÚÔÓ¿‰Â˜ Î.¿). ¶Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. Afi ÙȘ 9.00 ÙÔ Úˆ›.

¿ÏÏ·Í fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ۈ̿وÓ. R’n’b ¶·Ú·Û΢¤˜ Î·È dance ™¿‚‚·Ù· Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÈ ŒÏÏËÓ˜ djs.

K-ART ™›Ó· 54, 210 4013.877 ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ηٷÛ΢¤˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î.¿. √Ì·‰È΋. ø˜ 21/6.

΋, Û¯¤‰È·. ø˜ 10/7.

ÓÔ Û ¤Ó· oriental ÛÎËÓÈÎfi. K·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ Î·È Ú˘ıÌÔ› mainstream ·ÏÏ¿ Î·È house, Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË.

∂ÚÌÔ‡ & ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ 1, £ËÛ›Ô, 210 3224.553 ΔÔ dance stage

78 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 14/6.

* ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ

E™TIATOPIA AY§H

Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À agenda@athensvoice.gr)

EKºPA™H °IANNA °PAMMATO¶OY§OY B·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 9A, 210 3607.598 °È¿ÓÓ˘ ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, video. ø˜ 14/6. E§ENH KOPøNAIOY GALLERY MËÙÛ·›ˆÓ 5-7, 210 9244.271 Thomas Helbig. °Ï˘ÙÈ΋. ø˜ 30/6. £EOºI§O™ AI£. TEXNH™ MËÙÚÔfiψ˜ 59, ™ÙÔ¿ ¶·Ó‰ÚfiÛÔ˘ 36, 210 3213.023 Pfi˙· º‡ÙÈ˙·. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 14/6. IPI™ AÓÙ‹ÓÔÚÔ˜ 12, K¿Ú·‚ÂÏ, 210 7241.580 B¿Ûˆ TÚ›Áη - BÏ·¯¿ÎË.

TEXNO¶O§I™ ¢HMOY A£HNAIøN ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100, °Î¿˙È °È¿ÓÓ˘ X·˝Ó˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 17/6. TEXNOXøPO™ «TO MH§O» ȦÓÙ· 11, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7254.897 P¿ÓÈ· AÓÙ‡·. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 21/6. THANASSIS FRYSSIRAS GALLERY KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ 7, 210 3640.288 ¢·˘›‰ MÂÓÊÔÚ¿‰Ô. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 14/6. THE BREEDER E˘ÌÔÚÊÔÔ‡ÏÔ˘ 6, 210 3317.527 ™Ù¤ÏÈÔ˜ º·˚Ù¿Î˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 30/6. TITANIUM GIAGIANOS B·Û. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 44, 210 7297.644 E‡Ë MËÙÚ¿ÎÔ˘. K›ÔÓ˜. 13/6 ¤ˆ˜ 28/6. * TƒπE™¶∂ƒ√™ PÔ‚. °Î¿ÏÏÈ 3-5, AÎÚfiÔÏË, 210 9239.592 XÒÚÔ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ - ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î.¿. * VICTOR GALLERY º·Ó·ÚȈÙÒÓ 23, 210 6445.309 Digital Art. EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Û η̂¿. XIPPAS GALLERY ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 53, 210 3319.333 Denis Savary. ™¯¤‰ÈÔ, video-animation, ˯ËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ø˜ 20/7.


£∂∞Δƒ√ £ËÛ›Ô, 210 3461.981

∞§§√π Ãøƒ√π ALMODOVAR KˆÓ/fiψ˜ 60, 693 7123935 AfiÊÔÈÙÔÈ Î·ÏÒÓ Ù¯ÓÒÓ ·fi AEI, TEI Î·È IEK. ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, graphic design, 3d animation, video art. ø˜ 12/6. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 211 4000.863 OÌ·‰È΋ Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. EÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘

Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì ÙÔÓ ‹¯Ô. ø˜ 13/6. °ENNA¢EIO™ BIB/KH ™Ô˘Ë‰›·˜ 61, 210 7210.536

«O Toulouse Lautrec Î·È Ë Belle Epoque ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ».

Aʛۘ, ¯·Ú·ÎÙÈο, Û¯¤‰È·. ø˜ 5/10. MOY™EIO BOPPE ¶¿ÚÔ‰Ô˜ ¢È·‰. KˆÓ/ÓÔ˘ 1, ¶·È·Ó›· AÙÙÈ΋˜, 210 6642.520 ™‡ÚÔ˜ ¶Ô˘ÏË̤ÓÔ˜. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 14/6. MOY™EIO °. °OYNAPO¶OY§OY °Ô˘Ó·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 6, ÕÓˆ IÏ›ÛÈ·, 210 7487.657, 210 7777.601 K‡ÚÈÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ. ø˜ 6/7. MOY™EIO KO™MHMATO™ H§IA §A§AOYNH K·ÏÏÈÛ¤ÚË & K·Ú˘¿ÙȉˆÓ 6, 210 9221.044

«MÓ‹ÌË K. ¶. K·‚¿ÊË, 75 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘». ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi,

«H Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË fi„Ë Ù˘ Ìfi‰·˜». KfiÛÌËÌ·. ø˜ 10/1/09.

‚È‚Ï›·, ¿ÚıÚ·. ø˜ 30/6.

* MOY™EIO

* § º ¶ ¢

¡¤Ô §·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ºÔÈÙËÙÈÎfi ¶·È‰ÈÎfi ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘

AMOPE ¶ÚÈÁÎÈÔÓ‹ÛˆÓ 10, 210 6468.009 ¢ÔÎÈ̤˜ VII - ¢È¿ÏÔÁÔÈ V.

ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÂÏÏËÓÈο ΛÌÂÓ· Ó¤ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ . ¶¤ÚÛ˜. TÔ˘ AÈÛ¯‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: §Ô˘Î¿˜ £¿ÓÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: °. AÁÎÔÓÛ›ÏÈÔ, X. °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˘, ¶. °È·Ô˘˙‹ Î.¿. ø˜15/6, 21.30. ú 12. ¢: 90’. ANTI£EATPO MAPIA™ •ENOY¢AKH MÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 36, Ï·Ù›· AÌÂÚÈ΋˜, 210 8661.168 I‚¿Ó Ô TÚÔÌÂÚfi˜. TÔ˘ ™. A˚˙ÂÓÛÙ¿ÈÓ. ™ÎËÓÔı.: M·Ú›· •ÂÓÔ˘‰¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: M. •ÂÓÔ˘‰¿ÎË, K. K·Ú·‰‹Ì·˜ Î.¿. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00. ú 20 (12 º). ø˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÂ˙fiÓ. ARTHOUSE KˆÓ/fiψ˜ 46, KÂÚ·ÌÂÈÎfi˜, 210 30330.480 SLV. ¢È·Û΢‹ Ù·ÈÓ›·˜. ™ÎËÓÔı.: K. M·ÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °È¿ÁÎÔ˘, §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. TÂÙ.-K˘Ú. 21.15. ú 20 (12 º). ¢: 75’. AP°ø EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 2310 555.528, 2310 449.989, 693 2613112 ™ÒÛÔÓ Î‡ÚÈ ÙÔ Ï·fi ÛÔ˘.

A.M.P., aka Andreas Melas Presents ¡¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ̠ÌÈ· ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Kathy Grayson. EÈÎÔ‡ÚÔ˘ 26 & KÔÚ‡Ó˘ 4, 210 3251.881 °KA§EPI E§§HNOAMEPIKANIK∏ ™ ENø™H™ M·ÛÛ·Ï›·˜ 22, 210 3680.047 Eugenia Emets, Markus Proschek. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

ø˜ 14/6. E§°EKA AÁ. £ÂÔÏfiÁÔ˘ 60, A¯·ÚÓ·›, 694 4267855 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ZˆÁÚ·-

ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, video art. ø˜ 18/6. TÔ 30% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙËÓ «EÙ·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ™·ÛÙÈÎÒÓ». KENTPIKO KTIPIO ALPHA BANK ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 12-14 √Ì·‰È΋. X·Ú·ÎÙÈ΋. ø˜ 12/8.

KYK§A¢IKH™ TEXNH™ NÂÔÊ. ¢Ô‡Î· 4 & B·Û. ™ÔÊ›·˜ & HÚÔ‰fiÙÔ˘ 1, 210 7228.321-3 «¶¤ÓÙ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ PˆÛÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔÔÚ›·˜». ŒÚÁ· ·fi

ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ KˆÛÙ¿ÎË ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘. ø˜ 20/10. * MOY™EIO M¶ENAKH ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & AÓ‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, 210 3453.111 “Ticinese Architecture in the world 1978-2003 ªilestones & protagonists”. √Ì·‰È΋. ™¯¤‰ÈÔ. ø˜ 22/6. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ™Ù¤Ú˘. ŒÚÁ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ KÔ˘ÙÔ˘Ï¿ÎË. ZˆÁÚ·ÊÈ΋. ø˜ 27/7. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «°ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ™Ù¤Ú˘» Ù˘ °Î·›Ë AÁÁÂÏ‹ ÛÙȘ 3-5/7 (11.00). Legoretta + Legoretta.

M¶AP KH¶O™ TH™ KALASHNIKOV EÌ. MÂÓ¿ÎË 87, EÍ¿Ú¯ÂÈ·, 210 3813.685 OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·. ø˜ 15/6. ¶INAKO£HKH ¢HMOY A£HNAIøN 210 3231.841 M·ÚÎ X·Ù˙Ë·Ù¤Ú·˜.

ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋, assemblages, ÌÔÓÔÙ˘›Â˜, ¤ÚÁ· ¯ÒÚÔ˘. ø˜ 31/8. STAVLOS HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 10, £ËÛ›Ô, 210 3467.206

™¯¤‰ÈÔ. ø˜ 27/7. MOY™EIO M¶ENAKH KÔ˘Ì¿ÚË 1, KÔψӿÎÈ, 210 3671.000 T·ÍȉȈÙÈÎfi ·ÓfiÚ·Ì· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ™˘ÏÏÔÁ‹

Hubert Pernot. ø˜ 31/8. «EÍÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ʈÙÔÁڷʛ˜ 1898 1913». ™˘ÏÏÔÁ‹ Hubert

Pernot. ø˜ 31/8.

∂∫Δ√™ ∞£∏¡ø¡

OÌ·‰È΋ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. 12/6 - 25/7.

°KA§EPI TINT XÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓ˘ 13, £ÂÛ/ÎË, 2310 235.689 P¿ÓÈ· P¿ÁÎÔ˘. ZˆÁÚ·ÊÈ΋.

UN MUNDO Y„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 176, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 210 2913.102

º·Ó‹ MÔ˘ÓÙÔ‡ÚÔÁÏÔ˘.

º. AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘, K. AÍ·fiÔ˘ÏÔ˜ Î.¿. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·.

ø˜ 26/6.

ª√À™∂π∞ E£NIKO APXAIO§O°IKO MOY™EIO ¶·ÙËÛ›ˆÓ 44, 210 8217.724 ™˘ÏÏÔÁ‹ ™Ù·ı¿ÙÔ˘. AÈÁ˘Ùȷ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹. HERAKLEIDON Experience in Visual Arts HÚ·ÎÏÂȉÒÓ 16,

“Untitled”. EÁηٿÛÙ·ÛË. ø˜ 21/6. MAKE¢ONIKO MOY™EIO ™Y°XPONH™ TEXNH™ EÁÓ·Ù›·˜ 154, £ÂÛ/ÎË, 2310 240.002 «O ÙfiÔ˜». ZˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÏ˘ÙÈ΋. ø˜ 31/8. MOY™EIO BYZANTINOY ¶O§ITI™MOY K·Ú·˚ÛοÎË 9, ™˘ÎȤ˜, £ÂÛ/ÎË «¢È·¯ÚÔÓÈÎÔ› ÙfiÔÈ Î·È ÙÚfiÔÈ Ï·ÙÚ›·˜». √Ì·‰È΋. ø˜ 30/8. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Photobiennale 2008. ●

KÔÈÓˆÓÈÎfi. TÔ˘ ¢. °·Ï¿ÙË. ™ÎËÓÔı.: ¢. °·Ï¿Ù˘. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÁÁÂÏ›‰Ô˘, E. æÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30. ú 20 (15 º). ¢: 100’. BIOS ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84, 210 3425.335 ñYfiÁÂÈÔ Desire. ¶·›˙Ô˘Ó: K. KÔ˘ÙÛÔϤÏÔ˜, Œ. ¶ÔÏ˘Á¤ÓË ú 15 (10 º). TÂÙ. 21.00. ø˜ 18/6. ¢: 50’. BOOZE COOPERATIVA KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 57, 210 3240.944 K·È ÌÂÙ¿ Ù›ÔÙÂ. T˘ M·ÚÎÂÚ›Ù NÙÈÚ¿˜. ¶·›˙ÂÈ: O. •ÂÓÔÔ‡ÏÔ˘. ø˜ 15/6 ÛÙȘ 21.30 (ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘). ú 20 (10 º). ¢: 90’. CABARET VOLTAIRE M·Ú·ıÒÓÔ˜ 30, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, 210 5227.046 MfiÏȘ ı˘ÌÔ‡Ì·È È· ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜. MÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ-

΋. T˘ M·›Ë˜ ™Â‚·ÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÎËÓÔı.: M. ™Â‚·ÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó - ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó: °. °È·ÓÓ·Ú¿ÎÔ˜ Î.¿. ¶È¿ÓÔ: ™. KÔÏfi˙Ô˘. ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00. ú 15 (Ì ÔÙfi). ¢: 80’. CIRO’S POMODORO ∞ψÂ΋˜ 9, 210 7296507. M·ı‹Ì·Ù· ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ 2. Stand up

comedy. TˆÓ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˘ B¿Ï·ÚË. ¶·›˙ÂÈ: ¡. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. ΔÂÙ.-¶¤Ì. 23.00. ú 15 (13 º ÂÎÙfi˜ ™·‚.). ¢: 100’.

Δ˘ ∂. ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À agenda@athensvoice.gr ™KHNH - ™Y°XPONO £EATPO A£HNA™ E˘ÌÔÏȉÒÓ 41, °Î¿˙È, 210 3455.020 ñ B ™KHNH A›·˜. TÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ™ÎËÓÔı.: M¿Úı· ºÚÈÓÙ˙‹Ï·. ¶·›˙Ô˘Ó: M. M·˘ÚÔÌ·Ù¿Î˘, ¢. AÓ·ÛÙ¿ÛÔÁÏÔ˘, Õ. ¢·Ó¤ÏÏ˘ Î.¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.00, K˘Ú. 19.00. ú 18 (TÂÙ.), 15 (¶¤Ì.), 20 (¶·Ú.K˘Ú.), 12 (º ‹ Ó¤ÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 23). ø˜ 15/6. ¢: 130’. O ¿Û¯ËÌÔ˜. TÔ˘ M¿ÚÈÔ˘˜ ºÔÓ M¿ÁÂÓÌÔ˘ÚÁÎ. ™ÎËÓÔı.: £·Ó¿Û˘ ™·Ú¿ÓÙÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. M¿ÏÊ·, °. ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘ Î.¿. TÂÙ.-™¿‚. 21.30, K˘Ú. 19.30. ú 18 (TÂÙ.), 15 (¶¤Ì.), 20 (¶·Ú.™¿‚.), 12 (º ‹ Ó¤ÔÈ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 23). ø˜ 15/6. ¢: 70’. E¶I KO§øNø N·˘Ï›Ô˘ 12, 210 5138.067 ñºÔ˘·ÁȤ Off - Off Athens. ºÂÛÙÈ‚¿Ï. 22.00. ø˜ 19/7. E›Û. ÂχıÂÚË. £∂∞Δƒ√ Δ√À N∂√À K√™ª√À AÓÙÈÛı¤ÓÔ˘˜ 7 & £·Ú‡Ô˘, ºÈÍ, 210 9212.900 ñ ¶¿Óˆ ¯ÒÚÔ˜ H ‰Â‡ÙÂÚË Ï‡ÛË. T˘ AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ™ÎËÓÔı.: AÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: X. K·„Ô‡ÏË, A. PÂÌÔ‡Ó‰Ô˜. ¶·Ú. & ™¿‚. 21.15, K˘Ú. 20.00. ú 20 (15 º). ø˜ 15/6. ¢: 70’. £YPA TEXNH™ ¶O§YXøPO™ ™·ÚÚ‹ 14, æ˘ÚÚ‹, 210 3314.422 * L.F.E. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· DOFA. ø˜ 20/6. TÚ.-¶·Ú. 21.30. ú 10. ¢: 60’. OAKA TEIXO™ TøN E£NøN * Orbite. Afi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÓ·¤ÚÈˆÓ ·ÎÚÔ‚·ÙÒÓ “offoff”. ø˜ 14/6. 2 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ 20.45 Î·È 22.30. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¿ÊÈ͢ ÙÔ˘ Heineken Ice Truck. O¢OY ANTIOXEIA™ ∞ÓÙÈԯ›·˜ 1 & ¶È›ÓÔ˘, ¶. ÕÚˆ˜, 210 8832.050 N‡¯Ù· ¯·Ì¤ÓˆÓ ÂÚÒÙˆÓ.

™ÎËÓÔı.: ¶. OÈÎÔÓÔÌÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ¶. OÈÎÔÓÔÌÔÔ‡ÏÔ˘, °. ™Ì˘Ú¿Î˘, A. K·Ú˘ÛÙÈÓÔ‡, E. X·Ù˙‹. ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30. ú 15. ¢: 120’. ¶A§AIO ¶ANE¶I™THMIO £fiÏÔ˘ 5, ¶Ï¿Î· * La Mamma. TÔ˘ Andre Roussin. ™ÎËÓÔı.: Z. M·ÓÙ¿, M. ™Ô‡ÌÂÚÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: B. °ÂˆÚÁÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ Ruggeri Î.¿. 21.30. ø˜ 13 /6. E›Û. ÂχıÂÚË. ¶EIPAIø™ 260 T·‡ÚÔ˜, 210 32 72.000 XÒÚÔ˜ ¢ ÕÌÏÂÙ. Afi ÙÔ ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ÈÎÔ ı›·ÛÔ The Wooster Group. 13/6 - 15/6 ÛÙȘ 21.00, 16/6 ÛÙȘ 19.00.ú 30, 15 (º). ¢: 170’. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ.

°K§OPIA IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 7, 210 3609.400 ™’ ·Á·Ò Ì ٷ ÚÔ˙. TˆÓ PÔÓ KÏ·ÚÎ, ™·Ì MfiÚÌÈÎ. ™ÎËÓÔı.: AϤͷӉÚÔ˜ §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: M. AÏÈʤÚË, X. NÔÌÈÎfi˜ Î.¿. ¶¤Ì.™¿‚. 21.30, TÂÙ., K˘Ú. 19.30, ™¿‚. 19.00. ú 21 (16 §/º/EÍÒÛÙ˘). ¢: 90’.

™ºEN¢ONH M·ÎÚ‹ 4,& ¢. ∞ÚÂ·Á›ÙÔ˘, 210 9246.692 §· ¶Ô˘¤. TÔ˘ B. X·Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ë. ™ÎËÓÔı.: ÕÓÓ· KÔÎΛÓÔ˘. ¶·›˙ÂÈ: Õ. KÔÎΛÓÔ˘. TÂÙ.-™¿‚. 21.00. K˘Ú. 18.00. ú 20 (15 º). ¢: 80’.

¢HMHTPH™ ¶OTAMITH™ IÏÈÛ›ˆÓ 21 & KÂÚ·ÛÔ‡ÓÙÔ˜, 210 7481.695 ñKÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ A˘ÙfiÙ˘ «M¿ÚÙ˘». T˘ K·ÙÂÚ›Ó·˜ ¢‹Ì·. ™ÎËÓÔı.: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÔÍ·ÛÙ¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó: K·ÌÈÓ¤ÏË, ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, Î.¿. ™¿‚.-TÚ. 21.30, TÂÙ. (§) 19.30, ¶·Ú. 00.00. ú 21, 15 (º/§). ¢: 120’.

O Ô˘Ú·Ófi˜ ηٷÎfiÎÎÈÓÔ˜.

E£NIKO £EATPO - NEA

TO ™XO§EION ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 52, MÔÛ¯¿ÙÔ, 210 3272.000 XÒÚÔ˜ B ™ÎËÓÔıÂÛ›·: N›ÎÔ˜ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. 17/6 - 21/6, 21.00. ú 20, 10. ¢: 30’. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï AıËÓÒÓ. XøPO™ TEXNH™ A™øMATøN AÛˆÌ¿ÙˆÓ 6, £ËÛ›Ô, 210 3224.664 H ÛȈ‹ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. T˘ K. º. NÙ¿ÁÎÈÓË. ™ÎËÓÔı.: ¢. ºÔÈÓ›ÙÛ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: E. ™Ù·˘Ú›‰Ô˘, ¶. KÔÎÎÔÚÔ‡. ú 18 (14 º) ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.30. ¢: 55’. ●

12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 79


Δ∞π¡π∂™ ( * * )TO ™Àªμ∞¡ (THE HAPPENING) TÔ˘ M. N¿ÈÙ ™È¿Ì·Ï·Ó, Ì ÙÔ˘˜ M·ÚÎ °Ô˘fiÏÌÂÚÁÎ, ZÔ‡È NÙÂÛ·Ó¤Ï, T˙ÔÓ §ÂÁÎÔ˘È˙¿ÌÔ, ÕÛÏÈÓ ™¿ÓÙÛÂ˙. ŒÓ·˜ Èfi˜ ‹ ÌÈ· ÙÔÍ›ÓË Ô˘ ›Ûˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ê˘Ù¿, ˆı› ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜. MÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘. AE§§ø Cinemax 5+1M A£HNAION, AI°§H, A§E• - CINEMA, A§OMA, AMYNTA™, APTEMI™ ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™, AT§ANTI™, BAPKIZA, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE COOL TYMVOS, °§YºA¢A, §AOYPA, MAP°APITA CINEMA, ODEON ABANA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, OPºEA™, ™INE °A§AT™I, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, STER CINEMAS

ª∂ §π°∞ §√°π∞ ΔÔ˘ °. ∫ƒ∞™™∞∫√¶√À§√À ·‰ÂÏʤ˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ë Ì›· ¤Ú·Û ÛÙË Ê˘Ï·Î‹.

√π ™Δ∞£ª√π fm™Δ∏¡ ∞£∏¡∞ 87

INTEA§, KA™TA§IA, A§IKH

88 Oasis fm

( * * * * ) Mπ∞ °À¡∞π∫∞ A¡∂μ∞π¡∂π Δπ™ ™∫∞§∂™ (ONNA GA KAIDAN WO AGARU TOKI) TÔ˘ M›ÎÈÔ N·ÚÔ‡ÛÂ, Ì ÙÔ˘˜ XÈÓÙ¤ÎÔ T·Î·Ì›ÓÂ, M·Û·ÁÈÔ‡ÎÈ MfiÚÈ, P¤ÈÎÔ NÙ·Ó. MÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û Ì·Ú ηÎfiÊËÌ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ TfiÎÈÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘.

89

91 92

92 Galaxy 92.6 Best Radio

93

¶ANA£HNAIA, TPIANON, ZEºYPO™

H ¶√§∏ Δø¡ A¡£ƒø¶ø¡ (CIDADE DOS HOMENS) TÔ˘ ¶¿Ô˘ÏÔ MÔÚ¤ÏÈ, Ì ÙÔ˘˜ NÙ¿ÁÎÏ·˜ ™›Ï‚·, NÙ¿ÚÏ·Ó KÔ‡Ó¯·, T˙fiÓ·ı·Ó X¿·ÁÎÂÓÛÂÓ. ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

93.6 Kosmos

94

94.3 •¤ÓÈÔ˜ 94.6 Sport FM

( * * * )O I¡Δπ∞¡∞ T∑√√À¡™ ∫∞π Δ√ B∞™π§∂π√ Δ√À KƒÀ™Δ∞§§π¡√À Kƒ∞¡π√À (INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL) TÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ X¿ÚÈÛÔÓ ºÔÚÓÙ, ™¿È· §·M¤Ê, K¤ÈÙ MÏ¿ÓÛÂÙ, K¿ÚÂÓ ÕÏÂÓ, P¤È °Ô˘›ÓÛÙÔÔ˘Ó, T˙ÔÓ XÂÚÙ. O IÓÙÈ¿Ó· T˙fiÔ˘Ó˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. AE§§ø

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ¢IANA, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

Cinemax 5+1, A£HNA - PISCINES IDEALES, A£HNAION Cinepolis, AKTH, A§E•AN¢PA, BAPKIZA, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, °A§A•IA™, ¢IONY™IA, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ONEIPO ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™

( * * )O A¶π£∞¡√™ HULK (THE INCREDIBLE HULK) TÔ˘ §Ô˘› §ÂÙÂÚȤ, Ì ÙÔ˘˜ ŒÓÙÔ˘·ÚÙ NfiÚÙÔÓ, §È‚ T¿ÈÏÂÚ, TÈÌ PÔı, °Ô˘›ÏÈ·Ì X·ÚÙ. O ÌÂÙ·ÌÔÚʈÌÂÓÔ˜ Û Hulk ηıËÁËÙ‹˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙË ıÂÚ·›· Î·È Ì¿¯ÂÙ·È ¤ÙÂÚÔ Ù¤Ú·˜. ¶ÚfiÊ·ÛË ÁÈ· Âʤ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∞ÓÁÎ §È. AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION Cinepolis, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ™¶OPTI°K ¢HMOTIKO™ KINHM/ºO™, TPIA A™TEPIA, TPIANON-Cinemax

( * * ) SEX AND THE CITY TÔ˘ M¿ÈÎÏ ¶¿ÙÚÈÎ KÈÓÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ ™¿Ú· T˙¤ÛÈη ¶¿ÚÎÂÚ, KÈÌ K·ÙÚ¿Ï, ™›ÓıÈ· N›ÍÔÓ, KÚȘ NÔı, T˙¤ÓÈÊÂÚ X¿ÓÙÛÔÓ. APOLLON - CINEMAX class, AE§§ø Cinemax 5+1, AE§§ø Cinemax 5+1, A£HNAION, A£HNAION Cinepolis, A§EKA ¢HMOTIKO™ KINH/ºO™ ¢.Zø°PAºOY, A§IKH, A§™O™, AMAPY§§I™ - SUZUKI, AMIKO, ANOI•H ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ XAI¢APIOY 2+1, APKA¢IA, ATTIKON A§™O™ - SUZUKI, CINE CITY, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL RENTIS, VILLAGE COOL TYMVOS, VILLAGE COOL MAPIE§, ETOYA§, KHºI™IA Cinemax, KOPA§I Cinemax, NANA Cinemax, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, ODEON MA°IA, PIA, ™INE AP°YPOY¶O§I™, ™INE ¶A§§HNH, ™INE ¶API, ™INE ™E§HNH, ™INE º§OI™BO™, ™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA), ™INEAK ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, TPIA A™TEPIA, ºI§I¶ ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™, X§OH - AGILA, øPø¶O™, KA™TA§IA

( * * * ) A¶§∞... ™’ ∞°∞¶ø (IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME) TÔ˘ ºÈÏ› KÏÔÓÙ¤Ï, Ì ÙÔ˘˜ KÚÈÛÙ›Ó ™ÎÔÙ TfiÌ·˜, ŒÏÛ· Z›ÏÌÂÚÛÙ¿ÈÓ, §ÈÎ X·˙·Ó·‚›ÎÈÔ˘˜, §ÔÚ¿Ó °ÎÚ‚›Ï. ¢‡Ô

( * ) T∑∞∫ ¶√Δ ™Δ√¡ ∂ƒøΔ∞ (WHAT HAPPENS IN VEGAS) TÔ˘ TÔÌ BÔÓ, Ì ÙÔ˘˜ K¿ÌÂÚÔÓ NÙ›·˙, ÕÛÙÔÓ K¿ÙÛÂÚ, §¤ÈÎ MÂÏ, KÔ˘›Ó §·Ù›Ê·. VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, °§YºA¢A, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL

( * * ) T∞•π¢π ™Δ√ N∏™π Δ∏™ º∞¡Δ∞™π∞™ (NIM’S ISLAND) TˆÓ M·ÚÎ §¤‚ÈÓ Î·È T˙¤ÓÈÊÂÚ ºÏ¿ÎÂÙ, Ì ÙÔ˘˜ T˙fiÓÙÈ ºfiÛÙÂÚ, T˙¤Ú·ÚÓÙ M¿ÙÏÂÚ, AÌÈÁΤÈÏ MÚ¤ÛÏÈÓ.STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON STARCITY

§√À∫π §√À∫: Tƒ∂§∂™ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ ™Δ∏¡ ∞°ƒπ∞ ¢À™∏ (TOUS A L’OUEST: UNE AVENTURE DE LUCKY LUKE) TÔ˘ OÏȂȤ Z·Ó M·Ú›. °·ÏÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ. STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™, STER CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ETOYA§, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I

( * * ) EL GRECO TÔ˘ °È¿ÓÓË ™Ì·Ú·Á‰‹, Ì ÙÔ˘˜ NÈÎ ÕÛÓÙÔÓ, XÔ˘¿Ó NÙȤÁÎÔ MfiÙÔ, §¿ÁÈ· M·ÚÔ‡Ï, ¢‹ÌËÙÚ· M·ÙÛԇη, §¿ÎË §·˙fiÔ˘ÏÔ. BÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ biopic. ºÈÏfi‰ÔÍÔ Û·Ó ·Ú·ÁˆÁ‹ (ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ), ·ÏÏ¿ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Â›Â‰Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ

80 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

88.6 ¶fiÏȘ

Û›ˆÓ 140, ÛÙ¿ÛË ∫ÂÊ·Ï/Ó›·˜, 210 8259975 Sex and the city 20.4023.20 A›ıÔ˘Û· 1: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 17.10-19.20-21.3023.40 A›ıÔ˘Û· 2: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 17.00-19.30/ Sex and the city 22.00 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 17.40-19.40-21.40-23.30 A›ıÔ˘Û· 4: Sex and the city 17.00-20.00-23.00

95

95.2 Radio DJ

96

92.3 §¿Ì„Ë 92.9 Kiss 93.2 Orange

94.9 ƒ˘ıÌfi˜

96 Flash 96.6 Captain Jack

97 98

98.6 Super Star

99

99.2 ªÂψ‰›·

97.2 Antenna 97.8 Real fm 98.3 ∞ı‹Ó· 98.9 Alpha Radio 99.5 City

100 101

101.8 ∂ƒ∞ ™¶√ƒ

90.4 ∫·Ó¿ÏÈ 1 ¶ÂÈÚ·È¿˜

95.6 ΔƒπΔ√

96.3 Red 96.9 Rock

100.3 ™∫∞´

89.2 Alpha Sports

94 ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·

97.5 Love Radio

( * * * ) O §∞ƒ™ ∫∞π H «K√À∫§∞» Δ√À (LARS AND THE REAL GIRL)TÔ˘ KÚÂÁÎ °ÎÈϤÛÈ, Ì ÙÔ˘˜ P¿È·Ó °ÎfiÛÏÈÓÁÎ, ŒÌÈÏÈ MfiÚÙÈÌÂÚ, ¶ÔÏ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· KÏ¿ÚÎÛÔÓ, K¤ÏÈ °Î¿ÚÓÂÚ. ŒÓ·˜ Ó·Úfi˜ ‰›¯ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ «ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È» Ï·ÛÙÈ΋ ÎÔ‡ÎÏ· ÙÔ˘ ÛÂÍ, Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ù· ‡ÎÔÏ· Á¤ÏÈ·. ÷ÌËÏfiÙÔÓÔ ‰Ú¿Ì·.

AE§§ø CINEMAX 5+1 ¶·ÙË-

89.8 Ciao

90

102

101.3 ¢›ÂÛË 102.5 Nitro

104 105 105.5 ™ÙÔ ∫fiÎÎÈÓÔ

104 ¶·Ú¤· F.M

105.8 N∂Δ

106 106.2 Mad Radio

107

ÙËÓ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. BAPKIZA, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ™INE ™XO§EIO, ¢HMOTIKO™ MO™XATOY ™INE KH¶O™, £H™EION, OA™I™

( * * * * ) E•π§Eø™∏ (ATONEMENT) TÔ˘ T˙Ô P¿ÈÙ, Ì ÙÔ˘˜ T˙¤È̘ M·ÎA‚fiÈ, K›Ú· N¿ÈÙÏÈ, PÔÌfiÏ· °Î·Ú¿È, ™›ÚÛ· PfiÓ·Ó, B·Ó¤Û· PÂÓÙÁÎڤȂ. ™ÙËÓ AÁÁÏ›· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘, ¤Ó· Ó·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ù˘ fiÙ·Ó Î·Ù·ı¤ÙÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È·ÛÌfi Ù˘ Í·‰¤ÏÊ˘ ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÿ·Ó M·Î°ÈÔ‡·Ó.¢HMOTIKO™ MO™XATOY ™INE KH¶O™, MA´AMI, º§øPI¢A, ME§INA ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ - VIDEORAMA

A´ º√ƒ §√Àº∞ ∫∞π A¶∞§§∞°∏ TÔ˘ B·Û›ÏË K·ÙÛ›ÎË, Ì ÙÔ˘˜ £·Ó¿ÛË TÛ·ÏÙ·Ì¿ÛË, ™Ù¿ıË ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë, KÒÛÙ· ºÚ·ÁÎÔÏÈ¿, ¶¤ÙÚÔ §·ÁÔ‡ÙË.STER CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ¢HM/KO™ KIN/ºO™ A°. BAPBAPA™ ™INE ¶AN£EON, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ODEON STARCITY

( * * * ) T√ ¶∞π¢π ∫∞π ∏ A§∂¶OÀ (LE RENARD ET L’ENFANT) TÔ˘ §ÈÎ Z·Î¤, Ì ÙÔ˘˜ MÂÚÙ›Á NÔ¤Ï MÚÈÓfi, I˙·Ì¤Ï K·Ú¤.BAPKIZA, NANA Cinemax, ¢IANA, STER CINEMAS, ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ¶ETPOY¶O§H™

( * * * ) H ∞∫ƒ∏ Δ√À √Àƒ∞¡√À (AUF DER ANDEREN SEITE)TÔ˘ º·Ù›¯ AΛÓ, Ì ÙÔ˘˜ M·Î› NÙ·‚Ú¿Î, TÔ˘ÓÛ¤Ï KÔ˘ÚÙ›˙, NÔ˘ÚÛ¤Ï KÔÛ¤, NÔ˘Ú-

™Ù·‰›Ô˘ 19, 210 3236811 Sex and the city 19.3022.30

A™TY - Cinema ∫ÔÚ·‹ 4, 210 3221925 ¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ 18.30-20.3022.30

AT§ANTI™ §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 245, 210 9711511 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 20.20-22.40, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.20 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.30

ATTIKON A§™O™ SUZUKI ∞ÙÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜,210 6997755 Sex and the city 20.4523.15

A£HNAIA - VITEX ÿÚÈÙÔ˜ 50, ∫ÔψӿÎÈ, ÛÙ¿ÛË ªÂÙÚfi ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, 210 7215717 £EPINO:TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ÙˆÓ ÎÚÂÌ·ÛÌ¤ÓˆÓ 20.40-22.50

A£HNAION μ.™ÔÊ›·˜ 124, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ, 210 7782122 A›ıÔ˘Û· 1: Sex and the city 17.30-20.20-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 18.50-20.50-22.40

BAPKIZA £¿ÛÔ˘ 22, μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8973.926 A›ıÔ˘Û· 1: El Greco 0.4022.50/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.45 A›ıÔ˘Û· 2: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.40-22.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. Î·È 18.30 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.00-22.50

BO•

103

103.7 ¢∂ÀΔ∂ƒ√

∞ı‹Ó·˜

87.7 ∂Ó §Â˘ÎÒ

88 88.3 Village 88.9 Jeronimo Groovy 89.5 ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 90.1 ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ 90.9 ΔƒπΔ√

øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

107.2 Blue space

ÁÎÔ‡Ï °ÈÂÛÈÎÏ¿È, X¿Ó· ™ÈÁÎԇϷ, ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ZÈÔÏfi‚Ûη. OÈ ÈÛÙÔڛ˜ ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, Î·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÂΉԯ‹˜ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜. §I§A, ™INE ¶APA¢EI™O™, ™INE æYXIKO Classic, ¢HM/KO™ KIN/ºO™ H§IO/§H™ ME§INA MEPKOYPH ANOI•I™, EKPAN, PIBIEPA

TO OPºANOTPOºEIO ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ «MIMH™ ºøTO¶OY§O™», ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ¶ETPOY¶O§H™, §I§A, º§øPI¢A

( * * * ) X√ƒΔ√¡ (HORTON HEARS A WHO!) TˆÓ T˙›ÌÈ X¤ÈÁÔ˘ÔÚÓÙ, ™ÙÈ‚ M·ÚÙ›ÓÔ, Ì ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ T˙ÈÌ ∫¿ÚÂ˚, ™ÙÈ‚ K·Ú¤Ï, ™Âı PfiÁÎÂÓ, K¿ÚÔÏ MÂÚÓ¤Ù.VILLAGE 20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, ™INE ¶APA¢EI™O™, ¢HM/KO™ KIN/ºO™ H§IO/§H™ ME§INA MEPKOYPH, ¢HM/KO™ KIN/ºO™ A°.BAPBAPA™ ™INE ¶AN£EON, VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 20 CINEMAS PARK-A›ıÔ˘Û· 13, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON STARCITY, STER CINEMAS, STER CINEMAS A°.E§EY£EPIO™

™Δπ°ªπ√ΔÀ¶∞ £∞¡∞Δ√À(SHUTTER) TÔ˘ M·Û·ÁÈÔ‡ÎÈ OÙÛÈ¿È, Ì ÙÔ˘˜ T˙fiÛÔ˘· T˙¿ÎÛÔÓ, P¤ÈÙÛÂÏ T¤ÈÏÔÚ, N٤ȂÈÓÙ NÙ¤ÓÌ·Ó, T˙ÔÓ X¤ÓÛÏÂ˚. ŒÓ·˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ·Ú¿ÍÂÓ˜ ÛÎȤ˜ ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ó‡̷ٷ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂΉ›ÎËÛË. VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL, ODEON STARCITY, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, ODEON KOSMOPOLIS MAPOY™I, STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ ●

A£HNAION CINEPOLIS ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 7 & Iˆ¿Ó.MÂÙ·Í¿, °Ï˘Ê¿‰·, 210 8983.238 www.athinaioncinemas.com A›ıÔ˘Û· 1: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 18.10-20.30-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: Sex and the city 17.30-20.20-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: Sex and the city 19.10-22.00 A›ıÔ˘Û· 4: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.00-20.30-23.00

AI°§H §ÂˆÊ.¶ÂÓÙ¤Ï˘ 98, ÷ϿӉÚÈ, 210 6841010 £∂ƒπ¡√: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.00-23.00

AIO§IA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ KAI™APIANH™ O‰fi˜ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ - ™ÔψÌÔÓ›‰Ô˘ £EPINO: O ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡, ¶¤Ì. 20.45/ H Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙËÓ TÂÚ·Ì›ı·, ¶·Ú.-K˘Ú. 20.45/ The Simpsons: H Ù·ÈÓ›·, ¢Â˘Ù.-TÚ. 20.45/ Juno, TÂÙ. 21.00-23.00

A§EKA ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¢. Zø°PAºOY 3˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ 13, 210 7773608 Sex and the city 20.4023.15

A§ºABI§-BAR CINEMA T¤ÚÌ· M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6460521 KÏÂÈÛÙfi ÏfiÁˆ ÂÈÛ΢ÒÓ

AMYNTA™ ¶Ï·Ù›· ÀÌËÙÙÔ‡, 210 7626418 £EPINO:TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.00-23.00

ANOI•H ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ 2+1 AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, X·˚‰¿ÚÈ, 210 5813.470 Sex and the city 20.0022.45

APKA¢IA ∫·Ú·ÔÏ‹ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 36, ¶¿ÚÎÔ μ‡ÚˆÓ·, 210 7661.1662107661226 Sex and the city 21.20 ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.50-23.30

APOLLON CINEMAX class

£ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 82 ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3301020 £∂ƒπ¡√: H Ó‡¯Ù· Î·È Ë fiÏË 21.00-23.00

CINE CITY ∫ˆÓ/ψ˜ 82, Ï.ªÔ˘ÚÓ·˙›Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, 210 5756243 A›ıÔ˘Û· 1: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 18.10-20.30-22.50 A›ıÔ˘Û· 2: Sex and the city 20.20-23.00

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL AÓ‰. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 35, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6104100, A›ıÔ˘Û· 1: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.00-21.30-00.00, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 16.30-19.00-21.3000.00 A›ıÔ˘Û· 2: Sex and the city, ¶¤Ì. & TÂÙ. 18.4521.45-00.45, ¶·Ú. 21.4500.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.4518.45-21.45-00.45, ¢Â˘Ù. 15.45-21.45-00.45, TÚ. 18.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 3: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.45-22.45, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 16.45-19.45-22.45 A›ıÔ˘Û· 4: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ. 18.30-21.00-23.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 16.00-18.3021.00-23.30 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ Û˘Ì‚¿Ó, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.00-19.15-21.30-23.45, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.00-17.0019.15-21.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 6: T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 16.00-18.00/ O §·Ú˜ Î·È Ë ÎÔ‡ÎÏ· ÙÔ˘ 20.00-22.30-01.00 A›ıÔ˘Û· 7: Sex and the city 17.45-20.45-00.15/ T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.00 A›ıÔ˘Û· 8: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.15-21.15, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.15-18.15-21.15/ ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘ 00.15 A›ıÔ˘Û· 9: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 18.30-20.30-22.30-00.30/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 16.30 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 10: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 17.00-19.30-22.0000.30/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

TO ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√μ√§ø¡ ™Δπ™ ∞π£√À™∂™ π™ÃÀ∂π ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏ A›ıÔ˘Û· 11: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.15-22.15-01.15, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 16.15-19.15-22.1501.15 A›ıÔ˘Û· 12: Sex and the city 17.15-20.15-23.15 A›ıÔ˘Û· 13: Sex and the city 19.15-22.15 A›ıÔ˘Û· 14: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 20.15-23.15, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 17.15-20.15-23.15

VILLAGE 20 CINEMAS PARKVILLAGE CINEMAS GOLD CLASS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË, ÕÁ. Iˆ¿ÓÓ˘ P¤ÓÙË, 210 4278.600 A›ıÔ˘Û· 1: Sex and the city, ¶¤Ì.-™¿‚‚. & TÚ.-TÂÙ. 20.00-23.00, K˘Ú.-¢Â˘Ù. 17.00-20.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Sex and the city 19.00-22.00 A›ıÔ˘Û· 3: O §·Ú˜ Î·È Ë ÎÔ‡ÎÏ· ÙÔ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.00-20.15, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.45-18.0020.15/ ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘ 22.45-00.45 A›ıÔ˘Û· 4: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.30-22.30-01.30, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 16.30-19.30-22.3001.30 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ Û˘Ì‚¿Ó , ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.45-20.00-22.15-00.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.30-17.4520.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 6: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.30-21.00-23.30, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 16.15-18.30-21.0023.30 A›ıÔ˘Û· 7: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.1517.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 19.15-21.4500.15 A›ıÔ˘Û· 8: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.00-22.00-01.00, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 16.00-19.00-22.0001.00 A›ıÔ˘Û· 9: Sex and the city 17.00-20.00-23.00/ T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.00 A›ıÔ˘Û· 10: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.45-21.45-00.45, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 15.45-18.45-21.4500.45 A›ıÔ˘Û· 11: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.00 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 15.00-17.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ Û˘Ì‚¿Ó 19.1521.30-23.45 A›ıÔ˘Û· 12: TÔ Û˘Ì‚¿Ó, ¶¤Ì.-K˘Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.15-20.45-23.00-01.15, ¢Â˘Ù. 18.15-23.00-01.15/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 16.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 13: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 16.3018.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 20.30-22.4501.15 A›ıÔ˘Û· 14: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.30-21.30-00.30, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 15.30-18.30-21.3000.30 A›ıÔ˘Û· 15: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ. 17.30-19.45-22.1500.45, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.1517.30-19.45-22.15-00.45 A›ıÔ˘Û· 16: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 17.00-19.30-22.0000.45 A›ıÔ˘Û· 17: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.15-21.00-23.30, ™¿‚‚.-

¢Â˘Ù. 15.45-18.15-21.0023.30 A›ıÔ˘Û· 18: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.1519.15-21.15-23.15-01.15, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.15-17.1519.15-21.15-23.15-01.15 A›ıÔ˘Û· 19: TÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 16.30-18.30/ Sex and the city 20.3023.30 A›ıÔ˘Û· 20: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.00-21.00-00.00, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 15.00-18.00-21.0000.00

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI ÀÌËÙÙÔ‡ 110 & ÃÚÂ̈ӛ‰Ô˘, ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7572440 A›ıÔ˘Û· 1: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ. 17.45-20.00-22.1500.30, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.3017.45-20.00-22.15-00.30 A›ıÔ˘Û· 2: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 19.30-21.30-23.30/ T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 17.15/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 15.15 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 17.30-20.15/ Sex and the city 23.00/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.45 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 4: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.15-21.15-00.45, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 15.15-18.15-21.1500.45 A›ıÔ˘Û· 5: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.00-22.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 16.00-19.00-22.00/ Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 01.15

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ¶·Ï·È¿ §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & MˆÚ·˚ÙÈÓË 3, ¶.º¿ÏËÚÔ, 8011009191 2108108080, www.villagecinemas.gr A›ıÔ˘Û· 1: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk, ¶¤Ì. & TÚ.-TÂÙ. 17.15-19.30-21.45-00.00, ¶·Ú. 17.00-21.45-00.00, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.00-17.1519.30-21.45-00.00 A›ıÔ˘Û· 2: Sex and the city 17.00-20.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 16.3018.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ TÔ Û˘Ì‚¿Ó 20.30-22.30-00.30 A›ıÔ˘Û· 4: XfiÚÙÔÓ, ¶¤Ì.¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 17.15 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 15.1517.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.20-22.00-00.40 A›ıÔ˘Û· 5: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.TÂÙ. 18.45-21.00-23.20, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. 16.30-18.4521.00-23.20 A›ıÔ˘Û· 6: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 19.15-22.15-01.15, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 16.15-19.15-22.1501.15 A›ıÔ˘Û· 7: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & TÚ.-TÂÙ. 18.20-21.30-00.40, ™¿‚‚.¢Â˘Ù. 15.10-18.20-21.3000.40 A›ıÔ˘Û· 8: Sex and the city 18.20-21.45 A›ıÔ˘Û· 9: Sex and the city 19.50-23.10

VILLAGE COOL RENTIS £Ë‚ÒÓ 228 & ¶. P¿ÏÏË (™ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ VILLAGE PARK) Sex and the city 21.1500.15


¶∞ª∂ ™π¡∂ª∞ °§YºA¢A ∑¤Ô˘ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 20.50-22.40 £∂ƒπ¡O: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 21.00-23.00

¢E•AMENH FRAME ¶Ï. ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ KÔψӿÎÈ Paris 20.45-23.15

¢IANA ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 14, ª·ÚÔ‡ÛÈ, 210 8028587 O §·Ú˜ Î·È Ë ÎÔ‡ÎÏ· ÙÔ˘ 20.30-22.30/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡ 18.40

¢IONY™IA §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 286, K·ÏÏÈı¤·, 210 9515.514 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.45-23.00

EKPAN ∑ˆÓ·Ú¿ - ∞Á·›Ô˘ ™Ù¿ÛË ¶·Ó·ı‹Ó·È·, 210 6461895 £∂ƒπ¡√: H ÁηÚÛÔÓȤڷ 20.45-23.00

A›ıÔ˘Û· 2: Sex and the city 17.00-20.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 3: Sex and the city 18.30-21.30 A›ıÔ˘Û· 4: Sex and the city 17.45-20.45-23.45 A›ıÔ˘Û· 5: Sex and the city, ¶¤Ì.-TÚ. 19.1522.15, TÂÙ. 22.15/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡ 17.10 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 6: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.40-21.00-23.30

OÈ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˜, ¶¤Ì.K˘Ú. 20.50-23.00/ El Greco, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.5023.00

ODEON ABANA § .KËÊÈÛ›·˜ 234, 210 6715.905 TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.00-23.00

KOSMOPOLIS MAPOY™I

§. ∫ËÊÈÛ›·˜ 245, 210 6233.567 A›ıÔ˘Û· 1: Sex and the city 20.10-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Sex and the city 18.40-21.40

§AOYPA

ODEON STARCITY

¡ÈÎËÊÔÚ›‰Ë 24,¡¤Ô¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7662060 TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.00-23.00

§. ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘, N¤Ô˜ KfiÛÌÔ˜, 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 18.40-21.00-23.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. & 16.20 A›ıÔ˘Û· 2: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 19.40-22.00-00.20/ T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.30 A›ıÔ˘Û· 3: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 19.20-21.30-23.30, ™¿‚‚.K˘Ú. & 17.20 A›ıÔ˘Û· 4: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 19.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. & 16.50/ K¿Ùˆ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ 21.40-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 18.30-20.30-22.30-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. & 16.30 A›ıÔ˘Û· 6: Sex and the city 18.10-21.10-00.10 A›ıÔ˘Û· 7: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.00-20.40-23.10

∫ËÊÈÛ›·˜ 29, Ù¤ÚÌ· ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Ì ΋Ô, 210 6464009 £∂ƒπ¡√: TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ÙˆÓ ÎÚÂÌ·ÛÌ¤ÓˆÓ 21.10-23.10

ETOYA§ ¶Ï. ¢·‚¿ÎË, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9510.042 Sex and the city 19.4022.30/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 18.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

ZEºYPO™ - NEW STAR Artcinema ΔÚÒˆÓ 36, £ËÛ›Ô, 210 3462.677 £∂ƒπ¡√:OÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ 21.00/ MÈ· Á˘Ó·›Î· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙË ÛοϷ 23.00

H§EKTPA ¶·ÙËÛ›ˆÓ 292∞Á. §Ô˘Î¿˜, 210 2284185 H Ó‡¯Ù· Î·È Ë fiÏË 20.50-23.00

£H™EION ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ 7, 2 10 3470980,www.cinethisio.gr £∂ƒπ¡√:El Greco 20.50-23.00

INTEA§ ¶·ÓÂ/Ì›Ô˘ 46, 210 3826720 AÏ¿... Û’·Á·Ò 17.4020.00-22.20

KHºI™IA Cinemax

§I§A N¿ÍÔ˘ 115, ¶·Ù‹ÛÈ·, 210 2016.849 £∂ƒπ¡√:H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.50-23.00/ TÔ ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 20.50-23.00

MIKPOKO™MO™ PRINCE §.™˘ÁÁÚÔ‡ 106, ºÈÍ, 210 9215305 Ulzhan 18.30-20.3022.30/ Shine a light, ¶·Ú.-K˘Ú. 00.30

NANA Cinemax §.μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 179, ¢¿ÊÓË, 210 9703158 A›ıÔ˘Û· 1: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 18.40-20.50-23.10

H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÍÈ (6) ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ A£HNAION 1 Î·È 2, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ TÚ›Ù˘ 17/6 ‹ TÂÙ¿ÚÙ˘ 18/6. AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVCINEMA, ÎÂÓfi, Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 17/6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

OA™I™

§. KËÊÈÛ›·˜ 73 & ¶Ô˘ÚÓ¿Ú· , 210 6786.000 A›ıÔ˘Û· 1: Sex and the city 18.10-21.10-00.10 A›ıÔ˘Û· 2: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 18.3020.50-23.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. & 16.00 A›ıÔ˘Û· 3: O §·Ú˜ Î·È Ë ÎÔ‡ÎÏ· ÙÔ˘ 17.10-19.5022.20-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. & 13.40 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 19.30-21.50-00.00/ T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ 17.30 A›ıÔ˘Û· 5: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 17.20-19.40-22.0000.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. & 12.40-15.00 A›ıÔ˘Û· 6: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 18.00-20.20-22.50, ™¿‚‚.K˘Ú. & 13.00-15.30 A›ıÔ˘Û· 7: H fiÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 18.50/ TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.20-23.30/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 13.2015.10-17.00 ÌÂÙ·Á§. A›ıÔ˘Û· 8: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 18.30-20.30-22.30-00.30, ™¿‚‚.-K˘Ú. & 16.10 A›ıÔ˘Û· 9: T˙·Î ÔÙ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· 17.50-20.00/ Sex and the city 22.10, ™¿‚‚.K˘Ú. & 14.00 A›ıÔ˘Û· 10: XfiÚÙÔÓ 18.20 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. & 12.30-14.30-16.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Sex and the city 20.10-23.10 A›ıÔ˘Û· 11: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 18.40-21.00-23.20, ™¿‚‚.-K˘Ú. & 16.20 A›ıÔ˘Û· 12: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.00-21.30, ™¿‚‚.K˘Ú. & 16.30/ ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘ 23.50

E§§HNI™ Cinemax

Afi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÙÔ A£HNAION ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· AÌÂÏÔ΋ˆÓ. M ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜, Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·Ê›Û˜.

A›ıÔ˘Û· 8: A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 17.5020.20-22.50/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 9: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.30-22.10, ™¿‚‚.-K˘Ú. & 17.00/ ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘ 00.30 A›ıÔ˘Û· 10: H fiÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ 17.40/ Sex and the city 20.00-23.00

¶A§§A™ ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ, 210 7515.434 £∂ƒπ¡O: 10.30 ηÏÔη›ÚÈ ‚Ú¿‰˘ 21.10-23.00 A›ıÔ˘Û· 1: T·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË 20.00-22.40

¶ANA£HNAIA Δ¤ÚÌ· ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, 210 6425714 £∂ƒπ¡√:MÈ· Á˘Ó·›Î· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙË ÛοϷ 20.5023.00

PIBIEPA μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 46 ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, 210 3837716-210 3844827 £∂ƒπ¡√:H ÁηÚÛÔÓȤڷ 20.45-23.00

™INE °A§AT™I ÕÏÛÔ˜ B½ÎÔ˘, 210 2138.119, Dolby Digital £∂ƒπ¡√:TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.00-23.00

™INE ¢AºNH ∏ÏÈÔ˘fiψ˜ 77,210 9731856 4 Ì‹Ó˜, 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 2 Ë̤Ú˜, ¶¤Ì. 21.0023.00, ¶·Ú. ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ·ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ OÏϷӉȷ-°·ÏÏÈ· 21.45, ™¿‚‚. EÏÏ·‰·PˆÛ›· 21.45, K˘Ú.-¢Â˘Ù. TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ 21.00-23.00, TÚ. ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ·ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ °·ÏÏ›·-IÙ·Ï›· 21.45, TÂÙ.

™INE ¶∞ƒπ £∂ƒπ¡√ ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & μÂÓÙÔ‡ÚË, 210 6525122 Sex and the city 20.4523.20

™INE º§OI™BO™ ¶¿ÚÎÔ ºÏÔ›Û‚Ô˘, ¶. º¿ÏËÚÔ, 210 9821.256, 210 9403.595 £∂ƒπ¡√:Sex and the city 20.45-23.30

™INE XO§AP°O™ (ÚÒËÓ A§OMA) ªÂÛÔÁ›ˆÓ 232 & μÂÓÙÔ‡ÚË, 210 6525122 Sex and the city 20.0022.45. ™¿‚‚.-K˘Ú. & 17.30

™¶OPTI°K ¢HM. KIN/ºO™ ∫ˆÓ. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ 18, ¡. ™Ì‡ÚÓË, 210 9333.820 £EPINO™: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 21.00 A›ıÔ˘Û· 1: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 19.30/ Sex and the city 22.15

™TE§§A ¢HM/KO™ KIN/ºO™ A£HNøN ΔÂÓ¤‰Ô˘ 34, ∫˘„¤ÏË, 210 8657200 ÁÂÓ. ›ÛÔ‰Ô˜ ú 5, ·È‰ÈÎfiÓ·ÓÈÎfi-Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ú 3 KÔ˘˜ ÎÔ˘˜ Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.30/

º›ÏÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 21.00-23.00

STER CINEMAS A°. E§EY£EPIO™ ∞¯·ÚÓÒÓ 373-375, 210 2371.100 A›ıÔ˘Û· 1: §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ¶¤Ì.¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.30 ÌÂÙ·ÁÏ., ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.20-18.30 ÌÂÙ·ÁÏ./ Sex and the city 20.20-23.20 A›ıÔ˘Û· 2: O §·Ú˜ Î·È Ë ÎÔ‡ÎÏ· ÙÔ˘, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.15-20.3022.45, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.0018.15-20.30-22.45 A›ıÔ˘Û· 3: Sex and the city 18.20-21.20/ T·Í›‰È ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.10/ ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ı·Ó¿ÙÔ˘, ¶·Ú.™¿‚‚. 00.20 A›ıÔ˘Û· 4: TÔ Û˘Ì‚¿Ó, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.00-20.00-22.00-00.00, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00-18.0020.00-22.00-00.00 A›ıÔ˘Û· 5: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 18.50-21.30-23.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.30-18.5021.30-23.50 A›ıÔ˘Û· 6: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘, ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 19.10-21.40, ¶·Ú.-™¿‚‚. 19.10-21.4000.10 A›ıÔ˘Û· 7: Sex and the city, ¶¤Ì.-TÚ. 19.2022.20, TÂÙ. 22.20/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 8: Sex and the city 19.00-21.50 A›ıÔ˘Û· 9: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.10-22.30, ™¿‚‚.K˘Ú. 17.50-20.10-22.30 A›ıÔ˘Û· 10: TÔ Û˘Ì‚¿Ó, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.00-21.00-23.00, ™¿‚‚.K˘Ú. 17.00-19.00-21.0023.00

STER CINEMAS EÌ. ΤÓÙÚÔ ESCAPE, §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 67∞, ÿÏÈÔÓ. 210 2371.000 A›ıÔ˘Û· 1: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk, ¶¤Ì. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 19.30-22.00, ¶·Ú. 19.3022.00-00.30, ™¿‚‚. 17.0019.30-22.00-00.30, K˘Ú:17.00-19.30-22.00 A›ıÔ˘Û· 2: Sex and the city, ¶¤Ì. & K˘Ú.-TÂÙ. 18.20-21.20, ¶·Ú.-™¿‚‚. 18.20-21.20-00.20/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, ™¿‚‚.-K˘Ú. 16.00 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 3: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 19.20-22.20, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.20-19.20-22.20 A›ıÔ˘Û· 4: Sex and the city, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.50, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.50-20.50/ TÔ Û˘Ì‚¿Ó 23.50 A›ıÔ˘Û· 5: TÔ Û˘Ì‚¿Ó, ¶¤Ì.-¶·Ú. & ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 18.40-20.40-22.40, ™¿‚‚.K˘Ú. 16.40-18.40-20.4022.40 A›ıÔ˘Û· 6: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 19.00-21.30-00.00/ XfiÚÙÔÓ, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.10 ÌÂ-

12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 81


øƒ∂™ ¶ƒ√μ√§∏™

Ù·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 7: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 23.00/ A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹ 19.10-21.10/ §Ô‡ÎÈ §Ô˘Î: TÚÂϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÚÈ· ¢‡ÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 17.20 ÌÂÙ·ÁÏ. A›ıÔ˘Û· 8: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 21.00-23.30

TPIA A™TEPIA N¤Ô HÚ¿ÎÏÂÈÔ, 210 2826.873 A›ıÔ˘Û· 1: O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 20.15-22.30 A›ıÔ˘Û· 2: Sex and the city 20.00-22.45 A›ıÔ˘Û· 3: Sex and the city 21.20

ÛÙ¿ÛË ÃÔÏ·ÚÁÔ‡, ∫.÷ϿӉÚÈ, 210 6777708-9 £∂ƒπ¡√:Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 21.00-23.00 (ÂÎÙfi˜ ™¿‚‚. & TÂÙ.) ™¿‚‚. 21.45 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ EÏÏ¿‰·-PˆÛ›·/ TÂÙ. 21.45 EÏÏ¿‰· IÛ·Ó›·

A§IKH ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ N.MAKPH™ ¶Ï. ¢ÚÔÛÈ¿˜, 210 6229.645, 210 2234.130 £∂ƒπ¡√: Sex and the city, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.15/ AÏ¿... Û’·Á·Ò, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.45-23.00

A§OMA TPIANON KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 21, ¶·ÙËÛ›ˆÓ, 210 8222.702 MÈ· Á˘Ó·›Î· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙË ÛοϷ 21.00-23.00

ºI§I¶ ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘,¡¤· ™Ì‡ÚÓË, 210 9332766 Sex and the city 21.00

°ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ 103 Î·È ¶fiÓÙÔ˘, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË, 210 9937011 £∂ƒπ¡√: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.00-23.00

AMAPY§§I™ SUZUKI ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 210 6010561 £∂ƒπ¡√: Sex and the city 20.45-23.15

AMIKO º§EPY

ÁÒÓ˜, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00/ TÔ ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ¶¤Ì.-K˘Ú. 23.00/ E¯ÂÙ οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË;, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 21.00-23.00

¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¶∂Δƒ√À¶√§∏™ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 168, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, 210 5012391 £∂ƒπ¡√: OÈ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˜, ¶¤Ì. 20.50-23.00/ K·ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜, ¶·Ú.K˘Ú. 21.00-23.00/ TÔ ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ¢Â˘Ù.-TÚ. 20.50-23.00/ TÔ ·È‰› Î·È Ë ·ÏÂÔ‡, TÂÙ. 21.0023.00

TPIANON - Cinemax

¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ ™INE ™XO§EIO

º§øPI¢A

¡Â·fiψ˜ 5-7, ∞Á.¶·Ú·Û΢‹, 210 6017565 El Greco, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.15/ TÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ K·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 21.00-23.10

∫∞™Δ∞§π∞ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ 1, ¶Ï. ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, 210 8144384 £∂ƒπ¡√:AÏ¿... Û’·Á·Ò, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.4523.00/ Sex and the city, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.15

£ËÛ¤ˆ˜-™Î›Ë 3, ∫·ÏÏÈı¤·, 210 9585247 Zabriskie point 21.0023.00

∂ȉ·‡ÚÔ˘ & ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ - ÷ϿӉÚÈ, 210 6815532 £∂ƒπ¡√: Sex and the city 21.15, ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.45-23.15

æÀƒƒ∏

ANOI•I™

™·ÚÚ‹ 40, fiÈÛıÂÓ ı¿ÙÚÔ˘ ·Ôı‹Î˘, 210 3247234 O §·Ú˜ Î·È Ë ÎÔ‡ÎÏ· ÙÔ˘ 21.00-23.00

∞ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 49, ÷˚‰¿ÚÈ, 210 5813470 H ÁηÚÛÔÓȤڷ 20.5023.00

∏ÌÈÎÂÓÙÚÈÎÔ›

VILLAGE COOL TYMVOS

MA´AMI

¶·Ú·Ï›· M·Ú·ıÒÓ·, 22940 55604, 55603 A›ıÔ˘Û· 1: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.00-23.00 A›ıÔ˘Û· 2: Sex and the city 21.00-23.45

ª¿ÙÈ, 22940 79290 ÁÂÓ. ›ÛÔ‰Ô˜ ú 7,50 EÍÈϤˆÛË, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.00-23.10/ Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.00

VILLAGE COOL MAPIE§

M∞ƒ°∞ƒπΔ∞ CINEMA

¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË, 22990 71335 £∂ƒπ¡√:Sex and the city 21.20

¢Ô˘Î›ÛÛ˘ ¶Ï·ÎÂÓÙ›·˜ 87, ÷ϿӉÚÈ, 210 6014284 £∂ƒπ¡√: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.00-23.00

KOPA§I CINEMAX

A§™O™ ¢ÂÎÂÏ›·˜ 154, ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, 210 2532003-210 2583133 Sex and the city, ¶¤Ì.K˘Ú. 20.50-23.15, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 21.25

APTEMI™ ¢HM. KIN/ºO™ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘ 2-4, ¶·¿ÁÔ˘, 210 6561153 TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.00-23.00

AÊÚÔ‰›Ù˘ & Iı¿Î˘, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910 54097 £∂ƒπ¡√:Sex and the city, ¶¤Ì.-TÚ. 20.4523.20, TÂÙ. 23.00/ O P·Ù·Ùԇ˘, TÂÙ. 21.00 ÌÂÙ·ÁÏ.

°A§A•IA™ ¶EPAN ¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ ¶EPI™TEPIOY Punishment park, TÂÙ. 21.00-23.00

∞Ú¯‹ §. ªÂÛÔÁ›ˆÓ,210 7773319 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 21.00-23.20

M¶OM¶ONIEPA ∫ËÊÈÛÈ¿, 210 8019687 £∂ƒπ¡√: Paris 20.4523.00

ODEON MA°IA

¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ AE§§ø ƒ·Ê‹Ó·, 22940/23420 ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.0023.00/ Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.10

A£HNA - PISCINES IDEALES ™ÔψÌÔ‡ 18, ÷ϿӉÚÈ, 210 6855860 Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.50-23.00

Δ¤ÚÌ· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË, 210 5698855 A˚ ºÔÚ: §Ô‡Ê· Î·È ··ÏÏ·Á‹, ¶¤Ì. 21.00/ ¶·È¯Ó›‰È· ÂÍÔ˘Û›·˜, ¶·Ú.-™¿‚‚. 21.00-23.15, K˘Ú. 21.00/ XfiÚÙÔÓ, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00 ÌÂÙ·ÁÏ./ MfiÏȘ ¯ÒÚÈÛ·, TÂÙ. 21.00

¢HM/KO™ KIN/ºO™ H§IO/§H™ ME§INA MEPKOYPH

A§E• - CINEMA

§.∂ÈÚ‹Ó˘ 50, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, 210 9919818 ÁÂÓ. ›ÛÔ‰Ô˜ ú 6, ¢Â˘Ù. 4.00 Elizabeth, Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹, ¶ÂÌ. 21.00-23.15/ MfiÏȘ ¯ÒÚÈÛ·, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.00-23.00/ XfiÚÙÔÓ, ¢Â˘Ù. 21.15 ÌÂÙ·ÁÏ./ Zabriskie point, TÚ. 21.00-23.10/ H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, TÂÙ. 21.0023.15

§ÂˆÊ. ¶fiÚÙÔ P¿ÊÙË 235, 22990 76034 £∂ƒπ¡√:TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.00-23.00

¢HMOTIKO™ KIN/ºO™ «MIMH™ ºøTO¶OY§O™» AÁ.

AKTH - Refresh Cinemas ¶Ï·˙ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, 210 8961337 £∂ƒπ¡√: Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 20.45-23.00

A§E•∞¡¢ƒ∞ Refresh Cinemas ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 27, 5Ë

82 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

¢HM/KO™ KIN/ºO™ A°. BAPBAPA™ ™INE ¶AN£EON

KˆÓ/ÓÔ˘ 40, M·ÚÔ‡ÛÈ, 210 6198.890 £∂ƒπ¡√:O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·-

§. ª·Ú·ıÒÓÔ˜ 36, ¡¤· ª¿ÎÚË, 22940 91811 £∂ƒπ¡√:O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ¶¤Ì.-K˘Ú. 21.0023.15/ ¶ÚÔÛ¯Ҙ... ˙¿ÌÏÔ˘ÙÔÈ, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.15

÷ÏΛ‰·, 22210 25625 Sex and the city 19.1522.20

Oƒº∂∞™ §ÂˆÊ. ™·ÚˆÓ›‰Ô˜ 60, 22910 60077 £∂ƒπ¡√: TÔ Û˘Ì‚¿Ó 21.00-23.00

PIA μ¿ÚÎÈ˙·, 210 8970844 Sex and the city 20.4523.20

™INE AP°YPOY¶O§I™ ∫‡ÚÔ˘ 68, ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘, 210 9922098 £∂ƒπ¡√: Sex and the city 20.45-23.20

™INE ¶A§§HNH ∂Ï.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 3, ¶·ÏÏ‹ÓË,210 6666815 Sex and the city 21.20, ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.45-23.20

™INE æYXIKO Classic ∫ËÊÈÛ›·˜ 290, 210 6777330 H ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.45-23.00/ OÈ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˜, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 20.45-23.00

™I™™Y - Candia Strom

∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ 4, ™·ÚˆÓ›‰·, 22910.54931 O ·›ı·ÓÔ˜ Hulk 20.5023.00

ºI§O£EH ¶Ï. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, ºÈÏÔı¤Ë, 210 6833398 £∂ƒπ¡√:Paris 20.5023.10

∑Ô‡ÌÂÚË, 22940 96923 EÍÈϤˆÛË, ¶¤Ì.-K˘Ú. 20.50-23.10/ TÔ ÔÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ô, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00-23.10

X§OH - AGILA K·Û·‚¤ÙË 17, KËÊÈÛÈ¿, 210 8011.500 £∂ƒπ¡√:Sex and the city 21.00, ¶·Ú.-™¿‚‚. 20.45-23.30

øPø¶O™ Sex and the city 21.30

¶ÂÈÚ·È¿ ¢HMOTIKO™ MO™XATOY ™INE KH¶O™ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 49, 210 4810790 El Greco, ¶¤Ì.-¶·Ú. 21.00-23.10/ EÍÈϤˆÛË, ™¿‚‚.-K˘Ú. 21.00-23.15/ O P·Ù·Ùԇ˘, ¢Â˘Ù.-TÂÙ. 21.00/ EÍÈϤˆÛË, ¢Â˘Ù.TÂÙ. 23.00

ª∂§π¡∞ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™VIDEORAMA ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 65, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, 210 4082530 K·ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜, ¶¤Ì. 21.00-23.00/ Speed racer, ¶·Ú.-K˘Ú. 21.0023.00/ £· ¯˘ı› ·›Ì·, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.00/ EÍÈϤˆÛË, TÂÙ. 21.00-23.00

√¡∂πƒ√ ¢∏ª√Δπ∫√™ ∫π¡/º√™ ¡¿ÍÔ˘ 34, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ƒ¤ÓÙ˘, ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Û ·˘Ï‹, 210 4813301,2104823482 £∂ƒπ¡√:Indiana Jones Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ 21.00-23.20

™INE NIKAIA ¢HMOTIKO™ KINHMATO°PAºO™ £Ë‚ÒÓ 245, ¡›Î·È·, 210 4934390 O AÛÙÂÚ›Í ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ¶·Ú.K˘Ú. 21.00-23.15, ¶¤Ì. ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù·ÈÓÈÒÓ ÌÈÎÚÔ‡ ÌËÎÔ˘˜ ¢Ú¿Ì·˜/ O P·Ù·Ùԇ˘, ¢Â˘Ù.-TÚ. 21.0023.10/ B·ıÈ¿, ÎÔÊÙ¿, ·ÓıÚÒÈÓ·, TÂÙ. 21.0023.00

™π¡∂ ™∂§∏¡∏ ™ÂÏ‹ÓÈ·, ™·Ï·Ì›Ó·, 210 4670011 £∂ƒπ¡√: Sex and the city 21.00-23.30

™INEAK ¢HM. KIN/ºO™ ¶Ï.¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, 210 4225653 ÁÂÓ. ›ÛÔ‰Ô˜ ú 7,50 Sex and the city 19.3522.20, ™¿‚‚.-¢Â˘Ù. & 17.00 ●


CINE

TÔ˘ °IøP°OY KPA™™AKO¶OY§OY

ª∞ƒ∫ °√À√§ª¶∂ƒ°∫, ∞™§π¡ ™∞¡Δ™∂∑, ∑√Àπ ¡Δ∂™∞¡∂§

TÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‚·ÚÂÙfi ·’ fiÛÔ ÂÚÈ̤ӷÙÂ...

T√ Δ∂§√™ Δ√À ∫√™ª√À TO ™ÀªμA¡ ** ™ÎËÓÔıÂÛ›·: M. N¿ÈÙ ™È¿Ì·Ï·Ó ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: M·ÚÎ °Ô˘fiÏÌÂÚÁÎ, ZÔ‡È NÙÂÛ·Ó¤Ï, T˙ÔÓ §ÂÁÎÔ˘È˙¿ÌÔ, ÕÛÏÈÓ ™¿ÓÙÛÂ˙

EÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ M. N¿ÈÙ ™È¿Ì·Ï·Ó ‰È¿‚·˙· ÚfiÛÊ·Ù· ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ô˘ ÂÍËÁÔ‡ÛÂ, ‹ ηχÙÂÚ· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ›ÛÂÈ, Ò˜ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ «ŒÎÙ˘ ·›ÛıËÛ˘» Î·È ÙÔ˘ «™ÎÔÙÂÈÓÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡» (·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ «OȈÓÔ‡» Î·È ÙÔ˘ “Lady in the water”) Â›Ó·È fi,ÙÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· Û ¤Ó·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ X›ÙÛÎÔÎ. BϤÔÓÙ·˜ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÙÔ «™˘Ì‚¿Ó», ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· ·Ú¿ Ó· ÌËÓ ÙÔ ı˘ÌËıÒ Î·È Ó· ÛÎÂÊıÒ ˆ˜ ·Ó Ô ™È¿Ì·Ï·Ó Â›Ó·È fi,ÙÈ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ¤¯ÂÈ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÈ-

ÓÂÌ¿ ÛÙÔÓ XÈÙ˜, ÙfiÙ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÈÓÂÌ¿ ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·. ¢ÈfiÙÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÎÈ ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ Û·Û¤Ó˜, Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÔ ¤¯ÙÈ˙ ̤۷ ·fi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÏÔ΋, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ, Ô˘ ÙÔ ÂÊ¢ڛÛÎÂÈ ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÓfi. KÈ ·Ó Ô X›ÙÛÎÔÎ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ¤Ó· McGuffin Û οı ÙÔ˘ ıÚ›ÏÂÚ, ¤Ó· ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¿Ó¢ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÒıËÛË ÛÙÔ ‰Ú¿Ì· Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›·, Ô ™È¿Ì·Ï·Ó ·›ÚÓÂÈ ÙÔ McGuffin Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ù·ÈÓ›·. ™ÙÔ «™˘Ì‚¿Ó», ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÈο η̛· ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Èfi˜, ‹ ÌÈ· ÙÔÍ›ÓË Ô˘ ›Ûˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ Î·È Ô˘ ˆı› ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÂ

ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜. •ÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ ™¤ÓÙÚ·Ï ¶·ÚÎ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢ Î·È ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ fiÏÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ M·Ó¯¿Ù·Ó ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÌÈÎÚ‹ ÎfiÚË ÂÓfi˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘. OÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Û¯ËÌ·ÙÈÎÔ›, ÌÈ· ˘ÚËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· (Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·), ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÙË Ï‡ÛË (·˜ Ô‡ÌÂ) ÙÔ˘ ÁÚ›ÊÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fï˜ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο. H ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·-

ʇÁÔ˘Ó ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ÊÈÏÌ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ¿Óˆ Ù˘ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÔÚ˘ÊÒÛÂȘ Ù˘ ·ÁˆÓ›·˜, Ô˘ fiÛÔ ÂÚÓ¿ Ë ÒÚ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚‚ȷṲ̂Ó˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ï¿ Ì ÛηψÛÈ¿ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÚÚȯԇÓÙ·È Û·Ó ·Ú¿ÛÈÙ· ÔÈ ÎÂÓ¤˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ Ô˘Û›·˜ ÂÈÎfiÓ˜. EÈÎfiÓ˜ ηٿ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜, ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ¤Ó· ‡ÚËÌ· ÈηÓfi ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙÚ¤ÈÏÂÚ Ô˘ ı· Û ʤÚÂÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, ·ÏÏ¿ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ. TÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÏÔ˚Îfi, Ë ¤ÓÙ·ÛË ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È ·ÓÙ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ ÚÔ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÔڇʈÛË, Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙËÓ ÈÔ Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Ï¿ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¯fiÚÙ·Û·Ó (‹ Ì‹ˆ˜ ÌÔ‡¯ÙÈÛ·Ó;) ÌÈ· ·ÎfiÌË ÚԂϤ„ÈÌË ·Ó·ÙÚÔ‹, ÈηӋ Ó· οÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È fiÛÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈʇϷÍË ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ‹ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ù· fiÏ·... ∞ 12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 83


¶ƒ∂ªπ∂ƒ∂™ * ** *** **** *****

∞‰È¿ÊÔÚË ª¤ÙÚÈ· ∫·Ï‹ ¶Ôχ ηϋ ªËÓ ÙË ¯¿ÛÂȘ

DVD Mπ∞ A∫√ª∞ °∫∂´ Δ∞π¡π∞ (ANOTHER GAY MOVIE)

O §∞ƒ™ ∫∞π ∏ «∫√À∫§∞» Δ√À (LARS AND THE REAL GIRL) ***

T√ ªÀ™Δπ∫O Δ√À μƒAÃ√À Δø¡ ∫ƒ∂ª∞™ªE¡ø¡ (PICNIC AT HANGING ROCK)****

O ∞¶I£∞¡√S HULK (THE INCREDIBLE HULK)**

£· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û·˜ οÓÂÈ Ó· ÎÔÎÎÈÓ›ÛÂÙ ‹ Ó· ÛοÛÂÙ ÛÙ· Á¤ÏÈ·, fï˜ ·˘Ù‹ Ë Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ °ÎÚÂÁÎ °ÎÈϤÛÈ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ˆ˜ ÌÓËÛÙ‹ ÙÔ˘ ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ «·Ó·ÙÔÌÈο ÔÚı‹» ÎÔ‡ÎÏ· (ÚÔÔÚÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÛÂÍ ÎÈ fi¯È ÁÈ· Á¿ÌÔ), ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù›ÔÙ ·fi Ù· ‰˘Ô. AÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ N¿ÓÛÈ ŸÏÈ‚ÂÚ, Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ οÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·Ú·ÍÂÓÈ¿ Ù˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ÛÙÔ “Six Feet Under”, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ· Î·È ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Έ̈‰›· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· «¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó» ‰›ÌÂÙÚ˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿Ó˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fi¯È ÌfiÓÔ.

«ŸÏ· fiÛ· ‚ϤÔ˘Ì ‹ fi,ÙÈ Ê·ÈÓfiÌ·ÛÙÂ/ ŸÓÂÈÚÔ Â›Ó·È Ì¤Û· Û fiÓÂÈÚÔ». OÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ŒÓÙÁÎ·Ú ÕÏ·Ó ¶fiÂ Î·È Ù· ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Ï¿Ó· ÌÈ·˜ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ̤ڷ˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (ı˘ÌËı›ÙÂ, ›̷ÛÙ ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ·Ï›·), ÁÂÌ¿Ù˘ ·fi ·ÚıÂÓÈο ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÓÙ˘Ì¤Ó· ÛÙ· ÏÂ˘Î¿ Ô˘ ˘ÌÓÔ‡Ó ÙÔÓ ÕÁÈÔ B·ÏÂÓÙ›ÓÔ, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ ˆ˜ Ë Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ °Ô˘›·Ú ÎÚ‡‚ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ‰ÂȘ. H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÈÎ ÓÈÎ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ ÙÔ 1900, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· Ï˘ÚÈ΋ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ –Ù˘ ηٷÈÂṲ̂Ó˘ ÂÈı˘Ì›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔ‡– Î·È Û ÌÈ· ÔÈËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘.

To Ó· ‚ϤÂȘ Ì ηÎfi Ì¿ÙÈ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÁÎ §È ·fi ÙÔÓ §Ô˘› §ÂÙÂÚȤ, ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ “Transporter” Î·È ÙÔ˘ “Transporter 2” ÛÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ȉˆı› ·Ï¿ ˆ˜ ÛÓÔÌÈÛÌfi˜, fï˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Hulk ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. TÔ Â·Ó·Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ franchice Ô˘ ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Ó· Âı¿ÓÂÈ ÂÓ ÙË ÁÂÓ¤ÛÂÈ ÙÔ˘, Â›Ó·È fiÛÔ ıÔÚ˘‚҉˜, ÂÎÚËÎÙÈÎfi Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ Âʤ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ·Ó¤ÌÓ¢ÛÙÔ, ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi Î·È ÚÔۯ‰ȷṲ̂ÓÔ. O MÚÔ˘˜ M¿ÓÂÚ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙË ıÂÚ·›· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔ Ù¤Ú·˜ «hulk-Ȉӻ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ¤Ó· ÊÈÏÌ Ô˘ ÙÛÂοÚÂÈ ÎÏÂÌ̤Ó˜ ȉ¤Â˜ ·fi οı monster movie Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËΠÔÙ¤.

EÊfiÛÔÓ Á˘Ú›˙ÔÓÙ·È Î·Î¤˜ Ó·ÓÈΤ˜ ÛÙÚ¤ÈÙ Ù·Èӛ˜, ÁÈ·Ù› Ó· ÌË Á˘Ú›˙ÔÓÙ·È Î·È Î·Î¤˜ Ó·ÓÈΤ˜ ÁÎ¤È Ù·Èӛ˜; A˘Ùfi ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ Âȯ›ÚËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÔηÚÈÛÙÈο ¯ÔÓÙÚÔÎÔÌ̤Ó˘ Έ̈‰›·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (Ó·È, ÁΤÈ) ÂÊ‹‚ˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ¿ ÙÔ˘˜. EÓÙÔ‡ÙÔȘ, ¤Ú· ·fi ÙÔ Û·¯Ïfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÎÈ fiÙ·Ó Ë ·ÓÔËÛ›· ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ı· ‚Ú›ÙÂ Â‰Ò ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ T˙ÔÓ °Ô˘fiÙÂÚ˜ ÂÚ‹Ê·ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ TÔÓÙ ™Ù›‚ÂÓ˜ ¤¯ÂÈ Ù· ÊfiÓÙ· Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Û ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi cult classic.

∂¡∞™ £ƒÀ§√™ °π∞ °∂§π∞ (WALK HARD: THE DEWEY COX STORY) TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Á·›ÓÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó Û DVD ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ (·ÚfiÙÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Ù· ¯ˆÚ¿Ó fiÏ·), ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·fiÏ·˘Û˘ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ “Walk Hard”, ·˘Ù‹ Ë ¤Í˘ÓË Î·È Î·ÏÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ·Úˆ‰›· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ biopics ÙÔ˘ T˙¤È̘ K¿ÛÓÙ·Ó. M ÙÔÓ T˙ÔÓ ™È P¿ÈÏÈ (Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Û ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ηÚȤڷ... «ÎϤÊÙË ·Ú·ÛÙ¿Ûˆӻ) Ó· ‰›ÓÂÈ Ú¤ÛÙ· ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ıÚ‡ÏÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÈÔ ÎÏÈÛ¤ ÔÚ›· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÛÛ›· Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ Έ̈‰›·˜ T˙Ô˘ÓÙ A¿ÙÔÔ˘ ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÙÔ fun Â›Ó·È ·Ï¿ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ.

THE SAVAGES ULZHAN **

Oπ ¶∞ƒA¡√ª√π

PARIS **

°ÂÌ¿ÙÔ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ·ÏÏ¿ Ì ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ BfiÏÎÂÚ ™Ï¤ÓÙÔÚÊ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ԉËÁfi ÙÔ˘ Lonely Planet ÁÈ· Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Ì ‚·ıȤ˜ ˘·ÚÍȷΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÂÚ¿ÙËÌ·. O °¿ÏÏÔ˜ ‹Úˆ¿˜ ÙÔ˘ (ÙÔÓ ˘Ô‰‡ÂÙ·È Ì ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ ‚ϤÌÌ· Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ºÈÏ› TÔÚÂÙfiÓ) ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÂÚ·Ù¿ ÛÙȘ ÂÚËÌȤ˜ ÙÔ˘ K·˙·ÎÛÙ¿Ó, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ‰˘Ô ·È‰ÈÒÓ ÛÊȯٿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. O ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Û·Ê‹˜, fï˜ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› fiÏ· Ù· ÎÏÈÛ¤ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ‚ϤÌÌ·ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË «Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈ΋ ∞Ó·ÙÔÏ‹».

H ÌÓ‹ÌË ·fi ÙË ı¤·ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ KÔ‡Ó‰Ô˘ÚÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘ T›ÙÔ˘ B·Ó‰‹, ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ º˘ÛÛÔ‡Ó, ÙÔ˘ AÓ¤ÛÙË BÏ¿¯Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÁÂÌ¿ÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÌÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ Ô˘ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ º›ÓÔ˜ ºÈÏÌ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Ù˘. ¢›¯ˆ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÂÓı‡ÌÈÛ˘ ‹ Â·ÓÂÎÙ›ÌËÛ˘ fï˜ ·˜ Ì›ÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÙË Û¯Â‰fiÓ “western” Ù·ÈÓ›· ÂΉ›ÎËÛ˘ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÌÊ˘Ïȷ΋ EÏÏ¿‰·. TÔ ÊÈÏÌ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎfiÈ· Û “directors cut” Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ÛÎËÓ‹ Ô˘ Ë ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ··›ÙËÛ ӷ ÎÔ›.

¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÛ·ÓÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠı¤ÛË ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÛÙÔ “Paris Je t’ Aime”, Ô ™ÂÓÙڛΠKÏ·›˜ οÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂΉԯ‹, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÊÈÏÌ ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ fiÛÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ¯ˆÚÔ‡ÛÂ Ë ÛÔÓ‰˘ÏˆÙ‹ Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ. H ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘, Î·È Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Û·Ó Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜.

84 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

A˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘ ‰Ú¿Ì· Ù˘ T·Ì¿Ú· T˙¤ÓÎÈÓ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ DVD clubs ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· fiÛÎ·Ú Î·Ï‡ÙÂÚ˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂÚÌËÓ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ §fiÚ· §›ÓÂ˚, Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘. A˘Ù‹ Ë ÌÂÙÚË̤ÓË, ıÏÈÌ̤ÓË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù·ÈÓ›·, fï˜, ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ‰˘Ô ·‰ÂÏÊÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Í·Ó¿ ÎÔÓÙ¿ fiÙ·Ó ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙËÓ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Á˘·Ï¿‰· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿, ·ÏÏ¿ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¯Ù˘¿ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·Ú‰È¿, ÁÂÌ¿ÙË ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ·Á¿Ë.


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 85


μπμ§π√ πÛÙÔڛ˜ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ

∫ƒÀªª∂¡∞ ªÀ™Δπ∫∞ TÔ˘ £ANA™H MHNA

«™Δ√ ∫∞ºE Δ∏™ Ã∞ª∂¡∏™ ¡π√Δ∏™», ¶·ÙڛΠMÔÓÙÈ·Ófi, ÂΉ. ¶fiÏȘ, ÛÂÏ. 151, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË A¯ÈÏϤ·˜ K˘ÚȷΛ‰Ë˜

¶·Ú›ÛÈ, ÛÙ· 60s. ™ÙÔ Î·Ê¤ Conde, ÙÔ «∫·Ê¤ Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ ÓÈfiÙ˘», fiÔ˘ Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ÌÔ¤Ì Î·È ¯·ÛÔ̤Úˉ˜ Ì ·‚¤‚·ÈÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÎÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ·‚¤‚·ÈÔ Ì¤ÏÏÔÓ. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ì ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ §Ô˘Î›, ÌÈ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ Ó·ڋ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿. H ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÈÙ›· ÁÈ· ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘, ̤۷ ·fi ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÙË ÁÓÒÚÈ˙·Ó οˆ˜ ηϿ. ŒÓ·˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜, ¤Ó·˜ ʤÚÂÏȘ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ¤Ó· ÊÔÈÙËÙ‹˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘... OÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ηٷı¤ÛÂȘ ı· ·Ó·Ï¿ÛÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Û·Ó ÙÔ ·˙Ï ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Û·Ù·ÏË̤Ó˘ «ÛÙÔ Î·Ê¤ Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ ÓÈfiÙ˘»... O 63¯ÚÔÓÔ˜ ¶·ÙڛΠMÔÓÙÈ·Ófi ıˆÚÂ›Ù·È ‰›Î·È· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÓÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ nouveau roman Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ’60. °Ó‹ÛÈÔ ·È‰› ÙÔ˘ M¿Ë, ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ì ÙÔ MÂÁ¿ÏÔ BÚ·‚Â›Ô M˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ Aη‰ËÌ›·˜ (1972) Î·È ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Goncourt (1976). ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÎÈ ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ «◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ηϿ ·È‰È¿» (¶fiÏȘ), ÙÔ «N˘¯ÙÂÚÈÓfi ·Ù‡¯ËÌ·», ÔÈ «K˘ÚȷΤ˜ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘» (K¤‰ÚÔ˜), Ë «NÙfiÚ· MÚ‡ÎÓÂÚ» Î.¿. TÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÂȉÈο ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈıÚ‡ÏËÙÔ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ‡ÏË ÛÙ· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. E›Ó·È Ë ›‰È· Ë fiÏË ·˘Ù‹ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›. ŒÙÛÈ, Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙÔ «™ÙÔ Î·Ê¤ Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ ÓÈfiÙ˘» ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈ· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛÔ˘Ï¿ÙÛÔ ÛÙ· ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘ AÚÈÛÙÂÚ‹˜ Ÿ¯ı˘, ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙˆÓ AÏ Î·È Ù· ηʤ ÛÙ· ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ OÓÙÂfiÓ «Û’ ¤Ó· ¶·Ú›ÛÈ ÊˆÙÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Û ¿ÛÚÔ-Ì·‡ÚÔ, fiÔ˘ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· ÎÈ fiÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·Ϥ˜ ϤÍÂȘ Î·È ÛȈ¤˜».

¢øPO μπμ§π∞ «Δƒ√ª¶∂Δ∞» H A.V. Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ MÂÏ¿ÓÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ¤ÓÙ (5) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «TÚÔÌ¤Ù·» Ù˘ T˙¿ÎÈ K¤È. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVRA, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 17/6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

86 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

«Tƒ√ª¶∂Δ∞», T˙¿ÎÈ K¤È, ÂΉ. MÂÏ¿ÓÈ, ÛÂÏ. 323, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ M·ÙÛԇη˜

«•ÂÙ˘Ï›ÁÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÙÚÔÌ¤Ù· ÙÔ˘. K¿Ùˆ ÛÙÔ ‚˘ıfi, ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó¤Ó·˜. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·Ó¤Ó·˜, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· ·›˙ÂÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÙÚÔÌ¤Ù·... H ÙÚÔÌ¤Ù· ÙÔÓ ÍÂÁ˘ÌÓÒÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ô›ÎÙÔ ·fi Ù· ¿ÓÙ·, ÒÛÔ˘ ηٷϋÁÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÛÒÌ·, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÏıfiÓ, ¯ˆÚ›˜ Ù›ÔÙ·». O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÔÌÂÙ›ÛÙ· T˙Ô˜ MÔ‡ÓÙÈ ÍÂÌÚÔÛÙÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Â› ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ˙ˆ‹. O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ù˙·˙›ÛÙ·˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Á˘Ó·›Î·. H ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ ˘ÈÔıÂÙË̤ÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ KfiÏÌ·Ó, ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÙÔ˘ ÓÙÚ¿ÌÂÚ MÈÁÎ PÂÓÙ M·ÎKÔÏ Î·È ÌÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. OÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜, Ì·˙› Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ M›ÏÈÛÙÂÓÙ, ı· ·ÊËÁËıÔ‡Ó ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. TË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¿Ú·Á «˙Ô‡Û ‰˘Ô ˙ˆ¤˜ ‹ Ì‹ˆ˜ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·Ú¿ÏÏËÏÔ Û‡Ì·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘;». O T˙Ô˜ MÔ‡ÓÙÈ Â›Ó·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ Î·È fi¯È ˘·ÚÎÙfi ÚfiÛˆÔ, Ô MÈÏ T›ÙÔÓ fï˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ï¢Îfi˜ È·Ó›ÛÙ·˜ Ù˘ Ù˙·˙, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ OÎÏ·¯fiÌ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· NÙfiÚÔıÈ §Ô˘Û›Ï T›ÙÔÓ Î·È ¤Î·Ó ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙË Î·ÚȤڷ ·fi Ù· ̤۷ ÙˆÓ 30s Î·È ÌÂÙ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ ÚÒÙÔ fiÓÔÌ·. MÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ 1989 ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ¤ÎÚ˘‚ ÂÈÌÂÏÒ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ Ù˘. ÿÛˆ˜ ÂÂȉ‹ –ÔÚı¿ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜– ›ÛÙ¢ fiÙÈ ı· ›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ˆ˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ Ù˙·˙, ·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÍ‹ÁËÛË ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ˘ÂÚ·ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤ÓË... ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË Ë «TÚÔÌ¤Ù·». °ÂÓÓË̤ÓË ÙÔ 1961 ÛÙÔ E‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ ·fi ™ÎÔÙÛ¤˙· ÌËÙ¤Ú· Î·È NÈÁËÚÈ·Ófi ·Ù¤Ú·, Ë T˙¿ÎÈ K¤È ΤډÈÛ Ì ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ Guardian ÙÔ 1998. ™ÙÔ ·ÏÌ·Ú¤ Ù˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ıÚ˘ÏÈ΋˜ Bessie Smith. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô T˙Ô˜ MÔ‡ÓÙÈ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÈÁ¿˜, ÌÈÛfi˜ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô˜ Î·È ÌÈÛfi˜ AÊÚÈηÓfi˜, fiˆ˜ ÎÈ Ë ›‰È· Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜. H ·Ê‹ÁËÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌÈ΋. H ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙÚÔÌÂÙ›ÛÙ· ͉ÈÏÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎÔÓÙÈÓ¿ ÙÔ˘ ÚfiÛˆ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·Ê‹ÁËÛË ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚfiÛˆÔ Î·È «ÊˆÓ¤˜» (fiϘ ÙÔ˘˜ «Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜») ·fi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Û ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi-

ÙÂÚÔ Â‡ÚËÌ· Ù˘ Û˘ÁÁڷʤˆ˜, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ͤÚÂÈ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. OÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi T˙Ô˜ MÔ‡ÓÙÈ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ smoking, ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ¤Ó·Ó fiÚÔ ·fi ÙË slang Ù˘ Ù˙·˙. £¤ÙÔÓÙ·˜ Â› Ù¿ËÙÔ˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ Î·È Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ K¤È Â›Ó·È «ÁÚ·Ì̤ÓÔ» Ì ÓfiÙ˜ Ô˘ ·ÔÓ¤Ô˘Ó ÁÏ˘ÎÈ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ì·˙› Ì ÌÈ· ‰fiÛË ÂÈÚˆÓ›·˜. H «TÚÔÌ¤Ù·» ¤¯ÂÈ ÙÔ Ï˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Miles, ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘ Dizzy Î·È ÙÔ˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Chet Baker. «H E¶π™Δƒ√º∏», T˙fiÚÙ˙ÈÔ º·Ï¤ÙÈ, ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ, ÛÂÏ. 584. MÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¢·ÌfiÊÏË B¤Ú·.

ŒÓ·˜ ‚¤ÚÔ˜ IÙ·Ïfi˜ Ô˘ ‰È·Ú¤ÂÈ Ì ¤Ó· ηı·Úfi·ÈÌÔ «·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ» ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜, ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô T˙fiÚÙ˙ÈÔ º·Ï¤ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. ŸÓÔÌ· Ì ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ·‹¯ËÛË, Ô º·Ï¤ÙÈ Î·ıÈÂÚÒıËΠÛÙËÓ È¿ÙÛ· ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Ì ٷ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ «EÁÒ ÛÎÔÙÒÓˆ» (2002) Î·È «N· ÈÛÙ‡ÂȘ ÌfiÓÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘» (2004). H «EÈÛÙÚÔÊ‹» ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¿Óˆ ·fi 1.500.000 ·ÓÙ›Ù˘· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. H ÈÛÙÔÚ›· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ºÏ¿ÁÎÛÙ·Ê Ù˘ AÚÈ˙fiÓ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ «ÎfiÎÎÈÓË» ¤ÚËÌÔ Ô˘ ‰È·ÎÏ·‰›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ °ÎÚ·ÓÙ K¿ÓÈÔÓ. O T˙ÈÌ M·Î¤Ó˙È, ÈÏfiÙÔ˜ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ Û ¤Ó·Ó ÈӉȿÓÈÎÔ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi. E›Ó·È ÌÈÛfi˜ Ï¢Îfi˜ Î·È ÌÈÛfi˜ N·‚¿¯Ô. H ‰ÈÏ‹ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ‚ÈÒÓÂÈ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË no man’s land. °È· ÙÔ˘˜ Ï¢ÎÔ‡˜ Â›Ó·È Ôχ «ÎfiÎÎÈÓÔ˜» Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi¯ıÔÓ˜ Ôχ «¯ÏˆÌfi˜». MÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·Ú¯ÂÙ˘ÈÎfi ‹Úˆ· Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ¢‡Û˘. E›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ Ô˘ıÂÓ¿. «¶¿ÓÙ· ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÌÈ· Û‡Á¯˘ÛË, Û·Ó Ó· ÂÚ·ÙÔ‡Û ÛÙË Ì¤ÛË ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÚ¤ÊÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ηÌÈ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô fi¯ı˜ ÙÔ˘...». O T˙ÈÌ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·Ô˘Û›·˜ ÛÙÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÌÊÈÏȈı› Ì ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÈӉȿÓÈÎË Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ºÂ˘! MÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÊfiÓÔ˘˜ ı· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. KÈ Ô T˙ÈÌ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÔ˘Ó ·ÎfiÌË Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ... O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙ‹ÓÂÈ ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ì ηÏÔ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË ÏÔ΋ Î·È Ì ÌfiÏÈÎË ‰Ú¿ÛË, ·Ó Î·È Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Â›Ó·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. EÈϤÔÓ, Ô º·Ï¤ÙÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì¿ÛÙÔÚ·˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·˜. «AÏÒÓÂÈ» ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ÙȘ ·¯·Ó›˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ AÚÈ˙fiÓ· Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Ì ÔÏÔ˙ÒÓÙ·Ó· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ Indian reservations. ™Â ÛËÌ›·, fiˆ˜ ·˜ ԇ̠ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÛÙÔ Ì·Ú «˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜» ÙÔ˘ “Knocking On Heaven’s Door”, ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì˘Úˆ‰È¿ ·fi ͇ÏÔ Î·È Ô˘›ÛÎÈ... H «EÈÛÙÚÔÊ‹» ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Û·Ó ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ. ™ÎÏËÚfi Û·Ó ÙËÓ «ÕÁÚÈ· ™˘ÌÌÔÚ›·» ÙÔ˘ ¶¤ÎÈÓ· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÈÎfi Û·Ó ÌÈ· ·ÏÈ¿ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ T˙ÔÓ ºÔÚÓÙ. ∞


Δπ ¡∂∞; ¶EM¶TH 12/6, ™TI™ 13.00 MÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÔÈËÙÒÓ Î·È Â˙ÔÁڿʈÓ, fiˆ˜ AÔÏÈÓ¤Ú, MÂÚÙÚ¿Ó, MÔÓÙϤÚ, §ÔÙÚ·ÌfiÓ, M·Ï·Ṳ́, NÂÚ‚¿Ï, ¶ÚÔ˘ÛÙ Î·È BÂÚϤÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «™ÎȤ˜ ÛÙÔ Êˆ˜», Ô˘ ı· ·M¶√¡Δ§∂ƒ ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ NÂʤÏË Î·È Ù· EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ MÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ AıËÓÒÓ. ™ÙÔ °·ÏÏÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ™›Ó· 31.

TPITH 17/6, ™TI™ 21.00

£∞¡A™∏™ B∞§Δπ¡√™ TÔ˘ ¢HMHTPH ºY™™A

«°ÔÓ›˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿» ϤÁÂÙ·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ KÒÛÙ· ™ÙÔÊfiÚÔ˘ Î·È fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi Î·È ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ·È‰› ‹ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ·... ÙÔ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘˜. £· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ KÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ Public, K·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ 1, ™‡ÓÙ·ÁÌ·.

K·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ·ÎfiÌ· Î·È Ô ÈÔ ¿¯ÚËÛÙÔ˜ ıÂÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ÛÙÈÁÌÈ·›· ‰Èη›ˆÛË. A˘Ùfi ÛΤÊÙËη ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Aη‰ËÌ›· AıËÓÒÓ ÂͤÏÂÍ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÓ £·Ó¿ÛË B·ÏÙÈÓfi. TÔ ÁÂÚÔÓÙÈÎfi, Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi Î·È ·Ú·ÎÌ·Ṳ̂ÓÔ ·˘Ùfi ۈ̷Ù›Ô, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi, ÂÓÔ¯ÏËÙÈο „ÈÌ(Ì)˘ıÈ҉˜ ÎÙ›ÚÈÔ, ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ‰Â¯Ù› ˆ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·›ı·Ó˜ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ˜ –ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙÔ ‰›Ô Ù˘ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÙÔ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÎʤڈ ÁÓÒÌË– Î·È ¤¯ÂÈ, Û˘Ó‹ıˆ˜, ·Ê‹ÛÂÈ ·¤Íˆ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜. EÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ô˘ Á›Ó·Ó ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ¿ÍÈ˙·Ó ÙË ı¤ÛË. O B·ÏÙÈÓfi˜, fï˜, Â›Ó·È Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÂÓ ˙ˆ‹ ŒÏÏËÓ·˜ Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÈ› ÙÈÌ‹ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙËÓ Aη‰ËÌ›·, fi¯È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ. E›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÚ·„ ÔÙ¤ ‚È‚Ï›Ô ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÂÈÚ¿˜, Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ fiÛÔ Î·Ó¤Ó·˜, Ô˘ ÂÓ¤Ù·Í Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Î›ÌÂÓ· (ÚÔ¸¿Ú¯ÔÓÙ· ‹ Ï·ÛÙ¿), Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ –··ÈÙ› ı· ¤ÏÂÁ·– ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Û fi,ÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ, Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙȘ Ù¤¯Ó˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. NÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÙfiÌÔÈ ·fi ÙÔ «™˘Ó·Í¿ÚÈ AÓ‰Ú¤· KÔÚ‰Ô¿ÙË», Ë «∫¿ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÓÓÈ¿», Ù· «™ÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60» ηÈ, ȉ›ˆ˜, Ë «OÚıÔΈÛÙ¿» Â›Ó·È ‹‰Ë ‚È‚Ï›· ÎÏ·ÛÈο. E‡¯ÔÌ·È ÛÙËÓ Aη‰ËÌ›· Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ ÂÎÙfi˜ ÏËı¿ÚÁÔ˘ Ê¿ÛË Ù˘. Y.°. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô, Ù· «ÕÓıË Ù˘ ·‚‡ÛÛÔ˘», Ô˘ ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉ. EÛÙ›·, ÍÂΛÓËÛÂ Û·Ó ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤. B·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙ· «A˘ÙfiÁÚ·Ê·» Î·È ÛÙËÓ AÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ™ÔψÌÔ‡, Ì ÌÔÚÊ‹ ‰È·ÏfiÁˆÓ, Ô B·ÏÙÈÓfi˜ ·Ó·Ï¿ıÂÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÔÈËÙ‹. A˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ ÁÔ‹Ù¢ÛÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ‹Ù·Ó Ë «ÛÎÔÙÂÈÓ‹» ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ÂΛÓË Ô˘ ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡ ·ÔʇÁÔ˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ۯ‰fiÓ Ó· ı›ÍÔ˘Ó. 12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 87


μπμ§π√

¡∂∂™ ∂∫¢√™∂π™ BURNOUT, KIN¢YNO™ ◊ EYKAIPIA, Ù˘ Dina Glouberman, ÂΉ. EÚ¢ÓËÙ¤˜, ÛÂÏ. 264, ú 19

∏ πÛÙÔÚ›· Û ÎfiÌÈÎ

H Û˘ÁÁڷʤ·˜ –Î·È ÂÌÓ‡ÛÙÚÈ· ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÔÏÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ AÙÛ›ÙÛ· Ù˘ ™Î‡ÚÔ˘– ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ Ò˜ Ë ÂÍÔ˘ı¤ÓˆÛË ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È fiÙ·Ó fiÏ· fiÛ· οÓÔ˘Ì ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜.

∏ ¶√§π™ ∂∞§ø

HELLENIC NEXUS, Ù‡¯Ô˜ 26 «1453» TÔ ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi graphic novel Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù›ÙÏÔ «1453» ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Anubis, 555 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ (1453-2008). O Û˘ÁÁڷʤ·˜ OÚ¤ÛÙ˘ M·ÓÔ‡ÛÔ˜ Î·È Ô ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜ ¶·ÁÒÓ˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛÙÔÔÈËı› ÈÛÙÔÚÈο, ·fi ÙË ÁˆÁÚ·Ê›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÒÛË, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÙÚ·ÁÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. (™ÂÏ. 144, ú 25)

∞ºƒπ∫∞¡π∫∂™ π™Δ√ƒπ∂™ MÀƒª∏°∫√ºø§π∂™ ™Δ∏ ™∞μ∞¡∞, ÙÔ˘ TÛÈÓÔ˘¿ AÙÛ¤ÌÂ, ÂΉ. ¶¿˘ÚÔ˜, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË K·ÙÂÚ›Ó· X·ÏÌÔ‡ÎÔ˘

OÈ «M˘ÚÌËÁÎÔʈÏȤ˜ ÛÙË Û·‚¿Ó·» Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋˜ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, fiˆ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î·È Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ì¤Û· ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÚÈÒÓ Ê›ÏˆÓ, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ˘ ÂΉfiÙË Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ·ÛΛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Â›Û˘ Ê›88 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

ÏÔ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ·ÔχÛÂÈ ÙÔÓ ÂΉfiÙË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. AÓ Î·È Ë ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÙË ÏÂÈ„˘‰Ú›·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ‰ÂÍ›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÌÈ·˜ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˘ AÌÂÚÈηӛ‰·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘. EÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ì ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·, Ô NÈÁËÚÈ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ

H «Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈ӻ, ̤۷ ·fi ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ, Ò˜ Î·È ÁÈ·Ù› ÌÂıfi‰Â˘Û·Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÈ̤˜, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÛÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ NEXUS, ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›. K·È Ì·˙› Ë ·Ê›Û· « T È ‰ Â Ó ‹ Í Â Ú Â Ô I Ó Ù È ¿ Ó · T˙fiÔ˘Ó˜: ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ÎÚ˘ ÛÙ¿ÏÏÈÓˆÓ ÎÚ·Ó›ˆÓ».

NEOI ANTPE™, Ù˘ ŒÚÛ˘ ™Â˚ÚÏ‹, ÂΉ. MÂÙ·›¯ÌÈÔ, ÛÂÏ. 288, ú 16

OÈ ËÚˆ›‰Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ˙Ô˘Ó Û ÌÈ· fiÏË fiÔ˘ ¿ÏÏ· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÈÏÈÁÁȈ‰Ò˜ Î·È ¿ÏÏ· ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÎÈÓËÛ›·, Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ ¿ÓÙÚ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È fi,ÙÈ ÔÓÂÈÚ‡ÙËηÓ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ô˘ ÎÈ ÂΛӘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÔÊfiÙÂÚ˜ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ·...

∂∫£∂™∏ μπμ§π√À MÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ‰›ÓÂÈ Ë 22Ë ŒÎıÂÛË BÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ BÈ‚ÏÈÔ¯·ÚÙÔˆÏÒÓ Î·È EΉÔÙÒÓ ¶ÂÈ Ú·È¿ , Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ˆ˜ ÙȘ 22/6 ÛÙÔ ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ. ¶¿Óˆ ·fi 150 ÂΉfiÙ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 40.000 Ù›ÙÏÔÈ ‚È‚Ï›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Î¿ı ̤ڷ ·fi ÙȘ 19.00 ˆ˜ ÙȘ 23.00. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ı· ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù· ‚Ú¿‰È· ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ÙÔ˘.

ÙËÓ ·Ú·ÔÈË̤ÓË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ì·‡Ú˘ Ë›ÚÔ˘ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ë ÔÔ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ì ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·Ù›·˜. O AÙÛ¤ÌÂ, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ·ÊÚÈηÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1930. Y‹ÚÍ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ P·‰ÈÔʈӛ·˜ Ù˘ NÈÁËÚ›·˜. K·Ù¿ ÙÔ ÓÈÁËÚÈ·Ófi ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ Ù˘ MÈ¿ÊÚ·˜, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜. Afi ÙÔ 1972 Î·È ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Î·‰ËÌ·˚΋ ηÚȤڷ. Œ¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·, ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, ‰ÔΛÌÈ·, ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ·È‰Èο ‚È‚Ï›· Î·È ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› Ì ÔÏϤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. TÔ 2007 ‰ÈÂΉ›ÎËÛÂ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ BÚ·‚Â›Ô Booker ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ™¿ÏÌ·Ó P¿ÛÓÙÈ, NÙfiÚȘ §¤ÛÈÓÁÎ, K¿ÚÏÔ˜ ºÔ˘¤ÓÙ˜, º›ÏÈ PÔı Î·È ÕÌÔ˜ O˙. ●

TO TE§O™ TH™ TPE§A™, ÙÔ˘ Xfiگ BfiÏÈ, ÂΉ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ÛÂÏ. 448, ú 24

KÚ¿Ì· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ô˘˜ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ‰È·ÓfiËÛ˘ Î·È ÛÙÚÔ˘ÎÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ Ê¿ÚÛ·˜, ÙÔ «T¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙڤϷ˜» Â›Ó·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙË ÌÔ›Ú· Ù˘ AÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË Î·È ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋.

OYP§IAXTO, KANTI™ KAI A§§A ¶OIHMATA, ÙÔ˘ ÕÏÂÓ °Î›ÓÛÌÂÚÁÎ, ÂΉ. ÕÁÚ·, ÛÂÏ. 272, ú 17

Afi Ù· ϤÔÓ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈο ΛÌÂÓ· Ù˘ ÌÈÙ ÁÂÓÈ¿˜, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi fiÙ·Ó ÚˆÙÔ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1956 ηٷۯ¤ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÈ·˜ Ì·ÎÚ¿˜ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘, ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰Âο‰Â˜ ÔÈËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ η٤ıÂÛ·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ °Î›ÓÛÌÂÚÁÎ.


MÂÁ¿Ï· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ï¢ÎÒÌ·Ù·, fi¯È ÁÈ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË...

THE BIG READ TÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ M∂¡∂°√À MAXE™ - H ¶O§EMIKH I™TOPIA 5.000 XPONøN, P. T˙. °ÎÚ·ÓÙ, ÂΉ. POLARIS, ÛÂÏ. 360, ú 44

™ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ K·Ó·˝Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ AÈÁ‡ÙÈÔ˘˜ ÛÙË MÂÁȉ‰Ò. O ‰È¿ÛËÌÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ P. T˙. °ÎÚ·ÓÙ ÙË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ȉˆı› Î·È ˆ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ «ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‚›·˜». K·È, Ê˘ÛÈο, ‰È·ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ IÚ¿Î. KÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÙÈο ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ οı ÂÔ¯‹˜ Î·È –ÙÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ– ‰È·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi Û˘Ó¯¤˜, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ «ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ·» ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ·ÂÈÏ‹.

M Ï‹ıÔ˜ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÁÚ·ÊÒÓ, ۯ‰ȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÙȘ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˜ Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ... BEP°INA - O TO¶O™ KAI H I™TOPIA TOY, ™Ù¤ÏÏ· ¢ÚÔ‡ÁÔ˘/XÚ˘ÛԇϷ ™·¿ÙÛÔÁÏÔ˘ ¶·ÏÈ·‰¤ÏË, ÂΉ. MI§HTO™ - EºE™O™, ÛÂÏ. 320, ú 100

E›Î·ÈÚË ‚ԇϷ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ·Ó·Ûηʋ˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÈ·ÓÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. MfiÓÔ Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÁÁڷʤˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó Î·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜. M ÏÔ˘ÛÈfiÙ·ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ ÙÔ˘ M·ÓÒÏË

¢øPO μπμ§π∞

¢øPO μπμ§π∞

«EºTA ºE°°APIA»

«EPøTA™ ™TO KOKKINO»

H A.V. Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ EÌÂÈÚ›· EΉÔÙÈ΋ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ¤ÓÙ (5) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «EÊÙ¿ ºÂÁÁ¿ÚÈ·» Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·˜ ™Ì˘ÚÏ‹. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVBOOK, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 17/6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ·ÓÙ›Ù˘¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ (MÂÙ·Í¿ 1 Î·È ZˆÔ‰. ¶ËÁ‹˜, Aı‹Ó·, ·fi ÙȘ 8.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 16.00, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜) Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (·fi ÙȘ 18/6 ÎÈ ¤ÂÈÙ·).

H A.V. Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ PÔ¤˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ¤ÓÙ (5) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «ŒÚˆÙ·˜ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ» Ù˘ Iˆ¿ÓÓ·˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˘. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVP, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 17/6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ·ÓÙ›Ù˘¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ (§ÔÌ‚¿Ú‰Ô˘ 31-35, Aı‹Ó·) Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (·fi ÙȘ 18/6 ÎÈ ¤ÂÈÙ·, ÒÚ˜ 9.0015.00, ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹).

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A

AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˘: Ù¿ÊÔÈ M·Î‰fiÓˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ, ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÂÛٛ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î.Ù.Ï. AÏÏ¿ Î·È ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· - ο‰Ú· ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜... H §AMæH TH™ °H™ (BBC Books), ÂΉ. POLARIS, ÛÂÏ. 224, ú 89

O ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ «O ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÕÁÚÈ·˜ º‡Û˘» ʤÚÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Wildlife Magazine ÙÔ˘ BBC Î·È ÙËÓ ·›ÁÏË ÙÔ˘ MÔ˘-

Û›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ IÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. «H Ï¿Ì„Ë Ù˘ Á˘» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 170 ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ·Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ MËÙ¤Ú·˜ º‡Û˘. ™˘Ó·Ú·ÛÙÈο ÙÔ›·, «¿ÁÚÈ·» ·ÏÏ¿ ˘¤ÚÔ¯· Ï¿ÛÌ·Ù·, ËÊ·›ÛÙÂÈ·, ¯ÈÔÓfiÙÔÔÈ Î.¿. Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ Ì ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ¶·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÌÂÚÈο ‰ÔÎÈÌȷο ΛÌÂÓ· ʈÙÔÁÚ¿ÊˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ê‹Ì˘, fiˆ˜ ÙˆÓ Yann Arthus - Bertrand, Klaus Nigge, Simon King Î.¿. ●

¢øPO μπμ§π∞ «MAP§E´, ENA™ ME°A§O™ M¶E§A™» H A.V. Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ¢ÚÂ·ÓÈ¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ¤ÓÙ (5) ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «M¿ÚÏÂ˚, ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÌÂÏ¿˜» ÙÔ˘ T˙ÔÓ °ÎÚfiÛηÓ. AÓ ı˜ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠ۠SMS: AVBOO, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 17/6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS Î·È ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ·ÓÙ›Ù˘¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ ÂΉfiÛˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÕÓˆ ¶ÂÙڿψӷ (AÈÔϤˆÓ 36 °, 210 3411.455), Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (·fi ÙȘ 18/6 ÎÈ ¤ÂÈÙ·). K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A 12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 89


ª√À™π∫∏ ¶∞¡π∫√μ∞§ Δø¡ 500 ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ N∂¡∂

( y.nenes@yahoo.com)

¶EPHºANIA & ALL THAT JAZZ

H ZøH ¢EN EINAI ™INEMA, MøPO MOY

● ™ÙÔ Pride, ÏȈ̤ÓÔÈ ·fi ÙË ˙¤ÛÙË Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÌÔ˘Û·Ì¿ Ù˘ Ù¤ÓÙ·˜, ¯·ÈÚÂÙ¿Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ Ê›ÏˆÓ ·fi Ù· ·ÏÈ¿. MÂÙÚ¿ÌÂ Ú˘Ù›‰Â˜ Î·È Ô˘Ï¤˜ Â¿Óˆ Ì·˜, ¯·Ú·Á̤Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ÎÂÏÈÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÁÔ˘Ó. ◊ Û·Ó ÙȘ ̤Ú˜ Ì ÌÏ ÌÈÎ ÛÙÔ Ù˙fiÎÂ˚ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ê·ÓÙ¿ÚÔ˘ ‹ Ù· ηϿ ˉ‹Ì·Ù·, ¯·Ú·ÎˆÌ¤Ó· Ì’ ¤Ó· ÛÔ˘ÁÈ·‰¿ÎÈ ÛÙȘ ÎÔ˘·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÚ‚·ÙÈÒÓ. ŸÙ·Ó ÁÂÌ›ÛÂȘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¯·Ú·ÎȤ˜, Â›Û·È È· ¤Íˆ ÛÙÔ Êˆ˜. ● M·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ÛÙÚ¤ÈÙ ‹ ÁΤÈ, ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ ‹ ‰ÂÍÈԿگȉ˜, ·Ù·ÙÔÏ¿ÁÓÔ˘˜ ‹ ·˘ÛÙËÚ¿ ¯ÔÓÙÚÔ‡˜, ÁÎÔı˜ Î·È ÏÔϛ٘, ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÌÈ· ÌÔÓÔÁ·ÌÈ΋, ¤Ó·Ó Ô‰ÔÓÙÔÁÈ·ÙÚfi, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ ¿ÏÏÔ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙËÓ ÎÂÊ¿Ï· ÙÔ˘, Ù· Û΢ÏÈ¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Î·È ÙÔÓ MÔÌ ™ÊÔ˘ÁÁ·Ú¿ÎË, ÎÔ‡ÎϘ fiÏÔ˘˜ Î·È ÎÔ˘ÎÏ¿Ú˜, Ê¿ÙÛ˜ Ì ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ·Ó¿Û·˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜, ‚ϤÔ˘Ì ٷ ÂÚ·Ṳ̂ӷ Ó· ÂÚÓ¿ÓÂ Û·Ó Ù·ÈÓ›· ¿Óˆ ÛÙÔ Ï¢Îfi ·Ó› – ÛÙȘ Ù¤ÓÙ˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜. TȘ ÔÚ›˜ Ì ٷ ÌÏÔÎ ÙÔ˘ P‹Á·, ÙËÓ ¶¿ÔÏ· Í·ÓıÈ¿ Î·È ÚÔÎ Û·Ó Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Def

● ...Â͈ڷ˝˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜: ÔÈ ‹Úˆ¤˜ Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÍ, ÛfiÚÈ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚˆÙ·, ‰ÂÓ Âı·›ÓÔ˘Ó, ‰ÂÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ ÂÚÓ¿Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, Ô‡Ù fï˜ Î·È ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È. AÏ¿ ¿Ó Û ¤Ó· beach bar Î·È ›ÓÔ˘Ó AÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ÂÓÒ ÙÔ Ì·˚ÛÙÚ¿ÏÈ Ê˘Û¿ÂÈ Ù· ˘¤ÚÔ¯· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜.

Leppard, ÙÔÓ XÔÚfi Ù˘ Z·ÏfiÁÁÔ˘ 6A, ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ì Ì›Ú˜ ¤Íˆ ÛÙ· Â˙Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ Ì·Ú Ù˘ Ô‰Ô‡ £fiÏÔ˘. H ·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ, Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û·Ó ·ÏȈ̤ÓÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ ÁÈ· ¿ÓÙ· η̤ÓÔ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì·˜. MÂÙÚ¿˜ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Î·È ÛΤÊÙÂÛ·È ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÂΛÓÔ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÊ¿·Í ¿ÚÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘, Ì fiÏÔ˘˜ Ì·˙Â̤ÓÔ˘˜ Û·Ó ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ All That Jazz. ŸÛÔ˘˜ ·Á¿ËÛ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ›Ûˆ˜.

● ŸÏ· Ù· ‚ϤÂȘ ÌÈÔ‡˙ÈηÏ, ‚Ï·Ì̤ÓÂ, Â›Û·È ÙfiÛÔ

ÚԂϤ„ÈÌÔ˜. YÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘˜. K¿ÓÂȘ Ï›ÁÔ ¤ÙÛÈ Î·È ÎÚ˘ÊÔÎÔÈÙ¿˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. AÓ¿ÌÂÛ· ·fi ÙȘ ¯·Ú·ÎȤ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘, Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ ÌÔ˘Û·Ì¿‰ˆÓ. OÈ drag queens ÍÂÎÔ˘ÌÒÓÔ˘Ó Ù· „‡ÙÈη ‚˘˙È¿, ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ Ù˘ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ ÛȈËÏÔ› ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ÙȘ ̇Ù˜ ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÔ˘Ê¿ÓÂÈ Ë ÎˆÏÔÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘, ‰ÂÓ ‹ıÂϘ ÔÙ¤ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›˜ Î·Ó¤Ó·Ó ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. OÈ ÌÈÛÔ› ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·’ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ – ÙÔ˘˜ ¤‰ÈˆÍ˜ ‹ οÔÈÔ˜ ÛÔ˘ ÙÔ˘˜ ‹ÚÂ. BϿη. K·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÌÈÛÔ› ÙÚ¤¯Ô˘Ó ¿ÈÚ· Î·È Î¿ÈÚ·. ● AÔÊ·Û›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÛÈÓÂÌ¿ Î·È fiÙÈ ÔÈ ‹-

Úˆ¤˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÔ˘Ó ÔÙ¤. MÂÙ¿ ÙÔ Pride, ¿Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Indiana Jones. ● AÎfiÌ· ÎÈ ·˘Ùfi˜, fï˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜

·ÓÙÚ‡ÂÙ·È. O Indy Á·ÌÚfi˜. ● TËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Â›Ó·È Î·ÏÔη›ÚÈ. AÎԇ̠ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ¤‚Á·Ï ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ™ÈÓÂÌ¿ Î·È Ô AÓÙÒÓ˘ BÈÏÏÈÒÙ˘ “Greek Cinema Revisited” Î·È ÂÚ·Ù¿Ì ͢fiÏ˘ÙÔÈ ÛÙ· Ì¿ÚÌ·Ú·, ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ¿Á¢ÛÙÔ ÂfiÓÈ. MÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ı¤ÛÙÂÚÔ˘˜ electro-„ÈÏÔrock ŒÏÏËÓ˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ‰Ô˘Ó οˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Ô Î·ı¤Ó·˜, ·fi ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ «ÓÂÔÎ˘Ì·ÙÈÎÔ‡» ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. TˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ¤Ó· ™Ô‚·Úfi K·ÏÔη›ÚÈ Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜. E›¯·Ó ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ËÚÂÌ›· ·fi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ŒÏÂÓ·˜ N·ı·Ó·‹Ï, ÙÛÈÁ¿Ú· MÈÛÙÚ¿Ï Î·È «K·ÏË̤ڷ £Ï›„Ë» Ù˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿˙ ™·ÁοÓ. ◊Ù·Ó Ë ¿ÁÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹ – ‹ ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÁÈÔÙ, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙˆ˜ οÔÈ·˜ ıÏÈÌ̤Ó˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ Ô˘ ·¤Ê¢Á ÙË Ê·Û·Ú›· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ‰·ÏÈ·ÓȉÈÎÒÓ ÌÈÔ‡˙ÈηÏ. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡Û ¤Ó· ÌÔÓ·¯ÈÎfi (ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ ÙÔ˘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎÔ‡ «·Óλ ÙÔ˘ Anthony) ‚fiÙÛ·ÏÔ ÛÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·, ¤Ó· ÛÙ¿ÛÔ˘ ̇Á‰·Ï·. T·Èӛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Á¿ÌÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÚ¢fiÙ·Ó, Indy ÌÔ˘. XˆÚ›˙·ÓÂ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ì·˜ ÁÔ‹Ù¢·Ó. XˆÚ›˙·Ó Ì ٷ ÚˆÙÔ‚Úfi¯È· ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ‹ Âı·›Ó·Ó ·fi οÔÈÔ Û‡ÓÙÔÌÔ Î·È ÎÔÌ„fi Úfi‚ÏËÌ·. ◊ ¤Ì·ÈÓ·Ó Û ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙË ‰‡ÛË ÂÓÒ ·fi οو ¤ÏȈӷÓ, ÛÙËÓ ÎËÚÔ˙›ÓË Î·È ÛÙ· ‰¿ÎÚ˘·, ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÚÈÒÓ (΢ڛˆ˜) ·ÓıÚÒˆÓ: ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™·ÓÔ‡, ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ •·Ú¯¿ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ X·Ù˙ËÓ¿ÛÈÔ˘. 90 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

● OÈ Ó¤ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ Í·Ó··›˙Ô˘Ó Â‰Ò ÙȘ ÓÂÔÎ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÊÚfiÙ·ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ‰ÂÈ Î·È Ï›ÁË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÙÛfiÓÙ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70. E›Ó·È ¤Ó· ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ blend Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙ· 80s Î·È ÛÙ· 90s, fiÙ·Ó ‹Ú·ÌÂ Î·È Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ›‰Ë ÛÈÓÂÌ¿, Ì·˙› Ì ¿ÏÏ·, Î·È Ù· ‚¿Ï·Ì ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Ì·˜ – ‹Ù·Ó, Û ÂÈÎfiÓ˜, ÙÔ ÛÂÍ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚÒÓ Ì·˜ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÙÔ˘ Ï¢ڤ˜: ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ‹ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÊÙËÓÈ¿ÚÈÎÔ. ™Â Ï¢Τ˜ ÛÂ˙ÏfiÓÁÎ Û ΢ÎÏ·‰›ÙÈη ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‹ Û ·ÏȤ˜ ͇ÏÈÓ˜ ηÌ›Ó˜, ÛÙ· fiÚıÈ·, ̤۷ Û ηϷÌȤ˜. T· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Â¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÍ ÏÔÈfiÓ...

● T· ÈÔ ‰Â̤ӷ, Û˘ÓıÂÙÈο, ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ·˘Ù¿ ÙÔ˘ °. ™·ÓÔ‡ ·fi ÙȘ Ù·Èӛ˜ ŸÌÔÚʘ M¤Ú˜ Î·È EΛÓÔ TÔ K·ÏÔη›ÚÈ, ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ηÏfi Ú˘ıÌfi ÛÙÔ˘˜ Varano Î·È Vincent Van Go Go Ô˘ ‰È·Û΢¿˙Ô˘Ó ÙÔ Love Theme Ì ·¤Ú· exotica lounge, ÂÓÒ Ô Mȯ¿Ï˘ ¢¤ÏÙ·, ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ Ì ÙËÓ TÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤· ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ·, ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙÔ dreamscape Ì È¿Ó·, ¤Á¯ÔÚ‰· Î·È ‹¯Ô ·fi K‡Ì·Ù·. O Ó·Úfi˜ ÙfiÙ X·Ù˙ËÓ¿ÛÈÔ˜, Ôχ ÈÔ «ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜» ÛÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔ ·ÚÌfiÓÈÔ Î·È Ù· Á˘Ó·ÈΛ· ʈÓËÙÈο ηÈ, ›Ûˆ˜ ÏfiÁˆ Ù‡Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÛÂÓ·Ú›ˆÓ, ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÈÔ Ï·˚Τ˜ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈο “x-rated” ÁÈ· Ù·Èӛ˜ fiˆ˜ æ˘¯‹ & ™¿Úη Î·È ÙÔ AÁΛÛÙÚÈ. ŒÙÛÈ, ÙÔ EÛ‡ ÎÈ EÁÒ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ b-Boy & Miranda ¤Ó· «·ÛʷϤ˜» ÎÔÎÙ¤ÈÏ track ÁÈ· Ù·Ú¿ÙÛ· Û Ì·Ú ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ AÁΛÛÙÚÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙfi Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi Ô˘ Ë ‰È·Û΢‹ ÙˆÓ Matisse ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· – Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ÁÎÚ·ÓÙÈfi˙· Î·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ «·˘ı¿‰Ë˜». ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ·ÁÁÂÏÈο ʈÓËÙÈο Î·È ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú· Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ı· ÚÔÛÁÂȈı› ÈÙ¿ÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Î·È ı· ‚ÚÂıԇ̠۠¿ÏÏË Ù·ÈÓ›·. OÈ Matisse Î·È ÛÙÔ AÓ Ì’ AÁ·¿˜ ÙÔ˘ ™·ÓÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ·Á¯ˆÌ¤ÓÔÈ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ·Ú·¿Óˆ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÚÔÎ ·’ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. BÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û ϿıÔ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È Û ϿıÔ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. K·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ «ÓÔÛÙ·ÏÁ›·», ›ÙÂ Â›Û·È ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Sony/BMG ›ÙÂ Â›Û·È ÛÙËÓ KÏ·˘ıÌÒÓÔ˜ ·Ú¤· Ì ¯›ÏȘ ÏÂÛ‚›Â˜: ● E›Û·È cool Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÔ˘. TÔ ·Ê‹ÓÂȘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯·Ï·Ú¿ Û·Ó Î·ÏÔηÈÚÈÓfi Ù·ÈÓÈ¿ÎÈ Ô˘ ÛÔ˘ ¿ÚÂÛÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂȘ Ô‡Ù fiϘ ÛÔ˘ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ (Ôk, Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ) Û ̛· ·Ï‹ ‰È·Û΢‹, Ô‡Ù fiÏË ÛÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ̤۷ Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ. ∞

¢øPO H A.V. ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· Û·˜ 5 (¤ÓÙÂ) ·ÓÙ›Ù˘· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ “GREEK CINEMA REVISITED” (Sony/BMG). AÓ ı¤ÏÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Ó·, ÛٛϠSMS ÛÙÔ 54121: AVCD, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi ÛÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ TÚ›ÙË 17/6 ÛÙȘ 10.00 ÙÔ Úˆ›. OÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂȉÔÔÈËıÔ‡Ó Ì SMS. K¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶A


elements of style SHOPPING/HEALTH/BEAUTY/FITNESS/EI™EƒXOMENA

YESHOP INHOUSE YIORGOS ELEFTHERIADES SS 08 Neon ΛÙÚÈÓÔ Î·È ÔÚÙÔηϛ.

T· ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ÏÂÎÙfi ÊfiÚÂÌ· ·fi ÔÏÔ̤ٷÍÔ Ó‹Ì· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ EÏ¢ıÂÚÈ¿‰Ë Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈ΋ ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ·Ï¤Ù· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. O ŒÏÏËÓ·˜ ۯ‰ȷÛÙ‹˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÌÈ· Ó¤· ·ÛÙÈ΋ ÊfiÚÌ· ÛÙË Ìfi‰· ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ·È¯ÌËÚ¤˜, ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ÛÈÏÔ˘¤Ù˜ Î·È ÁÚ·ÊÈÛÙÈο ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. E˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙ·, ¯·Ï·Ú¿ Û¯‹Ì·Ù· ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· Ì ˙ÒÓ˜ Î·È ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÈÌ¿ÓÙ˜ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ·˘ÛÙËÚfi tailoring Î·È ÛÙÂÓ¤˜ ̤Û˜. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Ù· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ì·Ï·Î¿ Î·È Ê˘ÛÈο. AÏÏÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ú¢ÛÙ¿, Ì ÔÈΛϘ ‚·ıÌ›‰Â˜ ·fi ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ Ï¿Ì„ÂȘ, Î·È ·ÏÏÔ‡ ÎÔÏÏ·ÚÈÛÙ¿ Û·Ù¤Ó, ‚Ô˘ÙËÁ̤ӷ ÛÙ· ıÂÚÌ¿ ·ÛÙ¤Ï. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·, οı ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙË Á˘Ó·ÈΛ· Î·È ·Ó‰ÚÈ΋ ÎÔÏÂÍÈfiÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‡ÊÔ˜ ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ηıËÌÂÚÈÓ‹, ¯·Ï·Ú‹ Î·È ÂÚˆÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË. AÁ›ˆÓ AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ 134, æ˘ÚÚ‹, 210 3312.622 -¢HMHTPA TPIANTAºY§§OY

TIPS : ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ,

Ì· Â›Ó·È TÔ ÏÂÎÙfi ÊfiÚ ÂÚfi. η Ó·ÓÈÎfi È ‰ÚÔÛ Óˆ ·fi ÎÔÏ¿Ó ¶¿ ˘ ÙÔ Ô ºÔÚȤٷÈ: MfiÓ Ù˙ÈÓ ¶¿Óˆ ·fi ÛÙÂÓfi ºÏ·Ù ¤‰ÈÏ· : M·Ï·Ú›Ó˜ ™˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ‹ÛÂÙ ÎÚ ÔÙÈÌ‹ÛÙ ӷ ·Ù ‹ gladiators. ¶Ú ÛÙ ڤ ÊÔ È ˜ boho η ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÛ¿ÓÙ ·Ù· Ù˘ ÒÌ ¯Ú · ·fi ͇ÏÔ ÛÙ ÔÏÏ¿ ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· Ì·ÙÔ˜. ÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤ ÙÛ¿ÓÙ·˜ ‹ ÛÙ· ¯Ú NITH -MAPBA BE§§IA

12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 91


ELEMENTS OF STYLE T˘ XPI™TIANA™ M¶AKA (christiana_lida@yahoo.gr)

μ¿Ï ÌÔ˘ ȉ¤Â˜

A-STYLE °˘Ó·ÈΛ· ÌÏÔ‡˙· Planet Station ú 57

CANON EÎÙ˘ˆÙ‹˜ Pixma Pro 900 Ì ·Ó¿Ï˘ÛË ˆ˜ 4800 x 1200 dpi

SEE-X ™ÙË Ó¤· shopping land ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ EÚÌÔ‡ ͯˆÚ›˙ÂÈ ‹‰Ë ÙÔ 100% Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· See X. PÔ‡¯· Û ˙ˆÓÙ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ¿ÊıÔÓË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· Î·È casual chic ·ÈÛıËÙÈ΋, ·fi Ê›Ú̘ fiˆ˜ Parammita, Just Angels, See x, Badilla Î·È ¿ÏϘ, Ô˘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂‰Ò balloon ÊfiÚÂÌ· Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ú 45. K·Ú·˚ÛοÎË 1 & EÚÌÔ‡, æ˘ÚÚ‹, 210 3230.208

MINA KAT™OY§H

ITALIAN JOB

AÛË̤ÓÈ· ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Ì ÎψÛÙ‹ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ DaVinci

K·Úfi ·Ó‰ÚÈ΋ ‚ÂÚÌÔ‡‰· ú 45

ARTE PLUS

SHOOZ

§Â˘Î‹ ÂÛ·ÓÙÚ›ÁÈ· Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· KTW ú 69

Shower gel ·fi ÙË Ó¤· ÛÂÈÚ¿ Nefertiti Honey ú 5

Balloon ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ÙÔ˘ Mȯ¿ÏË ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡‰Ë ú 80

K›ÙÚÈÓ˜ Áfi‚˜ ·fi ú 37

ŸÛÔ ˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ì·ı·›ÓÂÈ... ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ¤Ì·ı· fiÙÈ:

Ô‡Ú, ÔÓ˘¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ Î·È Ì·Û¿˙) ÛÔ˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ Î·È ÌÈ· ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·: Ó·ÓÈο ÚÔ‡¯· Cul Des Sac ·fi ÙÔÓ Mȯ¿ÏË ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡‰Ë, ÎÔÌ„¿ ·Ô‡ÙÛÈ· ·fi ÙËÓ Elvira (∂ÏÏËÓ›‰· ۯ‰ȿÛÙÚÈ· ÛÙÔ MÈÏ¿ÓÔ) Î·È ÚˆÙfiÙ˘· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·fi ÙË M·ÚÁ·Ú›Ù· °·Ï·ÓÔ‡. BÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 12, KÔψӿÎÈ, 210 3620.046 ■ «ZËÙÔ‡ÓÙ·È fi‰È·» ÁÈ· Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Û¯¤‰È· Î·È Ù· ÙÚÂÏÈ¿ÚÈη ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂÈÚ¿˜ Legs Wanted Ù˘ Shooz. ÕÓÂÛË Î·È design-·Û·ÚÙÔ‡ Ô˘ È¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÏÌfi Ù˘ Ìfi‰·˜ Î·È Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û οı ÂÚ›ÛÙ·ÛË. K. ¢È¿ıÂÛË: Alsinco, 210 2843.076 ■ T· ·ÛË̤ÓÈ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ù˘ M›Ó·˜ K·ÙÛÔ‡ÏË (Ù·

¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÛÙÔ ¶ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË) ¤¯Ô˘Ó ÛÙÈÏ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙ· ÂÚ›Ù¯ӷ ‰Â̷ۛٷ ·fi ÌÂٷ͈ٿ ·ÓÈ¿, ÎψÛÙ¤˜ Î·È Û¿ÁÎÔ. MÔÚ›˜ Ó· Ù· ‰ÂȘ ÛÙȘ 12/6 (20.30), ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¶¤Ë °ÂÚÔ‡ÎË ÛÙÔ barrestaurant DaVinci, AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 23, AÁ. ¶·Ú·Û΢‹. ■ ¶Ôχ¯ÚˆÌ· ÎÚ¿ÓË Ì ۷ÏÙ·ÚÈṲ̂ӷ Û¯¤‰È·, sexy ÂÛÒÚÔ˘¯· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë Ó·ÓÈÎfiÙ·ÙË A-Style, Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚˆÙÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ freestyle ÓÙ‡ÛÈÌÔ. K. ¢È¿ıÂÛË: Castor Group, 210 2759.571 ■ H Canon «ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ» Î·È ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· „ËÊȷ΋˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ Î·È ÂÎÙ˘ÒÛˆÓ, Î·È ÛÙ· Ô‰Ô-

ÛÊ·ÈÚÈο Á‹‰·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Â›ÛËÌÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ UEFA EURO 2008. ■ H Italian job ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ì Ï‹ÚË ÂÏ¢ıÂÚ›· Û ÊfiÚ̘, Û¯¤‰È· Î·È ˘ÏÈο, Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ Â›ÛËÌÔ˘ Î·È casual ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚÔ‡¯Ô˘, ·›˙ÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔ ¿ÛÚÔ Î·È ÙÔ ÁÎÚÈ. K. ¢È¿ıÂÛË: ∂Ù·ÈÚ›· XÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, 210 5150.343 ■ °ÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ, Ë Shop & Trade ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Ì·˜ ‚fiÏÙ˜ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ KTW. §Ô˘ÏÔ˘‰¿Ù˜, ÚÈÁ¤, Ôχ¯ÚˆÌ˜ Ï·ÙÊfiÚ̘ Î·È ÊÏ·Ù ÂÛ·ÚÓÙ›ÁȘ ÁÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ pop - ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ‚‹Ì·Ù·. K. ¢È¿ıÂÛË: Shop & Trade, 210 5231.683 ∞

SHOP & TRADE

■ N¤· ¿ÊÈÍË ÛÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Kings & Queens. H Nefertiti Honey „Èı˘Ú›˙ÂÈ Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ NÂÊÂÚÙ›Ù˘, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ··Ïfi Ù˘ ‰¤ÚÌ·. AÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ, Á·Ï¿Îو̷, shimmering Á·Ï¿Îو̷ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È body butter ·fi ¤Ó· Ì›ÁÌ· Ì Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· ·fi Úfi‰È, ÌÏ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi ψÙfi Î·È Ì·Ï·¯›ÙË. ™Â ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ, Hondos Center Î·È ÂÈÏÂÁ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ. ■ O ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Arte Plus ÂÎÙfi˜ ·fi ÁÂÓÈÎfi «ÚÂÎÙÈÊȤ» ÛÒÌ·ÙÔ˜ (Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú - ÂÓÙÈÎÈ-

KINGS & QUEENS

H ATAKA TH™ EB¢OMA¢A™: ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌ„fiÙËÙ· Ó· ÌË ı˘Ì¿Û·È ÙÈ ÊÔÚ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜; Yves Saint Laurent 92 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡´√À 2008


FITNESS / HEALTH / BEAUTY T˘ ™ANTPA™ - ONTET KY¶PIøTAKH

°È· ¤ÓÙÔÓË ˙ˆ‹

WELLMAN O ¿ÓÙÚ·˜ - ·ıÏËÙ‹˜, businessman, ·Ù¤Ú·˜, ÂÚÁ¤Ó˘, ÂÚ·ÛÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. TÔ Wellman ÂÚȤ¯ÂÈ 29 ‚ÈÔ‰Ú·ÛÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙÚÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ·fi ÙȘ ηΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ, ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË ·ÏÎÔfiÏ, ÙËÓ ·ÓÈÛfiÚÚÔË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙÔ ÛÙÚ˜. ÕÓÙÚ˜ Ô˘ ·ıÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ̤۷ ÛÙË Ì¤Ú·, ı· ÓÈÒÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈÎÒÓ, ‚Èٷ̛Ә C Î·È E, Ô˘ ‚ÔËı¿Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ηډȿ˜, ÙˆÓ Ì˘ÒÓ Î·È ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢›ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ¤Ó· Û˘Ó ÛÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹. TÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ‚ÈÙ·Ì›Ó˘ B Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·fi Ù· Ê·ÁËÙ¿. MÈ· Ù·ÌϤٷ ÂÚȤ¯ÂÈ „¢‰¿ÚÁ˘ÚÔ, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÒıËÛË ÛÙÔ ·Ó··-

Ú·ÁˆÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘¯Ó¿ «¤ÊÙÂÈ» ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ˜ Î·È Ù˘ ÎÔ‡Ú·Û˘. TÔ ÛÈ‚ËÚÈ·Ófi ginseng Î·È ÙÔ Û˘Ó¤Ó˙˘ÌÔ Q10 Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ‰ÈÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙȘ ۈ̷ÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ „˘¯Ô-ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ŒÙÛÈ, Ì ÌÈ· Ù·ÌϤٷ Wellman ÙË Ì¤Ú·, Ô ¿ÓÙÚ·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜, ¯Ù›˙ÂÈ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ·Û›‰· ηٿ ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙÔ˘. Y¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ Wellman Fizz, ·Ó·‚Ú¿˙Ô˘Û˜ Ù·ÌϤÙ˜ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ‰ÚÔÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÊËÌ·, Î·È ÌÔÚ› Ó· ÏËÊı› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ Wellman tablets, ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. T˘ Vitabiotics, ÛÙ· Ê·Ú̷Λ·.

°IA™EMI BODY BUTTER KOPPE™ °Ï˘ÎÈ¿ ÊÚÔÓÙ›‰· H ÁÈ·ÁÈ¿, ÛÙËÓ ·˘Ï‹, ÌÔ˘ ÊÔÚ¿ÂÈ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ ·Óı¿ÎÈ· ·fi ÁÈ·ÛÂÌ›. M˘Ú›˙ÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È fiÏË Ë Î·Î‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÌÂÌÈ¿˜. TÔ ÁÈ·ÛÂÌ› ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ú·¸ÓÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÛÒÌ· Î·È „˘¯‹ Î·È ¯·Ú›˙ÂÈ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. K¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ¤ÓȈ۷ Ì ÙÔ body butter ÁÈ·ÛÂÌ› ÙÔ˘ KÔÚÚ¤, ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ ÛÒÌ·ÙÔ˜ °È·ÛÂÌ› (·ÊÚfiÏÔ˘ÙÚÔ, Á·Ï¿Îو̷, body butter). BÔ‡Ù˘ÚÔ karite ÁÈ· ‚·ıÈ¿ ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË Î·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË, Ï¿‰È ËÏ›·ÓıÔ˘, ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘ Î·È avocado ÁÈ· Ï›· fi„Ë Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÂȉÂÚÌ›‰·˜ ÙˆÓ ·ÁÎÒÓˆÓ, ÙˆÓ ÊÙÂÚÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¿ÙˆÓ. KÔÛÙ›˙ÂÈ ú 9,60.

KANE KATI °π∞ ™∂¡∞

ROC TPI¶§H ANTH§IAKH ¶PO™TA™IA B¿ÏÙ ÛÙfi¯Ô ηٿ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘

FEMARELLE °È· «Î·Ï‹» ÂÌÌËÓfi·˘ÛË

O ‹ÏÈÔ˜ Ì¿˜ ¯Ù˘¿ÂÈ ÙÚÈÏ¿: ÚfiˆÚË Á‹Ú·ÓÛË, ÂÁη‡Ì·Ù·, ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜. H ÎÔÚ˘Ê·›· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· RoC Minesol ÙˆÓ ·ÓÙËÏÈ·ÎÒÓ RoC ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È Ì·˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· UVA, UVB Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ, ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜. H RoC Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠Â·Ú΋ ÔÛfiÙËÙ· ·ÓÙËÏÈ·ÎÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ ‰Â›ÎÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ (ÂÚ›Ô˘ 2mg/ÙÂÙÚ·Á. ÂηÙÔÛÙfi ÂȉÂÚÌ›‰·˜).

¢È¿‚·Û· ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ °˘Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È EÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Î·È ÙÔ Ê˘ÙÈÎfi Û··ÛÌ· Femarelle Ù˘ Lavipharm, Ô˘ ‰Ú· ˆ˜ SERM (EÎÏÂÎÙÈÎfi˜ TÚÔÔÔÈËÙ‹˜ OÈÛÙÚÔÁÔÓÈÎÒÓ YÔ‰Ô¯¤ˆÓ) Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÌÌËÓfi·˘Û˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ. OÌ·ÏÔÔÈ› Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· (ÔÓÔΤʷÏÔÈ, ÂÍ¿„ÂȘ, fiÓÔ ÛÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ) Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ù· ÔÛÙ¿, ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙȘ ıÚÔÌ‚ÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÌËÙÚ›Ô˘. ™Ù· Ê·Ú̷Λ·. 12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 93


FITNESS / HEALTH / BEAUTY

∂π™∂ƒÃ√ª∂¡∞

T˘ ™ANTPA™ - ONTET KY¶PIøTAKH

T˘ Ãπ™Δπ∞¡∞™ ª¶∞∫∞

ΔÔ ¤Í˘ÓÔ Û˘Ìϋڈ̷

WELLWOMAN

O

ηıËÌÂÚÈÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÍÔÓÙˆÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜. AÓ Î·È ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô «Û‡ÛÙËÌ·» Â›Ó·È ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈÎfi Î·È ·fi ÙÔ ·ÓÙÚÈÎfi, Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏ˘¿Û¯ÔÏË Á˘Ó·›Î· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û˘¯Ó¿ «‹ÙÙ˜». TÔ Wellwoman Â›Ó·È ¤Ó· ¤Í˘ÓÔ Û˘Ìϋڈ̷, Ô˘ Ì ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· 24 ÌÈÎÚÔıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏ˘‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˘Á›·˜. YÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó «¤ÊÙÂÈ» ·fi Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (ÛÙÚ˜, ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·...). E›Û˘ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ΛÙÚÔ˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ Wellwoman Â›Ó·È ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈο Î·È Ë ‚ÈÙ·Ì›ÓË B ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. A˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚ˘ıÚÒÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·.

ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈ-Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Ú›˙·˜ ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ Ó˘¯ÈÒÓ. H ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÙÔ˘ Wellwoman ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛ˘ Î·È ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜: ÂÍÔ̷χÓÂÈ ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ·ÎÏÔ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ıÚÂÙÈο ÙȘ ÂÁ·Ԣ˜ Î.¿. TÔ Wellwoman Fizz –·Ó·‚Ú¿˙Ô˘Û˜ Ù·ÌϤÙ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ‰ÚÔÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÊËÌ· Ì Á‡ÛË ÔÚÙÔοÏÈ, ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ– ÌÔÚ› Ó· ÏËÊı› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ Wellwoman, ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ.

¢ÂÓ ˆÊÂÏ› Î·È Ôχ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ٷ Ì·ÏÏÈ¿, Ù· Ó‡¯È· Î·È ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÙÔ˘˜ fi„˘. E›Ó·È Ôχ ‚·ÛÈÎfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·. TÔ Ì›ÁÌ· ηÚÂÙÔÓÔÂȉÒÓ, Ë ‚ÈÙ·Ì›ÓË E Î·È ÙÔ Ï¿‰È Ó˘¯ÙÔÏÔ‡ÏÔ˘‰Ô˘ Û˘Ì‚¿Ï-

AMITA NEKTAPINI K·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ‰ÚÔÛÈ¿ T· ·ÁˆÌ¤Ó·, ˙Ô˘ÌÂÚ¿ ÓÂÎÙ·Ú›ÓÈ· Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ˙ÂÛÙ¤˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ IÔ‡ÓË. ¢·ÁÎÒÓÂȘ Î·È ÙÔ ÛÙfiÌ· ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ, Ì˘Úˆ‰¿ÙÔ ¯˘Ìfi Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ. AÓ fï˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂȘ ÙË Ó¤· Amita NÂÎÙ·Ú›ÓÈ. ºÔÚ¿ÂÈ Ù· ÈÔ ÁÏ˘Î¿ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ Ù˘ ¯ÚÒÌ·Ù·: ΛÙÚÈÓÔ-‰·Ì¿ÛÎËÓÔ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ-ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜. ™Â Û˘Û΢·Û›· 1.0 L Î·È 250 ml. 94 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

VODAFONE & Special Olympics

HELLAS ON LINE Be my guest

¶ÚfiÙ˘Ô ¿ÌÈÏÏ·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Special Olympics ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË Vodafone ÁÈ· 5Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ™ÙȘ 27/5 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤Ó·˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ ∑¿ÂÈÔ ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∫‹Ô, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ™¿ÎË PÔ˘‚¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÓÂÈÌ ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÌÔ›Ú·Û ·˘ÙfiÁÚ·Ê·.

«TÒÚ· ÌÔÚ›˜ Ó· ηÓ›˜ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ÙÔÓ ÈÔ hot ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù˘ fiÏ˘» ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ë Ó¤· ηÌ¿ÓÈ· Ù˘ Hellas Ônline ·fi ÙËÓ UpSet! ¶Ò˜; M ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· hol telephony Î·È hol double-play, ÙȘ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ADSL internet, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ fiÏÔÈ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û›ÙÈ ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó!

OTENET H ÈÛ¯‡˜ ÂÓ ÙË ÂÓÒÛÂÈ.

NEOKATOIKEIN ..Î·È Â˘ ˙ËÓ!

TÔ www.e-na.com, ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ, Î·È Ë OTENET Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Δ‡Ô˘ ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹. ¶Ï¤ÔÓ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.otenet.gr/otenet/info/newspapers/mag azines/ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ Î·È Ó· ÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹.

TÔ Û›ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. TÔ NEOKATOIKEIN ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ÛÂÈÚ¤˜ Â›ψÓ, fiˆ˜ ÙÔ ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ηӷ¤ Block ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË §¿˙Ô˘ Î·È ÙȘ ÎÔÓÛfiϘ πΔ∞§π∫∏ ¢∂ƒª∞Δπ¡∏ MemÔry Î·È Satin ∫∞ƒ∂∫§∞/¶√§À£ƒ√¡∞ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›GRACE ª∂ μ∞™∏ ∞¶√ ÓÔ˘ ªÂÓ¿ÎË. Ãøªπøª∂¡√ ∞Δ™∞§π MÈÎÚÔ¤ÈÏ·, ʈÙÈÛÙÈο Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ·fi ˘ÏÈο fiˆ˜ Ë Î·Ú˘‰È¿, ÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈ˙¤ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, ı· ÛÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó «Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ».

ON TELECOMS N¤Â˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ on and on...

MINERVA EÛÒÚÔ˘¯· Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË! ºÙÈ·Á̤ӷ Ì ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈΤ˜ ›Ó˜ Î·È 100% ÔÈÎÔÏÔÁÈο Â›Ó·È Ù· bamboo & tencel, ÔÈ Ó¤Â˜ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÂÛÒÚÔ˘¯ˆÓ Ù˘ MINERVA. TÔ ÛÒÌ· ·Ó·Ó¤ÂÈ ÂχıÂÚ· Î·È ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi Ì›· ·Û›‰· ·ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȉȷ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ηÎÔÛÌ›·˜. K. ¢È¿ıÂÛË: 210 6890.110

M ÙȘ Ӥ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ·ÏÈÔ› Î·È Ó¤ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ì ú 15/Ì‹Ó· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘ ·fi 12 ηӿÏÈ·, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈο ıÂÌ·ÙÈο ÌÔ˘Î¤Ù· ‰ËÌÔÊÈÏÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ, fiˆ˜ Discovery Î·È National Geographic, ‹ Ó· ·›˙Ô˘Ó 8 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·È¯Ó›‰È· ηْ ¢ı›·Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË.

HEADZ - °πøƒ°√™ Iø∞¡¡I¢∏™ N¤Ô spot «¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›» ·ÚÙ›ÛÙÈη ÎÔ˘Ú¤Ì·Ù·, ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ‚·Ê¤˜ Î·È Ï‹ÚË ÂÚÈÔ›ËÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜. TÒÚ·, ÙÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ Headz ·¤ÎÙËÛÂ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ spot, ¤Ó· «·‰ÂÚÊ¿ÎÈ» Ì resident ÎÔÌً̈ ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Kԇη Î·È special guest οı ¶¤ÌÙË ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Iˆ·ÓÓ›‰Ë Ó· Ù· ‰›ÓÂÈ fiÏ· Û «ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ» ηÏÔηÈÚÈÓ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ˆ˜ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶Ï·Ù›· °Ï˘ÎÒÓ NÂÚÒÓ, 210 3511.796-7

EVERYDAY FRESH SENSITIVE ºÚÂÛο‰· Î·È ÚÔÛÙ·Û›· M ÙË ˙¤ÛÙË, ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Â›Ó·È ÂΛӘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. EȉÈο fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‹ Ï›ÂÈ fiÏË Ì¤Ú· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË. H Ê›ÏË ÌÔ˘ K. ‰ÔΛ̷Û ÙË Ó¤· ÛÂڂȤٷ Everyday Fresh Sensitive Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙËÓ Everyday sensitive Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¿ÓÙ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ÂÚÂıÈÛÌÔ‡˜. H ηÈÓÔÙÔÌ›· Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ¿ÚˆÌ· Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÊÚÂÛο‰·˜ Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜.


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 95


SKATEBOARDING TÔ˘ BILLY °ƒÀ¶∞ƒ∏ (billygee23@yahoo.gr)

∞¶√ Δ√ μπ¡Δ∂√ “FULLY FLARED”

THE

TRAUMA

È· ÚfiÛÊ·ÙË ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ skateboarding ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ηٿÏÏËÏÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ skaters, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ÎfiÏ· Û ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (.¯. ÎÔÓÙ¿ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·fi ÂÈΛӉ˘Ó· ‡„Ë, ·fi ·ÓÒ̷Ϙ ÂÈÊ¿ÓÂȘ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ AÌÂÚÈηÓÈ΋ Aη‰ËÌ›· ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ (AAP), οı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ H¶A ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› Ó·ÚÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ skateboarding Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂÚ›Ô˘ 50.000 ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÂÓÒ 1.500 ·È‰È¿ Î·È ¤ÊË‚ÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÓÔÛËÏ›·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÌÈÎÚÔ›, οÔȘ ÂΉÔÚ¤˜ Î·È ÌÂÏ·ÓȤ˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë AÌÂÚÈοÓÈÎË Aη‰ËÌ›· ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ skateboarding Û ËÏÈ˘ οو ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 6 ̤¯ÚÈ Î·È Ù· 10 ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙÂÓ‹˜ Â›‚Ï„˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. T· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÚÚÂ‹ Û ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÎfiÌ·

E™øTEPIKA NEA ■ KfiÛÌÔ˜ ¿ÂÈ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È, Ù· Ó¤· Ì·ı·›ÓÔÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ù· ÓÂÚ¿ Ù·Ú¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì·˜ Î·È ÔÈ skaters οÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÙÔ˘˜. ■ O £ÂÔ¯¿Ú˘ M·Ú›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙË “Hurly clothing”. ■ Õ΢ÚÔ ¤ÁÚ·„ Ì ÛÚ¤È Ô Ed NÙÔ‡ÚÔ ÛÙËÓ “Quiksilver”, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË “Matix clothing” Î·È Ó· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ Ù˘ ·Ú¤·˜ ÁÈ· ÙË “New Era”. ■ O Giorgio Z¿‚Ô˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ “Plan-b skateboards” ÁÈ· ÙË “Five - Boro skateboards”. ■ O °È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘‚fiÔ˘ÏÔ˜ Â¤ÏÂÍ ӷ οÓÂÈ ride ÁÈ· ÙË “Fallen Footwear”.

ª

‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηϋ ÈÛÔÚÚÔ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÛÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘ÓÂ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÚ›ÂÚÁÔ, ÙÔ skateboarding Â›Ó·È ÈÔ ·ÛʷϤ˜ ·fi ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ‹ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Journal of Trauma” ÛÙ· Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ skateboarders ‹Ù·Ó 8,9 ·Ó¿ 1.000 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ·fi ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ‹ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰ÈÏ¿ÛÈÔÈ! ∞

LAKAI PARTY FULLY FLARED M ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Lakai footwear ·fi ÙÔ Micro x Treme, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ¿ÚÙÈ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ·ÛÙ› ÙÔ «Û˘ÓÔÈΤÛÈÔ», ÛÙȘ 16/6 ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ì·Ú K44 ÛÙÔ °Î¿˙È. M·˙› Ì ÙÔ ¿ÚÙÈ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ “Fully Flared”. E˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ (Ï›ÁÔÈ ı· ’Ó·È) Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ó· ÙÔ Í·Ó·‰Ô‡Ó, ·ÊÔ‡ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ skate video Ô˘ Û ηıËÏÒÓÔ˘Ó. K·È fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ¿ÚÙÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Î¤ÊÈ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÏÏ¿ ‰ÒÚ·. Be There!

E•øTEPIKA NEA ■ N¤Ô ·fiÎÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ “DVS Shoe”, Ô ÛÙÈÏ¿ÙÔ˜ Jimmy Cao Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙÔ pro team. ■ N¤Ô ·›Ì· ÁÈ· ÙËÓ “Organica skateboards” Ô Walker Ryan. N· ı˘Ì¿ÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·. ■ O Silas Baxter Neal Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ rider ÁÈ· ÙËÓ “Elwood Clothing”. ■ O Sid Melvin οÓÂÈ ϤÔÓ ride ÁÈ· ÙËÓ “Decline shoes”.

¶∞ƒ√À™π∞™∏

OÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÛÂÈÚ¤˜ Ù˘ K - S W I S S

SHOES FOR A LIFE T· ÊÔÚ¿˜ ·fi fiÙ·Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛ˜ Ó· ÌÔ˘ÛÔ˘Ï¿˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ù· ÊÔÚ¿˜ ̤¯ÚÈ Ù· ÁÂÚ¿Ì·Ù·

E›Ó·È Ù· sneakers Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ ÙfiÛÔ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Ù¿ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ÍÂΛÓËÛ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ. EÂÎÙ¿ıËΠ‰˘Ó·ÌÈο ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’30 ηÈ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Hollywood, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ B’ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ Î·ıÈÂÚÒıËΠÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ô James Dean Î·È Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ·Á·Ë̤ÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì Levi’s jean, Ï¢Îfi t-shirt Î·È ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. MÂÙ¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50, Ù· ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ. H ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÚÔÒıËÛË

H

96 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

̤۷ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ì ÙÔÓ Michael Jordan Ó· ΢Úȷگ› Û·Ó ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÚfiÙ˘Ô. ™ÙÈÏ Î·È ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·Ú¤·. A˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ë K-Swiss. H ÈÛÙÔÚ›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ 1966, fiÙ·Ó ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ –ÚÒËÓ ÛÎÈ¤Ú ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÈÓÔ› ÙÂÓ›ÛÙ˜– ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ·Ô‡ÙÛÈ ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ. ™ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Ì ÙȘ ÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ski, Ù· ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜, ÂÓÒ Ôχ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ –‰È¿ÛË̘ È·– Ú›Á˜ ÛÙÔ Ï¿È, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔ street Ì ÙÔ urban ÛÙÈÏ. K¿ı ÛÂ˙fiÓ Ì¿˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù·

ηٿÏÏËÏ· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ‚‹Ì·Ù· ÁÂÌ¿Ù· Ìfi‰·, ¿ÓÂÛË Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· – ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ·fi ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ Ì¿ÚΘ ÙˆÓ celebrities. A˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂÊԉȿ˙ÂÈ ÙÔ sportchic ÛÙÈÏ ÛÔ˘ Ì ÙȘ ·Ó·Óˆ̤Ó˜ ÛÂÈÚ¤˜ Moulton Î·È Olney. Retro glamour look Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÚ·ÊÈο Î·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ηÌ‡Ï˜, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È floral ÌÔÙ›‚Ô, ηÚfi Û¯¤‰È· Î·È 4 ¿ÎÚˆ˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. AıÏËÙÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È –ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ sexy– ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·... ÛÙ· fi‰È· ÛÔ˘. K. ‰È¿ıÂÛË: £.E. Aı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ABEE, 22950 22625, www.kswiss.com -XPI™TIANA M¶AKA


SPORT-MANIFESTO TÔ˘ MIXA§H §EANH

A¶√ Δ√¡ T∂¡∂ ™Δ√¡ T∂¡ K∞Δ∂ Ì·ÁÈ΋ ϤÍË ÁÈ· ÙÔÓ KÒÛÙ· AÓÙˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È OÏÏ·Ó‰›·. MfiÏȘ ÂÈηÏÂÛÙ›˜ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ KÚfiÈÊ ÙÔ˘ N¤ÂÛÎÂÓ˜ Î·È ÙÔ˘ B·Ó °ÎÔÁÎ, Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ì·ÁÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ¿ÛÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ fiÏ· Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ·ÓıÈṲ̂Ó˜ ÙÔ˘Ï›˜, ηٷÚ¿ÛÈÓ· ÏÈ‚¿‰È· Î·È ·Ó¤ÌÔÚʘ Ê¿Ú̘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚ÔÛοÓ ·Ì¤ÚÈÌÓ˜, ˙Ô˘ÌÂÚ¤˜ ÁÂÏ¿‰Â˜. Œ¯ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· Ô AÓÙˆÓ›Ô˘. °È’ ·˘Ùfi, ÌfiÏȘ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ϤÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙÔ‡ ·Ó¤ıÂÛ·Ó ÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÚÁÔ Â͇ÚÂÛ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, ·˘Ùfi˜ ÎÔ›Ù·Í ӷ ‰ÂÈ ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ı·Ï·ÛÛÔfiÚˆÓ.

ÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘. ŒÎ·ÙÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ A›·ÓÙ· OÏÏ·Ó‰›·˜, Î·È fi¯È ™·Ï·Ì›Ó·˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯·Û ÙÔ 2007, ·ÔÊÚ¿‰· ¯ÚÔÓÈ¿, Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·fi ÙËÓ A˚ÓÙ¯fiÊÂÓ. K·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÔÏ·Ì‚¿Ó·Ì ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÚÒÙË ÌÔ‡ÚË ÛÙÔ Î·‚Ô‡ÚÈ, ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ TÛ¤ÏÛÈ, ‰›Ï· ÛÙÔÓ A‚Ú·¿Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÁÁÏÈÛÙ› A‚Ú·¿Ì °ÎÚ·ÓÙ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ·Ó·ÚˆÙÈfiÓÙÔ˘Û·Ó Î¿ı ÙfiÛÔ Ò˜ ÙÔÓ Ï¤Ó ÙÔ Ó¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ TÛ¤ÏÛÈ, ‰›Ï· ÛÙÔÓ TÂÓ K¿ÙÂ;;;

H

ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜, ÏÔÈfiÓ. ™ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜. °È· ÙËÓ ·ÚÁÔÔÚ›· ˘‹Ú¯·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÔ‚·Ú¤˜. H Ì›· Â›Ó·È Ë Ù˘È΋ Î·È Ë ϤÔÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË, ·˘Ù‹ Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ηÌÔ˘ÊÏ·ÚÈÛÙ›: «¶·È‰È¿, ÎÔÈÙ¿ÍÙ ÌË ‚È·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ηӤӷ Ï¿ıÔ˜ Ù‡Ô˘ ™Î¿˙ÓÈ ‹ ™Ô˘Ì, ‹ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ù‡Ô˘ M·ÏÂ˙¿ÓÈ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Î·È ÍÂÓÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÒÚ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ÙÔ ¯¿Û·Ì ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È. M·˜ ¤¯ÂÈ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Ìԇη Ô £·Ó·Û¿Î˘ Ô °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ÎÚ·Ù‹Û·Ì ÙÔÓ T˙›ÁÁÂÚ, ÌËÓ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ÓˆÚ›˜-ÓˆÚ›˜, ÁÈ·Ù› ı· ÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ì». H ‰Â‡ÙÂÚË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Â›¯Â ‚ÚÂı› ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, οÙÈ Ô˘ ‹ıÂÏ ¯ÚfiÓÔ. M ٷ ÔÏÏ¿ Ô TÂÓ K¿Ù ‹Ú ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ú¿Ì· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÎÈ ·Ó ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂȘ, Ó· ›ÛÂȘ ¤Ó·Ó ÚÔÔÓËÙ‹ Ì ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ OÏÏ·Ó‰Ô‡ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙ· ÂÙ·¯Ù¿ Û ¤Ó·Ó ÂÏÏËÓÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ. AÎfiÌË ÎÈ ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô˘ ÌÔÚ› ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «ı» Ó· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÙÔÓ ÚÔʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘.

ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ fiÔÈÔ˜ fiÔÈÔ˜ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. MÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ TÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˙› ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú›ÛÙÂ˘Û·Ó, ηϿ ı· οÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì ÔÈÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó.

TÂÓ K¿Ù ˘‹ÚÍ ÁÈ· ÙÚ›· Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË ÚÒÙÔ˜ ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘ P¿ÈηÚÓÙ, ÛÙËÓ M·ÚÙÛÂÏfiÓ·. TËÓ Î·ÓÔÓÈ΋, fi¯È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚË, Â‰Ò ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ·. OÈ ‰‡Ô OÏÏ·Ó‰Ô› ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ K·Ù·ÏÔÓ›·˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ¤Ó· TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ‰‡Ô ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· IÛ·Ó›·˜. OÈ ÙÚÂȘ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÌÔ‡ÚË ¤Ó·˜ ÎfiÔ˘Ù˜, ·Ó ‚ÚÂȘ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÙÔÓ ÏËÛÈ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ·Ó ı· ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ó· ÂÚÁ·ÛÙ›. ŒÏ· fï˜ Ô˘ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÁÈ·Ù› Ô TÂÓ K¿Ù ÊÚfiÓÙÈÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ IÛ·Ó›· Ó· Â-

¢

ˆ˜ ηϿ ı· οÓÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô OÏÏ·Ó‰fi˜ Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Ú· Ô͇ı˘ÌÔ˜ Î·È Î·‚Á·Ù˙‹˜. ¢ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ÔÏÏ¿, Ô‡Ù ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. AÊ‹ÛÙ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜ ÏÔÈfiÓ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÂχıÂÚ· ÛÙ· ηٷÚ¿ÛÈÓ·

Ÿ

ÏÈ‚¿‰È· ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ Î·È ·Ó·ÚˆÙËı›Ù ¿ÊÔ‚· ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ô TÂÓ K¿Ù ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ˆ˜ Ô K·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· Ô‡Ù ÛÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÈÏÔ‡ Î·È ÁÈ· Ó· ·Û¿ÚÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·›ÙËÛË Ì ¯·ÚÙfiÛËÌÔ ÙˆÓ 2.000 ¢ÚÒ! ¶Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Ó· ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î¿Ùˆ, Û·Ó Ó· „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ù· „ÈÏ¿ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÂÛ·Ó ·fi ÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ‹ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ· ÙÂÙ-·-ÙÂÙ ÙfiÛË ÂÈÙ˘¯›· fiÛË Ô KÔ˘·ÛÈÌfi‰Ô˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜!!! ™Â ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ‰‡ÛÎÔÏ· ‚Ϥˆ οÔÈÔ˜ Ó· ÙÔÓ ›ıÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ, ·Ï¿ ı¤ÏÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. £· ‚Á¿ÏÂÈ ÙË Ï›ÛÙ· Ô OÏÏ·Ó‰fi˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ Ó· „ˆÓ›ÛÔ˘Ó Ó¤· ÛÔ‰ÂÈ¿. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ TÂÓ K¿Ù ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ȉÈfiÚÚ˘ıÌÔ˘ OÏÏ·Ó‰Ô‡. AÓ ÙȘ ·ԉ¯ıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÁÎÚ›ÓȘ, ÌÈ˙¤ÚȘ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ı· Ì·ÎÚÔËÌÂÚ‡ÛÂÈ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™Â οı ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô TÂÓ K¿Ù ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ì¤Û˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô˘ fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤Û· OÎÙˆ‚Ú›Ô˘!! ∞

PA¢π√ ∞ƒμÀ§∞ Ì¿Ï· ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔ ÛÂÍ. ŒÙÛÈ Ï¤ÓÂ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÏÏÔ› ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ηχÙÂÚ· ÛÙ· ÂÚˆÙÈο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ· ‚ϤÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ŒÓ· È·ÙÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ TÔÚ›ÓÔ Ù˘ IÙ·Ï›·˜, Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙË ıÂÚ·›· Ù˘ ÛÙÂÈÚfiÙËÙ·˜, η٤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ Ô IÔ‡ÓÈÔ˜ ÙˆÓ ˙˘ÁÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Â›Ó·È Ô Ì‹Ó·˜ Ì ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙË... Û‡ÏÏË„Ë. ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ Euro, ηϋ ÒÚ·, ‹ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó· ·ÚÁfiÙÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜. H ¯ÒÚ· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›‰Ú·ÛË Â›Ó·È Ë ¶Ôψӛ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë IÙ·Ï›·. H EÏÏ·‰¿Ú· Ì·˜, fï˜, ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·. ¶Ú¿Ì· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ¿Ì· ı¤ÏÂȘ, Ù· ÚÔÏ·‚·›ÓÂȘ fiÏ·.

H

PA¢π√ §√À™Δƒπ¡π ›· ·fi ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Euro Â›Ó·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ EıÓÈ΋˜ OÏÏ·Ó‰›·˜, ŒÓÙ‚ÈÓ º·Ó NÙ ™·Ú. ™ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ IÙ·Ï›· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠ÙÔ ÂıÓfiÛËÌÔ ÁÈ· 125Ë ÊÔÚ¿, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÙÔÓ IÛ·Ófi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ £Ô˘ÌÈı·Ú¤Ù·, ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ˆ˜ Ô B¿ÛÎÔ˜ Ì ÙȘ ¿ÛÚ˜ οÏÙÛ˜. O º·Ó ÓÙ ™·Ú Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Û ÂıÓÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÏÔ˘ÚÔ˘˜ P·‚¤ÏÈ Î·È ™Ì¿È¯ÂÏ. M ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ Ì·˙› Ù˘ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. O OÏÏ·Ó‰fi˜ ÔÚÙȤÚÔ ¿ÙËÛ ٷ 37 Î·È Èı·ÓfiÓ ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ Euro. ¶Èı·ÓfiÓ, ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÎÔÏΛÂÚ, Ì ÙËÓ ÙڤϷ Ô˘ ÎÔ˘‚·Ï¿ÓÂ.

M

SUNDAY-VISION, ∞¶√ Δ√ μπμ§π√ “PLAY LOUD!”, ∂∫¢. DIE GESTALTEN VERLAG

ÂÓ ¿ÚÁËÛ fï˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ. M¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ÙÔÓ ÛÙ·Ì¿ÚÂÈ, ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔÓ ›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· η٤‚ÂÈ Ï›ÁÔ ÓfiÙÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÁÈ· Ó· ϤÌ ÙÔ˘ ÛÙÚ·‚Ô‡ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ, ÙÔ˘ ‚Á‹ÎÂ Ë „˘¯‹ ·Ó¿Ô‰·. M ٷ ÔÏÏ¿ ÎÈ ÂÓÒ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ȥ˙ÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈο, ÌÈ· Ô˘ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÛÙ· ÚÔ˘Ì¿ÓÈ·, Ô Ôχ˜ OÏÏ·Ó‰fi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ TÂÓ K¿Ù ›ÛÙËΠӷ η٤‚ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ËÌÒÓ ÚfiÁÔÓÔÈ Á¤ÓÓËÛ·Ó ÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi Ó‡̷ Î·È ·ÈÒÓ˜ ÌÂÙ¿ ÔÈ Ó¤ÔÈ ËÌÒÓ Â›ÁÔÓÔÈ Á¤ÓÓËÛ·Ó Ù· ÔÏ˘Ìȷο ·Î›ÓËÙ·!!! K·È ¤ÙÛÈ Â›Ì·ÛÙ ·fiÏ˘Ù· ¿ÙÛÈ. O ηı¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ‰È¤Ú„Â.

¢

Δ∂¡ ∫∞Δ∂

info@athensvoice.gr

12 - 18 IOYNIOY 2008 ATHENS VOICE 97


ÎÔÚ‰fiÓÈ, ÎÔÈÙÈfiÌ·ÛÙ ·ÏÏ¿...

™Â ›‰·... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ ™∂ ∂π¢∞ (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVSE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

KYæE§H ™¿‚‚·ÙÔ 30/5, Ì ‹Ú˜ K˘„¤ÏË, Ì ¿ÊËÛ˜ ÕÁ. AÓÙÒÓË! TÈ ı· ¤ÏÂÁ˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹, Í·ÓıÔ‡ÏË; A¿ÓÙ· ‰Ò. CARREFOUR 29/5, 21.00. MÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ÎÔ‡ÎÏ·, ÚfiÛ¯˜ ¤Ó· ·ÁÔÚ¿ÎÈ. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜. £¤Ïˆ Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ. St °IANNENA - A£HNA KTE§, 31/5. EÛ‡ ΛÙÚÈÓÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ηʤ ‚ÂÚÌÔ‡‰·. A͇ÚÈÛÙÔÈ Î·È ÔÈ 2. AÎfiÌ· ı˘Ì¿Ì·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘, so sexy! Gliad9@hotmail.com KHºI™IA X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë Î·È ¶¿ÚÔ˘, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ, Û ϤÓ ºÒÙË. 698 4492779 £EMI™TOK§EOY™ & ™O§øNO™ EÛ‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì Á¤ÓÈ·, ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·, Á˘·ÏÈ¿ Ì·‡Ú·, ÂÁÒ Ì¤Û· ÛÙÔ ·Ì¿ÍÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ·¿ÓÙËÛ ‰Ò. N. EPY£PAIA Flocafé. M ϤÓ AϤÍË, Û ϤÓ E‚Âϛӷ, ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, ÎÚ·Ù¿˜ ÌÈ· ηډȿ. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ; °∫∞∑∞∫π 31/5. AÓÙÈÁfiÓË Ì ÙÔ Â˘ÁÂÓ¤˜ ÚfiÛˆÔ, Ù· ‚ϤÌÌ·Ù¿ Ì·˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. gazakiroof@gmail.com AI°A§Eø MÂÙÚfi. 1/6. P·ÏÏÔ‡, ‹Ú·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ù·Í›, η٤‚ËΘ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ Î·È ‚Ϥ·Ì Mȯ·ÏfiÔ˘ÏÔ. AÓ ÙÔ ‰ÂȘ, ÛٛϠyodas8@gmail.com £E™™A§ONIKH 27/5, ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ó‡¯Ù·, ÂÁÒ ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ì¿ÍÈ, ÂÛ‡ ÓÙ·ÏÈΤÚ˘ Ì ٷÙÔ‡ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Î·Úfi. MÔ˘ Ì›ÏËÛ˜ Î·È ¯·ı‹Î·ÌÂ. 694 5828060 AYTOKINH™H 31/5. ¶Ôχ˜ ¯ÔÚfi˜, ‰‡Ô ÙÂΛϘ Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ Ì·ÁÈÎfi. BËÛÛ·Ú›ˆÓ·, ÛٛϠ‰Ò. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! K·ÙÂÚ›Ó· ™E¶O§IA ™Â ›‰· ÛÙÔ ÌÂÙÚfi Ì ¤Ó· ·ÛËÌ› ·Ì¿ÍÈ. E›Û·È ÎÔÓÙԇϷ, Ì ÎÔÓÙfi Ì·ÏÏ› Î·È Û ϤÓ NÙfiÚ·. I™TIO¶§O´KO™ AϤÍË... ¤¯ÂȘ ÙÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ‚ϤÌÌ· Î·È ÙÔ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ù˘ fiÏ˘. NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÙËÓ ¤¯ˆ ·Ù‹ÛÂÈ ÁÂÚ¿ Ì·˙› ÛÔ˘. EÈÚ‹ÓË I§ION E›¯· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Ì ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ. ◊ÛÔ˘Ó Í·ÓıÈ¿ Î·È ÊfiÚ·Á˜ Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ ÎÈ fiÙ·Ó ¤Ú·Û˜ ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. ¶ÂÚÈ̤ӈ Ó· Ì ¿ÚÂȘ. 694 3639306 °KYZH °ÂÓÓ·‰›Ô˘. ¶Ô‡ ÂÚ›Ô˘ Ì ‚ϤÂȘ οı ̤ڷ Î·È ÛÔ˘ ÊÙÈ¿¯Óˆ ÙË ‰È¿ıÂÛË; °KAZI ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˙·˙, 28/5. H ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ì ÛÎÏ¿‚ˆÛ·Ó, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¤! Z‹ÙËÛ˜ Û˘ÁÁÓÒÌË Ô˘ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ Û ¤‚·Ï ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. H Í·ÓıÈ¿ KEPAMEIKO™ 30/5, Á‡Úˆ ÛÙȘ 10.30. ºÔÚÔ‡Û˜ ÌÏ ÙÈÚÎÔ˘¿˙ ÊfiÚÂÌ·, ÏÔ‡ÛÈ· Ì·ÏÏÈ¿, ÂÚ›ÌÂÓ˜ οÔÈ·/ÔÓ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi. ™Â ÎÔ›Ù·-

Í·. ºE™TIBA§ IKAPIA™ 25/5. ÿÏÈÔÓ. æËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ¯fiÚÂ˘Â˜ Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. °ÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙËÓ Iηڛ·, ÚÈÓ 3 ¯ÚfiÓÈ·. ™Ù›ÏÂ: por_mar&yahoo.gr SHISHA ™¿‚‚·ÙÔ. ◊ÛÔ˘Ó· Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤·, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚÔ ÊfiÚÂÌ·. EÁÒ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì Á˘·ÏÈ¿, Û ÎÔÈÙÔ‡Û·. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. 698 1024590 ¶A°KPATI 31/5. 20.45. ™Ù¿ÛË 732. E›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, Ì 2 ʛϘ. °ÎÚÈ ˙·Î¤Ù·, ÁÎÚÈ ÌÏÔ‡˙·. ™ÙÔÓ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi ‹ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·Ô‚¿ıÚ·. °Ú¿„ ‰Ò. H™A¶ 31/5, 22.15. K·ıfiÛÔ˘Ó ‰È·ÁÒÓÈ· ·fi ̤ӷ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. E›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì Ú¿ÛÈÓË ÚÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙· Î·È ÛÎÈṲ̂ÓÔ Ù˙ÈÓ. A›ÛÙ¢ÙÔ ‚ϤÌÌ·. K·Ù¤‚Ëη MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ. A2 °‡Úˆ ÛÙȘ 13.20, 31/5. ºÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ÎÈ ¤Ó· Ù˙ÈÓ ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ Î·È Î·ıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. Œ¯ÂȘ ·Ó¤ÌÔÚÊ· Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·. 697 8673298 MYKONO™ ™Â ›‰· ÛÙÔ ÕÛÙÚ· Î·È ·ÚÚÒÛÙËÛ·. EÛ‡ ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜ Ì Á·Ï·Ó¿ Ì¿ÙÈ· Î·È ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· Ì·˘ÚÔÌ¿ÏÏ·. ™Â ı¤Ïˆ. (24/5) XA´¢API E›Û·È Ô Í·Óıfi˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ô˘ ‚Ϥˆ ۯ‰fiÓ Î¿ı ̤ڷ ÛÙÔ A¿ÚÈ. TÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘, ™Ù·‡ÚÔ˜. TÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ AÏ›ÎË. ¶PO™ ™YNTA°MA TÚ·Ì, 31/5, ÙÚÂÏ¿ıËη Ì ٷ ÛÁÔ˘Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘. ºÔÚÔ‡Û· Á·Ï¿˙È·. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‹Úı ÙÔ Ù¤ÚÌ·. Thanassis.tram@yahoo.gr £HBøN ™ÙÔÓ §·ÎÈÒÙË, 31/5. E›¯Â˜ Ì·‡ÚÔ Î¿ÌÚÈÔ. M Îԛٷ͘ Î·È ‹Á˜ Ó· ¤ÛÂȘ Â¿Óˆ ÌÔ˘. Œ¯ˆ ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ì¿ÍÈ. 697 5789011 ¶EIPAIA™ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. K¿Óˆ Ï¿ıÔ˜. TÔ Í¤Úˆ! ™Â ›‰· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, οӷÌÂ Î·È ÙÛÈÁ¿ÚÔ, ‰ÈfiÚıˆÛ˜ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù·. AÓ ı˜ ̛Ϸ ÌÔ˘ ÛÙÔ facebook. ¶A°øTOMANIA ΔÔ email ÌÔ˘ Â›Ó·È s3stefanos@hotmail.com, ÂÚÈ̤ӈ. ™TO ¶APTI °È· ÙË B›ÛÛË, Í·Óıfi˜ Ì ηÚfi Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È Ì¿ÙÈ· ÎfiÏ·ÛË, ¯fiÚ„˜ ÙÔ «ŒÌÓ¢ÛË», ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› ÁÈ· Û¤Ó·... ŒÌ·ı· ˆ˜ Û ϤÓ M¿ÚÈÔ. ™Â „¿¯Óˆ... π§ION ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘...; ™Â ›‰· ÚÈÓ 2 1/2 ¯ÚfiÓÈ· οÔ˘ ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ Î·È ·Ï¿... ÌÔ˘ ¿ÏϷ͘ ÙË ˙ˆ‹! E›Û·È Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ̤ӷ! ™KOYºA ™Â Â͢ËÚ¤ÙËÛ· Û ηٿÛÙËÌ·, Û ÚÒÙËÛ· ·Ó ¤¯ÂȘ Û¯¤ÛË Ì ÌfiÓÙÂÏÈÓÁÎ ÁÈ·Ù› Â›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, ·Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· Û ͷӷ‰Ò. ORELAS ™Â ›‰·, ¤‚Á·˙˜ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· ¤Íˆ, ¤ÎÙÔÙ ‰ÂÓ ¯ÔÚÙ·›Óˆ Ó· Û ‚Ϥˆ... ÌÔ˘¯ÏÔ˘ÌÔ‡ ÌÔ˘, Û’ ·Á·Ò!

98 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

°KAZI 28/5, Â›Û·È Ë B›ÎË, Â›Û·È ÁÚ·Ê›ÛÙÚÈ·, ¤Û·Û˜ ÙËÓ Ì›Ú· ÛÔ˘ Î·È Ì¿˙„· Ù· Á˘·ÏÈ¿ Ó· ÌËÓ ÎÔ›˜, ‰ÂÓ ÙÔ ¤‰ÂÈÍ· ·ÏÏ¿ Ì ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û˜, ı· Û ͷӷ‰Ò; 694 8522369 KO§YMBHTPIA N·˘·ÁÔÛÒÛÙÚÈ·, Â›Û·È fi,ÙÈ ÈÔ ıËÏ˘Îfi Î·È fiÌÔÚÊÔ ¤¯ˆ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ. M ϤÓ X¿ÚË Î·È Û ϤÓ Eϛӷ.

™KOYºA ΔÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ‹ÛÔ˘Ó Ë Í·ÓıÈ¿ ÛÙÔ Big Apple, Ô ÁÂÚÔ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ Ì·‡ÚÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÛٛϠsms. 697 8251948

220 30 M·˝Ô˘ ÛËÎÒıËΘ Ó· οÙÛÂÈ ¤Ó· ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ, ÛÙ¿ÛË X›ÏÙÔÓ, Ì ¿ÙËÛ˜ ηٿ Ï¿ıÔ˜, Ôχ ¢ÁÂÓÈ΋, η٤‚ËΘ 10.50 E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi. giorgos.ntua@yahoo.gr SODADE 29 M¿Ë... ›ÛÙ ·Ï‹ıÂÈ· mad ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ ¿ÁÓˆÛÙ Ô˘ ¯¿ÓÂÛ·È ¿ÓÙ· Û·Ó ·ÂÚÈÎfi; timandra77@hotmail.com BYPøNA™ ºÔÚÌ›ˆÓÔ˜, ‰È·Û¯›Û·Ì ̷˙› ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÌÔ˘ ›˜ fiÙÈ ÛÔ˘ ¤ÊÙÈ·Í· ÙË Ì¤Ú·, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ˆ ·fi ÙfiÙÂ! METPO ™‡ÓÙ·ÁÌ· -¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶Ò˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙËÓ ÎÈı¿Ú·; frethoughts75@yahoo.com æYPPH 1/5, 4.00 .Ì., ¤·ÈÚÓ˜ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ ¤Íˆ ·fi AÚÚÒ‰Ô˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ ηʤ ÚÈÁ¤, Ì ÂÈÙËÚÔ‡Û˜ ÛÙ· TEI K·Ï·Ì¿Ù·˜ Î·È Â›¯· ¯·˙¤„ÂÈ. ŒÊË, 694 6586653 ¶A°øTOMANIA ™ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹, ¶·Ú·Û΢‹ 30/5 ÛÙȘ 3. ºfiÚ·Á˜ ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ· Î·È ¿ÎÔ˘Á˜ ÌÔ˘ÛÈ΋, Â›Û·È Í·ÓıÈ¿ Ì ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·ÌfiÁÂÏÔ. giannis841@msn.com, 693 8052191 HOXTON I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜. °È¿ÓÓË, ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›‰Â˜ ÙËÓ ·‡Ú· ÌÔ˘, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¯¿È‰Â„˜ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ‹Ú· ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚfi ÛÔ˘... E‡Ë, avra_hoxton@hotmail.com NEA ™MYPNH TÂÙ¿ÚÙË 28/5 ·fiÁÂ˘Ì·, Û ϤÓ K¿ÙÈ· Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔ Play, Ì ÙڤϷÓ˜ fiÌÔÚÊË... ÁÈ· Ó· Ù· Ô‡ÌÂ Î·È Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡ ÛٛϠÛÙÔ 695 5465664 METPO ¶ÚÔ˜ AÙÙÈ΋, ÂÛ‡ ı¿ Ì Ú¿ÛÈÓÔ ÊfiÚÂÌ· Î·È Î›ÙÚÈÓË Û٤η, ÂÁÒ „ËÏfi˜ Ì ΛÙÚÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ÛٛϠ‰Ò, Û ·Ú·Î·ÏÒ! soamazedbyher@yahoo.gr MYKONO™ 27 M·˝Ô˘ ÛÙÔ Î·Ú¿‚È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, Û ÎÔ›Ù·˙· ¤ÓÙÔÓ·, ¤¯ÂȘ Ì·‡ÚÔ Î·Ú¤ Ì·ÏÏ›, Ô Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ ÊÔÚÔ‡Û η¤ÏÔ, ÛٛϠ694 5152985 £H™EIO X·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi ·ÛÙ¤ÚÈ, Â›Û·È Ô ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ˜, Û ϤÓ N›ÎÔ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙ· Flocafé, ı¤Ïˆ Ó· Ȉ biscolatto ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘. Zˆ‹ AMºI£EATPO ¶O§YTEXNIKH™ 23-24/8 ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¢¶M™ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ‰È¿‚·˙˜ A.V., Û ›‰·, Â›Û·È ÎÔ‡ÎÏÔ˜, ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÛÔ˘ Ì ÙÚÂÏ·›ÓÂÈ, Îڛ̷... °§YºA¢A ™Â ÚÒÙËÛ· ·Ó ı· ›̷ÛÙ ̷˙› ̤¯ÚÈ Ù· 20 Î·È Û˘ ÌÔ˘ ›˜ «Ì¤¯ÚÈ Ù· 120»... ÁÈ· ¿ÓÙ· ‰ÈÎÈ¿ ÛÔ˘, T˙Ô ÌÔ˘! H ÎÔÏÏËÙ‹ ÛÔ˘. 693 7770214 EPA™MOY™ 12/5 ÎÂÓÙÚÈο ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÚÈ̤ӷÌ ̷˙› ÛÙÔ Ê·Í, ·˜ NÔÚ‚ËÁ›·... ¿ˆ ¶·Ú›ÛÈ... Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì 2 ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ÂÛ‡ Í·Óıfi˜ - ÎÔÙÛ›‰·, ÂÁÒ Ë „ËÏfiÙÂÚË, ·¿ÓÙËÛ ‰Ò. •AN£H 26/5, Â›Û·È ÎÔÓÙÔ‡Ï˘, Ì·ÎÚ‡ Ì·ÏÏ›, 16¿Ú˘, ¤¯ÂȘ ÎfiÎÎÈÓ· ÛÙ·Ú¿ÎÈ·, Ì·‡ÚÔ Î·È Î›ÙÚÈÓÔ

™IºNO™ IÔ‡ÏÈÔ˜ 1991, Û ϤÓ AıËÓ¿ (fiÌÔÚÊË, „ËÏ‹, Í·ÓıÈ¿), ‹ÛÔ˘Ó Ì 2 ʛϘ, ÂÁÒ Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi ÌÔ˘, οӷÌ ·Ú¤· fiÏÔÈ Ì·˜, Î·È ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÌÂÙ¿ ¯·ı‹Î·ÌÂ, ·Ó ηٿϷ‚˜ ÛٛϠ‰Ò. 694 8175961, N. KEPAMEIKO™ 13/5, 8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ¤ÛÙËÓ˜ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÛÔ˘ ¤Íˆ ·’ ÙÔ ÌÂÙÚfi, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ¤ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ‹, ÂÁÒ „ËÏfi˜, ηÛÙ·Ófi˜, ‹ÌÔ˘Ó Ì ʛÏË, ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. 699 3508253 ARTHOUSE ™Â ›‰· ÂÛ¤Ó· Ì ÙË ÚÔ˙ ÊÔ‡ÛÙ·, Û ÂÚÈ̤ӈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, Â›Ì·È ·ÎfiÌ· ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜... vlahavas.kon@gmail.com ¶. PA§§H °ˆÓ›·... 4.30, ÌÔ‚, ·ÁÁÏÈο... 29/5, ηÛÙ·Ó‹ Ì Ù˙ÈÓ, ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÚÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙· Red, Á˘·ÏÈ¿, Û ÛΤÊÙÔÌ·È... ηÛÙ·Ófi˜ Ì ηʤ t-shirt, ı· ÂÚ¿Ûˆ... KINEZIKH EK£E™H ∫ÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ÛÙÔÓ M¿Ô Ì ÙȘ ÈÙ˙¿Ì˜, ı¤Ïˆ Ó· Í·Ó·‰Ò Ù· alternative Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘, ‚ÈÎÙˆÚÈ·Ófi Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ÌÔ˘... ÛÙ›ÏÂ. SHELTER ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È fiÙÂ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È Â›Ó·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘! K¿ı fiÙ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ; ™Ù›Ï ‰Ò. M. KY§IKEIO ¶O§YTEXNEIOY 30/5 ÎÚ·ÙÔ‡Û· ηʤ, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ Î·È ÌÔ˘ ¿ÓÔÈ͘ ÙËÓ fiÚÙ·, ÛÔ˘ ›· ¢¯·ÚÈÛÙÒ... ·ÏÏ¿ fi¯È ÁÈ· ÙËÓ fiÚÙ·, ÌÔ˘ ¤ÊÙȷ͘ ÙË Ì¤Ú·! A°. ¢HMHTPIO™ ¢›Ó·Ì ̷˙› Û‹Ì·Ù· ¶·Ú·Û΢‹ 30/5, Ô‰ËÁ¿˜ Ì·‡ÚÔ ·Ì¿ÍÈ, ÌÂÙ¿ ¤Ú·Û˜ ·’ ÙË ÛÙ¿ÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ Ô˘ ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó... marianna_s301@hotmail.com °KAZAKI 30/5 ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ì ÚÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙·, ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿Í·Ù ÙÚ·¤˙È, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘Óԉ¢fiÌÔ˘Ó, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. °KAZI, ¶§ATEIA 28/5, Û ϤÓ K·ÙÂÚ›Ó· Î·È ÌÈÏ‹Û·ÌÂ, Â›Û·È ·fi §·Ì›· Î·È ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ·! Œ¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿, ÈÛÙ‡ˆ. EÛ‡; ¢ËÌ‹ÙÚ˘, 694 5652265 A°. ™TEºANO™ 30/5 Ô‰ËÁÔ‡Û˜ ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ÌÈÎÚfi, ÂÚ¿Ù·Á· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÊÔÚÔ‡Û· ηʤ ‚ÂÚÌÔ‡‰· Î·È ¿ÛÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ¯·ÈÚÂÙËı‹Î·ÌÂ... ı· Û ͷӷ‰Ò; 697 2121756 °OY¢I K¿ÚÌ·, 17/5 Û ÎÔÈÙÔ‡Û· Â›ÌÔÓ·, ÊfiÚ·Á˜ ÚÔ˙ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ¿ÛÚ· ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ˙ÒÓË, Û ı¤Ïˆ... 697 9 226992

BARAONDA 21/5, Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿, Ú¿ÛÈÓÔ ÊfiÚÂÌ·, ¯fiÚÂ˘Â˜ Û˘Ó¯Ҙ, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ·ÚÔ˘Û›·, ¤Ê˘Á˜ Ì ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ, ¤ÎÏ„· ¤Ó· ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ·¤˙È Ì ÙÔ ÚÔ˙ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ... 697 9070104 KATEXAKH ME™O°EIøN ¶ÚÔ˜ E. ÕÌ˘Ó·. ¶¤ÌÙË 29 M·˝Ô˘ 8 ÙÔ Úˆ›, ηıfiÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÛÙ¿ÛË Î·È ‰È¿‚·˙˜ A.V., Â›Û·È fiÌÔÚÊË Ì ̷ÎÚÈ¿ ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿, Û ›‰· ̤۷ ·’ ÙÔ ·Ì¿ÍÈ ÌÔ˘, „ËÏfi˜ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, 697 4465514 FANTASEED 30/5, ÏÂÙ‹ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ›ÛÈ· Ì·ÏÏÈ¿, Ì ·Ú¤· Ô˘ ÁÈfiÚÙ·˙ ÁÂÓ¤ıÏÈ·, ηıfiÌÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ Ì Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È ∞ll star, ÛٛϠ‰Ò. MÀ∫√¡√™ 19/5 ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ú¿‚È ¶ËÓÂÏfiË A’ ÁÈ· P·Ê‹Ó·, Ì ̷‡ÚË ÌÏÔ‡˙· Î·È Ù˙ÈÓ „·Ú¿‰ÈÎÔ, ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘, Â›Û·È „ËÏfi˜, Í·Óıfi˜, Ì Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. Afi ÙfiÙ Û ÛΤÊÙÔÌ·È Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û ͷӷ‰Ò! KAI™APIANH 30/5, ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· K·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹, ‰›Ï·-‰›Ï· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÂÛ‡ Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ fiÏÔ Ó¿˙È, Â›Û·È Ù¤ÏÂÈ·. 698 2453380 BO§O™ K¿ÓÙ ÌÈ· ¢¯‹, ηڷÌÂϤÓȘ Ì·Ù¿Ú˜, Î·È ı· ‚ÚÂıԇ̠ÂΛ! ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ı˜! EÏ›˙ˆ Ó· ’¯ÂȘ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ Î·È Ó· ÌÔ˘ Ì¿ıÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ÔÏÏ¿... XA§KI¢A ÿ·Ì‚Ô˜ BÈ‚ÏÈÔˆÏ›Ô. ¶‹Ú˜ ÙËÓ A.V. Î·È ÌÂÙ¿ Ì‹Î˜ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ‚È‚Ï›Ô! KÚ·ÙÔ‡Û˜ ÌÔ‚ ÙÛ¿ÓÙ·! A¿ÓÙ· ‰Ò... seeidastoniambo@hotmail.com AKPøTHPI 24/5/08, „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÁÈ· ‰¿ÁΈ̷, Î·È ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓË ÚÔ˙ ÁÚ·‚¿Ù·. ¶Ô‡ Û ‚Ú›ÛΈ, Ô˘Ú› ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘;; °. HONDOS, °§YºA¢A 28/5, ηʤ. øÚ·›· Í·ÓıÈ¿ ΢ڛ· 45¿Ú·, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ, Ô Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ˜ Ô˘ ηıfiÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ. 693 9402739 AIO§OY ŒÍˆ ·fi ÙÔ Artisti Italiani, ›¯Â˜ ÙÔ ÈÔ disco Ì·ÏÏ›, ÌÂ Û˘ÓÂ‹Ú ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÛÔ˘. AKPøTHPI Boutique, ¶·Ú·Û΢‹ 30 ÚÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ, ηıfiÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Ú Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘, Ì ¤È·Û˜ ÛÙÔÓ ÒÌÔ Î·È ÌÔ˘ ›˜: «fiÏÔÈ ÌÈ· ·Ú¤· ›̷ÛÙ», ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ... NAOY™A TÚ›ÙË ÛÙÔ Café Dellagio, ‰Ô‡ÏÂ˘Â˜... ÌÈÏÔ‡Û· Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ, ÎÏ›ӷÙÂ, ÙÔ ¤Î·Ó˜ ÙÔ... Û·Ó‰¿ÏÈ ÛÔ˘; E›Û·È ÌÈ· ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ÓÂڿȉ·... 697 6388657, X¿Ú˘ ¶ANE¶I™THMIOY¶O§H 3Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï EÛÙ›·˜, 31/5, „ËÏfi˜, ηÛÙ·Ófi˜, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÛÎÔ‡ÚÔ ÌÏ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÂÁÒ ÎfiÎÎÈÓË Ô˘¿ ÌÏÔ‡˙·, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, ÛÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·...ÁÈ·Ù› ¤Ê˘Á˜ ÙfiÛÔ ÓˆÚ›˜; £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò... æYXO§O°IA 321, 29/5, ÛÔ˘‰¿˙ÂȘ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ¤¯ÂȘ ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ· Î·È ÛÙÔ Â›·, Ì˘Ú›˙ÂȘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Î·È ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÛÔ˘ Ì ¤Î·Ó ӷ ¯¿Óˆ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, Â›Ì·È Ô Ô‰ËÁfi˜... 694 8522369

§AYPIO ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÂÁÒ Ì ÌÈ· Ì˯·Ó‹, ÂÛ‡ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ „ËÏ‹, ÙËÏÂÊÒÓËÛ¤ ÌÔ˘.

¶A¶A°OY AÓÙÒÓË, Û ›‰· ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙȘ 12/5 ÛÙÔ ÕÏÛÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘, ¿Ú·Á ı· Û ͷӷÎÚ·Ù‹Ûˆ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘; MÔ˘ Ï›ÂȘ!!

HOXTON ¢ËÌ‹ÙÚË ·’ ÙÔ˘˜ ºÈÏÈ¿Ù˜, ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÂÎÏÔÁÒÓ ›Ó·Ì ÔÙ¿ ˆ˜ ÙÔ Úˆ›, ‰ÂÓ Û ͷӿ‰· ·fi ÙfiÙ Ô˘ıÂÓ¿. B·ÛÈÏÈ΋, 693 8921992

¶ANOPMOY MÂÙÚfi, 20/5, „ËÏfi˜ Ì ‰È·ÂÚ·ÛÙÈο Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ „ËÏ¿ ÁÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛˆ, ÁÏ˘Î¤ ÌÔ˘ ÈfiÙË, ÛٛϠ‰Ò. ŒÏÏË

EVEREST K√ƒÀ¢∞§§√À ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ Ó· ‹ÌÔ˘Ó Ë ÎÔ¤Ï· Ô˘ ›‰Â˜, ·ÏÏ¿ 22/5 ‹ÌÔ˘Ó ÂΛ... ‰ÒÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜...

KO§A™H 24/5 ›¯· ÁÈÔÚÙ‹ Î·È Û ›‰· Ù˘¯·›·! MÔ˘ ¯¿È‰Â„˜ Ù· Ì·ÏÏÈ¿!... £¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ! H Í·Ó-

ıÈ¿ Ì ÙÔ Î·Ú¤...

ı¤Ïˆ ÎÔÏ·Ṳ̂ӷ, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·.

I¶¶OKPATOY™ AÓ·ÁÓˆÛÙ‹ÚÈÔ 30/5, 8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÛ‡ ÌfiÓÔ˜, ‰›Ï· ÛÙËÓ fiÚÙ·, Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ! EÁÒ Ì ʛÏË Î·ı›Û·Ì ·¤Ó·ÓÙÈ, ÊÔÚÔ‡Û· ÌÏÂ, ı¤Ïˆ Ôχ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ...

KA§§I£EA ◊ÛÔ˘Ó Ì¤Û· Û ۯÔÏÈÎfi, ÁÏ˘ÎÈ¿ Í·ÓıÈ¿ Ì Á˘·ÏÈ¿. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò...

°§YºA¢A E›Ì·È „ËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Î·È Ì ϤÓ B.! ◊Û·ÛÙ·Ó 3 ÛÙ· Starbucks ·fiÁÂ˘Ì· ™·‚‚¿ÙÔ˘, Û·˜ ÂÚÈ̤ӈ ¿ÏÈ! •.M. ™Ù›ÏÂ Â‰Ò ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. METPO ¶ANOPMOY ŸÌÔÚÊË, Ì ÓÔ˘ÌÂÚ¿ÎÈ ÛÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ 90, ÌÔ˘ Ì›ÏËÛ˜ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘! ºÚfiÓÙÈÛÂ... ZARA, A£HNA 21/5, 3 Á˘Ó·›Î˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙·Ì ÌÈΛÓÈ Î·È ÂÛ‡ Ì ¯¿È‰Â˘Â˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·... ¶¿Ú Ì ÛÙÔ 693 0784387. H ·Á¿Ë ¶§AZ BOY§A™ 2/6, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ÎÔÏÏËÙfi Ì·ÁÈfi. M ¤ı·Ó˜ Î·È Û ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. TÔ ÈÙÛÈÚ›ÎÈ ·fi ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ·Ú¤· TOP MAN O ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ˘ ›̷È. ™Ù›Ï ÌÔ˘ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÛÔ˘ Î·È ÂÁÒ ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ. TÔ ÓÔ‡ÌÂÚfi ÌÔ˘ 697 8208748 608 ¶¤ÌÙË 6/5, Û ÚÒÙËÛ· ÁÈ· °·Ï·ÙÛ›Ô˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ ÚÔÏfiÈ Bugs bunny, ÂÁÒ Í·ÓıÈ¿. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! sofia-maestra@ hotmail.com, Ì ÌÈÎÚ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·! KO§øNAKI 2/6, Hugh Grant Ì οÙÈ ·fi M·ÚÙ¿ÎË... Ï·ÌÂÚfi˜ Î·È ·ÚfiÛÈÙÔ˜. H Ï¿Ì„Ë ÛÔ˘ fï˜ ÂÎÙ˘ÊψÙÈ΋. K·È ·˘Ù¿ Ù· ÌÏ ̿ÙÈ·... ÛٛϠ‰Ò. theod83@hotmail.com INTERCONTINENTAL 30/5, Í·ÓıÔ‡Ï˘, ÛˆÛÙfi ÎÔÏÂÁÈfi·È‰Ô, ·ÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙÔ. K·ıfiÛÔ˘Ó Ì ¿ÓÙÚ· Î·È Á˘Ó·›Î· ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔ laptop. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. O ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ §YKEIO N. EPY£PAIA™ ™Â ϤÓ Mȯ¿ÏË Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ. ŸÏÈ· - Iˆ¿ÓÓ· METPO ¢Â˘Ù¤Ú· 26/5, 6 Î·È Ì‹Î·Ì OÌfiÓÔÈ·, η٤‚Ëη ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÂÛ‡ Ì·˘ÚÔÌ¿ÏÏ·, 2 ÎÔÙÛ›‰Â˜, Ú¿ÛÈÓÔ ÙÈÚ·ÓÙ¿ÎÈ, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙË Ì‡ÙË! AÓ ı¤ÏÂȘ, 693 4124515 §. BOY§IA°MENH™ E§§HNIKO ™Â ›‰· Û ̷‡ÚÔ Ù˙È Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚË ÛÙÔÏ‹, ›¯Â˜ ·ÛÙ¤ÚÈ· Î·È ÌÏ ̿ÙÈ·. °Ú¿„ ‰Ò. T›Ó· 25 ™TA£MO™ HPAK§EIOY ™Â ›‰· Ó· ηÙ‚·›ÓÂȘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ºÔÚÔ‡Û˜ ÔÚÙÔηϛ ÌÏÔ‡˙·. MÔ˘ ¿ÚÂÛ˜ Ôχ. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. °È¿ÓÓ˘ M.

OMONOIA B·Û›ÏË ÌÔ˘, οÓÂȘ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ οı ™¿‚‚·ÙÔ, 1 Ì 3. KÚ˘Ê‹ ı·˘Ì¿ÛÙÚÈ· Î·È Ì·ı‹ÙÚÈ¿ ÛÔ˘! ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. XA§AN¢PI ™Â ›‰·... ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ı¿, ÎÔΤٷ Ì 11ÔÓÙÔ ÛÙÈϤÙÔ Î·È ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ „·ÚÔÓÙÔ‡ÊÂÎÔ! £¤Ïˆ Ó· Ì η̷ÎÒÛÂȘ...

154 5/6, ÙÔ t-shirt ÛÔ˘ “Nice Party N· Ë ™¿ÚÙË” Ù· ¤Û·ÁÂ! £Â¿ ·Ï¿... ™TOA KOPAH Pizza Hut 4/6, ÌÂÛË̤ÚÈ. •ÂÙÚÂÏ¿ıËη! MÔ˘Û¿ÙÔ, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎfiÙ·ÙÔ Ï¿ÛÌ·, fiÓÙˆ˜ Ë ºˆÙÂÈÓ‹ ÛÔ‡ ¤ÂÊÙ ÌÈÎÚ‹... ·ÏÏ¿ ÎÔ›Ù· Î·È ÈÔ ‰›Ï·! NIKHTAPA TËÓ Î·Ù¤‚·ÈÓ˜ 27/5, Ú¿ÛÈÓÔ t-shirt, Ù˙ÈÓ, ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜ Ì ÙÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ Ï¿ÙË... Ì¿ÏÏÔÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. ŒÙÚˆÁ· Ì ʛÏË ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ °ˆÓ›·, ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜ ÎÈ ÂÁÒ. 694 7221239 Y¶EXø¢E 5/6, H̤ڷ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ŒÎ·Ó˜ ηٿÏË„Ë Ì ÙË ÓÂÔÏ·›· ™YN. ¶Ôχ ·‰‡Ó·ÙÔ˜, ÌÔ‡ÛÈ XÔ TÛÈ MÈÓ¯, Ú¿ÛÈÓË ÌÏÔ‡˙·. £¤Ïˆ Ó· ·ÁÁ›Íˆ ÙË Ì˘ÙԇϷ ÛÔ˘! H η˘Ù‹ Ì·ÙÛ›Ó· Ô˘ Û οÚʈÓÂ... batypexwde@yahoo.gr MHTPO¶O§Eø™ ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙ· Starbucks, ¤¯ÂȘ Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ˆÚ·›Ô ‚ϤÌÌ·. °Ú¿„·Ó ϿıÔ˜, Û ›‰· ÛÙȘ 25/5 Úˆ›, fi¯È ÛÙȘ 23/5. A°KI™TPI HÏȤÓÈ·, Ô˘ ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏË ÛÙÔ AÁΛÛÙÚÈ 28 Î·È 29/7 Î·È Û „¿¯Óˆ ·ÎfiÌ·, ›¯·Ì ‰›Ï· ÛÎËÓ¤˜ Î·È Â›·Ì 1,2,3 ÁÂÈ· ÌfiÓÔ! ¢ÂÓ ÛÔ˘ ¤Î·Ó· ÓÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÎfiÏÏËÛ·... 699 8108303 A°. ¶AY§O™ •·ÓıÈ¿ ÔÙ·Û›·, ¤·ı· Ͽη. 2 ʛϘ Û ›·Ó AÓÙÚÈ¿Ó·. £¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ ÛÔ‚·Ú¿. TËÏ. ‰Ò: 698 2522809 BOYTA¢øN 48 ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÂΛ, Â›Û·È Ôχ Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ˜, Í·Óıfi˜ Î·È ¤¯ÂȘ ·›Û٢٘ ÌÏ ̷ٿÚ˜! ¶fiÙ ı· Ì·˜ ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ fï˜; ¶A™A§IMANI ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙË Eurobank, Û ϤÓ °. 694 3162770 £H™EIO K·ÛÙ·Ó‹ ı¿, ‹ÛÔ˘Ó Ì ʛÏË. EÁÒ Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙·, Ì·ÏÏÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ¤ÓÙÔÓ·. 698 3365967

622 14/5, 9.30, ·Ó¤‚Ëη ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ M. AÛ›·˜, ‰ÂÓ Â›‰· ÙÈ ÊfiÚ·Á˜. ¶Ô‡ ı¤ÏÂȘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ӷ ÙÔ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘ÌÂ;

MALL 9/5, ‚Ú¿‰˘. E›Û·È ÎÔÎÎÈÓÔÌ¿ÏÏ˘. ◊ÛÔ˘Ó Ì ͷÓıfi Ê›ÏÔ. ¶fiÛÔ ¯ÚÔÓÒÓ Â›Û·È;

EVEREST EÛ‡ Ô˘ ÌÈÏ¿˜ Á·ÏÏÈο Î·È ÈÙ·ÏÈο, ÁÈ· ÔÈÔ Everest ÌÈÏ¿˜;

FLOCAFE, BPI§H™™IA 2/6, ηıfiÛÔ˘Ó Î·Ó·¤, ÌÔ˘ ¤ÎÏÂÈÓ˜ ÙÔ Ì¿ÙÈ. M¿ÏÏÔÓ Â›¯Â˜ ÙÈÎ. TÔ˘˜ ‹ÍÂÚ˜ fiÏÔ˘˜ ÂΛ. TÔ ¤·È˙˜ ÁÎfiÌÂÓ·.

KEY BAR °ÈÒÚÁÔ, Î·È ÙȘ 2 ÊÔÚ¤˜ ¤Ê¢Á˜, ·ÏÏ¿ ›¯Â˜ ÂÈ ˆ˜ ı· ›¯·ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·... ·Ó Ì ı˘Ì¿Û·È... Û „¿¯Óˆ! christianak@hotmail.com

™YNAY§IA MAXAIPIT™A ºÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· Î·È ÓÔÌ›˙ˆ ÌÔÚÓÙfi ·ÓÙÂÏfiÓÈ! Œ¯ÂȘ ηڤ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Â›Ì·ÛÙ ̷˙› Î·È ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ. ™Ô˘ ÊÒÓ·Í· Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ A.V. ! ™Ù›Ï ÌÔ˘, 694 2688741

XIONO¢POMIKO, 3-5 ¶H°A¢IA 2/1/08 - 4/1/08, ÔÓÔÌ¿˙ÂÛ·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘, Â›Û·È 21, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜. NÔ›ÎÈ·˙· ÂÍÔÏÈÛÌfi. E›Ì·È Ë ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ AıËÓ·›·. 698 1559295

ROMEO TÂÙ¿ÚÙË 4/5, ‰ÂÓ Â›¯· ÎÈÓËÙfi, ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤¯·Û·, KÒÛÙ·. £· Ì ‚ÚÂȘ 698 1572639

TPAM ¶§ATøNA™ TÂÙ¿ÚÙË 4/6, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ¯·Î› ÌÏÔ‡˙·, Ù˙ÈÓ, ¿ÎÔ˘Á˜ ÌÔ˘ÛÈ΋. ◊ÌÔ˘Ó Ì 1 Ê›ÏË Î·È 1 Ê›ÏÔ, ηÙ‚‹Î·Ì fiˆ˜ ÎÈ ÂÛ‡ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. £· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ!

PRO ™Â ›‰· Ó· ·›˙ÂȘ pro Ì ÙÔÓ HÏ›· 6 ÒÚ˜. K·Ó›˙ÂȘ ÂÚˆÙÈο, Ì·˘ÚȉÂÚfi ÌÔ˘ ·ÁfiÚÈ. ¶ÚÒÙÔ˜ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜...

MYKONO™ ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ù·Í› ÌÂÙ¿ ÙÔ ÏÔ›Ô. ™Â ϤÓ °Ï˘ÎÂÚ›·. £Â˜ Ó· ¿Ì ÁÈ· ηʤ ÛÙÔ Kosmopolis; 694 9170352

KOZANH KÔ˙·Ó›Ù˘, ˆÚ·›Ô˜, ÎÔÓÙfi˜ Ì ˆÚ·›· Ì¿ÙÈ· Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ì‡ÙË. ™Â

MONA™THPAKI 5/6, 1.00 .Ì. ÛÙÔ Everest, ÂÛ‡ ̤۷, ÂÁÒ ¤Íˆ Ì 2 ʛϘ. ºÔ-

ÚÔ‡Û˜ Ì·‡Ú·, Â›Û·È ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹! A¿ÓÙ· ‰Ò. DA VINCI, A°. ¶APA™KEYH E›Û·È ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ ÛÙÔ Da vinci, ÂÁÒ ·Ï¿ ¿Ù˘¯Ô˜ Ô˘ Û ›‰·, ÏËÚÒÓˆ ÌfiÓÔ Û ۤӷ ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ·ÊÔÚÌ‹, ¤Ú¯ÔÌ·È Û˘¯Ó¿, ¿Ú·Á ̷˙› Ì ٷ Ú¤ÛÙ· ı· ›¯· Î·È ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÛÔ˘; BARBIE MÔÓ·¯È΋ Barbie, Û ‚Ϥˆ οı ̤ڷ! E›Û·È ‰›Ï· ÌÔ˘... Î·È Â›Û·È ÙfiÛÔ Ì· ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊË. °¤Ï·Û· Ôχ fiÙ·Ó ¯¿Ï·ÛÂ Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ Áηڿ˙ ÛÔ˘ ÎÈ ÂÛ‡ ¤Î·Ó˜ ·ÎÚÔ‚·ÙÈο. METPO MONA™THPAKI 1/6 Ì‹Î·Ù Ì ٷ Ô‰‹Ï·Ù¿ Û·˜ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi. ºfiÚ·Á˜ ÌÔ‚ ÌÏÔ‡˙· Clone Î·È ÊÒӷ͘ ¤Ó·Ó ¶ÂÚÈÎÏ‹ Ó· η٤‚ÂÙ X·Ï¿Ó‰ÚÈ. H ÎÔ¤Ï· Ì ÙÔ ÊfiÚÂÌ·. Tsoglanaki1512@yahoo.gr §YKABHTTO™ 4/6. ™˘Ó·˘Ï›· M·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ‚Ú·¯¿ÎÈ·. TÛÔ˘ÁÎÚ›Û·Ì ÙȘ Ì›Ú˜ Ì·˜ Î·È ÌÔ˘ ›˜ ÔÈ... tsoglanaki15125@yahoo.gr ZONARS ¶¤ÌÙË 29/5, ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÚ·¤˙È Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÎfiÚË Ù˘. °Ú¿„ demissgs@yahoo.gr ALL THAT JAZZ ŒÎ·Ó˜ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÛÔ˘, Û Τڷ۷ ÛÊËÓ¿ÎÈ. ŒÚ¯ÂÛ·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘. ºÈÏÈ¿ ÛÙËÓ TÛÔ. METPO 3/6, 20.30. K·ÛÙ·Ó‹, ÊfiÚ·Á˜ Ì·‡Ú·, ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜, Á·Ï¿˙ÈÔ Î¿ÚÈ, Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· Ì ηگ·Ú›· Î·È ÁÎÚ›˙· ÙÛ¿ÓÙ· Eastpak. AÎÔ‡Á·Ì ÌÔ˘ÛÈ΋. K·Ù¤‚Ëη E. ÕÌ˘Ó·, Û ¯·ÈÚÂÙÒ Î·È ÌÔ˘ Ûη˜ ·›ÛÙ¢ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ™Ù›Ï ‰Ò. £E™™A§ONIKH ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔÓ EÛ¤ÚÔ! £· ’ıÂÏ· Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ ÁÈ·Ù› Û ϛÁÔ ı· ¤¯ˆ Ê¿ÂÈ fiÏ· Ù· ÍÈÓ¿ ‰·Ì¿ÛÎËÓ· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. AÓ Ì ı˘Ì¿Û·È... blumex04@yahoo.com ¶ANE¶I™THMIOY¶O§H 12/5. ¶Ô‡ Â›Û·È Í·ÓıԇϷ Z·Î˘ÓıÈÓÈ¿; AÎfiÌ· ‰ÂÓ Û ¤¯ˆ ‰ÂÈ... ÛÙȘ 18/6 ÙÔ Úˆ› ÂΛ...! KÔÓÙÔÎÔ˘Ú‡ÙËη! °ÈÒÚÁÔ˜! KOMOTHNH øÚ·›Ô Â›Ó·È Ó· ÓÙÚ¤ÂÛ·È... ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fï˜ ˜ ÌÔ˘ ÙfiÙ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘ fiÙ·Ó ¤ÚıÂȘ ÁÈ· ηʤ... £H™EIO 17/5. Cadina Social. K¿ÙÛ·Ì ‰›Ï·. ◊ÛÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤·. ◊ÌÔ˘Ó Ì ‰‡Ô ʛϘ. ™Ù›Ï ·Ó ı˜ ÛÙÔ dora.patrinou@yahoo.com, 697 6098212 K. BAPNA§H, XA§AN¢PI 4/6, ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶¤Ú·Û· ·fi ‰›Ï· ÛÔ˘ Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘. ºÔÚÔ‡Û˜ ÚÈÁ¤ ÌÏÔ‡˙·, ‚ÂÚÌÔ‡‰· Î·È Ì·‡Ú· Á˘·ÏÈ¿. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ. E›Ì·È Ë „ËÏ‹ ÎÔ¤Ï· Ì ÙË Ì·‡ÚË ÌÏÔ‡˙· Î·È ÙÔ ÁÎÚÈ ÛÔÚÙÛ¿ÎÈ. xalandri@hotmail.com ZA¶IN°K ™Â ›‰· ÌÈ· K˘Úȷ΋ Ù˘¯·›·... οÓÔÓÙ·˜ ˙¿ÈÓÁÎ! £· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ›˜ ¿Ú·Á ϛÁË ·fi ÙË «‰fiÍ·» ÛÔ˘, ¤Ó‰ÔÍ KÒÛÙ·; TA•I 13/5, 11 .Ì. EÛ‡: §¿ÌÚÔ˜, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù˘. EÁÒ: EϤÓË, ۯ‰fiÓ Í·ÓıÈ¿. M ¿ÊËÛ˜ ÂÊÂÙ›Ô, Û˘Ó¤¯ÈÛ˜ ÁÈ· KËÊÈÛ›·˜. £¤Ïˆ Ó· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ, ÂÛ‡; ¶APTI, NOMIKH A¯ £‡ÌÈÔ, Ô˘ ÛÙȘ 30/5 ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿‚·, ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÛÙË ÓÔÌÈ΋. ¶fiÙ ı· Û ‰ˆ Í·Ó¿; MËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¿ÏÈ. M. TPAM M‹Î· ÛÙ¿ÛË ™˘ÁÁÚÔ‡, ¤Î·ÙÛ· ‰›Ï· ÛÔ˘. æËÏfi˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÎÚ·ÙÔ‡Û· ‚È‚Ï›Ô ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. EÛ‡ „ËÏ‹, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Ï·¯·Ó› ÌÏÔ‡˙· Î·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ηÛÙ·Ó¿ Ì¿ÙÈ·. MÂÙ¿ ¤Î·ÙÛ· ·¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘. KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ Î·È ÁÂÏ¿Û·ÌÂ... 699 8446802 METPO ™YNTA°MA 3/6, 16.30. MÂÛË̤ÚÈ, ÂÛ‡ ÎÔ˘ÎÏ¿Ú·, ÓÙ˘Ì¤ÓË ÛÙ· Ì·‡Ú· Ì Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó


Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· ‰ˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘. K·Ù‚‹Î·Ì ÕÁ. Iˆ¿ÓÓË. AMAPOY™IOY XA§AN¢PIOY 3/6. O‰ËÁÔ‡Û˜ ·ÛËÌ› ·Ì¿ÍÈ, ÂÁÒ ÌÂ˙ Ù˙È. EÈÎÔÈÓÒÓËÛÂ. 693 4240589 ™TA£MO™ §API™H™ ¢Â˘Ù¤Ú· ‚Ú¿‰˘, ÊfiÚ·Á˜ Ù˙ÈÓ, ÁÎÚÈ Ì·Îfi ÎÈ ·Ú¯·ÈÔÚÂ‹ Û·Ó‰¿ÏÈ·! MÔÈ¿˙ÂȘ Ï›ÁÔ ÛÙËÓ AÚ‚·ÓÈÙ¿ÎË! AÓ ÙÔ ‰ÂȘ ÔÙ¤, ÛÙ›ÏÂ! Greg, 699 3969370 ATTIKA 4/6. æÒÓÈ˙˜ ÛÙÔÓ 3Ô, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ÊfiÚ·Á˜ ÌÏ ÊÔÚÂÌ·Ù¿ÎÈ, ÊÔ˘Ï¿ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi, Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜... E›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË, ÛÙ›ÏÂ Â‰Ò pls: petran110418@yahoo.gr ™.B.I.E. A£HNA™ N›ÎË Î·È KˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ·fi ™.B.I.E. Aı‹Ó·˜, Û·˜ ‚Ϥˆ οı ̤ڷ Î·È ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È, ··ÓÙ‹ÛÙ ‰Ò. H§EKTPIKO™, ¶EIPAIA™ 3/6/08, 9.30 ÙÔ Úˆ›. AÓÙ·‡ÁÂȘ, ·ÏÔÁÔÔ˘Ú¿, Ì·‡ÚÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ÌÏ Ù˙ÈÓ. O ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ÙÔ ÔÚÙÔηϛ. K·Ù‚‹Î·Ì OÌfiÓÔÈ·, ‹Á˜ ÌÂÙÚfi, ›¯· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. E›Û·È ÎÔ‡ÎÏ·! ™Â ı¤Ïˆ. 698 3918077 BOY§A - KPHNH™ 4/6, 7.30 ÙÔ Úˆ›. æËÏ‹ Î·È Í·ÓıÈ¿, ¤Î·Ó˜ ÙÔ ÚˆÈÓfi ÌÔ˘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ...

860 A‰·Ì·ÓÙ›·, ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÛÙÔ 860. MÈÏ‹Û·Ì ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÂȘ ÙÔ 550, ¯¿ıËΘ!! °È·Ù›, fiÌÔÚÊË ‰·ÛοϷ; H§EKTPIKO™ ¢Â˘Ù¤Ú· 26/5, ‚Ú¿‰˘. M‹Î·Ì OÌfiÓÔÈ· Î·È Î·Ù‚‹Î·Ì K·ÏÏÈı¤·, ‰ÂÓ ÛÔ˘ Ì›ÏËÛ·, ÌÂÙ¿ ‹Ú˜ Ù·Í›. ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È, 699 5634427 ¶ANOPMOY EÚ¯fiÛÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ. Œ¯ÂȘ ·ÛËÌ› ÌÈÎÚfi ·Ì¿ÍÈ Ì ÈӷΛ‰·... 990. ™Â Í·Ó·‚ڋη ÛÙÔ °Î¿˙È ÛÙȘ 2/6 Ì·˙› Ì ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Î·È ¤Ó· ·ÁfiÚÈ... ºÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚÔ ÚÈÁ¤ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Î·È Ù˙ÈÓ. AÓ ı˜, ÛٛϠ‰Ò... ™TAMATA 9/5. ™ÂÚ‚›ÚÂȘ ÛÙÔÓ ¶¤·. EÁÒ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Û ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· Î·È ÛÔ˘ ˙‹ÙËÛ· ÓÂÚfi, ·¿ÓÙ· ‰Ò. £¤Ïˆ Ó· Û ‰ˆ. £EATPO A§IKH AÎÚfi·ÛË º·ÛÔ˘Ï‹, ÌÔ˘ Ì›ÏËÛ˜ ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·, Ù· ¤¯·Û·... ŒÊ˘Á˜ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ ÛÔ˘, ı¤Ïˆ Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ ηχÙÂÚ·... P·ÓÙ‚ԇ ηʤ Del Sol. FRIDAY’S, AM¶E§OKH¶OI ¢ËÌËÙÚ¿ÎË, fiÙ ı· ¤ÚıÂȘ Û›ÙÈ Ó· ÌÔ˘ ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÂΛÓË ÙËÓ Î·ÚÌÔÓ¿Ú· Ô˘ ϤÁ·ÌÂ; M.

A¿ÓÙËÛÂ Â‰Ò ·Ó Ì ηٿϷ‚˜.

ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ·Ó ÙÔÓ Â›‰Â ηÓ›˜.

ÚÔ˜ 10/6, ÛÙȘ 4 Ì.Ì.

BO§O™ EÛ‡ ÚÔÛ¿ıËÛ˜. EÁÒ ÎfiÌÏ·Ú·. °È·Ù›;;; ¶¤Ú·Û·Ó 5 Ì‹Ó˜.

BIB§IO£HKH TOY A¶£ «1431 AM». ™Â ‚Ϥˆ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ A¶£. TÔ Ì·ÏÏ› ÛÔ˘ ¿ÂÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ, ηχÙÂÚ· ¿ÓÂÚÁÔ˜ ·Ú¿ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘...

ºPA°MA MAPA£øNA 1/6. ¶Ï‹ÚˆÛ· Ì ÈÛÙˆÙÈ΋, ¤ÊÂÚ˜ ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË, Ù· ¤¯·Û· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÎÏ›ۈ ÙÔ ÛÙÈÏfi. Sms 694 7172760

¶ANTEIO™ TÚ›ÙË ÛÙÔ ÊˆÙÔÙ˘¿‰ÈÎÔ Ù˘ ¶·ÓÙ›Ԣ. ◊ÛÔ˘Ó Í·ÓıÈ¿ Ì Ú¿ÛÈÓ· Ì·Ù¿ÎÈ·, ¿ÎÔ˘Û· fiÙÈ ÛÔ˘‰¿˙ÂȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Î·È Â›Û·È Z˘Áfi˜. gianniseg@freemail.com ZARA, ™TA¢IOY 3/6. ¢Ô˘Ï‡ÂȘ ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ Ì ٷ ·ÓÙÚÈο, Í·ÓıÈ¿ Ì ˘¤ÚÔ¯· Ì¿ÙÈ· (·Ó Î·È ÙÔ ¤Ó· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·). E›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË... £· ‹ıÂÏ· Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ. EÁÒ Ì ÌÔ‡ÛÈ Î·È Á·Ï¿˙ÈÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. IANO™ BÚ·‰È¿ K·Ú·˝Ó‰ÚÔ˘. MÔ˘ ¤Ì·ı˜ Ó· ¯·ÌËÏÒÓˆ ÙÔ ÎÈÓËÙfi. ◊È·Ì ÔÙfi, ÌÈÏ‹Û·ÌÂ. ŒÊ˘Á· ‚È·ÛÙÈο. ™Ù›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì·. 697 7013849 ¶APA§IAKH 1/6, 20.00. ™Ù·Ì·ÙË̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋. O‰ËÁÔ‡Û˜ ÌÈÎÚfi ·Ì¿ÍÈ. MÔ˘ ›˜ ¤Ï·! ◊ÛÔ˘Ó ÈÔ Ù˘¯ÂÚfi˜ ·fi ÂÌ¿˜ Î·È Í¤Ê˘Á˜ ÚÒÙÔ˜... anard2578@gmail.com TABEPNA KA§AMIA °ÈÒÚÁÔ, ÚÔ¯Ù¤˜ ¤·ÈÍ·Ó Ôχ Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Î·È ı¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. ¶¿Ú ÙËϤʈÓÔ. M¿Î˘, 694 5000838 ¶EIPAIø™, ºANAPIA 3/6/08. °·Ï¿˙ÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Û¤ÍÈ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹. ™Â ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· Ì ̷‡ÚË Ì˯·Ó‹. EΛ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ; £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. BERSHKA, OMONOIA IÛfiÁÂÈÔ, N·Ù¿Û·, ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÁÈ· ÌÈ· ˙ÒÓË Î·È ÌÔ˘ ‹Ú˜ Ù· Ì˘·Ï¿, fiÙ ı· ÌÔ˘ ÛÙ›ÏÂȘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜; AÓ‰Ú¤·˜ AYTOKINH™H 31/5. ◊ÌÔ˘Ó Ì 3 ʛϘ, ÂÛ‡ ‰›Ï· ·ÓÙÚÔ·Ú¤·. ºÔÚÔ‡Û˜ Á·Ï¿˙ÈÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÂÁÒ Ì·‡Ú·, Ì·ÏÏ› È·Ṳ̂ÓÔ. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó... °È·Ù› ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ˜; 697 4818561 MYKONO™ 30/5 - 2/6. E›Û·È ·fi TEI Aı‹Ó·˜. TE.TPO. ¢., Â›Û·È ıÂfi˜, Û ϤÓ B·ÁÁ¤ÏË Î·È ¤¯ÂȘ ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ÛÒÌ· Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÔÙ¤ ÌÔ˘... ºÔÚÔ‡Û˜ ÎfiÎÎÈÓÔ Ì·ÁÈfi. AMYNA 31/5, 8 Ì.Ì. KÔ¤Ï· Ì ΛÙÚÈÓË ÌÏÔ‡˙·. H ··ÁfiÚ¢ÛË ÔÙÔ‡ Î·È Ê·ÁËÙÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÊÚ¤ÓÙÔ ÛÔ˘, ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘! AM¶E§OKH¶OI ¶ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ. ÕÎÔ˘Û· fiÙÈ ËÁ·›ÓÂȘ ÂΛ ·fi ·ÏÈ¿ ÎÈ fiÙÈ Û ϤÓ HÚÒ. ŒÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÔ˘ Â›Ó·È Ë ÊˆÓ‹ ÛÔ˘, Â›Ó·È ‚·ÚÈ¿ ·ÏÏ¿ Â̤ӷ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ... ¢ÂÓ Ì ı˘Ì¿Û·È, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ ÛËÌ·Û›·... A¿ÓÙ· ‰Ò.

PLAY, A°. ¶APA™KEYH ¢Â˘Ù¤Ú· 2/6. ™·˜ ›‰·, Ë Ì›· „ËÏ‹, ÛÁÔ˘Úfi Ì·ÏÏ›, Ë ¿ÏÏË ÎfiÎÎÈÓË ÌÏÔ‡˙·, È·Ṳ̂ÓÔ Ì·ÏÏ›, ‰›Ï· ÛÙÔÓ N›ÎÔ ÙÔÓ DJ. P·ÓÙ‚ԇ 9/6 ¿ÏÈ ÂΛ.

EN ¶§ø TÂÙ¿ÚÙ˜ οÓÂȘ windsurf ÛÙÔ Nokb Î·È ÂÌ›˜ ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙Ô˘ÌÂ! KÔ˘ÎÏ› Ì ·Ó¿Î·Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Á·Ï¿˙ÈÔ Ì·ÁÈfi. ™Ù›Ï ‰Ò.

GOLDEN, ME™O°EIøN £Â¿ Ì ÙÔÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ ·Ì¿ÍÈ, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ ¤ÓÙÔÓ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÌÈÏ‹ÛÂÈ.

E£N. AMYNA 31/5. K‡ÚÈÔ˜ Ì ¯Ú˘Ûfi ÚÔÏfiÈ Ô˘ ¤ÊÙ˘Ó ËÏÈfiÛÔÚÔ˘˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Ó· ÌËÓ ÎÔÈÙ¿ ›Ûˆ ·fi

DEL SOL 20/5. M 2 Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ™˘Ó¤¯ÂÈ· Ì Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘. øÚ·›· ÌÚ¿ÙÛ·. K·ıfiÌÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. MÂÙ¿ η٤‚ËΘ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi... £· Í·Ó·¿˜; INTERNI N›ÎË - Interni, 1/6. M ÙË Ê›ÏË ÛÔ˘ ÚÔ˜ ·Ú·Ï›· Î·È ÙË ÊϤÚÙ·Ú ¤Ó·˜. ¶ÈÔ ÚÈÓ ÊfiÚÂÛ˜ Ï¢Îfi ˙·ÎÂÙ¿ÎÈ. A¤Ó·ÓÙ› ÛÔ˘ Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘. EÓÙ¿ÍÂÈ, Ï›ÁÔ ¿ÚÁËÛ·. prosoxh@gmail.com B7 ¢Â˘Ù¤Ú· 2/6, 19.45. M‹Î˜ ·’ ÙÔ «YÁ›·», οıÈÛ˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÌÔ˘, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ï·¯·Ó› tshirt. £¤Ïˆ Ó· Í·Ó·‰Ò Ù· ηÛÙ·Ó¿ ˘ÂÚÌÂÙÚˆÈο ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ·! A¿ÓÙËÛ ‰Ò... A°. ¶APA™KEYH K˘Úȷ΋ ·fiÁÂ˘Ì· ¤Íˆ ·fi ·È‰È΋ ¯·Ú¿. •·Óı¤ ÌÔ˘ ¿ÁÁÂÏÂ, Û ›‰· Î·È ÎfiÓÙ„· Ó· Ùڷοڈ! M Îԛٷ͘ Î·È ÂÛ‡. ™IBITANI¢EIO™ ™Â ‚Ϥˆ οı ̤ڷ ÛÙË ™È‚ÈÙ·Ó›‰ÂÈÔ. ™Ô˘ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ˆ. ÕÎÔ˘Û· Ó· Û ʈӿ˙Ô˘Ó HÚÒ. A¯... ™A§ONIKH - A£HNA 2 IÔ˘Ó›Ô˘. ¶‹Ú· Ï¿ıÔ˜ ÙÚ¤ÓÔ Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·‰ÂÚÊ‹˜ ÛÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ¤ÚıÂÈ! ¢ÂÓ Û ‚ڋη ÌÂÙ¿, ¤Ê˘Á· ‚È·ÛÙÈο. E›Û·È ·Ó¤ÌÔÚÊË. 693 0725967 ¶OTO¶ø§EIO 31/5. OÈ Ù‡„ÂȘ ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘ ʇÁÔ˘Ó, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÂȘ ·Ó ¤Ê˘Á ÙÔ ÎÚ·Û› ·’ ÙÔ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ÛÔ˘... °È¿ÓÓ˘. 693 0725967 ™INø¶H™, æI§IKATZI¢IKO A¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Jasmine. MÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜ Î·È ÎÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. EÏ›˙ˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò. AI°§H, M¶OYPNAZI ™Â ›‰· ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· A›ÁÏË ÛÙÔ MÔ˘ÚÓ¿˙È, Â›Û·È Î·ÛÙ·ÓfiÍ·ÓıË, ¿Ú Ì ÙËϤʈÓÔ. 694 6336786 °§YºA¢A ™Â ›‰· ÛÙÔ club Babae ÛÙ· AÛÙ¤ÚÈ·, Â›Û·È Ë ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Â›Ì·È Ô „ËÏfi˜ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, ÙËϤʈÓÔ 694 6336786. °ÈÒÚÁÔ˜ MAPIKE™, PAºHNA ™¿‚‚·ÙÔ 24/5. flÚ· 2.00. ◊Úı˜ Ó· Û‚‹ÛÂȘ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ʈÙÈ¿ ·ÏÏ¿ ¿Ó·„˜ ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ™Ô˘ ¤‰ÂÈÍ· Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú˜ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ·fi ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ... 693 2922534 A§ T™ANTIPI TÂÏÂ˘Ù·›Ô AÏ TÛ·ÓÙ›ÚÈ, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ηÙÛ·Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿. ºÔÚÔ‡Û˜ ÌÏ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ zuni.gr. £· Û ‚Úˆ ÂΛ; team.eng@gmail.com SELECT, MAPOY™I 20/5 ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ, ηıfiÌ·ÛÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ, ÂÛ‡ Ì ‰‡Ô ʛϘ ÛÔ˘, Í·ÓıÈ¿, ÊfiÚ·Á˜ Ú¿ÛÈÓÔ ˙·ÎÂÙ¿ÎÈ. P·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤-

ºE™TIBA§ KA§EI¢O™KO¶IOY MÂÏ·¯ÚÈÓ¿ÎÈ, ¯fiÚÂ˘Â˜ el chiki chiki Ì ¤Ó· ÌÔ˘Û¿ÙÔ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ. ¶fiÙ ı· ÌÔ˘ Í·Ó·¯ÔÚ¤„ÂȘ; ™Ù›Ï ‰Ò. °KAZI •Ë̤ڈ̷ K˘Úȷ΋˜ 1/6. ºÔÚÔ‡Û˜ Ú¿ÛÈÓÔ t-shirt Î·È ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ ÛÙË Ì‡ÙË. EÁÒ ÎÔÚ·ÏÏ› ÊfiÚÂÌ·. ◊ÛÔ˘Ó Ôχ ÁÏ˘Îfi˜! ™Ù›Ï 697 9316737 METPO MONA™THPAKI ™¿‚‚·ÙÔ 31/5, 12 ÌÂÛË̤ÚÈ. K˘ÏÈfiÌÂÓ˜, ÊÔ‡ÍÈ· fiÏÔ, ̛ϷÁ· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi, ÂÛ‡ ηÙÛ·Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿, ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. ™Ù›Ï ‰Ò, ericosmi@hotmail.com MONA™THPAKI MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, Á‡Úˆ ÛÙȘ 19.00. ™Â ϤÓ ¢ËÌ‹ÙÚË, ÊÔÚÔ‡Û˜ ¿ÛÚË ‚ÂÚÌÔ‡‰· Î·È ÂÁÒ ÁÎÚÈ Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ. K·Ù¿Ï·‚· «ÔÈÔ˜» Â›Û·È Î·È ÌÔ˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û˜. ¶APTY NOMIKH™ 30/5. ◊ÛÔ˘Ó ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙ· Ì·‡Ú·... K·ÛÙ·Ó‹ Ì ·›ÛÙÂ˘Ù· Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, Û ʈӿ˙·Ó ¢·Ó¿Ë... KAºE A£HNA, £H™EIO K˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ. E›Û·È Ë ÈÔ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ·. XÙ‡ËÛ˜ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· ÌËÓ ÔÓ¿˜... AÓ ı˜ ÛÙ›ÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ‰Ò. 694 6811187 A£HNAIøN ¶O§ITEIA ŸÌÔÚÊ B·Û›ÏË, ‰ÂÓ Û ‚ϤÔ˘Ì È· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ŒÊ˘Á˜; ¢˘Ô ÙÚÂϤ˜ ı·˘Ì¿ÛÙÚȘ! FLOCAFE, A°. ¶APA™KEYH E›¯Â˜ skate Ì ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Î·È ‰›Ï· ÛÔ˘ ÌÈ· KËÊÈÛÈ¿! H ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ÙÔÓ ÎÂÊÙ¤ ™Eº, A°øNA™ M¶A™KET 1/6. ◊ÛÔ˘Ó „ËÏfi˜, ÔÚÙÔηϛ ÌÏÔ‡˙·, ¿ÛÚË ÊfiÚÌ·, ηıfiÌÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘, ÛÂÈÚ¿ 5, ÙÌ‹Ì· 106, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó. H „ËÏ‹ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Ì ÙË ÌÔ‚ ÌÏÔ‡˙·. N›ÎË, 694 6071754 §. ¶ENTE§H™ AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È EϤÓ˘. E›¯· ÙfiÛÔ˘˜ ÂÔÚÙ¿˙ÔÓÙ˜ Ô˘ ηıfiÌÔ˘Ó Ì ÙË ¯Ú˘Û·Ê› ‚¤Û· ÌÔ˘ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÙËÏÂʈÓÔ‡Û· Ì ÙȘ ÒÚ˜. AÔÛ¿ÛÙËη ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ¤Ú·Û˜ 2 ÊÔÚ¤˜! datoum79@hotmail.com JAZZ FESTIVAL ™¿‚‚·ÙÔ. •·ÓıÈ¿ Ì ÎÔÙÛ›‰·, ÊÔÚÔ‡Û˜ Ì·‡Ú·. ◊ÛÔ˘Ó· Ì ʛÏË ÛÔ˘. MÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÎÔÙÛ›‰· Ì ʛÏÔ˘˜. ™Ù·Ì·Ù‹Û·Ù ‰›Ï· Ì·˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ì ٷ ÔÙ¿. •·Ó·ÂÚ¿Û·Ù ·ÏÏ¿... MYPOBO§O™ 1/6. ™Â ÚÒÙËÛ· ÁÈ· ÙȘ ÓfiÙ˜ ÛÙÔ Ù·ÙÔ˘¿˙ ÛÔ˘, B›Î˘. KÚ·Ù¿ˆ Î·È ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÌÔ˘... K., 693 0876073 £EO§O°IA A£HNøN ™Â ϤÓ °È¿ÓÓË, Â›Û·È ÛÙËÓ ¶K™ Î·È Û ‚Ϥˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ PÈ˙ÔÛ¿ÛÙË Î·È Ó·

¶¤ÌÙ˜. MÈÏ¿˜ ÂÛ‡ ÁÈ· ÊÙ‡ÛÈÌÔ; EÁÒ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ˆ ÓÈÁ› ÙfiÙÂ, ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ÂÚÈ̤ӈ ÎÈ Â›Û·È ·ÏÏÔ‡. T¤ÏÔ˜! N.

ÁÂÏ¿˜ Ì ʛÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ¶ÂÚÈ̤ӈ Ó· Ì ÏËÛÈ¿ÛÂȘ. H ηÛÙ·ÓÔÌ¿ÏÏ· ¢·›ÙÈÛÛ· EVEREST, MONA™THPAKI KÔÈÙ·¯Ù‹Î·ÌÂ, „ËÏfi˜, Ú¿ÛÈÓË ÌÏÔ‡˙·, ‚ÂÚÌÔ‡‰· Ì·˙› Ì 2 ʛϘ. ŒÈÓ˜ ÓÂÚfi. MÂÙ¿ Ì·˜ ÚÔÛ¤Ú·Û˜ EÚÌÔ‡. KÒÛÙ·˜, Ômorfoulis_19@yahoo.gr HºAI™TOY, PRIME TIMERS ™Â ÂÚÈ̤ӈ ÛÙÔ Ì·Á·˙›... H Í·ÓıÈ¿ ÚÈÁΛÈÛÛ· TAPAS BAR 30/5. ™Â ›‰· Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂȘ ÛÙÔÓ ·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô˘ Î·È Û ÂÚˆÙ‡ÙËη! TÔ ÂfiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Û ÎÂÚ¿Ûˆ ÛÊËÓ¿ÎÈ·! EK£E™H BIB§IOY EÎÙfi˜ ·fi fiÙÈ ÊÔÚÔ‡Û· ÊÔ‡ÍÈ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ÂȘ ·Ó ÎÚ·ÙÔ‡Û· οÙÈ ‹ Ô‡ ηıfiÛÔ˘Ó; ¶ÔÈ· ̤ڷ, ÙÈ ÒÚ·; KOMOTHNH TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÛ‡ ͤÚÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘... fiÙ·Ó Í·Ó·¤ÚıÂȘ ÁÈ· ηʤ, ˜ ÌÔ˘ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘... GA FERRIES, ¶APO™ ¶EIPAIA™ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·fi ¶¿ÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿. KÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó fiÏÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. EÛ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙˜. ™Ù›Ï ÌÔ˘ daycode@hotmail.com KTE§ KHºI™OY K˘Úȷ΋ 1/6. ◊Úı˜ ·fi KÔÚÈÓı›· Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÛÔ˘ Î·È ÂÚÈ̤ӷÙ ÙÔ 750. ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÛÔ˘, ÛÔ˘‰¿˙ÂȘ ÁˆÔÓÈ΋ ÌÔ˘ ›˜. £¤Ïˆ Ó· Û ͷӷ‰Ò! ™Ù›Ï ÛÙÔ se_eida_sta_ktel@yahoo.gr E•I 31/5. EÛ‡ Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ٷ Á˘·ÏÈ¿, ÙË ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ Î·È ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÓÙ‡ÛÈÌÔ, ÌÔ˘ ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ Ù· Ì˘·Ï¿! ™Â ÛΤÊÙÔÌ·È (Â›Û·È Ô ıÚ‡ÏÔ˜ ÌÔ˘). ™Ù›Ï ‰Ò. METPO A°. ¢HMHTPIOY ™ÙȘ 26 Î·È 28/5, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‚·ÁfiÓÈ Î·È ›‰È˜ ı¤ÛÂȘ. ºÔÚÔ‡Û˜ ÔÚÙÔηϛ ÌÏÔ‡˙·, ›¯Â˜ Ù·ÙÔ˘¿˙ Ï›ÁÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ·˘¯¤Ó·, ÌÏ ̿ÙÈ·, ηÛÙ·Ó‹, ÂÁÒ Ô ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜ Ì ٷ ·ÎÔ˘ÛÙÈο... ηÙ‚·›ÓÂȘ ™‡ÓÙ·ÁÌ·... 699 98105830 MYKONO™ ◊ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô... ™Â ϤÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È ÊfiÚ·Á˜ ¤Ó· Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi Ì·ÁÈfi. AÓ Î·Ù¿Ï·‚˜, ÛٛϠ‰Ò... JEEP ™Â ›‰· ÙËÓ K˘Úȷ΋ 1/6 Ó· Á˘ÚÓ¿˜ ·fi ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÛÔ˘. O‰ËÁÔ‡Û˜ ÙÔ jeep ÛÔ˘ (ZYT - 5..) Î·È ‹ÛÔ˘Ó sexy Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ‹. email: el_rey@mail.gr æYPPH 22/5. P‚¤Îη, 2 Í·Óı¤˜ Ì tattoo, Ë ÌÈ· Ì Ôχ¯ÚˆÌ˜ Ù˙›‚˜. ¶·ÓÙÚ¢Ù›Ù ̷˜! O Ù‡Ô˜ Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÊÔ˘Ï¿ÚÈ, Ô˘ ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· Ì·˜ ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ.

•¤ÚÂȘ ÂÛ‡... °Ú¿„ ÁÈ· ÙÔ •∂ƒ∂π™ ∂™À (̤¯ÚÈ 20 ϤÍÂȘ) Î·È ÛÙ›ϒ ÙÔ Ì SMS: AVXE, ÎÂÓfi Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ 54121 ∞ÚÈıÌÔ› ÎÈÓËÙÒÓ ı· ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Â¿Ó Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ·. ∫¿ıÂ Ì‹Ó˘Ì· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ú 1,19 Ì º¶∞

31/5, Ô‰ËÁfi˜ ¯ˆÚ›˜ Ì˘·Ïfi, Û ÌÈÎÚfi ·Ì¿ÍÈ!!! ¶‹Á˜ Ó· Ì ·Ù‹ÛÂȘ, ˙‹Ù· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘ÁÓÒÌË Î·È Ó· Ô‰ËÁ¿˜ ÓËÊ¿ÏÈÔ˜! ™Â ›‰· ÛÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ÁÂÏÔ‡Û˜ fiÏÔ ÙڤϷ, Ì· ¤ÂÈÙ· ηٿϷ‚· ˆ˜ ¤ÏÂÈÂ Ë Û¤Ï·. NÈÎÔÏ¿ÎË ÌÔ˘, Û ‚Ϥˆ ·ÓÙÔ‡, ¤¯ˆ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˙‹Ûˆ.

ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·! TÔ ÌÈÛÎÔÙ¿ÎÈ ÛÔ˘! N›ÎÔ ÌÔ˘ (ÓÈÓ¿ÎÈ), ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ‹Ù·Ó Ù‡¯Ë, ·Ù˘¯›·, ÛˆÛÙfi, Ï¿ıÔ˜, ÌÔ›Ú· ‹ οÚÌ· Ô˘ Û ·Á¿ËÛ· ÙfiÛÔ Ôχ, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÓfiËÌ· ‡·Ú͢. §Ô˙¿ÎÈ ÌÔ˘, ·’ ÙË Ì¤Ú· Ô˘ Û ÁÓÒÚÈÛ· ÓÈÒıˆ Ô ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘! E›Ì·È ÙfiÛÔ Ôχ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì·˙› ÛÔ˘! £· Û ·Á·¿ˆ ÁÈ· ¿ÓÙ·. TÔ ÌÏ ÛÔ˘ ŒÏ· ÙÒÚ· second of May, ÎÔÈÓfiÍÂÎÔÈÓfi ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi M ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Û A Î·È Í¤ÚÂȘ ÔÈ· ›̷È, come on honey... ¤Ï·, ·Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· Û ‰ˆ...!

AÊÂÓÙÔ‡ÏË, wanna travel with u Theod. LK

AÊÔ‡ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ¯·ıÒ... Î·È ı¤ÏÂȘ Ó· Í·Ó·˙‹ÛÔ˘Ì ÂΛÓÔ ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ‚Ú¿‰˘... ·Ï¿ ˙‹ÙËÛ¤ ÙÔ Î·È ı· Â›Ì·È ÂΛ...

§Ô˘ÎÔ˘Ì¿ ÌÔ˘, 30 ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿, ÎÚ¿Ù· Ì ·ÁηϛÙÛ· Î·È ·Ú·‰¤ÍÔ˘ fiÙÈ Ì’ ·Á·¿˜ ·ÎfiÌË.

TÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌÔ˘ ¤ÎÏ„˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, Û’ ·Á·Ò ·ÎfiÌ·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘, Ë ÓÂڿȉ· ÛÔ˘!

™Â ›‰· ·ÓÙÔ‡, ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â›Û·È ˆÚ·›Ô˜, ¯¿ÏÈ· ›۷È, ÛÙ·Ì¿Ù· Ó· ·›˙ÂȘ ‰ÂÍÈ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ·Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ÎÔ¤Ï· ÛÔ˘. MÔ˘ ’ÏÂȄ˜ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÛÔ˘, ¿‰ÂÈÔ ÙÔ Ì·Á·˙› ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·. M’ ·Ú¤ÛÂȘ, ¶. øÚ·›· ʈӋ, ˆÚ·›· ¯¤ÚÈ·. OÌfiÓÔÈ· Patton. X·¯·! ŒÏ· Ó· ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ Û ̤ӷ, ¤ÙÛÈ ÌfiÓÔ ı· Ì ÁÓˆÚ›ÛÂȘ. ¢ËÌ‹ÙÚË, «·fi„ ı· Ù·Íȉ¤„ˆ ‰›Ï· ÛÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÛÔ˘ Ó· ÎÚ·Ù¿ˆ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÛÙ· ÏÂ˘Î¿ ÛÔ˘ fiÓÂÈÚ·», ÛÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù›ÔÙ·; M., ·Ó Ì ı˘ÌËı›˜ ͤÚÂȘ Ô‡ ı· ‚ÚÂȘ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÌÔ˘. °Ï˘ÎÈ¿ ÌÔ˘ ÌÂÏ·¯ÚÈÓԇϷ, Ì·˙› ¤ÚÛÈ ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô, ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ οı ̤ڷ, Ì· ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÌÂ, ÛٛϠ‰Ò! K¿ı ÊÔÚ¿ ÂÚÓ¿˜ like the wind ·fi ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘... ı· Û «È¿Ûˆ» ¿Ú·ÁÂ, Dim; K¿ÓÂȘ ·ÎfiÌ· ‹Û˘¯Â˜ ‚fiÏÙ˜ Ì ٷ Û΢ÏÈ¿ ÛÔ˘, KˆÛÙ‹; I hope so. X·›ÚÔÌ·È Ô˘ Û ͷӷÎÔ‡ˆ. Disi

¢ÂÓ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÎÈ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ ÙËÓ ·¿ÓıÚˆË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÔ˘, A... ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·Ï‡ˆ. 31/12/05, Ô‡Ù ʷÓÙ¿˙ÔÌ·È Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ... Û’ ·Á·¿ˆ fiÛÔ Ù›ÔÙ·... E›¯Â˜ ‰›ÎÈÔ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ‰ÂÓ Û ͤ¯·Û· ÔÙ¤, Û’ ·Á·Ò Ôχ... Ù·Íȉȿڷ „˘¯‹. A. AÊȤڈÛË Î·È ÔÊÂÈÏ‹ Û’ ¤Ó·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô ¿ÓÙÚ· Ô˘ ÌÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ¿ÚˆÌ· Á˘Ó·›Î·˜, Ì ͤÚÂȘ, ı· ’ηӷ ÔÙ¤ Ù¤ÙÔÈ· ·ıÏÈfiÙËÙ·; X·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. Rumore AÁ·ËÙÔ› ÏËÓ¿‰ÂÏÊÔÈ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔ˘ ‰ÒÚÔ ÁÈ· Ó· Û·˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ ¿ÓÙ·, ˙‹ÛÙ ̛˙ÂÚ· fiˆ˜ Û·˜ Ú¤ÂÈ, ÂÁÒ ¿ÓÙ· ı· ÓÈÒıˆ ÚÈÁΛÈÛÛ· Î·È Â˘Ù˘¯‹˜ ÂÚ‹ÌËÓ Û·˜. ◊ıÂÏ· Ó· ÍÂʇÁˆ ·’ ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ô˘ ‚ÔËı‹Û·Ù ӷ Ì Ù۷ΛÛÔ˘Ó, ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· Û·˜ Τڷ۷ 4 ÊÔÚ¤˜, ‹Û·ÛÙ·Ó ÔÏÏÔ› Î·È Áˆ Ì›· Î·È ÌfiÓË. AÓÙ›Ô

E›Û·È ÁÏ˘ÎÈ¿, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, Á‡Úˆ ÛÙÔ 1,65... ı· ¿Ì ÁÈ· ηʤ, Â; O 30¿Ú˘... Iı¿ÎË ÌÔ˘, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ̤ӷ ʇÁÂȘ. K·È ÙÔ ÊÙÂÚÔÎfiËÌ¿ ÛÔ˘ Ì ÏËÁÒÓÂÈ ·ÎfiÌ·, ÌfiÓÔ˜, ÙÈ Ó· οӈ È· ÙÔ ÛÙfiÌ·; TÈ ÙË Ó‡¯Ù· ÌÔ˘;... £¿ÓÂ, ÛÙ·Ì¿Ù· Ó· ÎÔÈÌ¿Û·È ÙfiÛÔ Ôχ Î·È Î·Ù¿Ï·‚ fiÛÔ Ì’ ·Ú¤ÛÂȘ! ¶ˆÏ›Ó· ·fi AÚÛ¿ÎÂÈÔ M ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÈ ¿ÏÏÔ ı· οӷÌ ·ÎfiÌË, A... ÌÔ˘, Ô‡ ı· ÊÙ¿Ó·ÌÂ; AÏÒ˜ ·Ó·ÚˆÙȤ̷È... MË Ê‡ÁÂȘ, ‰ÂÓ Ê‡Áˆ... ı· ÙÔ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÎÈ ·˘Ùfi. ™’ ·Á·Ò... K & A... ÛÙ· ÛηÏÈ¿ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ó· Ï¿ÌÂȘ, Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˙ˆ‹ Ó· ÚÔÛÂÚÓ¿˜, 3 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Ó· ı˘Ì¿Û·È, Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿, £ÈıÈ ÌÔ˘;... ¶¿ÚÙÈ, §fiÊÔ˜ ™ÙÚ¤ÊË, ÌÔ‚ ÌÏÔ‡˙·, ¯fiÚÂ˘Â˜ fiÏË ÙËÓ ÒÚ·. A›ÛÙÂ˘Ù·!! XÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ·ÁfiÚÈ Ô˘ ›¯Â ÁÂÓ¤ıÏÈ· 31/5, Î·È ¤ÚÛÈ ¤ÛÙÂÈÏ· ÙȘ ¢¯¤˜ ÌÔ˘ ·fi Ì·ÎÚÈ¿... ı˘Ì¿Û·È; ºÈÏÈ¿ ·fi ÙËÓ ÚˆÙ¢ԢÛÈ¿Ó·! K·ÎÈ¿ ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÓÙ·‡ÁÂÈ· ÛÙÔ Ì·ÏÏ›, ÎÔÈÙÔ‡Û˜ ÙÔ ÎÈÓËÙfi, ڷΤÙ˜, 31/5 Û ÎÔÈÙÔ‡Û·, ÎÈ ÂÛ‡... ÓÔÌ›˙ˆ. ŸÌÔÚÊË ·Ï¿, ÛٛϠ‰Ò. ¶·Ú·Û΢‹ 30/5, ‰Ò‰Âη Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·... ÙÔ ·Ú¿ı˘Úfi ÛÔ˘ ·ÓÔȯÙfi, ‹Ú· ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÛÔ˘ ̤۷ ÌÔ˘... fiÛÔ Û ı¤Ïˆ, ™˘Ú›‰ˆÓ·! K›Î· £¤ÏÂÙ ӷ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÙÂ... ÙfiÙ ‰ˆÚ›ÛÙ Ù˘ ¤Ó· «¿ÛÌ· ·ÛÌ¿ÙˆÓ»!! TÈ ÍÂÊٛϷ... ™’ ·Á·Ò ÈÔ Ôχ ÎÈ fï˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ˆ, ÙÔ Í¤Úˆ fiÙÈ ı· ¯·ıÒ ¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó·. KÈ ÂÛ‡...; KÈ ·ÊÔ‡, Ú ¯·˙Ô‡ÏË, ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ¯·ıÒ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ... ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ οÙÈ; ÕÓÙ Á·Ì‹ÛÔ˘ Ì·˙› Ì ÙȘ ʛϘ ÛÔ˘! ¢ÂÓ ·Í›˙ÂȘ Ì›· ÙÂÏÈο, ‡ÎÔÏ· ÍÂÔ˘Ï¿˜ Ù· ¿ÓÙ·... ·, Î·È Î·Ï‹ Ì·˜ Â¤ÙÂÈÔ! °ÈÒÚÁÔ, Û’ ·Á·Ò, Â›Û·È Ô ÎÔÏÏËÙfi˜ ÌÔ˘, Û οı ·ÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ Ê¿ÚÌ·Îfi ÌÔ˘... XÚ‹ÛÙÔ˜!

¢ÂÓ ÌÔÚÒ, fiÙ·Ó Û ‚Ϥˆ οÙÈ ·ı·›Óˆ... Û ı¤Ïˆ, §È¿ÎÔ, ÎÈ ·˜ ÌË ÌÔ˘ ‰›ÓÂȘ ÛËÌ·Û›·. M·Ú›·

Maya darling, back off... Î·È ÁÏ›„Ô˘ ÌfiÓË ÛÔ˘, Á·ÙԇϷ! NÈ·Ô˘! K·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ηÚÌÔÓ¿Ú˜ Î·È «ÂÚ›ÏÔΘ Ê¿ÛÂȘ», Ì·ÎÚÈ¿, Ì·ÎÚÈ¿!

3 ¯ÚfiÓÈ· Ì ·È‰Â‡ÂȘ! ¢ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ ı˜ Î·È ÙÔ Î·Ù·ÓÔÒ, ·ÏÏ¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ οÓ ÌÈ· ΛÓËÛË! ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ! KÔ˘Ú¿ÛÙËη!

M¤ÙÙ˘, ÌÔÚ› ÙÔ Ì¤ÏÈ Ó· ÛÙ¤ÁÓˆÛ ÛÙ· ¯Â›ÏË, ¤Ê˘Á˜ ·fi ‰›Ï· ÌÔ˘, fï˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ, Ë ÌÔ›Ú· Ì¿˜ ı¤ÏÂÈ Ì·˙›, Ù¤ÏÔ˜ ‰›¯ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

¢ˆÌ¿ÙÈÔ 512, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÁÒ Ó· ‰ÂȘ fiÛÔ Û ı¤Ïˆ, ÔÈ Ì¤Ú˜ ÂΛӘ ‹Ù·Ó Ì·ÁÈΤ˜! EÏ›˙ˆ Ó· Í·Ó¿ÚıÔ˘Ó! ™.P. Ù›ÔÙ·

◊ıÂÏ· Ó· ’Ì·È Ë ·Ê‹ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙˆÓ ‰·¯Ù‡ÏˆÓ ÛÔ˘, fi,ÙÈ ·ÁÁ›˙ÂȘ Ó· ’¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ̤ӷ. ™’ ·Á·Ò. £. (Aı‹Ó·). P·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ ⁄‰Ú·...

MˆÚfi ÌÔ˘, Û ϷÙÚ‡ˆ! 5 Ì‹Ó˜ Ì·˙›! E›Û·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ̤ӷ, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘! ø˜

K·˘Ùfi ÙÔ ÌÈΛÓÈ ÛÔ˘, η˘Ùfi˜ Ô ‹ÏÈÔ˜! flÚ· ÁÈ· ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË! 699 8645980

K·Ï¿ ¤Î·Ó˜ ÎÈ ¤Ê˘Á˜ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤‚Á·ÈÓÂ... Û’ ·Á·¿ˆ fï˜, ηٿϷ‚˜; A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î·Îfi...

12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 99


ATHENS

voice

ªÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜ 210 3617369 fax : 210 3617310

°π∞ ¡∞ ∫∞Δ∞Ãøƒπ™∂Δ∂ ªπ∞ ∞°°∂§π∞ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ 210 3617.369 (11.00 -19.00) XÚÂÒÛÂȘ:ú 24 ÔÈ 20 ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ú 0,35 οı ÂÈϤÔÓ. AÁÁÂÏ›· Û Ï·›ÛÈÔ: ú 35 ™∂ °¡øƒπ∑ø... ¶Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜ 38¯ÚÔÓË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·˜, „ËÏ‹, ÏÂÙ‹ Ì fiÌÔÚÊÔ˘˜ Î·È Â˘ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ȉÈfiÎÙËÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 4.100, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ηٷı¤ÛÂȘ, I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 52 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Úfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 ¶˘ÚËÓÈÎfi˜ È·ÙÚfi˜ 45¯ÚÔÓÔ˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, 1,80, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÂÎÏËÎÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, Ì ¢ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 9.700, ‚›Ï· ¶ÔÏÈÙ›·, ·Î›ÓËÙÔ KÔψӿÎÈ, 2 I.X., ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· AÌÂÚÈ΋, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ÛÔ‚·Ú‹, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. A‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 NËÈ·ÁˆÁfi˜ 25¯ÚÔÓË, ÎfiÚË ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘, ·Ó¤ÌÔÚÊË, 1,70, ηÏÏ›ÁÚ·ÌÌË, Ì ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ¤Í˘ÓË, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, 4ÒÚÔÊÔ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ȉÈfiÎÙËÙÔ ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 5.900, I.X., ‚›Ï· X›Ô, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, Ì ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 K·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ 40¯ÚÔÓÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, Ì ÔχÏ¢ÚË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÓÂ˘Ì·Ù҉˘, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· È·ÙÚÒÓ, οÙÔ¯Ô˜ 2 È·ÙÚ›ˆÓ Î·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·˜ EοÏË, ÛÔÚ I.X., ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 7.500, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 36 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 §¤ÎÙÔÚ·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 33¯ÚÔÓË, 2 doctora AÁÁÏ›· °·ÏÏ›·, ·Ó¤ÌÔÚÊË Í·ÓıÈ¿ Ì ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· Î·È ÊÈÓ¤ÙÛ·, ÎfiÚË ÂÒÓ˘Ì˘ ÎÔψӷÎÈÒÙÈ΢ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ú 2.100, 3ÒÚÔÊÔ KÔψӿÎÈ, ηٷı¤ÛÂȘ Î·È I.X., ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ÔχÏ¢ÚÔ, ‰˘Ó·ÌÈÎfi. AÔÎÏÂÈÛÙÈο §Ô‡Ë˜, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 4176.812-813 H Elite Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Û¯¤ÛË - Û˘Ì‚›ˆÛË - Á¿ÌÔ. ŸÌÔÚʘ ‰ÂÛÔÈÓ›‰Â˜, Î˘Ú›Â˜, ·ÚÈÔÈ, Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ, ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÙÚ·Â˙ÈÎÔ›, ˘„ËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ¯Â›Ú˜ ÏÔ‡ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Ì·˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË °Ï˘Ê¿‰· Ì·˜. Elite, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11, °Ï˘Ê¿‰·, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, η ÕÓÓ·, 210 8985.671, 694 9988609 ¶·Ó¤ÌÔÚÊË Ï˘ÁÂÚfiÎÔÚÌË Ì ¤ÓÙÔÓË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, 42¯ÚÔÓË ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÌfiÚʈÛ˘, οÙÔÈÎÔ˜ ÓÔÙ›ˆÓ

ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, ˘„ËÏfiÌÈÛıË, οÙÔ¯Ô˜ 2 ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, I.X., ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· ΢ڛԢ ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˘, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ıÂÙÈ΋ ÛΤ„Ë. AÔÎÏÂÈÛÙÈο ¶¿·˜, OÌ‹ÚÔ˘ 38, KÔψӿÎÈ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 3620.147 Afi ÙÔ 1950 ÛÙ·ıÂÚ¿ ‰›Ï· Û·˜ Ù· ÁÚ·Ê›· Û˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ §Ô‡Ë˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ Aı‹Ó·˜, ·ÍÈfiÈÛÙ· Î·È ¤ÌÂÈÚ·, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û ÂÛ¿˜ Ì Ï‹ÚË Â¯Â̇ıÂÈ· ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. Afi Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Â·Ú¯›·, ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÂÒÓ˘ÌˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÌ¿˜ ÁÈ· Û¯¤Û˘ ˙ˆ‹˜. OÌfiÓÔÈ·, AÁ. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 6, 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 210 5235.692, 12.00 - 20.00 45¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ¿Ú· Ôχ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi˜, Ì ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi ú 15.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÙÚ›· ȉÈfiÎÙËÙ· ÙÚÈÒÚÔÊ· Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ·Î›ÓËÙ·, ·Ó·˙ËÙ¿ Ó¤· ¤ˆ˜ 38 ÂÙÒÓ, ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. EÈı˘ÌËÙfi Ó· ÌËÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 37¯ÚÔÓË ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¿Ú· Ôχ fiÌÔÚÊË, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ú 12.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÌÂÁ¿Ï·, Û˘Ó ¤Ó· ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙË ™¤ÚÈÊÔ, ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 48 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 55¯ÚÔÓÔ˜ ηډÈÔÏfiÁÔ˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ·Á¿Ë ÛÙ· Ù·Í›‰È·, Ì ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ú 10.000 ÌËÓÈ·›ˆ˜, ÚÂÙÈÚ¤ ÛÙ· ‚. ÚÔ¿ÛÙÈ· Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ȉÈfiÎÙËÙÔ ÙÚÈÒÚÔÊÔ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 52 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÙÚ˘ÊÂÚ‹, ¢ÁÂÓÈ΋. °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ «æ‡ÏÏ·», 210 6120.611 High Society. EÓÒÓÔ˘Ì Ì ·Á¿Ë fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ΤÓÙÚÔ ÙËÓ Aı‹Ó·. K¿ı ̤ڷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ηٷÍȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ì ˘„ËÏfi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÌÔÚʈÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì¤ÏË Ì·˜. E›Ì·ÛÙ ÌÈ· Á¤Ê˘Ú· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ˘„ËÏÔ‡˜ Î·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙȘ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. EÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. High Society. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3606.907, AÌÂÚÈ΋˜ 20, KÔψӿÎÈ. EÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜ 47¯ÚÔÓÔ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔ K·Ï·Ì¿ÎÈ, ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ EÚÌÔ‡, Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙÔÓ MÈÛÙÚ¿, ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ú15.000 ¤ˆ˜ ú 20.000, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, „ËÏfi˜, ˙ËÙ¿ EÏÏËÓ›‰· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÁÈ· Á¿ÌÔ. High Society. AÌÂÚÈ΋˜ 20, KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3606.907 °Ï˘Î‡Ù·ÙË 28¯ÚÔÓË Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù· Ì ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿, 1,80 ‡„Ô˜, ̤ÙÔ¯Ô˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, ·Ó·˙ËÙ¿ ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÍÈfi-

100 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

ÏÔÁÔ Î·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ Î‡ÚÈÔ. High Society, AÌÂÚÈ΋˜ 20, KÔψӿÎÈ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3606.907 34¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ·ÁÁÏÈο - Á·ÏÏÈο, „ËÏfi˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ú 10.000-12.000 Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ÎÔ¤Ï· ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ¢ÁÂÓÈ΋, ¤ˆ˜ 34 ÂÙÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. “VIP’s” °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3310.014, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr EÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ 35¯ÚÔÓË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ¤Í˘ÓË, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·, ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ì Ôχ ˘„ËÏfi ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÛÔ‚·Úfi, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. “VIP’s” °Ú·ÊÂ›Ô ™˘ÓÔÈÎÂÛ›ˆÓ, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3310.014, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr Club VIP’s. AÓıÚÒÈÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË Ô˘ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÔÈÔÙÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. EΉÚÔ̤˜ EÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi. «M ÛÙfi¯Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜». EÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Î·È Ì ŒÏÏËÓ˜ E˘ÚÒ˘ - AÌÂÚÈ΋˜. ΔËÏ. ΤÓÙÚÔ 210 3310.014, N›Î˘ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, www.vip-petridi.gr

H ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÈÔ ˆÚ·›· fiÙ·Ó ÙË ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙÂ... OnePlusOne Club °ÓˆÚÈÌÈÒÓ Dating and Social Events ⁄‰Ú·, 22 IÔ˘Ó›Ô˘ www.oneplusone.gr 210 8085.338

AÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙÈÛÛ· O˘ÎÚ·Ó‹, ‰È¢ı˘ÓÙÈÎfi Û٤ϯԘ, 30¯ÚÔÓË Î·ÏÏÔÓ‹, ÌÔÓ·¯È΋, Ú·ÛÈÓÔÌ¿Ù·, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂÈı˘Ì› Û‡ÓÙÚÔÊÔ ŒÏÏËÓ· ÍÂÓÔ‰fi¯Ô - ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi - Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ·. ¢ÂÎÙ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›·. 210 8055.934, 697 9423346

∑∏Δ∞ ª√À √,Δπ £∂™ Afi ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙË ™˘ÁÁÚÔ‡, ÏËÛ›ÔÓ ÌÂÙÚfi (ºI•), ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÙÔÌ·, ¤ÌÂÈÚ· Î·È ÌË, ÁÈ· ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È ÌÈÛıfi˜, ·ÛÊ¿ÏÈÛË, bonus. TËϤʈÓÔ: 212 1211.000 Î·È 212 1211.064 ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 97 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi AÁ. AÓÙˆÓ›Ô˘, ÙÈÌ‹ ú 115.000. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 5740.690 (8.00-10.00 & 18.00-20.00) Î·È ÛÙÔ ÎÈÓ. 693 6918778 EÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ NÔÛ/Ì›Ԣ ¶·›‰ˆÓ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ʈÙÂÈÓfi, Ì ·Ôı‹ÎË. 210 6411.392, 693 2811542

XT 600 E / ’01 Ì·‡ÚÔ Motard ÂÍ¿ÙÌÈÛË (Remus Ï·ÈÌÔ› Yoshimura ÙÂÏÈÎfi), ÙÈÌfiÓÈ - KN Ê›ÏÙÚÔ, ÙÈÌ‹ ú 3.200, 697 7642270 ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÌÈÎÚÔ‡ ÁÏ˘ÙÔ‡, ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘, ¯ÚËÛÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 210 6411.392, 693 7411215 ¶ˆÏÂ›Ù·È Suzuki Ignis GLX 1300 ·ÛËÌ›, ÌÔÓÙ¤ÏÔ NԤ̂ÚÈÔ˜ ’04 (·Ú·Ï·‚‹ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ’05), 20.000 ¯ÏÌ., ·ÙڷοÚÈÛÙÔ, ú11.000. 697 7342912 Î·È 210 6513.759

ºÈÏÔ‰ÔÍ›·, ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÙfiÏÌË Î·È ¤Í˘ÓÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi! E›Ó·È Ù· ÌÔÓ·‰Èο, ·ÏÏ¿ Î·È Û¿ÓÈ· ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi fiÌÈÏÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÎÚÈı›. asarandi@ath.forthnet.gr

MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ Î·È KÂڷ̤ˆÓ, ÎÔÓÙ¿ MÂÙÚfi, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 90 Ù.Ì., 3 ‡ÓÔ˘, ÂÓÈ·›Ô ηıÈÛÙÈÎfi, ı¤· AÎÚfiÔÏË, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. TÈÌ‹ ú 125.000. A·ÏÏ·Á‹ ·fi ÊfiÚÔ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘. I‰ÈÒÙ˘ 697 5902999 MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô B. O˘ÁÎÒ 10, ÎÔÓÙ¿ MÂÙÚfi, ÚÂÙÈÚ¤ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 70 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ· 25 Ù.Ì., Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. A·ÏÏ·Á‹ ·fi ÊfiÚÔ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘. TÈÌ‹ ú 77.000. I‰ÈÒÙ˘ 697 5902999

AÓ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì ÙȘ ÒÚ˜... AÓ Â›Û·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ı¤ÏÂȘ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÂÈÛfi‰ËÌ·... AÓ „¿¯ÓÂȘ ÂÚÁ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô¯Ù·ÒÚÔ˘... ¶APE MA™ TH§EºøNO! MÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ú¢ӷ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ˙ËÙ¿ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210 6925.011, ÂÛˆÙ. 256

A‚·ı¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋; TfiÙ ‰Ô˘Ï¤„Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ì ¿ÌÂÛ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. MÂÚÈ΋ (ú680 - 1.160) / Ï‹Ú˘ (ú 1.640 - 2.420) ··Û¯fiÏËÛË. EχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ·ÊÂÓÙÈÎfi. Internet ÂÈı˘ÌËÙfi, ÚÔÔÙÈ΋ ηÚȤڷ˜. 210 8954.890 (ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ) - www.extraeisodima.gr TÔ AÛÙÂÈ·ÙfiÚÈÔ KÔ˘ÎÏ¿ÎÈ ÛÙÔ X·Ï¿Ó‰ÚÈ ˙ËÙ¿ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ. TËϤʈÓÔ: 210 6818.710 Î·È 694 5269950 ÌÂÙ¿ ÙȘ 12.00 Ì.Ì.

¶Ô‡ ı· ‚Ú›Ù ÙËÓ ∞THENS VOICE ™Δ∞£ª√π ª∂Δƒ√ & ∏™∞¶ OÌfiÓÔÈ·, ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó·, ∞Ì/ÎËÔÈ, ª¤Á·ÚÔ, ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, ™ÂfiÏÈ·, ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ¶·Ó/ÌÈÔ, ºÈÍ, ¡. ∫fiÛÌÔ˜, ∞ÎÚfiÔÏË, ∞ÙÙÈ΋, ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·, Õ. ¶·Ù‹ÛÈ·, μÈÎÙÒÚÈ·, MÔÓ·ÛÙËÚ¿ÎÈ, £ËÛ›Ô, ¶ÂÙڿψӷ, ¢¿ÊÓË, ∫ËÊÈÛÈ¿, ¶ÂÈÚ·È¿˜, K·ÏÏÈı¤·, ¶ÂÚÈÛÛfi˜, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, HÚ¿ÎÏÂÈÔ, MÔÛ¯¿ÙÔ Δƒ∞ª ¶Ï. ∂ÛÂÚ›‰ˆÓ, ºÏÔ›Û‚Ô˜, ∂¢∂ª, ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, N. ™Ì‡ÚÓË, BԇϷ (T¤ÚÌ·) ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ∞ ¶·Ó/ÔÏË, ¶¿ÓÙÂÈÔ, NÔÌÈ΋, ¶ÔÏ/Ó›Ô, π·ÙÚÈ΋, √‰ÔÓÙ/΋, A™√∂∂

∏ A.V. ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û 500 ÛËÌ›· ∫∂¡Δƒ√ KÔ‰ÚÈÁÎÙÒÓÔ˜ 16

∫∂¡Δƒ√ EÚÌÔ‡ 77 / AÁ. MÂÏÂÙ›Ô˘ 62 K√ƒÀ¢∞§§√™, AıËÓ¿˜ 57 M∞ƒ√À™π AVENUE, §.KËÊÈÛ›·˜ 41-47 N. Iø¡π∞, M. AÛ›·˜ 7 & AÁ. ºˆÙÂÈÓ‹˜

CAFÉ CLEMENTE VIII ∫∂¡Δƒ√ Bo˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 3, City Link A°. I. PE¡Δ∏ ¶Ï. AÁ. I. P¤ÓÙË A°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 2 Aπ°∞§∂ø £Ë‚ÒÓ 372 & IÂÚ¿˜ O‰Ô‡ A¡ø ¶∞Δ∏™π∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 351 ∞ƒ°Àƒ√À¶√§∏ AÏÂÍÈÔ˘fiψ˜ 46 Bπ∫Δøƒπ∞ °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 94 B√À§∞ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 4 Bƒπ§∏™™π∞ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 41 & ™ÈÛ/ÁÏ›Ԣ °√À¢π AÁ. £ˆÌ¿ & M. AÛ›·˜ 71 ¢∞º¡∏ ¶Ï. K·ÏÔÁ‹ÚˆÓ °§Àº∞¢∞ MÂÙ·Í¿ & M·Ú·ÁÎÔ‡ 1 2 ∑ø°ƒ∞º√À ¶·¿ÁÔ˘ 69 H§π√À¶√§∏ 17˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ K∞§§π£∂∞ §·Ûηڛ‰Ô˘ 106 / AÏ. ¶¿ÓÙÔ˘ 18 K∞ªπ¡π∞ ¢ˆ‰/Ó‹ÛÔ˘ & AÁ. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ ∫. ¶∞Δ∏™π∞ A¯·ÚÓÒÓ 330 / ∞Á. ªÂÏÂÙ›Ô˘ Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ∫∂¡Δƒ√ ¶Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 18 / Aη‰ËÌ›·˜ 61 / AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & KËÊÈÛ›·˜ / ¶·ÙËÛ›ˆÓ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ / ™fiψÓÔ˜ 68 / ™fiψÓÔ˜ 106 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë / ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ / ™Ô‡ÙÛÔ˘ & ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 6, Ï. M·‚›ÏË / M·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË & ¢È¿ÎÔ˘ 2 / ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 149 K∂ƒ∞Δ™π¡π ¶··ÓÈÎÔÏ‹ & EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ K∏ºπ™π∞ §Â‚›‰Ô˘ 1 K√§ø¡∞∫π TÛ·Î¿ÏˆÊ 14 K√ƒÀ¢∞§§√™ ¶Ï. EÏ¢ıÂÚ›·˜ 21 M∞ƒ√Y™π EÚÌÔ‡ 2 / Village / KËÊÈÛ›·˜ 70 M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫π MÔÓ·ÛÙËڷΛԢ 2 ª√™Ã∞Δ√ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 141 N. HƒA∫§∂π√ ¶Â˘ÎÒÓ 4 ¡. ∫√™ª√™ §fi˘‰ Δ˙ˆÚÙ˙ 28 N. ™ªYƒ¡∏ 2·˜ M·˝Ô˘ 14 ¶∞°∫ƒAΔπ E˘Ù˘¯›‰Ô˘ 49 ¶∂πƒ∞π∞™ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 2, MÂÙ·Í¿ / AÊÂÓÙÔ‡ÏË 45, T˙¿ÓÂÈÔ / °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 150, ¶·Û·ÏÈÌ¿ÓÈ ¶∂ƒπ™ΔEƒπ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 49 ƒ∞º∏¡∞ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ & Ã. ª¿ÓÙÈη Ã∞´¢∞ƒπ ™ÙÚ. ∫·Ú·˚ÛοÎË 42 X∞§A¡¢ƒπ AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ 1 Ã√§∞ƒ°√™ §. MÂÛÔÁ›ˆÓ 212 ● £∂™/¡π∫∏ ∫∂¡Δƒ√ TÛÈÌÈÛ΋ 85 / EÁÓ·Ù›·˜ 29 / EÁÓ·Ù›· & AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ / AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «M·Î‰ÔÓ›·»

∫∂¡Δƒ√ EM¶A™™Y, ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 5 / O¶EPA, ∞η‰ËÌ›·˜ 57 / ∑π¡∞, §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 74 / STARCITY, ™˘ÁÁÚÔ‡ 111 & §ÂÔÓÙ›Ô˘ ª∞ƒ√À™π KOSMOPOLIS (12 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 73/ CINEºπ§√π (3 ·›ı.) §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 215 / ∞μ∞¡∞, ∫ËÊÈÛ›·˜ 234

°§Àº∞¢∞ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 13 ∫∂¡Δƒ√ ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 35 & T˙ˆÚÙ˙ / ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 49A & ¶·ÙËÛ›ˆÓ / ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 37 & ∫ÔÚ·‹ ∫∏ºπ™π∞ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 10 ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 55 ™¶∞Δ∞ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ THE MALL ATHENS ● £∂™/¡π∫∏ ∫∂¡Δƒ√ TÛÈÌÈÛ΋ 87

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 102 °§Àº∞¢∞ §·˙·Ú¿ÎË 27 ∫∂¡Δƒ√ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 17 ∫∏ºπ™π∞ ∫ËÊÈÛ›·˜ 268 ™Δ∞£ª√™ ∏™∞¶ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ™Δ∞£ª√π ª∂Δƒ√ ºÈÍ, ÕÁ. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ● £∂™/Nπ∫∏ ∫∂¡Δƒ√ §ÂˆÊfiÚÔ˜ N›Î˘ 73

¶∂πƒ∞π∞™ K·Ú·˝ÛÎÔ˘ 121 ∫∂¡Δƒ√ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 2-6 K∞§§π£∂∞, EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 140

∫∂¡Δƒ√ K·Ú·ÁÂÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ 1, ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜

Aƒ°Àƒ√À¶√§∏ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 583 °§Àº∞¢∞ Ï. EÛÂÚ›‰ˆÓ & AÚÙ¤ÌȉԘ 2 ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ, KˆÓ/fiψ˜ 51-55 ● £∂™/Nπ∫∏ ∫∂¡Δƒ√ TÛÈÌÈÛ΋ 86 A°. I. PE¡Δ∏ VILLAGE CENTER, £Ë‚ÒÓ 228 A°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶Ï. AÁ. ¶·Ú·Û΢‹˜ & ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ΔfiÌÚ· Aª¶∂§√∫∏¶√π §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 175&108 B√À§∞ B·Û. ¶·‡ÏÔ˘ 98 Bƒπ§∏™™π∞ §. ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 45 °∞§∞Δ™π AÁ. °Ï˘ÎÂÚ›·˜ 11 °§Àº∞¢∞ MÂÙ·Í¿ 5 ¢∞º¡∏ §. BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 167 & §‹ÌÓÔ˘ 2 Zø°ƒ∞º√À §. ¶·¿ÁÔ˘ 93 H§π√À¶√§∏ ™. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 106 I§π√¡ I‰ÔÌÂÓ¤ˆ˜ 139 K∞§∞ª∞∫π §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 22 K∞§§π£∂∞ §. EÏ¢ıÂÚ›Ô˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 62 KENTƒO KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30 K∂º∞§∞ƒπ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 32 KÀæ∂§∏ º. N¤ÁÚË 18 M∞ƒ√À™π §. KËÊÈÛ›·˜ 94-96 N. EƒÀ£ƒ∞π∞, KËÊÈÛ›·˜ 373 N. Hƒ∞∫§∂π√ §. HÚ·ÎÏ›Ԣ & ¢Ú˘¿‰ˆÓ 2 N. ™ªÀƒ¡∏ Ï. XÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 8 N. ºπ§∞¢∂§º∂π∞ ¶›Ó‰Ô˘ 1 ¶∞°∫ƒ∞Δπ, §. YÌËÙÙÔ‡ 91 ¶∂πƒ∞π∞™ A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 8 ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ K‡ÚÔ˘ ¶. º∞§∏ƒ√ AÌÊÈı¤·˜ 48 104 ƒ∂¡Δ∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 137 X∞§∞¡¢ƒπ ¶··ÓÈÎÔÏ‹ 66 X√§∞ƒ°√™, º·ÓÂڈ̤Ó˘ 30 æÀÃπ∫√ KËÊÈÛ›·˜ 310 ● £E™/NIKH ∫∂¡Δƒ√, §. N›Î˘ 79 ¡. ∫ƒ∏¡∏, MÈ·Ô‡ÏË 2 ª¶√Δ™∞ƒ∏, ∫·Ú·Î¿ÛË 76

A°. I. PE¡Δ∏ VILLAGE, £Ë‚ÒÓ 228 °§Àº∞¢∞ MÂÙ·Í¿ 5 ∫∂¡Δƒ√ Ï. OÌÔÓÔ›·˜ 19E ¶∞°∫ƒ∞Δπ §. YÌËÙÙÔ‡ 123 ¶∂πƒ∞π∞™ A. MÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 12 THE MALL ATHENS

K∏ºπ™π∞, K·ÛÛ·‚¤ÙË 1 ¶. º∞§∏ƒ√ EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 190 ¶∂πƒ∞π∞™ AÎÙ‹ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 12 Xπ§Δ√¡ Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 2 ● £E™/NIKH ∫∂¡Δƒ√ EÁÓ·Ù›·˜ & AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ B∞ƒ¢∞ƒ∏™ §·Áη‰¿ 2 & EÈÚ‹Ó˘ / KÔÌÓËÓÔ‡ 49 & ™Ô˘ÌÂÏ¿ 41 K∞§∞ª∞ƒπ∞ 11Ô ¯ÏÌ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘

Aª¶∂§/¶√π §ÂˆÊ. KËÊÈÛ›·˜ & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ °§Àº∞¢∞ §·˙·Ú¿ÎË 43 K∏ºπ™π∞ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 35 K√§ø¡∞∫π NÂÔʇÙÔ˘ B¿Ì‚· 2 ¶∞°∫ƒ∞Δπ EÌ. K¤ÓÙÚÔ Millennium, YÌËÙÙÔ‡ 110 ¶ATPA AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘ 9 ● £E™/NIKH ∫∂¡Δƒ√ ¶Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 3 MEDITERRANEAN COSMOS 11Ô xÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ

A°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 42 °§Àº∞¢∞ §·˙·Ú¿ÎË 12 & ¢Ô‡ÛÌ·ÓË K∂º∞§∞ƒπ ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜ 8 & X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë ª∞ƒ√À™π KOSMOPOLIS §. KËÊÈÛ›·˜ 73 M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫π EÚÌÔ‡ 91 ¶∂¢π√¡ Δ√À ∞ƒ∂ø™ §. AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 190 ● £∂™/¡π∫∏ §. N›Î˘ 45 & KÔÚÔÌËÏ¿/ 11Ô ¯ÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢-AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∫Àæ∂§∏ MG’S CAFE º. ¡¤ÁÚË 24 & ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘

∫∂¡Δƒ√ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 6 ª∞ƒ√À™π §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 44 ¶. º∞§∏ƒ√ §. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1 & ªˆÚ·˚Ù›ÓË 3

A°. I. PE¡Δ∏ VILLAGE P∂¡Δ∏™, £Ë‚ÒÓ 228 & K·Ó·ÈÙÛ¤ÚË A°. ¶APA™KEYH AÁ. Iˆ¿ÓÓÔ˘ 65 BPI§H™™IA ¶ÂÓÙ¤Ï˘ 112 °A§AT™I B½ÎÔ˘ 109 £∏™∂π√ A. ¶·‡ÏÔ˘ 29 K∞§§π£∂∞ ™·ÊÔ‡˜ 95 ∫∂¡Δƒ√ ¶Ï. BÈÎÙˆÚ›·˜, °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 87 / ™Ù·‰›Ô˘ 5 / ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, B. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 50 / ™fiψÓÔ˜ 10 ∫Àæ∂§∏ º. N¤ÁÚË 14 & I. ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ Mπ∫ƒ√§πª∞¡√ ¢ËÏ·‚¤ÚË 9 ¡. ∂ƒÀ£ƒ∞π∞ ™ÙÚÔÊ˘Ï›Ô˘ & ÷Ú. ΔÚÈÎÔ‡Ë 146 N. ºπ§∞¢∂§º∂π∞ ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 2 & º·Ó·Ú›Ô˘ ¶∞°∫ƒ∞Δπ YÌËÙÙÔ‡ 109 ● £∂™/Nπ∫∏ ∫∂¡Δƒ√ §ÂˆÊ. N›Î˘ 49 N∂∞ Kƒ∏¡∏ N. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 75 º√π¡π∫∞™ EÌÔÚÈÎfi K¤ÓÙÚÔ «M·Î‰ÔÓ›·» / Carrefour

∫∂¡Δƒ√ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 6 & KÚÈÂ˙ÒÙÔ˘ ● £∂™/Nπ∫∏ ∫∂¡Δƒ√ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 15 MEDITERRANEAN COSMOS, 11Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ £ÂÛ/ӛ΢-ªÔ˘‰È·ÓÒÓ

FNAC The Mall Athens

ATTICA STORES (HOLMES PLACE ATHENS) μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & ™Ù·‰›Ô˘ 4 ª∂°∞ƒ√ ª√À™π∫∏™ μ. ™ÔÊ›·˜ & ∫fiÎηÏË (ª·‚›ÏË) ∫∂¡Δƒ√ X. TÚÈÎÔ‡Ë 21 / 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 24 £∏™∂π√ KÚ·Ó·Ô‡ 3,Ï. KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘

∏ ∞.V. «ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·» Ì ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ù˘ Aegean Airlines

¶∂πƒ∞π∞™ HIGHSPEED 1,2,3,4,5 / N∏™√™ MÀ∫√¡√™ / N∏™√™ Xπ√™ ∫ÂÓÙÚ. EΉÔÙ‹ÚÈÔ HSW, ÕÛÙÈÁÁÔ˜ 6, Ï. K·Ú·˚ÛοÎË

¶§OIO ¶HNE§O¶H A (ÕÓ‰ÚÔ˜, T‹ÓÔ˜, M‡ÎÔÓÔ˜)

A£∏¡∞ ™Ù·‰›Ô˘ 24 Aª¶∂§√∫∏¶√π ºÈÏÈÔ˘fiψ˜ 57 ∫∂¡Δƒ√ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 7 MEDITERRANEAN COSMOS 11Ô xÏÌ. £ÂÛ/ӛ΢ - N. MÔ˘‰·ÓÈÒÓ K∞§∞ª∞ƒπ∞ MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 24, 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 45

● £∂™/¡π∫∏

∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ OCTOBERFEST, ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 Aπ°A§∂ø FUEGO CAFE ¢ËÌËÙÛ¿Ó˘ 53, TEI A£HNøN AM¶/KH¶OI JOHN DOE ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 86 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / Bookstore ∞ÓÙ›ÔÏȘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 135 & §¿Ì„·/ BALTHAZAR ΔÛfi¯· 27 / EPOCA ™ÈÓÒ˘ 6 / ¢ANAO™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 109 & ¶·ÓfiÚÌÔ˘/ PRESIDENT ∫ËÊÈÛ›·˜ 43 / ∞°√ƒ∞ §. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & μÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ 31/ MARABOU ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ ¶√Δ√¶ø§∂π√ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 113/ SANTA BOTELLA ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 115/ ™π¡E A™Δƒ√¡/ ™π¡E A£H¡∞π√¡ ∞¡ø ¶∞Δ∏™π∞ ∫∞º∂√π¡√ °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ 8 BOTANIKO™ ¶O§YXøPO™ A£HNA´¢A ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 34 °∫∞∑π ALMAZ, TÚÈÙÔϤÌÔ˘ 12/ DEL SOL BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 44 / HOXTON BÔ˘Ù¿‰ˆÓ 42/ ¡∂√ ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138/ KANE§§A KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 70/ PROSOPA KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 84/ TIRBOUSON KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 104 / BIOS, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 84 °§YºA¢A VINCENZO °È·ÓÓÈÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ 1/ TPIXE™ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ 4 E•APXEIA MO BETTER KˆÏ¤ÙÙË 39/ WUNDERBAR £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 80/ ART CUT ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 100/ BABE§ ∑. ¶ËÁ‹˜ & §fiÓÙÔ˘/ INFO CAFÉ ªfiÙ·ÛË 7/ YESTERDAY BREAD, K·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 87 Zø°PAºOY BIB§IO™HMO °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 8 £H™EIO §EMONI ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 22 / ™TAY§O™ ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 10 / ∞£∏¡∞πø¡ ¶√§πΔ∂π∞ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜ 2 & ∞. ¶·‡ÏÔ˘/ «HERAKLEIDON» ∏Ú·ÎÏÂȉÒÓ 16 ∏§π√À¶√§∏ ƒ∞∫√ª∂§√ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 9 KENTPO Aπ°§∏, Z¿ÂÈÔ/ SHOP EÚÌÔ‡ 112·, ¶·ÙËÛ›ˆÓ 52/ KE¢PO™ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ 3/ KE¢PO™-∂™O¶ΔƒO¡ ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘/ NAYTI§O™ Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 28/ μπμ§π√¶ø§∂π√ ∂™Δπ∞ ™fiψÓÔ˜ 60/ ¶ATAKH™ ∞η‰ËÌ›·˜ 65/ ¶O§ITEIA ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 1-3/ ™I¢EPH™ ™fiψÓÔ˜ 116/ Ãπ™Δ∞∫∏™ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12/ EN A£HNA´™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 9/ ∞¶√¶∂πƒ∞ ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 18/ π¡¢π∫Δ√™ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64/ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π√ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘ 64 / ºø§π∞ μπμ§π√À ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 25/ £∂ƒμ∞¡Δ∂™ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 2/ VIRGIN ™Ù·‰›Ô˘ 5/ º∞ƒª∞∫∂π√ §∞ª¶ƒ√À ∞ÈfiÏÔ˘ & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 31/ DISCOBOLE Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 17/ R’N’R CIRCUS ™›Ó· 21/ CUBE EÌ. ªÂÓ¿ÎË 32/ ª∞°∫∞∑∂ ∞ÈfiÏÔ˘ 33/ VINYL MICROSTORE ¢È‰fiÙÔ˘ 34/ ¶O§I™ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5/ JANEΔTO’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7/ JIMMY’S μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ 7/ ™ΔO∞ ¶·ÙËÛ›ˆÓ 101/ CLEMENTE-PASSAGE ™ÙÔ¿ ™˘ÚÔÌ‹ÏÈÔ˘/ INTEA§ ¶·Ó/Ì›Ô˘ 46/ CAFE ¶∞¡∞£∏¡∞π√¡ ¶Ï. ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜/ μπμ§π√¶ø§∂π√ ∫√∞¡ ™ÎÔ˘Ê¿ 64 / BACARO ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘/ °∞§§π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™›Ó· 31/ CLOCK CAFE ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 42/ EVERGREEN KÔÚ·‹ 4 & ™Ù·‰›Ô˘ 30/ X-EAT, KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 6/ ∏∂LL’S KITCHEN KÏÂÈÛı¤ÓÔ˘˜ 13, Ï. ∫ÔÙ˙È¿ KHºI™IA MINAS ∂Ì. ªÂÓ¿ÎË 8 / M¶Eƒ¢∂ª∞ B. AÌ·Ï›·˜ 20 / A°KYPA BIB§IO¶ø§EIO ™fiψÓÔ˜ 124 & MÂÓ¿ÎË/ OBI ™ÎÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ 2/ £EATPO A§§A°øN °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 19·/ A§E•AN¢PA™: ALL THAT JAZZ X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë & AÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜/ BSB EÚÌÔ‡ 43 KO§øNAKI PERFECTEN ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 10/ °∫∞§∂ƒπ ∑√Àª¶√À§∞∫∏ ¶Ï. ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ 20/ LIBRO ¶. πˆ·ÎÂ›Ì 8/ MA∏ JONG ∫·Ó¿ÚË 14/ FREE SHOP μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & Δ۷οψÊ/ MENU ∫·„¿ÏË 6/ .LA∫ ™ÎÔ˘Ê¿ 10/ PATKA ÿÚËÙÔ˜ 30/ CILENDIO M·ÓÙ˙¿ÚÔ˘ 3 Î·È ™fiψÓÔ˜ / CIAO ΔÛ·Î¿ÏˆÊ 2/ ENERGY ™ÎÔ˘Ê¿ 29/ Café ALU √Ì‹ÚÔ˘ 58 / TRIBECA ™ÎÔ˘Ê¿ 47-49/ ROSEBUD ™ÎÔ˘Ê¿ 45/ ºI§ION ™ÎÔ˘Ê¿ 34 / GALLERY KA¶§ANøN K·Ï¿ÓˆÓ 5 / ™KOYºAKI ™ÎÔ˘Ê¿ 49/ dFRANK ™›Ó· 50/ ROCK ’N’ ROLL §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ & À„ËÏ¿ÓÙÔ˘/ MOY™EIO M¶ENAKH ∫Ô˘Ì¿ÚË 1/ JACKSON ªËÏÈÒÓË 4/ EN ¢E§ºOI™ ¢ÂÏÊÒÓ 5/ ¢OY¢E™H™, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ & Δ۷οψÊ/ CALVI, X¿ÚËÙÔ˜ 4/ DANESI CAFE, ™ÎÔ˘Ê¿ 37/ M¶Eƒ¢∂ª∞, ™Â˘Û›Ô˘ 8/ ¶∞¶∞¢∞∫∏™, ºˆÎ˘Ï›‰Ô˘ 15/ TRAMENZINI ¶. Iˆ·ÎÂ›Ì 46 KO§øNO™ G+G HAIRSTYLE §¤ÓÔÚÌ·Ó 203/ E¶I KO§øNø ¡·˘Ï›Ô˘ 12 ∫Àæ∂§∏ SELECT º. ¡¤ÁÚË 26/ º. ¡¤ÁÚË & ¢ÚÔÛÔÔ‡ÏÔ˘ §À∫∞μ∏ΔΔ√™ μ∞∫∞§√ §. ∫·ÙÛÒÓË 26 ª∞ƒ∞£ø¡∞™ ºƒ∞°ª∞ MAPOY™I VILLAGE CENTRE, ELEVEN ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 56-61/ º∞ƒª∞∫∂π√ ∫∞¡∞Δπ¢√À ¢ÂÏÊÒÓ 2 & ∫ËÊÈÛ›·˜ / VIRGINThe Mall Athens ª∂§π™π∞ PETROGAZ §. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 22 M√¡∞™Δ∏ƒ∞∫I ∫Àμ√™ £ËÛ›Ԣ 7 ª√™Ã∞Δ√ IST STUDIES ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 72 N. IøNIA COPY PAPER I. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘ 5/ BOOKSTORE-∞¡Δπ¶√§π™ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 47 / N. KO™MO™ ™TAYPO™ TOY NOTOY ºÚ·ÓÙ˙‹ & £·Ú‡Ô˘ 37 N. ª∞∫ƒ∏ ∞À§∏ ∞NΔø¡∏ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· 10 ¡. ºπ§∞¢∂§º∂π∞ √π¡√Ã√√™ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜ 3/ ∂¡ ∞π£ƒπ∞ μÚ˘Ô‡ÏˆÓ 4 ¶A°KPATI JOE WEIDER ºÈÏÔÏ¿Ô˘ / ™Y§§ABH TÈÌÔı¤Ô˘ 3/ KYK§O™ TÈÌÔı¤Ô˘ 2 / ª¶ƒπ∫π ºÚ‡Ó˘ 18/ Quinta, YÌËÙÙÔ‡ 101-103 / º∞ƒª∞∫∂π√ ∫√ƒƒ∂ π‚‡ÎÔ˘ 8 / ¶. ¶ENTE§H T™OYKA™ ∂ÚÌÔ‡ 10/ ¶∂¡Δ∂§π∫√, ∂ÚÌÔ‡ 2 ¶A¶∞°√À VERDE, ¶¿ÚÎÔ ¶·¿ÁÔ˘ ¶∂πƒ∞π∞™ π™Δπ√¶§√´∫√™ ∞ÎÙ‹ ªÈÎÚÔϛ̷ÓÔ˘/ ¶π™π¡∞ ∞ÎÙ‹ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 25/ ∫ITCHEN μ∞R ª·Ú›Ó· ∑¤·˜¶EPI™TEPI ENZZO DE CUBA ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ 70 / IGODO MÂÁ. AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 75 ¶ETƒ√À¶√§∏:Δ∂RRA PETRA ¶§AKA ™¶∏§πø¶√À§√™ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ 50 ¶O§Y°øNO £EATPO AMOPE ¶ÚÈÁÎ/Ó‹ÛˆÓ 10/ PENTH™ VILLAGE PARK (E§EY£EP√À¢∞∫∏™, VIRGIN)/ ALLOU FUN PARK/ SUPER BOWL, ∫·Ó·ÈÙÛ¤ÚË 10 ºI§O£EH ¶A§IA A°OPA ∫¯·ÁÈ¿ 26 XA§AN¢PI ROBIN’S HOOD μ·Û.°ÂˆÚÁ›Ô˘ 34/ MIKPO™ KOPAH™ ¶·¿ÁÔ˘ 7/ MEATING EÏ¢ıÂÚˆÙÒÓ 4/ EÀƒπ¶I¢∏™ ™Δ∏ ™Δ√∞, A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 11 / DING ™ÔÊÔÎÏ‹ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 21 XI§TON A°OPA Ã. ª¤ÍË 8/ ∞π£ƒπ√¡-Ãπ§Δ√¡ μ. ™ÔÊ›·˜ 46/ ∞§∞Δ™π μÚ·Û›‰· 13, ÛÏÙÔÓ æYPPH KOYZINA-CINE æÀƒƒ∏ ™·ÚÚ‹ 44/ SOUL ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 65/ A§Ã∏ªπ™ΔH™, XÚÈÛÙÔÎÔ›‰Ô˘ 3/ GURU ¶Ï. £Â¿ÙÚÔ˘ 10 æYXIKO XATZH™ ∫ËÊÈÛ›·˜ 196/ πVY KËÊÈÛ›·˜ 322/ μ∂¡∂Δ∏™ æ˘¯¿ÚË Î·È ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ/ PATRON ¢. B·ÛÈÏ›Ԣ 10 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ 13

™∂ 70 ™∏ª∂π∞ ™Δ∏ £E™™A§ONIKH ∫∂¡Δƒ√ Z‡ıÔ˜ ¡ÙÔÚ¤ ƒˆÌ·ÓÔ‡ 1, ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη / Spirto ¶. ªÂÏ¿ & ∑‡ÍȉԘ / °Î·ÏÂÚ› TinT ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘13 / Kitchen Bar B’ AÔı‹ÎË, §ÈÌ¿ÓÈ / ∫·Ê¤ °·˙›· ∫. ¡ÙËÏ 22 / BigarÔon ¶. ªÂÏ¿ 44 / ªfiÏ¯Ô ΔÛÈÌÈÛ΋ 10 / Art House BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡ 4 / Café Stretto ∫. ¡ÙËÏ 18 / Café-bar N›Î˘ 35 N›Î˘ 35 / Cofix §. M·ÚÁ·Ú›ÙË 11 / Local Espresso Bar ¶. ¶·ÙÚÒÓ & Z‡ÍȉԘ 16 / Pastaflora Darling Z‡ÍȉԘ 6 / Residents ™ÙÚ. K·Ï¿ÚË 4 / £ÂÚÌ·˚Îfi˜ N›Î˘ 21 / Stereodisc AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 / P¿ÓÈ· •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 41 / OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 / Galerie ¡ÙfiÚ· ¶¤Áη ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 19 / ∫fiÌ˘ ŒÚÁ· §. ª·ÚÁ·Ú›ÙË 6 / Gallery Kalfayan ¶Ú. ∫ÔÚÔÌËÏ¿ 43 / ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ / Odeon ¶Ï·Ù›· TÛÈÌÈÛ΋ 43 - EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» / Allos Mondo ™ÙÚ. ∫·Ï¿ÚË 6 / ∞ÛÙfiÚÈ· Ï. ¡·˘·Ú›ÓÔ˘ 17 / Elvis §. ¡›Î˘ 21 / μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ª·ÚÌÔ˘Ó¿Î˘ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 4 / Cine OχÌÈÔÓ Ï. AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 10 / K·Û¤ÚÈ EÌ. K¤ÓÙÚÔ «¶Ï·Ù›·» / ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô πÎÙ›ÓÔ˘ 12 / Bustart, °Ú. ¶·Ï·Ì¿ 21 / ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Joint, AÁ. ™ÔÊ›·˜ 1 / Times, ΔÛÈÌÈÛ΋ 136 /3 Wishes Bar ∫·ÙÔ‡ÓË 19, §·‰¿‰Èη / Aza Videoclub ¶. ¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 5 / Clipart °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·Ì¿ 21 / Face Bar BÔÁ·ÙÛÈÎÔ‡10 / Fenafresh ¶·‡ÏÔ˘ MÂÏ¿ 8, HχÛÈ· / Garcon §ÂˆÊfiÚÔ˜ N›Î˘ & AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ 2 / Jazzanova §ÂˆÊfiÚÔ˜ N›Î˘ 25 / Philly AÁ›·˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ 6 / PlayHouse ¶Ú. KÔÚÔÌËÏ¿ 3 / Silver Dollar EıÓÈ΋˜ ȦÓ˘ 19 / T-Bar AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™‚ÒÏÔ˘ 24 / Urban Z‡ÍȉԘ 7 / Zucca K·ÚfiÏÔ˘ NÙËÏ 18 / A¶£ K˘ÏÈÎÂ›Ô ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ / K·Ê¤ Eϛ٠¶Ï·Ù›· N·˘·Ú›ÓÔ˘ 14 / BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô MIET TÛÈÌÈÛ΋ 11 / OTE EÚÌÔ‡ & K·ÚfiÏÔ˘ NÙËÏ °ˆÓ›· / ¶··ÚÔ‡Ó· ™˘ÁÁÚÔ‡ 7 & BËÏ·Ú¿ 2 / ™¯ÔÏ‹ XÔÚÔ‡ Diagonal ™ÙÚ. K¿Ï·ÚË 2 / No More Productions AÁ. £ÂÔ‰ÒÚ·˜ 11 & ¢. °Ô‡Ó·ÚË 23 ∫∞§∞ª∞ƒπ∞ Artemide §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 92 ªÀ§√™ M‡ÏÔ˜ AÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 56

∞¡ø T√Àª¶∞ °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 214 ∫∂¡Δƒ√ AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 154 (TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓ›Ô) / Seven Film Gallery AÏ. ™‚ÒÏÔ˘ 45 N∂∞¶√§∏ M·ÚÙ›Ô˘ 16 √§°∞™ B. ŸÏÁ·˜ 93 K∞§∞ª∞ƒπ∞, MÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 5

∫∞π ™Δ∏¡ À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ Ã∞§∫π¢∞: Mostar / Cinema / Flocafe / •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Best Western Lucy / Xenia / Harry’s Place, (º·Ú̷Λ‰Ô˘ 1, NÂÔʇÙÔ˘ - Ï. AÁÔÚ¿˜, TÛÈÚÈÁÒÙË - Ï. AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘) AI°π¡∞: ∏ÏÈ·¯Ù›Ó· Gallery, HÚÂÈÒÙË 34 ∫∂º∞§√¡π∞: POLO CAFÉ KÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘ MYTI§HNH: XAPTAETO™ BIB§IO¶ø§EIO Aı. MËÙÚÂÏÈ¿ 6 §∞ƒπ™∞, μ√§√™, ∫√ª√Δ∏¡∏, •∞¡£∏, ∞§∂•/¶√§∏, ∫√ƒπ¡£√™, ƒπ√, ¶∞Δƒ∞, πø∞¡¡π¡∞, øƒø¶√™ (∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À) AÓ ‰ÂÓ ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙÂ, ÁÚ·ÊÙ›ÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜. ¶ÏËÚ.: 210 3617.360


ªπ§∞ ª√À μƒøªπ∫∞ Δ˘ MÀƒΔø™ K√¡Δ√μ∞ ŒÊÙ·Û ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (ηÈÚfi ÙÒÚ·) Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ı˘Ì‹Ûˆ Û fiÏÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È Û ̤ӷ, fiÙÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÊÔÚ¿Ì ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ ÚÔ‡¯· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙËÓ ÌÔ¯›ÙÛ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ·ÏËÛÈ¿˜, ‹ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Ù˘ «·Ì·Û¯¿Ï˘», fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ·Ï·ÈÔ›... οÓÙ Ì·Ó¿ÎÈ ÚÈÓ Ì›Ù ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, ı· Û·˜ οÓÂÈ Î·Ïfi, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó ͢Ó¿Ù ӈڛ˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· ¿Ù ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‚¿ÏÙ ·ÓÙÈȉڈÙÈÎfi ηÈ, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ, ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ô ·Ô‡˜ Ô˘ ÙÚÒÂÈ fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ Ù˙·Ù˙ÈοÎÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Î·Ù·Î·ÏfiηÈÚÔ, ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ô ·ÏÎÔÔÏÈÎfi˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Â›Ù ÏfiÁˆ ·Ó¤¯ÂÈ·˜ ›Ù ÏfiÁˆ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙËÓ Î·ÙÔ˘Ú›Ï·, ·Ó Ì˘Ú›˙Ô˘Ó Ù· fi‰È· Û·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ·ÓÒ‰˘ÓË. -ÌÈ· ‚ÚÒÌÈÎË ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË ·Ô ÌÈ· ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓË Ì‡ÙË....

© KATERINA MANOLESSOU, www.lemoneyed.com

AÓ·ÚˆÙÈ¤Ì·È Ò˜ ÌÔ˘ ‹ÚıÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇˆ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Û·˜. MfiÏȘ ÚÈÓ ·fi Ì›· ÒÚ· ·Ú¤‰ˆÛ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÙˆÓ «Y¤ÚÔ¯ˆÓ Ï·ÛÌ¿ÙˆÓ» Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Î·È Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘. TÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ù˙·Ù˙›ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÌfiÓÔ Ô Û·Ù·ÓÈÎfi˜ ¿ÏÏÔ˜ ÌÔ˘ ·˘Ùfi˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ... ◊ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔ˘... ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‹Û˘¯Ë ·fi ÁÎÔÌÂÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÂÚÓÔ‡Û· ηϿ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘. K·È, ÎÏ·ÛÈÎfi È·, ÙfiÙ ¤Ú¯ÂÙ·È. O ¤Ó·˜. O ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ·‰È¿ÊÔÚË, ÎÈ ·˘Ùfi˜ cool. K·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ô «¯Ì, ÛÙÚ·‚¿ ‰ÔÓÙ¿ÎÈ· Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ì‡ÙË» ¤ÁÈÓÂ Ô ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˜ ÎÔ‡ÎÏÔ˜ ÌÔ˘. TÔ Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· ‚ϤÂȘ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆfi ÛÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ̤Ú˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ. E›Ó·È ¤ÚˆÙ·˜. TÔ Ó· ÛÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘ Ô˘ıÂÓ¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ. E›Ó·È ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·. K·È ı˘Ìfi˜, Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Û ¯ˆÚÈÛÌfi. K·È ˙ËÙ¿˜ Ó· ÙÔÓ Í·Ó·‰Â›˜, ‹ÚÂÌË È·. K·È ˙ËÙ¿˜ Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· ÂΛӘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÁÎÚ›Óȷ͘ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. K·È ˙ËÙ¿˜ Ó· ÙÔ˘ Í·Ó·Û˘ÛÙËı›˜, ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹. NÔÌ›˙ˆ ÙÔÓ Â›‰· Ó· ‚Ô˘ÚÎÒÓÂÈ. E› fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Ôχ ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÎÚËÎÙÈ΋ ¯ËÌ›·. KÈ ·˘Ùfi˜ ı¤ÏÂÈ ËÚÂÌ›·. K·È Áˆ ̤ӈ Û‡Í˘ÏË... ¶ÚÔÔÙÈ΋; ¶Ô‡ ‹Ù·Ó ÎÚ˘Ì̤ÓË; M¿ÏÏÔÓ ÛÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ¤Î·Ó Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ¤·È˙ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ¤·È˙ ÌÔ˘ÛÈ΋, Í·Ó·¤·È˙ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ì¿ı·ÈÓ ÌÔ˘ÛÈ΋, ‹Á·ÈÓÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ‹Á·ÈÓ Á‹‰Ô... ‰ÂÓ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ· ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ Ù· οÓÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿. ◊ıÂÏ· fï˜ ÛÙȘ ¿ÏϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ Ó· ‹ÌÔ˘Ó ÎÈ ÂÁÒ. TÔ ˙ËÙÔ‡Û· Ì ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ, ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÂ... °È’ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ· Û˘ÁÓÒÌË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹ıÂÏ· ÙË Ó¤· ·Ú¯‹... °È·Ù› ÌÔ˘ › fiÙÈ ı· ÙÔ ÛÎÂÊÙ›; °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔ˘ › fiÙÈ ·Ï¿ ¤¯ÂÈ ÍÂÓÂÚÒÛÂÈ; ¢ÂÓ ı· ÏËÁˆıÒ, ¤¯ˆ ‹‰Ë ÏËÁˆı›. EΛÓË ÙË Ì¤Ú· ›· fiÙÈ ·Ó Á˘Ú›ÛÂÈ, ı· Îfi„ˆ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· (ı˘Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔ˘!). AÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ. K·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÎÈ ÂÁÒ ·Ó ÙÔÓ ı¤Ïˆ È·. ◊ÚıÂ Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ÛÂÈÚ¿ ÁÈ· Ó· ÍÂÓÂÚÒÛˆ.

K·È Ôχ ηϿ ı· οÓÂÙÂ. ¢ÈfiÙÈ ·Ó Â›Ó·È Ó·

ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤Ó·Ó ÁÎfiÌÂÓÔ (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÔ˘ÛÈÎfi!!!) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Îfi„ÂÙ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ¶ÂÚÓ¿ˆ ÎÚ›ÛË ÁÂÓÈ¿˜. BÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÚÔ ÌÂٷ͇ generation X (1960-1980) Î·È generation Millennial (1980-2000). T· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ì ‚Á¿˙Ô˘Ó generation of Baby Boomers (ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1960), ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô Gainsbourg, Ô Truffaut Î·È Ô Houellebecq. ¢ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ internet dating, Ô‡Ù ٷ IM Ô‡Ù ٷ dating sites. K·È ‰ÂÓ Â›Ì·È ÛÙÔ facebook. TÔ Â›‰ˆÏÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘, Ô AÏÌÔ‰Ô‚¿Ú, ·‰‹¯ıË ÙÚ·ÁÈο ·ÓÂ·ÚΤ˜: ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÁΤÈ, ·ÏÏ¿ ›ӷÈ. ŒÙÛÈ, ¤¯ˆ ηٷϋÍÂÈ ÌfiÓË ÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÔÈ Ê›Ï˜ ÛÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛÂȘ Ù›Áη ÛÙÔ ÙÛÈÙÛ›ÓÈÛÌ· Ì ¿ÓÙÚ˜ Ù‡Ô˘ «Â-ÙÈÓ·-οÓÔ˘ÌÂ-ÙÒÚ·»/«Î·Ó›˜-‰ÂÓ-Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔ˜» (ÂÁÒ ¿ÏÈ ‰Â ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ȉ¤Â˜), fï˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÔÈÙÔ‡Ó Ì ÛÙÚ·‚fi Ì¿ÙÈ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ one-nightstands Ù˘ Ê›Ï˘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚˆÙÔ‡Ó «Ì· ‰ÂÓ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈ¤Û·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ οÔÈÔÓ Ó· ͢Ó¿ ‰›Ï· ÛÔ˘ οı Úˆ›;». AÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÛÙÂÓÔ¯ˆÚȤ̷È, ·ÏÏ¿ (Á·ÌÒ ÙÔÓ IÛÌ·‹Ï §Ô ÌÔ˘!) ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘˜ ÊÙȿ͈ ηʤ ÂÛÚ¤ÛÔ Î·È Ó· ‚Áˆ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ó· ÙÔ˘˜ ¿Úˆ ÎÚÔ˘·Û¿Ó ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚ¤„ˆ ÙÔ “Alone again” ÙˆÓ Calexico ‹ Ó· οӈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÚ›· ·È‰È¿, Â›Ó·È fiÏÔÈ ÁΤÈ. º˘ÛÈο ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· ·Ú¯›Ûˆ ·ÊÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. AÏÏ¿ ·Ó·˙ËÙÒ ÌÈ· χÛË ÚÈÓ ÍÂˉ‹ÍÂÈ ·fi Ô˘ıÂÓ¿ Ë ÂfiÌÂÓË ÁÂÓÈ¿ Î·È „¿¯ÓÔÌ·È ÁÈ·Ù› ¤ÌÂÈÓ· ÌfiÓË (Î·È ¤ÚËÌË), Ì ÙÔÓ AÏÌÔ‰Ô‚¿Ú, ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ÂÛÚ¤ÛÔ. -˘ÔÁÚ·Ê‹: «§EYTEPIA ™TI™ §EYTEPE™»

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· Û·˜, ÂÚÓ¿ˆ «ÎÚ›ÛË ›ÛÙ˘». ™Ù· ÎÚÔ˘·Û¿Ó, ÛÙÔÓ ÂÛÚ¤ÛÔ, ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ͇ÓËÌ· - ‰È·Ê‹ÌÈÛË BÈÙ¿Ì, ÛÙ· ÙÚ›· ·È‰È¿ Î·È Û fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ˙¢Á·ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ì ÔÙ¤. Y.°. ¶ÏËÓ fï˜, Ô˘Ô˘Ô˘ÊÊ, ÙÈ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈÎfi Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÙÔ Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÛÔ˘! AÁ·ËÙ‹ evn k, ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇˆ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Û·˜, fiˆ˜ ÌÔ˘ ˙ËÙ‹Û·ÙÂ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÂȉ‹ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎÈ ¤Ê·Á· ÙÚ›· ÔχÙÈÌ· ¯ÚÔÓ¿ÎÈ· ÔÓÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÌÈ· Ìԇʷ, Û·˜ Ϥˆ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔ˘ ›¯Â ÂÈ ÎÈ Â̤ӷ Ô ÎÔÏÏËÙfi˜ ÌÔ˘ Ô M¿ÚÈÔ˜: «A˘Ùfi Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È, Â›Ó·È ÌÈ· ‰È΋ ÛÔ˘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ÙÔ ÚÔηÏ› Ô ¿ÏÏÔ˜. E›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· ÂÌÓ¤ÂÛ·È Î·È Ó· ÂÚˆÙ‡ÂÛ·È. Œ¯ÂÈ Í·Ó·Á›ÓÂÈ, ı· Í·Ó·Á›ÓÂÈ Î·È ı· Í·Ó·Á›ÓÂÙ·È». ™Δ∂π§∂ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ‹ ÛÙÔ fax Ù˘ A.V., ‹ ÛÙÔ info@athensvoice.gr ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÏË «ª›Ï· ÌÔ˘ ‚ÚÒÌÈη». ∞ 12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 101


STARDUST To˘ °πøƒ°√À ¶∞¡√¶√À§√À (gpano@stardome.gr)

¢π¢Àª∂ AÓ·ÁÓÒÚÈÛ ٷ Ï¿ıË ÛÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÛÔ˘ Kƒπ√™ (21 M·ÚÙ›Ô˘ - 19 AÚÈÏ›Ô˘) E¿Ó Â›Û·È ¿Óˆ ·fi 14 ¯ÚÔÓÒÓ, Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. H Ó·ÓÈ΋ ·Á¿Ë ·Óı›˙ÂÈ, Â›Û·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·fi ÂÏ›‰· Î·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜, ‹ ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ÓÈÒıÂȘ ¿ÓÂÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ Î·È Ôχ ÈÔ ÔıËÙfi˜/‹ ·fi fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤¯ÂȘ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Ô˘ ‚¿˙ÂȘ ¤Ó· ÎÂÚ¿ÎÈ ÛÙË ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ‡ÚÙ·, ‰È·ı¤ÙÂȘ ·ÎfiÌ· ÙȘ ›‰È˜ ÔṲ́˜ ÂÓfi˜ ÙÈÓ¤ÈÙ˙ÂÚ, ·ÏÏ¿ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜. ™ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔ˘˜ KÚÈÔ‡˜: H Â·ÓÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÎÏ›„ÂˆÓ ÛÙo˘˜ 5Ô Î·È 11Ô Ô›ÎÔ˘˜ ÛÔ˘ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¤ÏıÂȘ ·fi ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÈÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ. K·È ÌÈ· ϤÍË ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛË: E¿Ó Ï›„ÂÈ ÙÔ ÂÈϤÔÓ Ô˘ οÓÂÈ ÌÈ· Û¯¤ÛË ˙Ô˘ÌÂÚ‹ Î·È ÈοÓÙÈÎË, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‹ οÔÈ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Á‡ÛË ¤Íˆ ·fi ·˘Ù‹Ó. ŸÏÔÈ ÔÈ KÚÈÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ – ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÎÈ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·.

·˘Ùfi ÛÔ˘ fiÙÈ ¶PE¶EI Ó· Â›Û·È ÌfiÓÔ˜ ‹ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÂÓÙ¿Ú· ÁÈ· Û¤Ó·. Œ¯ÂȘ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ – ¤Ó·˜ ‹ ‰‡Ô ·ÏÈfiÊÈÏÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Û ·ÚËÁÔÚÔ‡Ó ‹ Ó· Û ÌÔ˘ÁÂÏÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Û˘Ó¤ÏıÂȘ fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂȘ Ó· Ù· ·›ÚÓÂȘ Ì ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ 11Ô˘ Ô›ÎÔ˘. N· Û¯ÂÙÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÎÚÂÌfiÌ·ÛÙ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. O ÕÚ˘ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÂÏ›‰· Î·È ‰‡Ó·ÌË, ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·Ó ı˘ÌËı›˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˙fiÌÈ Ô˘ ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. K·È Ë ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜: M· Ô‡ ¯¿ıËÎÂ Ë Ï¿Ì„Ë Ô˘ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÓ οı ÂÚˆÙÈ΋ ÌÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÂ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ì’ ¤Î·Ó ӷ ÓÈÒıˆ ÙfiÛÔ ˘¤ÚÔ¯·; K·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ ·ÏÈÔ¤ÎÏÂÈ„Ë HÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ Y‰ÚÔ¯fiÔ, Ô˘ ÙÒÚ· Â·ÓÂ-

ZÀ°√™ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 23 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘) E›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô Ó· Ϙ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÌÏÔοÚÂȘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂȘ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘. A˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ Ó· ı˘Ì¿Û·È Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Û·È ÂχıÂÚÔ˜/Ë Ó· οÓÂȘ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ, fiˆ˜ ı¤ÏÂȘ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ı¤ÏÂȘ. Y¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ›Ûˆ ·fi Ì›· Ù·Ìȷ΋ Ì˯·Ó‹ Ô˘ ¯ÚÂÒÓÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ú¿ÍË ÛÔ˘. ¶·Ú¿ ÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÛΤ„ÂȘ ÛÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·fi„ÂȘ ÛÔ˘, Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Û¤Ó·. ŒÙÛÈ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ‰È¿ıÂÛË Ó· ‚ÁÂȘ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ ‹ ‚Á·›ÓÂȘ Ì ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ Ì·Ù·ÈfiÙËÙ·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· Î·È Ú›¯’ ÙÔ ¤Íˆ Û·Ó Ó· Úfi-

Aπ°√∫∂ƒø™ (22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ - 19 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ô ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÔ˘ οÓÂÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Ê¿ÚÛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ηıfiÏÔ˘ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈΤ˜, Ë ÂÚÁ·Û›· Û·Ó Ô˘Û›· Î˘Ï¿ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. K·ÓÔÓÈο, Ô‡Ù ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó. AÁοıÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰˘ÛÊÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ Ù˘ – ·ÏÏ¿ Ì ϛÁË ÛΤ„Ë ÌÔÚ›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ fiÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÛÔ˘, Ô˘ ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÔ˘. TÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi: ¿ÓÙ· ÛΤÊÙÂÛ·È fiÙÈ Â›Û·È Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜/‹ Î·È ·ÌÂٷΛÓËÙÔ˜/Ë. KÈ fï˜, ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÔ˘ Ë ‰È¿ıÂÛË Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ›˜ Ì ȉ¤Â˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ Ô ·Ô‡˜ ÛÔ˘ ı· ¿ı·ÈÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ·Ó ÙÔ˘ Ù· ÂÎÌ˘ÛÙËÚ¢fiÛÔ˘Ó. ÿÛˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ·ÊÔ‡ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈο Î·È ÙfiÛÔ ÁÂÏÔȈ‰Ò˜ Û‡ÓÙÔÌË, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂȘ οı ÛÔ˘ ÂÈı˘Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·;

T∞Àƒ√™ (20 AÚÈÏ›Ô˘ - 20 M·˝Ô˘) ¶fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, Â; TË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛΤÊÙÂÛ·È fiÙÈ Â›Û·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ˜ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È fiÏ·, Î·È Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ù· ÊÚÔ‡Ù· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÂÙ¿ÂÈ ·fi ¿Óˆ ÛÔ˘ ÎÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÙ¿ÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÂÊÔڛ˜ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜, ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂȘ ¿ÚÂÈ Î·È ÙȘ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂȘ. K·È ÙÔ ËıÈÎfi ‰›‰·ÁÌ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜: £¤ÏÂȘ Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂȘ ÛÙ· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÔ˘ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È; OfiÙ ·‡ÍËÛ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÛÔ˘ ‹ Îfi„ ٷ ¤ÍÔ‰¿ ÛÔ˘.

Y¢ƒ√Ã√√™ (20 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) H ˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚ›ÂÚÁË Ì·˙› ÛÔ˘. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, EINAI ÂÚ›ÂÚÁË. M¤Ú‰ÂÌ·. N·... ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ, ·˜ Ô‡ÌÂ, Û ʤÚÓÔ˘Ó Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. OÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ –Û˘ÓÙÚÔÊÈΤ˜, ÊÈÏÈΤ˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜– ÎԯϿ˙Ô˘Ó, ·ÊÔ‡ Ô ÕÚ˘ ·fi ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ› ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë HÏ›Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. TÔ ÛÎËÓÈÎfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ›, Ë ˘fiıÂÛË Ï›ÁÔ Ôχ ‰Â‰Ô̤ÓË, ¤ÛÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜/Ë ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÂÍÂÏ›ÍÂȘ – ÙÔ ·Ó Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ‹ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙ¤„ÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Û ÚÔÛٷهÂÈ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ·Ó‹ÎÂȘ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿„ÂÈ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û £Âfi ‹ Û ÔÙȉ‹ÔÙ ÌË ·ÓıÚÒÈÓÔ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. KÈ fï˜, Û ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÂȘ Ù· ÓÂÚ¿ ·fi ÙË ‚¿Úη. MÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Ù˘ ÂÌ̤ۈ˜, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ.

¢I¢Àª√π (21 M·˝Ô˘ - 21 IÔ˘Ó›Ô˘) NÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÌÔÚ›˜ ·ÈˆÓ›ˆ˜ Ó· ·›˙ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÂȘ Ù›ÔÙ·; °È·Ù› ‰ÂÓ ÔÌÔÏÔÁ›˜ fiÙÈ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· Ì·ÏˆÌ¤ÓÔ ¿ÙÛÁÔ˘ÔÚÎ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌË ÛËÌ·›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ·; ◊ fiÙÈ ‚·Ú¤ıËΘ Ó· ¤¯ÂȘ οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÙÈÌ¿˜ fiÛÔ ÂÎÙÈÌÔ‡Û˜ ÚÈÓ ¯ÚfiÓÈ·; M Ï·Ó‹Ù˜ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘, ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Â›Ó·È Ó· ÓÈÒÛÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔÓÙ¿ Û οÔÈÔÓ/· Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û Ù۷Λ˙ÂÈ, ‰ÂÓ ı· Û ÙÚ¤ÂÈ ÛÂ Ê˘Á‹, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÚÔÛ·ı› Ó· Û ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ÙÔ ˙fiÚÈ. ¶Ô˘ ı· Û ÚÔÛ¤¯ÂÈ Î·È ı· Û Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÂÎÙÔ͇ÂÛ·È ·fi ÙËÓ ÎÔ˘ÓÈÛÙ‹ ÛÔ˘ ÔÏ˘ıÚfiÓ·. H ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ KÚfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ 4Ô, ¿ÓÙˆ˜, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰È·Ó‡ÂȘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ· Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹˜ ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·. EÓËÏÈÎÈÒÛÔ˘. K∞ƒ∫π¡√™ (22 IÔ˘Ó›Ô˘ - 22 IÔ˘Ï›Ô˘) OÈ K·ÚΛÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÒÚ·. O ¤Ó·˜ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ Ï·ÈÌ·ÚÁ›·˜ ÁÈ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ¯Ú‹Ì·, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ ·Û›Á·ÛÙË ÂÈı˘Ì›· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÌȤÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Á¿Ë ÒÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ‚È‚ÏÈ΋˜ ‚ÂÏfiÓ·˜. E˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔÈ K·ÚΛÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â›ÁÓˆÛË fiÙÈ Ë ·Á¿Ë Â›Ó·È ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘fiıÂÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ú¯Èο ÚÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Î·È ÌÂÙ¿ ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ – ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ οÙÈ Ô˘ ÂÛ‡ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ, ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘, ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘. ¢ÂÓ ·ÂÌÔÏ›˜ οı ÛÔ˘ ȉÈfiÙËÙ· ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ú¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ Ó· οÓÂȘ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. K·È οÙÈ ·ÎfiÌ·: TÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù·Í›‰È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÎÔÈÓfi Ì ٷ Ù·Í›‰È· ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ Ì¿˙ÂÌ· ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÌÈÏ›ˆÓ. §∂ø¡ (23 IÔ˘Ï›Ô˘ - 22 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) Œ¯ÂȘ Ê›ÏÔ˘˜. AÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÙÚÂÏ·›ÓÂÛ·È Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ›ıÔÓÙ·˜ ÙÔÓ 102 ATHENS VOICE 12 - 18 π√À¡π√À 2008

T√•√Δ∏™ (22 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) OÈ Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜ ¿ÓÙ· Ú¤Ô˘Ó ÛÙȘ ÊϤ‚˜ ÛÔ˘. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ê‡ÛË ÛÔ˘ ˆ˜ TÔÍfiÙË. ŒÙÛÈ, ›Ûˆ˜ ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂȘ οÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÔ˘ ‹ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÛÚÒÍÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ÚÔ˜ Ì›· Ó¤· ηÙ‡ı˘ÓÛË. Œ¯Â ˘fi„Ë ÛÔ˘ fiÙÈ ÂÚÁ·Ûȷο ÛÔ‡ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È fiÚÙ˜. ÿÛˆ˜ ·Ú·‚ϤÂȘ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ¢ËÌÂÚ‹ÛÂȘ. K·È οÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi – ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‰›Ô˘ ÛÔ˘. O ¶ÏÔ‡ÙˆÓ·˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÔ›Ú˜ ÙÔ˘ TÔÍfiÙË (ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ·fi ÙÔÓ TÔÍfiÙË ÛÙȘ 27 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘), ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Î·È Ó· ÂÚ¢ӋÛÂȘ Ò˜ ÎÔÏÏ¿˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ – fi¯È Ì ‡ÎÔÏÔ ‹ ·ÓÒ‰˘ÓÔ ÙÚfiÔ.

ÓÂÚÁÔÔÈ› Ô ÕÚ˘ ÛÙÔ ˙Ò‰Èfi ÛÔ˘. H ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ó· οÓÂȘ ÁÂÓÈ΋ Ê·Û›Ó· ÂÙÒÓÙ·˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿¯ÚËÛÙÔ Î·È ·ÏÈfi ·fi ÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿·, ÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. ¶∞ƒ£∂¡√™ (23 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) M ¤ÓÙÔÓË Ï·ÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ 6Ô/12Ô ¿ÍÔÓ·, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ ¤ÎÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÕÚË, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ÛÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È. KÈ ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÂÓ Ï‹ÚË Û˘Á¯‡ÛÂÈ Î·È ÈÛÙ‡ÂȘ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂȘ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂȘ ̤۷ ÛÔ˘ fiÙÈ Â›Û·È ¶·Úı¤ÓÔ˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚ›˜ ·fi ÙÔ Ù›ÔÙ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ‚Ô˘Ófi Î·È fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ χÛË Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ· Û·Ó ÙÔÓ Dr. Watson. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ˘ÔÛÙ›˜ ¤Ó· nervous breakdown, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Â›Ó·È ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ‹ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·ÓÔ‡ break.

ÎÂÈÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Û ϛÁÔ. ™∫√ƒ¶π√™ (24 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 21 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘) ¶·Ï‡ÂȘ ÁÈ· ÙÔ «¯ˆÚ¿ÊÈ» ÛÔ˘; °È· ÙË Ê‹ÌË ÛÔ˘; °È· ÙËÓ Î·ıȤڈۋ ÛÔ˘; ¶ÔÏÂÌ¿˜ ʋ̘ ‹ ¤Ó· ÛοӉ·ÏÔ; T· ’¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ Ì·˙› ÛÔ˘ Ù· Ï·ÌfiÁÈ· ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ¯·Ï¿˜ ÙËÓ È¿ÙÛ· Ì ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÛÔ˘; MË ÊÔ‚¿Û·È: ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÈÈÎfi – ÂÓÙ¿ÍÂÈ, fi¯È fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ô˘Ìfiˉ˜, ·ÏÏ¿ fiÛÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÙÚÔÌ¿ÍÔ˘Ó Ù· ÎÔÚ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÎÈ ÂÓÒ Ë ÌÔÓÔÁ·Ì›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È„·Ṳ̂ÓË ÛÔ˘ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÁÈ· ¤Í·„Ë Î·È ÂÚˆÙÔÙÚÔ›·, ›Ûˆ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ fiÛÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹ fiÓÙ·˜ ÌÔÓÔÁ·ÌÈÎfi˜ ‹ fiÛÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ/Ë ÌÔÚ› Ó· Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒÛÂȘ. Y¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡. E¿Ó ·Ó‹ÎÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ¤Óˉ˜, ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÔ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ‰È·ı¤ÙÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ÚfiÛˆÔ: ÏËÚˆÙ¤Ô˜ ¿Ì· ÙË ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ.

πãÀ∂™ (19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 20 M·ÚÙ›Ô˘) MË ¯·˙ÔÍÂÓ˘¯Ù¿˜, ÌË Û·Ù·Ï¿˜ ¿ÛÎÔ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÛÔ˘, ÌËÓ ÔÓÂÈÚÔÔÏ›˜ ÛÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜, ÌËÓ ÌÂډ‡ÂÛ·È Û ·ÓfiËÙ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û ԉËÁÔ‡Ó Ô˘ıÂÓ¿, ÌËÓ ÙÚˆ˜ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÌË Ì·Û¿˜ Û ٛÔÙ· Î·È Ì ηӤӷÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Î·Ïfi˜ Ì fi,ÙÈ Î·Ù·È¿ÓÂÛ·È Î·È ·Ó Â›Û·È ‹‰Ë ηÏfi˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Á›ÓÂȘ ηχÙÂÚÔ˜. ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ͤÚÂȘ Ó· οÓÂȘ ηχÙÂÚ· Î·È ‰Â›Í ٷ ٷϤÓÙ· ÛÔ˘ Ì ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ÚÈÓ. K·È Ê˘ÛÈο ·Ú¿ÌÂÈÓ ˘ÁÈ‹˜ Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·. KÈ ÂÓÒ Ë ÂÈı·Ú¯›· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ô ÕÚ˘ ÛÙÔÓ 6Ô ÛÔ˘ Ô›ÎÔ Â›Ó·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋, Û ÂÚ›Ô‰Ô ¿ÛÎËÛ˘ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ Ô O˘Ú·Ófi˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È Û ηÏ› Ó· Â·Ó·ÛٷًÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ O§øN – ΢ڛˆ˜ ·Ó Â›Û·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜/Ë ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘. Ÿ¯È È· ‚·ÚÂÙ¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Û¯¤ÛÂȘ, ˙ˆ¤˜: Viva la revolucion! Viva el amor! ∞ ✽ °È· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÔ˘ Ù¿ÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Î·È ÙÔÓ ˆÚÔÛÎfiÔ ÛÔ˘.


12 - 18 π√À¡π√À 2008 ATHENS VOICE 103


Athens Voice 216  

Athens Voice 216

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you